You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương tupp2 86EJv3Jv: tuppAnh hùn86EJv3Jvg cứutupp mỹCk9ApvzN nhân

« Grrraao…tupp Ck9ApvzN» MCk9ApvzNột thaCk9ApvzNnh âmCk9ApvzN đángCk9ApvzN sợ86EJv3Jv vatuppng lên,86EJv3Jv đằngCk9ApvzN đằtuppng sá86EJv3Jvt khíCk9ApvzN, h86EJv3Jvẳn Ck9ApvzNlà củatupp Ck9ApvzNcon 86EJv3Jvthú đtuppáng sợtupp nào86EJv3Jv tuppđó. tuppĐộc CCk9ApvzNô KCk9ApvzNhuynh T86EJv3Jvhành vốntupp 86EJv3Jvlà 86EJv3Jvmột Ck9ApvzNkẻ thôtuppng 86EJv3Jvminh liềnCk9ApvzN Ck9ApvzNmạnh mẽ86EJv3Jv tuppmở Ck9ApvzNto mắt.

Một đôCk9ApvzNi tuppmắt pCk9ApvzNhát 86EJv3Jvra ánhtupp stuppáng xa86EJv3Jvnh ltuppục ởtupp trướtuppc m86EJv3Jvặt 86EJv3Jvnàng, cáCk9ApvzNch 86EJv3Jvkhoảng nămCk9ApvzN thước,86EJv3Jv átuppnh mắ86EJv3Jvt 86EJv3Jvhoàn tupptoàn kh86EJv3Jvông cóCk9ApvzN hảoCk9ApvzN ý86EJv3Jv trừngCk9ApvzN trCk9ApvzNừng ng86EJv3Jvó nàngCk9ApvzN, rtuppõ ràng86EJv3Jv cotuppi nàngCk9ApvzN làCk9ApvzN bữatupp ăntupp đêmCk9ApvzN n86EJv3Jvgon lCk9ApvzNành. Totuppàn thâ86EJv3Jvn nCk9ApvzNàng toátuppt m86EJv3Jvồ htuppôi lCk9ApvzNạnh, nCk9ApvzNuốt nướcCk9ApvzN mi86EJv3Jvếng đếCk9ApvzNn ựCk9ApvzNc mCk9ApvzNột cá86EJv3Jvi, giươntuppg đôiCk9ApvzN mắt86EJv3Jv nhỏtupp cả86EJv3Jvnh giáctupp nhìnCk9ApvzN chằmCk9ApvzN cCk9ApvzNhằm Ck9ApvzNcon tuppdã thútupp trước86EJv3Jv mặt.

Hàn NgựCk9ApvzN Tuy86EJv3Jvệt đâuCk9ApvzN 86EJv3Jvrồi tupp? ĐộtCk9ApvzN nhiêCk9ApvzNn nàn86EJv3Jvg 86EJv3Jvnhớ rtuppa còntupp Ck9ApvzNcó mCk9ApvzNột ngườiCk9ApvzN tuppnữa kCk9ApvzNia màCk9ApvzN 86EJv3Jv? T86EJv3Jvên 86EJv3Jvchết tituppệt đóCk9ApvzN Ck9ApvzNđi đâuCk9ApvzN vậy86EJv3Jv tupp? NCk9ApvzNàng lặngtupp l86EJv3Jvẽ kín86EJv3Jv đ86EJv3Jváo liếCk9ApvzNc mộCk9ApvzNt cátuppi tớitupp chCk9ApvzNỗ lúCk9ApvzNc n86EJv3Jvãy hắCk9ApvzNn vừa86EJv3Jv ngồtuppi, tupphic, đếntupp mộ86EJv3Jvt c86EJv3Jvái bóng86EJv3Jv cũng86EJv3Jv cò86EJv3Jvn ch86EJv3Jvả c86EJv3Jvó. tuppThằng c86EJv3Jvha Ck9ApvzNđáng 86EJv3Jvchết tuppđó 86EJv3Jvthật khôCk9ApvzNng c86EJv3Jvó nghĩaCk9ApvzN khíCk9ApvzN màtupp, cư86EJv3Jv nCk9ApvzNhiên tuppchuồn mất,86EJv3Jv tuppđể lạtuppi m86EJv3Jvình nàng86EJv3Jv tupptặng Ck9ApvzNcho sótuppi hCk9ApvzNoang. NhCk9ApvzNất th86EJv3Jvời ntuppàng Ck9ApvzNdục khCk9ApvzNóc v86EJv3Jvô Ck9ApvzNlệ (Ck9ApvzNmuốn khó86EJv3Jvc Ck9ApvzNmà tuppkhông rCk9ApvzNa nướctupp mắ86EJv3Jvt), thôi86EJv3Jv rồiCk9ApvzN LượmCk9ApvzN ơiCk9ApvzN, tuppthân tuppgái xin86EJv3Jvh tưCk9ApvzNơi thà86EJv3Jvnh bCk9ApvzNữa 86EJv3Jvngon cCk9ApvzNho tuppdã thú. (Người qCk9ApvzNua đườngtupp 86EJv3Jv: c86EJv3Jvô kiaCk9ApvzN, thê86EJv3Jvm tuppthắt Ck9ApvzNgì nhiCk9ApvzNều thế,tupp bCk9ApvzNản gtuppốc n86EJv3Jvó tuppcó ho86EJv3Jva láCk9ApvzN cà86EJv3Jvnh Ck9ApvzNthế đ86EJv3Jvâu Ck9ApvzN| Lã86EJv3Jvnh Vântupp Ck9ApvzN: kịatupp ttuppui, khôtuppng thíchtupp t86EJv3Jvhì đừ86EJv3Jvng đCk9ApvzNọc Ck9ApvzN! =.=)

Khuynh T86EJv3Jvhành vốnCk9ApvzN lCk9ApvzNà có86EJv3Jv luCk9ApvzNyện võCk9ApvzN Ck9ApvzNcông đCk9ApvzNấy chứ,86EJv3Jv hơ86EJv3Jvn nữ86EJv3Jva tuppvõ 86EJv3Jvcông khCk9ApvzNông tồCk9ApvzNi chtuppút nàCk9ApvzNo. Ck9ApvzNNhất ltuppà khtuppinh 86EJv3Jvcông, hoànCk9ApvzN toàCk9ApvzNn 86EJv3Jvhọc hếttupp chânCk9ApvzN truyCk9ApvzNền 86EJv3Jvcủa phụ86EJv3Jv thân,Ck9ApvzN đán86EJv3Jvg Ck9ApvzNtiếc ởCk9ApvzN ttupphời điểmtupp mấutupp c86EJv3Jvhốt nhưtupp thCk9ApvzNế nàCk9ApvzNy, cô86EJv3Jv nà86EJv3Jvng khô86EJv3Jvng 86EJv3Jvcó kintupph nghiệCk9ApvzNm ch86EJv3Jviến đtuppấu ma86EJv3Jvng tên86EJv3Jv K86EJv3Jvhuynh T86EJv3Jvhành cưCk9ApvzN nh86EJv3Jviên tuppbỏ quênCk9ApvzN sCk9ApvzNự thậtuppt rằng86EJv3Jv m86EJv3Jvình ctuppó biếttupp khiCk9ApvzNnh công.

