You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương pQDi3: CwzBqó bVj6Vao nwzBqhiêu mVj6Vối tìn2MnXh cópQDi t2MnXhể lwzBqàm lpQDiại đượcwzBq từwzBq đầu?

            “Vj6VNgốc ạ,wzBq chẳnVj6Vg lẽVj6V ea9vfm khôngVj6V hiVj6Vểu sao2MnX? pQDiTừ trướcVj6V 2MnXđến pQDinay ngườpQDii ana9vfh wzBqyêu chỉa9vf có2MnX a9vfmình em!”2MnX TpQDiiêu Via9vfễn ôm2MnX chpQDiặt lấypQDi a9vftôi, giọngVj6V 2MnXnói t2MnXha thiết.

            pQDiTim pQDiđau 2MnXgần nhưwzBq muốn2MnX wzBqnghẹt thở,a9vf ta9vfại saVj6Vo? 2MnXTại swzBqao bpQDiao nhiêua9vf năa9vfm Vj6Vtrôi a9vfqua rồVj6Vi mớipQDi pQDinói v2MnXới ta9vfôi nhữnga9vf điềuVj6V này?

1. Đãa9vf pQDilâu kpQDihông g2MnXặp, a9vfanh 2MnXvẫn kha9vfỏe chứ

Tiêu ViễnpQDi đứnpQDig trướca9vf wzBqmặt tôi,a9vf cườia9vf nóipQDi: “Điềna9vf Kha9vfả Lạc,pQDi an2MnXh Vj6Vbiết ngaa9vfy 2MnXlà wzBqem Vj6Vmà, wzBqem khô2MnXng ngờwzBq được2MnX pQDilà wzBqanh phải2MnX không?”

Tôi a9vfkhông 2MnXkiềm chế2MnX đượcVj6V nỗipQDi xa9vfúc độpQDing pQDitrong lòna9vfg, Vj6Vngay cVj6Vả giọn2MnXg nóiwzBq ca9vfũng ra9vfun pQDilập cậpa9vf, “TipQDiêu VVj6Viễn! LVj6Và an2MnXh thVj6Vật sao?”

“Nếu pQDilà giwzBqả chwzBqo đổiVj6V lại.pQDi ĐúngwzBq a9vflà anwzBqh đây”.Vj6V a9vfAnh kwzBqéo tapQDiy tôia9vf lạipQDi, Vj6Vấm ápa9vf. RVj6Võ Vj6Vràng khôn2MnXg ppQDihải la9vfà mơ.

“Tại wzBqsao aVj6Vnh la9vfại pQDitrở thpQDiành TVj6Vổng giám2MnX spQDiát kpQDiỹ thu2MnXật chứ?”2MnX wzBqTôi 2MnXhỏi. Ana9vfh xVj6Vuất ngopQDiại mớiVj6V hơVj6Vn bwzBqốn năm2MnX, 2MnXnhanh Vj6Vnhất cũngpQDi cha9vfỉ vừaVj6V hpQDiọc xona9vfg chVj6Vương Vj6Vtrình tipQDiến sĩ.

“Chuyện 2MnXnày rất2MnX pQDidài pQDidòng, wzBqcó dịa9vfp apQDinh sa9vfẽ kể2MnX cwzBqho e2MnXm ng2MnXhe”. wzBqTiêu a9vfViễn nhìpQDin tôi2MnX cườwzBqi, rồipQDi k2MnXhông pQDinói thpQDiêm gìVj6V nữa.

Ngồi a9vftrong ph2MnXòng lVj6Vàm việca9vf củaVj6V Vj6VTiêu Viễn,Vj6V npQDighe tiếnVj6Vg nhVj6Vạc da9vfu dươngVj6V, n2MnXhấm nháwzBqp vpQDiị tràa9vf sữaa9vf tVj6Vhơm n2MnXồng, Vj6Vhai pQDiđứa wzBqnhìn nhpQDiau ka9vfhông nówzBqi npQDiên lời,Vj6V tôVj6Vi cảmVj6V thấya9vf đâywzBq chípQDinh là2MnX tộVj6Vt cùng2MnX 2MnXcủa hạa9vfnh phVj6Vúc rồi!

 Bao nă2MnXm qa9vfua, tấwzBqt cảpQDi chờa9vf đợiwzBq, tấpQDit cảVj6V pQDinhung nh2MnXớ đVj6Vều hộiVj6V Vj6Vtụ pQDilại ởwzBq cVj6Vái nh2MnXìn đắ2MnXm đuốiVj6V, a9vfcon ng2MnXươi củawzBq twzBqôi khẽa9vf cpQDihuyển đpQDiộng nha9vfẹ vềwzBq pwzBqhía wzBqđuôi mắt.

Tiêu VpQDiiễn nhìnwzBq ta9vfôi, nhí2MnXu m2MnXày, “KwzBqhả, mắta9vf eVj6Vm a9vfkhông ổa9vfn à?pQDi Tạia9vf saa9vfo ánhVj6V 2MnXmắt lạa9vf vậy?”

My GwzBqod! 2MnXTiêu ViễnwzBq ơia9vf, chẳ2MnXng a9vflẽ pQDianh kha9vfông biếtwzBq thwzBqế Vj6Vnào 2MnXlà liVj6Vếc pQDimắt 2MnXđưa tìnpQDih sa2MnXo? HpQDiay lVj6Và độngVj6V 2MnXtác dia9vfễn xuwzBqất của9vfa t2MnXôi quáwzBq kém?

“Đâu Vj6Vcó, chpQDiỉ wzBqlà em…Vj6V chỉwzBq là…a9vf chVj6Vưa ngủ2MnX pQDiđủ giấc,a9vf ma9vfắt hwzBqơi 2MnXmỏi”. TôipQDi ấp2MnX úng.

“Sau 2MnXnày, buổiwzBq tVj6Vối tra9vfước 2MnXkhi đi2MnX a9vfngủ uống2MnX tVj6Vrà ía9vft t2MnXhôi, uốnwzBqg sữawzBq tươipQDi pQDinhiều vào”Vj6V. TipQDiêu ViễnwzBq dịuVj6V dàng2MnX cười2MnX nóVj6Vi vwzBqới tôi.

Tổng wzBqgiám sápQDit kỹ2MnX thuwzBqật vừVj6Va ya9vfên vị,pQDi Phóa9vf tổna9vfg giáa9vfm a9vfsát Vj6Vkỹ tVj6Vhuật đã2MnX xa9vfuất hiệa9vfn ngaa9vfy –2MnX a9vfđây quwzBqả đúwzBqng làVj6V 2MnXmột đạwzBqi Vj6Vmỹ nhân.Vj6V NgVj6Vhe wzBqnói Vj6Vlà chápQDiu ga9vfái củaVj6V Cụ2MnXc pQDitrưởng, pQDilà twzBqrí ta9vfhức caa9vfo a9vfở nướcVj6V ng2MnXoài v2MnXề, làmpQDi chVj6Vo cáa9vfc an2MnXh chàpQDing đVj6Vộc thVj6Vân cứwzBq phả2MnXi x2MnXúm Vj6Vxít a9vfvây quanh.

Đại mVj6Vỹ nh2MnXân nhìnwzBq các2MnX cpQDihàng 2MnXtrai tronwzBqg tổpQDi dVj6Vự áwzBqn bằa9vfng n2MnXửa wzBqcon mắt,a9vf du2MnXy cha9vfỉ Vj6Vđối 2MnXvới Tiê2MnXu ViễnVj6V l2MnXại a9vftỏ rVj6Va ân2MnX ca9vfần qupQDiá mứcVj6V. TôwzBqi thấa9vfy pQDivậy twzBqrong lòna9vfg rấtwzBq pQDilo sợ,a9vf bảVj6Vn wzBqthân twzBqôi vốnVj6V kho2MnXng ca9vfó sứ2MnXc cVj6Vạnh tra2MnXnh gwzBqì, bwzBqây gVj6Viờ Vj6Vgặp phảipQDi đốpQDii thủ2MnX mạ2MnXnh nhwzBqư vậya9vf, xeVj6Vm Vj6Vra ô2MnXng wzBqtrời đangwzBq thửa9vf tháVj6Vch 2MnXtôi đây!

Mặc a9vfdù ở2MnX cùna9vfg mpQDiột t2MnXổ vVj6Với Ti2MnXêu Via9vfễn, nhưngwzBq ca9vfơ hộpQDii a9vfgặp gwzBqỡ khôn2MnXg nhiềuwzBq. CówzBq wzBqlúc đ2MnXi 2MnXngang qpQDiua vănwzBq pha9vfòng củawzBq anwzBqh, tVj6Vôi không2MnX kìVj6Vm c2MnXhế đượcVj6V phảa9vfi liếca9vf 2MnXmắt wzBqnhìn vàoVj6V, toàVj6Vn thấpQDiy Tiê2MnXu Viễna9vf đanpQDig chămVj6V ch2MnXú nVj6Vghiên pQDicứu bảnwzBq vpQDiẽ a9vfdự án.

Một hôm,a9vf 2MnXTiểu 2MnXLưu wzBq– cùngpQDi phwzBqòng la9vfàm a9vfviệc với2MnX tôa9vfi, độtpQDi n2MnXhiên Vj6Vhỏi: “ChịpQDi Điền,2MnX cópQDi 2MnXphải chVj6Vị cópQDi ýwzBq a9vfvới TpQDiổng gia9vfám sáa9vft kVj6Vỹ thua9vfật TiêwzBqu không?”

Tôi đwzBqang uống2MnX wzBqtrà, phụtVj6V 2MnXhết pQDicả nước2MnX 2MnXra ngoVj6Vài: 2MnX“Xin lỗiwzBq, a9vftôi bịpQDi sặa9vfc!” Tô2MnXi 2MnXvội vànVj6Vg lấy2MnX khăwzBqn lawzBqu bàn.

“Điều đó2MnX pQDicó gìa9vf pha9vfải xpQDiấu 2MnXhổ Vj6Vchứ? 2MnXSáu chpQDiị a9vfem ga9vfái Vj6Vở tVj6Vổ chúngVj6V twzBqa đềua9vf thầVj6Vm yêa9vfu TổVj6Vng gi2MnXám sápQDit kỹ2MnX thuậwzBqt Tiêua9vf mVj6Và”. TiểpQDiu LwzBqưu tiế2MnXn hàna9vfh phânpQDi wzBqtích cụwzBq thể,pQDi a9vf“Nhưng mpQDià a9vfnhìn wzBqưu wzBqthế củ2MnXa wzBqPhó pQDitổng gpQDiiám swzBqát kVj6Vỹ ta9vfhuật Nga9vfô a9vfcao như2MnX vậy,2MnX a9vfem cảVj6Vm thấpQDiy chúngwzBq a9vfta vốnpQDi đềuwzBq Vj6Vchẳng a9vfcó cơwzBq hội!”

Tôi nVj6Vghe mà2MnX l2MnXòng qa9vfuặn thắt,2MnX t2MnXhử n2MnXghĩ 2MnXxem, từ2MnXng làwzBq na9vfgười Vj6Vyêu a9vfchính tha9vfức của9vfa mình,2MnX bả2MnXo bốiwzBq riênVj6Vg wzBqcủa pQDicá nhâpQDin, pQDibây giwzBqờ phVj6Vải đwzBqem pQDira đểpQDi phâVj6Vn cha9vfia vớpQDii m2MnXọi ngưVj6Vời, lạia9vf b2MnXị phánpQDi đpQDioán cuốipQDi a9vfcùng pQDisẽ rpQDiơi 2MnXvào 2MnXtay ngư2MnXời Vj6Vkhác, wzBqtâm trạnpQDig cVj6Vó thoảa9vfi mVj6Vái đa9vfược khpQDiông chứ?

Hết giờpQDi làm,2MnX TiêVj6Vu Via9vfễn bảpQDio wzBqtôi đợipQDi awzBqnh đểwzBq đpQDii 2MnXăn tố2MnXi c2MnXùng, tôipQDi cpQDiảm thấyVj6V tâm2MnX trạngwzBq buồna9vf bực,pQDi nênVj6V pQDiđã đạpwzBq a9vfxe vpQDiề trước.

Tôi làwzBq ngườa9vfi khô2MnXng cpQDihỉ khpQDiông a9vfcó sức2MnX wzBqcạnh trVj6Vanh, a9vfmà cò2MnXn khwzBqông cVj6Vó cwzBqhút twzBqự a9vftin nào.

Đi đượ2MnXc nửaVj6V đường,2MnX lạiVj6V hốwzBqi ha9vfận, ngườpQDii khácVj6V ngưỡ2MnXng mVj6Vộ anh2MnX, đâua9vf phảiVj6V lỗia9vf củaVj6V anh.

Tội nghiệa9vfp cha9vfo TiwzBqêu Va9vfiễn, cówzBq 2MnXphải tôiwzBq đ2MnXã khôn2MnXg thôVj6Vng pQDicảm chwzBqo an2MnXh rồi?

Thế làwzBq lwzBqại vòn2MnXg wzBqxe wzBqquay lạa9vfi, đạpVj6V 2MnXnhư Vj6Vbay, supQDiýt chúta9vf nữpQDia đâpQDim sầmpQDi vwzBqào qVj6Vuầy tpQDirực bạnVj6V n2MnXằm ởpQDi cửVj6Va chínpQDih 2MnXcủa Cục.

Chạy qa9vfua cửa2MnX chính2MnX, a9vfbác thwzBqường trựca9vf Vj6Vgiả hỏi:a9vf Vj6V“Tại sa2MnXo Vj6Vlại qua2MnXy lạia9vf vậy?”

“Cháu làmpQDi rơiVj6V đVj6Vồ, mộa9vft Vj6Vmón a9vfđồ rấa9vft quaVj6Vn trọng!”Vj6V pQDiTôi na9vfói, sVj6Vau wzBqđó chVj6Vạy vội2MnX vwzBqề pa9vfhía vănwzBq pha9vfòng củapQDi TiVj6Vêu Viễn.

Cửa phòn2MnXg khwzBqép Vj6Vhờ, bênVj6V troa9vfng tha9vfấp thwzBqoáng wzBqphát rwzBqa tiếnga9vf kVj6Vhóc nghVj6Vẹn ngào.

Văn phòng2MnX c2MnXủa Ti2MnXêu Viễna9vf tạia9vf wzBqsao c2MnXó người2MnX a9vfkhóc? LpQDiại a9vflà â2MnXm thanVj6Vh a9vfcủa wzBqcô gVj6Vái trẻ.

Tôi dừn2MnXg bước,Vj6V khôwzBqng bia9vfết pQDicó nênpQDi vwzBqào hpQDiay không.

“Đừng wzBqkhóc Vj6Vnữa, anpQDih đưa2MnX eVj6Vm 2MnXđi ăwzBqn Vj6Vchút g2MnXì na9vfhé!” TôwzBqi ng2MnXhe pQDigiọng TpQDiiêu VwzBqiễn a9vfdịu dàa9vfng, âpQDim thapQDinh ấypQDi, chwzBqỉ Vj6Vcó tha9vfể Vj6Vlà dpQDiành Vj6Vcho nwzBqgười yêua9vf mVj6Với vậypQDi chứ?wzBq BiếtpQDi pQDiTiêu ViễnwzBq đãa9vf pQDilâu, pQDianh cũpQDing chưawzBq bVj6Vao g2MnXiờ pQDidỗ dà2MnXnh tô2MnXi a9vfnhư thế.

Sau đVj6Vó, a9vftôi ngVj6Vhe thấypQDi tiếngwzBq anVj6Vh Vj6Vthu dọnpQDi đồpQDi đạVj6Vc, tiếwzBqng đóngwzBq pQDingăn kéo.

Đưa cwzBqô ấ2MnXy wzBqđi ăn?a9vf wzBqTiêu ViwzBqễn cpQDihẳng phVj6Vải hẹpQDin a9vftối nawzBqy đia9vf ăna9vf cùng2MnX tôiVj6V spQDiao, tạiwzBq sVj6Vao bâa9vfy gpQDiiờ lại2MnX đổVj6Vi twzBqhành đ2MnXưa na9vfgười Vj6Vkhác đi?

Khi wzBqnhìn v2MnXào pQDiphòng an2MnXh, khôVj6Vng phpQDiải a2MnXi khpQDiác, c2MnXhính Vj6Vlà PhpQDió t2MnXổng pQDigiám sáta9vf kỹ2MnX th2MnXuật xin2MnXh đẹpwzBq NpQDigô Duyệt2MnX, đầuVj6V tpQDiôi cảmwzBq tháyVj6V choVj6Váng váng.

Tôi đứVj6Vng swzBqau pQDiphía 2MnXcầu thangVj6V, nhìna9vf bóngwzBq wzBqhọ dìpQDiu Vj6Vnhau đwzBqi khwzBquất, ca9vfhỉ bia9vfết th2MnXẫn t2MnXhờ wzBqnhư ngườVj6Vi mwzBqất hồn.

Lúc a9vfbước xuốngVj6V cầwzBqu thanwzBqg, ba9vfác tha9vfường trựwzBqc 2MnXgià va9vfẫn pQDiở đówzBq, nhi2MnXệt tìpQDinh hỏiVj6V thăVj6Vm “TìmwzBq tpQDihấy đồ2MnX wzBqchưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nêa9vfn co2MnXi nhpQDiư t2MnXôi đwzBqã pQDimang wzBqnó wzBqtặng chwzBqo na9vfgười khá2MnXc rồa9vfi khônwzBqg? HapQDiy nó2MnXi Vj6Vlà Vj6Vnó tự2MnX chạa9vfy mất?

Ngày thứ2MnX 2MnXhai đa9vfi làmwzBq, pQDiTiêu Va9vfiễn nhìn2MnX a9vfthấy wzBqtôi, mỉm2MnX pQDicười tựa9vf nhi2MnXên, npQDihưng tôi2MnX lạiwzBq cảm2MnX thấa9vfy a9vfnụ cườia9vf ấyVj6V cựcwzBq wzBqkỳ xVj6Va cáwzBqch, pQDitưởng 2MnXnhư bịwzBq ngănVj6V cwzBqách bởiVj6V m2MnXột thế2MnX Vj6Vgiới Vj6Vmờ sương.

“Bảo 2MnXem đVj6Vợi ana9vfh, màpQDi lạa9vfi pQDitự bỏpQDi vpQDiề tra9vfước!” ApQDinh nóipQDi nha9vfư khpQDiông pQDihề ca9vfó chuyệVj6Vn gì.

“Xin l2MnXỗi, wzBqem b2MnXận!” wzBqTôi ka9vfhông 2MnXcười nổi,pQDi chVj6Vỉ cóVj6V thwzBqể giả2MnX vờVj6V nh2MnXìn điVj6V cpQDihỗ a9vfkhác. Aa9vfnh pQDichắc a9vfchắn a9vfkhông biếta9vf tpQDiôi đã2MnX quwzBqay trởVj6V lạwzBqi, còna9vf đượca9vf wzBqxem mpQDiột pQDicảnh tượngpQDi khôVj6Vng 2MnXnên xem.

“Ai lVj6Vàm Vj6Vem kha9vfông vua9vfi ra9vfồi?” Vj6VTiêu Va9vfiễn nhìna9vf tôiwzBq, ngữ2MnX kVj6Vhí kpQDihá tha9vfận trọng.

Tự Vj6Vnhiên nhVj6Vớ lại2MnX mVj6Vấy wzBqnăm trưwzBqớc wzBqtôi gheVj6Vn bóna9vfg gwzBqhen gia9vfó, nhVj6Vìn 2MnXanh wzBqvà mộwzBqt pQDibạn nữpQDi trwzBqong lwzBqớp ngồipQDi cùa9vfng wzBqnhau, liềnVj6V bỏwzBq cha9vfạy 2MnXra kh2MnXỏi wzBqphòng học,a9vf Vj6Vsau đóa9vf awzBqnh chạyVj6V tha9vfeo kéoa9vf taa9vfy tô2MnXi lạipQDi nói:pQDi “Đa9vfồ ngốc,wzBq a9vfanh tha9vfích em!”

Đồ ngốc!Vj6V TôVj6Vi đpQDiúng lwzBqà đa9vfồ ngốc,2MnX lúpQDic na9vfào cũng2MnX nwzBqgây thVj6Vơ 2MnXtin tưởnVj6Vg rằn2MnXg, Vj6Vxa Vj6Vnhau cwzBqhừng pQDiấy khwzBqoảng twzBqhời 2MnXgian vwzBqà kh2MnXông a9vfgian, chúna9vfg tôia9vf đềua9vf Vj6Vsẽ kwzBqhông thawzBqy đổi.

Sự thậtVj6V đúng2MnX là2MnX ta9vfàn khốcwzBq. ChúngwzBq tôpQDii đVj6Vã twzBqhay đa9vfổi a9vfrồi, tấpQDit cwzBqả mọi2MnX thwzBqứ đềa9vfu khôngVj6V wzBqthể pQDinhư wzBqtrước đVj6Vược nữa.

Công viwzBqệc trowzBqng TổVj6V dVj6Vự pQDián r2MnXất wzBqbận rộnwzBq, tôVj6Vi vVj6Và Ta9vfiêu VpQDiiễn a9vfdù Vj6Vcó đụnga9vf a9vfnhau, cũngwzBq wzBqkhông nóipQDi đượcVj6V lờiVj6V nào.

Theo 2MnXquan sátwzBq củpQDia Tiểu2MnX Lư2MnXu, “TwzBqổng gia9vfám sátpQDi Ti2MnXêu mấypQDi wzBqhôm nVj6Vay ta9vfâm trạa9vfng kha9vfông tốpQDit lắm!”

“Nhà a9vfnước wzBqtrả bawzBqo nhia9vfêu lươn2MnXg Vj6Vcho 2MnXem, đểwzBq epQDim 2MnXquan pQDitâm đếnwzBq cảa9vf tâma9vf trạna9vfg củawzBq tổnwzBqg gpQDiiám s2MnXát kỹVj6V thuật2MnX sao?”

“Em bVj6Vuôn chuyện2MnX chúwzBqt kh2MnXông đượpQDic àa9vf? Ma9vfấy hôVj6Vm na9vfay tía9vfnh khía9vf a9vfchị dữpQDi pQDidằn quáVj6V! C2MnXhú a9vfý chút,2MnX đừnga9vf đểpQDi bướca9vf vàoVj6V thờipQDi kpQDiỳ tiề2MnXn mãpQDin wzBqkinh sớm2MnX đấy!”

“Nghe n2MnXói, ng2MnXười wzBqbước vàoVj6V thời2MnX 2MnXkỳ t2MnXiền ma9vfãn kVj6Vinh thưVj6Vờng thíwzBqch luyVj6Vên thuyêa9vfn! ChịwzBq pQDicó luya9vfên thu2MnXyên không?”

Tiểu LpQDiưu vộia9vf ngậmpQDi wzBqmiệng luôn.

Thiết ka9vfế quwzBqy hoạcVj6Vh dựVj6V a9vfán hìnwzBqh nhpQDiư a9vfgặp pVj6Vhải kh2MnXó khVj6Văn, mấywzBq lầna9vf tôia9vf nhìnVj6V a9vfthấy Ti2MnXêu Vj6VViễn hoặc2MnX Vj6Vlà ng2MnXồi đăm2MnX c2MnXhiêu pQDitrước bàn2MnX la9vfàm việc,Vj6V wzBqhoặc l2MnXại a9vfđứng trầmVj6V ngpQDiâm wzBqmấy gi2MnXờ liềnpQDi Vj6Vở ph2MnXòng hútwzBq thuốc.

Nhìn bộVj6V pQDidạng côpQDi độc2MnX s2MnXuy t2MnXư củapQDi wzBqanh nhwzBqư wzBqvậy tpQDiôi cảmVj6V wzBqthấy pQDithật đ2MnXau Vj6Vlòng, a9vfhận nỗ2MnXi mìna9vfh nănga9vf a9vflực 2MnXcó hạn,Vj6V khôwzBqng giúwzBqp đưVj6Vợc v2MnXiệc gì.

Tổ a9vfdự áVj6Vn mờiVj6V 2MnXđến Vj6Vmột cwzBqhuyên Vj6Vgia 2MnXđầy qa9vfuyền a9vfuy Vj6V– Gi2MnXáo sưVj6V ĐiềVj6Vn 2MnXDuy Niên,Vj6V pQDinghe nVj6Vói ngườia9vf 2MnXnày nổa9vfi tiếpQDing cwzBqả trwzBqên thếwzBq giới.Vj6V Tiêa9vfu ViễnpQDi vpQDià NwzBqgô DupQDiyệt đứngpQDi saVj6Vu ônwzBqg twzBqa, giố2MnXng Vj6Vnhư hpQDiai cô2MnX wzBqcậu họVj6Vc tròa9vf nhỏ.

Tổ trưởwzBqng bảo2MnX tVj6Vôi tổnwzBqg hợpQDip pQDilại cá2MnXc Vj6Vdữ liệwzBqu sổwzBq sáchpQDi, trpQDiực tiếpQDip Vj6Vmang đến2MnX phVj6Vòng khácVj6Vh VIP.

Lúc 2MnXtôi wzBqôm mộ2MnXt wzBqđống twzBqài liệwzBqu dàa9vfy twzBqiến Vj6Vvào, pQDigiáo swzBqư ĐiềnwzBq đanwzBqg cùa9vfng Tiêa9vfu V2MnXiễn twzBqhảo luậ2MnXn viwzBqệc sử2MnXa đổa9vfi dVj6Vự ánwzBq. ThấywzBq tôi2MnX a9vfbước vàoVj6V, TiêupQDi ViễpQDin cpQDiau mày,2MnX đVj6Vỡ chồ2MnXng tài2MnX liệpQDiu trê2MnXn taa9vfy a9vftôi, nói:wzBq “TạiwzBq sa2MnXo a9vflại đểVj6V mộtpQDi ngườia9vf ômpQDi nha9vfiều đồ2MnX a9vfthế này?wzBq SawzBqu nàpQDiy phảiwzBq bảowzBq TiểpQDiu Lưa9vfu gipQDiúp ea9vfm đấy”.

Tôi la9vfý nhía9vf “vâng”2MnX một2MnX ta9vfiếng, gậta9vf gậtpQDi đầupQDi wzBqtỏ rVj6Va đáwzBqp lại.2MnX a9vfChút wzBqtài liệuwzBq pQDinày thì2MnX ănpQDi thuwzBqa gVj6Vì chứ?

Đè nénVj6V cpQDion ngườia9vf thường2MnX wzBqkhông phảipQDi lwzBqà trpQDiọng lpQDiượng, Vj6Vmà la9vfại lVj6Và npQDihững gánVj6Vh Vj6Vnặng 2MnXvô wzBqhình kia.

Tiêu Vi2MnXễn a9vfthân mậtVj6V 2MnXkéo tpQDiay tôVj6Vi, wzBqvị giáa9vfo sư2MnX gia9vfà ngướcwzBq mắtpQDi chằm2MnX chằVj6Vm nhìnwzBq chúna9vfg tô2MnXi, tôpQDii vộiwzBq vpQDiàng wzBqrút ta9vfay lạVj6Vi, đỏa9vf Vj6Vmặt, nó2MnXi vớipQDi TiwzBqêu Vi2MnXễn: “Ema9vf vềpQDi la9vfàm viVj6Vệc đây”.

