You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3FoZ68N: CMcó bawHWaoXo nhiêuwHWaoX mMcối twHWaoXình cQ54Xbtó tQ54Xbthể làmwHWaoX Q54Xbtlại đượcwHWaoX tQ54Xbtừ đầu?

            “NFoZ68Ngốc wHWaoXạ, chQ54Xbtẳng lẽwHWaoX wHWaoXem khôngMc hQ54Xbtiểu saoQ54Xbt? TừwHWaoX trướcwHWaoX đếnwHWaoX naMcy ngQ54Xbtười aFoZ68Nnh yêQ54Xbtu chỉMc cóMc mFoZ68Nình emMc!” TQ54Xbtiêu wHWaoXViễn ôFoZ68Nm chặtFoZ68N lấyFoZ68N tôiMc, giọFoZ68Nng nóiwHWaoX wHWaoXtha thiết.

            TiQ54Xbtm đaQ54Xbtu gFoZ68Nần nhFoZ68Nư Mcmuốn nghẹQ54Xbtt thở,Mc tMcại Q54Xbtsao? wHWaoXTại wHWaoXsao bMcao nhiêuwHWaoX nMcăm Q54Xbttrôi wHWaoXqua rQ54Xbtồi mớiQ54Xbt nóiFoZ68N vớiwHWaoX tQ54Xbtôi nhữngwHWaoX điềMcu này?

1. ĐãQ54Xbt lâMcu khônMcg wHWaoXgặp, aMcnh vMcẫn khỏeFoZ68N chứ

Tiêu ViMcễn đứnQ54Xbtg trướFoZ68Nc mFoZ68Nặt tôiwHWaoX, cườwHWaoXi nóiFoZ68N: wHWaoX“Điền KMchả Lạc,Mc anQ54Xbth biếtwHWaoX ngFoZ68Nay làMc Mcem mMcà, eMcm khôwHWaoXng Mcngờ đượcMc làwHWaoX anQ54Xbth phMcải không?”

Tôi khôngQ54Xbt kiềmMc chếQ54Xbt đưFoZ68Nợc nỗiwHWaoX xúcQ54Xbt độngwHWaoX trFoZ68Nong FoZ68Nlòng, Q54Xbtngay cảwHWaoX giwHWaoXọng nóiFoZ68N cũQ54Xbtng Mcrun lậwHWaoXp cậpFoZ68N, “TiêuFoZ68N wHWaoXViễn! LàMc Q54Xbtanh thậwHWaoXt sao?”

“Nếu làwHWaoX gMciả FoZ68Ncho đổMci lạiMc. ĐúngQ54Xbt FoZ68Nlà FoZ68Nanh đâMcy”. AMcnh wHWaoXkéo FoZ68Ntay tMcôi FoZ68Nlại, ấQ54Xbtm ápFoZ68N. RMcõ Mcràng kQ54Xbthông phảiMc lQ54Xbtà mơ.

“Tại sMcao Q54Xbtanh lFoZ68Nại trQ54Xbtở tMchành TổngFoZ68N FoZ68Ngiám swHWaoXát kỹMc thuậtFoZ68N cFoZ68Nhứ?” FoZ68NTôi hỏFoZ68Ni. AnwHWaoXh xFoZ68Nuất ngoạiMc mMcới hQ54Xbtơn bMcốn nQ54Xbtăm, nhawHWaoXnh Mcnhất cũFoZ68Nng chỉwHWaoX vMcừa họFoZ68Nc Q54Xbtxong chươnQ54Xbtg trìnhQ54Xbt tiếnFoZ68N sĩ.

“Chuyện FoZ68Nnày FoZ68Nrất dFoZ68Nài dòngQ54Xbt, cwHWaoXó wHWaoXdịp wHWaoXanh sẽQ54Xbt kểMc chMco eFoZ68Nm nghMce”. TiêuwHWaoX ViễMcn nhìFoZ68Nn Mctôi cười,wHWaoX wHWaoXrồi khôMcng nóiwHWaoX Mcthêm wHWaoXgì nữa.

Ngồi FoZ68Ntrong phònMcg Q54Xbtlàm việcMc củawHWaoX TiêuQ54Xbt VQ54Xbtiễn, ngwHWaoXhe tiếngQ54Xbt nhạcQ54Xbt dwHWaoXu dương,FoZ68N Q54Xbtnhấm nhwHWaoXáp vMcị Q54Xbttrà wHWaoXsữa tFoZ68Nhơm nồngwHWaoX, Q54Xbthai FoZ68Nđứa nFoZ68Nhìn nhaMcu khQ54Xbtông nóFoZ68Ni nFoZ68Nên lờwHWaoXi, tôiFoZ68N cảmFoZ68N thFoZ68Nấy Q54Xbtđây chínhwHWaoX làFoZ68N tộFoZ68Nt cMcùng FoZ68Ncủa FoZ68Nhạnh phúcMc rồi!

 Bao nFoZ68Năm quMca, tấtwHWaoX wHWaoXcả cMchờ đợwHWaoXi, tMcất cFoZ68Nả nhFoZ68Nung nhớwHWaoX đềuwHWaoX hộiMc Q54Xbttụ lwHWaoXại wHWaoXở FoZ68Ncái nhMcìn đwHWaoXắm FoZ68Nđuối, FoZ68Ncon ngQ54Xbtươi củQ54Xbta tMcôi Mckhẽ cQ54Xbthuyển đMcộng nhẹMc vềMc phwHWaoXía đQ54Xbtuôi mắt.

Tiêu VFoZ68Niễn nhìnMc twHWaoXôi, wHWaoXnhíu màyFoZ68N, “Khả,wHWaoX mắtwHWaoX eFoZ68Nm khôngQ54Xbt ổwHWaoXn àQ54Xbt? FoZ68NTại sQ54Xbtao áMcnh mắtQ54Xbt lwHWaoXạ vậy?”

My GodFoZ68N! TiêuwHWaoX ViễMcn ơwHWaoXi, cMchẳng wHWaoXlẽ anMch khôMcng biếMct wHWaoXthế nwHWaoXào lMcà liếcMc mắtQ54Xbt đwHWaoXưa tìwHWaoXnh sFoZ68Nao? McHay lQ54Xbtà đQ54Xbtộng táFoZ68Nc diễnFoZ68N xFoZ68Nuất củMca Q54Xbttôi quáQ54Xbt kém?

“Đâu có,FoZ68N chQ54Xbtỉ wHWaoXlà Q54Xbtem… cQ54Xbthỉ là…Q54Xbt wHWaoXchưa ngủFoZ68N đủMc wHWaoXgiấc, mMcắt hơQ54Xbti wHWaoXmỏi”. TFoZ68Nôi ấpFoZ68N úng.

“Sau này,FoZ68N buổiQ54Xbt wHWaoXtối trướcFoZ68N kwHWaoXhi điFoZ68N ngủwHWaoX uốFoZ68Nng trwHWaoXà íQ54Xbtt tQ54Xbthôi, uốMcng sQ54Xbtữa tươiQ54Xbt nhiềuQ54Xbt vQ54Xbtào”. wHWaoXTiêu VFoZ68Niễn wHWaoXdịu dàMcng Q54Xbtcười Mcnói vớiQ54Xbt tôi.

Tổng gFoZ68Niám sáQ54Xbtt Mckỹ thQ54Xbtuật vừaQ54Xbt Mcyên vMcị, PQ54Xbthó tổnQ54Xbtg giMcám sátQ54Xbt kỹQ54Xbt thuMcật Q54Xbtđã xuấMct hMciện Mcngay –wHWaoX đâywHWaoX quảQ54Xbt đúnMcg wHWaoXlà mộMct đạiwHWaoX mwHWaoXỹ nhânFoZ68N. NghQ54Xbte nóiwHWaoX lwHWaoXà cháuMc gáiMc củawHWaoX CụcQ54Xbt trưQ54Xbtởng, lwHWaoXà wHWaoXtrí thứcFoZ68N FoZ68Ncao Mcở nưQ54Xbtớc ngoàiwHWaoX Q54Xbtvề, làmwHWaoX chwHWaoXo Mccác wHWaoXanh chànwHWaoXg đQ54Xbtộc thQ54Xbtân wHWaoXcứ phảwHWaoXi xFoZ68Núm xíQ54Xbtt vâyQ54Xbt quanh.

Đại mFoZ68Nỹ wHWaoXnhân nhwHWaoXìn cácFoZ68N cMchàng tFoZ68Nrai trQ54Xbtong tFoZ68Nổ dựQ54Xbt ánwHWaoX wHWaoXbằng nQ54Xbtửa Q54Xbtcon mQ54Xbtắt, wHWaoXduy cQ54Xbthỉ đốQ54Xbti vớiMc TiêQ54Xbtu VMciễn lạQ54Xbti twHWaoXỏ Q54Xbtra âMcn cFoZ68Nần FoZ68Nquá mFoZ68Nức. Q54XbtTôi FoZ68Nthấy vFoZ68Nậy trQ54Xbtong lònMcg FoZ68Nrất lMco Mcsợ, bảnQ54Xbt thwHWaoXân tôQ54Xbti vốnMc khwHWaoXong Q54Xbtcó sứcQ54Xbt cạnhMc wHWaoXtranh gFoZ68Nì, bMcây giờwHWaoX gặpMc phảFoZ68Ni đốiQ54Xbt tFoZ68Nhủ mMcạnh nMchư vậyFoZ68N, xewHWaoXm Mcra ôngwHWaoX trMcời đangQ54Xbt thửFoZ68N thácwHWaoXh Q54Xbttôi đây!

Mặc Mcdù ởQ54Xbt cwHWaoXùng mQ54Xbtột tổFoZ68N vớwHWaoXi wHWaoXTiêu ViMcễn, nhMcưng cơwHWaoX hộiFoZ68N gặpMc gỡQ54Xbt Q54Xbtkhông nhiều.wHWaoX McCó lúcQ54Xbt đwHWaoXi ngaMcng quFoZ68Na FoZ68Nvăn pFoZ68Nhòng củQ54Xbta aMcnh, twHWaoXôi FoZ68Nkhông kwHWaoXìm cFoZ68Nhế đượcFoZ68N phảiFoZ68N liếwHWaoXc mQ54Xbtắt nhìMcn vào,FoZ68N toàQ54Xbtn thấyMc wHWaoXTiêu VQ54Xbtiễn đanQ54Xbtg chwHWaoXăm chQ54Xbtú nghwHWaoXiên cứuMc bảFoZ68Nn FoZ68Nvẽ dựMc án.

Một hôwHWaoXm, TiwHWaoXểu wHWaoXLưu –Q54Xbt cùngFoZ68N phMcòng lQ54Xbtàm việwHWaoXc wHWaoXvới tMcôi, độtMc FoZ68Nnhiên hỏiQ54Xbt: “ChịMc Điền,Q54Xbt cFoZ68Nó phảiMc chMcị FoZ68Ncó ýwHWaoX vớiMc wHWaoXTổng giáQ54Xbtm sMcát kỹQ54Xbt thuậQ54Xbtt TQ54Xbtiêu không?”

Tôi Mcđang uMcống trà,wHWaoX phụFoZ68Nt hếQ54Xbtt cwHWaoXả nướQ54Xbtc wHWaoXra ngoàMci: Q54Xbt“Xin Q54Xbtlỗi, tFoZ68Nôi bwHWaoXị sặc!”wHWaoX TôFoZ68Ni vộiQ54Xbt vMcàng lấwHWaoXy khănwHWaoX lFoZ68Nau bàn.

“Điều đóMc cFoZ68Nó gMcì phwHWaoXải xấuFoZ68N hổMc wHWaoXchứ? FoZ68NSáu cwHWaoXhị eMcm gFoZ68Nái ởQ54Xbt Mctổ chúnwHWaoXg wHWaoXta đềuMc wHWaoXthầm Q54Xbtyêu TổngFoZ68N giámQ54Xbt sátQ54Xbt kMcỹ thuậtQ54Xbt TwHWaoXiêu mà”.Mc wHWaoXTiểu FoZ68NLưu tiếnwHWaoX hQ54Xbtành pFoZ68Nhân tíchMc Mccụ thể,wHWaoX “NhưQ54Xbtng mFoZ68Nà nFoZ68Nhìn Mcưu Mcthế củFoZ68Na FoZ68NPhó twHWaoXổng giFoZ68Nám sáFoZ68Nt kỹMc thuậtwHWaoX NMcgô caFoZ68No nhMcư vậFoZ68Ny, ewHWaoXm cảMcm thQ54Xbtấy chúnQ54Xbtg twHWaoXa vốnMc đềFoZ68Nu wHWaoXchẳng cóQ54Xbt cFoZ68Nơ hội!”

Tôi ngFoZ68Nhe Mcmà lwHWaoXòng qMcuặn Mcthắt, tQ54Xbthử nghĩMc xwHWaoXem, từwHWaoXng làwHWaoX ngQ54Xbtười yêuMc chínhMc thứcQ54Xbt củawHWaoX mình,FoZ68N bảFoZ68No bMcối riêQ54Xbtng củaQ54Xbt cMcá nwHWaoXhân, bâQ54Xbty giwHWaoXờ phảiwHWaoX wHWaoXđem rMca đểMc phânMc cQ54Xbthia vớiFoZ68N mọiQ54Xbt người,FoZ68N lwHWaoXại bịwHWaoX phánFoZ68N wHWaoXđoán cuốMci cùnMcg sẽQ54Xbt wHWaoXrơi vàoMc Q54Xbttay ngườwHWaoXi khwHWaoXác, tâFoZ68Nm trQ54Xbtạng wHWaoXcó thoảiFoZ68N mMcái đượwHWaoXc Q54Xbtkhông chứ?

Hết Q54Xbtgiờ lMcàm, TiêFoZ68Nu ViQ54Xbtễn bảFoZ68No tôQ54Xbti đợiwHWaoX aFoZ68Nnh wHWaoXđể điQ54Xbt ănMc tốiQ54Xbt cMcùng, tMcôi Q54Xbtcảm thwHWaoXấy tQ54Xbtâm Mctrạng Q54Xbtbuồn bựcQ54Xbt, nênwHWaoX Mcđã đạQ54Xbtp Q54Xbtxe vềFoZ68N trước.

Tôi Q54Xbtlà nMcgười kQ54Xbthông chỉMc kMchông cQ54Xbtó Q54Xbtsức cạwHWaoXnh traFoZ68Nnh, màwHWaoX cònQ54Xbt khwHWaoXông cMcó chúMct tFoZ68Nự Q54Xbttin nào.

Đi đượcFoZ68N nFoZ68Nửa đường,wHWaoX FoZ68Nlại hốiFoZ68N hận,wHWaoX FoZ68Nngười kQ54Xbthác ngưỡngwHWaoX mộMc anhFoZ68N, đâuQ54Xbt pFoZ68Nhải lỗQ54Xbti củaQ54Xbt anh.

Tội Mcnghiệp FoZ68Ncho wHWaoXTiêu ViwHWaoXễn, cFoZ68Nó phFoZ68Nải tFoZ68Nôi đãQ54Xbt Q54Xbtkhông thônwHWaoXg cQ54Xbtảm cwHWaoXho Q54Xbtanh rồi?

Thế lQ54Xbtà FoZ68Nlại vòwHWaoXng Q54Xbtxe quwHWaoXay lại,Mc đFoZ68Nạp nQ54Xbthư baQ54Xbty, sFoZ68Nuýt cFoZ68Nhút wHWaoXnữa đFoZ68Nâm sầmMc vàwHWaoXo quwHWaoXầy trựcFoZ68N bạFoZ68Nn nằQ54Xbtm ởwHWaoX cửaMc wHWaoXchính FoZ68Ncủa Cục.

Chạy quQ54Xbta cửawHWaoX cFoZ68Nhính, bwHWaoXác thườMcng trựFoZ68Nc giảwHWaoX hỏiMc: “TFoZ68Nại sMcao lạiwHWaoX quQ54Xbtay Q54Xbtlại vậy?”

“Cháu làwHWaoXm rơQ54Xbti đồQ54Xbt, mFoZ68Nột móQ54Xbtn đồwHWaoX rấtFoZ68N quaFoZ68Nn trọng!”Q54Xbt TFoZ68Nôi nóMci, saMcu đóQ54Xbt chạyFoZ68N vwHWaoXội vềMc FoZ68Nphía vQ54Xbtăn Q54Xbtphòng Q54Xbtcủa TMciêu Viễn.

Cửa phònMcg kQ54Xbthép hMcờ, bQ54Xbtên tMcrong thấMcp thoánFoZ68Ng phQ54Xbtát rMca tiếngFoZ68N khMcóc nghẹnMc ngào.

Văn phòMcng củaQ54Xbt TiMcêu ViễFoZ68Nn tạiMc wHWaoXsao cóFoZ68N ngườiwHWaoX kFoZ68Nhóc? McLại lQ54Xbtà âwHWaoXm tFoZ68Nhanh củMca wHWaoXcô gáiMc trẻ.

Tôi FoZ68Ndừng bướcQ54Xbt, kwHWaoXhông biếtwHWaoX Mccó Mcnên vMcào FoZ68Nhay không.

“Đừng wHWaoXkhóc nữQ54Xbta, anMch đưaFoZ68N wHWaoXem FoZ68Nđi ăwHWaoXn cFoZ68Nhút gMcì Mcnhé!” TôiMc nghMce giọngMc TiêuwHWaoX ViễnMc dịMcu Mcdàng, âwHWaoXm thanFoZ68Nh ấwHWaoXy, chỉFoZ68N cwHWaoXó thMcể lwHWaoXà dànQ54Xbth chQ54Xbto ngưMcời yêwHWaoXu mớiFoZ68N vQ54Xbtậy chMcứ? BiQ54Xbtết TiêwHWaoXu ViễFoZ68Nn đMcã lâwHWaoXu, wHWaoXanh Mccũng Q54Xbtchưa baQ54Xbto Q54Xbtgiờ dQ54Xbtỗ dàMcnh tôiwHWaoX nwHWaoXhư thế.

Sau đó,Q54Xbt tôiwHWaoX nQ54Xbtghe Mcthấy Q54Xbttiếng aQ54Xbtnh tMchu dọnQ54Xbt đồMc đQ54Xbtạc, tiếnFoZ68Ng đMcóng Q54Xbtngăn kéo.

Đưa côMc ấywHWaoX Q54Xbtđi ăn?Mc TiêwHWaoXu ViễMcn chẳngQ54Xbt phQ54Xbtải hẹwHWaoXn tốFoZ68Ni nwHWaoXay Mcđi ănMc cwHWaoXùng tôFoZ68Ni saoFoZ68N, Mctại swHWaoXao bFoZ68Nây wHWaoXgiờ lQ54Xbtại wHWaoXđổi thQ54Xbtành đưaMc ngườwHWaoXi wHWaoXkhác đi?

Khi nhFoZ68Nìn wHWaoXvào pFoZ68Nhòng aMcnh, khônwHWaoXg phMcải aMci FoZ68Nkhác, cFoZ68Nhính lQ54Xbtà Q54XbtPhó tổngQ54Xbt gQ54Xbtiám sMcát kỹQ54Xbt FoZ68Nthuật xinwHWaoXh đẹpwHWaoX NgMcô FoZ68NDuyệt, đầuQ54Xbt tMcôi cảFoZ68Nm Mctháy choánQ54Xbtg váng.

Tôi đứnMcg FoZ68Nsau pFoZ68Nhía Mccầu Mcthang, nwHWaoXhìn bFoZ68Nóng hQ54Xbtọ dMcìu nhQ54Xbtau FoZ68Nđi kQ54Xbthuất, cQ54Xbthỉ FoZ68Nbiết thMcẫn thờMc nhMcư ngwHWaoXười mFoZ68Nất hồn.

Lúc bướcFoZ68N xwHWaoXuống cầuFoZ68N thMcang, Mcbác thườngQ54Xbt trựwHWaoXc Q54Xbtgià vẫnFoZ68N ởMc đó,Mc nhiệtFoZ68N tìnQ54Xbth hwHWaoXỏi thăQ54Xbtm “TQ54Xbtìm Q54Xbtthấy đồQ54Xbt wHWaoXchưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nêFoZ68Nn Q54Xbtcoi nhưMc tôiwHWaoX đãQ54Xbt maMcng nwHWaoXó tặngFoZ68N cQ54Xbtho ngườiMc kháQ54Xbtc rồwHWaoXi Q54Xbtkhông? HMcay Mcnói Mclà FoZ68Nnó twHWaoXự wHWaoXchạy mất?

Ngày Q54Xbtthứ haQ54Xbti đFoZ68Ni làmFoZ68N, TiêFoZ68Nu Q54XbtViễn Q54Xbtnhìn Q54Xbtthấy tôiFoZ68N, mFoZ68Nỉm FoZ68Ncười wHWaoXtự nhwHWaoXiên, nhưQ54Xbtng Q54Xbttôi lạiFoZ68N cQ54Xbtảm thấyMc nụQ54Xbt cưQ54Xbtời ấyFoZ68N wHWaoXcực FoZ68Nkỳ xQ54Xbta cácwHWaoXh, Q54Xbttưởng nwHWaoXhư bịQ54Xbt FoZ68Nngăn cáFoZ68Nch FoZ68Nbởi mộFoZ68Nt FoZ68Nthế giwHWaoXới Mcmờ sương.

“Bảo ewHWaoXm đMcợi awHWaoXnh, wHWaoXmà lạiMc Mctự bỏQ54Xbt FoZ68Nvề trưwHWaoXớc!” AnQ54Xbth nMcói Mcnhư kwHWaoXhông hQ54Xbtề Q54Xbtcó chuMcyện gì.

“Xin lỗiQ54Xbt, eMcm bận!”Mc TôiMc khônwHWaoXg cườiFoZ68N nổiMc, chỉMc Q54Xbtcó thFoZ68Nể giảQ54Xbt vMcờ nhìMcn đMci cMchỗ kháMcc. AFoZ68Nnh chắcFoZ68N cMchắn Mckhông biếtMc tFoZ68Nôi đãwHWaoX Q54Xbtquay trởQ54Xbt FoZ68Nlại, Q54Xbtcòn đMcược xMcem mộtMc cảnhFoZ68N tượngFoZ68N khôQ54Xbtng nêMcn xem.

“Ai lMcàm ewHWaoXm khônwHWaoXg vFoZ68Nui rQ54Xbtồi?” McTiêu VwHWaoXiễn nFoZ68Nhìn tôi,FoZ68N nFoZ68Ngữ kMchí wHWaoXkhá tMchận trọng.

Tự nMchiên nhMcớ lạiMc mấyFoZ68N FoZ68Nnăm trướFoZ68Nc tôiMc Mcghen bónFoZ68Ng wHWaoXghen gióMc, nhMcìn Mcanh vàwHWaoX mộtwHWaoX wHWaoXbạn nữQ54Xbt FoZ68Ntrong lớMcp ngồiFoZ68N cQ54Xbtùng nhauwHWaoX, liMcền bỏwHWaoX cMchạy Mcra khỏiQ54Xbt phònMcg họQ54Xbtc, sawHWaoXu đówHWaoX aFoZ68Nnh chạQ54Xbty thewHWaoXo kMcéo tQ54Xbtay tFoZ68Nôi lạiQ54Xbt nQ54Xbtói: “ĐồQ54Xbt ngốcMc, aFoZ68Nnh thíwHWaoXch em!”

Đồ wHWaoXngốc! TôiwHWaoX đQ54Xbtúng Q54Xbtlà đồQ54Xbt nMcgốc, lúcQ54Xbt nàwHWaoXo cwHWaoXũng ngwHWaoXây thMcơ tiQ54Xbtn tưởFoZ68Nng rằngMc, xwHWaoXa nhaMcu cMchừng Q54Xbtấy khwHWaoXoảng tFoZ68Nhời giaFoZ68Nn Q54Xbtvà khôngMc gianFoZ68N, chúngFoZ68N tQ54Xbtôi đềFoZ68Nu Q54Xbtsẽ khôngMc thQ54Xbtay đổi.

Sự thậtFoZ68N đúnwHWaoXg Q54Xbtlà tàQ54Xbtn khốc.Mc ChúngMc twHWaoXôi đFoZ68Nã thaFoZ68Ny đổiQ54Xbt rồi,wHWaoX twHWaoXất cFoZ68Nả mọiFoZ68N tFoZ68Nhứ đềuwHWaoX khôngQ54Xbt thwHWaoXể nwHWaoXhư trướcwHWaoX Mcđược nữa.

Công việcFoZ68N tronFoZ68Ng TổQ54Xbt dựwHWaoX áQ54Xbtn rMcất bậnMc rMcộn, Q54Xbttôi wHWaoXvà TiêwHWaoXu ViễnwHWaoX dwHWaoXù FoZ68Ncó đFoZ68Nụng wHWaoXnhau, cũnMcg khôwHWaoXng nóFoZ68Ni đượwHWaoXc Mclời nào.

Theo quawHWaoXn sáwHWaoXt củaQ54Xbt TiểuwHWaoX LưuFoZ68N, “TổFoZ68Nng giMcám sáMct Q54XbtTiêu wHWaoXmấy hômMc FoZ68Nnay Q54Xbttâm trạngQ54Xbt khôngwHWaoX tQ54Xbtốt lắm!”

“Nhà Mcnước trảMc bQ54Xbtao FoZ68Nnhiêu lươngFoZ68N chQ54Xbto FoZ68Nem, đFoZ68Nể Q54Xbtem qwHWaoXuan tQ54Xbtâm đếnFoZ68N cFoZ68Nả tâmwHWaoX trạwHWaoXng củaQ54Xbt Mctổng giMcám sQ54Xbtát FoZ68Nkỹ wHWaoXthuật sao?”

“Em buônFoZ68N chuywHWaoXện chúQ54Xbtt khônwHWaoXg đượcwHWaoX à?wHWaoX MấMcy hôFoZ68Nm wHWaoXnay tíwHWaoXnh khQ54Xbtí chịwHWaoX dwHWaoXữ dằnQ54Xbt qMcuá! ChwHWaoXú wHWaoXý chMcút, đừngwHWaoX đểQ54Xbt bQ54Xbtước vàoQ54Xbt thờiFoZ68N Mckỳ tiềQ54Xbtn mãnFoZ68N Q54Xbtkinh sớQ54Xbtm đấy!”

“Nghe nóiFoZ68N, nwHWaoXgười bMcước FoZ68Nvào Q54Xbtthời kMcỳ tiềnFoZ68N mMcãn FoZ68Nkinh thườngQ54Xbt thíQ54Xbtch luywHWaoXên thFoZ68Nuyên! ChQ54Xbtị Mccó lQ54Xbtuyên thFoZ68Nuyên không?”

Tiểu LưQ54Xbtu vMcội FoZ68Nngậm miệnFoZ68Ng luôn.

Thiết kFoZ68Nế quMcy hoMcạch wHWaoXdự áQ54Xbtn hìnwHWaoXh nhưwHWaoX gặFoZ68Np phảFoZ68Ni kMchó Q54Xbtkhăn, Mcmấy lFoZ68Nần tôiFoZ68N nhìnFoZ68N thấywHWaoX TiêQ54Xbtu ViễnwHWaoX howHWaoXặc Mclà ngồiMc đămQ54Xbt chiêuFoZ68N tQ54Xbtrước bànQ54Xbt lMcàm vFoZ68Niệc, hoặcQ54Xbt lạiMc đứngQ54Xbt tQ54Xbtrầm ngâmMc mMcấy Q54Xbtgiờ liềnwHWaoX ởQ54Xbt FoZ68Nphòng hwHWaoXút thuốc.

Nhìn bộQ54Xbt dạnQ54Xbtg Mccô độcFoZ68N FoZ68Nsuy tưwHWaoX Mccủa anFoZ68Nh nMchư vQ54Xbtậy tôFoZ68Ni cQ54Xbtảm thấyQ54Xbt tMchật đauQ54Xbt lòng,Q54Xbt hFoZ68Nận FoZ68Nnỗi mQ54Xbtình nănQ54Xbtg Q54Xbtlực cóFoZ68N hạQ54Xbtn, khônMcg giwHWaoXúp đượcwHWaoX việQ54Xbtc gì.

Tổ dựFoZ68N áMcn FoZ68Nmời đếwHWaoXn Q54Xbtmột chuwHWaoXyên Mcgia đầyMc quyMcền wHWaoXuy Mc– GiáoMc sFoZ68Nư wHWaoXĐiền DQ54Xbtuy Niên,wHWaoX nghFoZ68Ne nóiwHWaoX ngườiFoZ68N Q54Xbtnày Q54Xbtnổi tiếngwHWaoX cQ54Xbtả trênMc thếFoZ68N Mcgiới. TwHWaoXiêu ViễnMc vwHWaoXà McNgô DuyệMct Q54Xbtđứng Mcsau ôngMc Mcta, giốwHWaoXng nhFoZ68Nư hwHWaoXai côFoZ68N cậuQ54Xbt họcwHWaoX trMcò nhỏ.

Tổ tQ54Xbtrưởng bảoQ54Xbt tôMci tổnFoZ68Ng hợpQ54Xbt Mclại cMcác dữQ54Xbt liệuFoZ68N sổFoZ68N sácwHWaoXh, trựQ54Xbtc tiếQ54Xbtp mwHWaoXang đếnMc pMchòng kháMcch VIP.

Lúc tôwHWaoXi ômwHWaoX mộQ54Xbtt đốngQ54Xbt tàwHWaoXi liFoZ68Nệu dàywHWaoX tiếnQ54Xbt vàoFoZ68N, giáoFoZ68N FoZ68Nsư ĐiềnFoZ68N đanQ54Xbtg cMcùng TiMcêu ViễnMc thảoQ54Xbt FoZ68Nluận vMciệc sửaQ54Xbt FoZ68Nđổi Mcdự ánMc. ThấwHWaoXy tFoZ68Nôi bướFoZ68Nc vào,FoZ68N TiêFoZ68Nu ViễnwHWaoX FoZ68Ncau mày,wHWaoX đMcỡ chồnFoZ68Ng tMcài liFoZ68Nệu trFoZ68Nên taQ54Xbty twHWaoXôi, nóiMc: “TạwHWaoXi Mcsao lạwHWaoXi đwHWaoXể mộFoZ68Nt ngMcười ômwHWaoX nhiềuwHWaoX FoZ68Nđồ thếFoZ68N nMcày? SaMcu nFoZ68Này phảQ54Xbti bảowHWaoX TiwHWaoXểu LQ54Xbtưu Mcgiúp eFoZ68Nm đấy”.

Tôi lýFoZ68N nhíFoZ68N “vQ54Xbtâng” mộwHWaoXt tiếngFoZ68N, gậFoZ68Nt gậtMc đQ54Xbtầu tỏQ54Xbt rwHWaoXa Q54Xbtđáp lạQ54Xbti. ChQ54Xbtút tQ54Xbtài liwHWaoXệu FoZ68Nnày thMcì ănQ54Xbt twHWaoXhua gìwHWaoX chứ?

Đè néFoZ68Nn cFoZ68Non Q54Xbtngười thườngMc Mckhông phảiFoZ68N lFoZ68Nà trọngMc lFoZ68Nượng, mQ54Xbtà lạQ54Xbti Mclà nhữMcng gánMch FoZ68Nnặng Q54Xbtvô hìnFoZ68Nh kia.

Tiêu McViễn thânMc mậtwHWaoX kéoQ54Xbt twHWaoXay tôi,FoZ68N wHWaoXvị giáQ54Xbto sưwHWaoX gMcià Mcngước mắtMc chằmMc cMchằm nhMcìn cFoZ68Nhúng tôi,wHWaoX tFoZ68Nôi vwHWaoXội Q54Xbtvàng rMcút taFoZ68Ny Q54Xbtlại, Mcđỏ mặt,FoZ68N nóiMc Q54Xbtvới TiMcêu ViễMcn: “EmMc vềMc lQ54Xbtàm Q54Xbtviệc đây”.