Hai châCk9ApvzNn trướ86EJv3Jvc củatupp tuppcon sCk9ApvzNói tupphoang càCk9ApvzNo cà86EJv3Jvo mtuppặt đất,tupp chờ86EJv3Jv dịCk9ApvzNp chuẩnCk9ApvzN btuppị tuppphóng tớitupp 86EJv3Jvđây. Khtuppuynh T86EJv3Jvhành liên86EJv3Jv tụtuppc lCk9ApvzNùi Ck9ApvzNvề s86EJv3Jvau, haCk9ApvzNi chtuppân rCk9ApvzNun l86EJv3Jvẩy bẩy (Người 86EJv3Jvqua đCk9ApvzNường tupp: 86EJv3Jvmất c86EJv3Jvả ptupphong phạmCk9ApvzN c86EJv3Jvủa tuppcon gáCk9ApvzNi MiCk9ApvzNnh Nguytuppệt Ck9ApvzNtiên tử,tupp tupphaizzz, Ck9ApvzNnàng Ck9ApvzNta m86EJv3Jvà t86EJv3Jvhấy tuppcảnh này86EJv3Jv chtuppắc đậptupp đtuppầu vtuppào đậuCk9ApvzN hũ86EJv3Jv tựtupp t86EJv3Jvử mất86EJv3Jv tupp! tupp| Ck9ApvzNMộ D86EJv3Jvung 86EJv3JvÝ 86EJv3JvVân 86EJv3Jv: tupp*lườm* Ck9ApvzN| Ngưtuppời Ck9ApvzNqua tuppđường tupp: *rónCk9ApvzN ré86EJv3Jvn chạy*). Mộttupp b86EJv3Jvóng đe86EJv3Jvn thtuppật lớntupp độCk9ApvzNt n86EJv3Jvgột phón86EJv3Jvg Ck9ApvzNthẳng tới86EJv3Jv trướctupp mặtCk9ApvzN nàng86EJv3Jv, 86EJv3Jvmấy cái86EJv3Jv 86EJv3Jvrăng n86EJv3Jvanh Ck9ApvzNđã ngắm86EJv3Jv tupprất chu86EJv3Jvẩn vàotupp cáitupp tuppcổ trắngtupp ngtuppần nồnCk9ApvzN nộn86EJv3Jv củatupp nàng,86EJv3Jv Khtuppuynh Ttupphành trCk9ApvzNợn tCk9ApvzNo mắt,tupp Ck9ApvzNđầu tuppóc trốngCk9ApvzN rỗngCk9ApvzN, 86EJv3Jvtrong 86EJv3Jvđầu ctupphỉ còCk9ApvzNn mộ86EJv3Jvt ý86EJv3Jv Ck9ApvzNniệm dCk9ApvzNuy tuppnhất… Xtuppong đờiCk9ApvzN rồi.tupp ĐCk9ApvzNúng lúcCk9ApvzN 86EJv3Jvcon s86EJv3Jvói 86EJv3Jvsắp bổCk9ApvzN nh86EJv3Jvào tuppvào ngườiCk9ApvzN ntuppàng, ntuppàng 86EJv3Jvchỉ cả86EJv3Jvm t86EJv3Jvhấy hẫnCk9ApvzNg nhtuppẹ m86EJv3Jvột 86EJv3Jvcái, cả86EJv3Jv ngườitupp batuppy 86EJv3Jvlên tr86EJv3Jvời. ĐợCk9ApvzNi nàtuppng tuppkhôi ph86EJv3Jvục tuppý thức,86EJv3Jv m86EJv3Jvới nhậtuppn tuppra 86EJv3Jvmình đCk9ApvzNã tựa86EJv3Jv tuppvào mCk9ApvzNột c86EJv3Jvái lồn86EJv3Jvg ngựcCk9ApvzN ấCk9ApvzNm áptupp rộtuppng rãCk9ApvzNi ttuppự lúctupp nàoCk9ApvzN. Vtuppà ngaCk9ApvzNy tuppsau đóCk9ApvzN ltuppà nhtuppận Ck9ApvzNra mìCk9ApvzNnh tuppđã btuppị tuppai đóCk9ApvzN Ck9ApvzNôm tupplên ngồitupp 86EJv3Jvở trêntupp mộttupp nhánCk9ApvzNh cây.

Khuynh Ck9ApvzNThành lại86EJv3Jv Ck9ApvzNnuốt nước86EJv3Jv miếtuppng ctuppái ực,tupp rú86EJv3Jvt cục86EJv3Jv cũCk9ApvzNng nh86EJv3Jvìn rõ86EJv3Jv tuppai đã86EJv3Jv cứuCk9ApvzN nàng.

« NgươiCk9ApvzN khôtuppng phả86EJv3Jvi Ck9ApvzNđi r86EJv3Jvồi sa86EJv3Jvo 86EJv3Jv? Ck9ApvzN» Nàng86EJv3Jv trừn86EJv3Jvg mắCk9ApvzNt nhìn86EJv3Jv HàCk9ApvzNn NCk9ApvzNgự TuyệtCk9ApvzN, bộ86EJv3Jv Ck9ApvzNdáng tupphổn hàCk9ApvzN hổnCk9ApvzN hểntupp sợCk9ApvzN hãi.

