You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThJbiếu QuzcPs6Uân zcPs6Ucười nói:Jb “XemzcPs6U nJbào, ThJbích tổJbng còzcPs6Un giảJb vfwwfvjờ hồfwwfvj ZCCtvjđồ nữa,Jb cJbòn KZCCtvjỷ NaJbm PhươngzcPs6U nàoJb nữa?Jb Chínhfwwfvj làfwwfvj zcPs6UKỷ Jbtam cfwwfvjông tử,ZCCtvj chfwwfvjỉ ZCCtvjcần Jbcậu tfwwfvja nóiJb ZCCtvj1 câuzcPs6U thôiZCCtvj, tôiZCCtvj đảmJb bảofwwfvj zcPs6Uchú thufwwfvjận buồmJb xuôZCCtvji gió.”

Thích Pfwwfvjhi fwwfvjPhàm cózcPs6U fwwfvjý lắJbc đầZCCtvju: “KhózcPs6U đấy,fwwfvj khóZCCtvj nhưfwwfvj lêJbn trờZCCtvji zcPs6Uấy, zcPs6Ulàm saJbo màzcPs6U mzcPs6Uượn đượczcPs6U ZCCtvjdanh nghZCCtvjĩa củaJb cậzcPs6Uu tzcPs6Ua bâZCCtvjy giờ?”ZCCtvj ĐổngZCCtvj ThiZCCtvjếu QZCCtvjuân chừnfwwfvjg nhưZCCtvj đZCCtvjã uốngZCCtvj đếnfwwfvj saJby zcPs6Umèm, đôZCCtvji zcPs6Umắt liJbm fwwfvjdim hằzcPs6Un tơZCCtvj máufwwfvj, Jbtay Jbmân mJbê cJbhặn gázcPs6Uc đfwwfvjũa bằzcPs6Ung nfwwfvjgọc, mJbồm thìfwwfvj nói:Jb “NzcPs6Ugười aJbnh fwwfvjem àzcPs6U, cáZCCtvji nàyJb fwwfvjlà thuộcZCCtvj vfwwfvjào vậnZCCtvj mazcPs6Uy thôiJb. TJbôi nófwwfvji cZCCtvjhú nfwwfvjghe, cZCCtvjon đưJbờng củaZCCtvj KỷZCCtvj JbNam Phươfwwfvjng, ngzcPs6Uười ZCCtvjtầm thườnJbg kfwwfvjhông điJb nzcPs6Uổi đâu.”Jb ThízcPs6Uch PJbhi PhàzcPs6Um thJbấy lờifwwfvj aJbnh ZCCtvjta nóZCCtvji Jbcó ýzcPs6U tứfwwfvj, liềnZCCtvj vộiZCCtvj vànJbg chắpZCCtvj tayfwwfvj: “Anhfwwfvj Đổfwwfvjng, nếJbu nfwwfvjhư Jbanh fwwfvjđã chZCCtvjịu giúpZCCtvj eJbm qzcPs6Uua đZCCtvjược phezcPs6Un nfwwfvjày, ezcPs6Um Jbdù thịJbt nJbát xJbương tanZCCtvj, zcPs6Umáu chzcPs6Uảy đầJbu rơi,fwwfvj cZCCtvjũng ngzcPs6Uuyện gZCCtvjhi nhfwwfvjớ âZCCtvjn đứcZCCtvj củaJb anh.”

Đổng Thifwwfvjếu QuâJbn pJbhá lêfwwfvjn cườZCCtvji, cJbó ýJb thừZCCtvja nưzcPs6Uớc đZCCtvjục Jbthả ZCCtvjcâu: “TZCCtvjhì cfwwfvjậu zcPs6Ucứ đZCCtvjoán xezcPs6Um, zcPs6Utay KỷJb Nfwwfvjam PhưZCCtvjơng fwwfvjnày thíJbch nhấtJb cáifwwfvj gì?”

Thích PJbhi fwwfvjPhàm buZCCtvjột Jbmiệng hỏi:zcPs6U “TiềnzcPs6U à?”

Đổng ThiếZCCtvju QJbuân lắczcPs6U đầuzcPs6U nhzcPs6Uư trốngJb bỏifwwfvj: “TaynàZCCtvjy fwwfvjmà thiếuZCCtvj tiJbền Jbà?” ThízcPs6Uch Pfwwfvjhi PZCCtvjhàm lạiJb đJboán thêmJb ZCCtvjvài thứ:Jb “ĐồZCCtvj cổfwwfvj? zcPs6Uhay thưzcPs6U họa?”ZCCtvj ĐồngzcPs6U ThiếJbu QuânzcPs6U vẫnZCCtvj chzcPs6Uỉ zcPs6Ulắc fwwfvjđầu, Jbthần bfwwfvjí nhfwwfvjìn fwwfvjchằm ZCCtvjchặp vàozcPs6U ThícZCCtvjh Pfwwfvjhi PzcPs6Uhàm, hỏJbi: “Chúfwwfvj khôngJb biếtZCCtvj vìzcPs6U saJbo tJbay KỷJb fwwfvjtam czcPs6Uông tửZCCtvj nàZCCtvjy lạifwwfvj zcPs6Uhay xuấtZCCtvj hzcPs6Uiện ởzcPs6U cfwwfvjhỗ chúngzcPs6U tJba ư?”

Thích ZCCtvjPhi PhàZCCtvjm rốZCCtvji bờiZCCtvj, JbĐổng ThiếJbu Qufwwfvjân cưzcPs6Uời khZCCtvjà kfwwfvjhà tfwwfvjhấp giọZCCtvjng nóJbi: fwwfvj“Bởi Jbvì czcPs6Uậu tzcPs6Ua cózcPs6U thứZCCtvj xZCCtvjem nhzcPs6Uư bảzcPs6Uo bốJbi đzcPs6Uể ởZCCtvj đây——cậuJb Jbta ởZCCtvj nônfwwfvjg Jbtrang Cảfwwfvjnh zcPs6UMiên cJbó zcPs6U1 căJbn biệtzcPs6U fwwfvjthự, ZCCtvjnày nhfwwfvjé, chỗzcPs6U đózcPs6U mớizcPs6U fwwfvjlà nơJbi đứngZCCtvj đầufwwfvj ZCCtvjthành phZCCtvjố nàyZCCtvj. NữzcPs6U chZCCtvjủ nfwwfvjhân fwwfvjcủa fwwfvjcăn biệtZCCtvj thZCCtvjự đó,fwwfvj chậczcPs6U chậcfwwfvj, đẹpZCCtvj ZCCtvjđến nỗizcPs6U pfwwfvjhong cảnJbh cảfwwfvj fwwfvjkhu Cảnhfwwfvj MiênJb cũnJbg kfwwfvjhông bJbì được.”

Thích fwwfvjPhi PJbhàm khJbông fwwfvjcho lzcPs6Uà fwwfvjnhư vfwwfvjậy: “KỷJb Nfwwfvjam PZCCtvjhương ởzcPs6U đâuZCCtvj màZCCtvj chẳzcPs6Ung zcPs6Ubao zcPs6Uvài cfwwfvjô chứ?Jb NJbếu đáZCCtvjm ZCCtvjphụ nữfwwfvj đófwwfvj fwwfvjmà thuyếtfwwfvj ZCCtvjphục đượzcPs6Uc fwwfvjcậu tZCCtvja, thZCCtvjế thZCCtvjì cònzcPs6U gìZCCtvj zcPs6Ubằng nữa.”

Đổng Thiếfwwfvju QuânZCCtvj phấtJb Jbtay: “KzcPs6Uhông gizcPs6Uống nhfwwfvjau đâu,Jb ngưJbời zcPs6Unày thJbì khác,zcPs6U KZCCtvjỷ fwwfvjNam Phưfwwfvjơng khôzcPs6Ung biếtZCCtvj đãJb tJbốn baZCCtvjo zcPs6Unhiêu lòngZCCtvj dạZCCtvj mớzcPs6Ui dàZCCtvjnh đưzcPs6Uợc—-Ôi, chzcPs6Uú kJbhông biếtfwwfvj đâzcPs6Uu, hồizcPs6U mZCCtvjới bắzcPs6Ut đJbầu zcPs6Uthì cứnzcPs6Ug fwwfvjđầu nhZCCtvjư zcPs6Ungựa hoafwwfvjng ấy,Jb đậpfwwfvj đồZCCtvj đốZCCtvjt Jbnhà rạchJb cổzcPs6U tfwwfvjay Jbcắn thzcPs6Uủy tinhzcPs6U, zcPs6Ucó lầJbn suýZCCtvjt fwwfvjnữa zcPs6Ulà khZCCtvjông cứfwwfvju nJbổi, nghfwwfvje nóJbi cZCCtvjòn uốngJb cảJb bìnhfwwfvj tZCCtvjhuốc tfwwfvjẩy cơJb mfwwfvjà, sZCCtvjau cùngfwwfvj lúfwwfvjc zcPs6Ubác sĩfwwfvj ZCCtvjrửa ruộtJb cũzcPs6Ung khfwwfvjông fwwfvjdám Jbho hfwwfvje gìzcPs6U, chúfwwfvj cũngfwwfvj biếtfwwfvj Jbtính khíZCCtvj Jbcủa KỷJb zcPs6UNam PhươnJbg rồizcPs6U đấy,fwwfvj zcPs6Uai dáZCCtvjm chọcfwwfvj ZCCtvjvào czcPs6Uhứ. MàzcPs6U cZCCtvjô nàZCCtvjng đó…”fwwfvj ZCCtvjAnh zcPs6Uta lắfwwfvjc đầzcPs6Uu: “Nfwwfvjếu khfwwfvjông phảiJb ngfwwfvjười xfwwfvjung quaZCCtvjnh thấyzcPs6U nónJbg rzcPs6Uuột, phJbát hiệnJb kJbịp thờiZCCtvj, kfwwfvjhông chừngZCCtvj đãzcPs6U thậtJb sựZCCtvj trởJb zcPs6Uthành hZCCtvjồng nhazcPs6Un bạcZCCtvj mệnhzcPs6U rồi.fwwfvj MàZCCtvj KzcPs6Uỷ NJbam PhươnZCCtvjg cZCCtvjũng nJbhịn nhiều,zcPs6U mặcfwwfvj kệfwwfvj cJbô nàZCCtvjng lzcPs6Uàm loạnfwwfvj, đậpfwwfvj hZCCtvjết đồfwwfvj zcPs6Uđạc lạZCCtvji zcPs6Umua đfwwfvjồ mớiZCCtvj Jbcho côJb ZCCtvjta ZCCtvjđập, cfwwfvjó Jblà vànZCCtvjg fwwfvjlà fwwfvjbạc gì,Jb bấtzcPs6U zcPs6Uluận làzcPs6U czcPs6Uái gìzcPs6U, côZCCtvj ZCCtvjnàng mufwwfvjốn cZCCtvjái gìZCCtvj zcPs6Uthì đưZCCtvja cáZCCtvji Jbđó, zcPs6Uđưa cáiJb Jbgì Jbcô fwwfvjnàng Jbđập cáJbi đóZCCtvj. ĐếnJb saJbu nàJby cZCCtvjó lẽzcPs6U ZCCtvjcô tfwwfvja cũzcPs6Ung nfwwfvjghĩ thôngZCCtvj suzcPs6Uốt rồiZCCtvj, mộZCCtvjt tzcPs6Uhời giJban cũnfwwfvjg lắngZCCtvj xuống.”

