You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương DVGy2 Pk7D: AnPk7Dh DVGyhùng cứu6niC mỹo22d nhân

« Grro22draao… zdVR» Mo22dột t6niChanh DVGyâm đángDVGy sợPk7D vaPk7Dng lên,6niC đằo22dng đằn6niCg sáo22dt o22dkhí, Pk7Dhẳn l6niCà củ6niCa c6niCon DVGythú đázdVRng sợDVGy zdVRnào đ6niCó. Đ6niCộc CôPk7D KhuyPk7Dnh ThànzdVRh zdVRvốn lPk7Dà mộtDVGy o22dkẻ thôDVGyng m6niCinh liềo22dn mạnPk7Dh mẽPk7D mở6niC 6niCto mắt.

Một đôiDVGy mắtDVGy pháto22d ro22da ánh6niC sángzdVR DVGyxanh Pk7Dlục o22dở trướczdVR mặo22dt nàngPk7D, cáDVGych kzdVRhoảng năo22dm tzdVRhước, Pk7Dánh Pk7Dmắt ho6niCàn toàzdVRn khôno22dg cóDVGy DVGyhảo ýPk7D tr6niCừng trừDVGyng nzdVRgó nàng6niC, rõ6niC ro22dàng co22doi nàngDVGy l6niCà bữaPk7D ăno22d đêo22dm Pk7Dngon lzdVRành. ToànzdVR thzdVRân 6niCnàng toáto22d mDVGyồ hzdVRôi lạnhDVGy, nuốtzdVR nDVGyước DVGymiếng đến6niC ựco22d mộPk7Dt cái,o22d gizdVRương đôiPk7D mắzdVRt nhDVGyỏ zdVRcảnh gzdVRiác DVGynhìn chằ6niCm chzdVRằm o22dcon Pk7Ddã DVGythú 6niCtrước mặt.

Hàn o22dNgự Tuyệt6niC zdVRđâu r6niCồi 6niC? 6niCĐột nhizdVRên nDVGyàng nhớzdVR zdVRra 6niCcòn czdVRó mDVGyột ngo22dười nzdVRữa kzdVRia màzdVR 6niC? TêDVGyn chếtPk7D tiPk7Dệt đó6niC đPk7Di đâuPk7D vậPk7Dy DVGy? NàngPk7D lặngzdVR lẽPk7D kínPk7D đáPk7Do lizdVRếc mộDVGyt cPk7Dái tPk7Dới DVGychỗ 6niClúc não22dy o22dhắn vừao22d ngồiPk7D, o22dhic, Pk7Dđến mộtDVGy o22dcái bóno22dg cũnPk7Dg cònPk7D chảPk7D zdVRcó. ThPk7Dằng o22dcha 6niCđáng Pk7Dchết đDVGyó thậ6niCt khôn6niCg c6niCó nghĩaPk7D kh6niCí màzdVR, czdVRư nhio22dên cho22duồn mấto22d, để6niC lạ6niCi mìo22dnh nàngDVGy tặngPk7D czdVRho zdVRsói ho22doang. Pk7DNhất thờDVGyi zdVRnàng DVGydục khóo22dc Pk7Dvô DVGylệ (mu6niCốn khóPk7Dc màPk7D khôDVGyng rzdVRa nướcPk7D mắt)6niC, t6niChôi rồo22di LượmPk7D 6niCơi, thPk7Dân gáPk7Di xiDVGynh tDVGyươi thDVGyành bữaPk7D ngoo22dn o22dcho 6niCdã thú. (Người quPk7Da o22dđường o22d: o22dcô kiaPk7D, th6niCêm 6niCthắt DVGygì DVGynhiều tzdVRhế, bDVGyản gốc6niC nóDVGy c6niCó DVGyhoa lá6niC càn6niCh t6niChế đDVGyâu zdVR| Lãnh6niC 6niCVân zdVR: kịDVGya tui6niC, zdVRkhông thíPk7Dch tzdVRhì đừngDVGy 6niCđọc 6niC! =.=)

Khuynh ThànhPk7D vốnPk7D Pk7Dlà cózdVR luo22dyện DVGyvõ cô6niCng đấyPk7D chứ,6niC hơnDVGy o22dnữa võzdVR côno22dg 6niCkhông tồo22di chúzdVRt nàoo22d. NhDVGyất lzdVRà 6niCkhinh công,Pk7D hozdVRàn o22dtoàn họDVGyc ho22dết chzdVRân truyềnzdVR củaDVGy phụ6niC thâPk7Dn, đzdVRáng ti6niCếc ở6niC thờzdVRi DVGyđiểm m6niCấu chốt6niC n6niChư tDVGyhế nàyo22d, Pk7Dcô nàngPk7D khDVGyông cóPk7D kzdVRinh nDVGyghiệm chiDVGyến đấuzdVR mzdVRang têo22dn Khuyn6niCh Thà6niCnh cư6niC nhiêPk7Dn bỏzdVR quDVGyên sựo22d thật6niC ro22dằng mìnhDVGy cóPk7D biPk7Dết khiPk7Dnh công.

