You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương F8nuBmfd2 okt4Q5Bm: ELjqAnh okt4Q5Bmhùng okt4Q5Bmcứu mokt4Q5Bmỹ nhân

« Grrraao…F8nuBmfd »ELjq MộtF8nuBmfd thanF8nuBmfdh okt4Q5Bmâm đánokt4Q5Bmg sELjqợ vanELjqg lên,F8nuBmfd đằngokt4Q5Bm đằokt4Q5Bmng sátokt4Q5Bm kF8nuBmfdhí, hẳnokt4Q5Bm lF8nuBmfdà củaF8nuBmfd ELjqcon ELjqthú F8nuBmfdđáng sF8nuBmfdợ nàELjqo đELjqó. ĐộcF8nuBmfd CôELjq KhF8nuBmfduynh TELjqhành vốnF8nuBmfd ELjqlà ELjqmột kokt4Q5Bmẻ thôngF8nuBmfd minELjqh liềnF8nuBmfd mạnhELjq F8nuBmfdmẽ mởELjq okt4Q5Bmto mắt.

Một đôiELjq mắokt4Q5Bmt phELjqát rELjqa ánhokt4Q5Bm sánELjqg xaELjqnh lụcELjq ởokt4Q5Bm tokt4Q5Bmrước mặF8nuBmfdt nànF8nuBmfdg, ELjqcách khoảELjqng năokt4Q5Bmm thưokt4Q5Bmớc, áELjqnh mELjqắt hoànF8nuBmfd tookt4Q5Bmàn khôngF8nuBmfd cokt4Q5Bmó hF8nuBmfdảo ELjqý trừngokt4Q5Bm tF8nuBmfdrừng ngELjqó nàELjqng, rELjqõ rànF8nuBmfdg cF8nuBmfdoi nànELjqg làF8nuBmfd bữELjqa F8nuBmfdăn đêF8nuBmfdm nF8nuBmfdgon lànokt4Q5Bmh. TF8nuBmfdoàn thELjqân nànokt4Q5Bmg okt4Q5Bmtoát mokt4Q5Bmồ ELjqhôi lạnELjqh, ELjqnuốt nướcELjq miếngELjq đếnokt4Q5Bm ựcF8nuBmfd mộF8nuBmfdt ELjqcái, gELjqiương đokt4Q5Bmôi mắtELjq nhokt4Q5Bmỏ cảokt4Q5Bmnh ELjqgiác nF8nuBmfdhìn chằmELjq chằmELjq cookt4Q5Bmn dokt4Q5Bmã tF8nuBmfdhú trướcF8nuBmfd mặt.

Hàn NF8nuBmfdgự Tokt4Q5Bmuyệt okt4Q5Bmđâu rokt4Q5Bmồi F8nuBmfd? Đokt4Q5Bmột nhiênokt4Q5Bm ELjqnàng nhF8nuBmfdớ rF8nuBmfda ELjqcòn cóELjq mộokt4Q5Bmt ngELjqười nữaF8nuBmfd kiELjqa mF8nuBmfdà okt4Q5Bm? TELjqên chếtokt4Q5Bm tiệtF8nuBmfd đóELjq điELjq đâuF8nuBmfd vokt4Q5Bmậy F8nuBmfd? NàF8nuBmfdng ELjqlặng lokt4Q5Bmẽ kíF8nuBmfdn đáookt4Q5Bm F8nuBmfdliếc mộokt4Q5Bmt cáiELjq tELjqới cF8nuBmfdhỗ lúcF8nuBmfd ELjqnãy ELjqhắn vừaokt4Q5Bm ngồF8nuBmfdi, hiELjqc, đếELjqn mộtELjq cokt4Q5Bmái F8nuBmfdbóng cũngF8nuBmfd F8nuBmfdcòn chảF8nuBmfd F8nuBmfdcó. Thằngokt4Q5Bm ELjqcha đángokt4Q5Bm chếELjqt đokt4Q5Bmó ELjqthật khônELjqg cóF8nuBmfd nghokt4Q5Bmĩa ELjqkhí mà,F8nuBmfd cưokt4Q5Bm nhF8nuBmfdiên chuồnF8nuBmfd mF8nuBmfdất, F8nuBmfdđể lạiokt4Q5Bm mìnhokt4Q5Bm nàngokt4Q5Bm F8nuBmfdtặng chF8nuBmfdo ELjqsói ELjqhoang. NhấtELjq F8nuBmfdthời nànELjqg dELjqục khokt4Q5Bmóc vôokt4Q5Bm lệF8nuBmfd (muốELjqn kF8nuBmfdhóc F8nuBmfdmà khôELjqng rELjqa nokt4Q5Bmước F8nuBmfdmắt), tF8nuBmfdhôi rồiF8nuBmfd LượmF8nuBmfd ELjqơi, thânokt4Q5Bm gokt4Q5Bmái F8nuBmfdxinh ELjqtươi tokt4Q5Bmhành bữokt4Q5Bma ngookt4Q5Bmn cokt4Q5Bmho dF8nuBmfdã thú. (Người okt4Q5Bmqua đườngF8nuBmfd ELjq: cELjqô kiaokt4Q5Bm, thêF8nuBmfdm ELjqthắt gokt4Q5Bmì nELjqhiều thếF8nuBmfd, bảELjqn gốcELjq nELjqó cF8nuBmfdó ELjqhoa okt4Q5Bmlá càELjqnh thếF8nuBmfd đâuF8nuBmfd ELjq| LãELjqnh okt4Q5BmVân okt4Q5Bm: kịaELjq tokt4Q5Bmui, ELjqkhông thELjqích thELjqì đừngF8nuBmfd ELjqđọc okt4Q5Bm! =.=)

Khuynh Tokt4Q5Bmhành vELjqốn làF8nuBmfd cóELjq luyệnokt4Q5Bm vELjqõ côngELjq đấyELjq chứ,F8nuBmfd hELjqơn nữaELjq vokt4Q5Bmõ côngF8nuBmfd khôF8nuBmfdng okt4Q5Bmtồi chokt4Q5Bmút ELjqnào. NELjqhất làF8nuBmfd khELjqinh cônF8nuBmfdg, hoànokt4Q5Bm okt4Q5Bmtoàn họELjqc hếtELjq chokt4Q5Bmân truyềnF8nuBmfd ELjqcủa phELjqụ thânokt4Q5Bm, đF8nuBmfdáng tiếcokt4Q5Bm ởF8nuBmfd ELjqthời đELjqiểm mấuELjq chốtELjq nELjqhư thELjqế nàyF8nuBmfd, côF8nuBmfd nàokt4Q5Bmng kELjqhông cokt4Q5Bmó kF8nuBmfdinh nELjqghiệm chiF8nuBmfdến okt4Q5Bmđấu F8nuBmfdmang tokt4Q5Bmên F8nuBmfdKhuynh ThELjqành ELjqcư nhiêokt4Q5Bmn bỏF8nuBmfd quokt4Q5Bmên sF8nuBmfdự okt4Q5Bmthật rằngokt4Q5Bm mF8nuBmfdình cóokt4Q5Bm biếtF8nuBmfd khiF8nuBmfdnh công.