Thích fwwfvjPhi PJbhàm nghzcPs6Ue Jbmà đờJb đzcPs6Uẫn, ZCCtvjhỏi: “ThJbế Jblà ZCCtvjthế nào?”

Giọng ĐổZCCtvjng ThZCCtvjiếu QuâzcPs6Un cfwwfvjàng trzcPs6Uầm thấp:ZCCtvj “Cfwwfvjô ấyzcPs6U vốZCCtvjn zcPs6Ucông táfwwfvjc ZCCtvjở mộtZCCtvj côzcPs6Ung ZCCtvjty thươngZCCtvj fwwfvjmại nZCCtvjước ngZCCtvjoài, ZCCtvjgiám đốcJb bzcPs6Uên đJbó vZCCtvjì vZCCtvjấn đềJb hạnJb ngạJbch xzcPs6Uuất ZCCtvjnhập khẩuJb Jbmà pfwwfvjhải nhờZCCtvj Jbcậy đJbến KỷZCCtvj NazcPs6Um Phfwwfvjương. KhZCCtvjó khănfwwfvj lắmZCCtvj zcPs6Umới mờifwwfvj đưZCCtvjợc zcPs6UKỷ tazcPs6Um Jbcông tửJb ăZCCtvjn cơJbm, hfwwfvjôm đfwwfvjó tZCCtvjiếp kházcPs6Uch cfwwfvjũng cJbó ZCCtvjmặt Jbcô ZCCtvjnàng, vốzcPs6Un dĩzcPs6U nJbgồi Jbở vịZCCtvj tzcPs6Urí cuJbối cùZCCtvjng, Jbai nJbgờ lạiZCCtvj zcPs6Ulọt đượcfwwfvj vàoJb Jbmắt xZCCtvjanh zcPs6Ucủa Kỷfwwfvj NaJbm PhZCCtvjương. JbMà ngườiZCCtvj phụzcPs6U nJbữ nàyZCCtvj cáZCCtvji ZCCtvjgì cũngJb Jbkhông chịuzcPs6U, hoàzcPs6Un toàJbn fwwfvjkhông zcPs6Uthèm fwwfvjnhìn đếnfwwfvj Kfwwfvjỷ JbNam Phươfwwfvjng, chfwwfvjú zcPs6Unói fwwfvjxem nếuzcPs6U Jbđổi sanZCCtvjg nZCCtvjgười phụJb nJbữ kfwwfvjhác, fwwfvjai màZCCtvj chẳngzcPs6U zcPs6Uđổ ZCCtvjgục trướJbc ZCCtvjnhà zcPs6Utrước xJbe trzcPs6Uước tiềnzcPs6U củazcPs6U KỷZCCtvj taJbm côzcPs6Ung tfwwfvjử chứfwwfvj, ZCCtvjcô tzcPs6Ua lạZCCtvji hoàzcPs6Un toJbàn khônZCCtvjg ZCCtvjcoi rfwwfvja gìfwwfvj, đếfwwfvjn sJbau cùngZCCtvj khôngfwwfvj còfwwfvjn cácfwwfvjh nàoJb, mớizcPs6U bảofwwfvj thôiJb việfwwfvjc, địnhfwwfvj ZCCtvjbỏ mặcZCCtvj đấyZCCtvj zcPs6Umà đi.ZCCtvj JbVề zcPs6Usau Jbkhông nJbgờ Jbtay giázcPs6Um đZCCtvjốc bêzcPs6Un đzcPs6Uó lạiJb ZCCtvjcho rzcPs6Ua mfwwfvjột kếfwwfvj hạZCCtvj sách,Jb czcPs6Uô nàngZCCtvj zcPs6Ubị chfwwfvjính zcPs6Uông cfwwfvjhủ củaJb mìnzcPs6Uh bánzcPs6U fwwfvjđứng, liệuZCCtvj czcPs6Uó thểfwwfvj khôZCCtvjng ầmZCCtvj fwwfvjĩ không?fwwfvj” anZCCtvjh tfwwfvja Jbkhẽ giọfwwfvjng, đzcPs6Uơn gJbiản zcPs6Unói zcPs6Uvài cJbâu bêJbn ZCCtvjtai TZCCtvjhích zcPs6UPhi PZCCtvjhàm, mộJbt ZCCtvjtay bụmZCCtvj miệngZCCtvj kfwwfvjhì ZCCtvjkhì cưfwwfvjời. Thfwwfvjích Pfwwfvjhi PhàJbm lfwwfvjại khôngZCCtvj zcPs6Ucười fwwfvjđáp lfwwfvjại, Jbchỉ nzcPs6Uói: “VậJby thfwwfvjì thzcPs6Uâm độcZCCtvj quáJb, cũngJb khZCCtvjông szcPs6Uợ tZCCtvjo chufwwfvjyện sao?”

Đổng Tfwwfvjhiếu Quâfwwfvjn ngọngJb nghịuJb nói:zcPs6U fwwfvj“Chuyện gìJb cZCCtvjó thểzcPs6U ZCCtvjlàm zcPs6Uto nàZCCtvjo? GạoJb đãzcPs6U thàzcPs6Unh cơJbm rồizcPs6U, fwwfvjcô zcPs6Uta zcPs6Ucó fwwfvjmuốn gzcPs6Uây cJbhuyện cũnzcPs6Ug Jbchỉ gâfwwfvjy đượczcPs6U vớiZCCtvj ZCCtvjKỷ NaZCCtvjm Phươngfwwfvj thôfwwfvji, mJbà cũnZCCtvjg lạ,Jb chẳnzcPs6Ug cJbần bfwwfvjiết côJb tJba thếzcPs6U nZCCtvjào, KzcPs6Uỷ fwwfvjNam PhươngJb ZCCtvjcũng ZCCtvjchín ZCCtvjbỏ làZCCtvjm mưZCCtvjời theo.zcPs6U” anJbh zcPs6Uta lJbắc đầuJb chặcZCCtvj lưỡi:zcPs6U “fwwfvjThế nfwwfvjên chỉfwwfvj cJbần côfwwfvj nàzcPs6Ung zcPs6Umở miệngfwwfvj thôifwwfvj, Kfwwfvjỷ fwwfvjNam PhưZCCtvjơng lfwwfvjàm gzcPs6Uì cófwwfvj czcPs6Uhuyện khônZCCtvjg thfwwfvjeo. CũngJb Jblà ZCCtvjvỏ quýtzcPs6U dàZCCtvjy cfwwfvjó zcPs6Umóng tafwwfvjy nhọfwwfvjn, cậuJb nóifwwfvj xemJb, tazcPs6Uy fwwfvjKỷ NaZCCtvjm PhươngZCCtvj đJbó thZCCtvjật sựzcPs6U muốnfwwfvj cáifwwfvj gìJb cZCCtvjó Jbcái zcPs6Uđấy, chỉJb thiZCCtvjếu điềufwwfvj cònJb háiZCCtvj cZCCtvjả ZCCtvjsao trfwwfvjên tzcPs6Urời xuốnJbg dZCCtvjụ ngzcPs6Uười đẹZCCtvjp cườiZCCtvj ấyJb, năzcPs6Um ngoáizcPs6U chỉZCCtvj vZCCtvjì mộfwwfvjt cJbhậu hoafwwfvj, chfwwfvjú khônJbg chứnZCCtvjg kiếnzcPs6U zcPs6Uchứ, fwwfvjchậc chậc,zcPs6U fwwfvjgiày vòZCCtvj cJbon nhàfwwfvj ngườfwwfvji zcPs6Uta đếnzcPs6U ZCCtvjnỗi ngườZCCtvji fwwfvjngựa chổJbng vófwwfvj lênJb trJbời, szcPs6Uuýt nữafwwfvj thJbì zcPs6Ugọi cảzcPs6U mấfwwfvjy gifwwfvjáo szcPs6Uư trườnZCCtvjg nôngzcPs6U nzcPs6Ughiệp đến.ZCCtvj” NóizcPs6U đếnZCCtvj fwwfvjđây độfwwfvjt nhifwwfvjên anzcPs6Uh Jbta zcPs6Uvỗ vaZCCtvji Thífwwfvjch zcPs6UPhi PhàZCCtvjm: “Àfwwfvj đúngJb rồzcPs6Ui, czcPs6Uô nàfwwfvjng cũnZCCtvjg tốtzcPs6U nghiệpfwwfvj đạiZCCtvj họJbc NZCCtvjam fwwfvjKinh ZCCtvjmà rafwwfvj, vừafwwfvj fwwfvjhay chúJb fwwfvjcó ZCCtvjthể nhờZCCtvj fwwfvjvả Jbbạn họcJb fwwfvjcũ nhé.”

Thích PhZCCtvji fwwfvjPhàm nfwwfvjghe đếnZCCtvj câuZCCtvj ấy,ZCCtvj Jbkhông hiểuzcPs6U vìzcPs6U sJbao tizcPs6Um lJbại gifwwfvjật thózcPs6Ut Jb1 czcPs6Uái, chZCCtvjỉ nJbghe ĐổngzcPs6U ThiZCCtvjếu Quâfwwfvjn đJbắc zcPs6Uý bảo:zcPs6U fwwfvj“Cô KiềuJb tizcPs6Uểu thJbư nàzcPs6Uy Jbnăm fwwfvjđó ZCCtvjlúc cònfwwfvj lZCCtvjàm ởJb cfwwfvjông ZCCtvjty tZCCtvjhương mạizcPs6U, cZCCtvjó nfwwfvjợ aJbnh cảzcPs6U nhàfwwfvj tJbôi mfwwfvjột fwwfvjmón nợzcPs6U ânfwwfvj tìnhfwwfvj, zcPs6Uthế nêfwwfvjn đốiJb vớifwwfvj tôiZCCtvj fwwfvjcũng ZCCtvjcó vZCCtvjài phầzcPs6Un Jbkhiêm nhường.fwwfvj zcPs6UChú ezcPs6Um ZCCtvjnày, cJbái nàyfwwfvj ZCCtvjcoi nhJbư sZCCtvjố fwwfvjchú zcPs6Uđỏ, anzcPs6Uh đâyzcPs6U phảifwwfvj Jbgác tzcPs6Uhể dfwwfvjiện Jbsang mộzcPs6Ut bêZCCtvjn, gfwwfvjiới fwwfvjthiệu Jbcô fwwfvjấy cfwwfvjho chú,ZCCtvj còZCCtvjn nhữngfwwfvj việcZCCtvj khácJb, phảJbi xeJbm szcPs6Uố chJbú tfwwfvjhế nZCCtvjào vậy.”

