You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương opq82 PHfk: AnPHfkh PHfkhùng cLsFyứu mỹopq8 nhân

« Grrraao…LsFy opq8» Mộthbsw thanPHfkh âmPHfk đángLsFy hbswsợ PHfkvang lênLsFy, đằnopq8g đằLsFyng sáPHfkt hbswkhí, opq8hẳn làLsFy hbswcủa comBVKn mBVKthú PHfkđáng sPHfkợ mBVKnào đó.PHfk ĐộcPHfk hbswCô Khuynhbswh mBVKThành vốnhbsw lLsFyà mopq8ột kPHfkẻ tmBVKhông miPHfknh liềLsFyn mạhbswnh mẽhbsw mởPHfk opq8to mắt.

Một PHfkđôi mắtopq8 pháopq8t hbswra ánhLsFy sámBVKng xaLsFynh lụcLsFy ởLsFy tropq8ước LsFymặt nàopq8ng, cáopq8ch kmBVKhoảng nmBVKăm thước,hbsw áopq8nh PHfkmắt mBVKhoàn toànLsFy mBVKkhông LsFycó LsFyhảo ýPHfk trừngPHfk trừnLsFyg ngóPHfk nopq8àng, ropq8õ ràngPHfk cohbswi nànmBVKg hbswlà bữmBVKa ănopq8 PHfkđêm ngomBVKn lành.LsFy Thbswoàn PHfkthân nànhbswg hbswtoát mồopq8 hmBVKôi lạnh,mBVK nhbswuốt nướcLsFy PHfkmiếng đếnopq8 ựhbswc opq8một cái,LsFy giươnghbsw đôiPHfk mắLsFyt nmBVKhỏ cảnmBVKh giácmBVK nhìmBVKn chằhbswm chằLsFym copq8on dãopq8 thhbswú thbswrước mặt.

Hàn NgPHfkự TmBVKuyệt PHfkđâu LsFyrồi opq8? ĐộtmBVK nhiêmBVKn nànhbswg nhớmBVK rmBVKa opq8còn opq8có mộtPHfk mBVKngười nữamBVK mBVKkia mmBVKà opq8? Thbswên chopq8ết PHfktiệt đóhbsw đmBVKi đâPHfku vậymBVK hbsw? Nànhbswg lhbswặng lẽopq8 hbswkín đáoPHfk liếcPHfk mộopq8t cáLsFyi PHfktới cmBVKhỗ PHfklúc hbswnãy hopq8ắn vừaPHfk ngồi,PHfk hichbsw, đếnPHfk mopq8ột cámBVKi mBVKbóng cũPHfkng cPHfkòn chảPHfk có.LsFy TmBVKhằng opq8cha đmBVKáng hbswchết đóLsFy thậthbsw opq8không LsFycó nghĩopq8a kmBVKhí mà,opq8 copq8ư nhiêLsFyn chumBVKồn mBVKmất, mBVKđể lạimBVK mìnLsFyh nàLsFyng tặnmBVKg chmBVKo sóiLsFy hoanPHfkg. Nhấtopq8 thờimBVK nànhbswg dụcPHfk opq8khóc opq8vô lệPHfk (muốnPHfk khopq8óc mmBVKà kLsFyhông LsFyra nLsFyước PHfkmắt), thôihbsw rhbswồi LLsFyượm ơi,hbsw thhbswân gáiopq8 LsFyxinh PHfktươi LsFythành opq8bữa nopq8gon chhbswo dLsFyã thú. (Người qhbswua đườngopq8 hbsw: LsFycô kopq8ia, thêmopq8 topq8hắt PHfkgì mBVKnhiều PHfkthế, bảmBVKn opq8gốc nómBVK hbswcó hbswhoa lopq8á copq8ành PHfkthế mBVKđâu hbsw| LãnLsFyh LsFyVân mBVK: opq8kịa tuPHfki, khôPHfkng thhbswích thmBVKì đừnghbsw đọcPHfk opq8! =.=)

Khuynh Thàhbswnh vốnopq8 làPHfk cóhbsw luyệnopq8 vLsFyõ côPHfkng hbswđấy chứhbsw, hơnPHfk nữamBVK võmBVK côhbswng opq8không tồiopq8 chútmBVK hbswnào. NhấtLsFy làhbsw khopq8inh cmBVKông, hhbswoàn tmBVKoàn hLsFyọc hếtPHfk chânhbsw truhbswyền LsFycủa pmBVKhụ thLsFyân, đángmBVK tLsFyiếc ởLsFy thờiopq8 điểmmBVK mấuLsFy chốmBVKt nhLsFyư thPHfkế nàyopq8, hbswcô nhbswàng kmBVKhông chbswó kiPHfknh nghimBVKệm chbswhiến PHfkđấu manLsFyg têopq8n Kopq8huynh TLsFyhành cưLsFy nhiêmBVKn bỏopq8 quênPHfk PHfksự thậtopq8 rằopq8ng LsFymình chbswó bhbswiết khopq8inh công.

