You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiếupAwH pAwHQuân cườiNjWaWv5o pAwHnói: NjWaWv5o“Xem nào,NjWaWv5o Thí8kVv9UhKch tổn8kVv9UhKg pAwHcòn giả8kVv9UhK vờ8kVv9UhK NjWaWv5ohồ NjWaWv5ođồ nữaNjWaWv5o, cònpAwH KNjWaWv5oỷ NaNjWaWv5om PhưNjWaWv5oơng nàoNjWaWv5o nữpAwHa? Chính8kVv9UhK lNjWaWv5oà K8kVv9UhKỷ taNjWaWv5om côngNjWaWv5o tử,pAwH chỉpAwH cầpAwHn c8kVv9UhKậu 8kVv9UhKta nóiNjWaWv5o pAwH1 8kVv9UhKcâu tpAwHhôi, tôNjWaWv5oi đảmNjWaWv5o bảo8kVv9UhK chú8kVv9UhK tNjWaWv5ohuận buồm8kVv9UhK NjWaWv5oxuôi gió.”

Thích pAwHPhi PNjWaWv5ohàm cóNjWaWv5o ý8kVv9UhK lắcNjWaWv5o đầu:NjWaWv5o “KpAwHhó đấyNjWaWv5o, kh8kVv9UhKó NjWaWv5onhư l8kVv9UhKên trờNjWaWv5oi ấpAwHy, 8kVv9UhKlàm sa8kVv9UhKo màpAwH m8kVv9UhKượn đượcpAwH da8kVv9UhKnh nghĩa8kVv9UhK củaNjWaWv5o cậu8kVv9UhK 8kVv9UhKta bâpAwHy pAwHgiờ?” ĐổNjWaWv5ong ThiếupAwH NjWaWv5oQuân chừn8kVv9UhKg nhNjWaWv5oư đNjWaWv5oã uốnNjWaWv5og đến8kVv9UhK s8kVv9UhKay mNjWaWv5oèm, đô8kVv9UhKi mắt8kVv9UhK 8kVv9UhKlim 8kVv9UhKdim 8kVv9UhKhằn tơNjWaWv5o máu,pAwH pAwHtay pAwHmân pAwHmê chặNjWaWv5on g8kVv9UhKác pAwHđũa bằNjWaWv5ong npAwHgọc, mồmpAwH thìpAwH nói:8kVv9UhK 8kVv9UhK“Người 8kVv9UhKanh 8kVv9UhKem à8kVv9UhK, pAwHcái 8kVv9UhKnày là8kVv9UhK 8kVv9UhKthuộc vàNjWaWv5oo vậpAwHn mpAwHay thNjWaWv5oôi. TôNjWaWv5oi nNjWaWv5oói 8kVv9UhKchú ngh8kVv9UhKe, pAwHcon đườnNjWaWv5og pAwHcủa Kỷ8kVv9UhK NapAwHm PhưNjWaWv5oơng, NjWaWv5ongười tầmpAwH thường8kVv9UhK khôn8kVv9UhKg 8kVv9UhKđi nổiNjWaWv5o đâu.8kVv9UhK” pAwHThích NjWaWv5oPhi PhàmNjWaWv5o thNjWaWv5oấy lờiNjWaWv5o apAwHnh t8kVv9UhKa nópAwHi cNjWaWv5oó NjWaWv5oý tứNjWaWv5o, liề8kVv9UhKn vộipAwH vNjWaWv5oàng chpAwHắp taNjWaWv5oy: “A8kVv9UhKnh Đổng,NjWaWv5o nếNjWaWv5ou nhưNjWaWv5o an8kVv9UhKh NjWaWv5ođã cpAwHhịu gipAwHúp pAwHem pAwHqua đpAwHược phepAwHn này8kVv9UhK, 8kVv9UhKem 8kVv9UhKdù thNjWaWv5oịt NjWaWv5onát xươngNjWaWv5o tanNjWaWv5o, pAwHmáu chảy8kVv9UhK đầ8kVv9UhKu rơi,pAwH 8kVv9UhKcũng nguyệNjWaWv5on pAwHghi n8kVv9UhKhớ ân8kVv9UhK đ8kVv9UhKức 8kVv9UhKcủa anh.”

Đổng TNjWaWv5ohiếu QuâNjWaWv5on NjWaWv5ophá pAwHlên cư8kVv9UhKời, có8kVv9UhK 8kVv9UhKý 8kVv9UhKthừa nước8kVv9UhK đụpAwHc thNjWaWv5oả câupAwH: “ThNjWaWv5oì cậupAwH cứ8kVv9UhK pAwHđoán xepAwHm, pAwHtay Kỷ8kVv9UhK NpAwHam PhNjWaWv5oương nàyNjWaWv5o th8kVv9UhKích nhấtNjWaWv5o 8kVv9UhKcái gì?”

Thích pAwHPhi PhàpAwHm buộ8kVv9UhKt mNjWaWv5oiệng hỏi:pAwH “Tiền8kVv9UhK à?”

Đổng Thiế8kVv9UhKu QuânpAwH lắcNjWaWv5o NjWaWv5ođầu nNjWaWv5ohư trống8kVv9UhK bỏi:NjWaWv5o “pAwHTaynày màNjWaWv5o thiếu8kVv9UhK pAwHtiền à?”NjWaWv5o Thích8kVv9UhK pAwHPhi pAwHPhàm lạipAwH pAwHđoán th8kVv9UhKêm vNjWaWv5oài thứNjWaWv5o: “ĐồNjWaWv5o cổ?pAwH hapAwHy thpAwHư họpAwHa?” ĐồngNjWaWv5o ThpAwHiếu Quân8kVv9UhK 8kVv9UhKvẫn 8kVv9UhKchỉ pAwHlắc đầu,8kVv9UhK thần8kVv9UhK 8kVv9UhKbí nhìnpAwH chằmpAwH cNjWaWv5ohặp vào8kVv9UhK ThíNjWaWv5och PhpAwHi PpAwHhàm, hNjWaWv5oỏi: “Chú8kVv9UhK khôngpAwH bipAwHết vìNjWaWv5o saNjWaWv5oo tNjWaWv5oay KỷpAwH taNjWaWv5om côNjWaWv5ong tpAwHử này8kVv9UhK lạiNjWaWv5o hapAwHy xpAwHuất hiệnNjWaWv5o ởNjWaWv5o chỗNjWaWv5o 8kVv9UhKchúng pAwHta ư?”

Thích P8kVv9UhKhi PpAwHhàm rốipAwH bờiNjWaWv5o, Đổn8kVv9UhKg ThiếupAwH QuâpAwHn pAwHcười kpAwHhà khNjWaWv5oà thấpNjWaWv5o NjWaWv5ogiọng nói:pAwH “Bởi8kVv9UhK vì8kVv9UhK cậu8kVv9UhK 8kVv9UhKta pAwHcó thứNjWaWv5o xNjWaWv5oem nh8kVv9UhKư bNjWaWv5oảo bốiNjWaWv5o 8kVv9UhKđể pAwHở đây——cậu8kVv9UhK pAwHta ở8kVv9UhK nônNjWaWv5og NjWaWv5otrang CảnpAwHh MiêpAwHn cópAwH pAwH1 c8kVv9UhKăn bipAwHệt thNjWaWv5oự, nNjWaWv5oày NjWaWv5onhé, ch8kVv9UhKỗ NjWaWv5ođó mớ8kVv9UhKi lpAwHà n8kVv9UhKơi đứNjWaWv5ong đầupAwH thNjWaWv5oành phố8kVv9UhK NjWaWv5onày. NjWaWv5oNữ chủNjWaWv5o nh8kVv9UhKân cpAwHủa că8kVv9UhKn 8kVv9UhKbiệt th8kVv9UhKự đó,pAwH chậ8kVv9UhKc chậc,8kVv9UhK đ8kVv9UhKẹp đếpAwHn pAwHnỗi ppAwHhong NjWaWv5ocảnh cảNjWaWv5o NjWaWv5okhu CảnhNjWaWv5o Miê8kVv9UhKn cNjWaWv5oũng khNjWaWv5oông b8kVv9UhKì được.”

Thích Ph8kVv9UhKi PhàmNjWaWv5o kpAwHhông cNjWaWv5oho pAwHlà nhNjWaWv5oư vậy:pAwH “KpAwHỷ NpAwHam PNjWaWv5ohương ở8kVv9UhK đ8kVv9UhKâu mNjWaWv5oà chẳnpAwHg 8kVv9UhKbao vàipAwH cpAwHô pAwHchứ? NếuNjWaWv5o đápAwHm ppAwHhụ n8kVv9UhKữ đóNjWaWv5o màNjWaWv5o thuy8kVv9UhKết 8kVv9UhKphục đ8kVv9UhKược cậNjWaWv5ou ta8kVv9UhK, thpAwHế t8kVv9UhKhì còpAwHn pAwHgì bằngpAwH nữa.”

Đổng T8kVv9UhKhiếu QuâNjWaWv5on 8kVv9UhKphất ta8kVv9UhKy: “KhôngNjWaWv5o giố8kVv9UhKng nhNjWaWv5oau đâpAwHu, ngườipAwH nàNjWaWv5oy thìpAwH kh8kVv9UhKác, 8kVv9UhKKỷ 8kVv9UhKNam PhươnpAwHg kpAwHhông pAwHbiết đã8kVv9UhK 8kVv9UhKtốn pAwHbao nhiêupAwH pAwHlòng dNjWaWv5oạ mới8kVv9UhK d8kVv9UhKành được—-Ôi,8kVv9UhK 8kVv9UhKchú khôNjWaWv5ong bpAwHiết đâu,pAwH hồipAwH mớipAwH bắtNjWaWv5o pAwHđầu thìNjWaWv5o cứnpAwHg đNjWaWv5oầu nNjWaWv5ohư 8kVv9UhKngựa hoaNjWaWv5ong ấNjWaWv5oy, đậpNjWaWv5o đồNjWaWv5o đốtpAwH NjWaWv5onhà rạch8kVv9UhK cNjWaWv5oổ ta8kVv9UhKy 8kVv9UhKcắn pAwHthủy tipAwHnh, cópAwH l8kVv9UhKần sNjWaWv5ouýt npAwHữa làNjWaWv5o kpAwHhông cứupAwH npAwHổi, ngNjWaWv5ohe nNjWaWv5oói cpAwHòn NjWaWv5ouống 8kVv9UhKcả bì8kVv9UhKnh 8kVv9UhKthuốc tẩypAwH cơ8kVv9UhK mà,8kVv9UhK sa8kVv9UhKu cùngpAwH lú8kVv9UhKc bNjWaWv5oác NjWaWv5osĩ rpAwHửa pAwHruột cNjWaWv5oũng khNjWaWv5oông dámNjWaWv5o hNjWaWv5oo hpAwHe gìNjWaWv5o, chNjWaWv5oú cũnNjWaWv5og biNjWaWv5oết tín8kVv9UhKh 8kVv9UhKkhí cNjWaWv5oủa KỷNjWaWv5o 8kVv9UhKNam Ph8kVv9UhKương rồiNjWaWv5o đấy,NjWaWv5o apAwHi dámNjWaWv5o cNjWaWv5ohọc vpAwHào chứ.pAwH NjWaWv5oMà NjWaWv5ocô nànpAwHg đó…”pAwH 8kVv9UhKAnh 8kVv9UhKta lắNjWaWv5oc đầpAwHu: “Nếu8kVv9UhK k8kVv9UhKhông phả8kVv9UhKi NjWaWv5ongười xun8kVv9UhKg qua8kVv9UhKnh thấyNjWaWv5o nóng8kVv9UhK 8kVv9UhKruột, phpAwHát 8kVv9UhKhiện kịpNjWaWv5o tpAwHhời, khpAwHông cpAwHhừng đpAwHã thậtpAwH NjWaWv5osự 8kVv9UhKtrở thànhpAwH hồpAwHng NjWaWv5onhan bpAwHạc mệNjWaWv5onh rpAwHồi. 8kVv9UhKMà pAwHKỷ NaNjWaWv5om Phươn8kVv9UhKg pAwHcũng nhịnNjWaWv5o nhiều,pAwH mặpAwHc kNjWaWv5oệ NjWaWv5ocô nNjWaWv5oàng NjWaWv5olàm loạn,NjWaWv5o đậ8kVv9UhKp hếtNjWaWv5o 8kVv9UhKđồ đạcNjWaWv5o lạiNjWaWv5o muNjWaWv5oa đồpAwH mớNjWaWv5oi c8kVv9UhKho pAwHcô NjWaWv5ota đập8kVv9UhK, pAwHcó l8kVv9UhKà vNjWaWv5oàng làNjWaWv5o bạNjWaWv5oc pAwHgì, bấtpAwH NjWaWv5oluận lpAwHà 8kVv9UhKcái gì,NjWaWv5o cNjWaWv5oô nàngpAwH mu8kVv9UhKốn cpAwHái gNjWaWv5oì thì8kVv9UhK đư8kVv9UhKa c8kVv9UhKái đó,8kVv9UhK đưapAwH cáiNjWaWv5o gìpAwH 8kVv9UhKcô nàng8kVv9UhK đpAwHập cáiNjWaWv5o đpAwHó. ĐpAwHến saNjWaWv5ou nà8kVv9UhKy NjWaWv5ocó lNjWaWv5oẽ côpAwH tNjWaWv5oa cũngpAwH nNjWaWv5oghĩ t8kVv9UhKhông suốNjWaWv5ot rNjWaWv5oồi, mộNjWaWv5ot thNjWaWv5oời pAwHgian NjWaWv5ocũng lắn8kVv9UhKg xuống.”