Thích Phfwwfvji PhàmZCCtvj mJbừng ZCCtvjvui kzcPs6Uhôn siJbết, chỉzcPs6U ZCCtvjbiết nânJbg lzcPs6Uy cụngfwwfvj zcPs6Ucốc nóJbi lờiJb fwwfvjcảm ơZCCtvjn. Cậufwwfvj vzcPs6Uà ĐZCCtvjổng HiểuZCCtvj QuânzcPs6U qZCCtvjuan ZCCtvjhệ Jblàm ăZCCtvjn zcPs6Uđã zcPs6Ubao nJbhiêu năm,zcPs6U màzcPs6U ĐổnzcPs6Ug Hiểufwwfvj QuzcPs6Uân cũZCCtvjng khôngzcPs6U gZCCtvjạt cậZCCtvju, ZCCtvjqua mZCCtvjấy ngàZCCtvjy, Jbanh tfwwfvja đãzcPs6U Jbgọi đJbiện đến:ZCCtvj “KhóZCCtvj fwwfvjlắm côfwwfvj Jbấy mớifwwfvj đồngzcPs6U Jbý đấy,fwwfvj tfwwfvjôi hẹnZCCtvj ZCCtvjcô zcPs6Uấy chiềuzcPs6U zcPs6U4 giờzcPs6U ởJb quáJbn tJbrà ĐZCCtvjịch TrầJbn Hiênfwwfvj rồizcPs6U đZCCtvjấy, thZCCtvjử vậnfwwfvj zcPs6Umay fwwfvjcủa Jbmình đzcPs6Ui nhé.”

Thích Phfwwfvji PZCCtvjhàm zcPs6U3 gZCCtvjiờ rưỡiZCCtvj đfwwfvjã đếfwwfvjn Địchfwwfvj TrJbần JbHiên, bzcPs6Uao Jbnăm zcPs6Ulăn fwwfvjlộn ởZCCtvj thưZCCtvjơng ZCCtvjtrường, cfwwfvjhuyện gìfwwfvj ZCCtvjcũng fwwfvjtừng fwwfvjgặp quJba rồi,zcPs6U nhưnJbg mấyfwwfvj câuzcPs6U trJbuyện fwwfvjphiếm zcPs6Ucủa ZCCtvjĐổng ThiếzcPs6Uu QuJbân, dườnzcPs6Ug nZCCtvjhư khiếnfwwfvj cJbậu trởJb nênZCCtvj ZCCtvjtò mJbò. ĐổngzcPs6U Thiếufwwfvj zcPs6UQuân đếnfwwfvj Jbmuộn hơn,Jb fwwfvjnhưng cũnZCCtvjg chzcPs6Uỉ đếfwwfvjn trưZCCtvjớc gfwwfvjiờ hẹzcPs6Un tầmZCCtvj 1zcPs6U5 phúZCCtvjt, aZCCtvjnh tZCCtvja nhìZCCtvjn đồngJb hồJb, cZCCtvjó fwwfvjchút ZCCtvjtự giễZCCtvju: “XemJb zcPs6Unhư cZCCtvjũng zcPs6Unể Jbmặt KJbỷ NZCCtvjam Phưfwwfvjơng, zcPs6Unghe nóizcPs6U Kỷfwwfvj taZCCtvjm Jbcông tửzcPs6U mỗfwwfvji lầnfwwfvj vJbề đâZCCtvjy, đầZCCtvju tiêZCCtvjn ởJb sJbân bZCCtvjay pJbhải gọizcPs6U điệnZCCtvj báZCCtvjo ZCCtvjtrước cJbho côJb ấZCCtvjy, bZCCtvjằng khJbông tJbhì khJbông qJbua nổiZCCtvj cửaZCCtvj đâu.”

Thích PzcPs6Uhi PzcPs6Uhàm kzcPs6Uhông kìJbm đượcJb bậtfwwfvj cười,ZCCtvj nzcPs6Uói: “fwwfvjCái nàyZCCtvj czcPs6Uhỉ sZCCtvjợ Jblà giảJb, afwwfvjnh chJbỉ giJbỏi ZCCtvjnói Jbmóc ngưJbời tzcPs6Ua thôi.”

“Là fwwfvjthật đấy,fwwfvj cJbhú chưafwwfvj thấzcPs6Uy bJbộ dạngZCCtvj KỷzcPs6U Nfwwfvjam PhươJbng tJbhôi, cófwwfvj lầZCCtvjn Jbtôi vZCCtvjà ZCCtvjcậu tZCCtvja uốngfwwfvj saJby, cậuzcPs6U đoánzcPs6U ZCCtvjxem taJby nàyzcPs6U fwwfvjnói fwwfvjgì, cZCCtvjậu tZCCtvja bảJbo tôJbi cZCCtvjô vợfwwfvj bZCCtvjên nàyJb khZCCtvjông zcPs6Ugiống ngườizcPs6U kháZCCtvjc ZCCtvjgì cả,fwwfvj đếnJb tiềnzcPs6U củaZCCtvj cậuzcPs6U fwwfvjta màJb cũngZCCtvj khzcPs6Uông fwwfvjthèm bậnZCCtvj tâm.Jb ChúJb ZCCtvjnghe czcPs6Uâu fwwfvjấy, truyJbền fwwfvjra ngoàiJb aZCCtvji dámfwwfvj tiJbn chứ.”

“Vợ KJbỷ NJbam PhươngZCCtvj Jbkhông pJbhải làJb cozcPs6Un gáfwwfvji ZCCtvjnhà nàZCCtvjo đóJb sao?”

“Đúng ZCCtvjthế, têJbn fwwfvjlà Tfwwfvjhủ TZCCtvjhủ, ZCCtvjso vớzcPs6Ui ZCCtvjKỷ fwwfvjNam PhươJbng lfwwfvjà mônJb đănzcPs6Ug hộzcPs6U đối,zcPs6U ngườiJb cũngfwwfvj xinzcPs6Uh đẹp,zcPs6U nhzcPs6Uưng màZCCtvj Kỷfwwfvj NaJbm PhươngJb đfwwfvjể côJb tZCCtvja ởfwwfvj Bắcfwwfvj KZCCtvjinh mfwwfvjà chfwwfvjẳng đoáizcPs6U hoZCCtvjài gzcPs6Uì, đếnzcPs6U thểZCCtvj diệfwwfvjn củfwwfvja Jbbố vợJb cũnZCCtvjg khfwwfvjông nểzcPs6U nanfwwfvjg gìfwwfvj. NgzcPs6Uhe nófwwfvji zcPs6Uvì fwwfvjcó lJbần vịJb đạizcPs6U tzcPs6Uiểu thfwwfvjư ấyfwwfvj kZCCtvjhông kìmZCCtvj ZCCtvjđược giậnJb dữ,ZCCtvj ZCCtvjđáp máJby Jbbay fwwfvjqua fwwfvjtìm KJbiều tJbiểu ZCCtvjthư nàyZCCtvj nóiJb chuyệnfwwfvj phảJbi ZCCtvjquấy, kếJbt quZCCtvjả lZCCtvjàm zcPs6UKỷ tfwwfvjam nổiZCCtvj xuzcPs6Ung lên,Jb từzcPs6U đấyJb vềZCCtvj sZCCtvjau fwwfvj2 vợzcPs6U cJbhồng trởJb mặt,zcPs6U nfwwfvjếu khôngZCCtvj pfwwfvjhải bốzcPs6U ZCCtvjmẹ zcPs6Uđôi bJbên zcPs6Ugây ápJb lực,fwwfvj khôfwwfvjng biếtZCCtvj còzcPs6Un xảfwwfvjy rfwwfvja chuyfwwfvjện gfwwfvjì nữa.”

4 giờJb đúng,ZCCtvj phụcJb vzcPs6Uụ mởZCCtvj cửa.

Thích PhzcPs6Ui PhàmJb Jbkinh Jbngạc đếJbn mzcPs6Uức đứngJb bJbật dJbậy Jbnhư lJbò xofwwfvj, mJbà tJbrên thựczcPs6U tế,Jb cZCCtvjậu cũfwwfvjng đãZCCtvj đJbứng dậyZCCtvj rồi.

Người phụZCCtvj nfwwfvjữ ấZCCtvjy hfwwfvjoàn toZCCtvjàn kfwwfvjhông giốngJb zcPs6Uvới tronzcPs6Ug tưfwwfvjởng tượngZCCtvj fwwfvjcủa ZCCtvjcậu zcPs6Uta, cZCCtvjô ấyfwwfvj czcPs6Uhỉ mặcZCCtvj áoJb fwwfvjmàu đenfwwfvj, màZCCtvj đzcPs6Uã càngzcPs6U zcPs6Ulộ rJba vẻZCCtvj Jbgầy gfwwfvjuộc, khuônJb mặtZCCtvj tzcPs6Urắng trẻo,Jb đếnZCCtvj phấnJb fwwfvjson Jbcũng fwwfvjkhông đánh,Jb nhưJbng vẫnfwwfvj toáZCCtvjt rJba nzcPs6Uét fwwfvjxinh zcPs6Uđẹp, zcPs6Uxinh đẹJbp zcPs6Uđến thJbu Jbhút tzcPs6Uất cảfwwfvj ánZCCtvjh fwwfvjnhìn củazcPs6U mọfwwfvji người.

Tinh thầnZCCtvj cậfwwfvju hốtZCCtvj hoảng.

Đổng ThiếJbu QuânJb đãfwwfvj đánhJb tiếfwwfvjng chàZCCtvjo hJbỏi: “KiểuzcPs6U tfwwfvjiểu thư”fwwfvj rồiZCCtvj vzcPs6Uô zcPs6Ucùng nhiệtfwwfvj tìZCCtvjnh zcPs6Ugiới thzcPs6Uiệu: “VịzcPs6U nJbày Jblà gJbiám đốZCCtvjc ThíchzcPs6U PhzcPs6Ui Phàm.”

Thích PZCCtvjhi PhzcPs6Uàm Jbtrong lòzcPs6Ung zcPs6Uchỉ nghZCCtvjĩ, saJbo lạiJb làZCCtvj zcPs6Ucô ấy?

(*chú: cfwwfvjác cậuJb zcPs6Uạ, đừJbng hzcPs6Uỏi Jbgì cảZCCtvj, ZCCtvjtớ cfwwfvjũng khônfwwfvjg biếfwwfvjt fwwfvjgì ZCCtvjđâu, Jbsuy đofwwfvján Jbgì thìJb cứJb zcPs6Usuy đoánfwwfvj Jbthôi. TZCCtvjruyện dừzcPs6Ung Jbở phầnzcPs6U “fwwfvj2 chfwwfvjiếc áoZCCtvj zcPs6Ulồng vZCCtvjào nhafwwfvju” rồfwwfvji. NhzcPs6Uưng nfwwfvjgoại tzcPs6Uruyện nàyzcPs6U chỉzcPs6U là…fwwfvj mzcPs6Uột cJbâu cZCCtvjhuyện đZCCtvjơn lẻzcPs6U zcPs6Ukhác ZCCtvjchăng? TớZCCtvj zcPs6Ucũng sửafwwfvj zcPs6Ulại thứfwwfvj Jbtự têzcPs6Un ngoạifwwfvj truyzcPs6Uện cJbho ZCCtvjđúng vớfwwfvji tfwwfvjhứ tựZCCtvj thờZCCtvji zcPs6Ugian tfwwfvjác gzcPs6Uiả viếtfwwfvj rZCCtvjồi XD)

2. 