Hai châmBVKn tropq8ước củaopq8 LsFycon sLsFyói hoanPHfkg hbswcào càLsFyo mặtLsFy hbswđất, copq8hờ mBVKdịp chuhbswẩn hbswbị phopq8óng PHfktới đây.opq8 KhumBVKynh Thànhhbsw lmBVKiên tụPHfkc lùopq8i vềPHfk shbswau, haopq8i chmBVKân hbswrun lẩopq8y bẩy (Người hbswqua đhbswường mBVK: mấthbsw cảopq8 hbswphong mBVKphạm opq8của copq8on mBVKgái Miopq8nh hbswNguyệt opq8tiên tử,PHfk opq8haizzz, nàopq8ng hbswta mBVKmà PHfkthấy cảnhLsFy nàPHfky chắhbswc đậopq8p đLsFyầu mBVKvào đLsFyậu hũmBVK tựLsFy tửopq8 mấtLsFy opq8! PHfk| Mopq8ộ DmBVKung ÝmBVK PHfkVân hbsw: *lườm*LsFy PHfk| Ngườiopq8 PHfkqua đườPHfkng LsFy: *rónPHfk rhbswén chạy*). opq8Một bmBVKóng đeopq8n thậtPHfk lớnopq8 độPHfkt ngộLsFyt phónopq8g thẳngLsFy tớhbswi trưhbswớc mặthbsw nàngmBVK, mấyopq8 cPHfkái ropq8ăng naopq8nh đãmBVK hbswngắm rấLsFyt LsFychuẩn vàohbsw cáihbsw hbswcổ trắnopq8g ngPHfkần nmBVKồn nộnLsFy củopq8a nànPHfkg, Khuhbswynh ThàmBVKnh trmBVKợn topq8o mắt,mBVK đầPHfku mBVKóc trốngLsFy LsFyrỗng, trhbswong đầhbswu chỉhbsw opq8còn mộthbsw ýPHfk niệmopq8 dumBVKy nhất…mBVK Xohbswng đờiopq8 rồi.PHfk ĐúnLsFyg lmBVKúc coopq8n sPHfkói hbswsắp bổLsFy nhPHfkào vPHfkào ngườiPHfk nàopq8ng, nànmBVKg chỉopq8 cảmPHfk opq8thấy hẫngLsFy nhmBVKẹ mộtLsFy cáiopq8, cPHfkả ngườihbsw bahbswy lmBVKên trờihbsw. ĐợmBVKi nàngLsFy khôopq8i opq8phục LsFyý thứcPHfk, mmBVKới hbswnhận rPHfka mìnmBVKh đãPHfk tựmBVKa vàomBVK mộtmBVK chbswái lồngLsFy ngựchbsw ấmhbsw LsFyáp rmBVKộng rãhbswi tựLsFy hbswlúc nàohbsw. VàmBVK mBVKngay sopq8au đómBVK làopq8 nhậmBVKn opq8ra mPHfkình đLsFyã bịhbsw aPHfki đóopq8 ômopq8 lLsFyên PHfkngồi ởhbsw trhbswên LsFymột nopq8hánh cây.

Khuynh TPHfkhành LsFylại nuPHfkốt nưopq8ớc mhbswiếng cáPHfki ựopq8c, PHfkrút cụcLsFy cũnopq8g nhìnhbsw ropq8õ aPHfki đopq8ã opq8cứu nàng.

« mBVKNgươi khônPHfkg PHfkphải đopq8i rồiopq8 mBVKsao mBVK? »LsFy Nàhbswng trừngPHfk hbswmắt nhìnhbsw opq8Hàn Ngựopq8 LsFyTuyệt, PHfkbộ hbswdáng hmBVKổn hàhbsw hổnopq8 hLsFyển sợLsFy hãi.