Hàn NCk9ApvzNgự TCk9ApvzNuyệt qutuppả thậtuppt đã86EJv3Jv r86EJv3Jvời đi86EJv3Jv, nhưngCk9ApvzN ng86EJv3Jvhe thấytupp tiếngtupp só86EJv3Jvi 86EJv3Jvhoang gầmtupp l86EJv3Jvên 86EJv3Jvlại chạ86EJv3Jvy vềtupp Ck9ApvzNngó thử,Ck9ApvzN làCk9ApvzN hắ86EJv3Jvn l86EJv3Jvo ch86EJv3Jvo cotuppn nhtuppóc lắmCk9ApvzN mituppệng kiCk9ApvzNa. Hắntupp từntuppg giCk9ApvzNết ngCk9ApvzNười 86EJv3Jvvô stuppố, trướCk9ApvzNc Ck9ApvzNgiờ chưatupp btuppao gi86EJv3Jvờ biếtuppt mCk9ApvzNềm lòng.tupp 86EJv3JvVốn hắntupp 86EJv3Jvcó thể86EJv3Jv trCk9ApvzNơ mắt86EJv3Jv nhìtuppn mộCk9ApvzNt ngtuppười cCk9ApvzNhết dầtuppn tupptrước m86EJv3Jvắt mà86EJv3Jv không86EJv3Jv cCk9ApvzNứu, Ck9ApvzNhiện giờCk9ApvzN lạtuppi chỉCk9ApvzN vì86EJv3Jv một86EJv3Jv cCk9ApvzNon nhtuppa đầutupp ngốc86EJv3Jv nghếctupph lạtuppi chạCk9ApvzNy về86EJv3Jv cứu,tupp chtuppắc 86EJv3Jvhắn 86EJv3Jvbị Ck9ApvzNấm đầuCk9ApvzN rồi86EJv3Jv !

Hàn NgựCk9ApvzN TuyệCk9ApvzNt khẽ86EJv3Jv ltuppiếc mắttupp nhì86EJv3Jvn nàngCk9ApvzN mộ86EJv3Jvt cái86EJv3Jv, vẫCk9ApvzNn 86EJv3Jvlà khô86EJv3Jvng 86EJv3Jvnói g86EJv3Jvì cả.

Khuynh ThànCk9ApvzNh lắc86EJv3Jv đầ86EJv3Jvu bấtCk9ApvzN tuppđắc Ck9ApvzNdĩ. «tupp Qutuppên Ck9ApvzNđi, vtuppới ngư86EJv3Jvơi tuppnói 86EJv3Jvchuyện cCk9ApvzNhỉ ttuppổ phCk9ApvzNí ltuppời. 86EJv3Jv» Ck9ApvzNCha nàng86EJv3Jv dùCk9ApvzN mỗtuppi câutupp hiCk9ApvzNếm như86EJv3Jv 86EJv3Jvvàng, tCk9ApvzNốt x86EJv3Jvấu gì86EJv3Jv hỏCk9ApvzNi vẫCk9ApvzNn ttupprả lời.86EJv3Jv CCk9ApvzNòn g86EJv3Jvã trước86EJv3Jv mCk9ApvzNắt Ck9ApvzNnày 86EJv3Jvquả thCk9ApvzNật c86EJv3Jvùng kẻ86EJv3Jv câmtupp điếctupp kh86EJv3Jvông kháctupp nhCk9ApvzNau là86EJv3Jv mấy,Ck9ApvzN nếu86EJv3Jv kh86EJv3Jvông phảitupp hắnCk9ApvzN ttuppừng nhảtupp rtuppa Ck9ApvzNba chCk9ApvzNữ 86EJv3Jvtên hắn,86EJv3Jv thậttupp đúCk9ApvzNng nàngCk9ApvzN sẽtupp 86EJv3Jvnghĩ 86EJv3Jvhắn làtupp k86EJv3Jvẻ câmtupp điếc.

« Đ86EJv3Jvại hiCk9ApvzNệp, v86EJv3Jvõ ctuppông ngươCk9ApvzNi t86EJv3Jvốt lắmtupp phCk9ApvzNải kCk9ApvzNhông tupp? Ck9ApvzNXin cCk9ApvzNho t86EJv3Jva 86EJv3Jvđi thetuppo Ck9ApvzNngươi đ86EJv3Jvi Ck9ApvzN? 86EJv3Jv» tuppKhuynh Thàn86EJv3Jvh t86EJv3Jvự nh86EJv3Jvủ mìn86EJv3Jvh đãtupp họctupp Ck9ApvzNhết chânCk9ApvzN truytuppền củ86EJv3Jva ch86EJv3Jva mẹ,86EJv3Jv thếtupp nhưntuppg tuppso vớiCk9ApvzN Htuppàn Ngựtupp Tuy86EJv3Jvệt c86EJv3Jvó vCk9ApvzNẻ v86EJv3Jvẫn 86EJv3Jvchưa th86EJv3Jvấm ttuppháp gì. (Người Ck9ApvzNqua đưtuppờng Ck9ApvzN: Ý86EJv3Jv Ck9ApvzNVân àtupp Ýtupp Vân86EJv3Jv, ĐộcCk9ApvzN Côtupp HàCk9ApvzNn ơiCk9ApvzN ĐộcCk9ApvzN CCk9ApvzNô Hàntupp, cotuppn Ck9ApvzNgái cáCk9ApvzNc ngư86EJv3Jvơi chư86EJv3Jva lấyCk9ApvzN chồCk9ApvzNng Ck9ApvzNđã quêtuppn ctuppha mẹ,Ck9ApvzN không86EJv3Jv 86EJv3Jvcoi cátuppc ngươi86EJv3Jv rtuppa gtuppì Ck9ApvzNkìa 86EJv3Jv| Độctupp 86EJv3JvCô 86EJv3JvHàn Ck9ApvzN: *lạnh86EJv3Jv lùngCk9ApvzN 86EJv3Jvliếc mắCk9ApvzNt* tupp| Ngườitupp q86EJv3Jvua đườCk9ApvzNng tupp: Ck9ApvzN*rét lạnhCk9ApvzN đóng86EJv3Jv băng*)

Không phảntupp ứng.

Khuynh Thànhtupp gã86EJv3Jvi Ck9ApvzNgãi tuppmũi. Ck9ApvzN« Utuppy, H86EJv3Jvàn NgCk9ApvzNự TuyệCk9ApvzNt, lỗtupp tupptai ngươCk9ApvzNi 86EJv3Jvcó vtuppấn Ck9ApvzNđề khôntuppg hảCk9ApvzN tupp? 86EJv3JvTa sợtupp lạiCk9ApvzN gặpCk9ApvzN phảiCk9ApvzN dCk9ApvzNã tCk9ApvzNhú, 86EJv3Jvcho ttuppa điCk9ApvzN ttuppheo ngươi86EJv3Jv đi86EJv3Jv tuppmà tupp? »

Hàn NgCk9ApvzNự TuyCk9ApvzNệt b86EJv3Jvuông cáCk9ApvzNnh taCk9ApvzNy đCk9ApvzNang ô86EJv3Jvm 86EJv3JvKhuynh Ck9ApvzNThành rtuppa, tuppthản nhituppên 86EJv3Jvkhông tr86EJv3Jvả lCk9ApvzNời ttuppiếng nào.

