You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương GxLUgqC22 GxLUgqC2: AsBGTnh hZDsKSwgUùng cứusBGT mỹGxLUgqC2 nhân

« GrrraaoZDsKSwgU… ZDsKSwgU» MộtZDsKSwgU tZDsKSwgUhanh âZDsKSwgUm đGxLUgqC2áng sợsBGT sBGTvang lênGxLUgqC2, đằngGxLUgqC2 đằngZDsKSwgU GxLUgqC2sát khí,GxLUgqC2 hẳnGxLUgqC2 lGxLUgqC2à ZDsKSwgUcủa coGxLUgqC2n tGxLUgqC2hú đángGxLUgqC2 sợZDsKSwgU nàosBGT đó.sBGT ĐộcsBGT CGxLUgqC2ô KhuZDsKSwgUynh GxLUgqC2Thành vGxLUgqC2ốn ZDsKSwgUlà mộtsBGT kẻZDsKSwgU thôsBGTng mZDsKSwgUinh lisBGTền mạnhZDsKSwgU mẽGxLUgqC2 mGxLUgqC2ở tZDsKSwgUo mắt.

Một GxLUgqC2đôi GxLUgqC2mắt phátGxLUgqC2 rZDsKSwgUa sBGTánh sZDsKSwgUáng xanZDsKSwgUh sBGTlục ởsBGT trướsBGTc mặtsBGT nàng,sBGT GxLUgqC2cách khGxLUgqC2oảng nămsBGT thướsBGTc, GxLUgqC2ánh msBGTắt sBGThoàn toànZDsKSwgU khôGxLUgqC2ng cGxLUgqC2ó hảGxLUgqC2o ZDsKSwgUý tsBGTrừng ZDsKSwgUtrừng ngósBGT nàng,sBGT ZDsKSwgUrõ rZDsKSwgUàng cosBGTi nàngZDsKSwgU ZDsKSwgUlà GxLUgqC2bữa ănZDsKSwgU đêmGxLUgqC2 nZDsKSwgUgon lsBGTành. ToGxLUgqC2àn sBGTthân nàZDsKSwgUng toátZDsKSwgU sBGTmồ ZDsKSwgUhôi lGxLUgqC2ạnh, nuZDsKSwgUốt ZDsKSwgUnước mZDsKSwgUiếng đếZDsKSwgUn ựcGxLUgqC2 mZDsKSwgUột sBGTcái, giZDsKSwgUương đôisBGT mắtsBGT nhỏGxLUgqC2 cảnhGxLUgqC2 giásBGTc nhsBGTìn csBGThằm cGxLUgqC2hằm coGxLUgqC2n dãZDsKSwgU thZDsKSwgUú tGxLUgqC2rước mặt.

Hàn NgựGxLUgqC2 TuyệsBGTt đZDsKSwgUâu sBGTrồi sBGT? ĐộtGxLUgqC2 nGxLUgqC2hiên nsBGTàng nsBGThớ rGxLUgqC2a cZDsKSwgUòn ZDsKSwgUcó mộZDsKSwgUt ngZDsKSwgUười nữGxLUgqC2a kZDsKSwgUia ZDsKSwgUmà ZDsKSwgU? TsBGTên cZDsKSwgUhết tiệtsBGT đóZDsKSwgU ZDsKSwgUđi GxLUgqC2đâu vậysBGT GxLUgqC2? NàngGxLUgqC2 lặngGxLUgqC2 lẽZDsKSwgU kíZDsKSwgUn đáZDsKSwgUo lsBGTiếc mZDsKSwgUột sBGTcái ZDsKSwgUtới chỗZDsKSwgU lúcsBGT nZDsKSwgUãy hắnGxLUgqC2 vừasBGT nZDsKSwgUgồi, ZDsKSwgUhic, đếnsBGT mộGxLUgqC2t cáiZDsKSwgU bóGxLUgqC2ng sBGTcũng GxLUgqC2còn chảZDsKSwgU ZDsKSwgUcó. ThZDsKSwgUằng ZDsKSwgUcha đángGxLUgqC2 chếsBGTt đóGxLUgqC2 thậsBGTt khônsBGTg GxLUgqC2có nghGxLUgqC2ĩa khGxLUgqC2í màZDsKSwgU, cưsBGT nhiênsBGT chusBGTồn mất,sBGT đểZDsKSwgU lạisBGT mìsBGTnh nZDsKSwgUàng tặngZDsKSwgU chGxLUgqC2o GxLUgqC2sói ZDsKSwgUhoang. NhấtGxLUgqC2 thờiGxLUgqC2 nàngGxLUgqC2 dụcGxLUgqC2 khGxLUgqC2óc vsBGTô lGxLUgqC2ệ (muZDsKSwgUốn khóGxLUgqC2c màZDsKSwgU kZDsKSwgUhông sBGTra nưZDsKSwgUớc mắGxLUgqC2t), thGxLUgqC2ôi rồGxLUgqC2i LượmGxLUgqC2 ơi,sBGT thânGxLUgqC2 gZDsKSwgUái sBGTxinh GxLUgqC2tươi thGxLUgqC2ành bữZDsKSwgUa GxLUgqC2ngon cZDsKSwgUho dsBGTã thú. (Người sBGTqua GxLUgqC2đường GxLUgqC2: côsBGT kiasBGT, tsBGThêm thắtZDsKSwgU gZDsKSwgUì nhsBGTiều tGxLUgqC2hế, GxLUgqC2bản gGxLUgqC2ốc nóZDsKSwgU cóZDsKSwgU hGxLUgqC2oa sBGTlá càZDsKSwgUnh tsBGThế đâuZDsKSwgU sBGT| sBGTLãnh VâsBGTn ZDsKSwgU: GxLUgqC2kịa tuZDsKSwgUi, sBGTkhông thícGxLUgqC2h tGxLUgqC2hì đừngGxLUgqC2 đọcZDsKSwgU sBGT! =.=)

Khuynh GxLUgqC2Thành vốnGxLUgqC2 lsBGTà cóZDsKSwgU lusBGTyện sBGTvõ cônZDsKSwgUg đấysBGT chứ,GxLUgqC2 hơnsBGT nsBGTữa sBGTvõ csBGTông ZDsKSwgUkhông ZDsKSwgUtồi chútZDsKSwgU nàsBGTo. NhấsBGTt lGxLUgqC2à ZDsKSwgUkhinh cZDsKSwgUông, hoànsBGT tsBGToàn họcZDsKSwgU hếsBGTt sBGTchân truGxLUgqC2yền củasBGT psBGThụ thânGxLUgqC2, đángsBGT tiZDsKSwgUếc ởZDsKSwgU ZDsKSwgUthời điZDsKSwgUểm msBGTấu cZDsKSwgUhốt nhGxLUgqC2ư GxLUgqC2thế này,GxLUgqC2 sBGTcô nàGxLUgqC2ng kZDsKSwgUhông cGxLUgqC2ó kinZDsKSwgUh nghiệmGxLUgqC2 chiếnZDsKSwgU đấuGxLUgqC2 msBGTang tênsBGT ZDsKSwgUKhuynh ThGxLUgqC2ành ZDsKSwgUcư GxLUgqC2nhiên bỏsBGT quênsBGT sựGxLUgqC2 tZDsKSwgUhật rằnGxLUgqC2g mìZDsKSwgUnh cóGxLUgqC2 biếtsBGT khisBGTnh công.

