You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiếukQ8V QuâGz6Nn kQ8Vcười nkQ8Vói: BeVB“Xem nàoGz6N, TkQ8Vhích tổng9wLz c9wLzòn gBeVBiả Gz6Nvờ Gz6Nhồ oWUuđồ BeVBnữa, còBeVBn KỷoWUu NBeVBam BeVBPhương nBeVBào nữBeVBa? ChínhoWUu oWUulà kQ8VKỷ BeVBtam Gz6Ncông tử,9wLz c9wLzhỉ cầnoWUu ckQ8Vậu tGz6Na nGz6Nói kQ8V1 9wLzcâu tBeVBhôi, tôkQ8Vi đảmBeVB 9wLzbảo chú9wLz 9wLzthuận buoWUuồm xuôoWUui gió.”

Thích P9wLzhi PoWUuhàm cBeVBó oWUuý lGz6Nắc đầu:BeVB “Kh9wLzó đấy,Gz6N khoWUuó nhBeVBư lênGz6N trờiGz6N ấy,Gz6N làm9wLz saBeVBo moWUuà mượnkQ8V được9wLz dkQ8Vanh ngkQ8Vhĩa củoWUua c9wLzậu 9wLzta bâykQ8V giBeVBờ?” ĐổnoWUug oWUuThiếu QuânGz6N chừngGz6N nhưkQ8V đoWUuã ukQ8Vống kQ8Vđến saBeVBy mèm,oWUu đoWUuôi mắGz6Nt lkQ8Vim doWUuim hằnkQ8V tBeVBơ mGz6Náu, t9wLzay mBeVBân mê9wLz choWUuặn gGz6Nác BeVBđũa bằng9wLz ngọc,BeVB mồoWUum thìkQ8V nói:oWUu “NgườiBeVB aGz6Nnh e9wLzm Gz6Nà, cáiGz6N này9wLz lGz6Nà thkQ8Vuộc Gz6Nvào vận9wLz oWUumay t9wLzhôi. TôiGz6N nGz6Nói chBeVBú BeVBnghe, BeVBcon đưBeVBờng củaBeVB KBeVBỷ oWUuNam PhươnGz6Ng, kQ8Vngười tầ9wLzm thườn9wLzg kGz6Nhông đBeVBi nổioWUu đoWUuâu.” kQ8VThích PhoWUui PGz6Nhàm thấyGz6N loWUuời Gz6Nanh toWUua nóioWUu kQ8Vcó BeVBý kQ8Vtứ, liềoWUun vộ9wLzi vànBeVBg chkQ8Vắp tayBeVB: “AnhBeVB Đổng,9wLz nBeVBếu nhưGz6N ankQ8Vh đGz6Nã coWUuhịu oWUugiúp oWUuem quoWUua oWUuđược phGz6Nen nBeVBày, Gz6Nem dkQ8Vù th9wLzịt n9wLzát xGz6Nương ta9wLzn, mBeVBáu chảyGz6N 9wLzđầu 9wLzrơi, cũBeVBng nguoWUuyện ghBeVBi nhBeVBớ kQ8Vân đức9wLz củaoWUu anh.”

Đổng 9wLzThiếu QuBeVBân Gz6Nphá lkQ8Vên cười,Gz6N cGz6Nó BeVBý thừaBeVB nướcoWUu 9wLzđục thảkQ8V câ9wLzu: “TGz6Nhì oWUucậu cứkQ8V đoákQ8Vn xemkQ8V, t9wLzay KỷGz6N NaBeVBm PhoWUuương kQ8Vnày thíc9wLzh nhBeVBất cBeVBái gì?”

Thích P9wLzhi P9wLzhàm bBeVBuột miệngoWUu hỏi:Gz6N “oWUuTiền à?”

Đổng Thi9wLzếu QkQ8Vuân kQ8Vlắc đầu9wLz nkQ8Vhư trốGz6Nng bỏi:oWUu “Taynày9wLz màoWUu thiếoWUuu tikQ8Vền à?Gz6N” ThoWUuích PhoWUui Phàm9wLz lạoWUui đGz6Noán toWUuhêm vàkQ8Vi thứ9wLz: “Đồ9wLz cổ?BeVB hGz6Nay thoWUuư họa?”oWUu ĐồngoWUu 9wLzThiếu BeVBQuân vkQ8Vẫn chỉ9wLz oWUulắc đầuoWUu, thầnGz6N bíGz6N nhoWUuìn chằmoWUu cGz6Nhặp vàoGz6N ThBeVBích PhoWUui PhàmBeVB, hỏi:kQ8V “ChúGz6N khkQ8Vông biết9wLz kQ8Vvì sGz6Nao BeVBtay KkQ8Vỷ kQ8Vtam kQ8Vcông tBeVBử nà9wLzy 9wLzlại h9wLzay xuấoWUut hiệnoWUu BeVBở BeVBchỗ chkQ8Vúng tBeVBa ư?”

Thích PhoWUui kQ8VPhàm rốiBeVB bời,Gz6N Đổn9wLzg ThiếuGz6N QuBeVBân cườiGz6N khBeVBà khà9wLz thấpBeVB giọkQ8Vng BeVBnói: “BởiBeVB voWUuì 9wLzcậu t9wLza 9wLzcó thứ9wLz xe9wLzm Gz6Nnhư bảoBeVB Gz6Nbối Gz6Nđể kQ8Vở đây——cậu9wLz toWUua Gz6Nở nôngBeVB oWUutrang Cảnh9wLz MiBeVBên BeVBcó 9wLz1 căGz6Nn bGz6Niệt t9wLzhự, oWUunày nhé,oWUu 9wLzchỗ kQ8Vđó Gz6Nmới 9wLzlà n9wLzơi đứngBeVB đGz6Nầu thàGz6Nnh kQ8Vphố nkQ8Vày. NữkQ8V ch9wLzủ nhGz6Nân Gz6Ncủa 9wLzcăn biệt9wLz 9wLzthự oWUuđó, chậcoWUu ch9wLzậc, đ9wLzẹp đếnBeVB nỗi9wLz p9wLzhong BeVBcảnh cảkQ8V kBeVBhu Cảnh9wLz 9wLzMiên cũnoWUug BeVBkhông boWUuì được.”

Thích PBeVBhi PhoWUuàm khôkQ8Vng ckQ8Vho kQ8Vlà nkQ8Vhư Gz6Nvậy: 9wLz“Kỷ kQ8VNam Gz6NPhương ở9wLz đâuBeVB oWUumà chẳngoWUu ba9wLzo và9wLzi c9wLzô choWUuứ? NếuGz6N 9wLzđám phụBeVB Gz6Nnữ 9wLzđó màoWUu kQ8Vthuyết phụcBeVB đượcGz6N 9wLzcậu takQ8V, tGz6Nhế kQ8Vthì cònGz6N gìoWUu bằngkQ8V nữa.”

Đổng kQ8VThiếu QuânGz6N p9wLzhất taBeVBy: BeVB“Không giốn9wLzg nGz6Nhau đâuoWUu, ngGz6Nười noWUuày tGz6Nhì BeVBkhác, KỷkQ8V BeVBNam PhkQ8Vương khoWUuông biếtBeVB 9wLzđã tốGz6Nn bBeVBao 9wLznhiêu lònBeVBg dạoWUu mớioWUu dành9wLz được—-Ôi,BeVB chúGz6N khôngBeVB biếtkQ8V kQ8Vđâu, hồiBeVB mBeVBới bắtBeVB đầuBeVB oWUuthì cứng9wLz đầGz6Nu nhoWUuư oWUungựa ho9wLzang ấy9wLz, đậBeVBp đồoWUu đốtBeVB kQ8Vnhà rạc9wLzh ckQ8Vổ toWUuay coWUuắn thủyoWUu tiGz6Nnh, ckQ8Vó lầ9wLzn sBeVBuýt nữGz6Na lkQ8Và khôngkQ8V cGz6Nứu noWUuổi, nBeVBghe kQ8Vnói còBeVBn uốnoWUug cảkQ8V bìGz6Nnh t9wLzhuốc tBeVBẩy Gz6Ncơ màoWUu, 9wLzsau Gz6Ncùng 9wLzlúc báBeVBc sĩkQ8V rửa9wLz rukQ8Vột cũngkQ8V khôGz6Nng BeVBdám Gz6Nho Gz6Nhe gì,BeVB 9wLzchú ckQ8Vũng biBeVBết tínhBeVB k9wLzhí củakQ8V KỷBeVB NaoWUum PhươnoWUug rGz6Nồi đấkQ8Vy, BeVBai dkQ8Vám chBeVBọc voWUuào chứ.Gz6N M9wLzà cGz6Nô nànGz6Ng đó…kQ8V” An9wLzh toWUua lắcGz6N đầuoWUu: “Gz6NNếu BeVBkhông phảBeVBi kQ8Vngười xoWUuung qGz6Nuanh thấy9wLz nó9wLzng r9wLzuột, phátkQ8V hiệnoWUu kịpBeVB thBeVBời, khôkQ8Vng ch9wLzừng đBeVBã thậtBeVB sựBeVB trởkQ8V t9wLzhành hồBeVBng nha9wLzn bạcBeVB kQ8Vmệnh rồikQ8V. MàoWUu BeVBKỷ NaBeVBm PhươngBeVB cũoWUung nhịGz6Nn nhiều,BeVB mGz6Nặc kệ9wLz côoWUu n9wLzàng làm9wLz lBeVBoạn, đậpoWUu hoWUuết đ9wLzồ đạcBeVB lạBeVBi BeVBmua đồBeVB mớiGz6N BeVBcho BeVBcô 9wLzta đập,kQ8V ckQ8Vó oWUulà 9wLzvàng làGz6N bạ9wLzc gì,Gz6N BeVBbất lBeVBuận 9wLzlà cái9wLz gìGz6N, ckQ8Vô nkQ8Vàng muBeVBốn 9wLzcái gBeVBì thìBeVB đưakQ8V cáBeVBi đó9wLz, đưBeVBa cáiBeVB gìkQ8V 9wLzcô kQ8Vnàng kQ8Vđập cáGz6Ni đó.kQ8V ĐếnoWUu sBeVBau nkQ8Vày oWUucó lGz6Nẽ kQ8Vcô Gz6Nta Gz6Ncũng kQ8Vnghĩ t9wLzhông suốt9wLz rkQ8Vồi, oWUumột thờikQ8V giaGz6Nn cũnBeVBg lắngoWUu xuống.”

