You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương Kzyk3: UXojCó baaTJUo nhwefsiêu mốUXoji tìnhaTJU UXojcó tUXojhể làmKzyk lxs2dại đượcwefs từKzyk đầu?

            “Ngwefsốc xs2dạ, Kzykchẳng xs2dlẽ eaTJUm khônaTJUg hiểuKzyk saTJUao? TừKzyk trướcxs2d đếnKzyk naUXojy ngườwefsi anxs2dh yêuKzyk chxs2dỉ UXojcó mKzykình em!”Kzyk TUXojiêu Viễnwefs UXojôm cUXojhặt lxs2dấy tôi,Kzyk gwefsiọng nówefsi txs2dha thiết.

            TiKzykm UXojđau gầnUXoj nhưwefs mxs2duốn nKzykghẹt thaTJUở, tạiKzyk sxs2dao? UXojTại saaTJUo baUXojo nhiêxs2du năKzykm trôixs2d wefsqua rồaTJUi mớixs2d aTJUnói aTJUvới tôKzyki nhữngxs2d điềuUXoj này?

1. Đxs2dã lâuaTJU khônUXojg gặp,UXoj aaTJUnh vẫnxs2d khỏeUXoj chứ

Tiêu xs2dViễn đứnUXojg trướxs2dc mặtUXoj tôiwefs, cKzykười xs2dnói: “Đwefsiền KhảUXoj UXojLạc, wefsanh biwefsết nwefsgay lxs2dà eKzykm màxs2d, Kzykem khôwefsng ngKzykờ đượcxs2d wefslà aKzyknh phảiUXoj không?”

Tôi kUXojhông kKzykiềm cKzykhế đUXojược nUXojỗi xúUXojc độngKzyk aTJUtrong lòKzykng, ngawefsy cKzykả giwefsọng naTJUói cũngwefs ruwefsn lậKzykp cậpUXoj, “Tiêxs2du UXojViễn! LàKzyk aKzyknh Kzykthật sao?”

“Nếu lxs2dà giảxs2d cUXojho UXojđổi Kzyklại. ĐúngaTJU làUXoj wefsanh đây”.UXoj KzykAnh kUXojéo aTJUtay txs2dôi lại,wefs ấUXojm wefsáp. Rõwefs ràngKzyk khôxs2dng phảiUXoj lUXojà mơ.

“Tại aTJUsao aTJUanh lwefsại aTJUtrở tUXojhành TaTJUổng UXojgiám sáUXojt kỹwefs thuUXojật chứ?”Kzyk TôUXoji hỏiKzyk. AnaTJUh xuấtKzyk nxs2dgoại mớiaTJU hwefsơn bốUXojn năUXojm, nUXojhanh nKzykhất cwefsũng wefschỉ vừaUXoj họaTJUc xs2dxong chUXojương trxs2dình tKzykiến sĩ.

“Chuyện naTJUày rwefsất dàiwefs dòng,aTJU caTJUó wefsdịp Kzykanh aTJUsẽ Kzykkể cwefsho exs2dm ngxs2dhe”. TUXojiêu ViễnUXoj nhìwefsn xs2dtôi cưKzykời, Kzykrồi kxs2dhông nówefsi thUXojêm gìUXoj nữa.

Ngồi wefstrong pKzykhòng UXojlàm vKzykiệc củaaTJU Txs2diêu Vwefsiễn, ngwefshe tiếngUXoj xs2dnhạc xs2ddu dưKzykơng, wefsnhấm nUXojháp vịwefs twefsrà sữaaTJU twefshơm nồaTJUng, xs2dhai đứaaTJU xs2dnhìn nUXojhau xs2dkhông nxs2dói UXojnên laTJUời, tôiKzyk cảKzykm Kzykthấy Kzykđây wefschính làKzyk tộtKzyk cùngxs2d cUXojủa hạaTJUnh phúcUXoj rồi!

 Bao wefsnăm quaUXoj, wefstất cKzykả cKzykhờ đợi,UXoj tấUXojt cảaTJU xs2dnhung nhwefsớ đềKzyku hKzykội taTJUụ UXojlại ởwefs cxs2dái nhìnxs2d đắmwefs xs2dđuối, Kzykcon ngưwefsơi wefscủa txs2dôi khaTJUẽ cxs2dhuyển độnUXojg nUXojhẹ vềUXoj pxs2dhía đxs2duôi mắt.

Tiêu ViễnUXoj nwefshìn tôi,Kzyk nhíuwefs mxs2dày, “Kwefshả, mắtKzyk eKzykm khaTJUông ổnUXoj àKzyk? Twefsại Kzyksao áKzyknh mắUXojt lKzykạ vậy?”

My GUXojod! TKzykiêu Viễnxs2d Kzykơi, cKzykhẳng xs2dlẽ axs2dnh khxs2dông biếKzykt thếxs2d nàxs2do làUXoj liếKzykc mắtwefs Kzykđưa taTJUình UXojsao? Hxs2day làUXoj độnwefsg UXojtác diễnUXoj xuấtKzyk củaaTJU tôUXoji quKzyká kém?

“Đâu có,aTJU Kzykchỉ làwefs eUXojm… cUXojhỉ laTJUà… cwefshưa ngxs2dủ đủxs2d giấc,UXoj mắtwefs hUXojơi mỏixs2d”. xs2dTôi ấpaTJU úng.

“Sau nàaTJUy, buổiaTJU tốiUXoj trưKzykớc kUXojhi điUXoj Kzykngủ uốnUXojg tKzykrà ítKzyk thôi,aTJU uxs2dống UXojsữa txs2dươi nhiềwefsu vào”.xs2d TiUXojêu ViễKzykn dịwefsu dànwefsg cườiaTJU nówefsi vớiKzyk tôi.

Tổng gixs2dám sáKzykt kaTJUỹ thuậtUXoj vừxs2da yUXojên vwefsị, Phwefsó xs2dtổng giáUXojm sxs2dát kỹxs2d Kzykthuật đãwefs xKzykuất hUXojiện nwefsgay wefs– đwefsây quwefsả đúngUXoj lKzykà mộtKzyk wefsđại mwefsỹ nhwefsân. Nghxs2de nóixs2d laTJUà cháuaTJU gáixs2d cKzykủa aTJUCục trKzykưởng, lUXojà Kzyktrí thUXojức cxs2dao ởUXoj Kzyknước ngoaTJUài vaTJUề, làxs2dm chwefso cácUXoj aUXojnh chànwefsg wefsđộc tKzykhân UXojcứ Kzykphải aTJUxúm xítUXoj vâwefsy quanh.

Đại mUXojỹ nxs2dhân aTJUnhìn cáUXojc chànKzykg traTJUai tronxs2dg UXojtổ Kzykdự áKzykn bằnUXojg UXojnửa coxs2dn wefsmắt, duUXojy chỉxs2d đốxs2di vaTJUới Tiêwefsu VaTJUiễn wefslại tỏxs2d xs2dra ânxs2d cầKzykn qxs2duá mức.aTJU TôiUXoj thấwefsy vậyKzyk troaTJUng lòxs2dng rấUXojt lKzyko sợwefs, bảnUXoj thânaTJU tôwefsi vốnKzyk xs2dkhong caTJUó saTJUức cạnhxs2d tKzykranh wefsgì, bâwefsy gxs2diờ wefsgặp phảiwefs Kzykđối thủUXoj mạnhUXoj naTJUhư vậyxs2d, xeUXojm aTJUra aTJUông xs2dtrời đanKzykg tUXojhử xs2dthách tôaTJUi đây!

Mặc UXojdù wefsở cùKzykng mKzykột xs2dtổ aTJUvới TiêUXoju ViUXojễn, nhUXojưng aTJUcơ xs2dhội gặwefsp gwefsỡ khôaTJUng nhiều.Kzyk Cóxs2d lúcKzyk điaTJU ngxs2dang quUXoja vUXojăn wefsphòng củaTJUa anUXojh, UXojtôi kKzykhông kìmUXoj Kzykchế đượcUXoj phảiaTJU liếcwefs mắwefst Kzyknhìn vUXojào, toxs2dàn thUXojấy TiêuaTJU ViễnKzyk Kzykđang xs2dchăm Kzykchú nghxs2diên aTJUcứu bảUXojn vKzykẽ Kzykdự án.

Một hUXojôm, KzykTiểu aTJULưu –UXoj cùKzykng phaTJUòng làmxs2d việcwefs vớwefsi aTJUtôi, độaTJUt nhiaTJUên xs2dhỏi: “KzykChị ĐiềaTJUn, cUXojó UXojphải chịKzyk wefscó ýUXoj vKzykới Txs2dổng gxs2diám sátwefs xs2dkỹ thuaTJUật Tixs2dêu không?”

Tôi đangUXoj uxs2dống UXojtrà, phụUXojt hwefsết cKzykả aTJUnước wefsra naTJUgoài: “aTJUXin lỗiUXoj, tôaTJUi bUXojị sặc!wefs” xs2dTôi xs2dvội vànKzykg lUXojấy wefskhăn lKzykau bàn.

“Điều đóUXoj cówefs wefsgì phảiUXoj xwefsấu wefshổ chứUXoj? Sxs2dáu cUXojhị aTJUem gáixs2d ởaTJU tUXojổ caTJUhúng taTJUa đềuaTJU thaTJUầm UXojyêu Tổxs2dng gUXojiám aTJUsát kỹUXoj twefshuật TiêaTJUu mà”UXoj. KzykTiểu LưuUXoj tiếnKzyk hàwefsnh phâxs2dn tíUXojch cụwefs wefsthể, “NhưnaTJUg màwefs nwefshìn ưUXoju thUXojế củKzyka xs2dPhó tổngKzyk giwefsám sátKzyk Kzykkỹ txs2dhuật NUXojgô cxs2dao nhUXojư vậy,Kzyk UXojem caTJUảm thấUXojy chxs2dúng wefsta vaTJUốn Kzykđều chẳngaTJU UXojcó cơKzyk hội!”

Tôi wefsnghe aTJUmà lònwefsg quặKzykn thắt,Kzyk thửxs2d wefsnghĩ xeUXojm, từngxs2d làwefs ngườiwefs yxs2dêu Kzykchính thứKzykc củaKzyk mìnwefsh, bwefsảo bốwefsi riênwefsg caTJUủa cwefsá nhâaTJUn, bâyKzyk UXojgiờ pUXojhải đeKzykm rxs2da đUXojể pUXojhân Kzykchia UXojvới mKzykọi ngườUXoji, lKzykại bịUXoj phánxs2d đoáaTJUn cuaTJUối cùnaTJUg wefssẽ wefsrơi wefsvào taaTJUy ngườiKzyk kUXojhác, tâKzykm trwefsạng cówefs thoảwefsi Kzykmái đượcwefs khKzykông chứ?

Hết gwefsiờ làm,xs2d Txs2diêu UXojViễn bảoxs2d tôwefsi đợiKzyk wefsanh đểwefs Kzykđi ănUXoj Kzyktối cùngKzyk, tôKzyki xs2dcảm thấaTJUy tâmaTJU trạKzykng buaTJUồn bực,Kzyk nênaTJU Kzykđã đạpaTJU UXojxe vKzykề trước.

Tôi làxs2d xs2dngười khwefsông cxs2dhỉ kaTJUhông UXojcó Kzyksức caTJUạnh traUXojnh, aTJUmà wefscòn Kzykkhông wefscó chúaTJUt txs2dự tiaTJUn nào.

Đi UXojđược nửaTJUa đườngwefs, lạUXoji hUXojối hậnKzyk, UXojngười khácaTJU ngưỡxs2dng aTJUmộ anhKzyk, đâuxs2d UXojphải lỗaTJUi củaKzyk anh.

Tội nghiệpUXoj chaTJUo aTJUTiêu ViUXojễn, UXojcó phUXojải tôiaTJU đwefsã wefskhông thôngKzyk cảwefsm cKzykho anaTJUh rồi?

Thế làaTJU aTJUlại vònxs2dg UXojxe quKzykay lwefsại, đạpaTJU nhaTJUư aTJUbay, suýtaTJU cwefshút nữKzyka wefsđâm UXojsầm xs2dvào qxs2duầy trựcKzyk bạnaTJU nwefsằm wefsở aTJUcửa chínxs2dh củaKzyk Cục.

Chạy qxs2dua cửaKzyk chíxs2dnh, bwefsác thườaTJUng trựcaTJU xs2dgiả hỏi:Kzyk aTJU“Tại sUXojao lạiwefs quxs2day lạiUXoj vậy?”

“Cháu làaTJUm rơaTJUi đồ,xs2d mộUXojt mxs2dón đồUXoj Kzykrất wefsquan trọng!”xs2d TôiaTJU nóxs2di, saxs2du đówefs chạyKzyk UXojvội vềUXoj paTJUhía Kzykvăn phòUXojng củaxs2d TiêUXoju Viễn.

Cửa phònUXojg khépwefs hờ,UXoj UXojbên taTJUrong thấKzykp thoáKzykng aTJUphát rxs2da tiKzykếng khóUXojc nghẹnwefs ngào.

Văn phòngaTJU củwefsa Tiêxs2du ViễaTJUn tạiaTJU saTJUao aTJUcó naTJUgười wefskhóc? LạiUXoj wefslà UXojâm thanUXojh UXojcủa cxs2dô gáKzyki trẻ.

Tôi dừnxs2dg bxs2dước, kUXojhông biếKzykt wefscó nênaTJU vxs2dào haaTJUy không.

“Đừng khócUXoj nxs2dữa, aaTJUnh đưaUXoj wefsem đaTJUi ănwefs chútaTJU wefsgì nhé!”Kzyk TôKzyki ngwefshe gaTJUiọng TUXojiêu ViKzykễn Kzykdịu aTJUdàng, UXojâm thanxs2dh ấxs2dy, chỉUXoj cwefsó thaTJUể UXojlà dwefsành xs2dcho UXojngười Kzykyêu aTJUmới vậyaTJU chứ?xs2d Biếtwefs Tixs2dêu ViaTJUễn UXojđã lâwefsu, axs2dnh cũnwefsg chưxs2da bxs2dao giờUXoj xs2ddỗ dàxs2dnh taTJUôi nhKzykư thế.

Sau Kzykđó, wefstôi UXojnghe thấyUXoj txs2diếng aUXojnh UXojthu dọnwefs đồaTJU đạc,aTJU tiếwefsng UXojđóng ngănaTJU kéo.

Đưa côKzyk aTJUấy đxs2di ănUXoj? wefsTiêu Viwefsễn chẳaTJUng wefsphải hxs2dẹn tốiKzyk naaTJUy điwefs ănKzyk cùnxs2dg tôiaTJU sawefso, tạiUXoj Kzyksao bâywefs giờwefs lạiaTJU đổiaTJU thànhwefs đKzykưa ngườixs2d khwefsác đi?

Khi nhìKzykn vàaTJUo phòaTJUng anUXojh, khôngKzyk phwefsải UXojai wefskhác, chínxs2dh làaTJU PhaTJUó aTJUtổng giaTJUám sátaTJU kỹKzyk thKzykuật xixs2dnh đẹpKzyk NaTJUgô Duyệt,aTJU đầuaTJU twefsôi aTJUcảm tháUXojy choaTJUáng váng.

Tôi đứxs2dng Kzyksau phíaTJUa cầuaTJU thangKzyk, nhìnKzyk bóaTJUng hKzykọ dìuUXoj nhawefsu UXojđi kKzykhuất, chKzykỉ biếtKzyk Kzykthẫn thờaTJU nwefshư ngườixs2d mấUXojt hồn.

Lúc bướcaTJU aTJUxuống cầuaTJU thangwefs, bácwefs thườnUXojg trựUXojc gwefsià xs2dvẫn wefsở đóKzyk, nhKzykiệt tìnUXojh haTJUỏi thămUXoj “aTJUTìm Kzykthấy đồwefs chưwefsa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nênUXoj coaTJUi nKzykhư wefstôi Kzykđã manaTJUg aTJUnó tặngUXoj chaTJUo ngưwefsời khácKzyk rồiKzyk khônUXojg? HUXojay nóKzyki laTJUà nóxs2d tựaTJU chạxs2dy mất?

Ngày twefshứ hKzykai UXojđi làm,wefs TaTJUiêu VUXojiễn nKzykhìn thấyxs2d tôUXoji, mỉmxs2d caTJUười tUXojự nhiênKzyk, nhưngUXoj tôaTJUi lạixs2d cxs2dảm thaTJUấy nụKzyk cưwefsời ấyUXoj cựcxs2d aTJUkỳ UXojxa wefscách, tưởnKzykg nwefshư Kzykbị wefsngăn cáchUXoj bởUXoji mộtUXoj thếKzyk gaTJUiới mờUXoj sương.

“Bảo Kzykem đợxs2di anaTJUh, mUXojà UXojlại tựUXoj xs2dbỏ vKzykề trướcaTJU!” KzykAnh nUXojói Kzyknhư khwefsông hềUXoj xs2dcó cUXojhuyện gì.

“Xin lỗiaTJU, exs2dm bận!”aTJU Tôiwefs kaTJUhông cườiKzyk nổixs2d, chỉxs2d cówefs thxs2dể giaTJUả vwefsờ nwefshìn đaTJUi UXojchỗ khUXojác. xs2dAnh chắcKzyk chắaTJUn kwefshông biếtwefs aTJUtôi đãwefs quUXojay trởwefs lại,Kzyk cwefsòn UXojđược xeUXojm mwefsột cUXojảnh tượnUXojg khôngxs2d nênaTJU xem.

“Ai làxs2dm UXojem khôngaTJU wefsvui rồiUXoj?” Tixs2dêu ViễnKzyk nxs2dhìn aTJUtôi, ngữxs2d Kzykkhí kháaTJU aTJUthận trọng.

Tự wefsnhiên nhwefsớ lạKzyki UXojmấy nămxs2d trxs2dước tôiUXoj gheaTJUn bóngaTJU ghKzyken giówefs, nhìUXojn anUXojh vàUXoj xs2dmột Kzykbạn nữUXoj aTJUtrong xs2dlớp nwefsgồi caTJUùng nhauxs2d, lUXojiền bỏxs2d cKzykhạy wefsra xs2dkhỏi phwefsòng học,aTJU saxs2du đówefs aaTJUnh chạyaTJU theUXojo kéxs2do twefsay tôaTJUi wefslại nUXojói: aTJU“Đồ ngốc,aTJU xs2danh thícUXojh em!”

Đồ UXojngốc! wefsTôi đúngUXoj làKzyk đaTJUồ ngốc,xs2d laTJUúc wefsnào cũUXojng ngaTJUây thwefsơ UXojtin tưKzykởng raTJUằng, wefsxa naTJUhau chừnaTJUg ấaTJUy khxs2doảng thờiaTJU giaTJUan vxs2dà khôngwefs gianKzyk, chúaTJUng tôiKzyk đềxs2du sẽUXoj kxs2dhông tUXojhay đổi.

Sự UXojthật UXojđúng aTJUlà aTJUtàn khốcwefs. KzykChúng tUXojôi đKzykã thaTJUay đổixs2d rồi,aTJU tKzykất cảKzyk UXojmọi thKzykứ đềaTJUu khôngaTJU txs2dhể nhưaTJU trướcaTJU đưUXojợc nữa.

Công việcUXoj trKzykong Tổwefs dựUXoj UXoján Kzykrất aTJUbận rộnxs2d, twefsôi vUXojà TiKzykêu VUXojiễn dxs2dù xs2dcó đụngUXoj nhauaTJU, cKzykũng khônKzykg naTJUói đượcKzyk xs2dlời nào.

Theo quxs2dan sáKzykt cwefsủa TaTJUiểu LưuUXoj, “Tổngwefs giKzykám UXojsát TUXojiêu mấxs2dy UXojhôm nwefsay UXojtâm trạxs2dng UXojkhông UXojtốt lắm!”

“Nhà nướcUXoj trảxs2d bxs2dao nhiKzykêu lươngaTJU Kzykcho eKzykm, wefsđể eaTJUm xs2dquan tUXojâm đếnaTJU caTJUả taTJUâm aTJUtrạng wefscủa xs2dtổng giámUXoj saTJUát kỹxs2d thuậtxs2d sao?”

“Em buaTJUôn chUXojuyện chKzykút kUXojhông đưaTJUợc àKzyk? MấyUXoj hôaTJUm UXojnay tínhaTJU khwefsí chaTJUị dữwefs dằnaTJU quá!UXoj ChaTJUú wefsý cUXojhút, aTJUđừng đểKzyk UXojbước vàxs2do thờKzyki kUXojỳ tiềnKzyk aTJUmãn UXojkinh sớmUXoj đấy!”

“Nghe nóUXoji, aTJUngười bướaTJUc UXojvào thKzykời kUXojỳ tiềnwefs UXojmãn kiaTJUnh thườngxs2d thícxs2dh luyênUXoj thuxs2dyên! aTJUChị cówefs laTJUuyên thuyKzykên không?”

Tiểu xs2dLưu vộixs2d ngậmKzyk miKzykệng luôn.

Thiết xs2dkế xs2dquy hoạchUXoj dựaTJU ánaTJU hìnwefsh xs2dnhư gặpKzyk phảwefsi kwefshó khwefsăn, aTJUmấy xs2dlần tôwefsi nhwefsìn taTJUhấy TiêuKzyk ViễUXojn xs2dhoặc wefslà ngồUXoji đămUXoj chiêUXoju trướcaTJU bàKzykn lxs2dàm vaTJUiệc, hoKzykặc lạixs2d đxs2dứng Kzyktrầm ngâwefsm mấyxs2d giờUXoj lUXojiền ởwefs phòaTJUng húKzykt thuốc.

Nhìn aTJUbộ dạngUXoj côxs2d độcwefs sKzykuy Kzyktư caTJUủa Kzykanh nhưwefs vaTJUậy wefstôi cKzykảm thấywefs xs2dthật đUXojau lòaTJUng, Kzykhận nwefsỗi mwefsình nănwefsg xs2dlực aTJUcó hạaTJUn, khônKzykg gxs2diúp đượcKzyk việcxs2d gì.

Tổ dựUXoj UXoján mờiaTJU đếKzykn mộtaTJU chuyKzykên wefsgia xs2dđầy quyềnKzyk wefsuy –aTJU GaTJUiáo sưUXoj ĐiềnUXoj aTJUDuy Niên,UXoj xs2dnghe nóxs2di ngưwefsời naTJUày nwefsổi tiếnUXojg cảwefs trêUXojn wefsthế giớiwefs. Tiwefsêu ViKzykễn vàxs2d wefsNgô Duyệwefst đứngwefs saxs2du ôngaTJU Kzykta, giốngaTJU nUXojhư Kzykhai cwefsô cậuUXoj họcaTJU trxs2dò nhỏ.

Tổ trưởxs2dng bKzykảo aTJUtôi wefstổng hUXojợp lạiKzyk cácaTJU dữwefs liệuaTJU sKzykổ sKzykách, trUXojực tKzykiếp mwefsang đếnwefs aTJUphòng kháchaTJU VIP.

Lúc tôxs2di ômUXoj mộtKzyk đốaTJUng txs2dài xs2dliệu xs2ddày tiếnKzyk vwefsào, giáUXojo swefsư wefsĐiền đangxs2d cùnwefsg TiUXojêu Vixs2dễn thảoKzyk luậnUXoj viKzykệc swefsửa đổiaTJU aTJUdự ánwefs. Thấywefs tôiaTJU bướcaTJU vàUXojo, TiKzykêu Viễnxs2d cKzykau mày,UXoj đỡUXoj aTJUchồng taTJUài liệuUXoj trKzykên UXojtay tôi,UXoj nówefsi: “TạiaTJU sxs2dao lạiwefs đểKzyk mUXojột ngườUXoji aTJUôm nhaTJUiều Kzykđồ thếaTJU này?UXoj KzykSau aTJUnày phảiwefs aTJUbảo TiểuUXoj Lưuxs2d giúpwefs wefsem đấy”.

Tôi Kzyklý nhwefsí “vâng”UXoj mKzykột tKzykiếng, gậtxs2d gậtaTJU đầuKzyk tỏwefs rwefsa đápwefs lạUXoji. ChúaTJUt tàiaTJU liwefsệu nUXojày xs2dthì ăxs2dn thUXojua gwefsì chứ?

Đè xs2dnén coxs2dn ngườiwefs tUXojhường khônwefsg phảaTJUi làwefs tKzykrọng lượxs2dng, màUXoj lạiKzyk lxs2dà nhwefsững gxs2dánh nặngwefs vôwefs hìnhwefs kia.

Tiêu ViễnUXoj thâxs2dn maTJUật kéowefs UXojtay tôiKzyk, xs2dvị giwefsáo sưKzyk aTJUgià ngướaTJUc mắwefst chằxs2dm chằmaTJU nhìnUXoj chúUXojng tKzykôi, tôiUXoj vộiwefs vàwefsng rúKzykt aTJUtay lạaTJUi, đỏKzyk mặt,UXoj nóaTJUi vxs2dới Twefsiêu Vwefsiễn: “EKzykm vềxs2d wefslàm vwefsiệc đây”.

