You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3HrdSGb: CjxxiSAó baU5o nhiêjxxiSAu mốiU5 tìU5nh cjxxiSAó thểjRpmYj làmjxxiSA lạU5i đượcjRpmYj tHrdSGbừ đầu?

            “NgốHrdSGbc ạ,jRpmYj U5chẳng jxxiSAlẽ jxxiSAem khU5ông hiểHrdSGbu sajRpmYjo? TừHrdSGb tjRpmYjrước đếnHrdSGb najxxiSAy ngườijRpmYj aHrdSGbnh yêHrdSGbu cHrdSGbhỉ HrdSGbcó mìjRpmYjnh em!”jRpmYj TiêuHrdSGb jRpmYjViễn jxxiSAôm chặU5t lấyjRpmYj HrdSGbtôi, giọngU5 jxxiSAnói tjxxiSAha thiết.

            HrdSGbTim đaujxxiSA HrdSGbgần nhjRpmYjư mHrdSGbuốn nghẹHrdSGbt thởjxxiSA, tjxxiSAại saojRpmYj? jxxiSATại HrdSGbsao bajRpmYjo nU5hiêu jRpmYjnăm trôjxxiSAi jxxiSAqua rồU5i mjxxiSAới U5nói vớijRpmYj tôijxxiSA nhữnjRpmYjg HrdSGbđiều này?

1. HrdSGbĐã lâHrdSGbu khôU5ng gjxxiSAặp, jxxiSAanh vẫHrdSGbn khỏeHrdSGb chứ

Tiêu ViễnU5 đứngjRpmYj trướcHrdSGb mặtHrdSGb tôi,U5 cườU5i nHrdSGbói: “ĐjRpmYjiền KjRpmYjhả LạcjxxiSA, aHrdSGbnh biU5ết ngjxxiSAay HrdSGblà eHrdSGbm jRpmYjmà, HrdSGbem khôHrdSGbng jxxiSAngờ đU5ược ljxxiSAà anU5h phảiHrdSGb không?”

Tôi kHrdSGbhông kU5iềm chếU5 đượcHrdSGb nỗjxxiSAi xúcU5 độngjRpmYj tronU5g lòng,HrdSGb ngajRpmYjy HrdSGbcả HrdSGbgiọng nóijxxiSA cũngU5 rjxxiSAun lậpjxxiSA cập,HrdSGb “TiêjRpmYju Viễn!jxxiSA LàjRpmYj jRpmYjanh tU5hật sao?”

“Nếu làjRpmYj giảU5 cjxxiSAho đjRpmYjổi lại.jRpmYj ĐúngjxxiSA làjxxiSA ajRpmYjnh đâjRpmYjy”. AnHrdSGbh kéjxxiSAo tjxxiSAay jRpmYjtôi HrdSGblại, ấmjRpmYj áp.jxxiSA RjxxiSAõ ràU5ng khjxxiSAông phHrdSGbải HrdSGblà mơ.

“Tại saU5o anjRpmYjh lHrdSGbại trởHrdSGb jRpmYjthành TổngjxxiSA giámjxxiSA sátHrdSGb kỹjxxiSA thU5uật chứU5?” TôU5i hỏi.U5 AjRpmYjnh jxxiSAxuất ngoHrdSGbại mớiHrdSGb hơU5n bjRpmYjốn jRpmYjnăm, nhanU5h U5nhất cũHrdSGbng chỉjRpmYj vừajRpmYj jRpmYjhọc jxxiSAxong cHrdSGbhương trìU5nh tiU5ến sĩ.

“Chuyện nàU5y rấtHrdSGb jRpmYjdài jRpmYjdòng, cóHrdSGb dịpU5 anHrdSGbh sẽjRpmYj jxxiSAkể chHrdSGbo eU5m ngHrdSGbhe”. TiêjRpmYju VjRpmYjiễn njxxiSAhìn U5tôi cườiU5, rồijxxiSA khHrdSGbông jRpmYjnói tU5hêm HrdSGbgì nữa.

Ngồi tronU5g phòHrdSGbng ljRpmYjàm jRpmYjviệc cjRpmYjủa TU5iêu Viễn,jxxiSA nHrdSGbghe tjRpmYjiếng nhạcU5 U5du dươU5ng, nhấmjxxiSA HrdSGbnháp vịjRpmYj tjRpmYjrà U5sữa thjxxiSAơm njxxiSAồng, hajxxiSAi jRpmYjđứa nhHrdSGbìn nhaU5u HrdSGbkhông HrdSGbnói nênjxxiSA jRpmYjlời, tHrdSGbôi cảmjRpmYj tjRpmYjhấy đâyjxxiSA chínhU5 ljxxiSAà tộjxxiSAt cjRpmYjùng jRpmYjcủa hạnjxxiSAh pjRpmYjhúc rồi!

 Bao njxxiSAăm qjxxiSAua, tấtjRpmYj jxxiSAcả chờjRpmYj đợi,jxxiSA tấtU5 jxxiSAcả nHrdSGbhung nhjxxiSAớ đềuU5 hU5ội jRpmYjtụ U5lại ởjRpmYj HrdSGbcái jxxiSAnhìn đắmjxxiSA U5đuối, U5con nU5gươi củHrdSGba tôijxxiSA khẽHrdSGb chuyHrdSGbển độngHrdSGb HrdSGbnhẹ vềjRpmYj phHrdSGbía jRpmYjđuôi mắt.

Tiêu ViễjRpmYjn nhìjxxiSAn jRpmYjtôi, HrdSGbnhíu mjRpmYjày, “Khả,jRpmYj mjRpmYjắt eHrdSGbm khôngHrdSGb ổjRpmYjn àHrdSGb? TạjRpmYji sjRpmYjao ánhU5 mắHrdSGbt lU5ạ vậy?”

My GHrdSGbod! TijRpmYjêu ViễjxxiSAn ơiU5, jxxiSAchẳng jRpmYjlẽ jxxiSAanh khôHrdSGbng biếtU5 thjRpmYjế HrdSGbnào làjRpmYj liếjxxiSAc mắHrdSGbt đưaU5 HrdSGbtình saojxxiSA? HjRpmYjay HrdSGblà đjRpmYjộng tácjRpmYj diễnU5 HrdSGbxuất củaHrdSGb jRpmYjtôi qHrdSGbuá kém?

“Đâu cóHrdSGb, chHrdSGbỉ làU5 ejRpmYjm… chỉjRpmYj làjxxiSA… chưaU5 HrdSGbngủ HrdSGbđủ giấU5c, mắHrdSGbt hơijxxiSA mỏU5i”. TôjRpmYji ấHrdSGbp úng.

“Sau nàU5y, bHrdSGbuổi U5tối jRpmYjtrước U5khi đijxxiSA ngjxxiSAủ uốnjxxiSAg tràU5 ítjRpmYj thôijRpmYj, uốjxxiSAng sữaU5 tươjxxiSAi nU5hiều vào”.jxxiSA TiêuU5 ViễnHrdSGb dịuU5 dàHrdSGbng cườijRpmYj nóijRpmYj jxxiSAvới tôi.

Tổng giámU5 sjxxiSAát kHrdSGbỹ thuậtU5 vừaU5 yêjRpmYjn vịjxxiSA, PjRpmYjhó tổHrdSGbng gHrdSGbiám sHrdSGbát U5kỹ thU5uật jRpmYjđã jRpmYjxuất hiệnU5 njRpmYjgay –jxxiSA đâjRpmYjy qjRpmYjuả U5đúng làjxxiSA mộtHrdSGb đạiU5 mHrdSGbỹ njxxiSAhân. NHrdSGbghe nójxxiSAi jxxiSAlà cháuHrdSGb U5gái củajRpmYj CjRpmYjục trưởng,U5 ljRpmYjà jxxiSAtrí tU5hức cU5ao jRpmYjở nướcjRpmYj ngU5oài jxxiSAvề, jxxiSAlàm cHrdSGbho cjRpmYjác jRpmYjanh cHrdSGbhàng độcjRpmYj thjxxiSAân HrdSGbcứ phảijRpmYj xúmHrdSGb xjRpmYjít vâyjRpmYj quanh.

Đại mỹjxxiSA nhâU5n nhìjxxiSAn cáU5c cHrdSGbhàng trajRpmYji tHrdSGbrong tổjRpmYj djRpmYjự ánU5 bằngHrdSGb jxxiSAnửa cHrdSGbon mắt,U5 djxxiSAuy U5chỉ đU5ối vớiU5 TijxxiSAêu ViễjxxiSAn lạjxxiSAi U5tỏ rU5a âjRpmYjn cjRpmYjần HrdSGbquá mứjRpmYjc. TôiU5 thjxxiSAấy vậyU5 tU5rong lònjRpmYjg rấtjxxiSA HrdSGblo U5sợ, bảnjxxiSA tHrdSGbhân tôHrdSGbi vốnU5 khHrdSGbong jxxiSAcó sjxxiSAức HrdSGbcạnh trjxxiSAanh gì,jRpmYj bHrdSGbây HrdSGbgiờ gặU5p phảjxxiSAi U5đối thU5ủ mạU5nh nhưU5 U5vậy, xejxxiSAm HrdSGbra ôjRpmYjng trờjRpmYji đaHrdSGbng thửjRpmYj thájRpmYjch tjxxiSAôi đây!

Mặc dU5ù ởHrdSGb cùnjxxiSAg mộtHrdSGb tổHrdSGb vớijRpmYj HrdSGbTiêu ViHrdSGbễn, nhưjRpmYjng U5cơ hộijxxiSA gjRpmYjặp gỡHrdSGb khônjRpmYjg nhiHrdSGbều. U5Có jxxiSAlúc jxxiSAđi nU5gang quU5a U5văn pjRpmYjhòng củajxxiSA ajxxiSAnh, jRpmYjtôi khU5ông kìmjxxiSA U5chế đượcjxxiSA jRpmYjphải liếcHrdSGb mHrdSGbắt nhìnjRpmYj vàoHrdSGb, jxxiSAtoàn thấyjRpmYj TiHrdSGbêu ViễjRpmYjn đangU5 chămU5 jRpmYjchú nghiHrdSGbên jxxiSAcứu bảnU5 vHrdSGbẽ jRpmYjdự án.

Một hjRpmYjôm, TiHrdSGbểu LưuHrdSGb U5– cùngHrdSGb pjRpmYjhòng jxxiSAlàm việcHrdSGb vớjxxiSAi jxxiSAtôi, jxxiSAđột nhiêHrdSGbn hỏjxxiSAi: “ChịU5 Điền,HrdSGb HrdSGbcó phảjxxiSAi jRpmYjchị cóHrdSGb jxxiSAý vjRpmYjới jRpmYjTổng U5giám sájxxiSAt kjxxiSAỹ thujRpmYjật TjRpmYjiêu không?”

Tôi đaU5ng uốngjRpmYj tràU5, phụU5t hếtHrdSGb cảU5 nướcjxxiSA U5ra njRpmYjgoài: “XjRpmYjin lỗi,jxxiSA jxxiSAtôi bjxxiSAị sặU5c!” jxxiSATôi jxxiSAvội vàHrdSGbng lấyHrdSGb khănjxxiSA jxxiSAlau bàn.

“Điều đójxxiSA cjxxiSAó U5gì phjRpmYjải xU5ấu hổHrdSGb chứU5? SáuU5 chHrdSGbị ejxxiSAm gájxxiSAi HrdSGbở tổHrdSGb cjxxiSAhúng tjRpmYja đjRpmYjều U5thầm yêujRpmYj TổngjRpmYj giáU5m sjxxiSAát U5kỹ thuậHrdSGbt TiêHrdSGbu mjRpmYjà”. TiểU5u jxxiSALưu U5tiến hànjRpmYjh pjRpmYjhân tícjxxiSAh cụjxxiSA thU5ể, “NhưngHrdSGb U5mà jxxiSAnhìn ưjRpmYju thU5ế củHrdSGba jxxiSAPhó tổnjxxiSAg gijxxiSAám sjRpmYját kHrdSGbỹ thuậtU5 NjRpmYjgô cHrdSGbao U5như vậy,HrdSGb HrdSGbem cảmHrdSGb thấyjRpmYj chújRpmYjng HrdSGbta vốjRpmYjn đềuHrdSGb HrdSGbchẳng cójRpmYj cHrdSGbơ hội!”

Tôi njRpmYjghe màjxxiSA lònjRpmYjg quặnU5 jxxiSAthắt, thửHrdSGb nghĩU5 xU5em, U5từng jRpmYjlà ngườijxxiSA yêujxxiSA chíU5nh thứcHrdSGb jRpmYjcủa mjRpmYjình, bảoHrdSGb jxxiSAbối riU5êng củjxxiSAa cjRpmYjá nhânjxxiSA, bU5ây gjRpmYjiờ phảijRpmYj đemjxxiSA rjxxiSAa đjRpmYjể pHrdSGbhân chjRpmYjia vU5ới mọiHrdSGb nU5gười, lạijxxiSA bịHrdSGb jRpmYjphán đoU5án cuốijxxiSA cùngjRpmYj jxxiSAsẽ rơU5i vjxxiSAào tjxxiSAay ngườiU5 khácjxxiSA, tHrdSGbâm trạnjRpmYjg U5có tU5hoải mHrdSGbái đượcjxxiSA khôjRpmYjng chứ?

Hết gijxxiSAờ làm,jRpmYj TiêuHrdSGb ViễnjxxiSA jRpmYjbảo jxxiSAtôi HrdSGbđợi anU5h đểHrdSGb đijRpmYj ăHrdSGbn jxxiSAtối jxxiSAcùng, tôiU5 jRpmYjcảm tjxxiSAhấy tâmjRpmYj jxxiSAtrạng buU5ồn bjxxiSAực, njRpmYjên jRpmYjđã đạU5p HrdSGbxe jRpmYjvề trước.

Tôi ljRpmYjà ngườjxxiSAi jxxiSAkhông cU5hỉ khôjRpmYjng U5có HrdSGbsức HrdSGbcạnh tranhjRpmYj, HrdSGbmà cònjRpmYj khHrdSGbông cóU5 HrdSGbchút HrdSGbtự tjxxiSAin nào.

Đi đượcU5 nU5ửa đườngjxxiSA, lạiHrdSGb HrdSGbhối hận,HrdSGb nHrdSGbgười kHrdSGbhác ngưỡjRpmYjng jRpmYjmộ anhjxxiSA, đâuU5 phảU5i jxxiSAlỗi jxxiSAcủa anh.

Tội nghjxxiSAiệp cU5ho TiHrdSGbêu ViễjRpmYjn, jxxiSAcó phHrdSGbải tôjxxiSAi HrdSGbđã khôjxxiSAng thôU5ng jRpmYjcảm cjxxiSAho HrdSGbanh rồi?

Thế ljRpmYjà lạijxxiSA vòngHrdSGb jRpmYjxe quaU5y lạijRpmYj, đU5ạp nhưjxxiSA bayjxxiSA, sHrdSGbuýt chúU5t nữajRpmYj đâmU5 sầmHrdSGb vàHrdSGbo qHrdSGbuầy trU5ực bạnjRpmYj HrdSGbnằm ởHrdSGb cửaHrdSGb chHrdSGbính củajRpmYj Cục.

Chạy quU5a HrdSGbcửa U5chính, jxxiSAbác tU5hường trựU5c giảHrdSGb hỏi:HrdSGb “jRpmYjTại U5sao lạiHrdSGb quajRpmYjy lU5ại vậy?”

“Cháu làjxxiSAm rơijxxiSA U5đồ, mộHrdSGbt jRpmYjmón HrdSGbđồ jRpmYjrất quaU5n trU5ọng!” TôiHrdSGb nói,HrdSGb sU5au đójRpmYj U5chạy vộijRpmYj vềHrdSGb jxxiSAphía vănHrdSGb phHrdSGbòng củjRpmYja TiêjxxiSAu Viễn.

Cửa phòU5ng khépjRpmYj hờ,HrdSGb jRpmYjbên trHrdSGbong thấHrdSGbp jRpmYjthoáng pjRpmYjhát U5ra tiếnU5g kjxxiSAhóc nghU5ẹn ngào.

Văn phòngHrdSGb cjRpmYjủa TiU5êu ViễnHrdSGb tạiU5 sjRpmYjao jxxiSAcó ngườijxxiSA khócjxxiSA? LạU5i làU5 HrdSGbâm thanU5h HrdSGbcủa cjxxiSAô jRpmYjgái trẻ.

Tôi dừngjRpmYj bước,HrdSGb kU5hông bHrdSGbiết cójxxiSA nêU5n vjxxiSAào hHrdSGbay không.

“Đừng U5khóc HrdSGbnữa, anHrdSGbh đU5ưa ejRpmYjm đijRpmYj HrdSGbăn chútU5 gjxxiSAì jxxiSAnhé!” TôjRpmYji nghHrdSGbe giọngjRpmYj jRpmYjTiêu jRpmYjViễn dịHrdSGbu djxxiSAàng, HrdSGbâm thajRpmYjnh ấy,jxxiSA chỉU5 HrdSGbcó thểHrdSGb làjRpmYj dànU5h jRpmYjcho nU5gười yHrdSGbêu mjxxiSAới vậjRpmYjy chứ?HrdSGb BiHrdSGbết TijxxiSAêu VijRpmYjễn đãjRpmYj U5lâu, jRpmYjanh cũngHrdSGb cjxxiSAhưa bHrdSGbao giờjRpmYj dU5ỗ dU5ành tôijxxiSA njxxiSAhư thế.

Sau đó,jRpmYj tôHrdSGbi ngHrdSGbhe thấyHrdSGb tiếjxxiSAng ajxxiSAnh tjxxiSAhu dọnjRpmYj đồHrdSGb HrdSGbđạc, tjxxiSAiếng đóngjxxiSA nU5găn kéo.

Đưa cjRpmYjô ấyU5 đijRpmYj jRpmYjăn? TiU5êu ViễjRpmYjn chẳngHrdSGb phảiHrdSGb hẹjRpmYjn tốijRpmYj najxxiSAy đjxxiSAi ănU5 cjxxiSAùng tjxxiSAôi saU5o, HrdSGbtại saU5o bU5ây gHrdSGbiờ lạiU5 đjxxiSAổi thànhHrdSGb đưajRpmYj ngườjxxiSAi khácjRpmYj đi?

Khi jRpmYjnhìn U5vào jRpmYjphòng anjRpmYjh, HrdSGbkhông pHrdSGbhải HrdSGbai jxxiSAkhác, chínhjRpmYj ljxxiSAà PU5hó HrdSGbtổng U5giám sájxxiSAt kjxxiSAỹ jxxiSAthuật xinHrdSGbh đẹpU5 NHrdSGbgô DujRpmYjyệt, đjxxiSAầu tôjRpmYji cảmjxxiSA tháyjxxiSA jxxiSAchoáng váng.

Tôi đjRpmYjứng sjRpmYjau phjxxiSAía cjRpmYjầu thjxxiSAang, nhìjRpmYjn jxxiSAbóng hjxxiSAọ dìU5u nhaU5u U5đi khuấjxxiSAt, cHrdSGbhỉ bjRpmYjiết thẫnjRpmYj thờU5 nhjRpmYjư ngưHrdSGbời jxxiSAmất hồn.

Lúc bướjRpmYjc xHrdSGbuống cầujRpmYj thanHrdSGbg, jRpmYjbác thườngU5 tHrdSGbrực giàjxxiSA vẫnHrdSGb ởHrdSGb đójxxiSA, nhjRpmYjiệt tìU5nh hỏiU5 jxxiSAthăm “TìmjxxiSA U5thấy đồU5 cjRpmYjhưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có jRpmYjnên coU5i nU5hư HrdSGbtôi đãU5 mjxxiSAang nóU5 HrdSGbtặng jxxiSAcho U5người kháHrdSGbc rồjRpmYji khônjxxiSAg? jRpmYjHay njxxiSAói làjRpmYj jxxiSAnó tjRpmYjự chạjRpmYjy mất?

Ngày thứHrdSGb HrdSGbhai điHrdSGb làm,U5 TU5iêu ViễjRpmYjn nhìHrdSGbn thHrdSGbấy tôU5i, mỉmjxxiSA cưHrdSGbời tHrdSGbự nhijRpmYjên, nhưU5ng tôHrdSGbi ljRpmYjại cjxxiSAảm thHrdSGbấy nụHrdSGb cườiU5 jRpmYjấy U5cực kỳjRpmYj xHrdSGba cájxxiSAch, tưởngjxxiSA nhHrdSGbư bịHrdSGb ngjRpmYjăn cáchHrdSGb bởiHrdSGb mộHrdSGbt thếU5 jRpmYjgiới mờU5 sương.

“Bảo HrdSGbem đợjRpmYji anhHrdSGb, màjxxiSA lHrdSGbại tHrdSGbự bỏU5 vjxxiSAề trước!”U5 U5Anh nóiU5 jRpmYjnhư khôngjxxiSA HrdSGbhề HrdSGbcó HrdSGbchuyện gì.

“Xin ljRpmYjỗi, eHrdSGbm bận!jRpmYj” TôiU5 khHrdSGbông cườijRpmYj jRpmYjnổi, HrdSGbchỉ jRpmYjcó thểHrdSGb gU5iả vHrdSGbờ nhìjxxiSAn U5đi chỗHrdSGb khác.HrdSGb AjxxiSAnh HrdSGbchắc chắnU5 khôngHrdSGb U5biết tôHrdSGbi đjxxiSAã jRpmYjquay trởHrdSGb lạiHrdSGb, cònU5 đưjxxiSAợc xjxxiSAem mjRpmYjột cảnhjRpmYj tượjRpmYjng khôngjxxiSA nêjxxiSAn xem.

“Ai ljxxiSAàm ejxxiSAm khjRpmYjông vujxxiSAi U5rồi?” HrdSGbTiêu ViễnjxxiSA nU5hìn tôijxxiSA, njRpmYjgữ U5khí khU5á tHrdSGbhận trọng.

Tự nHrdSGbhiên nhớU5 lạiHrdSGb mjxxiSAấy nămU5 jRpmYjtrước tôHrdSGbi jxxiSAghen HrdSGbbóng gjRpmYjhen gióHrdSGb, HrdSGbnhìn aHrdSGbnh vàHrdSGb HrdSGbmột bjRpmYjạn HrdSGbnữ U5trong ljRpmYjớp ngồHrdSGbi cjxxiSAùng nhjxxiSAau, liềjxxiSAn bU5ỏ chạyU5 jxxiSAra jRpmYjkhỏi phònjRpmYjg họcjxxiSA, sajxxiSAu đóHrdSGb anHrdSGbh cHrdSGbhạy jxxiSAtheo kjxxiSAéo tjxxiSAay HrdSGbtôi lU5ại nóiU5: “ĐồjxxiSA ngốc,U5 U5anh tU5hích em!”

Đồ nU5gốc! TôU5i đújRpmYjng jRpmYjlà đồjRpmYj ngjxxiSAốc, lúcjxxiSA jRpmYjnào cjRpmYjũng nU5gây tHrdSGbhơ tU5in tưởngjRpmYj rằng,jxxiSA HrdSGbxa nhjRpmYjau HrdSGbchừng ấjRpmYjy khojRpmYjảng thờiU5 giU5an vjRpmYjà khônjxxiSAg giaHrdSGbn, HrdSGbchúng tôijRpmYj đjRpmYjều sU5ẽ khônjRpmYjg thU5ay đổi.

Sự thHrdSGbật đjxxiSAúng jxxiSAlà tànjxxiSA jxxiSAkhốc. ChúU5ng tôHrdSGbi jRpmYjđã thaU5y đổU5i HrdSGbrồi, tjRpmYjất cảjxxiSA mọjxxiSAi HrdSGbthứ đềjRpmYju kU5hông thểjxxiSA nU5hư trjxxiSAước đượcU5 nữa.

Công vHrdSGbiệc jxxiSAtrong TU5ổ dựU5 ánjxxiSA HrdSGbrất jxxiSAbận rộn,jRpmYj tU5ôi vjxxiSAà TiU5êu ViễjRpmYjn dU5ù cU5ó đụnU5g nhaU5u, cũngjxxiSA khjRpmYjông nóU5i jRpmYjđược lờHrdSGbi nào.

Theo qujxxiSAan sátjxxiSA HrdSGbcủa TiểjxxiSAu LưuHrdSGb, “TổngjRpmYj giHrdSGbám sU5át TiêuU5 mấyjRpmYj hôU5m HrdSGbnay U5tâm trạngHrdSGb kjRpmYjhông tHrdSGbốt lắm!”

“Nhà HrdSGbnước trảHrdSGb jRpmYjbao nhiêHrdSGbu lươjRpmYjng HrdSGbcho ejxxiSAm, đểjRpmYj U5em quHrdSGban tâU5m U5đến cảHrdSGb tâmHrdSGb trạjRpmYjng jRpmYjcủa tổjxxiSAng giájxxiSAm jRpmYjsát kỹjRpmYj thuậtHrdSGb sao?”

“Em bujRpmYjôn chuyệjxxiSAn chHrdSGbút khjRpmYjông đU5ược jRpmYjà? MấyU5 hU5ôm U5nay HrdSGbtính kjxxiSAhí chịU5 dU5ữ dằU5n qjRpmYjuá! ChúU5 ýjxxiSA chHrdSGbút, đừngjxxiSA đểU5 bướcU5 vjRpmYjào thờijxxiSA U5kỳ tiềjRpmYjn mãnU5 kinjxxiSAh sớmHrdSGb đấy!”

“Nghe njRpmYjói, jxxiSAngười bướcHrdSGb vàHrdSGbo thờiU5 kjRpmYjỳ tiềU5n mjRpmYjãn kijxxiSAnh thườngjxxiSA thHrdSGbích lU5uyên thuHrdSGbyên! ChịjRpmYj cójxxiSA luHrdSGbyên thuyênjxxiSA không?”

Tiểu LưujxxiSA vộijRpmYj ngậmjRpmYj mHrdSGbiệng luôn.

Thiết kếU5 jRpmYjquy hU5oạch HrdSGbdự jRpmYján hjxxiSAình njxxiSAhư gặpHrdSGb phảijxxiSA khójRpmYj khăjxxiSAn, mấyjxxiSA ljxxiSAần tôiU5 nhìnHrdSGb U5thấy HrdSGbTiêu VjRpmYjiễn hoặcHrdSGb lHrdSGbà ngồjxxiSAi đămHrdSGb chjxxiSAiêu tjRpmYjrước U5bàn làmjxxiSA việcjxxiSA, hU5oặc lHrdSGbại đứngjRpmYj tHrdSGbrầm jRpmYjngâm mjRpmYjấy giờHrdSGb liềjRpmYjn ởHrdSGb jRpmYjphòng jRpmYjhút thuốc.

Nhìn bộjRpmYj dạngU5 cjxxiSAô độcHrdSGb U5suy jxxiSAtư củaHrdSGb anjRpmYjh HrdSGbnhư vậyjRpmYj tjRpmYjôi cảU5m thấyHrdSGb tjxxiSAhật đjRpmYjau HrdSGblòng, hậnU5 nỗiHrdSGb mjxxiSAình njxxiSAăng lựjRpmYjc jRpmYjcó hạU5n, khônjRpmYjg giúpjRpmYj đượcjRpmYj việcjRpmYj gì.

Tổ djRpmYjự ájxxiSAn jxxiSAmời HrdSGbđến mộtU5 chuyênjxxiSA jRpmYjgia đjRpmYjầy quyềnjxxiSA uU5y U5– GiáoU5 sU5ư HrdSGbĐiền U5Duy NiêjxxiSAn, U5nghe jRpmYjnói ngườHrdSGbi njRpmYjày jRpmYjnổi HrdSGbtiếng cảjRpmYj trjRpmYjên HrdSGbthế giHrdSGbới. TiêuHrdSGb jRpmYjViễn vàHrdSGb NgHrdSGbô DuyệtHrdSGb đứngHrdSGb U5sau ônU5g U5ta, HrdSGbgiống nHrdSGbhư U5hai cjxxiSAô cậjxxiSAu họcU5 tròjxxiSA nhỏ.

Tổ trưởngU5 U5bảo jxxiSAtôi HrdSGbtổng hợpU5 lU5ại cáU5c dữU5 liệuU5 sổHrdSGb HrdSGbsách, jxxiSAtrực tiếpjRpmYj mjxxiSAang đjRpmYjến pHrdSGbhòng kjRpmYjhách VIP.

Lúc jRpmYjtôi ômHrdSGb mộU5t đốngU5 tàijxxiSA liệujxxiSA djRpmYjày tijRpmYjến vàjxxiSAo, gijxxiSAáo jRpmYjsư jxxiSAĐiền đangHrdSGb cùngHrdSGb TijRpmYjêu ViễjRpmYjn thảjxxiSAo luậHrdSGbn vijRpmYjệc HrdSGbsửa jxxiSAđổi dựjRpmYj jRpmYján. ThấyjxxiSA tôijRpmYj bHrdSGbước vào,jRpmYj TiêU5u ViễU5n caU5u jxxiSAmày, đjxxiSAỡ U5chồng tàijRpmYj liU5ệu trjRpmYjên tjRpmYjay tôi,jxxiSA nóiU5: “TjxxiSAại jxxiSAsao lạiHrdSGb đểjRpmYj mộtjRpmYj nU5gười HrdSGbôm nhjxxiSAiều đồjRpmYj thjxxiSAế nàyU5? SjRpmYjau nHrdSGbày phảijRpmYj bảojRpmYj HrdSGbTiểu LưujRpmYj giújxxiSAp jRpmYjem đấy”.

Tôi HrdSGblý nhíjRpmYj “vâng”HrdSGb mộHrdSGbt tiếngjRpmYj, gậHrdSGbt jRpmYjgật U5đầu tỏjxxiSA rjRpmYja đápjxxiSA lại.HrdSGb ChújxxiSAt tjRpmYjài ljxxiSAiệu nàyHrdSGb thìjxxiSA ăjxxiSAn thHrdSGbua gìjRpmYj chứ?

Đè néjxxiSAn cjxxiSAon ngườijxxiSA thườjRpmYjng jRpmYjkhông phảiU5 làjRpmYj trọngjxxiSA HrdSGblượng, màHrdSGb lạiU5 ljxxiSAà nhU5ững gáU5nh jRpmYjnặng jxxiSAvô jxxiSAhình kia.

Tiêu VU5iễn tjxxiSAhân mjRpmYjật HrdSGbkéo U5tay tôiHrdSGb, vịjxxiSA gjxxiSAiáo sưjRpmYj gjRpmYjià ngướcjxxiSA mjRpmYjắt chằmjRpmYj chằmU5 nhìnHrdSGb chúHrdSGbng tôi,U5 tôijRpmYj U5vội vàjRpmYjng rútHrdSGb tjxxiSAay lại,U5 jxxiSAđỏ jRpmYjmặt, nóiHrdSGb HrdSGbvới TiU5êu ViễnjxxiSA: “EmjxxiSA vềjRpmYj làmjRpmYj vjxxiSAiệc đây”.

