You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương AnFg2 FULe: AnzxAdh AnFghùng cứFULeu m7HJQỹ nhân

« GrrraFULeao… zxAd» MzxAdột FULethanh âzxAdm đáng7HJQ sợZLZy vZLZyang lêFULen, đ7HJQằng đằAnFgng sá7HJQt AnFgkhí, hẳnAnFg zxAdlà củaAnFg coZLZyn ZLZythú đ7HJQáng sợAnFg nFULeào đó.zxAd ĐzxAdộc CZLZyô KhuyFULenh 7HJQThành vAnFgốn FULelà mộ7HJQt AnFgkẻ tAnFghông m7HJQinh liềnzxAd ZLZymạnh mAnFgẽ mởZLZy FULeto mắt.

Một đFULeôi mắtAnFg pFULehát zxAdra ánFULeh ZLZysáng FULexanh lục7HJQ zxAdở trướcFULe mAnFgặt nàngzxAd, cázxAdch khoảngzxAd ZLZynăm thước,zxAd áFULenh AnFgmắt hoànzxAd toànFULe khôn7HJQg cAnFgó hảzxAdo ýFULe trừnZLZyg trừngZLZy nZLZygó 7HJQnàng, ZLZyrõ rzxAdàng co7HJQi nànzxAdg lAnFgà bữaFULe ănZLZy AnFgđêm FULengon làFULenh. ToànzxAd zxAdthân 7HJQnàng tAnFgoát mồzxAd hôZLZyi lZLZyạnh, n7HJQuốt nướcZLZy miếFULeng đếFULen ựczxAd mộZLZyt cái,FULe gizxAdương đôi7HJQ mắtZLZy nhAnFgỏ AnFgcảnh giZLZyác 7HJQnhìn chằmzxAd ZLZychằm c7HJQon dãZLZy thzxAdú trưFULeớc mặt.

Hàn NgZLZyự TuFULeyệt đâAnFgu rồiFULe zxAd? ĐộFULet FULenhiên nFULeàng nzxAdhớ r7HJQa còAnFgn 7HJQcó mộtZLZy nzxAdgười AnFgnữa kFULeia m7HJQà 7HJQ? TênAnFg chAnFgết tiệtZLZy 7HJQđó FULeđi đâFULeu vậy7HJQ FULe? NànFULeg lặnFULeg lAnFgẽ kíFULen đázxAdo liếc7HJQ mZLZyột 7HJQcái tớiFULe chỗAnFg l7HJQúc nãAnFgy hắzxAdn zxAdvừa ngAnFgồi, hi7HJQc, đzxAdến mộtFULe zxAdcái bóngFULe cũnZLZyg cò7HJQn chảAnFg FULecó. T7HJQhằng AnFgcha ZLZyđáng cFULehết zxAdđó thậtAnFg khôngFULe cózxAd nghĩFULea khíZLZy màAnFg, czxAdư nhiê7HJQn chAnFguồn mất,FULe đ7HJQể lạFULei mìnFULeh nàZLZyng AnFgtặng ZLZycho szxAdói h7HJQoang. Nh7HJQất thzxAdời zxAdnàng dụcFULe khAnFgóc v7HJQô lFULeệ (muốAnFgn kh7HJQóc 7HJQmà khônAnFgg ZLZyra nưzxAdớc mắt)AnFg, thZLZyôi rồiZLZy 7HJQLượm 7HJQơi, t7HJQhân gáZLZyi xin7HJQh tươizxAd thàFULenh 7HJQbữa ngzxAdon FULecho dãzxAd thú. (Người qzxAdua đường7HJQ 7HJQ: côAnFg kia7HJQ, thêm7HJQ zxAdthắt AnFggì nZLZyhiều thế,zxAd bFULeản gốczxAd nFULeó cZLZyó AnFghoa zxAdlá cànhZLZy thZLZyế zxAdđâu ZLZy| LãFULenh FULeVân zxAd: ZLZykịa ZLZytui, kFULehông thZLZyích thìZLZy đừnFULeg đọcFULe 7HJQ! =.=)

Khuynh Thành7HJQ zxAdvốn 7HJQlà cóAnFg 7HJQluyện 7HJQvõ côn7HJQg đAnFgấy FULechứ, hơzxAdn 7HJQnữa ZLZyvõ côngAnFg khZLZyông FULetồi chút7HJQ nà7HJQo. NhFULeất 7HJQlà k7HJQhinh cFULeông, ZLZyhoàn toàFULen họcAnFg zxAdhết chân7HJQ tr7HJQuyền củazxAd phụzxAd ZLZythân, đáng7HJQ zxAdtiếc FULeở thời7HJQ điểm7HJQ mZLZyấu chốtFULe nhưzxAd thếFULe ZLZynày, cZLZyô nàngZLZy khôngZLZy AnFgcó zxAdkinh nghiZLZyệm chAnFgiến đFULeấu 7HJQmang têAnFgn KZLZyhuynh ThàZLZynh czxAdư nhzxAdiên bỏzxAd qzxAduên szxAdự thzxAdật rFULeằng mìnhFULe cóFULe bi7HJQết AnFgkhinh công.

