You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng T2i3dhiếu QuâhKPQn kMkXcười nAJA8ói: “XekMkXm kMkXnào, ThíAJA8ch tổnhKPQg chKPQòn giảhKPQ vờAJA8 hKPQhồ đồkMkX AJA8nữa, 2SCXcòn Kỷ2i3d N2i3dam PhươnAJA8g nkMkXào nkMkXữa? Chính2i3d là2i3d 2i3dKỷ ta2i3dm cônghKPQ tử,AJA8 kMkXchỉ cầnAJA8 cậukMkX 2SCXta hKPQnói AJA81 câuhKPQ thKPQhôi, 2i3dtôi đkMkXảm 2SCXbảo chKPQhú thuậ2SCXn buồm2i3d xu2i3dôi gió.”

Thích AJA8Phi Ph2SCXàm 2SCXcó AJA8ý l2SCXắc AJA8đầu: “Khó2SCX đấy,2SCX k2SCXhó nhAJA8ư AJA8lên trời2i3d ấy,hKPQ là2i3dm sa2SCXo kMkXmà mượn2i3d 2SCXđược da2SCXnh nghĩakMkX c2SCXủa cậ2SCXu 2i3dta 2i3dbây giờ?kMkX” 2i3dĐổng ThikMkXếu Quân2i3d cAJA8hừng 2SCXnhư đã2SCX 2i3duống đến2SCX sa2SCXy mAJA8èm, 2i3dđôi mắtAJA8 lAJA8im AJA8dim AJA8hằn thKPQơ 2SCXmáu, 2SCXtay mâhKPQn mêAJA8 c2i3dhặn gáhKPQc hKPQđũa bằkMkXng ngọ2i3dc, mồ2i3dm 2SCXthì AJA8nói: “NgườihKPQ a2SCXnh ekMkXm à2SCX, 2i3dcái AJA8này lkMkXà thkMkXuộc và2SCXo vAJA8ận mAJA8ay thôkMkXi. 2SCXTôi nhKPQói 2i3dchú nghe2SCX, cohKPQn đưAJA8ờng cAJA8ủa KỷhKPQ 2SCXNam Phương,AJA8 hKPQngười tầm2i3d thưkMkXờng kAJA8hông đAJA8i nổikMkX đâu.”kMkX kMkXThích P2SCXhi hKPQPhàm thhKPQấy 2i3dlời ankMkXh t2SCXa nóikMkX cókMkX 2i3dý tứ2i3d, liAJA8ền vkMkXội vàkMkXng chắphKPQ taykMkX: 2i3d“Anh 2SCXĐổng, nếu2i3d nkMkXhư 2i3danh đãkMkX chịAJA8u giúhKPQp eAJA8m quhKPQa đư2SCXợc 2i3dphen 2i3dnày, kMkXem dùhKPQ thịtkMkX nát2SCX 2i3dxương t2i3dan, m2i3dáu 2SCXchảy đ2i3dầu rơi,kMkX cũng2i3d nguyệnAJA8 gh2SCXi nhớkMkX âkMkXn đứ2SCXc của2SCX anh.”

Đổng ThikMkXếu hKPQQuân phá2SCX lê2i3dn cười,2SCX cóAJA8 hKPQý t2SCXhừa n2SCXước đụckMkX thảAJA8 AJA8câu: “ThAJA8ì cậukMkX cứAJA8 hKPQđoán xe2SCXm, t2i3day hKPQKỷ kMkXNam PhkMkXương nàAJA8y tkMkXhích nhất2i3d 2i3dcái gì?”

Thích PkMkXhi P2i3dhàm buAJA8ột m2SCXiệng hỏi:2SCX “TiềnAJA8 à?”

Đổng ThhKPQiếu QuânAJA8 lắc2SCX đầukMkX hKPQnhư trốngAJA8 bỏi:kMkX “TaynAJA8ày m2i3dà thkMkXiếu ti2i3dền à?AJA8” TAJA8hích PhkMkXi PhàAJA8m lạikMkX đoánAJA8 thêAJA8m vàiAJA8 thứkMkX: “ĐồhKPQ cổkMkX? 2SCXhay thAJA8ư họa?”kMkX ĐồngkMkX Th2SCXiếu QuâAJA8n vẫnAJA8 chhKPQỉ lhKPQắc đ2SCXầu, thầnkMkX bíAJA8 nhìhKPQn chằAJA8m chặp2SCX vkMkXào T2SCXhích PhkMkXi Phàm,2i3d hỏi:hKPQ “Ch2i3dú hKPQkhông AJA8biết vhKPQì sakMkXo tkMkXay KỷhKPQ t2i3dam cônhKPQg hKPQtử n2i3dày lAJA8ại h2SCXay xu2i3dất hiệhKPQn ở2SCX chỗ2SCX ckMkXhúng tkMkXa ư?”

Thích 2i3dPhi PhàAJA8m rố2i3di bời,2SCX 2i3dĐổng T2SCXhiếu QuânAJA8 cười2SCX khKPQhà kkMkXhà thấpAJA8 kMkXgiọng nói:kMkX “Bởi2SCX vìAJA8 cậukMkX AJA8ta cóAJA8 tAJA8hứ xehKPQm kMkXnhư bả2SCXo bốihKPQ đkMkXể ởAJA8 đây——cậuAJA8 kMkXta ở2SCX nôn2i3dg t2i3drang ChKPQảnh MhKPQiên có2SCX 2SCX1 căAJA8n bikMkXệt thự,kMkX hKPQnày n2i3dhé, ckMkXhỗ 2SCXđó mớ2i3di là2SCX nơ2i3di đứngkMkX đầukMkX hKPQthành pkMkXhố nhKPQày. 2SCXNữ 2i3dchủ AJA8nhân củ2SCXa AJA8căn biệ2i3dt thự2i3d đó2SCX, chậchKPQ c2i3dhậc, đẹpkMkX đếkMkXn nỗi2i3d p2SCXhong cảAJA8nh c2i3dả khhKPQu CảnhAJA8 2i3dMiên cũnghKPQ khKPQhông bìkMkX được.”

Thích PhhKPQi kMkXPhàm khôhKPQng c2i3dho AJA8là n2SCXhư AJA8vậy: “2i3dKỷ 2i3dNam Phương2SCX ởkMkX đâu2SCX m2i3dà chAJA8ẳng ba2SCXo vàAJA8i 2i3dcô chứkMkX? NếukMkX đ2SCXám phkMkXụ nAJA8ữ đó2i3d kMkXmà thuyếthKPQ phụckMkX đAJA8ược cậu2i3d 2SCXta, 2SCXthế AJA8thì còn2i3d hKPQgì b2SCXằng nữa.”

Đổng TAJA8hiếu QkMkXuân phấAJA8t ta2SCXy: kMkX“Không giống2SCX AJA8nhau đâu,2SCX ngAJA8ười nà2i3dy thìkMkX khá2SCXc, KỷhKPQ NAJA8am PhươnkMkXg khôngkMkX biếhKPQt đã2SCX tốnhKPQ kMkXbao kMkXnhiêu lòng2SCX dạAJA8 m2SCXới dà2SCXnh được—-Ôi,hKPQ chú2SCX k2i3dhông biếAJA8t đhKPQâu, hồ2SCXi m2SCXới bắkMkXt hKPQđầu t2SCXhì cứ2i3dng hKPQđầu nhkMkXư kMkXngựa hoan2i3dg 2i3dấy, đậpkMkX đồ2SCX đố2SCXt nhàAJA8 rạ2i3dch cổAJA8 thKPQay cắnAJA8 thủykMkX tinh2SCX, c2SCXó lầkMkXn suýt2i3d nữaAJA8 kMkXlà kMkXkhông cứuAJA8 nổi,2i3d nghkMkXe hKPQnói c2SCXòn kMkXuống cảAJA8 bìhKPQnh thuố2i3dc tkMkXẩy cAJA8ơ mà,hKPQ kMkXsau cùnghKPQ lúc2SCX bAJA8ác sĩhKPQ rkMkXửa 2i3druột c2i3dũng khôhKPQng d2SCXám h2SCXo 2i3dhe gAJA8ì, ckMkXhú cũ2i3dng bkMkXiết thKPQính 2SCXkhí c2i3dủa KỷhKPQ NakMkXm PkMkXhương rhKPQồi đấykMkX, akMkXi 2i3ddám chọchKPQ 2i3dvào 2i3dchứ. MAJA8à cô2i3d nàhKPQng đó…”AJA8 hKPQAnh kMkXta lắ2SCXc đầu:AJA8 hKPQ“Nếu không2i3d p2i3dhải ngưhKPQời hKPQxung qua2SCXnh thấyAJA8 nón2SCXg ruộAJA8t, phákMkXt hiện2i3d kịp2SCX thời,2SCX hKPQkhông c2SCXhừng đãhKPQ thkMkXật sựAJA8 trhKPQở thành2i3d hồn2i3dg nhhKPQan b2i3dạc mệAJA8nh rhKPQồi. Mà2SCX Kỷ2i3d 2i3dNam Phươ2i3dng cũnAJA8g nhịAJA8n nhiều,kMkX mặAJA8c kệkMkX cô2i3d nà2i3dng làmhKPQ loạn,hKPQ đậphKPQ kMkXhết đồAJA8 đhKPQạc l2i3dại mukMkXa đồAJA8 mới2i3d c2i3dho ckMkXô kMkXta đập,hKPQ c2i3dó làhKPQ vànAJA8g là2i3d bạcAJA8 g2i3dì, bấAJA8t luậnAJA8 AJA8là cá2SCXi ghKPQì, cAJA8ô nàngkMkX muố2SCXn cái2i3d ghKPQì thì2SCX đưa2i3d cáihKPQ đó,AJA8 2i3dđưa c2i3dái 2SCXgì 2SCXcô nàngkMkX đhKPQập AJA8cái đó.kMkX Đến2i3d AJA8sau này2i3d cóAJA8 lẽAJA8 2i3dcô hKPQta hKPQcũng ngh2i3dĩ thônkMkXg suố2SCXt 2i3drồi, hKPQmột thờhKPQi 2i3dgian AJA8cũng hKPQlắng xuống.”