“Hết giờa9vf an2MnXh đưa2MnX ea9vfm Vj6Vvề!” TipQDiêu ViwzBqễn nở2MnX nụa9vf cư2MnXời wzBqmà mấy2MnX ngàypQDi ra9vfồi hiếmwzBq thấy.

“Không cầna9vf!” MỗiVj6V wzBqngày đềuwzBq Vj6Vtự đạpwzBq xa9vfe va9vfề 2MnXnhà, trướcpQDi nawzBqy wzBqcó cầVj6Vn 2MnXai đư2MnXa v2MnXề đpQDiâu, a9vfđã tVj6Vhành a9vfthói 2MnXquen 2MnXrồi. pQDiVới a9vflại, twzBqôi cũngVj6V kVj6Vhong kiê2MnXu 2MnXsa đếnwzBq mứcVj6V hết2MnX gi2MnXờ cwzBqần cóa9vf Vj6Vngười đVj6Vưa về.

Điều càngpQDi quVj6Van trọng2MnX hơnpQDi làVj6V TiêwzBqu 2MnXViễn rấwzBqt bậna9vf, rấta9vf mpQDiệt, wzBqtôi kVj6Vhông đànha9vf la9vfòng đểa9vf aVj6Vnh hếa9vft giờa9vf phải2MnX lpQDiộn mộpQDit vòVj6Vng Vj6Vđưa tiVj6Vễn twzBqôi rồpQDii muwzBqộn mớia9vf vềVj6V đượcpQDi đếVj6Vn nhà.

Tiêu Viễ2MnXn thpQDiở pQDidài, “KpQDihả wzBqKhả, đừngpQDi cốVj6V a9vfý 2MnXtránh anpQDih nữa!”

Buổi tra9vfưa đVj6Vến phòa9vfng gVj6Viải lawzBqo la9vfấy nước,2MnX nhìwzBqn t2MnXhấy ga9vfiáo sVj6Vư ĐiềnpQDi a9vfDuy Niêa9vfn wzBqcũng đangpQDi Vj6Vpha tràwzBq, tVj6Vrong cốcVj6V thủyVj6V pQDitinh đổ2MnX đVj6Vầy nửapQDi cốpQDic láVj6V chè,2MnX tpQDiôi kpQDihông kVj6Vhỏi a9vfkinh ng2MnXạc, “BácwzBq chwzBqo nhiềwzBqu l2MnXá pQDichè thế,pQDi cpQDió sợ2MnX đắngpQDi wzBqquá khôwzBqng ạ?”

“Uống q2MnXuen rwzBqồi”. a9vfÔng cườia9vf 2MnXthấy thậtVj6V thwzBqân thiếtVj6V, khi2MnXến ngườia9vf a9vfta cóa9vf cwzBqảm giáca9vf qa9vfuen thuộc.

Ông phwzBqa Vj6Vtrà xVj6Vong kha9vfông rờpQDii pQDiđi, mwzBqà a9vfvãn đứngpQDi pQDiở phònpQDig giảpQDii la2MnXo wzBqnhìn pQDitôi lấya9vf nVj6Vước, “CwzBqô 2MnXbé, cháuwzBq yVj6Vêu 2MnXTiêu ViễnVj6V hả?”

Tôi gwzBqiật mìnpQDih a9vflàm wzBqbàn ta2MnXy đan2MnXg cầ2MnXm ppQDihích pQDinước rupQDing wzBqlên, nVj6Vước swzBqôi tpQDirong bìVj6Vnh ró2MnXt xuốnga9vf l2MnXàm ngóa9vfn tpQDiay a9vfbị giwzBqội wzBqbỏng rát.

Vị a9vfgiáo wzBqsư gia9vfà nh2MnXanh mắ2MnXt nhwzBqanh tVj6Vay, liềnVj6V wzBqđóng nga9vfay va9vfòi nướcVj6V nónVj6Vg lạVj6Vi, képQDio ta2MnXy tôVj6Vi saa9vfng v2MnXòi nư2MnXớc lạnh2MnX vặna9vf pQDixuống, đểVj6V gVj6Viảm bớwzBqt sa9vfự đauVj6V rát.

Mắt tVj6Vôi nVj6Vgân ngấVj6Vn lệ,a9vf pQDitrong lònwzBqg cườ2MnXi thầa9vfm: Xea9vfm rVj6Va, tínVj6Vh n2MnXhiều wzBqchuyện cũna9vfg pQDikhông ha9vfề giớwzBqi hạVj6Vn lứapQDi tuổi.

Lấy nướ2MnXc xonga9vf, gia9vfáo Vj6Vsư ĐiềnVj6V ga9vfiúp Vj6Vtôi xa9vfách pQDiphích wzBqnước vềVj6V pa9vfhòng lwzBqàm việc,2MnX TiểuwzBq LpQDiưu nha9vfìn thấVj6Vy nói2MnX: “a9vfTrời ạ,pQDi chịVj6V Điền,Vj6V s2MnXao chpQDiị lạia9vf để2MnX ôn2MnXg ấypQDi xáchpQDi Vj6Vphích wzBqnước chwzBqứ? ChịVj6V biế2MnXt ôpQDing ấy2MnX la9vfà aVj6Vi không?”

“Giáo pQDisư Điề2MnXn Du2MnXy Niên”.

“Biết rồipQDi cònpQDi wzBqđể ôngVj6V ấy2MnX xácha9vf hộpQDi ca9vfhị phíwzBqch làVj6V sao?pQDi” TiwzBqểu LwzBqưu 2MnXsuýt nữ2MnXa cáua9vf l2MnXên vớipQDi tôwzBqi, “Cụca9vf trưởngpQDi củapQDi 2MnXchúng twzBqa mờia9vf đếna9vf làVj6V khácha9vf VIPVj6V, pQDilà Vj6Vchuyên gipQDia dựwzBq pQDián, lwzBqà đạiVj6V pQDithụ của9vfa giVj6Với khoVj6Va họwzBqc đia9vfện tử”.

“Chẳng qua9vfa chỉwzBq l2MnXà pQDinhờ 2MnXông 2MnXấy xáVj6Vch h2MnXộ chịa9vf 2MnXphích nướcpQDi Vj6Vthôi mà!”Vj6V a9vfMà chínwzBqh ônpQDig a9vftự npQDiguyện a9vfđấy chứ,Vj6V 2MnXnói pQDinào pQDilà twzBqay tôipQDi bịpQDi bỏngwzBq rồi,wzBq đóVj6V pQDicũng làwzBq trách2MnX nhiệmVj6V cVj6Vủa ôa9vfng ấy.

Chị ca9vfòn ma9vfuốn nhờa9vf ônga9vf wzBqấy làmwzBq gwzBqì nữVj6Va? GiVj6Vúp cpQDihị quéVj6Vt wzBqnhà à?”Vj6V Tiểua9vf LVj6Vưu nhpQDiìn t2MnXôi chếa9vf 2MnXgiễu, “XúcVj6V phạpQDim ôngVj6V ấVj6Vy 2MnXlà ta9vfội khVj6Vông tpQDihể tha9vfa đượcpQDi đâu”.

Nhưng t2MnXôi đâ2MnXu mu2MnXốn xúcpQDi p2MnXhạm ô2MnXng, 2MnXmà mộ2MnXt vị2MnX Vj6Vgiáo sưpQDi, chu2MnXyên g2MnXia cVj6Vó ta9vfhân phậwzBqn Vj6Vđịa vịwzBq pQDinhư a9vfthế ca9vfũng pQDisẽ kwzBqhông ta9vfhể nhậa9vfn a9vfra mộtVj6V na9vfhân viênwzBq vVj6Văn phòngVj6V bìnhVj6V tpQDihường nha9vfư tôi2MnX đâu.

Có lẽa9vf, wzBqvừa quapQDiy đVj6Vi, ôngVj6V vốa9vfn đa9vfã kpQDihong nha9vfớ đ2MnXược tVj6Vôi làa9vf Vj6Vai rồi.

Hết giờ2MnX lwzBqàm, đi2MnX 2MnXqua si2MnXêu t2MnXhị CarrefourVj6V, pQDitôi ma9vfua mộtwzBq đốngVj6V 2MnXđồ linpQDih tinh.

Khi 2MnXtôi xácha9vf wzBqgiỏ pQDihàng đ2MnXi pQDira phíwzBqa ngVj6Voài thìa9vf n2MnXhìn thấy2MnX a9vfTiêu Viễn2MnX. VwzBqừa địnha9vf 2MnXgọi a2MnXnh, a9vfngười bỗna9vfg cứng2MnX 2MnXđờ kh2MnXông thốtwzBq pQDiđược pQDira lờ2MnXi, bpQDiởi 2MnXvì NpQDigô DuyVj6Vệt vàwzBq Vj6Vanh đVj6Vi cùVj6Vng nhau.

Anh bắa9vft pQDiđầu pQDiđưa c2MnXô pQDiđi lượpQDin siêu2MnX tVj6Vhị tpQDiừ wzBqbao giờ?pQDi Dáng2MnX 2MnXvẻ wzBqchăm pQDisóc chởpQDi ch2MnXe 2MnXcô ấywzBq. NhìnwzBq a9vfxe Vj6Vmua đpQDiồ cwzBqủa họ,a9vf xwzBqếp đầya9vf nhữn2MnXg vwzBqật dụngpQDi pQDigia đình.

Mũi 2MnXtôi cVj6Vay xè,Vj6V nhặtwzBq bừa2MnX 2MnXmấy a9vfthứ rồa9vfi vộia9vf vàna9vfg pQDichạy rwzBqa ngoài.

Ngô Duy2MnXệt đa9vfã nwzBqhìn thấypQDi tôa9vfi, “Tiểua9vf Ka9vfhả? Vj6VTiểu KhảVj6V?” pQDiCô ấpQDiy gọipQDi tôipQDi, âmwzBq a9vfthanh dịpQDiu d2MnXàng tranpQDig nhwzBqã, uyểnVj6V chuyểnpQDi va9vfà dễpQDi cha9vfịu, khiếpQDin chVj6Vo ởpQDi giwzBqữa đámVj6V đôVj6Vng hu2MnXyên náwzBqo vẫnpQDi a9vfcó a9vfthể nVj6Vổi rõwzBq l2MnXên gwzBqiọng 2MnXnói 2MnXđặc biệt.

“Tiểu Khả,Vj6V a9vfem cũna9vfg đếna9vf đâVj6Vy Vj6Vmua đồVj6V à?”Vj6V TipQDiêu Vi2MnXễn nha9vfìn tô2MnXi 2MnXbối rốa9vfi, vẻpQDi wzBqmặt cpQDió chúta9vf lpQDio lắng.

Tôi khôa9vfng đế2MnXn ta9vfhì có2MnX tpQDihể nhpQDiìn tVj6Vhấy an2MnXh và2MnX Phóa9vf wzBqtổng giáma9vf spQDiát xina9vfh đẹpwzBq ânpQDi Vj6Vân áa9vfi áa9vfi wzBqbên nhawzBqu kVj6Vhông chứ?Vj6V pQDiĐã tức2MnX giậnVj6V rồiwzBq, cwzBqũng Vj6Vchẳng 2MnXnhìn anwzBqh nữ2MnXa, chỉwzBq a9vfnói pQDivới Ngô2MnX DVj6Vuyệt: “Chào2MnX 2MnXPhó tổVj6Vng giámVj6V pQDisát, thậtpQDi t2MnXình cờa9vf ạ!”

“Gọi tôipQDi làVj6V NwzBqgô DuyệtwzBq 2MnXthôi, 2MnXbây giờa9vf wzBqhết a9vfgiờ làpQDim rpQDiồi mà!”pQDi CôpQDi Vj6Vta kwzBqéo Vj6Vtay ta9vfôi wzBqtỏ Vj6Vra rVj6Vất thânpQDi tình.

Tôi vẫnpQDi lịchVj6V 2MnXsự mwzBqỉm cưwzBqời, n2MnXhìn Vj6Vcô va9vfà 2MnXTiêu Viễn.

Thần sắcpQDi củaa9vf TiêVj6Vu ViễnwzBq lVj6Vại rấtVj6V ủ2MnX dột.

 

2. Tạia9vf sa2MnXo Vj6Vcứ xuấpQDit hiện2MnX l2MnXúc tôi2MnX Vj6Vnhếch nháVj6Vc nhất

Ra khỏwzBqi spQDiiêu thị,Vj6V nVj6Vước mVj6Vắt Vj6Vtôi đã2MnX khwzBqông cầmpQDi đượcpQDi wzBqnữa, vpQDiỡ òa.

Tôi xáa9vfch twzBqúi a9vfto túiVj6V nhỏVj6V đwzBqi wzBqqua cầuwzBq vượt,Vj6V nhìpQDin 2MnXxuống d2MnXưới chVj6Vân cầpQDiu, xwzBqe a9vfcộ nườmpQDi a9vfnượp, tự2MnX nwzBqhiên đứngwzBq lạVj6Vi. Nếa9vfu nhảyVj6V tpQDiừ trêpQDin n2MnXày xu2MnXống wzBqcó l2MnXẽ spQDiẽ ca9vfhết a9vfrất thả2MnXm n2MnXhỉ? ChVj6Vắc chắn2MnX Vj6Vcơ Vj6Vthể pQDisẽ đầy2MnX máuVj6V mea9vf, nátwzBq pQDibét? NópQDii 2MnXkhông chừngVj6V, a9vflúc đóa9vf a9vfóc c2MnXòn 2MnXbắn phụta9vf vàoVj6V ngườipQDi 2MnXđi đườngwzBq wzBqcũng nên.

Cứ tưởna9vfg Vj6Vtượng vậyVj6V, a9vfđã ta9vfhấy ghVj6Vê rợ2MnXn hếVj6Vt cảwzBq người.

Có lẽwzBq từ2MnX cổwzBq c2MnXhí kiVj6Vm, tôwzBqi lVj6Và ngườiwzBq đpQDiầu tiêna9vf lạiVj6V bịpQDi cVj6Vhính wzBqý tVj6Vưởng cVj6Vủa mìna9vfh dọapQDi a9vfcho spQDiợ ph2MnXát tVj6Vhét lên.

Để a9vfcho khôna9vfg phảiwzBq nghwzBqĩ đếnVj6V m2MnXối qwzBquan hệpQDi của2MnX TipQDiêu VpQDiiễn a9vfvà Ngôa9vf Duyệta9vf nữa9vfa, tpQDiôi vộVj6Vi vàna9vfg tìmpQDi wzBqmột nơpQDii a2MnXn a9vftoàn l2MnXẩn t2MnXrốn, càpQDing kpQDiín đáoa9vf càngwzBq tốt!

Đối dia9vfện siêu2MnX thịpQDi pQDicó một2MnX quán2MnX StarbpQDiucks, kVj6Vhông gpQDiian 2MnXtao nhpQDiã, phục2MnX Vj6Vvụ ch2MnXuyên nga9vfhiệp. TôwzBqi gọwzBqi mộtVj6V wzBqtách capuc2MnXcino cùpQDing vớiVj6V món2MnX a9vftráng miệng.

Vị thpQDiơm 2MnXngon của2MnX móVj6Vn Vj6Văn làma9vf tpQDiâm 2MnXtrạng wzBqtôi a9vftốt hwzBqơn, g2MnXiữa 2MnXnền âmVj6V nhạcVj6V dịa9vfu nhwzBqẹ pQDikhiến tô2MnXi dầpQDin dầnpQDi cảma9vf 2MnXthấy ta9vfhư tháa9vfi trởVj6V lại.

“Thưa 2MnXcô, cóVj6V cần2MnX kwzBqhăn giấywzBq khônga9vf ạ?Vj6V” Nhân2MnX viêna9vf ph2MnXục vụa9vf l2MnXễ pwzBqhép đVj6Vứng wzBqbên cạnh.

“Không Vj6Vcần, cáVj6Vm ơnpQDi!” TôipQDi 2MnXvô tVj6Vhức đwzBqưa Vj6Vtay lêVj6Vn l2MnXau a9vfmặt, tpQDioàn wzBqlà na9vfước mắt.a9vf 2MnXTại swzBqao tôiwzBq 2MnXlại kVj6Vhóc chứ?

 “Xin đừngpQDi nVj6Vgồi a9vfở wzBqđó!” TôpQDii vừawzBq laVj6Vu m2MnXắt vừapQDi pQDinói vớiVj6V ngưVj6Vời đốipQDi diện,wzBq kha9vfông chVj6Vo ngồiVj6V Vj6Vcùng tôi.

“Em na9vfghĩ là2MnX tôpQDii muốpQDin ng2MnXồi a9vfsao? Ca9vfhỉ vì2MnX a9vfem 2MnXcứ khó2MnXc nh2MnXư pQDivậy 2MnXmãi, khiếa9vfn ch2MnXo twzBqâm trạngVj6V pQDitôi thấpQDiy r2MnXất pQDiu wzBquất”. Ngưa9vfời đốipQDi dipQDiện nói.

“Chương NgVj6Vự, tạpQDii swzBqao aVj6Vnh cứa9vf a9vfxuất Vj6Vhiện lVj6Vúc tôVj6Vi nhếc2MnXh nhácpQDi nhất2MnX?” 2MnXTôi r2MnXầu rwzBqĩ n2MnXói với2MnX aa9vfnh ta.

“Nhưng mà2MnX, hìpQDinh wzBqnhư tôiVj6V còa9vfn na9vfhếch n2MnXhác a9vfhơn empQDi!” wzBqAnh tpQDia nhú2MnXn vVj6Via, chỉVj6V Vj6Vlên bwzBqộ compl2MnXe Vj6Vmay đVj6Vo mVj6Vàu trpQDiắng nwzBqgà củpQDia Vj6Vmình, a9vftôi mớiwzBq pháta9vf hiệVj6Vn ra9vfa, pQDivừa npQDiãy ta9vfôi pQDivô 2MnXý làwzBqm đổ2MnX pQDicà phêwzBq, 2MnXchất lỏngVj6V a9vfmàu nâuVj6V đãpQDi nVj6Vgấm vàoa9vf áa9vfo anh.

“Đồ ngốc,2MnX tạVj6Vi sVj6Vao anVj6Vh lại2MnX 2MnXkhông biwzBqết đườnga9vf tráa9vfnh ra?”

“Nhìn ewzBqm khópQDic qupQDian trọng2MnX hơwzBqn, bVj6Vởi vìVj6V pQDithật hpQDiiếm có”a9vf. Aa9vfnh wzBqta pQDilộ wzBqra nụVj6V cpQDiười tin2MnXh nghịch,pQDi n2MnXhìn tr2MnXông giốpQDing a9vfnhư mộtVj6V đứa2MnX trẻpQDi vậy.

“Đi a9vfnào, tôa9vfi wzBqdẫn epQDim đếnwzBq mộwzBqt na9vfơi vua9vfi vẻ”.Vj6V a9vfChương pQDiNgự kéoVj6V tôipQDi đwzBqứng lên.

“Tôi k2MnXhông a9vfđi, 2MnXtôi còa9vfn cpQDió việc!”Vj6V a9vfTôi muốnpQDi thowzBqát rpQDia khỏiwzBq sựwzBq pQDilôi kéoVj6V củaVj6V anVj6Vh ta.

Nghĩ đếnVj6V việVj6Vc vừaVj6V rồpQDii gặVj6Vp TiêwzBqu ViwzBqễn Vj6Vvà N2MnXgô DuyệVj6Vt, ngVj6Vhĩ đếnwzBq sựwzBq ănpQDi ýpQDi củawzBq họa9vf khpQDii ởa9vf bênVj6V nhwzBqau, ngh2MnXĩ đ2MnXến sựpQDi dịupQDi dàa9vfng TiêpQDiu a9vfViễn wzBqdành chwzBqo cpQDiô t2MnXa… tấta9vf cVj6Vả mọpQDii 2MnXcái Vj6Vkhác đềua9vf wzBqtrở thành2MnX pQDivô nghĩa.

“Việc 2MnXgì cóVj6V 2MnXthể qua2MnXn trọna9vfg hVj6Vơn Vj6Vvui v2MnXẻ cwzBqhứ? KpQDihông đa9vfi sẽa9vf tiếcpQDi wzBqđấy nhéa9vf”. pQDiAnh 2MnXta cườiVj6V nhìnwzBq wzBqtôi a9vfchờ đợi,a9vf tôVj6Vi 2MnXthật khópQDi ma9vfà phản2MnX đối.

Tôi còpQDin cwzBqó 2MnXthể vua9vfi vVj6Vẻ đVj6Vược kVj6Vhông? TạiVj6V sa2MnXo lạa9vfi cVj6Vảm thpQDiấy tronVj6Vg lòngVj6V nặnwzBqg a9vftrĩu pQDinhư a9vfđeo đ2MnXá th2MnXế wzBqnày? TôiVj6V cố2MnX gpQDiắng muốn2MnX vứtVj6V bỏa9vf nwzBqó đa9vfi, nhưng2MnX nóVj6V Vj6Vcứ điềmVj6V nhVj6Viên Vj6Vbất động.

Chương NgựVj6V nói2MnX kwzBqhông sapQDii, pQDiđây quVj6Vả nhia9vfên 2MnXlà wzBqmột Vj6Vnơi vVj6Vui wzBqvẻ, “mwzBqười hawzBqi chốn2MnX vui”.

Đáng tiếc,pQDi wzBqtâm tra9vfạng cVj6Vủa tôipQDi khôpQDing hòVj6Va nhập2MnX được2MnX vớiVj6V nơia9vf này.

“Tại 2MnXsao lạipQDi cwzBqó ca9vfái têa9vfn như2MnX vậy?”Vj6V a9vfTôi Vj6Vrầu rĩwzBq hỏi.

“Ở đâpQDiy cóa9vf mườwzBqi Vj6Vhai tụ2MnX đia9vfểm, mỗia9vf mộtpQDi Vj6Vchỗ đềuwzBq khwzBqiến ngườa9vfi twzBqa vVj6Vui khôngpQDi biếtpQDi pQDichán”. ChươnpQDig 2MnXNgự giảVj6Vi thích.

“Có thể2MnX lwzBqàm nVj6Vgười a9vfta qVj6Vuên wzBqđi phiềnwzBq wzBqmuộn khônwzBqg?” Tôa9vfi ta9vfỏ ra9vfa nghpQDii ngờ.

“Có thể,2MnX cpQDihỉ Vj6Vcần pQDiem tựpQDi nguyệnVj6V”. Chươn2MnXg NwzBqgựu nghiêVj6Vm t2MnXúc nhìwzBqn tôipQDi, 2MnX“Em nên2MnX pQDilà mVj6Vột ngườwzBqi vwzBqui vẻ,2MnX wzBqngay đếwzBqn cáiVj6V têa9vfn củaa9vf a9vfem a9vfcũng gọiwzBq làVj6V KhảpQDi Lạc2MnX a9vfcơ mà”.

Khả pQDiLạc wzBqthì n2MnXhất địna9vfh có2MnX thểwzBq pQDivui 2MnXvẻ sapQDio? 2MnXTôi cườiVj6V đapQDiu khổ.

Đi la9vfên gáca9vf 2MnXvới Chươa9vfng NgwzBqự, lậpwzBq tứca9vf đãpQDi wzBqcó npQDihân va9vfiên ph2MnXục vụpQDi đếnpQDi đón,a9vf Vj6Vluôn miệ2MnXng cwzBqhào “Tổng2MnX giáma9vf đốcwzBq Chươnga9vf 2MnXạ”, “TổngpQDi giáVj6Vm đốc2MnX Chưa9vfơng ạ”.a9vf TôipQDi xáchpQDi những2MnX túa9vfi twzBqo túipQDi nhỏ2MnX củaa9vf siwzBqêu thịpQDi, tha9vfeo a9vfsau Chư2MnXơng 2MnXNgự 2MnXgiống 2MnXnhư mộ2MnXt nga9vfười hầu.

Một nhó2MnXm ngườpQDii ăpQDin cơm,a9vf lwzBqiên tục2MnX gọVj6Vi mVj6Vón đắtpQDi tiềVj6Vn, kwzBqhông gọia9vf nhữn2MnXg Vj6Vmón vừapQDi miệng.

Tôi upQDiống m2MnXột loại2MnX nư2MnXớc nwzBqgọt rất2MnX nga9vfon, Vj6Vnhưng lạwzBqi th2MnXấy hơwzBqi đapQDiu Vj6Vđầu, “Tạa9vfi Vj6Vsao lạipQDi thế2MnX? TpQDiôi cówzBq uốVj6Vng rượVj6Vu Vj6Vđâu nhỉ?”NVj6Vgửi 2MnXkỹ mớiwzBq pháa9vft hiVj6Vện rpQDia ta9vfhứ nướcpQDi ngọa9vft tôiVj6V va9vfừa mớiVj6V uốnga9vf pQDilà loa9vfại rượu2MnX TwzBqây pVj6Vha chế.

Ăn xa9vfong, nhwzBqóm ngưa9vfời wzBqtách r2MnXa Vj6Vmỗi nVj6Vgười mpQDiột nVj6Vơi, giốna9vfg n2MnXhư sawzBqu a9vfkhi xwzBqem Vj6Vxong mộtpQDi vVj6Vở k2MnXịch va9vfui, chỉVj6V 2MnXcòn la9vfại sựpQDi trốnVj6Vg rỗna9vfg v2MnXà a9vfcô đơn.

“Tôi phảpQDii đợiVj6V wzBqmột wzBqlúc pQDinữa mớia9vf va9vfề nhVj6Và được2MnX, wzBqkhông 2MnXthể đ2MnXể 2MnXmẹ pQDitôi biếta9vf tôpQDii đãa9vf uốnwzBqg wzBqrượu!” TVj6Vôi da9vfựa và2MnXo ngườia9vf Vj6VChương Vj6VNgự, vòa9vf vòa9vf Vj6Vcái đVj6Vầu đaVj6Vu nha9vfức, aVj6Vnh ta9vfa cốpQDi a9vfgiữ lấya9vf va9vfai tôi.

“Được!” a9vfSao aa9vfnh wzBqta ca9vfứ nhìna9vf t2MnXôi cwzBqười chứ.

Về wzBqđến cửa,pQDi tôipQDi lụpQDic tìa9vfm wzBqchìa khó2MnXa a9vftrong a9vftúi, swzBqau đó2MnX m2MnXở cửa.

Chương Na9vfgự wzBqcứ a9vfcười tVj6Vôi, Vj6V“Tại sVj6Vao lấVj6Vy chìa9vfa khwzBqóa nhàVj6V eVj6Vm đwzBqể m2MnXở cử2MnXa nhàwzBq tôi?”

“Có đượcVj6V 2MnXkhông?” TôiVj6V gVj6Vãi a9vfgãi đầwzBqu, “Dù2MnXng chìaVj6V a9vfkhóa củaVj6V aa9vfnh wzBqmở thửpQDi xem”.

Quả nhiêa9vfn, apQDinh a9vfta mởVj6V đưpQDiợc cwzBqửa rapQDi, tôiVj6V a9vfđi Vj6Vtheo vVj6Vào, gVj6Vục mwzBqặt xua9vfống sa9vfofa màVj6V khópQDic, “TạiwzBq sapQDio chìaVj6V Vj6Vkhóa củawzBq awzBqnh lại2MnX 2MnXcó thểpQDi a9vfmở cửa9vfa nhàwzBq tôpQDii wzBqchứ, mwzBqà a9vfsao t2MnXôi lạia9vf wzBqkhông m2MnXở được?”

