You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3PTZA6oLr: Ca5fMó a5fMbao nhiêu3BQeEtPH mốa5fMi tìnha5fM cóPTZA6oLr a5fMthể làPTZA6oLrm lạiPTZA6oLr a5fMđược từa5fM đầu?

            PTZA6oLr“Ngốc ạ,PTZA6oLr 3BQeEtPHchẳng lẽa5fM e3BQeEtPHm kh3BQeEtPHông h3BQeEtPHiểu a5fMsao? PTZA6oLrTừ trưa5fMớc đế3BQeEtPHn na5fMay ngườPTZA6oLri 3BQeEtPHanh PTZA6oLryêu cPTZA6oLrhỉ PTZA6oLrcó mPTZA6oLrình em!”PTZA6oLr TiêuPTZA6oLr Viễ3BQeEtPHn ôma5fM chặtPTZA6oLr lấya5fM PTZA6oLrtôi, giọn3BQeEtPHg nóPTZA6oLri tPTZA6oLrha thiết.

            Ta5fMim đaua5fM gầnPTZA6oLr nhưa5fM muPTZA6oLrốn PTZA6oLrnghẹt ta5fMhở, ta5fMại sPTZA6oLrao? TạiPTZA6oLr 3BQeEtPHsao PTZA6oLrbao nha5fMiêu nămPTZA6oLr trôi3BQeEtPH 3BQeEtPHqua PTZA6oLrrồi a5fMmới a5fMnói với3BQeEtPH a5fMtôi nhữn3BQeEtPHg điềua5fM này?

1. ĐPTZA6oLrã PTZA6oLrlâu khPTZA6oLrông gặ3BQeEtPHp, aa5fMnh 3BQeEtPHvẫn khỏePTZA6oLr chứ

Tiêu ViễnPTZA6oLr đứna5fMg 3BQeEtPHtrước mặtPTZA6oLr tôi3BQeEtPH, cườia5fM nó3BQeEtPHi: “PTZA6oLrĐiền Kh3BQeEtPHả Lạ3BQeEtPHc, aa5fMnh biếta5fM PTZA6oLrngay l3BQeEtPHà e3BQeEtPHm m3BQeEtPHà, ePTZA6oLrm kha5fMông ngờ3BQeEtPH đượcPTZA6oLr làa5fM 3BQeEtPHanh phPTZA6oLrải không?”

Tôi khôa5fMng kiềmPTZA6oLr cPTZA6oLrhế đượcPTZA6oLr PTZA6oLrnỗi x3BQeEtPHúc độPTZA6oLrng a5fMtrong lònga5fM, ngaPTZA6oLry c3BQeEtPHả giọ3BQeEtPHng nói3BQeEtPH cPTZA6oLrũng ru3BQeEtPHn l3BQeEtPHập cậPTZA6oLrp, “Tiêa5fMu V3BQeEtPHiễn! LàPTZA6oLr a3BQeEtPHnh thậta5fM sao?”

“Nếu lPTZA6oLrà giảPTZA6oLr cha5fMo đổPTZA6oLri lạPTZA6oLri. Đún3BQeEtPHg la5fMà a3BQeEtPHnh đâa5fMy”. a5fMAnh ké3BQeEtPHo ta5fMay 3BQeEtPHtôi 3BQeEtPHlại, ấma5fM á3BQeEtPHp. RõPTZA6oLr ràna5fMg khôngPTZA6oLr phảiPTZA6oLr PTZA6oLrlà mơ.

“Tại sa5fMao PTZA6oLranh l3BQeEtPHại trởPTZA6oLr 3BQeEtPHthành Tổng3BQeEtPH ga5fMiám sát3BQeEtPH ka5fMỹ th3BQeEtPHuật cPTZA6oLrhứ?” Tôia5fM hỏi.a5fM a5fMAnh xuấtPTZA6oLr 3BQeEtPHngoại PTZA6oLrmới hơPTZA6oLrn bố3BQeEtPHn nă3BQeEtPHm, nhan3BQeEtPHh PTZA6oLrnhất cPTZA6oLrũng chỉ3BQeEtPH vừaa5fM PTZA6oLrhọc xa5fMong chươngPTZA6oLr trìa5fMnh 3BQeEtPHtiến sĩ.

“Chuyện PTZA6oLrnày PTZA6oLrrất a5fMdài dòna5fMg, PTZA6oLrcó da5fMịp aPTZA6oLrnh 3BQeEtPHsẽ ka5fMể PTZA6oLrcho ePTZA6oLrm nga5fMhe”. TPTZA6oLriêu Va5fMiễn PTZA6oLrnhìn t3BQeEtPHôi cư3BQeEtPHời, rồi3BQeEtPH kPTZA6oLrhông n3BQeEtPHói t3BQeEtPHhêm g3BQeEtPHì nữa.

Ngồi tron3BQeEtPHg pPTZA6oLrhòng lPTZA6oLràm viPTZA6oLrệc của5fMa a5fMTiêu Viễn,PTZA6oLr ngPTZA6oLrhe tiếPTZA6oLrng nha5fMạc dPTZA6oLru dươa5fMng, na5fMhấm n3BQeEtPHháp va5fMị PTZA6oLrtrà sPTZA6oLrữa t3BQeEtPHhơm nồna5fMg, hPTZA6oLrai đứa5fMa nhì3BQeEtPHn nha3BQeEtPHu kh3BQeEtPHông na5fMói na5fMên a5fMlời, tôiPTZA6oLr cảmPTZA6oLr thấya5fM đâya5fM PTZA6oLrchính 3BQeEtPHlà tột3BQeEtPH c3BQeEtPHùng củaa5fM h3BQeEtPHạnh PTZA6oLrphúc rồi!

 Bao năm3BQeEtPH quPTZA6oLra, tấPTZA6oLrt 3BQeEtPHcả chờPTZA6oLr đợi,3BQeEtPH t3BQeEtPHất cPTZA6oLrả nh3BQeEtPHung nh3BQeEtPHớ đều3BQeEtPH PTZA6oLrhội a5fMtụ lại3BQeEtPH a5fMở cáa5fMi nhPTZA6oLrìn đPTZA6oLrắm đuố3BQeEtPHi, cPTZA6oLron ngưPTZA6oLrơi củaa5fM tôiPTZA6oLr khẽPTZA6oLr chuyển3BQeEtPH độnga5fM a5fMnhẹ PTZA6oLrvề phía5fMa đuôa5fMi mắt.

Tiêu ViễnPTZA6oLr nhìn3BQeEtPH tôPTZA6oLri, nha5fMíu màPTZA6oLry, a5fM“Khả, ma5fMắt ePTZA6oLrm k3BQeEtPHhông ổnPTZA6oLr 3BQeEtPHà? TạiPTZA6oLr PTZA6oLrsao áPTZA6oLrnh mắta5fM lạa5fM vậy?”

My Goda5fM! T3BQeEtPHiêu Viễna5fM 3BQeEtPHơi, chẳngPTZA6oLr PTZA6oLrlẽ a5fManh kh3BQeEtPHông bia5fMết th3BQeEtPHế 3BQeEtPHnào là3BQeEtPH liếPTZA6oLrc mắ3BQeEtPHt đưa3BQeEtPH ta5fMình sa5fMao? PTZA6oLrHay l3BQeEtPHà độngPTZA6oLr táa5fMc dia5fMễn xuấta5fM cPTZA6oLrủa tôa5fMi qua5fMá kém?

“Đâu c3BQeEtPHó, chPTZA6oLrỉ lPTZA6oLrà em3BQeEtPH… cha5fMỉ làa5fM… chư3BQeEtPHa PTZA6oLrngủ đủa5fM gi3BQeEtPHấc, mắa5fMt hPTZA6oLrơi mỏi”.a5fM T3BQeEtPHôi ấpPTZA6oLr úng.

“Sau na5fMày, buổa5fMi PTZA6oLrtối trước3BQeEtPH k3BQeEtPHhi đPTZA6oLri ngPTZA6oLrủ uốn3BQeEtPHg t3BQeEtPHrà a5fMít a5fMthôi, uốn3BQeEtPHg PTZA6oLrsữa t3BQeEtPHươi nhiềa5fMu vàoPTZA6oLr”. TiêPTZA6oLru Viễna5fM a5fMdịu da5fMàng cưa5fMời nóia5fM 3BQeEtPHvới tôi.

Tổng gPTZA6oLriám sát3BQeEtPH kỹPTZA6oLr thu3BQeEtPHật vừa3BQeEtPH yêna5fM vị,3BQeEtPH Phó3BQeEtPH tổ3BQeEtPHng gi3BQeEtPHám s3BQeEtPHát a5fMkỹ th3BQeEtPHuật đãPTZA6oLr x3BQeEtPHuất hiệ3BQeEtPHn nga3BQeEtPHy a5fM– đâya5fM qu3BQeEtPHả đPTZA6oLrúng lPTZA6oLrà mộtPTZA6oLr đạiPTZA6oLr mỹa5fM nhâPTZA6oLrn. Na5fMghe nóa5fMi PTZA6oLrlà 3BQeEtPHcháu gái3BQeEtPH ca5fMủa 3BQeEtPHCục trưởng,a5fM PTZA6oLrlà t3BQeEtPHrí th3BQeEtPHức cPTZA6oLrao ởPTZA6oLr nư3BQeEtPHớc ngoàia5fM về3BQeEtPH, làPTZA6oLrm a5fMcho cPTZA6oLrác a3BQeEtPHnh chànga5fM PTZA6oLrđộc a5fMthân cứ3BQeEtPH PTZA6oLrphải xúm3BQeEtPH xítPTZA6oLr vâ3BQeEtPHy quanh.

Đại ma5fMỹ PTZA6oLrnhân nhì3BQeEtPHn cá3BQeEtPHc chàna5fMg PTZA6oLrtrai a5fMtrong ta5fMổ d3BQeEtPHự án3BQeEtPH bằa5fMng 3BQeEtPHnửa a5fMcon mắt,a5fM 3BQeEtPHduy ch3BQeEtPHỉ đ3BQeEtPHối vớPTZA6oLri PTZA6oLrTiêu Via5fMễn 3BQeEtPHlại PTZA6oLrtỏ 3BQeEtPHra a5fMân PTZA6oLrcần q3BQeEtPHuá mức.3BQeEtPH PTZA6oLrTôi ta5fMhấy vậyPTZA6oLr tr3BQeEtPHong lòa5fMng PTZA6oLrrất lPTZA6oLro sợPTZA6oLr, 3BQeEtPHbản thânPTZA6oLr tôPTZA6oLri vốna5fM khona5fMg 3BQeEtPHcó sa5fMức cạnh3BQeEtPH PTZA6oLrtranh ga5fMì, ba5fMây gia5fMờ gặp3BQeEtPH 3BQeEtPHphải đối3BQeEtPH thủa5fM 3BQeEtPHmạnh a5fMnhư vậya5fM, x3BQeEtPHem ra5fMa ônga5fM trờia5fM đa5fMang thử3BQeEtPH tháPTZA6oLrch tPTZA6oLrôi đây!

Mặc PTZA6oLrdù ởPTZA6oLr cù3BQeEtPHng mộtPTZA6oLr ta5fMổ vớ3BQeEtPHi TiPTZA6oLrêu VPTZA6oLriễn, nhưna5fMg cơa5fM hội3BQeEtPH gặa5fMp 3BQeEtPHgỡ khôa5fMng nhiềua5fM. Cóa5fM PTZA6oLrlúc đi3BQeEtPH nga3BQeEtPHng qua5fMa vPTZA6oLrăn pha5fMòng c3BQeEtPHủa anhPTZA6oLr, t3BQeEtPHôi khôngPTZA6oLr 3BQeEtPHkìm chếPTZA6oLr được3BQeEtPH phải3BQeEtPH lia5fMếc m3BQeEtPHắt PTZA6oLrnhìn a5fMvào, toàna5fM thấyPTZA6oLr TiêuPTZA6oLr ViễnPTZA6oLr đana5fMg chPTZA6oLrăm cPTZA6oLrhú 3BQeEtPHnghiên cứua5fM bản3BQeEtPH va5fMẽ a5fMdự án.

Một hô3BQeEtPHm, T3BQeEtPHiểu LưuPTZA6oLr a5fM– cùnga5fM phònga5fM làma5fM va5fMiệc vớia5fM tôiPTZA6oLr, a5fMđột nhiêa5fMn hỏi:3BQeEtPH “ChPTZA6oLrị Đ3BQeEtPHiền, 3BQeEtPHcó pPTZA6oLrhải PTZA6oLrchị cPTZA6oLró ý3BQeEtPH a5fMvới TổPTZA6oLrng giáa5fMm sát3BQeEtPH k3BQeEtPHỹ thuật3BQeEtPH Ti3BQeEtPHêu không?”

Tôi đ3BQeEtPHang 3BQeEtPHuống trà3BQeEtPH, pa5fMhụt 3BQeEtPHhết PTZA6oLrcả nướ3BQeEtPHc PTZA6oLrra n3BQeEtPHgoài: “Xin3BQeEtPH lỗi,3BQeEtPH t3BQeEtPHôi a5fMbị sặa5fMc!” Ta5fMôi v3BQeEtPHội v3BQeEtPHàng a5fMlấy khăn3BQeEtPH laa5fMu bàn.

“Điều đóa5fM 3BQeEtPHcó 3BQeEtPHgì phải3BQeEtPH a5fMxấu a5fMhổ ch3BQeEtPHứ? S3BQeEtPHáu ca5fMhị 3BQeEtPHem gáa5fMi a5fMở t3BQeEtPHổ chúnPTZA6oLrg t3BQeEtPHa a5fMđều tPTZA6oLrhầm y3BQeEtPHêu TổPTZA6oLrng giám3BQeEtPH sátPTZA6oLr kPTZA6oLrỹ thua5fMật Tiêua5fM mà”.PTZA6oLr TiPTZA6oLrểu Lưu3BQeEtPH PTZA6oLrtiến hànha5fM pha5fMân tí3BQeEtPHch cụa5fM tha5fMể, “a5fMNhưng màPTZA6oLr nha5fMìn a5fMưu 3BQeEtPHthế củaa5fM PPTZA6oLrhó a5fMtổng giPTZA6oLrám sa5fMát k3BQeEtPHỹ thuậa5fMt PTZA6oLrNgô a5fMcao nhưa5fM vậyPTZA6oLr, e3BQeEtPHm PTZA6oLrcảm th3BQeEtPHấy chúng3BQeEtPH 3BQeEtPHta vố3BQeEtPHn đều3BQeEtPH ch3BQeEtPHẳng cóa5fM PTZA6oLrcơ hội!”

Tôi a5fMnghe màPTZA6oLr lòngPTZA6oLr quặna5fM thắt,3BQeEtPH thử3BQeEtPH PTZA6oLrnghĩ xe3BQeEtPHm, từ3BQeEtPHng 3BQeEtPHlà 3BQeEtPHngười yêua5fM PTZA6oLrchính ta5fMhức củaPTZA6oLr mình,a5fM bảoa5fM a5fMbối riênPTZA6oLrg của3BQeEtPH c3BQeEtPHá nhân,a5fM b3BQeEtPHây ga5fMiờ phải3BQeEtPH đPTZA6oLrem PTZA6oLrra đểPTZA6oLr pPTZA6oLrhân chiPTZA6oLra va5fMới PTZA6oLrmọi ngườPTZA6oLri, PTZA6oLrlại ba5fMị phána5fM a5fMđoán cuối3BQeEtPH cPTZA6oLrùng sẽ3BQeEtPH rơa5fMi va5fMào taPTZA6oLry ngườiPTZA6oLr ka5fMhác, 3BQeEtPHtâm trạnPTZA6oLrg cPTZA6oLró thoa5fMải máa5fMi đượ3BQeEtPHc khôn3BQeEtPHg chứ?

Hết 3BQeEtPHgiờ l3BQeEtPHàm, Tiêa5fMu Viễn3BQeEtPH bảPTZA6oLro 3BQeEtPHtôi đợPTZA6oLri a3BQeEtPHnh đểa5fM đia5fM ăn3BQeEtPH tối3BQeEtPH cù3BQeEtPHng, a5fMtôi cảma5fM tha5fMấy tâ3BQeEtPHm tr3BQeEtPHạng buPTZA6oLrồn bực,a5fM na5fMên đa5fMã a5fMđạp PTZA6oLrxe vPTZA6oLrề trước.

Tôi là3BQeEtPH người3BQeEtPH khônPTZA6oLrg PTZA6oLrchỉ a5fMkhông 3BQeEtPHcó sức3BQeEtPH PTZA6oLrcạnh tranh3BQeEtPH, a5fMmà a5fMcòn khôn3BQeEtPHg ca5fMó ca5fMhút tựa5fM 3BQeEtPHtin nào.

Đi đPTZA6oLrược na5fMửa đườnPTZA6oLrg, 3BQeEtPHlại PTZA6oLrhối hận,a5fM ngườia5fM khác3BQeEtPH ngPTZA6oLrưỡng m3BQeEtPHộ anhPTZA6oLr, 3BQeEtPHđâu phải3BQeEtPH la5fMỗi 3BQeEtPHcủa anh.

Tội ngPTZA6oLrhiệp c3BQeEtPHho Ta5fMiêu Viễn,PTZA6oLr ca5fMó p3BQeEtPHhải tôia5fM đa5fMã khôa5fMng thônga5fM ca5fMảm ch3BQeEtPHo aa5fMnh rồi?

Thế làa5fM lạia5fM va5fMòng a5fMxe qu3BQeEtPHay lại,3BQeEtPH đạpPTZA6oLr na5fMhư baPTZA6oLry, suýtPTZA6oLr chút3BQeEtPH nữaa5fM đPTZA6oLrâm sầmPTZA6oLr v3BQeEtPHào PTZA6oLrquầy 3BQeEtPHtrực 3BQeEtPHbạn nằmPTZA6oLr PTZA6oLrở cửa5fMa chíPTZA6oLrnh ca5fMủa Cục.

Chạy a5fMqua a5fMcửa PTZA6oLrchính, ba5fMác thường3BQeEtPH a5fMtrực giả3BQeEtPH ha5fMỏi: “Tại3BQeEtPH sa5fMao lạia5fM quaPTZA6oLry PTZA6oLrlại vậy?”

“Cháu làma5fM rPTZA6oLrơi đồ,3BQeEtPH a5fMmột mPTZA6oLrón đồ3BQeEtPH a5fMrất PTZA6oLrquan trọng!”a5fM TôPTZA6oLri nóPTZA6oLri, sa5fMau đóPTZA6oLr chạya5fM PTZA6oLrvội PTZA6oLrvề phía3BQeEtPH v3BQeEtPHăn phòng3BQeEtPH củPTZA6oLra Tiêu3BQeEtPH Viễn.

Cửa phònga5fM kPTZA6oLrhép PTZA6oLrhờ, a5fMbên t3BQeEtPHrong thấp3BQeEtPH thoa5fMáng phá3BQeEtPHt ra5fMa tiếa5fMng PTZA6oLrkhóc n3BQeEtPHghẹn ngào.

Văn phònPTZA6oLrg cPTZA6oLrủa TiPTZA6oLrêu Viễn3BQeEtPH PTZA6oLrtại sPTZA6oLrao 3BQeEtPHcó người3BQeEtPH a5fMkhóc? 3BQeEtPHLại làa5fM 3BQeEtPHâm than3BQeEtPHh ca5fMủa cô3BQeEtPH gá3BQeEtPHi trẻ.

Tôi dừna5fMg bước,PTZA6oLr không3BQeEtPH biếa5fMt cPTZA6oLró a5fMnên vàa5fMo ha5fMay không.

“Đừng khó3BQeEtPHc nữ3BQeEtPHa, a3BQeEtPHnh đưaPTZA6oLr PTZA6oLrem a5fMđi ăa5fMn cPTZA6oLrhút gPTZA6oLrì nh3BQeEtPHé!” Tôa5fMi n3BQeEtPHghe giọng3BQeEtPH T3BQeEtPHiêu Va5fMiễn dPTZA6oLrịu dàa5fMng, âa5fMm t3BQeEtPHhanh 3BQeEtPHấy, chỉ3BQeEtPH PTZA6oLrcó t3BQeEtPHhể la5fMà dàa5fMnh PTZA6oLrcho ngư3BQeEtPHời yê3BQeEtPHu a5fMmới vậy3BQeEtPH chứPTZA6oLr? Bia5fMết a5fMTiêu Viễn3BQeEtPH đa5fMã lâu,PTZA6oLr a5fManh c3BQeEtPHũng c3BQeEtPHhưa a5fMbao g3BQeEtPHiờ a5fMdỗ a5fMdành PTZA6oLrtôi nhPTZA6oLrư thế.

Sau đóPTZA6oLr, ta5fMôi 3BQeEtPHnghe thấyPTZA6oLr tiếngPTZA6oLr ana5fMh PTZA6oLrthu dọn3BQeEtPH đồPTZA6oLr a5fMđạc, 3BQeEtPHtiếng đPTZA6oLróng 3BQeEtPHngăn kéo.

Đưa PTZA6oLrcô ấya5fM PTZA6oLrđi ăn?3BQeEtPH PTZA6oLrTiêu a5fMViễn cPTZA6oLrhẳng PTZA6oLrphải hẹn3BQeEtPH 3BQeEtPHtối na3BQeEtPHy đia5fM a5fMăn c3BQeEtPHùng 3BQeEtPHtôi saoPTZA6oLr, tại3BQeEtPH saa5fMo bâa5fMy gi3BQeEtPHờ 3BQeEtPHlại đổPTZA6oLri thà3BQeEtPHnh đ3BQeEtPHưa người3BQeEtPH kháca5fM đi?

Khi 3BQeEtPHnhìn và3BQeEtPHo pha5fMòng anh3BQeEtPH, ka5fMhông phảia5fM 3BQeEtPHai khác3BQeEtPH, chPTZA6oLrính 3BQeEtPHlà Phóa5fM tổng3BQeEtPH gPTZA6oLriám sátPTZA6oLr kỹa5fM thuật3BQeEtPH x3BQeEtPHinh đẹpa5fM Na5fMgô Duy3BQeEtPHệt, đầPTZA6oLru t3BQeEtPHôi cảmPTZA6oLr tPTZA6oLrháy c3BQeEtPHhoáng váng.

Tôi đứna5fMg PTZA6oLrsau p3BQeEtPHhía cPTZA6oLrầu thana5fMg, nhìna5fM bóPTZA6oLrng h3BQeEtPHọ a5fMdìu n3BQeEtPHhau a5fMđi khuấ3BQeEtPHt, cPTZA6oLrhỉ biế3BQeEtPHt ta5fMhẫn a5fMthờ như3BQeEtPH PTZA6oLrngười mất3BQeEtPH hồn.

Lúc ba5fMước xuPTZA6oLrống cầa5fMu tha5fMang, b3BQeEtPHác thườa5fMng trựca5fM g3BQeEtPHià va5fMẫn ởa5fM đóa5fM, nhiệ3BQeEtPHt tìn3BQeEtPHh hỏia5fM tha5fMăm “a5fMTìm th3BQeEtPHấy đồa5fM cPTZA6oLrhưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nêa5fMn coPTZA6oLri n3BQeEtPHhư tôia5fM PTZA6oLrđã maa5fMng PTZA6oLrnó tặn3BQeEtPHg ch3BQeEtPHo 3BQeEtPHngười 3BQeEtPHkhác rồPTZA6oLri kha5fMông? HaPTZA6oLry nóiPTZA6oLr l3BQeEtPHà nóPTZA6oLr tựPTZA6oLr chạy3BQeEtPH mất?

Ngày a5fMthứ haa5fMi đa5fMi làm,PTZA6oLr Ti3BQeEtPHêu Viễ3BQeEtPHn a5fMnhìn thấy3BQeEtPH PTZA6oLrtôi, mỉa5fMm cườPTZA6oLri tựPTZA6oLr nhiêna5fM, n3BQeEtPHhưng PTZA6oLrtôi PTZA6oLrlại cảma5fM thấy3BQeEtPH nụ3BQeEtPH cườiPTZA6oLr PTZA6oLrấy cựPTZA6oLrc 3BQeEtPHkỳ xPTZA6oLra cáchPTZA6oLr, tưởngPTZA6oLr na5fMhư bPTZA6oLrị ngă3BQeEtPHn cáa5fMch bở3BQeEtPHi một3BQeEtPH t3BQeEtPHhế a5fMgiới a5fMmờ sương.

“Bảo ePTZA6oLrm 3BQeEtPHđợi aPTZA6oLrnh, màPTZA6oLr la5fMại PTZA6oLrtự bỏ3BQeEtPH vềPTZA6oLr trước!”a5fM AnPTZA6oLrh nPTZA6oLrói nhPTZA6oLrư khôna5fMg hềa5fM có3BQeEtPH chuyệa5fMn gì.

“Xin lỗi,a5fM PTZA6oLrem bận!”PTZA6oLr PTZA6oLrTôi khôngPTZA6oLr cưa5fMời nổi,PTZA6oLr 3BQeEtPHchỉ cóa5fM thểPTZA6oLr PTZA6oLrgiả va5fMờ nPTZA6oLrhìn đPTZA6oLri chỗPTZA6oLr 3BQeEtPHkhác. PTZA6oLrAnh chPTZA6oLrắc chắ3BQeEtPHn k3BQeEtPHhông biết3BQeEtPH 3BQeEtPHtôi đãPTZA6oLr a5fMquay trở3BQeEtPH a5fMlại, còn3BQeEtPH đượcPTZA6oLr x3BQeEtPHem mộPTZA6oLrt cảnh3BQeEtPH tượna5fMg khônga5fM nên3BQeEtPH xem.

“Ai lPTZA6oLràm ePTZA6oLrm khônga5fM vua5fMi ra5fMồi?” TiPTZA6oLrêu Via5fMễn 3BQeEtPHnhìn ta5fMôi, ngữa5fM PTZA6oLrkhí a5fMkhá thậna5fM trọng.

Tự nhiê3BQeEtPHn nhớa5fM PTZA6oLrlại a5fMmấy na5fMăm trướcPTZA6oLr tôa5fMi ghePTZA6oLrn PTZA6oLrbóng ghePTZA6oLrn giPTZA6oLró, nhìnPTZA6oLr a5fManh vPTZA6oLrà mộtPTZA6oLr 3BQeEtPHbạn nữa5fM ta5fMrong 3BQeEtPHlớp ngồ3BQeEtPHi c3BQeEtPHùng nha5fMau, lPTZA6oLriền bỏPTZA6oLr cha5fMạy a5fMra khỏiPTZA6oLr phònga5fM PTZA6oLrhọc, PTZA6oLrsau đPTZA6oLró aPTZA6oLrnh PTZA6oLrchạy PTZA6oLrtheo k3BQeEtPHéo t3BQeEtPHay PTZA6oLrtôi lạ3BQeEtPHi n3BQeEtPHói: “Đồ3BQeEtPH PTZA6oLrngốc, aa5fMnh t3BQeEtPHhích em!”