Hàn mBVKNgự Tuyệthbsw quảhbsw thậtPHfk đhbswã rờiopq8 opq8đi, mBVKnhưng nPHfkghe thopq8ấy tiếnghbsw sóhbswi hoopq8ang ghbswầm lPHfkên lạiopq8 chopq8ạy mBVKvề PHfkngó thopq8ử, làmBVK PHfkhắn lPHfko mBVKcho hbswcon nhómBVKc lopq8ắm hbswmiệng kiamBVK. HắmBVKn từPHfkng giếthbsw ngườLsFyi hbswvô số,opq8 tLsFyrước giờmBVK chưahbsw bPHfkao giờLsFy biếopq8t LsFymềm PHfklòng. VốnLsFy hắPHfkn LsFycó LsFythể trhbswơ mắthbsw nhhbswìn mhbswột ngườPHfki opq8chết dầnopq8 trưhbswớc mPHfkắt opq8mà mBVKkhông cứuhbsw, hLsFyiện giờopq8 lạiPHfk cmBVKhỉ vìPHfk mBVKmột comBVKn opq8nha đầPHfku ngốcmBVK nghếcmBVKh PHfklại chmBVKạy vềopq8 cứu,PHfk cLsFyhắc hắnmBVK bhbswị ấhbswm PHfkđầu rồiPHfk !

Hàn Nghbswự Tuhbswyệt hbswkhẽ liếcPHfk opq8mắt nPHfkhìn nànhbswg mộPHfkt cPHfkái, opq8vẫn PHfklà khônopq8g nóiPHfk LsFygì cả.

Khuynh TLsFyhành lắcLsFy đầuPHfk bấhbswt đắcmBVK dĩ.LsFy «PHfk opq8Quên đi,opq8 vớiPHfk ngưhbswơi nóhbswi chuyệnmBVK hbswchỉ tmBVKổ phbswhí lmBVKời. »LsFy CPHfkha nànopq8g opq8dù mỗPHfki câopq8u hiếmBVKm nhưmBVK vàopq8ng, PHfktốt LsFyxấu gmBVKì hỏLsFyi vẫPHfkn trhbswả lờPHfki. CòLsFyn mBVKgã trmBVKước mắtLsFy nàPHfky qPHfkuả thậmBVKt cùLsFyng kẻopq8 câmLsFy đimBVKếc LsFykhông hbswkhác nhahbswu lmBVKà mấyPHfk, hbswnếu kopq8hông LsFyphải hopq8ắn hbswtừng nhảhbsw rPHfka bhbswa chhbswữ têhbswn hắn,hbsw thậPHfkt đopq8úng nànhbswg sẽopq8 nghPHfkĩ LsFyhắn lPHfkà kẻLsFy câPHfkm điếc.

« ĐạimBVK hiệp,opq8 opq8võ LsFycông hbswngươi tốtLsFy lmBVKắm hbswphải khônLsFyg opq8? PHfkXin cmBVKho PHfkta đLsFyi PHfktheo hbswngươi đLsFyi hbsw? opq8» KhumBVKynh TPHfkhành opq8tự nmBVKhủ mPHfkình hbswđã họcopq8 hếtmBVK chânhbsw trumBVKyền củaopq8 chbswha mLsFyẹ, thopq8ế nhưhbswng PHfkso mBVKvới mBVKHàn Ngựhbsw TuyệPHfkt cóhbsw vẻopq8 vmBVKẫn chưaPHfk mBVKthấm thhbswáp gì. (Người quPHfka đườPHfkng LsFy: Ýopq8 Vâhbswn àhbsw ÝLsFy Vân,hbsw Độcopq8 CômBVK Hopq8àn ơihbsw Độchbsw CôLsFy Hàn,opq8 chbswon gáLsFyi cáopq8c ngươimBVK opq8chưa hbswlấy cLsFyhồng đãPHfk quPHfkên chmBVKa mẹPHfk, khômBVKng coopq8i cáchbsw nhbswgươi hbswra opq8gì kìPHfka mBVK| ĐộPHfkc Côopq8 HànLsFy mBVK: LsFy*lạnh lùLsFyng LsFyliếc mắt*hbsw hbsw| NLsFygười qopq8ua đườnopq8g LsFy: hbsw*rét lạnhPHfk đmBVKóng băng*)

Không pPHfkhản ứng.

Khuynh ThànLsFyh gãiPHfk gPHfkãi mũi.hbsw «LsFy ULsFyy, Hàhbswn NgựLsFy TuyệLsFyt, PHfklỗ tmBVKai opq8ngươi LsFycó vấnmBVK đhbswề kPHfkhông hảmBVK PHfk? PHfkTa sợmBVK mBVKlại ghbswặp LsFyphải dhbswã thú,hbsw chmBVKo hbswta đimBVK thmBVKeo ngươPHfki LsFyđi LsFymà opq8? »

Hàn Ngựhbsw Tuyhbswệt hbswbuông mBVKcánh tPHfkay LsFyđang ômLsFy Khuyopq8nh LsFyThành LsFyra, PHfkthản nhbswhiên mBVKkhông trảmBVK lLsFyời tiếnPHfkg nào.

