You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThLXC3iếu QuDsvJ7hjQân DsvJ7hjQcười nóiLXC3: LXC3“Xem nàoLXC3, ThíDsvJ7hjQch tổngDsvJ7hjQ cDsvJ7hjQòn giDsvJ7hjQả vờLXC3 LXC3hồ DsvJ7hjQđồ nữaDsvJ7hjQ, DsvJ7hjQcòn KDsvJ7hjQỷ NLXC3am DsvJ7hjQPhương nLXC3ào nữ7ncw4UoEa? Chín7ncw4UoEh 7ncw4UoElà KỷLXC3 ta7ncw4UoEm DsvJ7hjQcông tử,LXC3 chLXC3ỉ cầnDsvJ7hjQ cậDsvJ7hjQu LXC3ta nóiDsvJ7hjQ 7ncw4UoE1 c7ncw4UoEâu thôiDsvJ7hjQ, 7ncw4UoEtôi đảmLXC3 LXC3bảo LXC3chú thuậ7ncw4UoEn buồmLXC3 xuLXC3ôi gió.”

Thích Ph7ncw4UoEi PhàDsvJ7hjQm c7ncw4UoEó ýLXC3 LXC3lắc đầ7ncw4UoEu: LXC3“Khó đấyLXC3, kDsvJ7hjQhó như7ncw4UoE lLXC3ên DsvJ7hjQtrời ấy,LXC3 lLXC3àm s7ncw4UoEao m7ncw4UoEà 7ncw4UoEmượn đượcLXC3 dLXC3anh nghDsvJ7hjQĩa củaLXC3 cậuLXC3 t7ncw4UoEa bâLXC3y giờ?”DsvJ7hjQ ĐLXC3ổng TDsvJ7hjQhiếu QLXC3uân cLXC3hừng nhLXC3ư đã7ncw4UoE LXC3uống đLXC3ến sLXC3ay mèm7ncw4UoE, đDsvJ7hjQôi LXC3mắt DsvJ7hjQlim DsvJ7hjQdim hằnLXC3 tơLXC3 máu7ncw4UoE, 7ncw4UoEtay 7ncw4UoEmân mêLXC3 LXC3chặn 7ncw4UoEgác đũDsvJ7hjQa 7ncw4UoEbằng LXC3ngọc, mDsvJ7hjQồm DsvJ7hjQthì n7ncw4UoEói: “DsvJ7hjQNgười anLXC3h DsvJ7hjQem à7ncw4UoE, cáiDsvJ7hjQ nLXC3ày là7ncw4UoE thuộcLXC3 vàoLXC3 DsvJ7hjQvận 7ncw4UoEmay thôiDsvJ7hjQ. Tôi7ncw4UoE nói7ncw4UoE c7ncw4UoEhú DsvJ7hjQnghe, cLXC3on đưLXC3ờng củLXC3a DsvJ7hjQKỷ NDsvJ7hjQam Phư7ncw4UoEơng, ngườ7ncw4UoEi tDsvJ7hjQầm tDsvJ7hjQhường khôngDsvJ7hjQ đDsvJ7hjQi nổiDsvJ7hjQ đâu.”DsvJ7hjQ Th7ncw4UoEích PLXC3hi Phà7ncw4UoEm thấLXC3y 7ncw4UoElời an7ncw4UoEh t7ncw4UoEa nóLXC3i c7ncw4UoEó DsvJ7hjQý tứ7ncw4UoE, liềnDsvJ7hjQ vộiDsvJ7hjQ vàngDsvJ7hjQ chắpDsvJ7hjQ tayDsvJ7hjQ: “AnDsvJ7hjQh 7ncw4UoEĐổng, nếuLXC3 LXC3như anLXC3h DsvJ7hjQđã chịuLXC3 gi7ncw4UoEúp eDsvJ7hjQm qu7ncw4UoEa đượcLXC3 phDsvJ7hjQen DsvJ7hjQnày, e7ncw4UoEm LXC3dù thịDsvJ7hjQt nDsvJ7hjQát xương7ncw4UoE tLXC3an, 7ncw4UoEmáu chảy7ncw4UoE đầuLXC3 rơi7ncw4UoE, cũngDsvJ7hjQ nguyệLXC3n ghDsvJ7hjQi nhDsvJ7hjQớ LXC3ân 7ncw4UoEđức của7ncw4UoE anh.”

Đổng DsvJ7hjQThiếu QuâDsvJ7hjQn pháDsvJ7hjQ lê7ncw4UoEn cườDsvJ7hjQi, c7ncw4UoEó ý7ncw4UoE thừaDsvJ7hjQ nưLXC3ớc 7ncw4UoEđục thảLXC3 câu7ncw4UoE: “TLXC3hì DsvJ7hjQcậu cứLXC3 đoáLXC3n x7ncw4UoEem, t7ncw4UoEay KỷLXC3 N7ncw4UoEam Phươ7ncw4UoEng 7ncw4UoEnày th7ncw4UoEích nhấLXC3t LXC3cái gì?”

Thích PhLXC3i PhDsvJ7hjQàm LXC3buột mi7ncw4UoEệng hỏ7ncw4UoEi: “Tiền7ncw4UoE à?”

Đổng T7ncw4UoEhiếu QDsvJ7hjQuân lắLXC3c đầu7ncw4UoE như7ncw4UoE 7ncw4UoEtrống bDsvJ7hjQỏi: “TLXC3aynày 7ncw4UoEmà thi7ncw4UoEếu 7ncw4UoEtiền à?”7ncw4UoE LXC3Thích DsvJ7hjQPhi 7ncw4UoEPhàm lạ7ncw4UoEi đLXC3oán thêmLXC3 vàDsvJ7hjQi thứ:DsvJ7hjQ “ĐồLXC3 cổ?DsvJ7hjQ h7ncw4UoEay tDsvJ7hjQhư họ7ncw4UoEa?” ĐồngDsvJ7hjQ T7ncw4UoEhiếu Qu7ncw4UoEân DsvJ7hjQvẫn chỉ7ncw4UoE lắcDsvJ7hjQ đầu,7ncw4UoE tDsvJ7hjQhần bíLXC3 nhìnDsvJ7hjQ ch7ncw4UoEằm chặ7ncw4UoEp vàoLXC3 TDsvJ7hjQhích PDsvJ7hjQhi Ph7ncw4UoEàm, hỏi:DsvJ7hjQ “ChDsvJ7hjQú khôngLXC3 biếtLXC3 vìLXC3 DsvJ7hjQsao ta7ncw4UoEy LXC3Kỷ 7ncw4UoEtam cDsvJ7hjQông tLXC3ử nà7ncw4UoEy lạiLXC3 hDsvJ7hjQay xu7ncw4UoEất hiện7ncw4UoE ở7ncw4UoE chDsvJ7hjQỗ chúngDsvJ7hjQ LXC3ta ư?”

Thích 7ncw4UoEPhi Ph7ncw4UoEàm rốLXC3i bời,DsvJ7hjQ Đổng7ncw4UoE Thiếu7ncw4UoE DsvJ7hjQQuân cLXC3ười khLXC3à kLXC3hà thấpLXC3 DsvJ7hjQgiọng nDsvJ7hjQói: “Bởi7ncw4UoE 7ncw4UoEvì DsvJ7hjQcậu LXC3ta cLXC3ó t7ncw4UoEhứ 7ncw4UoExem n7ncw4UoEhư DsvJ7hjQbảo bốiDsvJ7hjQ đDsvJ7hjQể DsvJ7hjQở đây7ncw4UoE——cậu t7ncw4UoEa ởLXC3 nôngLXC3 LXC3trang Cảnh7ncw4UoE M7ncw4UoEiên cóLXC3 7ncw4UoE1 7ncw4UoEcăn bDsvJ7hjQiệt thDsvJ7hjQự, 7ncw4UoEnày nhéDsvJ7hjQ, chỗ7ncw4UoE LXC3đó mLXC3ới LXC3là nơLXC3i đứngDsvJ7hjQ đầuDsvJ7hjQ thàn7ncw4UoEh phốDsvJ7hjQ LXC3này. Nữ7ncw4UoE chủLXC3 nhân7ncw4UoE cLXC3ủa c7ncw4UoEăn b7ncw4UoEiệt DsvJ7hjQthự đó,DsvJ7hjQ 7ncw4UoEchậc chDsvJ7hjQậc, 7ncw4UoEđẹp 7ncw4UoEđến nỗiLXC3 phDsvJ7hjQong cảDsvJ7hjQnh 7ncw4UoEcả kh7ncw4UoEu LXC3Cảnh MDsvJ7hjQiên cũnLXC3g khLXC3ông bìDsvJ7hjQ được.”

Thích PLXC3hi PhàmDsvJ7hjQ không7ncw4UoE 7ncw4UoEcho l7ncw4UoEà 7ncw4UoEnhư DsvJ7hjQvậy: “KỷDsvJ7hjQ DsvJ7hjQNam Phư7ncw4UoEơng ởDsvJ7hjQ đâuLXC3 màDsvJ7hjQ chẳDsvJ7hjQng bDsvJ7hjQao LXC3vài LXC3cô c7ncw4UoEhứ? NDsvJ7hjQếu LXC3đám ph7ncw4UoEụ nữDsvJ7hjQ đó7ncw4UoE LXC3mà thuyếtDsvJ7hjQ DsvJ7hjQphục LXC3được c7ncw4UoEậu LXC3ta, thLXC3ế tDsvJ7hjQhì còDsvJ7hjQn gLXC3ì bằnLXC3g nữa.”

Đổng TLXC3hiếu QLXC3uân 7ncw4UoEphất tLXC3ay: “KDsvJ7hjQhông giống7ncw4UoE LXC3nhau đâu,7ncw4UoE người7ncw4UoE LXC3này DsvJ7hjQthì khácDsvJ7hjQ, Kỷ7ncw4UoE NaDsvJ7hjQm PDsvJ7hjQhương DsvJ7hjQkhông bDsvJ7hjQiết 7ncw4UoEđã tốnDsvJ7hjQ LXC3bao LXC3nhiêu 7ncw4UoElòng dạLXC3 mDsvJ7hjQới dànhDsvJ7hjQ được—-Ô7ncw4UoEi, 7ncw4UoEchú khLXC3ông biDsvJ7hjQết đâDsvJ7hjQu, hồiDsvJ7hjQ mới7ncw4UoE 7ncw4UoEbắt đầDsvJ7hjQu thDsvJ7hjQì cứnLXC3g đầuDsvJ7hjQ nhưDsvJ7hjQ ng7ncw4UoEựa hoanDsvJ7hjQg ấyDsvJ7hjQ, đậDsvJ7hjQp đồLXC3 đốt7ncw4UoE LXC3nhà rạch7ncw4UoE cLXC3ổ DsvJ7hjQtay cắnLXC3 DsvJ7hjQthủy tDsvJ7hjQinh, LXC3có l7ncw4UoEần suLXC3ýt DsvJ7hjQnữa LXC3là khôngDsvJ7hjQ cDsvJ7hjQứu nổLXC3i, ngLXC3he nóiDsvJ7hjQ còn7ncw4UoE u7ncw4UoEống cả7ncw4UoE bìnhLXC3 thu7ncw4UoEốc tẩLXC3y DsvJ7hjQcơ mà,DsvJ7hjQ s7ncw4UoEau DsvJ7hjQcùng lúc7ncw4UoE 7ncw4UoEbác sDsvJ7hjQĩ rửaDsvJ7hjQ rLXC3uột cũng7ncw4UoE 7ncw4UoEkhông dLXC3ám 7ncw4UoEho hDsvJ7hjQe g7ncw4UoEì, cDsvJ7hjQhú cũn7ncw4UoEg b7ncw4UoEiết tDsvJ7hjQính khLXC3í cLXC3ủa LXC3Kỷ 7ncw4UoENam PhDsvJ7hjQương rồi7ncw4UoE đấy,LXC3 7ncw4UoEai dáDsvJ7hjQm 7ncw4UoEchọc DsvJ7hjQvào chDsvJ7hjQứ. 7ncw4UoEMà cDsvJ7hjQô LXC3nàng đó…”LXC3 An7ncw4UoEh tLXC3a LXC3lắc đầu:DsvJ7hjQ “NếuDsvJ7hjQ khôn7ncw4UoEg phLXC3ải ng7ncw4UoEười xDsvJ7hjQung qu7ncw4UoEanh LXC3thấy nón7ncw4UoEg ruột,7ncw4UoE phá7ncw4UoEt DsvJ7hjQhiện kịpLXC3 thờiDsvJ7hjQ, khônLXC3g cDsvJ7hjQhừng đLXC3ã tLXC3hật LXC3sự trởDsvJ7hjQ thàn7ncw4UoEh hồng7ncw4UoE nLXC3han 7ncw4UoEbạc mệnhLXC3 rồDsvJ7hjQi. DsvJ7hjQMà KỷLXC3 DsvJ7hjQNam Ph7ncw4UoEương cDsvJ7hjQũng nhịDsvJ7hjQn nhLXC3iều, mặcDsvJ7hjQ kệDsvJ7hjQ côDsvJ7hjQ nànDsvJ7hjQg là7ncw4UoEm loLXC3ạn, đ7ncw4UoEập hếtDsvJ7hjQ đồLXC3 LXC3đạc lại7ncw4UoE mLXC3ua đLXC3ồ mớLXC3i cLXC3ho cô7ncw4UoE 7ncw4UoEta đập,7ncw4UoE c7ncw4UoEó l7ncw4UoEà vLXC3àng làDsvJ7hjQ LXC3bạc 7ncw4UoEgì, b7ncw4UoEất luậnLXC3 l7ncw4UoEà cáiLXC3 DsvJ7hjQgì, côDsvJ7hjQ nDsvJ7hjQàng muốDsvJ7hjQn cái7ncw4UoE gDsvJ7hjQì t7ncw4UoEhì đưaLXC3 LXC3cái đ7ncw4UoEó, đư7ncw4UoEa LXC3cái g7ncw4UoEì côLXC3 nLXC3àng đậpDsvJ7hjQ DsvJ7hjQcái đó.DsvJ7hjQ ĐếnDsvJ7hjQ LXC3sau nDsvJ7hjQày cLXC3ó lẽDsvJ7hjQ cLXC3ô LXC3ta cũngLXC3 nghĩ7ncw4UoE thônDsvJ7hjQg sLXC3uốt DsvJ7hjQrồi, mộLXC3t thờiLXC3 LXC3gian 7ncw4UoEcũng 7ncw4UoElắng xuống.”

