You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 5eu73: Có5eu7 b5eu7ao nhicZTyêu mốiN9ec XSRmtình 5eu7có 5eu7thể là5eu7m lạicZTy đượccZTy từ5eu7 đầu?

            “N5eu7gốc N9ecạ, cZqxZhẳng lẽZqxZ XSRmem khcZTyông hiể5eu7u saoXSRm? TừcZTy trướcN9ec đ5eu7ến naN9ecy N9ecngười aXSRmnh yêXSRmu chỉN9ec cN9ecó mìN9ecnh ZqxZem!” TiêuXSRm ViễnZqxZ ôXSRmm c5eu7hặt lấycZTy cZTytôi, giọngZqxZ nóiN9ec cZTytha thiết.

            N9ecTim đcZTyau 5eu7gần nhN9ecư muốn5eu7 nN9ecghẹt t5eu7hở, 5eu7tại sXSRmao? TạN9eci saXSRmo bacZTyo nXSRmhiêu 5eu7năm ZqxZtrôi quXSRma rồiZqxZ m5eu7ới ncZTyói với5eu7 tôicZTy nhữngZqxZ điều5eu7 này?

1. ĐZqxZã lâcZTyu XSRmkhông gặN9ecp, N9ecanh vXSRmẫn khỏeZqxZ chứ

Tiêu ViễnN9ec đứngN9ec 5eu7trước mặtXSRm tôi,XSRm cườcZTyi nXSRmói: “ZqxZĐiền KhXSRmả Lạc,5eu7 acZTynh biếcZTyt ngcZTyay lcZTyà ZqxZem ZqxZmà, e5eu7m khôngcZTy nN9ecgờ đưZqxZợc cZTylà XSRmanh pZqxZhải không?”

Tôi khôngcZTy kiềmN9ec chế5eu7 đượXSRmc 5eu7nỗi xN9ecúc độngN9ec tron5eu7g cZTylòng, 5eu7ngay cảZqxZ giọng5eu7 nó5eu7i N9eccũng rZqxZun lậpXSRm cN9ecập, 5eu7“Tiêu Viễn!XSRm LàcZTy a5eu7nh thậXSRmt sao?”

“Nếu làXSRm gicZTyả N9eccho đổi5eu7 N9eclại. N9ecĐúng là5eu7 aZqxZnh đây”ZqxZ. AnN9ech N9eckéo tacZTyy tXSRmôi lại,cZTy ấmXSRm áXSRmp. RõcZTy rZqxZàng khôZqxZng pN9echải làXSRm mơ.

“Tại sXSRmao acZTynh lại5eu7 tXSRmrở thànhZqxZ TN9ecổng gN9eciám sZqxZát kỹcZTy thuậtcZTy chN9ecứ?” TôN9eci hỏi.ZqxZ AnZqxZh xuấtN9ec ngoạZqxZi mZqxZới h5eu7ơn bốXSRmn nămZqxZ, nhan5eu7h ZqxZnhất cũnZqxZg ch5eu7ỉ vZqxZừa XSRmhọc N9ecxong c5eu7hương trình5eu7 ticZTyến sĩ.

“Chuyện này5eu7 r5eu7ất dXSRmài dN9ecòng, 5eu7có cZTydịp 5eu7anh N9ecsẽ kN9ecể chN9eco cZTyem n5eu7ghe”. TiêZqxZu VXSRmiễn nXSRmhìn t5eu7ôi cườiN9ec, rcZTyồi kXSRmhông nóZqxZi thêN9ecm N9ecgì nữa.

Ngồi troXSRmng ph5eu7òng ZqxZlàm việcZqxZ ccZTyủa TcZTyiêu VN9eciễn, nXSRmghe tcZTyiếng nhạcN9ec dcZTyu dươngcZTy, nhấZqxZm n5eu7háp vịN9ec tràN9ec ZqxZsữa thơmZqxZ nồngN9ec, hcZTyai đứacZTy nhìcZTyn nhZqxZau khôN9ecng ZqxZnói nN9ecên l5eu7ời, tôcZTyi cảcZTym XSRmthấy đâycZTy cN9echính 5eu7là cZTytột cùngN9ec củaN9ec hạnXSRmh ph5eu7úc rồi!

 Bao nă5eu7m quaN9ec, tấZqxZt cảN9ec chZqxZờ đợi,cZTy tN9ecất ccZTyả nhuXSRmng nhcZTyớ đềuN9ec hộiXSRm tXSRmụ cZTylại ởN9ec cáiN9ec nhìnN9ec đắXSRmm 5eu7đuối, XSRmcon ncZTygươi củXSRma tôcZTyi kZqxZhẽ chucZTyyển đ5eu7ộng nh5eu7ẹ vềcZTy phcZTyía đuôXSRmi mắt.

Tiêu ViễXSRmn nXSRmhìn tN9ecôi, nhíuXSRm mày,5eu7 “Khả,5eu7 XSRmmắt eN9ecm khcZTyông cZTyổn à?ZqxZ TạiXSRm sN9ecao ácZTynh mắcZTyt lạ5eu7 vậy?”

My GcZTyod! TiN9ecêu ViễXSRmn ZqxZơi, chẳn5eu7g lN9ecẽ a5eu7nh kh5eu7ông biếtXSRm thếcZTy nàocZTy lZqxZà liN9ecếc mcZTyắt đưcZTya tình5eu7 saZqxZo? HaZqxZy là5eu7 độngXSRm 5eu7tác dcZTyiễn N9ecxuất của5eu7 N9ectôi 5eu7quá kém?

“Đâu cóZqxZ, c5eu7hỉ làN9ec em…XSRm chN9ecỉ là…5eu7 ZqxZchưa n5eu7gủ đcZTyủ giấXSRmc, N9ecmắt h5eu7ơi mỏi”ZqxZ. TN9ecôi ZqxZấp úng.

“Sau nàyN9ec, buổ5eu7i tốiXSRm trướcN9ec 5eu7khi đXSRmi N9ecngủ uốngXSRm trZqxZà íZqxZt thôiXSRm, uống5eu7 sữaXSRm tưcZTyơi XSRmnhiều vàN9eco”. cZTyTiêu ViễncZTy dịXSRmu dàXSRmng cườcZTyi N9ecnói vớ5eu7i tôi.

Tổng gZqxZiám sN9ecát k5eu7ỹ tXSRmhuật vcZTyừa yênN9ec vị,cZTy 5eu7Phó tổng5eu7 XSRmgiám XSRmsát kỹXSRm ZqxZthuật đãZqxZ 5eu7xuất hZqxZiện nN9ecgay –N9ec đâyZqxZ qcZTyuả 5eu7đúng l5eu7à N9ecmột đN9ecại mỹZqxZ ncZTyhân. Ng5eu7he nN9ecói lcZTyà cháuXSRm gáiZqxZ củaZqxZ CụcN9ec XSRmtrưởng, làZqxZ t5eu7rí th5eu7ức XSRmcao ởZqxZ nXSRmước ngZqxZoài v5eu7ề, lN9ecàm chcZTyo cácZTyc aN9ecnh 5eu7chàng độccZTy thân5eu7 cứN9ec ph5eu7ải xúmN9ec cZTyxít N9ecvây quanh.

Đại ZqxZmỹ XSRmnhân nhìXSRmn cáZqxZc cXSRmhàng cZTytrai tXSRmrong tXSRmổ dựZqxZ áXSRmn bằcZTyng N9ecnửa cocZTyn mắtcZTy, duN9ecy chỉN9ec cZTyđối cZTyvới TN9eciêu XSRmViễn 5eu7lại tXSRmỏ rcZTya ânZqxZ cZqxZần quN9ecá cZTymức. T5eu7ôi thấycZTy vậyXSRm troN9ecng lN9ecòng rấXSRmt lcZTyo sXSRmợ, bảZqxZn thâcZTyn tôiZqxZ vốnN9ec kho5eu7ng cóZqxZ sức5eu7 cZqxZạnh 5eu7tranh 5eu7gì, bâycZTy giờ5eu7 gặp5eu7 phả5eu7i đốicZTy thủXSRm mXSRmạnh n5eu7hư vậy,5eu7 xeXSRmm N9ecra ôngcZTy trời5eu7 cZTyđang tZqxZhử thách5eu7 N9ectôi đây!

Mặc cZTydù ởN9ec N9eccùng mộtN9ec cZTytổ XSRmvới cZTyTiêu ViễcZTyn, nhXSRmưng cZqxZơ hZqxZội gặXSRmp gN9ecỡ khôn5eu7g nhiều.5eu7 CócZTy lúcXSRm đicZTy nXSRmgang qXSRmua vcZTyăn phònZqxZg củaZqxZ ZqxZanh, tôiN9ec khô5eu7ng 5eu7kìm chZqxZế đượcZqxZ phảXSRmi liZqxZếc mắZqxZt nhìnZqxZ 5eu7vào, toàcZTyn thấcZTyy TiêXSRmu ViXSRmễn đanXSRmg chăXSRmm cZqxZhú nghXSRmiên c5eu7ứu bản5eu7 vXSRmẽ dựcZTy án.

Một hôm5eu7, N9ecTiểu L5eu7ưu –5eu7 XSRmcùng phòngN9ec làmZqxZ vXSRmiệc vớicZTy 5eu7tôi, độN9ect nhiN9ecên hỏi:XSRm “Chị5eu7 Điền,XSRm cóN9ec phả5eu7i ccZTyhị 5eu7có ýZqxZ vớicZTy TổngXSRm g5eu7iám 5eu7sát 5eu7kỹ tZqxZhuật TiêcZTyu không?”

Tôi XSRmđang ucZTyống trà5eu7, phN9ecụt hếtcZTy cảcZTy nướccZTy N9ecra N9ecngoài: “XincZTy lcZTyỗi, ZqxZtôi 5eu7bị sặc!ZqxZ” TZqxZôi XSRmvội vànZqxZg lấZqxZy kcZTyhăn cZTylau bàn.

“Điều đóN9ec cóXSRm gcZTyì phN9ecải xấu5eu7 hổcZTy chứ?N9ec 5eu7Sáu chịN9ec ZqxZem gáiZqxZ ởN9ec tổZqxZ cZTychúng 5eu7ta đềuN9ec thầmcZTy yXSRmêu TổngN9ec XSRmgiám sátcZTy kN9ecỹ thuậXSRmt TiêuXSRm m5eu7à”. Tiểu5eu7 LXSRmưu tiến5eu7 hàncZTyh cZTyphân 5eu7tích cụcZTy thể,5eu7 “NN9echưng màZqxZ XSRmnhìn XSRmưu tcZTyhế 5eu7của ZqxZPhó tcZTyổng giN9ecám sZqxZát kỹZqxZ t5eu7huật ZqxZNgô cZTycao 5eu7như vậy,ZqxZ eXSRmm cảmcZTy cZTythấy chXSRmúng tXSRma vố5eu7n đềuN9ec chẳngZqxZ cXSRmó cZqxZơ hội!”

Tôi nghcZTye cZTymà XSRmlòng quặn5eu7 thắXSRmt, thZqxZử ZqxZnghĩ ZqxZxem, tXSRmừng là5eu7 ngườiZqxZ N9ecyêu chính5eu7 thứcXSRm củXSRma mìnhZqxZ, b5eu7ảo ZqxZbối ricZTyêng củcZTya c5eu7á nXSRmhân, bZqxZây giờXSRm phảiXSRm đecZTym rN9eca đểN9ec phâXSRmn 5eu7chia vớicZTy mọZqxZi người,N9ec lạXSRmi b5eu7ị phcZTyán đN9ecoán cuốXSRmi cùngZqxZ cZTysẽ rơiN9ec vàoN9ec ZqxZtay ngườcZTyi khácN9ec, N9ectâm trạnXSRmg cóN9ec tXSRmhoải N9ecmái đượcXSRm khôcZTyng chứ?

Hết 5eu7giờ l5eu7àm, TiXSRmêu ZqxZViễn N9ecbảo ZqxZtôi N9ecđợi acZTynh đXSRmể đicZTy N9ecăn tốiZqxZ cN9ecùng, tôicZTy cXSRmảm thấyZqxZ tâ5eu7m trạcZTyng buồXSRmn bựN9ecc, nXSRmên XSRmđã XSRmđạp XSRmxe 5eu7về trước.

Tôi l5eu7à người5eu7 kcZTyhông chỉ5eu7 không5eu7 cN9ecó s5eu7ức cạnhcZTy XSRmtranh, mXSRmà cN9ecòn khôngXSRm 5eu7có XSRmchút tự5eu7 t5eu7in nào.

Đi ZqxZđược ZqxZnửa đưcZTyờng, lạ5eu7i hối5eu7 hận,ZqxZ nN9ecgười ZqxZkhác ngXSRmưỡng mộN9ec aXSRmnh, XSRmđâu phả5eu7i 5eu7lỗi N9eccủa anh.

Tội nZqxZghiệp chZqxZo TiêZqxZu V5eu7iễn, c5eu7ó p5eu7hải tZqxZôi đãXSRm khô5eu7ng ZqxZthông cảmXSRm chcZTyo anZqxZh rồi?

Thế 5eu7là lạZqxZi vònN9ecg xN9ece qua5eu7y lại,5eu7 đZqxZạp XSRmnhư bXSRmay, suýtZqxZ chútXSRm nữ5eu7a đâmZqxZ sầZqxZm XSRmvào quầy5eu7 trZqxZực b5eu7ạn nằmcZTy ởcZTy N9eccửa chínhZqxZ của5eu7 Cục.

Chạy quZqxZa cửN9eca chíXSRmnh, cZTybác thườN9ecng tcZTyrực ZqxZgiả hỏcZTyi: “TạN9eci cZTysao lạicZTy quN9ecay lạiN9ec vậy?”

“Cháu lN9ecàm 5eu7rơi đồ,5eu7 mZqxZột mócZTyn đồcZTy rất5eu7 qucZTyan tN9ecrọng!” XSRmTôi nóN9eci, XSRmsau đZqxZó chạ5eu7y vộiZqxZ về5eu7 5eu7phía N9ecvăn XSRmphòng củacZTy TXSRmiêu Viễn.

Cửa phòn5eu7g khéZqxZp cZTyhờ, bênZqxZ trXSRmong N9ecthấp XSRmthoáng phátN9ec rcZTya tiếngN9ec khóccZTy nghẹn5eu7 ngào.

Văn phòncZTyg củaXSRm Tiê5eu7u XSRmViễn tcZTyại saZqxZo cócZTy ngườiZqxZ kN9echóc? LạiZqxZ cZTylà cZTyâm thacZTynh củN9eca côZqxZ gáiN9ec trẻ.

Tôi XSRmdừng bcZTyước, khôZqxZng bicZTyết 5eu7có 5eu7nên vàocZTy ZqxZhay không.

“Đừng khZqxZóc nữa,N9ec N9ecanh đưacZTy eZqxZm đN9eci ăXSRmn cN9echút gìXSRm nhé!XSRm” TôicZTy n5eu7ghe XSRmgiọng 5eu7Tiêu ViZqxZễn dcZTyịu dàn5eu7g, âmN9ec thaXSRmnh ấy,XSRm chỉZqxZ 5eu7có thểZqxZ làN9ec dànXSRmh XSRmcho ngN9ecười yXSRmêu XSRmmới vậXSRmy chứ?cZTy BiếXSRmt TiêuZqxZ VN9eciễn đãcZTy ZqxZlâu, 5eu7anh cũN9ecng chZqxZưa 5eu7bao giờXSRm dỗ5eu7 d5eu7ành tôXSRmi nh5eu7ư thế.

Sau đó,N9ec XSRmtôi 5eu7nghe thấyZqxZ tiếngZqxZ cZTyanh tZqxZhu 5eu7dọn đồN9ec đạcZqxZ, tiếng5eu7 đóngZqxZ n5eu7găn kéo.

Đưa ccZTyô ấ5eu7y XSRmđi ăn?5eu7 TiêucZTy VN9eciễn c5eu7hẳng XSRmphải hẹnN9ec tối5eu7 naN9ecy điZqxZ ănXSRm cùN9ecng tôiN9ec saoXSRm, tại5eu7 sN9ecao bâZqxZy giờXSRm lcZTyại đXSRmổi thành5eu7 đưacZTy ngườiN9ec N9eckhác đi?

Khi ncZTyhìn vào5eu7 phZqxZòng anhZqxZ, XSRmkhông phảiN9ec aZqxZi khXSRmác, chí5eu7nh làcZTy Phó5eu7 tổN9ecng gXSRmiám sáZqxZt N9eckỹ thuậtZqxZ xcZTyinh đẹcZTyp ZqxZNgô ZqxZDuyệt, đầuN9ec XSRmtôi XSRmcảm tháyN9ec chocZTyáng váng.

Tôi đứngZqxZ 5eu7sau XSRmphía cầN9ecu thaXSRmng, nhXSRmìn bóngcZTy h5eu7ọ dìXSRmu nN9echau đi5eu7 khuấcZTyt, chỉXSRm biN9ecết tcZTyhẫn thờcZTy N9ecnhư ZqxZngười XSRmmất hồn.

Lúc N9ecbước XSRmxuống cZTycầu thXSRmang, 5eu7bác XSRmthường trựccZTy giZqxZà vẫnZqxZ ở5eu7 5eu7đó, nhiệtN9ec 5eu7tình h5eu7ỏi thXSRmăm “TìmXSRm tcZTyhấy ZqxZđồ chưaZqxZ cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nêncZTy ccZTyoi n5eu7hư tô5eu7i đXSRmã maZqxZng nN9ecó tặN9ecng cXSRmho ngườiN9ec kháZqxZc rXSRmồi khôngZqxZ? HN9ecay nó5eu7i XSRmlà XSRmnó tN9ecự chạ5eu7y mất?

Ngày thứ5eu7 hZqxZai đZqxZi làm,N9ec TiêuZqxZ VN9eciễn 5eu7nhìn thấyZqxZ tôN9eci, mỉmcZTy cưZqxZời tựXSRm nhiên,5eu7 nhưngZqxZ tôXSRmi lạXSRmi cả5eu7m thấycZTy nN9ecụ cười5eu7 ấy5eu7 cực5eu7 N9eckỳ XSRmxa ccZTyách, tưN9ecởng nZqxZhư ZqxZbị ngcZTyăn cácZqxZh bở5eu7i một5eu7 tXSRmhế XSRmgiới N9ecmờ sương.

“Bảo eZqxZm đợiXSRm cZTyanh, XSRmmà lXSRmại tN9ecự cZTybỏ 5eu7về tXSRmrước!” N9ecAnh nóiXSRm nhưXSRm khônZqxZg N9echề cóZqxZ chuXSRmyện gì.

“Xin lỗZqxZi, N9ecem b5eu7ận!” XSRmTôi khôN9ecng cưN9ecời nổiZqxZ, chỉN9ec cóN9ec thN9ecể gZqxZiả 5eu7vờ nhì5eu7n điZqxZ chZqxZỗ khác.cZTy AcZTynh chắN9ecc cZTychắn kN9echông biếXSRmt t5eu7ôi đã5eu7 qucZTyay trở5eu7 lại5eu7, cN9ecòn đ5eu7ược xecZTym mộZqxZt ZqxZcảnh tN9ecượng kcZTyhông nZqxZên xem.

“Ai làN9ecm ZqxZem kZqxZhông ZqxZvui rồcZTyi?” 5eu7Tiêu N9ecViễn nXSRmhìn tôZqxZi, ngXSRmữ 5eu7khí kháZqxZ th5eu7ận trọng.

Tự N9ecnhiên nhớXSRm lạiXSRm mcZTyấy năXSRmm trcZTyước tôiN9ec ghecZTyn bóncZTyg ghcZTyen g5eu7ió, ncZTyhìn aXSRmnh vàXSRm mộtZqxZ bạcZTyn ZqxZnữ trcZTyong lớpN9ec ngồiN9ec cZqxZùng nh5eu7au, liềnXSRm XSRmbỏ chN9ecạy cZTyra khỏiN9ec phònXSRmg hN9ecọc, sa5eu7u XSRmđó 5eu7anh chạyXSRm XSRmtheo k5eu7éo N9ectay tN9ecôi lại5eu7 nN9ecói: “ĐồN9ec ngố5eu7c, aXSRmnh thíchZqxZ em!”

Đồ 5eu7ngốc! 5eu7Tôi đ5eu7úng lZqxZà đ5eu7ồ ngốc,XSRm lúZqxZc ncZTyào cũngN9ec ngâXSRmy thơcZTy XSRmtin tưởngcZTy rằngZqxZ, XSRmxa nhXSRmau chừXSRmng ấN9ecy khoảncZTyg 5eu7thời gia5eu7n vN9ecà kcZTyhông gia5eu7n, chúZqxZng tôXSRmi đềcZTyu sẽ5eu7 khônXSRmg t5eu7hay đổi.

Sự thậtN9ec đúXSRmng cZTylà t5eu7àn khốc.ZqxZ N9ecChúng tXSRmôi đãN9ec t5eu7hay đổi5eu7 rồiZqxZ, tấcZTyt ZqxZcả mọicZTy thứ5eu7 đềuN9ec khôngXSRm ZqxZthể nZqxZhư tr5eu7ước đượcZqxZ nữa.

Công việc5eu7 tronXSRmg TổZqxZ dựXSRm 5eu7án rấtN9ec bậncZTy rộn,N9ec tôN9eci vàN9ec TcZTyiêu XSRmViễn XSRmdù cóZqxZ đụngN9ec nhaXSRmu, cũnXSRmg khôngXSRm nóiXSRm được5eu7 lờiXSRm nào.

Theo quaXSRmn scZTyát c5eu7ủa TiểZqxZu Lưu5eu7, cZTy“Tổng gi5eu7ám sXSRmát Ti5eu7êu 5eu7mấy hôcZTym naN9ecy tN9ecâm tZqxZrạng khôncZTyg tốtN9ec lắm!”

“Nhà nư5eu7ớc trảN9ec ZqxZbao cZTynhiêu lư5eu7ơng chcZTyo 5eu7em, đN9ecể ZqxZem quacZTyn XSRmtâm đếXSRmn XSRmcả tâcZTym trXSRmạng củaN9ec tổnZqxZg giN9ecám sáXSRmt kỹcZTy thuậXSRmt sao?”

“Em buôcZTyn chuyệcZTyn chcZTyút kXSRmhông đượcXSRm à?5eu7 Mấy5eu7 hôXSRmm 5eu7nay tínhN9ec khíXSRm XSRmchị dN9ecữ dằn5eu7 quXSRmá! ChZqxZú ZqxZý c5eu7hút, XSRmđừng đểcZTy ZqxZbước vàocZTy thXSRmời kXSRmỳ tiềnZqxZ mXSRmãn kinZqxZh sớm5eu7 đấy!”

“Nghe cZTynói, nXSRmgười bướN9ecc vàocZTy thời5eu7 kỳ5eu7 tiềZqxZn mãnN9ec kiN9ecnh thườ5eu7ng thcZTyích luyê5eu7n t5eu7huyên! Chị5eu7 cXSRmó lXSRmuyên thuZqxZyên không?”

Tiểu LưucZTy N9ecvội ngậmcZTy miệngcZTy luôn.

Thiết XSRmkế cZTyquy cZTyhoạch dựXSRm cZTyán hìcZTynh nhưN9ec gặpXSRm phảiZqxZ cZTykhó khănN9ec, mN9ecấy lầnXSRm tXSRmôi nZqxZhìn thXSRmấy TiêXSRmu VcZTyiễn hocZTyặc lXSRmà ngồicZTy đcZTyăm chiZqxZêu trưXSRmớc bN9ecàn lZqxZàm vN9eciệc, hoặccZTy ZqxZlại đứnXSRmg trầcZTym ZqxZngâm mZqxZấy gcZTyiờ lN9eciền 5eu7ở phòN9ecng hútZqxZ thuốc.

Nhìn bộZqxZ dạnZqxZg cô5eu7 độcZqxZ suXSRmy 5eu7tư củaXSRm anXSRmh nN9echư vậyN9ec tôi5eu7 cả5eu7m thấycZTy tZqxZhật đa5eu7u lònXSRmg, hậ5eu7n nỗiXSRm mZqxZình năn5eu7g lựcN9ec N9eccó hạcZTyn, kN9echông giú5eu7p đượcN9ec 5eu7việc gì.

Tổ dựcZTy án5eu7 XSRmmời đN9ecến mộtN9ec chuyêncZTy 5eu7gia đcZTyầy qu5eu7yền uXSRmy –cZTy GicZTyáo sư5eu7 ZqxZĐiền Du5eu7y NiXSRmên, ZqxZnghe nó5eu7i ngườiN9ec nàycZTy nổN9eci tiếnN9ecg cảcZTy trZqxZên thếZqxZ giới.N9ec TZqxZiêu ViễncZTy vcZTyà ZqxZNgô DuyệtXSRm đứng5eu7 saZqxZu N9ecông 5eu7ta, giốnN9ecg nhưZqxZ hN9ecai cZTycô cậuZqxZ cZTyhọc ZqxZtrò nhỏ.

Tổ trcZTyưởng bN9ecảo tôXSRmi N9ectổng cZTyhợp lạicZTy cZTycác dữZqxZ liệuZqxZ N9ecsổ sáchXSRm, tcZTyrực tiZqxZếp XSRmmang ZqxZđến phòngZqxZ ZqxZkhách VIP.

Lúc N9ectôi ôm5eu7 mcZTyột đống5eu7 tài5eu7 liệuN9ec dN9ecày XSRmtiến vN9ecào, giáoN9ec sưZqxZ ĐiềncZTy đangcZTy N9eccùng TZqxZiêu ZqxZViễn thảocZTy luZqxZận việcZqxZ scZTyửa đổ5eu7i dựcZTy án.N9ec TZqxZhấy t5eu7ôi bước5eu7 vN9ecào, 5eu7Tiêu ViễnZqxZ cacZTyu mà5eu7y, đXSRmỡ cZTychồng tài5eu7 l5eu7iệu trênN9ec tXSRmay tôZqxZi, ncZTyói: “TạN9eci saZqxZo lạiZqxZ đểcZTy mộN9ect ngXSRmười ôcZTym nhi5eu7ều đXSRmồ thế5eu7 nà5eu7y? XSRmSau nàyXSRm XSRmphải bảoZqxZ TZqxZiểu ZqxZLưu gicZTyúp eZqxZm đấy”.

Tôi lý5eu7 ZqxZnhí “vâng”N9ec 5eu7một tiếngZqxZ, gậtXSRm gZqxZật đầuXSRm tỏXSRm cZTyra đápcZTy lZqxZại. XSRmChút tXSRmài li5eu7ệu nàyZqxZ cZTythì ăN9ecn thN9ecua gìZqxZ chứ?

Đè nénZqxZ coZqxZn ngườiXSRm thườngXSRm 5eu7không ph5eu7ải N9eclà t5eu7rọng N9eclượng, màXSRm lạiN9ec làcZTy nhữnXSRmg gánZqxZh XSRmnặng v5eu7ô hìnhXSRm kia.

Tiêu ViXSRmễn XSRmthân mật5eu7 kéZqxZo N9ectay tôi,XSRm vị5eu7 gXSRmiáo s5eu7ư ZqxZgià cZTyngước mắtN9ec ccZTyhằm cZTychằm cZTynhìn chXSRmúng tôXSRmi, tôiZqxZ vộiXSRm vàcZTyng XSRmrút t5eu7ay lạXSRmi, đỏcZTy mặtN9ec, nN9ecói với5eu7 TcZTyiêu XSRmViễn: “Em5eu7 vềZqxZ làcZTym việcXSRm đây”.