Thích PhoWUui kQ8VPhàm ngBeVBhe màGz6N đờkQ8V đẫnBeVB, hỏiGz6N: “TGz6Nhế là9wLz thế9wLz nào?”

Giọng 9wLzĐổng ThkQ8Viếu QuânoWUu càGz6Nng trầmBeVB thấp:Gz6N “Cô9wLz ấyBeVB vốBeVBn ckQ8Vông tkQ8Vác ởkQ8V mộGz6Nt cônBeVBg tGz6Ny thươkQ8Vng mại9wLz nướcGz6N ngBeVBoài, gi9wLzám đốcBeVB bênkQ8V đóBeVB 9wLzvì BeVBvấn đềoWUu hoWUuạn ngkQ8Vạch 9wLzxuất nhkQ8Vập khẩu9wLz màBeVB Gz6Nphải noWUuhờ kQ8Vcậy đế9wLzn KoWUuỷ NakQ8Vm Phương.oWUu KhókQ8V khănGz6N loWUuắm Gz6Nmới 9wLzmời đượcBeVB KỷoWUu tkQ8Vam côngGz6N tửoWUu ănGz6N BeVBcơm, hômoWUu đókQ8V tGz6Niếp 9wLzkhách cũnkQ8Vg cókQ8V mkQ8Vặt cBeVBô oWUunàng, 9wLzvốn dĩGz6N ngồiBeVB oWUuở vịoWUu kQ8Vtrí cuốikQ8V BeVBcùng, aoWUui nkQ8Vgờ lkQ8Vại lọtoWUu được9wLz BeVBvào mắ9wLzt xanBeVBh BeVBcủa 9wLzKỷ BeVBNam PhưGz6Nơng. MàBeVB ngườBeVBi pGz6Nhụ nữ9wLz 9wLznày cáiBeVB BeVBgì cũnkQ8Vg khôkQ8Vng chị9wLzu, oWUuhoàn toàoWUun khônkQ8Vg tGz6Nhèm nGz6Nhìn đế9wLzn 9wLzKỷ NoWUuam Phương,oWUu ckQ8Vhú nó9wLzi xGz6Nem nếu9wLz đổiBeVB san9wLzg ngườkQ8Vi poWUuhụ kQ8Vnữ oWUukhác, aBeVBi mà9wLz chẳ9wLzng đkQ8Vổ g9wLzục trGz6Nước nhàkQ8V trướcoWUu xGz6Ne trưoWUuớc oWUutiền cGz6Nủa KGz6Nỷ taBeVBm côkQ8Vng tửoWUu chkQ8Vứ, ckQ8Vô tGz6Na lạioWUu hoàoWUun toànBeVB kkQ8Vhông coGz6Ni roWUua BeVBgì, đếnoWUu kQ8Vsau cùng9wLz kBeVBhông 9wLzcòn cácBeVBh 9wLznào, mkQ8Với bảooWUu BeVBthôi việc9wLz, địnhGz6N bỏGz6N mặBeVBc đấyBeVB BeVBmà đi.9wLz VkQ8Về Gz6Nsau kh9wLzông ngờ9wLz tkQ8Vay g9wLziám đốc9wLz bkQ8Vên đókQ8V BeVBlại chkQ8Vo oWUura mộoWUut kếBeVB hạGz6N sácoWUuh, cGz6Nô nàng9wLz bịkQ8V cGz6Nhính ôngBeVB chủGz6N củakQ8V mìn9wLzh bánGz6N đứng,BeVB liệukQ8V có9wLz Gz6Nthể khôkQ8Vng ầm9wLz 9wLzĩ không?”9wLz kQ8Vanh toWUua khkQ8Vẽ giọng,9wLz đơBeVBn 9wLzgiản nókQ8Vi vàiBeVB câBeVBu bBeVBên tBeVBai T9wLzhích PGz6Nhi PBeVBhàm, một9wLz t9wLzay Gz6Nbụm miệBeVBng kBeVBhì khkQ8Vì cười.Gz6N Gz6NThích Ph9wLzi oWUuPhàm lạBeVBi khônoWUug cười9wLz đáoWUup lại,Gz6N chỉGz6N nói:BeVB “VậykQ8V BeVBthì thBeVBâm độc9wLz qukQ8Vá, cũngBeVB khôGz6Nng sợGz6N oWUuto ckQ8Vhuyện sao?”

Đổng Thi9wLzếu QuânkQ8V ngGz6Nọng ngh9wLzịu nóBeVBi: “ChuyệoWUun gBeVBì cókQ8V Gz6Nthể BeVBlàm tkQ8Vo oWUunào? GạoGz6N Gz6Nđã thànhoWUu coWUuơm rồoWUui, kQ8Vcô tGz6Na oWUucó mGz6Nuốn gâBeVBy cGz6Nhuyện cũoWUung cBeVBhỉ gây9wLz đượkQ8Vc vớ9wLzi KỷBeVB NaBeVBm Phương9wLz thôi,BeVB m9wLzà cBeVBũng lạ,oWUu chẳng9wLz cầnBeVB biế9wLzt 9wLzcô BeVBta th9wLzế nàokQ8V, 9wLzKỷ BeVBNam PhươnGz6Ng Gz6Ncũng chínkQ8V BeVBbỏ oWUulàm mườikQ8V theoGz6N.” anBeVBh BeVBta lắcoWUu đầu9wLz chặcoWUu lưBeVBỡi: “oWUuThế nêoWUun chỉoWUu kQ8Vcần cô9wLz nàng9wLz mkQ8Vở mioWUuệng thôi,kQ8V KỷkQ8V N9wLzam PhưoWUuơng l9wLzàm oWUugì BeVBcó chuyệnBeVB khôngoWUu theoGz6N. CũnkQ8Vg lGz6Nà vỏBeVB quýoWUut d9wLzày coWUuó BeVBmóng BeVBtay nhọBeVBn, cậukQ8V nó9wLzi kQ8Vxem, tkQ8Vay KBeVBỷ oWUuNam PkQ8Vhương kQ8Vđó thật9wLz soWUuự mukQ8Vốn ckQ8Vái BeVBgì coWUuó kQ8Vcái đấy,kQ8V chỉBeVB thiếukQ8V điềBeVBu cònkQ8V 9wLzhái oWUucả oWUusao tGz6Nrên trGz6Nời xGz6Nuống dụGz6N ngườiGz6N đ9wLzẹp oWUucười ấy,kQ8V Gz6Nnăm ng9wLzoái chỉGz6N vìBeVB mộtGz6N chậkQ8Vu Gz6Nhoa, oWUuchú khôBeVBng Gz6Nchứng kBeVBiến chkQ8Vứ, cBeVBhậc chậc,oWUu giàkQ8Vy kQ8Vvò cBeVBon nhàoWUu nGz6Người tkQ8Va đếBeVBn nỗiBeVB nkQ8Vgười ngựaGz6N chổkQ8Vng vGz6Nó lêGz6Nn trời,kQ8V sGz6Nuýt 9wLznữa th9wLzì oWUugọi cảkQ8V mấkQ8Vy giáoWUuo sư9wLz trườngBeVB nônkQ8Vg nghGz6Niệp đến.”kQ8V NókQ8Vi đếnoWUu đâyBeVB kQ8Vđột 9wLznhiên Gz6Nanh 9wLzta vỗkQ8V BeVBvai ThícGz6Nh PhBeVBi Phàm:BeVB BeVB“À đBeVBúng rkQ8Vồi, ckQ8Vô nàng9wLz BeVBcũng tố9wLzt nghiGz6Nệp đBeVBại họBeVBc NBeVBam KGz6Ninh mà9wLz rGz6Na, vừaoWUu Gz6Nhay chúBeVB 9wLzcó tBeVBhể nhờ9wLz vảkQ8V bạn9wLz 9wLzhọc cũoWUu nhé.”

Thích PhoWUui PhàoWUum ngh9wLze Gz6Nđến BeVBcâu ấkQ8Vy, khôngBeVB hiGz6Nểu vìBeVB sa9wLzo Gz6Ntim lGz6Nại giậtkQ8V thókQ8Vt Gz6N1 Gz6Ncái, chỉGz6N Gz6Nnghe Đổng9wLz ThkQ8Viếu QuâGz6Nn đắcBeVB oWUuý b9wLzảo: “Cô9wLz KikQ8Vều tiểuGz6N tBeVBhư nà9wLzy nBeVBăm đóBeVB lGz6Núc BeVBcòn làkQ8Vm ởkQ8V côngoWUu tGz6Ny thươngkQ8V mại,oWUu Gz6Ncó nBeVBợ a9wLznh kQ8Vcả nhGz6Nà 9wLztôi kQ8Vmột mBeVBón nợGz6N ân9wLz tìnBeVBh, BeVBthế nênkQ8V kQ8Vđối vớikQ8V kQ8Vtôi cũnoWUug c9wLzó vàBeVBi oWUuphần 9wLzkhiêm nhưoWUuờng. kQ8VChú eGz6Nm nàGz6Ny, cái9wLz 9wLznày c9wLzoi nhưBeVB sốGz6N chkQ8Vú đỏ,oWUu kQ8Vanh đkQ8Vây poWUuhải oWUugác thBeVBể diệBeVBn soWUuang mkQ8Vột bên,9wLz giới9wLz toWUuhiệu 9wLzcô ấykQ8V chBeVBo chú,oWUu cò9wLzn n9wLzhững BeVBviệc khoWUuác, phảikQ8V xeoWUum số9wLz chGz6Nú thếBeVB nàoGz6N vậy.”

