You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương ndsCptP32 ndsCptP3: AnNnvLh hùngndsCptP3 cndsCptP3ứu mỹndsCptP3 nhân

« Grrrr7ZEXh6Paao… r7ZEXh6P» r7ZEXh6PMột thar7ZEXh6Pnh ândsCptP3m r7ZEXh6Pđáng sợr7ZEXh6P vndsCptP3ang lêr7ZEXh6Pn, đNnvLằng đằndsCptP3ng r7ZEXh6Psát khír7ZEXh6P, hẳnNnvL lndsCptP3à củNnvLa cndsCptP3on ndsCptP3thú đánNnvLg sợr7ZEXh6P NnvLnào đNnvLó. NnvLĐộc CndsCptP3ô KhuyndsCptP3nh Tr7ZEXh6Phành vndsCptP3ốn NnvLlà mộtNnvL kẻr7ZEXh6P tr7ZEXh6Phông NnvLminh liềnr7ZEXh6P mạndsCptP3nh mẽr7ZEXh6P mởr7ZEXh6P tNnvLo mắt.

Một đôir7ZEXh6P mắr7ZEXh6Pt phr7ZEXh6Pát rNnvLa ár7ZEXh6Pnh sndsCptP3áng NnvLxanh lNnvLục ndsCptP3ở tr7ZEXh6Prước mNnvLặt nàNnvLng, cr7ZEXh6Pách khoảngNnvL nNnvLăm thướcr7ZEXh6P, ánhr7ZEXh6P mắndsCptP3t hr7ZEXh6Poàn toNnvLàn khNnvLông ndsCptP3có hảondsCptP3 NnvLý ndsCptP3trừng ndsCptP3trừng nndsCptP3gó nNnvLàng, rõr7ZEXh6P ràr7ZEXh6Png r7ZEXh6Pcoi nr7ZEXh6Pàng NnvLlà bữandsCptP3 ănr7ZEXh6P đr7ZEXh6Pêm ngondsCptP3n lànhNnvL. NnvLToàn thr7ZEXh6Pân nàndsCptP3ng toáNnvLt r7ZEXh6Pmồ hôNnvLi lạr7ZEXh6Pnh, nuốtndsCptP3 nưr7ZEXh6Pớc miếngndsCptP3 đếnndsCptP3 ựNnvLc mộtndsCptP3 NnvLcái, gNnvLiương đôr7ZEXh6Pi mắtNnvL nhr7ZEXh6Pỏ cảnr7ZEXh6Ph NnvLgiác nNnvLhìn chNnvLằm r7ZEXh6Pchằm ndsCptP3con r7ZEXh6Pdã r7ZEXh6Pthú trướcndsCptP3 mặt.

Hàn NgựndsCptP3 NnvLTuyệt r7ZEXh6Pđâu rồndsCptP3i r7ZEXh6P? Độr7ZEXh6Pt nr7ZEXh6Phiên nàndsCptP3ng nhớNnvL r7ZEXh6Pra còndsCptP3n cNnvLó mộtNnvL ngườiNnvL nữandsCptP3 kndsCptP3ia màndsCptP3 r7ZEXh6P? TêNnvLn chếr7ZEXh6Pt tiệtr7ZEXh6P đr7ZEXh6Pó NnvLđi đâuNnvL vậyNnvL r7ZEXh6P? NndsCptP3àng r7ZEXh6Plặng lr7ZEXh6Pẽ r7ZEXh6Pkín đándsCptP3o liếcndsCptP3 mộtNnvL cándsCptP3i tớir7ZEXh6P chỗNnvL ndsCptP3lúc nãyndsCptP3 hndsCptP3ắn vNnvLừa ngồndsCptP3i, ndsCptP3hic, r7ZEXh6Pđến mộtndsCptP3 cNnvLái bóNnvLng cr7ZEXh6Pũng cr7ZEXh6Pòn cr7ZEXh6Phả có.r7ZEXh6P TNnvLhằng chndsCptP3a đndsCptP3áng chếtndsCptP3 r7ZEXh6Pđó thndsCptP3ật khônNnvLg NnvLcó r7ZEXh6Pnghĩa kr7ZEXh6Phí mà,NnvL r7ZEXh6Pcư NnvLnhiên chndsCptP3uồn mất,r7ZEXh6P đNnvLể r7ZEXh6Plại mìndsCptP3nh nànr7ZEXh6Pg tặngNnvL cndsCptP3ho sór7ZEXh6Pi NnvLhoang. Nhấtr7ZEXh6P thờir7ZEXh6P nndsCptP3àng ndsCptP3dục khór7ZEXh6Pc r7ZEXh6Pvô lệr7ZEXh6P (r7ZEXh6Pmuốn khócndsCptP3 ndsCptP3mà khônNnvLg rndsCptP3a nướcr7ZEXh6P mắt),r7ZEXh6P tNnvLhôi rồir7ZEXh6P NnvLLượm ơindsCptP3, tNnvLhân r7ZEXh6Pgái r7ZEXh6Pxinh ndsCptP3tươi tndsCptP3hành bữar7ZEXh6P ngNnvLon chndsCptP3o dr7ZEXh6Pã thú. (Người qur7ZEXh6Pa đườnNnvLg NnvL: côndsCptP3 kiaNnvL, tndsCptP3hêm tndsCptP3hắt r7ZEXh6Pgì nhiềr7ZEXh6Pu thếNnvL, bảnNnvL ndsCptP3gốc NnvLnó cNnvLó NnvLhoa r7ZEXh6Plá ndsCptP3cành thếNnvL đNnvLâu ndsCptP3| LãnndsCptP3h VânNnvL r7ZEXh6P: NnvLkịa tNnvLui, khôndsCptP3ng thícndsCptP3h thìNnvL đừr7ZEXh6Png đọcndsCptP3 NnvL! =.=)

Khuynh ThànndsCptP3h vốNnvLn NnvLlà cr7ZEXh6Pó lr7ZEXh6Puyện võr7ZEXh6P NnvLcông đr7ZEXh6Pấy chứNnvL, r7ZEXh6Phơn NnvLnữa võr7ZEXh6P côr7ZEXh6Png khr7ZEXh6Pông tồindsCptP3 ndsCptP3chút NnvLnào. r7ZEXh6PNhất lNnvLà kNnvLhinh công,r7ZEXh6P hoànr7ZEXh6P toànr7ZEXh6P hndsCptP3ọc hếtndsCptP3 chr7ZEXh6Pân r7ZEXh6Ptruyền cndsCptP3ủa pNnvLhụ thân,NnvL đár7ZEXh6Png tindsCptP3ếc ởndsCptP3 thờr7ZEXh6Pi đNnvLiểm r7ZEXh6Pmấu NnvLchốt NnvLnhư ndsCptP3thế nr7ZEXh6Pày, côNnvL NnvLnàng ndsCptP3không cndsCptP3ó ndsCptP3kinh ngndsCptP3hiệm chiếNnvLn đấundsCptP3 mndsCptP3ang têndsCptP3n KhNnvLuynh ThànndsCptP3h cNnvLư nNnvLhiên bndsCptP3ỏ quêr7ZEXh6Pn sNnvLự tndsCptP3hật rằNnvLng mìnhndsCptP3 r7ZEXh6Pcó NnvLbiết khinr7ZEXh6Ph công.

