You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng Thiếuhv4RUfQz Quâhv4RUfQzn cườiBoPV nói:hv4RUfQz “XesCwaX2bDm nBoPVào, Thv4RUfQzhích hv4RUfQztổng sCwaX2bDcòn giBoPVả vBoPVờ hồhv4RUfQz hv4RUfQzđồ nữhv4RUfQza, cònBoPV BoPVKỷ BoPVNam Phươnhv4RUfQzg nàsCwaX2bDo nhv4RUfQzữa? sCwaX2bDChính hv4RUfQzlà Kỷhv4RUfQz BoPVtam côngBoPV tử,hv4RUfQz chỉsCwaX2bD BoPVcần cậusCwaX2bD sCwaX2bDta nhv4RUfQzói sCwaX2bD1 BoPVcâu thBoPVôi, tôBoPVi đảmsCwaX2bD bhv4RUfQzảo chúhv4RUfQz thhv4RUfQzuận buồmhv4RUfQz xuôBoPVi gió.”

Thích sCwaX2bDPhi PhsCwaX2bDàm hv4RUfQzcó ýsCwaX2bD lắhv4RUfQzc đầu:BoPV “KhóBoPV đấy,hv4RUfQz khv4RUfQzhó nhưhv4RUfQz lênhv4RUfQz trsCwaX2bDời ấsCwaX2bDy, làhv4RUfQzm sasCwaX2bDo màBoPV mượnsCwaX2bD đưhv4RUfQzợc dahv4RUfQznh nghĩhv4RUfQza củhv4RUfQza cậuhv4RUfQz tsCwaX2bDa sCwaX2bDbây giờ?”hv4RUfQz ĐổngBoPV ThBoPViếu QsCwaX2bDuân chừnBoPVg nhưsCwaX2bD đBoPVã uốhv4RUfQzng BoPVđến ssCwaX2bDay mèm,hv4RUfQz đôisCwaX2bD mắsCwaX2bDt lsCwaX2bDim sCwaX2bDdim hằnhv4RUfQz tơsCwaX2bD máuhv4RUfQz, tBoPVay mâhv4RUfQzn mêhv4RUfQz chhv4RUfQzặn BoPVgác đũhv4RUfQza bằnBoPVg ngọc,sCwaX2bD sCwaX2bDmồm thìsCwaX2bD nhv4RUfQzói: sCwaX2bD“Người anBoPVh sCwaX2bDem hv4RUfQzà, cásCwaX2bDi hv4RUfQznày lhv4RUfQzà thuhv4RUfQzộc vsCwaX2bDào vậnBoPV masCwaX2bDy thôBoPVi. BoPVTôi nBoPVói csCwaX2bDhú hv4RUfQznghe, cohv4RUfQzn sCwaX2bDđường củahv4RUfQz KỷsCwaX2bD NaBoPVm PhươnsCwaX2bDg, ngườihv4RUfQz tầhv4RUfQzm thườnghv4RUfQz khôngsCwaX2bD đisCwaX2bD nBoPVổi đâusCwaX2bD.” ThícsCwaX2bDh BoPVPhi PhàmBoPV thấyhv4RUfQz lờBoPVi hv4RUfQzanh hv4RUfQzta nóiBoPV cBoPVó BoPVý tứ,BoPV lBoPViền vộhv4RUfQzi vàBoPVng chắpBoPV tsCwaX2bDay: “AsCwaX2bDnh ĐổnsCwaX2bDg, nếsCwaX2bDu nBoPVhư BoPVanh đãsCwaX2bD chịuBoPV gsCwaX2bDiúp ehv4RUfQzm qsCwaX2bDua đBoPVược pBoPVhen nàyBoPV, esCwaX2bDm dùBoPV thv4RUfQzhịt nsCwaX2bDát xươnBoPVg hv4RUfQztan, máhv4RUfQzu chảysCwaX2bD đầuBoPV rBoPVơi, BoPVcũng nguyệnsCwaX2bD ghv4RUfQzhi BoPVnhớ ânBoPV đứcsCwaX2bD củsCwaX2bDa anh.”

Đổng TBoPVhiếu QuânsCwaX2bD psCwaX2bDhá lhv4RUfQzên cười,hv4RUfQz csCwaX2bDó ýhv4RUfQz hv4RUfQzthừa nướchv4RUfQz BoPVđục thảsCwaX2bD câu:BoPV “TBoPVhì cậuhv4RUfQz hv4RUfQzcứ đoánhv4RUfQz xemBoPV, tahv4RUfQzy Khv4RUfQzỷ NBoPVam PhưBoPVơng nhv4RUfQzày thíchsCwaX2bD nBoPVhất cáihv4RUfQz gì?”

Thích PsCwaX2bDhi Phàhv4RUfQzm bhv4RUfQzuột BoPVmiệng hỏhv4RUfQzi: “Tiềnhv4RUfQz à?”

Đổng ThBoPViếu hv4RUfQzQuân lắcsCwaX2bD đầuhv4RUfQz nhv4RUfQzhư tBoPVrống bhv4RUfQzỏi: “TasCwaX2bDynày màhv4RUfQz thiếhv4RUfQzu tiềsCwaX2bDn à?”BoPV ThísCwaX2bDch Phv4RUfQzhi PhàsCwaX2bDm lhv4RUfQzại đsCwaX2bDoán thv4RUfQzhêm vàBoPVi thhv4RUfQzứ: “ĐồBoPV cổ?hv4RUfQz hahv4RUfQzy thBoPVư họhv4RUfQza?” BoPVĐồng ThiếusCwaX2bD QuâsCwaX2bDn vsCwaX2bDẫn cBoPVhỉ lắcBoPV đầu,hv4RUfQz hv4RUfQzthần bBoPVí BoPVnhìn chằmhv4RUfQz chặsCwaX2bDp vsCwaX2bDào ThíBoPVch BoPVPhi sCwaX2bDPhàm, hỏi:BoPV “ChúsCwaX2bD khv4RUfQzhông biếtsCwaX2bD BoPVvì hv4RUfQzsao hv4RUfQztay KsCwaX2bDỷ sCwaX2bDtam côBoPVng tửhv4RUfQz BoPVnày lạiBoPV haBoPVy xuấBoPVt hsCwaX2bDiện ởhv4RUfQz chỗBoPV chúBoPVng tsCwaX2bDa ư?”

Thích PBoPVhi PhàsCwaX2bDm rBoPVối hv4RUfQzbời, ĐổsCwaX2bDng BoPVThiếu Quhv4RUfQzân cườihv4RUfQz sCwaX2bDkhà BoPVkhà tsCwaX2bDhấp hv4RUfQzgiọng nóiBoPV: hv4RUfQz“Bởi vBoPVì cậuhv4RUfQz tsCwaX2bDa cóBoPV tBoPVhứ BoPVxem nhv4RUfQzhư bảBoPVo bhv4RUfQzối sCwaX2bDđể ởhv4RUfQz hv4RUfQzđây——cậu thv4RUfQza sCwaX2bDở hv4RUfQznông trasCwaX2bDng CảnhsCwaX2bD MiêsCwaX2bDn sCwaX2bDcó sCwaX2bD1 chv4RUfQzăn sCwaX2bDbiệt thsCwaX2bDự, nBoPVày nhé,sCwaX2bD sCwaX2bDchỗ đóhv4RUfQz mớisCwaX2bD BoPVlà nơihv4RUfQz đứngsCwaX2bD đầuBoPV BoPVthành hv4RUfQzphố sCwaX2bDnày. NsCwaX2bDữ chủsCwaX2bD hv4RUfQznhân sCwaX2bDcủa căhv4RUfQzn biệtBoPV thựBoPV đó,hv4RUfQz hv4RUfQzchậc BoPVchậc, đhv4RUfQzẹp đếnhv4RUfQz nỗisCwaX2bD phonhv4RUfQzg cảnhhv4RUfQz chv4RUfQzả khv4RUfQzhu CảnhsCwaX2bD BoPVMiên BoPVcũng khônBoPVg bsCwaX2bDì được.”

Thích PsCwaX2bDhi PhàmBoPV khBoPVông chBoPVo làhv4RUfQz BoPVnhư vậy:BoPV “KỷBoPV hv4RUfQzNam PhươngsCwaX2bD sCwaX2bDở đsCwaX2bDâu mhv4RUfQzà hv4RUfQzchẳng BoPVbao vàBoPVi sCwaX2bDcô chứsCwaX2bD? NếsCwaX2bDu đsCwaX2bDám phụsCwaX2bD sCwaX2bDnữ đhv4RUfQzó sCwaX2bDmà thv4RUfQzhuyết psCwaX2bDhục đượcsCwaX2bD cậuhv4RUfQz tBoPVa, thBoPVế thhv4RUfQzì còBoPVn gìhv4RUfQz bhv4RUfQzằng nữa.”

Đổng ThiếsCwaX2bDu Quhv4RUfQzân BoPVphất taysCwaX2bD: “Khônghv4RUfQz BoPVgiống nhv4RUfQzhau đâhv4RUfQzu, ngườhv4RUfQzi nhv4RUfQzày BoPVthì BoPVkhác, BoPVKỷ NBoPVam PhươngBoPV khôngsCwaX2bD bsCwaX2bDiết đãsCwaX2bD sCwaX2bDtốn baBoPVo nhiêBoPVu lònghv4RUfQz hv4RUfQzdạ mBoPVới dàsCwaX2bDnh BoPVđược—-Ôi, chhv4RUfQzú khsCwaX2bDông biếtBoPV đâBoPVu, hồhv4RUfQzi mBoPVới bắtBoPV đBoPVầu thhv4RUfQzì cứnghv4RUfQz đBoPVầu nsCwaX2bDhư sCwaX2bDngựa hsCwaX2bDoang ấhv4RUfQzy, đBoPVập đBoPVồ đhv4RUfQzốt nhBoPVà rạchhv4RUfQz cổhv4RUfQz sCwaX2bDtay sCwaX2bDcắn thủBoPVy tinhv4RUfQzh, BoPVcó sCwaX2bDlần shv4RUfQzuýt nữasCwaX2bD lhv4RUfQzà khôngBoPV cứuhv4RUfQz nổihv4RUfQz, nhv4RUfQzghe nóisCwaX2bD cBoPVòn uốnsCwaX2bDg cảBoPV bìnhhv4RUfQz thsCwaX2bDuốc tsCwaX2bDẩy csCwaX2bDơ mà,BoPV sBoPVau chv4RUfQzùng lúchv4RUfQz bácBoPV ssCwaX2bDĩ BoPVrửa ruộtBoPV csCwaX2bDũng khôngBoPV dámsCwaX2bD BoPVho BoPVhe gBoPVì, BoPVchú hv4RUfQzcũng biếtsCwaX2bD tínhv4RUfQzh khBoPVí csCwaX2bDủa KBoPVỷ sCwaX2bDNam Phươhv4RUfQzng rồBoPVi đấsCwaX2bDy, ahv4RUfQzi dámBoPV hv4RUfQzchọc vàosCwaX2bD chứ.hv4RUfQz Mhv4RUfQzà hv4RUfQzcô nàBoPVng đó…hv4RUfQz” AsCwaX2bDnh thv4RUfQza lắBoPVc đầu:BoPV “Nếuhv4RUfQz khônhv4RUfQzg phảhv4RUfQzi ngưhv4RUfQzời xsCwaX2bDung quhv4RUfQzanh hv4RUfQzthấy sCwaX2bDnóng ruhv4RUfQzột, phátBoPV hv4RUfQzhiện sCwaX2bDkịp thời,BoPV khôhv4RUfQzng chừnghv4RUfQz sCwaX2bDđã thv4RUfQzhật sựBoPV thv4RUfQzrở sCwaX2bDthành hồngsCwaX2bD nhBoPVan bạcBoPV mệhv4RUfQznh hv4RUfQzrồi. hv4RUfQzMà Khv4RUfQzỷ Nahv4RUfQzm Phươnghv4RUfQz cũBoPVng nhBoPVịn nhsCwaX2bDiều, mặchv4RUfQz khv4RUfQzệ csCwaX2bDô nànghv4RUfQz làmsCwaX2bD lsCwaX2bDoạn, đậBoPVp hếtsCwaX2bD sCwaX2bDđồ đạcsCwaX2bD lạihv4RUfQz muBoPVa đồsCwaX2bD mớBoPVi BoPVcho chv4RUfQzô BoPVta đsCwaX2bDập, hv4RUfQzcó làhv4RUfQz vàhv4RUfQzng làBoPV bạchv4RUfQz gBoPVì, bấthv4RUfQz lBoPVuận lhv4RUfQzà cáBoPVi gBoPVì, côsCwaX2bD nànghv4RUfQz muốBoPVn BoPVcái gsCwaX2bDì thìhv4RUfQz đưsCwaX2bDa hv4RUfQzcái đóBoPV, đưBoPVa cásCwaX2bDi BoPVgì sCwaX2bDcô nàngBoPV đhv4RUfQzập cáihv4RUfQz đó.sCwaX2bD ĐsCwaX2bDến ssCwaX2bDau nBoPVày cóhv4RUfQz lẽsCwaX2bD côhv4RUfQz thv4RUfQza hv4RUfQzcũng sCwaX2bDnghĩ thônghv4RUfQz suhv4RUfQzốt rồihv4RUfQz, mộtBoPV thBoPVời giasCwaX2bDn chv4RUfQzũng lắngBoPV xuống.”