Thích PoWUuhi PhàmBeVB mừkQ8Vng v9wLzui koWUuhôn sikQ8Vết, chGz6Nỉ Gz6Nbiết BeVBnâng lkQ8Vy cụBeVBng ckQ8Vốc nókQ8Vi lờiBeVB cGz6Nảm Gz6Nơn. Cậu9wLz voWUuà kQ8VĐổng HioWUuểu QGz6Nuân kQ8Vquan hoWUuệ lBeVBàm ănoWUu đ9wLzã baGz6No BeVBnhiêu nămGz6N, kQ8Vmà ĐổnoWUug HiểuoWUu Qu9wLzân cũnBeVBg khôngkQ8V gạt9wLz cậu,kQ8V qu9wLza BeVBmấy ngàkQ8Vy, an9wLzh Gz6Nta đã9wLz BeVBgọi điệnoWUu đếoWUun: “Kh9wLzó lắmkQ8V oWUucô ấ9wLzy mkQ8Với đkQ8Vồng ýoWUu 9wLzđấy, tôGz6Ni BeVBhẹn cô9wLz Gz6Nấy oWUuchiều kQ8V4 giGz6Nờ kQ8Vở quáGz6Nn tràkQ8V Địch9wLz 9wLzTrần oWUuHiên 9wLzrồi đấyoWUu, oWUuthử 9wLzvận makQ8Vy Gz6Ncủa mìnoWUuh kQ8Vđi nhé.”

Thích Gz6NPhi PhoWUuàm oWUu3 BeVBgiờ rưkQ8Vỡi đãoWUu Gz6Nđến ĐịchoWUu Trần9wLz HiêkQ8Vn, bGz6Nao 9wLznăm lăoWUun lộnoWUu ởkQ8V thGz6Nương trườnkQ8Vg, chuyện9wLz kQ8Vgì cũnBeVBg từngoWUu gặp9wLz quGz6Na rồGz6Ni, nhưng9wLz mấoWUuy câBeVBu troWUuuyện phiếm9wLz củaoWUu kQ8VĐổng ThiếuGz6N Quân,kQ8V dường9wLz nhưBeVB khiếGz6Nn cậuGz6N trởGz6N noWUuên 9wLztò mGz6Nò. Đổ9wLzng ThGz6Niếu Q9wLzuân đến9wLz mkQ8Vuộn 9wLzhơn, nhưnkQ8Vg BeVBcũng chỉkQ8V Gz6Nđến trướcGz6N gBeVBiờ hBeVBẹn tầmBeVB 19wLz5 ph9wLzút, Gz6Nanh tBeVBa nhìBeVBn đồnkQ8Vg hồBeVB, oWUucó choWUuút tựoWUu kQ8Vgiễu: “XemGz6N nh9wLzư ckQ8Vũng nể9wLz moWUuặt Gz6NKỷ NoWUuam Phư9wLzơng, ngh9wLze nóBeVBi 9wLzKỷ ta9wLzm coWUuông t9wLzử mỗiBeVB lầnGz6N BeVBvề đây,BeVB đBeVBầu tiêGz6Nn ởkQ8V soWUuân Gz6Nbay p9wLzhải gọikQ8V điệGz6Nn báoBeVB trướcoWUu choWUuo cBeVBô ấy,oWUu b9wLzằng khôn9wLzg th9wLzì khôoWUung quoWUua 9wLznổi cửBeVBa đâu.”

Thích PhkQ8Vi PhàGz6Nm khô9wLzng kBeVBìm đượcBeVB bậtBeVB cười,oWUu BeVBnói: “CáioWUu nàBeVBy coWUuhỉ sợGz6N loWUuà Gz6Ngiả, aGz6Nnh oWUuchỉ giỏGz6Ni nóioWUu mócBeVB ngườiBeVB tGz6Na thôi.”

“Là Gz6Nthật đấy,9wLz cGz6Nhú ckQ8Vhưa BeVBthấy BeVBbộ dGz6Nạng KỷBeVB NoWUuam PGz6Nhương thôGz6Ni, cBeVBó lầnoWUu tôikQ8V vàkQ8V cậkQ8Vu tBeVBa Gz6Nuống BeVBsay, cậu9wLz kQ8Vđoán xoWUuem tBeVBay nàykQ8V nókQ8Vi gìoWUu, cậukQ8V tGz6Na bGz6Nảo tôoWUui c9wLzô 9wLzvợ bêoWUun nàyBeVB khônBeVBg giốnGz6Ng ngưoWUuời kQ8Vkhác gìkQ8V cả,BeVB đếnoWUu tiềnGz6N cBeVBủa cậBeVBu kQ8Vta màGz6N kQ8Vcũng khôngBeVB tGz6Nhèm 9wLzbận tGz6Nâm. ChúGz6N kQ8Vnghe câkQ8Vu ấy,BeVB trGz6Nuyền r9wLza ng9wLzoài aGz6Ni dákQ8Vm tiBeVBn chứ.”

“Vợ KỷGz6N NBeVBam PhGz6Nương koWUuhông phảiGz6N BeVBlà c9wLzon g9wLzái oWUunhà nàoWUuo đóBeVB sao?”

“Đúng thếoWUu, tê9wLzn oWUulà ThủGz6N Thủ,BeVB soWUuo Gz6Nvới KỷoWUu Gz6NNam PhươngoWUu lBeVBà mGz6Nôn đănBeVBg 9wLzhộ đối,kQ8V ngườoWUui c9wLzũng xoWUuinh đẹoWUup, 9wLznhưng màBeVB KkQ8Vỷ oWUuNam PhBeVBương oWUuđể côBeVB t9wLza oWUuở BắoWUuc KoWUuinh kQ8Vmà chẳngBeVB đoáioWUu hoàoWUui gìGz6N, đếBeVBn Gz6Nthể diBeVBện Gz6Ncủa bố9wLz BeVBvợ cũGz6Nng khônGz6Ng oWUunể nanoWUug gì9wLz. NoWUughe nóoWUui voWUuì c9wLzó lần9wLz vị9wLz đạioWUu tiểGz6Nu thưBeVB ấy9wLz oWUukhông kìmGz6N kQ8Vđược giận9wLz dGz6Nữ, đBeVBáp máykQ8V baBeVBy BeVBqua tìm9wLz KiBeVBều 9wLztiểu thGz6Nư nàyGz6N kQ8Vnói chuyệnoWUu pGz6Nhải quấy,oWUu kếkQ8Vt qkQ8Vuả làGz6Nm KBeVBỷ toWUuam Gz6Nnổi xukQ8Vng lênoWUu, tkQ8Vừ đấkQ8Vy vềoWUu sGz6Nau BeVB2 oWUuvợ kQ8Vchồng trởBeVB mặt,9wLz nếoWUuu khônkQ8Vg phảioWUu kQ8Vbố mẹkQ8V đôiGz6N 9wLzbên gâBeVBy 9wLzáp lực,Gz6N khôngkQ8V kQ8Vbiết c9wLzòn xảykQ8V rGz6Na 9wLzchuyện Gz6Ngì nữa.”

4 9wLzgiờ đúng,9wLz phụckQ8V vụGz6N mở9wLz cửa.

Thích Ph9wLzi PhkQ8Vàm koWUuinh ngạoWUuc đGz6Nến mBeVBức đứngoWUu bậGz6Nt BeVBdậy nhưoWUu kQ8Vlò oWUuxo, màoWUu kQ8Vtrên Gz6Nthực tế,kQ8V cậuBeVB cũnoWUug đãoWUu đứngkQ8V 9wLzdậy rồi.

Người phkQ8Vụ n9wLzữ ấyoWUu hoBeVBàn toàGz6Nn kkQ8Vhông oWUugiống v9wLzới toWUurong tưởngoWUu tkQ8Vượng củakQ8V BeVBcậu Gz6Nta, coWUuô ấykQ8V 9wLzchỉ Gz6Nmặc áBeVBo 9wLzmàu đBeVBen, oWUumà đãoWUu cà9wLzng lộBeVB Gz6Nra 9wLzvẻ gầoWUuy guộGz6Nc, kQ8Vkhuôn mặtkQ8V trắng9wLz trẻo,kQ8V đếnBeVB ph9wLzấn sGz6Non cũnBeVBg BeVBkhông đánh,Gz6N nhưoWUung kQ8Vvẫn toátoWUu rBeVBa néoWUut xGz6Ninh đẹoWUup, xioWUunh đẹGz6Np oWUuđến BeVBthu hGz6Nút tkQ8Vất BeVBcả á9wLznh 9wLznhìn c9wLzủa mọioWUu người.

Tinh thkQ8Vần cậu9wLz h9wLzốt hoảng.

Đổng ThiếuBeVB QGz6Nuân đãGz6N đákQ8Vnh tiếngBeVB coWUuhào Gz6Nhỏi: “KoWUuiểu tGz6Niểu thoWUuư” rồiGz6N vGz6Nô 9wLzcùng nhikQ8Vệt Gz6Ntình 9wLzgiới thBeVBiệu: “VịkQ8V n9wLzày làoWUu giá9wLzm đốcGz6N ThíchkQ8V 9wLzPhi Phàm.”

Thích PBeVBhi PBeVBhàm tkQ8Vrong oWUulòng chỉGz6N ng9wLzhĩ, sBeVBao Gz6Nlại kQ8Vlà côoWUu ấy?

(*chú: BeVBcác cậGz6Nu ạ,9wLz đừnGz6Ng hỏiGz6N gBeVBì 9wLzcả, tớoWUu cũng9wLz khônGz6Ng biết9wLz gìoWUu đâukQ8V, Gz6Nsuy đoánkQ8V gìkQ8V thBeVBì cứoWUu s9wLzuy đoánBeVB thôiBeVB. kQ8VTruyện dừnkQ8Vg BeVBở kQ8Vphần 9wLz“2 kQ8Vchiếc áGz6No lồngBeVB vGz6Nào nhaoWUuu” rồi9wLz. NhưnoWUug ngoWUuoại tru9wLzyện nàyoWUu chỉkQ8V oWUulà… mộtoWUu câ9wLzu chkQ8Vuyện oWUuđơn lẻBeVB khácBeVB oWUuchăng? TBeVBớ cũkQ8Vng sử9wLza lkQ8Vại thGz6Nứ BeVBtự tênGz6N ng9wLzoại oWUutruyện cGz6Nho đúGz6Nng vớBeVBi oWUuthứ tự9wLz thờikQ8V g9wLzian tGz6Nác kQ8Vgiả viếtoWUu rồiBeVB XD)

2. 

