You are here

Lãnh khốc phu quân - Chương 02

Chương 6DQzfY2 6DQzfY: An6DQzfYh hùngrE cứucAGPBd mỹGYUyt2 nhân

« GcAGPBdrrraao… »GYUyt2 Mộ6DQzfYt tcAGPBdhanh â6DQzfYm đáng6DQzfY sợGYUyt2 rEvang lrEên, đằGYUyt2ng đằngrE sácAGPBdt GYUyt2khí, hẳ6DQzfYn GYUyt2là của6DQzfY 6DQzfYcon tcAGPBdhú đrEáng scAGPBdợ 6DQzfYnào đó.rE ĐcAGPBdộc CcAGPBdô Khu6DQzfYynh GYUyt2Thành cAGPBdvốn 6DQzfYlà cAGPBdmột k6DQzfYẻ 6DQzfYthông m6DQzfYinh lrEiền mạncAGPBdh mẽrE rEmở rEto mắt.

Một đôiGYUyt2 mắGYUyt2t phát6DQzfY 6DQzfYra ánGYUyt2h sánrEg xarEnh lụ6DQzfYc GYUyt2ở cAGPBdtrước mặGYUyt2t nàn6DQzfYg, cáchGYUyt2 6DQzfYkhoảng 6DQzfYnăm thước,rE ácAGPBdnh mGYUyt2ắt hoàrEn toGYUyt2àn kGYUyt2hông 6DQzfYcó cAGPBdhảo GYUyt2ý GYUyt2trừng trừngcAGPBd ngGYUyt2ó nàngcAGPBd, rõrE ràn6DQzfYg cAGPBdcoi GYUyt2nàng GYUyt2là bữarE GYUyt2ăn GYUyt2đêm ng6DQzfYon lànrEh. ToàncAGPBd rEthân nàngrE tocAGPBdát mGYUyt2ồ 6DQzfYhôi lrEạnh, n6DQzfYuốt nư6DQzfYớc miếnGYUyt2g đếncAGPBd ựrEc mộtGYUyt2 ccAGPBdái, giươrEng đôGYUyt2i mắcAGPBdt nGYUyt2hỏ cảnrEh rEgiác 6DQzfYnhìn 6DQzfYchằm chằm6DQzfY cGYUyt2on d6DQzfYã th6DQzfYú trướrEc mặt.

Hàn NgựcAGPBd Tu6DQzfYyệt đrEâu rồirE GYUyt2? ĐộrEt nhiêrEn nàrEng nhớcAGPBd rEra cònrE 6DQzfYcó mcAGPBdột ng6DQzfYười nữarE GYUyt2kia mGYUyt2à rE? TGYUyt2ên chếrEt tiệtrE đócAGPBd đi6DQzfY đârEu vậyGYUyt2 cAGPBd? NàrEng lặngcAGPBd lẽ6DQzfY kín6DQzfY đáorE liếGYUyt2c m6DQzfYột cAGPBdcái tớcAGPBdi chGYUyt2ỗ lú6DQzfYc nãycAGPBd GYUyt2hắn vừrEa ngồi,6DQzfY hGYUyt2ic, 6DQzfYđến mộtcAGPBd rEcái bóng6DQzfY cũcAGPBdng crEòn chảcAGPBd c6DQzfYó. TrEhằng crEha đángGYUyt2 chếrEt đórE thậtcAGPBd k6DQzfYhông cóGYUyt2 nrEghĩa GYUyt2khí màrE, c6DQzfYư nhirEên chuồn6DQzfY mấGYUyt2t, đểcAGPBd rElại mìn6DQzfYh nà6DQzfYng 6DQzfYtặng rEcho sóGYUyt2i cAGPBdhoang. NhấtGYUyt2 thrEời nànrEg dục6DQzfY GYUyt2khóc 6DQzfYvô lệGYUyt2 (murEốn cAGPBdkhóc màrE khôGYUyt2ng rcAGPBda nướ6DQzfYc mắtGYUyt2), thcAGPBdôi rồiGYUyt2 Lượm6DQzfY cAGPBdơi, rEthân gái6DQzfY rExinh tcAGPBdươi tcAGPBdhành bữaGYUyt2 ncAGPBdgon rEcho dã6DQzfY thú. (Người qGYUyt2ua đườ6DQzfYng rE: cGYUyt2ô cAGPBdkia, thêGYUyt2m cAGPBdthắt rEgì nhiềuGYUyt2 thế,6DQzfY 6DQzfYbản gốcrE nGYUyt2ó ccAGPBdó GYUyt2hoa lárE càn6DQzfYh GYUyt2thế cAGPBdđâu GYUyt2| LGYUyt2ãnh VâGYUyt2n rE: k6DQzfYịa t6DQzfYui, kcAGPBdhông t6DQzfYhích tcAGPBdhì đừcAGPBdng đọcAGPBdc 6DQzfY! =.=)

Khuynh ThàcAGPBdnh vcAGPBdốn GYUyt2là rEcó luyệnGYUyt2 GYUyt2võ cônGYUyt2g đ6DQzfYấy chcAGPBdứ, cAGPBdhơn GYUyt2nữa võGYUyt2 GYUyt2công kGYUyt2hông tồi6DQzfY chúcAGPBdt nào.rE rENhất lGYUyt2à khi6DQzfYnh công6DQzfY, hocAGPBdàn torEàn họcrE hếrEt châcAGPBdn trcAGPBduyền GYUyt2của phụGYUyt2 thânrE, đánGYUyt2g tiGYUyt2ếc ởcAGPBd thrEời điểm6DQzfY cAGPBdmấu ccAGPBdhốt ncAGPBdhư th6DQzfYế nàyrE, côGYUyt2 nàGYUyt2ng khôngcAGPBd crEó GYUyt2kinh nghiệcAGPBdm chiến6DQzfY GYUyt2đấu maGYUyt2ng cAGPBdtên KhuGYUyt2ynh TrEhành cưcAGPBd nhiGYUyt2ên bỏ6DQzfY qcAGPBduên sựrE thậtGYUyt2 rằncAGPBdg cAGPBdmình rEcó brEiết khin6DQzfYh công.

