You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng XpveThiếu QuânvbYN cườq6fki nóvbYNi: “Xehnovm 6FrSnào, Thí6FrSch tổq6fkng còvbYNn giảXpve vvbYNờ q6fkhồ đồ6FrS nvbYNữa, còvbYNn Kỷ6FrS NvbYNam PhươvbYNng hnovnào nữa?6FrS CvbYNhính lvbYNà KvbYNỷ hnovtam cônhnovg tử,hnov chỉ6FrS cvbYNần cậ6FrSu thnova nó6FrSi vbYN1 câq6fku thôi6FrS, tXpveôi đảm6FrS bvbYNảo c6FrShú thuậnXpve buồmXpve xuôq6fki gió.”

Thích P6FrShi vbYNPhàm c6FrSó ýq6fk lắchnov Xpveđầu: “Khó6FrS đấy,6FrS khnovhó vbYNnhư lênq6fk trờiq6fk Xpveấy, làmvbYN Xpvesao Xpvemà Xpvemượn đượ6FrSc vbYNdanh nghĩavbYN vbYNcủa chnovậu thnova bâvbYNy givbYNờ?” Đổnghnov TXpvehiếu Qq6fkuân hnovchừng hnovnhư đãq6fk uống6FrS đếnhnov 6FrSsay hnovmèm, đôq6fki vbYNmắt Xpvelim divbYNm hằq6fkn tơhnov mvbYNáu, tXpveay 6FrSmân mhnovê chặnhnov gXpveác đũahnov bằnghnov ngọc,vbYN mXpveồm q6fkthì nóq6fki: “NgườiXpve q6fkanh evbYNm àvbYN, cáihnov nàvbYNy làhnov t6FrShuộc 6FrSvào vvbYNận mavbYNy thôi.vbYN Tôihnov nvbYNói cvbYNhú q6fknghe, q6fkcon đườnghnov chnovủa Kỷhnov XpveNam hnovPhương, ngườq6fki tầm6FrS thườnghnov khô6FrSng 6FrSđi nổvbYNi đâu.”vbYN Thícq6fkh Ph6FrSi Phàhnovm q6fkthấy q6fklời ahnovnh 6FrSta nóXpvei cóhnov ý6FrS tứ,6FrS liềnXpve vộvbYNi hnovvàng chắpvbYN tayq6fk: “6FrSAnh vbYNĐổng, nếuhnov nvbYNhư a6FrSnh vbYNđã chịXpveu giXpveúp eq6fkm 6FrSqua đượcvbYN q6fkphen nàyq6fk, Xpveem dq6fkù thịt6FrS vbYNnát xươvbYNng 6FrStan, máuXpve chảvbYNy đầuhnov rhnovơi, cũhnovng n6FrSguyện ghhnovi nhvbYNớ âq6fkn đứvbYNc của6FrS anh.”

Đổng XpveThiếu Qhnovuân pvbYNhá Xpvelên cườivbYN, hnovcó ý6FrS thnovhừa nước6FrS đvbYNục thnovhả câu:vbYN “ThìXpve cq6fkậu hnovcứ q6fkđoán xeXpvem, tvbYNay 6FrSKỷ NvbYNam PhươXpveng nàyq6fk hnovthích n6FrShất cáiXpve gì?”

Thích Pq6fkhi PhXpveàm bXpveuột miệngXpve hỏi:hnov “TiềnvbYN à?”

Đổng Thhnoviếu QuvbYNân 6FrSlắc đầuXpve nhnovhư trốngXpve bvbYNỏi: “TaynXpveày mq6fkà hnovthiếu tiề6FrSn à?6FrS” Tq6fkhích hnovPhi PvbYNhàm vbYNlại đoánXpve thêhnovm q6fkvài th6FrSứ: “Đồq6fk 6FrScổ? Xpvehay t6FrShư họa?”Xpve ĐồngXpve q6fkThiếu Qq6fkuân vẫ6FrSn chvbYNỉ lắXpvec đầu,Xpve Xpvethần bhnoví nhìnvbYN chằmq6fk vbYNchặp q6fkvào Thíq6fkch XpvePhi PhàmvbYN, vbYNhỏi: q6fk“Chú k6FrShông biết6FrS vq6fkì q6fksao tahnovy Kỷq6fk 6FrStam hnovcông q6fktử hnovnày lạ6FrSi h6FrSay q6fkxuất hihnovện Xpveở chq6fkỗ cq6fkhúng t6FrSa ư?”

Thích Phhnovi 6FrSPhàm vbYNrối bời,Xpve Đổnghnov Thiế6FrSu Q6FrSuân cườivbYN kq6fkhà kXpvehà thvbYNấp giọnXpveg nóhnovi: “Bởi6FrS v6FrSì cậq6fku tXpvea cóvbYN thvbYNứ hnovxem nhưvbYN bảohnov bối6FrS đểhnov ởXpve đây——cậuq6fk q6fkta ởvbYN nô6FrSng trhnovang Cảhnovnh Miq6fkên cXpveó vbYN1 cq6fkăn hnovbiệt thvbYNự, nhnovày nhéq6fk, Xpvechỗ đóvbYN mớihnov vbYNlà vbYNnơi đứng6FrS đầuhnov thàXpvenh phnovhố này.q6fk q6fkNữ chủq6fk nhnovhân c6FrSủa vbYNcăn biệtq6fk thXpveự đXpveó, chậcXpve c6FrShậc, đẹvbYNp đếq6fkn nỗivbYN phohnovng 6FrScảnh cq6fkả khhnovu Cảnq6fkh M6FrSiên cũngXpve khôvbYNng bìhnov được.”

Thích PvbYNhi Phhnovàm kh6FrSông chvbYNo lhnovà Xpvenhư vbYNvậy: “Kỷq6fk Nhnovam Phươ6FrSng hnovở đâuXpve màvbYN chẳngXpve ba6FrSo vàhnovi chnovô chnovhứ? Nếuhnov đámq6fk phnovhụ nữXpve q6fkđó mà6FrS thq6fkuyết pXpvehục đq6fkược cậuhnov vbYNta, thvbYNế thvbYNì hnovcòn gìq6fk b6FrSằng nữa.”

Đổng Thiq6fkếu 6FrSQuân ph6FrSất Xpvetay: vbYN“Không gq6fkiống Xpvenhau đâu,q6fk ngườivbYN nvbYNày th6FrSì kháchnov, KỷvbYN N6FrSam Ph6FrSương khvbYNông biếtXpve đãXpve t6FrSốn baq6fko nhihnovêu lòn6FrSg dXpveạ mớihnov dq6fkành đvbYNược—-Ôi, vbYNchú 6FrSkhông biếtXpve đâhnovu, h6FrSồi mớiq6fk Xpvebắt đầuq6fk tXpvehì cứnvbYNg đầq6fku nhvbYNư ngựaXpve hnovhoang ấy,q6fk đậpvbYN hnovđồ đốtvbYN nhvbYNà vbYNrạch cổhnov 6FrStay cắ6FrSn vbYNthủy 6FrStinh, có6FrS lầnq6fk suýXpvet nữa6FrS l6FrSà Xpvekhông cứuhnov nổiq6fk, q6fknghe hnovnói vbYNcòn uq6fkống cảvbYN bìnhXpve thuốchnov Xpvetẩy cơhnov mà,Xpve svbYNau chnovùng lúq6fkc báq6fkc sq6fkĩ rửaXpve ruộtvbYN cũnvbYNg khôvbYNng hnovdám hhnovo hXpvee vbYNgì, chúhnov cũngvbYN biếXpvet tín6FrSh khíXpve củaXpve Kỷq6fk NaXpvem PhươngXpve rXpveồi đấyvbYN, Xpveai hnovdám chọ6FrSc vàvbYNo chứ.6FrS Mà6FrS cXpveô nq6fkàng đhnovó…” Anhnovh tXpvea lắXpvec đầu:Xpve “Nếuq6fk khôngXpve Xpvephải ngườihnov xu6FrSng quanq6fkh thXpveấy nóngq6fk rXpveuột, pháXpvet hiệnvbYN kị6FrSp hnovthời, k6FrShông chhnovừng Xpveđã thhnovật sựXpve trvbYNở thàhnovnh hồXpveng nvbYNhan q6fkbạc mq6fkệnh rồi.hnov Mà6FrS q6fkKỷ hnovNam PhXpveương cũn6FrSg nhịnvbYN nhnovhiều, mặcvbYN kệq6fk côhnov nàq6fkng làvbYNm 6FrSloạn, q6fkđập hnovhết đồvbYN đạcXpve hnovlại mXpveua đồq6fk mq6fkới Xpvecho vbYNcô vbYNta đậq6fkp, 6FrScó l6FrSà vàXpveng l6FrSà bạcXpve gìq6fk, bXpveất luậnXpve lq6fkà hnovcái gìq6fk, 6FrScô nànXpveg muốq6fkn cvbYNái gXpveì thvbYNì q6fkđưa cXpveái đó,q6fk đưa6FrS cáq6fki q6fkgì cô6FrS nà6FrSng đậpvbYN vbYNcái đó.vbYN Đếnq6fk vbYNsau Xpvenày cvbYNó l6FrSẽ vbYNcô hnovta q6fkcũng nghĩ6FrS thhnovông suốtq6fk rồi,q6fk Xpvemột thhnovời ghnovian vbYNcũng lhnovắng xuống.”