Hai châ7HJQn trướczxAd củaZLZy czxAdon sóiZLZy hoazxAdng FULecào càFULeo mặtZLZy đất,7HJQ 7HJQchờ dịp7HJQ chuẩFULen bị7HJQ phónAnFgg tớizxAd đây.zxAd KhuyAnFgnh T7HJQhành zxAdliên tụcAnFg lù7HJQi zxAdvề sa7HJQu, AnFghai FULechân ruZLZyn lẩFULey bẩy (Người q7HJQua đườn7HJQg 7HJQ: mấFULet cả7HJQ pZLZyhong pzxAdhạm zxAdcủa AnFgcon g7HJQái Min7HJQh N7HJQguyệt tiêFULen tử,FULe h7HJQaizzz, nàngAnFg zxAdta màZLZy thấ7HJQy cả7HJQnh nAnFgày FULechắc đậpzxAd đầuZLZy vào7HJQ ZLZyđậu zxAdhũ AnFgtự tửAnFg mZLZyất 7HJQ! ZLZy| MzxAdộ DunZLZyg zxAdÝ ZLZyVân 7HJQ: *lưAnFgờm* 7HJQ| NgườizxAd AnFgqua đFULeường zxAd: *AnFgrón FULerén chạy*). MộtZLZy bózxAdng đenZLZy thậtAnFg lớnzxAd độtZLZy AnFgngột FULephóng thẳzxAdng tớzxAdi trướZLZyc mặtZLZy nà7HJQng, AnFgmấy cá7HJQi rFULeăng AnFgnanh đãZLZy ngắmFULe rấFULet chuẩnzxAd vAnFgào FULecái AnFgcổ trắngAnFg ngầnFULe nồnZLZy n7HJQộn củaFULe nàngAnFg, KhuZLZyynh FULeThành trợnZLZy FULeto mắZLZyt, 7HJQđầu FULeóc trốngzxAd ZLZyrỗng, ZLZytrong đầuZLZy czxAdhỉ cònAnFg mộAnFgt zxAdý nAnFgiệm zxAdduy nZLZyhất… AnFgXong đờFULei rồFULei. ĐúngAnFg lúcFULe ZLZycon s7HJQói sắp7HJQ zxAdbổ nhZLZyào vàoZLZy ngườZLZyi ZLZynàng, nàzxAdng cAnFghỉ cFULeảm thAnFgấy ZLZyhẫng ZLZynhẹ mộ7HJQt cAnFgái, cảZLZy ngườiZLZy baZLZyy FULelên trời.ZLZy ĐợzxAdi nàngAnFg kFULehôi phụcAnFg zxAdý tFULehức, mớizxAd nh7HJQận ZLZyra FULemình đã7HJQ tzxAdựa vàozxAd ZLZymột cáZLZyi lồng7HJQ nZLZygực ấmFULe áAnFgp FULerộng zxAdrãi 7HJQtự lúFULec AnFgnào. V7HJQà 7HJQngay FULesau đ7HJQó lFULeà zxAdnhận 7HJQra mìFULenh đãFULe bịzxAd ZLZyai đózxAd 7HJQôm lAnFgên ngồFULei ở7HJQ trFULeên AnFgmột nhánhFULe cây.

Khuynh ThànhAnFg lạiZLZy zxAdnuốt AnFgnước miếnZLZyg FULecái ựzxAdc, rú7HJQt cụZLZyc ZLZycũng nhAnFgìn 7HJQrõ aZLZyi đã7HJQ cứFULeu nàng.

« NgươFULei kFULehông phzxAdải điFULe rồiFULe sZLZyao AnFg? FULe» NànAnFgg trZLZyừng mắZLZyt nhAnFgìn FULeHàn NgAnFgự Tuy7HJQệt, 7HJQbộ dáFULeng hổn7HJQ hàFULe hổFULen hểnZLZy sZLZyợ hãi.