Hai ccAGPBdhân trướccAGPBd GYUyt2của coGYUyt2n scAGPBdói rEhoang rEcào GYUyt2cào mcAGPBdặt đ6DQzfYất, chờcAGPBd dịp6DQzfY crEhuẩn bịGYUyt2 phónrEg tới6DQzfY đâGYUyt2y. KhucAGPBdynh ThàncAGPBdh rEliên tGYUyt2ục lùiGYUyt2 rEvề saGYUyt2u, hrEai châcAGPBdn rGYUyt2un lẩyrE bẩy (Người cAGPBdqua đ6DQzfYường rE: 6DQzfYmất rEcả phorEng prEhạm củacAGPBd cAGPBdcon gáiGYUyt2 MicAGPBdnh Nguyệ6DQzfYt tiGYUyt2ên tử,rE haizzzGYUyt2, nàn6DQzfYg rEta cAGPBdmà thấyGYUyt2 cảnhrE GYUyt2này chắcGYUyt2 đcAGPBdập GYUyt2đầu vrEào đậu6DQzfY hGYUyt2ũ t6DQzfYự tử6DQzfY mấtrE cAGPBd! cAGPBd| MộGYUyt2 DGYUyt2ung Ý6DQzfY rEVân rE: *lrEườm* GYUyt2| N6DQzfYgười rEqua cAGPBdđường GYUyt2: *ró6DQzfYn rcAGPBdén chạy*). Một6DQzfY bó6DQzfYng đen6DQzfY t6DQzfYhật lớrEn độcAGPBdt ngộtrE phó6DQzfYng thẳnGYUyt2g trEới trGYUyt2ước mặtGYUyt2 n6DQzfYàng, mấyrE cGYUyt2ái rănGYUyt2g n6DQzfYanh đ6DQzfYã ncAGPBdgắm rcAGPBdất chuẩcAGPBdn vGYUyt2ào cárEi cGYUyt2ổ trErắng ncAGPBdgần n6DQzfYồn nộnGYUyt2 rEcủa nàGYUyt2ng, 6DQzfYKhuynh ThànGYUyt2h t6DQzfYrợn tGYUyt2o mắt,rE cAGPBdđầu ócGYUyt2 trốngGYUyt2 rỗGYUyt2ng, trocAGPBdng đrEầu GYUyt2chỉ còn6DQzfY một6DQzfY ýGYUyt2 nirEệm dGYUyt2uy nhcAGPBdất… XrEong đờiGYUyt2 rồi.rE ĐúngcAGPBd lrEúc cocAGPBdn scAGPBdói scAGPBdắp bGYUyt2ổ nhàoGYUyt2 vrEào ng6DQzfYười rEnàng, GYUyt2nàng GYUyt2chỉ cảmcAGPBd thrEấy hẫngGYUyt2 nhẹrE mộtGYUyt2 cáirE, cảrE ngư6DQzfYời brEay lGYUyt2ên trErời. ĐcAGPBdợi GYUyt2nàng kh6DQzfYôi phụccAGPBd ýrE trEhức, mới6DQzfY cAGPBdnhận 6DQzfYra mìnhcAGPBd đãrE tựaGYUyt2 vào6DQzfY mGYUyt2ột cácAGPBdi rElồng n6DQzfYgực cAGPBdấm rEáp rrEộng rãicAGPBd tựGYUyt2 lúcrE rEnào. VàrE ncAGPBdgay sa6DQzfYu cAGPBdđó GYUyt2là nhậncAGPBd 6DQzfYra mGYUyt2ình cAGPBdđã GYUyt2bị GYUyt2ai 6DQzfYđó ômrE lêcAGPBdn ngồirE ởcAGPBd trêrEn mGYUyt2ột nhánhGYUyt2 cây.

Khuynh 6DQzfYThành lại6DQzfY nuố6DQzfYt n6DQzfYước miGYUyt2ếng cáGYUyt2i ực,6DQzfY rút6DQzfY crEục rEcũng nhrEìn rõ6DQzfY cAGPBdai đãcAGPBd rEcứu nàng.

« 6DQzfYNgươi không6DQzfY pcAGPBdhải GYUyt2đi rồGYUyt2i sa6DQzfYo rE? rE» GYUyt2Nàng trừng6DQzfY mGYUyt2ắt nhìn6DQzfY HGYUyt2àn NgựGYUyt2 Tuyệt,cAGPBd b6DQzfYộ dáng6DQzfY 6DQzfYhổn hà6DQzfY hổ6DQzfYn hểnGYUyt2 scAGPBdợ hãi.

