You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương E6CYGE2 E6CYGE: AnqMh hXADwD8ùng cứuE6CYGE XADwD8mỹ nhân

« GrXADwD8rraao… »qM MộqMt thE6CYGEanh âmE6CYGE đánqMg sợXADwD8 vaGvAAMEng lênXADwD8, đằngXADwD8 qMđằng qMsát khí,E6CYGE hẳnXADwD8 làXADwD8 củqMa GvAAMEcon thXADwD8ú GvAAMEđáng qMsợ nXADwD8ào đó.E6CYGE ĐộE6CYGEc CGvAAMEô GvAAMEKhuynh ThànhGvAAME qMvốn GvAAMElà XADwD8một kẻqM thE6CYGEông minXADwD8h liE6CYGEền mạXADwD8nh mẽXADwD8 mGvAAMEở GvAAMEto mắt.

Một đôqMi mGvAAMEắt E6CYGEphát qMra ánE6CYGEh sánXADwD8g xaqMnh lE6CYGEục ởqM trướcXADwD8 mặGvAAMEt qMnàng, cácXADwD8h khoảGvAAMEng năqMm tGvAAMEhước, ánhXADwD8 mqMắt hoànE6CYGE toàE6CYGEn khôngXADwD8 E6CYGEcó hảE6CYGEo ýGvAAME tE6CYGErừng trừngqM ngqMó nàngGvAAME, rE6CYGEõ rGvAAMEàng XADwD8coi nGvAAMEàng XADwD8là GvAAMEbữa qMăn đêqMm nXADwD8gon làXADwD8nh. GvAAMEToàn thânE6CYGE nànXADwD8g GvAAMEtoát mqMồ hqMôi qMlạnh, nuốtE6CYGE nưE6CYGEớc miếnE6CYGEg đếnXADwD8 ựcqM mộGvAAMEt cái,qM giươngE6CYGE đôqMi mắE6CYGEt nGvAAMEhỏ E6CYGEcảnh gE6CYGEiác qMnhìn cE6CYGEhằm chằE6CYGEm coqMn dE6CYGEã tE6CYGEhú trướcqM mặt.

Hàn NE6CYGEgự TuyệtE6CYGE XADwD8đâu rồiXADwD8 GvAAME? qMĐột nhGvAAMEiên XADwD8nàng nhớE6CYGE rqMa còGvAAMEn E6CYGEcó mộtXADwD8 ngườGvAAMEi XADwD8nữa XADwD8kia màqM GvAAME? TêE6CYGEn chếtE6CYGE tiệqMt qMđó GvAAMEđi đâuXADwD8 vậGvAAMEy GvAAME? NqMàng lGvAAMEặng lẽqM kXADwD8ín đE6CYGEáo lE6CYGEiếc mộGvAAMEt cGvAAMEái tớGvAAMEi chGvAAMEỗ E6CYGElúc GvAAMEnãy hắnqM vừaGvAAME ngồi,XADwD8 hE6CYGEic, đếXADwD8n mộqMt cqMái bónqMg cqMũng XADwD8còn chảXADwD8 có.E6CYGE ThằngE6CYGE cqMha đángXADwD8 E6CYGEchết đGvAAMEó thậtE6CYGE khôGvAAMEng cGvAAMEó nghqMĩa khíGvAAME mà,XADwD8 GvAAMEcư nhGvAAMEiên chuồnE6CYGE mất,XADwD8 đểXADwD8 lạiE6CYGE mìXADwD8nh nàngXADwD8 GvAAMEtặng chqMo sóE6CYGEi hoangGvAAME. NhE6CYGEất E6CYGEthời nànqMg dụcXADwD8 E6CYGEkhóc vôqM lệXADwD8 (muXADwD8ốn kXADwD8hóc qMmà kqMhông E6CYGEra nE6CYGEước mXADwD8ắt), thôGvAAMEi rồiGvAAME LượmqM ơGvAAMEi, thâE6CYGEn gáiqM xinXADwD8h tươqMi tGvAAMEhành bữXADwD8a ngXADwD8on cqMho dqMã thú. (Người qMqua đXADwD8ường qM: cE6CYGEô kiaGvAAME, E6CYGEthêm thqMắt gìE6CYGE nhiềXADwD8u thế,GvAAME bảE6CYGEn gốqMc nóGvAAME cGvAAMEó GvAAMEhoa E6CYGElá cànhGvAAME thếE6CYGE đâuXADwD8 qM| LãnXADwD8h GvAAMEVân qM: kịGvAAMEa tuE6CYGEi, khGvAAMEông thícqMh XADwD8thì XADwD8đừng đọcGvAAME XADwD8! =.=)

Khuynh ThXADwD8ành vốnE6CYGE làqM cóXADwD8 luyệXADwD8n qMvõ cônqMg đấyE6CYGE cXADwD8hứ, hơnXADwD8 nữaE6CYGE vqMõ XADwD8công khôXADwD8ng tồiE6CYGE chGvAAMEút E6CYGEnào. NhqMất E6CYGElà khqMinh công,qM hoàXADwD8n toànE6CYGE họcGvAAME hếtXADwD8 châXADwD8n tGvAAMEruyền củaGvAAME phụGvAAME thân,E6CYGE đánE6CYGEg tiếXADwD8c ởGvAAME thờiGvAAME điE6CYGEểm mấuE6CYGE cXADwD8hốt GvAAMEnhư thếqM qMnày, côXADwD8 nànqMg khôngE6CYGE XADwD8có kiGvAAMEnh nGvAAMEghiệm chiếqMn đấuE6CYGE manXADwD8g tE6CYGEên KhuyE6CYGEnh ThànGvAAMEh cưXADwD8 qMnhiên bỏGvAAME quênE6CYGE sựE6CYGE tqMhật rằngE6CYGE mìGvAAMEnh cqMó biGvAAMEết khiGvAAMEnh công.

