You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiếunkK7 44zXQuân cườiBwJC nói:nkK7 “XemBrRc nào,BrRc catkThích tổBrRcng ccatkòn giảcatk vờcatk hồBwJC đ44zXồ nữaBwJC, cò44zXn KnkK7ỷ NBrRcam PhươnnkK7g ncatkào nBrRcữa? ChínBrRch l44zXà Kỷ44zX BwJCtam cônkK7ng tử,BrRc ccatkhỉ cầcatkn c44zXậu tBwJCa nói44zX catk1 catkcâu nkK7thôi, tôicatk đảmnkK7 bảocatk chcatkú thnkK7uận buồnkK7m xuBwJCôi gió.”

Thích nkK7Phi Phàcatkm BwJCcó nkK7ý BrRclắc đầu:44zX “KhónkK7 đBwJCấy, kBwJChó nhBrRcư lênBwJC trờiBrRc ấy,BwJC BwJClàm sacatko m44zXà mBwJCượn đượBrRcc 44zXdanh nBwJCghĩa cnkK7ủa cậuBwJC tBwJCa 44zXbây giờnkK7?” ĐBwJCổng Thiếu44zX Qucatkân nkK7chừng nhBwJCư 44zXđã BrRcuống catkđến saBwJCy m44zXèm, nkK7đôi mắtBwJC liBwJCm d44zXim nkK7hằn tBrRcơ máu,catk catktay mânBrRc catkmê chBwJCặn gácatkc đũcatka BwJCbằng ngọcBrRc, nkK7mồm nkK7thì nói:nkK7 “NgườiBrRc a44zXnh eBrRcm 44zXà, cácatki nnkK7ày làBrRc tBrRchuộc vànkK7o vậnBwJC 44zXmay 44zXthôi. BwJCTôi nóBrRci chúnkK7 nghenkK7, conkK7n đường44zX củankK7 KỷnkK7 BwJCNam PhưBwJCơng, ngưcatkời tầ44zXm thưBrRcờng khôngnkK7 BwJCđi nổBrRci đâBrRcu.” ThíBwJCch Phcatki Phà44zXm BrRcthấy lờiBwJC catkanh tBrRca nBwJCói c44zXó ý44zX tứ,44zX lnkK7iền vộiBrRc vàngBrRc chắBwJCp taBwJCy: “catkAnh Đổng,BwJC nnkK7ếu n44zXhư ancatkh đcatkã chịu44zX giBrRcúp eBwJCm catkqua catkđược pnkK7hen nàyBwJC, BrRcem catkdù thịcatkt nátBwJC xươBwJCng tan44zX, nkK7máu ccatkhảy đBwJCầu rnkK7ơi, cũ44zXng nguyệnnkK7 g44zXhi n44zXhớ ân44zX đứcnkK7 cBrRcủa anh.”

Đổng T44zXhiếu QuâBwJCn BrRcphá l44zXên cBrRcười, cócatk ýBwJC thừBwJCa nướcBwJC nkK7đục thảnkK7 câuBwJC: “Thcatkì catkcậu BrRccứ đoáBrRcn catkxem, tBrRcay Kỷ44zX 44zXNam P44zXhương nàBwJCy thíchBwJC 44zXnhất cBrRcái gì?”

Thích PBwJChi PhàmBwJC BrRcbuột miệnBwJCg hỏi:nkK7 “TiềnBrRc à?”

Đổng nkK7Thiếu QuânnkK7 nkK7lắc đầBrRcu nhnkK7ư tBwJCrống bỏi:BwJC “T44zXaynày màcatk tcatkhiếu tiềBwJCn à?”44zX ThBrRcích PhBwJCi catkPhàm lạBwJCi đBrRcoán thêBrRcm vàiBrRc thứcatk: “ĐồnkK7 cổ?nkK7 ha44zXy th44zXư họa?44zX” ĐồBwJCng ThiếuBwJC QuânBrRc vẫ44zXn chcatkỉ lắ44zXc đầu44zX, BrRcthần BwJCbí nhnkK7ìn chằcatkm chBrRcặp catkvào T44zXhích PnkK7hi Phàm,nkK7 hỏi:44zX “ChúnkK7 kBrRchông biếtnkK7 vìBrRc sBrRcao nkK7tay KBwJCỷ ta44zXm côngBrRc tcatkử nàcatky lại44zX hBwJCay xuấBrRct hiệnBrRc 44zXở catkchỗ 44zXchúng 44zXta ư?”

Thích nkK7Phi BwJCPhàm rcatkối bBwJCời, ĐổBrRcng ThinkK7ếu QuâBwJCn cưcatkời khà44zX khcatkà tnkK7hấp giọngcatk nóBwJCi: “Bởicatk vìBwJC c44zXậu tBrRca BwJCcó thứBrRc BrRcxem nhnkK7ư BwJCbảo bốiBrRc đểnkK7 BrRcở đây—catk—cậu tBwJCa ởBrRc n44zXông tranBwJCg CảnhBrRc nkK7Miên cBwJCó catk1 c44zXăn biệtBwJC thựnkK7, BrRcnày 44zXnhé, BwJCchỗ catkđó mớBwJCi làcatk n44zXơi đứBrRcng BrRcđầu thàBwJCnh phốBwJC ncatkày. NữnkK7 chBwJCủ nhâBwJCn của44zX c44zXăn biệtnkK7 44zXthự nkK7đó, chậc44zX BrRcchậc, đẹpcatk đến44zX nỗiBwJC phoncatkg cBrRcảnh nkK7cả khnkK7u CảnhnkK7 Miê44zXn cũnBwJCg khônBrRcg bìnkK7 được.”

Thích BwJCPhi PBrRchàm khôngcatk cnkK7ho làBrRc nhcatkư vậcatky: nkK7“Kỷ NaBrRcm PhưnkK7ơng ởBrRc đâcatku BwJCmà chẳn44zXg bcatkao vànkK7i c44zXô chứ?catk NếnkK7u catkđám phụcatk BrRcnữ BwJCđó nkK7mà thcatkuyết phBwJCục được44zX cậuBwJC tacatk, thếBrRc thìcatk catkcòn gBwJCì bằngBwJC nữa.”

Đổng ThiếuBwJC QunkK7ân phấcatkt nkK7tay: “KhônBwJCg giố44zXng nh44zXau catkđâu, người44zX nà44zXy nkK7thì kBwJChác, BrRcKỷ NankK7m PhưnkK7ơng khôngBwJC biếBrRct đãBrRc tốn44zX bacatko catknhiêu lònkK7ng dcatkạ BrRcmới d44zXành đượcatkc—-Ôi, ccatkhú khônnkK7g biếtcatk đâBrRcu, BrRchồi mnkK7ới bắtBrRc đầucatk 44zXthì BwJCcứng đầcatku như44zX nBwJCgựa hcatkoang ấy,nkK7 BrRcđập 44zXđồ đốt44zX nBrRchà BrRcrạch cổcatk BrRctay cắnBwJC thủy44zX 44zXtinh, catkcó lầ44zXn sunkK7ýt nữa44zX nkK7là khôcatkng cứunkK7 nnkK7ổi, ngnkK7he nkK7nói catkcòn BwJCuống cả44zX nkK7bình thuốBwJCc tẩynkK7 cơBwJC màBrRc, sacatku cBwJCùng 44zXlúc bá44zXc s44zXĩ rửaBwJC ruộnkK7t cũncatkg kh44zXông dáBrRcm hnkK7o hBrRce gì,catk nkK7chú cũnnkK7g catkbiết BrRctính khBwJCí BwJCcủa nkK7Kỷ Na44zXm Phươngcatk rồicatk BwJCđấy, nkK7ai d44zXám cBwJChọc vBrRcào chứcatk. MàBrRc 44zXcô nànBwJCg đBrRcó…” ABrRcnh catkta BrRclắc đầunkK7: “NếuBwJC k44zXhông pcatkhải ngườcatki xu44zXng qua44zXnh catkthấy nBwJCóng ruộtcatk, phátBrRc hiệBwJCn kịp44zX thờBwJCi, khôcatkng ch44zXừng đBrRcã tcatkhật catksự nkK7trở nkK7thành hồn44zXg nhnkK7an bBwJCạc mệnh44zX rồinkK7. BwJCMà Kỷ44zX BrRcNam PhươngnkK7 cũnBrRcg nhịBwJCn nhiề44zXu, mặnkK7c knkK7ệ cBrRcô nàBwJCng BwJClàm loạn,catk catkđập hnkK7ết catkđồ đạc44zX l44zXại BrRcmua đồ44zX mớBrRci ch44zXo catkcô tBrRca đBwJCập, cónkK7 44zXlà vàn44zXg 44zXlà bạcatkc gìcatk, BrRcbất lucatkận nkK7là cá44zXi gìBwJC, catkcô BwJCnàng 44zXmuốn cáBrRci BrRcgì thìBrRc nkK7đưa BrRccái đó,nkK7 đưaBrRc BwJCcái gcatkì c44zXô BrRcnàng đậpnkK7 c44zXái đcatkó. BrRcĐến scatkau nàcatky cónkK7 lẽ44zX c44zXô BwJCta cũBrRcng nnkK7ghĩ th44zXông s44zXuốt rồi,BrRc catkmột catkthời gBrRcian BrRccũng lắncatkg xuống.”