Thích 8kVv9UhKPhi Ph8kVv9UhKàm nghpAwHe mNjWaWv5oà đờNjWaWv5o đẫn,NjWaWv5o h8kVv9UhKỏi: NjWaWv5o“Thế pAwHlà NjWaWv5othế nào?”

Giọng ĐổNjWaWv5ong ThiếupAwH 8kVv9UhKQuân cà8kVv9UhKng tr8kVv9UhKầm tNjWaWv5ohấp: “pAwHCô ấ8kVv9UhKy vố8kVv9UhKn côn8kVv9UhKg tápAwHc ởpAwH mộtNjWaWv5o cô8kVv9UhKng NjWaWv5oty thươnNjWaWv5og mNjWaWv5oại n8kVv9UhKước ngoàpAwHi, g8kVv9UhKiám đốcNjWaWv5o b8kVv9UhKên đpAwHó vpAwHì vấn8kVv9UhK đềNjWaWv5o hạn8kVv9UhK ngạpAwHch xuất8kVv9UhK nhậppAwH khẩuNjWaWv5o mpAwHà pAwHphải pAwHnhờ cậNjWaWv5oy đếnNjWaWv5o 8kVv9UhKKỷ NNjWaWv5oam pAwHPhương. KpAwHhó 8kVv9UhKkhăn lắpAwHm mớ8kVv9UhKi mờ8kVv9UhKi NjWaWv5ođược pAwHKỷ pAwHtam côn8kVv9UhKg tpAwHử ăn8kVv9UhK cpAwHơm, hôNjWaWv5om đó8kVv9UhK tiếppAwH 8kVv9UhKkhách cũng8kVv9UhK cNjWaWv5oó pAwHmặt cpAwHô NjWaWv5onàng, 8kVv9UhKvốn 8kVv9UhKdĩ ngồipAwH ởNjWaWv5o vị8kVv9UhK trpAwHí cuối8kVv9UhK cùpAwHng, NjWaWv5oai ngờNjWaWv5o lạiNjWaWv5o lọ8kVv9UhKt đượcpAwH 8kVv9UhKvào mắ8kVv9UhKt xaNjWaWv5onh cpAwHủa Kỷ8kVv9UhK Na8kVv9UhKm PhươngNjWaWv5o. M8kVv9UhKà ngư8kVv9UhKời ppAwHhụ NjWaWv5onữ npAwHày cáipAwH NjWaWv5ogì 8kVv9UhKcũng 8kVv9UhKkhông chịNjWaWv5ou, h8kVv9UhKoàn NjWaWv5otoàn pAwHkhông thèm8kVv9UhK NjWaWv5onhìn đếnNjWaWv5o Kỷ8kVv9UhK NapAwHm Phương,pAwH c8kVv9UhKhú nó8kVv9UhKi pAwHxem nếu8kVv9UhK pAwHđổi sNjWaWv5oang ngNjWaWv5oười phụNjWaWv5o pAwHnữ khpAwHác, aNjWaWv5oi mNjWaWv5oà 8kVv9UhKchẳng đổpAwH gNjWaWv5oục trướcpAwH nhNjWaWv5oà trướcNjWaWv5o xNjWaWv5oe trướcpAwH ti8kVv9UhKền cpAwHủa Kỷ8kVv9UhK pAwHtam côngNjWaWv5o tửpAwH c8kVv9UhKhứ, NjWaWv5ocô pAwHta lpAwHại 8kVv9UhKhoàn tNjWaWv5ooàn không8kVv9UhK NjWaWv5ocoi r8kVv9UhKa 8kVv9UhKgì, đếNjWaWv5on sa8kVv9UhKu cù8kVv9UhKng khôngNjWaWv5o cònpAwH c8kVv9UhKách nào,pAwH mớNjWaWv5oi bảpAwHo NjWaWv5othôi việc,NjWaWv5o đpAwHịnh bỏNjWaWv5o mpAwHặc đấyNjWaWv5o mà8kVv9UhK pAwHđi. NjWaWv5oVề 8kVv9UhKsau kpAwHhông ngờNjWaWv5o taNjWaWv5oy g8kVv9UhKiám pAwHđốc bên8kVv9UhK đpAwHó lạiNjWaWv5o chNjWaWv5oo 8kVv9UhKra pAwHmột kế8kVv9UhK hạpAwH sách,pAwH cpAwHô NjWaWv5onàng bịpAwH NjWaWv5ochính ôNjWaWv5ong chủNjWaWv5o pAwHcủa mìNjWaWv5onh bá8kVv9UhKn đứng,NjWaWv5o liệpAwHu cpAwHó thể8kVv9UhK khônNjWaWv5og ầmpAwH ĩ8kVv9UhK không?NjWaWv5o” anNjWaWv5oh pAwHta khẽpAwH giNjWaWv5oọng, NjWaWv5ođơn gipAwHản nói8kVv9UhK vàiNjWaWv5o câNjWaWv5ou bê8kVv9UhKn NjWaWv5otai Th8kVv9UhKích NjWaWv5oPhi PhàmNjWaWv5o, mộtNjWaWv5o NjWaWv5otay bụmNjWaWv5o miệNjWaWv5ong kpAwHhì kNjWaWv5ohì cNjWaWv5oười. TpAwHhích Ph8kVv9UhKi Ph8kVv9UhKàm lại8kVv9UhK kh8kVv9UhKông cườipAwH NjWaWv5ođáp lpAwHại, cpAwHhỉ nóNjWaWv5oi: “Vậ8kVv9UhKy pAwHthì thâmNjWaWv5o độc8kVv9UhK quá,pAwH cũng8kVv9UhK khônNjWaWv5og 8kVv9UhKsợ tpAwHo chu8kVv9UhKyện sao?”

Đổng ThiếupAwH 8kVv9UhKQuân ngọNjWaWv5ong pAwHnghịu nNjWaWv5oói: “CpAwHhuyện gì8kVv9UhK cópAwH thNjWaWv5oể làmNjWaWv5o pAwHto nàpAwHo? GNjWaWv5oạo 8kVv9UhKđã thNjWaWv5oành c8kVv9UhKơm rồNjWaWv5oi, c8kVv9UhKô tNjWaWv5oa có8kVv9UhK muốnpAwH gâypAwH cpAwHhuyện cũpAwHng 8kVv9UhKchỉ 8kVv9UhKgây NjWaWv5ođược 8kVv9UhKvới 8kVv9UhKKỷ NNjWaWv5oam PhươnpAwHg thôi,8kVv9UhK 8kVv9UhKmà 8kVv9UhKcũng lạ,pAwH chpAwHẳng cần8kVv9UhK bi8kVv9UhKết pAwHcô t8kVv9UhKa 8kVv9UhKthế nà8kVv9UhKo, KỷNjWaWv5o NpAwHam PhươngpAwH cNjWaWv5oũng chí8kVv9UhKn bỏpAwH làpAwHm mười8kVv9UhK theo8kVv9UhK.” anNjWaWv5oh tNjWaWv5oa lắNjWaWv5oc đNjWaWv5oầu chặcNjWaWv5o lưỡ8kVv9UhKi: “Thế8kVv9UhK nêpAwHn chỉNjWaWv5o cần8kVv9UhK côNjWaWv5o nàNjWaWv5ong m8kVv9UhKở NjWaWv5omiệng tNjWaWv5ohôi, Kỷ8kVv9UhK 8kVv9UhKNam PhươNjWaWv5ong làmpAwH NjWaWv5ogì NjWaWv5ocó chuypAwHện khôn8kVv9UhKg theNjWaWv5oo. CũnNjWaWv5og làNjWaWv5o NjWaWv5ovỏ quýtNjWaWv5o dpAwHày cóNjWaWv5o móNjWaWv5ong tapAwHy nhọn,NjWaWv5o cNjWaWv5oậu nNjWaWv5oói NjWaWv5oxem, NjWaWv5otay KpAwHỷ Na8kVv9UhKm PhNjWaWv5oương đó8kVv9UhK thậtpAwH sựpAwH mpAwHuốn cá8kVv9UhKi g8kVv9UhKì cóNjWaWv5o cáiNjWaWv5o đấy,8kVv9UhK 8kVv9UhKchỉ thiếu8kVv9UhK điềupAwH cònpAwH háNjWaWv5oi pAwHcả pAwHsao pAwHtrên trNjWaWv5oời xuốngpAwH dNjWaWv5oụ ngườipAwH đẹppAwH cNjWaWv5oười ấ8kVv9UhKy, năm8kVv9UhK NjWaWv5ongoái chpAwHỉ v8kVv9UhKì mộtpAwH chậupAwH hoa8kVv9UhK, cpAwHhú pAwHkhông chpAwHứng kiếpAwHn NjWaWv5ochứ, chậcpAwH c8kVv9UhKhậc, gNjWaWv5oiày 8kVv9UhKvò co8kVv9UhKn nhà8kVv9UhK 8kVv9UhKngười tpAwHa đNjWaWv5oến nỗpAwHi ngườipAwH ngựapAwH chổng8kVv9UhK vNjWaWv5oó lênpAwH trời,NjWaWv5o su8kVv9UhKýt nữapAwH thpAwHì NjWaWv5ogọi cảpAwH mấypAwH gNjWaWv5oiáo sưNjWaWv5o t8kVv9UhKrường nôpAwHng n8kVv9UhKghiệp đến.”pAwH N8kVv9UhKói đế8kVv9UhKn đâyNjWaWv5o độtNjWaWv5o nhiNjWaWv5oên NjWaWv5oanh NjWaWv5ota vỗ8kVv9UhK vpAwHai NjWaWv5oThích PpAwHhi NjWaWv5oPhàm: NjWaWv5o“À đú8kVv9UhKng rồi,8kVv9UhK pAwHcô nàNjWaWv5ong NjWaWv5ocũng tốtpAwH nghiệpNjWaWv5o đ8kVv9UhKại họcNjWaWv5o NNjWaWv5oam K8kVv9UhKinh mNjWaWv5oà rapAwH, pAwHvừa h8kVv9UhKay cpAwHhú 8kVv9UhKcó NjWaWv5othể NjWaWv5onhờ vả8kVv9UhK bạnNjWaWv5o pAwHhọc cũNjWaWv5o nhé.”

Thích PhpAwHi PhàNjWaWv5om n8kVv9UhKghe đếnpAwH câ8kVv9UhKu ấy,pAwH pAwHkhông hiểuNjWaWv5o vì8kVv9UhK spAwHao tNjWaWv5oim lNjWaWv5oại giật8kVv9UhK pAwHthót 8kVv9UhK1 cpAwHái, chỉ8kVv9UhK n8kVv9UhKghe ĐpAwHổng ThiếupAwH QNjWaWv5ouân đắc8kVv9UhK ýNjWaWv5o bảo:NjWaWv5o “Cô8kVv9UhK K8kVv9UhKiều tiểupAwH thNjWaWv5oư nàypAwH npAwHăm đópAwH lúcNjWaWv5o còn8kVv9UhK làm8kVv9UhK pAwHở côngNjWaWv5o NjWaWv5oty thươnpAwHg mại,NjWaWv5o cNjWaWv5oó nợpAwH an8kVv9UhKh cNjWaWv5oả nhà8kVv9UhK 8kVv9UhKtôi m8kVv9UhKột món8kVv9UhK nợpAwH NjWaWv5oân tình,NjWaWv5o tpAwHhế nênNjWaWv5o đốNjWaWv5oi vớ8kVv9UhKi pAwHtôi cũngNjWaWv5o cNjWaWv5oó vàipAwH NjWaWv5ophần k8kVv9UhKhiêm nhường.NjWaWv5o CpAwHhú e8kVv9UhKm nàpAwHy, cáNjWaWv5oi pAwHnày 8kVv9UhKcoi nhNjWaWv5oư số8kVv9UhK chúNjWaWv5o pAwHđỏ, NjWaWv5oanh đ8kVv9UhKây phảNjWaWv5oi gápAwHc thểNjWaWv5o di8kVv9UhKện pAwHsang mpAwHột bênpAwH, gpAwHiới thiệuNjWaWv5o cô8kVv9UhK NjWaWv5oấy c8kVv9UhKho NjWaWv5ochú, còNjWaWv5on 8kVv9UhKnhững viNjWaWv5oệc kh8kVv9UhKác, phả8kVv9UhKi xpAwHem pAwHsố chúNjWaWv5o thNjWaWv5oế npAwHào vậy.”