Sắc kQ8V& Giới

Vừa bước9wLz roWUua Gz6Nngoài, độtBeVB nhikQ8Vên c9wLzó ngBeVBười gọoWUui: “A!9wLz kQ8VNam PhBeVBương, koWUuia khBeVBông phảoWUui BeVBvợ ckQ8Vậu sao?”

Kỷ NkQ8Vam PGz6Nhương quGz6Nay đ9wLzầu rGz6Na n9wLzhìn, BeVBhóa Gz6Nra đúngBeVB thế9wLz thật.

Hiếm khoWUui thBeVBấy côkQ8V ấykQ8V mặkQ8Vc váy9wLz, chiếckQ8V áoBeVB le9wLzn mỏngoWUu trùkQ8Vm đầkQ8Vu màGz6Nu saoWUun oWUuhô, b9wLzên dướiGz6N lBeVBà châoWUun v9wLzáy 9wLznâu skQ8Vậm, 9wLzáo khGz6Noác 9wLzcầm kQ8Vtrên Gz6Ntay, đứngBeVB cạBeVBnh côBeVB bạn9wLz mBeVBà cô9wLz ấyBeVB loWUuại cànBeVBg tỏkQ8Va BeVBra nétkQ8V d9wLzuyên BeVBdáng yêu9wLz kiều.

Cả Gz6Nđám ngườiBeVB BeVBđã bànkQ8V táGz6Nn xGz6Nôn xaooWUu, oWUucó kẻkQ8V gọi9wLz chị9wLz dâGz6Nu, kQ8Vlại có9wLz kGz6Nẻ goWUuọi kQ8Vem dâuoWUu, còGz6Nn oWUucó ngBeVBười đã9wLz xưn9wLzg toWUuên mụ9wLz cGz6Nủa ckQ8Vô: “ToWUuhủ Thủ,9wLz hôkQ8Vm nkQ8Vay kQ8Vsao lạikQ8V voWUuừa khéBeVBo th9wLzế này?”

Thủ BeVBThủ Gz6Nmắt cườBeVBi BeVBcong vúBeVBt kQ8Vhỏi lạoWUui: “9wLzSao nGz6Nào, kQ8Vcác aoWUunh cóoWUu h9wLzứng đikQ8V uốnoWUug rượu,Gz6N chả9wLz l9wLzẽ bọnBeVB eoWUum Gz6Nkhông đBeVBược BeVBphép nổoWUui hBeVBứng đếkQ8Vn ănoWUu 9wLzcơm à?

Cô gkQ8Vái đangkQ8V kQ8Vkhoác tGz6Nay kQ8VKỷ NaGz6Nm PhưGz6Nơng BeVBsớm đoWUuã rụtoWUu taoWUuy lại,kQ8V nhưng9wLz điệuGz6N kQ8Vbộ vẫnBeVB tỏGz6N v9wLzẻ quakQ8Vng minGz6Nh chínhGz6N đạoWUui lắBeVBm, đanGz6Ng chuẩnGz6N BeVBbị rờiGz6N đGz6Ni, a9wLzi d9wLzè 9wLzKỷ N9wLzam Phương9wLz BeVBđã chắpkQ8V kQ8Vtay kéGz6No 9wLzlại, bkQ8Vảo: “Lên9wLz xGz6Ne đợBeVBi ankQ8Vh.” R9wLzồi anGz6Nh 9wLzmới buôngGz6N tay.

Xem Gz6Nra đôi9wLz Gz6Nvợ chồngBeVB nàBeVBy kQ8Vcó chuyBeVBện riênoWUug cầoWUun nói,9wLz cảoWUu đámkQ8V ngườkQ8Vi dắtGz6N díuBeVB bạkQ8Vn goWUuái cũngBeVB kQ8Vrục rịchGz6N tả9wLzn đkQ8Vi, chỉoWUu oWUucòn lạ9wLzi T9wLzhủ Th9wLzủ kQ8Vvà côkQ8V bạnkQ8V Đ9wLzỗ HiểuGz6N TGz6Nô, BeVBĐỗ Hiể9wLzu 9wLzTô cGz6Nũng nói:kQ8V “Tớ9wLz oWUuqua BeVBbên kGz6Nia đợiGz6N cậuBeVB nhé.”

“Không cầoWUun đâukQ8V.” Th9wLzủ ThkQ8Vủ dửngGz6N dưBeVBng nhGz6Nư khô9wLzng, qBeVBuay oWUuđầu saoWUung cườikQ8V với9wLz KỷBeVB Na9wLzm Phương:oWUu “MoWUuai kQ8Vem đGz6Ni HồngoWUu KBeVBông, thứkQ8V oWUu7 BeVBtuần nà9wLzy khônoWUug voWUuề 9wLznhà vớGz6Ni aoWUunh được,BeVB đếoWUun luGz6Nc đoWUuó oWUuanh nóBeVBi vớiBeVB mGz6Nẹ BeVB1 toWUuiếng nhé.”

“Em đkQ8Vi HồngkQ8V KkQ8Vông làmGz6N goWUuì thế?”

Thủ ThủoWUu cảmoWUu giBeVBác kìGz6N quặc,9wLz trướcBeVB đâyGz6N cô9wLz chGz6Nạy tớiGz6N chạy9wLz luGz6Ni, anGz6Nh ckQ8Vó bkQ8Vao oWUugiờ tkQ8Vhèm hỏiGz6N đâu.

“Xem pBeVBhim [SắoWUuc, Giới]BeVB, bảnoWUu uGz6Nncut đấy.”

Chỉ vGz6Nì m9wLzột oWUubộ pGz6Nhim oWUumà bBeVBay kQ8Vđi HồnoWUug KkQ8Vông, kQ8Vxưa nBeVBay vố9wLzn là9wLz phoBeVBng cákQ8Vch c9wLzủa cGz6Nô Gz6Nấy mà.

“Đừng BeVBđi nữa9wLz, ở9wLz nhkQ8Và oWUuxem oWUuđi, oWUuanh Gz6Nbảo ngườiBeVB giúpBeVB eBeVBm oWUutìm bảoWUun gốkQ8Vc, BeVBlà đoạn9wLz 9wLz20 pkQ8Vhút bkQ8Vị cuoWUut c9wLzhứ gì.”

Thủ ThủoWUu cGz6Nảm kQ8Vthấy kQ8Vvui v9wLzẻ yBeVBên tkQ8Vâm, nhìnGz6N đikQ8V, loWUuấy oWUuchồng cũoWUung Gz6Ncó c9wLzái BeVBtốt Gz6Nđấy chứ:BeVB “VậkQ8Vy thkQ8Vế nhé,kQ8V anoWUuh đừ9wLzng oWUucó quênkQ8V đấy.”

Kết 9wLzquả 9wLzanh ấGz6Ny lBeVBại thậGz6Nt sựGz6N kQ8Vquên ch9wLzứ, TkQ8Vhủ Gz6NThủ phảikQ8V đếnBeVB kQ8Vmấy ngàoWUuy BeVBchưa oWUugặp đượcoWUu akQ8Vnh, Gz6Nhôm nBeVBay n9wLzghĩ BeVBra phảiBeVB gọoWUui cBeVBho an9wLzh ấBeVBy, chuôBeVBng đoWUuổ mộtBeVB hồikQ8V lâoWUuu kQ8Vmà k9wLzhông cGz6Nó akQ8Vi nghkQ8Ve, đGz6Nang địkQ8Vnh thôi,Gz6N aGz6Nnh lạiGz6N BeVBnhận đBeVBiện thoại:9wLz ‘AGz6N lô?”

Nghe giọngBeVB 9wLzđã biếoWUut coWUuòn chưakQ8V BeVBtỉnh ngủ,BeVB koWUuhông r9wLzõ Gz6Nlà đangkQ8V tr9wLzên giưGz6Nờng eoWUum nàoBeVB nữa,Gz6N kQ8Vcô độtBeVB 9wLznhiên nghĩkQ8V kQ8Vra trkQ8Vò đùkQ8Va kQ8Vquái đản,oWUu ỏnkQ8V oWUuẻn gọiBeVB oWUu1 tiếnkQ8Vg “NamBeVB PhươnkQ8Vg à”BeVB, giọBeVBng nũnoWUug nịGz6Nu h9wLzỏi lại:Gz6N “ĐoánkQ8V xekQ8Vm BeVBem làoWUu aBeVBi nào?”

“Thủ Thủ,”Gz6N GiọngoWUu aGz6Nnh vẫnoWUu đặcoWUu sệt9wLz cơnBeVB nBeVBgái nBeVBgủ: “Ngoa9wLzn nBeVBào, lầnkQ8V s9wLzau mu9wLzốn c9wLzhơi tròkQ8V này,Gz6N nBeVBhớ đừnoWUug dùn9wLzg sốBeVB đGz6Niện BeVBthoại oWUuở kQ8Vnhà nhé.”

Cô thoWUuẹn qoWUuuá kQ8Vhóa giBeVBận: Gz6N“Anh tìGz6Nm cBeVBho kQ8Vem [Sắc,kQ8V GiGz6Nới] kQ8Vchưa đấy?”

Hỏi đoWUuến aoWUunh ấy,kQ8V màGz6N phả9wLzi 9wLzmất mấoWUuy giâykQ8V sakQ8Vu aBeVBnh mới9wLz bật9wLz cGz6Nười: BeVB“Ồ, a9wLznh quGz6Nên mất.”t9wLziếng an9wLzh trầmGz6N đụcBeVB nóikQ8V giọnoWUug BeVBmũi 9wLznghe nGz6Nặng trĩkQ8Vu,. CóoWUu 9wLzlẽ 9wLzanh đaBeVBng bkQ8Vị cGz6Nảm, 9wLzhoặc biếtkQ8V đâykQ8V aGz6Nnh chỉ9wLz đang9wLz m9wLzơ ngủ.

Cô đkQ8Vột nhiêGz6Nn cảmGz6N kQ8Vgiác xót9wLz oWUuxa, bảo:BeVB “kQ8VThế toWUuhôi vậy.”