Thích PhXpvei Phàq6fkm nhnovghe màXpve đờq6fk đẫn,vbYN hỏXpvei: “ThếvbYN lXpveà q6fkthế nào?”

Giọng Đổngq6fk Thiếuq6fk Qhnovuân cXpveàng trầmXpve thấ6FrSp: hnov“Cô q6fkấy hnovvốn cônghnov tXpveác ở6FrS Xpvemột côn6FrSg 6FrSty hnovthương 6FrSmại nXpveước ngoàiXpve, giám6FrS q6fkđốc bhnovên đXpveó v6FrSì vấnq6fk đềvbYN hạn6FrS ngạcvbYNh xq6fkuất nhậq6fkp 6FrSkhẩu mhnovà ph6FrSải nhq6fkờ Xpvecậy đếnq6fk KỷXpve Nq6fkam vbYNPhương. Khó6FrS kXpvehăn lắmhnov mXpveới Xpvemời đượcvbYN KỷvbYN thnovam vbYNcông tửXpve vbYNăn cơm,hnov 6FrShôm đóXpve tiếp6FrS khvbYNách c6FrSũng chnovó mặt6FrS chnovô q6fknàng, vốnvbYN q6fkdĩ hnovngồi 6FrSở vịXpve tr6FrSí cuốvbYNi cùhnovng, Xpveai ngờvbYN lhnovại lọt6FrS đXpveược v6FrSào mắXpvet q6fkxanh chnovủa Kỷq6fk vbYNNam hnovPhương. M6FrSà ngườivbYN phụq6fk hnovnữ nàvbYNy vbYNcái gì6FrS cũnq6fkg hnovkhông chịu,6FrS hohnovàn toànvbYN k6FrShông Xpvethèm nhìq6fkn đếnhnov q6fkKỷ Na6FrSm Phươhnovng, chúhnov nóivbYN vbYNxem nế6FrSu 6FrSđổi sanhnovg ngq6fkười q6fkphụ q6fknữ khác,q6fk a6FrSi mq6fkà chẳn6FrSg đổ6FrS gụvbYNc trướcq6fk 6FrSnhà trhnovước vbYNxe trướcXpve ti6FrSền củ6FrSa 6FrSKỷ tahnovm côngvbYN tử6FrS chứhnov, côq6fk tq6fka lạiXpve h6FrSoàn toànq6fk khnovhông c6FrSoi rXpvea gq6fkì, vbYNđến hnovsau cùhnovng kXpvehông 6FrScòn 6FrScách nào,vbYN mớivbYN bvbYNảo t6FrShôi việchnov, vbYNđịnh 6FrSbỏ mặchnov vbYNđấy mhnovà điXpve. Vq6fkề s6FrSau khôn6FrSg ngvbYNờ tq6fkay giámq6fk đhnovốc Xpvebên đó6FrS lạvbYNi c6FrSho rq6fka mộtXpve q6fkkế hạvbYN sáchhnov, Xpvecô nànvbYNg hnovbị chínXpveh ôXpveng chủ6FrS củavbYN Xpvemình bá6FrSn đứnq6fkg, lvbYNiệu chnovó th6FrSể kq6fkhông ầmvbYN 6FrSĩ khônhnovg?” aXpvenh q6fkta Xpvekhẽ giọng,6FrS Xpveđơn giảq6fkn q6fknói vàiXpve câhnovu bhnovên hnovtai ThíXpvech Phnovhi Ph6FrSàm, mộtvbYN taXpvey bvbYNụm miệnq6fkg khXpveì 6FrSkhì cười.6FrS vbYNThích vbYNPhi PhXpveàm vbYNlại khôq6fkng cườihnov đápq6fk lhnovại, hnovchỉ nói:vbYN “Vậyhnov thìq6fk thXpveâm độc6FrS q6FrSuá, cq6fkũng khôq6fkng hnovsợ thnovo chuyệnXpve sao?”

Đổng ThvbYNiếu QuvbYNân vbYNngọng hnovnghịu vbYNnói: “6FrSChuyện vbYNgì cóXpve th6FrSể 6FrSlàm Xpveto nào?vbYN GạovbYN đãvbYN 6FrSthành Xpvecơm rồi6FrS, c6FrSô tXpvea có6FrS muvbYNốn gXpveây chuyệnq6fk cũngXpve hnovchỉ q6fkgây đượcvbYN v6FrSới Kỷhnov Nhnovam Phương6FrS thôXpvei, mhnovà cq6fkũng lạhnov, vbYNchẳng Xpvecần bihnovết côq6fk vbYNta thXpveế nq6fkào, KỷXpve XpveNam PhươXpveng cũnXpveg cq6fkhín bỏ6FrS lhnovàm mườivbYN tvbYNheo.” anq6fkh q6fkta lq6fkắc đầuvbYN chnovhặc lưỡXpvei: “ThếvbYN nênXpve chXpveỉ hnovcần côq6fk nvbYNàng mở6FrS miệngvbYN thôhnovi, KỷXpve NXpveam PhươnvbYNg làmq6fk gìvbYN chnovó chuvbYNyện q6fkkhông thXpveeo. CũngXpve là6FrS vỏhnov qu6FrSýt dàXpvey cóq6fk món6FrSg taq6fky Xpvenhọn, vbYNcậu nó6FrSi xemhnov, taq6fky vbYNKỷ Na6FrSm PhưXpveơng q6fkđó thhnovật svbYNự muốnhnov c6FrSái q6fkgì hnovcó cXpveái đấyXpve, chnovhỉ thhnoviếu đihnovều còXpven q6fkhái cXpveả saXpveo trêhnovn trờhnovi Xpvexuống Xpvedụ q6fkngười đẹpq6fk cườq6fki ấy,vbYN nămhnov hnovngoái cXpvehỉ 6FrSvì q6fkmột q6fkchậu hoavbYN, chú6FrS Xpvekhông chứnhnovg kiến6FrS chứ,vbYN Xpvechậc c6FrShậc, giàyvbYN v6FrSò 6FrScon nhàq6fk nhnovgười q6fkta đếhnovn nỗiq6fk ngườiXpve ngựahnov chổng6FrS 6FrSvó lvbYNên trờXpvei, su6FrSýt q6fknữa th6FrSì gọi6FrS c6FrSả mấyXpve giáhnovo sưhnov Xpvetrường nhnovông nghiệpq6fk đ6FrSến.” Nóiq6fk đếq6fkn hnovđây đột6FrS nhiêhnovn anXpveh t6FrSa hnovvỗ hnovvai Thíhnovch XpvePhi hnovPhàm: “ÀXpve đ6FrSúng rồi,q6fk c6FrSô nànvbYNg vbYNcũng tốtvbYN ngh6FrSiệp đạiq6fk 6FrShọc Naq6fkm Kinq6fkh Xpvemà q6fkra, vừaXpve h6FrSay chúvbYN c6FrSó hnovthể n6FrShờ Xpvevả bạnhnov hhnovọc cũq6fk nhé.”

Thích vbYNPhi q6fkPhàm vbYNnghe đếnXpve vbYNcâu ấy,hnov khq6fkông hiểuq6fk Xpvevì saq6fko thnovim Xpvelại giậ6FrSt thóvbYNt q6fk1 chnovái, cq6fkhỉ nXpveghe hnovĐổng Thiếuq6fk Quân6FrS đắq6fkc q6fký bảq6fko: “Côq6fk Kiềq6fku ti6FrSểu thưhnov nXpveày hnovnăm đóq6fk q6fklúc còXpven là6FrSm ở6FrS côngXpve Xpvety thươngq6fk mại,q6fk c6FrSó nợhnov anhnovh cảvbYN hnovnhà thnovôi mXpveột mXpveón nợvbYN Xpveân tìn6FrSh, Xpvethế Xpvenên đốivbYN với6FrS tXpveôi cvbYNũng cq6fkó q6fkvài pq6fkhần kh6FrSiêm nhườ6FrSng. vbYNChú vbYNem này,hnov cXpveái nàXpvey vbYNcoi nhưvbYN số6FrS chhnovú hnovđỏ, 6FrSanh đâhnovy 6FrSphải gXpveác th6FrSể 6FrSdiện saq6fkng mộtXpve bhnovên, giớihnov thiệvbYNu 6FrScô ấyvbYN c6FrSho Xpvechú, còhnovn nhnovhững vq6fkiệc khác,Xpve phảiXpve xvbYNem vbYNsố vbYNchú thXpveế Xpvenào vậy.”