Thích PhsCwaX2bDi PhàsCwaX2bDm ngsCwaX2bDhe sCwaX2bDmà đờBoPV đẫn,BoPV hBoPVỏi: “Thv4RUfQzhế BoPVlà tBoPVhế nào?”

Giọng Đổnghv4RUfQz ThiếsCwaX2bDu QuânsCwaX2bD cànhv4RUfQzg trầmBoPV thấp:sCwaX2bD sCwaX2bD“Cô BoPVấy sCwaX2bDvốn cBoPVông BoPVtác ởsCwaX2bD mộthv4RUfQz côBoPVng tBoPVy thươBoPVng mạihv4RUfQz BoPVnước ngoàBoPVi, giámsCwaX2bD đốcBoPV bênBoPV đhv4RUfQzó vsCwaX2bDì vấsCwaX2bDn đềBoPV hạhv4RUfQzn sCwaX2bDngạch xsCwaX2bDuất nhv4RUfQzhập khBoPVẩu màhv4RUfQz phảihv4RUfQz nhờsCwaX2bD cậyBoPV đếnsCwaX2bD KỷBoPV BoPVNam Phương.sCwaX2bD KsCwaX2bDhó kBoPVhăn BoPVlắm hv4RUfQzmới msCwaX2bDời đượcsCwaX2bD Kỷhv4RUfQz sCwaX2bDtam côhv4RUfQzng tsCwaX2bDử ănsCwaX2bD csCwaX2bDơm, hômBoPV đhv4RUfQzó tiếsCwaX2bDp khácBoPVh cũngBoPV cóhv4RUfQz mặtBoPV chv4RUfQzô hv4RUfQznàng, vốsCwaX2bDn dBoPVĩ hv4RUfQzngồi sCwaX2bDở vịBoPV tríBoPV cBoPVuối cùnBoPVg, ahv4RUfQzi nsCwaX2bDgờ hv4RUfQzlại lọBoPVt đsCwaX2bDược vàsCwaX2bDo mắBoPVt xanhv4RUfQzh củsCwaX2bDa KỷsCwaX2bD NBoPVam hv4RUfQzPhương. MBoPVà ngườiBoPV phụsCwaX2bD nữsCwaX2bD nàBoPVy cáiBoPV sCwaX2bDgì cũnhv4RUfQzg khônhv4RUfQzg chịu,hv4RUfQz BoPVhoàn tsCwaX2bDoàn hv4RUfQzkhông sCwaX2bDthèm nhv4RUfQzhìn đếnBoPV KỷBoPV NasCwaX2bDm PhsCwaX2bDương, chúhv4RUfQz nBoPVói xesCwaX2bDm nsCwaX2bDếu đổihv4RUfQz sansCwaX2bDg ngưBoPVời pBoPVhụ nsCwaX2bDữ khác,sCwaX2bD hv4RUfQzai mBoPVà sCwaX2bDchẳng đổBoPV gụcBoPV trBoPVước BoPVnhà trướcBoPV hv4RUfQzxe trưBoPVớc thv4RUfQziền củsCwaX2bDa BoPVKỷ sCwaX2bDtam chv4RUfQzông tửsCwaX2bD chhv4RUfQzứ, csCwaX2bDô tBoPVa lsCwaX2bDại hoànsCwaX2bD tBoPVoàn khhv4RUfQzông cosCwaX2bDi hv4RUfQzra gìhv4RUfQz, đếhv4RUfQzn sasCwaX2bDu cùnghv4RUfQz khônsCwaX2bDg csCwaX2bDòn cácBoPVh nào,hv4RUfQz mớsCwaX2bDi BoPVbảo hv4RUfQzthôi việsCwaX2bDc, BoPVđịnh bỏBoPV msCwaX2bDặc BoPVđấy màsCwaX2bD đi.BoPV VềBoPV sCwaX2bDsau ksCwaX2bDhông nhv4RUfQzgờ thv4RUfQzay ghv4RUfQziám đốcsCwaX2bD bênBoPV đhv4RUfQzó lsCwaX2bDại BoPVcho sCwaX2bDra mộhv4RUfQzt ksCwaX2bDế hạhv4RUfQz sásCwaX2bDch, sCwaX2bDcô nsCwaX2bDàng sCwaX2bDbị chísCwaX2bDnh ônBoPVg chủsCwaX2bD sCwaX2bDcủa msCwaX2bDình básCwaX2bDn BoPVđứng, lihv4RUfQzệu BoPVcó thsCwaX2bDể khsCwaX2bDông ầmBoPV ĩBoPV khv4RUfQzhông?” hv4RUfQzanh tBoPVa khẽsCwaX2bD giọngsCwaX2bD, đơnBoPV giảnhv4RUfQz nsCwaX2bDói vàisCwaX2bD hv4RUfQzcâu bêhv4RUfQzn hv4RUfQztai ThísCwaX2bDch Phhv4RUfQzi PsCwaX2bDhàm, sCwaX2bDmột tahv4RUfQzy bụmhv4RUfQz sCwaX2bDmiệng khBoPVì khìsCwaX2bD cười.BoPV Thíchv4RUfQzh PsCwaX2bDhi PhsCwaX2bDàm lạihv4RUfQz khôngBoPV cườisCwaX2bD đáhv4RUfQzp lại,BoPV chỉBoPV sCwaX2bDnói: “sCwaX2bDVậy thìhv4RUfQz sCwaX2bDthâm hv4RUfQzđộc BoPVquá, cũngBoPV khônghv4RUfQz ssCwaX2bDợ thv4RUfQzo chuyệnBoPV sao?”

Đổng TsCwaX2bDhiếu QuBoPVân ngọnghv4RUfQz ngsCwaX2bDhịu sCwaX2bDnói: “Chv4RUfQzhuyện hv4RUfQzgì chv4RUfQzó thểsCwaX2bD BoPVlàm hv4RUfQzto nàohv4RUfQz? Gạhv4RUfQzo đãhv4RUfQz thsCwaX2bDành sCwaX2bDcơm rồi,sCwaX2bD sCwaX2bDcô tBoPVa BoPVcó sCwaX2bDmuốn hv4RUfQzgây chuysCwaX2bDện chv4RUfQzũng sCwaX2bDchỉ gâysCwaX2bD đượcBoPV vớihv4RUfQz KỷsCwaX2bD Nhv4RUfQzam PhươngsCwaX2bD thôiBoPV, hv4RUfQzmà cBoPVũng lạ,sCwaX2bD chẳngBoPV BoPVcần sCwaX2bDbiết csCwaX2bDô tsCwaX2bDa BoPVthế BoPVnào, KBoPVỷ hv4RUfQzNam PhsCwaX2bDương chv4RUfQzũng hv4RUfQzchín bỏhv4RUfQz lhv4RUfQzàm hv4RUfQzmười theo.”BoPV BoPVanh thv4RUfQza lắhv4RUfQzc đầuhv4RUfQz chặcBoPV BoPVlưỡi: “ThếsCwaX2bD nêBoPVn chỉBoPV chv4RUfQzần sCwaX2bDcô nhv4RUfQzàng mởsCwaX2bD miBoPVệng thôhv4RUfQzi, KBoPVỷ hv4RUfQzNam PhươngsCwaX2bD lBoPVàm gìhv4RUfQz cBoPVó chuyệnsCwaX2bD kBoPVhông BoPVtheo. CũnsCwaX2bDg BoPVlà vỏhv4RUfQz quýtsCwaX2bD dàyhv4RUfQz sCwaX2bDcó mBoPVóng sCwaX2bDtay nhọn,BoPV hv4RUfQzcậu nóBoPVi xhv4RUfQzem, tahv4RUfQzy Kỷhv4RUfQz BoPVNam PBoPVhương đhv4RUfQzó thậhv4RUfQzt ssCwaX2bDự muốnhv4RUfQz cáBoPVi gBoPVì cBoPVó csCwaX2bDái đấy,sCwaX2bD chỉsCwaX2bD thiBoPVếu điềsCwaX2bDu chv4RUfQzòn háhv4RUfQzi cảBoPV hv4RUfQzsao trênsCwaX2bD tsCwaX2bDrời BoPVxuống dụsCwaX2bD ngườihv4RUfQz đẹpsCwaX2bD cườiBoPV ấy,sCwaX2bD nsCwaX2bDăm ngoáiBoPV chỉsCwaX2bD BoPVvì mộtBoPV csCwaX2bDhậu hohv4RUfQza, chsCwaX2bDú khôngBoPV chứngBoPV kiếnsCwaX2bD chứBoPV, chậchv4RUfQz chBoPVậc, giàyhv4RUfQz vsCwaX2bDò cosCwaX2bDn sCwaX2bDnhà ngườisCwaX2bD sCwaX2bDta BoPVđến BoPVnỗi ngườiBoPV nBoPVgựa chổnhv4RUfQzg vósCwaX2bD lênsCwaX2bD trBoPVời, suBoPVýt nữsCwaX2bDa thìhv4RUfQz gọiBoPV cBoPVả mấsCwaX2bDy gBoPViáo sưsCwaX2bD trườnhv4RUfQzg nsCwaX2bDông nghiệpsCwaX2bD đến.sCwaX2bD” Nóhv4RUfQzi sCwaX2bDđến đâysCwaX2bD đhv4RUfQzột BoPVnhiên anhv4RUfQzh tsCwaX2bDa vỗhv4RUfQz vsCwaX2bDai ThícBoPVh BoPVPhi PhBoPVàm: “ÀsCwaX2bD đúsCwaX2bDng rồi,BoPV sCwaX2bDcô hv4RUfQznàng BoPVcũng tốhv4RUfQzt BoPVnghiệp BoPVđại họcBoPV BoPVNam BoPVKinh BoPVmà rsCwaX2bDa, vừBoPVa hsCwaX2bDay cBoPVhú cósCwaX2bD thhv4RUfQzể BoPVnhờ hv4RUfQzvả bạnBoPV hBoPVọc csCwaX2bDũ nhé.”

Thích Phv4RUfQzhi PBoPVhàm sCwaX2bDnghe đếhv4RUfQzn hv4RUfQzcâu ấy,BoPV khônghv4RUfQz hsCwaX2bDiểu vìhv4RUfQz sasCwaX2bDo BoPVtim sCwaX2bDlại giậtBoPV thv4RUfQzhót BoPV1 cáhv4RUfQzi, chỉBoPV nghhv4RUfQze hv4RUfQzĐổng ThsCwaX2bDiếu Qhv4RUfQzuân đhv4RUfQzắc sCwaX2bDý bảhv4RUfQzo: “Côhv4RUfQz KiBoPVều tiểusCwaX2bD tBoPVhư nsCwaX2bDày BoPVnăm đsCwaX2bDó lúchv4RUfQz cBoPVòn lsCwaX2bDàm ởBoPV cônhv4RUfQzg tBoPVy thBoPVương mạBoPVi, cóBoPV sCwaX2bDnợ anhv4RUfQzh hv4RUfQzcả nhàsCwaX2bD tôiBoPV mộhv4RUfQzt msCwaX2bDón nBoPVợ BoPVân thv4RUfQzình, thhv4RUfQzế nhv4RUfQzên BoPVđối sCwaX2bDvới tôhv4RUfQzi csCwaX2bDũng chv4RUfQzó vàBoPVi psCwaX2bDhần khv4RUfQzhiêm nhưBoPVờng. BoPVChú sCwaX2bDem nàysCwaX2bD, cBoPVái nàyBoPV cohv4RUfQzi BoPVnhư hv4RUfQzsố cBoPVhú đỏsCwaX2bD, hv4RUfQzanh đâyBoPV phảihv4RUfQz ghv4RUfQzác BoPVthể diệnhv4RUfQz sahv4RUfQzng mộthv4RUfQz bên,hv4RUfQz BoPVgiới hv4RUfQzthiệu hv4RUfQzcô hv4RUfQzấy csCwaX2bDho chú,BoPV hv4RUfQzcòn nhữngBoPV việcsCwaX2bD kháchv4RUfQz, phảBoPVi xesCwaX2bDm sCwaX2bDsố chúhv4RUfQz thếsCwaX2bD nBoPVào vậy.”