Đồ ngốc!3BQeEtPH TôPTZA6oLri đúPTZA6oLrng lPTZA6oLrà đa5fMồ PTZA6oLrngốc, lúc3BQeEtPH nào3BQeEtPH PTZA6oLrcũng ngâ3BQeEtPHy ta5fMhơ tiPTZA6oLrn tưởnPTZA6oLrg rPTZA6oLrằng, x3BQeEtPHa na5fMhau chừngPTZA6oLr 3BQeEtPHấy kha5fMoảng th3BQeEtPHời g3BQeEtPHian vàPTZA6oLr a5fMkhông gianPTZA6oLr, chúng3BQeEtPH tôi3BQeEtPH đềa5fMu sẽPTZA6oLr khôna5fMg a5fMthay đổi.

Sự t3BQeEtPHhật đúngPTZA6oLr la5fMà tàa5fMn khốPTZA6oLrc. Chúa5fMng tô3BQeEtPHi đ3BQeEtPHã tPTZA6oLrhay đổi3BQeEtPH rồia5fM, tấtPTZA6oLr c3BQeEtPHả PTZA6oLrmọi tPTZA6oLrhứ đều3BQeEtPH khôn3BQeEtPHg thểPTZA6oLr n3BQeEtPHhư tra5fMước đượa5fMc nữa.

Công việcPTZA6oLr trPTZA6oLrong Tổa5fM d3BQeEtPHự áPTZA6oLrn rPTZA6oLrất a5fMbận rộn,PTZA6oLr tôia5fM va5fMà TiPTZA6oLrêu Vi3BQeEtPHễn da5fMù cóa5fM đụng3BQeEtPH nhaa5fMu, cPTZA6oLrũng khôngPTZA6oLr nóiPTZA6oLr đượcPTZA6oLr lPTZA6oLrời nào.

Theo q3BQeEtPHuan sátPTZA6oLr củaa5fM PTZA6oLrTiểu Lưa5fMu, “TPTZA6oLrổng a5fMgiám sátPTZA6oLr Ti3BQeEtPHêu mấPTZA6oLry ha5fMôm PTZA6oLrnay tâmPTZA6oLr trạn3BQeEtPHg ka5fMhông tốta5fM lắm!”

“Nhà nư3BQeEtPHớc trảPTZA6oLr PTZA6oLrbao nha5fMiêu lương3BQeEtPH cha5fMo e3BQeEtPHm, a5fMđể 3BQeEtPHem qua3BQeEtPHn ta5fMâm đếnPTZA6oLr 3BQeEtPHcả tâmPTZA6oLr tr3BQeEtPHạng a5fMcủa tổnga5fM giáma5fM sátPTZA6oLr kỹ3BQeEtPH thuật3BQeEtPH sao?”

“Em buPTZA6oLrôn chuyện3BQeEtPH PTZA6oLrchút a5fMkhông được3BQeEtPH à?3BQeEtPH Mấa5fMy hôm3BQeEtPH PTZA6oLrnay tínhPTZA6oLr a5fMkhí PTZA6oLrchị dữPTZA6oLr dPTZA6oLrằn quáPTZA6oLr! ChPTZA6oLrú ý3BQeEtPH chút,a5fM đừnga5fM đểPTZA6oLr bư3BQeEtPHớc vàa5fMo th3BQeEtPHời ka5fMỳ tiềnPTZA6oLr mãna5fM kina5fMh 3BQeEtPHsớm đấy!”

“Nghe 3BQeEtPHnói, ngườia5fM bước3BQeEtPH vào3BQeEtPH thờia5fM 3BQeEtPHkỳ tiềna5fM mãnPTZA6oLr k3BQeEtPHinh a5fMthường t3BQeEtPHhích luPTZA6oLryên thuyêPTZA6oLrn! 3BQeEtPHChị PTZA6oLrcó PTZA6oLrluyên thuya5fMên không?”

Tiểu Lưu3BQeEtPH va5fMội ngậmPTZA6oLr miệnga5fM luôn.

Thiết kế3BQeEtPH qa5fMuy hoạcha5fM da5fMự án3BQeEtPH hPTZA6oLrình nha5fMư gặa5fMp pha5fMải khó3BQeEtPH khăn,3BQeEtPH ma5fMấy lần3BQeEtPH tôia5fM nhìna5fM thấya5fM T3BQeEtPHiêu ViPTZA6oLrễn hoa5fMặc làPTZA6oLr ngPTZA6oLrồi PTZA6oLrđăm 3BQeEtPHchiêu trước3BQeEtPH a5fMbàn làmPTZA6oLr vPTZA6oLriệc, hPTZA6oLroặc lạiPTZA6oLr 3BQeEtPHđứng trầma5fM nPTZA6oLrgâm ma5fMấy a5fMgiờ liềnPTZA6oLr ởPTZA6oLr a5fMphòng PTZA6oLrhút thuốc.

Nhìn ba5fMộ dạng3BQeEtPH cô3BQeEtPH độca5fM suPTZA6oLry a5fMtư cPTZA6oLrủa aPTZA6oLrnh a5fMnhư 3BQeEtPHvậy tôPTZA6oLri PTZA6oLrcảm tha5fMấy t3BQeEtPHhật đau3BQeEtPH lòngPTZA6oLr, hậ3BQeEtPHn nỗiPTZA6oLr a5fMmình PTZA6oLrnăng lựcPTZA6oLr cóa5fM hạnPTZA6oLr, a5fMkhông giúpPTZA6oLr đ3BQeEtPHược việPTZA6oLrc gì.

Tổ dựa5fM PTZA6oLrán ma5fMời đếnPTZA6oLr a5fMmột chua5fMyên 3BQeEtPHgia đầyPTZA6oLr quyề3BQeEtPHn 3BQeEtPHuy –PTZA6oLr Gi3BQeEtPHáo sư3BQeEtPH Điềna5fM DuPTZA6oLry 3BQeEtPHNiên, 3BQeEtPHnghe nó3BQeEtPHi ngPTZA6oLrười nà3BQeEtPHy PTZA6oLrnổi tiPTZA6oLrếng cảPTZA6oLr tr3BQeEtPHên tha5fMế giới.a5fM TiêuPTZA6oLr V3BQeEtPHiễn vàa5fM N3BQeEtPHgô Duyệt3BQeEtPH đa5fMứng saa5fMu ôPTZA6oLrng taa5fM, giốnga5fM nhưPTZA6oLr a5fMhai 3BQeEtPHcô 3BQeEtPHcậu họa5fMc t3BQeEtPHrò nhỏ.

Tổ a5fMtrưởng a5fMbảo tô3BQeEtPHi tổ3BQeEtPHng 3BQeEtPHhợp lạPTZA6oLri a5fMcác dPTZA6oLrữ liệuPTZA6oLr a5fMsổ sPTZA6oLrách, tr3BQeEtPHực tiếp3BQeEtPH 3BQeEtPHmang đ3BQeEtPHến phònPTZA6oLrg ka5fMhách VIP.

Lúc a5fMtôi 3BQeEtPHôm mPTZA6oLrột đốnga5fM tPTZA6oLrài liệua5fM 3BQeEtPHdày tiếnPTZA6oLr vPTZA6oLrào, giáa5fMo s3BQeEtPHư Đa5fMiền đang3BQeEtPH ca5fMùng Tiê3BQeEtPHu Viễa5fMn tha5fMảo a5fMluận PTZA6oLrviệc sử3BQeEtPHa 3BQeEtPHđổi 3BQeEtPHdự án.a5fM ThấyPTZA6oLr PTZA6oLrtôi bướca5fM vào,PTZA6oLr Ta5fMiêu Viễ3BQeEtPHn cPTZA6oLrau a5fMmày, đỡ3BQeEtPH chồngPTZA6oLr a5fMtài a5fMliệu tPTZA6oLrrên 3BQeEtPHtay tôPTZA6oLri, nóPTZA6oLri: “T3BQeEtPHại sPTZA6oLrao l3BQeEtPHại đ3BQeEtPHể a5fMmột n3BQeEtPHgười 3BQeEtPHôm nhiPTZA6oLrều đồPTZA6oLr PTZA6oLrthế này?PTZA6oLr SaPTZA6oLru nPTZA6oLrày phảia5fM PTZA6oLrbảo 3BQeEtPHTiểu Lưa5fMu giúa5fMp PTZA6oLrem đấy”.

Tôi lPTZA6oLrý a5fMnhí “vâng”PTZA6oLr PTZA6oLrmột tPTZA6oLriếng, gPTZA6oLrật PTZA6oLrgật đầPTZA6oLru tỏa5fM PTZA6oLrra đáp3BQeEtPH lạia5fM. ChútPTZA6oLr t3BQeEtPHài l3BQeEtPHiệu nàya5fM tha5fMì ă3BQeEtPHn thua5fMa gPTZA6oLrì chứ?

Đè néa5fMn ca5fMon na5fMgười thườnga5fM khôPTZA6oLrng PTZA6oLrphải l3BQeEtPHà trọngPTZA6oLr lượng,3BQeEtPH màPTZA6oLr lại3BQeEtPH là3BQeEtPH nh3BQeEtPHững gánh3BQeEtPH 3BQeEtPHnặng va5fMô hìa5fMnh kia.

Tiêu Viễ3BQeEtPHn thâ3BQeEtPHn mậPTZA6oLrt k3BQeEtPHéo ta5fMay tPTZA6oLrôi, vịPTZA6oLr gia5fMáo 3BQeEtPHsư gPTZA6oLrià a5fMngước mắPTZA6oLrt c3BQeEtPHhằm chằa5fMm nPTZA6oLrhìn chúa5fMng tôiPTZA6oLr, PTZA6oLrtôi vộ3BQeEtPHi vàna5fMg ra5fMút PTZA6oLrtay a5fMlại, PTZA6oLrđỏ 3BQeEtPHmặt, nPTZA6oLrói va5fMới T3BQeEtPHiêu a5fMViễn: “3BQeEtPHEm vềa5fM 3BQeEtPHlàm PTZA6oLrviệc đây”.

“Hết giờ3BQeEtPH an3BQeEtPHh đưPTZA6oLra 3BQeEtPHem về3BQeEtPH!” T3BQeEtPHiêu Viễ3BQeEtPHn nởa5fM nụPTZA6oLr cườa5fMi m3BQeEtPHà mấya5fM ngàya5fM rồiPTZA6oLr ha5fMiếm thấy.

“Không cầna5fM!” MỗPTZA6oLri nPTZA6oLrgày 3BQeEtPHđều tự3BQeEtPH a5fMđạp x3BQeEtPHe v3BQeEtPHề nhPTZA6oLrà, trướca5fM PTZA6oLrnay ca5fMó c3BQeEtPHần aa5fMi đưaa5fM vềPTZA6oLr đâu,3BQeEtPH PTZA6oLrđã thPTZA6oLrành thóiPTZA6oLr quea5fMn 3BQeEtPHrồi. Vớ3BQeEtPHi a5fMlại, tôa5fMi cũnga5fM 3BQeEtPHkhong kiê3BQeEtPHu 3BQeEtPHsa đa5fMến mPTZA6oLrức hếtPTZA6oLr giPTZA6oLrờ ca5fMần PTZA6oLrcó PTZA6oLrngười đưaPTZA6oLr về.

Điều càn3BQeEtPHg quaa5fMn tr3BQeEtPHọng hơPTZA6oLrn la5fMà TiêPTZA6oLru a5fMViễn rấ3BQeEtPHt bận,a5fM rấ3BQeEtPHt mệt,a5fM tôPTZA6oLri khônga5fM đPTZA6oLrành PTZA6oLrlòng đa5fMể aPTZA6oLrnh hếa5fMt giờa5fM PTZA6oLrphải lộna5fM ma5fMột vòna5fMg 3BQeEtPHđưa tiễ3BQeEtPHn 3BQeEtPHtôi rồa5fMi muộ3BQeEtPHn mớia5fM vềa5fM đượca5fM đến3BQeEtPH nhà.

Tiêu a5fMViễn ta5fMhở dài,PTZA6oLr “Khả3BQeEtPH KPTZA6oLrhả, đừa5fMng 3BQeEtPHcố ýa5fM a5fMtránh 3BQeEtPHanh nữa!”

Buổi tra5fMưa 3BQeEtPHđến phòa5fMng gi3BQeEtPHải la5fMao lấy3BQeEtPH nước,PTZA6oLr na5fMhìn thPTZA6oLrấy gi3BQeEtPHáo sa5fMư Điềa5fMn PTZA6oLrDuy Ni3BQeEtPHên cũng3BQeEtPH 3BQeEtPHđang pPTZA6oLrha trà,PTZA6oLr tronPTZA6oLrg cố3BQeEtPHc 3BQeEtPHthủy PTZA6oLrtinh đổ3BQeEtPH đầya5fM nửaPTZA6oLr cố3BQeEtPHc PTZA6oLrlá 3BQeEtPHchè, 3BQeEtPHtôi khôngPTZA6oLr ka5fMhỏi k3BQeEtPHinh 3BQeEtPHngạc, “BácPTZA6oLr cPTZA6oLrho nhiềa5fMu láa5fM ch3BQeEtPHè t3BQeEtPHhế, PTZA6oLrcó sợa5fM đắnga5fM quáa5fM khPTZA6oLrông ạ?”

“Uống qPTZA6oLruen rồ3BQeEtPHi”. a5fMÔng cPTZA6oLrười a5fMthấy tha5fMật tPTZA6oLrhân thiPTZA6oLrết, khiếnPTZA6oLr ngưPTZA6oLrời ta5fMa 3BQeEtPHcó cảmPTZA6oLr gi3BQeEtPHác quea5fMn thuộc.

Ông phPTZA6oLra PTZA6oLrtrà xonPTZA6oLrg khôna5fMg rờia5fM đi,PTZA6oLr màPTZA6oLr PTZA6oLrvãn đa5fMứng a5fMở phònga5fM giPTZA6oLrải lPTZA6oLrao a5fMnhìn tôPTZA6oLri lấy3BQeEtPH na5fMước, “CPTZA6oLrô PTZA6oLrbé, cháua5fM ya5fMêu Tiêua5fM a5fMViễn hả?”

Tôi 3BQeEtPHgiật mìnPTZA6oLrh 3BQeEtPHlàm 3BQeEtPHbàn ta3BQeEtPHy đana5fMg cầPTZA6oLrm phíchPTZA6oLr nướcPTZA6oLr PTZA6oLrrung 3BQeEtPHlên, nướPTZA6oLrc a5fMsôi a5fMtrong bìnPTZA6oLrh rót3BQeEtPH xuốn3BQeEtPHg làma5fM ngónPTZA6oLr t3BQeEtPHay bịa5fM giộPTZA6oLri b3BQeEtPHỏng rát.

Vị gia5fMáo s3BQeEtPHư a5fMgià nhan3BQeEtPHh mắtPTZA6oLr PTZA6oLrnhanh a5fMtay, la5fMiền đóa5fMng n3BQeEtPHgay vòiPTZA6oLr nưPTZA6oLrớc nóngPTZA6oLr 3BQeEtPHlại, k3BQeEtPHéo taa5fMy t3BQeEtPHôi sPTZA6oLrang vPTZA6oLròi nướcPTZA6oLr lạa5fMnh v3BQeEtPHặn xuống,3BQeEtPH đPTZA6oLrể giảa5fMm bớPTZA6oLrt PTZA6oLrsự đPTZA6oLrau rát.

Mắt 3BQeEtPHtôi ng3BQeEtPHân ngấn3BQeEtPH PTZA6oLrlệ, tron3BQeEtPHg lònPTZA6oLrg cười3BQeEtPH thầPTZA6oLrm: Xa5fMem raPTZA6oLr, tíPTZA6oLrnh nhia5fMều chuyệnPTZA6oLr ca5fMũng a5fMkhông hềPTZA6oLr gi3BQeEtPHới hạn3BQeEtPH lứaa5fM tuổi.

Lấy nướca5fM xPTZA6oLrong, PTZA6oLrgiáo s3BQeEtPHư ĐiPTZA6oLrền giPTZA6oLrúp a5fMtôi 3BQeEtPHxách phíchPTZA6oLr nướcPTZA6oLr vềa5fM phònga5fM làmPTZA6oLr v3BQeEtPHiệc, Tiểa5fMu LPTZA6oLrưu nhì3BQeEtPHn tha5fMấy nói:a5fM “TrPTZA6oLrời ạ,a5fM cPTZA6oLrhị Điền,3BQeEtPH sa3BQeEtPHo ch3BQeEtPHị lạiPTZA6oLr đ3BQeEtPHể PTZA6oLrông ấyPTZA6oLr xácPTZA6oLrh pPTZA6oLrhích nướa5fMc chứ?a5fM Chị3BQeEtPH biếtPTZA6oLr ônga5fM ấyPTZA6oLr làa5fM a5fMai không?”

“Giáo a5fMsư Đia5fMền a5fMDuy Niên”.

“Biết rồPTZA6oLri còn3BQeEtPH đểa5fM ôna5fMg ấyPTZA6oLr xác3BQeEtPHh hộ3BQeEtPH 3BQeEtPHchị pha5fMích l3BQeEtPHà sao?”3BQeEtPH 3BQeEtPHTiểu 3BQeEtPHLưu s3BQeEtPHuýt n3BQeEtPHữa ca5fMáu lênPTZA6oLr v3BQeEtPHới tôi,a5fM 3BQeEtPH“Cục trưởnga5fM ca5fMủa 3BQeEtPHchúng 3BQeEtPHta ma5fMời đến3BQeEtPH PTZA6oLrlà khác3BQeEtPHh VPTZA6oLrIP, a5fMlà chuyê3BQeEtPHn gi3BQeEtPHa dựa5fM án,3BQeEtPH làPTZA6oLr a5fMđại thụ3BQeEtPH củaa5fM giớiPTZA6oLr khPTZA6oLroa học3BQeEtPH điệPTZA6oLrn tử”.

“Chẳng qPTZA6oLrua chỉa5fM la5fMà nhờPTZA6oLr ôPTZA6oLrng ấya5fM xa5fMách hPTZA6oLrộ chị3BQeEtPH phích3BQeEtPH nước3BQeEtPH th3BQeEtPHôi mà!”PTZA6oLr Mà3BQeEtPH chíPTZA6oLrnh ôngPTZA6oLr tự3BQeEtPH nguyệnPTZA6oLr đấy3BQeEtPH ca5fMhứ, nóiPTZA6oLr nàoPTZA6oLr làPTZA6oLr 3BQeEtPHtay tôa5fMi 3BQeEtPHbị bỏa5fMng PTZA6oLrrồi, đóa5fM cũPTZA6oLrng là3BQeEtPH t3BQeEtPHrách PTZA6oLrnhiệm củ3BQeEtPHa ônga5fM ấy.

Chị cò3BQeEtPHn muốn3BQeEtPH nhờ3BQeEtPH ôna5fMg PTZA6oLrấy làmPTZA6oLr gPTZA6oLrì nữa?a5fM 3BQeEtPHGiúp cha5fMị quét3BQeEtPH PTZA6oLrnhà à?”PTZA6oLr TiPTZA6oLrểu LưuPTZA6oLr 3BQeEtPHnhìn tôia5fM chế3BQeEtPH gi3BQeEtPHễu, “X3BQeEtPHúc phạPTZA6oLrm ônPTZA6oLrg 3BQeEtPHấy là3BQeEtPH PTZA6oLrtội kPTZA6oLrhông thể3BQeEtPH 3BQeEtPHtha đượca5fM đâu”.

Nhưng tôa5fMi đâua5fM ma5fMuốn xPTZA6oLrúc pa5fMhạm ôn3BQeEtPHg, PTZA6oLrmà mộta5fM a5fMvị PTZA6oLrgiáo sPTZA6oLrư, ch3BQeEtPHuyên a5fMgia 3BQeEtPHcó ta5fMhân pPTZA6oLrhận địaPTZA6oLr vịa5fM nhưPTZA6oLr thếPTZA6oLr 3BQeEtPHcũng sẽPTZA6oLr kh3BQeEtPHông thể3BQeEtPH nhPTZA6oLrận ra5fMa ma5fMột na5fMhân viênPTZA6oLr vPTZA6oLrăn 3BQeEtPHphòng b3BQeEtPHình thườngPTZA6oLr na5fMhư tPTZA6oLrôi đâu.

Có PTZA6oLrlẽ, vừaa5fM qPTZA6oLruay đ3BQeEtPHi, ônga5fM vố3BQeEtPHn đa5fMã kh3BQeEtPHong nhPTZA6oLrớ đượca5fM tôa5fMi la5fMà PTZA6oLrai rồi.

Hết giờa5fM PTZA6oLrlàm, điPTZA6oLr q3BQeEtPHua siêua5fM thịPTZA6oLr Ca3BQeEtPHrrefour, tôia5fM muPTZA6oLra mộ3BQeEtPHt đốngPTZA6oLr đồ3BQeEtPH PTZA6oLrlinh tinh.

Khi t3BQeEtPHôi a5fMxách giỏPTZA6oLr hàa5fMng 3BQeEtPHđi ra5fMa 3BQeEtPHphía ngoa5fMài thìa5fM nha5fMìn thấ3BQeEtPHy TiêuPTZA6oLr Viễn.a5fM V3BQeEtPHừa đị3BQeEtPHnh gọia5fM anha5fM, người3BQeEtPH bỗngPTZA6oLr cPTZA6oLrứng đờa5fM khôna5fMg thốPTZA6oLrt được3BQeEtPH PTZA6oLrra a5fMlời, bởia5fM 3BQeEtPHvì Ng3BQeEtPHô PTZA6oLrDuyệt vàa5fM ana5fMh đ3BQeEtPHi c3BQeEtPHùng nhau.

Anh bắt3BQeEtPH đầ3BQeEtPHu đưPTZA6oLra PTZA6oLrcô đPTZA6oLri lư3BQeEtPHợn s3BQeEtPHiêu thPTZA6oLrị t3BQeEtPHừ bPTZA6oLrao 3BQeEtPHgiờ? DPTZA6oLráng vPTZA6oLrẻ chăma5fM sócPTZA6oLr c3BQeEtPHhở ca5fMhe PTZA6oLrcô ấy.PTZA6oLr PTZA6oLrNhìn 3BQeEtPHxe mu3BQeEtPHa đồ3BQeEtPH của3BQeEtPH PTZA6oLrhọ, xếPTZA6oLrp đầya5fM nhPTZA6oLrững vậtPTZA6oLr a5fMdụng 3BQeEtPHgia đình.

Mũi ta5fMôi 3BQeEtPHcay PTZA6oLrxè, nhặtPTZA6oLr bừPTZA6oLra mấy3BQeEtPH thứa5fM rồi3BQeEtPH a5fMvội vàna5fMg c3BQeEtPHhạy 3BQeEtPHra ngoài.

Ngô Duy3BQeEtPHệt đã3BQeEtPH a5fMnhìn 3BQeEtPHthấy tôi,PTZA6oLr a5fM“Tiểu Ka5fMhả? a5fMTiểu Khả?”a5fM a5fMCô ấyPTZA6oLr a5fMgọi tôi,a5fM âPTZA6oLrm PTZA6oLrthanh dịu3BQeEtPH dPTZA6oLràng t3BQeEtPHrang nPTZA6oLrhã, PTZA6oLruyển chuPTZA6oLryển vàa5fM dễPTZA6oLr chịa5fMu, a5fMkhiến ca5fMho ởa5fM giữ3BQeEtPHa đáPTZA6oLrm đônga5fM h3BQeEtPHuyên n3BQeEtPHáo vẫn3BQeEtPH PTZA6oLrcó thể3BQeEtPH PTZA6oLrnổi rPTZA6oLrõ lên3BQeEtPH g3BQeEtPHiọng nPTZA6oLrói đPTZA6oLrặc biệt.

“Tiểu a5fMKhả, ea5fMm cũ3BQeEtPHng đếnPTZA6oLr PTZA6oLrđây muPTZA6oLra đồ3BQeEtPH à?”a5fM Ti3BQeEtPHêu Via5fMễn nhìna5fM tôa5fMi ba5fMối rốa5fMi, 3BQeEtPHvẻ mặtPTZA6oLr ca5fMó chúta5fM a5fMlo lắng.

Tôi kPTZA6oLrhông đếnPTZA6oLr ta5fMhì cóPTZA6oLr thểPTZA6oLr nhìnPTZA6oLr thấya5fM ana5fMh vPTZA6oLrà Pha5fMó a5fMtổng gia5fMám sáta5fM xia5fMnh đẹp3BQeEtPH âPTZA6oLrn ân3BQeEtPH áPTZA6oLri PTZA6oLrái ba5fMên nPTZA6oLrhau khôngPTZA6oLr chứ?a5fM Đã3BQeEtPH 3BQeEtPHtức giPTZA6oLrận rồa5fMi, cPTZA6oLrũng chẳnga5fM a5fMnhìn aa5fMnh PTZA6oLrnữa, c3BQeEtPHhỉ n3BQeEtPHói vớ3BQeEtPHi Na5fMgô Duyệt:3BQeEtPH a5fM“Chào PTZA6oLrPhó t3BQeEtPHổng giáa5fMm sáPTZA6oLrt, thậa5fMt t3BQeEtPHình cờ3BQeEtPH ạ!”

“Gọi PTZA6oLrtôi PTZA6oLrlà N3BQeEtPHgô Duyệa5fMt thôi,PTZA6oLr b3BQeEtPHây giờPTZA6oLr hếtPTZA6oLr giờa5fM PTZA6oLrlàm ra5fMồi mà!”a5fM Cô3BQeEtPH tPTZA6oLra kéoPTZA6oLr tPTZA6oLray ta5fMôi a5fMtỏ a5fMra rấPTZA6oLrt thâna5fM tình.

Tôi vẫa5fMn PTZA6oLrlịch sựa5fM a5fMmỉm 3BQeEtPHcười, nhìa5fMn 3BQeEtPHcô a5fMvà TiPTZA6oLrêu Viễn.

Thần a5fMsắc 3BQeEtPHcủa TiêPTZA6oLru Viễa5fMn PTZA6oLrlại PTZA6oLrrất 3BQeEtPHủ dột.

 

2. PTZA6oLrTại saa5fMo cứa5fM xuấta5fM h3BQeEtPHiện lú3BQeEtPHc tôia5fM nh3BQeEtPHếch nhác3BQeEtPH nhất

Ra kPTZA6oLrhỏi a5fMsiêu t3BQeEtPHhị, nước3BQeEtPH mắta5fM tôa5fMi đ3BQeEtPHã khônPTZA6oLrg cầa5fMm PTZA6oLrđược nữaPTZA6oLr, vỡ3BQeEtPH òa.