Hai cr7ZEXh6Phân trưr7ZEXh6Pớc củaNnvL condsCptP3n ndsCptP3sói hndsCptP3oang NnvLcào NnvLcào mặtndsCptP3 đất,r7ZEXh6P r7ZEXh6Pchờ dịpNnvL chuẩnr7ZEXh6P r7ZEXh6Pbị r7ZEXh6Pphóng ndsCptP3tới ndsCptP3đây. KhuNnvLynh Tr7ZEXh6Phành lndsCptP3iên tụcndsCptP3 lùiNnvL NnvLvề sar7ZEXh6Pu, hndsCptP3ai ndsCptP3chân rur7ZEXh6Pn lNnvLẩy bẩy (Người ndsCptP3qua đườngndsCptP3 NnvL: mấtndsCptP3 cndsCptP3ả phNnvLong phạNnvLm r7ZEXh6Pcủa NnvLcon ndsCptP3gái MinNnvLh Nguyr7ZEXh6Pệt tNnvLiên tử,r7ZEXh6P haizzr7ZEXh6Pz, NnvLnàng NnvLta mNnvLà thấyr7ZEXh6P cảnr7ZEXh6Ph nàr7ZEXh6Py chắcr7ZEXh6P đậpNnvL đầuNnvL vàondsCptP3 đậNnvLu hNnvLũ ndsCptP3tự tửNnvL mấtr7ZEXh6P NnvL! r7ZEXh6P| MộNnvL ndsCptP3Dung ÝNnvL VândsCptP3n ndsCptP3: *lườm*ndsCptP3 r7ZEXh6P| Ngườr7ZEXh6Pi quNnvLa r7ZEXh6Pđường r7ZEXh6P: *rónr7ZEXh6P rénndsCptP3 chạy*). MộtndsCptP3 bóNnvLng đenr7ZEXh6P thậr7ZEXh6Pt lớndsCptP3n độtr7ZEXh6P ngộtNnvL phóNnvLng thNnvLẳng tớiNnvL NnvLtrước mặtr7ZEXh6P ndsCptP3nàng, mNnvLấy cár7ZEXh6Pi răndsCptP3ng naNnvLnh đndsCptP3ã NnvLngắm rấtNnvL chNnvLuẩn vàondsCptP3 cándsCptP3i NnvLcổ tr7ZEXh6Prắng ngầnr7ZEXh6P nồnndsCptP3 nộNnvLn củaNnvL nàngndsCptP3, Khuyr7ZEXh6Pnh ndsCptP3Thành tr7ZEXh6Prợn ndsCptP3to mr7ZEXh6Pắt, ndsCptP3đầu ócNnvL trốngndsCptP3 rr7ZEXh6Pỗng, tndsCptP3rong đr7ZEXh6Pầu chỉr7ZEXh6P còr7ZEXh6Pn ndsCptP3một ýNnvL NnvLniệm r7ZEXh6Pduy nhndsCptP3ất… XndsCptP3ong đờindsCptP3 rồNnvLi. r7ZEXh6PĐúng lúr7ZEXh6Pc cNnvLon NnvLsói sndsCptP3ắp bổNnvL nhàndsCptP3o NnvLvào ngườiNnvL nànNnvLg, nànNnvLg NnvLchỉ ndsCptP3cảm tNnvLhấy NnvLhẫng nhẹr7ZEXh6P ndsCptP3một cNnvLái, cndsCptP3ả ngườindsCptP3 ndsCptP3bay lndsCptP3ên ndsCptP3trời. ĐợNnvLi nàNnvLng khôir7ZEXh6P phụcr7ZEXh6P ýNnvL thứr7ZEXh6Pc, mớindsCptP3 ndsCptP3nhận rr7ZEXh6Pa r7ZEXh6Pmình đãr7ZEXh6P tựandsCptP3 vàoNnvL r7ZEXh6Pmột cár7ZEXh6Pi lồngNnvL ndsCptP3ngực ấmr7ZEXh6P ándsCptP3p ndsCptP3rộng rãNnvLi tựndsCptP3 lndsCptP3úc r7ZEXh6Pnào. Vàr7ZEXh6P nndsCptP3gay r7ZEXh6Psau r7ZEXh6Pđó làr7ZEXh6P nhndsCptP3ận r7ZEXh6Pra mr7ZEXh6Pình đãr7ZEXh6P br7ZEXh6Pị andsCptP3i đóndsCptP3 r7ZEXh6Pôm lênndsCptP3 ngồiNnvL ởndsCptP3 trênNnvL r7ZEXh6Pmột nhánhr7ZEXh6P cây.

Khuynh TNnvLhành lNnvLại nndsCptP3uốt ndsCptP3nước miếngNnvL cáir7ZEXh6P ực,ndsCptP3 rúr7ZEXh6Pt NnvLcục cũNnvLng r7ZEXh6Pnhìn rõNnvL andsCptP3i đãNnvL cứundsCptP3 nàng.

« Nr7ZEXh6Pgươi kndsCptP3hông phảindsCptP3 NnvLđi NnvLrồi sNnvLao r7ZEXh6P? »NnvL NànndsCptP3g trừr7ZEXh6Png mắNnvLt nr7ZEXh6Phìn Hr7ZEXh6Pàn Ngựr7ZEXh6P ndsCptP3Tuyệt, br7ZEXh6Pộ dáNnvLng hổnr7ZEXh6P NnvLhà ndsCptP3hổn hểnndsCptP3 sNnvLợ hãi.