Hàn NGYUyt2gự TuyGYUyt2ệt quảGYUyt2 thậ6DQzfYt đãcAGPBd r6DQzfYời đi,rE nhrEưng ngcAGPBdhe thấyGYUyt2 tiếng6DQzfY scAGPBdói h6DQzfYoang gầmrE lê6DQzfYn lạrEi ch6DQzfYạy v6DQzfYề nrEgó t6DQzfYhử, lcAGPBdà 6DQzfYhắn cAGPBdlo 6DQzfYcho rEcon nh6DQzfYóc lắmrE miện6DQzfYg GYUyt2kia. cAGPBdHắn từcAGPBdng girEết ngườicAGPBd vôGYUyt2 số6DQzfY, trưrEớc giờcAGPBd 6DQzfYchưa 6DQzfYbao GYUyt2giờ cAGPBdbiết mề6DQzfYm lònGYUyt2g. VcAGPBdốn hắnGYUyt2 6DQzfYcó cAGPBdthể trơrE mrEắt nrEhìn cAGPBdmột ngườirE crEhết dầnGYUyt2 6DQzfYtrước mắt6DQzfY màGYUyt2 kGYUyt2hông cứucAGPBd, GYUyt2hiện giờ6DQzfY lạ6DQzfYi chỉGYUyt2 vìrE m6DQzfYột coGYUyt2n nhGYUyt2a đrEầu n6DQzfYgốc ngGYUyt2hếch 6DQzfYlại chạrEy vrEề c6DQzfYứu, chGYUyt2ắc hGYUyt2ắn brEị ấ6DQzfYm đGYUyt2ầu cAGPBdrồi !

Hàn NgrEự TuyệtGYUyt2 k6DQzfYhẽ lcAGPBdiếc mcAGPBdắt nhìnGYUyt2 nànGYUyt2g m6DQzfYột ccAGPBdái, vcAGPBdẫn làcAGPBd khôngGYUyt2 nóGYUyt2i grEì cả.

Khuynh ThàrEnh l6DQzfYắc đầuGYUyt2 b6DQzfYất đắcAGPBdc dĩcAGPBd. cAGPBd« rEQuên cAGPBdđi, GYUyt2với nGYUyt2gươi 6DQzfYnói chuyệnrE chGYUyt2ỉ t6DQzfYổ prEhí lời.cAGPBd »cAGPBd Ch6DQzfYa nànGYUyt2g dùGYUyt2 rEmỗi GYUyt2câu hiếm6DQzfY nhưrE vàn6DQzfYg, cAGPBdtốt x6DQzfYấu grEì hỏirE vẫnrE trảrE lờicAGPBd. CGYUyt2òn gã6DQzfY trướcGYUyt2 mắrEt ncAGPBdày q6DQzfYuả thật6DQzfY cùngGYUyt2 6DQzfYkẻ câmGYUyt2 đicAGPBdếc rEkhông kh6DQzfYác nha6DQzfYu làGYUyt2 mấyGYUyt2, nếuGYUyt2 khcAGPBdông phảirE hắ6DQzfYn từnrEg GYUyt2nhả r6DQzfYa brEa ccAGPBdhữ tcAGPBdên cAGPBdhắn, thậcAGPBdt đúnGYUyt2g nàncAGPBdg sẽGYUyt2 nghĩcAGPBd hắnGYUyt2 lGYUyt2à krEẻ crEâm điếc.

« ĐạicAGPBd GYUyt2hiệp, võcAGPBd côrEng nrEgươi tốGYUyt2t l6DQzfYắm phảirE khôcAGPBdng GYUyt2? XiGYUyt2n GYUyt2cho tGYUyt2a đi6DQzfY t6DQzfYheo ngươi6DQzfY đi6DQzfY cAGPBd? »6DQzfY Khu6DQzfYynh Thành6DQzfY tựGYUyt2 GYUyt2nhủ mcAGPBdình cAGPBdđã rEhọc 6DQzfYhết crEhân truyề6DQzfYn của6DQzfY rEcha 6DQzfYmẹ, thếcAGPBd nhưnrEg s6DQzfYo vớicAGPBd HcAGPBdàn NgựGYUyt2 Tuyệt6DQzfY có6DQzfY vẻrE vẫnrE 6DQzfYchưa thấrEm tGYUyt2háp gì. (Người qucAGPBda đưrEờng GYUyt2: ÝGYUyt2 GYUyt2Vân à6DQzfY ÝrE VâncAGPBd, ĐcAGPBdộc CôGYUyt2 HàcAGPBdn GYUyt2ơi ĐGYUyt2ộc CôrE H6DQzfYàn, c6DQzfYon gácAGPBdi GYUyt2các cAGPBdngươi chưa6DQzfY lấycAGPBd crEhồng đãrE qurEên cGYUyt2ha m6DQzfYẹ, khôngcAGPBd c6DQzfYoi cácGYUyt2 6DQzfYngươi cAGPBdra rEgì kGYUyt2ìa GYUyt2| ĐộcGYUyt2 CrEô cAGPBdHàn rE: *lạnGYUyt2h lùn6DQzfYg liếrEc GYUyt2mắt* cAGPBd| NgườiGYUyt2 qurEa đườn6DQzfYg cAGPBd: *cAGPBdrét lạnhcAGPBd đóngrE băng*)

Không GYUyt2phản ứng.

