You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiếqbTCu QuqbTCân cườiyCvA nói:xnUR “XemxnUR nàxZ3Uo, ThíxZ3Uch tổyCvAng yCvAcòn qbTCgiả vờxZ3U hồxnUR đồpQAY xnURnữa, qbTCcòn KỷpQAY yCvANam PhươyCvAng xZ3Unào nữapQAY? ChínhyCvA xnURlà KqbTCỷ txnURam côngqbTC xnURtử, pQAYchỉ xnURcần cậuxZ3U tpQAYa nóiqbTC xZ3U1 câuxZ3U tpQAYhôi, tôpQAYi đảmxnUR bảoyCvA xZ3Uchú thuậnqbTC buồmqbTC xyCvAuôi gió.”

Thích xZ3UPhi PhàmxnUR cóxnUR ýpQAY lxnURắc đầu:yCvA “KhóxZ3U đấpQAYy, pQAYkhó nhưyCvA lqbTCên xnURtrời pQAYấy, yCvAlàm saxnURo yCvAmà mượnpQAY đượpQAYc dyCvAanh nghĩqbTCa củaxnUR cậuxZ3U tyCvAa byCvAây yCvAgiờ?” xnURĐổng ThiếuyCvA QuânpQAY cyCvAhừng pQAYnhư đãyCvA xnURuống xnURđến xnURsay mèyCvAm, đyCvAôi mắyCvAt lxZ3Uim qbTCdim hxZ3Uằn tơxnUR máu,qbTC tqbTCay mâpQAYn mêqbTC chặnxZ3U gácqbTC đũapQAY byCvAằng ngpQAYọc, qbTCmồm xnURthì nói:xnUR “NgườiyCvA xZ3Uanh yCvAem à,xZ3U cáixZ3U xnURnày pQAYlà tpQAYhuộc yCvAvào vậnpQAY mapQAYy yCvAthôi. TôyCvAi nóiqbTC chqbTCú nxnURghe, coqbTCn đườngyCvA củaxnUR KqbTCỷ NaxnURm PhpQAYương, ngưxnURời tầmqbTC thườxnURng khôxZ3Ung đqbTCi nổyCvAi đâu.”xZ3U ThíchxnUR xZ3UPhi qbTCPhàm thấypQAY lờiqbTC axnURnh xZ3Uta nóiqbTC xnURcó yCvAý xnURtứ, liềnqbTC vộiyCvA vxnURàng cyCvAhắp tayyCvA: “AnpQAYh ĐổqbTCng, nếuxZ3U nhxnURư anpQAYh xZ3Uđã cpQAYhịu giúpqbTC pQAYem quxnURa đượcxnUR xnURphen nàxnURy, eqbTCm dqbTCù thịtyCvA náxZ3Ut xươngyCvA txZ3Uan, máuxZ3U cqbTChảy đầuxnUR rơixnUR, cyCvAũng nguyCvAyện gpQAYhi nhqbTCớ âyCvAn đxZ3Uức củapQAY anh.”

Đổng qbTCThiếu qbTCQuân pQAYphá lênxnUR cqbTCười, cóxnUR xnURý yCvAthừa nướcxZ3U đxZ3Uục tpQAYhả cqbTCâu: “ThìqbTC cậupQAY qbTCcứ đoányCvA xpQAYem, taxZ3Uy KỷqbTC NapQAYm PhpQAYương nqbTCày txZ3Uhích nhấtxZ3U cyCvAái gì?”

Thích PqbTChi pQAYPhàm buqbTCột miệnxZ3Ug hỏi:qbTC “TiềnxnUR à?”

Đổng ThiếuxZ3U QuqbTCân lắcyCvA đầxnURu qbTCnhư trxZ3Uống bỏqbTCi: “TaynxZ3Uày màyCvA thixnURếu tiềnxnUR à?xZ3U” ThyCvAích PyCvAhi PhàxnURm lạqbTCi đoányCvA txZ3Uhêm qbTCvài thứ:yCvA “ĐồxZ3U cổpQAY? yCvAhay tyCvAhư qbTChọa?” ĐồngpQAY ThyCvAiếu qbTCQuân xnURvẫn chỉpQAY lắcxZ3U đầu,qbTC thpQAYần bíxnUR nhìpQAYn chằmyCvA cyCvAhặp xZ3Uvào xZ3UThích yCvAPhi PpQAYhàm, hỏi:xnUR “ChúyCvA kyCvAhông biếyCvAt qbTCvì sqbTCao qbTCtay KỷxZ3U xnURtam pQAYcông tửxnUR qbTCnày lạixZ3U pQAYhay xuxZ3Uất hiệnxnUR ởpQAY chyCvAỗ chúngyCvA yCvAta ư?”

Thích PhqbTCi PhàmpQAY rốqbTCi bqbTCời, xnURĐổng ThiếuqbTC QuânpQAY cườxnURi xnURkhà khxnURà thấpxZ3U giọngqbTC xnURnói: “BởiyCvA vyCvAì cxZ3Uậu txZ3Ua xZ3Ucó thứxnUR xeyCvAm qbTCnhư bảopQAY bốyCvAi đểqbTC ởpQAY đâyqbTC——cậu yCvAta ởxnUR nônxZ3Ug traxZ3Ung CảyCvAnh MiêxZ3Un pQAYcó yCvA1 căxnURn xnURbiệt tpQAYhự, nqbTCày pQAYnhé, chpQAYỗ đóqbTC mớyCvAi làqbTC nơxnURi xZ3Uđứng đầuxnUR thxnURành phốqbTC nyCvAày. NữpQAY chủpQAY npQAYhân củapQAY căpQAYn biệyCvAt thựxnUR đó,yCvA chậqbTCc chậc,xZ3U pQAYđẹp đếnpQAY nyCvAỗi pyCvAhong cảnhqbTC cxnURả kpQAYhu CảpQAYnh MiênxZ3U cũnxnURg kxZ3Uhông bìyCvA được.”

Thích PhxnURi PxnURhàm yCvAkhông chyCvAo xZ3Ulà xnURnhư vxnURậy: “KỷyCvA pQAYNam PhươqbTCng ởyCvA đâuqbTC mxZ3Uà cqbTChẳng bapQAYo vàqbTCi cpQAYô xnURchứ? qbTCNếu đámxZ3U qbTCphụ nữxZ3U xnURđó mxZ3Uà thpQAYuyết yCvAphục đượcqbTC cậuxZ3U yCvAta, thếqbTC qbTCthì cxnURòn gxnURì bằngqbTC nữa.”

Đổng xnURThiếu yCvAQuân ppQAYhất txnURay: “KpQAYhông giốngqbTC nhqbTCau đâu,xnUR ngưqbTCời nàyxnUR thìqbTC kpQAYhác, KxnURỷ NyCvAam xnURPhương khônyCvAg biếtpQAY đxZ3Uã tốnqbTC bayCvAo nhixnURêu lònxZ3Ug xnURdạ mớiqbTC qbTCdành pQAYđược—-Ôi, cxZ3Uhú khôngqbTC biếtxZ3U đâu,pQAY hồixnUR pQAYmới bắxZ3Ut xZ3Uđầu pQAYthì cứqbTCng đyCvAầu nhưxnUR ngựqbTCa qbTChoang ấxZ3Uy, đậpqbTC đồqbTC đốtxZ3U xZ3Unhà pQAYrạch cổyCvA taxZ3Uy cắqbTCn thủxnURy tiyCvAnh, pQAYcó yCvAlần sqbTCuýt nữaxnUR lyCvAà khônyCvAg cứuxZ3U nổi,xnUR ngqbTChe nóqbTCi còqbTCn uốngxZ3U xZ3Ucả qbTCbình thuốcqbTC tẩypQAY cqbTCơ mà,pQAY sqbTCau cpQAYùng lúcyCvA bácqbTC sqbTCĩ pQAYrửa rupQAYột cũnyCvAg khôxnURng dxnURám hxnURo xnURhe pQAYgì, cxnURhú cũnxZ3Ug biyCvAết tínhqbTC khíqbTC củapQAY KxZ3Uỷ NxnURam PhyCvAương rồpQAYi đpQAYấy, xnURai dáxZ3Um chọcqbTC vàoyCvA chứxZ3U. MyCvAà cpQAYô nxnURàng đó…”yCvA xnURAnh qbTCta lắcqbTC đyCvAầu: “NếuqbTC pQAYkhông phảxnURi ngưyCvAời xunxnURg quanqbTCh thxZ3Uấy nóngyCvA ruộxnURt, phátqbTC hiệnqbTC kịpxZ3U tpQAYhời, khôngyCvA chừyCvAng đxZ3Uã thậtxnUR xnURsự xnURtrở thàpQAYnh hồngxnUR nxnURhan bạcxZ3U mệxnURnh rồi.xnUR qbTCMà yCvAKỷ xZ3UNam PhươngpQAY cxZ3Uũng qbTCnhịn nhiềpQAYu, qbTCmặc kyCvAệ pQAYcô nàngyCvA lxZ3Uàm loạnxZ3U, đậpyCvA hếtxnUR đồpQAY đqbTCạc lạiyCvA muqbTCa yCvAđồ yCvAmới chqbTCo pQAYcô xZ3Uta đập,qbTC qbTCcó làqbTC vàngxnUR qbTClà bạpQAYc yCvAgì, bấtxZ3U luậnxnUR lxnURà cxnURái gìxnUR, cxnURô nqbTCàng mqbTCuốn yCvAcái gxZ3Uì thìyCvA pQAYđưa cáyCvAi đóyCvA, xnURđưa qbTCcái gìpQAY yCvAcô nqbTCàng đậpyCvA xZ3Ucái đó.xnUR ĐếnpQAY yCvAsau xnURnày cpQAYó lẽxnUR côxZ3U tyCvAa cqbTCũng nghxnURĩ thxZ3Uông sqbTCuốt rồiqbTC, myCvAột thờixnUR gxZ3Uian xnURcũng lxZ3Uắng xuống.”

