You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3Ne: Có8uAWGM yoT2MRbao nJq6Ybuhiêu 8uAWGMmối yoT2MRtình c8uAWGMó thJq6Ybuể lyoT2MRàm lạiyoT2MR đJq6Ybuược 8uAWGMtừ đầu?

            “Ngốc8uAWGM ạ,Ne chẳnNeg lyoT2MRẽ eJq6Ybum khôngyoT2MR hiểu8uAWGM saoNe? TừJq6Ybu trư8uAWGMớc đếNen yoT2MRnay ngườJq6Ybui yoT2MRanh 8uAWGMyêu Nechỉ cóNe mìnyoT2MRh em!”Ne T8uAWGMiêu VJq6Ybuiễn Neôm chJq6Ybuặt lấy8uAWGM tJq6Ybuôi, giọyoT2MRng Nenói tyoT2MRha thiết.

            TiyoT2MRm đJq6Ybuau yoT2MRgần nhưJq6Ybu muyoT2MRốn nghJq6Ybuẹt thởNe, tạyoT2MRi saoyoT2MR? Tại8uAWGM sayoT2MRo baJq6Ybuo nhiê8uAWGMu năNem Jq6Ybutrôi qJq6Ybuua rồiJq6Ybu Nemới nóJq6Ybui vớiJq6Ybu tôyoT2MRi nJq6Ybuhững điyoT2MRều này?

1. Đã8uAWGM lyoT2MRâu khônJq6Ybug 8uAWGMgặp, Neanh vẫnNe khỏeNe chứ

Tiêu Viễn8uAWGM đứngNe trưNeớc mặtJq6Ybu yoT2MRtôi, cyoT2MRười 8uAWGMnói: “Điền8uAWGM KhảyoT2MR Lạc,8uAWGM 8uAWGManh biế8uAWGMt ngayoT2MRy lyoT2MRà eJq6Ybum myoT2MRà, eJq6Ybum kJq6Ybuhông Jq6Ybungờ đJq6Ybuược là8uAWGM anNeh phảyoT2MRi không?”

Tôi khyoT2MRông kiJq6Ybuềm chếyoT2MR đượcyoT2MR n8uAWGMỗi yoT2MRxúc Neđộng tro8uAWGMng lò8uAWGMng, ngyoT2MRay cNeả giọnyoT2MRg nói8uAWGM cũngNe yoT2MRrun lậyoT2MRp Necập, “TiêuJq6Ybu Viễn8uAWGM! LàNe anNeh thyoT2MRật sao?”

“Nếu làJq6Ybu Jq6Ybugiả cyoT2MRho đổiNe lạ8uAWGMi. Đ8uAWGMúng làJq6Ybu Neanh đây”.Ne ANenh kéo8uAWGM ta8uAWGMy tôyoT2MRi l8uAWGMại, ấmyoT2MR 8uAWGMáp. RõJq6Ybu rà8uAWGMng khônJq6Ybug 8uAWGMphải l8uAWGMà mơ.

“Tại sa8uAWGMo aJq6Ybunh lJq6Ybuại trởNe Nethành TJq6Ybuổng gNeiám sáyoT2MRt 8uAWGMkỹ tJq6Ybuhuật chứ?”Jq6Ybu Jq6YbuTôi hỏNei. yoT2MRAnh xNeuất ngoạiJq6Ybu m8uAWGMới yoT2MRhơn bốnJq6Ybu nămyoT2MR, nhanNeh nhấtJq6Ybu cũn8uAWGMg chỉyoT2MR vừaNe học8uAWGM Nexong chyoT2MRương trìnyoT2MRh Jq6Ybutiến sĩ.

“Chuyện nJq6Ybuày rNeất dà8uAWGMi dònJq6Ybug, cJq6Ybuó dịp8uAWGM yoT2MRanh sẽyoT2MR Jq6Ybukể cyoT2MRho Jq6Ybuem Jq6Ybunghe”. Tiêu8uAWGM ViễnyoT2MR nhìnNe tôi8uAWGM Jq6Ybucười, ryoT2MRồi khyoT2MRông nóiNe thêmyoT2MR Negì nữa.

Ngồi tNerong phò8uAWGMng làmNe Jq6Ybuviệc Jq6Ybucủa TNeiêu ViễJq6Ybun, ng8uAWGMhe 8uAWGMtiếng nhạcJq6Ybu Jq6Ybudu dươngNe, nhấm8uAWGM nháyoT2MRp Nevị tr8uAWGMà sữaJq6Ybu thơmyoT2MR nJq6Ybuồng, haJq6Ybui đJq6Ybuứa yoT2MRnhìn yoT2MRnhau Jq6Ybukhông Nenói n8uAWGMên lời,Ne tyoT2MRôi cNeảm t8uAWGMhấy đâyNe chínhyoT2MR Nelà tJq6Ybuột cùnJq6Ybug củNea hyoT2MRạnh phú8uAWGMc rồi!

 Bao nyoT2MRăm qu8uAWGMa, tấNet cả8uAWGM chờJq6Ybu Jq6Ybuđợi, Jq6Ybutất cảNe 8uAWGMnhung nhớJq6Ybu đJq6Ybuều hNeội Netụ lại8uAWGM ởyoT2MR cáyoT2MRi 8uAWGMnhìn đắmyoT2MR đNeuối, Necon ngươiJq6Ybu Necủa tyoT2MRôi khẽ8uAWGM 8uAWGMchuyển độnJq6Ybug nhNeẹ yoT2MRvề phJq6Ybuía đuôiNe mắt.

Tiêu ViễyoT2MRn nhyoT2MRìn yoT2MRtôi, nh8uAWGMíu myoT2MRày, “KJq6Ybuhả, mắt8uAWGM eJq6Ybum khôngyoT2MR ổNen Neà? yoT2MRTại sJq6Ybuao áJq6Ybunh mJq6Ybuắt Nelạ vậy?”

My GodyoT2MR! TiNeêu VNeiễn 8uAWGMơi, ch8uAWGMẳng lẽJq6Ybu an8uAWGMh yoT2MRkhông byoT2MRiết th8uAWGMế nyoT2MRào Jq6Ybulà liếc8uAWGM mJq6Ybuắt đư8uAWGMa tình8uAWGM 8uAWGMsao? HJq6Ybuay yoT2MRlà độngyoT2MR Jq6Ybutác diễnNe xuấNet củNea tJq6Ybuôi yoT2MRquá kém?

“Đâu có,Jq6Ybu chỉyoT2MR lJq6Ybuà em…Jq6Ybu cyoT2MRhỉ là8uAWGM… chưaNe ngủJq6Ybu đủ8uAWGM giấcNe, mắ8uAWGMt hơiJq6Ybu m8uAWGMỏi”. TôiyoT2MR ấJq6Ybup úng.

“Sau nJq6Ybuày, bJq6Ybuuổi tốiNe 8uAWGMtrước kh8uAWGMi đi8uAWGM ngủNe uyoT2MRống tràNe ítyoT2MR thôi8uAWGM, 8uAWGMuống s8uAWGMữa tươiJq6Ybu nhiều8uAWGM vàJq6Ybuo”. TiyoT2MRêu 8uAWGMViễn dịJq6Ybuu dàngJq6Ybu cườNei nó8uAWGMi vớiNe tôi.

Tổng giámyoT2MR sáyoT2MRt k8uAWGMỹ thuật8uAWGM vừa8uAWGM yêNen vị8uAWGM, NePhó tổyoT2MRng gi8uAWGMám Nesát kJq6Ybuỹ tNehuật đãyoT2MR xyoT2MRuất hiệJq6Ybun n8uAWGMgay –yoT2MR đâyNe quảyoT2MR đyoT2MRúng lNeà mộtyoT2MR đại8uAWGM Jq6Ybumỹ nhân8uAWGM. Jq6YbuNghe nJq6Ybuói Jq6Ybulà cháu8uAWGM gái8uAWGM củJq6Ybua Cục8uAWGM trưởng,8uAWGM Nelà 8uAWGMtrí t8uAWGMhức Jq6Ybucao ởNe nướJq6Ybuc Jq6Ybungoài vềJq6Ybu, lNeàm c8uAWGMho 8uAWGMcác anNeh chàng8uAWGM đyoT2MRộc thâJq6Ybun Necứ phảiJq6Ybu Jq6Ybuxúm xí8uAWGMt yoT2MRvây quanh.

Đại yoT2MRmỹ nhâ8uAWGMn nhìJq6Ybun cJq6Ybuác chàngNe tNerai tJq6Yburong tổJq6Ybu dJq6Ybuự áNen yoT2MRbằng nửaNe coNen mắt,8uAWGM dJq6Ybuuy chỉyoT2MR đối8uAWGM vớiyoT2MR Tiê8uAWGMu ViễyoT2MRn lNeại tỏ8uAWGM ryoT2MRa â8uAWGMn cầnJq6Ybu qNeuá mức.Jq6Ybu TôiyoT2MR yoT2MRthấy 8uAWGMvậy tronNeg Nelòng rNeất Jq6Ybulo sNeợ, bảyoT2MRn thânJq6Ybu Netôi vốnyoT2MR 8uAWGMkhong có8uAWGM Nesức cạNenh tr8uAWGManh gìyoT2MR, bâyyoT2MR giNeờ gNeặp phảiyoT2MR đốiJq6Ybu th8uAWGMủ mạnh8uAWGM nhNeư vJq6Ybuậy, x8uAWGMem r8uAWGMa ôngyoT2MR Jq6Ybutrời đayoT2MRng thửJq6Ybu t8uAWGMhách tôiyoT2MR đây!

Mặc Jq6Ybudù ởJq6Ybu cùn8uAWGMg 8uAWGMmột tổNe vớiJq6Ybu TiêJq6Ybuu ViJq6Ybuễn, nhNeưng Jq6Ybucơ hộ8uAWGMi gJq6Ybuặp Jq6Ybugỡ khJq6Ybuông nhiềJq6Ybuu. CóNe l8uAWGMúc điJq6Ybu ngaJq6Ybung q8uAWGMua văn8uAWGM phòyoT2MRng cNeủa anyoT2MRh, tôiNe không8uAWGM k8uAWGMìm ch8uAWGMế đưNeợc phảNei l8uAWGMiếc mắtyoT2MR nhìyoT2MRn vào8uAWGM, toJq6Ybuàn thấyoT2MRy TiJq6Ybuêu yoT2MRViễn yoT2MRđang chNeăm c8uAWGMhú nyoT2MRghiên cứNeu Nebản vẽyoT2MR dựJq6Ybu án.

Một hôm,Jq6Ybu TiểyoT2MRu LưJq6Ybuu 8uAWGM– cyoT2MRùng phònyoT2MRg làmNe viNeệc vớNei tôiNe, Neđột nhiyoT2MRên hỏi:yoT2MR “ChyoT2MRị ĐNeiền, cóJq6Ybu pJq6Ybuhải chịNe cNeó yoT2MRý vớNei T8uAWGMổng giáyoT2MRm Jq6Ybusát kNeỹ yoT2MRthuật TiêyoT2MRu không?”

Tôi yoT2MRđang uyoT2MRống tyoT2MRrà, phNeụt hếtyoT2MR yoT2MRcả nướ8uAWGMc ryoT2MRa Jq6Ybungoài: “Xi8uAWGMn lỗ8uAWGMi, yoT2MRtôi bịyoT2MR sặcyoT2MR!” Jq6YbuTôi Jq6Ybuvội vànyoT2MRg lấyNe Jq6Ybukhăn laNeu bàn.

“Điều đóNe c8uAWGMó Negì 8uAWGMphải yoT2MRxấu hổ8uAWGM Nechứ? yoT2MRSáu ch8uAWGMị yoT2MRem g8uAWGMái ởJq6Ybu tổ8uAWGM chúngNe tyoT2MRa đều8uAWGM thầJq6Ybum yêuNe Jq6YbuTổng gJq6Ybuiám sátJq6Ybu kỹNe Nethuật TiyoT2MRêu yoT2MRmà”. yoT2MRTiểu NeLưu tiếnNe hyoT2MRành phânNe tyoT2MRích cNeụ thể,8uAWGM “NhưngNe mJq6Ybuà Jq6Ybunhìn Neưu 8uAWGMthế củayoT2MR PhóNe tNeổng g8uAWGMiám sátJq6Ybu Jq6Ybukỹ thuậJq6Ybut NeNgô c8uAWGMao như8uAWGM vậy,yoT2MR Jq6Ybuem cảmyoT2MR Jq6Ybuthấy chJq6Ybuúng Jq6Ybuta vốn8uAWGM đềuNe ch8uAWGMẳng Jq6Ybucó c8uAWGMơ hội!”

Tôi nJq6Ybughe m8uAWGMà Jq6Ybulòng quặnNe thắ8uAWGMt, thửNe ng8uAWGMhĩ xyoT2MRem, từnNeg làJq6Ybu 8uAWGMngười yNeêu chyoT2MRính tyoT2MRhức củayoT2MR Jq6Ybumình, bảo8uAWGM bốyoT2MRi riêJq6Ybung củaJq6Ybu c8uAWGMá Jq6Ybunhân, bâyoT2MRy giờJq6Ybu phả8uAWGMi yoT2MRđem ryoT2MRa đểJq6Ybu pNehân chi8uAWGMa vớNei mọJq6Ybui ngưNeời, lạiJq6Ybu yoT2MRbị Nephán đoán8uAWGM cuốiyoT2MR cùng8uAWGM sẽ8uAWGM rơiJq6Ybu yoT2MRvào tyoT2MRay ngườiNe kháyoT2MRc, Jq6Ybutâm trạnyoT2MRg Jq6Ybucó thoảJq6Ybui Nemái đượcJq6Ybu khônyoT2MRg chứ?

Hết giyoT2MRờ 8uAWGMlàm, NeTiêu ViễnNe bảoNe t8uAWGMôi đợi8uAWGM aJq6Ybunh yoT2MRđể yoT2MRđi ă8uAWGMn tốiJq6Ybu cùnNeg, tôi8uAWGM cảmyoT2MR thấyyoT2MR tJq6Ybuâm trạng8uAWGM buồnNe yoT2MRbực, nênyoT2MR 8uAWGMđã đạpyoT2MR xJq6Ybue vNeề trước.

Tôi làyoT2MR nyoT2MRgười khônNeg cyoT2MRhỉ 8uAWGMkhông cJq6Ybuó sứcyoT2MR Necạnh tranhNe, màJq6Ybu còyoT2MRn khônNeg yoT2MRcó chyoT2MRút tựNe tyoT2MRin nào.

Đi đượyoT2MRc Jq6Ybunửa đườn8uAWGMg, lạiyoT2MR hối8uAWGM hậnyoT2MR, ngườiyoT2MR kNehác ngưỡJq6Ybung Jq6Ybumộ anyoT2MRh, đâuNe ph8uAWGMải lỗJq6Ybui cJq6Ybuủa anh.

Tội nghiệyoT2MRp chNeo TiêuJq6Ybu ViyoT2MRễn, cóJq6Ybu phải8uAWGM tôNei đãNe khôn8uAWGMg Nethông cảyoT2MRm c8uAWGMho aNenh rồi?

Thế làJq6Ybu Jq6Ybulại Nevòng xNee qua8uAWGMy lại,Jq6Ybu yoT2MRđạp Jq6Ybunhư bayyoT2MR, suýtNe chyoT2MRút yoT2MRnữa đâyoT2MRm sJq6Ybuầm vàoNe Nequầy trựcJq6Ybu bạnNe yoT2MRnằm ởNe yoT2MRcửa chínhJq6Ybu cNeủa Cục.

Chạy 8uAWGMqua cửJq6Ybua Jq6Ybuchính, bácJq6Ybu thường8uAWGM trựcJq6Ybu giNeả hỏi:yoT2MR “TạiNe sa8uAWGMo lạiNe yoT2MRquay lạiJq6Ybu vậy?”

“Cháu lyoT2MRàm ryoT2MRơi đồ,yoT2MR Jq6Ybumột mónJq6Ybu đyoT2MRồ rNeất Jq6Ybuquan Netrọng!” TôiNe nyoT2MRói, saJq6Ybuu yoT2MRđó Jq6Ybuchạy Nevội 8uAWGMvề ph8uAWGMía Jq6Ybuvăn phòngJq6Ybu cyoT2MRủa T8uAWGMiêu Viễn.

Cửa phyoT2MRòng khyoT2MRép hờ,yoT2MR byoT2MRên trNeong Jq6Ybuthấp thoángJq6Ybu pháJq6Ybut Nera tiếng8uAWGM k8uAWGMhóc nghẹn8uAWGM ngào.

Văn phNeòng củyoT2MRa TiyoT2MRêu VNeiễn yoT2MRtại sNeao Necó ngưyoT2MRời khóyoT2MRc? LạiyoT2MR làyoT2MR âJq6Ybum thyoT2MRanh củyoT2MRa cô8uAWGM 8uAWGMgái trẻ.

Tôi 8uAWGMdừng byoT2MRước, 8uAWGMkhông biJq6Ybuết Necó 8uAWGMnên vào8uAWGM ha8uAWGMy không.

“Đừng Nekhóc nữa,Ne ayoT2MRnh đưaJq6Ybu yoT2MRem điJq6Ybu ănyoT2MR chJq6Ybuút yoT2MRgì nhé!Jq6Ybu” Jq6YbuTôi nJq6Ybughe giọng8uAWGM TiNeêu Viễn8uAWGM Jq6Ybudịu dJq6Ybuàng, âmNe thaNenh ấy,yoT2MR chyoT2MRỉ có8uAWGM t8uAWGMhể 8uAWGMlà dànhNe chNeo ngườiJq6Ybu Neyêu mớiyoT2MR vậyyoT2MR chứ?Ne Biế8uAWGMt TiêuyoT2MR yoT2MRViễn đNeã lNeâu, aJq6Ybunh Necũng c8uAWGMhưa 8uAWGMbao gNeiờ d8uAWGMỗ 8uAWGMdành tyoT2MRôi nhưNe thế.

Sau đNeó, tôiNe Nenghe thJq6Ybuấy tiếNeng Neanh thNeu dọnNe đồ8uAWGM đạNec, tiếnyoT2MRg đóngNe Jq6Ybungăn kéo.

Đưa 8uAWGMcô ấyJq6Ybu Jq6Ybuđi Jq6Ybuăn? TiêuJq6Ybu 8uAWGMViễn chyoT2MRẳng pyoT2MRhải hNeẹn t8uAWGMối naJq6Ybuy đJq6Ybui ăn8uAWGM cùngNe Netôi saoyoT2MR, tyoT2MRại sa8uAWGMo bâNey giờyoT2MR yoT2MRlại đổi8uAWGM tJq6Ybuhành yoT2MRđưa n8uAWGMgười khácJq6Ybu đi?

Khi nh8uAWGMìn v8uAWGMào phònJq6Ybug aNenh, Jq6Ybukhông ph8uAWGMải aJq6Ybui khácyoT2MR, chính8uAWGM Jq6Ybulà Jq6YbuPhó tổ8uAWGMng giyoT2MRám sátyoT2MR kỹyoT2MR thuậ8uAWGMt Nexinh đẹpNe Jq6YbuNgô Duyệt,8uAWGM đ8uAWGMầu tôJq6Ybui cả8uAWGMm thá8uAWGMy choángNe váng.

Tôi đứJq6Ybung Nesau pyoT2MRhía cJq6Ybuầu t8uAWGMhang, nhìnNe bónJq6Ybug họyoT2MR dìuJq6Ybu nhNeau đNei Jq6Ybukhuất, 8uAWGMchỉ biếyoT2MRt thẫnyoT2MR thờ8uAWGM nhyoT2MRư nNegười myoT2MRất hồn.

Lúc b8uAWGMước xuốngJq6Ybu cyoT2MRầu Jq6Ybuthang, Jq6Ybubác thNeường trựcyoT2MR giNeà vẫnNe ở8uAWGM đó8uAWGM, nhiệtJq6Ybu tìn8uAWGMh hỏiNe tJq6Ybuhăm “T8uAWGMìm thấ8uAWGMy đồNe chưayoT2MR cháu?”

“Chưa ạ!”

Có Jq6Ybunên co8uAWGMi yoT2MRnhư tôiNe đyoT2MRã maNeng Jq6Ybunó Netặng Necho ngNeười khyoT2MRác Nerồi yoT2MRkhông? yoT2MRHay nJq6Ybuói yoT2MRlà nNeó tự8uAWGM chNeạy mất?

Ngày tNehứ hNeai điyoT2MR làm,Ne TNeiêu ViễnyoT2MR nhìn8uAWGM tNehấy t8uAWGMôi, mỉyoT2MRm cườiNe tựJq6Ybu nhiJq6Ybuên, 8uAWGMnhưng tôyoT2MRi Nelại cảyoT2MRm thấy8uAWGM yoT2MRnụ cyoT2MRười ấNey 8uAWGMcực 8uAWGMkỳ 8uAWGMxa cáchNe, tưởngyoT2MR nhưNe bị8uAWGM ngănJq6Ybu cácyoT2MRh bởiNe mộJq6Ybut thJq6Ybuế giớyoT2MRi mờNe sương.

“Bảo Jq6Ybuem đợi8uAWGM aNenh, màNe lạ8uAWGMi tự8uAWGM yoT2MRbỏ Nevề trước!”Jq6Ybu AnyoT2MRh nóyoT2MRi nJq6Ybuhư khôngNe h8uAWGMề cNeó cyoT2MRhuyện gì.

“Xin Nelỗi, eyoT2MRm bận!”yoT2MR T8uAWGMôi khôngJq6Ybu cườiJq6Ybu nổiJq6Ybu, chỉ8uAWGM Necó Nethể giảyoT2MR vờ8uAWGM nh8uAWGMìn điNe cJq6Ybuhỗ khá8uAWGMc. An8uAWGMh chắcNe Jq6Ybuchắn kNehông bJq6Ybuiết Netôi Jq6Ybuđã qJq6Ybuuay 8uAWGMtrở yoT2MRlại, cònJq6Ybu đ8uAWGMược Jq6Ybuxem myoT2MRột Necảnh tượngJq6Ybu kyoT2MRhông nên8uAWGM xem.

“Ai làmJq6Ybu Jq6Ybuem k8uAWGMhông vuJq6Ybui rồJq6Ybui?” T8uAWGMiêu Vi8uAWGMễn nhìn8uAWGM tôJq6Ybui, ngữyoT2MR Nekhí Jq6Ybukhá thậnJq6Ybu trọng.

Tự nJq6Ybuhiên nhớJq6Ybu lạ8uAWGMi myoT2MRấy nyoT2MRăm Jq6Ybutrước tô8uAWGMi gJq6Ybuhen bónyoT2MRg ghyoT2MRen Negió, nhìyoT2MRn aNenh vàNe yoT2MRmột bạn8uAWGM nữyoT2MR troJq6Ybung lớpJq6Ybu ngồi8uAWGM cùNeng nhJq6Ybuau, Neliền bNeỏ chạNey yoT2MRra khỏi8uAWGM ph8uAWGMòng hJq6Ybuọc, s8uAWGMau đóJq6Ybu anJq6Ybuh chạyyoT2MR yoT2MRtheo kéNeo Jq6Ybutay tôyoT2MRi lNeại nóyoT2MRi: “ĐồJq6Ybu ngốcJq6Ybu, an8uAWGMh thJq6Ybuích em!”

Đồ ngốc!yoT2MR Jq6YbuTôi yoT2MRđúng lNeà đồ8uAWGM ngốJq6Ybuc, Jq6Ybulúc nàoJq6Ybu cyoT2MRũng ngâyyoT2MR th8uAWGMơ tJq6Ybuin tưởngNe rằ8uAWGMng, yoT2MRxa nhJq6Ybuau chyoT2MRừng ấ8uAWGMy khoNeảng th8uAWGMời Negian vJq6Ybuà 8uAWGMkhông g8uAWGMian, Jq6Ybuchúng tôiyoT2MR đềuJq6Ybu sẽ8uAWGM kJq6Ybuhông thyoT2MRay đổi.

Sự thật8uAWGM đúngJq6Ybu 8uAWGMlà tà8uAWGMn kJq6Ybuhốc. Chún8uAWGMg tôiJq6Ybu đãNe tJq6Ybuhay đ8uAWGMổi rJq6Ybuồi, Netất cNeả myoT2MRọi thứJq6Ybu Neđều khNeông 8uAWGMthể yoT2MRnhư trước8uAWGM đượcyoT2MR nữa.

Công việcyoT2MR troyoT2MRng TổJq6Ybu dựNe áNen yoT2MRrất bận8uAWGM rộnJq6Ybu, yoT2MRtôi Jq6Ybuvà TyoT2MRiêu 8uAWGMViễn 8uAWGMdù Necó đụngNe nhyoT2MRau, cũJq6Ybung kNehông nNeói đượcNe lờiNe nào.

Theo quNean sJq6Ybuát của8uAWGM Tiểu8uAWGM LưJq6Ybuu, “TổngyoT2MR giNeám yoT2MRsát TiêuNe m8uAWGMấy hôNem nNeay tâmNe trạngyoT2MR khônNeg tố8uAWGMt lắm!”

“Nhà nướNec tryoT2MRả Jq6Ybubao nhiêyoT2MRu lưNeơng cNeho em8uAWGM, đyoT2MRể yoT2MRem quaJq6Ybun t8uAWGMâm đếnJq6Ybu Necả tâmNe trạn8uAWGMg Jq6Ybucủa yoT2MRtổng giáJq6Ybum sátyoT2MR kỹJq6Ybu thJq6Ybuuật sao?”

“Em buônJq6Ybu chuyệ8uAWGMn chúNet 8uAWGMkhông yoT2MRđược à?Ne MấyNe hômyoT2MR nyoT2MRay tínhyoT2MR khNeí ch8uAWGMị 8uAWGMdữ Nedằn qu8uAWGMá! yoT2MRChú yoT2MRý chút,Jq6Ybu đừngNe đểNe bướ8uAWGMc vàoJq6Ybu yoT2MRthời kỳyoT2MR tyoT2MRiền mNeãn kiNenh sớyoT2MRm đấy!”

“Nghe 8uAWGMnói, ngườiyoT2MR bướcNe 8uAWGMvào thờJq6Ybui k8uAWGMỳ Jq6Ybutiền 8uAWGMmãn kNeinh thườn8uAWGMg th8uAWGMích yoT2MRluyên yoT2MRthuyên! ChyoT2MRị cNeó luyoT2MRyên thJq6Ybuuyên không?”

Tiểu 8uAWGMLưu vội8uAWGM ngậm8uAWGM miệJq6Ybung luôn.

Thiết kếyoT2MR yoT2MRquy yoT2MRhoạch dyoT2MRự ánNe Nehình nJq6Ybuhư gặNep phảiNe khó8uAWGM kh8uAWGMăn, mấyoT2MRy lần8uAWGM 8uAWGMtôi nhìyoT2MRn thấ8uAWGMy TNeiêu 8uAWGMViễn hyoT2MRoặc Jq6Ybulà ngJq6Ybuồi đNeăm chyoT2MRiêu trước8uAWGM bàyoT2MRn làJq6Ybum Jq6Ybuviệc, hoặcyoT2MR lạJq6Ybui 8uAWGMđứng trầmyoT2MR ngâJq6Ybum mấNey gyoT2MRiờ li8uAWGMền ởNe phòJq6Ybung hútNe thuốc.

Nhìn bộNe yoT2MRdạng cNeô độcyoT2MR suyoT2MRy 8uAWGMtư củ8uAWGMa anJq6Ybuh nhưyoT2MR v8uAWGMậy tyoT2MRôi Necảm Nethấy thậtyoT2MR Neđau lòJq6Ybung, hậyoT2MRn nỗJq6Ybui mìJq6Ybunh nă8uAWGMng lựcNe có8uAWGM yoT2MRhạn, khôNeng Negiúp đ8uAWGMược viJq6Ybuệc gì.

Tổ dyoT2MRự 8uAWGMán 8uAWGMmời yoT2MRđến myoT2MRột chNeuyên gNeia Jq6Ybuđầy Nequyền uNey Jq6Ybu– GiyoT2MRáo sưyoT2MR ĐiJq6Ybuền NeDuy N8uAWGMiên, n8uAWGMghe nóyoT2MRi ngườiyoT2MR nJq6Ybuày nyoT2MRổi tiếngNe cJq6Ybuả yoT2MRtrên thếJq6Ybu giớJq6Ybui. NeTiêu ViễNen vJq6Ybuà 8uAWGMNgô Duyệt8uAWGM đứng8uAWGM sayoT2MRu yoT2MRông 8uAWGMta, giốnyoT2MRg yoT2MRnhư h8uAWGMai c8uAWGMô yoT2MRcậu họ8uAWGMc tr8uAWGMò nhỏ.

Tổ trưJq6Ybuởng bảNeo 8uAWGMtôi tJq6Ybuổng hợpJq6Ybu lạNei cácyoT2MR dJq6Ybuữ liệuJq6Ybu sổJq6Ybu sáchJq6Ybu, tr8uAWGMực tiếyoT2MRp manNeg đến8uAWGM ph8uAWGMòng khNeách VIP.

Lúc yoT2MRtôi ô8uAWGMm một8uAWGM đống8uAWGM 8uAWGMtài liệu8uAWGM dyoT2MRày tiếJq6Ybun vào8uAWGM, Jq6Ybugiáo syoT2MRư Điền8uAWGM đanyoT2MRg cùnJq6Ybug 8uAWGMTiêu 8uAWGMViễn thảo8uAWGM luậnyoT2MR việc8uAWGM sửaNe đổiNe d8uAWGMự ánNe. T8uAWGMhấy 8uAWGMtôi bướNec 8uAWGMvào, yoT2MRTiêu ViễnNe caJq6Ybuu mNeày, đJq6Ybuỡ chJq6Ybuồng tàiJq6Ybu liNeệu trênJq6Ybu t8uAWGMay tôJq6Ybui, nNeói: “Tạ8uAWGMi Nesao 8uAWGMlại 8uAWGMđể mộtJq6Ybu ngyoT2MRười 8uAWGMôm nhiềyoT2MRu đồNe th8uAWGMế này?Ne NeSau Nenày pyoT2MRhải 8uAWGMbảo Ti8uAWGMểu LưuyoT2MR gJq6Ybuiúp eyoT2MRm đấy”.

Tôi Nelý nhyoT2MRí “vângNe” Jq6Ybumột tiếyoT2MRng, gậtNe Negật đầu8uAWGM tỏJq6Ybu Jq6Ybura đápyoT2MR lại.Jq6Ybu yoT2MRChút tà8uAWGMi liệ8uAWGMu nàyNe yoT2MRthì ăyoT2MRn thyoT2MRua gìJq6Ybu chứ?

Đè yoT2MRnén co8uAWGMn ngườiNe thườngyoT2MR không8uAWGM phảiyoT2MR là8uAWGM trọnNeg lượng,8uAWGM yoT2MRmà lại8uAWGM lNeà nhữngNe gáyoT2MRnh nặ8uAWGMng vyoT2MRô yoT2MRhình kia.

Tiêu yoT2MRViễn thJq6Ybuân m8uAWGMật kJq6Ybuéo 8uAWGMtay tôNei, yoT2MRvị yoT2MRgiáo Nesư giàyoT2MR ngướcNe mắ8uAWGMt chNeằm chằNem nhìyoT2MRn chúyoT2MRng tNeôi, tôiyoT2MR vộJq6Ybui vànyoT2MRg rú8uAWGMt tyoT2MRay lại,8uAWGM đNeỏ mJq6Ybuặt, nNeói vớiNe T8uAWGMiêu ViễnNe: “8uAWGMEm vềNe Nelàm việcNe đây”.

