You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng ThiT8RgMxếu 22AHk7Quân cưT8RgMxời nói:T8RgMx 3XzR7J“Xem nFTào, Thíc3XzR7Jh tổngT8RgMx T8RgMxcòn gT8RgMxiả vT8RgMxờ h22AHk7ồ đồT8RgMx nữa,FT T8RgMxcòn KT8RgMxỷ 3XzR7JNam PhươngT8RgMx T8RgMxnào n22AHk7ữa? ChínhT8RgMx T8RgMxlà KỷFT t22AHk7am côT8RgMxng tử,FT c22AHk7hỉ cầnFT cậuT8RgMx tFTa 22AHk7nói T8RgMx1 c22AHk7âu T8RgMxthôi, tôi3XzR7J đảmFT bảoFT chFTú thuậ22AHk7n 22AHk7buồm xuôFTi gió.”

Thích Ph22AHk7i PhàmT8RgMx T8RgMxcó FTý lT8RgMxắc đầu:T8RgMx 3XzR7J“Khó đấy,22AHk7 khóFT nhT8RgMxư lên3XzR7J trờ3XzR7Ji ấ22AHk7y, l3XzR7Jàm 22AHk7sao 22AHk7mà m22AHk7ượn được3XzR7J da22AHk7nh FTnghĩa củaFT cậuFT T8RgMxta bây22AHk7 giờ?3XzR7J” Đổng3XzR7J Thiếu3XzR7J Quâ22AHk7n chừn22AHk7g nh22AHk7ư T8RgMxđã u3XzR7Jống đến22AHk7 sa3XzR7Jy mFTèm, đ22AHk7ôi mắtFT li22AHk7m dT8RgMxim hFTằn 3XzR7Jtơ mFTáu, taFTy 3XzR7Jmân mêT8RgMx chặ22AHk7n gFTác đũa22AHk7 bằng3XzR7J ngọ22AHk7c, FTmồm tFThì nói22AHk7: 22AHk7“Người an3XzR7Jh FTem à,3XzR7J cái3XzR7J FTnày là22AHk7 thuộ3XzR7Jc v22AHk7ào v22AHk7ận 22AHk7may thFTôi. TT8RgMxôi nóT8RgMxi c3XzR7Jhú ngh3XzR7Je, cT8RgMxon đườngT8RgMx củT8RgMxa Kỷ3XzR7J Na22AHk7m PhFTương, ngFTười tFTầm T8RgMxthường không3XzR7J đi3XzR7J 22AHk7nổi đâu.”FT Thíc22AHk7h T8RgMxPhi Phà3XzR7Jm tT8RgMxhấy lờiT8RgMx FTanh 22AHk7ta nói3XzR7J có3XzR7J 3XzR7Jý 3XzR7Jtứ, liền22AHk7 vộiT8RgMx vFTàng chắp22AHk7 taT8RgMxy: “FTAnh Đ22AHk7ổng, 3XzR7Jnếu nh22AHk7ư T8RgMxanh 22AHk7đã chị22AHk7u giúT8RgMxp 22AHk7em quT8RgMxa đượFTc ph3XzR7Jen nàFTy, 22AHk7em 22AHk7dù thịt3XzR7J nát22AHk7 xưFTơng tFTan, T8RgMxmáu ch22AHk7ảy đầu22AHk7 3XzR7Jrơi, cũnT8RgMxg nguT8RgMxyện FTghi nhT8RgMxớ FTân đứcT8RgMx T8RgMxcủa anh.”

Đổng ThiFTếu Quân3XzR7J phá3XzR7J l3XzR7Jên c3XzR7Jười, cóT8RgMx ýT8RgMx thừaFT nT8RgMxước đụT8RgMxc T8RgMxthả câT8RgMxu: “FTThì cFTậu c3XzR7Jứ đoáFTn xT8RgMxem, 22AHk7tay KỷT8RgMx N22AHk7am 3XzR7JPhương nàT8RgMxy tT8RgMxhích nh3XzR7Jất FTcái gì?”

Thích 22AHk7Phi PhT8RgMxàm buộtT8RgMx mi22AHk7ệng hỏiT8RgMx: “Tiền22AHk7 à?”

Đổng ThiếFTu QuFTân 3XzR7Jlắc đầT8RgMxu n3XzR7Jhư t22AHk7rống 3XzR7Jbỏi: “TaynàyT8RgMx màFT thFTiếu FTtiền à?T8RgMx” ThFTích Ph22AHk7i Phà3XzR7Jm 22AHk7lại đoT8RgMxán 3XzR7Jthêm 3XzR7Jvài 3XzR7Jthứ: “Đồ3XzR7J cổ?T8RgMx ha3XzR7Jy T8RgMxthư hT8RgMxọa?” Đồ22AHk7ng ThiFTếu QuânFT vẫnFT chỉ3XzR7J l22AHk7ắc đầuT8RgMx, thầnT8RgMx FTbí nhìn3XzR7J cT8RgMxhằm chặFTp v3XzR7Jào TT8RgMxhích Ph3XzR7Ji P22AHk7hàm, hỏiT8RgMx: T8RgMx“Chú khônT8RgMxg biT8RgMxết T8RgMxvì saT8RgMxo t3XzR7Jay T8RgMxKỷ FTtam công3XzR7J tử3XzR7J nFTày lạiT8RgMx hT8RgMxay FTxuất hiệnT8RgMx ởFT c22AHk7hỗ chúFTng tT8RgMxa ư?”

Thích PT8RgMxhi FTPhàm 22AHk7rối bờ3XzR7Ji, Đ22AHk7ổng ThiếuFT Quâ22AHk7n cười3XzR7J khà3XzR7J FTkhà tFThấp giọnT8RgMxg nói22AHk7: “Bởi3XzR7J vìFT cậu3XzR7J 22AHk7ta T8RgMxcó tT8RgMxhứ T8RgMxxem nhưFT b3XzR7Jảo 22AHk7bối đểFT ởFT đây——cậuT8RgMx tT8RgMxa ởT8RgMx nô3XzR7Jng tran3XzR7Jg FTCảnh MiêT8RgMxn FTcó 3XzR7J1 c3XzR7Jăn biệt22AHk7 t3XzR7Jhự, nà3XzR7Jy nh3XzR7Jé, cFThỗ đ22AHk7ó mới22AHk7 l22AHk7à nơ22AHk7i đứT8RgMxng đầ3XzR7Ju thà22AHk7nh T8RgMxphố này.3XzR7J 3XzR7JNữ chủ22AHk7 nhFTân c22AHk7ủa FTcăn biệ3XzR7Jt thựFT đóT8RgMx, 22AHk7chậc chậFTc, đFTẹp đếFTn nFTỗi phon3XzR7Jg cảnFTh cảT8RgMx 22AHk7khu CảnT8RgMxh FTMiên cũn22AHk7g không22AHk7 bT8RgMxì được.”

Thích 22AHk7Phi P22AHk7hàm kFThông chT8RgMxo l3XzR7Jà nFThư v3XzR7Jậy: “FTKỷ FTNam Ph22AHk7ương FTở đâu22AHk7 mà3XzR7J chFTẳng bFTao vàT8RgMxi côFT chứ?22AHk7 NếFTu đá22AHk7m FTphụ 3XzR7Jnữ 3XzR7Jđó 3XzR7Jmà tT8RgMxhuyết phụ22AHk7c đượ3XzR7Jc c3XzR7Jậu taT8RgMx, 3XzR7Jthế tT8RgMxhì 3XzR7Jcòn gFTì bằ22AHk7ng nữa.”

Đổng ThiếFTu QFTuân phất3XzR7J 22AHk7tay: “Không3XzR7J giFTống nhaFTu 3XzR7Jđâu, n3XzR7Jgười nàyFT thìFT k3XzR7Jhác, Kỷ3XzR7J Na22AHk7m Ph22AHk7ương kFThông T8RgMxbiết đãFT tốnFT baT8RgMxo n22AHk7hiêu lò22AHk7ng dạT8RgMx mớ22AHk7i 22AHk7dành đ22AHk7ược—-Ôi, 3XzR7Jchú khFTông biết22AHk7 22AHk7đâu, h3XzR7Jồi mới3XzR7J bắtT8RgMx FTđầu thFTì cứnFTg 22AHk7đầu như22AHk7 ngựa22AHk7 hFToang ấy3XzR7J, đậpT8RgMx đồ3XzR7J đốtT8RgMx nhT8RgMxà rạcFTh cổT8RgMx FTtay c3XzR7Jắn thủyFT t3XzR7Jinh, c3XzR7Jó lầ3XzR7Jn su3XzR7Jýt nữaT8RgMx 22AHk7là không22AHk7 cứuT8RgMx nổ3XzR7Ji, FTnghe nóiFT cònFT uFTống cảT8RgMx b3XzR7Jình th3XzR7Juốc tẩyFT cơ22AHk7 m22AHk7à, s22AHk7au cùnT8RgMxg FTlúc báFTc sFTĩ FTrửa ruột22AHk7 cũT8RgMxng khônFTg dá3XzR7Jm FTho hFTe g3XzR7Jì, chú22AHk7 cũ3XzR7Jng FTbiết tFTính k3XzR7Jhí củaFT K3XzR7Jỷ NaT8RgMxm FTPhương rồiT8RgMx đấy3XzR7J, a22AHk7i dám22AHk7 chọcT8RgMx vào3XzR7J chứ.FT 3XzR7JMà 3XzR7Jcô 3XzR7Jnàng đó…”3XzR7J An22AHk7h 3XzR7Jta lắ22AHk7c đầu:T8RgMx “Nếu3XzR7J 3XzR7Jkhông phảiT8RgMx ngườT8RgMxi xu3XzR7Jng qT8RgMxuanh thấy22AHk7 nó22AHk7ng ruT8RgMxột, ph3XzR7Ját FThiện kịpFT 22AHk7thời, k3XzR7Jhông ch22AHk7ừng đã22AHk7 thậ22AHk7t sự3XzR7J trở22AHk7 tT8RgMxhành hồn3XzR7Jg n3XzR7Jhan bạcFT mệ22AHk7nh rồFTi. M3XzR7Jà Kỷ3XzR7J FTNam PhươT8RgMxng cFTũng nhịn3XzR7J n3XzR7Jhiều, mặT8RgMxc kệ3XzR7J côFT nàng3XzR7J l22AHk7àm loạn,22AHk7 đập3XzR7J 22AHk7hết T8RgMxđồ đạcFT FTlại mT8RgMxua đồFT mớ22AHk7i T8RgMxcho cT8RgMxô 22AHk7ta đập,3XzR7J T8RgMxcó làT8RgMx vàngT8RgMx lT8RgMxà bạcT8RgMx gì,22AHk7 bT8RgMxất luận3XzR7J lT8RgMxà cáiFT gT8RgMxì, T8RgMxcô T8RgMxnàng mT8RgMxuốn cái22AHk7 gì22AHk7 thìT8RgMx đưT8RgMxa c22AHk7ái đ22AHk7ó, đưa3XzR7J 22AHk7cái gì22AHk7 c3XzR7Jô nàT8RgMxng đ22AHk7ập 3XzR7Jcái đó.22AHk7 FTĐến saFTu T8RgMxnày cóFT l3XzR7Jẽ cT8RgMxô tFTa cũng3XzR7J nFTghĩ thôn22AHk7g 22AHk7suốt rồT8RgMxi, mộtT8RgMx thờT8RgMxi 3XzR7Jgian cũng22AHk7 lFTắng xuống.”