Hai cZDsKSwgUhân trướcZDsKSwgU củasBGT ZDsKSwgUcon GxLUgqC2sói hoZDsKSwgUang càoZDsKSwgU sBGTcào mặtsBGT đsBGTất, chờsBGT dịGxLUgqC2p GxLUgqC2chuẩn bịsBGT GxLUgqC2phóng tớiZDsKSwgU đâGxLUgqC2y. KhGxLUgqC2uynh GxLUgqC2Thành liêZDsKSwgUn tụcZDsKSwgU lùsBGTi GxLUgqC2về ssBGTau, hsBGTai châGxLUgqC2n rZDsKSwgUun lẩyGxLUgqC2 bẩy (Người qusBGTa đườsBGTng ZDsKSwgU: GxLUgqC2mất cGxLUgqC2ả phonGxLUgqC2g phạmGxLUgqC2 củasBGT coGxLUgqC2n gsBGTái sBGTMinh NguyệsBGTt tiGxLUgqC2ên sBGTtử, haizzZDsKSwgUz, nàGxLUgqC2ng tsBGTa sBGTmà thấyGxLUgqC2 cảGxLUgqC2nh nàyGxLUgqC2 sBGTchắc sBGTđập đầsBGTu vsBGTào đậuGxLUgqC2 hũGxLUgqC2 GxLUgqC2tự ZDsKSwgUtử mấsBGTt sBGT! ZDsKSwgU| MộGxLUgqC2 DunsBGTg ZDsKSwgUÝ sBGTVân ZDsKSwgU: *lườsBGTm* ZDsKSwgU| NgườiGxLUgqC2 quGxLUgqC2a đườngsBGT ZDsKSwgU: *ZDsKSwgUrón réGxLUgqC2n chạy*). sBGTMột bóGxLUgqC2ng đenZDsKSwgU sBGTthật lớnZDsKSwgU ZDsKSwgUđột ngộtsBGT GxLUgqC2phóng thẳngZDsKSwgU tớGxLUgqC2i trướGxLUgqC2c GxLUgqC2mặt nZDsKSwgUàng, mấyGxLUgqC2 cZDsKSwgUái GxLUgqC2răng GxLUgqC2nanh ZDsKSwgUđã ngắmZDsKSwgU rấtsBGT chsBGTuẩn vàoGxLUgqC2 cáisBGT cổGxLUgqC2 GxLUgqC2trắng GxLUgqC2ngần nồnZDsKSwgU nZDsKSwgUộn củsBGTa nànsBGTg, KsBGThuynh ThàGxLUgqC2nh trGxLUgqC2ợn tZDsKSwgUo mắt,GxLUgqC2 đầuZDsKSwgU óGxLUgqC2c trốnZDsKSwgUg rỗnGxLUgqC2g, troGxLUgqC2ng đầusBGT sBGTchỉ GxLUgqC2còn mộtGxLUgqC2 GxLUgqC2ý nisBGTệm ZDsKSwgUduy nhGxLUgqC2ất… XosBGTng đờiGxLUgqC2 rồsBGTi. ĐúngsBGT lGxLUgqC2úc sBGTcon sóisBGT sắsBGTp bổGxLUgqC2 nhàsBGTo GxLUgqC2vào nGxLUgqC2gười sBGTnàng, GxLUgqC2nàng chỉGxLUgqC2 GxLUgqC2cảm tsBGThấy sBGThẫng nhẹsBGT mộZDsKSwgUt cGxLUgqC2ái, cảZDsKSwgU ngGxLUgqC2ười baZDsKSwgUy GxLUgqC2lên trờiZDsKSwgU. ĐsBGTợi nànGxLUgqC2g khôsBGTi phụcGxLUgqC2 sBGTý thức,GxLUgqC2 mớisBGT nGxLUgqC2hận rsBGTa mìnsBGTh đGxLUgqC2ã sBGTtựa vàoZDsKSwgU mộtsBGT cáGxLUgqC2i sBGTlồng nsBGTgực ấsBGTm áZDsKSwgUp rsBGTộng ZDsKSwgUrãi tZDsKSwgUự GxLUgqC2lúc nàsBGTo. VZDsKSwgUà ngsBGTay sasBGTu đGxLUgqC2ó làZDsKSwgU nhậGxLUgqC2n sBGTra mìsBGTnh đãsBGT bịZDsKSwgU aZDsKSwgUi đósBGT ZDsKSwgUôm lênZDsKSwgU ngồiGxLUgqC2 ởZDsKSwgU trêGxLUgqC2n mộtGxLUgqC2 nGxLUgqC2hánh cây.

Khuynh ZDsKSwgUThành lạsBGTi nuốsBGTt nướsBGTc miếngZDsKSwgU cáGxLUgqC2i GxLUgqC2ực, rúsBGTt csBGTục ZDsKSwgUcũng sBGTnhìn rsBGTõ ZDsKSwgUai đãZDsKSwgU cứusBGT nàng.

« NgưsBGTơi khônsBGTg phZDsKSwgUải đisBGT rGxLUgqC2ồi sasBGTo sBGT? sBGT» NàngGxLUgqC2 trừsBGTng mắtGxLUgqC2 nhìnZDsKSwgU HàZDsKSwgUn NgZDsKSwgUự TZDsKSwgUuyệt, bộGxLUgqC2 dángGxLUgqC2 hổGxLUgqC2n hàGxLUgqC2 hZDsKSwgUổn ZDsKSwgUhển ZDsKSwgUsợ hãi.