“Hết giờjRpmYj anHrdSGbh đưajxxiSA jRpmYjem U5về!” HrdSGbTiêu ViễHrdSGbn nởjxxiSA jxxiSAnụ cườiU5 mjRpmYjà mHrdSGbấy ngàyU5 rồjxxiSAi hU5iếm thấy.

“Không cầnU5!” MHrdSGbỗi HrdSGbngày đềujRpmYj tU5ự đạjRpmYjp xU5e vềjxxiSA nhU5à, jRpmYjtrước njRpmYjay cU5ó cầjxxiSAn aHrdSGbi đU5ưa vềjxxiSA đâu,HrdSGb đãU5 jxxiSAthành tjRpmYjhói qjxxiSAuen rồi.jRpmYj VớijxxiSA lại,HrdSGb tU5ôi cHrdSGbũng khHrdSGbong kiêuHrdSGb sjRpmYja U5đến mU5ức hếtHrdSGb giờjRpmYj cầnHrdSGb cóHrdSGb ngưjRpmYjời đưajRpmYj về.

Điều cànjRpmYjg jxxiSAquan trọjRpmYjng hU5ơn lU5à TiêujRpmYj ViễnjxxiSA rấtHrdSGb bậHrdSGbn, rấtHrdSGb mU5ệt, tôHrdSGbi khôngjxxiSA đàjRpmYjnh lòngjRpmYj đểjxxiSA anU5h jRpmYjhết gjxxiSAiờ pjxxiSAhải lộHrdSGbn mộtjRpmYj vòngjxxiSA đưjRpmYja tiễnjxxiSA tU5ôi rồU5i jRpmYjmuộn mớjxxiSAi vềjRpmYj đượcjxxiSA đếnjxxiSA nhà.

Tiêu ViU5ễn thởjxxiSA dHrdSGbài, “KhU5ả KjRpmYjhả, đừHrdSGbng U5cố U5ý trU5ánh anU5h nữa!”

Buổi trưHrdSGba đjRpmYjến phòU5ng giảjRpmYji ljRpmYjao lấyHrdSGb nưjxxiSAớc, nhìU5n thấyHrdSGb giáU5o sU5ư jxxiSAĐiền DujRpmYjy NiêHrdSGbn cjxxiSAũng U5đang pHrdSGbha tjRpmYjrà, U5trong cốcjxxiSA thjxxiSAủy tinU5h jxxiSAđổ đầyU5 nửaHrdSGb cốcjRpmYj U5lá U5chè, U5tôi kjRpmYjhông khjRpmYjỏi kHrdSGbinh ngạjxxiSAc, “BjxxiSAác cU5ho nhiHrdSGbều lHrdSGbá chèjxxiSA thế,jRpmYj cjRpmYjó sợjRpmYj đắngjxxiSA U5quá khônjRpmYjg ạ?”

“Uống queU5n rồi”.HrdSGb HrdSGbÔng cU5ười thấyjxxiSA thjRpmYjật thU5ân thiếU5t, jRpmYjkhiến ngườU5i tHrdSGba jRpmYjcó cHrdSGbảm jxxiSAgiác U5quen thuộc.

Ông phU5a tràjxxiSA U5xong khôjRpmYjng rờijRpmYj đi,HrdSGb màjRpmYj jRpmYjvãn đứHrdSGbng ởHrdSGb phòngjxxiSA jRpmYjgiải lajRpmYjo nhHrdSGbìn jxxiSAtôi lấyU5 nước,jxxiSA “CU5ô béHrdSGb, cjRpmYjháu yHrdSGbêu TijRpmYjêu ViễjxxiSAn hả?”

Tôi giậtHrdSGb mìnjxxiSAh jxxiSAlàm bHrdSGbàn jRpmYjtay đanjxxiSAg cjxxiSAầm pHrdSGbhích nướU5c runU5g lên,jRpmYj nướcHrdSGb sôijRpmYj tjRpmYjrong bìnU5h rótjxxiSA xuốngjxxiSA lU5àm ngjxxiSAón jxxiSAtay bịjxxiSA HrdSGbgiội bjRpmYjỏng rát.

Vị gjxxiSAiáo sjRpmYjư giHrdSGbà nhajRpmYjnh mjxxiSAắt nhajRpmYjnh tayjRpmYj, lU5iền đóngHrdSGb ngjRpmYjay HrdSGbvòi nướcHrdSGb nónjxxiSAg lại,U5 kéoU5 HrdSGbtay tôjxxiSAi saHrdSGbng vòijRpmYj nướHrdSGbc lạnhHrdSGb vặU5n xuốU5ng, đểjRpmYj jRpmYjgiảm bớtHrdSGb sựjxxiSA HrdSGbđau rát.

Mắt U5tôi ngânHrdSGb ngấnHrdSGb ljRpmYjệ, tronU5g lòjxxiSAng U5cười thầm:U5 jRpmYjXem rajxxiSA, jxxiSAtính HrdSGbnhiều chuyệnU5 cjxxiSAũng khjRpmYjông hềjxxiSA jxxiSAgiới hạnU5 lứaU5 tuổi.

Lấy jxxiSAnước xongjxxiSA, gU5iáo sHrdSGbư ĐiềnjxxiSA gijxxiSAúp tjxxiSAôi xjRpmYjách phícHrdSGbh HrdSGbnước vềjRpmYj phjRpmYjòng jRpmYjlàm jxxiSAviệc, THrdSGbiểu LưjRpmYju nhìjxxiSAn thấyHrdSGb nójxxiSAi: “TjRpmYjrời jxxiSAạ, jxxiSAchị ĐijRpmYjền, saHrdSGbo chU5ị HrdSGblại đểjxxiSA ônjRpmYjg ấyU5 xHrdSGbách phícU5h nướjxxiSAc chjRpmYjứ? ChịU5 biếtU5 HrdSGbông ấyHrdSGb làU5 ajxxiSAi không?”

“Giáo sưHrdSGb ĐiềnHrdSGb HrdSGbDuy Niên”.

“Biết rồiU5 còjxxiSAn đểjxxiSA ônjxxiSAg ấyHrdSGb HrdSGbxách hộU5 chịjxxiSA phícHrdSGbh làjRpmYj sajxxiSAo?” U5Tiểu HrdSGbLưu suýtjxxiSA HrdSGbnữa cáU5u lênjRpmYj vjxxiSAới HrdSGbtôi, “jxxiSACục trưjRpmYjởng củaU5 jxxiSAchúng tU5a mờijRpmYj U5đến làHrdSGb khácHrdSGbh VjxxiSAIP, làjxxiSA chuyjxxiSAên gjxxiSAia dựjxxiSA áU5n, làjxxiSA đạHrdSGbi thụHrdSGb HrdSGbcủa giớiU5 khojRpmYja U5học điHrdSGbện tử”.

“Chẳng HrdSGbqua jxxiSAchỉ làU5 jRpmYjnhờ ôjRpmYjng HrdSGbấy jRpmYjxách HrdSGbhộ chịjxxiSA pjxxiSAhích nướcjRpmYj thôjRpmYji mjxxiSAà!” MàjRpmYj chíjRpmYjnh ôU5ng tjxxiSAự nguHrdSGbyện đấyjxxiSA chứ,U5 nóijxxiSA HrdSGbnào jRpmYjlà U5tay tôijxxiSA bịjRpmYj jRpmYjbỏng rồi,HrdSGb đóU5 cũjxxiSAng HrdSGblà trjxxiSAách nhiệU5m củaHrdSGb ôjRpmYjng ấy.

Chị jRpmYjcòn jRpmYjmuốn nhờHrdSGb ônU5g jxxiSAấy ljxxiSAàm jRpmYjgì U5nữa? GiúU5p chịjRpmYj quU5ét nHrdSGbhà à?HrdSGb” TiểuHrdSGb jRpmYjLưu nhjRpmYjìn tôijxxiSA chếjxxiSA giễu,jxxiSA “XúU5c U5phạm ônHrdSGbg ấjxxiSAy HrdSGblà tộU5i khHrdSGbông thểjxxiSA HrdSGbtha đượcHrdSGb đâu”.

Nhưng U5tôi đâujxxiSA mjxxiSAuốn xHrdSGbúc HrdSGbphạm ôngjxxiSA, U5mà mộjxxiSAt U5vị HrdSGbgiáo jxxiSAsư, cjRpmYjhuyên giU5a U5có U5thân HrdSGbphận địajxxiSA vịHrdSGb njRpmYjhư tjRpmYjhế cũU5ng jxxiSAsẽ khôngjxxiSA U5thể nhậjRpmYjn jxxiSAra mộtjRpmYj nhânjxxiSA vHrdSGbiên văjRpmYjn phòngjxxiSA bìjxxiSAnh thưjxxiSAờng nhjxxiSAư tôiU5 đâu.

Có jRpmYjlẽ, vừaHrdSGb quajxxiSAy đi,HrdSGb ônjRpmYjg vU5ốn đãjRpmYj kU5hong nhớjxxiSA jRpmYjđược tôiU5 jxxiSAlà ajxxiSAi rồi.

Hết HrdSGbgiờ lU5àm, jRpmYjđi U5qua siHrdSGbêu thịjRpmYj CarjRpmYjrefour, tôijxxiSA jxxiSAmua mộtjRpmYj đốngU5 jxxiSAđồ lHrdSGbinh tinh.

Khi tôjRpmYji xáHrdSGbch jxxiSAgiỏ hjRpmYjàng đjRpmYji rU5a pjRpmYjhía U5ngoài thjRpmYjì jRpmYjnhìn jRpmYjthấy U5Tiêu Viễn.U5 VừaU5 địnhHrdSGb gọiHrdSGb anjRpmYjh, ngưjxxiSAời jxxiSAbỗng cứngjxxiSA jxxiSAđờ khjRpmYjông thốtjxxiSA jxxiSAđược rHrdSGba lời,HrdSGb bởHrdSGbi HrdSGbvì NgôU5 DuyệtjxxiSA U5và anjxxiSAh HrdSGbđi cHrdSGbùng nhau.

Anh bắtHrdSGb đầuU5 đưaHrdSGb jxxiSAcô điHrdSGb U5lượn siHrdSGbêu thịU5 U5từ HrdSGbbao giờ?HrdSGb DájxxiSAng vẻjRpmYj cU5hăm sjxxiSAóc jRpmYjchở chU5e jRpmYjcô jRpmYjấy. U5Nhìn HrdSGbxe muU5a jxxiSAđồ củaHrdSGb hU5ọ, xHrdSGbếp đầyU5 nhữngU5 vHrdSGbật dụngjxxiSA giU5a đình.

Mũi tôijxxiSA cHrdSGbay jxxiSAxè, nHrdSGbhặt bừU5a HrdSGbmấy thứjRpmYj rồijxxiSA vộHrdSGbi vàU5ng cjRpmYjhạy rHrdSGba ngoài.

Ngô DU5uyệt đU5ã nhHrdSGbìn thấyjRpmYj tôijRpmYj, “TiểU5u Khả?U5 TiểujRpmYj Khả?”HrdSGb CjRpmYjô ấjRpmYjy gọiU5 tôjRpmYji, âmjxxiSA thajRpmYjnh dịuU5 dU5àng tranU5g jxxiSAnhã, uU5yển chuyểnU5 vU5à dễjRpmYj cjRpmYjhịu, khiU5ến chU5o jxxiSAở giữajxxiSA đámjRpmYj đjxxiSAông huyêU5n náHrdSGbo vẫnjxxiSA cóU5 HrdSGbthể nổiU5 rõjRpmYj lêjRpmYjn giọnU5g nóHrdSGbi đặcjRpmYj biệt.

“Tiểu U5Khả, jxxiSAem cũHrdSGbng đjxxiSAến đâyU5 mjxxiSAua đồjRpmYj U5à?” THrdSGbiêu ViễnU5 jxxiSAnhìn U5tôi bốiU5 rối,jxxiSA jRpmYjvẻ mHrdSGbặt jRpmYjcó chútjxxiSA HrdSGblo lắng.

Tôi khjRpmYjông đếnU5 thìU5 U5có thểjRpmYj jxxiSAnhìn thjRpmYjấy jxxiSAanh HrdSGbvà PhU5ó tổngjxxiSA gHrdSGbiám sájxxiSAt xjxxiSAinh đẹU5p âjxxiSAn jRpmYjân áHrdSGbi áU5i HrdSGbbên HrdSGbnhau khônjxxiSAg chứU5? jxxiSAĐã tứcjxxiSA giậU5n rồU5i, cũngHrdSGb chẳnjRpmYjg nhHrdSGbìn HrdSGbanh nữa,jRpmYj chjRpmYjỉ nHrdSGbói jRpmYjvới NjRpmYjgô DuyệtHrdSGb: “ChàojRpmYj PhóHrdSGb U5tổng giámjxxiSA sátHrdSGb, thậjxxiSAt tjRpmYjình cờU5 ạ!”

“Gọi tHrdSGbôi làHrdSGb NjRpmYjgô DuU5yệt thjRpmYjôi, bjxxiSAây giờU5 hếtjxxiSA gjxxiSAiờ làmjRpmYj rồjxxiSAi mà!”HrdSGb CôjxxiSA tU5a kéojxxiSA taHrdSGby tôjxxiSAi HrdSGbtỏ rjxxiSAa rấtjRpmYj HrdSGbthân tình.

Tôi U5vẫn jxxiSAlịch sựjRpmYj mjRpmYjỉm cười,U5 nhìnjxxiSA côjxxiSA jxxiSAvà TiHrdSGbêu Viễn.

Thần sjRpmYjắc HrdSGbcủa TiêujRpmYj jxxiSAViễn lạiHrdSGb HrdSGbrất HrdSGbủ dột.

 

2. TạijRpmYj sajRpmYjo cứHrdSGb xuấtjxxiSA hiệnjxxiSA U5lúc jRpmYjtôi nhếU5ch nU5hác nhất

Ra jxxiSAkhỏi siêuU5 thị,HrdSGb nướcU5 jxxiSAmắt tôijRpmYj đãU5 khônjxxiSAg cjxxiSAầm đượcHrdSGb jRpmYjnữa, vỡHrdSGb òa.

Tôi U5xách tújxxiSAi tU5o tU5úi nhHrdSGbỏ đijRpmYj jRpmYjqua cjRpmYjầu vjRpmYjượt, nhìU5n xjRpmYjuống dướjRpmYji HrdSGbchân cầuHrdSGb, HrdSGbxe cjxxiSAộ nHrdSGbườm nU5ượp, tựjxxiSA nhiêjRpmYjn đứngjxxiSA lại.HrdSGb jRpmYjNếu nhjRpmYjảy từHrdSGb tU5rên nàjxxiSAy xjxxiSAuống cóU5 lẽHrdSGb jRpmYjsẽ chếtHrdSGb rHrdSGbất jRpmYjthảm nhỉU5? ChắcjRpmYj chắU5n cjxxiSAơ U5thể sẽU5 đầyHrdSGb májRpmYju meU5, jxxiSAnát bétU5? NóijxxiSA kjxxiSAhông chừng,jxxiSA lúHrdSGbc đójRpmYj ócU5 còjxxiSAn bắnHrdSGb pU5hụt vàoHrdSGb ngườjxxiSAi HrdSGbđi HrdSGbđường cũngHrdSGb nên.

Cứ tưởngjxxiSA tượngU5 vHrdSGbậy, đHrdSGbã thấyHrdSGb jxxiSAghê rợHrdSGbn hếHrdSGbt cảHrdSGb người.

Có jxxiSAlẽ từHrdSGb cổjxxiSA chíHrdSGb kiU5m, tjxxiSAôi làjRpmYj U5người jRpmYjđầu jxxiSAtiên lU5ại bịjRpmYj chíHrdSGbnh HrdSGbý tưHrdSGbởng cjRpmYjủa mìnjRpmYjh dọjxxiSAa chjRpmYjo sợjRpmYj pjRpmYjhát thétHrdSGb lên.

Để cHrdSGbho jxxiSAkhông phHrdSGbải njxxiSAghĩ đếnU5 jxxiSAmối jxxiSAquan hệjRpmYj củaU5 TiêujRpmYj VjRpmYjiễn HrdSGbvà NgôHrdSGb DuyHrdSGbệt njxxiSAữa, tU5ôi vộijRpmYj vànU5g tìU5m mộtjxxiSA nơiU5 U5an toU5àn lHrdSGbẩn trốnHrdSGb, cànU5g kíU5n jRpmYjđáo cànjxxiSAg tốt!

Đối diệHrdSGbn sU5iêu U5thị cjxxiSAó mộtU5 qujxxiSAán StarbujRpmYjcks, khU5ông U5gian tjRpmYjao HrdSGbnhã, phụjxxiSAc HrdSGbvụ chujRpmYjyên nghijRpmYjệp. TôiHrdSGb gọHrdSGbi mộtjRpmYj táchjRpmYj U5capuccino cjxxiSAùng vU5ới mónjxxiSA tráHrdSGbng miệng.

Vị thHrdSGbơm ngjxxiSAon củHrdSGba jxxiSAmón U5ăn làmU5 U5tâm trạngjRpmYj tôiU5 tốtU5 U5hơn, giữjRpmYja nềU5n jRpmYjâm nhU5ạc dịU5u U5nhẹ khijxxiSAến U5tôi jRpmYjdần dầHrdSGbn jxxiSAcảm thấyU5 jxxiSAthư tháU5i trU5ở lại.

“Thưa cô,HrdSGb jRpmYjcó jRpmYjcần khănjxxiSA gijRpmYjấy khôjxxiSAng ạHrdSGb?” jRpmYjNhân viêHrdSGbn phụjRpmYjc jxxiSAvụ lễU5 phU5ép đứngHrdSGb bênjRpmYj cạnh.

“Không jxxiSAcần, cjRpmYjám jxxiSAơn!” TôiU5 HrdSGbvô tjxxiSAhức đưajRpmYj tjxxiSAay lênjRpmYj lajRpmYju mặtHrdSGb, toànjxxiSA jRpmYjlà nưjxxiSAớc mắt.HrdSGb U5Tại sajxxiSAo HrdSGbtôi U5lại khócHrdSGb chứ?

 “Xin HrdSGbđừng ngồiU5 ởjRpmYj đó!jRpmYj” TôijRpmYj vừajRpmYj ljxxiSAau mắtjRpmYj vjRpmYjừa U5nói vớHrdSGbi ngườijRpmYj đốiU5 diệU5n, khôjRpmYjng chjxxiSAo ngồjxxiSAi cùHrdSGbng tôi.

“Em U5nghĩ lU5à tjRpmYjôi mjxxiSAuốn HrdSGbngồi jRpmYjsao? ChHrdSGbỉ HrdSGbvì U5em cHrdSGbứ khóU5c nhưjRpmYj vậU5y HrdSGbmãi, khijxxiSAến jxxiSAcho tU5âm trU5ạng jxxiSAtôi thjRpmYjấy rấtjxxiSA HrdSGbu uất”.U5 NHrdSGbgười đốijxxiSA dijRpmYjện nói.

“Chương NgựjRpmYj, tạiU5 U5sao anjxxiSAh cHrdSGbứ U5xuất jRpmYjhiện lúcHrdSGb tôijRpmYj nhếjxxiSAch nhácHrdSGb nhất?”jxxiSA TôiU5 rầujxxiSA rjRpmYjĩ HrdSGbnói vớU5i jxxiSAanh ta.

“Nhưng mà,HrdSGb jRpmYjhình HrdSGbnhư tjRpmYjôi còHrdSGbn nhếjxxiSAch nU5hác HrdSGbhơn U5em!” AnU5h tU5a nHrdSGbhún jRpmYjvia, cjxxiSAhỉ jRpmYjlên bHrdSGbộ cjRpmYjomple mjxxiSAay đojxxiSA màujRpmYj trắngjRpmYj ngàHrdSGb cU5ủa mìjRpmYjnh, tôjRpmYji mjRpmYjới jxxiSAphát hiệHrdSGbn rajxxiSA, vừaHrdSGb HrdSGbnãy tjRpmYjôi vjxxiSAô ýjRpmYj ljxxiSAàm đổHrdSGb jRpmYjcà jRpmYjphê, chjxxiSAất lỏngHrdSGb màuU5 nU5âu đãU5 jxxiSAngấm vàU5o áojxxiSA anh.

“Đồ U5ngốc, U5tại sU5ao U5anh lạijxxiSA khôngjxxiSA bHrdSGbiết jxxiSAđường tráU5nh ra?”

“Nhìn ejRpmYjm khócHrdSGb jRpmYjquan jRpmYjtrọng hơn,U5 jxxiSAbởi vjRpmYjì thậjxxiSAt HrdSGbhiếm cóHrdSGb”. HrdSGbAnh tU5a lộHrdSGb rU5a nụjRpmYj cườijRpmYj tinjRpmYjh nghịU5ch, nhìjxxiSAn tjxxiSArông gijRpmYjống U5như mộtU5 đứU5a U5trẻ vậy.

“Đi nào,HrdSGb tôiU5 dẫnjRpmYj eU5m đjxxiSAến mộU5t nơijRpmYj jRpmYjvui vHrdSGbẻ”. jRpmYjChương NgựjRpmYj kéoU5 jxxiSAtôi đứngjxxiSA lên.

“Tôi khjxxiSAông đjRpmYji, tôiHrdSGb cU5òn cjRpmYjó việc!”U5 TôiHrdSGb muốU5n thU5oát jxxiSAra khỏijRpmYj jxxiSAsự lôHrdSGbi kU5éo củaHrdSGb ajRpmYjnh ta.

Nghĩ đếnU5 việcjxxiSA vừaHrdSGb rồjxxiSAi gHrdSGbặp TjRpmYjiêu ViHrdSGbễn U5và NgôjxxiSA DuyU5ệt, nghĩjxxiSA đếjxxiSAn sựU5 ăjRpmYjn U5ý củaU5 họjRpmYj kU5hi ởHrdSGb bU5ên njxxiSAhau, njxxiSAghĩ đếnjRpmYj sjxxiSAự dịuU5 dàU5ng TU5iêu ViHrdSGbễn dànU5h cU5ho côjRpmYj ta…jxxiSA tấtjRpmYj cjRpmYjả mọjxxiSAi cjxxiSAái kjRpmYjhác đHrdSGbều trởjxxiSA thàU5nh vHrdSGbô nghĩa.

“Việc gjxxiSAì cóU5 thểjxxiSA qujRpmYjan trọjxxiSAng hơjRpmYjn jRpmYjvui vẻjxxiSA chứ?HrdSGb KHrdSGbhông đijxxiSA sẽU5 tiếcjRpmYj đấyjRpmYj nU5hé”. AjxxiSAnh tjRpmYja cườjRpmYji jRpmYjnhìn tôijxxiSA chờjRpmYj đợi,U5 tôijxxiSA thjxxiSAật khjxxiSAó mjRpmYjà phHrdSGbản đối.

Tôi cHrdSGbòn cU5ó tjxxiSAhể vuU5i vjRpmYjẻ đưU5ợc không?jRpmYj jxxiSATại U5sao HrdSGblại cảmU5 thấyjRpmYj trjRpmYjong lòngHrdSGb nặngjRpmYj tHrdSGbrĩu nU5hư jxxiSAđeo đáU5 thU5ế nU5ày? TôHrdSGbi cU5ố gắngjRpmYj muốnU5 vứtjxxiSA bỏjRpmYj nójxxiSA đi,U5 nhưnjxxiSAg HrdSGbnó cứjxxiSA điềmU5 njRpmYjhiên bấU5t động.

Chương NU5gự nóHrdSGbi khôngU5 saiU5, đâjxxiSAy quảHrdSGb njxxiSAhiên lHrdSGbà mjRpmYjột nơiHrdSGb vuHrdSGbi vjxxiSAẻ, “mườiHrdSGb hU5ai chốnU5 vui”.

Đáng tiếc,HrdSGb tâjRpmYjm jxxiSAtrạng củU5a tU5ôi khôHrdSGbng hòaU5 nhậpjRpmYj đượcHrdSGb vớiU5 njxxiSAơi này.

“Tại sajRpmYjo jxxiSAlại cójxxiSA cájRpmYji tjRpmYjên nHrdSGbhư vậy?”jRpmYj TôijRpmYj rầjRpmYju HrdSGbrĩ hỏi.

“Ở đâjRpmYjy cójRpmYj mườiU5 hjRpmYjai tụU5 điểm,jxxiSA mHrdSGbỗi mU5ột chỗU5 đềHrdSGbu khU5iến nHrdSGbgười HrdSGbta vjxxiSAui khU5ông biếtU5 cjxxiSAhán”. CU5hương NU5gự gHrdSGbiải thích.

“Có thểHrdSGb làU5m nHrdSGbgười tU5a quênjRpmYj đijRpmYj HrdSGbphiền muộjRpmYjn khHrdSGbông?” TôijxxiSA jxxiSAtỏ HrdSGbra jxxiSAnghi ngờ.

“Có thể,jxxiSA chHrdSGbỉ cầnHrdSGb jRpmYjem jxxiSAtự nguyệHrdSGbn”. ChưjRpmYjơng NgjRpmYjựu nghiêjRpmYjm tjRpmYjúc nhìnjxxiSA tôU5i, “jxxiSAEm njxxiSAên làjxxiSA mjxxiSAột nU5gười vuU5i vẻ,HrdSGb HrdSGbngay đếnjxxiSA HrdSGbcái jRpmYjtên củU5a eHrdSGbm U5cũng gọijxxiSA lU5à U5Khả LạcU5 cHrdSGbơ mà”.

Khả LạjxxiSAc thìjRpmYj nhjxxiSAất địnjxxiSAh cójRpmYj tU5hể vjRpmYjui vHrdSGbẻ HrdSGbsao? jRpmYjTôi U5cười đaujxxiSA khổ.

Đi lênHrdSGb gjRpmYjác vớiU5 ChưjRpmYjơng NgựjRpmYj, lậpHrdSGb tứcjRpmYj đãjxxiSA cHrdSGbó nhHrdSGbân vU5iên pjxxiSAhục jRpmYjvụ đếnHrdSGb đU5ón, luHrdSGbôn miệngHrdSGb chU5ào U5“Tổng jxxiSAgiám đU5ốc ChươnjRpmYjg ạjRpmYj”, “TổngjxxiSA gijRpmYjám đốcU5 ChHrdSGbương ạ”jRpmYj. THrdSGbôi xjxxiSAách U5những túHrdSGbi tHrdSGbo túiU5 HrdSGbnhỏ củjRpmYja siêujRpmYj thị,HrdSGb thejxxiSAo saHrdSGbu jxxiSAChương jRpmYjNgự giốngjRpmYj nhjRpmYjư mộtU5 U5người hầu.

Một nhójxxiSAm ngườijxxiSA ănjxxiSA cơHrdSGbm, liêHrdSGbn tụjxxiSAc gọHrdSGbi mónHrdSGb đắtjxxiSA tiềU5n, kjxxiSAhông gHrdSGbọi nhữngU5 mójxxiSAn vừajxxiSA miệng.

Tôi uốjxxiSAng mHrdSGbột lojRpmYjại nướcU5 ngjxxiSAọt U5rất jRpmYjngon, U5nhưng lạiU5 thấHrdSGby hơiU5 đaHrdSGbu jxxiSAđầu, “jxxiSATại HrdSGbsao ljRpmYjại thế?jxxiSA TôHrdSGbi cójRpmYj HrdSGbuống rượuHrdSGb HrdSGbđâu nhỉ?”NgHrdSGbửi HrdSGbkỹ jxxiSAmới pHrdSGbhát hiệU5n jxxiSAra thjxxiSAứ nưjxxiSAớc ngọjxxiSAt tôijRpmYj jxxiSAvừa mớiU5 jxxiSAuống U5là loạiHrdSGb jRpmYjrượu THrdSGbây pjRpmYjha chế.

Ăn xongjxxiSA, nhjRpmYjóm ngườjxxiSAi U5tách jRpmYjra mỗU5i ngườijxxiSA mU5ột U5nơi, giốngHrdSGb nhU5ư jRpmYjsau khHrdSGbi xHrdSGbem xHrdSGbong mộHrdSGbt vởU5 kịcjRpmYjh vujxxiSAi, cU5hỉ cònU5 lạiU5 sHrdSGbự trốngjRpmYj jxxiSArỗng vjxxiSAà cjxxiSAô đơn.

“Tôi jRpmYjphải đợijxxiSA mộHrdSGbt lúU5c jRpmYjnữa mớijxxiSA vềjxxiSA nHrdSGbhà đượcjRpmYj, khôngjRpmYj tHrdSGbhể đểHrdSGb mẹjxxiSA tôjRpmYji biHrdSGbết tôijRpmYj đjxxiSAã U5uống rượu!”U5 TôiU5 dU5ựa vàHrdSGbo ngưU5ời U5Chương NU5gự, jxxiSAvò U5vò cáU5i đầjRpmYju U5đau nhU5ức, U5anh tjRpmYja cốjRpmYj gjxxiSAiữ lấjRpmYjy vHrdSGbai tôi.

“Được!” SU5ao jxxiSAanh tjRpmYja cHrdSGbứ nhìnjxxiSA tôijxxiSA cưjRpmYjời chứ.

Về đếnjRpmYj cHrdSGbửa, tjRpmYjôi HrdSGblục tìmU5 chHrdSGbìa khU5óa trU5ong U5túi, saHrdSGbu đjxxiSAó mởU5 cửa.

Chương NgựjxxiSA cU5ứ U5cười tU5ôi, “jxxiSATại jxxiSAsao lấyHrdSGb chìU5a HrdSGbkhóa nhàjxxiSA jRpmYjem đểjRpmYj mjRpmYjở cửjxxiSAa HrdSGbnhà tôi?”

“Có đượcHrdSGb không?”HrdSGb TôiU5 gãiHrdSGb gãiHrdSGb đầu,U5 “DùngjxxiSA jRpmYjchìa khHrdSGbóa củjRpmYja ajxxiSAnh mởHrdSGb U5thử xem”.

Quả nhjxxiSAiên, anjxxiSAh tjRpmYja mởjxxiSA đưjRpmYjợc cửaHrdSGb rjRpmYja, tjRpmYjôi U5đi jRpmYjtheo vjxxiSAào, gU5ục mặtU5 xuốjxxiSAng sofjxxiSAa mjRpmYjà kHrdSGbhóc, “TạiHrdSGb sjRpmYjao chìaU5 khóajRpmYj củajRpmYj anjRpmYjh lạiHrdSGb U5có thjRpmYjể mU5ở jRpmYjcửa nhàjxxiSA tôiU5 cjRpmYjhứ, jRpmYjmà sU5ao tôU5i ljRpmYjại khôHrdSGbng mởjxxiSA được?”

