You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng Thiế6xu Quân9ZRsfj cườiKu6yJb 9ZRsfjnói: “XemjLxrAs nào,Ku6yJb Thí9ZRsfjch t6xổng c6xòn giả9ZRsfj jLxrAsvờ hồjLxrAs đồKu6yJb nữa,Ku6yJb cKu6yJbòn KỷKu6yJb jLxrAsNam Phư6xơng nà9ZRsfjo njLxrAsữa? Ku6yJbChính làjLxrAs KỷKu6yJb tKu6yJbam công9ZRsfj t6xử, 9ZRsfjchỉ cần6x cậ9ZRsfju 6xta nó6xi jLxrAs1 câ9ZRsfju thôKu6yJbi, tôi6x đảm6x jLxrAsbảo chjLxrAsú thuậKu6yJbn buồm9ZRsfj xuKu6yJbôi gió.”

Thích PjLxrAshi PKu6yJbhàm c6xó ý9ZRsfj lắcKu6yJb đầ6xu: “Khó6x đ9ZRsfjấy, Ku6yJbkhó n6xhư 9ZRsfjlên trjLxrAsời Ku6yJbấy, là6xm sKu6yJbao mà6x mượnKu6yJb đKu6yJbược 6xdanh ngh6xĩa của6x cậu6x t6xa bjLxrAsây jLxrAsgiờ?” ĐổnKu6yJbg Thiếu6x Quâ6xn 9ZRsfjchừng nhjLxrAsư đjLxrAsã uốnKu6yJbg đếnjLxrAs 6xsay mèjLxrAsm, đôi9ZRsfj mắ9ZRsfjt Ku6yJblim jLxrAsdim hằn9ZRsfj 9ZRsfjtơ máKu6yJbu, tKu6yJbay mân9ZRsfj mjLxrAsê 6xchặn jLxrAsgác đũa6x bKu6yJbằng ngọc,jLxrAs mồm9ZRsfj 9ZRsfjthì nói:9ZRsfj “NgườiKu6yJb an9ZRsfjh Ku6yJbem à,6x 9ZRsfjcái nàyKu6yJb là9ZRsfj thuộc6x Ku6yJbvào vậ6xn majLxrAsy jLxrAsthôi. TjLxrAsôi 9ZRsfjnói Ku6yJbchú nghjLxrAse, jLxrAscon jLxrAsđường củaKu6yJb Kỷ6x NjLxrAsam 9ZRsfjPhương, người6x tầKu6yJbm thường6x 6xkhông đKu6yJbi nổ6xi đâu.”jLxrAs T6xhích Ph6xi Ph6xàm thjLxrAsấy lờiKu6yJb aKu6yJbnh tKu6yJba nó6xi cjLxrAsó ýKu6yJb tứ,jLxrAs liền6x vjLxrAsội vàng6x chắjLxrAsp tajLxrAsy: “A9ZRsfjnh Đổng6x, n6xếu n6xhư Ku6yJbanh 6xđã jLxrAschịu giúpjLxrAs jLxrAsem quKu6yJba đưjLxrAsợc phejLxrAsn njLxrAsày, e6xm Ku6yJbdù thịjLxrAst nKu6yJbát xươjLxrAsng 6xtan, m9ZRsfjáu 9ZRsfjchảy đKu6yJbầu rKu6yJbơi, cũngjLxrAs nguyệnjLxrAs gKu6yJbhi nh9ZRsfjớ ân6x Ku6yJbđức của9ZRsfj anh.”

Đổng ThKu6yJbiếu Quân6x pjLxrAshá ljLxrAsên cười6x, cójLxrAs Ku6yJbý thừajLxrAs njLxrAsước đKu6yJbục t6xhả 6xcâu: “T6xhì cậ9ZRsfju Ku6yJbcứ đoán9ZRsfj x6xem, 6xtay KjLxrAsỷ N6xam PhươKu6yJbng n6xày tKu6yJbhích nhấ9ZRsfjt cái6x gì?”

Thích PKu6yJbhi PhàjLxrAsm buột6x mi9ZRsfjệng hỏ9ZRsfji: “TiềnKu6yJb à?”

Đổng Thiếu6x Quân6x lắcKu6yJb đầuKu6yJb Ku6yJbnhư tr9ZRsfjống jLxrAsbỏi: “TaynàjLxrAsy 9ZRsfjmà thijLxrAsếu tiềKu6yJbn jLxrAsà?” 9ZRsfjThích 9ZRsfjPhi PhàmjLxrAs lạijLxrAs đoájLxrAsn th9ZRsfjêm vàKu6yJbi th6xứ: 6x“Đồ cKu6yJbổ? h6xay thư9ZRsfj họKu6yJba?” Đồng6x TKu6yJbhiếu Q9ZRsfjuân vẫn9ZRsfj chỉ9ZRsfj 9ZRsfjlắc jLxrAsđầu, thầnjLxrAs jLxrAsbí nhjLxrAsìn chjLxrAsằm cjLxrAshặp vàojLxrAs ThíjLxrAsch 6xPhi PhàmKu6yJb, hỏiKu6yJb: “6xChú kh6xông biKu6yJbết 9ZRsfjvì s9ZRsfjao jLxrAstay KỷKu6yJb 9ZRsfjtam cônjLxrAsg 6xtử n6xày lạ6xi hjLxrAsay xuấKu6yJbt hiệnKu6yJb 6xở cjLxrAshỗ chúnjLxrAsg tKu6yJba ư?”

Thích Ph9ZRsfji Ph6xàm rối9ZRsfj Ku6yJbbời, ĐổngjLxrAs Thiếu6x QuKu6yJbân cườiKu6yJb khàKu6yJb khàjLxrAs thjLxrAsấp giọngjLxrAs nóKu6yJbi: “BKu6yJbởi vKu6yJbì cjLxrAsậu tjLxrAsa c9ZRsfjó jLxrAsthứ x6xem 9ZRsfjnhư bảo6x b9ZRsfjối để9ZRsfj ở6x đây——cậuKu6yJb jLxrAsta ở6x nônKu6yJbg Ku6yJbtrang C9ZRsfjảnh Miê6xn Ku6yJbcó Ku6yJb1 că6xn biệt6x jLxrAsthự, nà9ZRsfjy jLxrAsnhé, chỗ6x đjLxrAsó 6xmới 6xlà nơ6xi 6xđứng 9ZRsfjđầu t6xhành p9ZRsfjhố này.9ZRsfj NữjLxrAs cjLxrAshủ nh9ZRsfjân cKu6yJbủa căn9ZRsfj biệtjLxrAs tKu6yJbhự đ9ZRsfjó, 9ZRsfjchậc chjLxrAsậc, đjLxrAsẹp đến9ZRsfj nỗi6x Ku6yJbphong cKu6yJbảnh cả6x kh6xu Cả9ZRsfjnh MijLxrAsên cũ9ZRsfjng 9ZRsfjkhông 9ZRsfjbì được.”

Thích P9ZRsfjhi PhàmjLxrAs khônKu6yJbg Ku6yJbcho là6x njLxrAshư vậyjLxrAs: “Kỷ6x NjLxrAsam Phươ9ZRsfjng ở6x đâu6x mKu6yJbà cjLxrAshẳng b9ZRsfjao Ku6yJbvài c6xô chứ?9ZRsfj Ku6yJbNếu đ6xám phụ6x nữjLxrAs đ9ZRsfjó m6xà thuyết6x p9ZRsfjhục được6x c9ZRsfjậu tajLxrAs, jLxrAsthế thìKu6yJb cò9ZRsfjn gì9ZRsfj bằngKu6yJb nữa.”

Đổng ThKu6yJbiếu Quân9ZRsfj phất9ZRsfj tayKu6yJb: “KhôngKu6yJb 6xgiống 9ZRsfjnhau đKu6yJbâu, njLxrAsgười nàKu6yJby jLxrAsthì khácKu6yJb, Kỷ9ZRsfj N9ZRsfjam PhươnKu6yJbg khKu6yJbông bi9ZRsfjết đ9ZRsfjã tốnKu6yJb bjLxrAsao nhjLxrAsiêu lòjLxrAsng dạjLxrAs mớiKu6yJb Ku6yJbdành được9ZRsfj—-Ôi, chKu6yJbú kh9ZRsfjông b6xiết đâu,6x Ku6yJbhồi 9ZRsfjmới bắt9ZRsfj đầu9ZRsfj thKu6yJbì 6xcứng đầu9ZRsfj nhjLxrAsư Ku6yJbngựa hoan9ZRsfjg ấKu6yJby, đập6x Ku6yJbđồ đjLxrAsốt nhà6x rạ6xch 9ZRsfjcổ t6xay cắnKu6yJb t9ZRsfjhủy t9ZRsfjinh, cKu6yJbó lần6x suý6xt jLxrAsnữa 9ZRsfjlà khôn6xg cKu6yJbứu 9ZRsfjnổi, ng6xhe n6xói cònjLxrAs uố9ZRsfjng c9ZRsfjả bìjLxrAsnh thuốcjLxrAs tẩyKu6yJb cjLxrAsơ 9ZRsfjmà, sKu6yJbau 6xcùng l6xúc bájLxrAsc sĩjLxrAs 9ZRsfjrửa ruộjLxrAst cjLxrAsũng k6xhông dámjLxrAs 9ZRsfjho Ku6yJbhe gì,Ku6yJb jLxrAschú cũnKu6yJbg biết9ZRsfj t6xính jLxrAskhí củajLxrAs KjLxrAsỷ NjLxrAsam 6xPhương 9ZRsfjrồi đấy9ZRsfj, 9ZRsfjai 9ZRsfjdám chọc9ZRsfj vjLxrAsào chjLxrAsứ. Ku6yJbMà côKu6yJb nàKu6yJbng 9ZRsfjđó…” An6xh 9ZRsfjta lắ9ZRsfjc đầu:9ZRsfj “NếKu6yJbu không6x phKu6yJbải ngưjLxrAsời xuKu6yJbng quan6xh thấy9ZRsfj nó6xng ru9ZRsfjột, phát6x hiệKu6yJbn k9ZRsfjịp thời,9ZRsfj khô9ZRsfjng chừngjLxrAs đã9ZRsfj thậjLxrAst sKu6yJbự trởjLxrAs thàKu6yJbnh hồng9ZRsfj jLxrAsnhan bạcjLxrAs mệKu6yJbnh 9ZRsfjrồi. MàjLxrAs KKu6yJbỷ 9ZRsfjNam PhưjLxrAsơng cũn9ZRsfjg 9ZRsfjnhịn nhiềjLxrAsu, 6xmặc kệ6x cKu6yJbô 9ZRsfjnàng làKu6yJbm loạn,9ZRsfj đập9ZRsfj hKu6yJbết đồKu6yJb đạc9ZRsfj ljLxrAsại m6xua đKu6yJbồ 9ZRsfjmới cjLxrAsho jLxrAscô 6xta đập6x, 9ZRsfjcó ljLxrAsà vàn9ZRsfjg jLxrAslà bạc9ZRsfj gì9ZRsfj, bấKu6yJbt luận6x làKu6yJb cáKu6yJbi gjLxrAsì, cKu6yJbô njLxrAsàng muốnjLxrAs cáKu6yJbi gìjLxrAs thKu6yJbì đ9ZRsfjưa c9ZRsfjái đó,6x đưa9ZRsfj cKu6yJbái gìKu6yJb 9ZRsfjcô njLxrAsàng đậpjLxrAs cKu6yJbái đó.jLxrAs Đến9ZRsfj s9ZRsfjau nàKu6yJby có9ZRsfj Ku6yJblẽ cjLxrAsô t9ZRsfja cũKu6yJbng nghĩ6x thjLxrAsông suốt9ZRsfj Ku6yJbrồi, jLxrAsmột thờijLxrAs giajLxrAsn cjLxrAsũng lắngjLxrAs xuống.”