Thích PhBrRci nkK7Phàm nghnkK7e màBrRc đờBwJC đẫBwJCn, hnkK7ỏi: “ThếnkK7 lBwJCà thBrRcế nào?”

Giọng ĐổnnkK7g Thiếucatk QBwJCuân càngcatk trầcatkm catkthấp: “CôBwJC ấnkK7y vốn44zX catkcông catktác ởBrRc catkmột côngnkK7 tcatky BwJCthương m44zXại nướccatk nkK7ngoài, nkK7giám đBwJCốc BwJCbên catkđó vìBwJC vấ44zXn đềcatk hạBrRcn ngạchcatk xuấtnkK7 ncatkhập kBrRchẩu mcatkà pBrRchải BrRcnhờ BwJCcậy BrRcđến KBrRcỷ Ncatkam Phương.BrRc KhBrRcó kBrRchăn lắmnkK7 mớcatki catkmời đưcatkợc KỷnkK7 tankK7m cBwJCông BrRctử ăBwJCn cơcatkm, h44zXôm đónkK7 tinkK7ếp kháchBwJC cũngBwJC nkK7có mặt44zX 44zXcô nnkK7àng, vBrRcốn dBwJCĩ ngồicatk 44zXở vịcatk trícatk BrRccuối cù44zXng, ankK7i ngờ44zX lạicatk BwJClọt đư44zXợc vàonkK7 mắtBrRc xBrRcanh củnkK7a Kcatkỷ catkNam PhưBwJCơng. BrRcMà ngườiBrRc phụBwJC catknữ nàynkK7 cnkK7ái gcatkì cũnnkK7g khnkK7ông chBrRcịu, nkK7hoàn tocatkàn khnkK7ông catkthèm ncatkhìn đếnBrRc Kỷcatk Ncatkam PhươnkK7ng, BrRcchú nócatki xe44zXm nếunkK7 đổiBrRc s44zXang ngườcatki phụBwJC 44zXnữ khácBwJC, aBwJCi mBrRcà chẳcatkng đổBwJC gụcBrRc trước44zX nhcatkà trưcatkớc BrRcxe trBwJCước tiềnnkK7 BrRccủa KnkK7ỷ tBrRcam côBwJCng tửBwJC cBwJChứ, cnkK7ô tBwJCa lạicatk hnkK7oàn to44zXàn 44zXkhông ccatkoi nkK7ra gìBwJC, đếncatk s44zXau nkK7cùng knkK7hông cònnkK7 cáchBwJC nào,BrRc mớinkK7 bảcatko 44zXthôi nkK7việc, địnhBwJC bỏBrRc mặnkK7c BwJCđấy mànkK7 điBwJC. V44zXề sankK7u khônnkK7g ngnkK7ờ tcatkay giámBrRc catkđốc bêBrRcn đnkK7ó lạiBwJC chcatko catkra catkmột kế44zX BrRchạ nkK7sách, 44zXcô n44zXàng b44zXị chBwJCính ôBrRcng chcatkủ củaBwJC mìnhBwJC bánnkK7 đứnkK7ng, nkK7liệu BrRccó tnkK7hể kcatkhông ầmBrRc BwJCĩ catkkhông?” ancatkh BrRcta khẽ44zX giọngBwJC, đcatkơn BwJCgiản nó44zXi vài44zX câ44zXu bênkK7n 44zXtai Thcatkích PBrRchi Phàmcatk, mnkK7ột taBrRcy bBrRcụm miện44zXg BrRckhì khìcatk cười.BwJC Thíccatkh Phcatki PhnkK7àm lạBrRci kh44zXông c44zXười đcatkáp l44zXại, catkchỉ nói44zX: “Vậy44zX tcatkhì thâcatkm độcnkK7 catkquá, cũn44zXg nkK7không snkK7ợ BwJCto chuyệnnkK7 sao?”

Đổng ThiếuBwJC QuBwJCân ngọnkK7ng catknghịu nnkK7ói: “ChuyBwJCện gì44zX ccatkó thBrRcể nkK7làm t44zXo nàBwJCo? Gạ44zXo đã44zX thànhcatk cơ44zXm rồiBwJC, côBwJC tBwJCa cBrRcó muốnBrRc gcatkây 44zXchuyện cũngcatk cBwJChỉ BwJCgây đượcnkK7 catkvới KỷnkK7 catkNam Ph44zXương th44zXôi, màBrRc cũng44zX lạnkK7, cBrRchẳng cầncatk biết44zX cnkK7ô tnkK7a thếnkK7 nàonkK7, K44zXỷ 44zXNam PhươnBrRcg cũ44zXng 44zXchín bỏBwJC l44zXàm nkK7mười theBrRco.” anBrRch tnkK7a BrRclắc đầnkK7u chặcBwJC lưnkK7ỡi: “ThếnkK7 nê44zXn chỉBwJC cBwJCần catkcô nàng44zX mởBrRc miệngnkK7 thôi,BrRc Kỷ44zX NnkK7am PhươnkK7ng làm44zX gnkK7ì nkK7có chu44zXyện kh44zXông theoBwJC. BrRcCũng BrRclà vỏBwJC qcatkuýt dBwJCày BrRccó mBwJCóng 44zXtay nhọn,nkK7 cậnkK7u nó44zXi xecatkm, t44zXay KBwJCỷ NaBrRcm BwJCPhương đóBrRc tBrRchật scatkự muốnnkK7 cáBwJCi gì44zX BwJCcó cáiBwJC đấy,BrRc chỉBrRc BrRcthiếu điềunkK7 ccatkòn háiBrRc cả44zX BrRcsao catktrên trờcatki xcatkuống 44zXdụ ngưBwJCời đẹpnkK7 ccatkười ấy,BwJC nămcatk ng44zXoái chỉBrRc vìBwJC mộtcatk ccatkhậu hcatkoa, chúcatk catkkhông BrRcchứng kiếnBrRc BrRcchứ, ch44zXậc chậc,nkK7 ginkK7ày vòBrRc BwJCcon n44zXhà ngBwJCười BwJCta đếnBrRc nỗi44zX ngườicatk ngựBwJCa chổngnkK7 vnkK7ó lêncatk trời,BrRc su44zXýt 44zXnữa thnkK7ì gnkK7ọi cảnkK7 mấBwJCy giánkK7o BwJCsư trường44zX 44zXnông ngnkK7hiệp BwJCđến.” Ncatkói đếnBrRc đây44zX độtcatk nhiênkK7n aBrRcnh nkK7ta vỗBwJC catkvai T44zXhích catkPhi BwJCPhàm: “ÀBrRc nkK7đúng rồi,BwJC côBwJC nànkK7ng cũcatkng tốBwJCt nghiệpBrRc đạiBrRc họcBwJC NankK7m KBrRcinh catkmà BrRcra, BrRcvừa hcatkay chcatkú catkcó thBwJCể nh44zXờ vảBwJC bạcatkn BrRchọc cũnkK7 nhé.”

Thích Pcatkhi Phàmcatk BwJCnghe đếnBrRc câu44zX ấy44zX, k44zXhông hi44zXểu vnkK7ì 44zXsao ti44zXm lạinkK7 giậtBrRc 44zXthót nkK71 cáiBwJC, nkK7chỉ ngBrRche ĐổngBrRc Thicatkếu QBwJCuân đắcatkc 44zXý bảcatko: “CnkK7ô KiBrRcều tiểBrRcu thưcatk nà44zXy nBrRcăm đóBwJC lú44zXc còBwJCn catklàm ởnkK7 nkK7công tcatky thnkK7ương mnkK7ại, nkK7có nnkK7ợ anBwJCh 44zXcả nnkK7hà tôi44zX catkmột mónnkK7 ncatkợ âncatk BrRctình, BwJCthế nkK7nên đốBrRci vớnkK7i nkK7tôi cũnkK7ng ccatkó vàcatki pBwJChần kBwJChiêm nhường.BrRc Ch44zXú e44zXm nànkK7y, ccatkái nàyBrRc cBwJCoi 44zXnhư snkK7ố chcatkú đỏBwJC, 44zXanh đâ44zXy p44zXhải gáccatk thể44zX diệncatk sankK7ng mBwJCột bêcatkn, giớcatki thiệuBwJC cBwJCô 44zXấy chnkK7o chBwJCú, cònnkK7 catknhững việBrRcc kcatkhác, phảiBrRc xnkK7em sốBwJC cBwJChú t44zXhế nà44zXo vậy.”

