You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương wkqm62Um2 SgDP: ASgDPnh hùngwkqm62Um cứuwkqm62Um mỹwkqm62Um nhân

« Grrraao…hLLBs5j3 »wkqm62Um MộthLLBs5j3 tSgDPhanh âSgDPm đángSgDP sợhLLBs5j3 vhLLBs5j3ang lhLLBs5j3ên, đằngwkqm62Um đằnghLLBs5j3 swkqm62Umát khí,hLLBs5j3 hẳnSgDP làwkqm62Um cSgDPủa chLLBs5j3on hLLBs5j3thú wkqm62Umđáng wkqm62Umsợ nSgDPào đSgDPó. wkqm62UmĐộc wkqm62UmCô KhuyhLLBs5j3nh wkqm62UmThành vốwkqm62Umn làwkqm62Um mộtSgDP khLLBs5j3ẻ thSgDPông SgDPminh liềnhLLBs5j3 mSgDPạnh mwkqm62Umẽ mSgDPở wkqm62Umto mắt.

Một đôiwkqm62Um SgDPmắt phátSgDP SgDPra áwkqm62Umnh shLLBs5j3áng SgDPxanh wkqm62Umlục wkqm62Umở trhLLBs5j3ước mhLLBs5j3ặt nwkqm62Umàng, cáchSgDP khoảnghLLBs5j3 nhLLBs5j3ăm thước,hLLBs5j3 ánhLLBs5j3h wkqm62Ummắt hoànhLLBs5j3 tohLLBs5j3àn khônSgDPg cSgDPó hảwkqm62Umo SgDPý trừngwkqm62Um hLLBs5j3trừng nghLLBs5j3ó nàng,wkqm62Um SgDPrõ ràngwkqm62Um cowkqm62Umi nànwkqm62Umg lSgDPà wkqm62Umbữa ănwkqm62Um đêmSgDP wkqm62Umngon làSgDPnh. SgDPToàn thhLLBs5j3ân nwkqm62Umàng toSgDPát mồhLLBs5j3 hôSgDPi wkqm62Umlạnh, nuốhLLBs5j3t hLLBs5j3nước miếnSgDPg wkqm62Umđến SgDPực hLLBs5j3một cáihLLBs5j3, giươhLLBs5j3ng SgDPđôi mắtwkqm62Um nhỏwkqm62Um chLLBs5j3ảnh ghLLBs5j3iác nhìSgDPn cSgDPhằm cSgDPhằm cohLLBs5j3n dãhLLBs5j3 hLLBs5j3thú trướchLLBs5j3 mặt.

Hàn hLLBs5j3Ngự TuSgDPyệt đSgDPâu rồiwkqm62Um SgDP? wkqm62UmĐột nhLLBs5j3hiên nàngwkqm62Um nhwkqm62Umớ rSgDPa SgDPcòn cSgDPó wkqm62Ummột nghLLBs5j3ười nữhLLBs5j3a kwkqm62Umia SgDPmà wkqm62Um? TêhLLBs5j3n wkqm62Umchết hLLBs5j3tiệt đóhLLBs5j3 đSgDPi đâuSgDP vwkqm62Umậy wkqm62Um? NhLLBs5j3àng lặnwkqm62Umg lSgDPẽ kíSgDPn đáoSgDP lihLLBs5j3ếc mộtwkqm62Um cáihLLBs5j3 tớiSgDP chỗSgDP wkqm62Umlúc wkqm62Umnãy hắhLLBs5j3n vừSgDPa ngồhLLBs5j3i, hwkqm62Umic, đSgDPến SgDPmột cáwkqm62Umi bónwkqm62Umg cũhLLBs5j3ng cònhLLBs5j3 chảSgDP cwkqm62Umó. ThằnhLLBs5j3g SgDPcha đánhLLBs5j3g chLLBs5j3hết đSgDPó thậtSgDP hLLBs5j3không chLLBs5j3ó wkqm62Umnghĩa wkqm62Umkhí mà,SgDP wkqm62Umcư nhiêSgDPn chuwkqm62Umồn mất,SgDP đểhLLBs5j3 lạiSgDP wkqm62Ummình wkqm62Umnàng tặnwkqm62Umg wkqm62Umcho hLLBs5j3sói hoanwkqm62Umg. NhấSgDPt thờiwkqm62Um nSgDPàng dwkqm62Umục hLLBs5j3khóc vwkqm62Umô lệhLLBs5j3 (mhLLBs5j3uốn khhLLBs5j3óc wkqm62Ummà khônwkqm62Umg rwkqm62Uma nướchLLBs5j3 mắt),SgDP thwkqm62Umôi rồhLLBs5j3i LhLLBs5j3ượm ơi,wkqm62Um hLLBs5j3thân hLLBs5j3gái xwkqm62Uminh tươiSgDP thànhLLBs5j3h wkqm62Umbữa ngwkqm62Umon chhLLBs5j3o dãSgDP thú. (Người quwkqm62Uma wkqm62Umđường wkqm62Um: SgDPcô kihLLBs5j3a, twkqm62Umhêm thắthLLBs5j3 gSgDPì nhiSgDPều thếwkqm62Um, bảnwkqm62Um gốcSgDP nóhLLBs5j3 SgDPcó hhLLBs5j3oa lhLLBs5j3á cànwkqm62Umh thếhLLBs5j3 SgDPđâu SgDP| hLLBs5j3Lãnh VSgDPân SgDP: kịahLLBs5j3 tuwkqm62Umi, khôwkqm62Umng thíchhLLBs5j3 SgDPthì đừwkqm62Umng đọSgDPc SgDP! =.=)

Khuynh ThànhhLLBs5j3 vốwkqm62Umn SgDPlà wkqm62Umcó luyệhLLBs5j3n võSgDP hLLBs5j3công đấySgDP chwkqm62Umứ, hSgDPơn nữawkqm62Um SgDPvõ wkqm62Umcông khwkqm62Umông SgDPtồi chSgDPút hLLBs5j3nào. Nhấwkqm62Umt làSgDP khiwkqm62Umnh wkqm62Umcông, hhLLBs5j3oàn toàSgDPn hLLBs5j3học hwkqm62Umết SgDPchân truyềnhLLBs5j3 củahLLBs5j3 phhLLBs5j3ụ thwkqm62Umân, đSgDPáng tihLLBs5j3ếc ởSgDP thờSgDPi điểmhLLBs5j3 SgDPmấu chốtwkqm62Um nhưwkqm62Um thLLBs5j3hế nàywkqm62Um, cwkqm62Umô nàwkqm62Umng khônwkqm62Umg chLLBs5j3ó kihLLBs5j3nh nghiệSgDPm chiếnhLLBs5j3 SgDPđấu SgDPmang têSgDPn Khuynwkqm62Umh ThàSgDPnh wkqm62Umcư nhLLBs5j3hiên bSgDPỏ quênhLLBs5j3 swkqm62Umự thậthLLBs5j3 rằnghLLBs5j3 mwkqm62Umình SgDPcó biếhLLBs5j3t wkqm62Umkhinh công.

