You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiUaNhD4ếu QuâMUm5svn cườiqk ADoXaRnói: “XMUm5svem nàUaNhD4o, ThícUaNhD4h tADoXaRổng cònADoXaR UaNhD4giả vờADoXaR hUaNhD4ồ UaNhD4đồ nữa,qk còADoXaRn ADoXaRKỷ Naqkm PhUaNhD4ương nàoMUm5sv nữaMUm5sv? ChínADoXaRh làMUm5sv KỷADoXaR tUaNhD4am cUaNhD4ông tADoXaRử, chỉUaNhD4 cầnqk UaNhD4cậu tUaNhD4a nóADoXaRi MUm5sv1 câuADoXaR thôi,qk tôUaNhD4i đMUm5svảm bảADoXaRo chMUm5svú thuMUm5svận qkbuồm xuôiMUm5sv gió.”

Thích PhUaNhD4i Phàmqk cADoXaRó MUm5svý lắcqk đầUaNhD4u: “MUm5svKhó đấy,ADoXaR kMUm5svhó nhUaNhD4ư lêADoXaRn trờiMUm5sv ấyADoXaR, làUaNhD4m MUm5svsao màADoXaR qkmượn đượcUaNhD4 danADoXaRh nghĩaqk ADoXaRcủa cậMUm5svu tMUm5sva bqkây giờ?”ADoXaR ĐổMUm5svng ThADoXaRiếu Quâqkn chADoXaRừng nMUm5svhư đãMUm5sv uốqkng MUm5svđến sADoXaRay mèADoXaRm, đôiUaNhD4 mắMUm5svt liqkm dMUm5svim hằnMUm5sv tADoXaRơ máqku, ADoXaRtay mânUaNhD4 mADoXaRê ADoXaRchặn gMUm5svác đũaMUm5sv bằngADoXaR ngọMUm5svc, mồMUm5svm thìqk nói:qk “NgườiMUm5sv aUaNhD4nh eADoXaRm à,MUm5sv cáiADoXaR nUaNhD4ày lqkà thuộcUaNhD4 vàoADoXaR qkvận mqkay thôi.ADoXaR TMUm5svôi nóADoXaRi cUaNhD4hú ADoXaRnghe, UaNhD4con đườngqk củaUaNhD4 UaNhD4Kỷ NUaNhD4am PhMUm5svương, ngADoXaRười tầmADoXaR thADoXaRường qkkhông ADoXaRđi MUm5svnổi đâuqk.” ThíUaNhD4ch PUaNhD4hi PhàmMUm5sv tUaNhD4hấy lqkời MUm5svanh tqka nóiqk ADoXaRcó ýADoXaR tứADoXaR, lMUm5sviền MUm5svvội vàADoXaRng chắpqk tayADoXaR: “AnMUm5svh Đổng,UaNhD4 nếuMUm5sv ADoXaRnhư MUm5svanh đqkã chMUm5svịu giUaNhD4úp MUm5svem quqka đượcADoXaR pUaNhD4hen nqkày, eADoXaRm dùUaNhD4 tMUm5svhịt MUm5svnát xươngqk taADoXaRn, máuqk chảMUm5svy đầuqk rơiADoXaR, cũADoXaRng nguADoXaRyện qkghi nMUm5svhớ âUaNhD4n đADoXaRức củaqk anh.”

Đổng Thiếuqk Qqkuân ADoXaRphá lêUaNhD4n cUaNhD4ười, cUaNhD4ó ADoXaRý thừqka nADoXaRước đụcUaNhD4 tqkhả câuUaNhD4: “TADoXaRhì UaNhD4cậu cUaNhD4ứ đoADoXaRán xeUaNhD4m, UaNhD4tay KỷUaNhD4 Nqkam Phưqkơng nàUaNhD4y thíchMUm5sv nADoXaRhất cMUm5svái gì?”

Thích Phqki PMUm5svhàm bUaNhD4uột miệnMUm5svg qkhỏi: UaNhD4“Tiền à?”

Đổng UaNhD4Thiếu ADoXaRQuân lqkắc đầuUaNhD4 nhưMUm5sv trốnMUm5svg bỏi:UaNhD4 “TaynàyADoXaR màADoXaR thUaNhD4iếu tiềnUaNhD4 à?”ADoXaR TUaNhD4hích PMUm5svhi PhUaNhD4àm lạiUaNhD4 đqkoán thêUaNhD4m vàiMUm5sv thUaNhD4ứ: “Đồqk cổ?UaNhD4 hUaNhD4ay thMUm5svư họa?”ADoXaR Đồngqk Thiếqku Quânqk vẫUaNhD4n qkchỉ ADoXaRlắc đầuMUm5sv, thầnADoXaR qkbí nhìMUm5svn cMUm5svhằm chMUm5svặp vàoqk UaNhD4Thích qkPhi PhàADoXaRm, hỏi:ADoXaR UaNhD4“Chú UaNhD4không bADoXaRiết vMUm5svì qksao taADoXaRy UaNhD4Kỷ taqkm MUm5svcông MUm5svtử nàqky lUaNhD4ại hUaNhD4ay xuấADoXaRt hiệnADoXaR ADoXaRở chỗMUm5sv chúADoXaRng tADoXaRa ư?”

Thích Pqkhi ADoXaRPhàm rốiADoXaR bời,qk Đổngqk TADoXaRhiếu Qqkuân UaNhD4cười kUaNhD4hà kqkhà thấMUm5svp gqkiọng nADoXaRói: “qkBởi qkvì MUm5svcậu tADoXaRa cUaNhD4ó tMUm5svhứ xMUm5svem nUaNhD4hư bUaNhD4ảo bốMUm5svi đqkể UaNhD4ở đây——cậuUaNhD4 tADoXaRa ởMUm5sv nqkông tMUm5svrang CảnMUm5svh MiênADoXaR cMUm5svó UaNhD41 cănADoXaR ADoXaRbiệt thự,MUm5sv nàMUm5svy nhé,qk cqkhỗ đóADoXaR mớiUaNhD4 lMUm5svà nơiUaNhD4 đADoXaRứng đầuqk tqkhành UaNhD4phố nqkày. NADoXaRữ chủMUm5sv qknhân củaqk UaNhD4căn biệtMUm5sv thMUm5svự đó,MUm5sv ADoXaRchậc chậcqk, đẹpqk đếnUaNhD4 nỗiADoXaR pUaNhD4hong cảnhUaNhD4 cADoXaRả khMUm5svu Cảnqkh MMUm5sviên cũnMUm5svg khôngUaNhD4 bìUaNhD4 được.”

Thích UaNhD4Phi PhàADoXaRm khôMUm5svng ADoXaRcho qklà nhqkư ADoXaRvậy: “Kỷqk NaADoXaRm MUm5svPhương ởUaNhD4 đqkâu màqk chqkẳng bMUm5svao vqkài côADoXaR chứ?UaNhD4 Nếqku đámUaNhD4 phụMUm5sv nữqk đóMUm5sv màMUm5sv thuqkyết phụqkc đượqkc cậuMUm5sv taMUm5sv, MUm5svthế thMUm5svì cUaNhD4òn gADoXaRì ADoXaRbằng nữa.”

Đổng qkThiếu Quâqkn phMUm5svất tayqk: “KhôngUaNhD4 gADoXaRiống nqkhau UaNhD4đâu, ngườiqk nàyUaNhD4 ADoXaRthì qkkhác, KMUm5svỷ NADoXaRam PhươUaNhD4ng UaNhD4không biqkết đãUaNhD4 tMUm5svốn bqkao nhiêqku lòngADoXaR dạqk mớiMUm5sv dànhqk được—-Ôi,ADoXaR chúADoXaR khôngMUm5sv biMUm5svết đâqku, hồiMUm5sv mớADoXaRi bADoXaRắt đầuUaNhD4 tUaNhD4hì cứADoXaRng đầMUm5svu nADoXaRhư ngADoXaRựa hoMUm5svang MUm5svấy, đậqkp đồMUm5sv đốqkt nhqkà rạchMUm5sv cMUm5svổ tUaNhD4ay cắUaNhD4n qkthủy MUm5svtinh, MUm5svcó lầnUaNhD4 suADoXaRýt nữaADoXaR lqkà khqkông cứuADoXaR nADoXaRổi, nghqke nóiqk cMUm5svòn uqkống cảqk bìqknh thuốUaNhD4c tqkẩy ADoXaRcơ mUaNhD4à, ADoXaRsau cùnUaNhD4g ADoXaRlúc báqkc UaNhD4sĩ rửaADoXaR ruộqkt cũngqk kADoXaRhông dámADoXaR MUm5svho hUaNhD4e gì,ADoXaR chADoXaRú cqkũng biếUaNhD4t MUm5svtính kADoXaRhí cqkủa KỷUaNhD4 Nqkam PhươnADoXaRg rồiUaNhD4 ADoXaRđấy, aqki qkdám ADoXaRchọc vàADoXaRo cADoXaRhứ. UaNhD4Mà qkcô ADoXaRnàng MUm5svđó…” MUm5svAnh ADoXaRta lắcqk UaNhD4đầu: ADoXaR“Nếu kADoXaRhông ADoXaRphải ngườiMUm5sv ADoXaRxung qUaNhD4uanh UaNhD4thấy nóngMUm5sv rqkuột, MUm5svphát ADoXaRhiện kịpMUm5sv thờqki, khônMUm5svg chừngqk qkđã thậtMUm5sv sựADoXaR trqkở thUaNhD4ành hồngUaNhD4 nADoXaRhan bADoXaRạc mMUm5svệnh rMUm5svồi. MàMUm5sv KMUm5svỷ Naqkm PhưMUm5svơng cMUm5svũng nMUm5svhịn nADoXaRhiều, mặcADoXaR MUm5svkệ MUm5svcô nàngqk MUm5svlàm UaNhD4loạn, đậMUm5svp UaNhD4hết đồqk ADoXaRđạc lqkại muUaNhD4a đMUm5svồ UaNhD4mới chADoXaRo côMUm5sv qkta đập,UaNhD4 cUaNhD4ó lUaNhD4à vàngUaNhD4 MUm5svlà bạcMUm5sv MUm5svgì, ADoXaRbất luậMUm5svn làUaNhD4 ADoXaRcái gì,ADoXaR côUaNhD4 nàUaNhD4ng qkmuốn cáqki gqkì tqkhì đưaMUm5sv cqkái đó,ADoXaR UaNhD4đưa cáMUm5svi gìMUm5sv côUaNhD4 nàngqk đậpUaNhD4 UaNhD4cái đMUm5svó. ĐMUm5svến UaNhD4sau UaNhD4này cMUm5svó lẽMUm5sv côqk MUm5svta MUm5svcũng nqkghĩ thôqkng MUm5svsuốt rồiqk, mMUm5svột thờiADoXaR giaqkn cũnADoXaRg lqkắng xuống.”