Thích DsvJ7hjQPhi PhàDsvJ7hjQm nDsvJ7hjQghe màLXC3 đ7ncw4UoEờ đẫn7ncw4UoE, hỏi:DsvJ7hjQ “TLXC3hế làDsvJ7hjQ t7ncw4UoEhế nào?”

Giọng ĐLXC3ổng Thiếu7ncw4UoE QuâLXC3n càngLXC3 LXC3trầm 7ncw4UoEthấp: “CôLXC3 ấyLXC3 vDsvJ7hjQốn cônDsvJ7hjQg tá7ncw4UoEc ởDsvJ7hjQ một7ncw4UoE cLXC3ông tDsvJ7hjQy thươngLXC3 mạDsvJ7hjQi nước7ncw4UoE ngoDsvJ7hjQài, giámDsvJ7hjQ đốcLXC3 b7ncw4UoEên đóLXC3 vì7ncw4UoE vLXC3ấn đềLXC3 7ncw4UoEhạn ngLXC3ạch xDsvJ7hjQuất nhậLXC3p k7ncw4UoEhẩu mLXC3à phải7ncw4UoE nhờ7ncw4UoE cậyLXC3 đếnDsvJ7hjQ Kỷ7ncw4UoE NDsvJ7hjQam PDsvJ7hjQhương. KDsvJ7hjQhó kLXC3hăn lắDsvJ7hjQm mLXC3ới DsvJ7hjQmời đượLXC3c KDsvJ7hjQỷ LXC3tam cLXC3ông 7ncw4UoEtử 7ncw4UoEăn cơm,LXC3 hôDsvJ7hjQm 7ncw4UoEđó tiếp7ncw4UoE khácDsvJ7hjQh cũng7ncw4UoE c7ncw4UoEó mặDsvJ7hjQt LXC3cô DsvJ7hjQnàng, vố7ncw4UoEn DsvJ7hjQdĩ DsvJ7hjQngồi 7ncw4UoEở vịDsvJ7hjQ DsvJ7hjQtrí cLXC3uối cùng,DsvJ7hjQ aLXC3i ngờLXC3 LXC3lại lọtDsvJ7hjQ đượcDsvJ7hjQ 7ncw4UoEvào 7ncw4UoEmắt xaDsvJ7hjQnh cLXC3ủa KỷDsvJ7hjQ 7ncw4UoENam PhươLXC3ng. MLXC3à LXC3người pLXC3hụ n7ncw4UoEữ nà7ncw4UoEy cáiLXC3 gìLXC3 cLXC3ũng 7ncw4UoEkhông chịu,7ncw4UoE hDsvJ7hjQoàn toàDsvJ7hjQn kDsvJ7hjQhông DsvJ7hjQthèm nhìDsvJ7hjQn đ7ncw4UoEến DsvJ7hjQKỷ DsvJ7hjQNam PhDsvJ7hjQương, chú7ncw4UoE nóLXC3i xeDsvJ7hjQm nếu7ncw4UoE đLXC3ổi s7ncw4UoEang LXC3người phụLXC3 n7ncw4UoEữ kDsvJ7hjQhác, aLXC3i LXC3mà 7ncw4UoEchẳng 7ncw4UoEđổ gụcDsvJ7hjQ trướcLXC3 nh7ncw4UoEà trướcDsvJ7hjQ xDsvJ7hjQe trướLXC3c LXC3tiền 7ncw4UoEcủa KỷLXC3 ta7ncw4UoEm côn7ncw4UoEg tử7ncw4UoE chứ,DsvJ7hjQ 7ncw4UoEcô t7ncw4UoEa lLXC3ại hoàLXC3n toà7ncw4UoEn k7ncw4UoEhông cLXC3oi r7ncw4UoEa gì,LXC3 LXC3đến saLXC3u cùLXC3ng không7ncw4UoE cònDsvJ7hjQ cáLXC3ch DsvJ7hjQnào, mới7ncw4UoE bảo7ncw4UoE thôiDsvJ7hjQ việc,DsvJ7hjQ định7ncw4UoE bỏ7ncw4UoE DsvJ7hjQmặc đấLXC3y DsvJ7hjQmà đi7ncw4UoE. V7ncw4UoEề 7ncw4UoEsau kLXC3hông ngờLXC3 tLXC3ay gDsvJ7hjQiám LXC3đốc bêLXC3n đDsvJ7hjQó lạLXC3i c7ncw4UoEho DsvJ7hjQra mộtDsvJ7hjQ kLXC3ế hạLXC3 s7ncw4UoEách, 7ncw4UoEcô nàDsvJ7hjQng 7ncw4UoEbị cLXC3hính ôDsvJ7hjQng c7ncw4UoEhủ củLXC3a mLXC3ình LXC3bán đứng,LXC3 LXC3liệu cLXC3ó thLXC3ể khônDsvJ7hjQg ầmLXC3 ĩLXC3 k7ncw4UoEhông?” a7ncw4UoEnh DsvJ7hjQta DsvJ7hjQkhẽ DsvJ7hjQgiọng, đơnDsvJ7hjQ 7ncw4UoEgiản nDsvJ7hjQói vài7ncw4UoE LXC3câu LXC3bên taDsvJ7hjQi ThíDsvJ7hjQch DsvJ7hjQPhi PhDsvJ7hjQàm, mDsvJ7hjQột taLXC3y bụm7ncw4UoE m7ncw4UoEiệng kh7ncw4UoEì kDsvJ7hjQhì cười.DsvJ7hjQ Thíc7ncw4UoEh PhDsvJ7hjQi Ph7ncw4UoEàm lạLXC3i khôn7ncw4UoEg cưDsvJ7hjQời đáp7ncw4UoE lại,7ncw4UoE chỉ7ncw4UoE nóiDsvJ7hjQ: “VậyDsvJ7hjQ th7ncw4UoEì thâ7ncw4UoEm độ7ncw4UoEc quá,7ncw4UoE cũDsvJ7hjQng khDsvJ7hjQông LXC3sợ tLXC3o chuyệDsvJ7hjQn sao?”

Đổng LXC3Thiếu QuâLXC3n nDsvJ7hjQgọng nghịu7ncw4UoE nóDsvJ7hjQi: “Chuyện7ncw4UoE DsvJ7hjQgì cLXC3ó thểLXC3 làmLXC3 tDsvJ7hjQo nDsvJ7hjQào? GạoDsvJ7hjQ đDsvJ7hjQã t7ncw4UoEhành cơmDsvJ7hjQ rồi,DsvJ7hjQ 7ncw4UoEcô t7ncw4UoEa cDsvJ7hjQó muốn7ncw4UoE gây7ncw4UoE chuyện7ncw4UoE LXC3cũng chỉLXC3 gLXC3ây đượLXC3c v7ncw4UoEới KDsvJ7hjQỷ NaDsvJ7hjQm PhươnDsvJ7hjQg DsvJ7hjQthôi, 7ncw4UoEmà cũng7ncw4UoE lạ7ncw4UoE, chẳDsvJ7hjQng cầ7ncw4UoEn biếDsvJ7hjQt cDsvJ7hjQô 7ncw4UoEta thDsvJ7hjQế LXC3nào, KDsvJ7hjQỷ DsvJ7hjQNam Phương7ncw4UoE cDsvJ7hjQũng chí7ncw4UoEn LXC3bỏ là7ncw4UoEm mười7ncw4UoE th7ncw4UoEeo.” aLXC3nh LXC3ta LXC3lắc đầu7ncw4UoE c7ncw4UoEhặc lưỡi:DsvJ7hjQ 7ncw4UoE“Thế nê7ncw4UoEn chỉLXC3 c7ncw4UoEần c7ncw4UoEô nàDsvJ7hjQng mở7ncw4UoE miệnDsvJ7hjQg tLXC3hôi, KỷDsvJ7hjQ N7ncw4UoEam PhươLXC3ng 7ncw4UoElàm 7ncw4UoEgì 7ncw4UoEcó chuyệ7ncw4UoEn kDsvJ7hjQhông th7ncw4UoEeo. LXC3Cũng lDsvJ7hjQà vỏ7ncw4UoE quýtDsvJ7hjQ DsvJ7hjQdày 7ncw4UoEcó mLXC3óng taLXC3y nhọn,DsvJ7hjQ cậu7ncw4UoE nóLXC3i xLXC3em, ta7ncw4UoEy 7ncw4UoEKỷ NDsvJ7hjQam PhươDsvJ7hjQng đ7ncw4UoEó thật7ncw4UoE LXC3sự muốn7ncw4UoE c7ncw4UoEái gLXC3ì có7ncw4UoE cáiLXC3 đấy,DsvJ7hjQ chỉDsvJ7hjQ thi7ncw4UoEếu đDsvJ7hjQiều 7ncw4UoEcòn háDsvJ7hjQi cả7ncw4UoE 7ncw4UoEsao t7ncw4UoErên tr7ncw4UoEời xuốngDsvJ7hjQ dDsvJ7hjQụ ngưLXC3ời đ7ncw4UoEẹp 7ncw4UoEcười LXC3ấy, năLXC3m n7ncw4UoEgoái cDsvJ7hjQhỉ vDsvJ7hjQì một7ncw4UoE LXC3chậu ho7ncw4UoEa, chúLXC3 kDsvJ7hjQhông chứng7ncw4UoE kiến7ncw4UoE chứ7ncw4UoE, LXC3chậc ch7ncw4UoEậc, giàDsvJ7hjQy vòDsvJ7hjQ c7ncw4UoEon nhLXC3à người7ncw4UoE LXC3ta đế7ncw4UoEn nỗLXC3i ngư7ncw4UoEời ngựaLXC3 chổnDsvJ7hjQg vóDsvJ7hjQ lênDsvJ7hjQ trờ7ncw4UoEi, LXC3suýt LXC3nữa t7ncw4UoEhì LXC3gọi cLXC3ả mấy7ncw4UoE giáoLXC3 DsvJ7hjQsư tDsvJ7hjQrường nDsvJ7hjQông nghiệ7ncw4UoEp đếDsvJ7hjQn.” Nó7ncw4UoEi đếnDsvJ7hjQ đâDsvJ7hjQy độtDsvJ7hjQ nLXC3hiên aLXC3nh tDsvJ7hjQa vỗ7ncw4UoE DsvJ7hjQvai Thí7ncw4UoEch PDsvJ7hjQhi PhDsvJ7hjQàm: LXC3“À đLXC3úng rồi,DsvJ7hjQ DsvJ7hjQcô nànLXC3g 7ncw4UoEcũng tLXC3ốt nghiệDsvJ7hjQp đạiLXC3 hDsvJ7hjQọc N7ncw4UoEam KinLXC3h màDsvJ7hjQ ra7ncw4UoE, DsvJ7hjQvừa ha7ncw4UoEy LXC3chú cóLXC3 tLXC3hể nhLXC3ờ vảDsvJ7hjQ 7ncw4UoEbạn hLXC3ọc cũLXC3 nhé.”

Thích Ph7ncw4UoEi Ph7ncw4UoEàm n7ncw4UoEghe đến7ncw4UoE câuLXC3 ấLXC3y, kLXC3hông hiểuDsvJ7hjQ vìLXC3 s7ncw4UoEao tiLXC3m DsvJ7hjQlại g7ncw4UoEiật thótDsvJ7hjQ DsvJ7hjQ1 cáDsvJ7hjQi, chỉ7ncw4UoE ngh7ncw4UoEe ĐổLXC3ng T7ncw4UoEhiếu QuâDsvJ7hjQn đắc7ncw4UoE LXC3ý bả7ncw4UoEo: “CôLXC3 Kiề7ncw4UoEu tiểLXC3u thưLXC3 nàyLXC3 năLXC3m đ7ncw4UoEó l7ncw4UoEúc DsvJ7hjQcòn DsvJ7hjQlàm DsvJ7hjQở côLXC3ng DsvJ7hjQty thươngDsvJ7hjQ mạDsvJ7hjQi, cóLXC3 7ncw4UoEnợ LXC3anh 7ncw4UoEcả nhàLXC3 tôi7ncw4UoE một7ncw4UoE m7ncw4UoEón DsvJ7hjQnợ âDsvJ7hjQn tình,LXC3 thếDsvJ7hjQ nêLXC3n DsvJ7hjQđối vDsvJ7hjQới 7ncw4UoEtôi c7ncw4UoEũng cDsvJ7hjQó DsvJ7hjQvài phLXC3ần kh7ncw4UoEiêm nh7ncw4UoEường. CDsvJ7hjQhú DsvJ7hjQem 7ncw4UoEnày, cái7ncw4UoE nàyDsvJ7hjQ coDsvJ7hjQi nhLXC3ư LXC3số 7ncw4UoEchú 7ncw4UoEđỏ, aDsvJ7hjQnh đâyLXC3 p7ncw4UoEhải gáDsvJ7hjQc tLXC3hể diệnDsvJ7hjQ sa7ncw4UoEng LXC3một bLXC3ên, giới7ncw4UoE thiDsvJ7hjQệu côLXC3 7ncw4UoEấy ch7ncw4UoEo c7ncw4UoEhú, cLXC3òn những7ncw4UoE việLXC3c k7ncw4UoEhác, phảDsvJ7hjQi DsvJ7hjQxem sDsvJ7hjQố ch7ncw4UoEú tLXC3hế 7ncw4UoEnào vậy.”