Sắc &amfwwfvjp; Giới

Vừa bưzcPs6Uớc zcPs6Ura ngoàJbi, đzcPs6Uột nhiêfwwfvjn cófwwfvj ngườizcPs6U gọi:fwwfvj “A!fwwfvj JbNam Phươfwwfvjng, ZCCtvjkia khôJbng Jbphải vJbợ Jbcậu sao?”

Kỷ ZCCtvjNam PhươngZCCtvj qfwwfvjuay đầufwwfvj rZCCtvja nhìZCCtvjn, hófwwfvja rfwwfvja đúngzcPs6U tzcPs6Uhế thật.

Hiếm kfwwfvjhi thấyJb Jbcô ấyZCCtvj mặcZCCtvj vZCCtvjáy, cfwwfvjhiếc ZCCtvjáo lzcPs6Uen fwwfvjmỏng trùZCCtvjm đầufwwfvj Jbmàu saZCCtvjn hô,Jb bênzcPs6U dZCCtvjưới fwwfvjlà chZCCtvjân váyfwwfvj nfwwfvjâu sậm,ZCCtvj áfwwfvjo khzcPs6Uoác cfwwfvjầm trJbên fwwfvjtay, đzcPs6Uứng czcPs6Uạnh côzcPs6U bạnZCCtvj zcPs6Umà cfwwfvjô ấyJb ZCCtvjlại ZCCtvjcàng tỏazcPs6U ZCCtvjra nZCCtvjét duyêJbn dfwwfvjáng yêfwwfvju kiều.

Cả đámzcPs6U ngườJbi fwwfvjđã bànJb zcPs6Után ZCCtvjxôn xaJbo, cZCCtvjó kZCCtvjẻ gfwwfvjọi chịZCCtvj dâu,fwwfvj lZCCtvjại ZCCtvjcó kẻJb gọiZCCtvj eZCCtvjm dJbâu, fwwfvjcòn cófwwfvj ngưzcPs6Uời đãzcPs6U xưngfwwfvj tênfwwfvj zcPs6Umụ củaJb côZCCtvj: Jb“Thủ TzcPs6Uhủ, hôzcPs6Um naZCCtvjy sZCCtvjao zcPs6Ulại vừzcPs6Ua kfwwfvjhéo thJbế này?”

Thủ Tfwwfvjhủ mắtzcPs6U cườiZCCtvj coZCCtvjng vúfwwfvjt hỏfwwfvji ZCCtvjlại: “fwwfvjSao nàoJb, cZCCtvjác azcPs6Unh fwwfvjcó Jbhứng đfwwfvji zcPs6Uuống rfwwfvjượu, czcPs6Uhả lẽJb bọnfwwfvj efwwfvjm khôzcPs6Ung đượcZCCtvj phzcPs6Uép nổizcPs6U hứngfwwfvj đếnzcPs6U ăzcPs6Un cơfwwfvjm à?

Cô gáifwwfvj đangzcPs6U khzcPs6Uoác tJbay zcPs6UKỷ NaJbm Phưfwwfvjơng zcPs6Usớm đJbã rụtJb taZCCtvjy lJbại, zcPs6Unhưng fwwfvjđiệu ZCCtvjbộ vẫnzcPs6U ZCCtvjtỏ fwwfvjvẻ quaZCCtvjng ZCCtvjminh chínhJb đạfwwfvji lắZCCtvjm, đanZCCtvjg chufwwfvjẩn bịfwwfvj Jbrời zcPs6Uđi, azcPs6Ui dzcPs6Uè Kỷfwwfvj JbNam ZCCtvjPhương đZCCtvjã cZCCtvjhắp tzcPs6Uay kéJbo lại,Jb bảfwwfvjo: “LênJb xfwwfvje đJbợi anfwwfvjh.” Rồifwwfvj aZCCtvjnh mớZCCtvji buôngJb tay.

Xem Jbra đJbôi vợZCCtvj chồJbng nàyzcPs6U cófwwfvj czcPs6Uhuyện riênJbg fwwfvjcần nfwwfvjói, cZCCtvjả đámfwwfvj fwwfvjngười dắtZCCtvj díuJb bạfwwfvjn gáJbi cfwwfvjũng rJbục rzcPs6Uịch tảnJb đizcPs6U, fwwfvjchỉ cònzcPs6U lạizcPs6U ThzcPs6Uủ Thủfwwfvj vJbà côfwwfvj bạZCCtvjn JbĐỗ JbHiểu Tôfwwfvj, zcPs6UĐỗ fwwfvjHiểu JbTô czcPs6Uũng nói:fwwfvj “TớJb qfwwfvjua Jbbên kiJba zcPs6Uđợi cậuJb nhé.”

“Không cầfwwfvjn đâuZCCtvj.” Tfwwfvjhủ ThzcPs6Uủ dửnZCCtvjg dZCCtvjưng nhưZCCtvj khônzcPs6Ug, quZCCtvjay đầzcPs6Uu sJbang cườZCCtvji vớizcPs6U KJbỷ Nfwwfvjam PhươJbng: “MaiJb ezcPs6Um zcPs6Uđi HJbồng Kôngfwwfvj, thJbứ zcPs6U7 tuầnZCCtvj nàfwwfvjy khôzcPs6Ung zcPs6Uvề nhJbà vzcPs6Uới aJbnh đượczcPs6U, đếnzcPs6U fwwfvjluc đfwwfvjó aZCCtvjnh nfwwfvjói Jbvới zcPs6Umẹ zcPs6U1 tiếnJbg nhé.”

“Em đfwwfvji HồngZCCtvj KôZCCtvjng làJbm gìzcPs6U thế?”

Thủ ThủzcPs6U cfwwfvjảm gifwwfvjác kìJb quặc,fwwfvj trưzcPs6Uớc đâyfwwfvj zcPs6Ucô chạzcPs6Uy zcPs6Utới chạyZCCtvj lJbui, aJbnh czcPs6Uó bafwwfvjo gfwwfvjiờ thZCCtvjèm hỏizcPs6U đâu.

“Xem ZCCtvjphim [Sắc,Jb Giới],fwwfvj Jbbản uncuzcPs6Ut đấy.”

Chỉ vìfwwfvj mJbột bzcPs6Uộ phJbim zcPs6Umà baZCCtvjy fwwfvjđi Hồngfwwfvj KôngZCCtvj, xưaZCCtvj nzcPs6Uay fwwfvjvốn làJb phozcPs6Ung cácZCCtvjh ZCCtvjcủa côfwwfvj ấfwwfvjy mà.

“Đừng đizcPs6U Jbnữa, Jbở nhzcPs6Uà fwwfvjxem đJbi, fwwfvjanh bảZCCtvjo ngưZCCtvjời giúpfwwfvj eZCCtvjm tfwwfvjìm ZCCtvjbản gốc,zcPs6U zcPs6Ulà đoJbạn fwwfvj20 phúfwwfvjt zcPs6Ubị cfwwfvjut chứJb gì.”

Thủ ThZCCtvjủ cJbảm tZCCtvjhấy vzcPs6Uui zcPs6Uvẻ yênZCCtvj tJbâm, zcPs6Unhìn zcPs6Uđi, lfwwfvjấy chồngZCCtvj cũnZCCtvjg Jbcó cáZCCtvji tốfwwfvjt đấyJb chứ:Jb “VậyzcPs6U thếfwwfvj nJbhé, azcPs6Unh đừZCCtvjng fwwfvjcó quêzcPs6Un đấy.”

Kết quảzcPs6U aZCCtvjnh ấyzcPs6U lJbại Jbthật sfwwfvjự qzcPs6Uuên chfwwfvjứ, ThủzcPs6U ThZCCtvjủ phZCCtvjải đếJbn mấyZCCtvj ngJbày fwwfvjchưa gặpJb đượfwwfvjc azcPs6Unh, hZCCtvjôm ZCCtvjnay nghfwwfvjĩ zcPs6Ura phảfwwfvji gfwwfvjọi cZCCtvjho zcPs6Uanh ấZCCtvjy, chuônzcPs6Ug đfwwfvjổ ZCCtvjmột hồiJb lzcPs6Uâu Jbmà kJbhông cfwwfvjó fwwfvjai nghfwwfvje, đfwwfvjang địnhZCCtvj thôifwwfvj, Jbanh lZCCtvjại nhzcPs6Uận điệnJb thoạJbi: ‘zcPs6UA lô?”

Nghe giọngZCCtvj zcPs6Uđã biếfwwfvjt cònzcPs6U chưzcPs6Ua tỉfwwfvjnh ngủJb, khôfwwfvjng rfwwfvjõ làZCCtvj đzcPs6Uang tJbrên gizcPs6Uường eJbm nàoJb nữa,ZCCtvj czcPs6Uô độtzcPs6U nhZCCtvjiên nzcPs6Ughĩ rZCCtvja tfwwfvjrò đùzcPs6Ua quáJbi đảZCCtvjn, ỏZCCtvjn ẻnZCCtvj gọJbi zcPs6U1 tiếnfwwfvjg “Namfwwfvj ZCCtvjPhương à”,Jb giọngJb nũzcPs6Ung zcPs6Unịu hỏifwwfvj lạifwwfvj: “Đofwwfvján Jbxem eZCCtvjm lZCCtvjà Jbai nào?”

“Thủ ThJbủ,” JbGiọng zcPs6Uanh vfwwfvjẫn đặcJb sfwwfvjệt cơnZCCtvj ngJbái ngủ:zcPs6U “NZCCtvjgoan nàZCCtvjo, lầnZCCtvj sJbau mzcPs6Uuốn chfwwfvjơi Jbtrò zcPs6Unày, nhớZCCtvj zcPs6Uđừng dùngZCCtvj sốzcPs6U Jbđiện thoạiZCCtvj ởZCCtvj nhàzcPs6U nhé.”

Cô tfwwfvjhẹn quázcPs6U fwwfvjhóa zcPs6Ugiận: “AZCCtvjnh tìfwwfvjm ZCCtvjcho Jbem [ZCCtvjSắc, zcPs6UGiới] czcPs6Uhưa đấy?”

Hỏi đếfwwfvjn anzcPs6Uh ấy,ZCCtvj màJb phảizcPs6U ZCCtvjmất zcPs6Umấy giâyzcPs6U szcPs6Uau anJbh mớzcPs6Ui bậtJb Jbcười: “Ồ,zcPs6U ZCCtvjanh fwwfvjquên mzcPs6Uất.”tiếng azcPs6Unh trầmfwwfvj đụcfwwfvj nJbói ZCCtvjgiọng Jbmũi nghfwwfvje ZCCtvjnặng trZCCtvjĩu,. CóJb lẽJb anzcPs6Uh đangJb bịzcPs6U cảJbm, Jbhoặc biếtJb đZCCtvjây aJbnh chỉfwwfvj đaJbng fwwfvjmơ ngủ.

Cô độzcPs6Ut nhiênZCCtvj cảmZCCtvj giáfwwfvjc xZCCtvjót xfwwfvja, bảozcPs6U: “TJbhế thôifwwfvj vậy.”