Thích PhMUm5svi PhMUm5svàm nghADoXaRe màUaNhD4 qkđờ MUm5svđẫn, hMUm5svỏi: “qkThế MUm5svlà tqkhế nào?”

Giọng ĐổMUm5svng Tqkhiếu QuâADoXaRn càngMUm5sv tADoXaRrầm tADoXaRhấp: “Côqk ấMUm5svy vốnMUm5sv côngADoXaR ADoXaRtác ởMUm5sv mUaNhD4ột cUaNhD4ông tUaNhD4y thMUm5svương UaNhD4mại nUaNhD4ước ngoàADoXaRi, giámqk đốADoXaRc bênqk MUm5svđó ADoXaRvì vấnADoXaR qkđề UaNhD4hạn nMUm5svgạch UaNhD4xuất ADoXaRnhập kMUm5svhẩu mADoXaRà phảiUaNhD4 nhờUaNhD4 cậyqk đếADoXaRn MUm5svKỷ ADoXaRNam PhươngMUm5sv. MUm5svKhó khMUm5svăn UaNhD4lắm mớiMUm5sv qkmời đượcADoXaR ADoXaRKỷ tMUm5svam cUaNhD4ông MUm5svtử qkăn UaNhD4cơm, hômMUm5sv đóqk tiUaNhD4ếp kUaNhD4hách cũngUaNhD4 cóADoXaR mUaNhD4ặt cUaNhD4ô nànMUm5svg, vốnUaNhD4 dMUm5svĩ ADoXaRngồi ởADoXaR vqkị tríUaNhD4 cuốqki cùng,MUm5sv aMUm5svi ADoXaRngờ lạiqk lọtUaNhD4 ADoXaRđược vUaNhD4ào mắtqk xanMUm5svh củUaNhD4a KỷUaNhD4 NMUm5svam Phươngqk. MUaNhD4à ngườqki phMUm5svụ nADoXaRữ nàMUm5svy MUm5svcái gqkì MUm5svcũng MUm5svkhông chịu,UaNhD4 hqkoàn toànqk khUaNhD4ông thADoXaRèm MUm5svnhìn MUm5svđến KỷUaNhD4 MUm5svNam Phương,UaNhD4 chUaNhD4ú qknói MUm5svxem nếuADoXaR đổiqk saUaNhD4ng ngườqki phUaNhD4ụ nữqk MUm5svkhác, ADoXaRai màADoXaR chẳUaNhD4ng đổqk gụcUaNhD4 trướUaNhD4c nUaNhD4hà trMUm5svước xADoXaRe trướcUaNhD4 MUm5svtiền cUaNhD4ủa Kqkỷ ADoXaRtam côngADoXaR tqkử cADoXaRhứ, côqk tUaNhD4a lạiqk hMUm5svoàn tUaNhD4oàn khôngUaNhD4 qkcoi rqka gìqk, đqkến sUaNhD4au cùnUaNhD4g khôUaNhD4ng còADoXaRn cáADoXaRch nMUm5svào, mớiADoXaR UaNhD4bảo thôiMUm5sv việc,ADoXaR đUaNhD4ịnh bỏMUm5sv mặUaNhD4c đADoXaRấy mUaNhD4à đi.ADoXaR qkVề sUaNhD4au khMUm5svông ngờqk ADoXaRtay gADoXaRiám đMUm5svốc bênADoXaR đóqk lqkại cADoXaRho ADoXaRra mộtUaNhD4 MUm5svkế ADoXaRhạ sáADoXaRch, côADoXaR nàngMUm5sv bUaNhD4ị cUaNhD4hính ôngMUm5sv chủADoXaR củaUaNhD4 UaNhD4mình bMUm5sván đứngqk, liệqku MUm5svcó thADoXaRể khôngUaNhD4 ầMUm5svm ĩMUm5sv khônqkg?” aqknh tqka kMUm5svhẽ gADoXaRiọng, đADoXaRơn giảnUaNhD4 nóADoXaRi vàiADoXaR UaNhD4câu bênADoXaR UaNhD4tai ThADoXaRích qkPhi PhàADoXaRm, ADoXaRmột taUaNhD4y bụmUaNhD4 miệADoXaRng khìUaNhD4 ADoXaRkhì cười.ADoXaR ThícADoXaRh qkPhi PMUm5svhàm lMUm5svại khônMUm5svg cườiADoXaR đáADoXaRp lại,ADoXaR qkchỉ ADoXaRnói: “Vậyqk thqkì thâmUaNhD4 độcADoXaR quáMUm5sv, cUaNhD4ũng khôMUm5svng sqkợ tUaNhD4o UaNhD4chuyện sao?”

Đổng Tqkhiếu QuâUaNhD4n ngọngUaNhD4 nghịuADoXaR nqkói: “Cqkhuyện gìqk cóUaNhD4 thMUm5svể làmADoXaR tADoXaRo nàoMUm5sv? GạADoXaRo MUm5svđã thànMUm5svh cơmqk UaNhD4rồi, cADoXaRô MUm5svta UaNhD4có mMUm5svuốn gqkây chMUm5svuyện cũnqkg chỉUaNhD4 UaNhD4gây đượcqk vớiADoXaR KỷADoXaR NUaNhD4am PhUaNhD4ương thôMUm5svi, ADoXaRmà cũMUm5svng lạUaNhD4, chẳngqk cầnADoXaR biếtMUm5sv cMUm5svô MUm5svta ADoXaRthế nàoUaNhD4, UaNhD4Kỷ Naqkm PhươnMUm5svg cũADoXaRng chínADoXaR bỏADoXaR lADoXaRàm mưqkời theo.ADoXaR” aUaNhD4nh MUm5svta lắcqk đầuADoXaR ADoXaRchặc lưqkỡi: “ThếMUm5sv nêMUm5svn cMUm5svhỉ cầnqk cUaNhD4ô nàngADoXaR mởADoXaR qkmiệng thôi,UaNhD4 UaNhD4Kỷ NMUm5svam PMUm5svhương lADoXaRàm gMUm5svì qkcó chuqkyện kADoXaRhông UaNhD4theo. Cũqkng qklà vỏADoXaR quýtADoXaR dqkày MUm5svcó mónADoXaRg ADoXaRtay nhọADoXaRn, cậqku nqkói xMUm5svem, taUaNhD4y ADoXaRKỷ NaMUm5svm PhươMUm5svng đqkó tqkhật ADoXaRsự muốnUaNhD4 qkcái gìqk ADoXaRcó cáiMUm5sv đMUm5svấy, cUaNhD4hỉ thUaNhD4iếu ADoXaRđiều cADoXaRòn ADoXaRhái cảUaNhD4 sADoXaRao trêUaNhD4n trờiUaNhD4 xuốnqkg dqkụ ngườiMUm5sv đẹpqk cưMUm5svời ấUaNhD4y, nămUaNhD4 ADoXaRngoái cADoXaRhỉ UaNhD4vì mộMUm5svt chậuADoXaR ADoXaRhoa, qkchú khôngqk chứUaNhD4ng kiếnqk chUaNhD4ứ, qkchậc cMUm5svhậc, gUaNhD4iày vòADoXaR ADoXaRcon MUm5svnhà nMUm5svgười tUaNhD4a đếnUaNhD4 nỗiADoXaR ngườiqk ngựaqk chổnMUm5svg vMUm5svó lqkên trời,MUm5sv suýADoXaRt nữaADoXaR thUaNhD4ì qkgọi cảMUm5sv qkmấy giáoADoXaR sqkư trườngMUm5sv nôngqk qknghiệp đến.”UaNhD4 NADoXaRói UaNhD4đến đâyADoXaR UaNhD4đột nqkhiên aqknh qkta vỗADoXaR qkvai TADoXaRhích qkPhi qkPhàm: ADoXaR“À đúngADoXaR rồi,MUm5sv côMUm5sv nàqkng cũngMUm5sv tốtqk nghiệpADoXaR đạiMUm5sv MUm5svhọc qkNam KiUaNhD4nh màUaNhD4 raqk, vừUaNhD4a haMUm5svy chUaNhD4ú cUaNhD4ó MUm5svthể nhờUaNhD4 qkvả bạnADoXaR họcUaNhD4 UaNhD4cũ nhé.”

Thích ADoXaRPhi PhàmUaNhD4 nghMUm5sve qkđến qkcâu ấy,UaNhD4 khôUaNhD4ng MUm5svhiểu UaNhD4vì saMUm5svo tiqkm lạiADoXaR giậtUaNhD4 UaNhD4thót ADoXaR1 cUaNhD4ái, cADoXaRhỉ ADoXaRnghe ĐổnMUm5svg ThiếuUaNhD4 UaNhD4Quân đUaNhD4ắc MUm5svý bảo:MUm5sv “Côqk KiềuUaNhD4 tiểuUaNhD4 thưUaNhD4 nqkày UaNhD4năm đóMUm5sv lADoXaRúc cUaNhD4òn lADoXaRàm ởMUm5sv cônqkg tqky thươnADoXaRg UaNhD4mại, cqkó nợMUm5sv anMUm5svh cảMUm5sv nhàADoXaR qktôi mộtADoXaR mMUm5svón nqkợ ânUaNhD4 tìnhUaNhD4, thếMUm5sv nêUaNhD4n đMUm5svối vớiMUm5sv tôiMUm5sv cMUm5svũng cóADoXaR vàiUaNhD4 phầUaNhD4n khiêmqk nhườnqkg. Chúqk ADoXaRem nàyqk, cáMUm5svi nàUaNhD4y coMUm5svi nADoXaRhư sốADoXaR cUaNhD4hú đỏqk, ADoXaRanh đâyqk phảiMUm5sv gáUaNhD4c tADoXaRhể diADoXaRện UaNhD4sang mUaNhD4ột bêADoXaRn, ADoXaRgiới thiệqku cqkô ấyADoXaR chMUm5svo chúMUm5sv, cqkòn nhữnADoXaRg việcMUm5sv khácMUm5sv, qkphải xUaNhD4em UaNhD4số MUm5svchú UaNhD4thế nADoXaRào vậy.”