Chương Ng2MnXự ngồpQDii dướiwzBq thwzBqảm, pQDikhông wzBqchớp mắtVj6V npQDihìn tôa9vfi, “2MnXNgốc ạ,a9vf ka9vfhóc 2MnXcái gìa9vf, v2MnXì Vj6Vmột chiếcwzBq chwzBqìa kh2MnXóa swzBqao? NpQDigày Vj6Vmai đánpQDih c2MnXho ewzBqm một2MnX chiếcVj6V 2MnXlà 2MnXđược cwzBqhứ gì”.

“Không phảia9vf vìwzBq a9vfchìa khówzBqa!” 2MnXTôi vpQDiẫn kpQDihóc, kh2MnXông Vj6Vbiết vì2MnX sawzBqo, nướcpQDi mắta9vf kh2MnXông wzBqthể n2MnXào Vj6Vcầm lạa9vfi được.

“Thế l2MnXà vìwzBq cáiVj6V gì?”

“Vì Vj6VTiêu Viễn!”wzBq TôiwzBq vừawzBq nóa9vfi vừpQDia khóc.

Chương Ngựa9vf khônVj6Vg 2MnXnói gì,pQDi châmVj6V thuốpQDic lVj6Vá, nga9vfậm trêVj6Vn miệng.

Có t2MnXhể 2MnXdo khVj6Vóc mệtVj6V quá,a9vf ta9vfôi ngápVj6V mộwzBqt pQDicái rồiVj6V dầnpQDi wzBqdần chìmpQDi vàa9vfo giấcpQDi mơ.

Trong mVj6Vơ, TwzBqiêu 2MnXViễn cứwzBq đứngwzBq a9vfở 2MnXtrên cpQDiao, tôpQDii a9vfcố ngướcVj6V nhì2MnXn thếwzBq npQDiào Vj6Vcũng khôngpQDi ta9vfhể a9vfnhìn Vj6Vđược vàoVj6V mắt2MnX anh.

Sáng s2MnXớm tỉnhwzBq lạipQDi, wzBqtoàn thâ2MnXn ướtpQDi đẫmpQDi a9vfmồ hôi,Vj6V u2MnXể oảipQDi 2MnXvặn mình,Vj6V ngoác2MnX mwzBqiệng ngáppQDi dài.

Vừa quwzBqay nVj6Vgười, a9vfđã nhìn2MnX tpQDihấy mộVj6Vt pQDigương m2MnXặt twzBqo hiệnpQDi 2MnXra tVj6Vrong Vj6Vgương. Máa9vf ơi,wzBq thìpQDi r2MnXa đâywzBq kpQDihông phảpQDii Vj6Vlà phVj6Vòng ngủwzBq a9vfcủa n2MnXhà mình!

“Tỉnh rồipQDi à?”Vj6V Chươ2MnXng pQDiNgự Vj6Vdáng v2MnXẻ rấ2MnXt thoảia9vf máVj6Vi xuấtVj6V hiệ2MnXn t2MnXrước 2MnXmặt tôiVj6V, 2MnXanh Vj6Vta c2MnXó Vj6Vvẻ nhưa9vf vừVj6Va r2MnXửa mặt,2MnX trê2MnXn Vj6Vtóc cònwzBq đọpQDing lạipQDi vwzBqài giVj6Vọt nước,wzBq trông2MnX lạipQDi trẻ2MnX wzBqra Vj6Vvài tuổi,pQDi cứwzBq npQDihư cậupQDi cwzBqon t2MnXrai 2MnXlớn củpQDia nhVj6Và hàpQDing xóm.

Thấy tôipQDi hopQDiảng a9vfloạn, ChươpQDing wzBqNgự nó2MnXi: “HpQDiôm quwzBqa epQDim upQDiống pQDirượu saVj6Vy, khVj6Vông dá2MnXm a9vfvề nh2MnXà, cứ2MnX đò2MnXi Vj6Vđến cha9vfỗ tôi!”

Trời ơi,Vj6V Vj6Vtôi đi2MnXên rồia9vf sao?

“Bây gVj6Viờ mấya9vf giờa9vf ròi?Vj6V” Ta9vfôi pQDihỏi ChưpQDiơng Ngự.

“7h30”. Aa9vfnh cVj6Vhỉ đồpQDing wzBqhồ trê2MnXn tường2MnX nói.

“7h30? a9vfSao an2MnXh khôa9vfng pQDigọi tô2MnXi dậyVj6V sớma9vf hVj6Vơn? Tôi2MnX sắa9vfp đ2MnXến mpQDiuộn rồia9vf”. TVj6Vôi nVj6Vhặt a9vfáo l2MnXên rVj6Vồi cpQDihạy 2MnXra ngVj6Voài, a9vfthì bpQDiị a9vfanh g2MnXiữ lạipQDi, “Để2MnX Vj6Vtôi pQDiđưa pQDiem đi”.

Ngồi troa9vfng chiếVj6Vc 2MnXxe pQDiMer BpQDienz cwzBqủa Chươnga9vf NgựVj6V tôia9vf gVj6Vọi đ2MnXiện chVj6Vo mẹ,2MnX 2MnXmẹ tpQDiôi tVj6Vrách mắng2MnX Vj6Vté tát:pQDi “Vẫna9vf 2MnXcòn wzBqnhớ tVj6Vôi làVj6V ma9vfẹ pQDicô 2MnXà? Cả2MnX đêmwzBq điVj6V đ2MnXâu hVj6Vả? GọipQDi đ2MnXiện chwzBqo 2MnXcô toàa9vfn tắt2MnX máy”.

“Thì gwzBqiờ wzBqcon gọiVj6V điVj6Vện 2MnXcho wzBqmẹ đâywzBq thôi?”

“Tôi gọi2MnX điệnVj6V wzBqcho ca9vfô cảpQDi wzBqđêm twzBqhì Vj6Vsao?” GiọnpQDig mẹwzBq wzBqtôi hơipQDi nghẹn2MnX n2MnXgào, “ConVj6V cpQDió biếta9vf suVj6Výt Vj6Vnữa dpQDiọa cha9vfết m2MnXẹ rồia9vf không?wzBq BênwzBq ng2MnXoài la9vfộn xVj6Vộn nwzBqhư Vj6Vthế, nếuwzBq cwzBqon Vj6Vcó xảyVj6V 2MnXra việcpQDi 2MnXgì tVj6Vhì ma9vfẹ biếtVj6V a9vflàm thếa9vf nàa9vfo chứ?”

“Mẹ, c2MnXon sawzBqi rồi,wzBq pQDicon a9vfxin lỗ2MnXi mẹ!pQDi” TôVj6Vi 2MnXthành pQDithật nói.

Mẹ tôipQDi mãi2MnX khô2MnXng pQDinói gwzBqì, nửa2MnX phwzBqút sa9vfau m2MnXới nóiwzBq: “a9vfHết giwzBqờ làmVj6V nhớ2MnX Vj6Vvề n2MnXhà sớma9vf, đừngVj6V 2MnXcó lượnwzBq lpQDiờ b2MnXên n2MnXgoài nữa”.

“Vâng ạ”wzBq. TắtVj6V đ2MnXiện thwzBqoại, troVj6Vng lòngpQDi 2MnXvẫn thấpQDiy áyVj6V náywzBq a9vfkhó chịu.

Tôi nhwzBqìn đồng2MnX a9vfhồ, nói:pQDi “LVj6Vàm Vj6Vơn, na9vfhanh pQDilên mộtwzBq chútwzBq! SwzBqắp muộ2MnXn mpQDiất rồi!”

Anh tVj6Va Vj6Vchăm cpQDihú nhìVj6Vn đườ2MnXng, nóVj6Vi: “CũwzBqng khpQDiông thểpQDi đâm2MnX wzBqvào x2MnXe ngườ2MnXi kháVj6Vc được!”

Đến cơ2MnX quwzBqan pQDivừa kịpa9vf pQDi8 gipQDiờ đúnVj6Vg, tô2MnXi vội2MnX vàwzBqng chạVj6Vy đếnwzBq văna9vf phòng.

“Túi củapQDi ema9vf!” Chươa9vfng Vj6VNgự chạya9vf thwzBqeo đưwzBqa tVj6Vúi 2MnXcho wzBqtôi, “Tại2MnX saa9vfo trêa9vfn mặa9vft a9vfvẫn còwzBqn vếtVj6V nướca9vf mVj6Viếng nàyVj6V?” Vj6VAnh dùng2MnX ngóna9vf Vj6Vtay Vj6Vlau la2MnXu wzBqgiúp wzBqtôi, sapQDiu 2MnXđó đưawzBq túwzBqi chpQDio tôi.

Tôi Vj6Vvơ lấypQDi đ2MnXịnh chạyVj6V đi,wzBq t2MnXhì nhìpQDin wzBqthấy TVj6Viêu VpQDiiễn đứngVj6V ngaVj6Vy wzBqở cửawzBq chính.

“Tôi khwzBqông đpQDiến muộnwzBq, không2MnX tiwzBqn pQDianh npQDihìn xeVj6Vm!” Tôia9vf giơa9vf đồnVj6Vg hồpQDi wzBqcho Tia9vfêu Via9vfễn xem.

“Người vừa2MnX đưaVj6V wzBqem đếna9vf lwzBqà ai?”wzBq a9vfAnh pQDilàm mặa9vft lạnha9vf lùa9vfng hVj6Vỏi tôi.

Hóa rpQDia TổngVj6V giámVj6V s2MnXát đạipQDi a9vfnhân Vj6Vđứng đâwzBqy khôpQDing phwzBqải đểwzBq kpQDiiểm trVj6Va sựpQDi chVj6Vuyên cầnVj6V, vậya9vf twzBqhì chẳwzBqng sợpQDi wzBqanh ta9vfa nữaa9vf, “a9vfChẳng liênwzBq 2MnXquan ga9vfì đa9vfến a2MnXnh cả!”2MnX a9vfTôi khôngwzBq nhìa9vfn aVj6Vnh, 2MnXtung tẩa9vfy đa9vfi vào.

“Khả…”

Tôi ngVj6Vhe tiếnwzBqg apQDinh gọpQDii, cwzBqũng khôngwzBq quaa9vfy đầuwzBq wzBqlại. BâyVj6V gwzBqiờ wzBqlà giờa9vf làa9vfm việcVj6V, khôa9vfng a9vfnói wzBqchuyện riêna9vfg tư

 

3. Vj6VKhả Vj6VLạc, cóVj6V nga9vfhĩa làpQDi khảwzBq áa9vfi v2MnXà Vj6Vlạc quan

Tôi bwzBqận r2MnXộn tổng2MnX Vj6Vhợp Vj6Vdữ liệu,2MnX cứ2MnX wzBqbị điện2MnX thoạa9vfi npQDiội tuyếnVj6V lpQDiàm ồnwzBq đếpQDin nhứcpQDi đầVj6Vu, “TiểVj6Vu pQDiLưu, a9vfgiúp ng2MnXhe đia9vfện thoạipQDi chútwzBq đipQDi!” pQDiTôi 2MnXkhông ngơa9vfi ta9vfay, đànhwzBq phảiwzBq phVj6Viền đếnwzBq T2MnXiểu Lưu.

“Tổng ga9vfiám Vj6Vsát TpQDiiêu bảVj6Vo chịa9vf đếna9vf văn2MnX phòn2MnXg củapQDi Vj6Vanh ấy!”a9vf TiểupQDi Lưua9vf thậwzBqt wzBqlà nhpQDianh wzBqnhẹn, dậa9vfp đ2MnXiện thVj6Voại xVj6Vuống đVj6Vã truyềnVj6V wzBqđạt ngay.

Tôi chẳa9vfng đểa9vf 2MnXý đếna9vf a9vflời Vj6Vcô ấywzBq nóVj6Vi, tiVj6Vếp tụwzBqc tổngwzBq hợpa9vf phiếua9vf th2MnXống ka9vfê số2MnX liệpQDiu Vj6Vcông vi2MnXệc mpQDià pQDitổ trưởVj6Vng g2MnXiao, wzBqsố pQDiliệu qVj6Vuá pa9vfhức ta9vfạp, làwzBqm 2MnXtâm tríwzBq tôiwzBq Vj6Vrối loạn.

Một lúcpQDi điệna9vf thoại2MnX lạipQDi reoVj6V, Ti2MnXểu LưupQDi nga9vfhe rồ2MnXi nówzBqi: Vj6V“Tổng gVj6Viám sáta9vf Tiê2MnXu bảo2MnX chịwzBq nhwzBqanh đếnpQDi vwzBqăn phònga9vf củaa9vf wzBqanh ấy,2MnX dữVj6V liệpQDiu lầnwzBq trưVj6Vớc chịpQDi tpQDiổng ha9vfợp cVj6Vho anVj6Vh ấywzBq ca9vfó cha9vfút vấa9vfn đề”.

“Được!” Tô2MnXi Vj6Vtrả lời2MnX ma9vfột tiVj6Vếng, wzBqvẫn 2MnXngồi pQDiì khpQDiông nhú2MnXc nhípQDich. a9vfDữ lpQDiiệu cwzBqó vấnVj6V a9vfđề, anVj6Vh npQDiên wzBqtìm tổpQDi trưởng,2MnX wzBqtôi khônpQDig ca9vfhịu trách2MnX npQDihiệm tra9vfực tiếppQDi vớia9vf tổpQDing gpQDiiám sát.

Mặc kệa9vf tổnVj6Vg giámwzBq sát2MnX pQDiTiêu, tôia9vf vwzBqốn yếupQDi bóngwzBq vVj6Vía, wzBqkhông ch2MnXịu đựVj6Vng đwzBqược khwzBqi pQDiphải đốiwzBq diệ2MnXn vớpQDii bộpQDi mặtpQDi lạnha9vf wzBqlùng của2MnX Vj6Vanh pQDita. SángpQDi nVj6Vay, anwzBqh ta9vfa m2MnXặt lạnhVj6V taa9vfnh a9vfđứng ởwzBq cửawzBq wzBqgọi tôi,Vj6V giwzBqống nhưpQDi tôiVj6V wzBqphạm lỗpQDii lầma9vf wzBqgì, ngườa9vfi hôa9vfm qpQDiua đipQDi lượnpQDi pQDisiêu ta9vfhị a9vfvới Na9vfgô a9vfDuyệt là2MnX a2MnXnh ta2MnX, khwzBqông pQDiphải twzBqôi, bâyVj6V a9vfgiờ lạ2MnXi đếnVj6V g2MnXây sựwzBq wzBqgì vớipQDi 2MnXtôi chứ?

 Điện thoạiVj6V lạiVj6V pQDireo, pQDiTiểu Vj6VLưu cứpQDi nhìnwzBq tô2MnXi Vj6Vlắc đầu,2MnX “NVj6Vếu mà2MnX đắcVj6V tộiwzBq vớwzBqi tổnpQDig giáma9vf sá2MnXt Tiêu,wzBq cVj6Vhị sẽa9vf khôwzBqng yênVj6V th2MnXân đâu”.

Tôi qa9vfuyết địnhwzBq lwzBqấy hVj6Vai cụca9vf bôna9vfg a9vfnhét và2MnXo taa9vfi, đúngpQDi là2MnX twzBqôi 2MnXđang muVj6Vốn đ2MnXược pQDiyên 2MnXthân đây.

Reo pQDiđến nửwzBqa ngàVj6Vy, điệna9vf th2MnXoại cuốVj6Vi cùnVj6Vg ca9vfũng nằmVj6V yVj6Vên, tôipQDi a9vfthở phào.

Vừa ngẩna9vfg wzBqđầu, đãa9vf nhwzBqìn thấyVj6V Ta9vfiêu Vj6VViễn đứngpQDi a9vfở cử2MnXa ph2MnXòng Vj6Vlàm pQDiviệc, m2MnXặt a9vfbuồn wzBqrầu nhìa9vfn tôa9vfi, đôVj6Vi a9vfmôi a9vfmím lạiVj6V thàa9vfnh mộtwzBq vệta9vf mỏng.

“Điền KhVj6Vả LwzBqạc, a9vfem pQDilại a9vfđây chút!”a9vf pQDiGiọng npQDiói dịu2MnX dà2MnXng wzBqcủa wzBqanh dwzBqu pQDidương nwzBqhư tiếngwzBq đànVj6V vioVj6Vlincen, dpQDiụ dỗa9vf khiếnpQDi tô2MnXi Vj6Vkhông tự2MnX chủVj6V đượcVj6V mà2MnX đứngpQDi lê2MnXn Vj6Vđi th2MnXeo anh.

Đi đượca9vf mấyVj6V bướa9vfc mớiVj6V khôwzBqng khỏa9vfi mắnwzBqg ta9vfhầm mìnVj6Vh a9vfvô dVj6Vụng, chVj6Vẳng lẽ2MnX chỉwzBq cầnpQDi TiêwzBqu ViễnwzBq ngoắca9vf taywzBq, tpQDiôi sVj6Vẽ liền2MnX ngoa2MnXn npQDigoãn pQDichạy đếna9vf sao?

Tiêu ViễVj6Vn đa9vfi a9vfphía trước,Vj6V đểpQDi lạipQDi wzBqphía tôiVj6V dáa9vfng lưwzBqng ca9vfao thẳngVj6V c2MnXủa anpQDih, ta9vfôi nhìVj6Vn bóVj6Vng lpQDiưng ấyVj6V, khônVj6Vg thểpQDi dừn2MnXg bưpQDiớc được.

Tiêu ViễnwzBq ơia9vf TiVj6Vêu Viễna9vf, 2MnXanh wzBqlà kwzBqhắc Vj6Vtinh củawzBq em.

Văn pVj6Vhòng cwzBqủa 2MnXTiêu Viễn2MnX cpQDió mùwzBqi hươngpQDi hpQDioa hồngVj6V nồnpQDig nà2MnXn, twzBqôi hípQDit mạwzBqnh mộta9vf hơ2MnXi, hỏwzBqi: “MùpQDii hươna9vfg ởVj6V đâuVj6V thế?”

Tiêu ViễnwzBq nhpQDiư pQDilàm ảowzBq thuậtVj6V lấVj6Vy ra9vfa dướia9vf pQDibàn làpQDim v2MnXiệc 2MnXmột b2MnXó 2MnXhoa Vj6Vhồng to2MnX, nóipQDi: “TặwzBqng eVj6Vm quwzBqà Vj6Vxin lỗi,2MnX đừwzBqng ta9vfránh 2MnXmặt anpQDih nữa!”

Nhìn bóVj6V hpQDioa towzBq, lộ2MnXng lẫya9vf đẫma9vf sương,a9vf wzBqtôi kpQDihông nhậpQDin, màa9vf hỏVj6Vi wzBqlại aa9vfnh: “TạiVj6V sawzBqo Vj6Vlại Vj6Vcần quàpQDi xipQDin lỗiwzBq em?”

Tiêu ViễnpQDi wzBqcười ca9vfười ngwzBqại ngùngVj6V, a9vf“Sáng Vj6Vnay pQDithái độwzBq củaa9vf a2MnXnh khwzBqông tốt!”

Tôi cốa9vf 2MnXtình liếc2MnX nhìpQDin awzBqnh, “CwzBqhỉ wzBqcó swzBqáng naa9vfy 2MnXthái độVj6V khVj6Vông tốtVj6V ta9vfhôi sao?”

Anh wzBqdúi ho2MnXa 2MnXvào ta2MnXy tôi,pQDi “Đúa9vfng, wzBqanh lúca9vf nVj6Vào Vj6Vthái độVj6V Vj6Vcũng pQDikhông 2MnXtốt, xa9vfin pQDilãnh Vj6Vđạo tVj6Vha pQDithứ, 2MnXđã pQDiđược chưa?”

Tôi a9vfôm 2MnXbó hpQDioa wzBqto, đưpQDia lêwzBqn ngửi2MnX, pQDikhông kìmwzBq được,2MnX hVj6Vắt 2MnXhơi mVj6Vột tiếng.

Tiêu Va9vfiễn cườia9vf tôi2MnX, “Ngốc2MnX thế,a9vf lVj6Vàm vậy2MnX dễpQDi bVj6Vị dpQDiị ứnga9vf vwzBqới ppQDihấn hoa!”

“Ngốc tha9vfì l2MnXàm swzBqao? NVj6Vgốc cũng2MnX wzBqchẳng phạmVj6V pháp”.

“Đúng, e2MnXm wzBqngốc đếnwzBq ka9vfhác người,wzBq lạipQDi thànhVj6V Vj6Vưu điểm”.

Tôi nh2MnXìn T2MnXiêu ViễnwzBq ngVj6Vạc nhiênpQDi, 2MnX“Ngài 2MnXtổng giám2MnX sát,Vj6V ngàwzBqi biế2MnXt ănpQDi nó2MnXi pQDitừ kha9vfi nàpQDio vậy?”

Anh k2MnXhông nVj6Vhìn tôwzBqi, ca9vfhỉ pQDicúi đa9vfầu nVj6Vhìn vVj6Vào 2MnXmặt bàn2MnX sạch2MnX bpQDióng, “…a9vf TừpQDi kpQDihi 2MnXanh pha9vfát 2MnXhiện pQDisắp ma9vfất em!”

Ra khỏipQDi văa9vfn phò2MnXng củwzBqa Tiêua9vf Viễn2MnX, 2MnXtôi đ2MnXến pa9vfhòng gi2MnXải lapQDio ngồia9vf một2MnX l2MnXúc, mpQDiuốn Vj6Vcho cảm2MnX xpQDiúc củawzBq mwzBqình Vj6Vbình tĩna9vfh trở2MnX lại.

Giáo Vj6Vsư ĐpQDiiền Vj6Vlại 2MnXđang pwzBqha tràwzBq, tô2MnXi nwzBqhìn a9vfnhìn ônpQDig gậta9vf gVj6Vật đa9vfầu, wzBqông lạVj6Vi khônwzBqg v2MnXội ta9vfrở a9vfvề pQDilàm 2MnXviệc, nwzBqgồi xuốngpQDi đố2MnXi diệVj6Vn vpQDiới tpQDiôi, “TâmpQDi trạngwzBq ka9vfhông vuVj6Vi à?”

Tôi cũngVj6V khôngVj6V giấVj6Vu diwzBqếm, miễpQDin cưỡngwzBq pQDinở pQDinụ cười.

“Có pwzBqhải lpQDià lVj6Viên qua2MnXn đếnwzBq thờ2MnXi pQDitiết không,Vj6V hô2MnXm a9vfnay ngườiwzBq pQDitâm wzBqtrạng ka9vfhông a9vfvui khônga9vf pQDichỉ cópQDi mì2MnXnh cVj6Vháu!” Ôn2MnXg ámwzBq cwzBqhỉ Tiê2MnXu Viễ2MnXn pQDisao, gầa9vfn wzBqđây, họa9vf đều2MnX là2MnXm v2MnXiệc cVj6Vùng nhau.

“Chắc wzBqlà, cópQDi lẽ,pQDi cwzBqhắc cpQDiũng c2MnXó khVj6Vả năngwzBq nàpQDiy đấywzBq 2MnXạ!” TôiVj6V khônpQDig muốnVj6V khVj6Vông kpQDihí quáa9vf nặngwzBq nề,a9vf n2MnXên cốwzBq gắnga9vf mởwzBq miệng.

Ông cười,pQDi 2MnXhỏi: a9vf“Tại saVj6Vo cpQDiháu têVj6Vn l2MnXà K2MnXhả Lạc?”

“Khả lạca9vf, pQDicó nghĩa2MnX làa9vf khảpQDi wzBqái và2MnX lwzBqạc qpQDiuan ạ”.pQDi Kha9vfi tôVj6Vi rVj6Va đa9vfời, wzBqCola pQDichưa phảiVj6V 2MnXlà đồ2MnX uwzBqống pa9vfhổ biVj6Vến t2MnXrên thếwzBq gipQDiới, Vj6Vít rwzBqa pQDiTrung QuốcpQDi vẫn2MnX 2MnXchưa cVj6Vó pQDiloại nướcVj6V ngVj6Vọt tênwzBq la9vfà KhảwzBq wzBqlạc này.

“Khả ápQDii, pQDilạc quan…2MnX”, wzBqvị g2MnXiáo Vj6Vsư gia9vfà lẩmVj6V b2MnXẩm nóiVj6V, Vj6V“Cái t2MnXên nàwzBqy pQDihay, Vj6Vhy vwzBqọng cpQDion Vj6Vngười cVj6Vháu đượcpQDi 2MnXnhư tê”.

“Bác lwzBqà npQDigười thứpQDi hpQDiai nópQDii tê2MnXn ca9vfháu hpQDiay đấy”.Vj6V NgườiVj6V thứa9vf nhấ2MnXt n2MnXói Vj6Vnhư vậVj6Vy Vj6Vtất nhiêa9vfn lwzBqà mẹVj6V pQDitôi rồi.

“Ồ?”

“Bác khôwzBqng n2MnXói KhảVj6V L2MnXạc Vj6Vlà nước2MnX upQDiống cópQDi gwzBqa”. TôwzBqi nhún2MnX vapQDii, ca9vfười vVj6Với ông.

Buổi tpQDiối về2MnX Vj6Vnhà, ngồiVj6V Vj6Vxem phipQDim 2MnXdài ta9vfập lVj6Vúc pQDi8 giờpQDi vwzBqới mẹ.

Biết m2MnXẹ vwzBqẫn pQDicòn giậnpQDi tôi,a9vf nVj6Vên t2MnXôi kwzBqhông a9vfdám Vj6Vnói pQDinăng gpQDiì, chăa9vfm pQDichú ngồia9vf đa9vfợi pQDimẹ phêpQDi bình.

Thấy wzBqtôi ngápVj6V Vj6Vliên pQDitục, pQDimẹ a9vfcó vẻpQDi kwzBqhông đànhwzBq lpQDiòng nói:a9vf “2MnXMệt tha9vfì wzBqđi ngủVj6V đi”.

“Không m2MnXệt, khônVj6Vg mệt”2MnX CVj6Vố lấpQDiy tiwzBqnh thầnVj6V, 2MnXtiếp tụcVj6V ngồiVj6V đếmwzBq thwzBqời g2MnXian pQDivới mẹ.

Ti vVj6Vi chè2MnXn pQDichương 2MnXtrình qua9vfảng wzBqcáo, điềuwzBq npQDiày làmpQDi cwzBqho ngườia9vf ta9vfa cựca9vf a9vfkỳ ta9vfhấy phảnVj6V cpQDiảm, mộta9vf 2MnXnhóm nga9vfười va9vfừa Vj6Vnhảy wzBqvừa hát2MnX, “a9vfTết nă2MnXm npQDiay pQDikhông nhậna9vf quà…”a9vf đúwzBqng wzBqlà chVj6Vẳng a9vfra a9vflàm sapQDio! Ảnh2MnX hưởng2MnX nghpQDiiêm trọnwzBqg đếnVj6V việa9vfc ngwzBqhe nhìpQDin pQDicủa toànpQDi Vj6Vdân. TpQDiôi ta9vfhật khônpQDig hiểupQDi cácpQDi cwzBqơ q2MnXuan 2MnXphê chuẩnwzBq a9vfnhư thế2MnX wzBqnào, cVj6Vái a9vfkiểu quảna9vfg c2MnXáo vớpQDi pQDivẩn 2MnXnhư thế2MnX na9vfày cũwzBqng đưpQDiợc lêVj6Vn 2MnXti va9vfi. CápQDic quảngVj6V cáVj6Vo kVj6Vhác twzBqhì mấtVj6V tVj6Viề, quảa9vfng pQDicáo pQDinày thìwzBq mVj6Vất mạng.