Hai châELjqn trF8nuBmfdước củF8nuBmfda ELjqcon F8nuBmfdsói hoaELjqng càF8nuBmfdo F8nuBmfdcào mặtokt4Q5Bm đELjqất, cF8nuBmfdhờ dịokt4Q5Bmp cF8nuBmfdhuẩn F8nuBmfdbị phELjqóng F8nuBmfdtới đâyokt4Q5Bm. F8nuBmfdKhuynh Thànokt4Q5Bmh liênELjq tụcokt4Q5Bm lùokt4Q5Bmi vềELjq saokt4Q5Bmu, ELjqhai cokt4Q5Bmhân ruELjqn lẩyF8nuBmfd bẩy (Người F8nuBmfdqua okt4Q5Bmđường F8nuBmfd: mấtokt4Q5Bm cELjqả phF8nuBmfdong F8nuBmfdphạm củaELjq cookt4Q5Bmn okt4Q5Bmgái MELjqinh Nguyệtokt4Q5Bm tiêokt4Q5Bmn okt4Q5Bmtử, hF8nuBmfdaizzz, nàF8nuBmfdng okt4Q5Bmta mELjqà thấyF8nuBmfd cảF8nuBmfdnh ELjqnày chF8nuBmfdắc F8nuBmfdđập đầuELjq vàoF8nuBmfd đậF8nuBmfdu hũokt4Q5Bm tựokt4Q5Bm tửELjq ELjqmất okt4Q5Bm! ELjq| ELjqMộ DuELjqng F8nuBmfdÝ F8nuBmfdVân okt4Q5Bm: *F8nuBmfdlườm* F8nuBmfd| Ngườiokt4Q5Bm qokt4Q5Bmua đườngokt4Q5Bm okt4Q5Bm: okt4Q5Bm*rón F8nuBmfdrén chạy*). MELjqột bóngokt4Q5Bm đeF8nuBmfdn F8nuBmfdthật lớnF8nuBmfd độF8nuBmfdt nF8nuBmfdgột phokt4Q5Bmóng tF8nuBmfdhẳng tớiF8nuBmfd trướcF8nuBmfd mặokt4Q5Bmt nàF8nuBmfdng, mấyokt4Q5Bm cáELjqi rănF8nuBmfdg naokt4Q5Bmnh đF8nuBmfdã ngắokt4Q5Bmm rấokt4Q5Bmt chuẩnELjq vàELjqo ELjqcái cokt4Q5Bmổ ELjqtrắng ngầELjqn nồnF8nuBmfd okt4Q5Bmnộn cELjqủa nàng,F8nuBmfd Khuyokt4Q5Bmnh okt4Q5BmThành okt4Q5Bmtrợn tELjqo F8nuBmfdmắt, đELjqầu ELjqóc trốngokt4Q5Bm rỗng,F8nuBmfd tronELjqg đầuokt4Q5Bm chỉELjq cELjqòn ELjqmột ýF8nuBmfd niệmELjq dELjquy nELjqhất… XELjqong đờokt4Q5Bmi rELjqồi. Đúokt4Q5Bmng lúF8nuBmfdc cookt4Q5Bmn okt4Q5Bmsói sF8nuBmfdắp F8nuBmfdbổ nhàookt4Q5Bm ELjqvào ngELjqười F8nuBmfdnàng, nànokt4Q5Bmg ELjqchỉ cokt4Q5Bmảm thấyELjq hELjqẫng nhẹELjq mF8nuBmfdột cái,F8nuBmfd cảELjq ngườiELjq ELjqbay lênELjq trELjqời. ĐợiELjq nàngELjq khôiokt4Q5Bm phụF8nuBmfdc ELjqý thức,ELjq mớiF8nuBmfd nhậnokt4Q5Bm rF8nuBmfda mìokt4Q5Bmnh đF8nuBmfdã tựF8nuBmfda okt4Q5Bmvào F8nuBmfdmột cokt4Q5Bmái lồngF8nuBmfd nELjqgực F8nuBmfdấm áokt4Q5Bmp rộokt4Q5Bmng rãF8nuBmfdi tựF8nuBmfd okt4Q5Bmlúc nàoELjq. VàF8nuBmfd nF8nuBmfdgay sELjqau đokt4Q5Bmó lokt4Q5Bmà nhELjqận rokt4Q5Bma mF8nuBmfdình đokt4Q5Bmã bokt4Q5Bmị ELjqai đokt4Q5Bmó ômELjq lênF8nuBmfd ngokt4Q5Bmồi ởF8nuBmfd trêokt4Q5Bmn F8nuBmfdmột nhokt4Q5Bmánh cây.

Khuynh ThàELjqnh lạiF8nuBmfd nuốtELjq nướF8nuBmfdc miếngELjq cF8nuBmfdái ựcokt4Q5Bm, ELjqrút cụcELjq cũnELjqg ELjqnhìn F8nuBmfdrõ F8nuBmfdai đF8nuBmfdã ELjqcứu nàng.

« NgươiELjq khônELjqg phảiokt4Q5Bm đF8nuBmfdi rồokt4Q5Bmi ELjqsao okt4Q5Bm? ELjq» Nokt4Q5Bmàng trừngELjq ELjqmắt nhìnokt4Q5Bm HànF8nuBmfd NgF8nuBmfdự Tuokt4Q5Bmyệt, F8nuBmfdbộ dELjqáng hổnF8nuBmfd F8nuBmfdhà hELjqổn hểnokt4Q5Bm sợokt4Q5Bm hãi.

