You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương 5YEL2 uHHN: uHHNAnh hùuHHNng cứuuHHN mỹYQ4U nhân

« GYag5rrraao… 5YEL» MộtJJ9J tuHHNhanh 5YELâm đánguHHN s5YELợ YQ4Uvang 5YELlên, đằngJJ9J đằnguHHN sát5YEL khí,JJ9J hẳ5YELn làYag5 củ5YELa YQ4Ucon thúYag5 Yag5đáng sợJJ9J JJ9Jnào đó.uHHN ĐYag5ộc uHHNCô Khuyn5YELh ThànYQ4Uh vYQ4Uốn lJJ9Jà mộtYag5 YQ4Ukẻ YQ4Uthông miJJ9Jnh liuHHNền mạYQ4Unh mẽYag5 mởYQ4U 5YELto mắt.

Một YQ4Uđôi mắtJJ9J 5YELphát 5YELra áuHHNnh sáYag5ng xauHHNnh 5YELlục JJ9Jở trướYQ4Uc mặYag5t n5YELàng, cácYQ4Uh YQ4Ukhoảng nJJ9Jăm thướuHHNc, uHHNánh mắtYag5 hYQ4Uoàn toànYQ4U kuHHNhông có5YEL hảo5YEL ýYag5 tuHHNrừng trừngYQ4U ng5YELó nàngYag5, rõYQ4U ràngYag5 JJ9Jcoi nànYag5g làJJ9J bYag5ữa Yag5ăn đêmJJ9J ngYQ4Uon luHHNành. ToàYag5n th5YELân nànJJ9Jg toáYag5t mJJ9Jồ hYag5ôi Yag5lạnh, nYag5uốt nướ5YELc miJJ9Jếng đuHHNến ựcJJ9J mộtuHHN cáiJJ9J, gYag5iương đôi5YEL muHHNắt nhỏ5YEL cảnhJJ9J giácYag5 nhìJJ9Jn YQ4Uchằm chằJJ9Jm coYag5n JJ9Jdã tuHHNhú trước5YEL mặt.

Hàn NgựuHHN TuuHHNyệt đâuuHHN rồYQ4Ui YQ4U? Yag5Đột nhi5YELên nàuHHNng nhớJJ9J rYag5a uHHNcòn cYag5ó mộYQ4Ut ng5YELười nYag5ữa kiYag5a mYag5à JJ9J? TêYag5n Yag5chết tiệtYag5 uHHNđó 5YELđi đâu5YEL 5YELvậy Yag5? NuHHNàng lYQ4Uặng luHHNẽ kíuHHNn đáuHHNo liếYag5c mộtYag5 cJJ9Jái tuHHNới cYag5hỗ lúYQ4Uc nãYQ4Uy hắuHHNn vừauHHN ngồYQ4Ui, hiYQ4Uc, đ5YELến mộuHHNt cJJ9Jái 5YELbóng cũnYQ4Ug cònuHHN chảuHHN cóYag5. Yag5Thằng YQ4Ucha đáng5YEL chếYag5t đJJ9Jó thật5YEL JJ9Jkhông cJJ9Jó JJ9Jnghĩa khíuHHN m5YELà, JJ9Jcư nhiJJ9Jên chuồuHHNn mất,JJ9J đểYQ4U lạ5YELi mìJJ9Jnh nàn5YELg tặYag5ng Yag5cho sóiJJ9J hoYQ4Uang. NhấtuHHN thờiYQ4U nàngJJ9J dụJJ9Jc khJJ9Jóc vJJ9Jô lệYag5 (muốJJ9Jn khócYag5 JJ9Jmà k5YELhông YQ4Ura nướcuHHN mắt)5YEL, thôiYag5 rồuHHNi LượJJ9Jm uHHNơi, thâYQ4Un gáYag5i xinYag5h tưYQ4Uơi tYag5hành bữaYag5 Yag5ngon cJJ9Jho dãYQ4U thú. (Người YQ4Uqua đYQ4Uường Yag5: côYag5 kiJJ9Ja, thYQ4Uêm thắtYag5 guHHNì nuHHNhiều thế,YQ4U Yag5bản gốc5YEL YQ4Unó cóYQ4U YQ4Uhoa JJ9Jlá càuHHNnh thếYag5 đâYQ4Uu Yag5| YQ4ULãnh Vâ5YELn Yag5: kịYag5a tuYag5i, khônYQ4Ug tuHHNhích thuHHNì đuHHNừng uHHNđọc JJ9J! =.=)

Khuynh Thà5YELnh vốnuHHN Yag5là JJ9Jcó luHHNuyện 5YELvõ c5YELông YQ4Uđấy chứ,YQ4U hơnYQ4U nYag5ữa 5YELvõ côuHHNng khuHHNông tồiYQ4U chútuHHN nàuHHNo. uHHNNhất làuHHN khin5YELh công,5YEL hoànYag5 toànYag5 họcYQ4U hết5YEL chYag5ân truyềnYQ4U uHHNcủa uHHNphụ 5YELthân, đ5YELáng tiYQ4Uếc ởuHHN tJJ9Jhời Yag5điểm 5YELmấu chốtYag5 nhưYQ4U 5YELthế nà5YELy, côYag5 nàngYQ4U khô5YELng YQ4Ucó kJJ9Jinh nghiệYQ4Um Yag5chiến đuHHNấu mauHHNng tênYQ4U Khu5YELynh ThàuHHNnh uHHNcư nYag5hiên b5YELỏ quênYag5 sự5YEL thậtuHHN rằngYag5 mJJ9Jình 5YELcó biếtJJ9J JJ9Jkhinh công.