“Hết gXSRmiờ cZTyanh đưZqxZa N9ecem vềN9ec!” TcZTyiêu ViễncZTy nở5eu7 nụZqxZ cZTycười 5eu7mà mấ5eu7y 5eu7ngày rồN9eci hiếmZqxZ thấy.

“Không cầZqxZn!” MỗiXSRm ZqxZngày đềuZqxZ 5eu7tự XSRmđạp cZTyxe vN9ecề nhà,cZTy cZTytrước naZqxZy XSRmcó cầZqxZn 5eu7ai đưaXSRm vZqxZề đâu,ZqxZ đãN9ec thànXSRmh N9ecthói quZqxZen rN9ecồi. XSRmVới lạcZTyi, tôXSRmi cũngXSRm kho5eu7ng kiêuZqxZ XSRmsa đZqxZến mứcN9ec hếXSRmt giờZqxZ cN9ecần cóXSRm ngưZqxZời đưaN9ec về.

Điều càngN9ec ZqxZquan trọnN9ecg hơXSRmn XSRmlà Ti5eu7êu ViễncZTy rấ5eu7t XSRmbận, rấtN9ec mệt,N9ec tôiZqxZ khN9ecông đànhN9ec lòngZqxZ đcZTyể XSRmanh hN9ecết cZTygiờ pZqxZhải lộcZTyn mZqxZột vòncZTyg đcZTyưa tcZTyiễn tôZqxZi rồXSRmi muộcZTyn ZqxZmới về5eu7 được5eu7 đếnN9ec nhà.

Tiêu Viễ5eu7n thN9ecở N9ecdài, XSRm“Khả KhảXSRm, đừngZqxZ ccZTyố XSRmý tránhcZTy anXSRmh nữa!”

Buổi tXSRmrưa đXSRmến phòcZTyng giảZqxZi XSRmlao lấyN9ec nướcZqxZ, nN9echìn XSRmthấy gN9eciáo sư5eu7 Điền5eu7 ZqxZDuy NiêcZTyn XSRmcũng đXSRmang phN9eca trà,XSRm troXSRmng cốcN9ec thủyN9ec tXSRminh N9ecđổ đ5eu7ầy XSRmnửa cốccZTy lN9ecá XSRmchè, tôiN9ec kh5eu7ông kcZTyhỏi kZqxZinh ngạZqxZc, “Bác5eu7 chN9eco nhiềuN9ec l5eu7á XSRmchè thế,ZqxZ ccZTyó sợZqxZ đắngZqxZ cZTyquá khôngcZTy ạ?”

“Uống quZqxZen cZTyrồi”. XSRmÔng XSRmcười thấycZTy thậtXSRm thXSRmân t5eu7hiết, khiếZqxZn ngưXSRmời t5eu7a cZqxZó cZqxZảm giáZqxZc XSRmquen thuộc.

Ông pN9echa tràZqxZ xocZTyng khôngcZTy rờN9eci đi,ZqxZ ZqxZmà vãZqxZn đứZqxZng ởcZTy phò5eu7ng giải5eu7 lZqxZao n5eu7hìn tôXSRmi lấ5eu7y nZqxZước, “CcZTyô bZqxZé, chácZTyu yêuXSRm 5eu7Tiêu ViễnN9ec hả?”

Tôi giZqxZật mìnhcZTy N9eclàm bàn5eu7 tZqxZay đcZTyang cầcZTym phcZTyích XSRmnước XSRmrung lêXSRmn, nước5eu7 sN9ecôi troZqxZng bìnXSRmh 5eu7rót xuống5eu7 làmcZTy ngócZTyn taZqxZy bZqxZị gN9eciội bN9ecỏng rát.

Vị giá5eu7o cZTysư giXSRmà nZqxZhanh mắtN9ec nhanXSRmh tayN9ec, 5eu7liền đóngcZTy N9ecngay vòiN9ec nướcZTyc cZTynóng ZqxZlại, kéZqxZo taZqxZy t5eu7ôi 5eu7sang vòZqxZi nưXSRmớc lạnhXSRm vặncZTy 5eu7xuống, đểcZTy giảmcZTy bớcZTyt sự5eu7 đacZTyu rát.

Mắt tôiN9ec XSRmngân ngấn5eu7 lệ,ZqxZ tN9ecrong lcZTyòng cZTycười thầcZTym: XSRmXem raZqxZ, tíN9ecnh XSRmnhiều chuyệXSRmn cXSRmũng khôcZTyng hXSRmề giớXSRmi hạnXSRm lứaN9ec tuổi.

Lấy nướccZTy xZqxZong, giáoZqxZ ZqxZsư ĐiZqxZền giúp5eu7 tôZqxZi xáchN9ec phíchN9ec nưZqxZớc cZTyvề pXSRmhòng lcZTyàm việc,ZqxZ TiXSRmểu LưuZqxZ nhZqxZìn thấZqxZy nóicZTy: “TrờicZTy XSRmạ, cZTychị Điền,5eu7 scZTyao chị5eu7 cZTylại để5eu7 ôZqxZng ZqxZấy xácXSRmh phíchN9ec nướcZqxZ chứ?XSRm ChịXSRm bZqxZiết ônXSRmg ấyN9ec cZTylà acZTyi không?”

“Giáo sưXSRm ĐiềnN9ec DcZTyuy Niên”.

“Biết rồicZTy cZTycòn cZTyđể ô5eu7ng ấy5eu7 xXSRmách hộ5eu7 N9ecchị phN9ecích ZqxZlà saXSRmo?” T5eu7iểu LcZTyưu suZqxZýt nữa5eu7 XSRmcáu lênZqxZ vớcZTyi tN9ecôi, cZTy“Cục trưởngZqxZ củZqxZa chN9ecúng N9ecta mZqxZời N9ecđến làXSRm khác5eu7h VZqxZIP, l5eu7à chXSRmuyên g5eu7ia dựcZTy 5eu7án, l5eu7à XSRmđại thXSRmụ củacZTy gcZTyiới khN9ecoa hcZTyọc đi5eu7ện tử”.

“Chẳng 5eu7qua cN9echỉ lN9ecà nhờcZTy 5eu7ông 5eu7ấy 5eu7xách N9echộ cZqxZhị pcZTyhích nước5eu7 thô5eu7i ZqxZmà!” MàZqxZ c5eu7hính ônXSRmg tN9ecự cZTynguyện đấN9ecy chứN9ec, nóiN9ec nàocZTy làcZTy t5eu7ay tcZTyôi 5eu7bị bỏngN9ec rồcZTyi, ZqxZđó cZqxZũng lN9ecà trácN9ech nhiệcZTym củ5eu7a ôZqxZng ấy.

Chị cònZqxZ muốnXSRm N9ecnhờ ônN9ecg ấycZTy làcZTym XSRmgì nữa?ZqxZ GcZTyiúp chN9ecị qcZTyuét n5eu7hà à?”5eu7 TiểuZqxZ ZqxZLưu nhcZTyìn tôZqxZi cN9echế cZTygiễu, “XúcZTyc phạm5eu7 ôngN9ec ấyN9ec cZTylà tộN9eci khôN9ecng thểcZTy thZqxZa đượcN9ec đâu”.

Nhưng tô5eu7i đâu5eu7 muốnXSRm xúZqxZc phN9ecạm ôcZTyng, mcZTyà mộtXSRm vịXSRm N9ecgiáo sN9ecư, chcZTyuyên g5eu7ia có5eu7 thcZTyân phận5eu7 địaN9ec vcZTyị ncZTyhư N9ecthế cũZqxZng sẽ5eu7 kXSRmhông thcZTyể N9ecnhận rXSRma mcZTyột nhN9ecân viênZqxZ vănXSRm XSRmphòng bì5eu7nh thN9ecường nhưXSRm tôcZTyi đâu.

Có l5eu7ẽ, vcZTyừa XSRmquay đXSRmi, ôXSRmng v5eu7ốn XSRmđã khonXSRmg cZTynhớ đượccZTy tcZTyôi lcZTyà aN9eci rồi.

Hết giờN9ec lZqxZàm, đXSRmi qcZTyua siZqxZêu thcZTyị CarrefourcZTy, t5eu7ôi muZqxZa mộtcZTy đốngN9ec đồN9ec liZqxZnh tinh.

Khi t5eu7ôi xZqxZách giỏcZTy cZTyhàng N9ecđi N9ecra phícZTya ngoàiZqxZ thcZTyì 5eu7nhìn 5eu7thấy TiN9ecêu ZqxZViễn. V5eu7ừa địnhcZTy gZqxZọi anhN9ec, ngườiN9ec bỗncZTyg cứncZTyg đờ5eu7 khZqxZông XSRmthốt đượcN9ec N9ecra lời,XSRm bởiZqxZ 5eu7vì NgXSRmô XSRmDuyệt vXSRmà anXSRmh XSRmđi N9eccùng nhau.

Anh bắcZTyt đầu5eu7 đưacZTy ccZTyô đ5eu7i lượncZTy siêuXSRm tN9echị từZqxZ baZqxZo giờ?cZTy DánXSRmg vXSRmẻ chămXSRm 5eu7sóc XSRmchở chN9ece ccZTyô ấy.cZTy Nhì5eu7n xXSRme muN9eca đồZqxZ củN9eca họ,ZqxZ xếpXSRm đN9ecầy nhữngN9ec cZTyvật 5eu7dụng giZqxZa đình.

Mũi tôcZTyi cacZTyy xèN9ec, nhặtXSRm bừaN9ec mấyN9ec thN9ecứ rồicZTy vộN9eci vXSRmàng XSRmchạy 5eu7ra ngoài.

Ngô DZqxZuyệt đãZqxZ ncZTyhìn thấcZTyy tôiXSRm, “TiểuXSRm KN9echả? Tiểu5eu7 Khả?”N9ec Cô5eu7 ấyN9ec 5eu7gọi tZqxZôi, âXSRmm thanN9ech dịu5eu7 dàngN9ec tZqxZrang nhcZTyã, ZqxZuyển chu5eu7yển vàN9ec dễN9ec chịuZqxZ, khiZqxZến ccZTyho XSRmở giữaXSRm đámXSRm N9ecđông N9echuyên náocZTy v5eu7ẫn cZTycó thểZqxZ nZqxZổi r5eu7õ lên5eu7 giọngXSRm nóZqxZi đặc5eu7 biệt.

“Tiểu K5eu7hả, eZqxZm cũXSRmng đếnXSRm đN9ecây 5eu7mua đồXSRm cZTyà?” Ti5eu7êu VN9eciễn nhXSRmìn tôiZqxZ bốiN9ec rối,ZqxZ cZTyvẻ mZqxZặt cZTycó chXSRmút ZqxZlo lắng.

Tôi kXSRmhông XSRmđến thN9ecì N9eccó thểXSRm nhìN9ecn t5eu7hấy 5eu7anh vcZTyà PhóXSRm t5eu7ổng giXSRmám sXSRmát xcZTyinh N9ecđẹp ZqxZân 5eu7ân áiN9ec áiN9ec bZqxZên 5eu7nhau XSRmkhông chXSRmứ? ĐãcZTy tứN9ecc giN9ecận rồicZTy, cZTycũng chZqxZẳng nhìXSRmn ancZTyh nữa,5eu7 chỉZqxZ nóiN9ec ZqxZvới ZqxZNgô Duyệ5eu7t: “ChàocZTy PhZqxZó tổng5eu7 giámZqxZ sátXSRm, N9ecthật tìXSRmnh ZqxZcờ ạ!”

“Gọi tôi5eu7 N9eclà NcZTygô 5eu7Duyệt thô5eu7i, bN9ecây gcZTyiờ hếtcZTy giờXSRm lN9ecàm rồZqxZi mà!”5eu7 Cô5eu7 tZqxZa ké5eu7o tN9ecay N9ectôi tXSRmỏ rZqxZa rấZqxZt th5eu7ân tình.

Tôi vẫnN9ec N9eclịch sựcZTy mcZTyỉm cườiN9ec, XSRmnhìn côcZTy vàcZTy TZqxZiêu Viễn.

Thần sắccZTy của5eu7 TiZqxZêu ViễZqxZn lại5eu7 rấ5eu7t XSRmủ dột.

 

2. TạiZqxZ ZqxZsao XSRmcứ xN9ecuất hXSRmiện l5eu7úc tcZTyôi N9ecnhếch ncZTyhác nhất

Ra khZqxZỏi 5eu7siêu thịN9ec, nZqxZước mắtcZTy t5eu7ôi đcZTyã kXSRmhông cZqxZầm đượcN9ec ZqxZnữa, ZqxZvỡ òa.

Tôi xXSRmách tZqxZúi N9ecto tXSRmúi nhỏXSRm đN9eci cZTyqua cầucZTy vượt,5eu7 nhìncZTy 5eu7xuống dướXSRmi chXSRmân XSRmcầu, x5eu7e cộ5eu7 nườmZqxZ nượN9ecp, tựN9ec ncZTyhiên đcZTyứng lạZqxZi. NếuZqxZ nZqxZhảy tZqxZừ tXSRmrên nN9ecày cZTyxuống 5eu7có lcZTyẽ sZqxZẽ chếtcZTy rấZqxZt thảXSRmm N9ecnhỉ? ChZqxZắc chắcZTyn cZqxZơ cZTythể sẽN9ec cZTyđầy XSRmmáu me5eu7, ncZTyát bcZTyét? NóiXSRm cZTykhông chừN9ecng, lcZTyúc ZqxZđó ócXSRm còZqxZn bZqxZắn phụXSRmt 5eu7vào ZqxZngười ZqxZđi đườngN9ec cũZqxZng nên.

Cứ tưởngN9ec N9ectượng vZqxZậy, đãN9ec thấyN9ec gh5eu7ê ZqxZrợn hếcZTyt cảcZTy người.

Có ZqxZlẽ tXSRmừ cZqxZổ chíXSRm kiN9ecm, t5eu7ôi là5eu7 ngườicZTy đầucZTy 5eu7tiên lạ5eu7i bị5eu7 5eu7chính ýXSRm tưởngZqxZ củ5eu7a mìN9ecnh dọacZTy XSRmcho sợN9ec cZTyphát thé5eu7t lên.

Để chZqxZo khôngXSRm p5eu7hải nghN9ecĩ đN9ecến mốiZqxZ quXSRman hệN9ec củaZqxZ Tiêu5eu7 XSRmViễn 5eu7và NgôN9ec Duyệt5eu7 nữZqxZa, ZqxZtôi vội5eu7 vàngcZTy XSRmtìm mộtXSRm N9ecnơi acZTyn N9ectoàn lẩN9ecn XSRmtrốn, càng5eu7 5eu7kín 5eu7đáo càncZTyg tốt!

Đối 5eu7diện s5eu7iêu th5eu7ị ZqxZcó mộtXSRm quáN9ecn StarbuckscZTy, kN9echông giaXSRmn tZqxZao XSRmnhã, phục5eu7 vụcZTy N9ecchuyên nghiệp.N9ec Tô5eu7i gọicZTy mZqxZột táchXSRm capuccZTycino cùngZqxZ vớiN9ec mcZTyón tr5eu7áng miệng.

Vị tcZTyhơm nXSRmgon củZqxZa mócZTyn N9ecăn là5eu7m tZqxZâm t5eu7rạng tXSRmôi tốZqxZt hơn,5eu7 gN9eciữa nềN9ecn âN9ecm nhạc5eu7 dịu5eu7 nhẹZqxZ khiếZqxZn tô5eu7i dcZTyần dần5eu7 5eu7cảm thZqxZấy tN9echư tháN9eci trởXSRm lại.

“Thưa cô,5eu7 ZqxZcó cầncZTy N9eckhăn giấycZTy khônN9ecg ạ?XSRm” cZTyNhân viXSRmên phụcZqxZ vN9ecụ lcZTyễ phépN9ec đứnN9ecg bXSRmên cạnh.

“Không cZqxZần, cáXSRmm ơn!”XSRm TN9ecôi 5eu7vô thức5eu7 đưa5eu7 tcZTyay lêncZTy N9eclau mN9ecặt, toN9ecàn lXSRmà nư5eu7ớc cZTymắt. TạiZqxZ ZqxZsao tôN9eci lại5eu7 kh5eu7óc chứ?

 “Xin ZqxZđừng cZTyngồi ởXSRm đó!”ZqxZ T5eu7ôi N9ecvừa laXSRmu mắXSRmt vừacZTy nó5eu7i vớiZqxZ ngcZTyười đối5eu7 diệnXSRm, 5eu7không c5eu7ho ngN9ecồi cZTycùng tôi.

“Em cZTynghĩ N9eclà 5eu7tôi mu5eu7ốn ngồcZTyi saXSRmo? ChỉZqxZ vXSRmì ecZTym ZqxZcứ khóccZTy nhưcZTy vậyZqxZ XSRmmãi, ZqxZkhiến 5eu7cho ZqxZtâm trạngZqxZ tZqxZôi t5eu7hấy rcZTyất cZTyu 5eu7uất”. NgưN9ecời đốiN9ec diệncZTy nói.

“Chương NgN9ecự, tạiXSRm 5eu7sao an5eu7h c5eu7ứ xXSRmuất hi5eu7ện lúcZTyc tcZTyôi nhếchN9ec nhácXSRm nhất?”cZTy Tô5eu7i rầuXSRm rĩN9ec n5eu7ói vớZqxZi aXSRmnh ta.

“Nhưng mXSRmà, hìnN9ech nhcZTyư 5eu7tôi N9eccòn nhếchXSRm nhácZTyc XSRmhơn eN9ecm!” AN9ecnh t5eu7a nXSRmhún viN9eca, chỉ5eu7 ZqxZlên bộZqxZ compZqxZle maZqxZy 5eu7đo mZqxZàu trắngZqxZ ngàXSRm cZTycủa ZqxZmình, tôXSRmi XSRmmới pháXSRmt hiệnZqxZ XSRmra, vừ5eu7a nãy5eu7 tôXSRmi XSRmvô ýXSRm làZqxZm đổZqxZ càN9ec phê,N9ec chấcZTyt ZqxZlỏng mZqxZàu nâu5eu7 đãN9ec ngcZTyấm vN9ecào 5eu7áo anh.

“Đồ ngốc,N9ec tại5eu7 N9ecsao aN9ecnh XSRmlại N9eckhông cZTybiết đườnN9ecg tránN9ech ra?”

“Nhìn ZqxZem khóccZTy N9ecquan trọnXSRmg hơncZTy, bcZTyởi 5eu7vì thN9ecật hN9eciếm cócZTy”. AXSRmnh ZqxZta XSRmlộ N9ecra n5eu7ụ cườZqxZi XSRmtinh ngXSRmhịch, ncZTyhìn cZTytrông giốngZqxZ nhN9ecư mộZqxZt đứcZTya trẻcZTy vậy.

“Đi nàoZqxZ, t5eu7ôi dẫnN9ec ecZTym đếcZTyn mộtcZTy n5eu7ơi N9ecvui vẻ”.XSRm ChưXSRmơng NZqxZgự kéo5eu7 tôiXSRm đứXSRmng lên.

“Tôi kZqxZhông đ5eu7i, tôN9eci 5eu7còn cN9ecó N9ecviệc!” TôcZTyi muố5eu7n cZTythoát rXSRma kZqxZhỏi N9ecsự l5eu7ôi kéoXSRm của5eu7 ancZTyh ta.

Nghĩ đếZqxZn việccZTy 5eu7vừa XSRmrồi gặp5eu7 N9ecTiêu N9ecViễn và5eu7 NXSRmgô DuyệN9ect, nghN9ecĩ đế5eu7n sự5eu7 ăXSRmn XSRmý cN9ecủa họZqxZ kN9echi ởN9ec ZqxZbên nhauZqxZ, nghĩcZTy đếnN9ec XSRmsự N9ecdịu dN9ecàng TN9eciêu Viễn5eu7 dànhZqxZ c5eu7ho côcZTy ta…XSRm tXSRmất N9eccả mZqxZọi ZqxZcái khá5eu7c đN9ecều trở5eu7 cZTythành vôZqxZ nghĩa.

“Việc g5eu7ì cóXSRm tN9echể quacZTyn trọngXSRm hơncZTy vu5eu7i vZqxZẻ chứ?N9ec KhôcZTyng điZqxZ sẽ5eu7 tiếcN9ec đ5eu7ấy nhé5eu7”. cZTyAnh ZqxZta cưXSRmời 5eu7nhìn t5eu7ôi chờ5eu7 đợi,N9ec ZqxZtôi thậtcZTy XSRmkhó màcZTy phảnN9ec đối.

Tôi N9eccòn XSRmcó thểN9ec vcZTyui vẻN9ec đư5eu7ợc kZqxZhông? TXSRmại scZTyao lạiZqxZ cảN9ecm thấXSRmy troXSRmng lòngXSRm nặnXSRmg tXSRmrĩu N9ecnhư đeocZTy đXSRmá thế5eu7 n5eu7ày? XSRmTôi cZqxZố N9ecgắng mN9ecuốn vứtcZTy bXSRmỏ ZqxZnó 5eu7đi, nhưnXSRmg nó5eu7 cZTycứ điềm5eu7 nhiê5eu7n bấtXSRm động.

Chương cZTyNgự nóZqxZi khcZTyông saXSRmi, đâycZTy N9ecquả nhiêXSRmn cZTylà mộtZqxZ XSRmnơi vuN9eci vẻ,5eu7 “mườiZqxZ XSRmhai ccZTyhốn vui”.

Đáng tiếc,ZqxZ tâmXSRm trạ5eu7ng củ5eu7a tô5eu7i N9eckhông hòaN9ec n5eu7hập được5eu7 vcZTyới nơZqxZi này.

“Tại sZqxZao lZqxZại cXSRmó cácZTyi tN9ecên 5eu7như vN9ecậy?” TN9ecôi rầucZTy rĩcZTy hỏi.

“Ở đâyN9ec ccZTyó mườiZqxZ 5eu7hai N9ectụ đicZTyểm, mỗiXSRm ZqxZmột cZTychỗ đZqxZều khiZqxZến ngưN9ecời cZTyta cZTyvui khôn5eu7g biếtZqxZ chán”.XSRm ChXSRmương NgựZqxZ giảcZTyi thích.

“Có thểcZTy làmcZTy ngưcZTyời XSRmta quênZqxZ điZqxZ phiềZqxZn muộnN9ec kZqxZhông?” TôcZTyi tZqxZỏ 5eu7ra nghN9eci ngờ.

“Có thXSRmể, chỉcZTy cầcZTyn eZqxZm tựZqxZ nguycZTyện”. Chươn5eu7g NXSRmgựu ngh5eu7iêm túcXSRm nhì5eu7n tôiZqxZ, “Em5eu7 nênZqxZ XSRmlà mộtN9ec cZTyngười vN9ecui vẻ,ZqxZ XSRmngay đếnXSRm cZqxZái têN9ecn của5eu7 eN9ecm cũXSRmng gọiZqxZ làN9ec KN9echả XSRmLạc cZTycơ mà”.

Khả ZqxZLạc thìN9ec XSRmnhất 5eu7định N9eccó thXSRmể 5eu7vui vcZTyẻ 5eu7sao? TôN9eci cườiXSRm đauN9ec khổ.

Đi lZqxZên gZqxZác vớiN9ec CcZTyhương cZTyNgự, lập5eu7 tứN9ecc XSRmđã cN9ecó XSRmnhân viêXSRmn phcZTyục vụ5eu7 đếnZqxZ đón,XSRm luôn5eu7 miệnXSRmg cXSRmhào “XSRmTổng gZqxZiám đốccZTy Ch5eu7ương ạ”,XSRm “TổngZqxZ gN9eciám đốc5eu7 CZqxZhương N9ecạ”. TôXSRmi ZqxZxách những5eu7 XSRmtúi tXSRmo N9ectúi ZqxZnhỏ củaXSRm s5eu7iêu thị5eu7, theZqxZo s5eu7au Chương5eu7 5eu7Ngự giố5eu7ng như5eu7 một5eu7 ngN9ecười hầu.

Một nXSRmhóm nN9ecgười ZqxZăn c5eu7ơm, liêZqxZn tụccZTy gọZqxZi 5eu7món đắtXSRm tXSRmiền, khôXSRmng gọi5eu7 nhữnN9ecg ZqxZmón vừaXSRm miệng.

Tôi uống5eu7 một5eu7 loại5eu7 nư5eu7ớc cZTyngọt rcZTyất ngoncZTy, n5eu7hưng cZTylại thZqxZấy h5eu7ơi đaZqxZu đầZqxZu, “TạiXSRm sN9ecao lạiXSRm thế?cZTy TôN9eci cZTycó uống5eu7 rượu5eu7 cZTyđâu nhỉ?”NgửiZqxZ cZTykỹ XSRmmới pN9echát hiệcZTyn rcZTya tN9echứ nướcZTyc ngọXSRmt tXSRmôi vừcZTya XSRmmới uốngN9ec lcZTyà loạiN9ec rượucZTy cZTyTây phZqxZa chế.

Ăn x5eu7ong, nhóm5eu7 nN9ecgười XSRmtách XSRmra m5eu7ỗi ngườiN9ec mộXSRmt nơiXSRm, giốngN9ec XSRmnhư s5eu7au XSRmkhi ZqxZxem xcZTyong mộN9ect ZqxZvở kịchZqxZ vuicZTy, chỉZqxZ c5eu7òn lạZqxZi sựcZTy trốnXSRmg rXSRmỗng XSRmvà N9eccô đơn.

“Tôi phảZqxZi đN9ecợi mộXSRmt lúcZTyc nN9ecữa m5eu7ới ZqxZvề nhàcZTy được,ZqxZ 5eu7không thcZTyể đểZqxZ m5eu7ẹ tôiXSRm biếcZTyt t5eu7ôi XSRmđã uốngN9ec XSRmrượu!” TôZqxZi cZTydựa vàZqxZo XSRmngười CN9echương Ngự,ZqxZ vZqxZò XSRmvò cXSRmái đầuZqxZ 5eu7đau XSRmnhức, ZqxZanh tcZTya cố5eu7 giXSRmữ lXSRmấy cZTyvai tôi.

“Được!” SaZqxZo a5eu7nh t5eu7a cN9ecứ nhXSRmìn cZTytôi N9eccười chứ.

Về đ5eu7ến cửa,ZqxZ tôcZTyi lụXSRmc tìmXSRm chZqxZìa khóacZTy tron5eu7g túi,cZTy sZqxZau đóXSRm mởZqxZ cửa.

Chương cZTyNgự cứZqxZ cườiN9ec tôi,5eu7 “TạiN9ec sXSRmao lấy5eu7 N9ecchìa khN9ecóa XSRmnhà e5eu7m đểXSRm mở5eu7 cửaN9ec nhXSRmà tôi?”

“Có N9ecđược khôN9ecng?” ZqxZTôi gãcZTyi gXSRmãi đầu,cZTy ZqxZ“Dùng 5eu7chìa khóaN9ec của5eu7 XSRmanh cZTymở cZTythử xem”.

Quả nhiên,5eu7 anN9ech N9ecta mN9ecở đượXSRmc 5eu7cửa rXSRma, t5eu7ôi đXSRmi tN9echeo vàoZqxZ, gXSRmục mặXSRmt xuốngXSRm s5eu7ofa mZqxZà 5eu7khóc, “TạiXSRm saZqxZo cZqxZhìa khóXSRma c5eu7ủa anN9ech XSRmlại XSRmcó tcZTyhể mởXSRm cZqxZửa ZqxZnhà tôZqxZi ch5eu7ứ, mXSRmà XSRmsao cZTytôi lạiZqxZ kZqxZhông mởXSRm được?”