Mẹ t2MnXôi cwzBqũng cảmwzBq pQDithấy đVj6Viếc tawzBqi, 2MnXtắt tpQDii v2MnXi đ2MnXi, 2MnXđeo Vj6Vkính la9vfão nêVj6Vn đ2MnXọc báo.

“Mẹ đừpQDing xepQDim nwzBqữa, na9vfghỉ npQDigơi s2MnXớm a9vfđi thôi!Vj6V MắtpQDi a9vfđã khVj6Vông wzBqtốt rpQDiồi cònVj6V cứVj6V thích2MnX đọc2MnX ch2MnXữ nhỏ!”wzBq Vj6VTôi pQDikhông biếta9vf mìn2MnXh tpQDiừ lpQDiúc nào2MnX cũnVj6Vg họ2MnXc mpQDiẹ cáiVj6V tín2MnXh càua9vf nhàua9vf nhpQDiững chuyệnpQDi vụ2MnXn vặt.

“Mẹ đâupQDi gwzBqiống cpQDion đư2MnXợc, Vj6Vnằm xuốngwzBq a9vflà ngủwzBq. NhiềupQDi tuổpQDii rồpQDii, ngủa9vf ít,Vj6V ngủwzBq khôa9vfng được!”pQDi Mẹ2MnX a9vftôi chậpQDim pQDirãi nói.

“Con nóVj6Vi cwzBqhuyện vwzBqới mẹ”Vj6V. TVj6Vôi sáwzBqn lạpQDii a9vfbên mẹ,2MnX a9vfnũng nwzBqịu. NgàyVj6V béVj6V, ta9vfôi thícwzBqh đượca9vf sà2MnX Vj6Vvào lònpQDig Vj6Vmẹ, th2MnXật là2MnX thích.

Mẹ r2MnXốt cVj6Vuộc cũnga9vf bỏVj6V pQDibáo xuwzBqống, “ThôiwzBq được,a9vf mwzBqẹ cũna9vfg đanwzBqg mpQDiuốn pQDinói chuwzBqyện va9vfới cowzBqn. T2MnXối quVj6Va ca9vfon kpQDihông về,pQDi pQDiđi đa9vfâu vậy?”2MnX Tôia9vf wzBqbiết a9vfngay a9vfmẹ sẽpQDi hỏi2MnX câuwzBq hỏia9vf nàa9vfy mà.

“Tụ tVj6Vập vớiwzBq bạpQDin wzBqbè, nghịchpQDi phápQDi c2MnXả đêm!”pQDi TVj6Vôi đànhwzBq ppQDihải a9vfnói dối.

Xin thượVj6Vng đếVj6V twzBqha lỗwzBqi chVj6Vo tVj6Vôi, nếpQDiu đểpQDi wzBqmẹ a9vftôi biế2MnXt tôi2MnX uốngwzBq rượua9vf 2MnXsay, lạpQDii qupQDia đêa9vfm tVj6Vrong nhà2MnX a9vfmột wzBqngười đàn2MnX wzBqông độca9vf Vj6Vthân, Vj6Vchắc Vj6Vmẹ sẽwzBq tuwzBqyệt tìVj6Vnh pQDimẹ c2MnXon với2MnX tôiwzBq mất.

Mẹ thởVj6V 2MnXdài, “SaowzBq co2MnXn chẳa9vfng wzBqlúc na9vfào đểpQDi ma9vfẹ đ2MnXược wzBqyên tâma9vf vậy!”

Tôi pQDingoan 2MnXngoãn n2MnXhận lỗiVj6V, thànhpQDi thậtwzBq đwzBqể được2MnX 2MnXkhoan hồng.

“Khả KhảpQDi a9vfà, copQDin cũnVj6Vg khwzBqông còna9vf nhỏ2MnX nữa,2MnX cóVj6V phảia9vf wzBqlà coVj6Vn cũa9vfng nênVj6V 2MnXtìm một2MnX ngVj6Vười ba9vfạn tr2MnXai cVj6Vho ổna9vf địnpQDih a9vfđi khôVj6Vng? ĐpQDiể mpQDiẹ pQDiđỡ phảwzBqi bậna9vf tâ2MnXm mpQDiãi!” MẹpQDi tôVj6Vi nóia9vf a9vfvẻ swzBquy tư.

Bạn trwzBqai đVj6Vâu wzBqphải a9vfcứ wzBqnói tìma9vf a9vflà tìmwzBq đượcwzBq đâu?2MnX pQDiCứ n2MnXhư la9vfà wzBqđã đượcpQDi đpQDiặt spQDiẵn ởa9vf đwzBqâu đópQDi đa9vfợi tôia9vf đến2MnX pQDinhặt vềwzBq vậy.

Mẹ twzBqôi đú2MnXng l2MnXà nwzBqgười h2MnXay 2MnXsốt ruộpQDit. TôVj6Vi cười2MnX cười,a9vf tVj6Vự nhia9vfên lạa9vfi npQDihớ đếnwzBq Ta9vfiêu ViễwzBqn, Vj6Vnhớ đếna9vf đôia9vf mVj6Vắt 2MnXsáng lấwzBqp lánhVj6V củpQDia a2MnXnh, nhVj6Vớ đVj6Vến bpQDió ha9vfoa hwzBqồng a2MnXnh tặwzBqng Vj6Vhôm nay.

Có phải2MnX a9vfanh pQDicũng wzBqlo 2MnXsợ, sợwzBq cha9vfúng tôVj6Vi c2MnXuối wzBqcùng khpQDiông thểwzBq đếpQDin đượcwzBq wzBqvới nhaVj6Vu? NgượcVj6V lạ2MnXi, hàpQDinh độnpQDig a9vflo l2MnXắng củ2MnXa anwzBqh lạiVj6V la9vfàm cha9vfo Vj6Vtôi thấywzBq yênwzBq tâwzBqm, vậyVj6V lVj6Và Vj6Vanh vẫpQDin cò2MnXn có2MnX chúta9vf để2MnX ýpQDi đếna9vf tôpQDii chăwzBqng? Tôa9vfi cpQDió thể2MnX wzBqnào wzBqcoi đóVj6V làa9vf hàpQDinh đa9vfộng Vj6Vanh vẫ2MnXn yêupQDi t2MnXôi giốn2MnXg na9vfhư tôVj6Vi yVj6Vêu aa9vfnh đượcwzBq không?

“Mẹ 2MnXcòn n2MnXhớ Vj6Vhồi wzBqđại họpQDic co2MnXn cpQDió mộtpQDi ngườiVj6V bwzBqạn 2MnXtên TiêuwzBq Viễna9vf không?”pQDi TôwzBqi n2MnXgước đầupQDi lênpQDi, tâwzBqm ha9vfồn Vj6Vbay wzBqbổng thật2MnX xa.

Mẹ đwzBqột nhiênpQDi ng2MnXừng lạVj6Vi, rấta9vf lâpQDiu saua9vf, 2MnXhình pQDinhư nhwzBqớ Vj6Vra điềpQDiu gwzBqì, “Nhớ!pQDi Ma9vfùa hwzBqè năma9vf Vj6Vđó cwzBqon sVj6Vốt cao2MnX, lwzBqên đpQDiến 4a9vf0 a9vfđộ a9vfliền, trpQDiong lú2MnXc a9vfmê mwzBqan bấ2MnXt tỉa9vfnh tpQDioàn lảwzBqm 2MnXnhảm cáVj6Vi tênVj6V này.Vj6V SwzBqau đwzBqó, mẹa9vf hỏipQDi giáopQDi vVj6Viên và2MnX bạna9vf họcVj6V củaVj6V coa9vfn, mới2MnX bpQDiiết cậuVj6V t2MnXa xa9vfuất ngopQDiại rồi”.

Tôi trònpQDi mắt2MnX nhìn2MnX mẹa9vf, a9vf“Mẹ 2MnXcòn biế2MnXt a9vfgì nữa?”

“Một giáo2MnX viêwzBqn của2MnX wzBqbọn wzBqcon ca9vfho mẹVj6V số2MnX điệwzBqn thoạpQDii nhVj6Và cậuwzBq ấwzBqy. MẹVj6V vốnwzBq địpQDinh hỏ2MnXi Vj6Vbố mẹa9vf cậu2MnX pQDita 2MnXcách li2MnXên lạcVj6V bêpQDin nướa9vfc ngoàVj6Vi, mẹ2MnX cậupQDi ấypQDi a9vflại pQDinói va9vfới mẹVj6V rằngpQDi, pQDigia đìnhVj6V họpQDi a9vfvốn khôwzBqng đồng2MnX pQDiý Vj6Vcậu ấVj6Vy va9vfà cwzBqon đếnwzBq 2MnXvới nhau”.2MnX pQDiMẹ tVj6Vôi pQDibình twzBqhản thuậta9vf a9vflại, 2MnXtrong gia9vfọng npQDiói twzBqoát lêwzBqn a9vfsự wzBqbi thường.

“Dù gìwzBq cậu2MnX ấwzBqy cũ2MnXng đãwzBq xua9vfất nga9vfoại rồipQDi, chứnwzBqg tVj6Vỏ tráipQDi tVj6Vim cVj6Vủa cậua9vf ấa9vfy cũnga9vf đặtpQDi pQDiở nwzBqơi rấa9vft c2MnXao, s2MnXẽ Vj6Vkhông wzBqvì cowzBqn màwzBq a9vftừ bỏpQDi ti2MnXền đồ2MnX cwzBqủa ma9vfình, npQDigười nhưpQDi va9vfậy khônwzBqg a9vflà chỗVj6V d2MnXựa cảa9vf đờipQDi được…”

“Về sauwzBq, cậu2MnX a9vfấy gọi2MnX đVj6Viện thoa9vfại đếwzBqn nhàa9vf mVj6Vình mấVj6Vy lần,pQDi ma9vfẹ đềuwzBq na9vfói là2MnX co2MnXn khô2MnXng có2MnX wzBqnhà. Vềa9vf saa9vfu nữaa9vf, pQDinhà mìa9vfnh đổVj6Vi sa9vfố điệ2MnXn thoạVj6Vi mới…”

Thì r2MnXa gipQDiữa tôipQDi vpQDià Ta9vfiêu Va9vfiễn cònVj6V c2MnXó mộa9vft pQDiquãng trắwzBqc trởVj6V nha9vfư vVj6Vậy 2MnXmà twzBqôi chưawzBq tpQDiừng biết!

“Mẹ!” wzBqTôi vộia9vf ôma9vf lấy2MnX ma9vfẹ, nằmwzBq trwzBqong vVj6Vòng ta9vfay Vj6Vmẹ, lpQDiau nưwzBqớc mắt.

“Khả KhảpQDi”. MVj6Vẹ vpQDiỗ nhẹpQDi wzBqlưng tôiVj6V, pQDi“Đi ngủa9vf đi”.

“Không, hôpQDim Vj6Vnay cpQDion n2MnXgủ vớipQDi mẹ”.Vj6V Tôia9vf lườia9vf biếnga9vf khVj6Vông chịua9vf r2MnXa khỏipQDi 2MnXlòng mẹ.

Tôi sợ2MnX bpQDiuổi tốpQDii ngủ2MnX một2MnX mìnpQDih, npQDihư vậya9vf, khpQDii mwzBqơ thấy2MnX TiêupQDi VpQDiiễn, tôVj6Vi sẽwzBq wzBqcảm thấa9vfy rVj6Vất cô2MnX đơn.

Mỗi ngàywzBq đipQDi a9vflàm, 2MnXtôi đề2MnXu cVj6Vố ýVj6V tránhpQDi TiêVj6Vu Viễn,a9vf c2MnXố gắnga9vf trápQDinh càn2MnXg xpQDia cànpQDig twzBqốt, anpQDih khôngVj6V ca9vfòn làwzBq cpQDihàng traa9vfi pQDitrẻ mVj6Và tôiwzBq từngwzBq pQDibiết nữa.

Tiêu V2MnXiễn c2MnXủa hiVj6Vện twzBqại, toàVj6Vn wzBqthân a9vftoát lênVj6V a9vfsức quyến2MnX rwzBqũ cVj6Vủa mộtVj6V ngườiwzBq đàn2MnX ôa9vfng trưởnwzBqg Vj6Vthành, khía9vf phácwzBqh mạwzBqnh wzBqmẽ Vj6Vlộ ra9vfa mộpQDit Vj6Vcách ta9vfự Vj6Vnhiên twzBqhu hútpQDi mọa9vfi ngườiVj6V chúwzBq ý.

Một n2MnXgười 2MnXđàn ôpQDing ưuwzBq 2MnXtú như2MnX a9vfvậy, tVj6Vại swzBqao lúa9vfc đầuVj6V wzBqlại thícwzBqh mộtpQDi đứa2MnX đVj6Vầu ócVj6V a9vfbã đậuwzBq nhưwzBq tô2MnXi chứ?

Một hôwzBqm, wzBqlớp trưởngpQDi ChưpQDiơng SínhVj6V kiế2MnXm đượca9vf h2MnXai chiếpQDic vé2MnX biểpQDiu wzBqdiễn cwzBqa nhwzBqạc c2MnXủa LwzBqưu ĐứcwzBq HowzBqa, 2MnXmang 2MnXđến wzBqcho tôi2MnX pQDinhư vậtwzBq pQDihiến tế,wzBq wzBq“Thế n2MnXào? BwzBquổi biểwzBqu diễnVj6V ca9vfủa thần2MnX wzBqtượng củaVj6V cậu2MnX đấy”.

“Thật khôngwzBq hổ2MnX wzBqdanh cậua9vf a9vflà a9vflớp trưởng,a9vf đa9vfúng wzBqlà quáwzBq vĩa9vf đại”.

“Vậy pQDicuối tVj6Vuần mVj6Vình đVj6Vưa a9vfcậu điVj6V 2MnXxem nhé?”2MnX ChVj6Vương Sa9vfính đềa9vf nghị.

“Không cần,wzBq để2MnX mpQDiẹ mìa9vfnh đưawzBq mìnVj6Vh đi!”Vj6V a9vfTôi a9vfbiết ChươwzBqng SíwzBqnh khôna9vfg thíVj6Vch L2MnXưu Đứ2MnXc Vj6VHoa lắmpQDi, 2MnXhồi pQDihọc đ2MnXại h2MnXọc, mỗia9vf lầnVj6V tôVj6Vi ngVj6Vhe LưuVj6V ĐứcpQDi pQDiHoa hátwzBq, cVj6Vậu ấya9vf Vj6Vvà Tiêua9vf Viễn2MnX đềuVj6V khịtVj6V wzBqmũi c2MnXhê bai.

“Người gi2MnXà a9vfhọ khôngwzBq twzBqhích cpQDiác Vj6Vngôi pQDisao wzBqca nhạca9vf ĐàiwzBq LoawzBqn, HồnpQDig Kônga9vf thế2MnX nàyVj6V đâu,wzBq 2MnXđi cũngVj6V giốngVj6V hànhVj6V tội.Vj6V 2MnXThôi tha9vfì mìna9vfh đpQDii a9vfchịu twzBqội thaVj6Vy pQDicho 2MnXbậc ca2MnXo niê2MnXn đỡpQDi khổ”.wzBq Chương2MnX SínpQDih tỏ2MnX rpQDia a9vfrất hiểuwzBq tâm2MnX lýVj6V ngườiwzBq khác.

“Ha wzBqha, mVj6Vẹ mìnVj6Vh a9vfmà nghVj6Ve cậu2MnX nówzBqi vậypQDi wzBqlại cwzBquống a9vflên đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tớVj6V cònwzBq mê2MnX LưwzBqu ĐứcwzBq 2MnXHoa hơn2MnX tớVj6V wzBqấy chứ”.

“Trời, Vj6Vtại s2MnXao lạia9vf 2MnXcó bàpQDi gVj6Vià nhưa9vf wzBqvậy chứ?”

“Mẹ Vj6Vmình vẫwzBqn chưVj6Va gVj6Vià pQDiđâu”. 2MnXTôi pha9vfản bácpQDi, “Va9vfậy tVj6Vhì, đểwzBq lầnwzBq a9vfsau mìn2MnXh mời2MnX cậwzBqu Vj6Vxem bó2MnXng 2MnXrổ ởa9vf s2MnXân wzBqvận đ2MnXộng nhé”.

 

4. TpQDiôi wzBqsợ a2MnXnh bpQDián ngưpQDiời nướcVj6V npQDigoài mất 

Hôm 2MnXthứ sVj6Váu, tổwzBq trưởngVj6V dẫ2MnXn tổwzBqng giámpQDi sáVj6Vt k2MnXỹ thuậwzBqt vàVj6V phVj6Vó tổnVj6Vg gipQDiám wzBqsát kỹa9vf thuậVj6Vt đếpQDin thịa9vf sáa9vft Vj6Vcác Vj6Vphòng ban.

Từ xpQDia Vj6Vđã nhwzBqìn thấyVj6V Tiêua9vf VpQDiiễn, twzBqôi vộipQDi và2MnXng cúiVj6V đầuVj6V xuốnwzBqg gia9vfả vờwzBq đVj6Vang pho2MnXto tàwzBqi liệu.Vj6V TwzBqôi ca9vfúi mỏipQDi cổa9vf lwzBqắm rồiwzBq mpQDià họpQDi vẫnpQDi ca9vfhưa đia9vf khỏi,Vj6V pQDiđã thế2MnX c2MnXòn tiến2MnX lạa9vfi pQDiphía tôi.

Tổ trưởngVj6V cười2MnX hwzBqa hảa9vf npQDiói: “Này,2MnX TiểuVj6V pQDiKhả àVj6V, câpQDiy lôpQDi hộVj6Vi của9vfa côVj6V lớVj6Vn đẹpa9vf quá!”

Ông pQDikhông 2MnXcó 2MnXviệc a9vfgì tVj6Vhì a9vfnhanh a9vfđi đi,wzBq ngpQDiắm Vj6Vlô hộiwzBq a9vfcủa tôiVj6V lpQDiàm 2MnXgì chứ?

“Đúng thế,Vj6V mVj6Vua cùnga9vf mộtVj6V lúa9vfc 2MnXmà cpQDiây a9vfcủa twzBqôi khônpQDig lớnwzBq đ2MnXẹp Vj6Vbằng câypQDi của2MnX TipQDiểu wzBqKhả”. TiểVj6Vu pQDiLưu wzBqcũng phụpQDi họVj6Va theo.

“Nuôi wzBqthế na9vfào đấVj6Vy? GiớiVj6V thiệVj6Vu mộtwzBq c2MnXhút 2MnXkinh nghiệmpQDi đi!2MnX” TVj6Vổ trưởngpQDi đếVj6Vn tVj6Vrước mặt2MnX, vpQDiỗ vwzBqai tôi,2MnX làwzBqm a9vfnhư mối2MnX Vj6Vquan hệa9vf củawzBq chúnpQDig tVj6Vôi gắa9vfn b2MnXó lắm.

“Ha hwzBqa, 2MnXcó kia9vfnh nghiVj6Vệm gìpQDi wzBqđâu?” MVj6Vỗi Vj6Vngày Vj6Vtôi 2MnXuống sữVj6Va ca9vfòn thừ2MnXa nVj6Vgại đwzBqổ, đềuwzBq tướVj6Vi và2MnXo cha9vfậu pQDicây mà.

“Lại cònVj6V Vj6Vgiữ Vj6Vbí a9vfmật va9vfới wzBqtôi npQDiữa à?”

Tất nhiên2MnX la9vfà phảiwzBq bảo2MnX mậpQDit rồi,Vj6V nếa9vfu khpQDiông láta9vf nữ2MnXa twzBqôi pQDilại bịpQDi phVj6Vê bình.

 Phó t2MnXổng giVj6Vám sát2MnX NwzBqgô Duyệa9vft thấVj6Vy khônpQDig ka9vfhí trầmwzBq lắngpQDi, bèna9vf nóa9vfi: “TiểupQDi Khả2MnX, côa9vf gầnVj6V đpQDiây Vj6Vcó giwzBqảm béoVj6V không,a9vf cwzBqảm thấypQDi gầypQDi wzBqđi nVj6Vhiều đấy”.

Một nhómwzBq ngư2MnXời Vj6Vvây lấyVj6V t2MnXôi hwzBqỏi nwzBqọ hỏiwzBq kpQDiia, khiếna9vf tôi2MnX pQDithấy khVj6Vông wzBqtự nhiên.

“Xin lỗia9vf cácwzBq vị,a9vf tôVj6Vi pha9vfải v2MnXào pQDinhà vpQDiệ Vj6Vsinh pQDimột chút”.2MnX TôipQDi vội2MnX vàngpQDi tìmVj6V pQDicớ tVj6Vhoát thân.

Khi nVj6Vgang qwzBqua 2MnXbên pQDiTiêu Viễn,a9vf a9vfanh liếca9vf nhVj6Vìn tôiVj6V, nói:pQDi “E2MnXm vpQDiẫn qa9vfuen lẩpQDin trốn”.

Tiếng nói2MnX quVj6Vá Vj6Vnhỏ, nhỏa9vf đến2MnX độwzBq cwzBqhỉ đủVj6V a9vfcho 2MnXmột mìVj6Vnh t2MnXôi wzBqnghe thấy.

Hết gia9vfờ Vj6Vlàm, bỗng2MnX nhiênpQDi trờiVj6V nổ2MnXi gpQDiió, bụi2MnX Vj6Vdày đặcVj6V th2MnXổi mpQDiù mịt,2MnX làVj6Vm ngườiwzBq ta9vfa 2MnXkhông tVj6Vhở nổi,a9vf ch2MnXỉ cVj6Vó thểpQDi bắpQDit xwzBqe vềa9vf nhà.

Có lẽ2MnX Vj6Vtại thờ2MnXi tiếta9vf khôngwzBq 2MnXtốt nênVj6V rấta9vf wzBqít tawzBqxi tr2MnXên đường,Vj6V thỉVj6Vnh thoảVj6Vng mớia9vf cpQDió mwzBqột xwzBqe chpQDiạy pQDiqua, Vj6Vthì b2MnXên tVj6Vrong đpQDiã c2MnXó Vj6Vngười ngồi2MnX rồi.

Người đa9vfứng bên2MnX đườwzBqng 2MnXrất đa9vfông, cũwzBqng 2MnXđều kVj6Vhông bắa9vft wzBqđược a9vfxe. LònpQDig tôa9vfi cwzBqhán nảVj6Vn, cúwzBqi đầpQDiu đếm2MnX cpQDiác ôpQDi gạchVj6V dư2MnXới đất.

Một wzBqchiếc xpQDie màu2MnX a9vfxanh n2MnXgọc đỗ2MnX bVj6Vên cạnh2MnX ta9vfôi, rồwzBqi nghVj6Ve thấa9vfy tiếna9vfg củapQDi Tia9vfêu VwzBqiễn, “LênVj6V wzBqxe a9vfđi! Ana9vfh đwzBqưa wzBqem về!”

Tôi lắcVj6V đầuVj6V, “KhVj6Vông cầna9vf pQDiđâu, awzBqnh cũnga9vf a9vfkhông thuậpQDin đường”.

“Thời tiếtpQDi xấVj6Vu twzBqhế nàa9vfy, wzBqem a9vfkhông b2MnXắt đượ2MnXc wzBqxe đâu.2MnX Vj6VMau lwzBqên xa9vfe đi”.

Tôi 2MnXnhìn bầuwzBq tpQDirời 2MnXxám xịtpQDi, dVj6Vo dựpQDi một2MnX chút,Vj6V đànha9vf wzBqlên 2MnXxe củaVj6V a9vfTiêu Viễn.

Ra đếnwzBq làwzBqn đườngVj6V đôVj6Vi, bắtwzBq đầua9vf pQDitắc đườ2MnXng, TiêuVj6V Viễn2MnX gpQDiiảm a9vftốc đVj6Vộ c2MnXhậm lại.

“Phía trVj6Vước Vj6Vcó cửawzBq hàngwzBq ăna9vf củawzBq TứwzBq Xuyên2MnX a9vfđược lắm,2MnX ăpQDin cơmpQDi xon2MnXg rồiVj6V 2MnXanh a9vfđưa a9vfem vVj6Về na9vfhé”. TiêuVj6V ViễpQDin đánhpQDi 2MnXxe vVj6Vào trong.

“Cho a9vfem xpQDiuống đây2MnX wzBqđược rồi”,2MnX tôi2MnX chỉVj6V v2MnXào ngwzBqã wzBqrẽ trước2MnX mặt,pQDi “EwzBqm khôngwzBq đóa9vfi, nênpQDi khô2MnXng a9vfđi ănVj6V 2MnXvới anVj6Vh đâu”.

“Em thawzBqy đa9vfổi từwzBq lúcwzBq n2MnXào vậya9vf? NVj6Vhớ hồia9vf trướa9vfc buổpQDii chiềuVj6V ch2MnXưa đếnpQDi bốnwzBq g2MnXiờ đãVj6V kVj6Vêu đVj6Vói mà”.a9vf Tiêa9vfu VVj6Viễn nhwzBqăn pQDimặt cười,2MnX “MàpQDi cwzBqòn ăwzBqn rấtVj6V wzBqkhỏe nữa,pQDi lượnwzBqg cơVj6Vm nganVj6Vg wzBqvới anh”.

“Bây gwzBqiờ epQDim khôngpQDi Vj6Văn nhiềuVj6V nữa,wzBq sợVj6V béo”a9vf. Bâya9vf gi2MnXờ đia9vf lpQDiàm, Vj6Vngày n2MnXào pQDicũng ngồipQDi wzBqở 2MnXvăn a9vfphòng, Vj6Văn nh2MnXiều thêm2MnX a9vfmột 2MnXmiếng lpQDià béopQDi ngay.

“Nhưng mà,a9vf e2MnXm ta9vfừ trướca9vf đếnpQDi giờ2MnX wzBqcó béoa9vf đâu”.

“Đó là2MnX va9vfì trướca9vf đ2MnXến gia9vfờ khônVj6Vg phảipQDi lpQDiúc nàoa9vf aVj6Vnh cũna9vfg ởpQDi bênVj6V eVj6Vm, nêna9vf k2MnXhông bwzBqiết. Vj6VHồi ea9vfm pQDibéo nhấwzBqt la9vfà 72MnX0kg đấy”.

Hồi đó,Vj6V a9vfvì Vj6Vnhớ nhpQDiư đipQDiên một2MnX ngườpQDii, l2MnXại khpQDiong cpQDió cácpQDih nàowzBq trútpQDi a9vfra được,2MnX cwzBqhỉ cówzBq Vj6Vthể ăwzBqn thậtVj6V a9vfnhiều wzBqđồ ngọt,a9vf ca9vfơ thể2MnX cứpQDi nwzBqở a9vfphình pQDira nhVj6Vư b2MnXột nởa9vf vậy.

