You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương pCDMTc3: Cm4wj5Aó b4Uao nhiêuzqmXbX mốzqmXbXi tìpCDMTcnh czqmXbXó thể4U l4Uàm lạim4wj5A zqmXbXđược từ4U đầu?

            “NgốcpCDMTc pCDMTcạ, chẳnzqmXbXg m4wj5Alẽ pCDMTcem pCDMTckhông hiểm4wj5Au saom4wj5A? TzqmXbXừ trướm4wj5Ac đếnzqmXbX m4wj5Anay n4Ugười zqmXbXanh m4wj5Ayêu cm4wj5Ahỉ cózqmXbX mìnpCDMTch em!”m4wj5A Ti4Uêu ViễpCDMTcn m4wj5Aôm chặm4wj5At lm4wj5Aấy tô4Ui, gm4wj5Aiọng zqmXbXnói zqmXbXtha thiết.

            pCDMTcTim đazqmXbXu gần4U nhpCDMTcư mzqmXbXuốn m4wj5Anghẹt tpCDMTchở, tại4U m4wj5Asao? 4UTại zqmXbXsao bapCDMTco m4wj5Anhiêu nămm4wj5A trm4wj5Aôi qpCDMTcua rồzqmXbXi m4wj5Amới pCDMTcnói vớipCDMTc tôi4U nhữnm4wj5Ag đizqmXbXều này?

1. pCDMTcĐã lâm4wj5Au kh4Uông gặzqmXbXp, apCDMTcnh vẫzqmXbXn khỏem4wj5A chứ

Tiêu VzqmXbXiễn đứng4U trướcpCDMTc mặt4U tpCDMTcôi, cườm4wj5Ai nóm4wj5Ai: “Đ4Uiền KhzqmXbXả Lm4wj5Aạc, apCDMTcnh biếtm4wj5A zqmXbXngay lpCDMTcà ezqmXbXm màm4wj5A, ezqmXbXm khônpCDMTcg 4Ungờ đượczqmXbX lm4wj5Aà am4wj5Anh pCDMTcphải không?”

Tôi khônpCDMTcg m4wj5Akiềm chếpCDMTc đượcpCDMTc nỗi4U zqmXbXxúc độn4Ug trom4wj5Ang lòng,pCDMTc npCDMTcgay cpCDMTcả giọ4Ung nóim4wj5A cũngzqmXbX m4wj5Arun 4Ulập cập,m4wj5A pCDMTc“Tiêu Viễn!4U pCDMTcLà anzqmXbXh thậtm4wj5A sao?”

“Nếu pCDMTclà gm4wj5Aiả 4Ucho đổizqmXbX lzqmXbXại. ĐzqmXbXúng lzqmXbXà apCDMTcnh đây”4U. AzqmXbXnh zqmXbXkéo ta4Uy tm4wj5Aôi lạm4wj5Ai, ấmzqmXbX á4Up. RõpCDMTc m4wj5Aràng kh4Uông phpCDMTcải l4Uà mơ.

“Tại sa4Uo pCDMTcanh lpCDMTcại t4Urở thànhzqmXbX Tổ4Ung gpCDMTciám sát4U kỹzqmXbX m4wj5Athuật chứm4wj5A?” TôzqmXbXi m4wj5Ahỏi. pCDMTcAnh xuấtpCDMTc ngpCDMTcoại mớzqmXbXi 4Uhơn pCDMTcbốn năm4U, nhanm4wj5Ah nhấtm4wj5A cũnpCDMTcg chỉpCDMTc m4wj5Avừa họczqmXbX zqmXbXxong chươngm4wj5A trm4wj5Aình tiếnm4wj5A sĩ.

“Chuyện nàym4wj5A rấtzqmXbX d4Uài zqmXbXdòng, 4Ucó dm4wj5Aịp an4Uh spCDMTcẽ kểzqmXbX pCDMTccho 4Uem pCDMTcnghe”. T4Uiêu ViễnpCDMTc zqmXbXnhìn tô4Ui cườizqmXbX, 4Urồi m4wj5Akhông nzqmXbXói pCDMTcthêm gm4wj5Aì nữa.

Ngồi tro4Ung phònm4wj5Ag m4wj5Alàm việcpCDMTc củam4wj5A TzqmXbXiêu Viễn,m4wj5A m4wj5Anghe tiếnpCDMTcg nhạcm4wj5A 4Udu m4wj5Adương, nzqmXbXhấm nhzqmXbXáp m4wj5Avị tpCDMTcrà sữam4wj5A thơmm4wj5A 4Unồng, ham4wj5Ai đứam4wj5A nh4Uìn zqmXbXnhau khôn4Ug pCDMTcnói nênm4wj5A lời4U, t4Uôi c4Uảm zqmXbXthấy đâyzqmXbX 4Uchính l4Uà tộtpCDMTc cùnpCDMTcg củazqmXbX hạnhm4wj5A p4Uhúc rồi!

 Bao năm4wj5Am qua4U, tấtpCDMTc zqmXbXcả chờzqmXbX m4wj5Ađợi, tm4wj5Aất cm4wj5Aả nhzqmXbXung nhớm4wj5A đ4Uều hội4U tzqmXbXụ lạm4wj5Ai ởpCDMTc zqmXbXcái nhì4Un đzqmXbXắm đuối,zqmXbX cozqmXbXn ngươi4U củm4wj5Aa tôi4U zqmXbXkhẽ chm4wj5Auyển độnpCDMTcg nhẹm4wj5A vềzqmXbX phí4Ua đuzqmXbXôi mắt.

Tiêu ViễnpCDMTc nhìnzqmXbX tôim4wj5A, nhíuzqmXbX màpCDMTcy, “Khả,m4wj5A mắzqmXbXt zqmXbXem kzqmXbXhông ổnzqmXbX àzqmXbX? zqmXbXTại spCDMTcao ánm4wj5Ah mắm4wj5At lạm4wj5A vậy?”

My GodpCDMTc! TiêpCDMTcu ViễnpCDMTc ơi,m4wj5A ch4Uẳng l4Uẽ pCDMTcanh kzqmXbXhông m4wj5Abiết thếpCDMTc n4Uào 4Ulà li4Uếc 4Umắt 4Uđưa 4Utình s4Uao? Hm4wj5Aay lzqmXbXà đ4Uộng tpCDMTcác diễnpCDMTc x4Uuất củazqmXbX tôi4U zqmXbXquá kém?

“Đâu cóm4wj5A, cm4wj5Ahỉ làzqmXbX m4wj5Aem… czqmXbXhỉ là…pCDMTc zqmXbXchưa ngủpCDMTc đủ4U giấzqmXbXc, mắm4wj5At hơi4U mpCDMTcỏi”. m4wj5ATôi ấpm4wj5A úng.

“Sau nàm4wj5Ay, bupCDMTcổi tốzqmXbXi tpCDMTcrước zqmXbXkhi đizqmXbX 4Ungủ uống4U trpCDMTcà ítm4wj5A thôi,zqmXbX uốpCDMTcng pCDMTcsữa tưzqmXbXơi nhiề4Uu vàom4wj5A”. 4UTiêu ViễnpCDMTc m4wj5Adịu zqmXbXdàng cườ4Ui nóipCDMTc vớipCDMTc tôi.

Tổng gipCDMTcám m4wj5Asát kỹm4wj5A thum4wj5Aật vừapCDMTc yêzqmXbXn vị,zqmXbX zqmXbXPhó tổnzqmXbXg gzqmXbXiám sátzqmXbX kỹm4wj5A thuậtm4wj5A pCDMTcđã xuất4U m4wj5Ahiện ngzqmXbXay –zqmXbX đâ4Uy quảm4wj5A đúnzqmXbXg lpCDMTcà mộtpCDMTc đạizqmXbX m4wj5Amỹ nhân.4U NzqmXbXghe nóizqmXbX l4Uà cháum4wj5A gái4U củpCDMTca C4Uục trưởng,pCDMTc làpCDMTc trízqmXbX thứczqmXbX capCDMTco 4Uở m4wj5Anước ngoài4U zqmXbXvề, l4Uàm c4Uho cácpCDMTc 4Uanh chàzqmXbXng độ4Uc tzqmXbXhân cm4wj5Aứ phảizqmXbX xú4Um xítzqmXbX v4Uây quanh.

Đại mzqmXbXỹ nhânm4wj5A nm4wj5Ahìn cápCDMTcc zqmXbXchàng t4Urai tronzqmXbXg tổzqmXbX dựzqmXbX m4wj5Aán bằnpCDMTcg zqmXbXnửa copCDMTcn m4Uắt, pCDMTcduy chỉpCDMTc pCDMTcđối vớizqmXbX TiêzqmXbXu ViễnpCDMTc lạim4wj5A tỏzqmXbX zqmXbXra ânm4wj5A cần4U qzqmXbXuá mứczqmXbX. TôizqmXbX tm4wj5Ahấy vzqmXbXậy tron4Ug lòng4U rấ4Ut m4wj5Alo m4wj5Asợ, bản4U tzqmXbXhân pCDMTctôi vốnm4wj5A khonpCDMTcg cóm4wj5A zqmXbXsức cạnhm4wj5A tran4Uh m4wj5Agì, b4Uây zqmXbXgiờ gặppCDMTc m4wj5Aphải đốim4wj5A pCDMTcthủ mạnhzqmXbX m4wj5Anhư m4wj5Avậy, m4wj5Axem rm4wj5Aa 4Uông trờ4Ui đangpCDMTc thửm4wj5A thácm4wj5Ah 4Utôi đây!

Mặc d4Uù ởzqmXbX cùngzqmXbX mộtm4wj5A tổpCDMTc vớm4wj5Ai TiêpCDMTcu Vm4wj5Aiễn, như4Ung 4Ucơ hội4U gặp4U gzqmXbXỡ khôngm4wj5A nhiềm4wj5Au. Có4U lúczqmXbX đ4Ui nganm4wj5Ag qu4Ua văm4wj5An phòngzqmXbX củam4wj5A azqmXbXnh, pCDMTctôi 4Ukhông kpCDMTcìm chếpCDMTc đ4Uược phảipCDMTc liếc4U mắtpCDMTc nm4wj5Ahìn vàm4wj5Ao, zqmXbXtoàn thấypCDMTc TipCDMTcêu m4wj5AViễn đanzqmXbXg ch4Uăm chúpCDMTc nghizqmXbXên cpCDMTcứu zqmXbXbản v4Uẽ m4wj5Adự án.

Một hôm4U, Tiểum4wj5A Lưum4wj5A 4U– cùm4wj5Ang phò4Ung làmpCDMTc vpCDMTciệc pCDMTcvới tm4wj5Aôi, đm4wj5Aột nhzqmXbXiên hỏizqmXbX: “Chị4U Đi4Uền, cóm4wj5A phải4U pCDMTcchị zqmXbXcó ýzqmXbX vzqmXbXới Tổm4wj5Ang giámpCDMTc sátm4wj5A km4wj5Aỹ tpCDMTchuật pCDMTcTiêu không?”

Tôi pCDMTcđang 4Uuống trzqmXbXà, phụtpCDMTc hếpCDMTct cpCDMTcả zqmXbXnước rpCDMTca ngoàizqmXbX: “XinzqmXbX lỗi4U, tôizqmXbX zqmXbXbị sặcm4wj5A!” TôizqmXbX vộim4wj5A 4Uvàng lấypCDMTc pCDMTckhăn pCDMTclau bàn.

“Điều zqmXbXđó zqmXbXcó gìm4wj5A pCDMTcphải xấm4wj5Au hổm4wj5A pCDMTcchứ? Sm4wj5Aáu pCDMTcchị 4Uem 4Ugái zqmXbXở tổ4U chúng4U tm4wj5Aa đều4U th4Uầm m4wj5Ayêu zqmXbXTổng giápCDMTcm szqmXbXát kỹzqmXbX tm4wj5Ahuật Tim4wj5Aêu mà”.pCDMTc Tm4wj5Aiểu LưzqmXbXu tzqmXbXiến m4wj5Ahành 4Uphân tpCDMTcích cụpCDMTc thể4U, “NhưngpCDMTc pCDMTcmà npCDMTchìn m4wj5Aưu thếzqmXbX czqmXbXủa Pm4wj5Ahó tổngpCDMTc pCDMTcgiám sátzqmXbX kỹm4wj5A thuậ4Ut 4UNgô capCDMTco nhzqmXbXư vậyzqmXbX, e4Um zqmXbXcảm thấm4wj5Ay chpCDMTcúng pCDMTcta vốn4U đều4U chẳ4Ung cpCDMTcó m4wj5Acơ hội!”

Tôi ng4Uhe pCDMTcmà lòng4U quzqmXbXặn m4wj5Athắt, thửm4wj5A 4Unghĩ xpCDMTcem, từngpCDMTc zqmXbXlà ngm4wj5Aười 4Uyêu chínhpCDMTc thứczqmXbX m4wj5Acủa mìn4Uh, bảopCDMTc bối4U riêm4wj5Ang cpCDMTcủa m4wj5Acá nhânm4wj5A, bâym4wj5A giờ4U phải4U m4wj5Ađem rm4wj5Aa 4Uđể phân4U m4wj5Achia vớipCDMTc mọi4U ngườpCDMTci, lạim4wj5A bị4U phá4Un đoánzqmXbX 4Ucuối cù4Ung sẽzqmXbX rơi4U vpCDMTcào pCDMTctay ngư4Uời khpCDMTcác, tâmzqmXbX tr4Uạng 4Ucó th4Uoải mái4U đượcpCDMTc khôn4Ug chứ?

Hết 4Ugiờ làmpCDMTc, TiêzqmXbXu pCDMTcViễn bpCDMTcảo zqmXbXtôi pCDMTcđợi zqmXbXanh đm4wj5Aể đipCDMTc 4Uăn tốizqmXbX cùngpCDMTc, tpCDMTcôi cm4wj5Aảm thzqmXbXấy m4wj5Atâm t4Urạng buồm4wj5An bự4Uc, nênpCDMTc đ4Uã đpCDMTcạp pCDMTcxe về4U trước.

Tôi l4Uà người4U kpCDMTchông chpCDMTcỉ 4Ukhông cózqmXbX 4Usức cạnzqmXbXh tranm4wj5Ah, mm4wj5Aà cònzqmXbX khônzqmXbXg 4Ucó chútzqmXbX tự4U t4Uin nào.

Đi đượcm4wj5A nửa4U đường,zqmXbX lạ4Ui zqmXbXhối hậzqmXbXn, n4Ugười khá4Uc ngưỡngzqmXbX mộ4U anpCDMTch, đ4Uâu phảm4wj5Ai lzqmXbXỗi củapCDMTc anh.

Tội npCDMTcghiệp chm4wj5Ao TipCDMTcêu Viễnm4wj5A, c4Uó ph4Uải pCDMTctôi đã4U khpCDMTcông zqmXbXthông cảmpCDMTc 4Ucho apCDMTcnh rồi?

Thế 4Ulà m4wj5Alại vòm4wj5Ang xzqmXbXe qzqmXbXuay lại,4U đạpCDMTcp như4U b4Uay, sm4wj5Auýt chút4U nữa4U đpCDMTcâm sầmzqmXbX vm4wj5Aào pCDMTcquầy trựcm4wj5A bạzqmXbXn nzqmXbXằm ởpCDMTc cửapCDMTc chím4wj5Anh zqmXbXcủa Cục.

Chạy quzqmXbXa cửzqmXbXa chínm4wj5Ah, pCDMTcbác tzqmXbXhường 4Utrực gizqmXbXả hỏi:pCDMTc “Tại4U spCDMTcao 4Ulại quapCDMTcy lạpCDMTci vậy?”

“Cháu m4wj5Alàm rơzqmXbXi đồ,pCDMTc một4U mónzqmXbX 4Uđồ zqmXbXrất m4wj5Aquan pCDMTctrọng!” Tô4Ui npCDMTcói, sa4Uu 4Uđó chạm4wj5Ay vộm4wj5Ai về4U pm4wj5Ahía 4Uvăn phòn4Ug củapCDMTc Ti4Uêu Viễn.

Cửa phzqmXbXòng pCDMTckhép hờzqmXbX, m4wj5Abên tzqmXbXrong thấpm4wj5A th4Uoáng phát4U rpCDMTca pCDMTctiếng khzqmXbXóc nghẹnpCDMTc ngào.

Văn pCDMTcphòng củ4Ua 4UTiêu ViễnzqmXbX tạ4Ui sa4Uo m4wj5Acó zqmXbXngười khó4Uc? Lạ4Ui lpCDMTcà âmpCDMTc m4wj5Athanh pCDMTccủa c4Uô zqmXbXgái trẻ.

Tôi dừpCDMTcng bưpCDMTcớc, khôm4wj5Ang biếtm4wj5A có4U nênm4wj5A vàom4wj5A hpCDMTcay không.

“Đừng khócm4wj5A nữazqmXbX, anzqmXbXh 4Uđưa m4wj5Aem 4Uđi zqmXbXăn cpCDMTchút gìpCDMTc npCDMTché!” Tôm4wj5Ai ngpCDMTche giọngpCDMTc Tiêu4U ViễzqmXbXn dịzqmXbXu dànm4wj5Ag, âmzqmXbX th4Uanh 4Uấy, zqmXbXchỉ cózqmXbX thểm4wj5A là4U dành4U cpCDMTcho 4Ungười ym4wj5Aêu mớm4wj5Ai vậym4wj5A chứpCDMTc? BiếzqmXbXt TiêzqmXbXu Viễm4wj5An đ4Uã pCDMTclâu, 4Uanh cũn4Ug pCDMTcchưa ba4Uo giờm4wj5A dpCDMTcỗ pCDMTcdành tôpCDMTci nhưpCDMTc thế.

Sau đó,zqmXbX m4wj5Atôi ng4Uhe thấzqmXbXy tiếng4U m4wj5Aanh tzqmXbXhu dọnm4wj5A đ4Uồ đạc,m4wj5A tiếngzqmXbX zqmXbXđóng m4wj5Angăn kéo.

Đưa cô4U ấy4U đzqmXbXi ă4Un? Ti4Uêu Viễnm4wj5A chpCDMTcẳng phảizqmXbX hẹnzqmXbX tốipCDMTc nm4wj5Aay đzqmXbXi zqmXbXăn cùngm4wj5A tôm4wj5Ai spCDMTcao, tạim4wj5A szqmXbXao bâ4Uy gm4wj5Aiờ lại4U đm4wj5Aổi thàm4wj5Anh đưzqmXbXa ngườzqmXbXi khácm4wj5A đi?

Khi nzqmXbXhìn vàzqmXbXo phòngzqmXbX anpCDMTch, kh4Uông phzqmXbXải 4Uai khác,pCDMTc chím4wj5Anh làzqmXbX 4UPhó tổ4Ung m4wj5Agiám pCDMTcsát k4Uỹ thuậtpCDMTc xzqmXbXinh zqmXbXđẹp NgôpCDMTc zqmXbXDuyệt, đầuzqmXbX tôipCDMTc cpCDMTcảm t4Uháy choánm4wj5Ag váng.

Tôi đ4Uứng sapCDMTcu phím4wj5Aa cầu4U thanm4wj5Ag, nhìnpCDMTc bóngzqmXbX 4Uhọ dìm4wj5Au nhpCDMTcau đm4wj5Ai m4wj5Akhuất, chỉm4wj5A biết4U pCDMTcthẫn m4wj5Athờ nh4Uư ngườizqmXbX pCDMTcmất hồn.

Lúc b4Uước xuốngm4wj5A cầpCDMTcu thpCDMTcang, bm4wj5Aác thường4U trựczqmXbX giàpCDMTc vẫpCDMTcn ởzqmXbX đó,4U nhiệtpCDMTc pCDMTctình hỏim4wj5A thămpCDMTc “Tìmm4wj5A thấzqmXbXy đm4wj5Aồ chưapCDMTc cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nênzqmXbX co4Ui nzqmXbXhư m4wj5Atôi pCDMTcđã manm4wj5Ag nópCDMTc tặng4U m4wj5Acho ngư4Uời kzqmXbXhác rồi4U khônzqmXbXg? 4UHay nózqmXbXi lzqmXbXà nzqmXbXó t4Uự chạyzqmXbX mất?

Ngày 4Uthứ ham4wj5Ai đipCDMTc làm4U, Ti4Uêu Viễn4U nhìm4wj5An tzqmXbXhấy 4Utôi, mỉzqmXbXm cườim4wj5A tựzqmXbX nhizqmXbXên, nhưn4Ug zqmXbXtôi zqmXbXlại c4Uảm thm4wj5Aấy nụm4wj5A m4wj5Acười ấym4wj5A cựcpCDMTc m4wj5Akỳ xm4wj5Aa zqmXbXcách, tưởn4Ug nhzqmXbXư m4wj5Abị ngă4Un cách4U bm4wj5Aởi mpCDMTcột pCDMTcthế giớipCDMTc mờm4wj5A sương.

“Bảo epCDMTcm 4Uđợi m4wj5Aanh, 4Umà lạm4wj5Ai tm4wj5Aự bỏ4U vm4wj5Aề 4Utrước!” An4Uh nóizqmXbX 4Unhư m4wj5Akhông hềm4wj5A cózqmXbX pCDMTcchuyện gì.

“Xin lỗi,m4wj5A e4Um bậpCDMTcn!” Tôi4U khônm4wj5Ag cườipCDMTc m4wj5Anổi, chm4wj5Aỉ zqmXbXcó 4Uthể giảm4wj5A vờ4U zqmXbXnhìn đi4U chỗ4U khápCDMTcc. Anm4wj5Ah chzqmXbXắc chắnzqmXbX zqmXbXkhông bi4Uết tôipCDMTc pCDMTcđã qum4wj5Aay trởpCDMTc pCDMTclại, còn4U được4U xzqmXbXem mộtm4wj5A czqmXbXảnh tượngzqmXbX khôzqmXbXng nêzqmXbXn xem.

“Ai làpCDMTcm em4wj5Am khôpCDMTcng vpCDMTcui rồzqmXbXi?” Tiêum4wj5A 4UViễn nhìn4U tôi,zqmXbX ngữzqmXbX khípCDMTc km4wj5Ahá zqmXbXthận trọng.

Tự nhpCDMTciên nh4Uớ m4wj5Alại mấy4U m4wj5Anăm trướpCDMTcc tôi4U ghepCDMTcn bóng4U gh4Uen giózqmXbX, npCDMTchìn am4wj5Anh m4wj5Avà mm4wj5Aột bpCDMTcạn nữ4U trom4wj5Ang m4wj5Alớp ngồim4wj5A cùzqmXbXng nhazqmXbXu, lpCDMTciền bỏm4wj5A chạzqmXbXy zqmXbXra khỏizqmXbX phòngzqmXbX họcm4wj5A, s4Uau đ4Uó azqmXbXnh chạym4wj5A t4Uheo km4wj5Aéo 4Utay tô4Ui 4Ulại nóm4wj5Ai: m4wj5A“Đồ ngốm4wj5Ac, azqmXbXnh thípCDMTcch em!”

Đồ ngốc!zqmXbX TôzqmXbXi đm4wj5Aúng l4Uà đồzqmXbX 4Ungốc, pCDMTclúc m4wj5Anào cpCDMTcũng ngâyzqmXbX thzqmXbXơ tpCDMTcin tưởnm4wj5Ag rằng,m4wj5A pCDMTcxa nhzqmXbXau chừngzqmXbX ấym4wj5A khom4wj5Aảng thời4U gm4wj5Aian vzqmXbXà khôpCDMTcng gia4Un, chpCDMTcúng t4Uôi đều4U sẽzqmXbX zqmXbXkhông thzqmXbXay đổi.

Sự thậtm4wj5A đúng4U lzqmXbXà tàn4U khố4Uc. Chú4Ung tôizqmXbX zqmXbXđã tha4Uy đm4wj5Aổi rồpCDMTci, zqmXbXtất cả4U mọipCDMTc zqmXbXthứ đm4wj5Aều khô4Ung thể4U n4Uhư trước4U đượczqmXbX nữa.

Công việzqmXbXc tro4Ung TổpCDMTc dựm4wj5A ánm4wj5A rấtm4wj5A bậzqmXbXn rộn,zqmXbX m4wj5Atôi vàzqmXbX zqmXbXTiêu Vm4wj5Aiễn dpCDMTcù cóm4wj5A đụngzqmXbX nham4wj5Au, cũngzqmXbX pCDMTckhông 4Unói được4U pCDMTclời nào.

Theo pCDMTcquan 4Usát zqmXbXcủa Tiểum4wj5A Lưu4U, “Tổ4Ung 4Ugiám sá4Ut zqmXbXTiêu m4Uấy hôm4wj5Am pCDMTcnay tâzqmXbXm trạzqmXbXng kpCDMTchông m4wj5Atốt lắm!”

“Nhà nưm4wj5Aớc zqmXbXtrả b4Uao nhm4wj5Aiêu lương4U 4Ucho empCDMTc, đểpCDMTc 4Uem qpCDMTcuan tâmpCDMTc đpCDMTcến cả4U tâmm4wj5A trạ4Ung c4Uủa zqmXbXtổng gzqmXbXiám spCDMTcát kỹm4wj5A thuậpCDMTct sao?”

“Em buônzqmXbX chpCDMTcuyện zqmXbXchút khpCDMTcông đượczqmXbX m4wj5Aà? Mấym4wj5A hôm4U nzqmXbXay tínhpCDMTc 4Ukhí zqmXbXchị dzqmXbXữ 4Udằn qupCDMTcá! CpCDMTchú ýpCDMTc m4wj5Achút, đừngpCDMTc để4U 4Ubước vào4U 4Uthời kỳzqmXbX pCDMTctiền m4wj5Amãn kim4wj5Anh sớ4Um đấy!”

“Nghe nóizqmXbX, ngườim4wj5A zqmXbXbước vàom4wj5A 4Uthời m4wj5Akỳ tiề4Un mãnpCDMTc ki4Unh thườpCDMTcng thízqmXbXch luyênpCDMTc thuyên!m4wj5A ChịpCDMTc m4wj5Acó luy4Uên thuyzqmXbXên không?”

Tiểu pCDMTcLưu vội4U ngậmpCDMTc miệngm4wj5A luôn.

Thiết kếzqmXbX qupCDMTcy zqmXbXhoạch dpCDMTcự 4Uán hình4U n4Uhư m4wj5Agặp phzqmXbXải k4Uhó kh4Uăn, mpCDMTcấy lầm4wj5An tôzqmXbXi nhìzqmXbXn thpCDMTcấy TiêuzqmXbX 4UViễn hoặpCDMTcc lpCDMTcà ngzqmXbXồi đăm4U cpCDMTchiêu pCDMTctrước zqmXbXbàn làzqmXbXm v4Uiệc, hoặc4U lạizqmXbX đpCDMTcứng trầmpCDMTc pCDMTcngâm zqmXbXmấy giờpCDMTc liềnm4wj5A ởm4wj5A phm4wj5Aòng pCDMTchút thuốc.

Nhìn bộm4wj5A dạ4Ung c4Uô đpCDMTcộc suzqmXbXy tpCDMTcư của4U pCDMTcanh nzqmXbXhư vậpCDMTcy tôm4wj5Ai zqmXbXcảm tpCDMTchấy thậpCDMTct đa4Uu lòzqmXbXng, hận4U nzqmXbXỗi mìnpCDMTch zqmXbXnăng lựcpCDMTc pCDMTccó hạm4wj5An, k4Uhông gipCDMTcúp đượm4wj5Ac việcpCDMTc gì.

Tổ dự4U m4wj5Aán mờipCDMTc đếnm4wj5A 4Umột chuyênzqmXbX gpCDMTcia đầypCDMTc quyềnpCDMTc 4Uuy pCDMTc– zqmXbXGiáo sưpCDMTc Đm4wj5Aiền Du4Uy NiênzqmXbX, ngh4Ue nópCDMTci ngườipCDMTc nàpCDMTcy nổpCDMTci tiếng4U pCDMTccả trm4wj5Aên tpCDMTchế pCDMTcgiới. TizqmXbXêu m4wj5AViễn m4wj5Avà 4UNgô D4Uuyệt đứm4wj5Ang sa4Uu ôngpCDMTc tzqmXbXa, g4Uiống m4wj5Anhư ham4wj5Ai côm4wj5A czqmXbXậu họczqmXbX tròzqmXbX nhỏ.

Tổ trưởng4U b4Uảo pCDMTctôi tổngm4wj5A hợm4wj5Ap lzqmXbXại m4wj5Acác zqmXbXdữ liệzqmXbXu spCDMTcổ sácm4wj5Ah, trựczqmXbX tim4wj5Aếp mam4wj5Ang đếnpCDMTc phòzqmXbXng kh4Uách VIP.

Lúc tzqmXbXôi ôm4wj5Am mộ4Ut 4Uđống tm4wj5Aài liệuzqmXbX dàpCDMTcy tiếnm4wj5A m4wj5Avào, 4Ugiáo spCDMTcư zqmXbXĐiền đanpCDMTcg cùngzqmXbX zqmXbXTiêu zqmXbXViễn thảpCDMTco lum4wj5Aận việpCDMTcc 4Usửa đổi4U dzqmXbXự ám4wj5An. TpCDMTchấy tzqmXbXôi bướ4Uc vào,pCDMTc TpCDMTciêu VzqmXbXiễn zqmXbXcau màm4wj5Ay, đỡm4wj5A chồngm4wj5A tzqmXbXài liệzqmXbXu tm4wj5Arên pCDMTctay tô4Ui, nóipCDMTc: “Tạm4wj5Ai 4Usao lạim4wj5A đểzqmXbX mộtpCDMTc ngườ4Ui m4wj5Aôm 4Unhiều 4Uđồ thếzqmXbX zqmXbXnày? SazqmXbXu nàm4wj5Ay m4wj5Aphải bảo4U Tiểum4wj5A Lưum4wj5A 4Ugiúp pCDMTcem đấy”.

Tôi m4wj5Alý npCDMTchí “vâng”zqmXbX mộtm4wj5A 4Utiếng, gật4U gm4wj5Aật đm4wj5Aầu tỏ4U pCDMTcra 4Uđáp lại4U. zqmXbXChút tàim4wj5A lm4wj5Aiệu nàzqmXbXy 4Uthì ănm4wj5A tpCDMTchua zqmXbXgì chứ?

Đè n4Uén cpCDMTcon npCDMTcgười thườngpCDMTc khôn4Ug phpCDMTcải làm4wj5A trọn4Ug lượnzqmXbXg, màpCDMTc lạpCDMTci pCDMTclà nhữn4Ug gá4Unh nặnpCDMTcg v4Uô hìn4Uh kia.

Tiêu Viễn4U thâzqmXbXn mậzqmXbXt k4Uéo m4wj5Atay pCDMTctôi, vịpCDMTc 4Ugiáo pCDMTcsư gzqmXbXià nm4wj5Agước m4Uắt 4Uchằm chpCDMTcằm nhìm4wj5An chzqmXbXúng tôi,m4wj5A tôizqmXbX vzqmXbXội vàzqmXbXng rzqmXbXút m4wj5Atay lại,m4wj5A m4wj5Ađỏ mặt,pCDMTc nóm4wj5Ai với4U Tiêu4U ViễnzqmXbX: “EzqmXbXm về4U làmzqmXbX việc4U đây”.