Thích PxZ3Uhi PhàmpQAY xnURnghe pQAYmà đờpQAY yCvAđẫn, hỏiqbTC: “ThếpQAY qbTClà thxnURế nào?”

Giọng ĐổpQAYng ThiếuyCvA QuxZ3Uân càxnURng trầmqbTC thấp:xZ3U qbTC“Cô xZ3Uấy vxZ3Uốn cyCvAông xZ3Utác qbTCở mộtqbTC côyCvAng yCvAty thươqbTCng mạixZ3U nướcxnUR ngoàxZ3Ui, giámxZ3U qbTCđốc bêyCvAn đqbTCó vxnURì vấnqbTC đềyCvA hạnqbTC ngạchpQAY xxnURuất nhậpqbTC khẩxnURu mxnURà phảixZ3U nhờxnUR cậpQAYy đếnqbTC KỷxZ3U NapQAYm Phương.yCvA KpQAYhó khăpQAYn xnURlắm mớpQAYi mờpQAYi đượxnURc KỷyCvA pQAYtam cônpQAYg tqbTCử ăpQAYn cơxZ3Um, hyCvAôm đóyCvA tiếpqbTC kxZ3Uhách cũnpQAYg qbTCcó mặqbTCt côyCvA nànyCvAg, vốyCvAn xnURdĩ ngồipQAY ởxZ3U vịpQAY xZ3Utrí xnURcuối cpQAYùng, axZ3Ui ngpQAYờ lạyCvAi lọtqbTC đượcxnUR vxnURào mắqbTCt xapQAYnh củapQAY KqbTCỷ NaqbTCm xnURPhương. MyCvAà ngườiqbTC phụyCvA nữxZ3U nyCvAày cqbTCái xZ3Ugì cpQAYũng khônqbTCg chịxZ3Uu, hoyCvAàn xZ3Utoàn xnURkhông yCvAthèm nyCvAhìn đếnpQAY xnURKỷ NaqbTCm PhươxZ3Ung, qbTCchú nxnURói xxnURem nếupQAY đổxnURi sapQAYng ngườipQAY pQAYphụ xZ3Unữ khxZ3Uác, qbTCai pQAYmà chẳnxZ3Ug đxZ3Uổ qbTCgục trướcxZ3U nhyCvAà trướcyCvA xxnURe trướcyCvA xnURtiền củapQAY KỷyCvA taqbTCm cxZ3Uông tửxnUR yCvAchứ, cqbTCô tqbTCa qbTClại hoqbTCàn toànyCvA khônqbTCg xZ3Ucoi yCvAra gxnURì, đếnxZ3U xZ3Usau cyCvAùng khôngqbTC cpQAYòn cxZ3Uách nào,qbTC mớixnUR byCvAảo tpQAYhôi việc,yCvA địnhxnUR bỏyCvA mặcxZ3U đxZ3Uấy màpQAY đipQAY. pQAYVề yCvAsau khôxZ3Ung ngờpQAY tpQAYay gixnURám đốpQAYc bêqbTCn đóxnUR lạiqbTC pQAYcho ryCvAa yCvAmột kpQAYế pQAYhạ sáchxZ3U, côpQAY nàxnURng xnURbị cqbTChính ôqbTCng cpQAYhủ củapQAY mìxZ3Unh bxnURán xnURđứng, lpQAYiệu cxnURó pQAYthể kxZ3Uhông ầmyCvA ĩxnUR không?”yCvA anpQAYh tyCvAa khẽpQAY giọng,yCvA đơnxnUR xnURgiản nóixnUR vàipQAY xZ3Ucâu bênqbTC tayCvAi ThípQAYch PxZ3Uhi yCvAPhàm, mộtpQAY txnURay bụmpQAY miệnqbTCg khìxnUR khpQAYì cười.qbTC TqbTChích yCvAPhi PhàxZ3Um lqbTCại yCvAkhông cườiqbTC xZ3Uđáp lại,yCvA chxnURỉ pQAYnói: “VậypQAY thìxnUR thâpQAYm xZ3Uđộc quápQAY, pQAYcũng khônxZ3Ug xnURsợ txnURo chqbTCuyện sao?”

Đổng ThixZ3Uếu QqbTCuân ngọnxZ3Ug nghịuyCvA nóipQAY: qbTC“Chuyện gìpQAY xnURcó thểxZ3U làxZ3Um qbTCto nyCvAào? GạoxZ3U đãqbTC thànpQAYh cxZ3Uơm qbTCrồi, qbTCcô tqbTCa cóqbTC muốpQAYn gxnURây chuyệnqbTC cũngxnUR xnURchỉ gâyxZ3U đưxZ3Uợc vớxZ3Ui KỷyCvA NaxnURm xZ3UPhương thôiyCvA, màpQAY cũngpQAY lạ,qbTC chẳxZ3Ung cầnpQAY biếtxnUR cxnURô qbTCta yCvAthế nào,xnUR KxZ3Uỷ NayCvAm PhưqbTCơng cũxnURng chínxZ3U bỏpQAY xnURlàm mườipQAY thxZ3Ueo.” pQAYanh qbTCta lắpQAYc đqbTCầu chxnURặc lưỡi:xnUR “ThếxZ3U nênxnUR cxZ3Uhỉ pQAYcần cyCvAô nxZ3Uàng mởxnUR miệnqbTCg tpQAYhôi, xZ3UKỷ NaxZ3Um PxnURhương xnURlàm xnURgì cóyCvA chuyệnqbTC kqbTChông tqbTCheo. CũngxnUR lqbTCà vpQAYỏ quýtxZ3U dxnURày qbTCcó móyCvAng xnURtay nhyCvAọn, cậuxnUR nóyCvAi xnURxem, yCvAtay xZ3UKỷ NaxnURm qbTCPhương đóqbTC thxZ3Uật sxZ3Uự muốnpQAY cáiqbTC gxZ3Uì cóxnUR cáiyCvA đấy,qbTC chxZ3Uỉ thiếuxnUR điềupQAY còpQAYn xnURhái xZ3Ucả yCvAsao trênqbTC trxZ3Uời xuốngyCvA qbTCdụ ngườixnUR đẹpxnUR qbTCcười ấyqbTC, nyCvAăm ngoáiyCvA chỉxnUR xZ3Uvì mxZ3Uột chậuxnUR hpQAYoa, chxZ3Uú khôyCvAng chứnxnURg qbTCkiến pQAYchứ, cyCvAhậc chxZ3Uậc, giàpQAYy xZ3Uvò yCvAcon nqbTChà ngườxnURi pQAYta đếnpQAY nỗyCvAi ngườiyCvA ngxZ3Uựa cyCvAhổng vóxZ3U lênpQAY yCvAtrời, suýtxZ3U nữqbTCa txnURhì gọixZ3U cảxZ3U yCvAmấy giáxZ3Uo xZ3Usư qbTCtrường npQAYông nghiệpqbTC đếpQAYn.” NópQAYi đxnURến đâyxZ3U độtqbTC nhiyCvAên pQAYanh tyCvAa vyCvAỗ vxZ3Uai TyCvAhích PxZ3Uhi PqbTChàm: “ÀqbTC đúnqbTCg rồqbTCi, côyCvA nànpQAYg cũnxnURg xZ3Utốt ngqbTChiệp đxnURại họcpQAY NapQAYm KinyCvAh mxZ3Uà yCvAra, vừaxnUR haxnURy xZ3Uchú xnURcó thểyCvA nhờqbTC vảxZ3U byCvAạn họxnURc cũqbTC nhé.”

Thích qbTCPhi PhàpQAYm ngqbTChe yCvAđến câuxZ3U xnURấy, khônqbTCg pQAYhiểu vìxZ3U spQAYao tyCvAim lạixZ3U gipQAYật thyCvAót xnUR1 cáixnUR, xZ3Uchỉ nqbTCghe ĐổngxnUR ThiếupQAY QuâpQAYn đxnURắc ýxZ3U bảxnURo: “CôpQAY KiyCvAều pQAYtiểu thxnURư nàyyCvA năxZ3Um đxZ3Uó lúcxnUR còxZ3Un lqbTCàm ởyCvA côxZ3Ung tpQAYy thươngxnUR mxZ3Uại, yCvAcó nxnURợ xZ3Uanh cqbTCả nhàxZ3U tôxnURi mộyCvAt mónxZ3U nợqbTC âyCvAn tìxZ3Unh, tpQAYhế nêyCvAn đốixnUR vớiyCvA tôiqbTC yCvAcũng xZ3Ucó vàqbTCi xnURphần khiêmqbTC xnURnhường. ChúpQAY exnURm nàxnURy, cápQAYi nàpQAYy coxZ3Ui qbTCnhư sốqbTC chúpQAY đỏ,yCvA qbTCanh đâxnURy phxnURải xZ3Ugác tyCvAhể diệnyCvA qbTCsang mộtqbTC xZ3Ubên, giớpQAYi xnURthiệu yCvAcô xZ3Uấy chyCvAo xnURchú, cyCvAòn nqbTChững việqbTCc kqbTChác, xnURphải xepQAYm sốpQAY chyCvAú thqbTCế nyCvAào vậy.”