Chương NN9ecgự nXSRmgồi dưXSRmới thảm,XSRm khN9ecông N9ecchớp 5eu7mắt cZTynhìn tôXSRmi, “NgốccZTy 5eu7ạ, kh5eu7óc cái5eu7 g5eu7ì, vZqxZì mộtcZTy chiếccZTy cZqxZhìa kZqxZhóa saoN9ec? cZTyNgày m5eu7ai đánhXSRm chZqxZo cZTyem m5eu7ột chiếcN9ec cZTylà đượcN9ec ZqxZchứ gì”.

“Không phảiN9ec cZTyvì chXSRmìa cZTykhóa!” TôcZTyi vẫN9ecn khóc5eu7, khônN9ecg biếN9ect XSRmvì sXSRmao, nướcZqxZ mcZTyắt k5eu7hông thZqxZể nZqxZào N9eccầm XSRmlại được.

“Thế ZqxZlà vN9ecì 5eu7cái gì?”

“Vì TcZTyiêu 5eu7Viễn!” TôXSRmi vừaXSRm ZqxZnói N9ecvừa khóc.

Chương NgựZqxZ khôcZTyng n5eu7ói cZTygì, chZqxZâm thuXSRmốc lá,XSRm ngậmZqxZ tcZTyrên miệng.

Có tXSRmhể dZqxZo khóZqxZc mệtXSRm quá,5eu7 tôcZTyi ngáZqxZp mZqxZột N9eccái rồZqxZi dầcZTyn dầncZTy chXSRmìm vZqxZào giấcN9ec mơ.

Trong mcZTyơ, T5eu7iêu VcZTyiễn cứZqxZ đứXSRmng 5eu7ở tr5eu7ên cN9ecao, tXSRmôi ccZTyố ngướccZTy nhìXSRmn thếZqxZ nàoZqxZ cũnN9ecg khôngcZTy thZqxZể cZTynhìn đN9ecược XSRmvào ZqxZmắt anh.

Sáng sớN9ecm tỉcZTynh lạN9eci, tcZTyoàn th5eu7ân ướtZqxZ đẫmXSRm mồN9ec hôiZqxZ, uN9ecể cZTyoải vặnZqxZ mìnhcZTy, ngoáccZTy miệ5eu7ng 5eu7ngáp dài.

Vừa quaXSRmy ZqxZngười, đZqxZã cZTynhìn thấN9ecy ZqxZmột gcZTyương mặtcZTy 5eu7to hiZqxZện rZqxZa trN9econg gưXSRmơng. McZTyá ơicZTy, thìZqxZ cZTyra đâN9ecy kN9echông phcZTyải lN9ecà XSRmphòng ngcZTyủ củXSRma cZTynhà mình!

“Tỉnh rồi5eu7 5eu7à?” ChươngZqxZ NgựXSRm 5eu7dáng v5eu7ẻ rấN9ect 5eu7thoải mXSRmái xuấtN9ec h5eu7iện trưZqxZớc mặtcZTy t5eu7ôi, aXSRmnh 5eu7ta c5eu7ó XSRmvẻ ncZTyhư vừaN9ec ZqxZrửa mặt,XSRm trêncZTy tó5eu7c cXSRmòn đọngN9ec lạiZqxZ XSRmvài ZqxZgiọt nướcXSRm, trônN9ecg lạZqxZi trẻN9ec rZqxZa vàN9eci tuổi,XSRm cứN9ec cZTynhư cậuN9ec 5eu7con cZTytrai lớncZTy N9eccủa nZqxZhà cZTyhàng xóm.

Thấy tôicZTy hoảnZqxZg loZqxZạn, Chương5eu7 NgựXSRm nói:N9ec cZTy“Hôm q5eu7ua e5eu7m uốngN9ec r5eu7ượu sacZTyy, khôngcZTy dáZqxZm cZTyvề ncZTyhà, cứcZTy đ5eu7òi đếZqxZn c5eu7hỗ tôi!”

Trời ơi5eu7, tôN9eci điên5eu7 rồiN9ec sao?

“Bây N9ecgiờ mấZqxZy giờ5eu7 ròN9eci?” Tôi5eu7 5eu7hỏi ChươngZqxZ Ngự.

“7h30”. XSRmAnh cZqxZhỉ đồngN9ec hồcZTy trêZqxZn tườngXSRm nói.

“7h30? cZTySao acZTynh khôN9ecng gọ5eu7i tôiZqxZ ZqxZdậy sớmcZTy hcZTyơn? 5eu7Tôi s5eu7ắp đếnN9ec muZqxZộn rồi”cZTy. ZqxZTôi n5eu7hặt áoZqxZ lên5eu7 XSRmrồi chạyXSRm rN9eca ngoàiN9ec, N9ecthì bịZqxZ aN9ecnh gicZTyữ lại,ZqxZ “ĐểZqxZ tôZqxZi N9ecđưa ZqxZem đi”.

Ngồi tronZqxZg chicZTyếc N9ecxe MZqxZer 5eu7Benz 5eu7của Chươn5eu7g NgựZqxZ tZqxZôi cZTygọi đicZTyện 5eu7cho N9ecmẹ, mZqxZẹ tôN9eci tráZqxZch mắng5eu7 XSRmté tátN9ec: “VẫncZTy còN9ecn nhớZqxZ tôXSRmi là5eu7 mẹN9ec ZqxZcô àZqxZ? CN9ecả N9ecđêm điN9ec đâXSRmu XSRmhả? GọZqxZi điện5eu7 chXSRmo XSRmcô cZTytoàn tắtcZTy máy”.

“Thì giXSRmờ coXSRmn g5eu7ọi điệncZTy c5eu7ho mẹN9ec đâyN9ec thôi?”

“Tôi gZqxZọi XSRmđiện cN9echo côXSRm cảN9ec đêmcZTy t5eu7hì sao?”5eu7 GiọngZqxZ mẹcZTy tôi5eu7 XSRmhơi XSRmnghẹn ngàN9eco, “XSRmCon cN9ecó biếXSRmt ZqxZsuýt cZTynữa dọacZTy chếN9ect mẹcZTy rồiN9ec N9eckhông? cZTyBên ngocZTyài lộnN9ec xộcZTyn 5eu7như thế,XSRm nế5eu7u 5eu7con c5eu7ó xảN9ecy 5eu7ra việcN9ec gìXSRm thN9ecì mN9ecẹ biếXSRmt là5eu7m tXSRmhế nàoN9ec chứ?”

“Mẹ, c5eu7on saZqxZi rồiZqxZ, XSRmcon xN9ecin lỗiN9ec mẹ!N9ec” Tôi5eu7 thcZTyành thật5eu7 nói.

Mẹ tô5eu7i mãZqxZi khZqxZông nN9ecói gì,ZqxZ nZqxZửa p5eu7hút scZTyau mcZTyới nóN9eci: “HếtZqxZ gi5eu7ờ làmXSRm nXSRmhớ vcZTyề n5eu7hà 5eu7sớm, đừXSRmng cN9ecó lZqxZượn XSRmlờ bêXSRmn ngoàZqxZi nữa”.

“Vâng ạ”5eu7. TN9ecắt điệncZTy ZqxZthoại, cZTytrong lòngZqxZ vZqxZẫn tcZTyhấy ZqxZáy náyN9ec khXSRmó chịu.

Tôi nhcZTyìn đồngXSRm hXSRmồ, nói:5eu7 “LàmZqxZ 5eu7ơn, cZTynhanh lên5eu7 mcZTyột 5eu7chút! SXSRmắp mXSRmuộn mXSRmất rồi!”

Anh tZqxZa cXSRmhăm chN9ecú nXSRmhìn đưN9ecờng, nói:ZqxZ “CũngN9ec khôcZTyng thểXSRm đâmN9ec và5eu7o xN9ece cZTyngười kZqxZhác được!”

Đến cXSRmơ qua5eu7n vừa5eu7 kịpXSRm cZTy8 giờ5eu7 đúngN9ec, XSRmtôi vộN9eci vZqxZàng ch5eu7ạy 5eu7đến cZTyvăn phòng.

“Túi của5eu7 em!”5eu7 Chư5eu7ơng NgZqxZự chZqxZạy t5eu7heo đưa5eu7 N9ectúi N9eccho tZqxZôi, “cZTyTại XSRmsao tZqxZrên mặtXSRm vẫN9ecn ZqxZcòn vết5eu7 nZqxZước mcZTyiếng này?XSRm” cZTyAnh dùncZTyg ngónN9ec tcZTyay cZTylau XSRmlau giúpZqxZ tôi,5eu7 sN9ecau đó5eu7 đcZTyưa tZqxZúi chXSRmo tôi.

Tôi v5eu7ơ lZqxZấy địnhXSRm ZqxZchạy đcZTyi, thìcZTy nhì5eu7n thấycZTy TiN9ecêu XSRmViễn đứngN9ec XSRmngay ởXSRm c5eu7ửa chính.

“Tôi không5eu7 đếnXSRm cZTymuộn, khônN9ecg tN9ecin ancZTyh nhìN9ecn xem!”ZqxZ TôiN9ec gXSRmiơ đồnXSRmg hồZqxZ 5eu7cho TiêucZTy Viễn5eu7 xem.

“Người vừaXSRm đXSRmưa ZqxZem đếcZTyn N9eclà ai?cZTy” AZqxZnh làXSRmm mặtXSRm cZTylạnh lùngN9ec hcZTyỏi tôi.

Hóa XSRmra cZTyTổng giN9ecám XSRmsát đZqxZại nhânXSRm đứngZqxZ đN9ecây cZTykhông phảN9eci đZqxZể kcZTyiểm trZqxZa sựcZTy chuyênZqxZ cần,5eu7 vậycZTy thì5eu7 chẳncZTyg sợcZTy XSRmanh N9ecta nữa,N9ec “ChẳcZTyng liêcZTyn qucZTyan cZTygì đến5eu7 N9ecanh cả!”ZqxZ N9ecTôi kN9echông nh5eu7ìn anh5eu7, XSRmtung tẩyZqxZ ZqxZđi vào.

“Khả…”

Tôi cZTynghe N9ectiếng anN9ech gọiXSRm, cũncZTyg khN9ecông N9ecquay đầcZTyu lại.XSRm Bâ5eu7y 5eu7giờ 5eu7là XSRmgiờ là5eu7m việc,N9ec khô5eu7ng nóXSRmi chuyệXSRmn rZqxZiêng tư

 

3. cZTyKhả XSRmLạc, c5eu7ó 5eu7nghĩa cZTylà khN9ecả áiN9ec và5eu7 lạccZTy quan

Tôi bậnXSRm XSRmrộn tN9ecổng hợcZTyp 5eu7dữ liệXSRmu, cXSRmứ bXSRmị điện5eu7 thoạ5eu7i N9ecnội tuyếnN9ec lN9ecàm ồ5eu7n đến5eu7 nXSRmhức đầu,ZqxZ cZTy“Tiểu XSRmLưu, giúpZqxZ ngXSRmhe điệncZTy thoại5eu7 ccZTyhút đ5eu7i!” TôiZqxZ khônN9ecg ngơi5eu7 taZqxZy, đXSRmành phXSRmải 5eu7phiền đến5eu7 cZTyTiểu Lưu.

“Tổng gicZTyám 5eu7sát TiN9ecêu ZqxZbảo chịXSRm đ5eu7ến v5eu7ăn ph5eu7òng củaZqxZ XSRmanh ấy!”XSRm 5eu7Tiểu Lưu5eu7 N9ecthật 5eu7là nhN9ecanh XSRmnhẹn, dậpXSRm điN9ecện thoại5eu7 x5eu7uống đN9ecã trN9ecuyền đạtZqxZ ngay.

Tôi cZTychẳng đểN9ec cZTyý đếnZqxZ lờicZTy 5eu7cô ấyXSRm nói5eu7, tXSRmiếp tụXSRmc tXSRmổng hợpXSRm phiếcZTyu cZTythống kêcZTy N9ecsố liệucZTy côZqxZng việc5eu7 mN9ecà tổN9ec trưởncZTyg gZqxZiao, sốXSRm liệuXSRm quácZTy N9ecphức tN9ecạp, làZqxZm tâZqxZm N9ectrí 5eu7tôi rốiXSRm loạn.

Một lXSRmúc điệncZTy XSRmthoại lạN9eci rN9eceo, XSRmTiểu cZTyLưu 5eu7nghe rồi5eu7 nói5eu7: “TổngZqxZ giZqxZám sáN9ect TiêuXSRm bảoN9ec 5eu7chị N9ecnhanh đếnZqxZ XSRmvăn phòngN9ec c5eu7ủa XSRmanh ấy,ZqxZ dữN9ec liZqxZệu lần5eu7 trước5eu7 cZqxZhị tổngZqxZ hợpXSRm chcZTyo acZTynh ấXSRmy N9eccó 5eu7chút vấZqxZn đề”.

“Được!” N9ecTôi trả5eu7 lờiXSRm mộtZqxZ tiếng,ZqxZ vXSRmẫn ngN9ecồi ìZqxZ khôngXSRm nhúcN9ec nhXSRmích. DữN9ec cZTyliệu c5eu7ó vấncZTy đề5eu7, aZqxZnh ZqxZnên tìcZTym tổXSRm trcZTyưởng, tôiN9ec khôXSRmng ZqxZchịu tráchcZTy ZqxZnhiệm trựN9ecc tiếpN9ec vớiXSRm tổngXSRm gZqxZiám sát.

Mặc kệN9ec tổncZTyg 5eu7giám sátN9ec Tiê5eu7u, tôXSRmi vốn5eu7 yếucZTy bócZTyng vía,XSRm XSRmkhông ch5eu7ịu cZTyđựng đượccZTy kcZTyhi ZqxZphải đốiXSRm dcZTyiện với5eu7 bộXSRm 5eu7mặt lạnhcZTy lcZTyùng củaN9ec ancZTyh tcZTya. SN9ecáng nayXSRm, anXSRmh ZqxZta mặZqxZt lạ5eu7nh tanN9ech đứngN9ec ởXSRm N9eccửa gọi5eu7 tôicZTy, giốngN9ec nhưXSRm tô5eu7i phcZTyạm lỗiZqxZ lXSRmầm gì,N9ec ngườiZqxZ hôm5eu7 qcZTyua điZqxZ lượnXSRm siêucZTy tXSRmhị vớicZTy NN9ecgô DuyệZqxZt ZqxZlà aN9ecnh ZqxZta, XSRmkhông phảicZTy XSRmtôi, 5eu7bây giờXSRm lạiXSRm đếnN9ec gâyN9ec sự5eu7 XSRmgì N9ecvới N9ectôi chứ?

 Điện thoạiXSRm lạiZqxZ 5eu7reo, Tiể5eu7u LưZqxZu XSRmcứ nhìZqxZn tôXSRmi lắcXSRm đầu,N9ec “NcZTyếu mN9ecà N9ecđắc ZqxZtội vớZqxZi XSRmtổng giá5eu7m sátcZTy XSRmTiêu, N9ecchị sẽ5eu7 kXSRmhông ycZTyên thân5eu7 đâu”.

Tôi quycZTyết địnhN9ec lấyZqxZ h5eu7ai N9eccục bXSRmông ZqxZnhét cZTyvào tcZTyai, đúngXSRm N9eclà cZTytôi đangXSRm mu5eu7ốn đượXSRmc ycZTyên t5eu7hân đây.

Reo đếnZqxZ nửZqxZa nXSRmgày, XSRmđiện thoại5eu7 cuối5eu7 cùngZqxZ cũngN9ec nằm5eu7 yê5eu7n, XSRmtôi thởN9ec phào.

Vừa ngẩn5eu7g cZTyđầu, XSRmđã nhìnN9ec thấyZqxZ 5eu7Tiêu Viễn5eu7 đứngcZTy XSRmở cửaZqxZ phòngN9ec làmN9ec việc,XSRm mặt5eu7 buồnXSRm rầuXSRm nhìN9ecn tN9ecôi, đZqxZôi m5eu7ôi mímXSRm N9eclại thàN9ecnh mộcZTyt vZqxZệt mỏng.

“Điền 5eu7Khả Lạc,cZTy ecZTym lạN9eci đâyZqxZ chXSRmút!” GiọngcZTy nZqxZói dịXSRmu dàcZTyng củZqxZa aN9ecnh d5eu7u dưZqxZơng nhưXSRm tiếncZTyg đànXSRm violinceXSRmn, dZqxZụ 5eu7dỗ khiếXSRmn tôXSRmi k5eu7hông tựcZTy chZqxZủ được5eu7 màZqxZ đứngN9ec l5eu7ên ZqxZđi thN9eceo anh.

Đi ZqxZđược mcZTyấy bướcN9ec mcZTyới khôn5eu7g khXSRmỏi mắnN9ecg thầZqxZm mì5eu7nh vôZqxZ dụXSRmng, chẳn5eu7g cZTylẽ cZqxZhỉ cZTycần TiêuZqxZ V5eu7iễn n5eu7goắc tayXSRm, N9ectôi sẽXSRm 5eu7liền nN9ecgoan ngcZTyoãn chạy5eu7 đZqxZến sao?

Tiêu ViễcZTyn đN9eci phíaN9ec trước,cZTy đểcZTy lcZTyại XSRmphía cZTytôi 5eu7dáng lưN9ecng caN9eco thẳngcZTy cZqxZủa anhZqxZ, t5eu7ôi nh5eu7ìn bóngcZTy lưnN9ecg ấyN9ec, khôn5eu7g thcZTyể XSRmdừng bướ5eu7c được.

Tiêu VN9eciễn ơN9eci T5eu7iêu Vi5eu7ễn, N9ecanh lcZTyà khắccZTy tinZqxZh củaN9ec em.

Văn N9ecphòng củN9eca T5eu7iêu ViễnN9ec cZTycó XSRmmùi XSRmhương ZqxZhoa hXSRmồng nồXSRmng nànXSRm, 5eu7tôi h5eu7ít ZqxZmạnh mộ5eu7t N9echơi, hỏi:XSRm “cZTyMùi hươn5eu7g ởN9ec đâucZTy thế?”

Tiêu VcZTyiễn nXSRmhư lN9ecàm ảoN9ec tN9echuật XSRmlấy rXSRma dướcZTyi bàn5eu7 làmcZTy việXSRmc mcZTyột b5eu7ó ho5eu7a hồngN9ec 5eu7to, nóiXSRm: “TặncZTyg XSRmem quZqxZà cZTyxin lỗi,cZTy đừZqxZng tránZqxZh mN9ecặt cZTyanh nữa!”

Nhìn XSRmbó hoN9eca tN9eco, lộngZqxZ lẫcZTyy đZqxZẫm sươcZTyng, XSRmtôi khcZTyông nhận,XSRm màXSRm hỏ5eu7i lạiZqxZ a5eu7nh: “TạiXSRm sacZTyo N9eclại cầXSRmn quZqxZà xi5eu7n lZqxZỗi em?”

Tiêu ViN9ecễn XSRmcười cXSRmười ng5eu7ại ngùng,5eu7 “SánZqxZg ZqxZnay tháN9eci đXSRmộ ZqxZcủa a5eu7nh 5eu7không tốt!”

Tôi cốN9ec tìN9ecnh liếcN9ec nhìn5eu7 acZTynh, “ChỉN9ec c5eu7ó sánZqxZg 5eu7nay tháXSRmi độZqxZ kcZTyhông tốtZqxZ 5eu7thôi sao?”

Anh dúZqxZi ZqxZhoa vàoN9ec taN9ecy tN9ecôi, “Đúng,N9ec anN9ech l5eu7úc nàocZTy t5eu7hái 5eu7độ cũnN9ecg kcZTyhông tốt5eu7, N9ecxin lN9ecãnh đạoXSRm cZTytha cZTythứ, đãXSRm đượcXSRm chưa?”

Tôi XSRmôm XSRmbó hN9ecoa tcZTyo, đưaN9ec lênXSRm ngửZqxZi, khcZTyông kN9ecìm được,XSRm hắXSRmt XSRmhơi m5eu7ột tiếng.

Tiêu VicZTyễn cườiZqxZ tcZTyôi, “NgốcZqxZ thZqxZế, 5eu7làm v5eu7ậy dễ5eu7 bịZqxZ d5eu7ị ứN9ecng vớicZTy p5eu7hấn hoa!”

“Ngốc tZqxZhì làN9ecm saZqxZo? Ngốc5eu7 cũ5eu7ng ZqxZchẳng phXSRmạm pháp”.

“Đúng, eXSRmm ngốcZTyc đếnXSRm 5eu7khác người,XSRm cZTylại tcZTyhành ưuXSRm điểm”.

Tôi 5eu7nhìn TiêuN9ec ViễnXSRm ngạcXSRm nhiXSRmên, “NgàN9eci tổngcZTy ZqxZgiám sáN9ect, 5eu7ngài ZqxZbiết cZTyăn nóZqxZi từcZTy XSRmkhi nàZqxZo vậy?”

Anh khôXSRmng XSRmnhìn tôi,5eu7 chỉXSRm cúXSRmi ZqxZđầu nh5eu7ìn vàcZTyo mặtN9ec bàn5eu7 sạch5eu7 bóng,N9ec “…N9ec TừXSRm ZqxZkhi anN9ech phácZTyt XSRmhiện sắp5eu7 mấtXSRm em!”

Ra khỏcZTyi văn5eu7 ZqxZphòng cZTycủa 5eu7Tiêu Viễn,5eu7 cZTytôi đếnN9ec phXSRmòng gXSRmiải la5eu7o nXSRmgồi mộtZqxZ lúc,cZTy mcZTyuốn ccZTyho cảmZqxZ cZTyxúc của5eu7 mìnhN9ec bN9ecình tĩnhXSRm trởN9ec lại.

Giáo 5eu7sư ĐiZqxZền lại5eu7 đcZTyang pZqxZha N9ectrà, XSRmtôi nhXSRmìn nZqxZhìn ônZqxZg gZqxZật gậ5eu7t N9ecđầu, ông5eu7 lXSRmại khônZqxZg vộ5eu7i trZqxZở vcZTyề cZTylàm 5eu7việc, ngồ5eu7i xuốn5eu7g đốicZTy diệXSRmn vcZTyới tôicZTy, “TâmcZTy trạnN9ecg khôngcZTy N9ecvui à?”

Tôi cZTycũng khôngN9ec ZqxZgiấu diếm5eu7, mN9eciễn cưcZTyỡng nởcZTy XSRmnụ cười.

“Có phảiN9ec làZqxZ liN9ecên XSRmquan đếnN9ec tXSRmhời tiếXSRmt khN9ecông, hZqxZôm nZqxZay ngư5eu7ời tN9ecâm trạnN9ecg khôXSRmng vN9ecui khôngXSRm ccZTyhỉ cócZTy mìnN9ech cháZqxZu!” ÔN9ecng ámcZTy ZqxZchỉ TiêXSRmu Vi5eu7ễn saocZTy, ZqxZgần đây,cZTy ZqxZhọ đN9ecều ZqxZlàm vXSRmiệc c5eu7ùng nhau.

“Chắc lcZTyà, cóN9ec lZqxZẽ, c5eu7hắc cXSRmũng ccZTyó khảcZTy cZTynăng nàyZqxZ đXSRmấy ZqxZạ!” TôiZqxZ cZTykhông muốZqxZn kcZTyhông kXSRmhí quá5eu7 n5eu7ặng nềXSRm, N9ecnên cốXSRm gắncZTyg mN9ecở miệng.

Ông cười,5eu7 hỏi:cZTy “TạicZTy ZqxZsao cZqxZháu cZTytên lXSRmà KhảcZTy Lạc?”

“Khả lạc,N9ec 5eu7có nghXSRmĩa làcZTy kN9echả ácZTyi vN9ecà lạ5eu7c quaXSRmn XSRmạ”. K5eu7hi tôiN9ec 5eu7ra đời,cZTy CXSRmola chưaXSRm p5eu7hải lcZTyà đồZqxZ uốngcZTy 5eu7phổ biếnXSRm trêZqxZn thếN9ec giới,cZTy 5eu7ít r5eu7a TrunZqxZg N9ecQuốc vN9ecẫn cZqxZhưa XSRmcó loN9ecại nư5eu7ớc 5eu7ngọt tênZqxZ N9eclà KhảcZTy lạcXSRm này.

“Khả áN9eci, lN9ecạc quan…”,ZqxZ vịcZTy giácZTyo s5eu7ư gcZTyià lN9ecẩm bN9ecẩm nN9ecói, “CáiXSRm tênXSRm nàcZTyy XSRmhay, h5eu7y 5eu7vọng coXSRmn ngườicZTy cháXSRmu đượcXSRm nZqxZhư tê”.

“Bác lcZTyà N9ecngười thZqxZứ hcZTyai cZTynói tcZTyên ch5eu7áu haN9ecy đấy”.XSRm NgườiN9ec thứcZTy nXSRmhất nó5eu7i ZqxZnhư vậXSRmy tấcZTyt nhN9eciên làcZTy mẹ5eu7 tôi5eu7 rồi.

“Ồ?”

“Bác ZqxZkhông nóiXSRm KN9echả L5eu7ạc ZqxZlà nướcN9ec u5eu7ống cZTycó ZqxZga”. N9ecTôi nhúN9ecn va5eu7i, cưZqxZời ZqxZvới ông.

Buổi tcZTyối vXSRmề ZqxZnhà, XSRmngồi ZqxZxem ph5eu7im dàXSRmi tậpcZTy lú5eu7c N9ec8 gcZTyiờ v5eu7ới mẹ.

Biết mẹcZTy v5eu7ẫn ZqxZcòn giXSRmận cZTytôi, nên5eu7 cZTytôi khôZqxZng d5eu7ám ncZTyói năn5eu7g gì,5eu7 cXSRmhăm chúN9ec ng5eu7ồi đợi5eu7 cZTymẹ ZqxZphê bình.

Thấy XSRmtôi ngáZqxZp lN9eciên tụXSRmc, mẹ5eu7 có5eu7 v5eu7ẻ khôngcZTy đN9ecành XSRmlòng ncZTyói: “N9ecMệt cZTythì đi5eu7 ngủN9ec đi”.

“Không mcZTyệt, k5eu7hông mN9ecệt” CốN9ec lXSRmấy ti5eu7nh thầcZTyn, tXSRmiếp tụcXSRm ncZTygồi XSRmđếm thờiZqxZ N9ecgian cZTyvới mẹ.

Ti vcZTyi chè5eu7n chươngcZTy 5eu7trình quảncZTyg cáocZTy, đZqxZiều nàyN9ec 5eu7làm 5eu7cho ngườiXSRm tN9eca N9eccực kỳZqxZ th5eu7ấy ZqxZphản cảm,N9ec mN9ecột nhóZqxZm ngườiZqxZ vZqxZừa nXSRmhảy vừaZqxZ hcZTyát, “TếXSRmt năm5eu7 nacZTyy không5eu7 nhậcZTyn qu5eu7à…” đúngZqxZ lN9ecà N9ecchẳng rN9eca ZqxZlàm ZqxZsao! ẢnhXSRm hưởngZqxZ nghi5eu7êm t5eu7rọng đếnZqxZ vXSRmiệc 5eu7nghe nhN9ecìn củaN9ec toàncZTy ZqxZdân. Tô5eu7i thật5eu7 khôn5eu7g hicZTyểu ccZTyác 5eu7cơ q5eu7uan XSRmphê cN9echuẩn nhXSRmư tcZTyhế nàocZTy, cáN9eci kiểXSRmu quảN9ecng cá5eu7o vớN9ec XSRmvẩn nhXSRmư th5eu7ế nàN9ecy N9eccũng đượcXSRm cZTylên cZTyti vXSRmi. Cá5eu7c quZqxZảng cáocZTy kháZqxZc thXSRmì mZqxZất XSRmtiề, quảngcZTy ZqxZcáo nàyXSRm 5eu7thì mN9ecất mạng.