Khuynh ThàmBVKnh bĩuopq8 bĩuLsFy môimBVK. LsFy« LsFyTa làLsFy mộLsFyt côLsFy nươngLsFy liễuLsFy yếLsFyu đmBVKào hbswtơ LsFychân yếuhbsw hbswtay mPHfkềm, ngươLsFyi đàLsFynh lònghbsw đểopq8 tmBVKa bmBVKị PHfksói LsFyăn hbswthịt samBVKo PHfk? PHfk» LsFyMẹ từngPHfk nóiLsFy, mBVKkhi cầnhbsw hbswcó tLsFyhể sLsFyử hbswchiêu PHfklàm nũngopq8, hbswchiêu LsFynày PHfkdùng vớiPHfk LsFycha PHfknàng hbswthực mBVKlà rấtLsFy PHfkcó íchmBVK, PHfkkhông bPHfkiết hiệnopq8 topq8ại cómBVK hPHfkữu dmBVKụng PHfkhay không.

Nàng thopq8ua opq8hắn rồiPHfk, vopq8ẫn phỗPHfkng rhbswa kmBVKhông nóimBVK gì.

Khuynh ThPHfkành tứPHfkc muốLsFyn hộcopq8 LsFymáu. mBVK« Nhbswgươi… Thhbswôi opq8ta thbswhà copq8oi nPHfkgươi làLsFy khônPHfkg hbswkhí copq8ho xongLsFy. »

« Cóopq8 thểmBVK LsFyđi opq8theo. mBVK» hbswHắn mBVKthản mBVKnhiên nói,hbsw thêmmBVK mộtopq8 hbswcâu. «mBVK ChPHfkỉ cầnopq8 ngươiopq8 hbswkhông sợPHfk lLsFyà được.hbsw hbsw» CumBVKộc sốngopq8 củLsFya hopq8ắn mBVKở mBVKđao hbswkiếm máhbswu tanmBVKh, hbswcó comBVKn nhopq8óc nLsFyào dLsFyám đihbsw thmBVKeo hắnhbsw cơopq8 chứ. (Người qPHfkua đườngLsFy LsFy: opq8Hắn dáhbswm mBVKcoi nàngopq8 hbswlà nữopq8 PHfkhài thbswử mBVKa, thbswrẻ cPHfkon mBVKa, …LsFy *iopq8con tứcLsFy hLsFyộc máu*)

Khuynh ThàLsFynh hưhbswng popq8hấn tmBVKhiếu đLsFyiều nhảyopq8 dựngPHfk PHfklên, tmBVKúm lấyLsFy tPHfkay PHfkáo hbswhắn lắLsFyc lắchbsw. «PHfk Topq8a sẽLsFy khôngPHfk PHfksợ, LsFyta đLsFyi hbswtheo ngươiopq8 đượchbsw ropq8ồi, ngươiopq8 thLsFyật LsFysự làhbsw ngườihbsw tốtmBVK LsFymà. »

Mặt hPHfkắn opq8vẫn kPHfkhông cLsFyó biểuopq8 tìLsFynh, chỉmBVK cómBVK ánhopq8 mắtmBVK lạLsFyi mBVKxẹt qLsFyua opq8một nopq8ét copq8ười khổmBVK, LsFyhắn opq8là ngườimBVK tốtPHfk hbswsao LsFy? NếumBVK hắhbswn lLsFyà ngưhbswời tốLsFyt, căopq8n bảLsFyn trênhbsw đờopq8i khôngopq8 cmBVKó aPHfki lhbswà ngLsFyười xấLsFyu hết.opq8 mBVKTrong hbswgiang hopq8ồ, ngườhbswi nàPHfko LsFynghe PHfkđến têopq8n hắnhbsw, PHfkkhông phảiLsFy opq8hận thấmBVKu xưPHfkơng PHfkthì cũmBVKng lhbswà hbswsợ hbswtáng đởhbswm, nhopq8a đầuLsFy nàmBVKy cPHfkư nhiênopq8 LsFylôi kmBVKéo PHfktay áhbswo hLsFyắn, cònhbsw mmBVKuốn đồnmBVKg hbswhành mBVKvới hắLsFyn, điềuPHfk kỳmBVK qmBVKuái nhmBVKất chínhhbsw mBVKlà cònopq8 nopq8ói opq8hắn LsFylà ngopq8ười thbswốt, xemBVKm LsFyra lhbswà mộtmBVK đứahbsw nPHfkha PHfkđầu kLsFyhông hiểumBVK chopq8uyện đời.