“Hết giờxs2d anxs2dh đưaxs2d xs2dem về!”UXoj TiêKzyku ViễnUXoj nởUXoj Kzyknụ cườiKzyk xs2dmà mUXojấy nwefsgày rồiKzyk hiếmxs2d thấy.

“Không caTJUần!” wefsMỗi ngàxs2dy wefsđều UXojtự đạpwefs xaTJUe vềwefs aTJUnhà, trxs2dước naaTJUy Kzykcó cKzykần xs2dai đưaxs2d wefsvề đâuKzyk, đãKzyk thUXojành aTJUthói qUXojuen rồaTJUi. wefsVới lạKzyki, tôUXoji caTJUũng aTJUkhong kiêaTJUu swefsa đếnaTJU UXojmức hUXojết xs2dgiờ cầnKzyk cóxs2d ngườiKzyk đưaKzyk về.

Điều cànwefsg qxs2duan tUXojrọng hơnUXoj xs2dlà wefsTiêu Viwefsễn rấtxs2d bậxs2dn, rấtwefs mệt,UXoj tôiUXoj UXojkhông đànhxs2d lòngaTJU đểaTJU aUXojnh hếtUXoj giaTJUờ pUXojhải lộKzykn mộtxs2d vUXojòng UXojđưa tiễnUXoj tôaTJUi rồaTJUi aTJUmuộn wefsmới vềwefs đưxs2dợc đếUXojn nhà.

Tiêu Viễnxs2d tKzykhở dàiaTJU, Kzyk“Khả Khả,wefs đKzykừng cốKzyk Kzyký tránhaTJU anKzykh nữa!”

Buổi UXojtrưa đếnxs2d phòaTJUng giảiwefs laTJUao lấKzyky nướcwefs, nhKzykìn thUXojấy giKzykáo sUXojư Điềnwefs DuUXojy Nwefsiên cwefsũng đKzykang phKzyka tKzykrà, tronKzykg caTJUốc thủyUXoj tiKzyknh đổKzyk đầywefs nửaxs2d caTJUốc láxs2d cUXojhè, tôUXoji khôwefsng khỏwefsi kKzykinh UXojngạc, “Bácwefs chwefso nhUXojiều lxs2dá chèxs2d thaTJUế, Kzykcó saTJUợ đắngxs2d quKzyká khônKzykg ạ?”

“Uống queKzykn rKzykồi”. aTJUÔng cườiKzyk Kzykthấy twefshật aTJUthân thiếUXojt, khiếaTJUn ngườixs2d twefsa cKzykó cảKzykm giwefsác qKzykuen thuộc.

Ông Kzykpha traTJUà xowefsng khôngKzyk wefsrời điKzyk, màUXoj vãnaTJU đứaTJUng xs2dở phòwefsng wefsgiải aTJUlao nUXojhìn tUXojôi UXojlấy nước,UXoj aTJU“Cô bwefsé, cháuUXoj yêuaTJU Tiêuwefs wefsViễn hả?”

Tôi giaTJUật mìKzyknh làxs2dm bUXojàn taaTJUy Kzykđang caTJUầm phíchKzyk nUXojước runKzykg laTJUên, xs2dnước xs2dsôi troxs2dng bìnhwefs rótKzyk xuKzykống làwefsm nwefsgón tKzykay bUXojị giộUXoji bỏaTJUng rát.

Vị aTJUgiáo wefssư giàaTJU nwefshanh mắtaTJU nhanKzykh tUXojay, lKzykiền đóngaTJU ngaTJUay vxs2dòi nưxs2dớc nówefsng lại,xs2d kéxs2do taTJUay tôwefsi saTJUang vwefsòi nưxs2dớc lKzykạnh vặUXojn aTJUxuống, wefsđể wefsgiảm bớaTJUt sựwefs đaTJUau rát.

Mắt tôKzyki ngâKzykn ngKzykấn lệ,xs2d Kzyktrong lònaTJUg cxs2dười thầaTJUm: wefsXem Kzykra, tíxs2dnh naTJUhiều UXojchuyện cũngwefs khôaTJUng hKzykề giớixs2d hạnKzyk laTJUứa tuổi.

Lấy nưaTJUớc xonxs2dg, giáowefs Kzyksư ĐiKzykền aTJUgiúp tôUXoji xácwefsh UXojphích nướxs2dc vềxs2d phòxs2dng lKzykàm vxs2diệc, TiểaTJUu Lưwefsu Kzyknhìn thấywefs nwefsói: “aTJUTrời Kzykạ, wefschị Điền,UXoj sxs2dao chxs2dị lxs2dại đUXojể UXojông aTJUấy xáchUXoj aTJUphích nướcxs2d chứ?aTJU Chịwefs biếxs2dt ônUXojg ấUXojy laTJUà xs2dai không?”

“Giáo swefsư Đwefsiền DuaTJUy Niên”.

“Biết rồxs2di cUXojòn đểxs2d ôaTJUng ấyxs2d xácKzykh hộaTJU cxs2dhị phícwefsh làxs2d sao?Kzyk” Tiểwefsu LKzykưu suýtUXoj UXojnữa caTJUáu lênaTJU vaTJUới tôiUXoj, Kzyk“Cục trưởngUXoj củaKzyk cxs2dhúng wefsta mờixs2d aTJUđến lUXojà kháwefsch VIPKzyk, làwefs cwefshuyên gxs2dia dựwefs ánKzyk, lUXojà đạiKzyk thKzykụ củUXoja gwefsiới khKzykoa wefshọc điệnUXoj tử”.

“Chẳng qKzykua chaTJUỉ làKzyk nhwefsờ ôxs2dng ấyUXoj xáchaTJU aTJUhộ cUXojhị phícUXojh nướcKzyk thKzykôi màxs2d!” MaTJUà chínhKzyk aTJUông tựaTJU nguyệnKzyk đấyaTJU xs2dchứ, nxs2dói nàoKzyk lwefsà tawefsy tôaTJUi bịUXoj bỏngwefs rồi,xs2d aTJUđó cũwefsng làUXoj trKzykách nKzykhiệm củxs2da ôngUXoj ấy.

Chị Kzykcòn muốnxs2d nhKzykờ Kzykông UXojấy làmUXoj gUXojì nữaKzyk? GiúpUXoj chịaTJU quéKzykt xs2dnhà à?”Kzyk TiKzykểu LKzykưu nhìnaTJU tUXojôi chxs2dế giễu,UXoj “Xxs2dúc phxs2dạm ôngUXoj ấyaTJU làwefs UXojtội khwefsông aTJUthể thUXoja đượcaTJU đâu”.

Nhưng tôixs2d đâuwefs muốnxs2d xKzykúc Kzykphạm ông,aTJU mKzykà mộtKzyk UXojvị giáxs2do swefsư, chuywefsên giUXoja cUXojó txs2dhân Kzykphận đUXojịa wefsvị nhưaTJU txs2dhế cũngxs2d sẽKzyk khôKzykng thểaTJU nhậnaTJU rKzyka mKzykột nxs2dhân aTJUviên vănaTJU phònwefsg bìnxs2dh thườnwefsg aTJUnhư tKzykôi đâu.

Có lẽKzyk, vừxs2da quwefsay đKzyki, ônKzykg vốnKzyk đãwefs khwefsong UXojnhớ đượwefsc xs2dtôi làwefs Kzykai rồi.

Hết giờKzyk làm,xs2d đKzyki xs2dqua siwefsêu wefsthị UXojCarrefour, UXojtôi muUXoja mộtaTJU đốnUXojg wefsđồ liKzyknh tinh.

Khi Kzyktôi Kzykxách giwefsỏ hànKzykg đixs2d rxs2da pKzykhía ngoàiKzyk xs2dthì nhìnKzyk thấyUXoj TiêuaTJU VaTJUiễn. KzykVừa địnUXojh gọaTJUi anhUXoj, ngườiaTJU bỗnaTJUg cứngaTJU đờUXoj khôxs2dng thốtaTJU đưxs2dợc rxs2da lờKzyki, bởiKzyk vìxs2d Ngôwefs DuKzykyệt vwefsà anaTJUh đwefsi xs2dcùng nhau.

Anh bắwefst đầuxs2d đưxs2da aTJUcô đaTJUi lượnKzyk siêwefsu thịUXoj taTJUừ baxs2do gixs2dờ? Dwefsáng Kzykvẻ chUXojăm UXojsóc chởaTJU caTJUhe côxs2d ấywefs. NhìKzykn Kzykxe mxs2dua đxs2dồ củaaTJU họaTJU, xếwefsp đầywefs nhữngwefs vKzykật dụnaTJUg giaTJUa đình.

Mũi tôiaTJU caUXojy xèaTJU, nhặtKzyk bừaKzyk mấyKzyk twefshứ rKzykồi vUXojội vànwefsg chạaTJUy raTJUa ngoài.

Ngô Duxs2dyệt đãwefs nhìUXojn thaTJUấy tKzykôi, “Tiwefsểu Khả?xs2d TaTJUiểu Khwefsả?” CôUXoj ấyxs2d gọixs2d tôi,UXoj aTJUâm xs2dthanh dịuaTJU daTJUàng twefsrang nUXojhã, uyaTJUển UXojchuyển vwefsà dễUXoj chịxs2du, khiếxs2dn chaTJUo UXojở giữxs2da đUXojám đôaTJUng huyêKzykn náoxs2d vẫnKzyk cóxs2d Kzykthể nổixs2d xs2drõ wefslên giọngaTJU aTJUnói đặcwefs biệt.

“Tiểu Khả,wefs eUXojm cũngxs2d đếKzykn đâxs2dy maTJUua đaTJUồ à?”xs2d Tiêwefsu ViễKzykn UXojnhìn tKzykôi bốiKzyk rối,UXoj vẻaTJU mặtUXoj cKzykó cKzykhút UXojlo lắng.

Tôi khôwefsng đếnKzyk tKzykhì cóKzyk taTJUhể nwefshìn thấyKzyk axs2dnh vxs2dà PKzykhó tổngKzyk giáaTJUm sátxs2d xinKzykh đẹxs2dp xs2dân xs2dân áKzyki Kzykái bêUXojn nhwefsau khôaTJUng cxs2dhứ? Đãwefs xs2dtức gxs2diận rwefsồi, cũKzykng Kzykchẳng nhaTJUìn aUXojnh nữaaTJU, chỉwefs nóiwefs aTJUvới NgUXojô Duyxs2dệt: “UXojChào wefsPhó tổKzykng giámUXoj sKzykát, thậwefst tìUXojnh cxs2dờ ạ!”

“Gọi wefstôi làUXoj NaTJUgô DuyệtKzyk thwefsôi, bâywefs giờKzyk wefshết giờxs2d làKzykm rồUXoji UXojmà!” CôUXoj tKzyka kxs2déo tUXojay tôixs2d tỏKzyk rKzyka rấwefst aTJUthân tình.

Tôi vẫnUXoj lịchwefs sựUXoj Kzykmỉm aTJUcười, nhìnxs2d UXojcô vàxs2d KzykTiêu Viễn.

Thần aTJUsắc wefscủa TiUXojêu Vxs2diễn lạiUXoj rấtwefs UXojủ dột.

 

2. Tạiwefs saKzyko cứUXoj xuấtaTJU hUXojiện lúUXojc tôaTJUi nhếcaTJUh nhácUXoj nhất

Ra wefskhỏi siêaTJUu thịwefs, nướaTJUc mắtaTJU twefsôi xs2dđã khônwefsg cầKzykm đượcKzyk nữa,xs2d aTJUvỡ òa.

Tôi xácaTJUh Kzyktúi wefsto xs2dtúi nhỏUXoj đKzyki qxs2dua cầuKzyk vượtxs2d, wefsnhìn xwefsuống dướiwefs aTJUchân xs2dcầu, xxs2de cộKzyk nườmUXoj nượp,wefs tựwefs nhiênKzyk đứngaTJU lại.Kzyk NếuaTJU nhKzykảy từaTJU wefstrên nwefsày xuốnaTJUg cwefsó lwefsẽ sẽxs2d cUXojhết rấtxs2d thKzykảm nhỉ?Kzyk ChắaTJUc chắnKzyk cUXojơ thểxs2d Kzyksẽ đầyxs2d wefsmáu wefsme, aTJUnát bétUXoj? NUXojói khônUXojg cKzykhừng, lúcUXoj đóUXoj xs2dóc xs2dcòn bắUXojn phụtKzyk vàoUXoj ngườKzyki điUXoj đxs2dường cũKzykng nên.

Cứ tưởnxs2dg xs2dtượng vậy,UXoj đãxs2d UXojthấy ghUXojê rUXojợn hếtKzyk cảaTJU người.

Có aTJUlẽ từUXoj xs2dcổ xs2dchí kimxs2d, Kzyktôi lUXojà ngưUXojời đầuxs2d taTJUiên aTJUlại wefsbị cKzykhính ýxs2d tưởngKzyk củUXoja mìnhxs2d dọxs2da aTJUcho xs2dsợ pháKzykt tKzykhét lên.

Để UXojcho khônUXojg phảiKzyk nxs2dghĩ đếnKzyk mốiwefs quaTJUan Kzykhệ củaUXoj TiêuUXoj ViễnKzyk vàxs2d Ngôwefs DaTJUuyệt naTJUữa, tôKzyki vaTJUội Kzykvàng tìKzykm maTJUột nơKzyki Kzykan toànaTJU lẩwefsn taTJUrốn, cànxs2dg kíaTJUn đaTJUáo caTJUàng tốt!

Đối diệnUXoj UXojsiêu aTJUthị xs2dcó mộtwefs quxs2dán Staxs2drbucks, khUXojông gKzykian UXojtao naTJUhã, pwefshục vụwefs cwefshuyên nghiUXojệp. TaTJUôi gaTJUọi aTJUmột táchKzyk capucUXojcino cxs2dùng vớiaTJU xs2dmón tKzykráng miệng.

Vị thaTJUơm UXojngon củaKzyk móaTJUn wefsăn lUXojàm tâUXojm wefstrạng tKzykôi tKzykốt hơwefsn, giữawefs nềnUXoj âwefsm nhạcUXoj dKzykịu nKzykhẹ Kzykkhiến tôUXoji dầnUXoj dầxs2dn cwefsảm thấyaTJU thưxs2d tháxs2di tKzykrở lại.

“Thưa Kzykcô, wefscó cầnaTJU khănwefs xs2dgiấy aTJUkhông ạ?”xs2d Nhâxs2dn viêKzykn phụcKzyk vxs2dụ Kzyklễ phéxs2dp đứKzykng UXojbên cạnh.

“Không cầnKzyk, UXojcám ơxs2dn!” xs2dTôi vôKzyk txs2dhức đưaUXoj Kzyktay lêwefsn laaTJUu xs2dmặt, toàKzykn lKzykà nưwefsớc mắt.aTJU TạiKzyk sawefso wefstôi lạixs2d khócUXoj chứ?

 “Xin đừxs2dng ngồixs2d ởwefs đó!aTJU” Tôixs2d vừaxs2d UXojlau mwefsắt UXojvừa nóiwefs aTJUvới nwefsgười đKzykối diệnxs2d, khaTJUông chUXojo ngồUXoji cùngKzyk tôi.

“Em nghKzykĩ làaTJU twefsôi muốUXojn ngồwefsi saUXojo? ChKzykỉ vUXojì eUXojm cxs2dứ xs2dkhóc nKzykhư vậyKzyk Kzykmãi, khiếnwefs cUXojho aTJUtâm tUXojrạng UXojtôi tUXojhấy rấwefst xs2du uxs2dất”. Ngườwefsi đốixs2d wefsdiện nói.

“Chương aTJUNgự, tUXojại saaTJUo UXojanh cUXojứ xUXojuất aTJUhiện Kzyklúc aTJUtôi UXojnhếch naTJUhác nhất?”aTJU TôKzyki rầKzyku aTJUrĩ aTJUnói vớiaTJU UXojanh ta.

“Nhưng mà,Kzyk hKzykình nhưaTJU tôiwefs cònxs2d xs2dnhếch nháxs2dc hơwefsn em!”Kzyk AKzyknh twefsa nhúwefsn vwefsia, caTJUhỉ laTJUên Kzykbộ compKzykle maTJUay đoaTJU mwefsàu trắnaTJUg ngàxs2d củaaTJU aTJUmình, tôiUXoj mớiaTJU phaTJUát hxs2diện raTJUa, vừUXoja aTJUnãy UXojtôi vôUXoj UXojý UXojlàm đổUXoj Kzykcà phê,wefs chấtxs2d lwefsỏng màxs2du Kzyknâu đaTJUã nwefsgấm UXojvào áxs2do anh.

“Đồ nUXojgốc, tạixs2d sxs2dao anaTJUh lạiKzyk kUXojhông biếKzykt đườngaTJU twefsránh ra?”

“Nhìn xs2dem khócaTJU qKzykuan aTJUtrọng hxs2dơn, bwefsởi aTJUvì thậwefst hiếwefsm có”.Kzyk AaTJUnh twefsa lKzykộ wefsra nụKzyk cườiKzyk tUXojinh nghịch,UXoj wefsnhìn tKzykrông giốngaTJU xs2dnhư mộtUXoj đứaaTJU trẻwefs vậy.

“Đi nào,Kzyk tôaTJUi dwefsẫn eKzykm đếnUXoj mộtUXoj nơixs2d vUXojui vẻ”.UXoj Chươwefsng aTJUNgự kKzykéo tôaTJUi aTJUđứng lên.

“Tôi khôngwefs đwefsi, wefstôi caTJUòn cóKzyk việc!”UXoj TôiaTJU muốUXojn thoxs2dát Kzykra khỏiwefs swefsự lUXojôi wefskéo Kzykcủa axs2dnh ta.

Nghĩ đwefsến aTJUviệc vừaaTJU rồiUXoj gặpUXoj TiUXojêu Vwefsiễn vwefsà wefsNgô Dwefsuyệt, nghaTJUĩ đếnxs2d wefssự ănKzyk aTJUý caTJUủa hKzykọ khxs2di ởUXoj bênUXoj nhKzykau, nUXojghĩ đUXojến sKzykự dịuUXoj Kzykdàng wefsTiêu ViKzykễn dànhaTJU cxs2dho côwefs taxs2d… tKzykất cxs2dả mọiKzyk cáiaTJU khKzykác wefsđều aTJUtrở UXojthành Kzykvô nghĩa.

“Việc gìxs2d Kzykcó txs2dhể quawefsn UXojtrọng hơnaTJU vuxs2di vẻxs2d cwefshứ? Khxs2dông wefsđi Kzyksẽ tiếcKzyk đấywefs nhé”.wefs UXojAnh aTJUta caTJUười nhwefsìn tUXojôi chxs2dờ đKzykợi, wefstôi thậKzykt khówefs mxs2dà phảnaTJU đối.

Tôi caTJUòn cóxs2d thUXojể vuUXoji vwefsẻ đưUXojợc khôUXojng? TạUXoji sxs2dao lạiaTJU cảxs2dm thấwefsy tKzykrong lòngUXoj nUXojặng tUXojrĩu xs2dnhư đeUXojo đáUXoj thxs2dế nàyUXoj? Tôxs2di cốKzyk gắngwefs muUXojốn vứwefst bỏxs2d nóxs2d đUXoji, nhưnUXojg nwefsó UXojcứ điềmwefs nhUXojiên bấwefst động.

Chương Ngựxs2d nóaTJUi kKzykhông saixs2d, đKzykây quảUXoj naTJUhiên làxs2d mộxs2dt nơiKzyk vuKzyki vwefsẻ, Kzyk“mười haaTJUi chốnaTJU vui”.

Đáng tiUXojếc, tâxs2dm twefsrạng củxs2da UXojtôi khwefsông haTJUòa nhxs2dập đượcwefs vaTJUới wefsnơi này.

“Tại saaTJUo lạiwefs cUXojó caTJUái wefstên wefsnhư vậy?”aTJU TôiKzyk rầwefsu wefsrĩ hỏi.

“Ở đâyaTJU cwefsó mườixs2d hawefsi tụxs2d điểm,aTJU mỗUXoji mộKzykt chwefsỗ đềuUXoj khiếxs2dn ngườUXoji aTJUta vuxs2di kxs2dhông biếtwefs chánKzyk”. Chươngxs2d NUXojgự giảiwefs thích.

“Có thểUXoj làaTJUm ngwefsười tUXoja quênUXoj đaTJUi phiềxs2dn xs2dmuộn khônxs2dg?” UXojTôi wefstỏ raTJUa naTJUghi ngờ.

“Có thểaTJU, caTJUhỉ cầxs2dn xs2dem tựaTJU aTJUnguyện”. Chwefsương UXojNgựu nghUXojiêm túcUXoj nhìnKzyk tôixs2d, wefs“Em UXojnên lKzykà xs2dmột ngườiKzyk vaTJUui vẻUXoj, nKzykgay đaTJUến cáaTJUi twefsên cwefsủa exs2dm cũaTJUng gọKzyki laTJUà aTJUKhả LUXojạc cơKzyk mà”.

Khả LạcUXoj thKzykì nxs2dhất UXojđịnh cKzykó txs2dhể vuUXoji xs2dvẻ saUXojo? Txs2dôi cUXojười đUXojau khổ.

Đi laTJUên gaTJUác Kzykvới Chươngwefs Ngự,aTJU lxs2dập tứcKzyk đãxs2d cóxs2d UXojnhân viênxs2d phụcaTJU vụxs2d đếnxs2d đón,wefs luôxs2dn miệxs2dng chàUXojo “TaTJUổng giKzykám UXojđốc ChươUXojng Kzykạ”, “Tổngwefs giwefsám đốcKzyk KzykChương ạ”.wefs TKzykôi xáchKzyk nhUXojững túUXoji tKzyko txs2dúi nhỏwefs củwefsa siêwefsu thịUXoj, tKzykheo swefsau Cxs2dhương NKzykgự giốwefsng xs2dnhư mxs2dột ngUXojười hầu.

Một nhómwefs ngUXojười UXojăn cơm,wefs liKzykên tụcxs2d gKzykọi mónUXoj đắtaTJU tiềnUXoj, khônwefsg gọiKzyk nhữngxs2d mxs2dón vUXojừa miệng.

Tôi uốngKzyk mộxs2dt loạiUXoj nướcwefs ngọaTJUt Kzykrất ngoaTJUn, nhưaTJUng xs2dlại UXojthấy hơiwefs đawefsu đaTJUầu, aTJU“Tại saTJUao lKzykại thế?wefs TUXojôi cKzykó uốxs2dng rượuUXoj đâaTJUu nxs2dhỉ?”Ngửi Kzykkỹ mxs2dới xs2dphát UXojhiện rKzyka wefsthứ nướcUXoj ngKzykọt xs2dtôi aTJUvừa mớiaTJU uốngxs2d làaTJU loạixs2d wefsrượu xs2dTây Kzykpha chế.

Ăn xKzykong, nhKzykóm aTJUngười tácKzykh aTJUra mỗiwefs ngườixs2d mộtUXoj nơUXoji, giKzykống nhưxs2d saUXoju wefskhi xKzykem xonwefsg mộtxs2d xs2dvở kịKzykch vuxs2di, chxs2dỉ còaTJUn lạiKzyk sựwefs txs2drống rỗaTJUng vKzykà cKzykô đơn.

“Tôi phảiUXoj đaTJUợi xs2dmột lUXojúc naTJUữa mớiwefs vềaTJU nhàKzyk được,aTJU khônaTJUg thểKzyk đxs2dể mUXojẹ tôUXoji Kzykbiết tôiwefs đãxs2d uốwefsng rượuUXoj!” TôUXoji aTJUdựa vàwefso aTJUngười CUXojhương Nxs2dgự, xs2dvò vaTJUò cUXojái wefsđầu đxs2dau Kzyknhức, xs2danh taTJUa cốwefs UXojgiữ lấyKzyk Kzykvai tôi.

“Được!” KzykSao anaTJUh txs2da cwefsứ UXojnhìn taTJUôi cườaTJUi chứ.

Về đếwefsn cửa,aTJU tUXojôi lụwefsc aTJUtìm chìKzyka aTJUkhóa troKzykng túiwefs, sUXojau đaTJUó mởUXoj cửa.

Chương Nwefsgự cứUXoj cưxs2dời tUXojôi, “Tạixs2d xs2dsao lấyUXoj xs2dchìa kwefshóa naTJUhà xs2dem đểxs2d mởKzyk cửaKzyk nhàKzyk tôi?”

“Có xs2dđược kaTJUhông?” TôiaTJU gãKzyki aTJUgãi đKzykầu, “Dùngxs2d UXojchìa aTJUkhóa củaTJUa anwefsh mởUXoj thửaTJU xem”.

Quả aTJUnhiên, anwefsh twefsa wefsmở đượcwefs cửxs2da aTJUra, tôaTJUi điKzyk txs2dheo aTJUvào, gụUXojc mặtaTJU xuốaTJUng saTJUofa aTJUmà khóc,wefs “Twefsại saKzyko chìKzyka kKzykhóa củaTJUa anxs2dh lạiUXoj cKzykó thểaTJU mởaTJU cUXojửa UXojnhà Kzyktôi cKzykhứ, màKzyk xs2dsao wefstôi lwefsại kaTJUhông UXojmở được?”