“Thủ 9wLzThủ?” kQ8VAnh kQ8Vdường nhkQ8Vư cảmBeVB BeVBthấy khôoWUung phảBeVBi: “EmBeVB 9wLzđừng gikQ8Vận đBeVBấy kQ8Vnhé, anoWUuh bây9wLz giờkQ8V gkQ8Vọi điệnBeVB bảooWUu hGz6Nọ làmBeVB đoWUuây, nhéGz6N ThủkQ8V Thủ?”

“Không kQ8Vcần đâu,BeVB e9wLzm kQ8Vkhông kQ8Vmuốn xkQ8Vem 9wLznữa rồi.”

Cô cảmBeVB thấyGz6N chánGz6N nản,oWUu rGz6Nồi cũngBeVB kQ8Vcúp đikQ8Vện thoạiBeVB. ThựcBeVB Gz6Nra cũn9wLzg chỉGz6N 9wLzlà mộtoWUu BeVBchút giốngkQ8V Gz6Nnhau m9wLzà kQ8Vthôi, mùa9wLz đô9wLzng nămGz6N ấyBeVB DGz6Nịch ToWUurường NkQ8Vinh b9wLzị ốmBeVB oWUumột đợt9wLz rấtBeVB kQ8Vlâu, Gz6Nmãi oWUukhông thấkQ8Vy kkQ8Vhỏi, 9wLzcô gọkQ8Vi điệnGz6N chkQ8Vo 9wLzanh, giọnBeVBg oWUuanh ù9wLz ùBeVB, dBeVBường oWUunhư đứ9wLza trẻBeVB nhBeVBỏ: “ỐiGz6N, BeVBanh quêkQ8Vn mất.”

Mà thBeVBực r9wLza kGz6Nhông pkQ8Vhải oWUulà q9wLzuên, akQ8Vnh cốGz6N Gz6Ný nóiGz6N nhưkQ8V toWUuhế, Gz6Nsau đóGz6N BeVBcô vộGz6Ni oWUuvề kýoWUu 9wLztúc, voWUuừa vBeVBề đkQ8Vã nh9wLzìn thấkQ8Vy bánBeVBh keBeVBm vkQ8Và hoaGz6N, côBeVB m9wLzới bkQ8Viết an9wLzh Gz6Nvốn kh9wLzông quênGz6N. BoWUuánh Gz6Nkem Gz6Nlúc đókQ8V choWUuia coWUuho mọikQ8V ngGz6Nười ở9wLz Gz6Nký BeVBtúc, akQ8Vi cũnGz6Ng cườ9wLzi hìoWUu hì9wLz bảo9wLz: “NgọtGz6N đấy!,oWUu ĐúnBeVBg thếkQ8V thật,BeVB ngọtoWUu oWUulắm, hưoWUuơng BeVBvị ngọtGz6N nBeVBgào ckQ8Vhạy thẳ9wLzng oWUuvào Gz6Ncon tim.

Lúc cGz6Nhia toWUuay, kQ8Vanh cứGz6N nhắckQ8V BeVBđi oWUunhắc lại:BeVB “ThủGz6N Thủ,BeVB oWUuem quênGz6N BeVBanh đi9wLz, eGz6Nm quê9wLzn a9wLznh đi…BeVB ThủBeVB Gz6NThủ, oWUuem hBeVBãy qu9wLzên anoWUuh đi….”

Mà côGz6N cứoWUu nhưGz6N một9wLz Gz6Nđứa kQ8Vnhóc kkQ8Vhóc kQ8Vlóc oBeVBm skQ8Vòm, cảBeVB mặtoWUu rưng9wLz rưnBeVBg nBeVBước mắt,9wLz tBeVBúm loWUuấy oWUuvạt oWUuáo anBeVBh oWUukhông n9wLzỡ boWUuuông, hỗnBeVB lGz6Noạn 9wLznhư thế,kQ8V BeVBkiểu boWUuất 9wLzchấp kBeVBhông rờGz6Ni nhGz6Nư thế,kQ8V Gz6Nnhưng m9wLzà Gz6Ncũng c9wLzó 9wLzích gìoWUu đâu?

Có íckQ8Vh gBeVBì nào?

Sau cùnBeVBg 9wLzanh vẫnoWUu 9wLzvứt bỏGz6N côoWUu đấGz6Ny thôi.

Không cBeVBần cGz6Nô nữaBeVB đấkQ8Vy thôi.

Thủ ThBeVBủ oWUucảm giácGz6N oWUutrong lkQ8Vòng nguộioWUu Gz6Nlạnh, bở9wLzi vìoWUu nhớBeVB đếnoWUu nkQ8Vhững chuyệBeVBn nàoWUuy, lạikQ8V lBeVBàm nưoWUuớc mắtoWUu cô9wLz tuoWUuôn rơi.

Cô vẫnoWUu dùkQ8Vng liệu9wLz Gz6Npháp ckQ8Vũ, kQ8Vra noWUugoài ăkQ8Vn một9wLz bkQ8Vữa, BeVBsau đBeVBó đioWUu xekQ8Vm l9wLziền 9wLztù tBeVBì oWUumấy bộ9wLz phimkQ8V, kQ8Vtrong phioWUum BeVBcó 9wLzvui buồBeVBn lGz6Ni oWUuhợp, kQ8Vcó bàGz6Ni ckQ8Va sinkQ8Vh tửoWUu bu9wLzồn thươ9wLzng, oWUucó noWUuhững nkQ8Vỗi khổGz6N đkQ8Vau vậtkQ8V lộGz6Nn, cBeVBó Gz6Nnhững đờiBeVB ngưoWUuời oWUubi oWUuai, giGz6Nan n9wLzan dườngBeVB nh9wLzư vĩnhkQ8V viễnBeVB khoWUuông coWUuó b9wLzờ bến.

Những lúckQ8V nhkQ8Vư th9wLzế ckQ8Vô tkQ8Vự cGz6Nảm tkQ8Vhấy mGz6Nình oWUuquả Gz6Nlà oWUumay mắoWUun tronkQ8Vg cuộoWUuc sống.

Rạng skQ8Váng m9wLzới vềkQ8V oWUunhà, đãGz6N thoWUuấy KỷGz6N NakQ8Vm PhươnoWUug, cGz6Nô bấkQ8Vt nGz6Ngờ kQ8Vvô kQ8Vcùng, ồGz6N 9wLz1 tiếnGz6Ng: oWUu“Sao aoWUunh lạiBeVB về?”

Anh dường9wLz nhưBeVB cóGz6N coWUuhút kQ8Vkhó chịu:BeVB “NhàoWUu a9wLznh, oWUuanh khôngkQ8V đượcoWUu vềBeVB chắc?”

Bọn họ9wLz đãBeVB gBeVBiao oWUuhẹn rồkQ8Vi, k9wLzhi bêkQ8Vn nGz6Nào đóoWUu tkQ8Vức giậnBeVB, bênGz6N kikQ8Va khôGz6Nng đBeVBược p9wLzhép nổikQ8V cáu9wLz, thGz6Nế kQ8Vnên ckQ8Vô oWUuthuận theBeVBo Gz6Nanh, hípBeVB mắtBeVB cườiBeVB kQ8Vdỗ dGz6Nành: “ĐượcoWUu rồkQ8Vi, đượ9wLzc rồi,9wLz oWUuđương nhiênoWUu BeVBcó oWUuthể về9wLz chứ.”9wLz VừaBeVB qBeVBuay đi,BeVB cô9wLz l9wLzại hỏi:kQ8V “AoWUunh vềkQ8V lGz6Nàm oWUugì thế?”

Sắc 9wLzmặt aoWUunh còGz6Nn tệBeVB hơnoWUu, nhBeVBư thểkQ8V kQ8Vanh ấkQ8Vy Gz6Nvừa giậnkQ8V dỗiBeVB Gz6Nở cBeVBhỗ BeVBem nàoBeVB vềBeVB, lại9wLz coWUuàng là9wLzm cô9wLz thấyGz6N Gz6Ntò mBeVBò hơGz6Nn, cBeVBòn c9wLzó côkQ8V nàoWUuo d9wLzám chọcoWUu gioWUuận anoWUuh nữ9wLza đây?

Lúc a9wLznh toWUuhật kQ8Vsự giận,oWUu aBeVBnh thường9wLz k9wLzhông nókQ8Vi gBeVBì, màkQ8V thực9wLz Gz6Nra cBeVBô oWUucũng mệtBeVB rồoWUui, uểGz6N oảiGz6N lếtGz6N oWUuđi tkQ8Vhay quầBeVBn 9wLzáo, loWUuúc r9wLza mBeVBới đoWUuể Gz6Ný trênoWUu Gz6Nbàn đểBeVB oWUucái Gz6Ngì 9wLzđó: “G9wLzì thế?”

“Phim gốc.”

Anh tGz6Nrả kQ8Vlời t9wLzrong Gz6Nsự mấkQ8Vt kiêkQ8Vn nhẫ9wLzn, Gz6Ntừ bé9wLz kQ8Vđã thếGz6N rồkQ8Vi, Gz6Nlúc nàoWUuo cũn9wLzg c9wLzhê côBeVB 9wLzphiền hà.oWUu CôoWUu Gz6Nlà BeVBcon gáioWUu, nBeVBhỏ hoWUuơn a9wLznh Gz6Nrất nhiềuoWUu tuổBeVBi, lạoWUui cứ9wLz khBeVBăng khăGz6Nng thícoWUuh bámBeVB thkQ8Veo Gz6Nsau ankQ8Vh, kQ8Vlại thBeVBích kQ8Vcùng vớioWUu cảBeVB đá9wLzm 9wLzcon tGz6Nrai kQ8Vtrèo tGz6Nường lkQ8Veo oWUucây, aGz6Nnh tGz6Nhấy chkQ8Ván nảnBeVB với9wLz cáikQ8V đuôiGz6N BeVBnhỏ Gz6Nnày lắmoWUu rồi,9wLz kQ8Vthế nênoWUu anBeVBh kQ8Vnói chuyệGz6Nn vớ9wLzi ckQ8Vô chỉ9wLz vỏBeVBn BeVBvẹn t9wLzrong BeVBvòng oWUu3 oWUuphút đã9wLz mGz6Nất 9wLzhết cảGz6N nhẫ9wLzn nại.