Hai chân5YEL trướcYQ4U củaJJ9J coYag5n sóiYQ4U hoaYag5ng càoYag5 càoYQ4U m5YELặt đất,Yag5 cuHHNhờ YQ4Udịp chuẩnuHHN bị5YEL phónYQ4Ug YQ4Utới đâyYQ4U. KhJJ9Juynh Yag5Thành li5YELên tụcJJ9J YQ4Ulùi vYag5ề sYQ4Uau, haYag5i chânJJ9J ruYag5n lẩyYQ4U bẩy (Người quHHNua đườJJ9Jng uHHN: 5YELmất uHHNcả pJJ9Jhong phạmYQ4U uHHNcủa coYag5n JJ9Jgái YQ4UMinh NYag5guyệt tiênYag5 tYQ4Uử, hJJ9Jaizzz, n5YELàng tYQ4Ua Yag5mà JJ9Jthấy JJ9Jcảnh nàyJJ9J chắYQ4Uc YQ4Uđập Yag5đầu vàoJJ9J đậYag5u uHHNhũ 5YELtự tửuHHN mấ5YELt YQ4U! YQ4U| M5YELộ DunuHHNg Yag5Ý VâYag5n JJ9J: *lườm*uHHN 5YEL| NgườYQ4Ui 5YELqua đườngJJ9J Yag5: *Yag5rón ré5YELn chạy*). MộtuHHN bónuHHNg Yag5đen thYag5ật lớYQ4Un Yag5đột ngộtuHHN phYQ4Uóng JJ9Jthẳng tớiuHHN 5YELtrước mặ5YELt n5YELàng, mấyYQ4U cáiYQ4U răYQ4Ung Yag5nanh JJ9Jđã YQ4Ungắm rấYQ4Ut chuHHNuẩn vàoYag5 JJ9Jcái cổYag5 trắnuHHNg ngầYQ4Un nYag5ồn nộnYQ4U củaYQ4U nàYQ4Ung, K5YELhuynh ThJJ9Jành trợnYQ4U tYag5o mYag5ắt, đầuuHHN óuHHNc trốngYQ4U rỗng,YQ4U troJJ9Jng uHHNđầu uHHNchỉ cYQ4Uòn JJ9Jmột uHHNý uHHNniệm duHHNuy nhất…JJ9J uHHNXong đờuHHNi rồiJJ9J. JJ9JĐúng lúc5YEL uHHNcon s5YELói sắpuHHN 5YELbổ nhàoYQ4U vàYag5o 5YELngười nànYag5g, nàYag5ng chỉJJ9J c5YELảm thấy5YEL hẫuHHNng uHHNnhẹ một5YEL cá5YELi, c5YELả ngườiuHHN b5YELay lJJ9Jên trờiYag5. ĐợiYQ4U Yag5nàng khôiuHHN pYQ4Uhục ýuHHN thứcYQ4U, mớYag5i nhuHHNận rJJ9Ja mìYag5nh 5YELđã tựaYQ4U vJJ9Jào một5YEL cáJJ9Ji lồngJJ9J 5YELngực ấ5YELm áuHHNp rộuHHNng Yag5rãi uHHNtự uHHNlúc YQ4Unào. VàuHHN nga5YELy sYQ4Uau đó5YEL JJ9Jlà nhận5YEL rYQ4Ua YQ4Umình đãuHHN bịYag5 aYag5i đóYag5 YQ4Uôm lêJJ9Jn nYQ4Ugồi Yag5ở t5YELrên mộtYQ4U nhánuHHNh cây.

Khuynh Thà5YELnh lạiJJ9J nuốtYQ4U nướcYQ4U miYQ4Uếng 5YELcái ực,Yag5 JJ9Jrút cJJ9Jục 5YELcũng nhuHHNìn rYQ4Uõ aYQ4Ui đãuHHN cứJJ9Ju nàng.

« NgươiYag5 k5YELhông p5YELhải đJJ9Ji rồi5YEL sa5YELo YQ4U? Yag5» uHHNNàng tYag5rừng m5YELắt nhì5YELn HàYag5n NgYag5ự TuyệYag5t, bộuHHN 5YELdáng hổJJ9Jn hà5YEL hổnuHHN hểnuHHN sợYQ4U hãi.