“Hết giJq6Ybuờ 8uAWGManh đưayoT2MR eJq6Ybum về8uAWGM!” TiyoT2MRêu ViNeễn nởNe nụNe cườiJq6Ybu 8uAWGMmà mấy8uAWGM ng8uAWGMày ryoT2MRồi hJq6Ybuiếm thấy.

“Không cần!Ne” MyoT2MRỗi nJq6Ybugày đNeều yoT2MRtự đạyoT2MRp Nexe vNeề nh8uAWGMà, trướcJq6Ybu Nenay cJq6Ybuó cNeần ayoT2MRi đưaNe vềJq6Ybu đâu,Jq6Ybu đãJq6Ybu Nethành thói8uAWGM q8uAWGMuen rồi.yoT2MR 8uAWGMVới lạiyoT2MR, tôJq6Ybui cũngJq6Ybu Jq6Ybukhong k8uAWGMiêu Nesa đếnNe mứcyoT2MR hếtyoT2MR giờyoT2MR cầnNe cNeó Jq6Ybungười Neđưa về.

Điều càn8uAWGMg qJq6Ybuuan Jq6Ybutrọng hNeơn 8uAWGMlà 8uAWGMTiêu ViễnJq6Ybu yoT2MRrất Jq6Ybubận, rNeất mệt,Ne tôyoT2MRi khôn8uAWGMg đNeành lyoT2MRòng đểNe anJq6Ybuh Nehết yoT2MRgiờ phải8uAWGM lộnyoT2MR mộyoT2MRt vòngNe đNeưa tiễnyoT2MR tôiyoT2MR rồyoT2MRi Jq6Ybumuộn mới8uAWGM về8uAWGM đượcyoT2MR đNeến nhà.

Tiêu Viễn8uAWGM thởJq6Ybu dài,8uAWGM “KNehả NeKhả, đừnJq6Ybug cốyoT2MR 8uAWGMý tJq6Yburánh Neanh nữa!”

Buổi trưJq6Ybua yoT2MRđến phòJq6Ybung giải8uAWGM laJq6Ybuo lyoT2MRấy nướNec, nhì8uAWGMn tNehấy 8uAWGMgiáo sưyoT2MR Điề8uAWGMn yoT2MRDuy NiênyoT2MR cũnNeg đa8uAWGMng ph8uAWGMa trà,8uAWGM trNeong cốcJq6Ybu thủyJq6Ybu tin8uAWGMh 8uAWGMđổ đầy8uAWGM nNeửa cốcJq6Ybu l8uAWGMá chyoT2MRè, tôi8uAWGM kyoT2MRhông yoT2MRkhỏi kinJq6Ybuh Nengạc, “BáyoT2MRc cyoT2MRho nhiềuyoT2MR láyoT2MR Nechè Nethế, c8uAWGMó sợJq6Ybu đắnJq6Ybug quNeá khônyoT2MRg ạ?”

“Uống Jq6Ybuquen r8uAWGMồi”. ÔnNeg cưNeời thấyNe th8uAWGMật th8uAWGMân 8uAWGMthiết, khiếnJq6Ybu nNegười t8uAWGMa cyoT2MRó cảmNe giá8uAWGMc qu8uAWGMen thuộc.

Ông phNea trNeà 8uAWGMxong khôngyoT2MR Nerời điyoT2MR, Jq6Ybumà vãn8uAWGM đứNeng ởyoT2MR phòn8uAWGMg Jq6Ybugiải layoT2MRo nhìnyoT2MR tôiyoT2MR Nelấy nướcyoT2MR, “CôyoT2MR bé,Ne cJq6Ybuháu yêNeu TiêNeu yoT2MRViễn hả?”

Tôi 8uAWGMgiật mìyoT2MRnh làmJq6Ybu bànNe tNeay đan8uAWGMg cầyoT2MRm 8uAWGMphích nướyoT2MRc 8uAWGMrung lNeên, yoT2MRnước yoT2MRsôi troyoT2MRng bìyoT2MRnh yoT2MRrót yoT2MRxuống Jq6Ybulàm ngónNe 8uAWGMtay bịNe giộiJq6Ybu bỏyoT2MRng rát.

Vị giáNeo Nesư yoT2MRgià nha8uAWGMnh mNeắt Nenhanh tyoT2MRay, liềyoT2MRn yoT2MRđóng nJq6Ybugay vòiJq6Ybu nNeước nóNeng lạiJq6Ybu, Jq6Ybukéo taNey tôiJq6Ybu saJq6Ybung vò8uAWGMi nướNec yoT2MRlạnh vặnyoT2MR Jq6Ybuxuống, đJq6Ybuể giảmyoT2MR bớyoT2MRt sựyoT2MR đaJq6Ybuu rát.

Mắt tôJq6Ybui nNegân Jq6Ybungấn lệJq6Ybu, tJq6Yburong lNeòng cườNei thầm:yoT2MR XyoT2MRem yoT2MRra, tín8uAWGMh nhiềuyoT2MR chuyệnJq6Ybu c8uAWGMũng khôngNe hề8uAWGM giớiNe hJq6Ybuạn Nelứa tuổi.

Lấy n8uAWGMước 8uAWGMxong, g8uAWGMiáo sJq6Ybuư ĐiềnNe giJq6Ybuúp t8uAWGMôi xJq6Ybuách phíchJq6Ybu nư8uAWGMớc vềJq6Ybu Jq6Ybuphòng làJq6Ybum Neviệc, Jq6YbuTiểu Lưu8uAWGM nhNeìn thấyyoT2MR nJq6Ybuói: “TrờiJq6Ybu ạ,Jq6Ybu cJq6Ybuhị ĐiềnyoT2MR, s8uAWGMao chịyoT2MR lạiJq6Ybu đểNe ôyoT2MRng ấy8uAWGM xáNech phí8uAWGMch nJq6Ybuước Nechứ? Chị8uAWGM 8uAWGMbiết ônNeg ấyNe 8uAWGMlà yoT2MRai không?”

“Giáo sưJq6Ybu ĐyoT2MRiền Jq6YbuDuy Niên”.

“Biết ryoT2MRồi còJq6Ybun Jq6Ybuđể yoT2MRông ấ8uAWGMy xácyoT2MRh hyoT2MRộ chị8uAWGM 8uAWGMphích Nelà sayoT2MRo?” yoT2MRTiểu NeLưu suý8uAWGMt nNeữa cyoT2MRáu lJq6Ybuên với8uAWGM tNeôi, “yoT2MRCục trNeưởng cyoT2MRủa chJq6Ybuúng t8uAWGMa mời8uAWGM đNeến làJq6Ybu khácNeh 8uAWGMVIP, 8uAWGMlà chyoT2MRuyên giNea dựyoT2MR áJq6Ybun, làyoT2MR đạiNe thNeụ củaNe yoT2MRgiới kNehoa họcyoT2MR điệnyoT2MR tử”.

“Chẳng qu8uAWGMa chỉNe làNe Jq6Ybunhờ ôNeng 8uAWGMấy xác8uAWGMh h8uAWGMộ chịJq6Ybu ph8uAWGMích Nenước tJq6Ybuhôi mà!yoT2MR” Mà8uAWGM yoT2MRchính Neông tựNe nguyyoT2MRện đấyyoT2MR chứ,Jq6Ybu nóNei n8uAWGMào lyoT2MRà ta8uAWGMy tôiJq6Ybu bịNe bỏngNe rồi,yoT2MR đNeó 8uAWGMcũng lJq6Ybuà t8uAWGMrách Nenhiệm cyoT2MRủa ôJq6Ybung ấy.

Chị cònJq6Ybu 8uAWGMmuốn nyoT2MRhờ Jq6Ybuông ấyNe yoT2MRlàm gJq6Ybuì nữayoT2MR? GiúNep chyoT2MRị quJq6Ybuét nhàyoT2MR à?”Ne TiểyoT2MRu LưNeu nhìnyoT2MR Netôi chế8uAWGM giễNeu, “Xú8uAWGMc phạmyoT2MR ôngyoT2MR ấy8uAWGM Jq6Ybulà tộyoT2MRi khônNeg thểyoT2MR tJq6Ybuha đượcJq6Ybu đâu”.

Nhưng tôiJq6Ybu Neđâu muốnJq6Ybu xúcyoT2MR phạJq6Ybum ônJq6Ybug, m8uAWGMà mộtyoT2MR vịJq6Ybu giáoJq6Ybu s8uAWGMư, chuyê8uAWGMn gyoT2MRia cóNe thâ8uAWGMn yoT2MRphận địaJq6Ybu vị8uAWGM n8uAWGMhư thếNe cũ8uAWGMng Jq6Ybusẽ khôngyoT2MR thểNe nhậnyoT2MR r8uAWGMa yoT2MRmột nh8uAWGMân v8uAWGMiên vJq6Ybuăn phòngyoT2MR bìn8uAWGMh thường8uAWGM nhJq6Ybuư tôyoT2MRi đâu.

Có Jq6Ybulẽ, vừaJq6Ybu qNeuay đi,Ne ônyoT2MRg vốyoT2MRn đãyoT2MR k8uAWGMhong yoT2MRnhớ đượcyoT2MR tôNei 8uAWGMlà Neai rồi.

Hết giờNe 8uAWGMlàm, đ8uAWGMi qyoT2MRua siNeêu th8uAWGMị CarrefouJq6Ybur, tôi8uAWGM mNeua Nemột đJq6Ybuống đồJq6Ybu lin8uAWGMh tinh.

Khi tôiNe xácJq6Ybuh giỏyoT2MR Jq6Ybuhàng yoT2MRđi yoT2MRra pNehía ngoyoT2MRài yoT2MRthì nhìNen thấy8uAWGM TiêJq6Ybuu ViNeễn. VNeừa Jq6Ybuđịnh gNeọi anhJq6Ybu, Nengười bỗnJq6Ybug cứngyoT2MR đờJq6Ybu kJq6Ybuhông thốtNe đượcJq6Ybu 8uAWGMra 8uAWGMlời, bởiNe vJq6Ybuì NgNeô DNeuyệt và8uAWGM anyoT2MRh đyoT2MRi cùJq6Ybung nhau.

Anh bắtJq6Ybu đầuyoT2MR đNeưa c8uAWGMô đi8uAWGM lưJq6Ybuợn siê8uAWGMu thyoT2MRị Jq6Ybutừ baNeo giờ?Ne DányoT2MRg v8uAWGMẻ cNehăm yoT2MRsóc chởNe ch8uAWGMe c8uAWGMô ấ8uAWGMy. NhìJq6Ybun xNee 8uAWGMmua đNeồ của8uAWGM họ,yoT2MR xyoT2MRếp đầyJq6Ybu nNehững vậyoT2MRt dụngyoT2MR yoT2MRgia đình.

Mũi tôJq6Ybui Jq6Ybucay xèyoT2MR, nhJq6Ybuặt bừJq6Ybua Nemấy tyoT2MRhứ rồJq6Ybui 8uAWGMvội vàng8uAWGM 8uAWGMchạy 8uAWGMra ngoài.

Ngô DuyNeệt đã8uAWGM nhJq6Ybuìn thấyNe tôJq6Ybui, Ne“Tiểu Khả?8uAWGM T8uAWGMiểu Khả?8uAWGM” NeCô ấyyoT2MR Negọi Netôi, Jq6Ybuâm tyoT2MRhanh dịNeu dà8uAWGMng Netrang nhãJq6Ybu, uyểnJq6Ybu chJq6Ybuuyển Nevà dễ8uAWGM cJq6Ybuhịu, khiế8uAWGMn chyoT2MRo ởNe giữNea đámNe 8uAWGMđông huyyoT2MRên Jq6Ybunáo Jq6Ybuvẫn Necó tJq6Ybuhể nổiyoT2MR Nerõ lêyoT2MRn gNeiọng nóNei yoT2MRđặc biệt.

“Tiểu KhJq6Ybuả, Neem 8uAWGMcũng đếnJq6Ybu đâ8uAWGMy muyoT2MRa đồJq6Ybu à?”Ne TiêuJq6Ybu ViễnNe nhJq6Ybuìn tôiJq6Ybu bốiNe rối,8uAWGM vẻJq6Ybu 8uAWGMmặt 8uAWGMcó c8uAWGMhút lJq6Ybuo lắng.

Tôi khô8uAWGMng đến8uAWGM 8uAWGMthì cNeó 8uAWGMthể nhìnJq6Ybu 8uAWGMthấy Neanh vJq6Ybuà PhóyoT2MR tổNeng giyoT2MRám Nesát 8uAWGMxinh Neđẹp âyoT2MRn 8uAWGMân áiJq6Ybu á8uAWGMi yoT2MRbên nhaNeu khônJq6Ybug chJq6Ybuứ? ĐãNe Netức giyoT2MRận rồiJq6Ybu, yoT2MRcũng chẳngJq6Ybu Nenhìn anyoT2MRh nữJq6Ybua, chỉ8uAWGM nyoT2MRói với8uAWGM NNegô DuJq6Ybuyệt: “ChàoyoT2MR yoT2MRPhó tổnJq6Ybug giJq6Ybuám sátJq6Ybu, tNehật tìnhJq6Ybu cờNe ạ!”

“Gọi tôiyoT2MR là8uAWGM NgôyoT2MR DuyệtJq6Ybu tNehôi, byoT2MRây giyoT2MRờ hết8uAWGM gNeiờ Nelàm rồiyoT2MR yoT2MRmà!” Cô8uAWGM tyoT2MRa k8uAWGMéo ta8uAWGMy 8uAWGMtôi tỏNe yoT2MRra rất8uAWGM th8uAWGMân tình.

Tôi vẫnJq6Ybu lịchyoT2MR s8uAWGMự m8uAWGMỉm c8uAWGMười, 8uAWGMnhìn Jq6Ybucô vyoT2MRà TiêJq6Ybuu Viễn.

Thần sắc8uAWGM củJq6Ybua Tiêu8uAWGM ViễnJq6Ybu lạiNe rấ8uAWGMt 8uAWGMủ dột.

 

2. TạJq6Ybui saNeo c8uAWGMứ xyoT2MRuất hiện8uAWGM Nelúc tyoT2MRôi nhế8uAWGMch nhá8uAWGMc nhất

Ra khỏi8uAWGM siyoT2MRêu thị8uAWGM, nước8uAWGM mJq6Ybuắt tôiyoT2MR đã8uAWGM khôn8uAWGMg 8uAWGMcầm được8uAWGM nữa,yoT2MR vỡJq6Ybu òa.

Tôi x8uAWGMách túiNe tyoT2MRo 8uAWGMtúi nhỏyoT2MR 8uAWGMđi Nequa cầuyoT2MR vượt,yoT2MR 8uAWGMnhìn xuốngNe dướiJq6Ybu yoT2MRchân cầJq6Ybuu, Jq6Ybuxe yoT2MRcộ nườNem nượJq6Ybup, tựyoT2MR nh8uAWGMiên đứ8uAWGMng lại.yoT2MR yoT2MRNếu Jq6Ybunhảy Jq6Ybutừ trJq6Ybuên 8uAWGMnày xJq6Ybuuống yoT2MRcó lyoT2MRẽ sẽyoT2MR Jq6Ybuchết rấyoT2MRt Jq6Ybuthảm nyoT2MRhỉ? ChyoT2MRắc chắnJq6Ybu Jq6Ybucơ thểJq6Ybu sNeẽ đầNey máu8uAWGM Jq6Ybume, náyoT2MRt bétNe? 8uAWGMNói khJq6Ybuông chừNeng, lúcyoT2MR đóNe 8uAWGMóc còJq6Ybun bắyoT2MRn Jq6Ybuphụt vào8uAWGM người8uAWGM Neđi đườngyoT2MR 8uAWGMcũng nên.

Cứ yoT2MRtưởng tượJq6Ybung vậy,Ne đ8uAWGMã thấyJq6Ybu ghêNe Nerợn yoT2MRhết cảyoT2MR người.

Có lJq6Ybuẽ từ8uAWGM cổyoT2MR chíNe kiyoT2MRm, tyoT2MRôi 8uAWGMlà ng8uAWGMười đầu8uAWGM tNeiên lạJq6Ybui 8uAWGMbị chínhJq6Ybu Jq6Ybuý tưởng8uAWGM của8uAWGM myoT2MRình dọaNe yoT2MRcho sợNe Nephát thJq6Ybuét lên.

Để Necho khôNeng pNehải nghĩNe đếnNe Nemối quayoT2MRn hệNe củayoT2MR Jq6YbuTiêu NeViễn và8uAWGM NyoT2MRgô Du8uAWGMyệt nữaNe, tôNei vộiJq6Ybu vànJq6Ybug yoT2MRtìm mộtNe nJq6Ybuơi a8uAWGMn toyoT2MRàn 8uAWGMlẩn tr8uAWGMốn, cà8uAWGMng 8uAWGMkín đáo8uAWGM Jq6Ybucàng tốt!

Đối diệnyoT2MR yoT2MRsiêu tNehị cóJq6Ybu mộtyoT2MR quyoT2MRán StarbuNecks, khôn8uAWGMg 8uAWGMgian 8uAWGMtao nh8uAWGMã, phụcJq6Ybu vụNe chuyoT2MRyên ng8uAWGMhiệp. Tôi8uAWGM gọiNe một8uAWGM tác8uAWGMh capyoT2MRuccino Necùng vNeới mónJq6Ybu tJq6Yburáng miệng.

Vị th8uAWGMơm nNegon củaJq6Ybu Nemón 8uAWGMăn là8uAWGMm tâm8uAWGM trạnNeg t8uAWGMôi tJq6Ybuốt hơn,yoT2MR giữaNe nềJq6Ybun âm8uAWGM nJq6Ybuhạc dịyoT2MRu nhNeẹ khiế8uAWGMn yoT2MRtôi dJq6Ybuần Nedần cảJq6Ybum tJq6Ybuhấy yoT2MRthư th8uAWGMái trở8uAWGM lại.

“Thưa cô,8uAWGM c8uAWGMó cầJq6Ybun khănNe giJq6Ybuấy khNeông ạJq6Ybu?” N8uAWGMhân viênyoT2MR phJq6Ybuục vJq6Ybuụ yoT2MRlễ pJq6Ybuhép đNeứng bNeên cạnh.

“Không c8uAWGMần, cyoT2MRám ơn!”Ne TôiyoT2MR vJq6Ybuô thứcJq6Ybu Neđưa 8uAWGMtay lJq6Ybuên Nelau 8uAWGMmặt, toàJq6Ybun Nelà nư8uAWGMớc mắt.Ne TNeại yoT2MRsao tôNei lyoT2MRại khJq6Ybuóc chứ?

 “Xin đừng8uAWGM Nengồi ở8uAWGM đóyoT2MR!” T8uAWGMôi v8uAWGMừa laJq6Ybuu mắtJq6Ybu Jq6Ybuvừa nNeói vớiNe ngườiJq6Ybu đốyoT2MRi diện,yoT2MR yoT2MRkhông chNeo ngồiNe cùnJq6Ybug tôi.

“Em Nenghĩ làyoT2MR t8uAWGMôi muốnJq6Ybu ngyoT2MRồi syoT2MRao? ChỉyoT2MR v8uAWGMì yoT2MRem cNeứ 8uAWGMkhóc nhJq6Ybuư vậy8uAWGM mãi,Ne yoT2MRkhiến Jq6Ybucho tâJq6Ybum trạngNe tyoT2MRôi Nethấy r8uAWGMất Neu Neuất”. NgyoT2MRười đốNei diyoT2MRện nói.

“Chương NNegự, tại8uAWGM yoT2MRsao 8uAWGManh 8uAWGMcứ xuấNet hJq6Ybuiện lúyoT2MRc tôiNe nhJq6Ybuếch Nenhác Jq6Ybunhất?” Tôi8uAWGM rầu8uAWGM Jq6Yburĩ nói8uAWGM vớiyoT2MR anJq6Ybuh ta.

“Nhưng Nemà, h8uAWGMình Nenhư 8uAWGMtôi Necòn Jq6Ybunhếch nhá8uAWGMc yoT2MRhơn e8uAWGMm!” AnNeh tyoT2MRa nNehún viJq6Ybua, c8uAWGMhỉ lêJq6Ybun bộNe Necomple Jq6Ybumay đo8uAWGM màNeu tryoT2MRắng ngàNe Jq6Ybucủa mìnhJq6Ybu, tyoT2MRôi Jq6Ybumới 8uAWGMphát yoT2MRhiện r8uAWGMa, Jq6Ybuvừa nãyoT2MRy tôiyoT2MR vJq6Ybuô ý8uAWGM l8uAWGMàm đNeổ càJq6Ybu phêNe, c8uAWGMhất yoT2MRlỏng 8uAWGMmàu nâJq6Ybuu đãyoT2MR ngấmJq6Ybu Jq6Ybuvào yoT2MRáo anh.

“Đồ ngốc,Ne 8uAWGMtại saNeo an8uAWGMh Nelại Nekhông Nebiết đường8uAWGM trNeánh ra?”

“Nhìn e8uAWGMm kyoT2MRhóc quNean tryoT2MRọng hơn,yoT2MR bởiJq6Ybu 8uAWGMvì thật8uAWGM hiếmNe cyoT2MRó”. 8uAWGMAnh t8uAWGMa lyoT2MRộ Jq6Ybura nụyoT2MR Necười 8uAWGMtinh nghịyoT2MRch, Nenhìn tJq6Yburông giốNeng yoT2MRnhư mộJq6Ybut 8uAWGMđứa trẻ8uAWGM vậy.

“Đi nào,Jq6Ybu tôyoT2MRi dẫNen yoT2MRem 8uAWGMđến mJq6Ybuột 8uAWGMnơi vyoT2MRui yoT2MRvẻ”. Chươ8uAWGMng NgựJq6Ybu kNeéo tôyoT2MRi đứngNe lên.

“Tôi Nekhông Jq6Ybuđi, tôiyoT2MR cò8uAWGMn cNeó viyoT2MRệc!” yoT2MRTôi muốn8uAWGM thoátJq6Ybu rNea khỏiyoT2MR syoT2MRự lôyoT2MRi ké8uAWGMo cyoT2MRủa 8uAWGManh ta.

Nghĩ đếJq6Ybun vi8uAWGMệc vừaNe rồi8uAWGM gặpJq6Ybu TiêuJq6Ybu ViễyoT2MRn vyoT2MRà Ng8uAWGMô DuyệyoT2MRt, nghĩNe đyoT2MRến sNeự ănNe Neý yoT2MRcủa 8uAWGMhọ Nekhi ởNe 8uAWGMbên Jq6Ybunhau, ngyoT2MRhĩ đếnNe 8uAWGMsự dyoT2MRịu dàngJq6Ybu TiJq6Ybuêu ViễNen yoT2MRdành ch8uAWGMo cNeô yoT2MRta… tJq6Ybuất cảyoT2MR Nemọi Jq6Ybucái khácyoT2MR đều8uAWGM tNerở thànyoT2MRh vyoT2MRô nghĩa.

“Việc gìJq6Ybu có8uAWGM Nethể quaNen t8uAWGMrọng hơ8uAWGMn vuNei vyoT2MRẻ chứ8uAWGM? KyoT2MRhông đJq6Ybui sJq6Ybuẽ tiyoT2MRếc đấyJq6Ybu n8uAWGMhé”. AnNeh Neta cư8uAWGMời nhìJq6Ybun Jq6Ybutôi chờNe đyoT2MRợi, tôyoT2MRi 8uAWGMthật 8uAWGMkhó 8uAWGMmà phả8uAWGMn đối.

Tôi còJq6Ybun 8uAWGMcó t8uAWGMhể vuJq6Ybui Jq6Ybuvẻ yoT2MRđược khônNeg? TạiNe sa8uAWGMo lạiJq6Ybu 8uAWGMcảm thấyJq6Ybu troNeng lòNeng nJq6Ybuặng tyoT2MRrĩu 8uAWGMnhư 8uAWGMđeo đáNe thyoT2MRế yoT2MRnày? TNeôi cJq6Ybuố gắngJq6Ybu muố8uAWGMn vyoT2MRứt bỏNe nóyoT2MR đi8uAWGM, nhNeưng nyoT2MRó cứ8uAWGM điềmNe nhiê8uAWGMn bất8uAWGM động.

Chương NeNgự nóiyoT2MR khôngJq6Ybu sayoT2MRi, đJq6Ybuây quảyoT2MR nhiêyoT2MRn l8uAWGMà mJq6Ybuột nơyoT2MRi Jq6Ybuvui vyoT2MRẻ, “mười8uAWGM h8uAWGMai chốn8uAWGM vui”.

Đáng tiếNec, t8uAWGMâm trạJq6Ybung củJq6Ybua tôNei khyoT2MRông hJq6Ybuòa nNehập được8uAWGM với8uAWGM Nenơi này.

“Tại syoT2MRao lạiNe cóJq6Ybu yoT2MRcái tNeên nhNeư vJq6Ybuậy?” TôiyoT2MR ryoT2MRầu ryoT2MRĩ hỏi.

“Ở Neđây có8uAWGM mười8uAWGM hayoT2MRi tụJq6Ybu điểmJq6Ybu, mỗJq6Ybui 8uAWGMmột chJq6Ybuỗ Neđều yoT2MRkhiến ngườiJq6Ybu tyoT2MRa vuNei 8uAWGMkhông bi8uAWGMết chJq6Ybuán”. ChươnNeg NgyoT2MRự giả8uAWGMi thích.

“Có thJq6Ybuể lJq6Ybuàm ng8uAWGMười tyoT2MRa quêyoT2MRn đyoT2MRi pJq6Ybuhiền muộnNe không?”yoT2MR TôiNe 8uAWGMtỏ 8uAWGMra nNeghi ngờ.

“Có tJq6Ybuhể, cNehỉ cNeần eyoT2MRm Jq6Ybutự yoT2MRnguyện”. ChươngyoT2MR N8uAWGMgựu ng8uAWGMhiêm túJq6Ybuc n8uAWGMhìn tôiJq6Ybu, “ENem nyoT2MRên Nelà mộyoT2MRt ngườiNe v8uAWGMui vẻ,Jq6Ybu ngaNey đếJq6Ybun cáJq6Ybui tênNe củaJq6Ybu 8uAWGMem yoT2MRcũng gọiNe làJq6Ybu KhảJq6Ybu LạcJq6Ybu cơ8uAWGM mà”.

Khả LạcNe tNehì nJq6Ybuhất đJq6Ybuịnh yoT2MRcó tNehể vuJq6Ybui vẻ8uAWGM Nesao? Tô8uAWGMi cư8uAWGMời đJq6Ybuau khổ.

Đi lêJq6Ybun 8uAWGMgác vJq6Ybuới ChươngNe Jq6YbuNgự, lập8uAWGM tJq6Ybuức đã8uAWGM cóNe nyoT2MRhân Neviên phụcJq6Ybu vụyoT2MR đếnJq6Ybu Neđón, yoT2MRluôn 8uAWGMmiệng 8uAWGMchào “TổnNeg gyoT2MRiám đốcJq6Ybu Jq6YbuChương ạ”yoT2MR, “TổngJq6Ybu giáJq6Ybum đốcyoT2MR ChươngyoT2MR ạ”.yoT2MR 8uAWGMTôi xá8uAWGMch nhNeững túi8uAWGM Jq6Ybuto túiyoT2MR nhỏJq6Ybu cNeủa s8uAWGMiêu yoT2MRthị, Netheo syoT2MRau ChươngJq6Ybu NyoT2MRgự giốnJq6Ybug Nenhư mộNet Nengười hầu.

Một nhJq6Ybuóm ngyoT2MRười Jq6Ybuăn cNeơm, yoT2MRliên tục8uAWGM Negọi mónJq6Ybu đắtyoT2MR tiền,8uAWGM khônJq6Ybug 8uAWGMgọi nhữJq6Ybung Jq6Ybumón vừaJq6Ybu miệng.

Tôi uống8uAWGM mJq6Ybuột Jq6Ybuloại n8uAWGMước 8uAWGMngọt Nerất ngoJq6Ybun, nhưyoT2MRng lJq6Ybuại tJq6Ybuhấy hơNei đyoT2MRau đNeầu, “Tại8uAWGM sayoT2MRo lạNei Nethế? 8uAWGMTôi có8uAWGM uốngJq6Ybu rượuNe đâu8uAWGM yoT2MRnhỉ?”Ngửi 8uAWGMkỹ mớiJq6Ybu phá8uAWGMt Jq6Ybuhiện r8uAWGMa thứyoT2MR nướcNe nJq6Ybugọt tô8uAWGMi vừayoT2MR mớiNe uống8uAWGM yoT2MRlà lJq6Ybuoại rượu8uAWGM TâNey ph8uAWGMa chế.

Ăn 8uAWGMxong, nh8uAWGMóm ngư8uAWGMời tác8uAWGMh r8uAWGMa mJq6Ybuỗi ngườJq6Ybui mộyoT2MRt nơiJq6Ybu, giốNeng nhyoT2MRư sNeau k8uAWGMhi Jq6Ybuxem xNeong mộ8uAWGMt Nevở kịch8uAWGM v8uAWGMui, chỉ8uAWGM còJq6Ybun lạJq6Ybui sJq6Ybuự trốnJq6Ybug rJq6Ybuỗng vàNe cJq6Ybuô đơn.

“Tôi phảJq6Ybui đợiyoT2MR mNeột lNeúc yoT2MRnữa mớiNe Jq6Ybuvề Nenhà đượcNe, Nekhông thể8uAWGM yoT2MRđể m8uAWGMẹ tô8uAWGMi b8uAWGMiết tNeôi đãNe uốnNeg rượu!”Ne TôNei dự8uAWGMa vàoyoT2MR ngườNei ChưJq6Ybuơng Ngự,yoT2MR Nevò Jq6Ybuvò c8uAWGMái đầJq6Ybuu đayoT2MRu nhứJq6Ybuc, aJq6Ybunh Neta Necố giữNe lấy8uAWGM yoT2MRvai tôi.

“Được!” NeSao ayoT2MRnh t8uAWGMa Necứ Jq6Ybunhìn 8uAWGMtôi cười8uAWGM chứ.

Về đến8uAWGM Jq6Ybucửa, tô8uAWGMi yoT2MRlục tJq6Ybuìm ch8uAWGMìa 8uAWGMkhóa tronJq6Ybug túi,Ne 8uAWGMsau đNeó mởyoT2MR cửa.

Chương NgựNe cứNe c8uAWGMười tNeôi, “Tại8uAWGM sa8uAWGMo lấyJq6Ybu 8uAWGMchìa kyoT2MRhóa nh8uAWGMà e8uAWGMm đểNe myoT2MRở yoT2MRcửa nhNeà tôi?”

“Có đư8uAWGMợc khôngJq6Ybu?” TNeôi gyoT2MRãi gã8uAWGMi 8uAWGMđầu, “DùngNe chNeìa kNehóa củNea 8uAWGManh myoT2MRở tNehử xem”.

Quả n8uAWGMhiên, ayoT2MRnh Neta Nemở được8uAWGM cử8uAWGMa raJq6Ybu, tôJq6Ybui đ8uAWGMi Jq6Ybutheo 8uAWGMvào, gụcyoT2MR mJq6Ybuặt yoT2MRxuống so8uAWGMfa mNeà khócJq6Ybu, “TạiJq6Ybu sayoT2MRo chìayoT2MR 8uAWGMkhóa củaJq6Ybu a8uAWGMnh Jq6Ybulại cóJq6Ybu tNehể mJq6Ybuở cửyoT2MRa yoT2MRnhà tNeôi chứ,Ne màyoT2MR sa8uAWGMo tôyoT2MRi lạiyoT2MR khNeông mởJq6Ybu được?”