Thích Ph3XzR7Ji PhFTàm FTnghe FTmà đờFT đẫn,3XzR7J hỏ22AHk7i: “T22AHk7hế 3XzR7Jlà tT8RgMxhế nào?”

Giọng ĐổngFT ThT8RgMxiếu Quâ3XzR7Jn càngT8RgMx trầ22AHk7m thT8RgMxấp: “CFTô ấT8RgMxy vốnT8RgMx cô3XzR7Jng tá22AHk7c ởFT mFTột công3XzR7J 22AHk7ty t22AHk7hương T8RgMxmại nướcFT T8RgMxngoài, giT8RgMxám đốcFT 22AHk7bên đóT8RgMx vìT8RgMx v3XzR7Jấn đềFT hạn3XzR7J ngạchFT xT8RgMxuất nh3XzR7Jập khẩuT8RgMx m22AHk7à 22AHk7phải nhờ22AHk7 cậy3XzR7J đếnT8RgMx 22AHk7Kỷ NaFTm PhươngT8RgMx. K22AHk7hó 3XzR7Jkhăn FTlắm mớiFT mờiFT được22AHk7 K3XzR7Jỷ taFTm côFTng 3XzR7Jtử FTăn cơmFT, hFTôm đó22AHk7 tiếpT8RgMx khách22AHk7 cũngFT cFTó mặt22AHk7 cT8RgMxô 22AHk7nàng, vốn3XzR7J dĩT8RgMx n22AHk7gồi ở3XzR7J vT8RgMxị 22AHk7trí cuốT8RgMxi cùng,T8RgMx aT8RgMxi nT8RgMxgờ lại22AHk7 lọ3XzR7Jt được22AHk7 vàT8RgMxo mắtT8RgMx xan3XzR7Jh 3XzR7Jcủa 3XzR7JKỷ NT8RgMxam Phươn22AHk7g. T8RgMxMà ngFTười p22AHk7hụ nFTữ nàyT8RgMx cT8RgMxái gìFT FTcũng FTkhông chFTịu, ho22AHk7àn tT8RgMxoàn khôn3XzR7Jg thèm3XzR7J nhìnT8RgMx đế22AHk7n KT8RgMxỷ T8RgMxNam Phương,3XzR7J cT8RgMxhú FTnói x22AHk7em nếuT8RgMx đổiFT s3XzR7Jang ngườiFT ph22AHk7ụ n22AHk7ữ khá3XzR7Jc, aT8RgMxi màFT chẳng22AHk7 đổFT gụcT8RgMx tr22AHk7ước T8RgMxnhà T8RgMxtrước xFTe t3XzR7Jrước tiềnT8RgMx củaT8RgMx K22AHk7ỷ taFTm c3XzR7Jông tFTử 3XzR7Jchứ, côFT tT8RgMxa lại3XzR7J 22AHk7hoàn to3XzR7Jàn khôT8RgMxng co22AHk7i 22AHk7ra gì22AHk7, đến3XzR7J sa22AHk7u cùT8RgMxng FTkhông 3XzR7Jcòn cách22AHk7 nàoT8RgMx, mới3XzR7J FTbảo thô3XzR7Ji việc,22AHk7 địnT8RgMxh bỏ3XzR7J mặc22AHk7 đấy3XzR7J m3XzR7Jà đi22AHk7. V3XzR7Jề saT8RgMxu kFThông 22AHk7ngờ taFTy giáFTm đFTốc bêFTn 3XzR7Jđó T8RgMxlại FTcho FTra FTmột T8RgMxkế FThạ sách3XzR7J, 3XzR7Jcô 3XzR7Jnàng b22AHk7ị ch22AHk7ính ông22AHk7 chủ22AHk7 T8RgMxcủa mình22AHk7 bánFT đứng,22AHk7 liệu22AHk7 cóFT thểFT khFTông ầm22AHk7 22AHk7ĩ không?3XzR7J” aFTnh FTta 3XzR7Jkhẽ FTgiọng, đ22AHk7ơn gi22AHk7ản n3XzR7Jói 3XzR7Jvài cFTâu b22AHk7ên ta22AHk7i T3XzR7Jhích 22AHk7Phi Ph3XzR7Jàm, FTmột taT8RgMxy bụm3XzR7J miệFTng khT8RgMxì khì22AHk7 cười.3XzR7J T22AHk7hích Ph3XzR7Ji P22AHk7hàm lạT8RgMxi kh3XzR7Jông cườiT8RgMx đápFT lại,22AHk7 cFThỉ nói:22AHk7 “VậFTy thFTì thâ22AHk7m độcT8RgMx 22AHk7quá, cũng3XzR7J kT8RgMxhông sợT8RgMx t3XzR7Jo c3XzR7Jhuyện sao?”

Đổng ThiếFTu 22AHk7Quân ngọngFT n22AHk7ghịu nói22AHk7: “Ch22AHk7uyện FTgì FTcó thểFT là22AHk7m 3XzR7Jto nà3XzR7Jo? G3XzR7Jạo đã22AHk7 thànFTh cơ3XzR7Jm rồi,T8RgMx cT8RgMxô tT8RgMxa có3XzR7J muốn22AHk7 gâ22AHk7y chuyệnFT cũngFT chỉ3XzR7J T8RgMxgây đượcT8RgMx với22AHk7 T8RgMxKỷ T8RgMxNam PhươFTng 3XzR7Jthôi, mT8RgMxà 22AHk7cũng lFTạ, chẳ22AHk7ng cần22AHk7 bFTiết cô22AHk7 t3XzR7Ja thT8RgMxế 3XzR7Jnào, 22AHk7Kỷ N22AHk7am PhươnT8RgMxg cũng3XzR7J ch22AHk7ín bỏ22AHk7 làFTm mFTười theo.T8RgMx” T8RgMxanh t3XzR7Ja lT8RgMxắc đầuFT chặc22AHk7 lưỡi22AHk7: “ThếFT 22AHk7nên FTchỉ cần22AHk7 3XzR7Jcô FTnàng mởT8RgMx miệnFTg thôi3XzR7J, KỷFT Na22AHk7m Ph3XzR7Jương làmFT gT8RgMxì FTcó chuyệnT8RgMx khônFTg theoFT. CũnT8RgMxg làFT 22AHk7vỏ quýT8RgMxt dà3XzR7Jy c3XzR7Jó món22AHk7g T8RgMxtay nT8RgMxhọn, FTcậu nó3XzR7Ji xeT8RgMxm, tT8RgMxay K22AHk7ỷ N3XzR7Jam Phương22AHk7 đóFT thật22AHk7 sựT8RgMx muốnT8RgMx cái22AHk7 T8RgMxgì 3XzR7Jcó c3XzR7Jái đấy,3XzR7J chT8RgMxỉ thiếu22AHk7 đ22AHk7iều còT8RgMxn 22AHk7hái cả22AHk7 FTsao 22AHk7trên trờiFT xuốnT8RgMxg dụT8RgMx ngườiT8RgMx đ22AHk7ẹp cười3XzR7J ấyFT, năm22AHk7 ngT8RgMxoái cT8RgMxhỉ vìFT 22AHk7một 22AHk7chậu 3XzR7Jhoa, chú3XzR7J khôFTng c22AHk7hứng kiT8RgMxến chứ,3XzR7J cFThậc ch22AHk7ậc, giFTày vò3XzR7J 3XzR7Jcon nhà3XzR7J ngườiT8RgMx 22AHk7ta đến3XzR7J FTnỗi người22AHk7 n3XzR7Jgựa chổng3XzR7J v22AHk7ó 3XzR7Jlên trờ3XzR7Ji, sFTuýt nFTữa thì3XzR7J FTgọi cả22AHk7 3XzR7Jmấy giáo3XzR7J sT8RgMxư trường3XzR7J nô3XzR7Jng nghT8RgMxiệp đến.”3XzR7J 22AHk7Nói đến22AHk7 đâFTy độFTt nhiênFT aT8RgMxnh T8RgMxta vT8RgMxỗ vaT8RgMxi T8RgMxThích Ph3XzR7Ji PT8RgMxhàm: “ÀFT 3XzR7Jđúng rồiT8RgMx, côT8RgMx nàng22AHk7 cũn3XzR7Jg t22AHk7ốt ng22AHk7hiệp FTđại học22AHk7 N22AHk7am Kin3XzR7Jh màFT T8RgMxra, v3XzR7Jừa 22AHk7hay 22AHk7chú cT8RgMxó thể3XzR7J nFThờ vả22AHk7 bFTạn họT8RgMxc cũ3XzR7J nhé.”

Thích PT8RgMxhi Ph22AHk7àm ngh3XzR7Je đếnT8RgMx T8RgMxcâu T8RgMxấy, 3XzR7Jkhông hiểu3XzR7J v3XzR7Jì T8RgMxsao ti3XzR7Jm lạ3XzR7Ji giậFTt 22AHk7thót 22AHk71 cáFTi, chỉ22AHk7 T8RgMxnghe ĐổT8RgMxng TT8RgMxhiếu Q3XzR7Juân đ3XzR7Jắc ýFT bảo:3XzR7J “FTCô Kiều22AHk7 t3XzR7Jiểu tFThư nT8RgMxày nămFT đó3XzR7J lúT8RgMxc cFTòn FTlàm ở3XzR7J côFTng tT8RgMxy t3XzR7Jhương mại,FT cóFT nợFT 22AHk7anh c3XzR7Jả T8RgMxnhà FTtôi mT8RgMxột m22AHk7ón nFTợ ân3XzR7J tìn3XzR7Jh, thế22AHk7 3XzR7Jnên đối3XzR7J vớiT8RgMx tT8RgMxôi cũ22AHk7ng cT8RgMxó vT8RgMxài 3XzR7Jphần k22AHk7hiêm nhưT8RgMxờng. ChúT8RgMx e22AHk7m nàT8RgMxy, c22AHk7ái 22AHk7này 3XzR7Jcoi n22AHk7hư số3XzR7J chú22AHk7 đỏ,3XzR7J a22AHk7nh đâyFT phảiFT 22AHk7gác 3XzR7Jthể diệnFT T8RgMxsang mộtT8RgMx b3XzR7Jên, giới3XzR7J thi22AHk7ệu côFT T8RgMxấy 22AHk7cho chú22AHk7, c22AHk7òn nh3XzR7Jững việc22AHk7 kFThác, ph3XzR7Jải x22AHk7em T8RgMxsố ch22AHk7ú 22AHk7thế nFTào vậy.”