Hàn NgFULeự TuyzxAdệt ZLZyquả FULethật đãAnFg rZLZyời AnFgđi, nhAnFgưng nghAnFge thấyzxAd zxAdtiếng sZLZyói hoaZLZyng gAnFgầm lênAnFg lạzxAdi cZLZyhạy vềzxAd ngóAnFg thử,AnFg l7HJQà hắAnFgn lZLZyo cAnFgho co7HJQn ZLZynhóc lắFULem miệnzxAdg kZLZyia. Hắn7HJQ từngFULe giZLZyết ngưZLZyời vzxAdô số,zxAd trướczxAd giFULeờ chưazxAd bzxAdao giờ7HJQ biZLZyết mềm7HJQ lòFULeng. VAnFgốn hắzxAdn cózxAd thể7HJQ zxAdtrơ mắtAnFg nhAnFgìn mộtFULe ngườizxAd chếtAnFg dầzxAdn FULetrước mắFULet mzxAdà khôAnFgng cứu,7HJQ hiFULeện g7HJQiờ lạizxAd ZLZychỉ v7HJQì mộ7HJQt coFULen nFULeha đầuFULe ngzxAdốc nghếchFULe lạizxAd 7HJQchạy vềAnFg cứu,FULe chắczxAd hắn7HJQ bAnFgị ấFULem đầuZLZy rồi7HJQ !

Hàn zxAdNgự TuyAnFgệt khẽzxAd lzxAdiếc mắzxAdt nhìn7HJQ nàZLZyng mzxAdột cáizxAd, vẫnzxAd lAnFgà khZLZyông nZLZyói gZLZyì cả.

Khuynh Thàn7HJQh lắcZLZy đầFULeu bấFULet đắcZLZy dĩ.7HJQ AnFg« QFULeuên điAnFg, vớizxAd ngươiFULe nózxAdi chZLZyuyện cAnFghỉ tổAnFg phFULeí lời.FULe FULe» ChZLZya nàngAnFg dùAnFg mỗiAnFg c7HJQâu hZLZyiếm nh7HJQư FULevàng, tốtAnFg xấuZLZy gìzxAd hỏFULei vẫn7HJQ trảZLZy lờizxAd. CAnFgòn zxAdgã trZLZyước mắt7HJQ nàzxAdy ZLZyquả tZLZyhật zxAdcùng kAnFgẻ câmzxAd điếcAnFg khzxAdông FULekhác n7HJQhau lZLZyà mấAnFgy, nếAnFgu khôngZLZy phZLZyải hắn7HJQ 7HJQtừng zxAdnhả r7HJQa bzxAda chữFULe têzxAdn h7HJQắn, thậzxAdt đúnZLZyg nàZLZyng sẽZLZy nghFULeĩ hắAnFgn 7HJQlà k7HJQẻ FULecâm điếc.

« Đ7HJQại hiệp,7HJQ FULevõ cZLZyông ZLZyngươi tzxAdốt lắmZLZy phảFULei không7HJQ AnFg? 7HJQXin AnFgcho tFULea đzxAdi thAnFgeo ngươiZLZy điAnFg 7HJQ? zxAd» zxAdKhuynh FULeThành t7HJQự nh7HJQủ mìzxAdnh 7HJQđã zxAdhọc hFULeết chân7HJQ truyềnFULe cAnFgủa czxAdha mẹzxAd, FULethế nhzxAdưng sAnFgo vớAnFgi ZLZyHàn NgựFULe zxAdTuyệt cózxAd v7HJQẻ vẫFULen chưFULea thấFULem ZLZytháp gì. (Người zxAdqua đưAnFgờng zxAd: 7HJQÝ VZLZyân àZLZy ÝZLZy Vân,zxAd ĐộZLZyc CôFULe H7HJQàn ơZLZyi Độc7HJQ zxAdCô HànzxAd, 7HJQcon gáFULei cáczxAd ngươiZLZy chzxAdưa lấy7HJQ czxAdhồng đã7HJQ quêzxAdn FULecha mẹ,zxAd khzxAdông 7HJQcoi cáFULec ngzxAdươi rAnFga gFULeì 7HJQkìa ZLZy| 7HJQĐộc ZLZyCô HFULeàn zxAd: *lạ7HJQnh lùnAnFgg liFULeếc ZLZymắt* zxAd| zxAdNgười quFULea đườngFULe 7HJQ: *rétzxAd lAnFgạnh FULeđóng băng*)

Không phảnzxAd ứng.

Khuynh Th7HJQành gãiAnFg gzxAdãi mũiZLZy. «zxAd UZLZyy, zxAdHàn zxAdNgự TuyệZLZyt, lỗzxAd tAnFgai ngưzxAdơi AnFgcó vấn7HJQ ZLZyđề khôFULeng hảzxAd zxAd? T7HJQa sFULeợ lAnFgại gặFULep phảiAnFg dãFULe thFULeú, chZLZyo zxAdta zxAdđi 7HJQtheo ngưzxAdơi đi7HJQ màZLZy 7HJQ? »

Hàn ZLZyNgự TFULeuyệt buFULeông ZLZycánh ta7HJQy đaAnFgng ô7HJQm KFULehuynh AnFgThành razxAd, thảnZLZy nhFULeiên kzxAdhông tr7HJQả lAnFgời tFULeiếng nào.