Chương NgựyoT2MR ngồiJq6Ybu dưới8uAWGM tNehảm, kyoT2MRhông yoT2MRchớp m8uAWGMắt nyoT2MRhìn Jq6Ybutôi, “NgốNec ạ,8uAWGM yoT2MRkhóc Jq6Ybucái 8uAWGMgì, vìJq6Ybu mộtNe chiế8uAWGMc 8uAWGMchìa khóaJq6Ybu sJq6Ybuao? Ngà8uAWGMy maNei đánJq6Ybuh cNeho Neem một8uAWGM chyoT2MRiếc làyoT2MR đượcJq6Ybu Nechứ gì”.

“Không pNehải vìNe cyoT2MRhìa khJq6Ybuóa!” TôiyoT2MR vyoT2MRẫn khóc,Jq6Ybu khôyoT2MRng biJq6Ybuết vyoT2MRì Jq6Ybusao, 8uAWGMnước mắtNe khôngyoT2MR Jq6Ybuthể n8uAWGMào cầmNe lJq6Ybuại được.

“Thế làyoT2MR yoT2MRvì 8uAWGMcái gì?”

“Vì Jq6YbuTiêu Viễn!”yoT2MR TôJq6Ybui vừaJq6Ybu nóiyoT2MR Nevừa khóc.

Chương NeNgự khônJq6Ybug nyoT2MRói yoT2MRgì, Nechâm thuJq6Ybuốc lá,Jq6Ybu ngậmJq6Ybu trênNe miệng.

Có thểNe d8uAWGMo khóyoT2MRc m8uAWGMệt quáJq6Ybu, tôiyoT2MR Jq6Ybungáp mộNet Necái rồ8uAWGMi d8uAWGMần Nedần chìJq6Ybum yoT2MRvào gNeiấc mơ.

Trong mNeơ, Tiêu8uAWGM VyoT2MRiễn yoT2MRcứ đứngNe ởNe trNeên caoNe, tôJq6Ybui cốJq6Ybu ngJq6Ybuước nhyoT2MRìn thế8uAWGM nàJq6Ybuo cũnNeg không8uAWGM thểNe nhìNen đượNec vJq6Ybuào mắJq6Ybut anh.

Sáng Jq6Ybusớm Netỉnh lại,yoT2MR yoT2MRtoàn thâ8uAWGMn ướtJq6Ybu đẫmyoT2MR myoT2MRồ hôiJq6Ybu, uyoT2MRể oảJq6Ybui vặJq6Ybun mình,Ne ngoác8uAWGM yoT2MRmiệng ngáJq6Ybup dài.

Vừa quyoT2MRay nyoT2MRgười, đJq6Ybuã Nenhìn thấyNe yoT2MRmột gươ8uAWGMng Jq6Ybumặt tyoT2MRo hiệnJq6Ybu r8uAWGMa tyoT2MRrong gưJq6Ybuơng. 8uAWGMMá ơiyoT2MR, th8uAWGMì Nera đâyyoT2MR Nekhông phảyoT2MRi làyoT2MR p8uAWGMhòng ngủ8uAWGM củyoT2MRa nhà8uAWGM mình!

“Tỉnh rồiyoT2MR à?”Ne CJq6Ybuhương 8uAWGMNgự dáNeng vẻJq6Ybu 8uAWGMrất thoảiNe máiNe xuấtyoT2MR hiyoT2MRện Netrước Jq6Ybumặt yoT2MRtôi, aJq6Ybunh Jq6Ybuta cóNe Nevẻ nhưJq6Ybu 8uAWGMvừa Jq6Yburửa mặJq6Ybut, trJq6Ybuên 8uAWGMtóc Necòn đọngyoT2MR lạiJq6Ybu vNeài yoT2MRgiọt nướyoT2MRc, trôyoT2MRng lại8uAWGM trJq6Ybuẻ 8uAWGMra yoT2MRvài tuổiJq6Ybu, cứJq6Ybu nJq6Ybuhư c8uAWGMậu c8uAWGMon tyoT2MRrai lớnNe của8uAWGM nhyoT2MRà hàngJq6Ybu xóm.

Thấy t8uAWGMôi hoảng8uAWGM loạn,Jq6Ybu ChJq6Ybuương Ng8uAWGMự nóiJq6Ybu: “Hôm8uAWGM Jq6Ybuqua eyoT2MRm uốJq6Ybung yoT2MRrượu sayJq6Ybu, khônyoT2MRg d8uAWGMám vJq6Ybuề nhyoT2MRà, cứ8uAWGM đòiyoT2MR đếJq6Ybun chỗNe tôi!”

Trời ơi8uAWGM, 8uAWGMtôi điên8uAWGM rồ8uAWGMi sao?

“Bây giờNe mấyJq6Ybu giờyoT2MR 8uAWGMròi?” 8uAWGMTôi hỏi8uAWGM Chươn8uAWGMg Ngự.

“7h30”. 8uAWGMAnh chỉNe đồngJq6Ybu yoT2MRhồ trênNe tNeường nói.

“7h30? SJq6Ybuao Neanh khJq6Ybuông gọiJq6Ybu yoT2MRtôi dậyJq6Ybu sớmyoT2MR hơnyoT2MR? 8uAWGMTôi Jq6Ybusắp đếnyoT2MR yoT2MRmuộn rồi”.8uAWGM TyoT2MRôi nyoT2MRhặt áyoT2MRo lêyoT2MRn rồiJq6Ybu chạy8uAWGM Jq6Ybura yoT2MRngoài, tNehì bNeị anyoT2MRh gyoT2MRiữ lạiJq6Ybu, “ĐNeể tôiJq6Ybu Jq6Ybuđưa e8uAWGMm đi”.

Ngồi troJq6Ybung Jq6Ybuchiếc xyoT2MRe yoT2MRMer 8uAWGMBenz củaJq6Ybu NeChương yoT2MRNgự tôiNe Jq6Ybugọi điệyoT2MRn cNeho mẹJq6Ybu, mẹyoT2MR yoT2MRtôi tráchNe mắnNeg 8uAWGMté tát8uAWGM: Ne“Vẫn còNen Nenhớ tôJq6Ybui yoT2MRlà 8uAWGMmẹ côyoT2MR à?Jq6Ybu Cả8uAWGM đyoT2MRêm điyoT2MR Neđâu hảyoT2MR? GọiyoT2MR 8uAWGMđiện Jq6Ybucho yoT2MRcô toàn8uAWGM tắyoT2MRt máy”.

“Thì giNeờ yoT2MRcon Jq6Ybugọi điJq6Ybuện cNeho myoT2MRẹ đâ8uAWGMy thôi?”

“Tôi gyoT2MRọi Neđiện Necho c8uAWGMô c8uAWGMả đêyoT2MRm 8uAWGMthì sao?”yoT2MR 8uAWGMGiọng m8uAWGMẹ yoT2MRtôi hơ8uAWGMi nghJq6Ybuẹn ngNeào, “ConNe Jq6Ybucó bi8uAWGMết suýyoT2MRt nJq6Ybuữa dọayoT2MR chế8uAWGMt Nemẹ rồiJq6Ybu khôNeng? BêNen ngNeoài lộJq6Ybun xJq6Ybuộn yoT2MRnhư thế,Ne nế8uAWGMu coNen cyoT2MRó xảNey r8uAWGMa việ8uAWGMc gìNe t8uAWGMhì mẹNe biyoT2MRết làNem thJq6Ybuế nàoyoT2MR chứ?”

“Mẹ, Necon sJq6Ybuai rồi,Ne cyoT2MRon xiJq6Ybun 8uAWGMlỗi mẹ!”Ne TôyoT2MRi th8uAWGMành tyoT2MRhật nói.

Mẹ tôiJq6Ybu m8uAWGMãi khônJq6Ybug Jq6Ybunói gNeì, nửa8uAWGM phút8uAWGM syoT2MRau mớJq6Ybui 8uAWGMnói: Jq6Ybu“Hết giờJq6Ybu 8uAWGMlàm nhyoT2MRớ vềNe yoT2MRnhà sớm,yoT2MR đừngNe cóNe Jq6Ybulượn lờNe bNeên ngJq6Ybuoài nữa”.

“Vâng ạ”.Ne yoT2MRTắt Jq6Ybuđiện thoại,Ne Netrong yoT2MRlòng vẫNen thyoT2MRấy á8uAWGMy nJq6Ybuáy Nekhó chịu.

Tôi 8uAWGMnhìn Jq6Ybuđồng h8uAWGMồ, nói:yoT2MR “Là8uAWGMm ơyoT2MRn, yoT2MRnhanh lênNe mNeột chút!8uAWGM Sắp8uAWGM muJq6Ybuộn yoT2MRmất rồi!”

Anh 8uAWGMta chămyoT2MR cJq6Ybuhú 8uAWGMnhìn đư8uAWGMờng, nói:Jq6Ybu “Cũng8uAWGM khôn8uAWGMg Nethể đâmNe và8uAWGMo xyoT2MRe người8uAWGM Jq6Ybukhác được!”

Đến cJq6Ybuơ quaNen vừNea kịpNe yoT2MR8 gJq6Ybuiờ đúng,Jq6Ybu tNeôi vộJq6Ybui vyoT2MRàng chạyJq6Ybu đếyoT2MRn vJq6Ybuăn phòng.

“Túi c8uAWGMủa em!8uAWGM” ChưNeơng Ng8uAWGMự chạyNe yoT2MRtheo đưaJq6Ybu Jq6Ybutúi cJq6Ybuho Netôi, yoT2MR“Tại sa8uAWGMo Netrên mặyoT2MRt vẫNen còyoT2MRn vJq6Ybuết nướcyoT2MR m8uAWGMiếng Jq6Ybunày?” Jq6YbuAnh dùnJq6Ybug nNegón yoT2MRtay 8uAWGMlau lJq6Ybuau giúpyoT2MR tôJq6Ybui, sNeau đóNe đưa8uAWGM túJq6Ybui c8uAWGMho tôi.

Tôi vơNe lấyNe địnhJq6Ybu yoT2MRchạy 8uAWGMđi, th8uAWGMì yoT2MRnhìn thấyoT2MRy TiêuyoT2MR 8uAWGMViễn đứngyoT2MR Jq6Ybungay ởJq6Ybu cửNea chính.

“Tôi kJq6Ybuhông đJq6Ybuến muộn,Jq6Ybu khôngyoT2MR Netin a8uAWGMnh nNehìn xem!8uAWGM” TôJq6Ybui 8uAWGMgiơ đồngJq6Ybu hồ8uAWGM chNeo TiJq6Ybuêu ViễnJq6Ybu xem.

“Người vừaJq6Ybu 8uAWGMđưa Neem đếNen lyoT2MRà ai?”Ne AnJq6Ybuh làm8uAWGM mặt8uAWGM lạnhNe lùn8uAWGMg 8uAWGMhỏi tôi.

Hóa rNea T8uAWGMổng giámJq6Ybu sNeát 8uAWGMđại Jq6Ybunhân đứyoT2MRng Neđây Nekhông phảiJq6Ybu yoT2MRđể kiểNem Jq6Ybutra sựNe chuyêyoT2MRn cầyoT2MRn, vyoT2MRậy thì8uAWGM chẳn8uAWGMg Nesợ an8uAWGMh tJq6Ybua nữa,Ne “Jq6YbuChẳng liênJq6Ybu Jq6Ybuquan gìyoT2MR đếnNe anyoT2MRh cả!”yoT2MR Jq6YbuTôi yoT2MRkhông nhìJq6Ybun anh8uAWGM, tNeung t8uAWGMẩy đJq6Ybui vào.

“Khả…”

Tôi n8uAWGMghe yoT2MRtiếng aJq6Ybunh gọi8uAWGM, 8uAWGMcũng Jq6Ybukhông Nequay đầuJq6Ybu lạNei. yoT2MRBây gNeiờ làJq6Ybu gJq6Ybuiờ yoT2MRlàm viyoT2MRệc, khônNeg nóiNe chJq6Ybuuyện riêngNe tư

 

3. KhảJq6Ybu LyoT2MRạc, yoT2MRcó nghNeĩa lJq6Ybuà khNeả áiNe và8uAWGM Jq6Ybulạc quan

Tôi bậ8uAWGMn rộnNe tổng8uAWGM hợpyoT2MR dJq6Ybuữ liệu,Jq6Ybu yoT2MRcứ b8uAWGMị đ8uAWGMiện thoạiNe yoT2MRnội Netuyến lNeàm ồnJq6Ybu đNeến nNehức Neđầu, “TiểuNe L8uAWGMưu, giyoT2MRúp ng8uAWGMhe điệnyoT2MR thoạiJq6Ybu chútJq6Ybu đi!Ne” yoT2MRTôi khôJq6Ybung ngNeơi Jq6Ybutay, Jq6Ybuđành phảiJq6Ybu phiềnNe yoT2MRđến Tiểu8uAWGM Lưu.

“Tổng 8uAWGMgiám sátyoT2MR TiêuNe Nebảo chịJq6Ybu 8uAWGMđến Jq6Ybuvăn yoT2MRphòng c8uAWGMủa a8uAWGMnh ấy!”yoT2MR Tiể8uAWGMu LưuyoT2MR thNeật 8uAWGMlà n8uAWGMhanh nhẹn,8uAWGM dậpyoT2MR Jq6Ybuđiện thNeoại 8uAWGMxuống đJq6Ybuã truy8uAWGMền đạtNe ngay.

Tôi chẳng8uAWGM đ8uAWGMể ýJq6Ybu đếnyoT2MR lờ8uAWGMi cNeô ấyNe yoT2MRnói, Jq6Ybutiếp 8uAWGMtục yoT2MRtổng hJq6Ybuợp phiếuyoT2MR thyoT2MRống kêJq6Ybu sốNe liệNeu c8uAWGMông việcJq6Ybu yoT2MRmà tổNe trư8uAWGMởng giayoT2MRo, sốNe liệNeu yoT2MRquá phứ8uAWGMc tạp,yoT2MR làmJq6Ybu Netâm tyoT2MRrí tôNei rốiNe loạn.

Một lyoT2MRúc yoT2MRđiện thyoT2MRoại lNeại Nereo, TiNeểu LưuNe nghNee rồi8uAWGM 8uAWGMnói: “TổngNe giáJq6Ybum sáJq6Ybut Tiê8uAWGMu 8uAWGMbảo 8uAWGMchị n8uAWGMhanh yoT2MRđến văn8uAWGM pNehòng cyoT2MRủa anJq6Ybuh ấy,yoT2MR dữ8uAWGM Jq6Ybuliệu lầnNe trước8uAWGM chịyoT2MR tổnyoT2MRg hợpyoT2MR Jq6Ybucho an8uAWGMh ấJq6Ybuy có8uAWGM c8uAWGMhút vyoT2MRấn đề”.

“Được!” TôiJq6Ybu trảyoT2MR lờiNe mộtNe tiếng,yoT2MR vẫnNe nyoT2MRgồi yoT2MRì k8uAWGMhông n8uAWGMhúc nhíJq6Ybuch. DữNe lNeiệu yoT2MRcó 8uAWGMvấn đềJq6Ybu, aJq6Ybunh nê8uAWGMn tìmyoT2MR tNeổ trưJq6Ybuởng, tôyoT2MRi khôNeng cNehịu t8uAWGMrách nhyoT2MRiệm trựJq6Ybuc tiếNep yoT2MRvới tổnJq6Ybug Negiám sát.

Mặc Nekệ Netổng gJq6Ybuiám syoT2MRát Tiêu,Ne tô8uAWGMi v8uAWGMốn y8uAWGMếu byoT2MRóng vía,yoT2MR khyoT2MRông chịuNe đựnNeg đượcNe khNei phảiNe đốiNe diệnNe vớiJq6Ybu bộyoT2MR mặtJq6Ybu 8uAWGMlạnh lùyoT2MRng củayoT2MR yoT2MRanh 8uAWGMta. SJq6Ybuáng nyoT2MRay, anNeh tyoT2MRa mặtyoT2MR lạnh8uAWGM t8uAWGManh đ8uAWGMứng ởNe yoT2MRcửa gọiJq6Ybu tôi,8uAWGM giốnyoT2MRg Nenhư t8uAWGMôi pyoT2MRhạm lyoT2MRỗi lJq6Ybuầm gìJq6Ybu, người8uAWGM hôyoT2MRm qJq6Ybuua Neđi lưyoT2MRợn si8uAWGMêu tyoT2MRhị với8uAWGM Ngô8uAWGM DuyệtJq6Ybu 8uAWGMlà ayoT2MRnh taNe, k8uAWGMhông phảiNe tNeôi, Jq6Ybubây giyoT2MRờ 8uAWGMlại đế8uAWGMn Negây sựyoT2MR gyoT2MRì với8uAWGM tôiNe chứ?

 Điện thJq6Ybuoại Nelại reJq6Ybuo, TiểNeu L8uAWGMưu cứyoT2MR nyoT2MRhìn tôiNe Nelắc đyoT2MRầu, “N8uAWGMếu mJq6Ybuà đắcNe tộiNe vyoT2MRới tổnyoT2MRg giáNem s8uAWGMát Tiêu,Jq6Ybu 8uAWGMchị syoT2MRẽ Nekhông yNeên th8uAWGMân đâu”.

Tôi quyếNet Neđịnh lyoT2MRấy Jq6Ybuhai cụNec Nebông nhéyoT2MRt và8uAWGMo taJq6Ybui, đúng8uAWGM Nelà tôyoT2MRi đayoT2MRng mNeuốn đượNec yJq6Ybuên thâ8uAWGMn đây.

Reo đếnJq6Ybu nửaJq6Ybu n8uAWGMgày, 8uAWGMđiện tyoT2MRhoại Necuối yoT2MRcùng cũngNe Nenằm yênNe, t8uAWGMôi thyoT2MRở phào.

Vừa nNegẩng đầu,yoT2MR 8uAWGMđã nhìnNe thNeấy yoT2MRTiêu VJq6Ybuiễn đứngyoT2MR ởJq6Ybu cNeửa phònJq6Ybug làyoT2MRm Jq6Ybuviệc, mặ8uAWGMt buồJq6Ybun yoT2MRrầu nhìnyoT2MR Netôi, đôiJq6Ybu môi8uAWGM mímJq6Ybu lại8uAWGM tNehành mộtNe 8uAWGMvệt mỏng.

“Điền KhảyoT2MR LạJq6Ybuc, yoT2MRem lạNei đâyNe chút!”Ne GiọnNeg nNeói dịu8uAWGM dàngNe củaNe anNeh Jq6Ybudu dươngJq6Ybu Nenhư tiNeếng đàNen Neviolincen, d8uAWGMụ dỗJq6Ybu khNeiến Jq6Ybutôi khôngyoT2MR tựNe Nechủ đượcNe myoT2MRà đứngNe lên8uAWGM điNe Jq6Ybutheo anh.

Đi đượcyoT2MR mấyNe bướJq6Ybuc m8uAWGMới kyoT2MRhông k8uAWGMhỏi mắngJq6Ybu thầmyoT2MR mìnhNe yoT2MRvô dụng,Ne c8uAWGMhẳng lẽJq6Ybu chỉ8uAWGM yoT2MRcần TiNeêu V8uAWGMiễn ngoyoT2MRắc tNeay, Netôi s8uAWGMẽ lJq6Ybuiền nJq6Ybugoan ngoãJq6Ybun Nechạy đếnNe sao?

Tiêu ViễnNe yoT2MRđi Nephía tJq6Yburước, đểyoT2MR lạiNe 8uAWGMphía tô8uAWGMi yoT2MRdáng lyoT2MRưng ca8uAWGMo thẳngJq6Ybu củ8uAWGMa ayoT2MRnh, tJq6Ybuôi nh8uAWGMìn bóngyoT2MR lưngJq6Ybu ấyJq6Ybu, Nekhông thểNe dừngyoT2MR bư8uAWGMớc được.

Tiêu VyoT2MRiễn ơiyoT2MR yoT2MRTiêu Viễn,Ne anyoT2MRh Jq6Ybulà kyoT2MRhắc yoT2MRtinh Jq6Ybucủa em.

Văn pJq6Ybuhòng cyoT2MRủa 8uAWGMTiêu ViễnNe 8uAWGMcó mùyoT2MRi hươngNe yoT2MRhoa hồ8uAWGMng nồ8uAWGMng nJq6Ybuàn, tôiyoT2MR hJq6Ybuít myoT2MRạnh một8uAWGM hơi,Jq6Ybu hỏJq6Ybui: “MùiyoT2MR hư8uAWGMơng ởyoT2MR đâuNe thế?”

Tiêu VyoT2MRiễn nhưyoT2MR lJq6Ybuàm ảoyoT2MR thuJq6Ybuật lấy8uAWGM r8uAWGMa dướiJq6Ybu 8uAWGMbàn làNem viNeệc Jq6Ybumột b8uAWGMó hoNea yoT2MRhồng to8uAWGM, nyoT2MRói: “TặngyoT2MR eNem q8uAWGMuà 8uAWGMxin lỗi,Ne đừngyoT2MR Netránh mặtyoT2MR an8uAWGMh nữa!”

Nhìn byoT2MRó hJq6Ybuoa 8uAWGMto, lộng8uAWGM lẫyyoT2MR đẫmJq6Ybu sươyoT2MRng, tôi8uAWGM kJq6Ybuhông nhận,8uAWGM myoT2MRà Jq6Ybuhỏi lJq6Ybuại anhJq6Ybu: “TạiyoT2MR s8uAWGMao lạJq6Ybui cầyoT2MRn q8uAWGMuà xiJq6Ybun yoT2MRlỗi em?”

Tiêu ViyoT2MRễn Jq6Ybucười cười8uAWGM ngyoT2MRại ngùnNeg, “SNeáng yoT2MRnay tháiJq6Ybu độNe củaJq6Ybu 8uAWGManh kNehông tốt!”

Tôi cốyoT2MR tNeình liếc8uAWGM nJq6Ybuhìn anh8uAWGM, “ChNeỉ cNeó sáJq6Ybung naNey tháiJq6Ybu độNe k8uAWGMhông tốtJq6Ybu thJq6Ybuôi sao?”

Anh dNeúi ho8uAWGMa vJq6Ybuào Jq6Ybutay tôyoT2MRi, “ĐúnyoT2MRg, anNeh l8uAWGMúc nàoJq6Ybu tháyoT2MRi độyoT2MR cũnyoT2MRg khôJq6Ybung tốt,8uAWGM 8uAWGMxin lãNenh 8uAWGMđạo 8uAWGMtha thứ,8uAWGM đã8uAWGM đượcJq6Ybu chưa?”

Tôi ômyoT2MR bó8uAWGM yoT2MRhoa tNeo, đ8uAWGMưa lJq6Ybuên ngửi,Jq6Ybu kyoT2MRhông k8uAWGMìm được,Ne hNeắt h8uAWGMơi mJq6Ybuột tiếng.

Tiêu ViễnJq6Ybu cưNeời Jq6Ybutôi, “NgốJq6Ybuc thếyoT2MR, làNem vậJq6Ybuy dJq6Ybuễ Jq6Ybubị 8uAWGMdị ứng8uAWGM vớiyoT2MR phJq6Ybuấn hoa!”

“Ngốc thNeì làNem sao8uAWGM? NgốcJq6Ybu cJq6Ybuũng chẳNeng Jq6Ybuphạm pháp”.

“Đúng, eyoT2MRm ngốcJq6Ybu đến8uAWGM Nekhác ngườJq6Ybui, lJq6Ybuại thàJq6Ybunh ưuNe điểm”.

Tôi n8uAWGMhìn TiêNeu ViyoT2MRễn ng8uAWGMạc nhiênyoT2MR, “NJq6Ybugài tổ8uAWGMng gNeiám Jq6Ybusát, Nengài biJq6Ybuết ănNe nJq6Ybuói Netừ kJq6Ybuhi nàoyoT2MR vậy?”

Anh khôyoT2MRng nhNeìn tNeôi, cNehỉ cúyoT2MRi đJq6Ybuầu 8uAWGMnhìn vàoJq6Ybu mặtJq6Ybu Jq6Ybubàn sJq6Ybuạch yoT2MRbóng, “Jq6Ybu… TừyoT2MR 8uAWGMkhi Neanh Nephát hiện8uAWGM sắpJq6Ybu m8uAWGMất em!”

Ra khỏiyoT2MR vNeăn phòng8uAWGM yoT2MRcủa T8uAWGMiêu Viễn,yoT2MR tNeôi đyoT2MRến Nephòng g8uAWGMiải yoT2MRlao 8uAWGMngồi mNeột lúcJq6Ybu, Nemuốn cNeho cảNem xúc8uAWGM Necủa 8uAWGMmình bNeình yoT2MRtĩnh trởJq6Ybu lại.

Giáo syoT2MRư ĐiềnyoT2MR lạiJq6Ybu Jq6Ybuđang p8uAWGMha trà,Jq6Ybu tôJq6Ybui Nenhìn nhìnyoT2MR ônyoT2MRg Negật gậtJq6Ybu đJq6Ybuầu, ôngJq6Ybu lạiyoT2MR khJq6Ybuông v8uAWGMội trởJq6Ybu vềNe 8uAWGMlàm vJq6Ybuiệc, ngồyoT2MRi xyoT2MRuống đốiJq6Ybu d8uAWGMiện với8uAWGM yoT2MRtôi, “Tâ8uAWGMm trạ8uAWGMng khô8uAWGMng Nevui à?”

Tôi c8uAWGMũng khJq6Ybuông giJq6Ybuấu diếm,yoT2MR miNeễn cưỡngNe nởNe nụ8uAWGM cười.

“Có phảiNe lNeà lNeiên qNeuan Neđến tyoT2MRhời t8uAWGMiết khôyoT2MRng, hôNem nJq6Ybuay n8uAWGMgười tâyoT2MRm tr8uAWGMạng khJq6Ybuông Jq6Ybuvui khJq6Ybuông chỉJq6Ybu có8uAWGM mìnhJq6Ybu Necháu!” 8uAWGMÔng áJq6Ybum chỉJq6Ybu Tiê8uAWGMu 8uAWGMViễn sJq6Ybuao, gầnJq6Ybu đây,Jq6Ybu hJq6Ybuọ đyoT2MRều lyoT2MRàm việcJq6Ybu cùnyoT2MRg nhau.

“Chắc làyoT2MR, cóyoT2MR lẽNe, Nechắc Necũng cóNe kNehả nyoT2MRăng Jq6Ybunày đấyNe ạ!Jq6Ybu” yoT2MRTôi khôn8uAWGMg m8uAWGMuốn khôJq6Ybung Jq6Ybukhí quáNe nặn8uAWGMg nề,yoT2MR yoT2MRnên cJq6Ybuố gắnyoT2MRg Nemở miệng.

Ông cư8uAWGMời, hỏi:Jq6Ybu “8uAWGMTại Jq6Ybusao cháuJq6Ybu tJq6Ybuên lNeà KyoT2MRhả Lạc?”

“Khả lạc,Jq6Ybu cyoT2MRó ngNehĩa yoT2MRlà khảyoT2MR ái8uAWGM vJq6Ybuà lyoT2MRạc qJq6Ybuuan ạ”.yoT2MR KJq6Ybuhi tô8uAWGMi Jq6Ybura đời,yoT2MR NeCola cJq6Ybuhưa yoT2MRphải là8uAWGM đồNe 8uAWGMuống phổNe biếNen trênNe thế8uAWGM giới,8uAWGM ít8uAWGM ryoT2MRa TrunyoT2MRg Quốc8uAWGM vNeẫn cyoT2MRhưa có8uAWGM yoT2MRloại nướcyoT2MR ngọNet tênJq6Ybu là8uAWGM KyoT2MRhả lNeạc này.

“Khả 8uAWGMái, lNeạc quan…”,Ne vịyoT2MR gi8uAWGMáo Nesư g8uAWGMià l8uAWGMẩm bẩm8uAWGM nói,yoT2MR yoT2MR“Cái têNen nà8uAWGMy hNeay, yoT2MRhy vọngJq6Ybu coJq6Ybun yoT2MRngười cháuyoT2MR đ8uAWGMược Jq6Ybunhư tê”.

“Bác 8uAWGMlà ngườ8uAWGMi thứ8uAWGM hayoT2MRi Nenói yoT2MRtên cháuNe haJq6Ybuy đấy”.Ne NgườiyoT2MR Nethứ nhấtJq6Ybu nyoT2MRói nhưyoT2MR vậyNe tấtJq6Ybu nyoT2MRhiên lNeà mẹyoT2MR tNeôi rồi.

“Ồ?”

“Bác kh8uAWGMông nó8uAWGMi 8uAWGMKhả LạNec l8uAWGMà nướ8uAWGMc uJq6Ybuống cyoT2MRó ga”.8uAWGM TyoT2MRôi n8uAWGMhún vaiyoT2MR, cườiyoT2MR vNeới ông.

Buổi yoT2MRtối vềyoT2MR 8uAWGMnhà, ngồi8uAWGM xe8uAWGMm Jq6Ybuphim dàiyoT2MR tậpJq6Ybu lúc8uAWGM yoT2MR8 giờ8uAWGM vJq6Ybuới mẹ.

Biết mẹ8uAWGM vẫnyoT2MR cònJq6Ybu giJq6Ybuận tôi,Jq6Ybu nêJq6Ybun tôyoT2MRi k8uAWGMhông dámyoT2MR nóNei n8uAWGMăng Jq6Ybugì, chNeăm chú8uAWGM ng8uAWGMồi đợiJq6Ybu mẹ8uAWGM ph8uAWGMê bình.

Thấy tJq6Ybuôi ng8uAWGMáp liJq6Ybuên tụNec, mẹyoT2MR cyoT2MRó vNeẻ khyoT2MRông đ8uAWGMành lònNeg nóyoT2MRi: “NeMệt thìNe đi8uAWGM yoT2MRngủ đi”.

“Không mệt,yoT2MR khôn8uAWGMg mệt”Jq6Ybu C8uAWGMố Nelấy tinyoT2MRh thầ8uAWGMn, tiNeếp tụcyoT2MR ngyoT2MRồi đếNem tyoT2MRhời giJq6Ybuan vớyoT2MRi mẹ.

Ti vyoT2MRi 8uAWGMchèn cNehương trìnJq6Ybuh Jq6Ybuquảng cJq6Ybuáo, điều8uAWGM nà8uAWGMy làJq6Ybum 8uAWGMcho ngườiyoT2MR 8uAWGMta cự8uAWGMc kỳJq6Ybu th8uAWGMấy phảnJq6Ybu Necảm, mộJq6Ybut nhóm8uAWGM ngNeười vyoT2MRừa 8uAWGMnhảy Nevừa hátyoT2MR, Jq6Ybu“Tết Nenăm na8uAWGMy k8uAWGMhông nhậJq6Ybun quà…”Jq6Ybu đún8uAWGMg yoT2MRlà chyoT2MRẳng rJq6Ybua làm8uAWGM 8uAWGMsao! ẢnhJq6Ybu hưởnJq6Ybug 8uAWGMnghiêm trọngJq6Ybu đếJq6Ybun việc8uAWGM nJq6Ybughe nhìNen c8uAWGMủa Jq6Ybutoàn dân8uAWGM. TôNei yoT2MRthật Nekhông hiểuJq6Ybu cNeác cNeơ qua8uAWGMn pNehê chuNeẩn nhưyoT2MR Jq6Ybuthế nàoNe, Jq6Ybucái Jq6Ybukiểu yoT2MRquảng cáNeo vớyoT2MR vẩNen nh8uAWGMư thếNe n8uAWGMày cũng8uAWGM đượcJq6Ybu Jq6Ybulên tNei viJq6Ybu. Các8uAWGM quảngJq6Ybu cáNeo kyoT2MRhác thNeì mấtJq6Ybu tiJq6Ybuề, quảngJq6Ybu cáNeo nàyJq6Ybu yoT2MRthì mNeất mạng.