Thích PFThi Phàm3XzR7J mừng22AHk7 vu22AHk7i 3XzR7Jkhôn T8RgMxsiết, ch3XzR7Jỉ biết3XzR7J nân22AHk7g 22AHk7ly cụFTng 3XzR7Jcốc nFTói lờ3XzR7Ji cảmFT ơ3XzR7Jn. Cậu3XzR7J và3XzR7J ĐổT8RgMxng HiT8RgMxểu 3XzR7JQuân T8RgMxquan hệFT T8RgMxlàm ăn3XzR7J đã3XzR7J FTbao nhiêT8RgMxu năm22AHk7, T8RgMxmà 3XzR7JĐổng T8RgMxHiểu QuâFTn 22AHk7cũng khô3XzR7Jng gạT8RgMxt cậu,T8RgMx FTqua mấ3XzR7Jy ng3XzR7Jày, an22AHk7h t22AHk7a đãT8RgMx gọT8RgMxi điệnT8RgMx đFTến: “Khó3XzR7J lắT8RgMxm cT8RgMxô ấyFT mới22AHk7 đồnFTg ýFT đấy,3XzR7J 22AHk7tôi hẹn22AHk7 T8RgMxcô 22AHk7ấy T8RgMxchiều FT4 22AHk7giờ ở22AHk7 qu22AHk7án trFTà Địch22AHk7 TrầnT8RgMx 3XzR7JHiên rồFTi đ3XzR7Jấy, t3XzR7Jhử vậ22AHk7n mFTay của3XzR7J T8RgMxmình FTđi nhé.”

Thích P22AHk7hi Phàm22AHk7 3XzR7J3 T8RgMxgiờ rT8RgMxưỡi đãFT đFTến ĐT8RgMxịch Trần3XzR7J Hiên,22AHk7 ba3XzR7Jo 22AHk7năm lFTăn lộn3XzR7J ởT8RgMx tFThương trường,FT chuyện22AHk7 22AHk7gì cũn3XzR7Jg từng3XzR7J gFTặp T8RgMxqua rồi22AHk7, nhưngT8RgMx mT8RgMxấy 3XzR7Jcâu truyện3XzR7J pT8RgMxhiếm củaT8RgMx ĐổFTng Thi22AHk7ếu Quân,3XzR7J dư22AHk7ờng nFThư khiế22AHk7n cậFTu T8RgMxtrở nêFTn tòT8RgMx m22AHk7ò. ĐT8RgMxổng Thi22AHk7ếu T8RgMxQuân đếnFT m22AHk7uộn hơnFT, nhT8RgMxưng cT8RgMxũng chỉT8RgMx đến3XzR7J trướcFT gi22AHk7ờ hẹn22AHk7 tầmT8RgMx 13XzR7J5 phúFTt, an22AHk7h t22AHk7a nhìFTn đồng22AHk7 hồ,T8RgMx có3XzR7J c22AHk7hút tự22AHk7 giễu3XzR7J: “XemT8RgMx n22AHk7hư cũn22AHk7g T8RgMxnể mặtT8RgMx Kỷ3XzR7J NFTam Phươ3XzR7Jng, ngh3XzR7Je FTnói K22AHk7ỷ t22AHk7am côFTng 3XzR7Jtử FTmỗi lầnFT v3XzR7Jề đây,22AHk7 đầ22AHk7u tiê22AHk7n ởT8RgMx sâ3XzR7Jn bFTay phải3XzR7J gFTọi điT8RgMxện FTbáo trướT8RgMxc chT8RgMxo côFT ấyFT, bằnFTg T8RgMxkhông thìT8RgMx khôT8RgMxng qu3XzR7Ja n22AHk7ổi cửaFT đâu.”

Thích 3XzR7JPhi P3XzR7Jhàm khT8RgMxông kìmT8RgMx đượT8RgMxc 22AHk7bật c22AHk7ười, nói:T8RgMx “CáiT8RgMx nà22AHk7y T8RgMxchỉ sợT8RgMx 3XzR7Jlà T8RgMxgiả, aFTnh cT8RgMxhỉ giT8RgMxỏi FTnói m22AHk7óc ngFTười t3XzR7Ja thôi.”

“Là FTthật đấy,22AHk7 chT8RgMxú ch22AHk7ưa thấT8RgMxy bộ22AHk7 dạFTng KT8RgMxỷ NFTam PhưT8RgMxơng thôiT8RgMx, cFTó lầFTn tôiFT vT8RgMxà cT8RgMxậu FTta uốngFT s3XzR7Jay, 22AHk7cậu đoánT8RgMx 3XzR7Jxem tT8RgMxay nàyFT nó3XzR7Ji gì3XzR7J, 22AHk7cậu T8RgMxta bảo22AHk7 t3XzR7Jôi cT8RgMxô FTvợ bêFTn này22AHk7 kFThông 3XzR7Jgiống ngườ3XzR7Ji kh22AHk7ác 3XzR7Jgì cả,FT đếnT8RgMx FTtiền củ3XzR7Ja c3XzR7Jậu T8RgMxta màFT c22AHk7ũng khôngFT FTthèm 3XzR7Jbận tâm22AHk7. Ch3XzR7Jú ng22AHk7he cT8RgMxâu ấy,3XzR7J tr3XzR7Juyền r3XzR7Ja 3XzR7Jngoài a3XzR7Ji dám22AHk7 T8RgMxtin chứ.”

“Vợ 3XzR7JKỷ NaFTm PhFTương khôn3XzR7Jg T8RgMxphải lT8RgMxà co22AHk7n gái22AHk7 nh3XzR7Jà nàFTo đó3XzR7J sao?”

“Đúng thFTế, tên22AHk7 T8RgMxlà T3XzR7Jhủ T3XzR7Jhủ, s22AHk7o v22AHk7ới Kỷ22AHk7 NFTam PhươnFTg l3XzR7Jà môn3XzR7J đăng3XzR7J hộ3XzR7J đốT8RgMxi, ngườiFT cũ3XzR7Jng xinFTh 22AHk7đẹp, n3XzR7Jhưng mFTà KFTỷ Na22AHk7m Phương3XzR7J T8RgMxđể T8RgMxcô 22AHk7ta FTở BắFTc FTKinh mT8RgMxà chẳn22AHk7g đT8RgMxoái hoài22AHk7 gì22AHk7, đế22AHk7n T8RgMxthể diện22AHk7 củaFT bFTố vợ3XzR7J cũT8RgMxng khôT8RgMxng nFTể n3XzR7Jang gì.22AHk7 3XzR7JNghe 3XzR7Jnói vì22AHk7 cT8RgMxó lFTần vị3XzR7J đạiFT tiT8RgMxểu thưT8RgMx ấ3XzR7Jy kFThông kìmT8RgMx đư3XzR7Jợc giậnFT dữ,T8RgMx đápFT FTmáy FTbay FTqua tì3XzR7Jm KiềuT8RgMx tiểuT8RgMx t22AHk7hư 22AHk7này nói3XzR7J chu22AHk7yện p3XzR7Jhải quấy,T8RgMx kế3XzR7Jt q3XzR7Juả 22AHk7làm K22AHk7ỷ T8RgMxtam 22AHk7nổi xT8RgMxung lê3XzR7Jn, 22AHk7từ đấyT8RgMx vFTề sa3XzR7Ju 22AHk72 vT8RgMxợ chồ22AHk7ng t22AHk7rở mặt,T8RgMx nếT8RgMxu khôT8RgMxng phảiT8RgMx bT8RgMxố mẹT8RgMx đô22AHk7i bênT8RgMx gFTây FTáp lực,22AHk7 22AHk7không b3XzR7Jiết cònFT xảyFT r3XzR7Ja chuy3XzR7Jện 22AHk7gì nữa.”

4 T8RgMxgiờ đúng,3XzR7J phT8RgMxục FTvụ mở22AHk7 cửa.

Thích PFThi PhàmFT kinT8RgMxh ngạcFT đến22AHk7 mT8RgMxức đứngFT bậFTt d22AHk7ậy 3XzR7Jnhư 3XzR7Jlò FTxo, màT8RgMx trFTên th22AHk7ực tế,22AHk7 T8RgMxcậu cũngFT đFTã đứng22AHk7 dậyFT rồi.

Người phụFT nữ22AHk7 ấy3XzR7J FThoàn to3XzR7Jàn kT8RgMxhông giFTống FTvới troT8RgMxng tưởngT8RgMx tượng22AHk7 cT8RgMxủa cậuT8RgMx T8RgMxta, cô22AHk7 ấy3XzR7J T8RgMxchỉ mặT8RgMxc áoT8RgMx mà3XzR7Ju T8RgMxđen, 3XzR7Jmà đã3XzR7J c3XzR7Jàng lộ3XzR7J rT8RgMxa v22AHk7ẻ 3XzR7Jgầy guộc,3XzR7J 3XzR7Jkhuôn mặtT8RgMx trắngFT tr3XzR7Jẻo, đế22AHk7n 22AHk7phấn so22AHk7n cũnFTg khôn3XzR7Jg 22AHk7đánh, nhưn22AHk7g vT8RgMxẫn toáT8RgMxt rFTa 3XzR7Jnét 22AHk7xinh đẹp,FT xiT8RgMxnh đẹp22AHk7 22AHk7đến 22AHk7thu FThút tấFTt cả22AHk7 áFTnh 22AHk7nhìn của3XzR7J mọi3XzR7J người.

Tinh 3XzR7Jthần c22AHk7ậu hốt3XzR7J hoảng.

Đổng FTThiếu QuFTân đã22AHk7 đánhT8RgMx ti22AHk7ếng chàT8RgMxo hỏi:22AHk7 “KiểT8RgMxu tFTiểu thư3XzR7J” rồi3XzR7J vôT8RgMx cùnFTg FTnhiệt tìnhFT gi22AHk7ới thiệuFT: “Vị22AHk7 FTnày là3XzR7J giámT8RgMx đốcFT Thíc3XzR7Jh P22AHk7hi Phàm.”

Thích FTPhi Ph22AHk7àm 22AHk7trong lònFTg T8RgMxchỉ nghĩ22AHk7, s3XzR7Jao 3XzR7Jlại 22AHk7là c22AHk7ô ấy?

(*chú: các3XzR7J cậuT8RgMx ạ,T8RgMx đừFTng hỏiT8RgMx gì22AHk7 cả3XzR7J, T8RgMxtớ cũT8RgMxng khôT8RgMxng bi3XzR7Jết g22AHk7ì đâuT8RgMx, sFTuy đoánFT T8RgMxgì tT8RgMxhì 3XzR7Jcứ 3XzR7Jsuy 22AHk7đoán tFThôi. FTTruyện d22AHk7ừng ởT8RgMx phầnFT “22AHk72 chFTiếc FTáo lồnT8RgMxg vào3XzR7J nhauFT” rồi.FT Như22AHk7ng nFTgoại truy3XzR7Jện nàyT8RgMx cFThỉ là3XzR7J… FTmột FTcâu chuyện3XzR7J 3XzR7Jđơn l3XzR7Jẻ kFThác 22AHk7chăng? TT8RgMxớ 3XzR7Jcũng sửT8RgMxa lFTại thFTứ 3XzR7Jtự tê3XzR7Jn ngFToại truyệ3XzR7Jn chFTo đúFTng vT8RgMxới T8RgMxthứ tự3XzR7J thờ22AHk7i giFTan táT8RgMxc g22AHk7iả vT8RgMxiết rồiT8RgMx XD)

2. 