Hàn ZDsKSwgUNgự sBGTTuyệt quảGxLUgqC2 thậtGxLUgqC2 sBGTđã rờisBGT đi,GxLUgqC2 nhưnsBGTg ngGxLUgqC2he thấGxLUgqC2y tZDsKSwgUiếng sóiZDsKSwgU hoaZDsKSwgUng gsBGTầm lGxLUgqC2ên GxLUgqC2lại chạyZDsKSwgU vGxLUgqC2ề ngZDsKSwgUó sBGTthử, sBGTlà hắsBGTn GxLUgqC2lo chsBGTo coGxLUgqC2n nZDsKSwgUhóc lắmZDsKSwgU miZDsKSwgUệng sBGTkia. GxLUgqC2Hắn tZDsKSwgUừng giếtsBGT ZDsKSwgUngười vsBGTô sốGxLUgqC2, trướGxLUgqC2c giZDsKSwgUờ cGxLUgqC2hưa bZDsKSwgUao gGxLUgqC2iờ biếGxLUgqC2t mềZDsKSwgUm lòngsBGT. VốsBGTn hắnGxLUgqC2 sBGTcó thểZDsKSwgU trơsBGT GxLUgqC2mắt nhGxLUgqC2ìn sBGTmột nGxLUgqC2gười GxLUgqC2chết GxLUgqC2dần trướcGxLUgqC2 mắtGxLUgqC2 GxLUgqC2mà khôsBGTng cứZDsKSwgUu, hiệZDsKSwgUn giờsBGT GxLUgqC2lại chỉsBGT ZDsKSwgUvì mộGxLUgqC2t coGxLUgqC2n nsBGTha GxLUgqC2đầu ngZDsKSwgUốc ZDsKSwgUnghếch lạisBGT chsBGTạy vZDsKSwgUề cứu,sBGT cZDsKSwgUhắc hắnsBGT sBGTbị ấZDsKSwgUm đầuGxLUgqC2 ZDsKSwgUrồi !

Hàn sBGTNgự TuyệtGxLUgqC2 khẽsBGT lZDsKSwgUiếc mắtZDsKSwgU nGxLUgqC2hìn nsBGTàng mộGxLUgqC2t cáiZDsKSwgU, vsBGTẫn lZDsKSwgUà khôngsBGT nóiZDsKSwgU gìsBGT cả.

Khuynh ThàsBGTnh GxLUgqC2lắc đầusBGT bsBGTất đắcGxLUgqC2 dĩ.GxLUgqC2 «ZDsKSwgU QsBGTuên đi,sBGT vớGxLUgqC2i sBGTngươi nóGxLUgqC2i chuyệnGxLUgqC2 sBGTchỉ tổsBGT phíZDsKSwgU lời.sBGT »sBGT ChZDsKSwgUa nànGxLUgqC2g dGxLUgqC2ù mZDsKSwgUỗi câuGxLUgqC2 hsBGTiếm nsBGThư vGxLUgqC2àng, tốtsBGT xấuGxLUgqC2 gZDsKSwgUì hỏZDsKSwgUi GxLUgqC2vẫn tZDsKSwgUrả lờZDsKSwgUi. CònZDsKSwgU gGxLUgqC2ã trướcZDsKSwgU ZDsKSwgUmắt nsBGTày quảGxLUgqC2 thậZDsKSwgUt csBGTùng kZDsKSwgUẻ câmGxLUgqC2 điếcZDsKSwgU khZDsKSwgUông kGxLUgqC2hác nhsBGTau lZDsKSwgUà GxLUgqC2mấy, nGxLUgqC2ếu ZDsKSwgUkhông phZDsKSwgUải hsBGTắn tZDsKSwgUừng nsBGThả sBGTra bGxLUgqC2a chữsBGT GxLUgqC2tên GxLUgqC2hắn, thậGxLUgqC2t đúngZDsKSwgU GxLUgqC2nàng ZDsKSwgUsẽ GxLUgqC2nghĩ hắnZDsKSwgU làZDsKSwgU kẻZDsKSwgU câmsBGT điếc.

« ĐZDsKSwgUại hiệp,GxLUgqC2 GxLUgqC2võ sBGTcông ngZDsKSwgUươi GxLUgqC2tốt lắGxLUgqC2m phảiGxLUgqC2 khôngZDsKSwgU ZDsKSwgU? ZDsKSwgUXin csBGTho GxLUgqC2ta đisBGT thsBGTeo ngưsBGTơi ZDsKSwgUđi ZDsKSwgU? »ZDsKSwgU KhuynZDsKSwgUh ZDsKSwgUThành tựGxLUgqC2 nhủsBGT GxLUgqC2mình đãZDsKSwgU họZDsKSwgUc ZDsKSwgUhết chânGxLUgqC2 truysBGTền ZDsKSwgUcủa chGxLUgqC2a mẹ,ZDsKSwgU thếsBGT nsBGThưng sZDsKSwgUo ZDsKSwgUvới sBGTHàn NgựsBGT TuyệtsBGT GxLUgqC2có vẻsBGT vẫnsBGT GxLUgqC2chưa tGxLUgqC2hấm thGxLUgqC2áp gì. (Người qZDsKSwgUua GxLUgqC2đường sBGT: GxLUgqC2Ý VânZDsKSwgU àsBGT ZDsKSwgUÝ Vân,sBGT ĐộcsBGT CZDsKSwgUô HGxLUgqC2àn sBGTơi ĐộZDsKSwgUc CGxLUgqC2ô HànsBGT, ZDsKSwgUcon ZDsKSwgUgái cáGxLUgqC2c sBGTngươi sBGTchưa sBGTlấy chồngGxLUgqC2 đãsBGT qsBGTuên csBGTha mẹ,sBGT khZDsKSwgUông cosBGTi ZDsKSwgUcác ngsBGTươi GxLUgqC2ra ZDsKSwgUgì ksBGTìa GxLUgqC2| ĐộcsBGT ZDsKSwgUCô HànZDsKSwgU sBGT: *lạnhsBGT lùGxLUgqC2ng liếcGxLUgqC2 mắZDsKSwgUt* ZDsKSwgU| NgườiGxLUgqC2 qZDsKSwgUua đườGxLUgqC2ng GxLUgqC2: *résBGTt lGxLUgqC2ạnh đóZDsKSwgUng băng*)

Không phsBGTản ứng.

Khuynh TZDsKSwgUhành gãiGxLUgqC2 gãisBGT mGxLUgqC2ũi. ZDsKSwgU« UysBGT, GxLUgqC2Hàn NgựZDsKSwgU Tuyệt,ZDsKSwgU ZDsKSwgUlỗ tasBGTi ngươiGxLUgqC2 cóZDsKSwgU vấnZDsKSwgU đGxLUgqC2ề khôngGxLUgqC2 hảsBGT GxLUgqC2? TGxLUgqC2a ZDsKSwgUsợ lạsBGTi gặpGxLUgqC2 psBGThải dãZDsKSwgU thú,sBGT cGxLUgqC2ho tZDsKSwgUa điGxLUgqC2 tsBGTheo ngươGxLUgqC2i đGxLUgqC2i sBGTmà ZDsKSwgU? »

Hàn NgZDsKSwgUự TuyGxLUgqC2ệt sBGTbuông cásBGTnh tsBGTay đaZDsKSwgUng GxLUgqC2ôm KGxLUgqC2huynh sBGTThành rasBGT, thZDsKSwgUản nhiênZDsKSwgU khônZDsKSwgUg trảsBGT lZDsKSwgUời tiếngsBGT nào.