“Hết giờzqmXbX zqmXbXanh đưazqmXbX e4Um về!”pCDMTc pCDMTcTiêu Viễn4U nzqmXbXở 4Unụ c4Uười mà4U mm4wj5Aấy n4Ugày m4wj5Arồi hm4wj5Aiếm thấy.

“Không m4wj5Acần!” Mỗm4wj5Ai ngzqmXbXày đềum4wj5A zqmXbXtự đạpm4wj5A x4Ue m4wj5Avề nm4wj5Ahà, tzqmXbXrước m4wj5Anay czqmXbXó cpCDMTcần zqmXbXai đưazqmXbX về4U đâum4wj5A, 4Uđã tpCDMTchành pCDMTcthói que4Un rồi.4U Với4U m4wj5Alại, zqmXbXtôi cũm4wj5Ang k4Uhong kipCDMTcêu spCDMTca zqmXbXđến pCDMTcmức hpCDMTcết gizqmXbXờ cần4U 4Ucó ngm4wj5Aười đưam4wj5A về.

Điều càngpCDMTc m4wj5Aquan trọnm4wj5Ag hm4wj5Aơn l4Uà 4UTiêu VipCDMTcễn rấtzqmXbX 4Ubận, rấtzqmXbX mệtzqmXbX, tôizqmXbX khm4wj5Aông đpCDMTcành m4wj5Alòng đểm4wj5A an4Uh zqmXbXhết pCDMTcgiờ phzqmXbXải lzqmXbXộn mpCDMTcột 4Uvòng m4wj5Ađưa tiễnm4wj5A tôzqmXbXi rồpCDMTci muộ4Un mới4U về4U đượczqmXbX đếnpCDMTc nhà.

Tiêu Vm4wj5Aiễn thởzqmXbX dàzqmXbXi, “Khả4U Khả,4U đừn4Ug cốpCDMTc pCDMTcý trá4Unh anm4wj5Ah nữa!”

Buổi trpCDMTcưa đếnm4wj5A pzqmXbXhòng m4wj5Agiải la4Uo lấym4wj5A zqmXbXnước, nhpCDMTcìn thấym4wj5A gipCDMTcáo 4Usư Đim4wj5Aền DzqmXbXuy Niêm4wj5An cpCDMTcũng đpCDMTcang m4wj5Apha trà,zqmXbX tr4Uong cốzqmXbXc thủym4wj5A t4Uinh đổ4U đầzqmXbXy nửa4U cốcm4wj5A lázqmXbX zqmXbXchè, tôipCDMTc khm4wj5Aông kpCDMTchỏi kinzqmXbXh ngạc,pCDMTc “BáczqmXbX czqmXbXho nhiềm4wj5Au lm4wj5Aá zqmXbXchè zqmXbXthế, có4U pCDMTcsợ 4Uđắng m4wj5Aquá k4Uhông ạ?”

“Uống quepCDMTcn m4wj5Arồi”. 4UÔng cười4U thzqmXbXấy t4Uhật thân4U zqmXbXthiết, m4wj5Akhiến ngườim4wj5A zqmXbXta pCDMTccó m4wj5Acảm gim4wj5Aác q4Uuen thuộc.

Ông zqmXbXpha tm4wj5Arà xopCDMTcng khôngm4wj5A rờzqmXbXi đi4U, zqmXbXmà vãnm4wj5A đứng4U zqmXbXở phòngpCDMTc giảim4wj5A l4Uao n4Uhìn pCDMTctôi lấym4wj5A nước,m4wj5A “pCDMTcCô bém4wj5A, chám4wj5Au yzqmXbXêu TiêupCDMTc ViễnpCDMTc hả?”

Tôi giậtpCDMTc mì4Unh pCDMTclàm bà4Un t4Uay đang4U cầm4U phípCDMTcch nướczqmXbX rum4wj5Ang m4wj5Alên, n4Uước spCDMTcôi zqmXbXtrong 4Ubình rót4U xuốpCDMTcng làpCDMTcm zqmXbXngón t4Uay bzqmXbXị giộm4wj5Ai m4wj5Abỏng rát.

Vị giám4wj5Ao szqmXbXư pCDMTcgià nhzqmXbXanh mắ4Ut nhanpCDMTch m4wj5Atay, lim4wj5Aền đóng4U ngpCDMTcay vò4Ui 4Unước nózqmXbXng lm4wj5Aại, kézqmXbXo zqmXbXtay t4Uôi sapCDMTcng vòm4wj5Ai nướcm4wj5A lạnh4U vặnm4wj5A m4wj5Axuống, 4Uđể 4Ugiảm bớtpCDMTc sự4U đm4wj5Aau rát.

Mắt 4Utôi npCDMTcgân pCDMTcngấn lệ,pCDMTc trpCDMTcong m4wj5Alòng cười4U thpCDMTcầm: Xe4Um ra4U, 4Utính nhiềum4wj5A chuypCDMTcện cũm4wj5Ang khm4wj5Aông hpCDMTcề giớipCDMTc h4Uạn m4wj5Alứa tuổi.

Lấy nướpCDMTcc xongzqmXbX, giáopCDMTc sm4wj5Aư ĐzqmXbXiền 4Ugiúp m4wj5Atôi xác4Uh pzqmXbXhích nướ4Uc v4Uề phòng4U lpCDMTcàm vipCDMTcệc, TiểzqmXbXu Lư4Uu pCDMTcnhìn thm4wj5Aấy 4Unói: “TzqmXbXrời pCDMTcạ, zqmXbXchị Điền,4U 4Usao cpCDMTchị lạipCDMTc đpCDMTcể ôpCDMTcng 4Uấy x4Uách p4Uhích nướczqmXbX chzqmXbXứ? ChpCDMTcị b4Uiết ôngzqmXbX ấm4wj5Ay lm4wj5Aà a4Ui không?”

“Giáo sưzqmXbX ĐipCDMTcền 4UDuy Niên”.

“Biết rzqmXbXồi czqmXbXòn đpCDMTcể ôpCDMTcng ấym4wj5A xáchm4wj5A hzqmXbXộ chịzqmXbX ppCDMTchích làzqmXbX sao?zqmXbX” TipCDMTcểu zqmXbXLưu suýtpCDMTc 4Unữa czqmXbXáu l4Uên vớipCDMTc tôm4wj5Ai, “m4wj5ACục tm4wj5Arưởng czqmXbXủa chú4Ung tpCDMTca mờ4Ui đm4wj5Aến pCDMTclà kháchzqmXbX pCDMTcVIP, m4wj5Alà chuyzqmXbXên gm4wj5Aia dzqmXbXự án4U, l4Uà 4Uđại zqmXbXthụ cpCDMTcủa gzqmXbXiới k4Uhoa pCDMTchọc zqmXbXđiện tử”.

“Chẳng 4Uqua chỉzqmXbX l4Uà nhzqmXbXờ ôm4wj5Ang ấpCDMTcy xácm4wj5Ah hộzqmXbX chịpCDMTc m4wj5Aphích nướczqmXbX thôm4wj5Ai mà!”4U MàpCDMTc ch4Uính pCDMTcông tự4U nguyệnzqmXbX đấyzqmXbX chứ,m4wj5A nó4Ui nàozqmXbX làzqmXbX ta4Uy tôi4U bịpCDMTc bpCDMTcỏng rồi4U, đpCDMTcó cũ4Ung lpCDMTcà trázqmXbXch nhizqmXbXệm củazqmXbX ôngzqmXbX ấy.

Chị cpCDMTcòn mum4wj5Aốn zqmXbXnhờ ôpCDMTcng ấm4wj5Ay lzqmXbXàm gìpCDMTc nữa?zqmXbX GizqmXbXúp chịm4wj5A qzqmXbXuét nhà4U à?”zqmXbX TzqmXbXiểu Lưm4wj5Au nhì4Un tôim4wj5A 4Uchế giễzqmXbXu, “Xú4Uc phạm4wj5Am zqmXbXông ấy4U lm4wj5Aà tzqmXbXội khzqmXbXông thểm4wj5A zqmXbXtha đượpCDMTcc đâu”.

Nhưng tô4Ui đâuzqmXbX muốnpCDMTc xú4Uc phm4wj5Aạm ôm4wj5Ang, mà4U m4wj5Amột pCDMTcvị giáo4U sư,m4wj5A chzqmXbXuyên gm4wj5Aia c4Uó th4Uân phm4wj5Aận địam4wj5A vịpCDMTc nhưzqmXbX thếzqmXbX cm4wj5Aũng szqmXbXẽ zqmXbXkhông tm4wj5Ahể zqmXbXnhận m4wj5Ara mộzqmXbXt nm4wj5Ahân vi4Uên văn4U phòzqmXbXng zqmXbXbình thườ4Ung zqmXbXnhư 4Utôi đâu.

Có lẽ,zqmXbX vừa4U qu4Uay đm4wj5Ai, zqmXbXông vzqmXbXốn đpCDMTcã kho4Ung nhớm4wj5A đượcpCDMTc m4wj5Atôi m4wj5Alà apCDMTci rồi.

Hết 4Ugiờ m4wj5Alàm, đipCDMTc q4Uua siêzqmXbXu thị4U Car4Urefour, tpCDMTcôi 4Umua mộ4Ut đốnm4wj5Ag đồm4wj5A lin4Uh tinh.

Khi tm4wj5Aôi m4wj5Axách giỏm4wj5A 4Uhàng 4Uđi 4Ura phím4wj5Aa zqmXbXngoài thìzqmXbX nzqmXbXhìn pCDMTcthấy pCDMTcTiêu VipCDMTcễn. VừazqmXbX định4U gm4wj5Aọi anhzqmXbX, ngpCDMTcười bỗnzqmXbXg cứpCDMTcng 4Uđờ khô4Ung thốtpCDMTc đư4Uợc pCDMTcra lm4wj5Aời, m4wj5Abởi vìpCDMTc NgôzqmXbX DuyệtpCDMTc m4wj5Avà anm4wj5Ah đ4Ui cùn4Ug nhau.

Anh bm4wj5Aắt đầuzqmXbX m4wj5Ađưa m4wj5Acô đipCDMTc 4Ulượn m4wj5Asiêu thịzqmXbX tpCDMTcừ bazqmXbXo gpCDMTciờ? DángzqmXbX vẻpCDMTc chm4wj5Aăm szqmXbXóc 4Uchở c4Uhe 4Ucô zqmXbXấy. Nhìn4U 4Uxe mum4wj5Aa pCDMTcđồ củpCDMTca họzqmXbX, xếppCDMTc pCDMTcđầy 4Unhững pCDMTcvật pCDMTcdụng zqmXbXgia đình.

Mũi tpCDMTcôi pCDMTccay xzqmXbXè, zqmXbXnhặt bm4wj5Aừa m4wj5Amấy tzqmXbXhứ rồi4U vộim4wj5A pCDMTcvàng chạyzqmXbX 4Ura ngoài.

Ngô DzqmXbXuyệt đzqmXbXã pCDMTcnhìn thấzqmXbXy 4Utôi, “TiểupCDMTc Km4wj5Ahả? TiểuzqmXbX Km4wj5Ahả?” CzqmXbXô ấzqmXbXy gm4wj5Aọi tôzqmXbXi, âmzqmXbX tham4wj5Anh 4Udịu dàpCDMTcng pCDMTctrang 4Unhã, uyểnzqmXbX chuyể4Un và4U dễ4U chm4wj5Aịu, 4Ukhiến czqmXbXho pCDMTcở giữapCDMTc pCDMTcđám 4Uđông huym4wj5Aên nám4wj5Ao vẫn4U cm4wj5Aó thểpCDMTc nzqmXbXổi rzqmXbXõ lm4wj5Aên gpCDMTciọng nm4wj5Aói đặc4U biệt.

“Tiểu Khả4U, zqmXbXem cũpCDMTcng đếnpCDMTc đâzqmXbXy muzqmXbXa đồpCDMTc àzqmXbX?” Tiê4Uu Viễnm4wj5A nm4wj5Ahìn tpCDMTcôi bốzqmXbXi rpCDMTcối, vẻ4U mặzqmXbXt c4Uó chm4wj5Aút lzqmXbXo lắng.

Tôi khôm4wj5Ang đếnzqmXbX tzqmXbXhì pCDMTccó thểpCDMTc nhpCDMTcìn thấy4U anm4wj5Ah vzqmXbXà PhpCDMTcó tổngm4wj5A gizqmXbXám s4Uát xm4wj5Ainh đẹpm4wj5A âpCDMTcn m4wj5Aân ái4U á4Ui bzqmXbXên nhm4wj5Aau khôngzqmXbX chứ?pCDMTc ĐzqmXbXã tứcm4wj5A 4Ugiận rpCDMTcồi, c4Uũng chẳ4Ung nhìpCDMTcn anm4wj5Ah m4wj5Anữa, cm4wj5Ahỉ 4Unói vớizqmXbX pCDMTcNgô Duym4wj5Aệt: “ChàozqmXbX PhzqmXbXó tổngpCDMTc gi4Uám sá4Ut, thậ4Ut tìm4wj5Anh cờzqmXbX ạ!”

“Gọi tôpCDMTci l4Uà NgôpCDMTc Duyệt4U thôpCDMTci, bpCDMTcây g4Uiờ hếtzqmXbX gzqmXbXiờ làm4wj5Am m4wj5Arồi pCDMTcmà!” CôpCDMTc tzqmXbXa kézqmXbXo tazqmXbXy zqmXbXtôi m4wj5Atỏ 4Ura pCDMTcrất thâzqmXbXn tình.

Tôi vm4wj5Aẫn lịm4wj5Ach spCDMTcự mỉmm4wj5A cười,pCDMTc n4Uhìn m4wj5Acô v4Uà TiêzqmXbXu Viễn.

Thần spCDMTcắc củazqmXbX Tiêu4U V4Uiễn lạizqmXbX rấpCDMTct ủ4U dột.

 

2. TạzqmXbXi sa4Uo cứpCDMTc xuất4U hm4wj5Aiện lúcpCDMTc tzqmXbXôi nhếm4wj5Ach nhápCDMTcc nhất

Ra khỏizqmXbX siêupCDMTc tm4wj5Ahị, nưm4wj5Aớc mắt4U tôzqmXbXi đãm4wj5A khônpCDMTcg cầmpCDMTc 4Uđược nữazqmXbX, zqmXbXvỡ òa.

Tôi xáchzqmXbX túzqmXbXi tzqmXbXo túizqmXbX nhỏ4U đim4wj5A zqmXbXqua pCDMTccầu vpCDMTcượt, n4Uhìn xuống4U dưpCDMTcới châzqmXbXn cầum4wj5A, xpCDMTce cpCDMTcộ m4wj5Anườm nượp,pCDMTc tự4U zqmXbXnhiên đứngm4wj5A lạ4Ui. NpCDMTcếu nhảyzqmXbX t4Uừ tm4wj5Arên nàypCDMTc xuốngzqmXbX cózqmXbX lẽpCDMTc sẽm4wj5A cm4wj5Ahết rm4wj5Aất thảm4U 4Unhỉ? Ch4Uắc chắn4U cơzqmXbX thpCDMTcể sẽ4U đầm4wj5Ay máuzqmXbX mpCDMTce, nátpCDMTc zqmXbXbét? Nm4wj5Aói khpCDMTcông c4Uhừng, lúc4U đó4U ócm4wj5A cònpCDMTc bắn4U phụtzqmXbX vpCDMTcào ng4Uười đim4wj5A đzqmXbXường cũng4U nên.

Cứ 4Utưởng tưzqmXbXợng 4Uvậy, đãm4wj5A thấ4Uy zqmXbXghê rợn4U hpCDMTcết cảzqmXbX người.

Có lpCDMTcẽ từ4U cm4wj5Aổ chm4wj5Aí 4Ukim, tôm4wj5Ai làpCDMTc m4wj5Angười đầum4wj5A 4Utiên lpCDMTcại bịzqmXbX chínhzqmXbX zqmXbXý tưởng4U củazqmXbX mìpCDMTcnh d4Uọa c4Uho sợ4U phátzqmXbX thétpCDMTc lên.

Để ch4Uo không4U phảim4wj5A nghm4wj5Aĩ đếnzqmXbX mốpCDMTci qupCDMTcan pCDMTchệ củ4Ua Tiêu4U Vm4wj5Aiễn và4U pCDMTcNgô Duyệm4wj5At pCDMTcnữa, tôm4wj5Ai vộpCDMTci vàngzqmXbX tìmpCDMTc mộzqmXbXt nơim4wj5A zqmXbXan toàm4wj5An zqmXbXlẩn m4wj5Atrốn, czqmXbXàng 4Ukín zqmXbXđáo cà4Ung tốt!

Đối dipCDMTcện sim4wj5Aêu thị4U cózqmXbX mpCDMTcột 4Uquán S4Utarbucks, khôngzqmXbX gpCDMTcian tzqmXbXao pCDMTcnhã, phm4wj5Aục vụpCDMTc cm4wj5Ahuyên pCDMTcnghiệp. TôizqmXbX gzqmXbXọi một4U pCDMTctách capzqmXbXuccino czqmXbXùng vzqmXbXới mm4wj5Aón trápCDMTcng miệng.

Vị thơmm4wj5A 4Ungon củapCDMTc pCDMTcmón zqmXbXăn làzqmXbXm pCDMTctâm trạngm4wj5A tôizqmXbX m4wj5Atốt hơn,zqmXbX giữm4wj5Aa nền4U âm4wj5Am m4wj5Anhạc dịu4U n4Uhẹ khiếnm4wj5A tm4wj5Aôi dầnpCDMTc dầzqmXbXn cảmzqmXbX thấypCDMTc th4Uư 4Uthái trở4U lại.

“Thưa zqmXbXcô, m4wj5Acó pCDMTccần km4wj5Ahăn giấym4wj5A m4wj5Akhông m4wj5Aạ?” NpCDMTchân v4Uiên pCDMTcphục vm4wj5Aụ m4wj5Alễ phé4Up đứngpCDMTc bê4Un cạnh.

“Không cần,4U 4Ucám ơn!”zqmXbX Tm4wj5Aôi vzqmXbXô tpCDMTchức đưzqmXbXa tapCDMTcy lên4U l4Uau mặt4U, toàn4U pCDMTclà nướ4Uc mm4wj5Aắt. Tại4U sa4Uo tôi4U lzqmXbXại pCDMTckhóc chứ?

 “Xin đừnzqmXbXg ng4Uồi ởm4wj5A đó!”pCDMTc m4wj5ATôi vừ4Ua pCDMTclau mắm4wj5At m4wj5Avừa zqmXbXnói v4Uới ngưzqmXbXời đốim4wj5A d4Uiện, khm4wj5Aông ch4Uo ngồm4wj5Ai cùngzqmXbX tôi.

“Em npCDMTcghĩ làzqmXbX tôzqmXbXi mpCDMTcuốn ngồi4U sao4U? 4UChỉ vzqmXbXì e4Um cứzqmXbX 4Ukhóc zqmXbXnhư 4Uvậy mãpCDMTci, zqmXbXkhiến chzqmXbXo tâmpCDMTc trạngpCDMTc m4wj5Atôi th4Uấy m4wj5Arất m4wj5Au uất”.m4wj5A NgưzqmXbXời m4wj5Ađối diệnm4wj5A nói.

“Chương Ngự,4U tạm4wj5Ai sam4wj5Ao a4Unh cpCDMTcứ zqmXbXxuất h4Uiện lúczqmXbX zqmXbXtôi m4wj5Anhếch nh4Uác nzqmXbXhất?” pCDMTcTôi rầuzqmXbX rĩpCDMTc npCDMTcói vớ4Ui anzqmXbXh ta.

“Nhưng mà,zqmXbX hzqmXbXình nhưzqmXbX tôm4wj5Ai cpCDMTcòn nhếzqmXbXch nhácpCDMTc hơzqmXbXn em!pCDMTc” An4Uh zqmXbXta m4wj5Anhún zqmXbXvia, chỉpCDMTc lzqmXbXên zqmXbXbộ complzqmXbXe m4Uay đozqmXbX màum4wj5A zqmXbXtrắng nm4wj5Agà m4wj5Acủa mìpCDMTcnh, tôm4wj5Ai mớm4wj5Ai phzqmXbXát pCDMTchiện ra4U, vm4wj5Aừa nzqmXbXãy tzqmXbXôi vm4wj5Aô m4wj5Aý lm4wj5Aàm đpCDMTcổ c4Uà phpCDMTcê, chất4U lpCDMTcỏng màu4U nâpCDMTcu 4Uđã nm4wj5Agấm vàzqmXbXo m4wj5Aáo anh.

“Đồ ngốcpCDMTc, tạzqmXbXi sapCDMTco am4wj5Anh lạ4Ui khônm4wj5Ag biếm4wj5At đườngzqmXbX m4wj5Atránh ra?”

“Nhìn em4wj5Am khózqmXbXc qum4wj5Aan t4Urọng 4Uhơn, bzqmXbXởi m4wj5Avì pCDMTcthật h4Uiếm 4Ucó”. AnpCDMTch tpCDMTca lộm4wj5A rzqmXbXa nm4wj5Aụ cưzqmXbXời m4wj5Atinh nghịch,4U m4wj5Anhìn trônzqmXbXg m4wj5Agiống nhm4wj5Aư pCDMTcmột đứazqmXbX trpCDMTcẻ vậy.

“Đi zqmXbXnào, tpCDMTcôi m4wj5Adẫn e4Um đếm4wj5An một4U nơm4wj5Ai zqmXbXvui m4wj5Avẻ”. Chư4Uơng NgpCDMTcự kéom4wj5A tô4Ui đứngzqmXbX lên.

“Tôi km4wj5Ahông zqmXbXđi, tôzqmXbXi pCDMTccòn c4Uó việc!”4U pCDMTcTôi muốnpCDMTc thoápCDMTct 4Ura khỏipCDMTc sựzqmXbX pCDMTclôi ké4Uo củzqmXbXa 4Uanh ta.

Nghĩ đếnzqmXbX vm4wj5Aiệc vừazqmXbX rồim4wj5A gpCDMTcặp pCDMTcTiêu pCDMTcViễn 4Uvà NzqmXbXgô Duyệt,zqmXbX zqmXbXnghĩ đếnzqmXbX m4wj5Asự pCDMTcăn ýzqmXbX củm4wj5Aa họ4U kpCDMTchi zqmXbXở bêpCDMTcn nhaupCDMTc, 4Unghĩ đếzqmXbXn sự4U dịupCDMTc 4Udàng 4UTiêu Vm4wj5Aiễn zqmXbXdành chpCDMTco côm4wj5A ta…zqmXbX tấtm4wj5A m4wj5Acả mọpCDMTci cáizqmXbX kh4Uác đề4Uu tzqmXbXrở thàm4wj5Anh vô4U nghĩa.

“Việc m4wj5Agì czqmXbXó tpCDMTchể qum4wj5Aan tzqmXbXrọng hm4wj5Aơn vum4wj5Ai v4Uẻ ch4Uứ? Khôm4wj5Ang 4Uđi pCDMTcsẽ tiếczqmXbX đấyzqmXbX nhé”.4U 4UAnh 4Uta zqmXbXcười npCDMTchìn tpCDMTcôi pCDMTcchờ đợi4U, tôi4U thậzqmXbXt khm4wj5Aó m4Uà 4Uphản đối.

Tôi cò4Un pCDMTccó th4Uể vpCDMTcui vẻpCDMTc đượ4Uc 4Ukhông? TạpCDMTci szqmXbXao l4Uại czqmXbXảm thấy4U trozqmXbXng zqmXbXlòng nặzqmXbXng tm4wj5Arĩu pCDMTcnhư đepCDMTco đzqmXbXá tm4wj5Ahế 4Unày? m4wj5ATôi cốpCDMTc gắngm4wj5A m4wj5Amuốn zqmXbXvứt b4Uỏ m4wj5Anó đzqmXbXi, nhpCDMTcưng nópCDMTc cứ4U đzqmXbXiềm nhipCDMTcên bấtm4wj5A động.

Chương Ngự4U nói4U khôngpCDMTc spCDMTcai, đâyzqmXbX qu4Uả nhiê4Un lm4wj5Aà một4U nzqmXbXơi vm4wj5Aui zqmXbXvẻ, m4wj5A“mười hapCDMTci chốnzqmXbX vui”.

Đáng tiếc,4U tpCDMTcâm trạngm4wj5A cm4wj5Aủa tô4Ui khônzqmXbXg hòapCDMTc nzqmXbXhập đượcm4wj5A vm4wj5Aới nơ4Ui này.

“Tại pCDMTcsao zqmXbXlại có4U 4Ucái t4Uên nhpCDMTcư vậy?zqmXbX” TôipCDMTc rầpCDMTcu rĩzqmXbX hỏi.

“Ở đâyzqmXbX cóm4wj5A mườizqmXbX m4wj5Ahai tụ4U 4Uđiểm, mỗm4wj5Ai mpCDMTcột zqmXbXchỗ đpCDMTcều 4Ukhiến ngpCDMTcười m4wj5Ata 4Uvui khôn4Ug bpCDMTciết chám4wj5An”. Chươngm4wj5A Ngm4wj5Aự gim4wj5Aải thích.

“Có zqmXbXthể pCDMTclàm ngườzqmXbXi pCDMTcta qupCDMTcên đpCDMTci phipCDMTcền m4Uuộn không?”zqmXbX TôpCDMTci t4Uỏ 4Ura nghm4wj5Ai ngờ.

“Có pCDMTcthể, chzqmXbXỉ cầnpCDMTc e4Um tzqmXbXự zqmXbXnguyện”. pCDMTcChương zqmXbXNgựu npCDMTcghiêm zqmXbXtúc n4Uhìn tôi,m4wj5A “EzqmXbXm nên4U 4Ulà m4wj5Amột ngưpCDMTcời vm4wj5Aui zqmXbXvẻ, ngazqmXbXy đến4U cái4U tê4Un c4Uủa zqmXbXem c4Uũng gm4wj5Aọi là4U KhpCDMTcả LạcpCDMTc c4Uơ mà”.

Khả Lạcm4wj5A tm4wj5Ahì nzqmXbXhất địnhm4wj5A cózqmXbX thểpCDMTc zqmXbXvui vzqmXbXẻ 4Usao? TôizqmXbX cườim4wj5A đazqmXbXu khổ.

Đi lên4U pCDMTcgác vớpCDMTci Chươm4wj5Ang Ngự,4U lậ4Up tứm4wj5Ac đãm4wj5A c4Uó nhâpCDMTcn vim4wj5Aên phụcpCDMTc 4Uvụ pCDMTcđến đón,pCDMTc 4Uluôn miệnm4wj5Ag chàm4wj5Ao “Tổngm4wj5A gpCDMTciám đpCDMTcốc ChưpCDMTcơng ạ”,zqmXbX “Tổngm4wj5A gpCDMTciám đốcpCDMTc ChươngpCDMTc ạ”4U. TzqmXbXôi xáczqmXbXh 4Unhững 4Utúi t4Uo túi4U m4wj5Anhỏ czqmXbXủa siêu4U thị,pCDMTc 4Utheo szqmXbXau ChưzqmXbXơng zqmXbXNgự giốngzqmXbX m4wj5Anhư một4U ngườm4wj5Ai hầu.

Một nhó4Um ngườipCDMTc ăpCDMTcn cpCDMTcơm, liênpCDMTc tụcpCDMTc gọ4Ui mpCDMTcón đắt4U tiền,m4wj5A km4wj5Ahông gm4wj5Aọi nhữpCDMTcng mzqmXbXón vừ4Ua miệng.

Tôi uốm4wj5Ang mộm4wj5At loạim4wj5A nướcm4wj5A ngọt4U rất4U ngzqmXbXon, nhưn4Ug lạizqmXbX thấy4U h4Uơi đau4U m4wj5Ađầu, “TzqmXbXại s4Uao 4Ulại thế?pCDMTc pCDMTcTôi cóm4wj5A uống4U rượupCDMTc đâuzqmXbX nhỉ?”NgửizqmXbX pCDMTckỹ mới4U phm4wj5Aát hiệnm4wj5A r4Ua thzqmXbXứ n4Uước zqmXbXngọt tôim4wj5A vừam4wj5A mới4U upCDMTcống là4U zqmXbXloại rư4Uợu TâzqmXbXy pzqmXbXha chế.

Ăn x4Uong, nhm4wj5Aóm nzqmXbXgười pCDMTctách rm4wj5Aa mỗ4Ui ngưpCDMTcời mộtzqmXbX nơi4U, gi4Uống nm4wj5Ahư sazqmXbXu km4wj5Ahi x4Uem xo4Ung m4Uột vở4U m4wj5Akịch m4wj5Avui, chỉ4U m4wj5Acòn lạipCDMTc sự4U zqmXbXtrống rỗnzqmXbXg 4Uvà c4Uô đơn.

“Tôi p4Uhải pCDMTcđợi mộtpCDMTc lúm4wj5Ac nữzqmXbXa mớipCDMTc vm4wj5Aề nhm4wj5Aà đ4Uược, k4Uhông th4Uể đểpCDMTc zqmXbXmẹ tôizqmXbX bzqmXbXiết tpCDMTcôi zqmXbXđã 4Uuống pCDMTcrượu!” TôipCDMTc 4Udựa pCDMTcvào pCDMTcngười Chươnm4wj5Ag Ng4Uự, 4Uvò vò4U cm4wj5Aái đzqmXbXầu đzqmXbXau nhức,pCDMTc 4Uanh m4wj5Ata cốm4wj5A giữ4U lấy4U va4Ui tôi.

“Được!” S4Uao am4wj5Anh t4Ua m4wj5Acứ nhìn4U tôizqmXbX cườim4wj5A chứ.

Về đếnm4wj5A cửa,pCDMTc tôipCDMTc lụm4wj5Ac tìmzqmXbX cpCDMTchìa k4Uhóa tro4Ung túizqmXbX, sam4wj5Au đpCDMTcó pCDMTcmở cửa.

Chương Ngự4U cpCDMTcứ cưm4wj5Aời tôi,m4wj5A “TpCDMTcại sazqmXbXo lzqmXbXấy cm4wj5Ahìa khópCDMTca nhà4U epCDMTcm đểzqmXbX mởpCDMTc cửzqmXbXa pCDMTcnhà tôi?”

“Có được4U khôngzqmXbX?” Tô4Ui gzqmXbXãi 4Ugãi đầu,pCDMTc zqmXbX“Dùng zqmXbXchìa khpCDMTcóa zqmXbXcủa apCDMTcnh mởpCDMTc 4Uthử xem”.

Quả npCDMTchiên, zqmXbXanh m4wj5Ata m4Uở được4U cửa4U pCDMTcra, tôizqmXbX đ4Ui thzqmXbXeo v4Uào, zqmXbXgục m4Uặt zqmXbXxuống sm4wj5Aofa pCDMTcmà khózqmXbXc, “Tại4U sm4wj5Aao chm4wj5Aìa m4wj5Akhóa zqmXbXcủa an4Uh lạizqmXbX cóm4wj5A thể4U 4Umở czqmXbXửa nhzqmXbXà tô4Ui ch4Uứ, mm4wj5Aà zqmXbXsao tôi4U lạizqmXbX khôngpCDMTc mởm4wj5A được?”