Mẹ tXSRmôi cũnN9ecg cả5eu7m 5eu7thấy đXSRmiếc tcZTyai, tắZqxZt 5eu7ti vXSRmi đcZTyi, ZqxZđeo kínZqxZh lãXSRmo nênXSRm đọc5eu7 báo.

“Mẹ đừ5eu7ng xe5eu7m nữa,5eu7 cZTynghỉ nZqxZgơi sớcZTym đcZTyi XSRmthôi! MắtN9ec ZqxZđã khôZqxZng tốZqxZt rồ5eu7i cònZqxZ cứXSRm thícZTych đọcZqxZ chữXSRm nhỏ!5eu7” TcZTyôi khcZTyông biếN9ect mìnN9ech tN9ecừ lXSRmúc cZTynào cũngXSRm XSRmhọc mẹcZTy cáiZqxZ tXSRmính cZTycàu nhà5eu7u nh5eu7ững cN9echuyện N9ecvụn vặt.

“Mẹ đâuN9ec giZqxZống N9eccon đN9ecược, n5eu7ằm xuốZqxZng làN9ec ngủ.ZqxZ NhiXSRmều tuổcZTyi N9ecrồi, ngủN9ec ít,5eu7 ngủ5eu7 khôncZTyg được!”XSRm Mẹ5eu7 tôicZTy chậmcZTy rã5eu7i nói.

“Con 5eu7nói chuN9ecyện với5eu7 m5eu7ẹ”. TôN9eci sánN9ec lạN9eci bXSRmên mẹ,ZqxZ nũXSRmng n5eu7ịu. NgàycZTy bcZTyé, tôi5eu7 thícZqxZh đcZTyược sN9ecà vàcZTyo lònN9ecg XSRmmẹ, thậ5eu7t 5eu7là thích.

Mẹ rốtXSRm cuXSRmộc cũngcZTy bỏZqxZ cZTybáo xXSRmuống, “Thôi5eu7 đượcXSRm, mN9ecẹ cN9ecũng đcZTyang muố5eu7n nóN9eci chuy5eu7ện vớiN9ec XSRmcon. TN9ecối quZqxZa cocZTyn khôcZTyng về,N9ec đXSRmi đâucZTy 5eu7vậy?” TôZqxZi biết5eu7 XSRmngay cZTymẹ N9ecsẽ cZTyhỏi cZqxZâu hXSRmỏi này5eu7 mà.

“Tụ tậpN9ec ZqxZvới bạN9ecn cZTybè, ngN9echịch phZqxZá cảZqxZ đêm!”N9ec TcZTyôi XSRmđành phảiZqxZ nN9ecói dối.

Xin tN9echượng XSRmđế cZTytha lỗicZTy cN9echo t5eu7ôi, nếZqxZu đểN9ec N9ecmẹ cZTytôi N9ecbiết tôXSRmi uốnN9ecg ZqxZrượu sayZqxZ, 5eu7lại qu5eu7a đê5eu7m ZqxZtrong XSRmnhà mộtXSRm ngườiXSRm đànXSRm ôcZTyng đZqxZộc thân5eu7, ZqxZchắc mẹN9ec sẽN9ec tuyệtcZTy 5eu7tình mẹcZTy ZqxZcon 5eu7với tôZqxZi mất.

Mẹ thởN9ec dàiZqxZ, ZqxZ“Sao coZqxZn c5eu7hẳng lú5eu7c ncZTyào đcZTyể mZqxZẹ đượcXSRm XSRmyên tcZTyâm vậy!”

Tôi ngXSRmoan ngN9ecoãn nhậncZTy lỗi,ZqxZ thàXSRmnh thậtN9ec đểN9ec đ5eu7ược khocZTyan hồng.

“Khả cZTyKhả à,XSRm co5eu7n cũnXSRmg khôcZTyng 5eu7còn nhỏXSRm nữaZqxZ, ZqxZcó pcZTyhải lcZTyà cZqxZon cũZqxZng nênN9ec tN9ecìm mộXSRmt ngườiZqxZ bạnXSRm tN9ecrai ch5eu7o ổncZTy ZqxZđịnh đN9eci khônN9ecg? ĐểcZTy mẹN9ec đỡ5eu7 ZqxZphải b5eu7ận tâmN9ec mãi!”XSRm ZqxZMẹ tôicZTy nóiZqxZ vẻcZTy s5eu7uy tư.

Bạn traXSRmi đâZqxZu p5eu7hải cứ5eu7 nóiXSRm tìmN9ec lcZTyà tìmcZTy đượccZTy đâuXSRm? CN9ecứ nhưZqxZ làN9ec đãZqxZ đượccZTy đặZqxZt sẵ5eu7n ởN9ec XSRmđâu đó5eu7 N9ecđợi tôiXSRm đếnN9ec nhZqxZặt về5eu7 vậy.

Mẹ tôicZTy đúngcZTy XSRmlà ngườcZTyi ha5eu7y sốtZqxZ ruộZqxZt. T5eu7ôi XSRmcười cườicZTy, tựXSRm nhiZqxZên 5eu7lại nhớXSRm đếnXSRm TiêXSRmu ViễXSRmn, nN9echớ đếncZTy đôiN9ec N9ecmắt sángXSRm lấpZqxZ lá5eu7nh củacZTy anhZqxZ, nhN9ecớ đếnXSRm bóXSRm ZqxZhoa cZTyhồng anXSRmh t5eu7ặng h5eu7ôm nay.

Có 5eu7phải an5eu7h cũncZTyg N9eclo cZTysợ, sợN9ec chúngN9ec tôiXSRm cXSRmuối 5eu7cùng ZqxZkhông tZqxZhể ZqxZđến đượcZqxZ v5eu7ới nhXSRmau? ZqxZNgược lạN9eci, cZTyhành độ5eu7ng lcZTyo lắngcZTy củcZTya cZTyanh lạZqxZi làmXSRm cZqxZho tôiXSRm thXSRmấy yêncZTy tâ5eu7m, vN9ecậy lN9ecà XSRmanh vẫnXSRm còXSRmn cZqxZó c5eu7hút đXSRmể ýN9ec đếnN9ec ZqxZtôi cZTychăng? TôiXSRm cN9ecó t5eu7hể nàoXSRm cZqxZoi đcZTyó làcZTy hàZqxZnh độn5eu7g anN9ech vcZTyẫn y5eu7êu tôZqxZi giốngcZTy nhcZTyư tôiXSRm yZqxZêu cZTyanh đ5eu7ược không?

“Mẹ ccZTyòn nN9echớ hồi5eu7 đạiZqxZ họ5eu7c cZqxZon cóN9ec mZqxZột ngườicZTy bạcZTyn tê5eu7n TiêuXSRm ViễnZqxZ không?”cZTy cZTyTôi ngướcXSRm đầuZqxZ lN9ecên, tâcZTym 5eu7hồn XSRmbay bổcZTyng tN9echật xa.

Mẹ đ5eu7ột nhiN9ecên ngừngZqxZ lại,cZTy rấtN9ec XSRmlâu saZqxZu, hìXSRmnh nhZqxZư nhớcZTy rXSRma điều5eu7 gìcZTy, “Nhớ!cZTy MùacZTy hcZTyè ZqxZnăm đó5eu7 cXSRmon sốtZqxZ cZTycao, lênN9ec đ5eu7ến cZTy40 độ5eu7 liền,XSRm trN9econg lú5eu7c m5eu7ê XSRmman N9ecbất tỉ5eu7nh toàn5eu7 lXSRmảm nhả5eu7m cáicZTy XSRmtên nàZqxZy. SaN9ecu 5eu7đó, mẹ5eu7 hỏiXSRm giá5eu7o viXSRmên N9ecvà bạnZqxZ họ5eu7c củXSRma N9eccon, mớicZTy biếtN9ec cậucZTy ZqxZta cZTyxuất ZqxZngoại rồi”.

Tôi cZTytròn mN9ecắt n5eu7hìn mẹ,cZTy “Mẹ5eu7 còZqxZn biế5eu7t g5eu7ì nữa?”

“Một giáN9eco viêN9ecn củXSRma bZqxZọn cXSRmon cXSRmho mẹN9ec sốN9ec điện5eu7 thocZTyại ZqxZnhà cậuXSRm ấyN9ec. Mẹ5eu7 vốnZqxZ đXSRmịnh cZTyhỏi XSRmbố mXSRmẹ cậucZTy XSRmta cáN9ecch 5eu7liên lN9ecạc N9ecbên nướcZqxZ N9ecngoài, mẹN9ec cN9ecậu ấyZqxZ cZTylại nó5eu7i vớicZTy mẹZqxZ rằXSRmng, ZqxZgia đìnhN9ec họ5eu7 vốnZqxZ không5eu7 XSRmđồng ZqxZý c5eu7ậu ấyXSRm vàN9ec cocZTyn đếnXSRm vớiXSRm nhXSRmau”. MẹN9ec 5eu7tôi 5eu7bình thản5eu7 tXSRmhuật lạ5eu7i, trXSRmong giọncZTyg nócZTyi XSRmtoát lcZTyên ZqxZsự bcZTyi thường.

“Dù gìN9ec cậ5eu7u ấZqxZy cũnZqxZg đN9ecã xu5eu7ất ngoạiN9ec rồi5eu7, chứn5eu7g tỏZqxZ tráiZqxZ cZTytim củaXSRm cậucZTy ấyXSRm cũngXSRm đZqxZặt ởXSRm nơZqxZi rấtcZTy ZqxZcao, sẽcZTy khôngXSRm vìXSRm cXSRmon màXSRm từcZTy bXSRmỏ tiZqxZền đồZqxZ củaXSRm mình5eu7, ngườiZqxZ nhZqxZư vậN9ecy kXSRmhông là5eu7 ccZTyhỗ dựaZqxZ cZqxZả đờiZqxZ được…”

“Về sauN9ec, cZqxZậu N9ecấy gọN9eci điệnXSRm N9ecthoại đếncZTy nhàZqxZ ZqxZmình mấyZqxZ lần,cZTy m5eu7ẹ đều5eu7 n5eu7ói l5eu7à c5eu7on khônN9ecg ccZTyó ncZTyhà. VềZqxZ N9ecsau nữa,cZTy nhcZTyà mN9ecình ZqxZđổi cZTysố XSRmđiện thoạicZTy mới…”

Thì rZqxZa giữacZTy tZqxZôi 5eu7và TiêuZqxZ ZqxZViễn N9eccòn cXSRmó mộXSRmt qu5eu7ãng tN9ecrắc trởXSRm nhưN9ec v5eu7ậy ZqxZmà tôicZTy chcZTyưa từngcZTy biết!

“Mẹ!” cZTyTôi 5eu7vội ZqxZôm lấXSRmy 5eu7mẹ, nằmXSRm trZqxZong vòcZTyng ZqxZtay mcZTyẹ, XSRmlau nướcZqxZ mắt.

“Khả Khả”.N9ec XSRmMẹ vỗcZTy nhcZTyẹ lưnXSRmg cZTytôi, “ĐiXSRm ncZTygủ đi”.

“Không, hôZqxZm n5eu7ay c5eu7on ngủXSRm v5eu7ới mẹ”ZqxZ. TôXSRmi lườiXSRm bN9eciếng khôngcZTy chịZqxZu rZqxZa khỏiN9ec lcZTyòng mẹ.

Tôi XSRmsợ buổiN9ec tốiZqxZ ngủZqxZ mN9ecột mình,N9ec nhưXSRm N9ecvậy, khN9eci 5eu7mơ th5eu7ấy Tiêu5eu7 ViễXSRmn, tXSRmôi N9ecsẽ cZqxZảm t5eu7hấy 5eu7rất ccZTyô đơn.

Mỗi ngcZTyày điXSRm làN9ecm, XSRmtôi đcZTyều XSRmcố ýXSRm trácZTynh Ti5eu7êu Vi5eu7ễn, cốXSRm gắngcZTy tránh5eu7 5eu7càng XSRmxa N9eccàng tốcZTyt, cZTyanh khZqxZông cN9ecòn XSRmlà 5eu7chàng N9ectrai trẻXSRm màZqxZ tô5eu7i từngZqxZ cZTybiết nữa.

Tiêu Vi5eu7ễn củaXSRm hiệcZTyn tạcZTyi, toàN9ecn thâZqxZn toát5eu7 lên5eu7 sứ5eu7c qXSRmuyến rũZqxZ ZqxZcủa mộN9ect ngườXSRmi N9ecđàn ôXSRmng trưởn5eu7g ZqxZthành, ZqxZkhí cZTyphách cZTymạnh cZTymẽ lộ5eu7 XSRmra ZqxZmột cZTycách tự5eu7 n5eu7hiên thcZTyu hcZTyút mọN9eci ngư5eu7ời chúXSRm ý.

Một ng5eu7ười đànXSRm ôngcZTy 5eu7ưu tú5eu7 ncZTyhư vậyXSRm, XSRmtại sN9ecao lúN9ecc đầuN9ec lạ5eu7i thí5eu7ch mộtcZTy đcZTyứa đầXSRmu ócZqxZ bãcZTy ZqxZđậu nhưcZTy t5eu7ôi chứ?

Một hômcZTy, lớpcZTy trưởcZTyng ChưZqxZơng Sí5eu7nh kiếm5eu7 đưXSRmợc 5eu7hai chZqxZiếc vécZTy biểucZTy cZTydiễn c5eu7a XSRmnhạc XSRmcủa LưuN9ec ĐứZqxZc HocZTya, m5eu7ang đcZTyến 5eu7cho ZqxZtôi nh5eu7ư vậcZTyt hiXSRmến tế,ZqxZ “TcZTyhế cZTynào? BuổiZqxZ biể5eu7u diễnZqxZ của5eu7 thầnXSRm t5eu7ượng củZqxZa N9eccậu đấy”.

“Thật khô5eu7ng hổ5eu7 dXSRmanh N9eccậu cZTylà XSRmlớp trưởngZqxZ, đúN9ecng lcZTyà quZqxZá XSRmvĩ đại”.

“Vậy cucZTyối tuầnXSRm XSRmmình đưa5eu7 XSRmcậu 5eu7đi xZqxZem nhé?XSRm” N9ecChương S5eu7ính 5eu7đề nghị.

“Không cầXSRmn, đểcZTy mZqxZẹ N9ecmình đưaXSRm mìncZTyh đN9eci!” T5eu7ôi biếtZqxZ ChươncZTyg SíZqxZnh cZTykhông thícZqxZh LưZqxZu ĐứN9ecc cZTyHoa cZTylắm, hồiXSRm hcZTyọc đZqxZại họccZTy, N9ecmỗi lầXSRmn tôiZqxZ nghXSRme ZqxZLưu ĐứcZqxZ XSRmHoa hácZTyt, cậucZTy ấy5eu7 vàN9ec TiêuXSRm VZqxZiễn đềuXSRm kh5eu7ịt mXSRmũi chê5eu7 bai.

“Người N9ecgià hcZTyọ kXSRmhông cZTythích cáXSRmc ngZqxZôi ZqxZsao cZTyca n5eu7hạc Đài5eu7 LoacZTyn, Hồ5eu7ng KôcZTyng cZTythế nàcZTyy đâu,XSRm đZqxZi cũN9ecng giốngXSRm hànXSRmh 5eu7tội. ThôZqxZi tcZTyhì mN9ecình cZTyđi chịuN9ec tộiZqxZ thZqxZay cZTycho N9ecbậc ca5eu7o nZqxZiên đỡN9ec ZqxZkhổ”. ChN9ecương SínhZqxZ tỏN9ec rZqxZa rấcZTyt hiểuN9ec tâcZTym XSRmlý ncZTygười khác.

“Ha haXSRm, mẹcZTy N9ecmình XSRmmà nghXSRme cZTycậu nóiXSRm vậyN9ec lạiXSRm cZqxZuống lêncZTy đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ cZTytớ ccZTyòn mêN9ec LcZTyưu ĐứccZTy XSRmHoa hơnXSRm cZTytớ ấy5eu7 chứ”.

“Trời, tạcZTyi ZqxZsao lN9ecại có5eu7 ZqxZbà g5eu7ià XSRmnhư XSRmvậy chứ?”

“Mẹ mN9ecình vN9ecẫn ch5eu7ưa gicZTyà đâu”XSRm. TN9ecôi ph5eu7ản báccZTy, cZTy“Vậy XSRmthì, để5eu7 lầcZTyn scZTyau XSRmmình m5eu7ời N9eccậu xeZqxZm bXSRmóng rcZTyổ cZTyở sâN9ecn vậncZTy độngZqxZ nhé”.

 

4. TôiN9ec cZTysợ cZTyanh N9ecbán ngườiXSRm nướcZTyc cZTyngoài mất 

Hôm 5eu7thứ sáucZTy, tcZTyổ trcZTyưởng dẫnN9ec tổngXSRm gXSRmiám scZTyát kỹZqxZ thuật5eu7 cZTyvà phóZqxZ tổnN9ecg giámZqxZ sácZTyt XSRmkỹ thuậtN9ec đếZqxZn thịN9ec N9ecsát c5eu7ác XSRmphòng ban.

Từ XSRmxa đãZqxZ nhìZqxZn tcZTyhấy T5eu7iêu VcZTyiễn, tôi5eu7 XSRmvội vàng5eu7 cZTycúi đầuXSRm xN9ecuống gXSRmiả vXSRmờ đaXSRmng cZTyphoto N9ectài N9ecliệu. TôiXSRm cú5eu7i mỏcZTyi XSRmcổ 5eu7lắm rồicZTy cZTymà họZqxZ vẫcZTyn chưaN9ec đ5eu7i khcZTyỏi, đãXSRm thếN9ec cZTycòn ti5eu7ến l5eu7ại pcZTyhía tôi.

Tổ tZqxZrưởng cưZqxZời ZqxZha N9echả ncZTyói: “Này,cZTy TiểuN9ec KhXSRmả à,cZTy cN9ecây l5eu7ô hXSRmội N9eccủa cZqxZô lớncZTy đ5eu7ẹp quá!”

Ông N9eckhông cXSRmó XSRmviệc XSRmgì thcZTyì nXSRmhanh đicZTy đi,N9ec ngắm5eu7 5eu7lô hXSRmội củaZqxZ tZqxZôi làmZqxZ 5eu7gì chứ?

“Đúng thZqxZế, muN9eca cùncZTyg mcZTyột lcZTyúc màXSRm cXSRmây c5eu7ủa 5eu7tôi khZqxZông N9eclớn đẹpcZTy ZqxZbằng cZTycây củZqxZa TiểucZTy Khả”.N9ec TiểuXSRm LưcZTyu c5eu7ũng phụcZTy họ5eu7a theo.

“Nuôi thcZTyế nN9ecào N9ecđấy? ZqxZGiới thcZTyiệu XSRmmột ZqxZchút kN9ecinh nghiệZqxZm đi!”ZqxZ ZqxZTổ trưởngN9ec đcZTyến trước5eu7 mặt,ZqxZ XSRmvỗ XSRmvai ZqxZtôi, 5eu7làm nXSRmhư XSRmmối ZqxZquan hệZqxZ củaXSRm chúXSRmng tôiN9ec gắnN9ec 5eu7bó lắm.

“Ha h5eu7a, N9eccó kXSRminh N9ecnghiệm gì5eu7 đâu?”5eu7 MZqxZỗi ngZqxZày tôiXSRm uốnN9ecg sữaXSRm cXSRmòn 5eu7thừa cZTyngại đổ,XSRm XSRmđều tướZqxZi cZTyvào chậuZqxZ cN9ecây mà.

“Lại cZqxZòn giữN9ec bíZqxZ N9ecmật vớiN9ec tN9ecôi N9ecnữa à?”

Tất nZqxZhiên làZqxZ pN9echải bảoZqxZ ZqxZmật rồi,ZqxZ XSRmnếu khN9ecông cZTylát cZTynữa tôN9eci XSRmlại bcZTyị cZTyphê bình.

 Phó tổngZqxZ gicZTyám sáZqxZt NcZTygô 5eu7Duyệt t5eu7hấy khcZTyông kXSRmhí trcZTyầm lN9ecắng, bènZqxZ nóZqxZi: “TiểuXSRm Khả,ZqxZ c5eu7ô ZqxZgần đâN9ecy 5eu7có giảmXSRm béocZTy khôn5eu7g, 5eu7cảm XSRmthấy gầyXSRm đcZTyi 5eu7nhiều đấy”.

Một XSRmnhóm ngư5eu7ời XSRmvây lXSRmấy tôXSRmi hỏicZTy cZTynọ hỏi5eu7 kicZTya, kZqxZhiến tôiZqxZ thcZTyấy không5eu7 tZqxZự nhiên.

“Xin lỗiXSRm ccZTyác cZTyvị, tôi5eu7 phZqxZải vàcZTyo nhàXSRm vệ5eu7 sicZTynh m5eu7ột chút”.XSRm TN9ecôi vộiN9ec vàN9ecng tìcZTym cớXSRm thoZqxZát thân.

Khi ngXSRmang XSRmqua bêN9ecn TiêuXSRm ViễN9ecn, XSRmanh liếcXSRm n5eu7hìn tô5eu7i, nóicZTy: “EmXSRm vẫZqxZn 5eu7quen 5eu7lẩn trốn”.

Tiếng nóN9eci qZqxZuá nN9echỏ, nhỏ5eu7 đếN9ecn độcZTy chXSRmỉ đủZqxZ N9eccho mộN9ect mìn5eu7h tôZqxZi ng5eu7he thấy.

Hết giN9ecờ N9eclàm, bỗngcZTy nh5eu7iên tN9ecrời nổicZTy gióZqxZ, bụiZqxZ d5eu7ày đặcN9ec thcZTyổi mcZTyù mị5eu7t, cZTylàm ngườN9eci t5eu7a k5eu7hông thở5eu7 ZqxZnổi, cZqxZhỉ có5eu7 tN9echể bắcZTyt xcZTye vềN9ec nhà.

Có lẽZqxZ tạ5eu7i cZTythời t5eu7iết khôngN9ec tốtcZTy nê5eu7n rấtXSRm cZTyít taxXSRmi tN9ecrên đường,XSRm th5eu7ỉnh thZqxZoảng 5eu7mới cóN9ec mộXSRmt xXSRme ccZTyhạy qu5eu7a, thXSRmì bênZqxZ trcZTyong đãN9ec cóN9ec n5eu7gười ngcZTyồi rồi.

Người đứngN9ec cZTybên 5eu7đường 5eu7rất đông,XSRm cũZqxZng đềuN9ec kN9echông bắtN9ec đcZTyược xecZTy. LòngN9ec tôN9eci ccZTyhán nản,N9ec cúXSRmi đầN9ecu đXSRmếm cácZqxZ ôXSRm gạchcZTy dướiN9ec đất.

Một chiế5eu7c N9ecxe màuN9ec xaN9ecnh ngọZqxZc đỗ5eu7 cZTybên cạnhcZTy tôiN9ec, rồ5eu7i nN9ecghe thấy5eu7 ZqxZtiếng củacZTy N9ecTiêu ViễcZTyn, “Lên5eu7 N9ecxe đi5eu7! AZqxZnh đcZTyưa ZqxZem về!”

Tôi lắcZqxZ đầXSRmu, “KhôngN9ec cầnZqxZ đâZqxZu, aXSRmnh cũ5eu7ng khN9ecông thuậncZTy đường”.

“Thời tiếtN9ec xấu5eu7 tN9echế N9ecnày, eXSRmm khôZqxZng bắtXSRm đượcZqxZ XSRmxe đâu.N9ec MaXSRmu ZqxZlên N9ecxe đi”.

Tôi nZqxZhìn bầ5eu7u trZqxZời xámZqxZ xị5eu7t, XSRmdo dự5eu7 XSRmmột chcZTyút, đành5eu7 5eu7lên x5eu7e củaXSRm TiêcZTyu Viễn.

Ra đếnN9ec làcZTyn ZqxZđường ZqxZđôi, bắcZTyt đầucZTy N9ectắc đườnN9ecg, TiêuXSRm VZqxZiễn giả5eu7m tN9ecốc đcZTyộ chậm5eu7 lại.

“Phía trN9ecước cZTycó ccZTyửa hàngZqxZ 5eu7ăn củaN9ec TứXSRm XuycZTyên đ5eu7ược lắm,5eu7 ăcZTyn ZqxZcơm XSRmxong rồiZqxZ acZTynh đN9ecưa eXSRmm vềcZTy nhXSRmé”. XSRmTiêu ViễcZTyn XSRmđánh XSRmxe vXSRmào trong.

“Cho e5eu7m xuốZqxZng N9ecđây đượZqxZc rồZqxZi”, tôN9eci ccZTyhỉ vcZTyào ncZTygã rẽN9ec trưcZTyớc cZTymặt, “Em5eu7 kh5eu7ông đói,cZTy nêZqxZn khôngZqxZ đ5eu7i cZTyăn vZqxZới cZTyanh đâu”.

“Em thaN9ecy đổiZqxZ từ5eu7 ZqxZlúc nàoN9ec vcZTyậy? Nh5eu7ớ cZTyhồi trN9ecước buổi5eu7 N9ecchiều cXSRmhưa đếnZqxZ bố5eu7n giờN9ec đãN9ec kN9ecêu cZTyđói mà”.ZqxZ TN9eciêu ViễnN9ec nhăXSRmn mặtN9ec cườ5eu7i, “MàZqxZ XSRmcòn XSRmăn cZTyrất khỏeXSRm XSRmnữa, lư5eu7ợng N9eccơm ngaZqxZng vớiN9ec anh”.

“Bây gicZTyờ XSRmem khô5eu7ng ănZqxZ nhiềuXSRm nữZqxZa, sợXSRm béo”.N9ec Bây5eu7 giN9ecờ đN9eci lcZTyàm, ngàXSRmy nàXSRmo cũng5eu7 ZqxZngồi XSRmở vănN9ec phònN9ecg, XSRmăn ZqxZnhiều thêmN9ec mộtN9ec miếcZTyng là5eu7 béXSRmo ngay.

“Nhưng màcZTy, ZqxZem từcZTy trướcZqxZ cZTyđến giờ5eu7 cXSRmó béocZTy đâu”.

“Đó cZTylà vZqxZì trZqxZước 5eu7đến N9ecgiờ khôngcZTy phảN9eci lZqxZúc nàXSRmo a5eu7nh cũZqxZng ởXSRm ZqxZbên eXSRmm, nênXSRm kh5eu7ông bicZTyết. HồN9eci XSRmem béo5eu7 nN9echất làcZTy 75eu70kg đấy”.

Hồi 5eu7đó, vìXSRm 5eu7nhớ nhưN9ec điêcZTyn ZqxZmột ngcZTyười, lạiN9ec khon5eu7g cZqxZó cáchXSRm nàoN9ec trú5eu7t XSRmra được,cZTy chỉcZTy cóXSRm th5eu7ể ăZqxZn thậtZqxZ nN9echiều đồXSRm ngọtZqxZ, XSRmcơ thN9ecể cứZqxZ nN9ecở phìnhcZTy rZqxZa nN9echư 5eu7bột nở5eu7 vậy.

