You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương cTPzhMno2 efTKWnfA: AefTKWnfAnh hùngvMBd cứuefTKWnfA cTPzhMnomỹ nhân

« GrrrefTKWnfAaao… cTPzhMno» MộtvMBd thvMBdanh efTKWnfAâm efTKWnfAđáng svMBdợ cTPzhMnovang lêefTKWnfAn, đằngvMBd đằngvMBd scTPzhMnoát kcTPzhMnohí, cTPzhMnohẳn làcTPzhMno ccTPzhMnoủa coefTKWnfAn vMBdthú đáefTKWnfAng sợefTKWnfA efTKWnfAnào đó.efTKWnfA ĐộcvMBd CôvMBd KhvMBduynh ThàcTPzhMnonh vốnvMBd lcTPzhMnoà efTKWnfAmột vMBdkẻ thôngcTPzhMno vMBdminh liềncTPzhMno mạncTPzhMnoh mẽcTPzhMno mcTPzhMnoở tcTPzhMnoo mắt.

Một đôcTPzhMnoi cTPzhMnomắt pefTKWnfAhát rvMBda ánvMBdh sángcTPzhMno xavMBdnh lụcvMBd ởefTKWnfA vMBdtrước mặvMBdt nvMBdàng, cáchcTPzhMno khoảngefTKWnfA vMBdnăm thướcvMBd, ánhvMBd mắtcTPzhMno hvMBdoàn vMBdtoàn khôvMBdng cóefTKWnfA hảovMBd vMBdý trcTPzhMnoừng trừnvMBdg vMBdngó nàngcTPzhMno, vMBdrõ ràcTPzhMnong ccTPzhMnooi nàngcTPzhMno làvMBd bữcTPzhMnoa ănefTKWnfA đêmefTKWnfA nvMBdgon lành.cTPzhMno TocTPzhMnoàn thânvMBd nefTKWnfAàng toáefTKWnfAt mefTKWnfAồ hefTKWnfAôi vMBdlạnh, nuốefTKWnfAt nướcefTKWnfA miếngvMBd đếncTPzhMno ựcefTKWnfA mộefTKWnfAt vMBdcái, giưcTPzhMnoơng cTPzhMnođôi vMBdmắt nhỏcTPzhMno cefTKWnfAảnh giáefTKWnfAc nhìncTPzhMno chằmcTPzhMno efTKWnfAchằm cvMBdon cTPzhMnodã thvMBdú trưefTKWnfAớc mặt.

Hàn NcTPzhMnogự efTKWnfATuyệt đâuefTKWnfA rồvMBdi efTKWnfA? ĐộtefTKWnfA nhiêcTPzhMnon efTKWnfAnàng nhớcTPzhMno refTKWnfAa vMBdcòn vMBdcó mộtefTKWnfA ngườiefTKWnfA nefTKWnfAữa kivMBda mvMBdà cTPzhMno? TefTKWnfAên ccTPzhMnohết cTPzhMnotiệt đóvMBd vMBdđi đâvMBdu vậycTPzhMno cTPzhMno? efTKWnfANàng lặngvMBd vMBdlẽ efTKWnfAkín cTPzhMnođáo efTKWnfAliếc cTPzhMnomột cáiefTKWnfA tớicTPzhMno chcTPzhMnoỗ cTPzhMnolúc cTPzhMnonãy hắnefTKWnfA vừaefTKWnfA ngồi,efTKWnfA hivMBdc, cTPzhMnođến mộcTPzhMnot vMBdcái bóncTPzhMnog cũngvMBd còvMBdn efTKWnfAchả ccTPzhMnoó. ThằvMBdng efTKWnfAcha đángcTPzhMno chếtvMBd đóvMBd tefTKWnfAhật kvMBdhông ccTPzhMnoó cTPzhMnonghĩa khcTPzhMnoí mà,cTPzhMno vMBdcư vMBdnhiên chuồncTPzhMno mấcTPzhMnot, đvMBdể lefTKWnfAại mìcTPzhMnonh nànefTKWnfAg tặngefTKWnfA cTPzhMnocho efTKWnfAsói hoanefTKWnfAg. NhấtvMBd thờcTPzhMnoi nàngefTKWnfA dụcTPzhMnoc kefTKWnfAhóc cTPzhMnovô lệefTKWnfA (mvMBduốn kefTKWnfAhóc vMBdmà khôngvMBd vMBdra nướefTKWnfAc mắt),efTKWnfA efTKWnfAthôi vMBdrồi LượvMBdm efTKWnfAơi, tefTKWnfAhân gáefTKWnfAi xinefTKWnfAh tươiefTKWnfA cTPzhMnothành bữefTKWnfAa ngovMBdn cvMBdho dãvMBd thú. (Người qcTPzhMnoua đưcTPzhMnoờng efTKWnfA: côvMBd cTPzhMnokia, thêcTPzhMnom thắtcTPzhMno gìcTPzhMno nhiềvMBdu thế,efTKWnfA bvMBdản gốcvMBd efTKWnfAnó cvMBdó efTKWnfAhoa lefTKWnfAá càvMBdnh thếcTPzhMno efTKWnfAđâu cTPzhMno| LãnhvMBd VefTKWnfAân cTPzhMno: kịavMBd tuiefTKWnfA, cTPzhMnokhông thívMBdch thìvMBd đừefTKWnfAng đọcefTKWnfA cTPzhMno! =.=)

Khuynh efTKWnfAThành vốnvMBd lvMBdà cvMBdó lefTKWnfAuyện võefTKWnfA côngvMBd đấyvMBd chefTKWnfAứ, hefTKWnfAơn nữvMBda vefTKWnfAõ côngefTKWnfA khôngefTKWnfA vMBdtồi chcTPzhMnoút cTPzhMnonào. vMBdNhất efTKWnfAlà khefTKWnfAinh công,cTPzhMno hoànvMBd efTKWnfAtoàn họcefTKWnfA cTPzhMnohết chânefTKWnfA tcTPzhMnoruyền củacTPzhMno phụvMBd thcTPzhMnoân, đávMBdng tiefTKWnfAếc efTKWnfAở tcTPzhMnohời vMBdđiểm mấvMBdu efTKWnfAchốt nhưcTPzhMno efTKWnfAthế nàcTPzhMnoy, côefTKWnfA nànvMBdg khôngvMBd cóvMBd kcTPzhMnoinh nghiệmvMBd ccTPzhMnohiến đấucTPzhMno mavMBdng tvMBdên KhuvMBdynh ThànvMBdh cefTKWnfAư nhiêefTKWnfAn efTKWnfAbỏ quênvMBd sựefTKWnfA thậtvMBd rvMBdằng mìvMBdnh efTKWnfAcó biếcTPzhMnot khicTPzhMnonh công.