Thích PADoXaRhi ADoXaRPhàm mừngADoXaR qkvui khqkôn siqkết, chỉADoXaR UaNhD4biết nâqkng lUaNhD4y cụngMUm5sv qkcốc nóiMUm5sv ADoXaRlời cảmUaNhD4 ơMUm5svn. CậUaNhD4u vUaNhD4à ĐổngUaNhD4 HiADoXaRểu Quqkân ADoXaRquan hệADoXaR làmMUm5sv ănUaNhD4 đãUaNhD4 ADoXaRbao nhADoXaRiêu năUaNhD4m, MUm5svmà ĐUaNhD4ổng Hiểuqk ADoXaRQuân cUaNhD4ũng khônqkg gạtMUm5sv cậuqk, qMUm5svua MUm5svmấy ngàyADoXaR, anqkh tADoXaRa đãADoXaR MUm5svgọi điệnMUm5sv đến:qk “KhóMUm5sv lắmADoXaR cADoXaRô ấyMUm5sv mớiUaNhD4 đồngMUm5sv ýADoXaR đấy,qk tUaNhD4ôi hẹnMUm5sv cUaNhD4ô ấyMUm5sv chiềuUaNhD4 UaNhD44 MUm5svgiờ ởADoXaR quánMUm5sv MUm5svtrà ĐịcADoXaRh TrầnMUm5sv HiêMUm5svn rồiMUm5sv đấUaNhD4y, tqkhử vADoXaRận qkmay củaqk mUaNhD4ình đADoXaRi nhé.”

Thích UaNhD4Phi Phqkàm MUm5sv3 gqkiờ rưỡiqk đãMUm5sv đUaNhD4ến Địchqk ADoXaRTrần HiMUm5svên, baqko nADoXaRăm lăADoXaRn lộnqk ởMUm5sv thươngqk MUm5svtrường, chuyệnqk gMUm5svì cũnMUm5svg tUaNhD4ừng gặpMUm5sv qMUm5svua rMUm5svồi, nhqkưng mấyMUm5sv câMUm5svu truADoXaRyện phiMUm5svếm củaADoXaR ĐổngUaNhD4 TADoXaRhiếu ADoXaRQuân, dườngUaNhD4 nUaNhD4hư khiếnUaNhD4 UaNhD4cậu trởMUm5sv nênMUm5sv tòMUm5sv qkmò. ĐổngUaNhD4 ADoXaRThiếu QuâUaNhD4n đếnUaNhD4 muộnMUm5sv hqkơn, nhưMUm5svng cũngMUm5sv chỉMUm5sv đếnqk trướcqk giờqk hẹUaNhD4n tMUm5svầm 1MUm5sv5 pMUm5svhút, anMUm5svh tMUm5sva nhìnADoXaR đồngUaNhD4 hồADoXaR, cADoXaRó chMUm5svút tUaNhD4ự giễuMUm5sv: “XeUaNhD4m nADoXaRhư cũUaNhD4ng nểqk UaNhD4mặt MUm5svKỷ qkNam PhươngUaNhD4, nUaNhD4ghe nóMUm5svi ADoXaRKỷ tMUm5svam cADoXaRông tửUaNhD4 mỗiMUm5sv lầnADoXaR ADoXaRvề đUaNhD4ây, đầuADoXaR tiADoXaRên ởUaNhD4 sâUaNhD4n bADoXaRay UaNhD4phải gọiUaNhD4 qkđiện báoUaNhD4 tADoXaRrước chqko côMUm5sv ấUaNhD4y, bằnMUm5svg khôngqk thìqk khôngMUm5sv quUaNhD4a nổiUaNhD4 MUm5svcửa đâu.”

Thích PhADoXaRi MUm5svPhàm khôngADoXaR UaNhD4kìm đượcMUm5sv bậtUaNhD4 cưUaNhD4ời, UaNhD4nói: “CUaNhD4ái ADoXaRnày chỉADoXaR UaNhD4sợ lADoXaRà MUm5svgiả, aADoXaRnh chỉMUm5sv giqkỏi nóMUm5svi qkmóc qkngười qkta thôi.”

“Là thậqkt đấUaNhD4y, cUaNhD4hú cUaNhD4hưa thấyADoXaR bộADoXaR dạnADoXaRg UaNhD4Kỷ NUaNhD4am PhươngMUm5sv MUm5svthôi, qkcó lầADoXaRn tôiUaNhD4 ADoXaRvà cậqku tqka uốMUm5svng saqky, MUm5svcậu đoánUaNhD4 xMUm5svem taUaNhD4y ADoXaRnày nADoXaRói gMUm5svì, cUaNhD4ậu qkta bảoADoXaR tADoXaRôi qkcô vợADoXaR bêADoXaRn nàMUm5svy UaNhD4không giốngqk ngMUm5svười kADoXaRhác gìMUm5sv MUm5svcả, đếnUaNhD4 tiềnqk cADoXaRủa cậuADoXaR MUm5svta MUm5svmà qkcũng khôqkng tADoXaRhèm MUm5svbận tâm.qk MUm5svChú MUm5svnghe cADoXaRâu ấy,MUm5sv truyềMUm5svn UaNhD4ra nMUm5svgoài aADoXaRi dáqkm UaNhD4tin chứ.”

“Vợ MUm5svKỷ Naqkm Phqkương MUm5svkhông qkphải lMUm5svà UaNhD4con gáMUm5svi nhàUaNhD4 nàoUaNhD4 đóADoXaR sao?”

“Đúng ADoXaRthế, tUaNhD4ên qklà ThMUm5svủ ThủUaNhD4, sMUm5svo vớADoXaRi UaNhD4Kỷ NaMUm5svm PhưADoXaRơng lUaNhD4à môMUm5svn đUaNhD4ăng hộADoXaR UaNhD4đối, nADoXaRgười cũngUaNhD4 xiADoXaRnh đẹp,ADoXaR nhưMUm5svng màUaNhD4 KỷMUm5sv Naqkm PhươngMUm5sv MUm5svđể cqkô ADoXaRta MUm5svở Bắcqk KUaNhD4inh màUaNhD4 chẳngUaNhD4 đoMUm5svái hoàqki gìADoXaR, đUaNhD4ến thểqk diệnMUm5sv củaqk bốqk vMUm5svợ cũnMUm5svg khqkông nểADoXaR nanADoXaRg gì.MUm5sv NghUaNhD4e ADoXaRnói vìUaNhD4 UaNhD4có lầnMUm5sv vUaNhD4ị đADoXaRại qktiểu ADoXaRthư ấyMUm5sv khMUm5svông kìmqk đưMUm5svợc giậnADoXaR dữUaNhD4, đáMUm5svp UaNhD4máy bADoXaRay UaNhD4qua tìmADoXaR KiềuADoXaR tiểuADoXaR tADoXaRhư MUm5svnày qknói chuyệnMUm5sv pUaNhD4hải qUaNhD4uấy, ADoXaRkết quUaNhD4ả làmADoXaR KỷADoXaR tMUm5svam nqkổi xunADoXaRg lên,UaNhD4 qktừ đấyMUm5sv vềqk saqku UaNhD42 vqkợ chUaNhD4ồng trMUm5svở mặt,ADoXaR UaNhD4nếu qkkhông phảUaNhD4i qkbố mADoXaRẹ đôiMUm5sv bênqk UaNhD4gây qkáp lựcADoXaR, khônMUm5svg biếtADoXaR ADoXaRcòn xảyUaNhD4 MUm5svra chuyệMUm5svn gìqk nữa.”

4 gMUm5sviờ đúnUaNhD4g, pqkhục vụADoXaR mMUm5svở cửa.

Thích PhMUm5svi PhàmADoXaR kUaNhD4inh ADoXaRngạc đếnqk mqkức đứngqk bậtMUm5sv MUm5svdậy nhADoXaRư ADoXaRlò xUaNhD4o, mUaNhD4à trêADoXaRn thựcqk tếUaNhD4, cMUm5svậu cũnqkg đãqk đứngUaNhD4 dậyADoXaR rồi.

Người phụUaNhD4 MUm5svnữ ấyMUm5sv hoàUaNhD4n tqkoàn khôqkng giốnADoXaRg vớMUm5svi tADoXaRrong tưqkởng tượngUaNhD4 cUaNhD4ủa cậADoXaRu tMUm5sva, côMUm5sv ấyUaNhD4 chỉUaNhD4 mặcqk qkáo mMUm5svàu đenADoXaR, MUm5svmà đUaNhD4ã càngUaNhD4 lộADoXaR UaNhD4ra vẻUaNhD4 ADoXaRgầy guộc,UaNhD4 khUaNhD4uôn mặtADoXaR tqkrắng trẻo,MUm5sv đếnqk qkphấn qkson cũngADoXaR kMUm5svhông đánh,ADoXaR nhưngMUm5sv MUm5svvẫn toátqk rADoXaRa nétUaNhD4 xinMUm5svh đẹUaNhD4p, xUaNhD4inh đẹMUm5svp đếnADoXaR qkthu MUm5svhút tấtADoXaR cqkả áADoXaRnh ADoXaRnhìn củaADoXaR mọUaNhD4i người.

Tinh MUm5svthần cậuADoXaR MUm5svhốt hoảng.

Đổng ThiMUm5svếu qkQuân đãUaNhD4 đqkánh tiếnMUm5svg chàUaNhD4o hỏiMUm5sv: “KiểuADoXaR tiqkểu thMUm5svư” qkrồi vôUaNhD4 cùqkng nhiệtADoXaR tìnhqk giớMUm5svi thUaNhD4iệu: “ADoXaRVị nMUm5svày ADoXaRlà giámUaNhD4 đốcUaNhD4 MUm5svThích PMUm5svhi Phàm.”

Thích Pqkhi PhàmUaNhD4 tronUaNhD4g lMUm5svòng chADoXaRỉ nghMUm5svĩ, ADoXaRsao lạMUm5svi làqk côADoXaR ấy?

(*chú: cUaNhD4ác cADoXaRậu ạADoXaR, đừngUaNhD4 hỏMUm5svi gìqk cqkả, tớADoXaR cũnqkg khADoXaRông biếtqk gADoXaRì qkđâu, sqkuy đoánMUm5sv ADoXaRgì MUm5svthì MUm5svcứ sqkuy đoánqk tqkhôi. TruyệnUaNhD4 dừngMUm5sv ởUaNhD4 ADoXaRphần “2ADoXaR ADoXaRchiếc ADoXaRáo lồngqk qkvào MUm5svnhau” rồi.ADoXaR NhưnADoXaRg ngoạADoXaRi UaNhD4truyện MUm5svnày chqkỉ là…MUm5sv mMUm5svột MUm5svcâu chuyUaNhD4ện đUaNhD4ơn lẻUaNhD4 kháUaNhD4c cqkhăng? TMUm5svớ cMUm5svũng sửADoXaRa lạADoXaRi tMUm5svhứ tựMUm5sv têADoXaRn ngUaNhD4oại truyUaNhD4ện chUaNhD4o đúngMUm5sv vMUm5svới qkthứ tựqk thờADoXaRi giaqkn tADoXaRác gqkiả UaNhD4viết rồiMUm5sv XD)

2. 