Tôi xáca5fMh tPTZA6oLrúi PTZA6oLrto t3BQeEtPHúi n3BQeEtPHhỏ đ3BQeEtPHi PTZA6oLrqua cầua5fM 3BQeEtPHvượt, nhì3BQeEtPHn 3BQeEtPHxuống dưới3BQeEtPH c3BQeEtPHhân cầu,a5fM xa5fMe ca5fMộ nườ3BQeEtPHm nượp,a5fM tựPTZA6oLr nPTZA6oLrhiên đứnga5fM lại.a5fM a5fMNếu nhảyPTZA6oLr 3BQeEtPHtừ trPTZA6oLrên PTZA6oLrnày xuống3BQeEtPH có3BQeEtPH la5fMẽ s3BQeEtPHẽ chếa5fMt PTZA6oLrrất thảmPTZA6oLr nhỉa5fM? CPTZA6oLrhắc chắna5fM a5fMcơ thểPTZA6oLr sẽa5fM đầy3BQeEtPH a5fMmáu ma5fMe, n3BQeEtPHát bé3BQeEtPHt? a5fMNói a5fMkhông chừng,3BQeEtPH 3BQeEtPHlúc đ3BQeEtPHó ó3BQeEtPHc cònPTZA6oLr bắPTZA6oLrn phụtPTZA6oLr a5fMvào ngườia5fM PTZA6oLrđi đường3BQeEtPH PTZA6oLrcũng nên.

Cứ 3BQeEtPHtưởng tượngPTZA6oLr vậa5fMy, PTZA6oLrđã tPTZA6oLrhấy ghê3BQeEtPH rợnPTZA6oLr h3BQeEtPHết ca5fMả người.

Có lẽPTZA6oLr từa5fM cổa5fM chía5fM kima5fM, tôa5fMi làa5fM ngườ3BQeEtPHi a5fMđầu tiPTZA6oLrên la5fMại PTZA6oLrbị cha5fMính 3BQeEtPHý tưa5fMởng ca5fMủa mìnhPTZA6oLr dọaa5fM 3BQeEtPHcho sợa5fM pPTZA6oLrhát thétPTZA6oLr lên.

Để ch3BQeEtPHo khônPTZA6oLrg phPTZA6oLrải a5fMnghĩ đến3BQeEtPH mốiPTZA6oLr PTZA6oLrquan hệ3BQeEtPH củaPTZA6oLr Tia5fMêu ViPTZA6oLrễn v3BQeEtPHà NgôPTZA6oLr DuPTZA6oLryệt nữPTZA6oLra, 3BQeEtPHtôi vộia5fM vàPTZA6oLrng 3BQeEtPHtìm mộta5fM nơi3BQeEtPH PTZA6oLran toàPTZA6oLrn lẩn3BQeEtPH tPTZA6oLrrốn, 3BQeEtPHcàng k3BQeEtPHín đáoPTZA6oLr càn3BQeEtPHg tốt!

Đối dPTZA6oLriện si3BQeEtPHêu thPTZA6oLrị a5fMcó mPTZA6oLrột quPTZA6oLrán St3BQeEtPHarbucks, khô3BQeEtPHng giPTZA6oLran tPTZA6oLrao nhã3BQeEtPH, phụa5fMc a5fMvụ chPTZA6oLruyên na5fMghiệp. Tô3BQeEtPHi PTZA6oLrgọi một3BQeEtPH tPTZA6oLrách cap3BQeEtPHuccino cùa5fMng với3BQeEtPH mPTZA6oLrón a5fMtráng miệng.

Vị th3BQeEtPHơm PTZA6oLrngon 3BQeEtPHcủa mónPTZA6oLr ăPTZA6oLrn la5fMàm ta5fMâm tPTZA6oLrrạng PTZA6oLrtôi tốt3BQeEtPH PTZA6oLrhơn, 3BQeEtPHgiữa nềna5fM PTZA6oLrâm PTZA6oLrnhạc 3BQeEtPHdịu nhẹPTZA6oLr khiếna5fM tôia5fM dần3BQeEtPH 3BQeEtPHdần 3BQeEtPHcảm th3BQeEtPHấy th3BQeEtPHư th3BQeEtPHái trở3BQeEtPH lại.

“Thưa côPTZA6oLr, 3BQeEtPHcó cần3BQeEtPH khăa5fMn giấya5fM khô3BQeEtPHng PTZA6oLrạ?” Na5fMhân PTZA6oLrviên phPTZA6oLrục vụ3BQeEtPH lễPTZA6oLr phépPTZA6oLr đứn3BQeEtPHg bê3BQeEtPHn cạnh.

“Không cần,PTZA6oLr cPTZA6oLrám ơn!”PTZA6oLr Tô3BQeEtPHi 3BQeEtPHvô t3BQeEtPHhức đưa3BQeEtPH taPTZA6oLry lPTZA6oLrên a5fMlau mặa5fMt, toa5fMàn là3BQeEtPH n3BQeEtPHước mắt.a5fM Tạia5fM saPTZA6oLro a5fMtôi lạ3BQeEtPHi 3BQeEtPHkhóc chứ?

 “Xin 3BQeEtPHđừng na5fMgồi ởPTZA6oLr PTZA6oLrđó!” TPTZA6oLrôi 3BQeEtPHvừa 3BQeEtPHlau mắPTZA6oLrt a5fMvừa nóa5fMi với3BQeEtPH người3BQeEtPH đối3BQeEtPH dPTZA6oLriện, k3BQeEtPHhông ch3BQeEtPHo ngồiPTZA6oLr ca5fMùng tôi.

“Em n3BQeEtPHghĩ là3BQeEtPH tôPTZA6oLri ma5fMuốn ngồa5fMi 3BQeEtPHsao? Chỉa5fM vPTZA6oLrì PTZA6oLrem cứa5fM khóPTZA6oLrc PTZA6oLrnhư vậa5fMy mãPTZA6oLri, a5fMkhiến ch3BQeEtPHo ta5fMâm trạnga5fM tôiPTZA6oLr thấy3BQeEtPH rấtPTZA6oLr 3BQeEtPHu uất”.a5fM Ngườia5fM đối3BQeEtPH diện3BQeEtPH nói.

“Chương Ngự,PTZA6oLr tạiPTZA6oLr PTZA6oLrsao aPTZA6oLrnh 3BQeEtPHcứ xuPTZA6oLrất hi3BQeEtPHện 3BQeEtPHlúc tPTZA6oLrôi nhếch3BQeEtPH PTZA6oLrnhác nhất?”a5fM Tôia5fM rầu3BQeEtPH ra5fMĩ PTZA6oLrnói vớia5fM a5fManh ta.

“Nhưng a5fMmà, PTZA6oLrhình n3BQeEtPHhư ta5fMôi còn3BQeEtPH n3BQeEtPHhếch nháPTZA6oLrc hơna5fM ema5fM!” AnPTZA6oLrh ta5fMa nhúna5fM viPTZA6oLra, chỉ3BQeEtPH lênPTZA6oLr ba5fMộ 3BQeEtPHcomple 3BQeEtPHmay đo3BQeEtPH a5fMmàu trắngPTZA6oLr a5fMngà củPTZA6oLra mìna5fMh, tôi3BQeEtPH mới3BQeEtPH pa5fMhát ha5fMiện raPTZA6oLr, va5fMừa nãa5fMy tô3BQeEtPHi a5fMvô ýPTZA6oLr PTZA6oLrlàm PTZA6oLrđổ PTZA6oLrcà phê,a5fM c3BQeEtPHhất lỏPTZA6oLrng màu3BQeEtPH nâPTZA6oLru a5fMđã a5fMngấm 3BQeEtPHvào áo3BQeEtPH anh.

“Đồ 3BQeEtPHngốc, t3BQeEtPHại PTZA6oLrsao a3BQeEtPHnh l3BQeEtPHại kh3BQeEtPHông biếtPTZA6oLr đPTZA6oLrường trán3BQeEtPHh ra?”

“Nhìn a5fMem khóca5fM quaPTZA6oLrn trọnPTZA6oLrg a5fMhơn, bởa5fMi v3BQeEtPHì ta5fMhật hiếm3BQeEtPH có”.3BQeEtPH AnPTZA6oLrh PTZA6oLrta lộa5fM ra5fMa PTZA6oLrnụ cườ3BQeEtPHi 3BQeEtPHtinh ngPTZA6oLrhịch, nha5fMìn 3BQeEtPHtrông giống3BQeEtPH nPTZA6oLrhư 3BQeEtPHmột đứaa5fM trẻa5fM vậy.

“Đi n3BQeEtPHào, tôi3BQeEtPH dẫn3BQeEtPH PTZA6oLrem đ3BQeEtPHến mộta5fM 3BQeEtPHnơi 3BQeEtPHvui vẻ”.a5fM Cha5fMương NgPTZA6oLrự a5fMkéo PTZA6oLrtôi đứPTZA6oLrng lên.

“Tôi PTZA6oLrkhông đi,3BQeEtPH tôia5fM còn3BQeEtPH 3BQeEtPHcó việc!”3BQeEtPH Tôi3BQeEtPH ma5fMuốn t3BQeEtPHhoát a5fMra k3BQeEtPHhỏi sựa5fM lôa5fMi kéa5fMo củaa5fM anPTZA6oLrh ta.

Nghĩ a5fMđến viPTZA6oLrệc vừ3BQeEtPHa rồia5fM gặp3BQeEtPH Ta5fMiêu V3BQeEtPHiễn và3BQeEtPH PTZA6oLrNgô Du3BQeEtPHyệt, ngha5fMĩ PTZA6oLrđến sựa5fM 3BQeEtPHăn ýPTZA6oLr của5fMa PTZA6oLrhọ kh3BQeEtPHi ở3BQeEtPH bPTZA6oLrên a5fMnhau, nghĩPTZA6oLr đế3BQeEtPHn sự3BQeEtPH dịa5fMu PTZA6oLrdàng TiêuPTZA6oLr Vi3BQeEtPHễn dànha5fM 3BQeEtPHcho côa5fM a5fMta… tấta5fM cảPTZA6oLr mPTZA6oLrọi cPTZA6oLrái khácPTZA6oLr đề3BQeEtPHu trởPTZA6oLr thành3BQeEtPH PTZA6oLrvô nghĩa.

“Việc ga5fMì PTZA6oLrcó thPTZA6oLrể qu3BQeEtPHan trọn3BQeEtPHg ha5fMơn vPTZA6oLrui vẻPTZA6oLr cha5fMứ? Ka5fMhông PTZA6oLrđi 3BQeEtPHsẽ tia5fMếc đấy3BQeEtPH na5fMhé”. Aa5fMnh ta5fMa cườiPTZA6oLr 3BQeEtPHnhìn tôa5fMi PTZA6oLrchờ đợi,3BQeEtPH PTZA6oLrtôi thật3BQeEtPH a5fMkhó PTZA6oLrmà PTZA6oLrphản đối.

Tôi còn3BQeEtPH 3BQeEtPHcó PTZA6oLrthể 3BQeEtPHvui a5fMvẻ đượca5fM không3BQeEtPH? T3BQeEtPHại sPTZA6oLrao lạPTZA6oLri cảm3BQeEtPH ta5fMhấy 3BQeEtPHtrong lònPTZA6oLrg nặna5fMg tr3BQeEtPHĩu n3BQeEtPHhư đeo3BQeEtPH đáa5fM a5fMthế nàa5fMy? TôPTZA6oLri ca5fMố gắnga5fM mPTZA6oLruốn vứtPTZA6oLr bỏPTZA6oLr nóa5fM đi3BQeEtPH, nPTZA6oLrhưng a5fMnó cứa5fM đi3BQeEtPHềm nPTZA6oLrhiên b3BQeEtPHất động.

Chương a5fMNgự 3BQeEtPHnói k3BQeEtPHhông saPTZA6oLri, đa5fMây qPTZA6oLruả nhiêPTZA6oLrn 3BQeEtPHlà a5fMmột PTZA6oLrnơi vu3BQeEtPHi vẻ,3BQeEtPH “PTZA6oLrmười 3BQeEtPHhai ch3BQeEtPHốn vui”.

Đáng tiếc,3BQeEtPH tPTZA6oLrâm 3BQeEtPHtrạng của3BQeEtPH tôPTZA6oLri ka5fMhông hPTZA6oLròa nhập3BQeEtPH đượcPTZA6oLr va5fMới 3BQeEtPHnơi này.

“Tại PTZA6oLrsao lạiPTZA6oLr ca5fMó cáa5fMi ta5fMên 3BQeEtPHnhư vậy?”PTZA6oLr 3BQeEtPHTôi rầua5fM rĩPTZA6oLr hỏi.

“Ở đâyPTZA6oLr 3BQeEtPHcó mườia5fM hPTZA6oLrai ta5fMụ điể3BQeEtPHm, 3BQeEtPHmỗi một3BQeEtPH c3BQeEtPHhỗ đ3BQeEtPHều k3BQeEtPHhiến ngPTZA6oLrười t3BQeEtPHa vu3BQeEtPHi k3BQeEtPHhông biếa5fMt chán”a5fM. ChươPTZA6oLrng NPTZA6oLrgự gia5fMải thích.

“Có a5fMthể PTZA6oLrlàm na5fMgười 3BQeEtPHta qua5fMên 3BQeEtPHđi 3BQeEtPHphiền muộa5fMn không?”PTZA6oLr TPTZA6oLrôi tỏa5fM rPTZA6oLra ng3BQeEtPHhi ngờ.

“Có thểa5fM, chỉa5fM cần3BQeEtPH ea5fMm tựa5fM nguyện”.PTZA6oLr Ch3BQeEtPHương Ngựu3BQeEtPH nghiêma5fM túc3BQeEtPH nhì3BQeEtPHn tôi,a5fM “Em3BQeEtPH nêna5fM là3BQeEtPH 3BQeEtPHmột ngưa5fMời vPTZA6oLrui vPTZA6oLrẻ, PTZA6oLrngay đPTZA6oLrến 3BQeEtPHcái têa5fMn của3BQeEtPH ea5fMm 3BQeEtPHcũng gọPTZA6oLri lPTZA6oLrà Khả3BQeEtPH Lạc3BQeEtPH cơa5fM mà”.

Khả LPTZA6oLrạc thìa5fM nhPTZA6oLrất a5fMđịnh PTZA6oLrcó thể3BQeEtPH vu3BQeEtPHi va5fMẻ PTZA6oLrsao? TôPTZA6oLri cườiPTZA6oLr đPTZA6oLrau khổ.

Đi a5fMlên gPTZA6oLrác vớiPTZA6oLr a5fMChương Ngựa5fM, lậPTZA6oLrp tức3BQeEtPH đãPTZA6oLr có3BQeEtPH nh3BQeEtPHân a5fMviên phPTZA6oLrục vụPTZA6oLr đ3BQeEtPHến 3BQeEtPHđón, luPTZA6oLrôn miệa5fMng cPTZA6oLrhào “3BQeEtPHTổng giáma5fM đ3BQeEtPHốc ChươnPTZA6oLrg ạ3BQeEtPH”, “TPTZA6oLrổng a5fMgiám đốcPTZA6oLr ChươPTZA6oLrng ạ3BQeEtPH”. 3BQeEtPHTôi xách3BQeEtPH 3BQeEtPHnhững tú3BQeEtPHi PTZA6oLrto túa5fMi nha5fMỏ c3BQeEtPHủa sPTZA6oLriêu thị,3BQeEtPH thPTZA6oLreo s3BQeEtPHau ChươngPTZA6oLr Ngự3BQeEtPH giốa5fMng nhưa5fM ma5fMột 3BQeEtPHngười hầu.

Một na5fMhóm ngườia5fM ăna5fM cơPTZA6oLrm, lia5fMên tụca5fM gọi3BQeEtPH 3BQeEtPHmón đắa5fMt PTZA6oLrtiền, a5fMkhông gọ3BQeEtPHi nhữ3BQeEtPHng ma5fMón vPTZA6oLrừa miệng.

Tôi u3BQeEtPHống mộtPTZA6oLr la5fMoại nướca5fM ngọtPTZA6oLr rấ3BQeEtPHt ngon3BQeEtPH, nhưngPTZA6oLr lạiPTZA6oLr a5fMthấy hơPTZA6oLri đaPTZA6oLru đầu,PTZA6oLr “Tạia5fM saa5fMo lPTZA6oLrại tPTZA6oLrhế? 3BQeEtPHTôi cóPTZA6oLr ua5fMống ra5fMượu đPTZA6oLrâu nhỉ?PTZA6oLr”Ngửi kPTZA6oLrỹ mớ3BQeEtPHi pa5fMhát hiệa5fMn PTZA6oLrra 3BQeEtPHthứ nPTZA6oLrước ng3BQeEtPHọt 3BQeEtPHtôi vừa3BQeEtPH 3BQeEtPHmới uố3BQeEtPHng la5fMà 3BQeEtPHloại rượu3BQeEtPH TâPTZA6oLry phPTZA6oLra chế.

Ăn xona5fMg, PTZA6oLrnhóm ngườiPTZA6oLr ta5fMách r3BQeEtPHa mỗiPTZA6oLr ngườia5fM một3BQeEtPH na5fMơi, ga5fMiống 3BQeEtPHnhư s3BQeEtPHau 3BQeEtPHkhi xea5fMm xo3BQeEtPHng mộtPTZA6oLr vPTZA6oLrở kịPTZA6oLrch va5fMui, PTZA6oLrchỉ cPTZA6oLròn l3BQeEtPHại sựPTZA6oLr 3BQeEtPHtrống rỗngPTZA6oLr PTZA6oLrvà cô3BQeEtPH đơn.

“Tôi phảPTZA6oLri 3BQeEtPHđợi một3BQeEtPH a5fMlúc nữa3BQeEtPH mới3BQeEtPH vềPTZA6oLr na5fMhà đưa5fMợc, không3BQeEtPH a5fMthể đểPTZA6oLr ma5fMẹ t3BQeEtPHôi biết3BQeEtPH 3BQeEtPHtôi đPTZA6oLrã uống3BQeEtPH rượu!”a5fM a5fMTôi dựPTZA6oLra PTZA6oLrvào ngư3BQeEtPHời Cha5fMương PTZA6oLrNgự, PTZA6oLrvò PTZA6oLrvò c3BQeEtPHái đầua5fM 3BQeEtPHđau nPTZA6oLrhức, 3BQeEtPHanh PTZA6oLrta cốPTZA6oLr PTZA6oLrgiữ lấy3BQeEtPH va5fMai tôi.

“Được!” Saa5fMo PTZA6oLranh PTZA6oLrta ca5fMứ nh3BQeEtPHìn tôia5fM c3BQeEtPHười chứ.

Về đếnPTZA6oLr a5fMcửa, tPTZA6oLrôi la5fMục tPTZA6oLrìm chì3BQeEtPHa kh3BQeEtPHóa a5fMtrong túa5fMi, sa5fMau a5fMđó mở3BQeEtPH cửa.

Chương Ngự3BQeEtPH 3BQeEtPHcứ c3BQeEtPHười a5fMtôi, “TạiPTZA6oLr sa5fMao lấa5fMy chìa5fMa k3BQeEtPHhóa na5fMhà e3BQeEtPHm để3BQeEtPH mPTZA6oLrở 3BQeEtPHcửa PTZA6oLrnhà tôi?”

“Có a5fMđược khôngPTZA6oLr?” Tôa5fMi gã3BQeEtPHi gãPTZA6oLri đầu,PTZA6oLr PTZA6oLr“Dùng a5fMchìa 3BQeEtPHkhóa 3BQeEtPHcủa PTZA6oLranh mởa5fM thPTZA6oLrử xem”.

Quả a5fMnhiên, anPTZA6oLrh ta5fMa m3BQeEtPHở đượca5fM c3BQeEtPHửa ra5fMa, tôPTZA6oLri a5fMđi tPTZA6oLrheo và3BQeEtPHo, gục3BQeEtPH mặtPTZA6oLr xuốnga5fM PTZA6oLrsofa màPTZA6oLr 3BQeEtPHkhóc, “Tạa5fMi a5fMsao cPTZA6oLrhìa kh3BQeEtPHóa củaa5fM a3BQeEtPHnh lại3BQeEtPH 3BQeEtPHcó thểa5fM mở3BQeEtPH cửa5fMa nhPTZA6oLrà ta5fMôi chứPTZA6oLr, mà3BQeEtPH sa3BQeEtPHo tPTZA6oLrôi a5fMlại kh3BQeEtPHông mPTZA6oLrở được?”

Chương Nga5fMự ngồi3BQeEtPH dPTZA6oLrưới thảm,PTZA6oLr không3BQeEtPH chớpPTZA6oLr m3BQeEtPHắt nha5fMìn tPTZA6oLrôi, “NgốcPTZA6oLr ạ,a5fM kha5fMóc cái3BQeEtPH gìPTZA6oLr, a5fMvì m3BQeEtPHột chiếPTZA6oLrc a5fMchìa a5fMkhóa a5fMsao? Nga5fMày a5fMmai đáa5fMnh ca5fMho e3BQeEtPHm mộtPTZA6oLr c3BQeEtPHhiếc PTZA6oLrlà a5fMđược cPTZA6oLrhứ gì”.

“Không phải3BQeEtPH vì3BQeEtPH chìPTZA6oLra khóa!a5fM” Tôi3BQeEtPH vẫn3BQeEtPH khóPTZA6oLrc, kPTZA6oLrhông biếta5fM vì3BQeEtPH a5fMsao, nướcPTZA6oLr PTZA6oLrmắt khPTZA6oLrông t3BQeEtPHhể nàPTZA6oLro c3BQeEtPHầm lạia5fM được.

“Thế lPTZA6oLrà vì3BQeEtPH cái3BQeEtPH gì?”

“Vì 3BQeEtPHTiêu Viễn!”3BQeEtPH Tô3BQeEtPHi PTZA6oLrvừa PTZA6oLrnói vừaPTZA6oLr khóc.

Chương NgựPTZA6oLr kha5fMông n3BQeEtPHói gìPTZA6oLr, châma5fM thuố3BQeEtPHc lá,PTZA6oLr ngậma5fM trêna5fM miệng.

Có ta5fMhể PTZA6oLrdo ka5fMhóc mệ3BQeEtPHt qa5fMuá, tôPTZA6oLri ngáp3BQeEtPH mộ3BQeEtPHt ca5fMái a5fMrồi dầna5fM dần3BQeEtPH cha5fMìm vàPTZA6oLro gi3BQeEtPHấc mơ.

Trong a5fMmơ, T3BQeEtPHiêu Viễna5fM cứ3BQeEtPH a5fMđứng a5fMở PTZA6oLrtrên 3BQeEtPHcao, tô3BQeEtPHi c3BQeEtPHố ngướPTZA6oLrc n3BQeEtPHhìn thếa5fM 3BQeEtPHnào 3BQeEtPHcũng khôngPTZA6oLr tPTZA6oLrhể nhìnPTZA6oLr được3BQeEtPH vPTZA6oLrào ma5fMắt anh.

Sáng sớmPTZA6oLr tỉnhPTZA6oLr lại,3BQeEtPH toàPTZA6oLrn thânPTZA6oLr ướPTZA6oLrt đẫmPTZA6oLr 3BQeEtPHmồ hôPTZA6oLri, 3BQeEtPHuể o3BQeEtPHải vặnPTZA6oLr mì3BQeEtPHnh, ngoa5fMác miệna5fMg ngá3BQeEtPHp dài.

Vừa 3BQeEtPHquay ngườiPTZA6oLr, đãPTZA6oLr a5fMnhìn th3BQeEtPHấy mộta5fM gươna5fMg mặPTZA6oLrt 3BQeEtPHto hi3BQeEtPHện rPTZA6oLra tr3BQeEtPHong gươngPTZA6oLr. M3BQeEtPHá PTZA6oLrơi, PTZA6oLrthì a5fMra đPTZA6oLrây không3BQeEtPH phải3BQeEtPH làa5fM ph3BQeEtPHòng ngủa5fM của5fMa nPTZA6oLrhà mình!

“Tỉnh 3BQeEtPHrồi a5fMà?” Chươnga5fM NgựPTZA6oLr dPTZA6oLráng vPTZA6oLrẻ ra5fMất thoảia5fM a5fMmái PTZA6oLrxuất hiPTZA6oLrện trướca5fM mặta5fM tôPTZA6oLri, aPTZA6oLrnh a5fMta c3BQeEtPHó vẻ3BQeEtPH n3BQeEtPHhư vừa3BQeEtPH rửPTZA6oLra mặt,a5fM trêa5fMn tóa5fMc còna5fM đọngPTZA6oLr lạia5fM vài3BQeEtPH gi3BQeEtPHọt nướcPTZA6oLr, tra5fMông lạia5fM t3BQeEtPHrẻ 3BQeEtPHra vàiPTZA6oLr 3BQeEtPHtuổi, PTZA6oLrcứ a5fMnhư cậua5fM coa5fMn t3BQeEtPHrai lớnPTZA6oLr ca5fMủa nha5fMà PTZA6oLrhàng xóm.

Thấy tôi3BQeEtPH hoảng3BQeEtPH loạPTZA6oLrn, Chươnga5fM Ngựa5fM nói:a5fM “a5fMHôm qu3BQeEtPHa ea5fMm 3BQeEtPHuống rượ3BQeEtPHu 3BQeEtPHsay, khôPTZA6oLrng PTZA6oLrdám 3BQeEtPHvề na5fMhà, cứPTZA6oLr đò3BQeEtPHi đ3BQeEtPHến ca5fMhỗ tôi!”

Trời PTZA6oLrơi, tôi3BQeEtPH 3BQeEtPHđiên rồia5fM sao?

“Bây ga5fMiờ ma5fMấy g3BQeEtPHiờ ròa5fMi?” Tô3BQeEtPHi a5fMhỏi ChươngPTZA6oLr Ngự.

“7h30”. Aa5fMnh ca5fMhỉ đ3BQeEtPHồng h3BQeEtPHồ tr3BQeEtPHên tườn3BQeEtPHg nói.

“7h30? a5fMSao ana5fMh khôPTZA6oLrng gọia5fM a5fMtôi d3BQeEtPHậy sớmPTZA6oLr hơn?a5fM Tôia5fM 3BQeEtPHsắp đến3BQeEtPH mua5fMộn ra5fMồi”. Ta5fMôi nPTZA6oLrhặt 3BQeEtPHáo lêPTZA6oLrn PTZA6oLrrồi ca5fMhạy 3BQeEtPHra ngoài3BQeEtPH, thìa5fM bịa5fM a3BQeEtPHnh gia5fMữ lại,PTZA6oLr “ĐPTZA6oLrể 3BQeEtPHtôi 3BQeEtPHđưa 3BQeEtPHem đi”.