Khuynh ThànGYUyt2h GYUyt2gãi cAGPBdgãi mũirE. «GYUyt2 UyrE, Hàn6DQzfY NgGYUyt2ự TuyệGYUyt2t, 6DQzfYlỗ tacAGPBdi ngươirE rEcó vấnrE đềrE kGYUyt2hông GYUyt2hả 6DQzfY? TcAGPBda sợcAGPBd lạicAGPBd gặpcAGPBd phải6DQzfY 6DQzfYdã thúGYUyt2, GYUyt2cho t6DQzfYa 6DQzfYđi therEo ngươiGYUyt2 đi6DQzfY màrE rE? »

Hàn NgựGYUyt2 TurEyệt bGYUyt2uông cárEnh 6DQzfYtay đang6DQzfY ôcAGPBdm KhucAGPBdynh ThànhcAGPBd ra6DQzfY, thảcAGPBdn ncAGPBdhiên rEkhông trảrE lời6DQzfY tiếngcAGPBd nào.

Khuynh Thà6DQzfYnh brEĩu brEĩu môicAGPBd. cAGPBd« TcAGPBda GYUyt2là m6DQzfYột côrE nưcAGPBdơng liễcAGPBdu cAGPBdyếu đàrEo t6DQzfYơ GYUyt2chân yếucAGPBd tGYUyt2ay mềmrE, n6DQzfYgươi đàGYUyt2nh lòng6DQzfY để6DQzfY t6DQzfYa cAGPBdbị cAGPBdsói cAGPBdăn 6DQzfYthịt cAGPBdsao cAGPBd? »6DQzfY cAGPBdMẹ từngcAGPBd nói,GYUyt2 k6DQzfYhi cầrEn cGYUyt2ó tGYUyt2hể srEử chcAGPBdiêu lGYUyt2àm cAGPBdnũng, chiêuGYUyt2 này6DQzfY dùngrE vớicAGPBd chrEa ncAGPBdàng t6DQzfYhực làrE rấGYUyt2t córE íchrE, k6DQzfYhông biếtcAGPBd hiệ6DQzfYn rEtại có6DQzfY cAGPBdhữu drEụng h6DQzfYay không.

Nàng thGYUyt2ua hắnrE rồi,6DQzfY rEvẫn GYUyt2phỗng rEra kh6DQzfYông nóicAGPBd gì.

Khuynh ThcAGPBdành tứ6DQzfYc muốncAGPBd hộccAGPBd máu.rE 6DQzfY« Ngươi…cAGPBd TGYUyt2hôi t6DQzfYa rEthà c6DQzfYoi ngươiGYUyt2 lGYUyt2à krEhông kh6DQzfYí chrEo xon6DQzfYg. »

« CóGYUyt2 thểcAGPBd cAGPBdđi thGYUyt2eo. »6DQzfY HắnrE thcAGPBdản GYUyt2nhiên nóiGYUyt2, thêGYUyt2m một6DQzfY câu6DQzfY. GYUyt2« rEChỉ rEcần ngươirE khcAGPBdông sợGYUyt2 6DQzfYlà được.rE cAGPBd» CuộccAGPBd srEống rEcủa hắcAGPBdn GYUyt2ở đao6DQzfY ki6DQzfYếm mcAGPBdáu tanhGYUyt2, crEó crEon nhórEc rEnào rEdám điGYUyt2 trEheo hắncAGPBd cơ6DQzfY chứ. (Người qGYUyt2ua đườngrE cAGPBd: HắnrE dám6DQzfY crEoi nànrEg là6DQzfY nữGYUyt2 rEhài t6DQzfYử aGYUyt2, tGYUyt2rẻ GYUyt2con arE, GYUyt2… *6DQzfYicon trEức hộcGYUyt2 máu*)

Khuynh ThàncAGPBdh hư6DQzfYng ph6DQzfYấn tGYUyt2hiếu đrEiều nhảyGYUyt2 dựng6DQzfY lcAGPBdên, trEúm GYUyt2lấy rEtay áGYUyt2o hắcAGPBdn lắrEc lắGYUyt2c. 6DQzfY« TcAGPBda sGYUyt2ẽ khôncAGPBdg sợ,rE GYUyt2ta GYUyt2đi tcAGPBdheo cAGPBdngươi đượ6DQzfYc GYUyt2rồi, GYUyt2ngươi thậtGYUyt2 GYUyt2sự GYUyt2là ngườGYUyt2i tốcAGPBdt mà.rE »

Mặt hắncAGPBd vẫcAGPBdn khôrEng córE bGYUyt2iểu tì6DQzfYnh, rEchỉ 6DQzfYcó áGYUyt2nh mắt6DQzfY lạirE xẹ6DQzfYt 6DQzfYqua mộrEt néGYUyt2t cườicAGPBd khổ,6DQzfY cAGPBdhắn là6DQzfY ngư6DQzfYời tốrEt scAGPBdao cAGPBd? Nếu6DQzfY GYUyt2hắn rElà nrEgười tốt,GYUyt2 cănGYUyt2 bGYUyt2ản trêrEn đờicAGPBd 6DQzfYkhông rEcó cAGPBdai rElà ngưcAGPBdời x6DQzfYấu h6DQzfYết. TGYUyt2rong gicAGPBdang hcAGPBdồ, ngư6DQzfYời nàoGYUyt2 ng6DQzfYhe đếnGYUyt2 cAGPBdtên 6DQzfYhắn, khônGYUyt2g 6DQzfYphải hậnGYUyt2 thấuGYUyt2 xương6DQzfY th6DQzfYì crEũng lcAGPBdà sợcAGPBd t6DQzfYáng đởm,6DQzfY ncAGPBdha đầ6DQzfYu nàycAGPBd cư6DQzfY nhiêcAGPBdn lrEôi ké6DQzfYo cAGPBdtay á6DQzfYo hắn,GYUyt2 rEcòn mcAGPBduốn đồngrE hàrEnh GYUyt2với GYUyt2hắn, điềucAGPBd kỳrE GYUyt2quái nhấtrE GYUyt2chính làcAGPBd crEòn n6DQzfYói 6DQzfYhắn lGYUyt2à ngườicAGPBd cAGPBdtốt, xGYUyt2em cAGPBdra làcAGPBd rEmột cAGPBdđứa nh6DQzfYa đầucAGPBd rEkhông hiểurE chuyệGYUyt2n đời.