Thích PnkK7hi Phàm44zX mừng44zX vucatki khôcatkn siếtcatk, nkK7chỉ nkK7biết BrRcnâng 44zXly cụncatkg cốBrRcc nó44zXi lờnkK7i cảmBwJC ơnBwJC. Cậucatk catkvà Đổn44zXg BrRcHiểu QnkK7uân quacatkn h44zXệ catklàm BrRcăn đ44zXã bankK7o nBrRchiêu nănkK7m, BrRcmà ĐổngnkK7 HiểnkK7u QnkK7uân c44zXũng khôBrRcng BwJCgạt cậu,44zX qBrRcua mấynkK7 ngàyBwJC, anBwJCh tnkK7a đãBwJC gọiBrRc điệnBwJC đến:nkK7 “KhóBrRc lắBwJCm cônkK7 ấycatk mới44zX đồnnkK7g ýBwJC nkK7đấy, tô44zXi hẹnnkK7 cônkK7 ấcatky chiềuBrRc catk4 gnkK7iờ BwJCở quánnkK7 tnkK7rà ĐịBwJCch BwJCTrần nkK7Hiên rồiBwJC đấy,44zX thửBrRc vậncatk mankK7y BwJCcủa nkK7mình đBwJCi nhé.”

Thích P44zXhi PhànkK7m catk3 giBrRcờ rnkK7ưỡi đBrRcã đếncatk Địch44zX TrầnkK7n HiênBwJC, bankK7o nă44zXm lnkK7ăn catklộn ởcatk thươnkK7ng trưBrRcờng, chuBrRcyện gì44zX cũBwJCng từn44zXg gặcatkp qcatkua rồ44zXi, BrRcnhưng 44zXmấy câunkK7 truyệnBwJC ph44zXiếm củnkK7a ĐổBwJCng ThinkK7ếu Qu44zXân, dườngBwJC nhưcatk kBrRchiến cnkK7ậu trởnkK7 BrRcnên tBwJCò mònkK7. ĐBrRcổng Th44zXiếu QunkK7ân đếnBwJC muBwJCộn 44zXhơn, nhưncatkg cũnnkK7g chỉcatk 44zXđến trướccatk gi44zXờ nkK7hẹn nkK7tầm 1nkK75 ph44zXút, nkK7anh tcatka nhnkK7ìn đồn44zXg hồ,nkK7 cónkK7 catkchút tnkK7ự catkgiễu: “Xe44zXm nhưBwJC cũng44zX nể44zX mặtnkK7 KỷBwJC NankK7m PhươngnkK7, BwJCnghe nnkK7ói KỷBrRc tnkK7am côngcatk BrRctử BwJCmỗi lầnnkK7 catkvề đây,44zX đầunkK7 tiênBrRc ởcatk sBwJCân BwJCbay phảicatk gBwJCọi đBwJCiện bcatkáo trướccatk ch44zXo côBwJC ấy,catk bằngBwJC nkK7không thìnkK7 khnkK7ông qu44zXa nBwJCổi cửacatk đâu.”

Thích nkK7Phi catkPhàm khôngBrRc kìcatkm đượcBrRc bậtnkK7 cưcatkời, nóiBrRc: catk“Cái nBwJCày cBrRchỉ sợnkK7 catklà giBrRcả, ancatkh chỉ44zX g44zXiỏi nBwJCói 44zXmóc ngườ44zXi catkta thôi.”

“Là thậcatkt BrRcđấy, chúBwJC chưaBwJC BwJCthấy b44zXộ dạngcatk KBwJCỷ NaBwJCm PhươnnkK7g 44zXthôi, cócatk 44zXlần tnkK7ôi vànkK7 BrRccậu BrRcta uốBwJCng sBrRcay, ccatkậu đ44zXoán 44zXxem nkK7tay BwJCnày nói44zX gì,44zX cậunkK7 nkK7ta bảnkK7o tBwJCôi cnkK7ô vnkK7ợ bênnkK7 nàyBwJC BrRckhông giốncatkg 44zXngười khBrRcác gcatkì cảBrRc, đếcatkn tBwJCiền catkcủa cậucatk BrRcta mcatkà cũng44zX k44zXhông thèBrRcm 44zXbận tânkK7m. catkChú ngnkK7he câuBwJC ấcatky, truycatkền rnkK7a ngoBwJCài catkai dácatkm tiBrRcn chứ.”

“Vợ nkK7Kỷ BrRcNam Phươn44zXg khônkK7ng phảiBwJC l44zXà cBwJCon gácatki nkK7nhà nkK7nào đBwJCó sao?”

“Đúng th44zXế, nkK7tên lnkK7à BrRcThủ Thủ,BwJC BwJCso vớnkK7i Kỷ44zX NnkK7am 44zXPhương lcatkà mônBwJC BwJCđăng hộBwJC đối,BwJC nBrRcgười BrRccũng xincatkh đẹp,44zX nhưng44zX 44zXmà catkKỷ Na44zXm PhưBrRcơng đểcatk BwJCcô 44zXta BwJCở 44zXBắc K44zXinh catkmà BwJCchẳng đoái44zX hoànkK7i gì,nkK7 đến44zX thnkK7ể diBrRcện của44zX bốBrRc vnkK7ợ cũBrRcng khôcatkng nnkK7ể nankK7ng gìnkK7. Ncatkghe nóBwJCi vcatkì cóBrRc catklần vnkK7ị nkK7đại nkK7tiểu tcatkhư nkK7ấy kcatkhông kìmnkK7 catkđược gicatkận d44zXữ, đcatkáp má44zXy bBwJCay qBrRcua tcatkìm KiềnkK7u tnkK7iểu tBwJChư nnkK7ày nócatki chu44zXyện phảicatk quấy44zX, kếtBwJC quBwJCả nkK7làm Kỷcatk ta44zXm nổiBwJC BwJCxung lên44zX, từ44zX đấyBwJC 44zXvề sankK7u BrRc2 vợBrRc chồngcatk tcatkrở mặt44zX, nếunkK7 khônBwJCg pcatkhải 44zXbố mẹBrRc đôiBrRc nkK7bên nkK7gây ápBrRc lựccatk, khôngBwJC biếtnkK7 ccatkòn nkK7xảy nkK7ra chuyệ44zXn catkgì nữa.”

4 catkgiờ đúng,BrRc pcatkhục vụBwJC mởnkK7 cửa.

Thích PhBwJCi Phcatkàm BwJCkinh BwJCngạc 44zXđến mứccatk đứn44zXg bnkK7ật dậyBwJC nh44zXư lnkK7ò catkxo, màcatk trêncatk thựcnkK7 catktế, cậucatk BwJCcũng đãBwJC đnkK7ứng BwJCdậy rồi.

Người pnkK7hụ nkK7nữ ấnkK7y hoàBwJCn toBwJCàn khôn44zXg giốncatkg vớcatki tronBwJCg tưBwJCởng tượngBwJC củankK7 BrRccậu taBrRc, 44zXcô ấBrRcy chỉcatk mặcBwJC catkáo 44zXmàu đen44zX, màBrRc đBwJCã càngBrRc BwJClộ r44zXa vBwJCẻ gầycatk guộcatkc, khuôcatkn mặBwJCt trắngBwJC trẻonkK7, đ44zXến pBrRchấn so44zXn catkcũng knkK7hông đánhBwJC, nhưng44zX vcatkẫn toácatkt rBrRca BwJCnét xinnkK7h đẹp,BrRc xincatkh đnkK7ẹp catkđến tBrRchu hútcatk tBwJCất cảcatk áncatkh nhnkK7ìn c44zXủa BwJCmọi người.

Tinh thnkK7ần cậcatku hốtBrRc hoảng.

Đổng TnkK7hiếu QuBrRcân 44zXđã đánhBwJC ticatkếng chBwJCào hỏi:nkK7 “44zXKiểu tnkK7iểu th44zXư” rnkK7ồi vôcatk cùngBwJC ncatkhiệt tìBrRcnh giới44zX thiệu:BrRc 44zX“Vị 44zXnày BrRclà ginkK7ám đốcBrRc ThnkK7ích nkK7Phi Phàm.”

Thích PnkK7hi Ph44zXàm trBwJCong lBrRcòng ccatkhỉ nghĩ44zX, sacatko lạinkK7 lànkK7 cônkK7 ấy?

(*chú: cá44zXc BwJCcậu ạ,nkK7 đừ44zXng hnkK7ỏi gnkK7ì cBwJCả, tớ44zX c44zXũng kcatkhông bi44zXết gBwJCì đâBwJCu, suBwJCy đoáncatk gìBrRc tBwJChì c44zXứ sunkK7y đoánBwJC thnkK7ôi. TruyệnnkK7 dừngBrRc ởBwJC nkK7phần “2catk chiếc44zX áoBrRc lồngcatk vnkK7ào BrRcnhau” rồi.catk NhBrRcưng ngoBwJCại truyệncatk BrRcnày 44zXchỉ nkK7là… catkmột câuBrRc chBrRcuyện đơnBwJC lcatkẻ kBrRchác chăng?nkK7 TớBwJC cũng44zX sửBrRca BwJClại tBwJChứ tBrRcự tcatkên nBrRcgoại trBrRcuyện chBwJCo đúnBrRcg vBrRcới tnkK7hứ tựcatk thờinkK7 nkK7gian tácBwJC giBrRcả vcatkiết rcatkồi XD)

2. 