Hai châXADwD8n trướcGvAAME củaXADwD8 cXADwD8on sóE6CYGEi hXADwD8oang cGvAAMEào càoGvAAME mặXADwD8t đấtqM, chE6CYGEờ dqMịp chuqMẩn bịqM E6CYGEphóng qMtới đây.qM KhuynqMh ThE6CYGEành liGvAAMEên tụcqM lùGvAAMEi vềE6CYGE E6CYGEsau, XADwD8hai cE6CYGEhân ruXADwD8n lẩE6CYGEy bẩy (Người qGvAAMEua đưXADwD8ờng E6CYGE: mE6CYGEất E6CYGEcả pXADwD8hong phạmqM củXADwD8a coE6CYGEn gáXADwD8i MiqMnh NqMguyệt tiE6CYGEên tXADwD8ử, haizzzXADwD8, E6CYGEnàng tE6CYGEa E6CYGEmà thấE6CYGEy cảnhqM nàqMy chE6CYGEắc đậpqM đầuE6CYGE XADwD8vào qMđậu hE6CYGEũ tựGvAAME tửGvAAME mấtXADwD8 XADwD8! XADwD8| GvAAMEMộ DunXADwD8g ÝXADwD8 VE6CYGEân qM: *lườm*E6CYGE XADwD8| NgườiqM qMqua đườngXADwD8 XADwD8: *róqMn rénE6CYGE chạy*). MộXADwD8t XADwD8bóng GvAAMEđen thậtGvAAME lớnXADwD8 độtGvAAME ngộtE6CYGE qMphóng thẳnqMg tớE6CYGEi trướcqM qMmặt nànGvAAMEg, mấE6CYGEy cáiE6CYGE rănE6CYGEg nanqMh GvAAMEđã ngắmGvAAME rXADwD8ất chuẩnGvAAME vàoXADwD8 cáqMi cE6CYGEổ trắngqM ngầnXADwD8 nồnqM nộE6CYGEn qMcủa nànGvAAMEg, KE6CYGEhuynh ThàGvAAMEnh qMtrợn qMto mắt,E6CYGE đầXADwD8u óE6CYGEc trGvAAMEống rqMỗng, trqMong đầuGvAAME chỉXADwD8 GvAAMEcòn mộtGvAAME E6CYGEý GvAAMEniệm duXADwD8y nhXADwD8ất… XE6CYGEong đờiE6CYGE rồi.GvAAME ĐúngE6CYGE lE6CYGEúc cE6CYGEon qMsói sắqMp GvAAMEbổ nGvAAMEhào GvAAMEvào nGvAAMEgười nànE6CYGEg, nE6CYGEàng XADwD8chỉ cảmXADwD8 XADwD8thấy hẫngqM nhqMẹ mqMột qMcái, cGvAAMEả ngườiqM baqMy lênE6CYGE trời.qM ĐợiGvAAME GvAAMEnàng khXADwD8ôi phXADwD8ục E6CYGEý E6CYGEthức, mớiGvAAME nXADwD8hận rE6CYGEa mqMình XADwD8đã qMtựa vàGvAAMEo mộtE6CYGE cXADwD8ái lGvAAMEồng ngựcE6CYGE E6CYGEấm ápXADwD8 GvAAMErộng GvAAMErãi tGvAAMEự XADwD8lúc nàGvAAMEo. qMVà ngaE6CYGEy saGvAAMEu GvAAMEđó qMlà nhậXADwD8n rqMa mìnXADwD8h đqMã GvAAMEbị GvAAMEai đE6CYGEó ôqMm lXADwD8ên ngqMồi ởXADwD8 trênXADwD8 mộtXADwD8 nhánGvAAMEh cây.

Khuynh ThànqMh E6CYGElại nuXADwD8ốt nGvAAMEước miE6CYGEếng cáiE6CYGE ực,GvAAME rúGvAAMEt cụqMc cũngqM nhE6CYGEìn rõGvAAME aXADwD8i đãXADwD8 cXADwD8ứu nàng.

« NgươGvAAMEi khXADwD8ông pqMhải đE6CYGEi rồiXADwD8 saXADwD8o XADwD8? »XADwD8 NànE6CYGEg trừnXADwD8g mGvAAMEắt nhìnGvAAME HXADwD8àn NgựGvAAME TuyGvAAMEệt, bộGvAAME GvAAMEdáng hổnE6CYGE hàGvAAME hổnqM hểnqM sợGvAAME hãi.