“Hết FoZ68Ngiờ anwHWaoXh FoZ68Nđưa wHWaoXem về!”wHWaoX TiêMcu FoZ68NViễn Mcnở FoZ68Nnụ cườiQ54Xbt wHWaoXmà mấMcy ngàywHWaoX rồiwHWaoX hiếmwHWaoX thấy.

“Không cần!”Mc MỗQ54Xbti ngàyFoZ68N wHWaoXđều tựQ54Xbt đwHWaoXạp xFoZ68Ne vềQ54Xbt nQ54Xbthà, trướcMc nwHWaoXay cóMc Mccần awHWaoXi đưaMc Mcvề đâuQ54Xbt, đãQ54Xbt Q54Xbtthành thóQ54Xbti qMcuen rồi.Mc FoZ68NVới lạQ54Xbti, FoZ68Ntôi cũFoZ68Nng khoFoZ68Nng kMciêu FoZ68Nsa đếnwHWaoX wHWaoXmức hếtQ54Xbt giờFoZ68N cMcần cóMc ngườiwHWaoX đưaQ54Xbt về.

Điều Mccàng FoZ68Nquan trọwHWaoXng hơnMc lQ54Xbtà TMciêu ViFoZ68Nễn FoZ68Nrất bậnFoZ68N, rấQ54Xbtt mệt,FoZ68N tôiFoZ68N kMchông đMcành wHWaoXlòng đểwHWaoX Q54Xbtanh hếtQ54Xbt giờQ54Xbt phảFoZ68Ni Mclộn mFoZ68Nột vQ54Xbtòng đưaMc tiễnwHWaoX tMcôi rồFoZ68Ni Mcmuộn mFoZ68Nới vềFoZ68N đượFoZ68Nc đếnQ54Xbt nhà.

Tiêu FoZ68NViễn Mcthở dài,Q54Xbt “McKhả KhQ54Xbtả, đừMcng Mccố ýMc twHWaoXránh anQ54Xbth nữa!”

Buổi trMcưa đếMcn pFoZ68Nhòng gQ54Xbtiải laMco Q54Xbtlấy wHWaoXnước, nhMcìn thấyQ54Xbt giáoFoZ68N wHWaoXsư FoZ68NĐiền McDuy NFoZ68Niên cũngMc đangFoZ68N phFoZ68Na tMcrà, troFoZ68Nng cốFoZ68Nc tQ54Xbthủy FoZ68Ntinh đổQ54Xbt đầMcy nwHWaoXửa Q54Xbtcốc wHWaoXlá chè,FoZ68N tôiwHWaoX khônMcg khỏiQ54Xbt kQ54Xbtinh nQ54Xbtgạc, “BácMc wHWaoXcho nhFoZ68Niều láQ54Xbt chèMc twHWaoXhế, cFoZ68Nó sQ54Xbtợ Q54Xbtđắng quáMc Mckhông ạ?”

“Uống queMcn rồi”.Mc ÔnMcg cườiQ54Xbt thwHWaoXấy thậFoZ68Nt twHWaoXhân thiết,FoZ68N khiQ54Xbtến Q54Xbtngười tQ54Xbta wHWaoXcó cwHWaoXảm giácwHWaoX Mcquen thuộc.

Ông Mcpha tràQ54Xbt xonFoZ68Ng khôQ54Xbtng wHWaoXrời đi,Q54Xbt mwHWaoXà vãFoZ68Nn đứFoZ68Nng FoZ68Nở phòngMc gwHWaoXiải laQ54Xbto nMchìn tôiFoZ68N lấyMc nướQ54Xbtc, “CôFoZ68N FoZ68Nbé, cháuwHWaoX yQ54Xbtêu TiêuwHWaoX ViễnQ54Xbt hả?”

Tôi giwHWaoXật mìnhQ54Xbt làMcm bMcàn FoZ68Ntay đaFoZ68Nng wHWaoXcầm phícMch wHWaoXnước ruQ54Xbtng lêQ54Xbtn, nướcFoZ68N sôiFoZ68N tronQ54Xbtg bQ54Xbtình rMcót xuốngwHWaoX lFoZ68Nàm Q54Xbtngón wHWaoXtay Q54Xbtbị giwHWaoXội bỏngFoZ68N rát.

Vị wHWaoXgiáo sQ54Xbtư giMcà nQ54Xbthanh mwHWaoXắt wHWaoXnhanh taFoZ68Ny, liềnwHWaoX đQ54Xbtóng Q54Xbtngay FoZ68Nvòi nướFoZ68Nc nQ54Xbtóng Mclại, kéMco Q54Xbttay tôiQ54Xbt sQ54Xbtang vòQ54Xbti nưMcớc lạnFoZ68Nh FoZ68Nvặn xuống,Mc đwHWaoXể giảFoZ68Nm bớtQ54Xbt sựFoZ68N wHWaoXđau rát.

Mắt tôiwHWaoX ngânQ54Xbt ngấnMc lMcệ, trQ54Xbtong lònwHWaoXg wHWaoXcười thầm:Q54Xbt XwHWaoXem raFoZ68N, wHWaoXtính nhiQ54Xbtều chuyFoZ68Nện cFoZ68Nũng khôngFoZ68N hMcề giwHWaoXới hFoZ68Nạn Q54Xbtlứa tuổi.

Lấy nưQ54Xbtớc Mcxong, giáowHWaoX sưMc ĐiềnFoZ68N giúpQ54Xbt tôMci xácwHWaoXh phFoZ68Ních nướcMc vềQ54Xbt Mcphòng lQ54Xbtàm Mcviệc, TiểuFoZ68N LwHWaoXưu Q54Xbtnhìn Mcthấy nóiwHWaoX: “TrờiQ54Xbt ạFoZ68N, wHWaoXchị ĐMciền, Q54Xbtsao wHWaoXchị lạQ54Xbti đểQ54Xbt ônwHWaoXg Mcấy wHWaoXxách FoZ68Nphích nwHWaoXước FoZ68Nchứ? ChịMc biQ54Xbtết ôQ54Xbtng ấyFoZ68N làwHWaoX wHWaoXai không?”

“Giáo sưFoZ68N ĐFoZ68Niền McDuy Niên”.

“Biết rồiMc Mccòn đểwHWaoX ôngQ54Xbt ấywHWaoX xácQ54Xbth hộQ54Xbt chMcị pMchích lwHWaoXà sFoZ68Nao?” TiFoZ68Nểu LưwHWaoXu suýtMc nữMca cáFoZ68Nu lêMcn vớFoZ68Ni tôi,FoZ68N “CụcQ54Xbt trưởnQ54Xbtg cwHWaoXủa cQ54Xbthúng FoZ68Nta mờQ54Xbti đếnQ54Xbt Mclà kMchách wHWaoXVIP, lQ54Xbtà FoZ68Nchuyên Mcgia Q54Xbtdự wHWaoXán, làMc đạiQ54Xbt thwHWaoXụ củaQ54Xbt giớiMc khoFoZ68Na họFoZ68Nc điệnQ54Xbt tử”.

“Chẳng qwHWaoXua chFoZ68Nỉ wHWaoXlà FoZ68Nnhờ ôwHWaoXng Q54Xbtấy xácwHWaoXh hộQ54Xbt FoZ68Nchị Q54Xbtphích nướMcc FoZ68Nthôi mà!”wHWaoX MwHWaoXà chíQ54Xbtnh ôngMc tựwHWaoX nguMcyện đQ54Xbtấy cQ54Xbthứ, nóFoZ68Ni FoZ68Nnào lMcà taQ54Xbty twHWaoXôi Q54Xbtbị FoZ68Nbỏng Q54Xbtrồi, đQ54Xbtó cũngMc Q54Xbtlà tráchMc nhiệmFoZ68N củawHWaoX ôngwHWaoX ấy.

Chị còQ54Xbtn muMcốn nhờMc ônMcg ấyMc Mclàm gwHWaoXì Q54Xbtnữa? GiúpFoZ68N Mcchị qwHWaoXuét nhFoZ68Nà à?”FoZ68N TiểuQ54Xbt LưQ54Xbtu nhìwHWaoXn wHWaoXtôi wHWaoXchế Q54Xbtgiễu, Q54Xbt“Xúc phwHWaoXạm ôMcng ấQ54Xbty lFoZ68Nà tộiQ54Xbt kFoZ68Nhông thểQ54Xbt tQ54Xbtha đFoZ68Nược đâu”.

Nhưng tQ54Xbtôi đâuMc muốnwHWaoX wHWaoXxúc wHWaoXphạm ônFoZ68Ng, màMc mộFoZ68Nt vịMc giáoFoZ68N sMcư, chuyênQ54Xbt Q54Xbtgia Q54Xbtcó tFoZ68Nhân Q54Xbtphận đMcịa vịwHWaoX nhưMc twHWaoXhế cũngMc sMcẽ khônMcg Q54Xbtthể nhậnMc wHWaoXra mộtwHWaoX nhâMcn viêwHWaoXn văwHWaoXn phQ54Xbtòng bìnhQ54Xbt thườQ54Xbtng nhưFoZ68N twHWaoXôi đâu.

Có lẽwHWaoX, vừaMc Q54Xbtquay điwHWaoX, ôQ54Xbtng FoZ68Nvốn đãMc kFoZ68Nhong nhớwHWaoX đượFoZ68Nc Mctôi làMc aFoZ68Ni rồi.

Hết giFoZ68Nờ làm,Q54Xbt đFoZ68Ni quQ54Xbta wHWaoXsiêu Mcthị CaFoZ68Nrrefour, tFoZ68Nôi muwHWaoXa mMcột đốnwHWaoXg đồMc lwHWaoXinh tinh.

Khi tôiFoZ68N FoZ68Nxách giỏFoZ68N hàngQ54Xbt FoZ68Nđi rwHWaoXa phíawHWaoX nwHWaoXgoài thìFoZ68N nhFoZ68Nìn thấywHWaoX TiwHWaoXêu wHWaoXViễn. wHWaoXVừa địnhQ54Xbt Q54Xbtgọi anhwHWaoX, ngườiQ54Xbt bỗnMcg Mccứng Mcđờ khôngwHWaoX wHWaoXthốt đwHWaoXược rQ54Xbta lờFoZ68Ni, bởiMc vQ54Xbtì NgôQ54Xbt DuyệtMc Mcvà awHWaoXnh FoZ68Nđi cùnQ54Xbtg nhau.

Anh bMcắt đầFoZ68Nu đưaFoZ68N cMcô đQ54Xbti lượnwHWaoX swHWaoXiêu thMcị Mctừ bwHWaoXao giờFoZ68N? DángMc vFoZ68Nẻ chămFoZ68N sócQ54Xbt chởMc cFoZ68Nhe cwHWaoXô ấy.Mc NhìnFoZ68N xQ54Xbte mMcua đồwHWaoX củawHWaoX họ,FoZ68N Q54Xbtxếp đầyMc nhMcững vFoZ68Nật dwHWaoXụng giwHWaoXa đình.

Mũi FoZ68Ntôi cFoZ68Nay xFoZ68Nè, nhFoZ68Nặt bừaMc Q54Xbtmấy thứwHWaoX rồFoZ68Ni Q54Xbtvội vànwHWaoXg FoZ68Nchạy Q54Xbtra ngoài.

Ngô DFoZ68Nuyệt đãQ54Xbt nhMcìn thấyQ54Xbt FoZ68Ntôi, Q54Xbt“Tiểu Khả?FoZ68N McTiểu KhảwHWaoX?” wHWaoXCô Mcấy gọFoZ68Ni tôwHWaoXi, âQ54Xbtm thQ54Xbtanh Q54Xbtdịu dwHWaoXàng tMcrang nhã,Mc uywHWaoXển chFoZ68Nuyển vàwHWaoX dễMc chịu,FoZ68N khiếnFoZ68N cwHWaoXho wHWaoXở giQ54Xbtữa wHWaoXđám đQ54Xbtông huyêFoZ68Nn nwHWaoXáo vQ54Xbtẫn cóFoZ68N thểwHWaoX nMcổi rõwHWaoX Q54Xbtlên giọngwHWaoX Mcnói đặQ54Xbtc biệt.

“Tiểu Q54XbtKhả, eQ54Xbtm cMcũng đếnFoZ68N đâFoZ68Ny muMca đwHWaoXồ à?wHWaoX” TiwHWaoXêu VMciễn Mcnhìn tôiwHWaoX bốiMc rQ54Xbtối, vẻQ54Xbt mMcặt cMcó cQ54Xbthút lMco lắng.

Tôi khôngwHWaoX đQ54Xbtến FoZ68Nthì cóFoZ68N thểwHWaoX nhMcìn Q54Xbtthấy anMch vàQ54Xbt PhóMc tQ54Xbtổng giáQ54Xbtm swHWaoXát xiQ54Xbtnh đẹpFoZ68N âQ54Xbtn âQ54Xbtn FoZ68Nái wHWaoXái bênMc nFoZ68Nhau khônFoZ68Ng Q54Xbtchứ? ĐQ54Xbtã FoZ68Ntức giậnFoZ68N rồi,FoZ68N FoZ68Ncũng chẳQ54Xbtng nhìnwHWaoX anFoZ68Nh nữa,FoZ68N wHWaoXchỉ nóiFoZ68N vMcới Q54XbtNgô DuMcyệt: FoZ68N“Chào PQ54Xbthó Q54Xbttổng giámMc Q54Xbtsát, twHWaoXhật tìnhQ54Xbt cờMc ạ!”

“Gọi tôiMc lFoZ68Nà NQ54Xbtgô DuywHWaoXệt thôi,Mc bâywHWaoX gFoZ68Niờ hếtFoZ68N giFoZ68Nờ làmQ54Xbt rồiMc màwHWaoX!” CQ54Xbtô FoZ68Nta kwHWaoXéo wHWaoXtay Q54Xbttôi tỏFoZ68N wHWaoXra rấwHWaoXt thânFoZ68N tình.

Tôi FoZ68Nvẫn lịchMc sựFoZ68N mQ54Xbtỉm cười,wHWaoX nhFoZ68Nìn Mccô Q54Xbtvà TFoZ68Niêu Viễn.

Thần sắcQ54Xbt cMcủa TMciêu ViQ54Xbtễn Mclại rấMct ủQ54Xbt dột.

 

2. wHWaoXTại sMcao cMcứ xuấFoZ68Nt hiệnwHWaoX lúcFoZ68N Mctôi nhếchFoZ68N Q54Xbtnhác nhất

Ra Q54Xbtkhỏi siêQ54Xbtu thịwHWaoX, Q54Xbtnước mắtQ54Xbt tôFoZ68Ni đQ54Xbtã khMcông cầmMc đượcwHWaoX nQ54Xbtữa, vwHWaoXỡ òa.

Tôi xáchFoZ68N túiQ54Xbt twHWaoXo tMcúi nhỏwHWaoX đFoZ68Ni FoZ68Nqua cầuwHWaoX FoZ68Nvượt, nhFoZ68Nìn Mcxuống dQ54Xbtưới châMcn cầu,wHWaoX wHWaoXxe wHWaoXcộ nườwHWaoXm nượp,FoZ68N tFoZ68Nự nwHWaoXhiên đứnQ54Xbtg lạQ54Xbti. NwHWaoXếu nhảyFoZ68N từFoZ68N trêQ54Xbtn nMcày xwHWaoXuống cwHWaoXó Mclẽ FoZ68Nsẽ Mcchết rấMct Mcthảm nFoZ68Nhỉ? ChắcQ54Xbt FoZ68Nchắn cwHWaoXơ thFoZ68Nể sẽwHWaoX đầywHWaoX máMcu Mcme, Q54Xbtnát bét?wHWaoX NówHWaoXi khQ54Xbtông chừng,Mc lúwHWaoXc đóMc Mcóc còFoZ68Nn wHWaoXbắn phụQ54Xbtt vwHWaoXào ngườiwHWaoX FoZ68Nđi đFoZ68Nường cwHWaoXũng nên.

Cứ twHWaoXưởng tưMcợng vậQ54Xbty, đãFoZ68N thấywHWaoX gQ54Xbthê Q54Xbtrợn hMcết Q54Xbtcả người.

Có lẽQ54Xbt tFoZ68Nừ cổwHWaoX chMcí kiQ54Xbtm, tMcôi làQ54Xbt wHWaoXngười đFoZ68Nầu tiênMc lạiQ54Xbt bịwHWaoX wHWaoXchính ýQ54Xbt tưởngMc Mccủa mìFoZ68Nnh dwHWaoXọa cMcho wHWaoXsợ phFoZ68Nát thétFoZ68N lên.

Để chMco khôwHWaoXng pQ54Xbthải wHWaoXnghĩ Mcđến mFoZ68Nối wHWaoXquan hệMc củawHWaoX TiêuFoZ68N ViwHWaoXễn vMcà NgôQ54Xbt FoZ68NDuyệt nữa,Mc tôiMc vộiFoZ68N Mcvàng wHWaoXtìm wHWaoXmột FoZ68Nnơi FoZ68Nan tFoZ68Noàn lFoZ68Nẩn trwHWaoXốn, cànMcg wHWaoXkín đáoMc cànMcg tốt!

Đối dMciện siêwHWaoXu thịFoZ68N cMcó mQ54Xbtột FoZ68Nquán StarbucwHWaoXks, khôFoZ68Nng gwHWaoXian tQ54Xbtao nMchã, phụcwHWaoX vụMc chFoZ68Nuyên nghiệpwHWaoX. TwHWaoXôi gọiMc Q54Xbtmột tMcách capuQ54Xbtccino cùFoZ68Nng wHWaoXvới móQ54Xbtn trwHWaoXáng miệng.

Vị thơwHWaoXm ngowHWaoXn củaFoZ68N Q54Xbtmón Q54Xbtăn Mclàm tâFoZ68Nm trạngQ54Xbt twHWaoXôi Mctốt hơn,Q54Xbt giFoZ68Nữa FoZ68Nnền âMcm nMchạc dịuMc nhẹQ54Xbt Mckhiến FoZ68Ntôi dầFoZ68Nn dầnQ54Xbt cFoZ68Nảm FoZ68Nthấy Q54Xbtthư thwHWaoXái tFoZ68Nrở lại.

“Thưa cô,Mc cóMc cwHWaoXần khăFoZ68Nn Q54Xbtgiấy khwHWaoXông ạ?Q54Xbt” FoZ68NNhân viênQ54Xbt phụcQ54Xbt vwHWaoXụ Q54Xbtlễ phwHWaoXép wHWaoXđứng bFoZ68Nên cạnh.

“Không cầwHWaoXn, wHWaoXcám ơFoZ68Nn!” TMcôi vôFoZ68N thứFoZ68Nc đưaMc taQ54Xbty lQ54Xbtên wHWaoXlau mQ54Xbtặt, toFoZ68Nàn wHWaoXlà nướcwHWaoX wHWaoXmắt. TạiQ54Xbt Mcsao tôFoZ68Ni Mclại khwHWaoXóc chứ?

 “Xin đừwHWaoXng ngwHWaoXồi wHWaoXở đó!”FoZ68N TôiMc vừaFoZ68N lwHWaoXau mắtMc FoZ68Nvừa wHWaoXnói vQ54Xbtới ngườiQ54Xbt đốFoZ68Ni Q54Xbtdiện, kFoZ68Nhông cQ54Xbtho ngồMci cùnQ54Xbtg tôi.

“Em nFoZ68Nghĩ làwHWaoX tQ54Xbtôi muMcốn ngồwHWaoXi saoMc? ChMcỉ Q54Xbtvì Q54Xbtem cMcứ FoZ68Nkhóc nFoZ68Như vậyMc FoZ68Nmãi, khiếnQ54Xbt chwHWaoXo Mctâm trFoZ68Nạng tQ54Xbtôi thMcấy rấtwHWaoX wHWaoXu Mcuất”. NgườiFoZ68N đốiFoZ68N dQ54Xbtiện nói.

“Chương NgựQ54Xbt, tạiFoZ68N sMcao anQ54Xbth cứQ54Xbt xuấMct hiMcện lMcúc tôQ54Xbti nhếchFoZ68N nhácQ54Xbt nhất?”Mc TQ54Xbtôi rầMcu rĩQ54Xbt nQ54Xbtói vFoZ68Nới anMch ta.

“Nhưng mQ54Xbtà, hwHWaoXình nMchư tôiMc cònwHWaoX nhếQ54Xbtch nhácFoZ68N Mchơn em!”Q54Xbt AnwHWaoXh wHWaoXta wHWaoXnhún viaFoZ68N, chỉwHWaoX lênQ54Xbt bộwHWaoX cwHWaoXomple Q54Xbtmay wHWaoXđo mwHWaoXàu tMcrắng ngMcà cQ54Xbtủa mìnhwHWaoX, tFoZ68Nôi mQ54Xbtới pháFoZ68Nt hiệnFoZ68N raFoZ68N, vừQ54Xbta nãyFoZ68N tôiwHWaoX vMcô ýQ54Xbt FoZ68Nlàm đổwHWaoX FoZ68Ncà Q54Xbtphê, Mcchất lỏngFoZ68N mwHWaoXàu nâuMc đQ54Xbtã ngFoZ68Nấm Mcvào áoMc anh.

“Đồ Q54Xbtngốc, Q54Xbttại swHWaoXao Q54Xbtanh lwHWaoXại khôngQ54Xbt biwHWaoXết đQ54Xbtường tránhMc ra?”

“Nhìn eFoZ68Nm Mckhóc qQ54Xbtuan trọnQ54Xbtg hơn,Q54Xbt bởMci vìQ54Xbt thMcật wHWaoXhiếm có”.FoZ68N AnFoZ68Nh Q54Xbtta lộMc rwHWaoXa nQ54Xbtụ FoZ68Ncười tinwHWaoXh nghwHWaoXịch, nhìnwHWaoX trônQ54Xbtg giốngwHWaoX nhQ54Xbtư mộtMc đứMca FoZ68Ntrẻ vậy.

“Đi nMcào, tôQ54Xbti dẫQ54Xbtn ewHWaoXm đếnMc mộtMc nQ54Xbtơi Mcvui vẻ”.Mc ChươngQ54Xbt NgQ54Xbtự kéwHWaoXo tFoZ68Nôi Q54Xbtđứng lên.

“Tôi kwHWaoXhông FoZ68Nđi, tôiQ54Xbt FoZ68Ncòn Q54Xbtcó việc!Mc” TôFoZ68Ni muốnMc Q54Xbtthoát rMca khỏQ54Xbti swHWaoXự lwHWaoXôi kQ54Xbtéo củFoZ68Na aMcnh ta.

Nghĩ đếFoZ68Nn vFoZ68Niệc FoZ68Nvừa rồiFoZ68N gặpFoZ68N TQ54Xbtiêu ViễnwHWaoX vQ54Xbtà NgôFoZ68N DuyệFoZ68Nt, Mcnghĩ đếnFoZ68N Mcsự Q54Xbtăn Q54Xbtý cQ54Xbtủa Q54Xbthọ khFoZ68Ni ởQ54Xbt bêMcn wHWaoXnhau, nQ54Xbtghĩ đMcến swHWaoXự Mcdịu dàwHWaoXng TiêwHWaoXu ViễMcn dànhMc wHWaoXcho cQ54Xbtô ta…FoZ68N Q54Xbttất cảwHWaoX mọFoZ68Ni cáiFoZ68N khwHWaoXác Mcđều trởQ54Xbt thànwHWaoXh vFoZ68Nô nghĩa.

“Việc wHWaoXgì Mccó thểFoZ68N quFoZ68Nan trọwHWaoXng hơnwHWaoX vwHWaoXui vẻwHWaoX FoZ68Nchứ? KhônMcg điFoZ68N Mcsẽ wHWaoXtiếc đấMcy nMché”. FoZ68NAnh tFoZ68Na cưMcời nhìMcn wHWaoXtôi chờwHWaoX đợiFoZ68N, FoZ68Ntôi thậFoZ68Nt khóFoZ68N Q54Xbtmà phảnFoZ68N đối.

Tôi cMcòn cMcó thểQ54Xbt vuMci vẻQ54Xbt đưFoZ68Nợc khônwHWaoXg? McTại swHWaoXao lạiMc cảwHWaoXm twHWaoXhấy trMcong lòQ54Xbtng nặnwHWaoXg trĩuwHWaoX nhưFoZ68N đeoQ54Xbt đáQ54Xbt thMcế nMcày? McTôi cốFoZ68N gắngFoZ68N muMcốn Mcvứt bỏFoZ68N FoZ68Nnó đQ54Xbti, nMchưng nówHWaoX cứMc điềMcm nhFoZ68Niên bấMct động.

Chương McNgự nóiwHWaoX khônMcg sFoZ68Nai, Mcđây qFoZ68Nuả nhiêwHWaoXn làMc mộtwHWaoX nMcơi wHWaoXvui wHWaoXvẻ, “mườiQ54Xbt haFoZ68Ni chốnFoZ68N vui”.

Đáng tiwHWaoXếc, wHWaoXtâm tMcrạng củaMc twHWaoXôi khôQ54Xbtng hòFoZ68Na nhậpwHWaoX đFoZ68Nược vFoZ68Nới nFoZ68Nơi này.

“Tại sFoZ68Nao lạQ54Xbti cóFoZ68N cáiQ54Xbt têwHWaoXn nhMcư vậwHWaoXy?” TôiwHWaoX rầuwHWaoX rFoZ68Nĩ hỏi.

“Ở đâyMc cóQ54Xbt mMcười Q54Xbthai tFoZ68Nụ điểm,Mc mỗiFoZ68N mộFoZ68Nt chỗFoZ68N FoZ68Nđều khiMcến ngMcười twHWaoXa Q54Xbtvui kFoZ68Nhông biếtwHWaoX cháQ54Xbtn”. ChươngQ54Xbt NgMcự Mcgiải thích.

“Có tMchể làmMc ngFoZ68Nười Mcta quênFoZ68N FoZ68Nđi pQ54Xbthiền mwHWaoXuộn không?wHWaoX” TôMci tỏQ54Xbt wHWaoXra nMcghi ngờ.

“Có thểMc, chỉQ54Xbt cầnMc eMcm tựMc nguywHWaoXện”. ChươngwHWaoX NgựwHWaoXu nghiMcêm túMcc nhìnFoZ68N tôi,Q54Xbt “Q54XbtEm nFoZ68Nên làMc mFoZ68Nột ngườiwHWaoX vuQ54Xbti FoZ68Nvẻ, ngMcay đMcến Mccái Q54Xbttên củaMc eQ54Xbtm cũFoZ68Nng gọiQ54Xbt wHWaoXlà KQ54Xbthả LạMcc cQ54Xbtơ mà”.

Khả wHWaoXLạc thwHWaoXì nhấtQ54Xbt địQ54Xbtnh cQ54Xbtó thQ54Xbtể vQ54Xbtui vFoZ68Nẻ saMco? wHWaoXTôi cưMcời đaFoZ68Nu khổ.

Đi Mclên FoZ68Ngác vớiFoZ68N CwHWaoXhương NgựMc, FoZ68Nlập tứcFoZ68N đãwHWaoX cóFoZ68N nhânFoZ68N vwHWaoXiên phụcQ54Xbt vụwHWaoX đếnFoZ68N đón,FoZ68N luôMcn miMcệng chwHWaoXào “Q54XbtTổng Mcgiám đốwHWaoXc CwHWaoXhương ạ”,wHWaoX “TổQ54Xbtng giáwHWaoXm Mcđốc ChwHWaoXương ạ”.FoZ68N FoZ68NTôi xáMcch nhữngFoZ68N túiFoZ68N FoZ68Nto tFoZ68Núi nhỏQ54Xbt FoZ68Ncủa siêuFoZ68N thịFoZ68N, thMceo wHWaoXsau CwHWaoXhương Q54XbtNgự Mcgiống nhưwHWaoX mFoZ68Nột wHWaoXngười hầu.

Một nhówHWaoXm ngưMcời ăMcn FoZ68Ncơm, liFoZ68Nên tụcwHWaoX gọFoZ68Ni mówHWaoXn đQ54Xbtắt tFoZ68Niền, khônFoZ68Ng gọiMc nMchững FoZ68Nmón vwHWaoXừa miệng.

Tôi uốnwHWaoXg mMcột loạiQ54Xbt nướcwHWaoX ngọtwHWaoX rMcất ngMcon, nwHWaoXhưng Q54Xbtlại thấyFoZ68N hơiQ54Xbt đaMcu đầu,Mc “TạiQ54Xbt wHWaoXsao lạiMc wHWaoXthế? TôMci cóFoZ68N Q54Xbtuống rượuFoZ68N đâwHWaoXu nhỉ?”NQ54Xbtgửi FoZ68Nkỹ Mcmới pháwHWaoXt hiệFoZ68Nn wHWaoXra tMchứ nướcQ54Xbt ngọtQ54Xbt tMcôi vừawHWaoX mớiQ54Xbt uốMcng wHWaoXlà loMcại Mcrượu TwHWaoXây Q54Xbtpha chế.

Ăn wHWaoXxong, nhóQ54Xbtm ngườMci táchMc rQ54Xbta mỗQ54Xbti ngưMcời mFoZ68Nột nơi,wHWaoX giốngFoZ68N wHWaoXnhư Q54Xbtsau khFoZ68Ni xFoZ68Nem xQ54Xbtong mộtQ54Xbt vởMc kFoZ68Nịch vuwHWaoXi, FoZ68Nchỉ cònQ54Xbt lạiwHWaoX swHWaoXự trốFoZ68Nng rỗFoZ68Nng vQ54Xbtà cMcô đơn.

“Tôi FoZ68Nphải FoZ68Nđợi mộtQ54Xbt Mclúc Mcnữa mớFoZ68Ni wHWaoXvề nwHWaoXhà đượcwHWaoX, khôngFoZ68N tFoZ68Nhể đểMc mẹMc wHWaoXtôi biMcết tôiFoZ68N wHWaoXđã uốngwHWaoX rượu!”Mc TôiMc dựaFoZ68N Q54Xbtvào ngườQ54Xbti ChươngwHWaoX NgựMc, vMcò wHWaoXvò cáiQ54Xbt wHWaoXđầu đauFoZ68N nhức,Mc anMch tMca Q54Xbtcố giữMc lấFoZ68Ny Q54Xbtvai tôi.

“Được!” SaMco Mcanh tMca cứFoZ68N nhìnQ54Xbt tQ54Xbtôi cưFoZ68Nời chứ.

Về đếnwHWaoX cửa,FoZ68N Mctôi lwHWaoXục tìFoZ68Nm chìFoZ68Na kFoZ68Nhóa trFoZ68Nong túi,FoZ68N FoZ68Nsau đwHWaoXó Mcmở cửa.

Chương NgMcự cứMc cườwHWaoXi tôwHWaoXi, “FoZ68NTại sFoZ68Nao lMcấy cMchìa kwHWaoXhóa FoZ68Nnhà Q54Xbtem đểwHWaoX wHWaoXmở cửQ54Xbta nQ54Xbthà tôi?”

“Có đượMcc khôngwHWaoX?” TôwHWaoXi wHWaoXgãi gFoZ68Nãi đầuMc, “DùngQ54Xbt chìMca khMcóa củaQ54Xbt awHWaoXnh mFoZ68Nở thQ54Xbtử xem”.

Quả nhiMcên, Mcanh tQ54Xbta mởwHWaoX đượcFoZ68N cMcửa rQ54Xbta, Mctôi đMci thwHWaoXeo vào,wHWaoX Mcgục mặtQ54Xbt xuốngwHWaoX sofFoZ68Na màFoZ68N khwHWaoXóc, “TMcại saMco Q54Xbtchìa FoZ68Nkhóa củFoZ68Na Mcanh lFoZ68Nại cMcó thFoZ68Nể mởQ54Xbt Q54Xbtcửa wHWaoXnhà tôiwHWaoX chứMc, màMc saMco tôiMc lạiwHWaoX khôMcng mởwHWaoX được?”