Thích P8kVv9UhKhi P8kVv9UhKhàm mừNjWaWv5ong vupAwHi kpAwHhôn s8kVv9UhKiết, c8kVv9UhKhỉ pAwHbiết nângNjWaWv5o lNjWaWv5oy cụnNjWaWv5og cpAwHốc 8kVv9UhKnói lpAwHời cảmNjWaWv5o ơ8kVv9UhKn. CậupAwH v8kVv9UhKà 8kVv9UhKĐổng HiểuNjWaWv5o pAwHQuân quNjWaWv5oan NjWaWv5ohệ 8kVv9UhKlàm pAwHăn đpAwHã pAwHbao nhiNjWaWv5oêu năm,pAwH pAwHmà ĐổNjWaWv5ong Hiểu8kVv9UhK Q8kVv9UhKuân 8kVv9UhKcũng khpAwHông gạtNjWaWv5o cậu,8kVv9UhK pAwHqua mấy8kVv9UhK 8kVv9UhKngày, NjWaWv5oanh t8kVv9UhKa NjWaWv5ođã gọi8kVv9UhK đipAwHện đến:pAwH “KpAwHhó lắmNjWaWv5o pAwHcô ấyNjWaWv5o mớpAwHi NjWaWv5ođồng ý8kVv9UhK đấpAwHy, tNjWaWv5oôi NjWaWv5ohẹn côpAwH ấypAwH chNjWaWv5oiều pAwH4 gpAwHiờ ởNjWaWv5o qu8kVv9UhKán NjWaWv5otrà Địch8kVv9UhK 8kVv9UhKTrần Hiên8kVv9UhK rồipAwH đấy8kVv9UhK, thửpAwH vpAwHận 8kVv9UhKmay củapAwH 8kVv9UhKmình 8kVv9UhKđi nhé.”

Thích PhNjWaWv5oi Phàm8kVv9UhK NjWaWv5o3 g8kVv9UhKiờ 8kVv9UhKrưỡi đ8kVv9UhKã đế8kVv9UhKn Địc8kVv9UhKh pAwHTrần HpAwHiên, baNjWaWv5oo nămpAwH lăNjWaWv5on lộnpAwH ởpAwH thươnpAwHg trNjWaWv5oường, 8kVv9UhKchuyện NjWaWv5ogì cũ8kVv9UhKng từnpAwHg g8kVv9UhKặp pAwHqua 8kVv9UhKrồi, nhưnNjWaWv5og NjWaWv5omấy câupAwH trNjWaWv5ouyện phpAwHiếm c8kVv9UhKủa ĐổngpAwH Thiếu8kVv9UhK QuâpAwHn, dưNjWaWv5oờng npAwHhư khiếpAwHn cậpAwHu trởNjWaWv5o nê8kVv9UhKn tòNjWaWv5o mpAwHò. Đổng8kVv9UhK Thiế8kVv9UhKu Quâ8kVv9UhKn đ8kVv9UhKến m8kVv9UhKuộn 8kVv9UhKhơn, NjWaWv5onhưng cũngNjWaWv5o 8kVv9UhKchỉ pAwHđến pAwHtrước giờpAwH hNjWaWv5oẹn tầm8kVv9UhK 18kVv9UhK5 pAwHphút, apAwHnh 8kVv9UhKta nhìNjWaWv5on đồ8kVv9UhKng hồNjWaWv5o, NjWaWv5ocó 8kVv9UhKchút tự8kVv9UhK gi8kVv9UhKễu: NjWaWv5o“Xem nhưpAwH c8kVv9UhKũng 8kVv9UhKnể m8kVv9UhKặt Kỷ8kVv9UhK 8kVv9UhKNam 8kVv9UhKPhương, npAwHghe nóNjWaWv5oi Kỷ8kVv9UhK pAwHtam côn8kVv9UhKg NjWaWv5otử mNjWaWv5oỗi lần8kVv9UhK vềNjWaWv5o 8kVv9UhKđây, đầu8kVv9UhK tpAwHiên ởpAwH NjWaWv5osân ba8kVv9UhKy phả8kVv9UhKi 8kVv9UhKgọi điện8kVv9UhK pAwHbáo trướcpAwH ch8kVv9UhKo c8kVv9UhKô ấ8kVv9UhKy, bằ8kVv9UhKng khôNjWaWv5ong 8kVv9UhKthì khônNjWaWv5og 8kVv9UhKqua n8kVv9UhKổi cửa8kVv9UhK đâu.”

Thích P8kVv9UhKhi PNjWaWv5ohàm kh8kVv9UhKông kìNjWaWv5om đượcNjWaWv5o bậpAwHt cười,pAwH nói:8kVv9UhK NjWaWv5o“Cái NjWaWv5onày chỉ8kVv9UhK sợNjWaWv5o làpAwH giả,8kVv9UhK NjWaWv5oanh cNjWaWv5ohỉ giỏNjWaWv5oi 8kVv9UhKnói mócpAwH ngườipAwH t8kVv9UhKa thôi.”

“Là thậ8kVv9UhKt NjWaWv5ođấy, 8kVv9UhKchú chưa8kVv9UhK thấpAwHy bộNjWaWv5o dạNjWaWv5ong 8kVv9UhKKỷ N8kVv9UhKam PhươnpAwHg thôi8kVv9UhK, cpAwHó lNjWaWv5oần tôi8kVv9UhK 8kVv9UhKvà cNjWaWv5oậu 8kVv9UhKta NjWaWv5ouống s8kVv9UhKay, cậu8kVv9UhK đoánNjWaWv5o x8kVv9UhKem taNjWaWv5oy nàNjWaWv5oy nó8kVv9UhKi gì8kVv9UhK, cậ8kVv9UhKu pAwHta bảpAwHo tôiNjWaWv5o 8kVv9UhKcô pAwHvợ b8kVv9UhKên npAwHày k8kVv9UhKhông giống8kVv9UhK người8kVv9UhK khpAwHác gìpAwH cNjWaWv5oả, pAwHđến tiềnNjWaWv5o củapAwH cậNjWaWv5ou tNjWaWv5oa 8kVv9UhKmà cũ8kVv9UhKng không8kVv9UhK th8kVv9UhKèm bậnpAwH tâpAwHm. Chú8kVv9UhK NjWaWv5onghe câupAwH ấ8kVv9UhKy, trNjWaWv5ouyền 8kVv9UhKra 8kVv9UhKngoài NjWaWv5oai dpAwHám NjWaWv5otin chứ.”

“Vợ NjWaWv5oKỷ Na8kVv9UhKm Phươn8kVv9UhKg kNjWaWv5ohông phảipAwH lpAwHà coNjWaWv5on pAwHgái nNjWaWv5ohà pAwHnào đó8kVv9UhK sao?”

“Đúng thế,8kVv9UhK pAwHtên lpAwHà ThủNjWaWv5o T8kVv9UhKhủ, pAwHso pAwHvới NjWaWv5oKỷ N8kVv9UhKam pAwHPhương 8kVv9UhKlà mô8kVv9UhKn đăngpAwH hộ8kVv9UhK đối,NjWaWv5o ngNjWaWv5oười cũnNjWaWv5og x8kVv9UhKinh đ8kVv9UhKẹp, nhưngNjWaWv5o m8kVv9UhKà KNjWaWv5oỷ NjWaWv5oNam PhươngpAwH đểpAwH côNjWaWv5o 8kVv9UhKta ởpAwH NjWaWv5oBắc pAwHKinh 8kVv9UhKmà chpAwHẳng đoáipAwH pAwHhoài 8kVv9UhKgì, đếNjWaWv5on tpAwHhể NjWaWv5odiện cpAwHủa pAwHbố vợpAwH cũpAwHng 8kVv9UhKkhông nể8kVv9UhK nanpAwHg 8kVv9UhKgì. NjWaWv5oNghe nóipAwH v8kVv9UhKì cóNjWaWv5o lNjWaWv5oần NjWaWv5ovị 8kVv9UhKđại 8kVv9UhKtiểu NjWaWv5othư pAwHấy kNjWaWv5ohông kìm8kVv9UhK đượcNjWaWv5o gipAwHận dữNjWaWv5o, đáppAwH pAwHmáy baNjWaWv5oy qupAwHa tìm8kVv9UhK 8kVv9UhKKiều tiểu8kVv9UhK t8kVv9UhKhư nNjWaWv5oày nNjWaWv5oói chuNjWaWv5oyện 8kVv9UhKphải quấy,pAwH kếtNjWaWv5o quảNjWaWv5o làmNjWaWv5o pAwHKỷ pAwHtam n8kVv9UhKổi xu8kVv9UhKng lêNjWaWv5on, tNjWaWv5oừ đấypAwH vpAwHề pAwHsau pAwH2 vợNjWaWv5o NjWaWv5ochồng trpAwHở mặt,8kVv9UhK nếNjWaWv5ou khôNjWaWv5ong phảpAwHi bốpAwH 8kVv9UhKmẹ NjWaWv5ođôi bêNjWaWv5on 8kVv9UhKgây NjWaWv5oáp lNjWaWv5oực, khpAwHông pAwHbiết 8kVv9UhKcòn xpAwHảy 8kVv9UhKra chuyệnNjWaWv5o gìNjWaWv5o nữa.”

4 gNjWaWv5oiờ đpAwHúng, NjWaWv5ophục vụ8kVv9UhK mởNjWaWv5o cửa.

Thích P8kVv9UhKhi PhàmpAwH ki8kVv9UhKnh pAwHngạc 8kVv9UhKđến mức8kVv9UhK đứn8kVv9UhKg bậtNjWaWv5o dậpAwHy n8kVv9UhKhư NjWaWv5olò xNjWaWv5oo, mpAwHà trêNjWaWv5on thựcpAwH NjWaWv5otế, cậupAwH 8kVv9UhKcũng đ8kVv9UhKã đ8kVv9UhKứng dậ8kVv9UhKy rồi.

Người phpAwHụ nNjWaWv5oữ ấypAwH hpAwHoàn tNjWaWv5ooàn khpAwHông giốngpAwH vớiNjWaWv5o NjWaWv5otrong tưở8kVv9UhKng 8kVv9UhKtượng 8kVv9UhKcủa cậNjWaWv5ou tpAwHa, cpAwHô ấy8kVv9UhK chỉNjWaWv5o mặc8kVv9UhK pAwHáo NjWaWv5omàu đeNjWaWv5on, m8kVv9UhKà 8kVv9UhKđã càng8kVv9UhK lộ8kVv9UhK pAwHra vNjWaWv5oẻ gầypAwH guộc,NjWaWv5o khuNjWaWv5oôn NjWaWv5omặt trắngpAwH trẻo,NjWaWv5o đ8kVv9UhKến ph8kVv9UhKấn spAwHon cũnpAwHg pAwHkhông pAwHđánh, pAwHnhưng NjWaWv5ovẫn toNjWaWv5oát rNjWaWv5oa npAwHét xinpAwHh đẹ8kVv9UhKp, x8kVv9UhKinh đẹp8kVv9UhK đến8kVv9UhK 8kVv9UhKthu hpAwHút tấtpAwH cả8kVv9UhK ánpAwHh pAwHnhìn củ8kVv9UhKa m8kVv9UhKọi người.

Tinh thần8kVv9UhK cậ8kVv9UhKu 8kVv9UhKhốt hoảng.

Đổng TNjWaWv5ohiếu QNjWaWv5ouân đã8kVv9UhK đánh8kVv9UhK tipAwHếng chpAwHào hỏi:NjWaWv5o “KiểuNjWaWv5o tiểNjWaWv5ou tNjWaWv5ohư” rpAwHồi vôNjWaWv5o cùnNjWaWv5og nhiệ8kVv9UhKt tìnhpAwH giớ8kVv9UhKi thpAwHiệu: “VịpAwH nNjWaWv5oày pAwHlà gpAwHiám đốpAwHc T8kVv9UhKhích PpAwHhi Phàm.”

Thích PhNjWaWv5oi PpAwHhàm t8kVv9UhKrong l8kVv9UhKòng chỉ8kVv9UhK ngNjWaWv5ohĩ, sa8kVv9UhKo lại8kVv9UhK 8kVv9UhKlà 8kVv9UhKcô ấy?

(*chú: cá8kVv9UhKc cậupAwH NjWaWv5oạ, đừng8kVv9UhK hỏi8kVv9UhK gìNjWaWv5o cả,8kVv9UhK 8kVv9UhKtớ cũNjWaWv5ong k8kVv9UhKhông biếNjWaWv5ot gìNjWaWv5o đâu,NjWaWv5o spAwHuy đoánNjWaWv5o gìNjWaWv5o thpAwHì cpAwHứ s8kVv9UhKuy đoán8kVv9UhK thpAwHôi. Tru8kVv9UhKyện dpAwHừng ởNjWaWv5o pNjWaWv5ohần “2pAwH cNjWaWv5ohiếc pAwHáo NjWaWv5olồng vàpAwHo NjWaWv5onhau” rồpAwHi. NhưNjWaWv5ong ngo8kVv9UhKại truyệnNjWaWv5o 8kVv9UhKnày cNjWaWv5ohỉ làNjWaWv5o… mpAwHột NjWaWv5ocâu chpAwHuyện đơNjWaWv5on lẻNjWaWv5o kNjWaWv5ohác cpAwHhăng? Tớ8kVv9UhK cũpAwHng sửa8kVv9UhK lạNjWaWv5oi t8kVv9UhKhứ tựNjWaWv5o t8kVv9UhKên ngoạipAwH truyệ8kVv9UhKn cpAwHho đúngpAwH với8kVv9UhK t8kVv9UhKhứ tựNjWaWv5o thời8kVv9UhK giNjWaWv5oan t8kVv9UhKác g8kVv9UhKiả vipAwHết rồiNjWaWv5o XD)

2. 

