You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương rDfq2 r6XE: AnMUokh h3DaBùng 3DaBcứu mỹr6XE nhân

« GrrraarDfqo… 3DaB» Mr6XEột t3DaBhanh âmr6XE MUokđáng sợrDfq D5XWvang lênr6XE, đằngr6XE đằr6XEng sát3DaB kh3DaBí, hẳr6XEn lr6XEà củarDfq crDfqon thMUokú đáMUokng s3DaBợ n3DaBào rDfqđó. Độ3DaBc CôrDfq Khuyr6XEnh ThànrDfqh D5XWvốn lr6XEà mộtMUok kẻr6XE thMUokông mirDfqnh 3DaBliền mạnhr6XE rDfqmẽ mở3DaB MUokto mắt.

Một đôMUoki 3DaBmắt MUokphát rD5XWa ánhMUok sá3DaBng x3DaBanh l3DaBục ởD5XW trr6XEước mặt3DaB nàngD5XW, cácD5XWh khoảngr6XE 3DaBnăm thưr6XEớc, D5XWánh mắtrDfq hor6XEàn toànr6XE kh3DaBông cóD5XW hả3DaBo 3DaBý trừng3DaB trừngD5XW ngr6XEó nàr6XEng, 3DaBrõ ràng3DaB c3DaBoi nàngr6XE làD5XW bữar6XE D5XWăn đêmD5XW ngoMUokn làr6XEnh. r6XEToàn thânMUok nànD5XWg toá3DaBt rDfqmồ hôi3DaB lạD5XWnh, nuốtMUok r6XEnước miếrDfqng đ3DaBến ực3DaB mộtr6XE D5XWcái, giư3DaBơng r6XEđôi mắtrDfq nhr6XEỏ cảnhrDfq giácMUok nD5XWhìn cD5XWhằm chằMUokm cD5XWon drDfqã thúr6XE tr3DaBước mặt.

Hàn NgựrDfq TuyệtMUok đâu3DaB rrDfqồi rDfq? rDfqĐột nhiêD5XWn nD5XWàng nhr6XEớ D5XWra MUokcòn cMUokó mộtrDfq ngườir6XE nữrDfqa kir6XEa D5XWmà rDfq? MUokTên cD5XWhết 3DaBtiệt đóD5XW đirDfq đâr6XEu vậyMUok MUok? NànMUokg lặng3DaB lẽD5XW kínr6XE đáor6XE rDfqliếc mD5XWột c3DaBái tớr6XEi D5XWchỗ lúrDfqc nD5XWãy hMUokắn rDfqvừa ngồir6XE, hicr6XE, đếD5XWn một3DaB cr6XEái bóngrDfq MUokcũng cr6XEòn chr6XEả có.rDfq ThằngMUok chD5XWa rDfqđáng c3DaBhết r6XEđó tD5XWhật không3DaB 3DaBcó MUoknghĩa kh3DaBí mà3DaB, cD5XWư nMUokhiên cD5XWhuồn mấMUokt, đểr6XE lạir6XE rDfqmình nàn3DaBg tD5XWặng chD5XWo sD5XWói hoangD5XW. NhấtMUok thờ3DaBi nrDfqàng dụcMUok khócMUok vôMUok lệ3DaB (muốnr6XE khóMUokc D5XWmà khôngMUok 3DaBra nướcD5XW mắt),rDfq thD5XWôi rồi3DaB Lượm3DaB ơiMUok, th3DaBân gái3DaB xD5XWinh trDfqươi thànhrDfq bữar6XE MUokngon rDfqcho dãrDfq thú. (Người r6XEqua đườngrDfq 3DaB: cô3DaB kiD5XWa, thê3DaBm thắrDfqt gìr6XE nrDfqhiều r6XEthế, MUokbản gốcMUok nD5XWó cór6XE hor6XEa lárDfq cànhD5XW tr6XEhế đâu3DaB D5XW| Lãnhr6XE Vânr6XE D5XW: kịaMUok tuiMUok, khMUokông thíchrDfq thì3DaB đừngr6XE đọcr6XE D5XW! =.=)

Khuynh ThàMUoknh vMUokốn l3DaBà r6XEcó luyệnrDfq MUokvõ côD5XWng đấy3DaB chứ3DaB, hMUokơn n3DaBữa rDfqvõ côD5XWng khônr6XEg tD5XWồi rDfqchút nào3DaB. Nhất3DaB lrDfqà khir6XEnh MUokcông, hD5XWoàn toMUokàn họcrDfq h3DaBết D5XWchân truyrDfqền củarDfq phụr6XE thâ3DaBn, đD5XWáng trDfqiếc 3DaBở thD5XWời đirDfqểm r6XEmấu chốtr6XE r6XEnhư thrDfqế nàyD5XW, MUokcô nàMUokng không3DaB cóMUok kinr6XEh n3DaBghiệm cr6XEhiến đ3DaBấu maD5XWng tênrDfq KhuyrDfqnh ThàD5XWnh cD5XWư nMUokhiên bỏMUok quêrDfqn sựrDfq thậtD5XW rằnD5XWg mìr6XEnh D5XWcó biếtr6XE rDfqkhinh công.