Hàn NYQ4Ugự TuyệtJJ9J Yag5quả thJJ9Jật đãYag5 ruHHNời đYQ4Ui, như5YELng nghYag5e th5YELấy YQ4Utiếng 5YELsói hoaYQ4Ung gầuHHNm l5YELên luHHNại chạYag5y vềYQ4U JJ9Jngó Yag5thử, lJJ9Jà hắYQ4Un Yag5lo c5YELho c5YELon nhóJJ9Jc lắm5YEL mJJ9Jiệng kiYQ4Ua. Hắn5YEL từnJJ9Jg giJJ9Jết ngưJJ9Jời vôuHHN sốYag5, trước5YEL giJJ9Jờ chưuHHNa bYag5ao giYQ4Uờ JJ9Jbiết YQ4Umềm JJ9Jlòng. YQ4UVốn hắn5YEL cóuHHN tYag5hể trYQ4Uơ mắYQ4Ut 5YELnhìn một5YEL ngườiJJ9J uHHNchết dầnuHHN trướcJJ9J 5YELmắt mJJ9Jà khôYQ4Ung cứuHHNu, hiJJ9Jện giYag5ờ lạiYQ4U cuHHNhỉ vYQ4Uì uHHNmột co5YELn nuHHNha đuHHNầu nYag5gốc 5YELnghếch lYag5ại chạy5YEL vJJ9Jề cứu5YEL, chắcYag5 huHHNắn bYag5ị ấuHHNm đầuYQ4U rYQ4Uồi !

Hàn NYag5gự TuyệYQ4Ut khẽ5YEL lYQ4Uiếc mắtJJ9J nhìJJ9Jn nàuHHNng 5YELmột cái,5YEL vẫn5YEL là5YEL kYag5hông nóiuHHN gìuHHN cả.

Khuynh TYag5hành uHHNlắc YQ4Uđầu YQ4Ubất đắcuHHN duHHNĩ. «JJ9J QuêJJ9Jn đi,5YEL YQ4Uvới ngươYQ4Ui nuHHNói chuyệYQ4Un chỉYQ4U tuHHNổ uHHNphí lờiYag5. YQ4U» ChYag5a nàuHHNng d5YELù JJ9Jmỗi YQ4Ucâu hiế5YELm nhYQ4Uư vànJJ9Jg, tố5YELt xấuYag5 gìuHHN hỏi5YEL 5YELvẫn trYQ4Uả uHHNlời. C5YELòn gã5YEL trướJJ9Jc mắtuHHN nà5YELy qJJ9Juả thật5YEL cùngJJ9J uHHNkẻ c5YELâm điếc5YEL khôuHHNng khácuHHN nuHHNhau JJ9Jlà mấy,YQ4U nYQ4Uếu kh5YELông Yag5phải hắYQ4Un YQ4Utừng 5YELnhả rYag5a YQ4Uba chJJ9Jữ têYag5n hYag5ắn, thậJJ9Jt đúng5YEL nànYag5g YQ4Usẽ nghuHHNĩ hYag5ắn uHHNlà kYQ4Uẻ JJ9Jcâm điếc.

« ĐạJJ9Ji Yag5hiệp, JJ9Jvõ côn5YELg ngươuHHNi 5YELtốt lắmuHHN puHHNhải kh5YELông uHHN? XYag5in 5YELcho JJ9Jta đuHHNi uHHNtheo ngươiuHHN đi5YEL Yag5? JJ9J» Khuyn5YELh Thàn5YELh tựuHHN nh5YELủ mình5YEL đãJJ9J họuHHNc hếuHHNt chYQ4Uân truyềnYQ4U 5YELcủa 5YELcha mẹYag5, thế5YEL n5YELhưng Yag5so vớiYag5 uHHNHàn NgYQ4Uự TuyuHHNệt cJJ9Jó vẻYag5 vẫnYag5 chưYag5a thấmuHHN tháp5YEL gì. (Người qJJ9Jua đường5YEL uHHN: ÝuHHN VâYag5n àJJ9J YQ4UÝ Vân,5YEL ĐộJJ9Jc 5YELCô Hà5YELn ơiuHHN YQ4UĐộc Cô5YEL YQ4UHàn, coYQ4Un gáiuHHN cáJJ9Jc uHHNngươi chưauHHN lấuHHNy chồng5YEL đ5YELã quêYQ4Un 5YELcha mẹ5YEL, khônguHHN cYag5oi JJ9Jcác ngươiJJ9J rYQ4Ua gì5YEL kuHHNìa JJ9J| ĐộcYag5 CôuHHN Hà5YELn 5YEL: *lạnh5YEL lùn5YELg liếcYag5 mắt*YQ4U JJ9J| Người5YEL qYQ4Uua đuHHNường Yag5: *5YELrét lạnuHHNh đuHHNóng băng*)

Không phảnJJ9J ứng.

Khuynh ThànhuHHN JJ9Jgãi g5YELãi mYag5ũi. «Yag5 YQ4UUy, Hàn5YEL uHHNNgự TuyệtYQ4U, l5YELỗ 5YELtai ngươiJJ9J cóYQ4U vấnYag5 YQ4Uđề khYag5ông YQ4Uhả uHHN? TuHHNa sợuHHN lại5YEL uHHNgặp phảiYag5 dãuHHN thúJJ9J, 5YELcho JJ9Jta Yag5đi theJJ9Jo nYag5gươi điYQ4U Yag5mà uHHN? »

Hàn NgựYQ4U JJ9JTuyệt bYQ4Uuông JJ9Jcánh 5YELtay đaYag5ng JJ9Jôm KhYQ4Uuynh YQ4UThành rauHHN, thản5YEL nhi5YELên khônguHHN trYag5ả lời5YEL tiếnJJ9Jg nào.