Ngồi tr3BQeEtPHong chiếPTZA6oLrc a5fMxe Ma5fMer Bea5fMnz 3BQeEtPHcủa Chưa5fMơng PTZA6oLrNgự tôa5fMi gọiPTZA6oLr điệna5fM ca5fMho 3BQeEtPHmẹ, mPTZA6oLrẹ a5fMtôi tra5fMách PTZA6oLrmắng 3BQeEtPHté tát:3BQeEtPH “V3BQeEtPHẫn c3BQeEtPHòn a5fMnhớ tPTZA6oLrôi làPTZA6oLr a5fMmẹ c3BQeEtPHô àa5fM? Cả3BQeEtPH đPTZA6oLrêm đ3BQeEtPHi đâua5fM a5fMhả? PTZA6oLrGọi điPTZA6oLrện ch3BQeEtPHo côPTZA6oLr a5fMtoàn tắt3BQeEtPH máy”.

“Thì a5fMgiờ cPTZA6oLron gọia5fM điệnPTZA6oLr cPTZA6oLrho mẹa5fM đPTZA6oLrây thôi?”

“Tôi gọPTZA6oLri đ3BQeEtPHiện chPTZA6oLro cPTZA6oLrô c3BQeEtPHả đêmPTZA6oLr thPTZA6oLrì sao?”3BQeEtPH Giọa5fMng mPTZA6oLrẹ tôiPTZA6oLr hơi3BQeEtPH n3BQeEtPHghẹn ngào,a5fM “CoPTZA6oLrn a5fMcó bPTZA6oLriết suPTZA6oLrýt nữPTZA6oLra dọa5fMa ch3BQeEtPHết mẹa5fM rồa5fMi khôa5fMng? Bêa5fMn ngoài3BQeEtPH a5fMlộn 3BQeEtPHxộn na5fMhư ta5fMhế, nếuPTZA6oLr coPTZA6oLrn cPTZA6oLró xa5fMảy a5fMra việca5fM a5fMgì thì3BQeEtPH mPTZA6oLrẹ biếa5fMt l3BQeEtPHàm t3BQeEtPHhế n3BQeEtPHào chứ?”

“Mẹ, coa5fMn PTZA6oLrsai rồiPTZA6oLr, c3BQeEtPHon xa5fMin lỗa5fMi mẹ!”a5fM Tôa5fMi thàa5fMnh th3BQeEtPHật nói.

Mẹ ta5fMôi mãPTZA6oLri khôna5fMg nóPTZA6oLri ga5fMì, nửPTZA6oLra pha5fMút PTZA6oLrsau a5fMmới nó3BQeEtPHi: “HếtPTZA6oLr ga5fMiờ làma5fM nh3BQeEtPHớ vềa5fM nhàPTZA6oLr sớm,3BQeEtPH a5fMđừng c3BQeEtPHó lượna5fM l3BQeEtPHờ bêna5fM nPTZA6oLrgoài nữa”.

“Vâng PTZA6oLrạ”. Tắt3BQeEtPH điện3BQeEtPH thoạa5fMi, t3BQeEtPHrong lòna5fMg vẫn3BQeEtPH thấya5fM áa5fMy 3BQeEtPHnáy k3BQeEtPHhó chịu.

Tôi nhìnPTZA6oLr đ3BQeEtPHồng hồ,PTZA6oLr nPTZA6oLrói: “3BQeEtPHLàm ơPTZA6oLrn, nhanPTZA6oLrh lê3BQeEtPHn PTZA6oLrmột chút!a5fM a5fMSắp a5fMmuộn mấ3BQeEtPHt rồi!”

Anh ta5fMa chămPTZA6oLr ca5fMhú nh3BQeEtPHìn đPTZA6oLrường, nói3BQeEtPH: “a5fMCũng khôn3BQeEtPHg thểa5fM đâma5fM 3BQeEtPHvào xPTZA6oLre ngưa5fMời khác3BQeEtPH được!”

Đến cơ3BQeEtPH 3BQeEtPHquan a5fMvừa kị3BQeEtPHp a5fM8 a5fMgiờ đa5fMúng, t3BQeEtPHôi vộPTZA6oLri vàng3BQeEtPH chạy3BQeEtPH đPTZA6oLrến PTZA6oLrvăn phòng.

“Túi c3BQeEtPHủa em!”PTZA6oLr C3BQeEtPHhương NgPTZA6oLrự a5fMchạy t3BQeEtPHheo đPTZA6oLrưa tPTZA6oLrúi 3BQeEtPHcho tôi,3BQeEtPH 3BQeEtPH“Tại saPTZA6oLro a5fMtrên mặ3BQeEtPHt vẫna5fM cPTZA6oLròn vế3BQeEtPHt nư3BQeEtPHớc a5fMmiếng này?”PTZA6oLr AnPTZA6oLrh dùa5fMng nPTZA6oLrgón PTZA6oLrtay laPTZA6oLru laa5fMu giú3BQeEtPHp tôia5fM, 3BQeEtPHsau đPTZA6oLró a5fMđưa 3BQeEtPHtúi 3BQeEtPHcho tôi.

Tôi PTZA6oLrvơ lấPTZA6oLry đPTZA6oLrịnh ca5fMhạy đi,3BQeEtPH thìPTZA6oLr nhìn3BQeEtPH t3BQeEtPHhấy PTZA6oLrTiêu Viễna5fM đứngPTZA6oLr nPTZA6oLrgay 3BQeEtPHở cửaPTZA6oLr chính.

“Tôi khôngPTZA6oLr đếnPTZA6oLr mPTZA6oLruộn, kPTZA6oLrhông 3BQeEtPHtin PTZA6oLranh a5fMnhìn xema5fM!” Ta5fMôi g3BQeEtPHiơ đồng3BQeEtPH ha5fMồ c3BQeEtPHho Tiêua5fM a5fMViễn xem.

“Người PTZA6oLrvừa đưaa5fM PTZA6oLrem 3BQeEtPHđến l3BQeEtPHà 3BQeEtPHai?” AnPTZA6oLrh lPTZA6oLràm 3BQeEtPHmặt lạnha5fM lùnga5fM PTZA6oLrhỏi tôi.

Hóa ra5fMa Tổng3BQeEtPH giPTZA6oLrám s3BQeEtPHát PTZA6oLrđại nPTZA6oLrhân đứ3BQeEtPHng đâya5fM khônga5fM p3BQeEtPHhải 3BQeEtPHđể kiểm3BQeEtPH 3BQeEtPHtra PTZA6oLrsự chPTZA6oLruyên cầa5fMn, vậy3BQeEtPH t3BQeEtPHhì cha5fMẳng sợ3BQeEtPH PTZA6oLranh t3BQeEtPHa nữa,3BQeEtPH “Ch3BQeEtPHẳng l3BQeEtPHiên 3BQeEtPHquan a5fMgì đếnPTZA6oLr aa5fMnh cảa5fM!” a5fMTôi khônPTZA6oLrg PTZA6oLrnhìn a3BQeEtPHnh, PTZA6oLrtung tẩy3BQeEtPH đ3BQeEtPHi vào.

“Khả…”

Tôi nghPTZA6oLre tiếngPTZA6oLr anPTZA6oLrh gọi,PTZA6oLr cũngPTZA6oLr khônga5fM qPTZA6oLruay đầua5fM a5fMlại. Bâa5fMy giờ3BQeEtPH PTZA6oLrlà PTZA6oLrgiờ la5fMàm việcPTZA6oLr, kh3BQeEtPHông n3BQeEtPHói chuyệnPTZA6oLr riêna5fMg tư

 

3. K3BQeEtPHhả Lạc,PTZA6oLr c3BQeEtPHó ngPTZA6oLrhĩa 3BQeEtPHlà khảa5fM á3BQeEtPHi v3BQeEtPHà lạc3BQeEtPH quan

Tôi bậnPTZA6oLr rộ3BQeEtPHn tPTZA6oLrổng a5fMhợp dPTZA6oLrữ PTZA6oLrliệu, cứ3BQeEtPH bịa5fM điệnPTZA6oLr tPTZA6oLrhoại n3BQeEtPHội tuyếPTZA6oLrn lPTZA6oLràm ồna5fM đến3BQeEtPH n3BQeEtPHhức đầu,a5fM “a5fMTiểu LưuPTZA6oLr, giúPTZA6oLrp n3BQeEtPHghe điệPTZA6oLrn 3BQeEtPHthoại chút3BQeEtPH đi!”PTZA6oLr Tôia5fM khôn3BQeEtPHg ngơiPTZA6oLr ta3BQeEtPHy, đànhPTZA6oLr phảiPTZA6oLr phiền3BQeEtPH đếna5fM T3BQeEtPHiểu Lưu.

“Tổng ga5fMiám sát3BQeEtPH TiPTZA6oLrêu bảo3BQeEtPH chị3BQeEtPH đPTZA6oLrến văna5fM 3BQeEtPHphòng ca5fMủa ana5fMh ấy3BQeEtPH!” TPTZA6oLriểu LưPTZA6oLru thậPTZA6oLrt a5fMlà nhanPTZA6oLrh nhẹna5fM, dậpPTZA6oLr điện3BQeEtPH thoại3BQeEtPH a5fMxuống đãa5fM truyềna5fM đạtPTZA6oLr ngay.

Tôi chẳnPTZA6oLrg a5fMđể ý3BQeEtPH PTZA6oLrđến lờ3BQeEtPHi c3BQeEtPHô ấ3BQeEtPHy nóiPTZA6oLr, t3BQeEtPHiếp tPTZA6oLrục PTZA6oLrtổng hợpPTZA6oLr 3BQeEtPHphiếu ta5fMhống a5fMkê a5fMsố 3BQeEtPHliệu cônga5fM việca5fM PTZA6oLrmà tổa5fM trưởnga5fM g3BQeEtPHiao, 3BQeEtPHsố 3BQeEtPHliệu quPTZA6oLrá phPTZA6oLrức t3BQeEtPHạp, là3BQeEtPHm ta5fMâm 3BQeEtPHtrí tôiPTZA6oLr a5fMrối loạn.

Một a5fMlúc điệnPTZA6oLr PTZA6oLrthoại a5fMlại PTZA6oLrreo, TPTZA6oLriểu LưPTZA6oLru ngPTZA6oLrhe ra5fMồi nó3BQeEtPHi: “TổnPTZA6oLrg a5fMgiám sPTZA6oLrát TiPTZA6oLrêu bả3BQeEtPHo chị3BQeEtPH nh3BQeEtPHanh đến3BQeEtPH văna5fM pa5fMhòng c3BQeEtPHủa a5fManh ấya5fM, a5fMdữ liệa5fMu lầPTZA6oLrn 3BQeEtPHtrước PTZA6oLrchị tổng3BQeEtPH hợPTZA6oLrp 3BQeEtPHcho an3BQeEtPHh ấya5fM a5fMcó chútPTZA6oLr vấnPTZA6oLr đề”.

“Được!” Tôa5fMi PTZA6oLrtrả lờiPTZA6oLr PTZA6oLrmột 3BQeEtPHtiếng, vPTZA6oLrẫn ngồi3BQeEtPH 3BQeEtPHì khônga5fM nhúcPTZA6oLr na5fMhích. DữPTZA6oLr liệ3BQeEtPHu 3BQeEtPHcó vấna5fM đề3BQeEtPH, an3BQeEtPHh nê3BQeEtPHn tìm3BQeEtPH tổa5fM PTZA6oLrtrưởng, tôiPTZA6oLr kh3BQeEtPHông chịu3BQeEtPH t3BQeEtPHrách nhi3BQeEtPHệm tPTZA6oLrrực tiếa5fMp với3BQeEtPH t3BQeEtPHổng gi3BQeEtPHám sát.

Mặc kệPTZA6oLr 3BQeEtPHtổng gia5fMám PTZA6oLrsát TiêuPTZA6oLr, t3BQeEtPHôi va5fMốn yếua5fM PTZA6oLrbóng ví3BQeEtPHa, khôa5fMng chịuPTZA6oLr đựn3BQeEtPHg đượca5fM PTZA6oLrkhi pha5fMải đối3BQeEtPH diPTZA6oLrện v3BQeEtPHới bPTZA6oLrộ mặta5fM lạna5fMh lù3BQeEtPHng của3BQeEtPH anPTZA6oLrh PTZA6oLrta. SángPTZA6oLr n3BQeEtPHay, a3BQeEtPHnh 3BQeEtPHta mặt3BQeEtPH lạPTZA6oLrnh tana5fMh đứPTZA6oLrng ởa5fM cPTZA6oLrửa ga5fMọi a5fMtôi, giốPTZA6oLrng nhPTZA6oLrư ta5fMôi phPTZA6oLrạm lỗia5fM lầm3BQeEtPH ga5fMì, ngườia5fM h3BQeEtPHôm PTZA6oLrqua đ3BQeEtPHi lượa5fMn a5fMsiêu 3BQeEtPHthị vớiPTZA6oLr NPTZA6oLrgô Dua5fMyệt l3BQeEtPHà ana5fMh ta3BQeEtPH, khôn3BQeEtPHg PTZA6oLrphải tôa5fMi, a5fMbây gPTZA6oLriờ a5fMlại đến3BQeEtPH ga5fMây s3BQeEtPHự PTZA6oLrgì vớia5fM PTZA6oLrtôi chứ?

 Điện tho3BQeEtPHại lạiPTZA6oLr r3BQeEtPHeo, TiểuPTZA6oLr a5fMLưu 3BQeEtPHcứ nhìnPTZA6oLr tPTZA6oLrôi l3BQeEtPHắc đầu,a5fM “NếuPTZA6oLr màPTZA6oLr đắcPTZA6oLr ta5fMội với3BQeEtPH tổngPTZA6oLr 3BQeEtPHgiám sá3BQeEtPHt 3BQeEtPHTiêu, chPTZA6oLrị s3BQeEtPHẽ khôngPTZA6oLr yêPTZA6oLrn ta5fMhân đâu”.

Tôi quyPTZA6oLrết định3BQeEtPH lấ3BQeEtPHy hPTZA6oLrai cụca5fM bôngPTZA6oLr na5fMhét và3BQeEtPHo PTZA6oLrtai, đúngPTZA6oLr lPTZA6oLrà tôa5fMi đang3BQeEtPH muốn3BQeEtPH đượcPTZA6oLr yPTZA6oLrên tPTZA6oLrhân đây.

Reo đếa5fMn nửaa5fM ngày,3BQeEtPH điệna5fM thoạiPTZA6oLr cuố3BQeEtPHi cùa5fMng cũ3BQeEtPHng PTZA6oLrnằm yên3BQeEtPH, tôi3BQeEtPH thởa5fM phào.

Vừa ngẩng3BQeEtPH 3BQeEtPHđầu, đPTZA6oLrã nhìa5fMn thấy3BQeEtPH Tiêua5fM 3BQeEtPHViễn đứnga5fM ở3BQeEtPH c3BQeEtPHửa pa5fMhòng làmPTZA6oLr việc,3BQeEtPH mặta5fM buồna5fM rầa5fMu 3BQeEtPHnhìn 3BQeEtPHtôi, đôia5fM ma5fMôi mPTZA6oLrím lại3BQeEtPH thành3BQeEtPH a5fMmột vệt3BQeEtPH mỏng.

“Điền PTZA6oLrKhả LPTZA6oLrạc, a5fMem lạPTZA6oLri đây3BQeEtPH PTZA6oLrchút!” GPTZA6oLriọng nóiPTZA6oLr dịua5fM PTZA6oLrdàng củ3BQeEtPHa aPTZA6oLrnh d3BQeEtPHu dươnga5fM a5fMnhư tiPTZA6oLrếng đàn3BQeEtPH vio3BQeEtPHlincen, dụa5fM dỗPTZA6oLr ka5fMhiến t3BQeEtPHôi khôngPTZA6oLr tựa5fM a5fMchủ 3BQeEtPHđược 3BQeEtPHmà đứnga5fM lêna5fM điPTZA6oLr tPTZA6oLrheo anh.

Đi đư3BQeEtPHợc mấya5fM bướcPTZA6oLr mớ3BQeEtPHi kh3BQeEtPHông kha5fMỏi mắng3BQeEtPH ta5fMhầm mPTZA6oLrình vPTZA6oLrô dụng,a5fM chẳng3BQeEtPH lẽa5fM c3BQeEtPHhỉ cầna5fM TiêPTZA6oLru V3BQeEtPHiễn ngoắcPTZA6oLr taPTZA6oLry, tôiPTZA6oLr sẽPTZA6oLr a5fMliền ngPTZA6oLroan ngoa5fMãn chạPTZA6oLry 3BQeEtPHđến sao?

Tiêu Viễna5fM 3BQeEtPHđi ph3BQeEtPHía trước,PTZA6oLr 3BQeEtPHđể lạ3BQeEtPHi PTZA6oLrphía tôa5fMi dáPTZA6oLrng lưng3BQeEtPH cPTZA6oLrao thPTZA6oLrẳng của5fMa anhPTZA6oLr, a5fMtôi nha5fMìn bón3BQeEtPHg PTZA6oLrlưng ấy,PTZA6oLr khôPTZA6oLrng thểPTZA6oLr dừa5fMng ba5fMước được.

Tiêu Viễa5fMn 3BQeEtPHơi a5fMTiêu Viễn3BQeEtPH, anPTZA6oLrh l3BQeEtPHà 3BQeEtPHkhắc ti3BQeEtPHnh cPTZA6oLrủa em.

Văn phòng3BQeEtPH củaa5fM TiPTZA6oLrêu ViễnPTZA6oLr 3BQeEtPHcó mùi3BQeEtPH hư3BQeEtPHơng 3BQeEtPHhoa h3BQeEtPHồng nồa5fMng nàn,PTZA6oLr tôi3BQeEtPH híPTZA6oLrt mạnhPTZA6oLr mộPTZA6oLrt hơ3BQeEtPHi, hỏPTZA6oLri: “Ma5fMùi hưPTZA6oLrơng ởa5fM đâua5fM thế?”

Tiêu Va5fMiễn n3BQeEtPHhư là3BQeEtPHm a5fMảo thua5fMật 3BQeEtPHlấy a5fMra dướPTZA6oLri PTZA6oLrbàn 3BQeEtPHlàm việ3BQeEtPHc mộtPTZA6oLr PTZA6oLrbó hPTZA6oLroa hồnga5fM PTZA6oLrto, nói:3BQeEtPH “Tặng3BQeEtPH 3BQeEtPHem qa5fMuà x3BQeEtPHin la5fMỗi, đa5fMừng PTZA6oLrtránh mặtPTZA6oLr an3BQeEtPHh nữa!”

Nhìn bó3BQeEtPH hPTZA6oLroa ta5fMo, lPTZA6oLrộng lẫy3BQeEtPH đẫ3BQeEtPHm a5fMsương, PTZA6oLrtôi khô3BQeEtPHng PTZA6oLrnhận, màPTZA6oLr PTZA6oLrhỏi lạiPTZA6oLr 3BQeEtPHanh: “Tạa5fMi PTZA6oLrsao l3BQeEtPHại a5fMcần q3BQeEtPHuà PTZA6oLrxin lỗi3BQeEtPH em?”

Tiêu ViễnPTZA6oLr cườa5fMi cưPTZA6oLrời ng3BQeEtPHại ngùPTZA6oLrng, “Sán3BQeEtPHg 3BQeEtPHnay thái3BQeEtPH PTZA6oLrđộ cPTZA6oLrủa aa5fMnh khôn3BQeEtPHg tốt!”

Tôi cốPTZA6oLr a5fMtình a5fMliếc na5fMhìn a5fManh, “Chỉ3BQeEtPH PTZA6oLrcó sáng3BQeEtPH 3BQeEtPHnay 3BQeEtPHthái độa5fM PTZA6oLrkhông t3BQeEtPHốt t3BQeEtPHhôi sao?”

Anh PTZA6oLrdúi 3BQeEtPHhoa PTZA6oLrvào t3BQeEtPHay 3BQeEtPHtôi, “ĐPTZA6oLrúng, aPTZA6oLrnh lú3BQeEtPHc 3BQeEtPHnào 3BQeEtPHthái độPTZA6oLr cũnga5fM ka5fMhông tốt,3BQeEtPH PTZA6oLrxin 3BQeEtPHlãnh đạPTZA6oLro th3BQeEtPHa thPTZA6oLrứ, 3BQeEtPHđã đượcPTZA6oLr chưa?”

Tôi ôm3BQeEtPH bPTZA6oLró 3BQeEtPHhoa toPTZA6oLr, đưa3BQeEtPH lêa5fMn nga5fMửi, khônPTZA6oLrg kPTZA6oLrìm được3BQeEtPH, hắa5fMt hơ3BQeEtPHi mộtPTZA6oLr tiếng.

Tiêu Viễna5fM cườia5fM 3BQeEtPHtôi, “3BQeEtPHNgốc thếPTZA6oLr, làm3BQeEtPH vậ3BQeEtPHy dễPTZA6oLr bPTZA6oLrị PTZA6oLrdị ứn3BQeEtPHg vPTZA6oLrới phấna5fM hoa!”

“Ngốc 3BQeEtPHthì la5fMàm saPTZA6oLro? NgPTZA6oLrốc cũng3BQeEtPH chẳnPTZA6oLrg phạmPTZA6oLr pháp”.

“Đúng, 3BQeEtPHem ngốa5fMc 3BQeEtPHđến 3BQeEtPHkhác người,PTZA6oLr lại3BQeEtPH thPTZA6oLrành ưPTZA6oLru điểm”.

Tôi 3BQeEtPHnhìn TiêuPTZA6oLr Vi3BQeEtPHễn nga5fMạc nhiênPTZA6oLr, 3BQeEtPH“Ngài ta5fMổng giáa5fMm sPTZA6oLrát, ngà3BQeEtPHi biếta5fM a5fMăn nóia5fM PTZA6oLrtừ kha5fMi nàa5fMo vậy?”

Anh kh3BQeEtPHông na5fMhìn a5fMtôi, cha5fMỉ 3BQeEtPHcúi đ3BQeEtPHầu nha5fMìn a5fMvào 3BQeEtPHmặt ba5fMàn sạPTZA6oLrch bóngPTZA6oLr, a5fM“… TừPTZA6oLr khPTZA6oLri PTZA6oLranh phá3BQeEtPHt hiệna5fM s3BQeEtPHắp mấPTZA6oLrt em!”

Ra 3BQeEtPHkhỏi vă3BQeEtPHn ph3BQeEtPHòng c3BQeEtPHủa T3BQeEtPHiêu Viễ3BQeEtPHn, tôiPTZA6oLr đếnPTZA6oLr 3BQeEtPHphòng a5fMgiải lPTZA6oLrao ngồiPTZA6oLr mộta5fM lúc,a5fM m3BQeEtPHuốn 3BQeEtPHcho a5fMcảm xúc3BQeEtPH cPTZA6oLrủa 3BQeEtPHmình bình3BQeEtPH a5fMtĩnh trởPTZA6oLr lại.

Giáo sưa5fM Đia5fMền lạia5fM 3BQeEtPHđang a5fMpha trPTZA6oLrà, tôia5fM nha5fMìn n3BQeEtPHhìn ônPTZA6oLrg a5fMgật gPTZA6oLrật đầuPTZA6oLr, ônga5fM lại3BQeEtPH khôn3BQeEtPHg vộPTZA6oLri tPTZA6oLrrở 3BQeEtPHvề làmPTZA6oLr viPTZA6oLrệc, ngPTZA6oLrồi a5fMxuống PTZA6oLrđối dia5fMện vớ3BQeEtPHi tôia5fM, “TâmPTZA6oLr trạng3BQeEtPH khôna5fMg 3BQeEtPHvui à?”

Tôi c3BQeEtPHũng khôa5fMng giấua5fM d3BQeEtPHiếm, miễn3BQeEtPH cưỡngPTZA6oLr nởa5fM 3BQeEtPHnụ cười.

“Có 3BQeEtPHphải 3BQeEtPHlà a5fMliên qa5fMuan PTZA6oLrđến tha5fMời tiết3BQeEtPH khPTZA6oLrông, a5fMhôm a5fMnay ngườiPTZA6oLr t3BQeEtPHâm trạnPTZA6oLrg khônPTZA6oLrg a5fMvui khônPTZA6oLrg cha5fMỉ c3BQeEtPHó mìnha5fM cháa5fMu!” a5fMÔng ámPTZA6oLr chPTZA6oLrỉ Tia5fMêu 3BQeEtPHViễn saa5fMo, gầnPTZA6oLr đPTZA6oLrây, hPTZA6oLrọ đề3BQeEtPHu PTZA6oLrlàm việ3BQeEtPHc PTZA6oLrcùng nhau.

“Chắc a5fMlà, 3BQeEtPHcó lẽ,PTZA6oLr ch3BQeEtPHắc cũa5fMng ca5fMó khảa5fM n3BQeEtPHăng na5fMày đấya5fM ạa5fM!” Tôia5fM kha5fMông muốnPTZA6oLr khPTZA6oLrông k3BQeEtPHhí 3BQeEtPHquá a5fMnặng nề,3BQeEtPH nPTZA6oLrên ca5fMố ga5fMắng mở3BQeEtPH miệng.

Ông cưPTZA6oLrời, hỏia5fM: “Tạia5fM saa5fMo ch3BQeEtPHáu tê3BQeEtPHn lPTZA6oLrà Ka5fMhả Lạc?”

“Khả lạc,3BQeEtPH a5fMcó nPTZA6oLrghĩa 3BQeEtPHlà k3BQeEtPHhả á3BQeEtPHi vPTZA6oLrà a5fMlạc 3BQeEtPHquan ạ”.a5fM K3BQeEtPHhi tôa5fMi rPTZA6oLra đPTZA6oLrời, C3BQeEtPHola PTZA6oLrchưa PTZA6oLrphải làPTZA6oLr đồPTZA6oLr uốnga5fM phPTZA6oLrổ biPTZA6oLrến tr3BQeEtPHên thế3BQeEtPH 3BQeEtPHgiới, í3BQeEtPHt rPTZA6oLra Tra5fMung Qua5fMốc a5fMvẫn cPTZA6oLrhưa PTZA6oLrcó loa5fMại nướa5fMc PTZA6oLrngọt tê3BQeEtPHn lPTZA6oLrà KhảPTZA6oLr lạ3BQeEtPHc này.

“Khả ái3BQeEtPH, lạcPTZA6oLr qa5fMuan…”, vị3BQeEtPH giáPTZA6oLro a5fMsư già3BQeEtPH lẩma5fM bẩm3BQeEtPH nói,3BQeEtPH “PTZA6oLrCái têa5fMn nà3BQeEtPHy hayPTZA6oLr, 3BQeEtPHhy vọngPTZA6oLr co3BQeEtPHn ngưPTZA6oLrời ca5fMháu đượcPTZA6oLr nhưa5fM tê”.

“Bác làa5fM ngườa5fMi thứ3BQeEtPH a5fMhai nói3BQeEtPH tên3BQeEtPH c3BQeEtPHháu haPTZA6oLry đấy”.PTZA6oLr Ngườ3BQeEtPHi th3BQeEtPHứ a5fMnhất nó3BQeEtPHi như3BQeEtPH vậa5fMy tPTZA6oLrất nhiêna5fM làa5fM PTZA6oLrmẹ tôPTZA6oLri rồi.

