You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương oRN62 J6CW: J6CWAnh hùngJ6CW cứnuAGu mỹnoTT nhân

« GnoTTrrraao… »mxAZ MnoTTột thanuAGnh âoRN6m đánuAGng sợJ6CW vJ6CWang lên,noTT đằngoRN6 đằngJ6CW sátoRN6 noTTkhí, hẳJ6CWn lànuAG coRN6ủa cooRN6n thúnuAG đángJ6CW sợnuAG nàmxAZo đó.J6CW ĐộcmxAZ CôJ6CW KhuynoTTnh ThànJ6CWh vJ6CWốn lJ6CWà oRN6một oRN6kẻ thnuAGông nuAGminh limxAZền mạnuAGnh mẽmxAZ mởnuAG tnuAGo mắt.

Một đôiJ6CW mnoTTắt phátoRN6 rnoTTa ánmxAZh oRN6sáng xnuAGanh nuAGlục J6CWở trướcnuAG mặtoRN6 nànuAGng, cmxAZách khmxAZoảng nuAGnăm thmxAZước, ánnoTTh mắnoTTt hoàoRN6n tnuAGoàn khôngJ6CW nuAGcó hảonuAG ýmxAZ trừngnuAG trnoTTừng nnoTTgó nàng,noTT roRN6õ rànnoTTg cmxAZoi nàoRN6ng loRN6à bữaoRN6 nuAGăn đoRN6êm ngonoTTn lànJ6CWh. nuAGToàn thmxAZân nànmxAZg tooRN6át mồJ6CW hôoRN6i lạnhnuAG, nuốoRN6t noRN6ước minoTTếng đnuAGến ựcJ6CW mộnuAGt cánuAGi, giươngoRN6 đôimxAZ mJ6CWắt nhỏoRN6 cnuAGảnh noTTgiác nhìnmxAZ chằmJ6CW cJ6CWhằm conuAGn doRN6ã mxAZthú trmxAZước mặt.

Hàn NmxAZgự mxAZTuyệt mxAZđâu rồioRN6 nuAG? ĐộJ6CWt nhnoTTiên nànJ6CWg nhJ6CWớ nuAGra J6CWcòn cónoTT mộtnuAG ngườimxAZ oRN6nữa kinuAGa màmxAZ oRN6? TênoRN6 noTTchết tiệnoTTt mxAZđó đmxAZi đmxAZâu vậnoTTy noTT? mxAZNàng lặmxAZng oRN6lẽ kínnuAG đnoTTáo liếoRN6c mộtmxAZ noTTcái tớinuAG chJ6CWỗ lúcnoTT nnuAGãy hắnoTTn oRN6vừa ngoRN6ồi, hiJ6CWc, đếnoRN6 mộoRN6t cJ6CWái bJ6CWóng cmxAZũng còoRN6n chảnoTT cónoTT. ThằngoRN6 mxAZcha đángnoTT nuAGchết đoRN6ó thnoTTật koRN6hông nuAGcó nmxAZghĩa kJ6CWhí mnoTTà, cưJ6CW nhiêJ6CWn chuJ6CWồn mnuAGất, đoRN6ể lạJ6CWi oRN6mình oRN6nàng tặnJ6CWg mxAZcho J6CWsói J6CWhoang. NhấtnuAG thoRN6ời nànnoTTg dụcnoTT J6CWkhóc noTTvô J6CWlệ (muốnnuAG khnuAGóc mànoTT khmxAZông rmxAZa nưmxAZớc mắt),J6CW thmxAZôi nuAGrồi J6CWLượm ơimxAZ, J6CWthân gáoRN6i noTTxinh tươioRN6 noTTthành bnoTTữa ngooRN6n J6CWcho dãoRN6 thú. (Người qnuAGua đườngnuAG J6CW: mxAZcô kiaJ6CW, tJ6CWhêm tnuAGhắt noTTgì nhioRN6ều thnuAGế, J6CWbản gốcJ6CW mxAZnó cJ6CWó J6CWhoa lnoTTá cànJ6CWh J6CWthế nuAGđâu oRN6| LãnnoTTh VâmxAZn J6CW: kịanuAG tuoRN6i, khônoTTng thícJ6CWh mxAZthì đừmxAZng đọJ6CWc mxAZ! =.=)

Khuynh ToRN6hành vốnuAGn lJ6CWà cómxAZ luyJ6CWện voRN6õ côJ6CWng đấyoRN6 chứ,nuAG hJ6CWơn oRN6nữa võnuAG nuAGcông J6CWkhông tồinuAG choRN6út nàmxAZo. NhấoRN6t lnuAGà mxAZkhinh côngnoTT, hoànoRN6 tnoTToàn hoRN6ọc hếtnoTT châmxAZn truyềnnoTT mxAZcủa phụoRN6 thnoTTân, đánmxAZg tiếcoRN6 ởJ6CW nuAGthời điểmoRN6 mJ6CWấu chốtnuAG nhoRN6ư thếmxAZ noTTnày, cmxAZô nàJ6CWng khônoTTng cJ6CWó kinnoTTh ngJ6CWhiệm chiếnnuAG đấJ6CWu maJ6CWng tênJ6CW KhuoRN6ynh ThànhnuAG cJ6CWư nhnuAGiên bJ6CWỏ quênoRN6 sJ6CWự thoRN6ật rmxAZằng mìoRN6nh cmxAZó biếnuAGt oRN6khinh công.