Hàn NgựNnvL TuyệndsCptP3t qr7ZEXh6Puả thậNnvLt NnvLđã rờindsCptP3 đi,ndsCptP3 nhưNnvLng r7ZEXh6Pnghe tndsCptP3hấy tiếnNnvLg sóiNnvL hoanNnvLg gndsCptP3ầm lêndsCptP3n lạndsCptP3i chr7ZEXh6Pạy NnvLvề ngndsCptP3ó thửndsCptP3, lndsCptP3à ndsCptP3hắn ndsCptP3lo r7ZEXh6Pcho cndsCptP3on nhóndsCptP3c lắndsCptP3m mir7ZEXh6Pệng kndsCptP3ia. HắnNnvL tndsCptP3ừng gindsCptP3ết ngườindsCptP3 ndsCptP3vô NnvLsố, trướcndsCptP3 r7ZEXh6Pgiờ r7ZEXh6Pchưa bandsCptP3o gndsCptP3iờ biếtNnvL mềmndsCptP3 lr7ZEXh6Pòng. VốnNnvL hắnndsCptP3 cNnvLó r7ZEXh6Pthể tNnvLrơ mắtndsCptP3 nNnvLhìn mr7ZEXh6Pột ngưndsCptP3ời cndsCptP3hết dầnNnvL trướcNnvL mNnvLắt màr7ZEXh6P r7ZEXh6Pkhông NnvLcứu, hiệnNnvL gndsCptP3iờ lạndsCptP3i chNnvLỉ vr7ZEXh6Pì mộNnvLt NnvLcon ndsCptP3nha đầr7ZEXh6Pu r7ZEXh6Pngốc ngNnvLhếch ndsCptP3lại chạNnvLy vềndsCptP3 cứu,NnvL cndsCptP3hắc hắndsCptP3n bịr7ZEXh6P ndsCptP3ấm đầundsCptP3 rồindsCptP3 !

Hàn NgNnvLự TundsCptP3yệt kNnvLhẽ liếcr7ZEXh6P mắtr7ZEXh6P NnvLnhìn nànndsCptP3g mộtr7ZEXh6P cndsCptP3ái, vẫnndsCptP3 ndsCptP3là r7ZEXh6Pkhông nr7ZEXh6Pói gndsCptP3ì cả.

Khuynh Thànhr7ZEXh6P lắcr7ZEXh6P đầur7ZEXh6P bấtr7ZEXh6P đắcndsCptP3 dndsCptP3ĩ. «ndsCptP3 Qur7ZEXh6Pên r7ZEXh6Pđi, vớndsCptP3i ngưndsCptP3ơi nóindsCptP3 chuyệnr7ZEXh6P chr7ZEXh6Pỉ tr7ZEXh6Pổ phr7ZEXh6Pí lndsCptP3ời. r7ZEXh6P» Cr7ZEXh6Pha nndsCptP3àng dNnvLù r7ZEXh6Pmỗi cndsCptP3âu hNnvLiếm nhNnvLư r7ZEXh6Pvàng, r7ZEXh6Ptốt xấuNnvL r7ZEXh6Pgì hndsCptP3ỏi vNnvLẫn trndsCptP3ả lờNnvLi. Cònr7ZEXh6P r7ZEXh6Pgã trướNnvLc NnvLmắt nàyndsCptP3 qr7ZEXh6Puả tNnvLhật cùngndsCptP3 kẻr7ZEXh6P cndsCptP3âm ndsCptP3điếc khônr7ZEXh6Pg khácr7ZEXh6P ndsCptP3nhau làndsCptP3 mấndsCptP3y, nếundsCptP3 khônr7ZEXh6Pg pNnvLhải r7ZEXh6Phắn từr7ZEXh6Png nNnvLhả r7ZEXh6Pra NnvLba cndsCptP3hữ têndsCptP3n hr7ZEXh6Pắn, thậtr7ZEXh6P đúNnvLng nànr7ZEXh6Pg sẽr7ZEXh6P nghĩr7ZEXh6P hắnndsCptP3 lNnvLà kẻndsCptP3 r7ZEXh6Pcâm điếc.

« ĐạindsCptP3 hiệp,NnvL vNnvLõ côngr7ZEXh6P ngưndsCptP3ơi tốNnvLt lắmr7ZEXh6P phảir7ZEXh6P kndsCptP3hông NnvL? Xr7ZEXh6Pin r7ZEXh6Pcho tNnvLa ndsCptP3đi tr7ZEXh6Pheo ngưr7ZEXh6Pơi đr7ZEXh6Pi r7ZEXh6P? r7ZEXh6P» ndsCptP3Khuynh ThàndsCptP3nh tndsCptP3ự nhủr7ZEXh6P mìr7ZEXh6Pnh đãNnvL họcr7ZEXh6P NnvLhết chNnvLân truyềndsCptP3n cr7ZEXh6Pủa cNnvLha mr7ZEXh6Pẹ, ndsCptP3thế r7ZEXh6Pnhưng sr7ZEXh6Po vớindsCptP3 Hànr7ZEXh6P NgựNnvL Tr7ZEXh6Puyệt cóNnvL NnvLvẻ ndsCptP3vẫn chưndsCptP3a thndsCptP3ấm thápNnvL gì. (Người qndsCptP3ua đườnNnvLg ndsCptP3: NnvLÝ Vânr7ZEXh6P àndsCptP3 NnvLÝ Vânr7ZEXh6P, ĐộcNnvL CNnvLô HànndsCptP3 ơNnvLi Độcr7ZEXh6P Cr7ZEXh6Pô HàndsCptP3n, NnvLcon gáindsCptP3 cándsCptP3c nNnvLgươi cNnvLhưa lấyr7ZEXh6P chồndsCptP3ng r7ZEXh6Pđã qur7ZEXh6Pên NnvLcha mẹ,NnvL khôr7ZEXh6Png condsCptP3i cr7ZEXh6Pác ngươiNnvL rNnvLa gìndsCptP3 kndsCptP3ìa NnvL| ĐộndsCptP3c CndsCptP3ô Hàr7ZEXh6Pn NnvL: *lạr7ZEXh6Pnh lùngndsCptP3 ndsCptP3liếc mắtndsCptP3* ndsCptP3| Nr7ZEXh6Pgười qr7ZEXh6Pua r7ZEXh6Pđường NnvL: *réndsCptP3t lạNnvLnh NnvLđóng băng*)

Không pNnvLhản ứng.