Sắc &NjWaWv5oamp; Giới

Vừa pAwHbước rpAwHa ngoNjWaWv5oài, đ8kVv9UhKột pAwHnhiên cópAwH n8kVv9UhKgười gọi:8kVv9UhK “A!pAwH NjWaWv5oNam PNjWaWv5ohương, kNjWaWv5oia khôn8kVv9UhKg phNjWaWv5oải vợNjWaWv5o cậupAwH sao?”

Kỷ NjWaWv5oNam PhươnpAwHg pAwHquay đầu8kVv9UhK rNjWaWv5oa nhìn,pAwH hóapAwH NjWaWv5ora đúng8kVv9UhK thếpAwH thật.

Hiếm kNjWaWv5ohi th8kVv9UhKấy cpAwHô ấy8kVv9UhK mặNjWaWv5oc pAwHváy, pAwHchiếc á8kVv9UhKo lNjWaWv5oen mNjWaWv5oỏng trùm8kVv9UhK đầpAwHu mNjWaWv5oàu pAwHsan h8kVv9UhKô, bênpAwH dướiNjWaWv5o 8kVv9UhKlà pAwHchân váNjWaWv5oy nNjWaWv5oâu sậNjWaWv5om, pAwHáo khopAwHác cpAwHầm 8kVv9UhKtrên NjWaWv5otay, đứngNjWaWv5o cạnh8kVv9UhK c8kVv9UhKô bNjWaWv5oạn 8kVv9UhKmà côNjWaWv5o ấpAwHy lpAwHại càNjWaWv5ong tỏpAwHa pAwHra nétNjWaWv5o duypAwHên dápAwHng pAwHyêu kiều.

Cả đ8kVv9UhKám ng8kVv9UhKười đpAwHã bNjWaWv5oàn NjWaWv5otán xôpAwHn 8kVv9UhKxao, cóNjWaWv5o kẻNjWaWv5o gọiNjWaWv5o cpAwHhị d8kVv9UhKâu, lạpAwHi có8kVv9UhK kẻ8kVv9UhK gọipAwH 8kVv9UhKem NjWaWv5odâu, NjWaWv5ocòn 8kVv9UhKcó pAwHngười 8kVv9UhKđã xưng8kVv9UhK tpAwHên mNjWaWv5oụ cpAwHủa cpAwHô: “ThủpAwH ThủpAwH, hôm8kVv9UhK napAwHy 8kVv9UhKsao 8kVv9UhKlại vừa8kVv9UhK khépAwHo tNjWaWv5ohế này?”

Thủ ThủNjWaWv5o mắtNjWaWv5o cườ8kVv9UhKi cpAwHong vúpAwHt hỏipAwH lạNjWaWv5oi: “Sa8kVv9UhKo NjWaWv5onào, cpAwHác aNjWaWv5onh NjWaWv5ocó hứngpAwH điNjWaWv5o uố8kVv9UhKng rượu,8kVv9UhK chảpAwH lẽ8kVv9UhK bọn8kVv9UhK NjWaWv5oem khôngpAwH đưNjWaWv5oợc ppAwHhép nổ8kVv9UhKi hứnpAwHg đ8kVv9UhKến ă8kVv9UhKn cơ8kVv9UhKm à?

Cô gáiNjWaWv5o đaNjWaWv5ong khoNjWaWv5oác t8kVv9UhKay 8kVv9UhKKỷ N8kVv9UhKam PhưpAwHơng sớm8kVv9UhK đãpAwH rụtpAwH ta8kVv9UhKy NjWaWv5olại, nhưng8kVv9UhK điệu8kVv9UhK bộ8kVv9UhK vNjWaWv5oẫn tỏpAwH 8kVv9UhKvẻ qNjWaWv5ouang miNjWaWv5onh chính8kVv9UhK đại8kVv9UhK lắm,NjWaWv5o đa8kVv9UhKng ch8kVv9UhKuẩn 8kVv9UhKbị rờ8kVv9UhKi đi,NjWaWv5o NjWaWv5oai dpAwHè KỷpAwH NNjWaWv5oam PhươngNjWaWv5o đã8kVv9UhK cNjWaWv5ohắp ta8kVv9UhKy kNjWaWv5oéo lại8kVv9UhK, bảo:8kVv9UhK “L8kVv9UhKên NjWaWv5oxe đợpAwHi anh8kVv9UhK.” pAwHRồi apAwHnh mới8kVv9UhK buônNjWaWv5og tay.

Xem rNjWaWv5oa NjWaWv5ođôi vợNjWaWv5o chồngNjWaWv5o nà8kVv9UhKy 8kVv9UhKcó chupAwHyện ripAwHêng pAwHcần nNjWaWv5oói, cảpAwH đámpAwH người8kVv9UhK dắNjWaWv5ot d8kVv9UhKíu bạn8kVv9UhK gái8kVv9UhK cũnpAwHg rụNjWaWv5oc rị8kVv9UhKch tảnNjWaWv5o đ8kVv9UhKi, chpAwHỉ pAwHcòn lạ8kVv9UhKi 8kVv9UhKThủ pAwHThủ vàpAwH NjWaWv5ocô bNjWaWv5oạn Đỗ8kVv9UhK HiểupAwH TNjWaWv5oô, ĐỗpAwH pAwHHiểu pAwHTô cũNjWaWv5ong 8kVv9UhKnói: “T8kVv9UhKớ qupAwHa bpAwHên kiNjWaWv5oa đợipAwH pAwHcậu nhé.”

“Không NjWaWv5ocần đâupAwH.” Th8kVv9UhKủ ThpAwHủ dửn8kVv9UhKg dưnpAwHg pAwHnhư khônNjWaWv5og, qpAwHuay đầupAwH sanNjWaWv5og cườNjWaWv5oi vớNjWaWv5oi KỷNjWaWv5o NpAwHam PhNjWaWv5oương: “MNjWaWv5oai pAwHem đi8kVv9UhK HồngNjWaWv5o NjWaWv5oKông, 8kVv9UhKthứ pAwH7 tuầnpAwH nàNjWaWv5oy khNjWaWv5oông 8kVv9UhKvề nhàpAwH vớNjWaWv5oi pAwHanh được,NjWaWv5o đếpAwHn pAwHluc đópAwH anpAwHh pAwHnói v8kVv9UhKới NjWaWv5omẹ pAwH1 tiNjWaWv5oếng nhé.”

“Em đpAwHi NjWaWv5oHồng KôngpAwH NjWaWv5olàm gNjWaWv5oì thế?”

Thủ T8kVv9UhKhủ cảmpAwH pAwHgiác kpAwHì quặNjWaWv5oc, trướcpAwH đâ8kVv9UhKy NjWaWv5ocô chạy8kVv9UhK tớ8kVv9UhKi chạypAwH luipAwH, apAwHnh cóNjWaWv5o 8kVv9UhKbao giờNjWaWv5o tpAwHhèm NjWaWv5ohỏi đâu.

“Xem phpAwHim [S8kVv9UhKắc, Gi8kVv9UhKới], bảnpAwH pAwHuncut đấy.”

Chỉ vpAwHì pAwHmột bộpAwH phipAwHm mà8kVv9UhK bNjWaWv5oay đipAwH HồngpAwH K8kVv9UhKông, xưNjWaWv5oa n8kVv9UhKay vpAwHốn NjWaWv5olà pAwHphong cá8kVv9UhKch củapAwH 8kVv9UhKcô ấy8kVv9UhK mà.

“Đừng đipAwH nữa,pAwH NjWaWv5oở npAwHhà x8kVv9UhKem đipAwH, a8kVv9UhKnh pAwHbảo ngNjWaWv5oười giúpNjWaWv5o 8kVv9UhKem tNjWaWv5oìm bNjWaWv5oản gốcNjWaWv5o, lNjWaWv5oà đoạn8kVv9UhK NjWaWv5o20 NjWaWv5ophút NjWaWv5obị cNjWaWv5out chứ8kVv9UhK gì.”

Thủ T8kVv9UhKhủ cảNjWaWv5om thấypAwH vupAwHi v8kVv9UhKẻ pAwHyên tâmNjWaWv5o, n8kVv9UhKhìn NjWaWv5ođi, lấyNjWaWv5o chồng8kVv9UhK pAwHcũng có8kVv9UhK c8kVv9UhKái tốt8kVv9UhK đ8kVv9UhKấy pAwHchứ: “Vậ8kVv9UhKy thNjWaWv5oế nhé,pAwH a8kVv9UhKnh đừng8kVv9UhK cpAwHó qNjWaWv5ouên đấy.”

Kết qu8kVv9UhKả NjWaWv5oanh ấyNjWaWv5o l8kVv9UhKại thậpAwHt sNjWaWv5oự quêpAwHn chứpAwH, Th8kVv9UhKủ Thủ8kVv9UhK phpAwHải đếnpAwH mấyNjWaWv5o ngàyNjWaWv5o cNjWaWv5ohưa gặppAwH được8kVv9UhK 8kVv9UhKanh, hNjWaWv5oôm n8kVv9UhKay npAwHghĩ r8kVv9UhKa phải8kVv9UhK gọi8kVv9UhK NjWaWv5ocho pAwHanh ấy8kVv9UhK, chu8kVv9UhKông đổNjWaWv5o mộtpAwH hồiNjWaWv5o lâuNjWaWv5o màpAwH khô8kVv9UhKng c8kVv9UhKó pAwHai pAwHnghe, đangpAwH đpAwHịnh thôi,NjWaWv5o 8kVv9UhKanh pAwHlại nNjWaWv5ohận pAwHđiện tNjWaWv5ohoại: ‘A8kVv9UhK lô?”

Nghe gNjWaWv5oiọng đã8kVv9UhK bi8kVv9UhKết pAwHcòn cNjWaWv5ohưa tỉnh8kVv9UhK ngủNjWaWv5o, pAwHkhông 8kVv9UhKrõ NjWaWv5olà đ8kVv9UhKang tNjWaWv5orên giườngNjWaWv5o 8kVv9UhKem 8kVv9UhKnào 8kVv9UhKnữa, cNjWaWv5oô đ8kVv9UhKột nhiêNjWaWv5on pAwHnghĩ pAwHra tpAwHrò đùNjWaWv5oa qupAwHái đảNjWaWv5on, ỏNjWaWv5on ẻnpAwH pAwHgọi 8kVv9UhK1 tiếng8kVv9UhK “8kVv9UhKNam PhưpAwHơng à”,pAwH giọngNjWaWv5o npAwHũng nNjWaWv5oịu hỏipAwH 8kVv9UhKlại: NjWaWv5o“Đoán xeNjWaWv5om 8kVv9UhKem là8kVv9UhK a8kVv9UhKi nào?”

“Thủ Thủ,”8kVv9UhK GipAwHọng NjWaWv5oanh vẫnpAwH đặNjWaWv5oc sệ8kVv9UhKt cơnpAwH 8kVv9UhKngái npAwHgủ: “NgoanNjWaWv5o nào,pAwH lầnpAwH 8kVv9UhKsau muốn8kVv9UhK pAwHchơi t8kVv9UhKrò này,NjWaWv5o nhớ8kVv9UhK đNjWaWv5oừng dùngNjWaWv5o sốNjWaWv5o điệnNjWaWv5o t8kVv9UhKhoại ởNjWaWv5o nhàNjWaWv5o nhé.”

Cô pAwHthẹn q8kVv9UhKuá hpAwHóa gNjWaWv5oiận: “AnhNjWaWv5o 8kVv9UhKtìm c8kVv9UhKho e8kVv9UhKm [SpAwHắc, Giớ8kVv9UhKi] chNjWaWv5oưa đấy?”

Hỏi đếnNjWaWv5o anpAwHh ấyNjWaWv5o, m8kVv9UhKà pNjWaWv5ohải NjWaWv5omất mấNjWaWv5oy gNjWaWv5oiây sa8kVv9UhKu an8kVv9UhKh mớNjWaWv5oi b8kVv9UhKật cườNjWaWv5oi: pAwH“Ồ, anNjWaWv5oh qNjWaWv5ouên 8kVv9UhKmất.”tiếng NjWaWv5oanh trầmpAwH đục8kVv9UhK pAwHnói giọnpAwHg mpAwHũi n8kVv9UhKghe n8kVv9UhKặng trĩNjWaWv5ou,. CópAwH lẽ8kVv9UhK apAwHnh 8kVv9UhKđang bịNjWaWv5o cảmpAwH, hoặpAwHc bNjWaWv5oiết đâpAwHy apAwHnh chỉ8kVv9UhK đa8kVv9UhKng pAwHmơ ngủ.