Hai chânmxAZ trướmxAZc coRN6ủa oRN6con sónuAGi hoamxAZng càoRN6o càJ6CWo mxAZmặt đất,noTT chờoRN6 dịJ6CWp choRN6uẩn bmxAZị phóJ6CWng tớiJ6CW đJ6CWây. KhJ6CWuynh ThànnuAGh liênuAGn tụcnuAG lnuAGùi vnoTTề sauJ6CW, hamxAZi noTTchân noTTrun lnuAGẩy bẩy (Người quJ6CWa đưnuAGờng nuAG: mấtnuAG cảoRN6 phoJ6CWng phạJ6CWm củanuAG cooRN6n gáoRN6i MinJ6CWh NguyệnoTTt tmxAZiên tửnuAG, hainoTTzzz, nànnuAGg mxAZta mnuAGà nuAGthấy cảnmxAZh nnuAGày chmxAZắc đậpnuAG đJ6CWầu vàmxAZo đậuJ6CW J6CWhũ J6CWtự tJ6CWử mấtmxAZ J6CW! J6CW| MộnoTT DunnoTTg ÝnuAG VânuAGn oRN6: *lJ6CWườm* J6CW| NgườimxAZ noTTqua đườJ6CWng J6CW: J6CW*rón oRN6rén chạy*). MJ6CWột bónJ6CWg đenoRN6 noTTthật lớnoRN6 J6CWđột nnoTTgột phóJ6CWng tmxAZhẳng tớioRN6 trướcnuAG mặtnuAG nàngmxAZ, mấymxAZ cáoRN6i mxAZrăng nanoTTnh đJ6CWã ngắmJ6CW rnoTTất chunuAGẩn noTTvào noTTcái cnuAGổ trắngnuAG ngnoTTần nồnuAGn nuAGnộn oRN6của nnoTTàng, KnuAGhuynh ThàmxAZnh trợnmxAZ noTTto mắnoTTt, đầmxAZu ócnoTT trốnoRN6g rỗmxAZng, toRN6rong đnoTTầu chỉnoTT mxAZcòn nuAGmột nuAGý niệmnuAG dJ6CWuy nuAGnhất… XnuAGong mxAZđời J6CWrồi. ĐúngmxAZ J6CWlúc noTTcon sJ6CWói sắpnoTT bnoTTổ nhnuAGào vàJ6CWo ngườJ6CWi nàngJ6CW, nàngoRN6 chỉmxAZ cảnuAGm tJ6CWhấy hnuAGẫng oRN6nhẹ mnuAGột cánuAGi, cảmxAZ ngườinoTT baoRN6y loRN6ên trờmxAZi. ĐợimxAZ nàJ6CWng khnuAGôi phụnuAGc oRN6ý thứcJ6CW, mớimxAZ nhậnmxAZ rmxAZa J6CWmình đoRN6ã toRN6ựa vàooRN6 mnuAGột noTTcái lmxAZồng ngựcmxAZ ấoRN6m oRN6áp rộnJ6CWg nuAGrãi tựmxAZ J6CWlúc nàooRN6. VmxAZà ngnoTTay mxAZsau đómxAZ oRN6là nnuAGhận rJ6CWa noTTmình đJ6CWã bịJ6CW anuAGi noTTđó ômxAZm lênoTTn ngJ6CWồi ởmxAZ tJ6CWrên mộtnuAG nhJ6CWánh cây.

Khuynh ThJ6CWành lạiJ6CW nuốtnoTT mxAZnước mJ6CWiếng coRN6ái oRN6ực, roRN6út cụcoRN6 cũngJ6CW nhìnJ6CW rõnoTT nuAGai đoRN6ã cứunoTT nàng.

« NgươoRN6i kJ6CWhông phảmxAZi noTTđi rồinuAG nuAGsao nuAG? mxAZ» NàoRN6ng J6CWtrừng mắtmxAZ nhìnnoTT HànuAGn NgựmxAZ TuynoTTệt, bộoRN6 dánmxAZg hổnuAGn hànoTT mxAZhổn hểnnuAG nuAGsợ hãi.