Thích PvbYNhi PhXpveàm mừXpveng v6FrSui Xpvekhôn svbYNiết, chỉXpve biếtvbYN nânvbYNg Xpvely c6FrSụng cXpveốc nóiq6fk lờq6fki cảmXpve ơn.q6fk Cậq6fku vàvbYN Đổngq6fk Hiể6FrSu QuânvbYN quXpvean hXpveệ lhnovàm ă6FrSn đã6FrS b6FrSao nq6fkhiêu 6FrSnăm, mvbYNà Đổq6fkng 6FrSHiểu QuvbYNân cũhnovng khhnovông gạthnov Xpvecậu, qXpveua vbYNmấy ngàXpvey, anhnovh q6fkta đã6FrS gọvbYNi đihnovện đến:6FrS “K6FrShó lắvbYNm côhnov hnovấy vbYNmới đq6fkồng vbYNý đấy,Xpve tôiq6fk 6FrShẹn Xpvecô ấyvbYN q6fkchiều Xpve4 gq6fkiờ 6FrSở 6FrSquán trvbYNà ĐịchXpve TrầnvbYN Hihnovên vbYNrồi 6FrSđấy, thhnovử vận6FrS mhnovay Xpvecủa q6fkmình đivbYN nhé.”

Thích Phq6fki PvbYNhàm Xpve3 giXpveờ rưhnovỡi q6fkđã đến6FrS Địhnovch TrầXpven Hiênhnov, b6FrSao nămhnov lănhnov lộnhnov Xpveở vbYNthương trường,Xpve chuyện6FrS gìq6fk cq6fkũng từq6fkng gặq6fkp quvbYNa rồXpvei, nhhnovưng mấyvbYN câuXpve vbYNtruyện phiế6FrSm củavbYN Đhnovổng Thiếuhnov Quâ6FrSn, dườngXpve nhưhnov khiếnq6fk cq6fkậu trởq6fk hnovnên tòXpve Xpvemò. Đổnhnovg T6FrShiếu Quân6FrS đếvbYNn muộ6FrSn hơn,Xpve nhưnXpveg Xpvecũng chỉhnov đến6FrS trưvbYNớc giờhnov hhnovẹn hnovtầm 1q6fk5 phúthnov, vbYNanh tq6fka nhìq6fkn q6fkđồng hồ,hnov có6FrS chvbYNút Xpvetự giễu:vbYN Xpve“Xem nhưvbYN cũhnovng 6FrSnể m6FrSặt Kỷhnov Naq6fkm Phương,6FrS ng6FrShe nói6FrS KỷvbYN t6FrSam côhnovng tvbYNử mỗXpvei lần6FrS vềXpve đâyq6fk, đầu6FrS vbYNtiên hnovở hnovsân bhnovay phảivbYN gọivbYN điệXpven báq6fko q6fktrước Xpvecho vbYNcô vbYNấy, bằvbYNng khhnovông tvbYNhì khônq6fkg quhnova nổhnovi cvbYNửa đâu.”

Thích hnovPhi Phàm6FrS khôngq6fk 6FrSkìm đượcq6fk bậtvbYN cười,hnov nóivbYN: “Cáiq6fk nàyq6fk chnovhỉ shnovợ lq6fkà vbYNgiả, q6fkanh chỉq6fk giXpveỏi nóiq6fk móchnov Xpvengười hnovta thôi.”

“Là thq6fkật đhnovấy, hnovchú chhnovưa th6FrSấy 6FrSbộ dạngXpve vbYNKỷ q6fkNam PhvbYNương thô6FrSi, c6FrSó q6fklần tôihnov vàq6fk q6fkcậu tq6fka uốvbYNng svbYNay, cậuvbYN đoávbYNn xq6fkem t6FrSay n6FrSày Xpvenói gì6FrS, chnovậu q6fkta bảhnovo tq6fkôi c6FrSô vhnovợ bênvbYN nàyXpve khôn6FrSg giq6fkống ngườihnov kháhnovc gìvbYN cả,6FrS đếq6fkn ti6FrSền cvbYNủa cậu6FrS tXpvea màXpve Xpvecũng khôhnovng tXpvehèm bậhnovn tvbYNâm. CvbYNhú nghvbYNe câu6FrS ấy,Xpve truhnovyền rvbYNa ngoàihnov avbYNi dám6FrS 6FrStin chứ.”

“Vợ XpveKỷ XpveNam PhươXpveng hnovkhông phảq6fki làvbYN vbYNcon gáihnov nhXpveà nàvbYNo đóXpve sao?”

“Đúng thế,6FrS têXpven lq6fkà 6FrSThủ q6fkThủ, q6fkso với6FrS KỷvbYN NaXpvem 6FrSPhương lq6fkà môq6fkn đăq6fkng hộhnov đXpveối, ngườhnovi hnovcũng xi6FrSnh đẹp6FrS, nhXpveưng mà6FrS Kỷ6FrS N6FrSam Phươnhnovg 6FrSđể côXpve 6FrSta ởXpve BắcXpve Kihnovnh hnovmà cq6fkhẳng đvbYNoái hoài6FrS gìXpve, Xpveđến vbYNthể diXpveện củvbYNa bố6FrS vợXpve c6FrSũng khnovhông hnovnể na6FrSng g6FrSì. NghXpvee hnovnói vhnovì chnovó lầ6FrSn vịXpve đạihnov tiểuq6fk Xpvethư ấy6FrS q6fkkhông kìq6fkm đư6FrSợc givbYNận dữ6FrS, đáq6fkp mXpveáy 6FrSbay qvbYNua tìmhnov KiềuXpve tiểq6fku thXpveư nàXpvey 6FrSnói chhnovuyện phảivbYN quhnovấy, kết6FrS quảhnov lXpveàm K6FrSỷ 6FrStam nổ6FrSi xuq6fkng lênq6fk, từq6fk đấyq6fk vềq6fk sa6FrSu q6fk2 vợvbYN chnovhồng vbYNtrở mặt,hnov nếuq6fk khôXpveng phải6FrS q6fkbố mvbYNẹ đôihnov Xpvebên gvbYNây áphnov lự6FrSc, khôngq6fk 6FrSbiết q6fkcòn xảyq6fk 6FrSra chhnovuyện gìvbYN nữa.”

4 givbYNờ đún6FrSg, pvbYNhục vụvbYN mở6FrS cửa.

Thích q6fkPhi Phàhnovm khnovinh ngạcq6fk đếhnovn Xpvemức đứhnovng bậtXpve dậyhnov nh6FrSư lòhnov xq6fko, màvbYN tq6fkrên thựhnovc vbYNtế, cậ6FrSu vbYNcũng đãhnov đứhnovng Xpvedậy rồi.

Người phụq6fk n6FrSữ ấyhnov hoàXpven toàn6FrS khôXpveng Xpvegiống vq6fkới tronvbYNg tưởvbYNng tượngvbYN củavbYN cậuXpve hnovta, côhnov ấyXpve chhnovỉ q6fkmặc vbYNáo màuhnov đeXpven, mXpveà đãvbYN càn6FrSg lộhnov r6FrSa vẻXpve gầyvbYN 6FrSguộc, vbYNkhuôn mặt6FrS trq6fkắng trẻoXpve, đếnvbYN pXpvehấn 6FrSson 6FrScũng hnovkhông đánh6FrS, nhưnXpveg vẫnXpve vbYNtoát vbYNra néhnovt xi6FrSnh đẹp,Xpve xq6fkinh đẹphnov đếnXpve thvbYNu hnovhút tấtq6fk cả6FrS q6fkánh nhhnovìn củaq6fk mọvbYNi người.

Tinh 6FrSthần cậu6FrS hốtq6fk hoảng.

Đổng Th6FrSiếu Quâ6FrSn đãXpve đánh6FrS t6FrSiếng chq6fkào hỏi:q6fk “KiểXpveu tiểu6FrS thư”Xpve rồi6FrS vôq6fk cùvbYNng q6fknhiệt tìn6FrSh giớihnov thiXpveệu: “Vịq6fk Xpvenày q6fklà g6FrSiám đốchnov Thíchnovh P6FrShi Phàm.”

Thích PhXpvei 6FrSPhàm vbYNtrong 6FrSlòng chỉhnov Xpvenghĩ, sa6FrSo lạiq6fk Xpvelà côq6fk ấy?

(*chú: 6FrScác cậuq6fk ạhnov, đừhnovng hvbYNỏi gìhnov chnovả, tớXpve 6FrScũng kvbYNhông biếtq6fk g6FrSì hnovđâu, q6fksuy đoá6FrSn gìXpve tq6fkhì cứ6FrS shnovuy đoán6FrS 6FrSthôi. Truyệnq6fk dừngXpve ởvbYN phhnovần “2q6fk chhnoviếc Xpveáo lhnovồng vàovbYN nhau”6FrS rồhnovi. q6fkNhưng ngoạiXpve truvbYNyện nXpveày chhnovỉ là…Xpve một6FrS chnovâu chuyệnhnov đơq6fkn Xpvelẻ kháXpvec chă6FrSng? Tq6fkớ c6FrSũng sửXpvea lạiq6fk q6fkthứ q6fktự tên6FrS ngo6FrSại tq6fkruyện cXpveho đúnq6fkg vớhnovi thứ6FrS tXpveự tvbYNhời Xpvegian Xpvetác g6FrSiả viếthnov vbYNrồi XD)

2. 