Chương NQ54Xbtgự ngồiQ54Xbt FoZ68Ndưới thảQ54Xbtm, khôngFoZ68N chwHWaoXớp Q54Xbtmắt nwHWaoXhìn tôi,Mc “NgốcFoZ68N ạ,Mc khQ54Xbtóc cáwHWaoXi gì,wHWaoX FoZ68Nvì mFoZ68Nột chiếcwHWaoX wHWaoXchìa khQ54Xbtóa saFoZ68No? wHWaoXNgày mFoZ68Nai đánhMc Q54Xbtcho ewHWaoXm FoZ68Nmột FoZ68Nchiếc Mclà đượcMc Q54Xbtchứ gì”.

“Không pFoZ68Nhải wHWaoXvì chwHWaoXìa kwHWaoXhóa!” TôiMc vẫMcn khóc,wHWaoX kQ54Xbthông biếtQ54Xbt Q54Xbtvì saoFoZ68N, Mcnước mắtwHWaoX khôFoZ68Nng Q54Xbtthể FoZ68Nnào cầmwHWaoX lạFoZ68Ni được.

“Thế lQ54Xbtà vwHWaoXì cMcái gì?”

“Vì TFoZ68Niêu VFoZ68Niễn!” wHWaoXTôi Q54Xbtvừa nóMci vừaQ54Xbt khóc.

Chương NgựQ54Xbt khôngFoZ68N wHWaoXnói gì,FoZ68N cMchâm thuMcốc Mclá, ngQ54Xbtậm Mctrên miệng.

Có thểFoZ68N Mcdo khócQ54Xbt mệtMc FoZ68Nquá, tôMci FoZ68Nngáp mộtwHWaoX cáQ54Xbti FoZ68Nrồi dầnFoZ68N dFoZ68Nần cQ54Xbthìm vQ54Xbtào gQ54Xbtiấc mơ.

Trong mơMc, TiêuMc ViễnQ54Xbt cứFoZ68N đứnMcg ởwHWaoX trêwHWaoXn caFoZ68No, wHWaoXtôi FoZ68Ncố ngướcwHWaoX nhìwHWaoXn thwHWaoXế nàMco cũnMcg khFoZ68Nông thểFoZ68N nFoZ68Nhìn Mcđược vàoQ54Xbt mắtMc anh.

Sáng sớmFoZ68N tỉnhFoZ68N lại,wHWaoX toMcàn thwHWaoXân ướtFoZ68N đQ54Xbtẫm mMcồ hôwHWaoXi, uểMc oảwHWaoXi vQ54Xbtặn mìnFoZ68Nh, ngoáFoZ68Nc miệngFoZ68N nQ54Xbtgáp dài.

Vừa quawHWaoXy Q54Xbtngười, đQ54Xbtã nhMcìn thấyFoZ68N wHWaoXmột gươngFoZ68N mặtFoZ68N tFoZ68No hiwHWaoXện rQ54Xbta trowHWaoXng gương.FoZ68N MMcá ơi,Mc thQ54Xbtì rQ54Xbta đFoZ68Nây Q54Xbtkhông Mcphải FoZ68Nlà wHWaoXphòng ngủMc củaFoZ68N wHWaoXnhà mình!

“Tỉnh rQ54Xbtồi à?”wHWaoX ChươngQ54Xbt NgFoZ68Nự dáFoZ68Nng Mcvẻ rấtwHWaoX thowHWaoXải mQ54Xbtái xuấtQ54Xbt hiệnwHWaoX trướcQ54Xbt mQ54Xbtặt tôMci, Q54Xbtanh tFoZ68Na cQ54Xbtó vẻFoZ68N wHWaoXnhư vừaQ54Xbt rửMca mặt,FoZ68N wHWaoXtrên tóQ54Xbtc cònQ54Xbt Q54Xbtđọng lạiwHWaoX vwHWaoXài giọtMc Q54Xbtnước, trwHWaoXông Mclại trẻQ54Xbt Mcra vàiMc tuổiwHWaoX, cứFoZ68N nhMcư cậFoZ68Nu Q54Xbtcon FoZ68Ntrai Mclớn cFoZ68Nủa wHWaoXnhà hwHWaoXàng xóm.

Thấy tôiMc hMcoảng loạnMc, ChươQ54Xbtng NgựFoZ68N nóFoZ68Ni: “HôwHWaoXm quFoZ68Na eFoZ68Nm uốngFoZ68N rượuMc sawHWaoXy, khônwHWaoXg dQ54Xbtám Mcvề nhà,Mc cứwHWaoX đòiwHWaoX đếnFoZ68N chỗMc tôi!”

Trời ơiFoZ68N, wHWaoXtôi điênwHWaoX rồQ54Xbti sao?

“Bây gwHWaoXiờ mấywHWaoX giờQ54Xbt ròQ54Xbti?” TôQ54Xbti hỏQ54Xbti ChươFoZ68Nng Ngự.

“7h30”. AwHWaoXnh cwHWaoXhỉ đFoZ68Nồng hwHWaoXồ wHWaoXtrên tườnFoZ68Ng nói.

“7h30? FoZ68NSao Q54Xbtanh khôngQ54Xbt gọiMc tôiMc dậwHWaoXy sớwHWaoXm hơn?wHWaoX TôiFoZ68N sFoZ68Nắp đếMcn muộQ54Xbtn Mcrồi”. TôiwHWaoX FoZ68Nnhặt áFoZ68No lêMcn rồiQ54Xbt chMcạy rFoZ68Na ngoàwHWaoXi, thFoZ68Nì bQ54Xbtị wHWaoXanh Q54Xbtgiữ lạQ54Xbti, “ĐểMc Q54Xbttôi đưawHWaoX eMcm đi”.

Ngồi trwHWaoXong cwHWaoXhiếc xFoZ68Ne MeFoZ68Nr FoZ68NBenz củaMc ChươQ54Xbtng McNgự FoZ68Ntôi gọiwHWaoX FoZ68Nđiện cQ54Xbtho mMcẹ, wHWaoXmẹ tôiMc FoZ68Ntrách FoZ68Nmắng tMcé tátFoZ68N: “VẫQ54Xbtn cònFoZ68N nhFoZ68Nớ tôiQ54Xbt lMcà FoZ68Nmẹ côwHWaoX à?Q54Xbt CảMc đêMcm FoZ68Nđi đâuwHWaoX hả?Q54Xbt GọwHWaoXi điệnwHWaoX cwHWaoXho côFoZ68N toFoZ68Nàn tắtFoZ68N máy”.

“Thì FoZ68Ngiờ wHWaoXcon gọwHWaoXi điFoZ68Nện chwHWaoXo wHWaoXmẹ đâyFoZ68N thôi?”

“Tôi gọQ54Xbti điwHWaoXện Mccho Mccô Mccả Mcđêm tFoZ68Nhì sawHWaoXo?” GiọngFoZ68N mMcẹ tôwHWaoXi Mchơi ngQ54Xbthẹn Q54Xbtngào, “ConwHWaoX cóFoZ68N biếtwHWaoX suwHWaoXýt Q54Xbtnữa dọawHWaoX chếMct Mcmẹ rồFoZ68Ni wHWaoXkhông? BênFoZ68N Q54Xbtngoài lộwHWaoXn xộMcn nhưQ54Xbt thQ54Xbtế, nếuwHWaoX FoZ68Ncon FoZ68Ncó xảFoZ68Ny FoZ68Nra viMcệc gQ54Xbtì thMcì Q54Xbtmẹ Mcbiết wHWaoXlàm tQ54Xbthế Mcnào chứ?”

“Mẹ, cMcon sMcai rồiFoZ68N, coQ54Xbtn xiwHWaoXn wHWaoXlỗi mẹ!”FoZ68N TôwHWaoXi Mcthành thậQ54Xbtt nói.

Mẹ tôiQ54Xbt mMcãi khôQ54Xbtng nóiMc Mcgì, nửaQ54Xbt phútFoZ68N sQ54Xbtau mớiQ54Xbt nFoZ68Nói: “HếtFoZ68N giFoZ68Nờ làwHWaoXm nhQ54Xbtớ vềwHWaoX nQ54Xbthà sớm,Q54Xbt đừnFoZ68Ng FoZ68Ncó lFoZ68Nượn wHWaoXlờ wHWaoXbên ngMcoài nữa”.

“Vâng ạ”.wHWaoX TMcắt điệwHWaoXn thMcoại, trMcong lòngwHWaoX vẫnMc Mcthấy áMcy náMcy Mckhó chịu.

Tôi nFoZ68Nhìn đồFoZ68Nng hồQ54Xbt, nóiMc: “LFoZ68Nàm Mcơn, nQ54Xbthanh lênQ54Xbt mộQ54Xbtt chúFoZ68Nt! SắwHWaoXp mQ54Xbtuộn Mcmất rồi!”

Anh tMca chăMcm chúwHWaoX wHWaoXnhìn đườngQ54Xbt, nóiwHWaoX: “CũngwHWaoX khôMcng thểMc đMcâm vQ54Xbtào wHWaoXxe wHWaoXngười kFoZ68Nhác được!”

Đến cơFoZ68N wHWaoXquan vMcừa kịpMc wHWaoX8 FoZ68Ngiờ đúng,Mc tôQ54Xbti wHWaoXvội vàwHWaoXng chạyQ54Xbt đếnFoZ68N vFoZ68Năn phòng.

“Túi củQ54Xbta emQ54Xbt!” ChươngwHWaoX McNgự cFoZ68Nhạy thFoZ68Neo đQ54Xbtưa tFoZ68Núi chFoZ68No tFoZ68Nôi, “TạiFoZ68N sFoZ68Nao trFoZ68Nên FoZ68Nmặt vẫnQ54Xbt cònFoZ68N FoZ68Nvết wHWaoXnước miwHWaoXếng này?”Q54Xbt AQ54Xbtnh dùngMc nFoZ68Ngón wHWaoXtay laQ54Xbtu lMcau wHWaoXgiúp tQ54Xbtôi, sFoZ68Nau FoZ68Nđó đưaMc túwHWaoXi Q54Xbtcho tôi.

Tôi Q54Xbtvơ lấywHWaoX địFoZ68Nnh chạyFoZ68N Mcđi, thìFoZ68N Q54Xbtnhìn Q54Xbtthấy TiFoZ68Nêu ViễnMc đứngFoZ68N wHWaoXngay ởwHWaoX wHWaoXcửa chính.

“Tôi kFoZ68Nhông đếnFoZ68N Q54Xbtmuộn, khFoZ68Nông tiwHWaoXn anwHWaoXh FoZ68Nnhìn xemwHWaoX!” Q54XbtTôi giơQ54Xbt đồngQ54Xbt hồMc chQ54Xbto FoZ68NTiêu ViễnwHWaoX xem.

“Người vừawHWaoX đưQ54Xbta Q54Xbtem đMcến làwHWaoX ai?”Q54Xbt McAnh Mclàm mặtwHWaoX lạMcnh lùngFoZ68N hFoZ68Nỏi tôi.

Hóa wHWaoXra TFoZ68Nổng giáwHWaoXm sFoZ68Nát Mcđại nhânQ54Xbt đứnwHWaoXg đFoZ68Nây kwHWaoXhông phảiFoZ68N đểwHWaoX kMciểm Q54Xbttra sựFoZ68N chuyênwHWaoX cần,wHWaoX vMcậy thMcì Mcchẳng wHWaoXsợ anMch tFoZ68Na Mcnữa, “ChẳngwHWaoX liênMc quMcan gìMc đếnFoZ68N aQ54Xbtnh cả!”Q54Xbt TôFoZ68Ni khônMcg nFoZ68Nhìn anFoZ68Nh, tMcung tFoZ68Nẩy điMc vào.

“Khả…”

Tôi nghQ54Xbte tiếngQ54Xbt anMch gọiQ54Xbt, cũnFoZ68Ng khônQ54Xbtg quFoZ68Nay FoZ68Nđầu lại.Q54Xbt BâQ54Xbty giMcờ làwHWaoX FoZ68Ngiờ làmFoZ68N việcQ54Xbt, khFoZ68Nông nFoZ68Nói FoZ68Nchuyện Q54Xbtriêng tư

 

3. McKhả Q54XbtLạc, cMcó nghĩaQ54Xbt Mclà kQ54Xbthả áMci vFoZ68Nà lạcFoZ68N quan

Tôi bậnQ54Xbt rộnFoZ68N tFoZ68Nổng hợpQ54Xbt dữQ54Xbt liệu,Q54Xbt Mccứ bịwHWaoX điệnwHWaoX Q54Xbtthoại nộiwHWaoX tuMcyến làMcm ồnwHWaoX đQ54Xbtến nhMcức đFoZ68Nầu, “Q54XbtTiểu LưuMc, wHWaoXgiúp ngwHWaoXhe điệnQ54Xbt FoZ68Nthoại chútQ54Xbt điMc!” TwHWaoXôi Q54Xbtkhông ngơiQ54Xbt tQ54Xbtay, đànQ54Xbth pwHWaoXhải phiềFoZ68Nn đếMcn wHWaoXTiểu Lưu.

“Tổng giáwHWaoXm swHWaoXát TwHWaoXiêu bảoFoZ68N chịMc wHWaoXđến vănFoZ68N Mcphòng wHWaoXcủa aQ54Xbtnh ấy!”wHWaoX TMciểu LMcưu tMchật lFoZ68Nà nhanFoZ68Nh nhẹFoZ68Nn, dậMcp điệFoZ68Nn twHWaoXhoại xFoZ68Nuống đwHWaoXã truyềFoZ68Nn Mcđạt ngay.

Tôi chẳQ54Xbtng đểwHWaoX ýQ54Xbt đếnFoZ68N lờFoZ68Ni wHWaoXcô ấywHWaoX nówHWaoXi, tiMcếp tụcwHWaoX twHWaoXổng hQ54Xbtợp phQ54Xbtiếu thốngwHWaoX kêMc sốFoZ68N liệFoZ68Nu côFoZ68Nng Q54Xbtviệc màQ54Xbt tổMc trưởngFoZ68N wHWaoXgiao, sQ54Xbtố FoZ68Nliệu quFoZ68Ná phMcức tạp,Q54Xbt lQ54Xbtàm tâmFoZ68N tQ54Xbtrí tôiMc rốiFoZ68N loạn.

Một lMcúc FoZ68Nđiện thoMcại lFoZ68Nại rFoZ68Neo, TiMcểu LưuQ54Xbt FoZ68Nnghe rồiFoZ68N nQ54Xbtói: “Q54XbtTổng gMciám Mcsát TiMcêu bảoQ54Xbt cFoZ68Nhị nhFoZ68Nanh đếnwHWaoX vMcăn phQ54Xbtòng Mccủa aMcnh ấQ54Xbty, dwHWaoXữ liệuQ54Xbt lầnwHWaoX trưwHWaoXớc Q54Xbtchị tổngQ54Xbt hợMcp Mccho Q54Xbtanh ấQ54Xbty cóQ54Xbt cwHWaoXhút vFoZ68Nấn đề”.

“Được!” TôiQ54Xbt twHWaoXrả Mclời mwHWaoXột tiếwHWaoXng, vMcẫn nFoZ68Ngồi FoZ68Nì khôngMc wHWaoXnhúc nhíchwHWaoX. DữwHWaoX liệuQ54Xbt cówHWaoX vấnMc đề,FoZ68N aMcnh nêQ54Xbtn tìMcm tổwHWaoX wHWaoXtrưởng, FoZ68Ntôi kFoZ68Nhông chịFoZ68Nu trQ54Xbtách nhwHWaoXiệm trựcwHWaoX tQ54Xbtiếp vớiMc tổnFoZ68Ng giámwHWaoX sát.

Mặc kệFoZ68N FoZ68Ntổng Mcgiám sMcát FoZ68NTiêu, tôiwHWaoX vốnFoZ68N yếuFoZ68N bóMcng vía,Mc kQ54Xbthông FoZ68Nchịu đMcựng đượMcc FoZ68Nkhi Mcphải đốiFoZ68N diMcện Mcvới bộwHWaoX Mcmặt lạMcnh Mclùng Q54Xbtcủa anMch twHWaoXa. SánQ54Xbtg naMcy, wHWaoXanh tFoZ68Na mặMct lạwHWaoXnh Mctanh đFoZ68Nứng ởwHWaoX cửaMc gọiMc tôiwHWaoX, giốngQ54Xbt nhMcư tôwHWaoXi phạmFoZ68N lỗiQ54Xbt lwHWaoXầm gìwHWaoX, ngưMcời Mchôm FoZ68Nqua điFoZ68N lượnFoZ68N siêFoZ68Nu Q54Xbtthị vQ54Xbtới NgFoZ68Nô DuFoZ68Nyệt wHWaoXlà awHWaoXnh twHWaoXa, khônQ54Xbtg pFoZ68Nhải tôi,Q54Xbt bMcây giQ54Xbtờ lwHWaoXại wHWaoXđến gQ54Xbtây sFoZ68Nự Q54Xbtgì Mcvới Q54Xbttôi chứ?

 Điện twHWaoXhoại lạQ54Xbti rwHWaoXeo, TiểuMc LưwHWaoXu cQ54Xbtứ nhìQ54Xbtn tôwHWaoXi Mclắc đầwHWaoXu, “NếuMc màwHWaoX đMcắc tộiFoZ68N vớiMc wHWaoXtổng Q54Xbtgiám sátFoZ68N TiêQ54Xbtu, cFoZ68Nhị sẽQ54Xbt khôngQ54Xbt Q54Xbtyên thâFoZ68Nn đâu”.

Tôi quwHWaoXyết địwHWaoXnh wHWaoXlấy hFoZ68Nai FoZ68Ncục bôngwHWaoX nMchét FoZ68Nvào tawHWaoXi, đúngwHWaoX làwHWaoX tôQ54Xbti đangQ54Xbt wHWaoXmuốn Mcđược yFoZ68Nên Mcthân đây.

Reo đếnwHWaoX nửaMc ngàwHWaoXy, điFoZ68Nện tQ54Xbthoại cFoZ68Nuối Mccùng cMcũng nằmwHWaoX FoZ68Nyên, tôwHWaoXi thởMc phào.

Vừa Mcngẩng đầu,Q54Xbt đMcã nMchìn FoZ68Nthấy TiêuQ54Xbt ViwHWaoXễn Q54Xbtđứng ởFoZ68N cửaMc wHWaoXphòng làmwHWaoX vwHWaoXiệc, mặMct FoZ68Nbuồn rầuwHWaoX nhQ54Xbtìn tôiMc, đôwHWaoXi môQ54Xbti mQ54Xbtím lQ54Xbtại thànFoZ68Nh mQ54Xbtột vệtwHWaoX mỏng.

“Điền KhMcả LFoZ68Nạc, eFoZ68Nm lạFoZ68Ni đâQ54Xbty chút!”FoZ68N GiọngFoZ68N nóiQ54Xbt FoZ68Ndịu dàMcng Mccủa aFoZ68Nnh dFoZ68Nu dươngMc nhưQ54Xbt tiếngQ54Xbt đwHWaoXàn violincenFoZ68N, dụFoZ68N dỗMc Q54Xbtkhiến Mctôi khôngwHWaoX tMcự chMcủ đượcQ54Xbt màFoZ68N FoZ68Nđứng lêMcn Q54Xbtđi tMcheo anh.

Đi Mcđược Mcmấy Q54Xbtbước mớMci khôFoZ68Nng khMcỏi mwHWaoXắng thầmQ54Xbt mFoZ68Nình vwHWaoXô FoZ68Ndụng, chwHWaoXẳng lẽMc Mcchỉ cầQ54Xbtn TiêQ54Xbtu ViMcễn ngoFoZ68Nắc tMcay, tMcôi sQ54Xbtẽ liềnQ54Xbt ngoaQ54Xbtn nwHWaoXgoãn Mcchạy đwHWaoXến sao?

Tiêu Q54XbtViễn đQ54Xbti phíFoZ68Na trướwHWaoXc, đểFoZ68N lạiFoZ68N wHWaoXphía tôQ54Xbti wHWaoXdáng lưQ54Xbtng cawHWaoXo tQ54Xbthẳng củaFoZ68N anhwHWaoX, wHWaoXtôi nFoZ68Nhìn bónQ54Xbtg lưngFoZ68N ấy,FoZ68N khMcông thểwHWaoX Mcdừng bưMcớc được.

Tiêu ViFoZ68Nễn ơiMc TiêuQ54Xbt wHWaoXViễn, Mcanh lwHWaoXà khắcMc wHWaoXtinh Mccủa em.

Văn phònwHWaoXg Q54Xbtcủa TiQ54Xbtêu ViễFoZ68Nn cQ54Xbtó Mcmùi hươQ54Xbtng hFoZ68Noa hồFoZ68Nng Q54Xbtnồng nàFoZ68Nn, tôwHWaoXi hFoZ68Nít Q54Xbtmạnh mộtwHWaoX hFoZ68Nơi, hFoZ68Nỏi: Mc“Mùi hươngQ54Xbt Q54Xbtở đFoZ68Nâu thế?”

Tiêu ViMcễn Mcnhư lQ54Xbtàm FoZ68Nảo Q54Xbtthuật lấyQ54Xbt rFoZ68Na Mcdưới bànQ54Xbt FoZ68Nlàm FoZ68Nviệc mộtwHWaoX Q54Xbtbó hoFoZ68Na hwHWaoXồng toMc, nói:Q54Xbt “TặngFoZ68N Mcem quàFoZ68N xQ54Xbtin lỗi,FoZ68N đừngMc Mctránh mặtwHWaoX Q54Xbtanh nữa!”

Nhìn bMcó hoQ54Xbta tQ54Xbto, Mclộng lẫyMc đẫmQ54Xbt sươnwHWaoXg, tôiMc khôngQ54Xbt FoZ68Nnhận, mwHWaoXà hỏFoZ68Ni lạiQ54Xbt aQ54Xbtnh: “TạiFoZ68N sQ54Xbtao lFoZ68Nại cMcần quàFoZ68N xQ54Xbtin wHWaoXlỗi em?”

Tiêu Q54XbtViễn cwHWaoXười cưwHWaoXời ngạiFoZ68N ngwHWaoXùng, “SáMcng nFoZ68Nay tháMci Q54Xbtđộ FoZ68Ncủa FoZ68Nanh khônFoZ68Ng tốt!”

Tôi Q54Xbtcố tìnQ54Xbth Mcliếc nhìwHWaoXn aMcnh, “Q54XbtChỉ Mccó sángFoZ68N FoZ68Nnay thQ54Xbtái độwHWaoX khMcông tốtQ54Xbt twHWaoXhôi sao?”

Anh Mcdúi hwHWaoXoa vàwHWaoXo taQ54Xbty tôi,Q54Xbt “Đúng,FoZ68N anwHWaoXh lúcMc Mcnào twHWaoXhái Q54Xbtđộ cũngMc khônFoZ68Ng tốt,Q54Xbt xiMcn lãnMch đạowHWaoX FoZ68Ntha thwHWaoXứ, FoZ68Nđã đượcMc chưa?”

Tôi ômFoZ68N bóQ54Xbt Mchoa tFoZ68No, Q54Xbtđưa Mclên ngửMci, kwHWaoXhông kìwHWaoXm đFoZ68Nược, hắtwHWaoX hơwHWaoXi mộMct tiếng.

Tiêu FoZ68NViễn cưMcời twHWaoXôi, “NwHWaoXgốc thếFoZ68N, Mclàm vậywHWaoX dwHWaoXễ Mcbị dịwHWaoX FoZ68Nứng vwHWaoXới phấnwHWaoX hoa!”

“Ngốc FoZ68Nthì Q54Xbtlàm wHWaoXsao? NgốcQ54Xbt cũngwHWaoX chẳnwHWaoXg pwHWaoXhạm pháp”.

“Đúng, eFoZ68Nm Q54Xbtngốc đếFoZ68Nn kháFoZ68Nc ngQ54Xbtười, lạiFoZ68N Mcthành ưMcu điểm”.

Tôi Q54Xbtnhìn wHWaoXTiêu FoZ68NViễn ngwHWaoXạc nhiên,FoZ68N “NQ54Xbtgài tổnQ54Xbtg giáFoZ68Nm sát,Q54Xbt ngàiFoZ68N bQ54Xbtiết ănQ54Xbt FoZ68Nnói từwHWaoX FoZ68Nkhi FoZ68Nnào vậy?”

Anh khôngwHWaoX nhwHWaoXìn tôMci, FoZ68Nchỉ cFoZ68Núi đầuwHWaoX Q54Xbtnhìn vMcào mFoZ68Nặt Q54Xbtbàn Mcsạch wHWaoXbóng, “Mc… TQ54Xbtừ FoZ68Nkhi anwHWaoXh pháFoZ68Nt hwHWaoXiện sắFoZ68Np mấMct em!”

Ra khỏiFoZ68N vănMc phòngFoZ68N củaFoZ68N TiêwHWaoXu Viễn,Mc Mctôi FoZ68Nđến phòngFoZ68N giảiwHWaoX laQ54Xbto ngQ54Xbtồi Q54Xbtmột lúcQ54Xbt, wHWaoXmuốn cwHWaoXho cảFoZ68Nm xúcQ54Xbt củaMc mìnhFoZ68N bìnhQ54Xbt Mctĩnh trởwHWaoX lại.

Giáo Q54Xbtsư ĐiềnwHWaoX lạiQ54Xbt đangwHWaoX wHWaoXpha tràMc, tôMci wHWaoXnhìn nhìnQ54Xbt ôMcng gMcật gậtwHWaoX đầQ54Xbtu, ôngQ54Xbt lạFoZ68Ni khônMcg vộiFoZ68N trởQ54Xbt vềMc làmwHWaoX việc,FoZ68N Q54Xbtngồi xFoZ68Nuống đốiwHWaoX diệnwHWaoX vớiwHWaoX tôi,Q54Xbt “TFoZ68Nâm twHWaoXrạng khônMcg vFoZ68Nui à?”

Tôi cũnQ54Xbtg khôngQ54Xbt gMciấu diếwHWaoXm, FoZ68Nmiễn cưỡnwHWaoXg Mcnở nQ54Xbtụ cười.

“Có phảiFoZ68N làMc liêQ54Xbtn qMcuan đếnQ54Xbt Mcthời tiQ54Xbtết kwHWaoXhông, hwHWaoXôm naQ54Xbty ngườiFoZ68N tâwHWaoXm trạngFoZ68N kMchông Q54Xbtvui khôMcng FoZ68Nchỉ cóQ54Xbt mìnhFoZ68N cháu!”Mc ÔngMc ámFoZ68N chwHWaoXỉ TiMcêu VwHWaoXiễn sawHWaoXo, gầFoZ68Nn đwHWaoXây, họFoZ68N Q54Xbtđều Q54Xbtlàm việwHWaoXc cùngFoZ68N nhau.

“Chắc là,Mc cóQ54Xbt lẽ,Q54Xbt chQ54Xbtắc Mccũng cQ54Xbtó khảMc nănFoZ68Ng nàywHWaoX đấywHWaoX ạ!FoZ68N” TôFoZ68Ni khôngQ54Xbt muốnFoZ68N khônMcg khíQ54Xbt quQ54Xbtá nFoZ68Nặng nQ54Xbtề, nênFoZ68N cốFoZ68N gắngFoZ68N mQ54Xbtở miệng.

Ông cười,wHWaoX hỏi:Q54Xbt “TwHWaoXại saMco chQ54Xbtáu têQ54Xbtn FoZ68Nlà KwHWaoXhả Lạc?”

“Khả Mclạc, cFoZ68Nó nMcghĩa làwHWaoX kQ54Xbthả áwHWaoXi vàMc lạQ54Xbtc FoZ68Nquan ạFoZ68N”. KwHWaoXhi twHWaoXôi rMca đời,Mc McCola chưwHWaoXa phảiFoZ68N lwHWaoXà đQ54Xbtồ Q54Xbtuống Q54Xbtphổ biếMcn trwHWaoXên thếQ54Xbt giớMci, ítwHWaoX rwHWaoXa Q54XbtTrung QuốcMc vwHWaoXẫn chưwHWaoXa cQ54Xbtó loạMci nướcMc ngQ54Xbtọt têFoZ68Nn lwHWaoXà KhMcả lwHWaoXạc này.

“Khả áMci, FoZ68Nlạc quan…”,wHWaoX vwHWaoXị giáFoZ68No sưwHWaoX gQ54Xbtià lMcẩm bMcẩm nóiMc, “CáiwHWaoX têFoZ68Nn nàMcy hwHWaoXay, hMcy vwHWaoXọng cFoZ68Non ngưQ54Xbtời chMcáu đượcwHWaoX Q54Xbtnhư tê”.

“Bác Q54Xbtlà ngưQ54Xbtời thQ54Xbtứ hwHWaoXai nówHWaoXi twHWaoXên chMcáu Mchay đấy”.wHWaoX NgườiwHWaoX tFoZ68Nhứ nhấMct nóiwHWaoX nhQ54Xbtư vMcậy tQ54Xbtất nhiMcên wHWaoXlà mẹQ54Xbt twHWaoXôi rồi.

“Ồ?”

“Bác khônQ54Xbtg nwHWaoXói KhảQ54Xbt Q54XbtLạc làQ54Xbt nướcwHWaoX uốngFoZ68N cóMc gaQ54Xbt”. TôMci nhMcún vwHWaoXai, cườiQ54Xbt vFoZ68Nới ông.

Buổi tQ54Xbtối vwHWaoXề nMchà, nMcgồi xFoZ68Nem phwHWaoXim dàiFoZ68N tMcập lúwHWaoXc wHWaoX8 giờFoZ68N vớiwHWaoX mẹ.

Biết mFoZ68Nẹ vwHWaoXẫn cònFoZ68N giwHWaoXận Mctôi, FoZ68Nnên tôFoZ68Ni khwHWaoXông dámMc nQ54Xbtói nQ54Xbtăng gìMc, chămFoZ68N chúFoZ68N ngồiMc đợiwHWaoX Mcmẹ pwHWaoXhê bình.

Thấy Q54Xbttôi nFoZ68Ngáp liFoZ68Nên tục,wHWaoX mẹwHWaoX cQ54Xbtó Mcvẻ khFoZ68Nông đànwHWaoXh lFoZ68Nòng nóiwHWaoX: “MệtFoZ68N thìFoZ68N điwHWaoX Mcngủ đi”.

“Không FoZ68Nmệt, khôFoZ68Nng mệt”wHWaoX CốQ54Xbt Q54Xbtlấy tiQ54Xbtnh thMcần, tiMcếp tMcục FoZ68Nngồi đQ54Xbtếm thờwHWaoXi Q54Xbtgian vớMci mẹ.

Ti vQ54Xbti chèQ54Xbtn FoZ68Nchương trìnhMc quQ54Xbtảng cQ54Xbtáo, điềMcu Mcnày làmFoZ68N chwHWaoXo ngQ54Xbtười Q54Xbtta cwHWaoXực kỳFoZ68N thấywHWaoX pFoZ68Nhản cảm,wHWaoX Mcmột nwHWaoXhóm ngườiQ54Xbt vừaMc FoZ68Nnhảy vừawHWaoX Q54Xbthát, “TếtMc năMcm nwHWaoXay khôMcng nFoZ68Nhận quàwHWaoX…” đúQ54Xbtng lFoZ68Nà chẳnQ54Xbtg wHWaoXra làMcm saFoZ68No! ẢnhMc hưởngMc Mcnghiêm trọQ54Xbtng đếnFoZ68N việcFoZ68N nFoZ68Nghe nMchìn củaQ54Xbt toàwHWaoXn dwHWaoXân. TMcôi thậtQ54Xbt FoZ68Nkhông hiểQ54Xbtu cácFoZ68N cQ54Xbtơ Q54Xbtquan pMchê chuwHWaoXẩn wHWaoXnhư tQ54Xbthế nàQ54Xbto, cwHWaoXái kwHWaoXiểu quQ54Xbtảng Mccáo vớMc vẩQ54Xbtn nwHWaoXhư twHWaoXhế nMcày cũQ54Xbtng đượcMc lêwHWaoXn Q54Xbtti FoZ68Nvi. Q54XbtCác FoZ68Nquảng cáoFoZ68N kwHWaoXhác thìQ54Xbt mấtFoZ68N tiềFoZ68N, quảngMc cwHWaoXáo nàyMc thìFoZ68N mấtQ54Xbt mạng.

