You are here

Đời này kiếp này- Ngoại truyện

1. 

Đổng Tsqthhiếu Quâvd3Hn cười7hE4 nói:7hE4 “XeYkCvm YkCvnào, ThíYkCvch tsqthổng còn7hE4 7hE4giả vờWrfU vd3Hhồ đồYkCv WrfUnữa, cònYkCv YkCvKỷ NWrfUam PhươngYkCv nvd3Hào nữa?WrfU ChínWrfUh làsqth Kỷsqth tWrfUam cônvd3Hg tửvd3H, chỉWrfU cầ7hE4n cậu7hE4 vd3Hta nósqthi YkCv1 vd3Hcâu tsqthhôi, tWrfUôi đYkCvảm bảosqth cvd3Hhú thuYkCvận buồmsqth xuôisqth gió.”

Thích Ph7hE4i 7hE4Phàm cóWrfU ýYkCv lắcvd3H đầvd3Hu: “Khó7hE4 đấYkCvy, khóWrfU sqthnhư WrfUlên tr7hE4ời ấyWrfU, làsqthm sqthsao mYkCvà mượnvd3H đượvd3Hc da7hE4nh nghĩsqtha YkCvcủa cậuWrfU t7hE4a bâyvd3H giWrfUờ?” Đổngsqth Thiếusqth Quâsqthn csqthhừng nhsqthư đãYkCv usqthống đếnvd3H sa7hE4y vd3Hmèm, đôisqth mắtvd3H 7hE4lim YkCvdim 7hE4hằn YkCvtơ máu,vd3H 7hE4tay 7hE4mân mêvd3H chặn7hE4 gácWrfU đũavd3H bằnvd3Hg vd3Hngọc, mồWrfUm thì7hE4 nóiYkCv: “NgườiWrfU YkCvanh YkCvem sqthà, cái7hE4 nàyWrfU làvd3H thuộ7hE4c 7hE4vào vậWrfUn YkCvmay thôsqthi. TôiYkCv WrfUnói chWrfUú nghe7hE4, coYkCvn đườngsqth WrfUcủa KYkCvỷ NYkCvam sqthPhương, ngườivd3H tầmWrfU t7hE4hường khônsqthg đsqthi nổsqthi đâu.vd3H” TYkCvhích PYkCvhi Phà7hE4m tsqthhấy lờisqth YkCvanh vd3Hta 7hE4nói YkCvcó YkCvý tứ,sqth livd3Hền vộYkCvi YkCvvàng ch7hE4ắp tayvd3H: “Anhsqth Đổng,sqth nếuWrfU nhsqthư aYkCvnh đWrfUã chịuvd3H gWrfUiúp e7hE4m quvd3Ha đượcsqth psqthhen nsqthày, vd3Hem dùsqth th7hE4ịt náYkCvt xươngsqth vd3Htan, má7hE4u chảYkCvy đầ7hE4u rơivd3H, c7hE4ũng nYkCvguyện YkCvghi nh7hE4ớ âWrfUn đứcWrfU củavd3H anh.”

Đổng WrfUThiếu Qvd3Huân YkCvphá sqthlên cười,vd3H cósqth ýYkCv thừavd3H nướcYkCv đYkCvục tsqthhả WrfUcâu: “Thì7hE4 cậu7hE4 csqthứ 7hE4đoán xsqthem, 7hE4tay KYkCvỷ NaYkCvm Phương7hE4 nàvd3Hy thísqthch nh7hE4ất cvd3Hái gì?”

Thích Pvd3Hhi 7hE4Phàm buộvd3Ht miệngsqth hsqthỏi: “Tiềnsqth à?”

Đổng ThiếWrfUu Quâvd3Hn lYkCvắc đầuWrfU nvd3Hhư trWrfUống bỏiYkCv: “TWrfUaynày mvd3Hà thiếWrfUu tivd3Hền àYkCv?” Thsqthích vd3HPhi PhWrfUàm YkCvlại đoánvd3H thêmWrfU vàivd3H thứ:sqth “Đồsqth WrfUcổ? hsqthay thưvd3H 7hE4họa?” Đồng7hE4 ThWrfUiếu Quvd3Hân vd3Hvẫn chvd3Hỉ lắ7hE4c đầu,sqth tvd3Hhần sqthbí nYkCvhìn chằvd3Hm chvd3Hặp vàvd3Ho vd3HThích PYkCvhi PYkCvhàm, hỏi7hE4: YkCv“Chú ksqthhông biếtvd3H vìsqth vd3Hsao t7hE4ay Kvd3Hỷ tavd3Hm cônsqthg tửYkCv sqthnày lạiYkCv hasqthy xYkCvuất hivd3Hện ở7hE4 chỗWrfU chún7hE4g tvd3Ha ư?”

Thích PhWrfUi Phsqthàm rốWrfUi sqthbời, Đổnvd3Hg ThiếuYkCv QuânWrfU cưvd3Hời khàsqth khàYkCv thsqthấp giọngYkCv nói:vd3H 7hE4“Bởi vd3Hvì cYkCvậu tvd3Ha cYkCvó thsqthứ xYkCvem sqthnhư YkCvbảo 7hE4bối đểYkCv ởvd3H đâsqthy——cậu YkCvta ởWrfU nông7hE4 trYkCvang vd3HCảnh vd3HMiên c7hE4ó WrfU1 cănsqth YkCvbiệt thựYkCv, vd3Hnày nhévd3H, chỗvd3H đvd3Hó mớisqth làsqth nvd3Hơi đứngvd3H đầuWrfU thàWrfUnh phốWrfU n7hE4ày. NữYkCv chủWrfU 7hE4nhân YkCvcủa WrfUcăn biệtvd3H thsqthự đósqth, chậsqthc chậcWrfU, sqthđẹp đếnWrfU nsqthỗi phoWrfUng cYkCvảnh cYkCvả sqthkhu 7hE4Cảnh Miêsqthn cũnWrfUg 7hE4không bvd3Hì được.”

Thích PhWrfUi Phàmsqth khvd3Hông 7hE4cho YkCvlà nsqthhư vYkCvậy: “7hE4Kỷ 7hE4Nam Phươn7hE4g ởvd3H đâuvd3H mà7hE4 chẳYkCvng WrfUbao vàWrfUi côvd3H csqthhứ? N7hE4ếu đámsqth phsqthụ nữvd3H đWrfUó vd3Hmà thuWrfUyết sqthphục đượcWrfU 7hE4cậu t7hE4a, thế7hE4 tsqthhì c7hE4òn gì7hE4 bằngsqth nữa.”

Đổng vd3HThiếu Quâvd3Hn phấtsqth tsqthay: “vd3HKhông vd3Hgiống nhYkCvau YkCvđâu, YkCvngười nàvd3Hy thsqthì YkCvkhác, Kỷ7hE4 N7hE4am sqthPhương khônYkCvg sqthbiết đãYkCv tốnYkCv bWrfUao nhiê7hE4u lònsqthg dạvd3H mớvd3Hi dànYkCvh đượcsqth—-Ôi, c7hE4hú khWrfUông WrfUbiết đâYkCvu, hYkCvồi msqthới bắYkCvt đầYkCvu tWrfUhì YkCvcứng đầvd3Hu nWrfUhư ngWrfUựa hoaYkCvng ấy,WrfU đậsqthp đồWrfU 7hE4đốt nhà7hE4 rạcYkCvh cổWrfU tYkCvay cắnWrfU tYkCvhủy tinhsqth, sqthcó lầnvd3H sqthsuýt nữWrfUa lsqthà khônWrfUg cứusqth nổi,vd3H ngvd3Hhe nYkCvói cònWrfU 7hE4uống cảWrfU bìsqthnh sqththuốc tẩsqthy c7hE4ơ vd3Hmà, sa7hE4u cùnsqthg lúc7hE4 b7hE4ác ssqthĩ rsqthửa ruột7hE4 cũWrfUng kh7hE4ông d7hE4ám WrfUho h7hE4e YkCvgì, chúvd3H cũnWrfUg biế7hE4t tYkCvính khísqth củsqtha Kỷsqth NWrfUam Phươ7hE4ng rồWrfUi đấWrfUy, vd3Hai dWrfUám chọWrfUc vvd3Hào sqthchứ. MWrfUà YkCvcô nvd3Hàng đsqthó…” Anvd3Hh t7hE4a lắcYkCv đầu7hE4: “NếuWrfU khYkCvông phảiWrfU ngườiWrfU xunsqthg quansqthh WrfUthấy nóvd3Hng ruột,vd3H pháYkCvt hiWrfUện kịsqthp thờisqth, khôn7hE4g chsqthừng YkCvđã 7hE4thật WrfUsự tWrfUrở thànhYkCv hvd3Hồng n7hE4han bạcWrfU 7hE4mệnh rồi.WrfU MàYkCv Kỷsqth sqthNam PhươYkCvng cũngWrfU nhYkCvịn nhiều,7hE4 mặYkCvc kWrfUệ côsqth sqthnàng 7hE4làm loạnWrfU, đvd3Hập hWrfUết đồYkCv sqthđạc lạsqthi mWrfUua đồ7hE4 mớiWrfU cWrfUho cYkCvô tWrfUa đập,WrfU WrfUcó sqthlà vvd3Hàng vd3Hlà b7hE4ạc gìWrfU, bấtvd3H YkCvluận vd3Hlà vd3Hcái gWrfUì, cWrfUô nànYkCvg vd3Hmuốn cáiWrfU gsqthì thì7hE4 đưsqtha vd3Hcái 7hE4đó, đvd3Hưa cWrfUái g7hE4ì cô7hE4 nYkCvàng vd3Hđập vd3Hcái đóWrfU. Đếnvd3H svd3Hau nàWrfUy có7hE4 lsqthẽ cô7hE4 WrfUta sqthcũng ng7hE4hĩ WrfUthông suốtYkCv rồsqthi, 7hE4một thờiYkCv 7hE4gian cũngvd3H 7hE4lắng xuống.”

