You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương Z38dn63: Cóbw86Z7 ba9mWRwfo nhZ38dn6iêu mố9mWRwfi tìnZ38dn6h cbw86Z7ó t9mWRwfhể là9mWRwfm lZ38dn6ại đượbw86Z7c t9mWRwfừ đầu?

            “Nbw86Z7gốc ạ,9mWRwf chẳng9mWRwf bw86Z7lẽ PDem kZ38dn6hông hiZ38dn6ểu sPDao? Từbw86Z7 trZ38dn6ước đếZ38dn6n nabw86Z7y người9mWRwf an9mWRwfh ybw86Z7êu chỉZ38dn6 9mWRwfcó bw86Z7mình em!”bw86Z7 TPDiêu Z38dn6Viễn ô9mWRwfm PDchặt lbw86Z7ấy Z38dn6tôi, giọn9mWRwfg nZ38dn6ói t9mWRwfha thiết.

            Ti9mWRwfm đabw86Z7u g9mWRwfần nhưZ38dn6 muốnPD nghZ38dn6ẹt PDthở, tạbw86Z7i sbw86Z7ao? Tạ9mWRwfi PDsao bbw86Z7ao nhbw86Z7iêu năZ38dn6m trôbw86Z7i Z38dn6qua rZ38dn6ồi mớiZ38dn6 Z38dn6nói PDvới tZ38dn6ôi nhữ9mWRwfng điềPDu này?

1. ĐãPD lâubw86Z7 kPDhông gặp,Z38dn6 9mWRwfanh vẫnZ38dn6 Z38dn6khỏe chứ

Tiêu Viễnbw86Z7 PDđứng trướcPD mặtPD tôPDi, cườiPD nóbw86Z7i: “ĐiềPDn bw86Z7Khả Lạc,bw86Z7 PDanh biếtbw86Z7 ngbw86Z7ay l9mWRwfà eZ38dn6m 9mWRwfmà, ebw86Z7m kh9mWRwfông bw86Z7ngờ đZ38dn6ược làPD abw86Z7nh phảibw86Z7 không?”

Tôi PDkhông PDkiềm chế9mWRwf đượcPD nỗ9mWRwfi PDxúc độngPD trPDong lPDòng, Z38dn6ngay cbw86Z7ả giọn9mWRwfg nói9mWRwf c9mWRwfũng rbw86Z7un lPDập c9mWRwfập, “Tiêubw86Z7 Viễn!9mWRwf bw86Z7Là anbw86Z7h Z38dn6thật sao?”

“Nếu 9mWRwflà gibw86Z7ả cZ38dn6ho đổiPD lại.9mWRwf ĐZ38dn6úng làZ38dn6 Z38dn6anh đây”.9mWRwf PDAnh kéoPD Z38dn6tay t9mWRwfôi lại,bw86Z7 ấmPD áp.Z38dn6 R9mWRwfõ ràngPD kZ38dn6hông phảibw86Z7 PDlà mơ.

“Tại saPDo aZ38dn6nh lạbw86Z7i Z38dn6trở bw86Z7thành Tổngbw86Z7 giábw86Z7m sáZ38dn6t kbw86Z7ỹ thu9mWRwfật chứ?”PD TôiZ38dn6 hỏi.PD Z38dn6Anh bw86Z7xuất ngoZ38dn6ại bw86Z7mới hZ38dn6ơn bZ38dn6ốn n9mWRwfăm, nhabw86Z7nh nhấ9mWRwft cbw86Z7ũng chỉZ38dn6 vZ38dn6ừa họcPD xoZ38dn6ng chư9mWRwfơng trìnZ38dn6h Z38dn6tiến sĩ.

“Chuyện nàyZ38dn6 rấPDt dàPDi dònPDg, cPDó bw86Z7dịp anZ38dn6h sẽbw86Z7 kểZ38dn6 chbw86Z7o Z38dn6em nghe”.Z38dn6 T9mWRwfiêu Viễnbw86Z7 bw86Z7nhìn tôiPD cườibw86Z7, rồibw86Z7 9mWRwfkhông nóiZ38dn6 tbw86Z7hêm gìbw86Z7 nữa.

Ngồi tro9mWRwfng phZ38dn6òng làmbw86Z7 việPDc củaZ38dn6 Tbw86Z7iêu 9mWRwfViễn, nbw86Z7ghe tibw86Z7ếng nhạcPD PDdu d9mWRwfương, nbw86Z7hấm nhápZ38dn6 vZ38dn6ị tràbw86Z7 sữabw86Z7 thơPDm nồ9mWRwfng, hbw86Z7ai đứabw86Z7 nPDhìn nZ38dn6hau PDkhông nóbw86Z7i nêPDn lời,PD tbw86Z7ôi bw86Z7cảm thấy9mWRwf đâyZ38dn6 chPDính làbw86Z7 tộtbw86Z7 c9mWRwfùng cbw86Z7ủa hZ38dn6ạnh Z38dn6phúc rồi!

 Bao bw86Z7năm qPDua, bw86Z7tất cảPD bw86Z7chờ đbw86Z7ợi, tPDất c9mWRwfả nhPDung 9mWRwfnhớ đềuPD hộbw86Z7i Z38dn6tụ l9mWRwfại 9mWRwfở 9mWRwfcái nh9mWRwfìn đắZ38dn6m đuối,9mWRwf cZ38dn6on ngưZ38dn6ơi củaPD tô9mWRwfi bw86Z7khẽ bw86Z7chuyển độnPDg nhẹPD vềbw86Z7 ph9mWRwfía đuPDôi mắt.

Tiêu Viễ9mWRwfn nbw86Z7hìn tôi,Z38dn6 nhZ38dn6íu mày,bw86Z7 “K9mWRwfhả, mắtbw86Z7 9mWRwfem khbw86Z7ông ổ9mWRwfn àPD? T9mWRwfại sa9mWRwfo á9mWRwfnh mắPDt bw86Z7lạ vậy?”

My 9mWRwfGod! bw86Z7Tiêu ViễnZ38dn6 ơiPD, chẳngPD Z38dn6lẽ anbw86Z7h không9mWRwf bi9mWRwfết thếPD nPDào bw86Z7là lZ38dn6iếc mắZ38dn6t đZ38dn6ưa tìnhZ38dn6 saobw86Z7? HPDay làbw86Z7 độngZ38dn6 Z38dn6tác bw86Z7diễn xuấtPD c9mWRwfủa tbw86Z7ôi Z38dn6quá kém?

“Đâu bw86Z7có, chỉbw86Z7 làbw86Z7 em…bw86Z7 chỉPD là…Z38dn6 chưabw86Z7 ngZ38dn6ủ đbw86Z7ủ g9mWRwfiấc, mắt9mWRwf hơPDi mỏiPD”. Z38dn6Tôi ấp9mWRwf úng.

“Sau nPDày, bubw86Z7ổi bw86Z7tối trbw86Z7ước bw86Z7khi Z38dn6đi ngủPD uống9mWRwf trbw86Z7à íZ38dn6t thô9mWRwfi, bw86Z7uống s9mWRwfữa 9mWRwftươi nbw86Z7hiều vào”.9mWRwf Tiêubw86Z7 Viễbw86Z7n dịPDu dZ38dn6àng cười9mWRwf nZ38dn6ói vbw86Z7ới tôi.

Tổng giámZ38dn6 s9mWRwfát kbw86Z7ỹ thuậZ38dn6t vPDừa 9mWRwfyên vbw86Z7ị, Pbw86Z7hó tổng9mWRwf g9mWRwfiám sZ38dn6át PDkỹ thPDuật PDđã xuấ9mWRwft hiện9mWRwf 9mWRwfngay –Z38dn6 đâ9mWRwfy PDquả đbw86Z7úng Z38dn6là mZ38dn6ột đạiPD mỹbw86Z7 n9mWRwfhân. Ngh9mWRwfe bw86Z7nói 9mWRwflà cháuPD gáPDi Z38dn6của CPDục trPDưởng, 9mWRwflà trí9mWRwf thbw86Z7ức Z38dn6cao ởPD nước9mWRwf ngoàPDi về,Z38dn6 bw86Z7làm ch9mWRwfo cZ38dn6ác bw86Z7anh chà9mWRwfng độcPD tbw86Z7hân cứ9mWRwf phZ38dn6ải xúmZ38dn6 xíbw86Z7t vbw86Z7ây quanh.

Đại mỹbw86Z7 nhâZ38dn6n nhìnZ38dn6 PDcác chàPDng tPDrai trZ38dn6ong bw86Z7tổ dựPD ánbw86Z7 bằngZ38dn6 nửbw86Z7a c9mWRwfon mắt,PD d9mWRwfuy 9mWRwfchỉ đốPDi vớibw86Z7 TPDiêu VPDiễn lạiZ38dn6 tỏ9mWRwf PDra âPDn cần9mWRwf Z38dn6quá Z38dn6mức. Tôi9mWRwf PDthấy v9mWRwfậy t9mWRwfrong lònZ38dn6g rZ38dn6ất lZ38dn6o sợbw86Z7, bả9mWRwfn thâ9mWRwfn tôiZ38dn6 vbw86Z7ốn khobw86Z7ng cZ38dn6ó sứcZ38dn6 cZ38dn6ạnh bw86Z7tranh gì9mWRwf, bâPDy giờ9mWRwf gbw86Z7ặp phải9mWRwf đốiZ38dn6 tbw86Z7hủ mạnhbw86Z7 nZ38dn6hư vậy,Z38dn6 xe9mWRwfm r9mWRwfa 9mWRwfông bw86Z7trời đangbw86Z7 t9mWRwfhử thábw86Z7ch 9mWRwftôi đây!

Mặc dZ38dn6ù ở9mWRwf cùng9mWRwf một9mWRwf tPDổ vPDới Tiêbw86Z7u ViễZ38dn6n, nhbw86Z7ưng 9mWRwfcơ hộbw86Z7i gặp9mWRwf gbw86Z7ỡ khôngPD bw86Z7nhiều. CZ38dn6ó lúcbw86Z7 PDđi ngPDang PDqua văn9mWRwf phònZ38dn6g cbw86Z7ủa PDanh, t9mWRwfôi kPDhông kPDìm cPDhế được9mWRwf phảiPD li9mWRwfếc mắ9mWRwft n9mWRwfhìn PDvào, tobw86Z7àn thấ9mWRwfy Ti9mWRwfêu PDViễn đabw86Z7ng chăPDm chPDú nghibw86Z7ên cứuPD bảnZ38dn6 Z38dn6vẽ dựZ38dn6 án.

Một hôm,bw86Z7 Tiểu9mWRwf Lưbw86Z7u bw86Z7– cPDùng phPDòng 9mWRwflàm việcZ38dn6 vớiZ38dn6 tôbw86Z7i, độbw86Z7t bw86Z7nhiên hỏi:bw86Z7 “Chịbw86Z7 Điền,9mWRwf cZ38dn6ó phZ38dn6ải PDchị cóbw86Z7 ýbw86Z7 9mWRwfvới Tổngbw86Z7 giáPDm sát9mWRwf k9mWRwfỹ thuZ38dn6ật TiZ38dn6êu không?”

Tôi đang9mWRwf uốngZ38dn6 t9mWRwfrà, phụtbw86Z7 9mWRwfhết cảbw86Z7 n9mWRwfước bw86Z7ra ngo9mWRwfài: “X9mWRwfin lỗibw86Z7, Z38dn6tôi b9mWRwfị sặc!”PD 9mWRwfTôi vộibw86Z7 vàn9mWRwfg lấybw86Z7 khăZ38dn6n PDlau bàn.

“Điều đóZ38dn6 cóbw86Z7 9mWRwfgì pZ38dn6hải xấuZ38dn6 9mWRwfhổ chứbw86Z7? Sáubw86Z7 chịPD PDem gZ38dn6ái ởPD Z38dn6tổ chúngPD PDta đềubw86Z7 thầmZ38dn6 yPDêu Tổng9mWRwf gZ38dn6iám 9mWRwfsát kỹZ38dn6 thuPDật Tiêbw86Z7u mà”.PD bw86Z7Tiểu LPDưu tiến9mWRwf hàPDnh pZ38dn6hân tíchPD cụZ38dn6 thbw86Z7ể, “N9mWRwfhưng mZ38dn6à nhìnZ38dn6 Z38dn6ưu tZ38dn6hế củPDa Phó9mWRwf tổngPD gbw86Z7iám sátbw86Z7 kỹbw86Z7 PDthuật Ngôbw86Z7 caZ38dn6o nhbw86Z7ư vậyPD, bw86Z7em cả9mWRwfm thấyZ38dn6 chúngPD Z38dn6ta vốnPD đềuZ38dn6 chẳngbw86Z7 cóZ38dn6 c9mWRwfơ hội!”

Tôi nghZ38dn6e Z38dn6mà lòbw86Z7ng qbw86Z7uặn thPDắt, PDthử Z38dn6nghĩ PDxem, bw86Z7từng là9mWRwf ngườiZ38dn6 y9mWRwfêu cbw86Z7hính thứPDc củabw86Z7 mZ38dn6ình, bảZ38dn6o bw86Z7bối riên9mWRwfg bw86Z7của bw86Z7cá nhân,bw86Z7 bâbw86Z7y giờPD Z38dn6phải PDđem Z38dn6ra đ9mWRwfể phâPDn cZ38dn6hia vớiZ38dn6 9mWRwfmọi ng9mWRwfười, lạbw86Z7i bịZ38dn6 PDphán đoánbw86Z7 Z38dn6cuối PDcùng sbw86Z7ẽ rơZ38dn6i vàoPD 9mWRwftay nPDgười kZ38dn6hác, tâbw86Z7m trZ38dn6ạng cZ38dn6ó bw86Z7thoải máPDi đượcPD khô9mWRwfng chứ?

Hết giờZ38dn6 làm,bw86Z7 Ti9mWRwfêu Vbw86Z7iễn bảobw86Z7 tôibw86Z7 đợbw86Z7i Z38dn6anh đểPD đibw86Z7 ăbw86Z7n tốiZ38dn6 c9mWRwfùng, tPDôi cPDảm tbw86Z7hấy tâbw86Z7m tbw86Z7rạng buồ9mWRwfn Z38dn6bực, nêbw86Z7n đãbw86Z7 đbw86Z7ạp xPDe về9mWRwf trước.

Tôi 9mWRwflà ngườiZ38dn6 khôngPD bw86Z7chỉ khôn9mWRwfg bw86Z7có sứcZ38dn6 cạPDnh tranPDh, mPDà còPDn không9mWRwf bw86Z7có cPDhút bw86Z7tự bw86Z7tin nào.

Đi đượPDc nửa9mWRwf đường,bw86Z7 lạZ38dn6i hốZ38dn6i hận,bw86Z7 ngưbw86Z7ời bw86Z7khác n9mWRwfgưỡng PDmộ abw86Z7nh, 9mWRwfđâu pZ38dn6hải l9mWRwfỗi củaZ38dn6 anh.

Tội nghibw86Z7ệp c9mWRwfho Ti9mWRwfêu Viễbw86Z7n, PDcó phảiPD bw86Z7tôi bw86Z7đã kh9mWRwfông thônZ38dn6g bw86Z7cảm chbw86Z7o aPDnh rồi?

Thế làPD lạ9mWRwfi vbw86Z7òng xPDe qubw86Z7ay bw86Z7lại, đbw86Z7ạp nhưbw86Z7 baybw86Z7, sPDuýt cZ38dn6hút nbw86Z7ữa đ9mWRwfâm PDsầm vZ38dn6ào quầybw86Z7 trự9mWRwfc bạPDn nằbw86Z7m ởPD cZ38dn6ửa chínhZ38dn6 củaPD Cục.

Chạy qZ38dn6ua PDcửa chín9mWRwfh, báPDc thườPDng Z38dn6trực giảZ38dn6 hỏPDi: “TạiPD 9mWRwfsao lạiZ38dn6 qZ38dn6uay lạZ38dn6i vậy?”

“Cháu 9mWRwflàm rbw86Z7ơi đồPD, một9mWRwf mó9mWRwfn đồ9mWRwf r9mWRwfất 9mWRwfquan tPDrọng!” TôiZ38dn6 nóiZ38dn6, sPDau đó9mWRwf ch9mWRwfạy vộiPD bw86Z7về p9mWRwfhía Z38dn6văn pPDhòng PDcủa Tbw86Z7iêu Viễn.

Cửa pZ38dn6hòng kh9mWRwfép hờ,Z38dn6 bPDên tbw86Z7rong thấPDp Z38dn6thoáng pZ38dn6hát r9mWRwfa tiếbw86Z7ng khPDóc nghZ38dn6ẹn ngào.

Văn phòPDng củZ38dn6a TiêuPD Viễnbw86Z7 t9mWRwfại s9mWRwfao PDcó 9mWRwfngười Z38dn6khóc? Lbw86Z7ại Z38dn6là âmbw86Z7 thanbw86Z7h c9mWRwfủa côPD Z38dn6gái trẻ.

Tôi dừnZ38dn6g b9mWRwfước, khôbw86Z7ng biếPDt cbw86Z7ó Z38dn6nên 9mWRwfvào habw86Z7y không.

“Đừng khóc9mWRwf nbw86Z7ữa, anPDh đPDưa Z38dn6em đbw86Z7i ă9mWRwfn chPDút PDgì nhéZ38dn6!” Tôibw86Z7 ng9mWRwfhe Z38dn6giọng Tiêubw86Z7 ViễnPD dPDịu dZ38dn6àng, âmbw86Z7 thbw86Z7anh Z38dn6ấy, chỉ9mWRwf cbw86Z7ó thểbw86Z7 PDlà dànhZ38dn6 cPDho ngườbw86Z7i Z38dn6yêu mớibw86Z7 vậyPD bw86Z7chứ? Biếbw86Z7t TiZ38dn6êu Vibw86Z7ễn đãZ38dn6 lâuZ38dn6, an9mWRwfh cũnPDg chPDưa baZ38dn6o g9mWRwfiờ dPDỗ dànZ38dn6h t9mWRwfôi nhbw86Z7ư thế.

Sau đZ38dn6ó, tPDôi nghPDe th9mWRwfấy tiếng9mWRwf anZ38dn6h thPDu dọnZ38dn6 đồ9mWRwf đạZ38dn6c, tiếngZ38dn6 9mWRwfđóng ngZ38dn6ăn kéo.

Đưa côPD Z38dn6ấy 9mWRwfđi 9mWRwfăn? Tbw86Z7iêu VZ38dn6iễn chẳbw86Z7ng phải9mWRwf hẹnPD Z38dn6tối nPDay điZ38dn6 ăPDn cZ38dn6ùng PDtôi sPDao, tạiZ38dn6 sPDao PDbây gi9mWRwfờ lạiZ38dn6 9mWRwfđổi thànhbw86Z7 đưaZ38dn6 ngườiPD 9mWRwfkhác đi?

Khi nhìnbw86Z7 vào9mWRwf phòng9mWRwf anhbw86Z7, 9mWRwfkhông phảiPD a9mWRwfi khácPD, cbw86Z7hính bw86Z7là Phó9mWRwf tổnZ38dn6g g9mWRwfiám sbw86Z7át 9mWRwfkỹ thubw86Z7ật x9mWRwfinh đẹ9mWRwfp Ng9mWRwfô DuPDyệt, đầu9mWRwf tôZ38dn6i cảm9mWRwf thábw86Z7y choáPDng váng.

Tôi đZ38dn6ứng PDsau pZ38dn6hía Z38dn6cầu than9mWRwfg, nhìnbw86Z7 b9mWRwfóng họPD dì9mWRwfu bw86Z7nhau PDđi khPDuất, chỉbw86Z7 b9mWRwfiết tPDhẫn tZ38dn6hờ nZ38dn6hư ngZ38dn6ười 9mWRwfmất hồn.

Lúc bPDước xuốngbw86Z7 cầubw86Z7 thZ38dn6ang, bácbw86Z7 thườngbw86Z7 bw86Z7trực 9mWRwfgià vẫnZ38dn6 ởbw86Z7 PDđó, 9mWRwfnhiệt tìZ38dn6nh hỏiZ38dn6 tPDhăm 9mWRwf“Tìm thấyPD đồZ38dn6 chưaPD cháu?”

“Chưa ạ!”

Có PDnên bw86Z7coi nhưbw86Z7 PDtôi đãbw86Z7 ma9mWRwfng PDnó 9mWRwftặng Z38dn6cho ngườibw86Z7 kbw86Z7hác 9mWRwfrồi khôPDng? bw86Z7Hay nbw86Z7ói Z38dn6là bw86Z7nó tựbw86Z7 cbw86Z7hạy mất?

Ngày PDthứ Z38dn6hai 9mWRwfđi là9mWRwfm, TiêPDu ViễnZ38dn6 nhìnbw86Z7 thấbw86Z7y tôbw86Z7i, mỉmPD 9mWRwfcười bw86Z7tự nhiên,bw86Z7 PDnhưng 9mWRwftôi lạibw86Z7 cPDảm thấy9mWRwf n9mWRwfụ cườiPD ấZ38dn6y cựbw86Z7c kỳPD 9mWRwfxa PDcách, bw86Z7tưởng bw86Z7như bw86Z7bị nbw86Z7găn cách9mWRwf bởPDi mộPDt thế9mWRwf giPDới mờbw86Z7 sương.

“Bảo ebw86Z7m đợi9mWRwf aZ38dn6nh, m9mWRwfà lại9mWRwf tPDự bZ38dn6ỏ 9mWRwfvề trước!”9mWRwf APDnh nóibw86Z7 nh9mWRwfư 9mWRwfkhông hề9mWRwf 9mWRwfcó chuyệbw86Z7n gì.

“Xin lỗi9mWRwf, PDem PDbận!” PDTôi kZ38dn6hông cườiZ38dn6 nbw86Z7ổi, chỉbw86Z7 cZ38dn6ó bw86Z7thể giảZ38dn6 vPDờ nhìnbw86Z7 đbw86Z7i chbw86Z7ỗ khbw86Z7ác. APDnh chắcZ38dn6 chắnbw86Z7 khôPDng biếtZ38dn6 tbw86Z7ôi đã9mWRwf qPDuay trở9mWRwf lPDại, Z38dn6còn đượcPD xebw86Z7m 9mWRwfmột c9mWRwfảnh tượnPDg k9mWRwfhông nbw86Z7ên xem.

“Ai làbw86Z7m e9mWRwfm khô9mWRwfng vbw86Z7ui rồi?”PD Z38dn6Tiêu V9mWRwfiễn n9mWRwfhìn tôi,bw86Z7 nPDgữ 9mWRwfkhí 9mWRwfkhá thậnZ38dn6 trọng.

Tự bw86Z7nhiên Z38dn6nhớ lPDại mấybw86Z7 bw86Z7năm trPDước tPDôi ghe9mWRwfn bóbw86Z7ng ghPDen gZ38dn6ió, nhìnZ38dn6 abw86Z7nh Z38dn6và mộPDt bZ38dn6ạn Z38dn6nữ t9mWRwfrong lPDớp ngZ38dn6ồi Z38dn6cùng nh9mWRwfau, liềbw86Z7n bỏbw86Z7 cZ38dn6hạy Z38dn6ra kbw86Z7hỏi pZ38dn6hòng hbw86Z7ọc, sZ38dn6au PDđó bw86Z7anh chZ38dn6ạy tZ38dn6heo kPDéo Z38dn6tay tôZ38dn6i lạibw86Z7 nói:Z38dn6 “Đồbw86Z7 nZ38dn6gốc, an9mWRwfh thíPDch em!”

Đồ PDngốc! Z38dn6Tôi đún9mWRwfg PDlà đồZ38dn6 ngPDốc, lPDúc nàoZ38dn6 c9mWRwfũng 9mWRwfngây thPDơ tibw86Z7n bw86Z7tưởng rằngZ38dn6, 9mWRwfxa nhZ38dn6au Z38dn6chừng Z38dn6ấy khoảng9mWRwf th9mWRwfời PDgian v9mWRwfà khônbw86Z7g gianbw86Z7, chúbw86Z7ng tbw86Z7ôi bw86Z7đều sbw86Z7ẽ kPDhông thPDay đổi.

Sự 9mWRwfthật đúbw86Z7ng Z38dn6là tànbw86Z7 khốc.9mWRwf Chúbw86Z7ng PDtôi đPDã 9mWRwfthay đổiZ38dn6 rbw86Z7ồi, tất9mWRwf cbw86Z7ả mọPDi bw86Z7thứ đềubw86Z7 khPDông thZ38dn6ể nh9mWRwfư trước9mWRwf đượcbw86Z7 nữa.

Công viZ38dn6ệc PDtrong Tbw86Z7ổ 9mWRwfdự án9mWRwf rấPDt bậnPD rộn,bw86Z7 tôbw86Z7i vbw86Z7à TPDiêu VZ38dn6iễn dZ38dn6ù cóbw86Z7 đ9mWRwfụng nZ38dn6hau, 9mWRwfcũng kh9mWRwfông nZ38dn6ói được9mWRwf bw86Z7lời nào.

Theo PDquan bw86Z7sát PDcủa T9mWRwfiểu 9mWRwfLưu, “Tbw86Z7ổng Z38dn6giám sátbw86Z7 Tiêbw86Z7u mấbw86Z7y hôZ38dn6m bw86Z7nay PDtâm trạngPD kPDhông 9mWRwftốt lắm!”

“Nhà nướcbw86Z7 trảPD baPDo nPDhiêu lưZ38dn6ơng 9mWRwfcho bw86Z7em, đểbw86Z7 bw86Z7em PDquan tâ9mWRwfm Z38dn6đến cPDả t9mWRwfâm trạng9mWRwf của9mWRwf tổnZ38dn6g gZ38dn6iám sZ38dn6át kZ38dn6ỹ Z38dn6thuật sao?”

“Em b9mWRwfuôn chuyệnPD chbw86Z7út khônZ38dn6g được9mWRwf bw86Z7à? 9mWRwfMấy hôm9mWRwf naZ38dn6y tínhZ38dn6 9mWRwfkhí cZ38dn6hị dữZ38dn6 9mWRwfdằn qbw86Z7uá! Z38dn6Chú ýPD cbw86Z7hút, đừngbw86Z7 đểPD bướcPD vàoZ38dn6 PDthời PDkỳ tiềPDn mãPDn kPDinh sbw86Z7ớm đấy!”

“Nghe nó9mWRwfi, ngườPDi bướcZ38dn6 vbw86Z7ào thờZ38dn6i kZ38dn6ỳ tiềnPD m9mWRwfãn kin9mWRwfh PDthường tbw86Z7hích luyênPD Z38dn6thuyên! Chị9mWRwf cbw86Z7ó luyPDên thuybw86Z7ên không?”

Tiểu Lưu9mWRwf vộibw86Z7 ngZ38dn6ậm miệngPD luôn.

Thiết PDkế quZ38dn6y hoZ38dn6ạch dự9mWRwf á9mWRwfn hì9mWRwfnh nZ38dn6hư gặpbw86Z7 phảibw86Z7 kZ38dn6hó kbw86Z7hăn, mấybw86Z7 lZ38dn6ần PDtôi bw86Z7nhìn thấbw86Z7y 9mWRwfTiêu Viễ9mWRwfn hoặcZ38dn6 là9mWRwf ngồi9mWRwf đămbw86Z7 chiêu9mWRwf tPDrước bàZ38dn6n lPDàm việcbw86Z7, hoặcPD lạibw86Z7 đứngZ38dn6 tr9mWRwfầm ngâm9mWRwf mấy9mWRwf giờZ38dn6 Z38dn6liền ởPD Z38dn6phòng bw86Z7hút thuốc.

Nhìn 9mWRwfbộ dạngZ38dn6 cô9mWRwf độcZ38dn6 sZ38dn6uy tbw86Z7ư củabw86Z7 anbw86Z7h nPDhư vậbw86Z7y t9mWRwfôi cả9mWRwfm 9mWRwfthấy thbw86Z7ật 9mWRwfđau bw86Z7lòng, hậnbw86Z7 nỗiZ38dn6 mì9mWRwfnh nbw86Z7ăng lựcZ38dn6 cZ38dn6ó hạn,9mWRwf khôbw86Z7ng bw86Z7giúp đ9mWRwfược việPDc gì.

Tổ dựZ38dn6 bw86Z7án mời9mWRwf đếnPD m9mWRwfột chuyênbw86Z7 Z38dn6gia đầ9mWRwfy quyề9mWRwfn ubw86Z7y –Z38dn6 GZ38dn6iáo sư9mWRwf Điềnbw86Z7 Du9mWRwfy Niên,Z38dn6 nghbw86Z7e nóZ38dn6i ngườ9mWRwfi nPDày nổi9mWRwf tiếngZ38dn6 cả9mWRwf trên9mWRwf thếPD giớPDi. TiêPDu ViZ38dn6ễn vbw86Z7à Ngbw86Z7ô DuZ38dn6yệt đứngbw86Z7 saZ38dn6u ôn9mWRwfg tabw86Z7, gZ38dn6iống nbw86Z7hư bw86Z7hai c9mWRwfô cậ9mWRwfu hbw86Z7ọc PDtrò nhỏ.

Tổ trưởng9mWRwf b9mWRwfảo tôPDi tổnPDg hợ9mWRwfp 9mWRwflại PDcác dữPD liệuZ38dn6 sổ9mWRwf sáchPD, tr9mWRwfực PDtiếp ma9mWRwfng đếnZ38dn6 pPDhòng Z38dn6khách VIP.

Lúc Z38dn6tôi ôZ38dn6m mộtPD PDđống bw86Z7tài liệuPD Z38dn6dày tiZ38dn6ến vào,9mWRwf gi9mWRwfáo sZ38dn6ư Đbw86Z7iền đangbw86Z7 cùngbw86Z7 bw86Z7Tiêu Viễnbw86Z7 thảobw86Z7 luận9mWRwf PDviệc s9mWRwfửa đổibw86Z7 bw86Z7dự ánZ38dn6. ThấZ38dn6y tôibw86Z7 Z38dn6bước vào9mWRwf, TiêZ38dn6u ViZ38dn6ễn caZ38dn6u màyZ38dn6, đỡZ38dn6 chồngZ38dn6 tàiPD liệ9mWRwfu tZ38dn6rên t9mWRwfay tôibw86Z7, 9mWRwfnói: “TạiPD sPDao lạbw86Z7i bw86Z7để mộtZ38dn6 ngườiZ38dn6 Z38dn6ôm nPDhiều PDđồ thbw86Z7ế nàybw86Z7? Sbw86Z7au nàyPD ph9mWRwfải bảo9mWRwf TiểZ38dn6u Lbw86Z7ưu giPDúp Z38dn6em đấy”.

Tôi PDlý bw86Z7nhí “vâng9mWRwf” mộtZ38dn6 tPDiếng, gậPDt 9mWRwfgật đầuZ38dn6 tZ38dn6ỏ Z38dn6ra 9mWRwfđáp lZ38dn6ại. Z38dn6Chút tàZ38dn6i liệPDu PDnày th9mWRwfì ănbw86Z7 thPDua gìPD chứ?

Đè né9mWRwfn coPDn ngườiZ38dn6 thườPDng kPDhông phải9mWRwf lPDà 9mWRwftrọng lượnPDg, bw86Z7mà lại9mWRwf 9mWRwflà nhữngPD gá9mWRwfnh nặng9mWRwf 9mWRwfvô hìnbw86Z7h kia.

Tiêu Vibw86Z7ễn thâPDn PDmật kéoPD tbw86Z7ay tôi9mWRwf, vị9mWRwf gZ38dn6iáo sPDư Z38dn6già ngPDước mắPDt cbw86Z7hằm Z38dn6chằm nhìZ38dn6n chúbw86Z7ng tôi,bw86Z7 tôibw86Z7 PDvội vàng9mWRwf Z38dn6rút taZ38dn6y 9mWRwflại, đ9mWRwfỏ m9mWRwfặt, nóiZ38dn6 v9mWRwfới T9mWRwfiêu Viễn:9mWRwf “Em9mWRwf Z38dn6về làPDm việc9mWRwf đây”.

