You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

1. 

Đổng ThieVcGếu QuB8pGân cườiKN3Y nói:eVcG “XB8pGem B8pGnào, ThíchE2Ji tổngE2Ji còB8pGn yBNUgiả yBNUvờ hE2Jiồ đeVcGồ nữE2Jia, cyBNUòn KỷeVcG NeVcGam PhươKN3Yng B8pGnào nE2Jiữa? ChínhE2Ji làeVcG KeVcGỷ KN3Ytam cKN3Yông tử,B8pG chỉKN3Y cầnKN3Y cậuE2Ji E2Jita nóieVcG B8pG1 câueVcG thôieVcG, teVcGôi đE2Jiảm E2Jibảo yBNUchú E2Jithuận buồB8pGm xE2Jiuôi gió.”

Thích E2JiPhi PeVcGhàm cE2Jió yBNUý lắcKN3Y đầu:eVcG “KhB8pGó đấy,KN3Y kE2Jihó yBNUnhư lêKN3Yn trờieVcG ấy,eVcG E2Jilàm sB8pGao màB8pG mượnKN3Y đượKN3Yc dB8pGanh nghĩeVcGa củE2Jia cậuKN3Y teVcGa bKN3Yây gE2Jiiờ?” ĐổngeVcG ThiyBNUếu QuânKN3Y chừneVcGg nhKN3Yư đãE2Ji uốnE2Jig đKN3Yến yBNUsay mèmKN3Y, đôKN3Yi mắB8pGt E2Jilim dB8pGim hằB8pGn tơE2Ji máE2Jiu, taE2Jiy myBNUân mKN3Yê chặneVcG gB8pGác B8pGđũa bằB8pGng nKN3Ygọc, mồyBNUm KN3Ythì nB8pGói: “NgyBNUười yBNUanh eVcGem yBNUà, ceVcGái yBNUnày lB8pGà thuộcB8pG vKN3Yào vậnB8pG maE2Jiy eVcGthôi. TB8pGôi nóB8pGi cheVcGú eVcGnghe, cKN3Yon đườngeVcG yBNUcủa KỷE2Ji NaeVcGm PE2Jihương, ngưeVcGời tầmeVcG thườngyBNU khyBNUông điB8pG nổE2Jii E2Jiđâu.” ThíchyBNU eVcGPhi PhàeVcGm tE2Jihấy lờiE2Ji anB8pGh tyBNUa neVcGói cóeVcG ýyBNU tứ,yBNU liE2Jiền vE2Jiội vàngeVcG chắeVcGp E2Jitay: “AnE2Jih ĐổE2Jing, nB8pGếu nKN3Yhư anB8pGh đãB8pG eVcGchịu gKN3Yiúp eKN3Ym quyBNUa đượcKN3Y pheE2Jin nyBNUày, eVcGem dùE2Ji tE2Jihịt náyBNUt xươeVcGng KN3Ytan, máuKN3Y chB8pGảy đầuB8pG reVcGơi, cũE2Jing E2Jinguyện gheVcGi nheVcGớ eVcGân đứcE2Ji củaE2Ji anh.”

Đổng ThiếKN3Yu QuâE2Jin phKN3Yá eVcGlên ceVcGười, cóyBNU B8pGý tyBNUhừa nưyBNUớc đụcB8pG eVcGthả câB8pGu: “ThìyBNU cE2Jiậu cứKN3Y đoáB8pGn E2Jixem, tayBNUy KeVcGỷ NB8pGam PhươngB8pG E2Jinày thíchE2Ji E2Jinhất eVcGcái gì?”

Thích PhE2Jii PhàmE2Ji buộtB8pG miệngE2Ji hỏi:eVcG “TB8pGiền à?”

Đổng ThB8pGiếu QuâKN3Yn lKN3Yắc eVcGđầu nheVcGư tryBNUống E2Jibỏi: KN3Y“Taynày mE2Jià E2Jithiếu tieVcGền à?”E2Ji ThíB8pGch PB8pGhi PeVcGhàm lạiyBNU đyBNUoán thêmB8pG vàeVcGi thE2Jiứ: “ĐồyBNU cổ?eVcG haKN3Yy B8pGthư họE2Jia?” ĐồngyBNU TE2Jihiếu eVcGQuân vẫnB8pG ceVcGhỉ lKN3Yắc đầu,yBNU thầnB8pG B8pGbí nhB8pGìn chằmE2Ji cyBNUhặp vKN3Yào ThícB8pGh PKN3Yhi PhàmE2Ji, hỏi:eVcG “CheVcGú khônKN3Yg biKN3Yết eVcGvì eVcGsao tKN3Yay KyBNUỷ teVcGam cKN3Yông B8pGtử nàyB8pG lạB8pGi haKN3Yy xuấyBNUt hB8pGiện ởyBNU cB8pGhỗ chúngyBNU tKN3Ya ư?”

Thích PyBNUhi PhàmKN3Y rốiE2Ji bời,E2Ji ĐeVcGổng ThE2Jiiếu QuKN3Yân cườieVcG khyBNUà E2Jikhà thE2Jiấp giọngKN3Y KN3Ynói: “BởiKN3Y vìKN3Y E2Jicậu tKN3Ya cyBNUó thE2Jiứ xeB8pGm KN3Ynhư bảoyBNU byBNUối đểKN3Y ởyBNU đây——cậeVcGu tE2Jia KN3Yở nyBNUông KN3Ytrang CảnhE2Ji MiyBNUên ceVcGó eVcG1 KN3Ycăn biB8pGệt thE2Jiự, yBNUnày yBNUnhé, chỗB8pG đE2Jió mớE2Jii lyBNUà nyBNUơi đứB8pGng đầuKN3Y thànB8pGh phốE2Ji nKN3Yày. B8pGNữ cyBNUhủ nhânyBNU củaKN3Y cKN3Yăn biệtE2Ji thựKN3Y đóE2Ji, ceVcGhậc chậc,yBNU đẹpKN3Y yBNUđến neVcGỗi KN3Yphong cB8pGảnh cE2Jiả yBNUkhu CảnhKN3Y MeVcGiên yBNUcũng khôngyBNU bìyBNU được.”

Thích PhE2Jii PhàmKN3Y khyBNUông chKN3Yo làeVcG nhưE2Ji vậy:eVcG “KeVcGỷ NyBNUam PhB8pGương ởE2Ji đâyBNUu B8pGmà cKN3Yhẳng KN3Ybao vàiKN3Y cB8pGô eVcGchứ? NyBNUếu đámKN3Y pheVcGụ nE2Jiữ đóyBNU KN3Ymà thuB8pGyết phụeVcGc đượcKN3Y cậeVcGu tyBNUa, eVcGthế thìeVcG cònE2Ji geVcGì yBNUbằng nữa.”

Đổng ThiếuKN3Y QuânE2Ji phấtKN3Y tayBNUy: “KhôngeVcG giốngB8pG nE2Jihau đKN3Yâu, ngưyBNUời eVcGnày tKN3Yhì khác,E2Ji KỷyBNU NE2Jiam PhươngyBNU khôngB8pG biếtyBNU đãyBNU tốnE2Ji beVcGao nKN3Yhiêu lB8pGòng dạB8pG mớieVcG dyBNUành được—-Ôi,yBNU cheVcGú khôngB8pG biếB8pGt đâu,E2Ji hyBNUồi mớiKN3Y bắyBNUt đầuB8pG thìKN3Y cKN3Yứng đyBNUầu nheVcGư nE2Jigựa hoaB8pGng ấy,yBNU yBNUđập đồKN3Y đKN3Yốt nheVcGà rạeVcGch cổE2Ji taKN3Yy cắnyBNU thủeVcGy tinheVcG, KN3Ycó lầyBNUn suýtyBNU yBNUnữa eVcGlà khE2Jiông cứuKN3Y nổeVcGi, KN3Ynghe nóiyBNU cònB8pG uốngeVcG cảeVcG bìE2Jinh thuốE2Jic tyBNUẩy cyBNUơ mB8pGà, sB8pGau cyBNUùng lyBNUúc bácKN3Y sĩE2Ji rửaeVcG ruyBNUột cũB8pGng kE2Jihông deVcGám eVcGho eVcGhe gB8pGì, chyBNUú KN3Ycũng bB8pGiết tíB8pGnh KN3Ykhí KN3Ycủa eVcGKỷ NeVcGam PhươnKN3Yg rồiKN3Y đấyeVcG, aeVcGi dáyBNUm chọceVcG vàeVcGo cE2Jihứ. MàB8pG KN3Ycô eVcGnàng đó…”E2Ji AnyBNUh eVcGta lắeVcGc đầu:KN3Y yBNU“Nếu khB8pGông pheVcGải ngKN3Yười xuKN3Yng quanE2Jih E2Jithấy nóyBNUng ruột,eVcG pháyBNUt hiệnE2Ji B8pGkịp thời,B8pG khôE2Jing chừB8pGng đãB8pG eVcGthật sựB8pG trởE2Ji thànB8pGh hồyBNUng nhB8pGan bạcE2Ji myBNUệnh KN3Yrồi. MyBNUà KB8pGỷ NE2Jiam PhươngeVcG cũB8pGng nhKN3Yịn nhiều,yBNU eVcGmặc eVcGkệ eVcGcô nyBNUàng làKN3Ym B8pGloạn, đậE2Jip hB8pGết đyBNUồ đyBNUạc lB8pGại muKN3Ya đồB8pG mớeVcGi cB8pGho cyBNUô yBNUta đập,B8pG cKN3Yó KN3Ylà E2Jivàng lB8pGà bạeVcGc gì,eVcG bấKN3Yt luậyBNUn lE2Jià cáiKN3Y gì,B8pG B8pGcô nàngB8pG E2Jimuốn cyBNUái gìeVcG theVcGì đưaeVcG B8pGcái đyBNUó, đưE2Jia cáeVcGi gKN3Yì côeVcG nàyBNUng E2Jiđập KN3Ycái đó.KN3Y ĐếneVcG seVcGau nàE2Jiy cóE2Ji yBNUlẽ B8pGcô B8pGta yBNUcũng nghyBNUĩ thôKN3Yng suốtE2Ji E2Jirồi, KN3Ymột thờKN3Yi E2Jigian cyBNUũng yBNUlắng xuống.”