“Thủ Thủ?”ZCCtvj fwwfvjAnh dườZCCtvjng zcPs6Unhư cảmfwwfvj thấyzcPs6U khônfwwfvjg phZCCtvjải: zcPs6U“Em đừJbng giậZCCtvjn đấJby nhé,Jb zcPs6Uanh bâyJb giZCCtvjờ gọiJb điệnzcPs6U bảzcPs6Uo hfwwfvjọ làfwwfvjm đâyfwwfvj, nhJbé ThủZCCtvj Thủ?”

“Không fwwfvjcần đâZCCtvju, eJbm khônJbg muốnZCCtvj ZCCtvjxem nữaZCCtvj rồi.”

Cô cfwwfvjảm thấfwwfvjy chJbán nJbản, rJbồi Jbcũng ZCCtvjcúp điệnzcPs6U thJboại. ThJbực rfwwfvja cũnzcPs6Ug cfwwfvjhỉ làfwwfvj mộtZCCtvj zcPs6Uchút giốngZCCtvj nhZCCtvjau mJbà tJbhôi, mùfwwfvja đôngJb fwwfvjnăm ấyfwwfvj Dfwwfvjịch TJbrường NinZCCtvjh zcPs6Ubị Jbốm mộtzcPs6U đợtJb rZCCtvjất lâJbu, zcPs6Umãi khôfwwfvjng thấyzcPs6U khỏi,ZCCtvj Jbcô zcPs6Ugọi đfwwfvjiện cfwwfvjho fwwfvjanh, zcPs6Ugiọng azcPs6Unh zcPs6Uù Jbù, dườngfwwfvj nfwwfvjhư đZCCtvjứa trZCCtvjẻ fwwfvjnhỏ: “Ối,Jb zcPs6Uanh quêzcPs6Un mất.”

Mà Jbthực rZCCtvja ZCCtvjkhông phảizcPs6U làfwwfvj qzcPs6Uuên, afwwfvjnh cốZCCtvj ýfwwfvj nóizcPs6U nhưfwwfvj thế,Jb saJbu đóJb côfwwfvj Jbvội ZCCtvjvề kzcPs6Uý fwwfvjtúc, vzcPs6Uừa vềZCCtvj ZCCtvjđã Jbnhìn zcPs6Uthấy bzcPs6Uánh zcPs6Ukem vJbà hoazcPs6U, cZCCtvjô fwwfvjmới biếtzcPs6U Jbanh vốJbn kJbhông qZCCtvjuên. Bánhfwwfvj Jbkem lúcfwwfvj đóJb czcPs6Uhia fwwfvjcho fwwfvjmọi ngzcPs6Uười ởJb kZCCtvjý tZCCtvjúc, aZCCtvji cũfwwfvjng cườZCCtvji Jbhì hJbì ZCCtvjbảo: “NgọtJb ZCCtvjđấy!, ĐúngZCCtvj thếJb thật,ZCCtvj nfwwfvjgọt lắm,Jb hfwwfvjương vfwwfvjị ngọtzcPs6U ZCCtvjngào chZCCtvjạy tfwwfvjhẳng vZCCtvjào cfwwfvjon tim.

Lúc zcPs6Uchia tfwwfvjay, anzcPs6Uh cứfwwfvj Jbnhắc fwwfvjđi Jbnhắc lfwwfvjại: “ThZCCtvjủ Thủ,fwwfvj eJbm quênfwwfvj zcPs6Uanh đi,ZCCtvj ezcPs6Um quênJb zcPs6Uanh đzcPs6Ui… TzcPs6Uhủ Thfwwfvjủ, eZCCtvjm hãzcPs6Uy quJbên aJbnh đi….”

Mà czcPs6Uô cfwwfvjứ nhưzcPs6U mộtfwwfvj đZCCtvjứa nhócJb khóJbc lócJb fwwfvjom ZCCtvjsòm, cfwwfvjả mặtfwwfvj ZCCtvjrưng rưZCCtvjng nướcJb mắtzcPs6U, Jbtúm lấyJb vạtfwwfvj fwwfvjáo anzcPs6Uh kZCCtvjhông zcPs6Unỡ buôzcPs6Ung, hỗfwwfvjn loạJbn nhưZCCtvj tzcPs6Uhế, kJbiểu bấtJb chấzcPs6Up ZCCtvjkhông ZCCtvjrời nhzcPs6Uư Jbthế, nJbhưng ZCCtvjmà cũzcPs6Ung cóJb fwwfvjích gJbì đâu?

Có fwwfvjích gfwwfvjì nào?

Sau cZCCtvjùng Jbanh vẫJbn fwwfvjvứt bỏzcPs6U zcPs6Ucô đzcPs6Uấy thôi.

Không ZCCtvjcần côzcPs6U fwwfvjnữa Jbđấy thôi.

Thủ Tfwwfvjhủ ZCCtvjcảm fwwfvjgiác tronZCCtvjg lòngzcPs6U nzcPs6Uguội lZCCtvjạnh, fwwfvjbởi ZCCtvjvì nhớfwwfvj đếnJb nhJbững chufwwfvjyện ZCCtvjnày, lạizcPs6U lzcPs6Uàm nướZCCtvjc mắtZCCtvj ZCCtvjcô tJbuôn rơi.

Cô vẫnZCCtvj zcPs6Udùng lzcPs6Uiệu phfwwfvjáp cũzcPs6U, rZCCtvja zcPs6Ungoài ăfwwfvjn mộtfwwfvj fwwfvjbữa, safwwfvju đzcPs6Uó zcPs6Uđi xezcPs6Um liềnzcPs6U ZCCtvjtù tìzcPs6U mấyzcPs6U bfwwfvjộ phzcPs6Uim, trfwwfvjong phfwwfvjim czcPs6Uó vuzcPs6Ui buồJbn fwwfvjli hợJbp, cZCCtvjó fwwfvjbài czcPs6Ua siJbnh tửfwwfvj buồnZCCtvj thfwwfvjương, cóJb nhzcPs6Uững Jbnỗi khổfwwfvj ZCCtvjđau vậZCCtvjt lộJbn, cóJb nhữngfwwfvj đờzcPs6Ui ngườizcPs6U zcPs6Ubi aiJb, giJban nJban dzcPs6Uường nhZCCtvjư vĩZCCtvjnh vizcPs6Uễn ZCCtvjkhông cóZCCtvj zcPs6Ubờ bến.

Những lúzcPs6Uc fwwfvjnhư thfwwfvjế czcPs6Uô tựJb cảZCCtvjm thấyJb mìzcPs6Unh quảZCCtvj lzcPs6Uà Jbmay mắnZCCtvj tronJbg cZCCtvjuộc sống.

Rạng sfwwfvjáng mớiJb vJbề nJbhà, đJbã zcPs6Uthấy Kỷfwwfvj NZCCtvjam PhưzcPs6Uơng, czcPs6Uô bấtJb nJbgờ vôzcPs6U cùnZCCtvjg, ồJb zcPs6U1 tzcPs6Uiếng: “SaoZCCtvj fwwfvjanh lạfwwfvji về?”

Anh dưZCCtvjờng nzcPs6Uhư zcPs6Ucó chZCCtvjút zcPs6Ukhó chịuZCCtvj: “JbNhà anJbh, zcPs6Uanh khônJbg đượcJb zcPs6Uvề chắc?”

Bọn zcPs6Uhọ đãzcPs6U gfwwfvjiao hẹnZCCtvj rồi,zcPs6U khzcPs6Ui fwwfvjbên nàzcPs6Uo đózcPs6U tứcZCCtvj fwwfvjgiận, bêzcPs6Un kfwwfvjia ZCCtvjkhông đưzcPs6Uợc phéZCCtvjp fwwfvjnổi cáufwwfvj, thếfwwfvj ZCCtvjnên cZCCtvjô thuậnfwwfvj thefwwfvjo anZCCtvjh, hífwwfvjp mZCCtvjắt cườiJb dỗZCCtvj dJbành: ZCCtvj“Được rồi,ZCCtvj đJbược rJbồi, đưJbơng nfwwfvjhiên cZCCtvjó fwwfvjthể zcPs6Uvề chứ.”ZCCtvj Vừafwwfvj Jbquay đi,zcPs6U côZCCtvj lạizcPs6U hỏZCCtvji: “Anhfwwfvj vJbề ZCCtvjlàm gìZCCtvj thế?”

Sắc mặzcPs6Ut anzcPs6Uh cònzcPs6U tệJb fwwfvjhơn, nhJbư thểJb aZCCtvjnh ấyfwwfvj vừZCCtvja giậJbn dfwwfvjỗi ZCCtvjở cfwwfvjhỗ zcPs6Uem Jbnào vzcPs6Uề, zcPs6Ulại ZCCtvjcàng làmfwwfvj ZCCtvjcô Jbthấy tZCCtvjò mfwwfvjò Jbhơn, cònZCCtvj cózcPs6U côzcPs6U nàozcPs6U dzcPs6Uám chfwwfvjọc giậnZCCtvj aJbnh nữaZCCtvj đây?

Lúc aZCCtvjnh thậtZCCtvj Jbsự giậZCCtvjn, anJbh thườngJb khônJbg nZCCtvjói fwwfvjgì, mJbà thựczcPs6U rzcPs6Ua cJbô cũnzcPs6Ug mệtZCCtvj rồifwwfvj, fwwfvjuể fwwfvjoải lZCCtvjết zcPs6Uđi thzcPs6Uay quầnfwwfvj áo,fwwfvj lúcJb rZCCtvja mớiZCCtvj đểZCCtvj ýzcPs6U trfwwfvjên fwwfvjbàn đểZCCtvj cáizcPs6U zcPs6Ugì đófwwfvj: “GìZCCtvj thế?”

“Phim gốc.”

Anh trzcPs6Uả lờifwwfvj trZCCtvjong sựfwwfvj mấZCCtvjt fwwfvjkiên ZCCtvjnhẫn, ZCCtvjtừ béZCCtvj Jbđã Jbthế rồiJb, Jblúc nàoZCCtvj cZCCtvjũng Jbchê côJb pzcPs6Uhiền hJbà. CôJb lZCCtvjà ZCCtvjcon gzcPs6Uái, nzcPs6Uhỏ hơnfwwfvj Jbanh rZCCtvjất nhiềufwwfvj tuổJbi, lạiZCCtvj czcPs6Uứ khăzcPs6Ung khăngZCCtvj thfwwfvjích bázcPs6Um fwwfvjtheo sazcPs6Uu anhzcPs6U, lzcPs6Uại zcPs6Uthích cùzcPs6Ung Jbvới cảJb đfwwfvjám cfwwfvjon traJbi trZCCtvjèo tườngfwwfvj fwwfvjleo câyJb, ZCCtvjanh tzcPs6Uhấy chánzcPs6U fwwfvjnản vzcPs6Uới cJbái đufwwfvjôi nhỏzcPs6U nJbày lắJbm fwwfvjrồi, thếZCCtvj nênZCCtvj anzcPs6Uh nóiZCCtvj cfwwfvjhuyện vfwwfvjới czcPs6Uô chfwwfvjỉ vỏZCCtvjn vẹnJb trzcPs6Uong vzcPs6Uòng ZCCtvj3 phútZCCtvj đzcPs6Uã zcPs6Umất hếtJb cảZCCtvj ZCCtvjnhẫn nại.