Sắc &a44zXmp; Giới

Vừa bước44zX BwJCra ncatkgoài, độBwJCt nhi44zXên c44zXó ncatkgười gọi44zX: catk“A! NBwJCam PBrRchương, nkK7kia khôncatkg pBwJChải 44zXvợ cậu44zX sao?”

Kỷ NaBrRcm 44zXPhương quacatky BrRcđầu catkra nhcatkìn, hóa44zX BwJCra đú44zXng tcatkhế thật.

Hiếm catkkhi BwJCthấy côBrRc BwJCấy BwJCmặc 44zXváy, chBwJCiếc áoBrRc l44zXen mỏn44zXg t44zXrùm đBrRcầu màunkK7 sBrRcan hônkK7, bên44zX BwJCdưới làBwJC cBwJChân catkváy nBrRcâu sậnkK7m, BrRcáo khoác44zX catkcầm trêBrRcn ta44zXy, đứngcatk cạnBwJCh côBwJC bạnnkK7 nkK7mà côBwJC ấyBwJC lBwJCại càncatkg tBwJCỏa catkra nBrRcét duBrRcyên dángBwJC yêucatk kiều.

Cả catkđám ngườinkK7 đ44zXã bànBwJC tá44zXn xônBwJC xaonkK7, BwJCcó kẻ44zX gọi44zX chịBwJC dâBwJCu, lạ44zXi cBrRcó BrRckẻ gọiBwJC enkK7m dâuBwJC, còcatkn BwJCcó ngưBwJCời đBrRcã xưncatkg têcatkn mBrRcụ củBrRca c44zXô: “ThnkK7ủ Thủ,44zX 44zXhôm 44zXnay BwJCsao lạinkK7 BrRcvừa kBrRchéo t44zXhế này?”

Thủ ThnkK7ủ BwJCmắt cnkK7ười conkK7ng BwJCvút hỏiBrRc BrRclại: “BwJCSao nBrRcào, cácnkK7 BwJCanh c44zXó hứng44zX BwJCđi ucatkống rượu,nkK7 cBwJChả lẽcatk bọncatk 44zXem khô44zXng đưnkK7ợc pcatkhép nổinkK7 hứngnkK7 đ44zXến ăn44zX cơmnkK7 à?

Cô gáBwJCi đang44zX kho44zXác t44zXay Kỷcatk N44zXam PhươngBrRc sớmcatk đBwJCã rnkK7ụt taBwJCy lcatkại, nhưngcatk điệnkK7u bBrRcộ vBwJCẫn tBwJCỏ vẻBwJC quancatkg min44zXh chínhBrRc đại44zX lắm,nkK7 đaBwJCng chuẩn44zX bịcatk rời44zX đi,44zX catkai dnkK7è Kỷ44zX NBrRcam nkK7Phương đBwJCã BrRcchắp BwJCtay ké44zXo BrRclại, bảonkK7: “catkLên 44zXxe đợicatk anh.44zX” R44zXồi a44zXnh mớiBrRc buôngBrRc tay.

Xem 44zXra đôinkK7 BwJCvợ BwJCchồng catknày cóBrRc chuyệcatkn riêng44zX cầncatk nói44zX, cảcatk đámBrRc ngưBrRcời BwJCdắt dí44zXu bBwJCạn gáiBrRc cũng44zX r44zXục rịchcatk t44zXản đi,BwJC cnkK7hỉ BrRccòn 44zXlại BwJCThủ TBwJChủ 44zXvà cBrRcô bạn44zX ĐBrRcỗ BwJCHiểu Tô44zX, 44zXĐỗ Hiểu44zX BwJCTô cũngBwJC BwJCnói: “TớBrRc qBwJCua nkK7bên catkkia đợiBrRc cBwJCậu nhé.”

“Không cầnBrRc đ44zXâu.” ThBwJCủ BwJCThủ BwJCdửng dưngnkK7 BrRcnhư không44zX, q44zXuay BrRcđầu catksang cBrRcười BrRcvới Kỷ44zX NBwJCam Phương:BrRc “MBwJCai 44zXem BrRcđi HồngBrRc Kôn44zXg, thứnkK7 nkK77 tuầncatk nà44zXy khô44zXng v44zXề nkK7nhà vBwJCới a44zXnh đcatkược, catkđến lcatkuc đnkK7ó ancatkh BrRcnói v44zXới catkmẹ 44zX1 tiếngcatk nhé.”

“Em đicatk HBwJCồng Kôcatkng làmnkK7 gBrRcì thế?”

Thủ ThnkK7ủ cảmnkK7 gBrRciác nkK7kì quặc,44zX tr44zXước đnkK7ây côBrRc nkK7chạy 44zXtới 44zXchạy lcatkui, 44zXanh có44zX bcatkao BwJCgiờ tnkK7hèm hỏicatk đâu.

“Xem phi44zXm [S44zXắc, Giới]nkK7, bản44zX u44zXncut đấy.”

Chỉ BrRcvì mộtcatk nkK7bộ pnkK7him catkmà bBwJCay BwJCđi HồnBrRcg 44zXKông, 44zXxưa nBwJCay vốn44zX làBrRc ph44zXong cnkK7ách củacatk côBrRc ấyBwJC mà.

“Đừng BrRcđi nữa,BrRc ởBwJC n44zXhà BwJCxem đBrRci, anBrRch catkbảo ngnkK7ười gBrRciúp nkK7em BrRctìm b44zXản gốc,BwJC 44zXlà đBwJCoạn 44zX20 phBwJCút 44zXbị BrRccut chứBrRc gì.”

Thủ Thủ44zX cảmnkK7 tBwJChấy vcatkui vnkK7ẻ catkyên BrRctâm, nBwJChìn đBrRci, lấynkK7 chồBwJCng cũ44zXng catkcó cáiBrRc tốtnkK7 đấycatk chBrRcứ: “VnkK7ậy t44zXhế catknhé, aBrRcnh đừngnkK7 cBwJCó quê44zXn đấy.”

Kết qunkK7ả aBwJCnh ấyBwJC lạiBwJC thậtnkK7 snkK7ự qu44zXên 44zXchứ, catkThủ ThBrRcủ phnkK7ải đếnBwJC mấy44zX ngàycatk catkchưa gnkK7ặp đ44zXược anBwJCh, nkK7hôm nkK7nay ngBrRchĩ 44zXra pcatkhải gọiBrRc BrRccho ancatkh nkK7ấy, chuôBwJCng đổcatk mộ44zXt hồi44zX lâBwJCu màBrRc 44zXkhông BrRccó acatki nghBwJCe, đa44zXng địnhBrRc tnkK7hôi, anBwJCh l44zXại nhận44zX điệncatk thBrRcoại: ‘BrRcA lô?”

Nghe gBwJCiọng đBwJCã bicatkết catkcòn chưnkK7a tBrRcỉnh ngủ,nkK7 kcatkhông catkrõ nkK7là đanBrRcg trcatkên gcatkiường catkem nàocatk nữa,44zX cBwJCô BwJCđột nhiBwJCên nghBrRcĩ r44zXa trònkK7 đùBwJCa catkquái đản,BrRc ỏBrRcn ẻn44zX gọi44zX nkK71 tiBwJCếng “BwJCNam Phương44zX BwJCà”, giọngnkK7 nkK7nũng 44zXnịu hỏ44zXi lạ44zXi: catk“Đoán xnkK7em e44zXm làBrRc ankK7i nào?”

“Thủ T44zXhủ,” Gicatkọng ancatkh vẫ44zXn đặcatkc BrRcsệt cBwJCơn ngáicatk ngủ:catk “NgBrRcoan nàcatko, lần44zX nkK7sau muốn44zX chơicatk trBwJCò nà44zXy, nhcatkớ đừnBwJCg dù44zXng sốcatk đi44zXện thoBrRcại ởcatk nhànkK7 nhé.”

Cô thẹnBwJC nkK7quá BrRchóa g44zXiận: “BrRcAnh t44zXìm cnkK7ho e44zXm [BrRcSắc, Giới]nkK7 ccatkhưa đấy?”

Hỏi nkK7đến acatknh 44zXấy, mà44zX phảinkK7 44zXmất mấBwJCy nkK7giây BrRcsau ancatkh BrRcmới b44zXật ccatkười: “ỒBrRc, nkK7anh quêBwJCn mất.”tBrRciếng ancatkh tnkK7rầm đ44zXục nBrRcói giọn44zXg mnkK7ũi ngcatkhe catknặng trĩu,.BrRc CóBwJC lBwJCẽ ankK7nh đnkK7ang bBwJCị cảm,nkK7 hocatkặc bcatkiết catkđây ankK7nh chỉBwJC đaBrRcng mơBwJC ngủ.

Cô độtBwJC nhiênkK7n cnkK7ảm giácatkc xóBrRct BwJCxa, bảo:catk “nkK7Thế tnkK7hôi vậy.”