Hai czdVRhân trư6niCớc củao22d cozdVRn so22dói 6niChoang cDVGyào cPk7Dào m6niCặt đấtPk7D, chờDVGy dịDVGyp chuPk7Dẩn bị6niC pho22dóng DVGytới đây.o22d KhuDVGyynh ThànhzdVR liênzdVR tụcPk7D lPk7Dùi vềDVGy Pk7Dsau, hDVGyai cPk7Dhân rDVGyun lẩy6niC bẩy (Người quDVGya đườngzdVR 6niC: 6niCmất cDVGyả phozdVRng o22dphạm củaDVGy co6niCn gáio22d MiPk7Dnh NguyệPk7Dt tiênPk7D tzdVRử, haizzPk7Dz, n6niCàng tPk7Da 6niCmà thấyzdVR cảnhzdVR nàyo22d chắc6niC zdVRđập đầu6niC vDVGyào đậ6niCu hũPk7D tựDVGy Pk7Dtử mất6niC zdVR! 6niC| M6niCộ DunzdVRg DVGyÝ VâPk7Dn zdVR: *lườm*zdVR DVGy| NPk7Dgười o22dqua đườngPk7D 6niC: *róDVGyn rénDVGy chạy*). MộtPk7D bóngo22d đenPk7D thDVGyật lo22dớn độ6niCt ngộDVGyt pho22dóng Pk7Dthẳng tzdVRới to22drước mặtPk7D nàngo22d, mấyzdVR 6niCcái răng6niC nan6niCh đDVGyã ngắmDVGy rấzdVRt cPk7Dhuẩn v6niCào cáDVGyi c6niCổ trắngDVGy 6niCngần n6niCồn 6niCnộn c6niCủa nDVGyàng, KhuyzdVRnh ThàDVGynh 6niCtrợn Pk7Dto mắt,Pk7D đ6niCầu DVGyóc trốngDVGy rPk7Dỗng, trPk7Dong đầuDVGy Pk7Dchỉ còPk7Dn 6niCmột zdVRý niệ6niCm dPk7Duy nhấtDVGy… 6niCXong đời6niC 6niCrồi. ĐúngPk7D lúo22dc co6niCn sózdVRi sắpo22d bổ6niC nhào22do DVGyvào ngườPk7Di Pk7Dnàng, nàngo22d co22dhỉ co22dảm th6niCấy ho22dẫng nhẹPk7D mộo22dt cázdVRi, czdVRả ngườzdVRi bao22dy o22dlên Pk7Dtrời. Đo22dợi nzdVRàng khôPk7Di phụcPk7D ýPk7D thứPk7Dc, mớiDVGy nhậ6niCn rPk7Da mzdVRình đDVGyã tựa6niC vàoo22d mPk7Dột o22dcái lzdVRồng ngựco22d ấmDVGy ázdVRp rộngzdVR rzdVRãi to22dự lúcPk7D nDVGyào. DVGyVà o22dngay DVGysau đPk7Dó DVGylà nPk7Dhận o22dra mìPk7Dnh đã6niC bịo22d DVGyai đóDVGy ômPk7D 6niClên o22dngồi ởzdVR DVGytrên mộtzdVR nhPk7Dánh cây.

Khuynh Thào22dnh lạiDVGy nuốtPk7D nPk7Dước miPk7Dếng zdVRcái ựczdVR, rútPk7D cục6niC cPk7Dũng nhìzdVRn rzdVRõ ao22di zdVRđã cứuo22d nàng.

« Ngo22dươi zdVRkhông pDVGyhải đo22di rồiDVGy s6niCao 6niC? 6niC» Pk7DNàng trừnzdVRg mo22dắt nhDVGyìn HànPk7D N6niCgự TuzdVRyệt, bDVGyộ dáno22dg Pk7Dhổn o22dhà hổPk7Dn h6niCển sợzdVR hãi.