Khuynh ThàFULenh bĩu7HJQ bĩu7HJQ môi.ZLZy FULe« TAnFga lZLZyà AnFgmột cZLZyô nươngFULe liễuzxAd 7HJQyếu đàoFULe ZLZytơ cFULehân yZLZyếu tazxAdy mềm,ZLZy ngZLZyươi đànhFULe lzxAdòng 7HJQđể 7HJQta bịZLZy FULesói ăZLZyn thịtFULe saFULeo zxAd? zxAd» MẹAnFg tAnFgừng 7HJQnói, kzxAdhi zxAdcần cóFULe thểZLZy sZLZyử 7HJQchiêu làm7HJQ nũngzxAd, chiêuFULe nàZLZyy dùngAnFg zxAdvới ZLZycha nàngzxAd thựZLZyc lzxAdà rFULeất c7HJQó ích,7HJQ zxAdkhông zxAdbiết hiệZLZyn t7HJQại zxAdcó hữuZLZy dFULeụng hFULeay không.

Nàng thuFULea hAnFgắn rồi,ZLZy vẫnzxAd ZLZyphỗng rAnFga AnFgkhông nóizxAd gì.

Khuynh TZLZyhành tứAnFgc muốnZLZy hộcZLZy FULemáu. «FULe NzxAdgươi… ThôiZLZy t7HJQa thAnFgà FULecoi ngươi7HJQ lAnFgà khônFULeg khFULeí chAnFgo xozxAdng. »

« CzxAdó zxAdthể zxAdđi theo7HJQ. »7HJQ HAnFgắn thản7HJQ nhiênAnFg nóiZLZy, AnFgthêm FULemột cZLZyâu. ZLZy« ChZLZyỉ cầnZLZy ng7HJQươi kFULehông sFULeợ làzxAd được.AnFg ZLZy» CzxAduộc sống7HJQ củaAnFg 7HJQhắn 7HJQở đaAnFgo kiếmAnFg máFULeu tanzxAdh, c7HJQó AnFgcon nhAnFgóc zxAdnào dámZLZy đi7HJQ thzxAdeo hFULeắn czxAdơ chứ. (Người FULequa đưFULeờng ZLZy: FULeHắn dáFULem cozxAdi nàngzxAd l7HJQà nữZLZy hài7HJQ AnFgtử 7HJQa, trẻAnFg c7HJQon ZLZya, …FULe *AnFgicon tứcZLZy hộcZLZy máu*)

Khuynh ThzxAdành hưzxAdng phấnzxAd thiế7HJQu điFULeều 7HJQnhảy dựngzxAd lên,AnFg tAnFgúm lấAnFgy taAnFgy ázxAdo ZLZyhắn ZLZylắc lắc.ZLZy «7HJQ zxAdTa s7HJQẽ khôZLZyng ZLZysợ, zxAdta zxAdđi tZLZyheo ZLZyngươi đượcFULe rồiFULe, 7HJQngươi thậtzxAd ZLZysự AnFglà người7HJQ tốtZLZy m7HJQà. »

Mặt hắnZLZy 7HJQvẫn khônFULeg ZLZycó biểuZLZy tìnhAnFg, chỉzxAd zxAdcó ánhzxAd mắFULet lạFULei xAnFgẹt 7HJQqua mộtZLZy nét7HJQ cườiAnFg khổ,ZLZy hắnAnFg l7HJQà ngườzxAdi zxAdtốt AnFgsao zxAd? NếuFULe hắzxAdn là7HJQ ngườizxAd tốt,ZLZy cAnFgăn bảnzxAd trêAnFgn AnFgđời khônZLZyg c7HJQó ZLZyai l7HJQà ngFULeười xấu7HJQ hết.AnFg TrzxAdong FULegiang hZLZyồ, ngườizxAd nào7HJQ nghFULee đFULeến tzxAdên hZLZyắn, FULekhông zxAdphải hậFULen tZLZyhấu xương7HJQ thìAnFg cũnzxAdg làZLZy sợzxAd tánFULeg đởmFULe, nFULeha ZLZyđầu zxAdnày zxAdcư nzxAdhiên lôiFULe kzxAdéo taAnFgy ZLZyáo hắn,7HJQ còFULen muFULeốn đồ7HJQng hànZLZyh vớizxAd hắzxAdn, điềuFULe AnFgkỳ quái7HJQ 7HJQnhất chAnFgính lZLZyà FULecòn nózxAdi hắzxAdn ZLZylà ngườiAnFg tố7HJQt, xezxAdm FULera lFULeà mộtzxAd AnFgđứa ZLZynha đầu7HJQ zxAdkhông hiểuAnFg 7HJQchuyện đời.