Chương Ngựwefs ngồiwefs dướixs2d aTJUthảm, khônwefsg chớpwefs mắtwefs nhìwefsn twefsôi, “wefsNgốc Kzykạ, Kzykkhóc cKzykái aTJUgì, vìxs2d mwefsột chiếcxs2d chìaTJUa kwefshóa saoxs2d? Ngàwefsy maKzyki đánhUXoj wefscho eKzykm mộtwefs chiếwefsc wefslà đưxs2dợc chKzykứ gì”.

“Không pwefshải xs2dvì chìawefs khóa!Kzyk” TôiaTJU vaTJUẫn khxs2dóc, khôngxs2d biếtxs2d aTJUvì saxs2do, nưKzykớc mắtaTJU kKzykhông thểwefs nàwefso cầmUXoj UXojlại được.

“Thế làUXoj vìaTJU cxs2dái gì?”

“Vì UXojTiêu Viễwefsn!” Tôixs2d wefsvừa nóUXoji vừaxs2d khóc.

Chương NgựUXoj khôKzykng Kzyknói aTJUgì, cUXojhâm thaTJUuốc lxs2dá, nKzykgậm traTJUên miệng.

Có thaTJUể UXojdo khwefsóc mệtUXoj quá,UXoj tUXojôi ngápaTJU mộaTJUt cáaTJUi rồiUXoj xs2ddần dầKzykn chìwefsm vwefsào gwefsiấc mơ.

Trong mUXojơ, TiUXojêu Viễxs2dn cứaTJU đứngaTJU Kzykở wefstrên caaTJUo, tKzykôi Kzykcố xs2dngước nhaTJUìn thxs2dế nwefsào UXojcũng khônaTJUg tKzykhể wefsnhìn đưwefsợc vxs2dào maTJUắt anh.

Sáng sớKzykm tỉnxs2dh lại,wefs towefsàn aTJUthân UXojướt đẫmaTJU mồKzyk hwefsôi, xs2duể oKzykải vaTJUặn mUXojình, nUXojgoác miệngaTJU Kzykngáp dài.

Vừa quaUXojy ngưwefsời, đãUXoj nhìUXojn tUXojhấy mộKzykt gxs2dương mặUXojt taTJUo hiệnKzyk rxs2da troKzykng gương.xs2d MáUXoj ơiwefs, thìUXoj rKzyka đâKzyky Kzykkhông Kzykphải aTJUlà phKzykòng ngxs2dủ củaaTJU nhUXojà mình!

“Tỉnh rồiaTJU à?”UXoj ChươngaTJU NgựUXoj Kzykdáng vẻwefs rấtKzyk taTJUhoải mKzykái xuấtaTJU hiệUXojn trướcxs2d mặtaTJU wefstôi, UXojanh twefsa cKzykó vẻxs2d nhKzykư vừawefs rửaKzyk mặt,UXoj trêxs2dn xs2dtóc cUXojòn đọngwefs lạaTJUi aTJUvài Kzykgiọt nưxs2dớc, trôngwefs Kzyklại aTJUtrẻ wefsra vàiKzyk tuổiaTJU, cứaTJU Kzyknhư cậxs2du cwefson traxs2di lớnKzyk củawefs nhàwefs xs2dhàng xóm.

Thấy tôixs2d hoảngwefs loạxs2dn, Chươwefsng NgựKzyk aTJUnói: “Hômwefs quwefsa aTJUem UXojuống rưxs2dợu sayKzyk, khaTJUông xs2ddám vKzykề nKzykhà, cKzykứ wefsđòi đUXojến chỗxs2d tôi!”

Trời xs2dơi, tôxs2di điênaTJU rồixs2d sao?

“Bây giờxs2d mấyKzyk aTJUgiờ ròi?aTJU” TôiUXoj hỏixs2d Chươngwefs Ngự.

“7h30”. AaTJUnh aTJUchỉ đồaTJUng hxs2dồ traTJUên txs2dường nói.

“7h30? Sxs2dao aaTJUnh aTJUkhông gọUXoji tôiUXoj Kzykdậy sxs2dớm hơn?wefs wefsTôi sắpUXoj đếxs2dn mUXojuộn rồi”.aTJU Tôixs2d xs2dnhặt aTJUáo wefslên Kzykrồi chUXojạy xs2dra ngKzykoài, tUXojhì baTJUị aaTJUnh gaTJUiữ lUXojại, “ĐểaTJU tKzykôi Kzykđưa xs2dem đi”.

Ngồi trUXojong chiếUXojc UXojxe Mewefsr Bxs2denz củawefs ChaTJUương NgaTJUự tôixs2d Kzykgọi điệnKzyk chKzyko mẹ,aTJU mẹUXoj tôiwefs trácKzykh mắnaTJUg wefsté txs2dát: “VẫnUXoj UXojcòn nhKzykớ xs2dtôi làwefs wefsmẹ UXojcô xs2dà? Cảwefs đêmaTJU đaTJUi đâaTJUu hả?wefs Gọiwefs điệnKzyk chUXojo xs2dcô toUXojàn tUXojắt máy”.

“Thì giờKzyk cUXojon wefsgọi điệKzykn aTJUcho mUXojẹ đâywefs thôi?”

“Tôi Kzykgọi đixs2dện Kzykcho Kzykcô cảwefs đêmUXoj thìaTJU saKzyko?” xs2dGiọng mẹUXoj tôiUXoj hơKzyki UXojnghẹn ngàoKzyk, “UXojCon aTJUcó aTJUbiết suKzykýt nữaaTJU dọaTJUa chếaTJUt maTJUẹ rồiUXoj khôngxs2d? BênKzyk ngoàUXoji lộnaTJU xs2dxộn wefsnhư tKzykhế, nếuaTJU coUXojn aTJUcó wefsxảy rUXoja viaTJUệc UXojgì xs2dthì mwefsẹ bKzykiết xs2dlàm thếxs2d nxs2dào chứ?”

“Mẹ, aTJUcon saaTJUi rồi,UXoj coUXojn xxs2din aTJUlỗi mẹ!”xs2d KzykTôi thàKzyknh UXojthật nói.

Mẹ taTJUôi mUXojãi khônUXojg nóUXoji gìxs2d, nửawefs phúUXojt aTJUsau mớKzyki nwefsói: “KzykHết gxs2diờ làaTJUm nhxs2dớ vềUXoj nhàKzyk sKzykớm, đừngxs2d cóaTJU lượnUXoj lờaTJU bêKzykn ngwefsoài nữa”.

“Vâng ạ”.wefs wefsTắt điệnKzyk thxs2doại, trwefsong lòxs2dng aTJUvẫn thấywefs áywefs UXojnáy khóKzyk chịu.

Tôi UXojnhìn đồngUXoj haTJUồ, UXojnói: “UXojLàm ơKzykn, nhaxs2dnh lêxs2dn wefsmột chút!UXoj Sắpxs2d mUXojuộn mấtwefs rồi!”

Anh txs2da chaTJUăm cUXojhú nKzykhìn đườnaTJUg, nóiaTJU: “xs2dCũng kUXojhông txs2dhể đâmwefs wefsvào xKzyke ngườiUXoj kwefshác được!”

Đến cxs2dơ quaxs2dn vaTJUừa kịpUXoj wefs8 UXojgiờ đúngwefs, wefstôi vộiaTJU vàxs2dng chạKzyky đếnUXoj UXojvăn phòng.

“Túi củawefs emKzyk!” Chươngwefs NgUXojự wefschạy UXojtheo đưaKzyk túUXoji chKzyko tôxs2di, aTJU“Tại saTJUao trêxs2dn mặtaTJU vẫnwefs cwefsòn vếtUXoj nwefsước miếngaTJU này?UXoj” AUXojnh dùxs2dng xs2dngón taxs2dy lKzykau aTJUlau giúUXojp Kzyktôi, sawefsu đóUXoj đưaKzyk túUXoji wefscho tôi.

Tôi vUXojơ lấxs2dy địnwefsh chạywefs đi,xs2d aTJUthì naTJUhìn thấyaTJU UXojTiêu Vxs2diễn xs2dđứng wefsngay ởwefs aTJUcửa chính.

“Tôi khôKzykng đếKzykn muộn,UXoj khaTJUông tKzykin aaTJUnh nhaTJUìn UXojxem!” wefsTôi xs2dgiơ đồnKzykg haTJUồ cKzykho TiKzykêu UXojViễn xem.

“Người vừaUXoj đưaxs2d wefsem đếnaTJU laTJUà ai?”UXoj KzykAnh xs2dlàm Kzykmặt lạnhxs2d lùaTJUng hỏUXoji tôi.

Hóa wefsra TổngUXoj xs2dgiám sUXoját đạiaTJU nhânwefs đứwefsng đUXojây khxs2dông phaTJUải đểUXoj kiaTJUểm traTJUa sựKzyk chuyênxs2d xs2dcần, vậyxs2d thxs2dì cxs2dhẳng sợxs2d aUXojnh wefsta nữaaTJU, “Chẳngxs2d liêxs2dn qxs2duan gìwefs đếnUXoj aKzyknh Kzykcả!” Tôxs2di khaTJUông nxs2dhìn anaTJUh, tKzykung tẩwefsy UXojđi vào.

“Khả…”

Tôi nghUXoje aTJUtiếng anUXojh gọKzyki, cũnKzykg kaTJUhông quaaTJUy đầuxs2d lại.Kzyk xs2dBây giờaTJU Kzyklà giờaTJU làaTJUm việwefsc, Kzykkhông nóxs2di chuyệKzykn riênKzykg tư

 

3. KhUXojả LạUXojc, Kzykcó nwefsghĩa lxs2dà UXojkhả wefsái UXojvà lwefsạc quan

Tôi wefsbận rộUXojn tổngaTJU hợpKzyk dữUXoj liệu,aTJU cứKzyk Kzykbị Kzykđiện thoạKzyki xs2dnội tuyxs2dến làwefsm wefsồn đếKzykn nhứcUXoj đầKzyku, “Txs2diểu Lưu,xs2d giaTJUúp nghKzyke UXojđiện thoKzykại chútUXoj đi!UXoj” TôiaTJU khônaTJUg ngơaTJUi twefsay, đàUXojnh pxs2dhải phaTJUiền đếaTJUn TiểuKzyk Lưu.

“Tổng giáKzykm sátaTJU Tixs2dêu bxs2dảo cKzykhị đếnwefs vănUXoj phUXojòng xs2dcủa aTJUanh ấy!”UXoj xs2dTiểu LưuaTJU thậtKzyk làaTJU nhaUXojnh nhẹn,aTJU dKzykập điệnUXoj thwefsoại xuốngxs2d đãwefs truyềnKzyk đạtwefs ngay.

Tôi chwefsẳng đKzykể aTJUý đếnKzyk lờiKzyk cwefsô ấyxs2d nóaTJUi, tiếpwefs tụcKzyk tổxs2dng hKzykợp xs2dphiếu twefshống kwefsê sốwefs liệuxs2d xs2dcông việUXojc maTJUà tổwefs trUXojưởng giaowefs, UXojsố liệuwefs xs2dquá phứcKzyk tạpwefs, làUXojm tâmwefs trUXojí tôiKzyk rốiwefs loạn.

Một laTJUúc điệnUXoj thoạiaTJU lạxs2di raTJUeo, KzykTiểu LUXojưu Kzyknghe rồixs2d nóiaTJU: Kzyk“Tổng wefsgiám UXojsát Tixs2dêu Kzykbảo chịaTJU nhaUXojnh UXojđến UXojvăn phònaTJUg cwefsủa anaTJUh ấyxs2d, dữaTJU aTJUliệu lầnxs2d trướcxs2d chịwefs tổngaTJU hợpwefs chwefso aaTJUnh ấyaTJU wefscó wefschút vaTJUấn đề”.

“Được!” TôiKzyk Kzyktrả lwefsời mộtKzyk tiếUXojng, vẫxs2dn ngồiaTJU UXojì khôngxs2d nhúUXojc nwefshích. UXojDữ liKzykệu cUXojó vwefsấn xs2dđề, xs2danh naTJUên tìmKzyk tổKzyk trưởng,Kzyk tôwefsi khônUXojg chịUXoju tráchxs2d nhxs2diệm aTJUtrực tiếpUXoj vớiaTJU twefsổng giKzykám sát.

Mặc kệUXoj tổKzykng gKzykiám sáxs2dt TiêuaTJU, tKzykôi vxs2dốn wefsyếu bónxs2dg wefsvía, Kzykkhông chxs2dịu đựngxs2d đượcxs2d xs2dkhi phxs2dải đốiwefs diệwefsn vxs2dới bộxs2d mặtKzyk lạxs2dnh lùaTJUng củaxs2d awefsnh UXojta. SaTJUáng naxs2dy, anKzykh wefsta mUXojặt wefslạnh taaTJUnh đứngUXoj ởwefs cửaKzyk xs2dgọi taTJUôi, giốnKzykg nhKzykư UXojtôi phạmaTJU lUXojỗi lầmxs2d gì,wefs ngườixs2d hwefsôm wefsqua đwefsi lượnKzyk siêaTJUu thwefsị vớiwefs NaTJUgô xs2dDuyệt làKzyk anUXojh taxs2d, kaTJUhông pKzykhải txs2dôi, bUXojây Kzykgiờ lạiUXoj đaTJUến gâywefs sựKzyk gìUXoj vxs2dới Kzyktôi chứ?

 Điện twefshoại lạixs2d reaTJUo, wefsTiểu LưuKzyk Kzykcứ nhKzykìn tôiaTJU lắcUXoj đwefsầu, xs2d“Nếu màxs2d đắaTJUc tộiUXoj vớwefsi UXojtổng giámUXoj sáaTJUt Twefsiêu, cxs2dhị Kzyksẽ khUXojông yênKzyk taTJUhân đâu”.

Tôi quyếtaTJU địxs2dnh lấxs2dy xs2dhai cụwefsc bônxs2dg nhétUXoj vàoUXoj taTJUai, aTJUđúng laTJUà tôUXoji đangxs2d maTJUuốn đượaTJUc Kzykyên Kzykthân đây.

Reo đếaTJUn nửaTJUa ngàwefsy, điKzykện Kzykthoại wefscuối Kzykcùng cxs2dũng nằmUXoj yênUXoj, taTJUôi thởUXoj phào.

Vừa ngẩngKzyk đxs2dầu, đãxs2d nxs2dhìn thấywefs TiKzykêu Viễnwefs đứngwefs UXojở cửaxs2d xs2dphòng lxs2dàm việc,wefs mặtxs2d buUXojồn rầuKzyk nhìnwefs taTJUôi, UXojđôi mwefsôi míwefsm lKzykại thànhxs2d wefsmột vệtUXoj mỏng.

“Điền wefsKhả Lạc,aTJU eaTJUm lUXojại đâyUXoj chúaTJUt!” KzykGiọng nKzykói dịuUXoj Kzykdàng củUXoja wefsanh dxs2du dươngwefs UXojnhư tiếngKzyk đàaTJUn violinaTJUcen, xs2ddụ UXojdỗ khiếnaTJU tUXojôi khônUXojg aTJUtự cKzykhủ đượcwefs màxs2d đứngUXoj wefslên đixs2d taTJUheo anh.

Đi đượxs2dc mấyxs2d bướxs2dc UXojmới khôngwefs kxs2dhỏi mắnxs2dg thầmwefs mìKzyknh Kzykvô dwefsụng, chxs2dẳng lẽaTJU chỉKzyk cầnaTJU Tiêuxs2d Viwefsễn wefsngoắc tayxs2d, tôUXoji UXojsẽ liềnUXoj ngoUXojan ngKzykoãn aTJUchạy đếnKzyk sao?

Tiêu Vixs2dễn đxs2di phKzykía trướxs2dc, đểKzyk xs2dlại pKzykhía xs2dtôi daTJUáng lưngKzyk cUXojao xs2dthẳng củaTJUa aaTJUnh, xs2dtôi nhìnaTJU bKzykóng lưnwefsg ấyxs2d, khôngKzyk thxs2dể dừwefsng bưaTJUớc được.

Tiêu Viễnwefs UXojơi aTJUTiêu ViKzykễn, awefsnh làxs2d kUXojhắc txs2dinh caTJUủa em.

Văn phwefsòng cwefsủa KzykTiêu VUXojiễn cUXojó mùwefsi haTJUương hoKzyka wefshồng nồngaTJU Kzyknàn, twefsôi hUXojít mạnhUXoj mộtwefs hxs2dơi, hỏi:UXoj xs2d“Mùi hươngaTJU ởaTJU Kzykđâu thế?”

Tiêu ViaTJUễn nhKzykư làmwefs UXojảo thKzykuật UXojlấy aTJUra dưxs2dới xs2dbàn aTJUlàm viwefsệc aTJUmột xs2dbó hoUXoja hồnxs2dg xs2dto, nóUXoji: “TKzykặng eaTJUm quàxs2d xiwefsn lỗi,xs2d đừnxs2dg tUXojránh mKzykặt UXojanh nữa!”

Nhìn xs2dbó xs2dhoa xs2dto, lộngUXoj lxs2dẫy đẫmUXoj sương,xs2d aTJUtôi khôxs2dng nhậKzykn, Kzykmà hỏaTJUi lạUXoji wefsanh: “TạiKzyk sxs2dao lwefsại caTJUần xs2dquà Kzykxin wefslỗi em?”

Tiêu Viễnwefs xs2dcười cườaTJUi wefsngại ngùng,xs2d “SKzykáng nawefsy wefsthái độxs2d Kzykcủa Kzykanh kKzykhông tốt!”

Tôi cốKzyk tìxs2dnh liUXojếc aTJUnhìn anxs2dh, “Chỉxs2d cUXojó aTJUsáng naaTJUy tháiUXoj đxs2dộ khxs2dông aTJUtốt txs2dhôi sao?”

Anh dúiUXoj hUXojoa vàowefs taKzyky tôiwefs, “Đúng,Kzyk aTJUanh lUXojúc aTJUnào txs2dhái xs2dđộ cũnKzykg kxs2dhông tốKzykt, xUXojin laTJUãnh đạUXojo Kzyktha thứ,xs2d đãKzyk đượcaTJU chưa?”

Tôi ôwefsm bóxs2d howefsa towefs, đưaUXoj UXojlên Kzykngửi, khônaTJUg kaTJUìm đwefsược, hắtaTJU hơxs2di mộtKzyk tiếng.

Tiêu VKzykiễn cườixs2d tôiKzyk, “aTJUNgốc thwefsế, làxs2dm vậyaTJU dễwefs xs2dbị wefsdị ứnaTJUg vớUXoji phKzykấn hoa!”

“Ngốc wefsthì làxs2dm sUXojao? Ngwefsốc cũngxs2d cxs2dhẳng phạmaTJU pháp”.

“Đúng, eKzykm ngốcUXoj đếnaTJU khwefsác ngườiaTJU, lạixs2d Kzykthành ưuaTJU điểm”.

Tôi nhìxs2dn TiKzykêu UXojViễn aTJUngạc nhiêwefsn, “NgàUXoji Kzyktổng gwefsiám sáxs2dt, ngKzykài biếxs2dt Kzykăn nóxs2di tUXojừ kxs2dhi xs2dnào vậy?”

Anh UXojkhông nhxs2dìn tôaTJUi, chxs2dỉ cxs2dúi đầuaTJU nhKzykìn vxs2dào mxs2dặt bxs2dàn aTJUsạch bUXojóng, “…UXoj Txs2dừ khaTJUi wefsanh pUXojhát hiệnwefs saTJUắp mấtUXoj em!”

Ra khỏiwefs xs2dvăn pUXojhòng aTJUcủa TiêaTJUu ViễUXojn, tôiwefs đaTJUến phUXojòng giảxs2di wefslao aTJUngồi mộwefst lUXojúc, muốKzykn cKzykho UXojcảm xKzykúc cUXojủa mìnhwefs aTJUbình tĩnxs2dh twefsrở lại.

Giáo swefsư Điềxs2dn lạiUXoj đangxs2d aTJUpha trà,aTJU aTJUtôi nhìUXojn nhìwefsn ôKzykng gUXojật gậtKzyk đầu,wefs ônKzykg lạixs2d kaTJUhông vộiUXoj trwefsở vaTJUề làmUXoj việc,wefs nxs2dgồi xuwefsống đốixs2d diệnxs2d vớKzyki tôiKzyk, “TâKzykm tKzykrạng khôKzykng UXojvui à?”

Tôi cũnxs2dg khôKzykng wefsgiấu diếm,wefs miễUXojn cưỡngwefs nởxs2d nụaTJU cười.

“Có phUXojải lUXojà liênKzyk aTJUquan đếnKzyk thờKzyki tiếwefst Kzykkhông, aTJUhôm nxs2day ngườKzyki xs2dtâm trạngwefs UXojkhông vuwefsi Kzykkhông chUXojỉ aTJUcó xs2dmình cháu!”wefs ÔaTJUng wefsám cKzykhỉ aTJUTiêu ViễnUXoj saKzyko, gầnaTJU đâyUXoj, hUXojọ đềKzyku laTJUàm việcwefs cwefsùng nhau.

“Chắc laTJUà, Kzykcó laTJUẽ, chắcaTJU cũxs2dng cóUXoj khaTJUả nxs2dăng nàyxs2d đấyaTJU ạ!”xs2d KzykTôi khôUXojng muốnKzyk khôKzykng wefskhí quáxs2d nxs2dặng nềwefs, nêxs2dn Kzykcố gắnaTJUg mởwefs miệng.

Ông cười,wefs aTJUhỏi: “Tạxs2di sUXojao chxs2dáu taTJUên wefslà KhảKzyk Lạc?”

“Khả lạc,aTJU cxs2dó nghwefsĩa làxs2d khảwefs áUXoji vaTJUà lạKzykc qUXojuan ạ”.wefs Khxs2di tôKzyki wefsra đời,aTJU CoaTJUla chưaaTJU phảiKzyk laTJUà aTJUđồ uốngxs2d phKzykổ biếnwefs trêKzykn txs2dhế wefsgiới, ítwefs aTJUra TKzykrung Quxs2dốc vẫnxs2d chUXojưa caTJUó loạiwefs nướcxs2d ngUXojọt twefsên làxs2d KhảUXoj lxs2dạc này.

“Khả áiaTJU, lạcUXoj quawefsn…”, aTJUvị gaTJUiáo sxs2dư gixs2dà lẩmxs2d bẩUXojm aTJUnói, “CáiaTJU xs2dtên nxs2dày xs2dhay, haTJUy aTJUvọng coxs2dn nKzykgười aTJUcháu đượcKzyk nhưKzyk tê”.

“Bác laTJUà ngưKzykời thứwefs UXojhai nwefsói tUXojên aTJUcháu haKzyky đấy”.aTJU Ngườiwefs thứwefs nhấtxs2d wefsnói nhwefsư vaTJUậy tUXojất UXojnhiên wefslà mẹxs2d tôwefsi rồi.

“Ồ?”

“Bác wefskhông nóKzyki KhKzykả Lạxs2dc làaTJU UXojnước uwefsống cóaTJU ga”.aTJU TKzykôi aTJUnhún vaixs2d, cxs2dười UXojvới ông.

Buổi tUXojối vềKzyk nhKzykà, ngồwefsi xxs2dem Kzykphim dàxs2di wefstập wefslúc xs2d8 gUXojiờ vaTJUới mẹ.

Biết Kzykmẹ vẫaTJUn caTJUòn aTJUgiận wefstôi, nênUXoj aTJUtôi khôaTJUng dámUXoj nóiKzyk năngwefs gxs2dì, chăaTJUm xs2dchú nKzykgồi đợiKzyk mẹxs2d phêwefs bình.

Thấy tôiwefs ngwefsáp liênaTJU tụcwefs, Kzykmẹ cwefsó Kzykvẻ kwefshông đaTJUành lòngwefs xs2dnói: “KzykMệt tUXojhì điwefs ngủaTJU đi”.

“Không mệt,UXoj khaTJUông mệt”Kzyk CốKzyk xs2dlấy tiaTJUnh thần,UXoj tiếpxs2d tụxs2dc ngồiaTJU wefsđếm thờKzyki wefsgian vớiwefs mẹ.

Ti vwefsi cUXojhèn chươnUXojg aTJUtrình xs2dquảng cáo,xs2d aTJUđiều nàyxs2d UXojlàm UXojcho ngườiwefs UXojta cựcwefs kỳwefs thấywefs phảnUXoj cảm,xs2d maTJUột nhómaTJU ngườiwefs vừwefsa UXojnhảy vwefsừa hátaTJU, “Tếwefst nxs2dăm naUXojy khôngUXoj nhậwefsn quà…”Kzyk đúngKzyk làUXoj chKzykẳng Kzykra làxs2dm Kzyksao! ẢnhKzyk hưởngKzyk nUXojghiêm trọngUXoj đếnxs2d việcaTJU ngwefshe Kzyknhìn củaUXoj toaTJUàn dân.aTJU KzykTôi thậtKzyk khônaTJUg hiwefsểu cácaTJU UXojcơ quaaTJUn paTJUhê xs2dchuẩn nhwefsư thaTJUế nàoUXoj, cáaTJUi kKzykiểu quảngKzyk cáxs2do vớaTJU vKzykẩn nhưwefs tUXojhế naTJUày cxs2dũng đượcUXoj lêwefsn taTJUi viKzyk. CácUXoj quảngaTJU Kzykcáo khácxs2d thaTJUì mxs2dất tiề,UXoj quảwefsng cáUXojo nwefsày wefsthì wefsmất mạng.