Sắc &aq6fkmp; Giới

Vừa bưq6fkớc rvbYNa hnovngoài, đ6FrSột nhi6FrSên hnovcó người6FrS gọi:q6fk hnov“A! hnovNam PhươnXpveg, kivbYNa 6FrSkhông hnovphải vợXpve cvbYNậu sao?”

Kỷ Naq6fkm Phươnhnovg qvbYNuay đầuhnov r6FrSa nXpvehìn, hhnovóa rq6fka đvbYNúng thvbYNế thật.

Hiếm kq6fkhi thấyXpve côvbYN ấyq6fk mhnovặc vq6fkáy, chvbYNiếc vbYNáo levbYNn mỏngXpve trq6fkùm đầuvbYN m6FrSàu 6FrSsan hô6FrS, bêvbYNn dướiXpve l6FrSà chnovhân 6FrSváy Xpvenâu sậm,Xpve áq6fko kq6fkhoác hnovcầm trê6FrSn t6FrSay, đứnvbYNg cạ6FrSnh cvbYNô bạhnovn màXpve cq6fkô ấvbYNy lXpveại cànXpveg tỏa6FrS rq6fka néthnov duyvbYNên dq6fkáng yê6FrSu kiều.

Cả q6fkđám ngườXpvei đãhnov bXpveàn q6fktán xônvbYN xaq6fko, cóvbYN kẻXpve gọXpvei q6fkchị dâu,vbYN lạXpvei cóvbYN kẻXpve gọivbYN eq6fkm d6FrSâu, cvbYNòn Xpvecó hnovngười đ6FrSã xhnovưng têhnovn mụhnov củ6FrSa cXpveô: “ThủvbYN Thủ,Xpve hô6FrSm q6fknay s6FrSao lạvbYNi vừ6FrSa khé6FrSo tvbYNhế này?”

Thủ Thủ6FrS mắhnovt cườiq6fk Xpvecong v6FrSút h6FrSỏi vbYNlại: “Shnovao nhnovào, cáXpvec aq6fknh vbYNcó h6FrSứng đivbYN uvbYNống rượu,hnov chảXpve Xpvelẽ bọnq6fk evbYNm khônghnov đượchnov phéphnov q6fknổi h6FrSứng đến6FrS vbYNăn cơq6fkm à?

Cô gáq6fki đvbYNang khnovhoác tavbYNy Kỷhnov q6fkNam Phhnovương sq6fkớm đvbYNã rq6fkụt taXpvey lạihnov, nq6fkhưng điệuq6fk bq6fkộ vẫvbYNn t6FrSỏ vẻ6FrS qua6FrSng miq6fknh chính6FrS đạiq6fk lắm,hnov đaq6fkng chuẩnvbYN bvbYNị rhnovời đi,Xpve 6FrSai d6FrSè Kỷhnov NXpveam PhươnXpveg Xpveđã c6FrShắp tahnovy kXpveéo lạq6fki, bảovbYN: “LênXpve xhnove đợvbYNi q6fkanh.” RXpveồi hnovanh hnovmới vbYNbuông tay.

Xem rvbYNa đ6FrSôi vXpveợ chồhnovng nàvbYNy cóhnov chq6fkuyện riêngvbYN cần6FrS nói,q6fk cảvbYN đámvbYN ngưvbYNời dắtXpve díuhnov bạXpven gái6FrS chnovũng r6FrSục rhnovịch tảnhnov vbYNđi, chnovhỉ còq6fkn lại6FrS Thq6fkủ Thhnovủ hnovvà côhnov bạvbYNn Đhnovỗ Hihnovểu Tô6FrS, hnovĐỗ HiXpveểu hnovTô cũq6fkng nói:vbYN “T6FrSớ hnovqua b6FrSên kvbYNia đợi6FrS cậu6FrS nhé.”

“Không cầnXpve đâu.”hnov Thhnovủ q6fkThủ dửngq6fk dq6fkưng nhưXpve khq6fkông, quq6fkay hnovđầu sanq6fkg cưhnovời vớivbYN 6FrSKỷ NvbYNam PhươXpveng: “Mhnovai evbYNm vbYNđi hnovHồng KXpveông, thhnovứ 6FrS7 tuXpveần Xpvenày khôvbYNng vềvbYN 6FrSnhà vớihnov q6fkanh 6FrSđược, đếnXpve luXpvec đq6fkó aXpvenh n6FrSói vbYNvới mẹvbYN hnov1 ti6FrSếng nhé.”

“Em đhnovi Hồnq6fkg Kông6FrS làm6FrS gìhnov thế?”

Thủ vbYNThủ cảmhnov givbYNác kìvbYN hnovquặc, trưXpveớc đâyXpve cXpveô chnovhạy tớ6FrSi chạyhnov luq6fki, a6FrSnh cóq6fk b6FrSao gi6FrSờ thXpveèm hỏihnov đâu.

“Xem pXpvehim [Sắc,Xpve Giới]q6fk, bảnXpve uncuXpvet đấy.”

Chỉ hnovvì mộ6FrSt bộhnov phi6FrSm mq6fkà bq6fkay đvbYNi hnovHồng Kôn6FrSg, xưq6fka nvbYNay vốnXpve lXpveà phonXpveg 6FrScách củahnov côq6fk ấyvbYN mà.

“Đừng đXpvei nữvbYNa, ởvbYN nXpvehà xeq6fkm điq6fk, anhnovh bảoXpve nXpvegười Xpvegiúp hnovem tìmhnov bảnvbYN gvbYNốc, vbYNlà đoạnXpve 2hnov0 phq6fkút bị6FrS cu6FrSt q6fkchứ gì.”

Thủ ThủvbYN cảXpvem thấ6FrSy vu6FrSi vvbYNẻ yêq6fkn Xpvetâm, q6fknhìn đq6fki, lhnovấy chồngvbYN q6fkcũng hnovcó hnovcái tốthnov đấ6FrSy cvbYNhứ: “6FrSVậy thếhnov nhvbYNé, hnovanh đq6fkừng cóXpve quhnovên đấy.”

Kết quảvbYN Xpveanh ấyq6fk lạivbYN thậvbYNt sựq6fk q6fkquên chứ,q6fk Thnovhủ vbYNThủ pXpvehải đếnq6fk mấyq6fk ngXpveày chưhnova gặpq6fk đượcvbYN anXpveh, Xpvehôm n6FrSay ngXpvehĩ 6FrSra phảihnov gọihnov hnovcho q6fkanh ấyvbYN, chuôq6fkng q6fkđổ một6FrS hXpveồi q6fklâu 6FrSmà khônXpveg q6fkcó 6FrSai nghq6fke, đXpveang địq6fknh thôXpvei, aXpvenh lạivbYN nhXpveận đ6FrSiện thoại:hnov ‘hnovA lô?”

Nghe giọXpveng đvbYNã bhnoviết cXpveòn cXpvehưa thnovỉnh ngủ,6FrS khôq6fkng rõhnov lq6fkà đanXpveg thnovrên Xpvegiường e6FrSm nàhnovo nữa,hnov chnovô đột6FrS nq6fkhiên Xpvenghĩ rXpvea tr6FrSò hnovđùa quáihnov đXpveản, ỏ6FrSn 6FrSẻn gọihnov Xpve1 tiếngvbYN “Nam6FrS Phươngq6fk à”,vbYN giọnghnov hnovnũng nịuvbYN hỏq6fki lạ6FrSi: “Đoq6fkán xeXpvem eq6fkm vbYNlà hnovai nào?”

“Thủ Thủ,”q6fk Giọn6FrSg q6fkanh vẫhnovn đặcq6fk Xpvesệt chnovơn ngáhnovi ngủ:q6fk “Ngq6fkoan nào,6FrS lần6FrS 6FrSsau Xpvemuốn chhnovơi trXpveò nàq6fky, n6FrShớ đừng6FrS dùngq6fk vbYNsố điệnXpve thoạiXpve ở6FrS nhàhnov nhé.”

Cô 6FrSthẹn quávbYN hhnovóa giậXpven: “Anhnovh tìhnovm chnovho e6FrSm [Sắc,q6fk Giớ6FrSi] chXpveưa đấy?”

Hỏi đếq6fkn q6fkanh ấy,6FrS 6FrSmà phảiq6fk mXpveất mvbYNấy gi6FrSây shnovau anhnovh mq6fkới vbYNbật cvbYNười: 6FrS“Ồ, aXpvenh vbYNquên mất.”tiếngq6fk vbYNanh trầmXpve đục6FrS nóivbYN givbYNọng mũvbYNi nghnovhe nặngXpve tq6fkrĩu,. Cóq6fk hnovlẽ hnovanh đan6FrSg bịvbYN cảm,6FrS hnovhoặc biếhnovt đâhnovy anq6fkh chỉhnov 6FrSđang mơvbYN ngủ.

Cô độtvbYN nhhnoviên cq6fkảm gq6fkiác xXpveót xvbYNa, bhnovảo: “ThếvbYN thôi6FrS vậy.”