« FULeHàn đAnFgại caFULe, huAnFgynh 7HJQtới nơiZLZy ZLZynày lZLZyàm g7HJQì FULe? »FULe NàAnFgng vốFULen khôngFULe ZLZyhi vọnFULeg hắZLZyn zxAdtrả lờAnFgi, FULexem rAnFga chZLZyỉ muốnZLZy lầm7HJQ ZLZybầm tựZLZy độ7HJQc thoạZLZyi thôi.

« TìFULem mộZLZyt th7HJQứ nZLZyày nọ.FULe »

« VậzxAdy… zxAdÁ ZLZy! FULe» KhuyAnFgnh ThFULeành nhìnFULe hắFULen, vZLZyui vẻZLZy khônzxAdg tzxAdin vZLZyào tAnFgai mình.FULe zxAd« HuynzxAdh cũAnFgng AnFgtrả ZLZylời sFULeao zxAd? »

Hắn khôngAnFg nóizxAd đượcFULe tFULehêm lờiAnFg nào,7HJQ tựzxAd nẫuAnFg bản7HJQ thânFULe vFULeì cFULeái qzxAduái gAnFgì phảiAnFg AnFgtốn nướcZLZy zxAdbọt đấzxAdu vzxAdõ FULemồm vZLZyới co7HJQn nhóFULec này. (Người AnFgqua FULeđường zxAd: FULeAnh nóFULei AnFgđược 7HJQba cZLZyâu FULemà FULeđã tựAnFg trácZLZyh 7HJQđi đấu7HJQ FULevõ mồFULem AnFgsao zxAd? Bái7HJQ phụcAnFg ZLZy| H7HJQàn đạiAnFg 7HJQca 7HJQ: *lườZLZym* 7HJQ| NgườizxAd AnFgqua đưzxAdờng ZLZy: *rét7HJQ rZLZyun lậFULep cập*)

« Hàn7HJQ đAnFgại caFULe, baZLZyo gZLZyiờ huynFULeh FULemới lạ7HJQi xuốnzxAdg nAnFgúi FULe? 7HJQ» NZLZyàng ZLZycòn phảiAnFg AnFgđi lậpFULe gAnFgia đìnhzxAd màzxAd. T__T

« AnFgVội lập7HJQ 7HJQgia AnFgđình sFULeao zxAd? AnFg»Trong lzxAdòng hắnFULe FULecư FULenhiên ZLZycó mộtFULe loạiZLZy cảmFULe gZLZyiác ZLZykỳ quái,zxAd 7HJQkhông FULemuốn cFULeon nhóFULec ZLZynày điZLZy lậ7HJQp FULegia đình.

Khuynh ThàzxAdnh lắFULec đầuzxAd mạnAnFgh tớiAnFg mứcZLZy muốAnFgn AnFgvăng đầu7HJQ zxAdra ngoàAnFgi. «ZLZy KhônZLZyg hềzxAd vộiZLZy khônAnFgg zxAdhề v7HJQội, muộAnFgi khôngzxAd muFULeốn 7HJQlấy c7HJQhồng. »ZLZy NAnFgàng mZLZyới kh7HJQông cầnzxAd gảFULe cZLZyho zxAdcon củFULea ‘BệnhAnFg ThầnzxAd KinAnFgh’ thZLZyúc thúc.

Hàn NFULegự TuyệtzxAd lạnFULeh nAnFghư bFULeăng phAnFgun rFULea FULehai chữ.FULe 7HJQ« Tốt7HJQ lắm.FULe »FULe KỳzxAd 7HJQquái, zxAdnàng khôZLZyng muốn7HJQ lậ7HJQp giZLZya đìnFULeh, tro7HJQng lòngAnFg hắnZLZy 7HJQcư nhiên7HJQ AnFgcó chZLZyút zxAdcao hzxAdứng. NgzxAduyên hắZLZyn vzxAdẫn tưởngZLZy bAnFgản thâZLZyn szxAdẽ khôngzxAd AnFgbao zxAdgiờ có7HJQ hZLZyỉ nộZLZy áiZLZy 7HJQố, FULevậy mFULeà tAnFgối nazxAdy n7HJQha zxAdđầu zxAdngốc này7HJQ xuấZLZyt hiệnAnFg, lzxAdại đánhAnFg độFULeng tớ7HJQi mAnFgột tzxAdhứ gAnFgì đóAnFg tậAnFgn 7HJQsâu tron7HJQg nộZLZyi tzxAdâm của7HJQ mình.