« Hànopq8 LsFyđại mBVKca, huymBVKnh tớiPHfk hbswnơi opq8này làhbswm opq8gì LsFy? hbsw» opq8Nàng vốnmBVK khopq8ông hhbswi opq8vọng hPHfkắn trmBVKả lờmBVKi, xmBVKem hbswra opq8chỉ mLsFyuốn lopq8ầm bmBVKầm thbswự độcmBVK hbswthoại thôi.

« Tìopq8m opq8một mBVKthứ nàymBVK nopq8ọ. »

« Vậy…hbsw ÁmBVK LsFy! »mBVK KPHfkhuynh opq8Thành nhopq8ìn hắn,LsFy LsFyvui vmBVKẻ khôPHfkng tihbswn vLsFyào taopq8i mBVKmình. «hbsw Huynopq8h cũngPHfk tLsFyrả lhbswời opq8sao hbsw? »

Hắn PHfkkhông nómBVKi đượcLsFy thopq8êm lờimBVK mBVKnào, PHfktự nẫuPHfk bhbswản thânmBVK LsFyvì chbswái quáihbsw LsFygì popq8hải tốnmBVK nướcmBVK bọtopq8 PHfkđấu võPHfk mLsFyồm vớmBVKi mBVKcon nhmBVKóc này. (Người opq8qua đườngmBVK LsFy: AnmBVKh nóPHfki đưLsFyợc bLsFya cmBVKâu LsFymà đãmBVK opq8tự trmBVKách đLsFyi đấuhbsw PHfkvõ mồmPHfk saopq8o PHfk? BmBVKái phPHfkục hbsw| PHfkHàn đạiopq8 LsFyca PHfk: *lopq8ườm* hbsw| NgườimBVK qopq8ua đườnghbsw LsFy: *rétmBVK rmBVKun lLsFyập cập*)

« Hàhbswn đạiPHfk cPHfka, PHfkbao giopq8ờ huynPHfkh mớimBVK lạopq8i xuốngmBVK núopq8i hbsw? mBVK» NàPHfkng còLsFyn pLsFyhải điLsFy lậphbsw giPHfka đìnhPHfk mopq8à. T__T

« VộimBVK lậmBVKp gLsFyia đìnhmBVK opq8sao hbsw? LsFy»Trong hbswlòng hbswhắn cmBVKư nhimBVKên mBVKcó mộtPHfk loạhbswi LsFycảm gLsFyiác hbswkỳ opq8quái, khôLsFyng muốnhbsw cLsFyon nhopq8óc nàyopq8 LsFyđi opq8lập hbswgia đình.

Khuynh ThànmBVKh hbswlắc đầhbswu mạnhbswh tớhbswi mứopq8c muopq8ốn PHfkvăng đầPHfku rLsFya ngoài.mBVK hbsw« KhônmBVKg hềLsFy vộihbsw khôhbswng hềhbsw vộopq8i, muPHfkội LsFykhông muốnopq8 lmBVKấy copq8hồng. hbsw» NàPHfkng mớopq8i khbswhông cPHfkần hbswgả chLsFyo chbswon củamBVK ‘BệPHfknh Thầnhbsw KLsFyinh’ thLsFyúc thúc.

Hàn NgLsFyự Thbswuyệt lhbswạnh nLsFyhư bănhbswg pPHfkhun hbswra opq8hai chPHfkữ. hbsw« TốtPHfk PHfklắm. LsFy» Kỳopq8 quái,mBVK nopq8àng hbswkhông mopq8uốn lopq8ập gPHfkia đìhbswnh, hbswtrong lmBVKòng hhbswắn chbswư nhPHfkiên cóhbsw PHfkchút cLsFyao hứnopq8g. LsFyNguyên mBVKhắn vẫmBVKn tưởngLsFy bảnPHfk thânPHfk sẽPHfk khôngPHfk bPHfkao giờhbsw cómBVK hỉhbsw nộLsFy áiopq8 ố,PHfk LsFyvậy màPHfk topq8ối nLsFyay nmBVKha đầumBVK nghbswốc nmBVKày xuấthbsw hiệhbswn, lạopq8i mBVKđánh LsFyđộng thbswới mộPHfkt thứhbsw LsFygì đómBVK tmBVKận shbswâu troPHfkng PHfknội tâmmBVK củhbswa mình.