Thích PhyBNUi PhàmE2Ji nghKN3Ye KN3Ymà đờE2Ji đẫnyBNU, E2Jihỏi: “ThyBNUế lE2Jià B8pGthế nào?”

Giọng ĐổngKN3Y ThiếE2Jiu QyBNUuân càB8pGng trầyBNUm thE2Jiấp: “CE2Jiô ấyE2Ji vyBNUốn ceVcGông eVcGtác ởKN3Y mKN3Yột côngyBNU eVcGty teVcGhương mạiyBNU nE2Jiước ngoàyBNUi, giámKN3Y đốKN3Yc beVcGên đKN3Yó yBNUvì vấnB8pG đềeVcG hạE2Jin eVcGngạch xeVcGuất nhậyBNUp khẩuyBNU myBNUà phảeVcGi nhờKN3Y cậyeVcG đKN3Yến KỷyBNU E2JiNam Phương.E2Ji yBNUKhó khăyBNUn lắE2Jim mớiB8pG E2Jimời đưyBNUợc KỷKN3Y tB8pGam cônKN3Yg tyBNUử KN3Yăn cơB8pGm, hB8pGôm E2Jiđó tiếpeVcG kheVcGách cũE2Jing cKN3Yó mặtB8pG ceVcGô nàng,eVcG vốeVcGn KN3Ydĩ ngyBNUồi eVcGở vịKN3Y tríKN3Y cuốE2Jii cùnyBNUg, aB8pGi ngeVcGờ lKN3Yại leVcGọt đeVcGược veVcGào mắtE2Ji xanE2Jih ceVcGủa KyBNUỷ NE2Jiam PhươKN3Yng. MB8pGà neVcGgười phụeVcG nữE2Ji E2Jinày cB8pGái gB8pGì cũyBNUng kheVcGông chịKN3Yu, hE2Jioàn tB8pGoàn kyBNUhông eVcGthèm nhìnyBNU E2Jiđến E2JiKỷ KN3YNam eVcGPhương, cE2Jihú yBNUnói xeB8pGm E2Jinếu yBNUđổi B8pGsang ngườiB8pG phụKN3Y nữKN3Y khácKN3Y, aB8pGi màeVcG chẳngKN3Y KN3Yđổ KN3Ygục B8pGtrước nKN3Yhà KN3Ytrước xE2Jie trưyBNUớc tiềnB8pG cyBNUủa KỷKN3Y taeVcGm B8pGcông KN3Ytử eVcGchứ, côeVcG teVcGa eVcGlại KN3Yhoàn tB8pGoàn kB8pGhông coeVcGi rKN3Ya gìB8pG, đếnyBNU yBNUsau cùngeVcG khôKN3Yng cB8pGòn B8pGcách nàKN3Yo, mE2Jiới B8pGbảo tKN3Yhôi việyBNUc, địnhyBNU B8pGbỏ mặyBNUc đấyKN3Y KN3Ymà đi.B8pG VềyBNU E2Jisau khônyBNUg ngờeVcG E2Jitay giámB8pG đốceVcG bênyBNU E2Jiđó lạyBNUi B8pGcho B8pGra yBNUmột kếB8pG hạE2Ji sách,B8pG KN3Ycô nàngeVcG bịyBNU chínheVcG ôngeVcG chB8pGủ củaE2Ji meVcGình báyBNUn đứng,yBNU leVcGiệu E2Jicó thyBNUể khônB8pGg yBNUầm E2Jiĩ không?”eVcG yBNUanh teVcGa khẽB8pG giọng,KN3Y yBNUđơn giE2Jiản nóeVcGi vàiE2Ji câKN3Yu eVcGbên tyBNUai ThíE2Jich yBNUPhi Phàm,E2Ji mộtyBNU KN3Ytay byBNUụm eVcGmiệng eVcGkhì E2Jikhì cườE2Jii. ThíKN3Ych PB8pGhi PKN3Yhàm lạiE2Ji khôngE2Ji B8pGcười đáE2Jip lB8pGại, chKN3Yỉ nB8pGói: “B8pGVậy tE2Jihì thB8pGâm yBNUđộc quáB8pG, E2Jicũng khôB8pGng sợeVcG B8pGto cE2Jihuyện sao?”

Đổng ThiếE2Jiu QuâKN3Yn ngọKN3Yng nghịKN3Yu eVcGnói: “ChuyệE2Jin geVcGì cKN3Yó tyBNUhể làKN3Ym yBNUto nyBNUào? KN3YGạo đãB8pG thyBNUành cơmKN3Y rồi,yBNU B8pGcô teVcGa cyBNUó muốnKN3Y E2Jigây yBNUchuyện cE2Jiũng cKN3Yhỉ gB8pGây đượcyBNU eVcGvới KỷyBNU NE2Jiam PhưE2Jiơng thB8pGôi, màyBNU cũngB8pG lạ,B8pG cyBNUhẳng cầnE2Ji biếtyBNU E2Jicô tE2Jia tE2Jihế nàoKN3Y, eVcGKỷ NaeVcGm PhươE2Jing KN3Ycũng chyBNUín bE2Jiỏ lE2Jiàm mườiKN3Y theo.”KN3Y anB8pGh tyBNUa B8pGlắc eVcGđầu chặcE2Ji lưB8pGỡi: “ThB8pGế nB8pGên ceVcGhỉ cầnB8pG E2Jicô B8pGnàng mởB8pG miệngB8pG thôiB8pG, KỷB8pG NaE2Jim PeVcGhương làmE2Ji gìB8pG cE2Jió KN3Ychuyện khônB8pGg thKN3Yeo. CũE2Jing làB8pG vỏeVcG quýtKN3Y dyBNUày cóKN3Y mB8pGóng taKN3Yy nhọneVcG, B8pGcậu KN3Ynói yBNUxem, tKN3Yay KỷE2Ji NaE2Jim PhE2Jiương đóKN3Y thậtKN3Y sựyBNU mE2Jiuốn cKN3Yái gB8pGì cE2Jió cáKN3Yi eVcGđấy, chỉE2Ji yBNUthiếu điềuB8pG cònyBNU háB8pGi KN3Ycả sayBNUo B8pGtrên trờiKN3Y xeVcGuống dB8pGụ KN3Yngười B8pGđẹp cyBNUười ấyE2Ji, năE2Jim ngoyBNUái chỉyBNU yBNUvì mộeVcGt cB8pGhậu hoaKN3Y, eVcGchú khôeVcGng chứngyBNU kiếnE2Ji ceVcGhứ, chE2Jiậc chyBNUậc, eVcGgiày yBNUvò yBNUcon nKN3Yhà ngB8pGười tyBNUa đếKN3Yn nKN3Yỗi nE2Jigười yBNUngựa cKN3Yhổng vKN3Yó lyBNUên eVcGtrời, suýtE2Ji nữKN3Ya tB8pGhì gọiB8pG KN3Ycả mấB8pGy giáE2Jio KN3Ysư trưE2Jiờng nB8pGông nghiệE2Jip đếnKN3Y.” NeVcGói đeVcGến đâE2Jiy độtB8pG nhiKN3Yên aeVcGnh tE2Jia vyBNUỗ vKN3Yai TKN3Yhích PE2Jihi PyBNUhàm: “ÀB8pG đB8pGúng rồi,yBNU cKN3Yô nàyBNUng cũngeVcG tốtB8pG nghiB8pGệp đạiKN3Y họE2Jic NeVcGam KineVcGh màKN3Y E2Jira, vừE2Jia KN3Yhay chúE2Ji cyBNUó KN3Ythể nhờB8pG vảyBNU bạB8pGn heVcGọc KN3Ycũ nhé.”

Thích B8pGPhi PB8pGhàm ngE2Jihe đếB8pGn cB8pGâu ấy,eVcG khôngeVcG hiểuyBNU B8pGvì sE2Jiao tKN3Yim lạiE2Ji giậtE2Ji thótE2Ji eVcG1 cE2Jiái, chB8pGỉ nghKN3Ye ĐổngE2Ji ThiếKN3Yu QuânB8pG đắceVcG yBNUý bảoyBNU: “KN3YCô eVcGKiều teVcGiểu KN3Ythư KN3Ynày nB8pGăm B8pGđó lúcyBNU cònyBNU làmyBNU ởB8pG côneVcGg B8pGty thươnB8pGg mE2Jiại, yBNUcó nB8pGợ aB8pGnh cyBNUả nhB8pGà tôieVcG eVcGmột meVcGón nợE2Ji âB8pGn tình,B8pG yBNUthế KN3Ynên eVcGđối vớiE2Ji eVcGtôi cũngB8pG cB8pGó vàiyBNU pB8pGhần kKN3Yhiêm nhườE2Jing. yBNUChú eVcGem yBNUnày, ceVcGái B8pGnày cE2Jioi nhyBNUư KN3Ysố E2Jichú KN3Yđỏ, anB8pGh đâeVcGy peVcGhải gB8pGác eVcGthể diệnKN3Y saKN3Yng B8pGmột bênB8pG, giớeVcGi thiệuKN3Y E2Jicô ấyE2Ji cyBNUho chúyBNU, cònB8pG nE2Jihững viB8pGệc kyBNUhác, E2Jiphải xeVcGem sKN3Yố B8pGchú thếeVcG nàoKN3Y vậy.”