Chương pCDMTcNgự ngồipCDMTc dướipCDMTc thảm,pCDMTc khôm4wj5Ang ch4Uớp mắ4Ut nm4wj5Ahìn tôi,pCDMTc “NgốczqmXbX ạ,m4wj5A khópCDMTcc cáizqmXbX gì,4U pCDMTcvì m4wj5Amột 4Uchiếc chìa4U khó4Ua szqmXbXao? Ngày4U zqmXbXmai đánhpCDMTc cpCDMTcho zqmXbXem m4wj5Amột chi4Uếc lzqmXbXà đưzqmXbXợc chzqmXbXứ gì”.

“Không phảizqmXbX vì4U cpCDMTchìa khóa!”4U Tm4wj5Aôi vzqmXbXẫn khóc,zqmXbX khôpCDMTcng 4Ubiết vzqmXbXì szqmXbXao, nư4Uớc m4Uắt khpCDMTcông t4Uhể nàozqmXbX cpCDMTcầm lpCDMTcại được.

“Thế m4wj5Alà vpCDMTcì c4Uái gì?”

“Vì TiêuzqmXbX VipCDMTcễn!” zqmXbXTôi vừzqmXbXa nó4Ui vừam4wj5A khóc.

Chương Ngựm4wj5A khôngm4wj5A nózqmXbXi pCDMTcgì, châm4wj5Am t4Uhuốc lá,zqmXbX zqmXbXngậm zqmXbXtrên miệng.

Có tm4wj5Ahể dpCDMTco khó4Uc mệtzqmXbX qpCDMTcuá, m4wj5Atôi ng4Uáp mzqmXbXột 4Ucái rồim4wj5A dầzqmXbXn dầpCDMTcn czqmXbXhìm zqmXbXvào giấczqmXbX mơ.

Trong mơ,4U TipCDMTcêu Vim4wj5Aễn czqmXbXứ đứnpCDMTcg ởpCDMTc trêzqmXbXn ca4Uo, tô4Ui cốzqmXbX zqmXbXngước nhìnzqmXbX m4wj5Athế nàm4wj5Ao cũzqmXbXng khôzqmXbXng tm4wj5Ahể nhìpCDMTcn đm4wj5Aược pCDMTcvào mắt4U anh.

Sáng spCDMTcớm 4Utỉnh lại4U, toànzqmXbX t4Uhân ướtm4wj5A đpCDMTcẫm m4Uồ hôi,4U uzqmXbXể pCDMTcoải v4Uặn mìpCDMTcnh, zqmXbXngoác mi4Uệng pCDMTcngáp dài.

Vừa qzqmXbXuay người4U, zqmXbXđã npCDMTchìn tm4wj5Ahấy mộtpCDMTc gươnm4wj5Ag mặpCDMTct t4Uo hiện4U zqmXbXra tro4Ung gương.4U m4wj5AMá ơizqmXbX, thìm4wj5A rzqmXbXa 4Uđây khôngzqmXbX phm4wj5Aải lm4wj5Aà phòm4wj5Ang m4wj5Angủ của4U nhàpCDMTc mình!

“Tỉnh rồizqmXbX à?”pCDMTc CpCDMTchương NgzqmXbXự dángm4wj5A vẻpCDMTc m4wj5Arất tm4wj5Ahoải máim4wj5A xuzqmXbXất h4Uiện trư4Uớc mặtpCDMTc tôi,zqmXbX a4Unh zqmXbXta 4Ucó vẻzqmXbX nhzqmXbXư vừazqmXbX rửzqmXbXa pCDMTcmặt, trzqmXbXên tózqmXbXc cm4wj5Aòn đọngpCDMTc lạim4wj5A v4Uài giọzqmXbXt nưm4wj5Aớc, tzqmXbXrông lạpCDMTci zqmXbXtrẻ pCDMTcra vàipCDMTc tzqmXbXuổi, cứzqmXbX nhưzqmXbX cậupCDMTc com4wj5An trpCDMTcai lớpCDMTcn của4U nzqmXbXhà h4Uàng xóm.

Thấy tpCDMTcôi 4Uhoảng lzqmXbXoạn, ChưzqmXbXơng zqmXbXNgự nói:m4wj5A “Hôm4U qpCDMTcua m4wj5Aem zqmXbXuống rpCDMTcượu saypCDMTc, khpCDMTcông dá4Um vềm4wj5A nhàzqmXbX, cứ4U đò4Ui 4Uđến m4wj5Achỗ tôi!”

Trời m4wj5Aơi, t4Uôi pCDMTcđiên rzqmXbXồi sao?

“Bây giờzqmXbX mấym4wj5A pCDMTcgiờ ròi?”zqmXbX zqmXbXTôi hm4wj5Aỏi Chư4Uơng Ngự.

“7h30”. Am4wj5Anh chỉ4U đồng4U hồm4wj5A trên4U tm4wj5Aường nói.

“7h30? Sam4wj5Ao anm4wj5Ah khôpCDMTcng gọzqmXbXi tôipCDMTc dậypCDMTc m4wj5Asớm zqmXbXhơn? pCDMTcTôi s4Uắp đến4U muộnpCDMTc rồi”.pCDMTc TôpCDMTci nhặ4Ut ázqmXbXo zqmXbXlên r4Uồi c4Uhạy 4Ura ngm4wj5Aoài, tzqmXbXhì zqmXbXbị anzqmXbXh m4wj5Agiữ pCDMTclại, 4U“Để tpCDMTcôi đư4Ua m4wj5Aem đi”.

Ngồi tron4Ug ch4Uiếc pCDMTcxe MepCDMTcr Be4Unz củ4Ua Chương4U Ngm4wj5Aự tm4wj5Aôi gọzqmXbXi đpCDMTciện zqmXbXcho mẹzqmXbX, 4Umẹ tzqmXbXôi tráchm4wj5A mzqmXbXắng pCDMTcté 4Utát: pCDMTc“Vẫn cònpCDMTc nhpCDMTcớ tô4Ui là4U m4wj5Amẹ czqmXbXô à?pCDMTc Cảm4wj5A đêmpCDMTc zqmXbXđi m4wj5Ađâu hảm4wj5A? GpCDMTcọi điệnzqmXbX c4Uho côzqmXbX topCDMTcàn m4wj5Atắt máy”.

“Thì gi4Uờ copCDMTcn zqmXbXgọi đ4Uiện ch4Uo 4Umẹ đâm4wj5Ay thôi?”

“Tôi pCDMTcgọi đpCDMTciện chpCDMTco pCDMTccô 4Ucả đêm4wj5Am tm4wj5Ahì sao?zqmXbX” m4wj5AGiọng mm4wj5Aẹ tôizqmXbX hm4wj5Aơi nzqmXbXghẹn ngào,m4wj5A “pCDMTcCon cm4wj5Aó pCDMTcbiết suýt4U nm4wj5Aữa dọzqmXbXa m4wj5Achết mzqmXbXẹ m4wj5Arồi khôngzqmXbX? m4wj5ABên ngm4wj5Aoài lộ4Un pCDMTcxộn m4wj5Anhư thế,zqmXbX nếzqmXbXu cpCDMTcon zqmXbXcó xảzqmXbXy rm4wj5Aa việcpCDMTc zqmXbXgì thìzqmXbX m4Uẹ biếzqmXbXt làm4U thpCDMTcế nàopCDMTc chứ?”

“Mẹ, m4wj5Acon sm4wj5Aai rồm4wj5Ai, cm4wj5Aon xipCDMTcn lỗzqmXbXi m4wj5Amẹ!” T4Uôi thàpCDMTcnh tpCDMTchật nói.

Mẹ zqmXbXtôi mpCDMTcãi khôngzqmXbX nópCDMTci gì,pCDMTc m4wj5Anửa ph4Uút sm4wj5Aau 4Umới 4Unói: “HếtpCDMTc pCDMTcgiờ làpCDMTcm nhớzqmXbX v4Uề nhàzqmXbX sm4wj5Aớm, m4wj5Ađừng c4Uó lượnzqmXbX l4Uờ b4Uên ngoà4Ui nữa”.

“Vâng ạ”.4U Tắt4U điệnzqmXbX thoạ4Ui, m4wj5Atrong l4Uòng vẫpCDMTcn thấzqmXbXy áy4U nm4wj5Aáy 4Ukhó chịu.

Tôi nhìn4U đồm4wj5Ang hồ,4U nói:pCDMTc “Làm4U ơzqmXbXn, nhan4Uh lênzqmXbX mộtm4wj5A chúm4wj5At! Sắpm4wj5A muộnzqmXbX mấpCDMTct rồi!”

Anh 4Uta chăzqmXbXm chúpCDMTc nm4wj5Ahìn đường,m4wj5A nói:pCDMTc “CũngpCDMTc khm4wj5Aông thểzqmXbX 4Uđâm và4Uo xzqmXbXe 4Ungười kh4Uác được!”

Đến 4Ucơ qpCDMTcuan vừam4wj5A pCDMTckịp zqmXbX8 gizqmXbXờ đúnzqmXbXg, m4wj5Atôi vộipCDMTc v4Uàng chạypCDMTc đếnpCDMTc vpCDMTcăn phòng.

“Túi zqmXbXcủa emzqmXbX!” CpCDMTchương NpCDMTcgự cm4wj5Ahạy them4wj5Ao đưpCDMTca túm4wj5Ai m4wj5Acho tôizqmXbX, “TpCDMTcại sapCDMTco tr4Uên mzqmXbXặt vẫpCDMTcn cònpCDMTc zqmXbXvết nướczqmXbX zqmXbXmiếng này?”m4wj5A A4Unh dùm4wj5Ang ngó4Un 4Utay 4Ulau zqmXbXlau gim4wj5Aúp tôi,m4wj5A m4wj5Asau đpCDMTcó đưazqmXbX 4Utúi chm4wj5Ao tôi.

Tôi pCDMTcvơ lấzqmXbXy định4U czqmXbXhạy đi,4U tm4wj5Ahì nhìzqmXbXn m4wj5Athấy TiêpCDMTcu VpCDMTciễn đứnzqmXbXg nga4Uy ở4U m4wj5Acửa chính.

“Tôi khôn4Ug đm4wj5Aến muộpCDMTcn, kzqmXbXhông tpCDMTcin anpCDMTch nhzqmXbXìn xem!m4wj5A” TôipCDMTc gzqmXbXiơ đpCDMTcồng 4Uhồ chm4wj5Ao Tiê4Uu Viễn4U xem.

“Người pCDMTcvừa đưm4wj5Aa em4wj5Am đến4U lpCDMTcà aizqmXbX?” 4UAnh làm4U pCDMTcmặt lạnzqmXbXh 4Ulùng hỏizqmXbX tôi.

Hóa rpCDMTca Tổm4wj5Ang giám4wj5Am sátpCDMTc đạipCDMTc nhânzqmXbX đứng4U đm4wj5Aây khpCDMTcông phảipCDMTc đểpCDMTc kipCDMTcểm m4wj5Atra sựm4wj5A chuyêpCDMTcn cầzqmXbXn, v4Uậy th4Uì zqmXbXchẳng sợ4U zqmXbXanh pCDMTcta nzqmXbXữa, “ChẳngpCDMTc pCDMTcliên qpCDMTcuan 4Ugì m4wj5Ađến an4Uh cả!pCDMTc” Tô4Ui không4U nhìzqmXbXn anhpCDMTc, tunzqmXbXg tẩ4Uy đipCDMTc vào.

“Khả…”

Tôi ngm4wj5Ahe tzqmXbXiếng anzqmXbXh zqmXbXgọi, cũngm4wj5A m4wj5Akhông q4Uuay 4Uđầu lạpCDMTci. BâzqmXbXy gizqmXbXờ làzqmXbX 4Ugiờ làmpCDMTc việc,4U kzqmXbXhông nóizqmXbX chuyện4U riên4Ug tư

 

3. KpCDMTchả zqmXbXLạc, cópCDMTc m4wj5Anghĩa lpCDMTcà khảm4wj5A áim4wj5A v4Uà lạczqmXbX quan

Tôi bậnpCDMTc pCDMTcrộn tm4wj5Aổng hợpzqmXbX dữ4U lzqmXbXiệu, cứzqmXbX 4Ubị điệnm4wj5A tho4Uại 4Unội tu4Uyến làmzqmXbX zqmXbXồn pCDMTcđến nhức4U đ4Uầu, “TpCDMTciểu zqmXbXLưu, giú4Up 4Unghe đ4Uiện thzqmXbXoại chútm4wj5A đi!zqmXbX” TôipCDMTc km4wj5Ahông nzqmXbXgơi tzqmXbXay, đànhpCDMTc pCDMTcphải phm4wj5Aiền đếnpCDMTc Tiểu4U Lưu.

“Tổng giámpCDMTc sám4wj5At Ti4Uêu 4Ubảo c4Uhị 4Uđến v4Uăn phpCDMTcòng pCDMTccủa anpCDMTch pCDMTcấy!” Tm4wj5Aiểu pCDMTcLưu t4Uhật m4wj5Alà nhazqmXbXnh nhẹzqmXbXn, dm4wj5Aập đzqmXbXiện thoạipCDMTc x4Uuống đzqmXbXã truyềnpCDMTc 4Uđạt ngay.

Tôi ch4Uẳng đểzqmXbX pCDMTcý đếnpCDMTc l4Uời cpCDMTcô ấym4wj5A nói,zqmXbX tim4wj5Aếp tpCDMTcục tổnzqmXbXg 4Uhợp phzqmXbXiếu tm4wj5Ahống zqmXbXkê pCDMTcsố l4Uiệu pCDMTccông việpCDMTcc 4Umà t4Uổ trưởzqmXbXng giaozqmXbX, sốzqmXbX liệ4Uu quám4wj5A pm4wj5Ahức tạp,pCDMTc làzqmXbXm tâm4U trm4wj5Aí t4Uôi rốipCDMTc loạn.

Một lzqmXbXúc pCDMTcđiện tpCDMTchoại lạpCDMTci reozqmXbX, zqmXbXTiểu LưpCDMTcu npCDMTcghe rồipCDMTc nói:4U “TổzqmXbXng zqmXbXgiám spCDMTcát TpCDMTciêu bảm4wj5Ao c4Uhị nhzqmXbXanh đếpCDMTcn văn4U p4Uhòng zqmXbXcủa 4Uanh ấy,pCDMTc dữpCDMTc lzqmXbXiệu lầpCDMTcn trướcpCDMTc chịm4wj5A tzqmXbXổng hợppCDMTc cm4wj5Aho am4wj5Anh ấ4Uy cózqmXbX chúm4wj5At 4Uvấn đề”.

“Được!” TzqmXbXôi trảzqmXbX lờizqmXbX m4wj5Amột tiếngpCDMTc, vẫnpCDMTc n4Ugồi ìzqmXbX kpCDMTchông pCDMTcnhúc nhícpCDMTch. Dữm4wj5A liệzqmXbXu czqmXbXó vấpCDMTcn đ4Uề, 4Uanh m4wj5Anên m4wj5Atìm t4Uổ trưởng,m4wj5A t4Uôi 4Ukhông chzqmXbXịu trpCDMTcách m4wj5Anhiệm t4Urực t4Uiếp v4Uới 4Utổng gizqmXbXám sát.

Mặc kệpCDMTc t4Uổng giázqmXbXm sátm4wj5A pCDMTcTiêu, tzqmXbXôi vốzqmXbXn yế4Uu bóng4U ví4Ua, pCDMTckhông chịuzqmXbX đựnm4wj5Ag pCDMTcđược pCDMTckhi phải4U đm4wj5Aối diệm4wj5An vớpCDMTci pCDMTcbộ mzqmXbXặt l4Uạnh lùnpCDMTcg củazqmXbX azqmXbXnh tpCDMTca. zqmXbXSáng naypCDMTc, am4wj5Anh pCDMTcta mặtzqmXbX lạ4Unh tm4wj5Aanh đứngm4wj5A ởm4wj5A cửa4U g4Uọi tôi,4U giố4Ung nm4wj5Ahư 4Utôi phạmm4wj5A pCDMTclỗi lầmpCDMTc gìm4wj5A, ngzqmXbXười hpCDMTcôm 4Uqua đizqmXbX lượnzqmXbX spCDMTciêu tpCDMTchị vớm4wj5Ai Ngm4wj5Aô 4UDuyệt m4wj5Alà an4Uh tm4wj5Aa, khôm4wj5Ang phảim4wj5A tm4wj5Aôi, bâpCDMTcy giờ4U lạpCDMTci zqmXbXđến gâyzqmXbX sựzqmXbX zqmXbXgì vớpCDMTci tpCDMTcôi chứ?

 Điện thopCDMTcại lạizqmXbX rm4wj5Aeo, Tiểm4wj5Au zqmXbXLưu pCDMTccứ nhpCDMTcìn m4wj5Atôi lắpCDMTcc đầu,pCDMTc “Nếu4U pCDMTcmà m4wj5Ađắc pCDMTctội vớizqmXbX tzqmXbXổng 4Ugiám sátpCDMTc Tiêu,zqmXbX chm4wj5Aị sẽ4U khôm4wj5Ang y4Uên tm4wj5Ahân đâu”.

Tôi qum4wj5Ayết địnhm4wj5A lấy4U ha4Ui cục4U bôpCDMTcng npCDMTchét zqmXbXvào ta4Ui, đúngzqmXbX zqmXbXlà tôpCDMTci zqmXbXđang muốnpCDMTc 4Uđược yêzqmXbXn thânzqmXbX đây.

Reo đến4U npCDMTcửa ngàym4wj5A, điệnm4wj5A thoại4U cuối4U cpCDMTcùng cũnm4wj5Ag 4Unằm yênpCDMTc, tô4Ui thởm4wj5A phào.

Vừa ngẩm4wj5Ang đm4wj5Aầu, đãm4wj5A nhzqmXbXìn thấy4U TiêupCDMTc ViễnzqmXbX đứng4U ở4U cửapCDMTc phpCDMTcòng làmzqmXbX việpCDMTcc, m4wj5Amặt bu4Uồn r4Uầu nhìnzqmXbX pCDMTctôi, đôpCDMTci môipCDMTc mpCDMTcím lzqmXbXại tm4wj5Ahành mpCDMTcột m4wj5Avệt mỏng.

“Điền KzqmXbXhả Lạc,zqmXbX ezqmXbXm lại4U đâzqmXbXy chút!”4U GipCDMTcọng zqmXbXnói d4Uịu m4wj5Adàng cpCDMTcủa anpCDMTch d4Uu dươngzqmXbX nh4Uư tiế4Ung zqmXbXđàn v4Uiolincen, dụm4wj5A dỗzqmXbX khizqmXbXến 4Utôi zqmXbXkhông zqmXbXtự czqmXbXhủ đưpCDMTcợc màm4wj5A đứ4Ung lênm4wj5A zqmXbXđi thepCDMTco anh.

Đi đưm4wj5Aợc zqmXbXmấy bước4U mớpCDMTci khm4wj5Aông pCDMTckhỏi mắngm4wj5A m4wj5Athầm mìzqmXbXnh v4Uô zqmXbXdụng, chẳngzqmXbX pCDMTclẽ chm4wj5Aỉ pCDMTccần TiêuzqmXbX Viễ4Un ngoắcpCDMTc tayzqmXbX, zqmXbXtôi sẽzqmXbX liềnzqmXbX ngm4wj5Aoan ngo4Uãn chạm4wj5Ay đếnpCDMTc sao?

Tiêu VpCDMTciễn zqmXbXđi ppCDMTchía trướczqmXbX, đzqmXbXể lại4U ppCDMTchía tzqmXbXôi pCDMTcdáng lưn4Ug capCDMTco tzqmXbXhẳng của4U zqmXbXanh, tôi4U nhìnm4wj5A bm4wj5Aóng lưpCDMTcng ấy,m4wj5A m4wj5Akhông th4Uể dừng4U bướm4wj5Ac được.

Tiêu VpCDMTciễn ơi4U TipCDMTcêu ViễpCDMTcn, zqmXbXanh lm4wj5Aà khắm4wj5Ac pCDMTctinh cpCDMTcủa em.

Văn phòn4Ug zqmXbXcủa Tiêum4wj5A ViễzqmXbXn cózqmXbX mzqmXbXùi hươnzqmXbXg zqmXbXhoa hồpCDMTcng 4Unồng nm4wj5Aàn, 4Utôi h4Uít mạnhpCDMTc mzqmXbXột m4wj5Ahơi, m4wj5Ahỏi: “Mù4Ui hưm4wj5Aơng zqmXbXở đâzqmXbXu thế?”

Tiêu Viễnm4wj5A như4U lzqmXbXàm ảopCDMTc t4Uhuật lấyzqmXbX rm4wj5Aa dpCDMTcưới bàpCDMTcn làmpCDMTc việ4Uc mộtm4wj5A bóm4wj5A 4Uhoa hồpCDMTcng m4wj5Ato, nóim4wj5A: m4wj5A“Tặng epCDMTcm qupCDMTcà xzqmXbXin m4wj5Alỗi, đừm4wj5Ang trán4Uh mặtpCDMTc azqmXbXnh nữa!”

Nhìn bzqmXbXó hm4wj5Aoa tpCDMTco, lộng4U lzqmXbXẫy 4Uđẫm sươnm4wj5Ag, tôim4wj5A khôngpCDMTc nhận,zqmXbX mà4U hỏm4wj5Ai m4wj5Alại 4Uanh: “Tại4U m4wj5Asao lpCDMTcại c4Uần zqmXbXquà xizqmXbXn lỗ4Ui em?”

Tiêu Vm4wj5Aiễn cm4wj5Aười cm4wj5Aười ngại4U ngpCDMTcùng, “Sáng4U na4Uy 4Uthái độ4U của4U m4wj5Aanh khzqmXbXông tốt!”

Tôi cốpCDMTc tìnpCDMTch m4wj5Aliếc nhìzqmXbXn a4Unh, “ChpCDMTcỉ cóm4wj5A sázqmXbXng nam4wj5Ay tzqmXbXhái zqmXbXđộ kpCDMTchông tm4wj5Aốt thzqmXbXôi sao?”

Anh 4Udúi h4Uoa vzqmXbXào tazqmXbXy tôzqmXbXi, “Đúng,4U am4wj5Anh lzqmXbXúc n4Uào thám4wj5Ai đ4Uộ cũzqmXbXng k4Uhông tốt,zqmXbX xizqmXbXn lãn4Uh đzqmXbXạo thpCDMTca thứ,pCDMTc đãzqmXbX pCDMTcđược chưa?”

Tôi zqmXbXôm bópCDMTc hom4wj5Aa tozqmXbX, 4Uđưa lpCDMTcên npCDMTcgửi, khm4wj5Aông m4wj5Akìm được4U, pCDMTchắt m4wj5Ahơi m4Uột tiếng.

Tiêu Viễnm4wj5A cư4Uời tôipCDMTc, “zqmXbXNgốc t4Uhế, làm4wj5Am vpCDMTcậy dễpCDMTc m4wj5Abị dpCDMTcị ứzqmXbXng với4U 4Uphấn hoa!”

“Ngốc thzqmXbXì làm4U spCDMTcao? NgốcpCDMTc cpCDMTcũng cpCDMTchẳng pCDMTcphạm pháp”.

“Đúng, pCDMTcem ngố4Uc đpCDMTcến khpCDMTcác người,4U m4wj5Alại t4Uhành ưuzqmXbX điểm”.

Tôi nhìpCDMTcn TiêzqmXbXu Vim4wj5Aễn zqmXbXngạc nhiên,zqmXbX m4wj5A“Ngài tổngm4wj5A giázqmXbXm sát,m4wj5A m4wj5Angài biếtpCDMTc ănzqmXbX npCDMTcói tpCDMTcừ kzqmXbXhi nàom4wj5A vậy?”

Anh khôngpCDMTc nhìm4wj5An tôi,pCDMTc ch4Uỉ cúipCDMTc đầupCDMTc nhìpCDMTcn vàopCDMTc mặtm4wj5A bàpCDMTcn sạchzqmXbX m4wj5Abóng, zqmXbX“… TừpCDMTc kh4Ui anpCDMTch pházqmXbXt hiệnpCDMTc zqmXbXsắp m4Uất em!”

Ra khỏim4wj5A văpCDMTcn phònpCDMTcg cpCDMTcủa Tiê4Uu VpCDMTciễn, tzqmXbXôi đếnzqmXbX phònpCDMTcg giảipCDMTc l4Uao nm4wj5Agồi m4wj5Amột lúm4wj5Ac, muố4Un pCDMTccho 4Ucảm 4Uxúc củzqmXbXa mìzqmXbXnh bpCDMTcình tĩnhpCDMTc pCDMTctrở lại.

Giáo sư4U 4UĐiền lpCDMTcại đanpCDMTcg p4Uha tràm4wj5A, zqmXbXtôi zqmXbXnhìn nhìnm4wj5A m4wj5Aông pCDMTcgật gpCDMTcật pCDMTcđầu, ô4Ung zqmXbXlại khm4wj5Aông pCDMTcvội trởzqmXbX pCDMTcvề 4Ulàm vi4Uệc, ngồizqmXbX xm4wj5Auống đốim4wj5A d4Uiện zqmXbXvới tôzqmXbXi, “TâmpCDMTc m4wj5Atrạng khm4wj5Aông v4Uui à?”

Tôi pCDMTccũng khm4wj5Aông giấupCDMTc diếmm4wj5A, m4Uiễn cưỡngzqmXbX nm4wj5Aở nm4wj5Aụ cười.

“Có pCDMTcphải làm4wj5A liênpCDMTc qpCDMTcuan zqmXbXđến thờipCDMTc tiếm4wj5At khô4Ung, hôm4wj5Am napCDMTcy ngườzqmXbXi tâ4Um trpCDMTcạng k4Uhông vpCDMTcui khôngpCDMTc c4Uhỉ cm4wj5Aó mm4wj5Aình cháu!”zqmXbX ÔnpCDMTcg zqmXbXám chỉpCDMTc pCDMTcTiêu Viễnm4wj5A zqmXbXsao, gầ4Un đ4Uây, hzqmXbXọ đều4U pCDMTclàm vizqmXbXệc cùm4wj5Ang nhau.

“Chắc l4Uà, m4wj5Acó l4Uẽ, chắczqmXbX zqmXbXcũng m4wj5Acó khả4U nm4wj5Aăng 4Unày đấyzqmXbX ạ!”zqmXbX TôizqmXbX km4wj5Ahông pCDMTcmuốn kzqmXbXhông khpCDMTcí 4Uquá nặngzqmXbX nề,pCDMTc nên4U 4Ucố gm4wj5Aắng mởzqmXbX miệng.

Ông c4Uười, hm4wj5Aỏi: “Tạ4Ui szqmXbXao cpCDMTcháu tzqmXbXên pCDMTclà Khảm4wj5A Lạc?”

“Khả lm4wj5Aạc, m4wj5Acó ngh4Uĩa làzqmXbX khả4U ám4wj5Ai vàzqmXbX lạm4wj5Ac q4Uuan ạpCDMTc”. KhpCDMTci tôim4wj5A zqmXbXra đời,pCDMTc ColpCDMTca chưm4wj5Aa phảpCDMTci lzqmXbXà đồm4wj5A uốngzqmXbX phổm4wj5A biế4Un trm4wj5Aên thếpCDMTc giới,m4wj5A ípCDMTct rzqmXbXa Trunm4wj5Ag QuốpCDMTcc vẫnpCDMTc zqmXbXchưa cópCDMTc m4wj5Aloại nước4U ngpCDMTcọt zqmXbXtên là4U zqmXbXKhả lạc4U này.

“Khả 4Uái, lạcpCDMTc quan…”pCDMTc, vịpCDMTc giápCDMTco zqmXbXsư m4wj5Agià lẩm4U bẩmm4wj5A 4Unói, “CáizqmXbX tm4wj5Aên nàyzqmXbX hay4U, h4Uy vọng4U c4Uon ngm4wj5Aười chm4wj5Aáu đượcm4wj5A như4U tê”.

“Bác là4U ngườipCDMTc thứpCDMTc h4Uai nzqmXbXói t4Uên chm4wj5Aáu zqmXbXhay m4wj5Ađấy”. 4UNgười thứpCDMTc nhấtzqmXbX nóizqmXbX npCDMTchư vậm4wj5Ay tzqmXbXất m4wj5Anhiên là4U mẹzqmXbX tôzqmXbXi rồi.

“Ồ?”

“Bác không4U nzqmXbXói KhảpCDMTc Lạcm4wj5A lpCDMTcà nướcpCDMTc uố4Ung cóm4wj5A zqmXbXga”. TôipCDMTc nhm4wj5Aún pCDMTcvai, cư4Uời vm4wj5Aới ông.

Buổi t4Uối vềm4wj5A nhà4U, ngồpCDMTci xm4wj5Aem phm4wj5Aim dàipCDMTc tậm4wj5Ap lzqmXbXúc pCDMTc8 giờm4wj5A vm4wj5Aới mẹ.

Biết zqmXbXmẹ vẫnpCDMTc cm4wj5Aòn giậnpCDMTc tôi,m4wj5A nênpCDMTc zqmXbXtôi khpCDMTcông dm4wj5Aám nóm4wj5Ai năngm4wj5A gzqmXbXì, chpCDMTcăm chúm4wj5A ngồizqmXbX đ4Uợi mẹm4wj5A p4Uhê bình.

Thấy m4wj5Atôi ngm4wj5Aáp lizqmXbXên tục,pCDMTc mẹm4wj5A m4wj5Acó vpCDMTcẻ khm4wj5Aông đànhpCDMTc lòzqmXbXng nózqmXbXi: “Mệm4wj5At th4Uì zqmXbXđi ngủpCDMTc đi”.

“Không mệ4Ut, không4U zqmXbXmệt” C4Uố lấym4wj5A 4Utinh tzqmXbXhần, tipCDMTcếp tụcm4wj5A nm4wj5Agồi đếpCDMTcm thờ4Ui giazqmXbXn vớim4wj5A mẹ.

Ti vzqmXbXi chèm4wj5An chưpCDMTcơng zqmXbXtrình quảngzqmXbX cpCDMTcáo, điềzqmXbXu nà4Uy làmm4wj5A pCDMTccho npCDMTcgười tpCDMTca czqmXbXực km4wj5Aỳ thấym4wj5A ppCDMTchản cảm4U, một4U nhó4Um ngpCDMTcười vpCDMTcừa n4Uhảy 4Uvừa hám4wj5At, “Tết4U năm4wj5Am npCDMTcay khô4Ung nhậnm4wj5A quà…”pCDMTc m4wj5Ađúng pCDMTclà c4Uhẳng r4Ua là4Um s4Uao! ẢnpCDMTch hưởngpCDMTc nghzqmXbXiêm trọngzqmXbX zqmXbXđến vipCDMTcệc nghm4wj5Ae nh4Uìn zqmXbXcủa toàm4wj5An dân4U. Tôi4U thậtzqmXbX khônzqmXbXg hm4wj5Aiểu cpCDMTcác c4Uơ qm4wj5Auan pm4wj5Ahê chuzqmXbXẩn nh4Uư pCDMTcthế nào,pCDMTc cám4wj5Ai kiểum4wj5A qpCDMTcuảng m4wj5Acáo v4Uớ vm4wj5Aẩn pCDMTcnhư zqmXbXthế n4Uày cũpCDMTcng đượcpCDMTc lênzqmXbX zqmXbXti vm4wj5Ai. zqmXbXCác quảnpCDMTcg cpCDMTcáo khápCDMTcc 4Uthì mấtpCDMTc tiềm4wj5A, quảngpCDMTc cám4wj5Ao 4Unày thìpCDMTc mất4U mạng.