Hàn NgE6CYGEự TuyệtGvAAME quảE6CYGE thậtGvAAME đãXADwD8 rqMời đGvAAMEi, qMnhưng nqMghe thấyE6CYGE tiếngXADwD8 sóiqM hoaqMng gầmXADwD8 lêE6CYGEn lạGvAAMEi chạyE6CYGE E6CYGEvề ngqMó thửE6CYGE, lqMà hqMắn E6CYGElo cE6CYGEho E6CYGEcon nhócE6CYGE lắmqM mXADwD8iệng kiqMa. HE6CYGEắn tqMừng gqMiết E6CYGEngười vqMô sGvAAMEố, qMtrước E6CYGEgiờ chưGvAAMEa bE6CYGEao giqMờ biếtE6CYGE XADwD8mềm E6CYGElòng. VqMốn hXADwD8ắn XADwD8có thE6CYGEể trXADwD8ơ mắtGvAAME nGvAAMEhìn mE6CYGEột ngườiE6CYGE chếXADwD8t dE6CYGEần trướcqM E6CYGEmắt E6CYGEmà E6CYGEkhông cứu,E6CYGE GvAAMEhiện GvAAMEgiờ lạiE6CYGE chE6CYGEỉ GvAAMEvì mộE6CYGEt qMcon nGvAAMEha E6CYGEđầu ngốcE6CYGE nghếXADwD8ch lqMại E6CYGEchạy GvAAMEvề cứuqM, chắcXADwD8 qMhắn bịqM ấGvAAMEm đE6CYGEầu rồqMi !

Hàn NgXADwD8ự TuyệGvAAMEt khẽXADwD8 liếXADwD8c GvAAMEmắt nE6CYGEhìn nàngE6CYGE mộtqM cáiE6CYGE, vẫnE6CYGE qMlà qMkhông nóE6CYGEi qMgì cả.

Khuynh ThànE6CYGEh lắcE6CYGE GvAAMEđầu bấGvAAMEt đắcGvAAME dĩ.GvAAME GvAAME« QqMuên điqM, vớiGvAAME ngqMươi nóE6CYGEi chuyệXADwD8n E6CYGEchỉ GvAAMEtổ XADwD8phí lờiqM. »XADwD8 E6CYGECha nànqMg dXADwD8ù mỗiXADwD8 câuE6CYGE hiếE6CYGEm nXADwD8hư vànXADwD8g, tốGvAAMEt xấuGvAAME gìqM hỏqMi XADwD8vẫn trXADwD8ả lờE6CYGEi. XADwD8Còn gãqM trưE6CYGEớc mắE6CYGEt E6CYGEnày quảqM thậtqM cGvAAMEùng kqMẻ cE6CYGEâm điếcqM kE6CYGEhông kháE6CYGEc GvAAMEnhau làXADwD8 mấy,GvAAME XADwD8nếu XADwD8không XADwD8phải hắnE6CYGE XADwD8từng qMnhả rE6CYGEa bGvAAMEa cGvAAMEhữ tGvAAMEên hXADwD8ắn, thậqMt XADwD8đúng qMnàng qMsẽ E6CYGEnghĩ hắGvAAMEn làXADwD8 kẻXADwD8 câmGvAAME điếc.

« ĐạqMi hiệp,qM vqMõ côngXADwD8 E6CYGEngươi tốtGvAAME E6CYGElắm GvAAMEphải E6CYGEkhông E6CYGE? GvAAMEXin cXADwD8ho E6CYGEta E6CYGEđi GvAAMEtheo ngE6CYGEươi GvAAMEđi XADwD8? E6CYGE» KGvAAMEhuynh ThàGvAAMEnh tXADwD8ự nhE6CYGEủ mìnhXADwD8 đãqM họcqM hếtE6CYGE chE6CYGEân truyềnqM củaqM GvAAMEcha mE6CYGEẹ, tXADwD8hế nhưngE6CYGE sGvAAMEo vE6CYGEới HXADwD8àn qMNgự qMTuyệt cqMó vẻE6CYGE vẫnqM chưaGvAAME qMthấm thápqM gì. (Người qqMua đườngqM GvAAME: GvAAMEÝ VGvAAMEân qMà ÝXADwD8 VâXADwD8n, ĐộcXADwD8 CôGvAAME HE6CYGEàn ơqMi ĐE6CYGEộc E6CYGECô HqMàn, qMcon gáiqM cáGvAAMEc qMngươi cXADwD8hưa XADwD8lấy chồXADwD8ng GvAAMEđã quXADwD8ên cGvAAMEha mẹ,qM khôGvAAMEng coqMi cáqMc nqMgươi rE6CYGEa gìXADwD8 kXADwD8ìa E6CYGE| ĐộcqM XADwD8Cô HXADwD8àn XADwD8: *lạnqMh lGvAAMEùng liếcqM E6CYGEmắt* qM| NgqMười qE6CYGEua đườngE6CYGE XADwD8: GvAAME*rét lqMạnh đónXADwD8g băng*)

Không phảnXADwD8 ứng.

Khuynh ThGvAAMEành XADwD8gãi gãqMi mũqMi. «E6CYGE UyqM, HànGvAAME NgựGvAAME Tuyệt,E6CYGE lỗqM taE6CYGEi ngươqMi cqMó vấnGvAAME đềE6CYGE khôqMng hảqM GvAAME? TGvAAMEa E6CYGEsợ lGvAAMEại gặGvAAMEp pE6CYGEhải GvAAMEdã thúqM, XADwD8cho XADwD8ta đXADwD8i thE6CYGEeo ngươGvAAMEi đE6CYGEi GvAAMEmà XADwD8? »

Hàn NXADwD8gự TuyệXADwD8t GvAAMEbuông cánXADwD8h qMtay đangE6CYGE ômXADwD8 KGvAAMEhuynh TE6CYGEhành raqM, GvAAMEthản XADwD8nhiên kXADwD8hông E6CYGEtrả lờiGvAAME tiếngGvAAME nào.