« FULeTốt lắmzxAd cáizxAd gìzxAd FULe? 7HJQ» KhAnFguynh TAnFghành t7HJQò mZLZyò hỏi.

Hàn NgựFULe TuyệtAnFg khôFULeng để7HJQ ýAnFg AnFgtới nAnFgàng, 7HJQchỉ 7HJQôm nàZLZyng nhảyZLZy xuống.7HJQ TrozxAdng lúc7HJQ bzxAdọn họ7HJQ nóiZLZy chuyện,zxAd sAnFgói hZLZyoang sFULeớm đãFULe kZLZyhông biếFULet 7HJQđi vAnFgề hướngzxAd nào.FULe ĐộcAnFg CZLZyô KhuynFULeh TAnFghành n7HJQhặt FULelên taFULey nảZLZyi rồizxAd bzxAdĩu ZLZybĩu môi7HJQ. «ZLZy CònZLZy tAnFgốt cZLZyòn tốZLZyt, nếuFULe t7HJQay nAnFgải zxAdcũng mZLZyất, bổnAnFg côZLZy zxAdnương 7HJQchỉ AnFgcó n7HJQước đ7HJQi ZLZylàm khấtFULe cáiFULe qZLZyua ngày.AnFg »

Hàn Ngự7HJQ Tu7HJQyệt lạAnFgi zxAdngồi lạZLZyi FULevị zxAdtrí cũzxAd, giốngZLZy nhFULeư FULehết thảZLZyy mọiFULe chuzxAdyện czxAdhưa zxAdtừng xảFULey r7HJQa. KFULehuynh ThAnFgành tiếFULen AnFgđến bênAnFg AnFghắn, cườFULei FULehì AnFghì. «7HJQ LZLZyạnh qFULeuá đFULei… Muội…ZLZy zxAdmuôi cózxAd thểzxAd ngủFULe cạnhZLZy FULebên hu7HJQynh đ7HJQược khônzxAdg ZLZy? » (Người 7HJQqua đườngzxAd zxAd: KhônzxAdg biếtFULe ZLZyai chiếm7HJQ ZLZytiện ZLZynghi cZLZyủa aiFULe, hừzxAd hừ…)

Hàn NgựAnFg TuyFULeệt ZLZykhông h7HJQề zxAdtrả lời.

Nàng n7HJQhếch mé7HJQp cưzxAdời hềFULe hFULeề đầyzxAd gZLZyian áZLZyc. «7HJQ KhzxAdông được7HJQ 7HJQbỏ lại7HJQ muộiZLZy 7HJQđâu zxAdnhé, AnFgmuội nFULegủ ZLZyđây. zxAdHuynh mAnFgà bỏ7HJQ lạ7HJQi muội,zxAd mzxAduội thềAnFg sAnFgẽ tró7HJQc nAnFgã AnFghuynh tớizxAd ZLZychân trờiFULe gZLZyóc bFULeể ZLZycho 7HJQcoi. »AnFg ZLZyHắn nếuzxAd FULedám AnFgbỏ ZLZylại nàngAnFg, nànZLZyg sFULeẽ FULenhờ l7HJQục thúcAnFg zxAdthúc zxAdtìm hzxAdắn lzxAdôi về,FULe ZLZythiên hạzxAd kZLZyhông cóFULe ngườiAnFg zxAdnào mAnFgà BácAnFgh 7HJQHiểu Đường7HJQ tìmAnFg kh7HJQông AnFgra hếFULet. zxAdCả nhà7HJQ AnFglục tFULehúc thzxAdúc mỗi7HJQ 7HJQlần tớAnFgi thăzxAdm gZLZyia đzxAdình 7HJQnàng đềuFULe 7HJQkhen nFULeàng đánzxAdg yêu.FULe LZLZyục tAnFghúc thAnFgúc, FULelục thẩm7HJQ thẩFULem thậtzxAd l7HJQà ZLZyyêu th7HJQích zxAdnàng, nàn7HJQg cZLZyó nhờZLZy FULetìm mộAnFgt ngườAnFgi, lZLZyục thFULeúc tzxAdhúc sZLZyao lạizxAd FULekhông hzxAdỗ tAnFgrợ cFULehứ ?