Khuynh Thàtuppnh tuppbĩu 86EJv3Jvbĩu môi.tupp «Ck9ApvzN TCk9ApvzNa làCk9ApvzN mộttupp 86EJv3Jvcô nươCk9ApvzNng Ck9ApvzNliễu Ck9ApvzNyếu đào86EJv3Jv tơtupp chântupp yếu86EJv3Jv tatuppy mềtuppm, ngưCk9ApvzNơi đàn86EJv3Jvh lò86EJv3Jvng đểCk9ApvzN 86EJv3Jvta 86EJv3Jvbị sói86EJv3Jv ănCk9ApvzN thịttupp 86EJv3Jvsao Ck9ApvzN? 86EJv3Jv» Ck9ApvzNMẹ từngtupp Ck9ApvzNnói, ktupphi cầnCk9ApvzN Ck9ApvzNcó thtuppể stuppử c86EJv3Jvhiêu lCk9ApvzNàm nCk9ApvzNũng, ctupphiêu này86EJv3Jv dù86EJv3Jvng vớitupp ch86EJv3Jva 86EJv3Jvnàng thCk9ApvzNực làtupp rất86EJv3Jv cótupp íchCk9ApvzN, khônCk9ApvzNg Ck9ApvzNbiết hiện86EJv3Jv ttuppại c86EJv3Jvó hữu86EJv3Jv 86EJv3Jvdụng ha86EJv3Jvy không.

Nàng 86EJv3Jvthua hCk9ApvzNắn tupprồi, vCk9ApvzNẫn phỗCk9ApvzNng r86EJv3Jva 86EJv3Jvkhông nótuppi gì.

Khuynh Thàtuppnh tứcCk9ApvzN mCk9ApvzNuốn htuppộc máCk9ApvzNu. 86EJv3Jv« Ngươtuppi… Ttupphôi t86EJv3Jva thà86EJv3Jv Ck9ApvzNcoi ngươitupp l86EJv3Jvà k86EJv3Jvhông khítupp 86EJv3Jvcho xonCk9ApvzNg. »

« Cótupp tuppthể đi86EJv3Jv theotupp. 86EJv3Jv» Hắn86EJv3Jv 86EJv3Jvthản nhiênCk9ApvzN Ck9ApvzNnói, ttupphêm một86EJv3Jv cCk9ApvzNâu. Ck9ApvzN« Chỉ86EJv3Jv cầtuppn ngưCk9ApvzNơi khôtuppng Ck9ApvzNsợ lCk9ApvzNà đư86EJv3Jvợc. »Ck9ApvzN Cuộctupp sốntuppg của86EJv3Jv tupphắn ởtupp đatuppo tuppkiếm máuCk9ApvzN 86EJv3Jvtanh, cótupp c86EJv3Jvon nhtuppóc nàtuppo dámtupp đ86EJv3Jvi 86EJv3Jvtheo 86EJv3Jvhắn tuppcơ chứ. (Người Ck9ApvzNqua đườngtupp 86EJv3Jv: Hắ86EJv3Jvn 86EJv3Jvdám c86EJv3Jvoi nànCk9ApvzNg 86EJv3Jvlà nữ86EJv3Jv Ck9ApvzNhài ttuppử tuppa, tCk9ApvzNrẻ 86EJv3Jvcon a86EJv3Jv, …tupp *icoCk9ApvzNn tứCk9ApvzNc hộcCk9ApvzN máu*)

Khuynh Thàtuppnh htuppưng pCk9ApvzNhấn Ck9ApvzNthiếu điề86EJv3Jvu nhảytupp dựng86EJv3Jv lêntupp, tCk9ApvzNúm lấy86EJv3Jv t86EJv3Jvay tuppáo hắCk9ApvzNn Ck9ApvzNlắc ltuppắc. tupp« T86EJv3Jva sẽtupp khtuppông Ck9ApvzNsợ, tuppta điCk9ApvzN t86EJv3Jvheo tuppngươi đượctupp rCk9ApvzNồi, ngư86EJv3Jvơi ttupphật sự86EJv3Jv làtupp ntuppgười tốttupp m86EJv3Jvà. »

Mặt hắntupp vtuppẫn khôngtupp c86EJv3Jvó Ck9ApvzNbiểu Ck9ApvzNtình, chỉtupp cótupp ánh86EJv3Jv mắCk9ApvzNt lCk9ApvzNại xẹt86EJv3Jv qutuppa mtuppột né86EJv3Jvt cCk9ApvzNười kh86EJv3Jvổ, hắnCk9ApvzN l86EJv3Jvà người86EJv3Jv tốtCk9ApvzN sCk9ApvzNao 86EJv3Jv? Ntuppếu tupphắn 86EJv3Jvlà ngườitupp tốt,tupp căCk9ApvzNn bảCk9ApvzNn trêtuppn đờiCk9ApvzN kh86EJv3Jvông ctuppó 86EJv3Jvai ltuppà ngườCk9ApvzNi 86EJv3Jvxấu hếtCk9ApvzN. T86EJv3Jvrong 86EJv3Jvgiang tupphồ, tuppngười nàtuppo nghCk9ApvzNe đến86EJv3Jv tên86EJv3Jv hắn,Ck9ApvzN khôngCk9ApvzN ptupphải hậtuppn thấCk9ApvzNu xương86EJv3Jv th86EJv3Jvì cũngtupp tupplà Ck9ApvzNsợ táng86EJv3Jv đởm,86EJv3Jv tuppnha đầutupp n86EJv3Jvày cCk9ApvzNư nhiêCk9ApvzNn lCk9ApvzNôi tuppkéo tatuppy 86EJv3Jváo hắ86EJv3Jvn, còn86EJv3Jv mutuppốn đồ86EJv3Jvng Ck9ApvzNhành vớitupp hắntupp, điềuCk9ApvzN kỳ86EJv3Jv quáCk9ApvzNi nhấ86EJv3Jvt chtuppính ltuppà còCk9ApvzNn ntuppói hắtuppn 86EJv3Jvlà ngtuppười ttuppốt, Ck9ApvzNxem rCk9ApvzNa 86EJv3Jvlà mCk9ApvzNột đứaCk9ApvzN nCk9ApvzNha đầCk9ApvzNu khôtuppng hiểutupp chuy86EJv3Jvện đời.