Hai hLLBs5j3chân trSgDPước củahLLBs5j3 cwkqm62Umon wkqm62Umsói hoanhLLBs5j3g càhLLBs5j3o wkqm62Umcào mặwkqm62Umt đất,hLLBs5j3 chờSgDP dhLLBs5j3ịp chuwkqm62Umẩn hLLBs5j3bị phónghLLBs5j3 tớihLLBs5j3 đSgDPây. KhuyhLLBs5j3nh ThLLBs5j3hành lihLLBs5j3ên thLLBs5j3ục lùhLLBs5j3i vềwkqm62Um saSgDPu, wkqm62Umhai SgDPchân wkqm62Umrun lẩySgDP bẩy (Người quhLLBs5j3a đườngSgDP wkqm62Um: mấthLLBs5j3 cwkqm62Umả pSgDPhong phạmSgDP củahLLBs5j3 cowkqm62Umn wkqm62Umgái SgDPMinh NguhLLBs5j3yệt wkqm62Umtiên wkqm62Umtử, haizzhLLBs5j3z, nSgDPàng hLLBs5j3ta màwkqm62Um thấwkqm62Umy cảnhSgDP hLLBs5j3này chắSgDPc đậpwkqm62Um SgDPđầu hLLBs5j3vào đhLLBs5j3ậu hũSgDP tựSgDP SgDPtử mấSgDPt SgDP! hLLBs5j3| Mộwkqm62Um DhLLBs5j3ung ÝhLLBs5j3 hLLBs5j3Vân SgDP: *hLLBs5j3lườm* hLLBs5j3| Ngườiwkqm62Um qhLLBs5j3ua đườnghLLBs5j3 hLLBs5j3: hLLBs5j3*rón rénwkqm62Um chạy*). SgDPMột bSgDPóng đenhLLBs5j3 wkqm62Umthật lớhLLBs5j3n độtSgDP ngSgDPột phówkqm62Umng SgDPthẳng tớiSgDP trưhLLBs5j3ớc hLLBs5j3mặt nhLLBs5j3àng, mấwkqm62Umy wkqm62Umcái hLLBs5j3răng nwkqm62Umanh wkqm62Umđã ngắmhLLBs5j3 rấthLLBs5j3 chwkqm62Umuẩn vàoSgDP cáwkqm62Umi wkqm62Umcổ trắSgDPng ngSgDPần nồnwkqm62Um nhLLBs5j3ộn củaSgDP nàngSgDP, KSgDPhuynh TSgDPhành trhLLBs5j3ợn hLLBs5j3to mắhLLBs5j3t, đSgDPầu óhLLBs5j3c trhLLBs5j3ống rỗng,wkqm62Um trohLLBs5j3ng đầhLLBs5j3u wkqm62Umchỉ cònwkqm62Um mộtwkqm62Um wkqm62Umý niwkqm62Umệm wkqm62Umduy nwkqm62Umhất… Xonwkqm62Umg đờihLLBs5j3 rồSgDPi. hLLBs5j3Đúng wkqm62Umlúc SgDPcon sóiSgDP wkqm62Umsắp hLLBs5j3bổ nhàoSgDP vàwkqm62Umo ngưSgDPời nàng,SgDP hLLBs5j3nàng chwkqm62Umỉ cảwkqm62Umm thấyhLLBs5j3 hẫnghLLBs5j3 SgDPnhẹ hLLBs5j3một wkqm62Umcái, hLLBs5j3cả nghLLBs5j3ười bwkqm62Umay lêwkqm62Umn trhLLBs5j3ời. ĐợiSgDP nàngSgDP khôhLLBs5j3i phụchLLBs5j3 hLLBs5j3ý thức,hLLBs5j3 mớwkqm62Umi nwkqm62Umhận wkqm62Umra mìnhhLLBs5j3 đãhLLBs5j3 tựSgDPa vSgDPào mSgDPột cSgDPái lồnghLLBs5j3 ngựSgDPc ấmhLLBs5j3 ápwkqm62Um rộnhLLBs5j3g rãihLLBs5j3 twkqm62Umự lúwkqm62Umc SgDPnào. VàSgDP SgDPngay sawkqm62Umu đóhLLBs5j3 lhLLBs5j3à SgDPnhận rhLLBs5j3a hLLBs5j3mình đãhLLBs5j3 bịSgDP ahLLBs5j3i SgDPđó ôwkqm62Umm hLLBs5j3lên hLLBs5j3ngồi hLLBs5j3ở hLLBs5j3trên mộtSgDP nhánhwkqm62Um cây.

Khuynh Twkqm62Umhành lạwkqm62Umi nuốhLLBs5j3t nướwkqm62Umc miếnwkqm62Umg cáhLLBs5j3i ựwkqm62Umc, rwkqm62Umút SgDPcục cũnghLLBs5j3 nhìnhLLBs5j3 rSgDPõ wkqm62Umai SgDPđã cứhLLBs5j3u nàng.

« NgưSgDPơi khônSgDPg hLLBs5j3phải wkqm62Umđi rồiSgDP wkqm62Umsao wkqm62Um? wkqm62Um» NànhLLBs5j3g trwkqm62Umừng mắthLLBs5j3 nhìhLLBs5j3n SgDPHàn Ngwkqm62Umự Tuyệt,SgDP bộhLLBs5j3 dánhLLBs5j3g hSgDPổn hwkqm62Umà hổhLLBs5j3n hểwkqm62Umn sợSgDP hãi.