Hàn NgựJ6CW TuoRN6yệt qunuAGả thậnuAGt J6CWđã rờimxAZ đi,noTT nhưnnuAGg nJ6CWghe thoRN6ấy tiếoRN6ng sJ6CWói hoaJ6CWng gnoTTầm lênnuAG J6CWlại chạynuAG vềJ6CW ngnuAGó thử,mxAZ làJ6CW hắnJ6CW J6CWlo chnoTTo nuAGcon nhócJ6CW lnuAGắm miệngmxAZ kinuAGa. HắnJ6CW từnnoTTg giếtJ6CW ngườiJ6CW vônoTT số,J6CW trướJ6CWc nuAGgiờ J6CWchưa bamxAZo gnoTTiờ oRN6biết mJ6CWềm lònuAGng. VốoRN6n hắoRN6n coRN6ó thểJ6CW trnoTTơ J6CWmắt nmxAZhìn mxAZmột ngnuAGười J6CWchết dầnnoTT troRN6ước mắJ6CWt noTTmà khôngnoTT nuAGcứu, hiệnJ6CW gnuAGiờ lạimxAZ chỉnuAG vnoTTì mộtmxAZ coRN6on nhoRN6a đầnoTTu ngnuAGốc nghếnoTTch loRN6ại noTTchạy vềoRN6 cứmxAZu, coRN6hắc hắnoTTn boRN6ị ấmoRN6 đầuoRN6 rồiJ6CW !

Hàn J6CWNgự TuynoTTệt khmxAZẽ liếmxAZc oRN6mắt nhìJ6CWn mxAZnàng mxAZmột cái,J6CW vẫnoRN6 lnuAGà khônmxAZg nónuAGi gìoRN6 cả.

Khuynh ThàmxAZnh lắnoTTc đầoRN6u bấmxAZt đắcoRN6 dĩ.oRN6 J6CW« QunuAGên đnoTTi, nuAGvới noRN6gươi nnoTTói chnuAGuyện chỉmxAZ tổnoTT phíoRN6 lờiJ6CW. »mxAZ CnuAGha nàngJ6CW noTTdù mỗinuAG cnuAGâu hiếnoTTm nhưnoTT vàng,oRN6 tốtJ6CW xấuoRN6 gnoTTì hỏinuAG vmxAZẫn trmxAZả lnuAGời. CònnoTT gnoTTã trnoTTước mmxAZắt noTTnày noTTquả thoRN6ật cnuAGùng oRN6kẻ câmoRN6 đJ6CWiếc khônoRN6g kháoRN6c nhaoRN6u làoRN6 mấnoTTy, nếumxAZ knuAGhông phảnoTTi hnoTTắn tnuAGừng nnoTThả noTTra bnoTTa chữnoTT tênoRN6 J6CWhắn, noTTthật đúnoRN6g nàngJ6CW snuAGẽ nuAGnghĩ J6CWhắn lnoTTà noTTkẻ cnuAGâm điếc.

« noTTĐại hiệp,J6CW vmxAZõ cnuAGông ngưoRN6ơi tnoTTốt lắmJ6CW phnuAGải khnuAGông noTT? XmxAZin noTTcho J6CWta nuAGđi tnoTTheo ngươnuAGi đJ6CWi noTT? oRN6» mxAZKhuynh TnuAGhành tựmxAZ nhủoRN6 nuAGmình đnoTTã mxAZhọc hếoRN6t chmxAZân truynoTTền mxAZcủa cmxAZha mnoTTẹ, toRN6hế nhưmxAZng J6CWso vớiJ6CW HànnuAG NnoTTgự TunuAGyệt cónoTT oRN6vẻ vẫnoTTn oRN6chưa thnoTTấm thápnoTT gì. (Người qoRN6ua đườnnoTTg mxAZ: ÝJ6CW VânuAGn J6CWà ÝoRN6 Vân,oRN6 ĐộcoRN6 CnoTTô HànJ6CW ơiJ6CW mxAZĐộc CnoTTô HànuAGn, oRN6con gánoTTi cácJ6CW ngươnoTTi chưanuAG lấyoRN6 chồngnoTT noTTđã quênoTTn choRN6a mẹnoTT, khônuAGng noTTcoi noTTcác ngnoTTươi J6CWra gìJ6CW kJ6CWìa mxAZ| ĐoRN6ộc oRN6Cô oRN6Hàn oRN6: *lạnJ6CWh lùngJ6CW liếnuAGc moRN6ắt* nuAG| NgườinoTT oRN6qua đườoRN6ng oRN6: *réoRN6t lạnnoTTh noTTđóng băng*)

Không phảnnuAG ứng.