Mẹ tpCDMTcôi cpCDMTcũng 4Ucảm thấym4wj5A zqmXbXđiếc tapCDMTci, zqmXbXtắt zqmXbXti 4Uvi 4Uđi, đeo4U kízqmXbXnh lãopCDMTc n4Uên đọ4Uc báo.

“Mẹ đừng4U xm4wj5Aem nzqmXbXữa, nghỉm4wj5A ngm4wj5Aơi sớm4wj5Am đzqmXbXi thôpCDMTci! Mắt4U đ4Uã khôm4wj5Ang tốtm4wj5A rồipCDMTc còn4U cm4wj5Aứ thícm4wj5Ah m4wj5Ađọc czqmXbXhữ nhỏ!”zqmXbX Tm4wj5Aôi kpCDMTchông bi4Uết mm4wj5Aình từm4wj5A lúcm4wj5A nàozqmXbX cpCDMTcũng họ4Uc zqmXbXmẹ cápCDMTci típCDMTcnh càupCDMTc nhàm4wj5Au nhữngzqmXbX chum4wj5Ayện vụpCDMTcn vặt.

“Mẹ đâu4U giốnm4wj5Ag com4wj5An đ4Uược, m4wj5Anằm xzqmXbXuống l4Uà npCDMTcgủ. Nm4wj5Ahiều t4Uuổi rồim4wj5A, nm4wj5Agủ zqmXbXít, ngpCDMTcủ khôm4wj5Ang đượczqmXbX!” 4UMẹ tô4Ui 4Uchậm rãizqmXbX nói.

“Con nóim4wj5A chuyệzqmXbXn vớim4wj5A m4wj5Amẹ”. zqmXbXTôi sánpCDMTc lạm4wj5Ai bênpCDMTc mẹzqmXbX, n4Uũng nịpCDMTcu. NgzqmXbXày bém4wj5A, tpCDMTcôi thíchm4wj5A 4Uđược 4Usà vm4wj5Aào lòngzqmXbX 4Umẹ, thật4U lm4wj5Aà thích.

Mẹ m4wj5Arốt cuộcpCDMTc cũm4wj5Ang bỏ4U bá4Uo xuzqmXbXống, pCDMTc“Thôi m4wj5Ađược, mẹm4wj5A cũngm4wj5A đangm4wj5A mpCDMTcuốn nózqmXbXi chum4wj5Ayện v4Uới czqmXbXon. Tốim4wj5A zqmXbXqua pCDMTccon k4Uhông vềpCDMTc, pCDMTcđi đm4wj5Aâu vậy?”m4wj5A TzqmXbXôi bm4wj5Aiết ngpCDMTcay mẹm4wj5A sẽzqmXbX hzqmXbXỏi pCDMTccâu hỏim4wj5A này4U mà.

“Tụ tập4U vớ4Ui bạnm4wj5A bè4U, nghị4Uch m4wj5Aphá cảzqmXbX đêm!”zqmXbX Tôm4wj5Ai đànhzqmXbX p4Uhải nóipCDMTc dối.

Xin tm4wj5Ahượng đm4wj5Aế m4wj5Atha lỗi4U zqmXbXcho tôi,4U nzqmXbXếu để4U m4wj5Amẹ m4wj5Atôi biếpCDMTct tm4wj5Aôi uốngzqmXbX rượum4wj5A pCDMTcsay, lạizqmXbX qm4wj5Aua đ4Uêm trm4wj5Aong nhpCDMTcà mộtpCDMTc ngườ4Ui đànzqmXbX ôngm4wj5A độcm4wj5A tm4wj5Ahân, chắcpCDMTc mpCDMTcẹ sẽm4wj5A tuyệm4wj5At tìnzqmXbXh mzqmXbXẹ co4Un vm4wj5Aới tôi4U mất.

Mẹ thởpCDMTc dàzqmXbXi, “SazqmXbXo copCDMTcn chzqmXbXẳng lúpCDMTcc nàm4wj5Ao đm4wj5Aể mẹzqmXbX đưzqmXbXợc ym4wj5Aên tâm4U vậy!”

Tôi npCDMTcgoan ngopCDMTcãn nhậnpCDMTc lỗipCDMTc, t4Uhành thật4U đ4Uể đư4Uợc k4Uhoan hồng.

“Khả Kh4Uả pCDMTcà, copCDMTcn m4wj5Acũng pCDMTckhông c4Uòn nhpCDMTcỏ nữam4wj5A, zqmXbXcó phảipCDMTc là4U co4Un cũnm4wj5Ag nên4U tìmm4wj5A mộtm4wj5A người4U bạn4U trm4wj5Aai pCDMTccho ổnzqmXbX định4U đizqmXbX m4wj5Akhông? Để4U mẹpCDMTc đỡpCDMTc phảzqmXbXi bậnzqmXbX tzqmXbXâm mãim4wj5A!” MẹzqmXbX pCDMTctôi pCDMTcnói vẻzqmXbX szqmXbXuy tư.

Bạn trm4wj5Aai đpCDMTcâu pzqmXbXhải cứ4U 4Unói tì4Um lm4wj5Aà tm4wj5Aìm được4U đâu4U? zqmXbXCứ m4wj5Anhư zqmXbXlà đãpCDMTc đượcm4wj5A m4wj5Ađặt zqmXbXsẵn ởzqmXbX đâupCDMTc đ4Uó đợ4Ui tô4Ui đếnm4wj5A nhặtpCDMTc vềzqmXbX vậy.

Mẹ t4Uôi đúngpCDMTc là4U ngườipCDMTc hpCDMTcay sốtzqmXbX ruột.4U TôipCDMTc zqmXbXcười czqmXbXười, pCDMTctự n4Uhiên lm4wj5Aại nhớm4wj5A đến4U Tim4wj5Aêu ViễnzqmXbX, nhớpCDMTc 4Uđến đpCDMTcôi mm4wj5Aắt m4wj5Asáng lấp4U lán4Uh c4Uủa azqmXbXnh, npCDMTchớ đpCDMTcến bóm4wj5A hopCDMTca zqmXbXhồng anpCDMTch tặngpCDMTc h4Uôm nay.

Có ppCDMTchải apCDMTcnh cũnzqmXbXg lpCDMTco szqmXbXợ, sợpCDMTc 4Uchúng tôizqmXbX cuốzqmXbXi cùngzqmXbX khôpCDMTcng thểpCDMTc đếnpCDMTc đưpCDMTcợc pCDMTcvới nhzqmXbXau? Ng4Uược 4Ulại, h4Uành độnpCDMTcg m4wj5Alo lm4wj5Aắng củam4wj5A azqmXbXnh lạzqmXbXi làmm4wj5A pCDMTccho tôm4wj5Ai th4Uấy yêpCDMTcn tâm4wj5Am, 4Uvậy m4wj5Alà anzqmXbXh vẫnm4wj5A 4Ucòn m4wj5Acó m4wj5Achút đểpCDMTc ý4U đếnpCDMTc tôi4U chpCDMTcăng? pCDMTcTôi cpCDMTcó m4wj5Athể nàom4wj5A co4Ui đpCDMTcó m4wj5Alà hànm4wj5Ah m4wj5Ađộng am4wj5Anh v4Uẫn yêm4wj5Au tôipCDMTc giốn4Ug nh4Uư tpCDMTcôi yê4Uu pCDMTcanh m4wj5Ađược không?

“Mẹ còn4U m4wj5Anhớ hzqmXbXồi đm4wj5Aại họzqmXbXc m4wj5Acon czqmXbXó mộtzqmXbX ngườ4Ui bạnm4wj5A tênzqmXbX zqmXbXTiêu pCDMTcViễn khzqmXbXông?” TzqmXbXôi ngướm4wj5Ac pCDMTcđầu lzqmXbXên, tâmpCDMTc hồpCDMTcn pCDMTcbay bổnpCDMTcg pCDMTcthật xa.

Mẹ độtpCDMTc nh4Uiên ngừngm4wj5A lạ4Ui, rấzqmXbXt lpCDMTcâu saupCDMTc, hìnhzqmXbX nhưm4wj5A m4wj5Anhớ m4wj5Ara điều4U gì4U, “Nhớm4wj5A! MùpCDMTca hèzqmXbX nm4wj5Aăm đm4wj5Aó cpCDMTcon 4Usốt zqmXbXcao, lê4Un đpCDMTcến m4wj5A40 độzqmXbX li4Uền, tzqmXbXrong lúc4U zqmXbXmê pCDMTcman 4Ubất zqmXbXtỉnh zqmXbXtoàn lảzqmXbXm pCDMTcnhảm cm4wj5Aái 4Utên này.zqmXbX Sm4wj5Aau đóm4wj5A, m4Uẹ hỏi4U 4Ugiáo viêzqmXbXn pCDMTcvà m4wj5Abạn họm4wj5Ac củzqmXbXa com4wj5An, mớipCDMTc biếtm4wj5A cậu4U 4Uta pCDMTcxuất pCDMTcngoại rồi”.

Tôi trpCDMTcòn mắzqmXbXt npCDMTchìn m4Uẹ, zqmXbX“Mẹ còm4wj5An biếm4wj5At m4wj5Agì nữa?”

“Một gi4Uáo vzqmXbXiên củm4wj5Aa bọnzqmXbX copCDMTcn 4Ucho m4wj5Amẹ sốpCDMTc điệnm4wj5A t4Uhoại nhàzqmXbX cậu4U ấy.zqmXbX MẹzqmXbX vốm4wj5An địnhm4wj5A hỏi4U bốzqmXbX mẹm4wj5A cậu4U t4Ua các4Uh zqmXbXliên lạc4U bê4Un nướczqmXbX npCDMTcgoài, m4wj5Amẹ m4wj5Acậu ấypCDMTc zqmXbXlại nóim4wj5A vzqmXbXới mzqmXbXẹ rằm4wj5Ang, m4wj5Agia 4Uđình zqmXbXhọ v4Uốn 4Ukhông đồng4U 4Uý cậzqmXbXu pCDMTcấy vpCDMTcà pCDMTccon 4Uđến vớizqmXbX nm4wj5Ahau”. MẹpCDMTc tpCDMTcôi bìnpCDMTch thả4Un thuật4U lại,4U tronzqmXbXg giọnm4wj5Ag m4wj5Anói tom4wj5Aát lêm4wj5An sựpCDMTc b4Ui thường.

“Dù gìzqmXbX c4Uậu ấy4U cũ4Ung đãzqmXbX xuzqmXbXất nm4wj5Agoại r4Uồi, chứngm4wj5A pCDMTctỏ zqmXbXtrái tpCDMTcim củam4wj5A cậupCDMTc ấyzqmXbX cũpCDMTcng đặt4U ởzqmXbX nơi4U pCDMTcrất cpCDMTcao, sẽpCDMTc khônm4wj5Ag vpCDMTcì pCDMTccon zqmXbXmà 4Utừ bỏ4U pCDMTctiền đ4Uồ 4Ucủa mì4Unh, người4U pCDMTcnhư vậym4wj5A km4wj5Ahông làm4wj5A chzqmXbXỗ dm4wj5Aựa zqmXbXcả đờizqmXbX được…”

“Về sa4Uu, cpCDMTcậu ấyzqmXbX gm4wj5Aọi đm4wj5Aiện pCDMTcthoại đến4U nm4wj5Ahà mìnm4wj5Ah m4Uấy 4Ulần, pCDMTcmẹ đềzqmXbXu nóipCDMTc làpCDMTc zqmXbXcon khôzqmXbXng m4wj5Acó nhà.zqmXbX Vm4wj5Aề szqmXbXau nữa,zqmXbX m4wj5Anhà mì4Unh đpCDMTcổi sốzqmXbX điện4U m4wj5Athoại mới…”

Thì 4Ura giữam4wj5A t4Uôi v4Uà TpCDMTciêu VzqmXbXiễn cònpCDMTc czqmXbXó mộtm4wj5A quãngm4wj5A tzqmXbXrắc trởzqmXbX 4Unhư vậypCDMTc mà4U tôim4wj5A chưpCDMTca tm4wj5Aừng biết!

“Mẹ!” T4Uôi v4Uội ôzqmXbXm zqmXbXlấy mẹ,zqmXbX nằm4U trpCDMTcong vòngpCDMTc ta4Uy 4Umẹ, l4Uau nướczqmXbX mắt.

“Khả Khả”.zqmXbX MpCDMTcẹ pCDMTcvỗ nhẹpCDMTc lưm4wj5Ang t4Uôi, “ĐzqmXbXi nzqmXbXgủ đi”.

“Không, hômm4wj5A zqmXbXnay com4wj5An pCDMTcngủ vớizqmXbX mẹ”.zqmXbX zqmXbXTôi lườim4wj5A biếngzqmXbX khô4Ung chịuzqmXbX zqmXbXra khpCDMTcỏi lò4Ung mẹ.

Tôi 4Usợ bu4Uổi tốipCDMTc npCDMTcgủ mộtpCDMTc mìpCDMTcnh, nhưm4wj5A vậy,m4wj5A k4Uhi zqmXbXmơ pCDMTcthấy Tm4wj5Aiêu 4UViễn, tzqmXbXôi s4Uẽ cpCDMTcảm thấpCDMTcy rấpCDMTct 4Ucô đơn.

Mỗi n4Ugày đ4Ui làzqmXbXm, tôizqmXbX đzqmXbXều czqmXbXố ýzqmXbX tránhzqmXbX Tm4wj5Aiêu 4UViễn, cpCDMTcố gắng4U zqmXbXtránh càpCDMTcng x4Ua cànm4wj5Ag tốt,m4wj5A anzqmXbXh kh4Uông cònpCDMTc lm4wj5Aà zqmXbXchàng tm4wj5Arai tr4Uẻ pCDMTcmà tôpCDMTci zqmXbXtừng bim4wj5Aết nữa.

Tiêu Viễn4U củapCDMTc hiệnpCDMTc tại,4U toàpCDMTcn m4wj5Athân tom4wj5Aát lên4U 4Usức pCDMTcquyến rũpCDMTc củ4Ua m4wj5Amột ngườm4wj5Ai đà4Un ôzqmXbXng trưởngzqmXbX thànhpCDMTc, khípCDMTc phzqmXbXách mpCDMTcạnh mẽpCDMTc lộzqmXbX r4Ua mpCDMTcột cázqmXbXch tm4wj5Aự nzqmXbXhiên 4Uthu hú4Ut mọim4wj5A nzqmXbXgười c4Uhú ý.

Một m4wj5Angười đàpCDMTcn ônpCDMTcg m4wj5Aưu tpCDMTcú nh4Uư vậy4U, tạm4wj5Ai 4Usao zqmXbXlúc đzqmXbXầu l4Uại th4Uích pCDMTcmột đzqmXbXứa đầuzqmXbX óm4wj5Ac bãm4wj5A đậu4U nm4wj5Ahư tô4Ui chứ?

Một hôm,m4wj5A lớpzqmXbX trm4wj5Aưởng CzqmXbXhương SípCDMTcnh kiếm4U đượzqmXbXc hpCDMTcai chiếc4U vézqmXbX zqmXbXbiểu di4Uễn cm4wj5Aa nhạc4U pCDMTccủa Lưum4wj5A ĐứcpCDMTc Hm4wj5Aoa, manpCDMTcg đếnzqmXbX pCDMTccho pCDMTctôi 4Unhư v4Uật hiếm4wj5An t4Uế, “Thế4U nàom4wj5A? BuổipCDMTc biểum4wj5A dpCDMTciễn m4wj5Acủa thpCDMTcần tưzqmXbXợng cm4wj5Aủa cậuzqmXbX đấy”.

“Thật khô4Ung pCDMTchổ dazqmXbXnh cậuzqmXbX l4Uà m4wj5Alớp trưởng,4U đ4Uúng lm4wj5Aà quá4U vĩ4U đại”.

“Vậy m4wj5Acuối tuầzqmXbXn mì4Unh đm4wj5Aưa cm4wj5Aậu đizqmXbX xepCDMTcm nhé?”zqmXbX ChươngzqmXbX S4Uính đềm4wj5A nghị.

“Không cần,pCDMTc đểzqmXbX mẹ4U zqmXbXmình đưam4wj5A mìnzqmXbXh đi!”m4wj5A 4UTôi bzqmXbXiết zqmXbXChương Sính4U khôngpCDMTc 4Uthích zqmXbXLưu ĐứczqmXbX HzqmXbXoa pCDMTclắm, hồi4U h4Uọc đm4wj5Aại h4Uọc, mỗ4Ui pCDMTclần tôizqmXbX 4Unghe Lưum4wj5A ĐứcpCDMTc HopCDMTca há4Ut, cm4wj5Aậu ấ4Uy vàzqmXbX TzqmXbXiêu pCDMTcViễn đềzqmXbXu khịtpCDMTc mzqmXbXũi cpCDMTchê bai.

“Người giàm4wj5A m4wj5Ahọ 4Ukhông pCDMTcthích c4Uác ng4Uôi spCDMTcao 4Uca nh4Uạc Đ4Uài LzqmXbXoan, HồnpCDMTcg KônzqmXbXg tm4wj5Ahế nà4Uy đâu,pCDMTc đi4U cũnm4wj5Ag giốn4Ug hànm4wj5Ah tộim4wj5A. zqmXbXThôi thìm4wj5A zqmXbXmình zqmXbXđi czqmXbXhịu tội4U thapCDMTcy zqmXbXcho bậcm4wj5A pCDMTccao niêm4wj5An đỡzqmXbX km4wj5Ahổ”. Ch4Uương 4USính zqmXbXtỏ m4wj5Ara rấzqmXbXt hizqmXbXểu tâmpCDMTc lýpCDMTc ngưpCDMTcời khác.

“Ha 4Uha, 4Umẹ mìnhm4wj5A mpCDMTcà 4Unghe cậum4wj5A zqmXbXnói m4wj5Avậy lzqmXbXại cuốzqmXbXng l4Uên đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tớ4U cpCDMTcòn mm4wj5Aê 4ULưu ĐứczqmXbX Ho4Ua hzqmXbXơn 4Utớ m4wj5Aấy chứ”.

“Trời, tạim4wj5A s4Uao lpCDMTcại zqmXbXcó bàpCDMTc giàzqmXbX n4Uhư 4Uvậy chứ?”

“Mẹ mìpCDMTcnh pCDMTcvẫn chm4wj5Aưa m4wj5Agià zqmXbXđâu”. Tôm4wj5Ai ppCDMTchản bm4wj5Aác, “VậypCDMTc 4Uthì, m4wj5Ađể lm4wj5Aần szqmXbXau mm4wj5Aình zqmXbXmời cậuzqmXbX xem4wj5Am zqmXbXbóng m4wj5Arổ ởzqmXbX sâm4wj5An v4Uận độngpCDMTc nhé”.

 

4. zqmXbXTôi sm4wj5Aợ zqmXbXanh pCDMTcbán ngườpCDMTci nước4U ngoà4Ui mất 

Hôm tpCDMTchứ sám4wj5Au, tổpCDMTc trưởnm4wj5Ag dẫnm4wj5A tổzqmXbXng 4Ugiám 4Usát km4wj5Aỹ tpCDMTchuật zqmXbXvà zqmXbXphó pCDMTctổng 4Ugiám sá4Ut kỹ4U thuzqmXbXật zqmXbXđến thịpCDMTc spCDMTcát cá4Uc phòng4U ban.

Từ xm4wj5Aa đãm4wj5A n4Uhìn thấyzqmXbX T4Uiêu Viễn,zqmXbX tô4Ui vm4wj5Aội vàm4wj5Ang cúim4wj5A đầ4Uu xuốzqmXbXng gi4Uả vờm4wj5A đang4U pCDMTcphoto tàipCDMTc liệum4wj5A. TôzqmXbXi cú4Ui mỏzqmXbXi m4wj5Acổ lzqmXbXắm r4Uồi mzqmXbXà họ4U vzqmXbXẫn c4Uhưa đzqmXbXi m4wj5Akhỏi, m4wj5Ađã thếm4wj5A cònzqmXbX tpCDMTciến lại4U phzqmXbXía tôi.

Tổ trưpCDMTcởng cườpCDMTci 4Uha hpCDMTcả zqmXbXnói: “NàyzqmXbX, Tiểu4U m4wj5AKhả zqmXbXà, cm4wj5Aây lm4wj5Aô hzqmXbXội củpCDMTca côzqmXbX lớzqmXbXn đẹp4U quá!”

Ông khôngm4wj5A c4Uó 4Uviệc gm4wj5Aì m4wj5Athì nh4Uanh đipCDMTc đi,4U ngắmm4wj5A zqmXbXlô hzqmXbXội của4U pCDMTctôi zqmXbXlàm gì4U chứ?

“Đúng t4Uhế, pCDMTcmua cùnm4wj5Ag mộzqmXbXt lpCDMTcúc 4Umà câm4wj5Ay củzqmXbXa zqmXbXtôi khôm4wj5Ang lớn4U đẹpzqmXbX bằngpCDMTc 4Ucây 4Ucủa TiểuzqmXbX Khả”.4U zqmXbXTiểu pCDMTcLưu cũnzqmXbXg ph4Uụ h4Uọa theo.

“Nuôi pCDMTcthế nm4wj5Aào 4Uđấy? 4UGiới thiệupCDMTc mpCDMTcột czqmXbXhút kzqmXbXinh nm4wj5Aghiệm đi!”4U 4UTổ tm4wj5Arưởng đến4U trướcm4wj5A mặt,m4wj5A vỗ4U vazqmXbXi tôi,4U m4wj5Alàm nhm4wj5Aư mốim4wj5A qum4wj5Aan hm4wj5Aệ cpCDMTcủa m4wj5Achúng tm4wj5Aôi pCDMTcgắn bpCDMTcó lắm.

“Ha hm4wj5Aa, cóm4wj5A pCDMTckinh nghiệm4U gì4U đâu?”m4wj5A MỗipCDMTc npCDMTcgày tô4Ui uốn4Ug sữa4U còm4wj5An 4Uthừa ngm4wj5Aại đổ4U, đều4U pCDMTctưới vàozqmXbX c4Uhậu zqmXbXcây mà.

“Lại còm4wj5An gipCDMTcữ bí4U zqmXbXmật vớipCDMTc tpCDMTcôi nữa4U à?”

Tất nhiênpCDMTc làm4wj5A phảim4wj5A bảo4U mậtm4wj5A rồ4Ui, n4Uếu khôngpCDMTc pCDMTclát nữapCDMTc zqmXbXtôi lạm4wj5Ai bịm4wj5A phêm4wj5A bình.

 Phó tổngzqmXbX 4Ugiám 4Usát m4wj5ANgô Duyệtm4wj5A thấy4U zqmXbXkhông khízqmXbX tpCDMTcrầm lắng,zqmXbX bzqmXbXèn nói:zqmXbX “TiểuzqmXbX KhảpCDMTc, côzqmXbX gầnpCDMTc đây4U cm4wj5Aó giảzqmXbXm pCDMTcbéo khôm4wj5Ang, cảpCDMTcm thzqmXbXấy gầypCDMTc pCDMTcđi zqmXbXnhiều đấy”.

Một 4Unhóm người4U vzqmXbXây lấm4wj5Ay tôim4wj5A hỏipCDMTc nọm4wj5A hỏizqmXbX ki4Ua, khiếnm4wj5A tôizqmXbX thấyzqmXbX khôngzqmXbX tự4U nhiên.

“Xin 4Ulỗi cm4wj5Aác vị,m4wj5A zqmXbXtôi phảzqmXbXi vzqmXbXào nhm4wj5Aà zqmXbXvệ spCDMTcinh mộtm4wj5A chút4U”. zqmXbXTôi vộ4Ui vàm4wj5Ang tpCDMTcìm zqmXbXcớ thzqmXbXoát thân.

Khi ngazqmXbXng qpCDMTcua bênm4wj5A m4wj5ATiêu ViễpCDMTcn, pCDMTcanh pCDMTcliếc nm4wj5Ahìn tôi4U, nói:4U zqmXbX“Em vẫnpCDMTc qum4wj5Aen 4Ulẩn trốn”.

Tiếng nópCDMTci qm4wj5Auá 4Unhỏ, nhỏ4U 4Uđến pCDMTcđộ chzqmXbXỉ pCDMTcđủ zqmXbXcho mộpCDMTct pCDMTcmình tôm4wj5Ai nghm4wj5Ae thấy.

Hết giờpCDMTc lm4wj5Aàm, b4Uỗng nhiêpCDMTcn 4Utrời nổ4Ui giópCDMTc, bụi4U m4wj5Adày đm4wj5Aặc thổm4wj5Ai mzqmXbXù mịt,4U làmzqmXbX pCDMTcngười t4Ua k4Uhông pCDMTcthở nổi,4U 4Uchỉ cópCDMTc thpCDMTcể m4wj5Abắt m4wj5Axe vpCDMTcề nhà.

Có l4Uẽ tạim4wj5A tpCDMTchời tiết4U 4Ukhông tốtpCDMTc nên4U rất4U ízqmXbXt taxpCDMTci tpCDMTcrên đ4Uường, m4wj5Athỉnh zqmXbXthoảng mớzqmXbXi có4U mpCDMTcột zqmXbXxe chm4wj5Aạy qzqmXbXua, thìm4wj5A 4Ubên pCDMTctrong đãpCDMTc pCDMTccó zqmXbXngười nm4wj5Agồi rồi.

Người đzqmXbXứng bm4wj5Aên đường4U rấpCDMTct đông,4U cm4wj5Aũng đpCDMTcều pCDMTckhông 4Ubắt đượcm4wj5A xe4U. LòngpCDMTc tm4wj5Aôi czqmXbXhán nảpCDMTcn, cúpCDMTci đầum4wj5A đếmzqmXbX zqmXbXcác m4wj5Aô gpCDMTcạch zqmXbXdưới đất.

Một cm4wj5Ahiếc zqmXbXxe 4Umàu xa4Unh ngọcpCDMTc đỗm4wj5A bê4Un cạnhm4wj5A tôzqmXbXi, rồizqmXbX ng4Uhe thấypCDMTc tm4wj5Aiếng củazqmXbX TipCDMTcêu Viễn,4U “Lênm4wj5A pCDMTcxe đi!4U A4Unh đm4wj5Aưa em4wj5Am về!”

Tôi lpCDMTcắc đ4Uầu, m4wj5A“Không pCDMTccần đâu,4U am4wj5Anh cũngm4wj5A khôzqmXbXng thuậpCDMTcn đường”.

“Thời tzqmXbXiết xấuzqmXbX pCDMTcthế npCDMTcày, pCDMTcem khôngzqmXbX bắtm4wj5A 4Uđược xm4wj5Ae m4wj5Ađâu. Ma4Uu lênm4wj5A 4Uxe đi”.

Tôi 4Unhìn bầ4Uu trpCDMTcời xm4wj5Aám zqmXbXxịt, dzqmXbXo m4wj5Adự mộtm4wj5A chpCDMTcút, đzqmXbXành lm4wj5Aên xpCDMTce zqmXbXcủa Tim4wj5Aêu Viễn.

Ra đếnpCDMTc pCDMTclàn đườnpCDMTcg đôi4U, b4Uắt zqmXbXđầu tpCDMTcắc đường,zqmXbX TiêpCDMTcu Vim4wj5Aễn gpCDMTciảm tốpCDMTcc độm4wj5A c4Uhậm lại.

“Phía trướ4Uc m4wj5Acó cửzqmXbXa hàng4U ănzqmXbX củam4wj5A 4UTứ XuzqmXbXyên đượcm4wj5A lắm,zqmXbX ănm4wj5A c4Uơm xom4wj5Ang rồipCDMTc 4Uanh đư4Ua epCDMTcm vềm4wj5A nhé”.pCDMTc 4UTiêu m4wj5AViễn đánhzqmXbX xzqmXbXe vàopCDMTc trong.

“Cho epCDMTcm xuốngzqmXbX đâyzqmXbX đưzqmXbXợc rồi”4U, tôipCDMTc chỉzqmXbX vzqmXbXào zqmXbXngã rm4wj5Aẽ pCDMTctrước mặt,m4wj5A “EpCDMTcm khpCDMTcông zqmXbXđói, pCDMTcnên khôngm4wj5A đipCDMTc ăm4wj5An m4wj5Avới anm4wj5Ah đâu”.

“Em thapCDMTcy đổim4wj5A pCDMTctừ lúpCDMTcc nàpCDMTco zqmXbXvậy? Nhớ4U m4wj5Ahồi trm4wj5Aước bupCDMTcổi chiềzqmXbXu chưzqmXbXa đếnzqmXbX bố4Un gzqmXbXiờ đãm4wj5A zqmXbXkêu đzqmXbXói 4Umà”. TiêupCDMTc Vim4wj5Aễn m4wj5Anhăn mặtm4wj5A cưm4wj5Aời, “pCDMTcMà cò4Un zqmXbXăn r4Uất khỏ4Ue nữa,4U lư4Uợng zqmXbXcơm nzqmXbXgang vớizqmXbX anh”.

“Bây gpCDMTciờ 4Uem khônzqmXbXg ănpCDMTc nhiềm4wj5Au nữa4U, sợzqmXbX béo”.4U Bâm4wj5Ay giờm4wj5A pCDMTcđi zqmXbXlàm, ngzqmXbXày nào4U cũnpCDMTcg ng4Uồi pCDMTcở vă4Un phòng,pCDMTc ăpCDMTcn nhiềum4wj5A thpCDMTcêm mộzqmXbXt miếnm4wj5Ag lzqmXbXà bzqmXbXéo ngay.

“Nhưng pCDMTcmà, epCDMTcm từpCDMTc trướzqmXbXc đ4Uến gizqmXbXờ cm4wj5Aó bpCDMTcéo đâu”.

“Đó là4U pCDMTcvì pCDMTctrước đpCDMTcến giờ4U khônm4wj5Ag pm4wj5Ahải lúzqmXbXc nàzqmXbXo zqmXbXanh cũngpCDMTc ởm4wj5A bêzqmXbXn em4wj5Am, nêm4wj5An khônzqmXbXg 4Ubiết. m4wj5AHồi zqmXbXem béom4wj5A npCDMTchất lpCDMTcà 70m4wj5Akg đấy”.

Hồi đó,zqmXbX vm4wj5Aì nhớzqmXbX nhpCDMTcư điêzqmXbXn zqmXbXmột ngưpCDMTcời, lm4wj5Aại zqmXbXkhong cóm4wj5A cázqmXbXch nàzqmXbXo tr4Uút r4Ua đượzqmXbXc, chỉzqmXbX cózqmXbX thzqmXbXể ănm4wj5A pCDMTcthật nhm4wj5Aiều đồpCDMTc ngọt,m4wj5A cơ4U th4Uể m4wj5Acứ pCDMTcnở phpCDMTcình zqmXbXra nh4Uư bộtpCDMTc pCDMTcnở vậy.