Mẹ tôi8uAWGM yoT2MRcũng cNeảm thấy8uAWGM điyoT2MRếc tNeai, tyoT2MRắt tNei Jq6Ybuvi Neđi, đJq6Ybueo kínhJq6Ybu Nelão Jq6Ybunên đọc8uAWGM báo.

“Mẹ 8uAWGMđừng xeJq6Ybum Jq6Ybunữa, Nenghỉ ng8uAWGMơi sNeớm Neđi thNeôi! MắtNe Neđã khônyoT2MRg yoT2MRtốt rồJq6Ybui cyoT2MRòn cJq6Ybuứ 8uAWGMthích đọJq6Ybuc chyoT2MRữ nhyoT2MRỏ!” TNeôi khôngNe biếJq6Ybut mìJq6Ybunh 8uAWGMtừ lúcJq6Ybu yoT2MRnào cũnJq6Ybug h8uAWGMọc mNeẹ cáiyoT2MR tínJq6Ybuh Jq6Ybucàu yoT2MRnhàu nhữn8uAWGMg cJq6Ybuhuyện vJq6Ybuụn vặt.

“Mẹ đâuNe gi8uAWGMống co8uAWGMn được,Ne nằNem xuốn8uAWGMg làNe ngủ8uAWGM. NhiềyoT2MRu tuổi8uAWGM rồi,Ne ngủNe ít8uAWGM, nyoT2MRgủ kyoT2MRhông được!”Jq6Ybu MJq6Ybuẹ t8uAWGMôi chậJq6Ybum Jq6Yburãi nói.

“Con nóiNe chuNeyện vớiJq6Ybu m8uAWGMẹ”. TôJq6Ybui sán8uAWGM lại8uAWGM yoT2MRbên mẹ,8uAWGM nJq6Ybuũng nịu.Jq6Ybu 8uAWGMNgày byoT2MRé, tôNei thícNeh đượcyoT2MR s8uAWGMà v8uAWGMào lyoT2MRòng mẹ,Ne thật8uAWGM yoT2MRlà thích.

Mẹ rốt8uAWGM cyoT2MRuộc cũngyoT2MR bỏNe báNeo Nexuống, “ThNeôi được,Jq6Ybu mẹyoT2MR cũng8uAWGM đang8uAWGM muốJq6Ybun 8uAWGMnói yoT2MRchuyện với8uAWGM cyoT2MRon. TốiyoT2MR yoT2MRqua Necon kNehông về,8uAWGM đi8uAWGM 8uAWGMđâu vậy?Ne” Tôi8uAWGM Nebiết ngayoT2MRy Nemẹ sẽJq6Ybu hỏyoT2MRi cJq6Ybuâu hJq6Ybuỏi nàyoT2MRy mà.

“Tụ tậpNe vớNei bạn8uAWGM byoT2MRè, nghịc8uAWGMh pháJq6Ybu cNeả đêm!”8uAWGM Tôi8uAWGM đànhNe pNehải nóiyoT2MR dối.

Xin thượ8uAWGMng đếNe t8uAWGMha lỗJq6Ybui cJq6Ybuho 8uAWGMtôi, nế8uAWGMu đểJq6Ybu mẹNe tJq6Ybuôi biếtNe tôyoT2MRi u8uAWGMống rượyoT2MRu s8uAWGMay, lNeại quJq6Ybua đêm8uAWGM trJq6Ybuong nhNeà myoT2MRột nyoT2MRgười Jq6Ybuđàn ônNeg độcJq6Ybu tyoT2MRhân, chắcyoT2MR m8uAWGMẹ yoT2MRsẽ tuyệtyoT2MR Jq6Ybutình mNeẹ Jq6Ybucon vyoT2MRới tNeôi mất.

Mẹ thyoT2MRở dàNei, “S8uAWGMao coJq6Ybun chẳNeng yoT2MRlúc nJq6Ybuào đyoT2MRể myoT2MRẹ đượJq6Ybuc yoT2MRyên yoT2MRtâm vậy!”

Tôi ng8uAWGMoan ngoãnNe nhận8uAWGM lỗiyoT2MR, Jq6Ybuthành th8uAWGMật đểJq6Ybu đượJq6Ybuc khoayoT2MRn hồng.

“Khả Khả8uAWGM à,Jq6Ybu Jq6Ybucon cũyoT2MRng kyoT2MRhông 8uAWGMcòn nyoT2MRhỏ nữa,Jq6Ybu cyoT2MRó phJq6Ybuải yoT2MRlà yoT2MRcon cũngNe nê8uAWGMn tìmyoT2MR mộtyoT2MR yoT2MRngười bạJq6Ybun trJq6Ybuai chNeo ổnNe địJq6Ybunh đJq6Ybui kNehông? ĐểyoT2MR Nemẹ 8uAWGMđỡ phJq6Ybuải bJq6Ybuận tJq6Ybuâm mãi!”8uAWGM MẹNe Jq6Ybutôi Nenói vNeẻ suJq6Ybuy tư.

Bạn trJq6Ybuai Jq6Ybuđâu 8uAWGMphải Necứ nóiJq6Ybu tìJq6Ybum lJq6Ybuà Netìm đưyoT2MRợc đâu?Jq6Ybu yoT2MRCứ Jq6Ybunhư là8uAWGM Jq6Ybuđã Neđược Neđặt sẵnJq6Ybu ởNe đâNeu đó8uAWGM yoT2MRđợi tôyoT2MRi đếnyoT2MR nhặNet v8uAWGMề vậy.

Mẹ 8uAWGMtôi đúngJq6Ybu lyoT2MRà ngưyoT2MRời hayoT2MRy sNeốt ruJq6Ybuột. Jq6YbuTôi 8uAWGMcười Necười, tựJq6Ybu nh8uAWGMiên lạiJq6Ybu n8uAWGMhớ yoT2MRđến TiêuJq6Ybu NeViễn, nyoT2MRhớ đếNen Jq6Ybuđôi myoT2MRắt yoT2MRsáng lấpJq6Ybu lánhNe củNea an8uAWGMh, Jq6Ybunhớ đếnJq6Ybu Jq6Ybubó h8uAWGMoa hồngJq6Ybu aNenh tặngyoT2MR h8uAWGMôm nay.

Có phyoT2MRải anyoT2MRh Necũng Nelo sợ,Jq6Ybu sợ8uAWGM 8uAWGMchúng tôiJq6Ybu cuốNei Necùng khôngyoT2MR Nethể đến8uAWGM đượcNe Jq6Ybuvới n8uAWGMhau? NgượNec yoT2MRlại, hàn8uAWGMh độyoT2MRng lNeo lắngyoT2MR cyoT2MRủa anNeh lạJq6Ybui làyoT2MRm cyoT2MRho t8uAWGMôi thấyNe Neyên tâm,8uAWGM vyoT2MRậy l8uAWGMà Jq6Ybuanh vẫnyoT2MR còyoT2MRn cyoT2MRó cNehút đJq6Ybuể ýNe đJq6Ybuến tNeôi chăngyoT2MR? yoT2MRTôi c8uAWGMó thểyoT2MR nàoJq6Ybu Jq6Ybucoi đóJq6Ybu lyoT2MRà hànhJq6Ybu 8uAWGMđộng an8uAWGMh vJq6Ybuẫn yêNeu Netôi yoT2MRgiống nhNeư tNeôi yêNeu 8uAWGManh đượJq6Ybuc không?

“Mẹ cyoT2MRòn nNehớ hồiyoT2MR đạyoT2MRi họcyoT2MR coyoT2MRn cóJq6Ybu mộtyoT2MR Jq6Ybungười bạJq6Ybun têJq6Ybun NeTiêu NeViễn không?”8uAWGM Jq6YbuTôi ngư8uAWGMớc đầuNe lyoT2MRên, tâNem 8uAWGMhồn bJq6Ybuay 8uAWGMbổng tJq6Ybuhật xa.

Mẹ đột8uAWGM 8uAWGMnhiên ngừyoT2MRng lại,yoT2MR rấNet lJq6Ybuâu 8uAWGMsau, hìyoT2MRnh nhưJq6Ybu nh8uAWGMớ rNea Neđiều g8uAWGMì, “Nhớ!yoT2MR MùaJq6Ybu hNeè nyoT2MRăm đNeó cNeon sốNet caNeo, Nelên đếyoT2MRn 48uAWGM0 độNe liền8uAWGM, tronNeg l8uAWGMúc 8uAWGMmê maJq6Ybun bấyoT2MRt tỉnhNe tJq6Ybuoàn lảmyoT2MR 8uAWGMnhảm cáNei tyoT2MRên nàyyoT2MR. Jq6YbuSau Jq6Ybuđó, yoT2MRmẹ hỏJq6Ybui giNeáo viyoT2MRên 8uAWGMvà bạnyoT2MR yoT2MRhọc củ8uAWGMa co8uAWGMn, Nemới biếtyoT2MR cậuJq6Ybu 8uAWGMta xuấtNe ngoyoT2MRại rồi”.

Tôi trònyoT2MR m8uAWGMắt nhìNen mJq6Ybuẹ, “Mẹ8uAWGM còJq6Ybun yoT2MRbiết gìyoT2MR nữa?”

“Một yoT2MRgiáo viênJq6Ybu cyoT2MRủa bọnNe c8uAWGMon 8uAWGMcho Nemẹ Nesố điệ8uAWGMn tJq6Ybuhoại yoT2MRnhà cyoT2MRậu Neấy. MẹJq6Ybu vốnyoT2MR địnhyoT2MR 8uAWGMhỏi bố8uAWGM mẹyoT2MR cậyoT2MRu tyoT2MRa cáchNe liNeên lạcJq6Ybu bJq6Ybuên n8uAWGMước ngoàyoT2MRi, yoT2MRmẹ cậNeu ấyJq6Ybu lạ8uAWGMi nóiyoT2MR vớiyoT2MR Nemẹ ryoT2MRằng, gJq6Ybuia đìJq6Ybunh Nehọ Nevốn không8uAWGM đồngJq6Ybu ýyoT2MR cậuNe ấ8uAWGMy vàJq6Ybu c8uAWGMon đến8uAWGM yoT2MRvới 8uAWGMnhau”. M8uAWGMẹ yoT2MRtôi b8uAWGMình thản8uAWGM thNeuật l8uAWGMại, t8uAWGMrong giọJq6Ybung nóiJq6Ybu toát8uAWGM lêNen sựJq6Ybu 8uAWGMbi thường.

“Dù g8uAWGMì cậuyoT2MR ấy8uAWGM cũngNe 8uAWGMđã Nexuất ngoạiyoT2MR rồi,Jq6Ybu chứngJq6Ybu t8uAWGMỏ t8uAWGMrái tJq6Ybuim củaJq6Ybu 8uAWGMcậu 8uAWGMấy cũngNe đặtyoT2MR ở8uAWGM 8uAWGMnơi rJq6Ybuất cao8uAWGM, sẽyoT2MR khôngNe vìyoT2MR Jq6Ybucon màJq6Ybu t8uAWGMừ b8uAWGMỏ ti8uAWGMền đồyoT2MR củayoT2MR mìn8uAWGMh, ngJq6Ybuười như8uAWGM vậJq6Ybuy kh8uAWGMông l8uAWGMà 8uAWGMchỗ dyoT2MRựa cả8uAWGM đờiNe được…”

“Về sa8uAWGMu, cNeậu ấyNe gọ8uAWGMi điệJq6Ybun Jq6Ybuthoại đến8uAWGM 8uAWGMnhà mìnNeh mấJq6Ybuy lNeần, mẹ8uAWGM đNeều nói8uAWGM Nelà yoT2MRcon yoT2MRkhông cóyoT2MR nhJq6Ybuà. NeVề Jq6Ybusau Nenữa, n8uAWGMhà mJq6Ybuình đNeổi s8uAWGMố điệnNe thoạiJq6Ybu mới…”

Thì ryoT2MRa gJq6Ybuiữa tô8uAWGMi vàyoT2MR 8uAWGMTiêu Vi8uAWGMễn còyoT2MRn cNeó mộtyoT2MR quãJq6Ybung trắcNe tJq6Yburở nhNeư vậy8uAWGM mà8uAWGM tyoT2MRôi yoT2MRchưa từnyoT2MRg biết!

“Mẹ!” 8uAWGMTôi vJq6Ybuội ômyoT2MR lấ8uAWGMy mJq6Ybuẹ, Nenằm troyoT2MRng yoT2MRvòng t8uAWGMay mẹ,Ne 8uAWGMlau nưNeớc mắt.

“Khả Khả”.yoT2MR MẹNe Jq6Ybuvỗ nh8uAWGMẹ lưNeng t8uAWGMôi, “ĐiNe ngNeủ đi”.

“Không, hômyoT2MR nyoT2MRay yoT2MRcon yoT2MRngủ Nevới mẹ”.Jq6Ybu NeTôi Nelười biếyoT2MRng khôyoT2MRng chịuJq6Ybu rJq6Ybua khỏi8uAWGM lò8uAWGMng mẹ.

Tôi sJq6Ybuợ bJq6Ybuuổi tốiNe ngủNe mộNet mìyoT2MRnh, nhưJq6Ybu vậy,Ne khNei mơyoT2MR th8uAWGMấy TJq6Ybuiêu ViễJq6Ybun, t8uAWGMôi sẽNe cảmNe thấyJq6Ybu yoT2MRrất côNe đơn.

Mỗi n8uAWGMgày điNe làm,yoT2MR tôiyoT2MR đềuNe c8uAWGMố Neý trányoT2MRh TiêuJq6Ybu Viễn,Jq6Ybu cố8uAWGM gắngyoT2MR Netránh càJq6Ybung 8uAWGMxa càngyoT2MR tốt,yoT2MR aNenh k8uAWGMhông cNeòn Nelà yoT2MRchàng trNeai tyoT2MRrẻ Jq6Ybumà tôiNe từyoT2MRng b8uAWGMiết nữa.

Tiêu ViễNen củNea h8uAWGMiện tạiJq6Ybu, tJq6Ybuoàn yoT2MRthân toá8uAWGMt lNeên syoT2MRức quyếJq6Ybun rNeũ củayoT2MR một8uAWGM ng8uAWGMười yoT2MRđàn ôngyoT2MR trưở8uAWGMng thànNeh, khí8uAWGM Jq6Ybuphách mạnJq6Ybuh mẽJq6Ybu lộNe Nera mộyoT2MRt cáchNe tyoT2MRự nh8uAWGMiên thNeu húJq6Ybut mọ8uAWGMi ngườiNe chúyoT2MR ý.

Một ngườiyoT2MR đànNe ôn8uAWGMg ưuJq6Ybu t8uAWGMú yoT2MRnhư vyoT2MRậy, Jq6Ybutại syoT2MRao lúcNe yoT2MRđầu lạiyoT2MR thíchJq6Ybu myoT2MRột Jq6Ybuđứa đNeầu óJq6Ybuc bãJq6Ybu đậuyoT2MR nJq6Ybuhư 8uAWGMtôi chứ?

Một hôm8uAWGM, lớpNe trưở8uAWGMng ChưJq6Ybuơng SyoT2MRính kiếmNe đưNeợc 8uAWGMhai chiế8uAWGMc vNeé bJq6Ybuiểu Jq6Ybudiễn yoT2MRca nhạyoT2MRc củayoT2MR 8uAWGMLưu ĐứcNe H8uAWGMoa, mNeang đếnyoT2MR yoT2MRcho tôyoT2MRi nhyoT2MRư Jq6Ybuvật yoT2MRhiến tế,Jq6Ybu “ThếJq6Ybu nJq6Ybuào? BuổNei biể8uAWGMu diễyoT2MRn củayoT2MR thầJq6Ybun tượngNe củayoT2MR cậJq6Ybuu đấy”.

“Thật khJq6Ybuông hổNe daNenh cậuyoT2MR lNeà lớp8uAWGM trưởng,Jq6Ybu đyoT2MRúng Nelà quáyoT2MR vNeĩ đại”.

“Vậy cJq6Ybuuối tuầnJq6Ybu Nemình đưa8uAWGM cậuJq6Ybu đNei Jq6Ybuxem nhé?”Jq6Ybu Chương8uAWGM NeSính đềJq6Ybu nghị.

“Không Necần, đểJq6Ybu mẹyoT2MR mìnhJq6Ybu đưJq6Ybua m8uAWGMình đi8uAWGM!” 8uAWGMTôi biếtJq6Ybu Chươ8uAWGMng SínhyoT2MR khôyoT2MRng thíc8uAWGMh LưuNe Đ8uAWGMức Ho8uAWGMa lyoT2MRắm, hồNei 8uAWGMhọc yoT2MRđại học8uAWGM, mỗiJq6Ybu lầnJq6Ybu tyoT2MRôi Nenghe Jq6YbuLưu ĐứyoT2MRc HJq6Ybuoa yoT2MRhát, cậu8uAWGM ấyNe vàJq6Ybu T8uAWGMiêu 8uAWGMViễn đềuJq6Ybu 8uAWGMkhịt mũJq6Ybui cyoT2MRhê bai.

“Người Negià h8uAWGMọ khô8uAWGMng tJq6Ybuhích cácNe nNegôi sJq6Ybuao 8uAWGMca nhạcNe ĐàJq6Ybui yoT2MRLoan, HồnNeg KônNeg t8uAWGMhế nàyNe đâu,Jq6Ybu đJq6Ybui cJq6Ybuũng giốyoT2MRng h8uAWGMành tội8uAWGM. TJq6Ybuhôi thyoT2MRì mì8uAWGMnh đJq6Ybui chịyoT2MRu tội8uAWGM th8uAWGMay Necho bậcNe caNeo niên8uAWGM Jq6Ybuđỡ khổ”yoT2MR. ChươngNe 8uAWGMSính 8uAWGMtỏ rNea Jq6Yburất h8uAWGMiểu Netâm Nelý ngyoT2MRười khác.

“Ha 8uAWGMha, mẹJq6Ybu m8uAWGMình màJq6Ybu ngJq6Ybuhe cJq6Ybuậu nó8uAWGMi vậyyoT2MR lạiJq6Ybu 8uAWGMcuống lênJq6Ybu đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tJq6Ybuớ cò8uAWGMn yoT2MRmê 8uAWGMLưu Đứ8uAWGMc HoJq6Ybua hơNen tyoT2MRớ Neấy chứ”.

“Trời, tạ8uAWGMi Jq6Ybusao lạiNe có8uAWGM bàNe giyoT2MRà Jq6Ybunhư vậyyoT2MR chứ?”

“Mẹ mJq6Ybuình vyoT2MRẫn chNeưa già8uAWGM đâu”.8uAWGM 8uAWGMTôi phản8uAWGM byoT2MRác, “Vậy8uAWGM thìyoT2MR, yoT2MRđể Nelần sNeau mìnyoT2MRh mờiyoT2MR Jq6Ybucậu x8uAWGMem bónJq6Ybug yoT2MRrổ ởJq6Ybu yoT2MRsân vậJq6Ybun yoT2MRđộng nhé”.

 

4. TôNei sợ8uAWGM aJq6Ybunh yoT2MRbán ngườiyoT2MR nưyoT2MRớc Jq6Ybungoài mất 

Hôm Jq6Ybuthứ sNeáu, tổJq6Ybu trưởngNe dẫn8uAWGM tổngJq6Ybu 8uAWGMgiám sJq6Ybuát Jq6Ybukỹ tJq6Ybuhuật vyoT2MRà 8uAWGMphó tJq6Ybuổng giámyoT2MR sáJq6Ybut kỹNe 8uAWGMthuật đếnyoT2MR thyoT2MRị s8uAWGMát 8uAWGMcác ph8uAWGMòng ban.

Từ xyoT2MRa đãNe nhìyoT2MRn thấyJq6Ybu TiJq6Ybuêu ViễnyoT2MR, yoT2MRtôi vộNei vàn8uAWGMg cúiNe đầuyoT2MR xuốJq6Ybung gNeiả v8uAWGMờ đNeang phoJq6Ybuto tJq6Ybuài Jq6Ybuliệu. TôiNe c8uAWGMúi Nemỏi 8uAWGMcổ lắmyoT2MR r8uAWGMồi màJq6Ybu yoT2MRhọ vẫ8uAWGMn chưNea đJq6Ybui yoT2MRkhỏi, đãNe thế8uAWGM Necòn tiJq6Ybuến lạiNe pNehía tôi.

Tổ trưởngyoT2MR c8uAWGMười 8uAWGMha hảJq6Ybu nóyoT2MRi: “Này,Jq6Ybu 8uAWGMTiểu Khả8uAWGM àNe, 8uAWGMcây lôJq6Ybu hộiNe của8uAWGM côNe Jq6Ybulớn đẹpyoT2MR quá!”

Ông khônNeg Necó viyoT2MRệc Negì Nethì 8uAWGMnhanh Neđi đi,Ne ngắmJq6Ybu yoT2MRlô Jq6Ybuhội củJq6Ybua t8uAWGMôi làmyoT2MR gyoT2MRì chứ?

“Đúng t8uAWGMhế, m8uAWGMua cJq6Ybuùng một8uAWGM lúcJq6Ybu Nemà c8uAWGMây của8uAWGM yoT2MRtôi k8uAWGMhông l8uAWGMớn đẹpNe bằnJq6Ybug 8uAWGMcây củayoT2MR NeTiểu Khả”.yoT2MR 8uAWGMTiểu LưJq6Ybuu cũyoT2MRng yoT2MRphụ họayoT2MR theo.

“Nuôi thế8uAWGM nàoJq6Ybu Jq6Ybuđấy? Giớ8uAWGMi thiệ8uAWGMu Jq6Ybumột ch8uAWGMút kiJq6Ybunh nghiệmyoT2MR đi!”Ne Jq6YbuTổ tNerưởng yoT2MRđến trướ8uAWGMc mặJq6Ybut, vỗ8uAWGM vaNei tôNei, Jq6Ybulàm yoT2MRnhư mố8uAWGMi quaNen hệ8uAWGM củayoT2MR chúngNe tJq6Ybuôi gắnyoT2MR bóNe lắm.

“Ha h8uAWGMa, yoT2MRcó kiJq6Ybunh n8uAWGMghiệm yoT2MRgì đJq6Ybuâu?” Mỗi8uAWGM ngà8uAWGMy tôiyoT2MR 8uAWGMuống sữaJq6Ybu cònNe thừa8uAWGM ngạiyoT2MR đổ,Ne đề8uAWGMu tyoT2MRưới Nevào chậuJq6Ybu cNeây mà.

“Lại còn8uAWGM yoT2MRgiữ bíNe mậtyoT2MR vJq6Ybuới tôiJq6Ybu Nenữa à?”

Tất nhiênNe Nelà ph8uAWGMải bảNeo mậtNe rồiyoT2MR, nếuyoT2MR khôngJq6Ybu lyoT2MRát nữyoT2MRa t8uAWGMôi l8uAWGMại bịyoT2MR pNehê bình.

 Phó tổngyoT2MR giáNem sJq6Ybuát NgNeô Du8uAWGMyệt thấyJq6Ybu 8uAWGMkhông khNeí trầmyoT2MR lắng,8uAWGM b8uAWGMèn nói:yoT2MR “Tiểu8uAWGM yoT2MRKhả, cô8uAWGM gầNen đây8uAWGM có8uAWGM gi8uAWGMảm Nebéo khôngNe, cảmNe tyoT2MRhấy gầyJq6Ybu Neđi nhiề8uAWGMu đấy”.

Một yoT2MRnhóm nNegười vây8uAWGM lấNey tôJq6Ybui hỏiyoT2MR n8uAWGMọ Nehỏi kiaJq6Ybu, khiếyoT2MRn 8uAWGMtôi thấ8uAWGMy 8uAWGMkhông tựJq6Ybu nhiên.

“Xin Jq6Ybulỗi cá8uAWGMc vị,Ne tyoT2MRôi Nephải vNeào nhàJq6Ybu vệ8uAWGM siyoT2MRnh 8uAWGMmột chút”.yoT2MR NeTôi Nevội vJq6Ybuàng Netìm c8uAWGMớ Jq6Ybuthoát thân.

Khi ngaNeng quJq6Ybua bêJq6Ybun TiêuJq6Ybu Viễn,Ne 8uAWGManh liyoT2MRếc 8uAWGMnhìn Netôi, n8uAWGMói: “Em8uAWGM 8uAWGMvẫn qu8uAWGMen lNeẩn trốn”.

Tiếng nó8uAWGMi 8uAWGMquá nNehỏ, nhyoT2MRỏ đến8uAWGM độNe chNeỉ đNeủ c8uAWGMho mNeột m8uAWGMình 8uAWGMtôi nghJq6Ybue thấy.

Hết giờyoT2MR làNem, bỗJq6Ybung yoT2MRnhiên trờ8uAWGMi nổJq6Ybui 8uAWGMgió, bụNei Jq6Ybudày đặc8uAWGM thổi8uAWGM mùJq6Ybu Jq6Ybumịt, làJq6Ybum ngư8uAWGMời Jq6Ybuta khôngNe thở8uAWGM nNeổi, chỉNe 8uAWGMcó thể8uAWGM bắtyoT2MR Nexe vềNe nhà.

Có l8uAWGMẽ Jq6Ybutại thJq6Ybuời tNeiết khNeông tyoT2MRốt nên8uAWGM rấtyoT2MR ítNe tayoT2MRxi trêNen yoT2MRđường, tNehỉnh t8uAWGMhoảng mớiNe Jq6Ybucó Jq6Ybumột yoT2MRxe chyoT2MRạy qyoT2MRua, tNehì bJq6Ybuên Jq6Ybutrong đãNe yoT2MRcó ngườNei ngồyoT2MRi rồi.

Người đứnNeg byoT2MRên đJq6Ybuường rấ8uAWGMt đôyoT2MRng, cũyoT2MRng Neđều kyoT2MRhông bắtyoT2MR đượJq6Ybuc xeyoT2MR. LNeòng tô8uAWGMi cJq6Ybuhán nNeản, cúiyoT2MR đầu8uAWGM đNeếm cyoT2MRác Neô gNeạch dư8uAWGMới đất.

Một chiếyoT2MRc 8uAWGMxe 8uAWGMmàu xaNenh Nengọc đỗyoT2MR bJq6Ybuên cạnh8uAWGM 8uAWGMtôi, Nerồi ngh8uAWGMe thấy8uAWGM Netiếng 8uAWGMcủa Tiê8uAWGMu Viễn,8uAWGM yoT2MR“Lên xJq6Ybue 8uAWGMđi! Jq6YbuAnh đNeưa eyoT2MRm về!”

Tôi lắcyoT2MR đầu,Ne Jq6Ybu“Không cầnNe đâ8uAWGMu, 8uAWGManh cJq6Ybuũng khônJq6Ybug thu8uAWGMận đường”.

“Thời tiyoT2MRết xJq6Ybuấu thế8uAWGM nàNey, eyoT2MRm khô8uAWGMng b8uAWGMắt đượcJq6Ybu Jq6Ybuxe đJq6Ybuâu. MaNeu lNeên Nexe đi”.

Tôi nhìnNe bầuyoT2MR tr8uAWGMời yoT2MRxám xịNet, Nedo dựyoT2MR mộtJq6Ybu Nechút, đànJq6Ybuh Nelên yoT2MRxe Necủa T8uAWGMiêu Viễn.

Ra đếnyoT2MR Nelàn đườnJq6Ybug đNeôi, b8uAWGMắt đầuNe tyoT2MRắc đường,Ne T8uAWGMiêu yoT2MRViễn giyoT2MRảm tốcyoT2MR độNe cyoT2MRhậm lại.

“Phía trướcyoT2MR yoT2MRcó 8uAWGMcửa hyoT2MRàng ăyoT2MRn củyoT2MRa Jq6YbuTứ Xu8uAWGMyên đượcJq6Ybu l8uAWGMắm, ăn8uAWGM cơmJq6Ybu 8uAWGMxong rồiyoT2MR Jq6Ybuanh đưJq6Ybua eyoT2MRm vềNe Jq6Ybunhé”. Ti8uAWGMêu ViễnJq6Ybu đNeánh yoT2MRxe Jq6Ybuvào trong.

“Cho e8uAWGMm xuyoT2MRống đâJq6Ybuy đượcyoT2MR rồi”,Ne tNeôi Nechỉ Nevào nyoT2MRgã rẽyoT2MR trướcJq6Ybu 8uAWGMmặt, “8uAWGMEm kyoT2MRhông đói,8uAWGM nêNen khôJq6Ybung đJq6Ybui yoT2MRăn vớiNe aJq6Ybunh đâu”.

“Em tha8uAWGMy đổiNe 8uAWGMtừ lúNec nàoyoT2MR Nevậy? 8uAWGMNhớ 8uAWGMhồi trướcJq6Ybu buổyoT2MRi chiều8uAWGM chưyoT2MRa đếNen Jq6Ybubốn giờ8uAWGM yoT2MRđã kêuNe đóiJq6Ybu m8uAWGMà”. TiêuJq6Ybu ViễnJq6Ybu nhănNe mNeặt cưJq6Ybuời, Ne“Mà còJq6Ybun 8uAWGMăn rấtyoT2MR kyoT2MRhỏe nữa,Jq6Ybu lNeượng cơmJq6Ybu ngayoT2MRng Nevới anh”.

“Bây giờJq6Ybu Neem Nekhông ăn8uAWGM nhiều8uAWGM nữaNe, 8uAWGMsợ béo”.8uAWGM BâyoT2MRy giờNe đyoT2MRi làm,yoT2MR nyoT2MRgày nàJq6Ybuo cyoT2MRũng Jq6Ybungồi ởJq6Ybu yoT2MRvăn Jq6Ybuphòng, Neăn nhiyoT2MRều thêmyoT2MR Nemột miếngyoT2MR lNeà béNeo ngay.

“Nhưng m8uAWGMà, yoT2MRem Jq6Ybutừ trước8uAWGM đếnJq6Ybu giờ8uAWGM Necó 8uAWGMbéo đâu”.

“Đó Jq6Ybulà yoT2MRvì trước8uAWGM Neđến gJq6Ybuiờ khôNeng phảiJq6Ybu lúJq6Ybuc nàJq6Ybuo anNeh cNeũng Neở bênNe Jq6Ybuem, nê8uAWGMn khNeông biếyoT2MRt. H8uAWGMồi yoT2MRem b8uAWGMéo nhấNet 8uAWGMlà 70kNeg đấy”.

Hồi đó,yoT2MR vìyoT2MR nJq6Ybuhớ n8uAWGMhư Jq6Ybuđiên m8uAWGMột ngJq6Ybuười, lạiyoT2MR khonJq6Ybug cJq6Ybuó các8uAWGMh nàoNe trú8uAWGMt rNea được,Ne chỉ8uAWGM cyoT2MRó yoT2MRthể ăn8uAWGM tNehật nhiềyoT2MRu đNeồ ngọNet, cơ8uAWGM tJq6Ybuhể cứNe nở8uAWGM phìn8uAWGMh ryoT2MRa nyoT2MRhư bNeột yoT2MRnở vậy.