Khuynh ThàYQ4Unh bĩYQ4Uu bYQ4Uĩu YQ4Umôi. «YQ4U T5YELa làJJ9J mộYag5t côJJ9J nươYQ4Ung lYag5iễu yếuYag5 đàoJJ9J JJ9Jtơ 5YELchân yếuYQ4U tJJ9Jay mềYag5m, ngươiuHHN đànhuHHN uHHNlòng đYag5ể t5YELa uHHNbị YQ4Usói uHHNăn thịtYag5 suHHNao 5YEL? »uHHN MẹuHHN JJ9Jtừng nóiuHHN, YQ4Ukhi 5YELcần Yag5có tYQ4Uhể Yag5sử chJJ9Jiêu làYQ4Um nũng,5YEL YQ4Uchiêu nàyYQ4U JJ9Jdùng vớ5YELi cJJ9Jha nYQ4Uàng thYag5ực YQ4Ulà rấtJJ9J cYag5ó ícYag5h, khônYQ4Ug Yag5biết hiệnYQ4U tại5YEL c5YELó hữuHHNu dụngYQ4U haJJ9Jy không.

Nàng thJJ9Jua hắYag5n rồi,5YEL Yag5vẫn phỗn5YELg JJ9Jra 5YELkhông nYQ4Uói gì.

Khuynh ThuHHNành tứcuHHN YQ4Umuốn hYQ4Uộc máu5YEL. uHHN« Ngươi…YQ4U ThôJJ9Ji JJ9Jta tYag5hà uHHNcoi n5YELgươi lYQ4Uà kuHHNhông khuHHNí Yag5cho xongYag5. »

« CYag5ó thểYQ4U đuHHNi theYQ4Uo. »JJ9J HắuHHNn thảnuHHN nhiêYag5n nói5YEL, th5YELêm mộtYag5 câ5YELu. «Yag5 Ch5YELỉ cuHHNần ngươiYQ4U khYQ4Uông sYag5ợ JJ9Jlà được.Yag5 »JJ9J CuộcJJ9J sốnguHHN cuHHNủa hắ5YELn ởJJ9J đaoYag5 kuHHNiếm YQ4Umáu tJJ9Janh, JJ9Jcó YQ4Ucon nhócuHHN nàJJ9Jo dámuHHN JJ9Jđi theYag5o hắYQ4Un c5YELơ chứ. (Người Yag5qua đườngYQ4U YQ4U: HắnuHHN 5YELdám cuHHNoi nuHHNàng làJJ9J 5YELnữ hài5YEL YQ4Utử JJ9Ja, trẻJJ9J cuHHNon a5YEL, …Yag5 *icoYag5n tứcJJ9J hộcuHHN máu*)

Khuynh ThànhYag5 hJJ9Jưng phấuHHNn thiếuuHHN điềuYag5 nhYQ4Uảy dựngJJ9J luHHNên, túmJJ9J lấyYag5 taYQ4Uy Yag5áo hắnYag5 lYQ4Uắc lắYag5c. JJ9J« JJ9JTa sẽ5YEL khônuHHNg suHHNợ, YQ4Uta JJ9Jđi uHHNtheo ngươi5YEL đượcuHHN rồi,uHHN Yag5ngươi thậ5YELt s5YELự lYQ4Uà uHHNngười Yag5tốt mà.YQ4U »

Mặt YQ4Uhắn JJ9Jvẫn kuHHNhông cóuHHN biểuYag5 tình,YQ4U chỉYQ4U 5YELcó JJ9Jánh mắtYQ4U JJ9Jlại xẹYQ4Ut quuHHNa 5YELmột néYag5t cườiYQ4U khổ,YQ4U 5YELhắn Yag5là ngưYag5ời uHHNtốt saYag5o 5YEL? NếuJJ9J 5YELhắn làJJ9J uHHNngười tốt,Yag5 cănYag5 YQ4Ubản YQ4Utrên đờYQ4Ui khuHHNông cóuHHN aJJ9Ji l5YELà ngườiuHHN xấu5YEL hếYQ4Ut. uHHNTrong gi5YELang hồ,YQ4U ngưYQ4Uời nàuHHNo nghYQ4Ue đ5YELến tYQ4Uên hắn5YEL, kJJ9Jhông ph5YELải hậYag5n thấuJJ9J xươYQ4Ung 5YELthì cũYag5ng lYag5à Yag5sợ tánuHHNg đởm,uHHN nhYQ4Ua đYag5ầu nàYQ4Uy cưJJ9J nhiYag5ên lôYag5i Yag5kéo 5YELtay áYQ4Uo hắnuHHN, cò5YELn muố5YELn YQ4Uđồng YQ4Uhành vYag5ới hJJ9Jắn, điềuuHHN kJJ9Jỳ qYag5uái nhấ5YELt cYag5hính làJJ9J cYag5òn YQ4Unói hắnYQ4U uHHNlà ngườ5YELi tốYQ4Ut, xYQ4Uem 5YELra làuHHN uHHNmột uHHNđứa nhJJ9Ja đầuuHHN 5YELkhông hiểYag5u 5YELchuyện đời.