“Thủ Thủ?”Xpve AnXpveh dườ6FrSng nhXpveư cảmvbYN t6FrShấy khônhnovg phải:hnov vbYN“Em đừXpveng g6FrSiận đấy6FrS nhéq6fk, anq6fkh 6FrSbây q6fkgiờ hnovgọi điện6FrS bảoq6fk Xpvehọ q6fklàm đvbYNây, nvbYNhé q6fkThủ Thủ?”

“Không cầnXpve đâu,hnov 6FrSem khôngvbYN vbYNmuốn q6fkxem nữaXpve rồi.”

Cô cảvbYNm thhnovấy chhnován nảnXpve, rồvbYNi cũng6FrS cúpq6fk điệnvbYN thoạXpvei. ThXpveực r6FrSa Xpvecũng chỉhnov lvbYNà mộvbYNt chvbYNút giốngvbYN q6fknhau mà6FrS thôiXpve, m6FrSùa đq6fkông nămvbYN Xpveấy D6FrSịch TrườngvbYN Nhnovinh bhnovị ố6FrSm 6FrSmột đợtXpve rấtXpve l6FrSâu, mãq6fki khXpveông thấyvbYN khnovhỏi, hnovcô Xpvegọi điệq6fkn Xpvecho a6FrSnh, giọ6FrSng an6FrSh vbYNù ùq6fk, dườhnovng nh6FrSư đứaXpve q6fktrẻ nhỏ:vbYN “Ốhnovi, Xpveanh qq6fkuên mất.”

Mà 6FrSthực rq6fka kvbYNhông phải6FrS l6FrSà quêhnovn, ahnovnh chnovố hnový nóihnov nvbYNhư thếq6fk, savbYNu đóhnov c6FrSô vXpveội vềvbYN ký6FrS túc6FrS, vừq6fka vhnovề đhnovã 6FrSnhìn Xpvethấy bánvbYNh khnovem vàhnov hXpveoa, côvbYN mớiXpve biếtvbYN anq6fkh vốn6FrS q6fkkhông quXpveên. BávbYNnh kevbYNm vbYNlúc đóhnov cq6fkhia vbYNcho m6FrSọi người6FrS ởvbYN kývbYN túXpvec, aq6fki cũnXpveg 6FrScười hì6FrS q6fkhì bảovbYN: “NXpvegọt đấy!,vbYN Đúnghnov 6FrSthế q6fkthật, ngọvbYNt vbYNlắm, hương6FrS vịq6fk 6FrSngọt ngàvbYNo vbYNchạy thẳvbYNng vvbYNào hnovcon tim.

Lúc chiXpvea ta6FrSy, aq6fknh cứXpve vbYNnhắc đi6FrS nhắc6FrS lại6FrS: “ThXpveủ 6FrSThủ, vbYNem quq6fkên anhnovh hnovđi, eXpvem q6FrSuên vbYNanh điXpve… hnovThủ Thủ,q6fk Xpveem hãyvbYN qXpveuên avbYNnh đi….”

Mà cô6FrS cvbYNứ nhvbYNư q6fkmột đứaq6fk nhvbYNóc khóc6FrS lóvbYNc vbYNom s6FrSòm, q6fkcả mặthnov rưn6FrSg rưnghnov Xpvenước mắt,vbYN tXpveúm lấyvbYN vhnovạt q6fkáo aXpvenh kq6fkhông 6FrSnỡ b6FrSuông, hỗn6FrS l6FrSoạn nhưhnov thế,6FrS kiểuvbYN bấtvbYN ch6FrSấp không6FrS 6FrSrời nhXpveư thế,6FrS nhưngq6fk hnovmà cũnXpveg cóvbYN Xpveích gXpveì đâu?

Có q6fkích ghnovì nào?

Sau cùngXpve an6FrSh vẫq6fkn vq6fkứt bỏXpve Xpvecô đấyhnov thôi.

Không c6FrSần Xpvecô nữavbYN 6FrSđấy thôi.

Thủ Thủq6fk q6fkcảm giácq6fk troXpveng lXpveòng nguộihnov lq6fkạnh, b6FrSởi vìq6fk vbYNnhớ đếnvbYN nhữnghnov chuyệq6fkn nàyXpve, 6FrSlại hnovlàm q6fknước mvbYNắt cvbYNô t6FrSuôn rơi.

Cô vẫq6fkn dùngvbYN liệhnovu phq6fkáp cXpveũ, hnovra nghnovoài hnovăn mộvbYNt bữa,6FrS svbYNau đó6FrS vbYNđi x6FrSem liềnvbYN tXpveù q6fktì mvbYNấy b6FrSộ p6FrShim, t6FrSrong phi6FrSm cóvbYN vuq6fki buồnXpve lq6fki hợXpvep, Xpvecó b6FrSài Xpveca siXpvenh tửvbYN buồnhnov thương,hnov cóq6fk nhữnhnovg nỗiXpve khổ6FrS đXpveau vậtq6fk vbYNlộn, cXpveó nhXpveững vbYNđời nhnovgười vbYNbi ahnovi, giq6fkan 6FrSnan dườhnovng nhưhnov v6FrSĩnh viễhnovn khhnovông cq6fkó b6FrSờ bến.

Những vbYNlúc Xpvenhư thq6fkế 6FrScô tXpveự cảvbYNm thấhnovy mvbYNình quả6FrS Xpvelà maq6fky mXpveắn tr6FrSong cuhnovộc sống.

Rạng sáng6FrS mớivbYN vềhnov nhvbYNà, 6FrSđã thấ6FrSy vbYNKỷ N6FrSam PvbYNhương, côvbYN bấtvbYN ngXpveờ vbYNvô cùng,6FrS ồq6fk q6fk1 Xpvetiếng: “6FrSSao a6FrSnh lạ6FrSi về?”

Anh dườhnovng nXpvehư vbYNcó cq6fkhút khóhnov cXpvehịu: “Nhà6FrS hnovanh, ahnovnh khônvbYNg đượq6fkc Xpvevề chắc?”

Bọn họXpve q6fkđã 6FrSgiao 6FrShẹn rồi,q6fk vbYNkhi bXpveên q6fknào đóq6fk tứcXpve giận,vbYN bêq6fkn kiXpvea kXpvehông đượcXpve phép6FrS hnovnổi cáu,q6fk thếhnov nênXpve chnovô th6FrSuận thXpveeo anhq6fk, hí6FrSp mắtXpve cười6FrS dỗ6FrS hnovdành: “vbYNĐược rồi,hnov được6FrS rXpveồi, vbYNđương nhivbYNên cvbYNó vbYNthể về6FrS ch6FrSứ.” vbYNVừa qhnovuay đhnovi, côq6fk lạivbYN hỏvbYNi: “Anhhnov vềq6fk làmhnov gìvbYN thế?”

Sắc q6fkmặt anXpveh vbYNcòn tvbYNệ hơnXpve, nvbYNhư thvbYNể 6FrSanh ấyvbYN Xpvevừa giậnXpve dXpveỗi ởq6fk chỗXpve q6fkem nq6fkào về,q6fk lại6FrS q6fkcàng làvbYNm côhnov thấyq6fk tò6FrS 6FrSmò hơnhnov, cq6fkòn c6FrSó côq6fk nàoXpve dámq6fk chọcq6fk giậnXpve a6FrSnh nXpveữa đây?

Lúc anvbYNh th6FrSật sựhnov giận,6FrS anvbYNh thườXpveng 6FrSkhông nói6FrS g6FrSì, màq6fk 6FrSthực rhnova côXpve cũXpveng 6FrSmệt rồi,vbYN uểq6fk oảXpvei lếXpvet q6fkđi th6FrSay quần6FrS áo6FrS, lvbYNúc q6fkra mXpveới hnovđể ýhnov trhnovên bXpveàn đểXpve cXpveái gìvbYN đó:q6fk “Gq6fkì thế?”

“Phim gốc.”

Anh trảvbYN Xpvelời troXpveng svbYNự mấ6FrSt kvbYNiên nXpvehẫn, từvbYN bq6fké đãvbYN thế6FrS rồhnovi, q6fklúc hnovnào cũnXpveg cq6fkhê cq6fkô phiềnhnov hà.q6fk XpveCô làq6fk hnovcon gáihnov, nhỏq6fk h6FrSơn hnovanh rấ6FrSt nXpvehiều q6fktuổi, lạ6FrSi cứvbYN khnovhăng khnovhăng thnovhích bq6fkám thq6fkeo savbYNu aXpvenh, hnovlại thícXpveh cùnghnov vớiXpve cảvbYN đámvbYN Xpvecon trvbYNai trvbYNèo 6FrStường leq6fko câyq6fk, anq6fkh thq6fkấy 6FrSchán nảnhnov với6FrS cávbYNi đuôihnov nXpvehỏ q6fknày lhnovắm rồi,hnov q6fkthế nênhnov an6FrSh n6FrSói hnovchuyện vớiXpve chnovô cq6fkhỉ q6fkvỏn vẹn6FrS 6FrStrong vòngXpve vbYN3 phútXpve 6FrSđã mấhnovt q6fkhết vbYNcả Xpvenhẫn nại.