« PHfkTốt lopq8ắm cmBVKái gìopq8 PHfk? LsFy» KPHfkhuynh ThàmBVKnh mBVKtò mòopq8 hỏi.

Hàn NgựLsFy Topq8uyệt PHfkkhông đểLsFy ýPHfk tớopq8i LsFynàng, hbswchỉ LsFyôm mBVKnàng nhảyopq8 xPHfkuống. Trohbswng lhbswúc PHfkbọn LsFyhọ nóimBVK chPHfkuyện, sLsFyói LsFyhoang sớmopq8 đPHfkã khopq8ông biếtopq8 đLsFyi vềmBVK hướLsFyng nàPHfko. ĐộcLsFy Côhbsw KhuynLsFyh ThàLsFynh hbswnhặt lênopq8 tPHfkay nảopq8i rồLsFyi bĩLsFyu bopq8ĩu môLsFyi. mBVK« Chbswòn thbswốt cònLsFy tốtopq8, nếuopq8 tmBVKay nopq8ải mBVKcũng mất,hbsw bopq8ổn LsFycô nưLsFyơng chỉLsFy mBVKcó nướchbsw đPHfki lLsFyàm khấtPHfk cáimBVK qopq8ua ngàyPHfk. »

Hàn NgựLsFy Tuyhbswệt lopq8ại ngopq8ồi lạiopq8 vmBVKị tmBVKrí hbswcũ, giốnLsFyg nmBVKhư hếthbsw hbswthảy mọiLsFy chuyệnopq8 chhbswưa từnPHfkg xảyPHfk raLsFy. KhumBVKynh Thopq8ành tiếnLsFy đếnmBVK LsFybên LsFyhắn, cườiopq8 LsFyhì PHfkhì. «PHfk opq8Lạnh quhbswá đPHfki… Muội…hbsw mhbswuôi cLsFyó thểPHfk nhbswgủ cạnhPHfk bênPHfk PHfkhuynh đượcLsFy khPHfkông hbsw? » (Người mBVKqua đườngmBVK mBVK: KhôngPHfk bihbswết ahbswi chopq8iếm tiệmBVKn ngLsFyhi củaopq8 aiLsFy, hừPHfk hừ…)

Hàn Ngựhbsw opq8Tuyệt khônLsFyg LsFyhề thbswrả lời.

Nàng nhPHfkếch mBVKmép cưopq8ời PHfkhề hopq8ề đầyLsFy giamBVKn áchbsw. «hbsw Khônopq8g đượchbsw hbswbỏ LsFylại muộPHfki đâuLsFy nhé,PHfk PHfkmuội ngmBVKủ đây.hbsw HuLsFyynh PHfkmà bỏLsFy lạmBVKi muộiPHfk, mBVKmuội thềhbsw hbswsẽ trPHfkóc nLsFyã hopq8uynh tớimBVK chLsFyân trPHfkời PHfkgóc bểhbsw LsFycho coihbsw. »mBVK opq8Hắn nPHfkếu dámPHfk bỏLsFy lạimBVK nàng,opq8 nmBVKàng sẽPHfk nhopq8ờ lụcLsFy thPHfkúc mBVKthúc tìmPHfk opq8hắn lôiLsFy về,LsFy thPHfkiên mBVKhạ kLsFyhông PHfkcó ngPHfkười nopq8ào mBVKmà BácLsFyh Hiểuhbsw ĐườngmBVK tìmhbsw khopq8ông rhbswa opq8hết. CảLsFy nhPHfkà hbswlục tmBVKhúc thúmBVKc mLsFyỗi lầLsFyn tớhbswi PHfkthăm ghbswia đìnhmBVK nàngopq8 opq8đều LsFykhen mBVKnàng đáhbswng yLsFyêu. LụcmBVK thPHfkúc thúcmBVK, lụPHfkc LsFythẩm thẩmhbsw thậLsFyt làPHfk yêhbswu thhbswích nopq8àng, opq8nàng cmBVKó nhờhbsw tìmLsFy mộthbsw ngmBVKười, lụcLsFy thmBVKúc thúchbsw LsFysao lLsFyại khônmBVKg hỗopq8 trợmBVK PHfkchứ ?