Hàn NgựPk7D T6niCuyệt q6niCuả o22dthật đo22dã rPk7Dời điDVGy, 6niCnhưng o22dnghe thấy6niC tiếng6niC sóiPk7D hozdVRang gDVGyầm lzdVRên Pk7Dlại chzdVRạy vềDVGy 6niCngó to22dhử, lDVGyà hắPk7Dn o22dlo o22dcho 6niCcon n6niChóc lắmzdVR zdVRmiệng kizdVRa. Hắn6niC từnPk7Dg giết6niC ng6niCười vôo22d số,Pk7D trướczdVR giờo22d czdVRhưa o22dbao giờPk7D biPk7Dết Pk7Dmềm lòPk7Dng. VPk7Dốn hắzdVRn cóPk7D t6niChể DVGytrơ mắt6niC no22dhìn mộtzdVR ngườiDVGy chếtPk7D dần6niC trướDVGyc mắt6niC màPk7D khôngzdVR zdVRcứu, hDVGyiện gizdVRờ lại6niC 6niCchỉ vì6niC một6niC cDVGyon Pk7Dnha đầ6niCu nzdVRgốc nghếchDVGy lạiDVGy chạDVGyy vềo22d cứu,6niC chắcPk7D hắnzdVR bo22dị ấo22dm đầPk7Du rồzdVRi !

Hàn 6niCNgự TuyệtzdVR zdVRkhẽ lzdVRiếc mắPk7Dt zdVRnhìn nànDVGyg mộto22d DVGycái, vẫ6niCn làPk7D kPk7Dhông nóo22di gì6niC cả.

Khuynh ThàzdVRnh DVGylắc đPk7Dầu bấtzdVR đắPk7Dc dĩ6niC. 6niC« DVGyQuên đPk7Di, vo22dới ngươi6niC nDVGyói chuyệnDVGy chỉo22d to22dổ ph6niCí lời.DVGy Pk7D» ChzdVRa nàzdVRng zdVRdù zdVRmỗi Pk7Dcâu o22dhiếm o22dnhư Pk7Dvàng, to22dốt xấuzdVR o22dgì hỏio22d vẫno22d t6niCrả l6niCời. CònPk7D zdVRgã to22drước mắtzdVR nàDVGyy qu6niCả DVGythật cPk7Dùng kẻDVGy câzdVRm điếc6niC khôn6niCg kDVGyhác nDVGyhau lo22dà mấyo22d, nếDVGyu khôngDVGy o22dphải 6niChắn o22dtừng nhảPk7D Pk7Dra 6niCba chữ6niC DVGytên hắn,6niC thậPk7Dt đúngDVGy nàngzdVR zdVRsẽ nghDVGyĩ o22dhắn lPk7Dà o22dkẻ câmPk7D điếc.

« ĐạiDVGy hPk7Diệp, vo22dõ côngzdVR ngưzdVRơi tốtzdVR o22dlắm ph6niCải kzdVRhông o22d? X6niCin DVGycho DVGyta đio22d DVGytheo ngưPk7Dơi 6niCđi 6niC? Pk7D» K6niChuynh TPk7Dhành o22dtự nhủDVGy mì6niCnh đão22d họDVGyc hếDVGyt c6niChân trPk7Duyền czdVRủa ch6niCa mẹ6niC, thếo22d nhưngPk7D sPk7Do 6niCvới HzdVRàn NgPk7Dự Tuyệt6niC có6niC vzdVRẻ vẫn6niC chưa6niC thấmzdVR thápzdVR gì. (Người qDVGyua đPk7Dường 6niC: Ýo22d zdVRVân àPk7D 6niCÝ VâDVGyn, ĐộczdVR C6niCô HPk7Dàn 6niCơi zdVRĐộc Cô6niC HàDVGyn, Pk7Dcon gzdVRái 6niCcác n6niCgươi chzdVRưa Pk7Dlấy chzdVRồng DVGyđã Pk7Dquên 6niCcha o22dmẹ, khôngzdVR c6niCoi cázdVRc ngươi6niC 6niCra o22dgì zdVRkìa zdVR| 6niCĐộc CPk7Dô Pk7DHàn zdVR: *lạnhDVGy l6niCùng lizdVRếc mắzdVRt* Pk7D| NgPk7Dười qPk7Dua đo22dường zdVR: zdVR*rét lạno22dh đóngo22d băng*)

Không phảzdVRn ứng.

Khuynh ThànDVGyh gzdVRãi gãiPk7D mũi.zdVR o22d« UDVGyy, HànzdVR NgựPk7D Tuy6niCệt, lDVGyỗ to22dai ngươio22d cózdVR zdVRvấn đềo22d khônDVGyg Pk7Dhả Pk7D? 6niCTa zdVRsợ l6niCại gặpPk7D o22dphải do22dã thDVGyú, Pk7Dcho Pk7Dta đ6niCi tDVGyheo no22dgươi 6niCđi zdVRmà Pk7D? »

Hàn NzdVRgự o22dTuyệt buôo22dng co22dánh to22day 6niCđang ômDVGy KhuPk7Dynh ThànDVGyh o22dra, thảo22dn DVGynhiên khôngzdVR trảPk7D lờDVGyi t6niCiếng nào.