Chương NgựU5 ngồijRpmYj U5dưới thjxxiSAảm, khU5ông chớjxxiSAp mjxxiSAắt nHrdSGbhìn tjxxiSAôi, “NgốjRpmYjc U5ạ, khjxxiSAóc cáU5i HrdSGbgì, vìHrdSGb mộtjxxiSA chiếcjxxiSA HrdSGbchìa khjRpmYjóa saU5o? NjRpmYjgày mjxxiSAai đánhU5 chjRpmYjo HrdSGbem mộtjRpmYj HrdSGbchiếc jxxiSAlà đượcHrdSGb chứU5 gì”.

“Không jxxiSAphải vHrdSGbì cjRpmYjhìa U5khóa!” TôiU5 vẫnjRpmYj jRpmYjkhóc, khôngHrdSGb jxxiSAbiết jxxiSAvì saoHrdSGb, nướcHrdSGb mHrdSGbắt khônjRpmYjg jxxiSAthể jRpmYjnào cjxxiSAầm ljxxiSAại được.

“Thế jRpmYjlà vU5ì HrdSGbcái gì?”

“Vì TjRpmYjiêu ViễHrdSGbn!” TjxxiSAôi vừajxxiSA U5nói vừaHrdSGb khóc.

Chương NgựU5 U5không HrdSGbnói gjRpmYjì, chU5âm U5thuốc lHrdSGbá, nU5gậm jRpmYjtrên miệng.

Có thểjRpmYj djRpmYjo khU5óc mệtjxxiSA quU5á, tjRpmYjôi jRpmYjngáp mHrdSGbột jxxiSAcái rjxxiSAồi dầnU5 dầU5n chìHrdSGbm U5vào giấcHrdSGb mơ.

Trong mU5ơ, TiU5êu HrdSGbViễn cứHrdSGb đứnjxxiSAg HrdSGbở trênHrdSGb cHrdSGbao, jxxiSAtôi cốjxxiSA ngjxxiSAước nhU5ìn thjRpmYjế nàojxxiSA cjxxiSAũng khôjxxiSAng thHrdSGbể nhìjxxiSAn jxxiSAđược vàjxxiSAo U5mắt anh.

Sáng sớmU5 tỉnhHrdSGb HrdSGblại, toàU5n thâHrdSGbn ướHrdSGbt đẫmU5 mồU5 hôU5i, uHrdSGbể oảU5i vHrdSGbặn mìnjRpmYjh, ngojRpmYjác miệngjxxiSA jxxiSAngáp dài.

Vừa quHrdSGbay người,U5 jRpmYjđã nhìU5n thấHrdSGby jRpmYjmột jxxiSAgương mjxxiSAặt jxxiSAto hiệnU5 rU5a tronjRpmYjg gưjRpmYjơng. MájRpmYj U5ơi, thìU5 rjxxiSAa đâyHrdSGb jRpmYjkhông phảijxxiSA lHrdSGbà jRpmYjphòng ngủjRpmYj HrdSGbcủa U5nhà mình!

“Tỉnh jxxiSArồi à?”U5 ChươngHrdSGb NgjxxiSAự dájxxiSAng vjRpmYjẻ rấjRpmYjt thoảijRpmYj mHrdSGbái xuấtjRpmYj hiệnHrdSGb trU5ước mặtHrdSGb tjxxiSAôi, jRpmYjanh tHrdSGba cójRpmYj U5vẻ njxxiSAhư vừU5a rHrdSGbửa mU5ặt, tHrdSGbrên jxxiSAtóc cU5òn đọngHrdSGb lạijRpmYj jxxiSAvài gijRpmYjọt nưjxxiSAớc, trônU5g lạijxxiSA U5trẻ rjxxiSAa vàHrdSGbi tuổU5i, cU5ứ nhjxxiSAư cậujxxiSA cjRpmYjon trjRpmYjai lớjxxiSAn củajxxiSA HrdSGbnhà hàngjRpmYj xóm.

Thấy tôjxxiSAi hjRpmYjoảng loạjRpmYjn, ChưHrdSGbơng HrdSGbNgự njxxiSAói: “HômjxxiSA qjRpmYjua jRpmYjem ujxxiSAống rượuU5 sayHrdSGb, kjxxiSAhông dájRpmYjm vềjxxiSA nhà,jRpmYj cHrdSGbứ đòiU5 đếnHrdSGb chỗjxxiSA tôi!”

Trời jRpmYjơi, tU5ôi điênU5 rồHrdSGbi sao?

“Bây gjxxiSAiờ mấyHrdSGb gjxxiSAiờ ròjxxiSAi?” THrdSGbôi HrdSGbhỏi ChươngU5 Ngự.

“7h30”. HrdSGbAnh chỉHrdSGb đồngjRpmYj U5hồ jRpmYjtrên tjxxiSAường nói.

“7h30? HrdSGbSao ajxxiSAnh kU5hông gHrdSGbọi tôijxxiSA dậyjRpmYj sHrdSGbớm hjRpmYjơn? HrdSGbTôi sjRpmYjắp đHrdSGbến muHrdSGbộn rồi”.jxxiSA U5Tôi nhặtHrdSGb áHrdSGbo U5lên rồijRpmYj chạyHrdSGb jxxiSAra ngoàiHrdSGb, thìHrdSGb bjRpmYjị ajRpmYjnh gU5iữ lại,jxxiSA “ĐểHrdSGb tôijxxiSA đưaU5 ejRpmYjm đi”.

Ngồi tronU5g chiHrdSGbếc xjRpmYje MejxxiSAr BHrdSGbenz cHrdSGbủa ChưHrdSGbơng NjxxiSAgự tôU5i U5gọi điệU5n cjxxiSAho mẹ,jRpmYj jxxiSAmẹ jxxiSAtôi HrdSGbtrách mắngjxxiSA tjxxiSAé tát:HrdSGb “jRpmYjVẫn jRpmYjcòn nhjxxiSAớ tôjxxiSAi lHrdSGbà mjRpmYjẹ U5cô jxxiSAà? CjRpmYjả đêmjxxiSA điHrdSGb đHrdSGbâu HrdSGbhả? GọijRpmYj điệnjxxiSA cU5ho côU5 tjRpmYjoàn tHrdSGbắt máy”.

“Thì jxxiSAgiờ jRpmYjcon jRpmYjgọi đijRpmYjện chU5o mẹU5 đâU5y thôi?”

“Tôi gọiU5 điệnHrdSGb chjxxiSAo cjxxiSAô cHrdSGbả đêjRpmYjm thìU5 sao?HrdSGb” GiọngU5 mẹHrdSGb tHrdSGbôi hjxxiSAơi nghjRpmYjẹn ngàjRpmYjo, “CHrdSGbon HrdSGbcó biếtU5 sU5uýt nữjxxiSAa dọU5a chếtU5 jxxiSAmẹ rồU5i khônjRpmYjg? BêjxxiSAn ngU5oài lộnU5 xộHrdSGbn nHrdSGbhư thếU5, jxxiSAnếu coHrdSGbn cHrdSGbó xảyHrdSGb rjRpmYja việcjxxiSA U5gì jxxiSAthì mẹU5 jRpmYjbiết ljxxiSAàm HrdSGbthế nàjxxiSAo chứ?”

“Mẹ, U5con sjxxiSAai rồi,U5 cjxxiSAon xiU5n lỗiU5 mẹ!”U5 U5Tôi thàjRpmYjnh thậtU5 nói.

Mẹ jxxiSAtôi mãHrdSGbi khôngHrdSGb nóiHrdSGb jRpmYjgì, nửajRpmYj pHrdSGbhút HrdSGbsau jRpmYjmới nói:U5 “HU5ết giờHrdSGb làU5m jRpmYjnhớ U5về jRpmYjnhà sớmjxxiSA, đừnjRpmYjg cójRpmYj lượU5n lờHrdSGb HrdSGbbên ngHrdSGboài nữa”.

“Vâng ạjRpmYj”. TắU5t đU5iện thoại,U5 jRpmYjtrong lòngHrdSGb vẫnHrdSGb jxxiSAthấy U5áy nU5áy HrdSGbkhó chịu.

Tôi jxxiSAnhìn jxxiSAđồng hồ,HrdSGb nóiHrdSGb: “LU5àm ơnU5, nhanU5h lêjxxiSAn mộtU5 jxxiSAchút! SắpU5 muộnHrdSGb mấU5t rồi!”

Anh tU5a chăHrdSGbm U5chú nhìnHrdSGb đườngjxxiSA, nójRpmYji: “CũngU5 kjRpmYjhông thểHrdSGb đjxxiSAâm vàoHrdSGb U5xe ngườijRpmYj khájRpmYjc được!”

Đến cHrdSGbơ qjRpmYjuan vHrdSGbừa kịjRpmYjp jRpmYj8 giờjRpmYj HrdSGbđúng, tôU5i vộiU5 vjxxiSAàng jxxiSAchạy đU5ến văjxxiSAn phòng.

“Túi củajRpmYj em!”jRpmYj ChươHrdSGbng NgU5ự chạU5y theU5o U5đưa tU5úi jRpmYjcho tôi,HrdSGb “jxxiSATại sajRpmYjo tU5rên jxxiSAmặt vẫnjxxiSA jxxiSAcòn vếtU5 nướcjxxiSA jRpmYjmiếng nàyjxxiSA?” jRpmYjAnh dùjRpmYjng nU5gón jxxiSAtay U5lau ljRpmYjau giújxxiSAp tôi,U5 sU5au đójRpmYj đưjxxiSAa túijRpmYj cjxxiSAho tôi.

Tôi vơjxxiSA jRpmYjlấy jRpmYjđịnh chạyjxxiSA điHrdSGb, thjxxiSAì nhìU5n thấHrdSGby jRpmYjTiêu ViễnHrdSGb đHrdSGbứng ngaU5y ởjRpmYj cjRpmYjửa chính.

“Tôi khôngU5 U5đến muHrdSGbộn, jRpmYjkhông tU5in HrdSGbanh nhìnU5 xem!”jxxiSA TôjxxiSAi giU5ơ đồngjRpmYj hồHrdSGb cU5ho TiêuHrdSGb VHrdSGbiễn xem.

“Người vừHrdSGba đưajxxiSA ejRpmYjm đếnU5 làHrdSGb ai?”U5 AjxxiSAnh làjRpmYjm mHrdSGbặt lạnhU5 jxxiSAlùng hU5ỏi tôi.

Hóa rU5a TổngjxxiSA U5giám sájxxiSAt jxxiSAđại U5nhân đứngU5 đâyjxxiSA jxxiSAkhông phjxxiSAải đểHrdSGb kiểmjxxiSA tjxxiSAra sựjRpmYj cU5huyên cU5ần, vậyHrdSGb thU5ì chẳngHrdSGb sHrdSGbợ anjRpmYjh jxxiSAta nữU5a, “ChjRpmYjẳng liêU5n HrdSGbquan gìU5 đếnjRpmYj ajRpmYjnh cả!”jxxiSA HrdSGbTôi khônHrdSGbg HrdSGbnhìn anhHrdSGb, tHrdSGbung HrdSGbtẩy đHrdSGbi vào.

“Khả…”

Tôi nghHrdSGbe jRpmYjtiếng aU5nh jxxiSAgọi, cũngHrdSGb kjxxiSAhông qU5uay HrdSGbđầu lạijRpmYj. BHrdSGbây gjRpmYjiờ lHrdSGbà giU5ờ ljxxiSAàm U5việc, khônHrdSGbg U5nói chjxxiSAuyện riênjRpmYjg tư

 

3. jxxiSAKhả LạcjRpmYj, cU5ó jRpmYjnghĩa jxxiSAlà khảjRpmYj áiHrdSGb vàjRpmYj ljRpmYjạc quan

Tôi jxxiSAbận rộnHrdSGb tổnjxxiSAg hjxxiSAợp dữjxxiSA HrdSGbliệu, HrdSGbcứ bịjxxiSA điệHrdSGbn thojxxiSAại nộijxxiSA tujRpmYjyến HrdSGblàm ồnHrdSGb đếnU5 nhjxxiSAức đầjRpmYju, “TiểuU5 HrdSGbLưu, gijxxiSAúp ngjxxiSAhe điệnjxxiSA thoạijxxiSA jRpmYjchút đi!”jxxiSA jxxiSATôi khjxxiSAông jxxiSAngơi tayjxxiSA, đànhjRpmYj phHrdSGbải phiềnU5 đếU5n TiểujRpmYj Lưu.

“Tổng giámjRpmYj jxxiSAsát U5Tiêu U5bảo chjRpmYjị đếjRpmYjn jxxiSAvăn jxxiSAphòng HrdSGbcủa U5anh ấy!”U5 THrdSGbiểu HrdSGbLưu thậtjxxiSA jxxiSAlà nhanU5h nhẹn,HrdSGb dậHrdSGbp điệnjxxiSA thoạijxxiSA jRpmYjxuống HrdSGbđã HrdSGbtruyền đạtHrdSGb ngay.

Tôi cU5hẳng U5để ýjRpmYj đếnU5 lờU5i jRpmYjcô ấjRpmYjy nójRpmYji, tiU5ếp tjRpmYjục tổnjRpmYjg hợpjxxiSA phiếU5u thốnjxxiSAg kêHrdSGb sốHrdSGb U5liệu jxxiSAcông vU5iệc mjxxiSAà tổU5 tHrdSGbrưởng jxxiSAgiao, sjRpmYjố lijxxiSAệu quU5á jxxiSAphức tạpjxxiSA, lHrdSGbàm tjRpmYjâm tjRpmYjrí tôjRpmYji jxxiSArối loạn.

Một jRpmYjlúc điệjxxiSAn HrdSGbthoại lạHrdSGbi jRpmYjreo, TiểujxxiSA LưuHrdSGb njxxiSAghe jRpmYjrồi jxxiSAnói: “TổngjRpmYj giámjRpmYj sátjRpmYj TiêjRpmYju bảoU5 chịU5 njRpmYjhanh đếnHrdSGb văU5n phU5òng củHrdSGba jRpmYjanh ấjxxiSAy, dữjRpmYj liệuU5 U5lần trU5ước HrdSGbchị tU5ổng hợU5p chjRpmYjo anU5h ấyjRpmYj jRpmYjcó cjxxiSAhút vU5ấn đề”.

“Được!” TôjxxiSAi U5trả U5lời U5một tiếng,jRpmYj vẫnHrdSGb nU5gồi jRpmYjì khôngU5 njxxiSAhúc nhHrdSGbích. DjRpmYjữ liệjxxiSAu cóU5 U5vấn đề,jxxiSA aU5nh nêjxxiSAn tìmjxxiSA tổU5 trưởng,jRpmYj tôiHrdSGb khjRpmYjông chịHrdSGbu tU5rách nhiệmjxxiSA HrdSGbtrực U5tiếp vớiU5 tổngU5 giájxxiSAm sát.

Mặc kệHrdSGb tổHrdSGbng giámjRpmYj sátjxxiSA U5Tiêu, tôiHrdSGb jRpmYjvốn yếjxxiSAu bóU5ng víjRpmYja, khôjxxiSAng chjxxiSAịu đựnHrdSGbg đượHrdSGbc HrdSGbkhi phảijxxiSA đốHrdSGbi diệnjRpmYj vớijxxiSA bộU5 mặjxxiSAt lạnhjRpmYj lùngjRpmYj jRpmYjcủa jxxiSAanh taU5. SáHrdSGbng naU5y, aU5nh jxxiSAta U5mặt ljxxiSAạnh HrdSGbtanh đứngjxxiSA ởjxxiSA cửHrdSGba gjRpmYjọi tôHrdSGbi, giốngjxxiSA nhHrdSGbư tjRpmYjôi phạmU5 lỗijxxiSA lầmHrdSGb gU5ì, ngườijxxiSA hôU5m U5qua điU5 lượjxxiSAn siU5êu thịjxxiSA vjRpmYjới NgôHrdSGb jxxiSADuyệt jRpmYjlà HrdSGbanh U5ta, khônU5g jRpmYjphải tôiU5, bâyjRpmYj giờHrdSGb ljxxiSAại đếnjxxiSA gjRpmYjây sựHrdSGb HrdSGbgì vớHrdSGbi jxxiSAtôi chứ?

 Điện thoạijRpmYj lạiU5 reHrdSGbo, TiểujxxiSA LưuU5 cứjxxiSA nhìjxxiSAn jRpmYjtôi lắcjRpmYj đjxxiSAầu, jxxiSA“Nếu màjxxiSA đắcHrdSGb tộiHrdSGb U5với tổngU5 gijxxiSAám sáHrdSGbt TiêujxxiSA, chịU5 sjRpmYjẽ khHrdSGbông jxxiSAyên thU5ân đâu”.

Tôi quyếtU5 địnU5h ljRpmYjấy hHrdSGbai cụjRpmYjc bjRpmYjông nU5hét vjxxiSAào taU5i, đúngjRpmYj ljxxiSAà U5tôi jxxiSAđang muốnHrdSGb đjxxiSAược U5yên tjxxiSAhân đây.

Reo đếnjxxiSA nửajRpmYj ngàyjRpmYj, điệU5n thoạiU5 cuốiHrdSGb cùjxxiSAng jRpmYjcũng jxxiSAnằm HrdSGbyên, tHrdSGbôi thởjRpmYj phào.

Vừa ngU5ẩng đầu,jRpmYj đãjRpmYj jxxiSAnhìn thấyHrdSGb TiêujxxiSA VijRpmYjễn đứngjRpmYj jxxiSAở cửU5a pjRpmYjhòng jRpmYjlàm việc,jRpmYj mặjRpmYjt bujRpmYjồn rầuU5 njxxiSAhìn tjRpmYjôi, đôijRpmYj môiU5 mU5ím lạU5i tHrdSGbhành jxxiSAmột vệtjRpmYj mỏng.

“Điền KHrdSGbhả Lạc,jxxiSA U5em lạiU5 đjRpmYjây chúHrdSGbt!” jxxiSAGiọng nójRpmYji dịujxxiSA dànU5g củHrdSGba anU5h dU5u U5dương nhU5ư tiU5ếng HrdSGbđàn violijRpmYjncen, jRpmYjdụ djRpmYjỗ khiếnjxxiSA tU5ôi khHrdSGbông tjRpmYjự chủHrdSGb đHrdSGbược U5mà đứngHrdSGb lênHrdSGb đijRpmYj theHrdSGbo anh.

Đi đượU5c mU5ấy bướjxxiSAc mớU5i khôngjRpmYj khỏjRpmYji mU5ắng tjxxiSAhầm mU5ình vjxxiSAô U5dụng, chẳU5ng lẽjRpmYj jxxiSAchỉ cầnHrdSGb TiêujRpmYj jRpmYjViễn njRpmYjgoắc tayjxxiSA, tjxxiSAôi sẽU5 liềnHrdSGb ngoajRpmYjn ngoãjRpmYjn cjRpmYjhạy đếnHrdSGb sao?

Tiêu VjRpmYjiễn U5đi phíjRpmYja trước,jxxiSA đjxxiSAể lạijRpmYj phíaHrdSGb tôijxxiSA dángHrdSGb lU5ưng HrdSGbcao thẳngU5 củjxxiSAa jxxiSAanh, tôiHrdSGb nhìnHrdSGb bHrdSGbóng HrdSGblưng ấyU5, khôU5ng tjRpmYjhể HrdSGbdừng bướU5c được.

Tiêu ViễnjRpmYj HrdSGbơi HrdSGbTiêu VHrdSGbiễn, jxxiSAanh làjRpmYj khjxxiSAắc tjRpmYjinh củaU5 em.

Văn phHrdSGbòng củaU5 TiêujxxiSA ViễHrdSGbn cóU5 mjxxiSAùi hươngHrdSGb hoU5a hHrdSGbồng njxxiSAồng jRpmYjnàn, U5tôi hítjxxiSA mạnjRpmYjh mộtjRpmYj jRpmYjhơi, hỏHrdSGbi: “jRpmYjMùi hươnU5g ởjxxiSA đâU5u thế?”

Tiêu jRpmYjViễn HrdSGbnhư ljxxiSAàm jRpmYjảo jRpmYjthuật lấyHrdSGb jxxiSAra dướijxxiSA jxxiSAbàn HrdSGblàm việcjRpmYj mHrdSGbột bóU5 hoHrdSGba hồjRpmYjng jxxiSAto, nóijRpmYj: “TặngHrdSGb eU5m quU5à jRpmYjxin lHrdSGbỗi, HrdSGbđừng tránHrdSGbh mặtU5 jxxiSAanh nữa!”

Nhìn jxxiSAbó hoU5a tU5o, lU5ộng ljRpmYjẫy đẫHrdSGbm sương,HrdSGb jxxiSAtôi khônjxxiSAg nhậnU5, màU5 HrdSGbhỏi lạiU5 jxxiSAanh: “TạijRpmYj sU5ao lạiHrdSGb cầnjRpmYj quàU5 HrdSGbxin ljRpmYjỗi em?”

Tiêu VHrdSGbiễn cườjRpmYji cườijRpmYj ngạijRpmYj nU5gùng, “SHrdSGbáng najRpmYjy tháiU5 độjRpmYj cjRpmYjủa jRpmYjanh khU5ông tốt!”

Tôi cốjRpmYj tìnhjxxiSA liếHrdSGbc U5nhìn jRpmYjanh, “U5Chỉ cóHrdSGb sáU5ng naU5y U5thái U5độ khôngU5 tốHrdSGbt tjxxiSAhôi sao?”

Anh dU5úi hU5oa jRpmYjvào tU5ay tôjxxiSAi, “Đúng,U5 U5anh lúU5c HrdSGbnào tháHrdSGbi độjxxiSA cũngHrdSGb khônjxxiSAg HrdSGbtốt, xijRpmYjn lãnjRpmYjh jRpmYjđạo tjRpmYjha thứ,U5 jRpmYjđã đượcU5 chưa?”

Tôi jxxiSAôm bóHrdSGb hHrdSGboa HrdSGbto, HrdSGbđưa lênU5 njRpmYjgửi, khônHrdSGbg kìjxxiSAm đượcjRpmYj, jxxiSAhắt hơijxxiSA mộtjxxiSA tiếng.

Tiêu ViễHrdSGbn cHrdSGbười jRpmYjtôi, “NgốcHrdSGb thU5ế, jxxiSAlàm vậyHrdSGb dễjxxiSA HrdSGbbị U5dị ứU5ng vớU5i jxxiSAphấn hoa!”

“Ngốc tU5hì jRpmYjlàm saU5o? NgU5ốc cũngjxxiSA cjRpmYjhẳng phạmjxxiSA pháp”.

“Đúng, U5em njRpmYjgốc HrdSGbđến HrdSGbkhác njRpmYjgười, jRpmYjlại jxxiSAthành jRpmYjưu điểm”.

Tôi njxxiSAhìn TjRpmYjiêu ViễnU5 njRpmYjgạc nhiêHrdSGbn, “NgàiU5 tổnjxxiSAg giHrdSGbám sáU5t, ngjxxiSAài biếtjxxiSA ănHrdSGb U5nói tHrdSGbừ kjxxiSAhi njxxiSAào vậy?”

Anh kjxxiSAhông HrdSGbnhìn tôjRpmYji, chHrdSGbỉ cújxxiSAi đầuHrdSGb njRpmYjhìn jxxiSAvào jxxiSAmặt bHrdSGbàn sạHrdSGbch bjRpmYjóng, “…jxxiSA TừjRpmYj kHrdSGbhi anjxxiSAh pháHrdSGbt hiệnHrdSGb sắpjRpmYj mHrdSGbất em!”

Ra khỏiHrdSGb vHrdSGbăn phòjxxiSAng củajxxiSA THrdSGbiêu Viễn,jxxiSA HrdSGbtôi HrdSGbđến phònU5g gHrdSGbiải lajRpmYjo ngồijxxiSA mộjxxiSAt lúcHrdSGb, U5muốn U5cho jxxiSAcảm jxxiSAxúc cU5ủa mìjxxiSAnh jRpmYjbình tjRpmYjĩnh tjxxiSArở lại.

Giáo HrdSGbsư ĐijxxiSAền lHrdSGbại đangHrdSGb pjRpmYjha tràjRpmYj, tjxxiSAôi njxxiSAhìn nhìjxxiSAn ôU5ng gjxxiSAật gậtjxxiSA đU5ầu, ôngjxxiSA ljRpmYjại jxxiSAkhông vộjRpmYji U5trở vềU5 làmHrdSGb vjxxiSAiệc, ngồjxxiSAi xU5uống đU5ối dijRpmYjện vớijxxiSA jxxiSAtôi, “jRpmYjTâm trạHrdSGbng khôngjxxiSA vHrdSGbui à?”

Tôi cHrdSGbũng khjRpmYjông giấuU5 dijxxiSAếm, jxxiSAmiễn cjxxiSAưỡng jRpmYjnở nụjRpmYj cười.

“Có phU5ải làHrdSGb liU5ên quU5an đHrdSGbến thờiHrdSGb tiếtjxxiSA U5không, hôjxxiSAm jxxiSAnay ngưjxxiSAời tjxxiSAâm jxxiSAtrạng kHrdSGbhông vujxxiSAi khôjRpmYjng chỉjRpmYj cHrdSGbó mU5ình cháu!”jRpmYj ÔngU5 ájxxiSAm chjxxiSAỉ TiêHrdSGbu U5Viễn saojxxiSA, gầHrdSGbn jxxiSAđây, họjRpmYj đềujxxiSA jRpmYjlàm việcU5 cùnjRpmYjg nhau.

“Chắc là,U5 U5có lHrdSGbẽ, chắcU5 cũngjRpmYj cjxxiSAó khảjxxiSA năjRpmYjng U5này đấyjRpmYj ạ!”HrdSGb TôjRpmYji khôngU5 muốU5n khôHrdSGbng jxxiSAkhí jRpmYjquá nặjRpmYjng nềjRpmYj, njRpmYjên cốU5 jRpmYjgắng mởjRpmYj miệng.

Ông cười,U5 hỏjxxiSAi: “U5Tại saU5o cjxxiSAháu tênU5 ljRpmYjà jRpmYjKhả Lạc?”

“Khả lạc,HrdSGb cójRpmYj nghĩjRpmYja làHrdSGb khảjxxiSA jxxiSAái jxxiSAvà lHrdSGbạc qjxxiSAuan ạ”.jxxiSA KjRpmYjhi tôU5i rjRpmYja đời,HrdSGb CoU5la chjxxiSAưa jRpmYjphải jxxiSAlà đồU5 uốngjRpmYj phU5ổ biếnjxxiSA trHrdSGbên thếU5 giới,HrdSGb íjRpmYjt U5ra TjRpmYjrung QHrdSGbuốc vẫHrdSGbn chưHrdSGba cóU5 loU5ại nướU5c ngọtjRpmYj jRpmYjtên HrdSGblà KhảjxxiSA lạjxxiSAc này.

“Khả áijRpmYj, lạcU5 quan…”,HrdSGb vịHrdSGb giHrdSGbáo U5sư U5già lẩmU5 bẩmjRpmYj nóiHrdSGb, “CjxxiSAái têjxxiSAn nàyU5 hayU5, HrdSGbhy vọU5ng cHrdSGbon ngườiHrdSGb cU5háu đU5ược HrdSGbnhư tê”.

“Bác làHrdSGb jxxiSAngười jxxiSAthứ U5hai nóijRpmYj tjRpmYjên cháuHrdSGb U5hay đấy”.jxxiSA NgườijRpmYj thứjRpmYj nhjxxiSAất nójxxiSAi nU5hư vậjRpmYjy HrdSGbtất nhiHrdSGbên làU5 mẹHrdSGb tôjxxiSAi rồi.

“Ồ?”

“Bác khU5ông jRpmYjnói jRpmYjKhả HrdSGbLạc làHrdSGb nướjxxiSAc uốnU5g HrdSGbcó ga”jxxiSA. TôiHrdSGb U5nhún vjxxiSAai, HrdSGbcười vớU5i ông.

Buổi tHrdSGbối vềjxxiSA jxxiSAnhà, HrdSGbngồi HrdSGbxem pHrdSGbhim djxxiSAài tậpU5 lúU5c HrdSGb8 giU5ờ vjxxiSAới mẹ.

Biết mẹjxxiSA U5vẫn cònjxxiSA giậnHrdSGb tôijRpmYj, nêjxxiSAn tôijxxiSA khôngHrdSGb dámHrdSGb HrdSGbnói năngU5 jRpmYjgì, chăU5m chHrdSGbú ngồiU5 đợijxxiSA mẹU5 pjRpmYjhê bình.

Thấy tôU5i nHrdSGbgáp lHrdSGbiên tục,HrdSGb mẹjxxiSA jxxiSAcó vẻjRpmYj khôngU5 HrdSGbđành lU5òng nói:U5 U5“Mệt thìU5 jRpmYjđi ngủjxxiSA đi”.

“Không mệt,HrdSGb khôHrdSGbng mệU5t” HrdSGbCố lấyU5 tinHrdSGbh thầnjxxiSA, tiếjxxiSAp tụU5c ngồU5i đếmjxxiSA thờijxxiSA gjxxiSAian vớjxxiSAi mẹ.

Ti vHrdSGbi jxxiSAchèn chjxxiSAương trìjxxiSAnh quảjxxiSAng cáo,jRpmYj điềujxxiSA nàHrdSGby ljRpmYjàm chU5o jRpmYjngười tU5a cựcjRpmYj kjRpmYjỳ thấyU5 phảnU5 HrdSGbcảm, mộjRpmYjt nhómHrdSGb jRpmYjngười vừaU5 nhảyjRpmYj vừajxxiSA háHrdSGbt, “TếtjRpmYj nămU5 najxxiSAy khônjxxiSAg nhậnHrdSGb U5quà…” HrdSGbđúng làHrdSGb cHrdSGbhẳng rHrdSGba jxxiSAlàm sU5ao! ẢnHrdSGbh hưHrdSGbởng nghiêU5m tjxxiSArọng đHrdSGbến việU5c nghjRpmYje nhìjxxiSAn củjxxiSAa tojxxiSAàn dânHrdSGb. TôiU5 thjRpmYjật khôngjxxiSA jRpmYjhiểu cjxxiSAác cjxxiSAơ quaHrdSGbn phU5ê chuẩnjxxiSA jRpmYjnhư thếU5 nàojRpmYj, cáHrdSGbi kiểuHrdSGb quảngjxxiSA cjxxiSAáo vU5ớ vẩnjRpmYj nU5hư thếjxxiSA nHrdSGbày cũHrdSGbng đưHrdSGbợc HrdSGblên tjRpmYji vjRpmYji. CHrdSGbác quảngU5 cjxxiSAáo HrdSGbkhác tjxxiSAhì mấtU5 tijxxiSAề, qjxxiSAuảng cU5áo nU5ày thìU5 HrdSGbmất mạng.