Thích PkMkXhi Phà2i3dm nghKPQhe 2SCXmà đờhKPQ đẫkMkXn, hỏ2SCXi: “ThhKPQế là2SCX tkMkXhế nào?”

Giọng Đổn2i3dg T2SCXhiếu QuâhKPQn cànAJA8g AJA8trầm 2i3dthấp: “CôkMkX ấyhKPQ 2SCXvốn ckMkXông tAJA8ác ởkMkX mộthKPQ AJA8công 2i3dty thươnkMkXg mạikMkX 2i3dnước nAJA8goài, ghKPQiám đố2i3dc bên2SCX đAJA8ó v2i3dì vấnAJA8 đềhKPQ hhKPQạn ng2SCXạch xuất2i3d nhập2SCX 2i3dkhẩu mà2SCX ph2SCXải nhờ2i3d cậy2SCX đến2SCX KAJA8ỷ AJA8Nam Phư2i3dơng. hKPQKhó 2i3dkhăn lắm2i3d mới2SCX mờiAJA8 được2i3d KỷAJA8 taAJA8m cônhKPQg tửhKPQ ănhKPQ cAJA8ơm, hkMkXôm đAJA8ó tiếAJA8p AJA8khách hKPQcũng AJA8có mặt2SCX cô2i3d nànghKPQ, vốn2i3d kMkXdĩ AJA8ngồi kMkXở hKPQvị 2i3dtrí cuốiAJA8 chKPQùng, AJA8ai 2i3dngờ lạ2SCXi lọtAJA8 được2i3d vàoAJA8 mắtAJA8 kMkXxanh 2SCXcủa KỷhKPQ Na2SCXm PkMkXhương. MhKPQà ngư2i3dời AJA8phụ nữhKPQ nkMkXày cáikMkX gì2i3d cũnkMkXg AJA8không chị2SCXu, hAJA8oàn toàn2i3d khôngkMkX thèAJA8m kMkXnhìn đến2i3d 2SCXKỷ NahKPQm Phương,AJA8 chhKPQú nó2i3di 2i3dxem kMkXnếu đ2SCXổi skMkXang nAJA8gười ph2SCXụ hKPQnữ khác,kMkX kMkXai màkMkX ch2SCXẳng hKPQđổ gkMkXục kMkXtrước 2i3dnhà trưhKPQớc x2i3de thKPQrước tiềAJA8n AJA8của KAJA8ỷ taAJA8m AJA8công tử2SCX chứ2i3d, 2SCXcô hKPQta lAJA8ại hKPQhoàn toàhKPQn khônghKPQ cokMkXi rkMkXa hKPQgì, đến2SCX 2SCXsau cùngkMkX khôngkMkX cò2i3dn hKPQcách nào,2SCX m2i3dới bảAJA8o 2i3dthôi việc,kMkX địnhkMkX 2i3dbỏ mặckMkX đấyAJA8 hKPQmà đi.hKPQ VAJA8ề hKPQsau khôAJA8ng ngờAJA8 AJA8tay giámhKPQ hKPQđốc bênhKPQ đókMkX AJA8lại chhKPQo 2i3dra kMkXmột khKPQế hKPQhạ sá2i3dch, AJA8cô nànAJA8g b2i3dị ch2i3dính hKPQông chủ2SCX củkMkXa mhKPQình bán2i3d AJA8đứng, liệuhKPQ kMkXcó 2i3dthể hKPQkhông ầm2i3d ĩAJA8 khKPQhông?” a2i3dnh tAJA8a khẽkMkX giọng,kMkX đơn2i3d giảhKPQn nóihKPQ vàikMkX 2i3dcâu b2SCXên t2i3dai Thí2i3dch PhhKPQi Phàm,2i3d một2SCX tahKPQy bụm2i3d AJA8miệng k2SCXhì khKPQhì cười2SCX. Thíc2i3dh P2i3dhi Ph2i3dàm AJA8lại khô2i3dng cư2SCXời đáp2SCX lạAJA8i, chỉhKPQ nói:2i3d “Vậy2i3d AJA8thì 2i3dthâm độc2i3d quáhKPQ, cũ2i3dng khônkMkXg sợ2SCX 2SCXto chuyệnkMkX sao?”

Đổng ThihKPQếu hKPQQuân ng2i3dọng 2SCXnghịu nóikMkX: “ChuhKPQyện g2i3dì có2i3d thể2i3d làmAJA8 t2i3do 2i3dnào? G2SCXạo đãAJA8 2i3dthành cơ2i3dm rồi,AJA8 cô2SCX kMkXta AJA8có muốnAJA8 2SCXgây c2SCXhuyện cũ2SCXng chỉ2i3d gâ2i3dy đượckMkX vớihKPQ Kỷ2i3d Na2SCXm Phương2i3d thôAJA8i, 2i3dmà cũng2SCX l2SCXạ, chẳng2SCX cần2SCX bkMkXiết kMkXcô tAJA8a tAJA8hế 2SCXnào, KỷkMkX N2i3dam PhưhKPQơng cũnhKPQg chínhKPQ kMkXbỏ là2SCXm kMkXmười t2SCXheo.” kMkXanh hKPQta lắchKPQ kMkXđầu chặc2i3d lưỡi2SCX: “Thế2SCX 2SCXnên ch2i3dỉ c2SCXần cô2SCX n2SCXàng 2SCXmở hKPQmiệng hKPQthôi, K2SCXỷ 2i3dNam Phươ2SCXng làmAJA8 AJA8gì 2i3dcó chuyệnAJA8 khôkMkXng the2SCXo. C2SCXũng hKPQlà AJA8vỏ qhKPQuýt dàyhKPQ ckMkXó mónkMkXg takMkXy nh2i3dọn, 2SCXcậu 2SCXnói xemhKPQ, tkMkXay KỷhKPQ Na2i3dm Phư2SCXơng đóAJA8 thAJA8ật sAJA8ự muốn2SCX cái2i3d gì2i3d kMkXcó cAJA8ái đấy2i3d, chỉAJA8 thiếkMkXu điềuhKPQ còAJA8n hhKPQái kMkXcả sAJA8ao trkMkXên trkMkXời xuố2i3dng 2i3ddụ người2SCX 2SCXđẹp 2i3dcười ấy,2i3d AJA8năm AJA8ngoái chkMkXỉ vì2SCX mộthKPQ chậkMkXu 2SCXhoa, chAJA8ú khônghKPQ chứng2i3d kiếkMkXn chứ,2i3d chậc2SCX chậc,kMkX gi2i3dày v2i3dò AJA8con AJA8nhà ngườ2SCXi thKPQa đế2i3dn nAJA8ỗi ngườkMkXi ngự2i3da chKPQhổng kMkXvó 2SCXlên trkMkXời, 2SCXsuýt nữa2i3d thhKPQì kMkXgọi cảhKPQ mấy2i3d gi2i3dáo sưkMkX trường2SCX nôn2i3dg hKPQnghiệp hKPQđến.” N2SCXói 2i3dđến 2i3dđây độ2SCXt nhihKPQên anhKPQh tkMkXa 2i3dvỗ AJA8vai AJA8Thích kMkXPhi PhàhKPQm: “ÀhKPQ đúng2SCX rồikMkX, kMkXcô nànghKPQ cũkMkXng tốtkMkX 2i3dnghiệp đAJA8ại họckMkX NkMkXam KAJA8inh m2i3dà rkMkXa, vkMkXừa hKPQhay c2SCXhú cAJA8ó thểAJA8 nhờAJA8 hKPQvả bạnkMkX hAJA8ọc 2i3dcũ nhé.”

Thích PkMkXhi PhkMkXàm nghkMkXe đến2i3d c2SCXâu ấyAJA8, khôngAJA8 hKPQhiểu vì2i3d AJA8sao AJA8tim lạ2SCXi 2SCXgiật hKPQthót hKPQ1 cáihKPQ, c2SCXhỉ 2SCXnghe ĐổngkMkX ThihKPQếu QuânkMkX kMkXđắc ý2SCX 2i3dbảo: “Cô2SCX KkMkXiều tiểuAJA8 kMkXthư này2SCX kMkXnăm đkMkXó 2i3dlúc hKPQcòn là2SCXm 2SCXở ckMkXông 2i3dty thươngkMkX mạikMkX, chKPQó AJA8nợ 2SCXanh c2SCXả hKPQnhà 2SCXtôi 2i3dmột hKPQmón 2SCXnợ âAJA8n tAJA8ình, thế2i3d nê2SCXn 2i3dđối với2i3d t2i3dôi cũngAJA8 kMkXcó và2i3di AJA8phần khiêm2SCX nhường.2SCX Ch2SCXú AJA8em nkMkXày, c2i3dái nà2i3dy 2SCXcoi n2SCXhư số2i3d ch2SCXú đỏ,2i3d ankMkXh đ2i3dây phảhKPQi g2i3dác thhKPQể diệnhKPQ s2SCXang 2i3dmột 2i3dbên, giới2i3d thiệukMkX cô2i3d ấy2i3d ch2i3do chúAJA8, còn2i3d nhữnghKPQ hKPQviệc kháchKPQ, phảihKPQ x2i3dem sốkMkX chAJA8ú tAJA8hế hKPQnào vậy.”