Mẹ tôUXoji cũngaTJU wefscảm thấyxs2d điếcwefs tawefsi, aTJUtắt UXojti vKzyki đi,wefs đeoKzyk kínaTJUh lãoxs2d nwefsên đọcaTJU báo.

“Mẹ đừngaTJU wefsxem aTJUnữa, nghỉwefs ngKzykơi sớmxs2d UXojđi thôxs2di! MaTJUắt đxs2dã khaTJUông txs2dốt Kzykrồi aTJUcòn xs2dcứ thíchxs2d đọcKzyk chữwefs nhỏ!”aTJU Tôxs2di khôngKzyk bxs2diết wefsmình aTJUtừ lUXojúc nàUXojo xs2dcũng họcxs2d wefsmẹ cáaTJUi aTJUtính cwefsàu nhàKzyku nhữnaTJUg chuyệnKzyk vụnwefs vặt.

“Mẹ đâuwefs giốngwefs coxs2dn đượxs2dc, nằmxs2d xuốnwefsg Kzyklà ngủ.Kzyk NaTJUhiều tuổiKzyk xs2drồi, wefsngủ ítwefs, ngaTJUủ xs2dkhông đượcwefs!” Mẹxs2d tôiUXoj cxs2dhậm rãiwefs nói.

“Con aTJUnói chuyệKzykn vớiUXoj mẹ”.xs2d KzykTôi sKzykán lạaTJUi xs2dbên mUXojẹ, nũnaTJUg nịu.wefs NgUXojày xs2dbé, tKzykôi thxs2dích đaTJUược sUXojà vàoKzyk lòaTJUng mẹaTJU, thậtwefs làKzyk thích.

Mẹ rxs2dốt cuUXojộc cũnwefsg baTJUỏ báoUXoj xxs2duống, “ThôiaTJU đượKzykc, mẹaTJU cũnKzykg đUXojang muốUXojn xs2dnói chwefsuyện vớixs2d Kzykcon. TUXojối xs2dqua cKzykon khôaTJUng về,UXoj đwefsi đwefsâu wefsvậy?” Twefsôi bUXojiết ngwefsay mUXojẹ sẽUXoj hỏUXoji câuUXoj xs2dhỏi nxs2dày mà.

“Tụ wefstập vớwefsi bạKzykn bèxs2d, ngwefshịch Kzykphá cảaTJU đxs2dêm!” UXojTôi đànhaTJU phUXojải xs2dnói dối.

Xin thượwefsng đếaTJU thKzyka lỗixs2d xs2dcho tôi,UXoj nếaTJUu đểUXoj mwefsẹ xs2dtôi biKzykết aTJUtôi wefsuống aTJUrượu saxs2dy, lạxs2di quKzyka đêmwefs trKzykong nhàUXoj mộwefst ngưwefsời đKzykàn ônUXojg đUXojộc thânUXoj, wefschắc xs2dmẹ sẽxs2d tuyệaTJUt txs2dình mẹKzyk caTJUon wefsvới tôixs2d mất.

Mẹ thởKzyk dài,xs2d “KzykSao cwefson chẳngUXoj lúUXojc nwefsào đểaTJU mẹUXoj đượcaTJU wefsyên tâwefsm vậy!”

Tôi xs2dngoan nxs2dgoãn xs2dnhận lUXojỗi, thxs2dành thậtUXoj đxs2dể đượcKzyk khoKzykan hồng.

“Khả wefsKhả wefsà, cxs2don cũxs2dng khônUXojg aTJUcòn nhxs2dỏ nữaUXoj, cUXojó phảiaTJU Kzyklà coxs2dn cũngxs2d aTJUnên twefsìm mộtaTJU ngườixs2d bạKzykn wefstrai cwefsho ổnKzyk địxs2dnh đwefsi không?wefs Đểwefs mUXojẹ xs2dđỡ phảixs2d bwefsận tâUXojm mãi!”aTJU aTJUMẹ tôUXoji nóiwefs vẻxs2d suKzyky tư.

Bạn trxs2dai đxs2dâu phảiKzyk cứaTJU aTJUnói Kzyktìm lwefsà tUXojìm đượcwefs đâUXoju? CUXojứ xs2dnhư lxs2dà đãxs2d đUXojược đUXojặt sẵnUXoj ởaTJU đâuwefs xs2dđó đKzykợi twefsôi đUXojến nhặxs2dt vềxs2d vậy.

Mẹ tôixs2d đúngxs2d xs2dlà xs2dngười Kzykhay sốtaTJU aTJUruột. Twefsôi cườiKzyk cười,xs2d twefsự nUXojhiên lạiaTJU nKzykhớ đếnwefs TiKzykêu Viễn,xs2d nxs2dhớ đếKzykn aTJUđôi mắtwefs UXojsáng lKzykấp láKzyknh củaKzyk awefsnh, naTJUhớ đếnxs2d bówefs hKzykoa hồngwefs anUXojh wefstặng hômKzyk nay.

Có phwefsải anwefsh cũnxs2dg lxs2do sKzykợ, sxs2dợ chaTJUúng tôiUXoj UXojcuối cùnwefsg khôxs2dng taTJUhể wefsđến đxs2dược vớixs2d nhKzykau? NgượcKzyk lUXojại, hwefsành độngUXoj xs2dlo lắngaTJU củUXoja aTJUanh lạxs2di lxs2dàm UXojcho tôKzyki thấyUXoj yaTJUên tâmUXoj, vậyUXoj xs2dlà aaTJUnh vẫnxs2d xs2dcòn xs2dcó chúUXojt đểxs2d Kzyký UXojđến tKzykôi chăwefsng? Tôxs2di cówefs thểaTJU nàUXojo aTJUcoi đóUXoj làUXoj hànhKzyk độngwefs aTJUanh vẫnxs2d ywefsêu taTJUôi giốngUXoj nhưKzyk tôaTJUi yKzykêu xs2danh đượcUXoj không?

“Mẹ còxs2dn naTJUhớ hồiKzyk aTJUđại họwefsc cUXojon cxs2dó mộtwefs nxs2dgười bwefsạn têKzykn KzykTiêu ViễnaTJU khônwefsg?” TôKzyki ngướcKzyk đầwefsu lênxs2d, wefstâm hồUXojn baxs2dy bổxs2dng txs2dhật xa.

Mẹ độtaTJU nKzykhiên ngwefsừng lạiaTJU, Kzykrất aTJUlâu UXojsau, hìnhUXoj Kzyknhư nhớUXoj wefsra điềuwefs gìKzyk, “Nhớ!xs2d Mxs2dùa Kzykhè năaTJUm đówefs xs2dcon sốKzykt cUXojao, lênaTJU đUXojến Kzyk40 độwefs Kzykliền, troUXojng Kzyklúc mêwefs mKzykan UXojbất tỉnUXojh txs2doàn lảmaTJU nKzykhảm cáiaTJU tênwefs này.xs2d Sxs2dau đóaTJU, mẹaTJU hỏiUXoj wefsgiáo xs2dviên vàaTJU bạwefsn hxs2dọc củaaTJU Kzykcon, aTJUmới biếwefst cậuaTJU twefsa xuấKzykt ngoạixs2d rồi”.

Tôi trònwefs mắtUXoj nhwefsìn mẹaTJU, “MẹKzyk aTJUcòn baTJUiết gwefsì nữa?”

“Một giáowefs vwefsiên cwefsủa bọnKzyk cUXojon wefscho mẹxs2d wefssố UXojđiện thoUXojại nhxs2dà cUXojậu ấyKzyk. UXojMẹ vốnUXoj địnhUXoj hỏwefsi bốUXoj mẹaTJU xs2dcậu xs2dta xs2dcách lKzykiên lạcKzyk Kzykbên UXojnước ngKzykoài, mwefsẹ cậKzyku ấyKzyk xs2dlại nóiaTJU aTJUvới mwefsẹ Kzykrằng, xs2dgia đìKzyknh UXojhọ vốxs2dn kUXojhông đồxs2dng UXojý cậaTJUu ấywefs vàxs2d xs2dcon đKzykến vớaTJUi nhau”.wefs Mwefsẹ aTJUtôi UXojbình thảnKzyk thKzykuật laTJUại, tronUXojg giọngxs2d nxs2dói toáwefst UXojlên aTJUsự bKzyki thường.

“Dù gKzykì cậuaTJU xs2dấy cKzykũng đãaTJU xuấtKzyk ngoạKzyki rồwefsi, chứngKzyk tỏUXoj trwefsái tixs2dm củaxs2d cậuwefs ấaTJUy xs2dcũng đặtwefs ởwefs nơiwefs raTJUất cxs2dao, sẽwefs khôxs2dng vìaTJU caTJUon wefsmà txs2dừ Kzykbỏ xs2dtiền aTJUđồ củKzyka mìnaTJUh, nxs2dgười nxs2dhư vậyUXoj khôKzykng làxs2d cKzykhỗ dKzykựa cảUXoj đờiwefs được…”

“Về saxs2du, cậuwefs ấwefsy gọiaTJU điaTJUện thoạiwefs đếnwefs nhàKzyk mìnhwefs mấyaTJU lUXojần, mẹaTJU đềuwefs nóiUXoj làaTJU caTJUon khôaTJUng cwefsó nKzykhà. VUXojề sawefsu nữaaTJU, nhàUXoj mìnhwefs đổiUXoj swefsố đixs2dện thKzykoại mới…”

Thì xs2dra giữawefs tôaTJUi vxs2dà TiêuUXoj ViễnKzyk cònxs2d cóUXoj aTJUmột qxs2duãng txs2drắc trởUXoj nhưaTJU vậyxs2d mxs2dà tUXojôi Kzykchưa từUXojng biết!

“Mẹ!” Tôiwefs vộiwefs ôwefsm aTJUlấy wefsmẹ, Kzyknằm trKzykong vUXojòng tKzykay mẹKzyk, laxs2du nưKzykớc mắt.

“Khả wefsKhả”. MẹKzyk Kzykvỗ xs2dnhẹ wefslưng tôi,UXoj “Điwefs UXojngủ đi”.

“Không, hômKzyk aTJUnay cKzykon xs2dngủ vớUXoji mẹKzyk”. TôUXoji lườwefsi biếKzykng UXojkhông chịxs2du rUXoja UXojkhỏi lòwefsng mẹ.

Tôi sợaTJU buổiUXoj tốiUXoj Kzykngủ mộtKzyk mìaTJUnh, nhưwefs vậy,UXoj kKzykhi mxs2dơ thấyUXoj TiêuKzyk Viễn,UXoj wefstôi saTJUẽ cảmxs2d aTJUthấy rấtwefs wefscô đơn.

Mỗi nxs2dgày UXojđi làmKzyk, tôaTJUi đềuxs2d cốaTJU aTJUý wefstránh Tiêuwefs Viễnxs2d, cốxs2d gắnaTJUg tUXojránh càngwefs xxs2da càngwefs txs2dốt, awefsnh kxs2dhông cKzykòn Kzyklà chànKzykg traUXoji tUXojrẻ mxs2dà tôiKzyk Kzyktừng biếtKzyk nữa.

Tiêu UXojViễn cUXojủa hiệnxs2d tạxs2di, txs2doàn thânaTJU taTJUoát lênaTJU sứcaTJU quyếnUXoj rxs2dũ củwefsa xs2dmột ngKzykười đàxs2dn ônaTJUg trưởngwefs tUXojhành, UXojkhí phácKzykh mạnhUXoj mẽwefs wefslộ wefsra mKzykột cáUXojch twefsự nhiêaTJUn xs2dthu hútUXoj aTJUmọi nwefsgười caTJUhú ý.

Một ngườKzyki Kzykđàn ôngwefs ưuUXoj túwefs nhKzykư vậy,wefs tạxs2di swefsao Kzyklúc đầxs2du lxs2dại thícaTJUh mộxs2dt đứwefsa đầwefsu aTJUóc xs2dbã đậxs2du nhưKzyk tôiKzyk chứ?

Một hôUXojm, wefslớp trưởngUXoj Chươngwefs xs2dSính Kzykkiếm đưwefsợc hawefsi chiếcxs2d véKzyk xs2dbiểu diễnxs2d Kzykca nxs2dhạc củxs2da Lxs2dưu ĐứcaTJU HoaUXoj, wefsmang đếnKzyk UXojcho tôKzyki nhKzykư vaTJUật hixs2dến tế,aTJU “TUXojhế nàoUXoj? wefsBuổi biểaTJUu diễnwefs củUXoja taTJUhần tượaTJUng cwefsủa cậuKzyk đấy”.

“Thật khôKzykng hổKzyk daxs2dnh cậuxs2d UXojlà lớUXojp trưởnxs2dg, đaTJUúng làwefs UXojquá vĩaTJU đại”.

“Vậy cuốxs2di wefstuần mìKzyknh đưaKzyk cậuaTJU đaTJUi xexs2dm nhé?UXoj” UXojChương SaTJUính đwefsề nghị.

“Không cầnUXoj, đểaTJU maTJUẹ mxs2dình UXojđưa xs2dmình đi!”UXoj TaTJUôi biếtxs2d KzykChương Sínwefsh khxs2dông thUXojích Lưuwefs ĐKzykức HoUXoja lắm,xs2d haTJUồi họaTJUc đạiaTJU hUXojọc, mỗixs2d lxs2dần tôKzyki nUXojghe Lưwefsu Đứcxs2d xs2dHoa hátxs2d, cậuwefs ấaTJUy vàaTJU Tiêwefsu ViễnKzyk đềaTJUu khịtUXoj aTJUmũi chêaTJU bai.

“Người giKzykà họwefs aTJUkhông thícaTJUh cáwefsc ngaTJUôi aTJUsao UXojca nhạcxs2d UXojĐài wefsLoan, HồngUXoj KUXojông thaTJUế Kzyknày wefsđâu, đwefsi cũnUXojg giaTJUống hxs2dành tộiwefs. ThUXojôi twefshì mKzykình Kzykđi chịuxs2d twefsội thaUXojy cKzykho bwefsậc cKzykao niêxs2dn Kzykđỡ khổ”.aTJU Chươngwefs SíaTJUnh tỏxs2d xs2dra rấtKzyk hwefsiểu tâxs2dm wefslý ngườiwefs khác.

“Ha haTJUa, wefsmẹ maTJUình xs2dmà ngKzykhe cậKzyku nóKzyki xs2dvậy lạiwefs cwefsuống lênxs2d đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ txs2dớ wefscòn Kzykmê LưuKzyk ĐaTJUức HoKzyka hKzykơn tớaTJU ấaTJUy chứ”.

“Trời, tạiUXoj saKzyko wefslại cwefsó bàUXoj giàUXoj nhưxs2d vậywefs chứ?”

“Mẹ xs2dmình wefsvẫn chKzykưa giKzykà đâu”.wefs TUXojôi phUXojản xs2dbác, “Vậwefsy thaTJUì, đểwefs lUXojần saxs2du maTJUình Kzykmời cKzykậu xaTJUem wefsbóng rổUXoj aTJUở sâaTJUn wefsvận đKzykộng nhé”.

 

4. TôiUXoj aTJUsợ wefsanh bKzykán ngườxs2di nướwefsc ngoUXojài mất 

Hôm wefsthứ sáu,aTJU txs2dổ trKzykưởng dẫnaTJU tổngKzyk giámwefs sKzykát Kzykkỹ thuậtxs2d vàwefs xs2dphó tổUXojng wefsgiám sáaTJUt kỹUXoj thuaTJUật đwefsến thaTJUị Kzyksát cácwefs phòwefsng ban.

Từ xwefsa UXojđã wefsnhìn thấyUXoj Tiêuwefs Viễn,Kzyk tôwefsi xs2dvội vàUXojng cúiwefs xs2dđầu xuốngaTJU giảwefs vờaTJU đanKzykg phaTJUoto aTJUtài lKzykiệu. Tôxs2di aTJUcúi mỏiwefs cổaTJU lắmwefs rồixs2d maTJUà aTJUhọ vẫwefsn xs2dchưa điwefs khỏiaTJU, đxs2dã thếaTJU còxs2dn tiếnKzyk wefslại phíxs2da tôi.

Tổ trưởngaTJU cườUXoji Kzykha hảwefs nóiwefs: “NàKzyky, TiểuUXoj KaTJUhả àxs2d, câywefs wefslô hộwefsi củaKzyk xs2dcô lwefsớn xs2dđẹp quá!”

Ông khUXojông cóUXoj việcUXoj gìaTJU txs2dhì nhaxs2dnh đixs2d điaTJU, aTJUngắm lKzykô hwefsội Kzykcủa Kzyktôi laTJUàm Kzykgì chứ?

“Đúng thếUXoj, aTJUmua cùwefsng xs2dmột laTJUúc xs2dmà câxs2dy cKzykủa tôKzyki khônwefsg lớnwefs đẹpwefs bwefsằng aTJUcây caTJUủa Tiểuwefs wefsKhả”. TiaTJUểu LưuaTJU cũnKzykg wefsphụ hUXojọa theo.

“Nuôi UXojthế UXojnào đấy?UXoj GiớUXoji thiệKzyku mộwefst cUXojhút kaTJUinh naTJUghiệm đi!Kzyk” Twefsổ trưởngxs2d đếaTJUn trưaTJUớc mặwefst, aTJUvỗ vKzykai taTJUôi, làmwefs UXojnhư maTJUối quaTJUan hxs2dệ aTJUcủa chaTJUúng tôUXoji gaTJUắn bóUXoj lắm.

“Ha haaTJU, Kzykcó kKzykinh nghiệmUXoj gKzykì đaTJUâu?” KzykMỗi aTJUngày tôiUXoj xs2duống sữaxs2d còxs2dn thừKzyka ngạiwefs đổ,wefs đềuaTJU tưUXojới vàoUXoj wefschậu cUXojây mà.

“Lại aTJUcòn Kzykgiữ bíKzyk mậtwefs vớiUXoj UXojtôi nữaUXoj à?”

Tất nhiêKzykn làUXoj paTJUhải bảUXojo wefsmật rồiwefs, nếUXoju khônwefsg lwefsát nữaTJUa Kzyktôi lạiwefs UXojbị phKzykê bình.

 Phó tổaTJUng giámxs2d sátUXoj Ngôxs2d DKzykuyệt thấyKzyk kaTJUhông kUXojhí xs2dtrầm lắngKzyk, bènxs2d nóixs2d: “TiểaTJUu Khả,UXoj UXojcô gầnaTJU đUXojây cóxs2d giaTJUảm UXojbéo không,xs2d xs2dcảm thấKzyky gầyUXoj đUXoji nhiềuaTJU đấy”.

Một nhóUXojm ngườxs2di aTJUvây lấyaTJU UXojtôi aTJUhỏi nUXojọ hỏwefsi kUXojia, khixs2dến tôiaTJU thaTJUấy khôngKzyk Kzyktự nhiên.

“Xin lỗixs2d cácUXoj vị,Kzyk tôiwefs phảiaTJU vxs2dào aTJUnhà vệUXoj sxs2dinh mộaTJUt chút”.wefs TôiUXoj vộxs2di vKzykàng tKzykìm cớKzyk taTJUhoát thân.

Khi nganxs2dg quUXoja bênUXoj TaTJUiêu Viễn,aTJU anKzykh lKzykiếc nUXojhìn tôi,xs2d nóaTJUi: “Emwefs vẫnxs2d qxs2duen lẩxs2dn trốn”.

Tiếng nUXojói quaTJUá nhỏ,Kzyk UXojnhỏ đếnaTJU UXojđộ xs2dchỉ đủKzyk xs2dcho mộtxs2d maTJUình tôxs2di nKzykghe thấy.

Hết gUXojiờ làUXojm, bỗngwefs nhKzykiên txs2drời nổaTJUi gió,aTJU bụiwefs wefsdày đặcxs2d txs2dhổi xs2dmù maTJUịt, lUXojàm ngườiwefs xs2dta khôaTJUng thởKzyk nổxs2di, chUXojỉ xs2dcó xs2dthể bắtwefs xwefse vềwefs nhà.

Có lẽxs2d xs2dtại xs2dthời tiếaTJUt khôngKzyk tốxs2dt nxs2dên rấtxs2d íxs2dt wefstaxi trêaTJUn UXojđường, thỉUXojnh thoảnaTJUg mớaTJUi cKzykó mộtKzyk UXojxe chạxs2dy qaTJUua, tUXojhì bêUXojn troKzykng đãxs2d xs2dcó wefsngười ngồxs2di rồi.

Người đứngxs2d bênaTJU đườnaTJUg wefsrất đông,UXoj cKzykũng đềUXoju khUXojông bUXojắt đượcxs2d xKzyke. LKzykòng tUXojôi chaTJUán nảnwefs, cúKzyki đầuaTJU đếmaTJU cácUXoj UXojô gạaTJUch dướiUXoj đất.

Một chKzykiếc xUXoje màuxs2d xanaTJUh ngxs2dọc đỗUXoj bêKzykn cKzykạnh tUXojôi, rồKzyki Kzyknghe thấyxs2d tiếngxs2d củaKzyk TiêaTJUu xs2dViễn, “LênUXoj xUXoje đi!UXoj xs2dAnh đưaxs2d eKzykm về!”

Tôi lắxs2dc đầu,UXoj “Khôngxs2d cầnxs2d đâUXoju, Kzykanh cũngwefs khônaTJUg thwefsuận đường”.

“Thời tiếxs2dt xấaTJUu thếKzyk xs2dnày, wefsem kaTJUhông baTJUắt đượcwefs UXojxe xs2dđâu. MaaTJUu lênxs2d xUXoje đi”.

Tôi nhìnaTJU bKzykầu trwefsời xwefsám xịKzykt, aTJUdo dUXojự mộaTJUt UXojchút, đUXojành lêaTJUn aTJUxe củaxs2d aTJUTiêu Viễn.

Ra đwefsến xs2dlàn đườaTJUng đôUXoji, bwefsắt đầuUXoj UXojtắc đườaTJUng, Tiwefsêu VaTJUiễn giKzykảm txs2dốc độUXoj chậaTJUm lại.

“Phía trướcUXoj cóxs2d cửxs2da wefshàng ăaTJUn củxs2da Txs2dứ XuyênaTJU đượcKzyk Kzyklắm, Kzykăn cơmaTJU xoKzykng rồaTJUi xs2danh đưawefs ewefsm vềxs2d nhé”.xs2d TiêuUXoj ViễaTJUn đánhwefs xaTJUe vaTJUào trong.

“Cho eaTJUm xuốngUXoj đâywefs đaTJUược rồUXoji”, tôiKzyk chỉwefs aTJUvào ngxs2dã rẽUXoj UXojtrước mUXojặt, “xs2dEm khôwefsng đóixs2d, nKzykên khôaTJUng aTJUđi ăKzykn vớiaTJU wefsanh đâu”.

“Em thawefsy đổiwefs taTJUừ xs2dlúc xs2dnào vậy?aTJU Nhớxs2d hồaTJUi trướcxs2d buaTJUổi chxs2diều chưaaTJU đếnxs2d bốnaTJU giờUXoj đUXojã kêKzyku đóiwefs mà”.UXoj wefsTiêu Viễnxs2d nUXojhăn wefsmặt cxs2dười, “MàUXoj còKzykn ănKzyk rấtKzyk khỏKzyke nữa,Kzyk Kzyklượng UXojcơm ngaUXojng vớiKzyk anh”.

“Bây gUXojiờ Kzykem khônUXojg wefsăn nhiKzykều aTJUnữa, sợaTJU béo”.UXoj BâyaTJU aTJUgiờ điwefs làm,wefs nwefsgày nàwefso cũxs2dng nwefsgồi ởaTJU UXojvăn pxs2dhòng, ăUXojn nhUXojiều tKzykhêm mwefsột mxs2diếng lKzykà béKzyko ngay.

“Nhưng aTJUmà, aTJUem tUXojừ trưwefsớc đếnUXoj giờwefs wefscó béaTJUo đâu”.

“Đó Kzyklà aTJUvì trướcaTJU đếnxs2d gixs2dờ kwefshông phwefsải laTJUúc naTJUào UXojanh caTJUũng ởKzyk bKzykên UXojem, UXojnên Kzykkhông biết.aTJU Hồiwefs eUXojm aTJUbéo nhấtaTJU lxs2dà 7UXoj0kg đấy”.

Hồi đó,UXoj wefsvì nhaTJUớ nxs2dhư điênUXoj mUXojột ngưaTJUời, lạaTJUi khonaTJUg cóUXoj cwefsách naTJUào txs2drút rwefsa Kzykđược, chUXojỉ UXojcó thaTJUể wefsăn thậwefst nhiềwefsu đồxs2d ngọxs2dt, caTJUơ thểaTJU xs2dcứ nKzykở phUXojình Kzykra nhaTJUư bộtxs2d UXojnở vậy.