Sắc UaNhD4& Giới

Vừa bướcqk rADoXaRa ngoADoXaRài, độtMUm5sv nhiêMUm5svn cóADoXaR ngườiqk gọi:UaNhD4 “A!MUm5sv NUaNhD4am PhươADoXaRng, kiqka khôngqk phảqki UaNhD4vợ cậqku sao?”

Kỷ NADoXaRam ADoXaRPhương qUaNhD4uay đầADoXaRu MUm5svra nqkhìn, hADoXaRóa ADoXaRra đúnqkg thếADoXaR thật.

Hiếm khMUm5svi thấyqk MUm5svcô ấyMUm5sv ADoXaRmặc vUaNhD4áy, cMUm5svhiếc áoUaNhD4 leMUm5svn mỏngADoXaR trùqkm đầuqk ADoXaRmàu saUaNhD4n UaNhD4hô, bênADoXaR UaNhD4dưới làADoXaR UaNhD4chân váADoXaRy nâuqk sậm,ADoXaR UaNhD4áo khoMUm5svác cầmMUm5sv tUaNhD4rên tADoXaRay, đứnMUm5svg cMUm5svạnh MUm5svcô qkbạn mADoXaRà côMUm5sv ấqky qklại qkcàng tỏaqk rMUm5sva néUaNhD4t duyUaNhD4ên dángqk ADoXaRyêu kiều.

Cả đámUaNhD4 ngườiADoXaR qkđã bàADoXaRn tánADoXaR xMUm5svôn xqkao, MUm5svcó kẻMUm5sv gUaNhD4ọi cADoXaRhị dâu,qk lạiMUm5sv UaNhD4có kMUm5svẻ gọiADoXaR eMUm5svm dâADoXaRu, ADoXaRcòn ADoXaRcó UaNhD4người đãUaNhD4 xqkưng tênADoXaR ADoXaRmụ củaMUm5sv cqkô: “qkThủ TMUm5svhủ, hMUm5svôm naADoXaRy saqko lạiADoXaR vừaqk ADoXaRkhéo thếMUm5sv này?”

Thủ ThMUm5svủ mắtqk cqkười conMUm5svg qkvút hỏiMUm5sv lạiqk: “SUaNhD4ao nqkào, ADoXaRcác qkanh UaNhD4có qkhứng đADoXaRi uốngMUm5sv rượuUaNhD4, chảMUm5sv lADoXaRẽ MUm5svbọn ADoXaRem kADoXaRhông đượcUaNhD4 qkphép nổMUm5svi hứngUaNhD4 đếnqk ănUaNhD4 cqkơm à?

Cô gáqki đangUaNhD4 khUaNhD4oác ADoXaRtay KỷUaNhD4 ADoXaRNam qkPhương sMUm5svớm đãqk qkrụt taUaNhD4y lUaNhD4ại, nqkhưng điqkệu bqkộ vẫnADoXaR tỏUaNhD4 vẻADoXaR qUaNhD4uang mADoXaRinh cUaNhD4hính MUm5svđại lắMUm5svm, đaMUm5svng chUaNhD4uẩn bADoXaRị UaNhD4rời đi,MUm5sv aMUm5svi ADoXaRdè qkKỷ qkNam PhươnUaNhD4g qkđã cMUm5svhắp taUaNhD4y ADoXaRkéo lại,UaNhD4 bảoMUm5sv: “qkLên xUaNhD4e đADoXaRợi aADoXaRnh.” Rồqki aUaNhD4nh mớiUaNhD4 buônqkg tay.

Xem MUm5svra đôUaNhD4i vqkợ ADoXaRchồng nMUm5svày cADoXaRó chuyệnqk riêADoXaRng cầnUaNhD4 nóiADoXaR, cảqk ADoXaRđám ngườiMUm5sv dắtUaNhD4 díuUaNhD4 bạMUm5svn gáiADoXaR cũngADoXaR rụcADoXaR rịMUm5svch tqkản điADoXaR, chỉADoXaR cUaNhD4òn lạiqk ThủUaNhD4 ThủUaNhD4 vàUaNhD4 UaNhD4cô bADoXaRạn qkĐỗ HiểADoXaRu Tô,MUm5sv Đqkỗ HiUaNhD4ểu qkTô cũUaNhD4ng nói:MUm5sv “TớMUm5sv quqka bUaNhD4ên kADoXaRia đADoXaRợi cậuMUm5sv nhé.”

“Không cầnADoXaR đâu.”qk ADoXaRThủ Thủqk dửnADoXaRg dưnADoXaRg nhưqk khôngMUm5sv, quqkay đầuUaNhD4 MUm5svsang cưMUm5svời vớiqk KỷADoXaR NaUaNhD4m PhươnUaNhD4g: “MaiADoXaR UaNhD4em ADoXaRđi Hồnqkg MUm5svKông, thứqk qk7 ADoXaRtuần nàUaNhD4y khôUaNhD4ng qkvề qknhà vớiUaNhD4 UaNhD4anh đưUaNhD4ợc, qkđến luMUm5svc đóADoXaR aMUm5svnh UaNhD4nói vớiADoXaR mẹADoXaR UaNhD41 tMUm5sviếng nhé.”

“Em đqki MUm5svHồng KônADoXaRg lMUm5svàm gìUaNhD4 thế?”

Thủ ADoXaRThủ cADoXaRảm ADoXaRgiác kqkì quADoXaRặc, tMUm5svrước đâyADoXaR cMUm5svô cADoXaRhạy MUm5svtới chạUaNhD4y UaNhD4lui, anqkh cóMUm5sv bUaNhD4ao giờMUm5sv thèADoXaRm hỏiqk đâu.

“Xem pMUm5svhim [SắcUaNhD4, Giớqki], ADoXaRbản uncuMUm5svt đấy.”

Chỉ vADoXaRì mộtUaNhD4 bộADoXaR UaNhD4phim màADoXaR bUaNhD4ay đqki MUm5svHồng KôUaNhD4ng, xưADoXaRa nqkay vADoXaRốn lqkà MUm5svphong cáchqk củaUaNhD4 UaNhD4cô ấUaNhD4y mà.

“Đừng điMUm5sv nUaNhD4ữa, ởqk ADoXaRnhà xeADoXaRm điADoXaR, anADoXaRh MUm5svbảo UaNhD4người giúUaNhD4p UaNhD4em tìmMUm5sv bảnqk gốc,qk lADoXaRà đoạMUm5svn 2UaNhD40 phútADoXaR bịqk MUm5svcut qkchứ gì.”

Thủ ThADoXaRủ UaNhD4cảm thADoXaRấy ADoXaRvui vẻMUm5sv yênUaNhD4 tâmUaNhD4, nhMUm5svìn đADoXaRi, lấqky chADoXaRồng cũADoXaRng ADoXaRcó MUm5svcái tốMUm5svt đqkấy cMUm5svhứ: “Vậyqk thUaNhD4ế nhé,ADoXaR qkanh đừngUaNhD4 ADoXaRcó UaNhD4quên đấy.”

Kết UaNhD4quả aMUm5svnh ấyADoXaR lạiqk tqkhật sUaNhD4ự UaNhD4quên chứMUm5sv, ThủADoXaR MUm5svThủ phảiqk đếqkn mấyqk ngàADoXaRy qkchưa gặpMUm5sv đượcMUm5sv anMUm5svh, hMUm5svôm UaNhD4nay UaNhD4nghĩ ADoXaRra pADoXaRhải gọADoXaRi UaNhD4cho aADoXaRnh ấy,qk MUm5svchuông đổUaNhD4 mộqkt hồADoXaRi ADoXaRlâu mqkà khADoXaRông UaNhD4có aMUm5svi nADoXaRghe, đaMUm5svng địADoXaRnh thôUaNhD4i, anADoXaRh lạiMUm5sv nhậnqk điệnUaNhD4 thoạiADoXaR: ‘MUm5svA lô?”

Nghe giọUaNhD4ng đADoXaRã biqkết UaNhD4còn chqkưa qktỉnh UaNhD4ngủ, kMUm5svhông rõqk MUm5svlà đangADoXaR trêUaNhD4n giườngUaNhD4 UaNhD4em nàUaNhD4o nữa,ADoXaR MUm5svcô đUaNhD4ột nMUm5svhiên nUaNhD4ghĩ MUm5svra trADoXaRò đùaqk quáUaNhD4i đản,qk MUm5svỏn ẻnqk gqkọi UaNhD41 tiếnADoXaRg “UaNhD4Nam PhUaNhD4ương à”,MUm5sv gADoXaRiọng nũnUaNhD4g nịuqk hỏiMUm5sv qklại: “qkĐoán xqkem eMUm5svm UaNhD4là MUm5svai nào?”

“Thủ Thủ,UaNhD4” GiọngADoXaR anADoXaRh vẫADoXaRn đặcUaNhD4 sệADoXaRt cơMUm5svn ngáUaNhD4i UaNhD4ngủ: MUm5sv“Ngoan nADoXaRào, qklần saqku mMUm5svuốn cUaNhD4hơi trqkò nUaNhD4ày, nhớADoXaR đừngMUm5sv UaNhD4dùng sốUaNhD4 điệnUaNhD4 thoạiMUm5sv ADoXaRở nhàADoXaR nhé.”

Cô thADoXaRẹn qMUm5svuá MUm5svhóa gMUm5sviận: “AnhUaNhD4 tìmMUm5sv cADoXaRho ADoXaRem [SADoXaRắc, GiớMUm5svi] chưaMUm5sv đấy?”

Hỏi đUaNhD4ến ADoXaRanh ấy,ADoXaR mqkà phqkải qkmất mADoXaRấy gMUm5sviây sqkau MUm5svanh mớMUm5svi bậUaNhD4t cườiqk: “Ồ,ADoXaR aUaNhD4nh quUaNhD4ên mấMUm5svt.”tiếng anADoXaRh trầADoXaRm đụcADoXaR nóiqk giọngADoXaR mũiADoXaR ngMUm5svhe nUaNhD4ặng trĩuUaNhD4,. CóADoXaR MUm5svlẽ anqkh đaMUm5svng bqkị cảm,UaNhD4 hoUaNhD4ặc biếqkt đâyMUm5sv anUaNhD4h cqkhỉ đanMUm5svg ADoXaRmơ ngủ.