Thích DsvJ7hjQPhi PhàLXC3m mừnLXC3g vuDsvJ7hjQi k7ncw4UoEhôn siếLXC3t, 7ncw4UoEchỉ biếtLXC3 7ncw4UoEnâng lLXC3y cụng7ncw4UoE 7ncw4UoEcốc nóDsvJ7hjQi l7ncw4UoEời cảmDsvJ7hjQ ơLXC3n. 7ncw4UoECậu vàDsvJ7hjQ ĐổngLXC3 7ncw4UoEHiểu QuânDsvJ7hjQ qua7ncw4UoEn hệLXC3 làm7ncw4UoE ănLXC3 đãLXC3 baLXC3o nhiêDsvJ7hjQu n7ncw4UoEăm, mLXC3à ĐổngLXC3 HiểuLXC3 QuânDsvJ7hjQ cLXC3ũng DsvJ7hjQkhông 7ncw4UoEgạt cậu,LXC3 LXC3qua mấyLXC3 ngày,DsvJ7hjQ anDsvJ7hjQh DsvJ7hjQta đLXC3ã DsvJ7hjQgọi LXC3điện đếnLXC3: “Khó7ncw4UoE lắDsvJ7hjQm côLXC3 ấLXC3y mDsvJ7hjQới đồng7ncw4UoE LXC3ý LXC3đấy, tôiLXC3 hẹDsvJ7hjQn cDsvJ7hjQô LXC3ấy chiề7ncw4UoEu LXC34 LXC3giờ ởLXC3 7ncw4UoEquán LXC3trà ĐịchDsvJ7hjQ Trầ7ncw4UoEn DsvJ7hjQHiên rDsvJ7hjQồi đấDsvJ7hjQy, t7ncw4UoEhử vLXC3ận maLXC3y củLXC3a mì7ncw4UoEnh LXC3đi nhé.”

Thích Ph7ncw4UoEi PhàDsvJ7hjQm LXC33 g7ncw4UoEiờ rưỡi7ncw4UoE đã7ncw4UoE đếLXC3n ĐịchLXC3 T7ncw4UoErần LXC3Hiên, bDsvJ7hjQao nă7ncw4UoEm l7ncw4UoEăn LXC3lộn 7ncw4UoEở thươnLXC3g trưDsvJ7hjQờng, ch7ncw4UoEuyện DsvJ7hjQgì cLXC3ũng từng7ncw4UoE gặp7ncw4UoE DsvJ7hjQqua 7ncw4UoErồi, nhưn7ncw4UoEg 7ncw4UoEmấy câDsvJ7hjQu trLXC3uyện phiDsvJ7hjQếm củaLXC3 ĐổngDsvJ7hjQ ThiếLXC3u QuânLXC3, dLXC3ường nDsvJ7hjQhư khiếDsvJ7hjQn cậuDsvJ7hjQ trởLXC3 LXC3nên LXC3tò mò.7ncw4UoE LXC3Đổng ThiếDsvJ7hjQu Quâ7ncw4UoEn đếnDsvJ7hjQ muộnDsvJ7hjQ hơn,DsvJ7hjQ nhLXC3ưng cDsvJ7hjQũng chỉLXC3 đ7ncw4UoEến tLXC3rước giờLXC3 hẹn7ncw4UoE tầmLXC3 LXC315 phút,7ncw4UoE aDsvJ7hjQnh t7ncw4UoEa nhìDsvJ7hjQn đồnDsvJ7hjQg hồ,DsvJ7hjQ 7ncw4UoEcó cDsvJ7hjQhút tựLXC3 g7ncw4UoEiễu: “DsvJ7hjQXem 7ncw4UoEnhư cũLXC3ng n7ncw4UoEể mặtDsvJ7hjQ KỷDsvJ7hjQ N7ncw4UoEam P7ncw4UoEhương, LXC3nghe nóLXC3i KỷDsvJ7hjQ LXC3tam côngDsvJ7hjQ LXC3tử mDsvJ7hjQỗi lầnDsvJ7hjQ vềLXC3 đây,7ncw4UoE đầu7ncw4UoE tDsvJ7hjQiên ở7ncw4UoE 7ncw4UoEsân bDsvJ7hjQay pDsvJ7hjQhải gLXC3ọi đLXC3iện báDsvJ7hjQo trướDsvJ7hjQc chLXC3o 7ncw4UoEcô LXC3ấy, bằngLXC3 khôngDsvJ7hjQ LXC3thì khôDsvJ7hjQng 7ncw4UoEqua nổiDsvJ7hjQ 7ncw4UoEcửa đâu.”

Thích Ph7ncw4UoEi Phà7ncw4UoEm kLXC3hông LXC3kìm đưLXC3ợc 7ncw4UoEbật cườ7ncw4UoEi, nóDsvJ7hjQi: “7ncw4UoECái n7ncw4UoEày chỉDsvJ7hjQ sợDsvJ7hjQ 7ncw4UoElà giLXC3ả, aDsvJ7hjQnh chỉDsvJ7hjQ giỏiDsvJ7hjQ nó7ncw4UoEi mLXC3óc ngườiLXC3 t7ncw4UoEa thôi.”

“Là thật7ncw4UoE đấyDsvJ7hjQ, chLXC3ú chư7ncw4UoEa thấyDsvJ7hjQ bộLXC3 dạngLXC3 KỷDsvJ7hjQ NDsvJ7hjQam PhươngDsvJ7hjQ thôi,LXC3 DsvJ7hjQcó lầnDsvJ7hjQ tLXC3ôi vLXC3à cậuDsvJ7hjQ tDsvJ7hjQa uốngDsvJ7hjQ DsvJ7hjQsay, cậLXC3u đoán7ncw4UoE xeLXC3m taDsvJ7hjQy DsvJ7hjQnày 7ncw4UoEnói LXC3gì, cậu7ncw4UoE tLXC3a bảoLXC3 tô7ncw4UoEi côLXC3 vợLXC3 7ncw4UoEbên 7ncw4UoEnày khônDsvJ7hjQg gDsvJ7hjQiống ngườiLXC3 kDsvJ7hjQhác gDsvJ7hjQì cả,DsvJ7hjQ đếnLXC3 tiLXC3ền cLXC3ủa cậu7ncw4UoE tDsvJ7hjQa LXC3mà LXC3cũng kh7ncw4UoEông DsvJ7hjQthèm bậLXC3n tLXC3âm. CLXC3hú ngLXC3he cLXC3âu ấy7ncw4UoE, tr7ncw4UoEuyền LXC3ra ngoàiDsvJ7hjQ aDsvJ7hjQi dáDsvJ7hjQm tiLXC3n chứ.”

“Vợ K7ncw4UoEỷ NaLXC3m PhLXC3ương khLXC3ông phảiDsvJ7hjQ l7ncw4UoEà cLXC3on LXC3gái nhàDsvJ7hjQ 7ncw4UoEnào đóDsvJ7hjQ sao?”

“Đúng DsvJ7hjQthế, LXC3tên DsvJ7hjQlà Th7ncw4UoEủ ThủLXC3, 7ncw4UoEso vớiDsvJ7hjQ 7ncw4UoEKỷ 7ncw4UoENam PhươDsvJ7hjQng l7ncw4UoEà môDsvJ7hjQn DsvJ7hjQđăng 7ncw4UoEhộ đối,LXC3 ngườiLXC3 cũLXC3ng xiLXC3nh đẹ7ncw4UoEp, nhưnLXC3g màLXC3 DsvJ7hjQKỷ DsvJ7hjQNam PhươDsvJ7hjQng để7ncw4UoE côLXC3 DsvJ7hjQta ở7ncw4UoE DsvJ7hjQBắc KLXC3inh m7ncw4UoEà chẳnLXC3g đoáiDsvJ7hjQ hoàDsvJ7hjQi gDsvJ7hjQì, đếDsvJ7hjQn thDsvJ7hjQể diệnLXC3 củaDsvJ7hjQ DsvJ7hjQbố vợ7ncw4UoE cLXC3ũng khôLXC3ng DsvJ7hjQnể nLXC3ang gLXC3ì. Ngh7ncw4UoEe nóiLXC3 vDsvJ7hjQì LXC3có lầnDsvJ7hjQ vDsvJ7hjQị đ7ncw4UoEại 7ncw4UoEtiểu thư7ncw4UoE ấyDsvJ7hjQ k7ncw4UoEhông kLXC3ìm đượcDsvJ7hjQ giậ7ncw4UoEn dLXC3ữ, đáp7ncw4UoE LXC3máy baDsvJ7hjQy 7ncw4UoEqua tì7ncw4UoEm KiềuLXC3 tiể7ncw4UoEu DsvJ7hjQthư nLXC3ày nó7ncw4UoEi chLXC3uyện DsvJ7hjQphải quấy,LXC3 7ncw4UoEkết DsvJ7hjQquả lLXC3àm KDsvJ7hjQỷ tDsvJ7hjQam LXC3nổi xunDsvJ7hjQg lên,LXC3 tDsvJ7hjQừ đấyDsvJ7hjQ 7ncw4UoEvề sLXC3au LXC32 vợDsvJ7hjQ chồDsvJ7hjQng tLXC3rở mặt,DsvJ7hjQ 7ncw4UoEnếu kDsvJ7hjQhông phảLXC3i bốDsvJ7hjQ mẹLXC3 DsvJ7hjQđôi bêDsvJ7hjQn DsvJ7hjQgây 7ncw4UoEáp lực,LXC3 không7ncw4UoE biếtDsvJ7hjQ cò7ncw4UoEn LXC3xảy rLXC3a chLXC3uyện DsvJ7hjQgì nữa.”

4 giLXC3ờ đúnDsvJ7hjQg, ph7ncw4UoEục DsvJ7hjQvụ mởLXC3 cửa.

Thích LXC3Phi DsvJ7hjQPhàm LXC3kinh nLXC3gạc LXC3đến mứDsvJ7hjQc đDsvJ7hjQứng bật7ncw4UoE dậLXC3y nhưLXC3 lDsvJ7hjQò x7ncw4UoEo, màLXC3 tr7ncw4UoEên thự7ncw4UoEc tế,LXC3 c7ncw4UoEậu c7ncw4UoEũng đãDsvJ7hjQ LXC3đứng dậyDsvJ7hjQ rồi.

Người phụLXC3 7ncw4UoEnữ ấyDsvJ7hjQ LXC3hoàn tLXC3oàn kLXC3hông giống7ncw4UoE với7ncw4UoE t7ncw4UoErong tưởn7ncw4UoEg LXC3tượng cDsvJ7hjQủa 7ncw4UoEcậu 7ncw4UoEta, LXC3cô ấyLXC3 chLXC3ỉ mặcDsvJ7hjQ 7ncw4UoEáo mDsvJ7hjQàu đen,DsvJ7hjQ mLXC3à đã7ncw4UoE 7ncw4UoEcàng lLXC3ộ DsvJ7hjQra vẻDsvJ7hjQ gầyDsvJ7hjQ guộc,LXC3 khuôLXC3n mặtDsvJ7hjQ trắng7ncw4UoE tLXC3rẻo, đếnDsvJ7hjQ phấnLXC3 LXC3son cũDsvJ7hjQng khô7ncw4UoEng đánLXC3h, nhLXC3ưng vẫLXC3n t7ncw4UoEoát 7ncw4UoEra né7ncw4UoEt xinDsvJ7hjQh DsvJ7hjQđẹp, LXC3xinh đẹp7ncw4UoE đến7ncw4UoE thDsvJ7hjQu 7ncw4UoEhút DsvJ7hjQtất cảLXC3 án7ncw4UoEh nh7ncw4UoEìn LXC3của mọi7ncw4UoE người.

Tinh thần7ncw4UoE cLXC3ậu hố7ncw4UoEt hoảng.

Đổng TDsvJ7hjQhiếu Quâ7ncw4UoEn đ7ncw4UoEã đán7ncw4UoEh tiếDsvJ7hjQng chDsvJ7hjQào hỏDsvJ7hjQi: “7ncw4UoEKiểu tiLXC3ểu tLXC3hư” rồi7ncw4UoE vôLXC3 cùLXC3ng LXC3nhiệt tìDsvJ7hjQnh giớiDsvJ7hjQ DsvJ7hjQthiệu: “VịDsvJ7hjQ nàyDsvJ7hjQ lDsvJ7hjQà giámLXC3 đốc7ncw4UoE Thí7ncw4UoEch PLXC3hi Phàm.”

Thích PhLXC3i PhàmLXC3 tronDsvJ7hjQg lònDsvJ7hjQg cLXC3hỉ ngLXC3hĩ, s7ncw4UoEao lạDsvJ7hjQi là7ncw4UoE LXC3cô ấy?

(*chú: cáLXC3c DsvJ7hjQcậu ạ,LXC3 đừng7ncw4UoE 7ncw4UoEhỏi LXC3gì cả,7ncw4UoE tớLXC3 cũnLXC3g khLXC3ông biếLXC3t gì7ncw4UoE 7ncw4UoEđâu, sLXC3uy đoáLXC3n g7ncw4UoEì tDsvJ7hjQhì cứ7ncw4UoE sLXC3uy đDsvJ7hjQoán thôi.DsvJ7hjQ TruyệLXC3n dừnDsvJ7hjQg ở7ncw4UoE p7ncw4UoEhần LXC3“2 LXC3chiếc áo7ncw4UoE lDsvJ7hjQồng LXC3vào nDsvJ7hjQhau” rDsvJ7hjQồi. N7ncw4UoEhưng ngoạLXC3i truyệLXC3n nLXC3ày ch7ncw4UoEỉ là…7ncw4UoE một7ncw4UoE LXC3câu chuyDsvJ7hjQện đơnDsvJ7hjQ lLXC3ẻ kháLXC3c cLXC3hăng? TớDsvJ7hjQ cLXC3ũng sửaDsvJ7hjQ lạiDsvJ7hjQ tDsvJ7hjQhứ tựLXC3 7ncw4UoEtên LXC3ngoại LXC3truyện 7ncw4UoEcho đúngDsvJ7hjQ vớiDsvJ7hjQ 7ncw4UoEthứ LXC3tự thờiDsvJ7hjQ giDsvJ7hjQan tácLXC3 LXC3giả viLXC3ết rLXC3ồi XD)

2. 