Sắc &FTamp; Giới

Vừa FTbước 3XzR7Jra ngoàiFT, độtT8RgMx nhiê3XzR7Jn c22AHk7ó ngườiFT gọiFT: 22AHk7“A! NaT8RgMxm P3XzR7Jhương, 3XzR7Jkia khôT8RgMxng phảiT8RgMx 22AHk7vợ cậ3XzR7Ju sao?”

Kỷ NaFTm PhươngFT quFTay đầuT8RgMx 22AHk7ra nhìFTn, hóa22AHk7 r22AHk7a đú3XzR7Jng thếT8RgMx thật.

Hiếm kh22AHk7i thấy3XzR7J cFTô ấyFT 3XzR7Jmặc v22AHk7áy, c22AHk7hiếc áoFT le3XzR7Jn mỏFTng trFTùm đầu3XzR7J 3XzR7Jmàu s3XzR7Jan hô22AHk7, T8RgMxbên dưFTới làFT châFTn váyFT FTnâu sậm,3XzR7J T8RgMxáo khFToác cầmFT trê3XzR7Jn tay3XzR7J, đứng22AHk7 cạnh22AHk7 cT8RgMxô bạT8RgMxn FTmà c22AHk7ô ấy3XzR7J lại3XzR7J 22AHk7càng tỏFTa rT8RgMxa néFTt du3XzR7Jyên dáng22AHk7 yêuFT kiều.

Cả đámT8RgMx người3XzR7J đã3XzR7J 22AHk7bàn 22AHk7tán xônT8RgMx T8RgMxxao, có22AHk7 FTkẻ T8RgMxgọi chịT8RgMx 3XzR7Jdâu, lạiT8RgMx cóT8RgMx kẻT8RgMx gọ3XzR7Ji 3XzR7Jem dâuFT, cònFT FTcó FTngười đ22AHk7ã xưn3XzR7Jg T8RgMxtên m3XzR7Jụ c22AHk7ủa cô:T8RgMx “ThủT8RgMx 3XzR7JThủ, FThôm T8RgMxnay 22AHk7sao lạiFT FTvừa khé22AHk7o thếT8RgMx này?”

Thủ 22AHk7Thủ mắtT8RgMx cườ22AHk7i cFTong vFTút hỏi3XzR7J lT8RgMxại: 3XzR7J“Sao nào,22AHk7 FTcác an22AHk7h T8RgMxcó 22AHk7hứng đT8RgMxi u22AHk7ống rư3XzR7Jợu, 22AHk7chả lẽT8RgMx b3XzR7Jọn T8RgMxem 3XzR7Jkhông 3XzR7Jđược phép22AHk7 nổiFT hFTứng đến22AHk7 22AHk7ăn cơ22AHk7m à?

Cô 22AHk7gái đangT8RgMx k22AHk7hoác taT8RgMxy KFTỷ 3XzR7JNam PT8RgMxhương 3XzR7Jsớm đã22AHk7 rụtFT T8RgMxtay lạiT8RgMx, nhưT8RgMxng điệFTu bộ3XzR7J FTvẫn tỏFT vFTẻ 22AHk7quang m3XzR7Jinh 3XzR7Jchính đại3XzR7J lắm,FT đanFTg T8RgMxchuẩn bị3XzR7J r22AHk7ời đi,FT aT8RgMxi dè3XzR7J KỷFT 3XzR7JNam PhươnT8RgMxg T8RgMxđã chắp3XzR7J taFTy kéoFT lFTại, bảo:FT “LênFT x22AHk7e đFTợi an22AHk7h.” Rồi22AHk7 an3XzR7Jh mớT8RgMxi bFTuông tay.

Xem rFTa đ22AHk7ôi vợ22AHk7 chồT8RgMxng 3XzR7Jnày c3XzR7Jó c22AHk7huyện riFTêng cầnFT 22AHk7nói, cả3XzR7J đ3XzR7Jám người22AHk7 dắt22AHk7 díu22AHk7 T8RgMxbạn 3XzR7Jgái cũnFTg rụ3XzR7Jc rịcT8RgMxh tản22AHk7 đi,FT 22AHk7chỉ còn22AHk7 FTlại TFThủ TT8RgMxhủ v22AHk7à cô3XzR7J bT8RgMxạn Đỗ3XzR7J HFTiểu TôFT, Đỗ22AHk7 H3XzR7Jiểu Tô22AHk7 cT8RgMxũng nói:3XzR7J “TớFT q22AHk7ua bêT8RgMxn ki22AHk7a đ3XzR7Jợi 22AHk7cậu nhé.”

“Không cầ3XzR7Jn đâu.”22AHk7 ThủFT Thủ3XzR7J dửngT8RgMx dư22AHk7ng như3XzR7J 22AHk7không, qua22AHk7y đầuT8RgMx san22AHk7g cườiT8RgMx vớiT8RgMx Kỷ22AHk7 Na22AHk7m P3XzR7Jhương: “MT8RgMxai e22AHk7m đ3XzR7Ji Hồn3XzR7Jg 22AHk7Kông, thFTứ T8RgMx7 3XzR7Jtuần nàyT8RgMx FTkhông vềFT n3XzR7Jhà v3XzR7Jới a3XzR7Jnh đưT8RgMxợc, đếnFT 3XzR7Jluc FTđó anT8RgMxh nFTói vớiFT mẹ3XzR7J T8RgMx1 tiến3XzR7Jg nhé.”

“Em đT8RgMxi FTHồng Kô3XzR7Jng lFTàm gìFT thế?”

Thủ 22AHk7Thủ cFTảm giácT8RgMx FTkì quặcFT, trưFTớc đây3XzR7J cô3XzR7J chạy22AHk7 t3XzR7Jới chT8RgMxạy 3XzR7Jlui, aT8RgMxnh cóFT bT8RgMxao giờT8RgMx thè22AHk7m hỏT8RgMxi đâu.

“Xem phiT8RgMxm [S3XzR7Jắc, GiớiFT], b3XzR7Jản u22AHk7ncut đấy.”

Chỉ vìFT m22AHk7ột T8RgMxbộ ph3XzR7Jim 22AHk7mà ba22AHk7y 22AHk7đi HồngFT KôngT8RgMx, 22AHk7xưa 22AHk7nay vốnT8RgMx l3XzR7Jà phFTong cácT8RgMxh củaT8RgMx c22AHk7ô ấyFT mà.

“Đừng đi22AHk7 FTnữa, ởFT T8RgMxnhà xeFTm điT8RgMx, aFTnh bảoFT ngườiT8RgMx g3XzR7Jiúp eFTm T8RgMxtìm bảFTn FTgốc, FTlà đoạnFT FT20 phút3XzR7J bịFT 3XzR7Jcut chứT8RgMx gì.”

Thủ 3XzR7JThủ cảFTm 3XzR7Jthấy v3XzR7Jui vẻ3XzR7J yT8RgMxên T8RgMxtâm, nhì22AHk7n điT8RgMx, lấy3XzR7J chồnFTg c3XzR7Jũng cFTó cT8RgMxái t22AHk7ốt đ3XzR7Jấy chFTứ: “VT8RgMxậy FTthế T8RgMxnhé, 3XzR7Janh đừ3XzR7Jng 22AHk7có quFTên đấy.”

Kết quảT8RgMx 3XzR7Janh ấy3XzR7J lạiFT t22AHk7hật sựT8RgMx FTquên chứ,T8RgMx Thủ3XzR7J FTThủ 22AHk7phải đến3XzR7J mấFTy ngàT8RgMxy chưa3XzR7J gT8RgMxặp đượcT8RgMx anh3XzR7J, T8RgMxhôm 3XzR7Jnay nghFTĩ rFTa phảiFT gọ3XzR7Ji T8RgMxcho 22AHk7anh ấy,T8RgMx chu3XzR7Jông đổ3XzR7J một3XzR7J hồ22AHk7i 3XzR7Jlâu mà22AHk7 khônFTg có22AHk7 T8RgMxai nghe22AHk7, đT8RgMxang địnhFT thôi,FT a22AHk7nh 3XzR7Jlại nhậnT8RgMx điện3XzR7J thoại:3XzR7J ‘A3XzR7J lô?”

Nghe giọnFTg đã3XzR7J T8RgMxbiết FTcòn ch3XzR7Jưa t3XzR7Jỉnh ngT8RgMxủ, không22AHk7 rFTõ FTlà 22AHk7đang tFTrên giườngFT T8RgMxem n3XzR7Jào FTnữa, FTcô độ3XzR7Jt nhT8RgMxiên FTnghĩ 3XzR7Jra t3XzR7Jrò 3XzR7Jđùa quáT8RgMxi đFTản, ỏn3XzR7J ẻnFT gT8RgMxọi T8RgMx1 t22AHk7iếng “Nam3XzR7J P3XzR7Jhương T8RgMxà”, giọn3XzR7Jg nFTũng n3XzR7Jịu hT8RgMxỏi lại:3XzR7J “Đoán3XzR7J 22AHk7xem FTem 3XzR7Jlà aT8RgMxi nào?”

“Thủ Thủ,”T8RgMx G22AHk7iọng an22AHk7h vẫ22AHk7n đặT8RgMxc sệ22AHk7t FTcơn ngái3XzR7J 22AHk7ngủ: “NgoanFT nàoFT, lFTần saT8RgMxu muốn22AHk7 chơiT8RgMx trFTò nFTày, 22AHk7nhớ T8RgMxđừng 3XzR7Jdùng T8RgMxsố điệ22AHk7n tho3XzR7Jại ởT8RgMx nhT8RgMxà nhé.”

Cô th22AHk7ẹn qT8RgMxuá 22AHk7hóa gFTiận: “A22AHk7nh t22AHk7ìm chT8RgMxo eFTm [Sắc,FT GiớFTi] chT8RgMxưa đấy?”

Hỏi đến22AHk7 an22AHk7h ấy3XzR7J, m22AHk7à FTphải m3XzR7Jất mấ3XzR7Jy giT8RgMxây FTsau anT8RgMxh mớiT8RgMx FTbật cườiFT: “Ồ,22AHk7 an3XzR7Jh quê22AHk7n mất.”T8RgMxtiếng FTanh FTtrầm đục22AHk7 nói22AHk7 gi3XzR7Jọng mũFTi FTnghe nặngFT tFTrĩu,. C3XzR7Jó lẽ22AHk7 T8RgMxanh FTđang bịT8RgMx c22AHk7ảm, h3XzR7Joặc 3XzR7Jbiết đFTây 22AHk7anh T8RgMxchỉ đaFTng mT8RgMxơ ngủ.

Cô đột3XzR7J nhFTiên cFTảm gFTiác xótT8RgMx xFTa, bả3XzR7Jo: “ThếT8RgMx thFTôi vậy.”

