You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương mdftnD2 Dxr3iK: AN8nh hùAhFjwTng cứumdftnD Dxr3iKmỹ nhân

« GrAhFjwTrraao… Dxr3iK» N8Một thamdftnDnh mdftnDâm đáN8ng sợAhFjwT Dxr3iKvang N8lên, đằnDxr3iKg đằAhFjwTng N8sát khAhFjwTí, hẳmdftnDn AhFjwTlà củmdftnDa Dxr3iKcon tmdftnDhú đángDxr3iK sợN8 nàDxr3iKo đó.Dxr3iK ĐộcN8 N8Cô KhuynN8h ThànhDxr3iK vDxr3iKốn N8là mộtAhFjwT N8kẻ AhFjwTthông mdftnDminh liềnmdftnD mạnAhFjwTh mmdftnDẽ mN8ở tDxr3iKo mắt.

Một mdftnDđôi mắtmdftnD phN8át mdftnDra ánhAhFjwT sáDxr3iKng xmdftnDanh lụAhFjwTc AhFjwTở trDxr3iKước mặtDxr3iK nàmdftnDng, cácN8h khoảngDxr3iK nămmdftnD N8thước, ánhN8 mmdftnDắt hoàAhFjwTn toàAhFjwTn Dxr3iKkhông cómdftnD hảmdftnDo mdftnDý trừngmdftnD trừAhFjwTng ngN8ó Dxr3iKnàng, rõN8 rAhFjwTàng mdftnDcoi nànDxr3iKg lDxr3iKà bữDxr3iKa ăDxr3iKn đêmAhFjwT nAhFjwTgon AhFjwTlành. ToànDxr3iK N8thân nànAhFjwTg toDxr3iKát mồAhFjwT hAhFjwTôi lạnAhFjwTh, nuN8ốt Dxr3iKnước miếngmdftnD mdftnDđến ựcAhFjwT mộmdftnDt N8cái, giươngmdftnD đôAhFjwTi mắAhFjwTt nhDxr3iKỏ cảN8nh gDxr3iKiác nhN8ìn chằmDxr3iK chằDxr3iKm coAhFjwTn N8dã mdftnDthú trAhFjwTước mặt.

Hàn NgựN8 TuyệtDxr3iK đâN8u rDxr3iKồi N8? ĐộtDxr3iK nhiênDxr3iK nàngmdftnD nAhFjwThớ Dxr3iKra còN8n cAhFjwTó mộAhFjwTt ngưAhFjwTời nữaAhFjwT AhFjwTkia mDxr3iKà Dxr3iK? TênN8 cmdftnDhết tiệtDxr3iK đN8ó mdftnDđi AhFjwTđâu vậymdftnD mdftnD? Dxr3iKNàng AhFjwTlặng lẽmdftnD AhFjwTkín đmdftnDáo N8liếc mN8ột cáiDxr3iK tớiDxr3iK cmdftnDhỗ AhFjwTlúc nmdftnDãy hắnmdftnD N8vừa ngồi,N8 hN8ic, mdftnDđến mộtN8 cáiN8 bDxr3iKóng mdftnDcũng cònmdftnD cAhFjwThả cN8ó. ThằngN8 cN8ha đáAhFjwTng chmdftnDết mdftnDđó tN8hật kmdftnDhông cómdftnD nghĩmdftnDa AhFjwTkhí mdftnDmà, cmdftnDư nhiêmdftnDn chuồDxr3iKn Dxr3iKmất, đểN8 lạimdftnD mìnhmdftnD Dxr3iKnàng tặngDxr3iK cN8ho N8sói hN8oang. Dxr3iKNhất thDxr3iKời nàAhFjwTng dụDxr3iKc khócmdftnD vAhFjwTô lmdftnDệ (muốmdftnDn kmdftnDhóc màDxr3iK khônDxr3iKg mdftnDra nN8ước mắmdftnDt), thAhFjwTôi rAhFjwTồi LượmAhFjwT ơi,mdftnD tAhFjwThân gDxr3iKái xinN8h tươimdftnD tmdftnDhành bữaAhFjwT ngN8on chmdftnDo dãDxr3iK thú. (Người quDxr3iKa đườngmdftnD mdftnD: côAhFjwT AhFjwTkia, tDxr3iKhêm thắtAhFjwT gmdftnDì nhiềmdftnDu tmdftnDhế, bảnAhFjwT gốN8c mdftnDnó cN8ó homdftnDa láAhFjwT càN8nh thếN8 N8đâu mdftnD| LãAhFjwTnh VmdftnDân N8: kịaN8 tDxr3iKui, kmdftnDhông thíN8ch AhFjwTthì AhFjwTđừng đọcN8 AhFjwT! =.=)

Khuynh ThAhFjwTành vmdftnDốn AhFjwTlà AhFjwTcó luyệnAhFjwT Dxr3iKvõ mdftnDcông N8đấy cmdftnDhứ, hơnmdftnD nữaAhFjwT N8võ cmdftnDông khôN8ng AhFjwTtồi chAhFjwTút nN8ào. NhấtAhFjwT lDxr3iKà kDxr3iKhinh côngAhFjwT, hoN8àn AhFjwTtoàn họcmdftnD hếtAhFjwT châAhFjwTn tN8ruyền củamdftnD pmdftnDhụ tmdftnDhân, N8đáng tiếcmdftnD ởN8 thờiDxr3iK điểmDxr3iK mmdftnDấu chốAhFjwTt nAhFjwThư tN8hế này,Dxr3iK cAhFjwTô nàngN8 khônAhFjwTg Dxr3iKcó kinAhFjwTh nghN8iệm chmdftnDiến đDxr3iKấu Dxr3iKmang N8tên KmdftnDhuynh TN8hành AhFjwTcư nhimdftnDên bmdftnDỏ quDxr3iKên mdftnDsự thậtN8 rằngmdftnD mìnhN8 cómdftnD biếtmdftnD khiN8nh công.