Khuynh ZDsKSwgUThành bZDsKSwgUĩu sBGTbĩu môi.sBGT «GxLUgqC2 sBGTTa làZDsKSwgU msBGTột ZDsKSwgUcô nươngGxLUgqC2 lisBGTễu yếuZDsKSwgU đGxLUgqC2ào tơGxLUgqC2 chsBGTân yGxLUgqC2ếu sBGTtay mềmGxLUgqC2, ngươiGxLUgqC2 GxLUgqC2đành ZDsKSwgUlòng đZDsKSwgUể sBGTta GxLUgqC2bị sóiZDsKSwgU ZDsKSwgUăn sBGTthịt sZDsKSwgUao GxLUgqC2? »GxLUgqC2 MZDsKSwgUẹ GxLUgqC2từng nói,sBGT khGxLUgqC2i csBGTần GxLUgqC2có GxLUgqC2thể sửGxLUgqC2 chsBGTiêu làmZDsKSwgU nũngZDsKSwgU, chisBGTêu nàysBGT sBGTdùng vớsBGTi csBGTha nànGxLUgqC2g tGxLUgqC2hực ZDsKSwgUlà rGxLUgqC2ất cóGxLUgqC2 ích,ZDsKSwgU kGxLUgqC2hông biếGxLUgqC2t hGxLUgqC2iện tạisBGT cGxLUgqC2ó hữuZDsKSwgU dụsBGTng sBGThay không.

Nàng tGxLUgqC2hua hắZDsKSwgUn sBGTrồi, vẫnZDsKSwgU phỗnZDsKSwgUg rGxLUgqC2a khônsBGTg nósBGTi gì.

Khuynh TZDsKSwgUhành tứGxLUgqC2c muốnZDsKSwgU hộZDsKSwgUc máuZDsKSwgU. «ZDsKSwgU sBGTNgươi… ThôiGxLUgqC2 GxLUgqC2ta thàGxLUgqC2 sBGTcoi ngươsBGTi làGxLUgqC2 khsBGTông ZDsKSwgUkhí cGxLUgqC2ho xZDsKSwgUong. »

« CóZDsKSwgU thGxLUgqC2ể đZDsKSwgUi theZDsKSwgUo. sBGT» HắnZDsKSwgU tZDsKSwgUhản nhsBGTiên nóGxLUgqC2i, thêZDsKSwgUm GxLUgqC2một câGxLUgqC2u. GxLUgqC2« ChsBGTỉ sBGTcần sBGTngươi GxLUgqC2không sGxLUgqC2ợ lsBGTà được.sBGT »GxLUgqC2 CuộcsBGT sốnZDsKSwgUg củaZDsKSwgU hắGxLUgqC2n GxLUgqC2ở sBGTđao GxLUgqC2kiếm mGxLUgqC2áu tGxLUgqC2anh, cZDsKSwgUó cGxLUgqC2on nhósBGTc ZDsKSwgUnào dásBGTm ZDsKSwgUđi tsBGTheo sBGThắn sBGTcơ chứ. (Người GxLUgqC2qua đườZDsKSwgUng GxLUgqC2: ZDsKSwgUHắn dáGxLUgqC2m cosBGTi nàngGxLUgqC2 ZDsKSwgUlà sBGTnữ ZDsKSwgUhài sBGTtử ZDsKSwgUa, trẻGxLUgqC2 ZDsKSwgUcon ZDsKSwgUa, …GxLUgqC2 *icoZDsKSwgUn tứcZDsKSwgU hộcGxLUgqC2 máu*)

Khuynh ThGxLUgqC2ành GxLUgqC2hưng phsBGTấn thiếuGxLUgqC2 đisBGTều nhảZDsKSwgUy dsBGTựng lên,GxLUgqC2 sBGTtúm lấyGxLUgqC2 ZDsKSwgUtay ásBGTo hắGxLUgqC2n lZDsKSwgUắc lắc.sBGT «ZDsKSwgU sBGTTa sẽsBGT khônGxLUgqC2g sZDsKSwgUợ, sBGTta đGxLUgqC2i thGxLUgqC2eo ngươisBGT đưsBGTợc rGxLUgqC2ồi, ngươisBGT thGxLUgqC2ật sGxLUgqC2ự lZDsKSwgUà ngưZDsKSwgUời tsBGTốt sBGTmà. »

Mặt hắsBGTn vsBGTẫn khôngGxLUgqC2 cóZDsKSwgU bGxLUgqC2iểu tìnhZDsKSwgU, chZDsKSwgUỉ cósBGT ásBGTnh mắsBGTt ZDsKSwgUlại xsBGTẹt sBGTqua mộtGxLUgqC2 néZDsKSwgUt cZDsKSwgUười khổ,GxLUgqC2 sBGThắn sBGTlà nGxLUgqC2gười tốsBGTt ssBGTao GxLUgqC2? NếGxLUgqC2u hZDsKSwgUắn GxLUgqC2là nGxLUgqC2gười tZDsKSwgUốt, cZDsKSwgUăn bảnZDsKSwgU tsBGTrên đờZDsKSwgUi khôGxLUgqC2ng cósBGT ZDsKSwgUai sBGTlà ngườisBGT xấusBGT hếGxLUgqC2t. sBGTTrong giGxLUgqC2ang hsBGTồ, ngườiGxLUgqC2 nàoZDsKSwgU nghsBGTe đếZDsKSwgUn têsBGTn hZDsKSwgUắn, kZDsKSwgUhông GxLUgqC2phải ZDsKSwgUhận thZDsKSwgUấu xZDsKSwgUương thìsBGT cũsBGTng lZDsKSwgUà ssBGTợ tánZDsKSwgUg đởmsBGT, nGxLUgqC2ha đầsBGTu nàZDsKSwgUy csBGTư nhsBGTiên lôiGxLUgqC2 ksBGTéo tasBGTy áosBGT sBGThắn, còGxLUgqC2n muốnZDsKSwgU đồngZDsKSwgU hànhGxLUgqC2 vGxLUgqC2ới hsBGTắn, điềusBGT kỳGxLUgqC2 quáiZDsKSwgU ZDsKSwgUnhất sBGTchính làGxLUgqC2 cònGxLUgqC2 nsBGTói hGxLUgqC2ắn lsBGTà nZDsKSwgUgười tốt,sBGT xsBGTem GxLUgqC2ra sBGTlà mộZDsKSwgUt đứZDsKSwgUa nhGxLUgqC2a đầsBGTu khônGxLUgqC2g hiểuGxLUgqC2 chuyệnsBGT đời.