Hai cefTKWnfAhân trướcvMBd cefTKWnfAủa covMBdn cTPzhMnosói hovMBdang càovMBd cvMBdào mặtcTPzhMno đấefTKWnfAt, chờefTKWnfA efTKWnfAdịp ccTPzhMnohuẩn bịvMBd phvMBdóng vMBdtới đcTPzhMnoây. KhuefTKWnfAynh ThàefTKWnfAnh livMBdên tụccTPzhMno lùvMBdi vềcTPzhMno sefTKWnfAau, vMBdhai châncTPzhMno cTPzhMnorun lẩyefTKWnfA bẩy (Người efTKWnfAqua đườnefTKWnfAg efTKWnfA: mvMBdất cảvMBd pcTPzhMnohong phvMBdạm củacTPzhMno coefTKWnfAn gáivMBd MicTPzhMnonh NvMBdguyệt cTPzhMnotiên efTKWnfAtử, hvMBdaizzz, nàngefTKWnfA efTKWnfAta vMBdmà efTKWnfAthấy cảefTKWnfAnh nefTKWnfAày chắcvMBd đậefTKWnfAp đầucTPzhMno efTKWnfAvào đậuefTKWnfA hũcTPzhMno tvMBdự tefTKWnfAử mefTKWnfAất cTPzhMno! efTKWnfA| MộcTPzhMno efTKWnfADung efTKWnfAÝ VvMBdân cTPzhMno: *lườefTKWnfAm* cTPzhMno| NgườivMBd quvMBda đườefTKWnfAng vMBd: *refTKWnfAón rvMBdén chạy*). MộtefTKWnfA bóngvMBd efTKWnfAđen thậtcTPzhMno cTPzhMnolớn độtefTKWnfA cTPzhMnongột phefTKWnfAóng thẳngcTPzhMno tớivMBd trướcefTKWnfA mặcTPzhMnot efTKWnfAnàng, mefTKWnfAấy efTKWnfAcái rvMBdăng cTPzhMnonanh đãcTPzhMno ngắefTKWnfAm rấvMBdt chuẩnefTKWnfA vMBdvào cefTKWnfAái ccTPzhMnoổ trắngcTPzhMno ngầnvMBd nồnefTKWnfA nộnvMBd ccTPzhMnoủa nàcTPzhMnong, KhuyvMBdnh vMBdThành trợnvMBd efTKWnfAto mắefTKWnfAt, đcTPzhMnoầu ócefTKWnfA efTKWnfAtrống refTKWnfAỗng, trovMBdng đầefTKWnfAu chcTPzhMnoỉ efTKWnfAcòn mộtefTKWnfA ýcTPzhMno niệmefTKWnfA vMBdduy nhấtvMBd… XoefTKWnfAng đờicTPzhMno rvMBdồi. ĐcTPzhMnoúng lefTKWnfAúc cefTKWnfAon sócTPzhMnoi scTPzhMnoắp bổvMBd ncTPzhMnohào vàcTPzhMnoo ngưefTKWnfAời nàncTPzhMnog, nàngefTKWnfA chỉefTKWnfA cảvMBdm cTPzhMnothấy hẫngefTKWnfA nhẹcTPzhMno mộcTPzhMnot cávMBdi, cảcTPzhMno ncTPzhMnogười bvMBday vMBdlên trời.efTKWnfA ĐợiefTKWnfA efTKWnfAnàng khvMBdôi phụcefTKWnfA efTKWnfAý tefTKWnfAhức, mớvMBdi nhậnefTKWnfA efTKWnfAra mìnefTKWnfAh đefTKWnfAã tựaefTKWnfA vcTPzhMnoào mộefTKWnfAt cáiefTKWnfA vMBdlồng ngựccTPzhMno ấcTPzhMnom cTPzhMnoáp rộngefTKWnfA rãivMBd efTKWnfAtự lúccTPzhMno nào.cTPzhMno VefTKWnfAà ngvMBday saefTKWnfAu đcTPzhMnoó làvMBd nhậnvMBd vMBdra mìvMBdnh vMBdđã cTPzhMnobị vMBdai đóvMBd ômvMBd vMBdlên cTPzhMnongồi ởefTKWnfA trefTKWnfAên mộefTKWnfAt vMBdnhánh cây.

Khuynh ThàvMBdnh lạefTKWnfAi nuvMBdốt nvMBdước miếngcTPzhMno cáivMBd ựcvMBd, rútcTPzhMno cụcvMBd cTPzhMnocũng nhìcTPzhMnon efTKWnfArõ aefTKWnfAi cTPzhMnođã cTPzhMnocứu nàng.

« NgươivMBd khônefTKWnfAg cTPzhMnophải efTKWnfAđi vMBdrồi svMBdao cTPzhMno? »vMBd NefTKWnfAàng trừefTKWnfAng mắtcTPzhMno nhvMBdìn HàcTPzhMnon NgvMBdự TefTKWnfAuyệt, bộvMBd efTKWnfAdáng hổcTPzhMnon hàefTKWnfA hổncTPzhMno hểcTPzhMnon sợefTKWnfA hãi.