Xe phJq6Ybuía s8uAWGMau khôyoT2MRng ng8uAWGMừng yoT2MRbấm cyoT2MRòi, TiêJq6Ybuu NeViễn mNeới đểNe 8uAWGMý đJq6Ybuến xyoT2MRe đan8uAWGMg dừNeng Neở yoT2MRgiữa đườyoT2MRng, yoT2MR“Anh đói8uAWGM rồ8uAWGMi, trướcNe mJq6Ybuặt lạiyoT2MR có8uAWGM hJq6Ybuàng ănyoT2MR cNehính gNeốc yoT2MRTứ XuyênJq6Ybu, thôNei eJq6Ybum ăNen vớiyoT2MR Jq6Ybuanh mộtJq6Ybu Jq6Ybuchút đNei”. GiọnJq6Ybug Jq6Ybuanh nJq6Ybuài nỉyoT2MR khiếnJq6Ybu tôJq6Ybui kh8uAWGMó 8uAWGMmà tJq6Ybuừ chối.

Quả lNeà đồJq6Ybu ăJq6Ybun TJq6Ybuứ 8uAWGMXuyên c8uAWGMhính gNeốc, vừyoT2MRa Nebước vàNeo cửyoT2MRa hàngJq6Ybu ăyoT2MRn đNeã ngửiyoT2MR thấy8uAWGM rNeõ vNeị caNey nồng,Jq6Ybu 8uAWGMtôi t8uAWGMuy Nelà người8uAWGM miềnyoT2MR Jq6YbuBắc, Nenhưng lNeại thyoT2MRích ă8uAWGMn yoT2MRcay hơNen cJq6Ybuả người8uAWGM miềnyoT2MR Nam.

Lên tầNeng haiNe, chJq6Ybuúng tôi8uAWGM vàyoT2MRo mộtyoT2MR phòngJq6Ybu rộnJq6Ybug rãiJq6Ybu tra8uAWGMng nhJq6Ybuã, Jq6Ybutrong phòng8uAWGM nyoT2MRgát hươngJq6Ybu 8uAWGMchè Jq6Ybuthơm 8uAWGMlàm Necho tiyoT2MRnh thầyoT2MRn ngư8uAWGMời tJq6Ybua tr8uAWGMở Jq6Ybunên dễyoT2MR cNehịu hẳn.

“Hay làJq6Ybu đJq6Ybuổi chỗJq6Ybu Neđi, ở8uAWGM đâyyoT2MR quJq6Ybuá sa8uAWGMng trọngJq6Ybu, Jq6Ybuchắc chắyoT2MRn kJq6Ybuhông 8uAWGMrẻ đâNeu!” yoT2MRTôi nóNei nhỏJq6Ybu 8uAWGMvới T8uAWGMiêu Viễn.

“Không yoT2MRsao, aJq6Ybunh vJq6Ybuẫn Neđủ sứcNe trảNe tiền8uAWGM ăn”Jq6Ybu. AyoT2MRnh cườNei cườyoT2MRi, khJq6Ybuuôn mặJq6Ybut yoT2MRtỏ 8uAWGMra khôngyoT2MR 8uAWGMhề qu8uAWGMan tâm.

Từ khyoT2MRi 8uAWGMtôi qJq6Ybuuen 8uAWGManh, ayoT2MRnh đãJq6Ybu Jq6Ybuthích tốnyoT2MR kéJq6Ybum xJq6Ybua xNeỉ, bayoT2MRo nhyoT2MRiêu nyoT2MRăm Jq6Ybutrôi quaNe, vẫnJq6Ybu kJq6Ybuhông 8uAWGMhề thyoT2MRay đổi.

Nhìn TiêuJq6Ybu ViễnJq6Ybu yoT2MRtrước mặtyoT2MR mà8uAWGM tronNeg tyoT2MRim vNeô cNeớ dyoT2MRâng đầy8uAWGM nhyoT2MRững nyoT2MRỗi niềm8uAWGM thương8uAWGM yoT2MRcảm khôNeng tên.

Thời giayoT2MRn l8uAWGMàm biJq6Ybuến đổi8uAWGM rấtJq6Ybu nhiềuyoT2MR 8uAWGMthứ, như8uAWGMng khôngyoT2MR thể8uAWGM Jq6Ybunào biếnJq6Ybu đổiyoT2MR đượcyoT2MR tJq6Yburái tJq6Ybuim yêuNe thươ8uAWGMng thuở8uAWGM bNean đầu.

“Ha hyoT2MRa, TyoT2MRiêu NeViễn Neà, cNeậu đyoT2MRến saJq6Ybuo khônyoT2MRg nó8uAWGMi vJq6Ybuới ayoT2MRnh yoT2MRem mộyoT2MRt tiếng?”8uAWGM Ngoài8uAWGM cyoT2MRửa yoT2MRcó tJq6Ybuiếng n8uAWGMói Netừ 8uAWGMxa tiJq6Ybuến lạJq6Ybui gần,Jq6Ybu rồNei Jq6Ybuthấy ở8uAWGM cửaJq6Ybu xuấtyoT2MR hiệNen Nemột dáJq6Ybung ngưyoT2MRời vNeạm vỡ.

“Mình 8uAWGMchỉ tiệnJq6Ybu đườngJq6Ybu đ8uAWGMi nJq6Ybugang qNeua, yoT2MRkhông Nemuốn làmyoT2MR phiềnNe đyoT2MRến thờ8uAWGMi gJq6Ybuian ngNehỉ ngơyoT2MRi củaNe c8uAWGMậu”. TiêuNe Viễ8uAWGMn cười.

Người đNeàn ônyoT2MRg tyoT2MRo Necao ấJq6Ybuy nhì8uAWGMn tôi,Ne “Ồ,yoT2MR 8uAWGMđây chẳnyoT2MRg p8uAWGMhải Nelà 8uAWGMcô Jq6Ybuem Neđi cùnyoT2MRg vớiJq6Ybu đyoT2MRại cyoT2MRa đế8uAWGMn đánhJq6Ybu bàiyoT2MR sao?”

Thảo nàoNe nJq6Ybuhìn tNehấy qu8uAWGMen tNehì yoT2MRra đNeúng làyoT2MR đã8uAWGM yoT2MRtừng gặp8uAWGM ngyoT2MRười này,yoT2MR lầnyoT2MR đóyoT2MR cNeùng ChưyoT2MRơng NgựyoT2MR đếnyoT2MR Jq6Ybukhu giyoT2MRải tryoT2MRí đá8uAWGMnh bJq6Ybuài, cũng8uAWGM có8uAWGM mặtJq6Ybu anNeh ta.

“Đại caNe, đáyoT2MRnh bàiNe?” TiNeêu Viễ8uAWGMn nJq6Ybughe màyoT2MR ch8uAWGMẳng Jq6Ybuhiểu 8uAWGMgì cả8uAWGM, “Cô8uAWGMn Thiếu8uAWGM từngyoT2MR gyoT2MRặp TiJq6Ybuểu KhNeả nhJq6Ybuà mìnJq6Ybuh à?”

“Thì r8uAWGMa l8uAWGMà ngườ8uAWGMi nhàNe cậu”.Ne CônNe T8uAWGMhiếu cưNeời thoảiJq6Ybu yoT2MRmái, “Thảo8uAWGM n8uAWGMào đếnNe Chư8uAWGMơng NgựJq6Ybu cũNeng phảNei Jq6Ybuchăm Nesóc Necô ấyJq6Ybu cẩnJq6Ybu thậJq6Ybun thế8uAWGM chứ!”

“Tôi Jq6Ybuvà ChươngJq6Ybu NgJq6Ybuự khônJq6Ybug thânJq6Ybu nhaNeu!” NeTôi đứngNe lêyoT2MRn đểNe biệNen minyoT2MRh yoT2MRcho mìnhyoT2MR, cũnyoT2MRg chỉJq6Ybu làyoT2MR g8uAWGMặp mặtNe vNeài lần,Ne tiếJq6Ybup xúJq6Ybuc qu8uAWGMa vàiNe lyoT2MRần thôiJq6Ybu, Nengay cảNe b8uAWGMạn bJq6Ybuè cũJq6Ybung chưaNe đượyoT2MRc tínNeh đến.

“Nhưng TiyoT2MRêu ViễnJq6Ybu và8uAWGM aNenh ấy8uAWGM thâJq6Ybun nha8uAWGMu màNe”. CJq6Ybuôn ThiếyoT2MRu báJq6Ybu vaJq6Ybui TyoT2MRiêu Viễn,yoT2MR “TryoT2MRở vềNe c8uAWGMhưa Jq6Ybutìm an8uAWGMh cảyoT2MR uốnyoT2MRg rượu8uAWGM à?”

“Chưa”. 8uAWGMTiêu Vi8uAWGMễn nóJq6Ybui 8uAWGMgiọng nNehàn nhạ8uAWGMt, “MìnhyoT2MR Jq6Ybuvề yoT2MRngoài 8uAWGMbáo Jq6Ybuvới cậuNe ryoT2MRa, nhữnJq6Ybug nyoT2MRgười kh8uAWGMác Jq6Ybuđều chưyoT2MRa báo”.

“Được, Nehôm na8uAWGMy khôn8uAWGMg báo8uAWGM cũngJq6Ybu phảJq6Ybui báoyoT2MR rồiNe! ChươnJq6Ybug Ngự,Jq6Ybu Chương8uAWGM SNeính, NeLão CJq6Ybuhâu, ThànhNe ThiếuJq6Ybu, bọnyoT2MR h8uAWGMọ 8uAWGMđều ởJq6Ybu p8uAWGMhòng Jq6Ybubên cạnh”.

Côn ThiếuNe vừayoT2MR yoT2MRdứt lời,Ne Jq6Ybuđã nghJq6Ybue thấyNe Nemột cơnyoT2MR hỗn8uAWGM lo8uAWGMạn ngoài8uAWGM cửayoT2MR, “ĐượcNe lắm,Ne TiêuNe ViễnNe, tryoT2MRở v8uAWGMề cũyoT2MRng khJq6Ybuông th8uAWGMèm tyoT2MRhông Jq6Ybubáo cNeho ayoT2MRnh e8uAWGMm!” NeTrong yoT2MRphòng lậpNe tứyoT2MRc ùaNe v8uAWGMào khôNeng ítJq6Ybu ngưJq6Ybuời, tNeôi vộyoT2MRi vàyoT2MRng lùNei rJq6Ybua mộyoT2MRt góc.

“Hôm nyoT2MRay l8uAWGMà nJq6Ybugày gNeì vậy?8uAWGM SaJq6Ybuo mọi8uAWGM người8uAWGM đề8uAWGMu ởNe đâyJq6Ybu?” TNeiêu ViễNen hỏi.

“Chẳng phảiJq6Ybu ngày8uAWGM ma8uAWGMi 8uAWGManh cảyoT2MR xu8uAWGMất ngJq6Ybuoại saJq6Ybuo, 8uAWGMhôm nJq6Ybuay mấyNe ayoT2MRnh eNem cJq6Ybuó thờiJq6Ybu giayoT2MRn Netụ Jq6Ybutập n8uAWGMgồi vJq6Ybuới nhaNeu, khôJq6Ybung lạiJq6Ybu Jq6Ybuphải năyoT2MRm yoT2MRba thyoT2MRáng Jq6Ybunữa mớyoT2MRi 8uAWGMgặp mặtJq6Ybu Neđược”. CóJq6Ybu Jq6Ybungười nói.

“Đúng rồ8uAWGMi, TJq6Ybuiêu ViNeễn, lJq6Ybuần t8uAWGMrước ôNeng giàyoT2MR n8uAWGMhà m8uAWGMình nhNeìn ởyoT2MR yoT2MRAnh quố8uAWGMc nhìyoT2MRn thyoT2MRấy cậuyoT2MR vJq6Ybuới bạn8uAWGM Jq6Ybugái điJq6Ybu xJq6Ybuem 8uAWGMtriển lã8uAWGMm trNeanh vớiJq6Ybu nhayoT2MRu, cứNe bJq6Ybuảo mNeình hỏiyoT2MR bọnyoT2MR cNeậu k8uAWGMhi nyoT2MRào tJq6Ybuhì tổyoT2MR Nechức yoT2MRchuyện vyoT2MRui, đểNe ôn8uAWGMg đượJq6Ybuc tyoT2MRham dự”.

“Thành ThiyoT2MRếu, cậJq6Ybuu uJq6Ybuống nhiềuyoT2MR 8uAWGMrồi thì8uAWGM pJq6Ybuhải?” TiJq6Ybuêu ViễnyoT2MR Nevừa g8uAWGMắp thứNec Jq6Ybuăn yoT2MRcho a8uAWGMnh Neta vừaNe Jq6Ybunháy mắt,Ne “Nào,Ne yoT2MRăn nh8uAWGMiều đồNe ăNen c8uAWGMhút đi”.

“Uống nhiềuyoT2MR rồi8uAWGM Nelà thế8uAWGM nNeào? Đấy,yoT2MR chẳngyoT2MR phNeải đã8uAWGM maNeng bNeạn gyoT2MRái 8uAWGMvề rồ8uAWGMi sao?”

“Thành ThyoT2MRiếu, cậuJq6Ybu lyoT2MRảm nhảmyoT2MR 8uAWGMgì thế?”yoT2MR TyoT2MRiêu VJq6Ybuiễn cuyoT2MRống lên,8uAWGM 8uAWGMném 8uAWGMmạnh đyoT2MRũa xuống.

Tôi kéo8uAWGM 8uAWGManh lại,8uAWGM yoT2MRmềm mỏn8uAWGMg 8uAWGMnói: “Người8uAWGM tyoT2MRa Necó l8uAWGMẽ nhìnNe Nenhầm mà!”

Tiêu Jq6YbuViễn Jq6Ybuquay đầ8uAWGMu lại8uAWGM nhìNen tôi,yoT2MR sNeắc mNeặt 8uAWGMlo lJq6Ybuắng, “EmNe khônJq6Ybug đượcJq6Ybu tyoT2MRin cậuNe ta!”

Tôi gJq6Ybuật đầu,yoT2MR 8uAWGMtôi sẽJq6Ybu khôngNe tiyoT2MRn aJq6Ybunh tyoT2MRa, Netôi 8uAWGMvà Jq6Ybuanh Neta yoT2MRgặp nhaNeu lNeần đâuyoT2MR, dựayoT2MR Jq6Ybuvào Jq6Ybucái Negì đểJq6Ybu t8uAWGMin a8uAWGMnh tyoT2MRa chứ?

Cái Jq6Ybuthế giớiJq6Ybu Nenày 8uAWGMngay cảNe Nengười bênyoT2MR cạnNeh cNeũng không8uAWGM thểJq6Ybu Netin tưởNeng đNeược, Jq6Ybuai l8uAWGMại Jq6Ybuđi t8uAWGMin yoT2MRlời nóNei vyoT2MRô nghĩ8uAWGMa củ8uAWGMa myoT2MRột nJq6Ybugười Jq6Ybuxa l8uAWGMạ chứ.

Một Nenhóm Jq6Ybungười huyêJq6Ybun nJq6Ybuáo cảyoT2MR buJq6Ybuổi, tôi8uAWGM hơ8uAWGMi mJq6Ybuệt mNeỏi, muốyoT2MRn chNeuồn 8uAWGMra 8uAWGMngoài, khổyoT2MR nỗiyoT2MR, cyoT2MRái túiJq6Ybu lại8uAWGM b8uAWGMị TiêuyoT2MR ViễyoT2MRn Jq6Ybugiữ c8uAWGMhặt, “Đ8uAWGMừng Nenói vớiyoT2MR a8uAWGMnh làyoT2MR ryoT2MRa 8uAWGMnhà v8uAWGMệ Jq6Ybusinh, eJq6Ybum đNeã dùJq6Ybung cJq6Ybuái cớyoT2MR Jq6Ybunày để8uAWGM chuNeồn 8uAWGMđi mấyoT2MRy lần8uAWGM rồi!”

“Em yoT2MRra 8uAWGMgọi điện8uAWGM thoạiJq6Ybu cyoT2MRho Nemẹ eyoT2MRm, Neở đâyJq6Ybu ồNen Jq6Ybuquá, muyoT2MRộn tyoT2MRhế yoT2MRnày Nemà yoT2MRem ch8uAWGMưa 8uAWGMvề, mẹNe Jq6Ybuem syoT2MRẽ Nelo lắng!”

“Em phJq6Ybuải hứa,Jq6Ybu Jq6Ybukhông đ8uAWGMược byoT2MRỏ về!yoT2MR Jq6YbuLát nữ8uAWGMa anyoT2MRh 8uAWGMđưa Jq6Ybuem về!”yoT2MR Tiêu8uAWGM Viễn8uAWGM Nethấp gi8uAWGMọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,Jq6Ybu đừnJq6Ybug đợyoT2MRi cNeon n8uAWGMữa nh8uAWGMé, mNeẹ ăn8uAWGM cơNem mộtyoT2MR mìnhyoT2MR đNei, Jq6Ybucon ăJq6Ybun yoT2MRxong rồJq6Ybui về.Jq6Ybu Jq6YbuBây giờyoT2MR Jq6Ybubụi lớnyoT2MR lắ8uAWGMm, lại8uAWGM l8uAWGMà 8uAWGMgiờ taJq6Ybun 8uAWGMtầm caJq6Ybuo điểm8uAWGM, khyoT2MRông bắtNe xNee vềyoT2MR Neđược!” TJq6Ybuôi dựaJq6Ybu vào8uAWGM bứ8uAWGMc tườngJq6Ybu hànNeh layoT2MRng, bànyoT2MR chânyoT2MR như8uAWGM không8uAWGM Neđỡ nyoT2MRổi trọngJq6Ybu lưNeợng yoT2MRcơ Nethể, lưngNe t8uAWGMrượt Nedọc xuNeống bờNe tườn8uAWGMg. Đá8uAWGM yoT2MRGrannit lạnhJq6Ybu buốtNe Jq6Ybungấm qNeua cNeả quần8uAWGM áyoT2MRo th8uAWGMấm vyoT2MRào ngườiyoT2MR, tJq6Ybuôi gụJq6Ybuc Neđầu xuốyoT2MRng hyoT2MRai đầ8uAWGMu gối,8uAWGM tyoT2MRừ từNe xNeua taJq6Ybun h8uAWGMơi lạnhNe tro8uAWGMng 8uAWGMcơ thể.

Một bànNe t8uAWGMay t8uAWGMo đặ8uAWGMt Nelên đầu8uAWGM yoT2MRtôi, nhẹ8uAWGM n8uAWGMhàng vNeuốt Netóc yoT2MRtôi, hNeỏi bằNeng giyoT2MRọng t8uAWGMrầm khyoT2MRàn: “Em8uAWGM Jq6Ybudùng dầuJq6Ybu gộiyoT2MR đầuJq6Ybu 8uAWGMcủa h8uAWGMãng nàyoT2MRo vNeậy? Dưỡn8uAWGMg tNeóc tNehật tốt”.

Tưởng làyoT2MR đếnNe aJq6Ybun ủiyoT2MR tyoT2MRôi, lạiNe điyoT2MR hỏ8uAWGMi mộtyoT2MR câJq6Ybuu Jq6Ybuchẳng vàJq6Ybuo đâu8uAWGM n8uAWGMhư thế.

“Đừng yoT2MRcó Nesờ ryoT2MRối lên,Jq6Ybu tó8uAWGMc tôJq6Ybui yoT2MRquý Nelắm đấyoT2MRy, Jq6Ybusờ hyoT2MRỏng rJq6Ybuồi anNeh khyoT2MRông đNeền 8uAWGMđược đâu”.Jq6Ybu NeTôi ngẩngJq6Ybu yoT2MRđầu lêNen, nhìyoT2MRn tNehấy ngyoT2MRười đ8uAWGMi ryoT2MRa Nelại làNe ChươngJq6Ybu Ngự.

“Tại sJq6Ybuao yoT2MRlà anh?”

“Sao khNeông thểyoT2MR làNe tôiyoT2MR? Jq6YbuEm ng8uAWGMhĩ lNeà ai?”

“Tiêu NeViễn đâu?”

“Đang uố8uAWGMng rưJq6Ybuợu với8uAWGM NeChương NeSính ởyoT2MR Jq6Ybutrong đó”.

Tôi x8uAWGMách túiJq6Ybu yoT2MRvội vãNe xuố8uAWGMng lầu,Ne lú8uAWGMc nàyyoT2MR khJq6Ybuông yoT2MRvề cJq6Ybuòn 8uAWGMđợi lúcJq6Ybu nNeào nữa.

“Bên ngoà8uAWGMi đangNe nổiNe bãoNe cáNet đấy,Jq6Ybu yoT2MRkhông yoT2MRbắt Neđược 8uAWGMxe 8uAWGMđâu”. 8uAWGMAnh Jq6Ybuta đứngJq6Ybu Jq6Ybusau lưngJq6Ybu tôNei 8uAWGMnhắc nhở.

“Thế thìJq6Ybu t8uAWGMôi điJq6Ybu bộNe về”.

“Có thyoT2MRể thửyoT2MR xeNem”. yoT2MRAnh Jq6Ybuta búngNe ngNeón tayNe, “EmNe lúcyoT2MR nàoNe cũngyoT2MR khácJq6Ybu nNegười”. yoT2MRCá MựcNe đ8uAWGMáng ghyoT2MRét tyoT2MRoàn yoT2MRnói giọngJq6Ybu ch8uAWGMâm chọc.

Bão cátyoT2MR Neđến thNeật d8uAWGMữ dội,8uAWGM yoT2MRcát bụ8uAWGMi thNeổi từngJq6Ybu cơJq6Ybun trêJq6Ybun đường.

Tôi lấyNe taJq6Ybuy bịtyoT2MR 8uAWGMmũi vàJq6Ybu miệng,Ne 8uAWGMmen the8uAWGMo lề8uAWGM đườngyoT2MR 8uAWGMđi yoT2MRthẳng. NeMắt bịNe 8uAWGMbụi Jq6Ybuthổi đếNen Jq6Ybunỗi khô8uAWGMng m8uAWGMở Jq6Ybura đư8uAWGMợc, nưJq6Ybuớc mắtJq6Ybu cứyoT2MR thếyoT2MR tràoNe rNea. ThờiJq6Ybu tiếtNe khNeỉ gióNe nàyJq6Ybu 8uAWGMthật k8uAWGMhó màNe chịJq6Ybuu đựng.

“Em Neơi, Jq6Ybucần yoT2MRxe khônNeg? yoT2MR50 tệNe mộ8uAWGMt km”.8uAWGM 8uAWGMPhía Jq6Ybusau Jq6Ybulà 8uAWGMchiếc 8uAWGMxe MeJq6Ybur 8uAWGMBenz 8uAWGMcủa CJq6Ybuhương NJq6Ybugự đangJq6Ybu 8uAWGMvẫy chào.

“Hắc quyoT2MRá đấy!”

“Tôi Jq6Ybucho eJq6Ybum nJq6Ybuợ lyoT2MRà yoT2MRđược chứJq6Ybu Negì?” ChươyoT2MRng yoT2MRNgự cười.

Ngồi Jq6Ybutrong x8uAWGMe c8uAWGMủa ChưJq6Ybuơng NgyoT2MRự, tôNei yoT2MRmới Nedám híyoT2MRt Jq6Ybuthở tJq6Ybuhoải mái.

Trong mắtNe hNeình nhưNe cóNe hyoT2MRạt bụi,8uAWGM nướcJq6Ybu mắt8uAWGM cJq6Ybuứ nhòeNe Jq6Ybunhoẹt khôJq6Ybung thôi.

“Em 8uAWGMcứ khóJq6Ybuc mNeãi 8uAWGMthế, có8uAWGM pyoT2MRhải Nelo lắnyoT2MRg cyoT2MRho tôiyoT2MR ngàyoT2MRy Jq6Ybumai xuấNet yoT2MRngoại bịyoT2MR ngườiNe nướcyoT2MR 8uAWGMngoài báJq6Ybun mất8uAWGM không?”

“Tôi lNeo yoT2MRanh xuấtyoT2MR nyoT2MRgoại Nemang Jq6Ybubán ngườJq6Ybui nJq6Ybuước 8uAWGMngoài mấtJq6Ybu thôi!yoT2MR NeAnh đJq6Ybuính lNeông lNeên nNegười thìJq6Ybu cNeòn khônyoT2MR hJq6Ybuơn khỉyoT2MR, Jq6Ybuai lại8uAWGM Necó thểNe bányoT2MR anJq6Ybuh được!”

Chương NgNeự cyoT2MRười vang8uAWGM, “EmNe đyoT2MRang yoT2MRkhen tôJq6Ybui Jq6Ybuhay mNeỉa tôi8uAWGM đấy?”

“Tất nhiênyoT2MR kheJq6Ybun a8uAWGMnh rồi!”

“Ồ, 8uAWGMlại yoT2MRcó kiể8uAWGMu khyoT2MRen nyoT2MRgười Nenhư e8uAWGMm nữayoT2MR! Jq6YbuBiết rõ8uAWGM tJq6Ybuhế Nerồi, chẳnNeg qu8uAWGMa, Netôi lạiJq6Ybu vẫNen thícNeh nghe”.

“Anh thyoT2MRích nghyoT2MRe, yoT2MRtôi lyoT2MRại Nekhông tJq6Ybuhích nóiJq6Ybu đấy!”

Chương NgJq6Ybuự nyoT2MRói: “NeNgày myoT2MRai tyoT2MRôi đi8uAWGM rồiJq6Ybu, ướ8uAWGMc tínhNe ítyoT2MR nhNeất cyoT2MRũng ph8uAWGMải byoT2MRa tháyoT2MRng mớiJq6Ybu cóJq6Ybu thểNe tJq6Yburở về”.

“Vừa nãyoT2MRy tôi8uAWGM 8uAWGMđã nyoT2MRghe hết8uAWGM rồiyoT2MR!” TôiyoT2MR cũn8uAWGMg khJq6Ybuông điếc,Jq6Ybu vừa8uAWGM nãNey cả8uAWGM nhómJq6Ybu nJq6Ybugười nNeói oanJq6Ybug Jq6Ybuoang vậyyoT2MR, rồi8uAWGM Jq6Ybulại Jq6Ybuchúc rượu,yoT2MR lJq6Ybuại từJq6Ybu byoT2MRiệt, muốyoT2MRn khJq6Ybuông 8uAWGMbiết c8uAWGMũng khó.

“Thế syoT2MRao yoT2MRem không8uAWGM cyoT2MRó Jq6Ybuchút biểuJq6Ybu hJq6Ybuiện Jq6Ybugì?” Chương8uAWGM yoT2MRNgự cườ8uAWGMi rJq6Ybuất yoT2MRgian xảo.

“Lại Jq6Ybucần 8uAWGMphải biyoT2MRểu yoT2MRhiện? Jq6YbuCó cầnNe láJq6Ybut yoT2MRnữa 8uAWGMđi qJq6Ybuua cử8uAWGMa hàyoT2MRng tạpJq6Ybu hóaJq6Ybu Jq6Ybudưới lầuJq6Ybu Jq6Ybunhà tôyoT2MRi muyoT2MRa Jq6Ybuchút bánJq6Ybuh ngọt,Jq6Ybu Jq6Ybusữa chuJq6Ybua g8uAWGMì đNeó manNeg đyoT2MRi không?”8uAWGM BìnhJq6Ybu thườNeng yoT2MRđi đâuyoT2MR yoT2MRxa, t8uAWGMôi đềuJq6Ybu thíyoT2MRch mNeang thJq6Ybueo Jq6Ybunhững đồ8uAWGM này.

Chương 8uAWGMNgự cư8uAWGMời rấtJq6Ybu khổNe s8uAWGMở, “Tôi8uAWGM yoT2MRthấy 8uAWGMthôi yoT2MRmiễn đượcyoT2MR rồi”.

“Vậy tố8uAWGMt qNeuá, Netôi đỡJq6Ybu tốn8uAWGM tiền”.

“Hay là…Jq6Ybu chúNeng tyoT2MRa 8uAWGMhôn tạ8uAWGMm biệtJq6Ybu nhé?”

“Cái gì?Ne ĐợiJq6Ybu đã…Ne” CJq6Ybuó phJq6Ybuải tôyoT2MRi đãNe ngNehe yoT2MRnhầm không.

“Hôn yoT2MRtạm biệt!”yoT2MR AJq6Ybunh Neta dừnyoT2MRg 8uAWGMxe lại,Jq6Ybu nyoT2MRâng yoT2MRđầu tyoT2MRôi lênNe và8uAWGM nhNeìn mJq6Ybuột các8uAWGMh nghiNeêm túc.

Có 8uAWGMlẽ tôyoT2MRi đNeã sNeợ đầnyoT2MR m8uAWGMặt rayoT2MR, nếuNe kh8uAWGMông th8uAWGMì yoT2MRcũng mấtyoT2MR hJq6Ybuồn rồiNe, n8uAWGMgay cả8uAWGM mắ8uAWGMt Necũng yoT2MRkhông độngyoT2MR đậJq6Ybuy, nhìnJq6Ybu anNeh t8uAWGMa cyoT2MRhằm chằm.

Đầu aJq6Ybunh 8uAWGMta dần8uAWGM hướn8uAWGMg gầNen vềJq6Ybu phJq6Ybuía tôyoT2MRi, yoT2MRmột lNeuồng yoT2MRhơi Jq6Ybunóng phảJq6Ybu yoT2MRlại, “N8uAWGMày nJq6Ybuày!” Tô8uAWGMi h8uAWGMét lên.

Anh dừngJq6Ybu lại,Jq6Ybu 8uAWGMbỏ t8uAWGMôi rNea, yoT2MRđột nhi8uAWGMên cườiyoT2MR lớn,yoT2MR “ĐùayoT2MR eNem Jq6Ybucho 8uAWGMvui thôi!”

Cá NeMực chếyoT2MRt tJq6Ybuiệt, đùaNe cyoT2MRái Negì kyoT2MRhông đùa,8uAWGM l8uAWGMại đùaNe yoT2MRcái kiểNeu 8uAWGMxấu x8uAWGMa ấy.

Lúc vềJq6Ybu đếnNe cửaJq6Ybu nJq6Ybuhà tJq6Ybuôi, ChươngyoT2MR NgựJq6Ybu hỏiJq6Ybu: “Tâm8uAWGM trạJq6Ybung tốtJq6Ybu yoT2MRhơn chútNe nàJq6Ybuo chưa?”

“Tốt n8uAWGMhiều rồiNe!” MNeay m8uAWGMà cóJq6Ybu a8uAWGMnh ta.

“Vậy tyoT2MRhì 8uAWGMlau khyoT2MRô nướyoT2MRc Nemắt đi,Ne xNeuống xe”Jq6Ybu. AnJq6Ybuh Jq6Ybuta dừn8uAWGMg xNee lạyoT2MRi, gi8uAWGMúp tôNei mởJq6Ybu cửyoT2MRa Jq6Ybuxe rNeất lịch8uAWGM lãm.

“Chương Ngự,yoT2MR Necảm ơyoT2MRn anh!”8uAWGM TôiJq6Ybu n8uAWGMói rấJq6Ybut tNehành thật.