« HYag5àn đạiYag5 ca5YEL, huyuHHNnh tớiYag5 uHHNnơi nàyJJ9J luHHNàm gìJJ9J 5YEL? »5YEL uHHNNàng vJJ9Jốn k5YELhông JJ9Jhi vọngYQ4U hắuHHNn trảJJ9J lờuHHNi, xeJJ9Jm rYQ4Ua chỉuHHN Yag5muốn Yag5lầm bầYag5m tựJJ9J Yag5độc thoạiuHHN thôi.

« TYag5ìm mộ5YELt tJJ9Jhứ nà5YELy nọ.uHHN »

« VJJ9Jậy… Á5YEL YQ4U! »JJ9J K5YELhuynh TJJ9Jhành nhìnYQ4U hắn5YEL, vuYQ4Ui YQ4Uvẻ kuHHNhông tYQ4Uin vàYag5o taYag5i mình.YQ4U «Yag5 HuynuHHNh uHHNcũng t5YELrả lờiuHHN saYag5o YQ4U? »

Hắn khônJJ9Jg nóYQ4Ui đượcYQ4U tYag5hêm lYag5ời nàoYQ4U, YQ4Utự nẫu5YEL bảuHHNn uHHNthân vìJJ9J cáiJJ9J YQ4Uquái gì5YEL phảiuHHN tốuHHNn nướcYag5 bYQ4Uọt đấuuHHN võ5YEL mồYQ4Um vớiYQ4U cuHHNon nh5YELóc này. (Người YQ4Uqua đườ5YELng JJ9J: 5YELAnh 5YELnói được5YEL JJ9Jba câYag5u mYQ4Uà đãYag5 t5YELự 5YELtrách đ5YELi đấu5YEL vYag5õ mồmuHHN saJJ9Jo YQ4U? BáYQ4Ui phụYQ4Uc uHHN| Hà5YELn đạiYag5 cYag5a 5YEL: *Yag5lườm* JJ9J| Yag5Người YQ4Uqua uHHNđường 5YEL: *rétuHHN uHHNrun YQ4Ulập cập*)

« YQ4UHàn đạuHHNi 5YELca, 5YELbao JJ9Jgiờ huyn5YELh Yag5mới YQ4Ulại xuốJJ9Jng núiuHHN 5YEL? YQ4U» NàngYag5 Yag5còn phảJJ9Ji điuHHN Yag5lập JJ9Jgia JJ9Jđình Yag5mà. T__T

« VộYag5i uHHNlập JJ9Jgia đYQ4Uình sYag5ao JJ9J? »TronguHHN lòngYQ4U hắYag5n cưYag5 nhuHHNiên cJJ9Jó mộtYQ4U loạYQ4Ui cảmYQ4U giácuHHN kỳ5YEL Yag5quái, JJ9Jkhông muốnuHHN Yag5con nhócJJ9J nà5YELy điYag5 lậpYQ4U JJ9Jgia đình.

Khuynh TYQ4Uhành lắc5YEL đầJJ9Ju mạnJJ9Jh tớiuHHN mứcYQ4U mu5YELốn vănuHHNg đuHHNầu uHHNra ngoà5YELi. «Yag5 KhônYQ4Ug YQ4Uhề vộJJ9Ji khôngYQ4U uHHNhề vộiuHHN, muộiJJ9J khônYQ4Ug muốnuHHN lYag5ấy chồnYag5g. »YQ4U NànYQ4Ug mJJ9Jới khôn5YELg cuHHNần gảuHHN JJ9Jcho coYag5n của5YEL ‘BệnhYQ4U ThuHHNần Kinh’Yag5 YQ4Uthúc thúc.

Hàn NgựuHHN TuyệtJJ9J lạnhuHHN nhưJJ9J JJ9Jbăng ph5YELun 5YELra h5YELai chYQ4Uữ. JJ9J« TốtYag5 lYQ4Uắm. »uHHN YQ4UKỳ quáiJJ9J, nuHHNàng khôn5YELg muốnuHHN lYQ4Uập giuHHNa đình,JJ9J trYag5ong 5YELlòng uHHNhắn cJJ9Jư nhiêuHHNn c5YELó Yag5chút cYag5ao hứng.JJ9J Ngu5YELyên hắnJJ9J vẫnuHHN tưởngJJ9J buHHNản thânJJ9J sẽJJ9J khYag5ông uHHNbao giờ5YEL cóuHHN hYag5ỉ nuHHNộ 5YELái ố,5YEL vYag5ậy màYag5 t5YELối nYag5ay YQ4Unha đầuYag5 ngốcuHHN nàJJ9Jy xuấ5YELt hiện,Yag5 lạiuHHN đánYag5h độngYag5 tớYQ4Ui mộtYag5 thứJJ9J uHHNgì uHHNđó tậYQ4Un sâYQ4Uu trJJ9Jong nộiuHHN tâmuHHN củaJJ9J mình.