“Thủ Tcatkhủ?” BrRcAnh nkK7dường 44zXnhư cảmcatk tnkK7hấy khôn44zXg phảicatk: “E44zXm BrRcđừng giậ44zXn đấynkK7 nhé,catk aBwJCnh bnkK7ây giờcatk g44zXọi điệnBrRc bả44zXo hBrRcọ lcatkàm đây,BrRc ncatkhé ThủBwJC Thủ?”

“Không cầnkK7n đBwJCâu, e44zXm khôncatkg muốBwJCn xnkK7em nữaBrRc rồi.”

Cô cBwJCảm tBwJChấy chnkK7án nản,nkK7 rồicatk 44zXcũng cúnkK7p điBrRcện thoạ44zXi. 44zXThực rnkK7a cũngnkK7 ccatkhỉ là44zX mcatkột ccatkhút giốncatkg nhBwJCau catkmà thôiBwJC, mùa44zX đôngnkK7 năBrRcm ấyBwJC BwJCDịch T44zXrường NinBwJCh bịBrRc ốcatkm nkK7một catkđợt rnkK7ất lâu,44zX mãBwJCi khcatkông tBrRchấy khBwJCỏi, cô44zX gọ44zXi đcatkiện BrRccho anBwJCh, giBwJCọng 44zXanh ùcatk ùnkK7, dườngnkK7 nnkK7hư đứaBwJC trẻ44zX nhỏ44zX: “Ố44zXi, BrRcanh quêncatk mất.”

Mà tBwJChực catkra khnkK7ông phảnkK7i là44zX quêcatkn, BwJCanh BwJCcố ýcatk nóicatk nnkK7hư thếBwJC, s44zXau đónkK7 44zXcô vcatkội vềcatk kýBrRc catktúc, BwJCvừa vnkK7ề đãnkK7 nhìnnkK7 thấy44zX bnkK7ánh knkK7em 44zXvà hoa44zX, cônkK7 mới44zX biế44zXt catkanh vốBrRcn khôngnkK7 quênBwJC. Bán44zXh kecatkm lúcatkc BrRcđó ccatkhia nkK7cho mBrRcọi ngườ44zXi BrRcở ký44zX BrRctúc, acatki cũngBrRc cười44zX BrRchì hìnkK7 bcatkảo: “44zXNgọt BrRcđấy!, Đcatkúng thếBrRc tBwJChật, ngọnkK7t nkK7lắm, nkK7hương vịBwJC nkK7ngọt ng44zXào chạyBrRc thẳng44zX vànkK7o conkK7n tim.

Lúc 44zXchia taBrRcy, 44zXanh cứBwJC 44zXnhắc nkK7đi nhắcBrRc lạnkK7i: BwJC“Thủ Thủ,BwJC ecatkm nkK7quên an44zXh điBwJC, catkem quêncatk ankK7nh đi…nkK7 Thcatkủ Thủ,nkK7 44zXem BwJChãy qnkK7uên anBrRch đi….”

Mà cônkK7 ccatkứ BrRcnhư m44zXột đ44zXứa nkK7nhóc kBwJChóc lnkK7óc oBwJCm sBrRcòm, cảBwJC mặtBwJC BwJCrưng rBrRcưng nướcBwJC mắtcatk, túm44zX 44zXlấy vBrRcạt áocatk 44zXanh kcatkhông nỡcatk catkbuông, hỗncatk loạnBrRc nhnkK7ư thnkK7ế, kiểucatk catkbất chấnkK7p khôngBrRc rời44zX nBwJChư tBwJChế, nhưnBrRcg 44zXmà cũng44zX c44zXó ícBrRch gBrRcì đâu?

Có ícBwJCh gì44zX nào?

Sau cùngcatk a44zXnh BwJCvẫn vứt44zX bỏcatk cô44zX đấyBwJC thôi.

Không BrRccần cBwJCô nBrRcữa 44zXđấy thôi.

Thủ Tcatkhủ nkK7cảm giácnkK7 tro44zXng lòcatkng ngBwJCuội lạncatkh, BrRcbởi vnkK7ì nhớBrRc đếncatk nhnkK7ững chuyện44zX nàyBrRc, 44zXlại BrRclàm nưBrRcớc BrRcmắt cônkK7 catktuôn rơi.

Cô vcatkẫn dù44zXng liệunkK7 pBrRcháp cBwJCũ, rBwJCa ngoBwJCài ăncatk mộtcatk bữa,BwJC BwJCsau đnkK7ó đcatki catkxem lBwJCiền tùnkK7 tìcatk mấnkK7y bnkK7ộ phimnkK7, troncatkg phicatkm ccatkó catkvui buồn44zX lBrRci BwJChợp, cócatk bà44zXi 44zXca BwJCsinh tửnkK7 buồBwJCn thư44zXơng, cóBrRc nhữnkK7ng nỗiBrRc catkkhổ đauBrRc nkK7vật lnkK7ộn, BrRccó những44zX đờicatk người44zX BwJCbi 44zXai, giacatkn naBrRcn dườnkK7ng nhBwJCư vnkK7ĩnh vicatkễn kBwJChông cóBrRc bờ44zX bến.

Những 44zXlúc 44zXnhư thếBwJC 44zXcô catktự cảmBwJC th44zXấy mìnBrRch BwJCquả nkK7là catkmay mắcatkn tronnkK7g cuộnkK7c sống.

Rạng sángcatk mớiBwJC v44zXề nhà,BrRc đãBwJC t44zXhấy KỷBrRc BrRcNam nkK7Phương, cBwJCô bấtnkK7 ngờ44zX BrRcvô cùBrRcng, ồ44zX 44zX1 tiếcatkng: 44zX“Sao a44zXnh lBrRcại về?”

Anh catkdường 44zXnhư cóBrRc 44zXchút khónkK7 chịu:nkK7 “Nh44zXà annkK7h, BwJCanh BrRckhông 44zXđược vcatkề chắc?”

Bọn họBrRc đ44zXã nkK7giao BrRchẹn rBrRcồi, 44zXkhi bêBrRcn nàonkK7 nkK7đó tứnkK7c giận,BwJC bBwJCên catkkia kBrRchông đượcatkc phé44zXp nổiBwJC cáuBwJC, thế44zX n44zXên nkK7cô thuậnBwJC thecatko anBwJCh, hBwJCíp mắtBwJC cưBwJCời catkdỗ dàncatkh: “Được44zX rồi,catk được44zX rồcatki, đươngBwJC nhiBrRcên 44zXcó thể44zX về44zX chứ.catk” Vừa44zX qunkK7ay đi,44zX côBwJC lạBrRci hỏBrRci: “catkAnh vềBwJC BwJClàm gìBwJC thế?”

Sắc mBwJCặt aBrRcnh BrRccòn t44zXệ nkK7hơn, nBwJChư thBwJCể ancatkh catkấy vừcatka giận44zX dỗiBwJC catkở catkchỗ e44zXm nà44zXo BwJCvề, lBwJCại cànkK7ng làmcatk cBrRcô thấy44zX tcatkò mcatkò hơn,44zX 44zXcòn có44zX côBwJC nBwJCào dáBwJCm BrRcchọc giậnBwJC aBrRcnh 44zXnữa đây?

Lúc anBwJCh thậBrRct sựBwJC giBwJCận, ankK7nh thườnkK7ng khôcatkng ncatkói gcatkì, m44zXà thựBrRcc rcatka cô44zX cũnBwJCg 44zXmệt BwJCrồi, uểnkK7 oảcatki lết44zX đcatki thBwJCay BrRcquần áocatk, lúBwJCc rBrRca mớicatk đểnkK7 BrRcý trnkK7ên bnkK7àn đểcatk cáicatk catkgì 44zXđó: “catkGì thế?”

“Phim gốc.”

Anh t44zXrả lờicatk BrRctrong sựnkK7 m44zXất kiênBrRc nhcatkẫn, từcatk bécatk đBrRcã t44zXhế rồi,BwJC l44zXúc nàcatko cũn44zXg BwJCchê cnkK7ô phiềnkK7n hà.catk CBrRcô lBrRcà c44zXon gái,catk nhnkK7ỏ nkK7hơn anBrRch rấnkK7t nhi44zXều tuổBwJCi, lạBrRci cứcatk khcatkăng BwJCkhăng tBwJChích bánkK7m tBwJCheo sa44zXu anh44zX, lBrRcại thíBrRcch catkcùng vớinkK7 BwJCcả đánkK7m 44zXcon traBwJCi trcatkèo tườngnkK7 l44zXeo câyBwJC, aBwJCnh tcatkhấy chánBwJC nảBrRcn vớBwJCi cánkK7i đuBwJCôi nnkK7hỏ nnkK7ày lcatkắm rồi,BrRc thBrRcế nêBrRcn anBrRch ncatkói chu44zXyện vớicatk ccatkô chỉ44zX vỏnBrRc vẹnBrRc troncatkg vòBwJCng 44zX3 phútcatk đnkK7ã mất44zX hếtcatk nkK7cả nhẫncatk nại.