Cô độtNjWaWv5o pAwHnhiên pAwHcảm giácpAwH xót8kVv9UhK xapAwH, bảNjWaWv5oo: “T8kVv9UhKhế tpAwHhôi vậy.”

“Thủ Thủ?”NjWaWv5o ANjWaWv5onh dườ8kVv9UhKng 8kVv9UhKnhư cảNjWaWv5om thpAwHấy khpAwHông pNjWaWv5ohải: “EmNjWaWv5o đpAwHừng gi8kVv9UhKận đấyNjWaWv5o 8kVv9UhKnhé, anNjWaWv5oh b8kVv9UhKây g8kVv9UhKiờ gọipAwH điện8kVv9UhK bảopAwH h8kVv9UhKọ lpAwHàm đây,pAwH nh8kVv9UhKé TNjWaWv5ohủ Thủ?”

“Không cầnNjWaWv5o đ8kVv9UhKâu, e8kVv9UhKm khpAwHông mu8kVv9UhKốn pAwHxem nữ8kVv9UhKa rồi.”

Cô cảm8kVv9UhK NjWaWv5othấy cpAwHhán npAwHản, NjWaWv5orồi cũ8kVv9UhKng c8kVv9UhKúp điNjWaWv5oện thoạpAwHi. pAwHThực rpAwHa cũng8kVv9UhK c8kVv9UhKhỉ lNjWaWv5oà 8kVv9UhKmột chúpAwHt gipAwHống nhpAwHau mpAwHà thpAwHôi, mùpAwHa đôngpAwH năm8kVv9UhK ấyNjWaWv5o DNjWaWv5oịch T8kVv9UhKrường N8kVv9UhKinh bpAwHị ố8kVv9UhKm NjWaWv5omột đpAwHợt rpAwHất lâupAwH, mNjWaWv5oãi khônpAwHg 8kVv9UhKthấy khỏi,pAwH pAwHcô pAwHgọi đNjWaWv5oiện NjWaWv5ocho anpAwHh, gipAwHọng apAwHnh NjWaWv5où 8kVv9UhKù, dườNjWaWv5ong như8kVv9UhK đNjWaWv5oứa trpAwHẻ nhNjWaWv5oỏ: “Ố8kVv9UhKi, aNjWaWv5onh quênpAwH mất.”

Mà 8kVv9UhKthực NjWaWv5ora khpAwHông pAwHphải lNjWaWv5oà quêpAwHn, NjWaWv5oanh NjWaWv5ocố ý8kVv9UhK nói8kVv9UhK n8kVv9UhKhư tpAwHhế, saNjWaWv5ou đóNjWaWv5o côpAwH v8kVv9UhKội vềNjWaWv5o k8kVv9UhKý pAwHtúc, pAwHvừa vpAwHề đãNjWaWv5o nNjWaWv5ohìn 8kVv9UhKthấy bánpAwHh k8kVv9UhKem pAwHvà hoapAwH, cpAwHô mớ8kVv9UhKi biếtpAwH apAwHnh vpAwHốn NjWaWv5okhông quên8kVv9UhK. 8kVv9UhKBánh kepAwHm l8kVv9UhKúc đNjWaWv5oó chpAwHia 8kVv9UhKcho NjWaWv5omọi người8kVv9UhK ở8kVv9UhK kýpAwH túcpAwH, a8kVv9UhKi cũpAwHng NjWaWv5ocười pAwHhì hìNjWaWv5o bảo:NjWaWv5o 8kVv9UhK“Ngọt đấy!,NjWaWv5o Đúng8kVv9UhK t8kVv9UhKhế th8kVv9UhKật, ng8kVv9UhKọt lắpAwHm, hươnNjWaWv5og vị8kVv9UhK nNjWaWv5ogọt npAwHgào c8kVv9UhKhạy tNjWaWv5ohẳng vàopAwH copAwHn tim.

Lúc c8kVv9UhKhia tay8kVv9UhK, aNjWaWv5onh cNjWaWv5oứ nhắcpAwH đi8kVv9UhK 8kVv9UhKnhắc NjWaWv5olại: “ThủpAwH Thủ,pAwH 8kVv9UhKem quNjWaWv5oên pAwHanh đi,8kVv9UhK epAwHm quên8kVv9UhK anpAwHh đ8kVv9UhKi… ThNjWaWv5oủ Thủ,8kVv9UhK pAwHem hNjWaWv5oãy NjWaWv5oquên pAwHanh đi….”

Mà pAwHcô cứ8kVv9UhK như8kVv9UhK một8kVv9UhK đứaNjWaWv5o nNjWaWv5ohóc kh8kVv9UhKóc ló8kVv9UhKc pAwHom sòNjWaWv5om, cảNjWaWv5o mặtpAwH r8kVv9UhKưng rNjWaWv5oưng nướNjWaWv5oc mNjWaWv5oắt, pAwHtúm lấy8kVv9UhK NjWaWv5ovạt 8kVv9UhKáo NjWaWv5oanh khônNjWaWv5og nỡNjWaWv5o buôngNjWaWv5o, hNjWaWv5oỗn pAwHloạn nhpAwHư thế,pAwH 8kVv9UhKkiểu bNjWaWv5oất chNjWaWv5oấp kNjWaWv5ohông rờ8kVv9UhKi nhNjWaWv5oư thếpAwH, nhưnpAwHg NjWaWv5omà cNjWaWv5oũng có8kVv9UhK 8kVv9UhKích g8kVv9UhKì đâu?

Có ích8kVv9UhK NjWaWv5ogì nào?

Sau 8kVv9UhKcùng aNjWaWv5onh vẫnpAwH vứtpAwH bNjWaWv5oỏ 8kVv9UhKcô đấypAwH thôi.

Không cầnNjWaWv5o cpAwHô pAwHnữa đấypAwH thôi.

Thủ pAwHThủ cảmNjWaWv5o pAwHgiác tro8kVv9UhKng lpAwHòng ngupAwHội lạ8kVv9UhKnh, bởi8kVv9UhK 8kVv9UhKvì nhớ8kVv9UhK đNjWaWv5oến những8kVv9UhK chNjWaWv5ouyện 8kVv9UhKnày, lpAwHại NjWaWv5olàm nướ8kVv9UhKc mắtNjWaWv5o côpAwH tuôn8kVv9UhK rơi.

Cô vẫnNjWaWv5o dùng8kVv9UhK liệNjWaWv5ou ppAwHháp cũ,8kVv9UhK r8kVv9UhKa ngopAwHài pAwHăn mộNjWaWv5ot bpAwHữa, NjWaWv5osau pAwHđó đ8kVv9UhKi xNjWaWv5oem liền8kVv9UhK tNjWaWv5où tNjWaWv5oì mấy8kVv9UhK pAwHbộ phimpAwH, pAwHtrong NjWaWv5ophim có8kVv9UhK v8kVv9UhKui buồpAwHn pAwHli h8kVv9UhKợp, cpAwHó bpAwHài NjWaWv5oca sinNjWaWv5oh tửNjWaWv5o NjWaWv5obuồn thương8kVv9UhK, cpAwHó nNjWaWv5ohững nỗ8kVv9UhKi kNjWaWv5ohổ đpAwHau vật8kVv9UhK lộnpAwH, cópAwH 8kVv9UhKnhững đờiNjWaWv5o ngườipAwH bpAwHi apAwHi, gNjWaWv5oian n8kVv9UhKan dường8kVv9UhK như8kVv9UhK vĩnNjWaWv5oh vpAwHiễn khôngpAwH cpAwHó bờ8kVv9UhK bến.

Những lúNjWaWv5oc NjWaWv5onhư thếNjWaWv5o pAwHcô t8kVv9UhKự cảNjWaWv5om thấypAwH NjWaWv5omình qpAwHuả l8kVv9UhKà ma8kVv9UhKy mắn8kVv9UhK tronNjWaWv5og cuộcNjWaWv5o sống.

Rạng spAwHáng mớipAwH vpAwHề nh8kVv9UhKà, đNjWaWv5oã thấypAwH KỷNjWaWv5o NNjWaWv5oam PhưNjWaWv5oơng, côNjWaWv5o bấNjWaWv5ot ngờNjWaWv5o vNjWaWv5oô cùng8kVv9UhK, NjWaWv5oồ 8kVv9UhK1 tiếNjWaWv5ong: pAwH“Sao aNjWaWv5onh pAwHlại về?”

Anh pAwHdường nhpAwHư 8kVv9UhKcó cpAwHhút kh8kVv9UhKó c8kVv9UhKhịu: “Nhà8kVv9UhK an8kVv9UhKh, a8kVv9UhKnh khNjWaWv5oông được8kVv9UhK vềNjWaWv5o chắc?”

Bọn họpAwH 8kVv9UhKđã g8kVv9UhKiao hẹnNjWaWv5o NjWaWv5orồi, kNjWaWv5ohi bêpAwHn 8kVv9UhKnào NjWaWv5ođó tứpAwHc giậ8kVv9UhKn, bênpAwH 8kVv9UhKkia kh8kVv9UhKông đư8kVv9UhKợc phpAwHép pAwHnổi NjWaWv5ocáu, pAwHthế 8kVv9UhKnên cNjWaWv5oô thuậ8kVv9UhKn tpAwHheo a8kVv9UhKnh, pAwHhíp NjWaWv5omắt cườipAwH dỗ8kVv9UhK pAwHdành: “Được8kVv9UhK 8kVv9UhKrồi, đư8kVv9UhKợc rồi,NjWaWv5o đươngpAwH npAwHhiên pAwHcó tpAwHhể NjWaWv5ovề chứ.NjWaWv5o” VừapAwH qpAwHuay đ8kVv9UhKi, côpAwH lạpAwHi hỏi:8kVv9UhK “pAwHAnh NjWaWv5ovề làmpAwH gìNjWaWv5o thế?”

Sắc mặt8kVv9UhK apAwHnh pAwHcòn tệ8kVv9UhK hơ8kVv9UhKn, nhNjWaWv5oư thểpAwH a8kVv9UhKnh 8kVv9UhKấy pAwHvừa pAwHgiận dỗi8kVv9UhK ởpAwH chỗNjWaWv5o eNjWaWv5om NjWaWv5onào về,NjWaWv5o lNjWaWv5oại cpAwHàng làpAwHm cô8kVv9UhK tNjWaWv5ohấy NjWaWv5otò mòNjWaWv5o hơnpAwH, pAwHcòn cpAwHó cô8kVv9UhK nàoNjWaWv5o dáNjWaWv5om pAwHchọc pAwHgiận aNjWaWv5onh nữpAwHa đây?

Lúc a8kVv9UhKnh th8kVv9UhKật sNjWaWv5oự giận,NjWaWv5o NjWaWv5oanh thườngpAwH khpAwHông nó8kVv9UhKi gì,pAwH pAwHmà thpAwHực NjWaWv5ora côNjWaWv5o c8kVv9UhKũng mệtpAwH rồi,8kVv9UhK uểNjWaWv5o oảNjWaWv5oi NjWaWv5olết đi8kVv9UhK NjWaWv5othay qNjWaWv5ouần áopAwH, lúNjWaWv5oc rpAwHa m8kVv9UhKới đểNjWaWv5o ýNjWaWv5o pAwHtrên bànpAwH đểpAwH cpAwHái pAwHgì 8kVv9UhKđó: “pAwHGì thế?”

“Phim gốc.”

Anh tNjWaWv5orả lờNjWaWv5oi tron8kVv9UhKg sựNjWaWv5o mấ8kVv9UhKt kpAwHiên nh8kVv9UhKẫn, tpAwHừ béNjWaWv5o đãNjWaWv5o tNjWaWv5ohế rồNjWaWv5oi, NjWaWv5olúc n8kVv9UhKào cũnpAwHg chê8kVv9UhK NjWaWv5ocô phiềpAwHn hà8kVv9UhK. C8kVv9UhKô lpAwHà copAwHn gái,8kVv9UhK nhNjWaWv5oỏ hơ8kVv9UhKn pAwHanh rấtNjWaWv5o nhipAwHều pAwHtuổi, pAwHlại cứ8kVv9UhK khănpAwHg khăNjWaWv5ong thíc8kVv9UhKh bá8kVv9UhKm pAwHtheo sa8kVv9UhKu anpAwHh, 8kVv9UhKlại thpAwHích cùNjWaWv5ong vớNjWaWv5oi pAwHcả đ8kVv9UhKám co8kVv9UhKn NjWaWv5otrai tpAwHrèo tưpAwHờng 8kVv9UhKleo cây,pAwH 8kVv9UhKanh thấy8kVv9UhK NjWaWv5ochán nản8kVv9UhK với8kVv9UhK cái8kVv9UhK đuôiNjWaWv5o nhỏ8kVv9UhK npAwHày lắNjWaWv5om rNjWaWv5oồi, thếNjWaWv5o n8kVv9UhKên aNjWaWv5onh nNjWaWv5oói cpAwHhuyện vớpAwHi côNjWaWv5o cpAwHhỉ vỏnpAwH pAwHvẹn 8kVv9UhKtrong pAwHvòng NjWaWv5o3 phúNjWaWv5ot đãpAwH mấtpAwH hế8kVv9UhKt pAwHcả nhẫnpAwH nại.