Hàn NgựF8nuBmfd TF8nuBmfduyệt quELjqả tELjqhật đãF8nuBmfd rokt4Q5Bmời ELjqđi, nhưokt4Q5Bmng nELjqghe thELjqấy tiF8nuBmfdếng sóokt4Q5Bmi hoELjqang gầF8nuBmfdm lF8nuBmfdên lạF8nuBmfdi chokt4Q5Bmạy vềF8nuBmfd nELjqgó thử,F8nuBmfd làF8nuBmfd hắF8nuBmfdn lF8nuBmfdo cF8nuBmfdho coF8nuBmfdn F8nuBmfdnhóc lELjqắm miệngokt4Q5Bm kiokt4Q5Bma. HắnF8nuBmfd từngF8nuBmfd giF8nuBmfdết ngườiELjq F8nuBmfdvô số,F8nuBmfd tokt4Q5Bmrước gELjqiờ chưF8nuBmfda baF8nuBmfdo giELjqờ bokt4Q5Bmiết okt4Q5Bmmềm lELjqòng. ELjqVốn hắELjqn F8nuBmfdcó thểokt4Q5Bm tokt4Q5Bmrơ mokt4Q5Bmắt nhF8nuBmfdìn mộtELjq ngườiF8nuBmfd chokt4Q5Bmết dokt4Q5Bmần trướcELjq ELjqmắt mF8nuBmfdà khELjqông cokt4Q5Bmứu, hiệnokt4Q5Bm gELjqiờ lạiF8nuBmfd F8nuBmfdchỉ vokt4Q5Bmì mộtF8nuBmfd cokt4Q5Bmon nhF8nuBmfda đầuF8nuBmfd ngốELjqc nghếcF8nuBmfdh lạiELjq F8nuBmfdchạy okt4Q5Bmvề cứu,F8nuBmfd chắcELjq hắnF8nuBmfd bokt4Q5Bmị okt4Q5Bmấm đầuELjq okt4Q5Bmrồi !

Hàn Ngựokt4Q5Bm Tuyệtokt4Q5Bm khẽokt4Q5Bm liếcokt4Q5Bm okt4Q5Bmmắt nhìELjqn nELjqàng okt4Q5Bmmột cF8nuBmfdái, vẫF8nuBmfdn làokt4Q5Bm kF8nuBmfdhông nóiokt4Q5Bm gìokt4Q5Bm cả.

Khuynh ELjqThành ELjqlắc đầuELjq bấokt4Q5Bmt đF8nuBmfdắc dĩ.okt4Q5Bm «okt4Q5Bm QF8nuBmfduên okt4Q5Bmđi, vớokt4Q5Bmi ngưF8nuBmfdơi nóF8nuBmfdi chuELjqyện cokt4Q5Bmhỉ F8nuBmfdtổ okt4Q5Bmphí F8nuBmfdlời. ELjq» Chokt4Q5Bma nF8nuBmfdàng dùF8nuBmfd mỗELjqi câELjqu hiếmELjq F8nuBmfdnhư vokt4Q5Bmàng, tELjqốt xấuokt4Q5Bm gìF8nuBmfd ELjqhỏi vF8nuBmfdẫn tokt4Q5Bmrả okt4Q5Bmlời. F8nuBmfdCòn okt4Q5Bmgã tF8nuBmfdrước mắELjqt nàF8nuBmfdy quokt4Q5Bmả thậtokt4Q5Bm cùnF8nuBmfdg F8nuBmfdkẻ ELjqcâm điếcELjq ELjqkhông kháokt4Q5Bmc nhaELjqu làELjq mấF8nuBmfdy, nếuokt4Q5Bm khF8nuBmfdông phảELjqi hắnF8nuBmfd F8nuBmfdtừng nhảELjq rokt4Q5Bma F8nuBmfdba chF8nuBmfdữ F8nuBmfdtên F8nuBmfdhắn, thậtELjq đúnELjqg nànokt4Q5Bmg sẽF8nuBmfd ngokt4Q5Bmhĩ hắnELjq lF8nuBmfdà kẻokt4Q5Bm cELjqâm điếc.

« ĐạiF8nuBmfd hiệp,okt4Q5Bm võF8nuBmfd côF8nuBmfdng ngokt4Q5Bmươi tốokt4Q5Bmt lắmokt4Q5Bm pF8nuBmfdhải ELjqkhông ELjq? XiF8nuBmfdn okt4Q5Bmcho ELjqta điELjq F8nuBmfdtheo ngươiELjq đELjqi F8nuBmfd? »ELjq KhF8nuBmfduynh ThELjqành tựF8nuBmfd nELjqhủ mìokt4Q5Bmnh đãF8nuBmfd ELjqhọc hF8nuBmfdết cokt4Q5Bmhân F8nuBmfdtruyền củF8nuBmfda cokt4Q5Bmha mẹ,F8nuBmfd F8nuBmfdthế nF8nuBmfdhưng sELjqo vớF8nuBmfdi HàF8nuBmfdn NELjqgự ELjqTuyệt ELjqcó vẻF8nuBmfd vẫnokt4Q5Bm chF8nuBmfdưa thấmokt4Q5Bm tF8nuBmfdháp gì. (Người quELjqa đườngELjq ELjq: ÝF8nuBmfd ELjqVân àokt4Q5Bm okt4Q5BmÝ Vânokt4Q5Bm, ĐELjqộc okt4Q5BmCô HàF8nuBmfdn ơiF8nuBmfd Độcokt4Q5Bm okt4Q5BmCô okt4Q5BmHàn, coELjqn gokt4Q5Bmái cáF8nuBmfdc ngokt4Q5Bmươi cokt4Q5Bmhưa lấF8nuBmfdy chồngokt4Q5Bm đãokt4Q5Bm ELjqquên okt4Q5Bmcha mẹELjq, khônokt4Q5Bmg F8nuBmfdcoi cácokt4Q5Bm ngươiELjq okt4Q5Bmra gìokt4Q5Bm okt4Q5Bmkìa okt4Q5Bm| ĐộcF8nuBmfd CôF8nuBmfd HELjqàn F8nuBmfd: *lELjqạnh lùngELjq lokt4Q5Bmiếc mắtF8nuBmfd* ELjq| Ngokt4Q5Bmười qF8nuBmfdua đườnokt4Q5Bmg F8nuBmfd: ELjq*rét lạnF8nuBmfdh đokt4Q5Bmóng băng*)

Không pF8nuBmfdhản ứng.

Khuynh ThàELjqnh okt4Q5Bmgãi gãiokt4Q5Bm mũELjqi. ELjq« ELjqUy, HànELjq NgF8nuBmfdự TuyệELjqt, ELjqlỗ tELjqai ELjqngươi cokt4Q5Bmó vấnELjq F8nuBmfdđề ELjqkhông hảF8nuBmfd ELjq? okt4Q5BmTa sợokt4Q5Bm lELjqại gF8nuBmfdặp phảiELjq F8nuBmfddã thúokt4Q5Bm, okt4Q5Bmcho F8nuBmfdta F8nuBmfdđi theF8nuBmfdo ngươiELjq ELjqđi mF8nuBmfdà ELjq? »

Hàn Ngựokt4Q5Bm Tuokt4Q5Bmyệt buôngokt4Q5Bm cF8nuBmfdánh taELjqy đangELjq okt4Q5Bmôm KhF8nuBmfduynh ELjqThành rF8nuBmfda, thảnokt4Q5Bm nokt4Q5Bmhiên khokt4Q5Bmông trELjqả lờiokt4Q5Bm tiếngokt4Q5Bm nào.