Khuynh TNnvLhành gãiNnvL gãndsCptP3i ndsCptP3mũi. «r7ZEXh6P UyndsCptP3, HànNnvL NgựNnvL Tuyệt,ndsCptP3 NnvLlỗ taNnvLi ngươindsCptP3 ndsCptP3có vấndsCptP3n ndsCptP3đề ndsCptP3không hr7ZEXh6Pả r7ZEXh6P? ndsCptP3Ta sr7ZEXh6Pợ lạindsCptP3 gặpndsCptP3 pNnvLhải dr7ZEXh6Pã tndsCptP3hú, chr7ZEXh6Po NnvLta điNnvL r7ZEXh6Ptheo ndsCptP3ngươi đir7ZEXh6P màr7ZEXh6P r7ZEXh6P? »

Hàn NndsCptP3gự TuyNnvLệt buôngr7ZEXh6P cNnvLánh tndsCptP3ay đar7ZEXh6Png ôNnvLm KhndsCptP3uynh ThànhNnvL NnvLra, thảndsCptP3n nhiênndsCptP3 khôngndsCptP3 trảndsCptP3 lờiNnvL tiếnr7ZEXh6Pg nào.

Khuynh Thàr7ZEXh6Pnh bĩundsCptP3 r7ZEXh6Pbĩu NnvLmôi. «ndsCptP3 Tr7ZEXh6Pa lr7ZEXh6Pà mộr7ZEXh6Pt NnvLcô ndsCptP3nương lNnvLiễu r7ZEXh6Pyếu đàNnvLo tơndsCptP3 chânndsCptP3 yếndsCptP3u tandsCptP3y mềm,NnvL ngươiNnvL đànhndsCptP3 lòndsCptP3ng đểNnvL tr7ZEXh6Pa NnvLbị sóir7ZEXh6P ăr7ZEXh6Pn NnvLthịt sndsCptP3ao r7ZEXh6P? »ndsCptP3 MẹndsCptP3 từngndsCptP3 nói,NnvL ndsCptP3khi cầnr7ZEXh6P r7ZEXh6Pcó thndsCptP3ể r7ZEXh6Psử chir7ZEXh6Pêu ndsCptP3làm nũndsCptP3ng, chindsCptP3êu nNnvLày dùngNnvL NnvLvới cNnvLha ndsCptP3nàng r7ZEXh6Pthực ndsCptP3là rấtNnvL cndsCptP3ó NnvLích, r7ZEXh6Pkhông bndsCptP3iết hndsCptP3iện ndsCptP3tại cóndsCptP3 hữur7ZEXh6P dụnNnvLg ndsCptP3hay không.

Nàng thndsCptP3ua hắNnvLn rồi,ndsCptP3 vẫnr7ZEXh6P ndsCptP3phỗng ndsCptP3ra khôngr7ZEXh6P nr7ZEXh6Pói gì.

Khuynh TndsCptP3hành tứcndsCptP3 muốnNnvL NnvLhộc már7ZEXh6Pu. r7ZEXh6P« Ngươi…r7ZEXh6P ThôndsCptP3i tr7ZEXh6Pa NnvLthà cNnvLoi ngươindsCptP3 NnvLlà r7ZEXh6Pkhông ndsCptP3khí cndsCptP3ho r7ZEXh6Pxong. »

« Cór7ZEXh6P NnvLthể đindsCptP3 NnvLtheo. »r7ZEXh6P Hr7ZEXh6Pắn thảNnvLn nNnvLhiên nóiNnvL, thêNnvLm mộtNnvL câuNnvL. NnvL« ndsCptP3Chỉ r7ZEXh6Pcần ngươir7ZEXh6P kNnvLhông sợr7ZEXh6P r7ZEXh6Plà đNnvLược. r7ZEXh6P» ndsCptP3Cuộc sndsCptP3ống cr7ZEXh6Pủa hNnvLắn ởNnvL đaondsCptP3 kiếmNnvL mNnvLáu tandsCptP3nh, r7ZEXh6Pcó cr7ZEXh6Pon nhócndsCptP3 nr7ZEXh6Pào dndsCptP3ám ndsCptP3đi ther7ZEXh6Po r7ZEXh6Phắn cndsCptP3ơ chứ. (Người r7ZEXh6Pqua đưr7ZEXh6Pờng r7ZEXh6P: HắNnvLn dámNnvL cndsCptP3oi nndsCptP3àng lndsCptP3à nữndsCptP3 ndsCptP3hài tửndsCptP3 aNnvL, NnvLtrẻ cor7ZEXh6Pn ndsCptP3a, …ndsCptP3 *icNnvLon tứndsCptP3c hộcr7ZEXh6P máu*)

Khuynh TNnvLhành hưngNnvL r7ZEXh6Pphấn thindsCptP3ếu điềundsCptP3 nhảyNnvL dựngndsCptP3 lNnvLên, tndsCptP3úm lấyr7ZEXh6P tNnvLay áor7ZEXh6P hndsCptP3ắn lắcNnvL lndsCptP3ắc. «ndsCptP3 NnvLTa sndsCptP3ẽ khôngNnvL sợ,ndsCptP3 NnvLta đNnvLi tNnvLheo ngươNnvLi r7ZEXh6Pđược rồi,ndsCptP3 ngươiNnvL thậr7ZEXh6Pt sndsCptP3ự làndsCptP3 NnvLngười r7ZEXh6Ptốt màndsCptP3. »

Mặt hắnndsCptP3 vndsCptP3ẫn khôngndsCptP3 cndsCptP3ó bNnvLiểu NnvLtình, chr7ZEXh6Pỉ ndsCptP3có ánhr7ZEXh6P mndsCptP3ắt lNnvLại xẹtr7ZEXh6P NnvLqua mộtndsCptP3 ndsCptP3nét cườiNnvL khổ,r7ZEXh6P hắNnvLn lr7ZEXh6Pà nNnvLgười tốtr7ZEXh6P sndsCptP3ao NnvL? Nếur7ZEXh6P hắnr7ZEXh6P lr7ZEXh6Pà ngườindsCptP3 tr7ZEXh6Pốt, r7ZEXh6Pcăn bảnndsCptP3 trêndsCptP3n đndsCptP3ời khônNnvLg cr7ZEXh6Pó andsCptP3i NnvLlà ngườiNnvL r7ZEXh6Pxấu hếr7ZEXh6Pt. Tr7ZEXh6Prong gNnvLiang hr7ZEXh6Pồ, ngndsCptP3ười nàndsCptP3o ngr7ZEXh6Phe đếnr7ZEXh6P têr7ZEXh6Pn hắn,ndsCptP3 r7ZEXh6Pkhông phảNnvLi hậnndsCptP3 thấndsCptP3u xưNnvLơng thNnvLì cũngNnvL làr7ZEXh6P sợr7ZEXh6P tNnvLáng đởmNnvL, nr7ZEXh6Pha r7ZEXh6Pđầu nNnvLày cNnvLư nndsCptP3hiên NnvLlôi kNnvLéo tr7ZEXh6Pay NnvLáo hắn,ndsCptP3 còndsCptP3n mundsCptP3ốn đồngr7ZEXh6P hànr7ZEXh6Ph r7ZEXh6Pvới ndsCptP3hắn, đir7ZEXh6Pều kỳndsCptP3 quáindsCptP3 nhấr7ZEXh6Pt chínhndsCptP3 làndsCptP3 cndsCptP3òn nndsCptP3ói hr7ZEXh6Pắn NnvLlà ngườindsCptP3 tốndsCptP3t, xr7ZEXh6Pem rNnvLa lNnvLà NnvLmột đứar7ZEXh6P ndsCptP3nha đầNnvLu khôr7ZEXh6Png hindsCptP3ểu chuyệNnvLn đời.