Thích PhjLxrAsi Phàm6x nghKu6yJbe 9ZRsfjmà đờjLxrAs đẫn,Ku6yJb hỏi:6x “ThếKu6yJb ljLxrAsà thjLxrAsế nào?”

Giọng Đổng6x ThjLxrAsiếu QKu6yJbuân jLxrAscàng trầm6x th6xấp: “CôKu6yJb ấy9ZRsfj vjLxrAsốn côn6xg tjLxrAsác ởKu6yJb mjLxrAsột 6xcông jLxrAsty thKu6yJbương mạjLxrAsi nướ6xc ngoàijLxrAs, gijLxrAsám đốc6x bKu6yJbên Ku6yJbđó v9ZRsfjì vấnKu6yJb Ku6yJbđề hạn6x Ku6yJbngạch xuấKu6yJbt nhập6x khẩu9ZRsfj mà9ZRsfj phải9ZRsfj n6xhờ 6xcậy đếjLxrAsn Kỷ6x NajLxrAsm Phương.9ZRsfj Khó6x khăKu6yJbn lắm9ZRsfj 6xmới mờjLxrAsi đjLxrAsược KỷKu6yJb ta9ZRsfjm cô6xng tử6x ă6xn cơmKu6yJb, hôKu6yJbm đójLxrAs tiếp6x khách6x cũnjLxrAsg có9ZRsfj 6xmặt cjLxrAsô nànjLxrAsg, Ku6yJbvốn dĩ6x ngồ9ZRsfji ở9ZRsfj 9ZRsfjvị t6xrí cuKu6yJbối 9ZRsfjcùng, a6xi njLxrAsgờ lại6x ljLxrAsọt đư9ZRsfjợc vàjLxrAso mắt9ZRsfj x6xanh củKu6yJba Kỷ6x NjLxrAsam PhưjLxrAsơng. Mà6x ngườ9ZRsfji phụjLxrAs nữjLxrAs nà6xy c9ZRsfjái gìjLxrAs cũngKu6yJb khôngjLxrAs chịu,6x hoànKu6yJb toàn9ZRsfj kjLxrAshông tjLxrAshèm n6xhìn đế9ZRsfjn Kỷ6x NjLxrAsam Phươ9ZRsfjng, 6xchú jLxrAsnói 6xxem nKu6yJbếu đổiKu6yJb sanjLxrAsg 6xngười phụ6x Ku6yJbnữ khájLxrAsc, a6xi m9ZRsfjà c6xhẳng 6xđổ gụjLxrAsc tjLxrAsrước nh9ZRsfjà tr6xước 9ZRsfjxe tKu6yJbrước tiềnKu6yJb củajLxrAs Kỷ6x tKu6yJbam công9ZRsfj tử6x cKu6yJbhứ, jLxrAscô Ku6yJbta lạjLxrAsi hoànjLxrAs tojLxrAsàn khôngjLxrAs cKu6yJboi jLxrAsra g6xì, đếnKu6yJb sjLxrAsau cùngKu6yJb khôn6xg cjLxrAsòn cá6xch nàojLxrAs, m6xới bảojLxrAs th6xôi vi6xệc, địKu6yJbnh bỏ6x m6xặc đấjLxrAsy màKu6yJb đi.Ku6yJb VềjLxrAs sjLxrAsau kh6xông nKu6yJbgờ ta6xy giá6xm đốcjLxrAs bê9ZRsfjn đKu6yJbó lạjLxrAsi Ku6yJbcho rjLxrAsa mộtKu6yJb jLxrAskế h6xạ sáchKu6yJb, c9ZRsfjô nàngKu6yJb Ku6yJbbị 6xchính 6xông chủ6x củjLxrAsa m6xình bá6xn đứng6x, liệuKu6yJb c6xó tjLxrAshể khjLxrAsông ầmKu6yJb ĩKu6yJb không9ZRsfj?” jLxrAsanh t9ZRsfja khẽjLxrAs gjLxrAsiọng, đơjLxrAsn 6xgiản nójLxrAsi vàiKu6yJb cjLxrAsâu b6xên tjLxrAsai Thí6xch Ku6yJbPhi jLxrAsPhàm, mjLxrAsột jLxrAstay bụjLxrAsm Ku6yJbmiệng k9ZRsfjhì kh6xì cười.jLxrAs Thíc9ZRsfjh PjLxrAshi Ph6xàm l6xại khônjLxrAsg cư9ZRsfjời đáp9ZRsfj lạ6xi, 6xchỉ nóKu6yJbi: “V6xậy thì9ZRsfj thâmKu6yJb độc9ZRsfj jLxrAsquá, 6xcũng jLxrAskhông sjLxrAsợ jLxrAsto chuyKu6yJbện sao?”

Đổng Th6xiếu QuKu6yJbân ng6xọng nghịu9ZRsfj nóiKu6yJb: “ChuyệKu6yJbn 9ZRsfjgì c6xó thểKu6yJb ljLxrAsàm tjLxrAso nà6xo? 6xGạo đãjLxrAs thàKu6yJbnh cơm6x Ku6yJbrồi, cô9ZRsfj jLxrAsta có6x muốnKu6yJb gây6x chuyệ9ZRsfjn cũng9ZRsfj c9ZRsfjhỉ gâyKu6yJb đượcjLxrAs Ku6yJbvới KjLxrAsỷ N6xam Phương9ZRsfj thôi,6x m6xà c6xũng lạ,6x chẳjLxrAsng c9ZRsfjần biế6xt c9ZRsfjô Ku6yJbta thếKu6yJb njLxrAsào, Kỷ9ZRsfj NKu6yJbam PhươngKu6yJb 6xcũng chKu6yJbín bỏKu6yJb 6xlàm mườijLxrAs theo.”jLxrAs Ku6yJbanh t6xa jLxrAslắc đ9ZRsfjầu chặKu6yJbc lưỡ6xi: “ThếKu6yJb 9ZRsfjnên cKu6yJbhỉ cầjLxrAsn côKu6yJb nàn9ZRsfjg mjLxrAsở miKu6yJbệng tKu6yJbhôi, KỷjLxrAs NjLxrAsam Ph9ZRsfjương jLxrAslàm g6xì cKu6yJbó chuyệKu6yJbn kjLxrAshông thjLxrAseo. CũnKu6yJbg 9ZRsfjlà 6xvỏ quýt9ZRsfj dKu6yJbày có6x mó9ZRsfjng 6xtay jLxrAsnhọn, 9ZRsfjcậu 6xnói 6xxem, tajLxrAsy Ku6yJbKỷ NjLxrAsam PhươngKu6yJb đóKu6yJb thậjLxrAst jLxrAssự 9ZRsfjmuốn cái6x Ku6yJbgì jLxrAscó 9ZRsfjcái đKu6yJbấy, ch9ZRsfjỉ thiếujLxrAs đ6xiều cKu6yJbòn 6xhái cảKu6yJb sa9ZRsfjo jLxrAstrên trờiKu6yJb Ku6yJbxuống dụ6x người6x Ku6yJbđẹp cưKu6yJbời ấjLxrAsy, n6xăm ngoái9ZRsfj chKu6yJbỉ 6xvì m9ZRsfjột chậKu6yJbu hjLxrAsoa, cjLxrAshú k9ZRsfjhông chứng9ZRsfj ki9ZRsfjến c9ZRsfjhứ, ch9ZRsfjậc chậ6xc, già6xy v6xò co9ZRsfjn nKu6yJbhà ngưjLxrAsời jLxrAsta 6xđến nỗi9ZRsfj ngưKu6yJbời ngựajLxrAs chổn6xg vóKu6yJb Ku6yJblên trờjLxrAsi, su6xýt nKu6yJbữa thjLxrAsì g9ZRsfjọi cảjLxrAs mấy9ZRsfj gjLxrAsiáo Ku6yJbsư trườ6xng nôn6xg njLxrAsghiệp đến.6x” N9ZRsfjói đếnjLxrAs đâ9ZRsfjy Ku6yJbđột n9ZRsfjhiên aKu6yJbnh jLxrAsta vKu6yJbỗ Ku6yJbvai Th9ZRsfjích Ph9ZRsfji Phà9ZRsfjm: “ÀKu6yJb đjLxrAsúng rồi,jLxrAs cKu6yJbô 9ZRsfjnàng cũngjLxrAs tốt6x nghiệp6x đạKu6yJbi 9ZRsfjhọc Na9ZRsfjm K6xinh m6xà 9ZRsfjra, v6xừa h6xay 6xchú c6xó th6xể jLxrAsnhờ 6xvả 6xbạn học6x cũ9ZRsfj nhé.”

Thích jLxrAsPhi Phà6xm Ku6yJbnghe đếnjLxrAs Ku6yJbcâu ấy,jLxrAs khôngjLxrAs hKu6yJbiểu vjLxrAsì 6xsao tKu6yJbim lạjLxrAsi jLxrAsgiật tKu6yJbhót Ku6yJb1 c6xái, chỉKu6yJb ngKu6yJbhe Đổ9ZRsfjng Thiế9ZRsfju QujLxrAsân đắcjLxrAs 9ZRsfjý bảo6x: jLxrAs“Cô KiềujLxrAs tiểuKu6yJb 6xthư nàyjLxrAs năm9ZRsfj đó9ZRsfj 9ZRsfjlúc c6xòn là6xm Ku6yJbở c6xông tKu6yJby thưKu6yJbơng mại6x, cójLxrAs nợjLxrAs 9ZRsfjanh cả9ZRsfj njLxrAshà tôiKu6yJb một9ZRsfj móKu6yJbn nợKu6yJb ân9ZRsfj tìnhKu6yJb, thế6x jLxrAsnên đ9ZRsfjối vớijLxrAs tjLxrAsôi cKu6yJbũng c9ZRsfjó vKu6yJbài phầnjLxrAs khijLxrAsêm nhường.jLxrAs 9ZRsfjChú eKu6yJbm nàjLxrAsy, cKu6yJbái nàKu6yJby 6xcoi nh9ZRsfjư 9ZRsfjsố jLxrAschú đ9ZRsfjỏ, anjLxrAsh đâyKu6yJb phảjLxrAsi gá9ZRsfjc jLxrAsthể diệnKu6yJb jLxrAssang jLxrAsmột jLxrAsbên, giới6x thiệuKu6yJb cjLxrAsô ấ6xy jLxrAscho ch9ZRsfjú, Ku6yJbcòn những6x v9ZRsfjiệc khá6xc, phảijLxrAs xjLxrAsem sốjLxrAs Ku6yJbchú Ku6yJbthế nà6xo vậy.”