Xe pCDMTcphía sa4Uu khônm4wj5Ag ngừm4wj5Ang bm4wj5Aấm còim4wj5A, TpCDMTciêu Viễn4U mớm4wj5Ai pCDMTcđể ýzqmXbX đếm4wj5An x4Ue đangpCDMTc dừnm4wj5Ag pCDMTcở giữam4wj5A đườngpCDMTc, “4UAnh đózqmXbXi rzqmXbXồi, trướpCDMTcc mặtzqmXbX lạzqmXbXi cpCDMTcó m4wj5Ahàng zqmXbXăn c4Uhính gốm4wj5Ac Tứ4U XupCDMTcyên, thm4wj5Aôi em4wj5Am ănm4wj5A zqmXbXvới azqmXbXnh mộtm4wj5A chútpCDMTc đi”.zqmXbX m4wj5AGiọng anm4wj5Ah n4Uài nỉpCDMTc khiếnm4wj5A tôzqmXbXi m4wj5Akhó pCDMTcmà t4Uừ chối.

Quả làm4wj5A 4Uđồ ăpCDMTcn m4wj5ATứ Xuyênm4wj5A chínpCDMTch gốc4U, vừapCDMTc m4wj5Abước vàpCDMTco cửzqmXbXa hàngzqmXbX ăn4U đ4Uã ngửi4U thấyzqmXbX rõ4U vzqmXbXị cpCDMTcay nồnpCDMTcg, tôm4wj5Ai m4wj5Atuy 4Ulà ngườim4wj5A miềnm4wj5A Bắc,pCDMTc nhưpCDMTcng lạizqmXbX thízqmXbXch m4wj5Aăn 4Ucay hơm4wj5An cảm4wj5A ngườpCDMTci miềm4wj5An Nam.

Lên zqmXbXtầng hzqmXbXai, chúzqmXbXng m4wj5Atôi vm4wj5Aào mộm4wj5At phònm4wj5Ag rộngpCDMTc rzqmXbXãi tranpCDMTcg nhm4wj5Aã, trom4wj5Ang ppCDMTchòng n4Ugát 4Uhương chèm4wj5A tm4wj5Ahơm làpCDMTcm cpCDMTcho tin4Uh thầnzqmXbX ngườipCDMTc tpCDMTca 4Utrở 4Unên dễpCDMTc m4wj5Achịu hẳn.

“Hay làzqmXbX đổim4wj5A 4Uchỗ 4Uđi, m4wj5Aở đâypCDMTc quázqmXbX 4Usang tm4wj5Arọng, chm4wj5Aắc chắ4Un khôngpCDMTc rẻ4U đâu!”pCDMTc TpCDMTcôi nózqmXbXi zqmXbXnhỏ vm4wj5Aới TzqmXbXiêu Viễn.

“Không saozqmXbX, a4Unh vẫnpCDMTc đm4wj5Aủ sứzqmXbXc 4Utrả tiềnpCDMTc ăn”.pCDMTc ApCDMTcnh cườ4Ui c4Uười, khuô4Un mpCDMTcặt tpCDMTcỏ rpCDMTca khôngpCDMTc pCDMTchề qu4Uan tâm.

Từ 4Ukhi pCDMTctôi qzqmXbXuen anm4wj5Ah, anzqmXbXh đãzqmXbX m4wj5Athích tzqmXbXốn m4wj5Akém zqmXbXxa xỉ,4U bazqmXbXo nhi4Uêu pCDMTcnăm tpCDMTcrôi qupCDMTca, vẫpCDMTcn k4Uhông hề4U tha4Uy đổi.

Nhìn TzqmXbXiêu VzqmXbXiễn trướpCDMTcc mặtpCDMTc mm4wj5Aà tronzqmXbXg ti4Um vôzqmXbX cớ4U dâng4U đầyzqmXbX nhữm4wj5Ang pCDMTcnỗi 4Uniềm thư4Uơng cảmpCDMTc khm4wj5Aông tên.

Thời m4wj5Agian làpCDMTcm biếzqmXbXn đổipCDMTc rấpCDMTct nhzqmXbXiều thứ,4U npCDMTchưng không4U zqmXbXthể m4wj5Anào biếnm4wj5A zqmXbXđổi đ4Uược pCDMTctrái tim4wj5Am yêpCDMTcu thươngzqmXbX thuởpCDMTc bazqmXbXn đầu.

“Ha m4wj5Aha, Tiêu4U m4wj5AViễn à4U, pCDMTccậu đm4wj5Aến sam4wj5Ao k4Uhông nózqmXbXi với4U pCDMTcanh epCDMTcm m4Uột zqmXbXtiếng?” Ngo4Uài cửapCDMTc pCDMTccó tiếnzqmXbXg nóm4wj5Ai tpCDMTcừ xpCDMTca tiếnpCDMTc lạim4wj5A gầnpCDMTc, rồizqmXbX thpCDMTcấy zqmXbXở cửzqmXbXa xpCDMTcuất hiệnpCDMTc mộzqmXbXt dpCDMTcáng ngườim4wj5A pCDMTcvạm vỡ.

“Mình czqmXbXhỉ tm4wj5Aiện m4wj5Ađường đi4U nzqmXbXgang q4Uua, khô4Ung muốpCDMTcn m4wj5Alàm m4wj5Aphiền đếnpCDMTc thờim4wj5A zqmXbXgian nghỉm4wj5A n4Ugơi củapCDMTc cậm4wj5Au”. Tiêm4wj5Au zqmXbXViễn cười.

Người zqmXbXđàn ônpCDMTcg zqmXbXto m4wj5Acao ấyzqmXbX 4Unhìn tô4Ui, “Ồ,zqmXbX đâypCDMTc chẳng4U phảim4wj5A lzqmXbXà c4Uô ezqmXbXm pCDMTcđi cùnm4wj5Ag pCDMTcvới đạizqmXbX c4Ua đế4Un đpCDMTcánh bà4Ui sao?”

Thảo nzqmXbXào nzqmXbXhìn m4wj5Athấy 4Uquen pCDMTcthì 4Ura đún4Ug pCDMTclà đã4U từngpCDMTc gặpCDMTcp nzqmXbXgười nàpCDMTcy, pCDMTclần 4Uđó cùpCDMTcng C4Uhương NgựzqmXbX đếnm4wj5A m4wj5Akhu giảipCDMTc trízqmXbX đánm4wj5Ah m4wj5Abài, cũng4U cózqmXbX mm4wj5Aặt an4Uh ta.

“Đại cpCDMTca, đán4Uh bài?m4wj5A” TipCDMTcêu ViễnpCDMTc 4Unghe mzqmXbXà chẳngzqmXbX hiểu4U gìzqmXbX cả,4U “Côn4U ThiếzqmXbXu từm4wj5Ang gặm4wj5Ap Tiểum4wj5A KhảpCDMTc nhàzqmXbX mìnpCDMTch à?”

“Thì pCDMTcra m4wj5Alà ngưpCDMTcời nzqmXbXhà cm4wj5Aậu”. C4Uôn ThiếzqmXbXu cườim4wj5A tpCDMTchoải máipCDMTc, “Thảom4wj5A nàpCDMTco đzqmXbXến m4wj5AChương NgựpCDMTc cũn4Ug p4Uhải chămpCDMTc sóm4wj5Ac pCDMTccô ấzqmXbXy cẩnm4wj5A thậzqmXbXn t4Uhế chứ!”

“Tôi và4U ChưpCDMTcơng m4wj5ANgự zqmXbXkhông thm4wj5Aân nham4wj5Au!” Tôim4wj5A đứngm4wj5A 4Ulên đểpCDMTc biện4U mzqmXbXinh 4Ucho mì4Unh, cpCDMTcũng chỉzqmXbX lzqmXbXà gặppCDMTc mm4wj5Aặt vài4U lzqmXbXần, tiếpm4wj5A xú4Uc pCDMTcqua và4Ui lpCDMTcần thôi,pCDMTc ngam4wj5Ay czqmXbXả 4Ubạn bè4U cpCDMTcũng m4wj5Achưa đưzqmXbXợc tm4wj5Aính đến.

“Nhưng TpCDMTciêu Viễm4wj5An vàm4wj5A 4Uanh ấypCDMTc thânm4wj5A npCDMTchau mà”.zqmXbX Cônm4wj5A Thiếm4wj5Au pCDMTcbá vazqmXbXi Tm4wj5Aiêu ViễnpCDMTc, “Trở4U về4U chzqmXbXưa m4wj5Atìm am4wj5Anh zqmXbXcả uống4U rượuzqmXbX à?”

“Chưa”. TiêzqmXbXu ViễpCDMTcn nózqmXbXi giọnpCDMTcg pCDMTcnhàn zqmXbXnhạt, “MìnhpCDMTc vềzqmXbX ngopCDMTcài bm4wj5Aáo vớizqmXbX czqmXbXậu rzqmXbXa, nhữngzqmXbX ngưzqmXbXời khám4wj5Ac đềuzqmXbX chưazqmXbX báo”.

“Được, hôpCDMTcm pCDMTcnay m4wj5Akhông 4Ubáo cũnm4wj5Ag pzqmXbXhải bápCDMTco rồpCDMTci! Chương4U zqmXbXNgự, Chm4wj5Aương Sính,4U LãpCDMTco zqmXbXChâu, Thành4U ThiếupCDMTc, bpCDMTcọn pCDMTchọ đềuzqmXbX ởzqmXbX ppCDMTchòng bên4U cạnh”.

Côn ThzqmXbXiếu vừzqmXbXa pCDMTcdứt lời,zqmXbX đãpCDMTc zqmXbXnghe m4wj5Athấy mộ4Ut zqmXbXcơn hỗzqmXbXn pCDMTcloạn ngoài4U zqmXbXcửa, “ĐzqmXbXược m4wj5Alắm, TzqmXbXiêu Vi4Uễn, trởzqmXbX vềzqmXbX cũnzqmXbXg không4U thèm4wj5Am m4wj5Athông m4wj5Abáo cpCDMTcho apCDMTcnh emzqmXbX!” TzqmXbXrong phònpCDMTcg lập4U tứcm4wj5A 4Uùa 4Uvào khpCDMTcông m4wj5Aít m4wj5Angười, pCDMTctôi vm4wj5Aội vàngzqmXbX lzqmXbXùi 4Ura mộtzqmXbX góc.

“Hôm nm4wj5Aay làm4wj5A ngàpCDMTcy gìzqmXbX vậym4wj5A? SpCDMTcao mọi4U ng4Uười đềuzqmXbX 4Uở zqmXbXđây?” m4wj5ATiêu ViễnzqmXbX hỏi.

“Chẳng ph4Uải nzqmXbXgày pCDMTcmai a4Unh cảzqmXbX xu4Uất ngoạim4wj5A saom4wj5A, hôpCDMTcm m4wj5Anay mấ4Uy apCDMTcnh epCDMTcm cóm4wj5A thờ4Ui gim4wj5Aan tụ4U tậpCDMTcp ngồm4wj5Ai vớipCDMTc nhm4wj5Aau, kzqmXbXhông m4wj5Alại phả4Ui nămpCDMTc bzqmXbXa thzqmXbXáng zqmXbXnữa m4wj5Amới gặpCDMTcp mặtm4wj5A được”.zqmXbX Cóm4wj5A ngườipCDMTc nói.

“Đúng pCDMTcrồi, pCDMTcTiêu Viễn,zqmXbX lần4U trướpCDMTcc ôngzqmXbX 4Ugià nhpCDMTcà mpCDMTcình nhìnzqmXbX ởzqmXbX AnzqmXbXh qupCDMTcốc nhìzqmXbXn thấypCDMTc cậu4U vm4wj5Aới bạm4wj5An gápCDMTci đim4wj5A pCDMTcxem trm4wj5Aiển lãm4wj5Am tra4Unh vớipCDMTc zqmXbXnhau, cứm4wj5A bảozqmXbX mìnpCDMTch hỏipCDMTc bpCDMTcọn cậpCDMTcu khm4wj5Ai nàzqmXbXo thpCDMTcì tpCDMTcổ cpCDMTchức chuyệ4Un vuizqmXbX, đểpCDMTc ôngpCDMTc được4U thapCDMTcm dự”.

“Thành pCDMTcThiếu, pCDMTccậu zqmXbXuống npCDMTchiều rồim4wj5A thìpCDMTc phzqmXbXải?” pCDMTcTiêu ViễnpCDMTc vpCDMTcừa gm4wj5Aắp 4Uthức ă4Un chpCDMTco apCDMTcnh pCDMTcta zqmXbXvừa nzqmXbXháy mắt,pCDMTc “Nào,4U ănpCDMTc nh4Uiều pCDMTcđồ ăm4wj5An 4Uchút đi”.

“Uống nhiềuzqmXbX 4Urồi lpCDMTcà thếm4wj5A zqmXbXnào? Đấy,zqmXbX 4Uchẳng phảizqmXbX pCDMTcđã m4wj5Amang bpCDMTcạn gáipCDMTc về4U rm4wj5Aồi sao?”

“Thành zqmXbXThiếu, 4Ucậu lảmm4wj5A nhảm4wj5Am gìm4wj5A t4Uhế?” Ti4Uêu VpCDMTciễn cuốn4Ug lên,4U né4Um 4Umạnh đũa4U xuống.

Tôi kzqmXbXéo anpCDMTch lại4U, mềmpCDMTc mỏngpCDMTc nói:zqmXbX “NgườipCDMTc t4Ua cm4wj5Aó lẽpCDMTc nhìzqmXbXn nhầpCDMTcm mà!”

Tiêu Vm4wj5Aiễn quzqmXbXay đầuzqmXbX lzqmXbXại nhìm4wj5An zqmXbXtôi, m4wj5Asắc 4Umặt l4Uo lắzqmXbXng, “E4Um 4Ukhông 4Uđược tpCDMTcin cm4wj5Aậu ta!”

Tôi gzqmXbXật đ4Uầu, tôim4wj5A 4Usẽ khô4Ung pCDMTctin zqmXbXanh tazqmXbX, pCDMTctôi pCDMTcvà anpCDMTch m4wj5Ata gặzqmXbXp nha4Uu m4wj5Alần zqmXbXđâu, dựzqmXbXa vzqmXbXào czqmXbXái m4wj5Agì đzqmXbXể tipCDMTcn anpCDMTch t4Ua chứ?

Cái m4wj5Athế gim4wj5Aới nà4Uy m4wj5Angay c4Uả zqmXbXngười m4wj5Abên cạnhpCDMTc cũm4wj5Ang không4U thểm4wj5A tim4wj5An tưởng4U được,zqmXbX pCDMTcai lpCDMTcại đ4Ui tim4wj5An lời4U n4Uói vôzqmXbX ng4Uhĩa củm4wj5Aa m4Uột ngưzqmXbXời xm4wj5Aa lpCDMTcạ chứ.

Một nm4wj5Ahóm ngư4Uời huy4Uên n4Uáo cảm4wj5A buổizqmXbX, tzqmXbXôi pCDMTchơi m4Uệt mỏi,pCDMTc muốnzqmXbX chuồnm4wj5A zqmXbXra ng4Uoài, kh4Uổ nỗipCDMTc, cáim4wj5A túpCDMTci m4wj5Alại bpCDMTcị Tm4wj5Aiêu ViễnpCDMTc gim4wj5Aữ c4Uhặt, “Đừngm4wj5A npCDMTcói vớzqmXbXi apCDMTcnh là4U rm4wj5Aa nhàm4wj5A vệ4U szqmXbXinh, m4wj5Aem đã4U dùng4U 4Ucái cpCDMTcớ nàypCDMTc đểpCDMTc chuồn4U zqmXbXđi m4Uấy 4Ulần rồi!”

“Em rpCDMTca pCDMTcgọi điện4U thom4wj5Aại c4Uho mm4wj5Aẹ emm4wj5A, ởpCDMTc đâyzqmXbX ồpCDMTcn quá,pCDMTc mu4Uộn thếpCDMTc 4Unày mm4wj5Aà ezqmXbXm chư4Ua pCDMTcvề, mẹpCDMTc ezqmXbXm s4Uẽ m4wj5Alo lắng!”

“Em phảizqmXbX hứa,4U khônm4wj5Ag đượcpCDMTc bỏ4U vpCDMTcề! LzqmXbXát nữ4Ua am4wj5Anh đzqmXbXưa zqmXbXem 4Uvề!” TiêupCDMTc Vim4wj5Aễn th4Uấp gizqmXbXọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ m4wj5Aạ, đ4Uừng đợ4Ui czqmXbXon nữa4U nhé,m4wj5A mm4wj5Aẹ ăn4U cm4wj5Aơm mộpCDMTct mìzqmXbXnh đzqmXbXi, 4Ucon ăpCDMTcn xo4Ung rồipCDMTc m4wj5Avề. BâzqmXbXy 4Ugiờ bụipCDMTc lớnpCDMTc lắm,m4wj5A lạipCDMTc m4wj5Alà giờpCDMTc tazqmXbXn tầmm4wj5A ca4Uo điểm,pCDMTc khpCDMTcông bắzqmXbXt pCDMTcxe về4U pCDMTcđược!” TôipCDMTc dpCDMTcựa vm4wj5Aào bứcm4wj5A tường4U pCDMTchành l4Uang, zqmXbXbàn chânm4wj5A n4Uhư khôpCDMTcng đỡ4U 4Unổi trọ4Ung lượngpCDMTc cpCDMTcơ t4Uhể, pCDMTclưng trượt4U dọzqmXbXc xuốngpCDMTc m4wj5Abờ tườngzqmXbX. ĐpCDMTcá GrpCDMTcannit lạn4Uh bum4wj5Aốt ngấmpCDMTc zqmXbXqua c4Uả quần4U ám4wj5Ao thấpCDMTcm vàozqmXbX ngườzqmXbXi, tôizqmXbX m4wj5Agục đầpCDMTcu xu4Uống pCDMTchai đầupCDMTc gối4U, từzqmXbX từ4U xum4wj5Aa tapCDMTcn hơizqmXbX lạnhpCDMTc tronpCDMTcg cơzqmXbX thể.

Một 4Ubàn tam4wj5Ay tm4wj5Ao đặtzqmXbX lên4U đầupCDMTc tôizqmXbX, nhpCDMTcẹ nhànm4wj5Ag vuốpCDMTct zqmXbXtóc m4wj5Atôi, hỏim4wj5A bằnpCDMTcg giọnzqmXbXg trầmpCDMTc khpCDMTcàn: “EmzqmXbX dùngpCDMTc dầ4Uu gộpCDMTci đm4wj5Aầu 4Ucủa hãng4U nàozqmXbX vm4wj5Aậy? DưỡngzqmXbX zqmXbXtóc thpCDMTcật tốt”.

Tưởng làm4wj5A 4Uđến azqmXbXn ủipCDMTc tôizqmXbX, lzqmXbXại pCDMTcđi hỏipCDMTc một4U c4Uâu chẳngzqmXbX m4wj5Avào đâ4Uu nhzqmXbXư thế.

“Đừng c4Uó zqmXbXsờ m4wj5Arối l4Uên, tó4Uc tôzqmXbXi q4Uuý lắmpCDMTc đấypCDMTc, zqmXbXsờ hỏnzqmXbXg rzqmXbXồi anzqmXbXh khm4wj5Aông đ4Uền đượcpCDMTc đâu”.4U m4wj5ATôi ngẩngzqmXbX đầupCDMTc pCDMTclên, nhìnpCDMTc thpCDMTcấy 4Ungười đm4wj5Ai m4wj5Ara lạipCDMTc lzqmXbXà 4UChương Ngự.

“Tại sazqmXbXo làzqmXbX anh?”

“Sao pCDMTckhông m4wj5Athể lm4wj5Aà tôpCDMTci? EpCDMTcm pCDMTcnghĩ zqmXbXlà ai?”

“Tiêu Vim4wj5Aễn đâu?”

“Đang uố4Ung rư4Uợu với4U ChươzqmXbXng SípCDMTcnh m4wj5Aở tronpCDMTcg đó”.

Tôi xám4wj5Ach t4Uúi 4Uvội vãpCDMTc xupCDMTcống lzqmXbXầu, lzqmXbXúc này4U khôzqmXbXng về4U pCDMTccòn đợipCDMTc lúczqmXbX nm4wj5Aào nữa.

“Bên ngozqmXbXài đanm4wj5Ag nm4wj5Aổi bãopCDMTc cát4U đzqmXbXấy, khzqmXbXông bắt4U được4U xzqmXbXe đzqmXbXâu”. AzqmXbXnh zqmXbXta đm4wj5Aứng sazqmXbXu m4wj5Alưng tôi4U nm4wj5Ahắc nhở.

“Thế m4wj5Athì tôi4U đi4U bzqmXbXộ về”.

“Có thm4wj5Aể tzqmXbXhử xem”.m4wj5A Anm4wj5Ah m4wj5Ata búpCDMTcng ng4Uón tam4wj5Ay, “4UEm lm4wj5Aúc nàopCDMTc c4Uũng khác4U người”.4U Cám4wj5A MzqmXbXực đpCDMTcáng ghézqmXbXt topCDMTcàn nm4wj5Aói giọngm4wj5A châzqmXbXm chọc.

Bão cátzqmXbX đếnm4wj5A tm4wj5Ahật m4wj5Adữ dội,zqmXbX cát4U b4Uụi thổzqmXbXi từng4U cơzqmXbXn trpCDMTcên đường.

Tôi lấm4wj5Ay m4wj5Atay 4Ubịt pCDMTcmũi v4Uà mm4wj5Aiệng, zqmXbXmen m4wj5Atheo lềm4wj5A đườngpCDMTc đi4U thzqmXbXẳng. MzqmXbXắt bm4wj5Aị bụ4Ui thổm4wj5Ai đếnpCDMTc 4Unỗi khôzqmXbXng mở4U 4Ura zqmXbXđược, nm4wj5Aước mắ4Ut m4wj5Acứ t4Uhế pCDMTctrào zqmXbXra. ThờipCDMTc tizqmXbXết k4Uhỉ gim4wj5Aó nàpCDMTcy m4wj5Athật pCDMTckhó zqmXbXmà chm4wj5Aịu đựng.

“Em ơipCDMTc, czqmXbXần zqmXbXxe kh4Uông? zqmXbX50 tpCDMTcệ mộtzqmXbX km4wj5Am”. PhípCDMTca m4wj5Asau làpCDMTc chiếc4U x4Ue MpCDMTcer m4wj5ABenz của4U Chươngm4wj5A NzqmXbXgự đapCDMTcng 4Uvẫy chào.

“Hắc zqmXbXquá đấy!”

“Tôi c4Uho e4Um zqmXbXnợ lm4wj5Aà đượczqmXbX chứzqmXbX gzqmXbXì?” Ch4Uương pCDMTcNgự cười.

Ngồi tron4Ug xpCDMTce củapCDMTc zqmXbXChương Ngm4wj5Aự, tpCDMTcôi mớ4Ui dm4wj5Aám hípCDMTct thởm4wj5A thoảim4wj5A mái.

Trong mắzqmXbXt hìn4Uh nh4Uư cópCDMTc hạpCDMTct bụim4wj5A, nưzqmXbXớc mắtzqmXbX cứm4wj5A nhm4wj5Aòe nhoẹ4Ut khôngm4wj5A thôi.

“Em pCDMTccứ khó4Uc mãizqmXbX thế,zqmXbX cópCDMTc ppCDMTchải l4Uo lm4wj5Aắng c4Uho 4Utôi 4Ungày m4Uai 4Uxuất 4Ungoại bị4U người4U nướcpCDMTc ngoàzqmXbXi pCDMTcbán mấtm4wj5A không?”

“Tôi m4wj5Alo a4Unh xuất4U ngoạizqmXbX mam4wj5Ang b4Uán người4U nướcm4wj5A ngoà4Ui mấtpCDMTc thôi4U! AzqmXbXnh đínzqmXbXh lôngpCDMTc pCDMTclên ngườizqmXbX thzqmXbXì pCDMTccòn m4wj5Akhôn pCDMTchơn kzqmXbXhỉ, am4wj5Ai lm4wj5Aại m4wj5Acó m4wj5Athể bá4Un anm4wj5Ah được!”

Chương NzqmXbXgự cưm4wj5Aời zqmXbXvang, “Em4U đangm4wj5A m4wj5Akhen tôim4wj5A 4Uhay mỉazqmXbX tzqmXbXôi đấy?”

“Tất nhpCDMTciên khpCDMTcen a4Unh rồi!”

“Ồ, lạim4wj5A c4Uó ki4Uểu k4Uhen ngườizqmXbX zqmXbXnhư m4wj5Aem nữazqmXbX! zqmXbXBiết rm4wj5Aõ pCDMTcthế rồzqmXbXi, 4Uchẳng 4Uqua, tôpCDMTci lạzqmXbXi vẫnm4wj5A tzqmXbXhích nghe”.

“Anh thíchpCDMTc pCDMTcnghe, m4wj5Atôi zqmXbXlại k4Uhông thíczqmXbXh zqmXbXnói đấy!”

Chương NgzqmXbXự 4Unói: “Ngàym4wj5A ma4Ui tôizqmXbX đpCDMTci rồi,zqmXbX ướcm4wj5A tínpCDMTch ítpCDMTc nh4Uất cũngzqmXbX pm4wj5Ahải m4wj5Aba tházqmXbXng mớ4Ui cópCDMTc thểpCDMTc trởpCDMTc về”.

“Vừa npCDMTcãy 4Utôi 4Uđã n4Ughe m4wj5Ahết rồi!”4U Tôi4U cũng4U khm4wj5Aông điếc,pCDMTc vpCDMTcừa pCDMTcnãy c4Uả nzqmXbXhóm ngư4Uời 4Unói oam4wj5Ang oa4Ung m4wj5Avậy, rồizqmXbX zqmXbXlại c4Uhúc rượm4wj5Au, lại4U tpCDMTcừ biệpCDMTct, pCDMTcmuốn kpCDMTchông bipCDMTcết cũng4U khó.

“Thế sm4wj5Aao em4wj5Am m4wj5Akhông zqmXbXcó c4Uhút biểzqmXbXu hipCDMTcện 4Ugì?” ChươngpCDMTc Ngm4wj5Aự cưm4wj5Aời rấtzqmXbX gim4wj5Aan xảo.

“Lại m4wj5Acần phả4Ui biểum4wj5A zqmXbXhiện? Cm4wj5Aó cầnpCDMTc l4Uát nữ4Ua 4Uđi qum4wj5Aa cửapCDMTc hàngzqmXbX tạpzqmXbX hzqmXbXóa dướim4wj5A lầpCDMTcu m4wj5Anhà tôm4wj5Ai pCDMTcmua chpCDMTcút bánhm4wj5A zqmXbXngọt, sữapCDMTc cm4wj5Ahua g4Uì đm4wj5Aó mzqmXbXang đm4wj5Ai không4U?” BìnzqmXbXh thườngm4wj5A m4wj5Ađi 4Uđâu zqmXbXxa, tpCDMTcôi đềuzqmXbX thím4wj5Ach mapCDMTcng th4Ueo nhữnm4wj5Ag đồ4U này.

Chương NgzqmXbXự 4Ucười rấtpCDMTc khổzqmXbX sở,4U “T4Uôi thấyzqmXbX thôm4wj5Ai miễnm4wj5A đượcpCDMTc rồi”.

“Vậy tốtm4wj5A quázqmXbX, tôizqmXbX đzqmXbXỡ tốm4wj5An tiền”.

“Hay lm4wj5Aà… chúzqmXbXng tm4wj5Aa 4Uhôn tạ4Um biệt4U nhé?”

“Cái gì?pCDMTc ĐpCDMTcợi đã…”m4wj5A CózqmXbX phảipCDMTc tôpCDMTci đãzqmXbX nghzqmXbXe nhầmzqmXbX không.

“Hôn tạ4Um biệt!m4wj5A” pCDMTcAnh zqmXbXta dừ4Ung m4wj5Axe lạizqmXbX, nân4Ug zqmXbXđầu tôi4U lêpCDMTcn vm4wj5Aà npCDMTchìn mộm4wj5At cáchm4wj5A nghizqmXbXêm túc.

Có m4wj5Alẽ tzqmXbXôi đãpCDMTc sợm4wj5A đầm4wj5An m4wj5Amặt 4Ura, nếuzqmXbX k4Uhông t4Uhì cũ4Ung 4Umất hồpCDMTcn rồi,zqmXbX ngazqmXbXy cảm4wj5A mắt4U cũm4wj5Ang khônm4wj5Ag đm4wj5Aộng đzqmXbXậy, zqmXbXnhìn m4wj5Aanh tzqmXbXa chằmm4wj5A chằm.

Đầu zqmXbXanh tzqmXbXa dzqmXbXần hướngm4wj5A gần4U vềm4wj5A phíam4wj5A zqmXbXtôi, mộ4Ut luồpCDMTcng pCDMTchơi zqmXbXnóng m4wj5Aphả lạ4Ui, “Nàm4wj5Ay pCDMTcnày!” Tô4Ui hét4U lên.

Anh d4Uừng 4Ulại, bỏpCDMTc zqmXbXtôi razqmXbX, độtzqmXbX m4wj5Anhiên m4wj5Acười lớn,m4wj5A “Đù4Ua 4Uem chpCDMTco 4Uvui thôi!”

Cá M4Uực chếtzqmXbX tiệtm4wj5A, pCDMTcđùa pCDMTccái gm4wj5Aì m4wj5Akhông đùpCDMTca, lạpCDMTci đùapCDMTc cáipCDMTc kiểm4wj5Au xấ4Uu pCDMTcxa ấy.

Lúc vềm4wj5A đế4Un cửazqmXbX pCDMTcnhà tôm4wj5Ai, CpCDMTchương NgựpCDMTc hỏi:4U “Tâmm4wj5A trạzqmXbXng tốtzqmXbX hơnzqmXbX chútzqmXbX nàzqmXbXo chưa?”

“Tốt nhpCDMTciều 4Urồi!” MazqmXbXy màpCDMTc cóm4wj5A zqmXbXanh ta.

“Vậy tzqmXbXhì m4wj5Alau 4Ukhô nước4U mắtpCDMTc pCDMTcđi, xuống4U pCDMTcxe”. ApCDMTcnh pCDMTcta dừm4wj5Ang xzqmXbXe lại,zqmXbX giúppCDMTc tm4wj5Aôi mởpCDMTc cửm4wj5Aa xpCDMTce rất4U lị4Uch lãm.

“Chương NgzqmXbXự, cm4wj5Aảm zqmXbXơn anh!”pCDMTc m4wj5ATôi npCDMTcói 4Urất thành4U thật.

“Lời n4Uói su4Uông zqmXbXthì miễpCDMTcn đpCDMTci, zqmXbXlàm cpCDMTcái pCDMTcgì zqmXbXthực tếzqmXbX hơn4U m4wj5Ađi”. ÁnhzqmXbX mắt4U c4Uủa Chương4U NgựzqmXbX đảopCDMTc rấtzqmXbX nhm4wj5Aanh, cópCDMTc vm4wj5Aẻ pCDMTclại nghĩm4wj5A r4Ua tr4Uò qupCDMTcỷ zqmXbXgì đó.

“Tôi không4U zqmXbXcó tiền!”m4wj5A zqmXbXTôi vộpCDMTci thanm4wj5Ah minh.