Thích PhyBNUi PeVcGhàm meVcGừng yBNUvui khôeVcGn siếB8pGt, chyBNUỉ biếtyBNU nKN3Yâng lE2Jiy cKN3Yụng cyBNUốc B8pGnói leVcGời cE2Jiảm eVcGơn. E2JiCậu vàKN3Y ĐKN3Yổng HiểueVcG QuânB8pG qE2Jiuan E2Jihệ B8pGlàm yBNUăn đãyBNU baKN3Yo nheVcGiêu năyBNUm, màeVcG ĐổngeVcG HiểueVcG QyBNUuân B8pGcũng khôKN3Yng gạB8pGt cậueVcG, quyBNUa eVcGmấy nE2Jigày, aKN3Ynh E2Jita đB8pGã eVcGgọi đKN3Yiện đến:KN3Y B8pG“Khó E2Jilắm E2Jicô ấyeVcG mớE2Jii đồKN3Yng E2Jiý đấy,KN3Y KN3Ytôi hẹB8pGn B8pGcô ấyB8pG chiềueVcG KN3Y4 KN3Ygiờ KN3Yở quáB8pGn teVcGrà ĐịchKN3Y TrầnE2Ji HKN3Yiên rE2Jiồi đấKN3Yy, thE2Jiử veVcGận maB8pGy củyBNUa mìnhE2Ji đE2Jii nhé.”

Thích PyBNUhi PeVcGhàm KN3Y3 gKN3Yiờ rưỡiKN3Y B8pGđã đB8pGến ĐịchB8pG TrầneVcG HiêE2Jin, beVcGao nE2Jiăm lyBNUăn lộnE2Ji B8pGở thươyBNUng treVcGường, chueVcGyện gìyBNU cũngeVcG từngKN3Y geVcGặp qKN3Yua rồiB8pG, KN3Ynhưng mấyE2Ji E2Jicâu truyB8pGện phiếmB8pG củaKN3Y E2JiĐổng ThiếuE2Ji QKN3Yuân, dE2Jiường nhưKN3Y B8pGkhiến cB8pGậu treVcGở nKN3Yên tB8pGò E2Jimò. ĐổngE2Ji ThiB8pGếu QuâB8pGn B8pGđến muộKN3Yn hơn,E2Ji nhưKN3Yng cũyBNUng cB8pGhỉ đếnB8pG E2Jitrước giờB8pG E2Jihẹn tầmB8pG 1eVcG5 phútyBNU, E2Jianh eVcGta nhìnE2Ji đồnB8pGg hồE2Ji, cóeVcG cB8pGhút tựyBNU giễu:yBNU eVcG“Xem nhưKN3Y cũeVcGng nKN3Yể mặE2Jit KỷE2Ji KN3YNam PhươnE2Jig, B8pGnghe nyBNUói KỷeVcG taeVcGm côngE2Ji B8pGtử mỗiKN3Y lKN3Yần vềKN3Y E2Jiđây, B8pGđầu tB8pGiên ởE2Ji sâneVcG bB8pGay yBNUphải gọiB8pG đieVcGện bE2Jiáo trướcE2Ji ceVcGho côB8pG KN3Yấy, bằneVcGg kyBNUhông E2Jithì kB8pGhông quKN3Ya nổiB8pG cửaB8pG đâu.”

Thích PheVcGi PyBNUhàm khB8pGông kìeVcGm đượcE2Ji E2Jibật cưeVcGời, nóiE2Ji: E2Ji“Cái E2Jinày chỉB8pG sKN3Yợ KN3Ylà geVcGiả, aKN3Ynh chB8pGỉ giỏiyBNU nB8pGói eVcGmóc ngeVcGười E2Jita thôi.”

“Là tyBNUhật đấeVcGy, chúE2Ji KN3Ychưa thấKN3Yy bộKN3Y dyBNUạng B8pGKỷ NyBNUam PhươKN3Yng tB8pGhôi, cóB8pG eVcGlần tôE2Jii vàeVcG cậuKN3Y eVcGta B8pGuống sE2Jiay, cậueVcG đoE2Jián xeyBNUm taKN3Yy B8pGnày nóieVcG gìKN3Y, cậB8pGu tB8pGa bảKN3Yo tôB8pGi côE2Ji vợB8pG byBNUên nàyB8pG B8pGkhông giốB8pGng ngườiB8pG yBNUkhác gE2Jiì cE2Jiả, KN3Yđến tiB8pGền củeVcGa eVcGcậu yBNUta mKN3Yà cũngeVcG khôE2Jing thèB8pGm bậnyBNU E2Jitâm. eVcGChú nghE2Jie câE2Jiu ấyeVcG, truyyBNUền reVcGa ngB8pGoài aE2Jii deVcGám yBNUtin chứ.”

“Vợ KỷKN3Y NB8pGam PhE2Jiương khôngKN3Y eVcGphải lKN3Yà coE2Jin gB8pGái nhKN3Yà nKN3Yào đóE2Ji sao?”

“Đúng thế,KN3Y tênyBNU lE2Jià ThủB8pG Thủ,yBNU sB8pGo eVcGvới KỷKN3Y NaKN3Ym PhươngB8pG yBNUlà mônyBNU E2Jiđăng hộB8pG đốB8pGi, ngườiE2Ji cũnyBNUg KN3Yxinh đẹp,yBNU nhưeVcGng mKN3Yà KB8pGỷ NaE2Jim PhươeVcGng đB8pGể cB8pGô KN3Yta KN3Yở BắeVcGc KieVcGnh mB8pGà KN3Ychẳng KN3Yđoái hKN3Yoài gì,eVcG đếnE2Ji E2Jithể diệneVcG củaB8pG bốKN3Y vợE2Ji cũnKN3Yg khôeVcGng KN3Ynể naneVcGg gì.E2Ji NKN3Yghe nB8pGói yBNUvì cKN3Yó lầB8pGn vịB8pG đạiB8pG tiểB8pGu thưB8pG ấeVcGy khôngKN3Y kìmB8pG KN3Yđược giậeVcGn E2Jidữ, đB8pGáp myBNUáy baB8pGy qB8pGua tìeVcGm KiềuE2Ji tiyBNUểu theVcGư yBNUnày nyBNUói chuE2Jiyện phảiE2Ji quấy,yBNU kếE2Jit quảB8pG làeVcGm KỷKN3Y teVcGam nổeVcGi xE2Jiung lên,B8pG từE2Ji đE2Jiấy E2Jivề sayBNUu E2Ji2 vợyBNU chồngyBNU trE2Jiở mặt,E2Ji nếuB8pG eVcGkhông phảyBNUi bốKN3Y mẹE2Ji đôB8pGi bêKN3Yn gâeVcGy eVcGáp lE2Jiực, khôE2Jing biếB8pGt E2Jicòn yBNUxảy reVcGa chuyệnyBNU geVcGì nữa.”

4 gieVcGờ đúngB8pG, E2Jiphục vụB8pG mởB8pG cửa.

Thích PB8pGhi PyBNUhàm kyBNUinh ngạceVcG đếnB8pG meVcGức đứngB8pG bậtyBNU dậB8pGy neVcGhư leVcGò xoeVcG, meVcGà KN3Ytrên teVcGhực tế,yBNU cKN3Yậu cũyBNUng đãB8pG đứnyBNUg eVcGdậy rồi.

Người phụKN3Y nE2Jiữ ấyeVcG hoàKN3Yn toàKN3Yn B8pGkhông giốngB8pG vớKN3Yi troyBNUng tưởngE2Ji tượnKN3Yg củKN3Ya cậuKN3Y tE2Jia, côyBNU ấB8pGy chỉyBNU mặcB8pG áB8pGo màE2Jiu đeeVcGn, màE2Ji đE2Jiã càKN3Yng lộE2Ji B8pGra veVcGẻ gầE2Jiy KN3Yguộc, khueVcGôn mặtyBNU trắyBNUng trẻKN3Yo, đKN3Yến phấKN3Yn KN3Yson cũngKN3Y khE2Jiông đáyBNUnh, nE2Jihưng yBNUvẫn toátB8pG rB8pGa néteVcG xiE2Jinh đẹp,B8pG KN3Yxinh B8pGđẹp đếB8pGn teVcGhu heVcGút tấtE2Ji cảE2Ji ánE2Jih eVcGnhìn củaE2Ji mọiyBNU người.

Tinh thầnE2Ji B8pGcậu yBNUhốt hoảng.

Đổng ThiếueVcG eVcGQuân E2Jiđã đáB8pGnh tiếneVcGg cKN3Yhào hỏi:E2Ji “KiyBNUểu tiểueVcG eVcGthư” rồieVcG E2Jivô cùKN3Yng nhiệB8pGt tìnyBNUh B8pGgiới thiệKN3Yu: “VyBNUị nyBNUày KN3Ylà giáB8pGm E2Jiđốc ThíchB8pG yBNUPhi Phàm.”

Thích KN3YPhi PhKN3Yàm tronyBNUg lE2Jiòng chỉeVcG nghĩ,B8pG seVcGao lạiE2Ji E2Jilà côB8pG ấy?

(*chú: eVcGcác cậeVcGu ạyBNU, đKN3Yừng E2Jihỏi gìE2Ji cE2Jiả, tKN3Yớ yBNUcũng khôeVcGng biếtE2Ji gE2Jiì đâB8pGu, sB8pGuy đoánE2Ji gìKN3Y tB8pGhì cứyBNU KN3Ysuy đoánE2Ji tyBNUhôi. TruyB8pGện dừngKN3Y ởKN3Y phầnE2Ji B8pG“2 chiếB8pGc áoKN3Y E2Jilồng vàeVcGo nhauB8pG” rồi.eVcG yBNUNhưng ngoạKN3Yi truyệnB8pG nKN3Yày KN3Ychỉ là…eVcG E2Jimột yBNUcâu chuyệE2Jin đE2Jiơn lẻeVcG khyBNUác ceVcGhăng? TớeVcG cũB8pGng sửaB8pG B8pGlại thứeVcG tựKN3Y eVcGtên nyBNUgoại truyệnKN3Y KN3Ycho đúngyBNU vKN3Yới eVcGthứ B8pGtự thờiE2Ji giE2Jian tKN3Yác giảE2Ji viếeVcGt rồiE2Ji XD)

2. 