Thích jLxrAsPhi PhàmjLxrAs 9ZRsfjmừng Ku6yJbvui khôn6x siKu6yJbết, chỉKu6yJb biếtKu6yJb nânjLxrAsg 9ZRsfjly cjLxrAsụng Ku6yJbcốc 9ZRsfjnói 9ZRsfjlời cả6xm ơjLxrAsn. CKu6yJbậu 9ZRsfjvà Đổn9ZRsfjg HiểjLxrAsu 6xQuân quKu6yJban jLxrAshệ 6xlàm 9ZRsfjăn đKu6yJbã ba9ZRsfjo nKu6yJbhiêu năm9ZRsfj, m9ZRsfjà 6xĐổng Hiểu9ZRsfj Quân6x cũngjLxrAs kh9ZRsfjông jLxrAsgạt cậjLxrAsu, qjLxrAsua 6xmấy ngKu6yJbày, 6xanh Ku6yJbta jLxrAsđã g6xọi jLxrAsđiện đKu6yJbến: “KhKu6yJbó lắ9ZRsfjm 9ZRsfjcô ấy9ZRsfj mới6x đồngKu6yJb ýjLxrAs đấy,jLxrAs tKu6yJbôi hẹnjLxrAs Ku6yJbcô ấyKu6yJb chiều6x 6x4 gijLxrAsờ Ku6yJbở quájLxrAsn tjLxrAsrà 9ZRsfjĐịch Trần6x H6xiên 6xrồi đấ6xy, thjLxrAsử 9ZRsfjvận Ku6yJbmay củ6xa mì9ZRsfjnh đijLxrAs nhé.”

Thích P9ZRsfjhi 9ZRsfjPhàm 6x3 6xgiờ rưKu6yJbỡi đ9ZRsfjã jLxrAsđến ĐKu6yJbịch TrầjLxrAsn Ku6yJbHiên, 9ZRsfjbao njLxrAsăm l6xăn lộ6xn ở9ZRsfj thươ6xng trường,jLxrAs ch9ZRsfjuyện g9ZRsfjì cũ6xng từn6xg jLxrAsgặp q9ZRsfjua rồi,Ku6yJb nhưng6x Ku6yJbmấy cjLxrAsâu truyện6x phi9ZRsfjếm của6x ĐổngKu6yJb Thiếu6x Quân,Ku6yJb dư9ZRsfjờng njLxrAshư kKu6yJbhiến cậ9ZRsfju trở6x nên9ZRsfj tòjLxrAs m6xò. ĐổngjLxrAs Thi6xếu QuKu6yJbân đKu6yJbến muộnKu6yJb h6xơn, nhưng9ZRsfj cũngKu6yJb chỉ9ZRsfj đến6x tr9ZRsfjước g6xiờ hKu6yJbẹn tầKu6yJbm 16x5 p6xhút, ajLxrAsnh t6xa nhì6xn jLxrAsđồng 9ZRsfjhồ, c6xó chú9ZRsfjt 9ZRsfjtự giễuKu6yJb: “XKu6yJbem n6xhư cũngjLxrAs nể9ZRsfj mặt6x Ku6yJbKỷ NajLxrAsm Phương9ZRsfj, ng9ZRsfjhe njLxrAsói 9ZRsfjKỷ jLxrAstam c6xông tử9ZRsfj mjLxrAsỗi lầjLxrAsn về6x đâ9ZRsfjy, đầu9ZRsfj tiên9ZRsfj ởKu6yJb sKu6yJbân baKu6yJby phả9ZRsfji gọKu6yJbi jLxrAsđiện bKu6yJbáo tjLxrAsrước Ku6yJbcho 9ZRsfjcô ấyjLxrAs, Ku6yJbbằng khô9ZRsfjng thKu6yJbì không9ZRsfj q9ZRsfjua nổ6xi cửKu6yJba đâu.”

Thích Ku6yJbPhi PhjLxrAsàm jLxrAskhông 9ZRsfjkìm được9ZRsfj 6xbật cườ9ZRsfji, Ku6yJbnói: Ku6yJb“Cái jLxrAsnày chjLxrAsỉ sợ9ZRsfj 9ZRsfjlà giả,jLxrAs Ku6yJbanh chỉKu6yJb g9ZRsfjiỏi nó9ZRsfji móc6x ngườijLxrAs 6xta thôi.”

“Là th6xật đấjLxrAsy, chú9ZRsfj chư6xa Ku6yJbthấy bộ6x dạngjLxrAs 9ZRsfjKỷ 9ZRsfjNam PhươnKu6yJbg th6xôi, cKu6yJbó 9ZRsfjlần 6xtôi 9ZRsfjvà cậujLxrAs Ku6yJbta uKu6yJbống s6xay, cậujLxrAs 9ZRsfjđoán xjLxrAsem jLxrAstay jLxrAsnày nói6x gì9ZRsfj, cậuKu6yJb t6xa bảo6x tô6xi 9ZRsfjcô v9ZRsfjợ bjLxrAsên nàjLxrAsy kh9ZRsfjông g9ZRsfjiống ngườijLxrAs kKu6yJbhác 9ZRsfjgì cả,Ku6yJb đ9ZRsfjến tiề6xn củKu6yJba cậuKu6yJb t9ZRsfja màKu6yJb cũKu6yJbng khôn6xg thèKu6yJbm bậKu6yJbn tâjLxrAsm. ChjLxrAsú n6xghe câjLxrAsu ấKu6yJby, truyềjLxrAsn 9ZRsfjra ngo6xài 9ZRsfjai dám9ZRsfj t6xin chứ.”

“Vợ KỷKu6yJb Na9ZRsfjm Phương6x kh9ZRsfjông phảiKu6yJb jLxrAslà cjLxrAson gáKu6yJbi 6xnhà n6xào đó6x sao?”

“Đúng tKu6yJbhế, tênjLxrAs ljLxrAsà 6xThủ ThjLxrAsủ, 9ZRsfjso với6x 9ZRsfjKỷ NKu6yJbam PhươjLxrAsng làKu6yJb jLxrAsmôn đ9ZRsfjăng hộjLxrAs đKu6yJbối, ngư9ZRsfjời cKu6yJbũng jLxrAsxinh đẹp,Ku6yJb như9ZRsfjng màjLxrAs Kỷ6x NKu6yJbam Ph6xương để6x c9ZRsfjô tjLxrAsa ởKu6yJb 9ZRsfjBắc Ki9ZRsfjnh mKu6yJbà chẳn6xg đo6xái h9ZRsfjoài gì,6x đếnjLxrAs thjLxrAsể diệ6xn của6x bố9ZRsfj vợ9ZRsfj cũnjLxrAsg khôngjLxrAs nểKu6yJb 9ZRsfjnang gjLxrAsì. NKu6yJbghe n6xói vì6x jLxrAscó lần6x vKu6yJbị đạiKu6yJb tiểujLxrAs thưjLxrAs ấyjLxrAs khôngjLxrAs 6xkìm jLxrAsđược giậnKu6yJb dữ,9ZRsfj đáp9ZRsfj mKu6yJbáy Ku6yJbbay qu9ZRsfja tìm9ZRsfj K9ZRsfjiều tiể6xu tjLxrAshư n9ZRsfjày 9ZRsfjnói chuyệnKu6yJb phải6x 6xquấy, kếKu6yJbt jLxrAsquả ljLxrAsàm KỷjLxrAs taKu6yJbm nổijLxrAs xujLxrAsng 6xlên, jLxrAstừ đấy9ZRsfj Ku6yJbvề sa9ZRsfju jLxrAs2 vợ9ZRsfj chồjLxrAsng Ku6yJbtrở mặtKu6yJb, nếu6x khôngjLxrAs phảjLxrAsi bố9ZRsfj mKu6yJbẹ jLxrAsđôi Ku6yJbbên gjLxrAsây ápjLxrAs lực,9ZRsfj không9ZRsfj jLxrAsbiết còjLxrAsn 6xxảy r6xa chuyệnKu6yJb gì6x nữa.”

4 giờ9ZRsfj đúngjLxrAs, phục6x vụ6x mở6x cửa.

Thích 6xPhi Ph6xàm k9ZRsfjinh n9ZRsfjgạc đến9ZRsfj mức9ZRsfj đứng6x 9ZRsfjbật dậyKu6yJb nhjLxrAsư lòjLxrAs xo9ZRsfj, 6xmà tr6xên thực6x tế6x, cậuKu6yJb cũnKu6yJbg đ6xã đứKu6yJbng dKu6yJbậy rồi.

Người phKu6yJbụ jLxrAsnữ ấyKu6yJb hoà9ZRsfjn toàjLxrAsn khônjLxrAsg giống6x v9ZRsfjới troKu6yJbng tư9ZRsfjởng Ku6yJbtượng c6xủa c6xậu tajLxrAs, côKu6yJb ấy9ZRsfj 6xchỉ 6xmặc áojLxrAs jLxrAsmàu đ6xen, Ku6yJbmà đãjLxrAs cà9ZRsfjng lộ6x rjLxrAsa Ku6yJbvẻ gầ9ZRsfjy guộc,9ZRsfj khuôn6x mjLxrAsặt tr9ZRsfjắng trẻo9ZRsfj, đjLxrAsến 9ZRsfjphấn 9ZRsfjson c9ZRsfjũng khôKu6yJbng Ku6yJbđánh, nhjLxrAsưng Ku6yJbvẫn toKu6yJbát 6xra nKu6yJbét 9ZRsfjxinh jLxrAsđẹp, 9ZRsfjxinh 6xđẹp đến9ZRsfj tKu6yJbhu hújLxrAst tấ6xt 6xcả ánhKu6yJb 9ZRsfjnhìn củaKu6yJb mọi9ZRsfj người.

Tinh t6xhần c6xậu hjLxrAsốt hoảng.

Đổng T9ZRsfjhiếu 9ZRsfjQuân đãKu6yJb jLxrAsđánh tiếjLxrAsng chàoKu6yJb hKu6yJbỏi: 9ZRsfj“Kiểu t6xiểu thư9ZRsfj” r9ZRsfjồi vKu6yJbô cùn6xg Ku6yJbnhiệt tìKu6yJbnh giớjLxrAsi thiệjLxrAsu: “Vị9ZRsfj nàyKu6yJb 9ZRsfjlà gi6xám đố6xc 9ZRsfjThích 9ZRsfjPhi Phàm.”

Thích P6xhi PhàjLxrAsm Ku6yJbtrong lòn6xg chỉjLxrAs 9ZRsfjnghĩ, sajLxrAso jLxrAslại lKu6yJbà cô9ZRsfj ấy?

(*chú: Ku6yJbcác cậjLxrAsu ạ,6x đừngKu6yJb h6xỏi gjLxrAsì cảKu6yJb, t6xớ Ku6yJbcũng khônKu6yJbg biếtjLxrAs g6xì đâjLxrAsu, jLxrAssuy đoáKu6yJbn gì6x jLxrAsthì cKu6yJbứ sKu6yJbuy đ6xoán thôi.jLxrAs Truyệ9ZRsfjn dừngKu6yJb 6xở p6xhần “2Ku6yJb chiế9ZRsfjc áo6x lồngKu6yJb vàjLxrAso nhjLxrAsau” rjLxrAsồi. N6xhưng ngoạ6xi truyện6x nàjLxrAsy ch9ZRsfjỉ Ku6yJblà… mộ9ZRsfjt jLxrAscâu cKu6yJbhuyện đơn6x l6xẻ khá9ZRsfjc chăng?9ZRsfj Tớ9ZRsfj Ku6yJbcũng sửa9ZRsfj lạijLxrAs jLxrAsthứ tự6x tKu6yJbên njLxrAsgoại trjLxrAsuyện ch9ZRsfjo đúKu6yJbng vớ9ZRsfji 6xthứ 6xtự tKu6yJbhời gKu6yJbian t9ZRsfjác g9ZRsfjiả viếtKu6yJb 6xrồi XD)

2. 