Hai cAhFjwThân trướcmdftnD củDxr3iKa coN8n sóiN8 hmdftnDoang cN8ào càoN8 mặtDxr3iK đN8ất, Dxr3iKchờ dDxr3iKịp Dxr3iKchuẩn bAhFjwTị pDxr3iKhóng tớAhFjwTi đây.mdftnD mdftnDKhuynh ThàN8nh AhFjwTliên tụcmdftnD lùiDxr3iK vN8ề saumdftnD, Dxr3iKhai cDxr3iKhân rmdftnDun lmdftnDẩy bẩy (Người qAhFjwTua đN8ường AhFjwT: mấAhFjwTt AhFjwTcả N8phong phmdftnDạm cmdftnDủa coDxr3iKn gáDxr3iKi AhFjwTMinh NgDxr3iKuyệt tiêAhFjwTn tDxr3iKử, AhFjwThaizzz, nàAhFjwTng AhFjwTta mmdftnDà thN8ấy AhFjwTcảnh nDxr3iKày chN8ắc đậAhFjwTp đầDxr3iKu vàoN8 đDxr3iKậu hAhFjwTũ mdftnDtự AhFjwTtử mấmdftnDt Dxr3iK! AhFjwT| MộmdftnD Dxr3iKDung Dxr3iKÝ VânAhFjwT Dxr3iK: *lườmAhFjwT* N8| NgườiAhFjwT quN8a đườngmdftnD N8: *róAhFjwTn rémdftnDn chạy*). MộtN8 bN8óng đeDxr3iKn AhFjwTthật lmdftnDớn độtDxr3iK N8ngột phAhFjwTóng thDxr3iKẳng tớiN8 trướcAhFjwT mặtAhFjwT mdftnDnàng, mấyN8 cáiDxr3iK N8răng mdftnDnanh đãAhFjwT ngắN8m rN8ất chDxr3iKuẩn mdftnDvào cáiAhFjwT Dxr3iKcổ trắngN8 AhFjwTngần nN8ồn nộmdftnDn cDxr3iKủa nàmdftnDng, KmdftnDhuynh TmdftnDhành trợnN8 mdftnDto mắt,AhFjwT đầDxr3iKu óAhFjwTc trốmdftnDng AhFjwTrỗng, trN8ong đầAhFjwTu chN8ỉ còN8n mN8ột AhFjwTý nmdftnDiệm mdftnDduy nhất…N8 XN8ong đờmdftnDi rồiN8. ĐúDxr3iKng lDxr3iKúc cmdftnDon sóDxr3iKi sN8ắp bổN8 nhàmdftnDo vàoN8 ngN8ười nànmdftnDg, nAhFjwTàng chỉDxr3iK cảmdftnDm thấyN8 hẫnmdftnDg nhẹDxr3iK mộDxr3iKt Dxr3iKcái, cN8ả AhFjwTngười baAhFjwTy lêAhFjwTn mdftnDtrời. ĐợimdftnD nDxr3iKàng khôAhFjwTi phụcAhFjwT ýDxr3iK AhFjwTthức, AhFjwTmới AhFjwTnhận rAhFjwTa mìnN8h đãDxr3iK tựaN8 vàoAhFjwT mộAhFjwTt AhFjwTcái AhFjwTlồng ngựcmdftnD ấmAhFjwT mdftnDáp rAhFjwTộng rmdftnDãi tAhFjwTự mdftnDlúc nN8ào. Dxr3iKVà ngaN8y AhFjwTsau đómdftnD Dxr3iKlà nhậnmdftnD rN8a mìnhAhFjwT đmdftnDã AhFjwTbị amdftnDi đDxr3iKó ômAhFjwT lêN8n Dxr3iKngồi ởmdftnD N8trên mdftnDmột nháN8nh cây.

Khuynh ThànN8h AhFjwTlại AhFjwTnuốt nướN8c mDxr3iKiếng cmdftnDái ựcDxr3iK, rútN8 cAhFjwTục cũDxr3iKng nhAhFjwTìn mdftnDrõ aDxr3iKi Dxr3iKđã cứN8u nàng.

« NgươimdftnD khôDxr3iKng phảiAhFjwT đimdftnD rồiDxr3iK sN8ao Dxr3iK? Dxr3iK» NàngmdftnD trừngmdftnD mDxr3iKắt mdftnDnhìn HàDxr3iKn NgN8ự TDxr3iKuyệt, bộDxr3iK dmdftnDáng Dxr3iKhổn N8hà hổnAhFjwT hểnDxr3iK sợDxr3iK hãi.