Hai châMUokn trướcr6XE củar6XE cr6XEon rDfqsói h3DaBoang MUokcào cD5XWào MUokmặt đất,MUok chờr6XE dịprDfq chuẩnMUok bịD5XW phrDfqóng tớirDfq đây.3DaB KhuyMUoknh Thàn3DaBh lMUokiên tr6XEục l3DaBùi vềD5XW r6XEsau, hMUokai ch3DaBân rrDfqun l3DaBẩy bẩy (Người 3DaBqua đườngr6XE D5XW: mất3DaB 3DaBcả MUokphong phạr6XEm củaMUok rDfqcon r6XEgái Min3DaBh Nr6XEguyệt D5XWtiên tử,r6XE haizzrDfqz, nàngMUok D5XWta mr6XEà thrDfqấy cảnhr6XE nàMUoky crDfqhắc đậrDfqp 3DaBđầu v3DaBào đậurDfq hrDfqũ tựD5XW tử3DaB mD5XWất rDfq! D5XW| MộrDfq 3DaBDung rDfqÝ VâMUokn MUok: *lườm*3DaB rDfq| Ngườ3DaBi r6XEqua đườnD5XWg rDfq: *rr6XEón rD5XWén chạy*). D5XWMột bóngD5XW D5XWđen thậtr6XE lớnrDfq độD5XWt ngột3DaB phóD5XWng thẳD5XWng tớirDfq rDfqtrước mặtr6XE nàng,r6XE mấy3DaB cáiMUok rDfqrăng naMUoknh đãD5XW ngắr6XEm rr6XEất chuẩD5XWn r6XEvào cáiMUok r6XEcổ trắnrDfqg ngầnD5XW r6XEnồn nMUokộn củaMUok nMUokàng, Khuyn3DaBh r6XEThành tMUokrợn D5XWto mắr6XEt, đMUokầu r6XEóc trrDfqống rỗr6XEng, trrDfqong đầu3DaB chỉD5XW còMUokn mộD5XWt ýMUok niệD5XWm r6XEduy 3DaBnhất… X3DaBong D5XWđời rồi.r6XE ĐúngMUok lúcrDfq co3DaBn sór6XEi s3DaBắp bổrDfq nhàor6XE r6XEvào MUokngười nD5XWàng, nànr6XEg D5XWchỉ cảmr6XE MUokthấy hMUokẫng nMUokhẹ một3DaB r6XEcái, cảD5XW ngườirDfq baD5XWy D5XWlên t3DaBrời. Đ3DaBợi nr6XEàng khôiMUok phụcrDfq ýD5XW thứMUokc, mớiMUok nhậnMUok r3DaBa mMUokình đãMUok tựMUoka 3DaBvào mộtrDfq MUokcái lồ3DaBng D5XWngực ấmMUok ápD5XW rộngr6XE rr6XEãi trDfqự lrDfqúc rDfqnào. V3DaBà nga3DaBy 3DaBsau 3DaBđó làMUok nhậD5XWn rrDfqa D5XWmình đãMUok bịr6XE ar6XEi đórDfq 3DaBôm l3DaBên ngr6XEồi ởD5XW trê3DaBn rDfqmột nhán3DaBh cây.

Khuynh Thr6XEành lMUokại nMUokuốt nước3DaB miếnD5XWg c3DaBái ựMUokc, rút3DaB MUokcục cũ3DaBng nMUokhìn rõD5XW ar6XEi D5XWđã cứuD5XW nàng.

« rDfqNgươi k3DaBhông r6XEphải rDfqđi rồiMUok sarDfqo rDfq? »rDfq NrDfqàng trừngMUok mắrDfqt nhì3DaBn Hàn3DaB NgựMUok r6XETuyệt, bộrDfq dánMUokg hMUokổn r6XEhà hổnrDfq hểMUokn D5XWsợ hãi.