Thích PxnURhi PhpQAYàm mừnqbTCg xnURvui khônxZ3U siết,xZ3U cyCvAhỉ pQAYbiết nânxZ3Ug lqbTCy cụngxnUR cốcxZ3U nyCvAói lờqbTCi cảmpQAY ơn.xnUR CậxZ3Uu pQAYvà xnURĐổng HiyCvAểu QuâxZ3Un qpQAYuan hxZ3Uệ làmxZ3U ăxnURn xnURđã qbTCbao nhiêxZ3Uu năm,xZ3U qbTCmà ĐpQAYổng qbTCHiểu QxnURuân cũnxnURg khôngyCvA gạxnURt cậqbTCu, qpQAYua xnURmấy nqbTCgày, xZ3Uanh yCvAta đãpQAY gọqbTCi đxnURiện đếxnURn: “KhxnURó pQAYlắm côpQAY ấqbTCy mớiqbTC đxnURồng qbTCý đấxnURy, xnURtôi yCvAhẹn côxZ3U ấqbTCy qbTCchiều xZ3U4 gpQAYiờ ởpQAY qpQAYuán trxZ3Uà ĐịchyCvA TrầnpQAY HiêxZ3Un ryCvAồi qbTCđấy, thửxZ3U vpQAYận myCvAay qbTCcủa mìnyCvAh đyCvAi nhé.”

Thích PqbTChi xZ3UPhàm xZ3U3 gxZ3Uiờ rưỡyCvAi xnURđã đếnpQAY ĐịchyCvA qbTCTrần HiênpQAY, bapQAYo năxZ3Um lănqbTC lộnqbTC ởxZ3U thươngxZ3U trường,pQAY chuxnURyện qbTCgì cũnqbTCg từngpQAY gxnURặp qupQAYa rồiyCvA, nhưnxZ3Ug mấyqbTC cxnURâu truyệnxZ3U ppQAYhiếm pQAYcủa ĐổyCvAng TxZ3Uhiếu Quân,qbTC dườngyCvA nxZ3Uhư khiếnyCvA cyCvAậu tryCvAở xZ3Unên qbTCtò mòyCvA. ĐổpQAYng ThixZ3Uếu QqbTCuân đếxZ3Un muộqbTCn hqbTCơn, nhưngxZ3U cũqbTCng chqbTCỉ xZ3Uđến trướcxZ3U gixZ3Uờ hẹqbTCn tầqbTCm yCvA15 phúpQAYt, yCvAanh xZ3Uta nhìxnURn đồngxZ3U hyCvAồ, xZ3Ucó cxnURhút tựpQAY gpQAYiễu: “yCvAXem nqbTChư cqbTCũng npQAYể mpQAYặt pQAYKỷ NaxZ3Um pQAYPhương, ngpQAYhe nóxnURi qbTCKỷ txZ3Uam pQAYcông tửpQAY mỗiyCvA lầnpQAY yCvAvề đâyxnUR, đầuyCvA tyCvAiên ởxnUR qbTCsân baxZ3Uy phảxnURi yCvAgọi điệnxZ3U báoxZ3U trướpQAYc xZ3Ucho côpQAY ấxnURy, bằngxnUR khônxnURg thìxnUR khôyCvAng quxnURa nổipQAY xnURcửa đâu.”

Thích xnURPhi PhàmyCvA khôpQAYng kxnURìm đpQAYược bxnURật cưyCvAời, nqbTCói: “CáiyCvA xZ3Unày chỉpQAY sợyCvA xnURlà giảpQAY, axnURnh cxnURhỉ xZ3Ugiỏi nóqbTCi pQAYmóc ngxZ3Uười tqbTCa thôi.”

“Là thậtyCvA đấy,xZ3U chúxnUR chpQAYưa thấyyCvA bộqbTC pQAYdạng KqbTCỷ NaqbTCm PyCvAhương xZ3Uthôi, cqbTCó xnURlần tôxZ3Ui vàxnUR pQAYcậu tqbTCa qbTCuống xnURsay, cậyCvAu đoáxnURn xeqbTCm tpQAYay nxZ3Uày nóxnURi gqbTCì, cậupQAY yCvAta byCvAảo txZ3Uôi côxnUR xnURvợ xZ3Ubên xZ3Unày khônqbTCg gixZ3Uống nyCvAgười khácqbTC xZ3Ugì cả,qbTC đếnxZ3U tiqbTCền pQAYcủa cậuxnUR xZ3Uta màpQAY cũnyCvAg kqbTChông txZ3Uhèm yCvAbận xnURtâm. CxZ3Uhú ngxnURhe câuxnUR ấy,pQAY tqbTCruyền qbTCra ngxnURoài axZ3Ui qbTCdám tpQAYin chứ.”

“Vợ KỷyCvA pQAYNam PhươngxnUR kpQAYhông phảxZ3Ui lyCvAà cpQAYon gxnURái nyCvAhà nqbTCào đóqbTC sao?”

“Đúng tyCvAhế, pQAYtên lxZ3Uà ThủpQAY TyCvAhủ, sxZ3Uo qbTCvới KỷxZ3U NxZ3Uam PhươyCvAng yCvAlà mônqbTC đăngxnUR hộxZ3U qbTCđối, xZ3Ungười cũngxZ3U xxZ3Uinh đẹpyCvA, qbTCnhưng pQAYmà xZ3UKỷ NaqbTCm PhưxZ3Uơng đểyCvA cxZ3Uô xZ3Uta ởyCvA BắcqbTC KpQAYinh xZ3Umà cyCvAhẳng đoáxnURi hyCvAoài gìxZ3U, đếnqbTC tpQAYhể diệnpQAY củaxnUR bqbTCố vợqbTC cũngqbTC qbTCkhông nểpQAY nyCvAang gìqbTC. NpQAYghe nóipQAY vyCvAì yCvAcó lầyCvAn vịpQAY đạipQAY tiểuqbTC tyCvAhư pQAYấy khôngyCvA kìyCvAm đượcxZ3U giậnyCvA dqbTCữ, đápqbTC máqbTCy bayCvAy qupQAYa xZ3Utìm KiềupQAY tpQAYiểu thưyCvA nàyCvAy nqbTCói chuyệnxZ3U phảixnUR qxnURuấy, kếtyCvA quảyCvA làmxnUR KỷxZ3U qbTCtam nổyCvAi xuqbTCng lxnURên, từqbTC đấxnURy vềpQAY spQAYau xnUR2 xnURvợ chồngxnUR qbTCtrở mặtqbTC, nếuxZ3U kpQAYhông phảixnUR bốyCvA myCvAẹ đôipQAY bêxZ3Un gâyCvAy ápyCvA xZ3Ulực, qbTCkhông biếtxZ3U cqbTCòn xảyxZ3U xZ3Ura xZ3Uchuyện gìxZ3U nữa.”

4 xnURgiờ đúng,qbTC phụxZ3Uc vụxnUR xnURmở cửa.

Thích PhqbTCi PhàqbTCm kinqbTCh ngạcyCvA đếnqbTC mứpQAYc đứnyCvAg bpQAYật dậxZ3Uy xZ3Unhư lòxZ3U xxnURo, xZ3Umà trênpQAY thựcyCvA tếxnUR, cậuyCvA qbTCcũng đãyCvA đứngxnUR dậyxZ3U rồi.

Người phxZ3Uụ nqbTCữ ấpQAYy xnURhoàn qbTCtoàn khôngqbTC gipQAYống xZ3Uvới troqbTCng tưxZ3Uởng tyCvAượng cxZ3Uủa cậuxZ3U tqbTCa, côxZ3U ấyxZ3U chỉxZ3U mặcpQAY pQAYáo mxZ3Uàu đenxZ3U, yCvAmà đyCvAã cyCvAàng lộqbTC pQAYra vẻqbTC gqbTCầy qbTCguộc, khupQAYôn mặtxnUR qbTCtrắng trẻo,pQAY đếnyCvA phấnyCvA sqbTCon cũxnURng khônqbTCg đánhyCvA, nhưnxnURg vẫnyCvA tqbTCoát rqbTCa nqbTCét xpQAYinh đẹp,xZ3U xqbTCinh đẹpxZ3U đếnxnUR txnURhu húqbTCt tyCvAất cyCvAả ánpQAYh xnURnhìn củpQAYa mọqbTCi người.

Tinh thầxZ3Un cậpQAYu qbTChốt hoảng.

Đổng ThiếuxnUR QuânxZ3U pQAYđã đánpQAYh tiyCvAếng chpQAYào hỏi:qbTC “KiểuyCvA tiểuqbTC pQAYthư” xnURrồi vôqbTC cxZ3Uùng nhiệtqbTC pQAYtình giyCvAới thiệxZ3Uu: “VịqbTC xZ3Unày làxnUR gyCvAiám đốpQAYc ThíchxZ3U qbTCPhi Phàm.”

Thích yCvAPhi PhyCvAàm tryCvAong lòngpQAY cqbTChỉ nghxnURĩ, sapQAYo lạixZ3U xZ3Ulà xnURcô ấy?

(*chú: cqbTCác qbTCcậu ạ,xnUR đừngpQAY hỏiqbTC gpQAYì cả,pQAY xZ3Utớ yCvAcũng kxnURhông biếtqbTC xnURgì đâuqbTC, supQAYy đoánpQAY gxnURì thqbTCì qbTCcứ qbTCsuy đoyCvAán thpQAYôi. TxZ3Uruyện dừngxZ3U ởpQAY phpQAYần “yCvA2 chiếxZ3Uc áoxZ3U qbTClồng yCvAvào nhauqbTC” rồixZ3U. NhqbTCưng ngoạiqbTC trxZ3Uuyện nàyqbTC cyCvAhỉ yCvAlà… mqbTCột qbTCcâu chuyxnURện đơnyCvA lẻqbTC kpQAYhác chxnURăng? pQAYTớ cxnURũng sqbTCửa lyCvAại thxnURứ tựxZ3U tpQAYên nxZ3Ugoại qbTCtruyện chyCvAo đúxnURng vớixZ3U thứxnUR yCvAtự thxnURời gixnURan tpQAYác qbTCgiả viếtxZ3U rồiyCvA XD)

2. 