Xe phíZqxZa ZqxZsau khôN9ecng ngừcZTyng bấ5eu7m cò5eu7i, TiN9ecêu Viễ5eu7n mớZqxZi đểN9ec ZqxZý đếncZTy x5eu7e đancZTyg dZqxZừng ởcZTy giữcZTya đZqxZường, “AnhN9ec ZqxZđói rồi,XSRm trZqxZước mcZTyặt lN9ecại N9eccó hàXSRmng 5eu7ăn chcZTyính g5eu7ốc TứXSRm XuN9ecyên, th5eu7ôi eN9ecm XSRmăn vXSRmới an5eu7h một5eu7 cZqxZhút đi”.N9ec ZqxZGiọng aXSRmnh nàXSRmi nỉ5eu7 khicZTyến ZqxZtôi khXSRmó 5eu7mà tN9ecừ chối.

Quả làN9ec đ5eu7ồ 5eu7ăn 5eu7Tứ XSRmXuyên ch5eu7ính gXSRmốc, vN9ecừa cZTybước vN9ecào cửaN9ec hàn5eu7g ZqxZăn đ5eu7ã ngcZTyửi thấy5eu7 rõ5eu7 cZTyvị ZqxZcay ZqxZnồng, tôiXSRm 5eu7tuy N9eclà người5eu7 miề5eu7n Bắc,XSRm nhưngXSRm lạcZTyi thíc5eu7h ăn5eu7 N9eccay N9echơn cả5eu7 người5eu7 miN9ecền Nam.

Lên tầ5eu7ng hN9ecai, cZqxZhúng tcZTyôi vcZTyào 5eu7một phcZTyòng rộncZTyg rãZqxZi tranN9ecg ncZTyhã, trXSRmong phònZqxZg ngáXSRmt hươ5eu7ng cZTychè tXSRmhơm làXSRmm chcZTyo tZqxZinh thầnZqxZ ngườ5eu7i 5eu7ta cZTytrở n5eu7ên dễcZTy cZTychịu hẳn.

“Hay lN9ecà đ5eu7ổi cN9echỗ XSRmđi, ởZqxZ 5eu7đây quácZTy 5eu7sang trọcZTyng, chắcZTyc N9ecchắn 5eu7không rẻN9ec đâZqxZu!” TZqxZôi cZTynói XSRmnhỏ vớiZqxZ TcZTyiêu Viễn.

“Không saN9eco, N9ecanh vẫn5eu7 đủ5eu7 5eu7sức trảN9ec cZTytiền ănZqxZ”. 5eu7Anh cườiZqxZ cưZqxZời, khuXSRmôn mN9ecặt tỏ5eu7 r5eu7a N9eckhông hềZqxZ qcZTyuan tâm.

Từ 5eu7khi tôiXSRm qN9ecuen ZqxZanh, anXSRmh đãcZTy thíXSRmch cZTytốn kémN9ec 5eu7xa xỉ5eu7, ZqxZbao n5eu7hiêu năm5eu7 trZqxZôi quaN9ec, vẫcZTyn kcZTyhông hềXSRm ZqxZthay đổi.

Nhìn TiêucZTy VXSRmiễn trZqxZước mZqxZặt XSRmmà tXSRmrong tiXSRmm vôcZTy cớcZTy 5eu7dâng đ5eu7ầy nhữngN9ec nỗi5eu7 niềN9ecm thươN9ecng cảmXSRm khô5eu7ng tên.

Thời cZTygian lXSRmàm XSRmbiến XSRmđổi N9ecrất nhiềucZTy thứ,N9ec nhưncZTyg khôn5eu7g thểN9ec nàocZTy biếnZqxZ đổiXSRm đXSRmược N9ectrái t5eu7im yê5eu7u thươcZTyng thuởXSRm bN9ecan đầu.

“Ha ZqxZha, Tiê5eu7u ViễnXSRm à,N9ec cậcZTyu đZqxZến sa5eu7o khônZqxZg nócZTyi vớiN9ec aXSRmnh eZqxZm mộZqxZt tiZqxZếng?” NgoàiXSRm ZqxZcửa cócZTy tiN9ecếng n5eu7ói tcZTyừ N9ecxa N9ectiến lạicZTy XSRmgần, rồicZTy tZqxZhấy 5eu7ở cửacZTy xuấcZTyt XSRmhiện mộ5eu7t dánZqxZg người5eu7 ZqxZvạm vỡ.

“Mình cXSRmhỉ ZqxZtiện đZqxZường đi5eu7 cZTyngang qucZTya, khôncZTyg m5eu7uốn 5eu7làm phiềnXSRm đếncZTy XSRmthời cZTygian nghỉ5eu7 ngơicZTy c5eu7ủa cậuXSRm”. TN9eciêu ViễnZqxZ cười.

Người đàncZTy XSRmông t5eu7o c5eu7ao XSRmấy cZTynhìn 5eu7tôi, “Ồ,5eu7 đâ5eu7y chẳngXSRm N9ecphải lXSRmà côcZTy e5eu7m đXSRmi cZqxZùng vớXSRmi đạiZqxZ ccZTya đếN9ecn đáXSRmnh bàXSRmi sao?”

Thảo nàXSRmo nh5eu7ìn thấXSRmy quXSRmen cZTythì r5eu7a đúngcZTy ZqxZlà đXSRmã từcZTyng gặp5eu7 nXSRmgười XSRmnày, XSRmlần đóN9ec cùngXSRm ChXSRmương NgựcZTy đến5eu7 k5eu7hu ZqxZgiải cZTytrí đZqxZánh bN9ecài, cũnN9ecg cN9ecó mặtcZTy cZTyanh ta.

“Đại cXSRma, đánZqxZh bXSRmài?” TiêuXSRm XSRmViễn ncZTyghe màN9ec ccZTyhẳng XSRmhiểu gìZqxZ cả,cZTy XSRm“Côn ThiếN9ecu tXSRmừng gặXSRmp TiN9ecểu Khả5eu7 5eu7nhà mìcZTynh à?”

“Thì rXSRma lcZTyà ngườ5eu7i nhN9ecà cậu”.N9ec N9ecCôn cZTyThiếu cười5eu7 thZqxZoải máiN9ec, “Thảo5eu7 ZqxZnào đếnZqxZ Ch5eu7ương NcZTygự cũng5eu7 pZqxZhải cZTychăm sN9ecóc cZqxZô ấyXSRm N9eccẩn thN9ecận thếcZTy chứ!”

“Tôi vàXSRm ChươN9ecng NgựcZTy XSRmkhông ZqxZthân nhauXSRm!” XSRmTôi đứnXSRmg lênXSRm đZqxZể bcZTyiện miN9ecnh cN9echo mìcZTynh, c5eu7ũng chỉZqxZ lZqxZà gặpZqxZ 5eu7mặt vàZqxZi lầZqxZn, tiếpXSRm xúc5eu7 N9ecqua vàZqxZi lầncZTy XSRmthôi, ngXSRmay 5eu7cả bạXSRmn 5eu7bè cũnN9ecg chN9ecưa đượcN9ec tínN9ech đến.

“Nhưng Tiêu5eu7 ViễnN9ec vàN9ec anN9ech ấXSRmy ZqxZthân nZqxZhau mà”.cZTy Côn5eu7 ThiếuZqxZ b5eu7á vZqxZai TiêucZTy Viễn,cZTy “TrởN9ec vềXSRm chưaXSRm XSRmtìm cZTyanh cN9ecả uXSRmống rượuXSRm à?”

“Chưa”. TiêN9ecu ViễXSRmn nóXSRmi giọngZqxZ nhàZqxZn nhạXSRmt, XSRm“Mình vN9ecề cZTyngoài 5eu7báo vớZqxZi cậuN9ec cZTyra, nhXSRmững ngưZqxZời ZqxZkhác đềuN9ec chưaN9ec báo”.

“Được, N9echôm nacZTyy khôngZqxZ bcZTyáo cũncZTyg phảicZTy báocZTy rồi!ZqxZ ChXSRmương XSRmNgự, ChươXSRmng cZTySính, Lão5eu7 CN9echâu, Thàn5eu7h ThcZTyiếu, bọn5eu7 họXSRm đềuZqxZ ởZqxZ p5eu7hòng 5eu7bên cạnh”.

Côn 5eu7Thiếu vừZqxZa dứtN9ec lời,5eu7 đcZTyã 5eu7nghe thấyZqxZ mộtN9ec c5eu7ơn hỗn5eu7 lXSRmoạn ngoN9ecài cửa,5eu7 “Được5eu7 l5eu7ắm, TZqxZiêu VcZTyiễn, trcZTyở vềZqxZ cZTycũng k5eu7hông thèm5eu7 thôN9ecng báocZTy cXSRmho ancZTyh XSRmem!” TrcZTyong phòXSRmng N9eclập tứXSRmc ùacZTy vXSRmào khôn5eu7g ítN9ec 5eu7người, tôi5eu7 vXSRmội vàn5eu7g lZqxZùi rZqxZa XSRmmột góc.

“Hôm naN9ecy lZqxZà XSRmngày N9ecgì 5eu7vậy? SXSRmao mọi5eu7 ngườXSRmi đềuN9ec ởcZTy đây?”cZTy TZqxZiêu N9ecViễn hỏi.

“Chẳng phảiXSRm cZTyngày cZTymai aXSRmnh N9eccả ZqxZxuất ng5eu7oại scZTyao, hô5eu7m na5eu7y mấcZTyy anZqxZh eXSRmm ccZTyó thờiZqxZ giXSRman tụN9ec tậ5eu7p ngcZTyồi vớiN9ec nhN9ecau, khôngcZTy lạiZqxZ phảiXSRm nN9ecăm bcZTya tháZqxZng n5eu7ữa mớiN9ec N9ecgặp N9ecmặt được5eu7”. CN9ecó ncZTygười nói.

“Đúng rồi,N9ec TiZqxZêu ViễXSRmn, lXSRmần trướccZTy ôngZqxZ giZqxZà n5eu7hà mìnXSRmh nN9echìn XSRmở AZqxZnh qN9ecuốc nN9echìn thXSRmấy cậZqxZu vcZTyới bạnN9ec gcZTyái ZqxZđi xe5eu7m triểXSRmn lcZTyãm tra5eu7nh vớ5eu7i nhaN9ecu, cứ5eu7 bảocZTy mìnZqxZh hỏZqxZi bọncZTy cậcZTyu kh5eu7i nàoXSRm cZTythì tổcZTy chứcXSRm chuZqxZyện v5eu7ui, đểN9ec 5eu7ông đượcZTyc tZqxZham dự”.

“Thành Thiếu,5eu7 cậuZqxZ uốXSRmng nhcZTyiều rồZqxZi 5eu7thì phải?”5eu7 XSRmTiêu Viễn5eu7 vừaZqxZ gắ5eu7p thcZTyức ănN9ec ZqxZcho aXSRmnh tZqxZa vừZqxZa nhcZTyáy mắt,cZTy “Nào,ZqxZ cZTyăn nhN9eciều đồXSRm N9ecăn chú5eu7t đi”.

“Uống 5eu7nhiều rXSRmồi 5eu7là 5eu7thế nàXSRmo? Đấy,5eu7 chẳng5eu7 phảZqxZi đãZqxZ N9ecmang bạZqxZn gácZTyi XSRmvề rồZqxZi sao?”

“Thành T5eu7hiếu, cậZqxZu lN9ecảm nhảmZqxZ gìcZTy thế?ZqxZ” Ti5eu7êu ViễZqxZn c5eu7uống lê5eu7n, nN9ecém mạnhcZTy đũaXSRm xuống.

Tôi kéo5eu7 anZqxZh l5eu7ại, mềN9ecm mỏN9ecng nóZqxZi: ZqxZ“Người XSRmta cóN9ec lẽZqxZ nhìnN9ec nhZqxZầm mà!”

Tiêu ViễnN9ec N9ecquay đầu5eu7 N9eclại cZTynhìn XSRmtôi, XSRmsắc XSRmmặt N9eclo lắng,ZqxZ “EmcZTy khônN9ecg đượZqxZc tiZqxZn ZqxZcậu ta!”

Tôi gậtcZTy cZTyđầu, tN9ecôi sẽXSRm kh5eu7ông tXSRmin aXSRmnh taXSRm, 5eu7tôi N9ecvà a5eu7nh tZqxZa gặp5eu7 nhN9ecau lầN9ecn ZqxZđâu, dự5eu7a cZTyvào cáicZTy gZqxZì đểcZTy tiXSRmn aXSRmnh XSRmta chứ?

Cái thếZqxZ giZqxZới n5eu7ày n5eu7gay 5eu7cả ngườiN9ec bê5eu7n cạnh5eu7 cZTycũng không5eu7 thểXSRm cZTytin tưởcZTyng đượcZTyc, aZqxZi lạZqxZi đcZTyi tcZTyin lời5eu7 5eu7nói 5eu7vô nghĩcZTya XSRmcủa mộtZqxZ ngưcZTyời ZqxZxa lXSRmạ chứ.

Một nN9echóm ngườN9eci huyê5eu7n náo5eu7 cảXSRm 5eu7buổi, tcZTyôi XSRmhơi mệtZqxZ mỏiXSRm, N9ecmuốn 5eu7chuồn XSRmra ngoài,ZqxZ khổZqxZ nỗi,ZqxZ XSRmcái túiN9ec lạicZTy bị5eu7 TicZTyêu VcZTyiễn giữXSRm chặXSRmt, “Đừng5eu7 cZTynói vớiZqxZ cZTyanh làcZTy N9ecra ncZTyhà ZqxZvệ sicZTynh, 5eu7em đãcZTy dZqxZùng cáiXSRm XSRmcớ nàyN9ec N9ecđể chuồZqxZn điXSRm mấN9ecy lZqxZần rồi!”

“Em rXSRma 5eu7gọi đi5eu7ện thcZTyoại chZqxZo mẹcZTy 5eu7em, 5eu7ở đâZqxZy ồnXSRm quá,N9ec mN9ecuộn thế5eu7 ZqxZnày màXSRm eN9ecm chưaXSRm về,ZqxZ mẹcZTy XSRmem s5eu7ẽ XSRmlo lắng!”

“Em pXSRmhải hứacZTy, không5eu7 đượcZTyc bỏN9ec vềXSRm! LátN9ec nữaN9ec XSRmanh đZqxZưa ecZTym về!”XSRm TiêucZTy 5eu7Viễn XSRmthấp giọngZqxZ nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ZqxZạ, cZTyđừng đợXSRmi coZqxZn nXSRmữa nhécZTy, N9ecmẹ ăXSRmn N9eccơm một5eu7 mìnXSRmh điXSRm, cN9econ ănXSRm xXSRmong rồiZqxZ về.cZTy BZqxZây gZqxZiờ bụXSRmi lớnZqxZ lắmcZTy, lại5eu7 lcZTyà giờ5eu7 XSRmtan tầmXSRm cZTycao điN9ecểm, khXSRmông 5eu7bắt xcZTye vềZqxZ đưZqxZợc!” TôN9eci dựaZqxZ vàoZqxZ cZTybức tườZqxZng hànZqxZh laN9ecng, bàn5eu7 ccZTyhân N9ecnhư khôXSRmng đN9ecỡ nổiZqxZ trọngN9ec lượncZTyg cơ5eu7 thểN9ec, lXSRmưng ZqxZtrượt dXSRmọc xuống5eu7 bờZqxZ tường.N9ec ĐZqxZá GranXSRmnit lạnhZqxZ ZqxZbuốt N9ecngấm qN9ecua c5eu7ả quầnZqxZ ZqxZáo XSRmthấm vào5eu7 người,ZqxZ tôN9eci gXSRmục đầuZqxZ xZqxZuống hN9ecai đầuXSRm cZTygối, từ5eu7 từ5eu7 xucZTya XSRmtan ZqxZhơi lạnh5eu7 tronN9ecg N9eccơ thể.

Một bàncZTy tZqxZay XSRmto đặN9ect lêncZTy đầN9ecu tXSRmôi, nhẹ5eu7 nhàZqxZng ZqxZvuốt ZqxZtóc tôiZqxZ, hỏiN9ec bằnXSRmg gicZTyọng tZqxZrầm khàn:N9ec “EZqxZm 5eu7dùng cZTydầu gộiXSRm đầuZqxZ ZqxZcủa hXSRmãng nàXSRmo vậy?N9ec DưỡngN9ec XSRmtóc tN9echật tốt”.

Tưởng làN9ec đến5eu7 aXSRmn ủiXSRm tôi,cZTy lạcZTyi điXSRm hỏXSRmi mộtXSRm câuZqxZ XSRmchẳng vàocZTy XSRmđâu nhZqxZư thế.

“Đừng cócZTy cZTysờ rốN9eci lên,XSRm N9ectóc tôicZTy quXSRmý lắmXSRm ZqxZđấy, cZTysờ hỏngcZTy cZTyrồi acZTynh khônN9ecg đềnZqxZ đượcXSRm đcZTyâu”. TN9ecôi ngẩnZqxZg N9ecđầu 5eu7lên, nhìN9ecn thấXSRmy nXSRmgười điZqxZ N9ecra lN9ecại lN9ecà ChươXSRmng Ngự.

“Tại s5eu7ao làZqxZ anh?”

“Sao khô5eu7ng tcZTyhể làcZTy cZTytôi? E5eu7m nghĩZqxZ làXSRm ai?”

“Tiêu Viễn5eu7 đâu?”

“Đang cZTyuống rưXSRmợu vớN9eci ZqxZChương SíN9ecnh ởcZTy troXSRmng đó”.

Tôi ZqxZxách tXSRmúi 5eu7vội v5eu7ã 5eu7xuống lcZTyầu, l5eu7úc nXSRmày kXSRmhông vN9ecề còncZTy đợ5eu7i cZTylúc nàN9eco nữa.

“Bên ngoàXSRmi cZTyđang nổiN9ec bN9ecão cátcZTy đấy,N9ec không5eu7 bắtXSRm đư5eu7ợc xXSRme đâu”.5eu7 XSRmAnh tXSRma đứngcZTy sXSRmau lưnZqxZg tôicZTy nXSRmhắc nhở.

“Thế tN9echì ZqxZtôi đcZTyi XSRmbộ về”.

“Có N9ecthể thửXSRm xem”.N9ec XSRmAnh tZqxZa N9ecbúng ngóN9ecn taZqxZy, ZqxZ“Em lúcZTyc N9ecnào cũN9ecng khXSRmác người”.cZTy CcZTyá MựN9ecc đánXSRmg gXSRmhét ZqxZtoàn cZTynói giọ5eu7ng châZqxZm chọc.

Bão cátZqxZ đế5eu7n thậcZTyt N9ecdữ dội,XSRm c5eu7át ZqxZbụi N9ecthổi tN9ecừng ccZTyơn XSRmtrên đường.

Tôi lZqxZấy taXSRmy ZqxZbịt mũN9eci vXSRmà cZTymiệng, mN9ecen theN9eco lXSRmề đưcZTyờng điZqxZ tcZTyhẳng. MắtXSRm bịZqxZ bXSRmụi thổiN9ec đếnN9ec cZTynỗi khônN9ecg mởZqxZ cZTyra đcZTyược, nướcZTyc mắtcZTy cứcZTy thếZqxZ t5eu7rào ZqxZra. ThN9ecời tiếN9ect kXSRmhỉ g5eu7ió XSRmnày cZTythật N9eckhó ZqxZmà chịZqxZu đựng.

“Em 5eu7ơi, ccZTyần cZTyxe khôngcZTy? 5eu750 tệZqxZ mXSRmột km”.cZTy 5eu7Phía sXSRmau XSRmlà 5eu7chiếc ZqxZxe MeZqxZr BeXSRmnz củacZTy ChươncZTyg NgựN9ec đanXSRmg vẫyN9ec chào.

“Hắc qXSRmuá đấy!”

“Tôi chN9eco cZTyem nợ5eu7 là5eu7 được5eu7 chN9ecứ gN9ecì?” 5eu7Chương N9ecNgự cười.

Ngồi troN9ecng ZqxZxe củ5eu7a ChươngZqxZ NgựXSRm, tôi5eu7 cZTymới dámZqxZ híXSRmt thXSRmở tho5eu7ải mái.

Trong mắt5eu7 hìnhN9ec nhưcZTy cócZTy hạXSRmt bụicZTy, nước5eu7 N9ecmắt cN9ecứ nZqxZhòe nhoẹXSRmt kXSRmhông thôi.

“Em cứ5eu7 khóc5eu7 mãXSRmi tZqxZhế, c5eu7ó ZqxZphải cZTylo lN9ecắng ccZTyho tô5eu7i N9ecngày maXSRmi xu5eu7ất ngoại5eu7 b5eu7ị ngườ5eu7i nXSRmước ncZTygoài XSRmbán XSRmmất không?”

“Tôi l5eu7o anN9ech xuất5eu7 ngZqxZoại 5eu7mang b5eu7án người5eu7 nướZqxZc nXSRmgoài mN9ecất thôcZTyi! AncZTyh đí5eu7nh lônZqxZg lN9ecên người5eu7 thcZTyì cònN9ec 5eu7khôn hơn5eu7 kZqxZhỉ, 5eu7ai lN9ecại XSRmcó XSRmthể N9ecbán a5eu7nh được!”

Chương NgcZTyự 5eu7cười vXSRmang, “EmZqxZ đaXSRmng ZqxZkhen 5eu7tôi hcZTyay mN9ecỉa ZqxZtôi đấy?”

“Tất nhiêXSRmn cZTykhen 5eu7anh rồi!”

“Ồ, lạZqxZi có5eu7 kZqxZiểu kheZqxZn ngư5eu7ời như5eu7 ZqxZem nữaZqxZ! BiếtN9ec r5eu7õ thN9ecế rồi,N9ec N9ecchẳng 5eu7qua, tôZqxZi l5eu7ại vẫ5eu7n tN9echích nghe”.

“Anh t5eu7hích ngheN9ec, N9ectôi lạiZqxZ khôngXSRm thícN9ech ZqxZnói đấy!”

Chương NgựN9ec N9ecnói: “Ng5eu7ày mXSRmai tcZTyôi điXSRm ZqxZrồi, ướcZqxZ tínhcZTy íN9ect nhấtXSRm cũXSRmng phảiXSRm bN9eca 5eu7tháng mớicZTy có5eu7 thể5eu7 t5eu7rở về”.

“Vừa nãXSRmy XSRmtôi 5eu7đã nghcZTye hếN9ect rồi!”cZTy TXSRmôi cũcZTyng XSRmkhông đicZTyếc, XSRmvừa 5eu7nãy cN9ecả 5eu7nhóm ngườiZqxZ N9ecnói oan5eu7g 5eu7oang vcZTyậy, rồiN9ec lạN9eci chúcZTyc rZqxZượu, lại5eu7 từ5eu7 N9ecbiệt, muố5eu7n khôncZTyg biếtcZTy cZTycũng khó.

“Thế 5eu7sao 5eu7em kN9echông XSRmcó ch5eu7út b5eu7iểu hiện5eu7 gcZTyì?” Ch5eu7ương cZTyNgự cZqxZười rấcZTyt gZqxZian xảo.

“Lại cầnZqxZ pcZTyhải bXSRmiểu hiện?N9ec CóZqxZ ccZTyần látcZTy 5eu7nữa 5eu7đi ZqxZqua cửaZqxZ h5eu7àng tXSRmạp hcZTyóa dưN9ecới l5eu7ầu XSRmnhà tôiZqxZ cZTymua N9ecchút bXSRmánh ngọtcZTy, scZTyữa XSRmchua gì5eu7 đócZTy ma5eu7ng đicZTy khôngZqxZ?” BìncZTyh cZTythường 5eu7đi đâ5eu7u xXSRma, XSRmtôi đZqxZều thíchcZTy mZqxZang theZqxZo nhữngN9ec đồXSRm này.

Chương Ng5eu7ự cườiXSRm ZqxZrất khổN9ec cZTysở, “TôiZqxZ 5eu7thấy tN9echôi miễXSRmn đcZTyược rồi”.

“Vậy tốt5eu7 quá5eu7, tXSRmôi đỡZqxZ 5eu7tốn tiền”.

“Hay là…N9ec cZqxZhúng ZqxZta hô5eu7n N9ectạm biệtN9ec nhé?”

“Cái 5eu7gì? ĐợiZqxZ đã…”XSRm CócZTy phXSRmải tôi5eu7 đãZqxZ ng5eu7he nhầcZTym không.

“Hôn tZqxZạm biệt!XSRm” AN9ecnh tZqxZa dừngN9ec N9ecxe lại5eu7, nânXSRmg đầXSRmu ZqxZtôi XSRmlên và5eu7 nhXSRmìn mộZqxZt các5eu7h cZTynghiêm túc.

Có lN9ecẽ tcZTyôi đ5eu7ã 5eu7sợ đầnZqxZ mặtZqxZ XSRmra, nếuN9ec khôngN9ec thì5eu7 cN9ecũng mN9ecất cZTyhồn cZTyrồi, nga5eu7y cả5eu7 mắt5eu7 5eu7cũng kZqxZhông 5eu7động đậycZTy, nN9echìn a5eu7nh XSRmta chằmZqxZ chằm.

Đầu a5eu7nh tcZTya dần5eu7 hướngcZTy gầnN9ec N9ecvề phíN9eca tôi,cZTy mộtcZTy lcZTyuồng hơiN9ec nónZqxZg ph5eu7ả lạicZTy, “NàXSRmy n5eu7ày!” Tô5eu7i N9echét lên.

Anh dcZTyừng lạiZqxZ, bN9ecỏ tôiZqxZ rN9eca, 5eu7đột nhiêZqxZn cườiN9ec lớn,XSRm ZqxZ“Đùa eN9ecm ZqxZcho ZqxZvui thôi!”

Cá McZTyực chXSRmết tiệtN9ec, đZqxZùa cáiN9ec gìcZTy khôngZqxZ đùa,5eu7 lXSRmại đZqxZùa 5eu7cái kiểuZqxZ xấXSRmu xN9eca ấy.

Lúc về5eu7 5eu7đến XSRmcửa nN9echà tN9ecôi, Chương5eu7 NgcZTyự XSRmhỏi: N9ec“Tâm trXSRmạng N9ectốt hơZqxZn chútXSRm nàZqxZo chưa?”

“Tốt nhiềuXSRm N9ecrồi!” Ma5eu7y màcZTy cóZqxZ acZTynh ta.

“Vậy thìXSRm XSRmlau k5eu7hô nướcXSRm mắtZqxZ đi,5eu7 xuốngN9ec xecZTy”. 5eu7Anh 5eu7ta dừngZqxZ xXSRme lạN9eci, g5eu7iúp tôicZTy cZTymở cử5eu7a cZTyxe rZqxZất lịZqxZch lãm.

“Chương NgựZqxZ, cXSRmảm N9ecơn anZqxZh!” TôiXSRm nXSRmói rấtZqxZ ZqxZthành thật.

“Lời nóiZqxZ suN9ecông tXSRmhì miễncZTy đi5eu7, là5eu7m c5eu7ái cZTygì thựXSRmc tXSRmế hN9ecơn đi”.ZqxZ 5eu7Ánh mắtcZTy củN9eca CZqxZhương N9ecNgự ZqxZđảo N9ecrất ncZTyhanh, cócZTy vẻ5eu7 5eu7lại nghĩXSRm rZqxZa cZTytrò quỷcZTy 5eu7gì đó.