Mẹ tôijRpmYj cjxxiSAũng cảmjxxiSA U5thấy điếcU5 taiHrdSGb, tắHrdSGbt U5ti vHrdSGbi điU5, đejxxiSAo kínHrdSGbh lãHrdSGbo jRpmYjnên đọcHrdSGb báo.

“Mẹ đừnU5g xU5em nữjRpmYja, nghjRpmYjỉ njRpmYjgơi sjRpmYjớm đijxxiSA tHrdSGbhôi! MắU5t HrdSGbđã khônjxxiSAg tốtjRpmYj rồijRpmYj cU5òn cứjRpmYj jRpmYjthích jxxiSAđọc jRpmYjchữ jxxiSAnhỏ!” TôijRpmYj HrdSGbkhông biếtU5 mìnU5h từjRpmYj lúcHrdSGb njxxiSAào cũnHrdSGbg họcjRpmYj mjRpmYjẹ cHrdSGbái tínjRpmYjh cjxxiSAàu jxxiSAnhàu jRpmYjnhững cU5huyện vụnjRpmYj vặt.

“Mẹ jRpmYjđâu gU5iống cHrdSGbon HrdSGbđược, jRpmYjnằm xuốngU5 ljxxiSAà ngHrdSGbủ. jxxiSANhiều tjxxiSAuổi jxxiSArồi, njRpmYjgủ íjRpmYjt, ngjxxiSAủ kjRpmYjhông được!”jRpmYj MẹHrdSGb HrdSGbtôi cHrdSGbhậm rjRpmYjãi nói.

“Con nóHrdSGbi chHrdSGbuyện vớijxxiSA mU5ẹ”. TjRpmYjôi sjRpmYján jxxiSAlại bêjRpmYjn HrdSGbmẹ, jRpmYjnũng nịU5u. NgàHrdSGby U5bé, tjRpmYjôi thíchjxxiSA đượcjxxiSA sHrdSGbà vàjRpmYjo lòngU5 HrdSGbmẹ, thjxxiSAật ljxxiSAà thích.

Mẹ HrdSGbrốt HrdSGbcuộc cũHrdSGbng bU5ỏ HrdSGbbáo jRpmYjxuống, “ThôijRpmYj được,U5 mẹjxxiSA cjxxiSAũng đangHrdSGb muốnjxxiSA HrdSGbnói chuyệnjRpmYj vớjRpmYji conjxxiSA. TốHrdSGbi quU5a jRpmYjcon khôngHrdSGb vềU5, đjRpmYji HrdSGbđâu HrdSGbvậy?” TôijRpmYj biếjxxiSAt ngjRpmYjay mjxxiSAẹ sHrdSGbẽ HrdSGbhỏi câHrdSGbu hỏiHrdSGb jxxiSAnày mà.

“Tụ jRpmYjtập HrdSGbvới bạjxxiSAn bè,HrdSGb nghịchHrdSGb U5phá HrdSGbcả đêmjxxiSA!” TôiHrdSGb đànhHrdSGb phảijRpmYj nU5ói dối.

Xin thượHrdSGbng đếjRpmYj HrdSGbtha jRpmYjlỗi cHrdSGbho tôU5i, nếujRpmYj đểjRpmYj mHrdSGbẹ tjRpmYjôi bU5iết tôiHrdSGb uốngU5 rưjxxiSAợu sjxxiSAay, lạU5i qujRpmYja đHrdSGbêm trHrdSGbong nHrdSGbhà mU5ột U5người đHrdSGbàn ôjxxiSAng đU5ộc jxxiSAthân, chắHrdSGbc mẹjRpmYj U5sẽ jxxiSAtuyệt tìnjxxiSAh mjRpmYjẹ jxxiSAcon vớjxxiSAi tôiU5 mất.

Mẹ thởjRpmYj dài,jxxiSA “HrdSGbSao cojxxiSAn chẳngU5 lHrdSGbúc nHrdSGbào đHrdSGbể mẹjRpmYj đượcjxxiSA yênjxxiSA jRpmYjtâm vậy!”

Tôi ngoaHrdSGbn jRpmYjngoãn nhậnHrdSGb ljRpmYjỗi, tHrdSGbhành jxxiSAthật đU5ể đHrdSGbược khojxxiSAan hồng.

“Khả KHrdSGbhả à,jxxiSA jRpmYjcon cũngHrdSGb jxxiSAkhông còjRpmYjn jxxiSAnhỏ nữaHrdSGb, jRpmYjcó jRpmYjphải làjRpmYj cHrdSGbon cũngU5 nênHrdSGb jxxiSAtìm mộtjRpmYj ngườijxxiSA bạnU5 jxxiSAtrai chHrdSGbo ổjxxiSAn địjRpmYjnh U5đi khônHrdSGbg? ĐjxxiSAể mẹHrdSGb U5đỡ pHrdSGbhải bậnHrdSGb tU5âm mãi!jRpmYj” HrdSGbMẹ tôiHrdSGb HrdSGbnói vẻU5 HrdSGbsuy tư.

Bạn tjxxiSArai đâujxxiSA phảjRpmYji cứU5 nóijRpmYj HrdSGbtìm HrdSGblà tHrdSGbìm đjxxiSAược đâu?U5 CứHrdSGb nhưU5 U5là đãHrdSGb đượcHrdSGb đjRpmYjặt sẵnU5 ởHrdSGb đU5âu jRpmYjđó HrdSGbđợi tjRpmYjôi đếjxxiSAn nhặjxxiSAt vjxxiSAề vậy.

Mẹ tHrdSGbôi đúngjRpmYj HrdSGblà ngHrdSGbười HrdSGbhay jRpmYjsốt ruộU5t. TjxxiSAôi jxxiSAcười cưHrdSGbời, tựjRpmYj njRpmYjhiên lạijxxiSA jxxiSAnhớ đjRpmYjến jxxiSATiêu ViễnHrdSGb, nhớjxxiSA HrdSGbđến đôijRpmYj mắU5t sánU5g lấpHrdSGb láU5nh củaU5 anhU5, njRpmYjhớ đjRpmYjến bójRpmYj hojRpmYja hồngHrdSGb anjRpmYjh U5tặng HrdSGbhôm nay.

Có U5phải ajxxiSAnh cũnjRpmYjg jRpmYjlo sợHrdSGb, jxxiSAsợ chúngHrdSGb tjRpmYjôi cuốU5i cùnjRpmYjg kjxxiSAhông thểU5 đếnjxxiSA đưU5ợc vớjRpmYji nhaujxxiSA? NjRpmYjgược U5lại, hànjxxiSAh độjRpmYjng ljxxiSAo lắngjRpmYj củajRpmYj anjRpmYjh jRpmYjlại làmHrdSGb chjxxiSAo jxxiSAtôi tjRpmYjhấy yjxxiSAên tâm,jRpmYj vHrdSGbậy làjRpmYj anjxxiSAh vẫnjRpmYj cònjRpmYj cójxxiSA chútU5 U5để HrdSGbý U5đến tHrdSGbôi chăjxxiSAng? TôjxxiSAi cóHrdSGb thU5ể njxxiSAào coHrdSGbi đóU5 làU5 jxxiSAhành độHrdSGbng ajRpmYjnh vẫnjRpmYj HrdSGbyêu tôHrdSGbi U5giống njxxiSAhư tHrdSGbôi yjRpmYjêu jxxiSAanh đjxxiSAược không?

“Mẹ cHrdSGbòn nhớjRpmYj hồijxxiSA đHrdSGbại họjxxiSAc U5con cóHrdSGb mHrdSGbột ngU5ười bjRpmYjạn tênjxxiSA TiêuHrdSGb ViễnHrdSGb không?U5” TôiU5 ngướHrdSGbc đầujRpmYj lêjxxiSAn, U5tâm hồnjRpmYj bU5ay bổjRpmYjng tjxxiSAhật xa.

Mẹ độjRpmYjt nhijxxiSAên ngừngjRpmYj ljxxiSAại, rấtU5 lâjRpmYju saujxxiSA, jRpmYjhình nhU5ư nhớjRpmYj rU5a jRpmYjđiều gjRpmYjì, “NhớU5! MùajxxiSA hHrdSGbè HrdSGbnăm đóU5 cU5on sốjRpmYjt caojRpmYj, lêU5n đếnjxxiSA jxxiSA40 độHrdSGb liền,jRpmYj tronU5g lúcjRpmYj mjRpmYjê HrdSGbman bấtjxxiSA tHrdSGbỉnh toànHrdSGb lảmjRpmYj nhảmjxxiSA cáU5i tênjRpmYj nàyjxxiSA. U5Sau U5đó, mẹU5 U5hỏi giáoHrdSGb vjRpmYjiên vjRpmYjà bạjRpmYjn hjxxiSAọc củHrdSGba cojxxiSAn, mớjxxiSAi HrdSGbbiết cậU5u HrdSGbta xujRpmYjất ngoạijxxiSA rồi”.

Tôi tU5ròn mắjRpmYjt nhìjRpmYjn mẹU5, “MẹU5 cHrdSGbòn bijxxiSAết gìU5 nữa?”

“Một giájxxiSAo viHrdSGbên jRpmYjcủa bjxxiSAọn U5con chjxxiSAo mjxxiSAẹ jxxiSAsố điệU5n HrdSGbthoại jxxiSAnhà U5cậu ấyjxxiSA. U5Mẹ vU5ốn địnhU5 hjRpmYjỏi jxxiSAbố mẹjRpmYj cHrdSGbậu HrdSGbta cáchjxxiSA liêHrdSGbn jRpmYjlạc bênHrdSGb nướHrdSGbc ngoàjxxiSAi, mẹHrdSGb cU5ậu jxxiSAấy lạiHrdSGb nHrdSGbói vớjxxiSAi mẹjRpmYj rằng,U5 gHrdSGbia đìnhjRpmYj họjxxiSA vốU5n khôngjRpmYj đồngjxxiSA jxxiSAý jRpmYjcậu ấyjRpmYj U5và U5con jRpmYjđến jxxiSAvới U5nhau”. U5Mẹ tôjxxiSAi bjxxiSAình U5thản tjRpmYjhuật lại,jRpmYj tronjxxiSAg giọngHrdSGb U5nói toHrdSGbát ljxxiSAên sựjRpmYj bHrdSGbi thường.

“Dù gìjxxiSA cậuU5 ấjxxiSAy cũngHrdSGb đHrdSGbã xuấtjRpmYj U5ngoại rồi,U5 cjxxiSAhứng tHrdSGbỏ trájxxiSAi HrdSGbtim củajxxiSA cậujxxiSA ấyjxxiSA cũngU5 đjxxiSAặt ởjxxiSA nU5ơi rấtjxxiSA jxxiSAcao, sẽHrdSGb khôjxxiSAng vìU5 cjRpmYjon màHrdSGb U5từ bU5ỏ tiHrdSGbền đồjRpmYj củajRpmYj mU5ình, ngườiHrdSGb nhHrdSGbư jxxiSAvậy khônHrdSGbg jxxiSAlà jxxiSAchỗ dựHrdSGba cU5ả đờHrdSGbi được…”

“Về saujxxiSA, jRpmYjcậu ấyjRpmYj gọHrdSGbi điệnjRpmYj thoHrdSGbại đjRpmYjến U5nhà mìnHrdSGbh mấjRpmYjy ljRpmYjần, jRpmYjmẹ jxxiSAđều njRpmYjói lU5à cjRpmYjon khôjxxiSAng cóHrdSGb nhà.jRpmYj jxxiSAVề sjxxiSAau nữa,U5 U5nhà mìnU5h HrdSGbđổi jRpmYjsố điệnjRpmYj thoạijxxiSA mới…”

Thì rHrdSGba jRpmYjgiữa jxxiSAtôi vàjxxiSA jRpmYjTiêu ViễHrdSGbn còU5n cójRpmYj mộjRpmYjt jxxiSAquãng tU5rắc tjRpmYjrở jRpmYjnhư vậyjxxiSA màjxxiSA tjxxiSAôi chưjRpmYja U5từng biết!

“Mẹ!” TôiU5 vHrdSGbội ôU5m HrdSGblấy mẹ,U5 nằHrdSGbm tjxxiSArong vònjxxiSAg tU5ay jRpmYjmẹ, lU5au HrdSGbnước mắt.

“Khả KhảjRpmYj”. MẹHrdSGb vỗHrdSGb nhẹjxxiSA lưngHrdSGb tôi,jRpmYj U5“Đi ngU5ủ đi”.

“Không, hômU5 naHrdSGby cjxxiSAon ngủjxxiSA vớjxxiSAi mU5ẹ”. TôHrdSGbi U5lười biếnU5g jRpmYjkhông chịuU5 U5ra U5khỏi HrdSGblòng mẹ.

Tôi sợjxxiSA jxxiSAbuổi tốU5i ngủU5 mộjRpmYjt mìnHrdSGbh, jxxiSAnhư vậy,jxxiSA khU5i mjRpmYjơ thấyjxxiSA TiêU5u ViễnU5, tôjxxiSAi sẽU5 cảmjxxiSA thU5ấy rU5ất côU5 đơn.

Mỗi ngjRpmYjày đHrdSGbi làjxxiSAm, tôijRpmYj đjxxiSAều U5cố U5ý tráU5nh TiêHrdSGbu ViễnjRpmYj, cốjRpmYj gjxxiSAắng tránhjxxiSA càHrdSGbng HrdSGbxa U5càng tốtjxxiSA, HrdSGbanh U5không cjRpmYjòn ljRpmYjà jRpmYjchàng tjxxiSArai tHrdSGbrẻ màU5 tôjxxiSAi tU5ừng bHrdSGbiết nữa.

Tiêu VijxxiSAễn cU5ủa hiệnjRpmYj tại,jRpmYj toànU5 thHrdSGbân toáU5t lHrdSGbên sjRpmYjức quyếjxxiSAn U5rũ củaU5 mộtjxxiSA ngườU5i đàjxxiSAn U5ông trưjRpmYjởng thànHrdSGbh, khíjRpmYj pháU5ch mạHrdSGbnh mẽHrdSGb lộHrdSGb HrdSGbra mộtHrdSGb cáchU5 tựU5 nhiêjxxiSAn tjRpmYjhu hújxxiSAt jxxiSAmọi ngườjRpmYji chúHrdSGb ý.

Một ngườiU5 đànjRpmYj ônHrdSGbg ưjRpmYju jRpmYjtú nhjxxiSAư vậjRpmYjy, tạiHrdSGb jxxiSAsao U5lúc đầjRpmYju lU5ại jRpmYjthích mộjxxiSAt đứajRpmYj đầujxxiSA jxxiSAóc bãU5 đậujRpmYj HrdSGbnhư tôU5i chứ?

Một hômU5, ljxxiSAớp tjRpmYjrưởng ChHrdSGbương SjxxiSAính kiếjxxiSAm đượcjxxiSA U5hai chU5iếc vHrdSGbé bijxxiSAểu diễnjRpmYj jxxiSAca nhạjxxiSAc củaHrdSGb LưjRpmYju jxxiSAĐức HoajRpmYj, HrdSGbmang đếnjRpmYj chHrdSGbo jRpmYjtôi nhưHrdSGb vHrdSGbật hU5iến tjxxiSAế, “ThHrdSGbế U5nào? BuổijxxiSA bijRpmYjểu diễnU5 củaU5 thầU5n tU5ượng củajxxiSA cU5ậu đấy”.

“Thật khônjRpmYjg jxxiSAhổ dajxxiSAnh cậujxxiSA lU5à ljxxiSAớp jRpmYjtrưởng, đúnU5g làU5 jxxiSAquá vĩU5 đại”.

“Vậy cuốjRpmYji tuầnjxxiSA jxxiSAmình đưjRpmYja cậjRpmYju điU5 xejRpmYjm nhjxxiSAé?” ChươngjxxiSA SíjRpmYjnh đềjxxiSA nghị.

“Không cần,U5 đểjxxiSA mẹjxxiSA mìjxxiSAnh đưU5a jRpmYjmình đi!”jRpmYj HrdSGbTôi biếjxxiSAt ChưjRpmYjơng SíjRpmYjnh khôU5ng thícjxxiSAh LưjRpmYju ĐứcU5 HojxxiSAa lắm,jRpmYj hU5ồi họcU5 đạjxxiSAi học,jRpmYj mỗijRpmYj lầnU5 tôjRpmYji ngU5he LưuHrdSGb ĐjRpmYjức HoHrdSGba jRpmYjhát, cU5ậu ấjRpmYjy vàjRpmYj TiêHrdSGbu jxxiSAViễn đềujxxiSA jxxiSAkhịt U5mũi U5chê bai.

“Người giàjxxiSA jxxiSAhọ khôU5ng thíU5ch cjxxiSAác ngôijRpmYj jRpmYjsao jRpmYjca nhạHrdSGbc ĐàiHrdSGb LU5oan, HồngHrdSGb KôU5ng thếjRpmYj nàjxxiSAy đjxxiSAâu, jRpmYjđi U5cũng giốU5ng hànU5h tộjxxiSAi. TjRpmYjhôi thìU5 mìnhjxxiSA điU5 chịuHrdSGb tộijxxiSA HrdSGbthay cU5ho bậcHrdSGb cU5ao niêU5n đỡU5 khổ”.U5 ChươnjRpmYjg SínHrdSGbh HrdSGbtỏ rHrdSGba rấtjxxiSA hiểU5u tjRpmYjâm HrdSGblý HrdSGbngười khác.

“Ha jRpmYjha, HrdSGbmẹ mìjxxiSAnh jRpmYjmà ngjRpmYjhe cHrdSGbậu nHrdSGbói vậyHrdSGb jxxiSAlại cU5uống lêHrdSGbn đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tjRpmYjớ jxxiSAcòn mêHrdSGb LưuU5 ĐHrdSGbức jRpmYjHoa U5hơn HrdSGbtớ jxxiSAấy chứ”.

“Trời, tạijRpmYj saHrdSGbo ljRpmYjại jxxiSAcó jxxiSAbà gU5ià nhjxxiSAư jxxiSAvậy chứ?”

“Mẹ mìU5nh vẫnjRpmYj chưHrdSGba gU5ià đâujxxiSA”. TôjRpmYji phảnU5 jxxiSAbác, “U5Vậy thìjxxiSA, đU5ể jRpmYjlần sjRpmYjau mHrdSGbình jxxiSAmời cậujRpmYj xjxxiSAem bónHrdSGbg rổHrdSGb U5ở sânU5 vậU5n độnjRpmYjg nhé”.

 

4. TjxxiSAôi sHrdSGbợ jxxiSAanh bánjRpmYj njRpmYjgười nướcjxxiSA ngjxxiSAoài mất 

Hôm jRpmYjthứ jxxiSAsáu, tổU5 trưởngjRpmYj U5dẫn tổHrdSGbng giáU5m sátjRpmYj kHrdSGbỹ thuậtU5 HrdSGbvà pjRpmYjhó tổjxxiSAng giáHrdSGbm HrdSGbsát kỹjRpmYj thuU5ật đếnjRpmYj thịjxxiSA sátU5 cájRpmYjc phòngjRpmYj ban.

Từ jxxiSAxa đãjxxiSA nhìnjRpmYj thHrdSGbấy TiêU5u ViễHrdSGbn, tHrdSGbôi jxxiSAvội vU5àng cúiU5 đầuU5 xjxxiSAuống giHrdSGbả vHrdSGbờ đjRpmYjang pjxxiSAhoto U5tài U5liệu. TjxxiSAôi U5cúi mjxxiSAỏi U5cổ lắmHrdSGb rjRpmYjồi jRpmYjmà U5họ jRpmYjvẫn chjRpmYjưa U5đi khỏjxxiSAi, U5đã jRpmYjthế còHrdSGbn tU5iến lạijRpmYj phíHrdSGba tôi.

Tổ tU5rưởng cườiHrdSGb jRpmYjha hHrdSGbả nójRpmYji: “Này,jxxiSA TiểujRpmYj U5Khả jxxiSAà, câjxxiSAy jxxiSAlô hộiU5 củaHrdSGb côjxxiSA lớnjxxiSA đẹpU5 quá!”

Ông kjxxiSAhông cójRpmYj việcHrdSGb gjRpmYjì thjRpmYjì jRpmYjnhanh điHrdSGb HrdSGbđi, ngắmU5 lôHrdSGb hộjxxiSAi củajRpmYj tôjxxiSAi jRpmYjlàm U5gì chứ?

“Đúng jxxiSAthế, mU5ua cùngjRpmYj jRpmYjmột lúcjxxiSA màHrdSGb câyjRpmYj cHrdSGbủa tôU5i jRpmYjkhông jRpmYjlớn đẹpHrdSGb bằngjxxiSA câyU5 U5của TiểuHrdSGb Khả”HrdSGb. jRpmYjTiểu LưHrdSGbu cũnjRpmYjg phụjRpmYj họU5a theo.

“Nuôi thếjxxiSA jRpmYjnào đấy?HrdSGb GiớiU5 thiệU5u mộtjxxiSA chjxxiSAút kjxxiSAinh nghiệHrdSGbm đi!”HrdSGb TU5ổ trưởU5ng HrdSGbđến trU5ước mặU5t, vỗjRpmYj vU5ai tôiHrdSGb, jxxiSAlàm nhưjxxiSA mU5ối U5quan hjxxiSAệ cHrdSGbủa chúnHrdSGbg HrdSGbtôi gắnU5 U5bó lắm.

“Ha hajRpmYj, cójRpmYj jxxiSAkinh nghijxxiSAệm gjRpmYjì đâu?”jxxiSA MỗiU5 nHrdSGbgày tôjxxiSAi uốngHrdSGb sjRpmYjữa HrdSGbcòn tjRpmYjhừa HrdSGbngại HrdSGbđổ, đềuHrdSGb tướjxxiSAi vjxxiSAào cHrdSGbhậu cjxxiSAây mà.

“Lại cjRpmYjòn gHrdSGbiữ jxxiSAbí mU5ật vjRpmYjới tôijxxiSA nữaHrdSGb à?”

Tất nhiU5ên ljxxiSAà phảijxxiSA bảoU5 mậtjRpmYj rồHrdSGbi, jxxiSAnếu jxxiSAkhông ljxxiSAát nữajxxiSA tôiU5 lạHrdSGbi bịjxxiSA phjxxiSAê bình.

 Phó tHrdSGbổng gijxxiSAám sátHrdSGb NU5gô DuyệHrdSGbt thấyjRpmYj khôHrdSGbng kjxxiSAhí trầmjxxiSA lHrdSGbắng, HrdSGbbèn nói:U5 “TiểujRpmYj Khả,jxxiSA jRpmYjcô gHrdSGbần đâU5y cójxxiSA giảmjRpmYj béjRpmYjo khôjRpmYjng, cảmHrdSGb thấHrdSGby gầyjRpmYj đHrdSGbi nhiềjxxiSAu đấy”.

Một jxxiSAnhóm ngưHrdSGbời vâyjRpmYj lấyU5 tôiU5 jxxiSAhỏi nọHrdSGb jRpmYjhỏi kjxxiSAia, khiếnU5 tôijxxiSA jRpmYjthấy khôU5ng tựHrdSGb nhiên.

“Xin lỗijRpmYj cácHrdSGb vị,HrdSGb U5tôi phảiU5 vàjxxiSAo nhàU5 jRpmYjvệ sinjRpmYjh mộtHrdSGb chút”.U5 U5Tôi vHrdSGbội vU5àng HrdSGbtìm HrdSGbcớ thU5oát thân.

Khi jRpmYjngang jRpmYjqua U5bên U5Tiêu ViU5ễn, anjxxiSAh lijxxiSAếc nhìjRpmYjn tôi,jxxiSA U5nói: “EjRpmYjm U5vẫn qHrdSGbuen lẩnjRpmYj trốn”.

Tiếng njRpmYjói qjRpmYjuá nhỏ,jRpmYj nhỏHrdSGb đU5ến độjxxiSA chỉjxxiSA đHrdSGbủ HrdSGbcho mộHrdSGbt mìnjxxiSAh jRpmYjtôi HrdSGbnghe thấy.

Hết jRpmYjgiờ làHrdSGbm, bỗngU5 nhijRpmYjên tjRpmYjrời nổiHrdSGb giHrdSGbó, bụijRpmYj dàyjxxiSA HrdSGbđặc thổijRpmYj jRpmYjmù mịtjxxiSA, jxxiSAlàm HrdSGbngười tHrdSGba khôjRpmYjng jxxiSAthở jxxiSAnổi, chỉjRpmYj jxxiSAcó tjRpmYjhể bắtHrdSGb xjxxiSAe vềU5 nhà.

Có lẽU5 tjxxiSAại tU5hời tijRpmYjết khôjRpmYjng tốjRpmYjt nHrdSGbên rấjxxiSAt íjxxiSAt tjxxiSAaxi trênjRpmYj đưHrdSGbờng, thỉnhHrdSGb thoU5ảng mớijRpmYj cóHrdSGb mHrdSGbột xjxxiSAe HrdSGbchạy quajxxiSA, thjRpmYjì bênHrdSGb tjRpmYjrong đãU5 HrdSGbcó ngưU5ời ngồjxxiSAi rồi.

Người jRpmYjđứng bênjxxiSA đjRpmYjường rấtU5 đôngHrdSGb, jxxiSAcũng đềuHrdSGb khônjxxiSAg bắtjRpmYj jxxiSAđược xjRpmYje. LòngHrdSGb tHrdSGbôi cU5hán nản,U5 cúHrdSGbi đjRpmYjầu đếmjxxiSA cácjxxiSA jxxiSAô gạchjxxiSA jxxiSAdưới đất.

Một chiếU5c jRpmYjxe jRpmYjmàu xanjxxiSAh ngọcU5 đỗjRpmYj bênHrdSGb cU5ạnh U5tôi, rồijRpmYj njxxiSAghe thấyjRpmYj jRpmYjtiếng củaU5 TiêuU5 VijxxiSAễn, “LênjxxiSA xU5e U5đi! AU5nh đưajRpmYj jxxiSAem về!”

Tôi lắjxxiSAc đầujxxiSA, “KhônjRpmYjg cầnU5 U5đâu, HrdSGbanh HrdSGbcũng khôngHrdSGb thuậnjRpmYj đường”.

“Thời tiếjxxiSAt jxxiSAxấu thếHrdSGb nHrdSGbày, HrdSGbem khôjRpmYjng bắtHrdSGb HrdSGbđược xjxxiSAe đâujxxiSA. MjxxiSAau lU5ên xjxxiSAe đi”.

Tôi nhìnjxxiSA bầU5u HrdSGbtrời xáHrdSGbm xịt,HrdSGb HrdSGbdo djRpmYjự HrdSGbmột chút,jxxiSA đU5ành lênU5 xjRpmYje củjRpmYja U5Tiêu Viễn.

Ra U5đến lU5àn đườnHrdSGbg đôi,jxxiSA jRpmYjbắt đầuU5 tắcU5 đường,HrdSGb TU5iêu VHrdSGbiễn giảjRpmYjm tjRpmYjốc đU5ộ chậmU5 lại.

“Phía tjxxiSArước cóHrdSGb cửjRpmYja hHrdSGbàng ăHrdSGbn củajxxiSA TjRpmYjứ XuyHrdSGbên đưjRpmYjợc ljxxiSAắm, ăjRpmYjn cơmU5 xonHrdSGbg rHrdSGbồi anHrdSGbh HrdSGbđưa eHrdSGbm vjRpmYjề nhéjRpmYj”. TU5iêu ViễU5n đánHrdSGbh HrdSGbxe jRpmYjvào trong.

“Cho ejRpmYjm U5xuống đâyU5 đượcjxxiSA rồi”,HrdSGb tôU5i U5chỉ vàoU5 ngãHrdSGb rjRpmYjẽ trướcjxxiSA mjRpmYjặt, “EU5m kU5hông đói,jRpmYj njxxiSAên khônjRpmYjg đjxxiSAi jRpmYjăn jRpmYjvới aU5nh đâu”.

“Em jxxiSAthay đổiHrdSGb từjRpmYj lU5úc nàHrdSGbo vậU5y? NU5hớ hồijxxiSA trướcjxxiSA HrdSGbbuổi cU5hiều chjxxiSAưa đếU5n bốnjxxiSA jRpmYjgiờ đHrdSGbã kêuU5 đjRpmYjói mjxxiSAà”. TU5iêu ViễnjxxiSA nhănHrdSGb mặtjxxiSA cười,jRpmYj “U5Mà cjRpmYjòn ănU5 HrdSGbrất khỏeU5 nữa,jxxiSA lưHrdSGbợng cơmHrdSGb nganjRpmYjg vớHrdSGbi anh”.

“Bây U5giờ U5em khU5ông ănHrdSGb nhjxxiSAiều nữjxxiSAa, sU5ợ bHrdSGbéo”. BâyjRpmYj gjRpmYjiờ HrdSGbđi ljxxiSAàm, HrdSGbngày nàU5o cũjRpmYjng jxxiSAngồi HrdSGbở vjRpmYjăn phòng,jRpmYj ăjRpmYjn nhiềuU5 thêmjRpmYj mộtHrdSGb miếjxxiSAng lU5à U5béo ngay.

“Nhưng mà,jRpmYj U5em từHrdSGb trướcHrdSGb đếU5n giờjRpmYj cójRpmYj béojxxiSA đâu”.

“Đó làjRpmYj vìjxxiSA trU5ước HrdSGbđến jxxiSAgiờ khônjxxiSAg pU5hải lHrdSGbúc jxxiSAnào anU5h cũngjxxiSA HrdSGbở bU5ên eHrdSGbm, jRpmYjnên khôngU5 biết.U5 HồHrdSGbi ejxxiSAm U5béo U5nhất ljRpmYjà 70kU5g đấy”.

Hồi đóHrdSGb, vjRpmYjì nhớjRpmYj nhưU5 điêjRpmYjn mộtHrdSGb ngườU5i, lạijRpmYj khojRpmYjng HrdSGbcó cáU5ch nàjxxiSAo trújxxiSAt rHrdSGba jRpmYjđược, jRpmYjchỉ cjxxiSAó thểjRpmYj ănjxxiSA jxxiSAthật U5nhiều đồjxxiSA ngọtjxxiSA, cơjRpmYj HrdSGbthể cjxxiSAứ HrdSGbnở pU5hình rU5a U5như bHrdSGbột nU5ở vậy.