Hàn NgựrDfq Tuyệ3DaBt qr6XEuả D5XWthật đãD5XW rờir6XE MUokđi, nrDfqhưng nMUokghe rDfqthấy tiếngr6XE rDfqsói rDfqhoang gr6XEầm lênr6XE MUoklại chạMUoky MUokvề n3DaBgó thửMUok, r6XElà hrDfqắn D5XWlo MUokcho c3DaBon r6XEnhóc lắmrDfq miệMUokng MUokkia. HắrDfqn tD5XWừng giếtMUok ngườrDfqi vôMUok sr6XEố, trước3DaB giờrDfq chr6XEưa baD5XWo gr6XEiờ biếtr6XE mềmMUok lònr6XEg. VốnD5XW h3DaBắn cóD5XW D5XWthể trD5XWơ mắtr6XE nhMUokìn một3DaB nMUokgười chD5XWết d3DaBần trr6XEước mắt3DaB màD5XW r6XEkhông cMUokứu, hr6XEiện MUokgiờ l3DaBại chMUokỉ vìrDfq m3DaBột rDfqcon n3DaBha đầurDfq ngốcrDfq ng3DaBhếch lạirDfq chD5XWạy vềr6XE crDfqứu, chr6XEắc hắnr6XE bMUokị ấmMUok đầuD5XW MUokrồi !

Hàn Ngự3DaB r6XETuyệt khMUokẽ liếr6XEc mắtrDfq nhìD5XWn rDfqnàng mộrDfqt cáD5XWi, vMUokẫn rDfqlà khr6XEông 3DaBnói gMUokì cả.

Khuynh Thànhr6XE lắcMUok đầuMUok bấ3DaBt đắcrDfq dĩD5XW. 3DaB« Qu3DaBên đMUoki, vớrDfqi ngưMUokơi nóiD5XW chuyệnr6XE MUokchỉ tổr6XE phíD5XW r6XElời. »MUok CrDfqha rDfqnàng D5XWdù mỗir6XE 3DaBcâu hiếmr6XE 3DaBnhư vànD5XWg, r6XEtốt xMUokấu r6XEgì hỏiD5XW vẫnD5XW trDfqrả lMUokời. CònD5XW MUokgã trước3DaB mắtMUok nàMUoky r6XEquả thr6XEật cùngMUok MUokkẻ câr6XEm điếcr6XE khôngMUok kMUokhác nhD5XWau làMUok mấyD5XW, nếur6XE khôr6XEng phải3DaB hD5XWắn tr6XEừng r6XEnhả rMUoka brDfqa chữrDfq têD5XWn hắnr6XE, thậMUokt đrDfqúng nàrDfqng rDfqsẽ nghĩD5XW hắnr6XE r6XElà kẻr6XE rDfqcâm điếc.

« Đ3DaBại hiệprDfq, rDfqvõ crDfqông nMUokgươi tốtD5XW lr6XEắm phảr6XEi khôrDfqng D5XW? r6XEXin MUokcho r6XEta đMUoki r6XEtheo ngươi3DaB đir6XE MUok? »D5XW KhuynD5XWh ThàD5XWnh tựMUok n3DaBhủ mìMUoknh đrDfqã họr6XEc hếtD5XW chMUokân trMUokuyền của3DaB cD5XWha mẹ,rDfq rDfqthế MUoknhưng srDfqo vớr6XEi HànrDfq NrDfqgự TuMUokyệt cóD5XW vẻ3DaB vD5XWẫn MUokchưa thấr6XEm thá3DaBp gì. (Người qurDfqa r6XEđường 3DaB: Ý3DaB 3DaBVân r6XEà Ý3DaB VânrDfq, ĐrDfqộc Cô3DaB HànMUok ơ3DaBi ĐộcD5XW 3DaBCô D5XWHàn, cMUokon gár6XEi cMUokác ngươiMUok cMUokhưa r6XElấy chMUokồng đãrDfq rDfqquên MUokcha mrDfqẹ, khônMUokg cr6XEoi cá3DaBc ngươMUoki 3DaBra gìMUok kìarDfq D5XW| ĐộcMUok CrDfqô HàMUokn 3DaB: MUok*lạnh lù3DaBng liếcD5XW mắD5XWt* MUok| N3DaBgười MUokqua đ3DaBường MUok: rDfq*rét lạnhMUok đóngD5XW băng*)

Không phảnrDfq ứng.

Khuynh Thàn3DaBh D5XWgãi gãrDfqi mũirDfq. «r6XE UyMUok, Hr6XEàn Ngựr6XE Tuyệt,rDfq lMUokỗ r6XEtai ngươi3DaB cD5XWó v3DaBấn đềrDfq khrDfqông hr6XEả rDfq? Tr6XEa 3DaBsợ rDfqlại gr6XEặp phảrDfqi dãr6XE 3DaBthú, c3DaBho trDfqa đ3DaBi theMUoko ngươ3DaBi đirDfq m3DaBà 3DaB? »

Hàn Nr6XEgự Tuyệtr6XE buônMUokg cánMUokh trDfqay đang3DaB ôMUokm KhuyMUoknh Tr6XEhành MUokra, thảnMUok nhiêD5XWn D5XWkhông trảr6XE lờir6XE tiếng3DaB nào.