« HàrEn đạirE ca6DQzfY, rEhuynh tới6DQzfY nGYUyt2ơi nàrEy GYUyt2làm g6DQzfYì GYUyt2? »6DQzfY NàncAGPBdg vốncAGPBd khcAGPBdông 6DQzfYhi 6DQzfYvọng cAGPBdhắn trả6DQzfY lời,6DQzfY xeGYUyt2m GYUyt2ra chỉcAGPBd murEốn rElầm GYUyt2bầm tcAGPBdự độrEc th6DQzfYoại thôi.

« TìrEm một6DQzfY thứrE 6DQzfYnày nọ6DQzfY. »

« GYUyt2Vậy… 6DQzfYÁ GYUyt2! »cAGPBd KhuynrEh ThàrEnh nhìncAGPBd h6DQzfYắn, vcAGPBdui cAGPBdvẻ khôcAGPBdng tGYUyt2in vàGYUyt2o rEtai mìcAGPBdnh. cAGPBd« HuynGYUyt2h cũncAGPBdg trả6DQzfY lcAGPBdời rEsao rE? »

Hắn khôcAGPBdng rEnói đư6DQzfYợc thrEêm lờirE nGYUyt2ào, tGYUyt2ự nrEẫu cAGPBdbản t6DQzfYhân vìrE cáicAGPBd 6DQzfYquái GYUyt2gì GYUyt2phải tcAGPBdốn nGYUyt2ước bọtGYUyt2 đấ6DQzfYu 6DQzfYvõ cAGPBdmồm vớcAGPBdi corEn n6DQzfYhóc này. (Người qcAGPBdua đGYUyt2ường rE: AncAGPBdh rEnói đượcGYUyt2 6DQzfYba cAGPBdcâu mcAGPBdà đãrE tựGYUyt2 6DQzfYtrách đicAGPBd đấucAGPBd vrEõ mồmrE srEao GYUyt2? Bái6DQzfY phục6DQzfY rE| HàGYUyt2n đcAGPBdại crEa rE: *lườm*6DQzfY cAGPBd| NrEgười rEqua đườngrE cAGPBd: *rétcAGPBd r6DQzfYun lậpGYUyt2 cập*)

« HrEàn đạiGYUyt2 ca6DQzfY, ba6DQzfYo giờcAGPBd huyrEnh mớGYUyt2i cAGPBdlại xGYUyt2uống núGYUyt2i GYUyt2? 6DQzfY» Nàng6DQzfY còGYUyt2n phGYUyt2ải đicAGPBd lcAGPBdập 6DQzfYgia đìncAGPBdh GYUyt2mà. T__T

« VrEội lrEập GYUyt2gia đìnGYUyt2h saGYUyt2o 6DQzfY? »TronGYUyt2g rElòng hắrEn rEcư n6DQzfYhiên cGYUyt2ó mộtcAGPBd loGYUyt2ại cGYUyt2ảm giácAGPBdc krEỳ quácAGPBdi, khGYUyt2ông muốn6DQzfY corEn cAGPBdnhóc 6DQzfYnày cAGPBdđi lậpcAGPBd g6DQzfYia đình.

Khuynh Thành6DQzfY lắccAGPBd đầu6DQzfY mạnhrE tớcAGPBdi mứcrE muốnGYUyt2 v6DQzfYăng đầuGYUyt2 GYUyt2ra nGYUyt2goài. «GYUyt2 Kh6DQzfYông hềGYUyt2 vộiGYUyt2 khôcAGPBdng hề6DQzfY v6DQzfYội, m6DQzfYuội rEkhông muốncAGPBd lấycAGPBd rEchồng. »cAGPBd NcAGPBdàng mớiGYUyt2 khôngcAGPBd cầnGYUyt2 gảcAGPBd chcAGPBdo cAGPBdcon cAGPBdcủa ‘BệnhGYUyt2 Thần6DQzfY KinrEh’ thúcGYUyt2 thúc.

Hàn NgựcAGPBd TuyệtcAGPBd lạncAGPBdh nrEhư b6DQzfYăng 6DQzfYphun rrEa hacAGPBdi chữcAGPBd. rE« TGYUyt2ốt lắm6DQzfY. »GYUyt2 6DQzfYKỳ qu6DQzfYái, n6DQzfYàng khôGYUyt2ng muốn6DQzfY lập6DQzfY gi6DQzfYa đ6DQzfYình, t6DQzfYrong lòngrE hắncAGPBd crEư nhrEiên rEcó chútrE rEcao hứng.cAGPBd Nguyên6DQzfY hắncAGPBd vẫGYUyt2n tưởn6DQzfYg bảGYUyt2n trEhân scAGPBdẽ khôngGYUyt2 bcAGPBdao giờ6DQzfY cGYUyt2ó rEhỉ rEnộ ácAGPBdi ố,GYUyt2 rEvậy mrEà trEối nrEay rEnha đGYUyt2ầu ngốccAGPBd nàycAGPBd cAGPBdxuất hrEiện, lạicAGPBd đrEánh độnGYUyt2g tới6DQzfY mộtGYUyt2 t6DQzfYhứ rEgì đócAGPBd tậnGYUyt2 srEâu trErong nrEội t6DQzfYâm củcAGPBda mình.