“Thủ TT8RgMxhủ?” 3XzR7JAnh dườ3XzR7Jng nhT8RgMxư 22AHk7cảm thT8RgMxấy khô22AHk7ng p22AHk7hải: “Em3XzR7J đừng22AHk7 giT8RgMxận đấyFT nh22AHk7é, 22AHk7anh bâT8RgMxy giờFT g22AHk7ọi điT8RgMxện bảFTo hT8RgMxọ FTlàm đT8RgMxây, nhé3XzR7J ThủT8RgMx Thủ?”

“Không cầnT8RgMx đâu,3XzR7J 3XzR7Jem FTkhông muố3XzR7Jn xe3XzR7Jm nữaFT rồi.”

Cô 22AHk7cảm thấy3XzR7J chán3XzR7J nả22AHk7n, T8RgMxrồi 3XzR7Jcũng FTcúp điệnFT thoạiT8RgMx. ThT8RgMxực rT8RgMxa cũng22AHk7 chT8RgMxỉ 3XzR7Jlà một22AHk7 cFThút gi22AHk7ống n22AHk7hau mFTà thT8RgMxôi, mT8RgMxùa đôngT8RgMx nT8RgMxăm ấ22AHk7y DịFTch Trường3XzR7J NiT8RgMxnh bFTị T8RgMxốm mFTột đợtT8RgMx rất22AHk7 lâu22AHk7, m3XzR7Jãi T8RgMxkhông thấy3XzR7J kFThỏi, côT8RgMx gọ3XzR7Ji điệnFT T8RgMxcho FTanh, g3XzR7Jiọng an3XzR7Jh 22AHk7ù FTù, dường22AHk7 như3XzR7J đứ22AHk7a trẻ3XzR7J nhỏ:T8RgMx “Ối,22AHk7 aT8RgMxnh quênFT mất.”

Mà T8RgMxthực r3XzR7Ja kFThông pT8RgMxhải l22AHk7à quên,3XzR7J 3XzR7Janh FTcố 22AHk7ý FTnói FTnhư t22AHk7hế, 22AHk7sau T8RgMxđó cô22AHk7 vộFTi về3XzR7J 22AHk7ký t3XzR7Júc, vừaT8RgMx vT8RgMxề 3XzR7Jđã nhìn3XzR7J t3XzR7Jhấy bá3XzR7Jnh T8RgMxkem 3XzR7Jvà hoa3XzR7J, c22AHk7ô 22AHk7mới T8RgMxbiết anFTh vốn22AHk7 không22AHk7 quT8RgMxên. BánhFT 22AHk7kem l22AHk7úc đóT8RgMx ch22AHk7ia FTcho mọi22AHk7 ngT8RgMxười ởFT kFTý túc,T8RgMx FTai cũ3XzR7Jng 3XzR7Jcười hT8RgMxì T8RgMxhì bả3XzR7Jo: “NgọtT8RgMx đấy!3XzR7J, Đ22AHk7úng t3XzR7Jhế thật,22AHk7 ng3XzR7Jọt lắm,22AHk7 3XzR7Jhương vịFT 3XzR7Jngọt ngàoT8RgMx chạyFT 3XzR7Jthẳng và22AHk7o coFTn tim.

Lúc cT8RgMxhia taFTy, anFTh 3XzR7Jcứ FTnhắc đT8RgMxi n3XzR7Jhắc lại:3XzR7J “ThủT8RgMx TFThủ, 22AHk7em quFTên T8RgMxanh T8RgMxđi, e22AHk7m qu22AHk7ên an22AHk7h đi…FT ThủFT T22AHk7hủ, eFTm hãy22AHk7 T8RgMxquên aFTnh đi….”

Mà T8RgMxcô cứ3XzR7J nh22AHk7ư mFTột đứaT8RgMx nh3XzR7Jóc khó22AHk7c lT8RgMxóc 3XzR7Jom sò22AHk7m, cFTả m3XzR7Jặt rưFTng rưT8RgMxng nướFTc mắtFT, t3XzR7Júm l22AHk7ấy vạT8RgMxt 3XzR7Jáo 3XzR7Janh khônFTg n22AHk7ỡ buT8RgMxông, hỗnFT loạnFT nhFTư t22AHk7hế, kiểuT8RgMx bất3XzR7J ch3XzR7Jấp kFThông rờT8RgMxi như22AHk7 FTthế, nh22AHk7ưng m22AHk7à cũngFT c3XzR7Jó ícFTh 3XzR7Jgì đâu?

Có íchFT 22AHk7gì nào?

Sau cùng22AHk7 anFTh vẫ22AHk7n T8RgMxvứt bỏT8RgMx FTcô đấy3XzR7J thôi.

Không cần22AHk7 c3XzR7Jô n3XzR7Jữa đấFTy thôi.

Thủ ThủFT cảmFT T8RgMxgiác tro3XzR7Jng lòngT8RgMx ngT8RgMxuội lạnFTh, bởiT8RgMx vFTì nT8RgMxhớ đến22AHk7 T8RgMxnhững chu3XzR7Jyện FTnày, lạiT8RgMx làT8RgMxm nướ3XzR7Jc mắT8RgMxt cô22AHk7 tuônFT rơi.

Cô vẫn3XzR7J d22AHk7ùng 22AHk7liệu pháT8RgMxp cũ,22AHk7 T8RgMxra n3XzR7Jgoài ăT8RgMxn một3XzR7J bữT8RgMxa, saFTu 3XzR7Jđó T8RgMxđi 3XzR7Jxem liền22AHk7 3XzR7Jtù t3XzR7Jì mấT8RgMxy bộ22AHk7 T8RgMxphim, t3XzR7Jrong 3XzR7Jphim cóT8RgMx T8RgMxvui 3XzR7Jbuồn 22AHk7li hợ3XzR7Jp, cT8RgMxó T8RgMxbài cFTa si22AHk7nh FTtử buồT8RgMxn thươ22AHk7ng, cóT8RgMx những22AHk7 FTnỗi khổFT đaT8RgMxu vT8RgMxật T8RgMxlộn, cóT8RgMx 22AHk7những đ3XzR7Jời người22AHk7 3XzR7Jbi 3XzR7Jai, gFTian FTnan dường22AHk7 nhT8RgMxư vT8RgMxĩnh viễFTn kh22AHk7ông cFTó bờT8RgMx bến.

Những lT8RgMxúc T8RgMxnhư thế3XzR7J côT8RgMx tFTự cảmT8RgMx th3XzR7Jấy mì3XzR7Jnh q3XzR7Juả lFTà T8RgMxmay mắFTn trFTong cuộcFT sống.

Rạng sánFTg mớ22AHk7i vT8RgMxề nhà22AHk7, đãT8RgMx thấy3XzR7J KỷT8RgMx FTNam T8RgMxPhương, 3XzR7Jcô T8RgMxbất n22AHk7gờ vT8RgMxô cùng,FT ồFT 22AHk71 tiếng:3XzR7J “22AHk7Sao FTanh l22AHk7ại về?”

Anh dườn22AHk7g nh22AHk7ư cóFT FTchút kh3XzR7Jó chT8RgMxịu: T8RgMx“Nhà anh3XzR7J, FTanh khT8RgMxông được22AHk7 vềT8RgMx chắc?”

Bọn họ22AHk7 đãFT 22AHk7giao hẹnT8RgMx rT8RgMxồi, kh22AHk7i bFTên FTnào 3XzR7Jđó tứ22AHk7c giận,3XzR7J bê22AHk7n 22AHk7kia khôn22AHk7g đưT8RgMxợc phé22AHk7p nổi3XzR7J cáu,T8RgMx thếFT nFTên c22AHk7ô thuậnT8RgMx theFTo anFTh, h22AHk7íp 22AHk7mắt cườFTi FTdỗ dành:FT “Được22AHk7 rồT8RgMxi, đ22AHk7ược 22AHk7rồi, đươngT8RgMx nhiênFT c3XzR7Jó T8RgMxthể FTvề chứ.T8RgMx” VừaFT quaFTy đi,3XzR7J cô22AHk7 T8RgMxlại FThỏi: “AnhT8RgMx về22AHk7 làT8RgMxm 3XzR7Jgì thế?”

Sắc m22AHk7ặt aFTnh c3XzR7Jòn t3XzR7Jệ FThơn, FTnhư thểFT anT8RgMxh 3XzR7Jấy vừa22AHk7 giậnFT FTdỗi ởT8RgMx chỗ22AHk7 22AHk7em nT8RgMxào FTvề, lạiT8RgMx c22AHk7àng làm3XzR7J FTcô tT8RgMxhấy tòFT FTmò h22AHk7ơn, 3XzR7Jcòn 22AHk7có T8RgMxcô nào22AHk7 dá3XzR7Jm c22AHk7học giận3XzR7J anT8RgMxh nữa22AHk7 đây?

Lúc anFTh thậT8RgMxt sựFT gi3XzR7Jận, anT8RgMxh th22AHk7ường khôn3XzR7Jg nFTói gìT8RgMx, mT8RgMxà thực22AHk7 r22AHk7a FTcô c22AHk7ũng mệ3XzR7Jt r22AHk7ồi, FTuể oảiFT lết22AHk7 3XzR7Jđi thaT8RgMxy quầT8RgMxn áo,FT lúT8RgMxc rFTa T8RgMxmới đểFT ý22AHk7 trêFTn 22AHk7bàn T8RgMxđể c22AHk7ái g22AHk7ì FTđó: 3XzR7J“Gì thế?”

“Phim gốc.”

Anh tFTrả lờiFT troFTng sự22AHk7 mấT8RgMxt T8RgMxkiên 22AHk7nhẫn, từT8RgMx 3XzR7Jbé đ3XzR7Jã thT8RgMxế rồi,FT lúc22AHk7 nàoFT FTcũng 3XzR7Jchê cô22AHk7 phT8RgMxiền 22AHk7hà. C3XzR7Jô làT8RgMx T8RgMxcon gáiT8RgMx, nFThỏ T8RgMxhơn T8RgMxanh r22AHk7ất nh22AHk7iều t22AHk7uổi, 3XzR7Jlại 3XzR7Jcứ khăng22AHk7 kh22AHk7ăng thí3XzR7Jch b3XzR7Jám the22AHk7o saFTu anhT8RgMx, lại22AHk7 thíFTch cùngT8RgMx v22AHk7ới cảFT đá22AHk7m 3XzR7Jcon t22AHk7rai trè3XzR7Jo tư22AHk7ờng lFTeo câFTy, 3XzR7Janh 22AHk7thấy cFThán nản22AHk7 T8RgMxvới cáiFT đ22AHk7uôi n22AHk7hỏ T8RgMxnày 22AHk7lắm 3XzR7Jrồi, tFThế nênT8RgMx an3XzR7Jh nó3XzR7Ji chFTuyện với3XzR7J cô22AHk7 cFThỉ 3XzR7Jvỏn vẹFTn tT8RgMxrong T8RgMxvòng 22AHk73 pT8RgMxhút 3XzR7Jđã 3XzR7Jmất FThết FTcả nT8RgMxhẫn nại.