“Hết PDgiờ bw86Z7anh đ9mWRwfưa e9mWRwfm về!”Z38dn6 Ti9mWRwfêu VPDiễn nởbw86Z7 nbw86Z7ụ cườiZ38dn6 m9mWRwfà 9mWRwfmấy ngàybw86Z7 9mWRwfrồi Z38dn6hiếm thấy.

“Không cần!”bw86Z7 Mỗbw86Z7i PDngày đềuPD 9mWRwftự đạpZ38dn6 xPDe vZ38dn6ề PDnhà, trướcPD nbw86Z7ay Z38dn6có cầnbw86Z7 aZ38dn6i đưZ38dn6a v9mWRwfề đâu,PD đãPD thànbw86Z7h thóPDi qu9mWRwfen rồZ38dn6i. PDVới lbw86Z7ại, tôPDi cũngbw86Z7 bw86Z7khong kiêPDu 9mWRwfsa đếnPD bw86Z7mức hPDết bw86Z7giờ cầnPD 9mWRwfcó ngườibw86Z7 đưabw86Z7 về.

Điều càPDng PDquan trọngPD hơPDn làPD Z38dn6Tiêu Viễn9mWRwf 9mWRwfrất bbw86Z7ận, rZ38dn6ất 9mWRwfmệt, tôPDi kbw86Z7hông đPDành PDlòng Z38dn6để anbw86Z7h hZ38dn6ết giờbw86Z7 phảPDi lộnZ38dn6 mộtZ38dn6 PDvòng 9mWRwfđưa tiễn9mWRwf tôiPD rồiZ38dn6 muộnbw86Z7 mớiPD vềPD đượcPD đếZ38dn6n nhà.

Tiêu PDViễn tbw86Z7hở dài,PD PD“Khả KhảZ38dn6, đừnZ38dn6g cốZ38dn6 ý9mWRwf tránhPD aPDnh nữa!”

Buổi trbw86Z7ưa đếnbw86Z7 PDphòng PDgiải la9mWRwfo lấPDy nưPDớc, bw86Z7nhìn thấybw86Z7 giáo9mWRwf sưZ38dn6 Điền9mWRwf PDDuy Niêbw86Z7n cũnbw86Z7g đangbw86Z7 PDpha t9mWRwfrà, tr9mWRwfong c9mWRwfốc thủyPD tbw86Z7inh đổ9mWRwf đZ38dn6ầy nử9mWRwfa cốc9mWRwf láPD chèPD, tô9mWRwfi không9mWRwf khỏPDi kPDinh ngạPDc, “Bbw86Z7ác Z38dn6cho nhibw86Z7ều lPDá bw86Z7chè 9mWRwfthế, cZ38dn6ó sợZ38dn6 đắng9mWRwf qZ38dn6uá kbw86Z7hông ạ?”

“Uống quebw86Z7n rồZ38dn6i”. ÔngZ38dn6 cườZ38dn6i thấPDy thậZ38dn6t thbw86Z7ân thiết,PD khiếnPD PDngười Z38dn6ta cbw86Z7ó 9mWRwfcảm giáZ38dn6c quePDn thuộc.

Ông pPDha PDtrà xobw86Z7ng khôbw86Z7ng rờibw86Z7 đi,9mWRwf mà9mWRwf vZ38dn6ãn đbw86Z7ứng ở9mWRwf PDphòng giảiZ38dn6 bw86Z7lao nhìnZ38dn6 tôPDi lấybw86Z7 nước,PD 9mWRwf“Cô bé,Z38dn6 cZ38dn6háu yêu9mWRwf TiêuZ38dn6 Viễnbw86Z7 hả?”

Tôi gPDiật mPDình 9mWRwflàm bàbw86Z7n PDtay bw86Z7đang cầPDm phíchbw86Z7 PDnước runbw86Z7g Z38dn6lên, nước9mWRwf sZ38dn6ôi tronbw86Z7g bZ38dn6ình rZ38dn6ót xuốZ38dn6ng lZ38dn6àm bw86Z7ngón ta9mWRwfy bịPD gi9mWRwfội bỏng9mWRwf rát.

Vị gZ38dn6iáo bw86Z7sư giàbw86Z7 nhanZ38dn6h mắtbw86Z7 nZ38dn6hanh Z38dn6tay, 9mWRwfliền 9mWRwfđóng 9mWRwfngay 9mWRwfvòi nưPDớc nónbw86Z7g lại,PD kéZ38dn6o PDtay t9mWRwfôi sanbw86Z7g vòPDi nước9mWRwf lạnhPD vặnbw86Z7 xuốPDng, để9mWRwf giPDảm bớtZ38dn6 9mWRwfsự đPDau rát.

Mắt tôbw86Z7i ngâbw86Z7n ngấnbw86Z7 lệ,PD trPDong bw86Z7lòng cườiZ38dn6 thầZ38dn6m: X9mWRwfem rabw86Z7, t9mWRwfính nhiPDều 9mWRwfchuyện cbw86Z7ũng khôZ38dn6ng hềbw86Z7 giớiZ38dn6 Z38dn6hạn lứabw86Z7 tuổi.

Lấy nướcbw86Z7 xongZ38dn6, gZ38dn6iáo sPDư Đbw86Z7iền gPDiúp Z38dn6tôi Z38dn6xách phíbw86Z7ch PDnước vZ38dn6ề phòbw86Z7ng làZ38dn6m việc,PD TZ38dn6iểu LưuPD nhìnPD thấbw86Z7y nóbw86Z7i: Z38dn6“Trời 9mWRwfạ, ch9mWRwfị Đ9mWRwfiền, saZ38dn6o chịPD lạPDi đểbw86Z7 9mWRwfông ấybw86Z7 xPDách phícbw86Z7h nướcZ38dn6 bw86Z7chứ? Chị9mWRwf bPDiết ông9mWRwf 9mWRwfấy là9mWRwf aZ38dn6i không?”

“Giáo sưZ38dn6 Điền9mWRwf D9mWRwfuy Niên”.

“Biết rồZ38dn6i còbw86Z7n đểPD ông9mWRwf 9mWRwfấy xáchbw86Z7 hộZ38dn6 chPDị phZ38dn6ích lZ38dn6à sao?”bw86Z7 TiểuPD LưuPD sZ38dn6uýt nPDữa cáuPD lZ38dn6ên bw86Z7với tôPDi, “CZ38dn6ục trưbw86Z7ởng củabw86Z7 chún9mWRwfg bw86Z7ta mời9mWRwf đếnZ38dn6 lZ38dn6à khá9mWRwfch VIPDP, làPD chuyZ38dn6ên gibw86Z7a dPDự PDán, là9mWRwf đạbw86Z7i thụbw86Z7 9mWRwfcủa gibw86Z7ới k9mWRwfhoa họcbw86Z7 bw86Z7điện tử”.

“Chẳng quZ38dn6a ch9mWRwfỉ l9mWRwfà nbw86Z7hờ bw86Z7ông 9mWRwfấy 9mWRwfxách PDhộ chịZ38dn6 phích9mWRwf nướcbw86Z7 thôbw86Z7i màbw86Z7!” MPDà ch9mWRwfính bw86Z7ông tựZ38dn6 nguy9mWRwfện đấyPD chứbw86Z7, nóiZ38dn6 nbw86Z7ào làZ38dn6 taZ38dn6y Z38dn6tôi PDbị bỏngPD rồi,bw86Z7 9mWRwfđó 9mWRwfcũng làbw86Z7 tráPDch nhiệmbw86Z7 PDcủa ôngPD ấy.

Chị cònPD mubw86Z7ốn nhờ9mWRwf ônPDg PDấy làbw86Z7m g9mWRwfì nữa?Z38dn6 Gibw86Z7úp chịZ38dn6 quZ38dn6ét nhàbw86Z7 à?Z38dn6” TZ38dn6iểu Lbw86Z7ưu nbw86Z7hìn PDtôi cbw86Z7hế gibw86Z7ễu, “XúcZ38dn6 phạm9mWRwf ông9mWRwf ấyZ38dn6 làbw86Z7 tộiPD khôngbw86Z7 thZ38dn6ể PDtha đượ9mWRwfc đâu”.

Nhưng tôPDi đâPDu Z38dn6muốn xúcZ38dn6 phạmbw86Z7 ônZ38dn6g, mà9mWRwf một9mWRwf vịZ38dn6 gZ38dn6iáo sư,PD chuPDyên PDgia c9mWRwfó thânbw86Z7 phận9mWRwf địabw86Z7 vbw86Z7ị nhưbw86Z7 thZ38dn6ế cũbw86Z7ng bw86Z7sẽ khbw86Z7ông thểbw86Z7 nhậnPD rPDa một9mWRwf nhâPDn vbw86Z7iên bw86Z7văn pPDhòng bìbw86Z7nh PDthường PDnhư PDtôi đâu.

Có lẽZ38dn6, vừaZ38dn6 qua9mWRwfy đi9mWRwf, ônZ38dn6g 9mWRwfvốn đPDã khoPDng nhớPD đbw86Z7ược 9mWRwftôi Z38dn6là bw86Z7ai rồi.

Hết giờZ38dn6 PDlàm, đ9mWRwfi q9mWRwfua 9mWRwfsiêu thịPD CarrefZ38dn6our, tPDôi muPDa mộtZ38dn6 đốngZ38dn6 đồPD linZ38dn6h tinh.

Khi tPDôi xáZ38dn6ch giỏbw86Z7 hàPDng PDđi Z38dn6ra ph9mWRwfía ngoài9mWRwf 9mWRwfthì nhìnZ38dn6 tPDhấy Tbw86Z7iêu Viễbw86Z7n. Vừabw86Z7 địnhZ38dn6 gọi9mWRwf a9mWRwfnh, người9mWRwf bỗ9mWRwfng c9mWRwfứng đờZ38dn6 PDkhông PDthốt đư9mWRwfợc bw86Z7ra lời,Z38dn6 bởi9mWRwf vì9mWRwf NZ38dn6gô Duy9mWRwfệt 9mWRwfvà aZ38dn6nh đZ38dn6i PDcùng nhau.

Anh 9mWRwfbắt đầ9mWRwfu 9mWRwfđưa cbw86Z7ô Z38dn6đi lượnZ38dn6 siêZ38dn6u tZ38dn6hị từbw86Z7 9mWRwfbao giờ?Z38dn6 Dánbw86Z7g vẻ9mWRwf chă9mWRwfm sócPD cbw86Z7hở Z38dn6che cbw86Z7ô PDấy. Nh9mWRwfìn xbw86Z7e 9mWRwfmua đồ9mWRwf của9mWRwf họPD, xếp9mWRwf đầ9mWRwfy nh9mWRwfững vậtbw86Z7 dụnZ38dn6g giPDa đình.

Mũi tôPDi cabw86Z7y PDxè, Z38dn6nhặt bZ38dn6ừa mấy9mWRwf thứbw86Z7 rồiZ38dn6 vội9mWRwf vàn9mWRwfg chạybw86Z7 rbw86Z7a ngoài.

Ngô DuyZ38dn6ệt bw86Z7đã bw86Z7nhìn PDthấy PDtôi, “Tiểubw86Z7 Khả?bw86Z7 Tiểubw86Z7 Khả?9mWRwf” C9mWRwfô ấyZ38dn6 9mWRwfgọi PDtôi, âPDm 9mWRwfthanh Z38dn6dịu dàng9mWRwf trabw86Z7ng nhPDã, uyển9mWRwf chuyểnPD vZ38dn6à dễ9mWRwf chịu9mWRwf, khiến9mWRwf ch9mWRwfo ởPD giữaPD đám9mWRwf đôngZ38dn6 huyêPDn nPDáo vPDẫn cóZ38dn6 thểPD Z38dn6nổi rõPD Z38dn6lên gPDiọng bw86Z7nói đPDặc biệt.

“Tiểu Khảbw86Z7, ebw86Z7m 9mWRwfcũng đếnPD đ9mWRwfây mu9mWRwfa bw86Z7đồ à?PD” Tiêu9mWRwf ViễnPD nhìnZ38dn6 tôibw86Z7 PDbối rối,bw86Z7 bw86Z7vẻ Z38dn6mặt PDcó chú9mWRwft 9mWRwflo lắng.

Tôi khZ38dn6ông đến9mWRwf PDthì cZ38dn6ó thể9mWRwf nhìnZ38dn6 thPDấy bw86Z7anh và9mWRwf PDPhó tổnbw86Z7g Z38dn6giám sát9mWRwf xiZ38dn6nh đẹpPD ânbw86Z7 âZ38dn6n áZ38dn6i ábw86Z7i 9mWRwfbên nPDhau khôngPD chứ?bw86Z7 ĐãZ38dn6 tbw86Z7ức giậPDn rZ38dn6ồi, cũbw86Z7ng bw86Z7chẳng nhìPDn Z38dn6anh Z38dn6nữa, cZ38dn6hỉ Z38dn6nói vớibw86Z7 Ngôbw86Z7 PDDuyệt: “ChàoZ38dn6 PhóPD tbw86Z7ổng giámPD bw86Z7sát, thZ38dn6ật t9mWRwfình cờPD ạ!”

“Gọi tPDôi lZ38dn6à NPDgô D9mWRwfuyệt thôPDi, bâ9mWRwfy Z38dn6giờ hbw86Z7ết gbw86Z7iờ làmZ38dn6 rPDồi mà9mWRwf!” PDCô 9mWRwfta kPDéo tZ38dn6ay tôPDi bw86Z7tỏ r9mWRwfa rấ9mWRwft tbw86Z7hân tình.

Tôi vẫn9mWRwf lịcbw86Z7h sPDự 9mWRwfmỉm cư9mWRwfời, nPDhìn cô9mWRwf vPDà TiêuPD Viễn.

Thần sắcbw86Z7 củaZ38dn6 TPDiêu Viễbw86Z7n lbw86Z7ại rZ38dn6ất bw86Z7ủ dột.

 

2. TạiZ38dn6 9mWRwfsao cbw86Z7ứ xuấtPD hiệbw86Z7n lúZ38dn6c tôbw86Z7i nhế9mWRwfch 9mWRwfnhác nhất

Ra khỏPDi siêuPD thị,Z38dn6 nướcPD mắtbw86Z7 tôPDi đZ38dn6ã khô9mWRwfng cầmbw86Z7 đượcPD nữa,bw86Z7 vỡZ38dn6 òa.

Tôi xácZ38dn6h túibw86Z7 tbw86Z7o tZ38dn6úi nhỏ9mWRwf đZ38dn6i qubw86Z7a cầZ38dn6u vượbw86Z7t, nhZ38dn6ìn xuốbw86Z7ng Z38dn6dưới cZ38dn6hân cầbw86Z7u, x9mWRwfe cộ9mWRwf nườmZ38dn6 nượpZ38dn6, tựbw86Z7 nZ38dn6hiên đứZ38dn6ng 9mWRwflại. NếuZ38dn6 bw86Z7nhảy từZ38dn6 trên9mWRwf nàyPD xuốngbw86Z7 cbw86Z7ó bw86Z7lẽ sẽbw86Z7 chế9mWRwft rấtbw86Z7 9mWRwfthảm n9mWRwfhỉ? ChắcZ38dn6 chắnbw86Z7 cơZ38dn6 thểbw86Z7 sẽ9mWRwf đầyPD máu9mWRwf meZ38dn6, nbw86Z7át bétZ38dn6? N9mWRwfói khônPDg chừng9mWRwf, Z38dn6lúc đó9mWRwf Z38dn6óc cònPD bắnPD phụ9mWRwft vàoZ38dn6 người9mWRwf đZ38dn6i đườngbw86Z7 c9mWRwfũng nên.

Cứ tbw86Z7ưởng 9mWRwftượng vậZ38dn6y, đbw86Z7ã 9mWRwfthấy ghêPD rợnPD hế9mWRwft cảbw86Z7 người.

Có l9mWRwfẽ từbw86Z7 Z38dn6cổ ch9mWRwfí kZ38dn6im, tZ38dn6ôi là9mWRwf ngườiPD đầubw86Z7 tiêbw86Z7n Z38dn6lại bịPD chíbw86Z7nh ýbw86Z7 tưởngZ38dn6 cbw86Z7ủa bw86Z7mình dbw86Z7ọa cPDho sPDợ phPDát th9mWRwfét lên.

Để bw86Z7cho khbw86Z7ông pPDhải n9mWRwfghĩ đếnbw86Z7 m9mWRwfối bw86Z7quan hPDệ củaZ38dn6 Z38dn6Tiêu Viễn9mWRwf và9mWRwf Nbw86Z7gô DPDuyệt PDnữa, 9mWRwftôi vộiZ38dn6 và9mWRwfng tìPDm một9mWRwf nơiPD abw86Z7n bw86Z7toàn PDlẩn trốnbw86Z7, cà9mWRwfng k9mWRwfín đáoZ38dn6 càbw86Z7ng tốt!

Đối diZ38dn6ện siêuZ38dn6 thịPD bw86Z7có PDmột PDquán SPDtarbucks, khônPDg giaPDn taPDo nh9mWRwfã, bw86Z7phục vụ9mWRwf chuZ38dn6yên bw86Z7nghiệp. Tô9mWRwfi gọZ38dn6i 9mWRwfmột t9mWRwfách capuc9mWRwfcino cZ38dn6ùng v9mWRwfới móPDn 9mWRwftráng miệng.

Vị thơPDm n9mWRwfgon củ9mWRwfa m9mWRwfón ănPD làmPD tâmZ38dn6 tr9mWRwfạng 9mWRwftôi tốtZ38dn6 hơn,Z38dn6 bw86Z7giữa nbw86Z7ền âZ38dn6m nZ38dn6hạc PDdịu nhZ38dn6ẹ kPDhiến tôiZ38dn6 dZ38dn6ần dầbw86Z7n cả9mWRwfm thấyZ38dn6 thưbw86Z7 PDthái trởPD lại.

“Thưa cPDô, Z38dn6có 9mWRwfcần kbw86Z7hăn 9mWRwfgiấy kZ38dn6hông ạ?”9mWRwf NhPDân Z38dn6viên phZ38dn6ục vụPD PDlễ phébw86Z7p PDđứng bênPD cạnh.

“Không cần,9mWRwf cáPDm ơn!”Z38dn6 bw86Z7Tôi vô9mWRwf thứbw86Z7c đưaZ38dn6 t9mWRwfay lZ38dn6ên laPDu mặPDt, toàZ38dn6n là9mWRwf nướcPD mZ38dn6ắt. Tạibw86Z7 sabw86Z7o tôiZ38dn6 lạibw86Z7 khócZ38dn6 chứ?

 “Xin đừ9mWRwfng ngồibw86Z7 bw86Z7ở đó!9mWRwf” Tôi9mWRwf vbw86Z7ừa bw86Z7lau mắtbw86Z7 vừ9mWRwfa PDnói Z38dn6với ngườiPD đốiZ38dn6 diệnPD, khôZ38dn6ng cPDho ngồibw86Z7 bw86Z7cùng tôi.

“Em ng9mWRwfhĩ lbw86Z7à tôiZ38dn6 mubw86Z7ốn ngồibw86Z7 s9mWRwfao? Ch9mWRwfỉ Z38dn6vì PDem cPDứ khbw86Z7óc nhbw86Z7ư vậybw86Z7 Z38dn6mãi, khi9mWRwfến chPDo tâmbw86Z7 Z38dn6trạng tôi9mWRwf thấyZ38dn6 rấbw86Z7t bw86Z7u uất”bw86Z7. Ngườ9mWRwfi đbw86Z7ối diPDện nói.

“Chương Nbw86Z7gự, PDtại sbw86Z7ao anPDh c9mWRwfứ xuấtbw86Z7 hiệPDn lúc9mWRwf Z38dn6tôi Z38dn6nhếch nhábw86Z7c nhất?”bw86Z7 T9mWRwfôi rầuZ38dn6 rbw86Z7ĩ nZ38dn6ói v9mWRwfới aZ38dn6nh ta.

“Nhưng mà9mWRwf, hìbw86Z7nh nh9mWRwfư tbw86Z7ôi bw86Z7còn nhếc9mWRwfh nháPDc hơnZ38dn6 Z38dn6em!” AnZ38dn6h Z38dn6ta 9mWRwfnhún viZ38dn6a, bw86Z7chỉ Z38dn6lên bộPD compl9mWRwfe maZ38dn6y đ9mWRwfo màuZ38dn6 trắZ38dn6ng ngàbw86Z7 cPDủa mình9mWRwf, tôZ38dn6i mớiZ38dn6 bw86Z7phát PDhiện rabw86Z7, vừaPD nãyZ38dn6 tôPDi vôZ38dn6 ýZ38dn6 làm9mWRwf đ9mWRwfổ càbw86Z7 ph9mWRwfê, 9mWRwfchất lỏngZ38dn6 màuZ38dn6 nbw86Z7âu đãZ38dn6 ngấm9mWRwf vàoZ38dn6 Z38dn6áo anh.

“Đồ ngbw86Z7ốc, tạbw86Z7i sbw86Z7ao anZ38dn6h lạbw86Z7i khônZ38dn6g b9mWRwfiết đường9mWRwf tránZ38dn6h ra?”

“Nhìn eZ38dn6m 9mWRwfkhóc quPDan trọngZ38dn6 hZ38dn6ơn, bZ38dn6ởi vZ38dn6ì thậPDt hiếmbw86Z7 Z38dn6có”. AnZ38dn6h tZ38dn6a PDlộ rPDa Z38dn6nụ cườPDi tZ38dn6inh nghPDịch, nh9mWRwfìn trPDông giốngZ38dn6 n9mWRwfhư PDmột đứPDa 9mWRwftrẻ vậy.

“Đi nàPDo, PDtôi dẫ9mWRwfn e9mWRwfm đPDến PDmột nơi9mWRwf vbw86Z7ui vPDẻ”. ChZ38dn6ương Ngự9mWRwf kbw86Z7éo tô9mWRwfi bw86Z7đứng lên.

“Tôi khbw86Z7ông đPDi, Z38dn6tôi cònZ38dn6 cóZ38dn6 bw86Z7việc!” Tbw86Z7ôi muốnbw86Z7 th9mWRwfoát Z38dn6ra khZ38dn6ỏi sbw86Z7ự lôiPD Z38dn6kéo c9mWRwfủa aZ38dn6nh ta.

Nghĩ đếnbw86Z7 viZ38dn6ệc vừa9mWRwf rZ38dn6ồi gặp9mWRwf Tiêbw86Z7u ViễZ38dn6n bw86Z7và 9mWRwfNgô Duyệt,Z38dn6 nghĩ9mWRwf đếnPD PDsự ă9mWRwfn bw86Z7ý PDcủa Z38dn6họ kPDhi ởPD bZ38dn6ên nbw86Z7hau, nghbw86Z7ĩ đếnbw86Z7 bw86Z7sự dịbw86Z7u dàn9mWRwfg Ti9mWRwfêu VZ38dn6iễn dZ38dn6ành ch9mWRwfo côPD tPDa… tấZ38dn6t cảbw86Z7 mọibw86Z7 cáiPD khZ38dn6ác 9mWRwfđều trởbw86Z7 thàbw86Z7nh bw86Z7vô nghĩa.

“Việc gZ38dn6ì cZ38dn6ó tZ38dn6hể qbw86Z7uan tbw86Z7rọng 9mWRwfhơn Z38dn6vui PDvẻ chứ?Z38dn6 Z38dn6Không điZ38dn6 sZ38dn6ẽ tiếcPD đấy9mWRwf nhé”.bw86Z7 A9mWRwfnh tbw86Z7a c9mWRwfười nhìnZ38dn6 tPDôi chờZ38dn6 đợPDi, t9mWRwfôi thậtbw86Z7 PDkhó màPD phảbw86Z7n đối.

Tôi cò9mWRwfn 9mWRwfcó thểbw86Z7 vuZ38dn6i vẻZ38dn6 đượcZ38dn6 không?9mWRwf T9mWRwfại sbw86Z7ao PDlại 9mWRwfcảm tbw86Z7hấy tr9mWRwfong 9mWRwflòng nZ38dn6ặng trPDĩu nhưZ38dn6 đPDeo đáPD thbw86Z7ế nàybw86Z7? TôiZ38dn6 c9mWRwfố gắngPD muốbw86Z7n vứtZ38dn6 bPDỏ nóPD đPDi, Z38dn6nhưng Z38dn6nó c9mWRwfứ đZ38dn6iềm nPDhiên bấZ38dn6t động.

Chương bw86Z7Ngự nóbw86Z7i khônbw86Z7g sZ38dn6ai, PDđây quảZ38dn6 nhibw86Z7ên l9mWRwfà PDmột bw86Z7nơi v9mWRwfui vẻ,Z38dn6 “mườibw86Z7 Z38dn6hai chốnPD vui”.

Đáng tiPDếc, tâmbw86Z7 trạngZ38dn6 c9mWRwfủa t9mWRwfôi bw86Z7không Z38dn6hòa nZ38dn6hập được9mWRwf vớPDi nơPDi này.

“Tại 9mWRwfsao lạPDi cPDó cábw86Z7i têPDn 9mWRwfnhư vậy?”bw86Z7 bw86Z7Tôi r9mWRwfầu r9mWRwfĩ hỏi.

“Ở đâZ38dn6y Z38dn6có mPDười Z38dn6hai tụZ38dn6 điểmbw86Z7, mỗibw86Z7 một9mWRwf chỗZ38dn6 đềuZ38dn6 khiZ38dn6ến người9mWRwf tbw86Z7a vubw86Z7i khbw86Z7ông biếPDt chán”.Z38dn6 ChươnPDg NgựZ38dn6 giảiZ38dn6 thích.

“Có t9mWRwfhể là9mWRwfm ngưZ38dn6ời t9mWRwfa qbw86Z7uên điPD phiềnPD mZ38dn6uộn không?”PD Tô9mWRwfi bw86Z7tỏ PDra nghPDi ngờ.

“Có thể,9mWRwf chỉZ38dn6 cầnPD eZ38dn6m bw86Z7tự nguyệPDn”. ChươnZ38dn6g NgựuZ38dn6 nghZ38dn6iêm túZ38dn6c 9mWRwfnhìn tôZ38dn6i, “EmZ38dn6 nênbw86Z7 lZ38dn6à 9mWRwfmột PDngười vuPDi vẻ,Z38dn6 ngPDay đếnbw86Z7 cáZ38dn6i tênZ38dn6 bw86Z7của Z38dn6em cũng9mWRwf Z38dn6gọi bw86Z7là KPDhả LPDạc c9mWRwfơ mà”.

Khả LZ38dn6ạc bw86Z7thì nhấPDt địnhbw86Z7 cóPD t9mWRwfhể vPDui vẻZ38dn6 bw86Z7sao? bw86Z7Tôi cườ9mWRwfi đaZ38dn6u khổ.

Đi lêPDn gáPDc vớibw86Z7 CPDhương Ngự,9mWRwf lập9mWRwf tPDức đãPD cPDó nbw86Z7hân viên9mWRwf phụbw86Z7c vụPD bw86Z7đến đPDón, luôPDn miện9mWRwfg chbw86Z7ào “TổngPD 9mWRwfgiám PDđốc Chương9mWRwf ạ”,9mWRwf “Tổ9mWRwfng gZ38dn6iám đốbw86Z7c bw86Z7Chương Z38dn6ạ”. Tôibw86Z7 xácbw86Z7h Z38dn6những Z38dn6túi tZ38dn6o túi9mWRwf nPDhỏ của9mWRwf siêuZ38dn6 thị,Z38dn6 bw86Z7theo 9mWRwfsau ChươngZ38dn6 Nbw86Z7gự giốn9mWRwfg nhZ38dn6ư một9mWRwf ngườiZ38dn6 hầu.

Một nhómPD ngPDười ăbw86Z7n cPDơm, liên9mWRwf tụPDc 9mWRwfgọi móbw86Z7n đắZ38dn6t tiề9mWRwfn, kPDhông gọPDi nhbw86Z7ững móPDn vừaZ38dn6 miệng.

Tôi uốnZ38dn6g mộPDt loạbw86Z7i nướcPD PDngọt r9mWRwfất ngon9mWRwf, nhưn9mWRwfg lạbw86Z7i thấyPD hơbw86Z7i đaubw86Z7 đbw86Z7ầu, “PDTại PDsao lZ38dn6ại thPDế? TôPDi cóZ38dn6 uốngPD rượbw86Z7u đâ9mWRwfu nhỉ?bw86Z7”Ngửi kỹZ38dn6 mZ38dn6ới pháPDt hiệnZ38dn6 rbw86Z7a thứbw86Z7 nướcPD ngọt9mWRwf t9mWRwfôi PDvừa mbw86Z7ới uốnbw86Z7g bw86Z7là lZ38dn6oại rưZ38dn6ợu Tâbw86Z7y PDpha chế.

Ăn xonPDg, nhómZ38dn6 ngườPDi tábw86Z7ch 9mWRwfra mỗibw86Z7 người9mWRwf mộPDt nPDơi, giốngPD bw86Z7như sa9mWRwfu kbw86Z7hi xe9mWRwfm bw86Z7xong mPDột bw86Z7vở kịZ38dn6ch PDvui, chỉbw86Z7 cZ38dn6òn lbw86Z7ại PDsự trống9mWRwf rỗnPDg Z38dn6và bw86Z7cô đơn.

“Tôi phảiZ38dn6 đợPDi Z38dn6một lúc9mWRwf nữPDa mớPDi vZ38dn6ề nhà9mWRwf được,bw86Z7 khôngbw86Z7 tbw86Z7hể 9mWRwfđể mZ38dn6ẹ PDtôi bi9mWRwfết tôi9mWRwf đã9mWRwf PDuống rượu!”PD T9mWRwfôi dựaPD 9mWRwfvào ngưPDời Chươn9mWRwfg Z38dn6Ngự, v9mWRwfò vòZ38dn6 cábw86Z7i đPDầu đauZ38dn6 PDnhức, anbw86Z7h bw86Z7ta PDcố 9mWRwfgiữ lbw86Z7ấy 9mWRwfvai tôi.

“Được!” SZ38dn6ao bw86Z7anh tbw86Z7a cứZ38dn6 nh9mWRwfìn bw86Z7tôi cườ9mWRwfi chứ.

Về đến9mWRwf PDcửa, tbw86Z7ôi lục9mWRwf PDtìm ch9mWRwfìa kZ38dn6hóa t9mWRwfrong túi,PD sabw86Z7u đóPD mZ38dn6ở cửa.

Chương NgZ38dn6ự cứZ38dn6 cườiZ38dn6 tZ38dn6ôi, 9mWRwf“Tại s9mWRwfao lấ9mWRwfy chìaZ38dn6 kbw86Z7hóa 9mWRwfnhà e9mWRwfm đểPD Z38dn6mở cửabw86Z7 nhbw86Z7à tôi?”

“Có đượcbw86Z7 không?”Z38dn6 TôiZ38dn6 bw86Z7gãi gbw86Z7ãi đầuZ38dn6, “DùnPDg 9mWRwfchìa khó9mWRwfa củaZ38dn6 anZ38dn6h Z38dn6mở thbw86Z7ử xem”.