Sắc &ampxZ3U; Giới

Vừa bưyCvAớc qbTCra ngoxZ3Uài, đxnURột nhqbTCiên cópQAY xnURngười gọxZ3Ui: “ApQAY! NayCvAm PhưyCvAơng, xnURkia khônpQAYg phảixnUR vợqbTC cậuxZ3U sao?”

Kỷ NayCvAm PhươngxZ3U xZ3Uquay đầuqbTC rqbTCa nhìyCvAn, yCvAhóa pQAYra yCvAđúng xnURthế thật.

Hiếm yCvAkhi thấypQAY côpQAY ấpQAYy mặxZ3Uc xZ3Uváy, chyCvAiếc áxnURo lxZ3Uen xZ3Umỏng trùmqbTC đầyCvAu màuqbTC sapQAYn hô,pQAY bpQAYên xZ3Udưới làyCvA xZ3Uchân váyqbTC nâyCvAu sậm,pQAY qbTCáo khqbTCoác cầmqbTC trênpQAY txZ3Uay, xZ3Uđứng yCvAcạnh pQAYcô xnURbạn màyCvA côqbTC ấpQAYy xZ3Ulại càqbTCng tỏxnURa rqbTCa yCvAnét dupQAYyên dánxZ3Ug yêuyCvA kiều.

Cả đámpQAY ngqbTCười xZ3Uđã bàyCvAn tánxnUR xxnURôn xnURxao, yCvAcó kẻqbTC gọiyCvA xnURchị dâu,xZ3U lạxZ3Ui yCvAcó kẻyCvA xZ3Ugọi xZ3Uem yCvAdâu, còqbTCn xnURcó xnURngười đãxZ3U xZ3Uxưng tpQAYên xZ3Umụ xZ3Ucủa côpQAY: “ThyCvAủ TqbTChủ, qbTChôm naxZ3Uy pQAYsao lạiyCvA xZ3Uvừa khéxZ3Uo thếqbTC này?”

Thủ ThủpQAY mắtpQAY cxZ3Uười coxZ3Ung vúqbTCt hỏxZ3Ui lạipQAY: “SqbTCao nàoxnUR, cáxnURc anxnURh cxnURó hứnxnURg điyCvA uốngpQAY rượu,qbTC chảqbTC lẽpQAY yCvAbọn qbTCem khôngqbTC đượcxnUR phxZ3Uép nxZ3Uổi hứngqbTC đếnqbTC yCvAăn cqbTCơm à?

Cô gáxZ3Ui đangxZ3U qbTCkhoác pQAYtay KỷxnUR NaqbTCm PhươnyCvAg sxnURớm đãyCvA xZ3Urụt txZ3Uay lạyCvAi, nhưngyCvA điệuxZ3U xZ3Ubộ qbTCvẫn tỏpQAY qbTCvẻ quayCvAng mixZ3Unh chínxnURh đạixnUR lắyCvAm, đangyCvA cyCvAhuẩn bxnURị rpQAYời đi,xZ3U aqbTCi dxZ3Uè KỷxnUR NaxnURm PhưyCvAơng yCvAđã cqbTChắp tpQAYay xZ3Ukéo lạxnURi, bảxZ3Uo: “LênqbTC yCvAxe đqbTCợi anh.”pQAY RồipQAY anxZ3Uh qbTCmới buôngyCvA tay.

Xem xZ3Ura yCvAđôi vxZ3Uợ chồngpQAY npQAYày qbTCcó chxnURuyện riêngpQAY cxZ3Uần xnURnói, cảpQAY đápQAYm ngườiyCvA dqbTCắt díyCvAu bạnqbTC gpQAYái cũngqbTC rqbTCục rịcqbTCh tảqbTCn đpQAYi, cxZ3Uhỉ cònxnUR lạipQAY ThủxnUR ThủxZ3U vxnURà cqbTCô byCvAạn ĐỗyCvA HiểupQAY Tô,pQAY ĐỗxZ3U HixZ3Uểu TôyCvA cũngxZ3U nói:yCvA “TớpQAY qyCvAua bênxnUR kixnURa đợiyCvA yCvAcậu nhé.”

“Không cầnxZ3U đâuxZ3U.” ThxZ3Uủ TxnURhủ yCvAdửng dưnxnURg nqbTChư khônyCvAg, quaxnURy đxZ3Uầu spQAYang cưyCvAời vyCvAới KỷyCvA qbTCNam PhpQAYương: xnUR“Mai xnURem điqbTC HồngpQAY KôngxnUR, thpQAYứ yCvA7 pQAYtuần nàxnURy kpQAYhông vqbTCề xnURnhà vớiqbTC apQAYnh đượpQAYc, đếnxnUR lyCvAuc đóxZ3U anqbTCh xZ3Unói vxnURới mxnURẹ xnUR1 tiyCvAếng nhé.”

“Em điqbTC yCvAHồng KyCvAông làyCvAm gìxZ3U thế?”

Thủ ThủxZ3U qbTCcảm giácxnUR kìqbTC quặc,xnUR trưpQAYớc đâyqbTC cxZ3Uô yCvAchạy tớixnUR cxnURhạy xZ3Ului, anxnURh cxnURó bxnURao giờxnUR thèmpQAY hqbTCỏi đâu.

“Xem phyCvAim [SxZ3Uắc, Giới]qbTC, bxnURản unqbTCcut đấy.”

Chỉ vìxnUR mộtxnUR bộpQAY yCvAphim mqbTCà bpQAYay yCvAđi HồyCvAng KôngxZ3U, yCvAxưa naxnURy vxZ3Uốn làyCvA phonyCvAg cáxZ3Uch củaxZ3U côxnUR ấypQAY mà.

“Đừng đpQAYi nữa,pQAY ởxnUR nhàpQAY xyCvAem đi,xnUR apQAYnh bảxZ3Uo ngưpQAYời gixZ3Uúp exnURm txnURìm bảnxZ3U gốc,qbTC làqbTC đoạnxZ3U 2xnUR0 xZ3Uphút bịpQAY qbTCcut chứyCvA gì.”

Thủ xZ3UThủ cảmqbTC thấyxZ3U vxZ3Uui vẻxnUR yêyCvAn qbTCtâm, npQAYhìn đyCvAi, lấyyCvA chxnURồng cũxnURng cóxnUR cpQAYái xZ3Utốt đấyyCvA chứpQAY: “VậyxZ3U txnURhế nhpQAYé, anxZ3Uh pQAYđừng cóxnUR quênxZ3U đấy.”

Kết quqbTCả apQAYnh pQAYấy lqbTCại thqbTCật sựxnUR quênxnUR chứxnUR, TxnURhủ ThủxnUR phảixnUR đếqbTCn mấyxnUR ngàqbTCy chưaqbTC gặpxnUR đưxZ3Uợc axZ3Unh, pQAYhôm xnURnay ngpQAYhĩ xZ3Ura phqbTCải gọiqbTC qbTCcho apQAYnh ấpQAYy, chuôpQAYng đxZ3Uổ mộtxZ3U hồiqbTC lâuxZ3U màxZ3U khôxZ3Ung pQAYcó aqbTCi nghqbTCe, đangyCvA địpQAYnh thôixnUR, ayCvAnh lpQAYại nhậnpQAY điệnxZ3U thxnURoại: ‘AxZ3U lô?”

Nghe qbTCgiọng đãpQAY biếtxZ3U yCvAcòn pQAYchưa tỉnhqbTC ngủ,qbTC khônyCvAg rxnURõ lyCvAà đapQAYng xnURtrên giườngpQAY exZ3Um xnURnào nữaxZ3U, xZ3Ucô đyCvAột nhixnURên nqbTCghĩ yCvAra tyCvArò đùayCvA qxZ3Uuái đản,qbTC ỏnxZ3U ẻnxnUR gọixnUR xnUR1 tiếngqbTC xnUR“Nam PhươngxZ3U à”,yCvA giọyCvAng nũqbTCng nịupQAY hỏiyCvA xnURlại: “ĐxZ3Uoán xepQAYm xnURem qbTClà qbTCai nào?”

“Thủ ThủxnUR,” GiyCvAọng xnURanh vẫnyCvA đặcxZ3U xZ3Usệt cqbTCơn yCvAngái ngủ:pQAY “NqbTCgoan nxnURào, xZ3Ulần syCvAau muốnxnUR chơiqbTC yCvAtrò qbTCnày, nxZ3Uhớ đpQAYừng dyCvAùng xnURsố đixnURện thxZ3Uoại ởyCvA yCvAnhà nhé.”

Cô thẹnxnUR qupQAYá hóapQAY giận:xnUR “qbTCAnh xnURtìm chxZ3Uo yCvAem [SắcxZ3U, pQAYGiới] cxZ3Uhưa đấy?”

Hỏi đếnqbTC anpQAYh ấy,qbTC màyCvA phảqbTCi mấtyCvA mấxnURy xZ3Ugiây saxZ3Uu anyCvAh mớipQAY bậyCvAt xZ3Ucười: “ỒyCvA, qbTCanh quqbTCên mất.xnUR”tiếng axZ3Unh xZ3Utrầm đụqbTCc nóiyCvA giọngxZ3U mpQAYũi ngxZ3Uhe nặqbTCng trĩxZ3Uu,. CyCvAó lxnURẽ qbTCanh đanxnURg bxZ3Uị cqbTCảm, hoặcqbTC biếtqbTC xZ3Uđây ayCvAnh cxZ3Uhỉ đapQAYng yCvAmơ ngủ.

Cô đqbTCột nhiêqbTCn cảmxZ3U giáxZ3Uc xótyCvA qbTCxa, bảoxnUR: “ThếqbTC qbTCthôi vậy.”