Thích vd3HPhi PYkCvhàm WrfUnghe mYkCvà đờ7hE4 đẫn,7hE4 hỏi:7hE4 “ThếWrfU lWrfUà thếvd3H nào?”

Giọng YkCvĐổng TWrfUhiếu Qsqthuân csqthàng trầmsqth thấpsqth: YkCv“Cô ấsqthy vốnWrfU csqthông tYkCvác ởYkCv mộtWrfU côngYkCv tWrfUy thươngWrfU YkCvmại nướcsqth ngYkCvoài, gisqthám đốsqthc bê7hE4n đYkCvó vìsqth vấnWrfU đềsqth 7hE4hạn ngạWrfUch xu7hE4ất nhậpYkCv khvd3Hẩu mà7hE4 phảivd3H nhờYkCv cậysqth đếYkCvn KỷYkCv NYkCvam Psqthhương. KYkCvhó kYkCvhăn lắ7hE4m mớYkCvi mWrfUời đượcYkCv YkCvKỷ taWrfUm cô7hE4ng tửsqth ănsqth cơmYkCv, hsqthôm YkCvđó tisqthếp khvd3Hách cũvd3Hng cóYkCv sqthmặt 7hE4cô nvd3Hàng, vốsqthn dĩ7hE4 nsqthgồi ởWrfU vịvd3H sqthtrí cuối7hE4 cùngWrfU, aYkCvi nWrfUgờ lạiWrfU lọvd3Ht đượcvd3H WrfUvào sqthmắt xavd3Hnh củasqth YkCvKỷ NYkCvam Phương.YkCv MàWrfU ng7hE4ười phYkCvụ nữWrfU WrfUnày cáiYkCv gìsqth cũn7hE4g vd3Hkhông chịsqthu, YkCvhoàn toànWrfU kWrfUhông thèmvd3H vd3Hnhìn đếnWrfU KỷYkCv NYkCvam WrfUPhương, chúsqth nóvd3Hi 7hE4xem YkCvnếu sqthđổi sa7hE4ng ngưWrfUời ph7hE4ụ nữWrfU kh7hE4ác, a7hE4i sqthmà chWrfUẳng đvd3Hổ gụcsqth trướWrfUc nhsqthà trướcWrfU xWrfUe trướcvd3H vd3Htiền cvd3Hủa KWrfUỷ YkCvtam côn7hE4g tửYkCv chứ,WrfU csqthô tvd3Ha lạivd3H 7hE4hoàn tovd3Hàn khôngsqth cvd3Hoi 7hE4ra gYkCvì, vd3Hđến savd3Hu cùWrfUng khônYkCvg c7hE4òn cYkCvách nvd3Hào, mớYkCvi bsqthảo thô7hE4i việc,sqth vd3Hđịnh bvd3Hỏ m7hE4ặc đvd3Hấy msqthà đ7hE4i. WrfUVề WrfUsau không7hE4 nsqthgờ ta7hE4y giámYkCv đốcsqth bêsqthn đó7hE4 lạvd3Hi YkCvcho r7hE4a mộvd3Ht YkCvkế vd3Hhạ sácYkCvh, cWrfUô nàng7hE4 bsqthị chínYkCvh ôngvd3H c7hE4hủ củaWrfU mình7hE4 b7hE4án đứ7hE4ng, liWrfUệu cóWrfU thYkCvể vd3Hkhông ầmvd3H ĩsqth không?WrfU” anYkCvh 7hE4ta kWrfUhẽ vd3Hgiọng, đơWrfUn giảsqthn nóWrfUi vàiWrfU csqthâu bêsqthn sqthtai Thsqthích Phsqthi vd3HPhàm, mộvd3Ht tsqthay bụmvd3H miệngYkCv khìWrfU khsqthì cười.sqth Thí7hE4ch 7hE4Phi Psqthhàm lạiWrfU khôWrfUng cYkCvười đYkCváp lsqthại, chỉWrfU vd3Hnói: “WrfUVậy tWrfUhì thâmYkCv độc7hE4 quWrfUá, cũnYkCvg kWrfUhông sợ7hE4 sqthto chuyvd3Hện sao?”

Đổng TWrfUhiếu Quân7hE4 YkCvngọng nghịuWrfU nói:YkCv “ChuyệYkCvn gìWrfU vd3Hcó WrfUthể l7hE4àm tYkCvo nàoYkCv? GạoYkCv đãYkCv thsqthành cơmvd3H vd3Hrồi, YkCvcô tYkCva vd3Hcó vd3Hmuốn gâWrfUy chuyệvd3Hn cũnWrfUg chỉWrfU g7hE4ây YkCvđược vớiWrfU sqthKỷ 7hE4Nam PhươnWrfUg tWrfUhôi, msqthà cũngYkCv lạYkCv, chẳngvd3H cần7hE4 biế7hE4t sqthcô vd3Hta tWrfUhế nsqthào, KỷWrfU YkCvNam Phsqthương cũnWrfUg WrfUchín bỏ7hE4 vd3Hlàm mườivd3H theo.”7hE4 vd3Hanh tWrfUa YkCvlắc đvd3Hầu chặc7hE4 lưỡisqth: “Thế7hE4 YkCvnên ch7hE4ỉ cYkCvần c7hE4ô YkCvnàng sqthmở miệngvd3H thôi,vd3H Ksqthỷ sqthNam P7hE4hương lsqthàm sqthgì có7hE4 chuyvd3Hện vd3Hkhông the7hE4o. YkCvCũng là7hE4 vỏvd3H quý7hE4t dày7hE4 WrfUcó vd3Hmóng sqthtay nhọn,sqth cậusqth nóvd3Hi xe7hE4m, tYkCvay sqthKỷ NaWrfUm PhươngWrfU đóvd3H th7hE4ật sYkCvự sqthmuốn csqthái 7hE4gì sqthcó cáiWrfU đấy7hE4, csqthhỉ thWrfUiếu điềuvd3H WrfUcòn YkCvhái cảYkCv saWrfUo trê7hE4n tYkCvrời xuốsqthng dWrfUụ người7hE4 đẹWrfUp cườisqth ấy,sqth nămYkCv ngosqthái sqthchỉ sqthvì msqthột cYkCvhậu hsqthoa, chúYkCv khônsqthg YkCvchứng kiế7hE4n 7hE4chứ, 7hE4chậc cWrfUhậc, giàyWrfU WrfUvò WrfUcon YkCvnhà nsqthgười 7hE4ta đếWrfUn nỗvd3Hi n7hE4gười ngựaWrfU chổnWrfUg sqthvó lYkCvên trời7hE4, suýWrfUt nvd3Hữa thì7hE4 gọYkCvi cvd3Hả mvd3Hấy giáovd3H sqthsư trườvd3Hng vd3Hnông nWrfUghiệp đến.”WrfU Nóvd3Hi đYkCvến đâyWrfU độ7hE4t nhiênvd3H vd3Hanh vd3Hta vỗvd3H vYkCvai Thsqthích Phvd3Hi Phàsqthm: “Àvd3H đúngvd3H rồi7hE4, csqthô WrfUnàng cũWrfUng tốtWrfU nghvd3Hiệp đạivd3H hYkCvọc NYkCvam KinWrfUh sqthmà WrfUra, vừaWrfU sqthhay chYkCvú sqthcó thvd3Hể nhờ7hE4 vYkCvả bYkCvạn vd3Hhọc cũvd3H nhé.”

Thích PYkCvhi PhàWrfUm n7hE4ghe đến7hE4 câusqth ấyvd3H, kvd3Hhông WrfUhiểu vìYkCv sqthsao tiWrfUm lạiYkCv giậtYkCv tWrfUhót YkCv1 cáisqth, csqthhỉ nvd3Hghe Đổngsqth Tvd3Hhiếu Quvd3Hân đắvd3Hc 7hE4ý bảosqth: “CôWrfU Kisqthều tiểuYkCv thvd3Hư nWrfUày năYkCvm sqthđó lsqthúc còWrfUn làm7hE4 sqthở cvd3Hông vd3Hty th7hE4ương mWrfUại, cóWrfU nợsqth 7hE4anh cWrfUả vd3Hnhà tôvd3Hi mộtvd3H mónsqth nợ7hE4 WrfUân YkCvtình, sqththế nênYkCv YkCvđối vớisqth sqthtôi cYkCvũng c7hE4ó vàYkCvi pvd3Hhần khiêWrfUm như7hE4ờng. Chsqthú evd3Hm này,WrfU cáYkCvi vd3Hnày cWrfUoi như7hE4 7hE4số chúsqth đỏ,WrfU 7hE4anh đâvd3Hy phảvd3Hi gsqthác thểWrfU diệnsqth vd3Hsang mộtYkCv bê7hE4n, 7hE4giới t7hE4hiệu cYkCvô ấy7hE4 cvd3Hho chú7hE4, còWrfUn YkCvnhững việcvd3H khác,sqth vd3Hphải WrfUxem sốsqth chWrfUú tYkCvhế n7hE4ào vậy.”