Cô npAwHhất thNjWaWv5oời vu8kVv9UhKi pAwHra mpAwHặt: “Sắc8kVv9UhK Giớ8kVv9UhKi àpAwH? MaNjWaWv5oi NjWaWv5oem gọiNjWaWv5o HipAwHểu pAwHTô đNjWaWv5oến cùnpAwHg pAwHxem, nghNjWaWv5oe nNjWaWv5oói LươngNjWaWv5o Triề8kVv9UhKu VNjWaWv5oĩ tr8kVv9UhKong phpAwHim cóNjWaWv5o n8kVv9UhKude, h8kVv9UhKe he!”

Anh đột8kVv9UhK npAwHhiên NjWaWv5onói: “MpAwHai phpAwHải trả8kVv9UhK ng8kVv9UhKười t8kVv9UhKa rồiNjWaWv5o, x8kVv9UhKem luônpAwH NjWaWv5ohôm napAwHy đi.”

“Hả?”

“Em tưởngpAwH pAwHviệc pAwHnày NjWaWv5odễ lắm8kVv9UhK ấy?8kVv9UhK 8kVv9UhKNgười tpAwHa p8kVv9UhKhải nể8kVv9UhK mặ8kVv9UhKt lắpAwHm mNjWaWv5oới chNjWaWv5oo mượnNjWaWv5o đấy.”

“Trời NjWaWv5oơi, Kỷ8kVv9UhK NpAwHam PhươngNjWaWv5o NjWaWv5oà, anpAwHh nghpAwHĩ cáchNjWaWv5o đ8kVv9UhKi mà8kVv9UhK, b8kVv9UhKây gipAwHờ pAwHem b8kVv9UhKuồn pAwHngủ muốNjWaWv5on chế8kVv9UhKt đpAwHi được,NjWaWv5o đpAwHể 8kVv9UhKmai xepAwHm nhé,pAwH mư8kVv9UhKợn 8kVv9UhKthêm NjWaWv5o1 npAwHgày nNjWaWv5oữa nhéNjWaWv5o, nhé?”

“Phải xpAwHem tro8kVv9UhKng 8kVv9UhKhôm npAwHay, 8kVv9UhKbây gNjWaWv5oiờ NjWaWv5oxem luôn.”

Xem r8kVv9UhKa aNjWaWv5onh ấypAwH hôpAwHm na8kVv9UhKy t8kVv9UhKâm trạngpAwH đúnNjWaWv5og l8kVv9UhKà khpAwHông NjWaWv5oổn, đNjWaWv5oến c8kVv9UhKhút việcNjWaWv5o cỏn8kVv9UhK NjWaWv5ocon NjWaWv5onày cũng8kVv9UhK khNjWaWv5oông 8kVv9UhKnỡ giúpNjWaWv5o, aNjWaWv5onh pAwHmà tNjWaWv5ohật NjWaWv5osự tứ8kVv9UhKc pAwHlên thìNjWaWv5o NjWaWv5oquả pAwHlà đáng8kVv9UhK gpAwHờm vô8kVv9UhK 8kVv9UhKcùng, cô8kVv9UhK nhNjWaWv5oăn npAwHhó pAwHôm cuộnNjWaWv5o ppAwHhim, hômpAwH 8kVv9UhKnay xpAwHem tNjWaWv5ohì hôNjWaWv5om n8kVv9UhKay xepAwHm vậy.

Ai NjWaWv5odè 8kVv9UhKcòn bị8kVv9UhK 8kVv9UhKanh giậtpAwH pAwHlấy: “Ch8kVv9UhKâu cpAwHhấu đòi8kVv9UhK đá8kVv9UhK xe.”

Cô 8kVv9UhKle pAwHle lưỡi,pAwH tNjWaWv5ohực 8kVv9UhKra c8kVv9UhKâu nNjWaWv5oói ấy8kVv9UhK còpAwHn cNjWaWv5oó cảNjWaWv5o 8kVv9UhK1 sNjWaWv5oự tíchNjWaWv5o đằngNjWaWv5o s8kVv9UhKau nữapAwH, hồi8kVv9UhK đ8kVv9UhKó aNjWaWv5onh đpAwHang họcpAwH cấNjWaWv5op 28kVv9UhK, c8kVv9UhKô vừa8kVv9UhK mớipAwH 8kVv9UhKvào l8kVv9UhKớp 8kVv9UhK1, c8kVv9UhKả pAwHđám trẻ8kVv9UhK 8kVv9UhKcon pAwHtâm đầuNjWaWv5o ýNjWaWv5o NjWaWv5ohợp 8kVv9UhKchơi đùaNjWaWv5o 8kVv9UhKở spAwHân NjWaWv5ocỏ bỏNjWaWv5o hoaNjWaWv5ong sa8kVv9UhKu kpAwHhu nhà,8kVv9UhK mọi8kVv9UhK ngườ8kVv9UhKi 8kVv9UhKđang dựnpAwHg bảngpAwH bpAwHóng rổ8kVv9UhK m8kVv9UhKới. NjWaWv5oCô lúcNjWaWv5o pAwHđó pAwHbé tpAwHí tẹopAwH tepAwHo, NjWaWv5omà lạipAwH bật8kVv9UhK nhanNjWaWv5oh nhất,pAwH 8kVv9UhKlao đầupAwH đếpAwHn rpAwHa spAwHức dNjWaWv5oựng câNjWaWv5oy c8kVv9UhKột b8kVv9UhKằng sắt.

Cả đámpAwH toàn8kVv9UhK cpAwHon tra8kVv9UhKi ồpAwH lêpAwHn cười,pAwH NjWaWv5oKỷ NNjWaWv5oam PNjWaWv5ohương NjWaWv5ocười NjWaWv5oto pAwHnhất, còNjWaWv5on khinpAwHh thườnpAwHg nóiNjWaWv5o cô:8kVv9UhK “CpAwHhâu chấ8kVv9UhKu đá8kVv9UhK xe!”

Cuộn băngNjWaWv5o thật8kVv9UhK sựNjWaWv5o hơpAwHi nặng,pAwH phpAwHòng NjWaWv5ochiếu phpAwHim lạiNjWaWv5o ởNjWaWv5o lNjWaWv5oầu 8kVv9UhK3, cNjWaWv5oô 8kVv9UhKnghe tiếpAwHng aNjWaWv5onh NjWaWv5okhẽ thpAwHở dốc,8kVv9UhK cNjWaWv5oô giơ8kVv9UhK tpAwHay chọ8kVv9UhKc chọNjWaWv5oc: “Tam8kVv9UhK 8kVv9UhKthiếu g8kVv9UhKia à8kVv9UhK, aNjWaWv5onh phpAwHải pAwHluyện t8kVv9UhKập npAwHhiều vào,8kVv9UhK NjWaWv5ocả ngàpAwHy đừn8kVv9UhKg chỉpAwH vậ8kVv9UhKn độnNjWaWv5og NjWaWv5ocó NjWaWv5o1 kiể8kVv9UhKu, anpAwHh n8kVv9UhKghe tiếngNjWaWv5o an8kVv9UhKh th8kVv9UhKở NjWaWv5oấy, g8kVv9UhKià rồi.”

Anh khôngpAwH NjWaWv5obực NjWaWv5omà cpAwHòn cười:pAwH “Cút!”

Đây mpAwHới pAwHlà KỷpAwH NaNjWaWv5om PhươngNjWaWv5o chứNjWaWv5o, côNjWaWv5o phấnNjWaWv5o khởi8kVv9UhK bật8kVv9UhK mpAwHáy 8kVv9UhKchiếu, 8kVv9UhKanh giúpNjWaWv5o NjWaWv5ocô đNjWaWv5oặt cuộNjWaWv5on ph8kVv9UhKim, cNjWaWv5oô hỏi8kVv9UhK: “Sao8kVv9UhK anpAwHh khôpAwHng NjWaWv5omua cái8kVv9UhK m8kVv9UhKáy chiếuNjWaWv5o k8kVv9UhKỹ thuật8kVv9UhK sốpAwH nhỉ?”

“Không phảipAwH NjWaWv5oem nópAwHi chỉ8kVv9UhK c8kVv9UhKó pNjWaWv5ohim n8kVv9UhKhựa pAwHmới NjWaWv5ođược pAwHgọi lNjWaWv5oà NjWaWv5ođiện ảnhNjWaWv5o còNjWaWv5on gì8kVv9UhK nữa?”

Cô từnpAwHg n8kVv9UhKói pAwHcâu nàypAwH à?

Chẳng nhớNjWaWv5o nữa

Trước nay8kVv9UhK, cô8kVv9UhK xpAwHem NjWaWv5ophim kh8kVv9UhKông thpAwHích cóNjWaWv5o đồNjWaWv5o 8kVv9UhKăn vpAwHặt bêpAwHn cạnhpAwH, ngườipAwH tpAwHa vàNjWaWv5oo rpAwHạp, tpAwHay tráipAwH bỏngpAwH n8kVv9UhKgô pAwHtay ppAwHhải pAwHcô c8kVv9UhKa, chỉNjWaWv5o cóNjWaWv5o cNjWaWv5oô 8kVv9UhK2 bpAwHàn 8kVv9UhKtay trắng.

Phòng c8kVv9UhKhiếu phipAwHm tpAwHrong nhà8kVv9UhK rấ8kVv9UhKt nhỏNjWaWv5o, nhưnpAwHg mpAwHà thopAwHải NjWaWv5omái v8kVv9UhKô cùng,pAwH c8kVv9UhKô 8kVv9UhKngồi 8kVv9UhKbó g8kVv9UhKối tr8kVv9UhKên pAwHsô phpAwHa, mà8kVv9UhK NjWaWv5oanh đangpAwH nNjWaWv5ogồi ởpAwH pAwHghế bNjWaWv5oên kiaNjWaWv5o, bắNjWaWv5ot đầuNjWaWv5o châNjWaWv5om mộtpAwH điếuNjWaWv5o thuốc.

Cô nhăn8kVv9UhK NjWaWv5onhó mặt8kVv9UhK mày:8kVv9UhK “KỷpAwH NapAwHm Phương!”

Anh bNjWaWv5oật dậyNjWaWv5o b8kVv9UhKỏ NjWaWv5ora ngoài.

Cô tưởnNjWaWv5og an8kVv9UhKh NjWaWv5ođã đipAwH rồNjWaWv5oi, tNjWaWv5ohế nêNjWaWv5on NjWaWv5oyên tâ8kVv9UhKm ngồi8kVv9UhK xeNjWaWv5om tiếp

Cô 8kVv9UhKhoàn tpAwHoàn chìpAwHm đNjWaWv5oắm pAwHvới pAwHtình 8kVv9UhKtiết phpAwHim, 8kVv9UhKlúc xNjWaWv5oem ản8kVv9UhKh trêNjWaWv5on bá8kVv9UhKo khôNjWaWv5ong thNjWaWv5oể cảmNjWaWv5o nhậ8kVv9UhKn r8kVv9UhKa đượcpAwH ThanpAwHg D8kVv9UhKuy lạiNjWaWv5o đNjWaWv5oẹp đế8kVv9UhKn thếpAwH, lúpAwHc côNjWaWv5o ấNjWaWv5oy thậpAwHt sự8kVv9UhK xupAwHất hiệ8kVv9UhKn 8kVv9UhKtrên m8kVv9UhKàn hình,8kVv9UhK NjWaWv5ođột n8kVv9UhKhiên NjWaWv5ocảm giNjWaWv5oác như8kVv9UhK tNjWaWv5ohanh 8kVv9UhKbảo kiếmNjWaWv5o tuốtNjWaWv5o pAwHra khpAwHỏi vỏ8kVv9UhK baopAwH, c8kVv9UhKhân mày8kVv9UhK kpAwHhóe mắtNjWaWv5o đậmpAwH NjWaWv5osắc xupAwHân, mềpAwHm mNjWaWv5oại 8kVv9UhKthanh pAwHthoát tựNjWaWv5oa mộpAwHt 8kVv9UhKnhành pAwHhoa đào,NjWaWv5o phonpAwHg tì8kVv9UhKnh muô8kVv9UhKn ngàn,pAwH pAwHkhôn NjWaWv5otả vạnpAwH lần.

Lúc c8kVv9UhKòn đ8kVv9UhKang NjWaWv5omê pAwHmẩn, KỷNjWaWv5o NapAwHm PhươngpAwH vàopAwH pAwHtừ lúNjWaWv5oc NjWaWv5onào côpAwH pAwHcũng khôngNjWaWv5o đpAwHể pAwHý, chNjWaWv5oo đến8kVv9UhK kh8kVv9UhKi anpAwHh ngồiNjWaWv5o xuốngNjWaWv5o pAwHsô p8kVv9UhKha, cpAwHô mớiNjWaWv5o lpAwHiếc aNjWaWv5onh NjWaWv5o1 cái8kVv9UhK: “ApAwHnh khôn8kVv9UhKg rpAwHa ngNjWaWv5ooài à?”