Khuynh ThànhF8nuBmfd ELjqbĩu bĩuokt4Q5Bm môi.okt4Q5Bm ELjq« okt4Q5BmTa lELjqà mộtokt4Q5Bm cokt4Q5Bmô nươnF8nuBmfdg liễuELjq yếuF8nuBmfd đF8nuBmfdào F8nuBmfdtơ châELjqn yếuokt4Q5Bm ELjqtay mềELjqm, ngokt4Q5Bmươi đELjqành ELjqlòng đokt4Q5Bmể tF8nuBmfda F8nuBmfdbị sóELjqi okt4Q5Bmăn thịF8nuBmfdt sELjqao ELjq? »F8nuBmfd Mẹokt4Q5Bm từngELjq nóF8nuBmfdi, kELjqhi cầnELjq cóELjq thF8nuBmfdể sF8nuBmfdử chokt4Q5Bmiêu ELjqlàm nokt4Q5Bmũng, chELjqiêu nF8nuBmfdày dùngELjq vớiELjq chokt4Q5Bma nàELjqng tELjqhực làELjq rấtokt4Q5Bm cóokt4Q5Bm íF8nuBmfdch, khônELjqg biF8nuBmfdết hokt4Q5Bmiện tạiokt4Q5Bm okt4Q5Bmcó hữokt4Q5Bmu dụF8nuBmfdng hF8nuBmfday không.

Nàng okt4Q5Bmthua hắnokt4Q5Bm F8nuBmfdrồi, vẫELjqn phỗngokt4Q5Bm okt4Q5Bmra khôngELjq nóiokt4Q5Bm gì.

Khuynh Thàokt4Q5Bmnh tứELjqc muốnokt4Q5Bm hF8nuBmfdộc máu.ELjq «okt4Q5Bm F8nuBmfdNgươi… ThôF8nuBmfdi okt4Q5Bmta thokt4Q5Bmà cF8nuBmfdoi ngưokt4Q5Bmơi lELjqà kokt4Q5Bmhông khF8nuBmfdí F8nuBmfdcho xookt4Q5Bmng. »

« okt4Q5BmCó okt4Q5Bmthể đF8nuBmfdi tF8nuBmfdheo. okt4Q5Bm» HF8nuBmfdắn thảELjqn nhiF8nuBmfdên nF8nuBmfdói, tELjqhêm mộtELjq câuELjq. okt4Q5Bm« F8nuBmfdChỉ cầnokt4Q5Bm ngươiELjq F8nuBmfdkhông sokt4Q5Bmợ okt4Q5Bmlà được.ELjq F8nuBmfd» Cuộcokt4Q5Bm sokt4Q5Bmống củaokt4Q5Bm hắF8nuBmfdn ởF8nuBmfd F8nuBmfdđao okt4Q5Bmkiếm máF8nuBmfdu tanokt4Q5Bmh, cóokt4Q5Bm ELjqcon nhóokt4Q5Bmc nELjqào F8nuBmfddám đF8nuBmfdi thokt4Q5Bmeo hắnELjq cơokt4Q5Bm chứ. (Người F8nuBmfdqua đườngELjq ELjq: Hắnokt4Q5Bm dokt4Q5Bmám coELjqi okt4Q5Bmnàng lF8nuBmfdà F8nuBmfdnữ hàiokt4Q5Bm F8nuBmfdtử aELjq, tokt4Q5Bmrẻ F8nuBmfdcon ELjqa, …okt4Q5Bm okt4Q5Bm*icon okt4Q5Bmtức hộF8nuBmfdc máu*)

Khuynh ThànhELjq hưnokt4Q5Bmg phấnELjq okt4Q5Bmthiếu F8nuBmfdđiều nhảyELjq dựnELjqg okt4Q5Bmlên, túF8nuBmfdm lấyokt4Q5Bm tELjqay áF8nuBmfdo hokt4Q5Bmắn lắcokt4Q5Bm lắc.okt4Q5Bm «ELjq okt4Q5BmTa sF8nuBmfdẽ kokt4Q5Bmhông sợF8nuBmfd, tF8nuBmfda F8nuBmfdđi F8nuBmfdtheo ngươokt4Q5Bmi đượcokt4Q5Bm rF8nuBmfdồi, ngELjqươi tokt4Q5Bmhật F8nuBmfdsự F8nuBmfdlà ngườELjqi tốtELjq F8nuBmfdmà. »

Mặt hắnokt4Q5Bm vẫnokt4Q5Bm khônF8nuBmfdg cóELjq biểELjqu tF8nuBmfdình, cELjqhỉ cokt4Q5Bmó ELjqánh mF8nuBmfdắt lạokt4Q5Bmi xẹELjqt qELjqua mộF8nuBmfdt néELjqt cườELjqi kF8nuBmfdhổ, ELjqhắn lELjqà ngườiF8nuBmfd tốtF8nuBmfd F8nuBmfdsao ELjq? NếuF8nuBmfd hắnELjq lF8nuBmfdà ngưELjqời ELjqtốt, căokt4Q5Bmn okt4Q5Bmbản tokt4Q5Bmrên okt4Q5Bmđời khôngokt4Q5Bm cokt4Q5Bmó F8nuBmfdai lF8nuBmfdà ngưELjqời okt4Q5Bmxấu hết.ELjq Trookt4Q5Bmng gianF8nuBmfdg hồ,F8nuBmfd ngườiELjq okt4Q5Bmnào ngF8nuBmfdhe ELjqđến tênF8nuBmfd hắELjqn, khôELjqng pELjqhải ELjqhận thấuokt4Q5Bm xươnELjqg okt4Q5Bmthì cũnELjqg làokt4Q5Bm sợELjq tángokt4Q5Bm đởm,ELjq F8nuBmfdnha F8nuBmfdđầu F8nuBmfdnày cokt4Q5Bmư nhiêF8nuBmfdn lF8nuBmfdôi kéookt4Q5Bm taELjqy áookt4Q5Bm hắnF8nuBmfd, cònokt4Q5Bm muốnELjq đồngokt4Q5Bm hànELjqh F8nuBmfdvới hắn,F8nuBmfd điELjqều kỳokt4Q5Bm quáiF8nuBmfd nhấtokt4Q5Bm F8nuBmfdchính làELjq còokt4Q5Bmn nóokt4Q5Bmi F8nuBmfdhắn lF8nuBmfdà ngườiF8nuBmfd okt4Q5Bmtốt, xeELjqm ELjqra làF8nuBmfd F8nuBmfdmột đứaELjq nELjqha đầuokt4Q5Bm khELjqông hiF8nuBmfdểu chuyệELjqn đời.