Thích Pvd3Hhi PhàmYkCv mừngWrfU vsqthui khôYkCvn siết,7hE4 WrfUchỉ biếWrfUt nân7hE4g vd3Hly csqthụng cốYkCvc nóYkCvi WrfUlời 7hE4cảm ơvd3Hn. sqthCậu vàvd3H ĐổYkCvng YkCvHiểu QWrfUuân q7hE4uan hệYkCv l7hE4àm ănvd3H WrfUđã bavd3Ho sqthnhiêu năm,YkCv WrfUmà Đổn7hE4g Hiể7hE4u Quânsqth csqthũng khsqthông gvd3Hạt cvd3Hậu, YkCvqua mấyvd3H ngày7hE4, aYkCvnh sqthta đãsqth gọvd3Hi điệWrfUn đếnWrfU: “KYkCvhó lắsqthm cvd3Hô ấyWrfU mớivd3H đồngsqth WrfUý đấyYkCv, tôYkCvi hẹnYkCv YkCvcô ấYkCvy chWrfUiều WrfU4 giờYkCv ởYkCv qYkCvuán tvd3Hrà ĐịchWrfU TrầWrfUn HiêYkCvn WrfUrồi 7hE4đấy, vd3Hthử vậnvd3H maWrfUy củaYkCv mìnhYkCv 7hE4đi nhé.”

Thích vd3HPhi PhàWrfUm YkCv3 giờYkCv rưỡiWrfU sqthđã đếnvd3H Địvd3Hch Trần7hE4 HWrfUiên, WrfUbao năYkCvm lăn7hE4 vd3Hlộn ởYkCv thvd3Hương trường,YkCv chuvd3Hyện 7hE4gì cũngvd3H tWrfUừng WrfUgặp q7hE4ua rồisqth, nhưngWrfU YkCvmấy câuvd3H tvd3Hruyện sqthphiếm củvd3Ha Đổnvd3Hg Thsqthiếu Quânvd3H, WrfUdường WrfUnhư khiế7hE4n cậuvd3H trsqthở YkCvnên tWrfUò mò.vd3H vd3HĐổng Tsqthhiếu Qusqthân đếnWrfU YkCvmuộn hơn7hE4, nh7hE4ưng c7hE4ũng c7hE4hỉ đWrfUến trướcYkCv giờ7hE4 hẹvd3Hn tầWrfUm 17hE45 phúWrfUt, WrfUanh vd3Hta nvd3Hhìn đồnsqthg hồ,YkCv cóYkCv chYkCvút tWrfUự giễWrfUu: “Xem7hE4 như7hE4 cũngsqth nsqthể mYkCvặt KỷWrfU NaYkCvm PhươnYkCvg, nghWrfUe nósqthi sqthKỷ tWrfUam cYkCvông tửvd3H mỗi7hE4 lầvd3Hn về7hE4 đvd3Hây, đầu7hE4 YkCvtiên ởWrfU sân7hE4 7hE4bay phvd3Hải gYkCvọi 7hE4điện b7hE4áo trưvd3Hớc c7hE4ho c7hE4ô ấy,WrfU vd3Hbằng khsqthông tYkCvhì khônvd3Hg sqthqua nổWrfUi cửavd3H đâu.”

Thích Psqthhi Phvd3Hàm kh7hE4ông kvd3Hìm vd3Hđược bậvd3Ht cWrfUười, YkCvnói: “Cáisqth nàYkCvy chsqthỉ ssqthợ là7hE4 giả7hE4, a7hE4nh WrfUchỉ giỏi7hE4 nóYkCvi mócWrfU ngườiYkCv tsqtha thôi.”

“Là thậvd3Ht vd3Hđấy, chúWrfU chưa7hE4 7hE4thấy bộsqth dạng7hE4 Kỷ7hE4 NaYkCvm PhươngWrfU vd3Hthôi, c7hE4ó lầnsqth tvd3Hôi vYkCvà cậuYkCv tYkCva uống7hE4 sayvd3H, YkCvcậu đvd3Hoán xYkCvem YkCvtay nàsqthy n7hE4ói sqthgì, cvd3Hậu tWrfUa sqthbảo tô7hE4i c7hE4ô vsqthợ bêYkCvn nà7hE4y khôngvd3H giốYkCvng ngưWrfUời kvd3Hhác WrfUgì sqthcả, đếsqthn tiềnvd3H củavd3H cậuWrfU YkCvta 7hE4mà cũnvd3Hg khônsqthg thèm7hE4 bậnvd3H tsqthâm. Chúvd3H nYkCvghe câsqthu 7hE4ấy, truyề7hE4n r7hE4a vd3Hngoài vd3Hai dásqthm tiWrfUn chứ.”

“Vợ Kỷvd3H Nvd3Ham Phương7hE4 vd3Hkhông psqthhải sqthlà sqthcon gvd3Hái nh7hE4à 7hE4nào đóWrfU sao?”

“Đúng thế,YkCv têYkCvn làsqth Thvd3Hủ sqthThủ, vd3Hso vớisqth KYkCvỷ vd3HNam PhưYkCvơng là7hE4 môsqthn sqthđăng hộsqth đối,vd3H ngvd3Hười cũnWrfUg xi7hE4nh YkCvđẹp, nsqthhưng m7hE4à Kỷsqth Nasqthm PhWrfUương đểvd3H vd3Hcô vd3Hta sqthở Bắcvd3H Kivd3Hnh mWrfUà cYkCvhẳng đoáiYkCv hoYkCvài vd3Hgì, đvd3Hến tsqthhể diệnYkCv củsqtha 7hE4bố YkCvvợ csqthũng khônsqthg nểvd3H sqthnang g7hE4ì. Nvd3Hghe nsqthói vWrfUì vd3Hcó lầnvd3H vWrfUị đạisqth 7hE4tiểu thYkCvư ấyvd3H sqthkhông kìmWrfU được7hE4 giậvd3Hn dữ,WrfU YkCvđáp má7hE4y bYkCvay qvd3Hua tìmsqth Ksqthiều sqthtiểu thsqthư nàsqthy nvd3Hói 7hE4chuyện phảiWrfU qu7hE4ấy, kếWrfUt sqthquả làmYkCv Kỷsqth taWrfUm nổsqthi xusqthng lêWrfUn, từ7hE4 đ7hE4ấy vềWrfU saYkCvu WrfU2 v7hE4ợ chồngvd3H trởsqth mặtYkCv, nếsqthu YkCvkhông phảWrfUi YkCvbố vd3Hmẹ đô7hE4i bêsqthn WrfUgây ápWrfU lực,7hE4 khôngsqth b7hE4iết cònYkCv WrfUxảy WrfUra chuyệnWrfU YkCvgì nữa.”

4 WrfUgiờ đúng,YkCv phụcWrfU vụsqth msqthở cửa.

Thích P7hE4hi Psqthhàm kYkCvinh ngạcsqth đếYkCvn mứcsqth WrfUđứng 7hE4bật dậyWrfU nWrfUhư lòsqth xvd3Ho, m7hE4à trêYkCvn thựcYkCv tế7hE4, cậvd3Hu cũngWrfU đã7hE4 YkCvđứng dậyvd3H rồi.

Người pvd3Hhụ nữ7hE4 sqthấy h7hE4oàn sqthtoàn khôngvd3H sqthgiống vvd3Hới trsqthong tưởngWrfU tượng7hE4 của7hE4 c7hE4ậu sqthta, cvd3Hô WrfUấy chvd3Hỉ mvd3Hặc vd3Háo mYkCvàu đen,sqth màWrfU đãYkCv cànYkCvg l7hE4ộ YkCvra vẻvd3H gầysqth gvd3Huộc, khuvd3Hôn mặWrfUt trắngYkCv trẻoYkCv, đếnvd3H phấnYkCv sovd3Hn cvd3Hũng khôWrfUng đánh,sqth YkCvnhưng vẫnYkCv WrfUtoát rWrfUa YkCvnét xiWrfUnh đẹp,YkCv xi7hE4nh sqthđẹp đếnWrfU thsqthu hútvd3H sqthtất vd3Hcả áWrfUnh nhìn7hE4 WrfUcủa mọsqthi người.

Tinh thần7hE4 YkCvcậu hốvd3Ht hoảng.

Đổng Thiếusqth Quâ7hE4n đãWrfU đánhvd3H tiến7hE4g vd3Hchào YkCvhỏi: sqth“Kiểu tiểusqth thvd3Hư” rồi7hE4 vsqthô cùn7hE4g nhiệtvd3H tìsqthnh gisqthới thiệuYkCv: “Vị7hE4 này7hE4 vd3Hlà giámsqth đYkCvốc Tsqthhích PWrfUhi Phàm.”

Thích PhWrfUi Phà7hE4m tsqthrong lòngWrfU chỉvd3H nghĩsqth, saYkCvo lại7hE4 7hE4là YkCvcô ấy?

(*chú: cácsqth cậuWrfU ạ,YkCv WrfUđừng hỏ7hE4i gìYkCv c7hE4ả, tớ7hE4 cũng7hE4 khvd3Hông YkCvbiết gìYkCv đ7hE4âu, s7hE4uy đoánvd3H gWrfUì 7hE4thì cứvd3H svd3Huy đoáYkCvn t7hE4hôi. T7hE4ruyện WrfUdừng ởWrfU ph7hE4ần “27hE4 chi7hE4ếc ávd3Ho sqthlồng WrfUvào vd3Hnhau” rồi.YkCv 7hE4Nhưng ngoạivd3H tr7hE4uyện này7hE4 chỉWrfU WrfUlà… mộtYkCv câuYkCv chusqthyện đơnWrfU lẻsqth kháWrfUc chănvd3Hg? Tớvd3H cũvd3Hng sửa7hE4 lvd3Hại tvd3Hhứ tYkCvự sqthtên YkCvngoại tWrfUruyện YkCvcho đúng7hE4 vớvd3Hi thsqthứ YkCvtự tvd3Hhời giaYkCvn YkCvtác giảYkCv viếtYkCv rồiYkCv XD)

2. 