« HànGxLUgqC2 đạiZDsKSwgU caZDsKSwgU, huynsBGTh tsBGTới nơisBGT nZDsKSwgUày lsBGTàm sBGTgì GxLUgqC2? »sBGT NàngZDsKSwgU vốGxLUgqC2n khônGxLUgqC2g hGxLUgqC2i sBGTvọng hắnGxLUgqC2 trảsBGT lờiGxLUgqC2, xeZDsKSwgUm sBGTra chỉsBGT ZDsKSwgUmuốn lầZDsKSwgUm bầmGxLUgqC2 tựsBGT đGxLUgqC2ộc sBGTthoại thôi.

« sBGTTìm mZDsKSwgUột tZDsKSwgUhứ nàyGxLUgqC2 nọ.GxLUgqC2 »

« VGxLUgqC2ậy… ZDsKSwgUÁ GxLUgqC2! »ZDsKSwgU sBGTKhuynh ThsBGTành nhìGxLUgqC2n hZDsKSwgUắn, GxLUgqC2vui vẻZDsKSwgU khsBGTông GxLUgqC2tin vàoGxLUgqC2 taGxLUgqC2i mìnhsBGT. ZDsKSwgU« HGxLUgqC2uynh sBGTcũng trảsBGT lờisBGT sGxLUgqC2ao ZDsKSwgU? »

Hắn khônsBGTg nóZDsKSwgUi đượGxLUgqC2c tsBGThêm lGxLUgqC2ời nàZDsKSwgUo, tựZDsKSwgU nẫusBGT sBGTbản thâZDsKSwgUn vsBGTì cáiZDsKSwgU quásBGTi ZDsKSwgUgì psBGThải tZDsKSwgUốn nướcsBGT ZDsKSwgUbọt đấGxLUgqC2u võGxLUgqC2 mồmZDsKSwgU vớisBGT cGxLUgqC2on nhGxLUgqC2óc này. (Người qGxLUgqC2ua đườngsBGT sBGT: AnsBGTh nóZDsKSwgUi đượcZDsKSwgU bZDsKSwgUa GxLUgqC2câu GxLUgqC2mà đGxLUgqC2ã tựZDsKSwgU tsBGTrách đsBGTi đấusBGT vGxLUgqC2õ mồsBGTm saZDsKSwgUo sBGT? GxLUgqC2Bái phụsBGTc GxLUgqC2| HànGxLUgqC2 đạiZDsKSwgU cZDsKSwgUa ZDsKSwgU: *lườm*GxLUgqC2 ZDsKSwgU| NgsBGTười quZDsKSwgUa đườngGxLUgqC2 ZDsKSwgU: *ZDsKSwgUrét rsBGTun sBGTlập cập*)

« HsBGTàn đạiZDsKSwgU GxLUgqC2ca, bZDsKSwgUao giGxLUgqC2ờ hsBGTuynh mớisBGT lZDsKSwgUại xuốngGxLUgqC2 núisBGT sBGT? ZDsKSwgU» GxLUgqC2Nàng csBGTòn phGxLUgqC2ải đsBGTi lZDsKSwgUập giGxLUgqC2a đìnGxLUgqC2h màZDsKSwgU. T__T

« VộisBGT ZDsKSwgUlập giGxLUgqC2a đìsBGTnh saGxLUgqC2o GxLUgqC2? »ZDsKSwgUTrong lònZDsKSwgUg hắZDsKSwgUn sBGTcư nhiGxLUgqC2ên cósBGT mộtGxLUgqC2 lZDsKSwgUoại cảmsBGT gGxLUgqC2iác kỳGxLUgqC2 quái,sBGT khônGxLUgqC2g muốsBGTn coGxLUgqC2n nsBGThóc nàZDsKSwgUy ZDsKSwgUđi ZDsKSwgUlập GxLUgqC2gia đình.

Khuynh ThànsBGTh lGxLUgqC2ắc đGxLUgqC2ầu mạnhZDsKSwgU tớsBGTi mứcGxLUgqC2 musBGTốn vZDsKSwgUăng sBGTđầu rsBGTa ngZDsKSwgUoài. «sBGT sBGTKhông hềZDsKSwgU ZDsKSwgUvội khônsBGTg hềZDsKSwgU vộZDsKSwgUi, muộiZDsKSwgU khGxLUgqC2ông ZDsKSwgUmuốn lấyGxLUgqC2 ZDsKSwgUchồng. ZDsKSwgU» NàngZDsKSwgU ZDsKSwgUmới ksBGThông GxLUgqC2cần gảZDsKSwgU csBGTho GxLUgqC2con củasBGT ‘BệnhZDsKSwgU ThầnGxLUgqC2 ZDsKSwgUKinh’ thúcZDsKSwgU thúc.

Hàn NgGxLUgqC2ự TuyGxLUgqC2ệt lạnhsBGT nhưsBGT sBGTbăng phuGxLUgqC2n rsBGTa haZDsKSwgUi chữ.GxLUgqC2 ZDsKSwgU« TốtsBGT lắm.GxLUgqC2 »sBGT KỳsBGT sBGTquái, GxLUgqC2nàng khGxLUgqC2ông mZDsKSwgUuốn lậsBGTp gisBGTa đình,sBGT GxLUgqC2trong lònsBGTg hắnGxLUgqC2 csBGTư nhiZDsKSwgUên cóGxLUgqC2 chúGxLUgqC2t sBGTcao hứngGxLUgqC2. NgusBGTyên hắnsBGT vZDsKSwgUẫn sBGTtưởng sBGTbản thsBGTân sẽGxLUgqC2 khGxLUgqC2ông bZDsKSwgUao giờsBGT GxLUgqC2có sBGThỉ sBGTnộ áGxLUgqC2i ố,ZDsKSwgU vậyZDsKSwgU màsBGT ZDsKSwgUtối naZDsKSwgUy nhZDsKSwgUa GxLUgqC2đầu ngốcsBGT GxLUgqC2này GxLUgqC2xuất hiệZDsKSwgUn, lạGxLUgqC2i đánhsBGT độsBGTng tớisBGT mGxLUgqC2ột thứZDsKSwgU gsBGTì đóGxLUgqC2 tậnsBGT sâusBGT trosBGTng sBGTnội tâZDsKSwgUm GxLUgqC2của mình.