« HànF8nuBmfd đạF8nuBmfdi cF8nuBmfda, hF8nuBmfduynh tF8nuBmfdới nơiF8nuBmfd nàyF8nuBmfd ELjqlàm gF8nuBmfdì okt4Q5Bm? »okt4Q5Bm Nokt4Q5Bmàng ELjqvốn khokt4Q5Bmông hF8nuBmfdi vọnELjqg hF8nuBmfdắn trảELjq ELjqlời, xeokt4Q5Bmm ELjqra chF8nuBmfdỉ muốnokt4Q5Bm lầmF8nuBmfd bầmF8nuBmfd tựokt4Q5Bm độcELjq tELjqhoại thôi.

« Tìokt4Q5Bmm mokt4Q5Bmột thELjqứ ELjqnày nọ.ELjq »

« Vậy…ELjq Áokt4Q5Bm F8nuBmfd! ELjq» KF8nuBmfdhuynh TF8nuBmfdhành nELjqhìn hF8nuBmfdắn, vF8nuBmfdui vẻELjq khônokt4Q5Bmg F8nuBmfdtin ELjqvào taF8nuBmfdi mìnokt4Q5Bmh. F8nuBmfd« HF8nuBmfduynh cũnokt4Q5Bmg tELjqrả lokt4Q5Bmời saokt4Q5Bmo F8nuBmfd? »

Hắn khF8nuBmfdông ELjqnói đưF8nuBmfdợc thF8nuBmfdêm lờiELjq ELjqnào, tựELjq nẫuokt4Q5Bm bảF8nuBmfdn thELjqân vF8nuBmfdì cELjqái quáiELjq gELjqì pF8nuBmfdhải tốnokt4Q5Bm nướELjqc bọELjqt F8nuBmfdđấu võELjq ELjqmồm vớELjqi cookt4Q5Bmn okt4Q5Bmnhóc này. (Người qokt4Q5Bmua đưF8nuBmfdờng ELjq: AnELjqh nóF8nuBmfdi đượELjqc bF8nuBmfda cF8nuBmfdâu F8nuBmfdmà đãF8nuBmfd ELjqtự tráchF8nuBmfd điokt4Q5Bm đấuokt4Q5Bm võELjq mồmokt4Q5Bm sF8nuBmfdao okt4Q5Bm? okt4Q5BmBái pokt4Q5Bmhục okt4Q5Bm| HF8nuBmfdàn đạiELjq F8nuBmfdca F8nuBmfd: *lF8nuBmfdườm* F8nuBmfd| Ngokt4Q5Bmười quF8nuBmfda đườngokt4Q5Bm ELjq: *rétELjq okt4Q5Bmrun lF8nuBmfdập cập*)

« Hànokt4Q5Bm đạiokt4Q5Bm okt4Q5Bmca, baELjqo gELjqiờ huynF8nuBmfdh mớiF8nuBmfd lokt4Q5Bmại xuốELjqng núiF8nuBmfd ELjq? »F8nuBmfd NàngELjq F8nuBmfdcòn pF8nuBmfdhải đF8nuBmfdi lậpokt4Q5Bm giELjqa đìnhokt4Q5Bm màF8nuBmfd. T__T

« VELjqội lF8nuBmfdập giokt4Q5Bma đìnokt4Q5Bmh okt4Q5Bmsao F8nuBmfd? »Trokt4Q5Bmong lF8nuBmfdòng okt4Q5Bmhắn cokt4Q5Bmư nhiêELjqn cokt4Q5Bmó okt4Q5Bmmột lELjqoại cảmF8nuBmfd ELjqgiác kỳokt4Q5Bm okt4Q5Bmquái, ELjqkhông okt4Q5Bmmuốn ELjqcon nhELjqóc ELjqnày okt4Q5Bmđi lokt4Q5Bmập giF8nuBmfda đình.

Khuynh Tokt4Q5Bmhành lắokt4Q5Bmc đầuELjq mạokt4Q5Bmnh tớiokt4Q5Bm mứokt4Q5Bmc muốnokt4Q5Bm ELjqvăng đF8nuBmfdầu okt4Q5Bmra ngoài.ELjq F8nuBmfd« KhônF8nuBmfdg hềF8nuBmfd vộokt4Q5Bmi ELjqkhông hềokt4Q5Bm vokt4Q5Bmội, muokt4Q5Bmội F8nuBmfdkhông okt4Q5Bmmuốn lấyELjq ELjqchồng. »F8nuBmfd NàngELjq mớiELjq khôELjqng F8nuBmfdcần okt4Q5Bmgả okt4Q5Bmcho cookt4Q5Bmn cELjqủa ‘Bệnhokt4Q5Bm ThF8nuBmfdần Kokt4Q5Bminh’ thF8nuBmfdúc thúc.

Hàn F8nuBmfdNgự TF8nuBmfduyệt lạnhELjq nELjqhư bănF8nuBmfdg phF8nuBmfdun okt4Q5Bmra hF8nuBmfdai ELjqchữ. «F8nuBmfd F8nuBmfdTốt lắm.ELjq »F8nuBmfd KELjqỳ quáiELjq, ELjqnàng khôngF8nuBmfd muốnokt4Q5Bm okt4Q5Bmlập gELjqia đìnELjqh, tronokt4Q5Bmg lòF8nuBmfdng hắnokt4Q5Bm cưF8nuBmfd nhiêELjqn okt4Q5Bmcó chútELjq caF8nuBmfdo hứngokt4Q5Bm. ELjqNguyên hELjqắn vẫnF8nuBmfd tưởnF8nuBmfdg bảELjqn thâF8nuBmfdn sẽokt4Q5Bm khôF8nuBmfdng baF8nuBmfdo giờELjq cokt4Q5Bmó hỉELjq ELjqnộ áELjqi F8nuBmfdố, vậF8nuBmfdy màELjq tốiELjq okt4Q5Bmnay nhokt4Q5Bma đầELjqu ngốcF8nuBmfd nokt4Q5Bmày xuấF8nuBmfdt hiệnF8nuBmfd, F8nuBmfdlại đánhELjq độngELjq tớiokt4Q5Bm mộtELjq thokt4Q5Bmứ gìokt4Q5Bm ELjqđó tF8nuBmfdận sokt4Q5Bmâu tronELjqg ELjqnội tâmokt4Q5Bm okt4Q5Bmcủa mình.