Sắc &aLXC3mp; Giới

Vừa bướcDsvJ7hjQ rLXC3a ng7ncw4UoEoài, độDsvJ7hjQt n7ncw4UoEhiên có7ncw4UoE ngườ7ncw4UoEi gLXC3ọi: “A!7ncw4UoE DsvJ7hjQNam PhưLXC3ơng, DsvJ7hjQkia khônLXC3g ph7ncw4UoEải vLXC3ợ 7ncw4UoEcậu sao?”

Kỷ N7ncw4UoEam PhươngLXC3 7ncw4UoEquay đDsvJ7hjQầu 7ncw4UoEra nhLXC3ìn, hDsvJ7hjQóa r7ncw4UoEa đúnLXC3g thế7ncw4UoE thật.

Hiếm kLXC3hi thấDsvJ7hjQy c7ncw4UoEô ấ7ncw4UoEy mặcDsvJ7hjQ vDsvJ7hjQáy, chi7ncw4UoEếc áDsvJ7hjQo LXC3len mỏngDsvJ7hjQ 7ncw4UoEtrùm đầDsvJ7hjQu màuLXC3 sDsvJ7hjQan hô7ncw4UoE, bê7ncw4UoEn 7ncw4UoEdưới làDsvJ7hjQ 7ncw4UoEchân vá7ncw4UoEy nâLXC3u sậm7ncw4UoE, áo7ncw4UoE khoá7ncw4UoEc cầmDsvJ7hjQ trêLXC3n tay7ncw4UoE, đLXC3ứng LXC3cạnh LXC3cô bạnLXC3 LXC3mà côLXC3 ấy7ncw4UoE lại7ncw4UoE cDsvJ7hjQàng tLXC3ỏa r7ncw4UoEa DsvJ7hjQnét duLXC3yên 7ncw4UoEdáng yêLXC3u kiều.

Cả LXC3đám người7ncw4UoE đã7ncw4UoE bànDsvJ7hjQ tánLXC3 xLXC3ôn xa7ncw4UoEo, cóDsvJ7hjQ k7ncw4UoEẻ DsvJ7hjQgọi LXC3chị dâu,7ncw4UoE 7ncw4UoElại 7ncw4UoEcó kLXC3ẻ DsvJ7hjQgọi eLXC3m dâuDsvJ7hjQ, cònDsvJ7hjQ cóLXC3 ngưDsvJ7hjQời đã7ncw4UoE xưDsvJ7hjQng têLXC3n mụLXC3 củLXC3a c7ncw4UoEô: DsvJ7hjQ“Thủ Th7ncw4UoEủ, hôLXC3m naLXC3y LXC3sao lạiLXC3 DsvJ7hjQvừa kLXC3héo tLXC3hế này?”

Thủ TLXC3hủ mắtLXC3 cưLXC3ời co7ncw4UoEng v7ncw4UoEút hỏiLXC3 lạLXC3i: “LXC3Sao LXC3nào, cá7ncw4UoEc anLXC3h cóDsvJ7hjQ hứnLXC3g điLXC3 uống7ncw4UoE rượu,7ncw4UoE chảLXC3 lẽ7ncw4UoE bọDsvJ7hjQn LXC3em khô7ncw4UoEng được7ncw4UoE p7ncw4UoEhép nổiDsvJ7hjQ hứngDsvJ7hjQ đếnLXC3 ăDsvJ7hjQn 7ncw4UoEcơm à?

Cô LXC3gái LXC3đang LXC3khoác ta7ncw4UoEy KỷLXC3 N7ncw4UoEam PLXC3hương LXC3sớm đãLXC3 rụt7ncw4UoE taLXC3y lạiLXC3, n7ncw4UoEhưng điệLXC3u bộDsvJ7hjQ vẫnLXC3 tLXC3ỏ vẻDsvJ7hjQ quaDsvJ7hjQng miDsvJ7hjQnh c7ncw4UoEhính đạiDsvJ7hjQ lắm,DsvJ7hjQ LXC3đang cLXC3huẩn bịLXC3 rờDsvJ7hjQi điLXC3, a7ncw4UoEi dDsvJ7hjQè KỷDsvJ7hjQ 7ncw4UoENam PhDsvJ7hjQương đã7ncw4UoE 7ncw4UoEchắp tDsvJ7hjQay kLXC3éo lại,7ncw4UoE bảoLXC3: “LênLXC3 xLXC3e đợi7ncw4UoE anhDsvJ7hjQ.” Rồi7ncw4UoE aDsvJ7hjQnh mới7ncw4UoE buôngLXC3 tay.

Xem 7ncw4UoEra đLXC3ôi vDsvJ7hjQợ cLXC3hồng nàyDsvJ7hjQ cóDsvJ7hjQ chuyệDsvJ7hjQn riDsvJ7hjQêng 7ncw4UoEcần nóLXC3i, cLXC3ả đ7ncw4UoEám ngLXC3ười dắtLXC3 díuLXC3 bạn7ncw4UoE 7ncw4UoEgái cũngDsvJ7hjQ rụ7ncw4UoEc DsvJ7hjQrịch tảLXC3n 7ncw4UoEđi, cDsvJ7hjQhỉ cònDsvJ7hjQ lại7ncw4UoE TLXC3hủ TDsvJ7hjQhủ DsvJ7hjQvà cLXC3ô bạ7ncw4UoEn Đỗ7ncw4UoE HLXC3iểu 7ncw4UoETô, LXC3Đỗ 7ncw4UoEHiểu LXC3Tô DsvJ7hjQcũng nói:DsvJ7hjQ “TớLXC3 quLXC3a 7ncw4UoEbên ki7ncw4UoEa đợiLXC3 cậu7ncw4UoE nhé.”

“Không cần7ncw4UoE đâDsvJ7hjQu.” ThDsvJ7hjQủ TDsvJ7hjQhủ dửngDsvJ7hjQ dưLXC3ng nhDsvJ7hjQư khônLXC3g, DsvJ7hjQquay LXC3đầu sLXC3ang cườiDsvJ7hjQ DsvJ7hjQvới KỷLXC3 NDsvJ7hjQam Phương:7ncw4UoE “Mai7ncw4UoE e7ncw4UoEm đi7ncw4UoE HồngDsvJ7hjQ KôngDsvJ7hjQ, t7ncw4UoEhứ LXC37 LXC3tuần n7ncw4UoEày khôngLXC3 LXC3về n7ncw4UoEhà 7ncw4UoEvới anDsvJ7hjQh được,LXC3 đếnDsvJ7hjQ luLXC3c đóDsvJ7hjQ LXC3anh LXC3nói 7ncw4UoEvới 7ncw4UoEmẹ 7ncw4UoE1 DsvJ7hjQtiếng nhé.”

“Em 7ncw4UoEđi Hồ7ncw4UoEng KônDsvJ7hjQg lLXC3àm gìDsvJ7hjQ thế?”

Thủ ThDsvJ7hjQủ DsvJ7hjQcảm giác7ncw4UoE LXC3kì quặc,7ncw4UoE trưLXC3ớc đâyDsvJ7hjQ LXC3cô chạ7ncw4UoEy tớiLXC3 chạy7ncw4UoE lui7ncw4UoE, aDsvJ7hjQnh có7ncw4UoE bDsvJ7hjQao gi7ncw4UoEờ thèDsvJ7hjQm hDsvJ7hjQỏi đâu.

“Xem phiDsvJ7hjQm [SDsvJ7hjQắc, Giới]LXC3, bDsvJ7hjQản u7ncw4UoEncut đấy.”

Chỉ vLXC3ì mộDsvJ7hjQt bộ7ncw4UoE phiDsvJ7hjQm 7ncw4UoEmà LXC3bay đDsvJ7hjQi HLXC3ồng Kôn7ncw4UoEg, x7ncw4UoEưa n7ncw4UoEay vốLXC3n là7ncw4UoE phoLXC3ng cách7ncw4UoE cDsvJ7hjQủa côLXC3 DsvJ7hjQấy mà.

“Đừng điLXC3 7ncw4UoEnữa, 7ncw4UoEở DsvJ7hjQnhà xDsvJ7hjQem đ7ncw4UoEi, aLXC3nh b7ncw4UoEảo LXC3người LXC3giúp LXC3em tìm7ncw4UoE bản7ncw4UoE gốcLXC3, làLXC3 đoLXC3ạn 2DsvJ7hjQ0 LXC3phút b7ncw4UoEị c7ncw4UoEut chứLXC3 gì.”

Thủ Th7ncw4UoEủ cảmLXC3 thLXC3ấy vDsvJ7hjQui vẻLXC3 yêDsvJ7hjQn tâm,DsvJ7hjQ nDsvJ7hjQhìn 7ncw4UoEđi, DsvJ7hjQlấy LXC3chồng 7ncw4UoEcũng cDsvJ7hjQó c7ncw4UoEái tốt7ncw4UoE đấy7ncw4UoE chứDsvJ7hjQ: “Vậy7ncw4UoE tDsvJ7hjQhế nhéLXC3, a7ncw4UoEnh đừ7ncw4UoEng cLXC3ó quêLXC3n đấy.”

Kết quảLXC3 a7ncw4UoEnh ấyDsvJ7hjQ l7ncw4UoEại thậtLXC3 sDsvJ7hjQự quên7ncw4UoE chứ,DsvJ7hjQ ThủLXC3 Th7ncw4UoEủ p7ncw4UoEhải DsvJ7hjQđến mDsvJ7hjQấy ngàLXC3y DsvJ7hjQchưa gặp7ncw4UoE đượ7ncw4UoEc 7ncw4UoEanh, hôDsvJ7hjQm nLXC3ay LXC3nghĩ LXC3ra 7ncw4UoEphải gLXC3ọi chLXC3o 7ncw4UoEanh ấy,7ncw4UoE chu7ncw4UoEông đổ7ncw4UoE mLXC3ột hồi7ncw4UoE lâu7ncw4UoE m7ncw4UoEà k7ncw4UoEhông cLXC3ó aDsvJ7hjQi ng7ncw4UoEhe, đaDsvJ7hjQng đLXC3ịnh th7ncw4UoEôi, aDsvJ7hjQnh DsvJ7hjQlại nhậnDsvJ7hjQ điệnDsvJ7hjQ thoại:7ncw4UoE ‘DsvJ7hjQA lô?”

Nghe giDsvJ7hjQọng đãLXC3 bi7ncw4UoEết còLXC3n chưDsvJ7hjQa t7ncw4UoEỉnh ngủLXC3, khônLXC3g r7ncw4UoEõ là7ncw4UoE đanLXC3g trêDsvJ7hjQn giưLXC3ờng 7ncw4UoEem nàoDsvJ7hjQ nữa,7ncw4UoE côDsvJ7hjQ 7ncw4UoEđột nhiêLXC3n DsvJ7hjQnghĩ 7ncw4UoEra trLXC3ò DsvJ7hjQđùa quDsvJ7hjQái đản,7ncw4UoE ỏnDsvJ7hjQ DsvJ7hjQẻn gọiDsvJ7hjQ LXC31 tiến7ncw4UoEg “NDsvJ7hjQam Phươ7ncw4UoEng DsvJ7hjQà”, giLXC3ọng nDsvJ7hjQũng nịDsvJ7hjQu hỏi7ncw4UoE lLXC3ại: “ĐoánLXC3 DsvJ7hjQxem 7ncw4UoEem là7ncw4UoE aLXC3i nào?”

“Thủ Thủ,”LXC3 GiọngDsvJ7hjQ an7ncw4UoEh vẫnDsvJ7hjQ đặ7ncw4UoEc LXC3sệt cơnDsvJ7hjQ 7ncw4UoEngái ngủ:LXC3 “Ng7ncw4UoEoan nà7ncw4UoEo, LXC3lần s7ncw4UoEau muốnDsvJ7hjQ chDsvJ7hjQơi 7ncw4UoEtrò nLXC3ày, nh7ncw4UoEớ DsvJ7hjQđừng dùnDsvJ7hjQg sLXC3ố đDsvJ7hjQiện tDsvJ7hjQhoại ở7ncw4UoE 7ncw4UoEnhà nhé.”

Cô thLXC3ẹn qDsvJ7hjQuá hóLXC3a giận:DsvJ7hjQ DsvJ7hjQ“Anh 7ncw4UoEtìm c7ncw4UoEho 7ncw4UoEem [SắDsvJ7hjQc, Giớ7ncw4UoEi] chưaLXC3 đấy?”

Hỏi 7ncw4UoEđến 7ncw4UoEanh ấyLXC3, mDsvJ7hjQà LXC3phải mấDsvJ7hjQt mấ7ncw4UoEy DsvJ7hjQgiây s7ncw4UoEau anDsvJ7hjQh mớ7ncw4UoEi bậtLXC3 cườDsvJ7hjQi: “LXC3Ồ, a7ncw4UoEnh quênDsvJ7hjQ mất.7ncw4UoE”tiếng anLXC3h DsvJ7hjQtrầm đụ7ncw4UoEc nóLXC3i giọ7ncw4UoEng mũiDsvJ7hjQ nDsvJ7hjQghe nặng7ncw4UoE DsvJ7hjQtrĩu,. CLXC3ó lLXC3ẽ DsvJ7hjQanh đanLXC3g bịDsvJ7hjQ cảmLXC3, hoặcDsvJ7hjQ biếtLXC3 7ncw4UoEđây anDsvJ7hjQh 7ncw4UoEchỉ đaLXC3ng mơ7ncw4UoE ngủ.

Cô độLXC3t nDsvJ7hjQhiên LXC3cảm giDsvJ7hjQác xóLXC3t DsvJ7hjQxa, bảoLXC3: “Thế7ncw4UoE thôDsvJ7hjQi vậy.”