Khuynh ThànhnoTT gnoTTãi gãioRN6 mnoTTũi. «mxAZ mxAZUy, HànnoTT NnoTTgự TuyệnuAGt, lỗmxAZ tJ6CWai ngươioRN6 cJ6CWó vấnnoTT đJ6CWề khôngoRN6 hJ6CWả nuAG? ToRN6a sợnuAG lạioRN6 gmxAZặp phảiJ6CW dJ6CWã thú,J6CW cnuAGho nuAGta đnoTTi thenuAGo ngoRN6ươi đinuAG nuAGmà nuAG? »

Hàn NgJ6CWự TuJ6CWyệt buônnuAGg cámxAZnh J6CWtay đamxAZng ômnuAG KhnuAGuynh ThàJ6CWnh rmxAZa, tJ6CWhản J6CWnhiên khôoRN6ng trảmxAZ lJ6CWời tnoTTiếng nào.

Khuynh ThànhJ6CW noTTbĩu bĩunoTT môinuAG. oRN6« oRN6Ta noTTlà mộmxAZt oRN6cô nươnnuAGg liễmxAZu yếuoRN6 đàonoTT oRN6tơ coRN6hân yếuoRN6 tamxAZy mềm,noTT ngươJ6CWi đànhmxAZ lòoRN6ng mxAZđể tJ6CWa bịmxAZ sónuAGi oRN6ăn toRN6hịt oRN6sao oRN6? oRN6» MoRN6ẹ toRN6ừng nói,oRN6 khnoTTi cầnJ6CW cnuAGó thểJ6CW nuAGsử noTTchiêu noTTlàm J6CWnũng, chiênuAGu nàmxAZy dùJ6CWng noTTvới chJ6CWa nànmxAZg thựnoTTc nuAGlà rmxAZất cómxAZ J6CWích, khoRN6ông biếtJ6CW hiệnoRN6 oRN6tại cnoTTó hữnuAGu dụngmxAZ hamxAZy không.

Nàng thJ6CWua hJ6CWắn rồimxAZ, noTTvẫn J6CWphỗng rmxAZa knoTThông nnoTTói gì.

Khuynh ThànnuAGh noTTtức moRN6uốn hộcmxAZ máu.nuAG noTT« NmxAZgươi… ThmxAZôi noTTta toRN6hà cJ6CWoi ngươinoTT lànuAG khôoRN6ng khímxAZ chnoTTo mxAZxong. »

« CJ6CWó thểnuAG mxAZđi thnuAGeo. »noTT HoRN6ắn thảnoTTn nhiêmxAZn nóinuAG, tJ6CWhêm mộtnuAG câu.J6CW noTT« ChoRN6ỉ cầJ6CWn oRN6ngươi khôngmxAZ snuAGợ làmxAZ đượcJ6CW. »mxAZ CunuAGộc sốnoRN6g cnuAGủa hắnoTTn ởJ6CW đaonoTT nuAGkiếm máJ6CWu taoRN6nh, J6CWcó oRN6con nhJ6CWóc nnuAGào dámxAZm đinuAG thnuAGeo hắnuAGn cmxAZơ chứ. (Người qmxAZua đườnJ6CWg J6CW: HJ6CWắn dámmxAZ conuAGi nàngoRN6 làoRN6 nuAGnữ hànuAGi tửnuAG J6CWa, trmxAZẻ cooRN6n nuAGa, …noTT *nuAGicon tnoTTức hộcJ6CW máu*)

Khuynh TJ6CWhành hoRN6ưng phấnnuAG tnoTThiếu điềnuAGu oRN6nhảy dựngmxAZ lêmxAZn, tmxAZúm lấynuAG tanoTTy ánoTTo hắnoTTn noTTlắc lắmxAZc. J6CW« TnoTTa sẽJ6CW khôngmxAZ nuAGsợ, nuAGta đmxAZi mxAZtheo ngươinoTT đượcJ6CW rồi,noTT ngnuAGươi thậmxAZt noTTsự lnuAGà ngườnoTTi tốtoRN6 mnoTTà. »

Mặt hắnuAGn vẫnoTTn khônmxAZg nuAGcó biểunuAG tnoTTình, chỉoRN6 noTTcó ánhJ6CW nuAGmắt loRN6ại mxAZxẹt qnoTTua mộtnuAG nétoRN6 cườinuAG kJ6CWhổ, oRN6hắn oRN6là ngoRN6ười tJ6CWốt soRN6ao noTT? NếuJ6CW hmxAZắn lànoTT ngườimxAZ tốtnuAG, cănuAGn bảnnuAG tJ6CWrên đờiJ6CW J6CWkhông cnuAGó amxAZi lmxAZà ngmxAZười xấumxAZ hết.noTT TroRN6ong ginuAGang hồ,J6CW nnuAGgười nàonoTT ngJ6CWhe đếnnoTT tênJ6CW hắoRN6n, mxAZkhông phnoTTải hậnnoTT thấoRN6u xươnJ6CWg J6CWthì cJ6CWũng lmxAZà sợnuAG tmxAZáng đởm,oRN6 nnuAGha đầJ6CWu J6CWnày nuAGcư nhioRN6ên mxAZlôi kéooRN6 tJ6CWay nuAGáo nuAGhắn, cònuAGn muốnnuAG noTTđồng hànJ6CWh vớnuAGi hắoRN6n, điềmxAZu kỳJ6CW qunoTTái nhấtmxAZ chínhoRN6 làmxAZ J6CWcòn nnuAGói hắnJ6CW lJ6CWà ngườiJ6CW tốt,mxAZ nuAGxem J6CWra lànoTT mộtnuAG đứaJ6CW nhnuAGa đnoTTầu knuAGhông hiểuoRN6 coRN6huyện đời.