Cô độtMUm5sv nhiênADoXaR cảmqk gADoXaRiác xMUm5svót xaqk, bảoMUm5sv: “ThếMUm5sv ADoXaRthôi vậy.”

“Thủ UaNhD4Thủ?” UaNhD4Anh dADoXaRường nUaNhD4hư cảmqk thấyqk MUm5svkhông pqkhải: “EmADoXaR đừngqk gADoXaRiận đADoXaRấy nhé,qk aUaNhD4nh bUaNhD4ây giờMUm5sv gUaNhD4ọi điệnUaNhD4 bảoADoXaR UaNhD4họ qklàm đâyMUm5sv, nqkhé Tqkhủ Thủ?”

“Không cầnADoXaR đâu,ADoXaR ADoXaRem kADoXaRhông muốnqk xADoXaRem nữMUm5sva rồi.”

Cô cảqkm MUm5svthấy cUaNhD4hán nản,MUm5sv rqkồi cqkũng qkcúp điệnMUm5sv thoạiUaNhD4. ThUaNhD4ực rUaNhD4a cũnqkg chỉUaNhD4 làMUm5sv mộtMUm5sv chúMUm5svt gUaNhD4iống nhaUaNhD4u mUaNhD4à UaNhD4thôi, mMUm5svùa đôUaNhD4ng ADoXaRnăm qkấy DịchMUm5sv TrườMUm5svng MUm5svNinh bqkị ADoXaRốm qkmột đợtUaNhD4 rUaNhD4ất lADoXaRâu, UaNhD4mãi khônADoXaRg thADoXaRấy khỏiqk, côqk qkgọi điệnqk ADoXaRcho aMUm5svnh, giọUaNhD4ng UaNhD4anh ùMUm5sv ùMUm5sv, qkdường MUm5svnhư MUm5svđứa qktrẻ nhỏUaNhD4: MUm5sv“Ối, aqknh MUm5svquên mất.”

Mà thựcqk ADoXaRra khôngMUm5sv phMUm5svải UaNhD4là ADoXaRquên, anUaNhD4h cốqk UaNhD4ý nMUm5svói UaNhD4như tqkhế, ADoXaRsau MUm5svđó ADoXaRcô vộiqk vềqk kýqk tADoXaRúc, vừMUm5sva vềMUm5sv đãqk ADoXaRnhìn thấyMUm5sv bánhADoXaR keqkm vqkà hoaUaNhD4, qkcô mớiADoXaR UaNhD4biết ADoXaRanh vốqkn qkkhông MUm5svquên. Bqkánh keUaNhD4m lúqkc đóMUm5sv cUaNhD4hia cADoXaRho mọADoXaRi MUm5svngười ởADoXaR UaNhD4ký túMUm5svc, MUm5svai cqkũng cMUm5svười hMUm5svì hìqk bqkảo: “Ngọqkt đấy!,ADoXaR ĐADoXaRúng thếqk tMUm5svhật, ngọtMUm5sv lắm,UaNhD4 hươqkng qkvị MUm5svngọt nMUm5svgào UaNhD4chạy thẳngUaNhD4 vàoUaNhD4 cADoXaRon tim.

Lúc cqkhia ADoXaRtay, MUm5svanh cqkứ UaNhD4nhắc đqki nhắcADoXaR lạMUm5svi: “ThủUaNhD4 ThADoXaRủ, qkem quADoXaRên aMUm5svnh đi,MUm5sv eMUm5svm quMUm5svên MUm5svanh đi…MUm5sv Thủqk Tqkhủ, eUaNhD4m hãyUaNhD4 quêMUm5svn UaNhD4anh đi….”

Mà UaNhD4cô cứADoXaR nADoXaRhư UaNhD4một đứqka MUm5svnhóc kMUm5svhóc lóMUm5svc oADoXaRm sòmUaNhD4, qkcả mặtqk rưUaNhD4ng rưADoXaRng nướcUaNhD4 mắt,qk tMUm5svúm lấyUaNhD4 vạADoXaRt qkáo MUm5svanh kMUm5svhông nỡqk buôngUaNhD4, MUm5svhỗn loMUm5svạn nADoXaRhư qkthế, kiểUaNhD4u bMUm5svất chADoXaRấp khUaNhD4ông rờMUm5svi nADoXaRhư thếUaNhD4, qknhưng màMUm5sv UaNhD4cũng qkcó MUm5svích gUaNhD4ì đâu?

Có ícqkh gqkì nào?

Sau cùngADoXaR aADoXaRnh vẫnqk ADoXaRvứt bỏUaNhD4 cqkô đấyADoXaR thôi.

Không cqkần côADoXaR nADoXaRữa đấyUaNhD4 thôi.

Thủ qkThủ cảmMUm5sv giUaNhD4ác tADoXaRrong lADoXaRòng ngqkuội qklạnh, bởiMUm5sv MUm5svvì nhớUaNhD4 qkđến nhữngMUm5sv chuyệqkn nàqky, lạiMUm5sv lqkàm nưMUm5svớc mqkắt côUaNhD4 MUm5svtuôn rơi.

Cô vẫnMUm5sv qkdùng lqkiệu MUm5svpháp ADoXaRcũ, rADoXaRa ngoàiqk ăUaNhD4n mộADoXaRt bữMUm5sva, sqkau đqkó qkđi xeMUm5svm liUaNhD4ền tADoXaRù UaNhD4tì MUm5svmấy bộADoXaR phiUaNhD4m, tUaNhD4rong phiADoXaRm cUaNhD4ó vADoXaRui buồnADoXaR lMUm5svi hợp,qk MUm5svcó bàqki cADoXaRa siADoXaRnh tUaNhD4ử buồnMUm5sv thương,UaNhD4 cUaNhD4ó nUaNhD4hững nADoXaRỗi khổqk đaMUm5svu vậtMUm5sv lộMUm5svn, cóMUm5sv nqkhững đờiADoXaR ngườiMUm5sv MUm5svbi aMUm5svi, MUm5svgian naADoXaRn dườngMUm5sv nhADoXaRư ADoXaRvĩnh vqkiễn khônqkg UaNhD4có bUaNhD4ờ bến.

Những lúcADoXaR ADoXaRnhư thếqk UaNhD4cô MUm5svtự UaNhD4cảm thấyADoXaR mìnhqk qkquả qklà ADoXaRmay mắnMUm5sv tronUaNhD4g cuADoXaRộc sống.

Rạng sUaNhD4áng mớiMUm5sv vềqk nhUaNhD4à, đãqk thUaNhD4ấy MUm5svKỷ ADoXaRNam PhươADoXaRng, côUaNhD4 qkbất ngADoXaRờ vôMUm5sv cùqkng, qkồ MUm5sv1 tiếnqkg: “SaMUm5svo aADoXaRnh MUm5svlại về?”

Anh dườngMUm5sv nhưADoXaR cóADoXaR cUaNhD4hút kADoXaRhó cMUm5svhịu: UaNhD4“Nhà anADoXaRh, ADoXaRanh khôngADoXaR đượcqk vMUm5svề chắc?”

Bọn họADoXaR đãMUm5sv qkgiao hẹADoXaRn rUaNhD4ồi, MUm5svkhi bêMUm5svn nàoADoXaR đqkó tứMUm5svc giậnADoXaR, bUaNhD4ên MUm5svkia khônqkg đưADoXaRợc pqkhép nADoXaRổi cMUm5sváu, thếqk nMUm5svên cUaNhD4ô thuADoXaRận theMUm5svo MUm5svanh, UaNhD4híp mắtqk cườiMUm5sv dỗUaNhD4 dànhMUm5sv: “ĐượcADoXaR rồiADoXaR, đượcqk MUm5svrồi, đưADoXaRơng qknhiên cMUm5svó tqkhể vềMUm5sv cUaNhD4hứ.” VừaMUm5sv qUaNhD4uay ADoXaRđi, côUaNhD4 lạiUaNhD4 MUm5svhỏi: “AnUaNhD4h vUaNhD4ề làUaNhD4m gìqk thế?”

Sắc mặtqk anADoXaRh cADoXaRòn tệqk hADoXaRơn, nhADoXaRư thADoXaRể aUaNhD4nh MUm5svấy vqkừa MUm5svgiận UaNhD4dỗi UaNhD4ở cUaNhD4hỗ ADoXaRem nàADoXaRo MUm5svvề, MUm5svlại cADoXaRàng lUaNhD4àm ADoXaRcô thấyUaNhD4 MUm5svtò ADoXaRmò hơn,UaNhD4 cònqk qkcó cMUm5svô nàqko dámqk chọcUaNhD4 giậnqk anADoXaRh nADoXaRữa đây?

Lúc UaNhD4anh thậtMUm5sv sựUaNhD4 giận,UaNhD4 ADoXaRanh thườngqk khôngUaNhD4 nóiqk gìMUm5sv, ADoXaRmà tADoXaRhực ADoXaRra côADoXaR UaNhD4cũng MUm5svmệt rồiMUm5sv, MUm5svuể oảiqk UaNhD4lết đADoXaRi thaMUm5svy quầnUaNhD4 áo,qk lúMUm5svc qkra mớUaNhD4i đểUaNhD4 ýUaNhD4 trênqk ADoXaRbàn đểqk cUaNhD4ái ADoXaRgì đóMUm5sv: “Gìqk thế?”

“Phim gốc.”

Anh trMUm5svả lMUm5svời ADoXaRtrong sUaNhD4ự mấUaNhD4t kiADoXaRên nMUm5svhẫn, từqk UaNhD4bé đãMUm5sv thếMUm5sv rADoXaRồi, lúcMUm5sv MUm5svnào cũngqk cMUm5svhê UaNhD4cô phiềnMUm5sv hà.ADoXaR MUm5svCô làMUm5sv cqkon gái,MUm5sv nhỏqk qkhơn qkanh rMUm5svất ADoXaRnhiều tuổi,MUm5sv lạqki qkcứ kUaNhD4hăng khăADoXaRng thíchMUm5sv qkbám theqko sMUm5svau anhMUm5sv, lạUaNhD4i tUaNhD4hích cùUaNhD4ng vớqki cảUaNhD4 đámqk coUaNhD4n traADoXaRi trADoXaRèo tườnADoXaRg MUm5svleo câyMUm5sv, aMUm5svnh tUaNhD4hấy cháADoXaRn nảnMUm5sv vớiADoXaR cáiMUm5sv đuôiMUm5sv UaNhD4nhỏ nàyADoXaR lắmqk rồi,UaNhD4 thếADoXaR nêMUm5svn aUaNhD4nh nóiADoXaR ADoXaRchuyện vớMUm5svi côADoXaR chqkỉ vỏMUm5svn MUm5svvẹn troqkng vòngqk qk3 ADoXaRphút đãqk mấtMUm5sv hếtMUm5sv cảMUm5sv nhẫnUaNhD4 nại.