Hàn NgựhLLBs5j3 TSgDPuyệt qwkqm62Umuả thSgDPật đãhLLBs5j3 SgDPrời đi,wkqm62Um SgDPnhưng ngwkqm62Umhe thấyhLLBs5j3 tiếnghLLBs5j3 hLLBs5j3sói hoawkqm62Umng gầmhLLBs5j3 wkqm62Umlên lạihLLBs5j3 chạyhLLBs5j3 vềhLLBs5j3 nghLLBs5j3ó thử,hLLBs5j3 SgDPlà hLLBs5j3hắn lhLLBs5j3o chhLLBs5j3o coSgDPn nSgDPhóc wkqm62Umlắm SgDPmiệng kiaSgDP. hLLBs5j3Hắn từhLLBs5j3ng ghLLBs5j3iết nhLLBs5j3gười SgDPvô shLLBs5j3ố, twkqm62Umrước hLLBs5j3giờ chưawkqm62Um bSgDPao giờwkqm62Um biếtSgDP mSgDPềm lwkqm62Umòng. VốnhLLBs5j3 SgDPhắn wkqm62Umcó thểwkqm62Um trhLLBs5j3ơ mắtSgDP nhìnSgDP mộthLLBs5j3 ngườSgDPi cwkqm62Umhết dSgDPần tSgDPrước mSgDPắt màwkqm62Um khônhLLBs5j3g cứu,wkqm62Um hiSgDPện gwkqm62Umiờ lạhLLBs5j3i hLLBs5j3chỉ SgDPvì mộthLLBs5j3 cowkqm62Umn wkqm62Umnha đầwkqm62Umu ngốcSgDP nhLLBs5j3ghếch lạiwkqm62Um SgDPchạy vềSgDP cứu,SgDP chLLBs5j3hắc hắnwkqm62Um bịhLLBs5j3 ấmSgDP đầSgDPu rồiwkqm62Um !

Hàn Ngựwkqm62Um SgDPTuyệt khẽwkqm62Um lSgDPiếc mwkqm62Umắt nhìhLLBs5j3n nàngSgDP mộtSgDP cáwkqm62Umi, vẫSgDPn làhLLBs5j3 kwkqm62Umhông nóSgDPi ghLLBs5j3ì cả.

Khuynh ThàhLLBs5j3nh lắwkqm62Umc đầuwkqm62Um bSgDPất đắcwkqm62Um dĩhLLBs5j3. hLLBs5j3« QuSgDPên hLLBs5j3đi, vớiwkqm62Um ngươihLLBs5j3 nSgDPói chuyệwkqm62Umn chLLBs5j3hỉ tSgDPổ pSgDPhí SgDPlời. SgDP» Cwkqm62Umha nànhLLBs5j3g hLLBs5j3dù mỗihLLBs5j3 câhLLBs5j3u wkqm62Umhiếm nSgDPhư vhLLBs5j3àng, wkqm62Umtốt xấuSgDP hLLBs5j3gì wkqm62Umhỏi vẫnwkqm62Um trhLLBs5j3ả lSgDPời. wkqm62UmCòn gSgDPã trướcSgDP wkqm62Ummắt nàywkqm62Um quảSgDP thLLBs5j3hật cùngwkqm62Um kSgDPẻ hLLBs5j3câm điếcwkqm62Um khôSgDPng wkqm62Umkhác wkqm62Umnhau lwkqm62Umà mấywkqm62Um, nếuhLLBs5j3 kSgDPhông phảiwkqm62Um hắwkqm62Umn từnghLLBs5j3 nhhLLBs5j3ả hLLBs5j3ra bwkqm62Uma cSgDPhữ tênSgDP hắwkqm62Umn, thậtwkqm62Um đúngSgDP wkqm62Umnàng wkqm62Umsẽ hLLBs5j3nghĩ hắwkqm62Umn hLLBs5j3là kẻwkqm62Um câmSgDP điếc.

« ĐạihLLBs5j3 SgDPhiệp, vSgDPõ côSgDPng ngươiwkqm62Um tốthLLBs5j3 lắmwkqm62Um phảSgDPi khwkqm62Umông SgDP? wkqm62UmXin chSgDPo tSgDPa điwkqm62Um thSgDPeo nghLLBs5j3ươi điwkqm62Um wkqm62Um? SgDP» KhuSgDPynh Thwkqm62Umành wkqm62Umtự nhủSgDP mwkqm62Umình đSgDPã wkqm62Umhọc SgDPhết SgDPchân truyềnSgDP củwkqm62Uma chSgDPa mẹ,SgDP thLLBs5j3hế nwkqm62Umhưng sSgDPo vhLLBs5j3ới wkqm62UmHàn NghLLBs5j3ự TSgDPuyệt cwkqm62Umó vẻSgDP vẫnSgDP chưSgDPa thấmSgDP tháphLLBs5j3 gì. (Người wkqm62Umqua đhLLBs5j3ường wkqm62Um: wkqm62UmÝ VânSgDP hLLBs5j3à wkqm62UmÝ VânSgDP, ĐộcSgDP Côwkqm62Um HhLLBs5j3àn hLLBs5j3ơi ĐộchLLBs5j3 SgDPCô HànSgDP, cohLLBs5j3n ghLLBs5j3ái SgDPcác ngươhLLBs5j3i cwkqm62Umhưa wkqm62Umlấy chồnwkqm62Umg wkqm62Umđã qhLLBs5j3uên SgDPcha mẹwkqm62Um, SgDPkhông chLLBs5j3oi cácwkqm62Um ngươiwkqm62Um SgDPra gSgDPì wkqm62Umkìa SgDP| ĐộchLLBs5j3 hLLBs5j3Cô HàSgDPn SgDP: *wkqm62Umlạnh lùngwkqm62Um liếwkqm62Umc mắt*SgDP wkqm62Um| NgườiSgDP SgDPqua đườnwkqm62Umg hLLBs5j3: *rwkqm62Umét lạnhhLLBs5j3 đwkqm62Umóng băng*)

Không pwkqm62Umhản ứng.

Khuynh ThàhLLBs5j3nh gSgDPãi gãiwkqm62Um mũSgDPi. «hLLBs5j3 USgDPy, HàSgDPn Nwkqm62Umgự Tuyệtwkqm62Um, lhLLBs5j3ỗ taSgDPi nwkqm62Umgươi cSgDPó vấnSgDP đềhLLBs5j3 kSgDPhông wkqm62Umhả hLLBs5j3? wkqm62UmTa hLLBs5j3sợ lạwkqm62Umi hLLBs5j3gặp phLLBs5j3hải dãSgDP thúhLLBs5j3, wkqm62Umcho twkqm62Uma wkqm62Umđi tSgDPheo ngSgDPươi điSgDP màSgDP wkqm62Um? »

Hàn Ngựwkqm62Um TuyệtSgDP buônwkqm62Umg cáSgDPnh taSgDPy wkqm62Umđang ômSgDP KhuSgDPynh Twkqm62Umhành hLLBs5j3ra, wkqm62Umthản wkqm62Umnhiên SgDPkhông SgDPtrả lờiwkqm62Um tiwkqm62Umếng nào.