« HànoTTn đoRN6ại mxAZca, humxAZynh tnuAGới nơnuAGi nàoRN6y làmnuAG gìnoTT noTT? J6CW» NàngJ6CW oRN6vốn khônmxAZg mxAZhi noTTvọng hắnuAGn trảJ6CW lJ6CWời, xJ6CWem roRN6a chỉJ6CW mmxAZuốn lầmoRN6 bầnuAGm tựnoTT độcJ6CW mxAZthoại thôi.

« TìnoTTm mộtmxAZ thmxAZứ nàoRN6y nJ6CWọ. »

« Vậy…J6CW ÁmxAZ noTT! mxAZ» nuAGKhuynh ThànmxAZh nnuAGhìn hmxAZắn, vuoRN6i vẻoRN6 khôngoRN6 timxAZn nuAGvào tanoTTi mìoRN6nh. mxAZ« HuoRN6ynh cũngnoTT trảmxAZ lờmxAZi nuAGsao J6CW? »

Hắn khônmxAZg nnoTTói mxAZđược thêoRN6m J6CWlời nào,oRN6 tựnoTT nẫuoRN6 bảnmxAZ nuAGthân vìmxAZ cáiJ6CW quáiJ6CW gmxAZì phảioRN6 tnoTTốn noTTnước boRN6ọt đấumxAZ noTTvõ mồoRN6m vớinuAG coJ6CWn nnoTThóc này. (Người qJ6CWua nuAGđường mxAZ: AnnuAGh nóoRN6i đJ6CWược noTTba nuAGcâu mJ6CWà đãoRN6 tnoTTự trácmxAZh điJ6CW J6CWđấu J6CWvõ mJ6CWồm sanuAGo nuAG? J6CWBái phnoTTục noTT| HoRN6àn đJ6CWại noTTca mxAZ: *lườm*nuAG J6CW| nuAGNgười quoRN6a đườngoRN6 nuAG: *rJ6CWét roRN6un lậpnoTT cập*)

« HàoRN6n đạJ6CWi canoTT, boRN6ao mxAZgiờ huynmxAZh mớinoTT nuAGlại nuAGxuống númxAZi noTT? mxAZ» NàngJ6CW cnuAGòn phảoRN6i nuAGđi J6CWlập gioRN6a đoRN6ình nuAGmà. T__T

« VộioRN6 lnoTTập giJ6CWa mxAZđình samxAZo oRN6? »TrmxAZong J6CWlòng hJ6CWắn cưmxAZ nhmxAZiên noTTcó moRN6ột loạiJ6CW mxAZcảm giácoRN6 oRN6kỳ quái,mxAZ khômxAZng muốnnuAG coJ6CWn nhJ6CWóc nnoTTày đinoTT noTTlập giJ6CWa đình.

Khuynh ThàmxAZnh loRN6ắc mxAZđầu mạnoRN6h tớiJ6CW moRN6ức muốnnuAG văngnuAG đnoTTầu roRN6a ngnuAGoài. noTT« KhôngnuAG hoRN6ề oRN6vội khônoTTng mxAZhề vội,oRN6 muộiJ6CW khmxAZông muốnnoTT lấynoTT mxAZchồng. nuAG» NàmxAZng mmxAZới kmxAZhông cầnoRN6 oRN6gả nuAGcho cmxAZon J6CWcủa ‘BệnhmxAZ ThầnnoTT KioRN6nh’ thnuAGúc thúc.

Hàn NgựnuAG mxAZTuyệt lnuAGạnh noTTnhư J6CWbăng phnuAGun nuAGra hJ6CWai chnoTTữ. «mxAZ TốoRN6t lắnuAGm. »oRN6 KỳnuAG qJ6CWuái, nànoRN6g khônmxAZg muốnmxAZ oRN6lập ginuAGa đìnJ6CWh, tromxAZng lònnuAGg hnuAGắn cưnuAG J6CWnhiên nuAGcó chútnuAG cmxAZao hứngnoTT. NnuAGguyên hắnoRN6 vJ6CWẫn tưởngJ6CW bảnnoTT thâoRN6n J6CWsẽ khôngmxAZ bnuAGao J6CWgiờ coRN6ó noTThỉ noRN6ộ áimxAZ ố,noTT vậoRN6y màoRN6 nuAGtối naoRN6y nhnuAGa đầuJ6CW ngoRN6ốc nàynuAG xuấtJ6CW hiệnmxAZ, oRN6lại đánhnuAG độngJ6CW tmxAZới moRN6ột thnoTTứ J6CWgì đóJ6CW tậnJ6CW sâJ6CWu tronJ6CWg nộinuAG tânoTTm củaJ6CW mình.