Khuynh ThànmBVKh ngọPHfk ngumBVKậy mãiopq8 khbswhông opq8tìm PHfkthấy thbswư thmBVKế nhbswgủ thbswhích hợLsFyp, thếopq8 lLsFyà tựopq8 opq8nhiên đemhbsw đầumBVK hbswdựa vàomBVK PHfkvai hắn,mBVK PHfkôm lấyopq8 cámBVKnh hbswtay hbswhắn. VẫnLsFy mBVKlà ngủLsFy nhưLsFy thbswhế aPHfkn toànhbsw hơnhbsw, nếuLsFy khônhbswg hLsFyắn chạymBVK mấopq8t thhbswì opq8sao PHfk? Nếopq8u lmBVKại gPHfkặp shbswói hoaPHfkng, nànhbswg liềnmBVK xhbswong đPHfkời rồhbswi. mBVKNam nữopq8 hữumBVK LsFybiệt nàngopq8 cómBVK biếtPHfk chớ,mBVK PHfknhưng làhbsw hbswdựa vLsFyào mộthbsw cmBVKái cóLsFy làmLsFy hbswsao đâhbswu, opq8nàng lớLsFyn opq8thế nPHfkày rồiPHfk, chbswăn bmBVKản đểmBVK ýLsFy LsFylàm gìhbsw. opq8Lại nhắPHfkc nàhbswng ĐộcLsFy CLsFyô KhuLsFyynh Thành,hbsw nmBVKăm 1LsFy6 tuPHfkổi xuốnhbswg nPHfkúi PHfkmẹ mBVKliền manhbswg PHfknàng thbswới LsFykỹ vLsFyiện xehbswm trộm,mBVK 1LsFy8 LsFytuổi hbswxong liềnopq8 chopq8o nPHfkàng xemBVKm Xhbswuân cumBVKng đồ,hbsw cLsFyòn giopq8ảng giảhbswi rấopq8t nmBVKhiều trhbswi tLsFyhức vềmBVK việchbsw naopq8m nmBVKữ. MẹLsFy nóLsFyi đấymBVK mBVKlà opq8giáo opq8dục hbswgiới opq8tính cmBVKhính quyPHfk, PHfktuyệt đốiLsFy khôhbswng copq8ó hbswtí teLsFyo nàopq8o bấtopq8 lươngPHfk hết.LsFy ThếLsFy hbswlà bởmBVKi hbswvì chuyệPHfkn ‘giáohbsw dụhbswc’ nàyhbsw, cPHfkha mhbswẹ nàngPHfk liopq8ền cãmBVKi mBVKnhau thbswo. LsFyKỳ thậopq8t lPHfkà chLsFya nàngopq8 ănhbsw dmBVKấm cLsFyhua, hbswcha mBVKvốn khLsFyông cLsFyho phPHfkép opq8mẹ thhbswấy opq8nam nhhbswân mBVKnào khácPHfk hbswngoài mìPHfknh cLsFyả. Ấhbswy vậymBVK mẹLsFy lạLsFyi tPHfko gamBVKn PHfklớn mậtmBVK vàPHfko kỹmBVK việnPHfk chhbswơi, opq8cha khhbswông tứchbsw giậLsFyn mớopq8i LsFylà lạhbsw. BamBVKo nhiêhbswu năhbswm quopq8a, mBVKcha mẹPHfk âopq8n PHfkân mBVKái áihbsw, chỉPHfk copq8ó PHfkcãi nhaPHfku mBVKmột lầnLsFy duhbswy nhấopq8t đmBVKó. Nàngopq8 cũnhbswg thậmBVKt hbswhâm opq8mộ bọnhbsw hhbswọ, nàngLsFy cLsFyũng muốnPHfk LsFytìm mộPHfkt namBVKm nhâmBVKn thậLsFyt tốthbsw nmBVKhư cha.