Sắc &ampjLxrAs; Giới

Vừa bước9ZRsfj r6xa ngoài,Ku6yJb đột6x nhKu6yJbiên có6x ngư6xời gọi:9ZRsfj “A!Ku6yJb NKu6yJbam PKu6yJbhương, k9ZRsfjia kh9ZRsfjông phảjLxrAsi 9ZRsfjvợ c6xậu sao?”

Kỷ NaKu6yJbm PhươngjLxrAs jLxrAsquay đầjLxrAsu r9ZRsfja nhìKu6yJbn, h9ZRsfjóa rKu6yJba đúnKu6yJbg t6xhế thật.

Hiếm 6xkhi tjLxrAshấy 6xcô ấKu6yJby mjLxrAsặc vKu6yJbáy, chiếKu6yJbc á6xo leKu6yJbn mỏ9ZRsfjng trKu6yJbùm đầu6x màKu6yJbu Ku6yJbsan h9ZRsfjô, bênjLxrAs dKu6yJbưới Ku6yJblà chânjLxrAs vKu6yJbáy jLxrAsnâu s6xậm, áo6x khojLxrAsác cầmKu6yJb 9ZRsfjtrên jLxrAstay, đứnjLxrAsg cạnhjLxrAs cô9ZRsfj jLxrAsbạn màKu6yJb côKu6yJb ấjLxrAsy lạ6xi càngjLxrAs tỏKu6yJba 9ZRsfjra Ku6yJbnét 6xduyên dKu6yJbáng y9ZRsfjêu kiều.

Cả đám6x jLxrAsngười đã6x bànjLxrAs tájLxrAsn xôn9ZRsfj xaoKu6yJb, 9ZRsfjcó 6xkẻ gọi6x 9ZRsfjchị Ku6yJbdâu, lạKu6yJbi jLxrAscó kjLxrAsẻ Ku6yJbgọi Ku6yJbem dâu6x, cònjLxrAs cjLxrAsó ngư9ZRsfjời đãKu6yJb xư6xng têjLxrAsn mụ9ZRsfj củ6xa cô:jLxrAs “ThủKu6yJb Thủ,Ku6yJb hômKu6yJb n6xay 6xsao Ku6yJblại vừaKu6yJb khéo9ZRsfj thế9ZRsfj này?”

Thủ Thủ9ZRsfj mắ9ZRsfjt cưKu6yJbời Ku6yJbcong vjLxrAsút Ku6yJbhỏi l6xại: “SKu6yJbao 9ZRsfjnào, cjLxrAsác jLxrAsanh c9ZRsfjó hứngjLxrAs đjLxrAsi Ku6yJbuống rượu,6x ch9ZRsfjả 6xlẽ bọ9ZRsfjn e6xm không6x Ku6yJbđược phépjLxrAs nKu6yJbổi hứngjLxrAs đếnKu6yJb Ku6yJbăn cơKu6yJbm à?

Cô gáKu6yJbi đanjLxrAsg kjLxrAshoác t6xay jLxrAsKỷ N9ZRsfjam PhươngjLxrAs s6xớm đã9ZRsfj rụtjLxrAs taKu6yJby lại6x, nhưngKu6yJb Ku6yJbđiệu bjLxrAsộ vKu6yJbẫn tỏKu6yJb vẻ6x qua9ZRsfjng mijLxrAsnh 9ZRsfjchính Ku6yJbđại lắm,9ZRsfj đangjLxrAs chuẩn6x jLxrAsbị jLxrAsrời đ6xi, ajLxrAsi 9ZRsfjdè 9ZRsfjKỷ N6xam Phươ9ZRsfjng đãKu6yJb chắjLxrAsp tajLxrAsy kéo6x lại,6x bjLxrAsảo: “L6xên 9ZRsfjxe đợi9ZRsfj aKu6yJbnh.” RồKu6yJbi ajLxrAsnh mớjLxrAsi 6xbuông tay.

Xem rjLxrAsa 9ZRsfjđôi vợ6x chồng9ZRsfj n6xày Ku6yJbcó chuy9ZRsfjện riên6xg cKu6yJbần nó6xi, cảjLxrAs 6xđám ngườijLxrAs dắKu6yJbt djLxrAsíu 6xbạn g9ZRsfjái c6xũng Ku6yJbrục rịjLxrAsch 6xtản đijLxrAs, c9ZRsfjhỉ còjLxrAsn lạKu6yJbi ThủKu6yJb ThjLxrAsủ 9ZRsfjvà jLxrAscô bạjLxrAsn ĐjLxrAsỗ HiểjLxrAsu Tô,6x Đỗ6x Ku6yJbHiểu TKu6yJbô cũngKu6yJb nói:Ku6yJb “Tớ9ZRsfj qu6xa b9ZRsfjên Ku6yJbkia Ku6yJbđợi c9ZRsfjậu nhé.”

“Không cần6x đ9ZRsfjâu.” TjLxrAshủ ThủKu6yJb dửnjLxrAsg jLxrAsdưng nh9ZRsfjư khôngjLxrAs, qjLxrAsuay đầu6x jLxrAssang cười9ZRsfj Ku6yJbvới KKu6yJbỷ 6xNam PhươnKu6yJbg: “MajLxrAsi e6xm đjLxrAsi 6xHồng Ku6yJbKông, thứ6x 9ZRsfj7 tu6xần Ku6yJbnày khôngKu6yJb về6x nh6xà vớiKu6yJb anKu6yJbh được,jLxrAs đ9ZRsfjến 6xluc đjLxrAsó jLxrAsanh nó9ZRsfji vớiKu6yJb 9ZRsfjmẹ jLxrAs1 tjLxrAsiếng nhé.”

“Em điKu6yJb HồngjLxrAs KôngKu6yJb ljLxrAsàm 9ZRsfjgì thế?”

Thủ ThủKu6yJb cảm6x giKu6yJbác k6xì quặc6x, trư9ZRsfjớc đKu6yJbây cjLxrAsô chKu6yJbạy t6xới chạyKu6yJb lui9ZRsfj, an6xh cóKu6yJb b6xao giKu6yJbờ Ku6yJbthèm hỏijLxrAs đâu.

“Xem pjLxrAshim [Sắ6xc, Giới6x], b6xản jLxrAsuncut đấy.”

Chỉ vjLxrAsì mộtjLxrAs bjLxrAsộ phi9ZRsfjm jLxrAsmà 6xbay đi9ZRsfj HồngKu6yJb KônjLxrAsg, xjLxrAsưa jLxrAsnay jLxrAsvốn làjLxrAs pho6xng cá6xch củaKu6yJb cjLxrAsô ấy6x mà.

“Đừng jLxrAsđi Ku6yJbnữa, Ku6yJbở nhà6x xejLxrAsm 9ZRsfjđi, ajLxrAsnh bảojLxrAs ng6xười gKu6yJbiúp e6xm tìmKu6yJb bảnjLxrAs gKu6yJbốc, 6xlà 9ZRsfjđoạn Ku6yJb20 phjLxrAsút b9ZRsfjị cKu6yJbut jLxrAschứ gì.”

Thủ Th9ZRsfjủ c9ZRsfjảm jLxrAsthấy v9ZRsfjui vẻ6x yjLxrAsên Ku6yJbtâm, n9ZRsfjhìn jLxrAsđi, l9ZRsfjấy chồng6x cũ9ZRsfjng cKu6yJbó cáiKu6yJb tKu6yJbốt đấyjLxrAs chứKu6yJb: jLxrAs“Vậy thế9ZRsfj nhé,9ZRsfj aKu6yJbnh jLxrAsđừng jLxrAscó 9ZRsfjquên đấy.”

Kết 9ZRsfjquả anKu6yJbh 9ZRsfjấy lạjLxrAsi th9ZRsfjật sựjLxrAs qu9ZRsfjên cKu6yJbhứ, Th9ZRsfjủ ThủKu6yJb phảijLxrAs đến9ZRsfj mấyjLxrAs ngàyKu6yJb c6xhưa gặp9ZRsfj đư9ZRsfjợc a9ZRsfjnh, hôm6x Ku6yJbnay njLxrAsghĩ r6xa Ku6yJbphải 9ZRsfjgọi c6xho a9ZRsfjnh ấy9ZRsfj, chu9ZRsfjông đổ9ZRsfj một9ZRsfj hồ9ZRsfji lâjLxrAsu mà6x kjLxrAshông có9ZRsfj aKu6yJbi nghejLxrAs, 6xđang địnKu6yJbh th6xôi, anKu6yJbh ljLxrAsại nh6xận 9ZRsfjđiện thjLxrAsoại: ‘AjLxrAs lô?”

Nghe Ku6yJbgiọng đ6xã bjLxrAsiết còKu6yJbn chưa9ZRsfj t6xỉnh 9ZRsfjngủ, khônjLxrAsg rKu6yJbõ ljLxrAsà đjLxrAsang jLxrAstrên giườKu6yJbng 6xem nàjLxrAso nữ6xa, cô6x độtKu6yJb nhjLxrAsiên Ku6yJbnghĩ 9ZRsfjra tròKu6yJb đùajLxrAs quKu6yJbái đản,Ku6yJb ỏnKu6yJb ẻnjLxrAs gọiKu6yJb 6x1 tiếng9ZRsfj “N9ZRsfjam Ph9ZRsfjương àKu6yJb”, gjLxrAsiọng nũn9ZRsfjg nịujLxrAs hỏijLxrAs lại:Ku6yJb “ĐoKu6yJbán x9ZRsfjem Ku6yJbem l6xà a9ZRsfji nào?”

“Thủ T9ZRsfjhủ,” GKu6yJbiọng anjLxrAsh vẫKu6yJbn đặc6x sKu6yJbệt c6xơn ngKu6yJbái ngủKu6yJb: “Ngoan9ZRsfj nà9ZRsfjo, lầ6xn s6xau muốnKu6yJb chơjLxrAsi t6xrò này,jLxrAs 6xnhớ đừjLxrAsng dùng9ZRsfj số9ZRsfj điệ6xn tKu6yJbhoại ở6x n6xhà nhé.”

Cô tjLxrAshẹn jLxrAsquá hójLxrAsa giậ9ZRsfjn: “Anh9ZRsfj tìmKu6yJb 6xcho e9ZRsfjm [Sắc,Ku6yJb 6xGiới] chjLxrAsưa đấy?”

Hỏi Ku6yJbđến a9ZRsfjnh ấ9ZRsfjy, jLxrAsmà p9ZRsfjhải m9ZRsfjất 6xmấy giâyjLxrAs jLxrAssau anKu6yJbh mớiKu6yJb jLxrAsbật cười6x: “Ồ,jLxrAs an9ZRsfjh qjLxrAsuên mất.”tiến6xg 6xanh tKu6yJbrầm đụjLxrAsc nójLxrAsi giọngjLxrAs mũ6xi jLxrAsnghe nặnKu6yJbg trĩu,9ZRsfj. 6xCó 6xlẽ anKu6yJbh đa9ZRsfjng bị6x 9ZRsfjcảm, hoặKu6yJbc 6xbiết đâjLxrAsy a6xnh c9ZRsfjhỉ đan6xg 6xmơ ngủ.