Cô nhấoWUut thời9wLz v9wLzui 9wLzra Gz6Nmặt: “SắcoWUu kQ8VGiới àoWUu? M9wLzai eGz6Nm goWUuọi HiểBeVBu Gz6NTô đến9wLz coWUuùng kQ8Vxem, ngkQ8Vhe kQ8Vnói oWUuLương ToWUuriều VĩkQ8V trkQ8Vong phikQ8Vm oWUucó kQ8Vnude, hoWUue he!”

Anh BeVBđột nhiên9wLz Gz6Nnói: BeVB“Mai oWUuphải trGz6Nả ngGz6Nười toWUua rồi,kQ8V xGz6Nem luô9wLzn hôBeVBm kQ8Vnay đi.”

“Hả?”

“Em tưởng9wLz việcGz6N nàkQ8Vy BeVBdễ oWUulắm ấ9wLzy? NgườioWUu toWUua phảiGz6N nểGz6N Gz6Nmặt lắGz6Nm mớoWUui ch9wLzo mượnkQ8V đấy.”

“Trời ơi,BeVB Gz6NKỷ Gz6NNam PhươoWUung BeVBà, aBeVBnh nghoWUuĩ cáchoWUu đkQ8Vi BeVBmà, bâoWUuy g9wLziờ eGz6Nm bGz6Nuồn ngủkQ8V muốnGz6N chkQ8Vết đBeVBi được,kQ8V đểkQ8V moWUuai xoWUuem nhoWUué, mượ9wLzn Gz6Nthêm Gz6N1 ngàyGz6N nữaGz6N n9wLzhé, nhé?”

“Phải x9wLzem oWUutrong hômBeVB 9wLznay, bâyGz6N Gz6Ngiờ xeGz6Nm luôn.”

Xem r9wLza anBeVBh ấBeVBy hGz6Nôm kQ8Vnay tkQ8Vâm trạn9wLzg đúng9wLz oWUulà oWUukhông ổnkQ8V, đếnGz6N chútGz6N vi9wLzệc c9wLzỏn coWUuon nBeVBày cũnGz6Ng 9wLzkhông n9wLzỡ kQ8Vgiúp, Gz6Nanh màkQ8V thật9wLz kQ8Vsự tứBeVBc lê9wLzn Gz6Nthì quảBeVB là9wLz đángoWUu gờkQ8Vm vôoWUu cùngkQ8V, c9wLzô BeVBnhăn nhóoWUu kQ8Vôm 9wLzcuộn 9wLzphim, hômBeVB nGz6Nay xGz6Nem tBeVBhì hkQ8Vôm n9wLzay 9wLzxem vậy.

Ai dèoWUu cGz6Nòn Gz6Nbị anoWUuh gGz6Niật lấBeVBy: “ChâBeVBu chấuGz6N đòGz6Ni 9wLzđá xe.”

Cô Gz6Nle lBeVBe loWUuưỡi, thựGz6Nc kQ8Vra câuoWUu 9wLznói ấyoWUu còGz6Nn ckQ8Vó ckQ8Vả kQ8V1 soWUuự tíkQ8Vch đằngBeVB oWUusau n9wLzữa, hồiBeVB đoWUuó BeVBanh kQ8Vđang họcoWUu cấpGz6N Gz6N2, ckQ8Vô vừaGz6N mớioWUu vàoWUuo lớ9wLzp BeVB1, cảBeVB đám9wLz trBeVBẻ cGz6Non tâmGz6N đ9wLzầu ý9wLz hBeVBợp chơiGz6N đoWUuùa ởkQ8V BeVBsân kQ8Vcỏ bỏGz6N hoan9wLzg Gz6Nsau kkQ8Vhu nhà9wLz, mọ9wLzi ngườioWUu đan9wLzg dựoWUung Gz6Nbảng bóng9wLz r9wLzổ mớ9wLzi. CôBeVB lú9wLzc đoWUuó béoWUu t9wLzí tẹo9wLz teoBeVB, BeVBmà lạikQ8V bậtBeVB nhanoWUuh nhất,9wLz Gz6Nlao đBeVBầu đếnBeVB rGz6Na 9wLzsức dựngBeVB câBeVBy cột9wLz bằnGz6Ng sắt.

Cả BeVBđám toWUuoàn kQ8Vcon kQ8Vtrai ồ9wLz 9wLzlên cưoWUuời, KỷBeVB NaBeVBm oWUuPhương 9wLzcười tGz6No nhất9wLz, coWUuòn kQ8Vkhinh oWUuthường noWUuói côBeVB: “Gz6NChâu chGz6Nấu đáGz6N xe!”

Cuộn bănoWUug thậtBeVB sựGz6N Gz6Nhơi 9wLznặng, phònGz6Ng chiếuBeVB phoWUuim lạikQ8V kQ8Vở BeVBlầu Gz6N3, BeVBcô ngBeVBhe BeVBtiếng kQ8Vanh khẽ9wLz toWUuhở dốc,BeVB kQ8Vcô gikQ8Vơ toWUuay coWUuhọc chọc9wLz: Gz6N“Tam oWUuthiếu oWUugia à,BeVB aBeVBnh phảiGz6N 9wLzluyện tậGz6Np nkQ8Vhiều 9wLzvào, coWUuả ngàyGz6N BeVBđừng oWUuchỉ vậnGz6N độnGz6Ng cBeVBó kQ8V1 kiểu,9wLz oWUuanh ngoWUuhe Gz6Ntiếng aBeVBnh tGz6Nhở ấBeVBy, giGz6Nà rồi.”

Anh khônGz6Ng bựGz6Nc Gz6Nmà Gz6Ncòn cườGz6Ni: “Cút!”

Đây mớkQ8Vi BeVBlà KỷkQ8V N9wLzam Ph9wLzương coWUuhứ, côGz6N phấn9wLz kh9wLzởi bật9wLz máyoWUu chiếuoWUu, Gz6Nanh giúpoWUu coWUuô đặtkQ8V c9wLzuộn ph9wLzim, 9wLzcô oWUuhỏi: “BeVBSao akQ8Vnh BeVBkhông BeVBmua cáGz6Ni máBeVBy 9wLzchiếu kỹ9wLz thuậtGz6N soWUuố nhỉ?”

“Không BeVBphải BeVBem nókQ8Vi chGz6Nỉ cóGz6N 9wLzphim Gz6Nnhựa oWUumới đ9wLzược gọikQ8V làoWUu đikQ8Vện ản9wLzh cònBeVB gìBeVB nữa?”

Cô từng9wLz nói9wLz câBeVBu này9wLz à?

Chẳng nGz6Nhớ nữa

Trước nayBeVB, côkQ8V kQ8Vxem BeVBphim 9wLzkhông thkQ8Vích cGz6Nó đồkQ8V ănGz6N vkQ8Vặt 9wLzbên cạnh,9wLz nBeVBgười t9wLza và9wLzo rạp,oWUu tGz6Nay tGz6Nrái bỏngBeVB nGz6Ngô tGz6Nay phảkQ8Vi coWUuô caoWUu, chỉ9wLz 9wLzcó 9wLzcô oWUu2 bkQ8Vàn t9wLzay trắng.

Phòng chiếu9wLz poWUuhim tronGz6Ng BeVBnhà rBeVBất nGz6Nhỏ, kQ8Vnhưng moWUuà tBeVBhoải máoWUui vGz6Nô cùGz6Nng, côBeVB ngồioWUu boWUuó goWUuối trGz6Nên sôBeVB phkQ8Va, màGz6N oWUuanh đaoWUung noWUugồi ởBeVB ghếoWUu bê9wLzn 9wLzkia, bắtGz6N đầukQ8V châm9wLz moWUuột điGz6Nếu thuốc.

Cô 9wLznhăn BeVBnhó mặt9wLz moWUuày: “KkQ8Vỷ NGz6Nam Phương!”

Anh oWUubật Gz6Ndậy bỏGz6N rBeVBa ngoài.

Cô tưởngkQ8V aoWUunh đãoWUu đkQ8Vi rồiGz6N, thGz6Nế nênGz6N yGz6Nên tâmGz6N ngồioWUu xBeVBem tiếp

Cô hoànGz6N toà9wLzn ch9wLzìm đắmoWUu vớiBeVB 9wLztình tiếtkQ8V ph9wLzim, lú9wLzc xeoWUum ảnhGz6N trên9wLz bkQ8Váo khôoWUung 9wLzthể cảm9wLz nhậnoWUu 9wLzra đượckQ8V ThoWUuang DGz6Nuy lạ9wLzi đẹpkQ8V đếoWUun thế,oWUu lGz6Núc côBeVB ấyoWUu toWUuhật sựBeVB xuấoWUut hiệoWUun trêGz6Nn moWUuàn hìn9wLzh, độtkQ8V nhiê9wLzn oWUucảm giácBeVB nhkQ8Vư tha9wLznh bảGz6No kioWUuếm kQ8Vtuốt rGz6Na k9wLzhỏi kQ8Vvỏ bGz6Nao, châkQ8Vn 9wLzmày khóeGz6N Gz6Nmắt đậmoWUu Gz6Nsắc xuânGz6N, mềBeVBm mạikQ8V t9wLzhanh toWUuhoát tựaGz6N mộtoWUu nhành9wLz oWUuhoa đào,Gz6N pkQ8Vhong tìnhoWUu mu9wLzôn oWUungàn, koWUuhôn tảkQ8V vạnoWUu lần.

Lúc cBeVBòn đGz6Nang mêBeVB mẩn,Gz6N KkQ8Vỷ NaoWUum Phương9wLz vàGz6No từkQ8V lúkQ8Vc noWUuào côBeVB cũ9wLzng khôBeVBng BeVBđể ý,Gz6N 9wLzcho đGz6Nến koWUuhi akQ8Vnh noWUugồi oWUuxuống sGz6Nô phaoWUu, côGz6N kQ8Vmới liếckQ8V aoWUunh 9wLz1 cái:oWUu “AnGz6Nh BeVBkhông roWUua noWUugoài à?”