Xe phíHrdSGba jxxiSAsau khôngHrdSGb nU5gừng bấmHrdSGb còjRpmYji, TiêjRpmYju ViễnjxxiSA mớiHrdSGb đjxxiSAể jxxiSAý đếnHrdSGb jxxiSAxe đangU5 dừnjRpmYjg ởjRpmYj giữjxxiSAa jRpmYjđường, “AnjRpmYjh đjxxiSAói rồU5i, U5trước mU5ặt lạiU5 cóU5 hànHrdSGbg ăHrdSGbn chU5ính gốcjRpmYj TứjRpmYj XuyêHrdSGbn, thôHrdSGbi eU5m ăjRpmYjn HrdSGbvới anjRpmYjh mộtU5 chjRpmYjút đi”.HrdSGb GjxxiSAiọng anU5h nàiHrdSGb HrdSGbnỉ U5khiến tôjxxiSAi kjRpmYjhó màHrdSGb tjRpmYjừ chối.

Quả làHrdSGb đồU5 jxxiSAăn THrdSGbứ XuU5yên cHrdSGbhính gốc,jxxiSA vừaU5 bướjxxiSAc jxxiSAvào cửaHrdSGb hàjRpmYjng ăU5n đãjRpmYj HrdSGbngửi thấyU5 jxxiSArõ vịjRpmYj jRpmYjcay nồnjxxiSAg, jxxiSAtôi tuHrdSGby jxxiSAlà ngườiU5 miU5ền BắjRpmYjc, nhưnU5g lạijRpmYj thícjxxiSAh ănU5 cajxxiSAy hơHrdSGbn jxxiSAcả ngườHrdSGbi miềnU5 Nam.

Lên tầngHrdSGb hajxxiSAi, U5chúng U5tôi vàjxxiSAo mộtHrdSGb phòngjRpmYj jxxiSArộng rãiU5 jxxiSAtrang nhãU5, tjRpmYjrong phòngjRpmYj jxxiSAngát hươnU5g cjRpmYjhè thơmHrdSGb HrdSGblàm jRpmYjcho tinU5h thầnjRpmYj ngườiU5 tHrdSGba trU5ở nênjxxiSA dễjxxiSA chịU5u hẳn.

“Hay làjRpmYj đổU5i chỗHrdSGb đi,jRpmYj ởU5 đâyjxxiSA quáU5 sanjxxiSAg trọngU5, jxxiSAchắc chắnHrdSGb khônHrdSGbg rẻjxxiSA đâu!”jRpmYj HrdSGbTôi nU5ói nhỏjxxiSA vớijxxiSA TiêU5u Viễn.

“Không jRpmYjsao, aU5nh vẫnjRpmYj đủU5 jRpmYjsức trảHrdSGb tiềnjRpmYj ăjxxiSAn”. AHrdSGbnh cjRpmYjười cườijRpmYj, khuU5ôn mHrdSGbặt tỏHrdSGb rjRpmYja khôngHrdSGb hềjxxiSA quajRpmYjn tâm.

Từ khjxxiSAi tHrdSGbôi queHrdSGbn aU5nh, ajxxiSAnh đãHrdSGb thíU5ch tốHrdSGbn U5kém xjRpmYja jRpmYjxỉ, bHrdSGbao nhiêjxxiSAu jRpmYjnăm HrdSGbtrôi quHrdSGba, vẫnHrdSGb jxxiSAkhông jRpmYjhề tU5hay đổi.

Nhìn TiêuU5 jxxiSAViễn trướcjxxiSA mặtU5 mU5à tjxxiSArong U5tim vôHrdSGb cU5ớ djRpmYjâng HrdSGbđầy nhữjxxiSAng jxxiSAnỗi njRpmYjiềm jxxiSAthương cHrdSGbảm khjRpmYjông tên.

Thời giHrdSGban làmjRpmYj biếnjRpmYj đHrdSGbổi rấtjxxiSA U5nhiều thứjRpmYj, nhưnU5g khôngU5 thểjRpmYj nàHrdSGbo biếnU5 đổiHrdSGb đưU5ợc U5trái jxxiSAtim yêuU5 tU5hương tjRpmYjhuở HrdSGbban đầu.

“Ha HrdSGbha, TiêujxxiSA ViễjxxiSAn àjRpmYj, cậjRpmYju đếnHrdSGb sU5ao khôngHrdSGb nóiHrdSGb vớiU5 HrdSGbanh eU5m mộtU5 tiếng?”HrdSGb NHrdSGbgoài cjRpmYjửa jRpmYjcó tiếngU5 nóijRpmYj tjxxiSAừ xHrdSGba tiếjxxiSAn jRpmYjlại gần,U5 rồijxxiSA thấyjxxiSA ởjRpmYj cửajxxiSA xjxxiSAuất hiệnjxxiSA mộtU5 dángHrdSGb njxxiSAgười HrdSGbvạm vỡ.

“Mình jRpmYjchỉ tiệnHrdSGb đườngjRpmYj đjxxiSAi nganHrdSGbg qujxxiSAa, khôngjRpmYj mjRpmYjuốn làmU5 HrdSGbphiền đếnjxxiSA thờjRpmYji gijRpmYjan ngU5hỉ jxxiSAngơi cHrdSGbủa cậu”.U5 TjxxiSAiêu ViU5ễn cười.

Người đjRpmYjàn ôngU5 tU5o HrdSGbcao ấHrdSGby jRpmYjnhìn jxxiSAtôi, jxxiSA“Ồ, U5đây jxxiSAchẳng phảiHrdSGb HrdSGblà cHrdSGbô jxxiSAem đijRpmYj cùHrdSGbng vớijRpmYj jxxiSAđại jRpmYjca đếnjxxiSA đájxxiSAnh bàijRpmYj sao?”

Thảo nHrdSGbào jRpmYjnhìn thấyHrdSGb quejxxiSAn tHrdSGbhì rU5a U5đúng lU5à U5đã từngU5 gU5ặp ngjxxiSAười U5này, jxxiSAlần đóU5 U5cùng HrdSGbChương NU5gự đếHrdSGbn kjxxiSAhu gjRpmYjiải trjRpmYjí U5đánh jRpmYjbài, cũngHrdSGb HrdSGbcó mặtjxxiSA anHrdSGbh ta.

“Đại cU5a, đánhHrdSGb bài?”U5 U5Tiêu ViễnjRpmYj ngjRpmYjhe mjRpmYjà U5chẳng hiểujxxiSA U5gì cảjRpmYj, jRpmYj“Côn ThjRpmYjiếu từnjRpmYjg gặpHrdSGb TijRpmYjểu HrdSGbKhả nU5hà mìnhjRpmYj à?”

“Thì rU5a làjRpmYj njRpmYjgười nhHrdSGbà cjRpmYjậu”. CônjRpmYj TjRpmYjhiếu cườijRpmYj thoảHrdSGbi máHrdSGbi, “ThjRpmYjảo nU5ào đếnjRpmYj HrdSGbChương U5Ngự cũjxxiSAng phảiHrdSGb HrdSGbchăm sójxxiSAc U5cô U5ấy HrdSGbcẩn tU5hận thU5ế chứ!”

“Tôi HrdSGbvà ChươngjRpmYj NgjRpmYjự khHrdSGbông thâjRpmYjn U5nhau!” TjxxiSAôi đứnHrdSGbg lênjxxiSA đjRpmYjể bjRpmYjiện jRpmYjminh cjRpmYjho mìnjxxiSAh, cHrdSGbũng chjRpmYjỉ jRpmYjlà gặpjxxiSA mặtHrdSGb vàjRpmYji lầU5n, U5tiếp xjxxiSAúc HrdSGbqua jRpmYjvài lầjxxiSAn thôijxxiSA, ngajRpmYjy jRpmYjcả bạnjRpmYj bjxxiSAè cũnjxxiSAg chưajRpmYj đưU5ợc tíU5nh đến.

“Nhưng U5Tiêu ViễnjRpmYj vàHrdSGb anU5h HrdSGbấy tjxxiSAhân nhHrdSGbau mà”jxxiSA. CjxxiSAôn ThiếujRpmYj bájxxiSA vajxxiSAi TU5iêu Viễn,jxxiSA “TrởjRpmYj vjxxiSAề chHrdSGbưa tìmjRpmYj U5anh jxxiSAcả jRpmYjuống rjxxiSAượu à?”

“Chưa”. TijxxiSAêu U5Viễn nHrdSGbói giHrdSGbọng nhàHrdSGbn nhạtU5, jxxiSA“Mình vjxxiSAề U5ngoài bjRpmYjáo jRpmYjvới cậujRpmYj U5ra, nhữngjRpmYj ngưHrdSGbời khácHrdSGb đềuHrdSGb HrdSGbchưa báo”.

“Được, jRpmYjhôm U5nay khôU5ng báojxxiSA cũnjRpmYjg pjxxiSAhải jxxiSAbáo rjRpmYjồi! ChươngU5 Ngự,jRpmYj ChươngjxxiSA SínjRpmYjh, LãojRpmYj ChU5âu, ThàjxxiSAnh Thiếu,U5 bọnHrdSGb họjRpmYj đjRpmYjều ởU5 phònHrdSGbg bêU5n cạnh”.

Côn ThiếuU5 vU5ừa dứtHrdSGb jxxiSAlời, đãjxxiSA jxxiSAnghe jxxiSAthấy mộjxxiSAt jRpmYjcơn hỗHrdSGbn loạHrdSGbn ngjxxiSAoài cửajRpmYj, “ĐượcjRpmYj lắmHrdSGb, TjRpmYjiêu Viễn,jRpmYj jxxiSAtrở vềHrdSGb cjRpmYjũng khôjRpmYjng thèmU5 jRpmYjthông bHrdSGbáo chU5o jRpmYjanh em!”jxxiSA jRpmYjTrong phòngjxxiSA lậpjRpmYj tứcU5 ùajxxiSA vU5ào kHrdSGbhông ítjRpmYj ngjRpmYjười, tôiHrdSGb vU5ội vànjxxiSAg jRpmYjlùi jRpmYjra mộtjRpmYj góc.

“Hôm jxxiSAnay làHrdSGb njxxiSAgày gU5ì vậy?jRpmYj SHrdSGbao jxxiSAmọi nU5gười đjRpmYjều ởHrdSGb đây?”jxxiSA jRpmYjTiêu VHrdSGbiễn hỏi.

“Chẳng phảijxxiSA ngàjRpmYjy jxxiSAmai anHrdSGbh cảHrdSGb xuấtjRpmYj njRpmYjgoại sajxxiSAo, hôjxxiSAm nU5ay mấjxxiSAy U5anh eU5m cU5ó tjxxiSAhời U5gian tjxxiSAụ tjxxiSAập ngjRpmYjồi vớHrdSGbi nhjRpmYjau, khjxxiSAông lạiHrdSGb phjRpmYjải năU5m HrdSGbba thájRpmYjng jRpmYjnữa mớjRpmYji U5gặp HrdSGbmặt được”.jxxiSA CóHrdSGb HrdSGbngười nói.

“Đúng rjxxiSAồi, TU5iêu jxxiSAViễn, lầU5n trướcU5 jRpmYjông giàjRpmYj nhjRpmYjà mìnhjxxiSA nhìjRpmYjn jxxiSAở HrdSGbAnh quốcU5 nhìjRpmYjn thấyU5 cậHrdSGbu vớU5i bạnjRpmYj gájRpmYji jRpmYjđi xjRpmYjem triểnjRpmYj lãmjRpmYj traU5nh vớijRpmYj U5nhau, cứHrdSGb jxxiSAbảo U5mình U5hỏi bọnjxxiSA HrdSGbcậu kHrdSGbhi nàHrdSGbo thU5ì tổHrdSGb cjRpmYjhức chHrdSGbuyện vuU5i, jxxiSAđể ôHrdSGbng đượcHrdSGb tU5ham dự”.

“Thành Thiếu,jRpmYj cậuU5 uốjRpmYjng nhiềjxxiSAu rjRpmYjồi thU5ì phảiHrdSGb?” TiêU5u VHrdSGbiễn vjxxiSAừa gHrdSGbắp thjRpmYjức ănjxxiSA cjRpmYjho anU5h U5ta vừU5a nháyU5 jxxiSAmắt, “NàjxxiSAo, ănHrdSGb nhiHrdSGbều đHrdSGbồ jRpmYjăn cjRpmYjhút đi”.

“Uống nhiềujxxiSA rồjRpmYji làHrdSGb tjxxiSAhế nàHrdSGbo? ĐấyjxxiSA, chẳngU5 phU5ải đãjxxiSA mjRpmYjang HrdSGbbạn gjxxiSAái vjxxiSAề rồijRpmYj sao?”

“Thành Thiếu,U5 cậuU5 lảjRpmYjm nhjxxiSAảm gjxxiSAì HrdSGbthế?” TiêujxxiSA ViễnU5 cuốHrdSGbng lênjRpmYj, néU5m mạnU5h U5đũa xuống.

Tôi kjRpmYjéo aHrdSGbnh lại,jRpmYj jxxiSAmềm mỏjxxiSAng U5nói: “jxxiSANgười tHrdSGba cjRpmYjó lẽjRpmYj njRpmYjhìn nhU5ầm mà!”

Tiêu ViễnHrdSGb quajRpmYjy U5đầu ljRpmYjại nU5hìn tôHrdSGbi, sjxxiSAắc mặtjxxiSA U5lo lắngjRpmYj, “jRpmYjEm khôU5ng đượcjRpmYj U5tin cậujxxiSA ta!”

Tôi gậtjRpmYj đầu,U5 tôU5i sẽHrdSGb khU5ông tiU5n anHrdSGbh tjxxiSAa, tôijRpmYj vjRpmYjà anU5h tjRpmYja gặpjRpmYj nhHrdSGbau lầHrdSGbn đâu,jRpmYj dựjxxiSAa jRpmYjvào cáU5i HrdSGbgì đểHrdSGb tiU5n jRpmYjanh U5ta chứ?

Cái thếU5 gijxxiSAới nàHrdSGby ngajRpmYjy cảjRpmYj ngHrdSGbười bêHrdSGbn cạHrdSGbnh cũnjxxiSAg khjRpmYjông thjxxiSAể tjRpmYjin tưởngjRpmYj U5được, ajRpmYji lạijRpmYj jRpmYjđi tiU5n lờU5i HrdSGbnói jRpmYjvô nU5ghĩa củU5a mộtjRpmYj ngưjRpmYjời xU5a jRpmYjlạ chứ.

Một U5nhóm ngườiHrdSGb huyênjxxiSA náU5o U5cả bHrdSGbuổi, tôijxxiSA hơiU5 mệtU5 mỏHrdSGbi, muốnU5 chuồnjxxiSA jRpmYjra ngoài,HrdSGb kHrdSGbhổ nỗjRpmYji, cáijRpmYj túU5i lạijRpmYj bịU5 TU5iêu ViễnU5 gijxxiSAữ chặt,jRpmYj “ĐừngjRpmYj nójRpmYji vjRpmYjới jxxiSAanh làU5 rHrdSGba HrdSGbnhà vHrdSGbệ siHrdSGbnh, ejRpmYjm đjRpmYjã djxxiSAùng jRpmYjcái cớjxxiSA nàyjxxiSA jxxiSAđể chuồnjxxiSA HrdSGbđi HrdSGbmấy lầnU5 rồi!”

“Em jxxiSAra gọiHrdSGb điệnjRpmYj tjRpmYjhoại cU5ho mẹU5 eHrdSGbm, ởjxxiSA đHrdSGbây ồjRpmYjn quájRpmYj, jxxiSAmuộn thếHrdSGb nàyU5 U5mà ejRpmYjm cjxxiSAhưa vềjRpmYj, jxxiSAmẹ ejxxiSAm sẽjRpmYj lU5o lắng!”

“Em phảHrdSGbi hứaU5, kU5hông đưU5ợc jRpmYjbỏ vềU5! LájRpmYjt nữajxxiSA jxxiSAanh jxxiSAđưa jRpmYjem về!”HrdSGb jxxiSATiêu ViễnjxxiSA thấpjRpmYj giọnjxxiSAg nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạjRpmYj, đừnjxxiSAg U5đợi cjRpmYjon nHrdSGbữa nU5hé, mẹHrdSGb ăU5n cơjxxiSAm mộjxxiSAt jRpmYjmình đi,HrdSGb cojxxiSAn ănU5 jxxiSAxong rồjRpmYji về.U5 U5Bây giờjxxiSA bHrdSGbụi lớnjRpmYj lắm,jxxiSA lạjRpmYji lHrdSGbà giờU5 taU5n tjxxiSAầm HrdSGbcao điU5ểm, khôngjRpmYj bjRpmYjắt xHrdSGbe vU5ề đjRpmYjược!” TôjRpmYji djxxiSAựa vàojRpmYj jRpmYjbức tườngjxxiSA hàjxxiSAnh lajRpmYjng, bjxxiSAàn chânjxxiSA nhjRpmYjư khjxxiSAông đỡU5 jxxiSAnổi trọngjRpmYj lượHrdSGbng cơHrdSGb thHrdSGbể, lưjRpmYjng trjxxiSAượt dọcU5 xHrdSGbuống bờjxxiSA tườHrdSGbng. jRpmYjĐá GraU5nnit lạnhU5 buốjRpmYjt ngấmjxxiSA quU5a jRpmYjcả quầnU5 ájRpmYjo thấmU5 vàHrdSGbo ngườjRpmYji, jxxiSAtôi gụjxxiSAc đU5ầu xuốnjRpmYjg jRpmYjhai đầU5u gU5ối, tHrdSGbừ từjRpmYj xujxxiSAa tU5an hU5ơi HrdSGblạnh tronU5g cjRpmYjơ thể.

Một jRpmYjbàn jxxiSAtay jRpmYjto đặtU5 lênU5 HrdSGbđầu tôi,jRpmYj jRpmYjnhẹ nhjxxiSAàng vuốjRpmYjt HrdSGbtóc jxxiSAtôi, HrdSGbhỏi bằngHrdSGb HrdSGbgiọng trjRpmYjầm khàjxxiSAn: U5“Em dùngjxxiSA dầujxxiSA gộiU5 đầujxxiSA cU5ủa hãngjxxiSA njRpmYjào jxxiSAvậy? DưỡngHrdSGb U5tóc thU5ật tốt”.

Tưởng làjRpmYj đếnjRpmYj ajxxiSAn ủijxxiSA tU5ôi, lHrdSGbại đU5i hỏiHrdSGb mộHrdSGbt câujRpmYj chẳngHrdSGb vàoU5 đâujRpmYj U5như thế.

“Đừng cjRpmYjó sờjRpmYj rốijxxiSA lênjRpmYj, tjxxiSAóc jxxiSAtôi qjRpmYjuý lắmU5 đấjxxiSAy, sờU5 hỏnU5g rjRpmYjồi HrdSGbanh khU5ông đềnjRpmYj đượcU5 đâu”.jRpmYj jxxiSATôi nU5gẩng jRpmYjđầu lêHrdSGbn, U5nhìn thấjxxiSAy ngườiU5 jxxiSAđi rU5a lHrdSGbại ljRpmYjà CU5hương Ngự.

“Tại U5sao U5là anh?”

“Sao khônHrdSGbg tHrdSGbhể làjRpmYj tôi?jxxiSA EjRpmYjm nghĩU5 jRpmYjlà ai?”

“Tiêu ViễnU5 đâu?”

“Đang uốU5ng rượjRpmYju vớiU5 ChươHrdSGbng SU5ính jRpmYjở troHrdSGbng đó”.

Tôi xjRpmYjách tjxxiSAúi vộU5i vãjRpmYj xuốnU5g lầu,jxxiSA lúcHrdSGb jxxiSAnày jxxiSAkhông vjxxiSAề cònjRpmYj đợjRpmYji lújxxiSAc njxxiSAào nữa.

“Bên U5ngoài đangjRpmYj nHrdSGbổi bãojxxiSA U5cát U5đấy, khôU5ng bắjRpmYjt đượcjRpmYj xU5e jRpmYjđâu”. AU5nh tU5a đứnjRpmYjg sU5au lưngjxxiSA tôU5i nhắcU5 nhở.

“Thế thìjxxiSA tôHrdSGbi đjxxiSAi bộU5 về”.

“Có thHrdSGbể tHrdSGbhử xem”.jRpmYj U5Anh tjRpmYja búnjRpmYjg HrdSGbngón tajxxiSAy, “EmjxxiSA jxxiSAlúc nU5ào cũjRpmYjng khHrdSGbác ngưU5ời”. CáHrdSGb MựcjRpmYj đHrdSGbáng ghHrdSGbét tojxxiSAàn nóiHrdSGb giọngjxxiSA chHrdSGbâm chọc.

Bão cátHrdSGb đếnU5 thậtU5 djRpmYjữ dội,HrdSGb cájRpmYjt bU5ụi tHrdSGbhổi từngHrdSGb cjRpmYjơn tU5rên đường.

Tôi ljxxiSAấy tHrdSGbay bịtjRpmYj mũHrdSGbi vjxxiSAà miệHrdSGbng, mjRpmYjen U5theo lềU5 đườngHrdSGb HrdSGbđi thẳng.jRpmYj MU5ắt bịjxxiSA U5bụi thổjRpmYji đếU5n nỗHrdSGbi kHrdSGbhông mjxxiSAở rU5a được,HrdSGb U5nước mắtjxxiSA cứU5 thếU5 tràojxxiSA rHrdSGba. ThHrdSGbời tiếtjRpmYj khỉjxxiSA giójRpmYj nàjRpmYjy thU5ật khU5ó mjRpmYjà chịjRpmYju đựng.

“Em ơjxxiSAi, cjRpmYjần HrdSGbxe HrdSGbkhông? U550 tệjxxiSA U5một km”HrdSGb. PhjRpmYjía sjRpmYjau lHrdSGbà chiếHrdSGbc HrdSGbxe MejxxiSAr BjxxiSAenz củaU5 ChjRpmYjương jxxiSANgự đaHrdSGbng vẫyjxxiSA chào.

“Hắc jRpmYjquá đấy!”

“Tôi HrdSGbcho jxxiSAem njxxiSAợ HrdSGblà đượcjxxiSA jxxiSAchứ gì?”HrdSGb ChươngjxxiSA NgựHrdSGb cười.

Ngồi jxxiSAtrong jRpmYjxe HrdSGbcủa jRpmYjChương NU5gự, tôiHrdSGb HrdSGbmới djRpmYjám híU5t jxxiSAthở thoảiU5 mái.

Trong mHrdSGbắt hìnHrdSGbh jRpmYjnhư cU5ó hạtU5 bụi,jxxiSA njxxiSAước mắtjRpmYj U5cứ HrdSGbnhòe nHrdSGbhoẹt jxxiSAkhông thôi.

“Em cU5ứ khjRpmYjóc mãHrdSGbi thU5ế, U5có phảijRpmYj jxxiSAlo lắU5ng HrdSGbcho tôjxxiSAi ngàyjRpmYj maU5i xuU5ất jRpmYjngoại bịHrdSGb jRpmYjngười nướcjxxiSA ngojRpmYjài bánHrdSGb mHrdSGbất không?”

“Tôi HrdSGblo ajRpmYjnh xuấtU5 ngHrdSGboại HrdSGbmang báU5n ngưjRpmYjời nướcjxxiSA U5ngoài mHrdSGbất jRpmYjthôi! HrdSGbAnh đínhU5 lôjxxiSAng lênU5 ngườiU5 HrdSGbthì cU5òn kjxxiSAhôn hơnjRpmYj khỉ,jRpmYj HrdSGbai lạijRpmYj cóU5 tHrdSGbhể bánjRpmYj aHrdSGbnh được!”

Chương NgjRpmYjự cườiHrdSGb vangU5, “EmjxxiSA đangU5 kheHrdSGbn tôHrdSGbi hajxxiSAy mỉjRpmYja tôijxxiSA đấy?”

“Tất nhijxxiSAên jRpmYjkhen jRpmYjanh rồi!”

“Ồ, lHrdSGbại cójxxiSA HrdSGbkiểu kheHrdSGbn ngU5ười HrdSGbnhư eU5m jRpmYjnữa! BiếtU5 rjxxiSAõ tU5hế HrdSGbrồi, chẳjxxiSAng qujxxiSAa, tôiU5 lạijRpmYj jxxiSAvẫn jRpmYjthích nghe”.

“Anh thícHrdSGbh nHrdSGbghe, tôijRpmYj ljRpmYjại kjRpmYjhông thícHrdSGbh njRpmYjói đấy!”

Chương NgựjxxiSA U5nói: “NgàyjxxiSA mjxxiSAai tjxxiSAôi đHrdSGbi rồi,jxxiSA ướcHrdSGb tínhjRpmYj HrdSGbít nhấHrdSGbt cũnU5g phU5ải jRpmYjba thángjxxiSA mớjxxiSAi jxxiSAcó thểU5 tjRpmYjrở về”.

“Vừa njxxiSAãy U5tôi đãHrdSGb ngjRpmYjhe jRpmYjhết rồi!”HrdSGb TôjRpmYji HrdSGbcũng kjxxiSAhông jRpmYjđiếc, U5vừa jxxiSAnãy cảHrdSGb njRpmYjhóm jxxiSAngười nóijxxiSA oU5ang oaU5ng vậy,HrdSGb rU5ồi lạHrdSGbi HrdSGbchúc rượu,jRpmYj lU5ại jRpmYjtừ biHrdSGbệt, mjRpmYjuốn khôU5ng biU5ết cjxxiSAũng khó.

“Thế sHrdSGbao U5em jxxiSAkhông cóU5 chútHrdSGb biểujRpmYj hiHrdSGbện gìHrdSGb?” ChjxxiSAương NgựjRpmYj HrdSGbcười rjRpmYjất giU5an xảo.

“Lại cHrdSGbần phảijxxiSA biểujRpmYj hiện?U5 U5Có cầU5n látjRpmYj U5nữa đijxxiSA quHrdSGba cửHrdSGba hàngjRpmYj tạU5p hóU5a dưHrdSGbới lầujxxiSA nU5hà tU5ôi jRpmYjmua chújRpmYjt bjRpmYjánh ngHrdSGbọt, sữajRpmYj chujxxiSAa jxxiSAgì đójxxiSA manjxxiSAg jRpmYjđi khôngjxxiSA?” BU5ình thườngjRpmYj đHrdSGbi HrdSGbđâu HrdSGbxa, tU5ôi đềuU5 tU5hích manHrdSGbg tU5heo nhữnjRpmYjg đồjRpmYj này.

Chương NgựjxxiSA cườiHrdSGb rấtjRpmYj khổjRpmYj sjxxiSAở, “TôiU5 thấyjxxiSA thôiU5 miễnjRpmYj đượcjRpmYj rồi”.

“Vậy tHrdSGbốt quHrdSGbá, U5tôi U5đỡ tU5ốn tiền”.

“Hay lHrdSGbà… cHrdSGbhúng HrdSGbta hU5ôn tạjxxiSAm biHrdSGbệt nhé?”

“Cái gìjRpmYj? ĐợijxxiSA đjxxiSAã…” CóHrdSGb HrdSGbphải jxxiSAtôi đjRpmYjã njxxiSAghe njxxiSAhầm không.

“Hôn tjRpmYjạm biệt!”jxxiSA AU5nh tU5a dừngjRpmYj xjRpmYje lạHrdSGbi, nânHrdSGbg đầuU5 tôijxxiSA lênU5 vàU5 nhjRpmYjìn mU5ột cáchjxxiSA nghHrdSGbiêm túc.

Có jRpmYjlẽ tôjxxiSAi jRpmYjđã sợHrdSGb đầnHrdSGb mặHrdSGbt rHrdSGba, nếHrdSGbu khôngjRpmYj thìjxxiSA cU5ũng mấU5t U5hồn rồi,U5 njRpmYjgay jxxiSAcả mắU5t U5cũng kjxxiSAhông độngHrdSGb đậy,jRpmYj nHrdSGbhìn jxxiSAanh HrdSGbta chằmHrdSGb chằm.

Đầu anHrdSGbh tjRpmYja U5dần hưU5ớng gầnjxxiSA U5về pjxxiSAhía tôijRpmYj, mU5ột luồngHrdSGb hơijxxiSA nójRpmYjng phảU5 lại,U5 “NàyU5 này!”jxxiSA U5Tôi HrdSGbhét lên.

Anh dừnjRpmYjg jRpmYjlại, HrdSGbbỏ tHrdSGbôi raHrdSGb, độtHrdSGb jRpmYjnhiên cHrdSGbười jxxiSAlớn, “ĐU5ùa jRpmYjem chjRpmYjo U5vui thôi!”

Cá MựcjRpmYj chếtHrdSGb tiệtjRpmYj, đjxxiSAùa cáijRpmYj gìHrdSGb khôjRpmYjng đùHrdSGba, lạjxxiSAi đùjxxiSAa cájxxiSAi kiU5ểu xấuU5 jxxiSAxa ấy.

Lúc jRpmYjvề đếnHrdSGb cửaHrdSGb jRpmYjnhà tôjRpmYji, jRpmYjChương NgựjxxiSA hỏijRpmYj: HrdSGb“Tâm trjxxiSAạng tốU5t HrdSGbhơn chújxxiSAt jRpmYjnào chưa?”

“Tốt nhjRpmYjiều jRpmYjrồi!” MajxxiSAy mU5à cójxxiSA jRpmYjanh ta.

“Vậy jRpmYjthì laU5u jRpmYjkhô HrdSGbnước mjxxiSAắt điU5, xuốU5ng HrdSGbxe”. AHrdSGbnh tU5a dừnjxxiSAg jxxiSAxe U5lại, gU5iúp tôjxxiSAi jxxiSAmở cửaU5 xU5e rjxxiSAất lịchjxxiSA lãm.

“Chương NjxxiSAgự, cảjxxiSAm ơjRpmYjn anh!”U5 TôjRpmYji nóHrdSGbi rấtU5 thànU5h thật.

“Lời nóHrdSGbi suôngHrdSGb thHrdSGbì miễnjRpmYj đi,jRpmYj HrdSGblàm HrdSGbcái gìjRpmYj thựcHrdSGb tếHrdSGb hơjxxiSAn HrdSGbđi”. jxxiSAÁnh mU5ắt củaHrdSGb ChươngjRpmYj U5Ngự đảojxxiSA rấtjRpmYj U5nhanh, cóHrdSGb vẻU5 ljxxiSAại HrdSGbnghĩ rHrdSGba HrdSGbtrò quỷjRpmYj U5gì đó.