Cô nhấhnovt thờXpvei vhnovui rvbYNa mặ6FrSt: “XpveSắc Giq6fkới q6fkà? Maq6fki 6FrSem gọiq6fk Hq6fkiểu Tq6fkô đến6FrS cvbYNùng vbYNxem, nghvbYNe nXpveói hnovLương TriXpveều Vĩ6FrS tronq6fkg phihnovm có6FrS nuvbYNde, q6fkhe he!”

Anh độXpvet nhiêvbYNn nói:Xpve “Mhnovai p6FrShải hnovtrả ngườXpvei tXpvea rồiq6fk, Xpvexem luônhnov hôm6FrS Xpvenay đi.”

“Hả?”

“Em tưở6FrSng việ6FrSc vbYNnày 6FrSdễ lắmhnov hnovấy? Ngq6fkười tq6fka phảq6fki nểq6fk mặtXpve lắvbYNm q6fkmới chvbYNo hnovmượn đấy.”

“Trời ơq6fki, KỷvbYN vbYNNam Phươngq6fk àXpve, a6FrSnh ngh6FrSĩ 6FrScách 6FrSđi mà,hnov bâyvbYN giXpveờ eXpvem buồnvbYN ng6FrSủ muốnvbYN cvbYNhết điq6fk được,6FrS đểq6fk vbYNmai hnovxem nhéq6fk, mượnvbYN Xpvethêm vbYN1 ngXpveày nữq6fka nhé,hnov nhé?”

“Phải q6fkxem tronhnovg hnovhôm nayhnov, b6FrSây giờvbYN vbYNxem luôn.”

Xem rq6fka anXpveh ấyXpve h6FrSôm q6fknay tâ6FrSm trạnvbYNg đúng6FrS hnovlà hnovkhông q6fkổn, đhnovến cXpvehút việcvbYN cỏvbYNn coq6fkn 6FrSnày cũngvbYN kq6fkhông nXpveỡ giúvbYNp, q6fkanh màvbYN thậthnov sựvbYN hnovtức Xpvelên Xpvethì quảvbYN lXpveà đángq6fk gờmhnov vô6FrS cùngq6fk, côq6fk nhăXpven 6FrSnhó ômhnov cuộ6FrSn pXpvehim, hôXpvem n6FrSay xe6FrSm vbYNthì hôXpvem Xpvenay xehnovm vậy.

Ai d6FrSè còq6fkn 6FrSbị a6FrSnh g6FrSiật lấvbYNy: “ChâuvbYN chấhnovu đòhnovi đáhnov xe.”

Cô lXpvee lvbYNe lưỡq6fki, th6FrSực rq6fka câuq6fk nóiXpve ấhnovy vbYNcòn cóq6fk cảhnov Xpve1 vbYNsự tícXpveh đằngq6fk s6FrSau nữa,q6fk hồq6fki đóvbYN anXpveh 6FrSđang họchnov hnovcấp q6fk2, vbYNcô vừa6FrS mớivbYN vvbYNào lớpvbYN 1Xpve, chnovả đhnovám tr6FrSẻ chnovon tâq6fkm đầuvbYN ýhnov hnovhợp cq6fkhơi đXpveùa vbYNở hnovsân cỏXpve Xpvebỏ hoXpveang 6FrSsau khq6fku nhà,hnov q6fkmọi n6FrSgười đa6FrSng dựnXpveg bảng6FrS bóq6fkng rổvbYN mớihnov. CôvbYN Xpvelúc đq6fkó vbYNbé tíhnov tẹoXpve tXpveeo, mq6fkà lại6FrS q6fkbật nh6FrSanh nhất,q6fk lq6fkao đầuq6fk đq6fkến vbYNra Xpvesức dựnXpveg câyXpve c6FrSột bằnvbYNg sắt.

Cả vbYNđám t6FrSoàn q6fkcon trhnovai ồhnov lênXpve cườq6fki, KỷvbYN Nhnovam PvbYNhương q6fkcười 6FrSto nhất,q6fk hnovcòn khin6FrSh thườnghnov nóq6fki cô:6FrS “Chq6fkâu chấuhnov đ6FrSá xe!”

Cuộn bă6FrSng thậtXpve sựXpve hơvbYNi nặ6FrSng, pvbYNhòng chhnoviếu Xpvephim hnovlại vbYNở 6FrSlầu vbYN3, 6FrScô nhnovghe tiến6FrSg anq6fkh kh6FrSẽ thởhnov q6fkdốc, Xpvecô Xpvegiơ q6fktay chXpveọc chọc:Xpve “TvbYNam thiXpveếu g6FrSia à6FrS, vbYNanh phảivbYN luy6FrSện vbYNtập nhvbYNiều Xpvevào, hnovcả ngàyq6fk đừnghnov chhnovỉ vậq6fkn độnghnov hnovcó 6FrS1 kiểuhnov, avbYNnh nghq6fke tiếngXpve vbYNanh tq6fkhở ấy,q6fk giàhnov rồi.”

Anh khô6FrSng bhnovực màvbYN Xpvecòn cvbYNười: “Cút!”

Đây mớq6fki làhnov Kỷ6FrS q6fkNam Phươq6fkng chứ,q6fk cô6FrS phnovhấn hnovkhởi bậvbYNt vbYNmáy chiếuXpve, 6FrSanh giq6fkúp Xpvecô 6FrSđặt cuộnvbYN phimvbYN, chnovô hỏhnovi: “Shnovao ahnovnh khôn6FrSg vbYNmua cái6FrS máyhnov chiXpveếu kỹ6FrS tvbYNhuật sốq6fk nhỉ?”

“Không phảvbYNi Xpveem nóivbYN chXpveỉ vbYNcó phXpveim nhựavbYN mớ6FrSi được6FrS gọXpvei lq6fkà điệvbYNn ảnhhnov còhnovn Xpvegì nữa?”

Cô từ6FrSng nXpveói cq6fkâu n6FrSày à?

Chẳng nhớXpve nữa

Trước naq6fky, cô6FrS Xpvexem pvbYNhim kvbYNhông th6FrSích vbYNcó đồhnov hnovăn q6fkvặt bêXpven cạnh,vbYN q6fkngười Xpveta vàohnov rạp,6FrS 6FrStay tXpverái bXpveỏng nXpvegô tvbYNay pXpvehải cô6FrS cvbYNa, chỉ6FrS Xpvecó vbYNcô q6fk2 vbYNbàn thnovay trắng.

Phòng chiếuXpve phiq6fkm thnovrong nhàXpve rấtq6fk hnovnhỏ, q6fknhưng mvbYNà hnovthoải máhnovi vô6FrS cùnhnovg, chnovô ng6FrSồi bóhnov gốivbYN tr6FrSên 6FrSsô phavbYN, Xpvemà q6fkanh đahnovng ngồhnovi ở6FrS gXpvehế bêhnovn q6fkkia, bvbYNắt đầXpveu châq6fkm mộXpvet đhnoviếu thuốc.

Cô nhnovhăn nhóhnov q6fkmặt màhnovy: “KỷvbYN q6fkNam Phương!”

Anh bậthnov dậyhnov bỏ6FrS vbYNra ngoài.

Cô tưởngXpve anq6fkh đãXpve đXpvei rồi,6FrS thếhnov nên6FrS vbYNyên tâmXpve ngồiq6fk xhnovem tiếp

Cô hoàq6fkn tXpveoàn chhnovìm 6FrSđắm hnovvới vbYNtình thnoviết p6FrShim, lúhnovc xXpveem ảq6fknh Xpvetrên vbYNbáo hnovkhông tXpvehể cvbYNảm nhận6FrS q6fkra đượcXpve 6FrSThang Dq6fkuy lại6FrS đẹvbYNp đếnhnov vbYNthế, lúXpvec Xpvecô ấyq6fk thvbYNật sự6FrS xuvbYNất hiq6fkện trvbYNên màq6fkn hìvbYNnh, vbYNđột 6FrSnhiên cảmXpve giáhnovc nh6FrSư hnovthanh q6fkbảo kiếmhnov tuốthnov rq6fka khỏiq6fk hnovvỏ ba6FrSo, q6fkchân màyXpve hnovkhóe mq6fkắt đậmhnov sắcXpve xq6fkuân, mXpveềm mq6fkại thahnovnh thXpveoát q6fktựa mộtvbYN nhànvbYNh q6fkhoa đàohnov, phoXpveng tìvbYNnh muvbYNôn q6fkngàn, 6FrSkhôn tảq6fk vạnhnov lần.

Lúc còq6fkn đaXpveng mvbYNê mẩn,6FrS 6FrSKỷ NvbYNam PhưXpveơng vbYNvào từvbYN lhnovúc nàvbYNo 6FrScô chnovũng khhnovông đểq6fk q6fký, chXpveo đếnq6fk k6FrShi anXpveh nq6fkgồi xu6FrSống sôXpve phXpvea, chnovô mớihnov 6FrSliếc anq6fkh hnov1 cáXpvei: “An6FrSh khôq6fkng q6fkra ngo6FrSài à?”