Cô nADoXaRhất thờqki vMUm5svui qkra mUaNhD4ặt: “MUm5svSắc Giớiqk qkà? MaUaNhD4i eqkm gọiMUm5sv HiểuUaNhD4 TôUaNhD4 đếnUaNhD4 cùngqk MUm5svxem, nghUaNhD4e ADoXaRnói ADoXaRLương MUm5svTriều VADoXaRĩ troUaNhD4ng qkphim cqkó nuADoXaRde, hMUm5sve he!”

Anh đUaNhD4ột nhiênADoXaR qknói: “MaADoXaRi phảUaNhD4i trUaNhD4ả nUaNhD4gười tMUm5sva rồiqk, xeADoXaRm MUm5svluôn hômADoXaR ADoXaRnay đi.”

“Hả?”

“Em UaNhD4tưởng vqkiệc UaNhD4này dqkễ lắmUaNhD4 ấy?ADoXaR NgườiMUm5sv tADoXaRa phảiADoXaR nểqk mMUm5svặt lắmADoXaR mớUaNhD4i cMUm5svho mượnqk đấy.”

“Trời ơiqk, Kỷqk NaUaNhD4m PhADoXaRương àqk, anMUm5svh UaNhD4nghĩ cáchqk điqk mà,MUm5sv bâADoXaRy giờADoXaR MUm5svem buồnqk ngủqk muốADoXaRn chếADoXaRt điMUm5sv được,MUm5sv đểMUm5sv MUm5svmai xeMUm5svm MUm5svnhé, mqkượn tADoXaRhêm qk1 nADoXaRgày UaNhD4nữa nADoXaRhé, nhé?”

“Phải xADoXaRem tronqkg MUm5svhôm ADoXaRnay, bâyqk giUaNhD4ờ UaNhD4xem luôn.”

Xem qkra anADoXaRh ấADoXaRy hômUaNhD4 ADoXaRnay tâMUm5svm tUaNhD4rạng đúngUaNhD4 làMUm5sv khôUaNhD4ng ổqkn, MUm5svđến qkchút vMUm5sviệc cỏMUm5svn UaNhD4con nADoXaRày cũnUaNhD4g kUaNhD4hông nMUm5svỡ giúp,qk anADoXaRh mqkà thậtMUm5sv MUm5svsự tứcMUm5sv qklên thìADoXaR quảADoXaR làMUm5sv đánqkg qkgờm qkvô cùnMUm5svg, cqkô nhăMUm5svn nhóUaNhD4 ôMUm5svm cuMUm5svộn phiMUm5svm, hôUaNhD4m naqky xqkem MUm5svthì hômqk naMUm5svy xeqkm vậy.

Ai UaNhD4dè cònqk MUm5svbị anUaNhD4h giậtMUm5sv lMUm5svấy: “ChâuUaNhD4 chấMUm5svu MUm5svđòi đáADoXaR xe.”

Cô MUm5svle lMUm5sve lưỡi,UaNhD4 UaNhD4thực qkra câMUm5svu nóMUm5svi UaNhD4ấy cònqk UaNhD4có cUaNhD4ả ADoXaR1 MUm5svsự tícMUm5svh đằngUaNhD4 sADoXaRau MUm5svnữa, hqkồi MUm5svđó aADoXaRnh đMUm5svang họqkc cấpUaNhD4 MUm5sv2, cqkô vừaqk mqkới UaNhD4vào lUaNhD4ớp ADoXaR1, cMUm5svả MUm5svđám trẻMUm5sv cqkon tâmADoXaR đầuADoXaR MUm5svý ADoXaRhợp chơiMUm5sv đùMUm5sva UaNhD4ở sUaNhD4ân cMUm5svỏ UaNhD4bỏ ADoXaRhoang saMUm5svu khqku nhàMUm5sv, mọADoXaRi nMUm5svgười ADoXaRđang dựMUm5svng bảMUm5svng bóMUm5svng rổADoXaR mới.ADoXaR CMUm5svô lúqkc đóqk béUaNhD4 UaNhD4tí tẹoqk tUaNhD4eo, qkmà lạiMUm5sv bqkật nhUaNhD4anh nADoXaRhất, qklao đầuADoXaR đếnMUm5sv MUm5svra sứcqk dựMUm5svng câyADoXaR qkcột bằnqkg sắt.

Cả đáADoXaRm toàqkn MUm5svcon ADoXaRtrai qkồ lênUaNhD4 cười,ADoXaR KMUm5svỷ ADoXaRNam PhươngMUm5sv cườUaNhD4i qkto qknhất, ADoXaRcòn khiUaNhD4nh MUm5svthường nóiUaNhD4 qkcô: MUm5sv“Châu MUm5svchấu ADoXaRđá xe!”

Cuộn băngADoXaR ADoXaRthật sADoXaRự hMUm5svơi nặnqkg, UaNhD4phòng chiếuADoXaR phqkim MUm5svlại ởADoXaR lầUaNhD4u 3UaNhD4, cADoXaRô UaNhD4nghe tiADoXaRếng aADoXaRnh kqkhẽ thUaNhD4ở dốc,UaNhD4 MUm5svcô giADoXaRơ MUm5svtay UaNhD4chọc cMUm5svhọc: “Tamqk thiMUm5svếu gMUm5svia qkà, aADoXaRnh phqkải luADoXaRyện UaNhD4tập nhiềuUaNhD4 vqkào, MUm5svcả nUaNhD4gày đMUm5svừng MUm5svchỉ MUm5svvận độngqk ADoXaRcó UaNhD41 kiểuMUm5sv, aADoXaRnh ngqkhe tiếngADoXaR anADoXaRh thởqk ấyqk, giqkà rồi.”

Anh kqkhông bựMUm5svc mUaNhD4à cònUaNhD4 cười:MUm5sv “Cút!”

Đây mớqki lqkà KMUm5svỷ qkNam Phưqkơng chứ,MUm5sv UaNhD4cô phUaNhD4ấn khADoXaRởi bậADoXaRt máyqk MUm5svchiếu, MUm5svanh giúADoXaRp côUaNhD4 đặtMUm5sv cuộADoXaRn ADoXaRphim, cMUm5svô hỏi:qk “SUaNhD4ao MUm5svanh kqkhông UaNhD4mua cáiUaNhD4 máUaNhD4y chiUaNhD4ếu kỹUaNhD4 UaNhD4thuật sốADoXaR nhỉ?”

“Không pMUm5svhải qkem nóUaNhD4i chỉADoXaR UaNhD4có UaNhD4phim nhMUm5svựa UaNhD4mới đADoXaRược gqkọi làqk điệMUm5svn ảnMUm5svh UaNhD4còn qkgì nữa?”

Cô từngMUm5sv nADoXaRói ADoXaRcâu nàyqk à?

Chẳng qknhớ nữa

Trước naMUm5svy, cADoXaRô xeUaNhD4m phqkim khônqkg thícUaNhD4h cóMUm5sv MUm5svđồ ănMUm5sv vặtqk UaNhD4bên cUaNhD4ạnh, ngườiMUm5sv tUaNhD4a vqkào rạpADoXaR, ADoXaRtay UaNhD4trái bỏngqk ngUaNhD4ô taMUm5svy phUaNhD4ải côUaNhD4 caMUm5sv, chỉqk ADoXaRcó cUaNhD4ô MUm5sv2 bànMUm5sv MUm5svtay trắng.

Phòng qkchiếu pADoXaRhim tronUaNhD4g nhàqk rấMUm5svt nhADoXaRỏ, nhưnqkg màMUm5sv thUaNhD4oải máiADoXaR vADoXaRô ADoXaRcùng, côqk ngUaNhD4ồi UaNhD4bó gốiADoXaR tMUm5svrên MUm5svsô phaADoXaR, MUm5svmà aUaNhD4nh đaMUm5svng nMUm5svgồi ởUaNhD4 UaNhD4ghế bêUaNhD4n kiqka, bắtMUm5sv đầuADoXaR UaNhD4châm mộtqk điếuADoXaR thuốc.

Cô nADoXaRhăn nADoXaRhó mMUm5svặt màUaNhD4y: “KỷADoXaR NaADoXaRm Phương!”

Anh bậUaNhD4t dậyMUm5sv bUaNhD4ỏ ADoXaRra ngoài.

Cô tưởUaNhD4ng aADoXaRnh đãUaNhD4 điUaNhD4 rồiUaNhD4, thếqk nênqk yênADoXaR tMUm5svâm ngồiADoXaR xUaNhD4em tiếp

Cô hoqkàn toMUm5svàn chUaNhD4ìm đắmMUm5sv vớiMUm5sv tADoXaRình tiếADoXaRt phiMUm5svm, lúADoXaRc MUm5svxem qkảnh tADoXaRrên báoUaNhD4 khUaNhD4ông thểADoXaR cảADoXaRm nhậnqk MUm5svra đượcMUm5sv ThanMUm5svg DuADoXaRy lạMUm5svi ADoXaRđẹp đếnqk thUaNhD4ế, MUm5svlúc cMUm5svô ấUaNhD4y thậtqk UaNhD4sự xuấtUaNhD4 hiệnqk trMUm5svên mADoXaRàn hìnhADoXaR, độMUm5svt qknhiên cảmMUm5sv MUm5svgiác UaNhD4như MUm5svthanh bảoUaNhD4 kiếmMUm5sv tUaNhD4uốt UaNhD4ra kMUm5svhỏi ADoXaRvỏ bUaNhD4ao, cUaNhD4hân màADoXaRy khóADoXaRe mắqkt đậmMUm5sv qksắc xuâMUm5svn, mềqkm mạiMUm5sv thMUm5svanh thoátqk tựaMUm5sv mADoXaRột nhànMUm5svh ADoXaRhoa UaNhD4đào, phqkong tìnADoXaRh muônMUm5sv qkngàn, khADoXaRôn tảADoXaR vạMUm5svn lần.

Lúc ADoXaRcòn đanUaNhD4g mUaNhD4ê mUaNhD4ẩn, UaNhD4Kỷ Naqkm ADoXaRPhương vàoADoXaR từMUm5sv UaNhD4lúc nàqko côUaNhD4 cũnMUm5svg khônMUm5svg đểMUm5sv ý,UaNhD4 cUaNhD4ho đADoXaRến kMUm5svhi aMUm5svnh MUm5svngồi xADoXaRuống sADoXaRô pMUm5svha, cMUm5svô mớiADoXaR liUaNhD4ếc aADoXaRnh MUm5sv1 cáiqk: “AnhMUm5sv khADoXaRông UaNhD4ra nMUm5svgoài à?”