« TYQ4Uốt lắYag5m cYag5ái 5YELgì 5YEL? »Yag5 JJ9JKhuynh TJJ9Jhành tòuHHN mòJJ9J hỏi.

Hàn NuHHNgự 5YELTuyệt không5YEL đYQ4Uể JJ9Jý YQ4Utới uHHNnàng, chỉJJ9J ôYag5m nYQ4Uàng nhảy5YEL xuống.5YEL TYag5rong JJ9Jlúc bọnYag5 họ5YEL nóYQ4Ui chuyện,uHHN sóYag5i Yag5hoang sớYag5m đãuHHN khônYQ4Ug biếtJJ9J điYag5 5YELvề Yag5hướng nào.uHHN ĐYag5ộc Cô5YEL KuHHNhuynh Thành5YEL nYQ4Uhặt l5YELên tauHHNy JJ9Jnải rồiYag5 bĩuJJ9J bĩuYQ4U môiYQ4U. «5YEL CòYag5n tốtuHHN còYag5n tốtJJ9J, nếuYQ4U ta5YELy nảiYag5 cũ5YELng uHHNmất, bJJ9Jổn cô5YEL nYQ4Uương cYag5hỉ cYag5ó nướcuHHN điJJ9J l5YELàm khất5YEL cáiuHHN 5YELqua nYag5gày. »

Hàn Ngự5YEL TJJ9Juyệt lạiJJ9J ngồiYag5 lạYQ4Ui YQ4Uvị tuHHNrí cũ,Yag5 giốuHHNng nuHHNhư hết5YEL tYQ4Uhảy mọiJJ9J cJJ9Jhuyện cJJ9Jhưa từYag5ng xYQ4Uảy r5YELa. KhuynJJ9Jh uHHNThành Yag5tiến đuHHNến bêYag5n hắnYag5, cườYag5i hJJ9Jì hì.YQ4U 5YEL« JJ9JLạnh JJ9Jquá đi…uHHN Muộ5YELi… YQ4Umuôi cóYag5 5YELthể ngYag5ủ YQ4Ucạnh bêYQ4Un huyJJ9Jnh đượcJJ9J kYag5hông Yag5? » (Người qu5YELa 5YELđường JJ9J: KYQ4Uhông biếtuHHN a5YELi chuHHNiếm uHHNtiện nguHHNhi củaYQ4U JJ9Jai, hYag5ừ hừ…)

Hàn Ng5YELự TuYQ4Uyệt Yag5không hềYag5 trảYag5 lời.

Nàng nhếch5YEL mYag5ép cườiYag5 hềuHHN hềYag5 5YELđầy giYQ4Uan ácJJ9J. 5YEL« KhôYQ4Ung đượcYag5 bỏJJ9J lạiYQ4U muYQ4Uội đâuJJ9J nhé,YQ4U mYag5uội ngủYag5 YQ4Uđây. HuYag5ynh màuHHN JJ9Jbỏ YQ4Ulại muộiuHHN, muộJJ9Ji uHHNthề sYQ4Uẽ tróYag5c Yag5nã huynYag5h tớ5YELi châYQ4Un trờiYQ4U góYag5c bYag5ể Yag5cho coJJ9Ji. 5YEL» HắnYag5 nuHHNếu dJJ9Jám bỏYQ4U lạiYQ4U nàng,Yag5 nàn5YELg JJ9Jsẽ nhờ5YEL lụcuHHN thYQ4Uúc th5YELúc tìmYQ4U hắnuHHN lôiuHHN v5YELề, thiuHHNên h5YELạ khônYag5g cYQ4Uó ngườiuHHN nàouHHN mYag5à BáchYag5 HiểuYQ4U ĐườnguHHN tYag5ìm khJJ9Jông ruHHNa hết.5YEL CảYag5 nhàJJ9J lụcYag5 tuHHNhúc t5YELhúc Yag5mỗi l5YELần tớiYQ4U uHHNthăm gYag5ia đJJ9Jình nànYQ4Ug đềYag5u kheJJ9Jn nàuHHNng đJJ9Jáng yêu5YEL. LụcJJ9J 5YELthúc thúcJJ9J, lục5YEL thẩYag5m thẩmJJ9J thậYag5t làJJ9J 5YELyêu thYQ4Uích nàn5YELg, nànuHHNg JJ9Jcó JJ9Jnhờ tìYQ4Um mJJ9Jột JJ9Jngười, l5YELục thúYag5c thúcJJ9J 5YELsao lạYQ4Ui khôngYag5 hỗ5YEL uHHNtrợ chYQ4Uứ ?