“Tôi zqmXbXcũng c4Uhẳng thiếupCDMTc tiền,m4wj5A 4Ulấy tm4wj5Aiền của4U zqmXbXem lm4wj5Aàm gì?”

“Vậy azqmXbXnh cần4U gì?”pCDMTc pCDMTcTôi đềpCDMTc c4Uao cảnzqmXbXh g4Uiác, nm4wj5Agười nàm4wj5Ay pCDMTctoàn zqmXbXxuất những4U 4Uchiêu zqmXbXkhông pCDMTctheo qum4wj5Ay tắczqmXbX g4Uì cả,pCDMTc phzqmXbXải đ4Uề phònpCDMTcg chút.

 

 

5. Màu4U xazqmXbXnh 4Ungọc m4wj5Alà 4Uphong cáchzqmXbX củam4wj5A Tiêm4wj5Au Viễn 

Anh giơpCDMTc zqmXbXchùm chìapCDMTc k4Uhóa trpCDMTcước mpCDMTcặt tô4Ui zqmXbXlắc lắc,4U “Đây4U l4Uà 4Uchìa khóam4wj5A 4Unhà t4Uôi, em4wj5Am cầ4Um lấy”.

Tôi ngưzqmXbXớc lê4Un 4Unhìn xuốzqmXbXng thm4wj5Aăm pCDMTcdò anm4wj5Ah, “AnzqmXbXh m4wj5Achưa bzqmXbXị ấmzqmXbX đầ4Uu pCDMTcchứ? Rỗi4U việczqmXbX nênm4wj5A tùzqmXbXy tiện4U mzqmXbXang 4Uchìa khzqmXbXóa rm4wj5Aa đưam4wj5A c4Uho n4Ugười m4wj5Ata à!”

“Tất npCDMTchiên khôngzqmXbX ấ4Um đm4wj5Aầu! m4wj5AĐưa cpCDMTchìa khm4wj5Aóa c4Uho epCDMTcm lm4wj5Aà m4wj5Ađể 4Uem 4Ugiúp tôzqmXbXi một4U sm4wj5Aố việc”.

“Việc gì?zqmXbX” Biế4Ut 4Ungay anzqmXbXh tm4wj5Aa zqmXbXlà ngpCDMTcười m4wj5Akhông pCDMTcchịu m4wj5Abị thiệtzqmXbX mà.

“Giúp m4wj5Atôi cpCDMTcho ăzqmXbXn, địn4Uh k4Uỳ 4Uthay nướczqmXbX ch4Uo chúng!”

“Nhà anpCDMTch nuôi4U cázqmXbX 4Uà? KzqmXbXhông phảpCDMTci làpCDMTc cápCDMTc mựzqmXbXc chứm4wj5A?” Tô4Ui đãm4wj5A từng4U đếnpCDMTc npCDMTchà am4wj5Anh zqmXbXta, chẳng4U thấym4wj5A com4wj5An cpCDMTcá nàm4wj5Ao cả.

“Tất pCDMTcnhiên cópCDMTc cázqmXbX rồipCDMTc, zqmXbXđều lm4wj5Aà czqmXbXá nổi4U m4wj5Atiếng củam4wj5A vùnpCDMTcg zqmXbXnhiệt đớim4wj5A đấym4wj5A”. A4Unh pCDMTcta vêzqmXbXnh mzqmXbXặt tự4U hào.

“Sao tôi4U lpCDMTcại không4U pCDMTcnhìn thấy?”

“Ngoài cám4wj5Ai sofzqmXbXa nzqmXbXhà tôizqmXbX rapCDMTc, m4wj5Aem còn4U zqmXbXnhìn thấpCDMTcy cáipCDMTc gìpCDMTc nữa4U đâu?”

“Cũng phải4U!” HzqmXbXôm đózqmXbX uốngzqmXbX nhi4Uều qu4Uá, đpCDMTcến n4Uhà pCDMTcanh 4Uta làm4wj5A lm4wj5Aăn rm4wj5Aa sof4Ua nằmpCDMTc khócm4wj5A, khm4wj5Aóc chzqmXbXán thzqmXbXì ngủm4wj5A. m4wj5ASáng zqmXbXngày thứzqmXbX hpCDMTcai zqmXbXdậy lại4U cuốnm4wj5Ag cuồngzqmXbX 4Uđi l4Uàm, đúnm4wj5Ag làm4wj5A kzqmXbXhông đ4Uể ý4U 4Unhà anzqmXbXh pCDMTcta rốtpCDMTc c4Uuộc m4wj5Acó nhữ4Ung gì.

 “Nhưng pCDMTcmà, tzqmXbXôi vớpCDMTci 4Uanh khônm4wj5Ag 4Uhề thzqmXbXân quem4wj5An m4wj5Amà! m4wj5ASao apCDMTcnh lạim4wj5A 4Ucó thểzqmXbX yênzqmXbX tm4wj5Aâm giapCDMTco czqmXbXhìa kpCDMTchóa nm4wj5Ahà czqmXbXho tôi?”

“Chính m4wj5Avì khôm4wj5Ang t4Uhân zqmXbXquen nênpCDMTc mớipCDMTc yêm4wj5An tzqmXbXâm đểzqmXbX e4Um đến4U. Để4U nm4wj5Agười qzqmXbXuen đ4Uến, giớizqmXbX zqmXbXbáo cm4wj5Ahí lzqmXbXại dòm4wj5Am ngópCDMTc phỏngpCDMTc đoán”.zqmXbX ChươngzqmXbX Ngự4U nm4wj5Aói rấm4wj5At pCDMTccó pCDMTclý lẽ.

“Để CzqmXbXhương Sím4wj5Anh đến,pCDMTc ch4Uắc chắn4U ngzqmXbXười m4wj5Ata sẽ4U khônpCDMTcg pCDMTcnói 4Ugì được”.pCDMTc m4wj5ATôi đềm4wj5A nghị.

“Nó đến4U đểm4wj5A m4wj5Alàm 4Uloạn nhpCDMTcà tôzqmXbXi l4Uên à,zqmXbX 4Utôi 4Utrở vềm4wj5A lại4U m4wj5Aphải m4wj5Athu d4Uọn m4wj5Amất mấy4U ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao m4wj5Aem m4wj5A“nhưng mà”4U nhiềuzqmXbX thế?”

“Nhưng m4wj5Amà, tm4wj5Aôi chpCDMTcưa từngpCDMTc nupCDMTcôi cám4wj5A đ4Uâu! pCDMTcCho cázqmXbX ăm4wj5An gizqmXbXúp anhpCDMTc, l4Uỡ chếtm4wj5A rồipCDMTc phải4U làm4wj5Am sao?”

“Có m4wj5Avấn đềm4wj5A gìm4wj5A thpCDMTcì 4Ugọi đizqmXbXện cm4wj5Aho tôi!”

“Cước gọim4wj5A đzqmXbXường dàm4wj5Ai quốc4U tế4U đấy!”

“Sẽ hpCDMTcoàn t4Urả cm4wj5Aho pCDMTcem pCDMTcphí điện4U thoạim4wj5A, ph4Uụ cấp4U zqmXbXphát sinh4U, tiềm4wj5An m4wj5Amua m4wj5Athức 4Uăn chzqmXbXo cm4wj5Aá cm4wj5Aũng sm4wj5Aẽ trảpCDMTc! Em4wj5Am mpCDMTcà c4Uòn “nhưzqmXbXng mà”pCDMTc nữapCDMTc lzqmXbXà tôpCDMTci bựpCDMTcc mìnpCDMTch đấy,zqmXbX bảom4wj5A em4wj5Am gm4wj5Aiúp m4Uột việm4wj5Ac m4wj5Amà khpCDMTcó m4wj5Akhăn thế4U à?”4U Chưm4wj5Aơng m4wj5ANgự tỏpCDMTc rzqmXbXa nzqmXbXghiêm trọng,m4wj5A lạipCDMTc 4Ucó vẻzqmXbX dọazqmXbX nạt.

Tôi cm4wj5Aòn cm4wj5Aó thểzqmXbX npCDMTcói m4wj5Agì đượpCDMTcc npCDMTcữa chứ,m4wj5A cpCDMTchỉ czqmXbXó pCDMTcthể nh4Uận cpCDMTchìa khó4Ua củapCDMTc m4wj5Aanh tapCDMTc, “NpCDMTcếu pCDMTcmà czqmXbXho cá4U 4Uăn b4Uị 4Uchết rồpCDMTci tpCDMTchì 4Uanh đừnzqmXbXg m4wj5Acó nm4wj5Aổi giậnpCDMTc đấy!”

“Chỉ l4Uà mpCDMTcấy cpCDMTcon c4Uá thôim4wj5A màm4wj5A? m4wj5ATôi cóm4wj5A thểpCDMTc giậnm4wj5A 4Ugì chứ!”

Thấy tôipCDMTc nzqmXbXgoan ngoãnpCDMTc c4Uầm ch4Uìa khóa4U, Chươm4wj5Ang N4Ugự m4wj5Acười, “NhưpCDMTc t4Uhế làm4wj5A 4Utôi yên4U tâm4U rồi!”

Buổi tối4U đm4wj5Ai nzqmXbXgủ quêpCDMTcn km4wj5Ahông t4Uắt điện4U m4wj5Athoại, ngủm4wj5A đế4Un nửapCDMTc đêm,pCDMTc nó4U bắpCDMTct đầuzqmXbX kêzqmXbXu lom4wj5Aạn lên.

“Ai đấypCDMTc?” Khm4wj5Aông bpCDMTciết pCDMTcbây gim4wj5Aờ đapCDMTcng zqmXbXlà giờpCDMTc zqmXbXngủ s4Uao, gọizqmXbX điệnzqmXbX phiềnzqmXbX nhiễupCDMTc giữam4wj5A đêm,m4wj5A tộim4wj5A 4Uđáng tửzqmXbX hình.

Đầu điệzqmXbXn th4Uoại bênpCDMTc pCDMTckia zqmXbXim ắng4U m4Uột k4Uhoảng lm4wj5Aặng mm4wj5Aơ hồ.

Tôi khônm4wj5Ag zqmXbXsợ 4Uồn, sợm4wj5A nhấtzqmXbX lzqmXbXà lúc4U t4Uĩnh mặnpCDMTcg, 4Uim ắngm4wj5A khônm4wj5Ag 4Umột tzqmXbXiếng pCDMTcđộng thpCDMTcấy cópCDMTc 4Ucảm gi4Uác kỳzqmXbX dị.

Mấy gzqmXbXiây trôim4wj5A m4wj5Aqua vẫn4U khônm4wj5Ag có4U giọpCDMTcng pCDMTcnói, tzqmXbXôi ngồipCDMTc bậtm4wj5A dậy.

“Làm pCDMTcơn nóizqmXbX mộzqmXbXt czqmXbXâu, nếuzqmXbX khônpCDMTcg dọm4wj5Aa chếtzqmXbX ngườipCDMTc anpCDMTch pm4wj5Ahải zqmXbXđền mạngpCDMTc đấy!”pCDMTc zqmXbXTôi hézqmXbXt zqmXbXvào dpCDMTci động.

“Khả…”, làm4wj5A giọngzqmXbX nópCDMTci m4wj5Acủa TiêpCDMTcu ViễpCDMTcn, zqmXbXtôi pCDMTcnín thzqmXbXở, lầnm4wj5A nàyzqmXbX đếnm4wj5A lượtzqmXbX tm4wj5Aôi khônzqmXbXg nópCDMTci gì.

“Em, zqmXbXem 4Uchưa m4wj5Atắt 4Umáy dpCDMTci động4U”. GiọngpCDMTc nzqmXbXói củazqmXbX T4Uiêu Viễn4U dịupCDMTc dzqmXbXàng, dịum4wj5A dànm4wj5Ag đếnm4wj5A nỗpCDMTci làmpCDMTc tôm4wj5Ai ngzqmXbXây ngất4U, tzqmXbXôi cẩpCDMTcn thậnzqmXbX lặngm4wj5A pCDMTcnghe 4Uhơi tzqmXbXhở c4Uủa an4Uh, m4wj5Acảm giácpCDMTc hơi4U zqmXbXnóng đangpCDMTc lapCDMTcn tỏam4wj5A m4wj5Atrên mặt.

Cả ha4Ui ngườpCDMTci ipCDMTcm lặm4wj5Ang hồipCDMTc lâm4wj5Au, vẫm4wj5An làpCDMTc T4Uiêu m4wj5AViễn mởzqmXbX lờ4Ui trước,m4wj5A “NpCDMTcgủ ngon”.

Tôi gzqmXbXiữ chặt4U zqmXbXđiện thoạm4wj5Ai d4Ui đpCDMTcộng, mã4Ui khônm4wj5Ag chịupCDMTc bỏm4wj5A xuốnpCDMTcg. ĐzqmXbXến lúcpCDMTc 4Ucơ thểzqmXbX cả4Um thấym4wj5A lạnh4U mpCDMTcới zqmXbXbiết lzqmXbXà m4wj5Achăn 4Uđã m4wj5Arơi xuố4Ung k4Uhỏi giườzqmXbXng rồi.

Buổi szqmXbXáng, khzqmXbXi t4Urời vẫnpCDMTc còpCDMTcn tờpCDMTc mờm4wj5A, pCDMTcgió lạn4Uh khôngpCDMTc ngừng4U thm4wj5Aổi, mở4U cửam4wj5A sổzqmXbX rm4wj5Aa thấypCDMTc bụ4Ui bzqmXbXám dàm4wj5Ay zqmXbXthành lớppCDMTc tr4Uên 4Ubệ cửa.

Dưới lầu,m4wj5A khôpCDMTcng m4wj5Abiết cúm4wj5An copCDMTcn pCDMTccủa 4Unhà nào4U mzqmXbXặc bộpCDMTc quầnzqmXbX áo4U ngộzqmXbX nghm4wj5Aĩnh đpCDMTcang cm4wj5Ahạy lăn4Ug quăn4Ug, cáizqmXbX mông4U m4wj5Atròn mũm4wj5Am mĩmzqmXbX ngom4wj5Ae nguẩy,4U cựcpCDMTc zqmXbXkỳ đá4Ung yêu.

Cún co4Un cm4wj5Ahạy đếnzqmXbX dzqmXbXưới m4Uột cm4wj5Ahiếc m4wj5Axe com4wj5An zqmXbXmàu x4Uanh ngọc,m4wj5A muốnpCDMTc pCDMTcđánh dm4wj5Aấu pCDMTclãnh đ4Uịa, ngửzqmXbXi m4wj5Angửi mùim4wj5A thấzqmXbXy khôngpCDMTc phm4wj5Aải lạizqmXbX t4Uừ từpCDMTc bỏpCDMTc đi.

Chiếc x4Ue 4Uấy rấzqmXbXt gpCDMTciống zqmXbXchiếc xpCDMTce TiêupCDMTc Viễn4U láizqmXbX 4Ungày zqmXbXhôm qua4U, màum4wj5A xanpCDMTch ngọcpCDMTc pCDMTcthâm trzqmXbXầm sâ4Uu sắc,4U thậ4Ut m4wj5Ahợp vớim4wj5A phopCDMTcng cáchpCDMTc của4U Tm4wj5Aiêu Viễn.

Tôi cm4wj5Ahạy m4wj5Anhư bm4wj5Aay xuốnzqmXbXg dưới4U m4wj5Alầu, ppCDMTchóng m4wj5Ađến ch4Uỗ chiếcpCDMTc xepCDMTc, qupCDMTca pCDMTclớp bm4wj5Aụi ppCDMTchủ npCDMTcgoài cửazqmXbX kínm4wj5Ah nzqmXbXhìn thấm4wj5Ay TpCDMTciêu VpCDMTciễn zqmXbXở tro4Ung xe.

Cả npCDMTcgười am4wj5Anh nm4wj5Agồi dựazqmXbX trê4Un ghếm4wj5A, ngpCDMTcủ thiếpm4wj5A pCDMTcđi, czqmXbXhỉ 4Ucó zqmXbXdi độnpCDMTcg 4Uvẫn pCDMTcđể ởzqmXbX bm4wj5Aên tpCDMTcai, dm4wj5Aáng 4Uđiệu pCDMTcnhư pCDMTcđang g4Uọi điệnzqmXbX thoại.

Tôi m4wj5Agõ gõzqmXbX zqmXbXvào cửapCDMTc 4Uxe, m4wj5Asau đ4Uó th4Uấy Tiêu4U Viễm4wj5An pCDMTctỉnh dậy.

“Tại m4wj5Asao m4wj5Aanh lạipCDMTc ởpCDMTc đm4wj5Aây?” Tôm4wj5Ai hỏi.

Anh dụpCDMTci dụzqmXbXi mpCDMTcắt, pCDMTckhông trảpCDMTc lờzqmXbXi tôi.

“Anh ởzqmXbX 4Uđây cảm4wj5A mộpCDMTct đ4Uêm à?”

“Đâu có,m4wj5A hơpCDMTcn h4Uai giờm4wj5A sángzqmXbX mớizqmXbX rm4wj5Aa 4Ukhỏi chỗ4U CzqmXbXôn T4Uhiếu!” AzqmXbXnh mởm4wj5A cửzqmXbXa xe4U, “pCDMTcEm có4U lạzqmXbXnh khônzqmXbXg? VàpCDMTco tropCDMTcng nóipCDMTc chuyện4U đi!”

“Còn npCDMTcói gì4U nữa,4U khôpCDMTcng zqmXbXcó chuyệ4Un gìpCDMTc m4Uau pCDMTcvề nhpCDMTcà ngủzqmXbX đi!”pCDMTc TôipCDMTc đpCDMTcứng m4wj5Aở bêpCDMTcn ngoàzqmXbXi khpCDMTcông n4Uhúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có cpCDMTchuyện t4Uhì 4Umau nó4Ui, nóipCDMTc xpCDMTcong rzqmXbXồi vềm4wj5A 4Uđi ngủ!”zqmXbX Tô4Ui cảm4wj5Am thm4wj5Aấ hô4Um na4Uy tôm4wj5Ai cm4wj5Aằn pCDMTcnhằn pCDMTcquá, giốn4Ug mm4wj5Aột bpCDMTcà lãzqmXbXo tápCDMTcm mzqmXbXươi vậy.4U TzqmXbXiêu 4UViễn pCDMTcim lặnzqmXbXg nhzqmXbXìn tô4Ui, “”EpCDMTcm đazqmXbXng gm4wj5Aiận à?”

“Em gpCDMTciận c4Uái 4Ugì c4Uhứ? MpCDMTcấy ngm4wj5Aười cpCDMTcác apCDMTcnh thí4Uch m4wj5Agì pCDMTcthì làpCDMTcm, liê4Un m4wj5Aquan gzqmXbXì đếpCDMTcn epCDMTcm chứ?m4wj5A” Đú4Ung làpCDMTc tm4wj5Aôi đang4U giận,zqmXbX giậzqmXbXn pCDMTcanh szqmXbXao lạ4Ui m4wj5Akhông biếtm4wj5A qm4wj5Auý bảnpCDMTc thânpCDMTc mzqmXbXình nhpCDMTcư tzqmXbXhế, trpCDMTcời lạnzqmXbXh mzqmXbXà khônm4wj5Ag về4U nhà,zqmXbX zqmXbXcòn nm4wj5Agủ ởm4wj5A trpCDMTcên xe.

“Nhìn am4wj5Anh chzqmXbXằm chằpCDMTcm nhưm4wj5A vậ4Uy, cò4Un nóm4wj5Ai m4wj5Alà khôn4Ug gpCDMTciận à?”m4wj5A Tiêu4U Vim4wj5Aễn npCDMTchìn tpCDMTcôi cư4Uời vớipCDMTc zqmXbXvẻ nu4Uông chiều.

`”Em giận,4U làzqmXbX tựpCDMTc giậ4Un bảnzqmXbX thân4U mìnhpCDMTc! pCDMTcTrời lạnzqmXbXh thế4U m4wj5Anày, chạzqmXbXy xuốngzqmXbX qm4wj5Auản anpCDMTch pCDMTclàm gì?4U” Tôim4wj5A qpCDMTcuay m4wj5Angười muốn4U pCDMTclên nhàm4wj5A, km4wj5Ahông để4U pCDMTcý pCDMTcanh 4Unữa zqmXbXchắc m4wj5Aanh m4wj5Asẽ bỏpCDMTc pCDMTcvề thôi.

“Đợi đã!”pCDMTc 4UTiêu Viễn4U xuống4U xzqmXbXe 4Ukéo tôpCDMTci lại,pCDMTc “A4Unh mupCDMTcốn nóipCDMTc với4U em4wj5Am, m4wj5Atất cảm4wj5A đềum4wj5A khôn4Ug nhưzqmXbX epCDMTcm npCDMTcghĩ zqmXbXthế đâu!”

“Cái gpCDMTcì m4wj5Amà khpCDMTcông như4U 4Uem nghm4wj5Aĩ?” Tô4Ui 4Unghĩ pCDMTccái gì4U chứ?pCDMTc Lời4U pCDMTcnói củapCDMTc pCDMTcTiêu zqmXbXViễn lm4wj5Aàm tô4Ui ngpCDMTchi hoặc.

Tiêu Viễn4U tm4wj5Ahở dàim4wj5A khẽm4wj5A nói:m4wj5A “Thôi4U vậy,pCDMTc czqmXbXó mộ4Ut m4wj5Asố chm4wj5Auyện anzqmXbXh cũzqmXbXng khm4wj5Aông bm4wj5Aiết nê4Un 4Unói thế4U nào”.

“Vậy 4Uthì đừng4U nóipCDMTc nữa!”pCDMTc ĐzqmXbXã 4Ukhông bm4wj5Aiết nênpCDMTc 4Unói thếpCDMTc zqmXbXnào thìzqmXbX còzqmXbXn npCDMTcói zqmXbXgì nữzqmXbXa, czqmXbXhúng tm4wj5Aôi zqmXbXđều khôngzqmXbX phảim4wj5A 4Ulà nzqmXbXhững ngưpCDMTcời zqmXbXquá gzqmXbXượng ép.

Tiêu Viễm4wj5An rõm4wj5A rm4wj5Aàng rấtpCDMTc mệm4wj5At, 4Ungáp dàzqmXbXi một4U cái4U rzqmXbXồi pCDMTcnói: “BzqmXbXây giờ4U anm4wj5Ah m4wj5Avề đ4Ui m4wj5Angủ, buổizqmXbX tpCDMTcối 4Uđến đónzqmXbX epCDMTcm, sẽpCDMTc pCDMTccho epCDMTcm pCDMTcmột zqmXbXbất ngờ4U tpCDMTchú vị”.

“Buổi tốipCDMTc ezqmXbXm c4Uó việc…”.zqmXbX T4Uối zqmXbXnay tôi4U phảizqmXbX đzqmXbXi pCDMTcxem buổipCDMTc bi4Uểu zqmXbXdiễn củm4wj5Aa LpCDMTcưu ĐứczqmXbX zqmXbXHoa vớipCDMTc mzqmXbXẹ, lớpzqmXbX trư4Uởng Chươngm4wj5A SínhpCDMTc chẳnm4wj5Ag pCDMTcdễ gìm4wj5A mzqmXbXới zqmXbXkiếm đượczqmXbX vé.

“Nếu mzqmXbXà m4wj5Akhông quazqmXbXn trọpCDMTcng thì4U 4Uhủy đzqmXbXi!” Tiêm4wj5Au ViễnpCDMTc giọngzqmXbX nài4U 4Unỉ khiếnzqmXbX 4Utôi suý4Ut m4wj5Anữa zqmXbXmềm l4Uòng, nhưn4Ug ngpCDMTchĩ lạipCDMTc, tạ4Ui m4wj5Asao mỗipCDMTc lầnpCDMTc pCDMTcngười bm4wj5Aị tm4wj5Ahỏa hizqmXbXệp đềum4wj5A m4wj5Alà tôi?

“Không pCDMTchủy được!zqmXbX” Tm4wj5Aôi m4wj5Ahầm hừpCDMTc nóizqmXbX, bupCDMTcổi dizqmXbXễn zqmXbXca nhạcpCDMTc khônzqmXbXg vm4wj5Aì tô4Ui mzqmXbXà 4Uhoãn lạim4wj5A đượm4wj5Ac, m4Uà c4Uũng đãm4wj5A hứpCDMTca ch4Uắc c4Uhắn vpCDMTcới m4wj5Amẹ r4Uồi, mẹ4U m4wj5Avì chuyệnpCDMTc n4Uày mm4wj5Aà 4Uvui spCDMTcướng mấypCDMTc ngpCDMTcày liền.

“Ừ, thế4U 4Uthôi vậy”.zqmXbX Tiêum4wj5A m4wj5AViễn zqmXbXcó vẻpCDMTc tm4wj5Ahất vọng,m4wj5A “NhưngzqmXbX zqmXbXhy vọzqmXbXng pCDMTclần 4Usau pCDMTccòn cpCDMTcó cpCDMTcơ hội”.

Còn cózqmXbX pCDMTccơ hzqmXbXội gìpCDMTc, tôpCDMTci mm4wj5Auốn hỏm4wj5Ai zqmXbXanh, nzqmXbXhưng thấpCDMTcy dánpCDMTcg vpCDMTcẻ anzqmXbXh mm4wj5Aệt pCDMTcmỏi, lại4U khôngm4wj5A đàzqmXbXnh lò4Ung, cóm4wj5A lm4wj5Aẽ m4wj5Athôi zqmXbXvậy. NzqmXbXói đến4U zqmXbXđây làzqmXbX zqmXbXđược rồizqmXbX, nêpCDMTcn nhanpCDMTch chó4Ung về4U 4Unhà đi4U ngủzqmXbX đi.

Cổng m4wj5Asân vậm4wj5An độ4Ung ngưm4wj5Aời đôngzqmXbX nzqmXbXhư mắczqmXbX cửi,zqmXbX rấtzqmXbX pCDMTcnhiều ngườipCDMTc khôzqmXbXng mpCDMTcua đượzqmXbXc vézqmXbX, túpCDMTcm tụm4wj5Am ở4U cổngzqmXbX đểpCDMTc muzqmXbXa pCDMTcvé chợ4U đen.

Có ngườizqmXbX 4Unhìn m4wj5Asố ghế4U vm4wj5Aé củ4Ua tôm4wj5Ai, hzqmXbXỏi: “CôpCDMTc gápCDMTci, czqmXbXó zqmXbXbán 4Uvé không?zqmXbX” TzqmXbXôi m4wj5Alắc đầu,zqmXbX m4wj5Alớp trư4Uởng chẳng4U dễzqmXbX gìpCDMTc kim4wj5Aếm chozqmXbX, làzqmXbXm m4wj5Asao cóm4wj5A thm4wj5Aể bán?

Bên cạnh,m4wj5A cm4wj5Aũng cpCDMTcó rzqmXbXất nhiềuzqmXbX ngưzqmXbXời vm4wj5Aây zqmXbXlấy m4Uẹ tôi,4U có4U npCDMTcgười nzqmXbXói: “Chịm4wj5A ơzqmXbXi, zqmXbXcái vpCDMTcé nm4wj5Aày pCDMTcchị cm4wj5Aứ 4Unói gzqmXbXiá zqmXbXđi, bapCDMTco npCDMTchiêu tim4wj5Aền tpCDMTcôi cũnpCDMTcg lấy”.

Lúc pCDMTcnày tôzqmXbXi 4Umới biepCDMTcts, tm4wj5Ahì rpCDMTca chỗm4wj5A ngồ4Ui của4U hm4wj5Aai cm4wj5Ahiếc vpCDMTcé nàm4wj5Ay cực4U kỳpCDMTc tốtpCDMTc, m4wj5Alúc m4wj5Avề 4Uphải cảmpCDMTc ơnzqmXbX pCDMTcChương SípCDMTcnh tzqmXbXử t4Uế mớpCDMTci được.

Chỗ ngồim4wj5A cpCDMTcủa 4Uchúng t4Uôi l4Uà kpCDMTchu pCDMTcghế VIm4wj5AP, ởzqmXbX hànm4wj5Ag thứ4U bazqmXbX, rấzqmXbXt gần4U m4wj5Asân khấum4wj5A, 4Ucó thzqmXbXể nhìnm4wj5A zqmXbXrõ 4Ucả mặtm4wj5A củpCDMTca nh4Uân m4wj5Aviên 4Ulàm 4Ucông zqmXbXtác đ4Uiều khizqmXbXển tm4wj5Ahiết bpCDMTcị m4wj5Atrên sân4U m4wj5Akhấu, lm4wj5Aại zqmXbXcòn đượpCDMTcc cun4Ug cấm4wj5Ap pCDMTcmiễn m4wj5Aphí nướzqmXbXc uốn4Ug m4wj5Avà pCDMTcđồ pCDMTcăn nhẹ.

Hàng m4wj5Athứ ham4wj5Ai t4Urước mzqmXbXặt chúngzqmXbX tôzqmXbXi cópCDMTc zqmXbXhai chỗzqmXbX ngồi4U luzqmXbXôn m4wj5Ađể tzqmXbXrống, zqmXbXtrên mặtm4wj5A bàn4U cpCDMTcủa zqmXbXghế trưzqmXbXớc mặtzqmXbX tôpCDMTci đặtpCDMTc m4Uột bóm4wj5A pCDMTchoa lpCDMTcy 4Uxen hom4wj5Aa hồng.

Khi bupCDMTcổi biểm4wj5Au diễnpCDMTc m4wj5Abắt đm4wj5Aầu, hapCDMTci ghpCDMTcế trướcm4wj5A mpCDMTcặt vẫnpCDMTc trốngpCDMTc. Tô4Ui pCDMTccứ nghzqmXbXĩ, ngườzqmXbXi nà4Uo m4wj5Alại m4wj5Ađốt tiềzqmXbXn npCDMTchư vậ4Uy? Đm4wj5Aã mm4wj5Aua 4Uvé rồi4U còzqmXbXn khm4wj5Aông đến.

Buổi bipCDMTcểu diễnm4wj5A zqmXbXvừa bắpCDMTct đpCDMTcầu, tôzqmXbXi vm4wj5Aà mẹ4U đãm4wj5A nhanm4wj5Ah zqmXbXchóng bzqmXbXị cum4wj5Aốn h4Uút, cùnpCDMTcg vm4wj5Aới mọm4wj5Ai zqmXbXngười hzqmXbXét pCDMTcgọi pCDMTctên LưupCDMTc ĐứcpCDMTc HopCDMTca, trạnzqmXbXg thá4Ui cuồngm4wj5A zqmXbXnhiệt zqmXbXchưa 4Ucó zqmXbXbao giờ.pCDMTc Th4Uậm 4Uchí mm4wj5Aẹ tzqmXbXôi còzqmXbXn zqmXbXlấy máypCDMTc pCDMTcchụp 4Uảnh kh4Uông ngừngpCDMTc cm4wj5Ahụp zqmXbXcác độngm4wj5A tácpCDMTc vàzqmXbX biểpCDMTcu h4Uiện củapCDMTc LpCDMTcưu zqmXbXĐức Hoa.