Khuynh ThànXADwD8h bĩqMu bĩE6CYGEu môqMi. GvAAME« GvAAMETa làXADwD8 GvAAMEmột qMcô nươngGvAAME liễuqM yếuGvAAME đàqMo tE6CYGEơ chânE6CYGE yếXADwD8u GvAAMEtay mềmqM, ngưqMơi đànhXADwD8 lE6CYGEòng đểGvAAME tqMa GvAAMEbị sóqMi XADwD8ăn thịtqM saE6CYGEo E6CYGE? »qM MẹE6CYGE từnGvAAMEg nóGvAAMEi, khGvAAMEi qMcần cóE6CYGE XADwD8thể sGvAAMEử chE6CYGEiêu GvAAMElàm nũGvAAMEng, chiGvAAMEêu E6CYGEnày dùnGvAAMEg vớiE6CYGE chXADwD8a nànE6CYGEg thựcE6CYGE lXADwD8à rấXADwD8t cE6CYGEó ích,XADwD8 khônE6CYGEg biếE6CYGEt hiệnXADwD8 tGvAAMEại cóqM hữGvAAMEu dụGvAAMEng E6CYGEhay không.

Nàng tGvAAMEhua GvAAMEhắn rồXADwD8i, vẫGvAAMEn phqMỗng rqMa kXADwD8hông nGvAAMEói gì.

Khuynh qMThành tqMức muốXADwD8n E6CYGEhộc máE6CYGEu. GvAAME« NgươXADwD8i… TqMhôi tE6CYGEa GvAAMEthà XADwD8coi nE6CYGEgươi lqMà kXADwD8hông khE6CYGEí chXADwD8o xGvAAMEong. »

« CqMó thểE6CYGE GvAAMEđi theoqM. E6CYGE» HắXADwD8n tGvAAMEhản nhiênE6CYGE nGvAAMEói, thêmE6CYGE mộE6CYGEt cXADwD8âu. qM« qMChỉ cầE6CYGEn ngươiqM khXADwD8ông sXADwD8ợ làE6CYGE đượcGvAAME. »qM CuộcqM XADwD8sống cE6CYGEủa hắnGvAAME ởGvAAME đaGvAAMEo kiếmqM qMmáu tanXADwD8h, XADwD8có cXADwD8on nqMhóc nGvAAMEào dqMám qMđi theGvAAMEo hắnqM cơGvAAME chứ. (Người E6CYGEqua đqMường qM: GvAAMEHắn dáGvAAMEm GvAAMEcoi nàngE6CYGE làE6CYGE GvAAMEnữ hE6CYGEài tXADwD8ử XADwD8a, trGvAAMEẻ coE6CYGEn aE6CYGE, …GvAAME *icoXADwD8n E6CYGEtức hGvAAMEộc máu*)

Khuynh ThàqMnh hXADwD8ưng GvAAMEphấn qMthiếu điềuGvAAME GvAAMEnhảy dựnE6CYGEg lênqM, GvAAMEtúm lấyqM tqMay áqMo hắnGvAAME lắqMc lắcXADwD8. GvAAME« TE6CYGEa sẽXADwD8 khôqMng sợE6CYGE, E6CYGEta XADwD8đi theqMo ngươGvAAMEi đXADwD8ược rồi,XADwD8 ngE6CYGEươi thậGvAAMEt sqMự GvAAMElà ngườiGvAAME tGvAAMEốt mGvAAMEà. »

Mặt hắnGvAAME GvAAMEvẫn khE6CYGEông cqMó biểuE6CYGE tìnhXADwD8, chqMỉ E6CYGEcó ánE6CYGEh mắtGvAAME lạiGvAAME xẹtqM XADwD8qua mộtXADwD8 nétE6CYGE cườiE6CYGE khqMổ, hắqMn GvAAMElà ngườiGvAAME tốE6CYGEt sqMao XADwD8? NqMếu hqMắn làqM qMngười tốtE6CYGE, cE6CYGEăn bảnGvAAME trênXADwD8 đờiE6CYGE khGvAAMEông XADwD8có qMai làXADwD8 nE6CYGEgười xấE6CYGEu qMhết. TE6CYGErong gianGvAAMEg hqMồ, ngườiqM nE6CYGEào nGvAAMEghe đếGvAAMEn têGvAAMEn hắGvAAMEn, kXADwD8hông phảiE6CYGE hậXADwD8n XADwD8thấu xươngXADwD8 GvAAMEthì cũE6CYGEng lE6CYGEà sợXADwD8 tE6CYGEáng đởmXADwD8, nqMha đầuGvAAME nàyE6CYGE E6CYGEcư nhiXADwD8ên E6CYGElôi kéoXADwD8 taqMy áqMo hắnXADwD8, cònGvAAME E6CYGEmuốn đồnXADwD8g hànhqM vớiE6CYGE hắXADwD8n, GvAAMEđiều kỳGvAAME quGvAAMEái nhấGvAAMEt chíXADwD8nh lE6CYGEà cXADwD8òn nXADwD8ói hqMắn E6CYGElà E6CYGEngười tốtE6CYGE, xeE6CYGEm qMra lXADwD8à mXADwD8ột đứaGvAAME nhE6CYGEa E6CYGEđầu khXADwD8ông hiểuqM E6CYGEchuyện đời.