Cô nBwJChất th44zXời vu44zXi catkra mặt:BwJC “Sắc44zX Gicatkới àBwJC? Macatki enkK7m gọiBwJC HnkK7iểu BwJCTô BrRcđến cùng44zX xemBwJC, BrRcnghe nóinkK7 LBwJCương BwJCTriều 44zXVĩ 44zXtrong pcatkhim cóBwJC nudenkK7, h44zXe he!”

Anh đột44zX nhiBwJCên nkK7nói: “M44zXai phảBrRci trảnkK7 ngườnkK7i nkK7ta rồi,catk xeBrRcm lBwJCuôn nkK7hôm n44zXay đi.”

“Hả?”

“Em tưởngcatk việcatkc ncatkày dễBwJC lắnkK7m ấy?44zX Ngườcatki catkta nkK7phải BrRcnể mặBwJCt lắmcatk mớBwJCi ccatkho mượnBwJC đấy.”

“Trời ơcatki, KỷBwJC BwJCNam Phươcatkng BwJCà, 44zXanh nkK7nghĩ cBrRcách BrRcđi mà,catk bâyBrRc gicatkờ eBwJCm buồBrRcn ngBrRcủ muBwJCốn chếtBwJC 44zXđi nkK7được, đểBrRc mankK7i BwJCxem nhcatké, mnkK7ượn thêmBwJC nkK71 ngnkK7ày BrRcnữa nhé44zX, nhé?”

“Phải xBrRcem t44zXrong hBwJCôm naycatk, BwJCbây gnkK7iờ BwJCxem luôn.”

Xem catkra 44zXanh ấycatk hônkK7m nnkK7ay tBwJCâm trnkK7ạng đBwJCúng l44zXà knkK7hông ổn,nkK7 đến44zX 44zXchút việccatk cỏnBwJC cBwJCon nànkK7y cũngcatk kcatkhông nnkK7ỡ gnkK7iúp, ancatkh BwJCmà thnkK7ật 44zXsự tứ44zXc lBrRcên thìnkK7 nkK7quả nkK7là đángnkK7 gờmcatk vnkK7ô cùng,nkK7 BrRccô nhcatkăn nhóBrRc ômBrRc cuộBrRcn catkphim, catkhôm nnkK7ay xBrRcem tnkK7hì hômcatk nnkK7ay BrRcxem vậy.

Ai nkK7dè BwJCcòn bBrRcị a44zXnh giậtcatk lcatkấy: “ChâunkK7 chấunkK7 đBwJCòi nkK7đá xe.”

Cô l44zXe BrRcle lưỡi,44zX thựBwJCc r44zXa c44zXâu ncatkói nkK7ấy còcatkn ccatkó cảnkK7 catk1 s44zXự tnkK7ích catkđằng s44zXau nữcatka, h44zXồi đó44zX BwJCanh đancatkg BwJChọc BwJCcấp 2nkK7, ccatkô BrRcvừa BwJCmới vàonkK7 BrRclớp BrRc1, cả44zX đBwJCám trcatkẻ BwJCcon tBrRcâm đ44zXầu ýBrRc 44zXhợp c44zXhơi đù44zXa ởnkK7 scatkân cỏBrRc BwJCbỏ honkK7ang BrRcsau kcatkhu nhBwJCà, catkmọi BrRcngười đanBrRcg dựcatkng bảncatkg bó44zXng rBwJCổ mới.nkK7 CôBwJC lnkK7úc đcatkó bé44zX BwJCtí nkK7tẹo tecatko, mànkK7 44zXlại 44zXbật catknhanh nhấnkK7t, la44zXo đầuBrRc đếncatk nkK7ra sứcatkc dự44zXng câyBwJC cộtBwJC b44zXằng sắt.

Cả đám44zX tonkK7àn cnkK7on trnkK7ai ồnkK7 44zXlên cườBwJCi, KỷBwJC NnkK7am PhươnkK7ng cưBwJCời nkK7to nhất,BwJC cònnkK7 44zXkhinh thườnBwJCg nóiBwJC côcatk: “ChâuBrRc BrRcchấu BrRcđá xe!”

Cuộn catkbăng thậBwJCt sựBwJC hơBrRci nặng,BwJC ph44zXòng chiếuBrRc phicatkm BwJClại ởnkK7 BrRclầu 3nkK7, côcatk 44zXnghe tiếngBwJC 44zXanh khẽ44zX thởBrRc dốc,nkK7 cnkK7ô ginkK7ơ tcatkay catkchọc chọc:BwJC “Tcatkam thiếucatk ginkK7a catkà, catkanh p44zXhải luycatkện tậpBwJC nh44zXiều vàBrRco, cả44zX BrRcngày đừngnkK7 chỉnkK7 nkK7vận độngcatk 44zXcó 44zX1 kiểcatku, ankK7nh nghnkK7e tiếBrRcng catkanh thnkK7ở ấ44zXy, nkK7già rồi.”

Anh khônBwJCg catkbực mà44zX c44zXòn cườiBrRc: “Cút!”

Đây mớnkK7i nkK7là Kỷcatk BwJCNam PBwJChương chứnkK7, c44zXô 44zXphấn khcatkởi bậtcatk nkK7máy chiếBrRcu, catkanh catkgiúp ccatkô đặt44zX cnkK7uộn phi44zXm, 44zXcô hỏi:catk “SaonkK7 BrRcanh khBrRcông 44zXmua cáBwJCi m44zXáy chiếuBwJC 44zXkỹ thuBwJCật s44zXố nhỉ?”

“Không phảiBwJC eBwJCm nóicatk BwJCchỉ cBwJCó phBwJCim nhựnkK7a mớBwJCi catkđược nkK7gọi làcatk điệncatk ảnnkK7h cBwJCòn gì44zX nữa?”

Cô từngnkK7 44zXnói câu44zX n44zXày à?

Chẳng nkK7nhớ nữa

Trước naycatk, côcatk BrRcxem phBrRcim khôngnkK7 nkK7thích nkK7có 44zXđồ ăcatkn vặtcatk bnkK7ên catkcạnh, ngườ44zXi 44zXta vàoBrRc rạp,nkK7 tankK7y BrRctrái 44zXbỏng ng44zXô tnkK7ay phả44zXi cnkK7ô ca44zX, ccatkhỉ nkK7có catkcô 44zX2 bBrRcàn taBwJCy trắng.

Phòng chiếnkK7u phicatkm t44zXrong nhàBrRc rấtBrRc nBrRchỏ, 44zXnhưng catkmà thoả44zXi m44zXái vcatkô cùnkK7ng, côcatk ngồiBrRc bócatk gốcatki BwJCtrên sôcatk nkK7pha, mà44zX BwJCanh đBwJCang ngồinkK7 ởcatk gh44zXế bBwJCên knkK7ia, bắtBrRc đcatkầu chBwJCâm 44zXmột điếBrRcu thuốc.

Cô catknhăn nhBrRcó mcatkặt mcatkày: “KỷnkK7 Ncatkam Phương!”

Anh bBrRcật 44zXdậy BrRcbỏ rcatka ngoài.

Cô tnkK7ưởng ancatkh catkđã đBwJCi rồBwJCi, thnkK7ế nêBwJCn yên44zX tâBrRcm nBrRcgồi xe44zXm tiếp

Cô hoàBwJCn tnkK7oàn chìmBrRc nkK7đắm vớiBrRc tnkK7ình tiếtcatk BwJCphim, lúcatkc BwJCxem nkK7ảnh tBwJCrên bá44zXo k44zXhông tBwJChể cảm44zX nBwJChận rBrRca đượnkK7c ThanBrRcg BrRcDuy lạinkK7 đẹpBwJC đếncatk thếBwJC, lúnkK7c cônkK7 ấycatk thật44zX s44zXự BrRcxuất hiệncatk tcatkrên mànkK7n hnkK7ình, BrRcđột nhiên44zX cảmnkK7 44zXgiác catknhư thannkK7h b44zXảo kiế44zXm tBrRcuốt rnkK7a kBwJChỏi vỏBwJC baBrRco, châBwJCn BwJCmày khóeBwJC mnkK7ắt BrRcđậm sắBwJCc x44zXuân, mềmBrRc mạ44zXi BwJCthanh thoátBrRc tự44zXa nkK7một 44zXnhành hocatka đnkK7ào, phoBrRcng tìncatkh mBwJCuôn nBrRcgàn, k44zXhôn tcatkả vạnBwJC lần.

Lúc cònBrRc 44zXđang m44zXê mnkK7ẩn, KỷBrRc N44zXam Phcatkương vcatkào BrRctừ lúcnkK7 nàoBwJC côBwJC cũBwJCng 44zXkhông đểnkK7 catký, chBwJCo đếBrRcn nkK7khi 44zXanh nkK7ngồi xuốngBrRc BrRcsô phaBwJC, cnkK7ô mớiBrRc liếcnkK7 aBrRcnh catk1 cnkK7ái: BrRc“Anh kBwJChông nkK7ra ngBrRcoài à?”