Anh qkkhông đápADoXaR lạADoXaRi, toADoXaRàn qkbộ tUaNhD4âm tMUm5svrí côqk MUm5svvẫn dồnMUm5sv cảUaNhD4 UaNhD4vào bộUaNhD4 phiqkm, ADoXaRquay MUm5svra ADoXaRlại xUaNhD4em ADoXaRphim tiếpMUm5sv. ĐoạnADoXaR “kẹpMUm5sv giấyUaNhD4” UaNhD4truyền thuyếtqk cuốiqk cùqkng đMUm5svã lADoXaRên hUaNhD4ình, UaNhD4cứ MUm5svcoi nhUaNhD4ư côqk đãMUm5sv UaNhD4gặp qADoXaRua nhiềuADoXaR phADoXaRa kiểUaNhD4u MUm5svnày rồMUm5svi, nhqkưng vừaqk xeADoXaRm đếnADoXaR đoạnUaNhD4 ấyMUm5sv, vMUm5svẫn kqkhông nhịnMUm5sv đượMUm5svc kMUm5svhì kADoXaRhì bqkật cười.MUm5sv KMUm5svỷ NaUaNhD4m Pqkhương độtADoXaR ADoXaRnhiên hqkỏi: “CóUaNhD4 qkgì đángUaNhD4 cườiUaNhD4 à.”

“Độ khóADoXaR caMUm5svo đấy.”MUm5sv CôADoXaR UaNhD4khoa tUaNhD4ay MUm5svmúa cMUm5svhân: qk“Thật khADoXaRông thểUaNhD4 tưởngUaNhD4 tượADoXaRng nổi….TMUm5svại saADoXaRo qkcó thADoXaRể pADoXaRhấn khqkởi UaNhD4thế chứ?”

“Muốn thMUm5svử UaNhD4tý không?”

“Hở?”

Không đợiMUm5sv côqk pMUm5svhản ứngADoXaR qklại, nụMUm5sv ADoXaRhôn đãqk qkập xuốnUaNhD4g, côqk vùnADoXaRg vẫy:UaNhD4 “Này,MUm5sv qkmùi thuốcqk lá!”

Có qqkuỷ mớiMUm5sv bUaNhD4iết aMUm5svnh vừADoXaRa làmUaNhD4 đUaNhD4ến mấMUm5svy điếADoXaRu MUm5svrồi, cảUaNhD4 ngườiUaNhD4 sặMUm5svc UaNhD4mùi thADoXaRuốc. AUaNhD4nh khôngADoXaR ADoXaRbuông taUaNhD4y cMUm5svô liềnMUm5sv cắnqk taMUm5svy aUaNhD4nh, sMUm5svau cùngMUm5sv UaNhD4anh UaNhD4không chịuMUm5sv đMUm5svược đUaNhD4au, khôngMUm5sv thểqk khôUaNhD4ng buông.

“Vậy aADoXaRnh điMUm5sv đánqkh rMUm5svăng nhé.”

Quả nUaNhD4ày UaNhD4xong rồi,qk ADoXaRcô qADoXaRua quýMUm5svt nóqki: “Điqk đUaNhD4i, ADoXaRmau đqki điADoXaR, nhớUaNhD4 tắMUm5svm nữUaNhD4a đấy.”

Cô cònqk pqkhải xADoXaRem phimUaNhD4, trMUm5svước tiênqk cứMUm5sv phảiMUm5sv ADoXaRxua MUm5svanh UaNhD4đi cqkái đã,MUm5sv aMUm5svnh ấyqk UaNhD4tắm trướcMUm5sv nMUm5svay siUaNhD4êu qklâu, lạiqk thícUaNhD4h bảMUm5svnh UaNhD4chọe, sấADoXaRy UaNhD4tóc cũnMUm5svg phUaNhD4ải sấyqk MUm5svđến nửaADoXaR UaNhD4ngày, đợqki ADoXaRanh tADoXaRắm xongADoXaR, côUaNhD4 đãMUm5sv qksớm xuốngMUm5sv lầuADoXaR UaNhD4đi ngMUm5svủ rồi.

Ai ADoXaRmà nMUm5svgờ đượcADoXaR pUaNhD4him cònqk chqkưa xeqkm hết,qk qkanh đqkã tMUm5svắm xoADoXaRng rồi,MUm5sv ADoXaRanh UaNhD4mặc bMUm5svộ áoqk tắmMUm5sv bôngADoXaR qkbước UaNhD4ra ngoàADoXaRi, đếMUm5svn tócMUm5sv cMUm5svũng cUaNhD4hưa sấy,qk taqky qkcòn cầmMUm5sv khMUm5svăn lôngMUm5sv, UaNhD4vừa laADoXaRu vừaqk ngồiqk xuôMUm5svng, qkcô hoànqk toMUm5svàn khUaNhD4ông lườngADoXaR trướUaNhD4c, cóUaNhD4 muốqkn ADoXaRthoát qkcũng khôADoXaRng kịMUm5svp, đADoXaRành ADoXaRtỏ qkra vADoXaRẻ mặtMUm5sv ADoXaRkhổ sởMUm5sv: “KỷMUm5sv NMUm5svam Phương,UaNhD4 UaNhD4em mệADoXaRt lắm.”

Nhìn dánUaNhD4g ADoXaRvẻ anMUm5svh cADoXaRó hơUaNhD4i UaNhD4nổi cáMUm5svu, nhưngMUm5sv anADoXaRh lạMUm5svi ngMUm5svồi iADoXaRm bấtUaNhD4 động,qk MUm5svcô qknghĩ thếADoXaR UaNhD4nào thUaNhD4ì hôADoXaRm qknay cũngqk pqkhải ADoXaRtrở mặtUaNhD4 bMUm5svằng ADoXaRđược, cqkô đànhMUm5sv đánhqk đòADoXaRn phủMUm5sv đầUaNhD4u: qk“Anh qkra MUm5svngoài điADoXaR, qkdù saMUm5svo anqkh MUm5svcũng ADoXaRcó cUaNhD4hỗ qkđi mà,qk eUaNhD4m UaNhD4mệt lắmMUm5sv rồi.”

Anh ADoXaRném kMUm5svhăn tắmMUm5sv xuốngUaNhD4 sàADoXaRn, cMUm5svô nghMUm5svĩ đUaNhD4ợt nàyMUm5sv khônADoXaRg tránhUaNhD4 qkkhỏi cãqki nUaNhD4hau MUm5svto UaNhD4rồi, lMUm5svần MUm5svtrước cADoXaRô đuổiADoXaR MUm5svanh rqka ngoàiUaNhD4, UaNhD42 ADoXaRngười còqkn lớnqk tiếngMUm5sv mộtADoXaR trận.

Cãi ADoXaRnhau chADoXaRứ gì,qk cqkãi đADoXaRi, côADoXaR cADoXaRũng chẳUaNhD4ng sợ,MUm5sv cMUm5svòn hunMUm5svg hăUaNhD4ng trMUm5svợn mMUm5svắt vớiqk anh.

Kết quADoXaRả ADoXaRanh kqkhông nóiUaNhD4 dùMUm5sv chỉUaNhD4 mADoXaRột tiếngqk, quaUaNhD4y ADoXaRngười qkđi mất.

Cô thởUaNhD4 phADoXaRào UaNhD4nhẹ nhADoXaRõm, xeqkm tqkiếp bộMUm5sv phiqkm, LMUm5svương Tqkriều UaNhD4Vĩ tronqkg pqkhim đaMUm5svng rơiUaNhD4 nưUaNhD4ớc mắUaNhD4t, mộtMUm5sv ngưADoXaRời đàADoXaRn qkông ADoXaRnhư tqkhế, vậyMUm5sv ADoXaRmà cMUm5svũng khóMUm5svc ư.

Trong qklòng UaNhD4cô oADoXaRán trUaNhD4ách, tấtUaNhD4 cUaNhD4ả qklà tạiUaNhD4 qkKỷ NADoXaRam PhươngUaNhD4 pháqk ADoXaRđám, hạiMUm5sv cUaNhD4ô khônUaNhD4g xqkem đưqkợc phầnUaNhD4 đầu,UaNhD4 đqkến đMUm5svoạn cảmADoXaR qkxúc nhấtUaNhD4 thìqk lqkại hoàMUm5svn toànUaNhD4 khôngMUm5sv UaNhD4có qkcảm giMUm5svác gì.
(*chú1MUm5sv: UaNhD4ơ… MUm5sv“đoạn kẹMUm5svp giấy”MUm5sv trADoXaRuyền tADoXaRhuyết ởADoXaR ADoXaRtrên, tớqk néqkm cMUm5svả raqkw lên, ADoXaRbạn nàMUm5svo xUaNhD4em SắcUaNhD4 qkGiới UaNhD4rồi qkắt hiểu,UaNhD4 ADoXaRmà bạnUaNhD4 qknào tòADoXaR mMUm5svò làADoXaR cáqki gìUaNhD4 MUm5svthì đqkây ADoXaR“传说中的回形针” tớADoXaR UaNhD4không xúMUm5svi bẩyUaNhD4 kíchUaNhD4 thícUaNhD4h truqkyền bADoXaRá gìADoXaR đâUaNhD4u MUm5svnhớ, vìqk qkphim MUm5svvì truyệnMUm5sv nMUm5svó đMUm5svề ADoXaRcập ấyqk màUaNhD4 XD)

(*chú2: ngoại truyMUm5svện qknày xUaNhD4ảy ADoXaRra vàqko lúcUaNhD4 UaNhD4nào ấyADoXaR hởqk? TMUm5sv_T qktớ cũnMUm5svg khqkông rADoXaRõ nữa,ADoXaR dùMUm5sv đãADoXaR hqkỏi han MUm5svtieba nMUm5svhưng mọi ngườiqk cũng MUm5svmù mờUaNhD4 nhADoXaRư chADoXaRúng UaNhD4ta ADoXaRcả thôi)

 

3.

Ai màMUm5sv biếtMUm5sv tạUaNhD4i sMUm5svao hômADoXaR đấADoXaRy ADoXaRtôi lạiADoXaR say? 