Anh khôGz6Nng đkQ8Váp lại,oWUu oWUutoàn 9wLzbộ tâGz6Nm trGz6Ní côBeVB vẫn9wLz dồnkQ8V Gz6Ncả vGz6Nào boWUuộ p9wLzhim, quBeVBay 9wLzra lBeVBại xeoWUum phi9wLzm tiếpkQ8V. oWUuĐoạn “kẹpGz6N giấy”BeVB tGz6Nruyền thuyếkQ8Vt cuốkQ8Vi cùnkQ8Vg đãkQ8V Gz6Nlên hình,Gz6N coWUuứ coGz6Ni nhưGz6N côGz6N đãGz6N gặpkQ8V quBeVBa nhikQ8Vều phGz6Na kiểBeVBu nà9wLzy rồoWUui, nhưngkQ8V kQ8Vvừa x9wLzem đến9wLz đooWUuạn ấy,oWUu Gz6Nvẫn khôngkQ8V nGz6Nhịn đượcoWUu oWUukhì 9wLzkhì bậtGz6N cườiBeVB. KỷkQ8V NaBeVBm PhươngkQ8V độBeVBt 9wLznhiên hỏoWUui: “CoWUuó gGz6Nì đángBeVB cườioWUu à.”

“Độ BeVBkhó coWUuao đấy.”BeVB Gz6NCô kQ8Vkhoa kQ8Vtay mú9wLza chBeVBân: “ThậtkQ8V khôngkQ8V thểBeVB tưBeVBởng tượngkQ8V nBeVBổi….Tại sGz6Nao cóGz6N toWUuhể phấn9wLz khởi9wLz thếkQ8V chứ?”

“Muốn thửkQ8V týGz6N không?”

“Hở?”

Không đợioWUu kQ8Vcô 9wLzphản ứng9wLz lạoWUui, n9wLzụ BeVBhôn đãGz6N ậBeVBp xBeVBuống, cô9wLz vùGz6Nng voWUuẫy: “Này9wLz, mBeVBùi thuốcoWUu lá!”

Có quỷkQ8V Gz6Nmới biết9wLz anBeVBh voWUuừa làBeVBm đếnoWUu 9wLzmấy điếuoWUu rồiBeVB, c9wLzả nGz6Người sặkQ8Vc mùiGz6N thBeVBuốc. kQ8VAnh kh9wLzông buônBeVBg BeVBtay côBeVB liềnBeVB BeVBcắn ta9wLzy anBeVBh, soWUuau kQ8Vcùng aoWUunh khkQ8Vông oWUuchịu đượcoWUu đau,Gz6N khoWUuông thể9wLz khôn9wLzg buông.

“Vậy aGz6Nnh đioWUu Gz6Nđánh rănkQ8Vg nhé.”

Quả nàyBeVB x9wLzong rồiBeVB, 9wLzcô quBeVBa kQ8Vquýt nói:Gz6N “ĐGz6Ni đGz6Ni, oWUumau điGz6N đoWUui, nh9wLzớ tắBeVBm nữaoWUu đấy.”

Cô cGz6Nòn phảiGz6N xeoWUum pkQ8Vhim, trư9wLzớc tBeVBiên oWUucứ pBeVBhải xuGz6Na kQ8Vanh kQ8Vđi cáGz6Ni 9wLzđã, anBeVBh ấyGz6N tắm9wLz tBeVBrước na9wLzy siêu9wLz lâu,oWUu loWUuại thíchBeVB bản9wLzh chọe,BeVB sấykQ8V t9wLzóc cũng9wLz phảkQ8Vi sBeVBấy đến9wLz oWUunửa oWUungày, đợi9wLz aGz6Nnh toWUuắm BeVBxong, ckQ8Vô đã9wLz kQ8Vsớm xuố9wLzng lầukQ8V Gz6Nđi Gz6Nngủ rồi.

Ai moWUuà 9wLzngờ đượ9wLzc pBeVBhim coWUuòn chkQ8Vưa kQ8Vxem 9wLzhết, aGz6Nnh oWUuđã tắmoWUu oWUuxong rkQ8Vồi, oWUuanh mặcoWUu bộoWUu á9wLzo tkQ8Vắm bGz6Nông bướGz6Nc 9wLzra ngo9wLzài, đếnGz6N oWUutóc coWUuũng chư9wLza sấykQ8V, tkQ8Vay cònGz6N BeVBcầm khăn9wLz lôngBeVB, v9wLzừa lBeVBau vừa9wLz nGz6Ngồi xGz6Nuông, cô9wLz h9wLzoàn toGz6Nàn kh9wLzông lườngkQ8V 9wLztrước, cókQ8V muốnkQ8V thGz6Noát cũng9wLz k9wLzhông kGz6Nịp, đànhkQ8V tỏkQ8V rkQ8Va vẻBeVB 9wLzmặt khBeVBổ sở:kQ8V “KỷBeVB NaGz6Nm PhươngGz6N, eBeVBm mệtkQ8V lắm.”

Nhìn dGz6Náng BeVBvẻ anoWUuh BeVBcó h9wLzơi nổkQ8Vi 9wLzcáu, nh9wLzưng kQ8Vanh lạikQ8V ngồioWUu kQ8Vim bất9wLz động,BeVB coWUuô ngkQ8Vhĩ thếBeVB nGz6Nào thìBeVB h9wLzôm nGz6Nay Gz6Ncũng phảiBeVB trởkQ8V mặBeVBt bằngBeVB được,9wLz cGz6Nô 9wLzđành Gz6Nđánh đBeVBòn phoWUuủ kQ8Vđầu: 9wLz“Anh BeVBra n9wLzgoài oWUuđi, dùkQ8V saBeVBo anoWUuh cũngBeVB cGz6Nó chkQ8Vỗ đGz6Ni BeVBmà, oWUuem mệt9wLz lắm9wLz rồi.”

Anh némkQ8V oWUukhăn toWUuắm xuoWUuống sànkQ8V, BeVBcô ngkQ8Vhĩ đợtBeVB noWUuày k9wLzhông trBeVBánh khỏioWUu cãioWUu nhkQ8Vau BeVBto oWUurồi, loWUuần trướBeVBc ckQ8Vô đuổioWUu an9wLzh roWUua oWUungoài, BeVB2 ngườikQ8V cò9wLzn lớoWUun tiBeVBếng một9wLz trận.

Cãi n9wLzhau chứBeVB kQ8Vgì, cãGz6Ni đoWUui, coWUuô cũoWUung choWUuẳng sợ,BeVB còoWUun hunoWUug hBeVBăng trGz6Nợn mắtGz6N vGz6Nới anh.

Kết quảBeVB aBeVBnh kQ8Vkhông nGz6Nói dkQ8Vù 9wLzchỉ BeVBmột tiếBeVBng, qu9wLzay ngườioWUu đkQ8Vi mất.

Cô thởkQ8V ph9wLzào nhBeVBẹ nhõmGz6N, Gz6Nxem tikQ8Vếp bBeVBộ phikQ8Vm, LoWUuương Triều9wLz VkQ8Vĩ trokQ8Vng pBeVBhim BeVBđang rơiBeVB nưBeVBớc mắkQ8Vt, mộkQ8Vt ngưoWUuời đànBeVB 9wLzông nBeVBhư thế9wLz, vGz6Nậy m9wLzà cũngkQ8V Gz6Nkhóc ư.

Trong lòngBeVB kQ8Vcô oánkQ8V tráoWUuch, tấkQ8Vt kQ8Vcả làGz6N Gz6Ntại oWUuKỷ NaGz6Nm PhươnBeVBg phkQ8Vá đ9wLzám, oWUuhại 9wLzcô khôngkQ8V x9wLzem đượcBeVB BeVBphần đầu,BeVB đếkQ8Vn đoạoWUun cảGz6Nm Gz6Nxúc nhấtkQ8V tBeVBhì l9wLzại hoBeVBàn tBeVBoàn khôngoWUu cGz6Nó ckQ8Vảm giácoWUu gì.
(9wLz*chú1: ơ…9wLz “đoạn9wLz kẹp9wLz giấyBeVB” truyềnBeVB tGz6Nhuyết ởBeVB tGz6Nrên, tGz6Nớ nGz6Ném 9wLzcả Gz6Nraw lên, bạnoWUu nàkQ8Vo x9wLzem oWUuSắc Gz6NGiới r9wLzồi ắtkQ8V hiểGz6Nu, mGz6Nà bạkQ8Vn Gz6Nnào tBeVBò mkQ8Vò Gz6Nlà oWUucái 9wLzgì thkQ8Vì đây9wLz “传说中的回形针”kQ8V tkQ8Vớ khônGz6Ng BeVBxúi bẩyBeVB k9wLzích tkQ8Vhích truyềnoWUu boWUuá gì9wLz đoWUuâu nhớoWUu, vkQ8Vì p9wLzhim vìBeVB tGz6Nruyện nGz6Nó đề9wLz cGz6Nập ấy9wLz 9wLzmà XD)

(*chú2: ngoại BeVBtruyện nàykQ8V xảyBeVB kQ8Vra vBeVBào 9wLzlúc nàoBeVB ấyBeVB hở?Gz6N T_kQ8VT toWUuớ cũkQ8Vng khkQ8Vông roWUuõ nữa,kQ8V 9wLzdù đ9wLzã hỏioWUu han&nbsoWUup;tieba kQ8Vnhưng mọi người cũng9wLz mùkQ8V mờkQ8V nBeVBhư chú9wLzng kQ8Vta cảkQ8V thôi)

 

3.

Ai mà9wLz biếtoWUu tkQ8Vại BeVBsao hômBeVB đấykQ8V tô9wLzi Gz6Nlại say? 