“Tôi jxxiSAkhông cójxxiSA tiền!”U5 TôijxxiSA vộijRpmYj tjxxiSAhanh minh.

“Tôi cũngjRpmYj chjxxiSAẳng thiếHrdSGbu tiềnU5, lấyU5 jRpmYjtiền củajRpmYj eU5m làU5m gì?”

“Vậy anjxxiSAh cầjxxiSAn gHrdSGbì?” TôHrdSGbi đềHrdSGb cHrdSGbao cảnhjxxiSA giáHrdSGbc, ngHrdSGbười U5này U5toàn xuấtHrdSGb nhU5ững chU5iêu khôU5ng thejRpmYjo qjRpmYjuy U5tắc gjxxiSAì cả,HrdSGb phảijxxiSA đjxxiSAề pU5hòng chút.

 

 

5. MàjRpmYju U5xanh ngjRpmYjọc làjRpmYj phHrdSGbong HrdSGbcách củajxxiSA U5Tiêu Viễn 

Anh jxxiSAgiơ HrdSGbchùm cjRpmYjhìa khóajRpmYj trướjxxiSAc mặtU5 HrdSGbtôi lắcjxxiSA lắcHrdSGb, “ĐâHrdSGby lHrdSGbà cHrdSGbhìa kjRpmYjhóa HrdSGbnhà HrdSGbtôi, ejRpmYjm cầmHrdSGb lấy”.

Tôi ngướHrdSGbc ljRpmYjên nU5hìn xuốngjRpmYj thămHrdSGb dU5ò anhHrdSGb, jRpmYj“Anh jxxiSAchưa bjRpmYjị ấmjxxiSA đầujxxiSA chứ?HrdSGb RỗiU5 vjRpmYjiệc nênU5 tjRpmYjùy U5tiện mHrdSGbang cjRpmYjhìa jxxiSAkhóa U5ra đưaHrdSGb U5cho ngườijxxiSA jRpmYjta à!”

“Tất nhjRpmYjiên jRpmYjkhông ấU5m đjxxiSAầu! ĐHrdSGbưa chjxxiSAìa khjxxiSAóa cU5ho eU5m U5là đểjRpmYj ejRpmYjm giU5úp tjRpmYjôi mộtjxxiSA sốHrdSGb việc”.

“Việc gì?”jxxiSA BijRpmYjết ngjxxiSAay anjxxiSAh tjRpmYja lHrdSGbà ngườiU5 jRpmYjkhông chịuHrdSGb bHrdSGbị thiU5ệt mà.

“Giúp tHrdSGbôi chjxxiSAo ăjxxiSAn, địHrdSGbnh kỳjRpmYj thaHrdSGby nướcjRpmYj cjxxiSAho chúng!”

“Nhà jRpmYjanh nuôijRpmYj cjxxiSAá àjxxiSA? KHrdSGbhông phảijRpmYj ljRpmYjà cU5á mựjRpmYjc chứ?”U5 U5Tôi đãjxxiSA từjxxiSAng đếnHrdSGb jRpmYjnhà aHrdSGbnh tajRpmYj, chẳnjRpmYjg HrdSGbthấy jRpmYjcon HrdSGbcá nàjxxiSAo cả.

“Tất nhHrdSGbiên cU5ó cU5á rồi,jxxiSA đềujxxiSA HrdSGblà HrdSGbcá njRpmYjổi tiếU5ng củjRpmYja HrdSGbvùng nhiệtjRpmYj HrdSGbđới đấy”.HrdSGb jRpmYjAnh tjxxiSAa vêHrdSGbnh mặHrdSGbt jRpmYjtự hào.

“Sao tôU5i lạiU5 HrdSGbkhông jRpmYjnhìn thấy?”

“Ngoài cájxxiSAi HrdSGbsofa nhàjRpmYj jxxiSAtôi rHrdSGba, eHrdSGbm cU5òn nhHrdSGbìn thU5ấy cU5ái gìjRpmYj jxxiSAnữa đâu?”

“Cũng pHrdSGbhải!” HôjRpmYjm đjxxiSAó uốnU5g nU5hiều quá,HrdSGb HrdSGbđến nhàjxxiSA jxxiSAanh tjxxiSAa ljRpmYjà lănU5 HrdSGbra sofjRpmYja nằU5m khóc,jxxiSA jxxiSAkhóc chánjRpmYj jxxiSAthì njxxiSAgủ. SHrdSGbáng ngàjRpmYjy tjxxiSAhứ jxxiSAhai dHrdSGbậy jxxiSAlại cuốHrdSGbng cuồU5ng jRpmYjđi jxxiSAlàm, đúHrdSGbng jRpmYjlà khônHrdSGbg đểU5 ýHrdSGb nU5hà aHrdSGbnh jxxiSAta rốtjxxiSA HrdSGbcuộc cójRpmYj nhữnHrdSGbg gì.

 “Nhưng mjRpmYjà, jRpmYjtôi vớijRpmYj HrdSGbanh khHrdSGbông hHrdSGbề tjRpmYjhân U5quen mjRpmYjà! SaU5o aHrdSGbnh lạjRpmYji cójxxiSA tjRpmYjhể yênHrdSGb tâHrdSGbm gjxxiSAiao chìU5a khóajxxiSA jRpmYjnhà chjRpmYjo tôi?”

“Chính vHrdSGbì khônjxxiSAg thânHrdSGb quejxxiSAn nênjxxiSA mớijRpmYj yênjRpmYj tâmHrdSGb đểU5 jRpmYjem jxxiSAđến. jxxiSAĐể ngườiHrdSGb qjxxiSAuen đếnHrdSGb, HrdSGbgiới U5báo chHrdSGbí jRpmYjlại dòHrdSGbm jRpmYjngó phU5ỏng đoán”.jRpmYj U5Chương NjRpmYjgự jRpmYjnói jRpmYjrất cójxxiSA lHrdSGbý lẽ.

“Để ChHrdSGbương SjRpmYjính jRpmYjđến, cjxxiSAhắc chắjRpmYjn HrdSGbngười HrdSGbta sẽjxxiSA khôngjxxiSA HrdSGbnói gjRpmYjì được”jxxiSA. TôjRpmYji jRpmYjđề nghị.

“Nó jxxiSAđến đểjRpmYj làU5m loạnjxxiSA nHrdSGbhà tU5ôi ljRpmYjên jxxiSAà, tU5ôi tjRpmYjrở vềjRpmYj lạHrdSGbi phảiU5 thjRpmYju dọU5n mấtjxxiSA mấjRpmYjy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao eU5m “nhưU5ng mà”U5 nhiềuU5 thế?”

“Nhưng mà,HrdSGb tHrdSGbôi chưjxxiSAa U5từng U5nuôi cjxxiSAá đâu!HrdSGb CjxxiSAho cHrdSGbá ăHrdSGbn giU5úp anjxxiSAh, lỡHrdSGb cjxxiSAhết HrdSGbrồi phảU5i U5làm sao?”

“Có U5vấn đềHrdSGb gìjxxiSA HrdSGbthì gU5ọi đU5iện cjxxiSAho tôi!”

“Cước HrdSGbgọi đườngjxxiSA jRpmYjdài U5quốc tjRpmYjế đấy!”

“Sẽ hojxxiSAàn trHrdSGbả cjxxiSAho ejxxiSAm phjRpmYjí điệnjRpmYj U5thoại, phụjRpmYj cấpU5 phjRpmYját sijRpmYjnh, tiHrdSGbền jxxiSAmua thứHrdSGbc ăHrdSGbn chHrdSGbo cjRpmYjá HrdSGbcũng U5sẽ trả!jxxiSA jxxiSAEm jRpmYjmà cjxxiSAòn “nhưngjRpmYj mà”jRpmYj nữaHrdSGb làHrdSGb tU5ôi bựU5c mHrdSGbình đấy,U5 jxxiSAbảo HrdSGbem giúHrdSGbp mjRpmYjột việcjxxiSA màU5 jRpmYjkhó khăU5n thếHrdSGb à?jRpmYj” ChHrdSGbương NjxxiSAgự U5tỏ rjRpmYja nghiêmjRpmYj trHrdSGbọng, jRpmYjlại cjxxiSAó vẻjxxiSA dọajRpmYj nạt.

Tôi U5còn HrdSGbcó tU5hể U5nói jxxiSAgì đjRpmYjược nữajRpmYj U5chứ, chjxxiSAỉ cjRpmYjó jxxiSAthể nhậHrdSGbn U5chìa khóU5a củU5a jxxiSAanh tjRpmYja, “NếuU5 mU5à chjxxiSAo cU5á ănHrdSGb bHrdSGbị cU5hết rồijxxiSA U5thì jxxiSAanh đừngjRpmYj cU5ó U5nổi giậjRpmYjn đấy!”

“Chỉ lHrdSGbà mấyjRpmYj HrdSGbcon U5cá thôU5i màjxxiSA? TôiHrdSGb cóHrdSGb thểjRpmYj giậnU5 U5gì chứ!”

Thấy tôjRpmYji nHrdSGbgoan jRpmYjngoãn jxxiSAcầm chìajxxiSA khóajxxiSA, U5Chương NgựjRpmYj cườijxxiSA, HrdSGb“Như tHrdSGbhế HrdSGblà tHrdSGbôi yêU5n tâmU5 rồi!”

Buổi tốijxxiSA HrdSGbđi ngủHrdSGb quU5ên khônjRpmYjg tắjxxiSAt jxxiSAđiện thU5oại, ngủU5 đếnHrdSGb U5nửa jRpmYjđêm, nójRpmYj bắjxxiSAt đầjRpmYju kHrdSGbêu loạnjRpmYj lên.

“Ai đấyjxxiSA?” KhU5ông biếHrdSGbt bHrdSGbây giờjRpmYj đanHrdSGbg ljxxiSAà HrdSGbgiờ ngủjRpmYj saoU5, gọiU5 điHrdSGbện phijxxiSAền nhiễU5u giữajxxiSA jRpmYjđêm, tjxxiSAội đU5áng tửjxxiSA hình.

Đầu jxxiSAđiện U5thoại bênjxxiSA kU5ia ijRpmYjm jxxiSAắng U5một khoảjxxiSAng U5lặng jxxiSAmơ hồ.

Tôi khônHrdSGbg U5sợ ồnjxxiSA, sU5ợ nhjRpmYjất ljRpmYjà lúcjxxiSA tjxxiSAĩnh mjxxiSAặng, iU5m ắngU5 khHrdSGbông mộtU5 tiếnjxxiSAg độngU5 tjxxiSAhấy jRpmYjcó cảjxxiSAm giácU5 kỳjRpmYj dị.

Mấy gHrdSGbiây trôiHrdSGb quHrdSGba vẫnU5 khônjxxiSAg cójxxiSA giHrdSGbọng nói,U5 tôijxxiSA ngồU5i bậU5t dậy.

“Làm ơjxxiSAn nU5ói mjRpmYjột câu,U5 nếuHrdSGb khôngjxxiSA djxxiSAọa chếHrdSGbt ngưjRpmYjời anHrdSGbh HrdSGbphải đU5ền mjRpmYjạng đấy!U5” U5Tôi héjxxiSAt vàHrdSGbo U5di động.

“Khả…”, lHrdSGbà giọngHrdSGb njxxiSAói củjxxiSAa THrdSGbiêu Viễn,jxxiSA tôjxxiSAi nínjxxiSA thở,HrdSGb lầHrdSGbn nU5ày đếnjxxiSA lượtjxxiSA jxxiSAtôi khôjxxiSAng nóU5i gì.

“Em, ejRpmYjm chưaHrdSGb jxxiSAtắt májRpmYjy djxxiSAi HrdSGbđộng”. GHrdSGbiọng nóiHrdSGb cjRpmYjủa jxxiSATiêu VU5iễn dHrdSGbịu dàjRpmYjng, dịuU5 dàngHrdSGb đếnjxxiSA nỗU5i làjxxiSAm tjRpmYjôi ngâyHrdSGb ngất,U5 tHrdSGbôi HrdSGbcẩn tHrdSGbhận lặjRpmYjng nghjxxiSAe HrdSGbhơi thởjxxiSA củjRpmYja anjRpmYjh, cảjRpmYjm U5giác hU5ơi nójxxiSAng jRpmYjđang lHrdSGban tU5ỏa jRpmYjtrên mặt.

Cả jRpmYjhai ngườijRpmYj ijxxiSAm lặngU5 hồijxxiSA lâjRpmYju, HrdSGbvẫn làjxxiSA TiêU5u ViễU5n mởHrdSGb lờjxxiSAi trướHrdSGbc, “NgủU5 ngon”.

Tôi U5giữ cHrdSGbhặt điU5ện thoU5ại jRpmYjdi động,jRpmYj jRpmYjmãi khôHrdSGbng chjRpmYjịu bỏHrdSGb xuHrdSGbống. U5Đến jxxiSAlúc cjxxiSAơ thểjRpmYj cảU5m thU5ấy jxxiSAlạnh mớijxxiSA biếHrdSGbt jRpmYjlà chjRpmYjăn đãHrdSGb rHrdSGbơi xuốHrdSGbng kU5hỏi giưjRpmYjờng rồi.

Buổi sángjxxiSA, khjRpmYji tU5rời vẫnU5 cònHrdSGb tờU5 mờ,jRpmYj gijRpmYjó lạU5nh khônU5g jRpmYjngừng jxxiSAthổi, mởjxxiSA cửaU5 sHrdSGbổ HrdSGbra thấyHrdSGb bụHrdSGbi bámjRpmYj dàyU5 thjxxiSAành lớpjRpmYj trênjRpmYj bệjRpmYj cửa.

Dưới jRpmYjlầu, khHrdSGbông biếtjRpmYj cújRpmYjn cojRpmYjn jRpmYjcủa nhjRpmYjà nàjRpmYjo mHrdSGbặc bộjRpmYj qujxxiSAần U5áo U5ngộ HrdSGbnghĩnh U5đang chạHrdSGby U5lăng quU5ăng, HrdSGbcái mHrdSGbông trjRpmYjòn mũHrdSGbm mĩHrdSGbm ngU5oe ngHrdSGbuẩy, cjxxiSAực kỳjRpmYj đánU5g yêu.

Cún jxxiSAcon chạyjRpmYj đếnjRpmYj dướijxxiSA mU5ột chijxxiSAếc U5xe cojxxiSAn jRpmYjmàu xanjxxiSAh ngọcjRpmYj, muốnU5 đánHrdSGbh dấujRpmYj lãHrdSGbnh đjxxiSAịa, ngửiHrdSGb jRpmYjngửi mùjxxiSAi U5thấy khôjxxiSAng phjxxiSAải lạHrdSGbi jxxiSAtừ từU5 HrdSGbbỏ đi.

Chiếc U5xe U5ấy jxxiSArất gijxxiSAống chiếcjRpmYj U5xe TijRpmYjêu VHrdSGbiễn láijRpmYj ngàyjxxiSA jRpmYjhôm jRpmYjqua, mjRpmYjàu xanU5h ngHrdSGbọc jxxiSAthâm tHrdSGbrầm sâHrdSGbu sắc,HrdSGb thậtjxxiSA hợU5p vớHrdSGbi jxxiSAphong HrdSGbcách HrdSGbcủa TiêHrdSGbu Viễn.

Tôi cjxxiSAhạy nhjxxiSAư jxxiSAbay xuốnjRpmYjg dướijxxiSA lU5ầu, phónU5g đjRpmYjến chỗU5 jRpmYjchiếc xejRpmYj, qHrdSGbua jxxiSAlớp HrdSGbbụi phjxxiSAủ ngU5oài cửHrdSGba kíjxxiSAnh nhHrdSGbìn jRpmYjthấy TiêHrdSGbu VijRpmYjễn jxxiSAở tronHrdSGbg xe.

Cả ngưU5ời ajRpmYjnh ngU5ồi djRpmYjựa trjRpmYjên ghế,HrdSGb HrdSGbngủ thiếpjxxiSA jRpmYjđi, cjxxiSAhỉ cjRpmYjó HrdSGbdi độnjRpmYjg vẫnjxxiSA đểjxxiSA ởjRpmYj bêHrdSGbn taU5i, U5dáng điệjxxiSAu nHrdSGbhư đanjxxiSAg gjxxiSAọi đijRpmYjện thoại.

Tôi gõjxxiSA jRpmYjgõ vàojRpmYj cửajRpmYj xejRpmYj, U5sau jxxiSAđó tjxxiSAhấy TiêuU5 ViễnHrdSGb tỉnhHrdSGb dậy.

“Tại sajRpmYjo ajRpmYjnh lạijxxiSA ởHrdSGb đU5ây?” TôijRpmYj hỏi.

Anh djxxiSAụi dụiU5 jRpmYjmắt, khHrdSGbông tjRpmYjrả lờijRpmYj tôi.

“Anh U5ở đU5ây cảHrdSGb jxxiSAmột đêjRpmYjm à?”

“Đâu có,jRpmYj U5hơn hjRpmYjai giờjRpmYj sánHrdSGbg mớijRpmYj U5ra khỏijRpmYj HrdSGbchỗ CônU5 ThiếHrdSGbu!” AjxxiSAnh mởjRpmYj cửaU5 HrdSGbxe, “EU5m cjxxiSAó lạnhU5 không?jxxiSA jxxiSAVào troHrdSGbng nóijxxiSA cU5huyện đi!”

“Còn HrdSGbnói gìU5 HrdSGbnữa, khôngjxxiSA cóU5 cjxxiSAhuyện gìjRpmYj maHrdSGbu HrdSGbvề nhàHrdSGb U5ngủ đi!”jRpmYj TjRpmYjôi đứngjRpmYj U5ở HrdSGbbên ngoàiU5 khôngHrdSGb U5nhúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyệnU5 thHrdSGbì mjRpmYjau nHrdSGbói, nójxxiSAi xjRpmYjong rồjxxiSAi vjRpmYjề đijxxiSA ngủ!”jxxiSA TôijxxiSA cHrdSGbảm thấjRpmYj hômjxxiSA nHrdSGbay tHrdSGbôi cằnHrdSGb njRpmYjhằn qujxxiSAá, giốnHrdSGbg HrdSGbmột bjxxiSAà lãU5o támjxxiSA mưjRpmYjơi jRpmYjvậy. jRpmYjTiêu ViễU5n ijxxiSAm lặHrdSGbng nhìU5n tjxxiSAôi, jxxiSA“”Em jxxiSAđang jxxiSAgiận à?”

“Em giậHrdSGbn cáiHrdSGb gìjRpmYj jxxiSAchứ? MấyjxxiSA HrdSGbngười cácHrdSGb ajxxiSAnh jRpmYjthích jxxiSAgì thjxxiSAì làU5m, ljxxiSAiên qjRpmYjuan jxxiSAgì đếnjxxiSA ejxxiSAm chứ?”jRpmYj U5Đúng làHrdSGb tU5ôi đjRpmYjang gU5iận, HrdSGbgiận HrdSGbanh saU5o lạijRpmYj khônHrdSGbg biếtHrdSGb qU5uý bảnjRpmYj thjRpmYjân jRpmYjmình nhHrdSGbư tjRpmYjhế, tU5rời lạjRpmYjnh jxxiSAmà khjRpmYjông vềjxxiSA njxxiSAhà, cHrdSGbòn ngủHrdSGb jxxiSAở tjxxiSArên xe.

“Nhìn aHrdSGbnh chằmU5 chU5ằm nU5hư jxxiSAvậy, cjRpmYjòn nU5ói làjxxiSA khHrdSGbông giậnHrdSGb à?”jRpmYj TiêjRpmYju ViễjxxiSAn nhU5ìn U5tôi cưjxxiSAời vớijRpmYj vẻHrdSGb nU5uông chiều.

`”Em gjRpmYjiận, ljxxiSAà tựU5 gijxxiSAận bảU5n thânjRpmYj jxxiSAmình! TrờiU5 lạnhjRpmYj thjRpmYjế jxxiSAnày, jRpmYjchạy xuU5ống quảnU5 HrdSGbanh làHrdSGbm gìHrdSGb?” TôiHrdSGb quajRpmYjy ngườijRpmYj mjxxiSAuốn lênjRpmYj jxxiSAnhà, kHrdSGbhông U5để HrdSGbý ajRpmYjnh nữajxxiSA chjRpmYjắc ajRpmYjnh sjRpmYjẽ bỏU5 vjxxiSAề thôi.

“Đợi đã!”jRpmYj TiêujxxiSA ViễnHrdSGb xU5uống jRpmYjxe kéjxxiSAo tjxxiSAôi lạijxxiSA, “AnhU5 jxxiSAmuốn nójRpmYji jRpmYjvới emjxxiSA, tấjxxiSAt cU5ả jRpmYjđều khHrdSGbông jRpmYjnhư HrdSGbem jxxiSAnghĩ thjxxiSAế đâu!”

“Cái U5gì U5mà khHrdSGbông nhưjxxiSA ejRpmYjm nghĩ?”U5 TôiU5 njRpmYjghĩ cU5ái jxxiSAgì jxxiSAchứ? LờiHrdSGb nóiU5 cHrdSGbủa TU5iêu ViễnjxxiSA làHrdSGbm tHrdSGbôi nHrdSGbghi hoặc.

Tiêu ViễHrdSGbn thởjxxiSA dàijxxiSA khjRpmYjẽ nói:U5 HrdSGb“Thôi vậyHrdSGb, cójRpmYj mU5ột U5số chuyệnjRpmYj ajxxiSAnh jRpmYjcũng khônjRpmYjg biHrdSGbết nêHrdSGbn jRpmYjnói thếU5 nào”.

“Vậy thìHrdSGb đU5ừng jRpmYjnói jxxiSAnữa!” ĐU5ã U5không biếtHrdSGb nêjxxiSAn njRpmYjói tjRpmYjhế nàHrdSGbo thìHrdSGb jxxiSAcòn HrdSGbnói jxxiSAgì HrdSGbnữa, chúngjRpmYj tôiU5 đềuU5 khôHrdSGbng phảijxxiSA làjxxiSA nhữnjxxiSAg ngHrdSGbười quájxxiSA gượngjxxiSA ép.

Tiêu ViễnjxxiSA rU5õ rjxxiSAàng jRpmYjrất mệHrdSGbt, ngHrdSGbáp djxxiSAài HrdSGbmột cájxxiSAi jRpmYjrồi nU5ói: HrdSGb“Bây gijRpmYjờ jRpmYjanh U5về điU5 ngjRpmYjủ, buổijxxiSA jxxiSAtối jRpmYjđến đónjxxiSA ejRpmYjm, U5sẽ jxxiSAcho jRpmYjem U5một bHrdSGbất ngờU5 thHrdSGbú vị”.

“Buổi tjxxiSAối eHrdSGbm cjRpmYjó việc…”.HrdSGb U5Tối naHrdSGby tjxxiSAôi phảiU5 điU5 xeHrdSGbm buổHrdSGbi biểjxxiSAu U5diễn củaU5 LưujRpmYj HrdSGbĐức HoU5a vớjRpmYji mHrdSGbẹ, ljRpmYjớp trưởngHrdSGb ChươjRpmYjng SínjRpmYjh cjxxiSAhẳng dU5ễ gìHrdSGb jRpmYjmới kiếmHrdSGb đượjxxiSAc vé.

“Nếu jRpmYjmà HrdSGbkhông quU5an U5trọng jxxiSAthì jxxiSAhủy đi!”HrdSGb TiêjxxiSAu VijRpmYjễn giọngjxxiSA nàijRpmYj nỉU5 khjxxiSAiến HrdSGbtôi suýjxxiSAt nữaU5 mềmU5 jRpmYjlòng, nhưngHrdSGb ngHrdSGbhĩ lạijxxiSA, tạijxxiSA sajRpmYjo HrdSGbmỗi lầnHrdSGb ngườijxxiSA bHrdSGbị thU5ỏa hiệpjxxiSA jxxiSAđều U5là tôi?

“Không hủHrdSGby được!”jRpmYj TôU5i hầHrdSGbm hừjRpmYj nóijxxiSA, buổijRpmYj diễnU5 jxxiSAca HrdSGbnhạc jxxiSAkhông jRpmYjvì tHrdSGbôi jRpmYjmà hoãjRpmYjn lHrdSGbại đượcjRpmYj, mHrdSGbà HrdSGbcũng U5đã hU5ứa chHrdSGbắc jRpmYjchắn jxxiSAvới mẹHrdSGb rồiU5, mẹU5 vHrdSGbì chuyệnjxxiSA nàjxxiSAy màU5 vjRpmYjui sHrdSGbướng mấHrdSGby jxxiSAngày liền.

“Ừ, jRpmYjthế thjxxiSAôi vậy”.jxxiSA TiêuU5 U5Viễn U5có vẻU5 thấHrdSGbt vọng,jRpmYj “NhưngjRpmYj hjxxiSAy vọjxxiSAng lầnjxxiSA sjRpmYjau cònjxxiSA cóU5 jRpmYjcơ hội”.

Còn cU5ó jRpmYjcơ hộiHrdSGb U5gì, tôiU5 muốnjxxiSA jxxiSAhỏi U5anh, HrdSGbnhưng thjxxiSAấy dájRpmYjng HrdSGbvẻ anU5h mệtjxxiSA mỏi,HrdSGb jRpmYjlại HrdSGbkhông đànU5h lòU5ng, cjRpmYjó lẽjRpmYj thôiU5 vậy.U5 NóHrdSGbi đếnHrdSGb đâjRpmYjy ljxxiSAà đượcjRpmYj rồijRpmYj, nênjRpmYj nhU5anh chónjxxiSAg jRpmYjvề njRpmYjhà U5đi ngủU5 đi.

Cổng sjxxiSAân vậjRpmYjn độngjRpmYj ngjxxiSAười đôU5ng HrdSGbnhư mắcjxxiSA cửjRpmYji, jRpmYjrất nhiềjxxiSAu ngjRpmYjười jRpmYjkhông mujRpmYja đượcU5 vjxxiSAé, túU5m tHrdSGbụm HrdSGbở cổnjRpmYjg đểHrdSGb mjxxiSAua HrdSGbvé jRpmYjchợ đen.

Có ngjRpmYjười nhìU5n sốU5 gHrdSGbhế vHrdSGbé củHrdSGba tôi,HrdSGb hỏi:jxxiSA “CôjRpmYj gáiU5, jRpmYjcó bU5án jxxiSAvé khônjRpmYjg?” TôjxxiSAi lắcU5 đầu,jxxiSA lớpU5 trưởjRpmYjng chẳngU5 djRpmYjễ jRpmYjgì kiHrdSGbếm choHrdSGb, ljxxiSAàm jxxiSAsao cójRpmYj thjRpmYjể bán?

Bên U5cạnh, cũnU5g cjRpmYjó rấtjxxiSA nhiềujxxiSA ngjRpmYjười HrdSGbvây ljRpmYjấy mẹjRpmYj tôi,U5 cjxxiSAó jxxiSAngười nóHrdSGbi: “ChjRpmYjị ơiU5, cájxxiSAi véjRpmYj njRpmYjày chịHrdSGb cứjxxiSA nóijRpmYj U5giá đjRpmYji, bU5ao nhiêuHrdSGb tiềnjRpmYj tôiU5 jRpmYjcũng lấy”.

Lúc jRpmYjnày tôjxxiSAi mjRpmYjới bHrdSGbiets, thjxxiSAì rjRpmYja chỗjxxiSA nU5gồi củajRpmYj hajRpmYji chiếcHrdSGb jxxiSAvé nHrdSGbày cựcjRpmYj U5kỳ tốt,HrdSGb ljRpmYjúc vềjxxiSA phảiHrdSGb cảmjRpmYj ơnjRpmYj ChươngjxxiSA HrdSGbSính tU5ử tHrdSGbế mjRpmYjới được.

Chỗ njRpmYjgồi củajxxiSA chúU5ng tôijxxiSA làjxxiSA khjRpmYju jRpmYjghế U5VIP, ởU5 hàHrdSGbng tjRpmYjhứ bajRpmYj, rấU5t gU5ần jxxiSAsân kjRpmYjhấu, HrdSGbcó thểjxxiSA U5nhìn HrdSGbrõ cảHrdSGb mặjxxiSAt củjRpmYja nhâU5n vHrdSGbiên jxxiSAlàm côU5ng HrdSGbtác điềujRpmYj khiểnU5 HrdSGbthiết HrdSGbbị trHrdSGbên sânjxxiSA khấu,HrdSGb lạijRpmYj HrdSGbcòn đjxxiSAược cuU5ng cấpU5 miễnjxxiSA phjxxiSAí nướjxxiSAc uốnjRpmYjg jxxiSAvà jRpmYjđồ ănHrdSGb nhẹ.

Hàng thHrdSGbứ jRpmYjhai trướcHrdSGb mặtjRpmYj chúU5ng tôU5i cHrdSGbó haHrdSGbi chỗjxxiSA ngồijxxiSA ljRpmYjuôn đU5ể trốnjxxiSAg, tjxxiSArên mặtHrdSGb bànjRpmYj cHrdSGbủa ghếU5 trjxxiSAước mặHrdSGbt tU5ôi đặtU5 jxxiSAmột bóU5 jxxiSAhoa ljRpmYjy xeU5n jRpmYjhoa hồng.

Khi bujRpmYjổi jRpmYjbiểu diễHrdSGbn bắtjxxiSA đjxxiSAầu, hajxxiSAi gHrdSGbhế trướcjxxiSA jRpmYjmặt vHrdSGbẫn HrdSGbtrống. jRpmYjTôi cứjxxiSA nghĩjxxiSA, ngườU5i U5nào lạHrdSGbi đốU5t tHrdSGbiền nhjxxiSAư vậy?jRpmYj HrdSGbĐã mU5ua véjxxiSA rHrdSGbồi còjRpmYjn kU5hông đến.

Buổi biểHrdSGbu dijRpmYjễn vừaHrdSGb bU5ắt jxxiSAđầu, tôijRpmYj vHrdSGbà mẹjRpmYj đãjRpmYj nhaU5nh chóHrdSGbng bịHrdSGb cuốnU5 hjxxiSAút, cjRpmYjùng vU5ới mọU5i HrdSGbngười hétjRpmYj gọiU5 tênU5 jRpmYjLưu jxxiSAĐức HoaU5, jRpmYjtrạng thájxxiSAi cuồnjRpmYjg nhiệtjRpmYj cHrdSGbhưa cójxxiSA bHrdSGbao giHrdSGbờ. jRpmYjThậm U5chí mẹHrdSGb tôjxxiSAi jxxiSAcòn HrdSGblấy mU5áy jRpmYjchụp ảU5nh khôngU5 ngU5ừng cjxxiSAhụp cácHrdSGb đjRpmYjộng tjxxiSAác vjRpmYjà jxxiSAbiểu hU5iện củaU5 LưU5u ĐứcjxxiSA Hoa.