Hàn NvMBdgự efTKWnfATuyệt quvMBdả thậtcTPzhMno đãefTKWnfA efTKWnfArời điefTKWnfA, nhvMBdưng nghcTPzhMnoe thấcTPzhMnoy tiếngcTPzhMno svMBdói hoacTPzhMnong gầmcTPzhMno lvMBdên lạvMBdi chạvMBdy vcTPzhMnoề nefTKWnfAgó thcTPzhMnoử, làefTKWnfA hắnefTKWnfA lcTPzhMnoo vMBdcho cvMBdon efTKWnfAnhóc lắmefTKWnfA mefTKWnfAiệng kivMBda. HắncTPzhMno từngcTPzhMno giếtefTKWnfA efTKWnfAngười vefTKWnfAô số,vMBd trướcvMBd gefTKWnfAiờ cTPzhMnochưa bacTPzhMnoo cTPzhMnogiờ cTPzhMnobiết mềvMBdm lòngvMBd. VefTKWnfAốn hắncTPzhMno cefTKWnfAó tefTKWnfAhể trơefTKWnfA mắtefTKWnfA nhìefTKWnfAn mefTKWnfAột ngvMBdười chếtefTKWnfA efTKWnfAdần trướccTPzhMno mắtvMBd mcTPzhMnoà khôcTPzhMnong vMBdcứu, hiệefTKWnfAn giờcTPzhMno efTKWnfAlại cvMBdhỉ vìcTPzhMno mefTKWnfAột cefTKWnfAon nhvMBda đvMBdầu ngefTKWnfAốc nghcTPzhMnoếch lạcTPzhMnoi chạyvMBd vefTKWnfAề efTKWnfAcứu, cefTKWnfAhắc cTPzhMnohắn bịcTPzhMno ấmcTPzhMno efTKWnfAđầu efTKWnfArồi !

Hàn NgựvMBd TuyệtvMBd khẽcTPzhMno liếccTPzhMno mắtcTPzhMno ncTPzhMnohìn nàcTPzhMnong vMBdmột cáicTPzhMno, vẫvMBdn làefTKWnfA kefTKWnfAhông nóivMBd gvMBdì cả.

Khuynh TvMBdhành lcTPzhMnoắc đầcTPzhMnou cTPzhMnobất đắvMBdc dcTPzhMnoĩ. vMBd« QefTKWnfAuên cTPzhMnođi, vớvMBdi ngưvMBdơi nócTPzhMnoi chuyvMBdện chỉcTPzhMno tổcTPzhMno vMBdphí lời.efTKWnfA efTKWnfA» ChcTPzhMnoa nàncTPzhMnog cTPzhMnodù mcTPzhMnoỗi câuefTKWnfA hiếmcTPzhMno nhưefTKWnfA vàngcTPzhMno, tefTKWnfAốt xấvMBdu cTPzhMnogì vMBdhỏi vẫefTKWnfAn trảcTPzhMno lời.vMBd CòefTKWnfAn gãefTKWnfA trướcvMBd mắvMBdt efTKWnfAnày quvMBdả thậcTPzhMnot ccTPzhMnoùng kẻefTKWnfA câcTPzhMnom điếvMBdc kefTKWnfAhông khácvMBd efTKWnfAnhau làvMBd mvMBdấy, nếcTPzhMnou cTPzhMnokhông efTKWnfAphải hcTPzhMnoắn từngvMBd efTKWnfAnhả efTKWnfAra befTKWnfAa efTKWnfAchữ têefTKWnfAn hắnvMBd, efTKWnfAthật đúncTPzhMnog nàngefTKWnfA cTPzhMnosẽ vMBdnghĩ hcTPzhMnoắn làefTKWnfA kẻcTPzhMno câvMBdm điếc.

« ĐạivMBd hvMBdiệp, cTPzhMnovõ côcTPzhMnong ngươcTPzhMnoi tốtcTPzhMno lắmvMBd phảefTKWnfAi khôngefTKWnfA cTPzhMno? XcTPzhMnoin chvMBdo vMBdta vMBdđi vMBdtheo ngươvMBdi đvMBdi vMBd? »efTKWnfA KhuynefTKWnfAh ThefTKWnfAành tựcTPzhMno nefTKWnfAhủ mìncTPzhMnoh đãefTKWnfA họefTKWnfAc hếtcTPzhMno cvMBdhân tvMBdruyền củacTPzhMno cefTKWnfAha cTPzhMnomẹ, cTPzhMnothế nhưncTPzhMnog efTKWnfAso vớivMBd efTKWnfAHàn efTKWnfANgự TuyệtvMBd cvMBdó vcTPzhMnoẻ vcTPzhMnoẫn cefTKWnfAhưa thấmefTKWnfA tvMBdháp gì. (Người quvMBda đvMBdường efTKWnfA: ÝvMBd VefTKWnfAân cTPzhMnoà efTKWnfAÝ VâcTPzhMnon, ĐộcefTKWnfA efTKWnfACô efTKWnfAHàn ơiefTKWnfA ĐộccTPzhMno CôvMBd HàncTPzhMno, cefTKWnfAon efTKWnfAgái cvMBdác ngươicTPzhMno chưefTKWnfAa lấycTPzhMno chồvMBdng đãcTPzhMno efTKWnfAquên ccTPzhMnoha vMBdmẹ, khôngvMBd efTKWnfAcoi cáccTPzhMno nefTKWnfAgươi vMBdra gìefTKWnfA kcTPzhMnoìa cTPzhMno| ĐộcTPzhMnoc CvMBdô cTPzhMnoHàn vMBd: *vMBdlạnh lvMBdùng efTKWnfAliếc mắcTPzhMnot* efTKWnfA| NgườcTPzhMnoi quvMBda đườncTPzhMnog cTPzhMno: *rvMBdét lạvMBdnh vMBdđóng băng*)

Không phảnvMBd ứng.

Khuynh ThàcTPzhMnonh gãiefTKWnfA gãivMBd mcTPzhMnoũi. «efTKWnfA UcTPzhMnoy, HefTKWnfAàn NgựcTPzhMno TuyệcTPzhMnot, lỗvMBd tefTKWnfAai nvMBdgươi efTKWnfAcó vấncTPzhMno đvMBdề khôngvMBd hảvMBd efTKWnfA? TvMBda sợefTKWnfA cTPzhMnolại gvMBdặp phảvMBdi dãcTPzhMno tvMBdhú, efTKWnfAcho efTKWnfAta đefTKWnfAi efTKWnfAtheo ngươefTKWnfAi efTKWnfAđi mvMBdà vMBd? »

Hàn NgựcTPzhMno TuycTPzhMnoệt buvMBdông cvMBdánh tvMBday đangcTPzhMno cTPzhMnoôm KhuycTPzhMnonh ThànvMBdh rcTPzhMnoa, tefTKWnfAhản nhiêvMBdn khôngvMBd trcTPzhMnoả lờivMBd efTKWnfAtiếng nào.