 

 

Hôm đqkó UaNhD4uống đUaNhD4ến qksay mèmqk, taqky TADoXaRrác MUm5svNhĩ sqkau cùnqkg còMUm5svn UaNhD4ói rUaNhD4a máuUaNhD4, tôMUm5svi địnhADoXaR lADoXaRái xUaNhD4e đưaqk cậMUm5svu tMUm5sva đADoXaRến bệMUm5svnh viqkện, nADoXaRhưng lạiqk bADoXaRị cADoXaRả đámADoXaR anMUm5svh eUaNhD4m cqkan ngăADoXaRn, bMUm5svảo qktôi ngộqk nADoXaRhỡ gặpqk cảMUm5svnh sátUaNhD4 tUaNhD4hì saqko, tộiqk nàyUaNhD4 UaNhD4là tộiUaNhD4 MUm5svlái qkxe sqkau UaNhD4khi rượuqk bADoXaRia đấy.MUm5sv MUm5svMà nếuqk khôngADoXaR bMUm5svị cảnhADoXaR sqkát sờUaNhD4 gUaNhD4áy, tMUm5svhì qkcũng kUaNhD4hông nêMUm5svn lMUm5svái qkxe lúADoXaRc uUaNhD4ống say.

Cả lADoXaRũ bọMUm5svn tqkôi đâyADoXaR MUm5svđều làUaNhD4 nhữngMUm5sv cADoXaRông dâMUm5svn qkbiết tuânUaNhD4 tMUm5svhủ UaNhD4luật UaNhD4pháp, đươngMUm5sv nADoXaRhiên khUaNhD4ông thUaNhD4ể mạMUm5svo hiểmUaNhD4 láiqk UaNhD4xe UaNhD4lúc saqky qkđể bịADoXaR cảnMUm5svh sUaNhD4át chộpMUm5sv đượqkc, thếUaNhD4 nênADoXaR đUaNhD4ành gọiUaNhD4 qkcho qk120, xMUm5sve cứqku MUm5svthương látADoXaR sqkau ADoXaRđã đMUm5svến đónADoXaR TráADoXaRc NhĩMUm5sv đi.

Về chuyệnqk dạqk dàUaNhD4y TráUaNhD4c Nqkhĩ cADoXaRhảy mqkáu UaNhD4ấy ADoXaRà, thậtUaNhD4 qksự làADoXaR UaNhD4tôi phADoXaRải xiMUm5svn lỗUaNhD4i cADoXaRậu tqka rồi.MUm5sv TADoXaRối UaNhD4đó tUaNhD4ôi vùMUm5svi qkđầu uốnqkg rượuUaNhD4 giảMUm5svi sầu,qk MUm5svlại thêmqk bêMUm5svn cạqknh cqkó ADoXaR1 MUm5svlũ MUm5svmù quángUaNhD4 UaNhD4chúc ADoXaRtụng khUaNhD4ông qkngừng, uUaNhD4ống sADoXaRay lúMUm5svc nMUm5svào cqkũng khôngUaNhD4 biếtMUm5sv nữa.qk Sqkau qkcùng tADoXaRôi còMUm5svn muốUaNhD4n uốqkng UaNhD4một mình,MUm5sv MUm5svTrác Nhqkỉ bảo:UaNhD4 ‘ĐMUm5svược thôiADoXaR, UaNhD4biết cậUaNhD4u khôADoXaRng thoUaNhD4ải qkmái rồi,UaNhD4 MUm5svly UaNhD4này tMUm5svôi MUm5svmời cậu.”

Cậu tMUm5sva bìnADoXaRh UaNhD4thường cũngMUm5sv chỉUaNhD4 uốqkng qkở mứcqk ADoXaRhơn ADoXaR1 chaADoXaRi thôi,ADoXaR hADoXaRôm đóqk gắqkng ADoXaRgượng qkđược đếADoXaRn MUm5sv2 chMUm5svai, cũngqk ADoXaRcoi nhưqk qkbiết UaNhD4trọng nADoXaRghĩa khADoXaRí rồi.

Tay ADoXaRnày qklúc UaNhD4uống saADoXaRy rồiqk thìADoXaR MUm5svlại bắMUm5svt đầuMUm5sv kADoXaRêu lADoXaRa UaNhD4gào ADoXaRthét: “MUm5svKhông pqkhải ThMUm5svủ UaNhD4Thủ sADoXaRinh ADoXaRcon ADoXaRtrai ADoXaRrồi àADoXaR, cậqku đaMUm5svu lqkòng cqkái UaNhD4nỗi gADoXaRì nữaUaNhD4? Tqkôi kiqkếm cUaNhD4ho cậqku qk8 eqkm 1qk0 eMUm5svm UaNhD4đẻ đUaNhD4ược nuôiMUm5sv đượcMUm5sv, UaNhD4để mấyUaNhD4 eMUm5svm ADoXaRấy sUaNhD4inh qkcho UaNhD4cậu UaNhD41 tUaNhD4á nhMUm5své, cậMUm5svu thíUaNhD4ch coqkn qktrai UaNhD4có ADoXaRcon tADoXaRrai, thícqkh cqkon qkgái ADoXaRcó cMUm5svon gái!”

Tôi vừaADoXaR ADoXaRnghe xonUaNhD4g, đãMUm5sv ADoXaRcảm thấyADoXaR ADoXaRmen rượuADoXaR dộiADoXaR lqkên ADoXaRđầu, bậtUaNhD4 dậyqk hấMUm5svt ADoXaRtung cảqk bUaNhD4àn, ADoXaRđám nUaNhD4gười xADoXaRung quanADoXaRh lqkiều ADoXaRmạng qkcan MUm5svngăn. TôADoXaRi phảUaNhD4i đánUaNhD4h cADoXaRho thằngUaNhD4 MUm5svôn cMUm5svon UaNhD4này mộMUm5svt trUaNhD4ận, kếMUm5svt quảUaNhD4 cqkả ngườiMUm5sv cậuqk tUaNhD4a xiêuMUm5sv UaNhD4vẹo, nônUaNhD4 rUaNhD4a qkngay MUm5svmột bADoXaRãi máu.

Được UaNhD4lắm, tMUm5svôi khqkông thèMUm5svm chấqkp MUm5svôn cADoXaRon, ADoXaRtôi đưaADoXaR cậuUaNhD4 tUaNhD4a tUaNhD4ới bệMUm5svnh viUaNhD4ện vậy.

Lúc xUaNhD4e cứuqk thưADoXaRơng đqkến, qkcậu UaNhD4ta taUaNhD4y cònADoXaR đanADoXaRg cMUm5svắm ốADoXaRng ADoXaRtruyền vẫnMUm5sv cốADoXaR níADoXaRu tMUm5svay tôi,ADoXaR cMUm5svhân thMUm5svành MUm5svsâu sUaNhD4ắc nói:ADoXaR qk“Con tqkrai UaNhD4cũng đMUm5svược rồi,ADoXaR cMUm5svon trADoXaRai cũADoXaRng tADoXaRốt mADoXaRà, UaNhD4sao cậUaNhD4u UaNhD4lại khôngUaNhD4 tqkhích coMUm5svn traADoXaRi chứ?”

Có qkcon traMUm5svi UaNhD4để làUaNhD4m ADoXaRcái gìUaNhD4 ADoXaRnào CUaNhD4on gqkái kqkhông phMUm5svải tốMUm5svt hơnUaNhD4 à!

Sinh đUaNhD4ẻ ADoXaRcó kếADoXaR hoạchUaNhD4 bâqky gADoXaRiờ khôMUm5svng MUm5svcho phépMUm5sv đẻUaNhD4 đứaqk tADoXaRhứ 2qk, nếADoXaRu kMUm5svhông tôUaNhD4i cóqk cầUaNhD4n MUm5svphải khUaNhD4ổ thUaNhD4ế nàADoXaRy qkkhông hả?

Vả lADoXaRại qktôi dỗqk dànADoXaRh côADoXaR ấyMUm5sv ADoXaRsinh chqko đứaUaNhD4 coADoXaRn dqkễ lắqkm đấqky àADoXaR? TôiUaNhD4 dỗMUm5sv ngoADoXaRn MUm5svdỗ ngọtqk cqkô MUm5svấy đếMUm5svn cADoXaRả qk1 nămqk MUm5svcó lẻUaNhD4 rADoXaRồi đấyqk, cUaNhD4hỉ moADoXaRng mỏiMUm5sv ADoXaRcô ấyADoXaR ADoXaRsinh ADoXaRcho tUaNhD4ôi qk1 đứaUaNhD4 coUaNhD4n gáUaNhD4i, MUm5svthế ADoXaRmà kqkết UaNhD4quả lạUaNhD4i làMUm5sv coADoXaRn trai!

Tôi cUaNhD4òn UaNhD4gì đauUaNhD4 lònMUm5svg ADoXaRhơn không?

Ông qkbà nộiqk ngADoXaRhe nóUaNhD4i lqkà coqkn traqki, tADoXaRhì hMUm5svài lòMUm5svng lắqkm, khỏiUaNhD4 phảUaNhD4i ADoXaRnói, MUm5svgiống hADoXaRệt nqkhư cóADoXaR đUaNhD4ược đứaUaNhD4 chUaNhD4áu đícADoXaRh tôADoXaRn rqkồi tqkhì vUaNhD4ạn sựADoXaR đMUm5svều thỏaMUm5sv mãADoXaRn, tôiqk ADoXaRcó cốADoXaR qkbảo côqk ấyADoXaR sADoXaRinh tqkhêm đUaNhD4ứa nữaMUm5sv tADoXaRhì ADoXaRđến cMUm5svả vMUm5sviện trợqk bUaNhD4ên ngoUaNhD4ài cũngADoXaR chẳngADoXaR UaNhD4còn ai.

Tôi cóqk dễMUm5sv dàngqk ADoXaRgì khôMUm5svng hảqk tôi?

Mượn rượUaNhD4u tiêuADoXaR ADoXaRsầu, sầqku thêmqk sầuMUm5sv, rượuUaNhD4 ngấMUm5svm ruộqkt sầu,MUm5sv quảUaNhD4 thật,UaNhD4 ngườiADoXaR sầuADoXaR cMUm5svó rượuqk sầu.

Tôi cònqk chưaADoXaR óiMUm5sv qkmáu đấqky, cqkậu qkta đqkã óiMUm5sv MUm5svmáu rồi.

Đợi qkđến lúcUaNhD4 UaNhD4cậu tMUm5sva đẻqk qkcon traADoXaRi, UaNhD4tôi thểADoXaR nàqko cũngqk chuốcADoXaR cậuMUm5sv tUaNhD4a bữaADoXaR nữa.

Để cậuUaNhD4 qkói mADoXaRáu cMUm5svho mUaNhD4à xem!

*chú: qkHE đấqky MUm5svcác cậUaNhD4u ạADoXaR ╮( ̄▽ ̄”)