Thích 2SCXPhi kMkXPhàm mừ2SCXng vhKPQui khô2SCXn AJA8siết, chkMkXỉ biếtAJA8 nAJA8âng l2SCXy cụngAJA8 cốc2i3d nóhKPQi kMkXlời cảmhKPQ 2SCXơn. ChKPQậu vàkMkX ĐổnhKPQg H2SCXiểu QhKPQuân quakMkXn AJA8hệ là2i3dm ă2i3dn đãhKPQ 2SCXbao nhiêuAJA8 n2SCXăm, mhKPQà ĐổAJA8ng HAJA8iểu 2SCXQuân cũ2i3dng khAJA8ông gạtkMkX 2i3dcậu, quhKPQa hKPQmấy ngày2i3d, anhKPQh t2SCXa đAJA8ã gọiAJA8 điệnhKPQ đến:2SCX 2SCX“Khó lắmhKPQ 2SCXcô ấyAJA8 mới2i3d đồngkMkX 2i3dý hKPQđấy, tôikMkX hẹnkMkX AJA8cô ấy2i3d chAJA8iều 2SCX4 2SCXgiờ hKPQở qkMkXuán t2i3drà ĐịchhKPQ TrkMkXần Hiên2SCX rồikMkX đấykMkX, 2i3dthử vậnkMkX AJA8may của2SCX kMkXmình đihKPQ nhé.”

Thích kMkXPhi PhKPQhàm 2i3d3 AJA8giờ 2SCXrưỡi đã2i3d đếnkMkX Địc2i3dh Trần2SCX HikMkXên, b2SCXao nămAJA8 lă2i3dn lộnkMkX ởAJA8 AJA8thương trườnghKPQ, chuyệnkMkX gìkMkX cũ2SCXng từng2i3d gặkMkXp 2SCXqua rồ2SCXi, kMkXnhưng mấy2i3d câukMkX tAJA8ruyện phkMkXiếm củkMkXa Đổng2i3d ThiếhKPQu Quân,2i3d dkMkXường nAJA8hư khiến2i3d c2i3dậu t2i3drở nêAJA8n t2i3dò mò2i3d. AJA8Đổng ThihKPQếu QkMkXuân đkMkXến muộnkMkX hơ2i3dn, n2i3dhưng cũng2i3d chKPQhỉ đhKPQến trước2i3d giờkMkX hẹnhKPQ tầm2i3d 12i3d5 AJA8phút, 2i3danh t2i3da nh2SCXìn đồhKPQng kMkXhồ, có2i3d c2i3dhút tự2i3d giễu:hKPQ “Xem2i3d nh2i3dư cũAJA8ng nểhKPQ m2i3dặt Kỷ2i3d kMkXNam Phương,hKPQ n2i3dghe nAJA8ói Kỷ2i3d t2i3dam côngkMkX kMkXtử mỗkMkXi 2SCXlần vềkMkX đây,2SCX đầuhKPQ tkMkXiên ở2SCX 2SCXsân bahKPQy p2SCXhải gọiAJA8 điện2i3d 2i3dbáo trước2SCX kMkXcho côAJA8 ấy,2SCX bằng2i3d khôngAJA8 th2i3dì khôngkMkX AJA8qua nổi2i3d cửaAJA8 đâu.”

Thích PhkMkXi Phàm2i3d khôkMkXng kìmkMkX đưkMkXợc bậtAJA8 cười,kMkX nAJA8ói: “CáihKPQ kMkXnày chỉAJA8 skMkXợ lAJA8à giả2i3d, 2i3danh c2SCXhỉ gihKPQỏi nó2SCXi 2i3dmóc ngườihKPQ AJA8ta thôi.”

“Là thật2SCX đấy,hKPQ chú2i3d chư2SCXa thAJA8ấy bộAJA8 dạn2i3dg K2SCXỷ NaAJA8m Phươ2SCXng thôikMkX, chKPQó 2i3dlần tôkMkXi vàkMkX cậAJA8u thKPQa kMkXuống saykMkX, cậuhKPQ đoAJA8án kMkXxem 2i3dtay 2SCXnày AJA8nói gkMkXì, cậuAJA8 AJA8ta bAJA8ảo t2SCXôi c2SCXô vợ2i3d bkMkXên n2SCXày khônhKPQg gihKPQống 2i3dngười khKPQhác gìhKPQ cả2SCX, kMkXđến AJA8tiền củhKPQa cAJA8ậu tkMkXa mà2i3d cũngAJA8 hKPQkhông th2i3dèm b2i3dận tâmAJA8. ChAJA8ú kMkXnghe hKPQcâu ấ2i3dy, truhKPQyền 2i3dra kMkXngoài a2i3di dáAJA8m 2i3dtin chứ.”

“Vợ hKPQKỷ hKPQNam PhươAJA8ng khônkMkXg hKPQphải làAJA8 kMkXcon gá2SCXi kMkXnhà nàAJA8o đkMkXó sao?”

“Đúng hKPQthế, tênkMkX là2i3d Th2SCXủ Thủ,AJA8 kMkXso vớikMkX KỷAJA8 NaAJA8m 2i3dPhương lhKPQà m2SCXôn đă2i3dng 2SCXhộ đhKPQối, ngườihKPQ cũnAJA8g 2i3dxinh đAJA8ẹp, nh2SCXưng mkMkXà hKPQKỷ NAJA8am hKPQPhương đ2SCXể côAJA8 hKPQta ởAJA8 BắckMkX KikMkXnh AJA8mà ckMkXhẳng đohKPQái h2i3doài AJA8gì, đến2i3d thAJA8ể diệnhKPQ ckMkXủa bốAJA8 vợ2i3d cũhKPQng khôhKPQng nể2i3d AJA8nang g2i3dì. N2i3dghe nAJA8ói vì2i3d ckMkXó l2SCXần vkMkXị đại2SCX t2SCXiểu thưAJA8 ấykMkX khKPQhông kMkXkìm được2SCX gkMkXiận dữ,2i3d đ2SCXáp 2i3dmáy bakMkXy hKPQqua tìm2i3d K2SCXiều tikMkXểu t2i3dhư hKPQnày nkMkXói c2i3dhuyện p2i3dhải quAJA8ấy, kếAJA8t quảhKPQ kMkXlàm KỷhKPQ t2i3dam n2i3dổi xu2SCXng lên,kMkX hKPQtừ đấy2i3d về2SCX sahKPQu 2SCX2 vợ2SCX chồhKPQng trở2SCX mặt,2i3d nế2SCXu khkMkXông phkMkXải bAJA8ố m2SCXẹ đôihKPQ 2SCXbên gâ2SCXy áAJA8p hKPQlực, không2SCX biAJA8ết kMkXcòn 2SCXxảy rkMkXa chuyệhKPQn 2SCXgì nữa.”

4 gAJA8iờ đúng,AJA8 phKPQhục vụ2SCX mởkMkX cửa.

Thích 2SCXPhi PhàmAJA8 kinkMkXh AJA8ngạc đến2i3d mứ2SCXc đứn2i3dg bhKPQật dậkMkXy nhAJA8ư lòkMkX kMkXxo, m2i3dà 2i3dtrên thựAJA8c tkMkXế, cậu2SCX cũ2i3dng AJA8đã đ2SCXứng dAJA8ậy rồi.

Người AJA8phụ hKPQnữ AJA8ấy hAJA8oàn thKPQoàn khôn2i3dg hKPQgiống hKPQvới troAJA8ng tưởng2SCX tượnAJA8g 2SCXcủa chKPQậu ta2i3d, 2SCXcô hKPQấy chỉ2i3d mặcAJA8 kMkXáo mà2i3du 2SCXđen, hKPQmà đãhKPQ càhKPQng hKPQlộ AJA8ra vẻ2i3d gầy2SCX guộcAJA8, khukMkXôn mặtkMkX t2i3drắng trkMkXẻo, đ2i3dến phấnAJA8 2SCXson cũng2SCX k2i3dhông đáAJA8nh, nhưn2i3dg kMkXvẫn kMkXtoát kMkXra 2SCXnét xAJA8inh đẹp,2SCX xi2SCXnh đẹp2SCX đếnAJA8 tkMkXhu hú2i3dt tất2i3d cả2SCX ánh2SCX nhìn2i3d củ2SCXa mọ2i3di người.

Tinh thầnkMkX c2SCXậu hốtkMkX hoảng.

Đổng ThiếuAJA8 2i3dQuân đã2i3d đánAJA8h ti2SCXếng chàkMkXo hỏi2i3d: “KhKPQiểu tiểu2SCX thAJA8ư” rồikMkX vhKPQô cùAJA8ng nkMkXhiệt tìn2SCXh giớiAJA8 thiệu:AJA8 “AJA8Vị nkMkXày lAJA8à giám2SCX đốcAJA8 ThíkMkXch PhhKPQi Phàm.”

Thích hKPQPhi PhàmkMkX t2i3drong AJA8lòng hKPQchỉ nghkMkXĩ, shKPQao lạhKPQi AJA8là côhKPQ ấy?

(*chú: cáhKPQc 2i3dcậu ạAJA8, đkMkXừng hỏ2SCXi AJA8gì cảkMkX, tớkMkX cũAJA8ng khôAJA8ng biết2SCX g2i3dì đâ2SCXu, su2i3dy đoánAJA8 gì2i3d kMkXthì 2i3dcứ suhKPQy đohKPQán th2i3dôi. TruyệnkMkX dừ2i3dng ởkMkX phKPQhần “22SCX chi2SCXếc ákMkXo lhKPQồng v2SCXào nhau”hKPQ rồikMkX. NhAJA8ưng ng2SCXoại AJA8truyện n2i3dày chKPQhỉ làAJA8… mộthKPQ câkMkXu chuyhKPQện 2SCXđơn lẻAJA8 AJA8khác chăng?2i3d TớkMkX cũng2i3d sửahKPQ lhKPQại thKPQhứ AJA8tự tênhKPQ ngoạihKPQ AJA8truyện cAJA8ho đúnhKPQg AJA8với tAJA8hứ thKPQự th2i3dời giahKPQn tAJA8ác giảhKPQ viết2SCX rồihKPQ XD)

2. 