Khuynh efTKWnfAThành bĩefTKWnfAu cTPzhMnobĩu mefTKWnfAôi. «cTPzhMno TvMBda efTKWnfAlà vMBdmột cefTKWnfAô nưefTKWnfAơng cTPzhMnoliễu yếcTPzhMnou đàocTPzhMno vMBdtơ efTKWnfAchân cTPzhMnoyếu tavMBdy mềmcTPzhMno, ngươivMBd đànhvMBd efTKWnfAlòng đểcTPzhMno tcTPzhMnoa cTPzhMnobị sóefTKWnfAi ănvMBd thịefTKWnfAt saefTKWnfAo cTPzhMno? vMBd» McTPzhMnoẹ từngcTPzhMno nefTKWnfAói, kcTPzhMnohi ccTPzhMnoần efTKWnfAcó thcTPzhMnoể sửefTKWnfA vMBdchiêu làvMBdm nũefTKWnfAng, chcTPzhMnoiêu nàycTPzhMno dùefTKWnfAng vefTKWnfAới vMBdcha nàngcTPzhMno cTPzhMnothực lefTKWnfAà rvMBdất cefTKWnfAó ícTPzhMnoch, khôvMBdng biếvMBdt hiệncTPzhMno tefTKWnfAại cvMBdó hữefTKWnfAu vMBddụng cTPzhMnohay không.

Nàng tcTPzhMnohua hắnefTKWnfA rcTPzhMnoồi, vẫvMBdn phỗvMBdng rcTPzhMnoa khvMBdông nvMBdói gì.

Khuynh ThànhvMBd tứvMBdc vMBdmuốn hvMBdộc máuefTKWnfA. vMBd« NgươiefTKWnfA… vMBdThôi tcTPzhMnoa tvMBdhà vMBdcoi ngươiefTKWnfA làefTKWnfA khôncTPzhMnog kcTPzhMnohí chefTKWnfAo xongefTKWnfA. »

« vMBdCó thefTKWnfAể đicTPzhMno vMBdtheo. efTKWnfA» HcTPzhMnoắn thảvMBdn nhvMBdiên nói,efTKWnfA thêmvMBd efTKWnfAmột cvMBdâu. «vMBd ChỉefTKWnfA vMBdcần efTKWnfAngươi khôngefTKWnfA sợefTKWnfA làcTPzhMno đượcvMBd. »vMBd CefTKWnfAuộc sốngefTKWnfA cvMBdủa cTPzhMnohắn ởcTPzhMno đavMBdo kcTPzhMnoiếm mácTPzhMnou tanvMBdh, vMBdcó vMBdcon ncTPzhMnohóc ncTPzhMnoào vMBddám vMBdđi thefTKWnfAeo hefTKWnfAắn efTKWnfAcơ chứ. (Người cTPzhMnoqua đườngvMBd efTKWnfA: HắvMBdn dácTPzhMnom efTKWnfAcoi nàngcTPzhMno vMBdlà efTKWnfAnữ efTKWnfAhài tửcTPzhMno cTPzhMnoa, cTPzhMnotrẻ ccTPzhMnoon aefTKWnfA, …vMBd *icefTKWnfAon tứccTPzhMno cTPzhMnohộc máu*)

Khuynh efTKWnfAThành hcTPzhMnoưng cTPzhMnophấn tcTPzhMnohiếu cTPzhMnođiều nhảycTPzhMno dựngvMBd lcTPzhMnoên, túmcTPzhMno lcTPzhMnoấy tvMBday áoefTKWnfA hắnefTKWnfA efTKWnfAlắc lắc.cTPzhMno «vMBd TvMBda sẽvMBd khôngcTPzhMno vMBdsợ, cTPzhMnota đicTPzhMno thecTPzhMnoo nvMBdgươi đượefTKWnfAc cTPzhMnorồi, ngvMBdươi thậcTPzhMnot sefTKWnfAự lcTPzhMnoà ngườicTPzhMno tefTKWnfAốt mà.cTPzhMno »

Mặt hvMBdắn vefTKWnfAẫn khônefTKWnfAg cefTKWnfAó biểcTPzhMnou tìnhvMBd, cTPzhMnochỉ cTPzhMnocó efTKWnfAánh mắtvMBd lạiefTKWnfA xcTPzhMnoẹt qucTPzhMnoa mộvMBdt néefTKWnfAt cvMBdười kefTKWnfAhổ, hvMBdắn vMBdlà ngưefTKWnfAời cTPzhMnotốt cTPzhMnosao efTKWnfA? efTKWnfANếu cTPzhMnohắn vMBdlà ngườefTKWnfAi cTPzhMnotốt, căefTKWnfAn bcTPzhMnoản trênefTKWnfA cTPzhMnođời khôngefTKWnfA vMBdcó efTKWnfAai lcTPzhMnoà ngườvMBdi xvMBdấu hefTKWnfAết. TrcTPzhMnoong givMBdang cTPzhMnohồ, ngưcTPzhMnoời ncTPzhMnoào ngvMBdhe đếvMBdn efTKWnfAtên hắn,cTPzhMno khôngvMBd phảicTPzhMno hefTKWnfAận tvMBdhấu xefTKWnfAương thìefTKWnfA cũngefTKWnfA làefTKWnfA vMBdsợ táefTKWnfAng đởm,vMBd nvMBdha đầucTPzhMno nvMBdày cưcTPzhMno nhiêefTKWnfAn vMBdlôi kéefTKWnfAo vMBdtay cTPzhMnoáo hắcTPzhMnon, còcTPzhMnon muefTKWnfAốn đồngefTKWnfA hcTPzhMnoành cTPzhMnovới hắn,efTKWnfA điềuefTKWnfA kỳefTKWnfA efTKWnfAquái nhấvMBdt efTKWnfAchính lvMBdà cònvMBd nóicTPzhMno hắncTPzhMno lvMBdà ngưvMBdời tvMBdốt, xefTKWnfAem refTKWnfAa làvMBd vMBdmột đvMBdứa cTPzhMnonha đefTKWnfAầu kcTPzhMnohông hvMBdiểu cTPzhMnochuyện đời.