Khuynh wkqm62UmThành bĩSgDPu bĩuhLLBs5j3 môwkqm62Umi. «wkqm62Um wkqm62UmTa wkqm62Umlà mwkqm62Umột wkqm62Umcô nươnghLLBs5j3 liễuSgDP yếuSgDP đàoSgDP tơwkqm62Um chhLLBs5j3ân yếuwkqm62Um twkqm62Umay mwkqm62Umềm, ngưSgDPơi đànhhLLBs5j3 lSgDPòng đểwkqm62Um tSgDPa SgDPbị hLLBs5j3sói SgDPăn thịtSgDP saSgDPo wkqm62Um? hLLBs5j3» MẹhLLBs5j3 từnhLLBs5j3g nóiSgDP, khLLBs5j3hi cầhLLBs5j3n cSgDPó thLLBs5j3hể sSgDPử wkqm62Umchiêu làhLLBs5j3m nũwkqm62Umng, cwkqm62Umhiêu nhLLBs5j3ày SgDPdùng vớihLLBs5j3 hLLBs5j3cha nwkqm62Umàng thSgDPực lSgDPà SgDPrất wkqm62Umcó íchwkqm62Um, khôhLLBs5j3ng bSgDPiết hiSgDPện tạiSgDP hLLBs5j3có wkqm62Umhữu dhLLBs5j3ụng hSgDPay không.

Nàng thwkqm62Umua SgDPhắn rwkqm62Umồi, vẫnSgDP phhLLBs5j3ỗng rwkqm62Uma khôwkqm62Umng nóihLLBs5j3 gì.

Khuynh ThhLLBs5j3ành tứcSgDP muốnSgDP hộchLLBs5j3 SgDPmáu. «hLLBs5j3 NghLLBs5j3ươi… SgDPThôi twkqm62Uma thhLLBs5j3à cowkqm62Umi ngươiwkqm62Um lSgDPà khônghLLBs5j3 SgDPkhí cwkqm62Umho wkqm62Umxong. »

« CSgDPó thLLBs5j3hể hLLBs5j3đi SgDPtheo. »wkqm62Um SgDPHắn tSgDPhản SgDPnhiên nhLLBs5j3ói, thLLBs5j3hêm mộSgDPt câu.wkqm62Um hLLBs5j3« Chwkqm62Umỉ cầnwkqm62Um ngươihLLBs5j3 khôhLLBs5j3ng sSgDPợ lwkqm62Umà đượcSgDP. wkqm62Um» CuộchLLBs5j3 sốnSgDPg SgDPcủa hắnwkqm62Um ởwkqm62Um đSgDPao kiếmwkqm62Um máuwkqm62Um twkqm62Umanh, cóhLLBs5j3 cowkqm62Umn nhhLLBs5j3óc SgDPnào dámSgDP điSgDP twkqm62Umheo SgDPhắn chLLBs5j3ơ chứ. (Người qwkqm62Umua đườngwkqm62Um hLLBs5j3: HắSgDPn dámwkqm62Um hLLBs5j3coi nànghLLBs5j3 SgDPlà nữSgDP hàihLLBs5j3 tửSgDP awkqm62Um, trẻhLLBs5j3 SgDPcon aSgDP, wkqm62Um… *SgDPicon tứchLLBs5j3 wkqm62Umhộc máu*)

Khuynh ThànhSgDP hưnhLLBs5j3g phấnSgDP thihLLBs5j3ếu điềwkqm62Umu wkqm62Umnhảy dựnSgDPg lhLLBs5j3ên, thLLBs5j3úm lấSgDPy tahLLBs5j3y áhLLBs5j3o hắnSgDP SgDPlắc lắc.hLLBs5j3 SgDP« SgDPTa hLLBs5j3sẽ khônwkqm62Umg sợhLLBs5j3, wkqm62Umta điwkqm62Um tSgDPheo ngươiSgDP hLLBs5j3được rồhLLBs5j3i, ngưSgDPơi thLLBs5j3hật sựhLLBs5j3 làwkqm62Um ngưhLLBs5j3ời wkqm62Umtốt hLLBs5j3mà. »

Mặt hắnSgDP vẫnhLLBs5j3 khôngSgDP cwkqm62Umó bSgDPiểu tìnhLLBs5j3h, chỉSgDP hLLBs5j3có ánSgDPh mắtSgDP wkqm62Umlại xhLLBs5j3ẹt quSgDPa hLLBs5j3một nhLLBs5j3ét chLLBs5j3ười SgDPkhổ, hSgDPắn làSgDP ngườihLLBs5j3 tốthLLBs5j3 wkqm62Umsao wkqm62Um? Nếwkqm62Umu hwkqm62Umắn lwkqm62Umà ngườiSgDP tốSgDPt, căwkqm62Umn bảnSgDP trênhLLBs5j3 đờiSgDP hLLBs5j3không cóSgDP awkqm62Umi làSgDP ngườiSgDP xSgDPấu hếSgDPt. TrSgDPong hLLBs5j3giang hhLLBs5j3ồ, ngườiSgDP nàohLLBs5j3 nSgDPghe đhLLBs5j3ến têhLLBs5j3n hSgDPắn, khLLBs5j3hông phảhLLBs5j3i hậnwkqm62Um wkqm62Umthấu xưhLLBs5j3ơng SgDPthì cũngwkqm62Um lhLLBs5j3à sợSgDP wkqm62Umtáng đởm,hLLBs5j3 nhSgDPa đầuSgDP wkqm62Umnày wkqm62Umcư hLLBs5j3nhiên lôSgDPi kéhLLBs5j3o wkqm62Umtay áwkqm62Umo hắn,SgDP SgDPcòn muSgDPốn đồnghLLBs5j3 hànhLLBs5j3h vớhLLBs5j3i hLLBs5j3hắn, đSgDPiều wkqm62Umkỳ hLLBs5j3quái nhấthLLBs5j3 chíwkqm62Umnh làhLLBs5j3 còhLLBs5j3n nóhLLBs5j3i hwkqm62Umắn wkqm62Umlà ngưwkqm62Umời tốhLLBs5j3t, xhLLBs5j3em SgDPra hLLBs5j3là mwkqm62Umột đứawkqm62Um nhhLLBs5j3a đầuSgDP khhLLBs5j3ông wkqm62Umhiểu chwkqm62Umuyện đời.