“Ồ?”

“Bác kh3BQeEtPHông nó3BQeEtPHi 3BQeEtPHKhả Lạca5fM là3BQeEtPH nưPTZA6oLrớc uống3BQeEtPH a5fMcó ga”.PTZA6oLr PTZA6oLrTôi 3BQeEtPHnhún va5fMai, cưPTZA6oLrời với3BQeEtPH ông.

Buổi tPTZA6oLrối vềa5fM nhà,PTZA6oLr na5fMgồi xPTZA6oLrem phPTZA6oLrim dàa5fMi tậ3BQeEtPHp l3BQeEtPHúc PTZA6oLr8 giờPTZA6oLr a5fMvới mẹ.

Biết mẹ3BQeEtPH vẫnPTZA6oLr cònPTZA6oLr giậPTZA6oLrn tôPTZA6oLri, nênPTZA6oLr tPTZA6oLrôi a5fMkhông da5fMám a5fMnói năn3BQeEtPHg ga5fMì, 3BQeEtPHchăm chúa5fM ngồiPTZA6oLr đợi3BQeEtPH mẹPTZA6oLr pha5fMê bình.

Thấy tPTZA6oLrôi ngápa5fM la5fMiên t3BQeEtPHục, 3BQeEtPHmẹ c3BQeEtPHó 3BQeEtPHvẻ kha5fMông a5fMđành lòngPTZA6oLr na5fMói: “MệtPTZA6oLr 3BQeEtPHthì đa5fMi ngủPTZA6oLr đi”.

“Không mệtPTZA6oLr, 3BQeEtPHkhông 3BQeEtPHmệt” Cố3BQeEtPH a5fMlấy tin3BQeEtPHh thPTZA6oLrần, a5fMtiếp PTZA6oLrtục ngồPTZA6oLri đa5fMếm thờiPTZA6oLr giaPTZA6oLrn với3BQeEtPH mẹ.

Ti 3BQeEtPHvi cha5fMèn chươn3BQeEtPHg tra5fMình a5fMquảng PTZA6oLrcáo, điềuPTZA6oLr nàPTZA6oLry a5fMlàm chPTZA6oLro ngườiPTZA6oLr a5fMta PTZA6oLrcực PTZA6oLrkỳ ta5fMhấy ph3BQeEtPHản cảa5fMm, PTZA6oLrmột nh3BQeEtPHóm người3BQeEtPH vừPTZA6oLra nhảyPTZA6oLr 3BQeEtPHvừa PTZA6oLrhát, “a5fMTết na5fMăm 3BQeEtPHnay không3BQeEtPH nhậnPTZA6oLr quàPTZA6oLr…” a5fMđúng l3BQeEtPHà chẳn3BQeEtPHg rPTZA6oLra 3BQeEtPHlàm sa3BQeEtPHo! ẢnPTZA6oLrh hưởn3BQeEtPHg nghia5fMêm trọna5fMg đếnPTZA6oLr việca5fM nga5fMhe PTZA6oLrnhìn của3BQeEtPH ta5fMoàn da5fMân. Ta5fMôi thPTZA6oLrật 3BQeEtPHkhông hi3BQeEtPHểu cáca5fM cơ3BQeEtPH q3BQeEtPHuan PTZA6oLrphê chua5fMẩn PTZA6oLrnhư tha5fMế a5fMnào, a5fMcái k3BQeEtPHiểu quảng3BQeEtPH PTZA6oLrcáo vớ3BQeEtPH v3BQeEtPHẩn a5fMnhư a5fMthế nàyPTZA6oLr cPTZA6oLrũng được3BQeEtPH lPTZA6oLrên 3BQeEtPHti va5fMi. 3BQeEtPHCác quPTZA6oLrảng cáa5fMo kh3BQeEtPHác a5fMthì mấta5fM tia5fMề, qu3BQeEtPHảng cáo3BQeEtPH n3BQeEtPHày tha5fMì mất3BQeEtPH mạng.

Mẹ tPTZA6oLrôi cũn3BQeEtPHg cảmPTZA6oLr ta5fMhấy điếca5fM 3BQeEtPHtai, t3BQeEtPHắt t3BQeEtPHi 3BQeEtPHvi đa5fMi, đa5fMeo kíPTZA6oLrnh a5fMlão nêa5fMn đọc3BQeEtPH báo.

“Mẹ đừa5fMng xPTZA6oLrem nữPTZA6oLra, nga5fMhỉ PTZA6oLrngơi sớPTZA6oLrm đia5fM thôi3BQeEtPH! MPTZA6oLrắt đãa5fM kPTZA6oLrhông tố3BQeEtPHt rồ3BQeEtPHi cPTZA6oLròn cứPTZA6oLr tha5fMích PTZA6oLrđọc chữ3BQeEtPH nhPTZA6oLrỏ!” T3BQeEtPHôi khôa5fMng biế3BQeEtPHt mì3BQeEtPHnh từa5fM lúa5fMc nàa5fMo ca5fMũng họa5fMc mẹa5fM cáPTZA6oLri tínhPTZA6oLr càua5fM na5fMhàu nhữ3BQeEtPHng ca5fMhuyện a5fMvụn vặt.

“Mẹ đâ3BQeEtPHu ga5fMiống coPTZA6oLrn được,3BQeEtPH PTZA6oLrnằm xuố3BQeEtPHng a5fMlà a5fMngủ. Nhiềa5fMu tuổi3BQeEtPH a5fMrồi, ng3BQeEtPHủ ít,PTZA6oLr ngủPTZA6oLr khôngPTZA6oLr được!”PTZA6oLr MẹPTZA6oLr 3BQeEtPHtôi cha5fMậm 3BQeEtPHrãi nói.

“Con a5fMnói chuyệnPTZA6oLr vớPTZA6oLri PTZA6oLrmẹ”. Tôia5fM sána5fM lại3BQeEtPH b3BQeEtPHên mẹ,3BQeEtPH nũ3BQeEtPHng nị3BQeEtPHu. Ngàya5fM béPTZA6oLr, tôa5fMi thícha5fM đượcPTZA6oLr s3BQeEtPHà vPTZA6oLrào lò3BQeEtPHng mẹ3BQeEtPH, th3BQeEtPHật lPTZA6oLrà thích.

Mẹ rốta5fM cuộ3BQeEtPHc PTZA6oLrcũng bỏ3BQeEtPH báa5fMo xuốnPTZA6oLrg, “ThôiPTZA6oLr đa5fMược, mẹ3BQeEtPH cũng3BQeEtPH 3BQeEtPHđang muốa5fMn nóiPTZA6oLr cPTZA6oLrhuyện vớ3BQeEtPHi c3BQeEtPHon. TốPTZA6oLri qu3BQeEtPHa a5fMcon a5fMkhông về,a5fM đi3BQeEtPH đâuPTZA6oLr vậa5fMy?” TôiPTZA6oLr ba5fMiết nga5fMay mẹ3BQeEtPH a5fMsẽ hỏi3BQeEtPH cPTZA6oLrâu hỏia5fM a5fMnày mà.

“Tụ t3BQeEtPHập với3BQeEtPH PTZA6oLrbạn PTZA6oLrbè, nghịcha5fM pPTZA6oLrhá cảPTZA6oLr đêPTZA6oLrm!” Tôia5fM đành3BQeEtPH pha5fMải nPTZA6oLrói dối.

Xin thượa5fMng 3BQeEtPHđế tPTZA6oLrha a5fMlỗi cha5fMo ta5fMôi, 3BQeEtPHnếu a5fMđể mẹ3BQeEtPH tôiPTZA6oLr biếPTZA6oLrt t3BQeEtPHôi uPTZA6oLrống 3BQeEtPHrượu 3BQeEtPHsay, lạia5fM a5fMqua 3BQeEtPHđêm PTZA6oLrtrong na5fMhà mộta5fM ngườiPTZA6oLr đa5fMàn ônga5fM đa5fMộc a5fMthân, c3BQeEtPHhắc 3BQeEtPHmẹ sẽPTZA6oLr a5fMtuyệt tìn3BQeEtPHh mẹa5fM ca5fMon v3BQeEtPHới tôia5fM mất.

Mẹ tha5fMở dàPTZA6oLri, “Saoa5fM coa5fMn chẳnPTZA6oLrg lúca5fM nàoPTZA6oLr đPTZA6oLrể ma5fMẹ đư3BQeEtPHợc yênPTZA6oLr 3BQeEtPHtâm vậy!”

Tôi ngoa3BQeEtPHn nPTZA6oLrgoãn nPTZA6oLrhận a5fMlỗi, 3BQeEtPHthành thậta5fM đểa5fM đượcPTZA6oLr a5fMkhoan hồng.

“Khả a5fMKhả à,PTZA6oLr coPTZA6oLrn PTZA6oLrcũng khôna5fMg ca5fMòn nhPTZA6oLrỏ nữaa5fM, ca5fMó phảia5fM la5fMà c3BQeEtPHon cũnga5fM na5fMên 3BQeEtPHtìm mPTZA6oLrột nPTZA6oLrgười bPTZA6oLrạn t3BQeEtPHrai cPTZA6oLrho ổa5fMn a5fMđịnh 3BQeEtPHđi khôa5fMng? Để3BQeEtPH ma5fMẹ đa5fMỡ phPTZA6oLrải bậa5fMn tâm3BQeEtPH mPTZA6oLrãi!” Mẹ3BQeEtPH tPTZA6oLrôi na5fMói va5fMẻ sua5fMy tư.

Bạn tra5fMai đâua5fM phPTZA6oLrải cứa5fM nóa5fMi tìma5fM lPTZA6oLrà tìmPTZA6oLr a5fMđược đâu?PTZA6oLr Cứ3BQeEtPH nhPTZA6oLrư la5fMà đãa5fM đượca5fM đặt3BQeEtPH sẵ3BQeEtPHn ởa5fM đâua5fM đó3BQeEtPH đợi3BQeEtPH tô3BQeEtPHi đến3BQeEtPH nha5fMặt vPTZA6oLrề vậy.

Mẹ tôiPTZA6oLr đún3BQeEtPHg lPTZA6oLrà ng3BQeEtPHười PTZA6oLrhay sa5fMốt ruột.a5fM TPTZA6oLrôi cườ3BQeEtPHi cPTZA6oLrười, PTZA6oLrtự nhi3BQeEtPHên lPTZA6oLrại a5fMnhớ đến3BQeEtPH Tiêua5fM Viễn,3BQeEtPH 3BQeEtPHnhớ đến3BQeEtPH đôia5fM mắPTZA6oLrt sá3BQeEtPHng lấpPTZA6oLr lánPTZA6oLrh của5fMa an3BQeEtPHh, nhớPTZA6oLr 3BQeEtPHđến 3BQeEtPHbó PTZA6oLrhoa hồngPTZA6oLr ana5fMh tặnga5fM 3BQeEtPHhôm nay.

Có pa5fMhải a5fManh cũnga5fM a5fMlo sợ,a5fM PTZA6oLrsợ chún3BQeEtPHg tôia5fM cuốa5fMi a5fMcùng kPTZA6oLrhông PTZA6oLrthể đếa5fMn đượcPTZA6oLr vớia5fM nhPTZA6oLrau? Ngược3BQeEtPH lại,a5fM hPTZA6oLrành độnPTZA6oLrg 3BQeEtPHlo la5fMắng PTZA6oLrcủa a3BQeEtPHnh lại3BQeEtPH làPTZA6oLrm ch3BQeEtPHo tPTZA6oLrôi thấPTZA6oLry y3BQeEtPHên a5fMtâm, vậa5fMy l3BQeEtPHà ana5fMh vẫnPTZA6oLr còn3BQeEtPH cóPTZA6oLr cha5fMút PTZA6oLrđể PTZA6oLrý đếna5fM t3BQeEtPHôi chăa5fMng? TôiPTZA6oLr cóPTZA6oLr tPTZA6oLrhể a5fMnào a5fMcoi đa5fMó la5fMà hành3BQeEtPH động3BQeEtPH aPTZA6oLrnh va5fMẫn 3BQeEtPHyêu tôia5fM giốPTZA6oLrng nhPTZA6oLrư tôi3BQeEtPH a5fMyêu an3BQeEtPHh đượcPTZA6oLr không?

“Mẹ ca5fMòn nhớ3BQeEtPH hồi3BQeEtPH đại3BQeEtPH họcPTZA6oLr PTZA6oLrcon 3BQeEtPHcó 3BQeEtPHmột a5fMngười bạ3BQeEtPHn PTZA6oLrtên Tia5fMêu Viễ3BQeEtPHn không?”3BQeEtPH a5fMTôi ngưPTZA6oLrớc đầuPTZA6oLr lên,3BQeEtPH tâ3BQeEtPHm PTZA6oLrhồn bPTZA6oLray bổna5fMg thật3BQeEtPH xa.

Mẹ độa5fMt nha5fMiên ng3BQeEtPHừng lại,a5fM rPTZA6oLrất lâPTZA6oLru sa3BQeEtPHu, hìnhPTZA6oLr như3BQeEtPH na5fMhớ a5fMra đPTZA6oLriều a5fMgì, “N3BQeEtPHhớ! MùaPTZA6oLr PTZA6oLrhè năm3BQeEtPH PTZA6oLrđó a5fMcon sốt3BQeEtPH 3BQeEtPHcao, lêa5fMn 3BQeEtPHđến 4a5fM0 PTZA6oLrđộ liềnPTZA6oLr, trona5fMg a5fMlúc mê3BQeEtPH ma5fMan bấ3BQeEtPHt PTZA6oLrtỉnh tPTZA6oLroàn l3BQeEtPHảm nhảmPTZA6oLr cáiPTZA6oLr tê3BQeEtPHn này.a5fM Sa3BQeEtPHu đó,PTZA6oLr mẹPTZA6oLr 3BQeEtPHhỏi PTZA6oLrgiáo viPTZA6oLrên va5fMà bạnPTZA6oLr họa5fMc ca5fMủa con3BQeEtPH, ma5fMới biếtPTZA6oLr cậu3BQeEtPH t3BQeEtPHa xa5fMuất na5fMgoại rồi”.

Tôi tròa5fMn a5fMmắt nhPTZA6oLrìn a5fMmẹ, “M3BQeEtPHẹ cònPTZA6oLr biết3BQeEtPH gìa5fM nữa?”

“Một ga5fMiáo via5fMên củPTZA6oLra bọnPTZA6oLr coa5fMn ca5fMho ma5fMẹ sốPTZA6oLr điệna5fM PTZA6oLrthoại nPTZA6oLrhà ca5fMậu ấy.PTZA6oLr Mẹ3BQeEtPH vốa5fMn địa5fMnh hỏa5fMi bốa5fM mẹ3BQeEtPH 3BQeEtPHcậu 3BQeEtPHta cáa5fMch li3BQeEtPHên lạcPTZA6oLr bPTZA6oLrên nưa5fMớc n3BQeEtPHgoài, mPTZA6oLrẹ cậuPTZA6oLr ấPTZA6oLry lạia5fM 3BQeEtPHnói vớia5fM m3BQeEtPHẹ r3BQeEtPHằng, 3BQeEtPHgia đìnha5fM 3BQeEtPHhọ PTZA6oLrvốn khô3BQeEtPHng đa5fMồng 3BQeEtPHý cậa5fMu ấyPTZA6oLr PTZA6oLrvà ca5fMon đến3BQeEtPH vớ3BQeEtPHi na5fMhau”. 3BQeEtPHMẹ PTZA6oLrtôi bìnhPTZA6oLr PTZA6oLrthản thuPTZA6oLrật PTZA6oLrlại, tron3BQeEtPHg giọngPTZA6oLr nói3BQeEtPH 3BQeEtPHtoát lêPTZA6oLrn sựPTZA6oLr 3BQeEtPHbi thường.

“Dù g3BQeEtPHì a5fMcậu PTZA6oLrấy cPTZA6oLrũng đPTZA6oLrã x3BQeEtPHuất a5fMngoại rồi,PTZA6oLr chứng3BQeEtPH tỏa5fM trái3BQeEtPH ta5fMim PTZA6oLrcủa a5fMcậu PTZA6oLrấy c3BQeEtPHũng đặtPTZA6oLr ởa5fM n3BQeEtPHơi a5fMrất ca3BQeEtPHo, sa5fMẽ kPTZA6oLrhông PTZA6oLrvì ca5fMon mà3BQeEtPH t3BQeEtPHừ b3BQeEtPHỏ tiPTZA6oLrền 3BQeEtPHđồ củ3BQeEtPHa PTZA6oLrmình, người3BQeEtPH nhưPTZA6oLr PTZA6oLrvậy a5fMkhông l3BQeEtPHà cha5fMỗ d3BQeEtPHựa cảa5fM đờa5fMi được…”

“Về sa5fMau, ca5fMậu 3BQeEtPHấy gọiPTZA6oLr điện3BQeEtPH thoạPTZA6oLri đếPTZA6oLrn nPTZA6oLrhà mì3BQeEtPHnh m3BQeEtPHấy la5fMần, mẹa5fM đềuPTZA6oLr n3BQeEtPHói a5fMlà c3BQeEtPHon kha5fMông 3BQeEtPHcó nPTZA6oLrhà. VềPTZA6oLr s3BQeEtPHau nPTZA6oLrữa, nha5fMà mPTZA6oLrình a5fMđổi số3BQeEtPH điệ3BQeEtPHn PTZA6oLrthoại mới…”

Thì r3BQeEtPHa giữaa5fM PTZA6oLrtôi 3BQeEtPHvà Tiêu3BQeEtPH PTZA6oLrViễn còa5fMn cPTZA6oLró a5fMmột qa5fMuãng tr3BQeEtPHắc trở3BQeEtPH n3BQeEtPHhư vậya5fM màPTZA6oLr 3BQeEtPHtôi cha5fMưa từa5fMng biết!

“Mẹ!” a5fMTôi vPTZA6oLrội PTZA6oLrôm lPTZA6oLrấy mẹ,a5fM nPTZA6oLrằm tr3BQeEtPHong vòngPTZA6oLr a5fMtay mẹ,3BQeEtPH la5fMau nướ3BQeEtPHc mắt.

“Khả Khả”.3BQeEtPH PTZA6oLrMẹ v3BQeEtPHỗ nhẹ3BQeEtPH PTZA6oLrlưng tô3BQeEtPHi, “Đa5fMi ng3BQeEtPHủ đi”.

“Không, hôa5fMm nPTZA6oLray cPTZA6oLron a5fMngủ a5fMvới mẹ3BQeEtPH”. Ta5fMôi PTZA6oLrlười biPTZA6oLrếng kha5fMông chị3BQeEtPHu 3BQeEtPHra khỏa5fMi PTZA6oLrlòng mẹ.

Tôi sợ3BQeEtPH buPTZA6oLrổi ta5fMối a5fMngủ PTZA6oLrmột mìPTZA6oLrnh, như3BQeEtPH vậy,3BQeEtPH ka5fMhi ma5fMơ thấyPTZA6oLr Ti3BQeEtPHêu Viễa5fMn, PTZA6oLrtôi sẽPTZA6oLr PTZA6oLrcảm thấy3BQeEtPH rPTZA6oLrất 3BQeEtPHcô đơn.

Mỗi ngà3BQeEtPHy điPTZA6oLr làma5fM, tô3BQeEtPHi PTZA6oLrđều ca5fMố ý3BQeEtPH tránh3BQeEtPH Tiêu3BQeEtPH VPTZA6oLriễn, cốa5fM ga5fMắng PTZA6oLrtránh c3BQeEtPHàng 3BQeEtPHxa cànga5fM tốt,3BQeEtPH an3BQeEtPHh ka5fMhông 3BQeEtPHcòn là3BQeEtPH ca5fMhàng traPTZA6oLri a5fMtrẻ m3BQeEtPHà tôiPTZA6oLr tPTZA6oLrừng biết3BQeEtPH nữa.

Tiêu ViPTZA6oLrễn của3BQeEtPH hiệna5fM tạa5fMi, to3BQeEtPHàn ta5fMhân 3BQeEtPHtoát a5fMlên sức3BQeEtPH quyếa5fMn ra5fMũ củaa5fM a5fMmột 3BQeEtPHngười đa5fMàn ông3BQeEtPH t3BQeEtPHrưởng ta5fMhành, k3BQeEtPHhí pháa5fMch a5fMmạnh mẽPTZA6oLr la5fMộ 3BQeEtPHra a5fMmột ca5fMách tựPTZA6oLr nhiêa5fMn a5fMthu PTZA6oLrhút mọia5fM ngườia5fM cPTZA6oLrhú ý.

Một ngườia5fM đàn3BQeEtPH ôna5fMg ưPTZA6oLru a5fMtú nhưPTZA6oLr vPTZA6oLrậy, 3BQeEtPHtại sa3BQeEtPHo lúc3BQeEtPH đa5fMầu l3BQeEtPHại ta5fMhích mPTZA6oLrột đứaa5fM đầ3BQeEtPHu óPTZA6oLrc PTZA6oLrbã 3BQeEtPHđậu nPTZA6oLrhư PTZA6oLrtôi chứ?

Một hô3BQeEtPHm, lớ3BQeEtPHp trưởngPTZA6oLr a5fMChương Sín3BQeEtPHh kiếma5fM đượcPTZA6oLr haPTZA6oLri cha5fMiếc véa5fM bPTZA6oLriểu diễnPTZA6oLr a5fMca nhạa5fMc a5fMcủa 3BQeEtPHLưu Đ3BQeEtPHức PTZA6oLrHoa, maPTZA6oLrng 3BQeEtPHđến cha5fMo t3BQeEtPHôi nhưPTZA6oLr vậtPTZA6oLr hiến3BQeEtPH tế,PTZA6oLr “Thếa5fM nPTZA6oLrào? Buổia5fM PTZA6oLrbiểu diễnPTZA6oLr củaPTZA6oLr thầna5fM tư3BQeEtPHợng 3BQeEtPHcủa cậua5fM đấy”.

“Thật kPTZA6oLrhông PTZA6oLrhổ da5fManh cậPTZA6oLru 3BQeEtPHlà a5fMlớp trưở3BQeEtPHng, PTZA6oLrđúng lPTZA6oLrà qPTZA6oLruá PTZA6oLrvĩ đại”.

“Vậy cua5fMối tuầna5fM ma5fMình PTZA6oLrđưa cậ3BQeEtPHu a5fMđi xe3BQeEtPHm nhéPTZA6oLr?” Chươna5fMg Sínha5fM đềPTZA6oLr nghị.

“Không ca5fMần, đểa5fM mẹa5fM PTZA6oLrmình đưa3BQeEtPH a5fMmình 3BQeEtPHđi!” TôPTZA6oLri biếtPTZA6oLr ChươngPTZA6oLr Sín3BQeEtPHh khôPTZA6oLrng thícPTZA6oLrh Lưu3BQeEtPH Đức3BQeEtPH HoPTZA6oLra l3BQeEtPHắm, hồiPTZA6oLr hPTZA6oLrọc đPTZA6oLrại họ3BQeEtPHc, 3BQeEtPHmỗi lần3BQeEtPH tôi3BQeEtPH ng3BQeEtPHhe Lư3BQeEtPHu PTZA6oLrĐức Ha5fMoa h3BQeEtPHát, cậ3BQeEtPHu 3BQeEtPHấy vPTZA6oLrà Tiê3BQeEtPHu ViPTZA6oLrễn đều3BQeEtPH khPTZA6oLrịt mũi3BQeEtPH cha5fMê bai.

“Người già3BQeEtPH h3BQeEtPHọ PTZA6oLrkhông thíchPTZA6oLr 3BQeEtPHcác 3BQeEtPHngôi 3BQeEtPHsao cPTZA6oLra 3BQeEtPHnhạc Đàa5fMi La5fMoan, Hồnga5fM KôPTZA6oLrng thế3BQeEtPH nà3BQeEtPHy đ3BQeEtPHâu, a5fMđi PTZA6oLrcũng giốnga5fM hPTZA6oLrành tội3BQeEtPH. Thô3BQeEtPHi 3BQeEtPHthì mìnPTZA6oLrh PTZA6oLrđi chịu3BQeEtPH tộia5fM 3BQeEtPHthay PTZA6oLrcho bậc3BQeEtPH caPTZA6oLro a5fMniên đỡPTZA6oLr khổ”.3BQeEtPH PTZA6oLrChương Sín3BQeEtPHh tỏPTZA6oLr a5fMra rấtPTZA6oLr hiểua5fM a5fMtâm lPTZA6oLrý người3BQeEtPH khác.

“Ha h3BQeEtPHa, mẹPTZA6oLr m3BQeEtPHình PTZA6oLrmà PTZA6oLrnghe ca5fMậu nó3BQeEtPHi v3BQeEtPHậy PTZA6oLrlại cuốn3BQeEtPHg lên3BQeEtPH đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ ta5fMớ c3BQeEtPHòn mêa5fM LưPTZA6oLru ĐPTZA6oLrức Hoa5fMa hPTZA6oLrơn ta5fMớ ấ3BQeEtPHy chứ”.

“Trời, tạia5fM s3BQeEtPHao l3BQeEtPHại có3BQeEtPH b3BQeEtPHà già3BQeEtPH nhưPTZA6oLr v3BQeEtPHậy chứ?”

“Mẹ mìnPTZA6oLrh 3BQeEtPHvẫn c3BQeEtPHhưa giPTZA6oLrà đâPTZA6oLru”. Tô3BQeEtPHi phảnPTZA6oLr a5fMbác, “Vậy3BQeEtPH thPTZA6oLrì, 3BQeEtPHđể lầna5fM sa3BQeEtPHu ma5fMình mời3BQeEtPH c3BQeEtPHậu xPTZA6oLrem bónga5fM rổ3BQeEtPH a5fMở sâna5fM vậa5fMn động3BQeEtPH nhé”.

 

4. Tô3BQeEtPHi sợPTZA6oLr anPTZA6oLrh b3BQeEtPHán người3BQeEtPH nướca5fM n3BQeEtPHgoài mất 

Hôm th3BQeEtPHứ PTZA6oLrsáu, tổa5fM trưởng3BQeEtPH dẫPTZA6oLrn tổ3BQeEtPHng giáma5fM 3BQeEtPHsát ka5fMỹ th3BQeEtPHuật vàPTZA6oLr pPTZA6oLrhó tổngPTZA6oLr giá3BQeEtPHm a5fMsát 3BQeEtPHkỹ thuPTZA6oLrật đếnPTZA6oLr t3BQeEtPHhị sáa5fMt cáa5fMc p3BQeEtPHhòng ban.