« HvMBdàn đạefTKWnfAi cavMBd, efTKWnfAhuynh tớicTPzhMno ncTPzhMnoơi nàyefTKWnfA làefTKWnfAm efTKWnfAgì efTKWnfA? cTPzhMno» NànefTKWnfAg vốnvMBd khôngcTPzhMno hvMBdi vcTPzhMnoọng hắnefTKWnfA trvMBdả lờefTKWnfAi, cTPzhMnoxem refTKWnfAa efTKWnfAchỉ vMBdmuốn cTPzhMnolầm bcTPzhMnoầm tựvMBd độcefTKWnfA thoefTKWnfAại thôi.

« TefTKWnfAìm mộvMBdt tvMBdhứ cTPzhMnonày nefTKWnfAọ. »

« Vậy…vMBd cTPzhMnoÁ vMBd! »cTPzhMno KhuvMBdynh ThànefTKWnfAh cTPzhMnonhìn hắn,vMBd vuefTKWnfAi cTPzhMnovẻ khôngefTKWnfA tiefTKWnfAn vcTPzhMnoào efTKWnfAtai mefTKWnfAình. cTPzhMno« HcTPzhMnouynh cũcTPzhMnong trảcTPzhMno lefTKWnfAời sacTPzhMnoo cTPzhMno? »

Hắn kcTPzhMnohông nócTPzhMnoi đượcvMBd tefTKWnfAhêm lcTPzhMnoời vMBdnào, efTKWnfAtự nefTKWnfAẫu bảncTPzhMno thcTPzhMnoân vcTPzhMnoì cáefTKWnfAi vMBdquái gìcTPzhMno phảivMBd cTPzhMnotốn vMBdnước vMBdbọt đấuefTKWnfA vcTPzhMnoõ mồefTKWnfAm vớivMBd cocTPzhMnon vMBdnhóc này. (Người qefTKWnfAua vMBdđường efTKWnfA: vMBdAnh nvMBdói efTKWnfAđược bcTPzhMnoa câcTPzhMnou vMBdmà đãvMBd cTPzhMnotự tráchvMBd đvMBdi đấefTKWnfAu võefTKWnfA cTPzhMnomồm cTPzhMnosao vMBd? BáicTPzhMno phụcTPzhMnoc efTKWnfA| HàcTPzhMnon đạicTPzhMno cTPzhMnoca vMBd: *lườm*cTPzhMno vMBd| NgườivMBd qefTKWnfAua đefTKWnfAường cTPzhMno: *rétcTPzhMno rvMBdun lậpcTPzhMno cập*)

« efTKWnfAHàn đạiefTKWnfA cTPzhMnoca, bavMBdo gvMBdiờ cTPzhMnohuynh mớivMBd lcTPzhMnoại xuốngcTPzhMno núicTPzhMno vMBd? »cTPzhMno vMBdNàng cvMBdòn phảcTPzhMnoi đivMBd lậefTKWnfAp gvMBdia đìncTPzhMnoh màvMBd. T__T

« vMBdVội cTPzhMnolập gefTKWnfAia cTPzhMnođình svMBdao vMBd? »TronefTKWnfAg lvMBdòng efTKWnfAhắn cvMBdư nhiêefTKWnfAn cócTPzhMno mộtcTPzhMno loạiefTKWnfA cefTKWnfAảm giefTKWnfAác kefTKWnfAỳ quvMBdái, khôngefTKWnfA mefTKWnfAuốn cvMBdon ncTPzhMnohóc nefTKWnfAày efTKWnfAđi efTKWnfAlập gvMBdia đình.

Khuynh cTPzhMnoThành cTPzhMnolắc đcTPzhMnoầu mạnhefTKWnfA tớicTPzhMno mứccTPzhMno muốncTPzhMno efTKWnfAvăng đầuefTKWnfA rcTPzhMnoa ngcTPzhMnooài. vMBd« KhôncTPzhMnog hvMBdề vộivMBd khônvMBdg hềvMBd vội,cTPzhMno muộivMBd khôvMBdng muốnefTKWnfA lấyefTKWnfA chồnvMBdg. cTPzhMno» NcTPzhMnoàng mefTKWnfAới kefTKWnfAhông ccTPzhMnoần gảvMBd cTPzhMnocho cvMBdon cTPzhMnocủa ‘BệnhcTPzhMno ThefTKWnfAần Kinh’vMBd thvMBdúc thúc.

Hàn NcTPzhMnogự TvMBduyệt lefTKWnfAạnh efTKWnfAnhư băefTKWnfAng pvMBdhun efTKWnfAra haefTKWnfAi cvMBdhữ. «vMBd TốtcTPzhMno cTPzhMnolắm. efTKWnfA» KỳcTPzhMno quefTKWnfAái, nàngvMBd khôncTPzhMnog muốvMBdn lvMBdập gvMBdia đìnvMBdh, trefTKWnfAong lòefTKWnfAng vMBdhắn ccTPzhMnoư nhivMBdên efTKWnfAcó cefTKWnfAhút cacTPzhMnoo hứng.cTPzhMno NguyefTKWnfAên hắnefTKWnfA vẫnefTKWnfA tưcTPzhMnoởng bảvMBdn thâncTPzhMno sẽefTKWnfA khôcTPzhMnong bavMBdo cTPzhMnogiờ cóefTKWnfA cTPzhMnohỉ efTKWnfAnộ áicTPzhMno ố,efTKWnfA vefTKWnfAậy cTPzhMnomà tốivMBd nacTPzhMnoy nhefTKWnfAa đvMBdầu ngốcTPzhMnoc cTPzhMnonày xcTPzhMnouất hiện,efTKWnfA lvMBdại đánhefTKWnfA độngvMBd vMBdtới mộtcTPzhMno tcTPzhMnohứ gefTKWnfAì đóefTKWnfA tefTKWnfAận sâucTPzhMno troncTPzhMnog efTKWnfAnội tcTPzhMnoâm củefTKWnfAa mình.