« HhLLBs5j3àn đạiSgDP caSgDP, hhLLBs5j3uynh tSgDPới nSgDPơi nàwkqm62Umy làmSgDP gìhLLBs5j3 SgDP? hLLBs5j3» NànghLLBs5j3 vốnhLLBs5j3 khLLBs5j3hông hwkqm62Umi vọnghLLBs5j3 hắnwkqm62Um wkqm62Umtrả lờwkqm62Umi, xSgDPem SgDPra chSgDPỉ mwkqm62Umuốn lầmSgDP bầhLLBs5j3m tựSgDP độcwkqm62Um thoạiwkqm62Um thôi.

« TìmhLLBs5j3 mộtSgDP thứhLLBs5j3 nàywkqm62Um nọ.hLLBs5j3 »

« Vậy…hLLBs5j3 ÁhLLBs5j3 SgDP! wkqm62Um» KhuhLLBs5j3ynh Thànhwkqm62Um nhLLBs5j3hìn hắn,SgDP wkqm62Umvui vẻhLLBs5j3 khôngwkqm62Um wkqm62Umtin vhLLBs5j3ào tahLLBs5j3i mìnSgDPh. wkqm62Um« HuynSgDPh cũngSgDP trSgDPả lhLLBs5j3ời hLLBs5j3sao wkqm62Um? »

Hắn khôwkqm62Umng nwkqm62Umói đượcSgDP thêSgDPm lờhLLBs5j3i nàSgDPo, hLLBs5j3tự SgDPnẫu bảnwkqm62Um tSgDPhân hLLBs5j3vì cáiSgDP hLLBs5j3quái gìhLLBs5j3 pwkqm62Umhải tốnSgDP nướchLLBs5j3 bọwkqm62Umt hLLBs5j3đấu vwkqm62Umõ mSgDPồm vớwkqm62Umi wkqm62Umcon hLLBs5j3nhóc này. (Người quwkqm62Uma hLLBs5j3đường SgDP: AnSgDPh nóiSgDP hLLBs5j3được SgDPba SgDPcâu màwkqm62Um đãSgDP tựhLLBs5j3 trhLLBs5j3ách điSgDP đấhLLBs5j3u vwkqm62Umõ mwkqm62Umồm wkqm62Umsao SgDP? wkqm62UmBái phụchLLBs5j3 SgDP| HhLLBs5j3àn đạwkqm62Umi hLLBs5j3ca SgDP: hLLBs5j3*lườm* wkqm62Um| Nwkqm62Umgười SgDPqua đườngwkqm62Um SgDP: *rétwkqm62Um rwkqm62Umun lwkqm62Umập cập*)

« HànhLLBs5j3 đạihLLBs5j3 cahLLBs5j3, bwkqm62Umao giờwkqm62Um huhLLBs5j3ynh mwkqm62Umới lSgDPại wkqm62Umxuống núhLLBs5j3i wkqm62Um? »wkqm62Um NSgDPàng SgDPcòn pwkqm62Umhải hLLBs5j3đi lậhLLBs5j3p gwkqm62Umia đSgDPình màhLLBs5j3. T__T

« VộhLLBs5j3i lSgDPập giwkqm62Uma đìnhSgDP sawkqm62Umo hLLBs5j3? »TroSgDPng lòhLLBs5j3ng hắnwkqm62Um cưhLLBs5j3 hLLBs5j3nhiên wkqm62Umcó SgDPmột loạiwkqm62Um cảmSgDP gihLLBs5j3ác kỳSgDP quáiSgDP, kwkqm62Umhông muốnhLLBs5j3 coSgDPn wkqm62Umnhóc nàySgDP đwkqm62Umi lậwkqm62Ump gwkqm62Umia đình.

Khuynh ThSgDPành wkqm62Umlắc đầuhLLBs5j3 mạnhhLLBs5j3 tớihLLBs5j3 mSgDPức hLLBs5j3muốn vănhLLBs5j3g đầuwkqm62Um SgDPra ngwkqm62Umoài. hLLBs5j3« KSgDPhông hềwkqm62Um vhLLBs5j3ội SgDPkhông hLLBs5j3hề vSgDPội, muhLLBs5j3ội hLLBs5j3không muwkqm62Umốn wkqm62Umlấy chồngSgDP. »wkqm62Um hLLBs5j3Nàng wkqm62Ummới khôwkqm62Umng cầnSgDP gwkqm62Umả cSgDPho cowkqm62Umn củSgDPa ‘BệnhSgDP ThầnhLLBs5j3 Kinh’SgDP thwkqm62Umúc thúc.

Hàn Nwkqm62Umgự TuyệthLLBs5j3 SgDPlạnh nhhLLBs5j3ư bănwkqm62Umg phuhLLBs5j3n wkqm62Umra wkqm62Umhai chữ.wkqm62Um SgDP« SgDPTốt lắmSgDP. »wkqm62Um wkqm62UmKỳ qwkqm62Umuái, nàngwkqm62Um SgDPkhông muốnhLLBs5j3 lậhLLBs5j3p gwkqm62Umia đình,hLLBs5j3 troSgDPng lòngwkqm62Um hSgDPắn wkqm62Umcư nhihLLBs5j3ên hLLBs5j3có SgDPchút chLLBs5j3ao hSgDPứng. NguyhLLBs5j3ên hắSgDPn hLLBs5j3vẫn tưởngwkqm62Um bảwkqm62Umn thânhLLBs5j3 sẽwkqm62Um kwkqm62Umhông wkqm62Umbao ghLLBs5j3iờ SgDPcó hwkqm62Umỉ wkqm62Umnộ wkqm62Umái ố,hLLBs5j3 vậhLLBs5j3y mhLLBs5j3à tốiwkqm62Um SgDPnay SgDPnha đSgDPầu hLLBs5j3ngốc nàhLLBs5j3y xuấSgDPt hiện,SgDP hLLBs5j3lại đánhwkqm62Um độnSgDPg wkqm62Umtới mộwkqm62Umt thứhLLBs5j3 gìwkqm62Um SgDPđó tậnhLLBs5j3 sâSgDPu SgDPtrong nộihLLBs5j3 wkqm62Umtâm cwkqm62Umủa mình.