Anh khôn8kVv9UhKg đNjWaWv5oáp lại8kVv9UhK, toànpAwH bộ8kVv9UhK NjWaWv5otâm 8kVv9UhKtrí NjWaWv5ocô vẫnpAwH dồnNjWaWv5o cNjWaWv5oả vNjWaWv5oào bộ8kVv9UhK phim8kVv9UhK, qua8kVv9UhKy rNjWaWv5oa lạpAwHi 8kVv9UhKxem 8kVv9UhKphim tiếp.8kVv9UhK Đ8kVv9UhKoạn “kẹNjWaWv5op NjWaWv5ogiấy” truyềnpAwH tNjWaWv5ohuyết cNjWaWv5ouối cpAwHùng pAwHđã lênpAwH hình,NjWaWv5o NjWaWv5ocứ NjWaWv5ocoi nh8kVv9UhKư côpAwH đNjWaWv5oã gặpNjWaWv5o q8kVv9UhKua pAwHnhiều phpAwHa kiểpAwHu npAwHày rồpAwHi, nhưNjWaWv5ong vừNjWaWv5oa xNjWaWv5oem pAwHđến 8kVv9UhKđoạn ấyNjWaWv5o, vẫn8kVv9UhK kpAwHhông nhịn8kVv9UhK được8kVv9UhK NjWaWv5okhì pAwHkhì bậNjWaWv5ot cười.pAwH KỷNjWaWv5o N8kVv9UhKam Phương8kVv9UhK độtNjWaWv5o nhiêpAwHn hpAwHỏi: pAwH“Có NjWaWv5ogì đángNjWaWv5o cườiNjWaWv5o à.”

“Độ kh8kVv9UhKó capAwHo đấy.”8kVv9UhK CôNjWaWv5o khpAwHoa 8kVv9UhKtay pAwHmúa ch8kVv9UhKân: “pAwHThật khôpAwHng thểpAwH tưởnpAwHg tượngpAwH nổi…NjWaWv5o.Tại spAwHao 8kVv9UhKcó t8kVv9UhKhể phấn8kVv9UhK kpAwHhởi thpAwHế chứ?”

“Muốn thpAwHử NjWaWv5otý không?”

“Hở?”

Không đợiNjWaWv5o cpAwHô ph8kVv9UhKản ứng8kVv9UhK NjWaWv5olại, nụpAwH h8kVv9UhKôn đpAwHã pAwHập NjWaWv5oxuống, côpAwH vùn8kVv9UhKg vẫy:8kVv9UhK 8kVv9UhK“Này, 8kVv9UhKmùi thuốcpAwH lá!”

Có quỷNjWaWv5o mới8kVv9UhK biếNjWaWv5ot pAwHanh 8kVv9UhKvừa làNjWaWv5om đế8kVv9UhKn mNjWaWv5oấy điếuNjWaWv5o NjWaWv5orồi, cpAwHả người8kVv9UhK sặcpAwH m8kVv9UhKùi t8kVv9UhKhuốc. AnpAwHh khpAwHông buông8kVv9UhK 8kVv9UhKtay côNjWaWv5o li8kVv9UhKền cắnpAwH t8kVv9UhKay an8kVv9UhKh, spAwHau cùnpAwHg aNjWaWv5onh khôngNjWaWv5o chị8kVv9UhKu đượpAwHc đNjWaWv5oau, khpAwHông NjWaWv5othể khônNjWaWv5og buông.

“Vậy anNjWaWv5oh đi8kVv9UhK đánhNjWaWv5o r8kVv9UhKăng nhé.”

Quả nàypAwH NjWaWv5oxong rồipAwH, c8kVv9UhKô qNjWaWv5oua qupAwHýt nói8kVv9UhK: “ĐipAwH đ8kVv9UhKi, mNjWaWv5oau đ8kVv9UhKi đi,NjWaWv5o nhớNjWaWv5o tắmNjWaWv5o npAwHữa đấy.”

Cô cò8kVv9UhKn phảpAwHi x8kVv9UhKem phipAwHm, tr8kVv9UhKước tpAwHiên pAwHcứ phảipAwH xuNjWaWv5oa NjWaWv5oanh đipAwH cáNjWaWv5oi NjWaWv5ođã, pAwHanh ấyNjWaWv5o tắmNjWaWv5o trướ8kVv9UhKc n8kVv9UhKay si8kVv9UhKêu pAwHlâu, lạ8kVv9UhKi thípAwHch bNjWaWv5oảnh chọe8kVv9UhK, sấypAwH tpAwHóc c8kVv9UhKũng pNjWaWv5ohải sấNjWaWv5oy đNjWaWv5oến nửapAwH NjWaWv5ongày, NjWaWv5ođợi anNjWaWv5oh tắmpAwH xoNjWaWv5ong, 8kVv9UhKcô 8kVv9UhKđã sớpAwHm xuNjWaWv5oống lầpAwHu pAwHđi ngủNjWaWv5o rồi.

Ai 8kVv9UhKmà ngờNjWaWv5o đượcpAwH ppAwHhim cNjWaWv5oòn ch8kVv9UhKưa NjWaWv5oxem hết,NjWaWv5o anpAwHh đãpAwH t8kVv9UhKắm xoNjWaWv5ong rồi,8kVv9UhK pAwHanh mặc8kVv9UhK b8kVv9UhKộ áNjWaWv5oo tắm8kVv9UhK b8kVv9UhKông pAwHbước rpAwHa ngoài,pAwH pAwHđến tópAwHc cũn8kVv9UhKg chưapAwH sấNjWaWv5oy, t8kVv9UhKay còpAwHn cầmNjWaWv5o khăNjWaWv5on lông,8kVv9UhK vừapAwH 8kVv9UhKlau vừaNjWaWv5o ngồipAwH pAwHxuông, cô8kVv9UhK ho8kVv9UhKàn 8kVv9UhKtoàn kh8kVv9UhKông lpAwHường trướcNjWaWv5o, có8kVv9UhK mpAwHuốn thoátpAwH cpAwHũng pAwHkhông kịpNjWaWv5o, đànhNjWaWv5o tỏpAwH pAwHra v8kVv9UhKẻ pAwHmặt k8kVv9UhKhổ spAwHở: “KNjWaWv5oỷ NapAwHm Phương,NjWaWv5o 8kVv9UhKem mệ8kVv9UhKt lắm.”

Nhìn dpAwHáng vẻNjWaWv5o anNjWaWv5oh cópAwH NjWaWv5ohơi nổNjWaWv5oi cá8kVv9UhKu, nhưNjWaWv5ong pAwHanh lại8kVv9UhK ngồiNjWaWv5o iNjWaWv5om bNjWaWv5oất đNjWaWv5oộng, côpAwH ngh8kVv9UhKĩ thpAwHế nNjWaWv5oào 8kVv9UhKthì NjWaWv5ohôm napAwHy cũn8kVv9UhKg phải8kVv9UhK trởpAwH mpAwHặt bpAwHằng đưpAwHợc, cNjWaWv5oô đàNjWaWv5onh NjWaWv5ođánh đpAwHòn phpAwHủ đầupAwH: “pAwHAnh NjWaWv5ora pAwHngoài đpAwHi, 8kVv9UhKdù 8kVv9UhKsao NjWaWv5oanh cũng8kVv9UhK c8kVv9UhKó pAwHchỗ điNjWaWv5o mpAwHà, eNjWaWv5om mệtNjWaWv5o lắ8kVv9UhKm rồi.”

Anh npAwHém khănNjWaWv5o tắpAwHm xupAwHống sànNjWaWv5o, pAwHcô ng8kVv9UhKhĩ đNjWaWv5oợt nàNjWaWv5oy khônpAwHg trNjWaWv5oánh kpAwHhỏi c8kVv9UhKãi npAwHhau tpAwHo rồi,8kVv9UhK lầnpAwH trư8kVv9UhKớc côpAwH NjWaWv5ođuổi 8kVv9UhKanh pAwHra ngpAwHoài, pAwH2 ngpAwHười còpAwHn lpAwHớn tiếNjWaWv5ong pAwHmột trận.

Cãi nhpAwHau chứNjWaWv5o gì,pAwH c8kVv9UhKãi đi,8kVv9UhK 8kVv9UhKcô cũ8kVv9UhKng cpAwHhẳng sợ,NjWaWv5o cò8kVv9UhKn hpAwHung hăngpAwH trợ8kVv9UhKn mắt8kVv9UhK vớipAwH anh.

Kết NjWaWv5oquả anpAwHh khôngNjWaWv5o nó8kVv9UhKi dùpAwH cpAwHhỉ mộtpAwH 8kVv9UhKtiếng, qupAwHay ngườ8kVv9UhKi 8kVv9UhKđi mất.

Cô 8kVv9UhKthở phàopAwH nhpAwHẹ nhõm,8kVv9UhK x8kVv9UhKem tiếpNjWaWv5o pAwHbộ phimpAwH, LươngNjWaWv5o Tri8kVv9UhKều V8kVv9UhKĩ NjWaWv5otrong ppAwHhim đapAwHng rơiNjWaWv5o nước8kVv9UhK mắtpAwH, một8kVv9UhK ngườipAwH đNjWaWv5oàn ông8kVv9UhK nhpAwHư thế,NjWaWv5o vậypAwH 8kVv9UhKmà NjWaWv5ocũng k8kVv9UhKhóc ư.

Trong lòngNjWaWv5o côNjWaWv5o oNjWaWv5oán trách,NjWaWv5o tấtNjWaWv5o cNjWaWv5oả lpAwHà tpAwHại K8kVv9UhKỷ NapAwHm pAwHPhương phpAwHá đámNjWaWv5o, hạiNjWaWv5o 8kVv9UhKcô khô8kVv9UhKng xe8kVv9UhKm đượ8kVv9UhKc phầnNjWaWv5o đầu,NjWaWv5o đếnpAwH NjWaWv5ođoạn cảmNjWaWv5o x8kVv9UhKúc nhấNjWaWv5ot NjWaWv5othì pAwHlại hpAwHoàn t8kVv9UhKoàn kNjWaWv5ohông pAwHcó cả8kVv9UhKm 8kVv9UhKgiác gì.
8kVv9UhK(*chú1: ơ…pAwH “đoạnNjWaWv5o kẹppAwH giấy”pAwH NjWaWv5otruyền thuyếtNjWaWv5o ở8kVv9UhK pAwHtrên, tớNjWaWv5o né8kVv9UhKm cpAwHả raw&nbspAwHp;lên, bạn8kVv9UhK nàpAwHo pAwHxem NjWaWv5oSắc GiớiNjWaWv5o NjWaWv5orồi ắpAwHt hiNjWaWv5oểu, m8kVv9UhKà bạn8kVv9UhK n8kVv9UhKào 8kVv9UhKtò mpAwHò pAwHlà cápAwHi gNjWaWv5oì thìNjWaWv5o đâ8kVv9UhKy “传说中的回形针NjWaWv5o” tớ8kVv9UhK kpAwHhông xúiNjWaWv5o bẩy8kVv9UhK kíchpAwH thpAwHích pAwHtruyền 8kVv9UhKbá gìNjWaWv5o đâu8kVv9UhK nhNjWaWv5oớ, 8kVv9UhKvì 8kVv9UhKphim vpAwHì pAwHtruyện pAwHnó đềNjWaWv5o cậpAwHp 8kVv9UhKấy mà8kVv9UhK XD)

(*chú2: ngoại NjWaWv5otruyện này8kVv9UhK 8kVv9UhKxảy 8kVv9UhKra và8kVv9UhKo l8kVv9UhKúc nàoNjWaWv5o 8kVv9UhKấy hởNjWaWv5o? T_NjWaWv5oT t8kVv9UhKớ cNjWaWv5oũng khôpAwHng pAwHrõ nữa,8kVv9UhK dù8kVv9UhK đãpAwH hpAwHỏi han tpAwHieba nhưng mọi8kVv9UhK người cũngNjWaWv5o pAwHmù mờNjWaWv5o nhưNjWaWv5o NjWaWv5ochúng tNjWaWv5oa cảNjWaWv5o thôi)

 

3.

Ai 8kVv9UhKmà bNjWaWv5oiết tại8kVv9UhK sNjWaWv5oao h8kVv9UhKôm đấNjWaWv5oy 8kVv9UhKtôi l8kVv9UhKại say? 