“Tôi kcZTyhông cóXSRm tiền!”5eu7 TôiN9ec vộicZTy cZTythanh minh.

“Tôi cũnZqxZg chẳngXSRm tN9echiếu tiềnZqxZ, lấyN9ec tiềnZqxZ của5eu7 N9ecem XSRmlàm gì?”

“Vậy an5eu7h cN9ecần gì?”5eu7 TôiN9ec đềN9ec ccZTyao cảnhZqxZ gXSRmiác, ngườiXSRm N9ecnày toàncZTy xN9ecuất n5eu7hững chiêXSRmu khôngN9ec theN9eco quZqxZy tắN9ecc ZqxZgì c5eu7ả, 5eu7phải cZTyđề phZqxZòng chút.

 

 

5. MZqxZàu xanXSRmh N9ecngọc lZqxZà phXSRmong c5eu7ách 5eu7của TiêucZTy Viễn 

Anh giơcZTy cZqxZhùm chXSRmìa khócZTya trướccZTy N9ecmặt tôXSRmi 5eu7lắc lắc,5eu7 “ĐâycZTy là5eu7 5eu7chìa khóXSRma nN9echà tôiZqxZ, eXSRmm cZTycầm lấy”.

Tôi ngướcN9ec lêZqxZn nhìZqxZn xN9ecuống cZTythăm 5eu7dò cZTyanh, “N9ecAnh chưcZTya bịcZTy N9ecấm đXSRmầu chứcZTy? RỗiZqxZ vN9eciệc 5eu7nên tN9ecùy ti5eu7ện XSRmmang chì5eu7a khcZTyóa XSRmra đưaZqxZ XSRmcho ngZqxZười XSRmta à!”

“Tất nhiênXSRm khôngXSRm ấXSRmm đầu!N9ec ĐcZTyưa chìN9eca khó5eu7a chN9eco eXSRmm là5eu7 đcZTyể e5eu7m gcZTyiúp tôN9eci cZTymột 5eu7số việc”.

“Việc gì5eu7?” BiếN9ect ngZqxZay acZTynh 5eu7ta làcZTy ngXSRmười khôcZTyng XSRmchịu XSRmbị thN9eciệt mà.

“Giúp tN9ecôi c5eu7ho ăcZTyn, địnhXSRm kỳZqxZ thXSRmay 5eu7nước chXSRmo chúng!”

“Nhà cZTyanh nuôcZTyi cácZTy àXSRm? KhôngXSRm phảicZTy làZqxZ cáZqxZ ZqxZmực chứXSRm?” ZqxZTôi đã5eu7 từnXSRmg đếnN9ec nhZqxZà cZTyanh N9ecta, chẳng5eu7 thấy5eu7 cXSRmon cXSRmá nàXSRmo cả.

“Tất nhiênZqxZ cócZTy cZqxZá rồcZTyi, đềuZqxZ làZqxZ cáXSRm nổiXSRm tiếngcZTy c5eu7ủa vùn5eu7g nXSRmhiệt đcZTyới cZTyđấy”. AXSRmnh ZqxZta vênh5eu7 XSRmmặt tXSRmự hào.

“Sao t5eu7ôi lạiZqxZ kN9echông nhìn5eu7 thấy?”

“Ngoài N9eccái XSRmsofa nhàcZTy tô5eu7i cZTyra, ZqxZem còXSRmn nhìncZTy thấyN9ec cZTycái N9ecgì nữN9eca đâu?”

“Cũng phải!”ZqxZ HômcZTy đóN9ec 5eu7uống nhi5eu7ều quáZqxZ, ZqxZđến nhZqxZà XSRmanh tcZTya làN9ec lănN9ec 5eu7ra soN9ecfa nằm5eu7 khZqxZóc, kZqxZhóc c5eu7hán ZqxZthì nXSRmgủ. Sá5eu7ng ngàyXSRm tXSRmhứ haXSRmi dậyN9ec lạcZTyi cZqxZuống cuồnN9ecg ZqxZđi làcZTym, đN9ecúng XSRmlà XSRmkhông đểZqxZ ý5eu7 nhàZqxZ N9ecanh tZqxZa cZTyrốt cuộc5eu7 cZqxZó N9ecnhững gì.

 “Nhưng màN9ec, tcZTyôi cZTyvới anZqxZh khô5eu7ng hềN9ec thâXSRmn queXSRmn mN9ecà! SaXSRmo acZTynh lạiN9ec cócZTy thểZqxZ cZTyyên cZTytâm giXSRmao chìN9eca kN9echóa nhà5eu7 chN9eco tôi?”

“Chính vìZqxZ N9eckhông thâXSRmn qN9ecuen cZTynên mớcZTyi yê5eu7n tâmZqxZ đcZTyể ZqxZem đến.cZTy ĐểXSRm ngưZqxZời ZqxZquen đcZTyến, giới5eu7 5eu7báo chícZTy lạZqxZi dòXSRmm 5eu7ngó phỏcZTyng đZqxZoán”. CXSRmhương NZqxZgự nói5eu7 cZTyrất cN9ecó N9eclý lẽ.

“Để ChươngZqxZ SícZTynh đN9ecến, chắc5eu7 chắnZqxZ ngZqxZười tXSRma sXSRmẽ kXSRmhông nóiXSRm 5eu7gì được”.5eu7 5eu7Tôi đềN9ec nghị.

“Nó đếncZTy đXSRmể cZTylàm loZqxZạn nh5eu7à tXSRmôi lêN9ecn à,XSRm 5eu7tôi XSRmtrở vềcZTy N9eclại phảicZTy th5eu7u dọnN9ec mấtXSRm mấ5eu7y ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao XSRmem “nhưngXSRm mà”N9ec nhiềZqxZu thế?”

“Nhưng ZqxZmà, cZTytôi chưZqxZa từngN9ec nuôiN9ec ccZTyá đâXSRmu! ChZqxZo cN9ecá ănZqxZ gZqxZiúp aXSRmnh, lỡZqxZ chếtN9ec rồiXSRm cZTyphải làZqxZm sao?”

“Có vấnXSRm đềN9ec ZqxZgì tcZTyhì gN9ecọi điệ5eu7n ch5eu7o tôi!”

“Cước gọiN9ec đườZqxZng N9ecdài quốcZTyc tếXSRm đấy!”

“Sẽ hoàN9ecn trảcZTy cN9echo ZqxZem XSRmphí XSRmđiện thoại,ZqxZ pZqxZhụ cZTycấp ph5eu7át ZqxZsinh, tiềnXSRm mcZTyua 5eu7thức ăn5eu7 cXSRmho cáN9ec cXSRmũng sXSRmẽ trả!XSRm cZTyEm mà5eu7 ZqxZcòn “nZqxZhưng N9ecmà” n5eu7ữa 5eu7là tôN9eci bựcN9ec mìnhN9ec đấy,XSRm bXSRmảo N9ecem ZqxZgiúp cZTymột việc5eu7 màN9ec cZTykhó ZqxZkhăn t5eu7hế XSRmà?” ChZqxZương NgựcZTy tỏN9ec rN9eca nghZqxZiêm tN9ecrọng, lạiZqxZ cN9ecó vẻZqxZ dọaXSRm nạt.

Tôi cZqxZòn XSRmcó t5eu7hể nóiXSRm gcZTyì N9ecđược N9ecnữa ch5eu7ứ, ch5eu7ỉ cócZTy tcZTyhể nhậcZTyn cZTychìa khóN9eca cZqxZủa N9ecanh taZqxZ, “5eu7Nếu m5eu7à ccZTyho cáN9ec ă5eu7n bcZTyị ccZTyhết rồicZTy th5eu7ì anZqxZh đcZTyừng cZTycó nổXSRmi gXSRmiận đấy!”

“Chỉ 5eu7là mấyZqxZ ZqxZcon cN9ecá ZqxZthôi mN9ecà? TôcZTyi cN9ecó thểXSRm giậXSRmn gìXSRm chứ!”

Thấy tôcZTyi ncZTygoan ngoãcZTyn c5eu7ầm chXSRmìa kZqxZhóa, ChươngZqxZ NgZqxZự N9eccười, “NhưXSRm tZqxZhế lcZTyà 5eu7tôi yN9ecên tâ5eu7m rồi!”

Buổi ZqxZtối XSRmđi ncZTygủ qXSRmuên khôngN9ec 5eu7tắt điện5eu7 thoạXSRmi, ngN9ecủ đZqxZến XSRmnửa đêmXSRm, nXSRmó bắcZTyt đ5eu7ầu kêuZqxZ locZTyạn lên.

“Ai đấy?”N9ec KhôncZTyg bN9eciết bâZqxZy giờXSRm đaXSRmng 5eu7là ZqxZgiờ nZqxZgủ saoN9ec, gọiZqxZ đZqxZiện XSRmphiền nhi5eu7ễu giữacZTy XSRmđêm, tộcZTyi đáN9ecng tửcZTy hình.

Đầu N9ecđiện thoXSRmại XSRmbên kZqxZia iN9ecm ắnXSRmg mộZqxZt khoảngN9ec lặncZTyg cZTymơ hồ.

Tôi cZTykhông sợ5eu7 ồZqxZn, sợN9ec nhấtN9ec làcZTy lZqxZúc tĩXSRmnh mặng5eu7, iZqxZm ắngZqxZ khôngZqxZ mộN9ect t5eu7iếng độngZqxZ N9ecthấy ccZTyó cảmN9ec N9ecgiác k5eu7ỳ dị.

Mấy giZqxZây N9ectrôi qN9ecua 5eu7vẫn khôncZTyg cXSRmó XSRmgiọng nói,XSRm 5eu7tôi ngồcZTyi bậN9ect dậy.

“Làm ơcZTyn nóZqxZi mộN9ect 5eu7câu, nếuXSRm kcZTyhông dN9ecọa chếXSRmt ngườiZqxZ ZqxZanh phảiZqxZ đềnN9ec mạng5eu7 đấy!”XSRm TôiXSRm XSRmhét vN9ecào dcZTyi động.

“Khả…”, l5eu7à giọngZqxZ nóZqxZi ccZTyủa TiêucZTy VicZTyễn, XSRmtôi cZTynín thở,5eu7 lầnN9ec N9ecnày đcZTyến ZqxZlượt tZqxZôi ZqxZkhông XSRmnói gì.

“Em, 5eu7em chưcZTya t5eu7ắt máyZqxZ d5eu7i đcZTyộng”. GiọnZqxZg nóiXSRm củXSRma TXSRmiêu ZqxZViễn dị5eu7u dàngcZTy, dịN9ecu dN9ecàng đXSRmến nỗicZTy l5eu7àm tôiZqxZ ngN9ecây ngXSRmất, tôcZTyi cẩnXSRm thZqxZận N9eclặng ngh5eu7e XSRmhơi tN9echở củcZTya aN9ecnh, cảN9ecm gZqxZiác hơN9eci nXSRmóng đangN9ec ZqxZlan tcZTyỏa ZqxZtrên mặt.

Cả hN9ecai ngườiXSRm XSRmim lặnZqxZg 5eu7hồi XSRmlâu, vẫnXSRm ZqxZlà XSRmTiêu ViễN9ecn 5eu7mở l5eu7ời trước,XSRm “5eu7Ngủ ngon”.

Tôi giXSRmữ chcZTyặt 5eu7điện thZqxZoại dcZTyi động,N9ec cZTymãi kcZTyhông chZqxZịu XSRmbỏ xuống.cZTy ĐcZTyến lúcXSRm cơN9ec 5eu7thể cảmXSRm thấ5eu7y lXSRmạnh mN9ecới biếtcZTy lN9ecà chXSRmăn đãN9ec rcZTyơi N9ecxuống khỏcZTyi giườcZTyng rồi.

Buổi sángZqxZ, kN9echi ZqxZtrời vẫncZTy cònZqxZ 5eu7tờ mờ,ZqxZ giN9ecó ZqxZlạnh khN9ecông ngừngcZTy thổZqxZi, mởXSRm cửaXSRm sXSRmổ 5eu7ra thấyN9ec bụicZTy XSRmbám dàycZTy thànN9ech lớpN9ec N9ectrên b5eu7ệ cửa.

Dưới lầu,cZTy khôngN9ec biếtZqxZ cZTycún co5eu7n cZqxZủa nhXSRmà nXSRmào ZqxZmặc bZqxZộ quầnZqxZ N9ecáo 5eu7ngộ ng5eu7hĩnh đanN9ecg cXSRmhạy lăn5eu7g quXSRmăng, cZqxZái môZqxZng trN9ecòn mũ5eu7m 5eu7mĩm ngXSRmoe ngu5eu7ẩy, cựcZqxZ kN9ecỳ đángZqxZ yêu.

Cún coZqxZn cZqxZhạy XSRmđến dướiN9ec một5eu7 ch5eu7iếc xcZTye c5eu7on m5eu7àu N9ecxanh nN9ecgọc, N9ecmuốn đánhN9ec dấu5eu7 lãcZTynh đị5eu7a, nN9ecgửi ngZqxZửi ZqxZmùi cZTythấy khXSRmông phải5eu7 lZqxZại cZTytừ t5eu7ừ bỏN9ec đi.

Chiếc xN9ece ấN9ecy rấZqxZt giốngcZTy c5eu7hiếc xXSRme TiêXSRmu Viễn5eu7 lái5eu7 ngàyZqxZ hôcZTym qcZTyua, ZqxZmàu xaXSRmnh ngọZqxZc tXSRmhâm trầmXSRm ZqxZsâu sắc,cZTy t5eu7hật hợpZqxZ vớiN9ec phoN9ecng cácXSRmh củaN9ec TiêZqxZu Viễn.

Tôi chcZTyạy XSRmnhư cZTybay xcZTyuống XSRmdưới l5eu7ầu, ZqxZphóng đếcZTyn N9ecchỗ 5eu7chiếc xecZTy, quXSRma lớXSRmp bụi5eu7 pXSRmhủ ngN9ecoài cửXSRma kcZTyính nhXSRmìn thấXSRmy TiêucZTy ViễcZTyn 5eu7ở tronZqxZg xe.

Cả ngườicZTy aXSRmnh ngồiZqxZ ZqxZdựa trêncZTy gh5eu7ế, ngcZTyủ thiếp5eu7 đi5eu7, chỉcZTy cXSRmó dXSRmi độZqxZng vXSRmẫn đ5eu7ể ởcZTy ZqxZbên tacZTyi, dáXSRmng đXSRmiệu nhN9ecư đan5eu7g gọiXSRm 5eu7điện thoại.

Tôi gcZTyõ cZTygõ vN9ecào cN9ecửa xeN9ec, ZqxZsau đó5eu7 t5eu7hấy TN9eciêu cZTyViễn tỉZqxZnh dậy.

“Tại scZTyao 5eu7anh lạiN9ec ở5eu7 đây?”cZTy 5eu7Tôi hỏi.

Anh dụiXSRm dụiZqxZ mN9ecắt, khôngXSRm trảcZTy lờZqxZi tôi.

“Anh ởN9ec đâycZTy cảZqxZ m5eu7ột đZqxZêm à?”

“Đâu 5eu7có, XSRmhơn cZTyhai gZqxZiờ ZqxZsáng mớicZTy cZTyra khỏiXSRm cN9echỗ CN9ecôn Thiếu!”ZqxZ AcZTynh ZqxZmở ZqxZcửa XSRmxe, “EmZqxZ cN9ecó lạnhcZTy khônZqxZg? N9ecVào trcZTyong nócZTyi chuyệnZqxZ đi!”

“Còn n5eu7ói gìN9ec nữa,N9ec ZqxZkhông c5eu7ó chuycZTyện gcZTyì 5eu7mau cZTyvề nhà5eu7 ngủXSRm đcZTyi!” N9ecTôi đứngN9ec ởXSRm 5eu7bên ngocZTyài khôngZqxZ nhúcZTyc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyệZqxZn ZqxZthì N9ecmau XSRmnói, nóiZqxZ xN9econg r5eu7ồi XSRmvề đi5eu7 ngXSRmủ!” Tôi5eu7 cZTycảm N9ecthấ hôm5eu7 naXSRmy N9ectôi cằnZqxZ nhằn5eu7 quá,cZTy giốN9ecng cZTymột ZqxZbà lãoZqxZ támN9ec mư5eu7ơi vXSRmậy. ZqxZTiêu VZqxZiễn 5eu7im lặncZTyg nhìN9ecn tôiN9ec, “”EmXSRm đanN9ecg giZqxZận à?”

“Em giXSRmận N9eccái gìcZTy chứ?N9ec MấyZqxZ người5eu7 các5eu7 a5eu7nh thXSRmích cZTygì t5eu7hì là5eu7m, liêXSRmn qXSRmuan cZTygì đếnXSRm cZTyem cZqxZhứ?” Đúng5eu7 XSRmlà tcZTyôi đaZqxZng 5eu7giận, gXSRmiận aN9ecnh scZTyao lạicZTy khôngZqxZ biZqxZết quXSRmý bZqxZản N9ecthân ZqxZmình nhưcZTy tcZTyhế, trờN9eci lạnh5eu7 màcZTy ZqxZkhông vXSRmề nhà,cZTy cXSRmòn ngủZqxZ ởZqxZ trêZqxZn xe.

“Nhìn ancZTyh chằmcZTy chằcZTym XSRmnhư vậy,ZqxZ cZqxZòn ZqxZnói lcZTyà kXSRmhông N9ecgiận cZTyà?” TiêXSRmu ViXSRmễn nhì5eu7n tôZqxZi cưXSRmời v5eu7ới vẻN9ec nuôngN9ec chiều.

`”Em gcZTyiận, XSRmlà 5eu7tự giậnN9ec bảnZqxZ t5eu7hân ZqxZmình! TrờiN9ec lạnhZqxZ XSRmthế ncZTyày, chạyN9ec xu5eu7ống quảncZTy anN9ech là5eu7m gì?XSRm” TôN9eci quXSRmay ngN9ecười muốnXSRm lêN9ecn nhà,N9ec khN9ecông XSRmđể ZqxZý aZqxZnh N9ecnữa chcZTyắc anZqxZh sẽZqxZ b5eu7ỏ vềcZTy thôi.

“Đợi đã!”XSRm Ti5eu7êu ZqxZViễn xuốncZTyg xXSRme kZqxZéo XSRmtôi lại,XSRm “AnhZqxZ muốncZTy nói5eu7 vớiN9ec eZqxZm, tấtN9ec cN9ecả đều5eu7 k5eu7hông ZqxZnhư N9ecem ZqxZnghĩ tN9echế đâu!”

“Cái gìXSRm XSRmmà không5eu7 nhưN9ec ecZTym nghĩ?”N9ec T5eu7ôi nghĩZqxZ cáiZqxZ XSRmgì cZqxZhứ? LờZqxZi nócZTyi cZTycủa ZqxZTiêu ViễcZTyn làN9ecm tN9ecôi nghZqxZi hoặc.

Tiêu VN9eciễn cZTythở dXSRmài ZqxZkhẽ nói:cZTy “Thôi5eu7 vậcZTyy, ccZTyó m5eu7ột sốZqxZ cZTychuyện aN9ecnh cũnZqxZg kh5eu7ông 5eu7biết nZqxZên nóiXSRm tZqxZhế nào”.

“Vậy ZqxZthì đừngcZTy nZqxZói N9ecnữa!” XSRmĐã khXSRmông biết5eu7 nênN9ec XSRmnói tN9echế nàoN9ec thìcZTy cònZqxZ N9ecnói gìXSRm N9ecnữa, chúnN9ecg tôi5eu7 đềuN9ec khôn5eu7g pZqxZhải làcZTy nhXSRmững ngườiXSRm 5eu7quá gcZTyượng ép.

Tiêu Viễn5eu7 rõN9ec rcZTyàng rấ5eu7t mệXSRmt, ngápZqxZ XSRmdài mZqxZột c5eu7ái rồN9eci n5eu7ói: “BâyN9ec giờZqxZ N9ecanh vZqxZề đZqxZi nZqxZgủ, XSRmbuổi tN9ecối đếnN9ec đXSRmón emXSRm, sẽ5eu7 chZqxZo 5eu7em mộtXSRm bN9ecất cZTyngờ thúZqxZ vị”.

“Buổi tốZqxZi 5eu7em cóN9ec việc…cZTy”. TN9ecối ncZTyay N9ectôi p5eu7hải ZqxZđi cZTyxem buổZqxZi N9ecbiểu diễnZqxZ ccZTyủa 5eu7Lưu N9ecĐức HXSRmoa vớiZqxZ m5eu7ẹ, XSRmlớp trưởngN9ec Chươ5eu7ng ScZTyính N9ecchẳng ZqxZdễ gcZTyì mớXSRmi kiZqxZếm đượcN9ec vé.

“Nếu cZTymà khôngZqxZ quXSRman trọngZqxZ thì5eu7 hủcZTyy đi!”ZqxZ TiêZqxZu VicZTyễn XSRmgiọng nàZqxZi nỉ5eu7 ZqxZkhiến tôXSRmi suýXSRmt ncZTyữa mề5eu7m l5eu7òng, nhưn5eu7g ngXSRmhĩ l5eu7ại, tạcZTyi s5eu7ao cZTymỗi ZqxZlần ngN9ecười bị5eu7 thỏaXSRm hXSRmiệp cZTyđều làZqxZ tôi?

“Không hủyXSRm được!”5eu7 TôZqxZi 5eu7hầm hừZqxZ 5eu7nói, bXSRmuổi dXSRmiễn ZqxZca nhạcN9ec khôngZqxZ vìN9ec tôicZTy 5eu7mà hoãn5eu7 lạcZTyi đượccZTy, mà5eu7 c5eu7ũng cZTyđã hZqxZứa N9ecchắc chắnZqxZ 5eu7với mẹcZTy rồi,XSRm XSRmmẹ 5eu7vì chuy5eu7ện XSRmnày N9ecmà N9ecvui sướn5eu7g mấycZTy cZTyngày liền.

“Ừ, thếXSRm tcZTyhôi vậ5eu7y”. TXSRmiêu VN9eciễn c5eu7ó XSRmvẻ thấZqxZt vọng,5eu7 “NhưcZTyng hN9ecy vọncZTyg lầ5eu7n saXSRmu còn5eu7 cN9ecó cơN9ec hội”.

Còn ccZTyó ccZTyơ hcZTyội gìN9ec, cZTytôi mN9ecuốn h5eu7ỏi anhN9ec, nhưngZqxZ thấXSRmy d5eu7áng vẻZqxZ aXSRmnh mcZTyệt m5eu7ỏi, lạcZTyi 5eu7không đànhXSRm XSRmlòng, 5eu7có lXSRmẽ thôN9eci vậyXSRm. NXSRmói đếncZTy 5eu7đây N9eclà đXSRmược rN9ecồi, nN9ecên nha5eu7nh chócZTyng XSRmvề nZqxZhà XSRmđi nXSRmgủ đi.

Cổng 5eu7sân N9ecvận độnXSRmg nZqxZgười đôZqxZng nXSRmhư N9ecmắc ZqxZcửi, rN9ecất cZTynhiều ngườN9eci khônN9ecg 5eu7mua 5eu7được véZqxZ, túXSRmm tụN9ecm cZTyở cXSRmổng đN9ecể muN9eca N9ecvé cZqxZhợ đen.

Có nXSRmgười ZqxZnhìn sốN9ec ghếXSRm v5eu7é củXSRma t5eu7ôi, hỏi:cZTy “CôZqxZ gáicZTy, cZTycó bXSRmán v5eu7é kcZTyhông?” TôiXSRm lcZTyắc ZqxZđầu, lN9ecớp trưởng5eu7 ZqxZchẳng XSRmdễ gìXSRm kiếXSRmm cZqxZho, làmcZTy cZTysao cóXSRm thXSRmể bán?

Bên cạnN9ech, cZqxZũng N9eccó rZqxZất XSRmnhiều ngườicZTy vâcZTyy lN9ecấy mẹ5eu7 t5eu7ôi, cXSRmó ngưXSRmời nóN9eci: “ChZqxZị cZTyơi, cáiXSRm vZqxZé nàyXSRm chị5eu7 cứcZTy nN9ecói giá5eu7 đi5eu7, ba5eu7o cZTynhiêu tiN9ecền tôcZTyi 5eu7cũng lấy”.

Lúc nàXSRmy tN9ecôi mZqxZới cZTybiets, tcZTyhì ZqxZra chỗ5eu7 nZqxZgồi của5eu7 hZqxZai c5eu7hiếc vXSRmé cZTynày N9eccực kỳZqxZ tốt,ZqxZ lúc5eu7 vềZqxZ ph5eu7ải N9eccảm ơnXSRm CcZTyhương SíZqxZnh tZqxZử tN9ecế mớiN9ec được.

Chỗ ngồiZqxZ 5eu7của cZqxZhúng tôicZTy lXSRmà XSRmkhu ghế5eu7 VIP5eu7, cZTyở hàng5eu7 t5eu7hứ bacZTy, rấZqxZt cZTygần sâncZTy khấucZTy, N9eccó thểZqxZ N9ecnhìn N9ecrõ cXSRmả m5eu7ặt củacZTy N9ecnhân viên5eu7 làm5eu7 cZTycông tácXSRm 5eu7điều khi5eu7ển 5eu7thiết bịZqxZ trêncZTy sâ5eu7n khấcZTyu, lạicZTy c5eu7òn được5eu7 5eu7cung cấpcZTy mN9eciễn phíZqxZ nướcZTyc uốngN9ec XSRmvà đồ5eu7 ăN9ecn nhẹ.

Hàng thN9ecứ h5eu7ai trướccZTy mặtXSRm chúngZqxZ tN9ecôi cXSRmó ha5eu7i c5eu7hỗ ngồiZqxZ luZqxZôn XSRmđể trống,ZqxZ XSRmtrên mặN9ect cZTybàn cN9ecủa ghếcZTy trướcZTyc mặXSRmt tcZTyôi đN9ecặt m5eu7ột bóN9ec XSRmhoa lcZTyy xe5eu7n hN9ecoa hồng.

Khi bZqxZuổi bN9eciểu XSRmdiễn bắZqxZt XSRmđầu, N9echai ghN9ecế N9ectrước mặZqxZt vcZTyẫn trố5eu7ng. TôN9eci cứXSRm nghXSRmĩ, ngườcZTyi cZTynào lXSRmại đốtZqxZ tiền5eu7 nhcZTyư vậy5eu7? Đ5eu7ã muXSRma véZqxZ rồiZqxZ cZqxZòn khcZTyông đến.

Buổi biểu5eu7 diXSRmễn vừacZTy bắcZTyt đầu,N9ec tZqxZôi 5eu7và mcZTyẹ đãcZTy nhanXSRmh N9ecchóng bịcZTy N9eccuốn ZqxZhút, cùngXSRm vcZTyới mọN9eci ng5eu7ười héN9ect ZqxZgọi têZqxZn LN9ecưu ĐứN9ecc HoZqxZa, trạngXSRm tháN9eci cN9ecuồng nhiệZqxZt cN9echưa cZqxZó cZTybao N9ecgiờ. ThậXSRmm chí5eu7 cZTymẹ tN9ecôi cZTycòn lXSRmấy mácZTyy chụpZqxZ ảN9ecnh XSRmkhông ngN9ecừng chụpN9ec cZqxZác độngN9ec cZTytác vcZTyà biZqxZểu hiệnXSRm ZqxZcủa ZqxZLưu ĐXSRmức Hoa.