« hLLBs5j3Tốt lắmhLLBs5j3 cwkqm62Umái gìSgDP SgDP? »hLLBs5j3 Khwkqm62Umuynh hLLBs5j3Thành hLLBs5j3tò SgDPmò hỏi.

Hàn NgSgDPự Tuyệtwkqm62Um khônwkqm62Umg đểSgDP ýhLLBs5j3 tớhLLBs5j3i nàhLLBs5j3ng, cSgDPhỉ ôhLLBs5j3m nànghLLBs5j3 nhảywkqm62Um hLLBs5j3xuống. hLLBs5j3Trong lúhLLBs5j3c bọwkqm62Umn họhLLBs5j3 nSgDPói chuyệnhLLBs5j3, wkqm62Umsói hLLBs5j3hoang sớwkqm62Umm đSgDPã khôwkqm62Umng biếhLLBs5j3t điwkqm62Um wkqm62Umvề hướnghLLBs5j3 nào.hLLBs5j3 Độwkqm62Umc SgDPCô hLLBs5j3Khuynh wkqm62UmThành nhặtSgDP lêSgDPn SgDPtay wkqm62Umnải rwkqm62Umồi SgDPbĩu SgDPbĩu môi.SgDP SgDP« ChLLBs5j3òn hLLBs5j3tốt cwkqm62Umòn tốtwkqm62Um, nếwkqm62Umu twkqm62Umay hLLBs5j3nải cSgDPũng hLLBs5j3mất, bổhLLBs5j3n côSgDP nươnhLLBs5j3g chSgDPỉ cóhLLBs5j3 nướhLLBs5j3c SgDPđi lwkqm62Umàm SgDPkhất cáiSgDP wkqm62Umqua ngwkqm62Umày. »

Hàn wkqm62UmNgự Tuyệwkqm62Umt lSgDPại ngồiSgDP lạiwkqm62Um vwkqm62Umị trSgDPí cwkqm62Umũ, SgDPgiống nhhLLBs5j3ư hếthLLBs5j3 thảSgDPy mọiwkqm62Um chuSgDPyện SgDPchưa từhLLBs5j3ng xSgDPảy rawkqm62Um. Khuywkqm62Umnh wkqm62UmThành wkqm62Umtiến đSgDPến bwkqm62Umên wkqm62Umhắn, cưSgDPời hSgDPì hì.hLLBs5j3 «wkqm62Um LạnhhLLBs5j3 qSgDPuá đi…SgDP hLLBs5j3Muội… muôSgDPi cwkqm62Umó twkqm62Umhể wkqm62Umngủ hLLBs5j3cạnh wkqm62Umbên huynhLLBs5j3h đượchLLBs5j3 khôngwkqm62Um SgDP? » (Người quSgDPa đườwkqm62Umng SgDP: SgDPKhông biếhLLBs5j3t awkqm62Umi chiếmhLLBs5j3 tiệnhLLBs5j3 nghSgDPi củahLLBs5j3 SgDPai, hừhLLBs5j3 hừ…)

Hàn wkqm62UmNgự TuSgDPyệt khôngwkqm62Um hềwkqm62Um trhLLBs5j3ả lời.

Nàng nhếchwkqm62Um méphLLBs5j3 cưwkqm62Umời hhLLBs5j3ề hềhLLBs5j3 đầywkqm62Um giwkqm62Uman áchLLBs5j3. «SgDP hLLBs5j3Không đượchLLBs5j3 bỏhLLBs5j3 wkqm62Umlại muộiSgDP hLLBs5j3đâu hLLBs5j3nhé, muộiSgDP nhLLBs5j3gủ đâywkqm62Um. Huwkqm62Umynh màSgDP wkqm62Umbỏ lạwkqm62Umi muộihLLBs5j3, mSgDPuội SgDPthề sẽwkqm62Um hLLBs5j3tróc SgDPnã huynhLLBs5j3h SgDPtới cSgDPhân trờiwkqm62Um wkqm62Umgóc wkqm62Umbể chSgDPo coSgDPi. hLLBs5j3» HắSgDPn wkqm62Umnếu dámhLLBs5j3 bỏSgDP lạiwkqm62Um nàngSgDP, nàSgDPng wkqm62Umsẽ nhờwkqm62Um lụwkqm62Umc thúcwkqm62Um SgDPthúc SgDPtìm hắnwkqm62Um lôihLLBs5j3 về,hLLBs5j3 wkqm62Umthiên hạSgDP khônwkqm62Umg cwkqm62Umó hLLBs5j3người nwkqm62Umào màwkqm62Um wkqm62UmBách Hiểuwkqm62Um ĐSgDPường tìmhLLBs5j3 khôhLLBs5j3ng wkqm62Umra hếtSgDP. ChLLBs5j3ả wkqm62Umnhà lụcSgDP twkqm62Umhúc thSgDPúc wkqm62Ummỗi wkqm62Umlần hLLBs5j3tới thămhLLBs5j3 gSgDPia đìnSgDPh nàwkqm62Umng đềuhLLBs5j3 khhLLBs5j3en nàhLLBs5j3ng hLLBs5j3đáng yêhLLBs5j3u. Lụwkqm62Umc tSgDPhúc thúc,SgDP lụhLLBs5j3c wkqm62Umthẩm thẩhLLBs5j3m thậwkqm62Umt hLLBs5j3là ySgDPêu thíchSgDP nSgDPàng, SgDPnàng SgDPcó hLLBs5j3nhờ tìwkqm62Umm mộhLLBs5j3t người,SgDP lụcSgDP thwkqm62Umúc thúcwkqm62Um wkqm62Umsao lạiSgDP SgDPkhông hỗwkqm62Um trợSgDP chhLLBs5j3ứ ?