« TốtGxLUgqC2 lắmGxLUgqC2 ZDsKSwgUcái GxLUgqC2gì sBGT? GxLUgqC2» KZDsKSwgUhuynh ThàsBGTnh tòGxLUgqC2 sBGTmò hỏi.

Hàn ZDsKSwgUNgự TusBGTyệt khôngGxLUgqC2 đểGxLUgqC2 ýsBGT sBGTtới nGxLUgqC2àng, cGxLUgqC2hỉ ômGxLUgqC2 nàngZDsKSwgU ZDsKSwgUnhảy xuốngGxLUgqC2. TrZDsKSwgUong GxLUgqC2lúc bọGxLUgqC2n sBGThọ nGxLUgqC2ói chuyệGxLUgqC2n, ZDsKSwgUsói hoanZDsKSwgUg sớmsBGT đãZDsKSwgU khôZDsKSwgUng biếGxLUgqC2t đGxLUgqC2i vềGxLUgqC2 hướngGxLUgqC2 nào.ZDsKSwgU ĐộcsBGT CôZDsKSwgU KsBGThuynh ThànsBGTh nhGxLUgqC2ặt GxLUgqC2lên tZDsKSwgUay nảiGxLUgqC2 rồiGxLUgqC2 bĩGxLUgqC2u bĩGxLUgqC2u ZDsKSwgUmôi. «sBGT CòsBGTn GxLUgqC2tốt GxLUgqC2còn tốsBGTt, nếusBGT tGxLUgqC2ay nảZDsKSwgUi cũngsBGT mất,GxLUgqC2 bổnGxLUgqC2 sBGTcô nươngsBGT cGxLUgqC2hỉ GxLUgqC2có nướZDsKSwgUc ZDsKSwgUđi làmZDsKSwgU khấsBGTt cáiZDsKSwgU qGxLUgqC2ua ngày.ZDsKSwgU »

Hàn GxLUgqC2Ngự TZDsKSwgUuyệt lsBGTại ngồiZDsKSwgU lsBGTại vịZDsKSwgU trZDsKSwgUí cũ,sBGT giốGxLUgqC2ng nhưsBGT hếsBGTt thảyZDsKSwgU mọsBGTi chsBGTuyện chZDsKSwgUưa sBGTtừng xảyGxLUgqC2 raZDsKSwgU. KhGxLUgqC2uynh sBGTThành tsBGTiến đếnsBGT sBGTbên hắn,GxLUgqC2 sBGTcười GxLUgqC2hì hZDsKSwgUì. «sBGT ZDsKSwgULạnh quáGxLUgqC2 đisBGT… MuZDsKSwgUội… muZDsKSwgUôi sBGTcó thểZDsKSwgU ngsBGTủ GxLUgqC2cạnh bênZDsKSwgU hGxLUgqC2uynh đượcGxLUgqC2 kZDsKSwgUhông GxLUgqC2? » (Người qsBGTua đườnGxLUgqC2g ZDsKSwgU: KGxLUgqC2hông bGxLUgqC2iết sBGTai chiếGxLUgqC2m tiZDsKSwgUện nghsBGTi sBGTcủa asBGTi, GxLUgqC2hừ hừ…)

Hàn NgựZDsKSwgU TuyệtsBGT khsBGTông hềsBGT trảZDsKSwgU lời.

Nàng nhếsBGTch mGxLUgqC2ép sBGTcười GxLUgqC2hề hsBGTề sBGTđầy giasBGTn ác.ZDsKSwgU «ZDsKSwgU sBGTKhông đượcGxLUgqC2 sBGTbỏ lạGxLUgqC2i muộiZDsKSwgU đâGxLUgqC2u sBGTnhé, mGxLUgqC2uội ngGxLUgqC2ủ đGxLUgqC2ây. HuynGxLUgqC2h ZDsKSwgUmà bỏZDsKSwgU lạiGxLUgqC2 mGxLUgqC2uội, muộZDsKSwgUi thềGxLUgqC2 sẽsBGT GxLUgqC2tróc sBGTnã husBGTynh tớsBGTi chsBGTân tZDsKSwgUrời GxLUgqC2góc bểsBGT ZDsKSwgUcho coiGxLUgqC2. sBGT» HắnGxLUgqC2 nếGxLUgqC2u dámZDsKSwgU bỏsBGT lạiZDsKSwgU nZDsKSwgUàng, sBGTnàng sẽGxLUgqC2 nhờGxLUgqC2 sBGTlục thúZDsKSwgUc tGxLUgqC2húc GxLUgqC2tìm hZDsKSwgUắn lôiGxLUgqC2 sBGTvề, GxLUgqC2thiên hsBGTạ khônGxLUgqC2g cóGxLUgqC2 ngưZDsKSwgUời nàoGxLUgqC2 màsBGT BáchGxLUgqC2 HiZDsKSwgUểu ĐườZDsKSwgUng tsBGTìm khGxLUgqC2ông sBGTra hết.ZDsKSwgU CsBGTả nhàGxLUgqC2 lZDsKSwgUục thsBGTúc thúZDsKSwgUc mỗiZDsKSwgU lGxLUgqC2ần tớiZDsKSwgU thsBGTăm gisBGTa đìnhZDsKSwgU ZDsKSwgUnàng đềuGxLUgqC2 khesBGTn nGxLUgqC2àng đángsBGT ysBGTêu. LụGxLUgqC2c sBGTthúc thsBGTúc, ZDsKSwgUlục thẩmGxLUgqC2 thẩGxLUgqC2m thậsBGTt lZDsKSwgUà yêuZDsKSwgU tsBGThích nàZDsKSwgUng, nàZDsKSwgUng sBGTcó nhờsBGT tìsBGTm mộtZDsKSwgU ngưZDsKSwgUời, sBGTlục thúcZDsKSwgU thúcsBGT sGxLUgqC2ao lạZDsKSwgUi khsBGTông hGxLUgqC2ỗ sBGTtrợ cGxLUgqC2hứ ?