Hàn AhFjwTNgự TuN8yệt quảDxr3iK thDxr3iKật đAhFjwTã rờN8i điDxr3iK, nhưnAhFjwTg mdftnDnghe thấyAhFjwT tiếngN8 sóiN8 hoanmdftnDg gAhFjwTầm lN8ên lạiAhFjwT chạmdftnDy vềmdftnD nN8gó thửAhFjwT, lDxr3iKà hắnDxr3iK mdftnDlo chmdftnDo coAhFjwTn AhFjwTnhóc lắN8m mimdftnDệng AhFjwTkia. AhFjwTHắn từngDxr3iK mdftnDgiết ngưAhFjwTời vôN8 số,mdftnD trướDxr3iKc giDxr3iKờ AhFjwTchưa bN8ao mdftnDgiờ biDxr3iKết mềmN8 lòng.mdftnD VDxr3iKốn mdftnDhắn cóN8 thN8ể N8trơ mắtAhFjwT nhìDxr3iKn mộtDxr3iK ngmdftnDười chmdftnDết N8dần trDxr3iKước mắAhFjwTt mdftnDmà khôDxr3iKng cứu,N8 hN8iện gDxr3iKiờ lạN8i AhFjwTchỉ vìAhFjwT mmdftnDột coDxr3iKn nDxr3iKha đầuDxr3iK ngốAhFjwTc N8nghếch lạimdftnD chạN8y vềDxr3iK cAhFjwTứu, AhFjwTchắc hmdftnDắn bịN8 ấAhFjwTm đầN8u rAhFjwTồi !

Hàn NDxr3iKgự TuyệtN8 kAhFjwThẽ liếcN8 Dxr3iKmắt nhìN8n nàDxr3iKng mộtmdftnD cN8ái, vẫnmdftnD lmdftnDà khôngDxr3iK Dxr3iKnói gAhFjwTì cả.

Khuynh N8Thành lắmdftnDc đầumdftnD bấDxr3iKt đắcmdftnD N8dĩ. AhFjwT« QuêN8n đi,AhFjwT vmdftnDới ngưDxr3iKơi nóN8i chuAhFjwTyện chỉAhFjwT tổAhFjwT pN8hí lờiAhFjwT. mdftnD» N8Cha nànN8g AhFjwTdù mỗiAhFjwT cAhFjwTâu hiếmdftnDm N8như vàngAhFjwT, mdftnDtốt xấmdftnDu mdftnDgì N8hỏi mdftnDvẫn trảAhFjwT lời.Dxr3iK Dxr3iKCòn gãN8 trướcDxr3iK mắtN8 nàyDxr3iK quAhFjwTả thAhFjwTật cùDxr3iKng AhFjwTkẻ câAhFjwTm điếcAhFjwT kN8hông khmdftnDác nmdftnDhau Dxr3iKlà mấDxr3iKy, nmdftnDếu Dxr3iKkhông phảAhFjwTi AhFjwThắn từngAhFjwT mdftnDnhả AhFjwTra mdftnDba cDxr3iKhữ mdftnDtên hắn,mdftnD tmdftnDhật đúnAhFjwTg nànAhFjwTg sẽDxr3iK nghĩN8 hắnN8 Dxr3iKlà kẻmdftnD câmmdftnD điếc.

« ĐạiN8 hiệN8p, võDxr3iK cN8ông mdftnDngươi Dxr3iKtốt lắmmdftnD phmdftnDải khôngDxr3iK AhFjwT? XN8in cDxr3iKho tN8a Dxr3iKđi Dxr3iKtheo ngưN8ơi Dxr3iKđi AhFjwT? Dxr3iK» KhuDxr3iKynh ThàN8nh mdftnDtự nAhFjwThủ mìnDxr3iKh đãAhFjwT họcmdftnD hếAhFjwTt chDxr3iKân trAhFjwTuyền cmdftnDủa chN8a mN8ẹ, thếDxr3iK nhN8ưng Dxr3iKso vN8ới HànmdftnD NDxr3iKgự N8Tuyệt cDxr3iKó vẻDxr3iK vN8ẫn chưN8a Dxr3iKthấm thmdftnDáp gì. (Người qDxr3iKua đAhFjwTường Dxr3iK: ÝmdftnD Dxr3iKVân mdftnDà mdftnDÝ VânmdftnD, ĐộN8c N8Cô HànN8 Dxr3iKơi ĐộcN8 CôN8 Hàn,mdftnD mdftnDcon gámdftnDi mdftnDcác ngN8ươi chưmdftnDa lấyDxr3iK chồngDxr3iK đãmdftnD qDxr3iKuên AhFjwTcha mẹ,Dxr3iK kN8hông Dxr3iKcoi cáDxr3iKc ngươiAhFjwT N8ra gìN8 kN8ìa AhFjwT| ĐộcDxr3iK N8Cô HN8àn N8: *lDxr3iKạnh lùngAhFjwT liếcN8 mắtDxr3iK* N8| mdftnDNgười quN8a Dxr3iKđường Dxr3iK: Dxr3iK*rét mdftnDlạnh đóngN8 băng*)

Không phảN8n ứng.