Khuynh ThànhD5XW bĩuD5XW bĩr6XEu môrDfqi. «r6XE 3DaBTa lrDfqà mD5XWột cô3DaB nươnD5XWg lr6XEiễu yr6XEếu đMUokào tơrDfq chD5XWân yế3DaBu tr6XEay MUokmềm, ngươir6XE D5XWđành r6XElòng đểr6XE t3DaBa br6XEị sórDfqi MUokăn thị3DaBt D5XWsao 3DaB? »D5XW Mẹr6XE 3DaBtừng nói,rDfq D5XWkhi cần3DaB cD5XWó thểr6XE sr6XEử chiD5XWêu làm3DaB nũngMUok, c3DaBhiêu nr6XEày dùngr6XE vớiMUok D5XWcha nr6XEàng thựcrDfq l3DaBà rất3DaB cr6XEó 3DaBích, khôngr6XE biếtr6XE MUokhiện tạiMUok cóMUok rDfqhữu dụrDfqng ha3DaBy không.

Nàng thuMUoka hắn3DaB rồMUoki, vẫMUokn r6XEphỗng D5XWra không3DaB D5XWnói gì.

Khuynh ThànMUokh tMUokức muốnMUok hộcD5XW máu.D5XW «r6XE Ngươi…r6XE ThôD5XWi r6XEta thàMUok cr6XEoi ngươir6XE làrDfq D5XWkhông krDfqhí crDfqho D5XWxong. »

« CóMUok thểr6XE đD5XWi tr6XEheo. rDfq» HắnD5XW thản3DaB nD5XWhiên nr6XEói, rDfqthêm rDfqmột rDfqcâu. «r6XE Cr6XEhỉ cần3DaB D5XWngươi kD5XWhông MUoksợ lr6XEà đượr6XEc. »3DaB C3DaBuộc sốnr6XEg củaMUok hắnrDfq ởrDfq rDfqđao krDfqiếm máur6XE tar6XEnh, cóD5XW rDfqcon nh3DaBóc MUoknào dámr6XE đ3DaBi thD5XWeo hắ3DaBn r6XEcơ chứ. (Người rDfqqua đườngrDfq MUok: H3DaBắn rDfqdám coD5XWi nàr6XEng D5XWlà nữD5XW hàiMUok tửMUok rDfqa, rDfqtrẻ cD5XWon D5XWa, r6XE… *icMUokon tứMUokc hộcMUok máu*)

Khuynh MUokThành hưngD5XW phấr6XEn thMUokiếu rDfqđiều nhảrDfqy dựng3DaB lên,3DaB trDfqúm lMUokấy taD5XWy árDfqo 3DaBhắn D5XWlắc lMUokắc. «3DaB Tr6XEa r6XEsẽ khôngr6XE sợrDfq, trDfqa r6XEđi tMUokheo ngươiD5XW đượcrDfq rồiD5XW, ngươi3DaB thậtMUok sựD5XW lMUokà người3DaB D5XWtốt mà3DaB. »

Mặt hD5XWắn vẫnD5XW khôn3DaBg cóD5XW biểurDfq tìnD5XWh, chỉr6XE cór6XE áD5XWnh mắtrDfq lạir6XE xẹt3DaB qr6XEua mộD5XWt rDfqnét cườir6XE khổ,r6XE r6XEhắn làMUok ngr6XEười MUoktốt rDfqsao rDfq? NếD5XWu hắnr6XE là3DaB r6XEngười tốtr6XE, MUokcăn 3DaBbản MUoktrên đờirDfq khMUokông crDfqó aMUoki làMUok ngườiMUok xấu3DaB hết.r6XE Tronr6XEg gianD5XWg hồ,MUok n3DaBgười n3DaBào nr6XEghe đếnr6XE têr6XEn hắrDfqn, khrDfqông prDfqhải hậnMUok r6XEthấu xươnrDfqg thìr6XE cũD5XWng r6XElà sMUokợ táD5XWng MUokđởm, nhr6XEa đầD5XWu nàyrDfq 3DaBcư r6XEnhiên l3DaBôi ké3DaBo MUoktay áoMUok hắn,r6XE c3DaBòn m3DaBuốn đồngD5XW 3DaBhành v3DaBới h3DaBắn, điềuD5XW kỳD5XW quárDfqi nhấtD5XW chí3DaBnh 3DaBlà còrDfqn r6XEnói hắnrDfq 3DaBlà ngư3DaBời tốt3DaB, xeD5XWm r3DaBa làD5XW mộD5XWt đứr6XEa rDfqnha đầu3DaB không3DaB hiểuMUok chuy3DaBện đời.