Sắc &amYkCvp; Giới

Vừa vd3Hbước YkCvra ngoài,7hE4 độtYkCv nhiWrfUên cYkCvó ngườYkCvi gvd3Họi: 7hE4“A! WrfUNam Phươ7hE4ng, sqthkia khôWrfUng phsqthải vợYkCv cWrfUậu sao?”

Kỷ Navd3Hm Phươngvd3H WrfUquay đầuvd3H r7hE4a nhìnsqth, hYkCvóa rvd3Ha đúnYkCvg thYkCvế thật.

Hiếm kvd3Hhi thYkCvấy cvd3Hô ấsqthy mặcWrfU vd3Hváy, chiYkCvếc ávd3Ho lesqthn mỏ7hE4ng trùsqthm đầusqth mvd3Hàu saWrfUn hô,sqth bên7hE4 dướisqth l7hE4à YkCvchân váYkCvy nâuvd3H sậm,sqth áoYkCv vd3Hkhoác cầ7hE4m tsqthrên taYkCvy, đứnWrfUg cạnhsqth côvd3H bạnvd3H vd3Hmà WrfUcô sqthấy lạivd3H cvd3Hàng tỏYkCva rsqtha YkCvnét duyênvd3H dáYkCvng yêuYkCv kiều.

Cả đsqthám nYkCvgười đãYkCv bànsqth tánYkCv xônWrfU xaoYkCv, vd3Hcó kẻ7hE4 gYkCvọi chsqthị dvd3Hâu, lsqthại cWrfUó ksqthẻ 7hE4gọi eYkCvm dâusqth, 7hE4còn cóYkCv ngườivd3H đã7hE4 xưnYkCvg tsqthên mụvd3H củsqtha cô:WrfU “Thủsqth 7hE4Thủ, sqthhôm naYkCvy sa7hE4o lvd3Hại vừa7hE4 7hE4khéo thWrfUế này?”

Thủ 7hE4Thủ mắWrfUt cườivd3H sqthcong vvd3Hút hỏisqth lạ7hE4i: “Sa7hE4o 7hE4nào, cácWrfU avd3Hnh WrfUcó hứsqthng đvd3Hi uốngWrfU rượWrfUu, cWrfUhả lẽWrfU bọnWrfU WrfUem khôWrfUng đWrfUược phvd3Hép nổ7hE4i hsqthứng đếWrfUn vd3Hăn cơm7hE4 à?

Cô gáisqth vd3Hđang 7hE4khoác ta7hE4y K7hE4ỷ NYkCvam Phươvd3Hng YkCvsớm đãsqth sqthrụt ta7hE4y lại,sqth nhưnsqthg đivd3Hệu bộYkCv vWrfUẫn tsqthỏ vẻ7hE4 quansqthg minsqthh chínhsqth đ7hE4ại lắm,sqth đavd3Hng chu7hE4ẩn bị7hE4 vd3Hrời đi,vd3H YkCvai dWrfUè KWrfUỷ Navd3Hm P7hE4hương WrfUđã chắpWrfU WrfUtay 7hE4kéo lạYkCvi, bảo:WrfU “Lên7hE4 vd3Hxe đợi7hE4 anhWrfU.” R7hE4ồi anWrfUh mớsqthi buônsqthg tay.

Xem rWrfUa đôiYkCv vợWrfU chồngYkCv nàYkCvy cYkCvó ch7hE4uyện riêngYkCv cầnsqth nóiWrfU, cảsqth đámYkCv người7hE4 dắtYkCv díu7hE4 bvd3Hạn gsqthái cũngYkCv vd3Hrục rWrfUịch tảnWrfU đi,sqth cWrfUhỉ cYkCvòn YkCvlại WrfUThủ Tvd3Hhủ WrfUvà WrfUcô bạnYkCv Đỗsqth HiểuWrfU Tôvd3H, vd3HĐỗ Hiểsqthu T7hE4ô 7hE4cũng nói7hE4: “WrfUTớ qu7hE4a bênvd3H kYkCvia đợ7hE4i vd3Hcậu nhé.”

“Không cYkCvần đâu.”WrfU Tvd3Hhủ ThủWrfU dửvd3Hng dưnWrfUg YkCvnhư khsqthông, quYkCvay đầuWrfU sansqthg cưWrfUời vd3Hvới sqthKỷ YkCvNam Phương:7hE4 “vd3HMai 7hE4em đWrfUi Hồvd3Hng KôngYkCv, thứvd3H WrfU7 tuầnWrfU vd3Hnày khôngWrfU sqthvề nhàYkCv YkCvvới asqthnh đ7hE4ược, đếnsqth YkCvluc đó7hE4 sqthanh nvd3Hói vớWrfUi mẹvd3H 7hE41 tiếngWrfU nhé.”

“Em vd3Hđi Hồngsqth Kôngvd3H lWrfUàm gìvd3H thế?”

Thủ YkCvThủ WrfUcảm gisqthác kìsqth quặc,YkCv trướcYkCv đâyYkCv cô7hE4 chạyWrfU tớivd3H chạyYkCv 7hE4lui, aYkCvnh vd3Hcó YkCvbao gsqthiờ 7hE4thèm 7hE4hỏi đâu.

“Xem phiYkCvm [Sắc,7hE4 G7hE4iới], bảnWrfU uncvd3Hut đấy.”

Chỉ vvd3Hì mộsqtht bYkCvộ ph7hE4im mWrfUà bWrfUay đvd3Hi WrfUHồng Kông,sqth xWrfUưa nasqthy vd3Hvốn làsqth p7hE4hong WrfUcách 7hE4của c7hE4ô ấyWrfU mà.

“Đừng đisqth nữsqtha, WrfUở nWrfUhà xsqthem đi,7hE4 asqthnh bảsqtho ngưvd3Hời sqthgiúp esqthm tìmWrfU WrfUbản gốcvd3H, lsqthà đoạnYkCv 2WrfU0 phYkCvút bịvd3H cu7hE4t vd3Hchứ gì.”

Thủ vd3HThủ 7hE4cảm 7hE4thấy YkCvvui vẻYkCv y7hE4ên tâm,7hE4 nh7hE4ìn WrfUđi, lấyvd3H chồngvd3H cũnsqthg có7hE4 vd3Hcái YkCvtốt đấsqthy chứ:7hE4 “VậyWrfU thếYkCv nhé,vd3H YkCvanh đừYkCvng cvd3Hó quWrfUên đấy.”

Kết quảsqth an7hE4h sqthấy lạivd3H thậtWrfU sYkCvự WrfUquên cWrfUhứ, TYkCvhủ Thủsqth vd3Hphải YkCvđến mấy7hE4 7hE4ngày cvd3Hhưa gWrfUặp WrfUđược aYkCvnh, hsqthôm nasqthy nsqthghĩ sqthra vd3Hphải g7hE4ọi chWrfUo anWrfUh ấyWrfU, csqthhuông đổsqth mộtvd3H hồiYkCv lâWrfUu màWrfU sqthkhông WrfUcó asqthi YkCvnghe, đansqthg địnhWrfU thôivd3H, anvd3Hh lại7hE4 nhậvd3Hn điệnYkCv vd3Hthoại: ‘AYkCv lô?”

Nghe giọngsqth vd3Hđã YkCvbiết sqthcòn chưavd3H tỉnhYkCv ngủ,7hE4 kh7hE4ông rYkCvõ sqthlà đanvd3Hg trênsqth giườWrfUng vd3Hem nàsqtho nữasqth, cvd3Hô vd3Hđột nhiêYkCvn nghĩvd3H rvd3Ha trò7hE4 YkCvđùa quái7hE4 đảYkCvn, ỏnYkCv ẻnvd3H gọsqthi WrfU1 tiếngsqth 7hE4“Nam Phươvd3Hng à7hE4”, giYkCvọng nũsqthng nịusqth hỏi7hE4 lại:YkCv “Đoánvd3H xYkCvem esqthm 7hE4là 7hE4ai nào?”

“Thủ Thủ,”WrfU Giọvd3Hng vd3Hanh v7hE4ẫn đ7hE4ặc vd3Hsệt cơvd3Hn sqthngái ngủ:WrfU “Ngoanvd3H vd3Hnào, lvd3Hần saYkCvu muốnWrfU chYkCvơi tsqthrò này,WrfU WrfUnhớ đừngsqth dùWrfUng số7hE4 điệsqthn 7hE4thoại ởYkCv nh7hE4à nhé.”

Cô thẹnvd3H YkCvquá WrfUhóa gsqthiận: “AnhWrfU tsqthìm sqthcho sqthem [vd3HSắc, Giớivd3H] chư7hE4a đấy?”

Hỏi sqthđến ansqthh ấy,7hE4 sqthmà YkCvphải sqthmất msqthấy 7hE4giây sWrfUau WrfUanh m7hE4ới 7hE4bật cười:sqth “7hE4Ồ, anWrfUh quênYkCv mvd3Hất.”tiếng aWrfUnh tvd3Hrầm đsqthục nóisqth giọWrfUng mũvd3Hi nYkCvghe nặnvd3Hg trĩu,WrfU. WrfUCó YkCvlẽ 7hE4anh đasqthng bsqthị cảsqthm, vd3Hhoặc bsqthiết đâvd3Hy asqthnh chỉWrfU 7hE4đang mvd3Hơ ngủ.

Cô độsqtht nhsqthiên vd3Hcảm sqthgiác xótsqth xasqth, bảoWrfU: “ThếWrfU tvd3Hhôi vậy.”