Cô nT8RgMxhất thFTời vu3XzR7Ji r22AHk7a mFTặt: “SắcT8RgMx GiớiFT àFT? M22AHk7ai FTem gọi22AHk7 FTHiểu T22AHk7ô đếnT8RgMx 22AHk7cùng x3XzR7Jem, ngT8RgMxhe nT8RgMxói Lương3XzR7J Triều22AHk7 3XzR7JVĩ tron22AHk7g p3XzR7Jhim 22AHk7có n22AHk7ude, h22AHk7e he!”

Anh đFTột FTnhiên 22AHk7nói: “Ma3XzR7Ji pFThải trảFT ngư22AHk7ời t3XzR7Ja rồT8RgMxi, xFTem luônT8RgMx hôm3XzR7J na22AHk7y đi.”

“Hả?”

“Em tưở22AHk7ng v3XzR7Jiệc nT8RgMxày d3XzR7Jễ lắT8RgMxm ấy22AHk7? NgườiFT tT8RgMxa phải3XzR7J nể3XzR7J mặt3XzR7J lắm3XzR7J FTmới 22AHk7cho mưFTợn đấy.”

“Trời FTơi, 3XzR7JKỷ 3XzR7JNam PhươngT8RgMx à,3XzR7J 3XzR7Janh ngFThĩ 3XzR7Jcách đFTi mà,3XzR7J bT8RgMxây gi22AHk7ờ T8RgMxem 22AHk7buồn ngủ3XzR7J T8RgMxmuốn c22AHk7hết 3XzR7Jđi đượcFT, để3XzR7J 22AHk7mai xeT8RgMxm nhé,FT 3XzR7Jmượn thêFTm 22AHk71 ng3XzR7Jày nT8RgMxữa nhé,3XzR7J nhé?”

“Phải xeT8RgMxm tronFTg h22AHk7ôm 3XzR7Jnay, bâT8RgMxy gT8RgMxiờ xe3XzR7Jm luôn.”

Xem rT8RgMxa T8RgMxanh ấ22AHk7y 3XzR7Jhôm FTnay tT8RgMxâm tT8RgMxrạng đú22AHk7ng 3XzR7Jlà khô22AHk7ng ổFTn, đ3XzR7Jến c22AHk7hút việcT8RgMx cỏnT8RgMx 3XzR7Jcon n22AHk7ày FTcũng kh3XzR7Jông T8RgMxnỡ 3XzR7Jgiúp, 3XzR7Janh T8RgMxmà th3XzR7Jật 22AHk7sự t3XzR7Jức lênT8RgMx th3XzR7Jì quả3XzR7J là3XzR7J FTđáng gờm3XzR7J 22AHk7vô c3XzR7Jùng, 3XzR7Jcô 3XzR7Jnhăn nh3XzR7Jó ômFT 22AHk7cuộn 22AHk7phim, 3XzR7Jhôm 22AHk7nay FTxem tT8RgMxhì h22AHk7ôm 3XzR7Jnay xeFTm vậy.

Ai dè22AHk7 cònFT bị22AHk7 T8RgMxanh giậFTt lấy:3XzR7J “ChâuFT cT8RgMxhấu đòi3XzR7J 22AHk7đá xe.”

Cô 22AHk7le FTle lưỡi,3XzR7J thựcFT rFTa câu3XzR7J nóiFT ấ3XzR7Jy cònT8RgMx cóT8RgMx cFTả 22AHk71 sự22AHk7 tíchT8RgMx đằnFTg sa22AHk7u T8RgMxnữa, hồiFT T8RgMxđó anT8RgMxh đaT8RgMxng 3XzR7Jhọc c3XzR7Jấp 23XzR7J, côT8RgMx vừa3XzR7J mT8RgMxới v22AHk7ào lớp3XzR7J 13XzR7J, 3XzR7Jcả đá3XzR7Jm 22AHk7trẻ 22AHk7con tâmFT đầu3XzR7J ýT8RgMx hợpFT 3XzR7Jchơi 22AHk7đùa ở22AHk7 s3XzR7Jân cỏFT bT8RgMxỏ FThoang 3XzR7Jsau T8RgMxkhu nhà22AHk7, mọiFT nT8RgMxgười đanFTg dựng3XzR7J bảnT8RgMxg T8RgMxbóng rổ3XzR7J mới.FT C22AHk7ô 22AHk7lúc 3XzR7Jđó bé22AHk7 FTtí tẹ3XzR7Jo te3XzR7Jo, m3XzR7Jà T8RgMxlại bậtFT nhaFTnh n22AHk7hất, l3XzR7Jao đầu3XzR7J đếnT8RgMx 22AHk7ra sức22AHk7 FTdựng câFTy T8RgMxcột bằngT8RgMx sắt.

Cả 3XzR7Jđám toàn3XzR7J co22AHk7n T8RgMxtrai ồFT lê22AHk7n 22AHk7cười, KFTỷ N22AHk7am PhươnT8RgMxg T8RgMxcười t22AHk7o nhất3XzR7J, T8RgMxcòn 22AHk7khinh thư22AHk7ờng nó3XzR7Ji cô3XzR7J: “ChT8RgMxâu chấu3XzR7J đáT8RgMx xe!”

Cuộn băT8RgMxng thậFTt sự22AHk7 3XzR7Jhơi nặng,22AHk7 phòngT8RgMx chT8RgMxiếu phiT8RgMxm l22AHk7ại ởT8RgMx 3XzR7Jlầu T8RgMx3, c3XzR7Jô nT8RgMxghe tiếngFT 3XzR7Janh khT8RgMxẽ t22AHk7hở dốc,3XzR7J cT8RgMxô g3XzR7Jiơ FTtay chọc22AHk7 ch22AHk7ọc: “22AHk7Tam thiếu3XzR7J FTgia FTà, 3XzR7Janh ph22AHk7ải lu3XzR7Jyện tậFTp nT8RgMxhiều vào,22AHk7 3XzR7Jcả ngà3XzR7Jy đừngFT cT8RgMxhỉ T8RgMxvận động22AHk7 cT8RgMxó FT1 kiểT8RgMxu, anFTh 22AHk7nghe tiếng3XzR7J a3XzR7Jnh tFThở 3XzR7Jấy, già22AHk7 rồi.”

Anh khôT8RgMxng bực3XzR7J mFTà còn3XzR7J cườFTi: “Cút!”

Đây mới22AHk7 l22AHk7à KỷFT NaT8RgMxm PhươnFTg chứ,T8RgMx 3XzR7Jcô T8RgMxphấn k22AHk7hởi bật22AHk7 m3XzR7Jáy chiếuFT, an22AHk7h giúFTp c22AHk7ô đặt22AHk7 c22AHk7uộn p22AHk7him, cô22AHk7 hỏi:T8RgMx “SaoT8RgMx a22AHk7nh 3XzR7Jkhông mu3XzR7Ja cá3XzR7Ji máFTy chiếu3XzR7J kỹT8RgMx thT8RgMxuật sFTố nhỉ?”

“Không phải22AHk7 FTem 3XzR7Jnói FTchỉ cFTó phT8RgMxim nhự22AHk7a mớiT8RgMx đượ3XzR7Jc 22AHk7gọi làT8RgMx điệnFT ảnhFT cò3XzR7Jn g22AHk7ì nữa?”

Cô 22AHk7từng 22AHk7nói 22AHk7câu nà22AHk7y à?

Chẳng 22AHk7nhớ nữa

Trước FTnay, côT8RgMx xe3XzR7Jm p3XzR7Jhim không3XzR7J thFTích có3XzR7J đồT8RgMx 22AHk7ăn vặt3XzR7J 22AHk7bên cạn3XzR7Jh, ngT8RgMxười FTta vàoT8RgMx FTrạp, tFTay tr3XzR7Jái bFTỏng ng22AHk7ô FTtay FTphải T8RgMxcô c22AHk7a, chỉT8RgMx c22AHk7ó c22AHk7ô FT2 bàFTn ta3XzR7Jy trắng.

Phòng chiFTếu pFThim troFTng n22AHk7hà rấtFT nT8RgMxhỏ, nhưn22AHk7g mFTà thoải22AHk7 FTmái vôFT 3XzR7Jcùng, cô3XzR7J n3XzR7Jgồi b22AHk7ó gốiFT 22AHk7trên sôFT 22AHk7pha, màT8RgMx 22AHk7anh đFTang nFTgồi ở22AHk7 22AHk7ghế FTbên kia22AHk7, T8RgMxbắt đầu3XzR7J FTchâm mộtFT điếuFT thuốc.

Cô FTnhăn nh22AHk7ó 3XzR7Jmặt mày:22AHk7 “Kỷ3XzR7J FTNam Phương!”

Anh bFTật dậy3XzR7J bỏ22AHk7 FTra ngoài.

Cô 3XzR7Jtưởng aT8RgMxnh đã3XzR7J đ3XzR7Ji rồT8RgMxi, tT8RgMxhế nFTên yênT8RgMx tT8RgMxâm ngồiFT xeFTm tiếp

Cô hoà22AHk7n toàT8RgMxn chFTìm đắmT8RgMx vớFTi tìnhFT tiFTết p22AHk7him, FTlúc x3XzR7Jem ảFTnh t22AHk7rên bT8RgMxáo không22AHk7 thFTể 3XzR7Jcảm nhậnFT r3XzR7Ja đượcT8RgMx 22AHk7Thang D22AHk7uy FTlại đẹpT8RgMx đến22AHk7 tT8RgMxhế, lúT8RgMxc cFTô ấy22AHk7 thậT8RgMxt s22AHk7ự xuấ3XzR7Jt hiT8RgMxện t3XzR7Jrên mànFT 22AHk7hình, 3XzR7Jđột 22AHk7nhiên cảFTm giá3XzR7Jc như22AHk7 than3XzR7Jh bảo3XzR7J kT8RgMxiếm tuFTốt T8RgMxra FTkhỏi T8RgMxvỏ b3XzR7Jao, chân3XzR7J FTmày kh22AHk7óe mT8RgMxắt đậFTm sắ22AHk7c x3XzR7Juân, m22AHk7ềm mại22AHk7 th22AHk7anh thoáFTt 22AHk7tựa một22AHk7 T8RgMxnhành hoT8RgMxa đào,T8RgMx phon22AHk7g tìT8RgMxnh mFTuôn FTngàn, khôT8RgMxn tảFT 22AHk7vạn lần.

Lúc cònFT đ3XzR7Jang FTmê mẩ22AHk7n, 22AHk7Kỷ 22AHk7Nam Phươn22AHk7g vàT8RgMxo từT8RgMx lú22AHk7c FTnào 22AHk7cô cũnFTg khôngT8RgMx đểFT ý,T8RgMx ch22AHk7o FTđến T8RgMxkhi 22AHk7anh ngồ3XzR7Ji x3XzR7Juống sFTô phaFT, cT8RgMxô 3XzR7Jmới liế22AHk7c an3XzR7Jh T8RgMx1 T8RgMxcái: “An22AHk7h k3XzR7Jhông 3XzR7Jra ngT8RgMxoài à?”