« HàE6CYGEn qMđại cE6CYGEa, E6CYGEhuynh tớiXADwD8 nơiXADwD8 GvAAMEnày lqMàm gìXADwD8 XADwD8? »GvAAME NàngqM vốE6CYGEn khôXADwD8ng XADwD8hi vọngqM qMhắn trảE6CYGE lqMời, xeqMm rqMa chqMỉ muốnqM lầqMm bầmGvAAME tE6CYGEự đE6CYGEộc thqMoại thôi.

« TìqMm mGvAAMEột thGvAAMEứ nàyE6CYGE XADwD8nọ. »

« Vậy…GvAAME ÁqM E6CYGE! »XADwD8 XADwD8Khuynh ThàXADwD8nh nGvAAMEhìn hắn,qM vqMui qMvẻ khônqMg tiGvAAMEn vàoGvAAME XADwD8tai mìnE6CYGEh. E6CYGE« HuqMynh cXADwD8ũng qMtrả lờGvAAMEi sqMao qM? »

Hắn XADwD8không nóXADwD8i đượqMc thêGvAAMEm lờE6CYGEi nE6CYGEào, tựXADwD8 GvAAMEnẫu bảnE6CYGE thâXADwD8n qMvì cE6CYGEái quáXADwD8i gGvAAMEì phảiE6CYGE tốnqM XADwD8nước bọE6CYGEt đấGvAAMEu võqM mồmGvAAME vGvAAMEới coE6CYGEn nXADwD8hóc này. (Người quqMa đưGvAAMEờng XADwD8: AE6CYGEnh nGvAAMEói đượcqM bXADwD8a câuXADwD8 E6CYGEmà XADwD8đã tựqM trE6CYGEách điqM đấXADwD8u XADwD8võ mồqMm sXADwD8ao E6CYGE? BE6CYGEái phụcXADwD8 E6CYGE| HàGvAAMEn đạiE6CYGE cGvAAMEa qM: *lườmE6CYGE* GvAAME| NgườiqM quGvAAMEa đườnGvAAMEg qM: *rétE6CYGE ruqMn lậpGvAAME cập*)

« HE6CYGEàn đạiGvAAME caGvAAME, qMbao giờGvAAME huynE6CYGEh XADwD8mới lạiqM xuốnXADwD8g núXADwD8i GvAAME? »XADwD8 XADwD8Nàng cònqM phảXADwD8i điqM lậpE6CYGE giqMa đìnGvAAMEh màGvAAME. T__T

« VE6CYGEội lậpE6CYGE XADwD8gia đXADwD8ình qMsao qM? qM»Trong lòGvAAMEng hE6CYGEắn cưqM nhiênXADwD8 cóqM qMmột loạXADwD8i GvAAMEcảm giácE6CYGE kỳXADwD8 quáiXADwD8, qMkhông muE6CYGEốn coXADwD8n qMnhóc nXADwD8ày điqM lậpqM giXADwD8a đình.

Khuynh ThXADwD8ành lắE6CYGEc đầGvAAMEu E6CYGEmạnh tớGvAAMEi mứcGvAAME muốE6CYGEn vănqMg đầGvAAMEu GvAAMEra ngoàGvAAMEi. «GvAAME KhônqMg hềXADwD8 vộiXADwD8 khGvAAMEông qMhề vộiXADwD8, mXADwD8uội khôngXADwD8 muốnXADwD8 lấyE6CYGE XADwD8chồng. E6CYGE» NànGvAAMEg mớE6CYGEi khXADwD8ông cầGvAAMEn gE6CYGEả chGvAAMEo GvAAMEcon GvAAMEcủa ‘XADwD8Bệnh ThầE6CYGEn KXADwD8inh’ qMthúc thúc.

Hàn NqMgự TuE6CYGEyệt lạE6CYGEnh nhưGvAAME bănE6CYGEg phGvAAMEun rGvAAMEa E6CYGEhai chữqM. XADwD8« E6CYGETốt lắm.GvAAME E6CYGE» KỳE6CYGE quái,XADwD8 nGvAAMEàng khXADwD8ông muốqMn E6CYGElập giqMa đình,XADwD8 troXADwD8ng lònqMg E6CYGEhắn cưE6CYGE nhiênqM cóXADwD8 qMchút caXADwD8o hqMứng. NE6CYGEguyên hắnXADwD8 E6CYGEvẫn tưởGvAAMEng bảnE6CYGE thânXADwD8 sẽqM kXADwD8hông baGvAAMEo giờXADwD8 cqMó hE6CYGEỉ nXADwD8ộ áGvAAMEi XADwD8ố, E6CYGEvậy màqM GvAAMEtối nXADwD8ay nGvAAMEha đầuE6CYGE ngốcqM qMnày xuấqMt hXADwD8iện, lqMại đáXADwD8nh độXADwD8ng tXADwD8ới mộtE6CYGE GvAAMEthứ gìGvAAME đóqM tE6CYGEận sâXADwD8u troXADwD8ng nộiE6CYGE tGvAAMEâm củGvAAMEa mình.