Xe phíaUXoj xs2dsau khônUXojg ngừngaTJU bấmUXoj còxs2di, Tiêxs2du ViễaTJUn mớUXoji đểwefs ýwefs đếnKzyk Kzykxe đanwefsg dừwefsng ởKzyk giữaUXoj đưaTJUờng, “KzykAnh đóiwefs rồi,Kzyk UXojtrước mặUXojt wefslại caTJUó hàngKzyk ăUXojn chíUXojnh gốcKzyk TứKzyk Xxs2duyên, thôwefsi ewefsm wefsăn Kzykvới anxs2dh mộtwefs chúxs2dt đi”.UXoj xs2dGiọng xs2danh nUXojài nỉwefs khUXojiến wefstôi aTJUkhó màUXoj tUXojừ chối.

Quả lUXojà đồUXoj ănaTJU TứaTJU XuaTJUyên chíxs2dnh gUXojốc, vaTJUừa bướcaTJU Kzykvào cửaTJUa hàngUXoj wefsăn Kzykđã ngửKzyki thấyxs2d aTJUrõ vịwefs UXojcay nồaTJUng, wefstôi tuKzyky lwefsà ngườixs2d miềwefsn Bắwefsc, nKzykhưng lạiaTJU UXojthích ănUXoj wefscay hơnxs2d cUXojả ngườiaTJU miềKzykn Nam.

Lên UXojtầng wefshai, UXojchúng tôiwefs vàoaTJU mộtxs2d phwefsòng rộwefsng rãaTJUi traaTJUng nUXojhã, txs2drong phònUXojg ngátUXoj haTJUương aTJUchè xs2dthơm lxs2dàm chxs2do UXojtinh thầUXojn ngườiwefs tKzyka trởxs2d nênaTJU dễxs2d cwefshịu hẳn.

“Hay xs2dlà đổiKzyk chỗwefs điUXoj, wefsở đâyaTJU wefsquá saxs2dng trọnKzykg, chắcKzyk caTJUhắn khôxs2dng rẻKzyk đâu!”xs2d Txs2dôi nóiUXoj aTJUnhỏ vớiwefs TaTJUiêu Viễn.

“Không saaTJUo, aaTJUnh vẫnaTJU đủUXoj sứwefsc Kzyktrả tKzykiền ăn”.UXoj AKzyknh Kzykcười cườaTJUi, kKzykhuôn Kzykmặt tỏwefs xs2dra khôwefsng hềwefs qaTJUuan tâm.

Từ kwefshi xs2dtôi quexs2dn axs2dnh, aKzyknh đãwefs thíwefsch wefstốn aTJUkém Kzykxa xỉ,xs2d xs2dbao UXojnhiêu nămUXoj trôKzyki xs2dqua, Kzykvẫn kwefshông hềUXoj thawefsy đổi.

Nhìn TiêuUXoj ViễnKzyk trưxs2dớc mUXojặt maTJUà aTJUtrong tKzykim vUXojô Kzykcớ dUXojâng đầyaTJU nhữngUXoj nỗixs2d niềKzykm thươngaTJU cUXojảm Kzykkhông tên.

Thời aTJUgian lKzykàm bxs2diến đổiKzyk rấaTJUt nhiềwefsu tUXojhứ, nUXojhưng kwefshông Kzykthể nwefsào bwefsiến đxs2dổi đượUXojc tráaTJUi tiUXojm Kzykyêu aTJUthương thwefsuở bawefsn đầu.

“Ha hKzyka, Tiêuwefs Viễnxs2d àKzyk, cậuUXoj đếnKzyk swefsao khwefsông nóiUXoj vớiUXoj aTJUanh Kzykem mộtaTJU tiếng?”Kzyk NgaTJUoài cwefsửa cóxs2d tiếnwefsg xs2dnói xs2dtừ xUXoja tiếaTJUn lạwefsi gầaTJUn, rồiwefs twefshấy ởaTJU caTJUửa xuấtxs2d hiệnKzyk mộtxs2d daTJUáng wefsngười vạKzykm vỡ.

“Mình UXojchỉ tiwefsện đườwefsng đwefsi nganUXojg quaTJUa, khônUXojg muKzykốn UXojlàm phiềxs2dn đếnaTJU thờaTJUi gwefsian UXojnghỉ ngơaTJUi củawefs cKzykậu”. TiêuaTJU VKzykiễn cười.

Người đàxs2dn ôngxs2d tUXojo caxs2do ấywefs nhìaTJUn UXojtôi, UXoj“Ồ, aTJUđây chẳxs2dng Kzykphải làxs2d UXojcô xs2dem UXojđi cwefsùng vớiKzyk đạiKzyk cUXoja đếwefsn đánxs2dh bUXojài sao?”

Thảo nàoaTJU nhwefsìn thấywefs xs2dquen twefshì aTJUra đúnaTJUg lwefsà wefsđã từngwefs gUXojặp ngKzykười nUXojày, wefslần đóaTJU cùUXojng Chươngwefs Ngựwefs đếnwefs khKzyku giảixs2d traTJUí đánKzykh bàUXoji, Kzykcũng cóaTJU mặtxs2d axs2dnh ta.

“Đại caUXoj, đánhUXoj bàaTJUi?” Tixs2dêu ViễKzykn aTJUnghe xs2dmà chẳnwefsg Kzykhiểu gaTJUì cả,wefs “Cwefsôn wefsThiếu twefsừng wefsgặp UXojTiểu Khảxs2d nwefshà mìnwefsh à?”

“Thì Kzykra Kzyklà ngườiKzyk aTJUnhà cKzykậu”. CônUXoj ThiếuaTJU cườxs2di thUXojoải UXojmái, “Thảoxs2d nàUXojo đếnKzyk ChươngKzyk NaTJUgự caTJUũng phảiKzyk chăaTJUm sówefsc côUXoj wefsấy cwefsẩn twefshận UXojthế chứ!”

“Tôi vKzykà Chxs2dương Nwefsgự khônKzykg tUXojhân nhauaTJU!” Twefsôi đứngxs2d UXojlên đểUXoj biUXojện maTJUinh cwefsho mìnUXojh, cũnUXojg chKzykỉ làwefs gKzykặp mặtxs2d vàxs2di lần,xs2d tiếpxs2d UXojxúc xs2dqua vwefsài lầnUXoj thôKzyki, nwefsgay wefscả bạnwefs bKzykè Kzykcũng aTJUchưa đượcwefs tíxs2dnh đến.

“Nhưng aTJUTiêu ViUXojễn vKzykà awefsnh ấyUXoj thâKzykn nKzykhau mà”.UXoj CUXojôn Thixs2dếu bxs2dá aTJUvai TiKzykêu Viễn,xs2d “TaTJUrở Kzykvề aTJUchưa UXojtìm anaTJUh cảaTJU uKzykống rượuUXoj à?”

“Chưa”. TiKzykêu Viwefsễn xs2dnói giọngaTJU xs2dnhàn aTJUnhạt, “Mìnxs2dh vềwefs ngoUXojài bUXojáo vaTJUới cKzykậu UXojra, nhữnKzykg aTJUngười UXojkhác đềuaTJU chwefsưa báo”.

“Được, haTJUôm naTJUay khôaTJUng xs2dbáo cũaTJUng xs2dphải bKzykáo rồi!aTJU Chươngxs2d Ngự,UXoj ChươngaTJU wefsSính, Lãoxs2d ChâUXoju, Thàxs2dnh Thiếxs2du, bọxs2dn họxs2d đềUXoju ởxs2d paTJUhòng aTJUbên cạnh”.

Côn Thiếuxs2d aTJUvừa wefsdứt lwefsời, đaTJUã nghKzyke thaTJUấy xs2dmột cơUXojn xs2dhỗn loạnUXoj ngKzykoài cửUXoja, “ĐUXojược aTJUlắm, wefsTiêu Viễxs2dn, trUXojở wefsvề cũnaTJUg kaTJUhông thèUXojm thôngwefs báoaTJU cwefsho anKzykh em!”xs2d Trxs2dong phònUXojg lậpwefs twefsức ùawefs Kzykvào khxs2dông xs2dít ngườKzyki, tôKzyki aTJUvội wefsvàng UXojlùi rwefsa aTJUmột góc.

“Hôm naaTJUy lUXojà nKzykgày gUXojì vKzykậy? SKzykao mọiwefs ngưUXojời đềuwefs aTJUở đxs2dây?” aTJUTiêu ViễnKzyk hỏi.

“Chẳng pUXojhải Kzykngày wefsmai anUXojh cảxs2d xs2dxuất ngoạKzyki sxs2dao, hôxs2dm xs2dnay mấyxs2d anxs2dh exs2dm UXojcó thờxs2di giaUXojn tụwefs tậpwefs ngồiUXoj vớaTJUi nhauaTJU, khôaTJUng lạixs2d phảiaTJU UXojnăm bxs2da thánaTJUg aTJUnữa mớiKzyk Kzykgặp mxs2dặt xs2dđược”. xs2dCó ngườiwefs nói.

“Đúng rồi,Kzyk TUXojiêu Viễn,wefs lwefsần wefstrước ôKzykng giàwefs naTJUhà mìUXojnh nhìnxs2d ởxs2d AKzyknh qaTJUuốc nhKzykìn thKzykấy Kzykcậu vớiaTJU bạnUXoj gxs2dái đaTJUi wefsxem triểnwefs lãmKzyk trKzykanh vớiaTJU nhUXojau, cứwefs UXojbảo maTJUình hỏiUXoj bọnxs2d cậuUXoj kwefshi nxs2dào thìwefs tổxs2d chứcaTJU chuyệnaTJU vuKzyki, đểaTJU ôngKzyk đưKzykợc aTJUtham dự”.

“Thành aTJUThiếu, xs2dcậu uwefsống nxs2dhiều rồiwefs wefsthì wefsphải?” TiêuUXoj aTJUViễn wefsvừa UXojgắp txs2dhức xs2dăn aTJUcho aaTJUnh taTJUa vừaxs2d nháxs2dy mắt,wefs “NaTJUào, ănKzyk nhiUXojều đaTJUồ ăKzykn chútaTJU đi”.

“Uống nhxs2diều rUXojồi aTJUlà thếaTJU xs2dnào? Đấy,xs2d chẳnwefsg Kzykphải xs2dđã Kzykmang bạnwefs gáKzyki vềxs2d rồiwefs sao?”

“Thành ThiUXojếu, cậUXoju lảmUXoj nhwefsảm xs2dgì thế?Kzyk” TaTJUiêu Viwefsễn cuaTJUống laTJUên, naTJUém mạnhxs2d đUXojũa xuống.

Tôi kwefséo anwefsh lại,xs2d mềKzykm mỏngKzyk Kzyknói: “NgKzykười tUXoja cwefsó lwefsẽ nhìnUXoj nhxs2dầm mà!”

Tiêu wefsViễn quxs2day wefsđầu lạiKzyk nhìKzykn taTJUôi, sắwefsc mặtaTJU wefslo lắng,aTJU Kzyk“Em kUXojhông đaTJUược tixs2dn xs2dcậu ta!”

Tôi gKzykật UXojđầu, txs2dôi sẽxs2d khKzykông twefsin anwefsh taaTJU, twefsôi Kzykvà aaTJUnh tUXoja wefsgặp wefsnhau lầnKzyk đâu,xs2d dựaxs2d vàowefs aTJUcái gìUXoj đểKzyk taTJUin xs2danh taTJUa chứ?

Cái thếKzyk giớiKzyk nàaTJUy ngawefsy cxs2dả ngườiKzyk bUXojên cạnwefsh cũnaTJUg khôngwefs thểwefs tUXojin twefsưởng đKzykược, axs2di lạiwefs đwefsi Kzyktin lxs2dời UXojnói UXojvô nghĩaaTJU củaTJUa mộxs2dt ngườiaTJU xwefsa lKzykạ chứ.

Một nhóaTJUm nwefsgười huyêxs2dn UXojnáo cảaTJU buổixs2d, tôwefsi hwefsơi mệaTJUt mỏiaTJU, wefsmuốn chuồnaTJU wefsra ngoài,wefs khổKzyk naTJUỗi, cáaTJUi taTJUúi lạaTJUi bKzykị Tiêuwefs ViễUXojn giữUXoj chặKzykt, “Đxs2dừng nóKzyki UXojvới anxs2dh lUXojà Kzykra nhàKzyk vệaTJU sinhxs2d, Kzykem đãKzyk dùnaTJUg xs2dcái wefscớ nàyUXoj xs2dđể chuồnwefs đwefsi mấxs2dy lầnwefs rồi!”

“Em rxs2da gwefsọi điệxs2dn thKzykoại aTJUcho mẹwefs emxs2d, ởwefs đUXojây ồnKzyk qwefsuá, muxs2dộn thếwefs Kzyknày màwefs wefsem aTJUchưa về,aTJU mẹxs2d ewefsm sẽxs2d laTJUo lắng!”

“Em phKzykải hứUXoja, Kzykkhông đượcaTJU Kzykbỏ về!wefs UXojLát xs2dnữa aKzyknh UXojđưa eUXojm aTJUvề!” TiêuUXoj ViễaTJUn thấpaTJU giọngKzyk nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,Kzyk đừngUXoj đợUXoji UXojcon UXojnữa nhKzyké, mUXojẹ ăwefsn Kzykcơm mộtwefs UXojmình đwefsi, cxs2don ăKzykn xKzykong rồxs2di vềKzyk. Bâyxs2d xs2dgiờ bụiKzyk lớnxs2d lắmKzyk, lạiwefs xs2dlà gwefsiờ taKzykn tầaTJUm cwefsao điểUXojm, kwefshông UXojbắt UXojxe wefsvề được!”Kzyk KzykTôi dựwefsa vàxs2do baTJUức UXojtường hàKzyknh laaTJUng, bàxs2dn chânwefs aTJUnhư khônKzykg đwefsỡ nổiKzyk trọnwefsg lưKzykợng aTJUcơ thể,wefs lưKzykng trượtUXoj dọcwefs xuKzykống bwefsờ tường.wefs ĐáUXoj Granniwefst lUXojạnh aTJUbuốt ngấxs2dm quKzyka Kzykcả quầnKzyk áoaTJU xs2dthấm vàoxs2d người,UXoj Kzyktôi Kzykgục wefsđầu xxs2duống hxs2dai đầuwefs gối,xs2d taTJUừ Kzyktừ xuKzyka taTJUan hơKzyki lạnhUXoj tUXojrong cơKzyk thể.

Một bwefsàn tKzykay aTJUto đaTJUặt lêwefsn đầuaTJU tôiaTJU, nhẹxs2d nhàngwefs vuUXojốt xs2dtóc UXojtôi, hwefsỏi bằaTJUng giọnKzykg trầmwefs kKzykhàn: “aTJUEm dùnaTJUg Kzykdầu gộUXoji đầuKzyk aTJUcủa hãxs2dng nwefsào vậyaTJU? DưỡngUXoj xs2dtóc thậUXojt tốt”.

Tưởng làxs2d aTJUđến Kzykan ủiaTJU tôi,aTJU lạiwefs điKzyk hỏaTJUi mộtaTJU câuxs2d chẳKzykng vàoKzyk đâuwefs nhưxs2d thế.

“Đừng aTJUcó sờwefs rốiUXoj lêwefsn, Kzyktóc twefsôi quýKzyk lắmUXoj đấy,Kzyk Kzyksờ hỏngxs2d rKzykồi aKzyknh khôKzykng đaTJUền đưKzykợc đxs2dâu”. Twefsôi ngẩngwefs đầuwefs xs2dlên, nhìnxs2d tUXojhấy ngườiwefs điwefs UXojra aTJUlại aTJUlà ChươngUXoj Ngự.

“Tại saxs2do Kzyklà anh?”

“Sao khaTJUông tUXojhể xs2dlà tôxs2di? UXojEm wefsnghĩ làaTJU ai?”

“Tiêu ViễnaTJU đâu?”

“Đang uUXojống rưaTJUợu vaTJUới ChươngaTJU UXojSính wefsở troaTJUng đó”.

Tôi xs2dxách Kzyktúi vộiKzyk vaTJUã xuaTJUống laTJUầu, lúwefsc nàyKzyk khKzykông vềUXoj còKzykn đUXojợi lúcKzyk nxs2dào nữa.

“Bên nxs2dgoài đanKzykg nUXojổi bãKzyko cátxs2d đấy,Kzyk khônwefsg bắtKzyk đượcwefs xKzyke aTJUđâu”. UXojAnh tKzyka đứaTJUng sUXojau lưUXojng tôixs2d Kzyknhắc nhở.

“Thế thìUXoj tôwefsi điKzyk UXojbộ về”.

“Có txs2dhể Kzykthử xem”.aTJU Awefsnh tUXoja búnUXojg ngónxs2d aTJUtay, “EmUXoj lwefsúc nàoKzyk UXojcũng UXojkhác người”wefs. UXojCá MựcKzyk đángUXoj ghUXojét txs2doàn nóiKzyk giọngaTJU châmUXoj chọc.

Bão cáwefst đaTJUến thậaTJUt daTJUữ dội,aTJU wefscát UXojbụi thổixs2d từaTJUng cơKzykn txs2drên đường.

Tôi aTJUlấy wefstay bịtwefs maTJUũi vwefsà miệwefsng, mxs2den tUXojheo lềKzyk UXojđường xs2dđi thxs2dẳng. MUXojắt bịwefs wefsbụi thổixs2d đếxs2dn xs2dnỗi Kzykkhông mởUXoj xs2dra được,aTJU nxs2dước UXojmắt cKzykứ taTJUhế tUXojrào rUXoja. ThKzykời tiếaTJUt aTJUkhỉ giaTJUó nàUXojy thậtaTJU Kzykkhó Kzykmà chịwefsu đựng.

“Em ơi,UXoj cầnwefs xs2dxe kwefshông? 5aTJU0 tệKzyk mxs2dột km”UXoj. PhíUXoja Kzyksau UXojlà wefschiếc xs2dxe aTJUMer BUXojenz cxs2dủa Chươxs2dng Ngựxs2d đxs2dang vẫyxs2d chào.

“Hắc quaTJUá đấy!”

“Tôi wefscho eUXojm nợKzyk lwefsà đượcUXoj chaTJUứ gì?”wefs Chươnwefsg Nwefsgự cười.

Ngồi troUXojng xKzyke củawefs Chxs2dương KzykNgự, wefstôi mớiKzyk dáKzykm aTJUhít thUXojở txs2dhoải mái.

Trong mwefsắt hìnwefsh nhKzykư cóxs2d hUXojạt bụiKzyk, nướcaTJU Kzykmắt cứKzyk nhUXojòe Kzyknhoẹt wefskhông thôi.

“Em cứxs2d kKzykhóc mãiaTJU thxs2dế, cxs2dó xs2dphải xs2dlo UXojlắng chUXojo tôiUXoj xs2dngày maUXoji xuaTJUất ngUXojoại bịKzyk ngưaTJUời nướUXojc ngoàKzyki bxs2dán mấUXojt không?”

“Tôi UXojlo anUXojh xuấtwefs ngoaTJUại maaTJUng wefsbán ngườixs2d nướxs2dc ngowefsài mấtaTJU tKzykhôi! AnUXojh đínhaTJU Kzyklông lêUXojn wefsngười twefshì còxs2dn khônxs2d haTJUơn khỉUXoj, Kzykai lạiwefs aTJUcó thểxs2d bánxs2d UXojanh được!”

Chương NgựKzyk cưxs2dời vawefsng, “EmUXoj đangwefs khaTJUen aTJUtôi haaTJUy mỉaKzyk aTJUtôi đấy?”

“Tất nhwefsiên kUXojhen Kzykanh rồi!”

“Ồ, lạixs2d xs2dcó kiểuxs2d kxs2dhen nxs2dgười wefsnhư exs2dm nữa!Kzyk Biếwefst rKzykõ tUXojhế rồiaTJU, xs2dchẳng qaTJUua, tôiaTJU lạiUXoj vẫnwefs thícaTJUh nghe”.

“Anh Kzykthích ngKzykhe, UXojtôi wefslại khônxs2dg Kzykthích nóiUXoj đấy!”

Chương NgKzykự nxs2dói: “NgàyaTJU wefsmai tôiwefs đaTJUi rồixs2d, ướcaTJU tíUXojnh íxs2dt wefsnhất cũnKzykg phảiaTJU wefsba thánKzykg mớKzyki cwefsó thxs2dể trUXojở về”.

“Vừa Kzyknãy tôaTJUi đãKzyk ngaTJUhe hếtxs2d rKzykồi!” xs2dTôi cwefsũng khwefsông điUXojếc, vừaxs2d nãyKzyk cKzykả nwefshóm ngưUXojời nóaTJUi xs2doang wefsoang vậUXojy, rxs2dồi lạiaTJU chwefsúc rượu,UXoj lạixs2d từxs2d biệt,aTJU UXojmuốn khônaTJUg biếtxs2d caTJUũng khó.

“Thế sawefso ewefsm xs2dkhông cóaTJU chúKzykt biểuaTJU hiệnKzyk gìaTJU?” xs2dChương NgUXojự Kzykcười rxs2dất giaxs2dn xảo.

“Lại cầnwefs pxs2dhải bxs2diểu hiện?Kzyk wefsCó cwefsần láxs2dt Kzyknữa đwefsi qwefsua cUXojửa hàngwefs tạxs2dp UXojhóa dxs2dưới lầuwefs nhàxs2d tôiKzyk UXojmua chxs2dút bánwefsh Kzykngọt, sữaKzyk chaTJUua xs2dgì đaTJUó manKzykg đKzyki khaTJUông?” BìnhaTJU thườngUXoj UXojđi đâuxs2d xawefs, tôiaTJU UXojđều thKzykích manaTJUg taTJUheo nhữngaTJU đồKzyk này.

Chương aTJUNgự cườaTJUi rấtUXoj aTJUkhổ UXojsở, “TaTJUôi thxs2dấy thôKzyki miễnUXoj đượcxs2d rồi”.

“Vậy tKzykốt qKzykuá, tôUXoji đỡaTJU taTJUốn tiền”.

“Hay là…aTJU chúngKzyk tUXoja xs2dhôn tKzykạm biệtaTJU nhé?”

“Cái gìKzyk? ĐợiKzyk đã…”aTJU CóKzyk phảiKzyk tôxs2di đãKzyk nghaTJUe nhầmxs2d không.

“Hôn tạmUXoj biệt!wefs” aTJUAnh txs2da dừnwefsg Kzykxe lạxs2di, nâwefsng đầxs2du taTJUôi lêxs2dn vàxs2d Kzyknhìn mộwefst cácKzykh UXojnghiêm túc.

Có UXojlẽ tôxs2di Kzykđã sUXojợ đUXojần aTJUmặt raUXoj, nếKzyku khôngwefs thKzykì aTJUcũng mấKzykt hồnxs2d raTJUồi, naTJUgay aTJUcả wefsmắt cũnKzykg kxs2dhông aTJUđộng đậy,xs2d UXojnhìn anaTJUh tUXoja chUXojằm chằm.

Đầu aTJUanh UXojta dầnUXoj hướngxs2d xs2dgần vềKzyk phíUXoja tKzykôi, aTJUmột luxs2dồng xs2dhơi nxs2dóng phảxs2d lạiUXoj, “Nàywefs nàyxs2d!” TaTJUôi héKzykt lên.

Anh daTJUừng lạiKzyk, bỏxs2d tôiKzyk raxs2d, độtwefs nhixs2dên cườiUXoj lKzykớn, “Đùaxs2d Kzykem chKzyko xs2dvui thôi!”

Cá MUXojực chếxs2dt UXojtiệt, đùaTJUa xs2dcái gìwefs khaTJUông xs2dđùa, lUXojại Kzykđùa cKzykái kiểxs2du xxs2dấu xs2dxa ấy.

Lúc vaTJUề đUXojến wefscửa nhàxs2d tôiKzyk, Chươnwefsg NaTJUgự hỏi:UXoj “Tâmwefs trạngKzyk tốwefst hơwefsn cKzykhút nàoUXoj chưa?”

“Tốt nhxs2diều rồi!”UXoj Mxs2day mUXojà Kzykcó anUXojh ta.

“Vậy thaTJUì lwefsau Kzykkhô nướcwefs mUXojắt đUXoji, xuốnxs2dg xe”wefs. AKzyknh tUXoja dừaTJUng xxs2de lạixs2d, giúUXojp tUXojôi mwefsở wefscửa xKzyke rUXojất laTJUịch lãm.

“Chương NaTJUgự, cwefsảm ơUXojn anh!”wefs aTJUTôi nóaTJUi Kzykrất thàUXojnh thật.

“Lời naTJUói sUXojuông UXojthì miễKzykn điaTJU, lwefsàm UXojcái gaTJUì tUXojhực tUXojế hxs2dơn đi”.aTJU ÁnKzykh UXojmắt củaUXoj Chwefsương UXojNgự đảoxs2d rxs2dất nwefshanh, cóUXoj vẻwefs lKzykại naTJUghĩ rUXoja tKzykrò quỷxs2d gUXojì đó.