« TốtcAGPBd lắcAGPBdm ccAGPBdái rEgì rE? »rE Kh6DQzfYuynh rEThành tò6DQzfY mcAGPBdò hỏi.

Hàn NgrEự TucAGPBdyệt khôncAGPBdg để6DQzfY ý6DQzfY tớicAGPBd nàng6DQzfY, c6DQzfYhỉ ômcAGPBd rEnàng nhảrEy xuống.6DQzfY rETrong lúc6DQzfY bọn6DQzfY họGYUyt2 6DQzfYnói ccAGPBdhuyện, sócAGPBdi hoancAGPBdg sớmcAGPBd cAGPBdđã khôGYUyt2ng biếtGYUyt2 đicAGPBd cAGPBdvề hướnrEg nàcAGPBdo. ĐộcGYUyt2 CôrE KhGYUyt2uynh TcAGPBdhành nhGYUyt2ặt 6DQzfYlên 6DQzfYtay nảirE rồirE bĩ6DQzfYu b6DQzfYĩu môGYUyt2i. «cAGPBd CòncAGPBd tốtGYUyt2 cAGPBdcòn tốt,rE nế6DQzfYu cAGPBdtay nảirE 6DQzfYcũng mất,6DQzfY cAGPBdbổn cAGPBdcô nươcAGPBdng chỉrE cócAGPBd nrEước 6DQzfYđi lrEàm khấcAGPBdt cáGYUyt2i qrEua ngàrEy. »

Hàn NgựGYUyt2 TuyệtrE lcAGPBdại ngồiGYUyt2 6DQzfYlại cAGPBdvị trí6DQzfY cũrE, giốnrEg nhrEư 6DQzfYhết thảycAGPBd mọiGYUyt2 chuyệnGYUyt2 chGYUyt2ưa từ6DQzfYng xảy6DQzfY ra6DQzfY. KhuyrEnh ThrEành cAGPBdtiến đếnrE bê6DQzfYn hắn,GYUyt2 cườiGYUyt2 rEhì h6DQzfYì. «GYUyt2 LạnGYUyt2h qu6DQzfYá đi…6DQzfY McAGPBduội… 6DQzfYmuôi córE thểGYUyt2 ngủ6DQzfY cạnhGYUyt2 bêncAGPBd hucAGPBdynh GYUyt2được khôngGYUyt2 GYUyt2? » (Người qrEua đường6DQzfY GYUyt2: GYUyt2Không biGYUyt2ết cAGPBdai chrEiếm tiệGYUyt2n GYUyt2nghi c6DQzfYủa a6DQzfYi, hừrE hừ…)

Hàn NgựrE TucAGPBdyệt cAGPBdkhông cAGPBdhề trrEả lời.

Nàng nhếcrEh mcAGPBdép cưrEời hềGYUyt2 hGYUyt2ề đrEầy giGYUyt2an 6DQzfYác. «cAGPBd KGYUyt2hông được6DQzfY brEỏ lạiGYUyt2 muộrEi đâu6DQzfY nhé,cAGPBd m6DQzfYuội ncAGPBdgủ đây.6DQzfY HuynGYUyt2h m6DQzfYà 6DQzfYbỏ lạiGYUyt2 GYUyt2muội, GYUyt2muội thềrE s6DQzfYẽ tró6DQzfYc nGYUyt2ã GYUyt2huynh tớirE chânrE 6DQzfYtrời grEóc b6DQzfYể rEcho cGYUyt2oi. »6DQzfY HắnrE nrEếu d6DQzfYám bỏcAGPBd GYUyt2lại nàng,cAGPBd nànrEg GYUyt2sẽ nhờ6DQzfY lrEục tcAGPBdhúc thúcAGPBdc tìrEm h6DQzfYắn 6DQzfYlôi vrEề, cAGPBdthiên hạGYUyt2 khôn6DQzfYg rEcó ngườrEi nàGYUyt2o màcAGPBd BácrEh HiểurE Đường6DQzfY tcAGPBdìm khôn6DQzfYg 6DQzfYra hGYUyt2ết. CcAGPBdả ncAGPBdhà rElục thúcrE 6DQzfYthúc mỗicAGPBd GYUyt2lần tới6DQzfY cAGPBdthăm gi6DQzfYa đìncAGPBdh 6DQzfYnàng rEđều kGYUyt2hen cAGPBdnàng đángGYUyt2 6DQzfYyêu. LụcGYUyt2 rEthúc t6DQzfYhúc, 6DQzfYlục thẩm6DQzfY thẩcAGPBdm cAGPBdthật lrEà yê6DQzfYu thírEch nrEàng, nàngcAGPBd rEcó n6DQzfYhờ tGYUyt2ìm mộGYUyt2t người,cAGPBd lrEục thúGYUyt2c thúccAGPBd sGYUyt2ao lcAGPBdại kcAGPBdhông hỗrE trợ6DQzfY chứ6DQzfY ?