Từ x3BQeEtPHa PTZA6oLrđã 3BQeEtPHnhìn thấyPTZA6oLr TiêPTZA6oLru Vi3BQeEtPHễn, tPTZA6oLrôi vội3BQeEtPH PTZA6oLrvàng cúi3BQeEtPH đầu3BQeEtPH xuốnga5fM giảPTZA6oLr vờ3BQeEtPH đa5fMang pPTZA6oLrhoto 3BQeEtPHtài liệ3BQeEtPHu. TôiPTZA6oLr c3BQeEtPHúi ma5fMỏi cổ3BQeEtPH lắma5fM rồiPTZA6oLr a5fMmà họa5fM vPTZA6oLrẫn chPTZA6oLrưa đPTZA6oLri khỏi,a5fM đãPTZA6oLr thếPTZA6oLr cò3BQeEtPHn ti3BQeEtPHến lạa5fMi a5fMphía tôi.

Tổ trưởngPTZA6oLr cườa5fMi 3BQeEtPHha hả3BQeEtPH nPTZA6oLrói: “3BQeEtPHNày, Tiể3BQeEtPHu KhảPTZA6oLr à,a5fM cây3BQeEtPH lôa5fM hội3BQeEtPH cPTZA6oLrủa a5fMcô PTZA6oLrlớn đẹpa5fM quá!”

Ông khPTZA6oLrông c3BQeEtPHó việcPTZA6oLr gìa5fM tPTZA6oLrhì nha5fManh điPTZA6oLr 3BQeEtPHđi, ngắma5fM a5fMlô hộia5fM cPTZA6oLrủa tôiPTZA6oLr a5fMlàm ga5fMì chứ?

“Đúng thếa5fM, PTZA6oLrmua cùa5fMng m3BQeEtPHột lúa5fMc mPTZA6oLrà câ3BQeEtPHy ca5fMủa PTZA6oLrtôi khônPTZA6oLrg lớna5fM đẹpPTZA6oLr bằnga5fM câa5fMy củaPTZA6oLr TiểuPTZA6oLr a5fMKhả”. Ti3BQeEtPHểu Lưa5fMu 3BQeEtPHcũng pha5fMụ họPTZA6oLra theo.

“Nuôi a5fMthế PTZA6oLrnào đấy?a5fM Ga5fMiới thiPTZA6oLrệu 3BQeEtPHmột chúta5fM k3BQeEtPHinh nghiệmPTZA6oLr đi!”a5fM 3BQeEtPHTổ trưa5fMởng đ3BQeEtPHến tra5fMước a5fMmặt, vỗPTZA6oLr va5fMai tô3BQeEtPHi, làa5fMm nPTZA6oLrhư 3BQeEtPHmối quPTZA6oLran ha5fMệ củaPTZA6oLr a5fMchúng tôiPTZA6oLr PTZA6oLrgắn PTZA6oLrbó lắm.

“Ha ha3BQeEtPH, a5fMcó ka5fMinh na5fMghiệm gìa5fM đâu3BQeEtPH?” Mỗa5fMi ngày3BQeEtPH t3BQeEtPHôi uốna5fMg sữ3BQeEtPHa còn3BQeEtPH a5fMthừa ngạiPTZA6oLr đPTZA6oLrổ, đềPTZA6oLru tưới3BQeEtPH vàoPTZA6oLr chPTZA6oLrậu cây3BQeEtPH mà.

“Lại còn3BQeEtPH 3BQeEtPHgiữ a5fMbí a5fMmật va5fMới tôa5fMi 3BQeEtPHnữa à?”

Tất nhPTZA6oLriên lPTZA6oLrà pha5fMải bảa5fMo mậtPTZA6oLr rồa5fMi, a5fMnếu khôngPTZA6oLr a5fMlát nữPTZA6oLra a5fMtôi lPTZA6oLrại b3BQeEtPHị phêPTZA6oLr bình.

 Phó tổPTZA6oLrng giáa5fMm sPTZA6oLrát 3BQeEtPHNgô 3BQeEtPHDuyệt tha5fMấy khôa5fMng kh3BQeEtPHí trầ3BQeEtPHm lắnga5fM, bPTZA6oLrèn 3BQeEtPHnói: “Tiểu3BQeEtPH Khả,3BQeEtPH côa5fM gầ3BQeEtPHn đâyPTZA6oLr PTZA6oLrcó gPTZA6oLriảm béPTZA6oLro khônPTZA6oLrg, PTZA6oLrcảm thấya5fM gầy3BQeEtPH 3BQeEtPHđi nhi3BQeEtPHều đấy”.

Một nh3BQeEtPHóm người3BQeEtPH vâya5fM lấya5fM tPTZA6oLrôi hPTZA6oLrỏi n3BQeEtPHọ hỏ3BQeEtPHi kiPTZA6oLra, khiếnPTZA6oLr ta5fMôi tPTZA6oLrhấy khôna5fMg tựa5fM nhiên.

“Xin lỗPTZA6oLri cPTZA6oLrác vị,3BQeEtPH ta5fMôi PTZA6oLrphải và3BQeEtPHo na5fMhà vệa5fM 3BQeEtPHsinh ma5fMột chútPTZA6oLr”. Tôia5fM PTZA6oLrvội vànga5fM a5fMtìm cớ3BQeEtPH thoátPTZA6oLr thân.

Khi ng3BQeEtPHang qPTZA6oLrua ba5fMên Ta5fMiêu Via5fMễn, an3BQeEtPHh lia5fMếc nhì3BQeEtPHn tôiPTZA6oLr, nói3BQeEtPH: a5fM“Em vẫnPTZA6oLr qua5fMen lẩn3BQeEtPH trốn”.

Tiếng nó3BQeEtPHi quPTZA6oLrá nPTZA6oLrhỏ, 3BQeEtPHnhỏ đến3BQeEtPH đ3BQeEtPHộ PTZA6oLrchỉ đủ3BQeEtPH 3BQeEtPHcho a5fMmột mìnha5fM tôa5fMi nghPTZA6oLre thấy.

Hết giờ3BQeEtPH l3BQeEtPHàm, bỗnga5fM n3BQeEtPHhiên trời3BQeEtPH nổia5fM gió,3BQeEtPH bPTZA6oLrụi 3BQeEtPHdày đặa5fMc thổi3BQeEtPH ma5fMù mịPTZA6oLrt, làma5fM n3BQeEtPHgười PTZA6oLrta 3BQeEtPHkhông thởa5fM nPTZA6oLrổi, chPTZA6oLrỉ cPTZA6oLró PTZA6oLrthể bắt3BQeEtPH xa5fMe vềa5fM nhà.

Có lẽa5fM tạPTZA6oLri thờia5fM t3BQeEtPHiết không3BQeEtPH tPTZA6oLrốt nê3BQeEtPHn rất3BQeEtPH PTZA6oLrít ta5fMaxi a5fMtrên đường,PTZA6oLr a5fMthỉnh thoản3BQeEtPHg mớ3BQeEtPHi cPTZA6oLró mPTZA6oLrột a5fMxe 3BQeEtPHchạy qPTZA6oLrua, a5fMthì b3BQeEtPHên PTZA6oLrtrong 3BQeEtPHđã 3BQeEtPHcó n3BQeEtPHgười nPTZA6oLrgồi rồi.

Người đứngPTZA6oLr bên3BQeEtPH đường3BQeEtPH rất3BQeEtPH đônPTZA6oLrg, cũna5fMg a5fMđều k3BQeEtPHhông PTZA6oLrbắt đư3BQeEtPHợc xe3BQeEtPH. Lòna5fMg tôia5fM cha5fMán nả3BQeEtPHn, PTZA6oLrcúi đầua5fM đếma5fM 3BQeEtPHcác a5fMô gạchPTZA6oLr dướa5fMi đất.

Một a5fMchiếc PTZA6oLrxe a5fMmàu xaPTZA6oLrnh nPTZA6oLrgọc PTZA6oLrđỗ 3BQeEtPHbên cạnh3BQeEtPH PTZA6oLrtôi, rồiPTZA6oLr nghPTZA6oLre thấyPTZA6oLr tiếng3BQeEtPH của3BQeEtPH TiPTZA6oLrêu Viễ3BQeEtPHn, a5fM“Lên xPTZA6oLre đi!PTZA6oLr PTZA6oLrAnh đư3BQeEtPHa 3BQeEtPHem về!”

Tôi lắcPTZA6oLr a5fMđầu, a5fM“Không cầna5fM a5fMđâu, ana5fMh c3BQeEtPHũng khôa5fMng thuậnPTZA6oLr đường”.

“Thời tia5fMết xấuPTZA6oLr ta5fMhế nà3BQeEtPHy, ea5fMm khônga5fM bắa5fMt đượca5fM xa5fMe đâu3BQeEtPH. M3BQeEtPHau l3BQeEtPHên xa5fMe đi”.

Tôi nPTZA6oLrhìn bầPTZA6oLru ta5fMrời PTZA6oLrxám PTZA6oLrxịt, d3BQeEtPHo dự3BQeEtPH mộa5fMt chPTZA6oLrút, đàPTZA6oLrnh lêna5fM x3BQeEtPHe củ3BQeEtPHa a5fMTiêu Viễn.

Ra 3BQeEtPHđến làPTZA6oLrn đườngPTZA6oLr đôPTZA6oLri, 3BQeEtPHbắt đPTZA6oLrầu tắcPTZA6oLr đường,a5fM Tiê3BQeEtPHu ViPTZA6oLrễn giảa5fMm 3BQeEtPHtốc độPTZA6oLr chậmPTZA6oLr lại.

“Phía trướa5fMc a5fMcó cửa5fMa PTZA6oLrhàng 3BQeEtPHăn cPTZA6oLrủa Tứ3BQeEtPH Xua5fMyên đượcPTZA6oLr lắ3BQeEtPHm, ăna5fM cPTZA6oLrơm xo3BQeEtPHng rồi3BQeEtPH an3BQeEtPHh đưa3BQeEtPH PTZA6oLrem a5fMvề nhé”.PTZA6oLr a5fMTiêu Viễ3BQeEtPHn 3BQeEtPHđánh 3BQeEtPHxe va5fMào trong.

“Cho ea5fMm xPTZA6oLruống đây3BQeEtPH được3BQeEtPH rồPTZA6oLri”, tôia5fM chỉ3BQeEtPH vPTZA6oLrào ng3BQeEtPHã rẽ3BQeEtPH trưPTZA6oLrớc mặPTZA6oLrt, “E3BQeEtPHm khô3BQeEtPHng đói,a5fM nPTZA6oLrên khôn3BQeEtPHg đ3BQeEtPHi PTZA6oLrăn với3BQeEtPH a3BQeEtPHnh đâu”.

“Em tPTZA6oLrhay 3BQeEtPHđổi t3BQeEtPHừ PTZA6oLrlúc 3BQeEtPHnào vậ3BQeEtPHy? Nha5fMớ hồiPTZA6oLr trư3BQeEtPHớc a5fMbuổi chiềua5fM 3BQeEtPHchưa đPTZA6oLrến bốPTZA6oLrn gia5fMờ đãa5fM a5fMkêu đó3BQeEtPHi mà3BQeEtPH”. Tiêu3BQeEtPH PTZA6oLrViễn nhăna5fM a5fMmặt cười,3BQeEtPH “a5fMMà PTZA6oLrcòn ănPTZA6oLr rấa5fMt kha5fMỏe nữa,a5fM lượng3BQeEtPH cơma5fM n3BQeEtPHgang vớa5fMi anh”.

“Bây PTZA6oLrgiờ PTZA6oLrem khPTZA6oLrông ăn3BQeEtPH 3BQeEtPHnhiều nữa,3BQeEtPH sa5fMợ béo”PTZA6oLr. PTZA6oLrBây 3BQeEtPHgiờ PTZA6oLrđi làa5fMm, ngà3BQeEtPHy nàoPTZA6oLr cũngPTZA6oLr ngồia5fM ởPTZA6oLr a5fMvăn pha5fMòng, ă3BQeEtPHn nhiPTZA6oLrều thêa5fMm PTZA6oLrmột PTZA6oLrmiếng PTZA6oLrlà béoPTZA6oLr ngay.

“Nhưng m3BQeEtPHà, PTZA6oLrem từa5fM ta5fMrước đPTZA6oLrến gia5fMờ 3BQeEtPHcó bé3BQeEtPHo đâu”.

“Đó lPTZA6oLrà vìa5fM tr3BQeEtPHước đến3BQeEtPH giờa5fM khôna5fMg 3BQeEtPHphải 3BQeEtPHlúc nào3BQeEtPH aa5fMnh ca5fMũng ở3BQeEtPH bêa5fMn a5fMem, nêPTZA6oLrn ka5fMhông PTZA6oLrbiết. Hồi3BQeEtPH e3BQeEtPHm béo3BQeEtPH nhấa5fMt la5fMà a5fM70kg đấy”.

Hồi đPTZA6oLró, a5fMvì nhớPTZA6oLr nhPTZA6oLrư điênPTZA6oLr mPTZA6oLrột a5fMngười, 3BQeEtPHlại khonPTZA6oLrg ca5fMó cácPTZA6oLrh na5fMào trúa5fMt PTZA6oLrra được,3BQeEtPH chỉa5fM cóa5fM th3BQeEtPHể PTZA6oLrăn thậta5fM nhPTZA6oLriều 3BQeEtPHđồ PTZA6oLrngọt, cơa5fM th3BQeEtPHể cứPTZA6oLr nởa5fM phình3BQeEtPH rPTZA6oLra nh3BQeEtPHư bột3BQeEtPH na5fMở vậy.

Xe pa5fMhía s3BQeEtPHau khôngPTZA6oLr ngPTZA6oLrừng bấ3BQeEtPHm còi3BQeEtPH, Tiê3BQeEtPHu ViễPTZA6oLrn mớiPTZA6oLr đa5fMể PTZA6oLrý a5fMđến x3BQeEtPHe đ3BQeEtPHang 3BQeEtPHdừng PTZA6oLrở gi3BQeEtPHữa đường,3BQeEtPH “Anha5fM đói3BQeEtPH rồ3BQeEtPHi, tPTZA6oLrrước a5fMmặt PTZA6oLrlại có3BQeEtPH hàna5fMg ăna5fM chínPTZA6oLrh gPTZA6oLrốc Tứ3BQeEtPH XuyênPTZA6oLr, thôPTZA6oLri ePTZA6oLrm ăna5fM v3BQeEtPHới a3BQeEtPHnh một3BQeEtPH chúa5fMt đa5fMi”. a5fMGiọng a5fManh nàia5fM nỉ3BQeEtPH ka5fMhiến tôiPTZA6oLr k3BQeEtPHhó a5fMmà từPTZA6oLr chối.

Quả 3BQeEtPHlà đồ3BQeEtPH PTZA6oLrăn TứPTZA6oLr Xuyê3BQeEtPHn a5fMchính gốPTZA6oLrc, vừa3BQeEtPH bướca5fM và3BQeEtPHo cửa5fMa hPTZA6oLràng ăn3BQeEtPH đãPTZA6oLr nga5fMửi th3BQeEtPHấy rPTZA6oLrõ vị3BQeEtPH ca5fMay nồng3BQeEtPH, ta5fMôi ta5fMuy làPTZA6oLr ngư3BQeEtPHời a5fMmiền 3BQeEtPHBắc, nhưnPTZA6oLrg lạia5fM thíc3BQeEtPHh PTZA6oLrăn c3BQeEtPHay hơna5fM cảa5fM n3BQeEtPHgười miềa5fMn Nam.

Lên tầngPTZA6oLr haPTZA6oLri, chúng3BQeEtPH t3BQeEtPHôi 3BQeEtPHvào mPTZA6oLrột PTZA6oLrphòng ra5fMộng rãiPTZA6oLr ta5fMrang na5fMhã, tPTZA6oLrrong pha5fMòng ngát3BQeEtPH h3BQeEtPHương cPTZA6oLrhè thơPTZA6oLrm 3BQeEtPHlàm c3BQeEtPHho tin3BQeEtPHh PTZA6oLrthần ngưPTZA6oLrời a5fMta trởPTZA6oLr nêPTZA6oLrn PTZA6oLrdễ chịuPTZA6oLr hẳn.

“Hay PTZA6oLrlà đa5fMổi chỗ3BQeEtPH đ3BQeEtPHi, ởPTZA6oLr đâ3BQeEtPHy qua5fMá a5fMsang tPTZA6oLrrọng, chắc3BQeEtPH c3BQeEtPHhắn kPTZA6oLrhông rẻa5fM đ3BQeEtPHâu!” TôiPTZA6oLr nóiPTZA6oLr nPTZA6oLrhỏ PTZA6oLrvới Tiê3BQeEtPHu Viễn.

“Không saPTZA6oLro, anPTZA6oLrh vẫn3BQeEtPH đủPTZA6oLr a5fMsức tPTZA6oLrrả ti3BQeEtPHền ăna5fM”. APTZA6oLrnh cườia5fM cười,3BQeEtPH khuô3BQeEtPHn mặtPTZA6oLr tỏa5fM 3BQeEtPHra khPTZA6oLrông hềPTZA6oLr 3BQeEtPHquan tâm.

Từ ka5fMhi t3BQeEtPHôi quea5fMn an3BQeEtPHh, a5fManh a5fMđã thícha5fM tố3BQeEtPHn kPTZA6oLrém a5fMxa xỉa5fM, baa5fMo nhPTZA6oLriêu nămPTZA6oLr PTZA6oLrtrôi qu3BQeEtPHa, a5fMvẫn PTZA6oLrkhông hề3BQeEtPH ta5fMhay đổi.

Nhìn Ti3BQeEtPHêu Viễ3BQeEtPHn trPTZA6oLrước 3BQeEtPHmặt mPTZA6oLrà troa5fMng 3BQeEtPHtim vô3BQeEtPH cớa5fM dâna5fMg đầyPTZA6oLr nhPTZA6oLrững 3BQeEtPHnỗi a5fMniềm 3BQeEtPHthương cảm3BQeEtPH k3BQeEtPHhông tên.

Thời 3BQeEtPHgian làPTZA6oLrm PTZA6oLrbiến đổa5fMi rất3BQeEtPH a5fMnhiều t3BQeEtPHhứ, nhưa5fMng kh3BQeEtPHông a5fMthể nà3BQeEtPHo b3BQeEtPHiến đPTZA6oLrổi đPTZA6oLrược trái3BQeEtPH tPTZA6oLrim yêuPTZA6oLr ta5fMhương 3BQeEtPHthuở bPTZA6oLran đầu.

“Ha a5fMha, Tiêu3BQeEtPH Vi3BQeEtPHễn a5fMà, 3BQeEtPHcậu đến3BQeEtPH saa5fMo PTZA6oLrkhông 3BQeEtPHnói PTZA6oLrvới an3BQeEtPHh 3BQeEtPHem mộtPTZA6oLr tiếnga5fM?” NgoàPTZA6oLri cửaa5fM cóa5fM PTZA6oLrtiếng n3BQeEtPHói 3BQeEtPHtừ x3BQeEtPHa tiếna5fM lPTZA6oLrại gần,3BQeEtPH ra5fMồi thấPTZA6oLry ở3BQeEtPH cửaPTZA6oLr xuấtPTZA6oLr hiện3BQeEtPH ma5fMột PTZA6oLrdáng ngườ3BQeEtPHi vạa5fMm vỡ.

“Mình chỉ3BQeEtPH ta5fMiện đPTZA6oLrường đ3BQeEtPHi nPTZA6oLrgang 3BQeEtPHqua, 3BQeEtPHkhông muốn3BQeEtPH 3BQeEtPHlàm phiềa5fMn đế3BQeEtPHn tha5fMời g3BQeEtPHian nghỉa5fM ngơi3BQeEtPH củaa5fM cậu”.PTZA6oLr TiPTZA6oLrêu Va5fMiễn cười.

Người đà3BQeEtPHn 3BQeEtPHông 3BQeEtPHto a5fMcao ấy3BQeEtPH 3BQeEtPHnhìn t3BQeEtPHôi, “Ồ,3BQeEtPH đPTZA6oLrây PTZA6oLrchẳng a5fMphải la5fMà cô3BQeEtPH PTZA6oLrem đ3BQeEtPHi PTZA6oLrcùng vớiPTZA6oLr đạia5fM ca5fMa đến3BQeEtPH đa5fMánh bài3BQeEtPH sao?”

Thảo nàa5fMo PTZA6oLrnhìn PTZA6oLrthấy qPTZA6oLruen a5fMthì a5fMra đúPTZA6oLrng làPTZA6oLr đãa5fM 3BQeEtPHtừng a5fMgặp nga5fMười nàyPTZA6oLr, la5fMần PTZA6oLrđó ca5fMùng C3BQeEtPHhương NgựPTZA6oLr đếnPTZA6oLr ka5fMhu 3BQeEtPHgiải tr3BQeEtPHí đánh3BQeEtPH bàPTZA6oLri, cũa5fMng có3BQeEtPH mặPTZA6oLrt aPTZA6oLrnh ta.

“Đại a5fMca, đ3BQeEtPHánh bài?”3BQeEtPH PTZA6oLrTiêu Viễna5fM n3BQeEtPHghe màa5fM cPTZA6oLrhẳng hia5fMểu gPTZA6oLrì cPTZA6oLrả, “Côna5fM ThiếuPTZA6oLr từ3BQeEtPHng ga5fMặp Tiểu3BQeEtPH Kha5fMả nhà3BQeEtPH mìa5fMnh à?”

“Thì 3BQeEtPHra làa5fM ngườia5fM nhPTZA6oLrà cậu”.PTZA6oLr 3BQeEtPHCôn T3BQeEtPHhiếu cườia5fM 3BQeEtPHthoải 3BQeEtPHmái, 3BQeEtPH“Thảo na5fMào đếna5fM Chươa5fMng a5fMNgự cũn3BQeEtPHg ph3BQeEtPHải PTZA6oLrchăm sa5fMóc c3BQeEtPHô ấy3BQeEtPH cẩnPTZA6oLr thận3BQeEtPH thếa5fM chứ!”

“Tôi PTZA6oLrvà ChưPTZA6oLrơng Nga5fMự không3BQeEtPH th3BQeEtPHân n3BQeEtPHhau!” Ta5fMôi đứnga5fM lêPTZA6oLrn a5fMđể biện3BQeEtPH m3BQeEtPHinh PTZA6oLrcho mìna5fMh, cũn3BQeEtPHg chỉa5fM l3BQeEtPHà a5fMgặp a5fMmặt v3BQeEtPHài lầ3BQeEtPHn, tiếpa5fM xa5fMúc qa5fMua vài3BQeEtPH lầna5fM PTZA6oLrthôi, ngPTZA6oLray cPTZA6oLrả PTZA6oLrbạn bèPTZA6oLr PTZA6oLrcũng chPTZA6oLrưa đ3BQeEtPHược 3BQeEtPHtính đến.

“Nhưng Tiêu3BQeEtPH a5fMViễn 3BQeEtPHvà aa5fMnh ấy3BQeEtPH th3BQeEtPHân nha5fMau mà”.PTZA6oLr Côn3BQeEtPH TPTZA6oLrhiếu ba5fMá 3BQeEtPHvai 3BQeEtPHTiêu Viễn,3BQeEtPH a5fM“Trở vềa5fM chPTZA6oLrưa tìa5fMm an3BQeEtPHh cả3BQeEtPH PTZA6oLruống rượu3BQeEtPH à?”

“Chưa”. Tiêua5fM Viễa5fMn a5fMnói giọnga5fM nhàPTZA6oLrn nhạa5fMt, “MìnhPTZA6oLr a5fMvề nPTZA6oLrgoài bá3BQeEtPHo vPTZA6oLrới cPTZA6oLrậu rPTZA6oLra, nhữ3BQeEtPHng ng3BQeEtPHười PTZA6oLrkhác đa5fMều 3BQeEtPHchưa báo”.

“Được, hôa5fMm nPTZA6oLray a5fMkhông 3BQeEtPHbáo PTZA6oLrcũng phPTZA6oLrải ba5fMáo rồi!a5fM CPTZA6oLrhương Ngự,a5fM ChPTZA6oLrương Sín3BQeEtPHh, Lãoa5fM ChâuPTZA6oLr, Tha5fMành ThiếuPTZA6oLr, bọnPTZA6oLr a5fMhọ đềuPTZA6oLr ởa5fM phòa5fMng a5fMbên cạnh”.

Côn ThiếPTZA6oLru vừaa5fM d3BQeEtPHứt lời,3BQeEtPH đãPTZA6oLr 3BQeEtPHnghe thấyPTZA6oLr một3BQeEtPH cơn3BQeEtPH hỗ3BQeEtPHn loa5fMạn ngPTZA6oLroài cửa,a5fM “3BQeEtPHĐược lắmPTZA6oLr, Ti3BQeEtPHêu ViPTZA6oLrễn, ta5fMrở vềPTZA6oLr ca5fMũng kh3BQeEtPHông tPTZA6oLrhèm thôPTZA6oLrng báo3BQeEtPH cPTZA6oLrho a5fManh em!”3BQeEtPH Ta5fMrong p3BQeEtPHhòng lậa5fMp tứca5fM ùPTZA6oLra 3BQeEtPHvào khôna5fMg ítPTZA6oLr ngườPTZA6oLri, tôa5fMi vPTZA6oLrội vàngPTZA6oLr lù3BQeEtPHi 3BQeEtPHra mộPTZA6oLrt góc.

“Hôm a5fMnay PTZA6oLrlà 3BQeEtPHngày a5fMgì vậy3BQeEtPH? Sa3BQeEtPHo ma5fMọi ngườa5fMi đềuPTZA6oLr 3BQeEtPHở đây?”3BQeEtPH Tia5fMêu ViễPTZA6oLrn hỏi.

“Chẳng pha5fMải ngàa5fMy 3BQeEtPHmai a3BQeEtPHnh cảa5fM PTZA6oLrxuất ngoa5fMại sao3BQeEtPH, hPTZA6oLrôm a5fMnay a5fMmấy anPTZA6oLrh a5fMem ca5fMó thờia5fM gia3BQeEtPHn tụ3BQeEtPH tPTZA6oLrập a5fMngồi vớiPTZA6oLr nhaa5fMu, kPTZA6oLrhông lạPTZA6oLri phảa5fMi a5fMnăm bPTZA6oLra thána5fMg na5fMữa mớia5fM gặp3BQeEtPH mặt3BQeEtPH được”.a5fM CóPTZA6oLr ngườia5fM nói.

“Đúng r3BQeEtPHồi, a5fMTiêu VPTZA6oLriễn, a5fMlần trưa5fMớc ôna5fMg gPTZA6oLrià nhàPTZA6oLr mình3BQeEtPH 3BQeEtPHnhìn a5fMở a5fMAnh qPTZA6oLruốc nhìPTZA6oLrn th3BQeEtPHấy 3BQeEtPHcậu PTZA6oLrvới bạ3BQeEtPHn g3BQeEtPHái a5fMđi a5fMxem triể3BQeEtPHn lãm3BQeEtPH traa5fMnh vớia5fM nhPTZA6oLrau, cứa5fM PTZA6oLrbảo mìnha5fM h3BQeEtPHỏi b3BQeEtPHọn cậu3BQeEtPH k3BQeEtPHhi nàoPTZA6oLr thìa5fM a5fMtổ chứ3BQeEtPHc chuy3BQeEtPHện PTZA6oLrvui, đểPTZA6oLr ôPTZA6oLrng đưPTZA6oLrợc tha3BQeEtPHm dự”.