Quả n9mWRwfhiên, PDanh tPDa Z38dn6mở đượcbw86Z7 cPDửa 9mWRwfra, tôiZ38dn6 Z38dn6đi thbw86Z7eo bw86Z7vào, gụZ38dn6c mặtbw86Z7 xPDuống soZ38dn6fa PDmà 9mWRwfkhóc, “TạiZ38dn6 sPDao PDchìa khóa9mWRwf củabw86Z7 anZ38dn6h lạiPD Z38dn6có 9mWRwfthể mởZ38dn6 Z38dn6cửa nh9mWRwfà tô9mWRwfi Z38dn6chứ, bw86Z7mà bw86Z7sao tôZ38dn6i lạiPD khôPDng bw86Z7mở được?”

Chương PDNgự ngồibw86Z7 dướibw86Z7 thảbw86Z7m, khô9mWRwfng chớZ38dn6p mắt9mWRwf nhìnZ38dn6 tôiPD, “NPDgốc 9mWRwfạ, khócZ38dn6 cáiPD g9mWRwfì, vìZ38dn6 mộtPD chiZ38dn6ếc chìa9mWRwf khóa9mWRwf s9mWRwfao? Ngàbw86Z7y Z38dn6mai đáPDnh bw86Z7cho e9mWRwfm mộtPD chiếcPD làPD đượcbw86Z7 c9mWRwfhứ gì”.

“Không phảibw86Z7 9mWRwfvì chìbw86Z7a khóa!”9mWRwf Tôbw86Z7i vẫn9mWRwf kPDhóc, Z38dn6không biếtbw86Z7 vPDì sa9mWRwfo, nướcZ38dn6 mZ38dn6ắt khôPDng thểPD n9mWRwfào cầmZ38dn6 lạiZ38dn6 được.

“Thế là9mWRwf 9mWRwfvì cáPDi gì?”

“Vì TiêPDu Viễn!”Z38dn6 TZ38dn6ôi vừabw86Z7 nóZ38dn6i vừ9mWRwfa khóc.

Chương NPDgự khônZ38dn6g nóZ38dn6i gìPD, châmZ38dn6 thuPDốc 9mWRwflá, n9mWRwfgậm trPDên miệng.

Có tbw86Z7hể dbw86Z7o khó9mWRwfc mệtZ38dn6 q9mWRwfuá, PDtôi ngá9mWRwfp mộ9mWRwft 9mWRwfcái rồiPD dPDần dPDần chìZ38dn6m PDvào giấcZ38dn6 mơ.

Trong mơ,bw86Z7 TiêuZ38dn6 Z38dn6Viễn cứPD đbw86Z7ứng 9mWRwfở PDtrên caoZ38dn6, bw86Z7tôi cốbw86Z7 ngướcbw86Z7 bw86Z7nhìn PDthế nàbw86Z7o cũng9mWRwf khônZ38dn6g thZ38dn6ể nhZ38dn6ìn đư9mWRwfợc vZ38dn6ào mắZ38dn6t anh.

Sáng sớmZ38dn6 tỉPDnh lZ38dn6ại, toànbw86Z7 thânZ38dn6 ướbw86Z7t đẫm9mWRwf mồ9mWRwf hôZ38dn6i, uể9mWRwf obw86Z7ải vặnPD mìnhbw86Z7, bw86Z7ngoác miệnZ38dn6g ngápZ38dn6 dài.

Vừa q9mWRwfuay ngườiZ38dn6, 9mWRwfđã nhìPDn bw86Z7thấy mộtPD gươPDng mPDặt bw86Z7to hPDiện bw86Z7ra trobw86Z7ng gưPDơng. bw86Z7Má ơibw86Z7, thPDì r9mWRwfa đâZ38dn6y khôn9mWRwfg phPDải l9mWRwfà phònPDg bw86Z7ngủ củaZ38dn6 bw86Z7nhà mình!

“Tỉnh rồZ38dn6i àbw86Z7?” ChươZ38dn6ng NgựPD dán9mWRwfg 9mWRwfvẻ rZ38dn6ất thoảiPD Z38dn6mái Z38dn6xuất hi9mWRwfện trướcbw86Z7 mbw86Z7ặt tbw86Z7ôi, an9mWRwfh bw86Z7ta cóZ38dn6 vZ38dn6ẻ nbw86Z7hư vừbw86Z7a rửZ38dn6a mặPDt, bw86Z7trên tó9mWRwfc còZ38dn6n đọngbw86Z7 PDlại vZ38dn6ài giọtZ38dn6 nước,Z38dn6 trôngbw86Z7 lạiPD trẻPD bw86Z7ra PDvài Z38dn6tuổi, cZ38dn6ứ nhZ38dn6ư cậu9mWRwf coZ38dn6n traZ38dn6i lớnbw86Z7 củPDa nh9mWRwfà hà9mWRwfng xóm.

Thấy tôi9mWRwf hoảnZ38dn6g lo9mWRwfạn, ChươPDng NgPDự nói9mWRwf: “Hôbw86Z7m bw86Z7qua ePDm uZ38dn6ống rư9mWRwfợu sPDay, khPDông dámbw86Z7 bw86Z7về nhàPD, cứ9mWRwf đòiPD đếnbw86Z7 chỗbw86Z7 tôi!”

Trời 9mWRwfơi, tô9mWRwfi điêZ38dn6n rồ9mWRwfi sao?

“Bây giPDờ Z38dn6mấy g9mWRwfiờ ròi?”Z38dn6 9mWRwfTôi hỏi9mWRwf ChươnZ38dn6g Ngự.

“7h30”. 9mWRwfAnh chỉPD đZ38dn6ồng PDhồ trêbw86Z7n tư9mWRwfờng nói.

“7h30? SPDao anbw86Z7h k9mWRwfhông 9mWRwfgọi 9mWRwftôi dậyZ38dn6 sớmPD PDhơn? PDTôi sắ9mWRwfp Z38dn6đến m9mWRwfuộn rồ9mWRwfi”. PDTôi nhZ38dn6ặt PDáo lbw86Z7ên Z38dn6rồi chbw86Z7ạy 9mWRwfra ngPDoài, 9mWRwfthì bị9mWRwf aPDnh PDgiữ l9mWRwfại, “Để9mWRwf tôPDi đưaPD ebw86Z7m đi”.

Ngồi tPDrong chiếcZ38dn6 bw86Z7xe M9mWRwfer Z38dn6Benz củaZ38dn6 Chbw86Z7ương bw86Z7Ngự t9mWRwfôi gọiZ38dn6 đibw86Z7ện chPDo m9mWRwfẹ, mẹbw86Z7 t9mWRwfôi Z38dn6trách mbw86Z7ắng t9mWRwfé PDtát: “Vẫn9mWRwf cZ38dn6òn nhớZ38dn6 tôiPD là9mWRwf mZ38dn6ẹ côZ38dn6 àZ38dn6? CảPD đbw86Z7êm Z38dn6đi đâbw86Z7u Z38dn6hả? 9mWRwfGọi điện9mWRwf PDcho cZ38dn6ô toZ38dn6àn tắ9mWRwft máy”.

“Thì gibw86Z7ờ cPDon gọi9mWRwf điệ9mWRwfn PDcho m9mWRwfẹ 9mWRwfđây thôi?”

“Tôi gọiZ38dn6 điệbw86Z7n Z38dn6cho cbw86Z7ô PDcả đêmZ38dn6 th9mWRwfì sPDao?” GiọngZ38dn6 9mWRwfmẹ tPDôi hơiPD ngbw86Z7hẹn ngào,Z38dn6 “CoPDn Z38dn6có biZ38dn6ết suýZ38dn6t n9mWRwfữa dọa9mWRwf cPDhết mẹPD rbw86Z7ồi khôngbw86Z7? BênPD ngo9mWRwfài lộnZ38dn6 bw86Z7xộn nhưbw86Z7 thế,9mWRwf nếuPD 9mWRwfcon cPDó Z38dn6xảy PDra 9mWRwfviệc gìbw86Z7 bw86Z7thì PDmẹ bbw86Z7iết làPDm t9mWRwfhế nà9mWRwfo chứ?”

“Mẹ, c9mWRwfon s9mWRwfai rồi,9mWRwf PDcon xi9mWRwfn lỗPDi mZ38dn6ẹ!” Tôibw86Z7 thànhZ38dn6 tbw86Z7hật nói.

Mẹ tôi9mWRwf mãibw86Z7 kh9mWRwfông PDnói gì,Z38dn6 n9mWRwfửa phútPD saZ38dn6u mPDới nbw86Z7ói: “HếPDt Z38dn6giờ làbw86Z7m nhớZ38dn6 vềPD nhZ38dn6à sớ9mWRwfm, đừngPD cóZ38dn6 lượnZ38dn6 lPDờ bw86Z7bên ngoàPDi nữa”.

“Vâng ạ”.bw86Z7 TắtPD đbw86Z7iện thoại,bw86Z7 tro9mWRwfng lZ38dn6òng vẫnPD thấ9mWRwfy áPDy nábw86Z7y khó9mWRwf chịu.

Tôi nhìnZ38dn6 bw86Z7đồng hồbw86Z7, n9mWRwfói: bw86Z7“Làm ơPDn, Z38dn6nhanh PDlên mộtPD cbw86Z7hút! Sbw86Z7ắp PDmuộn mấtZ38dn6 rồi!”

Anh t9mWRwfa chăPDm chúPD nhPDìn đường,PD 9mWRwfnói: “Cbw86Z7ũng khZ38dn6ông 9mWRwfthể đbw86Z7âm vbw86Z7ào xZ38dn6e 9mWRwfngười khábw86Z7c được!”

Đến 9mWRwfcơ qubw86Z7an vừa9mWRwf Z38dn6kịp 9mWRwf8 gibw86Z7ờ đún9mWRwfg, tôPDi vộiPD vàZ38dn6ng cZ38dn6hạy đếnZ38dn6 văPDn phòng.

“Túi Z38dn6của ePDm!” ChươngZ38dn6 N9mWRwfgự chạyPD thePDo đưPDa tPDúi Z38dn6cho tôZ38dn6i, “Tạbw86Z7i sPDao trênPD mặtZ38dn6 v9mWRwfẫn c9mWRwfòn Z38dn6vết nưPDớc mZ38dn6iếng nàbw86Z7y?” Abw86Z7nh dùngbw86Z7 bw86Z7ngón bw86Z7tay laZ38dn6u la9mWRwfu giúbw86Z7p t9mWRwfôi, PDsau 9mWRwfđó đZ38dn6ưa túi9mWRwf bw86Z7cho tôi.

Tôi vZ38dn6ơ lấyZ38dn6 địn9mWRwfh chạy9mWRwf điPD, thZ38dn6ì nhìn9mWRwf tZ38dn6hấy TiêuPD Viễnbw86Z7 đứPDng 9mWRwfngay 9mWRwfở bw86Z7cửa chính.

“Tôi không9mWRwf đếbw86Z7n muộn,bw86Z7 không9mWRwf tZ38dn6in anbw86Z7h nh9mWRwfìn xem!”9mWRwf Tôibw86Z7 PDgiơ PDđồng hồ9mWRwf chbw86Z7o Tiêubw86Z7 ViPDễn xem.

“Người v9mWRwfừa Z38dn6đưa ebw86Z7m đếnZ38dn6 l9mWRwfà 9mWRwfai?” AZ38dn6nh làmZ38dn6 mặtZ38dn6 lạnPDh lùZ38dn6ng hỏi9mWRwf tôi.

Hóa PDra TổPDng giámPD sá9mWRwft đPDại nhânPD đứngZ38dn6 đ9mWRwfây Z38dn6không phảiPD Z38dn6để kPDiểm PDtra sựZ38dn6 chuPDyên Z38dn6cần, vậ9mWRwfy tZ38dn6hì chbw86Z7ẳng sợZ38dn6 anZ38dn6h PDta nữPDa, “ChZ38dn6ẳng lbw86Z7iên q9mWRwfuan gZ38dn6ì đếPDn a9mWRwfnh cả!bw86Z7” Z38dn6Tôi khôZ38dn6ng PDnhìn 9mWRwfanh, PDtung tẩyPD đ9mWRwfi vào.

“Khả…”

Tôi nghbw86Z7e bw86Z7tiếng an9mWRwfh gbw86Z7ọi, cũnPDg khôbw86Z7ng qubw86Z7ay đbw86Z7ầu l9mWRwfại. BâPDy Z38dn6giờ làbw86Z7 giờPD PDlàm việc,PD Z38dn6không nóibw86Z7 chuyệnZ38dn6 riêPDng tư

 

3. Khảbw86Z7 Lạc,9mWRwf 9mWRwfcó nghZ38dn6ĩa PDlà PDkhả ábw86Z7i v9mWRwfà l9mWRwfạc quan

Tôi Z38dn6bận PDrộn tổbw86Z7ng hợ9mWRwfp dbw86Z7ữ liệu,PD Z38dn6cứ PDbị 9mWRwfđiện tZ38dn6hoại nộiZ38dn6 tbw86Z7uyến lPDàm PDồn đ9mWRwfến 9mWRwfnhức bw86Z7đầu, “9mWRwfTiểu LZ38dn6ưu, giúZ38dn6p nghPDe điệbw86Z7n thoZ38dn6ại 9mWRwfchút đi!”9mWRwf TôiPD khôn9mWRwfg ngơibw86Z7 bw86Z7tay, 9mWRwfđành phảbw86Z7i phiềZ38dn6n đếPDn PDTiểu Lưu.

“Tổng giPDám sá9mWRwft TiPDêu bảbw86Z7o chZ38dn6ị đế9mWRwfn văn9mWRwf pZ38dn6hòng củabw86Z7 anPDh ấPDy!” TZ38dn6iểu PDLưu tZ38dn6hật l9mWRwfà nbw86Z7hanh PDnhẹn, dậZ38dn6p điệnPD thoạ9mWRwfi xuốbw86Z7ng đã9mWRwf truyPDền đạt9mWRwf ngay.

Tôi PDchẳng đbw86Z7ể ý9mWRwf đếnPD bw86Z7lời cPDô ấPDy nói,Z38dn6 tiếp9mWRwf tZ38dn6ục tPDổng Z38dn6hợp phiếuPD Z38dn6thống kêPD sốPD liệubw86Z7 Z38dn6công việbw86Z7c mZ38dn6à bw86Z7tổ trưởZ38dn6ng giao9mWRwf, sZ38dn6ố liệuZ38dn6 qPDuá ph9mWRwfức tạp9mWRwf, lZ38dn6àm tâmbw86Z7 trPDí tôi9mWRwf bw86Z7rối loạn.

Một Z38dn6lúc đZ38dn6iện th9mWRwfoại lạiPD Z38dn6reo, Ti9mWRwfểu Lbw86Z7ưu nghPDe rồi9mWRwf nZ38dn6ói: “TổngZ38dn6 Z38dn6giám sáZ38dn6t TiZ38dn6êu Z38dn6bảo chị9mWRwf nPDhanh Z38dn6đến vPDăn phò9mWRwfng củPDa anPDh PDấy, dữPD lPDiệu lầPDn trướZ38dn6c ch9mWRwfị tổbw86Z7ng hợpZ38dn6 chZ38dn6o anPDh ấyPD cóbw86Z7 chú9mWRwft vấbw86Z7n đề”.

“Được!” T9mWRwfôi 9mWRwftrả lPDời mZ38dn6ột tiếng,PD v9mWRwfẫn ngPDồi ìPD khôngZ38dn6 nZ38dn6húc nhbw86Z7ích. Dữbw86Z7 bw86Z7liệu PDcó vấZ38dn6n PDđề, bw86Z7anh n9mWRwfên Z38dn6tìm tổPD trưở9mWRwfng, PDtôi kPDhông chịubw86Z7 trbw86Z7ách nhiệPDm tbw86Z7rực tiếp9mWRwf vPDới tPDổng gi9mWRwfám sát.

Mặc kệZ38dn6 tổ9mWRwfng 9mWRwfgiám sátbw86Z7 Ti9mWRwfêu, tZ38dn6ôi vZ38dn6ốn yếbw86Z7u bónPDg 9mWRwfvía, khô9mWRwfng ch9mWRwfịu đựngPD đPDược khZ38dn6i pPDhải đZ38dn6ối 9mWRwfdiện vPDới bZ38dn6ộ mZ38dn6ặt Z38dn6lạnh lZ38dn6ùng củaPD aPDnh PDta. Z38dn6Sáng nPDay, aZ38dn6nh t9mWRwfa mbw86Z7ặt Z38dn6lạnh tanbw86Z7h bw86Z7đứng 9mWRwfở cửa9mWRwf PDgọi 9mWRwftôi, giZ38dn6ống nZ38dn6hư tZ38dn6ôi phạmZ38dn6 lbw86Z7ỗi lầPDm gì9mWRwf, nPDgười hô9mWRwfm qZ38dn6ua đZ38dn6i lượnZ38dn6 9mWRwfsiêu thịbw86Z7 PDvới Ng9mWRwfô Duyệbw86Z7t bw86Z7là anPDh tabw86Z7, không9mWRwf phảiZ38dn6 tôi,bw86Z7 bâ9mWRwfy gibw86Z7ờ PDlại đếnZ38dn6 gâPDy sự9mWRwf bw86Z7gì vớPDi tôbw86Z7i chứ?

 Điện thoạiZ38dn6 lZ38dn6ại rebw86Z7o, Tiểu9mWRwf LZ38dn6ưu cứ9mWRwf nhìn9mWRwf tôi9mWRwf lắPDc đầ9mWRwfu, “NếPDu m9mWRwfà đắZ38dn6c tộPDi vớbw86Z7i tổng9mWRwf giábw86Z7m 9mWRwfsát TPDiêu, chịPD sẽZ38dn6 9mWRwfkhông yênPD thânZ38dn6 đâu”.

Tôi quyếbw86Z7t bw86Z7định 9mWRwflấy h9mWRwfai bw86Z7cục b9mWRwfông bw86Z7nhét vàoPD tPDai, đPDúng làPD tô9mWRwfi đZ38dn6ang muốn9mWRwf đượcZ38dn6 yên9mWRwf thâPDn đây.

Reo đếPDn nPDửa ng9mWRwfày, Z38dn6điện thoạibw86Z7 cuốiPD 9mWRwfcùng cũn9mWRwfg Z38dn6nằm Z38dn6yên, tôi9mWRwf thZ38dn6ở phào.

Vừa ngẩngPD đZ38dn6ầu, đPDã nhìZ38dn6n thấyPD Tibw86Z7êu ViZ38dn6ễn đứng9mWRwf ởZ38dn6 PDcửa PDphòng bw86Z7làm vibw86Z7ệc, mặtbw86Z7 buồnbw86Z7 rầuZ38dn6 nPDhìn t9mWRwfôi, đôiPD Z38dn6môi mímZ38dn6 lạibw86Z7 tZ38dn6hành mộbw86Z7t vZ38dn6ệt mỏng.

“Điền Khả9mWRwf Lbw86Z7ạc, Z38dn6em l9mWRwfại đâyPD chútZ38dn6!” GiọPDng nóZ38dn6i dZ38dn6ịu dà9mWRwfng c9mWRwfủa bw86Z7anh d9mWRwfu dươngbw86Z7 nhbw86Z7ư tiến9mWRwfg đàPDn violiPDncen, dụPD 9mWRwfdỗ khiếnZ38dn6 9mWRwftôi khZ38dn6ông Z38dn6tự Z38dn6chủ 9mWRwfđược bw86Z7mà đứnZ38dn6g lê9mWRwfn đibw86Z7 tZ38dn6heo anh.

Đi đượcPD mấbw86Z7y bướcbw86Z7 mớiPD khôPDng khỏZ38dn6i PDmắng tbw86Z7hầm mìnZ38dn6h vôPD dụng,PD chẳngZ38dn6 lẽZ38dn6 chỉZ38dn6 cần9mWRwf 9mWRwfTiêu VZ38dn6iễn ngoPDắc tayZ38dn6, tô9mWRwfi s9mWRwfẽ Z38dn6liền n9mWRwfgoan ngoãPDn chạyZ38dn6 đếnPD sao?

Tiêu ViễZ38dn6n đ9mWRwfi p9mWRwfhía trước,bw86Z7 đểbw86Z7 lạPDi phíPDa tô9mWRwfi dá9mWRwfng lưngPD cbw86Z7ao thPDẳng củbw86Z7a anh9mWRwf, tô9mWRwfi n9mWRwfhìn PDbóng lưn9mWRwfg 9mWRwfấy, khôZ38dn6ng thPDể dừbw86Z7ng bướcbw86Z7 được.

Tiêu Viễ9mWRwfn ơZ38dn6i Tbw86Z7iêu ViễnZ38dn6, anbw86Z7h làZ38dn6 khắ9mWRwfc PDtinh của9mWRwf em.

Văn phòn9mWRwfg củaZ38dn6 Tiêu9mWRwf Vi9mWRwfễn cPDó m9mWRwfùi hươngbw86Z7 ho9mWRwfa hồngPD nồ9mWRwfng nà9mWRwfn, t9mWRwfôi bw86Z7hít mạnh9mWRwf một9mWRwf hơiZ38dn6, hỏi:9mWRwf “MZ38dn6ùi hươngPD ởbw86Z7 đâu9mWRwf thế?”

Tiêu ViễZ38dn6n nbw86Z7hư làmbw86Z7 9mWRwfảo thuZ38dn6ật lấyPD rPDa dướiZ38dn6 PDbàn Z38dn6làm việPDc PDmột bbw86Z7ó ho9mWRwfa h9mWRwfồng toPD, nói:bw86Z7 Z38dn6“Tặng bw86Z7em PDquà xiZ38dn6n lỗi,PD đừnPDg tráZ38dn6nh mặtZ38dn6 9mWRwfanh nữa!”

Nhìn b9mWRwfó bw86Z7hoa tPDo, lộPDng lbw86Z7ẫy đẫmbw86Z7 sZ38dn6ương, tôiZ38dn6 khônPDg nhậZ38dn6n, m9mWRwfà hỏbw86Z7i PDlại anPDh: “TạiPD bw86Z7sao bw86Z7lại cZ38dn6ần Z38dn6quà x9mWRwfin lỗiPD em?”

Tiêu ViPDễn cườbw86Z7i cườbw86Z7i PDngại ngùngZ38dn6, “bw86Z7Sáng nbw86Z7ay bw86Z7thái PDđộ củabw86Z7 anbw86Z7h kbw86Z7hông tốt!”

Tôi cố9mWRwf tìnPDh liếc9mWRwf nhìnbw86Z7 9mWRwfanh, “CZ38dn6hỉ c9mWRwfó sá9mWRwfng naZ38dn6y th9mWRwfái độZ38dn6 khôPDng tố9mWRwft 9mWRwfthôi sao?”

Anh dú9mWRwfi hbw86Z7oa và9mWRwfo 9mWRwftay tôibw86Z7, “ĐúnPDg, aZ38dn6nh lúbw86Z7c bw86Z7nào thPDái độbw86Z7 cPDũng khônPDg tốt,bw86Z7 xZ38dn6in lãnPDh bw86Z7đạo Z38dn6tha thứ9mWRwf, bw86Z7đã đưZ38dn6ợc chưa?”

Tôi PDôm Z38dn6bó ho9mWRwfa t9mWRwfo, 9mWRwfđưa lZ38dn6ên nbw86Z7gửi, khPDông kPDìm được,bw86Z7 hắtZ38dn6 hbw86Z7ơi mPDột tiếng.

Tiêu Vi9mWRwfễn cườiZ38dn6 tôi,PD “Ngốcbw86Z7 th9mWRwfế, lbw86Z7àm vậyZ38dn6 dễ9mWRwf PDbị dZ38dn6ị ứngPD vớ9mWRwfi Z38dn6phấn hoa!”

“Ngốc 9mWRwfthì là9mWRwfm PDsao? Ngốcbw86Z7 cũnPDg bw86Z7chẳng phạmZ38dn6 pháp”.

“Đúng, e9mWRwfm ngốcZ38dn6 bw86Z7đến khácbw86Z7 9mWRwfngười, lạiPD t9mWRwfhành 9mWRwfưu điểm”.

Tôi nhìn9mWRwf TiZ38dn6êu ViễnZ38dn6 ngZ38dn6ạc nhiênbw86Z7, “NgàPDi tZ38dn6ổng gbw86Z7iám sát,bw86Z7 ngbw86Z7ài b9mWRwfiết 9mWRwfăn nóibw86Z7 bw86Z7từ kh9mWRwfi nZ38dn6ào vậy?”

Anh khônPDg Z38dn6nhìn tôZ38dn6i, c9mWRwfhỉ cúiPD đbw86Z7ầu nZ38dn6hìn 9mWRwfvào mặtZ38dn6 bPDàn Z38dn6sạch bPDóng, “…9mWRwf Từ9mWRwf khbw86Z7i 9mWRwfanh phát9mWRwf hiệnZ38dn6 sắpbw86Z7 mấtPD em!”

Ra khỏibw86Z7 văn9mWRwf phòPDng củbw86Z7a TiPDêu Z38dn6Viễn, tô9mWRwfi đế9mWRwfn phònbw86Z7g giải9mWRwf bw86Z7lao ngồi9mWRwf mPDột lúc9mWRwf, muốnZ38dn6 PDcho cảmPD 9mWRwfxúc củaPD mì9mWRwfnh bìnZ38dn6h 9mWRwftĩnh trở9mWRwf lại.

Giáo sZ38dn6ư ĐiềnZ38dn6 PDlại đanPDg PDpha tràPD, tZ38dn6ôi nhì9mWRwfn nh9mWRwfìn ôZ38dn6ng gậ9mWRwft gậPDt đầu,bw86Z7 ônZ38dn6g l9mWRwfại bw86Z7không PDvội trbw86Z7ở vềbw86Z7 làmPD vZ38dn6iệc, ngồiZ38dn6 x9mWRwfuống đốiZ38dn6 diện9mWRwf v9mWRwfới tôiZ38dn6, “9mWRwfTâm trạngPD bw86Z7không 9mWRwfvui à?”

Tôi c9mWRwfũng PDkhông gZ38dn6iấu diếm,9mWRwf miễbw86Z7n cưỡng9mWRwf nởbw86Z7 nụZ38dn6 cười.

“Có phảiZ38dn6 bw86Z7là liênPD qubw86Z7an đZ38dn6ến thời9mWRwf tiếtbw86Z7 khônPDg, hPDôm naZ38dn6y ngưPDời tâmbw86Z7 trạngPD khôZ38dn6ng vu9mWRwfi khZ38dn6ông chỉ9mWRwf cZ38dn6ó m9mWRwfình cháu!”Z38dn6 ÔngZ38dn6 ámZ38dn6 chỉZ38dn6 Tiêbw86Z7u Vi9mWRwfễn saPDo, gZ38dn6ần bw86Z7đây, họZ38dn6 đều9mWRwf làm9mWRwf việcPD cùn9mWRwfg nhau.

“Chắc làbw86Z7, có9mWRwf lẽ,Z38dn6 Z38dn6chắc cZ38dn6ũng PDcó khảZ38dn6 nZ38dn6ăng nàZ38dn6y đZ38dn6ấy ạ!”PD Z38dn6Tôi bw86Z7không muốnbw86Z7 khônZ38dn6g kh9mWRwfí qu9mWRwfá nặng9mWRwf nề,Z38dn6 nênbw86Z7 cbw86Z7ố 9mWRwfgắng mở9mWRwf miệng.

Ông cười,Z38dn6 hỏi:bw86Z7 “Z38dn6Tại sa9mWRwfo PDcháu tPDên bw86Z7là KhZ38dn6ả Lạc?”

“Khả lạbw86Z7c, cóbw86Z7 nghPDĩa làZ38dn6 9mWRwfkhả áibw86Z7 vàZ38dn6 lạZ38dn6c 9mWRwfquan ạ”.9mWRwf Kh9mWRwfi tôPDi bw86Z7ra đời,Z38dn6 Z38dn6Cola Z38dn6chưa phảiPD là9mWRwf đồPD uốngPD Z38dn6phổ PDbiến t9mWRwfrên tZ38dn6hế giới,PD ítZ38dn6 Z38dn6ra TruPDng QuốcZ38dn6 vẫPDn 9mWRwfchưa cPDó lo9mWRwfại n9mWRwfước bw86Z7ngọt 9mWRwftên lbw86Z7à PDKhả lạc9mWRwf này.

“Khả á9mWRwfi, lạ9mWRwfc PDquan…”, vịZ38dn6 giáZ38dn6o bw86Z7sư g9mWRwfià lẩmPD bbw86Z7ẩm n9mWRwfói, “CáZ38dn6i tZ38dn6ên nàybw86Z7 hayPD, hZ38dn6y vọ9mWRwfng coPDn ngườbw86Z7i cháZ38dn6u được9mWRwf bw86Z7như tê”.

“Bác lZ38dn6à ngư9mWRwfời thứZ38dn6 hPDai PDnói tê9mWRwfn ch9mWRwfáu h9mWRwfay đấ9mWRwfy”. NgườiZ38dn6 thứPD nhấbw86Z7t nói9mWRwf nhưZ38dn6 vậyPD tất9mWRwf nhibw86Z7ên làbw86Z7 mẹbw86Z7 PDtôi rồi.

“Ồ?”

“Bác Z38dn6không Z38dn6nói Z38dn6Khả Lạc9mWRwf Z38dn6là PDnước uốnZ38dn6g Z38dn6có ga”.PD Z38dn6Tôi nhúPDn vai9mWRwf, Z38dn6cười vớPDi ông.

Buổi tốiZ38dn6 vềPD nPDhà, n9mWRwfgồi xbw86Z7em phZ38dn6im dàiZ38dn6 tậ9mWRwfp 9mWRwflúc PD8 gbw86Z7iờ vớPDi mẹ.

Biết 9mWRwfmẹ bw86Z7vẫn Z38dn6còn giậnPD Z38dn6tôi, nê9mWRwfn tPDôi khônPDg 9mWRwfdám nóPDi năngbw86Z7 gbw86Z7ì, ch9mWRwfăm PDchú ngồZ38dn6i đợiZ38dn6 PDmẹ phbw86Z7ê bình.

Thấy tZ38dn6ôi ngápZ38dn6 lZ38dn6iên Z38dn6tục, mZ38dn6ẹ cZ38dn6ó vẻ9mWRwf khPDông đàPDnh lòngPD PDnói: “MệtZ38dn6 th9mWRwfì Z38dn6đi PDngủ đi”.

“Không mệt,Z38dn6 khôZ38dn6ng mPDệt” Cbw86Z7ố lấPDy tinbw86Z7h thPDần, tiZ38dn6ếp tụcPD ngồZ38dn6i đếmZ38dn6 thời9mWRwf gbw86Z7ian vớiZ38dn6 mẹ.

Ti vPDi chè9mWRwfn chươ9mWRwfng tZ38dn6rình 9mWRwfquảng cáo,Z38dn6 đPDiều nàZ38dn6y làPDm 9mWRwfcho ngườiPD 9mWRwfta cựPDc kỳPD Z38dn6thấy phảPDn cảmbw86Z7, mbw86Z7ột nh9mWRwfóm ngườiZ38dn6 vừaPD bw86Z7nhảy vừaZ38dn6 hát9mWRwf, “TếtPD năm9mWRwf naPDy khônbw86Z7g nhậnZ38dn6 qPDuà…” đZ38dn6úng lPDà chẳngPD 9mWRwfra lbw86Z7àm 9mWRwfsao! Ảnhbw86Z7 hưởnZ38dn6g nghiêbw86Z7m trọngZ38dn6 đZ38dn6ến việcPD ngZ38dn6he 9mWRwfnhìn c9mWRwfủa Z38dn6toàn Z38dn6dân. TôPDi thậPDt khPDông hiểu9mWRwf cPDác cPDơ q9mWRwfuan 9mWRwfphê chuẩnbw86Z7 PDnhư PDthế nà9mWRwfo, PDcái kiể9mWRwfu quảnZ38dn6g bw86Z7cáo vớZ38dn6 vẩnbw86Z7 nhPDư thPDế nàbw86Z7y cũnbw86Z7g đượcZ38dn6 lZ38dn6ên tZ38dn6i vbw86Z7i. CPDác quZ38dn6ảng cáoPD khác9mWRwf thPDì mấbw86Z7t tiZ38dn6ề, qPDuảng cPDáo nàybw86Z7 thìZ38dn6 Z38dn6mất mạng.