« TốtELjq lắmELjq cáiokt4Q5Bm gìokt4Q5Bm okt4Q5Bm? okt4Q5Bm» Kokt4Q5Bmhuynh ThànhF8nuBmfd F8nuBmfdtò mòokt4Q5Bm hỏi.

Hàn NgF8nuBmfdự Tuyệtokt4Q5Bm khônELjqg ELjqđể F8nuBmfdý tokt4Q5Bmới F8nuBmfdnàng, cELjqhỉ ômF8nuBmfd nàF8nuBmfdng nhảyokt4Q5Bm xuống.F8nuBmfd ELjqTrong F8nuBmfdlúc bọnF8nuBmfd hF8nuBmfdọ F8nuBmfdnói chuyệnELjq, ELjqsói hoaELjqng ELjqsớm F8nuBmfdđã okt4Q5Bmkhông ELjqbiết đokt4Q5Bmi okt4Q5Bmvề hELjqướng nàF8nuBmfdo. ĐộcELjq Cokt4Q5Bmô KhuynELjqh ThànF8nuBmfdh okt4Q5Bmnhặt okt4Q5Bmlên ELjqtay okt4Q5Bmnải rồiF8nuBmfd bĩELjqu bELjqĩu môF8nuBmfdi. okt4Q5Bm« Còokt4Q5Bmn tF8nuBmfdốt cònELjq tốt,F8nuBmfd nếELjqu F8nuBmfdtay nảiF8nuBmfd cũELjqng mấtELjq, bổnELjq cokt4Q5Bmô nươngF8nuBmfd okt4Q5Bmchỉ cóokt4Q5Bm nướF8nuBmfdc ELjqđi làmokt4Q5Bm ELjqkhất cF8nuBmfdái ELjqqua ngày.okt4Q5Bm »

Hàn NgựELjq Tuyệokt4Q5Bmt lạiF8nuBmfd nokt4Q5Bmgồi ELjqlại vịELjq trELjqí cokt4Q5Bmũ, giELjqống nhưokt4Q5Bm hếtELjq thảyELjq mọiF8nuBmfd chuyệnELjq chưaELjq tELjqừng xảyELjq ELjqra. Kokt4Q5Bmhuynh TF8nuBmfdhành tF8nuBmfdiến đF8nuBmfdến okt4Q5Bmbên hắnokt4Q5Bm, cokt4Q5Bmười hìELjq hELjqì. «ELjq LạnhELjq quáELjq đi…F8nuBmfd Muội…ELjq muôiF8nuBmfd cF8nuBmfdó thểELjq nF8nuBmfdgủ okt4Q5Bmcạnh F8nuBmfdbên okt4Q5Bmhuynh đượcF8nuBmfd okt4Q5Bmkhông okt4Q5Bm? » (Người F8nuBmfdqua đườF8nuBmfdng F8nuBmfd: KELjqhông bELjqiết aF8nuBmfdi F8nuBmfdchiếm tELjqiện nghokt4Q5Bmi củaELjq ELjqai, F8nuBmfdhừ hừ…)

Hàn NgELjqự Tuyệokt4Q5Bmt kELjqhông okt4Q5Bmhề trảokt4Q5Bm lời.

Nàng nhếchELjq méF8nuBmfdp cườiELjq F8nuBmfdhề hềF8nuBmfd đF8nuBmfdầy giaF8nuBmfdn ác.okt4Q5Bm F8nuBmfd« KF8nuBmfdhông đượELjqc bỏF8nuBmfd lF8nuBmfdại muộiokt4Q5Bm đâuELjq nhéELjq, muộiokt4Q5Bm ngủokt4Q5Bm ELjqđây. HuyF8nuBmfdnh màELjq okt4Q5Bmbỏ F8nuBmfdlại F8nuBmfdmuội, F8nuBmfdmuội thokt4Q5Bmề F8nuBmfdsẽ trokt4Q5Bmóc nokt4Q5Bmã huynF8nuBmfdh tớokt4Q5Bmi chânF8nuBmfd trờiELjq gócF8nuBmfd bokt4Q5Bmể F8nuBmfdcho cokt4Q5Bmoi. »okt4Q5Bm HắELjqn nếuokt4Q5Bm F8nuBmfddám F8nuBmfdbỏ lạiELjq nàngF8nuBmfd, nokt4Q5Bmàng sELjqẽ okt4Q5Bmnhờ lụcF8nuBmfd ELjqthúc okt4Q5Bmthúc tF8nuBmfdìm hắnELjq lôokt4Q5Bmi vF8nuBmfdề, thF8nuBmfdiên hạokt4Q5Bm khôELjqng cóF8nuBmfd ngườokt4Q5Bmi nELjqào ELjqmà BáF8nuBmfdch Hokt4Q5Bmiểu Đokt4Q5Bmường F8nuBmfdtìm okt4Q5Bmkhông ELjqra hF8nuBmfdết. Cảokt4Q5Bm F8nuBmfdnhà lụcELjq thúokt4Q5Bmc thúokt4Q5Bmc mỗiokt4Q5Bm lầnELjq tELjqới thăELjqm F8nuBmfdgia đF8nuBmfdình nàokt4Q5Bmng đềokt4Q5Bmu kheELjqn nF8nuBmfdàng đángELjq yêuF8nuBmfd. Lụcokt4Q5Bm okt4Q5Bmthúc ELjqthúc, okt4Q5Bmlục tELjqhẩm thẩokt4Q5Bmm thậtokt4Q5Bm F8nuBmfdlà yokt4Q5Bmêu tELjqhích nàng,ELjq nELjqàng cokt4Q5Bmó okt4Q5Bmnhờ tìELjqm mộtokt4Q5Bm ngưELjqời, lụcokt4Q5Bm thúELjqc ELjqthúc saELjqo lELjqại okt4Q5Bmkhông hỗokt4Q5Bm trợF8nuBmfd cELjqhứ ?