Sắc &aAJA8mp; Giới

Vừa bướchKPQ kMkXra ngoà2SCXi, độthKPQ nhiên2SCX c2SCXó ngườikMkX gọihKPQ: kMkX“A! NakMkXm P2SCXhương, kkMkXia kh2i3dông 2SCXphải vợ2i3d cậuAJA8 sao?”

Kỷ NakMkXm Phư2i3dơng quakMkXy đầukMkX hKPQra nhìn,2SCX 2i3dhóa hKPQra đúhKPQng AJA8thế thật.

Hiếm kAJA8hi thấykMkX cAJA8ô 2SCXấy mkMkXặc váy,kMkX chiếchKPQ áAJA8o 2SCXlen mỏn2i3dg t2i3drùm đầu2i3d màu2SCX s2i3dan hkMkXô, kMkXbên dướikMkX làkMkX chkMkXân kMkXváy nâkMkXu sậm,2i3d hKPQáo k2i3dhoác cAJA8ầm trênAJA8 t2i3day, đhKPQứng cạnkMkXh côkMkX bạnkMkX màhKPQ cô2i3d hKPQấy lhKPQại kMkXcàng tkMkXỏa 2i3dra AJA8nét duyên2i3d dkMkXáng yAJA8êu kiều.

Cả đá2i3dm ngườikMkX đAJA8ã bànkMkX t2i3dán x2SCXôn 2i3dxao, chKPQó kẻ2i3d g2SCXọi chAJA8ị dâAJA8u, l2i3dại AJA8có k2i3dẻ gkMkXọi ehKPQm dâu,hKPQ cònAJA8 hKPQcó ng2i3dười đãhKPQ xưngkMkX têAJA8n mụkMkX của2SCX côhKPQ: “ThủkMkX Thủ,kMkX hôhKPQm n2SCXay hKPQsao lkMkXại vừhKPQa khéAJA8o thkMkXế này?”

Thủ 2SCXThủ mkMkXắt kMkXcười coAJA8ng vú2i3dt hỏihKPQ lại:2i3d “AJA8Sao nkMkXào, cácAJA8 ankMkXh cóhKPQ hứng2i3d đ2i3di 2SCXuống rượ2SCXu, AJA8chả hKPQlẽ bọkMkXn e2SCXm kh2i3dông đượhKPQc AJA8phép nổihKPQ hứnkMkXg AJA8đến ănkMkX cơmAJA8 à?

Cô g2i3dái đ2i3dang khoAJA8ác taAJA8y KkMkXỷ NakMkXm PhươnkMkXg 2SCXsớm đ2i3dã rụhKPQt 2i3dtay lại,kMkX nhAJA8ưng điệhKPQu bộ2i3d vẫn2SCX tỏ2SCX vẻ2i3d quanhKPQg hKPQminh c2SCXhính đkMkXại lắm,hKPQ hKPQđang chuẩnAJA8 bị2SCX hKPQrời đi,2i3d 2i3dai dèkMkX KỷAJA8 AJA8Nam PhươngkMkX AJA8đã chKPQhắp 2i3dtay khKPQéo lạhKPQi, bảo2i3d: “Lê2i3dn 2SCXxe đợhKPQi anh2i3d.” RồiAJA8 anAJA8h mớiAJA8 buAJA8ông tay.

Xem rhKPQa đôAJA8i kMkXvợ hKPQchồng n2i3dày cAJA8ó chuyện2SCX rhKPQiêng cầ2i3dn nó2SCXi, cả2SCX đáAJA8m ngườihKPQ dắhKPQt kMkXdíu AJA8bạn gAJA8ái cũ2i3dng rụ2i3dc rịchkMkX hKPQtản đkMkXi, chAJA8ỉ 2SCXcòn AJA8lại kMkXThủ ThủAJA8 v2i3dà 2SCXcô bạnhKPQ kMkXĐỗ HiểuhKPQ TôhKPQ, Đỗ2SCX Hiểu2i3d kMkXTô cũn2i3dg nói:hKPQ “2SCXTớ qhKPQua bê2i3dn hKPQkia đAJA8ợi cậuhKPQ nhé.”

“Không cần2i3d đâu.AJA8” Th2i3dủ 2SCXThủ dửngkMkX dAJA8ưng nhKPQhư không2SCX, qua2i3dy đầkMkXu saAJA8ng hKPQcười vhKPQới Kỷ2i3d NahKPQm PhươngAJA8: “MaihKPQ ehKPQm điAJA8 Hồ2i3dng KôAJA8ng, tAJA8hứ 2SCX7 tuầnAJA8 nàhKPQy khôhKPQng vềAJA8 nhKPQhà vớikMkX ankMkXh đư2i3dợc, đến2SCX lu2SCXc đ2i3dó anAJA8h hKPQnói v2i3dới 2SCXmẹ kMkX1 tiếng2SCX nhé.”

“Em 2i3dđi Hồ2SCXng kMkXKông l2SCXàm gì2SCX thế?”

Thủ 2SCXThủ cảmAJA8 2i3dgiác kì2i3d AJA8quặc, hKPQtrước hKPQđây cô2SCX chạhKPQy tới2i3d ch2SCXạy luikMkX, a2SCXnh cAJA8ó 2i3dbao giờhKPQ thAJA8èm AJA8hỏi đâu.

“Xem 2SCXphim hKPQ[Sắc, Giới],2SCX bảkMkXn unhKPQcut đấy.”

Chỉ vìkMkX mộtkMkX b2SCXộ hKPQphim màhKPQ b2i3day 2i3dđi Hồng2SCX Kông,2i3d xưa2SCX 2SCXnay 2SCXvốn lkMkXà kMkXphong cácAJA8h cAJA8ủa ckMkXô ấy2SCX mà.

“Đừng đi2i3d nkMkXữa, ởAJA8 n2SCXhà hKPQxem đhKPQi, an2SCXh bAJA8ảo hKPQngười giúp2i3d 2SCXem t2SCXìm bảnAJA8 gốc,hKPQ lhKPQà đo2i3dạn 2AJA80 pkMkXhút b2i3dị cuAJA8t chứhKPQ gì.”

Thủ ThủAJA8 c2SCXảm th2i3dấy vhKPQui vẻAJA8 yhKPQên tâm,2SCX 2i3dnhìn đ2i3di, lấykMkX chồngAJA8 cũhKPQng ckMkXó cái2i3d tốtAJA8 đấy2i3d c2SCXhứ: “VậyAJA8 th2SCXế nhé,2i3d anhKPQh đừngAJA8 ckMkXó kMkXquên đấy.”

Kết qukMkXả ahKPQnh ấy2SCX lại2SCX 2i3dthật sựAJA8 2i3dquên chKPQhứ, ThkMkXủ 2SCXThủ 2SCXphải đếnkMkX mấ2i3dy ngkMkXày chAJA8ưa gặpkMkX đượchKPQ a2i3dnh, hôkMkXm nAJA8ay nhKPQghĩ hKPQra phảiAJA8 gọihKPQ chkMkXo aAJA8nh ấy,2SCX chuô2i3dng đổ2SCX mhKPQột hồikMkX AJA8lâu hKPQmà AJA8không AJA8có 2i3dai kMkXnghe, đangkMkX địnhAJA8 hKPQthôi, aAJA8nh lại2i3d nhậnAJA8 điện2i3d thoại:hKPQ ‘AAJA8 lô?”

Nghe gkMkXiọng đ2i3dã b2i3diết 2i3dcòn cAJA8hưa hKPQtỉnh ngủ2SCX, 2SCXkhông rõhKPQ l2i3dà đang2i3d AJA8trên 2SCXgiường kMkXem 2SCXnào nữahKPQ, kMkXcô độthKPQ nhi2SCXên nghĩkMkX r2SCXa hKPQtrò đhKPQùa q2SCXuái đản,AJA8 ỏn2i3d 2i3dẻn ghKPQọi 2i3d1 kMkXtiếng “Nam2i3d PAJA8hương à”,2SCX 2SCXgiọng 2SCXnũng nịuAJA8 2SCXhỏi 2i3dlại: “ĐoáhKPQn x2SCXem 2SCXem làhKPQ akMkXi nào?”

“Thủ Thủ,”hKPQ GiọAJA8ng hKPQanh vhKPQẫn đặckMkX s2SCXệt cơn2i3d nkMkXgái nhKPQgủ: hKPQ“Ngoan nào,2i3d lầnhKPQ saAJA8u muhKPQốn 2SCXchơi tAJA8rò nkMkXày, nh2i3dớ AJA8đừng dùn2SCXg số2SCX đ2i3diện thohKPQại ởAJA8 nhhKPQà nhé.”

Cô 2i3dthẹn quáAJA8 hóa2i3d giậhKPQn: “Anh2i3d thKPQìm ckMkXho kMkXem [S2SCXắc, Giớ2SCXi] 2SCXchưa đấy?”

Hỏi hKPQđến aAJA8nh ấykMkX, mhKPQà p2i3dhải mất2SCX mkMkXấy giâAJA8y AJA8sau AJA8anh mớiAJA8 bậkMkXt cườkMkXi: “Ồ,kMkX an2SCXh 2SCXquên mất.2i3d”tiếng ankMkXh trhKPQầm đAJA8ục nói2SCX giọng2SCX mũi2i3d ng2SCXhe kMkXnặng trĩu,kMkX. ChKPQó lẽkMkX kMkXanh đangkMkX bịkMkX cảm,2SCX hoAJA8ặc biếtkMkX đây2SCX aAJA8nh chKPQhỉ đan2SCXg mơ2i3d ngủ.

Cô đkMkXột n2SCXhiên cảmAJA8 giAJA8ác xó2i3dt xAJA8a, bảohKPQ: “Thế2i3d thkMkXôi vậy.”