Khuynh ThànGxLUgqC2h ngsBGTọ nguZDsKSwgUậy mãiZDsKSwgU GxLUgqC2không GxLUgqC2tìm thấZDsKSwgUy GxLUgqC2tư thZDsKSwgUế nsBGTgủ thísBGTch sBGThợp, thếGxLUgqC2 sBGTlà GxLUgqC2tự sBGTnhiên GxLUgqC2đem đầusBGT dựaGxLUgqC2 vàosBGT ZDsKSwgUvai GxLUgqC2hắn, ZDsKSwgUôm sBGTlấy cGxLUgqC2ánh tasBGTy hsBGTắn. VẫnsBGT ZDsKSwgUlà ngZDsKSwgUủ nhGxLUgqC2ư tsBGThế sBGTan toàZDsKSwgUn hơGxLUgqC2n, nếuGxLUgqC2 khôsBGTng sBGThắn cZDsKSwgUhạy mấGxLUgqC2t thZDsKSwgUì ssBGTao GxLUgqC2? NếuZDsKSwgU lạZDsKSwgUi gặZDsKSwgUp sóisBGT hZDsKSwgUoang, nànsBGTg lZDsKSwgUiền xZDsKSwgUong đờisBGT rồi.sBGT NZDsKSwgUam ZDsKSwgUnữ hữuGxLUgqC2 biGxLUgqC2ệt nàZDsKSwgUng cóZDsKSwgU biGxLUgqC2ết chsBGTớ, nhưnZDsKSwgUg làZDsKSwgU dựGxLUgqC2a vàosBGT mộZDsKSwgUt cáZDsKSwgUi sBGTcó làmsBGT sasBGTo đâu,sBGT nàZDsKSwgUng lsBGTớn thZDsKSwgUế ZDsKSwgUnày rồGxLUgqC2i, cănZDsKSwgU bảnsBGT đZDsKSwgUể ZDsKSwgUý làmGxLUgqC2 gsBGTì. LạiGxLUgqC2 nhGxLUgqC2ắc ZDsKSwgUnàng ĐộZDsKSwgUc sBGTCô KZDsKSwgUhuynh ThànhsBGT, nsBGTăm 1sBGT6 tsBGTuổi ZDsKSwgUxuống nGxLUgqC2úi mGxLUgqC2ẹ liềZDsKSwgUn mansBGTg nàngGxLUgqC2 tZDsKSwgUới GxLUgqC2kỹ việGxLUgqC2n xGxLUgqC2em tsBGTrộm, 1ZDsKSwgU8 tuZDsKSwgUổi xonZDsKSwgUg ZDsKSwgUliền chZDsKSwgUo nGxLUgqC2àng xGxLUgqC2em XuânZDsKSwgU cusBGTng đồ,GxLUgqC2 cZDsKSwgUòn giảngGxLUgqC2 giảiZDsKSwgU rấtZDsKSwgU nhiềuZDsKSwgU trsBGTi tGxLUgqC2hức vềZDsKSwgU việZDsKSwgUc GxLUgqC2nam GxLUgqC2nữ. GxLUgqC2Mẹ nóisBGT đấyGxLUgqC2 làGxLUgqC2 ZDsKSwgUgiáo dụcZDsKSwgU giớGxLUgqC2i tGxLUgqC2ính chínhZDsKSwgU qusBGTy, sBGTtuyệt đZDsKSwgUối khôngsBGT ZDsKSwgUcó tZDsKSwgUí teGxLUgqC2o nàoGxLUgqC2 bấGxLUgqC2t lZDsKSwgUương GxLUgqC2hết. TsBGThế lsBGTà bởsBGTi vGxLUgqC2ì ZDsKSwgUchuyện ‘gZDsKSwgUiáo dục’GxLUgqC2 sBGTnày, cZDsKSwgUha sBGTmẹ nsBGTàng liềZDsKSwgUn cZDsKSwgUãi nhsBGTau sBGTto. GxLUgqC2Kỳ thậtsBGT lGxLUgqC2à csBGTha nàngGxLUgqC2 ănZDsKSwgU dấmsBGT chsBGTua, csBGTha vốnsBGT khôngZDsKSwgU cGxLUgqC2ho phsBGTép mZDsKSwgUẹ thấsBGTy sBGTnam nsBGThân nGxLUgqC2ào ksBGThác ngZDsKSwgUoài mìGxLUgqC2nh ZDsKSwgUcả. sBGTẤy sBGTvậy mẹZDsKSwgU lsBGTại sBGTto sBGTgan lớnGxLUgqC2 ZDsKSwgUmật vZDsKSwgUào GxLUgqC2kỹ việnGxLUgqC2 cZDsKSwgUhơi, csBGTha kZDsKSwgUhông GxLUgqC2tức gZDsKSwgUiận ZDsKSwgUmới làsBGT lZDsKSwgUạ. BGxLUgqC2ao sBGTnhiêu nsBGTăm qGxLUgqC2ua, GxLUgqC2cha mZDsKSwgUẹ GxLUgqC2ân ânGxLUgqC2 áGxLUgqC2i GxLUgqC2ái, chZDsKSwgUỉ cósBGT cZDsKSwgUãi GxLUgqC2nhau mộtGxLUgqC2 lầnGxLUgqC2 sBGTduy GxLUgqC2nhất đó.GxLUgqC2 NàngsBGT GxLUgqC2cũng ZDsKSwgUthật hâmsBGT mộZDsKSwgU bsBGTọn họ,sBGT sBGTnàng cũGxLUgqC2ng muốnGxLUgqC2 tìmsBGT mộtGxLUgqC2 sBGTnam nGxLUgqC2hân thsBGTật tốtGxLUgqC2 nhsBGTư cha.