Cô độ6xt nhiênKu6yJb cKu6yJbảm 9ZRsfjgiác xót6x x9ZRsfja, bKu6yJbảo: “9ZRsfjThế th6xôi vậy.”

“Thủ Thủ?”jLxrAs An6xh dKu6yJbường như9ZRsfj cảjLxrAsm 6xthấy khjLxrAsông phải9ZRsfj: “Em6x đừn6xg g9ZRsfjiận đấy6x nhé,6x Ku6yJbanh jLxrAsbây giờ6x gjLxrAsọi điện9ZRsfj bảo6x họKu6yJb l6xàm đây,6x nhjLxrAsé T9ZRsfjhủ Thủ?”

“Không c6xần đjLxrAsâu, 6xem khôKu6yJbng muốn6x 6xxem nữKu6yJba rồi.”

Cô cảmjLxrAs thấjLxrAsy 9ZRsfjchán n6xản, rồjLxrAsi cũng9ZRsfj cjLxrAsúp điện6x thoại.9ZRsfj ThựKu6yJbc 6xra jLxrAscũng 6xchỉ l9ZRsfjà một6x chjLxrAsút giốnKu6yJbg jLxrAsnhau m9ZRsfjà thô6xi, jLxrAsmùa đjLxrAsông 9ZRsfjnăm ấ6xy Dịch6x 6xTrường NinKu6yJbh b6xị ốm6x m6xột đợt6x r9ZRsfjất lâu,9ZRsfj Ku6yJbmãi khôngjLxrAs 6xthấy k9ZRsfjhỏi, cKu6yJbô gọijLxrAs đ9ZRsfjiện c9ZRsfjho 9ZRsfjanh, gijLxrAsọng 9ZRsfjanh ùjLxrAs 9ZRsfjù, dưjLxrAsờng nhKu6yJbư jLxrAsđứa t6xrẻ nh9ZRsfjỏ: “Ối,jLxrAs an9ZRsfjh quênjLxrAs mất.”

Mà thựcKu6yJb rjLxrAsa kKu6yJbhông phảijLxrAs làKu6yJb Ku6yJbquên, an9ZRsfjh cốKu6yJb ýKu6yJb nKu6yJbói nhưjLxrAs thế,9ZRsfj 6xsau đóKu6yJb 6xcô vộiKu6yJb vềjLxrAs kKu6yJbý túcjLxrAs, vừa9ZRsfj về6x đã9ZRsfj nKu6yJbhìn thấKu6yJby bá6xnh 9ZRsfjkem vKu6yJbà hoajLxrAs, côjLxrAs mớiKu6yJb biế9ZRsfjt 9ZRsfjanh vốnjLxrAs khôjLxrAsng 9ZRsfjquên. 6xBánh jLxrAskem ljLxrAsúc đó6x chi9ZRsfja cKu6yJbho mọiKu6yJb n9ZRsfjgười ởKu6yJb Ku6yJbký 6xtúc, Ku6yJbai 9ZRsfjcũng cườijLxrAs hìKu6yJb Ku6yJbhì bảo:9ZRsfj “NgọtKu6yJb đấy!,jLxrAs 6xĐúng jLxrAsthế thật,6x ngọ6xt l9ZRsfjắm, jLxrAshương v9ZRsfjị n6xgọt ng9ZRsfjào c9ZRsfjhạy 9ZRsfjthẳng vKu6yJbào c9ZRsfjon tim.

Lúc cKu6yJbhia ta9ZRsfjy, anjLxrAsh c6xứ nKu6yJbhắc đi6x Ku6yJbnhắc Ku6yJblại: “ThủjLxrAs Th6xủ, eKu6yJbm q6xuên a9ZRsfjnh 6xđi, ejLxrAsm qKu6yJbuên an6xh đi…jLxrAs Th6xủ ThủjLxrAs, e9ZRsfjm h6xãy qujLxrAsên Ku6yJbanh đi….”

Mà jLxrAscô cứjLxrAs nh9ZRsfjư mộKu6yJbt đứajLxrAs 9ZRsfjnhóc k9ZRsfjhóc ló6xc Ku6yJbom sòjLxrAsm, cảKu6yJb m6xặt rư6xng rưn6xg nư6xớc mắt,9ZRsfj t6xúm Ku6yJblấy jLxrAsvạt 6xáo Ku6yJbanh k9ZRsfjhông n6xỡ bujLxrAsông, hỗn6x lo6xạn jLxrAsnhư thế9ZRsfj, ki9ZRsfjểu b6xất chKu6yJbấp k6xhông rời9ZRsfj như6x thế,Ku6yJb nhưn9ZRsfjg Ku6yJbmà cũn6xg cóKu6yJb íjLxrAsch 6xgì đâu?

Có ícKu6yJbh gKu6yJbì nào?

Sau cùKu6yJbng a6xnh vẫn6x vứtKu6yJb bỏ6x cjLxrAsô đấyjLxrAs thôi.

Không cầnjLxrAs côKu6yJb nữajLxrAs đấyjLxrAs thôi.

Thủ Thủ9ZRsfj c6xảm 6xgiác tronjLxrAsg lòng9ZRsfj nguộijLxrAs ljLxrAsạnh, bởKu6yJbi vì9ZRsfj nhớKu6yJb jLxrAsđến những6x c9ZRsfjhuyện 6xnày, 6xlại ljLxrAsàm nưjLxrAsớc mắ9ZRsfjt 9ZRsfjcô 9ZRsfjtuôn rơi.

Cô vẫn6x dùngKu6yJb li9ZRsfjệu pKu6yJbháp cũKu6yJb, 6xra ngoàiKu6yJb ănKu6yJb một6x bữa,jLxrAs saKu6yJbu đKu6yJbó đi6x xKu6yJbem li6xền 9ZRsfjtù tìKu6yJb mấKu6yJby bộ6x p9ZRsfjhim, 6xtrong 6xphim có6x vujLxrAsi buồn6x jLxrAsli jLxrAshợp, có6x bà9ZRsfji c6xa Ku6yJbsinh 6xtử bjLxrAsuồn 6xthương, c9ZRsfjó njLxrAshững 9ZRsfjnỗi khKu6yJbổ đjLxrAsau vậtKu6yJb lộ6xn, có9ZRsfj nhữjLxrAsng đKu6yJbời Ku6yJbngười bKu6yJbi Ku6yJbai, jLxrAsgian naKu6yJbn dườ9ZRsfjng nhjLxrAsư vĩnh6x viễn9ZRsfj không9ZRsfj 9ZRsfjcó b9ZRsfjờ bến.

Những lKu6yJbúc như6x thếKu6yJb cô6x 6xtự 9ZRsfjcảm thấyKu6yJb mìnhjLxrAs q9ZRsfjuả là6x 6xmay mắnKu6yJb t9ZRsfjrong c9ZRsfjuộc sống.

Rạng sángjLxrAs mới9ZRsfj về6x njLxrAshà, đãKu6yJb thKu6yJbấy 9ZRsfjKỷ NKu6yJbam PhươjLxrAsng, cô6x bất6x ngờKu6yJb vô9ZRsfj Ku6yJbcùng, ồ9ZRsfj 6x1 tiếng:9ZRsfj “6xSao 9ZRsfjanh l6xại về?”

Anh dườngjLxrAs 6xnhư jLxrAscó chútjLxrAs jLxrAskhó chKu6yJbịu: “NhKu6yJbà Ku6yJbanh, aKu6yJbnh 9ZRsfjkhông đượjLxrAsc 9ZRsfjvề chắc?”

Bọn họ9ZRsfj 6xđã giajLxrAso hẹnjLxrAs r6xồi, 9ZRsfjkhi bêKu6yJbn nàojLxrAs đóKu6yJb tức9ZRsfj Ku6yJbgiận, bjLxrAsên jLxrAskia khôn6xg 6xđược p6xhép 9ZRsfjnổi cáu6x, 9ZRsfjthế nKu6yJbên c6xô thu6xận the9ZRsfjo an6xh, hjLxrAsíp 9ZRsfjmắt cườijLxrAs 6xdỗ 6xdành: “ĐượcKu6yJb rồiKu6yJb, được6x rồijLxrAs, đươngjLxrAs nKu6yJbhiên cójLxrAs thể9ZRsfj v6xề chứ.”Ku6yJb Vừa6x qu6xay đKu6yJbi, c9ZRsfjô l9ZRsfjại h6xỏi: “A6xnh 9ZRsfjvề làjLxrAsm 9ZRsfjgì thế?”

Sắc 9ZRsfjmặt a6xnh còn9ZRsfj 9ZRsfjtệ hjLxrAsơn, nKu6yJbhư thể6x anKu6yJbh 9ZRsfjấy vừ9ZRsfja giậjLxrAsn dKu6yJbỗi ở9ZRsfj chỗKu6yJb e6xm nKu6yJbào v6xề, lạiKu6yJb c6xàng ljLxrAsàm cô6x thấy9ZRsfj tòjLxrAs m6xò hơn,6x cjLxrAsòn cjLxrAsó cô6x 9ZRsfjnào dám6x c9ZRsfjhọc giận9ZRsfj 6xanh nữjLxrAsa đây?

Lúc anKu6yJbh tjLxrAshật sự6x giận,jLxrAs aKu6yJbnh thườjLxrAsng không6x 9ZRsfjnói g6xì, m9ZRsfjà th9ZRsfjực jLxrAsra cô9ZRsfj 6xcũng mjLxrAsệt rồiKu6yJb, uể6x oảijLxrAs lết9ZRsfj 9ZRsfjđi thjLxrAsay quầnjLxrAs áKu6yJbo, 6xlúc 9ZRsfjra m9ZRsfjới đểjLxrAs jLxrAsý Ku6yJbtrên b9ZRsfjàn đểKu6yJb c9ZRsfjái gì6x jLxrAsđó: “GKu6yJbì thế?”

“Phim gốc.”

Anh trảKu6yJb lời6x troKu6yJbng jLxrAssự mấtKu6yJb Ku6yJbkiên nhẫn6x, từ6x b6xé đã6x t6xhế rồi,jLxrAs ljLxrAsúc nà9ZRsfjo Ku6yJbcũng cKu6yJbhê Ku6yJbcô jLxrAsphiền Ku6yJbhà. Ku6yJbCô 9ZRsfjlà cKu6yJbon Ku6yJbgái, nhỏjLxrAs 6xhơn a9ZRsfjnh rấKu6yJbt nhiều6x tuổi,jLxrAs Ku6yJblại cứjLxrAs kjLxrAshăng khăKu6yJbng t6xhích bjLxrAsám jLxrAstheo sa9ZRsfju anKu6yJbh, lạijLxrAs thí6xch c6xùng 6xvới Ku6yJbcả đámKu6yJb c6xon Ku6yJbtrai trKu6yJbèo tườngKu6yJb l6xeo cây,jLxrAs aKu6yJbnh th9ZRsfjấy chKu6yJbán nảKu6yJbn vớKu6yJbi cái6x đuôi6x nhỏKu6yJb nàyjLxrAs jLxrAslắm rồiKu6yJb, thế6x n9ZRsfjên 6xanh 6xnói chuyjLxrAsện với6x 9ZRsfjcô jLxrAschỉ vỏjLxrAsn vẹ9ZRsfjn trjLxrAsong v9ZRsfjòng 9ZRsfj3 phút6x đã9ZRsfj 9ZRsfjmất h9ZRsfjết cả9ZRsfj nh6xẫn nại.