“Cái U5máy ảnhjRpmYj nU5ày jRpmYjcủa mẹjRpmYj HrdSGbchụp U5lên ảnjRpmYjh khU5ông U5nhìn rHrdSGbõ đâjxxiSAu, HrdSGbđừng mấjxxiSAt HrdSGbcông nữjRpmYja!” U5Tôi bảojRpmYj mẹ.

“Nhìn rõU5 mà!jxxiSA KU5hông tijRpmYjn cojRpmYjn nhìnjRpmYj xU5em!” jxxiSAMẹ jRpmYjtôi rHrdSGbất tựU5 hàoU5 đưaHrdSGb U5máy U5ảnh cU5ho tôHrdSGbi nhìn.

“Ngày maU5i jxxiSAtrên mHrdSGbạng sẽHrdSGb HrdSGbcó jRpmYjđầy ảnhHrdSGb đẹpHrdSGb củjRpmYja cácjRpmYj tU5hợ chụjRpmYjp ảnhjxxiSA chHrdSGbuyên nghiU5ệp chjRpmYjụp, cojRpmYjn tảiHrdSGb vU5ề cjxxiSAho jRpmYjmẹ xem”.

“Không U5thích bằngU5 ảnhHrdSGb U5mẹ tựjRpmYj chụp!HrdSGb” MẹjRpmYj tôjRpmYji tjRpmYjự U5tin nói.

Tôi khôHrdSGbng tjxxiSAranh lujxxiSAận vU5ới mjRpmYjẹ njRpmYjữa, nU5gày HrdSGbmai jRpmYjxem ảnhjxxiSA củajxxiSA thợU5 chuyênjRpmYj jRpmYjnghiệp chụpjRpmYj jRpmYjthì sẽjRpmYj khỏiHrdSGb HrdSGbnói luôn.

Xem xonjRpmYjg buổHrdSGbi biểuU5 HrdSGbdiễn, HrdSGbtâm trạHrdSGbng củajRpmYj tôjxxiSAi jRpmYjvà mẹHrdSGb vôjxxiSA cùnU5g thoảiHrdSGb mU5ái. jRpmYjMẹ HrdSGbtôi nói:jxxiSA jxxiSA“Nhân tiệHrdSGbn trunjxxiSAg tjRpmYjâm thươnHrdSGbg mạijRpmYj chưU5a đóngU5 cửa,jxxiSA chjxxiSAúng tjRpmYja điHrdSGb lU5ượn chjRpmYjút, xejRpmYjm HrdSGbđồng hồ!”

“Con cójxxiSA U5bao gjxxiSAiờ HrdSGbthích đồngjxxiSA hjxxiSAồ đâujRpmYj? CjRpmYjũng U5chẳng jxxiSAdùng đếU5n”. ThờijRpmYj đạiHrdSGb củaU5 chU5úng tôijRpmYj bâHrdSGby gU5iờ đạijRpmYj đajRpmYj jRpmYjsố đềujxxiSA lấyjRpmYj U5di HrdSGbđộng đểjRpmYj jRpmYjxem giờU5 rồijxxiSA, vốnHrdSGb khjxxiSAông cU5ó hứnjxxiSAg thHrdSGbú jxxiSAvới móHrdSGbn jxxiSAđồ đeoU5 taU5y ấyU5 nữa.

“Sắp jRpmYjđến HrdSGbmùa xuâU5n rồi,jRpmYj mặjxxiSAc U5áo U5lộ cánjxxiSAh tjRpmYjay trầnjxxiSA jRpmYjra cũnjRpmYjg khôngjxxiSA đẹp”.

“Vậy U5mua cHrdSGbho cjxxiSAon chU5iếc vònHrdSGbg ngọcjxxiSA bHrdSGbích jxxiSAđi, thếjRpmYj mớjxxiSAi U5đẹp”. U5Tôi đùjRpmYja mẹ.

“Nếu jRpmYjcon thícHrdSGbh, đợiU5 jRpmYjhôm sajxxiSAu mẹjRpmYj rjxxiSAút tiHrdSGbền tjxxiSAiết kijxxiSAệm đjRpmYjể muU5a U5nhà rHrdSGba mujRpmYja cHrdSGbho coHrdSGbn mjxxiSAột chiếc!”jRpmYj U5Mẹ tôiHrdSGb cười.

“Thôi đjRpmYjừng ạ,jxxiSA mẹU5 dHrdSGbành tiềjxxiSAn đjRpmYjể mjRpmYjua njRpmYjhà cHrdSGbho cHrdSGbon đi!”

Mua jRpmYjcho jRpmYjtôi HrdSGbmột căHrdSGbn nhàjxxiSA HrdSGbluôn U5là tâU5m nguyệnU5 củajRpmYj mẹHrdSGb. MẹU5 thườnHrdSGbg nHrdSGbói, U5con jRpmYjgái njRpmYjhất địnhjRpmYj pjRpmYjhải cHrdSGbó jRpmYjnhà rHrdSGbiêng cU5ủa mình,HrdSGb nếuU5 khôHrdSGbng sajRpmYju jRpmYjnày cjRpmYjãi nhjxxiSAau vU5ới chồngjxxiSA jRpmYjcũng khôngjRpmYj cójRpmYj chỗU5 màU5 HrdSGbđi. LogHrdSGbic thjRpmYjật kỳU5 quặcU5, nU5hưng cjxxiSAũng rU5ất tjxxiSAhực tế.

Khi mẹHrdSGb vU5à bjRpmYjố jRpmYjly hôU5n, mjRpmYjẹ chẳngjxxiSA cjxxiSAó chỗU5 U5nào đểjxxiSA maHrdSGbng tôHrdSGbi đếnU5 U5ở, đànU5h phảiU5 sốngjRpmYj HrdSGbchen chúU5c HrdSGbmãi tU5rong khônU5g gijxxiSAan phòjxxiSAng khjRpmYjách HrdSGbbé tU5ý HrdSGbcủa nhHrdSGbà bàHrdSGb U5ngoại, U5mãi đjRpmYjến nhiềuHrdSGb U5năm jRpmYjsau, khU5i jRpmYjtôi cU5ó thểU5 nHrdSGbhớ đượcjxxiSA mọiHrdSGb chuyệnjxxiSA, cjxxiSAơ quajRpmYjn củU5a mU5ẹ mHrdSGbới cấpjxxiSA HrdSGbcho mộtHrdSGb HrdSGbcăn hjRpmYjộ nhỏjRpmYj hHrdSGbai buồnjRpmYjg. NhưnjxxiSAg trưjRpmYjớc U5sau U5thì vU5ẫn làjxxiSA cHrdSGbơ quajxxiSAn cấpU5, khôjxxiSAng jxxiSAchắc ngàjRpmYjy jxxiSAnào lạijRpmYj thjRpmYju hồi,jxxiSA jRpmYjchúng HrdSGbtôi jRpmYjlại khôngjRpmYj U5có chỗU5 ởjxxiSA njRpmYjữa, cU5ho jxxiSAnên mẹU5 jxxiSAkhông yêU5n jRpmYjtâm, luHrdSGbôn ghjRpmYji nHrdSGbhớ việjRpmYjc mjxxiSAua mộtjxxiSA cjxxiSAăn nHrdSGbhà rjxxiSAiêng củaU5 chújxxiSAng tôi.

“Khoản cHrdSGbhi mjxxiSAua nhàHrdSGb mẹHrdSGb vHrdSGbẫn jRpmYjgiữ cjRpmYjho cHrdSGbon mà,U5 đủjxxiSA rồi!U5” U5Mẹ khoácjxxiSA tjxxiSAay tU5ôi đU5i U5về phíU5a siêuHrdSGb jRpmYjthị HrdSGbHoa Đường.

“Mẹ thấyjxxiSA chHrdSGbúng tHrdSGba jRpmYjkhoác tajxxiSAy U5nhau đHrdSGbi lượU5n siêuU5 thịHrdSGb cóHrdSGb jRpmYjgiống U5hai chịHrdSGb U5em kHrdSGbhông?” TôjxxiSAi tjRpmYjrêu đùajRpmYj mẹ.

“Nếu giốngjxxiSA U5được thjxxiSAì tHrdSGbốt”. MU5ẹ thởjRpmYj U5dài nói.

“Giống, kHrdSGbhông jRpmYjtin U5mẹ tjxxiSAhử hỏijRpmYj ngườjxxiSAi U5khác U5xem”. U5Tôi cốHrdSGb ýHrdSGb dựaHrdSGb HrdSGbsát HrdSGbvào mẹ.

“Hôm nHrdSGbào chúngjxxiSA HrdSGbta đijxxiSA HrdSGbchụp HrdSGbcái dájxxiSAn gìU5 đU5ó đi?jxxiSA CáijRpmYj đóU5 gọjRpmYji làjxxiSA gHrdSGbì đấyU5 njxxiSAhỉ? DjxxiSAán lênjRpmYj điU5ện thojRpmYjại dHrdSGbi jxxiSAđộng jxxiSAcủa con”.

“Ảnh đềU5 can”.

“Đúng, jRpmYjchính U5là jxxiSAnó, HrdSGbcon đưjxxiSAa HrdSGbmẹ đjRpmYji nhé!”U5 jxxiSALúc mjRpmYjẹ tôU5i hưnjRpmYjg U5phấn HrdSGbthì giốjxxiSAng nhưjxxiSA HrdSGbmột đjRpmYjứa cojxxiSAn njRpmYjít già.

“Được, kjRpmYjhông vấU5n đềjRpmYj gìU5! U5Mẹ jxxiSAđúng làU5 U5sành điệujRpmYj quáHrdSGb đấy,U5 coHrdSGbn cònHrdSGb cU5hưa từnjxxiSAg U5chụp jxxiSAbao giờ”.

Ở bêU5n jRpmYjmẹ, luHrdSGbôn vjxxiSAui vẻHrdSGb nhU5ư jRpmYjvậy, U5mẹ chíHrdSGbnh làHrdSGb cU5hỗ djxxiSAựa cU5ho jxxiSAtâm hồnjRpmYj tôi.

 

6. TjRpmYjáo jxxiSAPhú SĩjxxiSA rơHrdSGbi đầjxxiSAy dưU5ới đất

Lúc xjRpmYjem bjxxiSAiểu dijxxiSAễn cHrdSGba nhạc,U5 tôijRpmYj đểjxxiSA đjxxiSAiện thU5oại jxxiSAdi dộHrdSGbng HrdSGbở chếU5 đjRpmYjộ yjxxiSAên lU5ặng, jRpmYjcó mấjRpmYjy cHrdSGbuộc gọiHrdSGb đếnjxxiSA nhjRpmYjưng đjxxiSAều jxxiSAkhông biếtHrdSGb, mHrdSGbở djxxiSAanh sjRpmYjách cuộjxxiSAc gọiHrdSGb nU5hỡ thấyjRpmYj đềjRpmYju làjxxiSA cjxxiSAủa TiêjRpmYju Viễn.

Tôi qHrdSGbuay lưngjxxiSA vớiU5 jxxiSAmẹ jRpmYjđể gọjxxiSAi lạiU5 chjRpmYjo ajxxiSAnh, giọU5ng TijRpmYjêu VU5iễn mệtHrdSGb mỏHrdSGbi ởHrdSGb đầHrdSGbu bjRpmYjên kiajRpmYj, “KU5hông cójRpmYj vjRpmYjiệc jRpmYjgì đâu!”

“Vâng!” U5Tôi đáp,jxxiSA qHrdSGbuay đầU5u lạijxxiSA thấyjRpmYj mẹHrdSGb đaU5ng nhU5ìn U5tôi U5dò hjxxiSAỏi, thếHrdSGb làHrdSGb vộHrdSGbi vjxxiSAàng dậpHrdSGb máy.

Thứ jRpmYjhai đjxxiSAi lU5àm, nhHrdSGbận đưjRpmYjợc thU5ông U5báo củaHrdSGb Cục,U5 U5sẽ đếU5n jRpmYjkiểm trjxxiSAa tijRpmYjến đjRpmYjộ djxxiSAự án.

Tôi đưajxxiSA tHrdSGbhông bájxxiSAo U5cho TổjxxiSA trưởngHrdSGb xejRpmYjm, ôjRpmYjng bjRpmYjảo tU5ôi jRpmYjtrực tU5iếp manjxxiSAg đHrdSGbến jxxiSAcho TiêU5u VHrdSGbiễn vàU5 NgjRpmYjô Duyệt.

Bộ dạngjxxiSA TiêujxxiSA ViễnjxxiSA HrdSGbnhư khônjRpmYjg đưHrdSGbợc njRpmYjghỉ ngjxxiSAơi đjRpmYjủ sjRpmYjức, “EHrdSGbm HrdSGbkhông jRpmYjtrốn U5tôi U5nữa àHrdSGb?” ĐâHrdSGby ljRpmYjà làjxxiSAm vijxxiSAệc, jxxiSAcó thểjRpmYj HrdSGbtrốn jRpmYjtránh sao?

Tôi nHrdSGbhìn trênU5 bU5àn anjRpmYjh đHrdSGbặt hjRpmYjai jxxiSAtấm vjxxiSAé xeHrdSGbm biểujxxiSA diêjRpmYjn U5ca U5nhạc, trHrdSGbên véjRpmYj ijRpmYjn hànjRpmYjg HrdSGb2 sHrdSGbố 8jxxiSA, HrdSGbsố 10HrdSGb, chẳnjRpmYjg lẽ…

Tôi chợtjxxiSA hiU5ểu HrdSGbra, jRpmYjthì jRpmYjra jxxiSAđây chHrdSGbính HrdSGblà đijxxiSAều ngjxxiSAạc nhiênU5 thjxxiSAú vU5ị mjRpmYjà jRpmYjanh đãU5 nói!

“Anh cũngHrdSGb điU5 U5xem bjRpmYjuổi jRpmYjbiểu diễnjxxiSA cU5a nhạHrdSGbc à?”HrdSGb TôjRpmYji hỏiHrdSGb jRpmYjthăm dò.

“Không, jxxiSAanh chưHrdSGba bajxxiSAo U5giờ thíU5ch LưuU5 ĐứcHrdSGb U5Hoa”. AU5nh lạHrdSGbnh lùnU5g nói.

“Thế ljRpmYjấy véU5 nàyU5 đểU5 lHrdSGbàm gì?HrdSGb” TjRpmYjhật phjRpmYjí cHrdSGbhỗ HrdSGbngồi jxxiSAtốt HrdSGbnhư vậy.

“Người khU5ác U5tặng, U5tiếc làjRpmYj U5tặng U5nhầm ngườiU5 rồi”.

Vẫn còU5n HrdSGbnói HrdSGbcứng, khôjxxiSAng nU5ói thìjxxiSA thôi.

 

“Tiêu U5Viễn, jRpmYjem U5cần HrdSGbnói chuyệHrdSGbn vớijRpmYj aU5nh jxxiSAvề quU5y hoạjRpmYjch lắpjxxiSA đặtU5 cájRpmYjp điệnHrdSGb jxxiSAcủa dựHrdSGb áU5n này”jxxiSA. NgôjxxiSA DuyệjRpmYjt đangjRpmYj ởjRpmYj cửU5a, trênHrdSGb tajRpmYjy cầjxxiSAm mộtHrdSGb tệjxxiSAp bảHrdSGbn vẽjxxiSA phjxxiSAác thảo.

“Tôi cònHrdSGb cjRpmYjó việjRpmYjc HrdSGbkhác, xiU5n phéjxxiSAp vHrdSGbề trướHrdSGbc ạjRpmYj!” TôjxxiSAi vộijxxiSA vàngjRpmYj nhjRpmYjường đườnjRpmYjg HrdSGbcho NgôU5 Duyệt.

“Em jxxiSAcũng njxxiSAgồi jRpmYjở đây,U5 jRpmYjnghe cùnjRpmYjg!” TiU5êu ViễjxxiSAn HrdSGbra lHrdSGbệnh chHrdSGbo tôiHrdSGb, hôHrdSGbm njxxiSAay jRpmYjsắc mặHrdSGbt anjxxiSAh khônU5g đượcjxxiSA tốt,HrdSGb chắcHrdSGb ljRpmYjà HrdSGbdo chưajRpmYj đượjRpmYjc nghHrdSGbỉ ngHrdSGbơi đầHrdSGby đủ.

Ngô DjxxiSAuyệt nhíjRpmYju HrdSGbmày, nóHrdSGbi: “TiểujRpmYj KhảU5 cójxxiSA thểU5 khôngjxxiSA cU5ần nghe”.

“Đúng, đúng!jRpmYj HrdSGbTôi khôjxxiSAng cHrdSGbần phảijxxiSA HrdSGbnghe ạ!”U5 TjxxiSAôi HrdSGbcười theo.

“Cô ấyHrdSGb từjxxiSAng họcjRpmYj kU5hoa HrdSGbtự nhjRpmYjiên, HrdSGbmà đâyjRpmYj ljRpmYjại chínhjxxiSA lU5à chjxxiSAuyên ngànhU5 cjRpmYjô ấU5y họU5c, tạiU5 sjxxiSAao U5lại khHrdSGbông thểU5 nghe?U5” TiêujRpmYj VHrdSGbiễn cóHrdSGb vẻHrdSGb HrdSGbcố bắtU5 épjxxiSA tjRpmYjôi U5ở lại.

“Tại HrdSGbsao ajxxiSAnh biết?”jxxiSA NHrdSGbgô DuyệtjRpmYj jxxiSAngạc nU5hiên jRpmYjnhìn jxxiSAtôi vU5à TiêujxxiSA Viễn.

“Tại U5sao khôHrdSGbng biU5ết? BjxxiSAọn anjxxiSAh họcjRpmYj cjxxiSAùng jxxiSAmột trườngHrdSGb ĐạiU5 học”.

“Tổng giáHrdSGbm sátjxxiSA Tiêu!U5” THrdSGbôi muốnjRpmYj ngăHrdSGbn jRpmYjanh lại.

Nhưng jRpmYjTiêu VjxxiSAiễn liếcHrdSGb jxxiSAnhìn tôjRpmYji, vjxxiSAẫn tiếpU5 tụcU5 nóijRpmYj: jxxiSA“Hơn nữajxxiSA cjRpmYjô ấyjRpmYj từngjRpmYj lU5à bạnjxxiSA HrdSGbgái cHrdSGbủa jRpmYjanh, anjxxiSAh cHrdSGbó jRpmYjthể U5không hU5iểu jRpmYjcô ấHrdSGby sao?”

Sắc mặtU5 NgjxxiSAô DuHrdSGbyệt U5đột U5nhiên trắnHrdSGbg bệch.

Phó tổngU5 gHrdSGbiám sHrdSGbát, đừngU5 U5nghe HrdSGbanh ấyjxxiSA nóiU5 nhảm”.jRpmYj TôiU5 jRpmYjvội vàjxxiSAng giảijRpmYj thíjxxiSAch, “HHrdSGbồi đijRpmYj HrdSGbhọc cjRpmYjhỉ U5là đHrdSGbùa vujRpmYji thôi”.

“Ai đjRpmYjùa HrdSGbvui vHrdSGbới HrdSGbem chứ?”jxxiSA SắHrdSGbc jRpmYjmặt TiêjxxiSAu ViễnHrdSGb cànU5g kU5hó coijxxiSA, gU5iận dữjRpmYj jRpmYjnhìn tôi.

“Tiêu Viễn,jRpmYj saHrdSGbo aHrdSGbnh HrdSGblại U5có thểU5 jxxiSAđối U5xử vHrdSGbới eHrdSGbm nhưHrdSGb vậy?”U5 NgôHrdSGb DuyệtjxxiSA bậHrdSGbt khóc,jRpmYj sU5au đHrdSGbó jRpmYjchạy jRpmYjvụt U5ra ngoài.

“Tại jRpmYjsao ajRpmYjnh lU5ại cứHrdSGb phảijxxiSA jxxiSAnói vớHrdSGbi côjRpmYj ấyHrdSGb đijxxiSAều đó?U5 TạHrdSGbi sajxxiSAo còHrdSGbn nóiU5 rHrdSGba trưjRpmYjớc mặtjxxiSA em?”

Tôi jRpmYjcũng khóU5c, mốiU5 qujRpmYjan hệjRpmYj phứcjRpmYj tạHrdSGbp thếHrdSGb này,jRpmYj bU5ảo tôiU5 saU5u nàyU5 jRpmYjcòn U5tiếp tụcjRpmYj jxxiSAlàm vU5iệc ởU5 đHrdSGbây HrdSGbthế nàjxxiSAo jRpmYjđược chứ.U5 TiêjRpmYju ViễnjxxiSA jxxiSAanh khôjRpmYjng đểjxxiSA ýjxxiSA, vjxxiSAì chỗjRpmYj HrdSGbdựa pjxxiSAhía sajxxiSAu anHrdSGbh vữngjRpmYj chắc,U5 hoànU5 toàjxxiSAn jxxiSAcó tjRpmYjhể U5nói đijxxiSA ljRpmYjà đU5i, tôiHrdSGb HrdSGbthì ljxxiSAàm thếHrdSGb jxxiSAnào đU5ược đây?

“Anh xiHrdSGbn lỗijxxiSA, anjRpmYjh khU5ông thểjxxiSA khHrdSGbông nHrdSGbói ra!”U5 TiHrdSGbêu ViễjRpmYjn lU5ắc vjRpmYjai tHrdSGbôi, “NếujxxiSA còU5n khjxxiSAông nói,HrdSGb ngjxxiSAười njxxiSAhà sẽjRpmYj bHrdSGbắt ajxxiSAnh HrdSGbđính hôjxxiSAn vHrdSGbới côjxxiSA ấy”.

“Hai ngườijRpmYj jRpmYjđính hôjxxiSAn đượcjRpmYj rồiHrdSGb, tạijRpmYj HrdSGbsao pjxxiSAhải kéoU5 eHrdSGbm vào?”jRpmYj TôiHrdSGb khóc.

“Ngốc ạ,jRpmYj chẳU5ng lẽjRpmYj jxxiSAem khôngjRpmYj hiểujxxiSA jxxiSAsao? TừjxxiSA trướcU5 đHrdSGbến najRpmYjy ngườiU5 jxxiSAanh yêuHrdSGb jxxiSAchỉ jxxiSAcó jxxiSAmình em!jxxiSA” TU5iêu HrdSGbViễn ôU5m chặtjxxiSA lấjxxiSAy tjRpmYjôi, gijRpmYjọng njRpmYjói thHrdSGba thiết.

Tim HrdSGbđau gầnHrdSGb njxxiSAhư muốnjRpmYj ngU5hẹt tU5hở, tạjRpmYji saojxxiSA? TạiHrdSGb sjRpmYjao bHrdSGbao nhiêuU5 njRpmYjăm tjxxiSArôi qHrdSGbua rồiU5 jRpmYjmới nóijRpmYj jxxiSAvới tôijxxiSA nhHrdSGbững điU5ều ấy?

Hai chHrdSGbân tHrdSGbôi U5rã rờU5i, jRpmYjdựa sátjRpmYj vàHrdSGbo jRpmYjngực U5Tiêu Viễn.

Ngô HrdSGbDuyệt mU5ấy ngàjxxiSAy liềjxxiSAn U5không lộjRpmYj diệnHrdSGb ởHrdSGb TU5ổ U5dự án.

Tổ kiểmHrdSGb jRpmYjtra củaU5 CụU5c jxxiSAdo đícjRpmYjh thâU5n CjRpmYjục trưởjxxiSAng jxxiSAdẫn đầujxxiSA xuốngjRpmYj kiểmjRpmYj trjRpmYja U5dự U5án, jRpmYjgiáo sU5ư ĐU5iền DjRpmYjuy NiHrdSGbên đónHrdSGbg U5vai trjxxiSAò cốjxxiSA jRpmYjvẫn. THrdSGbiêu ViễnHrdSGb vjRpmYjà TjxxiSAổ trưjxxiSAởng đjxxiSAi cùngU5 đHrdSGbến cácU5 nơHrdSGbi, HrdSGbtôi đHrdSGbi phíaHrdSGb sajxxiSAu phụHrdSGb trácHrdSGbh jRpmYjghi chép.

Đi hjxxiSAết mộtjxxiSA vHrdSGbòng, mU5ọi ngườiHrdSGb ngồiHrdSGb jxxiSAlại nghỉjxxiSA ngơi,HrdSGb CụcjRpmYj trjxxiSAưởng HrdSGbvà U5Tiêu VU5iễn ngồijRpmYj pHrdSGbhía trướcjRpmYj tôi,HrdSGb ngượHrdSGbc lại,jRpmYj gjxxiSAiáo sjRpmYjư ĐjRpmYjiền HrdSGbngồi bjxxiSAên cạjxxiSAnh tôi.

“Tiêu VjxxiSAiễn nàyjRpmYj, cU5ó pjxxiSAhải cjxxiSAháu vớiHrdSGb DuyệtjxxiSA jRpmYjDuyệt cãiU5 nhaHrdSGbu khôngHrdSGb?” CụcU5 trưU5ởng ânjxxiSA cầHrdSGbn nU5ói chuyệnHrdSGb jRpmYjgia đìnhjxxiSA HrdSGbvới TU5iêu Viễn.

Tiêu jRpmYjViễn khôHrdSGbng nóijRpmYj gì.

“Thanh jxxiSAniên vớijxxiSA nhjRpmYjau khHrdSGbông HrdSGbtránh đượcjxxiSA viU5ệc cjRpmYjãi cọ,jxxiSA đừngU5 bU5ận jxxiSAtâm. CháHrdSGbu cũngHrdSGb bijxxiSAết tínjxxiSAh cjRpmYjách DU5uyệt DuyệjxxiSAt rồijxxiSA đấy,jxxiSA tHrdSGbính còjxxiSAn tjxxiSArẻ cHrdSGbon, chuyjxxiSAện gìjxxiSA jxxiSAcũng thícHrdSGbh chấpHrdSGb nhặtjxxiSA, nhườngU5 nhịnU5 nójRpmYj chjxxiSAút, HrdSGbdù jRpmYjsao cU5ũng sắpjxxiSA đíHrdSGbnh hônU5 rồiU5 mà!”

Tiêu ViễU5n qjRpmYjuay xuốngHrdSGb liếjxxiSAc nhìjRpmYjn tôjxxiSAi, ájRpmYjnh mắtU5 đenU5 thẫmHrdSGb jRpmYjlộ HrdSGbra jxxiSAvẻ cưU5ơng nghHrdSGbị, sHrdSGbau HrdSGbđó qHrdSGbuay sHrdSGbang nóHrdSGbi vớjRpmYji CụU5c trưởnjRpmYjg NgjxxiSAô: “BájxxiSAc Ngô…jxxiSA cháuU5 nghĩU5 cHrdSGbháu vàU5 jRpmYjNgô DuyệtjRpmYj khjRpmYjông hjxxiSAợp nhau!”

“Thằng bU5é nàyU5, njRpmYjói cáU5i gìjRpmYj ngjRpmYjớ ngẩn?HrdSGb HajxxiSAi U5đứa ljRpmYjà thanHrdSGbh mHrdSGbai trjRpmYjúc mU5ã, làU5 mộtHrdSGb đôijRpmYj HrdSGbquá đẹp”.U5 CụcjRpmYj tjRpmYjrưởng vỗU5 vjxxiSAai TiêjxxiSAu ViHrdSGbễn cjRpmYjười jxxiSAha hảU5 nói:HrdSGb “MấyjxxiSA ngàyjRpmYj trướcjxxiSA bốU5 chájRpmYju còjxxiSAn gọiU5 điệnjxxiSA hỏijRpmYj bjRpmYjác đU5ặt tiệjRpmYjc đU5ính hônU5 ởU5 đâujxxiSA nữa”.

“Thưa báU5c Ngô,jRpmYj cU5háu U5nghĩ U5sẽ khôHrdSGbng cjRpmYjó tiệcjRpmYj đínhHrdSGb hônHrdSGb jRpmYjđâu ạ!”jRpmYj TjRpmYjiêu U5Viễn nHrdSGbói nhỏ.

“Đúng lU5à giậnjxxiSA HrdSGbdỗi tjRpmYjhật rjRpmYjồi!” jxxiSACục trưởnU5g jRpmYjvẫn cU5ười hHrdSGba jxxiSAha, “NhjxxiSAưng, hajxxiSAi đứaHrdSGb cãjRpmYji HrdSGbnhau U5mấy ngjRpmYjày U5rồi lạiHrdSGb ổU5n thôi”.

Nghỉ ngơiU5 xoU5ng rồU5i, mọiHrdSGb ngườiU5 lạiHrdSGb tijxxiSAếp tụcjRpmYj điHrdSGb, đếnjxxiSA hU5iện trườU5ng jRpmYjxem tìnU5h trạnHrdSGbg thjxxiSAi jRpmYjcông. TôjRpmYji jRpmYjđi cáU5ch HrdSGbxa phíaU5 sajxxiSAu, tHrdSGbâm trạngHrdSGb thậtHrdSGb jRpmYjkhó tả.

Giáo sưjxxiSA ĐiềnjxxiSA vjRpmYjỗ vaHrdSGbi jxxiSAtôi nójxxiSAi: “jxxiSANày, jxxiSAbạn trjxxiSAẻ, lấyjRpmYj lạjRpmYji tinU5h thầnU5 jxxiSAđi nào”.

Tôi nhìnjRpmYj ôngU5 cảmjxxiSA kícjRpmYjh, jRpmYjkìm chHrdSGbế U5những cảmjRpmYj xjxxiSAúc bộcU5 pU5hát U5muốn HrdSGbòa khóc.

Tranh thủU5 thờiHrdSGb giU5an đếnjRpmYj chỗjRpmYj ởjRpmYj củaU5 ChươnjRpmYjg U5Ngự, gjxxiSAiúp U5anh HrdSGbta cjxxiSAho cáU5 ăn.

Có tiềHrdSGbn đúngjRpmYj jxxiSAlà tốjxxiSAt thậHrdSGbt, HrdSGbcó thU5ể mộtjRpmYj mìnhjRpmYj ởU5 tU5rong ngôjRpmYji nhàHrdSGb jRpmYjto thếjRpmYj jRpmYjnày, riU5êng phòngjxxiSA khájRpmYjch đHrdSGbã cjRpmYjó hU5ai cU5ái, jRpmYjmỗi phjxxiSAòng đjxxiSAều đặtU5 mộtjRpmYj jRpmYjbể cáU5 toU5. TjRpmYjrong bểHrdSGb cájxxiSA cHrdSGbó đủU5 loạHrdSGbi màuU5 U5sắc hjRpmYjình dánjxxiSAg, jRpmYjchủng loạHrdSGbi đajxxiSA dạnjxxiSAg, tôjRpmYji khU5ông cjRpmYjó jRpmYjkinh nghiệmjxxiSA nuôjxxiSAi cájRpmYj nênjRpmYj kU5hông pjxxiSAhân biU5ệt jRpmYjcụ tjxxiSAhể đượU5c U5lũ cU5á U5này giốnjxxiSAg gU5ì, jRpmYjchỉ biếU5t rấtHrdSGb nU5hiều loạjRpmYji chưHrdSGba HrdSGbthấy baHrdSGbo giHrdSGbờ, cóU5 U5thể đúngjRpmYj làU5 rjRpmYjất qujxxiSAý hiếm.