“Thành Ta5fMhiếu, c3BQeEtPHậu u3BQeEtPHống nhiềuPTZA6oLr 3BQeEtPHrồi tha5fMì phải?”3BQeEtPH Tiêa5fMu Vi3BQeEtPHễn va5fMừa gắp3BQeEtPH t3BQeEtPHhức ăn3BQeEtPH ca5fMho aPTZA6oLrnh 3BQeEtPHta vừa3BQeEtPH PTZA6oLrnháy ma5fMắt, “NPTZA6oLrào, ăa5fMn PTZA6oLrnhiều đa5fMồ ăn3BQeEtPH cPTZA6oLrhút đi”.

“Uống nhiPTZA6oLrều rồia5fM l3BQeEtPHà ta5fMhế na5fMào? a5fMĐấy, chPTZA6oLrẳng p3BQeEtPHhải 3BQeEtPHđã m3BQeEtPHang bạna5fM ga5fMái vềa5fM rồia5fM sao?”

“Thành Thia5fMếu, a5fMcậu a5fMlảm nhả3BQeEtPHm a5fMgì thế?3BQeEtPH” Tiê3BQeEtPHu a5fMViễn cuốnPTZA6oLrg lêa5fMn, néma5fM mạ3BQeEtPHnh đũaa5fM xuống.

Tôi 3BQeEtPHkéo ana5fMh lạPTZA6oLri, mềm3BQeEtPH a5fMmỏng a5fMnói: “NgưPTZA6oLrời ta5fMa cóPTZA6oLr la5fMẽ PTZA6oLrnhìn 3BQeEtPHnhầm mà!”

Tiêu Viễna5fM q3BQeEtPHuay đa5fMầu l3BQeEtPHại nhìPTZA6oLrn tPTZA6oLrôi, PTZA6oLrsắc mặPTZA6oLrt la5fMo lắng,3BQeEtPH 3BQeEtPH“Em ka5fMhông được3BQeEtPH t3BQeEtPHin cậua5fM ta!”

Tôi g3BQeEtPHật đầu,3BQeEtPH a5fMtôi sẽ3BQeEtPH khPTZA6oLrông ta5fMin 3BQeEtPHanh taa5fM, tôa5fMi v3BQeEtPHà a5fManh t3BQeEtPHa gặ3BQeEtPHp nhaPTZA6oLru 3BQeEtPHlần đâu,PTZA6oLr d3BQeEtPHựa vàoPTZA6oLr c3BQeEtPHái gìa5fM đểPTZA6oLr ta5fMin anPTZA6oLrh t3BQeEtPHa chứ?

Cái 3BQeEtPHthế giớiPTZA6oLr a5fMnày nga5fMay c3BQeEtPHả người3BQeEtPH 3BQeEtPHbên cạnh3BQeEtPH 3BQeEtPHcũng khônPTZA6oLrg thể3BQeEtPH 3BQeEtPHtin tưởng3BQeEtPH được3BQeEtPH, aPTZA6oLri lạia5fM đia5fM a5fMtin lời3BQeEtPH nóa5fMi PTZA6oLrvô n3BQeEtPHghĩa củaa5fM mộta5fM ngưa5fMời 3BQeEtPHxa lPTZA6oLrạ chứ.

Một PTZA6oLrnhóm người3BQeEtPH hu3BQeEtPHyên náoPTZA6oLr c3BQeEtPHả 3BQeEtPHbuổi, ta5fMôi hơia5fM mệPTZA6oLrt ma5fMỏi, muốPTZA6oLrn chuồn3BQeEtPH PTZA6oLrra ng3BQeEtPHoài, khổ3BQeEtPH nỗia5fM, cá3BQeEtPHi tPTZA6oLrúi lạiPTZA6oLr bPTZA6oLrị Tiê3BQeEtPHu ViPTZA6oLrễn 3BQeEtPHgiữ 3BQeEtPHchặt, “Đừng3BQeEtPH nPTZA6oLrói vớiPTZA6oLr ana5fMh lPTZA6oLrà PTZA6oLrra nhàa5fM 3BQeEtPHvệ 3BQeEtPHsinh, ePTZA6oLrm đãa5fM PTZA6oLrdùng 3BQeEtPHcái cPTZA6oLrớ 3BQeEtPHnày đểa5fM chuồn3BQeEtPH 3BQeEtPHđi mấa5fMy PTZA6oLrlần rồi!”

“Em PTZA6oLrra gPTZA6oLrọi 3BQeEtPHđiện thoạPTZA6oLri chPTZA6oLro m3BQeEtPHẹ 3BQeEtPHem, ở3BQeEtPH a5fMđây ồnPTZA6oLr q3BQeEtPHuá, muộnPTZA6oLr thếa5fM nà3BQeEtPHy màa5fM ePTZA6oLrm a5fMchưa vPTZA6oLrề, ma5fMẹ ePTZA6oLrm a5fMsẽ lPTZA6oLro lắng!”

“Em pPTZA6oLrhải hứ3BQeEtPHa, PTZA6oLrkhông được3BQeEtPH bỏ3BQeEtPH về!3BQeEtPH LPTZA6oLrát nữaPTZA6oLr an3BQeEtPHh đa5fMưa 3BQeEtPHem a5fMvề!” T3BQeEtPHiêu Viễn3BQeEtPH th3BQeEtPHấp giọna5fMg nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,PTZA6oLr đa5fMừng đ3BQeEtPHợi a5fMcon a5fMnữa PTZA6oLrnhé, PTZA6oLrmẹ ăa5fMn ca5fMơm mộta5fM ma5fMình đa5fMi, c3BQeEtPHon PTZA6oLrăn xona5fMg rồi3BQeEtPH về.a5fM Ba5fMây giờa5fM bụi3BQeEtPH lớna5fM lắm,a5fM lại3BQeEtPH là3BQeEtPH g3BQeEtPHiờ 3BQeEtPHtan tầ3BQeEtPHm cPTZA6oLrao điểm,3BQeEtPH ka5fMhông bPTZA6oLrắt PTZA6oLrxe a5fMvề được!”a5fM Tôa5fMi dPTZA6oLrựa vàPTZA6oLro 3BQeEtPHbức tườnga5fM PTZA6oLrhành lPTZA6oLrang, bàa5fMn châPTZA6oLrn a5fMnhư khô3BQeEtPHng đỡa5fM nổa5fMi trọng3BQeEtPH lượnga5fM 3BQeEtPHcơ thể3BQeEtPH, lưnPTZA6oLrg trượta5fM dọca5fM xuốa5fMng bờa5fM 3BQeEtPHtường. Đáa5fM Grana5fMnit lạnPTZA6oLrh PTZA6oLrbuốt ngấm3BQeEtPH a5fMqua a5fMcả quầ3BQeEtPHn PTZA6oLráo a5fMthấm va5fMào ngườiPTZA6oLr, tôPTZA6oLri 3BQeEtPHgục đầuPTZA6oLr x3BQeEtPHuống haa5fMi đ3BQeEtPHầu gối,PTZA6oLr từa5fM từ3BQeEtPH xuPTZA6oLra tPTZA6oLran h3BQeEtPHơi lạ3BQeEtPHnh tr3BQeEtPHong cPTZA6oLrơ thể.

Một bànPTZA6oLr a5fMtay ta5fMo đặta5fM la5fMên đầu3BQeEtPH t3BQeEtPHôi, nhẹa5fM nhàa5fMng vuPTZA6oLrốt tóca5fM tôPTZA6oLri, ha5fMỏi bằnga5fM giọPTZA6oLrng PTZA6oLrtrầm kPTZA6oLrhàn: PTZA6oLr“Em a5fMdùng 3BQeEtPHdầu gộia5fM đPTZA6oLrầu cPTZA6oLrủa a5fMhãng 3BQeEtPHnào va5fMậy? Da5fMưỡng 3BQeEtPHtóc thậa5fMt tốt”.

Tưởng la5fMà 3BQeEtPHđến 3BQeEtPHan ủiPTZA6oLr tôa5fMi, 3BQeEtPHlại đa5fMi a5fMhỏi 3BQeEtPHmột câuPTZA6oLr cha5fMẳng và3BQeEtPHo đâua5fM na5fMhư thế.

“Đừng ca5fMó sờa5fM rốia5fM lêa5fMn, PTZA6oLrtóc a5fMtôi PTZA6oLrquý 3BQeEtPHlắm đPTZA6oLrấy, sPTZA6oLrờ hỏng3BQeEtPH rồPTZA6oLri aa5fMnh khônPTZA6oLrg đềnPTZA6oLr đPTZA6oLrược đâu”.a5fM 3BQeEtPHTôi ngẩng3BQeEtPH đầuPTZA6oLr lêna5fM, nhìa5fMn a5fMthấy ngưPTZA6oLrời a5fMđi ra5fMa lPTZA6oLrại 3BQeEtPHlà Chươnga5fM Ngự.

“Tại saa5fMo làa5fM anh?”

“Sao khôna5fMg thểa5fM la5fMà ta5fMôi? EPTZA6oLrm ngh3BQeEtPHĩ làa5fM ai?”

“Tiêu ViễPTZA6oLrn đâu?”

“Đang 3BQeEtPHuống a5fMrượu vớPTZA6oLri Chươn3BQeEtPHg Sínha5fM ở3BQeEtPH t3BQeEtPHrong đó”.

Tôi xáPTZA6oLrch t3BQeEtPHúi a5fMvội 3BQeEtPHvã xuốngPTZA6oLr lầu3BQeEtPH, lú3BQeEtPHc PTZA6oLrnày khôPTZA6oLrng vềa5fM 3BQeEtPHcòn đợia5fM a5fMlúc n3BQeEtPHào nữa.

“Bên nga5fMoài a5fMđang 3BQeEtPHnổi bPTZA6oLrão 3BQeEtPHcát đấya5fM, khPTZA6oLrông bắPTZA6oLrt đượa5fMc PTZA6oLrxe đâu”.PTZA6oLr AnPTZA6oLrh t3BQeEtPHa đứng3BQeEtPH sPTZA6oLrau la5fMưng 3BQeEtPHtôi nhắcPTZA6oLr nhở.

“Thế thìa5fM tPTZA6oLrôi đa5fMi bộa5fM về”.

“Có thể3BQeEtPH 3BQeEtPHthử 3BQeEtPHxem”. APTZA6oLrnh tPTZA6oLra PTZA6oLrbúng ngóa5fMn taPTZA6oLry, a5fM“Em PTZA6oLrlúc na5fMào cPTZA6oLrũng kháa5fMc ngPTZA6oLrười”. CPTZA6oLrá 3BQeEtPHMực đánPTZA6oLrg ghéta5fM toPTZA6oLràn nóa5fMi gia5fMọng PTZA6oLrchâm chọc.

Bão cáa5fMt đa5fMến thật3BQeEtPH PTZA6oLrdữ d3BQeEtPHội, ca5fMát 3BQeEtPHbụi a5fMthổi từngPTZA6oLr PTZA6oLrcơn ta5fMrên đường.

Tôi lấya5fM a5fMtay bịt3BQeEtPH mũa5fMi vPTZA6oLrà miệng,a5fM 3BQeEtPHmen tPTZA6oLrheo lề3BQeEtPH đườnga5fM đa5fMi thẳ3BQeEtPHng. MắPTZA6oLrt bịa5fM bụPTZA6oLri thổi3BQeEtPH đa5fMến nPTZA6oLrỗi kha5fMông PTZA6oLrmở a5fMra PTZA6oLrđược, nư3BQeEtPHớc ma5fMắt cứPTZA6oLr thế3BQeEtPH trào3BQeEtPH 3BQeEtPHra. Thờa5fMi tPTZA6oLriết kPTZA6oLrhỉ gi3BQeEtPHó nàya5fM th3BQeEtPHật kh3BQeEtPHó m3BQeEtPHà ca5fMhịu đựng.

“Em ơi,3BQeEtPH PTZA6oLrcần PTZA6oLrxe k3BQeEtPHhông? 5PTZA6oLr0 tệ3BQeEtPH mộtPTZA6oLr km”PTZA6oLr. Pa5fMhía a5fMsau PTZA6oLrlà chiếa5fMc xPTZA6oLre PTZA6oLrMer Ben3BQeEtPHz của3BQeEtPH PTZA6oLrChương Ngự3BQeEtPH a5fMđang vẫya5fM chào.

“Hắc 3BQeEtPHquá đấy!”

“Tôi ca5fMho ea5fMm PTZA6oLrnợ làPTZA6oLr PTZA6oLrđược ch3BQeEtPHứ gì?”PTZA6oLr Chươnga5fM N3BQeEtPHgự cười.

Ngồi trPTZA6oLrong 3BQeEtPHxe ca5fMủa Chương3BQeEtPH Ngựa5fM, a5fMtôi m3BQeEtPHới dámPTZA6oLr ha5fMít tPTZA6oLrhở tPTZA6oLrhoải mái.

Trong ma5fMắt hìnha5fM nhưa5fM cóPTZA6oLr hPTZA6oLrạt bụ3BQeEtPHi, nước3BQeEtPH 3BQeEtPHmắt a5fMcứ nhPTZA6oLròe nhoẹa5fMt khô3BQeEtPHng thôi.

“Em cứPTZA6oLr kPTZA6oLrhóc m3BQeEtPHãi th3BQeEtPHế, 3BQeEtPHcó phPTZA6oLrải PTZA6oLrlo l3BQeEtPHắng c3BQeEtPHho tôi3BQeEtPH na5fMgày PTZA6oLrmai xuấ3BQeEtPHt ngoPTZA6oLrại PTZA6oLrbị ngườiPTZA6oLr na5fMước n3BQeEtPHgoài bá3BQeEtPHn mấta5fM không?”

“Tôi l3BQeEtPHo anPTZA6oLrh xuấtPTZA6oLr ngoPTZA6oLrại maPTZA6oLrng báPTZA6oLrn na5fMgười nưa5fMớc na5fMgoài PTZA6oLrmất thôi!a5fM APTZA6oLrnh đín3BQeEtPHh lônPTZA6oLrg 3BQeEtPHlên ngườiPTZA6oLr a5fMthì a5fMcòn khôn3BQeEtPH a5fMhơn khỉ,a5fM aPTZA6oLri lạa5fMi có3BQeEtPH thểa5fM bána5fM aPTZA6oLrnh được!”

Chương PTZA6oLrNgự cườia5fM va5fMang, “PTZA6oLrEm 3BQeEtPHđang PTZA6oLrkhen a5fMtôi haPTZA6oLry mỉaa5fM tôiPTZA6oLr đấy?”

“Tất nhiêPTZA6oLrn k3BQeEtPHhen anPTZA6oLrh rồi!”

“Ồ, la5fMại cóa5fM ka5fMiểu PTZA6oLrkhen người3BQeEtPH PTZA6oLrnhư ePTZA6oLrm nữ3BQeEtPHa! Bi3BQeEtPHết rPTZA6oLrõ thPTZA6oLrế 3BQeEtPHrồi, chẳa5fMng qua5fMa, ta5fMôi a5fMlại vẫna5fM thía5fMch nghe”.

“Anh thícha5fM 3BQeEtPHnghe, PTZA6oLrtôi lại3BQeEtPH khPTZA6oLrông ta5fMhích nóa5fMi đấy!”

Chương PTZA6oLrNgự PTZA6oLrnói: “Nga5fMày maPTZA6oLri tôPTZA6oLri đi3BQeEtPH rồi,3BQeEtPH ước3BQeEtPH tí3BQeEtPHnh 3BQeEtPHít PTZA6oLrnhất cũng3BQeEtPH phảiPTZA6oLr bPTZA6oLra thángPTZA6oLr PTZA6oLrmới PTZA6oLrcó a5fMthể trởa5fM về”.

“Vừa nãy3BQeEtPH tôia5fM a5fMđã ng3BQeEtPHhe hPTZA6oLrết 3BQeEtPHrồi!” TôPTZA6oLri cũn3BQeEtPHg khôna5fMg điếc,3BQeEtPH vừaa5fM nãPTZA6oLry cảa5fM na5fMhóm ngườiPTZA6oLr nóa5fMi oa3BQeEtPHng oaa5fMng vậyPTZA6oLr, rồa5fMi 3BQeEtPHlại ca5fMhúc rượu,PTZA6oLr lạ3BQeEtPHi từPTZA6oLr a5fMbiệt, muốna5fM khôna5fMg biếa5fMt cũ3BQeEtPHng khó.

“Thế PTZA6oLrsao a5fMem không3BQeEtPH có3BQeEtPH chú3BQeEtPHt ba5fMiểu 3BQeEtPHhiện gì?”a5fM ChươnPTZA6oLrg N3BQeEtPHgự cư3BQeEtPHời rPTZA6oLrất PTZA6oLrgian xảo.

“Lại cầna5fM 3BQeEtPHphải PTZA6oLrbiểu hiện?PTZA6oLr 3BQeEtPHCó cầna5fM 3BQeEtPHlát nPTZA6oLrữa 3BQeEtPHđi qua5fMa 3BQeEtPHcửa 3BQeEtPHhàng 3BQeEtPHtạp hóa3BQeEtPH dướiPTZA6oLr lầ3BQeEtPHu nhà3BQeEtPH a5fMtôi ma5fMua a5fMchút báa5fMnh ngọt,3BQeEtPH sPTZA6oLrữa ch3BQeEtPHua g3BQeEtPHì đ3BQeEtPHó 3BQeEtPHmang PTZA6oLrđi không?”PTZA6oLr Bìn3BQeEtPHh tPTZA6oLrhường đia5fM đâPTZA6oLru xaPTZA6oLr, tôia5fM đềuPTZA6oLr thíca5fMh maa5fMng the3BQeEtPHo nhữPTZA6oLrng đồa5fM này.

Chương Ngựa5fM cưPTZA6oLrời rPTZA6oLrất a5fMkhổ sở,PTZA6oLr “Tôi3BQeEtPH 3BQeEtPHthấy thôPTZA6oLri miễ3BQeEtPHn được3BQeEtPH rồi”.

“Vậy tốta5fM q3BQeEtPHuá, tôPTZA6oLri đỡPTZA6oLr t3BQeEtPHốn tiền”.

“Hay là…PTZA6oLr chú3BQeEtPHng a5fMta hôPTZA6oLrn tạmPTZA6oLr bi3BQeEtPHệt nhé?”

“Cái gì?3BQeEtPH 3BQeEtPHĐợi đã…”a5fM 3BQeEtPHCó pha5fMải t3BQeEtPHôi đPTZA6oLrã nghPTZA6oLre PTZA6oLrnhầm không.

“Hôn tạmPTZA6oLr biệPTZA6oLrt!” A3BQeEtPHnh PTZA6oLrta dừnga5fM 3BQeEtPHxe lạPTZA6oLri, nâng3BQeEtPH đầua5fM ta5fMôi la5fMên vàa5fM nhPTZA6oLrìn mộtPTZA6oLr ca5fMách na5fMghiêm túc.

Có lẽ3BQeEtPH t3BQeEtPHôi 3BQeEtPHđã sPTZA6oLrợ đa5fMần ma5fMặt ra3BQeEtPH, na5fMếu a5fMkhông th3BQeEtPHì cũ3BQeEtPHng a5fMmất hồna5fM PTZA6oLrrồi, ngPTZA6oLray a5fMcả mắt3BQeEtPH PTZA6oLrcũng khôn3BQeEtPHg PTZA6oLrđộng đậ3BQeEtPHy, nhì3BQeEtPHn anPTZA6oLrh a5fMta chằma5fM chằm.

Đầu PTZA6oLranh PTZA6oLrta PTZA6oLrdần hướngPTZA6oLr ga5fMần v3BQeEtPHề pPTZA6oLrhía tôi3BQeEtPH, m3BQeEtPHột 3BQeEtPHluồng hơ3BQeEtPHi nóng3BQeEtPH phả3BQeEtPH lạia5fM, “N3BQeEtPHày này!”3BQeEtPH TôPTZA6oLri héa5fMt lên.

Anh dừn3BQeEtPHg lại,a5fM b3BQeEtPHỏ t3BQeEtPHôi raPTZA6oLr, PTZA6oLrđột nhiêPTZA6oLrn cườ3BQeEtPHi lớn,3BQeEtPH “Đùa3BQeEtPH e3BQeEtPHm cPTZA6oLrho vuPTZA6oLri thôi!”

Cá Mực3BQeEtPH chế3BQeEtPHt tiPTZA6oLrệt, PTZA6oLrđùa PTZA6oLrcái gPTZA6oLrì không3BQeEtPH đùPTZA6oLra, lạPTZA6oLri đa5fMùa cáPTZA6oLri ki3BQeEtPHểu xấPTZA6oLru xPTZA6oLra ấy.

Lúc vềa5fM đ3BQeEtPHến ca5fMửa nhàa5fM tôi,a5fM Chươnga5fM 3BQeEtPHNgự hPTZA6oLrỏi: a5fM“Tâm 3BQeEtPHtrạng tốt3BQeEtPH h3BQeEtPHơn cha5fMút PTZA6oLrnào chưa?”

“Tốt nPTZA6oLrhiều a5fMrồi!” MaPTZA6oLry PTZA6oLrmà a5fMcó anPTZA6oLrh ta.

“Vậy tha5fMì laa5fMu khPTZA6oLrô nước3BQeEtPH mắta5fM a5fMđi, xu3BQeEtPHống xa5fMe”. A3BQeEtPHnh t3BQeEtPHa dừa5fMng PTZA6oLrxe l3BQeEtPHại, giPTZA6oLrúp t3BQeEtPHôi mPTZA6oLrở cPTZA6oLrửa xa5fMe rấa5fMt lịPTZA6oLrch lãm.

“Chương Ngự,3BQeEtPH PTZA6oLrcảm ơn3BQeEtPH PTZA6oLranh!” Tôa5fMi nóiPTZA6oLr rấtPTZA6oLr ta5fMhành thật.

“Lời nóa5fMi sa5fMuông 3BQeEtPHthì 3BQeEtPHmiễn đi,a5fM PTZA6oLrlàm cá3BQeEtPHi g3BQeEtPHì thực3BQeEtPH tếa5fM 3BQeEtPHhơn a5fMđi”. Áa5fMnh mắtPTZA6oLr củaPTZA6oLr Ch3BQeEtPHương Ngự3BQeEtPH đảa5fMo 3BQeEtPHrất nPTZA6oLrhanh, 3BQeEtPHcó vPTZA6oLrẻ lạia5fM nga5fMhĩ rPTZA6oLra tr3BQeEtPHò quỷa5fM PTZA6oLrgì đó.

“Tôi khôPTZA6oLrng c3BQeEtPHó t3BQeEtPHiền!” a5fMTôi 3BQeEtPHvội than3BQeEtPHh minh.

“Tôi cũngPTZA6oLr chPTZA6oLrẳng tha5fMiếu PTZA6oLrtiền, lấy3BQeEtPH PTZA6oLrtiền của3BQeEtPH ePTZA6oLrm lPTZA6oLràm gì?”

“Vậy PTZA6oLranh 3BQeEtPHcần gì?”PTZA6oLr Ta5fMôi đ3BQeEtPHề PTZA6oLrcao cảnhPTZA6oLr PTZA6oLrgiác, n3BQeEtPHgười nàyPTZA6oLr toàa5fMn xuấta5fM những3BQeEtPH cha5fMiêu khôna5fMg thPTZA6oLreo qua5fMy tắc3BQeEtPH a5fMgì c3BQeEtPHả, ph3BQeEtPHải đềPTZA6oLr phò3BQeEtPHng chút.

 

 

5. Ma5fMàu 3BQeEtPHxanh a5fMngọc PTZA6oLrlà pha5fMong cáa5fMch củaPTZA6oLr Ti3BQeEtPHêu Viễn 

Anh g3BQeEtPHiơ ca5fMhùm chìa3BQeEtPH khóaPTZA6oLr trướcPTZA6oLr mặt3BQeEtPH t3BQeEtPHôi a5fMlắc lPTZA6oLrắc, “ĐPTZA6oLrây là3BQeEtPH cPTZA6oLrhìa ka5fMhóa PTZA6oLrnhà 3BQeEtPHtôi, 3BQeEtPHem a5fMcầm lấy”.

Tôi ngưPTZA6oLrớc PTZA6oLrlên nPTZA6oLrhìn xuốnPTZA6oLrg thPTZA6oLrăm d3BQeEtPHò a5fManh, “AnPTZA6oLrh 3BQeEtPHchưa bị3BQeEtPH ấmPTZA6oLr đa5fMầu 3BQeEtPHchứ? Rỗ3BQeEtPHi việc3BQeEtPH nPTZA6oLrên tù3BQeEtPHy tiệa5fMn maPTZA6oLrng chìaPTZA6oLr k3BQeEtPHhóa rPTZA6oLra PTZA6oLrđưa cPTZA6oLrho ngườPTZA6oLri tPTZA6oLra à!”

“Tất nha5fMiên 3BQeEtPHkhông 3BQeEtPHấm a5fMđầu! Đưa3BQeEtPH 3BQeEtPHchìa khóaa5fM 3BQeEtPHcho ePTZA6oLrm lPTZA6oLrà đểPTZA6oLr ea5fMm gPTZA6oLriúp a5fMtôi mộ3BQeEtPHt a5fMsố việc”.

“Việc gìPTZA6oLr?” B3BQeEtPHiết n3BQeEtPHgay a3BQeEtPHnh t3BQeEtPHa là3BQeEtPH ngPTZA6oLrười PTZA6oLrkhông chịa5fMu bịPTZA6oLr thiệtPTZA6oLr mà.

“Giúp PTZA6oLrtôi PTZA6oLrcho ăn,3BQeEtPH địnha5fM kPTZA6oLrỳ thaa5fMy nướ3BQeEtPHc a5fMcho chúng!”

“Nhà ana5fMh nua5fMôi ca5fMá a5fMà? K3BQeEtPHhông pha5fMải làPTZA6oLr cáa5fM mPTZA6oLrực PTZA6oLrchứ?” Tôa5fMi đãPTZA6oLr từnga5fM PTZA6oLrđến nPTZA6oLrhà PTZA6oLranh a5fMta, a5fMchẳng thấyPTZA6oLr cPTZA6oLron cáPTZA6oLr nào3BQeEtPH cả.

“Tất na5fMhiên c3BQeEtPHó cáa5fM rồi,3BQeEtPH đềua5fM làPTZA6oLr ca5fMá nổia5fM tiếnga5fM PTZA6oLrcủa vùnPTZA6oLrg nhiệt3BQeEtPH đ3BQeEtPHới đấy”.a5fM A3BQeEtPHnh ta5fMa vPTZA6oLrênh mặtPTZA6oLr 3BQeEtPHtự hào.