Khuynh ThàN8nh gãimdftnD gãiDxr3iK mũN8i. «mdftnD UDxr3iKy, HmdftnDàn NgựmdftnD Tuyệt,N8 N8lỗ N8tai Dxr3iKngươi cóDxr3iK vấnAhFjwT đềmdftnD khômdftnDng mdftnDhả Dxr3iK? mdftnDTa sợDxr3iK lạiAhFjwT gDxr3iKặp phảimdftnD dN8ã AhFjwTthú, chDxr3iKo tN8a mdftnDđi theN8o nAhFjwTgươi AhFjwTđi mdftnDmà Dxr3iK? »

Hàn NgmdftnDự TuyAhFjwTệt bumdftnDông AhFjwTcánh tDxr3iKay đangN8 ômN8 KhN8uynh N8Thành ramdftnD, thAhFjwTản nAhFjwThiên kmdftnDhông tmdftnDrả lờiDxr3iK tiếAhFjwTng nào.

Khuynh ThàDxr3iKnh N8bĩu bDxr3iKĩu môAhFjwTi. mdftnD« TmdftnDa lN8à mdftnDmột côN8 nươngmdftnD liDxr3iKễu yếuN8 đàDxr3iKo mdftnDtơ cN8hân yếuN8 taN8y mềm,mdftnD nmdftnDgươi AhFjwTđành lòngAhFjwT đểmdftnD tDxr3iKa bịmdftnD mdftnDsói ănAhFjwT thAhFjwTịt N8sao AhFjwT? Dxr3iK» MmdftnDẹ tmdftnDừng nDxr3iKói, kmdftnDhi cầAhFjwTn mdftnDcó N8thể sửAhFjwT mdftnDchiêu Dxr3iKlàm nũngN8, chiDxr3iKêu nàN8y mdftnDdùng vớmdftnDi cN8ha nànAhFjwTg thN8ực làN8 rấmdftnDt cmdftnDó íchAhFjwT, khmdftnDông bimdftnDết hiệnAhFjwT tạAhFjwTi cDxr3iKó hữuDxr3iK N8dụng hAhFjwTay không.

Nàng tN8hua hắnDxr3iK rồiN8, mdftnDvẫn phỗngmdftnD rmdftnDa khôngAhFjwT mdftnDnói gì.

Khuynh ThànhAhFjwT tứcN8 mmdftnDuốn hộAhFjwTc máDxr3iKu. «AhFjwT NDxr3iKgươi… AhFjwTThôi N8ta thAhFjwTà coAhFjwTi AhFjwTngươi N8là Dxr3iKkhông kmdftnDhí cmdftnDho xongDxr3iK. »

« Dxr3iKCó thAhFjwTể điN8 theAhFjwTo. N8» HắnAhFjwT thAhFjwTản nhDxr3iKiên nDxr3iKói, thêmdftnDm mộtN8 N8câu. «mdftnD Dxr3iKChỉ cầnN8 ngN8ươi AhFjwTkhông sDxr3iKợ lDxr3iKà được.Dxr3iK »mdftnD CuộcmdftnD Dxr3iKsống cmdftnDủa hN8ắn ởDxr3iK đaoN8 kiếmAhFjwT mDxr3iKáu tanN8h, Dxr3iKcó coDxr3iKn nhócN8 mdftnDnào N8dám đN8i mdftnDtheo hmdftnDắn cAhFjwTơ chứ. (Người quN8a đườngmdftnD mdftnD: HN8ắn AhFjwTdám coN8i nàDxr3iKng làDxr3iK AhFjwTnữ mdftnDhài Dxr3iKtử N8a, tmdftnDrẻ AhFjwTcon aAhFjwT, mdftnD… *icN8on tứcAhFjwT hDxr3iKộc máu*)

Khuynh ThàmdftnDnh hưAhFjwTng pDxr3iKhấn thiếDxr3iKu đN8iều nhảymdftnD dDxr3iKựng lêmdftnDn, túmN8 lấyN8 mdftnDtay áoAhFjwT hắnmdftnD lmdftnDắc lắc.AhFjwT «AhFjwT Dxr3iKTa mdftnDsẽ N8không sợmdftnD, tmdftnDa đN8i thDxr3iKeo nmdftnDgươi đượcN8 rồmdftnDi, ngDxr3iKươi thậtDxr3iK sDxr3iKự lmdftnDà ngườiDxr3iK Dxr3iKtốt Dxr3iKmà. »

Mặt hmdftnDắn N8vẫn khôAhFjwTng cmdftnDó biểN8u tìN8nh, cmdftnDhỉ cóAhFjwT ánDxr3iKh mắtAhFjwT lDxr3iKại xẹtN8 qAhFjwTua AhFjwTmột némdftnDt cườiDxr3iK khổN8, hắnDxr3iK lmdftnDà ngưDxr3iKời N8tốt samdftnDo AhFjwT? Dxr3iKNếu hắnAhFjwT làDxr3iK ngườimdftnD mdftnDtốt, cănDxr3iK bảnAhFjwT tAhFjwTrên đờiN8 khAhFjwTông N8có aAhFjwTi Dxr3iKlà ngườN8i xấN8u hếtmdftnD. mdftnDTrong N8giang hồN8, ngAhFjwTười nDxr3iKào ngDxr3iKhe đếnDxr3iK têmdftnDn hắn,Dxr3iK khôngDxr3iK N8phải hậnDxr3iK thấuDxr3iK Dxr3iKxương AhFjwTthì cũnmdftnDg N8là AhFjwTsợ tángmdftnD đDxr3iKởm, nN8ha đmdftnDầu nàyN8 cưN8 N8nhiên lôiDxr3iK kémdftnDo mdftnDtay ámdftnDo hắnAhFjwT, Dxr3iKcòn muốnDxr3iK Dxr3iKđồng hànN8h vớN8i hắn,Dxr3iK điềuDxr3iK kỳAhFjwT mdftnDquái nhDxr3iKất cDxr3iKhính N8là còmdftnDn Dxr3iKnói hắnAhFjwT làN8 ngườiN8 tốt,N8 xeAhFjwTm rmdftnDa lAhFjwTà mộmdftnDt đứaDxr3iK N8nha đầumdftnD khôngN8 hiểDxr3iKu chuyệDxr3iKn đời.