Mẹ twHWaoXôi cũQ54Xbtng cảmQ54Xbt Mcthấy điếwHWaoXc FoZ68Ntai, tQ54Xbtắt twHWaoXi Q54Xbtvi đQ54Xbti, đeoFoZ68N kíFoZ68Nnh lFoZ68Não nFoZ68Nên đọcwHWaoX báo.

“Mẹ đừngFoZ68N xFoZ68Nem wHWaoXnữa, nwHWaoXghỉ Q54Xbtngơi wHWaoXsớm điQ54Xbt thôiQ54Xbt! MắtMc wHWaoXđã khônMcg tFoZ68Nốt rồMci cònMc Mccứ wHWaoXthích đFoZ68Nọc chFoZ68Nữ nhỏ!”Q54Xbt TQ54Xbtôi khFoZ68Nông biếtFoZ68N mìnhQ54Xbt từQ54Xbt lúMcc nàoFoZ68N cũngwHWaoX họcwHWaoX mẹFoZ68N wHWaoXcái twHWaoXính Q54Xbtcàu nhQ54Xbtàu nhữngwHWaoX chuwHWaoXyện vụnQ54Xbt vặt.

“Mẹ đâuQ54Xbt Q54Xbtgiống Mccon đưMcợc, nằmwHWaoX xQ54Xbtuống Mclà ngủ.wHWaoX NhMciều tuQ54Xbtổi rồi,FoZ68N nFoZ68Ngủ wHWaoXít, ngQ54Xbtủ kwHWaoXhông đượMcc!” MẹFoZ68N tôMci cMchậm rãiwHWaoX nói.

“Con wHWaoXnói chuyFoZ68Nện FoZ68Nvới mẹ”.FoZ68N TMcôi FoZ68Nsán lFoZ68Nại bêQ54Xbtn mẹwHWaoX, Q54Xbtnũng nịFoZ68Nu. NgàwHWaoXy bé,FoZ68N wHWaoXtôi tMchích wHWaoXđược Q54Xbtsà vwHWaoXào wHWaoXlòng mẹFoZ68N, thậtQ54Xbt lwHWaoXà thích.

Mẹ FoZ68Nrốt cuộcQ54Xbt cũMcng bMcỏ Mcbáo Mcxuống, “wHWaoXThôi FoZ68Nđược, wHWaoXmẹ cũnwHWaoXg đanwHWaoXg mMcuốn Q54Xbtnói cwHWaoXhuyện vMcới FoZ68Ncon. McTối quQ54Xbta cowHWaoXn khôwHWaoXng Q54Xbtvề, FoZ68Nđi đâuwHWaoX vậy?”Q54Xbt FoZ68NTôi biếtMc nwHWaoXgay mẹQ54Xbt sẽMc hỏiwHWaoX câuMc hỏwHWaoXi nàyFoZ68N mà.

“Tụ tậpQ54Xbt vớFoZ68Ni bạnQ54Xbt bè,Mc nghịchQ54Xbt pháQ54Xbt cwHWaoXả wHWaoXđêm!” Q54XbtTôi Mcđành pMchải nóiMc dối.

Xin thượngQ54Xbt đếFoZ68N tQ54Xbtha lỗiFoZ68N FoZ68Ncho tôiwHWaoX, nếuQ54Xbt đểMc Mcmẹ tôFoZ68Ni biếtMc tMcôi uQ54Xbtống rượuQ54Xbt sQ54Xbtay, lFoZ68Nại wHWaoXqua đêmMc trQ54Xbtong nMchà mộtMc ngườiMc đàQ54Xbtn ôngQ54Xbt độcFoZ68N thân,FoZ68N cFoZ68Nhắc mQ54Xbtẹ sẽwHWaoX FoZ68Ntuyệt tìnFoZ68Nh mẹMc cQ54Xbton vớiMc wHWaoXtôi mất.

Mẹ thởMc Q54Xbtdài, “SaoQ54Xbt Q54Xbtcon cMchẳng wHWaoXlúc FoZ68Nnào đểQ54Xbt mẹFoZ68N đượcwHWaoX yênQ54Xbt tQ54Xbtâm vậy!”

Tôi ngMcoan nFoZ68Ngoãn nhậnFoZ68N lỗiQ54Xbt, tQ54Xbthành wHWaoXthật đFoZ68Nể đượcFoZ68N kMchoan hồng.

“Khả KhQ54Xbtả Mcà, wHWaoXcon cũMcng FoZ68Nkhông cFoZ68Nòn nhỏMc nwHWaoXữa, wHWaoXcó phảMci lMcà cMcon cũngMc Q54Xbtnên tQ54Xbtìm mMcột FoZ68Nngười bạnwHWaoX trwHWaoXai Q54Xbtcho ổFoZ68Nn FoZ68Nđịnh FoZ68Nđi khônQ54Xbtg? ĐwHWaoXể mMcẹ Mcđỡ phảiMc bậnwHWaoX tâwHWaoXm mãi!Mc” MẹQ54Xbt tQ54Xbtôi nóMci vẻQ54Xbt swHWaoXuy tư.

Bạn FoZ68Ntrai đâuFoZ68N phảiFoZ68N cứwHWaoX nóFoZ68Ni Q54Xbttìm lMcà tìwHWaoXm đượcwHWaoX đFoZ68Nâu? wHWaoXCứ nhưFoZ68N làQ54Xbt FoZ68Nđã đưQ54Xbtợc đặtFoZ68N FoZ68Nsẵn ởMc đâuQ54Xbt đóFoZ68N đợiMc tôiFoZ68N đếnQ54Xbt nhặQ54Xbtt vềMc vậy.

Mẹ Mctôi đúngwHWaoX Q54Xbtlà ngườiFoZ68N Mchay Mcsốt rwHWaoXuột. McTôi cườiMc cườMci, tFoZ68Nự nhiêwHWaoXn lạiQ54Xbt nhớFoZ68N đếQ54Xbtn Q54XbtTiêu ViễMcn, nhớQ54Xbt đếnFoZ68N Mcđôi mwHWaoXắt sánFoZ68Ng lMcấp lFoZ68Nánh củaMc wHWaoXanh, nMchớ đếwHWaoXn bwHWaoXó hMcoa hồngFoZ68N aFoZ68Nnh tặMcng wHWaoXhôm nay.

Có pwHWaoXhải anFoZ68Nh cũQ54Xbtng lMco sợFoZ68N, FoZ68Nsợ cwHWaoXhúng tFoZ68Nôi cuốiMc cùFoZ68Nng khôngMc Mcthể đQ54Xbtến đQ54Xbtược vớwHWaoXi nhaMcu? NgưQ54Xbtợc lMcại, wHWaoXhành độngQ54Xbt lQ54Xbto lắngQ54Xbt củawHWaoX Mcanh Mclại wHWaoXlàm chFoZ68No tôiMc thấywHWaoX yêFoZ68Nn tFoZ68Nâm, Q54Xbtvậy làFoZ68N awHWaoXnh vẫwHWaoXn còwHWaoXn cóFoZ68N chúQ54Xbtt đểMc Q54Xbtý đếnQ54Xbt tôiFoZ68N chăng?Q54Xbt TQ54Xbtôi cwHWaoXó Mcthể nwHWaoXào cFoZ68Noi đMcó lwHWaoXà wHWaoXhành Mcđộng aMcnh vẫnFoZ68N yêuwHWaoX Q54Xbttôi giốngMc nhưQ54Xbt tFoZ68Nôi ywHWaoXêu aFoZ68Nnh đượcMc không?

“Mẹ còFoZ68Nn nwHWaoXhớ hồMci Q54Xbtđại wHWaoXhọc cMcon cówHWaoX Mcmột nFoZ68Người bMcạn FoZ68Ntên TiQ54Xbtêu ViễMcn không?wHWaoX” TQ54Xbtôi ngướcMc FoZ68Nđầu Q54Xbtlên, twHWaoXâm Q54Xbthồn FoZ68Nbay bổwHWaoXng thậQ54Xbtt xa.

Mẹ Mcđột nhiêFoZ68Nn ngừngMc lạiFoZ68N, rấwHWaoXt lwHWaoXâu sQ54Xbtau, hìnwHWaoXh nhMcư nhớQ54Xbt Mcra điềuFoZ68N gwHWaoXì, “Nhớ!Mc MQ54Xbtùa hFoZ68Nè nwHWaoXăm đówHWaoX FoZ68Ncon sốFoZ68Nt caQ54Xbto, lêMcn đếFoZ68Nn wHWaoX40 Q54Xbtđộ liền,Q54Xbt troQ54Xbtng wHWaoXlúc mMcê maMcn bấwHWaoXt tMcỉnh tMcoàn FoZ68Nlảm nQ54Xbthảm cáiMc tFoZ68Nên nàyQ54Xbt. SaQ54Xbtu đó,Mc mFoZ68Nẹ hMcỏi giáoFoZ68N Q54Xbtviên vMcà bạMcn Mchọc củaQ54Xbt conMc, mớiwHWaoX biếMct cậuMc Q54Xbtta xuấMct nwHWaoXgoại rồi”.

Tôi tròQ54Xbtn mắtwHWaoX nhQ54Xbtìn mẹ,Q54Xbt “wHWaoXMẹ cMcòn Q54Xbtbiết gìMc nữa?”

“Một Q54Xbtgiáo viênwHWaoX củaFoZ68N bọnQ54Xbt wHWaoXcon Mccho FoZ68Nmẹ Mcsố điệnQ54Xbt FoZ68Nthoại nQ54Xbthà cậuQ54Xbt ấy.FoZ68N MQ54Xbtẹ vốnwHWaoX địnhwHWaoX hỏiQ54Xbt FoZ68Nbố wHWaoXmẹ cậuFoZ68N wHWaoXta FoZ68Ncách liwHWaoXên lFoZ68Nạc bênFoZ68N nướcFoZ68N ngoài,Mc Q54Xbtmẹ cFoZ68Nậu ấwHWaoXy lạiMc nFoZ68Nói vớQ54Xbti mẹQ54Xbt rằngQ54Xbt, giMca đìnhwHWaoX hwHWaoXọ vQ54Xbtốn khônFoZ68Ng đồngQ54Xbt ýMc cậQ54Xbtu ấQ54Xbty Q54Xbtvà coMcn đếnFoZ68N wHWaoXvới nhau”.Mc MẹFoZ68N tQ54Xbtôi bwHWaoXình thảnQ54Xbt thwHWaoXuật wHWaoXlại, trMcong giọnwHWaoXg nóiwHWaoX toátwHWaoX lênwHWaoX sựMc bQ54Xbti thường.

“Dù wHWaoXgì cậuMc ấyQ54Xbt cwHWaoXũng đQ54Xbtã xwHWaoXuất nQ54Xbtgoại rồFoZ68Ni, chứnMcg tFoZ68Nỏ tráiwHWaoX tMcim cFoZ68Nủa cậuFoZ68N Mcấy cũngwHWaoX đặtMc Q54Xbtở nơFoZ68Ni rấtMc wHWaoXcao, FoZ68Nsẽ khôQ54Xbtng vìFoZ68N wHWaoXcon mFoZ68Nà tMcừ Q54Xbtbỏ Mctiền đồFoZ68N củaMc mìQ54Xbtnh, ngườiQ54Xbt FoZ68Nnhư Mcvậy kwHWaoXhông FoZ68Nlà chỗQ54Xbt dựaFoZ68N cảwHWaoX đờFoZ68Ni được…”

“Về sQ54Xbtau, cQ54Xbtậu ấQ54Xbty gọwHWaoXi điệnwHWaoX tFoZ68Nhoại đếnMc nhàMc mwHWaoXình mấyFoZ68N lMcần, mẹMc đềuQ54Xbt FoZ68Nnói làQ54Xbt coFoZ68Nn kFoZ68Nhông cóQ54Xbt nhàFoZ68N. VềQ54Xbt sMcau nữa,FoZ68N nhàQ54Xbt mwHWaoXình đổiwHWaoX sốMc điệnFoZ68N thoạiFoZ68N mới…”

Thì wHWaoXra giữawHWaoX tôMci vMcà FoZ68NTiêu ViễMcn cònFoZ68N cQ54Xbtó mwHWaoXột quãngFoZ68N trắcwHWaoX tQ54Xbtrở nMchư vậFoZ68Ny mFoZ68Nà tôiQ54Xbt cMchưa từnMcg biết!

“Mẹ!” TôwHWaoXi vộiQ54Xbt ôFoZ68Nm lấyFoZ68N mẹ,wHWaoX nằmwHWaoX tMcrong vòwHWaoXng Mctay mẹ,FoZ68N laFoZ68Nu nướcFoZ68N mắt.

“Khả Khả”.Q54Xbt MẹwHWaoX vFoZ68Nỗ wHWaoXnhẹ lưwHWaoXng tôiwHWaoX, “ĐFoZ68Ni ngFoZ68Nủ đi”.

“Không, hFoZ68Nôm nQ54Xbtay wHWaoXcon ngủFoZ68N vớiQ54Xbt mẹ”.Mc Q54XbtTôi Mclười bMciếng khôngQ54Xbt cwHWaoXhịu rMca Q54Xbtkhỏi lòngQ54Xbt mẹ.

Tôi sợFoZ68N buổiFoZ68N tốiFoZ68N Mcngủ mộwHWaoXt mFoZ68Nình, nhưwHWaoX Mcvậy, kwHWaoXhi mơMc Q54Xbtthấy TiFoZ68Nêu ViễnFoZ68N, Q54Xbttôi sẽwHWaoX cMcảm thwHWaoXấy wHWaoXrất cFoZ68Nô đơn.

Mỗi Mcngày đFoZ68Ni lwHWaoXàm, tFoZ68Nôi wHWaoXđều cốMc ýQ54Xbt tráQ54Xbtnh TiêuwHWaoX Viễn,wHWaoX cốQ54Xbt wHWaoXgắng trFoZ68Nánh cQ54Xbtàng xMca càngQ54Xbt tốt,FoZ68N anwHWaoXh khFoZ68Nông còQ54Xbtn lwHWaoXà chFoZ68Nàng traMci trẻQ54Xbt Mcmà tôwHWaoXi từQ54Xbtng bMciết nữa.

Tiêu FoZ68NViễn cQ54Xbtủa FoZ68Nhiện tMcại, towHWaoXàn thânwHWaoX toFoZ68Nát lêwHWaoXn sứwHWaoXc quyFoZ68Nến FoZ68Nrũ củawHWaoX Q54Xbtmột nQ54Xbtgười đFoZ68Nàn ôFoZ68Nng trưởngMc Mcthành, FoZ68Nkhí phácQ54Xbth mạnMch mẽwHWaoX wHWaoXlộ Mcra mQ54Xbtột FoZ68Ncách tựwHWaoX nhwHWaoXiên thQ54Xbtu húwHWaoXt wHWaoXmọi ngườMci chúQ54Xbt ý.

Một ngườiMc Q54Xbtđàn ônQ54Xbtg ưwHWaoXu túQ54Xbt nMchư vậQ54Xbty, tạFoZ68Ni saQ54Xbto lúFoZ68Nc đầuFoZ68N FoZ68Nlại thwHWaoXích mộMct FoZ68Nđứa đầuMc Q54Xbtóc bMcã Mcđậu nhưMc tôFoZ68Ni chứ?

Một hômMc, lớpFoZ68N trưMcởng ChươngMc SFoZ68Nính kFoZ68Niếm đượcQ54Xbt hawHWaoXi chiMcếc vwHWaoXé biểuMc diễFoZ68Nn cQ54Xbta nhQ54Xbtạc củaMc LưuFoZ68N ĐứcQ54Xbt HoFoZ68Na, maFoZ68Nng đMcến chQ54Xbto tQ54Xbtôi wHWaoXnhư vậtQ54Xbt hiếnFoZ68N tếQ54Xbt, “wHWaoXThế Mcnào? BuổiFoZ68N bFoZ68Niểu diwHWaoXễn củaFoZ68N thầnFoZ68N tượngFoZ68N củaMc cQ54Xbtậu đấy”.

“Thật khQ54Xbtông Q54Xbthổ dawHWaoXnh FoZ68Ncậu lQ54Xbtà Q54Xbtlớp trưởng,wHWaoX đQ54Xbtúng lQ54Xbtà Mcquá vĩMc đại”.

“Vậy cFoZ68Nuối tuMcần mìnFoZ68Nh đưaMc cậuFoZ68N đwHWaoXi xewHWaoXm Mcnhé?” ChươFoZ68Nng SínQ54Xbth FoZ68Nđề nghị.

“Không cần,FoZ68N Q54Xbtđể mẹwHWaoX mìQ54Xbtnh Mcđưa Q54Xbtmình đi!”Mc TôiQ54Xbt biếtQ54Xbt FoZ68NChương SínhMc khMcông thíchwHWaoX LQ54Xbtưu ĐứcFoZ68N HoQ54Xbta lắm,Mc Mchồi Q54Xbthọc đạFoZ68Ni họQ54Xbtc, mỗiwHWaoX lầQ54Xbtn tôiFoZ68N nMcghe LưwHWaoXu ĐứcwHWaoX Q54XbtHoa hQ54Xbtát, cwHWaoXậu wHWaoXấy vàMc McTiêu ViễnwHWaoX đềuwHWaoX khwHWaoXịt mũiwHWaoX FoZ68Nchê bai.

“Người giàwHWaoX họFoZ68N khôngFoZ68N thíQ54Xbtch cáQ54Xbtc ngQ54Xbtôi Q54Xbtsao cFoZ68Na nhạcFoZ68N McĐài LMcoan, HồngMc KôngFoZ68N thếMc nàwHWaoXy Q54Xbtđâu, Q54Xbtđi cũngwHWaoX FoZ68Ngiống hànhQ54Xbt FoZ68Ntội. TFoZ68Nhôi thìwHWaoX mìMcnh đQ54Xbti chịMcu tộQ54Xbti thQ54Xbtay FoZ68Ncho bQ54Xbtậc cFoZ68Nao nQ54Xbtiên wHWaoXđỡ khổ”.wHWaoX ChươQ54Xbtng SínQ54Xbth Mctỏ rwHWaoXa rấtQ54Xbt hiểuFoZ68N FoZ68Ntâm Mclý ngườiQ54Xbt khác.

“Ha wHWaoXha, Q54Xbtmẹ mìnQ54Xbth màMc nwHWaoXghe wHWaoXcậu Q54Xbtnói vậyQ54Xbt lMcại cuốnwHWaoXg lênQ54Xbt đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tớQ54Xbt cònMc wHWaoXmê LưuwHWaoX ĐứcwHWaoX McHoa hơMcn tớQ54Xbt ấywHWaoX chứ”.

“Trời, tạiMc Mcsao lạwHWaoXi cQ54Xbtó wHWaoXbà giàwHWaoX nhưQ54Xbt vậyQ54Xbt chứ?”

“Mẹ mìnMch vẫnFoZ68N chưaFoZ68N gwHWaoXià đâwHWaoXu”. TôiMc phảnQ54Xbt bác,Q54Xbt “VwHWaoXậy thMcì, đwHWaoXể lầFoZ68Nn sFoZ68Nau mìwHWaoXnh FoZ68Nmời cậuQ54Xbt FoZ68Nxem wHWaoXbóng rổQ54Xbt wHWaoXở sâwHWaoXn Q54Xbtvận độngMc nhé”.

 

4. wHWaoXTôi Q54Xbtsợ anFoZ68Nh bánFoZ68N ngườiwHWaoX nướcFoZ68N nMcgoài mất 

Hôm thứMc sáMcu, tQ54Xbtổ trưởngwHWaoX wHWaoXdẫn tMcổng gFoZ68Niám sMcát kFoZ68Nỹ FoZ68Nthuật Mcvà phóMc tMcổng giámwHWaoX wHWaoXsát kỹMc tFoZ68Nhuật đếnQ54Xbt thịQ54Xbt sáMct cácwHWaoX phònwHWaoXg ban.

Từ wHWaoXxa Q54Xbtđã nhFoZ68Nìn Q54Xbtthấy wHWaoXTiêu ViễFoZ68Nn, tôiQ54Xbt vộwHWaoXi vànwHWaoXg cúiMc đầuQ54Xbt xuốFoZ68Nng gwHWaoXiả vFoZ68Nờ Mcđang phQ54Xbtoto tàiQ54Xbt lFoZ68Niệu. TôiFoZ68N wHWaoXcúi mQ54Xbtỏi cổwHWaoX lMcắm rMcồi wHWaoXmà họQ54Xbt vẫnFoZ68N wHWaoXchưa đFoZ68Ni khQ54Xbtỏi, Mcđã wHWaoXthế còFoZ68Nn tiếnQ54Xbt lạiMc phíMca tôi.

Tổ trưởwHWaoXng Q54Xbtcười FoZ68Nha hảFoZ68N nóQ54Xbti: wHWaoX“Này, TiểuwHWaoX KFoZ68Nhả àMc, Q54Xbtcây lôFoZ68N hộiFoZ68N củaFoZ68N côFoZ68N lQ54Xbtớn đQ54Xbtẹp quá!”

Ông khônFoZ68Ng cMcó việwHWaoXc Mcgì thìFoZ68N Mcnhanh đQ54Xbti Mcđi, ngFoZ68Nắm wHWaoXlô hộiwHWaoX củFoZ68Na tFoZ68Nôi làQ54Xbtm gìMc chứ?

“Đúng thMcế, Mcmua cùnQ54Xbtg wHWaoXmột lúMcc mQ54Xbtà câMcy cMcủa tôQ54Xbti kMchông lớnMc đẹpFoZ68N FoZ68Nbằng câQ54Xbty cQ54Xbtủa TiQ54Xbtểu Khả”Q54Xbt. TiểwHWaoXu Q54XbtLưu cQ54Xbtũng phMcụ họwHWaoXa theo.

“Nuôi thếMc nàowHWaoX đấywHWaoX? FoZ68NGiới wHWaoXthiệu mộtwHWaoX chúFoZ68Nt kinMch FoZ68Nnghiệm đi!FoZ68N” TổwHWaoX trưởngwHWaoX đếnwHWaoX trướcwHWaoX mặt,wHWaoX vFoZ68Nỗ vawHWaoXi tôiFoZ68N, lMcàm nhưFoZ68N mốiFoZ68N quQ54Xbtan hệFoZ68N củMca chúnMcg tQ54Xbtôi gắnMc bóQ54Xbt lắm.

“Ha FoZ68Nha, cóMc kiMcnh ngQ54Xbthiệm Mcgì đQ54Xbtâu?” MỗiMc ngàyMc tQ54Xbtôi uốwHWaoXng sữaMc cònQ54Xbt thừawHWaoX nQ54Xbtgại đMcổ, đwHWaoXều tưMcới wHWaoXvào chậuFoZ68N câywHWaoX mà.

“Lại cMcòn giữwHWaoX bíQ54Xbt wHWaoXmật vFoZ68Nới twHWaoXôi nFoZ68Nữa à?”

Tất nhiêwHWaoXn lwHWaoXà phảiQ54Xbt wHWaoXbảo mậtFoZ68N Mcrồi, nếwHWaoXu khFoZ68Nông Q54Xbtlát Mcnữa tôiwHWaoX lạMci bMcị pQ54Xbthê bình.

 Phó tổngQ54Xbt giámQ54Xbt sátFoZ68N NgôQ54Xbt McDuyệt thấyMc kwHWaoXhông khíMc wHWaoXtrầm FoZ68Nlắng, bènwHWaoX Mcnói: “TQ54Xbtiểu Khả,FoZ68N cFoZ68Nô FoZ68Ngần wHWaoXđây Mccó giMcảm béQ54Xbto khônQ54Xbtg, cảMcm thấFoZ68Ny gầyQ54Xbt đQ54Xbti Q54Xbtnhiều đấy”.

Một nhómwHWaoX ngưwHWaoXời vâyFoZ68N lấywHWaoX tôMci hỏQ54Xbti nọQ54Xbt hỏwHWaoXi kwHWaoXia, khiếnwHWaoX tôiwHWaoX FoZ68Nthấy khôQ54Xbtng wHWaoXtự nhiên.

“Xin lỗwHWaoXi cáFoZ68Nc vwHWaoXị, tôMci phwHWaoXải wHWaoXvào nhàQ54Xbt vệMc swHWaoXinh Mcmột chúMct”. TôiwHWaoX vộiMc vàQ54Xbtng tìQ54Xbtm cớwHWaoX thoFoZ68Nát thân.

Khi ngMcang qwHWaoXua bênMc TwHWaoXiêu Viễn,FoZ68N anQ54Xbth wHWaoXliếc nhìwHWaoXn tôi,wHWaoX nói:Q54Xbt “McEm vẫnMc qFoZ68Nuen lẩwHWaoXn trốn”.

Tiếng nwHWaoXói quwHWaoXá nhỏ,wHWaoX Mcnhỏ đếnQ54Xbt độMc chỉQ54Xbt đủMc chFoZ68No Q54Xbtmột mìwHWaoXnh tMcôi nghwHWaoXe thấy.

Hết giờFoZ68N lwHWaoXàm, bỗnMcg nwHWaoXhiên trờiwHWaoX Mcnổi gió,wHWaoX bụMci FoZ68Ndày đặcQ54Xbt tFoZ68Nhổi mùFoZ68N mịt,FoZ68N lFoZ68Nàm FoZ68Nngười Mcta khônMcg thởFoZ68N nổi,wHWaoX chQ54Xbtỉ cQ54Xbtó thFoZ68Nể bắtwHWaoX Mcxe vQ54Xbtề nhà.

Có lQ54Xbtẽ wHWaoXtại Mcthời tFoZ68Niết khFoZ68Nông tốtMc FoZ68Nnên rấtwHWaoX ítFoZ68N FoZ68Ntaxi trênQ54Xbt đường,FoZ68N thỉnhQ54Xbt thowHWaoXảng mớQ54Xbti cóQ54Xbt mMcột xFoZ68Ne chạywHWaoX quawHWaoX, tQ54Xbthì bênQ54Xbt Q54Xbttrong đãMc cóMc nMcgười ngồwHWaoXi rồi.

Người đFoZ68Nứng bênQ54Xbt đườngwHWaoX rFoZ68Nất đông,Q54Xbt Q54Xbtcũng Mcđều khôngMc FoZ68Nbắt đượwHWaoXc xeFoZ68N. LònQ54Xbtg tQ54Xbtôi cháQ54Xbtn nảFoZ68Nn, cúQ54Xbti đầuFoZ68N FoZ68Nđếm cáFoZ68Nc ôQ54Xbt gạchMc dưMcới đất.

Một chiếcwHWaoX xMce màwHWaoXu xanFoZ68Nh ngọFoZ68Nc Mcđỗ bênMc cạFoZ68Nnh wHWaoXtôi, rồiMc nMcghe twHWaoXhấy tMciếng củawHWaoX TiêwHWaoXu VFoZ68Niễn, “McLên Q54Xbtxe wHWaoXđi! Q54XbtAnh đưFoZ68Na eFoZ68Nm về!”

Tôi lMcắc đầu,FoZ68N “KhôngQ54Xbt cầFoZ68Nn đâuQ54Xbt, aMcnh cũnwHWaoXg FoZ68Nkhông tFoZ68Nhuận đường”.

“Thời tiếtFoZ68N xwHWaoXấu FoZ68Nthế FoZ68Nnày, eQ54Xbtm khônQ54Xbtg Mcbắt đượMcc FoZ68Nxe đâuMc. MawHWaoXu lêFoZ68Nn FoZ68Nxe đi”.

Tôi nhFoZ68Nìn bầuQ54Xbt trờiQ54Xbt Mcxám xịtwHWaoX, Mcdo dwHWaoXự mwHWaoXột chútFoZ68N, wHWaoXđành lQ54Xbtên xMce củFoZ68Na wHWaoXTiêu Viễn.

Ra đếnwHWaoX lwHWaoXàn đườngwHWaoX đôi,FoZ68N bắMct đwHWaoXầu tắcFoZ68N FoZ68Nđường, TiêFoZ68Nu ViFoZ68Nễn giảmFoZ68N tốcwHWaoX độFoZ68N chậmFoZ68N lại.

“Phía trướcMc cQ54Xbtó Mccửa hàngQ54Xbt ănMc củaFoZ68N TứwHWaoX XuyêQ54Xbtn đượcQ54Xbt lắm,FoZ68N FoZ68Năn cơmMc xonQ54Xbtg rồiMc anQ54Xbth đQ54Xbtưa eQ54Xbtm vQ54Xbtề nhéwHWaoX”. TiFoZ68Nêu ViễnFoZ68N đánhQ54Xbt xFoZ68Ne FoZ68Nvào trong.

“Cho wHWaoXem xuốnFoZ68Ng đâFoZ68Ny FoZ68Nđược Mcrồi”, Mctôi chỉFoZ68N vàFoZ68No wHWaoXngã Q54Xbtrẽ trFoZ68Nước mặt,FoZ68N “EmQ54Xbt khôngFoZ68N đwHWaoXói, nênFoZ68N kFoZ68Nhông đMci ănQ54Xbt Mcvới anFoZ68Nh đâu”.

“Em thaFoZ68Ny đổiFoZ68N từMc lúQ54Xbtc nMcào wHWaoXvậy? McNhớ hồiMc trưwHWaoXớc wHWaoXbuổi chiFoZ68Nều chwHWaoXưa FoZ68Nđến bốnFoZ68N gQ54Xbtiờ đãwHWaoX kêuFoZ68N đóiQ54Xbt mwHWaoXà”. FoZ68NTiêu ViễnwHWaoX nhăwHWaoXn Q54Xbtmặt cười,Q54Xbt “MàwHWaoX cònFoZ68N FoZ68Năn rấFoZ68Nt khỏeFoZ68N nữa,FoZ68N lượngFoZ68N cơMcm ngawHWaoXng vMcới anh”.

“Bây giFoZ68Nờ FoZ68Nem khônwHWaoXg ăMcn nhiềuFoZ68N nữaQ54Xbt, sFoZ68Nợ béo”.Mc BâyFoZ68N gMciờ đMci FoZ68Nlàm, nQ54Xbtgày wHWaoXnào cũngQ54Xbt FoZ68Nngồi ởFoZ68N văQ54Xbtn phònwHWaoXg, ăFoZ68Nn nhiềwHWaoXu thêmwHWaoX mộMct miếngFoZ68N wHWaoXlà Q54Xbtbéo ngay.

“Nhưng wHWaoXmà, FoZ68Nem từwHWaoX trướQ54Xbtc đếnQ54Xbt giờQ54Xbt Q54Xbtcó bQ54Xbtéo đâu”.

“Đó làMc FoZ68Nvì trướcMc đếnFoZ68N giờFoZ68N khônMcg phảMci lQ54Xbtúc FoZ68Nnào Mcanh cũMcng ởFoZ68N bQ54Xbtên Q54Xbtem, FoZ68Nnên kMchông biwHWaoXết. HFoZ68Nồi Mcem béMco nFoZ68Nhất làMc 7wHWaoX0kg đấy”.

Hồi đóQ54Xbt, vQ54Xbtì nhwHWaoXớ nhwHWaoXư điMcên mộtFoZ68N ngườMci, lạiQ54Xbt khonwHWaoXg cówHWaoX cáwHWaoXch wHWaoXnào FoZ68Ntrút rMca đưwHWaoXợc, chỉMc cFoZ68Nó thwHWaoXể ăwHWaoXn tMchật Mcnhiều đQ54Xbtồ ngọt,wHWaoX Q54Xbtcơ thwHWaoXể cứMc nwHWaoXở FoZ68Nphình Q54Xbtra Q54Xbtnhư bộtMc nởFoZ68N vậy.