Thích PsCwaX2bDhi PhàmsCwaX2bD mừnghv4RUfQz vhv4RUfQzui khsCwaX2bDôn siết,sCwaX2bD chỉBoPV bisCwaX2bDết nhv4RUfQzâng lhv4RUfQzy BoPVcụng cốhv4RUfQzc nhv4RUfQzói lhv4RUfQzời cảmBoPV ơn.hv4RUfQz CBoPVậu vàBoPV ĐổngsCwaX2bD sCwaX2bDHiểu Quânhv4RUfQz sCwaX2bDquan hệsCwaX2bD hv4RUfQzlàm ăBoPVn BoPVđã baBoPVo nhiêuhv4RUfQz năm,sCwaX2bD BoPVmà Đhv4RUfQzổng HsCwaX2bDiểu BoPVQuân cũhv4RUfQzng ksCwaX2bDhông gạhv4RUfQzt cậusCwaX2bD, qsCwaX2bDua sCwaX2bDmấy ngàsCwaX2bDy, aBoPVnh hv4RUfQzta đhv4RUfQzã sCwaX2bDgọi điệnsCwaX2bD đếBoPVn: “KhsCwaX2bDó lsCwaX2bDắm cBoPVô ấysCwaX2bD mhv4RUfQzới đồngBoPV ýhv4RUfQz đBoPVấy, tôBoPVi hẹBoPVn cBoPVô BoPVấy hv4RUfQzchiều BoPV4 giBoPVờ ởBoPV BoPVquán trsCwaX2bDà Địchhv4RUfQz TBoPVrần HiBoPVên rồihv4RUfQz đấy,BoPV sCwaX2bDthử vậnBoPV mhv4RUfQzay củsCwaX2bDa sCwaX2bDmình đisCwaX2bD nhé.”

Thích Phv4RUfQzhi hv4RUfQzPhàm sCwaX2bD3 giờBoPV rưỡisCwaX2bD đãhv4RUfQz đếsCwaX2bDn Địchhv4RUfQz TrầnBoPV HBoPViên, bBoPVao năBoPVm hv4RUfQzlăn lộhv4RUfQzn ởhv4RUfQz thươhv4RUfQzng trBoPVường, csCwaX2bDhuyện hv4RUfQzgì BoPVcũng từnhv4RUfQzg hv4RUfQzgặp qBoPVua rồhv4RUfQzi, nhưngsCwaX2bD hv4RUfQzmấy cBoPVâu tsCwaX2bDruyện phiếmsCwaX2bD củsCwaX2bDa Đổnghv4RUfQz ThiếBoPVu Quân,BoPV dườBoPVng nhưsCwaX2bD khiếnsCwaX2bD cậuhv4RUfQz trởhv4RUfQz BoPVnên tBoPVò msCwaX2bDò. ĐBoPVổng ThsCwaX2bDiếu Qhv4RUfQzuân BoPVđến muộBoPVn hv4RUfQzhơn, nhưnhv4RUfQzg cũnghv4RUfQz BoPVchỉ đếnhv4RUfQz tsCwaX2bDrước BoPVgiờ hẹnhv4RUfQz tầmsCwaX2bD 1hv4RUfQz5 hv4RUfQzphút, sCwaX2bDanh tsCwaX2bDa nhBoPVìn đồnhv4RUfQzg hồsCwaX2bD, hv4RUfQzcó chúhv4RUfQzt tsCwaX2bDự giễu:hv4RUfQz “Xehv4RUfQzm nhưBoPV cũngBoPV nểBoPV BoPVmặt hv4RUfQzKỷ sCwaX2bDNam PhươsCwaX2bDng, nghBoPVe nsCwaX2bDói KỷBoPV tahv4RUfQzm sCwaX2bDcông tsCwaX2bDử mhv4RUfQzỗi lầnBoPV vsCwaX2bDề đâyhv4RUfQz, đsCwaX2bDầu hv4RUfQztiên hv4RUfQzở shv4RUfQzân bBoPVay phảisCwaX2bD gọihv4RUfQz điệnBoPV BoPVbáo trướchv4RUfQz chv4RUfQzho cBoPVô ấhv4RUfQzy, bằnsCwaX2bDg khônhv4RUfQzg thìBoPV khônBoPVg hv4RUfQzqua sCwaX2bDnổi csCwaX2bDửa đâu.”

Thích Phv4RUfQzhi hv4RUfQzPhàm khBoPVông kìmsCwaX2bD đượcBoPV bậhv4RUfQzt cười,BoPV nói:hv4RUfQz “sCwaX2bDCái nàyBoPV chỉsCwaX2bD sợsCwaX2bD lhv4RUfQzà giảsCwaX2bD, anBoPVh chv4RUfQzhỉ sCwaX2bDgiỏi nsCwaX2bDói hv4RUfQzmóc ngườiBoPV tsCwaX2bDa thôi.”

“Là BoPVthật đấyBoPV, BoPVchú cBoPVhưa thấhv4RUfQzy bộsCwaX2bD dạnghv4RUfQz Kỷhv4RUfQz NasCwaX2bDm Phv4RUfQzhương thôihv4RUfQz, chv4RUfQzó lầnsCwaX2bD tBoPVôi vsCwaX2bDà sCwaX2bDcậu sCwaX2bDta uốhv4RUfQzng sBoPVay, cBoPVậu đoánBoPV xsCwaX2bDem tahv4RUfQzy nàysCwaX2bD nóhv4RUfQzi gìsCwaX2bD, chv4RUfQzậu tBoPVa bảoBoPV tôhv4RUfQzi BoPVcô vợsCwaX2bD bsCwaX2bDên nàyBoPV khv4RUfQzhông giốnhv4RUfQzg ngườihv4RUfQz kháBoPVc sCwaX2bDgì cảhv4RUfQz, đếnhv4RUfQz tiBoPVền chv4RUfQzủa cậuhv4RUfQz sCwaX2bDta msCwaX2bDà chv4RUfQzũng khôngBoPV thèBoPVm bậBoPVn tâm.hv4RUfQz BoPVChú BoPVnghe câsCwaX2bDu ấyhv4RUfQz, truhv4RUfQzyền BoPVra sCwaX2bDngoài aBoPVi dáhv4RUfQzm tBoPVin chứ.”

“Vợ KBoPVỷ hv4RUfQzNam PhưBoPVơng BoPVkhông phảihv4RUfQz BoPVlà cohv4RUfQzn gásCwaX2bDi nhhv4RUfQzà nàhv4RUfQzo BoPVđó sao?”

“Đúng hv4RUfQzthế, tBoPVên BoPVlà sCwaX2bDThủ Thủ,sCwaX2bD BoPVso vớiBoPV KỷBoPV NsCwaX2bDam PhươngsCwaX2bD BoPVlà mônBoPV đsCwaX2bDăng hộBoPV đốihv4RUfQz, ngườisCwaX2bD hv4RUfQzcũng xhv4RUfQzinh đẹp,sCwaX2bD nhưnBoPVg màBoPV KỷsCwaX2bD NsCwaX2bDam Phv4RUfQzhương hv4RUfQzđể côsCwaX2bD tsCwaX2bDa ởhv4RUfQz Bắchv4RUfQz Kinhv4RUfQzh sCwaX2bDmà chẳngsCwaX2bD đoáihv4RUfQz hoàsCwaX2bDi gìsCwaX2bD, đếsCwaX2bDn thv4RUfQzhể diệnBoPV củahv4RUfQz bốBoPV sCwaX2bDvợ cũBoPVng BoPVkhông nểhv4RUfQz BoPVnang gsCwaX2bDì. Nhv4RUfQzghe nóihv4RUfQz sCwaX2bDvì cóBoPV hv4RUfQzlần vhv4RUfQzị đhv4RUfQzại BoPVtiểu tBoPVhư ấysCwaX2bD khôhv4RUfQzng kBoPVìm đhv4RUfQzược giậnhv4RUfQz hv4RUfQzdữ, đápsCwaX2bD BoPVmáy bsCwaX2bDay sCwaX2bDqua thv4RUfQzìm KiBoPVều tiểBoPVu thưsCwaX2bD nàhv4RUfQzy nósCwaX2bDi chuyệhv4RUfQzn phảiBoPV quấy,hv4RUfQz sCwaX2bDkết qhv4RUfQzuả làhv4RUfQzm KỷBoPV tahv4RUfQzm hv4RUfQznổi xusCwaX2bDng lêhv4RUfQzn, hv4RUfQztừ đấyhv4RUfQz vềsCwaX2bD shv4RUfQzau hv4RUfQz2 BoPVvợ BoPVchồng trởhv4RUfQz mặsCwaX2bDt, nếhv4RUfQzu khôhv4RUfQzng phảihv4RUfQz bBoPVố mhv4RUfQzẹ đBoPVôi sCwaX2bDbên gâyhv4RUfQz ápsCwaX2bD lựchv4RUfQz, khônsCwaX2bDg bBoPViết còhv4RUfQzn xảysCwaX2bD hv4RUfQzra chuyệnBoPV sCwaX2bDgì nữa.”

4 giờhv4RUfQz đúng,hv4RUfQz phụchv4RUfQz vhv4RUfQzụ sCwaX2bDmở cửa.

Thích Phhv4RUfQzi PhàsCwaX2bDm kihv4RUfQznh ngạhv4RUfQzc đếnBoPV hv4RUfQzmức BoPVđứng bậtsCwaX2bD BoPVdậy sCwaX2bDnhư hv4RUfQzlò xBoPVo, msCwaX2bDà BoPVtrên thựhv4RUfQzc tếsCwaX2bD, chv4RUfQzậu cũngBoPV sCwaX2bDđã đBoPVứng dậhv4RUfQzy rồi.

Người psCwaX2bDhụ hv4RUfQznữ ấysCwaX2bD hoànhv4RUfQz toànhv4RUfQz khv4RUfQzhông giốngBoPV vớihv4RUfQz trhv4RUfQzong tưBoPVởng tượngsCwaX2bD BoPVcủa cậhv4RUfQzu BoPVta, BoPVcô ấyhv4RUfQz hv4RUfQzchỉ mặhv4RUfQzc áhv4RUfQzo sCwaX2bDmàu đsCwaX2bDen, màsCwaX2bD sCwaX2bDđã càBoPVng lộBoPV rsCwaX2bDa vẻBoPV hv4RUfQzgầy guộc,sCwaX2bD khuôhv4RUfQzn BoPVmặt trsCwaX2bDắng trẻo,BoPV đếsCwaX2bDn sCwaX2bDphấn sCwaX2bDson BoPVcũng khônhv4RUfQzg đhv4RUfQzánh, BoPVnhưng BoPVvẫn tosCwaX2bDát rsCwaX2bDa nésCwaX2bDt xinsCwaX2bDh đẹphv4RUfQz, BoPVxinh đẹhv4RUfQzp đếnBoPV thBoPVu hBoPVút tsCwaX2bDất chv4RUfQzả ánBoPVh nBoPVhìn củasCwaX2bD mọhv4RUfQzi người.

Tinh hv4RUfQzthần cậuBoPV hốtBoPV hoảng.

Đổng Thv4RUfQzhiếu QuânsCwaX2bD sCwaX2bDđã đánBoPVh thv4RUfQziếng chBoPVào hỏi:BoPV “sCwaX2bDKiểu tiểuBoPV thv4RUfQzhư” rồiBoPV vhv4RUfQzô sCwaX2bDcùng nhBoPViệt tìBoPVnh gisCwaX2bDới thv4RUfQzhiệu: hv4RUfQz“Vị nàsCwaX2bDy BoPVlà giáBoPVm đốcBoPV ThBoPVích hv4RUfQzPhi Phàm.”

Thích Phhv4RUfQzi Phv4RUfQzhàm BoPVtrong lòhv4RUfQzng chBoPVỉ nghĩ,BoPV sahv4RUfQzo lạBoPVi lsCwaX2bDà hv4RUfQzcô ấy?

(*chú: hv4RUfQzcác BoPVcậu ạ,BoPV đừngsCwaX2bD hỏBoPVi ghv4RUfQzì cả,hv4RUfQz thv4RUfQzớ cũngBoPV ksCwaX2bDhông biếthv4RUfQz gsCwaX2bDì đâhv4RUfQzu, hv4RUfQzsuy đoánsCwaX2bD BoPVgì thsCwaX2bDì cứsCwaX2bD sCwaX2bDsuy đoánBoPV tsCwaX2bDhôi. Truyệnhv4RUfQz dừsCwaX2bDng sCwaX2bDở psCwaX2bDhần “2hv4RUfQz chihv4RUfQzếc áBoPVo lBoPVồng vàoBoPV nhv4RUfQzhau” rồi.BoPV NhưnsCwaX2bDg nBoPVgoại BoPVtruyện nàhv4RUfQzy csCwaX2bDhỉ làBoPV… mộtsCwaX2bD hv4RUfQzcâu BoPVchuyện sCwaX2bDđơn lsCwaX2bDẻ khsCwaX2bDác chsCwaX2bDăng? TớsCwaX2bD cũnsCwaX2bDg ssCwaX2bDửa sCwaX2bDlại thv4RUfQzhứ tBoPVự tBoPVên nBoPVgoại truyBoPVện cBoPVho đúngsCwaX2bD vớihv4RUfQz thv4RUfQzhứ tựBoPV thờhv4RUfQzi hv4RUfQzgian táBoPVc giảBoPV vBoPViết rsCwaX2bDồi XD)

2. 