« HàAhFjwTn đạDxr3iKi Dxr3iKca, huynDxr3iKh N8tới nơiN8 nàAhFjwTy lDxr3iKàm N8gì Dxr3iK? mdftnD» AhFjwTNàng vốnDxr3iK khôAhFjwTng Dxr3iKhi vọngAhFjwT hắnDxr3iK trảmdftnD lờN8i, xmdftnDem rmdftnDa cmdftnDhỉ muốnAhFjwT lDxr3iKầm bầN8m tAhFjwTự đmdftnDộc thDxr3iKoại thôi.

« TN8ìm mộtmdftnD mdftnDthứ Dxr3iKnày nọ.N8 »

« VậyN8… ÁN8 AhFjwT! AhFjwT» KhuynN8h TDxr3iKhành N8nhìn mdftnDhắn, vmdftnDui vẻN8 khôDxr3iKng timdftnDn vàN8o taAhFjwTi mình.mdftnD «mdftnD HAhFjwTuynh AhFjwTcũng Dxr3iKtrả lN8ời AhFjwTsao Dxr3iK? »

Hắn khôDxr3iKng nóN8i đượcmdftnD thêDxr3iKm lờmdftnDi nDxr3iKào, Dxr3iKtự nẫuDxr3iK bảAhFjwTn thN8ân AhFjwTvì cDxr3iKái quáN8i N8gì phảmdftnDi Dxr3iKtốn nướN8c N8bọt đAhFjwTấu N8võ mdftnDmồm vớimdftnD cN8on nhN8óc này. (Người qN8ua đườngmdftnD Dxr3iK: AnmdftnDh N8nói đAhFjwTược Dxr3iKba câAhFjwTu màAhFjwT đãDxr3iK tAhFjwTự tráchAhFjwT N8đi đấuAhFjwT võmdftnD mồDxr3iKm sDxr3iKao N8? BmdftnDái pmdftnDhục mdftnD| HànmdftnD đạiAhFjwT cAhFjwTa mdftnD: *lườm*AhFjwT N8| NN8gười quDxr3iKa đườAhFjwTng N8: *réN8t rumdftnDn lậpmdftnD cập*)

« HànDxr3iK đạiDxr3iK cmdftnDa, bDxr3iKao giờmdftnD huyDxr3iKnh mớmdftnDi lạiAhFjwT xN8uống nN8úi N8? AhFjwT» NànmdftnDg cAhFjwTòn phảimdftnD điAhFjwT lậmdftnDp giN8a đìnhDxr3iK N8mà. T__T

« VộN8i lậpDxr3iK AhFjwTgia đìnmdftnDh sN8ao AhFjwT? »TronN8g lmdftnDòng N8hắn N8cư nDxr3iKhiên cAhFjwTó mộmdftnDt loạmdftnDi cảAhFjwTm gN8iác kDxr3iKỳ quái,AhFjwT khôngmdftnD AhFjwTmuốn cmdftnDon nDxr3iKhóc AhFjwTnày đmdftnDi lậAhFjwTp AhFjwTgia đình.

Khuynh ThànhAhFjwT lmdftnDắc đầuN8 mạnhmdftnD tớDxr3iKi mN8ức muDxr3iKốn vămdftnDng đầuAhFjwT rN8a Dxr3iKngoài. «mdftnD KhônAhFjwTg hềDxr3iK vN8ội khônDxr3iKg hN8ề vộimdftnD, muộiAhFjwT khônDxr3iKg muốnN8 Dxr3iKlấy N8chồng. »AhFjwT NmdftnDàng mmdftnDới khmdftnDông cầnDxr3iK gảmdftnD mdftnDcho N8con củmdftnDa ‘BệnhDxr3iK ThầnAhFjwT KinhmdftnD’ thúcmdftnD thúc.

Hàn NDxr3iKgự TuyệmdftnDt lạnhDxr3iK nhưDxr3iK bămdftnDng phDxr3iKun rDxr3iKa AhFjwThai chmdftnDữ. «AhFjwT TốmdftnDt lắm.mdftnD AhFjwT» KỳDxr3iK qN8uái, nàAhFjwTng khôngDxr3iK muốnAhFjwT lN8ập giN8a đmdftnDình, tronN8g lònDxr3iKg hắDxr3iKn cmdftnDư nhiêN8n cóAhFjwT cmdftnDhút cDxr3iKao hứAhFjwTng. N8Nguyên N8hắn vẫnDxr3iK tưởnDxr3iKg bảnmdftnD thânDxr3iK sẽN8 khôngAhFjwT bamdftnDo giờmdftnD cómdftnD AhFjwThỉ mdftnDnộ áimdftnD ố,mdftnD N8vậy Dxr3iKmà tốiDxr3iK mdftnDnay Dxr3iKnha đầuDxr3iK AhFjwTngốc nàyDxr3iK xuAhFjwTất hiệDxr3iKn, lạimdftnD đánDxr3iKh AhFjwTđộng tớiN8 mdftnDmột tDxr3iKhứ mdftnDgì đN8ó tậmdftnDn sAhFjwTâu trDxr3iKong nộiAhFjwT tâmAhFjwT củDxr3iKa mình.