“Thủ T2i3dhủ?” An2SCXh dườnhKPQg nhưkMkX cảAJA8m hKPQthấy hKPQkhông p2i3dhải: “E2SCXm đkMkXừng giậnkMkX đấhKPQy nhkMkXé, an2SCXh bhKPQây AJA8giờ gọikMkX điệnhKPQ bAJA8ảo kMkXhọ l2SCXàm 2i3dđây, nhKPQhé kMkXThủ Thủ?”

“Không cầhKPQn đâu,hKPQ 2SCXem khôkMkXng hKPQmuốn xe2i3dm nữakMkX rồi.”

Cô hKPQcảm thấykMkX chá2SCXn nảnAJA8, rồikMkX cũng2SCX cúhKPQp đi2i3dện tkMkXhoại. ThựckMkX 2SCXra AJA8cũng chỉ2SCX kMkXlà mộAJA8t chútAJA8 AJA8giống nhAJA8au mà2SCX thAJA8ôi, hKPQmùa đông2i3d nă2SCXm kMkXấy kMkXDịch Trường2SCX kMkXNinh bịkMkX 2SCXốm mộtAJA8 đợt2i3d rkMkXất lkMkXâu, mã2SCXi khôngkMkX thấykMkX kh2i3dỏi, ckMkXô gọiAJA8 điệnAJA8 cAJA8ho anhAJA8, giọnkMkXg aAJA8nh ùhKPQ ùAJA8, dườngAJA8 nh2SCXư đứa2SCX 2i3dtrẻ kMkXnhỏ: “Ối2i3d, akMkXnh qu2SCXên mất.”

Mà thựhKPQc rhKPQa kMkXkhông phảiAJA8 là2i3d quAJA8ên, ankMkXh ckMkXố ý2SCX 2SCXnói nhKPQhư th2i3dế, kMkXsau đó2i3d côhKPQ vội2i3d về2i3d kýAJA8 túAJA8c, vừ2SCXa vkMkXề đãhKPQ nhìhKPQn hKPQthấy bá2SCXnh kAJA8em kMkXvà 2i3dhoa, cô2SCX 2i3dmới biAJA8ết an2SCXh vAJA8ốn khôngAJA8 qu2i3dên. BánhAJA8 kAJA8em lúc2SCX 2SCXđó c2i3dhia AJA8cho m2i3dọi ngườ2i3di ởhKPQ kkMkXý túc2SCX, aAJA8i kMkXcũng cườ2SCXi hkMkXì hhKPQì bảo:kMkX AJA8“Ngọt 2SCXđấy!, Đúng2i3d thếkMkX tkMkXhật, nkMkXgọt lắ2SCXm, kMkXhương kMkXvị ngọtAJA8 ngà2SCXo ch2SCXạy t2SCXhẳng AJA8vào cAJA8on tim.

Lúc ch2i3dia tAJA8ay, anhKPQh hKPQcứ hKPQnhắc 2i3dđi nAJA8hắc lạihKPQ: “ThủAJA8 T2i3dhủ, kMkXem quêkMkXn an2SCXh đi,2SCX ehKPQm quên2i3d anhKPQh 2i3dđi… ThhKPQủ Thủ,AJA8 e2SCXm kMkXhãy quêAJA8n hKPQanh đi….”

Mà 2i3dcô cứ2i3d AJA8như m2SCXột đứahKPQ 2i3dnhóc khkMkXóc lóchKPQ 2SCXom sòm,AJA8 cAJA8ả mkMkXặt rưnghKPQ rưngAJA8 2SCXnước hKPQmắt, t2SCXúm lấyAJA8 vạthKPQ áo2i3d a2SCXnh không2SCX kMkXnỡ buhKPQông, hỗnhKPQ 2SCXloạn 2i3dnhư kMkXthế, kiểukMkX bấtkMkX chấpAJA8 khKPQhông rời2SCX 2i3dnhư thkMkXế, nhưngkMkX màAJA8 cũngkMkX chKPQó í2i3dch g2i3dì đâu?

Có íc2i3dh gìAJA8 nào?

Sau cùAJA8ng a2SCXnh vẫn2i3d vứtkMkX bỏ2i3d côkMkX hKPQđấy thôi.

Không cầnkMkX kMkXcô nữakMkX đấyhKPQ thôi.

Thủ T2SCXhủ cảmAJA8 gihKPQác 2i3dtrong lòng2i3d n2i3dguội lạnhkMkX, bởihKPQ vìkMkX nhớAJA8 đến2SCX kMkXnhững chuyệnhKPQ nàyAJA8, 2i3dlại hKPQlàm nướcAJA8 hKPQmắt cô2SCX tuôkMkXn rơi.

Cô vẫn2SCX dhKPQùng liệuhKPQ phákMkXp cAJA8ũ, r2SCXa ngoàAJA8i ănAJA8 mộtAJA8 bữ2SCXa, hKPQsau đkMkXó 2i3dđi 2SCXxem liền2SCX tùhKPQ hKPQtì mấy2SCX bộ2i3d phimkMkX, 2i3dtrong AJA8phim 2SCXcó vkMkXui buồnkMkX kMkXli h2i3dợp, cóhKPQ bài2SCX AJA8ca hKPQsinh hKPQtử buồnAJA8 thươhKPQng, hKPQcó n2SCXhững nỗihKPQ khổkMkX đ2i3dau vật2SCX lkMkXộn, 2i3dcó nhữkMkXng đời2i3d nhKPQgười hKPQbi ai2SCX, gia2i3dn nahKPQn dườngkMkX nh2SCXư 2i3dvĩnh vi2SCXễn khAJA8ông c2i3dó bờAJA8 bến.

Những lkMkXúc nkMkXhư thế2SCX 2SCXcô tựhKPQ cảhKPQm thhKPQấy mìn2SCXh quhKPQả 2SCXlà m2SCXay mắkMkXn 2SCXtrong cuộAJA8c sống.

Rạng sá2i3dng mớkMkXi vAJA8ề nhà,hKPQ đã2SCX th2i3dấy KỷkMkX NkMkXam PhKPQhương, AJA8cô bất2SCX ngờ2SCX hKPQvô cùng,hKPQ ồ2i3d kMkX1 hKPQtiếng: “Sao2i3d AJA8anh lạikMkX về?”

Anh dườnghKPQ nhKPQhư 2SCXcó c2i3dhút khKPQhó 2SCXchịu: “NkMkXhà 2i3danh, 2SCXanh khôn2i3dg đượcAJA8 vAJA8ề chắc?”

Bọn họhKPQ 2SCXđã giakMkXo kMkXhẹn rồ2i3di, AJA8khi bê2i3dn kMkXnào đó2SCX tức2SCX 2SCXgiận, bê2SCXn hKPQkia khônAJA8g được2SCX pkMkXhép n2i3dổi cáu,hKPQ thkMkXế kMkXnên chKPQô thukMkXận the2i3do an2i3dh, híAJA8p mắtAJA8 cười2SCX dỗkMkX dàAJA8nh: “ĐượchKPQ rồi,kMkX đư2SCXợc rồ2SCXi, đưkMkXơng 2i3dnhiên có2i3d thể2SCX v2i3dề chứ.”2SCX hKPQVừa quaAJA8y 2i3dđi, côkMkX lhKPQại hỏikMkX: “AnhKPQh vềkMkX lhKPQàm AJA8gì thế?”

Sắc 2SCXmặt kMkXanh còkMkXn tệ2SCX hơ2i3dn, 2i3dnhư thể2SCX kMkXanh ấy2SCX vừakMkX g2i3diận dỗikMkX ở2i3d chỗ2SCX eAJA8m nàokMkX về,2SCX lạiAJA8 càngAJA8 là2i3dm kMkXcô thấy2SCX tò2SCX 2i3dmò 2SCXhơn, c2i3dòn c2SCXó hKPQcô nàokMkX dAJA8ám chọchKPQ giậAJA8n hKPQanh n2SCXữa đây?

Lúc an2SCXh thậ2SCXt sự2i3d gikMkXận, a2i3dnh thườkMkXng khôkMkXng 2SCXnói 2i3dgì, mkMkXà thựAJA8c rhKPQa 2SCXcô cũnghKPQ mhKPQệt rồhKPQi, ukMkXể oảhKPQi lếkMkXt 2SCXđi tAJA8hay quầnkMkX áohKPQ, lúckMkX rhKPQa mớihKPQ hKPQđể ý2SCX t2i3drên bAJA8àn đểkMkX cáikMkX gìhKPQ đhKPQó: 2i3d“Gì thế?”

“Phim gốc.”

Anh tr2i3dả 2i3dlời tkMkXrong sựhKPQ mất2i3d kiê2i3dn nhẫnkMkX, từhKPQ 2SCXbé đã2i3d thế2i3d r2i3dồi, l2SCXúc nàoAJA8 ckMkXũng kMkXchê hKPQcô phAJA8iền kMkXhà. CôAJA8 lAJA8à 2SCXcon gákMkXi, n2i3dhỏ hơn2SCX an2i3dh rấ2SCXt kMkXnhiều kMkXtuổi, lại2i3d cứAJA8 k2SCXhăng khăng2i3d thíc2SCXh báAJA8m thekMkXo 2SCXsau AJA8anh, lại2i3d tkMkXhích cùn2SCXg v2SCXới chKPQả 2i3dđám AJA8con trakMkXi tr2SCXèo hKPQtường leAJA8o câhKPQy, ahKPQnh tAJA8hấy chKPQhán nả2SCXn vớiAJA8 2i3dcái đuôihKPQ nhỏhKPQ nàykMkX lắmkMkX rồi2i3d, thếkMkX nêkMkXn a2i3dnh nóAJA8i chuyệ2SCXn kMkXvới côhKPQ c2SCXhỉ vỏ2SCXn vẹn2i3d trokMkXng vònghKPQ AJA83 kMkXphút đãAJA8 mấ2i3dt hết2SCX cả2SCX nhẫ2SCXn nại.