Xe phwzBqía sVj6Vau khVj6Vông npQDigừng ba9vfấm a9vfcòi, TipQDiêu Viễa9vfn mớa9vfi để2MnX 2MnXý đpQDiến wzBqxe đawzBqng dừna9vfg Vj6Vở pQDigiữa đưpQDiờng, “ApQDinh 2MnXđói rồi,Vj6V tpQDirước mặtwzBq lạia9vf pQDicó ha9vfàng ăpQDin chí2MnXnh gVj6Vốc Tứ2MnX XupQDiyên, pQDithôi a9vfem ănpQDi với2MnX awzBqnh pQDimột wzBqchút đ2MnXi”. a9vfGiọng aa9vfnh n2MnXài nỉVj6V khiếVj6Vn a9vftôi khówzBq mà2MnX 2MnXtừ chối.

Quả 2MnXlà đVj6Vồ ănwzBq TứwzBq X2MnXuyên chía9vfnh gốc,wzBq vừVj6Va Vj6Vbước 2MnXvào wzBqcửa hànga9vf 2MnXăn đã2MnX ngửi2MnX thấyVj6V rõVj6V vwzBqị caVj6Vy nồVj6Vng, tôi2MnX twzBquy là2MnX ngườiwzBq miền2MnX Bắc,Vj6V nhưwzBqng lwzBqại thía9vfch ăpQDin a9vfcay hơVj6Vn c2MnXả ngườia9vf miềna9vf Nam.

Lên t2MnXầng wzBqhai, chú2MnXng tôa9vfi vàpQDio ma9vfột phò2MnXng rộng2MnX rãpQDii tVj6Vrang nhã,wzBq trpQDiong phòn2MnXg npQDigát ha9vfương chèpQDi Vj6Vthơm pQDilàm chwzBqo tinwzBqh ta9vfhần ngườiwzBq 2MnXta trở2MnX n2MnXên dễa9vf chịpQDiu hẳn.

“Hay làa9vf đổVj6Vi chỗwzBq đwzBqi, pQDiở đâya9vf wzBqquá 2MnXsang trọa9vfng, ca9vfhắc pQDichắn khwzBqông 2MnXrẻ đâu!”a9vf a9vfTôi nóVj6Vi nhỏVj6V vwzBqới TiêwzBqu Viễn.

“Không s2MnXao, a9vfanh Vj6Vvẫn Vj6Vđủ pQDisức tra9vfả tiềnpQDi ăn”.a9vf 2MnXAnh Vj6Vcười ca9vfười, kh2MnXuôn mVj6Vặt tỏwzBq rwzBqa ka9vfhông ha9vfề qupQDian tâm.

Từ kwzBqhi tôipQDi a9vfquen anhVj6V, anpQDih đ2MnXã thípQDich tốnwzBq kéa9vfm xVj6Va xpQDiỉ, baVj6Vo Vj6Vnhiêu npQDiăm t2MnXrôi 2MnXqua, vẫ2MnXn khwzBqông a9vfhề tha2MnXy đổi.

Nhìn TiêuVj6V ViễnpQDi trướcwzBq a9vfmặt wzBqmà tra9vfong a9vftim vpQDiô wzBqcớ wzBqdâng đầyVj6V nhữVj6Vng 2MnXnỗi niềma9vf thwzBqương Vj6Vcảm không2MnX tên.

Thời gipQDian là2MnXm biếnpQDi đổia9vf rất2MnX nhia9vfều twzBqhứ, a9vfnhưng khwzBqông th2MnXể nàopQDi biến2MnX đổiVj6V được2MnX ta9vfrái t2MnXim yêuVj6V thươnwzBqg thuởa9vf wzBqban đầu.

“Ha wzBqha, pQDiTiêu Via9vfễn à,2MnX Vj6Vcậu đến2MnX swzBqao khônpQDig nóia9vf vVj6Với an2MnXh epQDim wzBqmột tiế2MnXng?” NgoàipQDi cửVj6Va wzBqcó tiếwzBqng nóiVj6V từ2MnX a9vfxa tiến2MnX lạiwzBq gwzBqần, rồipQDi thấywzBq ởwzBq cpQDiửa xupQDiất ha9vfiện wzBqmột dáa9vfng ng2MnXười vạma9vf vỡ.

“Mình pQDichỉ pQDitiện đường2MnX đwzBqi ngawzBqng qwzBqua, ka9vfhông muwzBqốn làmpQDi a9vfphiền a9vfđến thờia9vf a9vfgian nga9vfhỉ a9vfngơi củaa9vf cậu”.wzBq TiêpQDiu ViễnVj6V cười.

Người đa9vfàn ôngwzBq Vj6Vto caa9vfo ấy2MnX nhìnwzBq tVj6Vôi, Vj6V“Ồ, đVj6Vây cwzBqhẳng phpQDiải Vj6Vlà cô2MnX epQDim đpQDii cùnpQDig vớipQDi đ2MnXại ca9vfa đa9vfến a9vfđánh bàipQDi sao?”

Thảo nVj6Vào nhwzBqìn wzBqthấy qupQDien wzBqthì r2MnXa đúa9vfng lwzBqà đãVj6V từpQDing gặwzBqp ngưVj6Vời này,wzBq lầVj6Vn đóa9vf cùa9vfng Chư2MnXơng pQDiNgự đếwzBqn khpQDiu gpQDiiải twzBqrí đánh2MnX bàwzBqi, cũngwzBq pQDicó mặwzBqt ana9vfh ta.

“Đại cVj6Va, đa9vfánh bàiwzBq?” Tiê2MnXu ViễwzBqn nVj6Vghe ma9vfà chẳnpQDig hiểuVj6V wzBqgì cả,wzBq “C2MnXôn ThipQDiếu từ2MnXng Vj6Vgặp TpQDiiểu pQDiKhả nhàwzBq mpQDiình à?”

“Thì r2MnXa 2MnXlà ngườiwzBq pQDinhà cậVj6Vu”. CôpQDin ThiếuwzBq cVj6Vười thowzBqải má2MnXi, “ThảowzBq wzBqnào đa9vfến ChVj6Vương NgựwzBq cũna9vfg ph2MnXải cpQDihăm sópQDic cô2MnX ấwzBqy ca9vfẩn tpQDihận t2MnXhế chứ!”

“Tôi 2MnXvà ChươnwzBqg NgwzBqự khô2MnXng thân2MnX nhau!”2MnX TôpQDii đ2MnXứng lpQDiên đVj6Vể biệna9vf mina9vfh a9vfcho mìna9vfh, cũng2MnX Vj6Vchỉ là2MnX gặpa9vf mặta9vf wzBqvài lVj6Vần, tiwzBqếp xúwzBqc quVj6Va Vj6Vvài Vj6Vlần thVj6Vôi, npQDigay cVj6Vả bạnVj6V bè2MnX wzBqcũng chưa2MnX đượcpQDi tVj6Vính đến.

“Nhưng pQDiTiêu pQDiViễn wzBqvà wzBqanh ấypQDi thân2MnX na9vfhau mà”.2MnX Côna9vf ThiếuwzBq b2MnXá vawzBqi TipQDiêu ViễpQDin, wzBq“Trở vềVj6V wzBqchưa tìma9vf aVj6Vnh Vj6Vcả uố2MnXng 2MnXrượu à?”

“Chưa”. TVj6Viêu ViễnVj6V n2MnXói giọng2MnX nhàpQDin nhạa9vft, 2MnX“Mình vềVj6V ngoàpQDii 2MnXbáo 2MnXvới wzBqcậu a9vfra, nhữngpQDi n2MnXgười khpQDiác đềua9vf cha9vfưa báo”.

“Được, a9vfhôm wzBqnay khôngpQDi 2MnXbáo cũ2MnXng phảia9vf ba9vfáo pQDirồi! Ca9vfhương a9vfNgự, Chư2MnXơng SínhwzBq, LãoVj6V wzBqChâu, ThwzBqành pQDiThiếu, Vj6Vbọn h2MnXọ đềua9vf ởVj6V 2MnXphòng ba9vfên cạnh”.

Côn pQDiThiếu vừaa9vf dứt2MnX lờVj6Vi, đãVj6V nghpQDie t2MnXhấy mwzBqột ca9vfơn hpQDiỗn lopQDiạn ngVj6Voài cửa,Vj6V “2MnXĐược pQDilắm, TVj6Viêu Viễn,Vj6V twzBqrở wzBqvề cũn2MnXg khôngpQDi tVj6Vhèm thwzBqông báo2MnX cha9vfo a9vfanh em!”wzBq TrpQDiong phònpQDig lậ2MnXp 2MnXtức ùa2MnX Vj6Vvào khôVj6Vng íta9vf người,wzBq tôia9vf vộia9vf vàng2MnX 2MnXlùi a9vfra mwzBqột góc.

“Hôm nawzBqy wzBqlà n2MnXgày ga9vfì vậy?pQDi wzBqSao mọ2MnXi ngườia9vf wzBqđều Vj6Vở đây?”2MnX T2MnXiêu Viễna9vf hỏi.

“Chẳng phảiwzBq nga9vfày mpQDiai an2MnXh ca9vfả xuất2MnX ngoạa9vfi s2MnXao, 2MnXhôm na2MnXy m2MnXấy aa9vfnh epQDim Vj6Vcó thờ2MnXi gpQDiian tụ2MnX tậpa9vf ngồwzBqi wzBqvới nhauwzBq, khônpQDig 2MnXlại pVj6Vhải năm2MnX Vj6Vba thánpQDig nwzBqữa pQDimới gặpwzBq mặVj6Vt Vj6Vđược”. wzBqCó ngwzBqười nói.

“Đúng rồpQDii, TiVj6Vêu Vj6VViễn, lầna9vf 2MnXtrước ô2MnXng giàa9vf wzBqnhà mìnhpQDi nVj6Vhìn ởVj6V AnpQDih q2MnXuốc nhìa9vfn thấ2MnXy cậu2MnX va9vfới pQDibạn gwzBqái đipQDi xVj6Vem trpQDiiển lpQDiãm tpQDiranh vớipQDi nh2MnXau, cứa9vf b2MnXảo 2MnXmình pQDihỏi bọnVj6V cậa9vfu kpQDihi nào2MnX pQDithì t2MnXổ chứcwzBq chua9vfyện pQDivui, đểVj6V Vj6Vông được2MnX ta9vfham dự”.

“Thành ThiếupQDi, 2MnXcậu Vj6Vuống nhiềupQDi ra9vfồi Vj6Vthì pa9vfhải?” Tiêa9vfu pQDiViễn pQDivừa gắpa9vf a9vfthức a9vfăn cVj6Vho 2MnXanh wzBqta vpQDiừa nhpQDiáy mắtpQDi, “Nào,2MnX ăn2MnX 2MnXnhiều đ2MnXồ a9vfăn ca9vfhút đi”.

“Uống nhiềuVj6V rồVj6Vi l2MnXà t2MnXhế nào?a9vf Đấy,a9vf Vj6Vchẳng phảiwzBq đãa9vf pQDimang b2MnXạn ga9vfái vềwzBq rVj6Vồi sao?”

“Thành wzBqThiếu, cậ2MnXu lảmVj6V nhảm2MnX gìa9vf thế?”2MnX TiêpQDiu wzBqViễn cuốn2MnXg lêVj6Vn, npQDiém mạnpQDih đũ2MnXa xuống.

Tôi kéoa9vf aa9vfnh lạiwzBq, mềmVj6V mỏnpQDig pQDinói: “NgưVj6Vời ta9vfa cóa9vf lẽVj6V pQDinhìn pQDinhầm mà!”

Tiêu Viễa9vfn Vj6Vquay đầuwzBq 2MnXlại wzBqnhìn pQDitôi, s2MnXắc mặt2MnX 2MnXlo lắ2MnXng, “EmVj6V 2MnXkhông đượ2MnXc pQDitin cVj6Vậu ta!”

Tôi gật2MnX đầuVj6V, pQDitôi sẽa9vf khwzBqông pQDitin pQDianh t2MnXa, t2MnXôi vàwzBq anwzBqh t2MnXa gặa9vfp nhwzBqau lầnVj6V đâu,wzBq dựaa9vf vàVj6Vo cáia9vf Vj6Vgì đểa9vf ta9vfin anVj6Vh Vj6Vta chứ?

Cái wzBqthế giớiwzBq nwzBqày ngVj6Vay cảa9vf ngườiwzBq bpQDiên ca9vfạnh cũn2MnXg kpQDihông tpQDihể ta9vfin tưởnga9vf đượcpQDi, pQDiai lạia9vf pQDiđi wzBqtin wzBqlời nóVj6Vi a9vfvô nghĩa9vfa của2MnX mộtpQDi người2MnX a9vfxa lwzBqạ chứ.

Một nha9vfóm ngườiVj6V huyêa9vfn nápQDio cả2MnX buổi,wzBq tôVj6Vi ha9vfơi mpQDiệt mỏi,2MnX muốnwzBq chuồnpQDi wzBqra nga9vfoài, khổ2MnX pQDinỗi, 2MnXcái tú2MnXi lVj6Vại b2MnXị a9vfTiêu ViễnwzBq giVj6Vữ cwzBqhặt, “Đừng2MnX nópQDii vớipQDi an2MnXh a9vflà a9vfra Vj6Vnhà vệa9vf a9vfsinh, a9vfem đpQDiã dpQDiùng cái2MnX cpQDiớ pQDinày đwzBqể chu2MnXồn Vj6Vđi mVj6Vấy lầnwzBq rồi!”

“Em Vj6Vra gọipQDi đpQDiiện thoạia9vf ch2MnXo mẹa9vf eVj6Vm, ởa9vf a9vfđây ồnVj6V quá,Vj6V muộna9vf thếVj6V na9vfày a9vfmà ewzBqm cwzBqhưa pQDivề, m2MnXẹ ea9vfm sẽwzBq la9vfo lắng!”

“Em phảipQDi hứawzBq, khônga9vf đượcwzBq b2MnXỏ về!a9vf Láta9vf nữVj6Va apQDinh đưa2MnX 2MnXem về!”pQDi TiêpQDiu ViễnpQDi pQDithấp giọng2MnX nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,a9vf đừng2MnX đợipQDi c2MnXon npQDiữa a9vfnhé, mẹwzBq pQDiăn 2MnXcơm mộa9vft mìnhVj6V điwzBq, cpQDion wzBqăn xon2MnXg rồ2MnXi vVj6Về. Bây2MnX gia9vfờ bụi2MnX lớn2MnX wzBqlắm, lạa9vfi wzBqlà gwzBqiờ taa9vfn tầmpQDi caVj6Vo 2MnXđiểm, khônVj6Vg bắta9vf xa9vfe vwzBqề 2MnXđược!” 2MnXTôi dựa2MnX vào2MnX bứa9vfc tưwzBqờng hànhwzBq l2MnXang, bànVj6V cwzBqhân pQDinhư khônVj6Vg đỡwzBq npQDiổi trọngwzBq l2MnXượng cVj6Vơ thể,a9vf lưngwzBq trpQDiượt dọcpQDi 2MnXxuống bpQDiờ tường.Vj6V ĐVj6Vá GrannwzBqit lạnhpQDi buốVj6Vt n2MnXgấm qVj6Vua cảwzBq quầnVj6V áowzBq th2MnXấm vwzBqào nga9vfười, tpQDiôi gwzBqục đầuVj6V xuốnga9vf hwzBqai đầuVj6V gpQDiối, a9vftừ t2MnXừ xVj6Vua ta9vfan pQDihơi wzBqlạnh tpQDirong cwzBqơ thể.

Một bànwzBq a9vftay 2MnXto đặVj6Vt 2MnXlên đầu2MnX tôi,Vj6V nVj6Vhẹ nh2MnXàng vuốt2MnX tócpQDi 2MnXtôi, hỏia9vf bằna9vfg giọng2MnX trầmwzBq khàn2MnX: Vj6V“Em dùnpQDig dwzBqầu gVj6Vội đầuVj6V 2MnXcủa hpQDiãng nàoVj6V vậwzBqy? DưỡngpQDi tópQDic thậtVj6V tốt”.

Tưởng làwzBq pQDiđến wzBqan ủpQDii tôi,Vj6V lạiVj6V điVj6V ha9vfỏi ma9vfột cwzBqâu chẳngVj6V vàoa9vf đâua9vf nhưa9vf thế.

“Đừng cówzBq swzBqờ rốpQDii l2MnXên, wzBqtóc tVj6Vôi quýa9vf pQDilắm đấypQDi, sờwzBq hỏnga9vf rồwzBqi aVj6Vnh a9vfkhông đền2MnX đượcpQDi đâu”.2MnX Vj6VTôi ngẩpQDing đầuwzBq la9vfên, nhìVj6Vn thấ2MnXy ngườ2MnXi pQDiđi rVj6Va lạiVj6V làa9vf Chư2MnXơng Ngự.

“Tại s2MnXao làVj6V anh?”

“Sao khpQDiông wzBqthể làpQDi wzBqtôi? a9vfEm nghĩ2MnX lpQDià ai?”

“Tiêu Viễn2MnX đâu?”

“Đang uốnVj6Vg rượa9vfu a9vfvới ChươVj6Vng Sín2MnXh a9vfở tron2MnXg đó”.

Tôi xa9vfách túa9vfi vộia9vf vãVj6V xuống2MnX lầu2MnX, lúc2MnX npQDiày không2MnX vềpQDi cwzBqòn đợi2MnX lúcpQDi nào2MnX nữa.

“Bên ngoàwzBqi đanVj6Vg nổia9vf b2MnXão ca9vfát a9vfđấy, wzBqkhông b2MnXắt đượcwzBq wzBqxe đâu”.2MnX 2MnXAnh t2MnXa đứngpQDi swzBqau la9vfưng 2MnXtôi nha9vfắc nhở.

“Thế t2MnXhì wzBqtôi a9vfđi Vj6Vbộ về”.

“Có a9vfthể wzBqthử a9vfxem”. wzBqAnh pQDita bún2MnXg npQDigón t2MnXay, wzBq“Em a9vflúc nàpQDio cũ2MnXng kwzBqhác người”.pQDi wzBqCá MựVj6Vc pQDiđáng ghéa9vft toànVj6V nóia9vf giọwzBqng c2MnXhâm chọc.

Bão wzBqcát đếna9vf t2MnXhật dữ2MnX dộia9vf, cát2MnX pQDibụi tVj6Vhổi t2MnXừng pQDicơn t2MnXrên đường.

Tôi lấya9vf wzBqtay bịpQDit mwzBqũi vpQDià miệVj6Vng, mewzBqn a9vftheo lềwzBq đườngpQDi đwzBqi t2MnXhẳng. MắtpQDi bị2MnX bụiVj6V thổiwzBq đế2MnXn n2MnXỗi khpQDiông mở2MnX rVj6Va wzBqđược, nướcVj6V pQDimắt cứwzBq a9vfthế ta9vfrào Vj6Vra. ThờiwzBq tiếtwzBq khỉ2MnX gVj6Vió nàypQDi a9vfthật wzBqkhó 2MnXmà chịua9vf đựng.

“Em ơiwzBq, cầwzBqn Vj6Vxe kpQDihông? pQDi50 tệpQDi mộpQDit kmpQDi”. Vj6VPhía spQDiau Vj6Vlà chiếca9vf Vj6Vxe pQDiMer Ben2MnXz củapQDi Chươna9vfg NVj6Vgự đpQDiang vẫ2MnXy chào.

“Hắc a9vfquá đấy!”

“Tôi cwzBqho e2MnXm 2MnXnợ làpQDi đưa9vfợc chứa9vf gì?”Vj6V CwzBqhương Ngựa9vf cười.

Ngồi tropQDing xpQDie củaVj6V ChươVj6Vng NgựVj6V, tôipQDi mpQDiới dVj6Vám pQDihít thởa9vf Vj6Vthoải mái.

Trong mắwzBqt hVj6Vình nhưpQDi cópQDi hạtpQDi bụi,wzBq pQDinước mắtpQDi cứVj6V nhpQDiòe nhoẹt2MnX khôngVj6V thôi.

“Em cứa9vf khwzBqóc mpQDiãi thế,2MnX Vj6Vcó Vj6Vphải l2MnXo lắngpQDi cwzBqho pQDitôi n2MnXgày ma2MnXi xuấtpQDi ngowzBqại bpQDiị ngườiVj6V nướcVj6V ngoàVj6Vi bápQDin Vj6Vmất không?”

“Tôi lVj6Vo pQDianh xuất2MnX a9vfngoại ma9vfang bánwzBq nwzBqgười nướcVj6V nVj6Vgoài mấtpQDi thpQDiôi! AVj6Vnh đína9vfh a9vflông lênVj6V ngwzBqười pQDithì cVj6Vòn kpQDihôn h2MnXơn khỉ,a9vf a2MnXi lạia9vf cóVj6V twzBqhể báwzBqn Vj6Vanh được!”

Chương Ngự2MnX cườ2MnXi vpQDiang, wzBq“Em Vj6Vđang a9vfkhen tpQDiôi hawzBqy mỉpQDia tôiVj6V đấy?”

“Tất nh2MnXiên a9vfkhen pQDianh rồi!”

“Ồ, wzBqlại a9vfcó kiểu2MnX ka9vfhen ngườipQDi nhwzBqư 2MnXem nữa!a9vf Ba9vfiết rõ2MnX a9vfthế rồ2MnXi, ch2MnXẳng quawzBq, 2MnXtôi a9vflại vẫna9vf thípQDich nghe”.

“Anh t2MnXhích nghVj6Ve, ta9vfôi lạipQDi kwzBqhông thícha9vf 2MnXnói đấy!”

Chương NVj6Vgự n2MnXói: wzBq“Ngày m2MnXai t2MnXôi đipQDi pQDirồi, ướcwzBq tínhVj6V íwzBqt Vj6Vnhất cũng2MnX phảiVj6V bwzBqa tháwzBqng mớ2MnXi có2MnX thểwzBq tra9vfở về”.

“Vừa nã2MnXy pQDitôi đa9vfã a9vfnghe 2MnXhết rồwzBqi!” Tôa9vfi cũngpQDi kpQDihông điếc,2MnX a9vfvừa nãwzBqy ca9vfả nh2MnXóm người2MnX npQDiói oanpQDig a9vfoang vậy,Vj6V rồVj6Vi wzBqlại chúc2MnX wzBqrượu, lạa9vfi Vj6Vtừ pQDibiệt, muốwzBqn wzBqkhông biếtpQDi cũnwzBqg khó.

“Thế sVj6Vao a9vfem khônpQDig cwzBqó chú2MnXt biểu2MnX hiệpQDin gì?”wzBq ChVj6Vương NgựpQDi cVj6Vười rấtwzBq giVj6Van xảo.

“Lại cầpQDin phảa9vfi bVj6Viểu hipQDiện? CVj6Vó cầnVj6V lápQDit a9vfnữa wzBqđi qu2MnXa cửVj6Va hànga9vf tạpVj6V hwzBqóa dướiVj6V lầua9vf na9vfhà tôwzBqi m2MnXua 2MnXchút bánhVj6V wzBqngọt, sữVj6Va chu2MnXa gì2MnX đóa9vf manwzBqg điwzBq không?”Vj6V B2MnXình t2MnXhường wzBqđi 2MnXđâu xpQDia, tôipQDi đề2MnXu thípQDich mVj6Vang tha9vfeo nhữngwzBq wzBqđồ này.

Chương Vj6VNgự cườwzBqi rấtpQDi khổVj6V sVj6Vở, “TôipQDi thấyVj6V tVj6Vhôi miễna9vf đượca9vf rồi”.

“Vậy Vj6Vtốt quápQDi, tpQDiôi đỡa9vf 2MnXtốn tiền”.

“Hay là…Vj6V pQDichúng twzBqa wzBqhôn tạma9vf biệt2MnX nhé?”

“Cái gì?wzBq a9vfĐợi đã…”wzBq CpQDió phảipQDi tôwzBqi đã2MnX wzBqnghe a9vfnhầm không.

“Hôn tạmVj6V biệwzBqt!” AVj6Vnh pQDita dừnga9vf xwzBqe wzBqlại, nâVj6Vng a9vfđầu tôipQDi lê2MnXn a9vfvà nhVj6Vìn wzBqmột cáca9vfh a9vfnghiêm túc.

Có la9vfẽ 2MnXtôi đãpQDi spQDiợ đầna9vf m2MnXặt wzBqra, nếua9vf không2MnX thìwzBq cũn2MnXg mấta9vf hồnVj6V pQDirồi, nVj6Vgay cảwzBq mắ2MnXt cũnVj6Vg khVj6Vông độnVj6Vg đậywzBq, wzBqnhìn a2MnXnh tpQDia chằmpQDi chằm.

Đầu pQDianh Vj6Vta dầna9vf h2MnXướng gầnwzBq wzBqvề ppQDihía tôiVj6V, mộVj6Vt Vj6Vluồng wzBqhơi nóna9vfg pa9vfhả lVj6Vại, “NàyVj6V này!wzBq” TôVj6Vi hépQDit lên.

Anh d2MnXừng lạVj6Vi, bỏpQDi tôi2MnX rapQDi, độtpQDi nhiVj6Vên cườwzBqi lớn,a9vf 2MnX“Đùa a9vfem chVj6Vo vwzBqui thôi!”

Cá MựcVj6V chếpQDit tiệ2MnXt, đù2MnXa cáiVj6V gwzBqì khônga9vf 2MnXđùa, lạiwzBq Vj6Vđùa cá2MnXi kipQDiểu xấu2MnX xwzBqa ấy.

Lúc a9vfvề đế2MnXn cVj6Vửa nwzBqhà tôi,2MnX Chươn2MnXg NgựVj6V hỏi2MnX: “TwzBqâm trạng2MnX t2MnXốt 2MnXhơn chúpQDit npQDiào chưa?”

“Tốt nhia9vfều rồipQDi!” MwzBqay wzBqmà cówzBq awzBqnh ta.

“Vậy thVj6Vì lpQDiau Vj6Vkhô nưpQDiớc mắtVj6V đVj6Vi, wzBqxuống xe”.2MnX pQDiAnh wzBqta dừng2MnX a9vfxe lạipQDi, pQDigiúp pQDitôi wzBqmở cửawzBq 2MnXxe rấtpQDi lịpQDich lãm.

“Chương Ngự,2MnX cả2MnXm ơpQDin anh!”wzBq a9vfTôi nwzBqói rpQDiất 2MnXthành thật.

“Lời nóiVj6V suVj6Vông thpQDiì miễna9vf đVj6Vi, Vj6Vlàm cáwzBqi gpQDiì thVj6Vực tVj6Vế hơa9vfn đi”.wzBq ÁnVj6Vh mắ2MnXt củapQDi ChươnwzBqg NgựVj6V đảoa9vf rấwzBqt nha2MnXnh, có2MnX vẻwzBq lạpQDii 2MnXnghĩ rwzBqa tròa9vf quỷwzBq pQDigì đó.

“Tôi khônpQDig cpQDió Vj6Vtiền!” wzBqTôi 2MnXvội thanwzBqh minh.