Sắc &ampsCwaX2bD; Giới

Vừa bsCwaX2bDước sCwaX2bDra nhv4RUfQzgoài, đBoPVột nhiêhv4RUfQzn csCwaX2bDó ngBoPVười gọihv4RUfQz: “Ahv4RUfQz! sCwaX2bDNam PhưsCwaX2bDơng, khv4RUfQzia khsCwaX2bDông phảiBoPV sCwaX2bDvợ chv4RUfQzậu sao?”

Kỷ NaBoPVm Phươhv4RUfQzng quaBoPVy sCwaX2bDđầu sCwaX2bDra nsCwaX2bDhìn, hBoPVóa BoPVra sCwaX2bDđúng tsCwaX2bDhế thật.

Hiếm sCwaX2bDkhi thấsCwaX2bDy hv4RUfQzcô ấhv4RUfQzy mặcsCwaX2bD váBoPVy, chhv4RUfQziếc hv4RUfQzáo lehv4RUfQzn mỏngBoPV trùmhv4RUfQz đhv4RUfQzầu màuBoPV sahv4RUfQzn hv4RUfQzhô, bêsCwaX2bDn dướihv4RUfQz hv4RUfQzlà csCwaX2bDhân vhv4RUfQzáy nâuBoPV ssCwaX2bDậm, áosCwaX2bD khoBoPVác cầmsCwaX2bD trêsCwaX2bDn taBoPVy, đứngsCwaX2bD cạnhsCwaX2bD cBoPVô bạnBoPV sCwaX2bDmà sCwaX2bDcô ấsCwaX2bDy lạiBoPV cànBoPVg tỏaBoPV sCwaX2bDra nBoPVét duBoPVyên hv4RUfQzdáng yBoPVêu kiều.

Cả đámhv4RUfQz sCwaX2bDngười đãsCwaX2bD bàsCwaX2bDn táBoPVn xônsCwaX2bD sCwaX2bDxao, cóBoPV sCwaX2bDkẻ gọiBoPV chBoPVị dâBoPVu, lạBoPVi cósCwaX2bD kẻhv4RUfQz gBoPVọi sCwaX2bDem dâhv4RUfQzu, cònBoPV csCwaX2bDó ngườisCwaX2bD đãhv4RUfQz xưnBoPVg tênBoPV mụsCwaX2bD củahv4RUfQz chv4RUfQzô: “ThủBoPV Thủ,sCwaX2bD hBoPVôm nasCwaX2bDy shv4RUfQzao lạiBoPV vBoPVừa khéoBoPV tBoPVhế này?”

Thủ Thv4RUfQzhủ mắthv4RUfQz csCwaX2bDười BoPVcong BoPVvút hỏisCwaX2bD BoPVlại: “hv4RUfQzSao nBoPVào, cáchv4RUfQz sCwaX2bDanh hv4RUfQzcó hsCwaX2bDứng hv4RUfQzđi uốsCwaX2bDng rượu,BoPV chảsCwaX2bD lẽhv4RUfQz bhv4RUfQzọn esCwaX2bDm khôngBoPV hv4RUfQzđược phsCwaX2bDép sCwaX2bDnổi hv4RUfQzhứng đếnhv4RUfQz ăBoPVn cơBoPVm à?

Cô gsCwaX2bDái đangBoPV BoPVkhoác tBoPVay KsCwaX2bDỷ NasCwaX2bDm PhưsCwaX2bDơng hv4RUfQzsớm đhv4RUfQzã rBoPVụt tsCwaX2bDay lạsCwaX2bDi, nhưhv4RUfQzng điệuhv4RUfQz bộhv4RUfQz vẫnhv4RUfQz tỏBoPV BoPVvẻ qusCwaX2bDang miBoPVnh chínhsCwaX2bD đạihv4RUfQz lsCwaX2bDắm, đasCwaX2bDng chuẩnBoPV bhv4RUfQzị rờBoPVi đihv4RUfQz, asCwaX2bDi BoPVdè Kỷhv4RUfQz NaBoPVm PhươngBoPV đãsCwaX2bD chsCwaX2bDắp sCwaX2bDtay BoPVkéo lạihv4RUfQz, bảhv4RUfQzo: “Lênhv4RUfQz hv4RUfQzxe đợBoPVi anh.”hv4RUfQz RồisCwaX2bD anhv4RUfQzh sCwaX2bDmới hv4RUfQzbuông tay.

Xem BoPVra hv4RUfQzđôi sCwaX2bDvợ chồnsCwaX2bDg BoPVnày sCwaX2bDcó BoPVchuyện riêngBoPV cầnhv4RUfQz nói,sCwaX2bD cảsCwaX2bD đásCwaX2bDm nhv4RUfQzgười dắtsCwaX2bD díuBoPV bạhv4RUfQzn gásCwaX2bDi cũBoPVng rhv4RUfQzục rhv4RUfQzịch tảnsCwaX2bD đi,BoPV cBoPVhỉ cònhv4RUfQz lạiBoPV ThBoPVủ Thv4RUfQzhủ vsCwaX2bDà hv4RUfQzcô bạnhv4RUfQz ĐỗsCwaX2bD HisCwaX2bDểu Tô,BoPV hv4RUfQzĐỗ sCwaX2bDHiểu Thv4RUfQzô cũngsCwaX2bD hv4RUfQznói: “TBoPVớ hv4RUfQzqua bêBoPVn kiBoPVa đợihv4RUfQz chv4RUfQzậu nhé.”

“Không chv4RUfQzần đâuhv4RUfQz.” ThBoPVủ ThsCwaX2bDủ dửngBoPV dưngBoPV sCwaX2bDnhư không,BoPV BoPVquay sCwaX2bDđầu sansCwaX2bDg cườihv4RUfQz sCwaX2bDvới hv4RUfQzKỷ NasCwaX2bDm Phhv4RUfQzương: “MaisCwaX2bD sCwaX2bDem đhv4RUfQzi Hồnghv4RUfQz KôngBoPV, tBoPVhứ hv4RUfQz7 tuầnhv4RUfQz BoPVnày khôBoPVng vhv4RUfQzề nsCwaX2bDhà vớisCwaX2bD aBoPVnh được,BoPV đBoPVến lsCwaX2bDuc BoPVđó anBoPVh sCwaX2bDnói vớihv4RUfQz mhv4RUfQzẹ hv4RUfQz1 tisCwaX2bDếng nhé.”

“Em hv4RUfQzđi HồnsCwaX2bDg KBoPVông làmhv4RUfQz sCwaX2bDgì thế?”

Thủ hv4RUfQzThủ csCwaX2bDảm giácsCwaX2bD kìBoPV qusCwaX2bDặc, trướcsCwaX2bD BoPVđây côsCwaX2bD chạyhv4RUfQz tớhv4RUfQzi chạyBoPV sCwaX2bDlui, sCwaX2bDanh chv4RUfQzó baBoPVo giBoPVờ thèmBoPV hBoPVỏi đâu.

“Xem phv4RUfQzhim [SắcBoPV, Giới],sCwaX2bD BoPVbản uBoPVncut đấy.”

Chỉ vhv4RUfQzì mBoPVột hv4RUfQzbộ phsCwaX2bDim màBoPV bahv4RUfQzy đisCwaX2bD Hồnghv4RUfQz KôsCwaX2bDng, sCwaX2bDxưa nhv4RUfQzay vốnhv4RUfQz làBoPV phohv4RUfQzng cácBoPVh hv4RUfQzcủa sCwaX2bDcô hv4RUfQzấy mà.

“Đừng đBoPVi nữahv4RUfQz, ởsCwaX2bD nhv4RUfQzhà hv4RUfQzxem đisCwaX2bD, anBoPVh hv4RUfQzbảo ngườiBoPV gBoPViúp eBoPVm hv4RUfQztìm bảnhv4RUfQz ghv4RUfQzốc, làhv4RUfQz đohv4RUfQzạn 2hv4RUfQz0 phsCwaX2bDút bBoPVị cusCwaX2bDt sCwaX2bDchứ gì.”

Thủ ThủBoPV BoPVcảm thv4RUfQzhấy vusCwaX2bDi hv4RUfQzvẻ yhv4RUfQzên tâsCwaX2bDm, nhBoPVìn đihv4RUfQz, lấyBoPV chồBoPVng cũngBoPV sCwaX2bDcó cáiBoPV tốthv4RUfQz đBoPVấy hv4RUfQzchứ: “Vậyhv4RUfQz tsCwaX2bDhế nhésCwaX2bD, anhv4RUfQzh đừnghv4RUfQz cóhv4RUfQz quênhv4RUfQz đấy.”

Kết qBoPVuả BoPVanh ấyBoPV lạiBoPV thsCwaX2bDật sựhv4RUfQz quêhv4RUfQzn chứ,BoPV TsCwaX2bDhủ BoPVThủ BoPVphải đBoPVến BoPVmấy ngàyBoPV chưaBoPV hv4RUfQzgặp đượchv4RUfQz anhsCwaX2bD, sCwaX2bDhôm nsCwaX2bDay nhv4RUfQzghĩ rBoPVa psCwaX2bDhải gọisCwaX2bD BoPVcho ahv4RUfQznh ấysCwaX2bD, chuôngsCwaX2bD đBoPVổ mhv4RUfQzột hồisCwaX2bD lsCwaX2bDâu mhv4RUfQzà sCwaX2bDkhông cósCwaX2bD BoPVai nghBoPVe, đangBoPV địsCwaX2bDnh thôsCwaX2bDi, aBoPVnh lạiBoPV nhậsCwaX2bDn điệBoPVn thoBoPVại: hv4RUfQz‘A lô?”

Nghe gisCwaX2bDọng đãBoPV biếhv4RUfQzt csCwaX2bDòn chưsCwaX2bDa tsCwaX2bDỉnh nhv4RUfQzgủ, khsCwaX2bDông rõBoPV làhv4RUfQz đangsCwaX2bD sCwaX2bDtrên gsCwaX2bDiường sCwaX2bDem nsCwaX2bDào nữa,BoPV côBoPV độtsCwaX2bD BoPVnhiên nghĩBoPV rhv4RUfQza BoPVtrò đùsCwaX2bDa qhv4RUfQzuái đảnhv4RUfQz, ỏsCwaX2bDn ẻnsCwaX2bD gọihv4RUfQz hv4RUfQz1 tiếngsCwaX2bD “NamBoPV PhBoPVương à”,BoPV giBoPVọng nũnghv4RUfQz nịsCwaX2bDu hỏBoPVi BoPVlại: “ĐsCwaX2bDoán BoPVxem esCwaX2bDm sCwaX2bDlà BoPVai nào?”

“Thủ Thủ,”hv4RUfQz GisCwaX2bDọng anhv4RUfQzh hv4RUfQzvẫn đặcBoPV sệthv4RUfQz cơBoPVn ngáhv4RUfQzi nhv4RUfQzgủ: hv4RUfQz“Ngoan hv4RUfQznào, lầnsCwaX2bD sasCwaX2bDu BoPVmuốn chơihv4RUfQz tròsCwaX2bD nhv4RUfQzày, hv4RUfQznhớ đừhv4RUfQzng hv4RUfQzdùng BoPVsố điệnBoPV thoạihv4RUfQz BoPVở nhv4RUfQzhà nhé.”

Cô tsCwaX2bDhẹn qBoPVuá hóahv4RUfQz ghv4RUfQziận: “hv4RUfQzAnh hv4RUfQztìm chsCwaX2bDo BoPVem [SắBoPVc, sCwaX2bDGiới] hv4RUfQzchưa đấy?”

Hỏi đếBoPVn hv4RUfQzanh ấy,hv4RUfQz hv4RUfQzmà phv4RUfQzhải mấtsCwaX2bD BoPVmấy giâysCwaX2bD sahv4RUfQzu ahv4RUfQznh msCwaX2bDới bậBoPVt cưhv4RUfQzời: “Ồ,sCwaX2bD aBoPVnh quêBoPVn mất.”tiếBoPVng sCwaX2bDanh trầmhv4RUfQz đụchv4RUfQz nósCwaX2bDi giọngBoPV mũBoPVi sCwaX2bDnghe nặngBoPV trĩhv4RUfQzu,. hv4RUfQzCó sCwaX2bDlẽ BoPVanh sCwaX2bDđang bịBoPV cảmhv4RUfQz, hosCwaX2bDặc biếhv4RUfQzt đâyhv4RUfQz sCwaX2bDanh chỉhv4RUfQz sCwaX2bDđang mơhv4RUfQz ngủ.

Cô độtsCwaX2bD sCwaX2bDnhiên cảmsCwaX2bD giBoPVác sCwaX2bDxót xahv4RUfQz, bảo:hv4RUfQz “ThếsCwaX2bD thv4RUfQzhôi vậy.”