« Ck9ApvzNHàn đ86EJv3Jvại ca86EJv3Jv, Ck9ApvzNhuynh t86EJv3Jvới nơi86EJv3Jv nàtuppy làmtupp Ck9ApvzNgì tupp? 86EJv3Jv» Nàng86EJv3Jv vố86EJv3Jvn kh86EJv3Jvông tupphi vọng86EJv3Jv hắnCk9ApvzN tupptrả lời,Ck9ApvzN Ck9ApvzNxem rCk9ApvzNa chỉCk9ApvzN muốn86EJv3Jv Ck9ApvzNlầm bầmCk9ApvzN tựtupp độctupp th86EJv3Jvoại thôi.

« T86EJv3Jvìm một86EJv3Jv thtuppứ 86EJv3Jvnày Ck9ApvzNnọ. »

« VậCk9ApvzNy… 86EJv3JvÁ tupp! »Ck9ApvzN 86EJv3JvKhuynh ThànCk9ApvzNh nhì86EJv3Jvn hắ86EJv3Jvn, Ck9ApvzNvui v86EJv3Jvẻ khôn86EJv3Jvg 86EJv3Jvtin vtuppào 86EJv3Jvtai m86EJv3Jvình. «86EJv3Jv HuCk9ApvzNynh cũngtupp trả86EJv3Jv lờiCk9ApvzN tuppsao tupp? »

Hắn ktupphông n86EJv3Jvói tuppđược tuppthêm l86EJv3Jvời n86EJv3Jvào, t86EJv3Jvự nẫu86EJv3Jv 86EJv3Jvbản 86EJv3Jvthân vCk9ApvzNì c86EJv3Jvái quáCk9ApvzNi gìtupp phảiCk9ApvzN tốCk9ApvzNn nướctupp bọtCk9ApvzN đấutupp võtupp mCk9ApvzNồm vớ86EJv3Jvi co86EJv3Jvn tuppnhóc này. (Người Ck9ApvzNqua đườ86EJv3Jvng tupp: tuppAnh tuppnói đượCk9ApvzNc tuppba tuppcâu màtupp đã86EJv3Jv tựtupp ttupprách đitupp đấ86EJv3Jvu 86EJv3Jvvõ mCk9ApvzNồm stuppao 86EJv3Jv? BCk9ApvzNái ph86EJv3Jvục tupp| HàCk9ApvzNn đạitupp c86EJv3Jva tupp: Ck9ApvzN*lườm* Ck9ApvzN| 86EJv3JvNgười qu86EJv3Jva Ck9ApvzNđường 86EJv3Jv: *86EJv3Jvrét Ck9ApvzNrun lậptupp cập*)

« Ck9ApvzNHàn đCk9ApvzNại tuppca, tuppbao giCk9ApvzNờ huCk9ApvzNynh 86EJv3Jvmới ltuppại xuốngCk9ApvzN tuppnúi Ck9ApvzN? »86EJv3Jv Nàntuppg còntupp tuppphải đCk9ApvzNi tupplập Ck9ApvzNgia đì86EJv3Jvnh tuppmà. T__T

« Vộ86EJv3Jvi lập86EJv3Jv Ck9ApvzNgia đtuppình s86EJv3Jvao Ck9ApvzN? »Tro86EJv3Jvng lònCk9ApvzNg h86EJv3Jvắn 86EJv3Jvcư nh86EJv3Jviên c86EJv3Jvó mtuppột loạitupp tuppcảm giátuppc ktuppỳ qu86EJv3Jvái, khôngtupp muốCk9ApvzNn Ck9ApvzNcon nhtuppóc nàCk9ApvzNy tuppđi lậpCk9ApvzN gCk9ApvzNia đình.

Khuynh Thànhtupp lắ86EJv3Jvc đầuCk9ApvzN mtuppạnh tupptới mứ86EJv3Jvc muốtuppn 86EJv3Jvvăng đầutupp rtuppa ngoài.Ck9ApvzN «86EJv3Jv Ktupphông htuppề tuppvội khôngCk9ApvzN hề86EJv3Jv vộCk9ApvzNi, muội86EJv3Jv khôngtupp mu86EJv3Jvốn lấCk9ApvzNy c86EJv3Jvhồng. »tupp Nà86EJv3Jvng m86EJv3Jvới khôtuppng cầntupp gả86EJv3Jv ctuppho 86EJv3Jvcon củatupp Ck9ApvzN‘Bệnh tuppThần Kinhtupp’ thúCk9ApvzNc thúc.

Hàn NCk9ApvzNgự T86EJv3Jvuyệt lạnhtupp Ck9ApvzNnhư 86EJv3Jvbăng phtuppun 86EJv3Jvra hCk9ApvzNai chữ.Ck9ApvzN «tupp Tốt86EJv3Jv lắm.tupp »tupp KỳCk9ApvzN quái,86EJv3Jv nCk9ApvzNàng khô86EJv3Jvng muốn86EJv3Jv ltuppập gi86EJv3Jva đì86EJv3Jvnh, tupptrong lòng86EJv3Jv hắn86EJv3Jv cư86EJv3Jv nhi86EJv3Jvên 86EJv3Jvcó c86EJv3Jvhút ctuppao hứng.Ck9ApvzN NgCk9ApvzNuyên hắtuppn vẫnCk9ApvzN tưởtuppng Ck9ApvzNbản th86EJv3Jvân sẽtupp k86EJv3Jvhông bCk9ApvzNao Ck9ApvzNgiờ c86EJv3Jvó hỉtupp tuppnộ 86EJv3Jvái ố,Ck9ApvzN vậyCk9ApvzN 86EJv3Jvmà ttuppối na86EJv3Jvy nhtuppa đầuCk9ApvzN n86EJv3Jvgốc này86EJv3Jv xuấtCk9ApvzN hiệntupp, lạCk9ApvzNi đáCk9ApvzNnh động86EJv3Jv Ck9ApvzNtới tuppmột tCk9ApvzNhứ Ck9ApvzNgì đ86EJv3Jvó Ck9ApvzNtận tuppsâu trontuppg Ck9ApvzNnội ttuppâm củaCk9ApvzN mình.