Xe pwHWaoXhía sMcau kQ54Xbthông ngừngFoZ68N bấwHWaoXm còi,wHWaoX TiwHWaoXêu ViễnMc mớQ54Xbti đểQ54Xbt ýQ54Xbt đếnwHWaoX wHWaoXxe đangwHWaoX FoZ68Ndừng ởFoZ68N giữMca đưMcờng, “AwHWaoXnh Mcđói wHWaoXrồi, Q54Xbttrước mMcặt lạQ54Xbti cwHWaoXó hFoZ68Nàng ănFoZ68N chFoZ68Nính gFoZ68Nốc TFoZ68Nứ XuyêMcn, thôwHWaoXi eMcm ănFoZ68N vớiwHWaoX wHWaoXanh FoZ68Nmột chúFoZ68Nt điwHWaoX”. McGiọng Q54Xbtanh wHWaoXnài nỉQ54Xbt khFoZ68Niến tôiQ54Xbt khFoZ68Nó màFoZ68N từQ54Xbt chối.

Quả lQ54Xbtà đồFoZ68N ăwHWaoXn TứQ54Xbt XuyFoZ68Nên Mcchính gốFoZ68Nc, vừaQ54Xbt bướcMc vàoQ54Xbt cửwHWaoXa hàngFoZ68N ănQ54Xbt đãQ54Xbt Q54Xbtngửi Q54Xbtthấy wHWaoXrõ Mcvị Q54Xbtcay nồnMcg, Q54Xbttôi tuQ54Xbty làQ54Xbt nQ54Xbtgười miềwHWaoXn BắwHWaoXc, FoZ68Nnhưng lạiMc Q54Xbtthích ăwHWaoXn Q54Xbtcay hơFoZ68Nn cảMc nMcgười miQ54Xbtền Nam.

Lên tầngFoZ68N hFoZ68Nai, chúngwHWaoX wHWaoXtôi vàoQ54Xbt FoZ68Nmột phònFoZ68Ng rộngFoZ68N Mcrãi tranQ54Xbtg nhã,wHWaoX Q54Xbttrong phQ54Xbtòng ngQ54Xbtát hươMcng FoZ68Nchè tFoZ68Nhơm làFoZ68Nm cMcho tiQ54Xbtnh thQ54Xbtần ngườiwHWaoX tQ54Xbta trwHWaoXở nFoZ68Nên dễFoZ68N chMcịu hẳn.

“Hay Mclà đổiQ54Xbt cwHWaoXhỗ đQ54Xbti, Mcở wHWaoXđây Q54Xbtquá sanQ54Xbtg trwHWaoXọng, chwHWaoXắc chFoZ68Nắn khôngMc rẻFoZ68N đFoZ68Nâu!” TôiQ54Xbt Mcnói nhQ54Xbtỏ vớMci TiêwHWaoXu Viễn.

“Không swHWaoXao, anFoZ68Nh wHWaoXvẫn Mcđủ sứcFoZ68N wHWaoXtrả tiềQ54Xbtn ăn”Q54Xbt. AwHWaoXnh Q54Xbtcười cườMci, kQ54Xbthuôn mặtQ54Xbt FoZ68Ntỏ rMca khwHWaoXông hềFoZ68N qMcuan tâm.

Từ kQ54Xbthi tôiwHWaoX wHWaoXquen Q54Xbtanh, aMcnh Mcđã thíchwHWaoX tốFoZ68Nn Q54Xbtkém xMca xMcỉ, bMcao nhiêMcu nămQ54Xbt FoZ68Ntrôi quFoZ68Na, FoZ68Nvẫn khôwHWaoXng hềQ54Xbt thwHWaoXay đổi.

Nhìn TiMcêu ViễnFoZ68N FoZ68Ntrước mặtwHWaoX màFoZ68N FoZ68Ntrong tQ54Xbtim FoZ68Nvô cwHWaoXớ dângFoZ68N đầyQ54Xbt nhữngQ54Xbt FoZ68Nnỗi niềQ54Xbtm wHWaoXthương cảmQ54Xbt Q54Xbtkhông tên.

Thời giawHWaoXn làmQ54Xbt biMcến Q54Xbtđổi rQ54Xbtất FoZ68Nnhiều thứ,FoZ68N nhMcưng khônMcg tFoZ68Nhể nFoZ68Nào biếnwHWaoX Mcđổi đMcược twHWaoXrái tFoZ68Nim yFoZ68Nêu thươngMc tMchuở FoZ68Nban đầu.

“Ha hFoZ68Na, TiêuwHWaoX ViễFoZ68Nn FoZ68Nà, cFoZ68Nậu đếnMc saQ54Xbto khônMcg nMcói vớiMc wHWaoXanh Q54Xbtem mMcột tiếnQ54Xbtg?” NgoàQ54Xbti wHWaoXcửa cóMc tiếQ54Xbtng FoZ68Nnói từFoZ68N xMca tQ54Xbtiến lwHWaoXại gần,Mc FoZ68Nrồi thấFoZ68Ny ởQ54Xbt cửaMc xuFoZ68Nất hiệwHWaoXn mộtQ54Xbt dMcáng ngưMcời vạQ54Xbtm vỡ.

“Mình cFoZ68Nhỉ tiệnwHWaoX đưwHWaoXờng điQ54Xbt nQ54Xbtgang qFoZ68Nua, khôngMc muốFoZ68Nn làFoZ68Nm phMciền đếnMc tQ54Xbthời gQ54Xbtian ngMchỉ ngMcơi cQ54Xbtủa cậu”FoZ68N. TiêuQ54Xbt ViễMcn cười.

Người đMcàn ôQ54Xbtng FoZ68Nto caQ54Xbto ấywHWaoX nhìnwHWaoX tQ54Xbtôi, FoZ68N“Ồ, Q54Xbtđây chẳngQ54Xbt phFoZ68Nải lMcà wHWaoXcô Mcem điQ54Xbt cùnwHWaoXg vớwHWaoXi đạiFoZ68N FoZ68Nca đếnwHWaoX đánMch bMcài sao?”

Thảo nQ54Xbtào nQ54Xbthìn FoZ68Nthấy FoZ68Nquen thMcì Q54Xbtra đúngFoZ68N làQ54Xbt đãFoZ68N từnFoZ68Ng gặFoZ68Np ngườiMc nàyQ54Xbt, lầnFoZ68N đóFoZ68N cwHWaoXùng ChươngQ54Xbt NgựMc đếnMc kFoZ68Nhu giảiQ54Xbt Q54Xbttrí đánhMc Mcbài, cQ54Xbtũng Q54Xbtcó mặtMc aQ54Xbtnh ta.

“Đại caFoZ68N, FoZ68Nđánh bài?”FoZ68N TiQ54Xbtêu ViễnwHWaoX nMcghe Mcmà chQ54Xbtẳng hiQ54Xbtểu FoZ68Ngì cảFoZ68N, “Q54XbtCôn FoZ68NThiếu từwHWaoXng gMcặp TiểuwHWaoX McKhả nMchà mMcình à?”

“Thì FoZ68Nra làMc nwHWaoXgười nhFoZ68Nà cậu”.wHWaoX wHWaoXCôn ThiFoZ68Nếu cưQ54Xbtời tFoZ68Nhoải Q54Xbtmái, “ThảFoZ68No nFoZ68Nào đếnQ54Xbt CMchương NgFoZ68Nự cũnMcg phảiMc chăMcm sócFoZ68N cQ54Xbtô ấyFoZ68N cẩwHWaoXn thậnMc thếwHWaoX chứ!”

“Tôi vMcà ChươnMcg NgwHWaoXự kMchông thâFoZ68Nn nhau!”wHWaoX TôiQ54Xbt đứngQ54Xbt lêQ54Xbtn đểFoZ68N bMciện minMch cFoZ68Nho FoZ68Nmình, cMcũng chQ54Xbtỉ làFoZ68N gặpFoZ68N mMcặt vwHWaoXài FoZ68Nlần, Mctiếp xúcwHWaoX qFoZ68Nua vàiwHWaoX lầnMc Q54Xbtthôi, ngaQ54Xbty cảMc bạnFoZ68N bèQ54Xbt Q54Xbtcũng chưaQ54Xbt đượcwHWaoX tíFoZ68Nnh đến.

“Nhưng TQ54Xbtiêu ViễFoZ68Nn vFoZ68Nà awHWaoXnh ấywHWaoX Mcthân FoZ68Nnhau màwHWaoX”. CônFoZ68N ThiếuMc báQ54Xbt Q54Xbtvai TwHWaoXiêu ViwHWaoXễn, “TMcrở vQ54Xbtề cMchưa tìmMc aFoZ68Nnh cảFoZ68N uốwHWaoXng rQ54Xbtượu à?”

“Chưa”. TQ54Xbtiêu ViễnwHWaoX nóiQ54Xbt giọngQ54Xbt wHWaoXnhàn nhFoZ68Nạt, “MMcình vềQ54Xbt ngowHWaoXài Mcbáo vớiMc cậuFoZ68N Q54Xbtra, nhữngMc ngườiMc khMcác đềuwHWaoX Q54Xbtchưa báo”.

“Được, hôMcm Mcnay kQ54Xbthông bQ54Xbtáo cMcũng Mcphải báoFoZ68N rồi!Mc ChQ54Xbtương NQ54Xbtgự, wHWaoXChương SMcính, McLão ChâuQ54Xbt, ThànhQ54Xbt Q54XbtThiếu, bọnFoZ68N hMcọ đềuMc ởFoZ68N phònQ54Xbtg Q54Xbtbên cạnh”.

Côn ThiếuMc vừwHWaoXa dứQ54Xbtt lời,Q54Xbt đãwHWaoX nQ54Xbtghe thấywHWaoX mQ54Xbtột cơnFoZ68N hFoZ68Nỗn loạnMc ngQ54Xbtoài cửaMc, “ĐượcFoZ68N lwHWaoXắm, TiêuwHWaoX FoZ68NViễn, tQ54Xbtrở wHWaoXvề Mccũng kQ54Xbthông thwHWaoXèm thôMcng báoFoZ68N wHWaoXcho anMch em!”FoZ68N TrQ54Xbtong FoZ68Nphòng lậpFoZ68N tứMcc ùFoZ68Na vMcào khôngFoZ68N wHWaoXít nFoZ68Người, tôiQ54Xbt vFoZ68Nội vàwHWaoXng lùiQ54Xbt Mcra mộFoZ68Nt góc.

“Hôm wHWaoXnay làwHWaoX ngMcày gMcì vậy?wHWaoX wHWaoXSao FoZ68Nmọi ngưwHWaoXời đềQ54Xbtu ởwHWaoX đâyMc?” TiêMcu FoZ68NViễn hỏi.

“Chẳng phFoZ68Nải nwHWaoXgày mFoZ68Nai Q54Xbtanh cQ54Xbtả xuMcất ngFoZ68Noại Q54Xbtsao, hwHWaoXôm naMcy mấFoZ68Ny awHWaoXnh eMcm cówHWaoX thờiwHWaoX giwHWaoXan tMcụ twHWaoXập FoZ68Nngồi vớiQ54Xbt nhauwHWaoX, khôwHWaoXng lQ54Xbtại phảiQ54Xbt nămQ54Xbt bFoZ68Na wHWaoXtháng nữQ54Xbta mớiFoZ68N gặpQ54Xbt mặQ54Xbtt được”.Mc CwHWaoXó ngườiQ54Xbt nói.

“Đúng rồQ54Xbti, wHWaoXTiêu Viễn,Q54Xbt lwHWaoXần trwHWaoXước ôngwHWaoX giàFoZ68N nhwHWaoXà mìwHWaoXnh nhìnFoZ68N ởQ54Xbt McAnh qMcuốc nhìQ54Xbtn thấyQ54Xbt cFoZ68Nậu vFoZ68Nới bạwHWaoXn Mcgái FoZ68Nđi wHWaoXxem triểwHWaoXn lFoZ68Nãm wHWaoXtranh vMcới nhMcau, cứQ54Xbt bảoMc mìFoZ68Nnh hỏiFoZ68N bọnMc cậuwHWaoX kFoZ68Nhi FoZ68Nnào FoZ68Nthì tổwHWaoX chQ54Xbtức chMcuyện vuiFoZ68N, đểwHWaoX ôFoZ68Nng Mcđược thaQ54Xbtm dự”.

“Thành Thiếu,FoZ68N cậuFoZ68N uốngMc nhQ54Xbtiều Q54Xbtrồi thìFoZ68N pwHWaoXhải?” TiwHWaoXêu VMciễn vừaQ54Xbt gắpQ54Xbt thứcQ54Xbt ănwHWaoX chMco Mcanh Mcta vFoZ68Nừa nhwHWaoXáy mMcắt, “Nào,FoZ68N ăMcn nhiềQ54Xbtu đồwHWaoX ănwHWaoX FoZ68Nchút đi”.

“Uống nhiềuMc Q54Xbtrồi lMcà thếFoZ68N nàowHWaoX? ĐwHWaoXấy, Q54Xbtchẳng phQ54Xbtải đãQ54Xbt mQ54Xbtang Mcbạn gQ54Xbtái vềFoZ68N rồiFoZ68N sao?”

“Thành ThiếuMc, cậuFoZ68N lảmMc wHWaoXnhảm gìwHWaoX thế?”FoZ68N McTiêu ViwHWaoXễn cuMcống lênwHWaoX, néwHWaoXm mạnhQ54Xbt đũaFoZ68N xuống.

Tôi kQ54Xbtéo anwHWaoXh lại,FoZ68N Mcmềm mỏngMc nóiMc: FoZ68N“Người tQ54Xbta cówHWaoX lFoZ68Nẽ nMchìn nwHWaoXhầm mà!”

Tiêu McViễn Mcquay đầuwHWaoX wHWaoXlại nhìMcn Q54Xbttôi, wHWaoXsắc mặMct lFoZ68No lắng,Mc “EmMc khôQ54Xbtng đượcwHWaoX tiFoZ68Nn cậuwHWaoX ta!”

Tôi gậwHWaoXt Q54Xbtđầu, tôiMc sẽMc khônFoZ68Ng tiMcn Mcanh Q54Xbtta, tôiwHWaoX Q54Xbtvà anMch Q54Xbtta gwHWaoXặp nhwHWaoXau lầQ54Xbtn đâwHWaoXu, dựaFoZ68N vàFoZ68No FoZ68Ncái gwHWaoXì đểwHWaoX tiwHWaoXn wHWaoXanh tMca chứ?

Cái Mcthế giwHWaoXới nàQ54Xbty ngwHWaoXay cảwHWaoX ngQ54Xbtười bênQ54Xbt cạnFoZ68Nh FoZ68Ncũng khôngFoZ68N thểFoZ68N tQ54Xbtin tưởngFoZ68N được,Mc Q54Xbtai lạiFoZ68N đwHWaoXi twHWaoXin lờiwHWaoX Mcnói FoZ68Nvô ngwHWaoXhĩa wHWaoXcủa mộwHWaoXt ngQ54Xbtười xwHWaoXa lạMc chứ.

Một nhóQ54Xbtm nQ54Xbtgười hQ54Xbtuyên wHWaoXnáo cảQ54Xbt bFoZ68Nuổi, tôiwHWaoX hwHWaoXơi mệtQ54Xbt mỏiFoZ68N, muốnQ54Xbt chFoZ68Nuồn rQ54Xbta ngoài,FoZ68N khổMc nỗQ54Xbti, cQ54Xbtái Q54Xbttúi FoZ68Nlại bịwHWaoX McTiêu ViMcễn giữMc Mcchặt, “ĐừngQ54Xbt nFoZ68Nói Q54Xbtvới anwHWaoXh lMcà wHWaoXra nhàMc vệwHWaoX sMcinh, eQ54Xbtm Q54Xbtđã dùnwHWaoXg cáwHWaoXi Q54Xbtcớ wHWaoXnày đểQ54Xbt chuồQ54Xbtn Mcđi mwHWaoXấy lầnMc rồi!”

“Em FoZ68Nra gọiMc Q54Xbtđiện FoZ68Nthoại cwHWaoXho Q54Xbtmẹ emQ54Xbt, ởFoZ68N đâyQ54Xbt ồnMc quáFoZ68N, muộFoZ68Nn Q54Xbtthế FoZ68Nnày màMc Mcem cwHWaoXhưa về,FoZ68N mẹMc eFoZ68Nm sẽMc lQ54Xbto lắng!”

“Em phFoZ68Nải hứa,FoZ68N Mckhông đQ54Xbtược Q54Xbtbỏ về!FoZ68N LwHWaoXát nữaFoZ68N anwHWaoXh wHWaoXđưa Mcem về!”wHWaoX TiêFoZ68Nu ViễFoZ68Nn Q54Xbtthấp Q54Xbtgiọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ Mcạ, đừngwHWaoX đợiwHWaoX cowHWaoXn nữaMc nFoZ68Nhé, mẹwHWaoX ăMcn Q54Xbtcơm Q54Xbtmột mìQ54Xbtnh đi,wHWaoX coFoZ68Nn ăwHWaoXn xonQ54Xbtg rồiMc vềMc. wHWaoXBây giờMc bQ54Xbtụi lớnQ54Xbt lắm,Q54Xbt lạiQ54Xbt lMcà FoZ68Ngiờ tQ54Xbtan wHWaoXtầm cawHWaoXo điểmwHWaoX, kQ54Xbthông bắtwHWaoX wHWaoXxe vềFoZ68N được!Q54Xbt” TQ54Xbtôi dựMca vFoZ68Nào bứwHWaoXc tườngMc wHWaoXhành lQ54Xbtang, bàFoZ68Nn chânFoZ68N nhFoZ68Nư khôMcng FoZ68Nđỡ nổiFoZ68N trọnQ54Xbtg lượngwHWaoX cFoZ68Nơ thể,Mc lwHWaoXưng tMcrượt dwHWaoXọc xuốnFoZ68Ng wHWaoXbờ Mctường. ĐáMc GwHWaoXrannit lạMcnh buốtFoZ68N nMcgấm quMca cảMc quầnwHWaoX Q54Xbtáo thấmFoZ68N vàwHWaoXo wHWaoXngười, Q54Xbttôi gụFoZ68Nc đầuFoZ68N xFoZ68Nuống FoZ68Nhai đầQ54Xbtu gFoZ68Nối, FoZ68Ntừ tMcừ Mcxua taMcn hơiQ54Xbt lạnMch FoZ68Ntrong cơwHWaoX thể.

Một bwHWaoXàn taQ54Xbty Q54Xbtto Q54Xbtđặt lênFoZ68N đầuwHWaoX wHWaoXtôi, nhẹwHWaoX nhàMcng Q54Xbtvuốt tócMc tôiQ54Xbt, hỏwHWaoXi bằQ54Xbtng giọFoZ68Nng trầmMc khFoZ68Nàn: “EMcm Q54Xbtdùng dMcầu FoZ68Ngội FoZ68Nđầu củQ54Xbta hãwHWaoXng nàQ54Xbto vậy?FoZ68N DưỡQ54Xbtng wHWaoXtóc thậtQ54Xbt tốt”.

Tưởng lFoZ68Nà FoZ68Nđến FoZ68Nan ủiQ54Xbt tMcôi, lQ54Xbtại điFoZ68N Mchỏi mộtQ54Xbt câwHWaoXu chẳngwHWaoX vàoQ54Xbt đâuwHWaoX nMchư thế.

“Đừng wHWaoXcó sờMc rốQ54Xbti lQ54Xbtên, wHWaoXtóc tFoZ68Nôi quýQ54Xbt lắmQ54Xbt Mcđấy, sờMc hỏwHWaoXng rồiFoZ68N aQ54Xbtnh khôngwHWaoX đềnFoZ68N đượcwHWaoX đâu”Q54Xbt. wHWaoXTôi nFoZ68Ngẩng đầuwHWaoX lwHWaoXên, nhFoZ68Nìn thấyFoZ68N ngườiMc FoZ68Nđi rQ54Xbta lạQ54Xbti làMc ChMcương Ngự.

“Tại saFoZ68No Mclà anh?”

“Sao khQ54Xbtông thQ54Xbtể làQ54Xbt tôi?FoZ68N EFoZ68Nm ngFoZ68Nhĩ lwHWaoXà ai?”

“Tiêu ViễnQ54Xbt đâu?”

“Đang Mcuống Q54Xbtrượu vớiQ54Xbt CQ54Xbthương SíFoZ68Nnh ởFoZ68N troMcng đó”.

Tôi xwHWaoXách tQ54Xbtúi vộiwHWaoX Q54Xbtvã xuốnwHWaoXg wHWaoXlầu, lúQ54Xbtc nwHWaoXày kFoZ68Nhông wHWaoXvề cònQ54Xbt đợiwHWaoX lwHWaoXúc nàMco nữa.

“Bên ngoFoZ68Nài đanMcg nổwHWaoXi bãFoZ68No cMcát wHWaoXđấy, wHWaoXkhông Q54Xbtbắt đượcQ54Xbt xMce đâu”.Mc McAnh tMca Mcđứng Q54Xbtsau lưnQ54Xbtg tôiFoZ68N nhFoZ68Nắc nhở.

“Thế tMchì tôiMc điMc bộMc về”.

“Có thểMc tQ54Xbthử xemwHWaoX”. AQ54Xbtnh tQ54Xbta búFoZ68Nng ngQ54Xbtón tQ54Xbtay, “McEm FoZ68Nlúc nQ54Xbtào cũnQ54Xbtg khQ54Xbtác ngườiwHWaoX”. CFoZ68Ná MựcFoZ68N đwHWaoXáng ghétMc tFoZ68Noàn nwHWaoXói Mcgiọng chFoZ68Nâm chọc.

Bão cMcát đếnQ54Xbt thậtwHWaoX dữwHWaoX dộiMc, cátMc bFoZ68Nụi Q54Xbtthổi từnwHWaoXg Mccơn tMcrên đường.

Tôi lấFoZ68Ny tMcay bịFoZ68Nt mũMci vàwHWaoX miệngMc, meFoZ68Nn theQ54Xbto lềFoZ68N đườnFoZ68Ng đMci thẳnQ54Xbtg. MắwHWaoXt bịQ54Xbt bụiMc thổFoZ68Ni đếMcn nMcỗi kMchông mởwHWaoX Q54Xbtra được,Mc nướcMc mắQ54Xbtt cMcứ thếMc tràFoZ68No rFoZ68Na. ThwHWaoXời tiếtFoZ68N Q54Xbtkhỉ gióFoZ68N nwHWaoXày tQ54Xbthật wHWaoXkhó màwHWaoX chịQ54Xbtu đựng.

“Em ơi,Q54Xbt cầFoZ68Nn Mcxe khMcông? 5wHWaoX0 tFoZ68Nệ mộMct kmFoZ68N”. Q54XbtPhía saMcu FoZ68Nlà chiếcFoZ68N wHWaoXxe MMcer wHWaoXBenz củawHWaoX ChươnwHWaoXg NgMcự Mcđang vẫyMc chào.

“Hắc quáwHWaoX đấy!”

“Tôi FoZ68Ncho eQ54Xbtm nợwHWaoX Mclà đượcFoZ68N cMchứ gì?”FoZ68N ChươngwHWaoX NwHWaoXgự cười.

Ngồi Mctrong Mcxe Q54Xbtcủa ChươnwHWaoXg NgFoZ68Nự, FoZ68Ntôi mớFoZ68Ni dáQ54Xbtm Q54Xbthít thFoZ68Nở thoFoZ68Nải mái.

Trong mắtQ54Xbt hFoZ68Nình FoZ68Nnhư cFoZ68Nó hạQ54Xbtt bQ54Xbtụi, nướwHWaoXc mwHWaoXắt cQ54Xbtứ nhòQ54Xbte nhoẹtwHWaoX Q54Xbtkhông thôi.

“Em cứFoZ68N kFoZ68Nhóc mãiQ54Xbt thế,Q54Xbt cwHWaoXó Q54Xbtphải Q54Xbtlo lắngMc Mccho tôQ54Xbti nMcgày maQ54Xbti xuấFoZ68Nt ngFoZ68Noại bịFoZ68N FoZ68Nngười nướcFoZ68N ngoQ54Xbtài bánFoZ68N FoZ68Nmất không?”

“Tôi wHWaoXlo anMch xuấtQ54Xbt ngoạiMc maQ54Xbtng báMcn ngưFoZ68Nời nướwHWaoXc ngoàMci mấFoZ68Nt tQ54Xbthôi! AnwHWaoXh đínhFoZ68N lôQ54Xbtng lêQ54Xbtn wHWaoXngười thìMc Q54Xbtcòn khMcôn hwHWaoXơn khỉMc, Mcai lQ54Xbtại cówHWaoX thFoZ68Nể bMcán anwHWaoXh được!”

Chương NgựQ54Xbt cườFoZ68Ni vawHWaoXng, FoZ68N“Em wHWaoXđang kwHWaoXhen tôMci wHWaoXhay Q54Xbtmỉa wHWaoXtôi đấy?”

“Tất nhiFoZ68Nên kheQ54Xbtn aFoZ68Nnh rồi!”

“Ồ, lạiMc cMcó kiểuFoZ68N khFoZ68Nen ngườiwHWaoX nMchư eQ54Xbtm nữa!Mc BiếQ54Xbtt rõQ54Xbt thMcế rQ54Xbtồi, Q54Xbtchẳng quawHWaoX, tFoZ68Nôi lạwHWaoXi Mcvẫn twHWaoXhích nghe”.

“Anh Mcthích ngMche, tôiwHWaoX lạiFoZ68N khôQ54Xbtng twHWaoXhích nwHWaoXói đấy!”

Chương NgựMc nói:wHWaoX “NgMcày maFoZ68Ni wHWaoXtôi điQ54Xbt rMcồi, ướFoZ68Nc FoZ68Ntính Q54Xbtít nhwHWaoXất cũnwHWaoXg phảwHWaoXi bMca thwHWaoXáng mớiwHWaoX cóMc tFoZ68Nhể trởwHWaoX về”.

“Vừa nãyMc Q54Xbttôi đFoZ68Nã ngQ54Xbthe hếtQ54Xbt rwHWaoXồi!” TQ54Xbtôi Mccũng khônMcg đQ54Xbtiếc, vừaQ54Xbt nãQ54Xbty cảQ54Xbt nhwHWaoXóm FoZ68Nngười Mcnói wHWaoXoang oQ54Xbtang vậyMc, rFoZ68Nồi lạQ54Xbti cMchúc FoZ68Nrượu, lạiMc tMcừ biwHWaoXệt, muMcốn khôFoZ68Nng biếwHWaoXt cQ54Xbtũng khó.

“Thế sFoZ68Nao eMcm khôMcng cwHWaoXó chútQ54Xbt biFoZ68Nểu hQ54Xbtiện gFoZ68Nì?” CMchương Q54XbtNgự cườiFoZ68N rấFoZ68Nt gwHWaoXian xảo.

“Lại cầnMc phMcải biểMcu hiwHWaoXện? CówHWaoX wHWaoXcần Mclát nữaQ54Xbt đMci Q54Xbtqua Q54Xbtcửa hànwHWaoXg Q54Xbttạp hóQ54Xbta dướiMc lầuFoZ68N nhàwHWaoX tFoZ68Nôi Mcmua chMcút bánhQ54Xbt ngọt,wHWaoX sữQ54Xbta chMcua gMcì đóQ54Xbt mwHWaoXang điQ54Xbt không?FoZ68N” Q54XbtBình thMcường wHWaoXđi FoZ68Nđâu xwHWaoXa, twHWaoXôi đềuwHWaoX thíMcch wHWaoXmang tQ54Xbtheo nhữngQ54Xbt đồFoZ68N này.

Chương NwHWaoXgự cườiMc rấtwHWaoX kMchổ sở,Q54Xbt “TôiMc thấMcy twHWaoXhôi Q54Xbtmiễn wHWaoXđược rồi”.

“Vậy tốtQ54Xbt quáMc, tôwHWaoXi đỡQ54Xbt tốnwHWaoX tiền”.

“Hay Mclà… cQ54Xbthúng tMca hônFoZ68N tạmQ54Xbt biệtFoZ68N nhé?”

“Cái gìFoZ68N? ĐMcợi đã…”FoZ68N CQ54Xbtó phwHWaoXải twHWaoXôi đãMc FoZ68Nnghe nhầMcm không.

“Hôn tạmQ54Xbt biệt!”Mc McAnh twHWaoXa dQ54Xbtừng xMce FoZ68Nlại, nâFoZ68Nng Mcđầu tôQ54Xbti lêwHWaoXn vMcà Q54Xbtnhìn mộtFoZ68N FoZ68Ncách ngQ54Xbthiêm túc.

Có lẽFoZ68N tôFoZ68Ni đFoZ68Nã sFoZ68Nợ FoZ68Nđần mặwHWaoXt rMca, nMcếu khônwHWaoXg tFoZ68Nhì Mccũng FoZ68Nmất hồMcn rồi,Q54Xbt wHWaoXngay cwHWaoXả mắMct cũMcng khMcông đFoZ68Nộng đQ54Xbtậy, nhMcìn aMcnh tFoZ68Na chằmMc chằm.

Đầu awHWaoXnh tMca dFoZ68Nần hướngwHWaoX Mcgần FoZ68Nvề Q54Xbtphía Q54Xbttôi, mộQ54Xbtt luồQ54Xbtng hơiQ54Xbt nFoZ68Nóng phMcả lạwHWaoXi, “FoZ68NNày Mcnày!” TMcôi héMct lên.

Anh dừwHWaoXng lại,FoZ68N wHWaoXbỏ tôwHWaoXi raMc, độtwHWaoX nhFoZ68Niên cườiFoZ68N lớn,wHWaoX “ĐùaFoZ68N eFoZ68Nm cwHWaoXho vQ54Xbtui thôi!”

Cá MựcwHWaoX chFoZ68Nết tiệt,Mc đùQ54Xbta cQ54Xbtái gìwHWaoX khôngFoZ68N Q54Xbtđùa, lạFoZ68Ni đùaFoZ68N cáiMc kQ54Xbtiểu xwHWaoXấu xQ54Xbta ấy.

Lúc Q54Xbtvề đMcến cửaMc nQ54Xbthà tôiMc, ChwHWaoXương NgựMc hFoZ68Nỏi: “TwHWaoXâm tMcrạng tốtwHWaoX FoZ68Nhơn chútQ54Xbt wHWaoXnào chưa?”

“Tốt nhiềwHWaoXu rồi!”Mc MawHWaoXy màFoZ68N cówHWaoX anQ54Xbth ta.

“Vậy wHWaoXthì laMcu Mckhô nưQ54Xbtớc FoZ68Nmắt điMc, xuốMcng xFoZ68Ne”. FoZ68NAnh tMca dừnFoZ68Ng xFoZ68Ne lạiQ54Xbt, giúQ54Xbtp tôiQ54Xbt wHWaoXmở cửaMc xwHWaoXe rấtFoZ68N lịchMc lãm.

“Chương Ngự,FoZ68N cảmwHWaoX Mcơn anh!FoZ68N” TwHWaoXôi nMcói rấFoZ68Nt twHWaoXhành thật.

“Lời wHWaoXnói suôwHWaoXng thìQ54Xbt mQ54Xbtiễn điwHWaoX, làmFoZ68N cQ54Xbtái wHWaoXgì thựcMc twHWaoXế hơnMc đi”FoZ68N. ÁnhMc mQ54Xbtắt Q54Xbtcủa ChươwHWaoXng NgựwHWaoX đFoZ68Nảo rấtFoZ68N FoZ68Nnhanh, cMcó vẻMc lạwHWaoXi FoZ68Nnghĩ FoZ68Nra twHWaoXrò qMcuỷ gFoZ68Nì đó.

“Tôi khônQ54Xbtg cóMc tiFoZ68Nền!” McTôi vộFoZ68Ni FoZ68Nthanh minh.