“Thủ BoPVThủ?” hv4RUfQzAnh dsCwaX2bDường nhv4RUfQzhư cảmsCwaX2bD thấsCwaX2bDy khôngsCwaX2bD phải:hv4RUfQz “EmBoPV đừnhv4RUfQzg giậnsCwaX2bD đấysCwaX2bD nhsCwaX2bDé, anhv4RUfQzh BoPVbây ghv4RUfQziờ gọisCwaX2bD đBoPViện bBoPVảo BoPVhọ lBoPVàm đhv4RUfQzây, hv4RUfQznhé Thv4RUfQzhủ Thủ?”

“Không BoPVcần đâBoPVu, hv4RUfQzem kBoPVhông muốnBoPV BoPVxem nữasCwaX2bD rồi.”

Cô BoPVcảm sCwaX2bDthấy cháhv4RUfQzn BoPVnản, hv4RUfQzrồi cũsCwaX2bDng cúBoPVp điệnBoPV thoại.BoPV Thựhv4RUfQzc rBoPVa cBoPVũng chhv4RUfQzỉ làsCwaX2bD BoPVmột chúthv4RUfQz giốBoPVng nhsCwaX2bDau sCwaX2bDmà thv4RUfQzhôi, mùaBoPV đônsCwaX2bDg năhv4RUfQzm sCwaX2bDấy BoPVDịch TrườnsCwaX2bDg Nihv4RUfQznh bhv4RUfQzị hv4RUfQzốm mộhv4RUfQzt sCwaX2bDđợt rấsCwaX2bDt lâhv4RUfQzu, mãisCwaX2bD khônhv4RUfQzg thấysCwaX2bD khỏi,sCwaX2bD sCwaX2bDcô gọihv4RUfQz điệnBoPV sCwaX2bDcho asCwaX2bDnh, giọBoPVng aBoPVnh hv4RUfQzù hv4RUfQzù, dườnsCwaX2bDg nhhv4RUfQzư đứasCwaX2bD trẻhv4RUfQz nhỏ:sCwaX2bD “Ối,BoPV anBoPVh BoPVquên mất.”

Mà tBoPVhực hv4RUfQzra khBoPVông phảiBoPV làsCwaX2bD quênBoPV, aBoPVnh cốhv4RUfQz BoPVý BoPVnói nBoPVhư thv4RUfQzhế, hv4RUfQzsau đóhv4RUfQz BoPVcô vộihv4RUfQz vềsCwaX2bD ksCwaX2bDý tsCwaX2bDúc, vBoPVừa vềhv4RUfQz đãsCwaX2bD nhìBoPVn thấhv4RUfQzy báBoPVnh keBoPVm vhv4RUfQzà hoaBoPV, BoPVcô hv4RUfQzmới biếtBoPV aBoPVnh vBoPVốn ksCwaX2bDhông qsCwaX2bDuên. BáBoPVnh khv4RUfQzem lsCwaX2bDúc đóBoPV csCwaX2bDhia csCwaX2bDho hv4RUfQzmọi ngườhv4RUfQzi BoPVở hv4RUfQzký túc,BoPV ahv4RUfQzi cũnhv4RUfQzg BoPVcười hìsCwaX2bD hhv4RUfQzì bảhv4RUfQzo: “NBoPVgọt đấy!hv4RUfQz, Đúnhv4RUfQzg thhv4RUfQzế thậBoPVt, ngBoPVọt lắm,sCwaX2bD hươnBoPVg vịsCwaX2bD ngọtsCwaX2bD ngàsCwaX2bDo chạyBoPV thsCwaX2bDẳng BoPVvào cosCwaX2bDn tim.

Lúc chihv4RUfQza tsCwaX2bDay, BoPVanh cứBoPV hv4RUfQznhắc đsCwaX2bDi sCwaX2bDnhắc lại:BoPV “TsCwaX2bDhủ Thv4RUfQzhủ, ehv4RUfQzm quBoPVên anBoPVh đhv4RUfQzi, ehv4RUfQzm quêsCwaX2bDn hv4RUfQzanh sCwaX2bDđi… ThủsCwaX2bD ThBoPVủ, eBoPVm hBoPVãy quhv4RUfQzên aBoPVnh đi….”

Mà côBoPV cứBoPV nhưsCwaX2bD mộBoPVt đBoPVứa nhócBoPV BoPVkhóc lhv4RUfQzóc ohv4RUfQzm sòmsCwaX2bD, cảhv4RUfQz mặsCwaX2bDt BoPVrưng rưsCwaX2bDng hv4RUfQznước mắBoPVt, túmhv4RUfQz lấBoPVy vạtBoPV áBoPVo ansCwaX2bDh khônBoPVg BoPVnỡ BoPVbuông, hBoPVỗn lohv4RUfQzạn BoPVnhư thế,hv4RUfQz kiểuhv4RUfQz bấtBoPV chv4RUfQzhấp khôhv4RUfQzng rờhv4RUfQzi nhưhv4RUfQz sCwaX2bDthế, BoPVnhưng BoPVmà cũnhv4RUfQzg cóBoPV hv4RUfQzích gìsCwaX2bD đâu?

Có íBoPVch ghv4RUfQzì nào?

Sau cùnghv4RUfQz aBoPVnh BoPVvẫn vứtBoPV hv4RUfQzbỏ côBoPV đấBoPVy thôi.

Không cầsCwaX2bDn côsCwaX2bD nsCwaX2bDữa đấyhv4RUfQz thôi.

Thủ TBoPVhủ chv4RUfQzảm gisCwaX2bDác trohv4RUfQzng lòngsCwaX2bD ngsCwaX2bDuội lạsCwaX2bDnh, hv4RUfQzbởi hv4RUfQzvì nhhv4RUfQzớ đBoPVến nhữngBoPV chuysCwaX2bDện nBoPVày, hv4RUfQzlại sCwaX2bDlàm nướcsCwaX2bD mắsCwaX2bDt hv4RUfQzcô tuBoPVôn rơi.

Cô vẫnhv4RUfQz dhv4RUfQzùng liệsCwaX2bDu pBoPVháp cũBoPV, rBoPVa ngoàBoPVi ăsCwaX2bDn mộBoPVt bsCwaX2bDữa, sasCwaX2bDu đóBoPV đisCwaX2bD BoPVxem liềBoPVn tùsCwaX2bD tìhv4RUfQz mấsCwaX2bDy bBoPVộ phv4RUfQzhim, tronhv4RUfQzg phisCwaX2bDm cósCwaX2bD sCwaX2bDvui hv4RUfQzbuồn BoPVli hợp,hv4RUfQz cósCwaX2bD bBoPVài hv4RUfQzca sihv4RUfQznh tsCwaX2bDử bhv4RUfQzuồn thương,sCwaX2bD cóhv4RUfQz nhữnBoPVg nsCwaX2bDỗi khhv4RUfQzổ đausCwaX2bD vậtBoPV lộn,BoPV cósCwaX2bD nhữngsCwaX2bD đờihv4RUfQz ngưsCwaX2bDời hv4RUfQzbi aBoPVi, giaBoPVn naBoPVn dưBoPVờng nhưBoPV vĩhv4RUfQznh viBoPVễn khôhv4RUfQzng csCwaX2bDó hv4RUfQzbờ bến.

Những hv4RUfQzlúc nhhv4RUfQzư thếsCwaX2bD chv4RUfQzô tựsCwaX2bD csCwaX2bDảm thhv4RUfQzấy mhv4RUfQzình quảsCwaX2bD làBoPV msCwaX2bDay BoPVmắn tsCwaX2bDrong cBoPVuộc sống.

Rạng sángsCwaX2bD mớihv4RUfQz vềsCwaX2bD hv4RUfQznhà, đãsCwaX2bD thBoPVấy BoPVKỷ NsCwaX2bDam Phương,sCwaX2bD côBoPV sCwaX2bDbất ngsCwaX2bDờ vôsCwaX2bD cùnhv4RUfQzg, BoPVồ hv4RUfQz1 tBoPViếng: “BoPVSao sCwaX2bDanh lạihv4RUfQz về?”

Anh dườngsCwaX2bD nhưhv4RUfQz sCwaX2bDcó chúhv4RUfQzt khósCwaX2bD chịu:hv4RUfQz “NhàsCwaX2bD anBoPVh, sCwaX2bDanh hv4RUfQzkhông đBoPVược vsCwaX2bDề chắc?”

Bọn họsCwaX2bD BoPVđã hv4RUfQzgiao hẹnhv4RUfQz rồBoPVi, sCwaX2bDkhi BoPVbên nàhv4RUfQzo đsCwaX2bDó hv4RUfQztức BoPVgiận, hv4RUfQzbên hv4RUfQzkia khsCwaX2bDông BoPVđược phésCwaX2bDp nBoPVổi csCwaX2bDáu, thếhv4RUfQz nhv4RUfQzên côsCwaX2bD thuậnBoPV thsCwaX2bDeo anhBoPV, hv4RUfQzhíp mhv4RUfQzắt cườisCwaX2bD hv4RUfQzdỗ dànsCwaX2bDh: “ĐượcsCwaX2bD hv4RUfQzrồi, đưsCwaX2bDợc sCwaX2bDrồi, đươnghv4RUfQz nhiêhv4RUfQzn csCwaX2bDó thểhv4RUfQz vsCwaX2bDề chứ.”sCwaX2bD VBoPVừa qusCwaX2bDay đisCwaX2bD, côBoPV lạisCwaX2bD hhv4RUfQzỏi: “sCwaX2bDAnh vsCwaX2bDề làmsCwaX2bD BoPVgì thế?”

Sắc mặBoPVt anBoPVh BoPVcòn BoPVtệ hBoPVơn, BoPVnhư thBoPVể hv4RUfQzanh hv4RUfQzấy BoPVvừa giậnhv4RUfQz hv4RUfQzdỗi ởsCwaX2bD chsCwaX2bDỗ sCwaX2bDem nsCwaX2bDào vsCwaX2bDề, lạsCwaX2bDi csCwaX2bDàng lsCwaX2bDàm csCwaX2bDô tBoPVhấy sCwaX2bDtò hv4RUfQzmò hơn,hv4RUfQz BoPVcòn chv4RUfQzó côhv4RUfQz nàosCwaX2bD dámBoPV hv4RUfQzchọc giậsCwaX2bDn ahv4RUfQznh nữaBoPV đây?

Lúc anhv4RUfQzh thhv4RUfQzật sựsCwaX2bD BoPVgiận, hv4RUfQzanh hv4RUfQzthường khv4RUfQzhông nóiBoPV gìBoPV, màsCwaX2bD tBoPVhực sCwaX2bDra BoPVcô cũnsCwaX2bDg mệtBoPV rồsCwaX2bDi, uểBoPV oảsCwaX2bDi lsCwaX2bDết sCwaX2bDđi thahv4RUfQzy quầnhv4RUfQz áBoPVo, lúcBoPV rBoPVa mBoPVới đểsCwaX2bD sCwaX2bDý tBoPVrên hv4RUfQzbàn đểsCwaX2bD cásCwaX2bDi hv4RUfQzgì đó:sCwaX2bD “Gìhv4RUfQz thế?”

“Phim gốc.”

Anh sCwaX2bDtrả lBoPVời trBoPVong sựsCwaX2bD mấthv4RUfQz hv4RUfQzkiên nhẫn,BoPV từhv4RUfQz bBoPVé đãsCwaX2bD thếsCwaX2bD hv4RUfQzrồi, sCwaX2bDlúc nBoPVào cũnghv4RUfQz hv4RUfQzchê csCwaX2bDô hv4RUfQzphiền sCwaX2bDhà. CBoPVô làsCwaX2bD coBoPVn gásCwaX2bDi, nhỏBoPV hBoPVơn ahv4RUfQznh rBoPVất nhhv4RUfQziều BoPVtuổi, lhv4RUfQzại cứsCwaX2bD sCwaX2bDkhăng khănghv4RUfQz thíchv4RUfQzh bámhv4RUfQz sCwaX2bDtheo sahv4RUfQzu ahv4RUfQznh, lạhv4RUfQzi tBoPVhích cùngBoPV vớihv4RUfQz chv4RUfQzả đásCwaX2bDm BoPVcon thv4RUfQzrai sCwaX2bDtrèo tườnBoPVg lehv4RUfQzo sCwaX2bDcây, ahv4RUfQznh hv4RUfQzthấy csCwaX2bDhán nảBoPVn vớBoPVi cáhv4RUfQzi đusCwaX2bDôi nhBoPVỏ nàyBoPV lhv4RUfQzắm rồiBoPV, BoPVthế nBoPVên anhv4RUfQzh nóiBoPV chuyệsCwaX2bDn vớiBoPV côhv4RUfQz hv4RUfQzchỉ vỏnsCwaX2bD sCwaX2bDvẹn tronsCwaX2bDg vhv4RUfQzòng hv4RUfQz3 sCwaX2bDphút đBoPVã msCwaX2bDất hếsCwaX2bDt sCwaX2bDcả nhẫnhv4RUfQz nại.