Khuynh ThànhzdVR bo22dĩu bĩ6niCu zdVRmôi. Pk7D« zdVRTa là6niC mDVGyột co22dô Pk7Dnương Pk7Dliễu yếu6niC đo22dào 6niCtơ czdVRhân yếuPk7D tzdVRay mềmPk7D, DVGyngươi đàzdVRnh lòngDVGy đểDVGy 6niCta bPk7Dị so22dói zdVRăn thịtPk7D sPk7Dao zdVR? »6niC MẹDVGy từngPk7D nói,o22d Pk7Dkhi cDVGyần cPk7Dó t6niChể sử6niC chiêzdVRu làmPk7D nũng,Pk7D chio22dêu 6niCnày dùnDVGyg vDVGyới c6niCha nào22dng zdVRthực làzdVR rấzdVRt 6niCcó ío22dch, khônPk7Dg biDVGyết hizdVRện tạizdVR czdVRó hữuo22d do22dụng o22dhay không.

Nàng o22dthua hắo22dn o22drồi, vẫnPk7D phỗngo22d Pk7Dra ko22dhông nóPk7Di gì.

Khuynh Thà6niCnh tứcPk7D mo22duốn hDVGyộc máuPk7D. 6niC« Ngươi…zdVR Th6niCôi t6niCa t6niChà czdVRoi ngươizdVR làPk7D khPk7Dông kh6niCí zdVRcho xongDVGy. »

« Pk7DCó DVGythể đi6niC the6niCo. »o22d zdVRHắn t6niChản nDVGyhiên nóio22d, DVGythêm một6niC câuzdVR. «zdVR 6niCChỉ cầPk7Dn ngươ6niCi k6niChông sợPk7D làzdVR được.o22d »Pk7D CuộcPk7D 6niCsống của6niC hắ6niCn ởo22d đaoPk7D kiếDVGym m6niCáu tanPk7Dh, cózdVR coPk7Dn o22dnhóc 6niCnào dámPk7D đDVGyi Pk7Dtheo hắnPk7D o22dcơ chứ. (Người quDVGya đườnzdVRg zdVR: HắDVGyn dám6niC co22doi nàngo22d là6niC nữPk7D hDVGyài tửzdVR azdVR, trẻ6niC cDVGyon aDVGy, 6niC… *DVGyicon to22dức hộcDVGy máu*)

Khuynh TDVGyhành hưnDVGyg pDVGyhấn tPk7Dhiếu điềuDVGy n6niChảy dựPk7Dng lPk7Dên, tPk7Dúm lấy6niC ta6niCy á6niCo hắn6niC lắPk7Dc lắo22dc. «o22d DVGyTa so22dẽ khDVGyông sợ,6niC Pk7Dta đi6niC Pk7Dtheo ngươiDVGy đ6niCược rồi,6niC ngươizdVR thậtDVGy zdVRsự làDVGy người6niC tPk7Dốt mào22d. »

Mặt hắn6niC o22dvẫn khôno22dg cDVGyó biDVGyểu tìnhzdVR, chPk7Dỉ Pk7Dcó ánhPk7D mắDVGyt lạiDVGy 6niCxẹt 6niCqua mộto22d zdVRnét 6niCcười kzdVRhổ, hPk7Dắn là6niC ngườiPk7D tốto22d szdVRao DVGy? No22dếu hắn6niC 6niClà ngườzdVRi tốt,6niC co22dăn bo22dản trêno22d đờPk7Di khônDVGyg o22dcó a6niCi lo22dà ngưPk7Dời xấuPk7D hết.Pk7D TrDVGyong gian6niCg hồzdVR, nzdVRgười o22dnào ngho22de DVGyđến tênzdVR hắn,DVGy 6niCkhông 6niCphải hậnDVGy tzdVRhấu xương6niC to22dhì cũng6niC DVGylà sợ6niC Pk7Dtáng zdVRđởm, n6niCha đầuDVGy nàDVGyy o22dcư nhPk7Diên lo22dôi zdVRkéo zdVRtay áPk7Do h6niCắn, còPk7Dn muốn6niC đồngDVGy hàn6niCh với6niC ho22dắn, điềuPk7D o22dkỳ quáiPk7D nhấtzdVR czdVRhính làzdVR còPk7Dn nóPk7Di DVGyhắn DVGylà ngườiPk7D tốtDVGy, xezdVRm rDVGya 6niClà Pk7Dmột đứazdVR n6niCha đầzdVRu DVGykhông hiểu6niC chuyệnzdVR đời.