“Tôi cũnwHWaoXg chẳngFoZ68N Mcthiếu tQ54Xbtiền, lấyFoZ68N wHWaoXtiền củaFoZ68N Mcem lQ54Xbtàm gì?”

“Vậy wHWaoXanh Mccần gFoZ68Nì?” TFoZ68Nôi đMcề caFoZ68No cảQ54Xbtnh giácFoZ68N, ngườiMc wHWaoXnày towHWaoXàn xuFoZ68Nất nwHWaoXhững chiêuFoZ68N FoZ68Nkhông theFoZ68No qwHWaoXuy tQ54Xbtắc gQ54Xbtì Mccả, phảMci đwHWaoXề phMcòng chút.

 

 

5. MFoZ68Nàu xaFoZ68Nnh ngwHWaoXọc lMcà phQ54Xbtong FoZ68Ncách FoZ68Ncủa TiêMcu Viễn 

Anh giFoZ68Nơ wHWaoXchùm Q54Xbtchìa khóawHWaoX trFoZ68Nước Q54Xbtmặt tFoZ68Nôi lắMcc lắc,wHWaoX “wHWaoXĐây Q54Xbtlà Mcchìa kFoZ68Nhóa nFoZ68Nhà tôiwHWaoX, FoZ68Nem cFoZ68Nầm lấy”.

Tôi ngưFoZ68Nớc lênwHWaoX nhwHWaoXìn xuốnQ54Xbtg thăwHWaoXm dòFoZ68N anhQ54Xbt, “AwHWaoXnh chưaMc bịwHWaoX ấmwHWaoX đầwHWaoXu chứwHWaoX? McRỗi viQ54Xbtệc nMcên tùyFoZ68N FoZ68Ntiện maMcng chìaFoZ68N khóaMc rMca đưawHWaoX Q54Xbtcho ngườiMc tFoZ68Na à!”

“Tất wHWaoXnhiên khôQ54Xbtng ấQ54Xbtm đầu!Q54Xbt wHWaoXĐưa chwHWaoXìa kQ54Xbthóa cMcho Q54Xbtem FoZ68Nlà đểQ54Xbt wHWaoXem giúwHWaoXp tôiQ54Xbt Q54Xbtmột FoZ68Nsố việc”.

“Việc gì?”Q54Xbt BiếtMc Q54Xbtngay aFoZ68Nnh twHWaoXa lwHWaoXà ngườiwHWaoX khôngMc chịwHWaoXu wHWaoXbị thiệtFoZ68N mà.

“Giúp Q54Xbttôi cMcho Mcăn, địwHWaoXnh wHWaoXkỳ thawHWaoXy wHWaoXnước chQ54Xbto chúng!”

“Nhà aQ54Xbtnh nuôiMc cQ54Xbtá Q54Xbtà? KhôQ54Xbtng phảQ54Xbti lFoZ68Nà Q54Xbtcá mựcMc chứ?”wHWaoX TôwHWaoXi đQ54Xbtã twHWaoXừng đếnFoZ68N FoZ68Nnhà Q54Xbtanh taMc, chẳnFoZ68Ng thQ54Xbtấy Mccon Q54Xbtcá nàMco cả.

“Tất Mcnhiên cwHWaoXó cwHWaoXá rwHWaoXồi, đFoZ68Nều làFoZ68N cFoZ68Ná nổiMc tiếngQ54Xbt cQ54Xbtủa vùMcng Mcnhiệt đớiwHWaoX đấy”.Mc AnQ54Xbth tQ54Xbta vwHWaoXênh mặtMc tMcự hào.

“Sao Q54Xbttôi lạMci khôngwHWaoX Q54Xbtnhìn thấy?”

“Ngoài cáiMc swHWaoXofa nhMcà Q54Xbttôi raMc, eQ54Xbtm còFoZ68Nn nFoZ68Nhìn Q54Xbtthấy cMcái gQ54Xbtì nữaFoZ68N đâu?”

“Cũng phFoZ68Nải!” wHWaoXHôm đFoZ68Nó uốngwHWaoX nhwHWaoXiều quMcá, đếnQ54Xbt nQ54Xbthà awHWaoXnh wHWaoXta lQ54Xbtà lQ54Xbtăn Mcra soQ54Xbtfa nằmQ54Xbt Mckhóc, khócFoZ68N chánFoZ68N thQ54Xbtì ngủwHWaoX. SánwHWaoXg ngàyQ54Xbt thứFoZ68N hwHWaoXai dậMcy lwHWaoXại cuốMcng cuồngQ54Xbt điQ54Xbt lFoZ68Nàm, FoZ68Nđúng wHWaoXlà khôwHWaoXng đFoZ68Nể ýMc nQ54Xbthà wHWaoXanh Q54Xbtta rốQ54Xbtt cuộcwHWaoX cFoZ68Nó nwHWaoXhững gì.

 “Nhưng wHWaoXmà, tôiMc vớiwHWaoX Mcanh kFoZ68Nhông hềMc thFoZ68Nân FoZ68Nquen mFoZ68Nà! FoZ68NSao aFoZ68Nnh lạiwHWaoX Mccó Q54Xbtthể yFoZ68Nên tâFoZ68Nm giFoZ68Nao cwHWaoXhìa kFoZ68Nhóa Q54Xbtnhà chMco tôi?”

“Chính vFoZ68Nì kMchông thâQ54Xbtn Q54Xbtquen nênMc Mcmới yênwHWaoX tâmwHWaoX đểwHWaoX eFoZ68Nm đếnwHWaoX. ĐểQ54Xbt ngwHWaoXười FoZ68Nquen đến,Mc giFoZ68Nới bQ54Xbtáo Mcchí lFoZ68Nại dòwHWaoXm Mcngó phỏngMc đoán”.Q54Xbt FoZ68NChương NgựQ54Xbt nówHWaoXi rấtFoZ68N cóMc lwHWaoXý lẽ.

“Để ChwHWaoXương Q54XbtSính đếnFoZ68N, chQ54Xbtắc chQ54Xbtắn wHWaoXngười twHWaoXa sẽQ54Xbt Q54Xbtkhông nwHWaoXói wHWaoXgì được”.Mc FoZ68NTôi đwHWaoXề nghị.

“Nó đQ54Xbtến Q54Xbtđể làmwHWaoX lFoZ68Noạn nQ54Xbthà Mctôi lwHWaoXên à,wHWaoX Q54Xbttôi trởFoZ68N vMcề lạFoZ68Ni phảiwHWaoX twHWaoXhu dọQ54Xbtn Mcmất mwHWaoXấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao wHWaoXem “nQ54Xbthưng mà”Q54Xbt nhQ54Xbtiều thế?”

“Nhưng mQ54Xbtà, tôwHWaoXi chưMca từngFoZ68N wHWaoXnuôi Q54Xbtcá đâuwHWaoX! ChwHWaoXo wHWaoXcá ăFoZ68Nn giúpMc anFoZ68Nh, Mclỡ chếtQ54Xbt rồFoZ68Ni pMchải làmMc sao?”

“Có Q54Xbtvấn đềMc gìwHWaoX wHWaoXthì gọMci điFoZ68Nện chQ54Xbto tôi!”

“Cước gọQ54Xbti FoZ68Nđường dQ54Xbtài quốcQ54Xbt tQ54Xbtế đấy!”

“Sẽ hMcoàn trảQ54Xbt cMcho eMcm pFoZ68Nhí điệnFoZ68N thoMcại, phwHWaoXụ cấpQ54Xbt pQ54Xbthát sMcinh, FoZ68Ntiền Q54Xbtmua thứcwHWaoX wHWaoXăn chQ54Xbto cáMc cQ54Xbtũng sẽMc trwHWaoXả! wHWaoXEm mQ54Xbtà Mccòn “nhưngMc màwHWaoX” nữMca Q54Xbtlà FoZ68Ntôi bwHWaoXực mFoZ68Nình đwHWaoXấy, wHWaoXbảo eFoZ68Nm giúpQ54Xbt wHWaoXmột việFoZ68Nc mMcà FoZ68Nkhó khăMcn twHWaoXhế Q54Xbtà?” wHWaoXChương NwHWaoXgự tFoZ68Nỏ Mcra nghiêmFoZ68N trọng,Mc lạMci FoZ68Ncó vFoZ68Nẻ dọawHWaoX nạt.

Tôi còwHWaoXn Mccó thMcể nóQ54Xbti Mcgì đưwHWaoXợc nữaQ54Xbt cwHWaoXhứ, FoZ68Nchỉ Mccó thểMc nhậnFoZ68N chìwHWaoXa khóawHWaoX củQ54Xbta FoZ68Nanh tFoZ68Na, Mc“Nếu Mcmà chwHWaoXo cwHWaoXá FoZ68Năn bịFoZ68N chếQ54Xbtt rồiQ54Xbt thQ54Xbtì aQ54Xbtnh FoZ68Nđừng cóMc nổFoZ68Ni giMcận đấy!”

“Chỉ làMc Q54Xbtmấy cowHWaoXn cQ54Xbtá wHWaoXthôi màwHWaoX? TFoZ68Nôi cwHWaoXó FoZ68Nthể giậQ54Xbtn gìwHWaoX chứ!”

Thấy tMcôi ngFoZ68Noan ngoãnwHWaoX cầmFoZ68N chìaFoZ68N kMchóa, wHWaoXChương Q54XbtNgự cười,wHWaoX “NhưFoZ68N twHWaoXhế làMc Mctôi Q54Xbtyên tâwHWaoXm rồi!”

Buổi tốiMc điFoZ68N nMcgủ quMcên Q54Xbtkhông tFoZ68Nắt điệFoZ68Nn thoạQ54Xbti, ngủFoZ68N đếnFoZ68N nửaMc đêmQ54Xbt, nóQ54Xbt bắMct đầwHWaoXu kêuFoZ68N loạnMc lên.

“Ai đấy?”wHWaoX KhônFoZ68Ng Mcbiết bâyFoZ68N FoZ68Ngiờ đaQ54Xbtng làFoZ68N FoZ68Ngiờ ngủMc sFoZ68Nao, gọwHWaoXi Mcđiện pFoZ68Nhiền nhiễuwHWaoX giữaMc FoZ68Nđêm, Q54Xbttội đángwHWaoX tửQ54Xbt hình.

Đầu điệQ54Xbtn thoạiwHWaoX bQ54Xbtên kQ54Xbtia FoZ68Nim ắnQ54Xbtg mộtMc khoảngwHWaoX lặngwHWaoX mMcơ hồ.

Tôi wHWaoXkhông sợwHWaoX ồnMc, sợFoZ68N FoZ68Nnhất làQ54Xbt Mclúc tĩnQ54Xbth mặngwHWaoX, Mcim ắngQ54Xbt khQ54Xbtông mộFoZ68Nt tiếnFoZ68Ng độwHWaoXng thQ54Xbtấy wHWaoXcó cảmMc Q54Xbtgiác FoZ68Nkỳ dị.

Mấy wHWaoXgiây trôiFoZ68N Q54Xbtqua Q54Xbtvẫn khônFoZ68Ng cFoZ68Nó giọngMc nói,FoZ68N Q54Xbttôi ngồiQ54Xbt bậtFoZ68N dậy.

“Làm Mcơn nóQ54Xbti mộtQ54Xbt cMcâu, nếuFoZ68N kMchông dọaFoZ68N chMcết ngườiwHWaoX FoZ68Nanh phwHWaoXải đềFoZ68Nn mạnQ54Xbtg đấy!”Q54Xbt Q54XbtTôi hétwHWaoX vFoZ68Nào dwHWaoXi động.

“Khả…”, wHWaoXlà gwHWaoXiọng nóFoZ68Ni củaQ54Xbt TiêFoZ68Nu ViễQ54Xbtn, tQ54Xbtôi Q54Xbtnín thở,FoZ68N wHWaoXlần nàyMc đếnwHWaoX lưQ54Xbtợt Mctôi Mckhông wHWaoXnói gì.

“Em, wHWaoXem cMchưa tắtwHWaoX mFoZ68Náy Mcdi động”.Q54Xbt GiọwHWaoXng nwHWaoXói củQ54Xbta TiFoZ68Nêu ViwHWaoXễn dMcịu dàngQ54Xbt, dịuMc dàQ54Xbtng đếnQ54Xbt nỗiwHWaoX làQ54Xbtm twHWaoXôi ngâyQ54Xbt ngất,Q54Xbt tFoZ68Nôi cẩnMc thậnwHWaoX lặwHWaoXng ngMche hMcơi thởwHWaoX củFoZ68Na anhMc, Mccảm giMcác wHWaoXhơi nóFoZ68Nng đFoZ68Nang wHWaoXlan Q54Xbttỏa trêMcn mặt.

Cả hFoZ68Nai ngườiMc FoZ68Nim lặngQ54Xbt hFoZ68Nồi lâuMc, vẫnQ54Xbt lMcà TiwHWaoXêu ViễnQ54Xbt mwHWaoXở Q54Xbtlời trưwHWaoXớc, “NgủFoZ68N ngon”.

Tôi giữFoZ68N cFoZ68Nhặt điệnwHWaoX thwHWaoXoại dwHWaoXi động,Mc mãQ54Xbti khônFoZ68Ng chFoZ68Nịu Mcbỏ xuốnMcg. ĐếnwHWaoX Q54Xbtlúc cFoZ68Nơ thểFoZ68N cảmQ54Xbt thấywHWaoX Q54Xbtlạnh mFoZ68Nới biếtMc lMcà chăwHWaoXn đFoZ68Nã rơMci xuốngMc khỏiFoZ68N giườngFoZ68N rồi.

Buổi sánMcg, khwHWaoXi tMcrời vẫwHWaoXn còFoZ68Nn tQ54Xbtờ mờ,Q54Xbt Mcgió lMcạnh khôwHWaoXng ngừngwHWaoX thổiQ54Xbt, mởFoZ68N cQ54Xbtửa sổwHWaoX rFoZ68Na thấyMc bụwHWaoXi báwHWaoXm dwHWaoXày thQ54Xbtành lớpFoZ68N wHWaoXtrên FoZ68Nbệ cửa.

Dưới lầu,Mc khMcông biếtwHWaoX cQ54Xbtún cMcon cFoZ68Nủa nhàwHWaoX nàoMc mặcQ54Xbt bộFoZ68N quầwHWaoXn áowHWaoX ngộQ54Xbt ngMchĩnh đanQ54Xbtg cQ54Xbthạy lăQ54Xbtng quăFoZ68Nng, cáMci wHWaoXmông trònwHWaoX mũQ54Xbtm mQ54Xbtĩm ngwHWaoXoe nFoZ68Nguẩy, cựQ54Xbtc kỳwHWaoX đángFoZ68N yêu.

Cún cowHWaoXn cQ54Xbthạy đếnFoZ68N dFoZ68Nưới Q54Xbtmột chiếMcc xQ54Xbte FoZ68Ncon màuMc wHWaoXxanh ngMcọc, mQ54Xbtuốn đQ54Xbtánh dMcấu lãnhwHWaoX địQ54Xbta, nQ54Xbtgửi nwHWaoXgửi FoZ68Nmùi thwHWaoXấy wHWaoXkhông phảiMc lạiwHWaoX tQ54Xbtừ từQ54Xbt bỏwHWaoX đi.

Chiếc wHWaoXxe ấyQ54Xbt rấtwHWaoX giốQ54Xbtng Mcchiếc FoZ68Nxe TiQ54Xbtêu ViQ54Xbtễn láiMc ngàwHWaoXy hômMc quaQ54Xbt, màuwHWaoX xQ54Xbtanh ngọcwHWaoX thâwHWaoXm tFoZ68Nrầm sâwHWaoXu sắcwHWaoX, thậtQ54Xbt hợpwHWaoX vớiQ54Xbt phoFoZ68Nng Q54Xbtcách cMcủa TiêwHWaoXu Viễn.

Tôi chạyQ54Xbt nhưQ54Xbt baFoZ68Ny Q54Xbtxuống dướMci lầuMc, pwHWaoXhóng đếnMc cQ54Xbthỗ chwHWaoXiếc xeFoZ68N, quQ54Xbta lớpMc wHWaoXbụi phủMc nQ54Xbtgoài cửwHWaoXa FoZ68Nkính nhwHWaoXìn Mcthấy TiêuQ54Xbt ViễnwHWaoX ởQ54Xbt wHWaoXtrong xe.

Cả ngưFoZ68Nời FoZ68Nanh ngồiwHWaoX dựaQ54Xbt trênMc ghế,Mc ngủwHWaoX thiFoZ68Nếp đQ54Xbti, chỉMc cóMc dQ54Xbti độFoZ68Nng vẫnwHWaoX Mcđể Q54Xbtở bFoZ68Nên taiwHWaoX, dáQ54Xbtng điệuFoZ68N nhQ54Xbtư đFoZ68Nang gọiMc điệnwHWaoX thoại.

Tôi Q54Xbtgõ gõMc vQ54Xbtào cửaMc xeQ54Xbt, sawHWaoXu đwHWaoXó thấyMc TiêQ54Xbtu ViễnwHWaoX tỉMcnh dậy.

“Tại sMcao aMcnh lạwHWaoXi ởwHWaoX đâMcy?” TôiwHWaoX hỏi.

Anh dụiFoZ68N dụiQ54Xbt Q54Xbtmắt, wHWaoXkhông trảQ54Xbt lQ54Xbtời tôi.

“Anh ởMc FoZ68Nđây cảQ54Xbt mQ54Xbtột đêQ54Xbtm à?”

“Đâu cMcó, hơnwHWaoX wHWaoXhai wHWaoXgiờ sMcáng mMcới rFoZ68Na khỏQ54Xbti chFoZ68Nỗ CQ54Xbtôn Thiếu!”Q54Xbt AMcnh Q54Xbtmở cửFoZ68Na wHWaoXxe, Q54Xbt“Em wHWaoXcó lạnFoZ68Nh kQ54Xbthông? VQ54Xbtào troQ54Xbtng nówHWaoXi wHWaoXchuyện đi!”

“Còn nóiQ54Xbt wHWaoXgì nwHWaoXữa, khôngMc wHWaoXcó chuQ54Xbtyện gQ54Xbtì maFoZ68Nu Mcvề nQ54Xbthà Q54Xbtngủ điFoZ68N!” TwHWaoXôi Mcđứng wHWaoXở bênwHWaoX ngoàwHWaoXi khMcông nFoZ68Nhúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyệnFoZ68N twHWaoXhì maQ54Xbtu nóiQ54Xbt, Mcnói xQ54Xbtong rồFoZ68Ni vMcề điQ54Xbt Mcngủ!” TFoZ68Nôi cảmFoZ68N thQ54Xbtấ hôMcm nMcay FoZ68Ntôi Q54Xbtcằn nhằwHWaoXn qFoZ68Nuá, giốngFoZ68N wHWaoXmột bàQ54Xbt lãwHWaoXo táFoZ68Nm mươiQ54Xbt vFoZ68Nậy. TiêuwHWaoX ViễnFoZ68N iwHWaoXm lặFoZ68Nng nhìnQ54Xbt tôiwHWaoX, “wHWaoX”Em FoZ68Nđang giậMcn à?”

“Em giậnQ54Xbt Mccái gMcì wHWaoXchứ? MMcấy ngườiQ54Xbt cQ54Xbtác anMch FoZ68Nthích Q54Xbtgì thwHWaoXì lFoZ68Nàm, FoZ68Nliên qFoZ68Nuan gìwHWaoX đQ54Xbtến eFoZ68Nm chứ?wHWaoX” ĐQ54Xbtúng FoZ68Nlà tMcôi đangQ54Xbt giậQ54Xbtn, giậQ54Xbtn Mcanh Q54Xbtsao lạiFoZ68N Mckhông biếtQ54Xbt Mcquý bảFoZ68Nn thFoZ68Nân mìnwHWaoXh nMchư thếQ54Xbt, trwHWaoXời lạFoZ68Nnh màMc FoZ68Nkhông vềwHWaoX Mcnhà, cònwHWaoX nMcgủ ởwHWaoX twHWaoXrên xe.

“Nhìn anMch chFoZ68Nằm cwHWaoXhằm nQ54Xbthư wHWaoXvậy, Q54Xbtcòn Q54Xbtnói làMc khôMcng giwHWaoXận Q54Xbtà?” McTiêu ViễFoZ68Nn nhìFoZ68Nn tôwHWaoXi cườiFoZ68N vớiwHWaoX vẻwHWaoX nFoZ68Nuông chiều.

`”Em giận,FoZ68N lwHWaoXà tựQ54Xbt giậMcn bảnwHWaoX thânwHWaoX mìMcnh! TrờFoZ68Ni lạnhwHWaoX thếFoZ68N nàyFoZ68N, chFoZ68Nạy xuốngFoZ68N qQ54Xbtuản aQ54Xbtnh FoZ68Nlàm Q54Xbtgì?” TwHWaoXôi qwHWaoXuay ngườiMc mQ54Xbtuốn lênQ54Xbt nhQ54Xbtà, kFoZ68Nhông đểwHWaoX ýFoZ68N awHWaoXnh nữwHWaoXa chMcắc anwHWaoXh sẽMc bỏQ54Xbt vềwHWaoX thôi.

“Đợi đã!”Mc Q54XbtTiêu ViễnFoZ68N xuQ54Xbtống Mcxe FoZ68Nkéo Mctôi lMcại, “Q54XbtAnh muốnMc nóiFoZ68N vớiQ54Xbt eFoZ68Nm, tấwHWaoXt cảwHWaoX Q54Xbtđều wHWaoXkhông Mcnhư eFoZ68Nm ngQ54Xbthĩ tMchế đâu!”

“Cái FoZ68Ngì màFoZ68N Mckhông Mcnhư eMcm ngQ54Xbthĩ?” TMcôi nghĩwHWaoX cáiMc Mcgì chwHWaoXứ? LờiQ54Xbt FoZ68Nnói củaQ54Xbt wHWaoXTiêu ViwHWaoXễn làwHWaoXm tôQ54Xbti Q54Xbtnghi hoặc.

Tiêu ViễnwHWaoX twHWaoXhở dàMci khẽQ54Xbt nói:Q54Xbt “ThwHWaoXôi vMcậy, wHWaoXcó mFoZ68Nột sốwHWaoX Mcchuyện aFoZ68Nnh Mccũng khônQ54Xbtg biếMct FoZ68Nnên nóiQ54Xbt tQ54Xbthế nào”.

“Vậy twHWaoXhì wHWaoXđừng nóFoZ68Ni nữMca!” ĐQ54Xbtã kQ54Xbthông biếtMc nênMc nówHWaoXi thQ54Xbtế wHWaoXnào tMchì FoZ68Ncòn Mcnói gìFoZ68N nữwHWaoXa, chúFoZ68Nng tFoZ68Nôi đềuQ54Xbt kwHWaoXhông pFoZ68Nhải làwHWaoX nFoZ68Những Mcngười quQ54Xbtá gượnQ54Xbtg ép.

Tiêu ViễnMc rQ54Xbtõ rQ54Xbtàng rấtwHWaoX Mcmệt, ngQ54Xbtáp dMcài mộtFoZ68N cáwHWaoXi rồQ54Xbti nóFoZ68Ni: “BâyMc giờMc anFoZ68Nh vềFoZ68N wHWaoXđi nQ54Xbtgủ, buổiFoZ68N tQ54Xbtối đếnFoZ68N đówHWaoXn Mcem, sẽwHWaoX cFoZ68Nho Mcem Mcmột bwHWaoXất ngờMc thúFoZ68N vị”.

“Buổi tQ54Xbtối eQ54Xbtm cóMc viQ54Xbtệc…”. TFoZ68Nối wHWaoXnay tôiQ54Xbt Mcphải điwHWaoX xewHWaoXm buổwHWaoXi Q54Xbtbiểu diễnwHWaoX củaQ54Xbt Q54XbtLưu ĐứcQ54Xbt Q54XbtHoa Mcvới mẹFoZ68N, lớMcp trưởngMc ChươngQ54Xbt SíwHWaoXnh chẳwHWaoXng FoZ68Ndễ Q54Xbtgì mớFoZ68Ni kiQ54Xbtếm đượcwHWaoX vé.

“Nếu Q54Xbtmà khôngMc qwHWaoXuan trọnFoZ68Ng wHWaoXthì hủyQ54Xbt đi!”FoZ68N TiMcêu McViễn FoZ68Ngiọng FoZ68Nnài nỉFoZ68N FoZ68Nkhiến tôFoZ68Ni suýtFoZ68N nữaMc mềmQ54Xbt lòng,FoZ68N nhưnQ54Xbtg nghMcĩ lạiFoZ68N, tạQ54Xbti saMco mỗMci lầnQ54Xbt ngwHWaoXười bịwHWaoX thỏMca hiệwHWaoXp đềFoZ68Nu lMcà tôi?

“Không hủFoZ68Ny được!”FoZ68N TôiFoZ68N hầmQ54Xbt Q54Xbthừ nói,Q54Xbt bMcuổi diễMcn cFoZ68Na nhwHWaoXạc khFoZ68Nông vMcì tMcôi Q54Xbtmà hoMcãn lạiMc đưwHWaoXợc, wHWaoXmà cũFoZ68Nng đãQ54Xbt hứaFoZ68N wHWaoXchắc chQ54Xbtắn wHWaoXvới Q54Xbtmẹ rQ54Xbtồi, mẹQ54Xbt vwHWaoXì chuyQ54Xbtện nàyMc mQ54Xbtà vuQ54Xbti sướngwHWaoX mấywHWaoX ngFoZ68Này liền.

“Ừ, thếFoZ68N thôiMc vậy”wHWaoX. TQ54Xbtiêu VFoZ68Niễn FoZ68Ncó vẻwHWaoX FoZ68Nthất vọQ54Xbtng, “wHWaoXNhưng Q54Xbthy vọngFoZ68N lFoZ68Nần swHWaoXau còMcn cFoZ68Nó FoZ68Ncơ hội”.

Còn Q54Xbtcó cFoZ68Nơ hQ54Xbtội gì,FoZ68N Mctôi muốwHWaoXn Mchỏi anFoZ68Nh, wHWaoXnhưng thấyQ54Xbt dáFoZ68Nng Mcvẻ aQ54Xbtnh mệtMc mỏi,Mc lwHWaoXại khôQ54Xbtng đàMcnh lFoZ68Nòng, FoZ68Ncó Mclẽ tFoZ68Nhôi vậy.Mc NóQ54Xbti Q54Xbtđến đâFoZ68Ny Q54Xbtlà đưQ54Xbtợc rwHWaoXồi, nêwHWaoXn nhanQ54Xbth cQ54Xbthóng vMcề nFoZ68Nhà Mcđi ngủFoZ68N đi.

Cổng sâwHWaoXn vậnFoZ68N FoZ68Nđộng ngườiwHWaoX FoZ68Nđông nwHWaoXhư mắcMc cửiFoZ68N, rấtwHWaoX nhiMcều ngườiMc kwHWaoXhông mMcua đượcQ54Xbt véFoZ68N, túmwHWaoX tụQ54Xbtm ởFoZ68N cổngFoZ68N đểMc muMca véMc chợQ54Xbt đen.

Có nQ54Xbtgười nhìQ54Xbtn sFoZ68Nố ghQ54Xbtế vMcé củwHWaoXa tôiwHWaoX, hỏQ54Xbti: “McCô Mcgái, Mccó bMcán véwHWaoX không?”Q54Xbt Q54XbtTôi lFoZ68Nắc đMcầu, lớpQ54Xbt trFoZ68Nưởng chMcẳng dMcễ gìMc kiếmFoZ68N chwHWaoXo, Q54Xbtlàm saFoZ68No cwHWaoXó tFoZ68Nhể bán?

Bên cạwHWaoXnh, cQ54Xbtũng cóFoZ68N rấtMc nhQ54Xbtiều ngườQ54Xbti Mcvây lFoZ68Nấy mẹwHWaoX tôQ54Xbti, cwHWaoXó ngườiQ54Xbt nóiQ54Xbt: “FoZ68NChị ơi,FoZ68N cáiwHWaoX vwHWaoXé nàFoZ68Ny chQ54Xbtị Mccứ nMcói gFoZ68Niá điMc, baFoZ68No FoZ68Nnhiêu tiềnQ54Xbt tQ54Xbtôi cwHWaoXũng lấy”.

Lúc FoZ68Nnày tôMci mớiFoZ68N bFoZ68Niets, tMchì rMca chMcỗ ngồiQ54Xbt củawHWaoX FoZ68Nhai chiếcwHWaoX vwHWaoXé nFoZ68Này cựcMc Mckỳ wHWaoXtốt, lQ54Xbtúc wHWaoXvề phảiFoZ68N cảmFoZ68N FoZ68Nơn ChQ54Xbtương SwHWaoXính tMcử Q54Xbttế mwHWaoXới được.

Chỗ ngồMci cwHWaoXủa chMcúng FoZ68Ntôi làwHWaoX kwHWaoXhu ghếQ54Xbt VQ54XbtIP, ởMc wHWaoXhàng FoZ68Nthứ baFoZ68N, rFoZ68Nất gQ54Xbtần sânQ54Xbt khấu,FoZ68N cMcó thQ54Xbtể nhìnFoZ68N Q54Xbtrõ cảQ54Xbt mặtFoZ68N cMcủa FoZ68Nnhân viêwHWaoXn làMcm côFoZ68Nng tMcác điềuQ54Xbt khFoZ68Niển twHWaoXhiết bịQ54Xbt FoZ68Ntrên sMcân khấu,FoZ68N lạFoZ68Ni wHWaoXcòn đượcFoZ68N Q54Xbtcung cấpMc miễnwHWaoX phíFoZ68N nướcwHWaoX FoZ68Nuống vàFoZ68N đồMc ăQ54Xbtn nhẹ.

Hàng thQ54Xbtứ haQ54Xbti trưQ54Xbtớc Mcmặt wHWaoXchúng Q54Xbttôi cwHWaoXó hwHWaoXai chỗFoZ68N nQ54Xbtgồi luMcôn đểQ54Xbt trFoZ68Nống, trênwHWaoX mFoZ68Nặt bàMcn củaFoZ68N ghFoZ68Nế tFoZ68Nrước mwHWaoXặt tôFoZ68Ni đặtMc mFoZ68Nột FoZ68Nbó hoFoZ68Na lwHWaoXy Q54Xbtxen hoQ54Xbta hồng.

Khi bMcuổi biểQ54Xbtu dwHWaoXiễn bFoZ68Nắt đầu,Mc hMcai gMchế trướcMc Mcmặt vẫnQ54Xbt trQ54Xbtống. TôiMc Mccứ nFoZ68Nghĩ, ngưwHWaoXời nàoQ54Xbt lạiQ54Xbt đwHWaoXốt tiềnQ54Xbt nhFoZ68Nư vwHWaoXậy? Q54XbtĐã wHWaoXmua FoZ68Nvé wHWaoXrồi cònFoZ68N khônQ54Xbtg đến.

Buổi bMciểu diFoZ68Nễn Mcvừa bắwHWaoXt đầuFoZ68N, tôQ54Xbti vàFoZ68N wHWaoXmẹ đãQ54Xbt nMchanh FoZ68Nchóng bịFoZ68N cuốnMc húQ54Xbtt, cwHWaoXùng vQ54Xbtới mọiQ54Xbt wHWaoXngười hQ54Xbtét Mcgọi Mctên LưMcu McĐức McHoa, trạFoZ68Nng tháQ54Xbti cuồngQ54Xbt Q54Xbtnhiệt chQ54Xbtưa Mccó baFoZ68No giQ54Xbtờ. ThậmFoZ68N chFoZ68Ní Mcmẹ twHWaoXôi còwHWaoXn lấyQ54Xbt wHWaoXmáy chụQ54Xbtp ảnwHWaoXh FoZ68Nkhông ngừnwHWaoXg chụpwHWaoX cácwHWaoX Q54Xbtđộng tQ54Xbtác FoZ68Nvà Mcbiểu hiệnwHWaoX củaFoZ68N LFoZ68Nưu ĐứcFoZ68N Hoa.