Cô nsCwaX2bDhất thhv4RUfQzời hv4RUfQzvui hv4RUfQzra mặsCwaX2bDt: “SắcsCwaX2bD BoPVGiới hv4RUfQzà? sCwaX2bDMai hv4RUfQzem BoPVgọi sCwaX2bDHiểu sCwaX2bDTô đếnhv4RUfQz cùngBoPV hv4RUfQzxem, BoPVnghe nhv4RUfQzói LươngBoPV TrisCwaX2bDều sCwaX2bDVĩ tronhv4RUfQzg hv4RUfQzphim chv4RUfQzó nuBoPVde, hBoPVe he!”

Anh độtsCwaX2bD BoPVnhiên nhv4RUfQzói: hv4RUfQz“Mai phảihv4RUfQz tBoPVrả ngườiBoPV tBoPVa rồsCwaX2bDi, sCwaX2bDxem luôhv4RUfQzn hôBoPVm hv4RUfQznay đi.”

“Hả?”

“Em tBoPVưởng BoPVviệc nàBoPVy dsCwaX2bDễ lắmsCwaX2bD ấy?sCwaX2bD NgườisCwaX2bD thv4RUfQza BoPVphải nểhv4RUfQz mặthv4RUfQz lBoPVắm mớihv4RUfQz sCwaX2bDcho sCwaX2bDmượn đấy.”

“Trời ơihv4RUfQz, BoPVKỷ NaBoPVm Phươnhv4RUfQzg hv4RUfQzà, aBoPVnh nghĩhv4RUfQz cBoPVách sCwaX2bDđi màhv4RUfQz, bhv4RUfQzây gBoPViờ hv4RUfQzem buồnhv4RUfQz ngủBoPV muốsCwaX2bDn cBoPVhết hv4RUfQzđi đượcBoPV, đBoPVể BoPVmai xehv4RUfQzm hv4RUfQznhé, mượnsCwaX2bD thsCwaX2bDêm hv4RUfQz1 ngàBoPVy nữaBoPV nhé,BoPV nhé?”

“Phải sCwaX2bDxem trosCwaX2bDng hômBoPV nhv4RUfQzay, BoPVbây giờsCwaX2bD xhv4RUfQzem luôn.”

Xem sCwaX2bDra sCwaX2bDanh ấhv4RUfQzy hômhv4RUfQz nsCwaX2bDay hv4RUfQztâm tBoPVrạng hv4RUfQzđúng làhv4RUfQz khôsCwaX2bDng ổn,sCwaX2bD đếhv4RUfQzn chsCwaX2bDút việcsCwaX2bD cỏnsCwaX2bD chv4RUfQzon nàyBoPV cũsCwaX2bDng khôngsCwaX2bD nsCwaX2bDỡ giúp,sCwaX2bD anhv4RUfQzh hv4RUfQzmà thBoPVật hv4RUfQzsự tứhv4RUfQzc lêBoPVn hv4RUfQzthì quhv4RUfQzả lhv4RUfQzà đánhv4RUfQzg gờsCwaX2bDm hv4RUfQzvô cùnghv4RUfQz, chv4RUfQzô nhăsCwaX2bDn nhsCwaX2bDó ômBoPV cuhv4RUfQzộn phiBoPVm, hv4RUfQzhôm naBoPVy BoPVxem thìsCwaX2bD hômsCwaX2bD nasCwaX2bDy xhv4RUfQzem vậy.

Ai dèBoPV cBoPVòn bịBoPV ansCwaX2bDh gisCwaX2bDật lấy:hv4RUfQz “CsCwaX2bDhâu chv4RUfQzhấu sCwaX2bDđòi BoPVđá xe.”

Cô hv4RUfQzle lBoPVe lưỡi,sCwaX2bD tsCwaX2bDhực BoPVra câuBoPV nóhv4RUfQzi ấysCwaX2bD sCwaX2bDcòn cósCwaX2bD cảBoPV hv4RUfQz1 BoPVsự hv4RUfQztích đằsCwaX2bDng sCwaX2bDsau nữa,BoPV hồsCwaX2bDi đBoPVó hv4RUfQzanh đanBoPVg hhv4RUfQzọc BoPVcấp 2hv4RUfQz, sCwaX2bDcô vừahv4RUfQz sCwaX2bDmới hv4RUfQzvào lớhv4RUfQzp BoPV1, cảsCwaX2bD đsCwaX2bDám tBoPVrẻ cosCwaX2bDn tâhv4RUfQzm đầuhv4RUfQz ýhv4RUfQz hợhv4RUfQzp chơihv4RUfQz đhv4RUfQzùa ởBoPV BoPVsân chv4RUfQzỏ BoPVbỏ hoasCwaX2bDng ssCwaX2bDau hv4RUfQzkhu nhà,sCwaX2bD mọiBoPV sCwaX2bDngười đangBoPV dựngBoPV hv4RUfQzbảng bónhv4RUfQzg rBoPVổ hv4RUfQzmới. Côhv4RUfQz lúcsCwaX2bD đóhv4RUfQz hv4RUfQzbé tíBoPV tẹoBoPV teosCwaX2bD, BoPVmà lsCwaX2bDại hv4RUfQzbật nBoPVhanh nhất,sCwaX2bD sCwaX2bDlao đầsCwaX2bDu đếnsCwaX2bD rsCwaX2bDa sứcsCwaX2bD dựngsCwaX2bD câhv4RUfQzy cộtsCwaX2bD bằnghv4RUfQz sắt.

Cả đBoPVám toàsCwaX2bDn cBoPVon trasCwaX2bDi ồhv4RUfQz lBoPVên cườisCwaX2bD, Khv4RUfQzỷ BoPVNam PhươBoPVng csCwaX2bDười hv4RUfQzto nhất,BoPV sCwaX2bDcòn kBoPVhinh thườsCwaX2bDng nóhv4RUfQzi BoPVcô: “BoPVChâu chấhv4RUfQzu BoPVđá xe!”

Cuộn băngBoPV thhv4RUfQzật sựsCwaX2bD hơihv4RUfQz nặhv4RUfQzng, phòsCwaX2bDng chhv4RUfQziếu psCwaX2bDhim lạiBoPV hv4RUfQzở lBoPVầu hv4RUfQz3, côsCwaX2bD sCwaX2bDnghe tiếnhv4RUfQzg asCwaX2bDnh khẽBoPV thởsCwaX2bD dốsCwaX2bDc, côBoPV giơsCwaX2bD hv4RUfQztay chọcBoPV chọhv4RUfQzc: “TaBoPVm thiBoPVếu giBoPVa sCwaX2bDà, ahv4RUfQznh hv4RUfQzphải lusCwaX2bDyện tậpsCwaX2bD nhv4RUfQzhiều vào,BoPV cảBoPV ngBoPVày đBoPVừng chỉBoPV vậsCwaX2bDn đhv4RUfQzộng BoPVcó BoPV1 kiểuhv4RUfQz, ahv4RUfQznh sCwaX2bDnghe tsCwaX2bDiếng anBoPVh hv4RUfQzthở BoPVấy, giàBoPV rồi.”

Anh khônsCwaX2bDg bựcBoPV sCwaX2bDmà cònBoPV cười:hv4RUfQz “Cút!”

Đây mớihv4RUfQz làBoPV KỷsCwaX2bD NasCwaX2bDm Phươhv4RUfQzng BoPVchứ, côhv4RUfQz phBoPVấn ksCwaX2bDhởi bậthv4RUfQz másCwaX2bDy chiếuhv4RUfQz, aBoPVnh giúpsCwaX2bD côBoPV đặtsCwaX2bD cuộnsCwaX2bD phBoPVim, côsCwaX2bD hsCwaX2bDỏi: “Sahv4RUfQzo sCwaX2bDanh khsCwaX2bDông BoPVmua hv4RUfQzcái máysCwaX2bD chiBoPVếu kỹhv4RUfQz thuậsCwaX2bDt sốhv4RUfQz nhỉ?”

“Không phhv4RUfQzải ehv4RUfQzm nósCwaX2bDi chỉsCwaX2bD cóhv4RUfQz phisCwaX2bDm nhựBoPVa mớiBoPV đưhv4RUfQzợc gọsCwaX2bDi sCwaX2bDlà điệnBoPV ảBoPVnh cònBoPV sCwaX2bDgì nữa?”

Cô BoPVtừng nhv4RUfQzói câuhv4RUfQz nBoPVày à?

Chẳng nhhv4RUfQzớ nữa

Trước nayhv4RUfQz, côsCwaX2bD sCwaX2bDxem psCwaX2bDhim khônBoPVg thícBoPVh cBoPVó đồBoPV ăhv4RUfQzn vặtBoPV bêBoPVn cạhv4RUfQznh, ngườihv4RUfQz sCwaX2bDta sCwaX2bDvào rạp,hv4RUfQz tasCwaX2bDy trBoPVái BoPVbỏng BoPVngô taBoPVy phảsCwaX2bDi chv4RUfQzô hv4RUfQzca, chBoPVỉ cóhv4RUfQz côhv4RUfQz BoPV2 bsCwaX2bDàn sCwaX2bDtay trắng.

Phòng chiếuBoPV pBoPVhim tBoPVrong nhhv4RUfQzà rấtBoPV BoPVnhỏ, nhưnBoPVg sCwaX2bDmà thoảisCwaX2bD msCwaX2bDái hv4RUfQzvô cùnhv4RUfQzg, cBoPVô ngồiBoPV BoPVbó ghv4RUfQzối trêBoPVn sôhv4RUfQz phsCwaX2bDa, msCwaX2bDà sCwaX2bDanh đBoPVang nsCwaX2bDgồi hv4RUfQzở ghếBoPV bêhv4RUfQzn kiahv4RUfQz, bhv4RUfQzắt đầuhv4RUfQz hv4RUfQzchâm sCwaX2bDmột đBoPViếu thuốc.

Cô hv4RUfQznhăn nhóBoPV mặthv4RUfQz mBoPVày: “KỷsCwaX2bD NaBoPVm Phương!”

Anh BoPVbật BoPVdậy bỏBoPV rsCwaX2bDa ngoài.

Cô tưởnghv4RUfQz anBoPVh đBoPVã đisCwaX2bD rhv4RUfQzồi, tsCwaX2bDhế nhv4RUfQzên BoPVyên tsCwaX2bDâm ngồihv4RUfQz sCwaX2bDxem tiếp

Cô hv4RUfQzhoàn tohv4RUfQzàn chìmhv4RUfQz BoPVđắm vớiBoPV sCwaX2bDtình tiếtsCwaX2bD phsCwaX2bDim, lúcBoPV xehv4RUfQzm hv4RUfQzảnh thv4RUfQzrên BoPVbáo khôBoPVng thểBoPV cBoPVảm nhậnBoPV BoPVra đượchv4RUfQz ThBoPVang sCwaX2bDDuy lBoPVại BoPVđẹp đếBoPVn thếhv4RUfQz, lúcBoPV chv4RUfQzô ấysCwaX2bD thậtsCwaX2bD sBoPVự xBoPVuất hiệnhv4RUfQz trêhv4RUfQzn màsCwaX2bDn hhv4RUfQzình, đsCwaX2bDột nhiênsCwaX2bD cBoPVảm giBoPVác nhưhv4RUfQz BoPVthanh bảosCwaX2bD kiếmBoPV tuốtBoPV sCwaX2bDra khỏsCwaX2bDi hv4RUfQzvỏ baBoPVo, chv4RUfQzhân msCwaX2bDày khBoPVóe sCwaX2bDmắt đậsCwaX2bDm sắBoPVc xhv4RUfQzuân, mềmhv4RUfQz mạisCwaX2bD thaBoPVnh thBoPVoát tựasCwaX2bD hv4RUfQzmột nhv4RUfQzhành hBoPVoa BoPVđào, sCwaX2bDphong tìsCwaX2bDnh sCwaX2bDmuôn sCwaX2bDngàn, khônsCwaX2bD hv4RUfQztả vạnhv4RUfQz lần.

Lúc còsCwaX2bDn đansCwaX2bDg mhv4RUfQzê hv4RUfQzmẩn, Kỷhv4RUfQz BoPVNam PhươBoPVng vàsCwaX2bDo từBoPV lúchv4RUfQz nhv4RUfQzào chv4RUfQzô cũsCwaX2bDng khônBoPVg đểsCwaX2bD ý,sCwaX2bD chsCwaX2bDo đếnsCwaX2bD kBoPVhi asCwaX2bDnh BoPVngồi xusCwaX2bDống sBoPVô hv4RUfQzpha, côhv4RUfQz mhv4RUfQzới lBoPViếc sCwaX2bDanh hv4RUfQz1 chv4RUfQzái: “Ahv4RUfQznh khônsCwaX2bDg rsCwaX2bDa ngoàhv4RUfQzi à?”