Cô nh6xất thờ9ZRsfji vujLxrAsi r6xa m9ZRsfjặt: “Sắ6xc Giới6x àKu6yJb? Ku6yJbMai Ku6yJbem gọiKu6yJb Hiể6xu T6xô đếKu6yJbn c6xùng 6xxem, nghjLxrAse jLxrAsnói Lư6xơng TriềjLxrAsu VKu6yJbĩ tKu6yJbrong jLxrAsphim Ku6yJbcó nude9ZRsfj, jLxrAshe he!”

Anh đột6x nhiêKu6yJbn nói:Ku6yJb “9ZRsfjMai Ku6yJbphải 6xtrả ngườiKu6yJb Ku6yJbta Ku6yJbrồi, xe9ZRsfjm Ku6yJbluôn hôKu6yJbm najLxrAsy đi.”

“Hả?”

“Em tưởjLxrAsng v6xiệc n6xày dễKu6yJb lắmjLxrAs ấKu6yJby? Người9ZRsfj 6xta pKu6yJbhải nểjLxrAs mặKu6yJbt lắmKu6yJb mớ6xi cKu6yJbho Ku6yJbmượn đấy.”

“Trời ơi,9ZRsfj KỷKu6yJb Ku6yJbNam Phương6x 6xà, ajLxrAsnh nghĩ9ZRsfj 9ZRsfjcách Ku6yJbđi màKu6yJb, bây6x gjLxrAsiờ 6xem buồnjLxrAs ngủ6x muốn6x c9ZRsfjhết đijLxrAs được,6x để6x ma6xi xjLxrAsem njLxrAshé, 9ZRsfjmượn thêjLxrAsm jLxrAs1 ng6xày nữ6xa nhéKu6yJb, nhé?”

“Phải jLxrAsxem tronKu6yJbg hôKu6yJbm njLxrAsay, bâKu6yJby giKu6yJbờ 9ZRsfjxem luôn.”

Xem jLxrAsra 9ZRsfjanh Ku6yJbấy hôm6x njLxrAsay tâKu6yJbm trạKu6yJbng đúngKu6yJb 9ZRsfjlà khôngKu6yJb ổjLxrAsn, đế6xn Ku6yJbchút việcjLxrAs c6xỏn cojLxrAsn nàKu6yJby jLxrAscũng 6xkhông nỡ6x giúKu6yJbp, Ku6yJbanh m6xà thjLxrAsật s9ZRsfjự tứcjLxrAs lênKu6yJb t6xhì qKu6yJbuả ljLxrAsà đjLxrAsáng jLxrAsgờm vKu6yJbô cù6xng, Ku6yJbcô nhjLxrAsăn njLxrAshó ômjLxrAs cuộKu6yJbn p6xhim, h6xôm n9ZRsfjay jLxrAsxem t9ZRsfjhì hôm6x Ku6yJbnay xKu6yJbem vậy.

Ai dèKu6yJb c9ZRsfjòn bị9ZRsfj a9ZRsfjnh gjLxrAsiật Ku6yJblấy: “CjLxrAshâu cjLxrAshấu đòjLxrAsi đá6x xe.”

Cô ljLxrAse l9ZRsfje jLxrAslưỡi, tKu6yJbhực rjLxrAsa 9ZRsfjcâu nóijLxrAs ấyjLxrAs Ku6yJbcòn Ku6yJbcó cả9ZRsfj Ku6yJb1 sự9ZRsfj tíjLxrAsch Ku6yJbđằng sKu6yJbau nữa,9ZRsfj hjLxrAsồi đó9ZRsfj anjLxrAsh 6xđang học6x cấjLxrAsp 2jLxrAs, côjLxrAs vừa9ZRsfj mới6x và6xo lKu6yJbớp 19ZRsfj, Ku6yJbcả đ6xám tjLxrAsrẻ cKu6yJbon 9ZRsfjtâm đầuKu6yJb jLxrAsý 6xhợp cjLxrAshơi đKu6yJbùa Ku6yJbở sâKu6yJbn cỏKu6yJb Ku6yJbbỏ hjLxrAsoang s9ZRsfjau kh6xu nKu6yJbhà, mọjLxrAsi ng9ZRsfjười 6xđang dựn9ZRsfjg bảnjLxrAsg Ku6yJbbóng 9ZRsfjrổ m9ZRsfjới. C6xô lú9ZRsfjc 6xđó bé9ZRsfj tKu6yJbí tẹoKu6yJb 6xteo, 9ZRsfjmà lại9ZRsfj bật6x nh9ZRsfjanh Ku6yJbnhất, Ku6yJblao 9ZRsfjđầu đến9ZRsfj rKu6yJba sjLxrAsức dựn9ZRsfjg c9ZRsfjây cột6x bằ9ZRsfjng sắt.

Cả đám9ZRsfj tKu6yJboàn coKu6yJbn tr6xai ồKu6yJb l6xên c9ZRsfjười, 9ZRsfjKỷ NajLxrAsm PhươnjLxrAsg cười6x 9ZRsfjto n9ZRsfjhất, cò6xn kKu6yJbhinh thKu6yJbường nójLxrAsi cjLxrAsô: “ChâuKu6yJb cjLxrAshấu jLxrAsđá xe!”

Cuộn bă9ZRsfjng thậtjLxrAs sự6x h9ZRsfjơi nặKu6yJbng, pjLxrAshòng chi9ZRsfjếu Ku6yJbphim l9ZRsfjại ởjLxrAs lầ6xu 6x3, c6xô ngh6xe tiếKu6yJbng Ku6yJbanh kh9ZRsfjẽ thởKu6yJb 6xdốc, c9ZRsfjô jLxrAsgiơ tajLxrAsy 6xchọc chọc:9ZRsfj “Ku6yJbTam 6xthiếu Ku6yJbgia à,jLxrAs jLxrAsanh phjLxrAsải luyện6x tập9ZRsfj 9ZRsfjnhiều vKu6yJbào, c6xả ng9ZRsfjày đừn9ZRsfjg jLxrAschỉ vậ6xn jLxrAsđộng Ku6yJbcó 9ZRsfj1 ki9ZRsfjểu, 9ZRsfjanh jLxrAsnghe t6xiếng 6xanh 9ZRsfjthở ấ9ZRsfjy, gjLxrAsià rồi.”

Anh k6xhông jLxrAsbực m9ZRsfjà c6xòn cưjLxrAsời: “Cút!”

Đây mớijLxrAs lKu6yJbà KỷKu6yJb N6xam Phươ9ZRsfjng chjLxrAsứ, 6xcô phấ9ZRsfjn 6xkhởi bậtjLxrAs máKu6yJby chi6xếu, an6xh Ku6yJbgiúp cô9ZRsfj đặt9ZRsfj cuộn9ZRsfj ph6xim, cKu6yJbô hỏi:6x “Sa9ZRsfjo a6xnh Ku6yJbkhông Ku6yJbmua Ku6yJbcái má6xy cKu6yJbhiếu kỹKu6yJb jLxrAsthuật 6xsố nhỉ?”

“Không p6xhải Ku6yJbem n6xói 6xchỉ có6x phjLxrAsim n9ZRsfjhựa m9ZRsfjới đượcjLxrAs gọjLxrAsi làKu6yJb điệ6xn ảKu6yJbnh còn9ZRsfj gìKu6yJb nữa?”

Cô từ6xng jLxrAsnói jLxrAscâu nàKu6yJby à?

Chẳng njLxrAshớ nữa

Trước nayKu6yJb, Ku6yJbcô x9ZRsfjem p6xhim 6xkhông thí6xch Ku6yJbcó đồ9ZRsfj jLxrAsăn vặt6x bên9ZRsfj cạnh,6x 6xngười tjLxrAsa vào6x r6xạp, 9ZRsfjtay 9ZRsfjtrái bỏng9ZRsfj n6xgô tKu6yJbay phảijLxrAs 9ZRsfjcô caKu6yJb, 6xchỉ có6x jLxrAscô 9ZRsfj2 bà9ZRsfjn ta9ZRsfjy trắng.

Phòng chKu6yJbiếu p9ZRsfjhim tr9ZRsfjong nhàKu6yJb rấtKu6yJb 9ZRsfjnhỏ, njLxrAshưng mà9ZRsfj 6xthoải mKu6yJbái vô9ZRsfj Ku6yJbcùng, Ku6yJbcô ngjLxrAsồi b9ZRsfjó 6xgối trjLxrAsên 6xsô pha6x, mà6x 6xanh 9ZRsfjđang ngồi6x ở6x ghếKu6yJb jLxrAsbên kKu6yJbia, bắjLxrAst đ6xầu cjLxrAshâm mjLxrAsột điếjLxrAsu thuốc.

Cô jLxrAsnhăn nhKu6yJbó mặjLxrAst mày:jLxrAs “KỷKu6yJb Ku6yJbNam Phương!”

Anh bậtjLxrAs jLxrAsdậy bỏKu6yJb Ku6yJbra ngoài.

Cô t6xưởng an9ZRsfjh đãKu6yJb Ku6yJbđi rồi,jLxrAs thế6x 9ZRsfjnên yênjLxrAs tâmjLxrAs ng9ZRsfjồi xe9ZRsfjm tiếp

Cô hoàjLxrAsn jLxrAstoàn c6xhìm đắmjLxrAs với6x tì6xnh tiKu6yJbết phim9ZRsfj, ljLxrAsúc xeKu6yJbm ảnKu6yJbh t9ZRsfjrên báo9ZRsfj 9ZRsfjkhông thể6x cảm9ZRsfj nh6xận r6xa đượcjLxrAs ThjLxrAsang D6xuy l6xại đ9ZRsfjẹp đếjLxrAsn 9ZRsfjthế, lújLxrAsc c6xô ấy9ZRsfj t6xhật sự6x xuấtKu6yJb hKu6yJbiện Ku6yJbtrên jLxrAsmàn hìnhjLxrAs, đ9ZRsfjột nhijLxrAsên cjLxrAsảm giácjLxrAs n6xhư 6xthanh bả9ZRsfjo kiếm9ZRsfj tuốtKu6yJb 9ZRsfjra khỏi6x vỏKu6yJb jLxrAsbao, cKu6yJbhân m6xày khó9ZRsfje m9ZRsfjắt jLxrAsđậm Ku6yJbsắc x9ZRsfjuân, mềm9ZRsfj jLxrAsmại than6xh thoátjLxrAs tựaKu6yJb một6x jLxrAsnhành Ku6yJbhoa đ9ZRsfjào, p9ZRsfjhong tKu6yJbình muônjLxrAs ng6xàn, k9ZRsfjhôn jLxrAstả vạnKu6yJb lần.

Lúc còn6x đa6xng mê9ZRsfj mẩ6xn, K9ZRsfjỷ NajLxrAsm Phương6x vàoKu6yJb Ku6yJbtừ lú9ZRsfjc n9ZRsfjào jLxrAscô cũ9ZRsfjng 9ZRsfjkhông 6xđể ýKu6yJb, ch6xo đếnjLxrAs 9ZRsfjkhi a6xnh ngồiKu6yJb xujLxrAsống sôKu6yJb phaKu6yJb, 9ZRsfjcô mớjLxrAsi liếcjLxrAs 9ZRsfjanh 9ZRsfj1 cái:Ku6yJb “A9ZRsfjnh kKu6yJbhông Ku6yJbra ngojLxrAsài à?”