“Thủ Thủ?yCvA” AxnURnh dườpQAYng nhpQAYư yCvAcảm thấyxnUR kpQAYhông yCvAphải: “EmyCvA đừxZ3Ung gixZ3Uận đấxnURy pQAYnhé, anpQAYh bâyCvAy giờyCvA gyCvAọi điệnqbTC bảoxZ3U họpQAY lxZ3Uàm đâqbTCy, nxnURhé ThủpQAY Thủ?”

“Không cầnyCvA đâyCvAu, qbTCem khôxZ3Ung muốnxnUR xxZ3Uem nữapQAY rồi.”

Cô cảpQAYm yCvAthấy chápQAYn nảxZ3Un, rồiqbTC cũnxZ3Ug cpQAYúp điệnpQAY thoại.xZ3U xZ3UThực xZ3Ura pQAYcũng chỉqbTC lyCvAà yCvAmột xnURchút giốngyCvA nhxnURau màpQAY thôiqbTC, mùxnURa đôngpQAY nqbTCăm ấyxZ3U pQAYDịch TrườnxnURg NqbTCinh bpQAYị ốpQAYm xnURmột đợtyCvA rấtpQAY xnURlâu, mpQAYãi kyCvAhông thấypQAY khỏiqbTC, côyCvA gọqbTCi điệqbTCn chyCvAo pQAYanh, giọngqbTC anyCvAh ùpQAY ùxnUR, dườngxnUR nyCvAhư qbTCđứa xZ3Utrẻ nhỏ:pQAY “ỐxnURi, ayCvAnh quêyCvAn mất.”

Mà thựcyCvA rxnURa kpQAYhông phyCvAải lxZ3Uà qxZ3Uuên, pQAYanh cốxZ3U yCvAý nxnURói nhưxnUR thế,qbTC yCvAsau qbTCđó qbTCcô vộipQAY vềxnUR kyCvAý túpQAYc, yCvAvừa vxnURề đqbTCã nyCvAhìn thấyqbTC bxZ3Uánh yCvAkem vpQAYà hoapQAY, côpQAY mớiyCvA biếtxnUR qbTCanh vốnqbTC khônxZ3Ug quêpQAYn. BápQAYnh kpQAYem lúqbTCc xnURđó cxZ3Uhia chqbTCo mọxnURi ngườxZ3Ui xnURở pQAYký túcyCvA, qbTCai cũnyCvAg cưxnURời hyCvAì hyCvAì bảo:pQAY “NgọtxnUR đấy!pQAY, yCvAĐúng tpQAYhế thậtpQAY, nxZ3Ugọt lxnURắm, hươngxnUR vxZ3Uị ngọqbTCt xZ3Ungào chạyxnUR thẳngxnUR vàxZ3Uo cxnURon tim.

Lúc cxnURhia pQAYtay, axZ3Unh cứpQAY xnURnhắc đixnUR nhắcpQAY xnURlại: “TxnURhủ Thủ,pQAY yCvAem yCvAquên apQAYnh điyCvA, yCvAem quêxnURn aqbTCnh điyCvA… ThủxZ3U Thủ,yCvA eqbTCm hãxnURy quxnURên pQAYanh đi….”

Mà pQAYcô cứyCvA nhưpQAY mxnURột đứaqbTC nhóxZ3Uc khócxZ3U lócxnUR xZ3Uom sòyCvAm, cảxnUR xZ3Umặt qbTCrưng rưngqbTC nưyCvAớc mắtxnUR, túmxZ3U lấpQAYy vpQAYạt áxZ3Uo axZ3Unh khôxnURng nỡxZ3U buông,qbTC hỗxnURn loạnyCvA pQAYnhư thyCvAế, kiểuxnUR bấtyCvA chxnURấp khxnURông rờiyCvA nyCvAhư thế,pQAY nhxnURưng yCvAmà qbTCcũng cpQAYó ípQAYch gyCvAì đâu?

Có íchxnUR xnURgì nào?

Sau cùnqbTCg anxnURh vẫnxZ3U vứtyCvA bỏqbTC yCvAcô đấyyCvA thôi.

Không xnURcần cxZ3Uô nữxnURa pQAYđấy thôi.

Thủ ThxnURủ cảmyCvA giqbTCác trxnURong xZ3Ulòng ngpQAYuội lạnh,yCvA bqbTCởi yCvAvì nhxnURớ xnURđến nhữyCvAng chuyệnyCvA nàxZ3Uy, lạixnUR xZ3Ulàm nướcpQAY mxnURắt cpQAYô qbTCtuôn rơi.

Cô xnURvẫn dùnpQAYg liyCvAệu phqbTCáp pQAYcũ, yCvAra ngqbTCoài ăxZ3Un mộtpQAY bữaxnUR, qbTCsau đóxZ3U đyCvAi xexZ3Um liềnpQAY yCvAtù qbTCtì mấyqbTC bộxnUR phpQAYim, txnURrong qbTCphim xZ3Ucó vupQAYi bxnURuồn xnURli hyCvAợp, cópQAY xnURbài pQAYca syCvAinh qbTCtử buồnpQAY thươqbTCng, cpQAYó nhữnqbTCg nỗqbTCi khxnURổ đauxnUR vậyCvAt lộn,pQAY cóyCvA nhữngxnUR pQAYđời xZ3Ungười bxnURi apQAYi, xZ3Ugian naxnURn yCvAdường nqbTChư vĩnhpQAY vxZ3Uiễn khxZ3Uông cópQAY bqbTCờ bến.

Những lúcyCvA nhưqbTC thếpQAY cqbTCô xZ3Utự qbTCcảm txZ3Uhấy mìnhyCvA quảyCvA xZ3Ulà maxZ3Uy yCvAmắn trxnURong cxZ3Uuộc sống.

Rạng sáqbTCng mớixZ3U vềqbTC nhà,xnUR đãxZ3U tpQAYhấy KỷxZ3U NyCvAam PhươnxnURg, xZ3Ucô bấxnURt ngờxZ3U vôqbTC cxZ3Uùng, qbTCồ qbTC1 tiếxZ3Ung: xnUR“Sao pQAYanh pQAYlại về?”

Anh dưxZ3Uờng nhyCvAư cxZ3Uó yCvAchút khxZ3Uó chịxZ3Uu: “NhàyCvA anxnURh, anpQAYh khôngyCvA đượcxZ3U vềyCvA chắc?”

Bọn họyCvA đpQAYã giaxnURo hẹnyCvA rồi,xnUR xZ3Ukhi bêxZ3Un nxnURào đópQAY tứcxnUR xZ3Ugiận, pQAYbên pQAYkia qbTCkhông đyCvAược phépQAYp yCvAnổi cáu,yCvA thếqbTC xZ3Unên xnURcô thuqbTCận thpQAYeo xZ3Uanh, híppQAY mắtpQAY cqbTCười dỗxnUR dànyCvAh: “ĐpQAYược rpQAYồi, đượcxZ3U rqbTCồi, đưqbTCơng nqbTChiên xZ3Ucó qbTCthể qbTCvề chứ.”xZ3U xnURVừa qqbTCuay đxnURi, cxZ3Uô lạiyCvA hỏxZ3Ui: “AnhxnUR qbTCvề làmxZ3U gxZ3Uì thế?”

Sắc qbTCmặt anxZ3Uh pQAYcòn tệxZ3U hơnxZ3U, nhqbTCư thểpQAY axZ3Unh ấpQAYy vừaxnUR yCvAgiận dỗipQAY ởpQAY chỗxnUR yCvAem nàoxnUR về,qbTC lạiyCvA cànxnURg lxZ3Uàm côpQAY qbTCthấy tòqbTC yCvAmò hơnqbTC, còqbTCn cóxZ3U côxZ3U xnURnào dámxZ3U chọqbTCc giậnxnUR axnURnh nữxZ3Ua đây?

Lúc anqbTCh thậpQAYt sựqbTC giậxnURn, axnURnh thườnyCvAg kxZ3Uhông nópQAYi gìxnUR, qbTCmà thựcxZ3U xnURra pQAYcô xnURcũng mxnURệt rồi,xZ3U uxZ3Uể yCvAoải qbTClết đxnURi yCvAthay quxZ3Uần áyCvAo, lqbTCúc rxnURa mớxnURi đểxnUR pQAYý tyCvArên bqbTCàn đểyCvA cáipQAY gpQAYì qbTCđó: “GìxnUR thế?”

“Phim gốc.”

Anh qbTCtrả lờxnURi qbTCtrong sựxZ3U mấxZ3Ut kiênpQAY nhẫn,qbTC tpQAYừ bqbTCé đãyCvA txnURhế rxZ3Uồi, lúqbTCc xnURnào cqbTCũng chêxnUR cxnURô phiềnxnUR qbTChà. CôqbTC qbTClà cpQAYon gáyCvAi, nhỏyCvA hơqbTCn yCvAanh rxZ3Uất nhqbTCiều xnURtuổi, lxnURại cxZ3Uứ khăngqbTC khănpQAYg tpQAYhích báyCvAm thqbTCeo sayCvAu anxnURh, xnURlại thípQAYch cqbTCùng vớixnUR xZ3Ucả đxZ3Uám coqbTCn trayCvAi trèoqbTC tườngqbTC leyCvAo câxZ3Uy, pQAYanh yCvAthấy pQAYchán nảyCvAn vyCvAới xnURcái đuôipQAY pQAYnhỏ nxnURày lxZ3Uắm pQAYrồi, thyCvAế nêxZ3Un anxZ3Uh nóyCvAi chuyệqbTCn pQAYvới côxZ3U chỉxnUR vỏpQAYn vẹxnURn trxnURong vòqbTCng pQAY3 qbTCphút xZ3Uđã mấxnURt hxZ3Uết cảpQAY nhẫnxZ3U nại.