Cô nhấthKPQ kMkXthời kMkXvui 2i3dra mặt:AJA8 “SắckMkX G2i3diới à?2SCX MakMkXi ekMkXm gọi2i3d Hiể2SCXu hKPQTô đ2i3dến ckMkXùng xe2SCXm, kMkXnghe hKPQnói LươnhKPQg TriềuAJA8 AJA8Vĩ trhKPQong hKPQphim ckMkXó hKPQnude, hkMkXe he!”

Anh độthKPQ nhiênkMkX nó2SCXi: “MkMkXai phải2SCX 2SCXtrả 2SCXngười AJA8ta rồ2i3di, x2i3dem 2SCXluôn hô2SCXm hKPQnay đi.”

“Hả?”

“Em tưởng2i3d việAJA8c n2i3dày dễhKPQ lắ2i3dm ấkMkXy? NgưhKPQời 2i3dta ph2SCXải nểkMkX mặtkMkX lhKPQắm m2i3dới c2SCXho mượAJA8n đấy.”

“Trời ơ2i3di, kMkXKỷ 2i3dNam Phư2SCXơng àkMkX, an2SCXh ngh2SCXĩ ckMkXách đkMkXi mà,2SCX bâykMkX 2SCXgiờ hKPQem buồAJA8n ng2SCXủ muAJA8ốn chế2i3dt đikMkX được,2SCX 2i3dđể AJA8mai xkMkXem nhé,kMkX mượn2i3d thêAJA8m 2i3d1 ng2i3dày nữakMkX nhé,hKPQ nhé?”

“Phải xhKPQem trkMkXong 2SCXhôm nAJA8ay, bâyhKPQ giờkMkX xekMkXm luôn.”

Xem rhKPQa an2i3dh ấ2i3dy hôm2SCX 2i3dnay tâAJA8m 2i3dtrạng đúkMkXng làkMkX khKPQhông ổn,hKPQ đế2SCXn hKPQchút vikMkXệc c2SCXỏn co2SCXn nAJA8ày cũAJA8ng 2i3dkhông nỡ2SCX 2i3dgiúp, an2SCXh màhKPQ AJA8thật hKPQsự tức2SCX lêhKPQn kMkXthì qu2i3dả làkMkX đánAJA8g gờm2SCX v2i3dô cùng2i3d, cô2i3d nh2SCXăn hKPQnhó kMkXôm cuộhKPQn phkMkXim, hôhKPQm nahKPQy x2SCXem 2SCXthì hôkMkXm nahKPQy xekMkXm vậy.

Ai 2SCXdè c2SCXòn bịhKPQ a2SCXnh giAJA8ật lấ2i3dy: “Châ2SCXu chấu2SCX đòihKPQ đAJA8á xe.”

Cô l2SCXe lkMkXe l2i3dưỡi, thực2SCX r2i3da kMkXcâu nóhKPQi hKPQấy còAJA8n 2SCXcó cAJA8ả kMkX1 sựhKPQ tích2i3d đằnghKPQ hKPQsau nữ2SCXa, 2i3dhồi đó2SCX ahKPQnh đanAJA8g hhKPQọc hKPQcấp 2AJA8, côkMkX vừahKPQ mớihKPQ hKPQvào lớ2SCXp 12SCX, chKPQả đáAJA8m trAJA8ẻ 2SCXcon tâkMkXm đhKPQầu ý2i3d hợpAJA8 chơhKPQi đAJA8ùa 2SCXở AJA8sân chKPQỏ kMkXbỏ h2SCXoang kMkXsau kAJA8hu nhàkMkX, mkMkXọi người2SCX đanghKPQ dự2i3dng bảng2SCX 2i3dbóng r2i3dổ m2i3dới. ChKPQô lkMkXúc đó2i3d békMkX tkMkXí tẹo2SCX thKPQeo, AJA8mà l2SCXại bật2SCX nhKPQhanh nhất2SCX, AJA8lao đầuAJA8 đkMkXến AJA8ra s2i3dức dựnkMkXg câyhKPQ cột2i3d AJA8bằng sắt.

Cả đám2i3d AJA8toàn hKPQcon tra2SCXi ồhKPQ l2SCXên cưAJA8ời, KỷkMkX N2SCXam Phương2i3d cườihKPQ hKPQto 2SCXnhất, còkMkXn khiAJA8nh thườnhKPQg nAJA8ói 2i3dcô: “ChâukMkX chấu2i3d 2SCXđá xe!”

Cuộn bă2i3dng thậthKPQ sự2SCX h2i3dơi nặnhKPQg, phònAJA8g chikMkXếu ph2SCXim lạihKPQ ở2i3d lầ2SCXu AJA83, cô2SCX nghKPQhe tikMkXếng akMkXnh kh2SCXẽ t2SCXhở AJA8dốc, cAJA8ô giơ2SCX 2i3dtay kMkXchọc chọAJA8c: hKPQ“Tam tAJA8hiếu ghKPQia à2SCX, 2SCXanh phảAJA8i luyệnkMkX tập2i3d kMkXnhiều và2SCXo, cảkMkX ngày2i3d 2SCXđừng chỉ2SCX 2i3dvận động2SCX có2SCX hKPQ1 kihKPQểu, aAJA8nh n2SCXghe tihKPQếng ankMkXh thở2SCX ấy,2SCX 2i3dgià rồi.”

Anh 2SCXkhông 2SCXbực kMkXmà hKPQcòn cườ2SCXi: “Cút!”

Đây mớhKPQi hKPQlà Kỷ2i3d N2SCXam PkMkXhương 2i3dchứ, 2SCXcô phấkMkXn 2i3dkhởi bậthKPQ máykMkX chikMkXếu, AJA8anh giúphKPQ 2i3dcô đ2i3dặt cuộn2i3d phihKPQm, hKPQcô hỏhKPQi: “2i3dSao an2i3dh khôhKPQng AJA8mua cáihKPQ AJA8máy c2i3dhiếu kỹhKPQ tAJA8huật sốhKPQ nhỉ?”

“Không kMkXphải ekMkXm n2i3dói chKPQhỉ cóAJA8 ph2SCXim nhKPQhựa mớikMkX đượckMkX gọ2i3di AJA8là đhKPQiện kMkXảnh cò2i3dn ghKPQì nữa?”

Cô từngAJA8 2i3dnói câ2i3du nàykMkX à?

Chẳng nhớkMkX nữa

Trước nhKPQay, AJA8cô xeAJA8m p2i3dhim khô2SCXng thíchAJA8 c2SCXó AJA8đồ AJA8ăn vAJA8ặt bênkMkX cạn2SCXh, ng2SCXười hKPQta vàohKPQ 2i3drạp, t2SCXay hKPQtrái bỏng2i3d ngôhKPQ tAJA8ay phải2SCX cô2SCX cakMkX, chỉ2SCX cóAJA8 hKPQcô hKPQ2 bhKPQàn thKPQay trắng.

Phòng chiAJA8ếu ph2SCXim tronkMkXg nAJA8hà rhKPQất nhỏ,kMkX nhưngkMkX kMkXmà thoải2SCX mái2i3d 2i3dvô chKPQùng, cô2SCX ngồi2SCX hKPQbó gốAJA8i 2SCXtrên sô2SCX phahKPQ, mhKPQà a2i3dnh đ2i3dang n2i3dgồi 2SCXở gh2SCXế bênkMkX ki2SCXa, b2i3dắt kMkXđầu chhKPQâm mkMkXột 2i3dđiếu thuốc.

Cô kMkXnhăn nhkMkXó m2SCXặt mAJA8ày: “KỷAJA8 2SCXNam Phương!”

Anh 2i3dbật AJA8dậy bỏkMkX rhKPQa ngoài.

Cô tưởngAJA8 an2SCXh đãhKPQ đ2SCXi 2i3drồi, thế2SCX nê2SCXn AJA8yên t2i3dâm ngkMkXồi AJA8xem tiếp

Cô hoàn2SCX t2SCXoàn chìmkMkX hKPQđắm v2SCXới kMkXtình tAJA8iết pAJA8him, lúchKPQ 2i3dxem ảnAJA8h trêAJA8n bkMkXáo kkMkXhông thểhKPQ cảkMkXm nhkMkXận hKPQra được2SCX ThakMkXng AJA8Duy lạihKPQ đẹ2SCXp hKPQđến thhKPQế, lúkMkXc hKPQcô ấy2i3d tkMkXhật s2SCXự x2SCXuất AJA8hiện trên2SCX màn2i3d hAJA8ình, đột2i3d n2i3dhiên cảmAJA8 gikMkXác kMkXnhư tAJA8hanh bảohKPQ AJA8kiếm tuốthKPQ r2SCXa khỏAJA8i AJA8vỏ b2SCXao, châhKPQn mà2SCXy khóe2SCX mắthKPQ đậm2i3d 2SCXsắc xuâ2SCXn, AJA8mềm mạikMkX kMkXthanh thoAJA8át t2SCXựa mộtkMkX nhành2SCX hhKPQoa đhKPQào, phoAJA8ng tAJA8ình muônkMkX ngàn,hKPQ khkMkXôn t2SCXả vạn2i3d lần.

Lúc cònAJA8 đkMkXang m2SCXê mẩn,kMkX AJA8Kỷ Na2SCXm PhươnghKPQ v2SCXào từhKPQ lúckMkX nàoAJA8 côkMkX 2i3dcũng không2i3d đểkMkX ý,hKPQ chKPQho đhKPQến kMkXkhi 2i3danh ngồkMkXi xuốn2i3dg 2SCXsô pAJA8ha, chKPQô mớihKPQ liếc2i3d kMkXanh 2SCX1 c2i3dái: “AnhhKPQ khôn2i3dg 2SCXra ngoàAJA8i à?”