« D5XWHàn đạiMUok caD5XW, h3DaBuynh D5XWtới nrDfqơi nMUokày r6XElàm gìD5XW rDfq? r6XE» ND5XWàng vốn3DaB r6XEkhông D5XWhi vọng3DaB hắD5XWn 3DaBtrả lờ3DaBi, xr6XEem MUokra chD5XWỉ muốnD5XW D5XWlầm b3DaBầm tựr6XE độcrDfq thr6XEoại thôi.

« Tr6XEìm r6XEmột MUokthứ nàr6XEy nọD5XW. »

« Vậy…MUok 3DaBÁ 3DaB! D5XW» KhuynrDfqh ThrDfqành nhìMUokn hắr6XEn, vrDfqui vẻMUok khônMUokg MUoktin v3DaBào taMUoki mình.3DaB «D5XW MUokHuynh r6XEcũng 3DaBtrả lrDfqời sD5XWao 3DaB? »

Hắn khôD5XWng nórDfqi được3DaB thêmr6XE rDfqlời nr6XEào, tựrDfq nr6XEẫu bMUokản 3DaBthân vì3DaB cáirDfq qurDfqái rDfqgì phảir6XE tr6XEốn rDfqnước bọMUokt đấ3DaBu vr6XEõ mồD5XWm vớirDfq corDfqn nhrDfqóc này. (Người D5XWqua đườMUokng 3DaB: Anr6XEh nrDfqói được3DaB bMUoka câD5XWu mà3DaB đã3DaB tựMUok trácrDfqh đD5XWi đr6XEấu võD5XW mồrDfqm sMUokao 3DaB? MUokBái phụcD5XW 3DaB| HànD5XW đD5XWại 3DaBca MUok: *lườr6XEm* 3DaB| Ngườr6XEi quD5XWa đườngMUok r6XE: *rétD5XW rMUokun r6XElập cập*)

« HànMUok đrDfqại rDfqca, bar6XEo giờ3DaB huyD5XWnh 3DaBmới MUoklại xuốr6XEng nr6XEúi r6XE? D5XW» Nàng3DaB cò3DaBn pr6XEhải đirDfq lậrDfqp D5XWgia đrDfqình mMUokà. T__T

« VrDfqội lậ3DaBp D5XWgia đìD5XWnh MUoksao r6XE? »r6XETrong lrDfqòng hắnD5XW crDfqư nrDfqhiên D5XWcó mr6XEột lor6XEại cảD5XWm giD5XWác kỳrDfq qMUokuái, khônr6XEg muốnMUok cMUokon nD5XWhóc nàr6XEy đir6XE lrDfqập gr6XEia đình.

Khuynh TD5XWhành lr6XEắc đD5XWầu D5XWmạnh tớr6XEi mứrDfqc muốD5XWn 3DaBvăng đMUokầu r6XEra ngoài.r6XE r6XE« MUokKhông hề3DaB 3DaBvội khôngr6XE 3DaBhề vội,3DaB muộirDfq khôngr6XE muốr6XEn lấyrDfq cMUokhồng. 3DaB» Nànr6XEg mớir6XE khôngrDfq MUokcần MUokgả rDfqcho rDfqcon củ3DaBa ‘Bệr6XEnh Thầ3DaBn Kinr6XEh’ thúrDfqc thúc.

Hàn r6XENgự T3DaBuyệt lr6XEạnh nhMUokư băngr6XE pMUokhun rr6XEa haD5XWi chMUokữ. «r6XE 3DaBTốt lắm.r6XE »r6XE Kỳr6XE r6XEquái, nàrDfqng khôngD5XW murDfqốn lMUokập 3DaBgia đìnr6XEh, rDfqtrong MUoklòng hắnr6XE cưr6XE MUoknhiên cóMUok cD5XWhút cMUokao r6XEhứng. NguD5XWyên hắn3DaB vrDfqẫn tưởnD5XWg r6XEbản thânr6XE MUoksẽ khôrDfqng ba3DaBo gir6XEờ cór6XE hD5XWỉ nộD5XW áMUoki ố,r6XE vậrDfqy rDfqmà tốr6XEi MUoknay 3DaBnha đầMUoku ngốcD5XW nàyr6XE xuấtr6XE hiện,3DaB D5XWlại đánhr6XE độr6XEng D5XWtới mộD5XWt tMUokhứ gì3DaB rDfqđó tậnr6XE D5XWsâu tronr6XEg nộD5XWi 3DaBtâm cMUokủa mình.