Hàn NgựsBGT TsBGTuyệt khônsBGTg ZDsKSwgUđẩy nàngZDsKSwgU rZDsKSwgUa màGxLUgqC2 mặsBGTc nàngGxLUgqC2 dựasBGT ZDsKSwgUvào người.GxLUgqC2 TừZDsKSwgU GxLUgqC2khi cóZDsKSwgU tGxLUgqC2rí nhớ,GxLUgqC2 ssBGTư phGxLUgqC2ụ hắnGxLUgqC2 đãsBGT đGxLUgqC2em ZDsKSwgUhắn đầsBGTu nhậZDsKSwgUp vàGxLUgqC2o cuGxLUgqC2ộc sốngsBGT củZDsKSwgUa bZDsKSwgUầy đsBGTàn dãZDsKSwgU tGxLUgqC2hú, hắnsBGT lớnGxLUgqC2 lGxLUgqC2ên csBGTó GxLUgqC2thú tínGxLUgqC2h nZDsKSwgUhư dãsBGT thúZDsKSwgU, tsBGThậm sBGTchí dãGxLUgqC2 ZDsKSwgUthú tZDsKSwgUhấy hGxLUgqC2ắn cZDsKSwgUòn phGxLUgqC2ải sBGTe ZDsKSwgUngại. TrZDsKSwgUải qZDsKSwgUua basBGTo nsBGThiêu nămZDsKSwgU ZDsKSwgUsóng gióZDsKSwgU, sBGTcả ngườiZDsKSwgU nhuốmZDsKSwgU đZDsKSwgUầy sásBGTt khZDsKSwgUí, GxLUgqC2thế màZDsKSwgU cZDsKSwgUô nàZDsKSwgUng nGxLUgqC2ày GxLUgqC2cư nhsBGTiên dáGxLUgqC2m dựaGxLUgqC2 vàosBGT nsBGTgười ZDsKSwgUhắn ngủ,GxLUgqC2 tGxLUgqC2hật sBGTkhông hiểZDsKSwgUu GxLUgqC2nên nósBGTi nànZDsKSwgUg đơnsBGT thuầsBGTn hsBGTay làZDsKSwgU nsBGTgu ngốGxLUgqC2c nữa.sBGT sBGTNhìn thấysBGT gZDsKSwgUương mặZDsKSwgUt ngủZDsKSwgU sZDsKSwgUay xZDsKSwgUinh đẹpZDsKSwgU GxLUgqC2của sBGTnàng, hắGxLUgqC2n khônZDsKSwgUg nénZDsKSwgU đượcGxLUgqC2 vươGxLUgqC2n sBGTtay ôZDsKSwgUm lấyGxLUgqC2 nZDsKSwgUàng. CôZDsKSwgU GxLUgqC2đơn GxLUgqC225 năsBGTm, lầnGxLUgqC2 đầsBGTu tsBGTiên pZDsKSwgUhát ZDsKSwgUhiện sBGTra cảmZDsKSwgU giZDsKSwgUác cósBGT nGxLUgqC2gười lGxLUgqC2àm bạZDsKSwgUn thậGxLUgqC2t lsBGTà ZDsKSwgUtốt. NànsBGTg cóZDsKSwgU thZDsKSwgUể sBGTcùng hZDsKSwgUắn tớiGxLUgqC2 sBGTkhi nàGxLUgqC2o GxLUgqC2? NsBGTếu nànGxLUgqC2g bZDsKSwgUiết hắnsBGT lGxLUgqC2à aGxLUgqC2i thGxLUgqC2ì sZDsKSwgUao sBGT? LisBGTệu nàGxLUgqC2ng GxLUgqC2còn lZDsKSwgUớn sBGTgan nhsBGTư vsBGTậy hasBGTy khôZDsKSwgUng ?

Sáng GxLUgqC2sớm hômsBGT sauGxLUgqC2, KhGxLUgqC2uynh sBGTThành bịsBGT mộZDsKSwgUt luồnZDsKSwgUg ánGxLUgqC2h sásBGTng chóisBGT mắtGxLUgqC2 làZDsKSwgUm thGxLUgqC2ức ZDsKSwgUdậy. TớZDsKSwgUi kZDsKSwgUhi nàngGxLUgqC2 phátGxLUgqC2 sBGThiện sBGTbản thâsBGTn cưZDsKSwgU nhiêGxLUgqC2n ômGxLUgqC2 ôsBGTm ZDsKSwgUdựa dsBGTựa vsBGTào ZDsKSwgUmột gãGxLUgqC2 nGxLUgqC2am nhânGxLUgqC2 ngủsBGT cảsBGT đêm,sBGT liềnGxLUgqC2 ngượnGxLUgqC2g ngùZDsKSwgUng GxLUgqC2cười cười.GxLUgqC2 sBGT« TaGxLUgqC2y huZDsKSwgUynh khsBGTông bZDsKSwgUị sBGTtê chứZDsKSwgU sBGT? » (Người qusBGTa đườngsBGT GxLUgqC2: ZDsKSwgUThiện sBGTtâm bộcZDsKSwgU pZDsKSwgUhát nhsBGTư GxLUgqC2sao bGxLUgqC2ăng sBGT| KsBGThuynh ThànhGxLUgqC2 sBGT: *lườm*sBGT sBGT| NgườiZDsKSwgU qGxLUgqC2ua đườnGxLUgqC2g GxLUgqC2: nGxLUgqC2hầm, sánGxLUgqC2g lánGxLUgqC2g nsBGThư mặtGxLUgqC2 trờiGxLUgqC2… sBGT= =’)

« ĐZDsKSwgUi thZDsKSwgUôi. ZDsKSwgU» HànGxLUgqC2 sBGTNgự TuyGxLUgqC2ệt kZDsKSwgUhông ZDsKSwgUtrả lờiGxLUgqC2 câZDsKSwgUu hỏiZDsKSwgU củaZDsKSwgU nàng.

« GxLUgqC2Đi đâuGxLUgqC2 ZDsKSwgU? GxLUgqC2» NàsBGTng đứngGxLUgqC2 dậy.

« XGxLUgqC2uống núi.ZDsKSwgU GxLUgqC2» HắnGxLUgqC2 đãsBGT tìZDsKSwgUm ZDsKSwgUở đZDsKSwgUây cZDsKSwgUả nửGxLUgqC2a tháGxLUgqC2ng GxLUgqC2mà mộtsBGT ZDsKSwgUchút maGxLUgqC2nh mốisBGT cGxLUgqC2ũng GxLUgqC2không sBGTtìm GxLUgqC2ra. HắnsBGT bắtZDsKSwgU đầuZDsKSwgU hZDsKSwgUoài sBGTnghi cáisBGT bZDsKSwgUảo tsBGTàng củaGxLUgqC2 GxLUgqC2Bách sBGTHiểu ĐZDsKSwgUường kZDsKSwgUia liệuGxLUgqC2 sBGTcó sBGTthật sựsBGT tồnGxLUgqC2 tạiZDsKSwgU hasBGTy không.

« TốtGxLUgqC2 quáZDsKSwgU, xuốnsBGTg GxLUgqC2núi thZDsKSwgUôi. »GxLUgqC2 KhuynZDsKSwgUh ThànGxLUgqC2h kGxLUgqC2hông dấuZDsKSwgU nổsBGTi khoáiZDsKSwgU chsBGTí liềZDsKSwgUn nắmZDsKSwgU lGxLUgqC2ấy áosBGT hắn.

Hàn NgựGxLUgqC2 TuyệtsBGT khẽZDsKSwgU lsBGTiếc mắZDsKSwgUt ngZDsKSwgUó nàsBGTng mộtGxLUgqC2 ZDsKSwgUcái, ZDsKSwgUnàng lisBGTền thứcsBGT GxLUgqC2thời bZDsKSwgUuông ZDsKSwgUhắn ZDsKSwgUra lặZDsKSwgUng ZDsKSwgUlẽ tZDsKSwgUụt sBGTlại đsBGTi ZDsKSwgUphía sau.