Khuynh TJJ9Jhành nJJ9Jgọ nguJJ9Jậy mãYag5i 5YELkhông tìYag5m t5YELhấy tư5YEL thếYQ4U nYag5gủ thíYQ4Uch hợp,uHHN thếYQ4U l5YELà 5YELtự nhiêuHHNn Yag5đem đầuYQ4U duHHNựa vàoJJ9J vuHHNai hắuHHNn, JJ9Jôm lấJJ9Jy YQ4Ucánh YQ4Utay hắYag5n. JJ9JVẫn làuHHN n5YELgủ n5YELhư thuHHNế aJJ9Jn tJJ9Joàn hơnYag5, nếYag5u khô5YELng hắn5YEL cJJ9Jhạy JJ9Jmất JJ9Jthì sauHHNo Yag5? NếuYag5 lại5YEL Yag5gặp sóiuHHN hoaYQ4Ung, nàn5YELg uHHNliền YQ4Uxong đờiYQ4U rồiJJ9J. NYQ4Uam nữYQ4U uHHNhữu 5YELbiệt JJ9Jnàng YQ4Ucó biYQ4Uết chuHHNớ, nhưnJJ9Jg làuHHN YQ4Udựa vYag5ào uHHNmột cáYQ4Ui JJ9Jcó 5YELlàm YQ4Usao đâuYag5, nYQ4Uàng lớnJJ9J Yag5thế nàyuHHN rồi,uHHN uHHNcăn bản5YEL đểYQ4U ýJJ9J làm5YEL gìYQ4U. LạiYag5 nhắcYQ4U nàng5YEL ĐộuHHNc CôYQ4U K5YELhuynh JJ9JThành, nămYag5 1YQ4U6 tu5YELổi xYag5uống núiYag5 mẹuHHN l5YELiền m5YELang nàYag5ng tớiJJ9J kỹ5YEL vJJ9Jiện xJJ9Jem YQ4Utrộm, Yag518 JJ9Jtuổi 5YELxong liềnuHHN chYag5o nànuHHNg YQ4Uxem JJ9JXuân cuuHHNng đ5YELồ, còJJ9Jn giJJ9Jảng gYQ4Uiải rấtYQ4U nhiềuYQ4U tYag5ri thứcuHHN v5YELề vJJ9Jiệc nYag5am nJJ9Jữ. MẹuHHN nóiYQ4U đấyuHHN Yag5là gYQ4Uiáo dụYQ4Uc YQ4Ugiới tYQ4Uính chJJ9Jính q5YELuy, tuyJJ9Jệt đYQ4Uối kuHHNhông YQ4Ucó tuHHNí teYag5o nàoYQ4U bấtYQ4U l5YELương hết.uHHN ThYag5ế uHHNlà bởiYQ4U Yag5vì chuyệnYQ4U ‘giáouHHN dục’JJ9J nYag5ày, chJJ9Ja mẹuHHN nànYQ4Ug liềuHHNn cJJ9Jãi YQ4Unhau 5YELto. uHHNKỳ uHHNthật 5YELlà JJ9Jcha JJ9Jnàng ănYag5 dấm5YEL c5YELhua, chYag5a YQ4Uvốn khô5YELng cYag5ho ph5YELép mYQ4Uẹ thấuHHNy n5YELam YQ4Unhân nJJ9Jào khYQ4Uác ngoYQ4Uài mìnhuHHN cả.uHHN ẤYag5y vậJJ9Jy uHHNmẹ lại5YEL uHHNto ga5YELn lớJJ9Jn mậYag5t vàoYag5 kỹYag5 việnuHHN cJJ9Jhơi, YQ4Ucha khôngYag5 tYQ4Uức giậuHHNn mớiYag5 là5YEL lạ.YQ4U BaYag5o nYQ4Uhiêu YQ4Unăm uHHNqua, ch5YELa mẹYQ4U ânuHHN JJ9Jân áiJJ9J 5YELái, chJJ9Jỉ cYag5ó cãiJJ9J uHHNnhau YQ4Umột l5YELần duuHHNy nh5YELất uHHNđó. Nà5YELng cJJ9Jũng thậJJ9Jt hâmYQ4U mộYQ4U uHHNbọn họuHHN, nàngYag5 cũYQ4Ung muHHNuốn uHHNtìm muHHNột JJ9Jnam nhânYQ4U t5YELhật tYQ4Uốt nhưYQ4U cha.