« Hànr7ZEXh6P r7ZEXh6Pđại r7ZEXh6Pca, huynr7ZEXh6Ph tớir7ZEXh6P nơir7ZEXh6P nndsCptP3ày làmNnvL r7ZEXh6Pgì r7ZEXh6P? NnvL» NànndsCptP3g vốr7ZEXh6Pn khônNnvLg hndsCptP3i vọngNnvL hắNnvLn trảNnvL NnvLlời, xeNnvLm NnvLra chỉndsCptP3 mNnvLuốn ndsCptP3lầm bầmndsCptP3 tựNnvL đr7ZEXh6Pộc thNnvLoại thôi.

« Tìr7ZEXh6Pm mộtndsCptP3 thndsCptP3ứ NnvLnày nọNnvL. »

« Vậy…ndsCptP3 ÁndsCptP3 ndsCptP3! r7ZEXh6P» ndsCptP3Khuynh Thànhr7ZEXh6P nhìnNnvL hắn,ndsCptP3 vur7ZEXh6Pi vẻr7ZEXh6P ndsCptP3không NnvLtin vàoNnvL tNnvLai mìnhr7ZEXh6P. «ndsCptP3 HundsCptP3ynh NnvLcũng ndsCptP3trả lờir7ZEXh6P saNnvLo NnvL? »

Hắn khônndsCptP3g nndsCptP3ói đượcr7ZEXh6P thndsCptP3êm lờNnvLi nàondsCptP3, tựr7ZEXh6P nr7ZEXh6Pẫu r7ZEXh6Pbản thâNnvLn vndsCptP3ì cándsCptP3i quáindsCptP3 gNnvLì phr7ZEXh6Pải tốnr7ZEXh6P nướr7ZEXh6Pc bọtr7ZEXh6P đr7ZEXh6Pấu võNnvL mồmr7ZEXh6P vndsCptP3ới cndsCptP3on nhóndsCptP3c này. (Người qr7ZEXh6Pua đườNnvLng NnvL: ANnvLnh nór7ZEXh6Pi đượcr7ZEXh6P ndsCptP3ba NnvLcâu mNnvLà đãNnvL tựndsCptP3 tráNnvLch điNnvL đr7ZEXh6Pấu vNnvLõ mồmNnvL r7ZEXh6Psao r7ZEXh6P? ndsCptP3Bái phụcndsCptP3 ndsCptP3| HàNnvLn đạiNnvL ndsCptP3ca r7ZEXh6P: *ndsCptP3lườm* NnvL| Ngưr7ZEXh6Pời quNnvLa đưr7ZEXh6Pờng NnvL: NnvL*rét r7ZEXh6Prun lậpr7ZEXh6P cập*)

« HàndsCptP3n đạir7ZEXh6P ndsCptP3ca, bar7ZEXh6Po r7ZEXh6Pgiờ huyNnvLnh mớNnvLi lNnvLại xuốngNnvL ndsCptP3núi ndsCptP3? »r7ZEXh6P NàNnvLng cònndsCptP3 ndsCptP3phải đndsCptP3i ndsCptP3lập gindsCptP3a đìnhndsCptP3 màNnvL. T__T

« Vộir7ZEXh6P lậpr7ZEXh6P r7ZEXh6Pgia đNnvLình sandsCptP3o r7ZEXh6P? »Tronr7ZEXh6Pg lr7ZEXh6Pòng r7ZEXh6Phắn cưr7ZEXh6P nhindsCptP3ên cóNnvL mộtndsCptP3 ndsCptP3loại cảmNnvL giNnvLác kỳr7ZEXh6P quái,NnvL r7ZEXh6Pkhông muốnNnvL cr7ZEXh6Pon nr7ZEXh6Phóc nndsCptP3ày đndsCptP3i lậpndsCptP3 gndsCptP3ia đình.

Khuynh ThànhndsCptP3 NnvLlắc đầur7ZEXh6P mạNnvLnh tớiNnvL mứNnvLc muốnndsCptP3 vănr7ZEXh6Pg đầundsCptP3 r7ZEXh6Pra ngoàir7ZEXh6P. r7ZEXh6P« KhôngNnvL hềndsCptP3 vndsCptP3ội khôngr7ZEXh6P hềr7ZEXh6P vội,NnvL mur7ZEXh6Pội khôr7ZEXh6Png r7ZEXh6Pmuốn r7ZEXh6Plấy chồnNnvLg. r7ZEXh6P» Nàr7ZEXh6Png mndsCptP3ới khôndsCptP3ng cầnndsCptP3 gảndsCptP3 NnvLcho cor7ZEXh6Pn ndsCptP3của ‘BNnvLệnh TndsCptP3hần KiNnvLnh’ thúcndsCptP3 thúc.

Hàn Ngựr7ZEXh6P TuyndsCptP3ệt lạnhNnvL nhndsCptP3ư NnvLbăng phundsCptP3n rndsCptP3a r7ZEXh6Phai chữ.ndsCptP3 «ndsCptP3 TốNnvLt lắm.NnvL »r7ZEXh6P Kr7ZEXh6Pỳ quái,r7ZEXh6P nànNnvLg kr7ZEXh6Phông mr7ZEXh6Puốn lậpNnvL gNnvLia đình,ndsCptP3 trndsCptP3ong lòngNnvL hắnndsCptP3 ndsCptP3cư ndsCptP3nhiên cr7ZEXh6Pó cndsCptP3hút ndsCptP3cao hứng.r7ZEXh6P NguyêndsCptP3n hắnNnvL vẫnr7ZEXh6P ndsCptP3tưởng ndsCptP3bản thNnvLân sẽr7ZEXh6P khNnvLông bar7ZEXh6Po gNnvLiờ cndsCptP3ó hỉr7ZEXh6P nNnvLộ áiNnvL ốndsCptP3, vậyr7ZEXh6P màNnvL ndsCptP3tối nar7ZEXh6Py NnvLnha đầundsCptP3 ngốcndsCptP3 nàr7ZEXh6Py xndsCptP3uất hndsCptP3iện, lNnvLại đánhNnvL độngr7ZEXh6P tớindsCptP3 mộtr7ZEXh6P NnvLthứ r7ZEXh6Pgì đór7ZEXh6P tậndsCptP3n sndsCptP3âu trr7ZEXh6Pong ndsCptP3nội tâNnvLm củNnvLa mình.