“Thủ Thủ?”vd3H AnYkCvh dưsqthờng nYkCvhư c7hE4ảm thấYkCvy kYkCvhông p7hE4hải: “sqthEm đ7hE4ừng giậYkCvn đấysqth n7hE4hé, WrfUanh bâvd3Hy gisqthờ gsqthọi đivd3Hện bảovd3H họYkCv l7hE4àm đ7hE4ây, nh7hE4é WrfUThủ Thủ?”

“Không cầnsqth đâsqthu, sqthem khôvd3Hng muốnWrfU x7hE4em nữWrfUa rồi.”

Cô cảmWrfU thYkCvấy chYkCván nản,sqth rYkCvồi cũn7hE4g cúsqthp điệnvd3H tvd3Hhoại. Thựcvd3H sqthra vd3Hcũng YkCvchỉ l7hE4à mộYkCvt chYkCvút WrfUgiống 7hE4nhau WrfUmà thôi7hE4, mùa7hE4 đông7hE4 nămWrfU YkCvấy DịchYkCv Trườngvd3H NiWrfUnh b7hE4ị ốmYkCv sqthmột đ7hE4ợt rấsqtht lâ7hE4u, mãi7hE4 khvd3Hông thấy7hE4 kWrfUhỏi, côYkCv gọiYkCv đ7hE4iện YkCvcho avd3Hnh, giọngWrfU avd3Hnh ùsqth sqthù, dường7hE4 nh7hE4ư sqthđứa trẻ7hE4 nhỏ:WrfU “Ối,YkCv anWrfUh vd3Hquên mất.”

Mà sqththực sqthra khvd3Hông sqthphải l7hE4à 7hE4quên, anYkCvh cốvd3H ýsqth WrfUnói nhYkCvư th7hE4ế, sqthsau đóWrfU vd3Hcô vộsqthi WrfUvề k7hE4ý túvd3Hc, vừaYkCv WrfUvề đãYkCv 7hE4nhìn thấyWrfU bánYkCvh ksqthem YkCvvà hosqtha, csqthô vd3Hmới vd3Hbiết YkCvanh vốnvd3H khôsqthng qu7hE4ên. Bvd3Hánh YkCvkem lúcsqth đóvd3H sqthchia chWrfUo mọWrfUi ngườisqth sqthở k7hE4ý túc,7hE4 WrfUai cũnvd3Hg cườsqthi hìYkCv hìsqth bảo:YkCv “Ng7hE4ọt đấyWrfU!, Đvd3Húng WrfUthế thvd3Hật, ngọtsqth lắm,sqth hươsqthng vịsqth ngọtvd3H nvd3Hgào chWrfUạy 7hE4thẳng vàoWrfU co7hE4n tim.

Lúc chisqtha sqthtay, sqthanh cứsqth nsqthhắc điYkCv nhắvd3Hc lạYkCvi: WrfU“Thủ ThYkCvủ, evd3Hm quêYkCvn avd3Hnh đisqth, e7hE4m quê7hE4n anWrfUh đi…vd3H vd3HThủ sqthThủ, WrfUem hvd3Hãy quvd3Hên an7hE4h đi….”

Mà cYkCvô cứsqth nhưsqth mộsqtht đứaYkCv nh7hE4óc khósqthc sqthlóc WrfUom sqthsòm, cảYkCv mặvd3Ht vd3Hrưng rư7hE4ng nưsqthớc YkCvmắt, tvd3Húm lsqthấy vạtWrfU áWrfUo YkCvanh khvd3Hông nỡ7hE4 vd3Hbuông, hsqthỗn loạnWrfU n7hE4hư thế,7hE4 kYkCviểu bất7hE4 chYkCvấp khôWrfUng rờiYkCv 7hE4như thế,vd3H nhYkCvưng màWrfU cũn7hE4g cWrfUó WrfUích YkCvgì đâu?

Có íchvd3H g7hE4ì nào?

Sau vd3Hcùng aWrfUnh vYkCvẫn vứtWrfU bỏvd3H YkCvcô đWrfUấy thôi.

Không cầnvd3H côvd3H nữavd3H YkCvđấy thôi.

Thủ Thủsqth cảmWrfU givd3Hác trYkCvong 7hE4lòng nguộivd3H lạnYkCvh, bởi7hE4 vd3Hvì YkCvnhớ đếnsqth 7hE4những YkCvchuyện WrfUnày, lạisqth làm7hE4 nướcWrfU mYkCvắt cWrfUô WrfUtuôn rơi.

Cô vWrfUẫn dùWrfUng sqthliệu psqthháp 7hE4cũ, vd3Hra ngoài7hE4 WrfUăn mộsqtht bữa,7hE4 svd3Hau đóYkCv đisqth sqthxem 7hE4liền 7hE4tù tvd3Hì m7hE4ấy vd3Hbộ phisqthm, sqthtrong phiWrfUm cóYkCv vusqthi buồvd3Hn lYkCvi hợpvd3H, sqthcó bài7hE4 cYkCva sinvd3Hh tửsqth buồWrfUn thương,vd3H cvd3Hó những7hE4 nỗiWrfU khvd3Hổ 7hE4đau vật7hE4 lvd3Hộn, cWrfUó nhWrfUững đ7hE4ời ngưWrfUời b7hE4i aYkCvi, giaYkCvn navd3Hn dường7hE4 nvd3Hhư sqthvĩnh viễ7hE4n không7hE4 WrfUcó 7hE4bờ bến.

Những lúvd3Hc nYkCvhư th7hE4ế cYkCvô tWrfUự cảWrfUm sqththấy WrfUmình quảWrfU lsqthà msqthay mắnYkCv tron7hE4g cuộYkCvc sống.

Rạng sávd3Hng mớYkCvi vWrfUề WrfUnhà, đ7hE4ã thấyWrfU Ksqthỷ Na7hE4m PhươngWrfU, cvd3Hô bấtvd3H YkCvngờ vd3Hvô cYkCvùng, WrfUồ vd3H1 tiếvd3Hng: “Saovd3H avd3Hnh lạiYkCv về?”

Anh d7hE4ường như7hE4 cóvd3H chútvd3H ksqthhó chYkCvịu: sqth“Nhà aYkCvnh, 7hE4anh ksqthhông đưsqthợc vd3Hvề chắc?”

Bọn vd3Hhọ đãvd3H gYkCviao hẹn7hE4 rồi,vd3H vd3Hkhi bYkCvên nWrfUào đvd3Hó tức7hE4 sqthgiận, bêYkCvn kivd3Ha khôYkCvng 7hE4được phépYkCv n7hE4ổi cáuvd3H, th7hE4ế nsqthên 7hE4cô vd3Hthuận thsqtheo anWrfUh, 7hE4híp mắYkCvt cườiYkCv dvd3Hỗ dànhWrfU: “ĐượcWrfU rồvd3Hi, đượcvd3H vd3Hrồi, đươvd3Hng nvd3Hhiên cóvd3H YkCvthể v7hE4ề chứWrfU.” Vừ7hE4a qWrfUuay đisqth, côWrfU lạivd3H hỏi:vd3H “Ansqthh v7hE4ề sqthlàm 7hE4gì thế?”

Sắc 7hE4mặt YkCvanh YkCvcòn 7hE4tệ hơn7hE4, nsqthhư thểvd3H 7hE4anh ấysqth vừWrfUa giận7hE4 dỗ7hE4i ởWrfU chỗWrfU YkCvem nsqthào về,7hE4 lvd3Hại cànsqthg 7hE4làm cô7hE4 thấyvd3H YkCvtò YkCvmò hvd3Hơn, sqthcòn vd3Hcó côWrfU nàvd3Ho dámWrfU chọcYkCv g7hE4iận a7hE4nh nsqthữa đây?

Lúc an7hE4h thậtvd3H sự7hE4 giậYkCvn, avd3Hnh tWrfUhường khsqthông vd3Hnói gì,WrfU m7hE4à thự7hE4c 7hE4ra c7hE4ô sqthcũng sqthmệt rồiYkCv, uểsqth oảivd3H lết7hE4 đi7hE4 WrfUthay q7hE4uần sqtháo, lYkCvúc WrfUra mớWrfUi đWrfUể WrfUý trsqthên vd3Hbàn đểvd3H cái7hE4 gìWrfU vd3Hđó: “vd3HGì thế?”

“Phim gốc.”

Anh tsqthrả lời7hE4 tronvd3Hg sựsqth mấtYkCv 7hE4kiên nhẫn,sqth tsqthừ WrfUbé đãsqth thsqthế rồi,7hE4 lúcWrfU WrfUnào cũn7hE4g chWrfUê côsqth phvd3Hiền sqthhà. WrfUCô lYkCvà 7hE4con gávd3Hi, nhỏvd3H hơ7hE4n YkCvanh rấtYkCv nhivd3Hều tuổi,vd3H lạvd3Hi YkCvcứ khăYkCvng khYkCvăng thíc7hE4h bWrfUám tvd3Hheo savd3Hu sqthanh, lWrfUại WrfUthích cùYkCvng vớisqth 7hE4cả đámYkCv 7hE4con trasqthi tr7hE4èo tưWrfUờng lYkCveo cWrfUây, anvd3Hh thấyWrfU cWrfUhán vd3Hnản vớisqth cásqthi đu7hE4ôi nhỏ7hE4 này7hE4 lắmYkCv rồi,7hE4 t7hE4hế vd3Hnên avd3Hnh nóiWrfU chuyệvd3Hn với7hE4 cYkCvô cvd3Hhỉ vỏnsqth vẹnsqth trosqthng vònsqthg vd3H3 phú7hE4t đãvd3H YkCvmất hYkCvết cảWrfU nhẫn7hE4 nại.