Anh không2SCX 2i3dđáp kMkXlại, toànhKPQ bộ2i3d tâmhKPQ tr2i3dí c2i3dô AJA8vẫn dồkMkXn cảkMkX vAJA8ào 2SCXbộ 2i3dphim, kMkXquay 2SCXra lại2i3d xekMkXm pAJA8him thKPQiếp. 2SCXĐoạn “kẹpAJA8 giấy”2SCX trkMkXuyền thuyếtkMkX cuốiAJA8 cùnhKPQg đkMkXã l2i3dên hìAJA8nh, cAJA8ứ co2i3di 2i3dnhư chKPQô đAJA8ã gặp2i3d quhKPQa nAJA8hiều p2i3dha kihKPQểu nhKPQày 2SCXrồi, như2i3dng vừa2SCX hKPQxem đến2i3d đoạn2i3d 2SCXấy, 2i3dvẫn kh2i3dông 2SCXnhịn đượckMkX k2SCXhì khAJA8ì bật2SCX 2SCXcười. KhKPQỷ kMkXNam PhươnhKPQg độtAJA8 nhiAJA8ên hỏAJA8i: “hKPQCó gìhKPQ đáng2SCX cườikMkX à.”

“Độ kAJA8hó ca2i3do đấy.”2i3d AJA8Cô khhKPQoa takMkXy mú2SCXa chân:hKPQ “ThkMkXật 2SCXkhông th2i3dể tưởngAJA8 tượng2i3d nổi….TạiAJA8 sAJA8ao ckMkXó th2i3dể phhKPQấn AJA8khởi thếAJA8 chứ?”

“Muốn AJA8thử tAJA8ý không?”

“Hở?”

Không đợi2i3d hKPQcô p2SCXhản ứAJA8ng lạikMkX, nhKPQụ hhKPQôn đãkMkX 2i3dập xuống,AJA8 hKPQcô 2SCXvùng kMkXvẫy: “Này,2SCX mù2i3di thuốc2i3d lá!”

Có quỷkMkX mớihKPQ biết2SCX an2i3dh hKPQvừa làm2i3d đếnAJA8 mấkMkXy đhKPQiếu rồhKPQi, cả2i3d ngAJA8ười sặ2SCXc mùi2SCX thuốAJA8c. An2i3dh khô2i3dng buôn2i3dg taAJA8y AJA8cô AJA8liền cAJA8ắn tAJA8ay anAJA8h, 2SCXsau cùngAJA8 ahKPQnh khkMkXông chhKPQịu đ2SCXược đau,kMkX khô2i3dng thhKPQể 2SCXkhông buông.

“Vậy an2SCXh đikMkX đánh2SCX rănhKPQg nhé.”

Quả nàyhKPQ 2SCXxong rkMkXồi, côAJA8 hKPQqua quýAJA8t nókMkXi: “Đi2i3d đi,2SCX mahKPQu đ2SCXi đhKPQi, hKPQnhớ t2SCXắm nữkMkXa đấy.”

Cô c2i3dòn hKPQphải xhKPQem phKPQhim, 2i3dtrước tikMkXên kMkXcứ phảiAJA8 x2i3dua anhKPQh đi2SCX chKPQái đã2i3d, aAJA8nh ấy2SCX tắmkMkX trướAJA8c n2SCXay AJA8siêu lhKPQâu, kMkXlại 2SCXthích bảnhkMkX chọe,2SCX sAJA8ấy tó2SCXc cũngkMkX phhKPQải sấkMkXy 2SCXđến AJA8nửa AJA8ngày, đợi2i3d anAJA8h 2SCXtắm xong2SCX, 2SCXcô đkMkXã sớm2SCX xuống2SCX lầu2i3d AJA8đi ngAJA8ủ rồi.

Ai 2SCXmà ngờhKPQ đAJA8ược hKPQphim c2i3dòn chư2SCXa AJA8xem h2SCXết, anhKPQh hKPQđã 2SCXtắm x2SCXong rhKPQồi, an2i3dh hKPQmặc hKPQbộ AJA8áo tắ2i3dm bôAJA8ng bướckMkX 2i3dra 2i3dngoài, đhKPQến tóhKPQc cũnkMkXg chkMkXưa sấy,kMkX ta2SCXy cAJA8òn cầ2i3dm khănAJA8 lông,2SCX vừ2i3da l2SCXau hKPQvừa ngồihKPQ xuông,kMkX cô2SCX hhKPQoàn tkMkXoàn kMkXkhông lườngkMkX trước,AJA8 hKPQcó mu2i3dốn thoáhKPQt cAJA8ũng khkMkXông 2SCXkịp, đành2SCX tkMkXỏ hKPQra vẻ2SCX mặkMkXt kkMkXhổ sở:2i3d “KỷAJA8 NAJA8am Phư2i3dơng, ekMkXm AJA8mệt lắm.”

Nhìn hKPQdáng v2i3dẻ 2i3danh chKPQó hơ2SCXi kMkXnổi cáAJA8u, nhưngkMkX anhKPQh lại2i3d ngồi2i3d 2SCXim bAJA8ất động,hKPQ cAJA8ô nghĩ2i3d hKPQthế hKPQnào thkMkXì hôhKPQm naAJA8y hKPQcũng ph2SCXải t2SCXrở m2SCXặt bằng2SCX được,kMkX kMkXcô đànkMkXh đkMkXánh đòn2SCX phAJA8ủ đầuAJA8: 2SCX“Anh rAJA8a ng2i3doài đ2i3di, dùAJA8 s2SCXao ankMkXh 2i3dcũng cókMkX chKPQhỗ đikMkX 2SCXmà, eAJA8m 2i3dmệt lắAJA8m rồi.”

Anh 2i3dném khăAJA8n 2SCXtắm x2i3duống sàn2SCX, hKPQcô 2SCXnghĩ hKPQđợt n2SCXày kkMkXhông t2SCXránh khỏihKPQ AJA8cãi hKPQnhau AJA8to rồi,2i3d AJA8lần thKPQrước cô2i3d đuổi2i3d a2SCXnh rAJA8a kMkXngoài, 2i3d2 người2SCX c2SCXòn hKPQlớn tiếhKPQng mộtAJA8 trận.

Cãi n2SCXhau chKPQhứ gìhKPQ, cãiAJA8 điAJA8, 2i3dcô cAJA8ũng chẳ2SCXng sAJA8ợ, cònhKPQ AJA8hung hă2i3dng trợnAJA8 mắt2SCX vớiAJA8 anh.

Kết quảhKPQ ankMkXh khôhKPQng n2i3dói 2SCXdù chKPQhỉ mộ2i3dt tiếng,2SCX quhKPQay ngườihKPQ đkMkXi mất.

Cô thởkMkX phAJA8ào nhhKPQẹ nhõm2i3d, 2i3dxem tiếpkMkX bhKPQộ kMkXphim, Lương2SCX Triều2SCX V2i3dĩ trhKPQong ph2SCXim đa2i3dng r2SCXơi nư2i3dớc kMkXmắt, AJA8một nkMkXgười hKPQđàn ôAJA8ng kMkXnhư hKPQthế, vậykMkX mAJA8à cũngAJA8 2i3dkhóc ư.

Trong kMkXlòng c2i3dô 2SCXoán trác2i3dh, tấAJA8t cAJA8ả AJA8là tạihKPQ Kỷ2SCX 2SCXNam 2SCXPhương pkMkXhá đám,AJA8 hạkMkXi cAJA8ô kh2i3dông xkMkXem AJA8được AJA8phần đầAJA8u, đkMkXến đo2i3dạn cảkMkXm xú2i3dc AJA8nhất th2SCXì lạikMkX AJA8hoàn toàAJA8n khô2SCXng c2SCXó cảmkMkX giácAJA8 gì.
(*chú2SCX1: ơ…2SCX “đoạnAJA8 kẹp2SCX g2i3diấy” truyềnkMkX thuyết2SCX ở2i3d t2i3drên, thKPQớ n2SCXém cảkMkX raw&hKPQnbsp;lên, bạn2SCX kMkXnào xekMkXm Sắc2SCX AJA8Giới rồikMkX ắtkMkX hiểAJA8u, màhKPQ bạn2i3d nàokMkX tò2i3d hKPQmò l2SCXà kMkXcái g2SCXì thìAJA8 AJA8đây “传说中的回形针”2SCX tớAJA8 khônAJA8g xúhKPQi bẩy2SCX 2i3dkích thAJA8ích truyềnhKPQ bákMkX gì2SCX hKPQđâu nhKPQhớ, 2i3dvì pkMkXhim 2i3dvì truyAJA8ện n2i3dó đhKPQề kMkXcập ấyAJA8 AJA8mà XD)

(*chú2: ngoại t2i3druyện nhKPQày xảyhKPQ 2i3dra hKPQvào lúc2i3d nà2SCXo 2SCXấy hKPQhở? TAJA8_T tớ2SCX hKPQcũng k2SCXhông rkMkXõ nữa,hKPQ d2SCXù đãkMkX hAJA8ỏi h2i3dan tieba nhưhKPQng mọi người cũng2SCX mù2i3d AJA8mờ nh2SCXư 2SCXchúng t2SCXa kMkXcả thôi)

 

3.

Ai mhKPQà biếtAJA8 AJA8tại 2i3dsao hômkMkX đấ2SCXy t2i3dôi lạAJA8i say? 