Sắc &ampyBNU; Giới

Vừa bướKN3Yc ryBNUa ngoàB8pGi, độtyBNU nhiyBNUên ceVcGó ngườiB8pG gọi:KN3Y B8pG“A! NyBNUam Phương,yBNU kyBNUia khôngKN3Y phảyBNUi vợyBNU cậeVcGu sao?”

Kỷ NKN3Yam PhươE2Jing quE2Jiay KN3Yđầu B8pGra nhìn,eVcG yBNUhóa rKN3Ya đE2Jiúng thếKN3Y thật.

Hiếm B8pGkhi thấyKN3Y cB8pGô ấyKN3Y E2Jimặc yBNUváy, chyBNUiếc KN3Yáo leKN3Yn KN3Ymỏng trKN3Yùm B8pGđầu màuKN3Y saKN3Yn hB8pGô, bB8pGên dướiKN3Y làB8pG chyBNUân váB8pGy nâuyBNU sE2Jiậm, áE2Jio khE2Jioác cB8pGầm treVcGên taB8pGy, đứB8pGng cạnKN3Yh côeVcG bạneVcG mB8pGà E2Jicô B8pGấy lạiyBNU eVcGcàng tỏB8pGa eVcGra néyBNUt dKN3Yuyên yBNUdáng yêueVcG kiều.

Cả E2Jiđám ngưyBNUời đKN3Yã bàKN3Yn KN3Ytán xôKN3Yn xyBNUao, cóE2Ji keVcGẻ geVcGọi cB8pGhị dâueVcG, eVcGlại cóE2Ji kẻeVcG yBNUgọi B8pGem dyBNUâu, còKN3Yn cóyBNU nE2Jigười đãyBNU B8pGxưng B8pGtên mE2Jiụ cyBNUủa côKN3Y: “ThủyBNU yBNUThủ, yBNUhôm nKN3Yay syBNUao lạiyBNU vE2Jiừa khéKN3Yo eVcGthế này?”

Thủ TeVcGhủ mắtB8pG cườyBNUi coneVcGg vútE2Ji hỏiB8pG lạE2Jii: “SB8pGao nào,B8pG B8pGcác aB8pGnh E2Jicó hứB8pGng điKN3Y uốeVcGng reVcGượu, chảyBNU lE2Jiẽ bọKN3Yn E2Jiem khKN3Yông đượceVcG pE2Jihép nổE2Jii hứngyBNU đếnE2Ji eVcGăn cơyBNUm à?

Cô E2Jigái đanyBNUg keVcGhoác tKN3Yay KỷyBNU NKN3Yam PhươngyBNU sớB8pGm đãB8pG rKN3Yụt taeVcGy lạB8pGi, nhưKN3Yng điệueVcG bộE2Ji vẫKN3Yn tỏE2Ji vẻeVcG E2Jiquang mineVcGh E2Jichính KN3Yđại yBNUlắm, đaeVcGng eVcGchuẩn yBNUbị rờiB8pG E2Jiđi, aeVcGi yBNUdè KB8pGỷ NaKN3Ym PhươngyBNU đãKN3Y eVcGchắp taE2Jiy kKN3Yéo lB8pGại, bảoeVcG: “LyBNUên xB8pGe đợB8pGi anh.”B8pG RồiyBNU aeVcGnh myBNUới buKN3Yông tay.

Xem rE2Jia đôiyBNU veVcGợ chồnKN3Yg eVcGnày B8pGcó cheVcGuyện ryBNUiêng cầKN3Yn eVcGnói, cảKN3Y đáE2Jim ngườieVcG KN3Ydắt díB8pGu bB8pGạn gáiKN3Y KN3Ycũng yBNUrục rE2Jiịch tảB8pGn đieVcG, ceVcGhỉ còyBNUn yBNUlại ThủB8pG ThủKN3Y vàB8pG eVcGcô bạeVcGn ĐỗyBNU HE2Jiiểu Tô,E2Ji ĐỗeVcG yBNUHiểu yBNUTô ceVcGũng nóB8pGi: “TớKN3Y eVcGqua bêneVcG kB8pGia đE2Jiợi cậuE2Ji nhé.”

“Không cB8pGần đeVcGâu.” TE2Jihủ TE2Jihủ dửngyBNU yBNUdưng nE2Jihư khyBNUông, qeVcGuay KN3Yđầu sanB8pGg yBNUcười vớB8pGi KB8pGỷ NaE2Jim Phương:KN3Y “MaiKN3Y eKN3Ym đE2Jii HKN3Yồng Kông,B8pG thứB8pG E2Ji7 KN3Ytuần E2Jinày kKN3Yhông vềE2Ji nhàKN3Y vớiKN3Y anB8pGh đượyBNUc, đếnKN3Y luyBNUc KN3Yđó anB8pGh nyBNUói E2Jivới eVcGmẹ E2Ji1 tiếngyBNU nhé.”

“Em đE2Jii HồngKN3Y KôeVcGng lE2Jiàm eVcGgì thế?”

Thủ ThủB8pG cảmB8pG giáE2Jic eVcGkì quặeVcGc, trưyBNUớc đâyB8pG eVcGcô cB8pGhạy E2Jitới cyBNUhạy lKN3Yui, aneVcGh cóKN3Y KN3Ybao eVcGgiờ thyBNUèm hỏKN3Yi đâu.

“Xem phiB8pGm [Sắc,B8pG GiớE2Jii], bKN3Yản uncE2Jiut đấy.”

Chỉ vìKN3Y mộtKN3Y bKN3Yộ phieVcGm yBNUmà baE2Jiy đieVcG HeVcGồng Kông,yBNU xưB8pGa naB8pGy vốnyBNU làE2Ji E2Jiphong cáeVcGch củB8pGa côE2Ji ấyE2Ji mà.

“Đừng đE2Jii yBNUnữa, eVcGở nhàyBNU xeE2Jim đieVcG, KN3Yanh beVcGảo ngườiKN3Y giúyBNUp yBNUem tìmeVcG bảnE2Ji gốyBNUc, leVcGà đoạnKN3Y eVcG20 phúE2Jit bịyBNU yBNUcut yBNUchứ gì.”

Thủ ThKN3Yủ cảmyBNU thấyB8pG vuyBNUi E2Jivẻ yKN3Yên tKN3Yâm, nhB8pGìn điKN3Y, lấyBNUy eVcGchồng cũeVcGng E2Jicó cáE2Jii yBNUtốt đấyB8pG chứ:eVcG “yBNUVậy tKN3Yhế nhB8pGé, aeVcGnh đừngB8pG cóKN3Y yBNUquên đấy.”

Kết yBNUquả E2Jianh ấeVcGy yBNUlại tyBNUhật sựE2Ji queVcGên chứ,E2Ji ThủeVcG ThủKN3Y phảiE2Ji đếnE2Ji mE2Jiấy ngàyKN3Y cKN3Yhưa gặpB8pG đượcE2Ji anKN3Yh, yBNUhôm naE2Jiy ngyBNUhĩ reVcGa phảE2Jii E2Jigọi KN3Ycho E2Jianh ấyeVcG, chuyBNUông đB8pGổ mộtB8pG hồeVcGi lâuKN3Y B8pGmà kKN3Yhông eVcGcó eVcGai ngeVcGhe, đanKN3Yg đeVcGịnh thB8pGôi, yBNUanh lạiB8pG nhậE2Jin đeVcGiện thoạKN3Yi: ‘KN3YA lô?”

Nghe giọngE2Ji eVcGđã biếtE2Ji KN3Ycòn B8pGchưa tỉnhyBNU ngyBNUủ, khônyBNUg rKN3Yõ yBNUlà đangeVcG B8pGtrên E2Jigiường yBNUem nB8pGào nữa,E2Ji côeVcG đyBNUột E2Jinhiên nghE2Jiĩ ryBNUa tròKN3Y đùyBNUa quáKN3Yi đản,eVcG ỏnyBNU ẻneVcG eVcGgọi E2Ji1 tiếnyBNUg “NamE2Ji yBNUPhương E2Jià”, giE2Jiọng nũKN3Yng nịE2Jiu hỏiB8pG lE2Jiại: “ĐKN3Yoán KN3Yxem KN3Yem làeVcG aKN3Yi nào?”

“Thủ Thủ,”KN3Y GiọE2Jing anE2Jih vẫneVcG yBNUđặc E2Jisệt cơnB8pG ngB8pGái ngủ:E2Ji “NgoanKN3Y nàKN3Yo, lyBNUần sE2Jiau muốnE2Ji cyBNUhơi tKN3Yrò này,eVcG nyBNUhớ đKN3Yừng dùnE2Jig sốyBNU điệnyBNU thKN3Yoại KN3Yở nKN3Yhà nhé.”

Cô tyBNUhẹn qB8pGuá hóyBNUa giận:E2Ji “AnhKN3Y E2Jitìm KN3Ycho B8pGem [Sắc,E2Ji GiớB8pGi] chE2Jiưa đấy?”

Hỏi KN3Yđến B8pGanh B8pGấy, mB8pGà phảyBNUi meVcGất meVcGấy giKN3Yây B8pGsau E2Jianh mớiB8pG bậKN3Yt cười:E2Ji “ỒB8pG, aneVcGh quêneVcG mKN3Yất.”tiếng E2Jianh trầeVcGm đụcKN3Y nóKN3Yi giọngeVcG mũiB8pG KN3Ynghe B8pGnặng trĩeVcGu,. CóeVcG lẽeVcG B8pGanh đaeVcGng bE2Jiị cảm,B8pG hoKN3Yặc biếteVcG đâyyBNU B8pGanh chỉKN3Y đB8pGang mB8pGơ ngủ.

Cô độtyBNU nhiêneVcG cảyBNUm giácB8pG xóKN3Yt xaKN3Y, bảo:E2Ji “ThyBNUế thôieVcG vậy.”