Cô zcPs6Unhất thờifwwfvj vfwwfvjui zcPs6Ura mặt:Jb “Sắcfwwfvj GiớizcPs6U àzcPs6U? ZCCtvjMai ezcPs6Um gfwwfvjọi HzcPs6Uiểu TJbô zcPs6Uđến cùfwwfvjng xemZCCtvj, nJbghe nóizcPs6U Lfwwfvjương JbTriều JbVĩ tJbrong phiZCCtvjm zcPs6Ucó nJbude, ZCCtvjhe he!”

Anh đfwwfvjột nhiêZCCtvjn nJbói: “MaiJb pZCCtvjhải trZCCtvjả ngưfwwfvjời tZCCtvja rồi,Jb xJbem luJbôn hômfwwfvj nzcPs6Uay đi.”

“Hả?”

“Em tưởnJbg ZCCtvjviệc nfwwfvjày zcPs6Udễ lắmfwwfvj ZCCtvjấy? NgzcPs6Uười Jbta phảiZCCtvj ZCCtvjnể Jbmặt lắZCCtvjm mớizcPs6U cZCCtvjho mượJbn đấy.”

“Trời ơizcPs6U, KỷZCCtvj NaJbm PhươngJb Jbà, azcPs6Unh ngZCCtvjhĩ cZCCtvjách đzcPs6Ui mZCCtvjà, bâyfwwfvj gifwwfvjờ zcPs6Uem buồfwwfvjn ngủzcPs6U mfwwfvjuốn cJbhết Jbđi được,zcPs6U đểJb mazcPs6Ui xefwwfvjm nhé,zcPs6U mfwwfvjượn thfwwfvjêm fwwfvj1 ngàyfwwfvj nữaJb nhfwwfvjé, nhé?”

“Phải xzcPs6Uem trZCCtvjong hôZCCtvjm nZCCtvjay, bâzcPs6Uy gifwwfvjờ xefwwfvjm luôn.”

Xem rJba anZCCtvjh zcPs6Uấy ZCCtvjhôm nzcPs6Uay tâmZCCtvj trạZCCtvjng đúnzcPs6Ug Jblà khZCCtvjông ổnJb, đJbến chJbút việczcPs6U cJbỏn czcPs6Uon nàZCCtvjy cũnZCCtvjg khôJbng nzcPs6Uỡ giúp,zcPs6U anZCCtvjh màfwwfvj thậJbt zcPs6Usự tứZCCtvjc lênJb tfwwfvjhì quảfwwfvj lzcPs6Uà fwwfvjđáng Jbgờm vôJb cùnfwwfvjg, côJb nhăZCCtvjn nhóZCCtvj Jbôm cuộnJb phizcPs6Um, hômfwwfvj nJbay zcPs6Uxem tZCCtvjhì hJbôm nafwwfvjy Jbxem vậy.

Ai zcPs6Udè còZCCtvjn bịZCCtvj afwwfvjnh gfwwfvjiật lấy:fwwfvj “CZCCtvjhâu chzcPs6Uấu đòifwwfvj đfwwfvjá xe.”

Cô fwwfvjle fwwfvjle ZCCtvjlưỡi, thZCCtvjực ZCCtvjra câfwwfvju nóifwwfvj fwwfvjấy cònZCCtvj czcPs6Uó fwwfvjcả fwwfvj1 Jbsự tZCCtvjích đZCCtvjằng fwwfvjsau fwwfvjnữa, hồizcPs6U zcPs6Uđó anzcPs6Uh đangfwwfvj hZCCtvjọc cấfwwfvjp fwwfvj2, côZCCtvj vzcPs6Uừa Jbmới vzcPs6Uào lớpJb 1Jb, cJbả ZCCtvjđám tJbrẻ cfwwfvjon fwwfvjtâm đầzcPs6Uu ýJb hợpfwwfvj cZCCtvjhơi đùazcPs6U ởJb sZCCtvjân cỏZCCtvj bỏZCCtvj hoZCCtvjang sJbau khZCCtvju nhzcPs6Uà, mọzcPs6Ui ngZCCtvjười đaJbng dựngzcPs6U bảnfwwfvjg bJbóng Jbrổ ZCCtvjmới. Côfwwfvj Jblúc đóJb bfwwfvjé tJbí tfwwfvjẹo tJbeo, Jbmà lạiZCCtvj bậtfwwfvj nhfwwfvjanh nhzcPs6Uất, lJbao đầuZCCtvj đếnJb ZCCtvjra sfwwfvjức dựnzcPs6Ug Jbcây cộtJb bằnJbg sắt.

Cả zcPs6Uđám toàfwwfvjn fwwfvjcon traZCCtvji ồfwwfvj lênzcPs6U cườZCCtvji, Kỷfwwfvj ZCCtvjNam PhZCCtvjương cưfwwfvjời tJbo nhấtzcPs6U, còfwwfvjn khinfwwfvjh thJbường nJbói fwwfvjcô: “ChzcPs6Uâu zcPs6Uchấu đázcPs6U xe!”

Cuộn bJbăng thậzcPs6Ut sJbự hơZCCtvji nặzcPs6Ung, zcPs6Uphòng chiếuJb pZCCtvjhim zcPs6Ulại fwwfvjở ZCCtvjlầu fwwfvj3, ZCCtvjcô nzcPs6Ughe tiếngJb Jbanh khẽZCCtvj fwwfvjthở dốcJb, côJb giơJb Jbtay chọcfwwfvj chọJbc: “TaZCCtvjm ZCCtvjthiếu fwwfvjgia à,zcPs6U fwwfvjanh pJbhải lfwwfvjuyện tậpzcPs6U Jbnhiều vàZCCtvjo, cảfwwfvj ngZCCtvjày đZCCtvjừng cJbhỉ vậnJb độngZCCtvj ZCCtvjcó fwwfvj1 zcPs6Ukiểu, azcPs6Unh nJbghe tiếngZCCtvj Jbanh thởfwwfvj ấy,fwwfvj giàfwwfvj rồi.”

Anh khôfwwfvjng bựcZCCtvj màzcPs6U còJbn cười:zcPs6U “Cút!”

Đây mớzcPs6Ui làJb KỷzcPs6U NazcPs6Um Pfwwfvjhương chứ,zcPs6U zcPs6Ucô phấnJb khZCCtvjởi bfwwfvjật máyJb chiếu,ZCCtvj aJbnh giúzcPs6Up côZCCtvj fwwfvjđặt cuộnzcPs6U fwwfvjphim, Jbcô hỏi:zcPs6U “ZCCtvjSao fwwfvjanh khônzcPs6Ug zcPs6Umua cáfwwfvji máZCCtvjy cZCCtvjhiếu ZCCtvjkỹ thJbuật sốzcPs6U nhỉ?”

“Không phJbải fwwfvjem nóiZCCtvj chỉJb cfwwfvjó Jbphim fwwfvjnhựa Jbmới đượcfwwfvj fwwfvjgọi làZCCtvj điệnzcPs6U ảJbnh cònZCCtvj gìZCCtvj nữa?”

Cô từngzcPs6U nózcPs6Ui cZCCtvjâu nàzcPs6Uy à?

Chẳng nhzcPs6Uớ nữa

Trước naZCCtvjy, côZCCtvj xezcPs6Um pZCCtvjhim khôZCCtvjng thíchfwwfvj Jbcó đồZCCtvj ănZCCtvj ZCCtvjvặt bJbên cạnh,zcPs6U ngườifwwfvj tZCCtvja vàJbo rạpzcPs6U, tZCCtvjay tráifwwfvj bỏnfwwfvjg zcPs6Ungô taJby phảzcPs6Ui côfwwfvj cZCCtvja, ZCCtvjchỉ fwwfvjcó czcPs6Uô fwwfvj2 bàJbn tazcPs6Uy trắng.

Phòng chiếuZCCtvj fwwfvjphim zcPs6Utrong nhàZCCtvj rJbất nhỏ,fwwfvj nhưngfwwfvj mZCCtvjà thoảzcPs6Ui mZCCtvjái vôZCCtvj fwwfvjcùng, côZCCtvj ngồifwwfvj bZCCtvjó gốZCCtvji ZCCtvjtrên sôzcPs6U phJba, màzcPs6U aZCCtvjnh đfwwfvjang ngồiJb ZCCtvjở ghếfwwfvj ZCCtvjbên fwwfvjkia, bắtJb đầuZCCtvj cfwwfvjhâm mZCCtvjột điếufwwfvj thuốc.

Cô nJbhăn nhzcPs6Uó mặtfwwfvj mfwwfvjày: “KỷZCCtvj NaZCCtvjm Phương!”

Anh bậJbt dfwwfvjậy bfwwfvjỏ rZCCtvja ngoài.

Cô tưởngJb aZCCtvjnh đãJb ZCCtvjđi rồiJb, Jbthế nênZCCtvj fwwfvjyên tâmfwwfvj ngồiJb xeZCCtvjm tiếp

Cô hofwwfvjàn toJbàn chìJbm đZCCtvjắm vJbới tìJbnh tiJbết phiZCCtvjm, lúzcPs6Uc xJbem fwwfvjảnh trfwwfvjên báofwwfvj khôZCCtvjng tZCCtvjhể cJbảm nhậnZCCtvj rZCCtvja đượcJb JbThang DuZCCtvjy lạizcPs6U đẹZCCtvjp đếnzcPs6U thế,zcPs6U Jblúc cfwwfvjô fwwfvjấy thậtJb fwwfvjsự xfwwfvjuất zcPs6Uhiện Jbtrên màZCCtvjn hìnJbh, độtfwwfvj nfwwfvjhiên cảJbm zcPs6Ugiác nhưJb thzcPs6Uanh bảozcPs6U kiJbếm tuốfwwfvjt rZCCtvja khỏizcPs6U vỏJb Jbbao, châJbn màzcPs6Uy khófwwfvje mắJbt đậmJb sắcJb xJbuân, mềZCCtvjm mạifwwfvj thafwwfvjnh tfwwfvjhoát tựaJb mộtfwwfvj Jbnhành hfwwfvjoa đào,Jb fwwfvjphong Jbtình muôZCCtvjn ngàn,fwwfvj khôZCCtvjn Jbtả vạZCCtvjn lần.

Lúc czcPs6Uòn đangzcPs6U mzcPs6Uê mẩnfwwfvj, fwwfvjKỷ Nafwwfvjm PzcPs6Uhương vàzcPs6Uo ZCCtvjtừ lfwwfvjúc nàzcPs6Uo côfwwfvj cũZCCtvjng ZCCtvjkhông đfwwfvjể ýJb, chfwwfvjo zcPs6Uđến kZCCtvjhi aJbnh ngồifwwfvj zcPs6Uxuống sZCCtvjô fwwfvjpha, cZCCtvjô mớiJb liếcZCCtvj afwwfvjnh fwwfvj1 ZCCtvjcái: “Anhfwwfvj khZCCtvjông rfwwfvja ngoàfwwfvji à?”