« TốDxr3iKt lmdftnDắm cN8ái gmdftnDì mdftnD? N8» KhuAhFjwTynh ThànhN8 tòDxr3iK mòmdftnD hỏi.

Hàn NgDxr3iKự TuyệtN8 kN8hông đểDxr3iK Dxr3iKý tN8ới AhFjwTnàng, cmdftnDhỉ ôN8m nànDxr3iKg nDxr3iKhảy xuống.N8 TroN8ng lúAhFjwTc bọnAhFjwT họAhFjwT nóN8i chuyN8ện, sóDxr3iKi hoanDxr3iKg Dxr3iKsớm Dxr3iKđã khônmdftnDg biếmdftnDt đmdftnDi vAhFjwTề hướmdftnDng nàDxr3iKo. Dxr3iKĐộc CDxr3iKô KhuyAhFjwTnh ThàmdftnDnh nhDxr3iKặt Dxr3iKlên Dxr3iKtay nDxr3iKải rmdftnDồi bDxr3iKĩu bĩuN8 môDxr3iKi. N8« CònmdftnD tmdftnDốt còmdftnDn tốtDxr3iK, nếmdftnDu taDxr3iKy nảiDxr3iK N8cũng mấmdftnDt, bổnAhFjwT cDxr3iKô N8nương cN8hỉ cN8ó nAhFjwTước đDxr3iKi N8làm khAhFjwTất N8cái quAhFjwTa nAhFjwTgày. »

Hàn NgựN8 TuyệtN8 lạiDxr3iK AhFjwTngồi lạiAhFjwT vịDxr3iK tDxr3iKrí N8cũ, giốngDxr3iK nhmdftnDư hN8ết tAhFjwThảy mọAhFjwTi chuymdftnDện N8chưa N8từng xảyN8 rmdftnDa. KAhFjwThuynh ThànDxr3iKh tmdftnDiến đAhFjwTến bDxr3iKên hắnmdftnD, cưDxr3iKời hìAhFjwT Dxr3iKhì. AhFjwT« LạnN8h AhFjwTquá đi…Dxr3iK Muội…Dxr3iK mDxr3iKuôi cmdftnDó thểmdftnD ngủDxr3iK cạnhN8 bêDxr3iKn mdftnDhuynh đượmdftnDc khDxr3iKông mdftnD? » (Người mdftnDqua AhFjwTđường Dxr3iK: KhN8ông biDxr3iKết AhFjwTai cAhFjwThiếm Dxr3iKtiện nghN8i cAhFjwTủa aDxr3iKi, hừAhFjwT hừ…)

Hàn NmdftnDgự N8Tuyệt khômdftnDng N8hề trảmdftnD lời.

Nàng nhếDxr3iKch méN8p cườiN8 Dxr3iKhề hềmdftnD đầyN8 gAhFjwTian ácN8. Dxr3iK« KhôngDxr3iK đượcDxr3iK bỏN8 lạiDxr3iK mDxr3iKuội đâuN8 nhmdftnDé, muộiN8 ngN8ủ đây.mdftnD HuynAhFjwTh màAhFjwT bDxr3iKỏ lN8ại muội,AhFjwT muộiAhFjwT thềN8 sẽmdftnD tróN8c nãN8 huynAhFjwTh tớimdftnD AhFjwTchân tAhFjwTrời gDxr3iKóc bểmdftnD chAhFjwTo N8coi. »mdftnD HắnAhFjwT N8nếu N8dám bỏDxr3iK lDxr3iKại nàng,Dxr3iK N8nàng sẽN8 N8nhờ lụmdftnDc tDxr3iKhúc thúmdftnDc tmdftnDìm hắnAhFjwT lAhFjwTôi về,Dxr3iK N8thiên hạmdftnD khônmdftnDg cDxr3iKó ngườmdftnDi AhFjwTnào N8mà BámdftnDch HiểuDxr3iK ĐườngDxr3iK mdftnDtìm khAhFjwTông rmdftnDa N8hết. CảN8 Dxr3iKnhà lụcN8 thAhFjwTúc tDxr3iKhúc mỗiN8 lầN8n tớAhFjwTi thămDxr3iK giAhFjwTa đAhFjwTình nànmdftnDg Dxr3iKđều kheN8n nàN8ng đángmdftnD yêu.N8 LụAhFjwTc thúDxr3iKc thN8úc, Dxr3iKlục thẩmmdftnD mdftnDthẩm Dxr3iKthật lDxr3iKà yêAhFjwTu thícmdftnDh nàng,N8 nànN8g cóDxr3iK nhờmdftnD tìAhFjwTm mDxr3iKột ngưN8ời, N8lục thúDxr3iKc thúcmdftnD sDxr3iKao lạiAhFjwT Dxr3iKkhông hỗN8 trợmdftnD cAhFjwThứ ?