Khuynh 7HJQThành ngọFULe nguậyzxAd mzxAdãi khônZLZyg tìmzxAd thấzxAdy 7HJQtư thếFULe ng7HJQủ thzxAdích hợFULep, thếAnFg là7HJQ t7HJQự nhiFULeên 7HJQđem đầuzxAd dựzxAda v7HJQào zxAdvai hắZLZyn, ôAnFgm lấyzxAd cFULeánh tAnFgay hắn.ZLZy VzxAdẫn l7HJQà ng7HJQủ n7HJQhư thFULeế zxAdan toàFULen hơ7HJQn, nếuZLZy khôzxAdng hắn7HJQ chạyAnFg mấ7HJQt ZLZythì saAnFgo 7HJQ? FULeNếu lAnFgại gặFULep sóZLZyi hoangAnFg, nAnFgàng liZLZyền xon7HJQg đờizxAd rồzxAdi. NzxAdam nữZLZy hữ7HJQu biệtzxAd nànAnFgg cZLZyó AnFgbiết chAnFgớ, 7HJQnhưng l7HJQà dựaZLZy vàozxAd mộtAnFg cAnFgái ZLZycó làmFULe ZLZysao đâFULeu, nàngzxAd lớnAnFg thếzxAd nà7HJQy rồi,7HJQ cănZLZy bFULeản 7HJQđể ZLZyý lzxAdàm gZLZyì. LạiFULe nhắcZLZy nàngZLZy ĐộczxAd CZLZyô KhuFULeynh ThànFULeh, năzxAdm 1FULe6 tuFULeổi xuốnAnFgg núiAnFg mẹzxAd lizxAdền maZLZyng AnFgnàng tớ7HJQi kỹFULe FULeviện xeFULem trFULeộm, ZLZy18 AnFgtuổi ZLZyxong liFULeền ZLZycho zxAdnàng xZLZyem Xuâ7HJQn zxAdcung zxAdđồ, cònFULe giFULeảng zxAdgiải rấtZLZy nhiềuzxAd t7HJQri tFULehức vềFULe vi7HJQệc naAnFgm 7HJQnữ. MẹFULe FULenói đấyzxAd làAnFg giZLZyáo ZLZydục gi7HJQới tFULeính zxAdchính quFULey, tuZLZyyệt đối7HJQ khzxAdông zxAdcó tí7HJQ tZLZyeo nàFULeo bzxAdất lươnzxAdg hết.zxAd 7HJQThế FULelà bFULeởi vìzxAd chuyệnAnFg ‘giáo7HJQ dục’AnFg 7HJQnày, chzxAda mZLZyẹ nàAnFgng liền7HJQ 7HJQcãi nZLZyhau tFULeo. FULeKỳ thzxAdật AnFglà ch7HJQa FULenàng ănAnFg dấmzxAd chZLZyua, cFULeha AnFgvốn kAnFghông c7HJQho phéAnFgp zxAdmẹ thấFULey nFULeam 7HJQnhân nào7HJQ khácFULe ZLZyngoài ZLZymình cả.AnFg 7HJQẤy vậyAnFg mẹAnFg lZLZyại ZLZyto ga7HJQn lớ7HJQn mậ7HJQt và7HJQo kỹAnFg vFULeiện chơi7HJQ, chZLZya 7HJQkhông tứcAnFg giậnZLZy mớiFULe lFULeà lZLZyạ. BAnFgao nhiêzxAdu nămzxAd qzxAdua, 7HJQcha mZLZyẹ ânFULe FULeân ázxAdi áAnFgi, chZLZyỉ czxAdó cãiFULe nhazxAdu một7HJQ zxAdlần duZLZyy nhFULeất ZLZyđó. NànzxAdg cũngZLZy tFULehật hFULeâm 7HJQmộ bọnzxAd họ,zxAd zxAdnàng cũZLZyng muốnzxAd tAnFgìm mzxAdột na7HJQm zxAdnhân thậzxAdt zxAdtốt nh7HJQư cha.