“Lời nóyoT2MRi su8uAWGMông thJq6Ybuì miJq6Ybuễn điyoT2MR, lJq6Ybuàm cáJq6Ybui g8uAWGMì thựcyoT2MR 8uAWGMtế Jq6Ybuhơn đi”.Jq6Ybu ÁNenh mNeắt yoT2MRcủa ChươngNe NgJq6Ybuự đJq6Ybuảo yoT2MRrất nNehanh, cyoT2MRó vẻNe lạiJq6Ybu yoT2MRnghĩ r8uAWGMa tròJq6Ybu quyoT2MRỷ yoT2MRgì đó.

“Tôi khô8uAWGMng cNeó t8uAWGMiền!” TôyoT2MRi vộNei thayoT2MRnh minh.

“Tôi cũJq6Ybung chẳNeng thiếu8uAWGM tiền,yoT2MR lấNey t8uAWGMiền cJq6Ybuủa yoT2MRem là8uAWGMm gì?”

“Vậy a8uAWGMnh cầnJq6Ybu Negì?” TyoT2MRôi đềNe cJq6Ybuao cảnJq6Ybuh gJq6Ybuiác, Jq6Ybungười nàNey toàJq6Ybun xuấtNe nhJq6Ybuững chiêuNe khôngyoT2MR 8uAWGMtheo quJq6Ybuy tNeắc gìNe cả,8uAWGM phải8uAWGM đề8uAWGM phJq6Ybuòng chút.

 

 

5. MàyoT2MRu Jq6Ybuxanh ngyoT2MRọc 8uAWGMlà phyoT2MRong cá8uAWGMch củ8uAWGMa yoT2MRTiêu Viễn 

Anh giJq6Ybuơ chNeùm yoT2MRchìa khóyoT2MRa yoT2MRtrước mặtNe 8uAWGMtôi lắcyoT2MR lắc,Ne “Đây8uAWGM lNeà chìJq6Ybua khóJq6Ybua nJq6Ybuhà tôyoT2MRi, eNem cầmJq6Ybu lấy”.

Tôi ngướcyoT2MR lêyoT2MRn nNehìn x8uAWGMuống th8uAWGMăm dò8uAWGM anhyoT2MR, “yoT2MRAnh yoT2MRchưa bịNe ấm8uAWGM 8uAWGMđầu ch8uAWGMứ? RỗiNe viyoT2MRệc 8uAWGMnên Netùy yoT2MRtiện ma8uAWGMng chìaJq6Ybu khyoT2MRóa ryoT2MRa đưNea yoT2MRcho ngưNeời t8uAWGMa à!”

“Tất nyoT2MRhiên khôyoT2MRng 8uAWGMấm đầu!yoT2MR ĐưaNe chìaJq6Ybu khóJq6Ybua ch8uAWGMo yoT2MRem lNeà đJq6Ybuể Neem giúpyoT2MR t8uAWGMôi mộNet sốNe việc”.

“Việc gì?”Jq6Ybu BiyoT2MRết ngJq6Ybuay 8uAWGManh t8uAWGMa lyoT2MRà ng8uAWGMười khôngyoT2MR chịuyoT2MR bịJq6Ybu thiệNet mà.

“Giúp tôiyoT2MR c8uAWGMho ăn,Jq6Ybu địyoT2MRnh Nekỳ thayoT2MRy nước8uAWGM cJq6Ybuho chúng!”

“Nhà anyoT2MRh n8uAWGMuôi yoT2MRcá à?Ne KyoT2MRhông phNeải làJq6Ybu cáyoT2MR mực8uAWGM cyoT2MRhứ?” Tô8uAWGMi đNeã từJq6Ybung đJq6Ybuến nNehà 8uAWGManh tyoT2MRa, chẳnyoT2MRg t8uAWGMhấy cyoT2MRon cáNe nyoT2MRào cả.

“Tất 8uAWGMnhiên cNeó cá8uAWGM rồ8uAWGMi, đềuyoT2MR 8uAWGMlà cá8uAWGM nổiJq6Ybu tiNeếng củNea vùJq6Ybung nhiyoT2MRệt đớiNe đấy8uAWGM”. AnyoT2MRh Neta vênh8uAWGM mặtyoT2MR tựJq6Ybu hào.

“Sao Netôi lạiJq6Ybu khyoT2MRông nhìJq6Ybun thấy?”

“Ngoài cáiJq6Ybu sof8uAWGMa nhà8uAWGM tô8uAWGMi Jq6Ybura, 8uAWGMem còJq6Ybun nyoT2MRhìn tJq6Ybuhấy Necái gìJq6Ybu Nenữa đâu?”

“Cũng Jq6Ybuphải!” yoT2MRHôm đóNe uốnyoT2MRg nhiềuyoT2MR Nequá, đếnyoT2MR nJq6Ybuhà anyoT2MRh t8uAWGMa làNe lănJq6Ybu Jq6Ybura Jq6Ybusofa Jq6Ybunằm 8uAWGMkhóc, 8uAWGMkhóc cháNen 8uAWGMthì ngủJq6Ybu. SángyoT2MR Nengày t8uAWGMhứ Jq6Ybuhai Nedậy lNeại cuốn8uAWGMg Necuồng đJq6Ybui làm,yoT2MR Neđúng là8uAWGM kyoT2MRhông đ8uAWGMể Neý nNehà a8uAWGMnh tNea rốtNe cuộcNe có8uAWGM nhữn8uAWGMg gì.

 “Nhưng màyoT2MR, Jq6Ybutôi vớiJq6Ybu aNenh yoT2MRkhông 8uAWGMhề 8uAWGMthân quJq6Ybuen mNeà! NeSao aNenh lạiJq6Ybu cóyoT2MR thểyoT2MR yoT2MRyên tâmyoT2MR gJq6Ybuiao chìJq6Ybua k8uAWGMhóa 8uAWGMnhà chJq6Ybuo tôi?”

“Chính vJq6Ybuì khônJq6Ybug tNehân 8uAWGMquen nênyoT2MR m8uAWGMới yêJq6Ybun yoT2MRtâm đểJq6Ybu yoT2MRem đến.yoT2MR ĐểyoT2MR ngườiJq6Ybu yoT2MRquen đếJq6Ybun, giớiNe yoT2MRbáo 8uAWGMchí lạ8uAWGMi dòm8uAWGM ngóJq6Ybu phỏngyoT2MR đoáNen”. Jq6YbuChương 8uAWGMNgự nóJq6Ybui rấtyoT2MR c8uAWGMó lyoT2MRý lẽ.

“Để NeChương SínNeh đến,Ne chắJq6Ybuc chJq6Ybuắn ngưJq6Ybuời 8uAWGMta sJq6Ybuẽ khônNeg Nenói gì8uAWGM đưyoT2MRợc”. TNeôi Jq6Ybuđề nghị.

“Nó đếyoT2MRn đểyoT2MR là8uAWGMm loạyoT2MRn nJq6Ybuhà tôiyoT2MR Jq6Ybulên à,yoT2MR tô8uAWGMi trở8uAWGM Jq6Ybuvề lNeại ph8uAWGMải tNehu dọyoT2MRn mấtNe myoT2MRấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao Neem Jq6Ybu“nhưng mà”8uAWGM 8uAWGMnhiều thế?”

“Nhưng 8uAWGMmà, tôJq6Ybui chưaJq6Ybu tNeừng nu8uAWGMôi cáyoT2MR đâ8uAWGMu! NeCho yoT2MRcá ăJq6Ybun giyoT2MRúp anNeh, lỡyoT2MR chếtJq6Ybu Jq6Yburồi phJq6Ybuải lJq6Ybuàm sao?”

“Có 8uAWGMvấn yoT2MRđề yoT2MRgì thìJq6Ybu g8uAWGMọi điện8uAWGM Necho tôi!”

“Cước gọi8uAWGM đường8uAWGM yoT2MRdài qyoT2MRuốc Jq6Ybutế đấy!”

“Sẽ hoà8uAWGMn Jq6Ybutrả cyoT2MRho yoT2MRem phí8uAWGM đJq6Ybuiện thoại,Jq6Ybu p8uAWGMhụ cNeấp phá8uAWGMt sinyoT2MRh, tiềnyoT2MR Jq6Ybumua 8uAWGMthức ăn8uAWGM cyoT2MRho cáyoT2MR cũnJq6Ybug Jq6Ybusẽ trả!Jq6Ybu Jq6YbuEm 8uAWGMmà 8uAWGMcòn “nhưngyoT2MR m8uAWGMà” Nenữa Jq6Ybulà t8uAWGMôi 8uAWGMbực mìnNeh đấy,Jq6Ybu bả8uAWGMo e8uAWGMm giúNep myoT2MRột việcyoT2MR mJq6Ybuà Nekhó kNehăn thyoT2MRế àyoT2MR?” Ch8uAWGMương NgyoT2MRự tỏyoT2MR 8uAWGMra nghiNeêm trọnJq6Ybug, l8uAWGMại Necó yoT2MRvẻ dọJq6Ybua nạt.

Tôi cJq6Ybuòn 8uAWGMcó yoT2MRthể nyoT2MRói yoT2MRgì 8uAWGMđược nữayoT2MR yoT2MRchứ, c8uAWGMhỉ Necó yoT2MRthể nhậnyoT2MR chìaJq6Ybu khJq6Ybuóa củaNe Jq6Ybuanh 8uAWGMta, “NếuJq6Ybu màNe chJq6Ybuo cNeá ă8uAWGMn byoT2MRị yoT2MRchết rồiJq6Ybu thJq6Ybuì a8uAWGMnh đừn8uAWGMg cóJq6Ybu nổyoT2MRi yoT2MRgiận đấy!”

“Chỉ làJq6Ybu mấy8uAWGM cNeon cJq6Ybuá thôiNe mà?8uAWGM 8uAWGMTôi có8uAWGM Nethể gyoT2MRiận gìNe chứ!”

Thấy 8uAWGMtôi nNegoan ngyoT2MRoãn c8uAWGMầm cJq6Ybuhìa khóaJq6Ybu, ChươJq6Ybung NeNgự cNeười, “NhưJq6Ybu tNehế l8uAWGMà yoT2MRtôi yoT2MRyên Netâm rồi!”

Buổi tố8uAWGMi đNei Nengủ qu8uAWGMên kNehông tắtNe điệnJq6Ybu Jq6Ybuthoại, Jq6Ybungủ Neđến n8uAWGMửa đêm,Ne nóJq6Ybu bNeắt đầuyoT2MR kêuJq6Ybu loạnJq6Ybu lên.

“Ai đấy?”Ne Không8uAWGM biJq6Ybuết Jq6Ybubây gJq6Ybuiờ đJq6Ybuang 8uAWGMlà gi8uAWGMờ nNegủ saJq6Ybuo, gọi8uAWGM điJq6Ybuện pNehiền nhiễNeu 8uAWGMgiữa Jq6Ybuđêm, tJq6Ybuội đáNeng tyoT2MRử hình.

Đầu điệnyoT2MR thoạiJq6Ybu bênNe kJq6Ybuia Neim Jq6Ybuắng Nemột kho8uAWGMảng lặngyoT2MR yoT2MRmơ hồ.

Tôi khô8uAWGMng yoT2MRsợ ồn8uAWGM, sợNe Jq6Ybunhất lNeà lúJq6Ybuc 8uAWGMtĩnh myoT2MRặng, i8uAWGMm ắnyoT2MRg khyoT2MRông mộNet tiếng8uAWGM độnJq6Ybug thấyJq6Ybu cNeó cảmNe gyoT2MRiác kỳyoT2MR dị.

Mấy giâ8uAWGMy tr8uAWGMôi qyoT2MRua vẫnNe k8uAWGMhông yoT2MRcó yoT2MRgiọng yoT2MRnói, tôJq6Ybui ngồiJq6Ybu Nebật dậy.

“Làm ơyoT2MRn nóiJq6Ybu một8uAWGM câu,yoT2MR nếuyoT2MR không8uAWGM yoT2MRdọa chếtyoT2MR ngJq6Ybuười yoT2MRanh phảiJq6Ybu đNeền mạnNeg đấy!”yoT2MR Jq6YbuTôi hé8uAWGMt vàyoT2MRo d8uAWGMi động.

“Khả…”, làyoT2MR giọngyoT2MR nNeói của8uAWGM TiyoT2MRêu NeViễn, tôJq6Ybui n8uAWGMín tyoT2MRhở, lầNen nà8uAWGMy đếnNe lưJq6Ybuợt Jq6Ybutôi khôNeng n8uAWGMói gì.

“Em, e8uAWGMm chưaNe tNeắt yoT2MRmáy Jq6Ybudi động”Jq6Ybu. GNeiọng nó8uAWGMi củJq6Ybua TJq6Ybuiêu ViNeễn dịuNe dàng,Jq6Ybu dịuyoT2MR 8uAWGMdàng đếnyoT2MR nỗiNe lJq6Ybuàm tô8uAWGMi ngâNey ngấJq6Ybut, Netôi Necẩn tyoT2MRhận lặngyoT2MR ngh8uAWGMe hNeơi 8uAWGMthở Jq6Ybucủa anhJq6Ybu, cảyoT2MRm giáJq6Ybuc hơJq6Ybui nJq6Ybuóng đaJq6Ybung Jq6Ybulan t8uAWGMỏa trên8uAWGM mặt.

Cả Jq6Ybuhai Nengười iNem lJq6Ybuặng hồi8uAWGM lâNeu, v8uAWGMẫn làNe yoT2MRTiêu yoT2MRViễn mở8uAWGM lời8uAWGM trưNeớc, “NgyoT2MRủ ngon”.

Tôi 8uAWGMgiữ chặtJq6Ybu điệNen 8uAWGMthoại d8uAWGMi độnyoT2MRg, mãNei khJq6Ybuông ch8uAWGMịu bỏyoT2MR xNeuống. Jq6YbuĐến Nelúc cyoT2MRơ thểNe Necảm tJq6Ybuhấy lạnhyoT2MR Jq6Ybumới Nebiết l8uAWGMà chJq6Ybuăn đJq6Ybuã Nerơi xuốJq6Ybung khyoT2MRỏi yoT2MRgiường rồi.

Buổi sáng8uAWGM, kJq6Ybuhi trờiJq6Ybu Jq6Ybuvẫn còn8uAWGM Netờ 8uAWGMmờ, gióJq6Ybu l8uAWGMạnh khôNeng ngJq6Ybuừng thổi,yoT2MR mở8uAWGM cửa8uAWGM Nesổ rNea tJq6Ybuhấy Jq6Ybubụi bJq6Ybuám d8uAWGMày th8uAWGMành 8uAWGMlớp trêNen bệNe cửa.

Dưới lJq6Ybuầu, khônyoT2MRg yoT2MRbiết cNeún coJq6Ybun cNeủa Jq6Ybunhà nào8uAWGM mNeặc bộyoT2MR quầnNe áo8uAWGM nJq6Ybugộ nghĩnNeh 8uAWGMđang chạy8uAWGM lyoT2MRăng 8uAWGMquăng, 8uAWGMcái môJq6Ybung tryoT2MRòn yoT2MRmũm mĩNem ngoJq6Ybue nguẩyyoT2MR, cựcyoT2MR kyoT2MRỳ đángyoT2MR yêu.

Cún coyoT2MRn chạNey đến8uAWGM dưJq6Ybuới 8uAWGMmột chiế8uAWGMc xJq6Ybue c8uAWGMon mà8uAWGMu xan8uAWGMh nNegọc, muốNen đá8uAWGMnh dấyoT2MRu 8uAWGMlãnh đNeịa, ngửiNe ngửiNe Jq6Ybumùi 8uAWGMthấy khNeông phảiJq6Ybu lạiJq6Ybu tyoT2MRừ từ8uAWGM Nebỏ đi.

Chiếc yoT2MRxe ấyyoT2MR rấtJq6Ybu giốNeng chiyoT2MRếc xyoT2MRe TiyoT2MRêu ViNeễn láyoT2MRi Jq6Ybungày hNeôm 8uAWGMqua, yoT2MRmàu xanyoT2MRh ngọcJq6Ybu thJq6Ybuâm trầ8uAWGMm sâuyoT2MR sắ8uAWGMc, thậJq6Ybut 8uAWGMhợp vớyoT2MRi phonJq6Ybug cáyoT2MRch củayoT2MR TiêNeu Viễn.

Tôi chNeạy nyoT2MRhư bJq6Ybuay x8uAWGMuống dyoT2MRưới lầuNe, phóngyoT2MR đế8uAWGMn Nechỗ chJq6Ybuiếc xNee, qu8uAWGMa 8uAWGMlớp yoT2MRbụi yoT2MRphủ ngoyoT2MRài cửaNe Jq6Ybukính Jq6Ybunhìn thJq6Ybuấy TiêuJq6Ybu yoT2MRViễn ở8uAWGM yoT2MRtrong xe.

Cả ngưyoT2MRời anNeh ngồNei dyoT2MRựa tJq6Yburên 8uAWGMghế, ngủyoT2MR thiếpyoT2MR điNe, chỉyoT2MR cóJq6Ybu dNei đNeộng vẫNen đyoT2MRể ởNe yoT2MRbên tayoT2MRi, dáNeng đNeiệu 8uAWGMnhư Jq6Ybuđang gọiNe điệyoT2MRn thoại.

Tôi gõJq6Ybu yoT2MRgõ vJq6Ybuào cửyoT2MRa xeJq6Ybu, s8uAWGMau đóJq6Ybu Nethấy TiêNeu ViJq6Ybuễn tỉnyoT2MRh dậy.

“Tại yoT2MRsao anJq6Ybuh lạiNe ở8uAWGM đâyyoT2MR?” TyoT2MRôi hỏi.

Anh dNeụi dụNei myoT2MRắt, khôngNe trả8uAWGM lờiNe tôi.

“Anh yoT2MRở đâyyoT2MR cả8uAWGM mNeột đêmJq6Ybu à?”

“Đâu yoT2MRcó, hơnJq6Ybu haJq6Ybui giờ8uAWGM sánJq6Ybug 8uAWGMmới r8uAWGMa khỏiNe cyoT2MRhỗ CJq6Ybuôn Thiếu!”yoT2MR An8uAWGMh yoT2MRmở cử8uAWGMa xyoT2MRe, “EyoT2MRm 8uAWGMcó lạnhJq6Ybu khô8uAWGMng? V8uAWGMào tryoT2MRong nó8uAWGMi chuyệnyoT2MR đi!”

“Còn Jq6Ybunói g8uAWGMì nữJq6Ybua, khôngJq6Ybu cJq6Ybuó chuyệnNe gyoT2MRì mNeau vyoT2MRề Nenhà ngủNe điJq6Ybu!” NeTôi đứngNe yoT2MRở bê8uAWGMn ngoàiNe khôn8uAWGMg yoT2MRnhúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuy8uAWGMện thyoT2MRì mJq6Ybuau Nenói, 8uAWGMnói xoJq6Ybung rồ8uAWGMi Nevề đJq6Ybui ngủ!”Jq6Ybu NeTôi cảmyoT2MR yoT2MRthấ hôNem yoT2MRnay tyoT2MRôi cằnJq6Ybu n8uAWGMhằn 8uAWGMquá, gJq6Ybuiống mộtyoT2MR b8uAWGMà lão8uAWGM 8uAWGMtám mươyoT2MRi vậyoT2MRy. Ti8uAWGMêu yoT2MRViễn yoT2MRim lặnJq6Ybug nNehìn tôiJq6Ybu, Ne“”Em đaJq6Ybung gyoT2MRiận à?”

“Em giJq6Ybuận cNeái Jq6Ybugì c8uAWGMhứ? MấyoT2MRy Jq6Ybungười cyoT2MRác a8uAWGMnh th8uAWGMích Negì t8uAWGMhì làm,Jq6Ybu liNeên Nequan 8uAWGMgì đế8uAWGMn yoT2MRem chyoT2MRứ?” Đúng8uAWGM là8uAWGM Jq6Ybutôi đa8uAWGMng giận,Ne giậnJq6Ybu Neanh yoT2MRsao Nelại khônyoT2MRg biếtNe qNeuý Nebản t8uAWGMhân mìyoT2MRnh 8uAWGMnhư Jq6Ybuthế, trờiJq6Ybu 8uAWGMlạnh mNeà k8uAWGMhông 8uAWGMvề nJq6Ybuhà, 8uAWGMcòn ngủNe ởyoT2MR trê8uAWGMn xe.

“Nhìn aNenh Nechằm cyoT2MRhằm nhJq6Ybuư yoT2MRvậy, Necòn nói8uAWGM 8uAWGMlà k8uAWGMhông giận8uAWGM à?”Jq6Ybu TNeiêu ViễJq6Ybun nhìnyoT2MR tôiyoT2MR cười8uAWGM vJq6Ybuới vyoT2MRẻ nuônNeg chiều.

`”Em giận,yoT2MR lJq6Ybuà tự8uAWGM giNeận bảnyoT2MR tyoT2MRhân mình!Jq6Ybu TrờiJq6Ybu 8uAWGMlạnh thJq6Ybuế 8uAWGMnày, chạNey xuốnNeg Jq6Ybuquản ayoT2MRnh làm8uAWGM gì?8uAWGM” TNeôi quNeay người8uAWGM muốJq6Ybun lênyoT2MR nNehà, khôn8uAWGMg đJq6Ybuể 8uAWGMý aJq6Ybunh nJq6Ybuữa 8uAWGMchắc yoT2MRanh Jq6Ybusẽ bỏyoT2MR v8uAWGMề thôi.

“Đợi đã!”Ne T8uAWGMiêu VNeiễn xuJq6Ybuống yoT2MRxe Jq6Ybukéo tôi8uAWGM lạ8uAWGMi, “AnhNe muJq6Ybuốn nói8uAWGM vớJq6Ybui emyoT2MR, Netất 8uAWGMcả đềyoT2MRu khNeông yoT2MRnhư eyoT2MRm nghĩJq6Ybu Nethế đâu!”

“Cái gJq6Ybuì Nemà khôNeng nhNeư yoT2MRem ngyoT2MRhĩ?” Tô8uAWGMi Nenghĩ c8uAWGMái Negì yoT2MRchứ? LờJq6Ybui n8uAWGMói củaJq6Ybu TiNeêu Jq6YbuViễn làm8uAWGM tôi8uAWGM nyoT2MRghi hoặc.

Tiêu Vi8uAWGMễn yoT2MRthở dàiNe Jq6Ybukhẽ nói8uAWGM: “TNehôi 8uAWGMvậy, cyoT2MRó mộNet 8uAWGMsố yoT2MRchuyện Jq6Ybuanh cũnJq6Ybug kh8uAWGMông biếNet nênNe Jq6Ybunói thếJq6Ybu nào”.

“Vậy thìNe yoT2MRđừng 8uAWGMnói nữa!”Jq6Ybu Đã8uAWGM không8uAWGM bNeiết nê8uAWGMn nóyoT2MRi thJq6Ybuế nàoNe th8uAWGMì còyoT2MRn nyoT2MRói gJq6Ybuì nữa,yoT2MR chúnNeg Netôi Neđều Nekhông Jq6Ybuphải 8uAWGMlà nhữngNe người8uAWGM quJq6Ybuá gượn8uAWGMg ép.

Tiêu ViễnJq6Ybu rõyoT2MR rànJq6Ybug r8uAWGMất Jq6Ybumệt, ngápNe dàiJq6Ybu mộtNe Necái rồiJq6Ybu nói:Jq6Ybu “BâyNe Jq6Ybugiờ yoT2MRanh vNeề Jq6Ybuđi Nengủ, buổiyoT2MR tốiJq6Ybu Jq6Ybuđến Neđón emNe, Nesẽ chJq6Ybuo eyoT2MRm myoT2MRột bấtNe ngNeờ Nethú vị”.

“Buổi tố8uAWGMi eyoT2MRm cóyoT2MR việc…”8uAWGM. Tố8uAWGMi nyoT2MRay tô8uAWGMi ph8uAWGMải yoT2MRđi Nexem buổiNe biJq6Ybuểu diễJq6Ybun Jq6Ybucủa Lưu8uAWGM Đức8uAWGM Ho8uAWGMa yoT2MRvới yoT2MRmẹ, lớpyoT2MR 8uAWGMtrưởng yoT2MRChương SínhyoT2MR Jq6Ybuchẳng Jq6Ybudễ Jq6Ybugì yoT2MRmới kyoT2MRiếm được8uAWGM vé.

“Nếu màyoT2MR khôn8uAWGMg yoT2MRquan trọngJq6Ybu Jq6Ybuthì hủyJq6Ybu đi!”Ne TiyoT2MRêu Vi8uAWGMễn gi8uAWGMọng n8uAWGMài nỉyoT2MR khiNeến Netôi suNeýt Jq6Ybunữa mềmNe lònNeg, nhưyoT2MRng yoT2MRnghĩ lạiNe, tại8uAWGM sJq6Ybuao Jq6Ybumỗi lầ8uAWGMn ngNeười bịNe th8uAWGMỏa hiệpyoT2MR Jq6Ybuđều l8uAWGMà tôi?

“Không hJq6Ybuủy đưNeợc!” TôiyoT2MR hầNem hJq6Ybuừ nóiJq6Ybu, buổ8uAWGMi yoT2MRdiễn yoT2MRca nhạcNe khyoT2MRông vìNe 8uAWGMtôi mJq6Ybuà hoãNen lạNei được,yoT2MR màNe c8uAWGMũng đãyoT2MR hứayoT2MR chắcJq6Ybu Nechắn vớiyoT2MR myoT2MRẹ rNeồi, mJq6Ybuẹ vì8uAWGM chuyJq6Ybuện nJq6Ybuày Nemà Jq6Ybuvui sướNeng mấyNe ngNeày liền.

“Ừ, thJq6Ybuế tJq6Ybuhôi vậy8uAWGM”. Jq6YbuTiêu Viễn8uAWGM cóJq6Ybu vJq6Ybuẻ tJq6Ybuhất vọNeng, “NhNeưng h8uAWGMy vọngJq6Ybu lầJq6Ybun 8uAWGMsau yoT2MRcòn yoT2MRcó cyoT2MRơ hội”.

Còn cóJq6Ybu Necơ Nehội Negì, yoT2MRtôi muốnyoT2MR hỏi8uAWGM aJq6Ybunh, n8uAWGMhưng thJq6Ybuấy dJq6Ybuáng 8uAWGMvẻ a8uAWGMnh mệtNe mỏi,yoT2MR lyoT2MRại khô8uAWGMng đàyoT2MRnh lòyoT2MRng, cyoT2MRó yoT2MRlẽ Nethôi vậy.8uAWGM NóiJq6Ybu đến8uAWGM Jq6Ybuđây l8uAWGMà đượcNe rồi,8uAWGM nêyoT2MRn Jq6Ybunhanh yoT2MRchóng vyoT2MRề nNehà Jq6Ybuđi n8uAWGMgủ đi.

Cổng sâ8uAWGMn yoT2MRvận độngJq6Ybu người8uAWGM đônNeg nhNeư mJq6Ybuắc cửi,Ne rấyoT2MRt nhiyoT2MRều ngườyoT2MRi khNeông Nemua được8uAWGM vé,Jq6Ybu tú8uAWGMm tNeụm ởJq6Ybu cổngyoT2MR để8uAWGM mJq6Ybuua vNeé c8uAWGMhợ đen.

Có ngườiNe nhìJq6Ybun số8uAWGM ghếNe Jq6Ybuvé củaJq6Ybu tôyoT2MRi, Jq6Ybuhỏi: “Cô8uAWGM gái,Ne cNeó báJq6Ybun vJq6Ybué khônNeg?” TôiyoT2MR yoT2MRlắc đầu,Ne lớpJq6Ybu tNerưởng yoT2MRchẳng dễyoT2MR g8uAWGMì kyoT2MRiếm c8uAWGMho, 8uAWGMlàm Nesao cNeó Nethể bán?

Bên cạnh,yoT2MR cũnNeg yoT2MRcó rấNet nhi8uAWGMều ngườiyoT2MR Nevây lNeấy mẹNe tNeôi, cNeó nNegười n8uAWGMói: “ChịyoT2MR ơyoT2MRi, c8uAWGMái Jq6Ybuvé 8uAWGMnày chịyoT2MR 8uAWGMcứ nóiJq6Ybu Jq6Ybugiá 8uAWGMđi, Nebao n8uAWGMhiêu tiềnNe Jq6Ybutôi cũ8uAWGMng lấy”.

Lúc nJq6Ybuày Netôi mớiyoT2MR Nebiets, thJq6Ybuì 8uAWGMra chỗyoT2MR ngồiNe củaNe haNei Nechiếc vé8uAWGM yoT2MRnày 8uAWGMcực kỳyoT2MR tốt,Jq6Ybu lúNec vềyoT2MR pNehải cảNem Neơn ChJq6Ybuương SíNenh tử8uAWGM tếyoT2MR mNeới được.

Chỗ ngồJq6Ybui cNeủa chú8uAWGMng Jq6Ybutôi làNe yoT2MRkhu ghếJq6Ybu Jq6YbuVIP, ởyoT2MR hàngJq6Ybu thứ8uAWGM Jq6Ybuba, rJq6Ybuất gầJq6Ybun sâNen khấu,8uAWGM cóJq6Ybu yoT2MRthể n8uAWGMhìn rõ8uAWGM Jq6Ybucả mặtNe Jq6Ybucủa Jq6Ybunhân viênNe 8uAWGMlàm c8uAWGMông tá8uAWGMc đi8uAWGMều khiJq6Ybuển t8uAWGMhiết bJq6Ybuị tryoT2MRên sâNen khấu,8uAWGM Nelại cJq6Ybuòn đượcyoT2MR Necung cấpNe miễnNe pJq6Ybuhí nưJq6Ybuớc uốnNeg vJq6Ybuà đồyoT2MR ă8uAWGMn nhẹ.

Hàng thứNe hayoT2MRi trướcyoT2MR mặtNe chú8uAWGMng tôiyoT2MR Jq6Ybucó hNeai 8uAWGMchỗ ngồi8uAWGM luJq6Ybuôn đểJq6Ybu trống,Jq6Ybu Netrên mặtyoT2MR yoT2MRbàn củNea Jq6Ybughế trướcJq6Ybu Jq6Ybumặt tôNei đặtyoT2MR mộtJq6Ybu bNeó hJq6Ybuoa Nely Jq6Ybuxen Jq6Ybuhoa hồng.

Khi Jq6Ybubuổi biểuNe diễnJq6Ybu bắ8uAWGMt yoT2MRđầu, hNeai ghếyoT2MR trước8uAWGM myoT2MRặt vẫn8uAWGM trống.8uAWGM 8uAWGMTôi cứyoT2MR ngNehĩ, người8uAWGM Nenào lạiJq6Ybu đốtyoT2MR tJq6Ybuiền như8uAWGM vậy?8uAWGM yoT2MRĐã muJq6Ybua véJq6Ybu rồiyoT2MR còyoT2MRn Nekhông đến.

Buổi yoT2MRbiểu diyoT2MRễn vừJq6Ybua yoT2MRbắt đầu,yoT2MR tôyoT2MRi Nevà mẹJq6Ybu đyoT2MRã n8uAWGMhanh cJq6Ybuhóng bịJq6Ybu cu8uAWGMốn hútNe, Necùng với8uAWGM mọJq6Ybui ngườiJq6Ybu Nehét gọiJq6Ybu tê8uAWGMn LưNeu Đứ8uAWGMc HoayoT2MR, Jq6Ybutrạng 8uAWGMthái cuồNeng nhNeiệt cJq6Ybuhưa có8uAWGM bayoT2MRo giờ.8uAWGM ThậmyoT2MR cNehí mẹJq6Ybu tôiJq6Ybu còyoT2MRn lấyJq6Ybu máyNe chụpJq6Ybu Neảnh khyoT2MRông ngừngNe chJq6Ybuụp các8uAWGM độnNeg tácJq6Ybu yoT2MRvà biểuyoT2MR hi8uAWGMện của8uAWGM LưyoT2MRu ĐứcyoT2MR Hoa.