 

 

Hôm đóhKPQ uốngAJA8 đến2SCX shKPQay 2i3dmèm, tkMkXay Tr2i3dác NhĩkMkX saAJA8u cùkMkXng cAJA8òn óhKPQi kMkXra mkMkXáu, tkMkXôi định2SCX l2i3dái x2SCXe đư2SCXa cậAJA8u tkMkXa đến2SCX bệ2i3dnh viện,2SCX n2i3dhưng AJA8lại 2i3dbị 2i3dcả đ2i3dám a2i3dnh hKPQem caAJA8n ngăn2i3d, bảohKPQ tôhKPQi hKPQngộ nAJA8hỡ gặAJA8p chKPQảnh sátAJA8 thìkMkX skMkXao, tộ2i3di nAJA8ày làkMkX t2SCXội kMkXlái xkMkXe sAJA8au hKPQkhi 2SCXrượu b2i3dia đấy.kMkX hKPQMà n2SCXếu khôn2SCXg hKPQbị cảnh2i3d sá2SCXt s2i3dờ 2i3dgáy, th2SCXì cũ2i3dng không2SCX nkMkXên lhKPQái kMkXxe lúc2SCX uống2SCX say.

Cả 2SCXlũ 2SCXbọn hKPQtôi đkMkXây đềukMkX 2SCXlà nh2SCXững côn2SCXg hKPQdân biế2SCXt tkMkXuân 2i3dthủ lhKPQuật ph2SCXáp, đ2SCXương 2i3dnhiên khKPQhông thhKPQể mạAJA8o h2i3diểm láhKPQi x2SCXe lúhKPQc AJA8say để2i3d bị2SCX cả2SCXnh sáAJA8t c2SCXhộp được,2i3d AJA8thế nên2i3d đành2i3d gọi2i3d 2SCXcho kMkX120, AJA8xe cứukMkX 2SCXthương látAJA8 sAJA8au đãkMkX đếnhKPQ đónkMkX ThKPQrác N2i3dhĩ đi.

Về 2i3dchuyện dạkMkX dàyAJA8 Tr2SCXác Nhĩ2i3d hKPQchảy m2SCXáu hKPQấy kMkXà, AJA8thật sựkMkX làhKPQ hKPQtôi p2i3dhải xAJA8in 2i3dlỗi 2SCXcậu t2SCXa rồi.2SCX TAJA8ối đóhKPQ tôikMkX vù2SCXi đAJA8ầu hKPQuống rưAJA8ợu g2SCXiải 2i3dsầu, lạ2i3di thêm2SCX 2SCXbên cạnhKPQh 2SCXcó 2SCX1 AJA8lũ mùkMkX 2i3dquáng chúc2i3d tụnhKPQg kAJA8hông ngừnAJA8g, uốkMkXng sa2i3dy l2SCXúc nàohKPQ 2SCXcũng khAJA8ông bi2i3dết nữa.AJA8 ShKPQau chKPQùng hKPQtôi còn2SCX muốn2i3d uố2SCXng 2SCXmột mình2i3d, Trác2i3d Nhỉ2SCX bảo:kMkX ‘ĐượckMkX thôi,kMkX biết2SCX cậAJA8u không2SCX thoảihKPQ m2SCXái rồihKPQ, 2i3dly nàAJA8y tôkMkXi mời2i3d cậu.”

Cậu AJA8ta bìnhhKPQ thườngAJA8 hKPQcũng chỉkMkX uhKPQống AJA8ở mức2SCX hơnkMkX hKPQ1 kMkXchai thôhKPQi, hhKPQôm 2SCXđó gkMkXắng gượn2i3dg được2i3d đến2i3d kMkX2 chaikMkX, cũnghKPQ kMkXcoi nhưhKPQ biếtkMkX thKPQrọng nhKPQghĩa AJA8khí rồi.

Tay nà2i3dy AJA8lúc uốnhKPQg sa2SCXy rồihKPQ thAJA8ì lại2SCX bắtkMkX đầu2i3d 2SCXkêu 2SCXla ghKPQào thét:2i3d “Khôn2SCXg phảiAJA8 ThủhKPQ 2SCXThủ AJA8sinh ckMkXon trahKPQi AJA8rồi 2SCXà, cậuAJA8 đau2i3d l2SCXòng cáAJA8i 2SCXnỗi 2SCXgì nữaAJA8? hKPQTôi k2SCXiếm ch2i3do kMkXcậu 2i3d8 e2SCXm 1kMkX0 ekMkXm đẻ2i3d đượckMkX nuôi2SCX AJA8được, để2SCX mấykMkX 2i3dem ấhKPQy sinAJA8h c2i3dho c2i3dậu 2i3d1 kMkXtá nhékMkX, cậu2i3d thíchAJA8 coAJA8n trkMkXai c2i3dó chKPQon trahKPQi, tkMkXhích coAJA8n g2i3dái ckMkXó coAJA8n gái!”

Tôi v2SCXừa hKPQnghe AJA8xong, AJA8đã 2SCXcảm thkMkXấy mekMkXn rượuhKPQ dộhKPQi lêhKPQn đầukMkX, b2SCXật dậAJA8y hấtkMkX t2i3dung cAJA8ả bàn2i3d, kMkXđám nhKPQgười xuhKPQng qu2SCXanh l2SCXiều mạngkMkX c2i3dan nhKPQgăn. TôAJA8i kMkXphải đánhAJA8 c2i3dho thằ2SCXng 2SCXôn cokMkXn nàkMkXy mộtAJA8 trhKPQận, kMkXkết qhKPQuả hKPQcả ng2i3dười cậu2i3d t2i3da kMkXxiêu vẹo2SCX, nô2SCXn r2SCXa AJA8ngay 2SCXmột bãAJA8i máu.

Được hKPQlắm, tôhKPQi khôAJA8ng tkMkXhèm chấphKPQ hKPQôn con2SCX, tôAJA8i đưaAJA8 cậuhKPQ thKPQa thKPQới bệ2i3dnh viện2i3d vậy.

Lúc x2i3de cAJA8ứu thươngAJA8 đến,2i3d cậ2SCXu hKPQta tAJA8ay còhKPQn đanghKPQ cắm2i3d 2i3dống truyềkMkXn vẫn2SCX 2SCXcố ní2SCXu tahKPQy tôikMkX, chân2i3d thànkMkXh sâu2SCX hKPQsắc nó2i3di: 2SCX“Con trakMkXi cAJA8ũng đưhKPQợc r2SCXồi, kMkXcon hKPQtrai kMkXcũng tốAJA8t 2SCXmà, skMkXao cậhKPQu lại2i3d khkMkXông thíckMkXh cAJA8on trahKPQi chứ?”

Có chKPQon trakMkXi để2SCX làmAJA8 2SCXcái gì2SCX nàohKPQ Co2SCXn g2i3dái kMkXkhông phảikMkX tốhKPQt hơn2SCX à!

Sinh đ2i3dẻ cóhKPQ kếhKPQ hoAJA8ạch kMkXbây giờhKPQ khôkMkXng 2i3dcho hKPQphép đẻ2SCX đhKPQứa thhKPQứ 2i3d2, AJA8nếu không2SCX tôi2SCX cAJA8ó chKPQần phảiAJA8 khổhKPQ thếkMkX nhKPQày khônAJA8g hả?

Vả lạikMkX tôiAJA8 dỗhKPQ dành2i3d chKPQô AJA8ấy kMkXsinh chkMkXo 2SCXđứa chKPQon d2i3dễ hKPQlắm đấyAJA8 2SCXà? kMkXTôi dỗkMkX ngokMkXn dỗkMkX 2i3dngọt c2i3dô ấy2i3d đkMkXến ckMkXả 2i3d1 2SCXnăm có2i3d lẻkMkX rồihKPQ đấy,kMkX chAJA8ỉ mon2i3dg mỏAJA8i c2SCXô ấy2i3d si2SCXnh 2i3dcho tôhKPQi 2SCX1 kMkXđứa c2SCXon hKPQgái, thkMkXế hKPQmà kMkXkết AJA8quả lại2SCX 2SCXlà co2i3dn trai!

Tôi c2i3dòn gìkMkX đakMkXu lhKPQòng 2i3dhơn không?

Ông bhKPQà nộkMkXi nAJA8ghe kMkXnói lhKPQà AJA8con thKPQrai, tkMkXhì AJA8hài 2SCXlòng hKPQlắm, kh2SCXỏi p2SCXhải 2i3dnói, gihKPQống AJA8hệt nhAJA8ư ckMkXó đượAJA8c đứakMkX kMkXcháu đíchKPQh 2SCXtôn rhKPQồi thhKPQì vkMkXạn sựAJA8 đều2SCX thỏa2SCX mãhKPQn, tAJA8ôi cókMkX c2i3dố bảoAJA8 AJA8cô ấyhKPQ sihKPQnh thêAJA8m đ2SCXứa nữakMkX t2SCXhì đến2SCX cảAJA8 AJA8viện trợAJA8 2SCXbên ng2SCXoài kMkXcũng chẳ2SCXng còAJA8n ai.

Tôi cóhKPQ hKPQdễ dàkMkXng gìkMkX khôngkMkX hảhKPQ tôi?

Mượn rượu2i3d tikMkXêu AJA8sầu, sầukMkX tAJA8hêm sầu,kMkX rượu2SCX ngấmhKPQ hKPQruột kMkXsầu, quả2SCX thKPQhật, 2SCXngười kMkXsầu kMkXcó r2SCXượu sầu.

Tôi cAJA8òn chưahKPQ óAJA8i AJA8máu đấ2SCXy, cậ2SCXu hKPQta đhKPQã ó2i3di mhKPQáu rồi.

Đợi đến2i3d lúAJA8c cậuAJA8 tAJA8a đẻkMkX coAJA8n trAJA8ai, kMkXtôi thKPQhể nà2i3do cũ2SCXng chuốAJA8c c2SCXậu kMkXta bữhKPQa nữa.

Để 2SCXcậu óiAJA8 máu2i3d c2i3dho kMkXmà xem!

*chú: kMkXHE đấykMkX cákMkXc cậuAJA8 2i3dạ ╮( ̄▽ ̄”)