 

 

Hôm kQ8Vđó uống9wLz đếnBeVB kQ8Vsay mèm,BeVB oWUutay TGz6Nrác 9wLzNhĩ sa9wLzu ckQ8Vùng cònBeVB ókQ8Vi rkQ8Va máuGz6N, kQ8Vtôi địoWUunh láoWUui BeVBxe đưaoWUu cậBeVBu tBeVBa đếnoWUu b9wLzệnh vikQ8Vện, nkQ8Vhưng lại9wLz b9wLzị oWUucả kQ8Vđám oWUuanh eBeVBm coWUuan ngăkQ8Vn, bảooWUu toWUuôi ngộoWUu nhỡGz6N gặ9wLzp cảnhkQ8V 9wLzsát thìkQ8V 9wLzsao, tộioWUu n9wLzày BeVBlà tộGz6Ni láikQ8V BeVBxe sakQ8Vu kh9wLzi rGz6Nượu kQ8Vbia đấykQ8V. oWUuMà nếu9wLz kGz6Nhông bịBeVB cảnhkQ8V sá9wLzt Gz6Nsờ gáyBeVB, thBeVBì cGz6Nũng không9wLz nêGz6Nn Gz6Nlái BeVBxe lúkQ8Vc uốGz6Nng say.

Cả oWUulũ bọnoWUu tôiGz6N đâyGz6N đềuBeVB làBeVB nBeVBhững Gz6Ncông dânoWUu bikQ8Vết tukQ8Vân thGz6Nủ luậkQ8Vt poWUuháp, đươngGz6N kQ8Vnhiên khôngkQ8V kQ8Vthể mạokQ8V hiểoWUum loWUuái xGz6Ne lúckQ8V sGz6Nay Gz6Nđể bịGz6N cản9wLzh s9wLzát Gz6Nchộp đượkQ8Vc, tBeVBhế nêoWUun đàkQ8Vnh gkQ8Vọi chGz6No 9wLz120, 9wLzxe cứukQ8V thương9wLz lá9wLzt sa9wLzu đãoWUu 9wLzđến đó9wLzn TrákQ8Vc 9wLzNhĩ đi.

Về chGz6Nuyện dGz6Nạ dàBeVBy TráoWUuc NkQ8Vhĩ chảoWUuy máuoWUu Gz6Nấy àGz6N, thậtoWUu sựBeVB lkQ8Và t9wLzôi 9wLzphải xi9wLzn oWUulỗi cậuBeVB oWUuta Gz6Nrồi. TốioWUu đó9wLz tôGz6Ni vkQ8Vùi đầkQ8Vu uốn9wLzg oWUurượu giảGz6Ni s9wLzầu, lạioWUu Gz6Nthêm boWUuên 9wLzcạnh có9wLz kQ8V1 lũkQ8V BeVBmù kQ8Vquáng BeVBchúc tụngBeVB khBeVBông ngừngBeVB, uốngoWUu 9wLzsay l9wLzúc nGz6Nào cũngGz6N khôngkQ8V biếtGz6N nữa.9wLz SGz6Nau Gz6Ncùng toWUuôi còBeVBn muốnBeVB oWUuuống mộtGz6N mìnhGz6N, 9wLzTrác NhỉBeVB 9wLzbảo: ‘ĐkQ8Vược thôi,9wLz biếtGz6N cậuGz6N khônoWUug thokQ8Vải kQ8Vmái rBeVBồi, 9wLzly oWUunày tkQ8Vôi 9wLzmời cậu.”

Cậu toWUua bBeVBình thườngoWUu cũ9wLzng cBeVBhỉ u9wLzống 9wLzở mứckQ8V hoWUuơn BeVB1 c9wLzhai BeVBthôi, h9wLzôm đóGz6N gắng9wLz gượngBeVB đưkQ8Vợc 9wLzđến BeVB2 BeVBchai, BeVBcũng co9wLzi nBeVBhư kQ8Vbiết trọngkQ8V n9wLzghĩa oWUukhí rồi.

Tay nàyoWUu lGz6Núc uốngoWUu saGz6Ny rồikQ8V thkQ8Vì kQ8Vlại bắoWUut đầuBeVB kêoWUuu l9wLza gàoGz6N Gz6Nthét: “KhônoWUug phảiGz6N ThủGz6N 9wLzThủ s9wLzinh c9wLzon trBeVBai BeVBrồi à9wLz, ckQ8Vậu đkQ8Vau lò9wLzng 9wLzcái 9wLznỗi gì9wLz nữa?BeVB TôGz6Ni oWUukiếm c9wLzho cGz6Nậu Gz6N8 ekQ8Vm kQ8V10 Gz6Nem Gz6Nđẻ đượcBeVB nuô9wLzi đượckQ8V, đGz6Nể mấy9wLz eBeVBm ấyoWUu sGz6Ninh cGz6Nho cậukQ8V kQ8V1 toWUuá nhékQ8V, 9wLzcậu thíoWUuch c9wLzon troWUuai 9wLzcó BeVBcon trakQ8Vi, thíGz6Nch c9wLzon gáiGz6N cóBeVB cBeVBon gái!”

Tôi vkQ8Vừa n9wLzghe 9wLzxong, đã9wLz cBeVBảm thkQ8Vấy m9wLzen rkQ8Vượu oWUudội lkQ8Vên đ9wLzầu, bậtGz6N dBeVBậy hấ9wLzt kQ8Vtung cảBeVB bàn9wLz, đákQ8Vm ngBeVBười xunBeVBg quanoWUuh liBeVBều mạBeVBng cGz6Nan ngănGz6N. TôkQ8Vi phảioWUu đán9wLzh ch9wLzo kQ8Vthằng Gz6Nôn ckQ8Von nà9wLzy mộtkQ8V trậGz6Nn, kếBeVBt kQ8Vquả BeVBcả ngBeVBười 9wLzcậu Gz6Nta xiêu9wLz Gz6Nvẹo, kQ8Vnôn r9wLza ngakQ8Vy mộtoWUu bãBeVBi máu.

Được loWUuắm, tGz6Nôi kQ8Vkhông t9wLzhèm chấpoWUu ô9wLzn conGz6N, oWUutôi đ9wLzưa cBeVBậu tBeVBa tBeVBới bện9wLzh voWUuiện vậy.

Lúc 9wLzxe cứuGz6N thưoWUuơng đếnBeVB, cGz6Nậu kQ8Vta kQ8Vtay còn9wLz đakQ8Vng ckQ8Vắm BeVBống truGz6Nyền vẫnGz6N BeVBcố níBeVBu ta9wLzy tôGz6Ni, châkQ8Vn 9wLzthành soWUuâu sắcGz6N 9wLznói: “Con9wLz oWUutrai oWUucũng đư9wLzợc rồi,Gz6N cokQ8Vn t9wLzrai c9wLzũng tốoWUut 9wLzmà, sakQ8Vo kQ8Vcậu oWUulại k9wLzhông oWUuthích kQ8Vcon t9wLzrai chứ?”

Có BeVBcon tBeVBrai đểoWUu lBeVBàm Gz6Ncái gBeVBì nàokQ8V Co9wLzn Gz6Ngái 9wLzkhông phảioWUu tốkQ8Vt hBeVBơn à!

Sinh đBeVBẻ cGz6Nó kếGz6N 9wLzhoạch bGz6Nây giGz6Nờ Gz6Nkhông cBeVBho oWUuphép đẻkQ8V đBeVBứa thứoWUu 2oWUu, nếu9wLz kkQ8Vhông tôBeVBi c9wLzó c9wLzần phảioWUu k9wLzhổ Gz6Nthế này9wLz khoWUuông hả?

Vả lạiGz6N toWUuôi dỗGz6N dànhoWUu BeVBcô ấyGz6N skQ8Vinh ckQ8Vho đứa9wLz Gz6Ncon kQ8Vdễ BeVBlắm đấy9wLz Gz6Nà? TGz6Nôi dỗ9wLz nBeVBgon dkQ8Vỗ 9wLzngọt oWUucô ấykQ8V đếnkQ8V cảBeVB oWUu1 năkQ8Vm kQ8Vcó lẻ9wLz rGz6Nồi đấBeVBy, chGz6Nỉ mBeVBong mỏiGz6N 9wLzcô ấy9wLz Gz6Nsinh cGz6Nho tôoWUui oWUu1 đứaGz6N cBeVBon gáiGz6N, thBeVBế màGz6N k9wLzết qkQ8Vuả lạiBeVB loWUuà BeVBcon trai!

Tôi cGz6Nòn gGz6Nì đ9wLzau lò9wLzng hoWUuơn không?

Ông oWUubà nộikQ8V nghBeVBe nóoWUui oWUulà BeVBcon toWUurai, t9wLzhì hàiGz6N lò9wLzng lkQ8Vắm, khỏikQ8V phảBeVBi kQ8Vnói, giBeVBống Gz6Nhệt như9wLz cGz6Nó được9wLz đứaGz6N ch9wLzáu đkQ8Vích tBeVBôn rồioWUu toWUuhì vBeVBạn oWUusự đềuGz6N thỏaBeVB mãn9wLz, tôikQ8V cóGz6N BeVBcố bGz6Nảo côoWUu ấyoWUu sGz6Ninh Gz6Nthêm đkQ8Vứa nữaBeVB toWUuhì BeVBđến cảBeVB voWUuiện kQ8Vtrợ b9wLzên ngoàoWUui cũnkQ8Vg chẳng9wLz còGz6Nn ai.

Tôi c9wLzó dễGz6N dànkQ8Vg kQ8Vgì khôngoWUu h9wLzả tôi?

Mượn rượBeVBu tiê9wLzu Gz6Nsầu, sầoWUuu thêkQ8Vm sBeVBầu, rkQ8Vượu ng9wLzấm kQ8Vruột sầu,oWUu quảGz6N Gz6Nthật, ngườoWUui sầuBeVB coWUuó rượu9wLz sầu.

Tôi cònoWUu ckQ8Vhưa óiGz6N Gz6Nmáu đấy,BeVB 9wLzcậu BeVBta oWUuđã ókQ8Vi máoWUuu rồi.

Đợi đếnGz6N 9wLzlúc kQ8Vcậu tGz6Na 9wLzđẻ cokQ8Vn toWUurai, tôioWUu kQ8Vthể Gz6Nnào coWUuũng chuốcGz6N cậukQ8V 9wLzta bữakQ8V nữa.

Để cậBeVBu óBeVBi máGz6Nu coWUuho mBeVBà xem!

*chú: BeVBHE đkQ8Vấy cá9wLzc cGz6Nậu ạoWUu ╮( ̄▽ ̄”)