« TốtXADwD8 lắmGvAAME cGvAAMEái gìqM GvAAME? XADwD8» KhuXADwD8ynh ThànE6CYGEh tòXADwD8 mGvAAMEò hỏi.

Hàn qMNgự TuyệtqM khXADwD8ông đqMể ýXADwD8 XADwD8tới nXADwD8àng, chỉqM ômqM nàXADwD8ng nhảyGvAAME xuE6CYGEống. TroGvAAMEng lúcE6CYGE bọnE6CYGE họqM nE6CYGEói chuyện,qM sóiGvAAME hoaqMng sớmXADwD8 đãGvAAME khE6CYGEông biếtGvAAME XADwD8đi vềGvAAME hướnGvAAMEg nàoGvAAME. XADwD8Độc CôqM KhuynE6CYGEh ThànhGvAAME nhặXADwD8t lênXADwD8 taXADwD8y nqMải rqMồi bĩuqM bqMĩu XADwD8môi. qM« CòGvAAMEn tốtE6CYGE cGvAAMEòn tốt,GvAAME nếuXADwD8 qMtay nảiqM cũnXADwD8g mấXADwD8t, bXADwD8ổn XADwD8cô nươnGvAAMEg chGvAAMEỉ XADwD8có nướcXADwD8 đE6CYGEi làE6CYGEm khấtqM cXADwD8ái quE6CYGEa nGvAAMEgày. »

Hàn NGvAAMEgự TuyệtGvAAME lạiE6CYGE ngồGvAAMEi qMlại vịqM tríXADwD8 cũ,GvAAME gE6CYGEiống nhXADwD8ư hếtE6CYGE E6CYGEthảy XADwD8mọi GvAAMEchuyện E6CYGEchưa tE6CYGEừng xảE6CYGEy rE6CYGEa. KhuqMynh ThXADwD8ành tiếnE6CYGE đếXADwD8n bênGvAAME hắn,GvAAME cườiXADwD8 hìE6CYGE hì.qM «GvAAME LạqMnh E6CYGEquá đE6CYGEi… Muội…XADwD8 muôGvAAMEi cóGvAAME E6CYGEthể ngủqM cạnhE6CYGE bêqMn huyE6CYGEnh đượcE6CYGE khôngXADwD8 qM? » (Người qXADwD8ua đườngqM qM: KqMhông bqMiết aqMi cXADwD8hiếm tE6CYGEiện GvAAMEnghi cGvAAMEủa aqMi, hừGvAAME hừ…)

Hàn NqMgự TuyGvAAMEệt khE6CYGEông qMhề qMtrả lời.

Nàng nhếcXADwD8h mépqM cườiGvAAME hềE6CYGE hềGvAAME GvAAMEđầy gE6CYGEian áXADwD8c. qM« KhE6CYGEông XADwD8được XADwD8bỏ lạiXADwD8 muộiqM đâqMu nhéGvAAME, muộXADwD8i ngủE6CYGE đâyqM. HuyXADwD8nh màqM bỏGvAAME qMlại muội,E6CYGE muộiGvAAME thềqM sẽqM trqMóc nE6CYGEã huyqMnh tXADwD8ới chânqM qMtrời XADwD8góc bểqM E6CYGEcho coqMi. »qM HắnE6CYGE nXADwD8ếu dáGvAAMEm bXADwD8ỏ lạiqM nàGvAAMEng, nGvAAMEàng E6CYGEsẽ nhờqM lqMục thúXADwD8c thE6CYGEúc tXADwD8ìm hắnGvAAME lE6CYGEôi về,E6CYGE thiênGvAAME hạXADwD8 kE6CYGEhông GvAAMEcó nXADwD8gười nE6CYGEào màE6CYGE BáchE6CYGE HE6CYGEiểu ĐưGvAAMEờng tìmXADwD8 khGvAAMEông E6CYGEra hqMết. CảGvAAME XADwD8nhà lqMục tXADwD8húc tE6CYGEhúc mỗXADwD8i qMlần tớiqM tqMhăm XADwD8gia đXADwD8ình nànGvAAMEg đGvAAMEều kXADwD8hen nXADwD8àng đáGvAAMEng yêu.XADwD8 LụcGvAAME thE6CYGEúc thúqMc, lụcGvAAME tqMhẩm E6CYGEthẩm thậE6CYGEt qMlà E6CYGEyêu thíXADwD8ch nànqMg, nànqMg cGvAAMEó nhqMờ tE6CYGEìm mộGvAAMEt ngườqMi, lụGvAAMEc thúE6CYGEc tGvAAMEhúc XADwD8sao lXADwD8ại khôngXADwD8 hỗqM trợGvAAME chXADwD8ứ ?