“Cái máNey ả8uAWGMnh này8uAWGM c8uAWGMủa mẹJq6Ybu c8uAWGMhụp Jq6Ybulên ảnhyoT2MR khôngyoT2MR nhìnJq6Ybu yoT2MRrõ đâu,yoT2MR đNeừng yoT2MRmất cNeông nJq6Ybuữa!” TôiyoT2MR bảyoT2MRo mẹ.

“Nhìn rõNe Nemà! Không8uAWGM Jq6Ybutin cNeon nhì8uAWGMn xyoT2MRem!” Mẹ8uAWGM t8uAWGMôi rất8uAWGM Netự yoT2MRhào đưa8uAWGM máyoT2MRy ảnhJq6Ybu cNeho tôiyoT2MR nhìn.

“Ngày maNei trênNe 8uAWGMmạng sẽNe cóNe đầJq6Ybuy ảNenh đẹpJq6Ybu cNeủa 8uAWGMcác thJq6Ybuợ chụpJq6Ybu ảnhNe cJq6Ybuhuyên nghiệJq6Ybup chụp8uAWGM, coyoT2MRn Netải vềyoT2MR chyoT2MRo mẹJq6Ybu xem”.

“Không thícyoT2MRh bằng8uAWGM ảnhJq6Ybu mJq6Ybuẹ tựNe c8uAWGMhụp!” MẹNe Jq6Ybutôi tựNe yoT2MRtin nói.

Tôi kNehông t8uAWGMranh luận8uAWGM với8uAWGM mẹyoT2MR nữayoT2MR, n8uAWGMgày Jq6Ybumai x8uAWGMem ảJq6Ybunh c8uAWGMủa thJq6Ybuợ cNehuyên Jq6Ybunghiệp chụpJq6Ybu thìNe sẽJq6Ybu yoT2MRkhỏi nJq6Ybuói luôn.

Xem 8uAWGMxong buổNei Nebiểu dJq6Ybuiễn, Netâm trạn8uAWGMg củaNe tôyoT2MRi vàNe mNeẹ Nevô Necùng thoảiNe Nemái. MẹyoT2MR Netôi nói:Ne “NhânNe tiệnNe Netrung tâyoT2MRm tyoT2MRhương mạNei 8uAWGMchưa đón8uAWGMg cửyoT2MRa, ch8uAWGMúng t8uAWGMa yoT2MRđi lJq6Ybuượn c8uAWGMhút, xeJq6Ybum đyoT2MRồng hồ!”

“Con Necó bJq6Ybuao giờJq6Ybu thíchNe đồng8uAWGM hồNe đâu?Jq6Ybu CũJq6Ybung chẳngNe dù8uAWGMng đếNen”. 8uAWGMThời đại8uAWGM củaNe chúJq6Ybung tyoT2MRôi bâyJq6Ybu giờyoT2MR đNeại Jq6Ybuđa Nesố Jq6Ybuđều 8uAWGMlấy Nedi độNeng đểyoT2MR xyoT2MRem yoT2MRgiờ Jq6Yburồi, vyoT2MRốn Nekhông Necó hứngJq6Ybu tJq6Ybuhú vớiNe Jq6Ybumón đồJq6Ybu Neđeo ta8uAWGMy ấyJq6Ybu nữa.

“Sắp đJq6Ybuến mùaNe xuâNen rồNei, mặcNe áNeo lộyoT2MR cánhyoT2MR ta8uAWGMy trầyoT2MRn Nera cũngyoT2MR khôngJq6Ybu đẹp”.

“Vậy myoT2MRua cJq6Ybuho coNen chyoT2MRiếc vònJq6Ybug ngJq6Ybuọc 8uAWGMbích 8uAWGMđi, tyoT2MRhế Jq6Ybumới đẹNep”. TNeôi đù8uAWGMa mẹ.

“Nếu co8uAWGMn yoT2MRthích, đợyoT2MRi hNeôm saJq6Ybuu mẹJq6Ybu rútyoT2MR tJq6Ybuiền tiết8uAWGM kiệyoT2MRm đểNe mNeua nhàyoT2MR r8uAWGMa m8uAWGMua c8uAWGMho coyoT2MRn mộtJq6Ybu c8uAWGMhiếc!” NeMẹ tôNei cười.

“Thôi 8uAWGMđừng ạ8uAWGM, mẹJq6Ybu dànJq6Ybuh tiền8uAWGM để8uAWGM Nemua Nenhà yoT2MRcho Necon đi!”

Mua chJq6Ybuo tNeôi yoT2MRmột c8uAWGMăn nhNeà lyoT2MRuôn yoT2MRlà tâmyoT2MR nguyệnyoT2MR củayoT2MR mẹ.Ne 8uAWGMMẹ thườngJq6Ybu nNeói, cyoT2MRon gáyoT2MRi nhấJq6Ybut địnNeh phảiyoT2MR 8uAWGMcó nh8uAWGMà riênyoT2MRg yoT2MRcủa mìNenh, 8uAWGMnếu khônJq6Ybug yoT2MRsau nNeày cãyoT2MRi nha8uAWGMu vyoT2MRới chồngNe cũng8uAWGM khôyoT2MRng yoT2MRcó chỗyoT2MR yoT2MRmà đJq6Ybui. LNeogic yoT2MRthật Nekỳ quặc,8uAWGM nhưJq6Ybung c8uAWGMũng rất8uAWGM thựcJq6Ybu tế.

Khi mẹyoT2MR vàNe 8uAWGMbố 8uAWGMly 8uAWGMhôn, mẹJq6Ybu chẳng8uAWGM c8uAWGMó cyoT2MRhỗ nào8uAWGM đyoT2MRể maNeng tôiJq6Ybu đyoT2MRến ởNe, đành8uAWGM phyoT2MRải yoT2MRsống 8uAWGMchen chúc8uAWGM mãNei tryoT2MRong kNehông 8uAWGMgian phòNeng kháchNe béyoT2MR týyoT2MR củaNe nNehà bàJq6Ybu ng8uAWGMoại, mãi8uAWGM đếnJq6Ybu nhiềNeu n8uAWGMăm saNeu, Nekhi tôiJq6Ybu c8uAWGMó Jq6Ybuthể nNehớ đượcJq6Ybu m8uAWGMọi yoT2MRchuyện, cNeơ quayoT2MRn cNeủa Jq6Ybumẹ mớiyoT2MR cấpJq6Ybu yoT2MRcho Jq6Ybumột cJq6Ybuăn yoT2MRhộ nhJq6Ybuỏ hayoT2MRi buồng.yoT2MR Nhưn8uAWGMg tNerước sayoT2MRu thìNe vNeẫn l8uAWGMà 8uAWGMcơ Nequan cấpJq6Ybu, khNeông Nechắc ngàyJq6Ybu nà8uAWGMo lyoT2MRại th8uAWGMu hNeồi, chú8uAWGMng tô8uAWGMi 8uAWGMlại k8uAWGMhông cNeó chỗ8uAWGM Neở nữNea, chNeo nêJq6Ybun mẹ8uAWGM k8uAWGMhông yêyoT2MRn tâm,yoT2MR luônJq6Ybu g8uAWGMhi nhJq6Ybuớ việcyoT2MR mJq6Ybuua Jq6Ybumột Necăn nh8uAWGMà riêJq6Ybung 8uAWGMcủa chúngNe tôi.

“Khoản cNehi yoT2MRmua Jq6Ybunhà mJq6Ybuẹ vẫnJq6Ybu 8uAWGMgiữ chyoT2MRo cyoT2MRon mJq6Ybuà, đủ8uAWGM rNeồi!” yoT2MRMẹ kNehoác ta8uAWGMy tyoT2MRôi Neđi vyoT2MRề phyoT2MRía siNeêu thị8uAWGM NeHoa Đường.

“Mẹ thấNey chúJq6Ybung Neta k8uAWGMhoác 8uAWGMtay n8uAWGMhau yoT2MRđi lNeượn 8uAWGMsiêu th8uAWGMị Necó giốngyoT2MR h8uAWGMai chJq6Ybuị eyoT2MRm không?”8uAWGM T8uAWGMôi trNeêu đNeùa mẹ.

“Nếu yoT2MRgiống đ8uAWGMược 8uAWGMthì tốt”.Jq6Ybu NeMẹ thyoT2MRở dNeài nói.

“Giống, khôJq6Ybung tJq6Ybuin mẹNe tyoT2MRhử hỏ8uAWGMi ngườiNe kháyoT2MRc xem”.Jq6Ybu TNeôi cố8uAWGM Neý dựaJq6Ybu sátNe vàoyoT2MR mẹ.

“Hôm nàJq6Ybuo c8uAWGMhúng Neta đJq6Ybui chụpNe cá8uAWGMi yoT2MRdán Negì Neđó 8uAWGMđi? CáiNe đóNe gọyoT2MRi yoT2MRlà gJq6Ybuì 8uAWGMđấy n8uAWGMhỉ? DáyoT2MRn Jq6Ybulên điệnNe 8uAWGMthoại Jq6Ybudi động8uAWGM Jq6Ybucủa con”.

“Ảnh đJq6Ybuề can”.

“Đúng, chJq6Ybuính Jq6Ybulà yoT2MRnó, coJq6Ybun 8uAWGMđưa Jq6Ybumẹ đi8uAWGM nhé8uAWGM!” yoT2MRLúc mNeẹ tyoT2MRôi hyoT2MRưng phấ8uAWGMn thìNe gi8uAWGMống nhưyoT2MR mộNet đứayoT2MR cyoT2MRon nítyoT2MR già.

“Được, kJq6Ybuhông vấnNe đề8uAWGM yoT2MRgì! MẹyoT2MR đún8uAWGMg Nelà sànhNe Neđiệu qu8uAWGMá yoT2MRđấy, yoT2MRcon còNen cJq6Ybuhưa từngJq6Ybu chụpNe yoT2MRbao giờ”.

Ở bênNe mẹ,Jq6Ybu luNeôn vuJq6Ybui Nevẻ nhưJq6Ybu vậy,Jq6Ybu mẹyoT2MR chNeính yoT2MRlà chyoT2MRỗ dựNea ch8uAWGMo tâmyoT2MR Jq6Ybuhồn tôi.

 

6. NeTáo PhúJq6Ybu 8uAWGMSĩ Nerơi đầ8uAWGMy dưới8uAWGM đất

Lúc xyoT2MRem biJq6Ybuểu Nediễn Jq6Ybuca nhạyoT2MRc, tôiJq6Ybu đểyoT2MR đi8uAWGMện tyoT2MRhoại d8uAWGMi dộnyoT2MRg ởyoT2MR yoT2MRchế đyoT2MRộ yênNe lặng,8uAWGM c8uAWGMó mấyoT2MRy cyoT2MRuộc gọiyoT2MR đếNen nhưnNeg đềJq6Ybuu khyoT2MRông biếJq6Ybut, Jq6Ybumở danyoT2MRh sáNech cuNeộc gọ8uAWGMi nhỡ8uAWGM thấ8uAWGMy đềuJq6Ybu Nelà củaNe TiJq6Ybuêu Viễn.

Tôi quaJq6Ybuy Jq6Ybulưng vyoT2MRới mẹyoT2MR đểJq6Ybu gọiyoT2MR lại8uAWGM cJq6Ybuho Neanh, giNeọng TNeiêu VNeiễn 8uAWGMmệt mỏiNe 8uAWGMở Jq6Ybuđầu bêJq6Ybun kyoT2MRia, “Không8uAWGM cyoT2MRó viJq6Ybuệc Jq6Ybugì đâu!”

“Vâng!” TôyoT2MRi đyoT2MRáp, quyoT2MRay đầuNe lạiNe thấyoT2MRy 8uAWGMmẹ đayoT2MRng nhì8uAWGMn tô8uAWGMi dòNe hỏi,8uAWGM t8uAWGMhế yoT2MRlà vộiJq6Ybu vànJq6Ybug dậpJq6Ybu máy.

Thứ ha8uAWGMi đi8uAWGM 8uAWGMlàm, nNehận yoT2MRđược tyoT2MRhông Nebáo yoT2MRcủa CyoT2MRục, sẽJq6Ybu Neđến kiểJq6Ybum t8uAWGMra tiJq6Ybuến độ8uAWGM 8uAWGMdự án.

Tôi đưaNe thôngyoT2MR 8uAWGMbáo c8uAWGMho TổyoT2MR trưởngNe xeNem, ôNeng bảJq6Ybuo yoT2MRtôi trựcyoT2MR tiếp8uAWGM 8uAWGMmang đếyoT2MRn cyoT2MRho Jq6YbuTiêu ViJq6Ybuễn vàyoT2MR N8uAWGMgô Duyệt.

Bộ Jq6Ybudạng TiêuNe ViễnyoT2MR nh8uAWGMư khJq6Ybuông đưyoT2MRợc nghỉJq6Ybu nyoT2MRgơi đủ8uAWGM sức,Ne “Em8uAWGM khNeông trNeốn 8uAWGMtôi nữa8uAWGM à?”yoT2MR ĐâyoT2MRy l8uAWGMà Jq6Ybulàm việcyoT2MR, Necó tNehể 8uAWGMtrốn tryoT2MRánh sao?

Tôi nhìJq6Ybun tyoT2MRrên bNeàn aNenh đặtyoT2MR yoT2MRhai tấmNe 8uAWGMvé xyoT2MRem biểuyoT2MR diên8uAWGM Neca nhyoT2MRạc, trên8uAWGM Jq6Ybuvé iyoT2MRn h8uAWGMàng Ne2 yoT2MRsố 8Jq6Ybu, sJq6Ybuố 1Jq6Ybu0, chẳngNe lẽ…

Tôi chợ8uAWGMt hiể8uAWGMu 8uAWGMra, thyoT2MRì Nera Jq6Ybuđây chJq6Ybuính l8uAWGMà điềuNe ngạJq6Ybuc nhiNeên thú8uAWGM vịJq6Ybu m8uAWGMà a8uAWGMnh đNeã nói!

“Anh cũnNeg Neđi Nexem buyoT2MRổi biểuyoT2MR diễn8uAWGM cJq6Ybua nhạyoT2MRc à?”Jq6Ybu TôyoT2MRi 8uAWGMhỏi thămNe dò.

“Không, a8uAWGMnh chNeưa bayoT2MRo giờyoT2MR thíJq6Ybuch LNeưu ĐứcNe HoNea”. AJq6Ybunh Jq6Ybulạnh lyoT2MRùng nói.

“Thế lấy8uAWGM vé8uAWGM nàyNe đểNe làmJq6Ybu g8uAWGMì?” ThậtNe phíyoT2MR ch8uAWGMỗ ngồNei tyoT2MRốt nhưyoT2MR vậy.

“Người kh8uAWGMác tặng,yoT2MR tiếJq6Ybuc 8uAWGMlà tặJq6Ybung nhầJq6Ybum người8uAWGM rồi”.

Vẫn cònNe nJq6Ybuói Jq6Ybucứng, Nekhông nóiyoT2MR t8uAWGMhì thôi.

 

“Tiêu ViễyoT2MRn, e8uAWGMm c8uAWGMần nóiJq6Ybu chuyện8uAWGM Jq6Ybuvới an8uAWGMh 8uAWGMvề quNey hoạchyoT2MR lắpJq6Ybu đặtNe cNeáp điệnJq6Ybu cJq6Ybuủa dựNe ányoT2MR nJq6Ybuày”. NgôJq6Ybu NeDuyệt đaJq6Ybung ởJq6Ybu cửa,Ne trê8uAWGMn ta8uAWGMy yoT2MRcầm mộNet tệNep bảnJq6Ybu Nevẽ pyoT2MRhác thảo.

“Tôi còJq6Ybun Necó vJq6Ybuiệc khác,8uAWGM 8uAWGMxin phéNep về8uAWGM trướcJq6Ybu ạ!”Ne TôNei vộJq6Ybui vànNeg nhường8uAWGM đườngNe 8uAWGMcho NNegô Duyệt.

“Em cũyoT2MRng ngồiyoT2MR ởNe Neđây, yoT2MRnghe cùng!”Ne yoT2MRTiêu ViễnNe yoT2MRra lệnhyoT2MR c8uAWGMho tô8uAWGMi, hôyoT2MRm Nenay sắcyoT2MR mặt8uAWGM ayoT2MRnh khôngJq6Ybu đượcJq6Ybu yoT2MRtốt, chắcNe lNeà 8uAWGMdo chưyoT2MRa được8uAWGM ngyoT2MRhỉ ngơNei đầy8uAWGM đủ.

Ngô DuyJq6Ybuệt n8uAWGMhíu mày,Jq6Ybu nói8uAWGM: “TiểuyoT2MR Khả8uAWGM cóyoT2MR 8uAWGMthể khyoT2MRông cNeần nghe”.

“Đúng, Jq6Ybuđúng! TNeôi khNeông cầJq6Ybun phải8uAWGM ngJq6Ybuhe ạ!”Ne TôyoT2MRi cườiJq6Ybu theo.

“Cô yoT2MRấy từngyoT2MR họcyoT2MR kJq6Ybuhoa yoT2MRtự nhiê8uAWGMn, myoT2MRà đâNey lạiNe chínJq6Ybuh 8uAWGMlà chuyyoT2MRên ngàn8uAWGMh cJq6Ybuô ấy8uAWGM họNec, 8uAWGMtại sJq6Ybuao lạiNe Nekhông thểNe ngJq6Ybuhe?” TiyoT2MRêu Jq6YbuViễn cyoT2MRó Nevẻ Necố bắNet Jq6Ybuép Jq6Ybutôi ởyoT2MR lại.

“Tại yoT2MRsao anyoT2MRh biết?”yoT2MR NNegô DuyJq6Ybuệt ngạNec nNehiên nhJq6Ybuìn Jq6Ybutôi vàJq6Ybu TiêuJq6Ybu Viễn.

“Tại 8uAWGMsao khôngJq6Ybu biếJq6Ybut? BNeọn a8uAWGMnh họ8uAWGMc cùngJq6Ybu 8uAWGMmột trườngyoT2MR Đạ8uAWGMi học”.

“Tổng giyoT2MRám sJq6Ybuát Tiêu!”8uAWGM TNeôi muố8uAWGMn ngănyoT2MR anNeh lại.

Nhưng Tiêu8uAWGM Jq6YbuViễn lyoT2MRiếc nyoT2MRhìn 8uAWGMtôi, vẫn8uAWGM tiếyoT2MRp Jq6Ybutục yoT2MRnói: “Hơn8uAWGM nữayoT2MR côJq6Ybu ấ8uAWGMy từ8uAWGMng Jq6Ybulà Nebạn gJq6Ybuái yoT2MRcủa anh8uAWGM, Neanh cJq6Ybuó t8uAWGMhể khôn8uAWGMg hiyoT2MRểu côJq6Ybu yoT2MRấy sao?”

Sắc mặtNe NgNeô DuJq6Ybuyệt đ8uAWGMột n8uAWGMhiên tryoT2MRắng bệch.

Phó tổn8uAWGMg g8uAWGMiám sátyoT2MR, đừ8uAWGMng ngyoT2MRhe an8uAWGMh Jq6Ybuấy Jq6Ybunói nh8uAWGMảm”. TôNei v8uAWGMội vàngyoT2MR giJq6Ybuải tyoT2MRhích, “HồyoT2MRi đJq6Ybui họcyoT2MR chyoT2MRỉ Nelà Neđùa vNeui thôi”.

“Ai đyoT2MRùa 8uAWGMvui với8uAWGM e8uAWGMm cJq6Ybuhứ?” SắcJq6Ybu mặt8uAWGM NeTiêu yoT2MRViễn cà8uAWGMng kh8uAWGMó Jq6Ybucoi, 8uAWGMgiận dữ8uAWGM n8uAWGMhìn tôi.

“Tiêu ViyoT2MRễn, 8uAWGMsao Neanh lạiNe Necó Jq6Ybuthể Neđối xửJq6Ybu vớiyoT2MR eJq6Ybum Jq6Ybunhư vậy?”Jq6Ybu NyoT2MRgô DuyJq6Ybuệt Nebật khóc8uAWGM, sNeau đó8uAWGM chạyyoT2MR vụJq6Ybut 8uAWGMra ngoài.

“Tại 8uAWGMsao Neanh lạNei cJq6Ybuứ yoT2MRphải nyoT2MRói vớiNe cJq6Ybuô 8uAWGMấy điềuyoT2MR đó?8uAWGM TạyoT2MRi sa8uAWGMo Jq6Ybucòn nyoT2MRói ryoT2MRa Netrước myoT2MRặt em?”

Tôi cũngyoT2MR khóc,Ne m8uAWGMối quNean Jq6Ybuhệ Jq6Ybuphức tạJq6Ybup thế8uAWGM nà8uAWGMy, bảoJq6Ybu tôNei sNeau nJq6Ybuày c8uAWGMòn Netiếp Netục lNeàm việcyoT2MR 8uAWGMở đây8uAWGM thNeế nJq6Ybuào được8uAWGM c8uAWGMhứ. TiêJq6Ybuu Vi8uAWGMễn Neanh k8uAWGMhông Neđể ý,Jq6Ybu vNeì chỗJq6Ybu dựaNe phíJq6Ybua 8uAWGMsau ayoT2MRnh vNeững chắc,Jq6Ybu Jq6Ybuhoàn tNeoàn Necó Jq6Ybuthể nóiyoT2MR điNe yoT2MRlà Neđi, tôNei thì8uAWGM làmyoT2MR tNehế yoT2MRnào được8uAWGM đây?

“Anh x8uAWGMin lỗyoT2MRi, ayoT2MRnh khyoT2MRông thyoT2MRể không8uAWGM yoT2MRnói ryoT2MRa!” 8uAWGMTiêu ViyoT2MRễn l8uAWGMắc Jq6Ybuvai tôi,8uAWGM Jq6Ybu“Nếu yoT2MRcòn khyoT2MRông yoT2MRnói, ngyoT2MRười nNehà Nesẽ bắJq6Ybut aNenh đínyoT2MRh hNeôn vớiyoT2MR cJq6Ybuô ấy”.

“Hai yoT2MRngười đJq6Ybuính hôn8uAWGM đJq6Ybuược 8uAWGMrồi, tạiJq6Ybu Jq6Ybusao phảiyoT2MR kéoNe e8uAWGMm Nevào?” yoT2MRTôi khóc.

“Ngốc ạ,yoT2MR ch8uAWGMẳng lNeẽ e8uAWGMm khNeông hi8uAWGMểu syoT2MRao? T8uAWGMừ Jq6Ybutrước đếnJq6Ybu 8uAWGMnay ngườiJq6Ybu 8uAWGManh yê8uAWGMu chNeỉ cóJq6Ybu mì8uAWGMnh emyoT2MR!” TJq6Ybuiêu yoT2MRViễn 8uAWGMôm 8uAWGMchặt lấy8uAWGM tôi,Jq6Ybu giọn8uAWGMg Nenói thJq6Ybua thiết.

Tim Jq6Ybuđau gầNen nNehư muốn8uAWGM nghẹtJq6Ybu thở,8uAWGM tạiNe saNeo? TạiNe syoT2MRao b8uAWGMao Jq6Ybunhiêu nNeăm trôyoT2MRi qu8uAWGMa rồiNe mớJq6Ybui nóNei v8uAWGMới Jq6Ybutôi nhữnNeg điềuyoT2MR ấy?

Hai chân8uAWGM tyoT2MRôi Nerã ryoT2MRời, 8uAWGMdựa sátyoT2MR yoT2MRvào Nengực TiêuNe Viễn.

Ngô Duyệt8uAWGM yoT2MRmấy n8uAWGMgày 8uAWGMliền khôyoT2MRng lJq6Ybuộ dJq6Ybuiện ởyoT2MR TổNe dựNe án.

Tổ kiểyoT2MRm tyoT2MRra cyoT2MRủa 8uAWGMCục Jq6Ybudo đ8uAWGMích th8uAWGMân CụcNe trưởnNeg dJq6Ybuẫn đầuyoT2MR xuNeống kiểmNe tyoT2MRra dựJq6Ybu ányoT2MR, giáoNe Jq6Ybusư ĐiềJq6Ybun DNeuy NyoT2MRiên đNeóng Jq6Ybuvai tryoT2MRò cốNe vẫn.8uAWGM TNeiêu VJq6Ybuiễn vàyoT2MR TổNe trưởng8uAWGM yoT2MRđi cù8uAWGMng đếnNe cáJq6Ybuc nơi,Ne tôiJq6Ybu đNei pJq6Ybuhía sJq6Ybuau phụ8uAWGM tr8uAWGMách yoT2MRghi chép.

Đi hếJq6Ybut m8uAWGMột Jq6Ybuvòng, mọi8uAWGM người8uAWGM ngồi8uAWGM l8uAWGMại nghJq6Ybuỉ yoT2MRngơi, CyoT2MRục trưởyoT2MRng vàJq6Ybu TiNeêu ViJq6Ybuễn nyoT2MRgồi phíyoT2MRa trướcJq6Ybu Netôi, nNegược lNeại, gNeiáo 8uAWGMsư ĐNeiền ngồ8uAWGMi bNeên cạnhJq6Ybu tôi.

“Tiêu ViNeễn Nenày, cóyoT2MR Nephải Necháu vớiJq6Ybu DuyệtNe DuyệtJq6Ybu cãiJq6Ybu Jq6Ybunhau không?”8uAWGM CụJq6Ybuc trJq6Ybuưởng âyoT2MRn 8uAWGMcần nói8uAWGM cNehuyện gNeia đì8uAWGMnh vớiyoT2MR T8uAWGMiêu Viễn.

Tiêu ViễnJq6Ybu kyoT2MRhông nNeói gì.

“Thanh ni8uAWGMên với8uAWGM nh8uAWGMau khôNeng tráNenh đượcyoT2MR v8uAWGMiệc 8uAWGMcãi c8uAWGMọ, đừNeng bậnJq6Ybu tâ8uAWGMm. CháJq6Ybuu cũNeng biếtyoT2MR tín8uAWGMh Necách DuyệtyoT2MR D8uAWGMuyệt rồNei đJq6Ybuấy, tí8uAWGMnh c8uAWGMòn trẻNe conJq6Ybu, chuyNeện gJq6Ybuì cJq6Ybuũng tyoT2MRhích chấpJq6Ybu nhyoT2MRặt, nh8uAWGMường nhJq6Ybuịn yoT2MRnó c8uAWGMhút, d8uAWGMù sNeao cũngJq6Ybu syoT2MRắp đính8uAWGM hôn8uAWGM r8uAWGMồi mà!”

Tiêu ViễyoT2MRn qNeuay xJq6Ybuuống liếcyoT2MR nhìJq6Ybun tôi,Jq6Ybu Neánh mắt8uAWGM đJq6Ybuen thẫmJq6Ybu lộyoT2MR 8uAWGMra vNeẻ cươn8uAWGMg ngNehị, sNeau đóNe quyoT2MRay sanyoT2MRg nyoT2MRói với8uAWGM CụcNe tr8uAWGMưởng NNegô: “BáJq6Ybuc Ngô…8uAWGM cháuNe ngh8uAWGMĩ chá8uAWGMu vJq6Ybuà NJq6Ybugô DuyệtNe không8uAWGM hợpNe nhau!”

“Thằng béNe nàyoT2MRy, nJq6Ybuói cáyoT2MRi gNeì nNegớ ngẩn?Jq6Ybu HNeai đứaJq6Ybu yoT2MRlà thayoT2MRnh maJq6Ybui trúcyoT2MR yoT2MRmã, Nelà mộJq6Ybut đôiNe quJq6Ybuá Jq6Ybuđẹp”. CụcyoT2MR trưởngNe vNeỗ Nevai TiêuJq6Ybu ViễnJq6Ybu cườiyoT2MR h8uAWGMa hảyoT2MR yoT2MRnói: “Jq6YbuMấy ngNeày Jq6Ybutrước bốyoT2MR cNeháu cònNe gNeọi điệnyoT2MR hỏiNe báyoT2MRc đặt8uAWGM tiệyoT2MRc đính8uAWGM yoT2MRhôn ởJq6Ybu đJq6Ybuâu nữa”.

“Thưa yoT2MRbác Ngô,Jq6Ybu cháuyoT2MR nghĩJq6Ybu syoT2MRẽ khôngyoT2MR cyoT2MRó tiJq6Ybuệc đíNenh hôn8uAWGM đ8uAWGMâu Jq6Ybuạ!” TiêJq6Ybuu ViễnyoT2MR nNeói nhỏ.

“Đúng là8uAWGM giậyoT2MRn dỗi8uAWGM 8uAWGMthật rồi!yoT2MR” 8uAWGMCục tyoT2MRrưởng yoT2MRvẫn cườiyoT2MR hyoT2MRa haNe, “NeNhưng, Nehai Neđứa cã8uAWGMi nhaJq6Ybuu mấyyoT2MR ngàyoT2MRy rồiNe yoT2MRlại ổJq6Ybun thôi”.

Nghỉ ngơiyoT2MR xonNeg ryoT2MRồi, mọNei ngư8uAWGMời lạiyoT2MR tiNeếp tụ8uAWGMc điJq6Ybu, đếnyoT2MR hNeiện Netrường xJq6Ybuem tình8uAWGM trạn8uAWGMg tyoT2MRhi công.8uAWGM TJq6Ybuôi Neđi cáchyoT2MR 8uAWGMxa Nephía yoT2MRsau, tNeâm trạnJq6Ybug thNeật yoT2MRkhó tả.

Giáo sưyoT2MR ĐiềnyoT2MR Jq6Ybuvỗ yoT2MRvai tôNei Jq6Ybunói: “Này,8uAWGM Nebạn trẻ,yoT2MR lNeấy lyoT2MRại tiyoT2MRnh thJq6Ybuần điNe nào”.

Tôi Nenhìn ôNeng cảNem kíc8uAWGMh, yoT2MRkìm Nechế nhữJq6Ybung 8uAWGMcảm xú8uAWGMc b8uAWGMộc phát8uAWGM mJq6Ybuuốn òaNe khóc.

Tranh thủ8uAWGM yoT2MRthời Jq6Ybugian đếnyoT2MR chỗNe ở8uAWGM cNeủa 8uAWGMChương Ngự,8uAWGM giúNep anJq6Ybuh Jq6Ybuta cJq6Ybuho cNeá ăn.

Có tiyoT2MRền đúngJq6Ybu làNe tốtJq6Ybu thật,8uAWGM cóNe t8uAWGMhể yoT2MRmột mJq6Ybuình Jq6Ybuở troNeng ngôiyoT2MR nhàJq6Ybu tyoT2MRo Jq6Ybuthế nyoT2MRày, riênJq6Ybug phònNeg khách8uAWGM đãNe cóNe hJq6Ybuai cyoT2MRái, mỗiyoT2MR phòngNe đềuyoT2MR đặtyoT2MR yoT2MRmột bểNe Necá yoT2MRto. TNerong bểJq6Ybu cyoT2MRá cyoT2MRó đủ8uAWGM loJq6Ybuại màNeu sắc8uAWGM hNeình dJq6Ybuáng, chNeủng loạyoT2MRi đ8uAWGMa dạNeng, 8uAWGMtôi khyoT2MRông cJq6Ybuó kiJq6Ybunh nghiệm8uAWGM nuô8uAWGMi cáJq6Ybu nJq6Ybuên khôngJq6Ybu ph8uAWGMân biệtyoT2MR c8uAWGMụ thNeể đượcJq6Ybu 8uAWGMlũ cá8uAWGM này8uAWGM 8uAWGMgiống gìyoT2MR, cyoT2MRhỉ biếtNe rấtyoT2MR 8uAWGMnhiều loạiNe ch8uAWGMưa tyoT2MRhấy bayoT2MRo giờ,yoT2MR cNeó thểNe đyoT2MRúng Jq6Ybulà 8uAWGMrất qyoT2MRuý hiếm.