« NnvLTốt ndsCptP3lắm cár7ZEXh6Pi ndsCptP3gì NnvL? r7ZEXh6P» ndsCptP3Khuynh r7ZEXh6PThành tNnvLò mNnvLò hỏi.

Hàn NNnvLgự TuyệNnvLt NnvLkhông đndsCptP3ể ýNnvL tndsCptP3ới nànndsCptP3g, r7ZEXh6Pchỉ ôr7ZEXh6Pm nàngNnvL nr7ZEXh6Phảy r7ZEXh6Pxuống. Trr7ZEXh6Pong lúNnvLc r7ZEXh6Pbọn họndsCptP3 ndsCptP3nói chr7ZEXh6Puyện, ndsCptP3sói hoaNnvLng sNnvLớm đNnvLã khndsCptP3ông NnvLbiết đir7ZEXh6P vềr7ZEXh6P hndsCptP3ướng nNnvLào. ĐộcNnvL CNnvLô ndsCptP3Khuynh TndsCptP3hành nhặtndsCptP3 lêr7ZEXh6Pn tar7ZEXh6Py nảir7ZEXh6P rr7ZEXh6Pồi bĩundsCptP3 bĩr7ZEXh6Pu mndsCptP3ôi. NnvL« CòndsCptP3n tốNnvLt ndsCptP3còn tốt,NnvL nr7ZEXh6Pếu ndsCptP3tay nr7ZEXh6Pải cũngNnvL NnvLmất, br7ZEXh6Pổn côndsCptP3 nNnvLương chỉr7ZEXh6P ndsCptP3có nướr7ZEXh6Pc r7ZEXh6Pđi làNnvLm khấtNnvL NnvLcái qndsCptP3ua ngày.ndsCptP3 »

Hàn Ngựr7ZEXh6P TuyệNnvLt lNnvLại ngồndsCptP3i lạindsCptP3 vịr7ZEXh6P trNnvLí ndsCptP3cũ, gndsCptP3iống nhưndsCptP3 hếndsCptP3t tndsCptP3hảy ndsCptP3mọi chundsCptP3yện chưar7ZEXh6P NnvLtừng xảndsCptP3y rNnvLa. Khr7ZEXh6Puynh r7ZEXh6PThành tiếnNnvL đr7ZEXh6Pến bênr7ZEXh6P hắn,r7ZEXh6P cườindsCptP3 hr7ZEXh6Pì hì.NnvL «NnvL r7ZEXh6PLạnh qNnvLuá đindsCptP3… Muội…NnvL r7ZEXh6Pmuôi cóndsCptP3 tNnvLhể ngủr7ZEXh6P cạnhNnvL ndsCptP3bên NnvLhuynh đượcNnvL khr7ZEXh6Pông ndsCptP3? » (Người quNnvLa đưr7ZEXh6Pờng ndsCptP3: KhôngndsCptP3 ndsCptP3biết ar7ZEXh6Pi chiếmr7ZEXh6P tiệnr7ZEXh6P ndsCptP3nghi NnvLcủa ndsCptP3ai, hừr7ZEXh6P hừ…)

Hàn Nr7ZEXh6Pgự NnvLTuyệt kr7ZEXh6Phông r7ZEXh6Phề trảndsCptP3 lời.

Nàng nr7ZEXh6Phếch r7ZEXh6Pmép cườir7ZEXh6P hềr7ZEXh6P hndsCptP3ề đầyr7ZEXh6P gindsCptP3an ácNnvL. «NnvL Kr7ZEXh6Phông đượcndsCptP3 bNnvLỏ lndsCptP3ại ndsCptP3muội đâur7ZEXh6P nhé,NnvL NnvLmuội ngủNnvL NnvLđây. ndsCptP3Huynh mndsCptP3à bỏr7ZEXh6P lr7ZEXh6Pại muội,NnvL muộir7ZEXh6P thềNnvL sẽr7ZEXh6P tróNnvLc nãNnvL hndsCptP3uynh tớir7ZEXh6P cNnvLhân r7ZEXh6Ptrời gór7ZEXh6Pc NnvLbể chndsCptP3o cr7ZEXh6Poi. »ndsCptP3 HndsCptP3ắn nr7ZEXh6Pếu dár7ZEXh6Pm bỏndsCptP3 lạNnvLi nr7ZEXh6Pàng, nàNnvLng sẽr7ZEXh6P nhờNnvL r7ZEXh6Plục NnvLthúc tr7ZEXh6Phúc tìNnvLm hắNnvLn r7ZEXh6Plôi vềndsCptP3, thiNnvLên hạr7ZEXh6P ndsCptP3không cóndsCptP3 ngNnvLười nàNnvLo màr7ZEXh6P ndsCptP3Bách r7ZEXh6PHiểu Đườngr7ZEXh6P NnvLtìm ndsCptP3không rNnvLa hếtr7ZEXh6P. Cảr7ZEXh6P nhndsCptP3à lụcndsCptP3 thúr7ZEXh6Pc ndsCptP3thúc mỗindsCptP3 lndsCptP3ần r7ZEXh6Ptới thr7ZEXh6Păm gindsCptP3a đndsCptP3ình nànr7ZEXh6Pg đềNnvLu kher7ZEXh6Pn nàndsCptP3ng đár7ZEXh6Png yêr7ZEXh6Pu. LụndsCptP3c thúr7ZEXh6Pc thúndsCptP3c, lụcr7ZEXh6P r7ZEXh6Pthẩm thẩr7ZEXh6Pm r7ZEXh6Pthật NnvLlà yêndsCptP3u tndsCptP3hích nàng,ndsCptP3 NnvLnàng cóndsCptP3 nndsCptP3hờ tìNnvLm mộr7ZEXh6Pt ngườr7ZEXh6Pi, lụcr7ZEXh6P thúcr7ZEXh6P tNnvLhúc sr7ZEXh6Pao ndsCptP3lại kndsCptP3hông NnvLhỗ ndsCptP3trợ cr7ZEXh6Phứ ?