« Hàno22d đạ6niCi cDVGya, huzdVRynh tớiPk7D DVGynơi nDVGyày lDVGyàm gìo22d DVGy? »Pk7D NàPk7Dng vốo22dn khônzdVRg DVGyhi vọnPk7Dg hPk7Dắn DVGytrả lờio22d, xezdVRm rPk7Da Pk7Dchỉ muốno22d lầmo22d bầmDVGy DVGytự độco22d thoạizdVR thôi.

« o22dTìm mộo22dt tPk7Dhứ nàDVGyy DVGynọ. »

« VậDVGyy… zdVRÁ 6niC! Pk7D» Pk7DKhuynh Thà6niCnh nho22dìn hắDVGyn, zdVRvui Pk7Dvẻ khôzdVRng tPk7Din vào6niC o22dtai mìnzdVRh. 6niC« Pk7DHuynh zdVRcũng trảo22d lờPk7Di sPk7Dao zdVR? »

Hắn khôzdVRng nóiDVGy đượcPk7D thêmzdVR lờo22di nàzdVRo, tDVGyự nẫu6niC DVGybản thâPk7Dn vì6niC c6niCái qu6niCái gìPk7D phảiDVGy tzdVRốn nPk7Dước 6niCbọt đ6niCấu DVGyvõ mo22dồm DVGyvới DVGycon nhzdVRóc này. (Người qzdVRua đườnzdVRg 6niC: o22dAnh nóiPk7D đượcDVGy b6niCa Pk7Dcâu Pk7Dmà đão22d 6niCtự to22drách đzdVRi đDVGyấu DVGyvõ o22dmồm sao22do Pk7D? BPk7Dái phụzdVRc zdVR| HànPk7D 6niCđại zdVRca 6niC: *lườm*zdVR 6niC| NgườizdVR 6niCqua zdVRđường Pk7D: *réDVGyt ro22dun lậpPk7D cập*)

« HàzdVRn đạ6niCi czdVRa, baDVGyo g6niCiờ huynzdVRh mớiDVGy lạo22di xuốzdVRng núiDVGy 6niC? »6niC Nàngo22d còDVGyn pPk7Dhải đi6niC lậPk7Dp g6niCia đìo22dnh màDVGy. T__T

« Vo22dội 6niClập DVGygia đìDVGynh sazdVRo Pk7D? »Pk7DTrong Pk7Dlòng hắno22d cư6niC nhiêo22dn cóPk7D mộto22d Pk7Dloại cảmDVGy giáczdVR k6niCỳ qo22duái, khôDVGyng o22dmuốn zdVRcon nhózdVRc nàDVGyy zdVRđi l6niCập gPk7Dia đình.

Khuynh ThzdVRành lPk7Dắc đầuzdVR mDVGyạnh Pk7Dtới mứczdVR muốnzdVR văno22dg đầuDVGy rPk7Da no22dgoài. DVGy« Ko22dhông o22dhề vộo22di khô6niCng hềDVGy o22dvội, zdVRmuội Pk7Dkhông mPk7Duốn lấzdVRy chPk7Dồng. »zdVR NàngDVGy mPk7Dới ko22dhông cầno22d Pk7Dgả chDVGyo co22don củzdVRa ‘Bo22dệnh ThầnzdVR Kinh’6niC thPk7Dúc thúc.

Hàn Pk7DNgự TuzdVRyệt lPk7Dạnh nhzdVRư băn6niCg p6niChun rzdVRa ho22dai chzdVRữ. Pk7D« TốtDVGy lắPk7Dm. zdVR» KỳPk7D qPk7Duái, nzdVRàng o22dkhông muốnzdVR lậzdVRp gzdVRia đì6niCnh, t6niCrong lDVGyòng hắDVGyn DVGycư nhiê6niCn cPk7Dó DVGychút cDVGyao hứng.DVGy NguyêPk7Dn 6niChắn vẫnDVGy tzdVRưởng DVGybản thzdVRân sẽDVGy 6niCkhông bo22dao gio22dờ zdVRcó ho22dỉ nDVGyộ DVGyái ốPk7D, vậPk7Dy o22dmà tốiDVGy Pk7Dnay zdVRnha đầuo22d ngốo22dc nDVGyày xDVGyuất hiDVGyện, lo22dại 6niCđánh zdVRđộng tớzdVRi DVGymột tDVGyhứ gìo22d DVGyđó tzdVRận sâuzdVR trDVGyong nộiPk7D zdVRtâm củao22d mình.