Anh khcatkông đcatkáp lBwJCại, toàBrRcn bnkK7ộ t44zXâm tBrRcrí BrRccô nkK7vẫn dồBwJCn 44zXcả vàoBrRc BwJCbộ phcatkim, qua44zXy rBrRca lạBwJCi xenkK7m nkK7phim catktiếp. Đocatkạn “kẹpnkK7 giấy”44zX truyền44zX thuyếcatkt 44zXcuối c44zXùng BrRcđã lênnkK7 hình44zX, cứcatk BwJCcoi nhBwJCư cônkK7 đãBwJC g44zXặp q44zXua nhiềcatku phcatka kicatkểu nàycatk rồBrRci, nnkK7hưng vừBrRca BrRcxem 44zXđến đoạnBrRc catkấy, vBwJCẫn k44zXhông nkK7nhịn đượcnkK7 khcatkì catkkhì catkbật cười.BwJC BrRcKỷ BrRcNam Phương44zX độtBrRc catknhiên hBwJCỏi: “CóBrRc gBwJCì đá44zXng nkK7cười à.”

“Độ k44zXhó BwJCcao đấy.catk” Ccatkô catkkhoa tBwJCay mú44zXa cnkK7hân: “Thật44zX khôngnkK7 thBwJCể tưởngBrRc tượBrRcng nổi…44zX.Tại BrRcsao cnkK7ó t44zXhể phấnnkK7 kBwJChởi tBrRchế chứ?”

“Muốn thử44zX tBrRcý không?”

“Hở?”

Không đợinkK7 BrRccô phả44zXn 44zXứng 44zXlại, catknụ hcatkôn đcatkã ập44zX xBwJCuống, cô44zX vùngBwJC BrRcvẫy: “NnkK7ày, nkK7mùi nkK7thuốc lá!”

Có qBwJCuỷ 44zXmới biếtBrRc an44zXh 44zXvừa lcatkàm đếnkK7n mấyBrRc điếuBwJC rồBrRci, BrRccả ngưBwJCời sặnkK7c mùinkK7 thu44zXốc. A44zXnh khôngcatk buônnkK7g tacatky cô44zX liềBwJCn c44zXắn taBrRcy acatknh, snkK7au cùngcatk BrRcanh khôcatkng BrRcchịu đcatkược nkK7đau, khBwJCông BwJCthể không44zX buông.

“Vậy ancatkh điBrRc đánhBwJC rcatkăng nhé.”

Quả ncatkày nkK7xong r44zXồi, BwJCcô nkK7qua quýBwJCt 44zXnói: “ĐiBrRc điBwJC, nkK7mau BwJCđi đi44zX, nhớBrRc catktắm nBrRcữa đấy.”

Cô catkcòn phảiBwJC 44zXxem BrRcphim, tBrRcrước 44zXtiên cBwJCứ phảiBwJC xBrRcua nkK7anh BrRcđi cáicatk nkK7đã, anBrRch BwJCấy tắBwJCm trướcBrRc 44zXnay sBrRciêu lBrRcâu, lạBrRci t44zXhích bảnBwJCh BwJCchọe, sấBrRcy tócatkc cũnkK7ng nkK7phải s44zXấy đếnBrRc nửaBrRc ngcatkày, đợinkK7 a44zXnh tắmnkK7 xcatkong, catkcô đnkK7ã sớmnkK7 xuốnBwJCg lầucatk đcatki catkngủ rồi.

Ai BrRcmà n44zXgờ đượcBrRc pBwJChim còn44zX chưBrRca xenkK7m BrRchết, BwJCanh đãnkK7 tắmcatk xcatkong rồiBwJC, anBwJCh mặBwJCc bộnkK7 áBwJCo tắBwJCm b44zXông bBrRcước r44zXa ngonkK7ài, đếncatk 44zXtóc cũnnkK7g chcatkưa s44zXấy, nkK7tay BwJCcòn cầmcatk catkkhăn lcatkông, vừ44zXa l44zXau vừankK7 nkK7ngồi xuônnkK7g, cBrRcô catkhoàn nkK7toàn knkK7hông lưcatkờng trướcBrRc, nkK7có muBwJCốn tcatkhoát cũncatkg khôngBrRc kcatkịp, đBwJCành tBrRcỏ r44zXa vẻBwJC mBwJCặt khcatkổ sở:nkK7 “KBwJCỷ 44zXNam Phươcatkng, e44zXm mệ44zXt lắm.”

Nhìn dBrRcáng vBwJCẻ ankK7nh cónkK7 hơ44zXi nổiBrRc cáu,44zX nhBrRcưng 44zXanh lại44zX ngồBwJCi nkK7im nkK7bất đnkK7ộng, cnkK7ô ngnkK7hĩ nkK7thế nàocatk tnkK7hì BwJChôm nBwJCay ccatkũng nkK7phải trởBwJC mặnkK7t BwJCbằng được,BwJC cô44zX đànhBwJC đánBrRch đònBwJC phủ44zX đầu:44zX “BrRcAnh catkra nBwJCgoài đicatk, dùnkK7 nkK7sao annkK7h c44zXũng cóBrRc catkchỗ 44zXđi mà44zX, BrRcem BwJCmệt 44zXlắm rồi.”

Anh némcatk kBrRchăn tắmcatk xuốcatkng BwJCsàn, BrRccô nghBwJCĩ đợtBwJC nkK7này khBwJCông nkK7tránh khỏinkK7 cã44zXi nhankK7u tBwJCo rồi44zX, lầ44zXn tBrRcrước cnkK7ô đuổicatk anBwJCh rnkK7a ngnkK7oài, BrRc2 nBrRcgười cBrRcòn BrRclớn tiếngnkK7 44zXmột trận.

Cãi nBwJChau chứBwJC gì,BrRc cãiBrRc điBrRc, cônkK7 cũn44zXg chẳngBrRc sợBwJC, cònBrRc hBrRcung hăn44zXg trợnkK7n catkmắt vBrRcới anh.

Kết qnkK7uả aBrRcnh khônBrRcg nónkK7i dBrRcù catkchỉ mộtnkK7 ti44zXếng, 44zXquay ngườiBwJC catkđi mất.

Cô t44zXhở p44zXhào nhBrRcẹ nh44zXõm, x44zXem tiếp44zX catkbộ pnkK7him, L44zXương BrRcTriều BwJCVĩ tronnkK7g phiBwJCm đa44zXng nkK7rơi nưcatkớc mắtnkK7, mộBwJCt 44zXngười đànnkK7 ônnkK7g nhnkK7ư 44zXthế, vậcatky mànkK7 cũnBwJCg khónkK7c ư.

Trong lòncatkg côBwJC oBwJCán trách,44zX tấcatkt cả44zX lcatkà tạicatk catkKỷ nkK7Nam PhBrRcương ph44zXá đám,BrRc hạcatki BwJCcô 44zXkhông xe44zXm BrRcđược phần44zX catkđầu, đếcatkn đoạ44zXn BrRccảm xBrRcúc nhấtcatk thìBwJC lạicatk hoàncatk toàcatkn không44zX cBwJCó cảmBrRc giác44zX gì.
(*c44zXhú1: ơ…catk “đoBwJCạn nkK7kẹp giấy”BrRc BrRctruyền thuy44zXết ởcatk nkK7trên, tớBwJC nnkK7ém cBrRcả raw&nbsBwJCp;lên, bBrRcạn nBrRcào 44zXxem S44zXắc Gicatkới rồinkK7 ắ44zXt hiểu,catk catkmà bBwJCạn catknào tò44zX mBwJCò l44zXà cBwJCái 44zXgì tBrRchì đcatkây “传说中的回catk形针” tnkK7ớ BwJCkhông xcatkúi BrRcbẩy kíchBrRc thícBrRch tru44zXyền báBrRc gìBrRc đâcatku nBwJChớ, vBrRcì phi44zXm vBwJCì tr44zXuyện ncatkó đềcatk cập44zX 44zXấy 44zXmà XD)

(*chú2: ngoại t44zXruyện nkK7này xảy44zX catkra catkvào lúcBrRc nàcatko ấycatk hBrRcở? TnkK7_T BwJCtớ cnkK7ũng khônBwJCg rnkK7õ nữa,nkK7 dùBwJC đã44zX hỏicatk han tinkK7eba nBwJChưng mọi ngườBwJCi cũng m44zXù mờBwJC n44zXhư c44zXhúng tBrRca 44zXcả thôi)

 

3.

Ai 44zXmà biếtcatk tại44zX catksao hôm44zX đấcatky tBrRcôi catklại say? 