« TốefTKWnfAt lắmvMBd vMBdcái gvMBdì efTKWnfA? »vMBd KhucTPzhMnoynh cTPzhMnoThành tefTKWnfAò mòcTPzhMno hỏi.

Hàn vMBdNgự TuvMBdyệt efTKWnfAkhông đểcTPzhMno ývMBd tớicTPzhMno nvMBdàng, chỉefTKWnfA ôcTPzhMnom nefTKWnfAàng nhảycTPzhMno xuefTKWnfAống. efTKWnfATrong lúcvMBd bọnvMBd họcTPzhMno nócTPzhMnoi efTKWnfAchuyện, sóefTKWnfAi hoancTPzhMnog svMBdớm đefTKWnfAã khcTPzhMnoông biếtcTPzhMno đefTKWnfAi vcTPzhMnoề hướvMBdng nàoefTKWnfA. efTKWnfAĐộc CcTPzhMnoô KcTPzhMnohuynh vMBdThành nhcTPzhMnoặt lcTPzhMnoên tcTPzhMnoay nvMBdải rồiefTKWnfA bĩcTPzhMnou bĩefTKWnfAu mcTPzhMnoôi. «vMBd CcTPzhMnoòn tốcTPzhMnot cònefTKWnfA tốtefTKWnfA, nếuvMBd tvMBday nảicTPzhMno cũngvMBd mefTKWnfAất, efTKWnfAbổn vMBdcô vMBdnương vMBdchỉ efTKWnfAcó nướccTPzhMno cTPzhMnođi làvMBdm kefTKWnfAhất cávMBdi qucTPzhMnoa ngàyefTKWnfA. »

Hàn efTKWnfANgự TuyệvMBdt lạvMBdi nefTKWnfAgồi lefTKWnfAại vcTPzhMnoị tefTKWnfArí cũ,efTKWnfA vMBdgiống nhưefTKWnfA hếtefTKWnfA tcTPzhMnohảy mọivMBd cefTKWnfAhuyện cTPzhMnochưa cTPzhMnotừng xảvMBdy ravMBd. KhcTPzhMnouynh ThvMBdành tiếvMBdn đếnvMBd bvMBdên hắefTKWnfAn, cườicTPzhMno hìefTKWnfA hìcTPzhMno. «efTKWnfA LạnhcTPzhMno vMBdquá cTPzhMnođi… efTKWnfAMuội… muôivMBd ccTPzhMnoó vMBdthể vMBdngủ cạnhvMBd bêcTPzhMnon huycTPzhMnonh đượcefTKWnfA khefTKWnfAông vMBd? » (Người qvMBdua đườefTKWnfAng efTKWnfA: KvMBdhông biếefTKWnfAt aefTKWnfAi chcTPzhMnoiếm tiệnefTKWnfA vMBdnghi vMBdcủa avMBdi, hừefTKWnfA hừ…)

Hàn NgựefTKWnfA TuyệtcTPzhMno khônefTKWnfAg cTPzhMnohề trefTKWnfAả lời.

Nàng nhếccTPzhMnoh mépvMBd cefTKWnfAười vMBdhề hềefTKWnfA đầyefTKWnfA vMBdgian ácTPzhMnoc. «vMBd efTKWnfAKhông đưvMBdợc bỏcTPzhMno vMBdlại muộicTPzhMno đâucTPzhMno nhéefTKWnfA, muvMBdội ngefTKWnfAủ vMBdđây. HcTPzhMnouynh cTPzhMnomà bỏcTPzhMno lạivMBd muộefTKWnfAi, muộiefTKWnfA cTPzhMnothề svMBdẽ tefTKWnfAróc nãcTPzhMno huyefTKWnfAnh tefTKWnfAới efTKWnfAchân tefTKWnfArời efTKWnfAgóc befTKWnfAể cefTKWnfAho cocTPzhMnoi. »vMBd HắnefTKWnfA nvMBdếu dámcTPzhMno cTPzhMnobỏ lefTKWnfAại nàngvMBd, nànefTKWnfAg sẽvMBd vMBdnhờ lụefTKWnfAc thvMBdúc thúvMBdc tcTPzhMnoìm hvMBdắn lcTPzhMnoôi về,cTPzhMno thivMBdên efTKWnfAhạ kefTKWnfAhông cóefTKWnfA ngườiefTKWnfA nefTKWnfAào cTPzhMnomà BácTPzhMnoch HiểucTPzhMno ĐườngcTPzhMno tìmefTKWnfA khôngcTPzhMno rcTPzhMnoa vMBdhết. CvMBdả cTPzhMnonhà lụcefTKWnfA thvMBdúc thúcTPzhMnoc mỗvMBdi lầnvMBd tvMBdới vMBdthăm vMBdgia đìnhvMBd vMBdnàng đcTPzhMnoều khevMBdn ncTPzhMnoàng đángvMBd yêu.vMBd LụcefTKWnfA tefTKWnfAhúc thúcTPzhMnoc, lụccTPzhMno thẩmvMBd cTPzhMnothẩm thậtcTPzhMno vMBdlà cTPzhMnoyêu thíccTPzhMnoh nàng,vMBd nvMBdàng cóefTKWnfA nhờefTKWnfA tìvMBdm mộefTKWnfAt ngvMBdười, vMBdlục vMBdthúc thúcvMBd scTPzhMnoao lefTKWnfAại efTKWnfAkhông hcTPzhMnoỗ trvMBdợ cefTKWnfAhứ ?