“Thủ Thủ?”DsvJ7hjQ ALXC3nh dường7ncw4UoE LXC3như cảmLXC3 thấyDsvJ7hjQ không7ncw4UoE p7ncw4UoEhải: “EmDsvJ7hjQ đừngDsvJ7hjQ giậnDsvJ7hjQ LXC3đấy nhéLXC3, anLXC3h bâyDsvJ7hjQ gDsvJ7hjQiờ gọiLXC3 điDsvJ7hjQện DsvJ7hjQbảo hLXC3ọ l7ncw4UoEàm đ7ncw4UoEây, nDsvJ7hjQhé T7ncw4UoEhủ Thủ?”

“Không cần7ncw4UoE đâuLXC3, LXC3em khôn7ncw4UoEg muốDsvJ7hjQn xeDsvJ7hjQm nữa7ncw4UoE rồi.”

Cô LXC3cảm DsvJ7hjQthấy c7ncw4UoEhán nản,LXC3 rồi7ncw4UoE cũng7ncw4UoE cDsvJ7hjQúp điệDsvJ7hjQn thoạiDsvJ7hjQ. ThựDsvJ7hjQc 7ncw4UoEra 7ncw4UoEcũng cLXC3hỉ l7ncw4UoEà DsvJ7hjQmột ch7ncw4UoEút gDsvJ7hjQiống nhDsvJ7hjQau màDsvJ7hjQ tDsvJ7hjQhôi, mùa7ncw4UoE đôn7ncw4UoEg nă7ncw4UoEm ấy7ncw4UoE Dịc7ncw4UoEh TrườnLXC3g NLXC3inh bịLXC3 ốDsvJ7hjQm mộtDsvJ7hjQ đợt7ncw4UoE rất7ncw4UoE lâu,DsvJ7hjQ mãDsvJ7hjQi kLXC3hông 7ncw4UoEthấy khỏi,DsvJ7hjQ DsvJ7hjQcô gọiLXC3 điện7ncw4UoE 7ncw4UoEcho DsvJ7hjQanh, giọngLXC3 DsvJ7hjQanh 7ncw4UoEù DsvJ7hjQù, dườLXC3ng n7ncw4UoEhư đứa7ncw4UoE trẻLXC3 nhỏ:LXC3 “Ối,LXC3 aLXC3nh q7ncw4UoEuên mất.”

Mà thựcLXC3 LXC3ra kDsvJ7hjQhông ph7ncw4UoEải lLXC3à quêLXC3n, anDsvJ7hjQh c7ncw4UoEố LXC3ý n7ncw4UoEói như7ncw4UoE thế,LXC3 saDsvJ7hjQu đóDsvJ7hjQ cLXC3ô vội7ncw4UoE về7ncw4UoE LXC3ký túLXC3c, 7ncw4UoEvừa vDsvJ7hjQề đã7ncw4UoE 7ncw4UoEnhìn thDsvJ7hjQấy bánhLXC3 kLXC3em vàDsvJ7hjQ hLXC3oa, LXC3cô mDsvJ7hjQới biếLXC3t anDsvJ7hjQh vốnLXC3 kDsvJ7hjQhông quê7ncw4UoEn. BáLXC3nh keDsvJ7hjQm LXC3lúc đóDsvJ7hjQ chDsvJ7hjQia c7ncw4UoEho m7ncw4UoEọi ngườiLXC3 LXC3ở kDsvJ7hjQý 7ncw4UoEtúc, LXC3ai cũnDsvJ7hjQg cườiLXC3 hìDsvJ7hjQ DsvJ7hjQhì bảLXC3o: DsvJ7hjQ“Ngọt đấy!,LXC3 7ncw4UoEĐúng thDsvJ7hjQế thậLXC3t, ngọt7ncw4UoE lắm7ncw4UoE, hương7ncw4UoE vị7ncw4UoE ng7ncw4UoEọt ngào7ncw4UoE chLXC3ạy DsvJ7hjQthẳng 7ncw4UoEvào DsvJ7hjQcon tim.

Lúc chi7ncw4UoEa tLXC3ay, anDsvJ7hjQh DsvJ7hjQcứ nhắcDsvJ7hjQ LXC3đi nhắcLXC3 lại:DsvJ7hjQ “Thủ7ncw4UoE ThủDsvJ7hjQ, DsvJ7hjQem quLXC3ên DsvJ7hjQanh DsvJ7hjQđi, e7ncw4UoEm DsvJ7hjQquên aDsvJ7hjQnh đDsvJ7hjQi… Thủ7ncw4UoE Thủ,LXC3 eLXC3m hãDsvJ7hjQy qu7ncw4UoEên anDsvJ7hjQh đi….”

Mà cDsvJ7hjQô cứLXC3 như7ncw4UoE mộ7ncw4UoEt đứaLXC3 nhó7ncw4UoEc LXC3khóc lócDsvJ7hjQ LXC3om sòm7ncw4UoE, DsvJ7hjQcả mặtLXC3 rưDsvJ7hjQng rLXC3ưng nước7ncw4UoE mắ7ncw4UoEt, tú7ncw4UoEm DsvJ7hjQlấy vLXC3ạt áo7ncw4UoE aDsvJ7hjQnh kDsvJ7hjQhông nỡ7ncw4UoE buông,LXC3 LXC3hỗn 7ncw4UoEloạn nLXC3hư LXC3thế, kiDsvJ7hjQểu bất7ncw4UoE chấ7ncw4UoEp kh7ncw4UoEông DsvJ7hjQrời nhưDsvJ7hjQ tLXC3hế, nhLXC3ưng mLXC3à c7ncw4UoEũng có7ncw4UoE íchLXC3 LXC3gì đâu?

Có DsvJ7hjQích gì7ncw4UoE nào?

Sau DsvJ7hjQcùng anLXC3h vẫn7ncw4UoE vứt7ncw4UoE bỏLXC3 cDsvJ7hjQô đấLXC3y thôi.

Không cầLXC3n cLXC3ô nữaLXC3 DsvJ7hjQđấy thôi.

Thủ 7ncw4UoEThủ cảm7ncw4UoE LXC3giác tro7ncw4UoEng LXC3lòng nguLXC3ội lạn7ncw4UoEh, b7ncw4UoEởi LXC3vì LXC3nhớ đếDsvJ7hjQn nhữLXC3ng chu7ncw4UoEyện này,7ncw4UoE lạiLXC3 làm7ncw4UoE nướcDsvJ7hjQ mLXC3ắt 7ncw4UoEcô tuônDsvJ7hjQ rơi.

Cô vẫnDsvJ7hjQ d7ncw4UoEùng liệDsvJ7hjQu phDsvJ7hjQáp cDsvJ7hjQũ, LXC3ra nLXC3goài ănLXC3 mộtLXC3 bữa,LXC3 saLXC3u LXC3đó DsvJ7hjQđi xeDsvJ7hjQm liLXC3ền 7ncw4UoEtù DsvJ7hjQtì mLXC3ấy bộLXC3 pDsvJ7hjQhim, tDsvJ7hjQrong pDsvJ7hjQhim c7ncw4UoEó DsvJ7hjQvui 7ncw4UoEbuồn LXC3li 7ncw4UoEhợp, c7ncw4UoEó bà7ncw4UoEi c7ncw4UoEa LXC3sinh t7ncw4UoEử bDsvJ7hjQuồn thương,7ncw4UoE c7ncw4UoEó nhữnLXC3g nỗi7ncw4UoE k7ncw4UoEhổ DsvJ7hjQđau vật7ncw4UoE lộn,LXC3 LXC3có nhDsvJ7hjQững 7ncw4UoEđời ngườiLXC3 LXC3bi aiDsvJ7hjQ, LXC3gian LXC3nan DsvJ7hjQdường DsvJ7hjQnhư v7ncw4UoEĩnh viễDsvJ7hjQn kLXC3hông 7ncw4UoEcó 7ncw4UoEbờ bến.

Những 7ncw4UoElúc DsvJ7hjQnhư thế7ncw4UoE cDsvJ7hjQô DsvJ7hjQtự cảLXC3m DsvJ7hjQthấy mìn7ncw4UoEh quDsvJ7hjQả làDsvJ7hjQ LXC3may mắnLXC3 trLXC3ong cuộcDsvJ7hjQ sống.

Rạng LXC3sáng mới7ncw4UoE LXC3về nhLXC3à, đãLXC3 thLXC3ấy KLXC3ỷ NaDsvJ7hjQm Phư7ncw4UoEơng, côLXC3 bấtDsvJ7hjQ ng7ncw4UoEờ 7ncw4UoEvô LXC3cùng, LXC3ồ 7ncw4UoE1 tiếng:7ncw4UoE “LXC3Sao anLXC3h lạiLXC3 về?”

Anh dườn7ncw4UoEg nhưLXC3 DsvJ7hjQcó chDsvJ7hjQút khó7ncw4UoE chịLXC3u: “Nh7ncw4UoEà LXC3anh, 7ncw4UoEanh khôDsvJ7hjQng đ7ncw4UoEược về7ncw4UoE chắc?”

Bọn LXC3họ 7ncw4UoEđã giLXC3ao hẹn7ncw4UoE LXC3rồi, 7ncw4UoEkhi DsvJ7hjQbên nào7ncw4UoE đóDsvJ7hjQ tức7ncw4UoE giLXC3ận, DsvJ7hjQbên DsvJ7hjQkia không7ncw4UoE đượcDsvJ7hjQ LXC3phép nổ7ncw4UoEi cáu,7ncw4UoE LXC3thế 7ncw4UoEnên c7ncw4UoEô thuDsvJ7hjQận theDsvJ7hjQo anDsvJ7hjQh, híDsvJ7hjQp mắ7ncw4UoEt cưDsvJ7hjQời dỗDsvJ7hjQ dDsvJ7hjQành: “ĐượcLXC3 LXC3rồi, đượcDsvJ7hjQ rồi,DsvJ7hjQ đương7ncw4UoE nLXC3hiên LXC3có LXC3thể vLXC3ề c7ncw4UoEhứ.” VLXC3ừa quLXC3ay 7ncw4UoEđi, cLXC3ô lạLXC3i h7ncw4UoEỏi: “AnDsvJ7hjQh về7ncw4UoE LXC3làm gìDsvJ7hjQ thế?”

Sắc mặt7ncw4UoE a7ncw4UoEnh cònDsvJ7hjQ tệ7ncw4UoE hơ7ncw4UoEn, nLXC3hư 7ncw4UoEthể an7ncw4UoEh 7ncw4UoEấy vừaDsvJ7hjQ 7ncw4UoEgiận dỗiLXC3 ởDsvJ7hjQ DsvJ7hjQchỗ LXC3em n7ncw4UoEào về,LXC3 lLXC3ại cà7ncw4UoEng LXC3làm cDsvJ7hjQô thấyDsvJ7hjQ tòDsvJ7hjQ mòLXC3 hơn,LXC3 cò7ncw4UoEn có7ncw4UoE côDsvJ7hjQ nàLXC3o LXC3dám chọDsvJ7hjQc giậnDsvJ7hjQ a7ncw4UoEnh nữLXC3a đây?

Lúc aDsvJ7hjQnh thậtLXC3 sDsvJ7hjQự g7ncw4UoEiận, LXC3anh thường7ncw4UoE khônDsvJ7hjQg DsvJ7hjQnói gìLXC3, DsvJ7hjQmà thựDsvJ7hjQc 7ncw4UoEra cô7ncw4UoE cũng7ncw4UoE m7ncw4UoEệt DsvJ7hjQrồi, uểLXC3 o7ncw4UoEải lDsvJ7hjQết DsvJ7hjQđi th7ncw4UoEay qu7ncw4UoEần áo,DsvJ7hjQ lúcDsvJ7hjQ LXC3ra mới7ncw4UoE đ7ncw4UoEể 7ncw4UoEý 7ncw4UoEtrên bàDsvJ7hjQn đểDsvJ7hjQ 7ncw4UoEcái DsvJ7hjQgì đóDsvJ7hjQ: LXC3“Gì thế?”

“Phim gốc.”

Anh LXC3trả DsvJ7hjQlời tronLXC3g LXC3sự mDsvJ7hjQất kiê7ncw4UoEn nhẫ7ncw4UoEn, LXC3từ bDsvJ7hjQé đã7ncw4UoE thế7ncw4UoE rồi7ncw4UoE, lúLXC3c nà7ncw4UoEo cũDsvJ7hjQng chêDsvJ7hjQ LXC3cô 7ncw4UoEphiền hà.7ncw4UoE 7ncw4UoECô lLXC3à 7ncw4UoEcon DsvJ7hjQgái, nhỏDsvJ7hjQ hơnLXC3 aDsvJ7hjQnh 7ncw4UoErất nhiềLXC3u 7ncw4UoEtuổi, DsvJ7hjQlại cứLXC3 7ncw4UoEkhăng khăng7ncw4UoE thLXC3ích bDsvJ7hjQám the7ncw4UoEo LXC3sau DsvJ7hjQanh, l7ncw4UoEại thích7ncw4UoE DsvJ7hjQcùng với7ncw4UoE cDsvJ7hjQả DsvJ7hjQđám c7ncw4UoEon DsvJ7hjQtrai 7ncw4UoEtrèo tườ7ncw4UoEng lLXC3eo câyLXC3, DsvJ7hjQanh thấyDsvJ7hjQ chLXC3án nảnLXC3 vớiLXC3 cáiLXC3 đDsvJ7hjQuôi DsvJ7hjQnhỏ 7ncw4UoEnày LXC3lắm r7ncw4UoEồi, DsvJ7hjQthế nDsvJ7hjQên aDsvJ7hjQnh n7ncw4UoEói chLXC3uyện với7ncw4UoE c7ncw4UoEô chỉDsvJ7hjQ vỏnLXC3 vLXC3ẹn tronDsvJ7hjQg vò7ncw4UoEng DsvJ7hjQ3 p7ncw4UoEhút DsvJ7hjQđã mấ7ncw4UoEt LXC3hết cảDsvJ7hjQ nh7ncw4UoEẫn nại.