Anh khô6xng đá9ZRsfjp 6xlại, toàn6x bộ6x Ku6yJbtâm tjLxrAsrí côKu6yJb Ku6yJbvẫn dồ9ZRsfjn cả9ZRsfj v6xào bộjLxrAs phim6x, quajLxrAsy r9ZRsfja lại6x xjLxrAsem phjLxrAsim tiếpjLxrAs. ĐoạjLxrAsn “kẹpjLxrAs gijLxrAsấy” truyền9ZRsfj thuy9ZRsfjết cuốiKu6yJb cùnKu6yJbg đã9ZRsfj lên6x hjLxrAsình, cứ6x Ku6yJbcoi nhưjLxrAs cô9ZRsfj đ9ZRsfjã jLxrAsgặp 6xqua nhi9ZRsfjều p9ZRsfjha kiểu6x nàjLxrAsy rồi,9ZRsfj nhưn6xg vừajLxrAs xeKu6yJbm đế9ZRsfjn đoạn9ZRsfj ấyjLxrAs, 9ZRsfjvẫn 9ZRsfjkhông nhịnKu6yJb đ6xược jLxrAskhì k9ZRsfjhì bật9ZRsfj cưjLxrAsời. Kỷ9ZRsfj Na6xm P6xhương độKu6yJbt nhiên6x hỏ6xi: “6xCó g9ZRsfjì jLxrAsđáng cười6x à.”

“Độ kh6xó ca6xo đấy.”Ku6yJb 9ZRsfjCô kh9ZRsfjoa jLxrAstay múaKu6yJb cKu6yJbhân: “ThậtjLxrAs jLxrAskhông th9ZRsfjể tưở6xng t6xượng nổ9ZRsfji….Tại s6xao Ku6yJbcó thể6x phấn9ZRsfj Ku6yJbkhởi thếjLxrAs chứ?”

“Muốn thử6x 9ZRsfjtý không?”

“Hở?”

Không đợijLxrAs cjLxrAsô pjLxrAshản ứ6xng lại,6x nụKu6yJb hôjLxrAsn đKu6yJbã ậpjLxrAs xujLxrAsống, cKu6yJbô jLxrAsvùng vẫ6xy: “Nà6xy, mùijLxrAs thjLxrAsuốc lá!”

Có q6xuỷ m9ZRsfjới bi6xết 9ZRsfjanh vừ6xa làKu6yJbm đếnKu6yJb m9ZRsfjấy điếujLxrAs rồi,Ku6yJb cả6x ngườiKu6yJb sặc9ZRsfj jLxrAsmùi 9ZRsfjthuốc. 9ZRsfjAnh kjLxrAshông buônjLxrAsg tKu6yJbay Ku6yJbcô liềnjLxrAs c9ZRsfjắn tjLxrAsay anKu6yJbh, jLxrAssau cù6xng a9ZRsfjnh không9ZRsfj chịuKu6yJb được6x đaKu6yJbu, 6xkhông thể6x kh9ZRsfjông buông.

“Vậy 9ZRsfjanh đ6xi đánhjLxrAs răjLxrAsng nhé.”

Quả Ku6yJbnày xon9ZRsfjg rồi,Ku6yJb 9ZRsfjcô qKu6yJbua quý9ZRsfjt jLxrAsnói: jLxrAs“Đi đi,9ZRsfj m6xau 6xđi Ku6yJbđi, jLxrAsnhớ Ku6yJbtắm njLxrAsữa đấy.”

Cô còjLxrAsn phải9ZRsfj xejLxrAsm phi6xm, trướcKu6yJb jLxrAstiên cứKu6yJb jLxrAsphải xu6xa anKu6yJbh đKu6yJbi cái6x đKu6yJbã, ajLxrAsnh jLxrAsấy 6xtắm tr6xước nKu6yJbay siKu6yJbêu 9ZRsfjlâu, lKu6yJbại thích6x bKu6yJbảnh chọKu6yJbe, sấy9ZRsfj 9ZRsfjtóc cũKu6yJbng p6xhải jLxrAssấy đế9ZRsfjn nửjLxrAsa ngjLxrAsày, đợi6x anKu6yJbh tắm6x xonKu6yJbg, côjLxrAs Ku6yJbđã sớmjLxrAs xujLxrAsống 9ZRsfjlầu jLxrAsđi ng9ZRsfjủ rồi.

Ai m6xà Ku6yJbngờ đ9ZRsfjược phjLxrAsim 9ZRsfjcòn c6xhưa x9ZRsfjem hết,Ku6yJb ajLxrAsnh đãjLxrAs tắm9ZRsfj 9ZRsfjxong rồi,Ku6yJb an6xh mặc9ZRsfj b9ZRsfjộ 9ZRsfjáo t9ZRsfjắm bônKu6yJbg bước6x Ku6yJbra ngoài,6x đếnjLxrAs 6xtóc cũ6xng ch9ZRsfjưa sjLxrAsấy, tKu6yJbay còn9ZRsfj jLxrAscầm khă9ZRsfjn 6xlông, vừa9ZRsfj 9ZRsfjlau v6xừa njLxrAsgồi xKu6yJbuông, cjLxrAsô hoànjLxrAs toà9ZRsfjn kh9ZRsfjông lườngjLxrAs trước,9ZRsfj có6x muốn6x thojLxrAsát cjLxrAsũng kh6xông kịp,9ZRsfj đà9ZRsfjnh tjLxrAsỏ jLxrAsra vẻjLxrAs mặ6xt Ku6yJbkhổ s9ZRsfjở: “KKu6yJbỷ 9ZRsfjNam Phư6xơng, Ku6yJbem mệt6x lắm.”

Nhìn dán6xg vKu6yJbẻ an9ZRsfjh c9ZRsfjó hơKu6yJbi nổijLxrAs cáu6x, nKu6yJbhưng an9ZRsfjh lKu6yJbại ngồijLxrAs 6xim 9ZRsfjbất động9ZRsfj, côKu6yJb n9ZRsfjghĩ jLxrAsthế nàKu6yJbo Ku6yJbthì h6xôm 9ZRsfjnay cũ6xng pjLxrAshải Ku6yJbtrở 9ZRsfjmặt 6xbằng đKu6yJbược, c9ZRsfjô đànKu6yJbh đánh9ZRsfj đ6xòn phủ9ZRsfj đầu:9ZRsfj “An6xh 6xra ngojLxrAsài đKu6yJbi, djLxrAsù sa6xo a6xnh jLxrAscũng c9ZRsfjó chỗKu6yJb đi9ZRsfj 9ZRsfjmà, e9ZRsfjm m9ZRsfjệt lắmKu6yJb rồi.”

Anh ném9ZRsfj khăn9ZRsfj tắ9ZRsfjm xuốngjLxrAs sjLxrAsàn, Ku6yJbcô n6xghĩ đợtjLxrAs nà9ZRsfjy không9ZRsfj trájLxrAsnh khỏi6x 9ZRsfjcãi 9ZRsfjnhau tKu6yJbo rồ6xi, lầ9ZRsfjn 6xtrước cKu6yJbô đuổiKu6yJb a6xnh 6xra ngoàiKu6yJb, 9ZRsfj2 ngườ9ZRsfji cònKu6yJb jLxrAslớn tiếngKu6yJb mộtKu6yJb trận.

Cãi n6xhau c6xhứ gì6x, 6xcãi đi,6x côjLxrAs cũng9ZRsfj chẳn6xg sợ9ZRsfj, 6xcòn hunjLxrAsg hjLxrAsăng trợn9ZRsfj 6xmắt vớKu6yJbi anh.

Kết 6xquả an9ZRsfjh khônjLxrAsg n6xói dKu6yJbù chỉ9ZRsfj mộtjLxrAs tiếng9ZRsfj, quKu6yJbay ngườijLxrAs jLxrAsđi mất.

Cô t9ZRsfjhở p9ZRsfjhào nhẹ9ZRsfj 9ZRsfjnhõm, xKu6yJbem ti9ZRsfjếp bộKu6yJb 6xphim, LjLxrAsương 6xTriều Vĩ6x trjLxrAsong pKu6yJbhim đanKu6yJbg rơi6x nướcKu6yJb mKu6yJbắt, mộKu6yJbt ngjLxrAsười đàn6x ông6x 9ZRsfjnhư Ku6yJbthế, v9ZRsfjậy mà9ZRsfj cjLxrAsũng k6xhóc ư.

Trong jLxrAslòng côjLxrAs oánjLxrAs trájLxrAsch, tất6x cảKu6yJb là6x tạijLxrAs Kỷ9ZRsfj N6xam PhươngjLxrAs Ku6yJbphá 6xđám, hạ9ZRsfji c6xô jLxrAskhông x6xem đưKu6yJbợc ph6xần đầu,Ku6yJb đến9ZRsfj đo9ZRsfjạn cKu6yJbảm 6xxúc nhấjLxrAst thì9ZRsfj l6xại ho9ZRsfjàn toàn6x khô9ZRsfjng cójLxrAs cảm9ZRsfj gKu6yJbiác gì.
(*c6xhú1: ơ…9ZRsfj 9ZRsfj“đoạn kẹ9ZRsfjp giấy”6x truKu6yJbyền thuyết6x ởjLxrAs t6xrên, tớjLxrAs 9ZRsfjném cảjLxrAs raw l9ZRsfjên, bjLxrAsạn nàojLxrAs xe9ZRsfjm SắjLxrAsc Giớ9ZRsfji Ku6yJbrồi ắtKu6yJb hiểu,Ku6yJb 6xmà 6xbạn n9ZRsfjào tòKu6yJb 6xmò ljLxrAsà cáKu6yJbi 6xgì thì6x đâjLxrAsy “传说中的回Ku6yJb形针” t6xớ khô9ZRsfjng xúi9ZRsfj bẩy6x kí6xch thícjLxrAsh truyềKu6yJbn bájLxrAs 6xgì đâjLxrAsu nhớ,Ku6yJb vì6x jLxrAsphim vìjLxrAs tKu6yJbruyện nó9ZRsfj đề9ZRsfj cập6x ấyjLxrAs màKu6yJb XD)

(*chú2: ngoại tru9ZRsfjyện nàyKu6yJb xả6xy rjLxrAsa vàoKu6yJb 9ZRsfjlúc n6xào ấ9ZRsfjy hở?Ku6yJb 6xT_T 6xtớ cKu6yJbũng kKu6yJbhông rõ6x nữa,jLxrAs Ku6yJbdù 6xđã hỏjLxrAsi han Ku6yJbtieba nhưn9ZRsfjg mọi người9ZRsfj cũng mùjLxrAs mKu6yJbờ Ku6yJbnhư chKu6yJbúng tjLxrAsa Ku6yJbcả thôi)

 

3.

Ai mà9ZRsfj bijLxrAsết tKu6yJbại 9ZRsfjsao h9ZRsfjôm đ6xấy 6xtôi lại9ZRsfj say? 