Thức U5ăn củajxxiSA cáU5 đểU5 trêjxxiSAn bjRpmYjàn, tôjRpmYji lấjxxiSAy mộU5t ítHrdSGb thảU5 xjxxiSAuống, U5lũ cjxxiSAá nHrdSGbhỏ bjxxiSAắt đầujRpmYj tjxxiSAranh nHrdSGbhau ănHrdSGb, mộtU5 lújRpmYjc tU5hôi đãjxxiSA ănjxxiSA hếtjxxiSA sạHrdSGbch, jxxiSAtôi jxxiSAlại đjxxiSAổ vàojxxiSA U5một ít,jRpmYj lạjRpmYji ăHrdSGbn hHrdSGbết. XeU5m rHrdSGba lũjRpmYj nhócjxxiSA nàyU5 đHrdSGbúng jRpmYjlà đóiHrdSGb rồi,HrdSGb tôijxxiSA quyếU5t địnjxxiSAh U5đổ cảjxxiSA góiHrdSGb tU5o jRpmYjvào, U5cho bọnHrdSGb chjxxiSAúng ănjxxiSA no.

Cho cáU5 ănU5 xU5ong, rU5a khỏjxxiSAi nhàU5 CHrdSGbhương Ngự,HrdSGb tôU5i gjxxiSAọi điệnjRpmYj chU5o TU5iêu Viễn,jxxiSA “ChújxxiSAng jRpmYjta đếnjRpmYj tU5rường HrdSGbăn cơmjxxiSA căjxxiSAng tjxxiSAin đi”.

Tiêu ViễnjxxiSA mặcjRpmYj tHrdSGbrên ngườiHrdSGb bộU5 thểU5 thajxxiSAo màHrdSGbu tU5rắng, đứngU5 U5ở cổngjRpmYj trườngjxxiSA đợijRpmYj tôi.

Nhà ăjxxiSAn HrdSGbcăn U5bản khôjRpmYjng jxxiSAthay đổjxxiSAi gìHrdSGb, chjRpmYjỉ làHrdSGb khôU5ng cònHrdSGb cunHrdSGbg cấpjxxiSA cU5anh trjRpmYjứng U5cà jRpmYjchua miễnHrdSGb pjxxiSAhí nữajRpmYj. HrdSGbTôi jxxiSAvà TU5iêu ViễnHrdSGb mujRpmYja haU5i suấU5t jxxiSAcơm rướjxxiSAi sốU5t thịtjxxiSA gàHrdSGb, tìmjxxiSA HrdSGbmột U5chỗ vắnHrdSGbg ngườiU5 ngồiHrdSGb xuống.

Vẫn lU5à jRpmYjcảnh tưHrdSGbợng cU5ủa nămjRpmYj đójRpmYj, chỉU5 U5có vịU5 củajRpmYj mU5ón cơjxxiSAm rướijRpmYj làjRpmYj jxxiSAhoàn tojxxiSAàn khjxxiSAông giốngjxxiSA năHrdSGbm đójRpmYj nữa.

Ăn cơHrdSGbm xongjRpmYj, HrdSGbTiêu jxxiSAViễn nói:U5 “jRpmYjChúng tU5a rjxxiSAa jxxiSAsân HrdSGbvận jxxiSAđộng đijRpmYj, jxxiSAxem jxxiSAanh bâyjxxiSA gjRpmYjiờ cònHrdSGb cóU5 U5thể chạU5y 150jxxiSA0m njxxiSAữa khônHrdSGbg”. LjxxiSAúc nàjRpmYjy tôjxxiSAi mớijRpmYj HrdSGbchú jRpmYjý đếnU5 HrdSGbanh U5đi HrdSGbđôi giàjRpmYjy thểHrdSGb tU5hao NikjxxiSAe cjRpmYjũ đó.

“Anh vẫjxxiSAn điHrdSGb jxxiSAđôi giàyHrdSGb nàyU5 à?”

“Muốn U5thay đHrdSGbôi mới,jRpmYj HrdSGbvẫn HrdSGbchưa U5có ngườHrdSGbi đưaU5 anU5h jRpmYjđi mU5ua”. HrdSGbAnh HrdSGbnhìn tôU5i cười.

Tôi jxxiSAcúi đầujRpmYj lẩHrdSGbn trjRpmYjánh ájRpmYjnh nhjxxiSAìn trìjxxiSAu mHrdSGbến củajRpmYj anhjxxiSA, jRpmYj“Đợi jRpmYjcó tHrdSGbhời gHrdSGbian lHrdSGbại jxxiSAđưa aHrdSGbnh điHrdSGb HrdSGbmua đjxxiSAôi mớiU5 jRpmYjnhé, nhjRpmYjưng aHrdSGbnh phảijRpmYj tựU5 bỏHrdSGb tiền”.

“Điền U5Khả LjxxiSAạc, jxxiSAem thậjRpmYjt HrdSGblà U5keo kiệjxxiSAt”. jxxiSAVẫn nU5guyên vjRpmYjăn U5lời phêjxxiSA jxxiSAphán U5tôi nU5ăm đó.

Tôi đứngjxxiSA bênHrdSGb đHrdSGbường biêU5n cU5hạy jxxiSAgiúp anjRpmYjh U5bấm jRpmYjthời giajxxiSAn, rấtU5 nhjxxiSAiều sijRpmYjnh jxxiSAviên tjxxiSArên sâjRpmYjn jRpmYjvận độnjRpmYjg nHrdSGbhìn jxxiSAchúng HrdSGbtôi, nhU5ất ljxxiSAà cájxxiSAc côjRpmYj jxxiSAgái, njRpmYjhìn U5Tiêu ViễnjRpmYj bằjRpmYjng đôiHrdSGb mắtHrdSGb rạHrdSGbng rỡ.

Tôi kU5éo TjxxiSAiêu ViễjRpmYjn, “ĐiU5 tHrdSGbhôi, cU5ơm xonjRpmYjg khU5ông U5được vHrdSGbận độngjRpmYj mạnh”.

Tôi vHrdSGbà TiHrdSGbêu HrdSGbViễn njxxiSAắm jxxiSAtay njxxiSAhau lU5ặng lẽU5 điHrdSGb jRpmYjdọc U5theo bờjRpmYj sôngU5, dHrdSGbường nhưU5 trjRpmYjở lạiHrdSGb thwHrdSGboif đU5iểm mớijRpmYj qHrdSGbuen jxxiSAnhau củaHrdSGb nhiU5ều jxxiSAnăm trước.

“Đợi jRpmYjdự áU5n nàyjRpmYj kếtHrdSGb thújxxiSAc, chúngHrdSGb U5ta jxxiSAđi đăngHrdSGb kjxxiSAý kếtU5 hôU5n nhé”jxxiSA. TiêuHrdSGb ViễHrdSGbn độtjxxiSA nhHrdSGbiên nói.

“Kết hôn?”jRpmYj TôjRpmYji khHrdSGbông jRpmYjcó HrdSGbmột HrdSGbchút chuẩHrdSGbn bHrdSGbị tâmHrdSGb jxxiSAlý gì,jxxiSA “U5Tại sao?”

“Tất nhijxxiSAên làHrdSGb vjRpmYjì aHrdSGbnh yêuHrdSGb emHrdSGb!” TjxxiSAiêu VijRpmYjễ dừnjxxiSAg lạijRpmYj, hônHrdSGb ljxxiSAên jRpmYjmôi tôi.

Lần đHrdSGbầu tiênjRpmYj anjxxiSAh U5hôn tôijxxiSA njRpmYjhư vậy,HrdSGb tHrdSGbôi sữjxxiSAng sờU5 kinjRpmYjh ngạc.

“Sao vậyjxxiSA, vẫnjRpmYj muốHrdSGbn U5nữa à?”jRpmYj AnjxxiSAh nhưU5 HrdSGbbị nghiện,U5 lạijRpmYj jRpmYjsấn tớijRpmYj hôHrdSGbn tôi.

Môi jRpmYjTiêu ViễnU5 cójRpmYj vịjxxiSA sHrdSGbe sU5e ngọt,HrdSGb mU5ịn mànHrdSGbg, ẩmjxxiSA jxxiSAướ, mềjxxiSAm jxxiSAdịu jxxiSAấn U5trên môHrdSGbi tôi.

“Tiêu VjxxiSAiễn, HrdSGbanh jxxiSAsẽ khôU5ng rờiHrdSGb xjxxiSAa HrdSGbem chứ?”HrdSGb jRpmYjTôi luôHrdSGbn jRpmYjcảm thấyHrdSGb điềuU5 tuyệHrdSGbt diệujRpmYj HrdSGbthế nàyHrdSGb U5lại khôngU5 phảijxxiSA làjxxiSA sjRpmYjự thật.

“Sẽ khôU5ng bjxxiSAao gHrdSGbiờ nữa!”jRpmYj AjxxiSAnh gijRpmYjữ chặHrdSGbt mijRpmYjệng tôjxxiSAi, “TjRpmYjập trujxxiSAng đjxxiSAi, đừHrdSGbng jRpmYjnói nữa…”

Tiêu ViễnjxxiSA đưajRpmYj thẳnU5g tôiU5 jxxiSAvề đjxxiSAến U5cửa nhà,jxxiSA “AnhjRpmYj muốnjRpmYj vàojRpmYj gặpjxxiSA mẹjRpmYj eHrdSGbm!” AjRpmYjnh lầjRpmYjn HrdSGbchần ởjxxiSA jRpmYjđó khôHrdSGbng U5muốn đi.

“Lần sjRpmYjau nhéjxxiSA, jxxiSAem vềHrdSGb jxxiSAnói vHrdSGbới jRpmYjmẹ mộjRpmYjt tiếU5ng trướcU5 đU5ã, tránhU5 lHrdSGbàm mHrdSGbẹ gjRpmYjiật mình,U5 mẹjxxiSA vU5ẫn lHrdSGbuôn nghĩjRpmYj anHrdSGbh đaHrdSGbng ởU5 nướU5c ngoài”.

“Chúng tHrdSGba làmHrdSGb U5cùng ởjxxiSA mộtjRpmYj cHrdSGbơ quajRpmYjn, ejxxiSAm jRpmYjđã khjRpmYjông nóHrdSGbi vớijRpmYj cHrdSGbô à?”

Tiêu ViU5ễn U5dùng haU5i U5cánh HrdSGbtay giữHrdSGb tôjxxiSAi lHrdSGbại mộtHrdSGb góU5c nhỏ.

“Em sợjxxiSA HrdSGbmẹ khôngjxxiSA tjxxiSAhích anjxxiSAh đấy”.

“Mẹ vợjRpmYj gặpU5 jxxiSAcon rể,HrdSGb cU5ó gHrdSGbì màU5 khôngHrdSGb tU5hích?” U5Anh đắcU5 jxxiSAý nói.

“Được jRpmYjrồi, ljRpmYjần jRpmYjsau U5anh hãU5y đến”.U5 THrdSGbôi U5đẩy anjRpmYjh U5ra, “NhHrdSGbanh vềjxxiSA nhàHrdSGb njRpmYjgủ U5đi, HrdSGbngày jRpmYjmai còHrdSGbn đjxxiSAi làmjRpmYj chứ”.

Mẹ tjxxiSAôi U5đã ngủHrdSGb rồijxxiSA. TôjxxiSAi nhHrdSGbẹ nhànjRpmYjg mởjxxiSA cửaU5 sợU5 đánhU5 thứcU5 mjRpmYjẹ, U5gần HrdSGbđây, jRpmYjmẹ toàHrdSGbn jRpmYjngủ sớm.

Tắm xU5ong, U5nằm trjxxiSAên giường,HrdSGb jxxiSAtrái tiU5m rộjxxiSAn rjRpmYjã mớijRpmYj cU5hịu trầmjRpmYj lắngU5 xuống.

Tiêu ViễnU5, cjRpmYjhúng jRpmYjta thậtjxxiSA U5sự cjxxiSAó thểjRpmYj ởU5 bênjxxiSA nhjRpmYjau khHrdSGbông? TạiHrdSGb sU5ao tronjRpmYjg ljxxiSAòng tU5ôi cứjxxiSA tU5hấp thỏmU5 kHrdSGbhông yên?

Ngày hômU5 sajRpmYju U5đi lHrdSGbàm, tổU5 dựU5 ánjRpmYj cửjRpmYj TU5iêu ViễnjxxiSA vHrdSGbà tôHrdSGbi đếnjxxiSA côngjxxiSA trườnHrdSGbg khảojRpmYj sátjxxiSA tiếnHrdSGb đHrdSGbộ tU5hi công.

Lúc U5xuất phát,HrdSGb TU5ổ trưởjxxiSAng năjRpmYjm jRpmYjlần bảjxxiSAy lưHrdSGbợt nhjRpmYjắc nhởHrdSGb lájxxiSAi jxxiSAxe jRpmYjnhất địnhjxxiSA phảHrdSGbi đảjxxiSAm jRpmYjbảo ajRpmYjn tjRpmYjoàn chU5o tổnHrdSGbg HrdSGbgiám sátjxxiSA Tiêu.

Trên đườHrdSGbng đi,HrdSGb jRpmYjtôi nóijxxiSA U5đùa U5với TiU5êu Viễn,HrdSGb “XeU5m, đHrdSGbó cjxxiSAhính lHrdSGbà sHrdSGbự cjxxiSAách biHrdSGbệt gU5iữa tHrdSGbổng jRpmYjgiám sáU5t jxxiSAvà nhânjRpmYj vijRpmYjên. jRpmYjTổng gjxxiSAiám jxxiSAsát thậtjRpmYj jRpmYjlà đaU5ng quU5ý, U5ra khỏijxxiSA cửHrdSGba làjxxiSA cầnjxxiSA phU5ải bHrdSGbảo jxxiSAđảm aHrdSGbn toàn”.

“Em U5chẳng phảHrdSGbi cànjRpmYjg đáU5ng quU5ý hơHrdSGbn saHrdSGbo, cójxxiSA mộtjRpmYj tổngU5 giámjRpmYj sjRpmYját jxxiSAkhôi ngHrdSGbô tuHrdSGbấn jRpmYjtú, jxxiSAuy phjxxiSAong HrdSGblẫm liệtjxxiSA, jRpmYjlà anU5h đâjxxiSAy đjRpmYjảm bảoU5 U5an tjxxiSAoàn jRpmYjcho emU5!” TU5iêu ViễnjRpmYj HrdSGbnhìn U5tôi cườiHrdSGb hìHrdSGb hì.

“Em saU5o dájxxiSAm làHrdSGbm U5phiền anh?”

Đến côU5ng trường,jxxiSA ĐộiHrdSGb trưHrdSGbởng độjxxiSAi thU5i côU5ng djxxiSAẫn tôijRpmYj vjxxiSAà TiêHrdSGbu ViễnjxxiSA jRpmYjđi jxxiSAxem xHrdSGbét tìU5nh jRpmYjtrạng đắpU5 đêU5 kèU5 đường.U5 TiêHrdSGbu ViễnHrdSGb lújxxiSAc lúHrdSGbc ljRpmYjại cHrdSGbhỉ rjRpmYja cU5ác phươngU5 jRpmYjdiện cầnHrdSGb chújRpmYj ý,jRpmYj đU5ội trưU5ởng đềuHrdSGb ghjxxiSAi jxxiSAchép jxxiSAlại cẩnjRpmYj thận.

Đi đếnU5 mộU5t nU5ơi gậpjRpmYj ghềnhU5, cójRpmYj hốjxxiSA nướcU5. U5Người lájRpmYji xjxxiSAe đjRpmYji jxxiSAcùng HrdSGbchỉ jxxiSAlo bảjRpmYjo vệHrdSGb HrdSGbTiêu Viễn,U5 jxxiSAdo muốHrdSGbn giữjRpmYj TiêujxxiSA VU5iễn kU5hông tU5iến vU5ề pjxxiSAhía trưjRpmYjớc màU5 jRpmYjđã jxxiSAlỡ HrdSGbva vàoHrdSGb ngườiHrdSGb tôi.

Một cújRpmYj vjxxiSAấp ngã,HrdSGb HrdSGbtôi rơijRpmYj HrdSGbluôn xujxxiSAống. NướcjxxiSA jRpmYjngập sâuU5 đHrdSGbến HrdSGbtận thắtjRpmYj lưjxxiSAng, lạnhjRpmYj tjRpmYjê táiU5, jxxiSAquần jRpmYjáo trêU5n ngườiU5 đHrdSGbều bHrdSGbị ướtjRpmYj sũng.

Tiêu ViễjxxiSAn tjxxiSAhấy vậy,jRpmYj lậpjRpmYj tứcjRpmYj vứtjRpmYj bỏjxxiSA áojRpmYj khoHrdSGbác jxxiSAở tU5rên ngườHrdSGbi, địnhjxxiSA HrdSGblao xuốngU5 kjRpmYjéo tôi.

Tôi héjxxiSAt: jRpmYj“Tiêu Viễn,HrdSGb anU5h đừnjxxiSAg xHrdSGbuống, HrdSGbem cU5ó jxxiSAthể tjRpmYjự lêU5n được”.

Người láHrdSGbi jxxiSAxe HrdSGbva phảjxxiSAi tôHrdSGbi, thjxxiSAấy cjRpmYjó lỗi,HrdSGb jRpmYjnói: “TổngjRpmYj gHrdSGbiám sU5át Tiêu,jxxiSA haHrdSGby đểjRpmYj tôijRpmYj xuốjRpmYjng đi”.

Tiêu VjxxiSAiễn giậU5n dHrdSGbữ nhìnjxxiSA anjRpmYjh jxxiSAta, ánHrdSGbh mắtjRpmYj cjRpmYjòn sắU5c lạjRpmYjnh hHrdSGbơn cảjRpmYj djxxiSAòng nước,U5 “ĐứngU5 sajxxiSAng mộtU5 bên”.

Người láijxxiSA xjxxiSAe sợjxxiSA hjxxiSAãi khôngjRpmYj dámjRpmYj nóijRpmYj HrdSGbgì, lùijRpmYj jRpmYjsang mộjxxiSAt bên.

Tiêu ViễnjRpmYj kU5hông nU5gại nướU5c lạnh,jRpmYj tjRpmYjừ jRpmYjtừ đjRpmYjến gầnHrdSGb tôi,U5 gjxxiSAiữ cjRpmYjhặt taHrdSGby tôiU5, njRpmYjói: “ĐjRpmYji thU5eo U5anh, chậjxxiSAm thôjRpmYji kẻoHrdSGb ngã”.

Sau khU5i TiêHrdSGbu VijxxiSAễn jRpmYjkéo tôjRpmYji rU5a khỏU5i hốjRpmYj nước,jRpmYj tổHrdSGb trưởHrdSGbng tìmjxxiSA chjxxiSAo cjxxiSAhúng HrdSGbtôi mộtU5 jRpmYjlều trạijxxiSA U5có lòjxxiSA sưU5ởi điệU5n đểjRpmYj hHrdSGbong khU5ô quHrdSGbần áo.jRpmYj TiêuU5 HrdSGbViễn sợHrdSGb tjRpmYjôi jRpmYjlạnh, cởiU5 luônU5 cảjxxiSA ájRpmYjo khU5oác nU5goài đjxxiSAắp U5cho tjxxiSAôi, jRpmYj“Cái U5tên lHrdSGbái U5xe jRpmYjtay cjRpmYjhân hậuHrdSGb đjRpmYjậu ấy,HrdSGb tjRpmYjhật bựjxxiSAc mình”.

Tôi cưjxxiSAời ajxxiSAnh U5đã làjxxiSAm tU5o chuyện,jxxiSA tôHrdSGbi chẳngjxxiSA HrdSGbqua cũngHrdSGb cjxxiSAhỉ jxxiSAbị HrdSGbướt quầnjRpmYj áHrdSGbo thôi,U5 khônjxxiSAg đánU5g đểjRpmYj nổHrdSGbi jRpmYjcáu vớijxxiSA ngườjxxiSAi ta.

Tiêu VijxxiSAễn ngồjRpmYji hơiU5 xãU5 lHrdSGbò HrdSGbsưởi, tjxxiSAôi bHrdSGbảo aHrdSGbnh lạiHrdSGb HrdSGbgần chújxxiSAt, đjxxiSAể tránhU5 lạjxxiSAnh, aU5nh HrdSGbkhông cU5hịu: HrdSGb“Em cònjxxiSA đU5áng quýjRpmYj hơHrdSGbn anh”.

Tôi nhìHrdSGbn ajRpmYjnh, mỉjRpmYjm cười,U5 tronU5g lòU5ng ấmU5 ájRpmYjp vjxxiSAô ngần.

Quay vềU5 tjxxiSAổ dựjRpmYj áHrdSGbn, THrdSGbiêu ViễU5n cHrdSGbứ jxxiSAhắt hơjRpmYji jRpmYjsuốt, tU5ôi U5cho anHrdSGbh uốngjRpmYj mộtjRpmYj cốcHrdSGb HrdSGbthuốc giảiU5 cảHrdSGbm, jxxiSAnhưng khjxxiSAông cU5ó tácjxxiSA dụng.

Ngày hôjRpmYjm jxxiSAsau, vừajRpmYj sánHrdSGbg jxxiSAra, điU5ện thoạiU5 cjxxiSAủa jRpmYjTiêu ViễnHrdSGb đjRpmYjánh tjRpmYjhức tôiU5 dậy:jRpmYj “KhảjxxiSA HrdSGbLạc, HrdSGbanh sốtU5 cjxxiSAao, cójxxiSA jRpmYjchút triệU5u chU5ứng bjxxiSAị vjRpmYjiêm phổijxxiSA, nhậU5p việnjRpmYj rồi”.jxxiSA GiọngjRpmYj U5nói khảHrdSGbn jRpmYjkhô, jxxiSAkhông U5còn HrdSGbêm U5ái nhưjxxiSA nhữngjRpmYj HrdSGbngày trướcU5 nữa.

“Ở đâujRpmYj vậy?”jxxiSA TôijRpmYj hỏi.

“Bệnh vjxxiSAiện cảnhjRpmYj sájRpmYjt vU5ũ trang”.

“Anh đợijxxiSA nU5hé, ejxxiSAm đếnU5 tU5ổ dựjRpmYj U5án điU5ểm daHrdSGbnh, rHrdSGbồi xHrdSGbin phU5ép nghỉjRpmYj jxxiSAđi thU5ăm anh”.

“Ừ”. TjRpmYjiêu VijxxiSAễn U5ngoan U5ngoãn đáp,jxxiSA cójxxiSA vẻU5 sjRpmYjốt nặngU5 khHrdSGbông HrdSGbcòn sjxxiSAức nóiHrdSGb nữaHrdSGb rồi.

Tôi mjRpmYjua mộtU5 giỏHrdSGb táU5o U5Phú Sĩ,HrdSGb vjxxiSAừa tHrdSGbo vừHrdSGba đỏjxxiSA, nghĩU5 rằngU5 TiêuHrdSGb ViễU5n jRpmYjsẽ rấtU5 thíchjxxiSA ăn.

Tôi chưjxxiSAa đếnjRpmYj bệnHrdSGbh vjRpmYjiện CảjxxiSAnh sátHrdSGb vũjxxiSA HrdSGbtrang U5bao U5giờ, bướcHrdSGb vàojRpmYj thấyU5 thậtU5 rộngjxxiSA lớnjxxiSA, ởjxxiSA đạiU5 sảnhHrdSGb hHrdSGbỏi mấyjRpmYj lưjRpmYjợt, mớijRpmYj biếtU5 đưU5ợc khHrdSGbu nhậpjxxiSA việU5n chjRpmYjỗ nàojRpmYj. HrdSGbVừa nhắcjxxiSA đếnU5 tjRpmYjên TiêuU5 ViễjxxiSAn vU5ới HrdSGbcác U5y jxxiSAtá củaU5 khjxxiSAu nhjxxiSAập việU5n, mấyHrdSGb HrdSGbcô gU5ái trU5ẻ đềuHrdSGb hjxxiSAào hứngHrdSGb nóHrdSGbi: jxxiSA“Để tjRpmYjôi djRpmYjẫn HrdSGbcô đi”.

Tiêu HrdSGbViễn nằmjRpmYj ởHrdSGb phjxxiSAòng bjRpmYjệnh riênjRpmYjg cHrdSGbao cấHrdSGbp, cU5ửa phòngHrdSGb jRpmYjbệnh mHrdSGbở rajxxiSA, bêjRpmYjn U5trong thHrdSGbấy cóHrdSGb mấyjxxiSA HrdSGbbóng ngjRpmYjười đU5i lại.

Tôi nhanHrdSGbh cjRpmYjhóng njRpmYjhận jRpmYjra NgjRpmYjô DuyệHrdSGbt đajxxiSAng ngồiHrdSGb ởU5 jRpmYjđầu HrdSGbgiường, nâjxxiSAng cốcjxxiSA nướcU5 chjRpmYjo TiêuU5 VHrdSGbiễn jxxiSAuống. TijRpmYjêu ViễnHrdSGb lộjRpmYj rHrdSGbõ HrdSGbvẻ dHrdSGbịu dàngjRpmYj cườU5i vớU5i cHrdSGbô ấy.

Tôi đứnjRpmYjg jRpmYjở lốiU5 HrdSGbđi jRpmYjrất lâjxxiSAu, chăjRpmYjm chújRpmYj nhìnHrdSGb NHrdSGbgô DuU5yệt, HrdSGbcô ấjxxiSAy jxxiSAvà TiU5êu ViễnU5 U5cư xU5ử vớijRpmYj nhaU5u nhưjxxiSA thjRpmYjế, nhấtjRpmYj địnhU5 đHrdSGbã cóU5 HrdSGbthời giajRpmYjn rấHrdSGbt U5dài bênU5 nhau.

“Thư kýHrdSGb Tống,HrdSGb jxxiSAcô gáHrdSGbi njRpmYjày muốU5n tìmjxxiSA jxxiSATiêu Viễn”.

Người đượjxxiSAc gọijRpmYj ljxxiSAà tjRpmYjhư HrdSGbký TốHrdSGbng đójRpmYj U5liếc nhU5ìn tôi,jxxiSA qjxxiSAuay đầujxxiSA jRpmYjđi,”Bộ trưởnU5g TiêuU5 vjRpmYjà pHrdSGbhu nhâU5n đãHrdSGb U5dặn jxxiSArồi, HrdSGbtrừ HrdSGbcô NgôjxxiSA DuyệtU5 HrdSGbra, TiU5êu ViễnjxxiSA jRpmYjkhông gặU5p bU5ất kjxxiSAỳ ngườiU5 nào”.

Trừ NjxxiSAgô jxxiSADuyệt rHrdSGba, njxxiSAgười kHrdSGbhác đốiHrdSGb vớijxxiSA U5Tiêu ViễnjxxiSA đềujxxiSA lU5à U5“người bấtjRpmYj kỳ”HrdSGb sao?

Tôi khôngjxxiSA jRpmYjbiết nHrdSGbên lýHrdSGb gU5iải nhưjxxiSA jxxiSAthế nàoU5 U5về hàmU5 ýjxxiSA củHrdSGba câjxxiSAu nóijRpmYj này,jxxiSA chỉU5 cU5ảm U5thấy U5trái tijRpmYjm trànjxxiSA đầyU5 njxxiSAhiệt huyếtjRpmYj bỗnjxxiSAg cjRpmYjhốc jxxiSAnguội lạjxxiSAnh đjRpmYji, HrdSGbbị đôngU5 jRpmYjcứng lạiHrdSGb jxxiSAnhư U5nước U5đá. ĐồnHrdSGbg thời,jxxiSA cơjxxiSA jRpmYjthể jRpmYjco thắjRpmYjt HrdSGblại, jRpmYjcác nHrdSGbgón tjRpmYjay jxxiSArun rẩy.

Y tU5á gọijxxiSA tôU5i, “CôjxxiSA làmHrdSGb sajxxiSAo vậy?”

Tôi cốjRpmYj gắU5ng đểjxxiSA jRpmYjlàm HrdSGbcho mìHrdSGbnh khôjxxiSAng rHrdSGbun jxxiSAlên nữa,jxxiSA qjxxiSAuay đU5ều lạU5i nhjRpmYjìn HrdSGbcô tHrdSGba cảmjRpmYj jRpmYjkích, jRpmYjrun ruHrdSGbn môjRpmYji nóHrdSGbi: U5“Không sHrdSGbao đâu”.

Người HrdSGby táU5 ngạcHrdSGb nhiêjRpmYjn nhìnjRpmYj tháHrdSGbi độjxxiSA cHrdSGbủa jRpmYjtôi, chỉHrdSGb tjxxiSAay xuHrdSGbống dướiU5 đU5ất, khônjxxiSAg HrdSGbbiết từjxxiSA lúcU5 nàojxxiSA, jxxiSAgiỏ táoU5 trêjRpmYjn tU5ay đãjRpmYj lHrdSGbăn xuốU5ng đấtU5 rồi.

Tôi lạijxxiSA nhìjRpmYjn vjRpmYjào tronjRpmYjg phòU5ng, jRpmYjNgô DuyU5ệt jxxiSAđang nhHrdSGbẹ nhjRpmYjàng nâU5ng đầHrdSGbu TjxxiSAiêu ViU5ễn, đặHrdSGbt lêjRpmYjn gốiHrdSGb, saHrdSGbu đójxxiSA đắpU5 cjxxiSAhăn cU5ho anh.

Tôi địnhjRpmYj thầHrdSGbn lạHrdSGbi, cúU5i đầuU5 xuốngHrdSGb nhjRpmYjìn nhữngU5 qjxxiSAuả tU5áo lănHrdSGb trênjRpmYj đất,jRpmYj dU5ập jxxiSAnát đếnU5 jRpmYjthế jxxiSAnày, xjxxiSAem jRpmYjra khôjRpmYjng thểHrdSGb ănjxxiSA U5được jRpmYjnữa rồi.

Mỉm cười,U5 trU5ong HrdSGblòng tjRpmYjhầm jRpmYjnói U5với THrdSGbiêu ViễjRpmYjn: BảoHrdSGb trọng.