« Tốt3DaB lrDfqắm 3DaBcái gr6XEì D5XW? 3DaB» Kr6XEhuynh TrDfqhành tò3DaB 3DaBmò hỏi.

Hàn Ngự3DaB D5XWTuyệt khônD5XWg đMUokể D5XWý tớiMUok nàng,3DaB rDfqchỉ ôr6XEm nà3DaBng nD5XWhảy xuốngr6XE. MUokTrong lúD5XWc bD5XWọn rDfqhọ nóirDfq chuyệnD5XW, sóirDfq hoaD5XWng sớmr6XE đãMUok khônMUokg biết3DaB đ3DaBi vềD5XW hướng3DaB MUoknào. ĐD5XWộc Côr6XE KhMUokuynh Thà3DaBnh nhặt3DaB D5XWlên tD5XWay nả3DaBi r3DaBồi MUokbĩu rDfqbĩu mr6XEôi. MUok« 3DaBCòn trDfqốt cr6XEòn tốt,rDfq 3DaBnếu taD5XWy nảiD5XW D5XWcũng mấD5XWt, bổMUokn côD5XW nrDfqương ch3DaBỉ D5XWcó nướcr6XE điMUok làmMUok rDfqkhất cáMUoki D5XWqua nMUokgày. »

Hàn NgMUokự Tuyệtr6XE lạ3DaBi nMUokgồi rDfqlại vịr6XE trDfqrí cũr6XE, giốngr6XE r6XEnhư hMUokết thả3DaBy rDfqmọi crDfqhuyện chưr6XEa trDfqừng xMUokảy rMUoka. KMUokhuynh Thàn3DaBh tiếnr6XE đến3DaB bêr6XEn hắn,r6XE cườiD5XW 3DaBhì hìr6XE. «D5XW LạnD5XWh quá3DaB rDfqđi… Muộr6XEi… rDfqmuôi 3DaBcó thểrDfq ngMUokủ cạn3DaBh rDfqbên huynMUokh đượMUokc khôr6XEng 3DaB? » (Người r6XEqua đườngD5XW MUok: Khôngr6XE biết3DaB arDfqi chrDfqiếm t3DaBiện nMUokghi D5XWcủa 3DaBai, hừrDfq hừ…)

Hàn 3DaBNgự TuyệtD5XW khônMUokg D5XWhề trMUokả lời.

Nàng nhMUokếch mép3DaB cưMUokời hềrDfq hềMUok đầrDfqy gD5XWian ác.3DaB rDfq« Khô3DaBng đD5XWược bỏMUok lạ3DaBi muộir6XE 3DaBđâu nhr6XEé, m3DaBuội ngủr6XE đ3DaBây. HuyrDfqnh mrDfqà r6XEbỏ lạirDfq muội,3DaB mr6XEuội th3DaBề srDfqẽ tD5XWróc n3DaBã r6XEhuynh tớir6XE MUokchân trờiMUok grDfqóc MUokbể r6XEcho 3DaBcoi. MUok» HắrDfqn D5XWnếu dár6XEm bỏMUok lại3DaB nànrDfqg, nàD5XWng sẽrDfq nD5XWhờ lụcrDfq th3DaBúc D5XWthúc t3DaBìm h3DaBắn lô3DaBi MUokvề, thrDfqiên hạrDfq khônr6XEg 3DaBcó ngườiD5XW nr6XEào mrDfqà BácD5XWh HiểuD5XW Đườngr6XE tìmrDfq krDfqhông r6XEra hếtMUok. CảD5XW nhrDfqà lục3DaB tD5XWhúc thúc3DaB mỗiD5XW lầnr6XE tr6XEới thMUokăm r6XEgia đìrDfqnh nàng3DaB đrDfqều khr6XEen nàrDfqng đrDfqáng yêu.rDfq LD5XWục tr6XEhúc th3DaBúc, lục3DaB thẩmMUok thẩmrDfq th3DaBật r6XElà yêr6XEu thícr6XEh nàng,MUok nànr6XEg crDfqó nhD5XWờ t3DaBìm mộtD5XW rDfqngười, lr6XEục trDfqhúc thúrDfqc sar6XEo l3DaBại khônr6XEg hỗr6XE trợr6XE MUokchứ ?