“Tôi khUXojông xs2dcó tiềUXojn!” TôiKzyk vaTJUội thUXojanh minh.

“Tôi cũnUXojg chẳnaTJUg thiaTJUếu tiUXojền, lấyUXoj tUXojiền củUXoja eaTJUm làaTJUm gì?”

“Vậy xs2danh aTJUcần aTJUgì?” xs2dTôi đềaTJU cKzykao Kzykcảnh giác,UXoj ngườiKzyk Kzyknày wefstoàn aTJUxuất nhữnaTJUg aTJUchiêu wefskhông thexs2do quxs2dy tắwefsc gUXojì Kzykcả, UXojphải đềxs2d aTJUphòng chút.

 

 

5. Màuwefs xanxs2dh xs2dngọc xs2dlà phowefsng cácUXojh cUXojủa TiKzykêu Viễn 

Anh giơaTJU cKzykhùm cwefshìa khóaaTJU txs2drước UXojmặt xs2dtôi lxs2dắc Kzyklắc, “ĐâKzyky laTJUà cwefshìa kxs2dhóa nhUXojà tôi,Kzyk eUXojm cầmxs2d lấy”.

Tôi ngướcxs2d wefslên nhKzykìn UXojxuống Kzykthăm dòKzyk awefsnh, “Anwefsh xs2dchưa baTJUị ấmUXoj đầuUXoj chKzykứ? KzykRỗi UXojviệc nwefsên tùyaTJU tiệnKzyk manwefsg wefschìa kwefshóa UXojra đưawefs cwefsho ngườiwefs wefsta à!”

“Tất nhiwefsên khôxs2dng ấaTJUm đầKzyku! Đwefsưa cxs2dhìa kKzykhóa cxs2dho aTJUem làaTJU đxs2dể xs2dem giúpUXoj tôiUXoj mộxs2dt sốxs2d việc”.

“Việc xs2dgì?” BKzykiết ngUXojay awefsnh wefsta làUXoj nKzykgười khôngaTJU chịuwefs bịxs2d thiệtxs2d mà.

“Giúp wefstôi chwefso ănxs2d, xs2dđịnh kxs2dỳ aTJUthay nướUXojc xs2dcho chúng!”

“Nhà aUXojnh Kzyknuôi cKzyká à?Kzyk KhôngaTJU wefsphải lxs2dà cáUXoj mựcaTJU chứ?”aTJU Tôwefsi đãxs2d UXojtừng đếnaTJU nwefshà anwefsh twefsa, cwefshẳng twefshấy xs2dcon caTJUá nàoxs2d cả.

“Tất nhiUXojên cóaTJU UXojcá rồi,xs2d đềuaTJU aTJUlà UXojcá aTJUnổi tiếnwefsg cxs2dủa vùnaTJUg wefsnhiệt đớKzyki wefsđấy”. Anwefsh tKzyka vênwefsh mặtxs2d taTJUự hào.

“Sao wefstôi lạixs2d khôxs2dng nhìnUXoj thấy?”

“Ngoài cUXojái sUXojofa nhàxs2d wefstôi aTJUra, xs2dem cwefsòn aTJUnhìn UXojthấy cUXojái gìwefs wefsnữa đâu?”

“Cũng phải!”xs2d KzykHôm xs2dđó uốngaTJU nhiềaTJUu qaTJUuá, đếnKzyk UXojnhà anKzykh taTJUa UXojlà lănKzyk Kzykra sofKzyka xs2dnằm wefskhóc, xs2dkhóc cKzykhán Kzykthì ngủ.wefs Sánxs2dg nKzykgày thaTJUứ haaTJUi dậyUXoj lạixs2d cuwefsống cwefsuồng xs2dđi Kzyklàm, xs2dđúng Kzyklà kUXojhông đểKzyk ýaTJU UXojnhà aaTJUnh xs2dta rốtwefs cuUXojộc caTJUó nhữngxs2d gì.

 “Nhưng mwefsà, tôiaTJU wefsvới anxs2dh khôngxs2d hềxs2d thâxs2dn quUXojen màUXoj! xs2dSao Kzykanh wefslại UXojcó thểwefs aTJUyên tâmKzyk gUXojiao chìaKzyk khUXojóa nhaTJUà chxs2do tôi?”

“Chính vìaTJU kKzykhông wefsthân queKzykn xs2dnên mớKzyki wefsyên tâmUXoj đểxs2d UXojem đếaTJUn. ĐểKzyk ngườixs2d queaTJUn đếnaTJU, giớKzyki báowefs cxs2dhí lạiaTJU dwefsòm nwefsgó aTJUphỏng đoán”.xs2d CaTJUhương KzykNgự Kzyknói rấtUXoj cUXojó lýaTJU lẽ.

“Để ChKzykương wefsSính đếnxs2d, chắcxs2d aTJUchắn ngưKzykời wefsta Kzyksẽ kwefshông naTJUói gKzykì được”.UXoj TôiUXoj đềKzyk nghị.

“Nó đếxs2dn đểUXoj lwefsàm lowefsạn nhàxs2d tôiwefs lêKzykn wefsà, Kzyktôi taTJUrở vUXojề lạiUXoj UXojphải twefshu dwefsọn aTJUmất xs2dmấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao Kzykem “nhưngUXoj mUXojà” nhiềuxs2d thế?”

“Nhưng màaTJU, tUXojôi cUXojhưa từngUXoj Kzyknuôi wefscá Kzykđâu! CaTJUho UXojcá ăKzykn gKzykiúp aaTJUnh, lỡKzyk xs2dchết rồiwefs paTJUhải lUXojàm sao?”

“Có UXojvấn đxs2dề gKzykì tUXojhì gKzykọi điệnUXoj chxs2do tôi!”

“Cước gọKzyki đườUXojng dàUXoji aTJUquốc tếKzyk đấy!”

“Sẽ howefsàn UXojtrả aTJUcho Kzykem pUXojhí điệUXojn twefshoại, pKzykhụ Kzykcấp xs2dphát saTJUinh, twefsiền wefsmua thứaTJUc ăaTJUn cwefsho cwefsá cũnUXojg sxs2dẽ UXojtrả! EUXojm wefsmà cUXojòn “nhaTJUưng mà”aTJU nữaKzyk làwefs Kzyktôi bựcUXoj mìnKzykh đấKzyky, wefsbảo UXojem giaTJUúp mộtUXoj UXojviệc aTJUmà khUXojó wefskhăn txs2dhế à?wefs” ChaTJUương NgựaTJU tỏUXoj Kzykra nghiêaTJUm trọnwefsg, lUXojại cówefs aTJUvẻ dọaKzyk nạt.

Tôi wefscòn cóUXoj thểwefs nówefsi gìxs2d đượcKzyk nữUXoja chứ,xs2d cxs2dhỉ cxs2dó thểwefs xs2dnhận chìUXoja khóawefs cUXojủa Kzykanh txs2da, “NếuKzyk UXojmà xs2dcho cáxs2d ăKzykn bịxs2d chwefsết rwefsồi wefsthì anxs2dh đừngaTJU cówefs nxs2dổi giậaTJUn đấy!”

“Chỉ lxs2dà mấyKzyk cUXojon UXojcá thôUXoji màxs2d? TôiKzyk Kzykcó taTJUhể gKzykiận gwefsì chứ!”

Thấy tôKzyki ngaTJUoan nUXojgoãn cầwefsm cwefshìa wefskhóa, ChaTJUương NgựKzyk Kzykcười, UXoj“Như txs2dhế làaTJU tKzykôi yênUXoj tâKzykm rồi!”

Buổi tốixs2d đxs2di ngwefsủ quênxs2d khônKzykg UXojtắt đKzykiện twefshoại, ngủKzyk UXojđến nửaaTJU đêm,wefs nóxs2d wefsbắt đầuUXoj kaTJUêu loạnwefs lên.

“Ai đấy?aTJU” KhôngKzyk biếUXojt bâUXojy giwefsờ đangUXoj laTJUà giờwefs nUXojgủ swefsao, gọiKzyk wefsđiện pwefshiền nhiễaTJUu gaTJUiữa đêwefsm, Kzyktội đaTJUáng tửUXoj hình.

Đầu đaTJUiện thoạxs2di Kzykbên kiwefsa wefsim ắngKzyk mộtaTJU khoảxs2dng lwefsặng mơwefs hồ.

Tôi kKzykhông sUXojợ aTJUồn, Kzyksợ xs2dnhất Kzyklà lUXojúc tĩaTJUnh mặng,xs2d iwefsm Kzykắng khxs2dông mộtwefs xs2dtiếng độngxs2d xs2dthấy caTJUó cảmUXoj giácwefs kỳxs2d dị.

Mấy giâyxs2d tKzykrôi quUXoja vẫnUXoj khôngaTJU cwefsó giọngwefs aTJUnói, tôixs2d ngồiUXoj bUXojật dậy.

“Làm ơnUXoj UXojnói mxs2dột câuKzyk, aTJUnếu kaTJUhông dọaxs2d wefschết ngườiwefs aKzyknh phảixs2d đxs2dền mạngxs2d đaTJUấy!” TôiaTJU UXojhét vKzykào UXojdi động.

“Khả…”, lwefsà giọngaTJU nóKzyki củaaTJU Txs2diêu Viwefsễn, UXojtôi wefsnín thở,Kzyk UXojlần nxs2dày Kzykđến lượtxs2d tôiwefs khxs2dông nóUXoji gì.

“Em, aTJUem caTJUhưa tắtxs2d xs2dmáy aTJUdi động”.Kzyk Gxs2diọng xs2dnói củKzyka Tiêwefsu Viwefsễn dxs2dịu dàng,xs2d Kzykdịu dUXojàng Kzykđến Kzyknỗi làmwefs tôxs2di ngâyUXoj ngấwefst, tôiUXoj cẩnxs2d thậnaTJU lặUXojng nwefsghe hUXojơi thởaTJU củaxs2d anhwefs, cảmwefs gwefsiác hKzykơi nónwefsg đUXojang lUXojan tỏaTJUa traTJUên mặt.

Cả haKzyki ngườixs2d iKzykm Kzyklặng wefshồi lâu,wefs vẫnaTJU làUXoj Tixs2dêu ViUXojễn mxs2dở lờiUXoj trước,Kzyk “Nxs2dgủ ngon”.

Tôi giữUXoj chặUXojt aTJUđiện thoạixs2d dUXoji độnxs2dg, mãKzyki khônUXojg chịuUXoj bKzykỏ xuốngUXoj. xs2dĐến lúcUXoj cơaTJU thểxs2d cảmwefs thấyKzyk lạwefsnh mớiKzyk biếtwefs aTJUlà chănUXoj đãwefs raTJUơi xuUXojống khỏixs2d giườwefsng rồi.

Buổi sKzykáng, kwefshi trờiaTJU UXojvẫn cwefsòn UXojtờ mờ,xs2d wefsgió lạnhxs2d kwefshông ngừngwefs thổi,Kzyk mxs2dở xs2dcửa saTJUổ aTJUra thấyUXoj bụUXoji UXojbám daTJUày thàKzyknh laTJUớp tKzykrên bKzykệ cửa.

Dưới lầUXoju, kxs2dhông biếwefst cxs2dún aTJUcon caTJUủa nhàKzyk UXojnào mặcUXoj bxs2dộ qUXojuần áUXojo wefsngộ naTJUghĩnh đaTJUang chạyaTJU lwefsăng quăngwefs, cáixs2d môngxs2d tròxs2dn mũaTJUm mUXojĩm nxs2dgoe nUXojguẩy, aTJUcực kUXojỳ đaTJUáng yêu.

Cún caTJUon chạyUXoj UXojđến dưKzykới mộtxs2d cUXojhiếc xs2dxe cowefsn Kzykmàu xaTJUanh ngọc,UXoj muốxs2dn đáUXojnh dấuwefs lãwefsnh địxs2da, ngKzykửi ngửiaTJU mùixs2d thấyUXoj kxs2dhông paTJUhải wefslại txs2dừ tUXojừ bỏKzyk đi.

Chiếc xs2dxe ấwefsy rấtxs2d giốnKzykg chiếcwefs Kzykxe Txs2diêu ViễnKzyk UXojlái ngàyaTJU hôxs2dm quaUXoj, Kzykmàu xanKzykh aTJUngọc thâaTJUm trầxs2dm saTJUâu wefssắc, thậtwefs hợpKzyk vxs2dới phxs2dong cUXojách củaKzyk aTJUTiêu Viễn.

Tôi chxs2dạy aTJUnhư bxs2day xuốngKzyk dướaTJUi lầu,xs2d phxs2dóng đếnaTJU UXojchỗ chiwefsếc xewefs, aTJUqua Kzyklớp wefsbụi phủKzyk nxs2dgoài cửaTJUa kíUXojnh nhKzykìn wefsthấy Tiêuwefs KzykViễn wefsở tronxs2dg xe.

Cả ngưKzykời aTJUanh xs2dngồi dựaxs2d trxs2dên ghế,xs2d nKzykgủ UXojthiếp điaTJU, chKzykỉ cóUXoj UXojdi độngKzyk UXojvẫn wefsđể ởUXoj wefsbên Kzyktai, dángwefs điệKzyku nhưaTJU đKzykang gọiaTJU điệnaTJU thoại.

Tôi aTJUgõ gõwefs wefsvào cửaUXoj UXojxe, saTJUau đóKzyk UXojthấy xs2dTiêu Viễnxs2d tỉnhaTJU dậy.

“Tại sUXojao anUXojh aTJUlại xs2dở đây?”xs2d TôUXoji hỏi.

Anh UXojdụi dụUXoji mắwefst, khwefsông twefsrả Kzyklời tôi.

“Anh ởKzyk đUXojây cKzykả UXojmột wefsđêm à?”

“Đâu cxs2dó, haTJUơn Kzykhai giờUXoj sángwefs maTJUới rUXoja kxs2dhỏi chaTJUỗ UXojCôn Thiếu!”UXoj Anxs2dh mKzykở cKzykửa xeKzyk, “KzykEm caTJUó lạnhaTJU không?UXoj wefsVào trKzykong nxs2dói UXojchuyện đi!”

“Còn aTJUnói Kzykgì nxs2dữa, xs2dkhông aTJUcó chuaTJUyện gìaTJU maxs2du vềKzyk nhUXojà ngủaTJU điwefs!” Twefsôi đứUXojng ởKzyk bKzykên ngoàiUXoj khôxs2dng nhúUXojc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chwefsuyện twefshì mxs2dau nKzykói, nxs2dói xonwefsg rồiUXoj vềKzyk đwefsi nwefsgủ!” Tôxs2di cxs2dảm thKzykấ hômxs2d naTJUay tôiUXoj cxs2dằn nhằwefsn qwefsuá, gaTJUiống wefsmột bwefsà lãxs2do tKzykám mươiaTJU vUXojậy. TiêaTJUu Viễnxs2d iUXojm Kzyklặng wefsnhìn aTJUtôi, “”EmUXoj đxs2dang giậaTJUn à?”

“Em giậUXojn cxs2dái gìxs2d cwefshứ? Mxs2dấy ngưaTJUời cácxs2d UXojanh txs2dhích Kzykgì tKzykhì aTJUlàm, liênxs2d xs2dquan UXojgì đếnwefs xs2dem chứ?”xs2d xs2dĐúng Kzyklà taTJUôi đangKzyk giậnwefs, giậnwefs anKzykh Kzyksao lạKzyki khônaTJUg bwefsiết quaTJUý bảnxs2d tKzykhân Kzykmình nKzykhư thếaTJU, trờwefsi aTJUlạnh UXojmà khwefsông vềaTJU wefsnhà, cònUXoj aTJUngủ aTJUở trUXojên xe.

“Nhìn anKzykh chằmKzyk chằwefsm nhwefsư vxs2dậy, cUXojòn nóiaTJU xs2dlà khUXojông xs2dgiận Kzykà?” Tiêuwefs wefsViễn nhKzykìn txs2dôi cườiKzyk vwefsới vẻwefs nuônKzykg chiều.

`”Em giận,wefs lKzykà tựKzyk giậnxs2d bảKzykn thâaTJUn mwefsình! Trờixs2d lạnhUXoj Kzykthế Kzyknày, chxs2dạy xuốnwefsg quảnKzyk anUXojh làUXojm gì?”wefs TôiKzyk qwefsuay ngưUXojời xs2dmuốn lKzykên xs2dnhà, khwefsông đểKzyk wefsý anUXojh nữaaTJU chUXojắc anKzykh sKzykẽ bỏwefs vUXojề thôi.

“Đợi đãUXoj!” TiêUXoju ViUXojễn xuốngUXoj wefsxe kéKzyko tôiaTJU lại,xs2d “AaTJUnh muốnKzyk nóixs2d vớiUXoj eKzykm, xs2dtất cKzykả đềuUXoj khôngUXoj nKzykhư Kzykem Kzyknghĩ tUXojhế đâu!”

“Cái gìxs2d aTJUmà kUXojhông nhưwefs ewefsm wefsnghĩ?” TôKzyki UXojnghĩ cáaTJUi aTJUgì wefschứ? aTJULời aTJUnói củaKzyk Tiêxs2du ViễnaTJU Kzyklàm tôiaTJU nghwefsi hoặc.

Tiêu Vwefsiễn thởKzyk dàaTJUi khẽwefs Kzyknói: “Txs2dhôi vậy,Kzyk xs2dcó mộtKzyk saTJUố chuyKzykện aaTJUnh cũnwefsg khônaTJUg bUXojiết naTJUên nóKzyki thếKzyk nào”.

“Vậy thUXojì đUXojừng nóiaTJU nữa!”wefs Đãwefs khôngUXoj bKzykiết UXojnên nówefsi tKzykhế nàxs2do thìxs2d cònKzyk nóaTJUi gaTJUì nữa,xs2d cxs2dhúng tôiKzyk đềuUXoj aTJUkhông phảiwefs wefslà nhKzykững ngườiwefs wefsquá gưwefsợng ép.

Tiêu KzykViễn rõwefs rànaTJUg rxs2dất xs2dmệt, nKzykgáp Kzykdài mộtwefs UXojcái rUXojồi nóiKzyk: “Bâyxs2d giờKzyk UXojanh Kzykvề điKzyk ngủUXoj, Kzykbuổi aTJUtối đếKzykn đónUXoj emwefs, Kzyksẽ chxs2do xs2dem mộtUXoj bUXojất ngờwefs thúwefs vị”.

“Buổi tốixs2d aTJUem cwefsó aTJUviệc…”. KzykTối UXojnay tôUXoji phKzykải điaTJU xaTJUem buổUXoji biểUXoju diwefsễn cxs2dủa Lưuxs2d UXojĐức KzykHoa UXojvới mxs2dẹ, laTJUớp trKzykưởng Cwefshương aTJUSính wefschẳng UXojdễ gUXojì mwefsới kUXojiếm đượcaTJU vé.

“Nếu màUXoj khônwefsg qxs2duan taTJUrọng thaTJUì hủxs2dy wefsđi!” TiKzykêu ViễaTJUn giọngUXoj nàwefsi nwefsỉ khiaTJUến tôiwefs sUXojuýt nxs2dữa mềxs2dm lòng,wefs xs2dnhưng nwefsghĩ lại,wefs tạiwefs saKzyko Kzykmỗi lầnwefs Kzykngười bịKzyk tKzykhỏa hiệpKzyk xs2dđều làaTJU tôi?

“Không aTJUhủy được!”xs2d TUXojôi hUXojầm hxs2dừ nóiKzyk, buổiKzyk diễxs2dn caTJUa UXojnhạc khôngUXoj xs2dvì tôixs2d mxs2dà hKzykoãn lạaTJUi được,xs2d mKzykà cũnwefsg xs2dđã hứawefs chwefsắc cwefshắn wefsvới mxs2dẹ rồiKzyk, mẹUXoj vUXojì chuyệwefsn nàywefs Kzykmà Kzykvui sướUXojng mấxs2dy ngUXojày liền.

“Ừ, aTJUthế thaTJUôi vậy”UXoj. TiaTJUêu Viễxs2dn cxs2dó vKzykẻ thấtwefs vKzykọng, “Nhưngwefs xs2dhy vọaTJUng lUXojần UXojsau cònUXoj cxs2dó xs2dcơ hội”.

Còn cUXojó cơKzyk hKzykội wefsgì, taTJUôi mxs2duốn haTJUỏi axs2dnh, nhUXojưng UXojthấy Kzykdáng vKzykẻ Kzykanh UXojmệt mỏKzyki, lạixs2d aTJUkhông đaTJUành lòngaTJU, Kzykcó lẽaTJU thKzykôi vậy.wefs NóKzyki đếnUXoj aTJUđây làUXoj đượcxs2d rồi,wefs nêKzykn Kzyknhanh chKzykóng vềaTJU nhUXojà điwefs ngủwefs đi.

Cổng sâKzykn vaTJUận đwefsộng ngườiUXoj đôwefsng naTJUhư mắcxs2d cửiaTJU, rấtKzyk nhiềuxs2d ngườKzyki khaTJUông muxs2da đUXojược xs2dvé, túaTJUm tụxs2dm UXojở cổngwefs đểKzyk muwefsa véaTJU chợKzyk đen.

Có wefsngười nhxs2dìn xs2dsố gaTJUhế vxs2dé củawefs tôiUXoj, hỏi:aTJU “KzykCô gáKzyki, aTJUcó baTJUán véKzyk khônUXojg?” TôiKzyk lắcwefs đầaTJUu, lớpaTJU trưởnxs2dg Kzykchẳng UXojdễ wefsgì kiwefsếm cUXojho, lxs2dàm aTJUsao cKzykó Kzykthể bán?

Bên cạnhaTJU, cũngKzyk cówefs rKzykất nhxs2diều ngườiwefs vUXojây aTJUlấy mKzykẹ tôwefsi, wefscó ngườaTJUi aTJUnói: aTJU“Chị ơi,xs2d cáiaTJU vUXojé nàyaTJU chxs2dị cứUXoj naTJUói giaTJUá wefsđi, UXojbao aTJUnhiêu tiKzykền tôwefsi cũngaTJU lấy”.

Lúc nàwefsy aTJUtôi UXojmới UXojbiets, twefshì wefsra wefschỗ ngồiKzyk cKzykủa haaTJUi cwefshiếc Kzykvé nUXojày cựwefsc kỳKzyk tốtKzyk, laTJUúc vềKzyk pwefshải cảmUXoj ơnxs2d ChươnUXojg KzykSính Kzyktử tếwefs mớiwefs được.

Chỗ ngồiKzyk Kzykcủa chúngUXoj taTJUôi wefslà khKzyku gUXojhế VIUXojP, ởaTJU hxs2dàng thứwefs baUXoj, rxs2dất wefsgần xs2dsân khấu,wefs xs2dcó txs2dhể nhìnaTJU rõwefs caTJUả mUXojặt wefscủa nUXojhân viaTJUên làmKzyk côUXojng tácwefs điềuxs2d khiểnwefs UXojthiết bịKzyk trênxs2d sâUXojn khấKzyku, lạiwefs cònwefs đượxs2dc cunUXojg cấpaTJU maTJUiễn phíwefs nUXojước uốngxs2d vàaTJU wefsđồ wefsăn nhẹ.

Hàng txs2dhứ hawefsi trướcKzyk aTJUmặt cxs2dhúng tUXojôi Kzykcó hUXojai chỗUXoj UXojngồi luaTJUôn đxs2dể trốnxs2dg, trêaTJUn wefsmặt bKzykàn Kzykcủa gwefshế trướcKzyk mUXojặt tUXojôi đặaTJUt mộtUXoj wefsbó hKzykoa wefsly xewefsn Kzykhoa hồng.

Khi buổiUXoj biểuxs2d diễnKzyk bwefsắt đầuUXoj, haxs2di ghếwefs trướcKzyk mặtKzyk vẫnaTJU twefsrống. TaTJUôi cwefsứ ngwefshĩ, ngườaTJUi aTJUnào lxs2dại đốtxs2d tixs2dền nhưwefs vậyaTJU? UXojĐã mwefsua xs2dvé rwefsồi cònaTJU khônxs2dg đến.

Buổi xs2dbiểu diễnaTJU aTJUvừa bắtKzyk đxs2dầu, tUXojôi UXojvà mẹwefs đãaTJU nhaTJUanh xs2dchóng bịxs2d cuwefsốn hút,xs2d cùUXojng vaTJUới mọixs2d ngườiwefs héwefst wefsgọi tênaTJU Lưxs2du ĐaTJUức UXojHoa, trạngUXoj twefshái cuồngwefs xs2dnhiệt chưawefs Kzykcó baaTJUo giờ.aTJU ThậUXojm cKzykhí mẹaTJU aTJUtôi cònwefs lấxs2dy mUXojáy chụpxs2d ảKzyknh xs2dkhông ngxs2dừng cKzykhụp aTJUcác độngUXoj tácaTJU aTJUvà aTJUbiểu hiệnUXoj củaxs2d wefsLưu ĐứcUXoj Hoa.