Khuynh TN8hành ngN8ọ Dxr3iKnguậy mAhFjwTãi khônAhFjwTg tìDxr3iKm thN8ấy tưDxr3iK thếN8 ngủAhFjwT thíchmdftnD Dxr3iKhợp, thN8ế làDxr3iK Dxr3iKtự nhiêAhFjwTn Dxr3iKđem đầuDxr3iK dN8ựa vàoDxr3iK vAhFjwTai hDxr3iKắn, ôDxr3iKm lmdftnDấy cánhN8 taN8y hN8ắn. VẫnAhFjwT làAhFjwT ngủDxr3iK nhưAhFjwT thN8ế aDxr3iKn Dxr3iKtoàn N8hơn, AhFjwTnếu khmdftnDông hắnN8 chDxr3iKạy mdftnDmất thìN8 Dxr3iKsao N8? NếuAhFjwT lạAhFjwTi gặpmdftnD mdftnDsói hN8oang, nmdftnDàng liềnmdftnD xDxr3iKong N8đời rồN8i. NN8am nữAhFjwT hN8ữu biệtmdftnD nàngAhFjwT AhFjwTcó biN8ết cDxr3iKhớ, nDxr3iKhưng lAhFjwTà N8dựa N8vào mdftnDmột cáimdftnD mdftnDcó AhFjwTlàm N8sao đâmdftnDu, nànDxr3iKg lớnAhFjwT thếDxr3iK Dxr3iKnày rồi,mdftnD mdftnDcăn bảnAhFjwT đểAhFjwT N8ý lAhFjwTàm gmdftnDì. LạimdftnD nhắN8c N8nàng ĐộcmdftnD mdftnDCô KhN8uynh Thành,Dxr3iK nămDxr3iK N816 tuổmdftnDi Dxr3iKxuống núiN8 mẹmdftnD liềnmdftnD manDxr3iKg nànAhFjwTg tớmdftnDi kAhFjwTỹ mdftnDviện Dxr3iKxem trộmmdftnD, AhFjwT18 tuổN8i xonN8g liềnmdftnD N8cho nàDxr3iKng xemdftnDm XuN8ân cumdftnDng đồ,mdftnD cònAhFjwT giảngmdftnD N8giải rấtDxr3iK mdftnDnhiều tDxr3iKri mdftnDthức N8về N8việc mdftnDnam nữ.N8 MẹAhFjwT nDxr3iKói đấDxr3iKy lmdftnDà gimdftnDáo dụcDxr3iK giớiN8 mdftnDtính Dxr3iKchính quyAhFjwT, tN8uyệt đốiDxr3iK khônDxr3iKg Dxr3iKcó tN8í teDxr3iKo nmdftnDào AhFjwTbất lưmdftnDơng N8hết. ThếN8 mdftnDlà bởiDxr3iK vìDxr3iK cAhFjwThuyện ‘giáomdftnD dụcAhFjwT’ nàyDxr3iK, chAhFjwTa mdftnDmẹ nàDxr3iKng liN8ền cAhFjwTãi nhN8au toAhFjwT. KỳAhFjwT thậN8t AhFjwTlà Dxr3iKcha nànmdftnDg ămdftnDn dấmN8 mdftnDchua, N8cha vốnmdftnD kmdftnDhông cAhFjwTho pN8hép N8mẹ thấyDxr3iK nmdftnDam nhânDxr3iK nDxr3iKào khámdftnDc mdftnDngoài mìAhFjwTnh cả.mdftnD ẤyAhFjwT vậN8y mẹAhFjwT N8lại mdftnDto gmdftnDan lAhFjwTớn Dxr3iKmật vàAhFjwTo kỹAhFjwT việN8n chơmdftnDi, AhFjwTcha khôAhFjwTng tDxr3iKức Dxr3iKgiận mớiAhFjwT làAhFjwT N8lạ. BDxr3iKao nhN8iêu nAhFjwTăm qmdftnDua, chDxr3iKa mdftnDmẹ âAhFjwTn mdftnDân áimdftnD ái,mdftnD mdftnDchỉ cóDxr3iK cAhFjwTãi nhmdftnDau N8một mdftnDlần AhFjwTduy nmdftnDhất đAhFjwTó. NàngDxr3iK cũnN8g thmdftnDật hâAhFjwTm mộAhFjwT bọnAhFjwT N8họ, nàngAhFjwT mdftnDcũng muAhFjwTốn tìmdftnDm mộN8t naAhFjwTm nDxr3iKhân AhFjwTthật tốtN8 nhưAhFjwT cha.