Mẹ tZ38dn6ôi bw86Z7cũng c9mWRwfảm tZ38dn6hấy điZ38dn6ếc bw86Z7tai, tắtPD t9mWRwfi vbw86Z7i đibw86Z7, đePDo kbw86Z7ính lãbw86Z7o Z38dn6nên đọc9mWRwf báo.

“Mẹ PDđừng xebw86Z7m bw86Z7nữa, ngh9mWRwfỉ ngơPDi PDsớm PDđi thôiZ38dn6! Z38dn6Mắt đãZ38dn6 khôn9mWRwfg tốPDt rồbw86Z7i Z38dn6còn cứZ38dn6 thícZ38dn6h đọZ38dn6c chữ9mWRwf nhỏ!”9mWRwf Tôi9mWRwf kPDhông b9mWRwfiết mìnPDh từPD lúZ38dn6c nà9mWRwfo cũngbw86Z7 h9mWRwfọc mbw86Z7ẹ cáiPD tínhPD càbw86Z7u nhZ38dn6àu nhữngbw86Z7 chuyệnZ38dn6 vụnbw86Z7 vặt.

“Mẹ đâPDu giốn9mWRwfg co9mWRwfn đư9mWRwfợc, PDnằm xuốnbw86Z7g PDlà ng9mWRwfủ. 9mWRwfNhiều tPDuổi rPDồi, Z38dn6ngủ ítPD, ngủZ38dn6 khôZ38dn6ng được!”bw86Z7 M9mWRwfẹ tô9mWRwfi chậmPD rãPDi nói.

“Con nói9mWRwf chuyệnPD v9mWRwfới 9mWRwfmẹ”. Tôi9mWRwf sbw86Z7án lạZ38dn6i bêPDn mẹZ38dn6, nũbw86Z7ng bw86Z7nịu. Z38dn6Ngày béZ38dn6, tôi9mWRwf thíZ38dn6ch đư9mWRwfợc sà9mWRwf bw86Z7vào lònbw86Z7g mẹZ38dn6, thậPDt lbw86Z7à thích.

Mẹ rố9mWRwft bw86Z7cuộc 9mWRwfcũng bw86Z7bỏ bábw86Z7o xuống9mWRwf, “ThôiZ38dn6 được,Z38dn6 PDmẹ cũngbw86Z7 đPDang mPDuốn PDnói chuPDyện vớibw86Z7 con9mWRwf. TốPDi Z38dn6qua c9mWRwfon khônbw86Z7g về9mWRwf, đZ38dn6i đâubw86Z7 bw86Z7vậy?” PDTôi 9mWRwfbiết nga9mWRwfy bw86Z7mẹ Z38dn6sẽ hỏiPD câuPD h9mWRwfỏi nàyZ38dn6 mà.

“Tụ tậpbw86Z7 vớiZ38dn6 b9mWRwfạn bè,PD PDnghịch phábw86Z7 bw86Z7cả bw86Z7đêm!” TPDôi đànZ38dn6h PDphải nbw86Z7ói dối.

Xin thượngbw86Z7 đếPD tZ38dn6ha lỗ9mWRwfi ch9mWRwfo tôi,9mWRwf nếuPD PDđể mẹbw86Z7 PDtôi bw86Z7biết 9mWRwftôi Z38dn6uống bw86Z7rượu s9mWRwfay, bw86Z7lại qbw86Z7ua đPDêm tronZ38dn6g PDnhà bw86Z7một nbw86Z7gười đàn9mWRwf ôngZ38dn6 đPDộc th9mWRwfân, 9mWRwfchắc mẹbw86Z7 PDsẽ tZ38dn6uyệt 9mWRwftình mẹ9mWRwf cbw86Z7on v9mWRwfới tôiZ38dn6 mất.

Mẹ PDthở dà9mWRwfi, 9mWRwf“Sao cPDon chẳngPD lúc9mWRwf PDnào đểPD mẹbw86Z7 đượcbw86Z7 yêZ38dn6n t9mWRwfâm vậy!”

Tôi nPDgoan ngoZ38dn6ãn n9mWRwfhận 9mWRwflỗi, tZ38dn6hành thậ9mWRwft bw86Z7để đưPDợc khoabw86Z7n hồng.

“Khả Kbw86Z7hả bw86Z7à, cobw86Z7n Z38dn6cũng kPDhông cPDòn nZ38dn6hỏ nữa,PD PDcó 9mWRwfphải 9mWRwflà PDcon cũnbw86Z7g nênPD Z38dn6tìm 9mWRwfmột người9mWRwf bạnZ38dn6 tPDrai PDcho ổnZ38dn6 địnPDh bw86Z7đi khôngZ38dn6? PDĐể mẹ9mWRwf đPDỡ bw86Z7phải PDbận bw86Z7tâm mãi!”9mWRwf Mẹ9mWRwf tô9mWRwfi bw86Z7nói 9mWRwfvẻ suPDy tư.

Bạn 9mWRwftrai đâu9mWRwf phảZ38dn6i cứZ38dn6 nóPDi PDtìm làbw86Z7 PDtìm đượcbw86Z7 đâu?Z38dn6 CZ38dn6ứ bw86Z7như làbw86Z7 bw86Z7đã đượcbw86Z7 đặtZ38dn6 sẵPDn ởbw86Z7 đâPDu đóbw86Z7 đợiPD 9mWRwftôi đếnbw86Z7 PDnhặt vbw86Z7ề vậy.

Mẹ tôPDi đúnZ38dn6g làZ38dn6 ngườiPD habw86Z7y sốtZ38dn6 ruột.9mWRwf TôPDi cườibw86Z7 cười,9mWRwf 9mWRwftự nh9mWRwfiên lại9mWRwf nhZ38dn6ớ đếPDn TiêPDu Viễn9mWRwf, nh9mWRwfớ 9mWRwfđến đôZ38dn6i mắ9mWRwft sá9mWRwfng lấpPD Z38dn6lánh PDcủa 9mWRwfanh, 9mWRwfnhớ đếnPD bóbw86Z7 hbw86Z7oa 9mWRwfhồng PDanh tặngZ38dn6 hPDôm nay.

Có phảiZ38dn6 a9mWRwfnh PDcũng lbw86Z7o sợ,bw86Z7 sợPD chúngZ38dn6 bw86Z7tôi Z38dn6cuối cùngPD không9mWRwf thểbw86Z7 đếnbw86Z7 được9mWRwf vớibw86Z7 Z38dn6nhau? NgượcZ38dn6 bw86Z7lại, hàPDnh đ9mWRwfộng lPDo lPDắng củ9mWRwfa anZ38dn6h Z38dn6lại lbw86Z7àm 9mWRwfcho Z38dn6tôi thPDấy bw86Z7yên bw86Z7tâm, vậybw86Z7 làPD 9mWRwfanh vẫnbw86Z7 còPDn PDcó chúZ38dn6t đZ38dn6ể Z38dn6ý đ9mWRwfến tô9mWRwfi chăngZ38dn6? bw86Z7Tôi cbw86Z7ó tPDhể nbw86Z7ào cobw86Z7i đóPD lZ38dn6à bw86Z7hành độnbw86Z7g bw86Z7anh vẫnZ38dn6 yêuZ38dn6 bw86Z7tôi Z38dn6giống nPDhư tZ38dn6ôi bw86Z7yêu an9mWRwfh đượcbw86Z7 không?

“Mẹ cZ38dn6òn 9mWRwfnhớ hồZ38dn6i Z38dn6đại họcZ38dn6 cbw86Z7on có9mWRwf mộtZ38dn6 ngườiPD bạnbw86Z7 tbw86Z7ên TiêuPD ViễPDn không?”9mWRwf TZ38dn6ôi ngZ38dn6ước đ9mWRwfầu lên,Z38dn6 PDtâm hPDồn bPDay bw86Z7bổng Z38dn6thật xa.

Mẹ độtbw86Z7 nh9mWRwfiên PDngừng lạPDi, rấtbw86Z7 lâuZ38dn6 sbw86Z7au, Z38dn6hình như9mWRwf PDnhớ 9mWRwfra điều9mWRwf g9mWRwfì, “N9mWRwfhớ! Mù9mWRwfa hè9mWRwf n9mWRwfăm đóZ38dn6 bw86Z7con sốtPD Z38dn6cao, lZ38dn6ên đếnZ38dn6 Z38dn640 Z38dn6độ liềnbw86Z7, tronZ38dn6g lbw86Z7úc mêZ38dn6 mZ38dn6an 9mWRwfbất Z38dn6tỉnh toàPDn bw86Z7lảm nhảmPD cáibw86Z7 t9mWRwfên nàybw86Z7. Sabw86Z7u đó,PD mẹ9mWRwf 9mWRwfhỏi giáoZ38dn6 viPDên PDvà bạ9mWRwfn hZ38dn6ọc củaPD cbw86Z7on, bw86Z7mới biếtPD cbw86Z7ậu bw86Z7ta 9mWRwfxuất nPDgoại rồi”.

Tôi tPDròn m9mWRwfắt nbw86Z7hìn PDmẹ, “Mẹ9mWRwf còn9mWRwf biếbw86Z7t gì9mWRwf nữa?”

“Một 9mWRwfgiáo vibw86Z7ên củbw86Z7a PDbọn 9mWRwfcon 9mWRwfcho mẹ9mWRwf sbw86Z7ố đ9mWRwfiện thoZ38dn6ại nhZ38dn6à cậZ38dn6u ấy.9mWRwf Mẹ9mWRwf vPDốn định9mWRwf h9mWRwfỏi bPDố m9mWRwfẹ cậuPD tPDa cZ38dn6ách 9mWRwfliên lạ9mWRwfc bênbw86Z7 Z38dn6nước ngoàZ38dn6i, 9mWRwfmẹ cậubw86Z7 ấybw86Z7 lạiZ38dn6 nóbw86Z7i vớibw86Z7 mẹ9mWRwf rằngZ38dn6, 9mWRwfgia đìn9mWRwfh họZ38dn6 vốnZ38dn6 PDkhông đồngbw86Z7 9mWRwfý cậu9mWRwf ấy9mWRwf 9mWRwfvà co9mWRwfn 9mWRwfđến vớPDi nha9mWRwfu”. bw86Z7Mẹ 9mWRwftôi bìZ38dn6nh thản9mWRwf th9mWRwfuật 9mWRwflại, tZ38dn6rong giọZ38dn6ng nóibw86Z7 toátZ38dn6 lêbw86Z7n 9mWRwfsự bw86Z7bi thường.

“Dù gPDì cậubw86Z7 ấbw86Z7y Z38dn6cũng đZ38dn6ã xubw86Z7ất ngoạiZ38dn6 rồibw86Z7, PDchứng tỏZ38dn6 trZ38dn6ái ti9mWRwfm c9mWRwfủa cậ9mWRwfu ấybw86Z7 cũbw86Z7ng 9mWRwfđặt 9mWRwfở nơbw86Z7i PDrất ca9mWRwfo, Z38dn6sẽ Z38dn6không vìbw86Z7 c9mWRwfon màbw86Z7 Z38dn6từ b9mWRwfỏ tiềnPD đồ9mWRwf của9mWRwf mìnPDh, ngườiPD n9mWRwfhư Z38dn6vậy kPDhông là9mWRwf chbw86Z7ỗ dựabw86Z7 cZ38dn6ả đờibw86Z7 được…”

“Về saZ38dn6u, cậuPD Z38dn6ấy gọibw86Z7 đZ38dn6iện thoPDại đến9mWRwf nhbw86Z7à mìnZ38dn6h mấPDy lầZ38dn6n, PDmẹ đềubw86Z7 bw86Z7nói làZ38dn6 9mWRwfcon khbw86Z7ông Z38dn6có nhàbw86Z7. VềPD sa9mWRwfu nữa,9mWRwf nh9mWRwfà m9mWRwfình đPDổi sZ38dn6ố đi9mWRwfện thoạbw86Z7i mới…”

Thì rZ38dn6a 9mWRwfgiữa t9mWRwfôi vàPD Tbw86Z7iêu ViễPDn 9mWRwfcòn cóZ38dn6 mộtZ38dn6 9mWRwfquãng 9mWRwftrắc trở9mWRwf bw86Z7như vậyZ38dn6 mZ38dn6à tôbw86Z7i cPDhưa từnZ38dn6g biết!

“Mẹ!” 9mWRwfTôi vộ9mWRwfi ôbw86Z7m l9mWRwfấy mẹ9mWRwf, bw86Z7nằm tronbw86Z7g vòbw86Z7ng t9mWRwfay mZ38dn6ẹ, 9mWRwflau nưZ38dn6ớc mắt.

“Khả Khả”.bw86Z7 Mẹbw86Z7 vỗ9mWRwf nhẹPD lưngZ38dn6 tbw86Z7ôi, “ĐiZ38dn6 ngủbw86Z7 đi”.

“Không, Z38dn6hôm PDnay coZ38dn6n ngủbw86Z7 vớibw86Z7 mẹ”.bw86Z7 Tôbw86Z7i lười9mWRwf bZ38dn6iếng khôbw86Z7ng cZ38dn6hịu bw86Z7ra 9mWRwfkhỏi lZ38dn6òng mẹ.

Tôi PDsợ buổibw86Z7 tốiPD 9mWRwfngủ mộPDt mìn9mWRwfh, 9mWRwfnhư vậPDy, kh9mWRwfi PDmơ Z38dn6thấy 9mWRwfTiêu Vibw86Z7ễn, t9mWRwfôi sZ38dn6ẽ Z38dn6cảm thấPDy rấtbw86Z7 cPDô đơn.

Mỗi ngàbw86Z7y đibw86Z7 lbw86Z7àm, tôPDi đều9mWRwf PDcố bw86Z7ý trán9mWRwfh TPDiêu ViZ38dn6ễn, cPDố gắ9mWRwfng trPDánh cbw86Z7àng PDxa PDcàng tốt,PD anbw86Z7h khôngZ38dn6 cònZ38dn6 làbw86Z7 chàbw86Z7ng 9mWRwftrai tr9mWRwfẻ PDmà Z38dn6tôi từng9mWRwf bw86Z7biết nữa.

Tiêu Vibw86Z7ễn củZ38dn6a 9mWRwfhiện tPDại, t9mWRwfoàn bw86Z7thân toátbw86Z7 lênPD 9mWRwfsức 9mWRwfquyến rZ38dn6ũ củaPD mộPDt ngư9mWRwfời đZ38dn6àn ônZ38dn6g trưởngPD thPDành, kZ38dn6hí phácZ38dn6h mạnhPD mẽPD lộZ38dn6 rbw86Z7a mộtZ38dn6 cZ38dn6ách tbw86Z7ự nhPDiên thPDu 9mWRwfhút mọZ38dn6i bw86Z7người ch9mWRwfú ý.

Một ngườibw86Z7 đànZ38dn6 ôngPD ưZ38dn6u t9mWRwfú n9mWRwfhư vậybw86Z7, PDtại sa9mWRwfo 9mWRwflúc đPDầu l9mWRwfại tZ38dn6hích 9mWRwfmột đứaZ38dn6 đầuPD ócZ38dn6 b9mWRwfã đậubw86Z7 bw86Z7như tô9mWRwfi chứ?

Một hôbw86Z7m, lớ9mWRwfp 9mWRwftrưởng Chươngbw86Z7 Sínbw86Z7h bw86Z7kiếm được9mWRwf haZ38dn6i chiếZ38dn6c 9mWRwfvé biểPDu 9mWRwfdiễn Z38dn6ca nh9mWRwfạc củabw86Z7 Lưubw86Z7 Đ9mWRwfức Ho9mWRwfa, man9mWRwfg đếZ38dn6n cZ38dn6ho tôbw86Z7i như9mWRwf vậtZ38dn6 PDhiến Z38dn6tế, “Thếbw86Z7 nào?bw86Z7 Buổ9mWRwfi biểubw86Z7 diễZ38dn6n cPDủa thầnPD tPDượng củZ38dn6a cbw86Z7ậu đấy”.

“Thật kPDhông bw86Z7hổ PDdanh cậubw86Z7 làPD lớpPD trưởng,PD 9mWRwfđúng Z38dn6là quPDá bw86Z7vĩ đại”.

“Vậy cuốbw86Z7i PDtuần mìnhZ38dn6 đ9mWRwfưa cậuZ38dn6 PDđi xeZ38dn6m nhé?”Z38dn6 ChươnZ38dn6g SíZ38dn6nh đề9mWRwf nghị.

“Không cần9mWRwf, đểPD Z38dn6mẹ mìn9mWRwfh đưa9mWRwf mìnZ38dn6h Z38dn6đi!” 9mWRwfTôi biếtPD 9mWRwfChương SínPDh khôn9mWRwfg thZ38dn6ích PDLưu ĐZ38dn6ức Z38dn6Hoa lbw86Z7ắm, hồ9mWRwfi họcbw86Z7 đại9mWRwf họZ38dn6c, mỗi9mWRwf bw86Z7lần tôibw86Z7 nghPDe LZ38dn6ưu Đứcbw86Z7 bw86Z7Hoa hát9mWRwf, PDcậu 9mWRwfấy v9mWRwfà Tbw86Z7iêu Viễnbw86Z7 đZ38dn6ều kPDhịt bw86Z7mũi 9mWRwfchê bai.

“Người gbw86Z7ià h9mWRwfọ PDkhông PDthích bw86Z7các PDngôi sbw86Z7ao cZ38dn6a nh9mWRwfạc ĐàiPD LoaZ38dn6n, HồngPD bw86Z7Kông thế9mWRwf nPDày đâuPD, bw86Z7đi bw86Z7cũng bw86Z7giống bw86Z7hành tộbw86Z7i. PDThôi tPDhì mìPDnh đZ38dn6i chịbw86Z7u Z38dn6tội tha9mWRwfy chZ38dn6o bậcbw86Z7 cbw86Z7ao niênZ38dn6 đPDỡ khổ”.9mWRwf CPDhương SíZ38dn6nh Z38dn6tỏ r9mWRwfa rấtbw86Z7 hbw86Z7iểu tâPDm Z38dn6lý ngưPDời khác.

“Ha bw86Z7ha, mẹZ38dn6 bw86Z7mình màPD nghbw86Z7e cậuPD nbw86Z7ói vậybw86Z7 lạiPD cuốn9mWRwfg l9mWRwfên đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tZ38dn6ớ cPDòn m9mWRwfê LưPDu ĐZ38dn6ức HoPDa hbw86Z7ơn bw86Z7tớ bw86Z7ấy chứ”.

“Trời, tbw86Z7ại saPDo lZ38dn6ại cóPD bàZ38dn6 bw86Z7già nhưZ38dn6 vậybw86Z7 chứ?”

“Mẹ mì9mWRwfnh vẫbw86Z7n cPDhưa giàbw86Z7 đâu”.9mWRwf TPDôi phả9mWRwfn bác,PD “VậPDy thìZ38dn6, đểZ38dn6 lầnbw86Z7 PDsau mPDình mbw86Z7ời cậuPD x9mWRwfem Z38dn6bóng bw86Z7rổ ởPD sbw86Z7ân vậnPD độngPD nhé”.

 

4. Tôibw86Z7 sợZ38dn6 anbw86Z7h 9mWRwfbán ngưbw86Z7ời nZ38dn6ước Z38dn6ngoài mất 

Hôm thứbw86Z7 s9mWRwfáu, t9mWRwfổ trưởngZ38dn6 dẫPDn tổnPDg 9mWRwfgiám sátZ38dn6 Z38dn6kỹ thuậtPD Z38dn6và phó9mWRwf tổng9mWRwf gibw86Z7ám 9mWRwfsát kỹPD thuPDật đPDến th9mWRwfị sáPDt 9mWRwfcác phòngbw86Z7 ban.

Từ xZ38dn6a đãPD nZ38dn6hìn thấy9mWRwf TZ38dn6iêu Viễn,bw86Z7 bw86Z7tôi v9mWRwfội vànPDg cbw86Z7úi đầuZ38dn6 x9mWRwfuống giảPD PDvờ bw86Z7đang pZ38dn6hoto tàibw86Z7 liệubw86Z7. Tôi9mWRwf cúbw86Z7i 9mWRwfmỏi c9mWRwfổ lắZ38dn6m rồ9mWRwfi mPDà hbw86Z7ọ vZ38dn6ẫn chbw86Z7ưa đZ38dn6i k9mWRwfhỏi, đã9mWRwf Z38dn6thế còPDn tiến9mWRwf l9mWRwfại ph9mWRwfía tôi.

Tổ trưởngZ38dn6 cười9mWRwf bw86Z7ha hảZ38dn6 bw86Z7nói: “Này,9mWRwf Tiểu9mWRwf Khbw86Z7ả à,PD câPDy Z38dn6lô hộZ38dn6i củbw86Z7a côZ38dn6 lớn9mWRwf Z38dn6đẹp quá!”

Ông PDkhông có9mWRwf việcZ38dn6 gìPD thPDì n9mWRwfhanh PDđi đibw86Z7, ngắmbw86Z7 lôPD hộibw86Z7 củ9mWRwfa t9mWRwfôi bw86Z7làm gìbw86Z7 chứ?

“Đúng thếbw86Z7, muZ38dn6a cùPDng 9mWRwfmột lúcPD 9mWRwfmà c9mWRwfây cPDủa tPDôi khôngbw86Z7 lớnPD đbw86Z7ẹp PDbằng câbw86Z7y củaZ38dn6 TiZ38dn6ểu Khả”.9mWRwf bw86Z7Tiểu L9mWRwfưu cũ9mWRwfng PDphụ họ9mWRwfa theo.

“Nuôi PDthế n9mWRwfào đấy?9mWRwf GiZ38dn6ới Z38dn6thiệu mộtbw86Z7 ch9mWRwfút k9mWRwfinh Z38dn6nghiệm đi!”Z38dn6 bw86Z7Tổ trưởng9mWRwf đế9mWRwfn trướcZ38dn6 9mWRwfmặt, bw86Z7vỗ 9mWRwfvai tôPDi, làPDm nPDhư mốbw86Z7i quaPDn hệ9mWRwf cZ38dn6ủa 9mWRwfchúng tbw86Z7ôi gắbw86Z7n bPDó lắm.

“Ha h9mWRwfa, cZ38dn6ó kiZ38dn6nh nghiệZ38dn6m gìbw86Z7 đâu?Z38dn6” MỗiPD n9mWRwfgày tôi9mWRwf uZ38dn6ống sữaZ38dn6 Z38dn6còn thừa9mWRwf ngại9mWRwf đổ,9mWRwf đbw86Z7ều tướiZ38dn6 vàbw86Z7o 9mWRwfchậu câybw86Z7 mà.

“Lại cò9mWRwfn giữ9mWRwf bw86Z7bí mật9mWRwf vbw86Z7ới tôiPD nữaPD à?”

Tất nhiZ38dn6ên l9mWRwfà bw86Z7phải bảo9mWRwf 9mWRwfmật rồi,PD nếubw86Z7 Z38dn6không Z38dn6lát nữaZ38dn6 9mWRwftôi lạibw86Z7 bịbw86Z7 9mWRwfphê bình.

 Phó PDtổng giZ38dn6ám sáPDt PDNgô DuyệtPD bw86Z7thấy khPDông khíbw86Z7 trầmPD lắngbw86Z7, bèZ38dn6n nóiPD: “Tiểu9mWRwf Khả,9mWRwf cPDô gầnZ38dn6 đây9mWRwf cZ38dn6ó giZ38dn6ảm b9mWRwféo khô9mWRwfng, cPDảm thbw86Z7ấy gầy9mWRwf 9mWRwfđi nhZ38dn6iều đấy”.

Một nhómbw86Z7 ngưPDời vâ9mWRwfy lbw86Z7ấy t9mWRwfôi hỏibw86Z7 nọbw86Z7 hỏibw86Z7 ki9mWRwfa, khbw86Z7iến tôiZ38dn6 bw86Z7thấy khônPDg tPDự nhiên.

“Xin lZ38dn6ỗi c9mWRwfác vị,PD bw86Z7tôi 9mWRwfphải v9mWRwfào nhbw86Z7à vệ9mWRwf sZ38dn6inh mộbw86Z7t chút”.PD Z38dn6Tôi vộbw86Z7i vàn9mWRwfg bw86Z7tìm 9mWRwfcớ thoáZ38dn6t thân.

Khi nga9mWRwfng qPDua bêZ38dn6n TPDiêu Viễn,bw86Z7 anZ38dn6h li9mWRwfếc PDnhìn tPDôi, nói9mWRwf: “E9mWRwfm vẫn9mWRwf quZ38dn6en lZ38dn6ẩn trốn”.

Tiếng bw86Z7nói PDquá nhZ38dn6ỏ, nhỏbw86Z7 PDđến độbw86Z7 PDchỉ đủ9mWRwf Z38dn6cho mộ9mWRwft mìnbw86Z7h tôi9mWRwf ngZ38dn6he thấy.

Hết giờbw86Z7 lPDàm, bỗng9mWRwf PDnhiên tZ38dn6rời nổPDi gióZ38dn6, bụiZ38dn6 dàPDy đặ9mWRwfc thZ38dn6ổi PDmù Z38dn6mịt, bw86Z7làm Z38dn6người tZ38dn6a khôPDng thở9mWRwf nổZ38dn6i, chZ38dn6ỉ bw86Z7có thPDể bắt9mWRwf 9mWRwfxe vPDề nhà.

Có lẽPD tạZ38dn6i thờZ38dn6i tiZ38dn6ết khôn9mWRwfg 9mWRwftốt PDnên rấZ38dn6t PDít tPDaxi t9mWRwfrên đường,PD th9mWRwfỉnh thZ38dn6oảng mớiZ38dn6 c9mWRwfó mộbw86Z7t bw86Z7xe chạy9mWRwf quaPD, thìbw86Z7 PDbên tronZ38dn6g đbw86Z7ã cZ38dn6ó Z38dn6người nPDgồi rồi.

Người đứngZ38dn6 bPDên đưbw86Z7ờng rấtPD đôngbw86Z7, Z38dn6cũng đềbw86Z7u 9mWRwfkhông bắtPD đưbw86Z7ợc xebw86Z7. Lònbw86Z7g tbw86Z7ôi chán9mWRwf nản,bw86Z7 9mWRwfcúi đầuZ38dn6 đếPDm cábw86Z7c ô9mWRwf gPDạch Z38dn6dưới đất.

Một chiếcbw86Z7 Z38dn6xe 9mWRwfmàu xaPDnh ng9mWRwfọc PDđỗ bPDên c9mWRwfạnh tôi,Z38dn6 rồi9mWRwf bw86Z7nghe tPDhấy tiPDếng Z38dn6của Tiêbw86Z7u ViZ38dn6ễn, “9mWRwfLên 9mWRwfxe điPD! bw86Z7Anh bw86Z7đưa Z38dn6em về!”

Tôi 9mWRwflắc đầu,bw86Z7 “KhôngZ38dn6 cầPDn đâu,PD anbw86Z7h cũnPDg khôn9mWRwfg thuậnbw86Z7 đường”.

“Thời tiếtbw86Z7 xấbw86Z7u th9mWRwfế này,Z38dn6 PDem khôngZ38dn6 bắPDt được9mWRwf xPDe 9mWRwfđâu. Mabw86Z7u Z38dn6lên PDxe đi”.

Tôi nbw86Z7hìn b9mWRwfầu t9mWRwfrời xPDám xPDịt, bw86Z7do dựZ38dn6 9mWRwfmột Z38dn6chút, đàPDnh 9mWRwflên xbw86Z7e của9mWRwf TPDiêu Viễn.

Ra 9mWRwfđến làn9mWRwf đườnbw86Z7g đôi,PD bắbw86Z7t đầuPD Z38dn6tắc đường,PD Tbw86Z7iêu V9mWRwfiễn giảZ38dn6m tZ38dn6ốc PDđộ chậmPD lại.

“Phía trưbw86Z7ớc có9mWRwf cửZ38dn6a hàngbw86Z7 ănZ38dn6 của9mWRwf TứZ38dn6 XPDuyên đư9mWRwfợc lắm,Z38dn6 PDăn cơmPD xobw86Z7ng rồiZ38dn6 anZ38dn6h đư9mWRwfa ebw86Z7m vềbw86Z7 nhé”.Z38dn6 TZ38dn6iêu Vbw86Z7iễn bw86Z7đánh x9mWRwfe vàobw86Z7 trong.

“Cho eZ38dn6m xuốnPDg đâZ38dn6y đượcbw86Z7 rồi”Z38dn6, tôiZ38dn6 bw86Z7chỉ vàoZ38dn6 nZ38dn6gã rẽbw86Z7 trưbw86Z7ớc mặt,Z38dn6 “PDEm khônbw86Z7g Z38dn6đói, nZ38dn6ên khPDông đPDi ă9mWRwfn bw86Z7với anPDh đâu”.

“Em thPDay đ9mWRwfổi từZ38dn6 9mWRwflúc nàZ38dn6o vậyZ38dn6? NPDhớ hbw86Z7ồi tZ38dn6rước buổi9mWRwf cbw86Z7hiều chPDưa PDđến bbw86Z7ốn bw86Z7giờ Z38dn6đã 9mWRwfkêu PDđói mà”.bw86Z7 TZ38dn6iêu ViễnPD bw86Z7nhăn mặt9mWRwf cưbw86Z7ời, “Màbw86Z7 còbw86Z7n PDăn rất9mWRwf khỏebw86Z7 nữaPD, lượZ38dn6ng cơZ38dn6m Z38dn6ngang vớPDi anh”.

“Bây giờZ38dn6 Z38dn6em khôZ38dn6ng ăn9mWRwf nhiều9mWRwf nữaPD, sbw86Z7ợ PDbéo”. bw86Z7Bây PDgiờ Z38dn6đi làm,Z38dn6 ngZ38dn6ày 9mWRwfnào Z38dn6cũng nPDgồi ởPD văPDn ph9mWRwfòng, ă9mWRwfn nhiềuPD tbw86Z7hêm 9mWRwfmột miếngbw86Z7 lbw86Z7à Z38dn6béo ngay.

“Nhưng mà,bw86Z7 bw86Z7em từ9mWRwf trướcZ38dn6 bw86Z7đến gi9mWRwfờ cóbw86Z7 bbw86Z7éo đâu”.

“Đó lPDà v9mWRwfì trướcPD đếPDn 9mWRwfgiờ khôngZ38dn6 phảbw86Z7i 9mWRwflúc 9mWRwfnào aZ38dn6nh cũng9mWRwf bw86Z7ở bZ38dn6ên ebw86Z7m, nêPDn kbw86Z7hông biết.PD HồPDi ePDm béZ38dn6o nhZ38dn6ất PDlà 709mWRwfkg đấy”.

Hồi đPDó, vìPD nZ38dn6hớ Z38dn6như điênZ38dn6 9mWRwfmột ngườiPD, lPDại bw86Z7khong cZ38dn6ó cáchbw86Z7 nàZ38dn6o trútbw86Z7 bw86Z7ra được,bw86Z7 ch9mWRwfỉ có9mWRwf t9mWRwfhể Z38dn6ăn thậtPD PDnhiều Z38dn6đồ ngọt,9mWRwf cPDơ thbw86Z7ể cứ9mWRwf nbw86Z7ở 9mWRwfphình Z38dn6ra nbw86Z7hư bộtbw86Z7 nởZ38dn6 vậy.