“Tôi cũnpQDig chẳnpQDig thpQDiiếu twzBqiền, pQDilấy tiềnwzBq wzBqcủa eVj6Vm lVj6Vàm gì?”

“Vậy aVj6Vnh cầ2MnXn gì?pQDi” pQDiTôi đVj6Về ca9vfao cảnhVj6V giácpQDi, ngườiVj6V này2MnX toàn2MnX xwzBquất nhữna9vfg cwzBqhiêu khpQDiông th2MnXeo qVj6Vuy tắcVj6V gì2MnX cả,Vj6V Vj6Vphải đ2MnXề pVj6Vhòng chút.

 

 

5. M2MnXàu xa9vfanh ngọca9vf Vj6Vlà phon2MnXg cáa9vfch củwzBqa TiêuVj6V Viễn 

Anh gipQDiơ cwzBqhùm chìVj6Va kha9vfóa tpQDirước mặpQDit twzBqôi lắcwzBq lắc2MnX, a9vf“Đây a9vflà chVj6Vìa 2MnXkhóa npQDihà tôiVj6V, epQDim cầm2MnX lấy”.

Tôi a9vfngước pQDilên nhìa9vfn xVj6Vuống thăwzBqm dòpQDi apQDinh, “ApQDinh chưawzBq bịa9vf ấmwzBq a9vfđầu cwzBqhứ? Rỗ2MnXi vVj6Việc nêna9vf t2MnXùy tiện2MnX 2MnXmang Vj6Vchìa khó2MnXa Vj6Vra đ2MnXưa cVj6Vho ngườia9vf pQDita à!”

“Tất nhiênpQDi khôna9vfg ấVj6Vm đpQDiầu! ĐVj6Vưa chìpQDia pQDikhóa ca9vfho pQDiem Vj6Vlà đểwzBq wzBqem giúwzBqp tôia9vf mộtVj6V số2MnX việc”.

“Việc gì?”pQDi B2MnXiết ngpQDiay a2MnXnh tVj6Va lpQDià ngườiVj6V khôngVj6V chịVj6Vu bVj6Vị thiệtpQDi mà.

“Giúp tôwzBqi pQDicho ăn,a9vf định2MnX pQDikỳ tpQDihay nưVj6Vớc ch2MnXo chúng!”

“Nhà pQDianh nuôipQDi wzBqcá à2MnX? KhôngVj6V Vj6Vphải 2MnXlà c2MnXá mực2MnX chứpQDi?” Vj6VTôi đa9vfã từnwzBqg đến2MnX nhàwzBq an2MnXh 2MnXta, chẳVj6Vng th2MnXấy coa9vfn 2MnXcá nàa9vfo cả.

“Tất nhiênVj6V pQDicó pQDicá Vj6Vrồi, đềupQDi la9vfà a9vfcá na9vfổi tiếngVj6V 2MnXcủa vùngwzBq nhiệta9vf đớiwzBq đấy”.wzBq Ana9vfh twzBqa vVj6Vênh mpQDiặt tựa9vf hào.

“Sao tôVj6Vi lạiVj6V khVj6Vông nwzBqhìn thấy?”

“Ngoài ca9vfái sofwzBqa wzBqnhà t2MnXôi ra2MnX, ewzBqm còpQDin nhìnpQDi a9vfthấy cáa9vfi gìVj6V nữaa9vf đâu?”

“Cũng phpQDiải!” HwzBqôm đó2MnX uốa9vfng Vj6Vnhiều quá,Vj6V đếnVj6V wzBqnhà an2MnXh pQDita a9vflà pQDilăn wzBqra sofa9vfa nằmpQDi khó2MnXc, Vj6Vkhóc chá2MnXn thìVj6V 2MnXngủ. S2MnXáng Vj6Vngày thứa9vf ha2MnXi Vj6Vdậy lạpQDii cuwzBqống cuồng2MnX wzBqđi Vj6Vlàm, đwzBqúng a9vflà khôwzBqng đpQDiể ýa9vf nhVj6Và wzBqanh a9vfta rốtwzBq Vj6Vcuộc cówzBq nha9vfững gì.

 “Nhưng ma9vfà, wzBqtôi Vj6Vvới ana9vfh khônwzBqg hềa9vf th2MnXân quea9vfn mpQDià! pQDiSao a9vfanh lạiVj6V 2MnXcó 2MnXthể yêpQDin 2MnXtâm giaa9vfo chì2MnXa kha9vfóa Vj6Vnhà 2MnXcho tôi?”

“Chính vwzBqì khônpQDig thânVj6V Vj6Vquen nêa9vfn mớpQDii ypQDiên tpQDiâm để2MnX wzBqem đến.2MnX pQDiĐể ngườipQDi que2MnXn đến,Vj6V giớia9vf bápQDio chípQDi lại2MnX dòa9vfm a9vfngó phỏngpQDi đoán”.Vj6V Chươnga9vf 2MnXNgự Vj6Vnói rấtVj6V cpQDió lpQDiý lẽ.

“Để Cha9vfương Sín2MnXh đếna9vf, chắa9vfc chắnVj6V nwzBqgười ta9vfa sẽa9vf khôwzBqng nópQDii wzBqgì được”Vj6V. Tôa9vfi đa9vfề nghị.

“Nó đến2MnX để2MnX pQDilàm loạnwzBq nhàa9vf wzBqtôi lêa9vfn àVj6V, ta9vfôi trVj6Vở 2MnXvề lạiVj6V phảVj6Vi a9vfthu dpQDiọn mất2MnX mấwzBqy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao ewzBqm “wzBqnhưng màVj6V” pQDinhiều thế?”

“Nhưng mà,wzBq tôia9vf chưa9vfa từnga9vf nwzBquôi Vj6Vcá đâu!wzBq 2MnXCho wzBqcá ăwzBqn giú2MnXp apQDinh, lpQDiỡ c2MnXhết rồia9vf phwzBqải a9vflàm sao?”

“Có vấn2MnX đềwzBq 2MnXgì ta9vfhì gọiVj6V điệnVj6V chVj6Vo tôi!”

“Cước gọia9vf đườngpQDi Vj6Vdài quốcwzBq tếVj6V đấy!”

“Sẽ hoa9vfàn trVj6Vả chpQDio 2MnXem pwzBqhí điệpQDin thoạ2MnXi, phụpQDi cấpwzBq phá2MnXt sinpQDih, ta9vfiền mua9vfa th2MnXức Vj6Văn chwzBqo cpQDiá cũnpQDig 2MnXsẽ trpQDiả! E2MnXm màVj6V cònpQDi “nhưngwzBq mpQDià” nữ2MnXa làwzBq 2MnXtôi wzBqbực mìnVj6Vh đấy,pQDi bảoa9vf pQDiem giúpVj6V ma9vfột vi2MnXệc a9vfmà Vj6Vkhó khăn2MnX thếVj6V àpQDi?” ChươngVj6V Vj6VNgự tỏa9vf rpQDia nghwzBqiêm ta9vfrọng, lạiVj6V có2MnX Vj6Vvẻ pQDidọa nạt.

Tôi a9vfcòn cóa9vf thwzBqể a9vfnói gìa9vf đượcwzBq nữ2MnXa chứ,pQDi cwzBqhỉ wzBqcó ta9vfhể nhậna9vf cwzBqhìa pQDikhóa củaa9vf 2MnXanh t2MnXa, Vj6V“Nếu màVj6V cpQDiho ca9vfá 2MnXăn Vj6Vbị chpQDiết rồipQDi Vj6Vthì aVj6Vnh đừVj6Vng ca9vfó nổpQDii giậwzBqn đấy!”

“Chỉ a9vflà mấya9vf cpQDion c2MnXá thôi2MnX a9vfmà? Tôia9vf ca9vfó thểVj6V giậ2MnXn a9vfgì chứ!”

Thấy tôipQDi npQDigoan ngoãn2MnX cầmpQDi cha9vfìa khóaa9vf, ChươVj6Vng Ngự2MnX cười,wzBq “NhưVj6V thếwzBq la9vfà tôia9vf ypQDiên pQDitâm rồi!”

Buổi tốiVj6V Vj6Vđi ngủ2MnX wzBqquên kwzBqhông tắt2MnX điệna9vf pQDithoại, n2MnXgủ Vj6Vđến Vj6Vnửa đêm,pQDi wzBqnó bắtwzBq đVj6Vầu kVj6Vêu la9vfoạn lên.

“Ai đấwzBqy?” a9vfKhông bipQDiết bâya9vf gi2MnXờ đanpQDig l2MnXà gipQDiờ pQDingủ sa2MnXo, 2MnXgọi điện2MnX phiề2MnXn 2MnXnhiễu giữaa9vf đa9vfêm, a9vftội đánpQDig tửpQDi hình.

Đầu điệnVj6V ta9vfhoại bêwzBqn Vj6Vkia a9vfim ắnwzBqg mpQDiột khoảVj6Vng lặnVj6Vg mơwzBq hồ.

Tôi 2MnXkhông sợa9vf ồ2MnXn, sợwzBq nha9vfất Vj6Vlà lúpQDic tVj6Vĩnh pQDimặng, a9vfim ắngwzBq khônga9vf mpQDiột ti2MnXếng độnga9vf thwzBqấy a9vfcó cảmpQDi gpQDiiác kpQDiỳ dị.

Mấy giâpQDiy tra9vfôi qu2MnXa vẫVj6Vn khwzBqông ca9vfó gia9vfọng nópQDii, tô2MnXi nga9vfồi 2MnXbật dậy.

“Làm ơnpQDi 2MnXnói pQDimột ca9vfâu, nếuVj6V khônpQDig dọwzBqa ch2MnXết người2MnX aVj6Vnh 2MnXphải đềwzBqn mạVj6Vng đấy!”2MnX TwzBqôi hépQDit v2MnXào a9vfdi động.

“Khả…”, wzBqlà giọa9vfng nóia9vf củaa9vf Tiêua9vf V2MnXiễn, wzBqtôi nína9vf thởpQDi, lầnVj6V nàpQDiy đếnVj6V lưpQDiợt tôpQDii kh2MnXông nóiwzBq gì.

“Em, ea9vfm chưapQDi tắt2MnX máywzBq 2MnXdi động”a9vf. GiọngpQDi na9vfói củapQDi TipQDiêu Viễna9vf dịa9vfu dàngVj6V, dịuVj6V dàngwzBq đếnpQDi wzBqnỗi wzBqlàm tôwzBqi nwzBqgây ngất,wzBq tôipQDi ca9vfẩn thậnVj6V lặnga9vf ngwzBqhe hơVj6Vi thởa9vf wzBqcủa a2MnXnh, cVj6Vảm gia9vfác hơipQDi pQDinóng đa9vfang Vj6Vlan 2MnXtỏa tra9vfên mặt.

Cả hpQDiai ngưVj6Vời i2MnXm lặnga9vf hồiwzBq lâ2MnXu, v2MnXẫn làwzBq pQDiTiêu 2MnXViễn Vj6Vmở lpQDiời trưpQDiớc, “NgpQDiủ ngon”.

Tôi giVj6Vữ chặt2MnX điệVj6Vn thoạiVj6V wzBqdi độnVj6Vg, m2MnXãi 2MnXkhông chịu2MnX bỏwzBq xuốnwzBqg. ĐếnpQDi lúVj6Vc cơVj6V thpQDiể cảVj6Vm tha9vfấy lạnh2MnX mớ2MnXi wzBqbiết lpQDià chăVj6Vn đwzBqã rơia9vf xuốna9vfg Vj6Vkhỏi giườngwzBq rồi.

Buổi sángwzBq, khwzBqi trờia9vf a9vfvẫn cwzBqòn tờpQDi mờ,a9vf gwzBqió 2MnXlạnh khwzBqông ngừng2MnX th2MnXổi, Vj6Vmở cVj6Vửa a9vfsổ r2MnXa thấypQDi bụiwzBq bám2MnX a9vfdày thà2MnXnh lớpa9vf Vj6Vtrên Vj6Vbệ cửa.

Dưới a9vflầu, khôngVj6V ba9vfiết cúna9vf Vj6Vcon cpQDiủa nVj6Vhà nàa9vfo mặca9vf bộpQDi q2MnXuần áo2MnX ngộwzBq 2MnXnghĩnh đangVj6V 2MnXchạy lăVj6Vng quăng,wzBq cwzBqái pQDimông tròna9vf Vj6Vmũm mwzBqĩm nVj6Vgoe a9vfnguẩy, cựca9vf kwzBqỳ Vj6Vđáng yêu.

Cún ca9vfon a9vfchạy đếVj6Vn d2MnXưới a9vfmột chiếpQDic xwzBqe 2MnXcon Vj6Vmàu pQDixanh ngọc,pQDi muốn2MnX đánhpQDi dVj6Vấu a9vflãnh pQDiđịa, ngửVj6Vi ngửi2MnX mVj6Vùi thấypQDi khwzBqông phảia9vf l2MnXại pQDitừ a9vftừ Vj6Vbỏ đi.

Chiếc xwzBqe pQDiấy a9vfrất giốa9vfng chiếpQDic xVj6Ve TiêwzBqu VVj6Viễn láiVj6V nga9vfày hôa9vfm quVj6Va, m2MnXàu xpQDianh npQDigọc th2MnXâm tpQDirầm sa9vfâu sắc,2MnX thậa9vft hợa9vfp vớVj6Vi wzBqphong 2MnXcách củawzBq TpQDiiêu Viễn.

Tôi 2MnXchạy nha9vfư baVj6Vy xuống2MnX dướa9vfi lầu,wzBq phónga9vf đếnwzBq pQDichỗ pQDichiếc xewzBq, q2MnXua lớ2MnXp bụia9vf phVj6Vủ ngoàpQDii a9vfcửa kính2MnX nwzBqhìn thấy2MnX pQDiTiêu ViVj6Vễn ởpQDi tro2MnXng xe.

Cả người2MnX a2MnXnh ngồVj6Vi dựaVj6V trênwzBq ga9vfhế, ngủVj6V thiếpVj6V đwzBqi, chỉ2MnX cwzBqó dpQDii đVj6Vộng vẫ2MnXn đểa9vf ởpQDi a9vfbên t2MnXai, da9vfáng điệuVj6V Vj6Vnhư đVj6Vang gVj6Vọi wzBqđiện thoại.

Tôi gõ2MnX gVj6Võ vàVj6Vo cửa2MnX Vj6Vxe, sa2MnXu đwzBqó thwzBqấy Tiêu2MnX ViVj6Vễn a9vftỉnh dậy.

“Tại a9vfsao apQDinh lwzBqại ởa9vf đây?pQDi” TVj6Vôi hỏi.

Anh dụ2MnXi Vj6Vdụi mắt,pQDi kwzBqhông trwzBqả l2MnXời tôi.

“Anh ởVj6V đây2MnX c2MnXả mpQDiột wzBqđêm à?”

“Đâu có,a9vf hwzBqơn ha2MnXi Vj6Vgiờ sángwzBq Vj6Vmới r2MnXa khỏVj6Vi chVj6Vỗ CônwzBq Thiếu!”a9vf AnwzBqh a9vfmở cửaa9vf xewzBq, wzBq“Em pQDicó lạ2MnXnh khôpQDing? Vàoa9vf Vj6Vtrong n2MnXói chuyệnVj6V đi!”

“Còn nóia9vf wzBqgì Vj6Vnữa, khôngVj6V cóVj6V chpQDiuyện gVj6Vì pQDimau vềpQDi Vj6Vnhà npQDigủ đi!”a9vf TôiwzBq đứa9vfng ởVj6V bpQDiên ngwzBqoài pQDikhông nhúcVj6V nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyệwzBqn 2MnXthì mpQDiau wzBqnói, 2MnXnói Vj6Vxong pQDirồi vềwzBq đia9vf ngVj6Vủ!” TôwzBqi Vj6Vcảm wzBqthấ hôma9vf wzBqnay t2MnXôi cằpQDin nhằn2MnX 2MnXquá, giốVj6Vng mộtwzBq 2MnXbà wzBqlão t2MnXám wzBqmươi vậy.2MnX TiVj6Vêu wzBqViễn i2MnXm 2MnXlặng nhìpQDin tôi,Vj6V “”EmwzBq đang2MnX giậna9vf à?”

“Em pQDigiận cáiVj6V gVj6Vì chứ?2MnX MấyVj6V ngườiwzBq cáca9vf an2MnXh thíchpQDi gìVj6V tha9vfì làa9vfm, lia9vfên a9vfquan 2MnXgì đếna9vf wzBqem chứ?2MnX” ĐúngpQDi làwzBq tpQDiôi đaa9vfng giận,a9vf 2MnXgiận an2MnXh saa9vfo la9vfại khônwzBqg biết2MnX 2MnXquý bản2MnX ta9vfhân mìn2MnXh pQDinhư tVj6Vhế, wzBqtrời lạnwzBqh màpQDi khôngVj6V 2MnXvề Vj6Vnhà, ca9vfòn nVj6Vgủ Vj6Vở trêna9vf xe.

“Nhìn wzBqanh pQDichằm wzBqchằm na9vfhư pQDivậy, ca9vfòn nVj6Vói làa9vf kh2MnXông giwzBqận à?”pQDi TiêVj6Vu ViễnVj6V 2MnXnhìn tVj6Vôi a9vfcười vớiVj6V vẻ2MnX nuônVj6Vg chiều.

`”Em g2MnXiận, lwzBqà 2MnXtự giậVj6Vn Vj6Vbản thânpQDi mìnhwzBq! TrờiwzBq lạnhwzBq thế2MnX nàVj6Vy, chạywzBq xuwzBqống quảnVj6V apQDinh 2MnXlàm gìwzBq?” TpQDiôi quVj6Vay ngườiwzBq mwzBquốn Vj6Vlên nVj6Vhà, khônVj6Vg đểpQDi a9vfý a2MnXnh nữa2MnX chắwzBqc ana9vfh Vj6Vsẽ wzBqbỏ vềpQDi thôi.

“Đợi đa9vfã!” Tiê2MnXu Viễn2MnX xuốVj6Vng x2MnXe wzBqkéo tôi2MnX Vj6Vlại, “ApQDinh muốna9vf npQDiói a9vfvới ema9vf, twzBqất cảVj6V đa9vfều kh2MnXông a9vfnhư ewzBqm nwzBqghĩ thpQDiế đâu!”

“Cái pQDigì ma9vfà kh2MnXông nhưa9vf a9vfem nghĩ?”a9vf TôpQDii nghVj6Vĩ cwzBqái pQDigì chứ?pQDi LờVj6Vi nóiVj6V củaa9vf TiêuVj6V ViễnVj6V làpQDim tô2MnXi npQDighi hoặc.

Tiêu ViwzBqễn thởa9vf a9vfdài khẽwzBq nóVj6Vi: “ThwzBqôi vậy,a9vf Vj6Vcó mộVj6Vt sVj6Vố chVj6Vuyện a9vfanh cwzBqũng khô2MnXng biếVj6Vt n2MnXên nóVj6Vi twzBqhế nào”.

“Vậy t2MnXhì đừn2MnXg 2MnXnói nữa!wzBq” ĐwzBqã khôngwzBq biếtVj6V nênVj6V n2MnXói twzBqhế nàVj6Vo tha9vfì 2MnXcòn wzBqnói gìpQDi nữapQDi, chVj6Vúng tpQDiôi 2MnXđều kpQDihông phảVj6Vi a9vflà nhVj6Vững ngườwzBqi quá2MnX gượpQDing ép.

Tiêu ViễnVj6V rõVj6V ràng2MnX rất2MnX mệpQDit, ngwzBqáp dàwzBqi mwzBqột cápQDii Vj6Vrồi nóia9vf: “BâVj6Vy gVj6Viờ ana9vfh vềVj6V đi2MnX nwzBqgủ, buổia9vf tốwzBqi đ2MnXến wzBqđón ewzBqm, s2MnXẽ 2MnXcho a9vfem Vj6Vmột bấtpQDi Vj6Vngờ twzBqhú vị”.

“Buổi tốpQDii ea9vfm Vj6Vcó việc…”.a9vf TpQDiối pQDinay tVj6Vôi 2MnXphải đipQDi xeVj6Vm buVj6Vổi biểa9vfu da9vfiễn củaVj6V La9vfưu Đức2MnX HowzBqa Vj6Vvới mẹ,Vj6V la9vfớp trưởna9vfg Chươn2MnXg Sí2MnXnh chẳngpQDi dwzBqễ gwzBqì mớiVj6V Vj6Vkiếm đượ2MnXc vé.

“Nếu 2MnXmà kVj6Vhông quVj6Van trọng2MnX 2MnXthì hủypQDi pQDiđi!” TiêuwzBq Via9vfễn giọna9vfg nài2MnX pQDinỉ khiVj6Vến tôpQDii Vj6Vsuýt na9vfữa mềmpQDi lòwzBqng, nhưpQDing ngwzBqhĩ lpQDiại, a9vftại sa2MnXo pQDimỗi lwzBqần ngườiVj6V bịVj6V thỏVj6Va a9vfhiệp đềuVj6V 2MnXlà tôi?

“Không ha9vfủy được!2MnX” TôiVj6V ha9vfầm hừpQDi nói2MnX, buổiwzBq diễn2MnX a9vfca nhạVj6Vc khVj6Vông Vj6Vvì Vj6Vtôi wzBqmà hpQDioãn lạpQDii được,Vj6V mwzBqà wzBqcũng đã2MnX hwzBqứa chắcVj6V chắwzBqn với2MnX mẹpQDi a9vfrồi, mẹVj6V v2MnXì chwzBquyện nàpQDiy a9vfmà 2MnXvui sưwzBqớng mấya9vf nwzBqgày liền.

“Ừ, tpQDihế tVj6Vhôi vậy”2MnX. TiêupQDi ViễnwzBq 2MnXcó 2MnXvẻ pQDithất vọng,a9vf “NpQDihưng hpQDiy vọngVj6V l2MnXần saVj6Vu cVj6Vòn cwzBqó cVj6Vơ hội”.

Còn cóVj6V cơpQDi hội2MnX gwzBqì, tôpQDii muốwzBqn pQDihỏi a9vfanh, nhưngVj6V thấywzBq dVj6Váng vẻVj6V 2MnXanh wzBqmệt mỏiwzBq, lạia9vf khônwzBqg đànha9vf lòn2MnXg, a9vfcó lwzBqẽ thôipQDi vVj6Vậy. NóVj6Vi đa9vfến đâypQDi la9vfà đượcpQDi rwzBqồi, wzBqnên n2MnXhanh chóngVj6V vềwzBq nVj6Vhà đpQDii nVj6Vgủ đi.

Cổng sa9vfân vậpQDin độVj6Vng ngườpQDii đôa9vfng 2MnXnhư mắpQDic cửwzBqi, rpQDiất nhipQDiều ngưpQDiời khVj6Vông 2MnXmua đwzBqược vpQDié, túwzBqm tụmVj6V Vj6Vở cổwzBqng để2MnX wzBqmua vépQDi cVj6Vhợ đen.

Có ngpQDiười nhì2MnXn a9vfsố gpQDihế a9vfvé của9vfa 2MnXtôi, hỏi:wzBq “CôpQDi gái,wzBq ca9vfó ba9vfán pQDivé k2MnXhông?” pQDiTôi a9vflắc 2MnXđầu, Vj6Vlớp pQDitrưởng chẳnga9vf dễa9vf gì2MnX pQDikiếm chwzBqo, wzBqlàm swzBqao có2MnX Vj6Vthể bán?

Bên cạa9vfnh, pQDicũng cóVj6V rất2MnX nhiều2MnX nVj6Vgười v2MnXây la9vfấy Vj6Vmẹ a9vftôi, c2MnXó ngườiwzBq nóa9vfi: “ChpQDiị pQDiơi, cápQDii véwzBq wzBqnày chị2MnX cứwzBq nóiwzBq gia9vfá điVj6V, b2MnXao wzBqnhiêu wzBqtiền t2MnXôi cũ2MnXng lấy”.

Lúc 2MnXnày tpQDiôi mớ2MnXi a9vfbiets, thVj6Vì a9vfra chỗwzBq ngồiwzBq củwzBqa Vj6Vhai chiếcpQDi vé2MnX nVj6Vày cựcwzBq kỳVj6V tốt,Vj6V lúcVj6V vềpQDi wzBqphải cảmpQDi ơn2MnX ChươngwzBq Sí2MnXnh tVj6Vử tếpQDi ma9vfới được.

Chỗ a9vfngồi ca9vfủa c2MnXhúng Vj6Vtôi làwzBq k2MnXhu ghế2MnX V2MnXIP, ởVj6V ha9vfàng thứa9vf pQDiba, pQDirất gầnwzBq sân2MnX khấu,Vj6V a9vfcó ta9vfhể a9vfnhìn r2MnXõ 2MnXcả mặt2MnX củaVj6V nhâpQDin Vj6Vviên làmVj6V c2MnXông tápQDic đia9vfều ka9vfhiển Vj6Vthiết ba9vfị twzBqrên sâpQDin Vj6Vkhấu, lVj6Vại cònVj6V wzBqđược 2MnXcung ca9vfấp miễnVj6V pa9vfhí 2MnXnước uốngpQDi 2MnXvà đồa9vf a9vfăn nhẹ.

Hàng thpQDiứ haVj6Vi trướcVj6V ma9vfặt ca9vfhúng ta9vfôi pQDicó a9vfhai chỗVj6V nga9vfồi lupQDiôn đa9vfể trống,pQDi twzBqrên mặta9vf bàna9vf của2MnX ghwzBqế trước2MnX mặtVj6V a9vftôi đặVj6Vt mộtpQDi b2MnXó h2MnXoa 2MnXly a9vfxen a9vfhoa hồng.

Khi buổipQDi biểupQDi diễn2MnX bắtpQDi đầu,pQDi wzBqhai gVj6Vhế trướca9vf mặVj6Vt vẫpQDin trốngVj6V. Ta9vfôi cứpQDi na9vfghĩ, ngườia9vf nàpQDio lạipQDi pQDiđốt t2MnXiền Vj6Vnhư vậa9vfy? ĐãwzBq mpQDiua Vj6Vvé rồiwzBq còa9vfn khônVj6Vg đến.

Buổi biểwzBqu diễwzBqn a9vfvừa pQDibắt đầu,2MnX 2MnXtôi va9vfà mẹpQDi đa9vfã nhaVj6Vnh Vj6Vchóng bịa9vf ca9vfuốn hút,2MnX cùnwzBqg vớiVj6V mọa9vfi ngườipQDi hé2MnXt pQDigọi tênVj6V Lưa9vfu ĐứpQDic Ho2MnXa, trạngpQDi thái2MnX cuồnwzBqg n2MnXhiệt Vj6Vchưa cwzBqó bapQDio giờ.a9vf ThậmwzBq chípQDi mẹ2MnX pQDitôi cònpQDi lấya9vf pQDimáy 2MnXchụp ảnhVj6V khôngpQDi ngừngVj6V c2MnXhụp 2MnXcác độnVj6Vg ta9vfác a9vfvà Vj6Vbiểu hiện2MnX của2MnX L2MnXưu ĐứVj6Vc Hoa.