Khuynh ThànhcAGPBd ngọ6DQzfY nguậrEy mrEãi krEhông trEìm thcAGPBdấy tư6DQzfY thếrE ngủGYUyt2 th6DQzfYích hợp,cAGPBd thếcAGPBd lcAGPBdà tựGYUyt2 nhiêcAGPBdn đemGYUyt2 đầucAGPBd dGYUyt2ựa vcAGPBdào rEvai hắrEn, ôGYUyt2m lấyGYUyt2 crEánh tacAGPBdy hắn.cAGPBd cAGPBdVẫn cAGPBdlà n6DQzfYgủ như6DQzfY thếrE cAGPBdan tocAGPBdàn rEhơn, GYUyt2nếu khôcAGPBdng 6DQzfYhắn 6DQzfYchạy mGYUyt2ất thì6DQzfY sacAGPBdo 6DQzfY? N6DQzfYếu lạicAGPBd rEgặp sórEi hoan6DQzfYg, nà6DQzfYng liềncAGPBd xonrEg đờicAGPBd rồirE. NacAGPBdm 6DQzfYnữ hữurE rEbiệt nànrEg 6DQzfYcó biếtrE chớ,6DQzfY nhưGYUyt2ng làGYUyt2 dựaGYUyt2 vGYUyt2ào mộtGYUyt2 crEái rEcó làcAGPBdm srEao đâu,cAGPBd nànrEg lớGYUyt2n thếGYUyt2 nrEày r6DQzfYồi, cănrE bảcAGPBdn đ6DQzfYể ýcAGPBd làrEm rEgì. Lạ6DQzfYi nhắcGYUyt2 nàngGYUyt2 cAGPBdĐộc CôrE KhuGYUyt2ynh GYUyt2Thành, nămcAGPBd 6DQzfY16 tuổrEi 6DQzfYxuống nGYUyt2úi mGYUyt2ẹ liền6DQzfY rEmang rEnàng rEtới rEkỹ vi6DQzfYện xGYUyt2em trộm,rE 16DQzfY8 tcAGPBduổi xoGYUyt2ng liềnGYUyt2 cAGPBdcho nàcAGPBdng xerEm XuânrE cun6DQzfYg đồ,6DQzfY cònrE giảng6DQzfY giảGYUyt2i r6DQzfYất nhiềuGYUyt2 GYUyt2tri thGYUyt2ức 6DQzfYvề việcrE rEnam nữcAGPBd. MGYUyt2ẹ nóGYUyt2i đấcAGPBdy l6DQzfYà giácAGPBdo dụccAGPBd giớicAGPBd tính6DQzfY chíncAGPBdh qrEuy, tcAGPBduyệt 6DQzfYđối khônrEg córE tGYUyt2í te6DQzfYo nàoGYUyt2 bấGYUyt2t 6DQzfYlương hếcAGPBdt. ThếGYUyt2 GYUyt2là bởi6DQzfY vcAGPBdì chuyệnrE ‘gi6DQzfYáo dụccAGPBd’ n6DQzfYày, GYUyt2cha rEmẹ nànrEg liềnrE GYUyt2cãi 6DQzfYnhau tcAGPBdo. KỳGYUyt2 thật6DQzfY làrE c6DQzfYha nànGYUyt2g ăn6DQzfY dGYUyt2ấm chucAGPBda, crEha vốncAGPBd khôngcAGPBd rEcho phGYUyt2ép mcAGPBdẹ thấrEy GYUyt2nam rEnhân nàrEo khácrE cAGPBdngoài m6DQzfYình cả.cAGPBd ẤGYUyt2y vrEậy 6DQzfYmẹ lạ6DQzfYi trEo gaGYUyt2n l6DQzfYớn mậtrE rEvào k6DQzfYỹ việnrE rEchơi, ch6DQzfYa kh6DQzfYông trEức giậcAGPBdn mrEới làGYUyt2 GYUyt2lạ. BrEao GYUyt2nhiêu GYUyt2năm qu6DQzfYa, ccAGPBdha mẹrE ânrE ânrE ácAGPBdi ái,rE chỉ6DQzfY cóGYUyt2 cãi6DQzfY cAGPBdnhau mộ6DQzfYt lần6DQzfY 6DQzfYduy nh6DQzfYất đó.6DQzfY N6DQzfYàng cũn6DQzfYg thậtGYUyt2 hâmcAGPBd mGYUyt2ộ GYUyt2bọn hrEọ, nàGYUyt2ng cAGPBdcũng muGYUyt2ốn rEtìm mộ6DQzfYt nacAGPBdm nGYUyt2hân thật6DQzfY tố6DQzfYt 6DQzfYnhư cha.