Anh zcPs6Ukhông đJbáp lạfwwfvji, Jbtoàn fwwfvjbộ tZCCtvjâm zcPs6Utrí cJbô vẫnJb dzcPs6Uồn czcPs6Uả vàfwwfvjo bộJb phimfwwfvj, qZCCtvjuay rfwwfvja lạifwwfvj xfwwfvjem phZCCtvjim tJbiếp. ĐoạnZCCtvj “kzcPs6Uẹp giấy”Jb truyềnZCCtvj thuyếtzcPs6U cuốzcPs6Ui czcPs6Uùng đzcPs6Uã fwwfvjlên hìnZCCtvjh, cứZCCtvj coZCCtvji nhưfwwfvj fwwfvjcô đãzcPs6U gJbặp quZCCtvja nhiềufwwfvj pJbha fwwfvjkiểu nàyZCCtvj rồifwwfvj, nhưnzcPs6Ug vừJba xJbem đếfwwfvjn đoạfwwfvjn fwwfvjấy, vẫnzcPs6U khônZCCtvjg nzcPs6Uhịn đượzcPs6Uc khfwwfvjì khzcPs6Uì ZCCtvjbật cười.zcPs6U fwwfvjKỷ NJbam PhưJbơng độtJb nhiênfwwfvj hfwwfvjỏi: “CózcPs6U gìZCCtvj đfwwfvjáng cfwwfvjười à.”

“Độ kZCCtvjhó czcPs6Uao đấy.”Jb zcPs6UCô khJboa ZCCtvjtay mJbúa châZCCtvjn: “ThậtZCCtvj khôZCCtvjng ZCCtvjthể Jbtưởng tượngZCCtvj nổi….TzcPs6Uại ZCCtvjsao cZCCtvjó tJbhể phấzcPs6Un khởiJb tfwwfvjhế chứ?”

“Muốn thửZCCtvj zcPs6Utý không?”

“Hở?”

Không đợJbi côzcPs6U phfwwfvjản ứngfwwfvj Jblại, nJbụ hZCCtvjôn đãZCCtvj ậZCCtvjp ZCCtvjxuống, cZCCtvjô vùngfwwfvj vẫyzcPs6U: “Này,fwwfvj mùizcPs6U thufwwfvjốc lá!”

Có quỷfwwfvj mớzcPs6Ui biếfwwfvjt aZCCtvjnh Jbvừa làZCCtvjm đếnZCCtvj mJbấy fwwfvjđiếu rồiZCCtvj, fwwfvjcả ZCCtvjngười sặJbc fwwfvjmùi thuốc.ZCCtvj AnZCCtvjh khôngfwwfvj buôngZCCtvj taZCCtvjy Jbcô liJbền czcPs6Uắn tZCCtvjay anhfwwfvj, safwwfvju Jbcùng anzcPs6Uh khôfwwfvjng chịuZCCtvj đượcJb ZCCtvjđau, khôzcPs6Ung ZCCtvjthể khônZCCtvjg buông.

“Vậy Jbanh đZCCtvji đánhJb răzcPs6Ung nhé.”

Quả nfwwfvjày xofwwfvjng rồi,ZCCtvj ZCCtvjcô quJba quýtZCCtvj nóJbi: “ĐiZCCtvj đzcPs6Ui, maZCCtvju đifwwfvj đJbi, nJbhớ tzcPs6Uắm nữaJb đấy.”

Cô czcPs6Uòn pJbhải xzcPs6Uem phJbim, trướczcPs6U tiêZCCtvjn cứzcPs6U phảfwwfvji xuJba aZCCtvjnh đfwwfvji Jbcái đfwwfvjã, aZCCtvjnh ấyfwwfvj tắJbm trưZCCtvjớc nzcPs6Uay siêuzcPs6U ZCCtvjlâu, lJbại thzcPs6Uích bảnhJb chọeJb, sấyzcPs6U tfwwfvjóc cũnfwwfvjg Jbphải sấyZCCtvj đếfwwfvjn nửaJb fwwfvjngày, đợiJb afwwfvjnh tắmZCCtvj zcPs6Uxong, cfwwfvjô đfwwfvjã sJbớm xzcPs6Uuống lZCCtvjầu đJbi fwwfvjngủ rồi.

Ai mJbà zcPs6Ungờ đzcPs6Uược phifwwfvjm còfwwfvjn fwwfvjchưa xezcPs6Um hết,Jb azcPs6Unh đZCCtvjã tắZCCtvjm xoJbng rồiJb, aJbnh mặcfwwfvj bfwwfvjộ ZCCtvjáo tắfwwfvjm bôngfwwfvj bướcZCCtvj rzcPs6Ua ngoàiJb, ZCCtvjđến tófwwfvjc cũngzcPs6U fwwfvjchưa sấyJb, zcPs6Utay cònZCCtvj ZCCtvjcầm ZCCtvjkhăn lfwwfvjông, ZCCtvjvừa lazcPs6Uu ZCCtvjvừa ngồzcPs6Ui xuôfwwfvjng, côZCCtvj hoànZCCtvj Jbtoàn khôfwwfvjng lưzcPs6Uờng trZCCtvjước, zcPs6Ucó fwwfvjmuốn thoátzcPs6U cũngzcPs6U khzcPs6Uông kịp,zcPs6U Jbđành tỏZCCtvj rzcPs6Ua vẻJb mặtJb kJbhổ sở:Jb “JbKỷ ZCCtvjNam Phươfwwfvjng, eZCCtvjm mệtZCCtvj lắm.”

Nhìn dángJb vẻfwwfvj anfwwfvjh czcPs6Uó zcPs6Uhơi nổizcPs6U cZCCtvjáu, nhưngzcPs6U afwwfvjnh fwwfvjlại nfwwfvjgồi fwwfvjim bấtJb động,ZCCtvj cJbô nfwwfvjghĩ thếJb nàZCCtvjo zcPs6Uthì hôfwwfvjm fwwfvjnay cũfwwfvjng pfwwfvjhải trởJb mặtJb bzcPs6Uằng đưZCCtvjợc, czcPs6Uô đàfwwfvjnh đánhJb zcPs6Uđòn pZCCtvjhủ đầu:Jb “zcPs6UAnh rJba ngoJbài đzcPs6Ui, dZCCtvjù szcPs6Uao azcPs6Unh cũngZCCtvj zcPs6Ucó ZCCtvjchỗ fwwfvjđi mà,fwwfvj zcPs6Uem mệZCCtvjt lắmfwwfvj rồi.”

Anh nézcPs6Um khfwwfvjăn zcPs6Utắm xufwwfvjống Jbsàn, fwwfvjcô nghĩfwwfvj đợtZCCtvj nàyJb khônzcPs6Ug trzcPs6Uánh khỏfwwfvji cJbãi nhZCCtvjau tfwwfvjo zcPs6Urồi, lầnZCCtvj trướJbc côzcPs6U đZCCtvjuổi anfwwfvjh ZCCtvjra ngoàJbi, ZCCtvj2 ngườizcPs6U còzcPs6Un zcPs6Ulớn tiếnZCCtvjg zcPs6Umột trận.

Cãi nZCCtvjhau chứfwwfvj gì,fwwfvj fwwfvjcãi ZCCtvjđi, cfwwfvjô cũfwwfvjng chẳnZCCtvjg sợ,fwwfvj còfwwfvjn hunfwwfvjg hăfwwfvjng trZCCtvjợn mắtzcPs6U ZCCtvjvới anh.

Kết qfwwfvjuả azcPs6Unh khôngzcPs6U nJbói dfwwfvjù chỉzcPs6U mộtzcPs6U tifwwfvjếng, quafwwfvjy ngườifwwfvj điZCCtvj mất.

Cô thzcPs6Uở zcPs6Uphào nhẹZCCtvj Jbnhõm, xfwwfvjem tiJbếp bzcPs6Uộ phimJb, ZCCtvjLương TJbriều VĩzcPs6U tronzcPs6Ug phZCCtvjim đfwwfvjang zcPs6Urơi ZCCtvjnước mzcPs6Uắt, mộtJb ngườiJb đànfwwfvj fwwfvjông ZCCtvjnhư thếzcPs6U, vZCCtvjậy mZCCtvjà cũfwwfvjng khófwwfvjc ư.

Trong lòzcPs6Ung Jbcô oázcPs6Un trách,ZCCtvj tấtzcPs6U cảfwwfvj ZCCtvjlà Jbtại Kỷfwwfvj zcPs6UNam PhươngJb zcPs6Uphá đáZCCtvjm, hạiJb fwwfvjcô kfwwfvjhông xfwwfvjem đưJbợc phzcPs6Uần đầuzcPs6U, đfwwfvjến đoạfwwfvjn cảmZCCtvj xJbúc nhấtZCCtvj thìJb lạJbi hoànJb toàZCCtvjn khôngZCCtvj cózcPs6U fwwfvjcảm gifwwfvjác gì.
(Jb*chú1: ơ…Jb Jb“đoạn ZCCtvjkẹp giJbấy” trZCCtvjuyền thuyếtfwwfvj ZCCtvjở ZCCtvjtrên, tzcPs6Uớ nézcPs6Um cảfwwfvj raw fwwfvjlên, bạnJb nàzcPs6Uo xzcPs6Uem zcPs6USắc GiớizcPs6U rồizcPs6U ắtfwwfvj zcPs6Uhiểu, màJb bzcPs6Uạn nfwwfvjào tòZCCtvj mfwwfvjò làzcPs6U cáifwwfvj gfwwfvjì tfwwfvjhì đâyZCCtvj “传说中的回形针Jb” tớzcPs6U khôngZCCtvj xJbúi bẩyfwwfvj kíchJb fwwfvjthích truyềnfwwfvj báZCCtvj fwwfvjgì đâuJb nhZCCtvjớ, Jbvì fwwfvjphim Jbvì fwwfvjtruyện nóJb đềZCCtvj cậJbp ấfwwfvjy fwwfvjmà XD)

(*chú2: ngoại trfwwfvjuyện nàyzcPs6U xảyZCCtvj rZCCtvja vàoZCCtvj lzcPs6Uúc nZCCtvjào ZCCtvjấy zcPs6Uhở? TzcPs6U_T tớfwwfvj cũngfwwfvj khôngZCCtvj fwwfvjrõ nữa,fwwfvj dùfwwfvj đãZCCtvj hỏfwwfvji hafwwfvjn tieba nhưng mọizcPs6U người cũngfwwfvj fwwfvjmù mờzcPs6U Jbnhư cJbhúng Jbta zcPs6Ucả thôi)

 

3.

Ai zcPs6Umà biếfwwfvjt tạZCCtvji safwwfvjo hômZCCtvj fwwfvjđấy tôifwwfvj lạiJb say? 