“Cái xs2dmáy ảxs2dnh naTJUày củaTJUa mẹwefs chụwefsp UXojlên ảUXojnh khxs2dông UXojnhìn rKzykõ đaTJUâu, đừngKzyk mấxs2dt cKzykông nữa!”Kzyk Txs2dôi bảUXojo mẹ.

“Nhìn rõxs2d Kzykmà! Khôngwefs xs2dtin cKzykon nhìxs2dn xemwefs!” Mẹxs2d wefstôi rấxs2dt wefstự haTJUào đxs2dưa máyUXoj ảKzyknh cxs2dho tUXojôi nhìn.

“Ngày mKzykai traTJUên mạxs2dng sẽxs2d aTJUcó wefsđầy ảnKzykh đẹpxs2d củxs2da cácUXoj thKzykợ chụpKzyk ảnhxs2d chuyaTJUên nwefsghiệp caTJUhụp, UXojcon UXojtải vềxs2d chwefso mwefsẹ xem”.

“Không thícwefsh aTJUbằng ảnhaTJU mẹwefs xs2dtự cxs2dhụp!” Mxs2dẹ wefstôi tựaTJU tiUXojn nói.

Tôi Kzykkhông trxs2danh luậnKzyk vUXojới UXojmẹ nữawefs, ngàUXojy mUXojai wefsxem ảnhaTJU củawefs thKzykợ chuyênUXoj naTJUghiệp xs2dchụp xs2dthì saTJUẽ khxs2dỏi nóiaTJU luôn.

Xem xonwefsg bKzykuổi biểuxs2d Kzykdiễn, tâxs2dm tKzykrạng củKzyka xs2dtôi vxs2dà mẹUXoj vwefsô cùnaTJUg txs2dhoải aTJUmái. wefsMẹ xs2dtôi nói:aTJU “NhUXojân tiaTJUện trunxs2dg tâKzykm thươKzykng mạUXoji cxs2dhưa đóngxs2d cửa,Kzyk aTJUchúng tKzyka đwefsi lượnwefs chút,wefs xeUXojm đồKzykng hồ!”

“Con cUXojó baKzyko giờaTJU thíaTJUch đồngxs2d hxs2dồ xs2dđâu? Cwefsũng chaTJUẳng dKzykùng đến”.wefs TaTJUhời đạixs2d củaTJUa chúnUXojg tôixs2d bâUXojy giaTJUờ đxs2dại xs2dđa Kzyksố đKzykều lấaTJUy wefsdi độngaTJU aTJUđể xKzykem xs2dgiờ rồaTJUi, vốnxs2d khUXojông wefscó hứUXojng thUXojú vớiaTJU mónxs2d đồxs2d đaTJUeo taTJUay ấaTJUy nữa.

“Sắp Kzykđến aTJUmùa xuâxs2dn rồixs2d, mặcKzyk xs2dáo lộaTJU aTJUcánh aTJUtay txs2drần xs2dra xs2dcũng aTJUkhông đẹp”.

“Vậy mUXojua chUXojo xs2dcon cxs2dhiếc vòwefsng nxs2dgọc wefsbích đKzyki, aTJUthế mớixs2d đẹp”.xs2d Tôxs2di UXojđùa mẹ.

“Nếu Kzykcon thíchKzyk, đợiKzyk UXojhôm xs2dsau mẹKzyk rKzykút taTJUiền tiKzykết kiệwefsm đểaTJU mKzykua nhKzykà Kzykra mUXojua chUXojo coUXojn UXojmột chiếc!”xs2d Mxs2dẹ txs2dôi cười.

“Thôi đUXojừng ạ,aTJU xs2dmẹ dànUXojh tiềnKzyk đaTJUể mwefsua nhàxs2d Kzykcho coxs2dn đi!”

Mua UXojcho tôKzyki mUXojột cUXojăn nhUXojà luônwefs laTJUà taTJUâm nguyxs2dện caTJUủa maTJUẹ. Mẹwefs thườUXojng nói,aTJU UXojcon gáxs2di nhKzykất địUXojnh phảiwefs cUXojó nhaTJUà riêxs2dng wefscủa mìnaTJUh, wefsnếu Kzykkhông sxs2dau wefsnày cãixs2d nhwefsau vớixs2d chồngKzyk cũKzykng Kzykkhông UXojcó wefschỗ aTJUmà đi.Kzyk LoaTJUgic thậtUXoj kxs2dỳ quặc,wefs xs2dnhưng cũngwefs raTJUất thựKzykc tế.

Khi mẹUXoj vwefsà bốUXoj xs2dly hôKzykn, mẹUXoj chẳngwefs aTJUcó cwefshỗ wefsnào đểxs2d manxs2dg tUXojôi đếnUXoj aTJUở, UXojđành UXojphải sốnxs2dg cwefshen cwefshúc mxs2dãi trKzykong UXojkhông giaaTJUn phòwefsng kaTJUhách xs2dbé taTJUý củaKzyk UXojnhà bàxs2d ngwefsoại, mãiwefs đếnKzyk nhiềuxs2d xs2dnăm sUXojau, kaTJUhi Kzyktôi cówefs txs2dhể nKzykhớ wefsđược mọiUXoj cxs2dhuyện, cxs2dơ wefsquan củaxs2d mẹwefs mUXojới Kzykcấp chKzyko mộtxs2d cănKzyk hUXojộ UXojnhỏ haKzyki wefsbuồng. Nwefshưng trướcaTJU saxs2du txs2dhì aTJUvẫn wefslà aTJUcơ quKzykan cấp,Kzyk khônUXojg chaTJUắc ngàywefs xs2dnào lạwefsi taTJUhu hồi,UXoj chKzykúng Kzyktôi lạaTJUi khUXojông cóUXoj chKzykỗ xs2dở nữawefs, Kzykcho nêUXojn mẹUXoj khôwefsng yêxs2dn tâm,xs2d luôaTJUn ghxs2di nhớUXoj viaTJUệc wefsmua Kzykmột căUXojn nhUXojà riênxs2dg củxs2da chxs2dúng tôi.

“Khoản chKzyki muaTJUa aTJUnhà mẹxs2d vẫKzykn giKzykữ caTJUho cowefsn Kzykmà, đủKzyk rồi!Kzyk” Mẹxs2d khoácUXoj aTJUtay tôiUXoj đUXoji vềaTJU xs2dphía siêuwefs aTJUthị UXojHoa Đường.

“Mẹ thấyUXoj cUXojhúng tKzyka khoácaTJU taTJUay nhaTJUau đUXoji lUXojượn wefssiêu tUXojhị cKzykó wefsgiống hxs2dai chịaTJU wefsem khxs2dông?” TôaTJUi trêuKzyk đùaUXoj mẹ.

“Nếu giốnaTJUg đKzykược thìUXoj tốt”.xs2d Mxs2dẹ thởUXoj dàUXoji nói.

“Giống, khôngwefs tKzykin mẹxs2d thửKzyk hỏixs2d ngườaTJUi kháaTJUc xem”.aTJU KzykTôi cốKzyk ýwefs UXojdựa sátKzyk vàwefso mẹ.

“Hôm aTJUnào chxs2dúng wefsta Kzykđi chụpxs2d cáwefsi dxs2dán gxs2dì đóKzyk điUXoj? CáUXoji Kzykđó gọxs2di Kzyklà gUXojì đaTJUấy nUXojhỉ? DáaTJUn lêwefsn điệnUXoj Kzykthoại dKzyki độnxs2dg cxs2dủa con”.

“Ảnh đềxs2d can”.

“Đúng, chínxs2dh làwefs nóxs2d, coaTJUn đưKzyka mwefsẹ điaTJU nhé!Kzyk” KzykLúc UXojmẹ tôixs2d UXojhưng phấaTJUn thìwefs giốnKzykg nhưKzyk mộUXojt đwefsứa coxs2dn nKzykít già.

“Được, khUXojông Kzykvấn đUXojề gìKzyk! UXojMẹ xs2dđúng làKzyk sànaTJUh điệuaTJU qaTJUuá đấy,Kzyk coxs2dn cònwefs UXojchưa aTJUtừng chụpaTJU xs2dbao giờ”.

Ở bênUXoj mẹ,Kzyk wefsluôn xs2dvui vẻxs2d nUXojhư vậyxs2d, wefsmẹ chíwefsnh Kzyklà chỗxs2d dwefsựa chaTJUo tâUXojm hồnwefs tôi.

 

6. TáoUXoj PUXojhú aTJUSĩ rơKzyki đầyUXoj dưxs2dới đất

Lúc wefsxem bKzykiểu diễnUXoj wefsca nxs2dhạc, aTJUtôi UXojđể điệnaTJU thowefsại Kzykdi dộngwefs wefsở chUXojế xs2dđộ yaTJUên UXojlặng, Kzykcó mấyxs2d xs2dcuộc Kzykgọi xs2dđến nhưnxs2dg đềuUXoj khônKzykg biếtxs2d, mởKzyk UXojdanh aTJUsách cuKzykộc gọUXoji nhỡUXoj thwefsấy Kzykđều xs2dlà cxs2dủa TiaTJUêu Viễn.

Tôi xs2dquay lưnwefsg vớiaTJU aTJUmẹ đểUXoj gọiUXoj lạwefsi UXojcho UXojanh, giọwefsng Tiwefsêu ViễnaTJU wefsmệt mỏiaTJU ởxs2d wefsđầu bwefsên kiaxs2d, “Kxs2dhông cówefs việcaTJU gKzykì đâu!”

“Vâng!” Tôwefsi UXojđáp, quaTJUay đầuxs2d lạKzyki thấyaTJU Kzykmẹ wefsđang nhKzykìn tôiUXoj wefsdò hỏi,Kzyk thếUXoj UXojlà vwefsội vàngUXoj dậpwefs máy.

Thứ haTJUai đwefsi làmwefs, nKzykhận đượcKzyk thônUXojg bxs2dáo củaKzyk Cục,wefs wefssẽ đwefsến kiểaTJUm twefsra tiUXojến độxs2d dựxs2d án.

Tôi đưaxs2d Kzykthông Kzykbáo caTJUho TổKzyk txs2drưởng xexs2dm, ôaTJUng Kzykbảo tKzykôi txs2drực tiếpwefs manKzykg đếnaTJU cxs2dho Tiêxs2du VUXojiễn vKzykà xs2dNgô Duyệt.

Bộ dạngwefs Txs2diêu Viễnwefs Kzyknhư khKzykông đượcwefs nghwefsỉ ngơiaTJU đủwefs sức,Kzyk “KzykEm khxs2dông trUXojốn tôiUXoj nữaxs2d à?”UXoj ĐâyKzyk làwefs xs2dlàm vUXojiệc, cUXojó thwefsể trốaTJUn trKzykánh sao?

Tôi nKzykhìn trUXojên bwefsàn anwefsh đặtaTJU haTJUai tấaTJUm aTJUvé xexs2dm biwefsểu dUXojiên aTJUca nhwefsạc, trwefsên vxs2dé UXojin hwefsàng UXoj2 sốwefs 8Kzyk, sốKzyk 10xs2d, chẳngxs2d lẽ…

Tôi chợaTJUt hxs2diểu aTJUra, thUXojì xs2dra đâyUXoj xs2dchính làKzyk điềuxs2d wefsngạc nhiêwefsn thúaTJU aTJUvị màwefs aaTJUnh đãKzyk nói!

“Anh cũngxs2d xs2dđi xxs2dem buổiUXoj aTJUbiểu dixs2dễn xs2dca nhxs2dạc UXojà?” Tôiwefs hỏwefsi thaTJUăm dò.

“Không, axs2dnh chwefsưa baTJUao aTJUgiờ thíKzykch LKzykưu ĐứKzykc aTJUHoa”. AnaTJUh lạnhxs2d lùxs2dng nói.

“Thế lUXojấy véKzyk nàKzyky xs2dđể làmaTJU gKzykì?” Thwefsật phíaTJU caTJUhỗ ngồiUXoj tốtKzyk UXojnhư vậy.

“Người kháUXojc taTJUặng, tiếcUXoj lxs2dà tặKzykng nhxs2dầm ngườaTJUi rồi”.

Vẫn aTJUcòn nóiKzyk cứng,Kzyk kaTJUhông nóiKzyk thìUXoj thôi.

 

“Tiêu UXojViễn, exs2dm cầUXojn nóiaTJU UXojchuyện vUXojới anUXojh Kzykvề quUXojy hoạcwefsh UXojlắp đwefsặt cápKzyk điUXojện củaKzyk dwefsự xs2dán aTJUnày”. Ngôwefs UXojDuyệt đanKzykg ởaTJU cửa,aTJU trêUXojn aTJUtay cầxs2dm UXojmột xs2dtệp bảnaTJU vẽUXoj phácxs2d thảo.

“Tôi còwefsn UXojcó vwefsiệc khKzykác, xixs2dn phxs2dép vềaTJU trướaTJUc ạUXoj!” TôiUXoj vộixs2d vwefsàng Kzyknhường đườwefsng chKzyko NgôaTJU Duyệt.

“Em wefscũng Kzykngồi ởUXoj đâyUXoj, nghxs2de cùng!”aTJU TiêKzyku Viễnwefs wefsra lệwefsnh chUXojo tôi,wefs hômKzyk nawefsy sắaTJUc mặaTJUt aaTJUnh khônaTJUg đaTJUược xs2dtốt, chắwefsc lKzykà Kzykdo Kzykchưa đaTJUược wefsnghỉ nwefsgơi đầyKzyk đủ.

Ngô UXojDuyệt aTJUnhíu aTJUmày, UXojnói: wefs“Tiểu KzykKhả xs2dcó twefshể khôngUXoj xs2dcần nghe”.

“Đúng, Kzykđúng! TKzykôi khôngaTJU cxs2dần phxs2dải naTJUghe ạ!”aTJU wefsTôi xs2dcười theo.

“Cô ấyxs2d từngUXoj họxs2dc khoUXoja wefstự nhixs2dên, UXojmà đâaTJUy lạiKzyk chínhxs2d lKzykà cwefshuyên ngànhwefs cxs2dô ấyaTJU hKzykọc, tạxs2di wefssao lxs2dại khônKzykg thểKzyk nghexs2d?” Tiêuxs2d ViễUXojn caTJUó vẻwefs cốwefs bắtwefs épKzyk tôiaTJU ởxs2d lại.

“Tại saKzyko xs2danh biUXojết?” wefsNgô Duyệtxs2d aTJUngạc nwefshiên nhwefsìn tôwefsi aTJUvà TiêuKzyk Viễn.

“Tại swefsao xs2dkhông bwefsiết? Bọnwefs UXojanh Kzykhọc cùngKzyk mộtxs2d trwefsường ĐKzykại học”.

“Tổng giaTJUám sxs2dát Tiwefsêu!” TôiaTJU muwefsốn ngăUXojn anwefsh lại.

Nhưng Tiêuwefs ViễnUXoj liếcwefs nwefshìn tKzykôi, vKzykẫn taTJUiếp taTJUục nói:wefs “Hơnxs2d nữaxs2d wefscô ấyaTJU từngaTJU aTJUlà bxs2dạn gKzykái củaxs2d xs2danh, UXojanh Kzykcó aTJUthể khôngKzyk hiểuUXoj wefscô ấyxs2d sao?”

Sắc mặtxs2d NgôUXoj DuyUXojệt UXojđột aTJUnhiên trắnaTJUg bệch.

Phó tổngKzyk giáwefsm sáUXojt, đừnUXojg aTJUnghe wefsanh ấyKzyk nóxs2di UXojnhảm”. xs2dTôi vộixs2d vànxs2dg giảiUXoj thíchwefs, “HaTJUồi đwefsi họcxs2d chỉxs2d làaTJU đùawefs xs2dvui thôi”.

“Ai đùawefs vUXojui aTJUvới Kzykem chứ?xs2d” Sắxs2dc xs2dmặt Tiêuwefs KzykViễn caTJUàng xs2dkhó coxs2di, giKzykận dữKzyk naTJUhìn tôi.

“Tiêu ViễKzykn, swefsao UXojanh laTJUại wefscó thaTJUể đốiUXoj xửwefs vớiUXoj xs2dem Kzyknhư vaTJUậy?” NaTJUgô Duyệtwefs bậtKzyk khóKzykc, saxs2du UXojđó chạyKzyk vwefsụt UXojra ngoài.

“Tại xs2dsao awefsnh xs2dlại cứKzyk UXojphải nóKzyki xs2dvới côxs2d aTJUấy điềUXoju đó?xs2d Tạiwefs saaTJUo cxs2dòn naTJUói rUXoja trướcKzyk mặtwefs em?”

Tôi cKzykũng kKzykhóc, mốiwefs quxs2dan hệKzyk xs2dphức tạpaTJU thếUXoj nàyKzyk, bảoaTJU tôixs2d saKzyku nàaTJUy Kzykcòn tiếpUXoj xs2dtục làmKzyk việwefsc xs2dở đâyxs2d thwefsế aTJUnào đượcwefs cxs2dhứ. Twefsiêu Viễnxs2d anaTJUh khôaTJUng đểUXoj ýwefs, vUXojì chỗKzyk dựaaTJU pxs2dhía sxs2dau xs2danh Kzykvững chắcaTJU, wefshoàn toàaTJUn cóaTJU thUXojể nóixs2d wefsđi làwefs đixs2d, tôUXoji tUXojhì UXojlàm thếUXoj nàwefso đượcUXoj đây?

“Anh aTJUxin laTJUỗi, awefsnh khôngKzyk thaTJUể Kzykkhông nóKzyki Kzykra!” TUXojiêu Viwefsễn lắwefsc vaTJUai tôKzyki, “NKzykếu Kzykcòn khôngaTJU nói,Kzyk Kzykngười wefsnhà sẽUXoj bắUXojt anxs2dh xs2dđính hKzykôn vớiUXoj Kzykcô ấy”.

“Hai ngườUXoji đínhxs2d hônKzyk đưxs2dợc rồiKzyk, tạiaTJU sUXojao phảiUXoj kéaTJUo xs2dem vaTJUào?” KzykTôi khóc.

“Ngốc ạ,Kzyk chẳnaTJUg wefslẽ eUXojm khôUXojng hiểuaTJU saoxs2d? TừaTJU trướKzykc đếnxs2d naUXojy ngườiaTJU Kzykanh yaTJUêu chỉaTJU cóKzyk mìnhaTJU em!”wefs TaTJUiêu Viễnwefs aTJUôm chxs2dặt lấywefs tôiKzyk, gaTJUiọng nxs2dói xs2dtha thiết.

Tim đaaTJUu gxs2dần xs2dnhư muốwefsn naTJUghẹt thwefsở, tạUXoji sKzykao? TạUXoji sawefso baaTJUo nhiêuKzyk năxs2dm trôixs2d qKzykua wefsrồi mớiaTJU wefsnói vớiUXoj tôwefsi nxs2dhững điềuUXoj ấy?

Hai châKzykn tôiKzyk rãUXoj raTJUời, Kzykdựa sátwefs vwefsào ngựcwefs xs2dTiêu Viễn.

Ngô Duyệtwefs mấywefs ngàKzyky liềKzykn kwefshông lxs2dộ diệKzykn aTJUở Tổxs2d wefsdự án.

Tổ kiểaTJUm aTJUtra cUXojủa CKzykục aTJUdo đíKzykch txs2dhân Cwefsục trưởwefsng dUXojẫn đầuUXoj xuốngKzyk kiểmxs2d traTJUa xs2ddự ánwefs, giUXojáo swefsư ĐiUXojền wefsDuy NUXojiên đaTJUóng vaKzyki tKzykrò UXojcố wefsvẫn. Tiwefsêu VKzykiễn xs2dvà TổKzyk trưaTJUởng wefsđi aTJUcùng đếnaTJU cwefsác nơaTJUi, tôaTJUi điKzyk phíaKzyk saxs2du wefsphụ aTJUtrách ghaTJUi chép.

Đi hếtwefs mộtwefs wefsvòng, mKzykọi ngườiaTJU ngồiUXoj lạiwefs nghKzykỉ ngKzykơi, CụcaTJU trưởnwefsg vàKzyk wefsTiêu KzykViễn nwefsgồi phíxs2da trướcKzyk tôi,wefs ngxs2dược Kzyklại, giáwefso sưaTJU ĐiềnaTJU ngồiKzyk bênwefs cạnKzykh tôi.

“Tiêu ViễnaTJU nàxs2dy, UXojcó phaTJUải chxs2dáu vớKzyki DuaTJUyệt DUXojuyệt cãKzyki nhaKzyku khwefsông?” Cụcxs2d trưởwefsng Kzykân cầnwefs nóUXoji chxs2duyện giaTJUa đìnhKzyk vớiKzyk TaTJUiêu Viễn.

Tiêu ViễnUXoj wefskhông nUXojói gì.

“Thanh naTJUiên aTJUvới nxs2dhau khôwefsng tránhUXoj wefsđược việaTJUc cãwefsi cọ,aTJU đừaTJUng bậnKzyk tâm.wefs CháuaTJU cũnxs2dg biếxs2dt tínhwefs cáwefsch Duwefsyệt Duyệtwefs rồiwefs đấy,UXoj tínKzykh cKzykòn xs2dtrẻ conUXoj, chuyaTJUện Kzykgì cwefsũng thíchxs2d aTJUchấp wefsnhặt, nhUXojường nhịnUXoj nUXojó chKzykút, dxs2dù Kzyksao caTJUũng sắpaTJU đíaTJUnh wefshôn rồixs2d mà!”

Tiêu ViKzykễn Kzykquay xuxs2dống liếcaTJU nhìnxs2d tUXojôi, ánwefsh mắxs2dt xs2dđen tKzykhẫm lộaTJU rKzyka Kzykvẻ cươngKzyk ngUXojhị, sUXojau aTJUđó aTJUquay saUXojng nóiUXoj vớixs2d CụaTJUc wefstrưởng NgôKzyk: wefs“Bác Ngô…UXoj caTJUháu nghĩaTJU cháUXoju vàxs2d Nxs2dgô DuyệtaTJU khôwefsng hợpKzyk nhau!”

“Thằng bUXojé aTJUnày, nóiaTJU cáiwefs gaTJUì aTJUngớ ngUXojẩn? UXojHai đxs2dứa xs2dlà thawefsnh xs2dmai trúcwefs mUXojã, làKzyk Kzykmột xs2dđôi quáwefs đẹp”UXoj. Cụcwefs txs2drưởng vaTJUỗ vaaTJUi xs2dTiêu ViễKzykn cKzykười Kzykha xs2dhả nUXojói: “Mấyxs2d ngàyUXoj trướwefsc bốKzyk cháuKzyk cònwefs gxs2dọi aTJUđiện hỏxs2di UXojbác đUXojặt tiệcaTJU đínhxs2d hônxs2d xs2dở đâuxs2d nữa”.

“Thưa bUXojác Ngô,wefs cháUXoju UXojnghĩ sẽxs2d khônxs2dg UXojcó tiệcwefs đínhwefs hôxs2dn đâaTJUu ạ!”aTJU TiêaTJUu Viễwefsn nóKzyki nhỏ.

“Đúng làwefs wefsgiận dỗiwefs thwefsật rồi!”aTJU KzykCục trưởnKzykg aTJUvẫn wefscười UXojha wefsha, “UXojNhưng, UXojhai wefsđứa cãUXoji UXojnhau mấKzyky ngKzykày wefsrồi lUXojại ổKzykn thôi”.

Nghỉ xs2dngơi xoxs2dng rồaTJUi, UXojmọi nxs2dgười lạKzyki tiếpwefs wefstục điwefs, đếnwefs hixs2dện twefsrường xKzykem tìnhUXoj aTJUtrạng thKzyki cônaTJUg. Txs2dôi aTJUđi cácKzykh xKzyka phíaTJUa UXojsau, twefsâm trạxs2dng thậtxs2d wefskhó tả.

Giáo UXojsư Đxs2diền vKzykỗ vaTJUai twefsôi nói:wefs “Này,wefs bạUXojn txs2drẻ, wefslấy lạiKzyk tixs2dnh txs2dhần wefsđi nào”.

Tôi nKzykhìn ôngKzyk wefscảm kaTJUích, UXojkìm chếUXoj nhữngUXoj cảmUXoj xúxs2dc bộxs2dc paTJUhát muốnwefs òaaTJU khóc.

Tranh xs2dthủ thờiKzyk wefsgian đếnwefs cUXojhỗ ởaTJU cxs2dủa Chxs2dương Ngự,xs2d giúpaTJU anaTJUh Kzykta cUXojho cáaTJU ăn.

Có tiềnwefs wefsđúng làUXoj xs2dtốt thậtwefs, cówefs thểUXoj mộwefst mìnwefsh ởaTJU tronUXojg ngôiwefs nKzykhà wefsto xs2dthế nUXojày, riênKzykg phòUXojng UXojkhách đãUXoj cUXojó haKzyki cKzykái, wefsmỗi wefsphòng đềxs2du đặtKzyk mộtxs2d bểwefs cáUXoj toKzyk. Twefsrong bểwefs cUXojá cKzykó đủxs2d Kzykloại mKzykàu sắaTJUc haTJUình dáUXojng, chủnxs2dg aTJUloại UXojđa dạnwefsg, taTJUôi kUXojhông wefscó kwefsinh nghiệxs2dm nxs2duôi Kzykcá naTJUên khôwefsng phânwefs biKzykệt cụxs2d tUXojhể đượcaTJU xs2dlũ caTJUá nàUXojy gxs2diống gìUXoj, chỉKzyk biếtKzyk rấwefst nhiềwefsu loKzykại chưKzyka Kzykthấy baUXojo gixs2dờ, cxs2dó thUXojể đwefsúng xs2dlà rấtKzyk Kzykquý hiếm.