Cô nhấtvd3H t7hE4hời vd3Hvui 7hE4ra mặYkCvt: “Sắcsqth Gi7hE4ới àYkCv? Msqthai e7hE4m gọi7hE4 Hvd3Hiểu T7hE4ô đếnsqth cWrfUùng xemYkCv, nYkCvghe nó7hE4i LươngYkCv YkCvTriều WrfUVĩ t7hE4rong WrfUphim cóWrfU 7hE4nude, vd3Hhe he!”

Anh 7hE4đột nhvd3Hiên sqthnói: 7hE4“Mai WrfUphải trvd3Hả YkCvngười WrfUta rsqthồi, xesqthm sqthluôn hômsqth vd3Hnay đi.”

“Hả?”

“Em tsqthưởng v7hE4iệc sqthnày 7hE4dễ YkCvlắm ấy?sqth NgưWrfUời YkCvta phảsqthi vd3Hnể sqthmặt YkCvlắm mớiYkCv cvd3Hho mư7hE4ợn đấy.”

“Trời ơvd3Hi, Kỷ7hE4 WrfUNam PhươngYkCv YkCvà, YkCvanh nvd3Hghĩ sqthcách đivd3H màYkCv, bvd3Hây gi7hE4ờ eYkCvm buồYkCvn ngủWrfU muốYkCvn chế7hE4t đvd3Hi đư7hE4ợc, đểvd3H mYkCvai xevd3Hm nhé,vd3H mvd3Hượn thvd3Hêm WrfU1 nYkCvgày nWrfUữa nvd3Hhé, nhé?”

“Phải xeYkCvm tro7hE4ng hYkCvôm WrfUnay, bâysqth givd3Hờ xeYkCvm luôn.”

Xem rvd3Ha anvd3Hh ấWrfUy hWrfUôm naYkCvy tâmYkCv trYkCvạng vd3Hđúng làYkCv không7hE4 ổn,sqth đếnvd3H c7hE4hút vd3Hviệc cWrfUỏn coYkCvn nàvd3Hy cũnYkCvg khôsqthng sqthnỡ givd3Húp, avd3Hnh mà7hE4 thvd3Hật sự7hE4 sqthtức lêWrfUn WrfUthì quYkCvả lvd3Hà sqthđáng gờmvd3H vôvd3H cùng,vd3H côWrfU nhănsqth nh7hE4ó ôm7hE4 7hE4cuộn vd3Hphim, hômsqth 7hE4nay YkCvxem tvd3Hhì WrfUhôm nsqthay sqthxem vậy.

Ai sqthdè cònWrfU bịvd3H anWrfUh giật7hE4 lWrfUấy: “Châusqth cYkCvhấu đòiYkCv đWrfUá xe.”

Cô lvd3He WrfUle lưsqthỡi, thựcvd3H rsqtha câu7hE4 nvd3Hói ấsqthy csqthòn sqthcó cả7hE4 vd3H1 sự7hE4 tícvd3Hh đằnYkCvg saYkCvu nữa,WrfU WrfUhồi YkCvđó avd3Hnh đ7hE4ang hvd3Học cvd3Hấp 7hE42, côsqth vừavd3H mớiWrfU vvd3Hào lớWrfUp WrfU1, YkCvcả vd3Hđám trẻsqth coWrfUn tsqthâm đầuvd3H ýWrfU hợYkCvp chơvd3Hi đùavd3H 7hE4ở sWrfUân cvd3Hỏ bỏWrfU hoWrfUang savd3Hu khWrfUu nhWrfUà, mYkCvọi ngườivd3H đa7hE4ng dựsqthng bảWrfUng bYkCvóng rWrfUổ mới.7hE4 CYkCvô lWrfUúc đóWrfU bésqth tí7hE4 tẹovd3H tesqtho, mvd3Hà lsqthại bậWrfUt nhanvd3Hh YkCvnhất, lsqthao đYkCvầu đWrfUến rvd3Ha sứcYkCv dựnvd3Hg câysqth cộtvd3H bằngvd3H sắt.

Cả đá7hE4m YkCvtoàn sqthcon tvd3Hrai YkCvồ lsqthên cưWrfUời, Kỷ7hE4 WrfUNam Phươvd3Hng cười7hE4 tsqtho 7hE4nhất, còYkCvn ksqthhinh thườngvd3H nóivd3H cô:YkCv “YkCvChâu chấsqthu đYkCvá xe!”

Cuộn bănvd3Hg thậtsqth YkCvsự hvd3Hơi nặngYkCv, psqthhòng csqthhiếu phivd3Hm lsqthại YkCvở WrfUlầu 3vd3H, côWrfU nghvd3He tiYkCvếng aYkCvnh khẽvd3H thWrfUở dốcvd3H, côsqth giơWrfU taYkCvy cvd3Hhọc chọc:vd3H “TamWrfU thiếWrfUu gi7hE4a à,WrfU a7hE4nh phWrfUải luyệnYkCv tập7hE4 nhiềusqth vàsqtho, YkCvcả ngàWrfUy 7hE4đừng sqthchỉ WrfUvận độngWrfU cóvd3H vd3H1 k7hE4iểu, avd3Hnh YkCvnghe tiếnWrfUg 7hE4anh thWrfUở ấy,WrfU gYkCvià rồi.”

Anh YkCvkhông YkCvbực mYkCvà c7hE4òn cười:sqth “Cút!”

Đây mớvd3Hi sqthlà Ksqthỷ NaWrfUm PhươngYkCv 7hE4chứ, côYkCv sqthphấn YkCvkhởi b7hE4ật sqthmáy chisqthếu, aWrfUnh gWrfUiúp csqthô đặWrfUt cuộn7hE4 psqthhim, csqthô h7hE4ỏi: “Ssqthao sqthanh khôsqthng muvd3Ha cWrfUái 7hE4máy ch7hE4iếu kỹWrfU thYkCvuật sốWrfU nhỉ?”

“Không psqthhải esqthm nóYkCvi chỉsqth cWrfUó phivd3Hm nWrfUhựa WrfUmới đvd3Hược gọ7hE4i l7hE4à điệnYkCv ảnhvd3H cònsqth gvd3Hì nữa?”

Cô WrfUtừng nóiWrfU 7hE4câu nàyWrfU à?

Chẳng nhớsqth nữa

Trước nayvd3H, YkCvcô xYkCvem phivd3Hm khônsqthg t7hE4hích cóYkCv đồvd3H ănsqth vặtsqth WrfUbên cYkCvạnh, người7hE4 tvd3Ha v7hE4ào YkCvrạp, sqthtay vd3Htrái bYkCvỏng nYkCvgô tvd3Hay phảYkCvi côYkCv ca7hE4, cvd3Hhỉ có7hE4 cYkCvô 7hE42 bàYkCvn vd3Htay trắng.

Phòng chiếsqthu phivd3Hm trWrfUong nWrfUhà WrfUrất 7hE4nhỏ, nhvd3Hưng mYkCvà thoảsqthi máYkCvi 7hE4vô cùnvd3Hg, cYkCvô YkCvngồi sqthbó gốivd3H trêvd3Hn ssqthô phWrfUa, vd3Hmà ansqthh đYkCvang ngồiWrfU ở7hE4 YkCvghế bêsqthn kiYkCva, bắtYkCv đYkCvầu sqthchâm mộYkCvt YkCvđiếu thuốc.

Cô nhă7hE4n n7hE4hó mặvd3Ht msqthày: “Kỷ7hE4 Nvd3Ham Phương!”

Anh bvd3Hật 7hE4dậy bỏvd3H rsqtha ngoài.

Cô tưởngvd3H aYkCvnh đã7hE4 đYkCvi rồi7hE4, sqththế 7hE4nên yên7hE4 YkCvtâm ngồiYkCv xeYkCvm tiếp

Cô hoàYkCvn toànWrfU chvd3Hìm đắmsqth 7hE4với tình7hE4 tiế7hE4t YkCvphim, lúvd3Hc xvd3Hem 7hE4ảnh tWrfUrên 7hE4báo WrfUkhông thWrfUể sqthcảm nhậnYkCv 7hE4ra đượcvd3H ThaWrfUng 7hE4Duy lạWrfUi 7hE4đẹp đếnvd3H t7hE4hế, lsqthúc vd3Hcô sqthấy tsqthhật WrfUsự xsqthuất YkCvhiện tsqthrên màsqthn hình,sqth đsqthột nhiêvd3Hn cWrfUảm gYkCviác nh7hE4ư thaWrfUnh bảovd3H kiếmWrfU WrfUtuốt sqthra khỏi7hE4 vỏWrfU baWrfUo, YkCvchân YkCvmày k7hE4hóe mắYkCvt vd3Hđậm sắc7hE4 xuân7hE4, mềm7hE4 mvd3Hại tYkCvhanh thosqthát WrfUtựa mộWrfUt nYkCvhành hovd3Ha đào,YkCv phoYkCvng YkCvtình mu7hE4ôn vd3Hngàn, kWrfUhôn YkCvtả vạYkCvn lần.

Lúc còvd3Hn đanWrfUg mêsqth WrfUmẩn, vd3HKỷ Na7hE4m Phương7hE4 vd3Hvào từWrfU lúcvd3H sqthnào cYkCvô cũng7hE4 YkCvkhông để7hE4 YkCvý, WrfUcho đếnYkCv kYkCvhi an7hE4h ngồi7hE4 xuống7hE4 YkCvsô vd3Hpha, YkCvcô mớYkCvi livd3Hếc sqthanh sqth1 cáWrfUi: “Anhvd3H khôngYkCv rvd3Ha YkCvngoài à?”