Anh khhv4RUfQzông đápsCwaX2bD BoPVlại, tsCwaX2bDoàn bộsCwaX2bD tâsCwaX2bDm trBoPVí cBoPVô vẫnBoPV dhv4RUfQzồn BoPVcả vsCwaX2bDào bộhv4RUfQz phimsCwaX2bD, qusCwaX2bDay rhv4RUfQza lạisCwaX2bD xBoPVem pBoPVhim tisCwaX2bDếp. Đhv4RUfQzoạn BoPV“kẹp gsCwaX2bDiấy” truyBoPVền thuyBoPVết csCwaX2bDuối cùsCwaX2bDng sCwaX2bDđã lênBoPV hình,sCwaX2bD cứBoPV csCwaX2bDoi nhv4RUfQzhư BoPVcô sCwaX2bDđã hv4RUfQzgặp quhv4RUfQza BoPVnhiều phsCwaX2bDa kiểusCwaX2bD nhv4RUfQzày hv4RUfQzrồi, nhưnhv4RUfQzg vừsCwaX2bDa sCwaX2bDxem đếnsCwaX2bD đsCwaX2bDoạn ấy,sCwaX2bD vẫnhv4RUfQz kBoPVhông nhịnhv4RUfQz sCwaX2bDđược khv4RUfQzhì khv4RUfQzhì bậtsCwaX2bD cườihv4RUfQz. KsCwaX2bDỷ hv4RUfQzNam PhươnBoPVg độtBoPV sCwaX2bDnhiên hhv4RUfQzỏi: hv4RUfQz“Có gìBoPV đáBoPVng cườhv4RUfQzi à.”

“Độ ksCwaX2bDhó caBoPVo đấy.”hv4RUfQz CôsCwaX2bD khsCwaX2bDoa taBoPVy múahv4RUfQz chân:sCwaX2bD “ThậtsCwaX2bD kBoPVhông sCwaX2bDthể hv4RUfQztưởng tượngBoPV nổi….Tạihv4RUfQz sasCwaX2bDo cBoPVó hv4RUfQzthể phấBoPVn khsCwaX2bDởi tBoPVhế chứ?”

“Muốn thửhv4RUfQz týBoPV không?”

“Hở?”

Không BoPVđợi cBoPVô phBoPVản ứnsCwaX2bDg lạsCwaX2bDi, nụhv4RUfQz hsCwaX2bDôn đãBoPV BoPVập xuống,hv4RUfQz sCwaX2bDcô vùnsCwaX2bDg hv4RUfQzvẫy: “NàBoPVy, hv4RUfQzmùi thuốchv4RUfQz lá!”

Có qhv4RUfQzuỷ mớisCwaX2bD hv4RUfQzbiết sCwaX2bDanh vừaBoPV làmhv4RUfQz đếhv4RUfQzn sCwaX2bDmấy đBoPViếu rồihv4RUfQz, cảhv4RUfQz ngườisCwaX2bD shv4RUfQzặc mùsCwaX2bDi thuốsCwaX2bDc. ABoPVnh khônsCwaX2bDg buBoPVông tasCwaX2bDy sCwaX2bDcô lihv4RUfQzền cắBoPVn tsCwaX2bDay asCwaX2bDnh, sBoPVau cùnghv4RUfQz sCwaX2bDanh khônsCwaX2bDg chịuhv4RUfQz đượcsCwaX2bD đausCwaX2bD, sCwaX2bDkhông thểsCwaX2bD ksCwaX2bDhông buông.

“Vậy sCwaX2bDanh sCwaX2bDđi đánBoPVh rhv4RUfQzăng nhé.”

Quả nBoPVày xoBoPVng rồisCwaX2bD, BoPVcô BoPVqua qhv4RUfQzuýt hv4RUfQznói: “ĐBoPVi đi,sCwaX2bD mBoPVau đisCwaX2bD đBoPVi, sCwaX2bDnhớ tBoPVắm sCwaX2bDnữa đấy.”

Cô cònsCwaX2bD phsCwaX2bDải xBoPVem phimsCwaX2bD, trướchv4RUfQz tihv4RUfQzên sCwaX2bDcứ phsCwaX2bDải xhv4RUfQzua BoPVanh BoPVđi csCwaX2bDái đã,sCwaX2bD anhv4RUfQzh ấBoPVy tắmhv4RUfQz trưhv4RUfQzớc nBoPVay sCwaX2bDsiêu lBoPVâu, lạiBoPV thíchBoPV bảhv4RUfQznh chọBoPVe, sấsCwaX2bDy tócsCwaX2bD chv4RUfQzũng phảihv4RUfQz sấyBoPV hv4RUfQzđến nửaBoPV BoPVngày, đợiBoPV anBoPVh thv4RUfQzắm xonBoPVg, côsCwaX2bD đãsCwaX2bD sớmhv4RUfQz xsCwaX2bDuống lầuhv4RUfQz hv4RUfQzđi nhv4RUfQzgủ rồi.

Ai mhv4RUfQzà ngờsCwaX2bD đhv4RUfQzược phv4RUfQzhim chv4RUfQzòn hv4RUfQzchưa hv4RUfQzxem hBoPVết, hv4RUfQzanh đBoPVã tắhv4RUfQzm xBoPVong rồi,hv4RUfQz anBoPVh mhv4RUfQzặc bộBoPV sCwaX2bDáo tsCwaX2bDắm bônsCwaX2bDg bướchv4RUfQz rBoPVa nBoPVgoài, sCwaX2bDđến tóhv4RUfQzc cũnBoPVg hv4RUfQzchưa sCwaX2bDsấy, BoPVtay còBoPVn cầBoPVm hv4RUfQzkhăn lônsCwaX2bDg, vừaBoPV lasCwaX2bDu vừBoPVa ngồhv4RUfQzi xuôBoPVng, côsCwaX2bD hsCwaX2bDoàn toàBoPVn khBoPVông lsCwaX2bDường trhv4RUfQzước, BoPVcó mBoPVuốn thosCwaX2bDát hv4RUfQzcũng khôngBoPV BoPVkịp, đsCwaX2bDành tỏBoPV rhv4RUfQza vẻsCwaX2bD mặthv4RUfQz ksCwaX2bDhổ sCwaX2bDsở: “hv4RUfQzKỷ sCwaX2bDNam PhươnsCwaX2bDg, BoPVem BoPVmệt lắm.”

Nhìn dáhv4RUfQzng sCwaX2bDvẻ anhv4RUfQzh hv4RUfQzcó hơBoPVi sCwaX2bDnổi BoPVcáu, BoPVnhưng anhv4RUfQzh hv4RUfQzlại ngồihv4RUfQz hv4RUfQzim bấtBoPV độnBoPVg, côsCwaX2bD nghsCwaX2bDĩ thếBoPV nàsCwaX2bDo hv4RUfQzthì hômBoPV naBoPVy BoPVcũng phảihv4RUfQz trởBoPV mặBoPVt bằngsCwaX2bD được,hv4RUfQz cBoPVô đBoPVành đánhv4RUfQzh đsCwaX2bDòn phBoPVủ đhv4RUfQzầu: “Ahv4RUfQznh hv4RUfQzra hv4RUfQzngoài hv4RUfQzđi, BoPVdù ssCwaX2bDao anBoPVh csCwaX2bDũng hv4RUfQzcó chỗsCwaX2bD đihv4RUfQz msCwaX2bDà, sCwaX2bDem mệtsCwaX2bD lắhv4RUfQzm rồi.”

Anh néBoPVm khBoPVăn sCwaX2bDtắm hv4RUfQzxuống sànhv4RUfQz, hv4RUfQzcô nghBoPVĩ đợtBoPV nhv4RUfQzày ksCwaX2bDhông tráhv4RUfQznh khBoPVỏi cãisCwaX2bD nBoPVhau BoPVto BoPVrồi, lầnsCwaX2bD trướcBoPV BoPVcô đuổiBoPV anhv4RUfQzh sCwaX2bDra ngoài,hv4RUfQz sCwaX2bD2 nBoPVgười cònBoPV hv4RUfQzlớn tiếngBoPV mộthv4RUfQz trận.

Cãi nhBoPVau sCwaX2bDchứ gìBoPV, sCwaX2bDcãi đisCwaX2bD, cBoPVô chv4RUfQzũng chẳngsCwaX2bD sợ,BoPV còsCwaX2bDn BoPVhung hăBoPVng trợnsCwaX2bD sCwaX2bDmắt vBoPVới anh.

Kết quảBoPV aBoPVnh khôsCwaX2bDng nóiBoPV dùsCwaX2bD hv4RUfQzchỉ msCwaX2bDột tiếnghv4RUfQz, quasCwaX2bDy ngườisCwaX2bD BoPVđi mất.

Cô tsCwaX2bDhở phàhv4RUfQzo BoPVnhẹ nhõsCwaX2bDm, xsCwaX2bDem thv4RUfQziếp bBoPVộ phihv4RUfQzm, LươnsCwaX2bDg TriềBoPVu VĩBoPV sCwaX2bDtrong phihv4RUfQzm sCwaX2bDđang rơhv4RUfQzi nưBoPVớc mắt,hv4RUfQz mộtBoPV sCwaX2bDngười đBoPVàn ôngsCwaX2bD hv4RUfQznhư thếBoPV, hv4RUfQzvậy mBoPVà cũnghv4RUfQz khóhv4RUfQzc ư.

Trong lòngsCwaX2bD hv4RUfQzcô BoPVoán trsCwaX2bDách, tấthv4RUfQz cảsCwaX2bD BoPVlà sCwaX2bDtại KBoPVỷ sCwaX2bDNam PhươngBoPV hv4RUfQzphá đám,sCwaX2bD hạiBoPV côsCwaX2bD khôngsCwaX2bD hv4RUfQzxem đượchv4RUfQz phầnBoPV đầu,sCwaX2bD hv4RUfQzđến đoạnhv4RUfQz cảmBoPV xúchv4RUfQz nhấtBoPV thBoPVì lạBoPVi hoànsCwaX2bD tBoPVoàn kBoPVhông chv4RUfQzó cảsCwaX2bDm hv4RUfQzgiác gì.
(*chBoPVú1: hv4RUfQzơ… “hv4RUfQzđoạn kẹhv4RUfQzp giấysCwaX2bD” truyềnsCwaX2bD thuyếBoPVt sCwaX2bDở trBoPVên, hv4RUfQztớ nsCwaX2bDém cảsCwaX2bD raw&sCwaX2bDnbsp;lên, bạBoPVn nàosCwaX2bD xesCwaX2bDm Sắhv4RUfQzc GiớisCwaX2bD rhv4RUfQzồi ắtBoPV hiểu,BoPV sCwaX2bDmà bsCwaX2bDạn nàoBoPV hv4RUfQztò mòsCwaX2bD lBoPVà BoPVcái sCwaX2bDgì thhv4RUfQzì đsCwaX2bDây “传说中的回形针”BoPV tớsCwaX2bD khBoPVông xúhv4RUfQzi bẩysCwaX2bD kíchBoPV thíchv4RUfQzh trusCwaX2bDyền báBoPV gBoPVì đhv4RUfQzâu nhớ,sCwaX2bD vìBoPV sCwaX2bDphim vìhv4RUfQz truyệnsCwaX2bD sCwaX2bDnó đềsCwaX2bD cậsCwaX2bDp ấysCwaX2bD màsCwaX2bD XD)

(*chú2: ngoại truBoPVyện nàyBoPV xBoPVảy hv4RUfQzra vàBoPVo hv4RUfQzlúc BoPVnào hv4RUfQzấy hhv4RUfQzở? Thv4RUfQz_T tớsCwaX2bD cũngsCwaX2bD sCwaX2bDkhông BoPVrõ nữa,hv4RUfQz dhv4RUfQzù đãhv4RUfQz hv4RUfQzhỏi han tiesCwaX2bDba nhưngsCwaX2bD mọi ngườisCwaX2bD cũng msCwaX2bDù sCwaX2bDmờ nhsCwaX2bDư chúnBoPVg tsCwaX2bDa cảsCwaX2bD thôi)

 

3.

Ai màsCwaX2bD hv4RUfQzbiết tạBoPVi sBoPVao hv4RUfQzhôm hv4RUfQzđấy tôBoPVi lạiBoPV say? 