Hàn NZLZygự TuyệAnFgt khAnFgông đẩyzxAd nàngAnFg r7HJQa 7HJQmà ZLZymặc nàzxAdng dựZLZya vàzxAdo người.ZLZy TừFULe ZLZykhi cóAnFg trí7HJQ nhớFULe, sưZLZy ZLZyphụ h7HJQắn đãZLZy AnFgđem hắnzxAd đầuFULe nhậ7HJQp vzxAdào cuộzxAdc szxAdống củaFULe ZLZybầy đ7HJQàn dãAnFg thúZLZy, hắnAnFg lớn7HJQ lênzxAd có7HJQ thúZLZy tAnFgính nZLZyhư dãAnFg tzxAdhú, tFULehậm ch7HJQí AnFgdã thúzxAd thấyZLZy zxAdhắn cònZLZy FULephải 7HJQe ngại.AnFg AnFgTrải qFULeua b7HJQao nh7HJQiêu nămAnFg sóZLZyng g7HJQió, zxAdcả người7HJQ nhuFULeốm FULeđầy sátZLZy k7HJQhí, thzxAdế 7HJQmà côzxAd nàngFULe nàzxAdy cZLZyư nhizxAdên dá7HJQm dZLZyựa FULevào ngZLZyười hắnZLZy ngAnFgủ, thzxAdật khôZLZyng hiZLZyểu FULenên ZLZynói nàn7HJQg đơFULen thu7HJQần hZLZyay l7HJQà ngZLZyu 7HJQngốc nữzxAda. NhìnZLZy tzxAdhấy gươnAnFgg mặtzxAd ng7HJQủ FULesay xiFULenh đẹFULep củ7HJQa nàng,7HJQ zxAdhắn khôngAnFg nZLZyén đượcFULe ZLZyvươn taZLZyy ôm7HJQ lAnFgấy nàn7HJQg. Cô7HJQ đ7HJQơn ZLZy25 năZLZym, lầ7HJQn đầuzxAd 7HJQtiên phá7HJQt hiện7HJQ FULera cảm7HJQ giFULeác zxAdcó ngưzxAdời 7HJQlàm bạZLZyn AnFgthật AnFglà tốtFULe. Nà7HJQng cFULeó thAnFgể cùn7HJQg hắnFULe tAnFgới khZLZyi nàozxAd ZLZy? NếuZLZy nAnFgàng biếtAnFg hắn7HJQ AnFglà aZLZyi zxAdthì saAnFgo FULe? LizxAdệu nàn7HJQg còZLZyn lớnFULe gaAnFgn như7HJQ vậFULey ZLZyhay kZLZyhông ?

Sáng sớZLZym hômZLZy sFULeau, KhuyAnFgnh ThànZLZyh bFULeị mZLZyột luồngZLZy FULeánh sángZLZy AnFgchói mắtZLZy làmzxAd thZLZyức AnFgdậy. TớiAnFg kAnFghi nà7HJQng pzxAdhát hiện7HJQ 7HJQbản thFULeân zxAdcư n7HJQhiên ôm7HJQ ZLZyôm dựaAnFg dựaAnFg vàozxAd mộ7HJQt zxAdgã naFULem nhânzxAd ngủzxAd cảzxAd đZLZyêm, liềAnFgn ngAnFgượng FULengùng cườiZLZy cười.ZLZy «FULe TZLZyay AnFghuynh kAnFghông bịzxAd têFULe chứZLZy FULe? » (Người FULequa đườngzxAd zxAd: FULeThiện tâmzxAd AnFgbộc ZLZyphát nh7HJQư zxAdsao băngFULe 7HJQ| FULeKhuynh ThZLZyành 7HJQ: *lườm*AnFg ZLZy| NzxAdgười FULequa đường7HJQ FULe: nh7HJQầm, sFULeáng lángZLZy nhzxAdư AnFgmặt trời…ZLZy AnFg= =’)

« Đ7HJQi thôzxAdi. FULe» ZLZyHàn NzxAdgự TzxAduyệt khônZLZyg trAnFgả lZLZyời câuAnFg hỏAnFgi củ7HJQa nàng.

« ĐiFULe đâuFULe FULe? AnFg» NànZLZyg ZLZyđứng dậy.

« Xu7HJQống núi.FULe 7HJQ» Hắn7HJQ đãFULe tìmzxAd AnFgở đâyZLZy cFULeả nửazxAd thángAnFg màzxAd m7HJQột ZLZychút zxAdmanh mốiFULe cAnFgũng ZLZykhông tìmZLZy raAnFg. HắAnFgn bắtAnFg đầZLZyu hoAnFgài nFULeghi zxAdcái bZLZyảo tànFULeg AnFgcủa BázxAdch HiểuzxAd ĐườngzxAd AnFgkia ZLZyliệu có7HJQ th7HJQật sựFULe tồnzxAd tạFULei AnFghay không.

« Tốt7HJQ zxAdquá, xuốngAnFg núi7HJQ thzxAdôi. zxAd» KhuZLZyynh ThàAnFgnh khônAnFgg dấFULeu nổiZLZy khoAnFgái cFULehí liềnZLZy nắmZLZy lấZLZyy áoAnFg hắn.

Hàn NZLZygự T7HJQuyệt khẽAnFg l7HJQiếc mắtZLZy zxAdngó nàAnFgng 7HJQmột AnFgcái, AnFgnàng liFULeền tzxAdhức tzxAdhời ZLZybuông 7HJQhắn FULera lặngAnFg lZLZyẽ tAnFgụt lạizxAd đi7HJQ phízxAda sau.