 

 

Hôm đKu6yJbó uốngKu6yJb đến9ZRsfj s6xay m6xèm, 9ZRsfjtay Tr9ZRsfjác NKu6yJbhĩ s6xau cùn6xg Ku6yJbcòn 9ZRsfjói r9ZRsfja mjLxrAsáu, Ku6yJbtôi địnhjLxrAs ljLxrAsái xKu6yJbe 9ZRsfjđưa 9ZRsfjcậu Ku6yJbta đếnjLxrAs bệKu6yJbnh việnKu6yJb, nhưng9ZRsfj 6xlại bịKu6yJb cKu6yJbả đájLxrAsm an6xh ejLxrAsm cKu6yJban ngKu6yJbăn, b9ZRsfjảo t9ZRsfjôi ngộjLxrAs nhỡ9ZRsfj Ku6yJbgặp cản6xh s9ZRsfját t9ZRsfjhì s6xao, tộ6xi Ku6yJbnày l6xà tộiKu6yJb lá9ZRsfji 6xxe s6xau k6xhi rKu6yJbượu b6xia đấy.jLxrAs Ku6yJbMà nế9ZRsfju khô6xng bịKu6yJb cảnh9ZRsfj sátKu6yJb sKu6yJbờ gáy,9ZRsfj t9ZRsfjhì cũ6xng khKu6yJbông nê6xn lái6x jLxrAsxe lúcjLxrAs u6xống say.

Cả lũ6x bọ9ZRsfjn tôiKu6yJb đâjLxrAsy đềKu6yJbu là6x nhjLxrAsững 6xcông jLxrAsdân biếjLxrAst tuâKu6yJbn t6xhủ luật9ZRsfj p6xháp, jLxrAsđương nhiê6xn khKu6yJbông tKu6yJbhể mjLxrAsạo hiểm6x láijLxrAs x9ZRsfje 6xlúc Ku6yJbsay đểjLxrAs bị9ZRsfj cảnhKu6yJb jLxrAssát chộ9ZRsfjp đượcjLxrAs, thế9ZRsfj nê9ZRsfjn đà6xnh gọ6xi c9ZRsfjho 129ZRsfj0, x9ZRsfje cứu6x 6xthương jLxrAslát sKu6yJbau đãKu6yJb đKu6yJbến đón6x Tr9ZRsfjác N9ZRsfjhĩ đi.

Về chuyệ6xn dạKu6yJb dày9ZRsfj Trác9ZRsfj NhjLxrAsĩ chảy9ZRsfj máujLxrAs ấ6xy àjLxrAs, th6xật sự9ZRsfj 6xlà tô6xi phả6xi Ku6yJbxin lỗKu6yJbi cậuKu6yJb 6xta rồiKu6yJb. Ku6yJbTối đó6x tô9ZRsfji vù6xi đ6xầu uốnjLxrAsg rượu9ZRsfj 6xgiải jLxrAssầu, lạijLxrAs thêKu6yJbm bênKu6yJb jLxrAscạnh Ku6yJbcó 6x1 jLxrAslũ mù6x quá9ZRsfjng cKu6yJbhúc t9ZRsfjụng 6xkhông 6xngừng, Ku6yJbuống sa9ZRsfjy lúcjLxrAs 9ZRsfjnào cũ6xng khôjLxrAsng bi6xết nữa.Ku6yJb SKu6yJbau cùnjLxrAsg 9ZRsfjtôi cònKu6yJb muốKu6yJbn uốnjLxrAsg jLxrAsmột mìn9ZRsfjh, Trác9ZRsfj NhjLxrAsỉ bảo:jLxrAs ‘9ZRsfjĐược tjLxrAshôi, 6xbiết cậ6xu khônKu6yJbg jLxrAsthoải máKu6yJbi rồi,jLxrAs 9ZRsfjly nàKu6yJby 6xtôi mờijLxrAs cậu.”

Cậu jLxrAsta jLxrAsbình thưKu6yJbờng cjLxrAsũng chjLxrAsỉ ujLxrAsống ở6x mứcKu6yJb hơn6x jLxrAs1 chajLxrAsi 9ZRsfjthôi, hôm6x đ6xó gắnKu6yJbg gượng6x được6x đế9ZRsfjn jLxrAs2 chai9ZRsfj, cKu6yJbũng jLxrAscoi nhưjLxrAs biếtjLxrAs trọ9ZRsfjng n9ZRsfjghĩa 9ZRsfjkhí rồi.

Tay này6x Ku6yJblúc uốngjLxrAs s9ZRsfjay rồ9ZRsfji Ku6yJbthì lạiKu6yJb bắt9ZRsfj đầKu6yJbu kê9ZRsfju l9ZRsfja jLxrAsgào jLxrAsthét: 9ZRsfj“Không phảiKu6yJb Thủ6x ThủjLxrAs 6xsinh c9ZRsfjon 6xtrai rồi9ZRsfj à,9ZRsfj cậjLxrAsu đau6x lòn9ZRsfjg c9ZRsfjái nỗijLxrAs gìKu6yJb 6xnữa? TKu6yJbôi kiếmKu6yJb ch6xo cậu6x Ku6yJb8 6xem Ku6yJb10 Ku6yJbem đẻ6x đượcjLxrAs nuôijLxrAs 9ZRsfjđược, 6xđể mấy6x e6xm ấy9ZRsfj sin6xh c6xho cậuKu6yJb 9ZRsfj1 Ku6yJbtá n9ZRsfjhé, c6xậu thí6xch co9ZRsfjn trjLxrAsai cójLxrAs coKu6yJbn trjLxrAsai, 9ZRsfjthích c6xon gájLxrAsi cóKu6yJb cjLxrAson gái!”

Tôi Ku6yJbvừa 9ZRsfjnghe xjLxrAsong, đãjLxrAs c9ZRsfjảm thấKu6yJby meKu6yJbn rượujLxrAs dộijLxrAs lêKu6yJbn đjLxrAsầu, bậjLxrAst dậy9ZRsfj hjLxrAsất tjLxrAsung 9ZRsfjcả bàn9ZRsfj, đám6x ngườijLxrAs x9ZRsfjung 6xquanh l6xiều 6xmạng c6xan ngKu6yJbăn. TôijLxrAs phảijLxrAs đá9ZRsfjnh chjLxrAso thằngKu6yJb Ku6yJbôn c6xon n9ZRsfjày một9ZRsfj tKu6yJbrận, kếtKu6yJb Ku6yJbquả cả9ZRsfj người9ZRsfj 9ZRsfjcậu tKu6yJba 9ZRsfjxiêu vẹo9ZRsfj, nôn9ZRsfj rjLxrAsa nKu6yJbgay mộtKu6yJb 9ZRsfjbãi máu.

Được lắm6x, tôijLxrAs 9ZRsfjkhông thèmKu6yJb ch6xấp ô9ZRsfjn cjLxrAson, tôi6x đư6xa cKu6yJbậu Ku6yJbta tớ9ZRsfji bệnh6x vijLxrAsện vậy.

Lúc x9ZRsfje cứujLxrAs thjLxrAsương đ9ZRsfjến, Ku6yJbcậu jLxrAsta 6xtay 9ZRsfjcòn đa6xng cKu6yJbắm ốngjLxrAs tKu6yJbruyền vẫnjLxrAs c9ZRsfjố ní6xu jLxrAstay t6xôi, jLxrAschân thà9ZRsfjnh sâu6x sắ9ZRsfjc njLxrAsói: “C9ZRsfjon 6xtrai c9ZRsfjũng Ku6yJbđược 9ZRsfjrồi, 6xcon trajLxrAsi cjLxrAsũng tố9ZRsfjt 6xmà, sKu6yJbao cKu6yJbậu lạ9ZRsfji khôn6xg thícKu6yJbh cKu6yJbon trjLxrAsai chứ?”

Có 6xcon traKu6yJbi đểKu6yJb lKu6yJbàm cái9ZRsfj gì9ZRsfj nàoKu6yJb Co6xn gáiKu6yJb 9ZRsfjkhông jLxrAsphải tốt6x h9ZRsfjơn à!

Sinh Ku6yJbđẻ cjLxrAsó kế9ZRsfj hoạjLxrAsch bâ9ZRsfjy giờ6x khôjLxrAsng 9ZRsfjcho phépKu6yJb đẻjLxrAs đứajLxrAs thứKu6yJb 26x, nếu9ZRsfj khônKu6yJbg tôi6x Ku6yJbcó cầjLxrAsn phả6xi kKu6yJbhổ t6xhế Ku6yJbnày khô9ZRsfjng hả?

Vả lạ9ZRsfji tKu6yJbôi 9ZRsfjdỗ dà6xnh c9ZRsfjô ấy6x sin9ZRsfjh jLxrAscho đKu6yJbứa cojLxrAsn dễjLxrAs lắKu6yJbm đấy6x 6xà? TôijLxrAs 9ZRsfjdỗ 9ZRsfjngon dKu6yJbỗ ngọt6x côKu6yJb ấjLxrAsy đến9ZRsfj cảKu6yJb Ku6yJb1 6xnăm cóKu6yJb lẻ9ZRsfj 9ZRsfjrồi đKu6yJbấy, Ku6yJbchỉ monKu6yJbg mỏ6xi c6xô ấyKu6yJb sin6xh Ku6yJbcho t9ZRsfjôi 9ZRsfj1 đjLxrAsứa cjLxrAson gá9ZRsfji, thKu6yJbế m6xà k6xết quả9ZRsfj jLxrAslại ljLxrAsà cKu6yJbon trai!

Tôi c9ZRsfjòn g9ZRsfjì đjLxrAsau lò6xng hơn6x không?

Ông Ku6yJbbà nộ6xi nghKu6yJbe 9ZRsfjnói jLxrAslà jLxrAscon trKu6yJbai, jLxrAsthì hàjLxrAsi Ku6yJblòng lắm,jLxrAs khỏiKu6yJb phảiKu6yJb nóiKu6yJb, giốngjLxrAs h9ZRsfjệt như6x jLxrAscó đượcKu6yJb Ku6yJbđứa cháuKu6yJb đíc9ZRsfjh jLxrAstôn rồi6x tKu6yJbhì Ku6yJbvạn sự6x đ9ZRsfjều thỏaKu6yJb mã6xn, tô6xi jLxrAscó cốKu6yJb b9ZRsfjảo c9ZRsfjô ấ9ZRsfjy siKu6yJbnh thêmjLxrAs đứa6x nữaKu6yJb thìjLxrAs đ9ZRsfjến cảjLxrAs việjLxrAsn trKu6yJbợ b9ZRsfjên ngoàijLxrAs cũngjLxrAs chẳng9ZRsfj cònKu6yJb ai.

Tôi c9ZRsfjó dễKu6yJb dà9ZRsfjng gì9ZRsfj k9ZRsfjhông hả6x tôi?

Mượn r6xượu t6xiêu s6xầu, s6xầu jLxrAsthêm sKu6yJbầu, rKu6yJbượu ngấ6xm ru9ZRsfjột sKu6yJbầu, quả6x t9ZRsfjhật, ng6xười sầu9ZRsfj c9ZRsfjó rưjLxrAsợu sầu.

Tôi jLxrAscòn c9ZRsfjhưa ójLxrAsi mjLxrAsáu đjLxrAsấy, cậu9ZRsfj tKu6yJba đKu6yJbã ójLxrAsi jLxrAsmáu rồi.

Đợi đế9ZRsfjn lúcjLxrAs cậ6xu 6xta đjLxrAsẻ c9ZRsfjon t6xrai, tôi6x th9ZRsfjể njLxrAsào cũng6x cjLxrAshuốc jLxrAscậu tjLxrAsa b6xữa nữa.

Để cjLxrAsậu óKu6yJbi m6xáu jLxrAscho m9ZRsfjà xem!

*chú: Ku6yJbHE đấy9ZRsfj cácjLxrAs c9ZRsfjậu ạjLxrAs ╮( ̄▽ ̄”)