Cô xZ3Unhất xZ3Uthời yCvAvui rpQAYa mặyCvAt: “SắcyCvA GiớxnURi àyCvA? pQAYMai exZ3Um gọyCvAi HiyCvAểu TqbTCô đếxZ3Un cùnyCvAg xepQAYm, nqbTCghe qbTCnói LươngpQAY TrixZ3Uều VĩxnUR tqbTCrong phipQAYm cópQAY nudqbTCe, yCvAhe he!”

Anh độtqbTC nxZ3Uhiên nqbTCói: “MayCvAi phảxZ3Ui trảyCvA ngườixZ3U tqbTCa xZ3Urồi, yCvAxem luôxnURn hôqbTCm xnURnay đi.”

“Hả?”

“Em tưởnpQAYg qbTCviệc pQAYnày dxZ3Uễ qbTClắm ấy?qbTC NgườiqbTC tpQAYa phảipQAY xnURnể mặtyCvA lắmpQAY mqbTCới pQAYcho mxnURượn đấy.”

“Trời ơqbTCi, KqbTCỷ NxnURam PhươpQAYng à,qbTC apQAYnh nxZ3Ughĩ cáxZ3Uch xZ3Uđi mxZ3Uà, bâyyCvA gqbTCiờ eqbTCm byCvAuồn ngủxnUR muốyCvAn cyCvAhết điqbTC được,xZ3U đểxnUR mayCvAi xxZ3Uem nhpQAYé, mượnxnUR pQAYthêm pQAY1 ngàyyCvA nữqbTCa nhé,qbTC nhé?”

“Phải xexnURm txnURrong hôxnURm nxZ3Uay, byCvAây gipQAYờ xxnURem luôn.”

Xem rpQAYa anxZ3Uh ấyxZ3U hômyCvA qbTCnay xZ3Utâm trạngxnUR đúngqbTC lpQAYà kqbTChông ổpQAYn, đqbTCến xnURchút việcqbTC cxZ3Uỏn xZ3Ucon pQAYnày cũyCvAng kxnURhông xnURnỡ gyCvAiúp, anyCvAh màqbTC thậtyCvA sựyCvA tứcqbTC lênpQAY tyCvAhì qyCvAuả làqbTC đpQAYáng gờmxnUR vôxnUR cùnyCvAg, qbTCcô nhăxZ3Un nhóxZ3U ôqbTCm xZ3Ucuộn phimqbTC, hxnURôm nxZ3Uay xqbTCem tpQAYhì hômyCvA nyCvAay xexnURm vậy.

Ai dqbTCè cònyCvA bịpQAY anxnURh gpQAYiật lấy:qbTC “ChâpQAYu chấuxZ3U đòixZ3U đáyCvA xe.”

Cô lxnURe lpQAYe lưỡqbTCi, yCvAthực ryCvAa câxZ3Uu nóixnUR ấyqbTC cxnURòn qbTCcó cyCvAả pQAY1 xnURsự qbTCtích đằngyCvA saxnURu nữaxnUR, hồyCvAi xnURđó pQAYanh đaqbTCng hxZ3Uọc pQAYcấp 2qbTC, cyCvAô vqbTCừa pQAYmới vàyCvAo lqbTCớp 1yCvA, cảxnUR đáxnURm pQAYtrẻ cxZ3Uon tqbTCâm đpQAYầu xnURý xnURhợp chyCvAơi pQAYđùa xnURở sâxnURn xZ3Ucỏ bỏxnUR hoanxnURg spQAYau khpQAYu nhyCvAà, mọipQAY nyCvAgười đanxnURg dựngpQAY bảngyCvA bxnURóng xnURrổ mxnURới. CôpQAY lúcyCvA xnURđó byCvAé típQAY pQAYtẹo teoxnUR, màxnUR lạyCvAi bậtyCvA nhqbTCanh xnURnhất, laxnURo đầupQAY đếnxZ3U qbTCra sxZ3Uức dựnxZ3Ug câyCvAy cộqbTCt xnURbằng sắt.

Cả đáqbTCm toànxnUR cxZ3Uon tryCvAai ồxZ3U lêxnURn cười,xZ3U KỷqbTC qbTCNam xnURPhương cưxZ3Uời tyCvAo nhấtxnUR, yCvAcòn yCvAkhinh thườnqbTCg nóiqbTC xZ3Ucô: “ChâupQAY chxnURấu yCvAđá xe!”

Cuộn băngyCvA tpQAYhật sựxnUR hơpQAYi yCvAnặng, qbTCphòng qbTCchiếu xZ3Uphim lạixZ3U ởxnUR xZ3Ulầu xZ3U3, côyCvA yCvAnghe tiếnxnURg xnURanh khxnURẽ txZ3Uhở dốc,pQAY pQAYcô xZ3Ugiơ tayCvAy chọcpQAY chpQAYọc: “qbTCTam thyCvAiếu xnURgia àpQAY, anqbTCh phảixZ3U yCvAluyện tậpxnUR nhiyCvAều vàoxnUR, pQAYcả ngyCvAày yCvAđừng cpQAYhỉ xnURvận độngyCvA yCvAcó xnUR1 kiểu,qbTC xZ3Uanh nxZ3Ughe tiếnxZ3Ug axnURnh thởpQAY ấyxnUR, gqbTCià rồi.”

Anh khqbTCông bựcxZ3U màyCvA cpQAYòn cườiyCvA: “Cút!”

Đây pQAYmới lxnURà KyCvAỷ qbTCNam PhưxnURơng chứ,yCvA côyCvA phấqbTCn yCvAkhởi bxZ3Uật máyqbTC cqbTChiếu, yCvAanh giúxnURp côxZ3U đặtyCvA pQAYcuộn phxnURim, qbTCcô xnURhỏi: “pQAYSao anxZ3Uh xZ3Ukhông yCvAmua cxZ3Uái máyCvAy qbTCchiếu kỹyCvA thuậtxZ3U sốqbTC nhỉ?”

“Không phảyCvAi eqbTCm xZ3Unói xZ3Uchỉ xZ3Ucó phxZ3Uim xnURnhựa mớixZ3U đượcqbTC gọpQAYi pQAYlà yCvAđiện ảnhqbTC cxZ3Uòn pQAYgì nữa?”

Cô qbTCtừng pQAYnói cxZ3Uâu qbTCnày à?

Chẳng nhyCvAớ nữa

Trước nayxZ3U, cpQAYô xyCvAem xZ3Uphim khôngqbTC tpQAYhích cxZ3Uó xZ3Uđồ xnURăn vặyCvAt bqbTCên cạnh,xnUR ngưxZ3Uời txnURa vàoxZ3U rạp,qbTC txZ3Uay tráyCvAi bỏpQAYng nxZ3Ugô tqbTCay pyCvAhải xZ3Ucô yCvAca, chỉpQAY xZ3Ucó cyCvAô pQAY2 bqbTCàn txZ3Uay trắng.

Phòng chiếuxZ3U phixnURm trqbTCong nhpQAYà rấyCvAt nyCvAhỏ, nhưnxnURg pQAYmà thoảixnUR máiqbTC vxZ3Uô cùng,pQAY cqbTCô ngồiqbTC bxZ3Uó gốixZ3U trpQAYên sôyCvA phxnURa, màyCvA ayCvAnh đxZ3Uang ngồxnURi xZ3Uở yCvAghế bênxnUR kpQAYia, bqbTCắt đầuxZ3U cyCvAhâm mộxZ3Ut điyCvAếu thuốc.

Cô nxZ3Uhăn pQAYnhó mặtyCvA yCvAmày: “xZ3UKỷ NpQAYam Phương!”

Anh bậtxnUR qbTCdậy bỏyCvA pQAYra ngoài.

Cô xnURtưởng aqbTCnh đãpQAY đixnUR rxZ3Uồi, thqbTCế nqbTCên yyCvAên tâmxnUR yCvAngồi xexnURm tiếp

Cô xnURhoàn xZ3Utoàn cxnURhìm đắxnURm vớxnURi pQAYtình tpQAYiết phimyCvA, lxZ3Uúc xpQAYem ảnhpQAY trêxZ3Un qbTCbáo khôngyCvA thểqbTC cảmpQAY qbTCnhận xnURra đưxnURợc ThanqbTCg DupQAYy lạixZ3U đẹpqbTC đếxZ3Un thế,pQAY qbTClúc côqbTC ấyqbTC thqbTCật sựxZ3U xuqbTCất xnURhiện tyCvArên qbTCmàn hìnpQAYh, độxnURt nhiênyCvA cảmqbTC giáyCvAc nhưqbTC yCvAthanh bpQAYảo kiếmxZ3U tuốxZ3Ut qbTCra khxnURỏi vxnURỏ qbTCbao, châyCvAn yCvAmày xnURkhóe mắtpQAY đậmxnUR sắcxnUR xuânqbTC, qbTCmềm mạixZ3U thqbTCanh thoxZ3Uát tựaxnUR mộtxnUR nhànhyCvA hoyCvAa đào,qbTC pQAYphong tìnhyCvA muxnURôn yCvAngàn, khônqbTC tảqbTC vạqbTCn lần.

Lúc cxZ3Uòn đangpQAY mêxnUR mpQAYẩn, KỷyCvA pQAYNam PxZ3Uhương vàopQAY từyCvA lúcqbTC xnURnào xZ3Ucô cũnxZ3Ug xZ3Ukhông đểxnUR ý,xZ3U chqbTCo đqbTCến xnURkhi ayCvAnh ngồpQAYi xuốngpQAY pQAYsô phayCvA, qbTCcô mớixZ3U yCvAliếc aqbTCnh qbTC1 cái:xZ3U “qbTCAnh khôyCvAng pQAYra ngoàxnURi à?”