Khuynh Thànwkqm62Umh ngọSgDP nhLLBs5j3guậy SgDPmãi khôwkqm62Umng wkqm62Umtìm thLLBs5j3hấy twkqm62Umư thwkqm62Umế nSgDPgủ thíchSgDP hợhLLBs5j3p, thếhLLBs5j3 lSgDPà hLLBs5j3tự nhiêSgDPn đeSgDPm đầuSgDP dựaSgDP vàowkqm62Um SgDPvai hắn,wkqm62Um wkqm62Umôm wkqm62Umlấy cánhhLLBs5j3 SgDPtay hSgDPắn. VẫnhLLBs5j3 wkqm62Umlà ngủhLLBs5j3 nhwkqm62Umư hLLBs5j3thế SgDPan toànhLLBs5j3 hơnSgDP, nếSgDPu khônwkqm62Umg hSgDPắn chạywkqm62Um mSgDPất thSgDPì sSgDPao wkqm62Um? wkqm62UmNếu lạiSgDP gặwkqm62Ump sówkqm62Umi hoaSgDPng, nàwkqm62Umng hLLBs5j3liền wkqm62Umxong SgDPđời wkqm62Umrồi. NaSgDPm nữhLLBs5j3 hữuwkqm62Um biệthLLBs5j3 nàhLLBs5j3ng cówkqm62Um biwkqm62Umết chớSgDP, hLLBs5j3nhưng lwkqm62Umà hLLBs5j3dựa hLLBs5j3vào mộhLLBs5j3t cáiwkqm62Um SgDPcó SgDPlàm saSgDPo đâu,wkqm62Um nàSgDPng lớnSgDP thếwkqm62Um nàhLLBs5j3y rhLLBs5j3ồi, chLLBs5j3ăn bSgDPản đểwkqm62Um SgDPý làmwkqm62Um gwkqm62Umì. wkqm62UmLại nhắhLLBs5j3c nàwkqm62Umng Độcwkqm62Um wkqm62UmCô hLLBs5j3Khuynh ThàSgDPnh, nămhLLBs5j3 SgDP16 wkqm62Umtuổi xwkqm62Umuống núhLLBs5j3i mẹSgDP SgDPliền wkqm62Ummang nhLLBs5j3àng tớihLLBs5j3 kwkqm62Umỹ việwkqm62Umn xeSgDPm trộm,SgDP hLLBs5j318 tuổiSgDP xhLLBs5j3ong liềnwkqm62Um chSgDPo nànghLLBs5j3 SgDPxem XuânhLLBs5j3 cuhLLBs5j3ng đồ,hLLBs5j3 còwkqm62Umn SgDPgiảng giảiwkqm62Um rwkqm62Umất nhihLLBs5j3ều twkqm62Umri thứwkqm62Umc vSgDPề việhLLBs5j3c nwkqm62Umam wkqm62Umnữ. MẹhLLBs5j3 nSgDPói đấSgDPy làhLLBs5j3 wkqm62Umgiáo dụchLLBs5j3 giwkqm62Umới tínSgDPh hLLBs5j3chính wkqm62Umquy, tuyệtwkqm62Um hLLBs5j3đối khôSgDPng cSgDPó wkqm62Umtí SgDPteo nàowkqm62Um bấthLLBs5j3 lươnwkqm62Umg hếwkqm62Umt. SgDPThế làwkqm62Um bwkqm62Umởi vwkqm62Umì chuyệwkqm62Umn wkqm62Um‘giáo hLLBs5j3dục’ này,wkqm62Um chhLLBs5j3a mSgDPẹ nànSgDPg liềnwkqm62Um chLLBs5j3ãi nhahLLBs5j3u tohLLBs5j3. KỳhLLBs5j3 wkqm62Umthật lwkqm62Umà chSgDPa nàngSgDP ăSgDPn dwkqm62Umấm hLLBs5j3chua, chSgDPa vốwkqm62Umn khôhLLBs5j3ng hLLBs5j3cho phéwkqm62Ump mẹwkqm62Um thấywkqm62Um nawkqm62Umm nhSgDPân nàohLLBs5j3 kSgDPhác hLLBs5j3ngoài mìnwkqm62Umh cSgDPả. ẤyhLLBs5j3 SgDPvậy wkqm62Ummẹ wkqm62Umlại thLLBs5j3o gawkqm62Umn lớnwkqm62Um wkqm62Ummật vàoSgDP wkqm62Umkỹ việhLLBs5j3n chSgDPơi, wkqm62Umcha kSgDPhông tứcwkqm62Um giậnwkqm62Um mớiSgDP SgDPlà lạwkqm62Um. hLLBs5j3Bao nhihLLBs5j3êu năwkqm62Umm quSgDPa, wkqm62Umcha mwkqm62Umẹ ânhLLBs5j3 âhLLBs5j3n áiwkqm62Um áihLLBs5j3, cwkqm62Umhỉ cSgDPó hLLBs5j3cãi nhahLLBs5j3u hLLBs5j3một lầnwkqm62Um dwkqm62Umuy nhấhLLBs5j3t đó.hLLBs5j3 NànhLLBs5j3g cũhLLBs5j3ng thậhLLBs5j3t hhLLBs5j3âm mhLLBs5j3ộ bọnSgDP hSgDPọ, nSgDPàng cũngwkqm62Um mSgDPuốn tìhLLBs5j3m mộtwkqm62Um nhLLBs5j3am nhâhLLBs5j3n thSgDPật hLLBs5j3tốt nhưwkqm62Um cha.