Hàn NgựDxr3iK AhFjwTTuyệt khônN8g AhFjwTđẩy nàDxr3iKng rmdftnDa màAhFjwT mặcDxr3iK nmdftnDàng dựaN8 vAhFjwTào ngườAhFjwTi. TừmdftnD kAhFjwThi cDxr3iKó tmdftnDrí nAhFjwThớ, sưDxr3iK pN8hụ hắnAhFjwT Dxr3iKđã N8đem hắnN8 đầuDxr3iK nhAhFjwTập vàoAhFjwT mdftnDcuộc sốN8ng củaAhFjwT bầymdftnD đànDxr3iK dãDxr3iK thAhFjwTú, N8hắn lớAhFjwTn lêAhFjwTn cóAhFjwT tN8hú tínmdftnDh nhưDxr3iK dãN8 thúDxr3iK, thDxr3iKậm chímdftnD dãAhFjwT thAhFjwTú thấmdftnDy hắnDxr3iK N8còn AhFjwTphải AhFjwTe nmdftnDgại. TAhFjwTrải N8qua Dxr3iKbao N8nhiêu nămN8 sóngmdftnD gió,N8 cảAhFjwT ngườmdftnDi nhDxr3iKuốm đầyDxr3iK sN8át khímdftnD, thmdftnDế màN8 côDxr3iK nàN8ng mdftnDnày cưDxr3iK nhN8iên dámmdftnD N8dựa vAhFjwTào ngườN8i hắnN8 AhFjwTngủ, thậtmdftnD khAhFjwTông hiểDxr3iKu nênmdftnD nóiAhFjwT nàmdftnDng đơAhFjwTn thuầnmdftnD haDxr3iKy AhFjwTlà nmdftnDgu ngN8ốc nữa.N8 NhìnN8 thấyN8 gươAhFjwTng Dxr3iKmặt nAhFjwTgủ Dxr3iKsay N8xinh đẹpAhFjwT mdftnDcủa nN8àng, hắnDxr3iK khôngN8 néAhFjwTn đN8ược vươDxr3iKn tamdftnDy AhFjwTôm AhFjwTlấy nDxr3iKàng. CmdftnDô đơnAhFjwT 2N85 nămdftnDm, lầAhFjwTn đầuN8 timdftnDên phátmdftnD hmdftnDiện mdftnDra cảAhFjwTm gimdftnDác cóAhFjwT ngườiN8 Dxr3iKlàm N8bạn thN8ật lDxr3iKà tốt.Dxr3iK NànmdftnDg cómdftnD tDxr3iKhể cùnDxr3iKg hắN8n tớiAhFjwT Dxr3iKkhi N8nào N8? NmdftnDếu nàngmdftnD biN8ết hN8ắn làN8 aN8i thìAhFjwT AhFjwTsao AhFjwT? LiệuAhFjwT nàngmdftnD còAhFjwTn lớnN8 gaN8n nhDxr3iKư vậyN8 hAhFjwTay khN8ông ?

Sáng sớmAhFjwT hôAhFjwTm saAhFjwTu, KhmdftnDuynh TAhFjwThành mdftnDbị mAhFjwTột luồngDxr3iK ánhmdftnD sánN8g cmdftnDhói mắtN8 làAhFjwTm thứcDxr3iK dDxr3iKậy. N8Tới khAhFjwTi nAhFjwTàng phAhFjwTát hiệnN8 bảN8n N8thân cưN8 nhiênAhFjwT ôN8m ôN8m dDxr3iKựa dựaN8 vàAhFjwTo N8một gãDxr3iK nAhFjwTam nhânN8 nmdftnDgủ cảDxr3iK Dxr3iKđêm, lDxr3iKiền ngượngN8 N8ngùng cườAhFjwTi cườiN8. N8« Dxr3iKTay huynAhFjwTh khôN8ng bịmdftnD têmdftnD AhFjwTchứ mdftnD? » (Người N8qua đườngDxr3iK N8: TN8hiện tâDxr3iKm bộcDxr3iK phámdftnDt Dxr3iKnhư Dxr3iKsao Dxr3iKbăng AhFjwT| KhuynmdftnDh ThànhN8 Dxr3iK: *lườmDxr3iK* AhFjwT| NgườiN8 qDxr3iKua đườngN8 mdftnD: AhFjwTnhầm, sáN8ng AhFjwTláng nhưmdftnD mặtN8 trờmdftnDi… mdftnD= =’)

« ĐiAhFjwT AhFjwTthôi. »AhFjwT HàN8n NAhFjwTgự TuyệtN8 khônAhFjwTg trảAhFjwT N8lời cAhFjwTâu hỏmdftnDi mdftnDcủa nàng.

« ĐAhFjwTi đN8âu N8? Dxr3iK» NmdftnDàng đứngN8 dậy.

« mdftnDXuống núi.mdftnD N8» HN8ắn đãDxr3iK tìAhFjwTm ởN8 mdftnDđây Dxr3iKcả nửaN8 thángN8 màDxr3iK mộtDxr3iK Dxr3iKchút maN8nh AhFjwTmối cũN8ng khôngAhFjwT tìmmdftnD rmdftnDa. HDxr3iKắn bắtDxr3iK đầuDxr3iK hoDxr3iKài nDxr3iKghi mdftnDcái N8bảo tN8àng AhFjwTcủa AhFjwTBách HiDxr3iKểu ĐưN8ờng Dxr3iKkia liệN8u cDxr3iKó tAhFjwThật Dxr3iKsự tồnDxr3iK tDxr3iKại N8hay không.

« TmdftnDốt mdftnDquá, xmdftnDuống nmdftnDúi thôi.mdftnD mdftnD» KhumdftnDynh TAhFjwThành khN8ông dấN8u nổiAhFjwT khoN8ái chímdftnD liềnmdftnD nắmDxr3iK Dxr3iKlấy áDxr3iKo hắn.

Hàn NgN8ự TuyDxr3iKệt kAhFjwThẽ limdftnDếc mắtDxr3iK ngDxr3iKó nànDxr3iKg Dxr3iKmột cái,N8 nàngAhFjwT liềnN8 N8thức N8thời Dxr3iKbuông hắnAhFjwT AhFjwTra lặN8ng lẽAhFjwT tDxr3iKụt lạimdftnD mdftnDđi phN8ía sau.