Xe pPDhía sa9mWRwfu kZ38dn6hông ng9mWRwfừng bấm9mWRwf Z38dn6còi, TiêZ38dn6u Viễbw86Z7n mớibw86Z7 đểbw86Z7 Z38dn6ý đếZ38dn6n PDxe đanPDg dừngbw86Z7 ở9mWRwf 9mWRwfgiữa đường,9mWRwf bw86Z7“Anh đóiZ38dn6 rồZ38dn6i, tbw86Z7rước mZ38dn6ặt lbw86Z7ại cóPD hbw86Z7àng ănZ38dn6 chínPDh gố9mWRwfc Tứ9mWRwf Xuyêbw86Z7n, thôZ38dn6i e9mWRwfm ănZ38dn6 vớZ38dn6i bw86Z7anh m9mWRwfột cZ38dn6hút đZ38dn6i”. Giọngbw86Z7 aPDnh n9mWRwfài nỉPD kbw86Z7hiến tPDôi khPDó 9mWRwfmà tPDừ chối.

Quả là9mWRwf đ9mWRwfồ Z38dn6ăn T9mWRwfứ Z38dn6Xuyên bw86Z7chính gPDốc, vPDừa bướcZ38dn6 v9mWRwfào cử9mWRwfa hànPDg ăbw86Z7n đãZ38dn6 ngửbw86Z7i th9mWRwfấy rPDõ vịZ38dn6 cbw86Z7ay 9mWRwfnồng, tôibw86Z7 tbw86Z7uy làPD nZ38dn6gười mi9mWRwfền PDBắc, nhưngZ38dn6 lại9mWRwf thíchZ38dn6 9mWRwfăn caZ38dn6y hơn9mWRwf cZ38dn6ả Z38dn6người miềnbw86Z7 Nam.

Lên PDtầng Z38dn6hai, PDchúng tôbw86Z7i vàPDo mộtZ38dn6 phòngZ38dn6 rZ38dn6ộng rãibw86Z7 tPDrang nhbw86Z7ã, tr9mWRwfong phòPDng Z38dn6ngát hươnPDg chZ38dn6è thơPDm lPDàm chPDo 9mWRwftinh thầnZ38dn6 PDngười 9mWRwfta trbw86Z7ở nPDên PDdễ chịuZ38dn6 hẳn.

“Hay 9mWRwflà đổi9mWRwf bw86Z7chỗ PDđi, ởbw86Z7 đâybw86Z7 quáZ38dn6 PDsang trọng,bw86Z7 chắbw86Z7c chắnZ38dn6 kZ38dn6hông rẻZ38dn6 đâuPD!” T9mWRwfôi nZ38dn6ói nhỏPD vớiPD bw86Z7Tiêu Viễn.

“Không sabw86Z7o, 9mWRwfanh vbw86Z7ẫn đủ9mWRwf sứcPD tr9mWRwfả tiềnZ38dn6 ăbw86Z7n”. PDAnh cười9mWRwf cười,bw86Z7 khuôbw86Z7n mặtZ38dn6 PDtỏ r9mWRwfa không9mWRwf hbw86Z7ề quZ38dn6an tâm.

Từ Z38dn6khi PDtôi quZ38dn6en a9mWRwfnh, Z38dn6anh đã9mWRwf thí9mWRwfch tốn9mWRwf kéZ38dn6m 9mWRwfxa xZ38dn6ỉ, PDbao bw86Z7nhiêu 9mWRwfnăm tPDrôi 9mWRwfqua, vẫ9mWRwfn khbw86Z7ông PDhề t9mWRwfhay đổi.

Nhìn Tbw86Z7iêu ViễnPD tr9mWRwfước PDmặt Z38dn6mà t9mWRwfrong Z38dn6tim 9mWRwfvô cớ9mWRwf dângPD bw86Z7đầy nhZ38dn6ững nỗZ38dn6i niềmZ38dn6 thưbw86Z7ơng PDcảm kPDhông tên.

Thời giZ38dn6an lPDàm bi9mWRwfến đổPDi rấZ38dn6t nhZ38dn6iều PDthứ, nhưngPD khôngbw86Z7 bw86Z7thể nàoZ38dn6 biếnZ38dn6 đ9mWRwfổi được9mWRwf PDtrái PDtim y9mWRwfêu thươnPDg thubw86Z7ở babw86Z7n đầu.

“Ha habw86Z7, Tiêubw86Z7 PDViễn à,PD bw86Z7cậu PDđến sPDao khPDông nbw86Z7ói v9mWRwfới 9mWRwfanh 9mWRwfem mộtPD tiến9mWRwfg?” bw86Z7Ngoài cửbw86Z7a 9mWRwfcó bw86Z7tiếng nbw86Z7ói 9mWRwftừ bw86Z7xa tiPDến lPDại gầnZ38dn6, rồiPD thấyPD 9mWRwfở cửPDa xPDuất h9mWRwfiện mộtZ38dn6 dábw86Z7ng n9mWRwfgười vZ38dn6ạm vỡ.

“Mình ch9mWRwfỉ Z38dn6tiện đườngZ38dn6 đPDi nbw86Z7gang qbw86Z7ua, không9mWRwf bw86Z7muốn làZ38dn6m phiềnPD đếbw86Z7n t9mWRwfhời giaPDn nghbw86Z7ỉ nPDgơi củaPD cậuPD”. Tibw86Z7êu ViPDễn cười.

Người đànZ38dn6 ông9mWRwf tPDo cabw86Z7o ấy9mWRwf nhPDìn tPDôi, “Ồ,Z38dn6 đZ38dn6ây chẳPDng phảiZ38dn6 làZ38dn6 cbw86Z7ô PDem PDđi cùngbw86Z7 vớPDi đạ9mWRwfi c9mWRwfa đếnZ38dn6 đánhbw86Z7 bbw86Z7ài sao?”

Thảo 9mWRwfnào nhìn9mWRwf 9mWRwfthấy qPDuen PDthì Z38dn6ra PDđúng lbw86Z7à đã9mWRwf tbw86Z7ừng Z38dn6gặp ngườiZ38dn6 này,9mWRwf lZ38dn6ần đZ38dn6ó cùnZ38dn6g ChươngZ38dn6 NgựPD đếnbw86Z7 khPDu gbw86Z7iải tr9mWRwfí đánhbw86Z7 bàZ38dn6i, cZ38dn6ũng cóZ38dn6 m9mWRwfặt bw86Z7anh ta.

“Đại caZ38dn6, đánhbw86Z7 bZ38dn6ài?” Tiêbw86Z7u Z38dn6Viễn nghbw86Z7e màPD bw86Z7chẳng hiểuZ38dn6 gPDì cảPD, “CôPDn Thi9mWRwfếu từZ38dn6ng gặpZ38dn6 TiểuZ38dn6 KZ38dn6hả nh9mWRwfà 9mWRwfmình à?”

“Thì 9mWRwfra 9mWRwflà ngbw86Z7ười 9mWRwfnhà cậbw86Z7u”. CônZ38dn6 Thiếu9mWRwf cười9mWRwf thbw86Z7oải mái,PD “ThảoZ38dn6 nZ38dn6ào đZ38dn6ến CPDhương 9mWRwfNgự cũ9mWRwfng phảiZ38dn6 chămbw86Z7 sóPDc cbw86Z7ô bw86Z7ấy cẩnPD thậ9mWRwfn thPDế chứ!”

“Tôi v9mWRwfà Chươngbw86Z7 Ngự9mWRwf khônbw86Z7g thânbw86Z7 bw86Z7nhau!” T9mWRwfôi đứnbw86Z7g 9mWRwflên Z38dn6để bZ38dn6iện mibw86Z7nh chZ38dn6o m9mWRwfình, cũngZ38dn6 ch9mWRwfỉ làbw86Z7 gặPDp mặ9mWRwft vài9mWRwf lPDần, tiếZ38dn6p xPDúc qu9mWRwfa vbw86Z7ài 9mWRwflần thôPDi, ng9mWRwfay cPDả bạnbw86Z7 bbw86Z7è cũ9mWRwfng cPDhưa đPDược tbw86Z7ính đến.

“Nhưng TZ38dn6iêu ViễnPD 9mWRwfvà anbw86Z7h ấybw86Z7 PDthân nhZ38dn6au mà”.9mWRwf PDCôn TPDhiếu Z38dn6bá vaZ38dn6i 9mWRwfTiêu Viễn9mWRwf, “PDTrở v9mWRwfề ch9mWRwfưa tZ38dn6ìm anbw86Z7h cả9mWRwf uốPDng rPDượu à?”

“Chưa”. TiPDêu VZ38dn6iễn nóiZ38dn6 giPDọng n9mWRwfhàn nhạt9mWRwf, “Mình9mWRwf vềPD n9mWRwfgoài bZ38dn6áo vớiZ38dn6 c9mWRwfậu rabw86Z7, những9mWRwf ngườibw86Z7 kZ38dn6hác đềuZ38dn6 Z38dn6chưa báo”.

“Được, Z38dn6hôm n9mWRwfay không9mWRwf báZ38dn6o cũ9mWRwfng phZ38dn6ải báoPD r9mWRwfồi! ChươZ38dn6ng Ngự,9mWRwf ChươPDng SínhZ38dn6, PDLão bw86Z7Châu, Thbw86Z7ành ThiếuZ38dn6, bọn9mWRwf họPD đều9mWRwf ởbw86Z7 phòngPD bênZ38dn6 cạnh”.

Côn Thiếubw86Z7 bw86Z7vừa dứtbw86Z7 lời,9mWRwf 9mWRwfđã nghbw86Z7e thPDấy PDmột PDcơn hbw86Z7ỗn lbw86Z7oạn ngoàPDi cửabw86Z7, “Z38dn6Được PDlắm, TPDiêu V9mWRwfiễn, PDtrở vềPD cZ38dn6ũng k9mWRwfhông thèmZ38dn6 tbw86Z7hông b9mWRwfáo Z38dn6cho a9mWRwfnh em!”9mWRwf T9mWRwfrong phò9mWRwfng lậpZ38dn6 tứbw86Z7c ùZ38dn6a vàZ38dn6o khô9mWRwfng íPDt Z38dn6người, PDtôi v9mWRwfội Z38dn6vàng lùibw86Z7 9mWRwfra mbw86Z7ột góc.

“Hôm naZ38dn6y l9mWRwfà 9mWRwfngày Z38dn6gì vậZ38dn6y? bw86Z7Sao mZ38dn6ọi ngưPDời đề9mWRwfu ởZ38dn6 đâyPD?” 9mWRwfTiêu ViPDễn hỏi.

“Chẳng phZ38dn6ải nPDgày mabw86Z7i abw86Z7nh cảZ38dn6 xuZ38dn6ất PDngoại sbw86Z7ao, PDhôm na9mWRwfy mấy9mWRwf an9mWRwfh e9mWRwfm PDcó thờiZ38dn6 giabw86Z7n 9mWRwftụ tậpPD ngồ9mWRwfi vớibw86Z7 9mWRwfnhau, khônbw86Z7g lbw86Z7ại p9mWRwfhải nămbw86Z7 bZ38dn6a thZ38dn6áng nữa9mWRwf PDmới gPDặp mặ9mWRwft được”.Z38dn6 CPDó ngườbw86Z7i nói.

“Đúng r9mWRwfồi, T9mWRwfiêu Viễn,PD lầbw86Z7n PDtrước ôbw86Z7ng giàbw86Z7 nh9mWRwfà mìn9mWRwfh nhìPDn ởPD APDnh q9mWRwfuốc nhPDìn tbw86Z7hấy cậuZ38dn6 vớbw86Z7i bạn9mWRwf 9mWRwfgái đ9mWRwfi Z38dn6xem tbw86Z7riển lãmPD trZ38dn6anh vbw86Z7ới nPDhau, PDcứ bảo9mWRwf mìbw86Z7nh hPDỏi bw86Z7bọn cậZ38dn6u k9mWRwfhi Z38dn6nào thì9mWRwf tổbw86Z7 bw86Z7chức chuPDyện vuiPD, để9mWRwf PDông 9mWRwfđược thaZ38dn6m dự”.

“Thành Thiếu,9mWRwf cậubw86Z7 bw86Z7uống nhi9mWRwfều rồiPD thìPD phảPDi?” bw86Z7Tiêu Viễnbw86Z7 9mWRwfvừa bw86Z7gắp thZ38dn6ức ăZ38dn6n c9mWRwfho bw86Z7anh PDta vPDừa 9mWRwfnháy mắt,Z38dn6 “Nào,Z38dn6 ăPDn nhiPDều đồZ38dn6 ăn9mWRwf chútbw86Z7 đi”.

“Uống nhiềubw86Z7 rbw86Z7ồi lZ38dn6à thếPD PDnào? 9mWRwfĐấy, chẳng9mWRwf pPDhải đãbw86Z7 maZ38dn6ng bạnbw86Z7 gá9mWRwfi vềbw86Z7 PDrồi sao?”

“Thành Thiếbw86Z7u, 9mWRwfcậu 9mWRwflảm nhảZ38dn6m gì9mWRwf thếbw86Z7?” 9mWRwfTiêu ViPDễn cuốngZ38dn6 lên,Z38dn6 némZ38dn6 mạPDnh đũaPD xuống.

Tôi kZ38dn6éo an9mWRwfh lạZ38dn6i, mề9mWRwfm mỏngZ38dn6 nói:9mWRwf “PDNgười tZ38dn6a cóPD 9mWRwflẽ nhìnPD Z38dn6nhầm mà!”

Tiêu Viễbw86Z7n PDquay đầuPD lại9mWRwf nPDhìn tôiPD, sắ9mWRwfc m9mWRwfặt lbw86Z7o lắng,PD “EmZ38dn6 khôPDng đượZ38dn6c bw86Z7tin cậ9mWRwfu ta!”

Tôi gậtPD đầbw86Z7u, tôi9mWRwf sẽPD khô9mWRwfng ti9mWRwfn 9mWRwfanh ta9mWRwf, tôZ38dn6i v9mWRwfà aZ38dn6nh tbw86Z7a g9mWRwfặp nhZ38dn6au lầbw86Z7n 9mWRwfđâu, 9mWRwfdựa vbw86Z7ào cá9mWRwfi gì9mWRwf đểPD tiPDn 9mWRwfanh Z38dn6ta chứ?

Cái PDthế Z38dn6giới nPDày ngZ38dn6ay 9mWRwfcả ngZ38dn6ười b9mWRwfên Z38dn6cạnh cũn9mWRwfg khô9mWRwfng thểZ38dn6 tiZ38dn6n tưở9mWRwfng đưZ38dn6ợc, aZ38dn6i lPDại 9mWRwfđi tZ38dn6in l9mWRwfời n9mWRwfói vôZ38dn6 bw86Z7nghĩa bw86Z7của mộtZ38dn6 ngườ9mWRwfi 9mWRwfxa lạPD chứ.

Một nhóm9mWRwf ngưbw86Z7ời huyên9mWRwf nábw86Z7o cPDả buổPDi, tôZ38dn6i PDhơi PDmệt mỏibw86Z7, muốnZ38dn6 chZ38dn6uồn PDra ngoài,9mWRwf kPDhổ nỗbw86Z7i, Z38dn6cái tPDúi PDlại 9mWRwfbị TiêuZ38dn6 V9mWRwfiễn g9mWRwfiữ chZ38dn6ặt, “ĐPDừng nói9mWRwf vớbw86Z7i anPDh làPD bw86Z7ra nhZ38dn6à Z38dn6vệ s9mWRwfinh, e9mWRwfm đPDã dùnbw86Z7g cPDái cớPD nbw86Z7ày đZ38dn6ể bw86Z7chuồn điZ38dn6 PDmấy lầbw86Z7n rồi!”

“Em rZ38dn6a bw86Z7gọi đi9mWRwfện thoạiZ38dn6 chZ38dn6o bw86Z7mẹ ePDm, ởPD đâybw86Z7 ồnbw86Z7 qbw86Z7uá, muộn9mWRwf tPDhế này9mWRwf m9mWRwfà ebw86Z7m Z38dn6chưa về9mWRwf, 9mWRwfmẹ PDem bw86Z7sẽ Z38dn6lo lắng!”

“Em phải9mWRwf hứZ38dn6a, khô9mWRwfng đượcPD bZ38dn6ỏ vZ38dn6ề! Lbw86Z7át nbw86Z7ữa aPDnh đZ38dn6ưa ePDm về!”Z38dn6 TPDiêu Viễ9mWRwfn Z38dn6thấp giọngPD nói.

“Em hứa”.

“Mẹ 9mWRwfạ, đừngZ38dn6 đợi9mWRwf cbw86Z7on PDnữa nhé9mWRwf, mẹPD ă9mWRwfn cơmPD 9mWRwfmột mìPDnh đi,PD coZ38dn6n bw86Z7ăn PDxong rồi9mWRwf vZ38dn6ề. BâyPD Z38dn6giờ bụibw86Z7 lZ38dn6ớn lắm9mWRwf, lạbw86Z7i là9mWRwf giờPD ta9mWRwfn tầmZ38dn6 PDcao đ9mWRwfiểm, khôn9mWRwfg bPDắt x9mWRwfe vZ38dn6ề đư9mWRwfợc!” bw86Z7Tôi dựZ38dn6a vàbw86Z7o bứcbw86Z7 Z38dn6tường hàbw86Z7nh la9mWRwfng, bà9mWRwfn chânPD bw86Z7như PDkhông đ9mWRwfỡ nổiPD trọnbw86Z7g lượnPDg cZ38dn6ơ thể,PD lZ38dn6ưng trượtbw86Z7 dọcbw86Z7 xuống9mWRwf 9mWRwfbờ tường.Z38dn6 ĐáZ38dn6 GrPDannit lạnh9mWRwf buốtbw86Z7 ngấm9mWRwf 9mWRwfqua cZ38dn6ả qPDuần á9mWRwfo thấmZ38dn6 vàoZ38dn6 người,Z38dn6 tôZ38dn6i Z38dn6gục PDđầu xPDuống hZ38dn6ai đầubw86Z7 gối,9mWRwf Z38dn6từ từbw86Z7 9mWRwfxua ta9mWRwfn hbw86Z7ơi lạnbw86Z7h tronZ38dn6g cơZ38dn6 thể.

Một b9mWRwfàn t9mWRwfay 9mWRwfto đ9mWRwfặt lZ38dn6ên bw86Z7đầu tôi,bw86Z7 nhbw86Z7ẹ nhàn9mWRwfg vZ38dn6uốt tócbw86Z7 bw86Z7tôi, hPDỏi bbw86Z7ằng gibw86Z7ọng trầmZ38dn6 khbw86Z7àn: Z38dn6“Em dùn9mWRwfg bw86Z7dầu bw86Z7gội bw86Z7đầu Z38dn6của PDhãng 9mWRwfnào vậyPD? DưỡZ38dn6ng PDtóc th9mWRwfật tốt”.

Tưởng làPD đếPDn PDan Z38dn6ủi tôPDi, lạiZ38dn6 đibw86Z7 hỏibw86Z7 PDmột câbw86Z7u chẳnPDg vbw86Z7ào đâuPD nhưbw86Z7 thế.

“Đừng c9mWRwfó sZ38dn6ờ PDrối lZ38dn6ên, tóc9mWRwf 9mWRwftôi PDquý lắmPD Z38dn6đấy, sờbw86Z7 hỏnZ38dn6g 9mWRwfrồi aZ38dn6nh kh9mWRwfông đề9mWRwfn đưbw86Z7ợc đâu”.PD TôPDi ngẩnPDg đầ9mWRwfu l9mWRwfên, nhì9mWRwfn thZ38dn6ấy ngưZ38dn6ời đ9mWRwfi rPDa PDlại Z38dn6là ChưZ38dn6ơng Ngự.

“Tại saPDo 9mWRwflà anh?”

“Sao khôngPD 9mWRwfthể làZ38dn6 tôbw86Z7i? Z38dn6Em nghPDĩ bw86Z7là ai?”

“Tiêu ViễZ38dn6n đâu?”

“Đang uốnPDg rượubw86Z7 vớiPD bw86Z7Chương Sí9mWRwfnh ở9mWRwf tPDrong đó”.

Tôi xácbw86Z7h túiZ38dn6 vộiZ38dn6 vbw86Z7ã xuốn9mWRwfg lầu,bw86Z7 lPDúc nPDày khôPDng về9mWRwf Z38dn6còn đợbw86Z7i lúPDc nàZ38dn6o nữa.

“Bên nZ38dn6goài đaPDng nổi9mWRwf bã9mWRwfo cátbw86Z7 đấy9mWRwf, khô9mWRwfng bắtPD đưbw86Z7ợc xPDe đâu”.bw86Z7 bw86Z7Anh tZ38dn6a Z38dn6đứng sZ38dn6au PDlưng tZ38dn6ôi nhắcbw86Z7 nhở.

“Thế thìZ38dn6 tôPDi đbw86Z7i bbw86Z7ộ về”.

“Có thPDể thửPD xem”.Z38dn6 AnPDh tPDa búngZ38dn6 ngPDón bw86Z7tay, “Embw86Z7 PDlúc nàoPD PDcũng khPDác người”bw86Z7. PDCá MZ38dn6ực đáng9mWRwf ghPDét toà9mWRwfn nóZ38dn6i gZ38dn6iọng PDchâm chọc.

Bão cábw86Z7t đếnbw86Z7 thbw86Z7ật bw86Z7dữ dội,9mWRwf cátZ38dn6 b9mWRwfụi thổi9mWRwf tbw86Z7ừng bw86Z7cơn tPDrên đường.

Tôi lấybw86Z7 Z38dn6tay bịbw86Z7t mZ38dn6ũi PDvà miệng,PD bw86Z7men the9mWRwfo lPDề đườngbw86Z7 đPDi thẳngbw86Z7. MắPDt Z38dn6bị 9mWRwfbụi thbw86Z7ổi đến9mWRwf nỗibw86Z7 khôbw86Z7ng mởZ38dn6 Z38dn6ra được,bw86Z7 nướcZ38dn6 mắbw86Z7t cứ9mWRwf thbw86Z7ế tbw86Z7rào Z38dn6ra. 9mWRwfThời t9mWRwfiết khỉZ38dn6 g9mWRwfió 9mWRwfnày thZ38dn6ật k9mWRwfhó mZ38dn6à chịuPD đựng.

“Em ơi,PD cầ9mWRwfn bw86Z7xe khôn9mWRwfg? PD50 tệ9mWRwf mộtPD km”bw86Z7. 9mWRwfPhía sa9mWRwfu làPD chiếbw86Z7c bw86Z7xe MPDer Be9mWRwfnz của9mWRwf Ch9mWRwfương Ngự9mWRwf đ9mWRwfang vẫy9mWRwf chào.

“Hắc q9mWRwfuá đấy!”

“Tôi chbw86Z7o 9mWRwfem 9mWRwfnợ làZ38dn6 đượcZ38dn6 ch9mWRwfứ gì?”bw86Z7 Chư9mWRwfơng Ngựbw86Z7 cười.

Ngồi troZ38dn6ng xbw86Z7e của9mWRwf Chư9mWRwfơng Ngự,9mWRwf tôbw86Z7i mới9mWRwf bw86Z7dám hítbw86Z7 tZ38dn6hở thoảiPD mái.

Trong Z38dn6mắt hPDình nhPDư 9mWRwfcó hạtPD bụi,9mWRwf PDnước mắt9mWRwf Z38dn6cứ nhòPDe nhoẹt9mWRwf kPDhông thôi.

“Em cbw86Z7ứ kZ38dn6hóc mãbw86Z7i thế,PD cóbw86Z7 phải9mWRwf lPDo lắngPD chZ38dn6o tPDôi ngbw86Z7ày Z38dn6mai xuấtbw86Z7 ngoZ38dn6ại bịPD ngưPDời Z38dn6nước ngoàPDi bán9mWRwf mấtZ38dn6 không?”

“Tôi 9mWRwflo an9mWRwfh xuZ38dn6ất bw86Z7ngoại m9mWRwfang PDbán ngư9mWRwfời nướbw86Z7c ngbw86Z7oài mấtPD bw86Z7thôi! Anbw86Z7h đínhZ38dn6 lôngPD 9mWRwflên ngườZ38dn6i thìZ38dn6 cònbw86Z7 PDkhôn h9mWRwfơn kZ38dn6hỉ, PDai PDlại có9mWRwf Z38dn6thể bbw86Z7án an9mWRwfh được!”

Chương Z38dn6Ngự cPDười va9mWRwfng, “PDEm đangbw86Z7 kPDhen tZ38dn6ôi haPDy bw86Z7mỉa tZ38dn6ôi đấy?”

“Tất nhiên9mWRwf kPDhen anZ38dn6h rồi!”

“Ồ, l9mWRwfại cbw86Z7ó kiểuZ38dn6 khePDn ngườ9mWRwfi nPDhư bw86Z7em nZ38dn6ữa! Z38dn6Biết rPDõ thZ38dn6ế rồi,PD PDchẳng qZ38dn6ua, tôbw86Z7i PDlại vẫZ38dn6n 9mWRwfthích nghe”.

“Anh thPDích nPDghe, Z38dn6tôi lại9mWRwf khônbw86Z7g PDthích nóiZ38dn6 đấy!”

Chương Ngựbw86Z7 Z38dn6nói: “bw86Z7Ngày 9mWRwfmai tôiPD điPD rồi,9mWRwf ướcPD tínPDh ítbw86Z7 nhấtPD cũnPDg p9mWRwfhải 9mWRwfba tPDháng mớiPD bw86Z7có thbw86Z7ể tZ38dn6rở về”.

“Vừa nãPDy tô9mWRwfi đã9mWRwf ng9mWRwfhe h9mWRwfết rồbw86Z7i!” Tbw86Z7ôi cũngbw86Z7 bw86Z7không điếcbw86Z7, vừPDa nãy9mWRwf cảPD nhbw86Z7óm nZ38dn6gười nóiPD oaZ38dn6ng 9mWRwfoang vậy,PD rồibw86Z7 bw86Z7lại c9mWRwfhúc rưbw86Z7ợu, lạ9mWRwfi tbw86Z7ừ biệPDt, muốn9mWRwf kZ38dn6hông bZ38dn6iết cũng9mWRwf khó.

“Thế PDsao PDem kh9mWRwfông c9mWRwfó bw86Z7chút biểbw86Z7u hPDiện gì?”Z38dn6 bw86Z7Chương Ngự9mWRwf 9mWRwfcười PDrất gi9mWRwfan xảo.

“Lại cầnbw86Z7 9mWRwfphải bi9mWRwfểu hiPDện? Z38dn6Có Z38dn6cần 9mWRwflát nữaZ38dn6 đbw86Z7i qbw86Z7ua cửaZ38dn6 hZ38dn6àng tạp9mWRwf hóabw86Z7 dưZ38dn6ới lầPDu nhZ38dn6à tbw86Z7ôi muPDa chút9mWRwf bábw86Z7nh ngọt,Z38dn6 sPDữa cPDhua gìPD Z38dn6đó ma9mWRwfng Z38dn6đi không?”bw86Z7 Bìnbw86Z7h thường9mWRwf Z38dn6đi đâuZ38dn6 xaPD, tZ38dn6ôi PDđều thíbw86Z7ch maPDng thePDo nhữngPD đồbw86Z7 này.

Chương Ng9mWRwfự cưPDời bw86Z7rất PDkhổ sPDở, Z38dn6“Tôi thbw86Z7ấy bw86Z7thôi miễnZ38dn6 đượcPD rồi”.

“Vậy tố9mWRwft quá,bw86Z7 tZ38dn6ôi bw86Z7đỡ tốPDn tiền”.

“Hay lbw86Z7à… chZ38dn6úng t9mWRwfa hônPD tbw86Z7ạm biệt9mWRwf nhé?”

“Cái gì9mWRwf? ĐợPDi đã…”9mWRwf Cbw86Z7ó bw86Z7phải tbw86Z7ôi Z38dn6đã nghbw86Z7e nhầm9mWRwf không.

“Hôn bw86Z7tạm biệt9mWRwf!” An9mWRwfh tZ38dn6a dbw86Z7ừng xbw86Z7e lại,9mWRwf nâbw86Z7ng đầPDu tPDôi Z38dn6lên vàZ38dn6 nhbw86Z7ìn m9mWRwfột cá9mWRwfch nghiêZ38dn6m túc.

Có lbw86Z7ẽ bw86Z7tôi đãPD sợPD đ9mWRwfần mặtPD ra9mWRwf, bw86Z7nếu kh9mWRwfông Z38dn6thì cũngbw86Z7 mZ38dn6ất hZ38dn6ồn rồi,Z38dn6 ngaZ38dn6y 9mWRwfcả mắt9mWRwf cũ9mWRwfng kbw86Z7hông đ9mWRwfộng đậbw86Z7y, nhbw86Z7ìn a9mWRwfnh bw86Z7ta chằm9mWRwf chằm.

Đầu anPDh bw86Z7ta dZ38dn6ần hướng9mWRwf gZ38dn6ần về9mWRwf PDphía tôi9mWRwf, PDmột luồ9mWRwfng hPDơi nPDóng PDphả l9mWRwfại, bw86Z7“Này này!”PD TôiPD hét9mWRwf lên.

Anh dừnZ38dn6g lạiZ38dn6, Z38dn6bỏ 9mWRwftôi PDra, đột9mWRwf nhiê9mWRwfn cườibw86Z7 lbw86Z7ớn, 9mWRwf“Đùa 9mWRwfem chbw86Z7o v9mWRwfui thôi!”

Cá MựcZ38dn6 chPDết tiệt,PD đ9mWRwfùa cáZ38dn6i PDgì không9mWRwf đùaZ38dn6, lại9mWRwf 9mWRwfđùa cá9mWRwfi kiZ38dn6ểu xấu9mWRwf 9mWRwfxa ấy.

Lúc vềZ38dn6 đến9mWRwf bw86Z7cửa bw86Z7nhà tôi,Z38dn6 ChươZ38dn6ng NZ38dn6gự hỏbw86Z7i: “Tâmbw86Z7 trạngZ38dn6 tốPDt hơnbw86Z7 9mWRwfchút nàoPD chưa?”

“Tốt nhiềuPD r9mWRwfồi!” MPDay màPD bw86Z7có anbw86Z7h ta.

“Vậy th9mWRwfì lPDau PDkhô nướcPD mắtZ38dn6 đi9mWRwf, xuốZ38dn6ng xe”Z38dn6. An9mWRwfh PDta dừZ38dn6ng bw86Z7xe lạiPD, giúpZ38dn6 tôiPD mởZ38dn6 cbw86Z7ửa 9mWRwfxe 9mWRwfrất lịbw86Z7ch lãm.

“Chương PDNgự, cảmZ38dn6 ơbw86Z7n aZ38dn6nh!” TôZ38dn6i nbw86Z7ói r9mWRwfất tPDhành thật.

“Lời nbw86Z7ói su9mWRwfông bw86Z7thì miễn9mWRwf đbw86Z7i, làmZ38dn6 cá9mWRwfi gìZ38dn6 t9mWRwfhực PDtế hơ9mWRwfn đi9mWRwf”. Z38dn6Ánh mắ9mWRwft Z38dn6của C9mWRwfhương NgựZ38dn6 đảobw86Z7 rấtZ38dn6 nhbw86Z7anh, có9mWRwf vẻ9mWRwf lại9mWRwf nghĩPD rbw86Z7a tr9mWRwfò qubw86Z7ỷ gZ38dn6ì đó.

“Tôi khônbw86Z7g cóPD tiền!”bw86Z7 TZ38dn6ôi vộibw86Z7 tha9mWRwfnh minh.

“Tôi cũbw86Z7ng chẳ9mWRwfng thibw86Z7ếu tiềnbw86Z7, lấZ38dn6y 9mWRwftiền củaZ38dn6 ebw86Z7m làmbw86Z7 gì?”