“Cái máycZTy ảN9ecnh N9ecnày củZqxZa N9ecmẹ N9ecchụp lXSRmên ZqxZảnh ZqxZkhông nXSRmhìn N9ecrõ đâu,5eu7 đcZTyừng mấZqxZt cN9ecông nữa!”5eu7 TôZqxZi bảoN9ec mẹ.

“Nhìn rõZqxZ mà!cZTy cZTyKhông tZqxZin cN9econ nhìN9ecn xem!”cZTy 5eu7Mẹ tcZTyôi N9ecrất tựXSRm hào5eu7 đcZTyưa mN9ecáy ZqxZảnh ccZTyho tôXSRmi nhìn.

“Ngày maXSRmi trXSRmên mạngcZTy N9ecsẽ c5eu7ó đầN9ecy cZTyảnh đẹ5eu7p củZqxZa cáXSRmc thcZTyợ chN9ecụp ảnhXSRm chuyên5eu7 ngXSRmhiệp chụp5eu7, 5eu7con tải5eu7 vềN9ec cXSRmho mẹ5eu7 xem”.

“Không N9ecthích bằngXSRm ảnhXSRm mẹXSRm ZqxZtự chụpXSRm!” 5eu7Mẹ tôicZTy ZqxZtự tN9ecin nói.

Tôi khXSRmông tracZTynh luN9ecận với5eu7 XSRmmẹ n5eu7ữa, n5eu7gày m5eu7ai xeXSRmm ảnhN9ec của5eu7 N9ecthợ c5eu7huyên nghiệXSRmp c5eu7hụp N9ecthì sẽcZTy khỏ5eu7i nóZqxZi luôn.

Xem N9ecxong buổiZqxZ biểu5eu7 diễXSRmn, tZqxZâm 5eu7trạng củacZTy 5eu7tôi vZqxZà ZqxZmẹ vôXSRm cùcZTyng 5eu7thoải mái.N9ec N9ecMẹ ZqxZtôi ncZTyói: “NhânZqxZ tiệnZqxZ trunZqxZg tcZTyâm thXSRmương mạiXSRm chưZqxZa đóngcZTy cửa,XSRm cZqxZhúng ZqxZta đZqxZi XSRmlượn chút,5eu7 xeZqxZm đồngN9ec hồ!”

“Con ccZTyó baXSRmo ZqxZgiờ thXSRmích đồng5eu7 hồXSRm đâuN9ec? CZqxZũng N9ecchẳng dùXSRmng cZTyđến”. Thời5eu7 đạcZTyi ZqxZcủa 5eu7chúng tôicZTy bâycZTy g5eu7iờ đcZTyại đ5eu7a sốXSRm đềuXSRm cZTylấy dZqxZi độngZqxZ đểN9ec N9ecxem giờN9ec rồN9eci, vốnXSRm khôngcZTy ccZTyó hứngN9ec 5eu7thú vớN9eci XSRmmón N9ecđồ ZqxZđeo tcZTyay ấZqxZy nữa.

“Sắp đZqxZến mùaXSRm xuânXSRm ZqxZrồi, mcZTyặc áo5eu7 lộZqxZ cánhN9ec tacZTyy trầnXSRm rN9eca N9eccũng kh5eu7ông đẹp”.

“Vậy 5eu7mua XSRmcho cZqxZon chiếZqxZc vònXSRmg ngọcN9ec bíc5eu7h đi,N9ec N9ecthế mới5eu7 đẹpcZTy”. 5eu7Tôi đcZTyùa mẹ.

“Nếu coZqxZn thícZqxZh, đợiN9ec hXSRmôm N9ecsau mẹcZTy N9ecrút tiN9ecền ti5eu7ết kiệm5eu7 đểcZTy muN9eca 5eu7nhà ZqxZra N9ecmua 5eu7cho N9eccon mN9ecột chiếcZTyc!” MXSRmẹ tô5eu7i cười.

“Thôi đừN9ecng ạ,N9ec m5eu7ẹ dành5eu7 tN9eciền 5eu7để mZqxZua nN9echà cXSRmho ccZTyon đi!”

Mua cN9echo tôcZTyi mcZTyột căN9ecn nZqxZhà luôncZTy làXSRm tâZqxZm nguyệN9ecn củ5eu7a mN9ecẹ. N9ecMẹ thườngXSRm nóN9eci, co5eu7n gXSRmái nhất5eu7 địn5eu7h phải5eu7 cóXSRm nhN9ecà riXSRmêng c5eu7ủa mình5eu7, nếuZqxZ 5eu7không sa5eu7u nàycZTy cãZqxZi nhXSRmau vớ5eu7i ZqxZchồng XSRmcũng khô5eu7ng cZqxZó chỗ5eu7 5eu7mà điZqxZ. XSRmLogic tN9echật kỳZqxZ quặc,cZTy nhưN9ecng cũn5eu7g XSRmrất thựN9ecc tế.

Khi mẹN9ec vàN9ec XSRmbố lN9ecy hôn,XSRm mẹcZTy chẳXSRmng XSRmcó XSRmchỗ ncZTyào để5eu7 maXSRmng tôiXSRm đến5eu7 ở,ZqxZ đànZqxZh phảiXSRm 5eu7sống checZTyn chúN9ecc mN9ecãi troN9ecng kcZTyhông ZqxZgian phXSRmòng ZqxZkhách bécZTy tN9ecý c5eu7ủa nh5eu7à bZqxZà ngoZqxZại, mãiXSRm đN9ecến nh5eu7iều năXSRmm saZqxZu, cZTykhi XSRmtôi XSRmcó ZqxZthể nhớN9ec đZqxZược mXSRmọi chuy5eu7ện, ccZTyơ qcZTyuan 5eu7của mXSRmẹ mớiN9ec cấXSRmp ZqxZcho mộtXSRm N9eccăn XSRmhộ 5eu7nhỏ hacZTyi buồng.5eu7 ZqxZNhưng trưXSRmớc cZTysau tXSRmhì vẫnN9ec lXSRmà XSRmcơ N9ecquan cấp,XSRm khôngN9ec ZqxZchắc n5eu7gày nàXSRmo lXSRmại t5eu7hu hồiXSRm, ch5eu7úng N9ectôi N9eclại kcZTyhông cZTycó cZqxZhỗ ởXSRm ZqxZnữa, 5eu7cho 5eu7nên mZqxZẹ kcZTyhông yênXSRm tâXSRmm, luô5eu7n gh5eu7i 5eu7nhớ việc5eu7 muZqxZa cZTymột XSRmcăn nN9echà riêngXSRm cZTycủa ch5eu7úng tôi.

“Khoản N9ecchi mZqxZua nhXSRmà mẹ5eu7 vẫnXSRm gcZTyiữ chZqxZo coN9ecn mXSRmà, đủXSRm rồi!5eu7” MẹcZTy khoáccZTy cZTytay tôiN9ec N9ecđi vXSRmề 5eu7phía siêucZTy tcZTyhị HXSRmoa Đường.

“Mẹ thấy5eu7 chúngXSRm tZqxZa kN9echoác taN9ecy nhaN9ecu đN9eci lượcZTyn siêZqxZu thN9ecị 5eu7có g5eu7iống 5eu7hai XSRmchị eXSRmm không?”N9ec TôcZTyi tXSRmrêu XSRmđùa mẹ.

“Nếu gcZTyiống 5eu7được thN9ecì tốt”.5eu7 MXSRmẹ th5eu7ở XSRmdài nói.

“Giống, ZqxZkhông ti5eu7n mN9ecẹ thXSRmử XSRmhỏi cZTyngười kZqxZhác xXSRmem”. TôXSRmi ccZTyố 5eu7ý dựZqxZa cZTysát vàN9eco mẹ.

“Hôm cZTynào c5eu7húng cZTyta XSRmđi chụN9ecp cáiN9ec d5eu7án gXSRmì đcZTyó 5eu7đi? CXSRmái đóN9ec gọXSRmi N9eclà gN9ecì đXSRmấy nhỉXSRm? DáN9ecn lN9ecên đcZTyiện tho5eu7ại dN9eci đZqxZộng cXSRmủa con”.

“Ảnh XSRmđề can”.

“Đúng, chínXSRmh làN9ec ZqxZnó, 5eu7con đưaN9ec mẹ5eu7 ZqxZđi nhé!N9ec” cZTyLúc m5eu7ẹ tôicZTy hXSRmưng phấXSRmn thìcZTy cZTygiống ncZTyhư m5eu7ột đứaXSRm cN9econ níZqxZt già.

“Được, khN9ecông vXSRmấn cZTyđề 5eu7gì! MẹXSRm đXSRmúng XSRmlà sànhcZTy N9ecđiệu quá5eu7 đấy,ZqxZ cZTycon cN9ecòn chcZTyưa từZqxZng N9ecchụp baXSRmo giờ”.

Ở cZTybên mZqxZẹ, luôncZTy vu5eu7i v5eu7ẻ nhZqxZư vậy,N9ec mẹcZTy chínhXSRm cZTylà chXSRmỗ dự5eu7a ccZTyho tXSRmâm hồnZqxZ tôi.

 

6. TáocZTy 5eu7Phú 5eu7Sĩ cZTyrơi XSRmđầy N9ecdưới đất

Lúc xe5eu7m biểN9ecu diễnXSRm 5eu7ca nhN9ecạc, tôcZTyi để5eu7 điện5eu7 thoạXSRmi XSRmdi dộXSRmng ởXSRm chcZTyế độXSRm yXSRmên lặ5eu7ng, ccZTyó mấyXSRm cucZTyộc gọiN9ec đếnZqxZ nhưnZqxZg đềXSRmu khcZTyông cZTybiết, mởXSRm ZqxZdanh N9ecsách XSRmcuộc gXSRmọi XSRmnhỡ thN9ecấy đề5eu7u N9eclà củacZTy TiXSRmêu Viễn.

Tôi ZqxZquay lưnXSRmg vớiZqxZ mcZTyẹ 5eu7để gọZqxZi lXSRmại chXSRmo 5eu7anh, giọng5eu7 TiêZqxZu ViễnZqxZ mZqxZệt ZqxZmỏi XSRmở đầuXSRm bênXSRm kiaN9ec, “KhôngXSRm cócZTy vi5eu7ệc N9ecgì đâu!”

“Vâng!” Tô5eu7i đN9ecáp, q5eu7uay đầu5eu7 lN9ecại thN9ecấy mẹZqxZ 5eu7đang nhìncZTy tôN9eci dXSRmò hỏZqxZi, thế5eu7 XSRmlà vZqxZội vcZTyàng dậXSRmp máy.

Thứ hcZTyai đZqxZi cZTylàm, ZqxZnhận đượccZTy thôncZTyg N9ecbáo củaN9ec Cụ5eu7c, scZTyẽ đZqxZến XSRmkiểm trXSRma tiếncZTy đZqxZộ dcZTyự án.

Tôi đcZTyưa ZqxZthông báo5eu7 cXSRmho ZqxZTổ trZqxZưởng cZTyxem, ôngXSRm ZqxZbảo tZqxZôi trXSRmực tiếp5eu7 N9ecmang ZqxZđến XSRmcho ZqxZTiêu ViZqxZễn v5eu7à N5eu7gô Duyệt.

Bộ dạngXSRm T5eu7iêu ViễnZqxZ N9ecnhư không5eu7 đượcZqxZ ngZqxZhỉ ngơiZqxZ đủcZTy N9ecsức, “5eu7Em XSRmkhông tXSRmrốn tôN9eci nữa5eu7 à?”ZqxZ Đâ5eu7y lZqxZà làXSRmm việc,XSRm ccZTyó thểcZTy tN9ecrốn tcZTyránh sao?

Tôi nhìZqxZn trcZTyên bN9ecàn aXSRmnh 5eu7đặt hN9ecai 5eu7tấm N9ecvé xXSRmem biểucZTy diêncZTy XSRmca nhạc,ZqxZ t5eu7rên véN9ec N9ecin hàngXSRm ZqxZ2 5eu7số 8ZqxZ, 5eu7số ZqxZ10, chZqxZẳng lẽ…

Tôi chợtN9ec hiểucZTy rN9eca, thì5eu7 N9ecra đXSRmây chínhZqxZ cZTylà điều5eu7 ngXSRmạc nN9echiên t5eu7hú vịXSRm 5eu7mà anXSRmh N9ecđã nói!

“Anh ccZTyũng đcZTyi xXSRmem buổiN9ec 5eu7biểu cZTydiễn ZqxZca nhạcZqxZ àZqxZ?” TôiXSRm hỏiZqxZ thcZTyăm dò.

“Không, anN9ech chưaN9ec 5eu7bao gXSRmiờ cZTythích LN9ecưu ĐZqxZức HoZqxZa”. AXSRmnh lạcZTynh lùnZqxZg nói.

“Thế cZTylấy vcZTyé nXSRmày cZTyđể l5eu7àm gì?”5eu7 ThậcZTyt pcZTyhí chZqxZỗ ngồicZTy tốt5eu7 ZqxZnhư vậy.

“Người khN9ecác tặng,cZTy tiếXSRmc cZTylà tặN9ecng nhầmcZTy cZTyngười rồi”.

Vẫn cònXSRm nóiXSRm cứnN9ecg, khcZTyông nócZTyi XSRmthì thôi.

 

“Tiêu Viễn,5eu7 e5eu7m cầ5eu7n nóZqxZi ZqxZchuyện với5eu7 ZqxZanh vềcZTy cZTyquy hoạch5eu7 lN9ecắp đặtcZTy ccZTyáp điệncZTy củacZTy dN9ecự áncZTy này”.ZqxZ XSRmNgô Duyệ5eu7t đanXSRmg cZTyở cửa,5eu7 trê5eu7n taXSRmy ZqxZcầm mXSRmột N9ectệp bảN9ecn vẽXSRm phá5eu7c thảo.

“Tôi XSRmcòn cZTycó việc5eu7 khN9ecác, 5eu7xin XSRmphép cZTyvề trưcZTyớc ạ!”ZqxZ TcZTyôi vộN9eci vàN9ecng nhườ5eu7ng đườZqxZng c5eu7ho NN9ecgô Duyệt.

“Em cũnXSRmg ngồXSRmi ởcZTy N9ecđây, ZqxZnghe c5eu7ùng!” N9ecTiêu Viễn5eu7 ZqxZra N9eclệnh XSRmcho tN9ecôi, hôN9ecm na5eu7y sắc5eu7 mặtZqxZ aXSRmnh không5eu7 được5eu7 tốt,N9ec ch5eu7ắc làXSRm dN9eco chưcZTya đượcN9ec ng5eu7hỉ N9ecngơi đầycZTy đủ.

Ngô DuyXSRmệt nhíuZqxZ màycZTy, nóiZqxZ: “TiXSRmểu KhcZTyả cóZqxZ th5eu7ể khôZqxZng cầZqxZn nghe”.

“Đúng, đúng!ZqxZ cZTyTôi khôngXSRm cần5eu7 pN9echải nghcZTye ạcZTy!” cZTyTôi cườiN9ec theo.

“Cô ấ5eu7y tN9ecừng 5eu7học N9eckhoa N9ectự nhiên,N9ec màcZTy đây5eu7 lạiN9ec chíN9ecnh làcZTy chN9ecuyên ngànXSRmh ccZTyô ấyZqxZ họcN9ec, tcZTyại sXSRmao lạiN9ec k5eu7hông t5eu7hể nghe?ZqxZ” XSRmTiêu VicZTyễn 5eu7có vẻ5eu7 cZTycố bắtcZTy é5eu7p tô5eu7i ởZqxZ lại.

“Tại saN9eco ZqxZanh bi5eu7ết?” XSRmNgô DZqxZuyệt ngạcZTyc nhiêN9ecn nh5eu7ìn tN9ecôi 5eu7và Tiê5eu7u Viễn.

“Tại saXSRmo khôngXSRm biếN9ect? BọcZTyn anZqxZh họcZqxZ cùncZTyg mộN9ect trưN9ecờng cZTyĐại học”.

“Tổng giN9ecám sá5eu7t Tiêu!”5eu7 TôicZTy XSRmmuốn 5eu7ngăn an5eu7h lại.

Nhưng TiêXSRmu Viễn5eu7 liN9ecếc nh5eu7ìn tôi,5eu7 ZqxZvẫn tiếpZqxZ tụcN9ec nXSRmói: “Hơ5eu7n nữZqxZa ZqxZcô ấZqxZy từngXSRm lcZTyà bạ5eu7n gZqxZái cZTycủa anhN9ec, ancZTyh có5eu7 XSRmthể kh5eu7ông hN9eciểu côN9ec ấyZqxZ sao?”

Sắc cZTymặt NgXSRmô DXSRmuyệt độtN9ec nhZqxZiên trắncZTyg bệch.

Phó tổncZTyg giáXSRmm sáN9ect, đừZqxZng nghXSRme a5eu7nh ấycZTy nóiXSRm nhảm”.N9ec TôN9eci vộZqxZi N9ecvàng giải5eu7 thZqxZích, “H5eu7ồi cZTyđi họccZTy chXSRmỉ lcZTyà đùaZqxZ vZqxZui thôi”.

“Ai đù5eu7a XSRmvui vớN9eci ZqxZem chứN9ec?” SắXSRmc mặZqxZt TicZTyêu VicZTyễn càngXSRm khócZTy cZqxZoi, g5eu7iận cZTydữ nN9echìn tôi.

“Tiêu cZTyViễn, saZqxZo aZqxZnh lạiXSRm cZqxZó tcZTyhể đốicZTy XSRmxử vớiN9ec N9ecem nZqxZhư vậy?N9ec” NgN9ecô DuyệcZTyt bật5eu7 khóN9ecc, saZqxZu đóZqxZ chạcZTyy vụt5eu7 5eu7ra ngoài.

“Tại 5eu7sao anZqxZh lạiN9ec 5eu7cứ phZqxZải nócZTyi ZqxZvới côN9ec ZqxZấy điềuN9ec N9ecđó? Tại5eu7 XSRmsao 5eu7còn nóZqxZi N9ecra trướZqxZc mặtZqxZ em?”

Tôi cũngcZTy khZqxZóc, mcZTyối ZqxZquan cZTyhệ phứcZqxZ N9ectạp thếZqxZ nàcZTyy, bảN9eco tXSRmôi sa5eu7u nàycZTy còZqxZn tXSRmiếp tụ5eu7c làcZTym viN9ecệc ởXSRm cZTyđây t5eu7hế XSRmnào đượccZTy chứ.ZqxZ TiêZqxZu 5eu7Viễn ancZTyh kN9echông đểcZTy ý,5eu7 vXSRmì cZTychỗ dựXSRma phí5eu7a N9ecsau anXSRmh vữngcZTy N9ecchắc, hoàncZTy toànN9ec 5eu7có thể5eu7 nói5eu7 đicZTy làcZTy đi,ZqxZ t5eu7ôi tN9echì làcZTym thếcZTy nàcZTyo đưXSRmợc đây?

“Anh xiXSRmn N9eclỗi, a5eu7nh khN9ecông tZqxZhể không5eu7 nN9ecói ra!”ZqxZ TicZTyêu ViễncZTy lắc5eu7 vaXSRmi XSRmtôi, “NếN9ecu cN9ecòn kZqxZhông XSRmnói, nXSRmgười nhN9ecà cZTysẽ 5eu7bắt anXSRmh đínhcZTy hônXSRm vớiN9ec N9eccô ấy”.

“Hai người5eu7 đíN9ecnh hôN9ecn đượ5eu7c rồN9eci, tạXSRmi XSRmsao N9ecphải ZqxZkéo eZqxZm vàoXSRm?” TôZqxZi khóc.

“Ngốc ạXSRm, chẳngZqxZ 5eu7lẽ ecZTym ZqxZkhông hiN9ecểu cZTysao? TừXSRm trướ5eu7c N9ecđến na5eu7y ngcZTyười acZTynh cZTyyêu cN9echỉ cN9ecó m5eu7ình XSRmem!” TcZTyiêu ViZqxZễn cZTyôm chặtZqxZ lấyN9ec tôiZqxZ, giọngcZTy nóiXSRm ZqxZtha thiết.

Tim đXSRmau XSRmgần nhXSRmư mcZTyuốn nN9ecghẹt thở,ZqxZ t5eu7ại N9ecsao? TạXSRmi sXSRmao baZqxZo nN9echiêu n5eu7ăm trZqxZôi qXSRmua rồi5eu7 N9ecmới nóXSRmi vcZTyới tXSRmôi nhữnXSRmg điềucZTy ấy?

Hai ch5eu7ân tô5eu7i r5eu7ã rờiZqxZ, dN9ecựa sátN9ec vàoXSRm XSRmngực TiêuN9ec Viễn.

Ngô Duy5eu7ệt mấ5eu7y ngN9ecày 5eu7liền kN9echông l5eu7ộ diệ5eu7n 5eu7ở N9ecTổ N9ecdự án.

Tổ kiểmZqxZ tcZTyra ZqxZcủa Cụ5eu7c dZqxZo đíchZqxZ tZqxZhân CụcZTyc XSRmtrưởng ZqxZdẫn đXSRmầu xuN9ecống kiểXSRmm trN9eca cZTydự ácZTyn, N9ecgiáo sưZqxZ ZqxZĐiền cZTyDuy Niê5eu7n 5eu7đóng vXSRmai XSRmtrò 5eu7cố vẫn.ZqxZ Ti5eu7êu 5eu7Viễn vcZTyà TổXSRm trưởng5eu7 đcZTyi cùnZqxZg N9ecđến cáXSRmc nơXSRmi, tôN9eci đcZTyi pN9echía sXSRmau phụ5eu7 trácXSRmh N9ecghi chép.

Đi hếXSRmt mộZqxZt vòng,ZqxZ mZqxZọi 5eu7người ngồi5eu7 lạiXSRm nghXSRmỉ 5eu7ngơi, N9ecCục XSRmtrưởng vXSRmà Tiêu5eu7 ViN9ecễn ngồXSRmi p5eu7hía cZTytrước t5eu7ôi, nN9ecgược lạZqxZi, giá5eu7o sXSRmư Điền5eu7 ngồiN9ec b5eu7ên cạZqxZnh tôi.

“Tiêu ViN9ecễn nàyZqxZ, cóZqxZ phảiXSRm cháuZqxZ vớcZTyi DucZTyyệt DuyệtXSRm cãZqxZi nha5eu7u khôngZqxZ?” CụcZqxZ trưởXSRmng ânN9ec cầZqxZn cZTynói chuyệncZTy cZTygia ZqxZđình vcZTyới TicZTyêu Viễn.

Tiêu ViễncZTy khônN9ecg nZqxZói gì.

“Thanh 5eu7niên vớN9eci nh5eu7au không5eu7 trácZTynh được5eu7 cZTyviệc 5eu7cãi cọ,ZqxZ đừngcZTy bậZqxZn tâm.5eu7 N9ecCháu cũngcZTy biếZqxZt tN9ecính cáN9ecch D5eu7uyệt Duyệt5eu7 XSRmrồi đấy,cZTy tí5eu7nh cònN9ec tXSRmrẻ con5eu7, chuXSRmyện gZqxZì cũXSRmng XSRmthích chXSRmấp nhặt,N9ec nZqxZhường nhịXSRmn nXSRmó chúXSRmt, dùN9ec XSRmsao cũn5eu7g cZTysắp đín5eu7h 5eu7hôn rồiXSRm mà!”

Tiêu ViZqxZễn XSRmquay xuốngN9ec liếcN9ec nhZqxZìn tôi,cZTy ánZqxZh mZqxZắt đeZqxZn cZTythẫm lộN9ec 5eu7ra vẻXSRm ccZTyương nghịcZTy, scZTyau N9ecđó qcZTyuay sZqxZang nóN9eci vớXSRmi CụcZqxZ trưởng5eu7 NgôXSRm: “BN9ecác NgôZqxZ… chXSRmáu nZqxZghĩ N9eccháu N9ecvà NN9ecgô DuyệN9ect kh5eu7ông hợN9ecp nhau!”

“Thằng b5eu7é n5eu7ày, nó5eu7i cZqxZái cZTygì ngớXSRm ngẩnZqxZ? Ha5eu7i đứa5eu7 cZTylà thaXSRmnh maZqxZi ZqxZtrúc mã,XSRm lXSRmà mcZTyột đôN9eci quá5eu7 đẹp”.ZqxZ CụN9ecc trZqxZưởng cZTyvỗ v5eu7ai TiêuXSRm VZqxZiễn cư5eu7ời h5eu7a hcZTyả nó5eu7i: “McZTyấy ngàXSRmy trước5eu7 cZTybố cZTycháu XSRmcòn gọiXSRm điệncZTy hZqxZỏi bác5eu7 đặt5eu7 tiZqxZệc 5eu7đính hXSRmôn ởN9ec đâuZqxZ nữa”.

“Thưa báZqxZc Ngô,XSRm c5eu7háu ngXSRmhĩ sẽN9ec XSRmkhông cZTycó tiZqxZệc đZqxZính h5eu7ôn đâcZTyu ạ!XSRm” TiêuN9ec ViễncZTy nXSRmói nhỏ.

“Đúng 5eu7là giậncZTy dỗi5eu7 5eu7thật rồi!”cZTy CụcN9ec trưcZTyởng vẫcZTyn N9eccười N9echa haXSRm, “NhưncZTyg, XSRmhai đứa5eu7 ccZTyãi nhZqxZau XSRmmấy nN9ecgày rồZqxZi lạiZqxZ N9ecổn thôi”.

Nghỉ ngơiN9ec xoZqxZng rồN9eci, mọiXSRm ngN9ecười cZTylại tiế5eu7p tZqxZục XSRmđi, đN9ecến hiệnZqxZ tZqxZrường N9ecxem tìcZTynh trạngN9ec thN9eci côZqxZng. cZTyTôi đi5eu7 cáZqxZch xXSRma ZqxZphía saZqxZu, tN9ecâm trạngN9ec thN9ecật khóN9ec tả.

Giáo sưcZTy ĐiXSRmền vỗZqxZ N9ecvai N9ectôi nói:5eu7 “Này,cZTy ZqxZbạn cZTytrẻ, lấy5eu7 XSRmlại tXSRminh tZqxZhần N9ecđi nào”.

Tôi 5eu7nhìn ôcZTyng N9eccảm kíc5eu7h, kìmcZTy chế5eu7 nhữnN9ecg ZqxZcảm xúZqxZc bộN9ecc ZqxZphát muốn5eu7 òaZqxZ khóc.

Tranh thủ5eu7 thcZTyời giXSRman đếncZTy ch5eu7ỗ ở5eu7 XSRmcủa ChươngcZTy NgXSRmự, giN9ecúp an5eu7h tXSRma ch5eu7o cáXSRm ăn.

Có tN9eciền đúng5eu7 l5eu7à tốtZqxZ thậtN9ec, 5eu7có thểcZTy cZTymột m5eu7ình ởcZTy tr5eu7ong ngXSRmôi XSRmnhà tcZTyo thN9ecế ncZTyày, r5eu7iêng phòngcZTy kN9echách cZTyđã cXSRmó ZqxZhai cZqxZái, mN9ecỗi pcZTyhòng đềucZTy cZTyđặt mZqxZột b5eu7ể 5eu7cá toXSRm. Tron5eu7g bcZTyể cáN9ec c5eu7ó đủZqxZ loạiN9ec mà5eu7u sắccZTy hìnZqxZh dángZqxZ, N9ecchủng lXSRmoại N9ecđa dạn5eu7g, tôZqxZi khôN9ecng ccZTyó kiZqxZnh nghi5eu7ệm nu5eu7ôi c5eu7á nêcZTyn kN9echông phâcZTyn biệtXSRm cZTycụ tXSRmhể đưZqxZợc cZTylũ ccZTyá cZTynày giốnXSRmg gì,5eu7 chỉXSRm bZqxZiết rấN9ect nhiZqxZều loạiN9ec chưaXSRm thấN9ecy cZTybao giờ,ZqxZ c5eu7ó thểXSRm đúng5eu7 l5eu7à rấtcZTy quN9ecý hiếm.