“Cái Q54Xbtmáy ảQ54Xbtnh Mcnày củaFoZ68N FoZ68Nmẹ chụwHWaoXp lêFoZ68Nn ảMcnh khônQ54Xbtg nwHWaoXhìn FoZ68Nrõ đâu,wHWaoX đừQ54Xbtng mấQ54Xbtt Mccông FoZ68Nnữa!” TôFoZ68Ni bảoQ54Xbt mẹ.

“Nhìn Mcrõ mà!FoZ68N KFoZ68Nhông tMcin coQ54Xbtn nhìQ54Xbtn xMcem!” MẹFoZ68N FoZ68Ntôi rấQ54Xbtt Mctự hFoZ68Nào đưaFoZ68N máFoZ68Ny ảnhQ54Xbt Mccho twHWaoXôi nhìn.

“Ngày Q54Xbtmai trFoZ68Nên mạwHWaoXng sẽwHWaoX cówHWaoX FoZ68Nđầy ảnhwHWaoX đẹpwHWaoX củawHWaoX cácwHWaoX tMchợ chwHWaoXụp ảwHWaoXnh chuyêFoZ68Nn nghiệpwHWaoX chMcụp, coMcn twHWaoXải vềFoZ68N cQ54Xbtho mẹFoZ68N xem”.

“Không wHWaoXthích bằnMcg ảFoZ68Nnh mẹwHWaoX twHWaoXự Mcchụp!” MFoZ68Nẹ tôiMc tựMc wHWaoXtin nói.

Tôi khônMcg tranwHWaoXh Mcluận vớFoZ68Ni mẹwHWaoX nữa,Q54Xbt nFoZ68Ngày mQ54Xbtai xeFoZ68Nm ảnhwHWaoX củaMc Mcthợ chwHWaoXuyên nghiệpwHWaoX chụpwHWaoX Mcthì sẽMc khỏiwHWaoX nóiFoZ68N luôn.

Xem xoFoZ68Nng buổFoZ68Ni Mcbiểu diễn,Q54Xbt tâQ54Xbtm FoZ68Ntrạng củaQ54Xbt twHWaoXôi vQ54Xbtà FoZ68Nmẹ vwHWaoXô cùQ54Xbtng thoảiFoZ68N máiMc. MQ54Xbtẹ wHWaoXtôi nói:Mc “NhwHWaoXân tiệnFoZ68N truFoZ68Nng tâmQ54Xbt thươnMcg mwHWaoXại chưaMc đóngMc cFoZ68Nửa, chúngQ54Xbt Mcta Mcđi lượnQ54Xbt cMchút, xwHWaoXem đồngMc hồ!”

“Con FoZ68Ncó Mcbao giờwHWaoX thícQ54Xbth đồngMc hồMc đâu?FoZ68N CũnwHWaoXg chẳngQ54Xbt dùnMcg đến”.Mc ThờwHWaoXi đMcại củaMc cQ54Xbthúng tôiFoZ68N wHWaoXbây giwHWaoXờ đwHWaoXại đwHWaoXa wHWaoXsố Mcđều lấyMc dFoZ68Ni độnQ54Xbtg wHWaoXđể xMcem Mcgiờ rồi,wHWaoX vốMcn khôngFoZ68N cwHWaoXó hứMcng Q54Xbtthú vớiQ54Xbt mónwHWaoX đồMc đeoQ54Xbt taMcy ấyFoZ68N nữa.

“Sắp đếnwHWaoX mwHWaoXùa xuânFoZ68N rồi,Q54Xbt mặcFoZ68N áQ54Xbto lộMc cánwHWaoXh taMcy trầnMc Mcra cũngFoZ68N khônMcg đẹp”.

“Vậy Q54Xbtmua chMco coFoZ68Nn wHWaoXchiếc vòMcng ngọFoZ68Nc bíFoZ68Nch điwHWaoX, thếQ54Xbt Q54Xbtmới đẹp”.Mc TQ54Xbtôi đùMca mẹ.

“Nếu cFoZ68Non tFoZ68Nhích, đwHWaoXợi hômMc Q54Xbtsau mwHWaoXẹ rútMc FoZ68Ntiền Q54Xbttiết kiệmMc đểQ54Xbt mMcua wHWaoXnhà rFoZ68Na muwHWaoXa FoZ68Ncho cFoZ68Non mộtMc chiếc!”Q54Xbt MẹMc twHWaoXôi cười.

“Thôi đừngFoZ68N wHWaoXạ, mẹwHWaoX dànQ54Xbth tiềnFoZ68N đFoZ68Nể FoZ68Nmua nMchà chFoZ68No cowHWaoXn đi!”

Mua chQ54Xbto tôQ54Xbti mộFoZ68Nt FoZ68Ncăn Q54Xbtnhà luwHWaoXôn làQ54Xbt Q54Xbttâm nguyệnMc cMcủa mFoZ68Nẹ. FoZ68NMẹ thườngQ54Xbt nQ54Xbtói, cowHWaoXn gáiQ54Xbt nhấtFoZ68N đFoZ68Nịnh phảiFoZ68N cóMc FoZ68Nnhà Mcriêng củaFoZ68N mìnQ54Xbth, Mcnếu khFoZ68Nông Q54Xbtsau nàywHWaoX wHWaoXcãi nhawHWaoXu vMcới chồngwHWaoX cwHWaoXũng khwHWaoXông cwHWaoXó Q54Xbtchỗ mwHWaoXà đFoZ68Ni. LowHWaoXgic thậtQ54Xbt kỳFoZ68N quặc,wHWaoX nhưngQ54Xbt cũwHWaoXng rấtFoZ68N thMcực tế.

Khi wHWaoXmẹ FoZ68Nvà bFoZ68Nố Mcly hôFoZ68Nn, mMcẹ chẳnMcg wHWaoXcó chỗwHWaoX nàMco đểFoZ68N Q54Xbtmang FoZ68Ntôi đếnMc ở,wHWaoX đànhMc phMcải sQ54Xbtống cQ54Xbthen chMcúc Mcmãi troQ54Xbtng khônMcg giQ54Xbtan wHWaoXphòng khQ54Xbtách béQ54Xbt Mctý wHWaoXcủa nhMcà FoZ68Nbà ngoạiQ54Xbt, Mcmãi đFoZ68Nến nhiMcều Q54Xbtnăm sauMc, FoZ68Nkhi tôiMc Mccó tQ54Xbthể nhớMc đMcược mọiFoZ68N wHWaoXchuyện, wHWaoXcơ quMcan củaQ54Xbt mẹwHWaoX wHWaoXmới cấpFoZ68N chQ54Xbto mMcột wHWaoXcăn hộFoZ68N wHWaoXnhỏ haMci buồng.wHWaoX NhưnQ54Xbtg trưMcớc saQ54Xbtu thìFoZ68N vMcẫn Mclà cơwHWaoX Mcquan cấMcp, khQ54Xbtông chắcQ54Xbt ngàQ54Xbty nàoMc lạiMc tQ54Xbthu hồi,FoZ68N chFoZ68Núng wHWaoXtôi lạiwHWaoX khôFoZ68Nng cóMc cMchỗ FoZ68Nở nữaQ54Xbt, Mccho Mcnên mẹMc khôFoZ68Nng yênwHWaoX tQ54Xbtâm, luônwHWaoX ghFoZ68Ni nhớwHWaoX việQ54Xbtc wHWaoXmua mộtwHWaoX cănwHWaoX nhàMc riFoZ68Nêng củQ54Xbta chQ54Xbtúng tôi.

“Khoản cMchi muMca nQ54Xbthà Q54Xbtmẹ wHWaoXvẫn giữMc cFoZ68Nho coMcn mà,wHWaoX Q54Xbtđủ rwHWaoXồi!” MẹwHWaoX wHWaoXkhoác tQ54Xbtay tôMci wHWaoXđi vềMc phíawHWaoX siwHWaoXêu thQ54Xbtị FoZ68NHoa Đường.

“Mẹ thQ54Xbtấy chúFoZ68Nng tQ54Xbta khoQ54Xbtác Q54Xbttay nhwHWaoXau điMc lFoZ68Nượn sMciêu Q54Xbtthị Mccó giốMcng haMci FoZ68Nchị wHWaoXem không?Mc” TôiwHWaoX tFoZ68Nrêu đùaMc mẹ.

“Nếu giốngwHWaoX đượcQ54Xbt FoZ68Nthì tốtFoZ68N”. MẹQ54Xbt tMchở FoZ68Ndài nói.

“Giống, khôQ54Xbtng FoZ68Ntin mẹFoZ68N thửMc hỏFoZ68Ni ngườiFoZ68N khwHWaoXác xem”FoZ68N. TôiQ54Xbt cFoZ68Nố Q54Xbtý dựaQ54Xbt Q54Xbtsát vFoZ68Nào mẹ.

“Hôm nFoZ68Nào chúnMcg Mcta Q54Xbtđi chMcụp cáMci dFoZ68Nán Mcgì đwHWaoXó đFoZ68Ni? CáQ54Xbti đóMc gQ54Xbtọi lFoZ68Nà Mcgì đấyFoZ68N nFoZ68Nhỉ? DFoZ68Nán lFoZ68Nên Q54Xbtđiện thoQ54Xbtại dMci Mcđộng củaFoZ68N con”.

“Ảnh đềwHWaoX can”.

“Đúng, chínhQ54Xbt làQ54Xbt nwHWaoXó, Mccon đưFoZ68Na mẹwHWaoX điwHWaoX nhé!wHWaoX” LMcúc mẹFoZ68N tôwHWaoXi FoZ68Nhưng phấnwHWaoX Q54Xbtthì giốnwHWaoXg nhFoZ68Nư mộtFoZ68N FoZ68Nđứa cFoZ68Non nwHWaoXít già.

“Được, khôngwHWaoX Mcvấn Mcđề gì!Q54Xbt MẹQ54Xbt FoZ68Nđúng làwHWaoX sàQ54Xbtnh điMcệu qMcuá đấy,Mc cMcon cQ54Xbtòn Mcchưa từngFoZ68N chụpMc bwHWaoXao giờ”.

Ở bêQ54Xbtn mẹ,Q54Xbt Q54Xbtluôn vwHWaoXui vẻwHWaoX nQ54Xbthư vậy,Q54Xbt mwHWaoXẹ chíFoZ68Nnh wHWaoXlà FoZ68Nchỗ dựawHWaoX cQ54Xbtho tâFoZ68Nm hồwHWaoXn tôi.

 

6. TáwHWaoXo PhQ54Xbtú SĩQ54Xbt FoZ68Nrơi đầywHWaoX dướFoZ68Ni đất

Lúc xwHWaoXem wHWaoXbiểu diQ54Xbtễn FoZ68Nca nhạc,Q54Xbt tôiFoZ68N đểFoZ68N điệnFoZ68N thoạiFoZ68N FoZ68Ndi dộngMc ởQ54Xbt chếwHWaoX Q54Xbtđộ FoZ68Nyên lặng,Mc cóMc mấywHWaoX cuộFoZ68Nc gọFoZ68Ni đếnFoZ68N nhưnQ54Xbtg đềuMc khôngFoZ68N bwHWaoXiết, mởMc Mcdanh sácMch cuộcQ54Xbt gọwHWaoXi FoZ68Nnhỡ thấyMc đềMcu làwHWaoX FoZ68Ncủa TiMcêu Viễn.

Tôi quFoZ68Nay lưFoZ68Nng FoZ68Nvới mẹFoZ68N đểQ54Xbt gQ54Xbtọi lạwHWaoXi cFoZ68Nho anwHWaoXh, giọMcng TiFoZ68Nêu ViễnMc mQ54Xbtệt FoZ68Nmỏi ởQ54Xbt đầQ54Xbtu bênMc Mckia, wHWaoX“Không cQ54Xbtó việcMc FoZ68Ngì đâu!”

“Vâng!” TôiQ54Xbt đápQ54Xbt, quwHWaoXay đầwHWaoXu lạwHWaoXi Mcthấy mẹwHWaoX đMcang nhìQ54Xbtn tQ54Xbtôi dQ54Xbtò hỏiFoZ68N, thếMc làFoZ68N vộiwHWaoX vànFoZ68Ng dậpFoZ68N máy.

Thứ Q54Xbthai đQ54Xbti làm,Mc nhậnMc đượcQ54Xbt wHWaoXthông bQ54Xbtáo củMca CMcục, sMcẽ đếMcn kiểmFoZ68N tFoZ68Nra tiwHWaoXến độFoZ68N dMcự án.

Tôi đưaMc thQ54Xbtông báowHWaoX cQ54Xbtho TổQ54Xbt trưởnMcg xwHWaoXem, ônQ54Xbtg wHWaoXbảo tFoZ68Nôi wHWaoXtrực tiếpFoZ68N mwHWaoXang đếFoZ68Nn cMcho TFoZ68Niêu ViễQ54Xbtn FoZ68Nvà NgôQ54Xbt Duyệt.

Bộ dạngQ54Xbt TFoZ68Niêu ViQ54Xbtễn nhwHWaoXư kQ54Xbthông đưQ54Xbtợc nFoZ68Nghỉ ngơiMc đủFoZ68N wHWaoXsức, “EmQ54Xbt khôngMc trốnFoZ68N tôMci nữaFoZ68N à?”Q54Xbt ĐâyMc FoZ68Nlà làQ54Xbtm việMcc, cMcó thQ54Xbtể FoZ68Ntrốn tráMcnh sao?

Tôi nhìQ54Xbtn trênFoZ68N bQ54Xbtàn FoZ68Nanh Q54Xbtđặt Mchai Mctấm vMcé xFoZ68Nem bwHWaoXiểu Mcdiên cFoZ68Na nhạcQ54Xbt, Mctrên véQ54Xbt iQ54Xbtn hFoZ68Nàng Q54Xbt2 wHWaoXsố 8wHWaoX, sốwHWaoX 10Mc, chẳngFoZ68N lẽ…

Tôi chợtFoZ68N hiểuwHWaoX rMca, Q54Xbtthì Q54Xbtra FoZ68Nđây chwHWaoXính làwHWaoX điềuwHWaoX ngQ54Xbtạc nhiêQ54Xbtn thúQ54Xbt vịQ54Xbt mQ54Xbtà aFoZ68Nnh FoZ68Nđã nói!

“Anh cũngMc đQ54Xbti xeQ54Xbtm Mcbuổi bwHWaoXiểu dMciễn wHWaoXca nhạcMc àFoZ68N?” TwHWaoXôi hỏiFoZ68N thăQ54Xbtm dò.

“Không, anwHWaoXh cQ54Xbthưa baFoZ68No giờQ54Xbt tQ54Xbthích McLưu wHWaoXĐức Hoa”.FoZ68N AwHWaoXnh lQ54Xbtạnh lwHWaoXùng nói.

“Thế lQ54Xbtấy vMcé nàwHWaoXy wHWaoXđể làmwHWaoX gì?wHWaoX” ThậwHWaoXt phQ54Xbtí chỗMc Mcngồi tốtwHWaoX nhưQ54Xbt vậy.

“Người kháFoZ68Nc tặngMc, tiếcMc làwHWaoX tặnFoZ68Ng wHWaoXnhầm ngườFoZ68Ni rồi”.

Vẫn cFoZ68Nòn nQ54Xbtói cứngwHWaoX, khôngwHWaoX nóQ54Xbti thìMc thôi.

 

“Tiêu ViQ54Xbtễn, FoZ68Nem cQ54Xbtần nóMci chuyQ54Xbtện vớiQ54Xbt anFoZ68Nh vềMc qQ54Xbtuy hMcoạch Q54Xbtlắp đặtQ54Xbt cápFoZ68N điệnFoZ68N củaMc dFoZ68Nự áFoZ68Nn này”.Q54Xbt FoZ68NNgô DuyệQ54Xbtt đangQ54Xbt Q54Xbtở cửa,wHWaoX trêFoZ68Nn taMcy Q54Xbtcầm mộMct tFoZ68Nệp wHWaoXbản vẽwHWaoX phácwHWaoX thảo.

“Tôi cFoZ68Nòn cwHWaoXó FoZ68Nviệc khMcác, FoZ68Nxin pFoZ68Nhép wHWaoXvề trướQ54Xbtc ạ!”FoZ68N TQ54Xbtôi vộiMc vàFoZ68Nng nhQ54Xbtường đườnwHWaoXg chFoZ68No FoZ68NNgô Duyệt.

“Em cũngQ54Xbt ngwHWaoXồi Mcở đây,FoZ68N wHWaoXnghe cùng!wHWaoX” TiwHWaoXêu ViễnMc FoZ68Nra lệnhFoZ68N wHWaoXcho tôi,Q54Xbt hômFoZ68N naQ54Xbty sắcMc mặtMc aFoZ68Nnh khôngMc đMcược FoZ68Ntốt, Mcchắc lFoZ68Nà dQ54Xbto cFoZ68Nhưa đượcwHWaoX nghỉwHWaoX nMcgơi đầywHWaoX đủ.

Ngô Q54XbtDuyệt nhíuMc màMcy, nóiwHWaoX: “Q54XbtTiểu FoZ68NKhả cwHWaoXó thểQ54Xbt khôngQ54Xbt cầnMc nghe”.

“Đúng, FoZ68Nđúng! TMcôi khFoZ68Nông Q54Xbtcần Mcphải nghwHWaoXe ạ!”Mc wHWaoXTôi cườiMc theo.

“Cô ấMcy từnFoZ68Ng hwHWaoXọc kwHWaoXhoa tựFoZ68N nhiênQ54Xbt, Q54Xbtmà đâyQ54Xbt lạiFoZ68N chínhQ54Xbt Mclà chuwHWaoXyên Mcngành côFoZ68N ấyQ54Xbt họwHWaoXc, tạMci sMcao wHWaoXlại khôngMc tQ54Xbthể nghQ54Xbte?” TiFoZ68Nêu VwHWaoXiễn cówHWaoX vẻMc cốwHWaoX bắtwHWaoX Q54Xbtép tôwHWaoXi Mcở lại.

“Tại Q54Xbtsao anMch biếtMc?” NgôFoZ68N DuyệtFoZ68N wHWaoXngạc nhiênQ54Xbt nhwHWaoXìn tôwHWaoXi FoZ68Nvà TiêuwHWaoX Viễn.

“Tại sQ54Xbtao kQ54Xbthông biMcết? BọnQ54Xbt anMch Q54Xbthọc cùngQ54Xbt mộMct trườngwHWaoX wHWaoXĐại học”.

“Tổng gwHWaoXiám sáMct TFoZ68Niêu!” TôiFoZ68N muốMcn ngwHWaoXăn aMcnh lại.

Nhưng TiêMcu ViễnFoZ68N lFoZ68Niếc nFoZ68Nhìn tôi,wHWaoX FoZ68Nvẫn tiếpwHWaoX tụMcc Mcnói: “HơnMc nữawHWaoX Q54Xbtcô ấMcy từMcng làMc bạnQ54Xbt gáQ54Xbti củaMc anhwHWaoX, aMcnh Q54Xbtcó wHWaoXthể khôQ54Xbtng Q54Xbthiểu cwHWaoXô ấywHWaoX sao?”

Sắc mMcặt NgôQ54Xbt DuyệwHWaoXt độtQ54Xbt Q54Xbtnhiên Q54Xbttrắng bệch.

Phó wHWaoXtổng giáMcm wHWaoXsát, đừngFoZ68N ngMche awHWaoXnh ấQ54Xbty nóiwHWaoX nhảm”.Q54Xbt wHWaoXTôi vMcội vànMcg FoZ68Ngiải thíwHWaoXch, “HồiQ54Xbt điwHWaoX họcFoZ68N Mcchỉ lMcà đwHWaoXùa vMcui thôi”.

“Ai wHWaoXđùa vwHWaoXui FoZ68Nvới eFoZ68Nm chMcứ?” SwHWaoXắc mặtFoZ68N TiFoZ68Nêu ViễFoZ68Nn FoZ68Ncàng kMchó coFoZ68Ni, giậwHWaoXn Mcdữ nQ54Xbthìn tôi.

“Tiêu Viễn,FoZ68N saFoZ68No aMcnh lạwHWaoXi Mccó thểFoZ68N đốiMc xửFoZ68N vFoZ68Nới eFoZ68Nm nhwHWaoXư vFoZ68Nậy?” NMcgô DuyQ54Xbtệt bậtQ54Xbt khFoZ68Nóc, wHWaoXsau đóQ54Xbt FoZ68Nchạy vụFoZ68Nt FoZ68Nra ngoài.

“Tại sawHWaoXo Q54Xbtanh lạQ54Xbti wHWaoXcứ phảiQ54Xbt nwHWaoXói vớiMc côFoZ68N ấFoZ68Ny đMciều đó?wHWaoX FoZ68NTại sawHWaoXo còFoZ68Nn nóMci rFoZ68Na wHWaoXtrước mặtQ54Xbt em?”

Tôi cũnwHWaoXg khócQ54Xbt, mốiwHWaoX quQ54Xbtan hệFoZ68N FoZ68Nphức tạpwHWaoX tQ54Xbthế nàFoZ68Ny, FoZ68Nbảo tMcôi sMcau nàyFoZ68N cMcòn tiếFoZ68Np tFoZ68Nục lwHWaoXàm việcMc Q54Xbtở đâFoZ68Ny thếQ54Xbt nàoQ54Xbt đượcwHWaoX cFoZ68Nhứ. TFoZ68Niêu ViễMcn FoZ68Nanh khônMcg đểwHWaoX ý,FoZ68N vwHWaoXì chỗQ54Xbt dQ54Xbtựa phQ54Xbtía wHWaoXsau anwHWaoXh vữngQ54Xbt chắc,Q54Xbt hoàwHWaoXn wHWaoXtoàn cQ54Xbtó thểFoZ68N nóiQ54Xbt đQ54Xbti làwHWaoX wHWaoXđi, Mctôi thìFoZ68N làFoZ68Nm thếMc nMcào wHWaoXđược đây?

“Anh xMcin lỗi,wHWaoX anMch kFoZ68Nhông thwHWaoXể khônFoZ68Ng nóiwHWaoX rQ54Xbta!” TFoZ68Niêu ViễnFoZ68N lQ54Xbtắc vaMci Q54Xbttôi, “NếuQ54Xbt cMcòn khônMcg nói,Q54Xbt Mcngười nhFoZ68Nà wHWaoXsẽ bắMct aFoZ68Nnh Mcđính FoZ68Nhôn wHWaoXvới côFoZ68N ấy”.

“Hai ngườiQ54Xbt đMcính hwHWaoXôn đưQ54Xbtợc rwHWaoXồi, tạwHWaoXi saQ54Xbto phảiFoZ68N kéowHWaoX Q54Xbtem Mcvào?” TôiwHWaoX khóc.

“Ngốc ạ,wHWaoX chẳnMcg lFoZ68Nẽ wHWaoXem Q54Xbtkhông hiểuFoZ68N saoFoZ68N? TừwHWaoX trưQ54Xbtớc wHWaoXđến Mcnay ngưwHWaoXời Mcanh yêwHWaoXu chỉQ54Xbt Q54Xbtcó mìnhMc emwHWaoX!” TMciêu VwHWaoXiễn ôFoZ68Nm chFoZ68Nặt lấFoZ68Ny tMcôi, giọngFoZ68N wHWaoXnói tFoZ68Nha thiết.

Tim đFoZ68Nau gwHWaoXần nMchư muốnQ54Xbt nghQ54Xbtẹt thwHWaoXở, tạiQ54Xbt saowHWaoX? TạiFoZ68N FoZ68Nsao bMcao nhiêMcu nămQ54Xbt trMcôi quMca rwHWaoXồi Q54Xbtmới Q54Xbtnói vớMci wHWaoXtôi nhữQ54Xbtng wHWaoXđiều ấy?

Hai Mcchân Mctôi Q54Xbtrã rMcời, dMcựa sátwHWaoX vàFoZ68No FoZ68Nngực FoZ68NTiêu Viễn.

Ngô DuyệFoZ68Nt mấyMc ngàyFoZ68N liềnMc khwHWaoXông lộQ54Xbt diQ54Xbtện ởQ54Xbt TổMc Mcdự án.

Tổ kiểmFoZ68N trMca củFoZ68Na CQ54Xbtục dFoZ68No đíchFoZ68N thâMcn CQ54Xbtục tMcrưởng dẫQ54Xbtn wHWaoXđầu xFoZ68Nuống kiểmMc FoZ68Ntra dựwHWaoX Q54Xbtán, giwHWaoXáo swHWaoXư ĐiQ54Xbtền DuwHWaoXy Q54XbtNiên đóngQ54Xbt vMcai Q54Xbttrò cốQ54Xbt vẫwHWaoXn. TiêQ54Xbtu ViFoZ68Nễn vQ54Xbtà TổwHWaoX trưởngwHWaoX đwHWaoXi Mccùng đếFoZ68Nn cáwHWaoXc nơiQ54Xbt, tôiFoZ68N FoZ68Nđi pFoZ68Nhía sawHWaoXu FoZ68Nphụ tMcrách ghQ54Xbti chép.

Đi hFoZ68Nết mwHWaoXột vMcòng, Mcmọi wHWaoXngười ngồiFoZ68N lạiFoZ68N nghFoZ68Nỉ FoZ68Nngơi, CụcFoZ68N trưởngwHWaoX vàQ54Xbt TwHWaoXiêu ViễnFoZ68N Mcngồi FoZ68Nphía tFoZ68Nrước tôFoZ68Ni, nMcgược lạFoZ68Ni, wHWaoXgiáo sưQ54Xbt ĐiềnFoZ68N Mcngồi bênMc cQ54Xbtạnh tôi.

“Tiêu ViễnwHWaoX nwHWaoXày, wHWaoXcó phảwHWaoXi Mccháu vớiwHWaoX wHWaoXDuyệt DuyệFoZ68Nt wHWaoXcãi nhwHWaoXau khFoZ68Nông?” CụcMc trưởngMc ânQ54Xbt cầnwHWaoX nQ54Xbtói cFoZ68Nhuyện giFoZ68Na đìnhQ54Xbt vớiMc TFoZ68Niêu Viễn.

Tiêu FoZ68NViễn khQ54Xbtông nóQ54Xbti gì.

“Thanh niêFoZ68Nn vớMci nhFoZ68Nau khôngQ54Xbt Mctránh đưMcợc việcQ54Xbt cãMci FoZ68Ncọ, đừMcng bậnMc tâFoZ68Nm. CQ54Xbtháu cũnQ54Xbtg bFoZ68Niết tMcính cáMcch DuyệtFoZ68N McDuyệt rồiwHWaoX đấy,wHWaoX FoZ68Ntính còQ54Xbtn trMcẻ Mccon, chuywHWaoXện gìwHWaoX cMcũng thícMch chấpMc nMchặt, nhườngMc nhịMcn Q54Xbtnó chút,Mc dùQ54Xbt Mcsao cũngQ54Xbt sắpFoZ68N đínQ54Xbth wHWaoXhôn rồiMc mà!”

Tiêu VwHWaoXiễn quaMcy xuốngQ54Xbt liếcwHWaoX nhMcìn tôi,wHWaoX ánhMc mắtQ54Xbt đenQ54Xbt Mcthẫm lộwHWaoX rFoZ68Na vẻwHWaoX cươngQ54Xbt nQ54Xbtghị, sFoZ68Nau đóFoZ68N qQ54Xbtuay sanFoZ68Ng nóiFoZ68N Mcvới CụMcc trưởngwHWaoX NgôQ54Xbt: “BácMc NgôQ54Xbt… cháuwHWaoX nghĩFoZ68N Mccháu FoZ68Nvà NMcgô DuyệtFoZ68N kwHWaoXhông hợpwHWaoX nhau!”

“Thằng bMcé nàQ54Xbty, nóiwHWaoX cáQ54Xbti FoZ68Ngì nwHWaoXgớ Q54Xbtngẩn? HMcai đứaFoZ68N lMcà tQ54Xbthanh Q54Xbtmai twHWaoXrúc mã,FoZ68N Mclà mộtQ54Xbt đôiwHWaoX qQ54Xbtuá đẹwHWaoXp”. CFoZ68Nục trQ54Xbtưởng vỗFoZ68N vwHWaoXai TwHWaoXiêu ViễQ54Xbtn cườiMc wHWaoXha hFoZ68Nả nFoZ68Nói: “MấyFoZ68N nQ54Xbtgày FoZ68Ntrước bốFoZ68N cháuwHWaoX cFoZ68Nòn gọQ54Xbti điệnwHWaoX wHWaoXhỏi bwHWaoXác đMcặt tiệcFoZ68N đínhwHWaoX hôwHWaoXn ởQ54Xbt đâuFoZ68N nữa”.

“Thưa Mcbác Ngô,wHWaoX cMcháu nghwHWaoXĩ sẽwHWaoX khFoZ68Nông cóFoZ68N tiệMcc đínMch Mchôn đâuMc ạFoZ68N!” TiêuQ54Xbt ViễFoZ68Nn nwHWaoXói nhỏ.

“Đúng làQ54Xbt Mcgiận dỗiFoZ68N thậQ54Xbtt rồi!”FoZ68N CụcwHWaoX trưởngFoZ68N vQ54Xbtẫn cưMcời FoZ68Nha hawHWaoX, “NhMcưng, hFoZ68Nai đứaMc cãiMc Q54Xbtnhau mấFoZ68Ny nFoZ68Ngày rồiMc lạiFoZ68N ổQ54Xbtn thôi”.

Nghỉ nFoZ68Ngơi xonQ54Xbtg rồi,FoZ68N mọwHWaoXi ngườiwHWaoX lwHWaoXại tiếpQ54Xbt tụQ54Xbtc điwHWaoX, đếMcn hiệnwHWaoX wHWaoXtrường xMcem FoZ68Ntình FoZ68Ntrạng thFoZ68Ni công.Mc TôiQ54Xbt FoZ68Nđi cáchMc wHWaoXxa phíaFoZ68N sauFoZ68N, tâmQ54Xbt trạnFoZ68Ng tFoZ68Nhật kFoZ68Nhó tả.

Giáo sMcư ĐQ54Xbtiền wHWaoXvỗ wHWaoXvai tôMci nói:FoZ68N “NàywHWaoX, bạnQ54Xbt trẻ,wHWaoX lấyMc lạQ54Xbti tFoZ68Ninh wHWaoXthần đFoZ68Ni nào”.

Tôi nhwHWaoXìn ôngwHWaoX cảmMc kícwHWaoXh, Q54Xbtkìm Q54Xbtchế nhữwHWaoXng wHWaoXcảm Mcxúc bộcwHWaoX phátFoZ68N wHWaoXmuốn òaFoZ68N khóc.

Tranh thwHWaoXủ thờwHWaoXi gMcian wHWaoXđến chỗwHWaoX Q54Xbtở FoZ68Ncủa CFoZ68Nhương Q54XbtNgự, gwHWaoXiúp anFoZ68Nh tFoZ68Na cMcho cáQ54Xbt ăn.

Có Q54Xbttiền Q54Xbtđúng làQ54Xbt tốtwHWaoX thậMct, cFoZ68Nó thểQ54Xbt wHWaoXmột wHWaoXmình wHWaoXở tronQ54Xbtg nQ54Xbtgôi FoZ68Nnhà tQ54Xbto Q54Xbtthế FoZ68Nnày, riwHWaoXêng phònwHWaoXg kháQ54Xbtch đwHWaoXã cQ54Xbtó hwHWaoXai cQ54Xbtái, mFoZ68Nỗi phòngQ54Xbt đềuMc Mcđặt mwHWaoXột bFoZ68Nể cQ54Xbtá Q54Xbtto. TroFoZ68Nng bểQ54Xbt cFoZ68Ná Mccó đủFoZ68N lowHWaoXại màQ54Xbtu sắcMc Q54Xbthình dáQ54Xbtng, chủQ54Xbtng loạMci đaMc dFoZ68Nạng, tFoZ68Nôi wHWaoXkhông cóMc kiFoZ68Nnh ngMchiệm Mcnuôi Q54Xbtcá nênMc kMchông phânFoZ68N biFoZ68Nệt cụMc thểQ54Xbt đượcFoZ68N lwHWaoXũ cáMc nMcày giốngwHWaoX gìQ54Xbt, chMcỉ biếFoZ68Nt rấtMc nhiềuQ54Xbt loạiFoZ68N chQ54Xbtưa thấMcy baQ54Xbto giờ,Q54Xbt Q54Xbtcó Q54Xbtthể đúngMc lwHWaoXà rấtFoZ68N qFoZ68Nuý hiếm.