Anh khônWrfUg đá7hE4p lạ7hE4i, 7hE4toàn bộsqth t7hE4âm vd3Htrí c7hE4ô vẫWrfUn dồnvd3H sqthcả vàWrfUo 7hE4bộ phimvd3H, qWrfUuay rYkCva lạisqth xesqthm phvd3Him tiếp.sqth ĐoạnYkCv “kẹpYkCv giấy”7hE4 truyềsqthn thvd3Huyết 7hE4cuối cùngvd3H đYkCvã lYkCvên hìnhvd3H, 7hE4cứ coWrfUi như7hE4 7hE4cô sqthđã gặpYkCv qvd3Hua nsqthhiều WrfUpha kiểvd3Hu nvd3Hày 7hE4rồi, nhsqthưng vừvd3Ha xsqthem đ7hE4ến đoạnYkCv ấyvd3H, vẫvd3Hn kvd3Hhông nhịnsqth đượcsqth khìWrfU khsqthì bậtYkCv cười.sqth KỷWrfU NaYkCvm Psqthhương độtvd3H nhiYkCvên 7hE4hỏi: 7hE4“Có 7hE4gì đvd3Háng csqthười à.”

“Độ khóWrfU cvd3Hao đấy.”YkCv 7hE4Cô kWrfUhoa taYkCvy múa7hE4 cWrfUhân: “ThậtYkCv khô7hE4ng vd3Hthể sqthtưởng tsqthượng nổi….Tại7hE4 YkCvsao cóWrfU thểsqth phấvd3Hn kvd3Hhởi t7hE4hế chứ?”

“Muốn thYkCvử týsqth không?”

“Hở?”

Không đợiWrfU 7hE4cô WrfUphản sqthứng lạiYkCv, nvd3Hụ hôsqthn 7hE4đã ậWrfUp xuốsqthng, YkCvcô sqthvùng vẫy:7hE4 “Này,sqth mùvd3Hi thuốsqthc lá!”

Có quỷWrfU mớivd3H biếtWrfU ansqthh sqthvừa làmvd3H đếnYkCv mYkCvấy điếuvd3H rồiYkCv, cảvd3H ngư7hE4ời 7hE4sặc mùivd3H 7hE4thuốc. Anvd3Hh khvd3Hông buYkCvông tasqthy cvd3Hô liềnsqth c7hE4ắn tvd3Hay an7hE4h, YkCvsau cùYkCvng anWrfUh khôYkCvng chsqthịu được7hE4 đau,vd3H kYkCvhông thvd3Hể kYkCvhông buông.

“Vậy vd3Hanh đivd3H đánhsqth r7hE4ăng nhé.”

Quả nàyWrfU xonYkCvg sqthrồi, WrfUcô vd3Hqua quýtvd3H vd3Hnói: “WrfUĐi đ7hE4i, WrfUmau 7hE4đi sqthđi, WrfUnhớ tắmYkCv nsqthữa đấy.”

Cô cYkCvòn sqthphải YkCvxem phi7hE4m, YkCvtrước tYkCviên cứsqth phảiWrfU YkCvxua asqthnh vd3Hđi cáiYkCv đã,WrfU WrfUanh ấysqth 7hE4tắm trưsqthớc naWrfUy s7hE4iêu lsqthâu, lạ7hE4i thsqthích bảnhYkCv cYkCvhọe, svd3Hấy tósqthc cũsqthng phảsqthi 7hE4sấy đYkCvến nửa7hE4 ngsqthày, đợisqth WrfUanh tắm7hE4 xsqthong, vd3Hcô đãWrfU sớmWrfU sqthxuống lầvd3Hu điYkCv ngủYkCv rồi.

Ai mYkCvà ngờvd3H đvd3Hược vd3Hphim vd3Hcòn sqthchưa xevd3Hm hết,YkCv WrfUanh đã7hE4 tắmWrfU xWrfUong WrfUrồi, avd3Hnh mặc7hE4 bộsqth áovd3H WrfUtắm bôYkCvng bước7hE4 rvd3Ha ngoàivd3H, đếvd3Hn tóc7hE4 cũvd3Hng sqthchưa sấ7hE4y, 7hE4tay cWrfUòn csqthầm khsqthăn lôngYkCv, vừavd3H sqthlau vừaWrfU ngồiWrfU xuônvd3Hg, cYkCvô hsqthoàn toWrfUàn không7hE4 7hE4lường trước,sqth cósqth msqthuốn thovd3Hát cũsqthng không7hE4 kYkCvịp, đànhYkCv tỏWrfU 7hE4ra vẻ7hE4 mặWrfUt khổYkCv sở:WrfU “KỷWrfU 7hE4Nam PYkCvhương, e7hE4m mệ7hE4t lắm.”

Nhìn WrfUdáng vẻYkCv aYkCvnh sqthcó WrfUhơi YkCvnổi cvd3Háu, nhưnWrfUg avd3Hnh lạisqth ng7hE4ồi vd3Him sqthbất động,WrfU côsqth ngWrfUhĩ tsqthhế nàoWrfU tWrfUhì 7hE4hôm nasqthy cũnYkCvg 7hE4phải vd3Htrở YkCvmặt 7hE4bằng được,YkCv vd3Hcô đàYkCvnh đánYkCvh đòYkCvn vd3Hphủ đầWrfUu: “Anvd3Hh rvd3Ha nvd3Hgoài YkCvđi, dùsqth sWrfUao vd3Hanh cũngYkCv 7hE4có 7hE4chỗ 7hE4đi màWrfU, eWrfUm mệtvd3H lắmsqth rồi.”

Anh nésqthm 7hE4khăn 7hE4tắm YkCvxuống sàWrfUn, cYkCvô nghĩ7hE4 đợtWrfU nYkCvày khvd3Hông trvd3Hánh kYkCvhỏi cãWrfUi nha7hE4u tvd3Ho rồi,sqth lầnYkCv trướcWrfU cWrfUô WrfUđuổi an7hE4h vd3Hra ngoài,vd3H 7hE42 ngườiWrfU sqthcòn lớsqthn tYkCviếng sqthmột trận.

Cãi nhvd3Hau chứvd3H gì,WrfU cãvd3Hi đi,YkCv cWrfUô sqthcũng chẳYkCvng sợ,7hE4 cònsqth hunvd3Hg hWrfUăng trợnWrfU YkCvmắt YkCvvới anh.

Kết quvd3Hả ansqthh khWrfUông nYkCvói dYkCvù cYkCvhỉ sqthmột tiếvd3Hng, qsqthuay nsqthgười điYkCv mất.

Cô thởWrfU phàoWrfU nhẹYkCv nhõm,WrfU 7hE4xem tiếYkCvp bộYkCv phimYkCv, L7hE4ương Tsqthriều Vsqthĩ troWrfUng YkCvphim đYkCvang rWrfUơi nsqthước mắt,YkCv WrfUmột YkCvngười đànsqth ôsqthng nsqthhư thsqthế, vvd3Hậy mà7hE4 cũngsqth khócvd3H ư.

Trong lWrfUòng cô7hE4 YkCvoán trásqthch, t7hE4ất c7hE4ả 7hE4là tạWrfUi KỷWrfU sqthNam Phvd3Hương phvd3Há đ7hE4ám, sqthhại côYkCv khôngYkCv vd3Hxem đượcsqth phầnYkCv đầu,YkCv đếnYkCv đoạWrfUn cảYkCvm xúc7hE4 YkCvnhất thsqthì lạisqth hoànYkCv toàYkCvn kh7hE4ông 7hE4có cảm7hE4 sqthgiác gì.
(*chúWrfU1: ơ…sqth YkCv“đoạn kẹvd3Hp YkCvgiấy” truyềWrfUn thuvd3Hyết ởYkCv vd3Htrên, tWrfUớ némsqth 7hE4cả raw l7hE4ên, bạn7hE4 nàoYkCv xe7hE4m Sắcsqth GiớiYkCv rồsqthi ắt7hE4 hisqthểu, mWrfUà sqthbạn YkCvnào 7hE4tò YkCvmò làYkCv cá7hE4i gsqthì 7hE4thì đâWrfUy “sqth传说中的回形针” WrfUtớ khvd3Hông xWrfUúi bvd3Hẩy kvd3Hích thísqthch vd3Htruyền bYkCvá sqthgì đWrfUâu nhớWrfU, vYkCvì 7hE4phim vvd3Hì truvd3Hyện nó7hE4 đềsqth cYkCvập ấ7hE4y màvd3H XD)

(*chú2: ngoại t7hE4ruyện nàyYkCv sqthxảy sqthra vàvd3Ho lsqthúc nWrfUào ấvd3Hy hởYkCv? TWrfU_T tớsqth csqthũng khônvd3Hg rYkCvõ YkCvnữa, dùsqth đãvd3H hvd3Hỏi vd3Hhan tieba vd3Hnhưng mọi người&sqthnbsp;cũng mùWrfU m7hE4ờ nhvd3Hư chWrfUúng tYkCva cWrfUả thôi)

 

3.

Ai mYkCvà biếWrfUt vd3Htại WrfUsao hômvd3H đấyYkCv tvd3Hôi lại7hE4 say? 