Khuynh ThànhndsCptP3 ngọNnvL nguậyr7ZEXh6P mNnvLãi kNnvLhông tìmNnvL ndsCptP3thấy tưNnvL thếr7ZEXh6P ngủr7ZEXh6P tNnvLhích hợp,ndsCptP3 tNnvLhế lr7ZEXh6Pà tNnvLự nndsCptP3hiên r7ZEXh6Pđem đr7ZEXh6Pầu dựndsCptP3a vàNnvLo NnvLvai hắnndsCptP3, ndsCptP3ôm lr7ZEXh6Pấy cánNnvLh tNnvLay hắn.r7ZEXh6P Vr7ZEXh6Pẫn NnvLlà nndsCptP3gủ nndsCptP3hư thếndsCptP3 ar7ZEXh6Pn toàr7ZEXh6Pn hơndsCptP3n, NnvLnếu ndsCptP3không ndsCptP3hắn ndsCptP3chạy mấtndsCptP3 tr7ZEXh6Phì sr7ZEXh6Pao NnvL? ndsCptP3Nếu lạindsCptP3 gặpr7ZEXh6P sóindsCptP3 hoaNnvLng, nànr7ZEXh6Pg liềnr7ZEXh6P xor7ZEXh6Png NnvLđời rồir7ZEXh6P. NnvLNam nữNnvL hNnvLữu biệtNnvL nàngr7ZEXh6P cór7ZEXh6P bindsCptP3ết chớr7ZEXh6P, nhưndsCptP3ng làr7ZEXh6P dndsCptP3ựa vr7ZEXh6Pào mộtr7ZEXh6P cNnvLái cóNnvL làmNnvL sndsCptP3ao đâuNnvL, nndsCptP3àng lớnr7ZEXh6P thndsCptP3ế nNnvLày r7ZEXh6Prồi, ndsCptP3căn bảnr7ZEXh6P đểNnvL ýr7ZEXh6P ndsCptP3làm gndsCptP3ì. Lạr7ZEXh6Pi nndsCptP3hắc NnvLnàng ĐộcNnvL Côr7ZEXh6P NnvLKhuynh ThànndsCptP3h, nr7ZEXh6Păm 1ndsCptP36 tNnvLuổi NnvLxuống núiNnvL mẹNnvL lNnvLiền mndsCptP3ang NnvLnàng tớindsCptP3 kNnvLỹ vndsCptP3iện xr7ZEXh6Pem trộmNnvL, 1ndsCptP38 tur7ZEXh6Pổi xNnvLong liềndsCptP3n cNnvLho nàndsCptP3ng xr7ZEXh6Pem XNnvLuân cunndsCptP3g đồNnvL, còr7ZEXh6Pn giNnvLảng giảindsCptP3 rndsCptP3ất nhiềNnvLu tndsCptP3ri thNnvLức vềNnvL việr7ZEXh6Pc nr7ZEXh6Pam NnvLnữ. MẹNnvL nóiNnvL đấNnvLy lNnvLà giáor7ZEXh6P dụcr7ZEXh6P NnvLgiới tínndsCptP3h chíndsCptP3nh qNnvLuy, tuyệtNnvL đốindsCptP3 khôr7ZEXh6Png cór7ZEXh6P tNnvLí ter7ZEXh6Po nNnvLào NnvLbất lươngNnvL hết.ndsCptP3 ThếNnvL làr7ZEXh6P bởindsCptP3 vr7ZEXh6Pì chuyệNnvLn ‘ndsCptP3giáo dục’NnvL này,r7ZEXh6P chNnvLa r7ZEXh6Pmẹ nàr7ZEXh6Png lir7ZEXh6Pền ndsCptP3cãi nhaNnvLu NnvLto. Kr7ZEXh6Pỳ thậNnvLt ndsCptP3là ndsCptP3cha nànr7ZEXh6Pg ăNnvLn dấr7ZEXh6Pm chundsCptP3a, cndsCptP3ha vndsCptP3ốn khôngNnvL chndsCptP3o phépNnvL mẹNnvL thấr7ZEXh6Py nNnvLam r7ZEXh6Pnhân nàor7ZEXh6P khr7ZEXh6Pác ngoàir7ZEXh6P ndsCptP3mình NnvLcả. ẤyNnvL vr7ZEXh6Pậy mndsCptP3ẹ lạindsCptP3 ndsCptP3to gar7ZEXh6Pn lndsCptP3ớn NnvLmật vàNnvLo kỹNnvL ndsCptP3viện ndsCptP3chơi, cr7ZEXh6Pha khônNnvLg tứNnvLc giậr7ZEXh6Pn mớiNnvL r7ZEXh6Plà lạNnvL. BaNnvLo nhndsCptP3iêu nndsCptP3ăm ndsCptP3qua, cNnvLha r7ZEXh6Pmẹ ânr7ZEXh6P âNnvLn áir7ZEXh6P ái,NnvL chỉndsCptP3 cndsCptP3ó cãndsCptP3i nNnvLhau mộtNnvL lầnr7ZEXh6P dur7ZEXh6Py nhấtNnvL đó.NnvL NàndsCptP3ng cũnndsCptP3g thậndsCptP3t hâmr7ZEXh6P mNnvLộ br7ZEXh6Pọn họr7ZEXh6P, nànr7ZEXh6Pg cũnndsCptP3g muNnvLốn tr7ZEXh6Pìm mộtr7ZEXh6P nndsCptP3am nhr7ZEXh6Pân thndsCptP3ật NnvLtốt nhưNnvL cha.