Anh khôn3XzR7Jg đáp3XzR7J lại,22AHk7 toà22AHk7n bộT8RgMx 22AHk7tâm t22AHk7rí côFT v3XzR7Jẫn d3XzR7Jồn 3XzR7Jcả vàoT8RgMx bộ22AHk7 FTphim, q3XzR7Juay 22AHk7ra lại22AHk7 xT8RgMxem 3XzR7Jphim tiếpFT. ĐoạnT8RgMx “22AHk7kẹp giấy”FT t3XzR7Jruyền thuT8RgMxyết cuố3XzR7Ji cùng3XzR7J T8RgMxđã lê22AHk7n hìFTnh, cứFT 3XzR7Jcoi nhưT8RgMx cô22AHk7 đã3XzR7J FTgặp 3XzR7Jqua 22AHk7nhiều 3XzR7Jpha kT8RgMxiểu nàyFT rT8RgMxồi, n3XzR7Jhưng vFTừa xT8RgMxem đến22AHk7 đoạFTn ấ3XzR7Jy, vẫ22AHk7n khô3XzR7Jng nhịT8RgMxn đưFTợc 3XzR7Jkhì khì3XzR7J bật22AHk7 3XzR7Jcười. Kỷ3XzR7J 22AHk7Nam Phươn3XzR7Jg 22AHk7đột nT8RgMxhiên T8RgMxhỏi: “Có3XzR7J 22AHk7gì đánFTg cườ3XzR7Ji à.”

“Độ khFTó T8RgMxcao đấFTy.” FTCô kho22AHk7a FTtay m3XzR7Júa chân:22AHk7 “ThậtFT k22AHk7hông thể3XzR7J tưởng3XzR7J tượng22AHk7 nổi….3XzR7JTại saFTo c3XzR7Jó thểT8RgMx phấnFT khở22AHk7i thế3XzR7J chứ?”

“Muốn 22AHk7thử T8RgMxtý không?”

“Hở?”

Không đợi22AHk7 cô3XzR7J FTphản ứngFT 3XzR7Jlại, FTnụ hT8RgMxôn đ3XzR7Jã ậFTp xuống22AHk7, cT8RgMxô vùng22AHk7 vẫy:FT “Này,FT mùiFT th3XzR7Juốc lá!”

Có 22AHk7quỷ mới3XzR7J biết3XzR7J 22AHk7anh vừa3XzR7J làm3XzR7J đến22AHk7 mấy22AHk7 3XzR7Jđiếu rFTồi, cả22AHk7 T8RgMxngười sặcT8RgMx mFTùi thuốFTc. T8RgMxAnh không22AHk7 buôngFT t22AHk7ay cô3XzR7J liFTền cắn22AHk7 3XzR7Jtay a22AHk7nh, saT8RgMxu cùngT8RgMx anFTh khT8RgMxông chịFTu được22AHk7 đauT8RgMx, khôngT8RgMx thểFT kh3XzR7Jông buông.

“Vậy an3XzR7Jh đi22AHk7 đT8RgMxánh r22AHk7ăng nhé.”

Quả nàyT8RgMx xFTong r3XzR7Jồi, c22AHk7ô FTqua quýFTt nói3XzR7J: “3XzR7JĐi 22AHk7đi, FTmau điT8RgMx FTđi, FTnhớ 22AHk7tắm nữ3XzR7Ja đấy.”

Cô c3XzR7Jòn pFThải 3XzR7Jxem pT8RgMxhim, trưT8RgMxớc ti3XzR7Jên cứ3XzR7J phảT8RgMxi xuT8RgMxa anFTh đT8RgMxi cá3XzR7Ji đãT8RgMx, T8RgMxanh ấyT8RgMx 22AHk7tắm t3XzR7Jrước 3XzR7Jnay siê22AHk7u lâu,22AHk7 lại3XzR7J th22AHk7ích bảnhFT chọe,T8RgMx sấT8RgMxy tFTóc cũFTng phFTải sấFTy đến22AHk7 nửT8RgMxa ngT8RgMxày, đợi3XzR7J anT8RgMxh tắmFT xon3XzR7Jg, c22AHk7ô đã22AHk7 sT8RgMxớm xuốnFTg l22AHk7ầu điT8RgMx 22AHk7ngủ rồi.

Ai màT8RgMx 3XzR7Jngờ đượcT8RgMx phi22AHk7m FTcòn ch22AHk7ưa x22AHk7em 3XzR7Jhết, a3XzR7Jnh đ22AHk7ã tắT8RgMxm xo3XzR7Jng rồFTi, a3XzR7Jnh mặT8RgMxc b3XzR7Jộ T8RgMxáo tắFTm 3XzR7Jbông 22AHk7bước T8RgMxra ngFToài, đến3XzR7J 3XzR7Jtóc cũngT8RgMx ch3XzR7Jưa s22AHk7ấy, taT8RgMxy còn22AHk7 cầmT8RgMx khă3XzR7Jn lôngT8RgMx, vừa3XzR7J l22AHk7au vừaT8RgMx n22AHk7gồi xT8RgMxuông, cô22AHk7 hoàn22AHk7 tFToàn khôFTng lFTường trước,FT cFTó T8RgMxmuốn tT8RgMxhoát 22AHk7cũng kh22AHk7ông kị22AHk7p, 3XzR7Jđành tỏ22AHk7 FTra vẻ3XzR7J mặtT8RgMx kh3XzR7Jổ sở22AHk7: T8RgMx“Kỷ FTNam PhươnT8RgMxg, eT8RgMxm FTmệt lắm.”

Nhìn d22AHk7áng FTvẻ T8RgMxanh có3XzR7J hơi3XzR7J nổ3XzR7Ji cá3XzR7Ju, nhưng3XzR7J 3XzR7Janh lạiT8RgMx ngồFTi T8RgMxim bấtFT độ3XzR7Jng, cT8RgMxô n22AHk7ghĩ thế3XzR7J nào22AHk7 thìT8RgMx hFTôm T8RgMxnay cT8RgMxũng 22AHk7phải 22AHk7trở mặFTt bằn22AHk7g được,FT cô3XzR7J đành22AHk7 đánh3XzR7J đòn22AHk7 phT8RgMxủ đầu3XzR7J: “AnT8RgMxh FTra ng22AHk7oài điT8RgMx, dùT8RgMx saFTo a3XzR7Jnh cũn22AHk7g c3XzR7Jó T8RgMxchỗ đFTi mà,3XzR7J T8RgMxem mệFTt 22AHk7lắm rồi.”

Anh nT8RgMxém kh3XzR7Jăn tFTắm xuốFTng sàn3XzR7J, c3XzR7Jô 22AHk7nghĩ đợtT8RgMx T8RgMxnày không22AHk7 T8RgMxtránh FTkhỏi 3XzR7Jcãi nT8RgMxhau T8RgMxto rồiT8RgMx, 22AHk7lần T8RgMxtrước T8RgMxcô đuổFTi anFTh FTra ngoài,22AHk7 22AHk72 ngườT8RgMxi cT8RgMxòn T8RgMxlớn tiế22AHk7ng FTmột trận.

Cãi nh3XzR7Jau ch3XzR7Jứ T8RgMxgì, c22AHk7ãi T8RgMxđi, cT8RgMxô c3XzR7Jũng chẳnT8RgMxg sT8RgMxợ, còFTn hu3XzR7Jng h22AHk7ăng trợnT8RgMx mắtT8RgMx vớiT8RgMx anh.

Kết qu3XzR7Jả 22AHk7anh khôn22AHk7g nó3XzR7Ji dFTù chỉFT mộ3XzR7Jt tiế22AHk7ng, quaT8RgMxy ngườT8RgMxi đ3XzR7Ji mất.

Cô thởFT phFTào nh22AHk7ẹ nh22AHk7õm, xeFTm tiếFTp bộ3XzR7J T8RgMxphim, Lươn3XzR7Jg TrT8RgMxiều VFTĩ tronT8RgMxg phiFTm đT8RgMxang rFTơi nước3XzR7J mắt,3XzR7J 3XzR7Jmột ngT8RgMxười đà22AHk7n ô22AHk7ng như3XzR7J thếFT, vậy22AHk7 3XzR7Jmà cũngT8RgMx T8RgMxkhóc ư.

Trong lò22AHk7ng cFTô oáFTn tráchT8RgMx, T8RgMxtất cả3XzR7J là22AHk7 tại3XzR7J 3XzR7JKỷ N22AHk7am PhươnFTg T8RgMxphá 3XzR7Jđám, hạiFT 22AHk7cô khôn3XzR7Jg 22AHk7xem đưFTợc 22AHk7phần đầ3XzR7Ju, đến22AHk7 đoạn3XzR7J cT8RgMxảm xúT8RgMxc nhất22AHk7 thT8RgMxì lạiT8RgMx 22AHk7hoàn toàn22AHk7 22AHk7không FTcó cả3XzR7Jm FTgiác gì.
22AHk7(*chú1: ơ…T8RgMx “đoạ3XzR7Jn kẹp22AHk7 giấy”22AHk7 truy3XzR7Jền thuy3XzR7Jết ở22AHk7 trên,3XzR7J tớ22AHk7 nFTém T8RgMxcả raw lê3XzR7Jn, b3XzR7Jạn nà3XzR7Jo FTxem Sắ22AHk7c GiớFTi rồ3XzR7Ji 22AHk7ắt hiT8RgMxểu, màFT bạn22AHk7 FTnào t22AHk7ò 22AHk7mò là3XzR7J cáT8RgMxi gìFT 3XzR7Jthì đ22AHk7ây “传说中的回形针”FT FTtớ khôngT8RgMx FTxúi bẩyT8RgMx kíT8RgMxch thí3XzR7Jch truyềFTn b22AHk7á gìT8RgMx đT8RgMxâu nhớ,FT vT8RgMxì ph3XzR7Jim vìFT truy3XzR7Jện nóFT đT8RgMxề cậT8RgMxp ấy3XzR7J 22AHk7mà XD)

(*chú2: ngoại truyệnT8RgMx nàT8RgMxy xảFTy r3XzR7Ja và22AHk7o 3XzR7Jlúc nào3XzR7J ấyT8RgMx hở?FT T3XzR7J_T t3XzR7Jớ T8RgMxcũng T8RgMxkhông T8RgMxrõ nữa,22AHk7 dùFT đã22AHk7 hỏ3XzR7Ji ha3XzR7Jn tieba nhưng mọiT8RgMx người&nbsFTp;cũng 3XzR7Jmù mFTờ 22AHk7như chúngT8RgMx 22AHk7ta cảT8RgMx thôi)

 

3.

Ai mà22AHk7 bFTiết tại3XzR7J 3XzR7Jsao FThôm đấyT8RgMx tT8RgMxôi 3XzR7Jlại say? 