« T86EJv3Jvốt lắmtupp cáCk9ApvzNi gì86EJv3Jv tupp? »tupp Khuytuppnh Thànhtupp 86EJv3Jvtò m86EJv3Jvò hỏi.

Hàn Ng86EJv3Jvự T86EJv3Jvuyệt khôCk9ApvzNng đểtupp 86EJv3Jvý tới86EJv3Jv nàng,86EJv3Jv 86EJv3Jvchỉ ômtupp 86EJv3Jvnàng nhảytupp xuố86EJv3Jvng. TronCk9ApvzNg lCk9ApvzNúc bọntupp hCk9ApvzNọ ntuppói chuyện,tupp sói86EJv3Jv hoanCk9ApvzNg tuppsớm đãCk9ApvzN k86EJv3Jvhông biếCk9ApvzNt đtuppi vềCk9ApvzN hướnCk9ApvzNg nào86EJv3Jv. ĐộCk9ApvzNc CCk9ApvzNô KhuynCk9ApvzNh Th86EJv3Jvành nhặtCk9ApvzN l86EJv3Jvên taCk9ApvzNy nảiCk9ApvzN rồiCk9ApvzN Ck9ApvzNbĩu bĩutupp m86EJv3Jvôi. tupp« Còtuppn tốtCk9ApvzN cCk9ApvzNòn tốtuppt, n86EJv3Jvếu tatuppy nải86EJv3Jv cũngCk9ApvzN tuppmất, bổtuppn 86EJv3Jvcô nươngCk9ApvzN chỉtupp cótupp 86EJv3Jvnước đitupp ltuppàm tuppkhất cái86EJv3Jv qCk9ApvzNua ngày.86EJv3Jv »

Hàn Ngựtupp tuppTuyệt Ck9ApvzNlại ngồi86EJv3Jv lạitupp vịtupp 86EJv3Jvtrí cũtupp, giố86EJv3Jvng nCk9ApvzNhư htuppết thảy86EJv3Jv mtuppọi chuyệntupp tuppchưa từCk9ApvzNng xả86EJv3Jvy ra86EJv3Jv. Khutuppynh 86EJv3JvThành tiếnCk9ApvzN đtuppến bêtuppn hắn,Ck9ApvzN cưCk9ApvzNời htuppì hì86EJv3Jv. Ck9ApvzN« Ltuppạnh 86EJv3Jvquá đi…86EJv3Jv MuộiCk9ApvzN… muôi86EJv3Jv c86EJv3Jvó t86EJv3Jvhể ngủtupp cạntupph bêCk9ApvzNn huy86EJv3Jvnh đượCk9ApvzNc khtuppông Ck9ApvzN? » (Người tuppqua đ86EJv3Jvường Ck9ApvzN: Ck9ApvzNKhông biế86EJv3Jvt 86EJv3Jvai chiếmtupp tiệnCk9ApvzN ng86EJv3Jvhi Ck9ApvzNcủa atuppi, hCk9ApvzNừ hừ…)

Hàn Ntuppgự T86EJv3Jvuyệt khôtuppng hềtupp trảtupp lời.

Nàng nhế86EJv3Jvch 86EJv3Jvmép cười86EJv3Jv hềCk9ApvzN hềtupp đầytupp 86EJv3Jvgian á86EJv3Jvc. «tupp Ktupphông 86EJv3Jvđược bỏ86EJv3Jv 86EJv3Jvlại mtuppuội đCk9ApvzNâu nhétupp, mutuppội nCk9ApvzNgủ đâCk9ApvzNy. 86EJv3JvHuynh Ck9ApvzNmà Ck9ApvzNbỏ lạ86EJv3Jvi muộiCk9ApvzN, mtuppuội thề86EJv3Jv s86EJv3Jvẽ tró86EJv3Jvc nãCk9ApvzN huCk9ApvzNynh Ck9ApvzNtới chân86EJv3Jv Ck9ApvzNtrời gó86EJv3Jvc btuppể ch86EJv3Jvo cotuppi. »Ck9ApvzN H86EJv3Jvắn 86EJv3Jvnếu dáCk9ApvzNm bỏtupp lạitupp nàtuppng, nàngtupp sẽtupp tuppnhờ lụCk9ApvzNc Ck9ApvzNthúc thú86EJv3Jvc tìm86EJv3Jv h86EJv3Jvắn Ck9ApvzNlôi về,86EJv3Jv thiêtuppn hạCk9ApvzN khôngtupp 86EJv3Jvcó ngườitupp n86EJv3Jvào màCk9ApvzN Bátuppch Htuppiểu Đ86EJv3Jvường tupptìm tuppkhông Ck9ApvzNra hếCk9ApvzNt. CCk9ApvzNả nhCk9ApvzNà lục86EJv3Jv thtuppúc thtuppúc mỗCk9ApvzNi lầtuppn tớCk9ApvzNi Ck9ApvzNthăm 86EJv3Jvgia Ck9ApvzNđình nànCk9ApvzNg đềutupp Ck9ApvzNkhen 86EJv3Jvnàng đ86EJv3Jváng yêutupp. Lụctupp thCk9ApvzNúc thúCk9ApvzNc, tupplục t86EJv3Jvhẩm thẩmtupp thậttupp làtupp tuppyêu ttupphích Ck9ApvzNnàng, nànCk9ApvzNg tuppcó nhờ86EJv3Jv ttuppìm mộCk9ApvzNt ngưCk9ApvzNời, lụtuppc t86EJv3Jvhúc thúc86EJv3Jv 86EJv3Jvsao ltuppại khCk9ApvzNông hỗ86EJv3Jv trợCk9ApvzN cCk9ApvzNhứ ?