Hàn NgndsCptP3ự TundsCptP3yệt khndsCptP3ông ndsCptP3đẩy nàngndsCptP3 rndsCptP3a mndsCptP3à r7ZEXh6Pmặc nndsCptP3àng r7ZEXh6Pdựa vàndsCptP3o ngườr7ZEXh6Pi. TừNnvL kNnvLhi cóndsCptP3 trír7ZEXh6P nhớ,r7ZEXh6P sưr7ZEXh6P phụNnvL hắnNnvL đndsCptP3ã đr7ZEXh6Pem ndsCptP3hắn r7ZEXh6Pđầu nhậpr7ZEXh6P vndsCptP3ào cuộcNnvL sốnndsCptP3g củar7ZEXh6P bầndsCptP3y đànr7ZEXh6P dãndsCptP3 thndsCptP3ú, hắnr7ZEXh6P lndsCptP3ớn lênndsCptP3 r7ZEXh6Pcó thr7ZEXh6Pú tínNnvLh nndsCptP3hư dãNnvL thú,NnvL thậndsCptP3m cr7ZEXh6Phí dNnvLã thúndsCptP3 ndsCptP3thấy hắnndsCptP3 ndsCptP3còn phảir7ZEXh6P NnvLe ngại.r7ZEXh6P TrảindsCptP3 qndsCptP3ua bNnvLao ndsCptP3nhiêu năNnvLm r7ZEXh6Psóng gndsCptP3ió, cr7ZEXh6Pả ngr7ZEXh6Pười nhndsCptP3uốm đầyr7ZEXh6P sátNnvL khíndsCptP3, NnvLthế r7ZEXh6Pmà côr7ZEXh6P nànndsCptP3g nàyr7ZEXh6P NnvLcư nhNnvLiên dámndsCptP3 r7ZEXh6Pdựa ndsCptP3vào nndsCptP3gười hắnndsCptP3 ngủ,NnvL thậtNnvL khndsCptP3ông hndsCptP3iểu ndsCptP3nên nór7ZEXh6Pi nànndsCptP3g đơndsCptP3n thuNnvLần hNnvLay lr7ZEXh6Pà nNnvLgu ngNnvLốc nữndsCptP3a. Nr7ZEXh6Phìn tr7ZEXh6Phấy gươngNnvL mặtndsCptP3 ngr7ZEXh6Pủ ndsCptP3say xiNnvLnh đẹpndsCptP3 ndsCptP3của nàng,NnvL r7ZEXh6Phắn khôNnvLng nér7ZEXh6Pn đượcNnvL vươnNnvL tr7ZEXh6Pay NnvLôm lr7ZEXh6Pấy nànr7ZEXh6Pg. Cr7ZEXh6Pô đndsCptP3ơn 2NnvL5 nndsCptP3ăm, lndsCptP3ần đầur7ZEXh6P NnvLtiên phNnvLát hiệnNnvL rndsCptP3a cảmNnvL gndsCptP3iác ndsCptP3có ndsCptP3người làNnvLm bạNnvLn thậtNnvL lndsCptP3à tốt.NnvL Nàngr7ZEXh6P NnvLcó tr7ZEXh6Phể cùngNnvL hắnndsCptP3 tớiNnvL khndsCptP3i nàor7ZEXh6P NnvL? NếuNnvL nr7ZEXh6Pàng biếNnvLt hr7ZEXh6Pắn làNnvL andsCptP3i tNnvLhì sndsCptP3ao NnvL? LiệundsCptP3 nàNnvLng cònr7ZEXh6P lớnNnvL gndsCptP3an ndsCptP3như vậNnvLy NnvLhay NnvLkhông ?

Sáng sớmr7ZEXh6P ndsCptP3hôm sauNnvL, KhuynndsCptP3h ThàndsCptP3nh bịr7ZEXh6P NnvLmột luồndsCptP3ng ándsCptP3nh sánr7ZEXh6Pg cr7ZEXh6Phói mắndsCptP3t làNnvLm tr7ZEXh6Phức dậy.ndsCptP3 TớindsCptP3 kr7ZEXh6Phi nàngndsCptP3 phátNnvL ndsCptP3hiện br7ZEXh6Pản thândsCptP3n cưr7ZEXh6P r7ZEXh6Pnhiên ôNnvLm ôNnvLm NnvLdựa dựNnvLa vàoNnvL mộtNnvL ndsCptP3gã NnvLnam nhâr7ZEXh6Pn nndsCptP3gủ cảr7ZEXh6P đr7ZEXh6Pêm, liNnvLền ngượngr7ZEXh6P NnvLngùng cưNnvLời cườiNnvL. «ndsCptP3 Tar7ZEXh6Py hNnvLuynh khôngr7ZEXh6P bNnvLị têndsCptP3 chứr7ZEXh6P NnvL? » (Người qundsCptP3a đưr7ZEXh6Pờng ndsCptP3: ndsCptP3Thiện tâmr7ZEXh6P br7ZEXh6Pộc phátNnvL NnvLnhư sNnvLao băngNnvL NnvL| r7ZEXh6PKhuynh ThànNnvLh ndsCptP3: ndsCptP3*lườm* NnvL| NgườindsCptP3 NnvLqua đưr7ZEXh6Pờng r7ZEXh6P: nhndsCptP3ầm, sr7ZEXh6Páng lánr7ZEXh6Pg nhưr7ZEXh6P NnvLmặt tNnvLrời… r7ZEXh6P= =’)

« Đir7ZEXh6P thôi.ndsCptP3 »r7ZEXh6P HànNnvL NgựNnvL Tuyr7ZEXh6Pệt khNnvLông tNnvLrả lờindsCptP3 cr7ZEXh6Pâu hỏir7ZEXh6P củNnvLa nàng.

« NnvLĐi đândsCptP3u r7ZEXh6P? »r7ZEXh6P NndsCptP3àng đứnNnvLg dậy.

« Xuốnr7ZEXh6Pg núindsCptP3. r7ZEXh6P» HắnndsCptP3 r7ZEXh6Pđã tNnvLìm ởNnvL ndsCptP3đây cảndsCptP3 r7ZEXh6Pnửa tNnvLháng mNnvLà mộtr7ZEXh6P chútNnvL manndsCptP3h mốindsCptP3 cũnndsCptP3g kNnvLhông tìNnvLm ndsCptP3ra. HắnndsCptP3 bắndsCptP3t đndsCptP3ầu hoàiNnvL nr7ZEXh6Pghi ndsCptP3cái bảondsCptP3 tndsCptP3àng củar7ZEXh6P BndsCptP3ách Hiểr7ZEXh6Pu Đr7ZEXh6Pường kr7ZEXh6Pia NnvLliệu r7ZEXh6Pcó thr7ZEXh6Pật sựr7ZEXh6P tồnNnvL tạiNnvL haNnvLy không.

« TốtNnvL quNnvLá, xuNnvLống r7ZEXh6Pnúi ndsCptP3thôi. »ndsCptP3 KhuNnvLynh Thànhr7ZEXh6P kNnvLhông dấundsCptP3 ndsCptP3nổi khoáNnvLi cndsCptP3hí liềnr7ZEXh6P nNnvLắm r7ZEXh6Plấy ándsCptP3o hắn.

Hàn Ngựr7ZEXh6P TuNnvLyệt ndsCptP3khẽ liếNnvLc r7ZEXh6Pmắt ngór7ZEXh6P r7ZEXh6Pnàng mộtr7ZEXh6P cár7ZEXh6Pi, nàr7ZEXh6Png r7ZEXh6Pliền thứcNnvL NnvLthời buôr7ZEXh6Png r7ZEXh6Phắn rNnvLa lr7ZEXh6Pặng lẽndsCptP3 tụndsCptP3t lạndsCptP3i đr7ZEXh6Pi phíNnvLa sau.