 

 

Hôm đT8RgMxó 3XzR7Juống 3XzR7Jđến s22AHk7ay mè3XzR7Jm, taFTy TráT8RgMxc Nh3XzR7Jĩ saFTu c3XzR7Jùng 3XzR7Jcòn ói3XzR7J 3XzR7Jra FTmáu, 22AHk7tôi T8RgMxđịnh lái22AHk7 FTxe đưa3XzR7J 22AHk7cậu tFTa 3XzR7Jđến bệT8RgMxnh viện,3XzR7J nh22AHk7ưng lạiT8RgMx bịT8RgMx cảFT FTđám an22AHk7h T8RgMxem ca22AHk7n ngăn,FT bảoT8RgMx t22AHk7ôi ngộ22AHk7 nhỡFT gặp3XzR7J cảT8RgMxnh sáFTt thì3XzR7J sa3XzR7Jo, tội3XzR7J FTnày lFTà tT8RgMxội lá22AHk7i xT8RgMxe saT8RgMxu 3XzR7Jkhi rượuFT b3XzR7Jia đấy.22AHk7 Mà22AHk7 nếu22AHk7 khôngT8RgMx bịT8RgMx cảnh3XzR7J sát22AHk7 s3XzR7Jờ gáy,T8RgMx thì3XzR7J cũnT8RgMxg T8RgMxkhông 22AHk7nên láiFT 3XzR7Jxe lT8RgMxúc uố22AHk7ng say.

Cả lũ3XzR7J bFTọn tôiFT đFTây đ3XzR7Jều làT8RgMx nhữnT8RgMxg cT8RgMxông FTdân b22AHk7iết tT8RgMxuân t22AHk7hủ lu3XzR7Jật phT8RgMxáp, FTđương nhiêFTn FTkhông thể22AHk7 mạo22AHk7 hiểm22AHk7 lT8RgMxái xFTe lFTúc sT8RgMxay đểFT bị22AHk7 cả22AHk7nh sFTát chộT8RgMxp đượcT8RgMx, th22AHk7ế nêT8RgMxn đ3XzR7Jành gọiFT cT8RgMxho 120T8RgMx, T8RgMxxe cứT8RgMxu thươ22AHk7ng l3XzR7Ját sa22AHk7u đ3XzR7Jã đếFTn 22AHk7đón TrT8RgMxác NhĩFT đi.

Về chuyện3XzR7J dạFT dà3XzR7Jy Trác22AHk7 NhĩFT chảy3XzR7J má3XzR7Ju 22AHk7ấy à3XzR7J, th3XzR7Jật sựFT là22AHk7 tôFTi p22AHk7hải xFTin 22AHk7lỗi cậFTu 22AHk7ta r22AHk7ồi. T22AHk7ối FTđó tT8RgMxôi 3XzR7Jvùi đầuT8RgMx uống3XzR7J T8RgMxrượu gFTiải sầu22AHk7, lạiFT 22AHk7thêm bên3XzR7J cạ22AHk7nh T8RgMxcó 3XzR7J1 lT8RgMxũ mT8RgMxù quáFTng cFThúc tụ22AHk7ng kh3XzR7Jông ngừ3XzR7Jng, uốngT8RgMx 3XzR7Jsay lúFTc nFTào cũng22AHk7 k3XzR7Jhông b3XzR7Jiết nữa.T8RgMx S3XzR7Jau cFTùng FTtôi cònT8RgMx muố3XzR7Jn uốnFTg mộ22AHk7t mì3XzR7Jnh, TráT8RgMxc Nhỉ3XzR7J bả22AHk7o: ‘Đư3XzR7Jợc t3XzR7Jhôi, biếT8RgMxt cậu3XzR7J k3XzR7Jhông thoảiT8RgMx m22AHk7ái rồ22AHk7i, lFTy n3XzR7Jày tôi22AHk7 m3XzR7Jời cậu.”

Cậu 22AHk7ta bình3XzR7J thườ3XzR7Jng cũFTng chỉFT u22AHk7ống ở22AHk7 mứcT8RgMx hT8RgMxơn T8RgMx1 chaT8RgMxi thôiT8RgMx, hô3XzR7Jm đó3XzR7J gắ22AHk7ng gượngFT đưT8RgMxợc đFTến T8RgMx2 ch3XzR7Jai, cũFTng coFTi như3XzR7J biế22AHk7t tFTrọng nghĩ22AHk7a kT8RgMxhí rồi.

Tay nàFTy lúc3XzR7J u22AHk7ống s22AHk7ay FTrồi th22AHk7ì lạiT8RgMx bắt3XzR7J T8RgMxđầu FTkêu 22AHk7la g22AHk7ào t3XzR7Jhét: “KhôngFT ph22AHk7ải ThFTủ 3XzR7JThủ s3XzR7Jinh cFTon tT8RgMxrai rồi22AHk7 à,T8RgMx cậuFT đauFT l22AHk7òng cáFTi FTnỗi gì22AHk7 nT8RgMxữa? T8RgMxTôi kiếmT8RgMx cFTho 22AHk7cậu T8RgMx8 eT8RgMxm FT10 e22AHk7m đẻ3XzR7J được3XzR7J 3XzR7Jnuôi đưFTợc, 3XzR7Jđể mấyFT FTem ấyT8RgMx si3XzR7Jnh 3XzR7Jcho c3XzR7Jậu 3XzR7J1 3XzR7Jtá nhé,3XzR7J T8RgMxcậu th3XzR7Jích 3XzR7Jcon tra22AHk7i có22AHk7 coFTn tT8RgMxrai, thíchT8RgMx cT8RgMxon g22AHk7ái cóT8RgMx c22AHk7on gái!”

Tôi T8RgMxvừa ng22AHk7he xongT8RgMx, đã22AHk7 c22AHk7ảm thấ3XzR7Jy m3XzR7Jen rượu22AHk7 dT8RgMxội T8RgMxlên 22AHk7đầu, bT8RgMxật dậT8RgMxy hất3XzR7J t22AHk7ung cảT8RgMx bàn3XzR7J, đámT8RgMx người22AHk7 xu3XzR7Jng q22AHk7uanh liềuT8RgMx mạ3XzR7Jng caT8RgMxn ngăn22AHk7. FTTôi T8RgMxphải đánT8RgMxh 22AHk7cho T8RgMxthằng T8RgMxôn 22AHk7con FTnày một22AHk7 trận,3XzR7J k22AHk7ết qu22AHk7ả cảFT ngFTười cậ22AHk7u tFTa FTxiêu vẹT8RgMxo, nT8RgMxôn r3XzR7Ja 22AHk7ngay 22AHk7một 22AHk7bãi máu.

Được lắm,FT FTtôi k3XzR7Jhông tT8RgMxhèm chấ22AHk7p ôFTn con22AHk7, tôiFT FTđưa cậu3XzR7J 22AHk7ta tới3XzR7J bện22AHk7h viT8RgMxện vậy.

Lúc T8RgMxxe cứu22AHk7 thư22AHk7ơng đT8RgMxến, cậ3XzR7Ju 22AHk7ta tFTay còn3XzR7J FTđang c22AHk7ắm ốngFT truy22AHk7ền T8RgMxvẫn cT8RgMxố níFTu tFTay t3XzR7Jôi, FTchân th3XzR7Jành s22AHk7âu sắcT8RgMx 22AHk7nói: “Co22AHk7n trT8RgMxai cũngFT đượcT8RgMx rồi,T8RgMx coFTn 22AHk7trai cũnT8RgMxg tốt22AHk7 m3XzR7Jà, sT8RgMxao 22AHk7cậu lại3XzR7J 3XzR7Jkhông 22AHk7thích cT8RgMxon 22AHk7trai chứ?”

Có c22AHk7on 3XzR7Jtrai đểFT làm3XzR7J cáiFT gT8RgMxì n3XzR7Jào CoFTn gái3XzR7J khFTông ph22AHk7ải tố3XzR7Jt hơT8RgMxn à!

Sinh đẻ22AHk7 FTcó kT8RgMxế hoạch3XzR7J bâyT8RgMx giT8RgMxờ không3XzR7J c3XzR7Jho phépFT đẻFT đứaT8RgMx 22AHk7thứ 23XzR7J, FTnếu khôngT8RgMx tôT8RgMxi cóT8RgMx cầ22AHk7n p3XzR7Jhải khổFT thế22AHk7 nàFTy khFTông hả?

Vả 3XzR7Jlại tôFTi 3XzR7Jdỗ dà22AHk7nh c22AHk7ô ấyT8RgMx T8RgMxsinh T8RgMxcho đ22AHk7ứa T8RgMxcon d3XzR7Jễ 22AHk7lắm đấ22AHk7y 22AHk7à? Tôi3XzR7J dỗ22AHk7 ngoT8RgMxn FTdỗ ngọtT8RgMx 3XzR7Jcô ấyFT đếnFT cả22AHk7 FT1 nT8RgMxăm cFTó T8RgMxlẻ rồiT8RgMx đấy,FT chỉT8RgMx mT8RgMxong mỏi22AHk7 T8RgMxcô 22AHk7ấy s3XzR7Jinh c22AHk7ho t3XzR7Jôi FT1 đứ22AHk7a cFTon gái,22AHk7 thế22AHk7 m3XzR7Jà kết3XzR7J qT8RgMxuả lạiFT T8RgMxlà co3XzR7Jn trai!

Tôi c22AHk7òn gT8RgMxì đaFTu lònFTg 3XzR7Jhơn không?

Ông bàT8RgMx nội3XzR7J nT8RgMxghe nó22AHk7i là22AHk7 cT8RgMxon trFTai, 3XzR7Jthì hà3XzR7Ji lòngT8RgMx lắm22AHk7, khỏiFT phảiT8RgMx nói3XzR7J, giốFTng hệt3XzR7J n3XzR7Jhư cóFT được3XzR7J T8RgMxđứa chT8RgMxáu đFTích tô3XzR7Jn r22AHk7ồi th22AHk7ì vạn22AHk7 T8RgMxsự FTđều tFThỏa T8RgMxmãn, tôiFT có3XzR7J cFTố b22AHk7ảo 3XzR7Jcô ấyT8RgMx sin22AHk7h thT8RgMxêm đứT8RgMxa nữa22AHk7 thT8RgMxì đFTến c3XzR7Jả viện3XzR7J tFTrợ 22AHk7bên ngoà22AHk7i cũ22AHk7ng chẳngFT c22AHk7òn ai.

Tôi 22AHk7có dễ22AHk7 d22AHk7àng gìT8RgMx khôn3XzR7Jg hảT8RgMx tôi?

Mượn rượu22AHk7 ti3XzR7Jêu sầ22AHk7u, sầuFT FTthêm FTsầu, T8RgMxrượu 22AHk7ngấm ru3XzR7Jột T8RgMxsầu, quT8RgMxả thật,FT ngườiT8RgMx sầT8RgMxu 3XzR7Jcó 22AHk7rượu sầu.

Tôi cT8RgMxòn cFThưa ói22AHk7 máFTu T8RgMxđấy, cậu22AHk7 FTta T8RgMxđã 22AHk7ói mT8RgMxáu rồi.

Đợi đến3XzR7J lT8RgMxúc cậuFT 22AHk7ta đ3XzR7Jẻ T8RgMxcon 3XzR7Jtrai, tFTôi thFTể nàT8RgMxo cũn3XzR7Jg chuốFTc cFTậu t3XzR7Ja FTbữa nữa.

Để FTcậu T8RgMxói má3XzR7Ju cFTho mT8RgMxà xem!

*chú: 3XzR7JHE đ3XzR7Jấy cácT8RgMx 3XzR7Jcậu ạFT ╮( ̄▽ ̄”)