« TnuAGốt lnuAGắm cnuAGái gnuAGì mxAZ? oRN6» J6CWKhuynh ThànnuAGh tònoTT mònoTT hỏi.

Hàn NnuAGgự oRN6Tuyệt khôngmxAZ đểJ6CW ýoRN6 tớimxAZ nàoRN6ng, cmxAZhỉ ômxAZm nuAGnàng nhảyoRN6 xnoTTuống. TroRN6ong J6CWlúc bọnnoTT oRN6họ oRN6nói chmxAZuyện, noTTsói hnoTToang sớmoRN6 đãJ6CW kmxAZhông bnoTTiết đinuAG vềJ6CW hưnuAGớng nmxAZào. ĐnuAGộc CoRN6ô J6CWKhuynh oRN6Thành nhặnuAGt noTTlên J6CWtay noRN6ải rồimxAZ boRN6ĩu bĩunoTT môiJ6CW. «noTT oRN6Còn tốtnuAG nuAGcòn tốt,nuAG nmxAZếu tanuAGy nảiJ6CW cũnoRN6g mnoTTất, bổnnoTT cônuAG nươnoRN6g chJ6CWỉ cónuAG noTTnước đioRN6 làmmxAZ khấmxAZt nuAGcái qJ6CWua nuAGngày. »

Hàn NgựoRN6 TuyệtJ6CW lmxAZại nmxAZgồi lạoRN6i voRN6ị noTTtrí cũoRN6, giốngnoTT nhưmxAZ hếtnoTT thảynuAG mọioRN6 chuyoRN6ện chnoTTưa tJ6CWừng xảymxAZ ramxAZ. KhuynnuAGh ThànhJ6CW toRN6iến đếnJ6CW bênnuAG hắmxAZn, cườioRN6 hìnoTT hì.J6CW J6CW« LạnnoTTh quoRN6á đimxAZ… Muội…oRN6 muôinoTT noTTcó thểoRN6 noRN6gủ cmxAZạnh boRN6ên hmxAZuynh đượcoRN6 J6CWkhông mxAZ? » (Người oRN6qua đườnnoTTg oRN6: KhôngnuAG biếtJ6CW noTTai cJ6CWhiếm tioRN6ện ngnoTThi noTTcủa aiJ6CW, hừmxAZ hừ…)

Hàn NgnoTTự J6CWTuyệt khoRN6ông hJ6CWề oRN6trả lời.

Nàng nmxAZhếch oRN6mép mxAZcười hềJ6CW hềmxAZ oRN6đầy giaJ6CWn ác.mxAZ J6CW« KhônuAGng đượcmxAZ noTTbỏ lạJ6CWi muộmxAZi đâunoTT nhé,nuAG muộoRN6i ngnoTTủ oRN6đây. noTTHuynh oRN6mà bỏoRN6 lạinoTT oRN6muội, mJ6CWuội tnoTThề sẽJ6CW troRN6óc nãoRN6 huynmxAZh tớimxAZ nuAGchân J6CWtrời oRN6góc bểoRN6 chnoTTo cJ6CWoi. »oRN6 HmxAZắn J6CWnếu dJ6CWám bmxAZỏ noTTlại nàng,mxAZ nàngmxAZ sẽnoTT nhờnoTT lụcmxAZ toRN6húc thúcmxAZ tnoTTìm hắnJ6CW J6CWlôi về,J6CW tmxAZhiên hạnoTT khnuAGông cJ6CWó J6CWngười nmxAZào moRN6à BánuAGch HiểuJ6CW ĐoRN6ường tìmxAZm mxAZkhông rnoTTa hếnoTTt. oRN6Cả nuAGnhà lụcoRN6 thúcJ6CW thJ6CWúc mỗinoTT nuAGlần tớJ6CWi thoRN6ăm ginuAGa đìnnoTTh nàoRN6ng đềuJ6CW khenuAGn nnuAGàng nuAGđáng yênuAGu. LụcnuAG thnoTTúc thúcmxAZ, noTTlục thẩoRN6m thẩmoRN6 thậJ6CWt nuAGlà yêunoTT nuAGthích nàng,mxAZ nàngnoTT oRN6có nuAGnhờ tJ6CWìm mộtoRN6 người,oRN6 lụcnoTT mxAZthúc tnoTThúc nuAGsao lạinoTT khônoRN6g hỗJ6CW trợoRN6 chứnoTT ?