Thức N9ecăn XSRmcủa cáN9ec XSRmđể trêncZTy cZTybàn, tcZTyôi lấyZqxZ mộtZqxZ ít5eu7 tZqxZhả xuốnZqxZg, lcZTyũ cZqxZá nhỏ5eu7 cZTybắt đầuZqxZ trN9ecanh nhaXSRmu ăcZTyn, mXSRmột lúcN9ec tXSRmhôi cZTyđã ănN9ec 5eu7hết XSRmsạch, tXSRmôi lạN9eci đổXSRm vàoN9ec mộN9ect cZTyít, lạ5eu7i ăcZTyn hết.N9ec cZTyXem XSRmra lXSRmũ nh5eu7óc nN9ecày đXSRmúng XSRmlà đóiN9ec rồXSRmi, ZqxZtôi quXSRmyết XSRmđịnh đổN9ec cN9ecả góXSRmi tcZTyo vcZTyào, cN9echo bọcZTyn chúncZTyg ăcZTyn no.

Cho N9eccá ă5eu7n xocZTyng, rN9eca k5eu7hỏi XSRmnhà ChưN9ecơng cZTyNgự, tN9ecôi gcZTyọi điệXSRmn chcZTyo TZqxZiêu Viễn,cZTy “CZqxZhúng tXSRma XSRmđến trườnN9ecg ăZqxZn cN9ecơm cXSRmăng N9ectin đi”.

Tiêu ZqxZViễn mặcXSRm trêncZTy ngưXSRmời bộZqxZ tN9echể th5eu7ao màcZTyu trắN9ecng, đứN9ecng cZTyở cN9ecổng trXSRmường đợXSRmi tôi.

Nhà XSRmăn c5eu7ăn bảncZTy khôncZTyg tha5eu7y đXSRmổi gXSRmì, 5eu7chỉ làcZTy không5eu7 còZqxZn cunN9ecg c5eu7ấp cN9ecanh trứncZTyg N9eccà cXSRmhua miễnZqxZ phXSRmí XSRmnữa. TôXSRmi và5eu7 cZTyTiêu N9ecViễn mu5eu7a haXSRmi suN9ecất cZTycơm rướiN9ec sốXSRmt thN9ecịt cZTygà, t5eu7ìm mcZTyột chỗZqxZ vZqxZắng người5eu7 ngcZTyồi xuống.

Vẫn làXSRm cảncZTyh tượngXSRm c5eu7ủa XSRmnăm đó,5eu7 XSRmchỉ cXSRmó vN9ecị củXSRma mónN9ec cN9ecơm XSRmrưới làcZTy hoXSRmàn toàXSRmn không5eu7 giXSRmống năN9ecm đóN9ec nữa.

Ăn N9eccơm xongZqxZ, TZqxZiêu ViễnXSRm ZqxZnói: 5eu7“Chúng tXSRma rcZTya sânN9ec vậnXSRm ZqxZđộng 5eu7đi, xXSRmem an5eu7h ZqxZbây giờZqxZ N9eccòn cZqxZó ZqxZthể chạyZqxZ 15cZTy00m nXSRmữa kh5eu7ông”. LZqxZúc nà5eu7y tôicZTy mớcZTyi chúcZTy ýXSRm N9ecđến an5eu7h 5eu7đi đôiN9ec gcZTyiày 5eu7thể N9ecthao NikXSRme ZqxZcũ đó.

“Anh vẫZqxZn đZqxZi đôZqxZi cZTygiày 5eu7này à?”

“Muốn thaN9ecy đôicZTy mớN9eci, vẫnXSRm chưN9eca 5eu7có ngườZqxZi đN9ecưa anZqxZh cZTyđi mucZTya”. cZTyAnh nN9echìn XSRmtôi cười.

Tôi cúZqxZi đầuXSRm lẩn5eu7 tZqxZránh ánhZqxZ nhìN9ecn trìu5eu7 mếnXSRm ccZTyủa a5eu7nh, “N9ecĐợi XSRmcó thờXSRmi gN9ecian lXSRmại cZTyđưa anN9ech XSRmđi muN9eca đôiN9ec mớiXSRm nN9eché, như5eu7ng cZTyanh XSRmphải 5eu7tự 5eu7bỏ tiền”.

“Điền KhảN9ec LạcZqxZ, ecZTym thậtN9ec làXSRm k5eu7eo kiệt”.ZqxZ VẫnN9ec nguyênXSRm vZqxZăn lcZTyời pXSRmhê phánXSRm cZTytôi năZqxZm đó.

Tôi XSRmđứng N9ecbên đườngXSRm biZqxZên cZqxZhạy giúN9ecp N9ecanh bấmcZTy thcZTyời gN9ecian, rN9ecất nhiềuN9ec XSRmsinh ZqxZviên trN9ecên sâXSRmn N9ecvận đN9ecộng cZTynhìn XSRmchúng cZTytôi, nXSRmhất l5eu7à ccZTyác N9eccô gáiZqxZ, nXSRmhìn XSRmTiêu 5eu7Viễn bằngXSRm đôiZqxZ 5eu7mắt rạngZqxZ rỡ.

Tôi kéo5eu7 T5eu7iêu ViễZqxZn, “ĐiN9ec thôiZqxZ, cơm5eu7 xcZTyong khôn5eu7g 5eu7được vậ5eu7n độnN9ecg mạnh”.

Tôi ZqxZvà ZqxZTiêu ViZqxZễn nZqxZắm tZqxZay ncZTyhau lcZTyặng 5eu7lẽ đcZTyi dọZqxZc thecZTyo N9ecbờ sông,ZqxZ dườngXSRm nZqxZhư N9ectrở lạZqxZi thwoicZTyf điểZqxZm m5eu7ới quXSRmen cZTynhau c5eu7ủa cZTynhiều XSRmnăm trước.

“Đợi cZTydự áZqxZn nàXSRmy kếZqxZt thúc,cZTy chú5eu7ng t5eu7a XSRmđi đăngcZTy ký5eu7 ZqxZkết hô5eu7n n5eu7hé”. ZqxZTiêu Viễn5eu7 đột5eu7 ZqxZnhiên nói.

“Kết hônN9ec?” TôcZTyi khôngN9ec cóXSRm mộtXSRm ch5eu7út XSRmchuẩn bịcZTy tâcZTym lZqxZý gì,XSRm “Tạ5eu7i sao?”

“Tất nhiênZqxZ N9eclà vXSRmì anN9ech N9ecyêu em!”cZTy TXSRmiêu VicZTyễ cZTydừng lại,ZqxZ hcZTyôn 5eu7lên môiXSRm tôi.

Lần đầN9ecu cZTytiên ancZTyh 5eu7hôn tôXSRmi nhXSRmư vXSRmậy, 5eu7tôi sữnXSRmg sờ5eu7 kiN9ecnh ngạc.

“Sao vậy,XSRm vẫnXSRm mu5eu7ốn nữ5eu7a à?”cZTy AnN9ech nhưXSRm bịcZTy nghiện5eu7, lạZqxZi sấncZTy tớicZTy hônZqxZ tôi.

Môi TiXSRmêu VicZTyễn ZqxZcó v5eu7ị sN9ece ZqxZse ngọt,N9ec mN9ecịn mà5eu7ng, ẩcZTym cZTyướ, XSRmmềm N9ecdịu ấcZTyn trêZqxZn m5eu7ôi tôi.

“Tiêu ViễnN9ec, cZTyanh XSRmsẽ khôngcZTy r5eu7ời 5eu7xa eXSRmm chứ?”ZqxZ Tô5eu7i lXSRmuôn ZqxZcảm ZqxZthấy đXSRmiều tcZTyuyệt diệuXSRm thếXSRm n5eu7ày lZqxZại khôZqxZng pcZTyhải lZqxZà ZqxZsự thật.

“Sẽ khôncZTyg baZqxZo giờcZTy nữa!”5eu7 cZTyAnh gXSRmiữ chN9ecặt mi5eu7ệng tZqxZôi, “TậpXSRm tcZTyrung đi,cZTy đ5eu7ừng nóiXSRm nữa…”

Tiêu VicZTyễn đưa5eu7 thẳnXSRmg tN9ecôi về5eu7 đếncZTy 5eu7cửa nXSRmhà, “AnhN9ec muốn5eu7 ZqxZvào gặXSRmp XSRmmẹ emZqxZ!” A5eu7nh lầncZTy chầncZTy ởN9ec đZqxZó kcZTyhông mu5eu7ốn đi.

“Lần saXSRmu 5eu7nhé, cZTyem vềN9ec nóicZTy XSRmvới ZqxZmẹ N9ecmột tiếnXSRmg trướcXSRm đãN9ec, trXSRmánh lN9ecàm mẹN9ec giật5eu7 mìnhXSRm, mẹcZTy vẫN9ecn luônZqxZ ngcZTyhĩ XSRmanh đaZqxZng ởXSRm nướcXSRm ngoài”.

“Chúng N9ecta XSRmlàm cùXSRmng ởcZTy N9ecmột ccZTyơ quanXSRm, XSRmem đcZTyã kZqxZhông N9ecnói vZqxZới cN9ecô à?”

Tiêu Viễ5eu7n dXSRmùng haZqxZi cN9ecánh taN9ecy cZTygiữ tôZqxZi lạZqxZi mZqxZột góXSRmc nhỏ.

“Em sợ5eu7 m5eu7ẹ khXSRmông thíchN9ec anZqxZh đấy”.

“Mẹ vZqxZợ gXSRmặp co5eu7n rể,5eu7 cóN9ec gìcZTy mXSRmà kh5eu7ông thích?”XSRm N9ecAnh 5eu7đắc ýXSRm nói.

“Được r5eu7ồi, lần5eu7 saXSRmu a5eu7nh hãyN9ec đến”.N9ec TôiXSRm đẩyN9ec N9ecanh rcZTya, “NcZTyhanh về5eu7 nhZqxZà ngủN9ec đXSRmi, N9ecngày macZTyi còXSRmn đ5eu7i làZqxZm chứ”.

Mẹ tôiZqxZ N9ecđã ngủcZTy r5eu7ồi. TôcZTyi cZTynhẹ nhàncZTyg ZqxZmở cZTycửa sợXSRm đán5eu7h ZqxZthức mẹ,cZTy gầnXSRm đây,XSRm mẹN9ec toàncZTy nN9ecgủ sớm.

Tắm xonXSRmg, nằmXSRm tcZTyrên giư5eu7ờng, tráXSRmi tcZTyim rXSRmộn rcZTyã mớXSRmi XSRmchịu tcZTyrầm lắng5eu7 xuống.

Tiêu ViễN9ecn, chúnZqxZg t5eu7a thậtZqxZ sựcZTy có5eu7 thể5eu7 XSRmở bêcZTyn ncZTyhau khN9ecông? TạicZTy cZTysao tZqxZrong lòngZqxZ tôZqxZi cứZqxZ thấpXSRm thN9ecỏm không5eu7 yên?

Ngày hôXSRmm ZqxZsau điXSRm làm5eu7, t5eu7ổ N9ecdự áncZTy cử5eu7 TiêucZTy ViN9ecễn cZTyvà 5eu7tôi đN9ecến côN9ecng trườXSRmng khảocZTy sát5eu7 tN9eciến độcZTy thcZTyi công.

Lúc cZTyxuất phácZTyt, Tổ5eu7 trưởngN9ec ZqxZnăm l5eu7ần bXSRmảy lN9ecượt nN9echắc nN9echở ZqxZlái x5eu7e nhcZTyất định5eu7 phảiN9ec cZTyđảm bảoN9ec aXSRmn toànN9ec cZTycho XSRmtổng ZqxZgiám ZqxZsát Tiêu.

Trên đườngZqxZ ZqxZđi, 5eu7tôi nóN9eci đ5eu7ùa với5eu7 XSRmTiêu Viễn,ZqxZ “XSRmXem, đó5eu7 chínhN9ec làcZTy sựN9ec cáN9ecch XSRmbiệt giữa5eu7 tổngcZTy gicZTyám 5eu7sát vXSRmà ZqxZnhân viêZqxZn. TổngZqxZ gicZTyám sátZqxZ thậtN9ec N9eclà đacZTyng qu5eu7ý, rXSRma khỏXSRmi cửaZqxZ l5eu7à N9eccần N9ecphải ZqxZbảo đảmN9ec N9ecan toàn”.

“Em cZTychẳng phảcZTyi cN9ecàng đáXSRmng q5eu7uý hN9ecơn cZTysao, N9eccó mộcZTyt tổng5eu7 5eu7giám sát5eu7 khô5eu7i nN9ecgô tuấncZTy tcZTyú, u5eu7y pho5eu7ng lẫmZqxZ liệcZTyt, cZTylà aXSRmnh đâycZTy XSRmđảm bảo5eu7 acZTyn XSRmtoàn chcZTyo em!ZqxZ” TiêZqxZu 5eu7Viễn cZTynhìn cZTytôi cườiN9ec ZqxZhì hì.

“Em sXSRmao 5eu7dám làm5eu7 5eu7phiền anh?”

Đến côcZTyng 5eu7trường, ĐộiZqxZ trưởnN9ecg 5eu7đội thN9eci cô5eu7ng dẫnN9ec tôicZTy vN9ecà TiN9ecêu cZTyViễn ZqxZđi 5eu7xem x5eu7ét 5eu7tình ZqxZtrạng đN9ecắp đcZTyê kXSRmè đường.ZqxZ TXSRmiêu Vi5eu7ễn ZqxZlúc lúcXSRm ZqxZlại cZqxZhỉ XSRmra cáXSRmc phươcZTyng diệN9ecn cầnN9ec chú5eu7 ýXSRm, cZTyđội trưởng5eu7 đZqxZều gN9echi cXSRmhép 5eu7lại 5eu7cẩn thận.

Đi đếZqxZn mN9ecột nơicZTy XSRmgập ghềnh,N9ec cZTycó h5eu7ố N9ecnước. Ngườ5eu7i láXSRmi cZTyxe điXSRm cù5eu7ng XSRmchỉ 5eu7lo bảoN9ec vệcZTy TiZqxZêu Viễn,N9ec dN9eco mucZTyốn gicZTyữ TiêuXSRm ViễXSRmn khôZqxZng N9ectiến N9ecvề pXSRmhía trướcZqxZ mà5eu7 đãN9ec lỡ5eu7 vZqxZa vXSRmào người5eu7 tôi.

Một XSRmcú vấpN9ec ncZTygã, tcZTyôi rcZTyơi XSRmluôn xuống5eu7. NưcZTyớc ngậ5eu7p sN9ecâu đcZTyến t5eu7ận thắtcZTy lưZqxZng, lZqxZạnh tXSRmê táiZqxZ, 5eu7quần XSRmáo trênN9ec ngư5eu7ời đ5eu7ều N9ecbị cZTyướt sũng.

Tiêu ViễnXSRm th5eu7ấy vN9ecậy, ZqxZlập tứXSRmc vứcZTyt bỏN9ec N9ecáo XSRmkhoác ởZqxZ trênN9ec nZqxZgười, địnhXSRm lcZTyao N9ecxuống kéocZTy tôi.

Tôi ZqxZhét: “TiêuXSRm Viễn,5eu7 aXSRmnh đừn5eu7g xuZqxZống, eN9ecm cZTycó N9ecthể t5eu7ự lXSRmên được”.

Người lá5eu7i 5eu7xe 5eu7va phảcZTyi N9ectôi, 5eu7thấy 5eu7có N9eclỗi, nóN9eci: “TổngcZTy N9ecgiám sá5eu7t TiêN9ecu, hacZTyy đểZqxZ tXSRmôi xuXSRmống đi”.

Tiêu ViễXSRmn giậ5eu7n dN9ecữ nhìnXSRm a5eu7nh tN9eca, ánh5eu7 mN9ecắt cònZqxZ sXSRmắc lạcZTynh hZqxZơn cảZqxZ dòZqxZng nước,cZTy “ĐứngZqxZ sZqxZang mộN9ect bên”.

Người ZqxZlái N9ecxe sN9ecợ h5eu7ãi khônN9ecg dámN9ec 5eu7nói XSRmgì, lùiXSRm sacZTyng mộtZqxZ bên.

Tiêu N9ecViễn cZTykhông ngạiXSRm nưZqxZớc lZqxZạnh, từXSRm cZTytừ XSRmđến cZTygần tcZTyôi, giữZqxZ chặtcZTy tacZTyy tôXSRmi, nóiZqxZ: “ĐicZTy thecZTyo anhN9ec, c5eu7hậm XSRmthôi kẻN9eco ngã”.

Sau khXSRmi Tiê5eu7u N9ecViễn kéoZqxZ tôN9eci rXSRma khỏZqxZi hcZTyố nước,5eu7 tN9ecổ trưởngZqxZ tìN9ecm cZTycho chún5eu7g tZqxZôi mộtZqxZ lềuXSRm tcZTyrại ZqxZcó N9eclò sưởiN9ec điXSRmện N9ecđể h5eu7ong khôN9ec quầnN9ec áo.XSRm TicZTyêu ViZqxZễn N9ecsợ tôN9eci XSRmlạnh, cZqxZởi lZqxZuôn cảXSRm XSRmáo kXSRmhoác ngoàiXSRm ZqxZđắp ccZTyho tôi,XSRm “CáicZTy tên5eu7 láiZqxZ N9ecxe cZTytay ch5eu7ân hN9ecậu đậN9ecu cZTyấy, tZqxZhật bựXSRmc mình”.

Tôi cườiZqxZ cZTyanh đãN9ec làmXSRm XSRmto chucZTyyện, tô5eu7i ccZTyhẳng quZqxZa cũnXSRmg ccZTyhỉ bN9ecị ướtXSRm quầcZTyn áocZTy thXSRmôi, kXSRmhông đácZTyng ZqxZđể nổ5eu7i cáucZTy ZqxZvới ZqxZngười ta.

Tiêu VcZTyiễn ngồcZTyi hcZTyơi xãN9ec lXSRmò scZTyưởi, tcZTyôi bảocZTy aZqxZnh lN9ecại XSRmgần N9ecchút, đểcZTy tráN9ecnh lXSRmạnh, XSRmanh khN9ecông chcZTyịu: “E5eu7m còcZTyn đáncZTyg quýcZTy hơncZTy anh”.

Tôi nhì5eu7n 5eu7anh, mỉmZqxZ cườicZTy, 5eu7trong lòngXSRm ấm5eu7 5eu7áp vXSRmô ngần.

Quay vềN9ec tổZqxZ dựZqxZ áXSRmn, ZqxZTiêu ViễcZTyn ZqxZcứ hắtZqxZ hcZTyơi suốt,cZTy tôiN9ec N9eccho 5eu7anh uốnZqxZg m5eu7ột cốc5eu7 thuốcXSRm giN9ecải cảmN9ec, nhN9ecưng khôngcZTy c5eu7ó XSRmtác dụng.

Ngày hN9ecôm s5eu7au, vừa5eu7 sángN9ec ra5eu7, điệnXSRm tho5eu7ại củXSRma XSRmTiêu ViễnXSRm đXSRmánh N9ecthức tcZTyôi dậycZTy: “KhảN9ec LZqxZạc, aXSRmnh số5eu7t caZqxZo, cóXSRm chN9ecút cZTytriệu chứngXSRm bcZTyị ZqxZviêm pZqxZhổi, nhậpZqxZ viện5eu7 rồZqxZi”. Giọng5eu7 ZqxZnói khảXSRmn khô,cZTy khôXSRmng XSRmcòn N9ecêm 5eu7ái nhcZTyư nhữngcZTy ngàN9ecy trcZTyước nữa.

“Ở 5eu7đâu vậcZTyy?” TXSRmôi hỏi.

“Bệnh vZqxZiện cảnXSRmh sá5eu7t XSRmvũ trang”.

“Anh N9ecđợi nhé,ZqxZ 5eu7em ZqxZđến tXSRmổ 5eu7dự áN9ecn điểmcZTy dancZTyh, cZTyrồi xiXSRmn ph5eu7ép nghỉ5eu7 đZqxZi tXSRmhăm anh”.

“Ừ”. TiêXSRmu VN9eciễn ngoZqxZan ngoãnN9ec đáp5eu7, cN9ecó cZTyvẻ sốcZTyt nặng5eu7 khôncZTyg XSRmcòn sXSRmức nó5eu7i nữa5eu7 rồi.

Tôi mcZTyua mộZqxZt gcZTyiỏ 5eu7táo cZTyPhú Sĩ,N9ec ZqxZvừa 5eu7to vN9ecừa 5eu7đỏ, nghĩcZTy 5eu7rằng TXSRmiêu ViễcZTyn sẽZqxZ rất5eu7 XSRmthích ăn.

Tôi chXSRmưa đXSRmến bệnXSRmh viXSRmện XSRmCảnh sátXSRm v5eu7ũ tN9ecrang ZqxZbao giZqxZờ, bcZTyước vàcZTyo thấZqxZy XSRmthật rộ5eu7ng lớn,cZTy ở5eu7 đạZqxZi sảncZTyh hỏiN9ec mN9ecấy lưN9ecợt, mớiXSRm bicZTyết đượccZTy 5eu7khu nhậpN9ec việnZqxZ cZTychỗ nào.XSRm N9ecVừa nhắN9ecc đếncZTy tênXSRm TiêcZTyu VcZTyiễn vớXSRmi các5eu7 ZqxZy cZTytá 5eu7của khcZTyu nhậpcZTy vicZTyện, mấy5eu7 cN9ecô gái5eu7 trN9ecẻ XSRmđều N9echào hXSRmứng nóiN9ec: “ĐểXSRm tôicZTy dẫncZTy côcZTy đi”.

Tiêu ViễnN9ec nằmcZTy ởZqxZ phònZqxZg bệZqxZnh ZqxZriêng cXSRmao ZqxZcấp, cửaZqxZ ZqxZphòng bệncZTyh mởXSRm rcZTya, bZqxZên troZqxZng tN9echấy có5eu7 mấXSRmy bóZqxZng ngườiN9ec đcZTyi lại.

Tôi cZTynhanh ch5eu7óng nZqxZhận XSRmra NgcZTyô DuXSRmyệt đacZTyng ngcZTyồi ZqxZở đXSRmầu giường,5eu7 nânXSRmg cốc5eu7 nướcXSRm chXSRmo TicZTyêu VicZTyễn N9ecuống. TZqxZiêu cZTyViễn lXSRmộ rcZTyõ vcZTyẻ dịuN9ec cZTydàng c5eu7ười cZTyvới ccZTyô ấy.

Tôi đứngZqxZ ởcZTy lốicZTy đi5eu7 rấtcZTy lâu5eu7, ccZTyhăm chúN9ec nZqxZhìn NgcZTyô DuZqxZyệt, cZqxZô ấN9ecy vXSRmà Ti5eu7êu VXSRmiễn cN9ecư x5eu7ử vớiZqxZ nXSRmhau 5eu7như thếZqxZ, nhấtXSRm ZqxZđịnh đãXSRm 5eu7có thờiXSRm gi5eu7an rcZTyất dàN9eci bêncZTy nhau.

“Thư ZqxZký TốngN9ec, cZqxZô gáiN9ec nàycZTy muốnZqxZ tN9ecìm TiêuZqxZ Viễn”.

Người cZTyđược gọiZqxZ làN9ec thưXSRm ký5eu7 TốnXSRmg đóXSRm l5eu7iếc nhìncZTy tôiXSRm, XSRmquay đcZTyầu đi,”5eu7Bộ trN9ecưởng Tiêu5eu7 cZTyvà phcZTyu cZTynhân đãcZTy dặXSRmn cZTyrồi, trừcZTy cZqxZô NgôZqxZ XSRmDuyệt ra5eu7, Tiêu5eu7 ZqxZViễn ZqxZkhông cZTygặp bấ5eu7t kỳXSRm n5eu7gười nào”.

Trừ NcZTygô N9ecDuyệt r5eu7a, ngườiXSRm khácZqxZ đốiN9ec vớiN9ec XSRmTiêu Viễn5eu7 đề5eu7u lXSRmà “ngưXSRmời bấcZTyt kỳ”XSRm sao?

Tôi kN9echông biXSRmết nêXSRmn l5eu7ý giả5eu7i nXSRmhư th5eu7ế 5eu7nào vềZqxZ hàcZTym 5eu7ý củaN9ec câZqxZu 5eu7nói N9ecnày, chZqxZỉ c5eu7ảm thấycZTy trZqxZái ti5eu7m trXSRmàn đầycZTy nhiN9ecệt XSRmhuyết N9ecbỗng cZqxZhốc nguộ5eu7i ZqxZlạnh đ5eu7i, bịXSRm đông5eu7 cứng5eu7 cZTylại N9ecnhư n5eu7ước đá.N9ec ĐồnXSRmg thờicZTy, N9eccơ thZqxZể N9ecco thắt5eu7 lại,N9ec cZqxZác ngón5eu7 taXSRmy cZTyrun rẩy.

Y tZqxZá gọiN9ec 5eu7tôi, “CôcZTy làm5eu7 sXSRmao vậy?”

Tôi N9eccố gXSRmắng N9ecđể lN9ecàm chZqxZo mì5eu7nh khôZqxZng XSRmrun lênZqxZ nữXSRma, quZqxZay đN9ecều lcZTyại nhìZqxZn ZqxZcô tZqxZa 5eu7cảm kích,5eu7 ruZqxZn ruXSRmn mZqxZôi nói5eu7: “KhôncZTyg sXSRmao đâu”.

Người 5eu7y tácZTy n5eu7gạc nhiêN9ecn XSRmnhìn tháiZqxZ độN9ec củaN9ec tôi,N9ec chỉXSRm taN9ecy ZqxZxuống dướiN9ec đấXSRmt, khôncZTyg biếtcZTy cZTytừ lúcZqxZ nào,XSRm 5eu7giỏ cZTytáo trcZTyên ta5eu7y đãXSRm lăXSRmn N9ecxuống 5eu7đất rồi.

Tôi lạicZTy nhìnZqxZ vXSRmào tZqxZrong phòXSRmng, ZqxZNgô Duyệt5eu7 đangN9ec cZTynhẹ nhànXSRmg nânXSRmg đầuZqxZ TiêuZqxZ Viễn,cZTy cZTyđặt 5eu7lên gối,cZTy sZqxZau đóN9ec đắp5eu7 cN9echăn ccZTyho anh.

Tôi địnhZqxZ thần5eu7 XSRmlại, cúcZTyi đầuZqxZ xuN9ecống nhì5eu7n nhữngN9ec quảN9ec táN9eco lăn5eu7 trênZqxZ đất,XSRm d5eu7ập nN9ecát 5eu7đến thếcZTy 5eu7này, N9ecxem rZqxZa ZqxZkhông N9ecthể N9ecăn đượ5eu7c nữ5eu7a rồi.

Mỉm cười,ZqxZ tcZTyrong lò5eu7ng thcZTyầm N9ecnói vớZqxZi TiêuZqxZ V5eu7iễn: BXSRmảo trọng.