Hàn NPHfkgự Tuyopq8ệt khônhbswg đẩyhbsw nàmBVKng opq8ra hbswmà mặLsFyc nànhbswg dựamBVK vàopq8o ngườimBVK. TừmBVK opq8khi cóhbsw tríPHfk nhớ,opq8 sopq8ư popq8hụ hbswhắn đãopq8 đLsFyem hhbswắn đầuPHfk nhopq8ập vPHfkào cuộcLsFy sốhbswng hbswcủa bPHfkầy đàPHfkn mBVKdã thLsFyú, hắnhbsw lLsFyớn lêPHfkn cLsFyó hbswthú tínLsFyh nhưPHfk PHfkdã PHfkthú, opq8thậm chímBVK PHfkdã topq8hú topq8hấy hắnLsFy copq8òn phảhbswi PHfke ngại.LsFy LsFyTrải quhbswa baopq8o nhiPHfkêu năhbswm shbswóng PHfkgió, cảmBVK ngmBVKười nhuốmhbsw đầyopq8 smBVKát khí,PHfk thếmBVK LsFymà mBVKcô nàngLsFy nàyhbsw chbswư nhiêLsFyn dLsFyám dựaopq8 opq8vào ngườimBVK hắnopq8 hbswngủ, thậtopq8 khôngLsFy hiểLsFyu LsFynên nóimBVK nhbswàng PHfkđơn topq8huần haLsFyy lmBVKà ngPHfku ngốcLsFy nữa.opq8 Nopq8hìn mBVKthấy gưPHfkơng mặtmBVK ngủmBVK PHfksay PHfkxinh đopq8ẹp củaopq8 nànLsFyg, opq8hắn khôngopq8 néhbswn đượcopq8 vươmBVKn LsFytay ômPHfk lmBVKấy nPHfkàng. CPHfkô đhbswơn opq825 năm,opq8 lầnopq8 đầuopq8 tiPHfkên phátmBVK hiệhbswn PHfkra hbswcảm giPHfkác cóopq8 nLsFygười làopq8m bạnmBVK thậmBVKt LsFylà tốt.LsFy Nhbswàng cmBVKó tLsFyhể cmBVKùng hbswhắn tớimBVK khLsFyi opq8nào hbsw? NếumBVK nànhbswg biếthbsw hắnmBVK làPHfk LsFyai thìopq8 smBVKao LsFy? LsFyLiệu nmBVKàng cònPHfk lớhbswn hbswgan nPHfkhư vmBVKậy PHfkhay khôngPHfk ?

Sáng sớmLsFy hhbswôm hbswsau, KhuLsFyynh TPHfkhành bLsFyị opq8một luồngmBVK ánhhbsw smBVKáng chopq8ói hbswmắt lmBVKàm LsFythức dậLsFyy. TớimBVK khmBVKi nàngLsFy opq8phát hiệnmBVK bảnmBVK hbswthân cưPHfk opq8nhiên ômmBVK ômmBVK dựaLsFy mBVKdựa vPHfkào LsFymột PHfkgã LsFynam nPHfkhân ngủopq8 cảLsFy đêm,mBVK LsFyliền LsFyngượng ngùngPHfk cườhbswi cườmBVKi. mBVK« PHfkTay huhbswynh hbswkhông bPHfkị têopq8 PHfkchứ LsFy? » (Người qPHfkua đườngPHfk PHfk: mBVKThiện tâmLsFy bmBVKộc pháLsFyt nhLsFyư PHfksao băngopq8 PHfk| KPHfkhuynh LsFyThành mBVK: *lườm*PHfk opq8| NgPHfkười quhbswa hbswđường LsFy: nhầm,opq8 sopq8áng lPHfkáng nmBVKhư PHfkmặt trời…hbsw PHfk= =’)

« ĐimBVK mBVKthôi. »PHfk Hàhbswn NgLsFyự TuyệtmBVK khLsFyông trảopq8 lờihbsw câuPHfk hPHfkỏi opq8của nàng.

« ĐPHfki đâumBVK LsFy? hbsw» Nopq8àng hbswđứng dậy.

« Xuốopq8ng núPHfki. mBVK» HLsFyắn đmBVKã tPHfkìm mBVKở đmBVKây copq8ả nửahbsw thánopq8g màopq8 mmBVKột copq8hút manmBVKh mmBVKối cũngLsFy kmBVKhông topq8ìm opq8ra. Hắnopq8 bắtLsFy đầuPHfk PHfkhoài ngLsFyhi cáimBVK bLsFyảo tànhbswg cLsFyủa BPHfkách Hhbswiểu ĐưPHfkờng kopq8ia lLsFyiệu opq8có thPHfkật PHfksự tồnLsFy LsFytại opq8hay không.

« TốtLsFy quá,PHfk xuốngopq8 núiPHfk thôPHfki. hbsw» Khuynopq8h Thànopq8h khôngPHfk dPHfkấu nổhbswi kopq8hoái chPHfkí lihbswền opq8nắm lLsFyấy áPHfko hắn.

Hàn PHfkNgự TuyệtLsFy kmBVKhẽ mBVKliếc LsFymắt ngóLsFy nhbswàng opq8một cái,hbsw nPHfkàng lLsFyiền thbswhức thờimBVK PHfkbuông mBVKhắn PHfkra lặnLsFyg hbswlẽ tPHfkụt mBVKlại LsFyđi pmBVKhía sau.