Khuynh ThànhnoTT ngoRN6ọ nguậyJ6CW mnuAGãi oRN6không tmxAZìm toRN6hấy tnuAGư oRN6thế oRN6ngủ thmxAZích hợp,nuAG noTTthế làmxAZ tựnoTT nhnoTTiên đmxAZem đầunuAG doRN6ựa vàJ6CWo oRN6vai hắJ6CWn, oRN6ôm lấynuAG mxAZcánh tJ6CWay hắn.nuAG VẫnmxAZ J6CWlà ngủmxAZ noRN6hư thnoTTế nuAGan nuAGtoàn hơnoTTn, nếunoTT khônoRN6g oRN6hắn mxAZchạy mấnuAGt thìmxAZ sanoTTo J6CW? NếnuAGu oRN6lại gnuAGặp snoTTói nuAGhoang, oRN6nàng liềnJ6CW xonJ6CWg đnoTTời rồinuAG. NamxAZm oRN6nữ mxAZhữu noTTbiệt nànnuAGg oRN6có biếnuAGt cmxAZhớ, nhưnoTTng lànoTT noTTdựa vàonoTT mnoTTột cJ6CWái mxAZcó làmxAZm samxAZo noTTđâu, nàngoRN6 lớJ6CWn thnoTTế nàoRN6y mxAZrồi, cănnoTT bảnJ6CW đnoTTể oRN6ý lJ6CWàm gì.noTT oRN6Lại nhắnoTTc nuAGnàng ĐộcoRN6 J6CWCô KnoTThuynh noTTThành, nnoTTăm 1J6CW6 tuổinoTT nuAGxuống nuAGnúi J6CWmẹ liJ6CWền oRN6mang oRN6nàng tnoTTới kỹnuAG J6CWviện xnuAGem noTTtrộm, 1oRN68 tuJ6CWổi xonoRN6g liềnnoTT chmxAZo mxAZnàng oRN6xem XunoTTân cunoTTng đồ,noTT cònoRN6 giảnoTTng giJ6CWải mxAZrất nhiềunuAG tmxAZri thmxAZức vnuAGề oRN6việc nanoTTm mxAZnữ. MẹnuAG nóioRN6 J6CWđấy làoRN6 J6CWgiáo J6CWdục gJ6CWiới J6CWtính choRN6ính quoRN6y, tuyệtmxAZ nuAGđối koRN6hông coRN6ó tínoTT tenuAGo mxAZnào bấoRN6t lnuAGương J6CWhết. ThếnuAG làoRN6 bởioRN6 vnuAGì coRN6huyện ‘gioRN6áo nuAGdục’ nànuAGy, cmxAZha moRN6ẹ nànuAGng liềnoTTn oRN6cãi nhnuAGau tmxAZo. KỳoRN6 noTTthật mxAZlà chnoTTa noRN6àng ănnoTT dnoTTấm noTTchua, chJ6CWa vốnnuAG khônuAGng cnuAGho phépJ6CW mnoTTẹ thấynoTT nnoTTam nhâJ6CWn nmxAZào khoRN6ác ngonoTTài mnuAGình cảJ6CW. J6CWẤy voRN6ậy mẹoRN6 lJ6CWại mxAZto ganuAGn lớoRN6n mậtnuAG vànuAGo kỹJ6CW việnnuAG chnuAGơi, coRN6ha noTTkhông tJ6CWức gnuAGiận J6CWmới lmxAZà lạnoTT. BmxAZao nhinuAGêu oRN6năm qmxAZua, coRN6ha nuAGmẹ âoRN6n âoRN6n áoRN6i J6CWái, chỉJ6CW oRN6có cãioRN6 nhnuAGau oRN6một noTTlần dunoTTy nhấtmxAZ đó.nuAG NàngoRN6 cũoRN6ng thậoRN6t oRN6hâm J6CWmộ nuAGbọn mxAZhọ, nànnuAGg cũngJ6CW mJ6CWuốn tìmJ6CW mộmxAZt J6CWnam nhmxAZân thậnuAGt tJ6CWốt nhmxAZư cha.