Khuynh ThànhE6CYGE ngE6CYGEọ ngqMuậy mXADwD8ãi kqMhông tìmqM thấyE6CYGE tưE6CYGE thếE6CYGE ngqMủ thícqMh hợpXADwD8, tGvAAMEhế làE6CYGE tGvAAMEự nhiêE6CYGEn đeGvAAMEm đầuqM GvAAMEdựa vXADwD8ào E6CYGEvai hqMắn, ômGvAAME lE6CYGEấy cáqMnh GvAAMEtay hắnXADwD8. VẫnqM làXADwD8 GvAAMEngủ nhưqM tE6CYGEhế GvAAMEan E6CYGEtoàn hXADwD8ơn, nếuE6CYGE khôngGvAAME XADwD8hắn cE6CYGEhạy qMmất E6CYGEthì saXADwD8o qM? NếqMu lạXADwD8i E6CYGEgặp sóE6CYGEi hoaXADwD8ng, nàqMng liềnqM xqMong E6CYGEđời rồi.E6CYGE GvAAMENam nữE6CYGE hữuqM biệtqM nànqMg cóGvAAME biếE6CYGEt chớ,XADwD8 nhưnE6CYGEg E6CYGElà XADwD8dựa GvAAMEvào mXADwD8ột cáiXADwD8 XADwD8có làmE6CYGE saXADwD8o đâu,qM nàE6CYGEng lớnGvAAME qMthế nqMày GvAAMErồi, cqMăn bảXADwD8n XADwD8để E6CYGEý làXADwD8m E6CYGEgì. GvAAMELại qMnhắc nàqMng ĐộGvAAMEc CôqM KhuqMynh Thành,qM năGvAAMEm 1qM6 tGvAAMEuổi xuốnXADwD8g núqMi mqMẹ qMliền mGvAAMEang E6CYGEnàng tGvAAMEới qMkỹ XADwD8viện GvAAMExem trXADwD8ộm, 1E6CYGE8 tuXADwD8ổi xGvAAMEong liXADwD8ền GvAAMEcho nàqMng xeXADwD8m XuGvAAMEân cqMung đXADwD8ồ, XADwD8còn giảnE6CYGEg giqMải rấtE6CYGE nhiềuE6CYGE qMtri thứXADwD8c vềGvAAME việcqM naqMm GvAAMEnữ. MẹqM nóiGvAAME đấyE6CYGE GvAAMElà E6CYGEgiáo dụcXADwD8 giớiGvAAME tíqMnh chíE6CYGEnh XADwD8quy, tuXADwD8yệt đốqMi khônGvAAMEg cóXADwD8 tíqM teXADwD8o nàoXADwD8 bấtqM lqMương GvAAMEhết. TqMhế làGvAAME bởiE6CYGE vìE6CYGE chuyệnqM ‘GvAAMEgiáo dục’XADwD8 E6CYGEnày, cqMha mẹE6CYGE nànqMg XADwD8liền cqMãi nhXADwD8au toXADwD8. KỳGvAAME thXADwD8ật E6CYGElà chGvAAMEa nànqMg qMăn qMdấm cGvAAMEhua, qMcha vốnGvAAME khXADwD8ông chE6CYGEo pE6CYGEhép mqMẹ GvAAMEthấy nqMam nqMhân nXADwD8ào E6CYGEkhác ngoàqMi mqMình cả.E6CYGE ẤyGvAAME vqMậy GvAAMEmẹ E6CYGElại tqMo gaE6CYGEn lớE6CYGEn XADwD8mật vàXADwD8o kqMỹ việqMn chqMơi, GvAAMEcha khôXADwD8ng tứcE6CYGE giậnXADwD8 mớGvAAMEi XADwD8là lE6CYGEạ. E6CYGEBao nhGvAAMEiêu năqMm qqMua, qMcha mXADwD8ẹ ânGvAAME âGvAAMEn áiXADwD8 E6CYGEái, cGvAAMEhỉ cóGvAAME cãE6CYGEi nGvAAMEhau mộtXADwD8 lGvAAMEần duXADwD8y XADwD8nhất đóE6CYGE. NqMàng cXADwD8ũng thGvAAMEật hâmqM XADwD8mộ bọnE6CYGE qMhọ, nàqMng cũngE6CYGE mE6CYGEuốn tGvAAMEìm mộtXADwD8 qMnam nE6CYGEhân thqMật tốtXADwD8 nhGvAAMEư cha.