“Cái máym4wj5A m4wj5Aảnh nàym4wj5A củazqmXbX mẹpCDMTc chụpm4wj5A lên4U ảnpCDMTch zqmXbXkhông n4Uhìn rõ4U đâu4U, đừngzqmXbX mất4U côngpCDMTc nữa4U!” TôizqmXbX bảopCDMTc mẹ.

“Nhìn rpCDMTcõ mà!zqmXbX Kh4Uông tm4wj5Ain com4wj5An nhì4Un xemm4wj5A!” Mẹm4wj5A tôim4wj5A pCDMTcrất t4Uự hàm4wj5Ao đư4Ua zqmXbXmáy ả4Unh 4Ucho tô4Ui nhìn.

“Ngày 4Umai trêpCDMTcn zqmXbXmạng sẽ4U m4wj5Acó đầy4U ảnpCDMTch đẹppCDMTc czqmXbXủa cpCDMTcác th4Uợ chụpCDMTcp ả4Unh chzqmXbXuyên nghiệp4U cm4wj5Ahụp, co4Un tải4U vpCDMTcề chpCDMTco mẹpCDMTc xem”.

“Không thím4wj5Ach bzqmXbXằng ảnhpCDMTc mẹm4wj5A tm4wj5Aự c4Uhụp!” MẹzqmXbX tôim4wj5A tựpCDMTc m4wj5Atin nói.

Tôi khônm4wj5Ag pCDMTctranh luậnpCDMTc pCDMTcvới 4Umẹ npCDMTcữa, pCDMTcngày 4Umai 4Uxem zqmXbXảnh m4wj5Acủa t4Uhợ chuym4wj5Aên pCDMTcnghiệp chụpm4wj5A thpCDMTcì 4Usẽ km4wj5Ahỏi nzqmXbXói luôn.

Xem xonpCDMTcg m4wj5Abuổi bm4wj5Aiểu diễn,zqmXbX tâm4U tm4wj5Arạng czqmXbXủa pCDMTctôi 4Uvà mẹm4wj5A v4Uô cm4wj5Aùng thopCDMTcải máipCDMTc. Mẹm4wj5A pCDMTctôi nóm4wj5Ai: “Nhân4U tpCDMTciện tzqmXbXrung tpCDMTcâm thpCDMTcương mạizqmXbX c4Uhưa đóm4wj5Ang pCDMTccửa, chúngpCDMTc tzqmXbXa pCDMTcđi l4Uượn chúm4wj5At, xm4wj5Aem đồm4wj5Ang hồ!”

“Con pCDMTccó bazqmXbXo giờm4wj5A thíchm4wj5A đồngpCDMTc hồzqmXbX đâum4wj5A? Cũ4Ung chẳngzqmXbX dpCDMTcùng đến”.zqmXbX m4wj5AThời đpCDMTcại cpCDMTcủa chúnpCDMTcg tôi4U bpCDMTcây zqmXbXgiờ đạim4wj5A đpCDMTca sốzqmXbX đềuzqmXbX lzqmXbXấy m4wj5Adi độngzqmXbX đểpCDMTc xepCDMTcm giờ4U rm4wj5Aồi, vốnm4wj5A khôngzqmXbX cóm4wj5A m4wj5Ahứng th4Uú m4wj5Avới mó4Un đpCDMTcồ pCDMTcđeo tam4wj5Ay ấy4U nữa.

“Sắp đếnzqmXbX mzqmXbXùa zqmXbXxuân rzqmXbXồi, mặ4Uc ázqmXbXo lzqmXbXộ cázqmXbXnh tm4wj5Aay trpCDMTcần 4Ura czqmXbXũng khôzqmXbXng đẹp”.

“Vậy zqmXbXmua cm4wj5Aho m4wj5Acon chi4Uếc vòpCDMTcng 4Ungọc zqmXbXbích đi,pCDMTc thếm4wj5A m4wj5Amới đẹp”.pCDMTc m4wj5ATôi zqmXbXđùa mẹ.

“Nếu zqmXbXcon thíchpCDMTc, đợi4U pCDMTchôm zqmXbXsau mẹpCDMTc zqmXbXrút tm4wj5Aiền zqmXbXtiết kiệm4U đểzqmXbX m4wj5Amua nh4Uà r4Ua mupCDMTca m4wj5Acho m4wj5Acon mộm4wj5At pCDMTcchiếc!” Mẹm4wj5A tôizqmXbX cười.

“Thôi đừngm4wj5A ạ,4U 4Umẹ 4Udành tiềnm4wj5A đm4wj5Aể m4wj5Amua nhàpCDMTc ch4Uo m4wj5Acon đi!”

Mua chzqmXbXo tzqmXbXôi mộtzqmXbX zqmXbXcăn nm4wj5Ahà luô4Un pCDMTclà tâmzqmXbX ngu4Uyện czqmXbXủa mẹ.pCDMTc M4Uẹ thườnm4wj5Ag nópCDMTci, 4Ucon gáim4wj5A nm4wj5Ahất địn4Uh phpCDMTcải pCDMTccó nh4Uà riênpCDMTcg củzqmXbXa mình,4U nm4wj5Aếu km4wj5Ahông sazqmXbXu zqmXbXnày cãpCDMTci 4Unhau vớ4Ui chồngpCDMTc cũngpCDMTc khôm4wj5Ang 4Ucó chỗ4U màpCDMTc đzqmXbXi. zqmXbXLogic zqmXbXthật kỳzqmXbX quặpCDMTcc, nhưnpCDMTcg cũngpCDMTc rm4wj5Aất thpCDMTcực tế.

Khi mẹzqmXbX vpCDMTcà bốm4wj5A lm4wj5Ay hôn,4U mẹpCDMTc chzqmXbXẳng cózqmXbX chỗm4wj5A nàozqmXbX đểzqmXbX manzqmXbXg 4Utôi đếnzqmXbX ở,m4wj5A 4Uđành phảzqmXbXi sốnpCDMTcg chzqmXbXen chzqmXbXúc zqmXbXmãi pCDMTctrong khôm4wj5Ang giazqmXbXn 4Uphòng khácpCDMTch pCDMTcbé tým4wj5A củapCDMTc npCDMTchà bàzqmXbX ngoạzqmXbXi, mãim4wj5A đếnzqmXbX nhipCDMTcều nămpCDMTc sau4U, zqmXbXkhi tôim4wj5A cóm4wj5A pCDMTcthể nhớm4wj5A đưzqmXbXợc mm4wj5Aọi pCDMTcchuyện, cơ4U m4wj5Aquan cm4wj5Aủa mzqmXbXẹ mớpCDMTci cấpzqmXbX cpCDMTcho mpCDMTcột m4wj5Acăn hộ4U n4Uhỏ h4Uai 4Ubuồng. NzqmXbXhưng trướczqmXbX sapCDMTcu m4wj5Athì vẫnzqmXbX m4wj5Alà cơpCDMTc quapCDMTcn cấp,m4wj5A khm4wj5Aông chắcpCDMTc n4Ugày nzqmXbXào lạim4wj5A 4Uthu hồi,pCDMTc 4Uchúng tôi4U lạ4Ui khôngzqmXbX cm4wj5Aó cm4wj5Ahỗ ởm4wj5A nữa,zqmXbX cm4wj5Aho nm4wj5Aên mẹpCDMTc m4wj5Akhông 4Uyên tzqmXbXâm, lum4wj5Aôn ghpCDMTci pCDMTcnhớ vipCDMTcệc mzqmXbXua một4U czqmXbXăn nhàm4wj5A ripCDMTcêng c4Uủa chúngpCDMTc tôi.

“Khoản chzqmXbXi mm4wj5Aua nhzqmXbXà mẹ4U vẫnzqmXbX pCDMTcgiữ chm4wj5Ao zqmXbXcon màpCDMTc, đủpCDMTc rồizqmXbX!” MẹzqmXbX kzqmXbXhoác pCDMTctay 4Utôi đm4wj5Ai v4Uề m4wj5Aphía 4Usiêu thị4U 4UHoa Đường.

“Mẹ thm4wj5Aấy pCDMTcchúng 4Uta km4wj5Ahoác tpCDMTcay nzqmXbXhau đi4U lượnm4wj5A sipCDMTcêu thị4U cózqmXbX giốn4Ug h4Uai chịzqmXbX e4Um khm4wj5Aông?” TôizqmXbX trêuzqmXbX m4wj5Ađùa mẹ.

“Nếu giốzqmXbXng được4U thìpCDMTc tốt”.zqmXbX Mẹm4wj5A pCDMTcthở 4Udài nói.

“Giống, pCDMTckhông tizqmXbXn mẹzqmXbX thửzqmXbX hỏ4Ui ngườzqmXbXi kzqmXbXhác xem”zqmXbX. Tm4wj5Aôi cốm4wj5A pCDMTcý dựa4U zqmXbXsát vàom4wj5A mẹ.

“Hôm nàom4wj5A m4wj5Achúng t4Ua đzqmXbXi cm4wj5Ahụp cápCDMTci m4wj5Adán zqmXbXgì đópCDMTc đi4U? CáizqmXbX đó4U pCDMTcgọi lm4wj5Aà gìpCDMTc đ4Uấy nhỉzqmXbX? zqmXbXDán zqmXbXlên điệnzqmXbX thoạizqmXbX 4Udi độnm4wj5Ag cm4wj5Aủa con”.

“Ảnh đềm4wj5A can”.

“Đúng, chínhpCDMTc l4Uà nzqmXbXó, cm4wj5Aon đưpCDMTca mẹpCDMTc đm4wj5Ai nhé!”pCDMTc Lúm4wj5Ac m4wj5Amẹ tpCDMTcôi hưzqmXbXng phấm4wj5An th4Uì zqmXbXgiống nhưm4wj5A zqmXbXmột pCDMTcđứa copCDMTcn nízqmXbXt già.

“Được, kzqmXbXhông pCDMTcvấn đềm4wj5A m4wj5Agì! zqmXbXMẹ đpCDMTcúng là4U pCDMTcsành điệu4U qum4wj5Aá đpCDMTcấy, zqmXbXcon zqmXbXcòn chưa4U từngzqmXbX chm4wj5Aụp bapCDMTco giờ”.

Ở bênzqmXbX mẹ,m4wj5A l4Uuôn vpCDMTcui vẻzqmXbX nh4Uư vậy,pCDMTc mẹpCDMTc chí4Unh 4Ulà m4wj5Achỗ 4Udựa m4wj5Acho tzqmXbXâm m4wj5Ahồn tôi.

 

6. Táom4wj5A PhpCDMTcú 4USĩ rơzqmXbXi đầyzqmXbX dướim4wj5A đất

Lúc 4Uxem biểupCDMTc dizqmXbXễn cpCDMTca pCDMTcnhạc, tôm4wj5Ai để4U đm4wj5Aiện tzqmXbXhoại m4wj5Adi dộ4Ung ởpCDMTc chếpCDMTc độzqmXbX yên4U lặng4U, czqmXbXó mấym4wj5A cuộcm4wj5A gọi4U đếnzqmXbX zqmXbXnhưng zqmXbXđều khôzqmXbXng biết4U, mởm4wj5A dazqmXbXnh sápCDMTcch cuộcpCDMTc gọi4U npCDMTchỡ thấym4wj5A đềuzqmXbX pCDMTclà củapCDMTc TipCDMTcêu Viễn.

Tôi pCDMTcquay m4wj5Alưng vớipCDMTc mẹzqmXbX đm4wj5Aể gọm4wj5Ai lạm4wj5Ai czqmXbXho anpCDMTch, g4Uiọng m4wj5ATiêu Viễnm4wj5A mệm4wj5At mỏizqmXbX ởzqmXbX đầu4U bên4U kiapCDMTc, “KzqmXbXhông pCDMTccó việpCDMTcc gì4U đâu!”

“Vâng!” TôzqmXbXi đám4wj5Ap, quapCDMTcy 4Uđầu lạim4wj5A zqmXbXthấy 4Umẹ đapCDMTcng zqmXbXnhìn tôm4wj5Ai zqmXbXdò hỏi,pCDMTc thế4U zqmXbXlà vộ4Ui vm4wj5Aàng d4Uập máy.

Thứ hm4wj5Aai đpCDMTci làm,m4wj5A nhậm4wj5An đượpCDMTcc thôngm4wj5A bm4wj5Aáo củ4Ua pCDMTcCục, 4Usẽ m4wj5Ađến kiểmzqmXbX tzqmXbXra t4Uiến độzqmXbX dự4U án.

Tôi đưm4wj5Aa thpCDMTcông b4Uáo c4Uho TổzqmXbX trưởng4U xem4wj5Am, ônpCDMTcg bảo4U tô4Ui zqmXbXtrực tpCDMTciếp manpCDMTcg đếzqmXbXn chm4wj5Ao TpCDMTciêu VpCDMTciễn pCDMTcvà NgpCDMTcô Duyệt.

Bộ dm4wj5Aạng m4wj5ATiêu Viễn4U npCDMTchư khzqmXbXông đượm4wj5Ac nzqmXbXghỉ ngzqmXbXơi đủzqmXbX sức,zqmXbX “E4Um khô4Ung trố4Un tpCDMTcôi nm4wj5Aữa àpCDMTc?” zqmXbXĐây làm4wj5A zqmXbXlàm việcpCDMTc, cm4wj5Aó thểpCDMTc trốzqmXbXn tzqmXbXránh sao?

Tôi nhìm4wj5An trênm4wj5A zqmXbXbàn anpCDMTch đzqmXbXặt pCDMTchai tấpCDMTcm vpCDMTcé m4wj5Axem biểuzqmXbX dizqmXbXên m4wj5Aca nhạ4Uc, trêm4wj5An 4Uvé i4Un zqmXbXhàng m4wj5A2 số4U 8m4wj5A, sm4wj5Aố 104U, chẳngm4wj5A lẽ…

Tôi ch4Uợt hizqmXbXểu 4Ura, thm4wj5Aì rm4wj5Aa pCDMTcđây czqmXbXhính l4Uà pCDMTcđiều n4Ugạc nhiênm4wj5A thú4U vzqmXbXị zqmXbXmà 4Uanh đpCDMTcã nói!

“Anh cũn4Ug đim4wj5A xepCDMTcm b4Uuổi biểuzqmXbX dim4wj5Aễn cm4wj5Aa nhạcpCDMTc à?”zqmXbX TôpCDMTci hỏpCDMTci th4Uăm dò.

“Không, anpCDMTch 4Uchưa bpCDMTcao gizqmXbXờ thízqmXbXch LzqmXbXưu pCDMTcĐức H4Uoa”. AnpCDMTch zqmXbXlạnh lùng4U nói.

“Thế pCDMTclấy pCDMTcvé pCDMTcnày 4Uđể là4Um gìpCDMTc?” Thật4U ppCDMTchí c4Uhỗ ngồipCDMTc tm4wj5Aốt pCDMTcnhư vậy.

“Người khác4U tặ4Ung, tim4wj5Aếc làpCDMTc tặngm4wj5A n4Uhầm ngườizqmXbX rồi”.

Vẫn còzqmXbXn nm4wj5Aói zqmXbXcứng, zqmXbXkhông nóim4wj5A 4Uthì thôi.

 

“Tiêu Viễn,pCDMTc e4Um pCDMTccần nóipCDMTc chuyzqmXbXện vớizqmXbX anzqmXbXh về4U zqmXbXquy ho4Uạch lắppCDMTc 4Uđặt m4wj5Acáp đ4Uiện czqmXbXủa dựm4wj5A ánzqmXbX m4wj5Anày”. 4UNgô DuyệpCDMTct zqmXbXđang 4Uở cửapCDMTc, trên4U zqmXbXtay cầm4U một4U tệp4U 4Ubản vẽzqmXbX zqmXbXphác thảo.

“Tôi còm4wj5An cópCDMTc v4Uiệc kh4Uác, xpCDMTcin ppCDMTchép v4Uề trzqmXbXước ạ!”zqmXbX TôpCDMTci pCDMTcvội vàpCDMTcng nhườpCDMTcng đườnzqmXbXg chpCDMTco NgpCDMTcô Duyệt.

“Em cũngzqmXbX m4wj5Angồi zqmXbXở đ4Uây, nghzqmXbXe cùnzqmXbXg!” TpCDMTciêu Viễnm4wj5A rzqmXbXa lệnhm4wj5A zqmXbXcho tôipCDMTc, zqmXbXhôm na4Uy pCDMTcsắc mặ4Ut pCDMTcanh zqmXbXkhông zqmXbXđược m4wj5Atốt, chắczqmXbX lm4wj5Aà zqmXbXdo c4Uhưa đượcm4wj5A 4Unghỉ ng4Uơi đầpCDMTcy đủ.

Ngô zqmXbXDuyệt nhm4wj5Aíu mày,m4wj5A 4Unói: “Tiểum4wj5A KpCDMTchả czqmXbXó thểm4wj5A khôngm4wj5A c4Uần nghe”.

“Đúng, đúnpCDMTcg! TôizqmXbX không4U zqmXbXcần phảipCDMTc 4Unghe ạ!”pCDMTc 4UTôi cườim4wj5A theo.

“Cô ấyzqmXbX tm4wj5Aừng pCDMTchọc k4Uhoa tựzqmXbX zqmXbXnhiên, mpCDMTcà đâyzqmXbX lại4U c4Uhính m4wj5Alà chuzqmXbXyên zqmXbXngành m4wj5Acô pCDMTcấy họ4Uc, pCDMTctại sazqmXbXo lzqmXbXại zqmXbXkhông thểm4wj5A nghem4wj5A?” TiêpCDMTcu VipCDMTcễn cpCDMTcó vẻpCDMTc cốm4wj5A 4Ubắt m4wj5Aép zqmXbXtôi ởzqmXbX lại.

“Tại 4Usao m4wj5Aanh bizqmXbXết?” NzqmXbXgô Duyệm4wj5At ngạm4wj5Ac nzqmXbXhiên nhìpCDMTcn tôim4wj5A zqmXbXvà Tiêum4wj5A Viễn.

“Tại sm4wj5Aao 4Ukhông m4wj5Abiết? 4UBọn azqmXbXnh họcpCDMTc cùm4wj5Ang một4U trườnpCDMTcg m4wj5AĐại học”.

“Tổng giámm4wj5A spCDMTcát Tiêu!”zqmXbX Tôim4wj5A muốn4U nm4wj5Agăn anzqmXbXh lại.

Nhưng 4UTiêu Vim4wj5Aễn liếc4U nh4Uìn tôm4wj5Ai, zqmXbXvẫn tiếppCDMTc 4Utục nói:m4wj5A zqmXbX“Hơn nữa4U cpCDMTcô zqmXbXấy từzqmXbXng làm4wj5A bạnpCDMTc m4wj5Agái của4U zqmXbXanh, anpCDMTch c4Uó zqmXbXthể khm4wj5Aông hm4wj5Aiểu zqmXbXcô ấym4wj5A sao?”

Sắc mm4wj5Aặt NgzqmXbXô Duyệ4Ut độtzqmXbX pCDMTcnhiên m4wj5Atrắng bệch.

Phó tổng4U 4Ugiám sá4Ut, đừn4Ug ngpCDMTche 4Uanh ấyzqmXbX m4wj5Anói nhảm”.pCDMTc m4wj5ATôi vộipCDMTc vàpCDMTcng giảim4wj5A thích,4U “Hồim4wj5A pCDMTcđi họcm4wj5A chzqmXbXỉ làm4wj5A đzqmXbXùa vupCDMTci thôi”.

“Ai đpCDMTcùa zqmXbXvui với4U 4Uem chứ?”4U SắczqmXbX mặzqmXbXt TizqmXbXêu VzqmXbXiễn càzqmXbXng zqmXbXkhó cpCDMTcoi, giậnm4wj5A dữzqmXbX nhpCDMTcìn tôi.

“Tiêu Viễn,4U m4wj5Asao m4wj5Aanh lạizqmXbX cópCDMTc tpCDMTchể đối4U pCDMTcxử vớzqmXbXi e4Um nh4Uư vậym4wj5A?” NzqmXbXgô Dm4wj5Auyệt bật4U khócpCDMTc, sam4wj5Au đóm4wj5A zqmXbXchạy vụm4wj5At 4Ura ngoài.

“Tại sam4wj5Ao an4Uh lạim4wj5A pCDMTccứ pCDMTcphải nzqmXbXói với4U côm4wj5A zqmXbXấy điều4U đó?pCDMTc TạipCDMTc sam4wj5Ao m4wj5Acòn m4wj5Anói r4Ua trpCDMTcước mặtm4wj5A em?”

Tôi cũngpCDMTc khóm4wj5Ac, mố4Ui qum4wj5Aan hệzqmXbX p4Uhức tạpm4wj5A thếpCDMTc này4U, bzqmXbXảo zqmXbXtôi sm4wj5Aau nzqmXbXày 4Ucòn tpCDMTciếp tụcm4wj5A lzqmXbXàm 4Uviệc ởpCDMTc zqmXbXđây thếzqmXbX pCDMTcnào đưm4wj5Aợc chm4wj5Aứ. pCDMTcTiêu Viễm4wj5An anm4wj5Ah kzqmXbXhông đểzqmXbX 4Uý, m4wj5Avì chỗzqmXbX dựm4wj5Aa p4Uhía sazqmXbXu pCDMTcanh vữnzqmXbXg ch4Uắc, hopCDMTcàn pCDMTctoàn cpCDMTcó thểzqmXbX nó4Ui đzqmXbXi 4Ulà m4wj5Ađi, tôim4wj5A thzqmXbXì 4Ulàm th4Uế npCDMTcào được4U đây?

“Anh 4Uxin lỗi,pCDMTc am4wj5Anh kh4Uông thểm4wj5A kzqmXbXhông nói4U ra!”m4wj5A Tiê4Uu VpCDMTciễn lắc4U m4wj5Avai tôi,pCDMTc “NếuzqmXbX zqmXbXcòn kzqmXbXhông nm4wj5Aói, 4Ungười zqmXbXnhà sẽ4U b4Uắt zqmXbXanh đínhm4wj5A hpCDMTcôn vớipCDMTc 4Ucô ấy”.

“Hai ngườizqmXbX đínhpCDMTc hôn4U đượcm4wj5A rm4wj5Aồi, tạzqmXbXi pCDMTcsao phpCDMTcải kéom4wj5A zqmXbXem pCDMTcvào?” Tô4Ui khóc.

“Ngốc ạ,m4wj5A chpCDMTcẳng lẽpCDMTc zqmXbXem khôngm4wj5A pCDMTchiểu 4Usao? Từm4wj5A zqmXbXtrước đếnzqmXbX nam4wj5Ay ngườipCDMTc zqmXbXanh yêuzqmXbX pCDMTcchỉ pCDMTccó mìpCDMTcnh ezqmXbXm!” TpCDMTciêu Viễnm4wj5A ômpCDMTc chặt4U lấypCDMTc pCDMTctôi, giọng4U pCDMTcnói th4Ua thiết.

Tim đm4wj5Aau gm4wj5Aần nzqmXbXhư muốnpCDMTc zqmXbXnghẹt tzqmXbXhở, tạipCDMTc zqmXbXsao? Tại4U zqmXbXsao bapCDMTco m4wj5Anhiêu n4Uăm trôipCDMTc q4Uua rồ4Ui mới4U zqmXbXnói 4Uvới tôim4wj5A nm4wj5Ahững đi4Uều ấy?

Hai châzqmXbXn zqmXbXtôi rm4wj5Aã rời,zqmXbX dựa4U szqmXbXát vàzqmXbXo ngựczqmXbX TzqmXbXiêu Viễn.

Ngô m4wj5ADuyệt mm4wj5Aấy ngzqmXbXày liềnzqmXbX khm4wj5Aông lộ4U diệnzqmXbX m4wj5Aở TổpCDMTc dzqmXbXự án.

Tổ m4wj5Akiểm pCDMTctra củ4Ua zqmXbXCục zqmXbXdo đíchzqmXbX thm4wj5Aân Cụ4Uc trưzqmXbXởng dpCDMTcẫn đầu4U xuốzqmXbXng k4Uiểm t4Ura d4Uự ápCDMTcn, giáopCDMTc pCDMTcsư ĐiềzqmXbXn pCDMTcDuy Ni4Uên đóngm4wj5A vazqmXbXi tròzqmXbX cốm4wj5A zqmXbXvẫn. pCDMTcTiêu ViễnzqmXbX vzqmXbXà 4UTổ tzqmXbXrưởng đm4wj5Ai cùngpCDMTc đếnzqmXbX cácpCDMTc pCDMTcnơi, tôm4wj5Ai đpCDMTci phzqmXbXía sam4wj5Au phụ4U trá4Uch gzqmXbXhi chép.

Đi 4Uhết mộtm4wj5A vònm4wj5Ag, mọim4wj5A npCDMTcgười ngồi4U lạipCDMTc nghỉm4wj5A nzqmXbXgơi, pCDMTcCục trưởngpCDMTc 4Uvà Tiêu4U ViễnzqmXbX ngồim4wj5A phía4U trướcpCDMTc tôi,pCDMTc ngượcpCDMTc lại,4U pCDMTcgiáo sưm4wj5A ĐpCDMTciền nzqmXbXgồi bênzqmXbX cpCDMTcạnh tôi.

“Tiêu ViễnzqmXbX nà4Uy, m4wj5Acó p4Uhải cm4wj5Aháu vớizqmXbX DuyệpCDMTct zqmXbXDuyệt c4Uãi zqmXbXnhau khôm4wj5Ang?” CụcpCDMTc trưởn4Ug zqmXbXân m4wj5Acần m4wj5Anói chuypCDMTcện gi4Ua đìnhm4wj5A vớizqmXbX pCDMTcTiêu Viễn.

Tiêu Viễn4U khpCDMTcông pCDMTcnói gì.

“Thanh nizqmXbXên 4Uvới npCDMTchau khm4wj5Aông trázqmXbXnh đượcpCDMTc việcpCDMTc cãizqmXbX cọ4U, đzqmXbXừng bậnm4wj5A tâm4U. CházqmXbXu cũnm4wj5Ag 4Ubiết tínpCDMTch c4Uách DupCDMTcyệt Duy4Uệt rồim4wj5A đm4wj5Aấy, tín4Uh cònpCDMTc tzqmXbXrẻ czqmXbXon, chuyệnm4wj5A gzqmXbXì m4wj5Acũng thíc4Uh c4Uhấp nhặt,m4wj5A nhưm4wj5Aờng nhịn4U nózqmXbX chúzqmXbXt, 4Udù sm4wj5Aao cũnpCDMTcg sắp4U 4Uđính h4Uôn 4Urồi mà!”

Tiêu VzqmXbXiễn m4wj5Aquay xuzqmXbXống liếcm4wj5A nhzqmXbXìn tzqmXbXôi, 4Uánh mắt4U đ4Uen thẫm4wj5Am lộzqmXbX rpCDMTca vpCDMTcẻ cươn4Ug ngh4Uị, sa4Uu 4Uđó quapCDMTcy s4Uang nó4Ui v4Uới zqmXbXCục trưởng4U NzqmXbXgô: “Bác4U Ng4Uô… cm4wj5Aháu npCDMTcghĩ cháu4U vzqmXbXà Ngôm4wj5A 4UDuyệt 4Ukhông hợzqmXbXp nhau!”

“Thằng bém4wj5A m4wj5Anày, zqmXbXnói cm4wj5Aái pCDMTcgì n4Ugớ ngẩnpCDMTc? H4Uai đứam4wj5A lpCDMTcà m4wj5Athanh 4Umai tm4wj5Arúc mãzqmXbX, m4wj5Alà một4U đ4Uôi zqmXbXquá đpCDMTcẹp”. CụzqmXbXc tr4Uưởng 4Uvỗ v4Uai TiêzqmXbXu ViễnzqmXbX 4Ucười m4wj5Aha hảpCDMTc zqmXbXnói: zqmXbX“Mấy ngàpCDMTcy tr4Uước bzqmXbXố cpCDMTcháu còn4U m4wj5Agọi điệnzqmXbX m4wj5Ahỏi 4Ubác đặtm4wj5A tpCDMTciệc đínhpCDMTc hôpCDMTcn ở4U zqmXbXđâu nữa”.

“Thưa pCDMTcbác zqmXbXNgô, chápCDMTcu nghm4wj5Aĩ spCDMTcẽ khôngzqmXbX cópCDMTc tiệ4Uc đínpCDMTch hôm4wj5An đâu4U ạ!”pCDMTc TizqmXbXêu Vi4Uễn pCDMTcnói nhỏ.

“Đúng lzqmXbXà gzqmXbXiận dỗi4U zqmXbXthật zqmXbXrồi!” 4UCục trưởn4Ug vẫm4wj5An cườim4wj5A hm4wj5Aa pCDMTcha, “Nhưng,4U hzqmXbXai đ4Uứa czqmXbXãi npCDMTchau mấypCDMTc zqmXbXngày rồm4wj5Ai lạipCDMTc ổn4U thôi”.

Nghỉ ngm4wj5Aơi xo4Ung rồzqmXbXi, mọim4wj5A ngưm4wj5Aời lạizqmXbX tm4wj5Aiếp tụczqmXbX m4wj5Ađi, đếnzqmXbX hiệnpCDMTc m4wj5Atrường xepCDMTcm t4Uình t4Urạng tpCDMTchi zqmXbXcông. TôzqmXbXi đpCDMTci cácm4wj5Ah xpCDMTca phm4wj5Aía sauzqmXbX, tâ4Um trạzqmXbXng tzqmXbXhật khózqmXbX tả.

Giáo s4Uư ĐiềnpCDMTc vỗm4wj5A vzqmXbXai tôipCDMTc nóipCDMTc: “Này,zqmXbX pCDMTcbạn trm4wj5Aẻ, 4Ulấy 4Ulại pCDMTctinh thầnpCDMTc đi4U nào”.

Tôi 4Unhìn pCDMTcông cảmm4wj5A kzqmXbXích, kpCDMTcìm chếzqmXbX nzqmXbXhững cảmm4wj5A xú4Uc bộcm4wj5A 4Uphát m4wj5Amuốn òazqmXbX khóc.

Tranh thủpCDMTc thờipCDMTc gm4wj5Aian đếnpCDMTc chỗzqmXbX ở4U củazqmXbX ChươpCDMTcng Ngự4U, zqmXbXgiúp pCDMTcanh 4Uta chzqmXbXo cá4U ăn.

Có tipCDMTcền m4wj5Ađúng m4wj5Alà tốtpCDMTc tzqmXbXhật, c4Uó thểm4wj5A một4U mìm4wj5Anh ởm4wj5A tronzqmXbXg nm4wj5Agôi pCDMTcnhà tm4wj5Ao thếpCDMTc này,zqmXbX rim4wj5Aêng phpCDMTcòng zqmXbXkhách zqmXbXđã cópCDMTc pCDMTchai cái4U, mỗzqmXbXi phòng4U đề4Uu đặpCDMTct mộtpCDMTc b4Uể czqmXbXá tpCDMTco. Tro4Ung bểm4wj5A cpCDMTcá cpCDMTcó zqmXbXđủ lzqmXbXoại màum4wj5A zqmXbXsắc hm4wj5Aình dpCDMTcáng, pCDMTcchủng lom4wj5Aại 4Uđa dạng,pCDMTc pCDMTctôi k4Uhông c4Uó kinm4wj5Ah nghizqmXbXệm nuôipCDMTc cám4wj5A nênpCDMTc km4wj5Ahông pCDMTcphân zqmXbXbiệt cm4wj5Aụ thể4U đm4wj5Aược lm4wj5Aũ cápCDMTc nàm4wj5Ay giốm4wj5Ang gì,zqmXbX pCDMTcchỉ biết4U r4Uất m4wj5Anhiều lozqmXbXại cpCDMTchưa thấyzqmXbX bam4wj5Ao gi4Uờ, pCDMTccó thểpCDMTc đúnpCDMTcg m4wj5Alà rất4U qpCDMTcuý hiếm.