Khuynh okt4Q5BmThành ngọokt4Q5Bm ngokt4Q5Bmuậy mELjqãi khF8nuBmfdông tELjqìm thấyF8nuBmfd tokt4Q5Bmư okt4Q5Bmthế nF8nuBmfdgủ okt4Q5Bmthích F8nuBmfdhợp, thếF8nuBmfd lELjqà tELjqự nhokt4Q5Bmiên đeF8nuBmfdm ELjqđầu dựaF8nuBmfd vàoF8nuBmfd F8nuBmfdvai F8nuBmfdhắn, okt4Q5Bmôm lấyokt4Q5Bm cánhF8nuBmfd tELjqay hắnokt4Q5Bm. okt4Q5BmVẫn làELjq nF8nuBmfdgủ nhELjqư thokt4Q5Bmế aokt4Q5Bmn tELjqoàn hơnF8nuBmfd, nếuF8nuBmfd F8nuBmfdkhông hokt4Q5Bmắn chạELjqy mấtokt4Q5Bm okt4Q5Bmthì sELjqao okt4Q5Bm? NELjqếu lELjqại gặpF8nuBmfd sóF8nuBmfdi hookt4Q5Bmang, nànELjqg lokt4Q5Bmiền xonF8nuBmfdg đờF8nuBmfdi rokt4Q5Bmồi. NELjqam nữF8nuBmfd hokt4Q5Bmữu biệtELjq nELjqàng ELjqcó biếokt4Q5Bmt chokt4Q5Bmớ, nhưELjqng lELjqà dựF8nuBmfda vàELjqo mộtokt4Q5Bm cáiELjq cF8nuBmfdó làF8nuBmfdm F8nuBmfdsao đâokt4Q5Bmu, nànF8nuBmfdg lF8nuBmfdớn thếokt4Q5Bm nàyokt4Q5Bm F8nuBmfdrồi, cănokt4Q5Bm okt4Q5Bmbản đểokt4Q5Bm ýokt4Q5Bm lF8nuBmfdàm gì.F8nuBmfd Lokt4Q5Bmại nhELjqắc nànokt4Q5Bmg ĐộcF8nuBmfd ELjqCô okt4Q5BmKhuynh ThànhF8nuBmfd, nămokt4Q5Bm F8nuBmfd16 tuổiF8nuBmfd xuốnF8nuBmfdg núF8nuBmfdi mẹokt4Q5Bm liềF8nuBmfdn maokt4Q5Bmng nELjqàng ELjqtới kỹELjq viELjqện xeokt4Q5Bmm trELjqộm, 1F8nuBmfd8 tuổiokt4Q5Bm xonokt4Q5Bmg liềELjqn cF8nuBmfdho nànF8nuBmfdg xokt4Q5Bmem XuâF8nuBmfdn cokt4Q5Bmung đồ,okt4Q5Bm cELjqòn giF8nuBmfdảng giảiELjq rấtokt4Q5Bm F8nuBmfdnhiều tELjqri thứokt4Q5Bmc vềokt4Q5Bm việcF8nuBmfd okt4Q5Bmnam nữELjq. MẹF8nuBmfd okt4Q5Bmnói đấokt4Q5Bmy làF8nuBmfd F8nuBmfdgiáo okt4Q5Bmdục gELjqiới F8nuBmfdtính cF8nuBmfdhính qokt4Q5Bmuy, tELjquyệt ELjqđối kELjqhông cóF8nuBmfd okt4Q5Bmtí teELjqo nàF8nuBmfdo bF8nuBmfdất lươELjqng hếokt4Q5Bmt. okt4Q5BmThế F8nuBmfdlà bF8nuBmfdởi okt4Q5Bmvì chuyokt4Q5Bmện ‘ELjqgiáo dục’F8nuBmfd nàELjqy, chokt4Q5Bma F8nuBmfdmẹ nàngF8nuBmfd liềnELjq F8nuBmfdcãi nhaokt4Q5Bmu F8nuBmfdto. KF8nuBmfdỳ thậtokt4Q5Bm lF8nuBmfdà cELjqha nàF8nuBmfdng ăELjqn dấmELjq F8nuBmfdchua, chELjqa vốnELjq okt4Q5Bmkhông chF8nuBmfdo pELjqhép mF8nuBmfdẹ thấokt4Q5Bmy nELjqam nhâF8nuBmfdn F8nuBmfdnào ELjqkhác ELjqngoài mìnokt4Q5Bmh cảokt4Q5Bm. Ấokt4Q5Bmy vậyF8nuBmfd mokt4Q5Bmẹ lạiokt4Q5Bm ELjqto gaokt4Q5Bmn lớnF8nuBmfd mậF8nuBmfdt vàELjqo kỹokt4Q5Bm F8nuBmfdviện chơF8nuBmfdi, chELjqa khôngELjq F8nuBmfdtức gokt4Q5Bmiận mớiELjq làF8nuBmfd lELjqạ. Baokt4Q5Bmo nhiokt4Q5Bmêu nămF8nuBmfd quF8nuBmfda, F8nuBmfdcha mF8nuBmfdẹ âF8nuBmfdn âF8nuBmfdn áF8nuBmfdi ái,okt4Q5Bm chỉF8nuBmfd cóF8nuBmfd cãiokt4Q5Bm okt4Q5Bmnhau mộtokt4Q5Bm lầokt4Q5Bmn duELjqy nELjqhất ELjqđó. F8nuBmfdNàng F8nuBmfdcũng thậokt4Q5Bmt hâF8nuBmfdm mộF8nuBmfd bELjqọn họokt4Q5Bm, nàngF8nuBmfd cũokt4Q5Bmng muốnELjq okt4Q5Bmtìm mokt4Q5Bmột F8nuBmfdnam nhF8nuBmfdân okt4Q5Bmthật F8nuBmfdtốt nhưF8nuBmfd cha.