Khuynh ThànhefTKWnfA vMBdngọ nvMBdguậy vMBdmãi khôvMBdng tvMBdìm thấefTKWnfAy tưefTKWnfA tvMBdhế ngvMBdủ thícvMBdh hvMBdợp, efTKWnfAthế efTKWnfAlà tefTKWnfAự nhiênefTKWnfA đemcTPzhMno cTPzhMnođầu cTPzhMnodựa vàovMBd cTPzhMnovai hắnefTKWnfA, ôefTKWnfAm lvMBdấy vMBdcánh tavMBdy hắnvMBd. VẫnefTKWnfA lvMBdà nvMBdgủ cTPzhMnonhư tcTPzhMnohế efTKWnfAan tcTPzhMnooàn hơncTPzhMno, nếuvMBd khôefTKWnfAng hắcTPzhMnon chạyefTKWnfA cTPzhMnomất tvMBdhì savMBdo vMBd? NếucTPzhMno lạivMBd vMBdgặp efTKWnfAsói hoangcTPzhMno, nàngcTPzhMno liefTKWnfAền xoefTKWnfAng đờcTPzhMnoi rồi.vMBd NvMBdam nữefTKWnfA hữuvMBd vMBdbiệt nàngvMBd cóefTKWnfA biếtcTPzhMno chvMBdớ, efTKWnfAnhưng lcTPzhMnoà dựacTPzhMno vcTPzhMnoào mộtvMBd cácTPzhMnoi efTKWnfAcó efTKWnfAlàm vMBdsao đâu,cTPzhMno nànvMBdg vMBdlớn thếvMBd efTKWnfAnày efTKWnfArồi, căcTPzhMnon vMBdbản đvMBdể efTKWnfAý làmvMBd gìefTKWnfA. LefTKWnfAại nhắcefTKWnfA cTPzhMnonàng ĐvMBdộc vMBdCô KhuyefTKWnfAnh ThànefTKWnfAh, nvMBdăm efTKWnfA16 tuefTKWnfAổi xuốnefTKWnfAg núcTPzhMnoi mvMBdẹ liềcTPzhMnon macTPzhMnong nànvMBdg tớiefTKWnfA kvMBdỹ việefTKWnfAn xevMBdm trộefTKWnfAm, cTPzhMno18 tuổivMBd xoncTPzhMnog efTKWnfAliền chvMBdo nàngcTPzhMno xecTPzhMnom efTKWnfAXuân cvMBdung đồ,cTPzhMno còefTKWnfAn giảncTPzhMnog giảcTPzhMnoi rấtcTPzhMno ncTPzhMnohiều trvMBdi tvMBdhức vcTPzhMnoề việcefTKWnfA nefTKWnfAam nữefTKWnfA. MẹcTPzhMno nóvMBdi đấycTPzhMno làefTKWnfA gefTKWnfAiáo dvMBdục giớvMBdi efTKWnfAtính efTKWnfAchính quvMBdy, tvMBduyệt đốiefTKWnfA vMBdkhông efTKWnfAcó tefTKWnfAí cTPzhMnoteo nàovMBd befTKWnfAất lươngcTPzhMno hcTPzhMnoết. ThefTKWnfAế làcTPzhMno bcTPzhMnoởi vefTKWnfAì chuyvMBdện ‘gvMBdiáo dục’cTPzhMno nvMBdày, chefTKWnfAa mcTPzhMnoẹ efTKWnfAnàng liềvMBdn vMBdcãi ncTPzhMnohau tovMBd. cTPzhMnoKỳ tvMBdhật lefTKWnfAà vMBdcha nàngvMBd ăncTPzhMno dấefTKWnfAm cvMBdhua, ccTPzhMnoha vcTPzhMnoốn khôcTPzhMnong ccTPzhMnoho vMBdphép mẹefTKWnfA thấyefTKWnfA vMBdnam nhânefTKWnfA nàocTPzhMno khácvMBd vMBdngoài mìnvMBdh cTPzhMnocả. ẤefTKWnfAy vậyvMBd mẹcTPzhMno lạicTPzhMno efTKWnfAto gefTKWnfAan lcTPzhMnoớn cTPzhMnomật vàoefTKWnfA kỹvMBd việnvMBd chơi,vMBd chvMBda khônefTKWnfAg tứcvMBd giậncTPzhMno mefTKWnfAới cTPzhMnolà lạ.cTPzhMno BcTPzhMnoao nhiêvMBdu nămvMBd vMBdqua, vMBdcha mcTPzhMnoẹ âefTKWnfAn ânefTKWnfA vMBdái ácTPzhMnoi, ccTPzhMnohỉ cóvMBd ccTPzhMnoãi nhvMBdau mefTKWnfAột lầnvMBd duefTKWnfAy nhefTKWnfAất đóefTKWnfA. NàefTKWnfAng cvMBdũng thậtvMBd hefTKWnfAâm mefTKWnfAộ bvMBdọn họ,efTKWnfA efTKWnfAnàng cũefTKWnfAng muốncTPzhMno tvMBdìm mộcTPzhMnot ncTPzhMnoam nhâcTPzhMnon thậtefTKWnfA tốcTPzhMnot nhưvMBd cha.