Cô nhấLXC3t 7ncw4UoEthời vuDsvJ7hjQi DsvJ7hjQra mặt:7ncw4UoE “Sắc7ncw4UoE GiớiDsvJ7hjQ àDsvJ7hjQ? MDsvJ7hjQai eLXC3m gọi7ncw4UoE HiDsvJ7hjQểu DsvJ7hjQTô 7ncw4UoEđến cùngDsvJ7hjQ xDsvJ7hjQem, DsvJ7hjQnghe nóLXC3i LươngLXC3 TriLXC3ều Vĩ7ncw4UoE troLXC3ng ph7ncw4UoEim 7ncw4UoEcó nude7ncw4UoE, hLXC3e he!”

Anh 7ncw4UoEđột nDsvJ7hjQhiên nóiDsvJ7hjQ: “MaLXC3i phải7ncw4UoE LXC3trả ngưDsvJ7hjQời tDsvJ7hjQa rồDsvJ7hjQi, 7ncw4UoExem luLXC3ôn 7ncw4UoEhôm 7ncw4UoEnay đi.”

“Hả?”

“Em 7ncw4UoEtưởng viLXC3ệc DsvJ7hjQnày d7ncw4UoEễ lắm7ncw4UoE ấy?DsvJ7hjQ NgườiDsvJ7hjQ tLXC3a ph7ncw4UoEải nDsvJ7hjQể mặLXC3t lắmDsvJ7hjQ DsvJ7hjQmới 7ncw4UoEcho mượDsvJ7hjQn đấy.”

“Trời ơiLXC3, KỷLXC3 NDsvJ7hjQam PhưLXC3ơng à,DsvJ7hjQ DsvJ7hjQanh LXC3nghĩ cáchLXC3 đ7ncw4UoEi mà,7ncw4UoE bâ7ncw4UoEy giờDsvJ7hjQ e7ncw4UoEm buồn7ncw4UoE nDsvJ7hjQgủ muốLXC3n c7ncw4UoEhết điLXC3 được,DsvJ7hjQ đểLXC3 maLXC3i 7ncw4UoExem nh7ncw4UoEé, mượn7ncw4UoE tDsvJ7hjQhêm 7ncw4UoE1 ngày7ncw4UoE nữLXC3a nDsvJ7hjQhé, nhé?”

“Phải xeDsvJ7hjQm DsvJ7hjQtrong hô7ncw4UoEm nayDsvJ7hjQ, DsvJ7hjQbây giờLXC3 LXC3xem luôn.”

Xem rDsvJ7hjQa an7ncw4UoEh ấLXC3y hLXC3ôm nDsvJ7hjQay tâm7ncw4UoE trạnDsvJ7hjQg LXC3đúng là7ncw4UoE khLXC3ông ổn,LXC3 DsvJ7hjQđến ch7ncw4UoEút việcDsvJ7hjQ cỏn7ncw4UoE cDsvJ7hjQon nàDsvJ7hjQy cũnLXC3g 7ncw4UoEkhông nỡDsvJ7hjQ giúDsvJ7hjQp, an7ncw4UoEh màLXC3 LXC3thật DsvJ7hjQsự tứDsvJ7hjQc lDsvJ7hjQên LXC3thì quảLXC3 lLXC3à LXC3đáng gLXC3ờm 7ncw4UoEvô cùn7ncw4UoEg, DsvJ7hjQcô nhănLXC3 nhóLXC3 ômLXC3 cuộLXC3n phLXC3im, h7ncw4UoEôm nDsvJ7hjQay xeDsvJ7hjQm thDsvJ7hjQì hLXC3ôm nDsvJ7hjQay xLXC3em vậy.

Ai LXC3dè cònLXC3 LXC3bị LXC3anh giậ7ncw4UoEt lấyDsvJ7hjQ: 7ncw4UoE“Châu chDsvJ7hjQấu đòiLXC3 đá7ncw4UoE xe.”

Cô DsvJ7hjQle lLXC3e lLXC3ưỡi, thựcDsvJ7hjQ 7ncw4UoEra cDsvJ7hjQâu 7ncw4UoEnói ấ7ncw4UoEy DsvJ7hjQcòn cóLXC3 cảDsvJ7hjQ LXC31 sựLXC3 tDsvJ7hjQích đằ7ncw4UoEng saLXC3u nữaDsvJ7hjQ, hồLXC3i đ7ncw4UoEó LXC3anh đaDsvJ7hjQng hDsvJ7hjQọc cấpDsvJ7hjQ 2LXC3, DsvJ7hjQcô vừLXC3a LXC3mới vàLXC3o lớLXC3p LXC31, 7ncw4UoEcả đáDsvJ7hjQm trẻ7ncw4UoE 7ncw4UoEcon tDsvJ7hjQâm đầuLXC3 7ncw4UoEý hợLXC3p chơ7ncw4UoEi đùLXC3a ở7ncw4UoE sânLXC3 cỏDsvJ7hjQ bỏ7ncw4UoE ho7ncw4UoEang DsvJ7hjQsau kDsvJ7hjQhu 7ncw4UoEnhà, mọiDsvJ7hjQ ngư7ncw4UoEời 7ncw4UoEđang 7ncw4UoEdựng bảDsvJ7hjQng bóng7ncw4UoE rổDsvJ7hjQ mLXC3ới. C7ncw4UoEô lú7ncw4UoEc đóDsvJ7hjQ b7ncw4UoEé tíDsvJ7hjQ tẹo7ncw4UoE t7ncw4UoEeo, m7ncw4UoEà lạiLXC3 LXC3bật n7ncw4UoEhanh nhất,DsvJ7hjQ laLXC3o đầuDsvJ7hjQ đếLXC3n LXC3ra LXC3sức LXC3dựng cLXC3ây 7ncw4UoEcột bằ7ncw4UoEng sắt.

Cả đáLXC3m tLXC3oàn coLXC3n traLXC3i ồ7ncw4UoE DsvJ7hjQlên cười,LXC3 KDsvJ7hjQỷ NLXC3am PhươDsvJ7hjQng cườiDsvJ7hjQ tLXC3o nhấLXC3t, còDsvJ7hjQn LXC3khinh thườngDsvJ7hjQ nóLXC3i c7ncw4UoEô: “Châu7ncw4UoE DsvJ7hjQchấu đ7ncw4UoEá xe!”

Cuộn băng7ncw4UoE thật7ncw4UoE sự7ncw4UoE 7ncw4UoEhơi nặng,DsvJ7hjQ phònDsvJ7hjQg chi7ncw4UoEếu pLXC3him lại7ncw4UoE ởDsvJ7hjQ lầuDsvJ7hjQ 37ncw4UoE, côDsvJ7hjQ nLXC3ghe tiếngLXC3 anDsvJ7hjQh LXC3khẽ thởLXC3 LXC3dốc, cô7ncw4UoE giLXC3ơ t7ncw4UoEay LXC3chọc LXC3chọc: “TamLXC3 thiLXC3ếu 7ncw4UoEgia à,LXC3 a7ncw4UoEnh phải7ncw4UoE lDsvJ7hjQuyện tập7ncw4UoE nhiLXC3ều vào,DsvJ7hjQ cảLXC3 ngàDsvJ7hjQy đừng7ncw4UoE chDsvJ7hjQỉ vậnDsvJ7hjQ độnLXC3g cLXC3ó DsvJ7hjQ1 kiểu,7ncw4UoE aDsvJ7hjQnh ng7ncw4UoEhe tiếLXC3ng an7ncw4UoEh thởDsvJ7hjQ ấy,LXC3 DsvJ7hjQgià rồi.”

Anh khônLXC3g bựcDsvJ7hjQ màDsvJ7hjQ cònDsvJ7hjQ cười:DsvJ7hjQ “Cút!”

Đây m7ncw4UoEới lLXC3à KỷDsvJ7hjQ 7ncw4UoENam PhươngLXC3 chứ7ncw4UoE, cDsvJ7hjQô phDsvJ7hjQấn khởiDsvJ7hjQ bLXC3ật máy7ncw4UoE chiếLXC3u, aDsvJ7hjQnh gDsvJ7hjQiúp cô7ncw4UoE đặt7ncw4UoE cu7ncw4UoEộn phim7ncw4UoE, côLXC3 hỏiDsvJ7hjQ: “Sa7ncw4UoEo an7ncw4UoEh khô7ncw4UoEng mDsvJ7hjQua cáLXC3i mDsvJ7hjQáy chiếuLXC3 k7ncw4UoEỹ tLXC3huật s7ncw4UoEố nhỉ?”

“Không phải7ncw4UoE DsvJ7hjQem nó7ncw4UoEi ch7ncw4UoEỉ có7ncw4UoE phDsvJ7hjQim DsvJ7hjQnhựa mớiLXC3 được7ncw4UoE 7ncw4UoEgọi làDsvJ7hjQ điệnDsvJ7hjQ ả7ncw4UoEnh còDsvJ7hjQn 7ncw4UoEgì nữa?”

Cô từn7ncw4UoEg nLXC3ói c7ncw4UoEâu nàyLXC3 à?

Chẳng nLXC3hớ nữa

Trước nayLXC3, c7ncw4UoEô x7ncw4UoEem phi7ncw4UoEm LXC3không tLXC3hích 7ncw4UoEcó đDsvJ7hjQồ 7ncw4UoEăn DsvJ7hjQvặt LXC3bên cạLXC3nh, ngườLXC3i tDsvJ7hjQa vàLXC3o rDsvJ7hjQạp, taLXC3y trá7ncw4UoEi bỏngDsvJ7hjQ nLXC3gô DsvJ7hjQtay phảiDsvJ7hjQ cô7ncw4UoE 7ncw4UoEca, DsvJ7hjQchỉ cDsvJ7hjQó LXC3cô LXC32 bàLXC3n 7ncw4UoEtay trắng.

Phòng chiếDsvJ7hjQu phiDsvJ7hjQm DsvJ7hjQtrong nhàLXC3 rất7ncw4UoE nhỏ7ncw4UoE, nhưng7ncw4UoE màDsvJ7hjQ th7ncw4UoEoải máDsvJ7hjQi v7ncw4UoEô cùngDsvJ7hjQ, côLXC3 nDsvJ7hjQgồi bDsvJ7hjQó gối7ncw4UoE trêLXC3n sLXC3ô pDsvJ7hjQha, m7ncw4UoEà a7ncw4UoEnh đaDsvJ7hjQng ngDsvJ7hjQồi LXC3ở ghLXC3ế bLXC3ên kia7ncw4UoE, bắLXC3t LXC3đầu chDsvJ7hjQâm 7ncw4UoEmột điếuLXC3 thuốc.

Cô DsvJ7hjQnhăn nhDsvJ7hjQó mặt7ncw4UoE màDsvJ7hjQy: “Kỷ7ncw4UoE NaLXC3m Phương!”

Anh bậ7ncw4UoEt dậyLXC3 bỏ7ncw4UoE rLXC3a ngoài.

Cô tưDsvJ7hjQởng a7ncw4UoEnh 7ncw4UoEđã đi7ncw4UoE rồDsvJ7hjQi, DsvJ7hjQthế nênLXC3 yênLXC3 tâmDsvJ7hjQ DsvJ7hjQngồi x7ncw4UoEem tiếp

Cô hLXC3oàn t7ncw4UoEoàn chìm7ncw4UoE đLXC3ắm vớiDsvJ7hjQ DsvJ7hjQtình tiết7ncw4UoE phLXC3im, lLXC3úc DsvJ7hjQxem ả7ncw4UoEnh 7ncw4UoEtrên bá7ncw4UoEo khLXC3ông thLXC3ể LXC3cảm nhận7ncw4UoE rLXC3a đượ7ncw4UoEc Th7ncw4UoEang DuDsvJ7hjQy lạiDsvJ7hjQ đẹp7ncw4UoE đ7ncw4UoEến tDsvJ7hjQhế, lúDsvJ7hjQc cLXC3ô ấy7ncw4UoE thậtLXC3 DsvJ7hjQsự xuất7ncw4UoE hiDsvJ7hjQện trDsvJ7hjQên mLXC3àn hìnLXC3h, 7ncw4UoEđột nhLXC3iên cảm7ncw4UoE g7ncw4UoEiác nDsvJ7hjQhư tha7ncw4UoEnh bảo7ncw4UoE kiếmDsvJ7hjQ tuốLXC3t rLXC3a khDsvJ7hjQỏi vỏLXC3 baoDsvJ7hjQ, c7ncw4UoEhân LXC3mày khóeDsvJ7hjQ DsvJ7hjQmắt đ7ncw4UoEậm sắDsvJ7hjQc xLXC3uân, mềmLXC3 LXC3mại t7ncw4UoEhanh thLXC3oát LXC3tựa mộDsvJ7hjQt nDsvJ7hjQhành h7ncw4UoEoa đào,DsvJ7hjQ ph7ncw4UoEong tDsvJ7hjQình mDsvJ7hjQuôn ngànDsvJ7hjQ, kh7ncw4UoEôn LXC3tả v7ncw4UoEạn lần.

Lúc cò7ncw4UoEn đangLXC3 m7ncw4UoEê mẩn,DsvJ7hjQ 7ncw4UoEKỷ NaDsvJ7hjQm Phươn7ncw4UoEg vàDsvJ7hjQo từ7ncw4UoE lú7ncw4UoEc nLXC3ào cô7ncw4UoE cũ7ncw4UoEng khôLXC3ng đểLXC3 ý,DsvJ7hjQ LXC3cho đếDsvJ7hjQn kh7ncw4UoEi an7ncw4UoEh ngLXC3ồi xuố7ncw4UoEng 7ncw4UoEsô phLXC3a, 7ncw4UoEcô DsvJ7hjQmới lLXC3iếc anLXC3h DsvJ7hjQ1 cáLXC3i: DsvJ7hjQ“Anh k7ncw4UoEhông LXC3ra ngoà7ncw4UoEi à?”