“Thủ Thủ?”yBNU AnB8pGh deVcGường eVcGnhư cảmB8pG thB8pGấy khôngeVcG yBNUphải: “EmyBNU đừnyBNUg gKN3Yiận đấyKN3Y yBNUnhé, aB8pGnh bE2Jiây gKN3Yiờ gọiKN3Y điệnKN3Y yBNUbảo họKN3Y E2Jilàm đâyKN3Y, yBNUnhé ThủeVcG Thủ?”

“Không cE2Jiần đâu,B8pG B8pGem khôE2Jing eVcGmuốn xeB8pGm KN3Ynữa rồi.”

Cô cảmeVcG tE2Jihấy E2Jichán eVcGnản, rKN3Yồi eVcGcũng E2Jicúp điệeVcGn teVcGhoại. eVcGThực E2Jira cũeVcGng chỉB8pG làB8pG eVcGmột chyBNUút giốngyBNU nhaeVcGu eVcGmà thôi,B8pG eVcGmùa đE2Jiông eVcGnăm ấB8pGy DịchB8pG TrưeVcGờng NineVcGh bịB8pG ốB8pGm B8pGmột đợtB8pG B8pGrất lKN3Yâu, mE2Jiãi E2Jikhông thấyE2Ji kKN3Yhỏi, cB8pGô gọieVcG điệnyBNU cE2Jiho anE2Jih, gB8pGiọng anB8pGh KN3Yù ù,B8pG dườnKN3Yg yBNUnhư B8pGđứa KN3Ytrẻ nhỏ:yBNU “ỐeVcGi, aneVcGh quyBNUên mất.”

Mà thựcB8pG B8pGra khôngKN3Y phảiKN3Y lyBNUà quêB8pGn, anB8pGh E2Jicố ýKN3Y yBNUnói nKN3Yhư thế,KN3Y saE2Jiu yBNUđó yBNUcô vộKN3Yi eVcGvề kKN3Yý túc,E2Ji E2Jivừa yBNUvề đãeVcG neVcGhìn KN3Ythấy bánhE2Ji keE2Jim vyBNUà hoE2Jia, côyBNU KN3Ymới biB8pGết ayBNUnh vốeVcGn khônE2Jig qeVcGuên. BánB8pGh kB8pGem lKN3Yúc đB8pGó KN3Ychia cheVcGo mọKN3Yi ngườKN3Yi ởB8pG kýB8pG túcE2Ji, aeVcGi cũngB8pG cườiyBNU hìE2Ji hB8pGì bảo:KN3Y “NgọtKN3Y đE2Jiấy!, ĐúE2Jing thKN3Yế teVcGhật, nyBNUgọt B8pGlắm, eVcGhương vịyBNU eVcGngọt ngàKN3Yo chyBNUạy thẳnE2Jig vàoKN3Y coyBNUn tim.

Lúc cyBNUhia taB8pGy, anKN3Yh cứE2Ji neVcGhắc B8pGđi nhắE2Jic yBNUlại: “KN3YThủ ThE2Jiủ, E2Jiem qB8pGuên anKN3Yh đieVcG, E2Jiem quB8pGên anKN3Yh đi…eVcG TyBNUhủ B8pGThủ, eB8pGm hãyE2Ji quêKN3Yn eVcGanh đi….”

Mà B8pGcô cKN3Yứ nhyBNUư mộtyBNU đứaE2Ji nheVcGóc khóKN3Yc lB8pGóc E2Jiom sB8pGòm, B8pGcả mặteVcG rưngeVcG yBNUrưng KN3Ynước mắtKN3Y, túeVcGm lE2Jiấy vạeVcGt E2Jiáo B8pGanh kyBNUhông nỡyBNU bueVcGông, yBNUhỗn loE2Jiạn E2Jinhư KN3Ythế, kKN3Yiểu bấtE2Ji cB8pGhấp kheVcGông ryBNUời neVcGhư thếE2Ji, nyBNUhưng màB8pG cũyBNUng yBNUcó íE2Jich geVcGì đâu?

Có íyBNUch B8pGgì nào?

Sau cùngB8pG anyBNUh vẫnKN3Y E2Jivứt bỏB8pG côE2Ji đấB8pGy thôi.

Không cầnyBNU B8pGcô nyBNUữa đB8pGấy thôi.

Thủ TyBNUhủ cảmyBNU giE2Jiác tryBNUong lònE2Jig nB8pGguội lạnh,KN3Y bởKN3Yi B8pGvì nhE2Jiớ đếneVcG nhữngB8pG chuyệeVcGn eVcGnày, lạE2Jii leVcGàm KN3Ynước mắtB8pG KN3Ycô tKN3Yuôn rơi.

Cô vB8pGẫn dùnKN3Yg liệKN3Yu eVcGpháp cũ,yBNU yBNUra ngoeVcGài E2Jiăn mộtE2Ji B8pGbữa, sB8pGau đyBNUó đeVcGi eVcGxem liềnB8pG E2Jitù yBNUtì mấyBNUy bộyBNU phiyBNUm, teVcGrong peVcGhim cóB8pG yBNUvui buồnE2Ji E2Jili hợp,E2Ji cóB8pG KN3Ybài E2Jica siB8pGnh tyBNUử beVcGuồn thươKN3Yng, cKN3Yó nhữngeVcG nỗiKN3Y khổyBNU đaeVcGu vE2Jiật E2Jilộn, ceVcGó nhữnB8pGg đờeVcGi ngườieVcG E2Jibi aB8pGi, yBNUgian nB8pGan dườngKN3Y nhyBNUư vĩnhB8pG viễnyBNU kE2Jihông cB8pGó bờB8pG bến.

Những lúcE2Ji nhB8pGư thếeVcG B8pGcô tựE2Ji cảmE2Ji thấyeVcG mìnhE2Ji quyBNUả lKN3Yà mE2Jiay mắnKN3Y troneVcGg cuE2Jiộc sống.

Rạng sáKN3Yng mớiE2Ji vB8pGề nhàKN3Y, đeVcGã thấE2Jiy E2JiKỷ NKN3Yam PhE2Jiương, cyBNUô yBNUbất ngờB8pG vôyBNU cùneVcGg, ồeVcG KN3Y1 tiếng:KN3Y “E2JiSao aeVcGnh lạeVcGi về?”

Anh dườngeVcG KN3Ynhư cyBNUó yBNUchút B8pGkhó chịKN3Yu: “E2JiNhà anKN3Yh, KN3Yanh khôngyBNU KN3Yđược vềeVcG chắc?”

Bọn eVcGhọ đB8pGã giayBNUo hẹeVcGn rồi,yBNU khKN3Yi KN3Ybên nàE2Jio đóE2Ji teVcGức giậneVcG, bênyBNU kieVcGa keVcGhông eVcGđược phépE2Ji nổiE2Ji cáu,eVcG thếE2Ji nêyBNUn côyBNU thuậnKN3Y thB8pGeo aE2Jinh, híyBNUp E2Jimắt cườiKN3Y dỗyBNU E2Jidành: “ĐượcKN3Y ryBNUồi, đưKN3Yợc rồi,KN3Y eVcGđương nhyBNUiên cóE2Ji thB8pGể vềKN3Y chứ.”eVcG VừyBNUa quB8pGay đi,B8pG ceVcGô yBNUlại heVcGỏi: “AnhE2Ji vềE2Ji làB8pGm gB8pGì thế?”

Sắc mặeVcGt aKN3Ynh ceVcGòn tệeVcG hơn,B8pG nhưB8pG B8pGthể anKN3Yh ấyB8pG KN3Yvừa gE2Jiiận dỗiKN3Y ởB8pG cKN3Yhỗ yBNUem nàB8pGo về,KN3Y lạieVcG càngE2Ji làeVcGm côB8pG theVcGấy E2Jitò KN3Ymò hơn,KN3Y KN3Ycòn cE2Jió eVcGcô nàyBNUo yBNUdám chyBNUọc geVcGiận aneVcGh nữayBNU đây?

Lúc yBNUanh thậtKN3Y KN3Ysự E2Jigiận, aKN3Ynh thưE2Jiờng kB8pGhông nyBNUói gì,yBNU mB8pGà thB8pGực yBNUra cB8pGô cũnKN3Yg mệB8pGt rồi,yBNU yBNUuể oảiE2Ji lếteVcG đKN3Yi eVcGthay quB8pGần áeVcGo, E2Jilúc ryBNUa mớiKN3Y đeVcGể ýB8pG trB8pGên bàeVcGn yBNUđể cáE2Jii B8pGgì đóKN3Y: “GKN3Yì thế?”

“Phim gốc.”

Anh B8pGtrả lờiyBNU tronB8pGg sựKN3Y mấtE2Ji kiêE2Jin nheVcGẫn, tKN3Yừ byBNUé đãKN3Y thếyBNU rồi,E2Ji lúcE2Ji nàB8pGo cKN3Yũng chB8pGê cB8pGô yBNUphiền yBNUhà. CyBNUô làE2Ji E2Jicon gE2Jiái, nhyBNUỏ KN3Yhơn anyBNUh rấtyBNU nhiềueVcG tuổi,yBNU lE2Jiại cứeVcG khănE2Jig khyBNUăng B8pGthích byBNUám E2Jitheo saE2Jiu aE2Jinh, lạeVcGi thíchyBNU eVcGcùng veVcGới cảE2Ji đámB8pG coeVcGn trayBNUi trèoB8pG E2Jitường KN3Yleo câyyBNU, aneVcGh thấyyBNU E2Jichán nảnyBNU veVcGới cE2Jiái đuôiyBNU E2Jinhỏ yBNUnày lắmKN3Y rồi,yBNU thếB8pG eVcGnên anB8pGh nóiB8pG yBNUchuyện vớeVcGi cB8pGô cB8pGhỉ vB8pGỏn vyBNUẹn tronKN3Yg vòeVcGng B8pG3 phúKN3Yt đãE2Ji mấtE2Ji hếteVcG yBNUcả nhE2Jiẫn nại.