« TốtPk7D lzdVRắm cázdVRi o22dgì o22d? »DVGy KzdVRhuynh ThPk7Dành tòo22d mòzdVR hỏi.

Hàn NgựDVGy TuyệzdVRt kho22dông đểo22d ýzdVR tớiDVGy nàPk7Dng, chỉ6niC ôPk7Dm nàPk7Dng nhảyo22d xuống.6niC TroPk7Dng o22dlúc bọn6niC họo22d nózdVRi chuyệnPk7D, sóizdVR hoo22dang sớo22dm 6niCđã khônPk7Dg biếtPk7D o22dđi 6niCvề hướng6niC nào.o22d Pk7DĐộc DVGyCô 6niCKhuynh TDVGyhành 6niCnhặt lên6niC o22dtay nảDVGyi rồiDVGy bĩDVGyu bĩuo22d môi.Pk7D «Pk7D DVGyCòn Pk7Dtốt Pk7Dcòn zdVRtốt, nếuPk7D Pk7Dtay nảizdVR 6niCcũng zdVRmất, bo22dổn côzdVR no22dương chỉ6niC có6niC DVGynước Pk7Dđi lPk7Dàm DVGykhất czdVRái quPk7Da ngPk7Dày. »

Hàn No22dgự TzdVRuyệt lo22dại ngồo22di o22dlại vịzdVR tríDVGy DVGycũ, giốnzdVRg nDVGyhư hếDVGyt thảyo22d mPk7Dọi chuyệnzdVR czdVRhưa to22dừng xảyo22d ra6niC. Khuyno22dh ThPk7Dành tiếnzdVR đDVGyến bêno22d hắDVGyn, cườiDVGy Pk7Dhì hPk7Dì. «DVGy o22dLạnh quázdVR đi…zdVR Muội…o22d muôDVGyi cDVGyó 6niCthể ngủ6niC Pk7Dcạnh bêPk7Dn hu6niCynh đượcPk7D khô6niCng 6niC? » (Người Pk7Dqua đườngPk7D DVGy: KzdVRhông biếtPk7D ao22di chiếmzdVR tiDVGyện Pk7Dnghi củazdVR zdVRai, ho22dừ hừ…)

Hàn Pk7DNgự TuyệtDVGy Pk7Dkhông hềPk7D zdVRtrả lời.

Nàng DVGynhếch mépo22d cườiDVGy hềDVGy hzdVRề DVGyđầy giaPk7Dn ác.DVGy «6niC Không6niC đượ6niCc bỏzdVR lạiPk7D muzdVRội o22dđâu nhéPk7D, DVGymuội ngủPk7D đâPk7Dy. HuynDVGyh m6niCà bzdVRỏ zdVRlại muội,o22d 6niCmuội thDVGyề sẽo22d tróco22d nzdVRã huyno22dh tớio22d châ6niCn tzdVRrời o22dgóc b6niCể cDVGyho coiDVGy. 6niC» Pk7DHắn nếPk7Du dám6niC bỏDVGy lạDVGyi 6niCnàng, nàng6niC sDVGyẽ nhPk7Dờ lụcDVGy thDVGyúc t6niChúc tìo22dm hắno22d l6niCôi vzdVRề, thiên6niC hạ6niC khônzdVRg czdVRó ngườiDVGy 6niCnào mo22dà BácPk7Dh HiểuzdVR ĐườngzdVR 6niCtìm k6niChông 6niCra h6niCết. CảDVGy DVGynhà lụDVGyc thúzdVRc Pk7Dthúc mỗPk7Di lầnDVGy tớio22d tDVGyhăm g6niCia zdVRđình zdVRnàng zdVRđều DVGykhen nzdVRàng đáPk7Dng yêu.DVGy Lụco22d to22dhúc thúczdVR, lụco22d tho22dẩm zdVRthẩm zdVRthật o22dlà yPk7Dêu thíco22dh n6niCàng, nànzdVRg cPk7Dó nhờ6niC DVGytìm mộtPk7D 6niCngười, lục6niC to22dhúc tDVGyhúc o22dsao Pk7Dlại khônPk7Dg hỗPk7D o22dtrợ cho22dứ ?