Anh khxZ3Uông đáppQAY lqbTCại, toàxnURn bộxnUR tâqbTCm xZ3Utrí côxZ3U vẫxnURn pQAYdồn cpQAYả qbTCvào bộqbTC phiyCvAm, quxnURay rpQAYa lạixZ3U xexZ3Um phiqbTCm tiếpxnUR. ĐxZ3Uoạn “xnURkẹp giấy”yCvA truyềnyCvA thuyếpQAYt yCvAcuối cùnyCvAg đãxZ3U lênxnUR hìxnURnh, yCvAcứ cpQAYoi nxZ3Uhư xZ3Ucô đãpQAY gặpyCvA yCvAqua nhiềqbTCu xnURpha kiểupQAY npQAYày yCvArồi, nhưngqbTC vừpQAYa pQAYxem đếxZ3Un qbTCđoạn ấxnURy, xnURvẫn khônyCvAg nqbTChịn đxnURược khpQAYì pQAYkhì bpQAYật cười.qbTC KỷpQAY NaqbTCm PhươnyCvAg độtpQAY nhiênyCvA yCvAhỏi: “CóxZ3U gpQAYì đánxZ3Ug cườipQAY à.”

“Độ khóyCvA cqbTCao xnURđấy.” CxZ3Uô kxnURhoa yCvAtay mqbTCúa chân:yCvA “ThậtxnUR khôngqbTC thpQAYể tưởngxnUR txZ3Uượng nổi…pQAY.Tại sxZ3Uao cóxZ3U thyCvAể xnURphấn khởqbTCi thếyCvA chứ?”

“Muốn pQAYthử xnURtý không?”

“Hở?”

Không đợiyCvA cxZ3Uô phảxnURn yCvAứng lạpQAYi, nụqbTC pQAYhôn đxnURã yCvAập xuống,xnUR cpQAYô pQAYvùng vẫypQAY: “Này,qbTC mùiyCvA thxZ3Uuốc lá!”

Có yCvAquỷ mớiqbTC biếpQAYt anyCvAh vừaxZ3U làqbTCm đyCvAến mxZ3Uấy đxZ3Uiếu rồi,qbTC pQAYcả ngườqbTCi sặcxnUR mùxnURi thuốcpQAY. AnqbTCh qbTCkhông buqbTCông txZ3Uay cyCvAô liềxZ3Un cắnpQAY txZ3Uay qbTCanh, syCvAau cqbTCùng anpQAYh khqbTCông chpQAYịu đưyCvAợc đau,yCvA khôngpQAY thểxZ3U khôxZ3Ung buông.

“Vậy axZ3Unh đxZ3Ui đánxZ3Uh pQAYrăng nhé.”

Quả nàxZ3Uy xoyCvAng rồpQAYi, cxZ3Uô quyCvAa quýtyCvA nói:xZ3U “pQAYĐi đyCvAi, maxZ3Uu đxnURi điyCvA, nhớpQAY tắxZ3Um nxnURữa đấy.”

Cô cpQAYòn phảipQAY xexZ3Um phixnURm, trướxnURc tixnURên cứxnUR phảipQAY xxZ3Uua anxnURh đxZ3Ui pQAYcái đãpQAY, anpQAYh ấxZ3Uy tắqbTCm txZ3Urước nyCvAay siêxZ3Uu lâuxZ3U, lạiyCvA thícxnURh bảnhxnUR chxZ3Uọe, sấyxZ3U tóyCvAc cũnqbTCg pxZ3Uhải sấyyCvA đpQAYến nửqbTCa ngàqbTCy, yCvAđợi anqbTCh tắxnURm xongxnUR, cqbTCô đãxZ3U sxZ3Uớm xuốnyCvAg lầuxZ3U xnURđi xZ3Ungủ rồi.

Ai màqbTC ngyCvAờ đượcpQAY phxZ3Uim còqbTCn chxnURưa xpQAYem hết,xnUR axnURnh xZ3Uđã tắmxnUR xoxnURng rồxnURi, anqbTCh pQAYmặc pQAYbộ áxnURo tắmxZ3U bôqbTCng bướcyCvA yCvAra ngopQAYài, xZ3Uđến txnURóc cũngxnUR chưaqbTC sấy,xnUR xZ3Utay qbTCcòn yCvAcầm khăyCvAn lông,yCvA vừpQAYa lyCvAau vừyCvAa npQAYgồi xqbTCuông, côxZ3U yCvAhoàn toàyCvAn khôxnURng lườngqbTC qbTCtrước, yCvAcó muốyCvAn tyCvAhoát yCvAcũng kqbTChông qbTCkịp, đànhqbTC tỏyCvA ryCvAa vẻxZ3U myCvAặt khpQAYổ yCvAsở: “KỷqbTC NaxnURm PhươpQAYng, eyCvAm mệtpQAY lắm.”

Nhìn pQAYdáng xnURvẻ anxZ3Uh xnURcó hơiyCvA nổxZ3Ui xnURcáu, nhưnxnURg ayCvAnh lxnURại ngpQAYồi yCvAim bấqbTCt động,yCvA côqbTC yCvAnghĩ thếxZ3U nàxnURo tpQAYhì hômxZ3U naxnURy cũnyCvAg phảixZ3U trxZ3Uở mặpQAYt bằngpQAY được,yCvA xZ3Ucô đànhpQAY đáqbTCnh đònxnUR phủxnUR đầu:xZ3U “AnhyCvA pQAYra ngyCvAoài đpQAYi, xZ3Udù qbTCsao apQAYnh cũxnURng cóxZ3U chỗqbTC đxnURi màpQAY, xnURem mệpQAYt lắmyCvA rồi.”

Anh pQAYném kxZ3Uhăn tắmqbTC xuyCvAống sànxnUR, pQAYcô npQAYghĩ đợtpQAY nxnURày kpQAYhông tqbTCránh khỏpQAYi cãqbTCi yCvAnhau tyCvAo rồpQAYi, qbTClần trqbTCước qbTCcô đuổipQAY yCvAanh rxZ3Ua xnURngoài, xnUR2 xZ3Ungười cxZ3Uòn pQAYlớn pQAYtiếng mộtxZ3U trận.

Cãi xnURnhau chxnURứ gxnURì, qbTCcãi xZ3Uđi, pQAYcô cxnURũng yCvAchẳng sợ,yCvA còyCvAn huqbTCng hpQAYăng trợnxnUR mắtpQAY vxnURới anh.

Kết qxnURuả anqbTCh khôngxZ3U pQAYnói xZ3Udù cxZ3Uhỉ mxnURột tiếng,xZ3U quxnURay ngưxZ3Uời đpQAYi mất.

Cô pQAYthở phàopQAY nhqbTCẹ nhõm,pQAY yCvAxem tyCvAiếp bộxZ3U phpQAYim, LxnURương xnURTriều VĩxZ3U qbTCtrong phqbTCim đyCvAang rơiqbTC nướcpQAY mắt,pQAY mộtxZ3U ngườpQAYi pQAYđàn ôngxnUR nhưqbTC thếxnUR, vậyqbTC qbTCmà cpQAYũng xZ3Ukhóc ư.

Trong lòqbTCng côqbTC oápQAYn tráqbTCch, tấtxZ3U cảpQAY lyCvAà tạixnUR KỷqbTC NapQAYm PhưqbTCơng pyCvAhá đáxnURm, hạiqbTC cpQAYô khôngpQAY xpQAYem đượcxZ3U phầnyCvA pQAYđầu, đếqbTCn đoạnpQAY cảmxnUR xqbTCúc xnURnhất thqbTCì pQAYlại hoàxnURn tqbTCoàn qbTCkhông cpQAYó cảxZ3Um giácyCvA gì.
(*chqbTCú1: ơqbTC… “đoạnqbTC kxZ3Uẹp giấyyCvA” truyềpQAYn thuyếpQAYt ởyCvA trxZ3Uên, yCvAtớ némxnUR cảpQAY rawxnUR lên, bạnpQAY nàqbTCo xZ3Uxem SắxZ3Uc GiớipQAY rồixZ3U xnURắt hipQAYểu, mpQAYà bạnqbTC xZ3Unào xZ3Utò mpQAYò làxZ3U cáyCvAi gxnURì thìxZ3U pQAYđây “传说中的回形针”xnUR xnURtớ khôyCvAng xúiqbTC bẩyCvAy kícpQAYh xnURthích truyềxZ3Un báqbTC gyCvAì đâxZ3Uu nhxZ3Uớ, vpQAYì phxZ3Uim qbTCvì tpQAYruyện xZ3Unó đềpQAY cậxZ3Up ấyyCvA mxZ3Uà XD)

(*chú2: ngoại truyệnxnUR nàqbTCy xảyxnUR xZ3Ura vàpQAYo lúpQAYc yCvAnào ấyqbTC hyCvAở? TxnUR_T tớqbTC cũngxnUR khôxZ3Ung rõyCvA nữyCvAa, dxZ3Uù đãyCvA hỏixnUR han&nbsxZ3Up;tieba nhưng mọiyCvA ngxnURười cũng mùxZ3U mờpQAY nhưyCvA chúngxnUR tpQAYa xnURcả thôi)

 

3.

Ai mqbTCà biếtyCvA tạiyCvA xZ3Usao hôpQAYm đấxnURy tpQAYôi lạiyCvA say? 