 

 

Hôm đBoPVó uBoPVống đsCwaX2bDến sBoPVay hv4RUfQzmèm, taBoPVy TrsCwaX2bDác NsCwaX2bDhĩ hv4RUfQzsau cùnsCwaX2bDg hv4RUfQzcòn óhv4RUfQzi sCwaX2bDra mBoPVáu, tBoPVôi địnhBoPV láihv4RUfQz xhv4RUfQze đưahv4RUfQz cậusCwaX2bD BoPVta đBoPVến sCwaX2bDbệnh vihv4RUfQzện, nhưnghv4RUfQz lạiBoPV hv4RUfQzbị sCwaX2bDcả đámsCwaX2bD ahv4RUfQznh hv4RUfQzem cahv4RUfQzn nsCwaX2bDgăn, bBoPVảo tôhv4RUfQzi ngBoPVộ nhỡBoPV gặphv4RUfQz chv4RUfQzảnh shv4RUfQzát hv4RUfQzthì hv4RUfQzsao, thv4RUfQzội nàyBoPV làhv4RUfQz tộihv4RUfQz BoPVlái sCwaX2bDxe sCwaX2bDsau BoPVkhi rượusCwaX2bD bBoPVia đấhv4RUfQzy. MàBoPV nhv4RUfQzếu khôngsCwaX2bD hv4RUfQzbị cảnhsCwaX2bD ssCwaX2bDát shv4RUfQzờ gáyhv4RUfQz, BoPVthì sCwaX2bDcũng khhv4RUfQzông sCwaX2bDnên láiBoPV sCwaX2bDxe lsCwaX2bDúc uốnghv4RUfQz say.

Cả hv4RUfQzlũ bhv4RUfQzọn tôsCwaX2bDi sCwaX2bDđây đềusCwaX2bD làhv4RUfQz nhữsCwaX2bDng côBoPVng dâsCwaX2bDn bBoPViết tuâhv4RUfQzn thBoPVủ luậtBoPV psCwaX2bDháp, đươhv4RUfQzng nhiBoPVên BoPVkhông thểBoPV mạhv4RUfQzo sCwaX2bDhiểm láhv4RUfQzi xhv4RUfQze lúBoPVc sahv4RUfQzy đểhv4RUfQz bhv4RUfQzị cBoPVảnh sáthv4RUfQz chộphv4RUfQz được,hv4RUfQz sCwaX2bDthế nênhv4RUfQz đBoPVành gọiBoPV chBoPVo sCwaX2bD120, xBoPVe cứsCwaX2bDu thươnsCwaX2bDg láthv4RUfQz shv4RUfQzau đBoPVã hv4RUfQzđến BoPVđón TBoPVrác NhĩsCwaX2bD đi.

Về chBoPVuyện dạsCwaX2bD dsCwaX2bDày Thv4RUfQzrác NhsCwaX2bDĩ chảysCwaX2bD hv4RUfQzmáu BoPVấy à,hv4RUfQz thậthv4RUfQz shv4RUfQzự sCwaX2bDlà thv4RUfQzôi sCwaX2bDphải BoPVxin lỗisCwaX2bD cậsCwaX2bDu thv4RUfQza hv4RUfQzrồi. TsCwaX2bDối đóhv4RUfQz hv4RUfQztôi vhv4RUfQzùi đầuBoPV uốBoPVng rBoPVượu ghv4RUfQziải sCwaX2bDsầu, lhv4RUfQzại tsCwaX2bDhêm hv4RUfQzbên cạnhsCwaX2bD cóBoPV BoPV1 BoPVlũ mBoPVù BoPVquáng chúchv4RUfQz BoPVtụng ksCwaX2bDhông ngừng,sCwaX2bD uhv4RUfQzống shv4RUfQzay lúBoPVc nBoPVào csCwaX2bDũng khv4RUfQzhông hv4RUfQzbiết nữa.BoPV SaBoPVu cùnsCwaX2bDg tôBoPVi csCwaX2bDòn sCwaX2bDmuốn uốnhv4RUfQzg sCwaX2bDmột mìnhhv4RUfQz, TrsCwaX2bDác Nhhv4RUfQzỉ bBoPVảo: ‘ĐBoPVược thsCwaX2bDôi, biếtsCwaX2bD cậsCwaX2bDu ksCwaX2bDhông thBoPVoải hv4RUfQzmái rồisCwaX2bD, lsCwaX2bDy hv4RUfQznày tôihv4RUfQz mờiBoPV cậu.”

Cậu hv4RUfQzta BoPVbình thườsCwaX2bDng cũngBoPV hv4RUfQzchỉ uBoPVống ởBoPV mBoPVức BoPVhơn sCwaX2bD1 chasCwaX2bDi thôi,sCwaX2bD hômBoPV đóBoPV hv4RUfQzgắng gượnsCwaX2bDg đượBoPVc đBoPVến hv4RUfQz2 chhv4RUfQzai, cBoPVũng cohv4RUfQzi nhsCwaX2bDư biếtBoPV BoPVtrọng BoPVnghĩa hv4RUfQzkhí rồi.

Tay nhv4RUfQzày lúcBoPV BoPVuống sCwaX2bDsay rsCwaX2bDồi tsCwaX2bDhì lạsCwaX2bDi bắthv4RUfQz đầuhv4RUfQz kêusCwaX2bD sCwaX2bDla gàohv4RUfQz BoPVthét: “Khônghv4RUfQz phảihv4RUfQz Thv4RUfQzhủ hv4RUfQzThủ hv4RUfQzsinh sCwaX2bDcon trasCwaX2bDi rồihv4RUfQz sCwaX2bDà, cậuhv4RUfQz đahv4RUfQzu sCwaX2bDlòng cásCwaX2bDi nỗisCwaX2bD gBoPVì nữsCwaX2bDa? hv4RUfQzTôi kiếsCwaX2bDm cBoPVho cậusCwaX2bD hv4RUfQz8 BoPVem 1hv4RUfQz0 BoPVem đẻBoPV đượchv4RUfQz nuôihv4RUfQz đượcsCwaX2bD, đểhv4RUfQz hv4RUfQzmấy sCwaX2bDem ấysCwaX2bD sinhv4RUfQzh hv4RUfQzcho cậuBoPV hv4RUfQz1 táBoPV nhé,sCwaX2bD cậuhv4RUfQz thísCwaX2bDch cosCwaX2bDn trBoPVai chv4RUfQzó chv4RUfQzon tsCwaX2bDrai, sCwaX2bDthích coBoPVn BoPVgái cóhv4RUfQz coBoPVn gái!”

Tôi BoPVvừa nghhv4RUfQze xongBoPV, đãBoPV cảmhv4RUfQz tBoPVhấy mBoPVen rượuhv4RUfQz dộiBoPV lhv4RUfQzên đầsCwaX2bDu, bậthv4RUfQz hv4RUfQzdậy hấthv4RUfQz tBoPVung cảsCwaX2bD bàn,BoPV đáBoPVm ngườihv4RUfQz xuBoPVng quBoPVanh liềuhv4RUfQz mạngsCwaX2bD sCwaX2bDcan ngsCwaX2bDăn. TôiBoPV BoPVphải đánhhv4RUfQz chBoPVo thv4RUfQzhằng ônhv4RUfQz csCwaX2bDon hv4RUfQznày mhv4RUfQzột trBoPVận, kếtBoPV quảsCwaX2bD cảsCwaX2bD ngườihv4RUfQz hv4RUfQzcậu tBoPVa BoPVxiêu vẹoBoPV, nônsCwaX2bD rhv4RUfQza ngsCwaX2bDay mộhv4RUfQzt bsCwaX2bDãi máu.

Được lắsCwaX2bDm, tôBoPVi khôsCwaX2bDng thsCwaX2bDèm csCwaX2bDhấp ônhv4RUfQz coBoPVn, tsCwaX2bDôi đưasCwaX2bD csCwaX2bDậu hv4RUfQzta tớihv4RUfQz bệsCwaX2bDnh việnBoPV vậy.

Lúc xhv4RUfQze cứBoPVu thươnghv4RUfQz đến,sCwaX2bD cậusCwaX2bD tBoPVa tasCwaX2bDy sCwaX2bDcòn đasCwaX2bDng cắmsCwaX2bD hv4RUfQzống truyềnsCwaX2bD vẫBoPVn cốBoPV sCwaX2bDníu taBoPVy tôisCwaX2bD, chânsCwaX2bD thàsCwaX2bDnh sâusCwaX2bD sắcsCwaX2bD nBoPVói: “sCwaX2bDCon tBoPVrai hv4RUfQzcũng hv4RUfQzđược rồihv4RUfQz, chv4RUfQzon trahv4RUfQzi hv4RUfQzcũng tốtBoPV mà,sCwaX2bD BoPVsao BoPVcậu lạhv4RUfQzi ksCwaX2bDhông thísCwaX2bDch BoPVcon trasCwaX2bDi chứ?”

Có chv4RUfQzon trasCwaX2bDi sCwaX2bDđể làBoPVm cásCwaX2bDi gìsCwaX2bD nàBoPVo CsCwaX2bDon gáBoPVi kBoPVhông phảsCwaX2bDi tốtBoPV sCwaX2bDhơn à!

Sinh đhv4RUfQzẻ hv4RUfQzcó kếBoPV hoBoPVạch bsCwaX2bDây ghv4RUfQziờ kBoPVhông chv4RUfQzho phBoPVép hv4RUfQzđẻ đứsCwaX2bDa thứsCwaX2bD sCwaX2bD2, nhv4RUfQzếu ksCwaX2bDhông tsCwaX2bDôi cóBoPV cầnsCwaX2bD phhv4RUfQzải khBoPVổ thếBoPV nàyhv4RUfQz khônsCwaX2bDg hả?

Vả sCwaX2bDlại thv4RUfQzôi dBoPVỗ dànhsCwaX2bD chv4RUfQzô ấyBoPV shv4RUfQzinh BoPVcho đứaBoPV cBoPVon dBoPVễ BoPVlắm đấyBoPV à?BoPV TôisCwaX2bD hv4RUfQzdỗ ngosCwaX2bDn dsCwaX2bDỗ nhv4RUfQzgọt côBoPV ấsCwaX2bDy đếBoPVn cảsCwaX2bD sCwaX2bD1 nBoPVăm cBoPVó lẻsCwaX2bD rồisCwaX2bD đấsCwaX2bDy, chv4RUfQzhỉ monsCwaX2bDg mỏBoPVi côBoPV hv4RUfQzấy BoPVsinh chsCwaX2bDo tôsCwaX2bDi sCwaX2bD1 đứaBoPV hv4RUfQzcon gáisCwaX2bD, sCwaX2bDthế màBoPV ksCwaX2bDết sCwaX2bDquả lạiBoPV hv4RUfQzlà coBoPVn trai!

Tôi cònBoPV BoPVgì đahv4RUfQzu lòhv4RUfQzng hBoPVơn không?

Ông bhv4RUfQzà nộsCwaX2bDi nghv4RUfQzhe nóisCwaX2bD làBoPV cBoPVon tsCwaX2bDrai, thhv4RUfQzì hsCwaX2bDài hv4RUfQzlòng lắhv4RUfQzm, khỏisCwaX2bD sCwaX2bDphải nósCwaX2bDi, giốngBoPV hsCwaX2bDệt BoPVnhư cóBoPV BoPVđược đứBoPVa cháuBoPV đíchhv4RUfQz hv4RUfQztôn rBoPVồi thìsCwaX2bD vạnhv4RUfQz sựBoPV đềuBoPV thhv4RUfQzỏa msCwaX2bDãn, sCwaX2bDtôi cósCwaX2bD cốBoPV sCwaX2bDbảo côsCwaX2bD ấsCwaX2bDy shv4RUfQzinh thêmsCwaX2bD đứhv4RUfQza hv4RUfQznữa thBoPVì đếhv4RUfQzn cảhv4RUfQz việnhv4RUfQz trhv4RUfQzợ bêBoPVn ngoàisCwaX2bD sCwaX2bDcũng hv4RUfQzchẳng BoPVcòn ai.

Tôi cósCwaX2bD dhv4RUfQzễ dànhv4RUfQzg ghv4RUfQzì khBoPVông hhv4RUfQzả tôi?

Mượn rượuBoPV tsCwaX2bDiêu shv4RUfQzầu, sầuBoPV thsCwaX2bDêm sầsCwaX2bDu, rượusCwaX2bD ngấmBoPV ruộtBoPV sầu,BoPV qhv4RUfQzuả thật,hv4RUfQz ngưsCwaX2bDời sBoPVầu BoPVcó rượuBoPV sầu.

Tôi cònhv4RUfQz cBoPVhưa óhv4RUfQzi máBoPVu đấhv4RUfQzy, chv4RUfQzậu thv4RUfQza BoPVđã óiBoPV máhv4RUfQzu rồi.

Đợi đếnsCwaX2bD lsCwaX2bDúc cậuBoPV hv4RUfQzta đẻhv4RUfQz cosCwaX2bDn thv4RUfQzrai, tBoPVôi thv4RUfQzhể nàosCwaX2bD chv4RUfQzũng chuốchv4RUfQz cBoPVậu thv4RUfQza bữasCwaX2bD nữa.

Để cậBoPVu óiBoPV BoPVmáu chhv4RUfQzo màsCwaX2bD xem!

*chú: BoPVHE đấyBoPV cáchv4RUfQz cậuhv4RUfQz ạsCwaX2bD ╮( ̄▽ ̄”)