 

 

Hôm BrRcđó uốnnkK7g BwJCđến scatkay 44zXmèm, tnkK7ay TnkK7rác NhBrRcĩ snkK7au cùngBrRc cBwJCòn óiBrRc BwJCra máucatk, t44zXôi nkK7định nkK7lái BrRcxe đưa44zX cậu44zX tBrRca đếnBwJC bệnhBrRc việcatkn, nhưngcatk lạiBrRc bịnkK7 cảnkK7 đámBrRc BrRcanh BrRcem caBrRcn ngăn,BwJC bảnkK7o tôiBrRc ng44zXộ nhỡBwJC gặpnkK7 cảcatknh sBrRcát thìBrRc sacatko, tộiBrRc nkK7này lcatkà tội44zX láinkK7 44zXxe sankK7u k44zXhi BrRcrượu bnkK7ia đấnkK7y. M44zXà nkK7nếu kBwJChông bị44zX cản44zXh snkK7át sờ44zX gnkK7áy, thBrRcì cũ44zXng BrRckhông nênkK7n catklái x44zXe lBrRcúc uố44zXng say.

Cả catklũ bọncatk tônkK7i đBwJCây đềunkK7 làBrRc nhữnBwJCg côngBrRc dBrRcân catkbiết tuânkK7n t44zXhủ lBrRcuật phánkK7p, đươnBwJCg nhi44zXên khôBwJCng tBwJChể mạonkK7 hBrRciểm lBwJCái x44zXe catklúc nkK7say đểBrRc nkK7bị cảnhcatk sBrRcát chộBwJCp được,BrRc BrRcthế 44zXnên đànBrRch gọiBrRc chBrRco 12BrRc0, BrRcxe catkcứu thươngBrRc 44zXlát sBrRcau đnkK7ã đến44zX đónBrRc nkK7Trác NhBrRcĩ đi.

Về cnkK7huyện nkK7dạ BwJCdày 44zXTrác NnkK7hĩ ccatkhảy BrRcmáu BwJCấy à,BrRc thậtBrRc sựBrRc làBrRc 44zXtôi phảiBrRc xBrRcin lỗnkK7i catkcậu BwJCta rồicatk. TốinkK7 BrRcđó tBrRcôi vùcatki đBrRcầu uốngBwJC rượucatk gicatkải sầu,catk lạcatki thêBwJCm bênBwJC cạnh44zX cBwJCó BwJC1 l44zXũ mùnkK7 qBrRcuáng chúcnkK7 tụngBrRc nkK7không ngnkK7ừng, nkK7uống 44zXsay catklúc nà44zXo cũcatkng BrRckhông binkK7ết nữBrRca. SaBwJCu cnkK7ùng tôicatk nkK7còn m44zXuốn uốngBrRc mộBrRct mình,nkK7 TrácBwJC Nhỉ44zX bảoBrRc: ‘ĐượcBwJC thôi44zX, biBwJCết cậu44zX khôcatkng thoải44zX nkK7mái rBrRcồi, catkly catknày tôinkK7 mờinkK7 cậu.”

Cậu catkta bìnBwJCh thườBrRcng cBrRcũng c44zXhỉ u44zXống 44zXở mứcnkK7 hnkK7ơn nkK71 cnkK7hai thôi,44zX hBwJCôm đBwJCó gắng44zX gượngBwJC đượcatkc 44zXđến BrRc2 BwJCchai, ccatkũng coBrRci nnkK7hư biết44zX trBrRcọng ngnkK7hĩa BrRckhí rồi.

Tay nàcatky lBwJCúc uốnBwJCg saBrRcy BrRcrồi thìBrRc lcatkại bắcatkt đầunkK7 kêucatk BrRcla BwJCgào BrRcthét: “Khôcatkng catkphải Thủ44zX BrRcThủ sincatkh nkK7con tracatki nkK7rồi à,BrRc cBwJCậu đau44zX lòngnkK7 cBwJCái nỗiBrRc BwJCgì nữa?catk Tô44zXi kcatkiếm chBwJCo cậucatk BwJC8 nkK7em catk10 eBwJCm đẻnkK7 đưcatkợc nuôBrRci đ44zXược, đBwJCể mcatkấy BwJCem 44zXấy sinBrRch cnkK7ho cậBwJCu BrRc1 catktá nkK7nhé, cậucatk thíccatkh BwJCcon 44zXtrai cBrRcó co44zXn trBrRcai, thnkK7ích ccatkon gáBrRci cóBwJC BrRccon gái!”

Tôi BrRcvừa ngBrRche xoncatkg, đãcatk nkK7cảm BrRcthấy meBrRcn rưBwJCợu dộBrRci lênBwJC đầu,BrRc bật44zX dậyBrRc hcatkất tcatkung cảcatk bànBrRc, đámBrRc ngườicatk xunBwJCg 44zXquanh li44zXều mnkK7ạng nkK7can 44zXngăn. TônkK7i pcatkhải đánhBwJC chBwJCo thằngBrRc ôcatkn coBwJCn nàycatk mộ44zXt trận,BrRc kếtBwJC qcatkuả catkcả nBwJCgười cBrRcậu 44zXta xiêuBrRc vẹnkK7o, nBrRcôn rBrRca ngBwJCay mộtBrRc b44zXãi máu.

Được lắm,44zX tôinkK7 knkK7hông thèmcatk 44zXchấp BrRcôn conBrRc, tô44zXi đcatkưa cnkK7ậu nkK7ta 44zXtới bệnhnkK7 nkK7viện vậy.

Lúc xBrRce cứnkK7u tBrRchương đếnBrRc, BrRccậu tBrRca 44zXtay còBwJCn BwJCđang cắmBrRc ốngBrRc nkK7truyền vẫnBwJC cố44zX níunkK7 tankK7y BrRctôi, chBrRcân thà44zXnh sânkK7u scatkắc nói:BrRc “Ccatkon tcatkrai cũcatkng đượcBrRc rồi44zX, catkcon nkK7trai cũ44zXng tBwJCốt màBrRc, sBwJCao cậBwJCu lạiBwJC khôngBrRc thí44zXch cBwJCon tBwJCrai chứ?”

Có c44zXon tcatkrai BwJCđể lBwJCàm cácatki gìBwJC nBwJCào BwJCCon g44zXái 44zXkhông phảiBwJC tốt44zX hcatkơn à!

Sinh đẻ44zX c44zXó BrRckế hoạchcatk bâ44zXy giBwJCờ BrRckhông ch44zXo pBwJChép đẻnkK7 đBwJCứa thcatkứ 2catk, nế44zXu k44zXhông tBwJCôi cóBwJC 44zXcần ph44zXải kBwJChổ thế44zX 44zXnày 44zXkhông hả?

Vả lạicatk catktôi catkdỗ dànnkK7h cônkK7 BrRcấy siBrRcnh BwJCcho đứBwJCa catkcon dễcatk lBrRcắm đấyBwJC nkK7à? BrRcTôi dỗnkK7 ng44zXon dnkK7ỗ ng44zXọt cBrRcô ấycatk đếnBwJC cả44zX BrRc1 nămcatk có44zX lẻBwJC rcatkồi BrRcđấy, cBwJChỉ moBwJCng mỏiBrRc BrRccô catkấy catksinh cnkK7ho tôiBrRc 44zX1 BrRcđứa BwJCcon gáinkK7, nkK7thế màBrRc 44zXkết quảcatk BrRclại lBwJCà ccatkon trai!

Tôi ccatkòn gìcatk nkK7đau lBwJCòng hơnBwJC không?

Ông bàBwJC n44zXội BwJCnghe nóBrRci lcatkà cnkK7on trBrRcai, catkthì hnkK7ài lònBwJCg l44zXắm, khỏBwJCi pnkK7hải nói,catk giốnnkK7g hệtcatk nhưBwJC c44zXó BwJCđược đnkK7ứa chá44zXu đícBwJCh nkK7tôn rồicatk tBrRchì vạnkK7n BwJCsự đềucatk thỏankK7 mãn,catk tnkK7ôi BwJCcó cốcatk 44zXbảo ccatkô ấyBrRc sBwJCinh tBrRchêm đứa44zX nữaBrRc catkthì đếnBrRc cảnkK7 việncatk tnkK7rợ nkK7bên nBrRcgoài cũngBwJC chẳn44zXg cònBrRc ai.

Tôi ccatkó dễnkK7 dà44zXng BrRcgì khôn44zXg hả44zX tôi?

Mượn rượcatku tBrRciêu 44zXsầu, sầucatk thê44zXm s44zXầu, rBwJCượu ngấm44zX nkK7ruột catksầu, qnkK7uả tnkK7hật, ngưBrRcời BrRcsầu nkK7có rnkK7ượu sầu.

Tôi catkcòn chưaBrRc ónkK7i máuBwJC đấy,BwJC cậu44zX 44zXta đãcatk ónkK7i máu44zX rồi.

Đợi đếBwJCn lú44zXc c44zXậu catkta đẻcatk 44zXcon traiBwJC, BrRctôi thểBwJC ncatkào cBrRcũng chcatkuốc 44zXcậu tnkK7a bữa44zX nữa.

Để cậuBrRc óiBrRc BrRcmáu catkcho mànkK7 xem!

*chú: H44zXE đấynkK7 nkK7các cậu44zX ạBrRc ╮( ̄▽ ̄”)