Khuynh TCk9ApvzNhành n86EJv3Jvgọ nguậyCk9ApvzN Ck9ApvzNmãi không86EJv3Jv t86EJv3Jvìm thấytupp tupptư tCk9ApvzNhế n86EJv3Jvgủ thíc86EJv3Jvh hợCk9ApvzNp, thếCk9ApvzN l86EJv3Jvà ttuppự nhi86EJv3Jvên tuppđem đầuCk9ApvzN tuppdựa vCk9ApvzNào vtuppai hắCk9ApvzNn, ômtupp Ck9ApvzNlấy 86EJv3Jvcánh ttuppay hắn.tupp Vẫn86EJv3Jv 86EJv3Jvlà Ck9ApvzNngủ ntupphư thế86EJv3Jv atuppn toàtuppn hơnCk9ApvzN, nếuCk9ApvzN không86EJv3Jv htuppắn cCk9ApvzNhạy mấtCk9ApvzN thCk9ApvzNì 86EJv3Jvsao tupp? Ck9ApvzNNếu lạCk9ApvzNi gặtuppp sóiCk9ApvzN hoa86EJv3Jvng, nàngCk9ApvzN li86EJv3Jvền x86EJv3Jvong đời86EJv3Jv rồi.tupp Ck9ApvzNNam tuppnữ hữ86EJv3Jvu biệt86EJv3Jv nCk9ApvzNàng cCk9ApvzNó Ck9ApvzNbiết ch86EJv3Jvớ, nhưngCk9ApvzN là86EJv3Jv dựa86EJv3Jv vàCk9ApvzNo Ck9ApvzNmột cá86EJv3Jvi c86EJv3Jvó l86EJv3Jvàm sa86EJv3Jvo đ86EJv3Jvâu, Ck9ApvzNnàng Ck9ApvzNlớn 86EJv3Jvthế nàCk9ApvzNy rồitupp, căn86EJv3Jv b86EJv3Jvản Ck9ApvzNđể tuppý lCk9ApvzNàm gì.Ck9ApvzN LạiCk9ApvzN nhắcCk9ApvzN nàntuppg Độctupp tuppCô KhuynCk9ApvzNh Ck9ApvzNThành, nă86EJv3Jvm 86EJv3Jv16 tuổCk9ApvzNi xuốngtupp núitupp tuppmẹ liề86EJv3Jvn 86EJv3Jvmang nàntuppg tới86EJv3Jv Ck9ApvzNkỹ vtuppiện 86EJv3Jvxem trộCk9ApvzNm, 186EJv3Jv8 t86EJv3Jvuổi tuppxong liềntupp 86EJv3Jvcho nàtuppng x86EJv3Jvem XuânCk9ApvzN tuppcung đồtupp, cònCk9ApvzN giCk9ApvzNảng g86EJv3Jviải rất86EJv3Jv 86EJv3Jvnhiều t86EJv3Jvri tuppthức vềCk9ApvzN vi86EJv3Jvệc na86EJv3Jvm 86EJv3Jvnữ. M86EJv3Jvẹ nóiCk9ApvzN đấyCk9ApvzN Ck9ApvzNlà giáoCk9ApvzN Ck9ApvzNdục g86EJv3Jviới tínCk9ApvzNh chíntupph quCk9ApvzNy, tutuppyệt đối86EJv3Jv khôngCk9ApvzN tuppcó tíCk9ApvzN Ck9ApvzNteo nàoCk9ApvzN 86EJv3Jvbất lCk9ApvzNương hếtCk9ApvzN. Ttupphế 86EJv3Jvlà tuppbởi vtuppì chuyệCk9ApvzNn ‘Ck9ApvzNgiáo dục’Ck9ApvzN nàtuppy, c86EJv3Jvha mẹCk9ApvzN nàntuppg l86EJv3Jviền cãi86EJv3Jv nhaCk9ApvzNu t86EJv3Jvo. Ktuppỳ 86EJv3Jvthật lCk9ApvzNà Ck9ApvzNcha ntuppàng 86EJv3Jvăn Ck9ApvzNdấm chu86EJv3Jva, chCk9ApvzNa vốn86EJv3Jv k86EJv3Jvhông c86EJv3Jvho phép86EJv3Jv mẹtupp thấ86EJv3Jvy tuppnam nh86EJv3Jvân ntuppào khá86EJv3Jvc tuppngoài mìCk9ApvzNnh cả86EJv3Jv. ẤCk9ApvzNy 86EJv3Jvvậy tuppmẹ 86EJv3Jvlại 86EJv3Jvto gaCk9ApvzNn lớn86EJv3Jv Ck9ApvzNmật Ck9ApvzNvào 86EJv3Jvkỹ việ86EJv3Jvn chơCk9ApvzNi, 86EJv3Jvcha ktupphông tức86EJv3Jv g86EJv3Jviận mớiCk9ApvzN làtupp tupplạ. 86EJv3JvBao ntupphiêu nămCk9ApvzN qutuppa, ctuppha 86EJv3Jvmẹ âtuppn tuppân Ck9ApvzNái á86EJv3Jvi, chỉ86EJv3Jv cóCk9ApvzN cã86EJv3Jvi n86EJv3Jvhau mộ86EJv3Jvt lầ86EJv3Jvn tuppduy nhtuppất đó.Ck9ApvzN NànCk9ApvzNg cũntuppg thậtCk9ApvzN hâtuppm tuppmộ 86EJv3Jvbọn tupphọ, nàngCk9ApvzN cũng86EJv3Jv muốnCk9ApvzN Ck9ApvzNtìm mộttupp natuppm nhCk9ApvzNân thậtCk9ApvzN t86EJv3Jvốt nhCk9ApvzNư cha.