Cô nB8pGhất thờiyBNU vB8pGui yBNUra mặt:B8pG “E2JiSắc GeVcGiới yBNUà? MaB8pGi B8pGem gọieVcG HiểuB8pG eVcGTô đếB8pGn cùeVcGng xeyBNUm, nyBNUghe nyBNUói yBNULương TreVcGiều B8pGVĩ B8pGtrong pE2Jihim E2Jicó nudeB8pG, hB8pGe he!”

Anh độeVcGt yBNUnhiên nóiB8pG: E2Ji“Mai pheVcGải trảyBNU ngưE2Jiời B8pGta yBNUrồi, xE2Jiem yBNUluôn hômB8pG KN3Ynay đi.”

“Hả?”

“Em tưởngeVcG việeVcGc nàeVcGy dễB8pG lắB8pGm yBNUấy? NgườiB8pG yBNUta eVcGphải B8pGnể mặKN3Yt KN3Ylắm mớKN3Yi chB8pGo mượnyBNU đấy.”

“Trời ơiB8pG, KỷKN3Y NE2Jiam E2JiPhương à,B8pG aneVcGh B8pGnghĩ cáyBNUch B8pGđi màE2Ji, bâyKN3Y gieVcGờ KN3Yem eVcGbuồn ngyBNUủ muốeVcGn cE2Jihết eVcGđi được,KN3Y B8pGđể meVcGai xeVcGem neVcGhé, mượB8pGn thKN3Yêm B8pG1 E2Jingày nE2Jiữa nB8pGhé, nhé?”

“Phải yBNUxem yBNUtrong hôB8pGm eVcGnay, beVcGây giờE2Ji xB8pGem luôn.”

Xem eVcGra ayBNUnh ấyeVcG E2Jihôm naKN3Yy tâmKN3Y trKN3Yạng đúyBNUng lB8pGà khyBNUông ổE2Jin, đB8pGến B8pGchút vieVcGệc cỏnyBNU cKN3Yon nàeVcGy cũnB8pGg khôneVcGg nỡyBNU yBNUgiúp, anE2Jih màE2Ji B8pGthật sựB8pG tE2Jiức lênB8pG thìyBNU E2Jiquả làKN3Y đángE2Ji yBNUgờm eVcGvô cKN3Yùng, côKN3Y nhăneVcG nhóyBNU yBNUôm E2Jicuộn eVcGphim, hômB8pG yBNUnay xeKN3Ym tKN3Yhì hKN3Yôm E2Jinay xE2Jiem vậy.

Ai dèyBNU cKN3Yòn bịKN3Y B8pGanh KN3Ygiật lE2Jiấy: “ChâuE2Ji chấueVcG đyBNUòi đB8pGá xe.”

Cô E2Jile lyBNUe lưỡeVcGi, thựcB8pG E2Jira câuKN3Y nóiKN3Y ấyBNUy cyBNUòn B8pGcó cảyBNU B8pG1 B8pGsự tíE2Jich eVcGđằng saE2Jiu nB8pGữa, yBNUhồi đeVcGó B8pGanh E2Jiđang họcKN3Y cKN3Yấp 2yBNU, cKN3Yô E2Jivừa mớieVcG vàoyBNU lB8pGớp B8pG1, cKN3Yả đámyBNU treVcGẻ cKN3Yon tâeVcGm đầueVcG E2Jiý hợpE2Ji cyBNUhơi eVcGđùa ởKN3Y syBNUân E2Jicỏ bỏE2Ji hoanyBNUg saE2Jiu khyBNUu E2Jinhà, mọB8pGi ngKN3Yười đaeVcGng dựngB8pG beVcGảng bóngB8pG rổeVcG mớyBNUi. eVcGCô lKN3Yúc eVcGđó bKN3Yé tE2Jií tKN3Yẹo E2Jiteo, mB8pGà lạiyBNU bậtE2Ji nhayBNUnh nhất,eVcG lB8pGao đầE2Jiu đếeVcGn rB8pGa sứcE2Ji dựneVcGg KN3Ycây cộtyBNU bằKN3Yng sắt.

Cả đámB8pG toE2Jiàn B8pGcon yBNUtrai ồyBNU lB8pGên cườKN3Yi, yBNUKỷ NB8pGam PhươE2Jing E2Jicười tyBNUo nyBNUhất, cònKN3Y kE2Jihinh thE2Jiường nóiyBNU côeVcG: “B8pGChâu chấueVcG KN3Yđá xe!”

Cuộn byBNUăng tE2Jihật syBNUự hơieVcG nặng,eVcG pB8pGhòng chiếB8pGu B8pGphim lạyBNUi ởyBNU lầueVcG 3E2Ji, côyBNU nghB8pGe tiếKN3Yng aneVcGh khẽeVcG KN3Ythở dốcKN3Y, B8pGcô B8pGgiơ tayBNUy chọcKN3Y chB8pGọc: “TamE2Ji tyBNUhiếu yBNUgia eVcGà, aeVcGnh pheVcGải lKN3Yuyện tậpeVcG eVcGnhiều yBNUvào, cảE2Ji eVcGngày đừngKN3Y chỉyBNU veVcGận KN3Yđộng E2Jicó E2Ji1 yBNUkiểu, B8pGanh ngB8pGhe tieVcGếng aKN3Ynh thởyBNU eVcGấy, gKN3Yià rồi.”

Anh B8pGkhông yBNUbực myBNUà cyBNUòn cười:E2Ji “Cút!”

Đây mớieVcG làB8pG yBNUKỷ E2JiNam PeVcGhương chứ,yBNU cB8pGô phấnB8pG keVcGhởi bB8pGật máyE2Ji chiếu,eVcG anE2Jih giúE2Jip E2Jicô đặteVcG B8pGcuộn pE2Jihim, E2Jicô hỏiB8pG: B8pG“Sao yBNUanh khôngeVcG KN3Ymua cáiB8pG máyBNUy chiếB8pGu kỹyBNU thuậtE2Ji sốeVcG nhỉ?”

“Không phảyBNUi eyBNUm eVcGnói chỉE2Ji B8pGcó phE2Jiim nhựayBNU eVcGmới đượcE2Ji E2Jigọi làyBNU E2Jiđiện yBNUảnh eVcGcòn KN3Ygì nữa?”

Cô từngB8pG nóB8pGi eVcGcâu nKN3Yày à?

Chẳng yBNUnhớ nữa

Trước nayBNUy, côyBNU xKN3Yem phKN3Yim kyBNUhông thKN3Yích B8pGcó đE2Jiồ B8pGăn vE2Jiặt bKN3Yên cạnh,KN3Y ngườKN3Yi eVcGta vKN3Yào rạpeVcG, taB8pGy tráB8pGi bỏnE2Jig ngeVcGô taKN3Yy phảiE2Ji cE2Jiô ceVcGa, chỉeVcG KN3Ycó côeVcG B8pG2 E2Jibàn tE2Jiay trắng.

Phòng chiKN3Yếu pB8pGhim troeVcGng nhàE2Ji rB8pGất E2Jinhỏ, nhKN3Yưng mKN3Yà tKN3Yhoải máieVcG eVcGvô eVcGcùng, côB8pG ngồeVcGi bóKN3Y gE2Jiối B8pGtrên sôyBNU phyBNUa, màeVcG KN3Yanh yBNUđang yBNUngồi ởE2Ji ghếyBNU byBNUên kiB8pGa, bắtB8pG đầuE2Ji chyBNUâm myBNUột B8pGđiếu thuốc.

Cô neVcGhăn nyBNUhó mặtE2Ji màKN3Yy: “KyBNUỷ NaB8pGm Phương!”

Anh bB8pGật dậyKN3Y E2Jibỏ reVcGa ngoài.

Cô tưởngB8pG ayBNUnh đãeVcG đKN3Yi rồiB8pG, theVcGế nêeVcGn yêE2Jin E2Jitâm ngB8pGồi xeKN3Ym tiếp

Cô hoànE2Ji toàeVcGn ceVcGhìm eVcGđắm vớieVcG tE2Jiình tiKN3Yết eVcGphim, yBNUlúc xyBNUem ảnheVcG trE2Jiên yBNUbáo khB8pGông B8pGthể cảmKN3Y nhậE2Jin reVcGa đưKN3Yợc ThaKN3Yng DuKN3Yy lE2Jiại đE2Jiẹp đE2Jiến B8pGthế, yBNUlúc cB8pGô ấyyBNU B8pGthật sE2Jiự xuấteVcG hB8pGiện tE2Jirên B8pGmàn hìeVcGnh, độtE2Ji yBNUnhiên cảmE2Ji eVcGgiác nhKN3Yư thyBNUanh bảoeVcG kyBNUiếm tuốE2Jit eVcGra khỏKN3Yi vỏeVcG bKN3Yao, yBNUchân màB8pGy khóKN3Ye mắtyBNU đậmB8pG eVcGsắc xeVcGuân, yBNUmềm mạKN3Yi thayBNUnh thoáE2Jit eVcGtựa B8pGmột eVcGnhành hB8pGoa B8pGđào, B8pGphong eVcGtình muôeVcGn ngàB8pGn, kyBNUhôn tảB8pG vạyBNUn lần.

Lúc cKN3Yòn đaneVcGg mêB8pG meVcGẩn, KỷB8pG NB8pGam PhưeVcGơng vàoB8pG tKN3Yừ B8pGlúc nàoyBNU B8pGcô cB8pGũng kyBNUhông eVcGđể ýE2Ji, chKN3Yo đyBNUến kB8pGhi aKN3Ynh ngồieVcG xuốnE2Jig sôyBNU phaKN3Y, côeVcG mớiyBNU liếeVcGc eVcGanh B8pG1 cáiB8pG: “KN3YAnh khônKN3Yg KN3Yra ngoàeVcGi à?”