“Vậy an9mWRwfh Z38dn6cần gìPD?” TôZ38dn6i đề9mWRwf c9mWRwfao cảnhbw86Z7 gi9mWRwfác, ngườPDi nàbw86Z7y bw86Z7toàn xuấtbw86Z7 nh9mWRwfững chiêPDu khôZ38dn6ng 9mWRwftheo bw86Z7quy tắc9mWRwf Z38dn6gì Z38dn6cả, Z38dn6phải đềPD phòng9mWRwf chút.

 

 

5. 9mWRwfMàu xZ38dn6anh ngọc9mWRwf làZ38dn6 phbw86Z7ong cách9mWRwf củaZ38dn6 TiêuPD Viễn 

Anh PDgiơ bw86Z7chùm c9mWRwfhìa khó9mWRwfa trướcZ38dn6 mặtPD tôPDi lZ38dn6ắc lZ38dn6ắc, “ĐâPDy làbw86Z7 ch9mWRwfìa k9mWRwfhóa nhbw86Z7à Z38dn6tôi, bw86Z7em cầ9mWRwfm lấy”.

Tôi PDngước lêPDn 9mWRwfnhìn xuốbw86Z7ng tbw86Z7hăm dòZ38dn6 anhbw86Z7, bw86Z7“Anh bw86Z7chưa bZ38dn6ị ấZ38dn6m bw86Z7đầu chứ?9mWRwf Rỗbw86Z7i vibw86Z7ệc n9mWRwfên tùyPD tPDiện mZ38dn6ang chìaZ38dn6 khóPDa Z38dn6ra 9mWRwfđưa ch9mWRwfo ngưbw86Z7ời tPDa à!”

“Tất nhiênbw86Z7 khônPDg ấ9mWRwfm đầu!PD Đưbw86Z7a c9mWRwfhìa khóa9mWRwf 9mWRwfcho bw86Z7em làPD bw86Z7để bw86Z7em gibw86Z7úp tôPDi mZ38dn6ột số9mWRwf việc”.

“Việc gì?”Z38dn6 bw86Z7Biết ngaPDy an9mWRwfh bw86Z7ta lPDà ngưPDời kZ38dn6hông bw86Z7chịu bbw86Z7ị thPDiệt mà.

“Giúp tPDôi PDcho ăn,9mWRwf địZ38dn6nh kỳPD PDthay PDnước chPDo chúng!”

“Nhà aPDnh nuôibw86Z7 cá9mWRwf à?bw86Z7 KhôngPD p9mWRwfhải làZ38dn6 bw86Z7cá mự9mWRwfc 9mWRwfchứ?” Tôi9mWRwf đãZ38dn6 tPDừng đế9mWRwfn nhàbw86Z7 bw86Z7anh taPD, cZ38dn6hẳng tbw86Z7hấy cbw86Z7on cáPD nàPDo cả.

“Tất nhPDiên PDcó bw86Z7cá rPDồi, đềbw86Z7u lZ38dn6à PDcá nổiPD tiếngbw86Z7 Z38dn6của 9mWRwfvùng nh9mWRwfiệt đớibw86Z7 đấy”.9mWRwf Anbw86Z7h 9mWRwfta 9mWRwfvênh mbw86Z7ặt tZ38dn6ự hào.

“Sao Z38dn6tôi lạiZ38dn6 kPDhông nbw86Z7hìn thấy?”

“Ngoài cáibw86Z7 sbw86Z7ofa nhà9mWRwf tô9mWRwfi rbw86Z7a, bw86Z7em c9mWRwfòn nZ38dn6hìn thấy9mWRwf bw86Z7cái g9mWRwfì nữaZ38dn6 đâu?”

“Cũng Z38dn6phải!” 9mWRwfHôm đóZ38dn6 uốn9mWRwfg nhiềuPD quZ38dn6á, bw86Z7đến PDnhà 9mWRwfanh tZ38dn6a là9mWRwf l9mWRwfăn r9mWRwfa s9mWRwfofa nằmbw86Z7 Z38dn6khóc, khóc9mWRwf chán9mWRwf thìZ38dn6 ngủ.Z38dn6 S9mWRwfáng n9mWRwfgày thbw86Z7ứ Z38dn6hai dậybw86Z7 9mWRwflại cuốn9mWRwfg cuồn9mWRwfg đibw86Z7 làm9mWRwf, đúPDng làbw86Z7 PDkhông đểPD ýZ38dn6 nPDhà anZ38dn6h 9mWRwfta rốtZ38dn6 cuộc9mWRwf cóbw86Z7 những9mWRwf gì.

 “Nhưng m9mWRwfà, tôibw86Z7 vớZ38dn6i aPDnh kh9mWRwfông 9mWRwfhề thPDân qPDuen mPDà! Sabw86Z7o abw86Z7nh lạibw86Z7 cóZ38dn6 thểZ38dn6 yêZ38dn6n bw86Z7tâm giaPDo cZ38dn6hìa khZ38dn6óa nbw86Z7hà Z38dn6cho tôi?”

“Chính vZ38dn6ì khPDông thâZ38dn6n qu9mWRwfen nênPD mớiZ38dn6 Z38dn6yên PDtâm Z38dn6để 9mWRwfem đến.9mWRwf Đbw86Z7ể ngườiPD qu9mWRwfen đến,PD 9mWRwfgiới bá9mWRwfo bw86Z7chí PDlại dòPDm ngó9mWRwf phbw86Z7ỏng đoán”.Z38dn6 Chươngbw86Z7 N9mWRwfgự nbw86Z7ói rấtZ38dn6 PDcó lPDý lẽ.

“Để Chư9mWRwfơng Sín9mWRwfh đến,bw86Z7 chắcPD cPDhắn ngườPDi t9mWRwfa sbw86Z7ẽ khbw86Z7ông nó9mWRwfi PDgì được”.Z38dn6 TôiPD đbw86Z7ề nghị.

“Nó đếnPD đểbw86Z7 9mWRwflàm loạZ38dn6n nh9mWRwfà tPDôi bw86Z7lên à,PD tôbw86Z7i PDtrở vZ38dn6ề lạZ38dn6i phả9mWRwfi Z38dn6thu Z38dn6dọn mấtPD mZ38dn6ấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao 9mWRwfem “nhưngZ38dn6 Z38dn6mà” 9mWRwfnhiều thế?”

“Nhưng màbw86Z7, tô9mWRwfi bw86Z7chưa từnbw86Z7g PDnuôi cá9mWRwf đâu9mWRwf! ChPDo PDcá ăZ38dn6n giúpPD abw86Z7nh, 9mWRwflỡ chếtbw86Z7 rồiZ38dn6 phảZ38dn6i làmbw86Z7 sao?”

“Có vấnPD đZ38dn6ề 9mWRwfgì thPDì gọibw86Z7 đZ38dn6iện 9mWRwfcho tôi!”

“Cước gọZ38dn6i Z38dn6đường d9mWRwfài quố9mWRwfc tế9mWRwf đấy!”

“Sẽ ho9mWRwfàn bw86Z7trả chPDo PDem phíZ38dn6 điệnPD thoại,9mWRwf phụZ38dn6 cấPDp pZ38dn6hát sPDinh, t9mWRwfiền Z38dn6mua thứPDc ănbw86Z7 Z38dn6cho cábw86Z7 cũnZ38dn6g bw86Z7sẽ trả!PD E9mWRwfm màZ38dn6 cò9mWRwfn “bw86Z7nhưng m9mWRwfà” nữaZ38dn6 bw86Z7là tôi9mWRwf bự9mWRwfc mZ38dn6ình đấy,Z38dn6 9mWRwfbảo ePDm PDgiúp mộtPD việcZ38dn6 9mWRwfmà PDkhó khănbw86Z7 thếbw86Z7 à?”Z38dn6 ChươnZ38dn6g NgựZ38dn6 9mWRwftỏ 9mWRwfra nghiêPDm trọng,PD Z38dn6lại có9mWRwf vZ38dn6ẻ bw86Z7dọa nạt.

Tôi 9mWRwfcòn cbw86Z7ó 9mWRwfthể nPDói gPDì đượcbw86Z7 nữ9mWRwfa chứ,Z38dn6 chỉPD có9mWRwf thểPD nhPDận chbw86Z7ìa PDkhóa của9mWRwf anPDh tZ38dn6a, “Z38dn6Nếu mà9mWRwf c9mWRwfho cbw86Z7á ănPD b9mWRwfị chbw86Z7ết r9mWRwfồi thbw86Z7ì aPDnh đừngPD bw86Z7có nổiPD giZ38dn6ận đấy!”

“Chỉ làPD mbw86Z7ấy cbw86Z7on cPDá thPDôi bw86Z7mà? TôZ38dn6i cóbw86Z7 thbw86Z7ể giậbw86Z7n bw86Z7gì chứ!”

Thấy bw86Z7tôi ngoabw86Z7n Z38dn6ngoãn 9mWRwfcầm cbw86Z7hìa kZ38dn6hóa, Z38dn6Chương NgựZ38dn6 cười,bw86Z7 “NhZ38dn6ư th9mWRwfế bw86Z7là tPDôi ybw86Z7ên tâm9mWRwf rồi!”

Buổi bw86Z7tối đPDi n9mWRwfgủ qu9mWRwfên khôngPD tắbw86Z7t điZ38dn6ện thoại,bw86Z7 nZ38dn6gủ đPDến nZ38dn6ửa Z38dn6đêm, nóZ38dn6 bbw86Z7ắt đầu9mWRwf kPDêu loPDạn lên.

“Ai đấy?”Z38dn6 Kh9mWRwfông bw86Z7biết bZ38dn6ây gZ38dn6iờ đbw86Z7ang làZ38dn6 giờPD ngbw86Z7ủ saZ38dn6o, gọ9mWRwfi đPDiện phiPDền nPDhiễu giữaZ38dn6 đêm,Z38dn6 tbw86Z7ội đáng9mWRwf t9mWRwfử hình.

Đầu PDđiện 9mWRwfthoại Z38dn6bên PDkia i9mWRwfm ắng9mWRwf 9mWRwfmột khoảnbw86Z7g lặbw86Z7ng Z38dn6mơ hồ.

Tôi kPDhông sbw86Z7ợ ồnZ38dn6, 9mWRwfsợ Z38dn6nhất làbw86Z7 lZ38dn6úc tĩ9mWRwfnh mặn9mWRwfg, bw86Z7im ắngbw86Z7 khôbw86Z7ng một9mWRwf tbw86Z7iếng độn9mWRwfg thấyZ38dn6 bw86Z7có cảmZ38dn6 giáPDc Z38dn6kỳ dị.

Mấy giPDây trôibw86Z7 q9mWRwfua vẫbw86Z7n khônPDg Z38dn6có giọngPD nóiZ38dn6, bw86Z7tôi ngồiZ38dn6 bậ9mWRwft dậy.

“Làm Z38dn6ơn nóPDi mộ9mWRwft câuZ38dn6, 9mWRwfnếu khPDông dPDọa PDchết PDngười a9mWRwfnh phảZ38dn6i 9mWRwfđền bw86Z7mạng đấy!PD” TôPDi hPDét vàPDo dbw86Z7i động.

“Khả…”, 9mWRwflà giọn9mWRwfg nóbw86Z7i PDcủa Tiêu9mWRwf Viễn,bw86Z7 9mWRwftôi nPDín thở,9mWRwf lPDần nZ38dn6ày đếnbw86Z7 lượtbw86Z7 tôi9mWRwf không9mWRwf nbw86Z7ói gì.

“Em, ePDm ch9mWRwfưa Z38dn6tắt mbw86Z7áy dbw86Z7i PDđộng”. Giọ9mWRwfng nói9mWRwf củabw86Z7 Tbw86Z7iêu Viễnbw86Z7 d9mWRwfịu dbw86Z7àng, dịubw86Z7 dàPDng đ9mWRwfến nỗiZ38dn6 làmPD bw86Z7tôi ngâybw86Z7 ngbw86Z7ất, PDtôi cPDẩn tbw86Z7hận lặngZ38dn6 nZ38dn6ghe hơiZ38dn6 thởPD củaZ38dn6 bw86Z7anh, cả9mWRwfm giZ38dn6ác 9mWRwfhơi nóbw86Z7ng đa9mWRwfng PDlan tỏ9mWRwfa trêPDn mặt.

Cả bw86Z7hai ngườiPD ibw86Z7m lặnZ38dn6g hồiZ38dn6 lâZ38dn6u, Z38dn6vẫn làZ38dn6 Tiêu9mWRwf PDViễn mởZ38dn6 bw86Z7lời 9mWRwftrước, “NgủZ38dn6 ngon”.

Tôi giữZ38dn6 cPDhặt điện9mWRwf thoại9mWRwf d9mWRwfi động,9mWRwf mãi9mWRwf khôngPD Z38dn6chịu bỏPD Z38dn6xuống. ĐếnZ38dn6 lPDúc cơ9mWRwf tPDhể cảmbw86Z7 thbw86Z7ấy lạnhbw86Z7 mớZ38dn6i biếtPD làZ38dn6 cZ38dn6hăn bw86Z7đã rơbw86Z7i xuốngbw86Z7 PDkhỏi giườngPD rồi.

Buổi sánbw86Z7g, kh9mWRwfi trbw86Z7ời 9mWRwfvẫn Z38dn6còn tPDờ mờ,PD gi9mWRwfó lạnh9mWRwf bw86Z7không 9mWRwfngừng thZ38dn6ổi, mbw86Z7ở cửa9mWRwf Z38dn6sổ Z38dn6ra thấybw86Z7 bw86Z7bụi b9mWRwfám dàZ38dn6y thànhbw86Z7 lớZ38dn6p trênbw86Z7 PDbệ cửa.

Dưới lầ9mWRwfu, không9mWRwf biết9mWRwf bw86Z7cún cPDon củZ38dn6a nhPDà n9mWRwfào Z38dn6mặc bộ9mWRwf quầnbw86Z7 áoPD 9mWRwfngộ nghbw86Z7ĩnh đaPDng PDchạy PDlăng qPDuăng, c9mWRwfái môngPD tZ38dn6ròn mPDũm mPDĩm 9mWRwfngoe ngPDuẩy, cựcbw86Z7 kỳZ38dn6 bw86Z7đáng yêu.

Cún Z38dn6con c9mWRwfhạy đ9mWRwfến dư9mWRwfới mZ38dn6ột chZ38dn6iếc xbw86Z7e 9mWRwfcon màuZ38dn6 bw86Z7xanh ngọ9mWRwfc, muốPDn 9mWRwfđánh bw86Z7dấu bw86Z7lãnh đbw86Z7ịa, ngử9mWRwfi ngửPDi mùPDi thPDấy khôZ38dn6ng phảZ38dn6i lạiPD từZ38dn6 từbw86Z7 bỏbw86Z7 đi.

Chiếc 9mWRwfxe ấyZ38dn6 rấtbw86Z7 giốnPDg cPDhiếc PDxe TZ38dn6iêu ViễnPD lá9mWRwfi ngàybw86Z7 hôm9mWRwf quPDa, mZ38dn6àu xaPDnh ngọ9mWRwfc thâmPD trầmPD sZ38dn6âu sắc,bw86Z7 thậtbw86Z7 hợpZ38dn6 bw86Z7với phPDong bw86Z7cách PDcủa bw86Z7Tiêu Viễn.

Tôi chPDạy nhưZ38dn6 bZ38dn6ay xuốPDng 9mWRwfdưới lầu,PD p9mWRwfhóng đến9mWRwf ch9mWRwfỗ ch9mWRwfiếc 9mWRwfxe, q9mWRwfua lZ38dn6ớp bụ9mWRwfi phZ38dn6ủ ngoPDài cử9mWRwfa kínPDh bw86Z7nhìn thấybw86Z7 TiêPDu PDViễn Z38dn6ở tZ38dn6rong xe.

Cả Z38dn6người bw86Z7anh Z38dn6ngồi dự9mWRwfa PDtrên ghế,Z38dn6 ngủ9mWRwf thibw86Z7ếp đi,bw86Z7 PDchỉ cPDó bw86Z7di độngbw86Z7 PDvẫn đểbw86Z7 ởZ38dn6 bênZ38dn6 taiPD, 9mWRwfdáng đibw86Z7ệu nbw86Z7hư đaPDng gọbw86Z7i 9mWRwfđiện thoại.

Tôi bw86Z7gõ g9mWRwfõ 9mWRwfvào cửZ38dn6a xZ38dn6e, sbw86Z7au đóbw86Z7 thấyZ38dn6 TiZ38dn6êu ViễZ38dn6n tỉnhPD dậy.

“Tại sbw86Z7ao bw86Z7anh PDlại bw86Z7ở đâ9mWRwfy?” TZ38dn6ôi hỏi.

Anh dụi9mWRwf 9mWRwfdụi 9mWRwfmắt, khôngZ38dn6 trZ38dn6ả lời9mWRwf tôi.

“Anh 9mWRwfở đâyPD cảZ38dn6 mộtZ38dn6 đêmbw86Z7 à?”

“Đâu cóPD, hơnPD habw86Z7i g9mWRwfiờ sángbw86Z7 mớiPD Z38dn6ra k9mWRwfhỏi cPDhỗ Cônbw86Z7 9mWRwfThiếu!” APDnh 9mWRwfmở cửPDa xe9mWRwf, Z38dn6“Em bw86Z7có lạnbw86Z7h kPDhông? VàPDo bw86Z7trong nóiZ38dn6 chuyệnbw86Z7 đi!”

“Còn nóibw86Z7 gìPD nPDữa, Z38dn6không có9mWRwf 9mWRwfchuyện PDgì ma9mWRwfu vềbw86Z7 nbw86Z7hà nZ38dn6gủ đi!”Z38dn6 TôPDi đứng9mWRwf ởZ38dn6 b9mWRwfên ngoàibw86Z7 kbw86Z7hông 9mWRwfnhúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyệnPD thPDì PDmau nóibw86Z7, 9mWRwfnói Z38dn6xong rồ9mWRwfi 9mWRwfvề Z38dn6đi ngủPD!” TôiPD cảm9mWRwf tZ38dn6hấ hôZ38dn6m naPDy tôiZ38dn6 cằnZ38dn6 nhbw86Z7ằn qu9mWRwfá, Z38dn6giống mộbw86Z7t PDbà lã9mWRwfo tZ38dn6ám mươiZ38dn6 vậyPD. Tiêbw86Z7u VPDiễn iPDm lặ9mWRwfng nh9mWRwfìn tôi,9mWRwf “”Em9mWRwf đ9mWRwfang giận9mWRwf à?”

“Em giận9mWRwf cábw86Z7i bw86Z7gì chứZ38dn6? Mấy9mWRwf ng9mWRwfười cPDác aZ38dn6nh thíchbw86Z7 gbw86Z7ì thbw86Z7ì làZ38dn6m, l9mWRwfiên Z38dn6quan gìZ38dn6 đếnZ38dn6 Z38dn6em chứ?”9mWRwf Đúng9mWRwf là9mWRwf tôibw86Z7 đanbw86Z7g gbw86Z7iận, giậnPD bw86Z7anh PDsao PDlại kh9mWRwfông b9mWRwfiết quýPD PDbản thbw86Z7ân mì9mWRwfnh nbw86Z7hư thế,9mWRwf trờ9mWRwfi lạbw86Z7nh mZ38dn6à k9mWRwfhông về9mWRwf nPDhà, c9mWRwfòn ngủZ38dn6 ởPD trênPD xe.

“Nhìn anbw86Z7h chằm9mWRwf c9mWRwfhằm nhZ38dn6ư vậy9mWRwf, cònbw86Z7 nói9mWRwf 9mWRwflà khôngZ38dn6 giậnZ38dn6 bw86Z7à?” Ti9mWRwfêu Vibw86Z7ễn nhìn9mWRwf PDtôi PDcười PDvới bw86Z7vẻ nPDuông chiều.

`”Em giận,Z38dn6 Z38dn6là tựbw86Z7 giậnbw86Z7 bảPDn thâbw86Z7n mìnZ38dn6h! Tbw86Z7rời Z38dn6lạnh tbw86Z7hế 9mWRwfnày, chạybw86Z7 PDxuống bw86Z7quản bw86Z7anh làmPD gì?”bw86Z7 TôZ38dn6i Z38dn6quay ngườiZ38dn6 muố9mWRwfn lênbw86Z7 bw86Z7nhà, kbw86Z7hông đểZ38dn6 PDý anbw86Z7h PDnữa bw86Z7chắc bw86Z7anh sbw86Z7ẽ bw86Z7bỏ vPDề thôi.

“Đợi đã!”9mWRwf TiZ38dn6êu bw86Z7Viễn xPDuống 9mWRwfxe Z38dn6kéo tôPDi PDlại, “AnhPD muốnZ38dn6 nóiPD vớibw86Z7 bw86Z7em, 9mWRwftất c9mWRwfả đbw86Z7ều khôngPD nhưbw86Z7 ebw86Z7m bw86Z7nghĩ thbw86Z7ế đâu!”

“Cái gbw86Z7ì màZ38dn6 khônZ38dn6g nhZ38dn6ư 9mWRwfem nghĩ?bw86Z7” TPDôi Z38dn6nghĩ c9mWRwfái Z38dn6gì chứbw86Z7? LZ38dn6ời bw86Z7nói củabw86Z7 Tbw86Z7iêu VPDiễn bw86Z7làm tôbw86Z7i ngbw86Z7hi hoặc.

Tiêu ViễnPD thở9mWRwf bw86Z7dài kbw86Z7hẽ nóiZ38dn6: “ThôPDi 9mWRwfvậy, Z38dn6có mộtbw86Z7 sốZ38dn6 chubw86Z7yện anZ38dn6h cũngbw86Z7 khôn9mWRwfg 9mWRwfbiết nêPDn n9mWRwfói 9mWRwfthế nào”.

“Vậy t9mWRwfhì đừngbw86Z7 nóibw86Z7 nbw86Z7ữa!” Đbw86Z7ã khô9mWRwfng bi9mWRwfết PDnên nPDói thbw86Z7ế 9mWRwfnào thbw86Z7ì còn9mWRwf nóibw86Z7 gbw86Z7ì nữa,PD ch9mWRwfúng 9mWRwftôi đềubw86Z7 kPDhông phPDải lPDà n9mWRwfhững người9mWRwf bw86Z7quá gượngbw86Z7 ép.

Tiêu Viễ9mWRwfn r9mWRwfõ rà9mWRwfng rấbw86Z7t mệ9mWRwft, PDngáp dàbw86Z7i bw86Z7một c9mWRwfái Z38dn6rồi n9mWRwfói: “Bâ9mWRwfy giờbw86Z7 anbw86Z7h vZ38dn6ề PDđi ngủ,Z38dn6 bZ38dn6uổi tốiPD đến9mWRwf Z38dn6đón Z38dn6em, sẽbw86Z7 chPDo ePDm mộtPD bbw86Z7ất nbw86Z7gờ 9mWRwfthú vị”.

“Buổi Z38dn6tối e9mWRwfm cPDó việc…”.Z38dn6 TốPDi nbw86Z7ay t9mWRwfôi phải9mWRwf 9mWRwfđi xPDem bubw86Z7ổi biểubw86Z7 PDdiễn 9mWRwfcủa 9mWRwfLưu Đứcbw86Z7 HoZ38dn6a vớ9mWRwfi mẹZ38dn6, lớpPD trưở9mWRwfng Z38dn6Chương SínZ38dn6h PDchẳng Z38dn6dễ gìZ38dn6 mới9mWRwf kiếPDm đưPDợc vé.

“Nếu 9mWRwfmà kPDhông qubw86Z7an trọnbw86Z7g tbw86Z7hì hủy9mWRwf bw86Z7đi!” Tibw86Z7êu Viễn9mWRwf giọngPD PDnài nỉPD khi9mWRwfến tbw86Z7ôi sZ38dn6uýt Z38dn6nữa 9mWRwfmềm lòngZ38dn6, nh9mWRwfưng nghPDĩ lạ9mWRwfi, Z38dn6tại sZ38dn6ao mỗi9mWRwf 9mWRwflần ngbw86Z7ười bbw86Z7ị bw86Z7thỏa hi9mWRwfệp đPDều là9mWRwf tôi?

“Không hủPDy được!”9mWRwf TôPDi hầm9mWRwf hừbw86Z7 nói,PD buổ9mWRwfi diễ9mWRwfn cZ38dn6a nhạcbw86Z7 khônbw86Z7g PDvì Z38dn6tôi Z38dn6mà hoãbw86Z7n lạibw86Z7 9mWRwfđược, mZ38dn6à cũbw86Z7ng bw86Z7đã PDhứa PDchắc chZ38dn6ắn 9mWRwfvới mPDẹ rồbw86Z7i, Z38dn6mẹ vì9mWRwf chubw86Z7yện nàybw86Z7 Z38dn6mà 9mWRwfvui Z38dn6sướng Z38dn6mấy ngàybw86Z7 liền.

“Ừ, thếPD PDthôi vậy”.Z38dn6 TiêPDu ViễnPD có9mWRwf PDvẻ bw86Z7thất 9mWRwfvọng, “NPDhưng Z38dn6hy vọnZ38dn6g lầnZ38dn6 PDsau bw86Z7còn cóPD bw86Z7cơ hội”.

Còn cóPD cơZ38dn6 hộiZ38dn6 gì9mWRwf, tôiZ38dn6 mPDuốn hỏi9mWRwf bw86Z7anh, nZ38dn6hưng thấPDy d9mWRwfáng vZ38dn6ẻ Z38dn6anh mệtbw86Z7 mỏiZ38dn6, l9mWRwfại khôbw86Z7ng đành9mWRwf lòn9mWRwfg, có9mWRwf bw86Z7lẽ tPDhôi vậ9mWRwfy. Z38dn6Nói Z38dn6đến đ9mWRwfây làPD đượcbw86Z7 rồZ38dn6i, nPDên nZ38dn6hanh cPDhóng về9mWRwf n9mWRwfhà đibw86Z7 ngủPD đi.

Cổng sPDân vậnZ38dn6 độPDng ng9mWRwfười đôPDng như9mWRwf mắZ38dn6c cửiPD, rbw86Z7ất nhiềuZ38dn6 ngườibw86Z7 kh9mWRwfông mPDua đượcbw86Z7 vé,9mWRwf bw86Z7túm PDtụm ở9mWRwf cổn9mWRwfg đểbw86Z7 Z38dn6mua vZ38dn6é cPDhợ đen.

Có ngườZ38dn6i nhìn9mWRwf Z38dn6số ghZ38dn6ế PDvé cPDủa 9mWRwftôi, hbw86Z7ỏi: “Cô9mWRwf 9mWRwfgái, cóZ38dn6 bánPD véPD khônbw86Z7g?” TôPDi bw86Z7lắc đầbw86Z7u, lớZ38dn6p trưởngbw86Z7 PDchẳng 9mWRwfdễ gìbw86Z7 kiếmPD c9mWRwfho, l9mWRwfàm sabw86Z7o Z38dn6có thểPD bán?

Bên cạn9mWRwfh, cũngbw86Z7 PDcó rZ38dn6ất nhiềuZ38dn6 nZ38dn6gười vây9mWRwf lấPDy mẹ9mWRwf 9mWRwftôi, 9mWRwfcó ngườiZ38dn6 nói:Z38dn6 “ChịPD Z38dn6ơi, cáZ38dn6i 9mWRwfvé nà9mWRwfy cPDhị 9mWRwfcứ nó9mWRwfi giá9mWRwf điZ38dn6, 9mWRwfbao nhiêu9mWRwf tiềnbw86Z7 tôZ38dn6i cũnZ38dn6g lấy”.

Lúc Z38dn6này tbw86Z7ôi mbw86Z7ới biet9mWRwfs, thZ38dn6ì rPDa chZ38dn6ỗ nbw86Z7gồi củabw86Z7 hZ38dn6ai chiếcPD véZ38dn6 PDnày cựcPD kZ38dn6ỳ t9mWRwfốt, Z38dn6lúc về9mWRwf phảiZ38dn6 cả9mWRwfm 9mWRwfơn ChZ38dn6ương 9mWRwfSính tửPD tếbw86Z7 mớ9mWRwfi được.

Chỗ 9mWRwfngồi bw86Z7của cPDhúng tôiZ38dn6 l9mWRwfà Z38dn6khu ghếZ38dn6 VIPPD, 9mWRwfở 9mWRwfhàng thứ9mWRwf baZ38dn6, rất9mWRwf gầnZ38dn6 sâbw86Z7n khấu,Z38dn6 cóbw86Z7 thểPD nhìnZ38dn6 r9mWRwfõ cảZ38dn6 mặtPD cZ38dn6ủa nhâZ38dn6n viênPD làmZ38dn6 Z38dn6công bw86Z7tác PDđiều khiZ38dn6ển 9mWRwfthiết Z38dn6bị trPDên sâ9mWRwfn khấubw86Z7, lạiZ38dn6 còZ38dn6n đượPDc cbw86Z7ung cấ9mWRwfp 9mWRwfmiễn phíbw86Z7 nướcbw86Z7 ubw86Z7ống vàZ38dn6 đồPD PDăn nhẹ.

Hàng thứZ38dn6 habw86Z7i t9mWRwfrước mPDặt chúngbw86Z7 tô9mWRwfi cóPD hZ38dn6ai cZ38dn6hỗ ngồibw86Z7 luônPD đbw86Z7ể trống,bw86Z7 trêZ38dn6n PDmặt bZ38dn6àn củabw86Z7 ghếPD trướ9mWRwfc mặtZ38dn6 t9mWRwfôi đặt9mWRwf mZ38dn6ột bóZ38dn6 Z38dn6hoa lbw86Z7y xbw86Z7en 9mWRwfhoa hồng.

Khi bPDuổi biểu9mWRwf diễn9mWRwf 9mWRwfbắt đầubw86Z7, bw86Z7hai gPDhế trướZ38dn6c m9mWRwfặt vẫnZ38dn6 Z38dn6trống. Tbw86Z7ôi cbw86Z7ứ nPDghĩ, 9mWRwfngười 9mWRwfnào bw86Z7lại đốtPD tiềZ38dn6n nbw86Z7hư vậy?9mWRwf bw86Z7Đã mZ38dn6ua vZ38dn6é 9mWRwfrồi cbw86Z7òn Z38dn6không đến.

Buổi bi9mWRwfểu diễnZ38dn6 vPDừa bắtZ38dn6 bw86Z7đầu, tôPDi vàbw86Z7 mẹ9mWRwf đ9mWRwfã nha9mWRwfnh chbw86Z7óng bịPD cuốnbw86Z7 húbw86Z7t, cZ38dn6ùng vớiZ38dn6 9mWRwfmọi ng9mWRwfười 9mWRwfhét gọi9mWRwf tZ38dn6ên 9mWRwfLưu ĐứcZ38dn6 Hobw86Z7a, 9mWRwftrạng th9mWRwfái cuồ9mWRwfng nh9mWRwfiệt chPDưa cPDó bbw86Z7ao giờZ38dn6. ThậPDm PDchí mPDẹ Z38dn6tôi cò9mWRwfn 9mWRwflấy Z38dn6máy chụbw86Z7p bw86Z7ảnh khôZ38dn6ng ngừbw86Z7ng chụpbw86Z7 các9mWRwf 9mWRwfđộng tZ38dn6ác bw86Z7và biểbw86Z7u hiệnPD củabw86Z7 LZ38dn6ưu ĐứcZ38dn6 Hoa.

“Cái Z38dn6máy ảZ38dn6nh này9mWRwf củaZ38dn6 mẹbw86Z7 chụPDp l9mWRwfên ả9mWRwfnh khôngZ38dn6 nhìnPD rõZ38dn6 đâu,Z38dn6 đừPDng mấtPD cô9mWRwfng nữZ38dn6a!” Z38dn6Tôi bw86Z7bảo mẹ.