Hàn 86EJv3JvNgự Ttuppuyệt kCk9ApvzNhông đẩy86EJv3Jv nàng86EJv3Jv tuppra mCk9ApvzNà mặCk9ApvzNc nà86EJv3Jvng dự86EJv3Jva vCk9ApvzNào ngtuppười. Ttuppừ 86EJv3Jvkhi c86EJv3Jvó tr86EJv3Jví tuppnhớ, 86EJv3Jvsư phụtupp hắntupp đtuppã đeCk9ApvzNm tupphắn đầtuppu nhậtuppp tuppvào cuộc86EJv3Jv sốnCk9ApvzNg ctuppủa bầytupp đCk9ApvzNàn 86EJv3Jvdã 86EJv3Jvthú, hắntupp lớ86EJv3Jvn lêtuppn cCk9ApvzNó thú86EJv3Jv Ck9ApvzNtính ntupphư dã86EJv3Jv thútupp, thậmCk9ApvzN Ck9ApvzNchí dãtupp thú86EJv3Jv tCk9ApvzNhấy hắnCk9ApvzN cò86EJv3Jvn pCk9ApvzNhải tuppe ngại.Ck9ApvzN Ttupprải qu86EJv3Jva baCk9ApvzNo tuppnhiêu nătuppm sónCk9ApvzNg tuppgió, cCk9ApvzNả ngườiCk9ApvzN nhCk9ApvzNuốm đCk9ApvzNầy stuppát khtuppí, thế86EJv3Jv màtupp côtupp nàtuppng nCk9ApvzNày cư86EJv3Jv 86EJv3Jvnhiên dtuppám dựa86EJv3Jv vàtuppo ng86EJv3Jvười tupphắn ngủ,86EJv3Jv thậtCk9ApvzN 86EJv3Jvkhông hiểuCk9ApvzN nêntupp nóitupp nànCk9ApvzNg đơCk9ApvzNn thuCk9ApvzNần h86EJv3Jvay làtupp nCk9ApvzNgu nCk9ApvzNgốc ntuppữa. Nhì86EJv3Jvn th86EJv3Jvấy gươngCk9ApvzN mặttupp ngủtupp sa86EJv3Jvy xtuppinh đCk9ApvzNẹp củatupp n86EJv3Jvàng, tupphắn khôngtupp nénCk9ApvzN Ck9ApvzNđược vưCk9ApvzNơn taCk9ApvzNy ômCk9ApvzN lấ86EJv3Jvy nàCk9ApvzNng. CCk9ApvzNô đơn86EJv3Jv 2Ck9ApvzN5 tuppnăm, lầCk9ApvzNn đầutupp t86EJv3Jviên phCk9ApvzNát h86EJv3Jviện 86EJv3Jvra cảmtupp giá86EJv3Jvc có86EJv3Jv người86EJv3Jv làmCk9ApvzN bạ86EJv3Jvn th86EJv3Jvật làCk9ApvzN tốt.tupp NàngCk9ApvzN có86EJv3Jv thểCk9ApvzN 86EJv3Jvcùng hắ86EJv3Jvn tớitupp kh86EJv3Jvi nà86EJv3Jvo 86EJv3Jv? Nếu86EJv3Jv nàngtupp biết86EJv3Jv Ck9ApvzNhắn làtupp 86EJv3Jvai thCk9ApvzNì s86EJv3Jvao 86EJv3Jv? Liệutupp nànCk9ApvzNg 86EJv3Jvcòn Ck9ApvzNlớn gatuppn ntupphư v86EJv3Jvậy hCk9ApvzNay Ck9ApvzNkhông ?

Sáng sớCk9ApvzNm hCk9ApvzNôm 86EJv3Jvsau, Khuyntupph Thà86EJv3Jvnh Ck9ApvzNbị mộttupp luồng86EJv3Jv Ck9ApvzNánh Ck9ApvzNsáng cCk9ApvzNhói tuppmắt làmCk9ApvzN Ck9ApvzNthức dậCk9ApvzNy. Tớtuppi ktupphi n86EJv3Jvàng pCk9ApvzNhát tupphiện bảCk9ApvzNn thân86EJv3Jv tuppcư 86EJv3Jvnhiên Ck9ApvzNôm ômCk9ApvzN dựtuppa dựa86EJv3Jv vàotupp một86EJv3Jv Ck9ApvzNgã n86EJv3Jvam nhân86EJv3Jv ngủCk9ApvzN cảtupp đêm,Ck9ApvzN ltuppiền ngượng86EJv3Jv ngùtuppng cười86EJv3Jv 86EJv3Jvcười. «86EJv3Jv tuppTay huynCk9ApvzNh khôn86EJv3Jvg bịtupp ttuppê ch86EJv3Jvứ Ck9ApvzN? » (Người qCk9ApvzNua đư86EJv3Jvờng 86EJv3Jv: T86EJv3Jvhiện tâmtupp btuppộc ph86EJv3Jvát 86EJv3Jvnhư sa86EJv3Jvo btuppăng Ck9ApvzN| KCk9ApvzNhuynh tuppThành 86EJv3Jv: *lưtuppờm* Ck9ApvzN| Ck9ApvzNNgười q86EJv3Jvua đườntuppg Ck9ApvzN: nhầmCk9ApvzN, sángCk9ApvzN lánCk9ApvzNg nh86EJv3Jvư mặtuppt trCk9ApvzNời… 86EJv3Jv= =’)

« Ck9ApvzNĐi th86EJv3Jvôi. »tupp 86EJv3JvHàn NgựCk9ApvzN TuyCk9ApvzNệt khônCk9ApvzNg tupptrả ltuppời 86EJv3Jvcâu hỏitupp củ86EJv3Jva nàng.

« Ck9ApvzNĐi đ86EJv3Jvâu 86EJv3Jv? 86EJv3Jv» N86EJv3Jvàng tuppđứng dậy.

« XCk9ApvzNuống núCk9ApvzNi. tupp» HắCk9ApvzNn đã86EJv3Jv Ck9ApvzNtìm Ck9ApvzNở đâyCk9ApvzN cảCk9ApvzN nửCk9ApvzNa ttuppháng m86EJv3Jvà 86EJv3Jvmột 86EJv3Jvchút Ck9ApvzNmanh mố86EJv3Jvi cũtuppng khtuppông tìmtupp ratupp. Htuppắn 86EJv3Jvbắt tuppđầu hotuppài Ck9ApvzNnghi 86EJv3Jvcái bảotupp Ck9ApvzNtàng cCk9ApvzNủa Bác86EJv3Jvh HiCk9ApvzNểu Đườngtupp Ck9ApvzNkia liệutupp 86EJv3Jvcó thật86EJv3Jv sựCk9ApvzN 86EJv3Jvtồn tạitupp hCk9ApvzNay không.

« Tốttupp qu86EJv3Jvá, xu86EJv3Jvống nútuppi thôiCk9ApvzN. Ck9ApvzN» Khtuppuynh 86EJv3JvThành ktupphông dấ86EJv3Jvu nCk9ApvzNổi khoáitupp ctupphí liềCk9ApvzNn nắmCk9ApvzN l86EJv3Jvấy áotupp hắn.

Hàn Ck9ApvzNNgự tuppTuyệt tuppkhẽ Ck9ApvzNliếc mắt86EJv3Jv tuppngó nàng86EJv3Jv một86EJv3Jv cáiCk9ApvzN, nàn86EJv3Jvg liềnCk9ApvzN thứ86EJv3Jvc tCk9ApvzNhời buôn86EJv3Jvg hắn86EJv3Jv 86EJv3Jvra lặng86EJv3Jv ltuppẽ 86EJv3Jvtụt Ck9ApvzNlại điCk9ApvzN tuppphía sau.