Anh khôE2Jing B8pGđáp lyBNUại, toànKN3Y byBNUộ KN3Ytâm treVcGí côKN3Y vẫneVcG KN3Ydồn cyBNUả vyBNUào bộE2Ji phiKN3Ym, B8pGquay yBNUra lạiKN3Y KN3Yxem phieVcGm E2Jitiếp. ĐoạnE2Ji “kẹKN3Yp E2Jigiấy” tryBNUuyền tB8pGhuyết cuốiB8pG E2Jicùng KN3Yđã leVcGên hyBNUình, cE2Jiứ cE2Jioi nyBNUhư B8pGcô đãE2Ji gặpE2Ji qKN3Yua nhyBNUiều pyBNUha kB8pGiểu KN3Ynày B8pGrồi, nhE2Jiưng vừeVcGa yBNUxem đếnB8pG KN3Yđoạn ấy,B8pG vẫneVcG khôngE2Ji nyBNUhịn đượcyBNU khìeVcG kE2Jihì bậtyBNU cười.eVcG KỷeVcG NE2Jiam eVcGPhương KN3Yđột nhiyBNUên hỏiB8pG: “CóE2Ji E2Jigì đeVcGáng cườiB8pG à.”

“Độ khE2Jió B8pGcao đấyBNUy.” CôKN3Y kB8pGhoa taE2Jiy mE2Jiúa chB8pGân: “B8pGThật khôyBNUng E2Jithể tưeVcGởng tượnB8pGg nổiyBNU….Tại seVcGao KN3Ycó tB8pGhể phấB8pGn E2Jikhởi thB8pGế chứ?”

“Muốn thửB8pG týKN3Y không?”

“Hở?”

Không đợiE2Ji cKN3Yô phảnE2Ji ứngeVcG lạiE2Ji, nụKN3Y hôKN3Yn đãKN3Y KN3Yập xE2Jiuống, cyBNUô vùnyBNUg vẫy:E2Ji “NyBNUày, mùiKN3Y thuốcyBNU lá!”

Có qB8pGuỷ mớiKN3Y biếB8pGt KN3Yanh vừaeVcG lB8pGàm đếnKN3Y mấeVcGy đyBNUiếu reVcGồi, cKN3Yả ngườE2Jii seVcGặc mùiKN3Y thuốc.yBNU AnE2Jih B8pGkhông buyBNUông B8pGtay côeVcG liE2Jiền cE2Jiắn teVcGay yBNUanh, sB8pGau cùyBNUng aKN3Ynh eVcGkhông chịueVcG eVcGđược đaeVcGu, kyBNUhông thyBNUể khB8pGông buông.

“Vậy B8pGanh đB8pGi đányBNUh răngKN3Y nhé.”

Quả nàKN3Yy xoKN3Yng rồiKN3Y, côKN3Y yBNUqua KN3Yquýt nóiKN3Y: E2Ji“Đi đi,B8pG maB8pGu B8pGđi đi,B8pG nhớE2Ji B8pGtắm eVcGnữa đấy.”

Cô còyBNUn KN3Yphải xyBNUem pB8pGhim, trướcB8pG eVcGtiên cứeVcG phảiyBNU eVcGxua KN3Yanh E2Jiđi cáE2Jii đã,B8pG aeVcGnh ấyyBNU tắmB8pG treVcGước neVcGay sieVcGêu lE2Jiâu, lB8pGại eVcGthích bảKN3Ynh chọeyBNU, sấyeVcG tócE2Ji cE2Jiũng phảKN3Yi sấyKN3Y yBNUđến nửaeVcG nKN3Ygày, đợieVcG E2Jianh tắmB8pG xonKN3Yg, yBNUcô đãB8pG sớmyBNU xyBNUuống lầeVcGu điyBNU nE2Jigủ rồi.

Ai màKN3Y ngeVcGờ đượcE2Ji pheVcGim còB8pGn chưayBNU xeB8pGm hB8pGết, aE2Jinh B8pGđã tắmeVcG eVcGxong rồiB8pG, anB8pGh mKN3Yặc bộKN3Y E2Jiáo tắmeVcG bônyBNUg bướcE2Ji yBNUra ngoài,KN3Y đKN3Yến tóeVcGc cũyBNUng cE2Jihưa sấyB8pG, KN3Ytay KN3Ycòn cầmE2Ji B8pGkhăn lôE2Jing, vừaE2Ji yBNUlau E2Jivừa ngồiE2Ji eVcGxuông, E2Jicô eVcGhoàn B8pGtoàn khôB8pGng lườngE2Ji trước,eVcG cKN3Yó muốnKN3Y thKN3Yoát cũyBNUng khB8pGông yBNUkịp, đKN3Yành tỏKN3Y eVcGra yBNUvẻ mE2Jiặt khB8pGổ sở:KN3Y “KỷyBNU NeVcGam PhươnyBNUg, eB8pGm mệtE2Ji lắm.”

Nhìn dánB8pGg KN3Yvẻ anE2Jih cóKN3Y hyBNUơi neVcGổi cáuB8pG, nhưeVcGng anKN3Yh lB8pGại nE2Jigồi yBNUim beVcGất độnE2Jig, cE2Jiô ngeVcGhĩ thếyBNU yBNUnào thìeVcG hôE2Jim nKN3Yay E2Jicũng phyBNUải KN3Ytrở mặtB8pG bằngKN3Y được,eVcG côKN3Y đànhE2Ji đáKN3Ynh đònKN3Y E2Jiphủ đầu:KN3Y yBNU“Anh ryBNUa B8pGngoài điKN3Y, dùKN3Y saeVcGo yBNUanh cũKN3Yng cóE2Ji chỗeVcG đyBNUi eVcGmà, eeVcGm eVcGmệt yBNUlắm rồi.”

Anh némKN3Y kheVcGăn tắmB8pG xyBNUuống sàeVcGn, côB8pG nghĩKN3Y đE2Jiợt KN3Ynày khôKN3Yng tránhKN3Y khỏiKN3Y yBNUcãi nhaKN3Yu KN3Yto rồi,B8pG lE2Jiần trKN3Yước côB8pG đuổiE2Ji aB8pGnh rE2Jia ngoàKN3Yi, eVcG2 E2Jingười cònKN3Y lớyBNUn B8pGtiếng meVcGột trận.

Cãi nhaeVcGu chứyBNU gE2Jiì, yBNUcãi đeVcGi, KN3Ycô yBNUcũng chẳnKN3Yg E2Jisợ, yBNUcòn KN3Yhung hăngKN3Y E2Jitrợn mắtE2Ji vớiE2Ji anh.

Kết yBNUquả KN3Yanh khB8pGông nE2Jiói yBNUdù cE2Jihỉ mộtB8pG tiếng,B8pG qeVcGuay ngườiB8pG đKN3Yi mất.

Cô thB8pGở pyBNUhào nhẹE2Ji nhõm,yBNU xKN3Yem tyBNUiếp bB8pGộ yBNUphim, LươngE2Ji TrE2Jiiều VE2Jiĩ troB8pGng phiKN3Ym đayBNUng rơKN3Yi nướcKN3Y mắtE2Ji, mộtE2Ji ngườyBNUi KN3Yđàn ôngE2Ji nhKN3Yư thế,eVcG vậyeVcG KN3Ymà yBNUcũng kyBNUhóc ư.

Trong lKN3Yòng côeVcG oánE2Ji eVcGtrách, tyBNUất cKN3Yả yBNUlà tạiKN3Y KỷyBNU B8pGNam PhươngKN3Y phB8pGá đám,yBNU hạiKN3Y cKN3Yô khôneVcGg B8pGxem đượcE2Ji phầnyBNU đKN3Yầu, đếB8pGn đB8pGoạn cKN3Yảm xKN3Yúc nhấtyBNU thyBNUì lạiE2Ji eVcGhoàn toàneVcG khôngB8pG cóyBNU cảE2Jim KN3Ygiác gì.
(*cyBNUhú1: ơ…yBNU “đoạnE2Ji keVcGẹp giấy”B8pG truyềnE2Ji thuyếyBNUt B8pGở teVcGrên, tớB8pG némyBNU cyBNUả raE2Jiw lên, byBNUạn nàB8pGo xeKN3Ym yBNUSắc GiớieVcG E2Jirồi ắteVcG hiểu,yBNU B8pGmà bKN3Yạn nàoyBNU B8pGtò eVcGmò B8pGlà cáB8pGi gìKN3Y B8pGthì đâeVcGy “传说中的回形针”yBNU tớyBNU khyBNUông xúiE2Ji bẩyyBNU kíchyBNU tE2Jihích truyềnKN3Y báeVcG gìKN3Y đâueVcG nhớ,yBNU vyBNUì phB8pGim E2Jivì treVcGuyện nóeVcG đềE2Ji cậpyBNU ấyE2Ji mB8pGà XD)

(*chú2: ngoại truyệneVcG nàeVcGy yBNUxảy ryBNUa vàeVcGo lúE2Jic nKN3Yào KN3Yấy hởE2Ji? TyBNU_T E2Jitớ cũneVcGg khônE2Jig rõE2Ji nữaE2Ji, dùB8pG B8pGđã hỏKN3Yi E2Jihan tieba nhưng mọiyBNU ngB8pGười cũng B8pGmù mờKN3Y nhưE2Ji chKN3Yúng B8pGta cảyBNU thôi)

 

3.

Ai mE2Jià KN3Ybiết tạyBNUi sE2Jiao B8pGhôm đấyyBNU tyBNUôi E2Jilại say? 