Hàn Nwkqm62Umgự TuyệtSgDP khôhLLBs5j3ng đẩyhLLBs5j3 hLLBs5j3nàng wkqm62Umra SgDPmà mặcwkqm62Um nànwkqm62Umg dựawkqm62Um vàowkqm62Um người.SgDP TừhLLBs5j3 kSgDPhi cwkqm62Umó tSgDPrí nhớ,hLLBs5j3 swkqm62Umư pwkqm62Umhụ hắwkqm62Umn đãwkqm62Um đemSgDP hắSgDPn đầuhLLBs5j3 nhLLBs5j3hập vàohLLBs5j3 cuộcwkqm62Um sốngwkqm62Um củawkqm62Um hLLBs5j3bầy đànwkqm62Um wkqm62Umdã thú,wkqm62Um hLLBs5j3hắn lớnwkqm62Um lêwkqm62Umn wkqm62Umcó thSgDPú thLLBs5j3ính wkqm62Umnhư dSgDPã thú,hLLBs5j3 thậSgDPm chwkqm62Umí SgDPdã thSgDPú thSgDPấy hắhLLBs5j3n wkqm62Umcòn phhLLBs5j3ải hLLBs5j3e ngạiwkqm62Um. TrảihLLBs5j3 qhLLBs5j3ua bwkqm62Umao nhiêSgDPu nwkqm62Umăm sónghLLBs5j3 gwkqm62Umió, cwkqm62Umả nghLLBs5j3ười nhSgDPuốm đầySgDP SgDPsát khwkqm62Umí, SgDPthế mSgDPà cwkqm62Umô SgDPnàng nwkqm62Umày chLLBs5j3ư SgDPnhiên dáhLLBs5j3m dựaSgDP vàwkqm62Umo nghLLBs5j3ười hắwkqm62Umn ngủ,hLLBs5j3 thSgDPật SgDPkhông hhLLBs5j3iểu nêSgDPn nóihLLBs5j3 nSgDPàng đơnSgDP twkqm62Umhuần wkqm62Umhay lSgDPà nwkqm62Umgu ngốhLLBs5j3c nữa.SgDP hLLBs5j3Nhìn thSgDPấy gưSgDPơng mặtwkqm62Um ngủhLLBs5j3 swkqm62Umay xinwkqm62Umh đẹpwkqm62Um cwkqm62Umủa nwkqm62Umàng, hắnhLLBs5j3 khônwkqm62Umg nénhLLBs5j3 đượcwkqm62Um vwkqm62Umươn twkqm62Umay ômSgDP lhLLBs5j3ấy nànhLLBs5j3g. ChLLBs5j3ô hLLBs5j3đơn 2hLLBs5j35 nămhLLBs5j3, lầSgDPn đầuSgDP tSgDPiên pháthLLBs5j3 SgDPhiện SgDPra cảwkqm62Umm giSgDPác cóhLLBs5j3 ngườhLLBs5j3i lhLLBs5j3àm bạhLLBs5j3n thwkqm62Umật lhLLBs5j3à tốtSgDP. NàhLLBs5j3ng cóhLLBs5j3 thểhLLBs5j3 cùngSgDP hLLBs5j3hắn tớihLLBs5j3 khhLLBs5j3i nàowkqm62Um SgDP? NếuhLLBs5j3 hLLBs5j3nàng biwkqm62Umết hSgDPắn làwkqm62Um awkqm62Umi thwkqm62Umì sawkqm62Umo wkqm62Um? Liệwkqm62Umu nwkqm62Umàng cSgDPòn lớnwkqm62Um gawkqm62Umn nhưSgDP vwkqm62Umậy wkqm62Umhay khôwkqm62Umng ?

Sáng sớmSgDP hSgDPôm sahLLBs5j3u, KhhLLBs5j3uynh ThàhLLBs5j3nh bịhLLBs5j3 mộthLLBs5j3 luồnSgDPg ánhLLBs5j3h sángwkqm62Um chSgDPói mhLLBs5j3ắt làwkqm62Umm thứcwkqm62Um wkqm62Umdậy. SgDPTới wkqm62Umkhi nànSgDPg pháhLLBs5j3t hiệnhLLBs5j3 wkqm62Umbản tSgDPhân cSgDPư nhiêhLLBs5j3n wkqm62Umôm ômwkqm62Um dhLLBs5j3ựa dựaSgDP vàwkqm62Umo mộtSgDP gãSgDP nhLLBs5j3am nhLLBs5j3hân ngủSgDP cSgDPả đwkqm62Umêm, wkqm62Umliền ngwkqm62Umượng ngùhLLBs5j3ng cườiwkqm62Um cười.SgDP hLLBs5j3« TaSgDPy huynwkqm62Umh khôwkqm62Umng wkqm62Umbị tSgDPê chwkqm62Umứ wkqm62Um? » (Người qwkqm62Umua SgDPđường hLLBs5j3: ThhLLBs5j3iện tâmhLLBs5j3 bSgDPộc pháSgDPt nhSgDPư sahLLBs5j3o băngSgDP wkqm62Um| KhSgDPuynh ThànhSgDP wkqm62Um: *lưSgDPờm* SgDP| NgSgDPười quhLLBs5j3a đhLLBs5j3ường hLLBs5j3: wkqm62Umnhầm, sángSgDP láwkqm62Umng nhwkqm62Umư mặtwkqm62Um trwkqm62Umời… SgDP= =’)

« Đwkqm62Umi thhLLBs5j3ôi. SgDP» SgDPHàn Ngựwkqm62Um Tuyệtwkqm62Um khôSgDPng trSgDPả wkqm62Umlời cSgDPâu hSgDPỏi cSgDPủa nàng.

« ĐSgDPi đwkqm62Umâu hLLBs5j3? SgDP» NànSgDPg SgDPđứng dậy.

« XuốhLLBs5j3ng núhLLBs5j3i. »wkqm62Um HắhLLBs5j3n đhLLBs5j3ã tìmwkqm62Um ởwkqm62Um đSgDPây cwkqm62Umả nửaSgDP thSgDPáng mSgDPà mộtSgDP chúwkqm62Umt maSgDPnh mhLLBs5j3ối SgDPcũng khSgDPông SgDPtìm rawkqm62Um. HắnSgDP bắtwkqm62Um đhLLBs5j3ầu hSgDPoài nghLLBs5j3hi cáhLLBs5j3i bảohLLBs5j3 SgDPtàng củaSgDP Bwkqm62Umách Hiểuwkqm62Um ĐườngSgDP khLLBs5j3ia liwkqm62Umệu cóhLLBs5j3 thậtSgDP SgDPsự tồhLLBs5j3n tạiSgDP wkqm62Umhay không.

« TốtSgDP quSgDPá, xuốngwkqm62Um núSgDPi thSgDPôi. hLLBs5j3» KhuhLLBs5j3ynh ThànSgDPh hLLBs5j3không dấhLLBs5j3u nổwkqm62Umi khoáiwkqm62Um wkqm62Umchí liềnSgDP nSgDPắm lhLLBs5j3ấy áSgDPo hắn.

Hàn Ngựwkqm62Um Tuywkqm62Umệt SgDPkhẽ liwkqm62Umếc mắthLLBs5j3 nSgDPgó nàngwkqm62Um wkqm62Ummột cáwkqm62Umi, nàngwkqm62Um SgDPliền thứcSgDP thờihLLBs5j3 buônhLLBs5j3g hhLLBs5j3ắn hLLBs5j3ra lặnSgDPg lẽSgDP tụtSgDP wkqm62Umlại điwkqm62Um phSgDPía sau.