 

 

Hôm đsqthó uốngsqth YkCvđến savd3Hy mèm,sqth t7hE4ay TrWrfUác NWrfUhĩ saWrfUu cùngYkCv còYkCvn óisqth r7hE4a másqthu, 7hE4tôi địnhvd3H lávd3Hi xvd3He đưavd3H cậvd3Hu tWrfUa đsqthến bệnhvd3H vivd3Hện, nhưsqthng lạiYkCv bvd3Hị cYkCvả đWrfUám a7hE4nh sqthem YkCvcan ngăn,YkCv bảoWrfU tôisqth ngvd3Hộ nWrfUhỡ YkCvgặp cả7hE4nh sátWrfU thvd3Hì YkCvsao, tộ7hE4i WrfUnày lvd3Hà tộWrfUi láivd3H WrfUxe saWrfUu khvd3Hi rưsqthợu bvd3Hia 7hE4đấy. Mà7hE4 vd3Hnếu khôvd3Hng bị7hE4 cảnhYkCv WrfUsát 7hE4sờ gáy7hE4, thvd3Hì 7hE4cũng khWrfUông nêYkCvn láWrfUi WrfUxe l7hE4úc uốnsqthg say.

Cả 7hE4lũ 7hE4bọn tvd3Hôi YkCvđây đềusqth làvd3H nhữngvd3H csqthông dsqthân biếtvd3H t7hE4uân thủvd3H lusqthật phápWrfU, đươngsqth WrfUnhiên khôngYkCv thYkCvể mạovd3H 7hE4hiểm láiYkCv vd3Hxe lúc7hE4 YkCvsay đểYkCv bịYkCv cảvd3Hnh sátWrfU vd3Hchộp được,YkCv thếvd3H nênvd3H đành7hE4 gọivd3H YkCvcho 1YkCv20, vd3Hxe cứuWrfU tWrfUhương látYkCv vd3Hsau 7hE4đã đếWrfUn đvd3Hón TrYkCvác Nh7hE4ĩ đi.

Về chuyệnvd3H dvd3Hạ sqthdày Trsqthác NWrfUhĩ chả7hE4y má7hE4u ấvd3Hy àsqth, thật7hE4 WrfUsự là7hE4 tôisqth sqthphải vd3Hxin lỗiYkCv cYkCvậu t7hE4a rồ7hE4i. Tối7hE4 đsqthó tôiWrfU vùisqth đầusqth uốnsqthg rượu7hE4 g7hE4iải WrfUsầu, lạisqth tYkCvhêm bênYkCv csqthạnh YkCvcó 7hE41 lvd3Hũ WrfUmù YkCvquáng chúWrfUc tụsqthng YkCvkhông ngừng,vd3H uốnWrfUg vd3Hsay lúcYkCv nàosqth cWrfUũng k7hE4hông b7hE4iết nữYkCva. WrfUSau cùngsqth tôWrfUi c7hE4òn muốnWrfU uốngWrfU một7hE4 mìnvd3Hh, TrWrfUác N7hE4hỉ bảo:sqth ‘Đượcsqth thYkCvôi, biếvd3Ht cậYkCvu khônvd3Hg thoảivd3H máivd3H rồi7hE4, sqthly nWrfUày sqthtôi mờvd3Hi cậu.”

Cậu tYkCva bìsqthnh thườn7hE4g cũnsqthg chỉYkCv usqthống ởWrfU m7hE4ức hơsqthn 7hE41 vd3Hchai thôi,sqth hômsqth WrfUđó gắngvd3H gượnvd3Hg đượcYkCv 7hE4đến WrfU2 chaiYkCv, cũngsqth cvd3Hoi vd3Hnhư vd3Hbiết sqthtrọng nYkCvghĩa khísqth rồi.

Tay nvd3Hày lú7hE4c uốngsqth sqthsay rồisqth tYkCvhì lạivd3H bắtvd3H đầuvd3H kêusqth WrfUla gào7hE4 théWrfUt: “KhôngWrfU vd3Hphải sqthThủ Thvd3Hủ sinYkCvh coYkCvn tWrfUrai rvd3Hồi à,YkCv cvd3Hậu đasqthu lò7hE4ng cWrfUái nỗ7hE4i gsqthì nữsqtha? 7hE4Tôi YkCvkiếm ch7hE4o cậu7hE4 vd3H8 eWrfUm 1WrfU0 e7hE4m WrfUđẻ vd3Hđược nvd3Huôi đưvd3Hợc, đểWrfU YkCvmấy 7hE4em ấYkCvy sin7hE4h cvd3Hho cậuYkCv 7hE41 táWrfU nh7hE4é, cậuYkCv thíchWrfU YkCvcon trsqthai cWrfUó YkCvcon traYkCvi, WrfUthích c7hE4on gái7hE4 cósqth WrfUcon gái!”

Tôi vừ7hE4a nsqthghe xWrfUong, đãYkCv vd3Hcảm sqththấy mevd3Hn rượusqth dộvd3Hi lsqthên đầu,7hE4 7hE4bật YkCvdậy hấtWrfU tuYkCvng cảYkCv bàYkCvn, đáWrfUm sqthngười sqthxung YkCvquanh liềvd3Hu mạngsqth sqthcan 7hE4ngăn. TôYkCvi WrfUphải đáYkCvnh ch7hE4o 7hE4thằng ôWrfUn cYkCvon nàyWrfU YkCvmột tYkCvrận, kYkCvết WrfUquả cảvd3H ngWrfUười sqthcậu tvd3Ha xvd3Hiêu vẹoWrfU, nôn7hE4 WrfUra WrfUngay một7hE4 vd3Hbãi máu.

Được lắYkCvm, tôi7hE4 sqthkhông thèsqthm cvd3Hhấp ôn7hE4 coYkCvn, tôiYkCv đưaYkCv cậusqth vd3Hta tới7hE4 bệnvd3Hh visqthện vậy.

Lúc 7hE4xe vd3Hcứu thươnWrfUg đvd3Hến, cYkCvậu tsqtha tWrfUay cònsqth vd3Hđang cắvd3Hm ốngsqth WrfUtruyền vẫnWrfU c7hE4ố nívd3Hu taWrfUy tWrfUôi, chWrfUân thànhWrfU sâYkCvu sắcvd3H nó7hE4i: “Cosqthn travd3Hi cũngsqth đượWrfUc rồ7hE4i, cosqthn tYkCvrai cũngWrfU tốtvd3H màYkCv, ssqthao 7hE4cậu vd3Hlại khôWrfUng tYkCvhích cWrfUon tsqthrai chứ?”

Có csqthon tYkCvrai WrfUđể làWrfUm cvd3Hái sqthgì nàWrfUo Co7hE4n gái7hE4 khônWrfUg phảiWrfU tốt7hE4 hơnWrfU à!

Sinh đẻsqth cóWrfU kế7hE4 hYkCvoạch bâsqthy giờYkCv ksqthhông chsqtho phvd3Hép 7hE4đẻ YkCvđứa thứvd3H vd3H2, nếvd3Hu 7hE4không tôivd3H cóvd3H cầsqthn p7hE4hải kWrfUhổ thếsqth YkCvnày khôWrfUng hả?

Vả lYkCvại tô7hE4i dỗvd3H dàn7hE4h vd3Hcô WrfUấy sisqthnh sqthcho đứaYkCv sqthcon dsqthễ lắm7hE4 đWrfUấy à?sqth 7hE4Tôi dsqthỗ ngWrfUon dỗYkCv ng7hE4ọt cWrfUô ấvd3Hy đếnvd3H YkCvcả YkCv1 YkCvnăm csqthó lsqthẻ rồivd3H đvd3Hấy, chỉsqth sqthmong mỏivd3H 7hE4cô ấyvd3H 7hE4sinh csqthho tYkCvôi 7hE41 đsqthứa csqthon gWrfUái, thếvd3H 7hE4mà ksqthết qsqthuả lạisqth lsqthà vd3Hcon trai!

Tôi cònYkCv gWrfUì đaWrfUu lWrfUòng 7hE4hơn không?

Ông bsqthà nộivd3H ngYkCvhe nóYkCvi làvd3H cYkCvon WrfUtrai, tvd3Hhì YkCvhài sqthlòng lắm,WrfU kYkCvhỏi phảiWrfU nói,YkCv giốngWrfU hệtYkCv sqthnhư cóvd3H đượ7hE4c đứaYkCv c7hE4háu đsqthích tvd3Hôn 7hE4rồi thìsqth vạn7hE4 YkCvsự đềuWrfU vd3Hthỏa WrfUmãn, tôvd3Hi vd3Hcó YkCvcố bả7hE4o csqthô ấyWrfU siWrfUnh WrfUthêm đứasqth nữ7hE4a thsqthì vd3Hđến cvd3Hả việsqthn tvd3Hrợ WrfUbên nsqthgoài cũnsqthg chYkCvẳng còWrfUn ai.

Tôi csqthó dễYkCv WrfUdàng WrfUgì k7hE4hông hvd3Hả tôi?

Mượn rượusqth tsqthiêu WrfUsầu, sầ7hE4u thWrfUêm sầWrfUu, YkCvrượu n7hE4gấm rWrfUuột svd3Hầu, qWrfUuả thật7hE4, ngườivd3H sWrfUầu c7hE4ó rượuYkCv sầu.

Tôi cònYkCv chWrfUưa WrfUói m7hE4áu đấy,vd3H cậWrfUu tvd3Ha đYkCvã óvd3Hi mávd3Hu rồi.

Đợi đến7hE4 sqthlúc 7hE4cậu 7hE4ta đẻYkCv coWrfUn YkCvtrai, tôYkCvi YkCvthể nàWrfUo cũngYkCv chuốcvd3H cậusqth tsqtha 7hE4bữa nữa.

Để vd3Hcậu óisqth YkCvmáu chsqtho mvd3Hà xem!

*chú: sqthHE đấy7hE4 csqthác cậu7hE4 ạsqth ╮( ̄▽ ̄”)