Hàn rENgự Tuyệt6DQzfY kh6DQzfYông đẩycAGPBd nrEàng rEra GYUyt2mà mặcAGPBdc nàncAGPBdg dự6DQzfYa vàoGYUyt2 người.GYUyt2 TừcAGPBd GYUyt2khi cGYUyt2ó trrEí nGYUyt2hớ, sưcAGPBd phGYUyt2ụ hrEắn đcAGPBdã đeGYUyt2m hắn6DQzfY cAGPBdđầu nhậpGYUyt2 vàorE cuộccAGPBd cAGPBdsống cGYUyt2ủa rEbầy đàncAGPBd d6DQzfYã GYUyt2thú, hắncAGPBd lớnrE l6DQzfYên c6DQzfYó tcAGPBdhú tGYUyt2ính 6DQzfYnhư dã6DQzfY thú,rE thậm6DQzfY chrEí dcAGPBdã thúGYUyt2 thGYUyt2ấy hGYUyt2ắn cònrE phảicAGPBd 6DQzfYe ngạiGYUyt2. T6DQzfYrải qucAGPBda ba6DQzfYo nhiêcAGPBdu cAGPBdnăm sórEng giórE, cảGYUyt2 ngườirE nhurEốm đrEầy s6DQzfYát khí,GYUyt2 thếcAGPBd mcAGPBdà rEcô nàn6DQzfYg nGYUyt2ày 6DQzfYcư cAGPBdnhiên dámGYUyt2 dựcAGPBda vGYUyt2ào người6DQzfY hGYUyt2ắn cAGPBdngủ, tcAGPBdhật khôn6DQzfYg hiểucAGPBd nêncAGPBd 6DQzfYnói nàrEng đrEơn thcAGPBduần GYUyt2hay rElà ngcAGPBdu ngGYUyt2ốc GYUyt2nữa. NGYUyt2hìn thấyGYUyt2 6DQzfYgương mặtrE nrEgủ sGYUyt2ay xcAGPBdinh đrEẹp củcAGPBda nàngrE, rEhắn 6DQzfYkhông nérEn được6DQzfY vrEươn tcAGPBday cAGPBdôm lấyGYUyt2 nàngrE. 6DQzfYCô đơncAGPBd 6DQzfY25 nrEăm, rElần đầrEu tiêGYUyt2n phácAGPBdt hiệcAGPBdn rGYUyt2a cảmrE gGYUyt2iác cGYUyt2ó GYUyt2người làrEm brEạn 6DQzfYthật lcAGPBdà tcAGPBdốt. NGYUyt2àng ccAGPBdó t6DQzfYhể 6DQzfYcùng hắnrE tớiGYUyt2 GYUyt2khi nGYUyt2ào cAGPBd? NếurE cAGPBdnàng biếtGYUyt2 hrEắn lrEà cAGPBdai tcAGPBdhì rEsao GYUyt2? LiệuGYUyt2 nàncAGPBdg GYUyt2còn GYUyt2lớn gaGYUyt2n nhcAGPBdư GYUyt2vậy h6DQzfYay khôngGYUyt2 ?

Sáng sGYUyt2ớm rEhôm GYUyt2sau, KhGYUyt2uynh ThànhcAGPBd GYUyt2bị một6DQzfY luồncAGPBdg ánrEh sángrE cAGPBdchói mrEắt lGYUyt2àm trEhức dậ6DQzfYy. TrEới kGYUyt2hi nàGYUyt2ng phárEt hiệncAGPBd bả6DQzfYn thânGYUyt2 cAGPBdcư rEnhiên ô6DQzfYm ômcAGPBd dựarE d6DQzfYựa cAGPBdvào cAGPBdmột gãGYUyt2 6DQzfYnam nhârEn ngGYUyt2ủ cảGYUyt2 6DQzfYđêm, lirEền ngượngGYUyt2 ngùrEng cưrEời cười.6DQzfY «cAGPBd TarEy huy6DQzfYnh khôrEng bịGYUyt2 6DQzfYtê crEhứ rE? » (Người cAGPBdqua đ6DQzfYường cAGPBd: TGYUyt2hiện cAGPBdtâm bGYUyt2ộc phá6DQzfYt nGYUyt2hư sGYUyt2ao bGYUyt2ăng rE| GYUyt2Khuynh GYUyt2Thành GYUyt2: *6DQzfYlườm* GYUyt2| NgườicAGPBd qGYUyt2ua cAGPBdđường 6DQzfY: nh6DQzfYầm, sá6DQzfYng rEláng ncAGPBdhư mặcAGPBdt 6DQzfYtrời… 6DQzfY= =’)

« cAGPBdĐi thcAGPBdôi. GYUyt2» HàGYUyt2n NgựGYUyt2 TuyệtGYUyt2 không6DQzfY rEtrả cAGPBdlời cAGPBdcâu hỏi6DQzfY củarE nàng.

« Đi6DQzfY đâurE 6DQzfY? GYUyt2» NànGYUyt2g cAGPBdđứng dậy.

« XuốngcAGPBd cAGPBdnúi. 6DQzfY» rEHắn 6DQzfYđã tìm6DQzfY ởrE đâyGYUyt2 cAGPBdcả nrEửa thárEng màrE mộtrE ccAGPBdhút m6DQzfYanh m6DQzfYối cũngGYUyt2 khôn6DQzfYg trEìm GYUyt2ra. HắnrE bắtcAGPBd đầucAGPBd hoàicAGPBd 6DQzfYnghi cácAGPBdi bảocAGPBd tàrEng củcAGPBda BácAGPBdch HiểucAGPBd ĐườngrE kicAGPBda GYUyt2liệu 6DQzfYcó thậtGYUyt2 GYUyt2sự tồncAGPBd tạicAGPBd h6DQzfYay không.

« Tốt6DQzfY quácAGPBd, xuốnGYUyt2g nú6DQzfYi rEthôi. »rE KhucAGPBdynh ThànhcAGPBd rEkhông dấuGYUyt2 cAGPBdnổi kho6DQzfYái chíGYUyt2 liềnrE 6DQzfYnắm lấyrE cAGPBdáo hắn.

Hàn NgựrE 6DQzfYTuyệt khẽ6DQzfY lcAGPBdiếc rEmắt rEngó nGYUyt2àng một6DQzfY cáirE, nànGYUyt2g cAGPBdliền thứcrE thờrEi cAGPBdbuông hắnGYUyt2 cAGPBdra lặGYUyt2ng lẽGYUyt2 trEụt GYUyt2lại điGYUyt2 p6DQzfYhía sau.