Hàn NqMgự TGvAAMEuyệt khôngE6CYGE đẩyXADwD8 nàngXADwD8 XADwD8ra mE6CYGEà mặcqM nànGvAAMEg XADwD8dựa vàE6CYGEo ngưGvAAMEời. TừqM khE6CYGEi cE6CYGEó trqMí nhqMớ, sưGvAAME phXADwD8ụ hắnE6CYGE đGvAAMEã đemqM hắnXADwD8 đầuE6CYGE nhậpqM vàoE6CYGE E6CYGEcuộc sốXADwD8ng GvAAMEcủa XADwD8bầy đàqMn dqMã thú,E6CYGE E6CYGEhắn lớnqM lêE6CYGEn XADwD8có qMthú qMtính qMnhư dGvAAMEã tXADwD8hú, thXADwD8ậm cXADwD8hí dãXADwD8 E6CYGEthú thXADwD8ấy hE6CYGEắn cònE6CYGE phảiqM E6CYGEe E6CYGEngại. TrảiE6CYGE GvAAMEqua GvAAMEbao nhiêuqM nGvAAMEăm sóXADwD8ng gió,qM XADwD8cả ngườE6CYGEi GvAAMEnhuốm đầyE6CYGE sXADwD8át khíGvAAME, thqMế mXADwD8à E6CYGEcô nàngE6CYGE nGvAAMEày cE6CYGEư nhiênqM dE6CYGEám dựE6CYGEa vXADwD8ào qMngười hắnGvAAME XADwD8ngủ, thậE6CYGEt khE6CYGEông hiqMểu qMnên nóE6CYGEi E6CYGEnàng đơnXADwD8 thuầE6CYGEn haXADwD8y lE6CYGEà qMngu ngốE6CYGEc nữaXADwD8. NhXADwD8ìn thấyE6CYGE gE6CYGEương mặtXADwD8 ngủE6CYGE sqMay GvAAMExinh đẹE6CYGEp củE6CYGEa nàng,GvAAME hắnqM khônGvAAMEg qMnén XADwD8được vXADwD8ươn tXADwD8ay E6CYGEôm E6CYGElấy nàngqM. XADwD8Cô XADwD8đơn 2E6CYGE5 nămqM, lầnE6CYGE đXADwD8ầu tiqMên phE6CYGEát XADwD8hiện GvAAMEra cGvAAMEảm giácXADwD8 cóGvAAME ngườiqM lqMàm bạnXADwD8 thqMật qMlà tốqMt. NàngGvAAME GvAAMEcó thểqM cùngE6CYGE GvAAMEhắn tớiGvAAME kGvAAMEhi nGvAAMEào E6CYGE? NXADwD8ếu XADwD8nàng biqMết qMhắn làE6CYGE aE6CYGEi tE6CYGEhì sXADwD8ao E6CYGE? LiệXADwD8u nàXADwD8ng còE6CYGEn lớnGvAAME gGvAAMEan GvAAMEnhư vậE6CYGEy haXADwD8y E6CYGEkhông ?

Sáng sớmE6CYGE XADwD8hôm saqMu, GvAAMEKhuynh TE6CYGEhành bịqM mộtE6CYGE luE6CYGEồng qMánh sánqMg chóiE6CYGE GvAAMEmắt lXADwD8àm thứGvAAMEc dậXADwD8y. TớGvAAMEi XADwD8khi nànXADwD8g pqMhát hiệnXADwD8 bXADwD8ản thqMân cưXADwD8 nGvAAMEhiên ôGvAAMEm ômXADwD8 dGvAAMEựa dựaqM vàoE6CYGE mộtGvAAME E6CYGEgã nGvAAMEam GvAAMEnhân ngủE6CYGE cảXADwD8 đêm,GvAAME lE6CYGEiền nGvAAMEgượng E6CYGEngùng cqMười cườiGvAAME. qM« GvAAMETay huyGvAAMEnh khôXADwD8ng bXADwD8ị XADwD8tê chứGvAAME XADwD8? » (Người qqMua đưXADwD8ờng E6CYGE: ThiệnGvAAME tâGvAAMEm bộcqM pháGvAAMEt nhưGvAAME E6CYGEsao bqMăng qM| KhuqMynh ThàXADwD8nh E6CYGE: *lườm*E6CYGE E6CYGE| NE6CYGEgười quGvAAMEa đườngqM E6CYGE: nhầm,GvAAME XADwD8sáng lGvAAMEáng nhưE6CYGE mGvAAMEặt trqMời… qM= =’)

« ĐXADwD8i thôGvAAMEi. »E6CYGE HGvAAMEàn NgựXADwD8 TuXADwD8yệt khôngGvAAME trGvAAMEả lờE6CYGEi XADwD8câu E6CYGEhỏi củaqM nàng.

« ĐiGvAAME GvAAMEđâu GvAAME? XADwD8» NànXADwD8g đứngXADwD8 dậy.

« XuốngGvAAME núiXADwD8. »qM HắXADwD8n qMđã tìmXADwD8 ởGvAAME E6CYGEđây cảqM nE6CYGEửa tE6CYGEháng màGvAAME mộqMt chúGvAAMEt mE6CYGEanh mốiE6CYGE cũE6CYGEng E6CYGEkhông tXADwD8ìm XADwD8ra. HắqMn qMbắt E6CYGEđầu hXADwD8oài nXADwD8ghi E6CYGEcái bảoqM tànE6CYGEg củE6CYGEa BáqMch HiểuE6CYGE ĐưE6CYGEờng kiE6CYGEa liệuE6CYGE cóXADwD8 thậtE6CYGE sựqM XADwD8tồn tE6CYGEại E6CYGEhay không.

« TốtE6CYGE quá,qM xXADwD8uống nqMúi thôi.qM »qM KGvAAMEhuynh GvAAMEThành khqMông dấE6CYGEu nổE6CYGEi khoGvAAMEái cXADwD8hí liềnE6CYGE GvAAMEnắm lấyGvAAME áqMo hắn.

Hàn NgựXADwD8 TuyGvAAMEệt khE6CYGEẽ GvAAMEliếc mE6CYGEắt nE6CYGEgó nàXADwD8ng mqMột cái,qM nXADwD8àng E6CYGEliền tqMhức thờiE6CYGE buôngqM hắE6CYGEn rE6CYGEa E6CYGElặng lẽXADwD8 tụtXADwD8 lạiGvAAME GvAAMEđi phXADwD8ía sau.