Thức yoT2MRăn Necủa cJq6Ybuá đểyoT2MR t8uAWGMrên bàNen, tôiyoT2MR lấNey m8uAWGMột íyoT2MRt tJq6Ybuhả xuốyoT2MRng, lũyoT2MR cáyoT2MR 8uAWGMnhỏ bJq6Ybuắt 8uAWGMđầu yoT2MRtranh nyoT2MRhau ăNen, Nemột lúcNe thô8uAWGMi đãNe ănJq6Ybu hếJq6Ybut Jq6Ybusạch, tôiNe lạiNe đổNe Nevào mộtJq6Ybu Neít, lạiyoT2MR ă8uAWGMn hếtNe. 8uAWGMXem rNea l8uAWGMũ nhó8uAWGMc nàJq6Ybuy đúnyoT2MRg yoT2MRlà đóNei rồNei, tôi8uAWGM quyếtyoT2MR địnhNe đổyoT2MR cảJq6Ybu góiJq6Ybu Jq6Ybuto vàyoT2MRo, chJq6Ybuo yoT2MRbọn chúyoT2MRng ăn8uAWGM no.

Cho cNeá ănNe xongJq6Ybu, ryoT2MRa khỏyoT2MRi n8uAWGMhà ChươNeng 8uAWGMNgự, Jq6Ybutôi gọJq6Ybui đJq6Ybuiện chJq6Ybuo TJq6Ybuiêu Viễn,Ne “Chúng8uAWGM Jq6Ybuta đếNen t8uAWGMrường Neăn cơmyoT2MR căJq6Ybung Jq6Ybutin đi”.

Tiêu Jq6YbuViễn mặ8uAWGMc Jq6Ybutrên ngư8uAWGMời 8uAWGMbộ th8uAWGMể tJq6Ybuhao Jq6Ybumàu trắng8uAWGM, đứnJq6Ybug yoT2MRở cổJq6Ybung trườn8uAWGMg đợiJq6Ybu tôi.

Nhà ăJq6Ybun cyoT2MRăn Nebản 8uAWGMkhông thayoT2MRy đổiNe gì,Jq6Ybu 8uAWGMchỉ 8uAWGMlà khôJq6Ybung còNen Necung cấyoT2MRp Jq6Ybucanh trứngNe 8uAWGMcà yoT2MRchua mJq6Ybuiễn pJq6Ybuhí nữ8uAWGMa. TôJq6Ybui yoT2MRvà 8uAWGMTiêu ViễnyoT2MR mu8uAWGMa h8uAWGMai suyoT2MRất Necơm rJq6Ybuưới Jq6Ybusốt 8uAWGMthịt gàJq6Ybu, yoT2MRtìm myoT2MRột chỗNe vắngyoT2MR ngườiJq6Ybu nJq6Ybugồi xuống.

Vẫn lJq6Ybuà cảnJq6Ybuh tượJq6Ybung củNea nămyoT2MR đó,Jq6Ybu chỉNe Necó yoT2MRvị 8uAWGMcủa m8uAWGMón cơm8uAWGM rNeưới Jq6Ybulà hoàn8uAWGM t8uAWGMoàn khNeông giốnNeg Jq6Ybunăm đóNe nữa.

Ăn cơm8uAWGM xongyoT2MR, Jq6YbuTiêu Viễ8uAWGMn nói:Ne “Chún8uAWGMg yoT2MRta ryoT2MRa sNeân vậnJq6Ybu Neđộng đi8uAWGM, xeJq6Ybum Neanh byoT2MRây giờJq6Ybu cònyoT2MR cóJq6Ybu thểyoT2MR chyoT2MRạy 1Jq6Ybu500m nữayoT2MR không8uAWGM”. NeLúc Nenày 8uAWGMtôi mớiyoT2MR chyoT2MRú ýNe đếnJq6Ybu aJq6Ybunh đyoT2MRi đôi8uAWGM giàyoT2MRy thểJq6Ybu 8uAWGMthao NeNike cũyoT2MR đó.

“Anh vJq6Ybuẫn đyoT2MRi đôiyoT2MR giàyyoT2MR nyoT2MRày à?”

“Muốn tJq6Ybuhay đôNei mớJq6Ybui, Nevẫn chưNea 8uAWGMcó ngưJq6Ybuời đưyoT2MRa yoT2MRanh đJq6Ybui mNeua”. yoT2MRAnh nNehìn t8uAWGMôi cười.

Tôi cúyoT2MRi đầuNe lẩn8uAWGM tráJq6Ybunh áyoT2MRnh nhìnJq6Ybu trJq6Ybuìu mếJq6Ybun Necủa an8uAWGMh, “ĐợJq6Ybui cyoT2MRó thờiyoT2MR gJq6Ybuian lạiyoT2MR đưJq6Ybua a8uAWGMnh Jq6Ybuđi muNea đJq6Ybuôi mớ8uAWGMi Nenhé, nyoT2MRhưng 8uAWGManh phyoT2MRải tựyoT2MR bỏJq6Ybu tiền”.

“Điền KyoT2MRhả Lạc,yoT2MR e8uAWGMm tJq6Ybuhật làyoT2MR kNeeo kiệt”.Jq6Ybu VẫnJq6Ybu ngJq6Ybuuyên v8uAWGMăn yoT2MRlời Jq6Ybuphê phán8uAWGM tôyoT2MRi 8uAWGMnăm đó.

Tôi đứng8uAWGM bênyoT2MR yoT2MRđường Jq6Ybubiên chạyNe giú8uAWGMp an8uAWGMh bấm8uAWGM thờJq6Ybui gNeian, rấ8uAWGMt nhyoT2MRiều s8uAWGMinh Jq6Ybuviên trên8uAWGM sNeân vận8uAWGM độnNeg yoT2MRnhìn chúngNe tôNei, nhJq6Ybuất Jq6Ybulà cNeác Necô gáyoT2MRi, Nenhìn TyoT2MRiêu V8uAWGMiễn bằn8uAWGMg đôJq6Ybui 8uAWGMmắt rạnyoT2MRg rỡ.

Tôi yoT2MRkéo Jq6YbuTiêu ViễnyoT2MR, “ĐiJq6Ybu thôiJq6Ybu, Jq6Ybucơm xon8uAWGMg không8uAWGM Jq6Ybuđược v8uAWGMận độngyoT2MR mạnh”.

Tôi vJq6Ybuà TiêuJq6Ybu ViJq6Ybuễn nắNem tyoT2MRay nyoT2MRhau lặnJq6Ybug 8uAWGMlẽ Neđi dọJq6Ybuc Jq6Ybutheo bờNe sônyoT2MRg, Nedường yoT2MRnhư tryoT2MRở lạiyoT2MR thwoJq6Ybuif điể8uAWGMm Jq6Ybumới queyoT2MRn nha8uAWGMu củNea nhiềuyoT2MR nămJq6Ybu trước.

“Đợi dựNe á8uAWGMn nàyJq6Ybu Nekết thúc,Jq6Ybu chú8uAWGMng t8uAWGMa yoT2MRđi đănyoT2MRg kýyoT2MR kếtNe 8uAWGMhôn nyoT2MRhé”. TiNeêu V8uAWGMiễn Jq6Ybuđột nyoT2MRhiên nói.

“Kết hôn?”Jq6Ybu TôNei 8uAWGMkhông yoT2MRcó mộtNe chútJq6Ybu chuyoT2MRẩn bị8uAWGM tJq6Ybuâm 8uAWGMlý gì8uAWGM, “Jq6YbuTại sao?”

“Tất nyoT2MRhiên l8uAWGMà vìyoT2MR an8uAWGMh yêuyoT2MR eNem!” Jq6YbuTiêu VJq6Ybuiễ dừng8uAWGM 8uAWGMlại, hônyoT2MR lên8uAWGM môiJq6Ybu tôi.

Lần đầu8uAWGM tiNeên ayoT2MRnh hNeôn Jq6Ybutôi nhJq6Ybuư vậ8uAWGMy, tôyoT2MRi yoT2MRsững sờ8uAWGM kinNeh ngạc.

“Sao vậy,Ne vNeẫn muJq6Ybuốn Jq6Ybunữa àNe?” AyoT2MRnh nhưJq6Ybu bJq6Ybuị nyoT2MRghiện, lyoT2MRại sấnNe tớiyoT2MR hJq6Ybuôn tôi.

Môi T8uAWGMiêu ViễJq6Ybun 8uAWGMcó vị8uAWGM 8uAWGMse syoT2MRe ngọNet, mJq6Ybuịn mànJq6Ybug, ẩJq6Ybum ướ8uAWGM, mềmyoT2MR yoT2MRdịu ấnJq6Ybu Jq6Ybutrên 8uAWGMmôi tôi.

“Tiêu ViNeễn, 8uAWGManh sJq6Ybuẽ khôngyoT2MR rờ8uAWGMi Nexa yoT2MRem Nechứ?” Tôi8uAWGM Jq6Ybuluôn cảmyoT2MR thấyNe đ8uAWGMiều 8uAWGMtuyệt di8uAWGMệu thNeế Nenày l8uAWGMại khôngJq6Ybu p8uAWGMhải l8uAWGMà Nesự thật.

“Sẽ Jq6Ybukhông baNeo giNeờ 8uAWGMnữa!” ANenh gNeiữ ch8uAWGMặt Nemiệng tôiyoT2MR, “TậpNe trNeung đ8uAWGMi, đừng8uAWGM nó8uAWGMi nữa…”

Tiêu ViễnNe đJq6Ybuưa tJq6Ybuhẳng tôiNe vềNe yoT2MRđến cửa8uAWGM nhJq6Ybuà, “AnhyoT2MR 8uAWGMmuốn yoT2MRvào yoT2MRgặp m8uAWGMẹ em!”8uAWGM AnyoT2MRh lầnNe chầNen ởNe Neđó khôJq6Ybung muốNen đi.

“Lần s8uAWGMau nJq6Ybuhé, eNem vềyoT2MR nNeói vyoT2MRới myoT2MRẹ 8uAWGMmột tiếngJq6Ybu tyoT2MRrước đã,Ne tráNenh làyoT2MRm mẹ8uAWGM giậ8uAWGMt Jq6Ybumình, mẹ8uAWGM v8uAWGMẫn lNeuôn yoT2MRnghĩ an8uAWGMh đ8uAWGMang 8uAWGMở nướcJq6Ybu ngoài”.

“Chúng Jq6Ybuta là8uAWGMm cùngJq6Ybu yoT2MRở mộtNe cơ8uAWGM qNeuan, eJq6Ybum Neđã khô8uAWGMng nóiyoT2MR Nevới 8uAWGMcô à?”

Tiêu Jq6YbuViễn dùnNeg Nehai cánhNe tNeay giữyoT2MR tNeôi lạiJq6Ybu Nemột Negóc nhỏ.

“Em Jq6Ybusợ mẹyoT2MR khôyoT2MRng thyoT2MRích ayoT2MRnh đấy”.

“Mẹ vợyoT2MR gặp8uAWGM cNeon r8uAWGMể, cNeó yoT2MRgì myoT2MRà khJq6Ybuông thích?yoT2MR” AnyoT2MRh đắJq6Ybuc ýJq6Ybu nói.

“Được rồi,8uAWGM lần8uAWGM saJq6Ybuu anyoT2MRh hãyoT2MRy Jq6Ybuđến”. T8uAWGMôi đẩyJq6Ybu Neanh ryoT2MRa, “NJq6Ybuhanh vềNe nhyoT2MRà ngủNe đi,8uAWGM ngàyyoT2MR mayoT2MRi cònyoT2MR điNe lyoT2MRàm chứ”.

Mẹ t8uAWGMôi đãNe ngủJq6Ybu rồi.Jq6Ybu TôiyoT2MR nhẹ8uAWGM nhàyoT2MRng Jq6Ybumở Necửa Nesợ đáJq6Ybunh thứ8uAWGMc mẹ,yoT2MR gầnyoT2MR đâ8uAWGMy, Nemẹ toànNe ngủNe sớm.

Tắm xongyoT2MR, Nenằm Netrên gyoT2MRiường, tr8uAWGMái tiyoT2MRm rNeộn ryoT2MRã Jq6Ybumới Nechịu trầNem lắNeng xuống.

Tiêu ViyoT2MRễn, chúnJq6Ybug 8uAWGMta thật8uAWGM Jq6Ybusự Jq6Ybucó thể8uAWGM ở8uAWGM bênyoT2MR nhaJq6Ybuu khôn8uAWGMg? TạiyoT2MR sNeao trNeong lòngNe tôiJq6Ybu cứyoT2MR thNeấp t8uAWGMhỏm kJq6Ybuhông yên?

Ngày hyoT2MRôm s8uAWGMau điJq6Ybu làNem, tổ8uAWGM dựyoT2MR ánNe cJq6Ybuử TiêuNe VyoT2MRiễn vàJq6Ybu tôiyoT2MR đến8uAWGM côJq6Ybung trườnNeg kJq6Ybuhảo syoT2MRát t8uAWGMiến độNe Nethi công.

Lúc xJq6Ybuuất phJq6Ybuát, TổNe trNeưởng năm8uAWGM lầyoT2MRn bảy8uAWGM lyoT2MRượt nhắcyoT2MR nhở8uAWGM lNeái Nexe nhấyoT2MRt 8uAWGMđịnh phJq6Ybuải đyoT2MRảm byoT2MRảo aJq6Ybun toJq6Ybuàn 8uAWGMcho tổnyoT2MRg Jq6Ybugiám sát8uAWGM Tiêu.

Trên đườngyoT2MR 8uAWGMđi, 8uAWGMtôi nyoT2MRói đNeùa 8uAWGMvới yoT2MRTiêu Viễ8uAWGMn, “XNeem, Jq6Ybuđó chínhyoT2MR Nelà sựyoT2MR cáNech biệtyoT2MR gyoT2MRiữa t8uAWGMổng giám8uAWGM sátJq6Ybu vàJq6Ybu nhânJq6Ybu viJq6Ybuên. TổngNe giJq6Ybuám sáyoT2MRt tyoT2MRhật 8uAWGMlà đanJq6Ybug quý,Jq6Ybu rNea khỏi8uAWGM cửNea l8uAWGMà c8uAWGMần phảJq6Ybui bả8uAWGMo đNeảm aNen toàn”.

“Em chẳngJq6Ybu yoT2MRphải càJq6Ybung đyoT2MRáng quNeý hơyoT2MRn yoT2MRsao, cNeó mộtNe tổngyoT2MR Jq6Ybugiám sátyoT2MR kh8uAWGMôi yoT2MRngô tuyoT2MRấn tú8uAWGM, uyoT2MRy phon8uAWGMg lẫmJq6Ybu 8uAWGMliệt, Nelà anJq6Ybuh đâJq6Ybuy 8uAWGMđảm bảoNe Jq6Ybuan Jq6Ybutoàn chyoT2MRo emNe!” TNeiêu ViJq6Ybuễn Jq6Ybunhìn tôNei cườiyoT2MR yoT2MRhì hì.

“Em Jq6Ybusao dNeám lNeàm p8uAWGMhiền anh?”

Đến cJq6Ybuông tr8uAWGMường, Đ8uAWGMội trưNeởng độiNe th8uAWGMi cônJq6Ybug dNeẫn tJq6Ybuôi vàJq6Ybu TiêNeu ViễnNe điJq6Ybu xeJq6Ybum Nexét tì8uAWGMnh yoT2MRtrạng đắp8uAWGM 8uAWGMđê Jq6Ybukè đNeường. TNeiêu NeViễn lúyoT2MRc lúc8uAWGM lạyoT2MRi 8uAWGMchỉ Jq6Ybura cJq6Ybuác p8uAWGMhương diệnyoT2MR cầnNe yoT2MRchú Jq6Ybuý, 8uAWGMđội trJq6Ybuưởng đyoT2MRều 8uAWGMghi chyoT2MRép lại8uAWGM 8uAWGMcẩn thận.

Đi đến8uAWGM một8uAWGM nJq6Ybuơi gậ8uAWGMp ghềnh8uAWGM, yoT2MRcó hJq6Ybuố nưyoT2MRớc. Ngư8uAWGMời láiNe Jq6Ybuxe đ8uAWGMi cùnNeg yoT2MRchỉ Jq6Ybulo Jq6Ybubảo vệNe TNeiêu NeViễn, yoT2MRdo 8uAWGMmuốn g8uAWGMiữ TiêyoT2MRu ViễnJq6Ybu khôngNe tiến8uAWGM 8uAWGMvề phíaNe tNerước m8uAWGMà yoT2MRđã lNeỡ Neva và8uAWGMo ngườNei tôi.

Một yoT2MRcú v8uAWGMấp Nengã, tôiJq6Ybu Nerơi Neluôn xJq6Ybuuống. NưNeớc 8uAWGMngập sâu8uAWGM đếnJq6Ybu tậnJq6Ybu thắt8uAWGM lưng,yoT2MR lạnhyoT2MR tNeê tNeái, 8uAWGMquần áoJq6Ybu trêNen ngườiyoT2MR đềuJq6Ybu bịJq6Ybu ướtNe sũng.

Tiêu ViễNen th8uAWGMấy 8uAWGMvậy, lậJq6Ybup tứcyoT2MR vứ8uAWGMt Jq6Ybubỏ 8uAWGMáo khoác8uAWGM ởyoT2MR tr8uAWGMên ngườ8uAWGMi, 8uAWGMđịnh Nelao xuốJq6Ybung kéoJq6Ybu tôi.

Tôi 8uAWGMhét: “TiJq6Ybuêu ViễnJq6Ybu, 8uAWGManh đừnNeg xuốngyoT2MR, eNem cóyoT2MR tyoT2MRhể tyoT2MRự lênNe được”.

Người láiNe Jq6Ybuxe vyoT2MRa phNeải tôiyoT2MR, Jq6Ybuthấy cóNe Jq6Ybulỗi, yoT2MRnói: “TổngNe yoT2MRgiám sáJq6Ybut TiNeêu, hyoT2MRay để8uAWGM tô8uAWGMi xuốyoT2MRng đi”.

Tiêu Viễ8uAWGMn giJq6Ybuận Jq6Ybudữ nhì8uAWGMn 8uAWGManh 8uAWGMta, ánJq6Ybuh mắt8uAWGM Jq6Ybucòn yoT2MRsắc 8uAWGMlạnh hơyoT2MRn Jq6Ybucả dyoT2MRòng nước,yoT2MR “Đ8uAWGMứng yoT2MRsang mJq6Ybuột bên”.

Người láNei xNee syoT2MRợ Nehãi khôngJq6Ybu dJq6Ybuám 8uAWGMnói gìJq6Ybu, lùi8uAWGM sanNeg mộJq6Ybut bên.

Tiêu ViJq6Ybuễn khônyoT2MRg ngNeại nưNeớc Jq6Ybulạnh, từyoT2MR từ8uAWGM đếNen g8uAWGMần tôi,yoT2MR giJq6Ybuữ Jq6Ybuchặt Netay tôJq6Ybui, nóiJq6Ybu: “ĐJq6Ybui tJq6Ybuheo anhNe, Jq6Ybuchậm thôJq6Ybui 8uAWGMkẻo ngã”.

Sau khNei TiêJq6Ybuu ViễnJq6Ybu kéNeo tôiJq6Ybu rNea kJq6Ybuhỏi hốNe nư8uAWGMớc, tổyoT2MR trưJq6Ybuởng tìmJq6Ybu Necho cyoT2MRhúng 8uAWGMtôi Nemột lềNeu 8uAWGMtrại Necó Nelò sưởiNe điệnJq6Ybu 8uAWGMđể hon8uAWGMg khNeô Nequần Neáo. Jq6YbuTiêu ViễnyoT2MR sợNe tôiJq6Ybu lạnh,8uAWGM cởiNe luôJq6Ybun cảNe áoyoT2MR khoá8uAWGMc ngoàiNe đắpNe 8uAWGMcho tôiJq6Ybu, “NeCái 8uAWGMtên Jq6Ybulái xNee taNey Nechân hNeậu đậuJq6Ybu yoT2MRấy, thậtNe byoT2MRực mình”.

Tôi cJq6Ybuười aNenh đã8uAWGM yoT2MRlàm t8uAWGMo chuyNeện, tôiyoT2MR chẳngNe qNeua cũnyoT2MRg chJq6Ybuỉ bị8uAWGM yoT2MRướt quầnNe áJq6Ybuo thôyoT2MRi, kNehông đánJq6Ybug đNeể nổiJq6Ybu 8uAWGMcáu vớiJq6Ybu yoT2MRngười ta.

Tiêu ViễnyoT2MR ngyoT2MRồi hJq6Ybuơi xãNe lNeò sưở8uAWGMi, tôiNe bả8uAWGMo aNenh Jq6Ybulại yoT2MRgần chút,Ne đểJq6Ybu t8uAWGMránh l8uAWGMạnh, 8uAWGManh không8uAWGM Jq6Ybuchịu: “ENem Necòn đángyoT2MR yoT2MRquý hNeơn anh”.

Tôi nhìnNe anJq6Ybuh, mỉmyoT2MR cườiNe, trJq6Ybuong lòngNe ấm8uAWGM yoT2MRáp vJq6Ybuô ngần.

Quay yoT2MRvề tyoT2MRổ d8uAWGMự ánJq6Ybu, TiêuNe Viễ8uAWGMn cứ8uAWGM hJq6Ybuắt hJq6Ybuơi suốt,Jq6Ybu 8uAWGMtôi Jq6Ybucho yoT2MRanh uJq6Ybuống mNeột c8uAWGMốc thyoT2MRuốc giảiyoT2MR yoT2MRcảm, nhưnNeg k8uAWGMhông Necó tác8uAWGM dụng.

Ngày hôm8uAWGM sayoT2MRu, vNeừa sángyoT2MR raNe, đJq6Ybuiện tyoT2MRhoại của8uAWGM Tiêu8uAWGM NeViễn Jq6Ybuđánh thNeức tôiyoT2MR d8uAWGMậy: “KhảJq6Ybu Lạc,8uAWGM a8uAWGMnh Nesốt Jq6Ybucao, Necó chútyoT2MR Jq6Ybutriệu cJq6Ybuhứng bịJq6Ybu vyoT2MRiêm 8uAWGMphổi, nhậyoT2MRp yoT2MRviện rồ8uAWGMi”. GiọngyoT2MR nyoT2MRói yoT2MRkhản Jq6Ybukhô, khJq6Ybuông Necòn Jq6Ybuêm á8uAWGMi nyoT2MRhư nNehững ngàyoT2MRy trướyoT2MRc nữa.

“Ở đâuJq6Ybu vậJq6Ybuy?” TôiyoT2MR hỏi.

“Bệnh viyoT2MRện cyoT2MRảnh s8uAWGMát v8uAWGMũ trang”.

“Anh đợiNe nhNeé, eyoT2MRm Jq6Ybuđến tổ8uAWGM dự8uAWGM á8uAWGMn điểmNe Nedanh, 8uAWGMrồi xiNen phépJq6Ybu ngJq6Ybuhỉ điNe thă8uAWGMm anh”.

“Ừ”. 8uAWGMTiêu ViyoT2MRễn Jq6Ybungoan n8uAWGMgoãn đ8uAWGMáp, cóJq6Ybu vẻJq6Ybu số8uAWGMt nặngyoT2MR Jq6Ybukhông Necòn sứcJq6Ybu 8uAWGMnói nJq6Ybuữa rồi.

Tôi Nemua mộJq6Ybut gNeiỏ táo8uAWGM Jq6YbuPhú Sĩ8uAWGM, v8uAWGMừa Neto vừNea đ8uAWGMỏ, ng8uAWGMhĩ rằnyoT2MRg Ti8uAWGMêu ViễnyoT2MR sẽJq6Ybu rấtNe 8uAWGMthích ăn.

Tôi c8uAWGMhưa Jq6Ybuđến bệnhJq6Ybu 8uAWGMviện Cả8uAWGMnh sátNe v8uAWGMũ trayoT2MRng ba8uAWGMo 8uAWGMgiờ, yoT2MRbước vàoNe tyoT2MRhấy Nethật rộngJq6Ybu lNeớn, ở8uAWGM đại8uAWGM sảJq6Ybunh hỏiNe mấyoT2MRy lượt,Ne yoT2MRmới biếNet đượcNe kJq6Ybuhu n8uAWGMhập viện8uAWGM chỗJq6Ybu nàyoT2MRo. VyoT2MRừa nhắNec đếnyoT2MR t8uAWGMên TiêJq6Ybuu ViJq6Ybuễn vớiJq6Ybu Jq6Ybucác Ney táyoT2MR của8uAWGM kNehu nhậyoT2MRp viyoT2MRện, mấNey cNeô gNeái trẻ8uAWGM đềuJq6Ybu hàoJq6Ybu hJq6Ybuứng nóJq6Ybui: “ĐyoT2MRể Jq6Ybutôi dẫJq6Ybun cJq6Ybuô đi”.

Tiêu ViJq6Ybuễn Jq6Ybunằm ở8uAWGM phòn8uAWGMg bệJq6Ybunh Neriêng Necao cyoT2MRấp, cửaJq6Ybu phòngJq6Ybu bệ8uAWGMnh myoT2MRở ra8uAWGM, bê8uAWGMn tr8uAWGMong thấJq6Ybuy cyoT2MRó Jq6Ybumấy Nebóng ngưyoT2MRời yoT2MRđi lại.

Tôi nJq6Ybuhanh chyoT2MRóng nhận8uAWGM ryoT2MRa NgJq6Ybuô DuyệtNe đanNeg n8uAWGMgồi ởNe đầuJq6Ybu giường,8uAWGM nânNeg cốNec nướcNe cNeho TiNeêu Jq6YbuViễn uốNeng. TiJq6Ybuêu ViJq6Ybuễn 8uAWGMlộ rõNe Jq6Ybuvẻ dyoT2MRịu dàngJq6Ybu cườiNe v8uAWGMới côNe ấy.

Tôi đyoT2MRứng ởyoT2MR lố8uAWGMi đyoT2MRi rNeất lNeâu, chămyoT2MR chúNe nhìnNe NgôJq6Ybu Jq6YbuDuyệt, côJq6Ybu ấ8uAWGMy vàyoT2MR TiêyoT2MRu ViễNen 8uAWGMcư xửyoT2MR vớiJq6Ybu Jq6Ybunhau như8uAWGM thế,yoT2MR Nenhất địnhJq6Ybu đã8uAWGM yoT2MRcó thờJq6Ybui giaNen rấyoT2MRt dJq6Ybuài Nebên nhau.

“Thư 8uAWGMký TốNeng, côNe gáiJq6Ybu nàyNe muốNen tyoT2MRìm TiêJq6Ybuu Viễn”.

Người đượcJq6Ybu gọJq6Ybui làJq6Ybu yoT2MRthư kýyoT2MR Tố8uAWGMng đóyoT2MR lJq6Ybuiếc nhìnyoT2MR tôi,Ne quNeay yoT2MRđầu đi,”BộyoT2MR trưJq6Ybuởng TJq6Ybuiêu Jq6Ybuvà Nephu Jq6Ybunhân đã8uAWGM dặnyoT2MR rồi,8uAWGM Netrừ cô8uAWGM NgôNe NeDuyệt rayoT2MR, TiêuyoT2MR VyoT2MRiễn kyoT2MRhông gặpyoT2MR bấtJq6Ybu kỳNe ngườiyoT2MR nào”.

Trừ NeNgô DuyệtJq6Ybu rNea, ngưyoT2MRời khá8uAWGMc yoT2MRđối Jq6Ybuvới TNeiêu ViễnJq6Ybu đềuNe làNe “ngườiyoT2MR bấ8uAWGMt kỳ”Jq6Ybu sao?

Tôi kyoT2MRhông biết8uAWGM nyoT2MRên lNeý giNeải nJq6Ybuhư tyoT2MRhế nà8uAWGMo vềNe 8uAWGMhàm Neý cNeủa câNeu nJq6Ybuói Nenày, 8uAWGMchỉ cảNem thấyNe trJq6Ybuái tNeim Jq6Ybutràn đầyJq6Ybu nhiệ8uAWGMt huyếJq6Ybut bỗyoT2MRng chố8uAWGMc nguNeội lJq6Ybuạnh điyoT2MR, bNeị đô8uAWGMng Necứng lNeại nhNeư nước8uAWGM đá.Ne ĐồnyoT2MRg tJq6Ybuhời, Necơ t8uAWGMhể Neco thắtNe lạiJq6Ybu, 8uAWGMcác ngó8uAWGMn Jq6Ybutay ruJq6Ybun rẩy.

Y Jq6Ybutá Negọi Netôi, “yoT2MRCô làmyoT2MR Jq6Ybusao vậy?”

Tôi cố8uAWGM gắngJq6Ybu để8uAWGM làmyoT2MR yoT2MRcho mình8uAWGM khônyoT2MRg ruNen lênNe nJq6Ybuữa, Jq6Ybuquay đềuJq6Ybu Jq6Ybulại nhìnNe côJq6Ybu 8uAWGMta cảNem kíc8uAWGMh, 8uAWGMrun 8uAWGMrun môiJq6Ybu nói:yoT2MR “KhôngNe syoT2MRao đâu”.

Người Ney tyoT2MRá yoT2MRngạc nhiêJq6Ybun nhìyoT2MRn yoT2MRthái độJq6Ybu của8uAWGM tôi,8uAWGM chỉNe taNey xuyoT2MRống dướiJq6Ybu đấ8uAWGMt, khôngJq6Ybu yoT2MRbiết từyoT2MR Nelúc nNeào, Jq6Ybugiỏ tJq6Ybuáo trJq6Ybuên yoT2MRtay đJq6Ybuã Jq6Ybulăn Nexuống đất8uAWGM rồi.

Tôi lạyoT2MRi nhìJq6Ybun yoT2MRvào Jq6Ybutrong pNehòng, Ngô8uAWGM DuyệtJq6Ybu đNeang nNehẹ nhàngNe nângJq6Ybu đầ8uAWGMu 8uAWGMTiêu ViễJq6Ybun, đ8uAWGMặt lêNen gối,8uAWGM saJq6Ybuu đóNe đJq6Ybuắp chănJq6Ybu cyoT2MRho anh.

Tôi địnNeh thầNen lại8uAWGM, cúyoT2MRi đầuJq6Ybu xuốngyoT2MR nh8uAWGMìn nhữngNe quảyoT2MR táNeo lănyoT2MR trênNe đấtJq6Ybu, dập8uAWGM n8uAWGMát Neđến tyoT2MRhế nàyNe, 8uAWGMxem yoT2MRra kJq6Ybuhông thyoT2MRể ă8uAWGMn đượ8uAWGMc nữaJq6Ybu rồi.

Mỉm cNeười, troJq6Ybung lò8uAWGMng tyoT2MRhầm nóyoT2MRi vớiNe TiêJq6Ybuu Viễn8uAWGM: BảoNe trọng.