Anh khôngXpve q6fkđáp lại,Xpve toànXpve Xpvebộ tâmXpve trXpveí c6FrSô vq6fkẫn q6fkdồn c6FrSả vàhnovo bq6fkộ pXpvehim, quvbYNay 6FrSra lq6fkại xehnovm phivbYNm tiếphnov. ĐoXpveạn “kẹphnov ghnoviấy” truyềnXpve thuvbYNyết cuốivbYN cùnq6fkg đãvbYN lêq6fkn hìnq6fkh, 6FrScứ Xpvecoi vbYNnhư chnovô đãhnov hnovgặp q6FrSua nh6FrSiều phhnova khnoviểu vbYNnày rồi,6FrS nvbYNhưng vừavbYN q6fkxem đq6fkến q6fkđoạn ấy,hnov vhnovẫn khnovhông nq6fkhịn đưvbYNợc khìXpve kh6FrSì bật6FrS cười.vbYN Kỷ6FrS NvbYNam Phươnq6fkg đột6FrS nhiêhnovn 6FrShỏi: “C6FrSó gì6FrS đángq6fk cườihnov à.”

“Độ khvbYNó caXpveo đấy.”q6fk q6fkCô vbYNkhoa 6FrStay múa6FrS châXpven: q6fk“Thật k6FrShông tq6fkhể tưởn6FrSg tượngXpve nổi…6FrS.Tại sahnovo cóq6fk Xpvethể phấnXpve khởivbYN thếvbYN chứ?”

“Muốn thửvbYN t6FrSý không?”

“Hở?”

Không đợihnov 6FrScô phq6fkản ứn6FrSg lạvbYNi, nq6fkụ h6FrSôn hnovđã ập6FrS xuốvbYNng, hnovcô vhnovùng hnovvẫy: “Này,hnov Xpvemùi thuố6FrSc lá!”

Có quỷ6FrS mhnovới biết6FrS anXpveh vừaq6fk làmq6fk vbYNđến mấvbYNy điếvbYNu rồi,6FrS hnovcả ngườiq6fk s6FrSặc q6fkmùi tvbYNhuốc. AnvbYNh khôq6fkng buôngXpve 6FrStay vbYNcô vbYNliền hnovcắn tXpveay anhhnov, s6FrSau cùngXpve anXpveh khônvbYNg cvbYNhịu đưXpveợc đauq6fk, khq6fkông thq6fkể không6FrS buông.

“Vậy vbYNanh đhnovi đánhXpve rq6fkăng nhé.”

Quả nàyhnov xq6fkong rồi,q6fk côXpve quXpvea quhnovýt nvbYNói: “Đihnov hnovđi, m6FrSau đq6fki đXpvei, vbYNnhớ tắmvbYN nvbYNữa đấy.”

Cô q6fkcòn Xpvephải x6FrSem phimXpve, trvbYNước tiên6FrS q6fkcứ phả6FrSi x6FrSua anvbYNh đhnovi 6FrScái đãq6fk, ahnovnh vbYNấy tắmq6fk thnovrước navbYNy siêuvbYN lhnovâu, lạiq6fk thích6FrS bảnhXpve chhnovọe, vbYNsấy Xpvetóc q6fkcũng pXpvehải sấvbYNy đến6FrS nửa6FrS vbYNngày, đợivbYN anXpveh tắmhnov xoq6fkng, cXpveô hnovđã sớmq6fk xvbYNuống lq6fkầu đq6fki ng6FrSủ rồi.

Ai màhnov ngờXpve đượcq6fk vbYNphim vbYNcòn chưavbYN 6FrSxem hết,vbYN q6fkanh đhnovã tắq6fkm x6FrSong r6FrSồi, 6FrSanh Xpvemặc bvbYNộ áohnov tắ6FrSm bôXpveng bước6FrS Xpvera ngo6FrSài, Xpveđến tóhnovc cũngvbYN q6fkchưa Xpvesấy, q6fktay chnovòn cầmq6fk khăXpven lq6fkông, vừ6FrSa vbYNlau v6FrSừa ngồ6FrSi hnovxuông, hnovcô hoàvbYNn tXpveoàn khônXpveg lườngvbYN vbYNtrước, q6fkcó hnovmuốn tho6FrSát cũvbYNng vbYNkhông kịhnovp, đành6FrS tỏXpve vbYNra vẻXpve hnovmặt khq6fkổ sở:hnov “Kỷ6FrS NavbYNm Phươnghnov, 6FrSem 6FrSmệt lắm.”

Nhìn dáXpveng vẻXpve ahnovnh cXpveó hơXpvei nổihnov cXpveáu, nhưq6fkng avbYNnh lạiXpve 6FrSngồi hnovim bấvbYNt 6FrSđộng, cq6fkô nhnovghĩ thếvbYN nàq6fko thìhnov hôm6FrS n6FrSay cũnvbYNg pq6fkhải tvbYNrở mhnovặt bXpveằng được,q6fk chnovô đXpveành đánhvbYN đònq6fk phủXpve đq6fkầu: “Anhhnov rvbYNa ngoàhnovi điXpve, 6FrSdù saq6fko ahnovnh cvbYNũng chnovó cvbYNhỗ Xpveđi màhnov, q6fkem mhnovệt lắmq6fk rồi.”

Anh névbYNm khhnovăn tắmq6fk xq6fkuống sàn,q6fk 6FrScô nghXpveĩ đợthnov nq6fkày 6FrSkhông tq6fkránh 6FrSkhỏi cq6fkãi Xpvenhau hnovto rồi,hnov lầnXpve 6FrStrước côq6fk đuổi6FrS anvbYNh q6fkra ngovbYNài, vbYN2 nXpvegười còq6fkn lớn6FrS thnoviếng q6fkmột trận.

Cãi nhXpveau c6FrShứ gq6fkì, Xpvecãi vbYNđi, côvbYN cũ6FrSng chẳngvbYN Xpvesợ, cònXpve hvbYNung hănghnov tr6FrSợn mắtXpve với6FrS anh.

Kết quả6FrS hnovanh k6FrShông nXpveói Xpvedù chq6fkỉ mộhnovt tiếng,Xpve quahnovy người6FrS đXpvei mất.

Cô thởXpve phvbYNào nq6fkhẹ nhhnovõm, q6fkxem tiếpq6fk bhnovộ phimvbYN, Lươq6fkng Trhnoviều VvbYNĩ Xpvetrong pvbYNhim đaq6fkng rơvbYNi nướcq6fk mắq6fkt, mXpveột ngườ6FrSi đàn6FrS Xpveông nhưXpve thvbYNế, vvbYNậy 6FrSmà 6FrScũng khhnovóc ư.

Trong vbYNlòng Xpvecô 6FrSoán trávbYNch, tấtvbYN cq6fkả lvbYNà tạihnov KỷvbYN NXpveam Phưhnovơng p6FrShá q6fkđám, hhnovại vbYNcô hnovkhông xhnovem được6FrS phầnq6fk đầu,6FrS vbYNđến 6FrSđoạn cảmvbYN xúcXpve nhấtXpve thìXpve lạhnovi Xpvehoàn toq6fkàn khôXpveng vbYNcó cảmvbYN giácXpve gì.
(*chvbYNú1: ơ…q6fk “đoạnvbYN k6FrSẹp giấyq6fk” truyềq6fkn thuyế6FrSt ởXpve q6fktrên, tớhnov némhnov cả6FrS raw l6FrSên, bạXpven nàXpveo xeq6fkm SXpveắc GiớvbYNi rvbYNồi ắtvbYN hhnoviểu, vbYNmà bạnhnov nvbYNào tvbYNò q6fkmò Xpvelà vbYNcái Xpvegì tvbYNhì đâyq6fk “传说中的hnov回形针” tớvbYN hnovkhông xúiXpve hnovbẩy kícq6fkh thích6FrS trq6fkuyền b6FrSá Xpvegì q6fkđâu hnovnhớ, Xpvevì ph6FrSim vXpveì truyệnXpve nXpveó đ6FrSề cậphnov ấ6FrSy hnovmà XD)

(*chú2: ngoại truyệnhnov nàq6fky xhnovảy rXpvea vàhnovo lúcvbYN hnovnào ấ6FrSy hở?6FrS XpveT_T tvbYNớ 6FrScũng khôvbYNng rõvbYN nữahnov, dùXpve Xpveđã hỏiXpve han 6FrStieba Xpvenhưng mọi người cũngvbYN hnovmù 6FrSmờ như6FrS chhnovúng 6FrSta cảq6fk thôi)

 

3.

Ai mXpveà bq6fkiết tvbYNại sq6fkao hXpveôm đấyq6fk Xpvetôi lạihnov say? 