Thức xs2dăn củUXoja wefscá đểwefs trênxs2d aTJUbàn, tKzykôi lấyxs2d Kzykmột aTJUít thUXojả UXojxuống, lKzykũ cáKzyk nhUXojỏ bắUXojt đầuxs2d trxs2danh nhaxs2du ăn,UXoj mxs2dột lUXojúc tKzykhôi đãKzyk ăxs2dn hếtwefs sạch,wefs tôaTJUi Kzyklại đổUXoj Kzykvào mwefsột íUXojt, lạiKzyk ănwefs xs2dhết. XeaTJUm rKzyka lũUXoj nhóxs2dc nàyaTJU UXojđúng UXojlà Kzykđói UXojrồi, tôiKzyk Kzykquyết Kzykđịnh đổxs2d cảUXoj góiUXoj twefso aTJUvào, UXojcho bUXojọn chúngxs2d xs2dăn no.

Cho caTJUá ănUXoj xonxs2dg, UXojra kaTJUhỏi nhàaTJU ChươngUXoj NgaTJUự, tKzykôi gxs2dọi đKzykiện chKzyko wefsTiêu Viễn,xs2d “Chúngxs2d aTJUta đếnxs2d tKzykrường UXojăn cơmaTJU UXojcăng tixs2dn đi”.

Tiêu ViKzykễn mặwefsc trêUXojn wefsngười wefsbộ Kzykthể thaxs2do mUXojàu UXojtrắng, đUXojứng ởaTJU cổngxs2d tUXojrường đợiKzyk tôi.

Nhà ăaTJUn cwefsăn bảnwefs khôngaTJU thwefsay đUXojổi gì,Kzyk chỉaTJU lKzykà kaTJUhông aTJUcòn wefscung wefscấp canxs2dh trứnKzykg cxs2dà chuUXoja aTJUmiễn phwefsí Kzyknữa. TôiKzyk UXojvà Tiêxs2du Vixs2dễn mUXojua hKzykai sUXojuất Kzykcơm rướixs2d sốKzykt thwefsịt gàKzyk, tìUXojm mộtKzyk chwefsỗ vắnaTJUg naTJUgười nwefsgồi xuống.

Vẫn lUXojà wefscảnh tượUXojng cUXojủa naTJUăm đó,xs2d chỉKzyk cxs2dó xs2dvị cUXojủa móxs2dn cơmKzyk aTJUrưới làKzyk xs2dhoàn tUXojoàn khônKzykg giốnxs2dg wefsnăm đóaTJU nữa.

Ăn cơUXojm xonxs2dg, Tiêuxs2d Vxs2diễn aTJUnói: “ChúngUXoj twefsa rUXoja sUXojân vậnaTJU độngKzyk aTJUđi, xUXojem anUXojh bâaTJUy xs2dgiờ UXojcòn xs2dcó thểaTJU xs2dchạy 1500wefsm nữaUXoj không”.wefs Lxs2dúc nàKzyky tôKzyki mớUXoji chúwefs aTJUý đếnxs2d UXojanh xs2dđi đôaTJUi aTJUgiày Kzykthể thwefsao KzykNike cwefsũ đó.

“Anh vwefsẫn điUXoj aTJUđôi aTJUgiày xs2dnày à?”

“Muốn thaTJUay đôxs2di mớiUXoj, vẫnUXoj chưaTJUa wefscó Kzykngười aTJUđưa axs2dnh điwefs xs2dmua”. Anxs2dh nhìnwefs tôxs2di cười.

Tôi cUXojúi wefsđầu UXojlẩn UXojtránh wefsánh nhwefsìn trUXojìu mếnaTJU UXojcủa aTJUanh, “Đợixs2d cxs2dó txs2dhời xs2dgian UXojlại aTJUđưa xs2danh đaTJUi muaTJUa xs2dđôi mớaTJUi nhé,wefs nUXojhưng aKzyknh phảUXoji tựaTJU bỏxs2d tiền”.

“Điền Khwefsả LạUXojc, aTJUem thKzykật làUXoj kKzykeo kKzykiệt”. VẫnKzyk ngKzykuyên vănKzyk lxs2dời phêUXoj paTJUhán txs2dôi nămxs2d đó.

Tôi đứaTJUng UXojbên đưxs2dờng UXojbiên chxs2dạy gUXojiúp aaTJUnh Kzykbấm thờiKzyk giaTJUan, rấUXojt nhiềaTJUu swefsinh wefsviên xs2dtrên sânaTJU vậnxs2d đwefsộng Kzyknhìn chúaTJUng tôxs2di, nwefshất lKzykà cKzykác cUXojô gái,Kzyk nhaTJUìn Tiêxs2du Viwefsễn bằngUXoj đôiwefs aTJUmắt rạngKzyk rỡ.

Tôi kwefséo Tiêwefsu ViễKzykn, UXoj“Đi taTJUhôi, aTJUcơm xonUXojg kUXojhông đượcUXoj vUXojận độngUXoj mạnh”.

Tôi vUXojà TaTJUiêu ViễaTJUn nắmKzyk taKzyky naTJUhau lUXojặng lẽKzyk đwefsi dọcUXoj tUXojheo bUXojờ sônKzykg, dườnUXojg Kzyknhư trUXojở lạiwefs aTJUthwoif đixs2dểm mớixs2d qxs2duen nhUXojau củaKzyk nhiềuaTJU nUXojăm trước.

“Đợi UXojdự áaTJUn nxs2dày kếtwefs thúcwefs, cKzykhúng tKzyka UXojđi đăngaTJU kýaTJU kếtxs2d hôKzykn nhé”.UXoj TiêUXoju xs2dViễn độKzykt nhiêwefsn nói.

“Kết hôn?”Kzyk TôiaTJU kUXojhông caTJUó wefsmột chúKzykt chuẩaTJUn bịKzyk aTJUtâm lUXojý gì,xs2d “TaTJUại sao?”

“Tất nhiêaTJUn lxs2dà vKzykì Kzykanh yêxs2du em!”wefs Tiêuxs2d Viwefsễ Kzykdừng lạaTJUi, hôKzykn lênUXoj môiKzyk tôi.

Lần đầuUXoj tiwefsên xs2danh hwefsôn txs2dôi Kzyknhư vUXojậy, txs2dôi sữnKzykg xs2dsờ kKzykinh ngạc.

“Sao vaTJUậy, vẫnxs2d muốnUXoj nữaUXoj Kzykà?” AaTJUnh UXojnhư bịaTJU nghiwefsện, lạUXoji swefsấn tUXojới wefshôn tôi.

Môi TiêuKzyk xs2dViễn cKzykó vịKzyk UXojse sxs2de ngwefsọt, mịUXojn màUXojng, ẩwefsm ưwefsớ, mềmwefs dịxs2du ấnwefs trêUXojn môiUXoj tôi.

“Tiêu Viễn,wefs anaTJUh aTJUsẽ khôaTJUng raTJUời xaTJUa ewefsm chwefsứ?” TôUXoji luônwefs cảUXojm thấywefs điềuaTJU tuyệtKzyk daTJUiệu thếxs2d nUXojày lạaTJUi kKzykhông aTJUphải làUXoj sựKzyk thật.

“Sẽ khôKzykng Kzykbao giờxs2d nKzykữa!” Anwefsh gKzykiữ cxs2dhặt miệnaTJUg tôiaTJU, “Tậpxs2d xs2dtrung điKzyk, đừUXojng nóiKzyk nữa…”

Tiêu Vwefsiễn đưwefsa wefsthẳng wefstôi vềKzyk đUXojến aTJUcửa nhà,Kzyk “AnaTJUh muốnKzyk vàoKzyk gxs2dặp mwefsẹ emwefs!” AKzyknh wefslần UXojchần ởxs2d đwefsó Kzykkhông mKzykuốn đi.

“Lần Kzyksau nhé,wefs eaTJUm vKzykề nóiaTJU vớxs2di mẹxs2d mộtxs2d tiếngaTJU trwefsước đãaTJU, tráKzyknh làwefsm UXojmẹ giKzykật Kzykmình, mẹwefs vxs2dẫn luUXojôn nKzykghĩ wefsanh đUXojang ởKzyk nướcUXoj ngoài”.

“Chúng txs2da làKzykm cùxs2dng ởxs2d UXojmột cơaTJU wefsquan, eUXojm đãxs2d khônKzykg nóixs2d vớKzyki wefscô à?”

Tiêu Viễnwefs UXojdùng hwefsai cánhKzyk aTJUtay giaTJUữ tôaTJUi lKzykại Kzykmột wefsgóc nhỏ.

“Em xs2dsợ wefsmẹ khxs2dông wefsthích axs2dnh đấy”.

“Mẹ vợKzyk gặpwefs aTJUcon rể,wefs cóUXoj gKzykì wefsmà khôngUXoj thwefsích?” aTJUAnh đắcxs2d ýwefs nói.

“Được wefsrồi, xs2dlần saaTJUu aTJUanh hãywefs đếnwefs”. Tôxs2di đẩyKzyk anxs2dh rxs2da, aTJU“Nhanh vềKzyk nwefshà ngủKzyk đi,Kzyk nwefsgày Kzykmai cònxs2d đixs2d làaTJUm chứ”.

Mẹ xs2dtôi đaTJUã xs2dngủ rồi.wefs TUXojôi nhẹKzyk UXojnhàng mởaTJU cửaTJUa sợaTJU đánhxs2d thxs2dức mKzykẹ, Kzykgần đâUXojy, mẹaTJU toàxs2dn ngủwefs sớm.

Tắm xwefsong, nằmUXoj trUXojên gUXojiường, trwefsái wefstim rxs2dộn rxs2dã wefsmới caTJUhịu tKzykrầm lắngUXoj xuống.

Tiêu aTJUViễn, wefschúng txs2da thậtxs2d aTJUsự cóaTJU wefsthể aTJUở bêaTJUn nhwefsau khônxs2dg? UXojTại saKzyko xs2dtrong lònwefsg tôiUXoj cwefsứ thấwefsp thỏmKzyk khôngwefs yên?

Ngày hômUXoj swefsau đwefsi làxs2dm, txs2dổ wefsdự Kzykán cửwefs TiêUXoju KzykViễn vwefsà wefstôi đếnwefs cônUXojg tUXojrường khảwefso sxs2dát tiếnUXoj độKzyk thKzyki công.

Lúc xuxs2dất phaTJUát, Twefsổ trưởxs2dng năaTJUm lKzykần bảaTJUy Kzyklượt nUXojhắc aTJUnhở lUXojái UXojxe nhấtKzyk địwefsnh phảiKzyk đxs2dảm baTJUảo aUXojn toxs2dàn chKzyko tổngxs2d giKzykám sáaTJUt Tiêu.

Trên đườnwefsg aTJUđi, taTJUôi nwefsói đxs2dùa UXojvới Tiêuwefs Viễn,Kzyk Kzyk“Xem, đóUXoj Kzykchính làUXoj sKzykự cáchwefs biệaTJUt gixs2dữa tổUXojng giáwefsm swefsát vàaTJU wefsnhân xs2dviên. Tổngxs2d gwefsiám sxs2dát thKzykật lxs2dà wefsđang quxs2dý, rxs2da khỏKzyki cxs2dửa làwefs cầnxs2d phảiUXoj bảoxs2d đảmUXoj aTJUan toàn”.

“Em chẳngaTJU phxs2dải cànwefsg đánxs2dg UXojquý aTJUhơn saowefs, cóKzyk wefsmột tổwefsng giámKzyk wefssát khôiUXoj ngôUXoj tuấxs2dn Kzyktú, uaTJUy phaTJUong lẫxs2dm liệtaTJU, làUXoj aTJUanh đâUXojy đảmaTJU bảoKzyk aTJUan toaTJUàn caTJUho eKzykm!” wefsTiêu ViễKzykn Kzyknhìn tôiUXoj cườiKzyk hìaTJU hì.

“Em saaTJUo UXojdám làmaTJU phiwefsền anh?”

Đến côngxs2d taTJUrường, ĐộiUXoj trưởngxs2d đKzykội tKzykhi xs2dcông dẫnKzyk taTJUôi vàxs2d TiêuaTJU ViễUXojn điUXoj xwefsem wefsxét tìnhxs2d wefstrạng đắpUXoj đêaTJU kèUXoj đường.aTJU wefsTiêu Viwefsễn wefslúc lxs2dúc Kzyklại chUXojỉ aTJUra caTJUác phươaTJUng dKzykiện cầnaTJU Kzykchú wefsý, độixs2d trưởnUXojg đềuUXoj gxs2dhi chéUXojp lạixs2d cẩnwefs thận.

Đi đếKzykn mộaTJUt nơiwefs gậpKzyk ghềKzyknh, cxs2dó hốwefs nưwefsớc. Ngườixs2d láiKzyk xaTJUe Kzykđi cùUXojng chỉaTJU lUXojo bKzykảo vệwefs TiêUXoju Viễn,UXoj Kzykdo muốnUXoj gaTJUiữ TiUXojêu ViKzykễn khôngKzyk tiếUXojn vềaTJU phíaaTJU trwefsước màxs2d đãKzyk laTJUỡ xs2dva vxs2dào ngườiKzyk tôi.

Một cUXojú UXojvấp nUXojgã, tUXojôi rơiKzyk aTJUluôn xs2dxuống. xs2dNước ngậKzykp aTJUsâu đếUXojn tậnUXoj Kzykthắt lưng,aTJU lạUXojnh têwefs táwefsi, quầUXojn áxs2do trUXojên ngưaTJUời aTJUđều bịKzyk ướtxs2d sũng.

Tiêu ViễUXojn thấyxs2d vUXojậy, lậpKzyk tứcUXoj vứtKzyk bUXojỏ wefsáo khoUXojác ởKzyk trênxs2d người,Kzyk địnhxs2d laKzyko xaTJUuống kwefséo tôi.

Tôi xs2dhét: “TiêuaTJU Viễn,UXoj anUXojh đừUXojng xuống,UXoj xs2dem cwefsó thểxs2d wefstự xs2dlên được”.

Người wefslái xs2dxe Kzykva phảiaTJU twefsôi, thấxs2dy Kzykcó lỗi,xs2d nói:xs2d “Tổngwefs giámwefs aTJUsát Tiêuwefs, hwefsay đểwefs tôiwefs xuốngxs2d đi”.

Tiêu wefsViễn giwefsận daTJUữ nhìwefsn anwefsh aTJUta, xs2dánh mắUXojt aTJUcòn sắcxs2d lạnhaTJU aTJUhơn cwefsả dòKzykng nước,xs2d “Đứwefsng sanUXojg mộtKzyk bên”.

Người lKzykái xs2dxe sKzykợ hKzykãi khwefsông Kzykdám nUXojói gKzykì, aTJUlùi sanaTJUg mKzykột bên.

Tiêu Viễnxs2d khôxs2dng ngạiaTJU nướcUXoj lạnh,Kzyk wefstừ taTJUừ đUXojến gầnaTJU tôiwefs, giữxs2d chặKzykt tUXojay tôiKzyk, xs2dnói: “Điwefs Kzyktheo xs2danh, chậmxs2d thôaTJUi kUXojẻo ngã”.

Sau kaTJUhi UXojTiêu Vwefsiễn wefskéo tôixs2d Kzykra khaTJUỏi hốKzyk nước,wefs taTJUổ trưởngKzyk tìwefsm caTJUho xs2dchúng Kzyktôi mộtUXoj lềuwefs txs2drại cóaTJU UXojlò sưởixs2d điệnxs2d đểwefs hKzykong khôaTJU quầnUXoj áo.aTJU TiêKzyku UXojViễn sxs2dợ tôixs2d lạnh,wefs xs2dcởi luônxs2d cảwefs áoKzyk UXojkhoác naTJUgoài đắpUXoj chaTJUo taTJUôi, xs2d“Cái UXojtên lxs2dái UXojxe aTJUtay chânwefs hxs2dậu đậuKzyk aTJUấy, twefshật bựcKzyk mình”.

Tôi cườixs2d anKzykh đãaTJU làwefsm UXojto Kzykchuyện, tôKzyki chxs2dẳng aTJUqua cũwefsng chwefsỉ bịaTJU xs2dướt quầnKzyk áoUXoj thôUXoji, khônKzykg đángKzyk đểaTJU nxs2dổi cKzykáu vwefsới ngườiaTJU ta.

Tiêu UXojViễn aTJUngồi hơaTJUi xUXojã lòaTJU sưởi,wefs tôiUXoj bảaTJUo aKzyknh lạiKzyk gầnUXoj chút,wefs đểKzyk twefsránh lwefsạnh, axs2dnh khônUXojg chịu:aTJU “xs2dEm Kzykcòn đángwefs aTJUquý hơUXojn anh”.

Tôi nhìnxs2d anhUXoj, mỉUXojm cưKzykời, trxs2dong lònwefsg ấmUXoj ápaTJU vôaTJU ngần.

Quay UXojvề tổKzyk dựxs2d áaTJUn, aTJUTiêu UXojViễn cxs2dứ hắtKzyk hơiaTJU suốt,xs2d tôiaTJU aTJUcho xs2danh uwefsống mộxs2dt cốaTJUc thuốcKzyk giảiwefs cảKzykm, nhaTJUưng khôngaTJU cxs2dó táKzykc dụng.

Ngày haTJUôm saKzyku, vừaaTJU sánwefsg rawefs, điệnxs2d thoạiaTJU caTJUủa KzykTiêu Viễnwefs Kzykđánh taTJUhức tôixs2d xs2ddậy: “KUXojhả LạUXojc, xs2danh wefssốt caUXojo, caTJUó chúaTJUt triệUXoju xs2dchứng xs2dbị vwefsiêm Kzykphổi, Kzyknhập việnwefs rồi”wefs. wefsGiọng nóaTJUi khảwefsn khôUXoj, khônaTJUg cKzykòn xs2dêm áiUXoj nhưxs2d nhữngUXoj wefsngày trướcKzyk nữa.

“Ở đUXojâu vậy?”Kzyk Tôxs2di hỏi.

“Bệnh vwefsiện cảnhwefs saTJUát vũKzyk trang”.

“Anh đKzykợi nhéUXoj, eUXojm đếnUXoj taTJUổ dựxs2d wefsán wefsđiểm aTJUdanh, rồiUXoj xaTJUin phéwefsp ngUXojhỉ điwefs Kzykthăm anh”.

“Ừ”. KzykTiêu ViễnUXoj ngoaaTJUn nUXojgoãn đUXojáp, wefscó vẻUXoj sốtwefs nặnwefsg kKzykhông cwefsòn sứcKzyk nóixs2d nữaaTJU rồi.

Tôi muwefsa mộtwefs gUXojiỏ táKzyko wefsPhú KzykSĩ, vừKzyka Kzykto wefsvừa đaTJUỏ, nghaTJUĩ rằngKzyk TiUXojêu ViKzykễn sẽKzyk rấtwefs tUXojhích ăn.

Tôi chưUXoja đếaTJUn bệnhUXoj vxs2diện Cảnhwefs sxs2dát aTJUvũ aTJUtrang bawefso gwefsiờ, UXojbước vàaTJUo aTJUthấy thậtxs2d rxs2dộng lớn,xs2d ởKzyk đạUXoji sảnhUXoj hỏiwefs mấyxs2d xs2dlượt, mớxs2di biếaTJUt UXojđược kxs2dhu nhậxs2dp việUXojn chaTJUỗ nàoUXoj. VừaTJUa nhắcKzyk đếnKzyk tênUXoj aTJUTiêu Viễnwefs vớiUXoj cácxs2d aTJUy twefsá cwefsủa UXojkhu nhậpUXoj viaTJUện, mxs2dấy wefscô gáxs2di aTJUtrẻ đềxs2du haTJUào hứnxs2dg nxs2dói: “ĐểKzyk tUXojôi dẫnwefs côwefs đi”.

Tiêu Viễnwefs nằmwefs ởxs2d pwefshòng baTJUệnh riênwefsg cwefsao cấpxs2d, cửawefs phòaTJUng bệnhxs2d mởUXoj wefsra, bêxs2dn tronKzykg UXojthấy UXojcó mấwefsy bóngwefs ngườixs2d đaTJUi lại.

Tôi xs2dnhanh chUXojóng Kzyknhận rUXoja NgôUXoj DuyệtaTJU đxs2dang ngwefsồi Kzykở xs2dđầu giường,Kzyk nângaTJU UXojcốc nướwefsc chwefso Tixs2dêu wefsViễn uống.xs2d TaTJUiêu Viễnxs2d UXojlộ raTJUõ vẻwefs dịwefsu daTJUàng cườiKzyk vớiwefs côwefs ấy.

Tôi đứnKzykg ởaTJU Kzyklối đxs2di aTJUrất laTJUâu, Kzykchăm cxs2dhú nhìnxs2d NgUXojô Duyệt,xs2d cKzykô ấyUXoj vaTJUà Tixs2dêu Viễxs2dn caTJUư xửaTJU vớixs2d nhwefsau nhxs2dư tUXojhế, nwefshất địnhKzyk đãaTJU wefscó thờiUXoj Kzykgian raTJUất dàiUXoj bêaTJUn nhau.

“Thư kýxs2d Tống,Kzyk caTJUô gáKzyki nxs2dày mwefsuốn tìmUXoj TiêUXoju Viễn”.

Người đượcaTJU gwefsọi xs2dlà thKzykư kwefsý TốngKzyk đóKzyk liếcaTJU nhUXojìn tôi,xs2d Kzykquay đUXojầu đi,”BUXojộ trưởKzykng Txs2diêu xs2dvà paTJUhu nhânUXoj đãaTJU wefsdặn rồUXoji, txs2drừ xs2dcô NgaTJUô DuyệaTJUt rwefsa, Tiêuwefs ViễKzykn khôwefsng gặpwefs wefsbất kỳaTJU ngwefsười nào”.

Trừ Nwefsgô DuyaTJUệt rawefs, nxs2dgười Kzykkhác UXojđối vớiUXoj aTJUTiêu Viễxs2dn đềxs2du lwefsà xs2d“người bấtxs2d kỳ”UXoj sao?

Tôi khônKzykg biếxs2dt xs2dnên lxs2dý giảiwefs xs2dnhư Kzykthế nàxs2do wefsvề hàUXojm ýwefs củaKzyk câuUXoj naTJUói này,Kzyk UXojchỉ cảmUXoj thấywefs tráaTJUi UXojtim txs2dràn đầyaTJU nhiaTJUệt huyaTJUết bỗxs2dng Kzykchốc wefsnguội lạwefsnh điwefs, baTJUị đaTJUông cwefsứng lxs2dại nhưxs2d nướwefsc đá.UXoj UXojĐồng aTJUthời, UXojcơ thểaTJU cxs2do thắtUXoj lại,Kzyk cáaTJUc wefsngón taKzyky rKzykun rẩy.

Y wefstá gwefsọi UXojtôi, “Côwefs lwefsàm saTJUao vậy?”

Tôi cUXojố Kzykgắng wefsđể lwefsàm cxs2dho xs2dmình khôKzykng aTJUrun lUXojên nữa,UXoj quxs2day đềuUXoj lạiaTJU nhxs2dìn xs2dcô tUXoja cảmUXoj kích,wefs rxs2dun ruxs2dn mwefsôi nUXojói: Kzyk“Không aTJUsao đâu”.

Người xs2dy aTJUtá wefsngạc UXojnhiên nUXojhìn tháiUXoj độUXoj cKzykủa txs2dôi, cwefshỉ txs2day UXojxuống dướiKzyk đấxs2dt, khôUXojng biếaTJUt từwefs wefslúc nàoxs2d, giỏxs2d táoaTJU trêaTJUn wefstay đãaTJU xs2dlăn xuốaTJUng UXojđất rồi.

Tôi xs2dlại nhìnaTJU aTJUvào tUXojrong phòng,xs2d Nxs2dgô Duyệtxs2d đaTJUang xs2dnhẹ wefsnhàng nâxs2dng đầuaTJU Tiêwefsu ViễnKzyk, đặwefst lênaTJU gối,UXoj wefssau Kzykđó đắpxs2d cxs2dhăn Kzykcho anh.

Tôi địKzyknh thầnaTJU lạUXoji, cxs2dúi đầuxs2d xuốaTJUng Kzyknhìn nhữngaTJU UXojquả wefstáo lKzykăn trênUXoj đất,aTJU dậpxs2d náxs2dt đxs2dến thwefsế nàwefsy, xwefsem raTJUa aTJUkhông xs2dthể ănwefs đượcUXoj nữaUXoj rồi.

Mỉm cười,xs2d UXojtrong lòngUXoj tUXojhầm nóxs2di vớiwefs xs2dTiêu Viễn:UXoj aTJUBảo trọng.