Anh khônDsvJ7hjQg 7ncw4UoEđáp lLXC3ại, to7ncw4UoEàn bộ7ncw4UoE LXC3tâm tDsvJ7hjQrí cLXC3ô vDsvJ7hjQẫn dồ7ncw4UoEn cả7ncw4UoE LXC3vào bDsvJ7hjQộ DsvJ7hjQphim, LXC3quay rLXC3a lạLXC3i LXC3xem pDsvJ7hjQhim 7ncw4UoEtiếp. Đoạn7ncw4UoE “k7ncw4UoEẹp giấy”LXC3 truyền7ncw4UoE thDsvJ7hjQuyết c7ncw4UoEuối cùDsvJ7hjQng đãLXC3 lên7ncw4UoE hìLXC3nh, 7ncw4UoEcứ coDsvJ7hjQi nhLXC3ư 7ncw4UoEcô đ7ncw4UoEã gặ7ncw4UoEp qLXC3ua nh7ncw4UoEiều ph7ncw4UoEa kLXC3iểu nàDsvJ7hjQy 7ncw4UoErồi, nhưngLXC3 LXC3vừa DsvJ7hjQxem đến7ncw4UoE đoạ7ncw4UoEn ấy,7ncw4UoE LXC3vẫn khDsvJ7hjQông nLXC3hịn đượcLXC3 khìLXC3 DsvJ7hjQkhì DsvJ7hjQbật cườLXC3i. KỷDsvJ7hjQ NaLXC3m Phư7ncw4UoEơng độtDsvJ7hjQ nhiDsvJ7hjQên hỏi:7ncw4UoE “CóDsvJ7hjQ LXC3gì đáLXC3ng cưLXC3ời à.”

“Độ khLXC3ó cDsvJ7hjQao đấy.”DsvJ7hjQ Cô7ncw4UoE DsvJ7hjQkhoa ta7ncw4UoEy múaLXC3 7ncw4UoEchân: “ThậtLXC3 khônDsvJ7hjQg DsvJ7hjQthể tưởnLXC3g tượngLXC3 nổi….TạiDsvJ7hjQ s7ncw4UoEao DsvJ7hjQcó thểDsvJ7hjQ phấnLXC3 kLXC3hởi thếDsvJ7hjQ chứ?”

“Muốn LXC3thử tLXC3ý không?”

“Hở?”

Không đợiDsvJ7hjQ LXC3cô pLXC3hản DsvJ7hjQứng lLXC3ại, n7ncw4UoEụ hôLXC3n đ7ncw4UoEã ậpDsvJ7hjQ xuốnLXC3g, DsvJ7hjQcô vùnDsvJ7hjQg vLXC3ẫy: “Này,DsvJ7hjQ mù7ncw4UoEi thDsvJ7hjQuốc lá!”

Có quỷDsvJ7hjQ LXC3mới bDsvJ7hjQiết aDsvJ7hjQnh DsvJ7hjQvừa làDsvJ7hjQm đến7ncw4UoE mấyDsvJ7hjQ điếuDsvJ7hjQ rồLXC3i, cả7ncw4UoE ngư7ncw4UoEời 7ncw4UoEsặc mLXC3ùi thuốLXC3c. 7ncw4UoEAnh kDsvJ7hjQhông bDsvJ7hjQuông taDsvJ7hjQy LXC3cô lDsvJ7hjQiền cLXC3ắn ta7ncw4UoEy anDsvJ7hjQh, s7ncw4UoEau cDsvJ7hjQùng LXC3anh kh7ncw4UoEông chịuLXC3 DsvJ7hjQđược đau7ncw4UoE, khônLXC3g thLXC3ể khô7ncw4UoEng buông.

“Vậy aDsvJ7hjQnh LXC3đi đDsvJ7hjQánh răngLXC3 nhé.”

Quả nàDsvJ7hjQy x7ncw4UoEong rồLXC3i, cDsvJ7hjQô qLXC3ua quýt7ncw4UoE nói7ncw4UoE: “ĐiDsvJ7hjQ DsvJ7hjQđi, mLXC3au đLXC3i 7ncw4UoEđi, nh7ncw4UoEớ LXC3tắm nữLXC3a đấy.”

Cô còn7ncw4UoE p7ncw4UoEhải LXC3xem phimLXC3, trDsvJ7hjQước tiêDsvJ7hjQn cứDsvJ7hjQ phDsvJ7hjQải DsvJ7hjQxua anDsvJ7hjQh đDsvJ7hjQi cDsvJ7hjQái đã,7ncw4UoE aLXC3nh ấy7ncw4UoE tắmLXC3 t7ncw4UoErước naDsvJ7hjQy siêLXC3u l7ncw4UoEâu, l7ncw4UoEại thLXC3ích bảnLXC3h chDsvJ7hjQọe, sấ7ncw4UoEy LXC3tóc cũnDsvJ7hjQg pDsvJ7hjQhải sấLXC3y DsvJ7hjQđến nửaLXC3 7ncw4UoEngày, đợiLXC3 aDsvJ7hjQnh tắmLXC3 xo7ncw4UoEng, côLXC3 DsvJ7hjQđã sớm7ncw4UoE 7ncw4UoExuống lầ7ncw4UoEu 7ncw4UoEđi ngDsvJ7hjQủ rồi.

Ai mà7ncw4UoE nLXC3gờ đượ7ncw4UoEc phDsvJ7hjQim c7ncw4UoEòn chLXC3ưa xe7ncw4UoEm hết,DsvJ7hjQ aDsvJ7hjQnh đDsvJ7hjQã 7ncw4UoEtắm xon7ncw4UoEg rồ7ncw4UoEi, aDsvJ7hjQnh mặcLXC3 bộ7ncw4UoE 7ncw4UoEáo DsvJ7hjQtắm bDsvJ7hjQông bướcLXC3 r7ncw4UoEa ngoàLXC3i, đến7ncw4UoE 7ncw4UoEtóc cũngDsvJ7hjQ ch7ncw4UoEưa sấy,7ncw4UoE 7ncw4UoEtay còDsvJ7hjQn cầm7ncw4UoE khDsvJ7hjQăn lônDsvJ7hjQg, vừaDsvJ7hjQ la7ncw4UoEu LXC3vừa ngồi7ncw4UoE xDsvJ7hjQuông, côLXC3 hoà7ncw4UoEn toànLXC3 khô7ncw4UoEng lườngDsvJ7hjQ trướ7ncw4UoEc, c7ncw4UoEó muố7ncw4UoEn t7ncw4UoEhoát cũngLXC3 khônDsvJ7hjQg kịLXC3p, đànhDsvJ7hjQ tỏDsvJ7hjQ rLXC3a vẻDsvJ7hjQ mặLXC3t khDsvJ7hjQổ s7ncw4UoEở: “Kỷ7ncw4UoE N7ncw4UoEam P7ncw4UoEhương, LXC3em mệLXC3t lắm.”

Nhìn dáng7ncw4UoE vLXC3ẻ anLXC3h cDsvJ7hjQó h7ncw4UoEơi 7ncw4UoEnổi cáu,LXC3 nhưnDsvJ7hjQg a7ncw4UoEnh lại7ncw4UoE ngDsvJ7hjQồi 7ncw4UoEim bất7ncw4UoE đ7ncw4UoEộng, DsvJ7hjQcô nghĩ7ncw4UoE thếDsvJ7hjQ nàoLXC3 7ncw4UoEthì hLXC3ôm n7ncw4UoEay cũn7ncw4UoEg pDsvJ7hjQhải trởLXC3 mặtDsvJ7hjQ bằng7ncw4UoE 7ncw4UoEđược, LXC3cô đàDsvJ7hjQnh DsvJ7hjQđánh LXC3đòn ph7ncw4UoEủ đ7ncw4UoEầu: “AnhDsvJ7hjQ r7ncw4UoEa nLXC3goài đLXC3i, LXC3dù sLXC3ao a7ncw4UoEnh cDsvJ7hjQũng c7ncw4UoEó chỗLXC3 7ncw4UoEđi 7ncw4UoEmà, 7ncw4UoEem LXC3mệt lắ7ncw4UoEm rồi.”

Anh 7ncw4UoEném khănLXC3 tLXC3ắm xuốnLXC3g sàn,LXC3 cDsvJ7hjQô ng7ncw4UoEhĩ đợtLXC3 nà7ncw4UoEy 7ncw4UoEkhông trán7ncw4UoEh khLXC3ỏi cLXC3ãi DsvJ7hjQnhau tDsvJ7hjQo rồi,7ncw4UoE lầnDsvJ7hjQ trước7ncw4UoE cDsvJ7hjQô đuổiDsvJ7hjQ 7ncw4UoEanh rLXC3a nDsvJ7hjQgoài, LXC32 ngườDsvJ7hjQi 7ncw4UoEcòn lớnDsvJ7hjQ 7ncw4UoEtiếng mộ7ncw4UoEt trận.

Cãi nh7ncw4UoEau chứ7ncw4UoE DsvJ7hjQgì, cãi7ncw4UoE đi7ncw4UoE, cDsvJ7hjQô cũnDsvJ7hjQg chẳngLXC3 s7ncw4UoEợ, LXC3còn hunLXC3g h7ncw4UoEăng trợn7ncw4UoE mắtLXC3 7ncw4UoEvới anh.

Kết LXC3quả aLXC3nh khôngLXC3 nóLXC3i dù7ncw4UoE chỉ7ncw4UoE mộtLXC3 tiếng,DsvJ7hjQ q7ncw4UoEuay ngườiDsvJ7hjQ điLXC3 mất.

Cô t7ncw4UoEhở phào7ncw4UoE LXC3nhẹ n7ncw4UoEhõm, DsvJ7hjQxem tiếpLXC3 bLXC3ộ ph7ncw4UoEim, Lươn7ncw4UoEg TrDsvJ7hjQiều V7ncw4UoEĩ t7ncw4UoErong phiLXC3m đDsvJ7hjQang r7ncw4UoEơi nưDsvJ7hjQớc 7ncw4UoEmắt, một7ncw4UoE 7ncw4UoEngười đà7ncw4UoEn ônDsvJ7hjQg như7ncw4UoE tDsvJ7hjQhế, LXC3vậy màDsvJ7hjQ cũDsvJ7hjQng khóLXC3c ư.

Trong lònDsvJ7hjQg c7ncw4UoEô LXC3oán DsvJ7hjQtrách, tấ7ncw4UoEt cảDsvJ7hjQ lLXC3à tạLXC3i 7ncw4UoEKỷ N7ncw4UoEam PLXC3hương ph7ncw4UoEá đámDsvJ7hjQ, hại7ncw4UoE cô7ncw4UoE khôngDsvJ7hjQ xeDsvJ7hjQm đượLXC3c DsvJ7hjQphần đầDsvJ7hjQu, đếnLXC3 đoạn7ncw4UoE cảmDsvJ7hjQ LXC3xúc nhDsvJ7hjQất thìDsvJ7hjQ lDsvJ7hjQại hoànLXC3 toànDsvJ7hjQ khôngDsvJ7hjQ cóLXC3 DsvJ7hjQcảm DsvJ7hjQgiác gì.
(*7ncw4UoEchú1: LXC3ơ… “đoạnLXC3 kẹpLXC3 giDsvJ7hjQấy” DsvJ7hjQtruyền thuDsvJ7hjQyết DsvJ7hjQở tDsvJ7hjQrên, tớ7ncw4UoE LXC3ném cả7ncw4UoE raw&nbDsvJ7hjQsp;lên, DsvJ7hjQbạn 7ncw4UoEnào DsvJ7hjQxem Sắ7ncw4UoEc G7ncw4UoEiới LXC3rồi ắtDsvJ7hjQ hiểLXC3u, màLXC3 bạ7ncw4UoEn nLXC3ào tDsvJ7hjQò mòLXC3 DsvJ7hjQlà cáiLXC3 gìLXC3 tLXC3hì DsvJ7hjQđây “传说中的回形针”DsvJ7hjQ tớDsvJ7hjQ khônLXC3g xúDsvJ7hjQi 7ncw4UoEbẩy kíc7ncw4UoEh 7ncw4UoEthích trDsvJ7hjQuyền báLXC3 gìDsvJ7hjQ đâLXC3u DsvJ7hjQnhớ, vìLXC3 pLXC3him vìDsvJ7hjQ tr7ncw4UoEuyện nóLXC3 đềDsvJ7hjQ cập7ncw4UoE LXC3ấy LXC3mà XD)

(*chú2: ngoại truyện7ncw4UoE này7ncw4UoE xảyLXC3 DsvJ7hjQra vDsvJ7hjQào lDsvJ7hjQúc nào7ncw4UoE ấ7ncw4UoEy 7ncw4UoEhở? TDsvJ7hjQ_T tDsvJ7hjQớ c7ncw4UoEũng khôngLXC3 7ncw4UoErõ nữa,DsvJ7hjQ DsvJ7hjQdù đã7ncw4UoE hỏiDsvJ7hjQ han tiLXC3eba nhưng mọi7ncw4UoE người&nDsvJ7hjQbsp;cũng mù7ncw4UoE mờ7ncw4UoE nDsvJ7hjQhư chúLXC3ng tLXC3a c7ncw4UoEả thôi)

 

3.

Ai mà7ncw4UoE 7ncw4UoEbiết tạLXC3i saDsvJ7hjQo hôDsvJ7hjQm đấyDsvJ7hjQ DsvJ7hjQtôi l7ncw4UoEại say? 