Khuynh ThzdVRành ngọPk7D nguo22dậy DVGymãi DVGykhông tìmzdVR thấo22dy 6niCtư thếo22d ng6niCủ thíchDVGy hợp,DVGy thếo22d là6niC zdVRtự nho22diên đezdVRm đầuPk7D dựao22d vào6niC o22dvai DVGyhắn, zdVRôm lấy6niC cánzdVRh taDVGyy hắn.DVGy Vo22dẫn Pk7Dlà ngzdVRủ nh6niCư thếzdVR o22dan t6niCoàn hơn,Pk7D nếuzdVR khônDVGyg DVGyhắn chạyDVGy mấtDVGy thìzdVR 6niCsao DVGy? NếzdVRu lại6niC gặpo22d sóiDVGy hoan6niCg, Pk7Dnàng liềnPk7D o22dxong đ6niCời rzdVRồi. NPk7Dam nữzdVR hữu6niC biệtPk7D nànDVGyg cózdVR DVGybiết 6niCchớ, 6niCnhưng lDVGyà dựao22d vàoo22d mộtPk7D cái6niC cóPk7D DVGylàm Pk7Dsao đâu,Pk7D nàngo22d DVGylớn t6niChế nàyo22d rồiPk7D, cDVGyăn 6niCbản đ6niCể ýPk7D lPk7Dàm o22dgì. LạiPk7D nhắPk7Dc nàn6niCg o22dĐộc CôPk7D Pk7DKhuynh Thànho22d, DVGynăm 1DVGy6 tuổio22d xu6niCống nDVGyúi mẹ6niC liềnzdVR man6niCg nàn6niCg zdVRtới kỹDVGy vPk7Diện zdVRxem o22dtrộm, DVGy18 tuổiDVGy xo6niCng lzdVRiền DVGycho nDVGyàng xPk7Dem XuPk7Dân co22dung zdVRđồ, cPk7Dòn giảnzdVRg giải6niC rPk7Dất nzdVRhiều tDVGyri to22dhức vDVGyề viDVGyệc DVGynam nzdVRữ. MDVGyẹ n6niCói đấy6niC l6niCà DVGygiáo DVGydục 6niCgiới tínzdVRh chính6niC quyo22d, tuyệ6niCt đối6niC khôzdVRng cDVGyó 6niCtí tezdVRo nàzdVRo bzdVRất lDVGyương ho22dết. TzdVRhế zdVRlà 6niCbởi vìPk7D chuyệno22d ‘giáo22do dụco22d’ nàPk7Dy, ch6niCa mẹDVGy nàngDVGy zdVRliền o22dcãi nhzdVRau 6niCto. KỳzdVR 6niCthật làPk7D cho22da DVGynàng DVGyăn do22dấm DVGychua, c6niCha vốnzdVR khôno22dg 6niCcho phépPk7D mo22dẹ thzdVRấy nzdVRam nhâo22dn zdVRnào khPk7Dác ngoàiDVGy mình6niC cPk7Dả. Ấo22dy vậyPk7D mzdVRẹ lạPk7Di to22do gao22dn lớzdVRn Pk7Dmật vào22do Pk7Dkỹ việno22d chơzdVRi, co22dha zdVRkhông to22dức gi6niCận Pk7Dmới lào22d lạzdVR. BzdVRao nhiêuo22d nămo22d qua6niC, czdVRha mDVGyẹ âPk7Dn Pk7Dân áDVGyi áDVGyi, chỉDVGy zdVRcó cãPk7Di no22dhau mộ6niCt lầnPk7D DVGyduy nhấPk7Dt o22dđó. NàngDVGy cũnzdVRg thzdVRật ho22dâm Pk7Dmộ DVGybọn họ,Pk7D nà6niCng c6niCũng 6niCmuốn tDVGyìm mộtzdVR na6niCm nhânzdVR Pk7Dthật tốtPk7D nhưo22d cha.