 

 

Hôm đó6FrS q6fkuống đếnhnov sa6FrSy mèmq6fk, thnovay Trác6FrS Nq6fkhĩ 6FrSsau cùXpveng còvbYNn óivbYN rXpvea 6FrSmáu, tôihnov địnhvbYN láivbYN 6FrSxe đưavbYN c6FrSậu vbYNta đếnhnov bệnhnovh vi6FrSện, nhưngvbYN lq6fkại bịvbYN cq6fkả đáXpvem q6fkanh e6FrSm Xpvecan ngăhnovn, bXpveảo Xpvetôi nhnovgộ nhvbYNỡ ghnovặp Xpvecảnh sátvbYN thhnovì sq6fkao, 6FrStội nàXpvey 6FrSlà tội6FrS lávbYNi hnovxe Xpvesau khhnovi vbYNrượu b6FrSia đấy.Xpve MàvbYN Xpvenếu không6FrS bịq6fk 6FrScảnh sátvbYN hnovsờ gávbYNy, thìhnov cũnghnov kvbYNhông nêhnovn vbYNlái xq6fke l6FrSúc uốnghnov say.

Cả lũhnov bọnXpve tôiq6fk đâyvbYN đều6FrS làhnov nhữngq6fk công6FrS d6FrSân biết6FrS tuâXpven thủ6FrS lu6FrSật vbYNpháp, đươhnovng q6fknhiên k6FrShông thểhnov 6FrSmạo hiểmhnov l6FrSái hnovxe lúchnov saq6fky để6FrS Xpvebị c6FrSảnh s6FrSát chXpveộp được,vbYN thXpveế 6FrSnên đvbYNành gọiq6fk cvbYNho 1vbYN20, xXpvee Xpvecứu thươvbYNng láXpvet sa6FrSu hnovđã đếnq6fk đónvbYN Trácq6fk Nhĩq6fk đi.

Về chuyệnhnov q6fkdạ hnovdày Tr6FrSác NhĩvbYN chảyq6fk mvbYNáu ấyhnov à,Xpve thậXpvet s6FrSự lvbYNà q6fktôi phảivbYN xi6FrSn lXpveỗi cậuq6fk thnova rồq6fki. Tốiq6fk đXpveó tôvbYNi vXpveùi đầuq6fk uốngXpve rượuq6fk Xpvegiải q6fksầu, lạivbYN Xpvethêm bêq6fkn 6FrScạnh cóvbYN hnov1 q6fklũ mXpveù quángvbYN cq6fkhúc tụq6fkng khq6fkông ngừng,q6fk uốnvbYNg sa6FrSy Xpvelúc nàq6fko cũngXpve khôvbYNng hnovbiết nữa.6FrS vbYNSau 6FrScùng tvbYNôi còvbYNn hnovmuốn Xpveuống mộvbYNt mìnhhnov, TrácXpve Nhỉhnov bảo:Xpve ‘Đ6FrSược 6FrSthôi, biếhnovt cậuq6fk khônq6fkg t6FrShoải mái6FrS rồi,Xpve l6FrSy n6FrSày tvbYNôi mờihnov cậu.”

Cậu tXpvea bìnvbYNh thườn6FrSg cũvbYNng chXpveỉ uốnhnovg ởXpve mứq6fkc hơ6FrSn Xpve1 c6FrShai hnovthôi, hôXpvem đóvbYN gắXpveng Xpvegượng 6FrSđược đXpveến 6FrS2 chvbYNai, hnovcũng co6FrSi nhq6fkư q6fkbiết hnovtrọng nghĩaXpve khívbYN rồi.

Tay nàXpvey lq6fkúc uốvbYNng saXpvey rvbYNồi t6FrShì lạ6FrSi bvbYNắt đầuXpve kêuXpve Xpvela gàq6fko thét6FrS: “Khô6FrSng pXpvehải Th6FrSủ Thủhnov q6fksinh cohnovn traq6fki rồiq6fk Xpveà, cậuXpve đXpveau lòngq6fk cáiq6fk nỗi6FrS gìXpve nữhnova? XpveTôi kiế6FrSm cXpveho cậuXpve 6FrS8 evbYNm Xpve10 hnovem đẻhnov đượcq6fk nuXpveôi đượcXpve, đểq6fk Xpvemấy eXpvem ấyvbYN sinq6fkh cq6fkho cậuq6fk vbYN1 Xpvetá nhéq6fk, cậuvbYN thvbYNích cohnovn Xpvetrai có6FrS coXpven vbYNtrai, t6FrShích vbYNcon gáq6fki q6fkcó cq6fkon gái!”

Tôi vừaXpve 6FrSnghe xongvbYN, vbYNđã cảmXpve thấyXpve mhnoven q6fkrượu dộivbYN lênvbYN đầu,hnov bậthnov q6fkdậy hq6fkất tuvbYNng cảhnov bà6FrSn, đámq6fk ngườihnov xq6fkung quhnovanh liềuq6fk mvbYNạng chnovan ngăn.Xpve 6FrSTôi phả6FrSi đánh6FrS hnovcho 6FrSthằng 6FrSôn coXpven nvbYNày mộthnov trận,q6fk kếXpvet quXpveả cả6FrS ngườq6fki cậuq6fk tvbYNa q6fkxiêu vẹo,6FrS vbYNnôn rhnova nghnovay mộtXpve bãq6fki máu.

Được lXpveắm, thnovôi khôngvbYN thq6fkèm chq6fkấp hnovôn covbYNn, tq6fkôi đưaq6fk cậu6FrS 6FrSta tớihnov bệnhq6fk 6FrSviện vậy.

Lúc x6FrSe cứuhnov tq6fkhương đhnovến, cvbYNậu 6FrSta Xpvetay còn6FrS đq6fkang cắmq6fk ốnXpveg 6FrStruyền v6FrSẫn cốhnov níuvbYN ta6FrSy tô6FrSi, châ6FrSn vbYNthành sâq6fku sắchnov vbYNnói: “CovbYNn tvbYNrai q6fkcũng đư6FrSợc rồi,Xpve cq6fkon q6fktrai chnovũng hnovtốt mà,Xpve saXpveo 6FrScậu lạvbYNi q6fkkhông hnovthích Xpvecon 6FrStrai chứ?”

Có chnovon vbYNtrai đểhnov lq6fkàm cXpveái g6FrSì nXpveào Coq6fkn gáiXpve khônhnovg pq6fkhải tốtXpve hơvbYNn à!

Sinh đẻvbYN c6FrSó kếhnov hoạch6FrS bây6FrS giờq6fk khônghnov chXpveo phéhnovp đẻXpve đứvbYNa thứq6fk q6fk2, nếuvbYN khônq6fkg tôiq6fk Xpvecó cầnvbYN phả6FrSi khổXpve t6FrShế nàyq6fk khônXpveg hả?

Vả lạiXpve tô6FrSi dỗhnov dànvbYNh c6FrSô ấhnovy sivbYNnh cXpveho đvbYNứa hnovcon dễXpve lắmXpve q6fkđấy vbYNà? TôvbYNi dq6fkỗ nq6fkgon q6fkdỗ ng6FrSọt vbYNcô ấXpvey đếnhnov cXpveả 6FrS1 n6FrSăm cóhnov vbYNlẻ rồiq6fk đ6FrSấy, c6FrShỉ movbYNng hnovmỏi hnovcô ấq6fky sin6FrSh q6fkcho hnovtôi 6FrS1 đứavbYN cvbYNon gáXpvei, thế6FrS Xpvemà Xpvekết qq6fkuả hnovlại q6fklà hnovcon trai!

Tôi cXpveòn gq6fkì 6FrSđau lònXpveg hơnhnov không?

Ông Xpvebà nộiXpve nXpveghe nóiq6fk q6fklà cohnovn trahnovi, t6FrShì 6FrShài q6fklòng lắm,Xpve khỏiq6fk phảihnov Xpvenói, gihnovống hệtXpve nhXpveư hnovcó đượchnov đứhnova cq6fkháu đvbYNích t6FrSôn rồiXpve t6FrShì vạnhnov 6FrSsự đềuhnov thỏa6FrS mãnhnov, tôiq6fk cXpveó cố6FrS bả6FrSo côvbYN ấyvbYN vbYNsinh thêmXpve đứaXpve nữahnov vbYNthì đq6fkến cả6FrS vhnoviện trvbYNợ bq6fkên vbYNngoài cũnvbYNg chẳnhnovg cXpveòn ai.

Tôi cóq6fk dhnovễ q6fkdàng gvbYNì khônXpveg hảvbYN tôi?

Mượn rhnovượu 6FrStiêu sầu,q6fk sầuq6fk q6fkthêm sầuq6fk, rq6fkượu vbYNngấm ruXpveột sầXpveu, quả6FrS thậhnovt, vbYNngười sầu6FrS c6FrSó rượ6FrSu sầu.

Tôi còn6FrS ch6FrSưa óiXpve máuhnov đấy,Xpve chnovậu tXpvea đãq6fk q6fkói mávbYNu rồi.

Đợi q6fkđến lúchnov 6FrScậu t6FrSa đẻXpve q6fkcon 6FrStrai, tôivbYN tvbYNhể vbYNnào cũXpveng q6fkchuốc cậuvbYN thnova bXpveữa nữa.

Để cậuq6fk ó6FrSi mávbYNu cXpveho mvbYNà xem!

*chú: H6FrSE đvbYNấy cáq6fkc cậu6FrS hnovạ ╮( ̄▽ ̄”)