Thức Mcăn cQ54Xbtủa Mccá đwHWaoXể trêwHWaoXn bàwHWaoXn, tôwHWaoXi lấyFoZ68N mộtMc ítMc thMcả xuốnFoZ68Ng, lũMc cFoZ68Ná nMchỏ bắtQ54Xbt đầuwHWaoX Mctranh Q54Xbtnhau Q54Xbtăn, mộQ54Xbtt lúwHWaoXc thôQ54Xbti đQ54Xbtã ăFoZ68Nn hếwHWaoXt sạwHWaoXch, twHWaoXôi lạiMc đổFoZ68N vàoFoZ68N mộtFoZ68N íwHWaoXt, lFoZ68Nại ăQ54Xbtn wHWaoXhết. Q54XbtXem Mcra lQ54Xbtũ nhMcóc Mcnày đúngFoZ68N làFoZ68N đóMci rwHWaoXồi, twHWaoXôi quywHWaoXết địnhMc wHWaoXđổ Q54Xbtcả gówHWaoXi tQ54Xbto vào,wHWaoX cFoZ68Nho bọnMc cMchúng ănwHWaoX no.

Cho cQ54Xbtá ăMcn xoMcng, Mcra Q54Xbtkhỏi nhàQ54Xbt ChưwHWaoXơng NgựQ54Xbt, tôiwHWaoX gọiQ54Xbt điệnMc chFoZ68No Q54XbtTiêu ViFoZ68Nễn, “ChúwHWaoXng tMca đếnFoZ68N trườngFoZ68N Mcăn cwHWaoXơm căwHWaoXng tiwHWaoXn đi”.

Tiêu ViFoZ68Nễn mặcwHWaoX trQ54Xbtên ngườiFoZ68N bQ54Xbtộ thểQ54Xbt wHWaoXthao Q54Xbtmàu trMcắng, đứnwHWaoXg FoZ68Nở cổnFoZ68Ng trMcường đợMci tôi.

Nhà FoZ68Năn cănFoZ68N bảnQ54Xbt khôFoZ68Nng tFoZ68Nhay đổiQ54Xbt FoZ68Ngì, cwHWaoXhỉ lQ54Xbtà khônQ54Xbtg cFoZ68Nòn cunFoZ68Ng cấpFoZ68N canMch twHWaoXrứng càFoZ68N chMcua miễnwHWaoX pFoZ68Nhí nữMca. TôiwHWaoX vMcà TiMcêu McViễn mMcua hMcai FoZ68Nsuất Mccơm rướiwHWaoX sốtwHWaoX tQ54Xbthịt gMcà, twHWaoXìm Mcmột chFoZ68Nỗ vắngFoZ68N ngườwHWaoXi nwHWaoXgồi xuống.

Vẫn wHWaoXlà cảnhQ54Xbt FoZ68Ntượng cwHWaoXủa nămQ54Xbt đó,Mc chỉQ54Xbt cóMc FoZ68Nvị củaQ54Xbt móQ54Xbtn cwHWaoXơm wHWaoXrưới lQ54Xbtà hQ54Xbtoàn toàFoZ68Nn khôngQ54Xbt Mcgiống FoZ68Nnăm Mcđó nữa.

Ăn cơmwHWaoX xonQ54Xbtg, TiêQ54Xbtu ViMcễn wHWaoXnói: “ChúnQ54Xbtg twHWaoXa rMca FoZ68Nsân vậnQ54Xbt FoZ68Nđộng wHWaoXđi, xewHWaoXm anwHWaoXh bwHWaoXây FoZ68Ngiờ Q54Xbtcòn Mccó tQ54Xbthể chạyFoZ68N 150FoZ68N0m Q54Xbtnữa khônMcg”. LúQ54Xbtc nwHWaoXày FoZ68Ntôi mớiFoZ68N chQ54Xbtú FoZ68Ný đếnMc aQ54Xbtnh Q54Xbtđi đFoZ68Nôi giMcày thểFoZ68N Q54Xbtthao NikFoZ68Ne FoZ68Ncũ đó.

“Anh vMcẫn Q54Xbtđi FoZ68Nđôi gQ54Xbtiày nàQ54Xbty à?”

“Muốn tMchay Mcđôi mới,Q54Xbt vẫwHWaoXn cMchưa cMcó ngườiFoZ68N đMcưa FoZ68Nanh FoZ68Nđi mua”Q54Xbt. AQ54Xbtnh nFoZ68Nhìn Q54Xbttôi cười.

Tôi Q54Xbtcúi đFoZ68Nầu lẩFoZ68Nn tFoZ68Nránh Mcánh nhQ54Xbtìn trìMcu mếFoZ68Nn cMcủa aQ54Xbtnh, “Q54XbtĐợi Mccó tFoZ68Nhời gQ54Xbtian lạiFoZ68N Mcđưa Q54Xbtanh Q54Xbtđi muQ54Xbta đôiwHWaoX mFoZ68Nới nhéMc, nwHWaoXhưng aQ54Xbtnh Q54Xbtphải twHWaoXự bFoZ68Nỏ tiền”.

“Điền KhảQ54Xbt Lạc,FoZ68N Q54Xbtem thậtFoZ68N lwHWaoXà keMco kiệt”.Mc VQ54Xbtẫn nguyênQ54Xbt vănQ54Xbt lờwHWaoXi phêMc phánwHWaoX tôwHWaoXi nMcăm đó.

Tôi đứnFoZ68Ng bFoZ68Nên đườngQ54Xbt biênQ54Xbt chạyFoZ68N giúQ54Xbtp FoZ68Nanh bấQ54Xbtm thờiQ54Xbt gMcian, rMcất wHWaoXnhiều sinMch vFoZ68Niên trênQ54Xbt sFoZ68Nân vậnMc độngQ54Xbt nQ54Xbthìn chwHWaoXúng wHWaoXtôi, nhấtFoZ68N lFoZ68Nà FoZ68Ncác côFoZ68N FoZ68Ngái, nwHWaoXhìn TiwHWaoXêu McViễn bằnMcg đôMci mắFoZ68Nt rạnwHWaoXg rỡ.

Tôi Mckéo TiêQ54Xbtu VQ54Xbtiễn, “ĐiwHWaoX wHWaoXthôi, cơwHWaoXm xQ54Xbtong khQ54Xbtông đượcQ54Xbt vậnFoZ68N độngMc mạnh”.

Tôi wHWaoXvà TiêuQ54Xbt FoZ68NViễn nắmQ54Xbt twHWaoXay nhwHWaoXau lặnMcg lẽFoZ68N điMc dọFoZ68Nc theMco wHWaoXbờ sônMcg, dườngFoZ68N FoZ68Nnhư trwHWaoXở lạiFoZ68N thwoQ54Xbtif điểmMc mớwHWaoXi quewHWaoXn Q54Xbtnhau củaMc nhiềuMc nămwHWaoX trước.

“Đợi dQ54Xbtự FoZ68Nán nàyQ54Xbt Q54Xbtkết wHWaoXthúc, Q54Xbtchúng Q54Xbtta điwHWaoX đăQ54Xbtng Mcký kếtMc hônMc nhéMc”. TiêuwHWaoX ViễQ54Xbtn độMct nFoZ68Nhiên nói.

“Kết hwHWaoXôn?” FoZ68NTôi khônFoZ68Ng cMcó mộtMc chMcút Mcchuẩn bwHWaoXị tâwHWaoXm Q54Xbtlý FoZ68Ngì, “TwHWaoXại sao?”

“Tất nhiMcên làMc vìwHWaoX aMcnh Q54Xbtyêu eMcm!” TiêuQ54Xbt ViễQ54Xbt dừnFoZ68Ng lạiMc, Mchôn lênMc Mcmôi tôi.

Lần đầwHWaoXu tMciên Mcanh hônwHWaoX tôiQ54Xbt FoZ68Nnhư vậyFoZ68N, tôiMc sữMcng sờwHWaoX kiwHWaoXnh ngạc.

“Sao vậwHWaoXy, vẫnQ54Xbt Mcmuốn nữwHWaoXa à?”wHWaoX wHWaoXAnh nhưQ54Xbt Q54Xbtbị nghiệwHWaoXn, Mclại sấQ54Xbtn Q54Xbttới hôQ54Xbtn tôi.

Môi TwHWaoXiêu ViễMcn wHWaoXcó wHWaoXvị swHWaoXe wHWaoXse Mcngọt, mFoZ68Nịn wHWaoXmàng, FoZ68Nẩm ướ,Q54Xbt mềMcm dịwHWaoXu ấnQ54Xbt trêwHWaoXn wHWaoXmôi tôi.

“Tiêu ViMcễn, Q54Xbtanh sẽwHWaoX khônQ54Xbtg Mcrời xwHWaoXa ewHWaoXm chứ?”Mc Q54XbtTôi Mcluôn cảQ54Xbtm thấyMc điềuFoZ68N tuyệQ54Xbtt diệMcu thếMc nàQ54Xbty lạQ54Xbti khônwHWaoXg Mcphải Mclà Q54Xbtsự thật.

“Sẽ khôngQ54Xbt bMcao giQ54Xbtờ nữa!”Mc AQ54Xbtnh giữFoZ68N Q54Xbtchặt miệngQ54Xbt tFoZ68Nôi, “TậpwHWaoX wHWaoXtrung điMc, đừQ54Xbtng nóFoZ68Ni nữa…”

Tiêu ViễQ54Xbtn FoZ68Nđưa thQ54Xbtẳng tQ54Xbtôi vFoZ68Nề đếnMc cửaQ54Xbt Mcnhà, Mc“Anh muốFoZ68Nn wHWaoXvào gặFoZ68Np mwHWaoXẹ Q54Xbtem!” AnQ54Xbth lầnFoZ68N cwHWaoXhần ởQ54Xbt đóFoZ68N khMcông muốwHWaoXn đi.

“Lần saFoZ68Nu nhMcé, Q54Xbtem vềMc nóiMc FoZ68Nvới Q54Xbtmẹ mộwHWaoXt tFoZ68Niếng trướcwHWaoX đã,wHWaoX Q54Xbttránh làmMc mẹwHWaoX giậtFoZ68N mQ54Xbtình, mẹMc vwHWaoXẫn lMcuôn FoZ68Nnghĩ anwHWaoXh đanwHWaoXg ởFoZ68N nMcước ngoài”.

“Chúng twHWaoXa FoZ68Nlàm cwHWaoXùng ởwHWaoX mộtQ54Xbt cQ54Xbtơ quanQ54Xbt, Q54Xbtem đQ54Xbtã khônMcg nóMci FoZ68Nvới Mccô à?”

Tiêu ViMcễn Q54Xbtdùng haQ54Xbti cánMch tawHWaoXy giữQ54Xbt tMcôi lMcại mộFoZ68Nt góQ54Xbtc nhỏ.

“Em wHWaoXsợ Mcmẹ khôngQ54Xbt thícMch Mcanh đấy”.

“Mẹ vợFoZ68N gặpMc FoZ68Ncon rMcể, FoZ68Ncó wHWaoXgì Q54Xbtmà khôngFoZ68N thíFoZ68Nch?” AnwHWaoXh đắcQ54Xbt wHWaoXý nói.

“Được rồiwHWaoX, lầnwHWaoX saMcu Q54Xbtanh hQ54Xbtãy đến”Q54Xbt. McTôi đẩwHWaoXy Q54Xbtanh wHWaoXra, wHWaoX“Nhanh vềFoZ68N nFoZ68Nhà ngFoZ68Nủ Q54Xbtđi, ngQ54Xbtày mFoZ68Nai cònQ54Xbt Mcđi Q54Xbtlàm chứ”.

Mẹ tôQ54Xbti Q54Xbtđã ngQ54Xbtủ rồi.Q54Xbt wHWaoXTôi nhẹwHWaoX nQ54Xbthàng mQ54Xbtở cửaMc Mcsợ đáFoZ68Nnh thứMcc mẹ,FoZ68N gầMcn đQ54Xbtây, mẹMc tQ54Xbtoàn ngMcủ sớm.

Tắm FoZ68Nxong, nằmwHWaoX trQ54Xbtên giMcường, Q54Xbttrái twHWaoXim rộnFoZ68N wHWaoXrã mớiQ54Xbt chịuQ54Xbt FoZ68Ntrầm lắnFoZ68Ng xuống.

Tiêu wHWaoXViễn, cFoZ68Nhúng tMca thMcật wHWaoXsự cóQ54Xbt thểwHWaoX ởMc bênMc nhaQ54Xbtu khwHWaoXông? TạFoZ68Ni sQ54Xbtao tronQ54Xbtg lòngFoZ68N wHWaoXtôi cứFoZ68N thấwHWaoXp twHWaoXhỏm khôngQ54Xbt yên?

Ngày Mchôm Mcsau Q54Xbtđi làmwHWaoX, tổQ54Xbt dựwHWaoX áFoZ68Nn cwHWaoXử TiêwHWaoXu ViễnMc vàwHWaoX tôiwHWaoX đếnQ54Xbt cMcông trườFoZ68Nng khQ54Xbtảo sQ54Xbtát tiFoZ68Nến độwHWaoX twHWaoXhi công.

Lúc xuấFoZ68Nt wHWaoXphát, TổFoZ68N trưởFoZ68Nng năFoZ68Nm FoZ68Nlần bảywHWaoX lượtFoZ68N nhắwHWaoXc nwHWaoXhở lQ54Xbtái xQ54Xbte nhwHWaoXất đMcịnh pMchải đảmMc wHWaoXbảo Q54Xbtan toàQ54Xbtn FoZ68Ncho wHWaoXtổng giámQ54Xbt sFoZ68Nát Tiêu.

Trên đườngMc điwHWaoX, tôiMc nóiQ54Xbt đùaFoZ68N vớiMc McTiêu ViễnwHWaoX, “Xem,Mc đMcó chíMcnh lQ54Xbtà sQ54Xbtự cáchwHWaoX bwHWaoXiệt giữawHWaoX tổngwHWaoX gMciám wHWaoXsát vMcà nhwHWaoXân viêQ54Xbtn. TFoZ68Nổng giámwHWaoX wHWaoXsát thậtQ54Xbt FoZ68Nlà đFoZ68Nang quý,wHWaoX rwHWaoXa kFoZ68Nhỏi cwHWaoXửa lQ54Xbtà cầnQ54Xbt phảiFoZ68N bảwHWaoXo đảmwHWaoX aMcn toàn”.

“Em chQ54Xbtẳng phảiQ54Xbt cànMcg đMcáng Q54Xbtquý hwHWaoXơn saMco, Mccó mFoZ68Nột tổngMc giámMc sQ54Xbtát kMchôi ngôwHWaoX Mctuấn tú,FoZ68N Mcuy wHWaoXphong lẫwHWaoXm Mcliệt, làFoZ68N anFoZ68Nh đâwHWaoXy đMcảm bảwHWaoXo aQ54Xbtn wHWaoXtoàn FoZ68Ncho wHWaoXem!” TiwHWaoXêu ViễnFoZ68N nhFoZ68Nìn Q54Xbttôi cườiQ54Xbt hìQ54Xbt hì.

“Em sQ54Xbtao FoZ68Ndám làmQ54Xbt phwHWaoXiền anh?”

Đến cMcông trưMcờng, ĐộiFoZ68N Mctrưởng độiwHWaoX wHWaoXthi Mccông dẫQ54Xbtn tQ54Xbtôi Mcvà wHWaoXTiêu ViễQ54Xbtn đMci xeQ54Xbtm xFoZ68Nét tìnMch tMcrạng đắpMc đMcê kwHWaoXè đường.Q54Xbt TwHWaoXiêu ViễMcn lúMcc lMcúc lạiFoZ68N chỉFoZ68N rQ54Xbta cMcác Q54Xbtphương Q54Xbtdiện cầFoZ68Nn chwHWaoXú wHWaoXý, độiQ54Xbt tMcrưởng đFoZ68Nều ghMci Q54Xbtchép lạiFoZ68N cẩQ54Xbtn thận.

Đi đếnQ54Xbt Mcmột FoZ68Nnơi gậwHWaoXp Q54Xbtghềnh, cóFoZ68N hốQ54Xbt nước.Mc NgườQ54Xbti láQ54Xbti Mcxe wHWaoXđi cùnFoZ68Ng chỉFoZ68N lFoZ68No Q54Xbtbảo vệwHWaoX TMciêu ViễMcn, Q54Xbtdo muMcốn FoZ68Ngiữ TiMcêu ViwHWaoXễn khwHWaoXông tiếnMc vềMc Mcphía tMcrước Mcmà FoZ68Nđã lỡMc vMca vàowHWaoX ngườiMc tôi.

Một cwHWaoXú vấpQ54Xbt ngãwHWaoX, twHWaoXôi rMcơi wHWaoXluôn xuốnwHWaoXg. NướcQ54Xbt ngậpwHWaoX swHWaoXâu đQ54Xbtến tQ54Xbtận thMcắt lưnwHWaoXg, lạnhFoZ68N Q54Xbttê táMci, qwHWaoXuần Q54Xbtáo tFoZ68Nrên ngườFoZ68Ni đềuwHWaoX bFoZ68Nị ướtwHWaoX sũng.

Tiêu ViễnwHWaoX tMchấy vậyQ54Xbt, lậpwHWaoX tứwHWaoXc vFoZ68Nứt bỏFoZ68N áowHWaoX kwHWaoXhoác ởFoZ68N trênQ54Xbt người,FoZ68N địnhFoZ68N lFoZ68Nao xuốngwHWaoX kQ54Xbtéo tôi.

Tôi hQ54Xbtét: “TiMcêu VMciễn, Q54Xbtanh đFoZ68Nừng Mcxuống, ewHWaoXm cóMc tFoZ68Nhể twHWaoXự lênwHWaoX được”.

Người lMcái xMce FoZ68Nva pQ54Xbthải tôi,Q54Xbt twHWaoXhấy cQ54Xbtó lFoZ68Nỗi, nFoZ68Nói: “TổngFoZ68N Q54Xbtgiám swHWaoXát TiQ54Xbtêu, hMcay đểFoZ68N wHWaoXtôi xuQ54Xbtống đi”.

Tiêu Q54XbtViễn giậnFoZ68N Q54Xbtdữ nhìnFoZ68N anFoZ68Nh tawHWaoX, ánhwHWaoX mắQ54Xbtt cQ54Xbtòn Mcsắc lạnhQ54Xbt hwHWaoXơn cwHWaoXả dònFoZ68Ng nMcước, FoZ68N“Đứng sMcang mộtQ54Xbt bên”.

Người láQ54Xbti xQ54Xbte sợMc hãQ54Xbti wHWaoXkhông dQ54Xbtám nóFoZ68Ni gFoZ68Nì, lùiMc saFoZ68Nng mộtFoZ68N bên.

Tiêu ViễnwHWaoX kMchông ngạQ54Xbti nướcFoZ68N lFoZ68Nạnh, từwHWaoX từQ54Xbt Q54Xbtđến gwHWaoXần tôiQ54Xbt, giữFoZ68N wHWaoXchặt taMcy Q54Xbttôi, nwHWaoXói: “ĐiFoZ68N tMcheo Mcanh, chậwHWaoXm tMchôi kẻwHWaoXo ngã”.

Sau khFoZ68Ni TiêuwHWaoX wHWaoXViễn Q54Xbtkéo tôiwHWaoX Mcra kMchỏi hốFoZ68N nướwHWaoXc, tổwHWaoX trưởMcng Q54Xbttìm chMco chúnwHWaoXg tôFoZ68Ni mFoZ68Nột lềuwHWaoX trMcại Q54Xbtcó lwHWaoXò sưởiQ54Xbt điệnwHWaoX đểMc hwHWaoXong Mckhô qQ54Xbtuần áo.Q54Xbt TMciêu VwHWaoXiễn sợMc tFoZ68Nôi lFoZ68Nạnh, cMcởi Q54Xbtluôn cQ54Xbtả áowHWaoX khMcoác nMcgoài đắpQ54Xbt Q54Xbtcho tôiFoZ68N, “Q54XbtCái tênQ54Xbt lwHWaoXái xFoZ68Ne wHWaoXtay chFoZ68Nân hậMcu Q54Xbtđậu ấy,Q54Xbt tQ54Xbthật bựcQ54Xbt mình”.

Tôi cưwHWaoXời awHWaoXnh đãQ54Xbt làmFoZ68N twHWaoXo Mcchuyện, tôFoZ68Ni FoZ68Nchẳng quwHWaoXa cũFoZ68Nng cMchỉ bFoZ68Nị ướwHWaoXt quầnQ54Xbt áoQ54Xbt twHWaoXhôi, khônMcg Q54Xbtđáng đMcể FoZ68Nnổi cáuwHWaoX vFoZ68Nới ngườFoZ68Ni ta.

Tiêu ViễnFoZ68N ngwHWaoXồi hơiMc xãFoZ68N FoZ68Nlò sưởwHWaoXi, tôiwHWaoX bảowHWaoX Q54Xbtanh lạiFoZ68N FoZ68Ngần cwHWaoXhút, đểwHWaoX Mctránh lạnhMc, FoZ68Nanh kQ54Xbthông chịwHWaoXu: “EQ54Xbtm cQ54Xbtòn đángMc quýMc hơnQ54Xbt anh”.

Tôi wHWaoXnhìn Mcanh, mỉwHWaoXm cQ54Xbtười, tMcrong lòngFoZ68N ấmFoZ68N wHWaoXáp vôFoZ68N ngần.

Quay vềFoZ68N twHWaoXổ dựMc án,Mc TiêQ54Xbtu ViễnQ54Xbt cQ54Xbtứ hắtFoZ68N hơwHWaoXi suốtMc, tôiMc chQ54Xbto FoZ68Nanh FoZ68Nuống mộMct cốcwHWaoX thwHWaoXuốc gFoZ68Niải wHWaoXcảm, Q54Xbtnhưng khôngMc wHWaoXcó táMcc dụng.

Ngày hôwHWaoXm wHWaoXsau, Mcvừa Q54Xbtsáng rFoZ68Na, đFoZ68Niện thoạQ54Xbti cFoZ68Nủa TiêuQ54Xbt ViễnwHWaoX đánhQ54Xbt thwHWaoXức twHWaoXôi Q54Xbtdậy: “KQ54Xbthả Lạc,Mc anMch Mcsốt cawHWaoXo, cwHWaoXó cQ54Xbthút triwHWaoXệu chMcứng bịFoZ68N viêwHWaoXm phQ54Xbtổi, nhậpMc việnFoZ68N rồi”.Mc FoZ68NGiọng nMcói wHWaoXkhản khwHWaoXô, khôngwHWaoX cQ54Xbtòn Q54Xbtêm Mcái nhưQ54Xbt nhữngFoZ68N ngàyFoZ68N trướFoZ68Nc nữa.

“Ở FoZ68Nđâu vMcậy?” TôiwHWaoX hỏi.

“Bệnh việMcn cảwHWaoXnh sátFoZ68N FoZ68Nvũ trang”.

“Anh đợiwHWaoX nhwHWaoXé, eMcm đếnMc tổFoZ68N dựFoZ68N ánQ54Xbt điểmFoZ68N danhMc, rồiwHWaoX xiQ54Xbtn FoZ68Nphép nghQ54Xbtỉ đFoZ68Ni Q54Xbtthăm anh”.

“Ừ”. TiêQ54Xbtu ViễnFoZ68N ngoFoZ68Nan FoZ68Nngoãn đQ54Xbtáp, cóMc Q54Xbtvẻ sốMct FoZ68Nnặng khônMcg còFoZ68Nn sQ54Xbtức nóiMc nwHWaoXữa rồi.

Tôi FoZ68Nmua mộtMc FoZ68Ngiỏ Mctáo PhúFoZ68N wHWaoXSĩ, wHWaoXvừa wHWaoXto vừaQ54Xbt Mcđỏ, Mcnghĩ rằnQ54Xbtg TMciêu VMciễn sẽQ54Xbt wHWaoXrất thícMch ăn.

Tôi chưaMc đwHWaoXến bệnwHWaoXh viMcện FoZ68NCảnh sátwHWaoX vMcũ traQ54Xbtng bMcao giFoZ68Nờ, bưQ54Xbtớc vQ54Xbtào thấywHWaoX Mcthật rMcộng lớnwHWaoX, ởMc đFoZ68Nại sảnhMc wHWaoXhỏi mwHWaoXấy lưMcợt, mớiwHWaoX biếQ54Xbtt đượcwHWaoX khwHWaoXu nhậpwHWaoX việnFoZ68N cMchỗ nFoZ68Nào. VừaMc nhắQ54Xbtc đếnMc Mctên TiêwHWaoXu ViễnMc vwHWaoXới cácwHWaoX FoZ68Ny táMc củQ54Xbta FoZ68Nkhu nhậpQ54Xbt viện,wHWaoX mấwHWaoXy cFoZ68Nô gáiwHWaoX Mctrẻ wHWaoXđều hàQ54Xbto hFoZ68Nứng nóiQ54Xbt: “ĐểQ54Xbt tôiQ54Xbt Q54Xbtdẫn cQ54Xbtô đi”.

Tiêu ViQ54Xbtễn nằmwHWaoX Q54Xbtở pMchòng bệnhMc rQ54Xbtiêng cawHWaoXo cấwHWaoXp, cMcửa phònFoZ68Ng bệFoZ68Nnh Mcmở Mcra, bwHWaoXên trMcong thấMcy cQ54Xbtó mấyQ54Xbt bFoZ68Nóng ngưMcời Q54Xbtđi lại.

Tôi nhawHWaoXnh chóngwHWaoX wHWaoXnhận Mcra NgFoZ68Nô DuQ54Xbtyệt đFoZ68Nang ngQ54Xbtồi ởMc đầuwHWaoX giườnMcg, nânQ54Xbtg cốMcc nướcwHWaoX chMco TiêQ54Xbtu Q54XbtViễn uốngwHWaoX. TiêMcu ViễnwHWaoX lFoZ68Nộ rõQ54Xbt vẻwHWaoX dwHWaoXịu dàngMc FoZ68Ncười vớiQ54Xbt côFoZ68N ấy.

Tôi đứngQ54Xbt ởFoZ68N lốiwHWaoX Q54Xbtđi rấQ54Xbtt lâuwHWaoX, chMcăm cMchú Mcnhìn NQ54Xbtgô Q54XbtDuyệt, côMc ấMcy wHWaoXvà TiwHWaoXêu ViwHWaoXễn cưMc xửQ54Xbt vớiQ54Xbt FoZ68Nnhau Mcnhư thQ54Xbtế, nhấtMc địnMch đãMc cMcó twHWaoXhời giQ54Xbtan rấtwHWaoX dàFoZ68Ni bwHWaoXên nhau.

“Thư kwHWaoXý Tống,wHWaoX côQ54Xbt gáMci Mcnày muốnFoZ68N tQ54Xbtìm TMciêu Viễn”.

Người đưMcợc gọiMc làMc Q54Xbtthư kMcý TốnwHWaoXg đMcó liMcếc nhìnwHWaoX Q54Xbttôi, quaQ54Xbty đầuMc đi,”Q54XbtBộ trưMcởng Q54XbtTiêu vàFoZ68N pFoZ68Nhu nFoZ68Nhân đFoZ68Nã dặnMc rFoZ68Nồi, Mctrừ Q54Xbtcô NgôwHWaoX DuyệtMc raQ54Xbt, TiQ54Xbtêu ViễMcn wHWaoXkhông gặpFoZ68N bấtFoZ68N kỳFoZ68N ngườiwHWaoX nào”.

Trừ NgwHWaoXô DuyQ54Xbtệt Mcra, FoZ68Nngười khFoZ68Nác đốiFoZ68N vớQ54Xbti FoZ68NTiêu VQ54Xbtiễn Mcđều lwHWaoXà “ngườiwHWaoX bấQ54Xbtt kỳ”FoZ68N sao?

Tôi khônQ54Xbtg biQ54Xbtết nênMc Mclý giảFoZ68Ni nwHWaoXhư thếwHWaoX nwHWaoXào vềQ54Xbt hàMcm Mcý củaMc Mccâu nóiQ54Xbt nQ54Xbtày, chỉwHWaoX cFoZ68Nảm thấywHWaoX Mctrái tiMcm FoZ68Ntràn đầyMc nhFoZ68Niệt huyếtwHWaoX Q54Xbtbỗng FoZ68Nchốc nguMcội lFoZ68Nạnh điwHWaoX, bịwHWaoX đôngMc cwHWaoXứng Mclại FoZ68Nnhư nướcwHWaoX Mcđá. ĐwHWaoXồng thờiQ54Xbt, cQ54Xbtơ thểQ54Xbt Mcco thắtMc lại,wHWaoX Q54Xbtcác nwHWaoXgón twHWaoXay Mcrun rẩy.

Y wHWaoXtá gọiwHWaoX tôFoZ68Ni, Q54Xbt“Cô lFoZ68Nàm swHWaoXao vậy?”

Tôi cốwHWaoX gắngQ54Xbt đểwHWaoX làFoZ68Nm chFoZ68No mìwHWaoXnh khôngQ54Xbt rQ54Xbtun lênFoZ68N nữMca, quwHWaoXay đềuwHWaoX lạMci nhìMcn FoZ68Ncô tFoZ68Na cQ54Xbtảm Mckích, ruQ54Xbtn Q54Xbtrun Mcmôi nóiMc: “KhôwHWaoXng swHWaoXao đâu”.

Người Mcy wHWaoXtá ngạcMc nFoZ68Nhiên nhìnwHWaoX wHWaoXthái đMcộ củQ54Xbta tôQ54Xbti, chwHWaoXỉ Q54Xbttay xuốngwHWaoX dướQ54Xbti đMcất, khônQ54Xbtg bFoZ68Niết từFoZ68N lFoZ68Núc nQ54Xbtào, giỏwHWaoX táQ54Xbto twHWaoXrên tMcay đãwHWaoX lăwHWaoXn xuMcống đấtwHWaoX rồi.

Tôi FoZ68Nlại nhìwHWaoXn vFoZ68Nào tronQ54Xbtg phònFoZ68Ng, NgôwHWaoX DuyệtwHWaoX đangQ54Xbt Q54Xbtnhẹ nQ54Xbthàng nânMcg đầuFoZ68N wHWaoXTiêu ViễFoZ68Nn, đặtFoZ68N lMcên gốiwHWaoX, Mcsau đówHWaoX đắFoZ68Np chFoZ68Năn cFoZ68Nho anh.

Tôi địFoZ68Nnh thầnQ54Xbt wHWaoXlại, Q54Xbtcúi Q54Xbtđầu wHWaoXxuống nhìFoZ68Nn nhQ54Xbtững quảMc tFoZ68Náo Q54Xbtlăn tMcrên đất,Mc dwHWaoXập Mcnát đếnQ54Xbt tFoZ68Nhế wHWaoXnày, xwHWaoXem rQ54Xbta khôngMc thểQ54Xbt ăwHWaoXn đwHWaoXược Q54Xbtnữa rồi.

Mỉm cười,wHWaoX Mctrong lòngMc thầmwHWaoX nóiMc Q54Xbtvới TiwHWaoXêu Q54XbtViễn: BảQ54Xbto trọng.