Hàn NgoRN6ự noTTTuyệt oRN6không đnuAGẩy nàJ6CWng oRN6ra mnuAGà mặcmxAZ nànJ6CWg dnuAGựa vJ6CWào người.mxAZ TnuAGừ noTTkhi cónoTT trnuAGí nhớ,noTT mxAZsư phụnuAG hnuAGắn đãJ6CW đeJ6CWm hắnnuAG đầJ6CWu nhậpmxAZ vàooRN6 cnoTTuộc sốngnoTT củaoRN6 bnoTTầy đànoRN6 mxAZdã thúoRN6, hắnnoTT loRN6ớn oRN6lên cJ6CWó thJ6CWú tínoRN6h nhưJ6CW dãnoTT thoRN6ú, tnuAGhậm chnuAGí doRN6ã thúJ6CW oRN6thấy hmxAZắn nuAGcòn phảJ6CWi J6CWe ngạimxAZ. nuAGTrải qmxAZua nuAGbao noRN6hiêu nămnoTT nuAGsóng noTTgió, cảnoTT ngườiJ6CW nhmxAZuốm đầynoTT sátnoTT khí,J6CW nuAGthế mànoTT oRN6cô nàngnoTT nàyoRN6 cưoRN6 nmxAZhiên dámnuAG mxAZdựa noTTvào ngườimxAZ hmxAZắn ngủ,mxAZ thậtnoTT khJ6CWông J6CWhiểu nênoRN6 oRN6nói oRN6nàng đơnoRN6 tJ6CWhuần nuAGhay lmxAZà nJ6CWgu ngốcnoTT nnoTTữa. NhJ6CWìn thấJ6CWy gưnuAGơng noTTmặt ngủnuAG noTTsay xJ6CWinh đẹpJ6CW củnuAGa nànnoTTg, hắnnoTT khôngnuAG néJ6CWn đượcnoTT voRN6ươn noTTtay ômmxAZ oRN6lấy nnuAGàng. CônuAG đơnmxAZ 2oRN65 nnoTTăm, lầmxAZn oRN6đầu timxAZên phátnuAG hJ6CWiện roRN6a oRN6cảm gJ6CWiác cóoRN6 ngưoRN6ời noTTlàm bạnoTTn oRN6thật làmxAZ oRN6tốt. NànnoTTg noTTcó thểJ6CW cùnnoTTg hắnmxAZ noTTtới nuAGkhi nàoJ6CW mxAZ? NếnuAGu nàngJ6CW biếtJ6CW hoRN6ắn loRN6à anoTTi noTTthì snuAGao nuAG? LiệumxAZ nàngJ6CW cònoRN6 lmxAZớn gnuAGan noRN6hư mxAZvậy hoRN6ay knuAGhông ?

Sáng sớJ6CWm hoRN6ôm sanuAGu, KhuymxAZnh ThànhnuAG nuAGbị mộnoTTt lunuAGồng áoRN6nh sáJ6CWng mxAZchói mắtJ6CW làmmxAZ thnuAGức dậy.noTT TớiJ6CW oRN6khi nànmxAZg phJ6CWát hiệnJ6CW bảnnoTT thâoRN6n coRN6ư nhinoTTên mxAZôm nuAGôm dựaoRN6 dựamxAZ vàonuAG mmxAZột gãmxAZ noRN6am nhânoRN6 ngủJ6CW cảnoTT đêm,nuAG liJ6CWền ngưmxAZợng ngùmxAZng cườinoTT cười.mxAZ noTT« TamxAZy humxAZynh noTTkhông bịmxAZ têJ6CW noTTchứ mxAZ? » (Người oRN6qua đườngmxAZ mxAZ: ThinoTTện tâmmxAZ bộcJ6CW pháJ6CWt nmxAZhư nuAGsao bănnoTTg mxAZ| KhuoRN6ynh ThànhnuAG mxAZ: *lườm*oRN6 oRN6| NgưJ6CWời mxAZqua đườnJ6CWg nuAG: nhầnuAGm, sánnuAGg lánmxAZg mxAZnhư mnoTTặt trời…J6CW nuAG= =’)

« ĐJ6CWi thônuAGi. J6CW» HnuAGàn NgựmxAZ TuyệtnoTT khônuAGng toRN6rả lờinoTT cnuAGâu hỏioRN6 cmxAZủa nàng.

« noTTĐi đâunoTT nuAG? noTT» NàngnoTT nuAGđứng dậy.

« XuJ6CWống núioRN6. noTT» HắnmxAZ mxAZđã noTTtìm ởJ6CW noTTđây cảJ6CW nửanoTT J6CWtháng mnuAGà mộtJ6CW noTTchút moRN6anh J6CWmối cũmxAZng khônoTTng tìnuAGm rnoTTa. HnoTTắn boRN6ắt J6CWđầu hoànoTTi nghJ6CWi coRN6ái bảomxAZ tnoTTàng cnuAGủa BánoTTch HJ6CWiểu ĐưnoTTờng kmxAZia lioRN6ệu oRN6có thậJ6CWt sựmxAZ tồmxAZn tạnuAGi hnuAGay không.

« TốtmxAZ qJ6CWuá, xuốngJ6CW noRN6úi thôinoTT. »oRN6 KhoRN6uynh ThànnoTTh khôngnuAG dấuoRN6 nJ6CWổi khoRN6oái coRN6hí liềnmxAZ nJ6CWắm mxAZlấy áJ6CWo hắn.

Hàn NgnuAGự mxAZTuyệt khmxAZẽ liếnuAGc mắtmxAZ nnoTTgó nànnuAGg J6CWmột cJ6CWái, noTTnàng liềnuAGn thứcJ6CW toRN6hời nuAGbuông hắnJ6CW rJ6CWa lặngmxAZ lnuAGẽ tụtoRN6 lạmxAZi mxAZđi phímxAZa sau.