 

 

Hôm đ8kVv9UhKó uốnpAwHg đếnNjWaWv5o pAwHsay mèmNjWaWv5o, NjWaWv5otay pAwHTrác Nhĩ8kVv9UhK 8kVv9UhKsau cù8kVv9UhKng c8kVv9UhKòn óiNjWaWv5o 8kVv9UhKra mNjWaWv5oáu, NjWaWv5otôi địnhNjWaWv5o lá8kVv9UhKi NjWaWv5oxe đưaNjWaWv5o c8kVv9UhKậu tpAwHa đếnpAwH bệnpAwHh pAwHviện, NjWaWv5onhưng lạiNjWaWv5o bịNjWaWv5o 8kVv9UhKcả đáNjWaWv5om anpAwHh epAwHm cNjWaWv5oan ngăn,pAwH NjWaWv5obảo tNjWaWv5oôi ngộ8kVv9UhK pAwHnhỡ gpAwHặp cảnhNjWaWv5o sápAwHt NjWaWv5othì spAwHao, tộiNjWaWv5o NjWaWv5onày là8kVv9UhK NjWaWv5otội láNjWaWv5oi pAwHxe 8kVv9UhKsau NjWaWv5okhi rượ8kVv9UhKu biNjWaWv5oa đấy.8kVv9UhK MpAwHà nếupAwH khôpAwHng pAwHbị cản8kVv9UhKh spAwHát s8kVv9UhKờ gáyNjWaWv5o, thNjWaWv5oì pAwHcũng kNjWaWv5ohông nênNjWaWv5o NjWaWv5olái x8kVv9UhKe NjWaWv5olúc uNjWaWv5oống say.

Cả pAwHlũ bpAwHọn tôNjWaWv5oi đâ8kVv9UhKy đềpAwHu làpAwH nhữngNjWaWv5o cônNjWaWv5og pAwHdân b8kVv9UhKiết t8kVv9UhKuân thủNjWaWv5o luậNjWaWv5ot phNjWaWv5oáp, đươngNjWaWv5o nhiên8kVv9UhK khô8kVv9UhKng thể8kVv9UhK mạoNjWaWv5o hi8kVv9UhKểm l8kVv9UhKái 8kVv9UhKxe lúcNjWaWv5o sapAwHy để8kVv9UhK bpAwHị c8kVv9UhKảnh pAwHsát chNjWaWv5oộp được8kVv9UhK, NjWaWv5othế nêpAwHn đànNjWaWv5oh gọi8kVv9UhK 8kVv9UhKcho 1NjWaWv5o20, xNjWaWv5oe cứuNjWaWv5o NjWaWv5othương lNjWaWv5oát sapAwHu 8kVv9UhKđã đến8kVv9UhK đón8kVv9UhK TráNjWaWv5oc NpAwHhĩ đi.

Về chuyệnpAwH dNjWaWv5oạ dNjWaWv5oày TrácNjWaWv5o Nh8kVv9UhKĩ chảy8kVv9UhK máNjWaWv5ou ấyNjWaWv5o 8kVv9UhKà, pAwHthật sự8kVv9UhK làNjWaWv5o tpAwHôi phải8kVv9UhK x8kVv9UhKin lỗi8kVv9UhK 8kVv9UhKcậu tNjWaWv5oa rồipAwH. Tối8kVv9UhK đóNjWaWv5o tôNjWaWv5oi 8kVv9UhKvùi đầu8kVv9UhK uốpAwHng NjWaWv5orượu g8kVv9UhKiải sầu,NjWaWv5o pAwHlại thêNjWaWv5om bênNjWaWv5o cạnhpAwH cóNjWaWv5o 8kVv9UhK1 8kVv9UhKlũ m8kVv9UhKù quán8kVv9UhKg chpAwHúc tụNjWaWv5ong kpAwHhông ngừ8kVv9UhKng, uNjWaWv5oống s8kVv9UhKay NjWaWv5olúc pAwHnào cũnpAwHg kNjWaWv5ohông biếtpAwH 8kVv9UhKnữa. 8kVv9UhKSau cpAwHùng t8kVv9UhKôi cònpAwH NjWaWv5omuốn uốNjWaWv5ong mpAwHột mìnNjWaWv5oh, Tr8kVv9UhKác NhỉNjWaWv5o bảpAwHo: ‘Đượ8kVv9UhKc thôiNjWaWv5o, biếtNjWaWv5o cậpAwHu khôpAwHng pAwHthoải mNjWaWv5oái rNjWaWv5oồi, 8kVv9UhKly nàNjWaWv5oy tôpAwHi mờ8kVv9UhKi cậu.”

Cậu tpAwHa bNjWaWv5oình thườpAwHng pAwHcũng pAwHchỉ uốnpAwHg ở8kVv9UhK mứcpAwH hơnpAwH 8kVv9UhK1 8kVv9UhKchai thôNjWaWv5oi, h8kVv9UhKôm 8kVv9UhKđó gNjWaWv5oắng gượpAwHng đượpAwHc pAwHđến 8kVv9UhK2 chaipAwH, NjWaWv5ocũng cNjWaWv5ooi nh8kVv9UhKư bi8kVv9UhKết trọngNjWaWv5o ngh8kVv9UhKĩa kh8kVv9UhKí rồi.

Tay nà8kVv9UhKy lNjWaWv5oúc uNjWaWv5oống pAwHsay rNjWaWv5oồi th8kVv9UhKì lạ8kVv9UhKi bắNjWaWv5ot đầuNjWaWv5o kêuNjWaWv5o NjWaWv5ola gàNjWaWv5oo thétpAwH: “Không8kVv9UhK phảiNjWaWv5o TNjWaWv5ohủ ThủNjWaWv5o sinpAwHh 8kVv9UhKcon trNjWaWv5oai rồi8kVv9UhK à,8kVv9UhK c8kVv9UhKậu đa8kVv9UhKu lòngNjWaWv5o cáipAwH nỗiNjWaWv5o gNjWaWv5oì nNjWaWv5oữa? TôpAwHi 8kVv9UhKkiếm pAwHcho cậu8kVv9UhK pAwH8 NjWaWv5oem 8kVv9UhK10 e8kVv9UhKm đẻpAwH đư8kVv9UhKợc n8kVv9UhKuôi đượcpAwH, 8kVv9UhKđể mấNjWaWv5oy eNjWaWv5om ấyNjWaWv5o si8kVv9UhKnh cpAwHho cậu8kVv9UhK pAwH1 NjWaWv5otá NjWaWv5onhé, cậupAwH th8kVv9UhKích copAwHn t8kVv9UhKrai cópAwH pAwHcon NjWaWv5otrai, thpAwHích NjWaWv5ocon gpAwHái cpAwHó co8kVv9UhKn gái!”

Tôi pAwHvừa 8kVv9UhKnghe xo8kVv9UhKng, đãNjWaWv5o cảm8kVv9UhK thấpAwHy mepAwHn rượupAwH dộipAwH lêpAwHn đầ8kVv9UhKu, bậtNjWaWv5o dậ8kVv9UhKy hpAwHất 8kVv9UhKtung 8kVv9UhKcả bàn,8kVv9UhK đámNjWaWv5o ngưNjWaWv5oời xunNjWaWv5og quNjWaWv5oanh lNjWaWv5oiều mạ8kVv9UhKng c8kVv9UhKan ngăn.8kVv9UhK 8kVv9UhKTôi pAwHphải đánhNjWaWv5o ch8kVv9UhKo thằ8kVv9UhKng pAwHôn c8kVv9UhKon pAwHnày mộNjWaWv5ot tr8kVv9UhKận, kếtpAwH quảpAwH c8kVv9UhKả ngườipAwH cpAwHậu t8kVv9UhKa pAwHxiêu 8kVv9UhKvẹo, nôpAwHn 8kVv9UhKra NjWaWv5ongay mộtNjWaWv5o bãpAwHi máu.

Được lắ8kVv9UhKm, tpAwHôi kh8kVv9UhKông thè8kVv9UhKm 8kVv9UhKchấp 8kVv9UhKôn conNjWaWv5o, tôipAwH đưa8kVv9UhK cậupAwH 8kVv9UhKta tới8kVv9UhK bệpAwHnh viện8kVv9UhK vậy.

Lúc NjWaWv5oxe pAwHcứu thưNjWaWv5oơng đếnpAwH, cậ8kVv9UhKu NjWaWv5ota tNjWaWv5oay cò8kVv9UhKn đangNjWaWv5o pAwHcắm ốngpAwH truypAwHền 8kVv9UhKvẫn NjWaWv5ocố pAwHníu taNjWaWv5oy tpAwHôi, pAwHchân tNjWaWv5ohành sâpAwHu sắcpAwH n8kVv9UhKói: “8kVv9UhKCon t8kVv9UhKrai cũnNjWaWv5og đượcNjWaWv5o rNjWaWv5oồi, NjWaWv5ocon trNjWaWv5oai cũngpAwH tpAwHốt mNjWaWv5oà, sNjWaWv5oao cpAwHậu 8kVv9UhKlại khônpAwHg thích8kVv9UhK 8kVv9UhKcon NjWaWv5otrai chứ?”

Có pAwHcon 8kVv9UhKtrai NjWaWv5ođể l8kVv9UhKàm cá8kVv9UhKi gìNjWaWv5o 8kVv9UhKnào 8kVv9UhKCon gápAwHi khôn8kVv9UhKg phảipAwH NjWaWv5otốt hơnpAwH à!

Sinh đẻpAwH NjWaWv5ocó k8kVv9UhKế hNjWaWv5ooạch bNjWaWv5oây giờpAwH khôNjWaWv5ong chNjWaWv5oo pAwHphép đẻNjWaWv5o đ8kVv9UhKứa t8kVv9UhKhứ 8kVv9UhK2, nếu8kVv9UhK khôpAwHng pAwHtôi có8kVv9UhK cầ8kVv9UhKn phpAwHải khổpAwH NjWaWv5othế npAwHày NjWaWv5okhông hả?

Vả 8kVv9UhKlại tNjWaWv5oôi dỗNjWaWv5o dàn8kVv9UhKh cpAwHô NjWaWv5oấy pAwHsinh NjWaWv5ocho đứapAwH c8kVv9UhKon pAwHdễ lắmpAwH đấypAwH 8kVv9UhKà? Tô8kVv9UhKi dpAwHỗ npAwHgon d8kVv9UhKỗ n8kVv9UhKgọt pAwHcô ấy8kVv9UhK đ8kVv9UhKến cảNjWaWv5o NjWaWv5o1 npAwHăm cóNjWaWv5o lẻNjWaWv5o rNjWaWv5oồi đấyNjWaWv5o, chỉ8kVv9UhK mo8kVv9UhKng mỏipAwH cô8kVv9UhK ấy8kVv9UhK s8kVv9UhKinh ch8kVv9UhKo t8kVv9UhKôi NjWaWv5o1 đứapAwH co8kVv9UhKn gáipAwH, thếpAwH pAwHmà kpAwHết q8kVv9UhKuả lạipAwH pAwHlà co8kVv9UhKn trai!

Tôi NjWaWv5ocòn NjWaWv5ogì đa8kVv9UhKu lòng8kVv9UhK hNjWaWv5oơn không?

Ông b8kVv9UhKà NjWaWv5onội pAwHnghe pAwHnói lNjWaWv5oà copAwHn 8kVv9UhKtrai, thì8kVv9UhK hài8kVv9UhK pAwHlòng l8kVv9UhKắm, kNjWaWv5ohỏi phải8kVv9UhK nóipAwH, gpAwHiống hpAwHệt nhưNjWaWv5o 8kVv9UhKcó đư8kVv9UhKợc pAwHđứa chá8kVv9UhKu đíchpAwH pAwHtôn rồi8kVv9UhK thì8kVv9UhK vạn8kVv9UhK s8kVv9UhKự đều8kVv9UhK tNjWaWv5ohỏa NjWaWv5omãn, t8kVv9UhKôi NjWaWv5ocó cố8kVv9UhK bảpAwHo cpAwHô ấy8kVv9UhK siNjWaWv5onh thêmpAwH đứpAwHa 8kVv9UhKnữa thìpAwH đế8kVv9UhKn 8kVv9UhKcả viNjWaWv5oện trợNjWaWv5o bên8kVv9UhK ngoàipAwH cũNjWaWv5ong pAwHchẳng còNjWaWv5on ai.

Tôi cóNjWaWv5o dễNjWaWv5o pAwHdàng gNjWaWv5oì khônNjWaWv5og hảpAwH tôi?

Mượn rư8kVv9UhKợu tiêuNjWaWv5o sNjWaWv5oầu, sầupAwH thêmpAwH sầu,pAwH rượu8kVv9UhK ngpAwHấm rpAwHuột sầpAwHu, q8kVv9UhKuả thNjWaWv5oật, ngườipAwH sầupAwH 8kVv9UhKcó rưNjWaWv5oợu sầu.

Tôi c8kVv9UhKòn cNjWaWv5ohưa ói8kVv9UhK mpAwHáu đấy,NjWaWv5o cậpAwHu tpAwHa đpAwHã óipAwH máu8kVv9UhK rồi.

Đợi 8kVv9UhKđến lú8kVv9UhKc NjWaWv5ocậu t8kVv9UhKa đẻ8kVv9UhK co8kVv9UhKn tr8kVv9UhKai, tô8kVv9UhKi t8kVv9UhKhể nào8kVv9UhK cũNjWaWv5ong chuốc8kVv9UhK cậNjWaWv5ou NjWaWv5ota bpAwHữa nữa.

Để cậuNjWaWv5o 8kVv9UhKói má8kVv9UhKu cNjWaWv5oho m8kVv9UhKà xem!

*chú: HNjWaWv5oE đ8kVv9UhKấy cápAwHc cậupAwH NjWaWv5oạ ╮( ̄▽ ̄”)