Khuynh ThD5XWành nMUokgọ nguậMUoky mMUokãi krDfqhông tì3DaBm tD5XWhấy tư3DaB thếr6XE ngMUokủ thíchMUok D5XWhợp, tMUokhế 3DaBlà tựrDfq rDfqnhiên đem3DaB đầur6XE d3DaBựa vr6XEào vMUokai hắn,D5XW ômr6XE D5XWlấy D5XWcánh trDfqay hắnr6XE. VẫnMUok lMUokà rDfqngủ như3DaB D5XWthế aMUokn tMUokoàn hD5XWơn, nMUokếu khôrDfqng hắr6XEn chạD5XWy r6XEmất tr6XEhì sMUokao 3DaB? Nếur6XE MUoklại gặrDfqp sD5XWói hoangMUok, nànrDfqg liềnMUok xonrDfqg đờir6XE r6XErồi. Nar6XEm MUoknữ r6XEhữu biD5XWệt n3DaBàng córDfq biếtrDfq cr6XEhớ, r6XEnhưng rDfqlà dD5XWựa rDfqvào mộtMUok r6XEcái rDfqcó làmrDfq sarDfqo MUokđâu, nà3DaBng lớMUokn thếr6XE r6XEnày rồi3DaB, cănD5XW bảnMUok đểrDfq ýMUok 3DaBlàm gì3DaB. LạirDfq nhắD5XWc 3DaBnàng ĐộcrDfq 3DaBCô KhuD5XWynh rDfqThành, rDfqnăm 1MUok6 tur6XEổi xuốrDfqng nú3DaBi 3DaBmẹ 3DaBliền maMUokng nàn3DaBg tới3DaB rDfqkỹ việMUokn D5XWxem tD5XWrộm, 3DaB18 tuổiD5XW xr6XEong liMUokền rDfqcho D5XWnàng 3DaBxem r6XEXuân cur6XEng đồ3DaB, còn3DaB giảrDfqng girDfqải rấtD5XW nhiềurDfq t3DaBri th3DaBức vềMUok việc3DaB narDfqm nMUokữ. MẹD5XW MUoknói đD5XWấy lr6XEà giáo3DaB dụcr6XE gi3DaBới tír6XEnh chín3DaBh qurDfqy, tuyệMUokt đốr6XEi không3DaB cóD5XW 3DaBtí trDfqeo nàoD5XW bấtrDfq l3DaBương hết.rDfq Thếr6XE lrDfqà bởirDfq vr6XEì chuyrDfqện ‘giáorDfq rDfqdục’ nàMUoky, cr6XEha mẹD5XW nànrDfqg liềnr6XE cãiD5XW nhrDfqau to3DaB. r6XEKỳ thậtMUok lr6XEà chrDfqa r6XEnàng D5XWăn dấmrDfq chua3DaB, 3DaBcha vốnD5XW không3DaB chD5XWo phépD5XW mD5XWẹ thấy3DaB MUoknam nhânMUok nàr6XEo khD5XWác ngoD5XWài D5XWmình cảMUok. Ấy3DaB MUokvậy mẹD5XW lạr6XEi 3DaBto rDfqgan lớnr6XE mậtD5XW vàD5XWo kr6XEỹ việrDfqn chơi,rDfq chr6XEa khônMUokg trDfqức giậnrDfq mớMUoki làrDfq lạ.3DaB BD5XWao nhiD5XWêu nămr6XE r6XEqua, MUokcha mD5XWẹ âMUokn ânr6XE D5XWái ái,MUok chỉrDfq r6XEcó r6XEcãi nrDfqhau mộrDfqt lrDfqần durDfqy nhấtD5XW đóMUok. D5XWNàng cũn3DaBg thrDfqật h3DaBâm mộ3DaB bọnr6XE r6XEhọ, nànrDfqg MUokcũng muố3DaBn rDfqtìm m3DaBột rDfqnam nMUokhân thậtMUok tốtMUok nhưr6XE cha.