Hàn NvMBdgự TuyệtefTKWnfA kcTPzhMnohông đefTKWnfAẩy vMBdnàng cTPzhMnora vMBdmà mặcvMBd nàngcTPzhMno dựaefTKWnfA efTKWnfAvào ngườicTPzhMno. TừefTKWnfA kcTPzhMnohi cóefTKWnfA vMBdtrí vMBdnhớ, scTPzhMnoư vMBdphụ hắncTPzhMno đãcTPzhMno vMBdđem hắnvMBd đầuefTKWnfA vMBdnhập vàocTPzhMno cuefTKWnfAộc scTPzhMnoống củaefTKWnfA befTKWnfAầy cTPzhMnođàn dcTPzhMnoã tcTPzhMnohú, hcTPzhMnoắn lớncTPzhMno lefTKWnfAên efTKWnfAcó tvMBdhú tícTPzhMnonh nefTKWnfAhư dãefTKWnfA thúcTPzhMno, thậmcTPzhMno vMBdchí dãefTKWnfA tvMBdhú thấyvMBd hắnvMBd còncTPzhMno pvMBdhải efTKWnfAe nefTKWnfAgại. efTKWnfATrải qefTKWnfAua bvMBdao efTKWnfAnhiêu nvMBdăm sóncTPzhMnog gió,vMBd efTKWnfAcả ngưefTKWnfAời ncTPzhMnohuốm đvMBdầy cTPzhMnosát khí,efTKWnfA cTPzhMnothế màefTKWnfA côcTPzhMno nàngcTPzhMno nàefTKWnfAy efTKWnfAcư efTKWnfAnhiên dvMBdám dựacTPzhMno vàovMBd ngườicTPzhMno hvMBdắn ngefTKWnfAủ, thậtefTKWnfA khôngvMBd vMBdhiểu cTPzhMnonên nvMBdói cTPzhMnonàng efTKWnfAđơn thuầncTPzhMno cTPzhMnohay làefTKWnfA ngvMBdu ngốcvMBd nữa.efTKWnfA NhìncTPzhMno thefTKWnfAấy gươngcTPzhMno efTKWnfAmặt ngủcTPzhMno svMBday cTPzhMnoxinh đẹpcTPzhMno cvMBdủa nàngcTPzhMno, hvMBdắn kcTPzhMnohông nécTPzhMnon đượcefTKWnfA vươnvMBd vMBdtay ômefTKWnfA efTKWnfAlấy nàngcTPzhMno. vMBdCô đvMBdơn 2cTPzhMno5 năm,efTKWnfA lầcTPzhMnon đầcTPzhMnou tiefTKWnfAên vMBdphát hiệnvMBd rvMBda cvMBdảm gicTPzhMnoác ccTPzhMnoó ngườiefTKWnfA làmefTKWnfA bạncTPzhMno thvMBdật cTPzhMnolà tcTPzhMnoốt. NànvMBdg ccTPzhMnoó thểcTPzhMno cùncTPzhMnog hắnefTKWnfA tớivMBd cTPzhMnokhi nàefTKWnfAo vMBd? NếucTPzhMno nàvMBdng biếtcTPzhMno cTPzhMnohắn efTKWnfAlà efTKWnfAai tvMBdhì svMBdao cTPzhMno? LiệuefTKWnfA nàvMBdng cTPzhMnocòn lớncTPzhMno gcTPzhMnoan nhưvMBd vMBdvậy vMBdhay khôncTPzhMnog ?

Sáng sớmcTPzhMno hcTPzhMnoôm svMBdau, KhuyvMBdnh ThàncTPzhMnoh bịvMBd mộvMBdt luvMBdồng ánefTKWnfAh scTPzhMnoáng chóvMBdi mvMBdắt làefTKWnfAm thứvMBdc efTKWnfAdậy. cTPzhMnoTới kefTKWnfAhi nvMBdàng pcTPzhMnohát hiệncTPzhMno befTKWnfAản thâvMBdn cTPzhMnocư nhiêvMBdn ôvMBdm cTPzhMnoôm dựaefTKWnfA cTPzhMnodựa vàoefTKWnfA cTPzhMnomột cTPzhMnogã efTKWnfAnam nhâefTKWnfAn nvMBdgủ cảvMBd đêm,cTPzhMno liefTKWnfAền ngượngvMBd ngùnvMBdg cườicTPzhMno cười.vMBd «cTPzhMno efTKWnfATay hucTPzhMnoynh kefTKWnfAhông bcTPzhMnoị têefTKWnfA chứefTKWnfA vMBd? » (Người qcTPzhMnoua đườngcTPzhMno efTKWnfA: ThiệncTPzhMno efTKWnfAtâm bộcvMBd phátefTKWnfA nhefTKWnfAư savMBdo cTPzhMnobăng cTPzhMno| KhuynefTKWnfAh ThefTKWnfAành cTPzhMno: efTKWnfA*lườm* efTKWnfA| NgưcTPzhMnoời quefTKWnfAa đườngefTKWnfA vMBd: nvMBdhầm, sácTPzhMnong lcTPzhMnoáng nhcTPzhMnoư efTKWnfAmặt trờcTPzhMnoi… cTPzhMno= =’)

« ĐefTKWnfAi thôi.efTKWnfA »vMBd HànvMBd NefTKWnfAgự TuyệtcTPzhMno efTKWnfAkhông trảvMBd lvMBdời câvMBdu vMBdhỏi củavMBd nàng.

« ĐicTPzhMno đcTPzhMnoâu cTPzhMno? »vMBd NànefTKWnfAg đcTPzhMnoứng dậy.

« XucTPzhMnoống núi.vMBd »vMBd HắnefTKWnfA efTKWnfAđã tefTKWnfAìm ởcTPzhMno efTKWnfAđây cảcTPzhMno vMBdnửa tefTKWnfAháng efTKWnfAmà mộtvMBd cTPzhMnochút mcTPzhMnoanh mốefTKWnfAi cũcTPzhMnong khcTPzhMnoông cTPzhMnotìm racTPzhMno. HắcTPzhMnon bắtvMBd đvMBdầu hcTPzhMnooài nghefTKWnfAi cTPzhMnocái bảoefTKWnfA tàefTKWnfAng cefTKWnfAủa BácefTKWnfAh HiểucTPzhMno ĐưefTKWnfAờng kefTKWnfAia liệefTKWnfAu cócTPzhMno thậtefTKWnfA scTPzhMnoự tefTKWnfAồn efTKWnfAtại hacTPzhMnoy không.

« TốtcTPzhMno qefTKWnfAuá, xuốnvMBdg cTPzhMnonúi thvMBdôi. »cTPzhMno KhuynvMBdh ThànefTKWnfAh khôcTPzhMnong dấuefTKWnfA nổefTKWnfAi khoávMBdi chívMBd liềcTPzhMnon nắefTKWnfAm efTKWnfAlấy áefTKWnfAo hắn.

Hàn cTPzhMnoNgự TcTPzhMnouyệt efTKWnfAkhẽ liếcvMBd mắtvMBd ngóefTKWnfA efTKWnfAnàng mộtcTPzhMno cái,efTKWnfA nànefTKWnfAg lefTKWnfAiền thứvMBdc thờcTPzhMnoi buefTKWnfAông hắvMBdn efTKWnfAra cTPzhMnolặng lẽcTPzhMno tụtefTKWnfA vMBdlại đvMBdi phefTKWnfAía sau.