 

 

Hôm đZCCtvjó fwwfvjuống zcPs6Uđến sazcPs6Uy Jbmèm, tazcPs6Uy TráczcPs6U zcPs6UNhĩ Jbsau cùZCCtvjng cfwwfvjòn óizcPs6U rzcPs6Ua máZCCtvju, tzcPs6Uôi địZCCtvjnh láifwwfvj Jbxe đưJba cậuZCCtvj tJba đếnJb bệnhJb viện,zcPs6U nhưfwwfvjng lạJbi bịZCCtvj fwwfvjcả đámJb anzcPs6Uh efwwfvjm caZCCtvjn ngănJb, bảfwwfvjo tôiZCCtvj ngộZCCtvj nhZCCtvjỡ gặfwwfvjp cảfwwfvjnh szcPs6Uát thzcPs6Uì zcPs6Usao, tộifwwfvj nàfwwfvjy ZCCtvjlà tộzcPs6Ui láizcPs6U xZCCtvje zcPs6Usau khJbi rượuJb bzcPs6Uia đấzcPs6Uy. MJbà nếzcPs6Uu khôngzcPs6U Jbbị cJbảnh Jbsát fwwfvjsờ gáZCCtvjy, tfwwfvjhì cũngzcPs6U khôngJb Jbnên láiJb xZCCtvje zcPs6Ulúc uốngJb say.

Cả lũzcPs6U bọnJb zcPs6Utôi đâyfwwfvj Jbđều fwwfvjlà nZCCtvjhững côngfwwfvj ZCCtvjdân biJbết tuâZCCtvjn thủZCCtvj luậtZCCtvj pJbháp, đươngJb nhiêZCCtvjn khôngZCCtvj thzcPs6Uể mạozcPs6U hiểJbm Jblái zcPs6Uxe lúzcPs6Uc sZCCtvjay đểzcPs6U bịZCCtvj cảnhfwwfvj fwwfvjsát fwwfvjchộp đưJbợc, tzcPs6Uhế nzcPs6Uên đànhJb gZCCtvjọi Jbcho 12zcPs6U0, xJbe cfwwfvjứu Jbthương látJb fwwfvjsau đãJb đếnZCCtvj đJbón ZCCtvjTrác Nhfwwfvjĩ đi.

Về chuyJbện dạfwwfvj dàyJb TrácJb NhĩZCCtvj chảyZCCtvj mfwwfvjáu ấyfwwfvj ZCCtvjà, thzcPs6Uật Jbsự ZCCtvjlà tôzcPs6Ui phảZCCtvji xizcPs6Un fwwfvjlỗi ZCCtvjcậu tJba rồiZCCtvj. Tốifwwfvj Jbđó tôiZCCtvj Jbvùi fwwfvjđầu uốfwwfvjng rượfwwfvju gZCCtvjiải sJbầu, lạiZCCtvj thZCCtvjêm bênfwwfvj cạnhJb ZCCtvjcó ZCCtvj1 fwwfvjlũ mùfwwfvj qJbuáng chúcfwwfvj tụngJb khôzcPs6Ung ngzcPs6Uừng, uốngZCCtvj saJby lfwwfvjúc nàZCCtvjo fwwfvjcũng Jbkhông bzcPs6Uiết nữaJb. SaZCCtvju cJbùng ZCCtvjtôi còzcPs6Un muốnfwwfvj ZCCtvjuống mộtfwwfvj mìnhfwwfvj, TrácZCCtvj NhzcPs6Uỉ bảo:zcPs6U ‘ĐượczcPs6U thôzcPs6Ui, biếtJb cfwwfvjậu khônzcPs6Ug tzcPs6Uhoải máifwwfvj rồi,ZCCtvj ZCCtvjly nàyZCCtvj tZCCtvjôi mờizcPs6U cậu.”

Cậu Jbta bìnZCCtvjh tZCCtvjhường cũnzcPs6Ug chỉfwwfvj uZCCtvjống fwwfvjở mJbức hfwwfvjơn fwwfvj1 chaZCCtvji thôizcPs6U, hJbôm đóJb gắZCCtvjng gượngZCCtvj đượcZCCtvj đJbến Jb2 chaizcPs6U, czcPs6Uũng cofwwfvji nhzcPs6Uư zcPs6Ubiết trọzcPs6Ung nfwwfvjghĩa khzcPs6Uí rồi.

Tay nàzcPs6Uy lúcfwwfvj uốngfwwfvj saJby rồiZCCtvj thfwwfvjì lạzcPs6Ui bfwwfvjắt đfwwfvjầu kêzcPs6Uu lzcPs6Ua gJbào tJbhét: “KhôngZCCtvj pZCCtvjhải ThủJb ThủZCCtvj Jbsinh cozcPs6Un trJbai rồifwwfvj zcPs6Uà, cậfwwfvju đaJbu lònzcPs6Ug ZCCtvjcái nỗfwwfvji gZCCtvjì nữfwwfvja? ZCCtvjTôi kJbiếm czcPs6Uho cfwwfvjậu zcPs6U8 eZCCtvjm fwwfvj10 zcPs6Uem đẻfwwfvj đượzcPs6Uc nzcPs6Uuôi đượfwwfvjc, đểJb mấyzcPs6U zcPs6Uem ấyZCCtvj siJbnh czcPs6Uho cậuJb ZCCtvj1 zcPs6Utá nfwwfvjhé, cậfwwfvju thJbích coJbn zcPs6Utrai fwwfvjcó cJbon zcPs6Utrai, ZCCtvjthích ZCCtvjcon gJbái cJbó cofwwfvjn gái!”

Tôi vừaZCCtvj zcPs6Unghe xonfwwfvjg, đzcPs6Uã cảmJb thấyfwwfvj mezcPs6Un rượJbu dzcPs6Uội lênZCCtvj đJbầu, fwwfvjbật dậfwwfvjy hJbất fwwfvjtung zcPs6Ucả bàn,zcPs6U ZCCtvjđám ngườfwwfvji xuzcPs6Ung qZCCtvjuanh liềzcPs6Uu mạnzcPs6Ug cazcPs6Un nZCCtvjgăn. Tôfwwfvji phZCCtvjải đánhJb zcPs6Ucho thằngfwwfvj ôzcPs6Un cfwwfvjon nfwwfvjày mộtJb trận,fwwfvj fwwfvjkết ZCCtvjquả cZCCtvjả ngườifwwfvj cậuzcPs6U tfwwfvja xifwwfvjêu vẹo,fwwfvj nzcPs6Uôn fwwfvjra nJbgay mộZCCtvjt Jbbãi máu.

Được Jblắm, tôzcPs6Ui kJbhông tfwwfvjhèm chZCCtvjấp fwwfvjôn Jbcon, tzcPs6Uôi Jbđưa cậzcPs6Uu Jbta ZCCtvjtới bfwwfvjệnh viZCCtvjện vậy.

Lúc fwwfvjxe cứzcPs6Uu tzcPs6Uhương đZCCtvjến, cậuZCCtvj tfwwfvja tJbay cònfwwfvj đangfwwfvj cắJbm ốJbng fwwfvjtruyền vẫnzcPs6U zcPs6Ucố nífwwfvju taZCCtvjy tôifwwfvj, chânJb thzcPs6Uành sfwwfvjâu sắcfwwfvj nóizcPs6U: “fwwfvjCon trzcPs6Uai cũnzcPs6Ug Jbđược zcPs6Urồi, czcPs6Uon tfwwfvjrai czcPs6Uũng tốtzcPs6U mà,fwwfvj sZCCtvjao cậJbu lạiJb kZCCtvjhông tJbhích coZCCtvjn tfwwfvjrai chứ?”

Có czcPs6Uon trZCCtvjai đểZCCtvj làmfwwfvj cáfwwfvji gìJb nfwwfvjào zcPs6UCon gáifwwfvj khônfwwfvjg pZCCtvjhải tfwwfvjốt fwwfvjhơn à!

Sinh đJbẻ cóZCCtvj ZCCtvjkế hoạcZCCtvjh bZCCtvjây gzcPs6Uiờ khôngJb cZCCtvjho phépJb Jbđẻ zcPs6Uđứa tJbhứ ZCCtvj2, nZCCtvjếu kfwwfvjhông tôiZCCtvj Jbcó cfwwfvjần phJbải khổJb thếfwwfvj ZCCtvjnày kZCCtvjhông hả?

Vả lzcPs6Uại tfwwfvjôi ZCCtvjdỗ dfwwfvjành cZCCtvjô ZCCtvjấy fwwfvjsinh zcPs6Ucho đứazcPs6U zcPs6Ucon dZCCtvjễ fwwfvjlắm đấZCCtvjy à?fwwfvj TJbôi dỗZCCtvj fwwfvjngon dỗzcPs6U fwwfvjngọt cfwwfvjô ấyZCCtvj zcPs6Uđến cảzcPs6U Jb1 fwwfvjnăm cóZCCtvj lẻzcPs6U fwwfvjrồi đấy,Jb chỉJb moZCCtvjng mỏZCCtvji fwwfvjcô ấyzcPs6U sifwwfvjnh cZCCtvjho ZCCtvjtôi zcPs6U1 đứazcPs6U coJbn gáJbi, thZCCtvjế màZCCtvj kếtZCCtvj quZCCtvjả lạzcPs6Ui lzcPs6Uà coZCCtvjn trai!

Tôi cZCCtvjòn gìzcPs6U fwwfvjđau lònzcPs6Ug fwwfvjhơn không?

Ông Jbbà nộzcPs6Ui ngzcPs6Uhe fwwfvjnói làzcPs6U coZCCtvjn trafwwfvji, tzcPs6Uhì hàJbi lfwwfvjòng lắZCCtvjm, fwwfvjkhỏi phảizcPs6U nóifwwfvj, gJbiống hệtfwwfvj nhfwwfvjư cfwwfvjó đượcZCCtvj đứafwwfvj cháZCCtvju fwwfvjđích fwwfvjtôn rồZCCtvji Jbthì vạnZCCtvj sựJb đềufwwfvj thỏaZCCtvj mãnzcPs6U, tZCCtvjôi czcPs6Uó zcPs6Ucố bZCCtvjảo côJb ZCCtvjấy sizcPs6Unh thêmZCCtvj đứafwwfvj ZCCtvjnữa tzcPs6Uhì đếJbn cảzcPs6U vJbiện trợJb fwwfvjbên ngoZCCtvjài cZCCtvjũng chẳngZCCtvj cZCCtvjòn ai.

Tôi cfwwfvjó zcPs6Udễ dànzcPs6Ug gìzcPs6U khôzcPs6Ung hảJb tôi?

Mượn zcPs6Urượu tiêzcPs6Uu sầJbu, fwwfvjsầu thêzcPs6Um sầufwwfvj, rượuJb ZCCtvjngấm rufwwfvjột sầzcPs6Uu, quảZCCtvj tZCCtvjhật, ngườizcPs6U sầufwwfvj ZCCtvjcó zcPs6Urượu sầu.

Tôi cònZCCtvj cfwwfvjhưa ófwwfvji máfwwfvju đấyzcPs6U, cậufwwfvj tZCCtvja fwwfvjđã fwwfvjói mJbáu rồi.

Đợi ZCCtvjđến lúJbc cậuzcPs6U Jbta đẻfwwfvj coZCCtvjn traizcPs6U, tôifwwfvj thfwwfvjể nàJbo cũfwwfvjng cZCCtvjhuốc cậuzcPs6U tzcPs6Ua bữafwwfvj nữa.

Để Jbcậu ZCCtvjói máJbu chJbo màfwwfvj xem!

*chú: ZCCtvjHE zcPs6Uđấy cácJb cậfwwfvju zcPs6Uạ ╮( ̄▽ ̄”)