 

 

Hôm pQAYđó uốnpQAYg xZ3Uđến sayCvAy mqbTCèm, tpQAYay TráqbTCc NyCvAhĩ syCvAau xZ3Ucùng xZ3Ucòn óqbTCi pQAYra mxZ3Uáu, tôipQAY địnpQAYh láiyCvA xpQAYe đưqbTCa qbTCcậu xnURta đếnyCvA pQAYbệnh vxnURiện, nhưngxZ3U lạixZ3U bịxZ3U cảxnUR đyCvAám anxZ3Uh xnURem pQAYcan ngăyCvAn, bảopQAY tôipQAY ngộxnUR nhxZ3Uỡ gặxnURp cpQAYảnh sátxZ3U qbTCthì sqbTCao, tộixZ3U xZ3Unày lyCvAà tộqbTCi lápQAYi xyCvAe saqbTCu pQAYkhi rượqbTCu pQAYbia pQAYđấy. MxZ3Uà nếuxZ3U khpQAYông pQAYbị cảyCvAnh sqbTCát spQAYờ gáy,pQAY thxZ3Uì cũnyCvAg khqbTCông nênxnUR láxZ3Ui pQAYxe lyCvAúc uốngqbTC say.

Cả lxnURũ pQAYbọn tyCvAôi đâypQAY yCvAđều lxnURà xZ3Unhững cxnURông dâyCvAn biếtyCvA tuâxnURn thủxZ3U luậtpQAY pyCvAháp, yCvAđương nhiênxnUR khônpQAYg tyCvAhể yCvAmạo hiểmyCvA lxZ3Uái xxZ3Ue lúpQAYc saxZ3Uy xnURđể bqbTCị yCvAcảnh pQAYsát chộpxnUR pQAYđược, thpQAYế nxZ3Uên đànhpQAY gọyCvAi xZ3Ucho xZ3U120, xqbTCe cứuxnUR thươngxnUR látqbTC xZ3Usau đãxZ3U đếqbTCn xZ3Uđón TxZ3Urác NqbTChĩ đi.

Về cqbTChuyện yCvAdạ dàxnURy xnURTrác NhĩxZ3U chảyxnUR xnURmáu ấypQAY qbTCà, thậtxZ3U xZ3Usự lxnURà xnURtôi phảixZ3U xiyCvAn pQAYlỗi cậuyCvA xZ3Uta rồixZ3U. TốixnUR đópQAY qbTCtôi vyCvAùi đầuxnUR uốngxZ3U rượupQAY giảyCvAi sqbTCầu, lạiyCvA thêmxnUR pQAYbên cạpQAYnh xnURcó qbTC1 lũyCvA xnURmù quángxZ3U xZ3Uchúc tụqbTCng khôngxZ3U qbTCngừng, qbTCuống saxnURy lxnURúc nyCvAào cũngxnUR xZ3Ukhông biyCvAết nữa.xnUR SaqbTCu cùnyCvAg qbTCtôi cxZ3Uòn pQAYmuốn pQAYuống yCvAmột mìnxZ3Uh, TráxZ3Uc NhỉpQAY bảo:xZ3U ‘qbTCĐược thôixZ3U, yCvAbiết cpQAYậu khôxZ3Ung thoảixZ3U mpQAYái rồi,pQAY pQAYly nàxZ3Uy tôipQAY mxZ3Uời cậu.”

Cậu yCvAta bìnpQAYh xnURthường yCvAcũng qbTCchỉ uốyCvAng ởqbTC xnURmức hơnqbTC xZ3U1 chqbTCai pQAYthôi, hôqbTCm xnURđó gắnxnURg gượngqbTC đượxnURc đếnxnUR qbTC2 chapQAYi, cũyCvAng xZ3Ucoi nhyCvAư biếtqbTC trọngxnUR nghĩaxnUR yCvAkhí rồi.

Tay nqbTCày lúcqbTC xnURuống pQAYsay rxnURồi tpQAYhì yCvAlại bắtqbTC yCvAđầu kêuyCvA lxnURa xZ3Ugào tyCvAhét: “KhôngxZ3U phảpQAYi TyCvAhủ ThyCvAủ sixnURnh cpQAYon tpQAYrai rồqbTCi à,xnUR cậuxZ3U đpQAYau lòyCvAng cáiyCvA nỗiyCvA gpQAYì yCvAnữa? qbTCTôi xZ3Ukiếm chxnURo cậxnURu yCvA8 xnURem qbTC10 qbTCem đpQAYẻ đxnURược nuôqbTCi được,qbTC đểxZ3U mấyyCvA pQAYem ấyCvAy sixZ3Unh cxnURho cậupQAY pQAY1 xnURtá nhyCvAé, cxnURậu thícxnURh cpQAYon yCvAtrai cóqbTC coxnURn traixnUR, thípQAYch cpQAYon xZ3Ugái cxZ3Uó coxZ3Un gái!”

Tôi vpQAYừa nxZ3Ughe xqbTCong, đxnURã yCvAcảm xnURthấy yCvAmen rượupQAY dộixnUR lxnURên đầu,pQAY bậxnURt dậyxnUR hấtxZ3U tunxnURg cảyCvA bàpQAYn, đáqbTCm ngườiqbTC xpQAYung quanxZ3Uh liyCvAều mpQAYạng capQAYn ngxZ3Uăn. TôxZ3Ui ppQAYhải đánhxZ3U cqbTCho thằnxZ3Ug xZ3Uôn cqbTCon pQAYnày mộpQAYt trậnqbTC, kếtxnUR yCvAquả cảxZ3U xnURngười cxnURậu tpQAYa xiêupQAY vẹo,qbTC xZ3Unôn pQAYra ngqbTCay pQAYmột bxZ3Uãi máu.

Được lắm,pQAY xZ3Utôi khônpQAYg thèmqbTC chấpxnUR pQAYôn conxnUR, tqbTCôi đưxZ3Ua cậuxZ3U tpQAYa tớxnURi bệnhyCvA pQAYviện vậy.

Lúc xnURxe qbTCcứu thưxZ3Uơng đyCvAến, yCvAcậu tyCvAa tyCvAay cònxZ3U đanxZ3Ug cắmyCvA ốnxnURg trxnURuyền vẫpQAYn cốyCvA níuyCvA tayCvAy tôiyCvA, châxZ3Un thpQAYành sxnURâu sắcxZ3U nóxnURi: “CxnURon tryCvAai cũngqbTC xnURđược rxnURồi, qbTCcon tyCvArai cũngxZ3U pQAYtốt mpQAYà, yCvAsao xnURcậu xnURlại khôngyCvA thíchxnUR cxZ3Uon yCvAtrai chứ?”

Có yCvAcon traxZ3Ui đểyCvA làmqbTC cáiyCvA gìqbTC npQAYào CqbTCon gáiqbTC khônpQAYg pQAYphải tốyCvAt hơnxZ3U à!

Sinh đẻxZ3U cpQAYó kpQAYế hoạchxZ3U bxnURây giyCvAờ xZ3Ukhông pQAYcho qbTCphép đẻqbTC đứqbTCa tyCvAhứ 2xnUR, nếuyCvA khôpQAYng txZ3Uôi yCvAcó xnURcần yCvAphải khổxZ3U thyCvAế nqbTCày khqbTCông hả?

Vả lạxnURi txZ3Uôi dqbTCỗ dànhqbTC côxnUR pQAYấy siqbTCnh cyCvAho qbTCđứa yCvAcon xZ3Udễ yCvAlắm đấyqbTC pQAYà? TqbTCôi dỗpQAY pQAYngon dxnURỗ ngọxZ3Ut xnURcô ấyxZ3U đxnURến cảpQAY yCvA1 năpQAYm pQAYcó xZ3Ulẻ rồixnUR yCvAđấy, chxnURỉ monyCvAg mỏyCvAi qbTCcô ấqbTCy xnURsinh pQAYcho tôixnUR qbTC1 đứayCvA coxZ3Un gái,pQAY pQAYthế yCvAmà kếxZ3Ut qpQAYuả lạiyCvA yCvAlà yCvAcon trai!

Tôi cònxnUR gìpQAY yCvAđau lònpQAYg hơxZ3Un không?

Ông bàyCvA nxnURội nyCvAghe nxnURói làqbTC cxnURon pQAYtrai, tqbTChì hàixnUR lòngyCvA lắmqbTC, khỏixZ3U phảpQAYi nxZ3Uói, giốngpQAY hệxnURt nhưpQAY xZ3Ucó đượcxnUR đứapQAY cxZ3Uháu đxZ3Uích qbTCtôn yCvArồi pQAYthì vqbTCạn sựpQAY đềuyCvA thỏaxZ3U mãxnURn, tyCvAôi cóxZ3U pQAYcố bảpQAYo cyCvAô ấyqbTC syCvAinh xnURthêm đứayCvA nữapQAY pQAYthì đếnqbTC cảxnUR việnxnUR trợxZ3U yCvAbên ngoyCvAài cxnURũng chẳngpQAY còxnURn ai.

Tôi cóxZ3U xZ3Udễ dàxZ3Ung gìxZ3U khxnURông hxZ3Uả tôi?

Mượn rưpQAYợu tiêuyCvA sầqbTCu, sầxZ3Uu xnURthêm sqbTCầu, rượuqbTC nxnURgấm rupQAYột xnURsầu, xZ3Uquả thật,qbTC ngưqbTCời pQAYsầu xZ3Ucó rxZ3Uượu sầu.

Tôi cyCvAòn chqbTCưa óipQAY máuyCvA đấyyCvA, cậuyCvA tyCvAa đãxZ3U óiqbTC máyCvAu rồi.

Đợi đếnxZ3U lúcxnUR cậupQAY yCvAta đxnURẻ cxnURon trpQAYai, xnURtôi thểpQAY nàxnURo xZ3Ucũng chupQAYốc cxZ3Uậu yCvAta bữaqbTC nữa.

Để pQAYcậu pQAYói myCvAáu chqbTCo yCvAmà xem!

*chú: xnURHE đấyqbTC cqbTCác xZ3Ucậu ạqbTC ╮( ̄▽ ̄”)