“Nhìn rõPD màPD! bw86Z7Không ti9mWRwfn cbw86Z7on nhìn9mWRwf xem!”PD MZ38dn6ẹ tbw86Z7ôi rZ38dn6ất bw86Z7tự hZ38dn6ào đưPDa Z38dn6máy ả9mWRwfnh c9mWRwfho bw86Z7tôi nhìn.

“Ngày 9mWRwfmai bw86Z7trên mạngZ38dn6 Z38dn6sẽ PDcó đ9mWRwfầy ảZ38dn6nh đẹpZ38dn6 cZ38dn6ủa cáPDc tbw86Z7hợ chụZ38dn6p ảnhbw86Z7 chuyên9mWRwf ngbw86Z7hiệp chZ38dn6ụp, cZ38dn6on tảibw86Z7 Z38dn6về cbw86Z7ho mẹPD xem”.

“Không thPDích bằnPDg ảnbw86Z7h mẹbw86Z7 tựbw86Z7 chụZ38dn6p!” Mẹbw86Z7 tôZ38dn6i tPDự tiZ38dn6n nói.

Tôi khbw86Z7ông bw86Z7tranh l9mWRwfuận vớiPD m9mWRwfẹ nữa,PD n9mWRwfgày maPDi x9mWRwfem ảnhbw86Z7 củbw86Z7a thợbw86Z7 c9mWRwfhuyên nghiZ38dn6ệp 9mWRwfchụp Z38dn6thì s9mWRwfẽ khỏiZ38dn6 nóZ38dn6i luôn.

Xem xPDong buổibw86Z7 biểubw86Z7 diễZ38dn6n, tâmPD PDtrạng 9mWRwfcủa PDtôi v9mWRwfà bw86Z7mẹ vôbw86Z7 cPDùng thoảiZ38dn6 mZ38dn6ái. MPDẹ Z38dn6tôi nóiPD: “NhânZ38dn6 bw86Z7tiện PDtrung tâmbw86Z7 thươngbw86Z7 mạiPD chưbw86Z7a đPDóng cbw86Z7ửa, Z38dn6chúng PDta đ9mWRwfi lượZ38dn6n Z38dn6chút, xPDem đồnbw86Z7g hồ!”

“Con Z38dn6có 9mWRwfbao gibw86Z7ờ thíc9mWRwfh đ9mWRwfồng bw86Z7hồ đâu9mWRwf? CũngPD chbw86Z7ẳng dùn9mWRwfg đến”.bw86Z7 ThờZ38dn6i đạiZ38dn6 bw86Z7của chZ38dn6úng tPDôi Z38dn6bây gZ38dn6iờ đạiPD đaPD sPDố đềuPD lPDấy dZ38dn6i độngZ38dn6 PDđể xZ38dn6em g9mWRwfiờ rồ9mWRwfi, vốnPD PDkhông cbw86Z7ó hứPDng thúbw86Z7 vớiZ38dn6 bw86Z7món đồbw86Z7 PDđeo tabw86Z7y ấyPD nữa.

“Sắp đếnZ38dn6 mùbw86Z7a bw86Z7xuân rồiZ38dn6, mặ9mWRwfc Z38dn6áo PDlộ cánZ38dn6h ta9mWRwfy trầnZ38dn6 PDra cũnZ38dn6g PDkhông đẹp”.

“Vậy mbw86Z7ua chbw86Z7o co9mWRwfn chiếZ38dn6c vònPDg ngọcbw86Z7 b9mWRwfích điZ38dn6, thếZ38dn6 mớZ38dn6i đẹp9mWRwf”. bw86Z7Tôi đùabw86Z7 mẹ.

“Nếu Z38dn6con thích,9mWRwf đZ38dn6ợi hbw86Z7ôm sa9mWRwfu mẹ9mWRwf bw86Z7rút tPDiền tiZ38dn6ết PDkiệm đbw86Z7ể muPDa nhbw86Z7à Z38dn6ra PDmua ch9mWRwfo cPDon mộtZ38dn6 chiếbw86Z7c!” Mẹbw86Z7 t9mWRwfôi cười.

“Thôi đừn9mWRwfg ạ,Z38dn6 bw86Z7mẹ d9mWRwfành 9mWRwftiền đPDể PDmua nhà9mWRwf cPDho Z38dn6con đi!”

Mua cZ38dn6ho tPDôi mPDột cănbw86Z7 nhà9mWRwf lu9mWRwfôn là9mWRwf PDtâm ngu9mWRwfyện Z38dn6của mẹ.9mWRwf Mbw86Z7ẹ thưbw86Z7ờng nbw86Z7ói, Z38dn6con gá9mWRwfi bw86Z7nhất đị9mWRwfnh phải9mWRwf cPDó nhPDà r9mWRwfiêng c9mWRwfủa mZ38dn6ình, nếu9mWRwf kZ38dn6hông saZ38dn6u này9mWRwf cãbw86Z7i nZ38dn6hau vớibw86Z7 Z38dn6chồng Z38dn6cũng bw86Z7không có9mWRwf Z38dn6chỗ 9mWRwfmà đi.Z38dn6 Log9mWRwfic tZ38dn6hật kỳ9mWRwf quZ38dn6ặc, nhưngbw86Z7 9mWRwfcũng rZ38dn6ất tPDhực tế.

Khi mẹ9mWRwf vàPD bốZ38dn6 lZ38dn6y bw86Z7hôn, m9mWRwfẹ ch9mWRwfẳng cóbw86Z7 chbw86Z7ỗ nào9mWRwf đểbw86Z7 man9mWRwfg bw86Z7tôi đến9mWRwf ở,bw86Z7 đàbw86Z7nh phbw86Z7ải bw86Z7sống chebw86Z7n chúcPD bw86Z7mãi t9mWRwfrong kh9mWRwfông giPDan ph9mWRwfòng kbw86Z7hách bbw86Z7é tZ38dn6ý c9mWRwfủa PDnhà bZ38dn6à PDngoại, mãibw86Z7 Z38dn6đến nPDhiều nă9mWRwfm bw86Z7sau, khZ38dn6i t9mWRwfôi cPDó thểPD nhớ9mWRwf được9mWRwf bw86Z7mọi chuyệnbw86Z7, cơbw86Z7 quaPDn Z38dn6của bw86Z7mẹ m9mWRwfới PDcấp ch9mWRwfo mộtZ38dn6 căn9mWRwf hộ9mWRwf PDnhỏ bw86Z7hai bbw86Z7uồng. Nhbw86Z7ưng trbw86Z7ước s9mWRwfau tbw86Z7hì v9mWRwfẫn l9mWRwfà cPDơ quZ38dn6an cấp,9mWRwf khôngZ38dn6 chắcPD ngàyPD bw86Z7nào lại9mWRwf PDthu hồi9mWRwf, PDchúng tô9mWRwfi PDlại kh9mWRwfông bw86Z7có chỗPD ở9mWRwf nữaZ38dn6, ch9mWRwfo Z38dn6nên mbw86Z7ẹ kh9mWRwfông bw86Z7yên tâm,bw86Z7 luôn9mWRwf ghPDi 9mWRwfnhớ v9mWRwfiệc Z38dn6mua mộtZ38dn6 căn9mWRwf nZ38dn6hà riênPDg c9mWRwfủa ch9mWRwfúng tôi.

“Khoản chZ38dn6i mbw86Z7ua Z38dn6nhà PDmẹ vẫnbw86Z7 gZ38dn6iữ ch9mWRwfo cobw86Z7n mà,bw86Z7 đủ9mWRwf rồi!”Z38dn6 Mẹbw86Z7 k9mWRwfhoác Z38dn6tay tôi9mWRwf Z38dn6đi Z38dn6về phía9mWRwf sbw86Z7iêu tbw86Z7hị 9mWRwfHoa Đường.

“Mẹ thấy9mWRwf chúngZ38dn6 Z38dn6ta khoá9mWRwfc 9mWRwftay nhaPDu đbw86Z7i lưZ38dn6ợn siê9mWRwfu Z38dn6thị 9mWRwfcó gibw86Z7ống hZ38dn6ai cPDhị eZ38dn6m khô9mWRwfng?” Tôibw86Z7 9mWRwftrêu đùaPD mẹ.

“Nếu giốbw86Z7ng đư9mWRwfợc thìPD tốt”.9mWRwf Mẹ9mWRwf thởZ38dn6 Z38dn6dài nói.

“Giống, 9mWRwfkhông tZ38dn6in mẹPD thZ38dn6ử hỏPDi người9mWRwf PDkhác xem”PD. Tôibw86Z7 cốbw86Z7 ýPD bw86Z7dựa sZ38dn6át vàPDo mẹ.

“Hôm nZ38dn6ào chúZ38dn6ng tbw86Z7a PDđi Z38dn6chụp cZ38dn6ái dábw86Z7n gìZ38dn6 Z38dn6đó đbw86Z7i? Cá9mWRwfi đ9mWRwfó g9mWRwfọi lZ38dn6à bw86Z7gì đấyZ38dn6 nhỉbw86Z7? Z38dn6Dán l9mWRwfên đ9mWRwfiện Z38dn6thoại Z38dn6di độngPD PDcủa con”.

“Ảnh đềZ38dn6 can”.

“Đúng, chínhbw86Z7 bw86Z7là n9mWRwfó, coPDn PDđưa mẹZ38dn6 đZ38dn6i nhé!”Z38dn6 PDLúc 9mWRwfmẹ tbw86Z7ôi hưng9mWRwf phấZ38dn6n tZ38dn6hì giốPDng n9mWRwfhư 9mWRwfmột đứa9mWRwf co9mWRwfn nPDít già.

“Được, k9mWRwfhông vPDấn PDđề gbw86Z7ì! Mẹ9mWRwf đú9mWRwfng l9mWRwfà sànbw86Z7h điệubw86Z7 quá9mWRwf đấy,bw86Z7 coPDn cZ38dn6òn chbw86Z7ưa PDtừng chụp9mWRwf bbw86Z7ao giờ”.

Ở 9mWRwfbên 9mWRwfmẹ, lubw86Z7ôn vubw86Z7i v9mWRwfẻ nbw86Z7hư vậ9mWRwfy, bw86Z7mẹ chínhbw86Z7 PDlà Z38dn6chỗ dựZ38dn6a c9mWRwfho t9mWRwfâm hồnPD tôi.

 

6. TáPDo PDPhú Z38dn6Sĩ rơibw86Z7 đầy9mWRwf dưbw86Z7ới đất

Lúc xPDem biZ38dn6ểu diễn9mWRwf cbw86Z7a PDnhạc, tô9mWRwfi để9mWRwf điệnPD thoạiZ38dn6 d9mWRwfi dộPDng Z38dn6ở ch9mWRwfế độbw86Z7 yêbw86Z7n lặbw86Z7ng, cóZ38dn6 mấyPD Z38dn6cuộc bw86Z7gọi đếnZ38dn6 nhưbw86Z7ng 9mWRwfđều PDkhông Z38dn6biết, mZ38dn6ở daZ38dn6nh bw86Z7sách cuộcPD gZ38dn6ọi nhỡZ38dn6 thấPDy đ9mWRwfều là9mWRwf PDcủa TiZ38dn6êu Viễn.

Tôi quPDay lưngZ38dn6 vớPDi mZ38dn6ẹ đểPD bw86Z7gọi l9mWRwfại 9mWRwfcho 9mWRwfanh, giọngbw86Z7 9mWRwfTiêu 9mWRwfViễn mệtPD mỏibw86Z7 ởbw86Z7 đầubw86Z7 Z38dn6bên kia9mWRwf, “Khô9mWRwfng cóbw86Z7 bw86Z7việc 9mWRwfgì đâu!”

“Vâng!” T9mWRwfôi đáp,9mWRwf quaZ38dn6y đầuPD Z38dn6lại tbw86Z7hấy mPDẹ bw86Z7đang nhìnPD PDtôi dòbw86Z7 hỏbw86Z7i, t9mWRwfhế l9mWRwfà vộZ38dn6i vànZ38dn6g Z38dn6dập máy.

Thứ PDhai Z38dn6đi làm,bw86Z7 nbw86Z7hận Z38dn6được thông9mWRwf báPDo cPDủa Cục,PD sẽbw86Z7 đ9mWRwfến kiểZ38dn6m trPDa 9mWRwftiến độbw86Z7 dựPD án.

Tôi bw86Z7đưa thôPDng PDbáo ch9mWRwfo TổPD trưở9mWRwfng xePDm, Z38dn6ông bảobw86Z7 tôPDi trựbw86Z7c tibw86Z7ếp Z38dn6mang đếnPD cZ38dn6ho TiêZ38dn6u Viễn9mWRwf vPDà 9mWRwfNgô Duyệt.

Bộ dZ38dn6ạng TZ38dn6iêu ViễnPD nhbw86Z7ư khbw86Z7ông đượbw86Z7c PDnghỉ ngZ38dn6ơi Z38dn6đủ PDsức, “EZ38dn6m khôbw86Z7ng tbw86Z7rốn tPDôi 9mWRwfnữa à9mWRwf?” Đ9mWRwfây bw86Z7là lZ38dn6àm việPDc, cóPD PDthể trốnZ38dn6 trbw86Z7ánh sao?

Tôi 9mWRwfnhìn trênZ38dn6 9mWRwfbàn an9mWRwfh đặtbw86Z7 PDhai tấ9mWRwfm PDvé xebw86Z7m biểu9mWRwf diê9mWRwfn Z38dn6ca n9mWRwfhạc, trbw86Z7ên véPD bw86Z7in hPDàng Z38dn62 s9mWRwfố PD8, s9mWRwfố 10PD, chẳngPD lẽ…

Tôi chợZ38dn6t Z38dn6hiểu raZ38dn6, bw86Z7thì 9mWRwfra đâZ38dn6y ch9mWRwfính lZ38dn6à điềbw86Z7u ngạbw86Z7c nhiPDên tZ38dn6hú vịPD màZ38dn6 anZ38dn6h đ9mWRwfã nói!

“Anh c9mWRwfũng đi9mWRwf bw86Z7xem buổ9mWRwfi bibw86Z7ểu dPDiễn PDca nhPDạc à?”PD Tôi9mWRwf hỏi9mWRwf Z38dn6thăm dò.

“Không, PDanh cPDhưa bZ38dn6ao PDgiờ bw86Z7thích 9mWRwfLưu Z38dn6Đức Hoa”.Z38dn6 Anbw86Z7h lbw86Z7ạnh lùngZ38dn6 nói.

“Thế PDlấy vbw86Z7é n9mWRwfày để9mWRwf làmZ38dn6 gìbw86Z7?” ThPDật phíZ38dn6 chỗbw86Z7 ngồibw86Z7 tốPDt nh9mWRwfư vậy.

“Người khZ38dn6ác tặPDng, tiếcbw86Z7 lPDà bw86Z7tặng nhầm9mWRwf ng9mWRwfười rồi”.

Vẫn cò9mWRwfn PDnói cứnZ38dn6g, không9mWRwf Z38dn6nói tPDhì thôi.

 

“Tiêu Viễn,PD e9mWRwfm 9mWRwfcần nói9mWRwf Z38dn6chuyện vớiZ38dn6 aZ38dn6nh về9mWRwf quPDy hoạchZ38dn6 PDlắp đặtZ38dn6 c9mWRwfáp Z38dn6điện Z38dn6của dựPD á9mWRwfn nàyZ38dn6”. Ng9mWRwfô PDDuyệt PDđang Z38dn6ở cửPDa, 9mWRwftrên tPDay cầmPD mộtZ38dn6 tệ9mWRwfp Z38dn6bản bw86Z7vẽ Z38dn6phác thảo.

“Tôi Z38dn6còn 9mWRwfcó vZ38dn6iệc khác,9mWRwf xbw86Z7in PDphép vềZ38dn6 trướPDc ạ!”bw86Z7 TôiPD Z38dn6vội vàZ38dn6ng nZ38dn6hường đbw86Z7ường ch9mWRwfo NgôPD Duyệt.

“Em cũngPD n9mWRwfgồi ởbw86Z7 đây,bw86Z7 PDnghe cùng!”PD Ti9mWRwfêu Viễ9mWRwfn r9mWRwfa lệZ38dn6nh PDcho bw86Z7tôi, hbw86Z7ôm bw86Z7nay sắbw86Z7c mặtZ38dn6 anbw86Z7h khôn9mWRwfg đư9mWRwfợc tố9mWRwft, c9mWRwfhắc PDlà dZ38dn6o cbw86Z7hưa Z38dn6được nghỉbw86Z7 ngPDơi đbw86Z7ầy đủ.

Ngô DZ38dn6uyệt Z38dn6nhíu màbw86Z7y, n9mWRwfói: “bw86Z7Tiểu Khả9mWRwf c9mWRwfó thểPD khôbw86Z7ng cần9mWRwf nghe”.

“Đúng, đúng!PD TPDôi kh9mWRwfông cầnbw86Z7 pbw86Z7hải 9mWRwfnghe ạ!”bw86Z7 bw86Z7Tôi c9mWRwfười theo.

“Cô ấy9mWRwf từZ38dn6ng họcPD khoZ38dn6a tựZ38dn6 nhiên9mWRwf, mà9mWRwf 9mWRwfđây lZ38dn6ại chíbw86Z7nh làZ38dn6 chZ38dn6uyên PDngành côbw86Z7 bw86Z7ấy họcZ38dn6, tạPDi 9mWRwfsao lạibw86Z7 9mWRwfkhông thểPD nghe?Z38dn6” TPDiêu ViễnZ38dn6 c9mWRwfó vẻbw86Z7 bw86Z7cố bắt9mWRwf épPD tôbw86Z7i ởbw86Z7 lại.

“Tại saZ38dn6o anbw86Z7h biết?”Z38dn6 NPDgô bw86Z7Duyệt ngạPDc nhiêPDn nhìZ38dn6n t9mWRwfôi 9mWRwfvà Ti9mWRwfêu Viễn.

“Tại s9mWRwfao khô9mWRwfng bibw86Z7ết? Bọ9mWRwfn bw86Z7anh họcbw86Z7 cZ38dn6ùng mộtZ38dn6 trườnPDg Đạibw86Z7 học”.

“Tổng giáZ38dn6m 9mWRwfsát TiZ38dn6êu!” Tô9mWRwfi muốnbw86Z7 ngăbw86Z7n a9mWRwfnh lại.

Nhưng TiPDêu ViPDễn Z38dn6liếc PDnhìn tôiZ38dn6, vẫ9mWRwfn tbw86Z7iếp tPDục nPDói: “Hơn9mWRwf nPDữa PDcô ấPDy bw86Z7từng Z38dn6là bạPDn gPDái củaZ38dn6 aPDnh, abw86Z7nh cbw86Z7ó thZ38dn6ể kPDhông hiểZ38dn6u côbw86Z7 PDấy sao?”

Sắc bw86Z7mặt Ngô9mWRwf PDDuyệt độbw86Z7t nhiPDên trắngbw86Z7 bệch.

Phó tổngZ38dn6 giábw86Z7m sátbw86Z7, đừbw86Z7ng PDnghe a9mWRwfnh ấy9mWRwf nói9mWRwf nhảmPD”. TZ38dn6ôi vội9mWRwf vàngbw86Z7 gi9mWRwfải tPDhích, “Hbw86Z7ồi đibw86Z7 họcZ38dn6 c9mWRwfhỉ làPD đùPDa vubw86Z7i thôi”.

“Ai Z38dn6đùa vbw86Z7ui vớiPD e9mWRwfm chứPD?” Sắc9mWRwf mặtbw86Z7 Tiêubw86Z7 bw86Z7Viễn cbw86Z7àng kbw86Z7hó coZ38dn6i, gi9mWRwfận dữPD 9mWRwfnhìn tôi.

“Tiêu 9mWRwfViễn, sa9mWRwfo aZ38dn6nh l9mWRwfại Z38dn6có tPDhể bw86Z7đối PDxử vbw86Z7ới 9mWRwfem n9mWRwfhư vậy?PD” PDNgô DuPDyệt bậtZ38dn6 PDkhóc, saPDu đbw86Z7ó chạZ38dn6y vụZ38dn6t Z38dn6ra ngoài.

“Tại s9mWRwfao anZ38dn6h lạbw86Z7i cứZ38dn6 phảbw86Z7i bw86Z7nói 9mWRwfvới cô9mWRwf PDấy điềubw86Z7 đó?Z38dn6 Tại9mWRwf sa9mWRwfo Z38dn6còn 9mWRwfnói PDra trướcbw86Z7 mặ9mWRwft em?”

Tôi 9mWRwfcũng khóc,Z38dn6 mốPDi qu9mWRwfan Z38dn6hệ phứcbw86Z7 tạZ38dn6p t9mWRwfhế nàbw86Z7y, bảo9mWRwf tôPDi saPDu bw86Z7này còbw86Z7n tbw86Z7iếp tụ9mWRwfc l9mWRwfàm PDviệc ởZ38dn6 đZ38dn6ây tbw86Z7hế nàoPD đượcbw86Z7 c9mWRwfhứ. TiPDêu Viễnbw86Z7 anPDh khôngPD đểZ38dn6 bw86Z7ý, vìZ38dn6 chỗ9mWRwf dZ38dn6ựa pZ38dn6hía sZ38dn6au Z38dn6anh vữngbw86Z7 chắcPD, PDhoàn tZ38dn6oàn cóbw86Z7 thểZ38dn6 nóiZ38dn6 đPDi lZ38dn6à bw86Z7đi, tZ38dn6ôi thZ38dn6ì lPDàm tZ38dn6hế n9mWRwfào đượ9mWRwfc đây?

“Anh xbw86Z7in Z38dn6lỗi, an9mWRwfh kZ38dn6hông thPDể k9mWRwfhông nóPDi rPDa!” Tibw86Z7êu PDViễn lắcZ38dn6 v9mWRwfai tôPDi, “NếuPD c9mWRwfòn kPDhông nó9mWRwfi, ngư9mWRwfời nhàZ38dn6 sẽ9mWRwf bắbw86Z7t abw86Z7nh đínhPD hôn9mWRwf bw86Z7với cPDô ấy”.

“Hai ngườibw86Z7 đ9mWRwfính hônbw86Z7 đ9mWRwfược rồi9mWRwf, bw86Z7tại saZ38dn6o phZ38dn6ải 9mWRwfkéo eZ38dn6m vào?Z38dn6” TôZ38dn6i khóc.

“Ngốc ạ9mWRwf, chẳng9mWRwf lẽ9mWRwf 9mWRwfem khZ38dn6ông hiểu9mWRwf saoPD? Từ9mWRwf trưPDớc đến9mWRwf nbw86Z7ay 9mWRwfngười abw86Z7nh PDyêu chỉZ38dn6 cPDó 9mWRwfmình emZ38dn6!” TiêuPD 9mWRwfViễn ôZ38dn6m chặtbw86Z7 lấyZ38dn6 tôibw86Z7, giọ9mWRwfng nPDói 9mWRwftha thiết.

Tim đZ38dn6au gầ9mWRwfn nhbw86Z7ư muốnbw86Z7 bw86Z7nghẹt thở9mWRwf, tại9mWRwf Z38dn6sao? TạiZ38dn6 sZ38dn6ao babw86Z7o Z38dn6nhiêu Z38dn6năm trôi9mWRwf qbw86Z7ua rồibw86Z7 mới9mWRwf nZ38dn6ói vớ9mWRwfi tôZ38dn6i nhữbw86Z7ng bw86Z7điều ấy?

Hai ch9mWRwfân tô9mWRwfi rãbw86Z7 rời,Z38dn6 PDdựa 9mWRwfsát vàbw86Z7o ngựcbw86Z7 TZ38dn6iêu Viễn.

Ngô Dbw86Z7uyệt Z38dn6mấy ngàZ38dn6y 9mWRwfliền Z38dn6không lộbw86Z7 diệbw86Z7n ở9mWRwf T9mWRwfổ dựbw86Z7 án.

Tổ kiểmZ38dn6 bw86Z7tra củaZ38dn6 CZ38dn6ục dZ38dn6o đíPDch thâZ38dn6n Cụ9mWRwfc Z38dn6trưởng dẫnbw86Z7 bw86Z7đầu xuPDống kZ38dn6iểm Z38dn6tra dựZ38dn6 ánPD, gZ38dn6iáo 9mWRwfsư Đ9mWRwfiền DuPDy Niên9mWRwf đóngZ38dn6 va9mWRwfi tròPD cố9mWRwf vbw86Z7ẫn. TiêZ38dn6u ViễnPD PDvà Tbw86Z7ổ trưởnbw86Z7g PDđi cùngbw86Z7 đbw86Z7ến cá9mWRwfc 9mWRwfnơi, tôPDi Z38dn6đi pPDhía sbw86Z7au pZ38dn6hụ tPDrách bw86Z7ghi chép.

Đi hết9mWRwf 9mWRwfmột vòngZ38dn6, mPDọi ngườibw86Z7 PDngồi lZ38dn6ại n9mWRwfghỉ PDngơi, Cbw86Z7ục trưZ38dn6ởng vàPD Tiê9mWRwfu Viễbw86Z7n nPDgồi bw86Z7phía trưbw86Z7ớc tôbw86Z7i, ngượcPD lại,9mWRwf PDgiáo s9mWRwfư ĐiềZ38dn6n ngồiZ38dn6 bbw86Z7ên cạnhPD tôi.

“Tiêu ViễnPD nàyZ38dn6, 9mWRwfcó phả9mWRwfi cZ38dn6háu vớiZ38dn6 Duyệbw86Z7t Duyệt9mWRwf cãiZ38dn6 nhaPDu khôn9mWRwfg?” CPDục trưởngbw86Z7 â9mWRwfn c9mWRwfần bw86Z7nói cPDhuyện g9mWRwfia đbw86Z7ình với9mWRwf Tiê9mWRwfu Viễn.

Tiêu 9mWRwfViễn khPDông nói9mWRwf gì.

“Thanh niPDên vPDới Z38dn6nhau khôngbw86Z7 tránZ38dn6h đượbw86Z7c việcZ38dn6 bw86Z7cãi cPDọ, đừnZ38dn6g 9mWRwfbận PDtâm. Cháubw86Z7 c9mWRwfũng 9mWRwfbiết tínZ38dn6h bw86Z7cách Du9mWRwfyệt Duyệ9mWRwft rồ9mWRwfi đấy,PD tíPDnh còPDn trẻPD co9mWRwfn, chuZ38dn6yện gì9mWRwf cũZ38dn6ng thíZ38dn6ch chấpZ38dn6 nhặt,Z38dn6 nbw86Z7hường nhịnZ38dn6 n9mWRwfó chút,bw86Z7 dùZ38dn6 9mWRwfsao cũZ38dn6ng 9mWRwfsắp đíZ38dn6nh hônPD rPDồi mà!”

Tiêu VZ38dn6iễn qPDuay xuố9mWRwfng liếc9mWRwf PDnhìn tôPDi, ánbw86Z7h 9mWRwfmắt PDđen tbw86Z7hẫm lZ38dn6ộ r9mWRwfa bw86Z7vẻ PDcương nghị,9mWRwf sa9mWRwfu bw86Z7đó qZ38dn6uay saPDng Z38dn6nói vớiZ38dn6 Cụ9mWRwfc trưởnZ38dn6g Ngô:Z38dn6 “Bácbw86Z7 Ngô…PD chá9mWRwfu nPDghĩ ch9mWRwfáu vàZ38dn6 Ngô9mWRwf Duyệtbw86Z7 khôbw86Z7ng hợpbw86Z7 nhau!”

“Thằng PDbé này,bw86Z7 n9mWRwfói cPDái 9mWRwfgì ngớZ38dn6 ngẩ9mWRwfn? Habw86Z7i đứabw86Z7 Z38dn6là thPDanh Z38dn6mai tbw86Z7rúc mãPD, 9mWRwflà 9mWRwfmột bw86Z7đôi qZ38dn6uá đẹp”PD. CụZ38dn6c tbw86Z7rưởng vZ38dn6ỗ vaPDi TiêuZ38dn6 bw86Z7Viễn cZ38dn6ười h9mWRwfa bw86Z7hả nóPDi: “Z38dn6Mấy n9mWRwfgày trước9mWRwf bbw86Z7ố cháuPD 9mWRwfcòn gọ9mWRwfi điệnZ38dn6 hỏi9mWRwf báPDc PDđặt tiệc9mWRwf đíZ38dn6nh hônZ38dn6 ởbw86Z7 đâbw86Z7u nữa”.

“Thưa bácZ38dn6 NgZ38dn6ô, PDcháu nghĩPD sẽPD khbw86Z7ông bw86Z7có tiệcbw86Z7 đínZ38dn6h Z38dn6hôn đPDâu Z38dn6ạ!” TiêPDu VZ38dn6iễn nóiZ38dn6 nhỏ.

“Đúng lPDà gibw86Z7ận d9mWRwfỗi thậtbw86Z7 rồiZ38dn6!” PDCục trưởn9mWRwfg vẫn9mWRwf cưZ38dn6ời h9mWRwfa bw86Z7ha, “N9mWRwfhưng, haPDi 9mWRwfđứa cãbw86Z7i bw86Z7nhau mấy9mWRwf nbw86Z7gày rồibw86Z7 lạbw86Z7i ổnZ38dn6 thôi”.

Nghỉ ngơibw86Z7 xonPDg rồi9mWRwf, mọZ38dn6i ngườiZ38dn6 lạiPD tiếpZ38dn6 tụcbw86Z7 đi,9mWRwf bw86Z7đến hiệPDn trưPDờng bw86Z7xem tìnhZ38dn6 tZ38dn6rạng bw86Z7thi côngbw86Z7. Tôi9mWRwf đ9mWRwfi cáchbw86Z7 Z38dn6xa PDphía sbw86Z7au, 9mWRwftâm trạbw86Z7ng thbw86Z7ật Z38dn6khó tả.

Giáo sư9mWRwf ĐiềnPD vỗbw86Z7 vbw86Z7ai bw86Z7tôi nóbw86Z7i: “NàPDy, bạ9mWRwfn 9mWRwftrẻ, lấybw86Z7 lạ9mWRwfi Z38dn6tinh thầnZ38dn6 đibw86Z7 nào”.

Tôi nhìPDn ôngZ38dn6 Z38dn6cảm kíbw86Z7ch, kìPDm cPDhế nhữngPD cảmbw86Z7 xú9mWRwfc bộZ38dn6c phát9mWRwf muốn9mWRwf òabw86Z7 khóc.

Tranh thủ9mWRwf thờiZ38dn6 gi9mWRwfan đ9mWRwfến chỗ9mWRwf 9mWRwfở củPDa CPDhương Ngự,PD giZ38dn6úp bw86Z7anh tZ38dn6a chPDo PDcá ăn.

Có PDtiền đúngPD l9mWRwfà tốbw86Z7t thật,PD cPDó tZ38dn6hể mPDột mì9mWRwfnh ởbw86Z7 tbw86Z7rong ngôZ38dn6i nZ38dn6hà 9mWRwfto th9mWRwfế Z38dn6này, rbw86Z7iêng phòZ38dn6ng khábw86Z7ch đã9mWRwf cóbw86Z7 bw86Z7hai cái9mWRwf, mỗibw86Z7 phònZ38dn6g đềbw86Z7u đặtbw86Z7 một9mWRwf bểPD c9mWRwfá tPDo. TronZ38dn6g bểZ38dn6 c9mWRwfá cóbw86Z7 đủZ38dn6 loPDại màubw86Z7 sPDắc hbw86Z7ình dánZ38dn6g, ch9mWRwfủng loạibw86Z7 đZ38dn6a bw86Z7dạng, tôi9mWRwf PDkhông PDcó kiZ38dn6nh ng9mWRwfhiệm nuôbw86Z7i bw86Z7cá nênPD k9mWRwfhông phânZ38dn6 biệ9mWRwft cPDụ thểbw86Z7 đượcbw86Z7 lũbw86Z7 cZ38dn6á nàZ38dn6y giốnZ38dn6g g9mWRwfì, PDchỉ biếPDt rấtZ38dn6 nhiềuPD loạbw86Z7i 9mWRwfchưa thấyZ38dn6 babw86Z7o gi9mWRwfờ, 9mWRwfcó thểPD đúbw86Z7ng lPDà rấtbw86Z7 qubw86Z7ý hiếm.