Hàn NPk7Dgự Tuyệt6niC khô6niCng đẩyDVGy nàno22dg rPk7Da mPk7Dà o22dmặc nàngo22d DVGydựa và6niCo ngườiDVGy. TDVGyừ khPk7Di cóDVGy trPk7Dí nhớ,zdVR sưzdVR p6niChụ Pk7Dhắn đDVGyã 6niCđem hắnPk7D đầ6niCu nhậo22dp vzdVRào cuPk7Dộc sốngDVGy củaDVGy bầyDVGy đo22dàn dãPk7D thúDVGy, hắPk7Dn lớo22dn 6niClên zdVRcó thúPk7D tzdVRính như6niC dão22d zdVRthú, thậ6niCm chío22d dãDVGy 6niCthú tDVGyhấy 6niChắn co22dòn 6niCphải zdVRe ngại.zdVR TrảDVGyi q6niCua bazdVRo nhiêDVGyu nămDVGy sóngzdVR gió6niC, cảzdVR người6niC nh6niCuốm đầyo22d sátPk7D khí,6niC 6niCthế 6niCmà DVGycô nào22dng nàzdVRy cưzdVR DVGynhiên 6niCdám 6niCdựa vào6niC ngo22dười hắnDVGy no22dgủ, Pk7Dthật khônPk7Dg hiểu6niC nênPk7D nóPk7Di nàngzdVR đơDVGyn thuầzdVRn DVGyhay làPk7D n6niCgu zdVRngốc nữa.zdVR NhìnDVGy thấyPk7D gưPk7Dơng Pk7Dmặt Pk7Dngủ sa6niCy DVGyxinh đẹpPk7D củao22d nàngo22d, hắnDVGy DVGykhông nénDVGy đượcPk7D DVGyvươn 6niCtay zdVRôm lấyDVGy nPk7Dàng. CôzdVR DVGyđơn zdVR25 nPk7Dăm, lPk7Dần đầuPk7D tiêzdVRn phátDVGy 6niChiện 6niCra cảmDVGy gizdVRác cDVGyó ngườo22di lDVGyàm bạPk7Dn DVGythật làzdVR tốt.Pk7D NzdVRàng 6niCcó th6niCể co22dùng hắno22d tPk7Dới zdVRkhi nàoDVGy zdVR? NếPk7Du nàng6niC biếto22d 6niChắn 6niClà Pk7Dai thìo22d sPk7Dao 6niC? DVGyLiệu nDVGyàng DVGycòn lớnzdVR gaDVGyn nhưo22d vậyo22d hDVGyay kzdVRhông ?

Sáng zdVRsớm zdVRhôm zdVRsau, KPk7Dhuynh ThànDVGyh Pk7Dbị mộzdVRt luồng6niC ánh6niC sáDVGyng co22dhói mắzdVRt làmzdVR thứo22dc 6niCdậy. TớizdVR 6niCkhi nào22dng p6niChát hi6niCện bảDVGyn Pk7Dthân cư6niC nhiên6niC ômzdVR ô6niCm dựaPk7D DVGydựa vDVGyào o22dmột gã6niC naPk7Dm nhânzdVR ngPk7Dủ 6niCcả đêm,DVGy liề6niCn ngượngo22d ngùnDVGyg co22dười cười.6niC DVGy« Tao22dy huzdVRynh kho22dông bịPk7D to22dê zdVRchứ o22d? » (Người 6niCqua đườPk7Dng 6niC: TzdVRhiện tPk7Dâm bộcDVGy ph6niCát n6niChư so22dao băPk7Dng 6niC| Khuo22dynh ThànhPk7D Pk7D: *l6niCườm* o22d| Người6niC quo22da đường6niC Pk7D: nhầm,DVGy sánzdVRg láPk7Dng nPk7Dhư mặt6niC tzdVRrời… 6niC= =’)

« ĐiDVGy thôiPk7D. »Pk7D zdVRHàn Ng6niCự Pk7DTuyệt khDVGyông Pk7Dtrả lời6niC câuo22d hzdVRỏi củaDVGy nàng.

« ĐzdVRi đâDVGyu zdVR? DVGy» zdVRNàng đứngDVGy dậy.

« XuDVGyống núi.6niC »6niC Pk7DHắn đãPk7D DVGytìm 6niCở đzdVRây c6niCả nửaDVGy to22dháng m6niCà một6niC chú6niCt zdVRmanh mốo22di o22dcũng khDVGyông to22dìm razdVR. HắPk7Dn bắtDVGy Pk7Dđầu hoàizdVR 6niCnghi zdVRcái bo22dảo tPk7Dàng c6niCủa Bácho22d Hio22dểu Đườngo22d zdVRkia lo22diệu cóPk7D thậtzdVR DVGysự Pk7Dtồn tại6niC h6niCay không.

« Tốto22d qPk7Duá, xuốngo22d nzdVRúi thôzdVRi. »6niC KhuyDVGynh Th6niCành o22dkhông d6niCấu nổPk7Di khDVGyoái chízdVR liềnDVGy nPk7Dắm lấPk7Dy áDVGyo hắn.

Hàn NDVGygự Tuo22dyệt khẽ6niC liếcDVGy mắtDVGy ngPk7Dó nàDVGyng một6niC cáizdVR, Pk7Dnàng liền6niC thDVGyức thờDVGyi buôngPk7D hắno22d rPk7Da Pk7Dlặng lẽPk7D tụtDVGy lạiDVGy đzdVRi phí6niCa sau.