Hàn Ngokt4Q5Bmự TuyệF8nuBmfdt khôokt4Q5Bmng ELjqđẩy okt4Q5Bmnàng F8nuBmfdra màELjq mặokt4Q5Bmc nàELjqng ELjqdựa vF8nuBmfdào nELjqgười. TF8nuBmfdừ kokt4Q5Bmhi cokt4Q5Bmó trELjqí nhớ,okt4Q5Bm sưokt4Q5Bm phụELjq hF8nuBmfdắn đãokt4Q5Bm okt4Q5Bmđem hELjqắn ELjqđầu nhF8nuBmfdập vàoELjq cELjquộc sốngokt4Q5Bm cokt4Q5Bmủa okt4Q5Bmbầy đànELjq dELjqã tF8nuBmfdhú, hắF8nuBmfdn ELjqlớn lELjqên cokt4Q5Bmó ELjqthú F8nuBmfdtính nhokt4Q5Bmư okt4Q5Bmdã thokt4Q5Bmú, thokt4Q5Bmậm ELjqchí dãF8nuBmfd tELjqhú tokt4Q5Bmhấy hắnokt4Q5Bm cònF8nuBmfd phảiELjq ELjqe ngạiokt4Q5Bm. TrELjqải okt4Q5Bmqua ELjqbao nhiêuokt4Q5Bm nokt4Q5Bmăm ELjqsóng gióF8nuBmfd, cảokt4Q5Bm ngưELjqời nhELjquốm đầF8nuBmfdy F8nuBmfdsát kELjqhí, tF8nuBmfdhế màELjq côF8nuBmfd nàngELjq nàF8nuBmfdy cưokt4Q5Bm nhiF8nuBmfdên dámELjq ELjqdựa vàookt4Q5Bm ngưokt4Q5Bmời hELjqắn ELjqngủ, thậtF8nuBmfd F8nuBmfdkhông F8nuBmfdhiểu nELjqên F8nuBmfdnói nàngF8nuBmfd okt4Q5Bmđơn tF8nuBmfdhuần ELjqhay ELjqlà nokt4Q5Bmgu ngốcokt4Q5Bm F8nuBmfdnữa. Nhìnokt4Q5Bm thấyELjq gELjqương okt4Q5Bmmặt ngủF8nuBmfd saokt4Q5Bmy xinELjqh đẹpELjq ELjqcủa nàF8nuBmfdng, hắnokt4Q5Bm F8nuBmfdkhông nELjqén đượcF8nuBmfd vELjqươn F8nuBmfdtay F8nuBmfdôm lấyokt4Q5Bm nàngF8nuBmfd. CôELjq đokt4Q5Bmơn F8nuBmfd25 nELjqăm, okt4Q5Bmlần đầuokt4Q5Bm tiêELjqn pháELjqt hiệnF8nuBmfd rokt4Q5Bma ELjqcảm gF8nuBmfdiác cóokt4Q5Bm ngELjqười làmF8nuBmfd bạnokt4Q5Bm thậtF8nuBmfd làELjq tF8nuBmfdốt. NàngF8nuBmfd cokt4Q5Bmó thF8nuBmfdể cokt4Q5Bmùng hắnF8nuBmfd tớokt4Q5Bmi khokt4Q5Bmi F8nuBmfdnào ELjq? NếuF8nuBmfd nànokt4Q5Bmg okt4Q5Bmbiết hắnELjq làELjq aELjqi ELjqthì ELjqsao okt4Q5Bm? Liệuokt4Q5Bm ELjqnàng cònokt4Q5Bm lELjqớn okt4Q5Bmgan nhưELjq vậokt4Q5Bmy F8nuBmfdhay F8nuBmfdkhông ?

Sáng sớmF8nuBmfd okt4Q5Bmhôm sauF8nuBmfd, KhF8nuBmfduynh Thànokt4Q5Bmh bịF8nuBmfd mokt4Q5Bmột luồnF8nuBmfdg áokt4Q5Bmnh sánELjqg cELjqhói mF8nuBmfdắt làELjqm thứcELjq dF8nuBmfdậy. TớiF8nuBmfd ELjqkhi nànF8nuBmfdg phátF8nuBmfd ELjqhiện bảnELjq thânELjq cokt4Q5Bmư nELjqhiên ELjqôm ômokt4Q5Bm dựaF8nuBmfd dựaokt4Q5Bm okt4Q5Bmvào F8nuBmfdmột gELjqã nELjqam nhânF8nuBmfd ngủELjq cELjqả đêmF8nuBmfd, liềnokt4Q5Bm ngF8nuBmfdượng ngùngokt4Q5Bm cF8nuBmfdười cườELjqi. F8nuBmfd« F8nuBmfdTay huF8nuBmfdynh khônokt4Q5Bmg bịokt4Q5Bm tF8nuBmfdê F8nuBmfdchứ ELjq? » (Người ELjqqua đườngokt4Q5Bm okt4Q5Bm: F8nuBmfdThiện tâELjqm bộcELjq phátF8nuBmfd nhokt4Q5Bmư ELjqsao băELjqng okt4Q5Bm| KELjqhuynh Thànokt4Q5Bmh ELjq: *lườm*F8nuBmfd ELjq| Ngườiokt4Q5Bm qELjqua đườngokt4Q5Bm okt4Q5Bm: nhầELjqm, sokt4Q5Bmáng lángF8nuBmfd nhưF8nuBmfd mặtokt4Q5Bm trời…ELjq F8nuBmfd= =’)

« Điokt4Q5Bm thôokt4Q5Bmi. okt4Q5Bm» HF8nuBmfdàn F8nuBmfdNgự Tuyệtokt4Q5Bm ELjqkhông F8nuBmfdtrả lokt4Q5Bmời câuokt4Q5Bm hỏiELjq củELjqa nàng.

« okt4Q5BmĐi ELjqđâu ELjq? F8nuBmfd» NàELjqng đứnELjqg dậy.

« XELjquống okt4Q5Bmnúi. ELjq» HắnF8nuBmfd đF8nuBmfdã tELjqìm ởF8nuBmfd đokt4Q5Bmây cảELjq nELjqửa tokt4Q5Bmháng màELjq mộELjqt chútELjq maokt4Q5Bmnh mốiELjq cELjqũng kokt4Q5Bmhông tìF8nuBmfdm raF8nuBmfd. HF8nuBmfdắn bắtELjq F8nuBmfdđầu hoF8nuBmfdài nghELjqi cáiF8nuBmfd bảELjqo tàngELjq củaokt4Q5Bm Báchokt4Q5Bm Hiểuokt4Q5Bm Đườnokt4Q5Bmg kELjqia liệuELjq cóokt4Q5Bm F8nuBmfdthật sựELjq ELjqtồn tạiokt4Q5Bm haokt4Q5Bmy không.

« TELjqốt quáELjq, xuốokt4Q5Bmng núokt4Q5Bmi tokt4Q5Bmhôi. »F8nuBmfd Kokt4Q5Bmhuynh Thàokt4Q5Bmnh okt4Q5Bmkhông dấELjqu okt4Q5Bmnổi ELjqkhoái cF8nuBmfdhí liF8nuBmfdền nắmF8nuBmfd lấyF8nuBmfd áookt4Q5Bm hắn.

Hàn Ngựokt4Q5Bm okt4Q5BmTuyệt khẽF8nuBmfd lELjqiếc mắokt4Q5Bmt F8nuBmfdngó nàngF8nuBmfd mộokt4Q5Bmt okt4Q5Bmcái, F8nuBmfdnàng lokt4Q5Bmiền tELjqhức thELjqời buôngF8nuBmfd hắnELjq rELjqa lặELjqng lF8nuBmfdẽ ELjqtụt lạiokt4Q5Bm ELjqđi phF8nuBmfdía sau.