Thức ăPDn củabw86Z7 cáPD đểZ38dn6 tr9mWRwfên bàn,Z38dn6 tôZ38dn6i 9mWRwflấy mộtZ38dn6 ítZ38dn6 9mWRwfthả xuố9mWRwfng, lPDũ c9mWRwfá bw86Z7nhỏ bắZ38dn6t đầu9mWRwf traZ38dn6nh 9mWRwfnhau PDăn, mộtbw86Z7 l9mWRwfúc thôZ38dn6i đã9mWRwf Z38dn6ăn bw86Z7hết Z38dn6sạch, tôZ38dn6i lạibw86Z7 đổPD 9mWRwfvào mPDột ít,PD lạbw86Z7i Z38dn6ăn hết.PD Xebw86Z7m Z38dn6ra lũPD PDnhóc nbw86Z7ày 9mWRwfđúng làZ38dn6 9mWRwfđói rồi,PD PDtôi quZ38dn6yết địnhbw86Z7 đổbw86Z7 PDcả góbw86Z7i tZ38dn6o vPDào, PDcho bọnbw86Z7 chúngbw86Z7 PDăn no.

Cho cábw86Z7 ăPDn xon9mWRwfg, rPDa bw86Z7khỏi nZ38dn6hà CPDhương Ngự,9mWRwf tô9mWRwfi gọ9mWRwfi Z38dn6điện bw86Z7cho TiêPDu VZ38dn6iễn, Z38dn6“Chúng tZ38dn6a đếnbw86Z7 trườ9mWRwfng bw86Z7ăn 9mWRwfcơm cZ38dn6ăng 9mWRwftin đi”.

Tiêu ViPDễn mặcbw86Z7 t9mWRwfrên ngư9mWRwfời 9mWRwfbộ tPDhể tZ38dn6hao m9mWRwfàu tPDrắng, PDđứng Z38dn6ở c9mWRwfổng trường9mWRwf đợibw86Z7 tôi.

Nhà PDăn căZ38dn6n bả9mWRwfn khôPDng thaPDy PDđổi g9mWRwfì, chỉPD 9mWRwflà k9mWRwfhông 9mWRwfcòn 9mWRwfcung cấp9mWRwf caZ38dn6nh trứng9mWRwf càPD bw86Z7chua miZ38dn6ễn phbw86Z7í nữa9mWRwf. Z38dn6Tôi v9mWRwfà bw86Z7Tiêu Vbw86Z7iễn m9mWRwfua hZ38dn6ai suấtZ38dn6 cơmZ38dn6 rZ38dn6ưới sbw86Z7ốt bw86Z7thịt bw86Z7gà, t9mWRwfìm mộtPD ch9mWRwfỗ vắZ38dn6ng Z38dn6người bw86Z7ngồi xuống.

Vẫn là9mWRwf cbw86Z7ảnh tượngPD củaZ38dn6 năPDm PDđó, c9mWRwfhỉ có9mWRwf vPDị củaZ38dn6 mZ38dn6ón cơPDm rướiPD lbw86Z7à hoà9mWRwfn Z38dn6toàn khônZ38dn6g giốngZ38dn6 nZ38dn6ăm PDđó nữa.

Ăn cbw86Z7ơm xonPDg, TiêZ38dn6u Vbw86Z7iễn nóPDi: “ChúngPD 9mWRwfta r9mWRwfa s9mWRwfân vậbw86Z7n độngZ38dn6 đi9mWRwf, 9mWRwfxem an9mWRwfh bâyPD gi9mWRwfờ bw86Z7còn PDcó thể9mWRwf chạy9mWRwf Z38dn61500m nZ38dn6ữa bw86Z7không”. Lúc9mWRwf n9mWRwfày tbw86Z7ôi mớiPD chbw86Z7ú Z38dn6ý đếnbw86Z7 aPDnh đZ38dn6i Z38dn6đôi giPDày thể9mWRwf tbw86Z7hao NikZ38dn6e cPDũ đó.

“Anh vẫn9mWRwf đ9mWRwfi đôiPD giZ38dn6ày nàybw86Z7 à?”

“Muốn thbw86Z7ay đôibw86Z7 bw86Z7mới, Z38dn6vẫn chưabw86Z7 9mWRwfcó nPDgười đư9mWRwfa anZ38dn6h 9mWRwfđi muabw86Z7”. AnPDh nZ38dn6hìn tôiPD cười.

Tôi Z38dn6cúi đầuPD lẩZ38dn6n Z38dn6tránh ánbw86Z7h nZ38dn6hìn t9mWRwfrìu mếnZ38dn6 c9mWRwfủa bw86Z7anh, “Đợibw86Z7 c9mWRwfó t9mWRwfhời gZ38dn6ian lạibw86Z7 đbw86Z7ưa anbw86Z7h đi9mWRwf muPDa 9mWRwfđôi 9mWRwfmới nhé,9mWRwf nhưPDng anPDh pbw86Z7hải tựbw86Z7 9mWRwfbỏ tiền”.

“Điền Khả9mWRwf Lạc,bw86Z7 ePDm t9mWRwfhật làbw86Z7 kPDeo kiệbw86Z7t”. Vẫn9mWRwf nguyPDên văZ38dn6n lbw86Z7ời p9mWRwfhê Z38dn6phán tPDôi nămZ38dn6 đó.

Tôi đứZ38dn6ng bênbw86Z7 đườngPD biênPD PDchạy Z38dn6giúp a9mWRwfnh bấm9mWRwf thời9mWRwf g9mWRwfian, Z38dn6rất nhiều9mWRwf sinZ38dn6h bw86Z7viên trêPDn sâbw86Z7n vậZ38dn6n đbw86Z7ộng nhìbw86Z7n cPDhúng tôi,bw86Z7 nhZ38dn6ất lbw86Z7à 9mWRwfcác c9mWRwfô gái,Z38dn6 nhìnZ38dn6 PDTiêu Vibw86Z7ễn bw86Z7bằng PDđôi Z38dn6mắt rạn9mWRwfg rỡ.

Tôi kéobw86Z7 Tibw86Z7êu Viễn,9mWRwf “9mWRwfĐi PDthôi, cơbw86Z7m xbw86Z7ong khôbw86Z7ng đượcZ38dn6 vậnbw86Z7 độbw86Z7ng mạnh”.

Tôi 9mWRwfvà 9mWRwfTiêu Vbw86Z7iễn PDnắm tbw86Z7ay PDnhau PDlặng l9mWRwfẽ 9mWRwfđi dZ38dn6ọc t9mWRwfheo bờPD sônZ38dn6g, dườn9mWRwfg nhưPD trbw86Z7ở lZ38dn6ại thZ38dn6woif điểmZ38dn6 mớ9mWRwfi quZ38dn6en nZ38dn6hau củZ38dn6a Z38dn6nhiều nămbw86Z7 trước.

“Đợi d9mWRwfự án9mWRwf n9mWRwfày PDkết thúcPD, chún9mWRwfg tbw86Z7a 9mWRwfđi đăngPD ký9mWRwf k9mWRwfết Z38dn6hôn nZ38dn6hé”. bw86Z7Tiêu Vbw86Z7iễn độZ38dn6t nhbw86Z7iên nói.

“Kết hôn?”Z38dn6 TPDôi khôbw86Z7ng c9mWRwfó mộ9mWRwft chZ38dn6út chuẩn9mWRwf bịZ38dn6 tâmPD PDlý gbw86Z7ì, “TạZ38dn6i sao?”

“Tất nhZ38dn6iên lPDà bw86Z7vì anbw86Z7h yêu9mWRwf em!”9mWRwf TiêZ38dn6u Viễbw86Z7 9mWRwfdừng lại,PD hô9mWRwfn l9mWRwfên 9mWRwfmôi tôi.

Lần đZ38dn6ầu tiêZ38dn6n bw86Z7anh hPDôn tôiZ38dn6 nhưPD vậyPD, tZ38dn6ôi sPDững PDsờ 9mWRwfkinh ngạc.

“Sao vPDậy, PDvẫn mZ38dn6uốn n9mWRwfữa à?”Z38dn6 Z38dn6Anh n9mWRwfhư bịZ38dn6 nghZ38dn6iện, l9mWRwfại sấPDn PDtới hô9mWRwfn tôi.

Môi TiêZ38dn6u ViPDễn Z38dn6có vịbw86Z7 sbw86Z7e sPDe ngọZ38dn6t, mịnZ38dn6 mbw86Z7àng, bw86Z7ẩm ướ,9mWRwf mềmbw86Z7 dịubw86Z7 PDấn trênZ38dn6 Z38dn6môi tôi.

“Tiêu VZ38dn6iễn, a9mWRwfnh sbw86Z7ẽ khôPDng 9mWRwfrời xZ38dn6a e9mWRwfm ch9mWRwfứ?” Tô9mWRwfi l9mWRwfuôn cảmbw86Z7 th9mWRwfấy đ9mWRwfiều tbw86Z7uyệt 9mWRwfdiệu thế9mWRwf bw86Z7này lạ9mWRwfi kbw86Z7hông 9mWRwfphải lPDà 9mWRwfsự thật.

“Sẽ kh9mWRwfông baPDo giờbw86Z7 nữ9mWRwfa!” PDAnh giữbw86Z7 cPDhặt mi9mWRwfệng tbw86Z7ôi, “Tập9mWRwf tbw86Z7rung điZ38dn6, đPDừng Z38dn6nói nữa…”

Tiêu Viễnbw86Z7 bw86Z7đưa thẳnZ38dn6g 9mWRwftôi về9mWRwf đếnPD 9mWRwfcửa 9mWRwfnhà, “9mWRwfAnh muốnZ38dn6 v9mWRwfào gặpZ38dn6 mZ38dn6ẹ eZ38dn6m!” A9mWRwfnh lbw86Z7ần ch9mWRwfần bw86Z7ở bw86Z7đó khPDông mubw86Z7ốn đi.

“Lần saZ38dn6u nhZ38dn6é, ePDm Z38dn6về nZ38dn6ói với9mWRwf 9mWRwfmẹ một9mWRwf bw86Z7tiếng trước9mWRwf đbw86Z7ã, trán9mWRwfh bw86Z7làm mZ38dn6ẹ giậtPD mìnhZ38dn6, mbw86Z7ẹ v9mWRwfẫn luôn9mWRwf nghĩ9mWRwf anPDh đabw86Z7ng 9mWRwfở nướcbw86Z7 ngoài”.

“Chúng t9mWRwfa làPDm cù9mWRwfng Z38dn6ở mộZ38dn6t 9mWRwfcơ quPDan, PDem 9mWRwfđã kbw86Z7hông nói9mWRwf vớPDi PDcô à?”

Tiêu Viễn9mWRwf dùZ38dn6ng hbw86Z7ai cánhbw86Z7 ta9mWRwfy giữbw86Z7 tôibw86Z7 lạibw86Z7 mộ9mWRwft 9mWRwfgóc nhỏ.

“Em 9mWRwfsợ mẹZ38dn6 khZ38dn6ông thícPDh aPDnh đấy”.

“Mẹ vợZ38dn6 g9mWRwfặp PDcon rbw86Z7ể, 9mWRwfcó PDgì mbw86Z7à khôngbw86Z7 thíc9mWRwfh?” AZ38dn6nh đắcPD ýPD nói.

“Được rồ9mWRwfi, lầbw86Z7n bw86Z7sau bw86Z7anh hãZ38dn6y đếnPD”. TôZ38dn6i đẩyZ38dn6 anbw86Z7h r9mWRwfa, “NZ38dn6hanh vềZ38dn6 bw86Z7nhà nPDgủ bw86Z7đi, ngà9mWRwfy m9mWRwfai còPDn đZ38dn6i làmPD chứ”.

Mẹ bw86Z7tôi đãZ38dn6 ngủZ38dn6 rồPDi. Tôbw86Z7i PDnhẹ nhàPDng mởZ38dn6 PDcửa sợbw86Z7 9mWRwfđánh thứZ38dn6c mẹ,bw86Z7 gPDần đây,bw86Z7 mẹbw86Z7 tZ38dn6oàn ngủbw86Z7 sớm.

Tắm xbw86Z7ong, nằmPD tPDrên giường,PD trái9mWRwf tPDim bw86Z7rộn bw86Z7rã mớZ38dn6i chịubw86Z7 trầmbw86Z7 lZ38dn6ắng xuống.

Tiêu Vibw86Z7ễn, chúnZ38dn6g t9mWRwfa thậtbw86Z7 sự9mWRwf bw86Z7có thPDể ở9mWRwf Z38dn6bên 9mWRwfnhau không9mWRwf? Tạ9mWRwfi sa9mWRwfo troPDng lòPDng tPDôi bw86Z7cứ thấPDp thỏ9mWRwfm 9mWRwfkhông yên?

Ngày hômbw86Z7 bw86Z7sau đi9mWRwf làbw86Z7m, tổZ38dn6 dPDự ánPD PDcử PDTiêu ViễnZ38dn6 vàbw86Z7 tôPDi đ9mWRwfến côngPD trườnPDg 9mWRwfkhảo 9mWRwfsát tiếbw86Z7n độbw86Z7 Z38dn6thi công.

Lúc xuất9mWRwf pháPDt, TZ38dn6ổ trưởng9mWRwf năZ38dn6m 9mWRwflần bảyPD lPDượt bw86Z7nhắc nhởPD bw86Z7lái bw86Z7xe nhPDất đị9mWRwfnh phải9mWRwf đảmZ38dn6 bảo9mWRwf abw86Z7n t9mWRwfoàn cPDho tổngZ38dn6 g9mWRwfiám sáZ38dn6t Tiêu.

Trên đườZ38dn6ng đi9mWRwf, tPDôi nZ38dn6ói đùaPD vớ9mWRwfi Z38dn6Tiêu Viễn,bw86Z7 “PDXem, đóPD chínhPD Z38dn6là sựPD cPDách bPDiệt giữZ38dn6a tổn9mWRwfg bw86Z7giám 9mWRwfsát vàbw86Z7 9mWRwfnhân vbw86Z7iên. Tổngbw86Z7 bw86Z7giám sátZ38dn6 PDthật lbw86Z7à đabw86Z7ng quý,PD bw86Z7ra khỏiZ38dn6 cửa9mWRwf làbw86Z7 cbw86Z7ần phbw86Z7ải 9mWRwfbảo đảm9mWRwf aZ38dn6n toàn”.

“Em chPDẳng phải9mWRwf càZ38dn6ng PDđáng quýZ38dn6 PDhơn sbw86Z7ao, cóbw86Z7 mộtPD tPDổng Z38dn6giám sát9mWRwf khôiPD ngô9mWRwf t9mWRwfuấn Z38dn6tú, Z38dn6uy phonZ38dn6g lẫbw86Z7m liệ9mWRwft, lZ38dn6à PDanh đâybw86Z7 đảmZ38dn6 9mWRwfbảo bw86Z7an toànbw86Z7 cPDho bw86Z7em!” T9mWRwfiêu Viễ9mWRwfn nhìnZ38dn6 PDtôi cưZ38dn6ời hìPD hì.

“Em sa9mWRwfo dbw86Z7ám lbw86Z7àm bw86Z7phiền anh?”

Đến cônbw86Z7g trườPDng, 9mWRwfĐội Z38dn6trưởng độbw86Z7i thZ38dn6i c9mWRwfông 9mWRwfdẫn 9mWRwftôi 9mWRwfvà TiêuPD VPDiễn Z38dn6đi xe9mWRwfm xétPD tìn9mWRwfh bw86Z7trạng đắbw86Z7p đê9mWRwf kèPD đường9mWRwf. TiêPDu ViễnPD lPDúc 9mWRwflúc lbw86Z7ại Z38dn6chỉ r9mWRwfa cZ38dn6ác phươngbw86Z7 diện9mWRwf cầZ38dn6n chPDú ý,bw86Z7 độZ38dn6i tPDrưởng PDđều ghPDi chébw86Z7p lạiZ38dn6 cẩ9mWRwfn thận.

Đi đếnZ38dn6 mộtZ38dn6 nơi9mWRwf gPDập ghềbw86Z7nh, PDcó hốPD nước.Z38dn6 bw86Z7Người l9mWRwfái Z38dn6xe bw86Z7đi cùZ38dn6ng 9mWRwfchỉ Z38dn6lo bảobw86Z7 Z38dn6vệ Tiêbw86Z7u Viễn,bw86Z7 9mWRwfdo 9mWRwfmuốn gPDiữ Tbw86Z7iêu Viễ9mWRwfn kPDhông tiế9mWRwfn vềZ38dn6 phbw86Z7ía trZ38dn6ước mPDà bw86Z7đã lỡ9mWRwf vZ38dn6a vàZ38dn6o ngườiZ38dn6 tôi.

Một cúPD vấpbw86Z7 ngã,bw86Z7 Z38dn6tôi r9mWRwfơi luPDôn xuống.PD Nước9mWRwf bw86Z7ngập sâu9mWRwf đếnPD tậnZ38dn6 th9mWRwfắt lưPDng, bw86Z7lạnh tPDê 9mWRwftái, bw86Z7quần ábw86Z7o trPDên ngườibw86Z7 đềuZ38dn6 Z38dn6bị ướtbw86Z7 sũng.

Tiêu ViễZ38dn6n thấ9mWRwfy vậy9mWRwf, PDlập tức9mWRwf vứtPD bỏ9mWRwf áoZ38dn6 khoáPDc ởbw86Z7 9mWRwftrên nZ38dn6gười, địnbw86Z7h Z38dn6lao xuốnbw86Z7g kébw86Z7o tôi.

Tôi hét9mWRwf: “Ti9mWRwfêu ViễZ38dn6n, bw86Z7anh đừngbw86Z7 xuống,9mWRwf Z38dn6em bw86Z7có thbw86Z7ể t9mWRwfự lZ38dn6ên được”.

Người PDlái x9mWRwfe bw86Z7va phảbw86Z7i tbw86Z7ôi, thPDấy cPDó lỗZ38dn6i, 9mWRwfnói: “Tổngbw86Z7 giábw86Z7m sátPD T9mWRwfiêu, haZ38dn6y để9mWRwf tbw86Z7ôi xuPDống đi”.

Tiêu ViPDễn bw86Z7giận dữZ38dn6 n9mWRwfhìn aPDnh tPDa, á9mWRwfnh bw86Z7mắt còPDn s9mWRwfắc lạnhZ38dn6 hơnPD cZ38dn6ả dZ38dn6òng nước,Z38dn6 “Đứngbw86Z7 sPDang 9mWRwfmột bên”.

Người l9mWRwfái xZ38dn6e bw86Z7sợ hZ38dn6ãi khôZ38dn6ng dám9mWRwf nbw86Z7ói gìbw86Z7, lùiZ38dn6 san9mWRwfg bw86Z7một bên.

Tiêu PDViễn khônZ38dn6g ngạibw86Z7 nưbw86Z7ớc lạnZ38dn6h, t9mWRwfừ tZ38dn6ừ đếPDn gbw86Z7ần tôbw86Z7i, gPDiữ cPDhặt bw86Z7tay tôPDi, nóZ38dn6i: 9mWRwf“Đi tPDheo 9mWRwfanh, chậmZ38dn6 t9mWRwfhôi PDkẻo ngã”.

Sau kZ38dn6hi Tbw86Z7iêu ViZ38dn6ễn PDkéo tôi9mWRwf rbw86Z7a kPDhỏi hPDố nước,PD tPDổ trPDưởng tì9mWRwfm Z38dn6cho chúng9mWRwf tôibw86Z7 Z38dn6một lềuZ38dn6 trạibw86Z7 Z38dn6có bw86Z7lò PDsưởi 9mWRwfđiện để9mWRwf Z38dn6hong Z38dn6khô quZ38dn6ần ábw86Z7o. Tiêu9mWRwf ViễPDn sợZ38dn6 tôiPD lZ38dn6ạnh, cởPDi luônZ38dn6 cảbw86Z7 áoZ38dn6 khoácPD Z38dn6ngoài đbw86Z7ắp Z38dn6cho tôiZ38dn6, bw86Z7“Cái têbw86Z7n lá9mWRwfi x9mWRwfe taPDy cbw86Z7hân hậPDu đậu9mWRwf ấyZ38dn6, th9mWRwfật b9mWRwfực mình”.

Tôi c9mWRwfười 9mWRwfanh đ9mWRwfã làmbw86Z7 bw86Z7to chZ38dn6uyện, PDtôi PDchẳng qPDua cũnZ38dn6g chỉ9mWRwf bịPD ướtbw86Z7 qubw86Z7ần áZ38dn6o thôZ38dn6i, khôngZ38dn6 9mWRwfđáng bw86Z7để nổibw86Z7 PDcáu vớibw86Z7 ngườiPD ta.

Tiêu bw86Z7Viễn ngồiPD hơiZ38dn6 Z38dn6xã lZ38dn6ò sưởi,PD tôi9mWRwf bảo9mWRwf Z38dn6anh bw86Z7lại bw86Z7gần cPDhút, đ9mWRwfể trán9mWRwfh lạZ38dn6nh, 9mWRwfanh khôngPD cPDhịu: “Ebw86Z7m cbw86Z7òn đángbw86Z7 PDquý hơPDn anh”.

Tôi Z38dn6nhìn an9mWRwfh, mỉmZ38dn6 cườPDi, trPDong bw86Z7lòng 9mWRwfấm áp9mWRwf vôPD ngần.

Quay PDvề tổPD PDdự án,bw86Z7 bw86Z7Tiêu ViễnZ38dn6 cứbw86Z7 h9mWRwfắt hPDơi PDsuốt, tô9mWRwfi cZ38dn6ho anPDh uZ38dn6ống PDmột c9mWRwfốc thuốcPD bw86Z7giải cảm,bw86Z7 nbw86Z7hưng bw86Z7không cóPD bw86Z7tác dụng.

Ngày 9mWRwfhôm saubw86Z7, Z38dn6vừa sánPDg r9mWRwfa, điệnZ38dn6 PDthoại củ9mWRwfa 9mWRwfTiêu V9mWRwfiễn đán9mWRwfh tPDhức t9mWRwfôi dậy:bw86Z7 “bw86Z7Khả L9mWRwfạc, abw86Z7nh sốtZ38dn6 cao9mWRwf, cbw86Z7ó chúbw86Z7t triệZ38dn6u chứngbw86Z7 bw86Z7bị viê9mWRwfm ph9mWRwfổi, nhậpZ38dn6 vbw86Z7iện bw86Z7rồi”. Gbw86Z7iọng nZ38dn6ói khảPDn khô9mWRwf, khZ38dn6ông còPDn êm9mWRwf áiZ38dn6 PDnhư nhữngbw86Z7 ngày9mWRwf trước9mWRwf nữa.

“Ở đâu9mWRwf vậy?”bw86Z7 TPDôi hỏi.

“Bệnh viZ38dn6ện Z38dn6cảnh PDsát vPDũ trang”.

“Anh PDđợi nhPDé, e9mWRwfm Z38dn6đến tổbw86Z7 dựZ38dn6 áZ38dn6n bw86Z7điểm danhPD, rồZ38dn6i PDxin phé9mWRwfp ngPDhỉ Z38dn6đi thăZ38dn6m anh”.

“Ừ”. TiêPDu Vi9mWRwfễn ngbw86Z7oan ngoZ38dn6ãn đáp,Z38dn6 cóZ38dn6 9mWRwfvẻ 9mWRwfsốt nặPDng khPDông cò9mWRwfn sức9mWRwf nóibw86Z7 bw86Z7nữa rồi.

Tôi muPDa một9mWRwf giỏbw86Z7 tábw86Z7o P9mWRwfhú Sĩ,9mWRwf vừaZ38dn6 tbw86Z7o bw86Z7vừa đỏ,9mWRwf PDnghĩ rZ38dn6ằng TPDiêu 9mWRwfViễn bw86Z7sẽ rấPDt bw86Z7thích ăn.

Tôi cZ38dn6hưa đếPDn bệnhPD vZ38dn6iện Cbw86Z7ảnh 9mWRwfsát 9mWRwfvũ tPDrang ba9mWRwfo giờ,PD bw86Z7bước vàobw86Z7 thấPDy thPDật rộng9mWRwf lbw86Z7ớn, Z38dn6ở đạiPD sảbw86Z7nh hỏPDi mấZ38dn6y Z38dn6lượt, mới9mWRwf biếZ38dn6t được9mWRwf kbw86Z7hu nhậZ38dn6p vbw86Z7iện chZ38dn6ỗ 9mWRwfnào. Vừabw86Z7 nbw86Z7hắc đến9mWRwf tên9mWRwf Ti9mWRwfêu PDViễn bw86Z7với cábw86Z7c 9mWRwfy tá9mWRwf của9mWRwf kbw86Z7hu Z38dn6nhập viZ38dn6ện, 9mWRwfmấy côbw86Z7 gábw86Z7i t9mWRwfrẻ đềbw86Z7u hàPDo hứnZ38dn6g nói:PD “ĐểZ38dn6 tôibw86Z7 dẫnPD cZ38dn6ô đi”.

Tiêu Vbw86Z7iễn nằmbw86Z7 ởbw86Z7 phònPDg bệZ38dn6nh riêngPD cabw86Z7o cbw86Z7ấp, cPDửa PDphòng bệnbw86Z7h mởbw86Z7 raPD, bZ38dn6ên trbw86Z7ong tZ38dn6hấy bw86Z7có mấyZ38dn6 bZ38dn6óng ngườZ38dn6i 9mWRwfđi lại.

Tôi nhaPDnh chóPDng nhậnPD rbw86Z7a Ngô9mWRwf DZ38dn6uyệt đaPDng ngồPDi ởbw86Z7 Z38dn6đầu giường,bw86Z7 nânZ38dn6g cốcPD nư9mWRwfớc c9mWRwfho Tiê9mWRwfu Vi9mWRwfễn u9mWRwfống. Tbw86Z7iêu Vibw86Z7ễn lộZ38dn6 rõbw86Z7 v9mWRwfẻ PDdịu dàbw86Z7ng cườbw86Z7i v9mWRwfới côbw86Z7 ấy.

Tôi đbw86Z7ứng ởPD lốibw86Z7 bw86Z7đi r9mWRwfất lZ38dn6âu, chPDăm chúbw86Z7 nhZ38dn6ìn NPDgô D9mWRwfuyệt, côZ38dn6 ấy9mWRwf vàZ38dn6 TiZ38dn6êu ViễnPD cưbw86Z7 xửZ38dn6 PDvới nhZ38dn6au PDnhư tZ38dn6hế, nhấtbw86Z7 định9mWRwf đãbw86Z7 PDcó thờPDi gibw86Z7an r9mWRwfất dàPDi bên9mWRwf nhau.

“Thư kýPD Tốn9mWRwfg, cZ38dn6ô PDgái 9mWRwfnày muốn9mWRwf Z38dn6tìm TiPDêu Viễn”.

Người bw86Z7được bw86Z7gọi Z38dn6là Z38dn6thư kZ38dn6ý Tống9mWRwf đPDó liếcbw86Z7 nhì9mWRwfn tôbw86Z7i, Z38dn6quay đầu9mWRwf đi,”BộPD trưởngPD Tiêbw86Z7u vàZ38dn6 Z38dn6phu nhân9mWRwf đbw86Z7ã dặnPD rồiPD, bw86Z7trừ côPD 9mWRwfNgô DuZ38dn6yệt r9mWRwfa, 9mWRwfTiêu ViễnPD kh9mWRwfông gặpPD bấZ38dn6t kỳPD n9mWRwfgười nào”.

Trừ Z38dn6Ngô Duybw86Z7ệt rbw86Z7a, Z38dn6người PDkhác đốibw86Z7 vPDới TiêZ38dn6u VPDiễn đPDều làZ38dn6 “ngZ38dn6ười bấPDt kbw86Z7ỳ” sao?

Tôi khôn9mWRwfg biếPDt nênbw86Z7 9mWRwflý bw86Z7giải nhưbw86Z7 thế9mWRwf bw86Z7nào vbw86Z7ề hàmZ38dn6 ýbw86Z7 củPDa câPDu nó9mWRwfi nàyPD, ch9mWRwfỉ cbw86Z7ảm tbw86Z7hấy 9mWRwftrái tbw86Z7im tr9mWRwfàn đ9mWRwfầy nhiệtZ38dn6 huyếbw86Z7t bỗnZ38dn6g chốc9mWRwf nguộ9mWRwfi l9mWRwfạnh PDđi, bịPD đôn9mWRwfg cứPDng lạZ38dn6i Z38dn6như Z38dn6nước đá.Z38dn6 Đồngbw86Z7 tPDhời, cPDơ thểbw86Z7 Z38dn6co thắbw86Z7t lại,PD cábw86Z7c ngón9mWRwf taZ38dn6y r9mWRwfun rẩy.

Y tbw86Z7á Z38dn6gọi tôibw86Z7, 9mWRwf“Cô làmbw86Z7 sbw86Z7ao vậy?”

Tôi cốbw86Z7 gắngPD đ9mWRwfể lPDàm cbw86Z7ho mìnhbw86Z7 kPDhông rbw86Z7un lbw86Z7ên nữaZ38dn6, Z38dn6quay đPDều lại9mWRwf nZ38dn6hìn cZ38dn6ô t9mWRwfa cảmZ38dn6 kbw86Z7ích, Z38dn6run Z38dn6run môbw86Z7i nóiPD: “Khôngbw86Z7 9mWRwfsao đâu”.

Người Z38dn6y tábw86Z7 n9mWRwfgạc bw86Z7nhiên nhìbw86Z7n tháibw86Z7 độZ38dn6 củaPD tPDôi, 9mWRwfchỉ t9mWRwfay xuốngbw86Z7 dưZ38dn6ới 9mWRwfđất, khôbw86Z7ng biếZ38dn6t từZ38dn6 lúcbw86Z7 nào,PD gZ38dn6iỏ bw86Z7táo trêbw86Z7n ta9mWRwfy đãbw86Z7 lPDăn xuốPDng đZ38dn6ất rồi.

Tôi lạiZ38dn6 bw86Z7nhìn vàoZ38dn6 tZ38dn6rong phbw86Z7òng, 9mWRwfNgô Dubw86Z7yệt đZ38dn6ang nhẹ9mWRwf nhà9mWRwfng nâ9mWRwfng đầu9mWRwf Tbw86Z7iêu ViPDễn, đặtZ38dn6 lPDên gZ38dn6ối, bw86Z7sau đ9mWRwfó đắpZ38dn6 chăbw86Z7n PDcho anh.

Tôi đ9mWRwfịnh thPDần lạibw86Z7, bw86Z7cúi đầbw86Z7u xuốPDng nPDhìn nhữnbw86Z7g qbw86Z7uả Z38dn6táo lă9mWRwfn trênPD đất,Z38dn6 dập9mWRwf náZ38dn6t đPDến thếPD nàyZ38dn6, xebw86Z7m r9mWRwfa bw86Z7không 9mWRwfthể ănZ38dn6 được9mWRwf nữaZ38dn6 rồi.

Mỉm cười,9mWRwf Z38dn6trong lòZ38dn6ng thbw86Z7ầm bw86Z7nói với9mWRwf TiêuZ38dn6 VZ38dn6iễn: bw86Z7Bảo trọng.