Thức zqmXbXăn m4wj5Acủa cm4wj5Aá đểpCDMTc trzqmXbXên bàn,pCDMTc tôipCDMTc 4Ulấy mộtzqmXbX í4Ut zqmXbXthả xuốnpCDMTcg, lũ4U cápCDMTc nhm4wj5Aỏ 4Ubắt đầum4wj5A 4Utranh nm4wj5Ahau ă4Un, mộzqmXbXt lúzqmXbXc thôipCDMTc đ4Uã ăn4U hết4U sạzqmXbXch, tôzqmXbXi lpCDMTcại đổ4U vàm4wj5Ao mộzqmXbXt pCDMTcít, lpCDMTcại ănpCDMTc hếm4wj5At. 4UXem rm4wj5Aa l4Uũ nhóczqmXbX này4U đúzqmXbXng m4wj5Alà đózqmXbXi rồizqmXbX, m4wj5Atôi quy4Uết địnpCDMTch đổpCDMTc m4wj5Acả gpCDMTcói pCDMTcto và4Uo, c4Uho bọnpCDMTc c4Uhúng ăpCDMTcn no.

Cho pCDMTccá ăpCDMTcn m4wj5Axong, zqmXbXra khpCDMTcỏi 4Unhà ChưpCDMTcơng NgựpCDMTc, tôim4wj5A gm4wj5Aọi điệpCDMTcn m4wj5Acho Tiêm4wj5Au Viễn4U, “Chúngm4wj5A m4wj5Ata đếnm4wj5A trường4U m4wj5Aăn pCDMTccơm cănzqmXbXg tm4wj5Ain đi”.

Tiêu Viễn4U mặcpCDMTc trên4U ngườizqmXbX bộ4U thzqmXbXể m4wj5Athao m4wj5Amàu trpCDMTcắng, 4Uđứng ở4U cổng4U trường4U đợpCDMTci tôi.

Nhà pCDMTcăn căn4U bảpCDMTcn khôpCDMTcng thzqmXbXay đổizqmXbX gpCDMTcì, chỉzqmXbX là4U khm4wj5Aông cpCDMTcòn m4wj5Acung cấpCDMTcp canzqmXbXh trứzqmXbXng pCDMTccà 4Uchua mipCDMTcễn pm4wj5Ahí 4Unữa. Tm4wj5Aôi 4Uvà TiêpCDMTcu VpCDMTciễn mpCDMTcua hm4wj5Aai pCDMTcsuất pCDMTccơm rưm4wj5Aới sốt4U thị4Ut gpCDMTcà, tì4Um m4wj5Amột chỗzqmXbX vắngzqmXbX ngưm4wj5Aời nm4wj5Agồi xuống.

Vẫn làzqmXbX cảnhzqmXbX tượngzqmXbX củm4wj5Aa nămpCDMTc đó,zqmXbX chỉpCDMTc zqmXbXcó vpCDMTcị m4wj5Acủa móm4wj5An zqmXbXcơm rướm4wj5Ai là4U 4Uhoàn 4Utoàn kh4Uông gzqmXbXiống pCDMTcnăm đm4wj5Aó nữa.

Ăn cm4wj5Aơm xom4wj5Ang, Ti4Uêu Viễnm4wj5A nópCDMTci: “4UChúng tzqmXbXa zqmXbXra sâm4wj5An vậpCDMTcn đpCDMTcộng đipCDMTc, x4Uem anpCDMTch bzqmXbXây giờ4U czqmXbXòn có4U pCDMTcthể chạypCDMTc 1m4wj5A500m nữzqmXbXa khôn4Ug”. Lúc4U zqmXbXnày tôm4wj5Ai mớim4wj5A chúzqmXbX ýpCDMTc zqmXbXđến an4Uh m4wj5Ađi đm4wj5Aôi zqmXbXgiày thểm4wj5A m4wj5Athao pCDMTcNike cpCDMTcũ đó.

“Anh vẫzqmXbXn đpCDMTci đôm4wj5Ai giàyzqmXbX npCDMTcày à?”

“Muốn tham4wj5Ay đ4Uôi mớim4wj5A, vẫnpCDMTc c4Uhưa cózqmXbX ngưzqmXbXời đưzqmXbXa apCDMTcnh m4wj5Ađi mpCDMTcua”. ApCDMTcnh n4Uhìn tôim4wj5A cười.

Tôi cm4wj5Aúi đầuzqmXbX lm4wj5Aẩn t4Uránh á4Unh nhpCDMTcìn trìum4wj5A zqmXbXmến củapCDMTc anhm4wj5A, “Đ4Uợi zqmXbXcó thpCDMTcời 4Ugian lạim4wj5A đưam4wj5A 4Uanh đpCDMTci mupCDMTca đôm4wj5Ai mớim4wj5A nhé,zqmXbX n4Uhưng an4Uh phảpCDMTci 4Utự bzqmXbXỏ tiền”.

“Điền K4Uhả LzqmXbXạc, e4Um thpCDMTcật pCDMTclà kpCDMTceo kiệzqmXbXt”. V4Uẫn nguy4Uên pCDMTcvăn lzqmXbXời pm4wj5Ahê m4wj5Aphán tôzqmXbXi nămm4wj5A đó.

Tôi đứngm4wj5A bên4U đườpCDMTcng biên4U c4Uhạy gi4Uúp a4Unh b4Uấm thời4U gia4Un, rấm4wj5At n4Uhiều zqmXbXsinh viên4U trê4Un sânzqmXbX vận4U độnm4wj5Ag nhzqmXbXìn 4Uchúng tpCDMTcôi, nhấ4Ut l4Uà cázqmXbXc côzqmXbX gzqmXbXái, nhzqmXbXìn TpCDMTciêu ViễnzqmXbX bằzqmXbXng zqmXbXđôi mắt4U rạzqmXbXng rỡ.

Tôi 4Ukéo Tiêm4wj5Au Viễnm4wj5A, “ĐizqmXbX thôi,m4wj5A cpCDMTcơm xom4wj5Ang không4U đượczqmXbX v4Uận 4Uđộng mạnh”.

Tôi zqmXbXvà TizqmXbXêu ViễnzqmXbX nzqmXbXắm tazqmXbXy zqmXbXnhau lặ4Ung lm4wj5Aẽ zqmXbXđi zqmXbXdọc pCDMTctheo bờm4wj5A sôm4wj5Ang, dườpCDMTcng zqmXbXnhư trởzqmXbX lạim4wj5A thwo4Uif điểm4wj5Am m4wj5Amới qzqmXbXuen nhpCDMTcau m4wj5Acủa nhiềm4wj5Au n4Uăm trước.

“Đợi dựzqmXbX ázqmXbXn nm4wj5Aày kế4Ut thúcpCDMTc, czqmXbXhúng zqmXbXta đ4Ui 4Uđăng kýzqmXbX m4wj5Akết hôpCDMTcn nhé”.pCDMTc TiêpCDMTcu Viễnm4wj5A độpCDMTct nhiêm4wj5An nói.

“Kết hôn?”m4wj5A zqmXbXTôi 4Ukhông zqmXbXcó mm4wj5Aột chú4Ut pCDMTcchuẩn bị4U 4Utâm pCDMTclý gì4U, “zqmXbXTại sao?”

“Tất nhim4wj5Aên l4Uà vzqmXbXì zqmXbXanh ym4wj5Aêu em!”zqmXbX 4UTiêu ViễzqmXbX dừngzqmXbX lm4wj5Aại, m4wj5Ahôn lênm4wj5A m4wj5Amôi tôi.

Lần đầu4U 4Utiên pCDMTcanh hôn4U tzqmXbXôi pCDMTcnhư vậy,pCDMTc tôpCDMTci 4Usững s4Uờ zqmXbXkinh ngạc.

“Sao vzqmXbXậy, vẫzqmXbXn muốzqmXbXn nữapCDMTc à?zqmXbX” AzqmXbXnh pCDMTcnhư m4wj5Abị nghpCDMTciện, lạpCDMTci zqmXbXsấn pCDMTctới hônm4wj5A tôi.

Môi TizqmXbXêu pCDMTcViễn cózqmXbX zqmXbXvị spCDMTce szqmXbXe nm4wj5Agọt, mịnpCDMTc màngm4wj5A, pCDMTcẩm zqmXbXướ, mpCDMTcềm dịuzqmXbX m4wj5Aấn trên4U mzqmXbXôi tôi.

“Tiêu VizqmXbXễn, m4wj5Aanh sẽm4wj5A khzqmXbXông rờim4wj5A x4Ua pCDMTcem chứ4U?” TôizqmXbX luô4Un cảm4U thấ4Uy pCDMTcđiều m4wj5Atuyệt diệzqmXbXu th4Uế nàpCDMTcy lạim4wj5A khônzqmXbXg phảpCDMTci lzqmXbXà spCDMTcự thật.

“Sẽ 4Ukhông ba4Uo gzqmXbXiờ nữa!”m4wj5A zqmXbXAnh zqmXbXgiữ chặtm4wj5A mipCDMTcệng tô4Ui, “T4Uập truzqmXbXng zqmXbXđi, đừngpCDMTc nóim4wj5A nữa…”

Tiêu VzqmXbXiễn đưazqmXbX pCDMTcthẳng tzqmXbXôi vềm4wj5A đếnm4wj5A cửpCDMTca nhzqmXbXà, “Anh4U m4wj5Amuốn vàozqmXbX gzqmXbXặp mẹzqmXbX em!”zqmXbX 4UAnh lầm4wj5An zqmXbXchần ởzqmXbX đó4U khôn4Ug muốnzqmXbX đi.

“Lần sazqmXbXu nhé,zqmXbX e4Um 4Uvề 4Unói vzqmXbXới mm4wj5Aẹ mộtm4wj5A tipCDMTcếng 4Utrước đã,m4wj5A tpCDMTcránh lm4wj5Aàm mm4wj5Aẹ zqmXbXgiật mì4Unh, mẹzqmXbX vpCDMTcẫn zqmXbXluôn nghzqmXbXĩ m4wj5Aanh đapCDMTcng m4wj5Aở nướczqmXbX ngoài”.

“Chúng t4Ua lpCDMTcàm cùngpCDMTc zqmXbXở mộtpCDMTc c4Uơ quan4U, e4Um đm4wj5Aã khôpCDMTcng nóm4wj5Ai với4U zqmXbXcô à?”

Tiêu Viễm4wj5An dùzqmXbXng hzqmXbXai m4wj5Acánh m4wj5Atay giữm4wj5A tôpCDMTci lạim4wj5A mộ4Ut zqmXbXgóc nhỏ.

“Em sợpCDMTc mẹm4wj5A zqmXbXkhông t4Uhích pCDMTcanh đấy”.

“Mẹ vpCDMTcợ gặp4U zqmXbXcon zqmXbXrể, cm4wj5Aó gm4wj5Aì mm4wj5Aà khôzqmXbXng thm4wj5Aích?” zqmXbXAnh đắcpCDMTc ýzqmXbX nói.

“Được rồi,m4wj5A lầm4wj5An pCDMTcsau anzqmXbXh hzqmXbXãy đếpCDMTcn”. TôizqmXbX đẩyzqmXbX am4wj5Anh r4Ua, “Nm4wj5Ahanh zqmXbXvề nzqmXbXhà ngủ4U đi,4U 4Ungày ma4Ui cònm4wj5A đpCDMTci l4Uàm chứ”.

Mẹ pCDMTctôi đã4U zqmXbXngủ rpCDMTcồi. TôpCDMTci nh4Uẹ nhàpCDMTcng m4Uở cửam4wj5A sợ4U m4wj5Ađánh thứm4wj5Ac mẹ,pCDMTc zqmXbXgần pCDMTcđây, mm4wj5Aẹ t4Uoàn ngủzqmXbX sớm.

Tắm m4wj5Axong, pCDMTcnằm trêpCDMTcn giườnzqmXbXg, t4Urái m4wj5Atim m4wj5Arộn m4wj5Arã pCDMTcmới c4Uhịu tzqmXbXrầm lzqmXbXắng xuống.

Tiêu Viễn,pCDMTc chm4wj5Aúng zqmXbXta thậzqmXbXt spCDMTcự m4wj5Acó pCDMTcthể ởzqmXbX bê4Un nhpCDMTcau pCDMTckhông? TạizqmXbX m4wj5Asao tpCDMTcrong lòpCDMTcng tôizqmXbX m4wj5Acứ thấzqmXbXp thỏm4wj5Am khôngm4wj5A yên?

Ngày hômm4wj5A 4Usau đi4U lzqmXbXàm, tổ4U 4Udự á4Un c4Uử TiêupCDMTc VizqmXbXễn m4wj5Avà tôzqmXbXi đếzqmXbXn công4U trườ4Ung khảozqmXbX sátm4wj5A t4Uiến pCDMTcđộ 4Uthi công.

Lúc xuấm4wj5At phát,m4wj5A zqmXbXTổ m4wj5Atrưởng nămzqmXbX lm4wj5Aần bảym4wj5A lượm4wj5At nhzqmXbXắc nhở4U l4Uái m4wj5Axe zqmXbXnhất địnhm4wj5A m4wj5Aphải pCDMTcđảm b4Uảo azqmXbXn tm4wj5Aoàn m4wj5Acho tổpCDMTcng gm4wj5Aiám sát4U Tiêu.

Trên đzqmXbXường đm4wj5Ai, pCDMTctôi zqmXbXnói đùam4wj5A với4U pCDMTcTiêu Viễn,zqmXbX “Xem4wj5Am, đzqmXbXó chpCDMTcính lpCDMTcà sự4U cá4Uch m4wj5Abiệt giữam4wj5A tổm4wj5Ang gpCDMTciám sázqmXbXt vàpCDMTc nhpCDMTcân vpCDMTciên. Tổm4wj5Ang giám4U m4wj5Asát pCDMTcthật lzqmXbXà đzqmXbXang q4Uuý, zqmXbXra m4wj5Akhỏi cửzqmXbXa 4Ulà 4Ucần pm4wj5Ahải bả4Uo đảm4U 4Uan toàn”.

“Em chẳngzqmXbX phảim4wj5A cà4Ung đángm4wj5A m4wj5Aquý hpCDMTcơn sao4U, có4U mộtzqmXbX tổm4wj5Ang gpCDMTciám pCDMTcsát khpCDMTcôi nm4wj5Agô tupCDMTcấn zqmXbXtú, 4Uuy phzqmXbXong lẫmzqmXbX liệt4U, lm4wj5Aà azqmXbXnh đâym4wj5A đả4Um bả4Uo pCDMTcan tzqmXbXoàn 4Ucho em!”zqmXbX zqmXbXTiêu Vm4wj5Aiễn nhìm4wj5An zqmXbXtôi cườipCDMTc hzqmXbXì hì.

“Em sm4wj5Aao d4Uám lzqmXbXàm p4Uhiền anh?”

Đến pCDMTccông trườnm4wj5Ag, Độ4Ui trưởpCDMTcng độizqmXbX 4Uthi côngzqmXbX pCDMTcdẫn tôm4wj5Ai m4wj5Avà TiêupCDMTc ViễzqmXbXn đi4U xm4wj5Aem pCDMTcxét tìnhzqmXbX trpCDMTcạng đắp4U đm4wj5Aê km4wj5Aè đường.pCDMTc pCDMTcTiêu ViễnzqmXbX zqmXbXlúc lm4wj5Aúc lạizqmXbX chỉm4wj5A rpCDMTca m4wj5Acác phươnzqmXbXg diệnpCDMTc cầnm4wj5A zqmXbXchú ý,pCDMTc độizqmXbX trưởngm4wj5A đều4U g4Uhi 4Uchép lạpCDMTci m4wj5Acẩn thận.

Đi đến4U mpCDMTcột nơzqmXbXi gậpm4wj5A ghềnh,pCDMTc cópCDMTc hố4U pCDMTcnước. NgưpCDMTcời láim4wj5A x4Ue zqmXbXđi cùngzqmXbX zqmXbXchỉ lzqmXbXo bả4Uo v4Uệ T4Uiêu Vim4wj5Aễn, dm4wj5Ao muốpCDMTcn giữm4wj5A Ti4Uêu Viễn4U kpCDMTchông 4Utiến vềm4wj5A pzqmXbXhía trưzqmXbXớc mzqmXbXà đãm4wj5A 4Ulỡ vzqmXbXa vàm4wj5Ao ngưpCDMTcời tôi.

Một cm4wj5Aú vm4wj5Aấp n4Ugã, tôim4wj5A rơim4wj5A luô4Un zqmXbXxuống. zqmXbXNước ngậzqmXbXp sâzqmXbXu đếnzqmXbX tậ4Un tzqmXbXhắt l4Uưng, lạnpCDMTch t4Uê tái4U, m4wj5Aquần áom4wj5A pCDMTctrên n4Ugười đềzqmXbXu zqmXbXbị ướt4U sũng.

Tiêu ViễnzqmXbX 4Uthấy vậy,pCDMTc lậ4Up tức4U vứtzqmXbX bzqmXbXỏ ázqmXbXo kpCDMTchoác ở4U trpCDMTcên ngườ4Ui, địn4Uh pCDMTclao xu4Uống kzqmXbXéo tôi.

Tôi pCDMTchét: 4U“Tiêu pCDMTcViễn, an4Uh đừnpCDMTcg xuố4Ung, 4Uem zqmXbXcó thpCDMTcể tm4wj5Aự 4Ulên được”.

Người láipCDMTc x4Ue m4wj5Ava phải4U t4Uôi, thpCDMTcấy cópCDMTc lpCDMTcỗi, nópCDMTci: “Tổn4Ug giápCDMTcm sát4U Tiêu,m4wj5A hzqmXbXay đpCDMTcể m4wj5Atôi xupCDMTcống đi”.

Tiêu Viễn4U giận4U dữm4wj5A nhìm4wj5An anpCDMTch ta4U, ázqmXbXnh mắ4Ut cm4wj5Aòn sm4wj5Aắc zqmXbXlạnh hzqmXbXơn cảzqmXbX pCDMTcdòng nướpCDMTcc, “ĐứnzqmXbXg szqmXbXang mm4wj5Aột bên”.

Người l4Uái m4wj5Axe sợm4wj5A hãi4U khpCDMTcông dápCDMTcm nóm4wj5Ai gìpCDMTc, lm4wj5Aùi m4wj5Asang mộzqmXbXt bên.

Tiêu Viễn4U khôngm4wj5A ngm4wj5Aại nướpCDMTcc l4Uạnh, từzqmXbX zqmXbXtừ đếnm4wj5A 4Ugần tô4Ui, giữm4wj5A chặtzqmXbX tam4wj5Ay tm4wj5Aôi, n4Uói: “Đ4Ui thezqmXbXo m4wj5Aanh, chpCDMTcậm thôipCDMTc kẻopCDMTc ngã”.

Sau pCDMTckhi TiêupCDMTc Viễnm4wj5A kém4wj5Ao tôizqmXbX pCDMTcra khỏzqmXbXi hốm4wj5A nướm4wj5Ac, tổ4U pCDMTctrưởng zqmXbXtìm chpCDMTco pCDMTcchúng pCDMTctôi mzqmXbXột lm4wj5Aều m4wj5Atrại 4Ucó m4wj5Alò 4Usưởi điện4U pCDMTcđể honpCDMTcg khpCDMTcô qupCDMTcần pCDMTcáo. m4wj5ATiêu m4wj5AViễn sợzqmXbX tôm4wj5Ai lạnh,m4wj5A c4Uởi zqmXbXluôn cảzqmXbX á4Uo km4wj5Ahoác ngozqmXbXài đắpzqmXbX chzqmXbXo tôi,zqmXbX m4wj5A“Cái tênm4wj5A m4wj5Alái 4Uxe t4Uay m4wj5Achân hậuzqmXbX m4wj5Ađậu ấy,4U thậzqmXbXt bựcpCDMTc mình”.

Tôi cườzqmXbXi m4wj5Aanh đãm4wj5A làpCDMTcm pCDMTcto chuyện,zqmXbX tôim4wj5A chẳ4Ung 4Uqua cũnm4wj5Ag chỉpCDMTc bm4wj5Aị ướtm4wj5A quầnzqmXbX ápCDMTco 4Uthôi, m4wj5Akhông 4Uđáng đpCDMTcể nổpCDMTci czqmXbXáu m4wj5Avới ngườzqmXbXi ta.

Tiêu pCDMTcViễn n4Ugồi hơzqmXbXi xm4wj5Aã lzqmXbXò sưởzqmXbXi, tô4Ui bảopCDMTc an4Uh lạim4wj5A gần4U chútm4wj5A, đểm4wj5A trápCDMTcnh lm4wj5Aạnh, zqmXbXanh khônpCDMTcg zqmXbXchịu: “EmpCDMTc còm4wj5An đángm4wj5A qpCDMTcuý zqmXbXhơn anh”.

Tôi m4wj5Anhìn a4Unh, m4wj5Amỉm cười,4U tpCDMTcrong lòng4U m4wj5Aấm zqmXbXáp v4Uô ngần.

Quay vềpCDMTc tpCDMTcổ dm4wj5Aự án,zqmXbX zqmXbXTiêu ViễnzqmXbX cứm4wj5A hm4wj5Aắt hơizqmXbX 4Usuốt, zqmXbXtôi cm4wj5Aho apCDMTcnh uốzqmXbXng 4Umột c4Uốc thupCDMTcốc giải4U cảm,pCDMTc 4Unhưng không4U pCDMTccó táczqmXbX dụng.

Ngày hô4Um sau4U, vừam4wj5A sm4wj5Aáng pCDMTcra, điệnpCDMTc pCDMTcthoại củzqmXbXa Tiê4Uu VzqmXbXiễn đánh4U pCDMTcthức tôim4wj5A dậym4wj5A: “KhảzqmXbX LạczqmXbX, zqmXbXanh 4Usốt czqmXbXao, cópCDMTc chútpCDMTc t4Uriệu chpCDMTcứng bm4wj5Aị viêpCDMTcm phổizqmXbX, nhậpCDMTcp zqmXbXviện rồi”.pCDMTc GiọzqmXbXng m4wj5Anói khảzqmXbXn khpCDMTcô, khm4wj5Aông cònzqmXbX êmpCDMTc 4Uái nhzqmXbXư nhữnm4wj5Ag ngzqmXbXày trướm4wj5Ac nữa.

“Ở đâum4wj5A vậy?”4U TôpCDMTci hỏi.

“Bệnh vim4wj5Aện cảnhpCDMTc spCDMTcát 4Uvũ trang”.

“Anh đzqmXbXợi nhé,m4wj5A epCDMTcm đếnpCDMTc tổpCDMTc zqmXbXdự á4Un điểmm4wj5A danhzqmXbX, r4Uồi 4Uxin phzqmXbXép nghỉpCDMTc m4wj5Ađi m4wj5Athăm anh”.

“Ừ”. zqmXbXTiêu Vi4Uễn ngm4wj5Aoan ngzqmXbXoãn đáp,m4wj5A cóm4wj5A vpCDMTcẻ sốt4U nặngpCDMTc km4wj5Ahông còm4wj5An sứcm4wj5A nó4Ui nữapCDMTc rồi.

Tôi mu4Ua một4U m4wj5Agiỏ táopCDMTc PzqmXbXhú Sĩ,m4wj5A v4Uừa pCDMTcto vừ4Ua đỏ,m4wj5A nghpCDMTcĩ rzqmXbXằng Tiêum4wj5A VipCDMTcễn sẽm4wj5A r4Uất thíchm4wj5A ăn.

Tôi chư4Ua đếpCDMTcn bện4Uh việnpCDMTc m4wj5ACảnh sm4wj5Aát vũ4U zqmXbXtrang 4Ubao gzqmXbXiờ, bm4wj5Aước vàpCDMTco thấyzqmXbX thậtm4wj5A r4Uộng l4Uớn, ở4U đạizqmXbX sảnzqmXbXh hỏipCDMTc mấyzqmXbX lượt,pCDMTc m4Uới zqmXbXbiết đượczqmXbX khm4wj5Au nhzqmXbXập việnm4wj5A chỗpCDMTc n4Uào. VừpCDMTca nhắczqmXbX đếpCDMTcn tê4Un TiêupCDMTc ViễpCDMTcn vớizqmXbX m4wj5Acác zqmXbXy tm4wj5Aá củzqmXbXa 4Ukhu nhậpm4wj5A pCDMTcviện, mấyzqmXbX czqmXbXô pCDMTcgái trẻzqmXbX zqmXbXđều hm4wj5Aào 4Uhứng nói4U: “Đ4Uể pCDMTctôi pCDMTcdẫn côpCDMTc đi”.

Tiêu m4wj5AViễn nằm4U 4Uở phm4wj5Aòng b4Uệnh rizqmXbXêng czqmXbXao cấp,zqmXbX cửazqmXbX ph4Uòng bm4wj5Aệnh mởpCDMTc 4Ura, zqmXbXbên tr4Uong pCDMTcthấy cópCDMTc mấ4Uy bó4Ung người4U đizqmXbX lại.

Tôi nm4wj5Ahanh chónm4wj5Ag nhậnzqmXbX m4wj5Ara pCDMTcNgô Dum4wj5Ayệt zqmXbXđang ngồim4wj5A ởpCDMTc đầupCDMTc gpCDMTciường, nâpCDMTcng cốcm4wj5A nướcpCDMTc chzqmXbXo m4wj5ATiêu ViễnpCDMTc uzqmXbXống. pCDMTcTiêu ViễzqmXbXn 4Ulộ rzqmXbXõ vzqmXbXẻ dịm4wj5Au dàngzqmXbX cườim4wj5A zqmXbXvới côpCDMTc ấy.

Tôi đứzqmXbXng m4wj5Aở lốizqmXbX pCDMTcđi zqmXbXrất lâu,m4wj5A chămzqmXbX chm4wj5Aú nhm4wj5Aìn N4Ugô Du4Uyệt, côm4wj5A pCDMTcấy m4wj5Avà Tiêu4U Viễnm4wj5A cm4wj5Aư xm4wj5Aử vớpCDMTci nhapCDMTcu pCDMTcnhư thế,4U nzqmXbXhất pCDMTcđịnh đzqmXbXã c4Uó m4wj5Athời zqmXbXgian rấtm4wj5A dàpCDMTci zqmXbXbên nhau.

“Thư kýpCDMTc Tốngm4wj5A, côm4wj5A gáipCDMTc này4U mpCDMTcuốn tìmzqmXbX Tiêu4U Viễn”.

Người zqmXbXđược zqmXbXgọi zqmXbXlà tm4wj5Ahư kýzqmXbX Tốm4wj5Ang đópCDMTc liếcpCDMTc nzqmXbXhìn tôi,m4wj5A qupCDMTcay đầuzqmXbX đi,”Bộ4U trưởngzqmXbX T4Uiêu zqmXbXvà zqmXbXphu nhâzqmXbXn đãm4wj5A dặnzqmXbX rồm4wj5Ai, trzqmXbXừ côm4wj5A 4UNgô Duym4wj5Aệt ram4wj5A, TiêpCDMTcu VizqmXbXễn khm4wj5Aông gặp4U pCDMTcbất m4wj5Akỳ 4Ungười nào”.

Trừ NgpCDMTcô m4wj5ADuyệt razqmXbX, ngpCDMTcười khácm4wj5A đối4U vớizqmXbX Tiêu4U VipCDMTcễn đềupCDMTc 4Ulà “ngườipCDMTc bất4U kỳ4U” sao?

Tôi zqmXbXkhông biết4U 4Unên m4wj5Alý gzqmXbXiải nhm4wj5Aư tzqmXbXhế nàozqmXbX về4U 4Uhàm ýpCDMTc củapCDMTc câpCDMTcu zqmXbXnói nàpCDMTcy, chpCDMTcỉ m4wj5Acảm thm4wj5Aấy tráizqmXbX m4wj5Atim tràn4U m4wj5Ađầy nm4wj5Ahiệt hu4Uyết bỗngpCDMTc chốczqmXbX nzqmXbXguội lạnh4U m4wj5Ađi, bpCDMTcị đông4U c4Uứng lại4U như4U nm4wj5Aước đá.m4wj5A m4wj5AĐồng tm4wj5Ahời, pCDMTccơ thểm4wj5A pCDMTcco thzqmXbXắt zqmXbXlại, cm4wj5Aác ngópCDMTcn tazqmXbXy rm4wj5Aun rẩy.

Y zqmXbXtá gọim4wj5A tm4wj5Aôi, “zqmXbXCô m4wj5Alàm szqmXbXao vậy?”

Tôi cpCDMTcố gắngzqmXbX đểm4wj5A m4wj5Alàm czqmXbXho mìpCDMTcnh khm4wj5Aông rzqmXbXun lê4Un npCDMTcữa, m4wj5Aquay đềuzqmXbX lm4wj5Aại nhìzqmXbXn m4wj5Acô tpCDMTca cảm4U m4wj5Akích, ruzqmXbXn zqmXbXrun mô4Ui m4wj5Anói: “KhôngpCDMTc zqmXbXsao đâu”.

Người pCDMTcy pCDMTctá ngạcm4wj5A m4wj5Anhiên 4Unhìn thzqmXbXái độzqmXbX pCDMTccủa tzqmXbXôi, chỉzqmXbX t4Uay xuốngm4wj5A dưới4U đpCDMTcất, khpCDMTcông pCDMTcbiết zqmXbXtừ l4Uúc nzqmXbXào, zqmXbXgiỏ pCDMTctáo trê4Un 4Utay đzqmXbXã m4wj5Alăn xuốngpCDMTc pCDMTcđất rồi.

Tôi lại4U nh4Uìn và4Uo trpCDMTcong phònpCDMTcg, Ngô4U Duyệm4wj5At pCDMTcđang nhm4wj5Aẹ nhzqmXbXàng pCDMTcnâng đpCDMTcầu TiêuzqmXbX Viễn,4U 4Uđặt l4Uên gối,pCDMTc sazqmXbXu đózqmXbX đắpm4wj5A chăn4U pCDMTccho anh.

Tôi địnhm4wj5A tzqmXbXhần lạpCDMTci, cúpCDMTci 4Uđầu xm4wj5Auống nm4wj5Ahìn nhữngm4wj5A quảm4wj5A 4Utáo lăn4U pCDMTctrên đm4wj5Aất, dậpm4wj5A nátpCDMTc đến4U thếm4wj5A nzqmXbXày, xm4wj5Aem r4Ua khôngm4wj5A thểm4wj5A 4Uăn đượm4wj5Ac zqmXbXnữa rồi.

Mỉm m4wj5Acười, tm4wj5Arong lòpCDMTcng tzqmXbXhầm nóm4wj5Ai zqmXbXvới 4UTiêu VizqmXbXễn: Bm4wj5Aảo trọng.