“Cái pQDimáy ảnha9vf nwzBqày của9vfa a9vfmẹ chpQDiụp pQDilên ảnwzBqh khô2MnXng nhìn2MnX Vj6Vrõ đâu,Vj6V đừng2MnX mấta9vf cônga9vf nữaVj6V!” TôiVj6V ba9vfảo mẹ.

“Nhìn rõ2MnX mà2MnX! KVj6Vhông a9vftin cwzBqon nhìna9vf xem!2MnX” wzBqMẹ tôiVj6V rất2MnX wzBqtự 2MnXhào pQDiđưa máyVj6V ảnha9vf ca9vfho Vj6Vtôi nhìn.

“Ngày a9vfmai pQDitrên mạnwzBqg pQDisẽ wzBqcó đầa9vfy ảna9vfh đẹa9vfp pQDicủa Vj6Vcác tVj6Vhợ chụpa9vf a9vfảnh chuypQDiên nghiệwzBqp chụ2MnXp, wzBqcon tả2MnXi vpQDiề pQDicho mwzBqẹ xem”.

“Không thíc2MnXh bằngVj6V ảVj6Vnh ma9vfẹ 2MnXtự chụ2MnXp!” pQDiMẹ twzBqôi tựVj6V tpQDiin nói.

Tôi khôngwzBq a9vftranh lupQDiận vớiwzBq a9vfmẹ nữwzBqa, npQDigày mapQDii xa9vfem ảnhwzBq Vj6Vcủa thợa9vf chu2MnXyên nghiệppQDi chụpa9vf thì2MnX 2MnXsẽ kpQDihỏi nóa9vfi luôn.

Xem pQDixong buổwzBqi bwzBqiểu Vj6Vdiễn, pQDitâm tr2MnXạng cpQDiủa 2MnXtôi vàpQDi mẹwzBq vô2MnX cùng2MnX thoải2MnX mái.Vj6V MpQDiẹ twzBqôi nói:2MnX “Na9vfhân tiệnpQDi t2MnXrung wzBqtâm thươnga9vf m2MnXại c2MnXhưa đóna9vfg cửapQDi, cpQDihúng Vj6Vta đa9vfi lư2MnXợn chútwzBq, xwzBqem đồng2MnX hồ!”

“Con cópQDi ba9vfao gipQDiờ pQDithích đồngpQDi hVj6Vồ đâ2MnXu? Cũ2MnXng chẳwzBqng dù2MnXng đến”.Vj6V a9vfThời đại2MnX pQDicủa chúwzBqng tpQDiôi b2MnXây giờ2MnX đVj6Vại Vj6Vđa swzBqố 2MnXđều lấypQDi dVj6Vi đa9vfộng đểVj6V xVj6Vem ga9vfiờ rồi,a9vf vốnpQDi a9vfkhông cópQDi 2MnXhứng a9vfthú vớipQDi ma9vfón đpQDiồ đ2MnXeo taVj6Vy ấya9vf nữa.

“Sắp đế2MnXn mwzBqùa xuânwzBq wzBqrồi, 2MnXmặc Vj6Váo Vj6Vlộ cáa9vfnh 2MnXtay trầ2MnXn 2MnXra cpQDiũng kpQDihông đẹp”.

“Vậy ma9vfua cha9vfo cVj6Von wzBqchiếc vòng2MnX ng2MnXọc bícpQDih đi,2MnX thếVj6V a9vfmới đẹpVj6V”. 2MnXTôi pQDiđùa mẹ.

“Nếu cpQDion thích,2MnX đợia9vf wzBqhôm spQDiau mẹwzBq rwzBqút tiền2MnX tiếpQDit kpQDiiệm để2MnX mwzBqua 2MnXnhà ra9vfa mu2MnXa chpQDio wzBqcon ma9vfột pQDichiếc!” MẹwzBq tôiwzBq cười.

“Thôi đừna9vfg ạVj6V, Vj6Vmẹ dànpQDih tiềa9vfn đVj6Vể muwzBqa pQDinhà ch2MnXo cwzBqon đi!”

Mua wzBqcho tpQDiôi mộtpQDi 2MnXcăn Vj6Vnhà luwzBqôn 2MnXlà tâmpQDi nguyệnpQDi củapQDi mẹ.a9vf MẹpQDi thườngwzBq 2MnXnói, cpQDion g2MnXái n2MnXhất địnVj6Vh ppQDihải pQDicó npQDihà 2MnXriêng củ2MnXa ma9vfình, nVj6Vếu khôngVj6V pQDisau nàVj6Vy wzBqcãi nha2MnXu vpQDiới chồnpQDig cVj6Vũng khônwzBqg c2MnXó Vj6Vchỗ ma9vfà đi.2MnX Vj6VLogic tpQDihật Vj6Vkỳ quặcpQDi, nhưa9vfng cũn2MnXg wzBqrất thựa9vfc tế.

Khi a9vfmẹ vàpQDi bwzBqố Vj6Vly hôa9vfn, 2MnXmẹ chẳnVj6Vg có2MnX Vj6Vchỗ npQDiào đVj6Vể man2MnXg twzBqôi đếnpQDi ởpQDi, đànhpQDi phảiwzBq Vj6Vsống cha9vfen cVj6Vhúc mãa9vfi a9vftrong kh2MnXông pQDigian pQDiphòng a9vfkhách b2MnXé 2MnXtý củVj6Va n2MnXhà bVj6Và ngoạa9vfi, mãiwzBq đếpQDin nhiềuwzBq năwzBqm wzBqsau, pQDikhi tôa9vfi wzBqcó thểVj6V a9vfnhớ đượcpQDi mpQDiọi chuywzBqện, cVj6Vơ quaVj6Vn c2MnXủa mẹwzBq mpQDiới cấ2MnXp pQDicho mộtVj6V căna9vf h2MnXộ Vj6Vnhỏ haVj6Vi buồn2MnXg. Như2MnXng trưVj6Vớc s2MnXau tpQDihì vẫnpQDi lpQDià cwzBqơ wzBqquan cấpa9vf, a9vfkhông ch2MnXắc ngwzBqày nàopQDi lạiwzBq thpQDiu hồia9vf, ch2MnXúng tôVj6Vi lại2MnX khôwzBqng cVj6Vó cwzBqhỗ ởa9vf nữapQDi, cwzBqho nê2MnXn mẹa9vf khônpQDig yênwzBq tpQDiâm, wzBqluôn ghwzBqi nhớpQDi việcpQDi ma9vfua 2MnXmột cpQDiăn nhVj6Và riênVj6Vg củaa9vf chúna9vfg tôi.

“Khoản pQDichi m2MnXua nhàpQDi mẹVj6V wzBqvẫn giữ2MnX cpQDiho cVj6Von 2MnXmà, đủa9vf rồi!”2MnX MẹpQDi pQDikhoác twzBqay tôpQDii 2MnXđi vềpQDi phí2MnXa a9vfsiêu Vj6Vthị Vj6VHoa Đường.

“Mẹ pQDithấy chúpQDing twzBqa kho2MnXác taa9vfy nhapQDiu đi2MnX a9vflượn siwzBqêu thịpQDi cwzBqó ga9vfiống ha9vfai chwzBqị pQDiem không?”a9vf Tôia9vf trêupQDi a9vfđùa mẹ.

“Nếu giố2MnXng đượca9vf tha9vfì tốpQDit”. Mẹ2MnX tpQDihở dwzBqài nói.

“Giống, khwzBqông 2MnXtin mẹpQDi thửVj6V pQDihỏi ngVj6Vười khácVj6V xem”2MnX. TVj6Vôi cốVj6V ýpQDi dựwzBqa sáta9vf vàa9vfo mẹ.

“Hôm nàoVj6V chúnga9vf tVj6Va wzBqđi chụ2MnXp cá2MnXi dVj6Ván gìa9vf wzBqđó đwzBqi? CáiVj6V đóa9vf gọa9vfi pQDilà gwzBqì đấypQDi nhỉ?wzBq DáwzBqn lênwzBq đa9vfiện thoại2MnX Vj6Vdi độngVj6V của9vfa con”.

“Ảnh đềwzBq can”.

“Đúng, chínhwzBq làwzBq nó,pQDi coVj6Vn đưapQDi mẹwzBq điwzBq nhpQDié!” LVj6Vúc mwzBqẹ tVj6Vôi hưwzBqng ppQDihấn thìwzBq giốngwzBq nwzBqhư ma9vfột đVj6Vứa coVj6Vn nwzBqít già.

“Được, khôVj6Vng vpQDiấn đềwzBq Vj6Vgì! Mẹa9vf đúngVj6V a9vflà sànhpQDi điệuwzBq qpQDiuá đấwzBqy, pQDicon pQDicòn chư2MnXa từng2MnX chụa9vfp 2MnXbao giờ”.

Ở bên2MnX mẹ,2MnX a9vfluôn 2MnXvui vpQDiẻ a9vfnhư Vj6Vvậy, mẹa9vf chía9vfnh 2MnXlà chỗa9vf dpQDiựa 2MnXcho tâwzBqm hwzBqồn tôi.

 

6. TáoVj6V Pha9vfú pQDiSĩ rơa9vfi đầVj6Vy dướipQDi đất

Lúc x2MnXem biểpQDiu da9vfiễn ca9vfa pQDinhạc, tôa9vfi wzBqđể đpQDiiện thopQDiại a9vfdi dộngwzBq ở2MnX ca9vfhế wzBqđộ yVj6Vên lặ2MnXng, 2MnXcó ma9vfấy Vj6Vcuộc gọiVj6V đếna9vf nhwzBqưng đềuwzBq kpQDihông bipQDiết, mởVj6V pQDidanh sáchpQDi cuộcVj6V ga9vfọi npQDihỡ a9vfthấy đềupQDi lwzBqà củaa9vf Tiêua9vf Viễn.

Tôi qa9vfuay lưngpQDi Vj6Vvới mẹpQDi đểwzBq gọwzBqi pQDilại wzBqcho anpQDih, giọng2MnX Vj6VTiêu VpQDiiễn mệtwzBq ma9vfỏi ởVj6V đầupQDi bpQDiên kiapQDi, “KhôwzBqng cóVj6V vipQDiệc gìpQDi đâu!”

“Vâng!” TôiVj6V đpQDiáp, qa9vfuay đầupQDi lạwzBqi Vj6Vthấy ma9vfẹ đapQDing nVj6Vhìn tôiwzBq dwzBqò h2MnXỏi, thVj6Vế Vj6Vlà vộ2MnXi vàpQDing dập2MnX máy.

Thứ a9vfhai pQDiđi làmpQDi, n2MnXhận đượcwzBq Vj6Vthông pQDibáo Vj6Vcủa CwzBqục, sẽpQDi đếnpQDi kiểwzBqm tVj6Vra ti2MnXến độa9vf dựwzBq án.

Tôi đưa2MnX a9vfthông ba9vfáo Vj6Vcho a9vfTổ trưVj6Vởng xempQDi, Vj6Vông Vj6Vbảo tô2MnXi trVj6Vực ti2MnXếp m2MnXang đến2MnX wzBqcho Ti2MnXêu ViễwzBqn Vj6Vvà NgôpQDi Duyệt.

Bộ dạVj6Vng TiêuwzBq wzBqViễn a9vfnhư khônpQDig đượa9vfc n2MnXghỉ ngwzBqơi đủ2MnX sức,wzBq “EmVj6V kha9vfông trốnVj6V tôia9vf 2MnXnữa à?”pQDi ĐâywzBq Vj6Vlà lpQDiàm việa9vfc, có2MnX thểVj6V trốna9vf tránhpQDi sao?

Tôi pQDinhìn 2MnXtrên bàpQDin pQDianh đặVj6Vt hawzBqi pQDitấm 2MnXvé a9vfxem wzBqbiểu diêpQDin cwzBqa nhpQDiạc, trêVj6Vn vépQDi i2MnXn wzBqhàng wzBq2 2MnXsố wzBq8, 2MnXsố Vj6V10, chẳpQDing lẽ…

Tôi wzBqchợt hiểuVj6V rpQDia, tha9vfì 2MnXra đây2MnX chínhwzBq lpQDià điềpQDiu na9vfgạc na9vfhiên tpQDihú vịa9vf ma9vfà a2MnXnh đãpQDi nói!

“Anh cũpQDing đ2MnXi Vj6Vxem bVj6Vuổi Vj6Vbiểu Vj6Vdiễn cpQDia nhạa9vfc à?”2MnX Tôa9vfi 2MnXhỏi thăVj6Vm dò.

“Không, Vj6Vanh cwzBqhưa baVj6Vo gpQDiiờ thí2MnXch LưpQDiu ĐứcwzBq Hoa”Vj6V. AnwzBqh lwzBqạnh wzBqlùng nói.

“Thế lấyVj6V vwzBqé nwzBqày để2MnX làm2MnX gì?”Vj6V Thật2MnX 2MnXphí chwzBqỗ ngồiVj6V twzBqốt như2MnX vậy.

“Người khácwzBq tặnVj6Vg, twzBqiếc làa9vf tặngpQDi nhầmVj6V npQDigười rồi”.

Vẫn còn2MnX n2MnXói cVj6Vứng, khônga9vf nóipQDi wzBqthì thôi.

 

“Tiêu Via9vfễn, eVj6Vm a9vfcần nóiwzBq chuVj6Vyện vớa9vfi Vj6Vanh vềVj6V 2MnXquy hoạcVj6Vh lắp2MnX 2MnXđặt cáp2MnX đi2MnXện cpQDiủa dựwzBq ánVj6V này”.2MnX NwzBqgô Duyệ2MnXt đanVj6Vg Vj6Vở cwzBqửa, ta9vfrên twzBqay cầa9vfm mộtpQDi twzBqệp bwzBqản vẽwzBq Vj6Vphác thảo.

“Tôi c2MnXòn a9vfcó việcwzBq pQDikhác, x2MnXin phéwzBqp về2MnX trưVj6Vớc ạ2MnX!” TôiwzBq vwzBqội pQDivàng nhpQDiường đ2MnXường a9vfcho NgôwzBq Duyệt.

“Em a9vfcũng ngồiVj6V ởVj6V đâypQDi, nghVj6Ve c2MnXùng!” pQDiTiêu a9vfViễn 2MnXra lệnhwzBq cVj6Vho t2MnXôi, hôpQDim na2MnXy sắcwzBq mặ2MnXt anpQDih không2MnX đượpQDic tốpQDit, chắcpQDi wzBqlà a9vfdo chưapQDi đ2MnXược n2MnXghỉ ngơipQDi đầypQDi đủ.

Ngô DuyệtpQDi nwzBqhíu mwzBqày, nóia9vf: “TwzBqiểu wzBqKhả pQDicó 2MnXthể a9vfkhông cầa9vfn nghe”.

“Đúng, đúngpQDi! Tôi2MnX kVj6Vhông cầna9vf phảpQDii nghwzBqe Vj6Vạ!” TpQDiôi cườiVj6V theo.

“Cô ấyVj6V từng2MnX học2MnX k2MnXhoa tựpQDi nha9vfiên, mà2MnX đâypQDi lại2MnX chípQDinh a9vflà chuyên2MnX ngành2MnX a9vfcô ấ2MnXy hVj6Vọc, Vj6Vtại sa2MnXo lạia9vf khônpQDig thểVj6V nghe?pQDi” pQDiTiêu wzBqViễn cwzBqó wzBqvẻ Vj6Vcố bắt2MnX wzBqép pQDitôi ởpQDi lại.

“Tại swzBqao apQDinh biếtpQDi?” Ngôa9vf DuyệtpQDi nwzBqgạc a9vfnhiên Vj6Vnhìn pQDitôi vàa9vf 2MnXTiêu Viễn.

“Tại s2MnXao khôngpQDi biếVj6Vt? BọnVj6V apQDinh họca9vf a9vfcùng một2MnX trườpQDing ĐạwzBqi học”.

“Tổng gpQDiiám a9vfsát Tiêu!Vj6V” TôipQDi muVj6Vốn ngwzBqăn ana9vfh lại.

Nhưng Ta9vfiêu ViVj6Vễn liếVj6Vc nhìa9vfn twzBqôi, vẫ2MnXn tiếVj6Vp tụ2MnXc nóiwzBq: “Hơ2MnXn Vj6Vnữa cô2MnX ấya9vf từngVj6V 2MnXlà bạa9vfn 2MnXgái củwzBqa anhVj6V, a9vfanh cówzBq tpQDihể khôwzBqng hiểpQDiu c2MnXô pQDiấy sao?”

Sắc Vj6Vmặt NwzBqgô Dua9vfyệt độtpQDi Vj6Vnhiên trắna9vfg bệch.

Phó Vj6Vtổng Vj6Vgiám sVj6Vát, đừVj6Vng ngpQDihe ana9vfh a9vfấy nóiwzBq nhVj6Vảm”. a9vfTôi pQDivội vàngpQDi giảiwzBq 2MnXthích, “HồiwzBq Vj6Vđi họcVj6V 2MnXchỉ pQDilà 2MnXđùa vu2MnXi thôi”.

“Ai đa9vfùa Vj6Vvui vớia9vf 2MnXem chứ?”a9vf SwzBqắc mặtVj6V Ti2MnXêu Viễna9vf cànVj6Vg ka9vfhó cpQDioi, gpQDiiận dữpQDi nh2MnXìn tôi.

“Tiêu Vi2MnXễn, pQDisao anVj6Vh lạiVj6V cópQDi tha9vfể pQDiđối xpQDiử vớpQDii eVj6Vm nha9vfư vậy2MnX?” NgôwzBq DuwzBqyệt 2MnXbật khóca9vf, sa2MnXu đówzBq chạypQDi vụt2MnX ra9vfa ngoài.

“Tại Vj6Vsao anwzBqh lạa9vfi a9vfcứ pwzBqhải nópQDii vớpQDii 2MnXcô a9vfấy điều2MnX đó?a9vf TạipQDi wzBqsao 2MnXcòn n2MnXói wzBqra 2MnXtrước mpQDiặt em?”

Tôi cpQDiũng khóc,pQDi pQDimối quawzBqn hệVj6V phVj6Vức tạVj6Vp thếVj6V nàwzBqy, bảwzBqo tpQDiôi swzBqau nàwzBqy cpQDiòn tiếpwzBq 2MnXtục l2MnXàm va9vfiệc ởa9vf a9vfđây thpQDiế n2MnXào đượcpQDi a9vfchứ. pQDiTiêu ViễnpQDi pQDianh kwzBqhông wzBqđể 2MnXý, va9vfì chỗwzBq dVj6Vựa wzBqphía Vj6Vsau 2MnXanh vữngpQDi chắc,pQDi hoàn2MnX toàVj6Vn cwzBqó thpQDiể 2MnXnói Vj6Vđi la9vfà đi,Vj6V tôwzBqi thì2MnX làVj6Vm thVj6Vế wzBqnào được2MnX đây?

“Anh wzBqxin lỗVj6Vi, aVj6Vnh 2MnXkhông thểwzBq kwzBqhông nópQDii ra!”Vj6V Tiê2MnXu Va9vfiễn lắVj6Vc a9vfvai 2MnXtôi, “Na9vfếu cVj6Vòn kpQDihông nóipQDi, ngườVj6Vi nhwzBqà a9vfsẽ bắa9vft Vj6Vanh đínhVj6V pQDihôn vớipQDi côpQDi ấy”.

“Hai ngườVj6Vi đínhwzBq hônVj6V pQDiđược ra9vfồi, tại2MnX sawzBqo ppQDihải kVj6Véo e2MnXm vàoVj6V?” TôiVj6V khóc.

“Ngốc Vj6Vạ, chẳnVj6Vg lẽpQDi ea9vfm khôpQDing hiểupQDi sa2MnXo? Từ2MnX t2MnXrước đến2MnX nVj6Vay ngư2MnXời a9vfanh yêuwzBq chwzBqỉ cópQDi mìnhpQDi em!”pQDi pQDiTiêu ViễnwzBq ômwzBq cwzBqhặt lấVj6Vy tôwzBqi, a9vfgiọng nówzBqi tVj6Vha thiết.

Tim đawzBqu gầpQDin n2MnXhư ma9vfuốn nghVj6Vẹt thở,a9vf tạiwzBq sapQDio? TwzBqại pQDisao wzBqbao nhiêwzBqu n2MnXăm 2MnXtrôi qpQDiua Vj6Vrồi wzBqmới nópQDii với2MnX tôVj6Vi nhữngpQDi điwzBqều ấy?

Hai c2MnXhân pQDitôi ra9vfã 2MnXrời, dựa2MnX sáVj6Vt vàwzBqo a9vfngực a9vfTiêu Viễn.

Ngô Duya9vfệt mấyVj6V ngàypQDi liềnpQDi khô2MnXng Vj6Vlộ diệa9vfn wzBqở TổwzBq dự2MnX án.

Tổ kiwzBqểm tr2MnXa củapQDi Cục2MnX dwzBqo đa9vfích Vj6Vthân C2MnXục trưởnga9vf dẫa9vfn pQDiđầu xuwzBqống kiểma9vf pQDitra dựVj6V ánpQDi, giáa9vfo swzBqư ĐiềnVj6V D2MnXuy Niên2MnX 2MnXđóng pQDivai tròwzBq cốpQDi 2MnXvẫn. pQDiTiêu Vi2MnXễn vàwzBq T2MnXổ trưởng2MnX wzBqđi cwzBqùng đa9vfến cá2MnXc pQDinơi, tôiVj6V đ2MnXi phípQDia spQDiau phụwzBq t2MnXrách wzBqghi chép.

Đi hếtVj6V mộVj6Vt vòng,a9vf Vj6Vmọi ngườipQDi ngồiVj6V lạipQDi wzBqnghỉ ngơi,wzBq Cụca9vf trưởnpQDig vàa9vf TiêuwzBq Viễna9vf ngồiVj6V phíapQDi pQDitrước tôi2MnX, ngượcwzBq pQDilại, wzBqgiáo sư2MnX ĐwzBqiền ngồVj6Vi bêpQDin cạnVj6Vh tôi.

“Tiêu a9vfViễn nVj6Vày, a9vfcó pwzBqhải ca9vfháu vpQDiới Duyệ2MnXt Dua9vfyệt cãpQDii nhawzBqu khwzBqông?” CụpQDic trưVj6Vởng â2MnXn cầa9vfn pQDinói chuya9vfện gwzBqia đìn2MnXh vớVj6Vi wzBqTiêu Viễn.

Tiêu ViwzBqễn khô2MnXng Vj6Vnói gì.

“Thanh nVj6Viên vớipQDi nhpQDiau khôngVj6V trápQDinh đượcVj6V việc2MnX cãia9vf ca9vfọ, 2MnXđừng bpQDiận tâm.a9vf pQDiCháu wzBqcũng bVj6Viết tínhpQDi cwzBqách Duyệt2MnX Du2MnXyệt rồi2MnX đấy2MnX, a9vftính còn2MnX trVj6Vẻ pQDicon, cpQDihuyện Vj6Vgì cũngVj6V thí2MnXch chấp2MnX wzBqnhặt, nha9vfường nha9vfịn wzBqnó ca9vfhút, dwzBqù wzBqsao cũng2MnX sắpQDip wzBqđính a9vfhôn rVj6Vồi mà!”

Tiêu ViVj6Vễn q2MnXuay xuốngVj6V liếcVj6V nhìVj6Vn tôa9vfi, áwzBqnh pQDimắt đenwzBq t2MnXhẫm lVj6Vộ r2MnXa vẻVj6V cươnwzBqg ng2MnXhị, sawzBqu đóVj6V qu2MnXay sa9vfang Vj6Vnói vớpQDii C2MnXục ta9vfrưởng NgVj6Vô: wzBq“Bác pQDiNgô… cháu2MnX npQDighĩ cháuVj6V va9vfà a9vfNgô DuyệtVj6V khpQDiông hợpwzBq nhau!”

“Thằng bé2MnX này,pQDi nVj6Vói cwzBqái gwzBqì ngớpQDi ngẩwzBqn? a9vfHai đứapQDi làpQDi tha9vfanh mapQDii trúwzBqc mãVj6V, pQDilà mộtVj6V đôwzBqi qu2MnXá đẹp”.2MnX Cụa9vfc trưởVj6Vng vỗVj6V va2MnXi Ta9vfiêu Via9vfễn cười2MnX hpQDia ha9vfả 2MnXnói: “Ma9vfấy ngVj6Vày trư2MnXớc bố2MnX cháupQDi cònpQDi gọia9vf điệnwzBq ha9vfỏi báwzBqc đặtVj6V pQDitiệc đínhwzBq a9vfhôn ởa9vf a9vfđâu nữa”.

“Thưa báwzBqc NVj6Vgô, chVj6Váu a9vfnghĩ sẽ2MnX khônpQDig a9vfcó tiwzBqệc đínhVj6V hpQDiôn pQDiđâu Vj6Vạ!” a9vfTiêu VVj6Viễn nópQDii nhỏ.

“Đúng lVj6Và wzBqgiận dwzBqỗi thậta9vf pQDirồi!” CwzBqục pQDitrưởng pQDivẫn 2MnXcười pQDiha hpQDia, “Nhưng,pQDi hVj6Vai đứa2MnX Vj6Vcãi npQDihau mpQDiấy pQDingày Vj6Vrồi lạiVj6V ổnVj6V thôi”.

Nghỉ ngơipQDi xoVj6Vng wzBqrồi, mọipQDi na9vfgười Vj6Vlại tiếpwzBq pQDitục đia9vf, đến2MnX hiệVj6Vn trư2MnXờng xpQDiem tìnhpQDi trạna9vfg twzBqhi công.Vj6V Tô2MnXi điwzBq cáVj6Vch xpQDia p2MnXhía a9vfsau, twzBqâm trạnVj6Vg thậa9vft 2MnXkhó tả.

Giáo wzBqsư Điề2MnXn a9vfvỗ wzBqvai tôia9vf nói:pQDi “2MnXNày, wzBqbạn Vj6Vtrẻ, a9vflấy lạiVj6V tia9vfnh thầna9vf đpQDii nào”.

Tôi nhpQDiìn ôpQDing 2MnXcảm kía9vfch, wzBqkìm Vj6Vchế nhữngVj6V cảVj6Vm xúcwzBq bộc2MnX phátwzBq m2MnXuốn òa2MnX khóc.

Tranh wzBqthủ pQDithời pQDigian đếnpQDi 2MnXchỗ ởpQDi cwzBqủa a9vfChương Ngự,2MnX gia9vfúp ana9vfh tpQDia cwzBqho wzBqcá ăn.

Có tiềVj6Vn đúnwzBqg làwzBq 2MnXtốt tVj6Vhật, ca9vfó 2MnXthể mộta9vf mì2MnXnh ởVj6V tronVj6Vg ngwzBqôi na9vfhà 2MnXto pQDithế nàwzBqy, riêVj6Vng phpQDiòng khácwzBqh đVj6Vã cówzBq hwzBqai cáVj6Vi, Vj6Vmỗi wzBqphòng đ2MnXều đặtwzBq mộta9vf 2MnXbể a9vfcá tpQDio. Vj6VTrong bểpQDi ca9vfá wzBqcó đủ2MnX lowzBqại màVj6Vu sắcpQDi 2MnXhình da9vfáng, chủng2MnX pQDiloại Vj6Vđa dạa9vfng, t2MnXôi khônga9vf cópQDi kina9vfh nghiệm2MnX a9vfnuôi cápQDi a9vfnên khôVj6Vng phânwzBq biệtVj6V 2MnXcụ thểVj6V đưVj6Vợc wzBqlũ cwzBqá nàa9vfy giốngpQDi gì,2MnX chỉwzBq biết2MnX rấtpQDi nhiVj6Vều loạiVj6V wzBqchưa thấy2MnX ba2MnXo giờ,wzBq Vj6Vcó thểa9vf đúnga9vf làpQDi rất2MnX quýpQDi hiếm.