Hàn NgựJJ9J TuyệtYQ4U uHHNkhông đẩYag5y 5YELnàng Yag5ra 5YELmà mặcJJ9J nà5YELng dựa5YEL vYag5ào nYag5gười. TừJJ9J 5YELkhi 5YELcó trYag5í nYQ4Uhớ, sưJJ9J JJ9Jphụ hJJ9Jắn YQ4Uđã đJJ9Jem hắnYag5 đầuYag5 nhậpJJ9J Yag5vào cYag5uộc sYag5ống củuHHNa YQ4Ubầy đYQ4Uàn dãuHHN tYQ4Uhú, hắnuHHN lớn5YEL lênJJ9J cóYag5 tJJ9Jhú 5YELtính nYag5hư uHHNdã uHHNthú, thậuHHNm cYag5hí dãuHHN thúJJ9J YQ4Uthấy hắnJJ9J cuHHNòn phảiuHHN uHHNe ngạiJJ9J. TrảiYag5 q5YELua ba5YELo nhiêuYag5 nYag5ăm són5YELg giYag5ó, uHHNcả ngườYag5i nhuốmYQ4U đầyuHHN JJ9Jsát 5YELkhí, thếuHHN mJJ9Jà côYag5 nJJ9Jàng nàyJJ9J 5YELcư nhiYQ4Uên dámYag5 dựauHHN vYQ4Uào 5YELngười hắn5YEL ngủYQ4U, thuHHNật khônguHHN hiuHHNểu YQ4Unên nói5YEL nàngYag5 5YELđơn thuuHHNần haYag5y YQ4Ulà YQ4Ungu nuHHNgốc nữJJ9Ja. NJJ9Jhìn 5YELthấy gươnguHHN mặ5YELt ngủ5YEL s5YELay xiJJ9Jnh đẹpuHHN củ5YELa n5YELàng, h5YELắn khônguHHN néJJ9Jn đYQ4Uược vươnYQ4U Yag5tay ômJJ9J lấy5YEL nàngJJ9J. CôYQ4U JJ9Jđơn 2YQ4U5 năJJ9Jm, l5YELần đuHHNầu tiênuHHN p5YELhát hiện5YEL Yag5ra cảmYQ4U giá5YELc cóYQ4U YQ4Ungười là5YELm bạnuHHN thYag5ật làYag5 tốt.JJ9J NYag5àng uHHNcó thYag5ể 5YELcùng hắnYag5 tới5YEL uHHNkhi nà5YELo JJ9J? NếuuHHN nànguHHN bi5YELết 5YELhắn 5YELlà aYag5i tJJ9Jhì uHHNsao YQ4U? Liệ5YELu nànJJ9Jg cònuHHN lYag5ớn 5YELgan uHHNnhư 5YELvậy Yag5hay khuHHNông ?

Sáng uHHNsớm JJ9Jhôm saYag5u, KYQ4Uhuynh ThuHHNành bYag5ị YQ4Umột 5YELluồng 5YELánh sJJ9Jáng uHHNchói mJJ9Jắt làmuHHN tYag5hức dậyYQ4U. TớYQ4Ui kYQ4Uhi 5YELnàng phátJJ9J hiệnYag5 bản5YEL tYag5hân cưJJ9J nhiên5YEL Yag5ôm uHHNôm dựauHHN dựauHHN vàoYag5 mộtuHHN gãYag5 JJ9Jnam nhâJJ9Jn uHHNngủ cả5YEL đêm,uHHN liền5YEL ngượuHHNng nJJ9Jgùng cườuHHNi cườiYQ4U. «Yag5 YQ4UTay huyYag5nh khônJJ9Jg bịYQ4U tYag5ê chứJJ9J Yag5? » (Người quYag5a đườnguHHN 5YEL: ThiYag5ện tYQ4Uâm bộ5YELc p5YELhát nhYag5ư YQ4Usao băng5YEL YQ4U| KYQ4Uhuynh ThYQ4Uành JJ9J: *lườm*Yag5 uHHN| uHHNNgười uHHNqua đưuHHNờng YQ4U: nYag5hầm, sáuHHNng lángYag5 nhYag5ư mặtuHHN trời…5YEL Yag5= =’)

« ĐYQ4Ui thôiJJ9J. uHHN» HuHHNàn JJ9JNgự Yag5Tuyệt khôngJJ9J trảuHHN 5YELlời câuHHNu huHHNỏi củ5YELa nàng.

« ĐuHHNi đâuHHNu YQ4U? »5YEL NJJ9Jàng JJ9Jđứng dậy.

« XuốnuHHNg núi.YQ4U »5YEL HắnYQ4U YQ4Uđã tJJ9Jìm ở5YEL đây5YEL cJJ9Jả nửaYag5 thánJJ9Jg m5YELà mộtYag5 chúJJ9Jt m5YELanh mốiYag5 cuHHNũng khônYag5g tYQ4Uìm rauHHN. HJJ9Jắn bắt5YEL đuHHNầu hoàYQ4Ui nguHHNhi cáiJJ9J bảoJJ9J t5YELàng củYag5a 5YELBách HiểuYQ4U ĐườngYag5 YQ4Ukia luHHNiệu cYag5ó 5YELthật sYQ4Uự tồnuHHN uHHNtại 5YELhay không.

« Yag5Tốt q5YELuá, xuuHHNống núi5YEL thô5YELi. »JJ9J KhuyYQ4Unh Th5YELành khôYQ4Ung dấYag5u nổiuHHN khoáiYag5 YQ4Uchí liềuHHNn YQ4Unắm lJJ9Jấy áouHHN hắn.

Hàn Yag5Ngự 5YELTuyệt uHHNkhẽ liếc5YEL mắtuHHN nguHHNó nàJJ9Jng 5YELmột cYQ4Uái, nàJJ9Jng liềnYQ4U thứcJJ9J Yag5thời uHHNbuông hắ5YELn ruHHNa 5YELlặng lẽJJ9J tụJJ9Jt uHHNlại đi5YEL phíauHHN sau.