 

 

Hôm đóLXC3 uốDsvJ7hjQng đếnLXC3 sa7ncw4UoEy mè7ncw4UoEm, DsvJ7hjQtay DsvJ7hjQTrác Nhĩ7ncw4UoE saLXC3u c7ncw4UoEùng còn7ncw4UoE ó7ncw4UoEi r7ncw4UoEa máuLXC3, tô7ncw4UoEi định7ncw4UoE lái7ncw4UoE xLXC3e DsvJ7hjQđưa DsvJ7hjQcậu t7ncw4UoEa LXC3đến bệnhLXC3 DsvJ7hjQviện, nhưngDsvJ7hjQ lạLXC3i bị7ncw4UoE cả7ncw4UoE đLXC3ám LXC3anh eLXC3m DsvJ7hjQcan ngăn,LXC3 b7ncw4UoEảo t7ncw4UoEôi ngộ7ncw4UoE nhLXC3ỡ 7ncw4UoEgặp cảnh7ncw4UoE sáLXC3t th7ncw4UoEì s7ncw4UoEao, tDsvJ7hjQội nàLXC3y DsvJ7hjQlà tộiLXC3 lLXC3ái DsvJ7hjQxe saDsvJ7hjQu k7ncw4UoEhi rượu7ncw4UoE bDsvJ7hjQia DsvJ7hjQđấy. MàLXC3 nếuDsvJ7hjQ khôDsvJ7hjQng bịLXC3 cảnhLXC3 sDsvJ7hjQát sờDsvJ7hjQ 7ncw4UoEgáy, DsvJ7hjQthì DsvJ7hjQcũng khônLXC3g 7ncw4UoEnên 7ncw4UoElái DsvJ7hjQxe lúDsvJ7hjQc uống7ncw4UoE say.

Cả LXC3lũ bọnLXC3 t7ncw4UoEôi đây7ncw4UoE LXC3đều lDsvJ7hjQà nhDsvJ7hjQững côngDsvJ7hjQ LXC3dân LXC3biết tuâ7ncw4UoEn thủLXC3 l7ncw4UoEuật LXC3pháp, đươn7ncw4UoEg LXC3nhiên khônLXC3g th7ncw4UoEể 7ncw4UoEmạo h7ncw4UoEiểm LXC3lái xDsvJ7hjQe lúDsvJ7hjQc saDsvJ7hjQy đểLXC3 b7ncw4UoEị 7ncw4UoEcảnh sátDsvJ7hjQ chLXC3ộp đ7ncw4UoEược, thế7ncw4UoE nênLXC3 DsvJ7hjQđành gọi7ncw4UoE ch7ncw4UoEo 1LXC320, 7ncw4UoExe cứLXC3u thươnDsvJ7hjQg 7ncw4UoElát sDsvJ7hjQau đDsvJ7hjQã đến7ncw4UoE đón7ncw4UoE T7ncw4UoErác N7ncw4UoEhĩ đi.

Về ch7ncw4UoEuyện DsvJ7hjQdạ dàLXC3y TráDsvJ7hjQc LXC3Nhĩ chDsvJ7hjQảy LXC3máu LXC3ấy DsvJ7hjQà, thậtDsvJ7hjQ sựDsvJ7hjQ DsvJ7hjQlà tô7ncw4UoEi phảiLXC3 7ncw4UoExin lDsvJ7hjQỗi c7ncw4UoEậu t7ncw4UoEa rDsvJ7hjQồi. TốDsvJ7hjQi đLXC3ó tôiDsvJ7hjQ vù7ncw4UoEi đLXC3ầu uố7ncw4UoEng rượDsvJ7hjQu giảDsvJ7hjQi sầu,DsvJ7hjQ lạiLXC3 tLXC3hêm bênDsvJ7hjQ c7ncw4UoEạnh có7ncw4UoE 7ncw4UoE1 lLXC3ũ m7ncw4UoEù quánDsvJ7hjQg chúDsvJ7hjQc tụngLXC3 k7ncw4UoEhông LXC3ngừng, uốLXC3ng DsvJ7hjQsay LXC3lúc nDsvJ7hjQào cũn7ncw4UoEg khôngLXC3 biếLXC3t nữa.LXC3 SaDsvJ7hjQu cùnDsvJ7hjQg tôDsvJ7hjQi 7ncw4UoEcòn muốnLXC3 uLXC3ống một7ncw4UoE mìnhDsvJ7hjQ, LXC3Trác Nhỉ7ncw4UoE bảo:7ncw4UoE ‘ĐượcDsvJ7hjQ thDsvJ7hjQôi, biLXC3ết cDsvJ7hjQậu khôn7ncw4UoEg thoảiDsvJ7hjQ máiLXC3 rồi,LXC3 DsvJ7hjQly này7ncw4UoE tôLXC3i mờ7ncw4UoEi cậu.”

Cậu DsvJ7hjQta 7ncw4UoEbình thường7ncw4UoE 7ncw4UoEcũng chỉDsvJ7hjQ uống7ncw4UoE ởLXC3 mức7ncw4UoE DsvJ7hjQhơn LXC31 cLXC3hai thôi,DsvJ7hjQ hDsvJ7hjQôm đóLXC3 gắ7ncw4UoEng DsvJ7hjQgượng được7ncw4UoE đếDsvJ7hjQn DsvJ7hjQ2 ch7ncw4UoEai, c7ncw4UoEũng LXC3coi LXC3như DsvJ7hjQbiết trọLXC3ng ngLXC3hĩa kh7ncw4UoEí rồi.

Tay LXC3này lúcLXC3 uốn7ncw4UoEg saDsvJ7hjQy rồiLXC3 thì7ncw4UoE 7ncw4UoElại bắtDsvJ7hjQ đ7ncw4UoEầu kêuDsvJ7hjQ l7ncw4UoEa gàLXC3o thé7ncw4UoEt: “KhôngLXC3 phải7ncw4UoE 7ncw4UoEThủ LXC3Thủ sinLXC3h LXC3con tLXC3rai rồi7ncw4UoE LXC3à, cậLXC3u đLXC3au lòng7ncw4UoE cDsvJ7hjQái nLXC3ỗi gLXC3ì nữa?7ncw4UoE TôiLXC3 kiLXC3ếm chDsvJ7hjQo cậuLXC3 7ncw4UoE8 eLXC3m 1DsvJ7hjQ0 7ncw4UoEem DsvJ7hjQđẻ đượcDsvJ7hjQ nLXC3uôi được,DsvJ7hjQ đ7ncw4UoEể mLXC3ấy 7ncw4UoEem ấyLXC3 sinDsvJ7hjQh chLXC3o DsvJ7hjQcậu DsvJ7hjQ1 táDsvJ7hjQ nLXC3hé, cậuDsvJ7hjQ thíc7ncw4UoEh coDsvJ7hjQn tr7ncw4UoEai DsvJ7hjQcó coDsvJ7hjQn tr7ncw4UoEai, thDsvJ7hjQích cDsvJ7hjQon gDsvJ7hjQái có7ncw4UoE LXC3con gái!”

Tôi vừaLXC3 nDsvJ7hjQghe xLXC3ong, đ7ncw4UoEã 7ncw4UoEcảm th7ncw4UoEấy me7ncw4UoEn rư7ncw4UoEợu dộ7ncw4UoEi lêLXC3n đầ7ncw4UoEu, bậLXC3t dậLXC3y 7ncw4UoEhất tun7ncw4UoEg LXC3cả DsvJ7hjQbàn, đDsvJ7hjQám ngDsvJ7hjQười xunDsvJ7hjQg qu7ncw4UoEanh li7ncw4UoEều mLXC3ạng LXC3can ngăn.LXC3 Tô7ncw4UoEi 7ncw4UoEphải đánhDsvJ7hjQ 7ncw4UoEcho thằng7ncw4UoE LXC3ôn coDsvJ7hjQn n7ncw4UoEày mộtLXC3 trậLXC3n, 7ncw4UoEkết quảDsvJ7hjQ c7ncw4UoEả ngưDsvJ7hjQời cậu7ncw4UoE tDsvJ7hjQa xiLXC3êu vẹo,DsvJ7hjQ LXC3nôn rLXC3a ngaLXC3y mộtLXC3 bDsvJ7hjQãi máu.

Được lắm,DsvJ7hjQ 7ncw4UoEtôi 7ncw4UoEkhông t7ncw4UoEhèm chấpDsvJ7hjQ 7ncw4UoEôn c7ncw4UoEon, tôLXC3i đư7ncw4UoEa cậ7ncw4UoEu tLXC3a 7ncw4UoEtới bệnhLXC3 DsvJ7hjQviện vậy.

Lúc xDsvJ7hjQe 7ncw4UoEcứu thương7ncw4UoE đến7ncw4UoE, cậLXC3u 7ncw4UoEta 7ncw4UoEtay còDsvJ7hjQn đ7ncw4UoEang cắLXC3m ố7ncw4UoEng LXC3truyền vẫn7ncw4UoE DsvJ7hjQcố 7ncw4UoEníu DsvJ7hjQtay tôi7ncw4UoE, chânDsvJ7hjQ t7ncw4UoEhành sâLXC3u sắcLXC3 7ncw4UoEnói: DsvJ7hjQ“Con traDsvJ7hjQi cũnDsvJ7hjQg đượLXC3c rồDsvJ7hjQi, co7ncw4UoEn trLXC3ai cũnDsvJ7hjQg tLXC3ốt 7ncw4UoEmà, 7ncw4UoEsao cậu7ncw4UoE lDsvJ7hjQại 7ncw4UoEkhông t7ncw4UoEhích c7ncw4UoEon trDsvJ7hjQai chứ?”

Có co7ncw4UoEn tra7ncw4UoEi 7ncw4UoEđể là7ncw4UoEm c7ncw4UoEái gì7ncw4UoE nào7ncw4UoE 7ncw4UoECon g7ncw4UoEái LXC3không phDsvJ7hjQải tDsvJ7hjQốt hơDsvJ7hjQn à!

Sinh đẻ7ncw4UoE có7ncw4UoE kếDsvJ7hjQ hoDsvJ7hjQạch bâyDsvJ7hjQ giờDsvJ7hjQ khô7ncw4UoEng chDsvJ7hjQo phDsvJ7hjQép đẻDsvJ7hjQ đứa7ncw4UoE thứLXC3 7ncw4UoE2, DsvJ7hjQnếu khôLXC3ng tôi7ncw4UoE LXC3có cLXC3ần pDsvJ7hjQhải k7ncw4UoEhổ 7ncw4UoEthế nàLXC3y kDsvJ7hjQhông hả?

Vả lLXC3ại 7ncw4UoEtôi dLXC3ỗ d7ncw4UoEành c7ncw4UoEô LXC3ấy siLXC3nh cDsvJ7hjQho đứaDsvJ7hjQ LXC3con DsvJ7hjQdễ lắDsvJ7hjQm đấyLXC3 à7ncw4UoE? TôLXC3i dỗLXC3 ngDsvJ7hjQon 7ncw4UoEdỗ n7ncw4UoEgọt LXC3cô ấy7ncw4UoE đế7ncw4UoEn cảLXC3 DsvJ7hjQ1 nLXC3ăm cDsvJ7hjQó l7ncw4UoEẻ LXC3rồi DsvJ7hjQđấy, chỉDsvJ7hjQ mDsvJ7hjQong mỏ7ncw4UoEi côDsvJ7hjQ 7ncw4UoEấy sin7ncw4UoEh chDsvJ7hjQo tDsvJ7hjQôi 7ncw4UoE1 đDsvJ7hjQứa coLXC3n gDsvJ7hjQái, tDsvJ7hjQhế mDsvJ7hjQà kDsvJ7hjQết quả7ncw4UoE lDsvJ7hjQại làLXC3 cLXC3on trai!

Tôi cDsvJ7hjQòn gì7ncw4UoE đLXC3au lònLXC3g hDsvJ7hjQơn không?

Ông bàDsvJ7hjQ nộiDsvJ7hjQ n7ncw4UoEghe LXC3nói lLXC3à LXC3con t7ncw4UoErai, DsvJ7hjQthì hLXC3ài lLXC3òng lắmLXC3, kDsvJ7hjQhỏi phảiLXC3 nLXC3ói, giDsvJ7hjQống 7ncw4UoEhệt 7ncw4UoEnhư cóDsvJ7hjQ đLXC3ược đLXC3ứa chá7ncw4UoEu đích7ncw4UoE tLXC3ôn rồiLXC3 thì7ncw4UoE vạnDsvJ7hjQ sựLXC3 đềuLXC3 thỏ7ncw4UoEa mã7ncw4UoEn, tôiDsvJ7hjQ LXC3có cố7ncw4UoE bảLXC3o LXC3cô ấyLXC3 7ncw4UoEsinh thêmDsvJ7hjQ đLXC3ứa nLXC3ữa thì7ncw4UoE đDsvJ7hjQến 7ncw4UoEcả viDsvJ7hjQện tLXC3rợ bê7ncw4UoEn ngLXC3oài 7ncw4UoEcũng DsvJ7hjQchẳng còn7ncw4UoE ai.

Tôi cDsvJ7hjQó DsvJ7hjQdễ dànLXC3g LXC3gì khônDsvJ7hjQg hảDsvJ7hjQ tôi?

Mượn rượ7ncw4UoEu DsvJ7hjQtiêu sầDsvJ7hjQu, sLXC3ầu tLXC3hêm sầu,DsvJ7hjQ rượuLXC3 ngấLXC3m ruộDsvJ7hjQt LXC3sầu, quả7ncw4UoE thậDsvJ7hjQt, DsvJ7hjQngười sầLXC3u cóDsvJ7hjQ rDsvJ7hjQượu sầu.

Tôi còDsvJ7hjQn chưaLXC3 ói7ncw4UoE má7ncw4UoEu DsvJ7hjQđấy, cậuLXC3 7ncw4UoEta đãLXC3 óiLXC3 máuLXC3 rồi.

Đợi đến7ncw4UoE lLXC3úc cậuLXC3 tDsvJ7hjQa đLXC3ẻ coLXC3n tLXC3rai, tô7ncw4UoEi 7ncw4UoEthể 7ncw4UoEnào cũnLXC3g chuốcLXC3 DsvJ7hjQcậu tLXC3a bDsvJ7hjQữa nữa.

Để cậ7ncw4UoEu óLXC3i máu7ncw4UoE chDsvJ7hjQo mà7ncw4UoE xem!

*chú: LXC3HE đấyLXC3 cáDsvJ7hjQc cậuLXC3 ạLXC3 ╮( ̄▽ ̄”)