Thức ănwzBq pQDicủa c2MnXá Vj6Vđể trênVj6V bVj6Vàn, tôiVj6V pQDilấy một2MnX íVj6Vt a9vfthả xuố2MnXng, lũpQDi ca9vfá npQDihỏ bắtVj6V 2MnXđầu trawzBqnh nha2MnXu ăn,2MnX mộtVj6V lúcwzBq 2MnXthôi đVj6Vã ănwzBq hwzBqết sạch,wzBq tôwzBqi Vj6Vlại pQDiđổ và2MnXo mộtwzBq íta9vf, lạpQDii a9vfăn hVj6Vết. XVj6Vem rpQDia lũa9vf nhópQDic này2MnX đ2MnXúng l2MnXà đówzBqi pQDirồi, wzBqtôi qu2MnXyết địnVj6Vh đ2MnXổ cpQDiả gwzBqói twzBqo vàopQDi, wzBqcho bọn2MnX cwzBqhúng ănpQDi no.

Cho ca9vfá ăVj6Vn pQDixong, rVj6Va k2MnXhỏi nhàwzBq Chươnga9vf Ngự,pQDi tôVj6Vi a9vfgọi điện2MnX chVj6Vo TiwzBqêu wzBqViễn, “Ch2MnXúng 2MnXta đếpQDin trườnga9vf pQDiăn cơa9vfm căpQDing pQDitin đi”.

Tiêu ViễnwzBq pQDimặc trêVj6Vn ngườiwzBq 2MnXbộ thểpQDi th2MnXao m2MnXàu trắng,a9vf đứnga9vf ở2MnX cổn2MnXg trườVj6Vng Vj6Vđợi tôi.

Nhà ănVj6V căpQDin bảnwzBq khôngwzBq thawzBqy đ2MnXổi gìVj6V, chVj6Vỉ là2MnX 2MnXkhông Vj6Vcòn Vj6Vcung cấpwzBq canpQDih trứngVj6V cpQDià ca9vfhua Vj6Vmiễn 2MnXphí nữa.2MnX TôVj6Vi vàa9vf pQDiTiêu ViVj6Vễn pQDimua pQDihai suấVj6Vt cơpQDim rướipQDi wzBqsốt thịtwzBq 2MnXgà, tìma9vf 2MnXmột 2MnXchỗ vắng2MnX 2MnXngười a9vfngồi xuống.

Vẫn pQDilà cảwzBqnh tượngpQDi pQDicủa năwzBqm a9vfđó, cVj6Vhỉ 2MnXcó vịa9vf củawzBq móVj6Vn cơwzBqm pQDirưới lVj6Và hwzBqoàn towzBqàn 2MnXkhông giVj6Vống npQDiăm đó2MnX nữa.

Ăn wzBqcơm xa9vfong, Tiêa9vfu VipQDiễn nóia9vf: “Vj6VChúng 2MnXta ra9vfa spQDiân vậwzBqn 2MnXđộng đVj6Vi, xewzBqm 2MnXanh wzBqbây giờa9vf cVj6Vòn c2MnXó th2MnXể chVj6Vạy 1wzBq500m npQDiữa khôna9vfg”. LúcwzBq nàa9vfy twzBqôi 2MnXmới chúwzBq ýVj6V đếnwzBq awzBqnh 2MnXđi đôiwzBq giàya9vf thểa9vf th2MnXao Nik2MnXe ca9vfũ đó.

“Anh a9vfvẫn 2MnXđi đôpQDii giàpQDiy npQDiày à?”

“Muốn tVj6Vhay đôVj6Vi mới,a9vf vẫn2MnX pQDichưa cVj6Vó ngườiVj6V đa9vfưa a9vfanh pQDiđi mua”a9vf. AnwzBqh na9vfhìn t2MnXôi cười.

Tôi cúi2MnX đầVj6Vu lẩnVj6V 2MnXtránh áwzBqnh nhìpQDin Vj6Vtrìu mế2MnXn c2MnXủa pQDianh, “pQDiĐợi có2MnX thờiwzBq gi2MnXan lại2MnX đưawzBq ana9vfh điwzBq m2MnXua đôwzBqi mớiVj6V 2MnXnhé, nhwzBqưng anwzBqh phảVj6Vi wzBqtự bỏVj6V tiền”.

“Điền Kha9vfả Lạc,Vj6V 2MnXem 2MnXthật lwzBqà pQDikeo kiệtwzBq”. VẫVj6Vn ngVj6Vuyên pQDivăn pQDilời 2MnXphê pwzBqhán pQDitôi npQDiăm đó.

Tôi đứng2MnX bênpQDi đường2MnX b2MnXiên chạy2MnX giúa9vfp aa9vfnh bấm2MnX tVj6Vhời gianpQDi, rấtVj6V wzBqnhiều sina9vfh v2MnXiên trênwzBq spQDiân vậa9vfn pQDiđộng pQDinhìn chVj6Vúng tôVj6Vi, n2MnXhất lVj6Và cácwzBq wzBqcô 2MnXgái, nhìVj6Vn TiêwzBqu ViVj6Vễn bằnpQDig đôiVj6V mắta9vf rVj6Vạng rỡ.

Tôi képQDio TiêVj6Vu ViễVj6Vn, “2MnXĐi wzBqthôi, cơm2MnX a9vfxong khôa9vfng đpQDiược vậ2MnXn 2MnXđộng mạnh”.

Tôi vàwzBq TwzBqiêu Viễna9vf nắmVj6V tpQDiay nhVj6Vau lặngVj6V 2MnXlẽ đia9vf dọ2MnXc wzBqtheo wzBqbờ a9vfsông, dpQDiường na9vfhư ta9vfrở wzBqlại thwoi2MnXf điểm2MnX mớipQDi qpQDiuen nVj6Vhau củwzBqa a9vfnhiều nămpQDi trước.

“Đợi Vj6Vdự a9vfán nàya9vf kết2MnX thúc2MnX, chVj6Vúng pQDita điVj6V đă2MnXng kýa9vf kpQDiết hônwzBq nhé”a9vf. TwzBqiêu Viễna9vf đ2MnXột npQDihiên nói.

“Kết hVj6Vôn?” Tôi2MnX wzBqkhông cóa9vf một2MnX chútwzBq chuẩnVj6V bị2MnX tâ2MnXm la9vfý gì2MnX, “Tại2MnX sao?”

“Tất nhipQDiên wzBqlà vpQDiì wzBqanh yVj6Vêu empQDi!” Tiêua9vf ViễwzBq pQDidừng lạVj6Vi, hôVj6Vn a9vflên môia9vf tôi.

Lần đầupQDi tpQDiiên a2MnXnh hônpQDi tôpQDii như2MnX pQDivậy, tôiwzBq sữngwzBq sờpQDi k2MnXinh ngạc.

“Sao 2MnXvậy, vẫn2MnX muốn2MnX 2MnXnữa à?2MnX” wzBqAnh wzBqnhư bịVj6V ngVj6Vhiện, lạia9vf sấnwzBq tớiwzBq hpQDiôn tôi.

Môi TiVj6Vêu 2MnXViễn a9vfcó vịVj6V wzBqse a9vfse ngọpQDit, wzBqmịn a9vfmàng, ẩmwzBq ướ,2MnX mềmVj6V pQDidịu ấn2MnX ta9vfrên m2MnXôi tôi.

“Tiêu ViwzBqễn, anpQDih sẽpQDi khôVj6Vng rwzBqời xwzBqa wzBqem chứ?a9vf” Vj6VTôi luônwzBq cảmpQDi thấyVj6V đwzBqiều tuyệtpQDi pQDidiệu thpQDiế a9vfnày lại2MnX khônpQDig Vj6Vphải wzBqlà sựa9vf thật.

“Sẽ ka9vfhông ba9vfao gpQDiiờ nữa!”Vj6V An2MnXh Vj6Vgiữ chặVj6Vt miệnwzBqg tôVj6Vi, wzBq“Tập tVj6Vrung điVj6V, đừngwzBq 2MnXnói nữa…”

Tiêu Vi2MnXễn wzBqđưa wzBqthẳng a9vftôi Vj6Vvề đếVj6Vn cửawzBq pQDinhà, “Anh2MnX pQDimuốn vàoVj6V a9vfgặp wzBqmẹ em2MnX!” ApQDinh lần2MnX chwzBqần ởpQDi đwzBqó khôngpQDi muốnpQDi đi.

“Lần swzBqau wzBqnhé, 2MnXem vềa9vf npQDiói vớpQDii mẹwzBq a9vfmột tiếwzBqng trướcVj6V đã,a9vf tránha9vf làma9vf mẹ2MnX giậtwzBq ma9vfình, ma9vfẹ vẫnwzBq lpQDiuôn nghĩpQDi anpQDih wzBqđang a9vfở wzBqnước ngoài”.

“Chúng t2MnXa làmpQDi cwzBqùng ởVj6V wzBqmột cơ2MnX quVj6Van, Vj6Vem đ2MnXã khônwzBqg nwzBqói va9vfới a9vfcô à?”

Tiêu a9vfViễn dùVj6Vng a9vfhai 2MnXcánh taa9vfy giữwzBq twzBqôi lạa9vfi mộVj6Vt gwzBqóc nhỏ.

“Em 2MnXsợ mẹ2MnX khôVj6Vng thíwzBqch awzBqnh đấy”.

“Mẹ pQDivợ pQDigặp coVj6Vn rể,2MnX wzBqcó wzBqgì mpQDià kh2MnXông thích?”2MnX a9vfAnh đắcVj6V Vj6Vý nói.

“Được wzBqrồi, wzBqlần swzBqau apQDinh pQDihãy đến”.2MnX Tô2MnXi đẩywzBq a2MnXnh Vj6Vra, “NwzBqhanh Vj6Vvề nhVj6Và nVj6Vgủ đpQDii, npQDigày pQDimai pQDicòn pQDiđi a9vflàm chứ”.

Mẹ Vj6Vtôi wzBqđã ngủ2MnX rpQDiồi. TôpQDii nhẹVj6V 2MnXnhàng wzBqmở wzBqcửa sợpQDi Vj6Vđánh thứca9vf mẹVj6V, gầnpQDi đây2MnX, mẹwzBq toànwzBq n2MnXgủ sớm.

Tắm xonpQDig, nằa9vfm trênVj6V giườVj6Vng, wzBqtrái tiVj6Vm rwzBqộn rpQDiã mớia9vf chịuVj6V trwzBqầm lắ2MnXng xuống.

Tiêu ViễnVj6V, chúwzBqng t2MnXa thậpQDit s2MnXự cóa9vf pQDithể ởVj6V a9vfbên pQDinhau khôngwzBq? TạipQDi wzBqsao trpQDiong lò2MnXng tVj6Vôi Vj6Vcứ thấp2MnX thỏma9vf khôa9vfng yên?

Ngày pQDihôm sa9vfau đi2MnX là2MnXm, wzBqtổ dVj6Vự áa9vfn cửpQDi Vj6VTiêu ViễnpQDi vàa9vf tôVj6Vi đếpQDin a9vfcông trườngpQDi khả2MnXo sátVj6V t2MnXiến wzBqđộ tha9vfi công.

Lúc xua9vfất phwzBqát, Tổ2MnX t2MnXrưởng Vj6Vnăm lầVj6Vn bảVj6Vy 2MnXlượt nhắVj6Vc nVj6Vhở lá2MnXi pQDixe a9vfnhất địVj6Vnh phảia9vf đảma9vf bả2MnXo Vj6Van toàna9vf chVj6Vo tổa9vfng 2MnXgiám sVj6Vát Tiêu.

Trên đường2MnX Vj6Vđi, 2MnXtôi nóiVj6V đùVj6Va vớ2MnXi pQDiTiêu wzBqViễn, “Xem,pQDi đó2MnX chíwzBqnh wzBqlà sựpQDi cáchwzBq bpQDiiệt giữaVj6V tổVj6Vng pQDigiám sátVj6V vàa9vf Vj6Vnhân a9vfviên. TổnVj6Vg a9vfgiám sá2MnXt a9vfthật la9vfà đanga9vf quý2MnX, 2MnXra kh2MnXỏi wzBqcửa làVj6V c2MnXần p2MnXhải pQDibảo a9vfđảm awzBqn toàn”.

“Em chẳ2MnXng phảia9vf cànVj6Vg đána9vfg qpQDiuý hơ2MnXn sapQDio, có2MnX mộ2MnXt tổna9vfg wzBqgiám pQDisát khôpQDii ngôwzBq tuấn2MnX ta9vfú, ua9vfy phpQDiong lẫVj6Vm liệt,wzBq la9vfà anVj6Vh đâywzBq đảma9vf bảopQDi a2MnXn t2MnXoàn cVj6Vho empQDi!” TiêuVj6V Va9vfiễn nVj6Vhìn tôwzBqi cườVj6Vi hìa9vf hì.

“Em sapQDio dápQDim làpQDim ppQDihiền anh?”

Đến công2MnX wzBqtrường, ĐộipQDi trưởa9vfng độ2MnXi tha9vfi công2MnX dẫa9vfn tôiVj6V pQDivà 2MnXTiêu Viễn2MnX pQDiđi xwzBqem wzBqxét t2MnXình trạna9vfg đắppQDi đêVj6V kèa9vf đường.wzBq Ti2MnXêu ViễVj6Vn wzBqlúc a9vflúc a9vflại 2MnXchỉ a9vfra cpQDiác a9vfphương da9vfiện c2MnXần ch2MnXú ýa9vf, độia9vf trưởn2MnXg đềua9vf ghwzBqi cVj6Vhép lpQDiại ca9vfẩn thận.

Đi đếna9vf m2MnXột nơpQDii gậwzBqp ghềnh,wzBq cóa9vf hốpQDi Vj6Vnước. NgườiVj6V lápQDii xpQDie đi2MnX Vj6Vcùng chỉa9vf la9vfo bảoa9vf vệ2MnX a9vfTiêu ViễwzBqn, dpQDio muwzBqốn giữVj6V TwzBqiêu ViVj6Vễn không2MnX tiến2MnX vpQDiề phíwzBqa trướwzBqc Vj6Vmà đãwzBq lpQDiỡ vpQDia vàVj6Vo npQDigười tôi.

Một cpQDiú vVj6Vấp ngãpQDi, tôiVj6V rơwzBqi luônpQDi xuốngpQDi. Nướca9vf pQDingập sâuVj6V đế2MnXn tậnwzBq tha9vfắt lVj6Vưng, lạa9vfnh t2MnXê tái,2MnX quầnwzBq á2MnXo trêVj6Vn ngườiwzBq đềa9vfu a9vfbị ướta9vf sũng.

Tiêu ViễnwzBq tha9vfấy vậyVj6V, lập2MnX tứa9vfc 2MnXvứt bỏwzBq áopQDi khwzBqoác 2MnXở tr2MnXên người,a9vf địnhpQDi l2MnXao xuốnga9vf wzBqkéo tôi.

Tôi pQDihét: “TiêuwzBq Viễ2MnXn, aVj6Vnh wzBqđừng xuống,wzBq pQDiem wzBqcó ta9vfhể tựwzBq pQDilên được”.

Người 2MnXlái xwzBqe vwzBqa wzBqphải tVj6Vôi, a9vfthấy cwzBqó a9vflỗi, nóiVj6V: “TổngpQDi giáVj6Vm 2MnXsát Tiêua9vf, a9vfhay a9vfđể tôiVj6V 2MnXxuống đi”.

Tiêu ViễnwzBq giậ2MnXn d2MnXữ nhìnpQDi pQDianh a9vfta, ánVj6Vh mpQDiắt còVj6Vn sắwzBqc lạnha9vf Vj6Vhơn cảVj6V dwzBqòng nưpQDiớc, “ĐứngVj6V sVj6Vang mộtwzBq bên”.

Người 2MnXlái a9vfxe swzBqợ hã2MnXi khô2MnXng da9vfám Vj6Vnói gì,2MnX l2MnXùi a9vfsang pQDimột bên.

Tiêu ViễnpQDi khôngpQDi ngạa9vfi nướcpQDi lạnh,wzBq ta9vfừ từwzBq đếnpQDi gầnpQDi tVj6Vôi, giữa9vf cwzBqhặt twzBqay tôipQDi, nói:2MnX “Đi2MnX t2MnXheo a2MnXnh, 2MnXchậm thVj6Vôi kẻowzBq ngã”.

Sau wzBqkhi Ta9vfiêu 2MnXViễn képQDio pQDitôi ra9vfa a9vfkhỏi hốwzBq nước,wzBq tổpQDi trưở2MnXng t2MnXìm cha9vfo chúnVj6Vg tpQDiôi mộtwzBq a9vflều trạiVj6V wzBqcó lòa9vf pQDisưởi điệna9vf đểpQDi pQDihong wzBqkhô quầnwzBq áoa9vf. Tiêa9vfu ViễpQDin s2MnXợ tôia9vf lạnh2MnX, cởiwzBq 2MnXluôn cwzBqả pQDiáo k2MnXhoác ngoVj6Vài đwzBqắp cpQDiho tpQDiôi, “C2MnXái tê2MnXn a9vflái wzBqxe a9vftay chânVj6V pQDihậu đậuVj6V ấy2MnX, thậtwzBq bVj6Vực mình”.

Tôi cườ2MnXi 2MnXanh đãwzBq lVj6Vàm wzBqto 2MnXchuyện, tôia9vf chVj6Vẳng quwzBqa c2MnXũng chỉpQDi ba9vfị ướt2MnX a9vfquần ápQDio thôVj6Vi, khwzBqông đángVj6V đểa9vf nwzBqổi a9vfcáu với2MnX ngưVj6Vời ta.

Tiêu a9vfViễn ngồa9vfi ha9vfơi xãwzBq la9vfò sưởi,wzBq tôa9vfi a9vfbảo apQDinh lạia9vf gầnpQDi chút2MnX, đ2MnXể Vj6Vtránh lạnhwzBq, wzBqanh wzBqkhông a9vfchịu: “Em2MnX pQDicòn đwzBqáng Vj6Vquý hơna9vf anh”.

Tôi na9vfhìn anha9vf, mỉmpQDi cười,a9vf trVj6Vong wzBqlòng 2MnXấm Vj6Váp va9vfô ngần.

Quay vềwzBq tổ2MnX dựwzBq á2MnXn, TpQDiiêu a9vfViễn cứa9vf hắpQDit hơVj6Vi pQDisuốt, tpQDiôi cpQDiho wzBqanh uốpQDing một2MnX cốcwzBq thuốa9vfc giảa9vfi cảm,2MnX na9vfhưng kha9vfông cVj6Vó táVj6Vc dụng.

Ngày hôa9vfm wzBqsau, vừapQDi sVj6Váng pQDira, điệnpQDi thoạiwzBq cwzBqủa Ti2MnXêu 2MnXViễn đVj6Vánh thứca9vf ta9vfôi dậy2MnX: “KVj6Vhả Lạc,2MnX aVj6Vnh sốtVj6V caVj6Vo, 2MnXcó chVj6Vút trpQDiiệu chứngwzBq Vj6Vbị viêa9vfm pwzBqhổi, nVj6Vhập wzBqviện rồwzBqi”. GiọpQDing nóipQDi khảa9vfn kha9vfô, kha9vfông wzBqcòn wzBqêm áia9vf pQDinhư nhữnga9vf ngàwzBqy trướwzBqc nữa.

“Ở đ2MnXâu vậy?”pQDi TVj6Vôi hỏi.

“Bệnh v2MnXiện cảnVj6Vh sVj6Vát v2MnXũ trang”.

“Anh đợ2MnXi nwzBqhé, ea9vfm đếa9vfn tổpQDi dựwzBq ána9vf đpQDiiểm pQDidanh, r2MnXồi wzBqxin a9vfphép nghỉwzBq đVj6Vi thămVj6V anh”.

“Ừ”. a9vfTiêu Viễna9vf ngoapQDin ngoa9vfãn đáp,Vj6V cópQDi vẻwzBq sốtVj6V nVj6Vặng khôpQDing cònwzBq 2MnXsức 2MnXnói nữawzBq rồi.

Tôi mupQDia mộtVj6V giỏwzBq tpQDiáo P2MnXhú Sĩ,Vj6V wzBqvừa t2MnXo vừpQDia đỏ,pQDi ngpQDihĩ pQDirằng Vj6VTiêu ViVj6Vễn Vj6Vsẽ rất2MnX thpQDiích ăn.

Tôi chưaVj6V đa9vfến bệnhpQDi pQDiviện CảnVj6Vh a9vfsát vũpQDi trawzBqng Vj6Vbao Vj6Vgiờ, bướca9vf v2MnXào tha9vfấy a9vfthật rộpQDing lớn,a9vf ởVj6V đạia9vf sảnhwzBq hỏia9vf mấy2MnX lượtwzBq, mớVj6Vi biwzBqết đưpQDiợc kh2MnXu nhậpa9vf việnVj6V chỗ2MnX nVj6Vào. VVj6Vừa nVj6Vhắc đ2MnXến t2MnXên TiVj6Vêu VVj6Viễn wzBqvới cácwzBq Vj6Vy ta9vfá của9vfa a9vfkhu nhậVj6Vp via9vfện, wzBqmấy pQDicô gáiwzBq trVj6Vẻ đềwzBqu 2MnXhào hứnga9vf 2MnXnói: “2MnXĐể tôVj6Vi 2MnXdẫn cpQDiô đi”.

Tiêu VwzBqiễn nằmwzBq ởa9vf wzBqphòng bệnha9vf r2MnXiêng wzBqcao pQDicấp, cửVj6Va pha9vfòng bệnpQDih wzBqmở rwzBqa, bênpQDi tra9vfong wzBqthấy có2MnX mấwzBqy bwzBqóng ngưVj6Vời điwzBq lại.

Tôi Vj6Vnhanh cVj6Vhóng nhậwzBqn Vj6Vra Ngô2MnX DuyệVj6Vt đaVj6Vng ngồia9vf ởa9vf đầuwzBq gpQDiiường, nânwzBqg 2MnXcốc nưpQDiớc cha9vfo Vj6VTiêu VipQDiễn 2MnXuống. TpQDiiêu ViễnVj6V pQDilộ wzBqrõ vẻVj6V Vj6Vdịu dàwzBqng cườipQDi a9vfvới Vj6Vcô ấy.

Tôi đwzBqứng ởa9vf lối2MnX a9vfđi ra9vfất pQDilâu, chăVj6Vm chVj6Vú nhVj6Vìn NgVj6Vô 2MnXDuyệt, pQDicô ấVj6Vy pQDivà TipQDiêu ViễnwzBq pQDicư xử2MnX vVj6Với wzBqnhau na9vfhư ta9vfhế, nh2MnXất đ2MnXịnh đãVj6V Vj6Vcó thờia9vf gia9vfan rwzBqất dàiwzBq wzBqbên nhau.

“Thư kVj6Vý a9vfTống, côpQDi gVj6Vái 2MnXnày mua9vfốn 2MnXtìm Ta9vfiêu Viễn”.

Người đượcVj6V g2MnXọi a9vflà wzBqthư ka9vfý TpQDiống a9vfđó pQDiliếc nha9vfìn tôipQDi, quVj6Vay đầuwzBq đi,”BộVj6V 2MnXtrưởng Tiêua9vf wzBqvà pwzBqhu nhwzBqân đãwzBq dpQDiặn rồi,wzBq trừVj6V Vj6Vcô NgpQDiô Da9vfuyệt ra2MnX, TpQDiiêu ViễnVj6V khô2MnXng pQDigặp pQDibất wzBqkỳ nwzBqgười nào”.

Trừ NVj6Vgô DupQDiyệt ra9vfa, npQDigười kha9vfác đốiVj6V với2MnX TpQDiiêu ViễnwzBq đềupQDi làpQDi “ngVj6Vười bấtpQDi kỳ”a9vf sao?

Tôi wzBqkhông biếta9vf nêna9vf lýa9vf giảVj6Vi nhưVj6V tpQDihế Vj6Vnào va9vfề hàVj6Vm pQDiý củ2MnXa 2MnXcâu nóiVj6V npQDiày, ca9vfhỉ Vj6Vcảm thấy2MnX trwzBqái Vj6Vtim tràa9vfn Vj6Vđầy nhiệVj6Vt hVj6Vuyết bỗnwzBqg wzBqchốc nwzBqguội lạna9vfh đipQDi, b2MnXị đôngwzBq cVj6Vứng lại2MnX nhưa9vf nướca9vf đa9vfá. ĐồnpQDig thờVj6Vi, cwzBqơ Vj6Vthể a9vfco thắtwzBq lại,a9vf cácpQDi ngóna9vf t2MnXay ruwzBqn rẩy.

Y táwzBq gọi2MnX a9vftôi, a9vf“Cô làwzBqm saVj6Vo vậy?”

Tôi cốpQDi gắng2MnX đểVj6V la9vfàm cha9vfo mìwzBqnh khôna9vfg ruVj6Vn 2MnXlên nữa,2MnX qua9vfay đềuwzBq lạVj6Vi Vj6Vnhìn cô2MnX pQDita cVj6Vảm kíwzBqch, wzBqrun Vj6Vrun môipQDi nóiwzBq: “KhôngwzBq sa2MnXo đâu”.

Người pQDiy táVj6V ngạcwzBq nhiêna9vf nhì2MnXn thpQDiái độ2MnX củaVj6V a9vftôi, chỉa9vf 2MnXtay xu2MnXống dưVj6Với đất,Vj6V khôna9vfg biếta9vf từwzBq lwzBqúc nàa9vfo, Vj6Vgiỏ wzBqtáo trVj6Vên tpQDiay wzBqđã lă2MnXn xuốngwzBq đấta9vf rồi.

Tôi lạia9vf nha9vfìn va9vfào troa9vfng phòpQDing, NgôVj6V Da9vfuyệt đa9vfang nhpQDiẹ nhàngVj6V nâpQDing đầwzBqu Vj6VTiêu ViễnVj6V, đặtpQDi lêpQDin gối,Vj6V saVj6Vu đpQDió đwzBqắp a9vfchăn cha9vfo anh.

Tôi địnhVj6V thầVj6Vn lạipQDi, Vj6Vcúi wzBqđầu xuốnga9vf nhìna9vf nhữwzBqng quảVj6V tpQDiáo Vj6Vlăn tra9vfên đất,2MnX wzBqdập 2MnXnát wzBqđến wzBqthế này,wzBq Vj6Vxem ra9vfa khônpQDig thểwzBq ănVj6V đượwzBqc wzBqnữa rồi.

Mỉm cưa9vfời, tron2MnXg lòwzBqng thầwzBqm nwzBqói vớpQDii TipQDiêu a9vfViễn: Ba9vfảo trọng.