Hàn N3DaBgự TuyệtD5XW khô3DaBng đẩyr6XE nàngrDfq D5XWra rDfqmà mặcMUok nD5XWàng D5XWdựa 3DaBvào người.r6XE TD5XWừ krDfqhi córDfq trírDfq nhr6XEớ, sMUokư phụr6XE hMUokắn đã3DaB đeMUokm h3DaBắn đầuD5XW MUoknhập vàrDfqo cr6XEuộc sốnr6XEg crDfqủa bầyMUok r6XEđàn dãr6XE r6XEthú, hắrDfqn D5XWlớn lênD5XW r6XEcó thr6XEú tínhr6XE nrDfqhư dMUokã D5XWthú, thD5XWậm D5XWchí dãMUok thMUokú thr6XEấy hắr6XEn MUokcòn phả3DaBi r6XEe MUokngại. D5XWTrải qrDfqua D5XWbao r6XEnhiêu nă3DaBm MUoksóng 3DaBgió, cảMUok nrDfqgười nhuốmD5XW đầy3DaB sMUokát kMUokhí, trDfqhế m3DaBà r6XEcô nàngr6XE nàrDfqy r6XEcư nhiD5XWên dámD5XW dựaMUok vào3DaB ngườirDfq hD5XWắn ngủ,rDfq thậtrDfq 3DaBkhông 3DaBhiểu n3DaBên nór6XEi nàngr6XE đơn3DaB thu3DaBần harDfqy làMUok ngD5XWu ngốcD5XW nữa.r6XE Nhìn3DaB D5XWthấy gưrDfqơng mặtr6XE ngrDfqủ saMUoky x3DaBinh đẹ3DaBp củar6XE nàn3DaBg, hắnr6XE kr6XEhông nrDfqén đrDfqược vươnrDfq tr6XEay ôD5XWm lD5XWấy nàng.3DaB 3DaBCô đMUokơn D5XW25 D5XWnăm, lầnMUok r6XEđầu D5XWtiên 3DaBphát h3DaBiện r6XEra cảrDfqm girDfqác cMUokó ngườiMUok làD5XWm MUokbạn thậtr6XE làrDfq rDfqtốt. NàngrDfq cóMUok thrDfqể cùr6XEng hắMUokn tớiMUok r6XEkhi nàoMUok r6XE? Nếu3DaB nr6XEàng biếtr6XE hắMUokn là3DaB rDfqai tMUokhì 3DaBsao D5XW? Lir6XEệu D5XWnàng crDfqòn lớnr6XE gr6XEan nrDfqhư 3DaBvậy r6XEhay không3DaB ?

Sáng sớm3DaB MUokhôm sa3DaBu, KhuynMUokh ThrDfqành b3DaBị mộtD5XW luồnMUokg áMUoknh sángrDfq chr6XEói mắtMUok làD5XWm tMUokhức rDfqdậy. rDfqTới kr6XEhi rDfqnàng phárDfqt rDfqhiện 3DaBbản thD5XWân cưrDfq nhi3DaBên D5XWôm ôr6XEm rDfqdựa dựD5XWa vàMUoko mộD5XWt gãD5XW nar6XEm MUoknhân ngMUokủ cảr6XE MUokđêm, liềnr6XE ngượngD5XW ngù3DaBng cD5XWười cười.D5XW rDfq« TD5XWay huy3DaBnh kh3DaBông r6XEbị MUoktê chứ3DaB r6XE? » (Người D5XWqua 3DaBđường MUok: Thiện3DaB târ6XEm bộMUokc r6XEphát n3DaBhư srDfqao băng3DaB r6XE| Khur6XEynh ThànhD5XW MUok: *lườm*3DaB rDfq| Người3DaB qr6XEua đ3DaBường MUok: nhầm,3DaB sánMUokg lánrDfqg 3DaBnhư mrDfqặt trờiD5XW… rDfq= =’)

« r6XEĐi thôD5XWi. r6XE» r6XEHàn NgựrDfq TuyệtrDfq khôrDfqng tr6XErả lờiMUok câD5XWu hỏir6XE củaMUok nàng.

« ĐiMUok đâurDfq r6XE? MUok» NàngMUok đứngrDfq dậy.

« XuD5XWống núiMUok. »D5XW Hắnr6XE đã3DaB tìmD5XW D5XWở đrDfqây rDfqcả nửaD5XW MUoktháng màD5XW mrDfqột chúrDfqt man3DaBh 3DaBmối D5XWcũng kMUokhông t3DaBìm rrDfqa. Hắ3DaBn bắtD5XW đầurDfq hoàMUoki nD5XWghi cá3DaBi bảD5XWo D5XWtàng củaD5XW BácD5XWh MUokHiểu rDfqĐường ki3DaBa rDfqliệu có3DaB 3DaBthật sựMUok tồnr6XE D5XWtại h3DaBay không.

« TốrDfqt quáMUok, xuốngMUok núr6XEi thôr6XEi. D5XW» Kh3DaBuynh ThànrDfqh khônD5XWg r6XEdấu 3DaBnổi khoáMUoki cD5XWhí li3DaBền nắD5XWm lấyMUok áor6XE hắn.

Hàn NgựD5XW Tur6XEyệt kMUokhẽ r6XEliếc mắtr6XE ngór6XE nàD5XWng mD5XWột r6XEcái, nàngD5XW lrDfqiền thD5XWức thờMUoki bu3DaBông hắn3DaB rD5XWa rDfqlặng 3DaBlẽ rDfqtụt lạiD5XW đD5XWi rDfqphía sau.