 

 

Hôm đóKN3Y uốngyBNU đếnB8pG saB8pGy mèmKN3Y, tayBNUy TráE2Jic NhE2Jiĩ sB8pGau cùeVcGng eVcGcòn E2Jiói eVcGra máu,yBNU tôeVcGi KN3Yđịnh eVcGlái xeVcGe đưyBNUa cE2Jiậu tKN3Ya B8pGđến byBNUệnh viện,yBNU nKN3Yhưng lạiE2Ji bịeVcG cảE2Ji đámyBNU anE2Jih eKN3Ym cyBNUan E2Jingăn, bảB8pGo tôieVcG ngộyBNU KN3Ynhỡ gE2Jiặp cảnhKN3Y eVcGsát yBNUthì KN3Ysao, tộeVcGi nE2Jiày lB8pGà tộiKN3Y lKN3Yái xB8pGe sE2Jiau B8pGkhi rKN3Yượu E2Jibia B8pGđấy. MàeVcG nếyBNUu khônyBNUg beVcGị cảnhKN3Y sátE2Ji sE2Jiờ gáyKN3Y, tKN3Yhì cKN3Yũng khôyBNUng nyBNUên yBNUlái xE2Jie lúceVcG uốngyBNU say.

Cả lKN3Yũ bọE2Jin tôieVcG đyBNUây đềuKN3Y làE2Ji nhB8pGững cyBNUông dâyBNUn biếtE2Ji tKN3Yuân B8pGthủ luậteVcG pháp,yBNU đươngyBNU nhE2Jiiên khôngeVcG thểyBNU mạoKN3Y hiyBNUểm E2Jilái B8pGxe lúcB8pG B8pGsay eVcGđể bịB8pG cảnhKN3Y yBNUsát KN3Ychộp đượyBNUc, thếyBNU yBNUnên đànyBNUh gọE2Jii cheVcGo eVcG120, KN3Yxe cKN3Yứu thươB8pGng láyBNUt sB8pGau E2Jiđã đếnE2Ji đónyBNU TE2Jirác NKN3Yhĩ đi.

Về B8pGchuyện dạyBNU dE2Jiày TrácKN3Y eVcGNhĩ E2Jichảy B8pGmáu ấyBNUy à,eVcG thE2Jiật sB8pGự lKN3Yà tôiyBNU phảiKN3Y xiE2Jin KN3Ylỗi cậueVcG tKN3Ya rB8pGồi. E2JiTối đóKN3Y tôyBNUi vùKN3Yi đầB8pGu uốngyBNU rượuB8pG gB8pGiải sầuKN3Y, B8pGlại KN3Ythêm bênE2Ji cB8pGạnh eVcGcó B8pG1 leVcGũ mùKN3Y yBNUquáng chúyBNUc tụnKN3Yg yBNUkhông ngừng,KN3Y E2Jiuống syBNUay lyBNUúc B8pGnào cũngKN3Y khôngKN3Y biếKN3Yt nữa.E2Ji SaB8pGu B8pGcùng tKN3Yôi KN3Ycòn muốneVcG ueVcGống mộE2Jit mình,B8pG TrB8pGác NyBNUhỉ bB8pGảo: ‘ĐưE2Jiợc thôE2Jii, bE2Jiiết cE2Jiậu khôKN3Yng thoảiyBNU máKN3Yi rồi,yBNU B8pGly nàyBNUy tKN3Yôi mờiE2Ji cậu.”

Cậu tE2Jia bìnheVcG tKN3Yhường cũB8pGng ceVcGhỉ uốnyBNUg KN3Yở mứcyBNU yBNUhơn yBNU1 chaKN3Yi thE2Jiôi, hôKN3Ym đóeVcG geVcGắng gưeVcGợng đKN3Yược đếnE2Ji KN3Y2 chaB8pGi, B8pGcũng E2Jicoi nKN3Yhư biếtB8pG trọnE2Jig nB8pGghĩa kyBNUhí rồi.

Tay nàyeVcG lúyBNUc uốngeVcG sKN3Yay rồiyBNU tB8pGhì lạiB8pG bắtyBNU đầuyBNU KN3Ykêu B8pGla eVcGgào eVcGthét: “KE2Jihông phB8pGải ThủKN3Y ThyBNUủ sinE2Jih cE2Jion tE2Jirai yBNUrồi à,KN3Y B8pGcậu đauKN3Y eVcGlòng E2Jicái nỗE2Jii B8pGgì B8pGnữa? TôiB8pG kiếmyBNU cB8pGho cB8pGậu eVcG8 eKN3Ym yBNU10 eeVcGm đẻKN3Y đưB8pGợc B8pGnuôi đượcE2Ji, đểeVcG mấyeVcG eeVcGm ấE2Jiy sE2Jiinh KN3Ycho cậuE2Ji B8pG1 KN3Ytá nhéE2Ji, cậuB8pG yBNUthích cB8pGon yBNUtrai cóyBNU yBNUcon traeVcGi, thícE2Jih coKN3Yn gáKN3Yi cB8pGó KN3Ycon gái!”

Tôi vừaB8pG ngeVcGhe xonE2Jig, yBNUđã cảmE2Ji tKN3Yhấy meB8pGn rượuyBNU deVcGội leVcGên đầu,KN3Y B8pGbật dyBNUậy hấyBNUt tyBNUung cảKN3Y bB8pGàn, eVcGđám ngườiE2Ji xuE2Jing queVcGanh liềE2Jiu mạE2Jing cayBNUn nE2Jigăn. TôKN3Yi phyBNUải đáyBNUnh cKN3Yho thyBNUằng ônKN3Y coeVcGn nàeVcGy mộtE2Ji tE2Jirận, kếtyBNU qKN3Yuả cảB8pG ngưeVcGời cyBNUậu yBNUta xiêyBNUu vẹoE2Ji, nKN3Yôn yBNUra ngaeVcGy mộtyBNU bãiB8pG máu.

Được lắmyBNU, tôieVcG B8pGkhông thèE2Jim chấB8pGp ônKN3Y cKN3Yon, tôiyBNU đưaB8pG cB8pGậu tyBNUa tớKN3Yi bệE2Jinh E2Jiviện vậy.

Lúc xeVcGe cứuB8pG thươnyBNUg đếneVcG, KN3Ycậu yBNUta taKN3Yy còKN3Yn B8pGđang cắmKN3Y eVcGống trueVcGyền vẫeVcGn cốeVcG KN3Yníu KN3Ytay tôi,KN3Y chyBNUân thànKN3Yh syBNUâu B8pGsắc nóeVcGi: “CoKN3Yn trayBNUi cũnyBNUg đượcyBNU rồi,E2Ji cE2Jion tB8pGrai cB8pGũng tốB8pGt mB8pGà, sKN3Yao KN3Ycậu B8pGlại khôngE2Ji E2Jithích yBNUcon trKN3Yai chứ?”

Có cKN3Yon traE2Jii đểB8pG làE2Jim cáieVcG gìKN3Y nE2Jiào CyBNUon gáieVcG khôneVcGg eVcGphải tốKN3Yt yBNUhơn à!

Sinh đẻKN3Y eVcGcó eVcGkế eVcGhoạch eVcGbây giyBNUờ kE2Jihông chKN3Yo phKN3Yép đẻeVcG đứaE2Ji thứB8pG KN3Y2, nếeVcGu B8pGkhông tB8pGôi cyBNUó cầeVcGn phảyBNUi khổyBNU thE2Jiế neVcGày khôKN3Yng hả?

Vả KN3Ylại B8pGtôi eVcGdỗ dànheVcG cE2Jiô ấyeVcG eVcGsinh cyBNUho đứKN3Ya ceVcGon dễeVcG lắyBNUm đấyKN3Y à?KN3Y TôiB8pG dKN3Yỗ ngB8pGon dỗyBNU ngB8pGọt cKN3Yô ấyB8pG đếneVcG cảB8pG eVcG1 nKN3Yăm cóE2Ji B8pGlẻ yBNUrồi đấy,eVcG chỉyBNU moE2Jing mỏiE2Ji côE2Ji ấyE2Ji siB8pGnh B8pGcho E2Jitôi B8pG1 đứaKN3Y cKN3Yon gB8pGái, thE2Jiế màB8pG kếtB8pG queVcGả KN3Ylại eVcGlà eVcGcon trai!

Tôi E2Jicòn yBNUgì đaE2Jiu lyBNUòng hơeVcGn không?

Ông E2Jibà yBNUnội nE2Jighe eVcGnói lKN3Yà cB8pGon traeVcGi, teVcGhì B8pGhài lònE2Jig leVcGắm, khỏE2Jii phảE2Jii nóieVcG, E2Jigiống hệtE2Ji neVcGhư yBNUcó đE2Jiược đứayBNU chKN3Yáu E2Jiđích tônB8pG reVcGồi thìeVcG vKN3Yạn sựeVcG đềB8pGu KN3Ythỏa mKN3Yãn, tKN3Yôi ceVcGó yBNUcố bảoKN3Y côE2Ji ấyB8pG seVcGinh thêE2Jim đeVcGứa nKN3Yữa thìB8pG đeVcGến cyBNUả vB8pGiện trợB8pG bêE2Jin ngoàE2Jii yBNUcũng chẳngyBNU cònyBNU ai.

Tôi cóyBNU dE2Jiễ dàKN3Yng gyBNUì eVcGkhông hảKN3Y tôi?

Mượn rưE2Jiợu tiêueVcG sầu,KN3Y sầeVcGu thêKN3Ym E2Jisầu, rưKN3Yợu KN3Yngấm ruộteVcG sầu,yBNU quE2Jiả eVcGthật, ngB8pGười sầuE2Ji cyBNUó rượeVcGu sầu.

Tôi cònE2Ji chưeVcGa óKN3Yi máeVcGu đeVcGấy, cB8pGậu E2Jita đãeVcG yBNUói máB8pGu rồi.

Đợi đếnyBNU lE2Jiúc cKN3Yậu tyBNUa đẻKN3Y cyBNUon tE2Jirai, tôyBNUi tE2Jihể nàB8pGo ceVcGũng E2Jichuốc ceVcGậu E2Jita bữeVcGa nữa.

Để cậuB8pG óE2Jii máueVcG cB8pGho mE2Jià xem!

*chú: HKN3YE eVcGđấy ceVcGác cậuyBNU E2Jiạ ╮( ̄▽ ̄”)