“Sao tô3BQeEtPHi 3BQeEtPHlại khônga5fM n3BQeEtPHhìn thấy?”

“Ngoài cáPTZA6oLri sa5fMofa nPTZA6oLrhà tôiPTZA6oLr raPTZA6oLr, e3BQeEtPHm 3BQeEtPHcòn nhìna5fM thấ3BQeEtPHy PTZA6oLrcái gPTZA6oLrì nữPTZA6oLra đâu?”

“Cũng phải!3BQeEtPH” Hôm3BQeEtPH đPTZA6oLró uốnga5fM nhPTZA6oLriều quá3BQeEtPH, đ3BQeEtPHến nhàa5fM aa5fMnh 3BQeEtPHta l3BQeEtPHà lPTZA6oLrăn r3BQeEtPHa PTZA6oLrsofa na5fMằm khóa5fMc, k3BQeEtPHhóc ca5fMhán tPTZA6oLrhì ngủa5fM. SPTZA6oLráng nga5fMày thứ3BQeEtPH h3BQeEtPHai da5fMậy a5fMlại cu3BQeEtPHống cuồngPTZA6oLr đia5fM lPTZA6oLràm, đúnga5fM PTZA6oLrlà kh3BQeEtPHông đểa5fM ý3BQeEtPH nhPTZA6oLrà ana5fMh t3BQeEtPHa r3BQeEtPHốt cuộca5fM ca5fMó nha5fMững gì.

 “Nhưng mPTZA6oLrà, tôiPTZA6oLr PTZA6oLrvới a5fManh 3BQeEtPHkhông hề3BQeEtPH thâna5fM 3BQeEtPHquen a5fMmà! Saa5fMo an3BQeEtPHh lPTZA6oLrại cóPTZA6oLr thểPTZA6oLr PTZA6oLryên tâm3BQeEtPH ga5fMiao chì3BQeEtPHa khóPTZA6oLra nha5fMà c3BQeEtPHho tôi?”

“Chính PTZA6oLrvì k3BQeEtPHhông thân3BQeEtPH 3BQeEtPHquen a5fMnên mới3BQeEtPH a5fMyên tâa5fMm a5fMđể a5fMem đế3BQeEtPHn. ĐểPTZA6oLr n3BQeEtPHgười a5fMquen đ3BQeEtPHến, g3BQeEtPHiới báo3BQeEtPH chí3BQeEtPH lạia5fM a5fMdòm ngóPTZA6oLr pha5fMỏng a5fMđoán”. ChươnPTZA6oLrg Nga5fMự nóia5fM r3BQeEtPHất có3BQeEtPH a5fMlý lẽ.

“Để CPTZA6oLrhương S3BQeEtPHính đến,PTZA6oLr chắc3BQeEtPH chắn3BQeEtPH nga5fMười tPTZA6oLra a5fMsẽ khônPTZA6oLrg nó3BQeEtPHi PTZA6oLrgì đưPTZA6oLrợc”. 3BQeEtPHTôi đềPTZA6oLr nghị.

“Nó đếna5fM đểa5fM PTZA6oLrlàm loa5fMạn nPTZA6oLrhà PTZA6oLrtôi lên3BQeEtPH 3BQeEtPHà, tPTZA6oLrôi tPTZA6oLrrở vPTZA6oLrề lại3BQeEtPH pa5fMhải th3BQeEtPHu d3BQeEtPHọn mấPTZA6oLrt m3BQeEtPHấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao 3BQeEtPHem “nhưn3BQeEtPHg a5fMmà” nhiềPTZA6oLru thế?”

“Nhưng mà,3BQeEtPH tôa5fMi chưaa5fM tPTZA6oLrừng n3BQeEtPHuôi a5fMcá đ3BQeEtPHâu! Cha5fMo cáPTZA6oLr ă3BQeEtPHn ga5fMiúp anh3BQeEtPH, l3BQeEtPHỡ chết3BQeEtPH ra5fMồi phảPTZA6oLri PTZA6oLrlàm sao?”

“Có vPTZA6oLrấn 3BQeEtPHđề g3BQeEtPHì thìa5fM gPTZA6oLrọi điPTZA6oLrện PTZA6oLrcho tôi!”

“Cước 3BQeEtPHgọi đường3BQeEtPH dà3BQeEtPHi quốca5fM tếa5fM đấy!”

“Sẽ hPTZA6oLroàn tra5fMả a5fMcho 3BQeEtPHem PTZA6oLrphí điện3BQeEtPH thoạa5fMi, pa5fMhụ 3BQeEtPHcấp phátPTZA6oLr sinhPTZA6oLr, tiền3BQeEtPH m3BQeEtPHua 3BQeEtPHthức PTZA6oLrăn c3BQeEtPHho a5fMcá cũ3BQeEtPHng sẽa5fM trả!a5fM Ea5fMm 3BQeEtPHmà còn3BQeEtPH “na5fMhưng PTZA6oLrmà” nữaPTZA6oLr la5fMà tôa5fMi a5fMbực mì3BQeEtPHnh đấy,a5fM a5fMbảo ea5fMm gia5fMúp mộ3BQeEtPHt việPTZA6oLrc a5fMmà khóPTZA6oLr khPTZA6oLrăn thế3BQeEtPH à?a5fM” Chươa5fMng NgựPTZA6oLr tỏa5fM PTZA6oLrra nga5fMhiêm 3BQeEtPHtrọng, lạia5fM PTZA6oLrcó vẻ3BQeEtPH dọaPTZA6oLr nạt.

Tôi còna5fM cóa5fM 3BQeEtPHthể nóia5fM gìPTZA6oLr được3BQeEtPH nữa3BQeEtPH chứ,3BQeEtPH ca5fMhỉ có3BQeEtPH thểa5fM 3BQeEtPHnhận chìPTZA6oLra khóaPTZA6oLr của3BQeEtPH aa5fMnh t3BQeEtPHa, “Nếu3BQeEtPH mà3BQeEtPH c3BQeEtPHho c3BQeEtPHá 3BQeEtPHăn bịa5fM chếtPTZA6oLr rồi3BQeEtPH thì3BQeEtPH aa5fMnh a5fMđừng PTZA6oLrcó na5fMổi giậ3BQeEtPHn đấy!”

“Chỉ làPTZA6oLr mấyPTZA6oLr ca5fMon cPTZA6oLrá tPTZA6oLrhôi mà3BQeEtPH? Tô3BQeEtPHi a5fMcó thểPTZA6oLr ga5fMiận ga5fMì chứ!”

Thấy tôa5fMi ngo3BQeEtPHan ngoãa5fMn cầmPTZA6oLr ch3BQeEtPHìa kh3BQeEtPHóa, ChươPTZA6oLrng NPTZA6oLrgự c3BQeEtPHười, “Nha5fMư thếPTZA6oLr lPTZA6oLrà tôi3BQeEtPH yPTZA6oLrên a5fMtâm rồi!”

Buổi tối3BQeEtPH đi3BQeEtPH n3BQeEtPHgủ qua5fMên khônPTZA6oLrg tPTZA6oLrắt điệna5fM a5fMthoại, PTZA6oLrngủ đế3BQeEtPHn nPTZA6oLrửa đêm,a5fM n3BQeEtPHó a5fMbắt đầuPTZA6oLr kêu3BQeEtPH loạn3BQeEtPH lên.

“Ai PTZA6oLrđấy?” 3BQeEtPHKhông biếta5fM bâPTZA6oLry giờPTZA6oLr a5fMđang PTZA6oLrlà 3BQeEtPHgiờ ngủ3BQeEtPH sa3BQeEtPHo, PTZA6oLrgọi điệnPTZA6oLr p3BQeEtPHhiền nhPTZA6oLriễu PTZA6oLrgiữa đêm,PTZA6oLr ta5fMội đánPTZA6oLrg tPTZA6oLrử hình.

Đầu điệPTZA6oLrn th3BQeEtPHoại 3BQeEtPHbên kPTZA6oLria iPTZA6oLrm ắn3BQeEtPHg một3BQeEtPH khoản3BQeEtPHg lặnga5fM PTZA6oLrmơ hồ.

Tôi PTZA6oLrkhông sa5fMợ 3BQeEtPHồn, sa5fMợ nhấta5fM làPTZA6oLr lúcPTZA6oLr tĩna5fMh mặnPTZA6oLrg, PTZA6oLrim ắn3BQeEtPHg khônPTZA6oLrg 3BQeEtPHmột tiếnga5fM độa5fMng PTZA6oLrthấy PTZA6oLrcó cảmPTZA6oLr giá3BQeEtPHc kỳ3BQeEtPH dị.

Mấy a5fMgiây trôPTZA6oLri PTZA6oLrqua 3BQeEtPHvẫn khôPTZA6oLrng cóPTZA6oLr giọng3BQeEtPH na5fMói, tôiPTZA6oLr ngồiPTZA6oLr a5fMbật dậy.

“Làm ơPTZA6oLrn 3BQeEtPHnói ma5fMột câu,PTZA6oLr na5fMếu PTZA6oLrkhông PTZA6oLrdọa chPTZA6oLrết ngườia5fM a3BQeEtPHnh PTZA6oLrphải đ3BQeEtPHền PTZA6oLrmạng đấy!”a5fM Ta5fMôi héta5fM vàoa5fM PTZA6oLrdi động.

“Khả…”, làPTZA6oLr giPTZA6oLrọng 3BQeEtPHnói cPTZA6oLrủa Tiê3BQeEtPHu Viễ3BQeEtPHn, tôa5fMi nína5fM PTZA6oLrthở, lPTZA6oLrần na5fMày đ3BQeEtPHến lượtPTZA6oLr tô3BQeEtPHi khônga5fM nóa5fMi gì.

“Em, PTZA6oLrem PTZA6oLrchưa tắPTZA6oLrt máPTZA6oLry dPTZA6oLri động3BQeEtPH”. 3BQeEtPHGiọng PTZA6oLrnói của3BQeEtPH Ta5fMiêu V3BQeEtPHiễn dịPTZA6oLru dàPTZA6oLrng, dị3BQeEtPHu dàngPTZA6oLr đa5fMến n3BQeEtPHỗi la5fMàm tôa5fMi ngây3BQeEtPH ngất,PTZA6oLr a5fMtôi cẩnPTZA6oLr 3BQeEtPHthận lặn3BQeEtPHg a5fMnghe hơia5fM thởPTZA6oLr của3BQeEtPH anha5fM, cảmPTZA6oLr giáa5fMc hPTZA6oLrơi nónPTZA6oLrg đang3BQeEtPH la5fMan tỏa3BQeEtPH trên3BQeEtPH mặt.

Cả haa5fMi người3BQeEtPH PTZA6oLrim lPTZA6oLrặng hồiPTZA6oLr l3BQeEtPHâu, vẫPTZA6oLrn lPTZA6oLrà PTZA6oLrTiêu 3BQeEtPHViễn a5fMmở lờiPTZA6oLr trPTZA6oLrước, “NgủPTZA6oLr ngon”.

Tôi giữa5fM chặ3BQeEtPHt điệnPTZA6oLr thoạia5fM PTZA6oLrdi động,PTZA6oLr m3BQeEtPHãi khônga5fM chPTZA6oLrịu a5fMbỏ xuPTZA6oLrống. Đ3BQeEtPHến a5fMlúc c3BQeEtPHơ 3BQeEtPHthể cảa5fMm a5fMthấy lạa5fMnh m3BQeEtPHới biết3BQeEtPH la5fMà chăa5fMn 3BQeEtPHđã rơi3BQeEtPH xuốnga5fM kPTZA6oLrhỏi gi3BQeEtPHường rồi.

Buổi sáng3BQeEtPH, kPTZA6oLrhi trời3BQeEtPH vẫPTZA6oLrn c3BQeEtPHòn a5fMtờ mờ3BQeEtPH, gPTZA6oLrió lạnha5fM khôna5fMg ngừnga5fM tha5fMổi, mPTZA6oLrở cửa3BQeEtPH sa5fMổ PTZA6oLrra th3BQeEtPHấy bPTZA6oLrụi báma5fM dPTZA6oLrày thà3BQeEtPHnh la5fMớp trên3BQeEtPH a5fMbệ cửa.

Dưới lầa5fMu, khôPTZA6oLrng biếta5fM cúnPTZA6oLr 3BQeEtPHcon của3BQeEtPH nha5fMà nàoa5fM PTZA6oLrmặc PTZA6oLrbộ 3BQeEtPHquần á3BQeEtPHo 3BQeEtPHngộ nghĩa5fMnh a5fMđang chạ3BQeEtPHy lănPTZA6oLrg quăng3BQeEtPH, a5fMcái môPTZA6oLrng tPTZA6oLrròn mũma5fM 3BQeEtPHmĩm ngoPTZA6oLre nguẩy,PTZA6oLr ca5fMực kỳa5fM đá3BQeEtPHng yêu.

Cún cPTZA6oLron ch3BQeEtPHạy đếnPTZA6oLr 3BQeEtPHdưới ma5fMột PTZA6oLrchiếc x3BQeEtPHe cPTZA6oLron màuPTZA6oLr a5fMxanh ngọc,PTZA6oLr 3BQeEtPHmuốn 3BQeEtPHđánh dấa5fMu la5fMãnh đị3BQeEtPHa, a5fMngửi PTZA6oLrngửi PTZA6oLrmùi thấPTZA6oLry k3BQeEtPHhông phảa5fMi PTZA6oLrlại PTZA6oLrtừ tPTZA6oLrừ bỏPTZA6oLr đi.

Chiếc PTZA6oLrxe ấy3BQeEtPH rất3BQeEtPH gia5fMống cha5fMiếc 3BQeEtPHxe Tiê3BQeEtPHu Viễa5fMn láiPTZA6oLr PTZA6oLrngày hô3BQeEtPHm a5fMqua, màuPTZA6oLr xanPTZA6oLrh nga5fMọc tha5fMâm 3BQeEtPHtrầm sa5fMâu sắc,3BQeEtPH thậPTZA6oLrt hPTZA6oLrợp vớia5fM pho3BQeEtPHng các3BQeEtPHh củ3BQeEtPHa TiPTZA6oLrêu Viễn.

Tôi c3BQeEtPHhạy PTZA6oLrnhư baPTZA6oLry xuPTZA6oLrống a5fMdưới PTZA6oLrlầu, p3BQeEtPHhóng đếnPTZA6oLr chỗ3BQeEtPH chiPTZA6oLrếc x3BQeEtPHe, PTZA6oLrqua lớpa5fM bụiPTZA6oLr phPTZA6oLrủ nga5fMoài cửa3BQeEtPH kính3BQeEtPH nhPTZA6oLrìn thấy3BQeEtPH Tiêua5fM ViễnPTZA6oLr 3BQeEtPHở trPTZA6oLrong xe.

Cả PTZA6oLrngười a3BQeEtPHnh ng3BQeEtPHồi dựaPTZA6oLr tr3BQeEtPHên gha5fMế, ngủa5fM thiếa5fMp 3BQeEtPHđi, ca5fMhỉ cPTZA6oLró 3BQeEtPHdi độnga5fM vẫnPTZA6oLr đểPTZA6oLr 3BQeEtPHở b3BQeEtPHên ta5fMai, dPTZA6oLráng điệu3BQeEtPH nhưPTZA6oLr đaa5fMng gọiPTZA6oLr điệPTZA6oLrn thoại.

Tôi gõa5fM gõPTZA6oLr vàoPTZA6oLr cửaa5fM 3BQeEtPHxe, a5fMsau đóPTZA6oLr thPTZA6oLrấy Tiêua5fM PTZA6oLrViễn tỉnha5fM dậy.

“Tại saa5fMo PTZA6oLranh lạPTZA6oLri ởa5fM đâyPTZA6oLr?” TôiPTZA6oLr hỏi.

Anh dụa5fMi dụPTZA6oLri mắta5fM, không3BQeEtPH tra5fMả lờiPTZA6oLr tôi.

“Anh a5fMở đâyPTZA6oLr cảa5fM 3BQeEtPHmột đêPTZA6oLrm à?”

“Đâu có,PTZA6oLr hPTZA6oLrơn haa5fMi gia5fMờ a5fMsáng mớ3BQeEtPHi a5fMra khPTZA6oLrỏi cha5fMỗ 3BQeEtPHCôn PTZA6oLrThiếu!” a5fMAnh ma5fMở cử3BQeEtPHa PTZA6oLrxe, “EmPTZA6oLr PTZA6oLrcó lạPTZA6oLrnh khônga5fM? Vàoa5fM tronPTZA6oLrg nPTZA6oLrói ca5fMhuyện đi!”

“Còn na5fMói gì3BQeEtPH a5fMnữa, khôPTZA6oLrng ca5fMó chuyệna5fM gPTZA6oLrì maPTZA6oLru vPTZA6oLrề a5fMnhà a5fMngủ đi!”a5fM Tôa5fMi PTZA6oLrđứng ởPTZA6oLr bêPTZA6oLrn 3BQeEtPHngoài khôPTZA6oLrng PTZA6oLrnhúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có ch3BQeEtPHuyện PTZA6oLrthì m3BQeEtPHau nó3BQeEtPHi, nóPTZA6oLri xo3BQeEtPHng rồia5fM vềa5fM đPTZA6oLri ngủ3BQeEtPH!” PTZA6oLrTôi cảma5fM ta5fMhấ ha5fMôm 3BQeEtPHnay tôi3BQeEtPH PTZA6oLrcằn nhằna5fM quPTZA6oLrá, giPTZA6oLrống mPTZA6oLrột bàPTZA6oLr lãoPTZA6oLr támPTZA6oLr mưPTZA6oLrơi vậy.3BQeEtPH Tia5fMêu Viễa5fMn ia5fMm lặna5fMg nh3BQeEtPHìn t3BQeEtPHôi, “”EmPTZA6oLr đaPTZA6oLrng gia5fMận à?”

“Em ga5fMiận cáia5fM gì3BQeEtPH ca5fMhứ? Mấya5fM a5fMngười c3BQeEtPHác ana5fMh t3BQeEtPHhích gìa5fM th3BQeEtPHì la5fMàm, liêna5fM 3BQeEtPHquan gì3BQeEtPH đPTZA6oLrến PTZA6oLrem a5fMchứ?” ĐúngPTZA6oLr làa5fM a5fMtôi đan3BQeEtPHg gi3BQeEtPHận, g3BQeEtPHiận PTZA6oLranh 3BQeEtPHsao lạ3BQeEtPHi khô3BQeEtPHng biế3BQeEtPHt quý3BQeEtPH bảnPTZA6oLr thâPTZA6oLrn a5fMmình nhưa5fM a5fMthế, trờPTZA6oLri lạnPTZA6oLrh ma5fMà khôa5fMng v3BQeEtPHề nhà,a5fM c3BQeEtPHòn na5fMgủ ởa5fM tra5fMên xe.

“Nhìn a3BQeEtPHnh chằmPTZA6oLr chPTZA6oLrằm như3BQeEtPH vậy,a5fM 3BQeEtPHcòn a5fMnói l3BQeEtPHà khôPTZA6oLrng gPTZA6oLriận à?”PTZA6oLr TiêPTZA6oLru ViPTZA6oLrễn nhìn3BQeEtPH 3BQeEtPHtôi c3BQeEtPHười vớiPTZA6oLr vẻPTZA6oLr 3BQeEtPHnuông chiều.

`”Em giậPTZA6oLrn, 3BQeEtPHlà tựPTZA6oLr giPTZA6oLrận bảna5fM tha5fMân mình!PTZA6oLr a5fMTrời lạ3BQeEtPHnh thế3BQeEtPH này,PTZA6oLr chạyPTZA6oLr xuố3BQeEtPHng PTZA6oLrquản anPTZA6oLrh lPTZA6oLràm gì3BQeEtPH?” Tôia5fM quaPTZA6oLry a5fMngười m3BQeEtPHuốn lêPTZA6oLrn nhà,3BQeEtPH PTZA6oLrkhông a5fMđể ýPTZA6oLr an3BQeEtPHh 3BQeEtPHnữa cPTZA6oLrhắc aa5fMnh sa5fMẽ ba5fMỏ vPTZA6oLrề thôi.

“Đợi đã!”3BQeEtPH Ti3BQeEtPHêu a5fMViễn a5fMxuống a5fMxe kPTZA6oLréo 3BQeEtPHtôi a5fMlại, “AnPTZA6oLrh muốa5fMn na5fMói vớia5fM emPTZA6oLr, tấta5fM cảPTZA6oLr đ3BQeEtPHều khôa5fMng a5fMnhư ePTZA6oLrm ng3BQeEtPHhĩ a5fMthế đâu!”

“Cái gì3BQeEtPH ma5fMà kha5fMông nhưa5fM e3BQeEtPHm nghĩ?3BQeEtPH” TPTZA6oLrôi nghPTZA6oLrĩ ca5fMái g3BQeEtPHì ca5fMhứ? LPTZA6oLrời nóa5fMi củPTZA6oLra Tia5fMêu ViễnPTZA6oLr PTZA6oLrlàm 3BQeEtPHtôi nPTZA6oLrghi hoặc.

Tiêu Va5fMiễn tha5fMở da5fMài kPTZA6oLrhẽ nói:3BQeEtPH “ThôiPTZA6oLr PTZA6oLrvậy, PTZA6oLrcó mộa5fMt PTZA6oLrsố chuyện3BQeEtPH ana5fMh cũnga5fM kPTZA6oLrhông b3BQeEtPHiết 3BQeEtPHnên n3BQeEtPHói ta5fMhế nào”.

“Vậy 3BQeEtPHthì đPTZA6oLrừng PTZA6oLrnói nữPTZA6oLra!” Đ3BQeEtPHã kha5fMông bi3BQeEtPHết nên3BQeEtPH 3BQeEtPHnói tPTZA6oLrhế n3BQeEtPHào 3BQeEtPHthì PTZA6oLrcòn 3BQeEtPHnói gì3BQeEtPH nữaa5fM, a5fMchúng PTZA6oLrtôi đều3BQeEtPH khPTZA6oLrông phảia5fM PTZA6oLrlà nhPTZA6oLrững ngườ3BQeEtPHi qua5fMá gượnPTZA6oLrg ép.

Tiêu Via5fMễn rõ3BQeEtPH rànga5fM rất3BQeEtPH m3BQeEtPHệt, ng3BQeEtPHáp 3BQeEtPHdài mộPTZA6oLrt cáia5fM ra5fMồi nói3BQeEtPH: a5fM“Bây gi3BQeEtPHờ aPTZA6oLrnh va5fMề a5fMđi ngủ,PTZA6oLr b3BQeEtPHuổi tốiPTZA6oLr đPTZA6oLrến đóna5fM ea5fMm, sPTZA6oLrẽ ch3BQeEtPHo PTZA6oLrem ma5fMột bấtPTZA6oLr ngờPTZA6oLr thúPTZA6oLr vị”.

“Buổi t3BQeEtPHối 3BQeEtPHem a5fMcó việc…”.3BQeEtPH T3BQeEtPHối n3BQeEtPHay tôi3BQeEtPH ph3BQeEtPHải a5fMđi xePTZA6oLrm a5fMbuổi biể3BQeEtPHu diễPTZA6oLrn củaPTZA6oLr L3BQeEtPHưu Đứ3BQeEtPHc Ho3BQeEtPHa vPTZA6oLrới mPTZA6oLrẹ, lớ3BQeEtPHp trưởngPTZA6oLr C3BQeEtPHhương Sí3BQeEtPHnh a5fMchẳng da5fMễ 3BQeEtPHgì mớ3BQeEtPHi kiếmPTZA6oLr được3BQeEtPH vé.

“Nếu PTZA6oLrmà 3BQeEtPHkhông quPTZA6oLran PTZA6oLrtrọng PTZA6oLrthì a5fMhủy đi!”a5fM TiêuPTZA6oLr Vi3BQeEtPHễn giọng3BQeEtPH PTZA6oLrnài PTZA6oLrnỉ khiếna5fM tôi3BQeEtPH suý3BQeEtPHt nPTZA6oLrữa mềm3BQeEtPH lòn3BQeEtPHg, nha5fMưng nga5fMhĩ 3BQeEtPHlại, ta5fMại sPTZA6oLrao a5fMmỗi lầna5fM na5fMgười 3BQeEtPHbị ta5fMhỏa PTZA6oLrhiệp đềa5fMu làa5fM tôi?

“Không hủy3BQeEtPH đ3BQeEtPHược!” Tôi3BQeEtPH PTZA6oLrhầm hPTZA6oLrừ nói,a5fM bPTZA6oLruổi diễn3BQeEtPH c3BQeEtPHa nPTZA6oLrhạc khô3BQeEtPHng va5fMì 3BQeEtPHtôi mà3BQeEtPH h3BQeEtPHoãn lạPTZA6oLri được,3BQeEtPH ma5fMà ca5fMũng 3BQeEtPHđã hứaa5fM cPTZA6oLrhắc PTZA6oLrchắn vớa5fMi mẹa5fM 3BQeEtPHrồi, 3BQeEtPHmẹ PTZA6oLrvì chuyệnPTZA6oLr nàyPTZA6oLr màPTZA6oLr va5fMui sướnga5fM mấPTZA6oLry ngà3BQeEtPHy liền.

“Ừ, thế3BQeEtPH tha5fMôi vậy”.3BQeEtPH TPTZA6oLriêu ViễPTZA6oLrn có3BQeEtPH vẻa5fM a5fMthất PTZA6oLrvọng, “NhưngPTZA6oLr 3BQeEtPHhy vọ3BQeEtPHng lPTZA6oLrần sa5fMau cPTZA6oLròn PTZA6oLrcó ca5fMơ hội”.

Còn PTZA6oLrcó cPTZA6oLrơ hộa5fMi gPTZA6oLrì, ta5fMôi 3BQeEtPHmuốn hỏiPTZA6oLr an3BQeEtPHh, na5fMhưng ta5fMhấy dá3BQeEtPHng vẻa5fM 3BQeEtPHanh 3BQeEtPHmệt mỏia5fM, l3BQeEtPHại 3BQeEtPHkhông đành3BQeEtPH lònPTZA6oLrg, cóPTZA6oLr a5fMlẽ tha5fMôi PTZA6oLrvậy. NPTZA6oLrói đến3BQeEtPH 3BQeEtPHđây a5fMlà đượPTZA6oLrc rồ3BQeEtPHi, nêna5fM nPTZA6oLrhanh chPTZA6oLróng về3BQeEtPH nhà3BQeEtPH đ3BQeEtPHi na5fMgủ đi.

Cổng a5fMsân vậnPTZA6oLr PTZA6oLrđộng ngườPTZA6oLri đông3BQeEtPH na5fMhư mắa5fMc a5fMcửi, rấa5fMt nhiều3BQeEtPH PTZA6oLrngười khônga5fM ma5fMua đPTZA6oLrược 3BQeEtPHvé, 3BQeEtPHtúm tụa5fMm ở3BQeEtPH cổngPTZA6oLr để3BQeEtPH mPTZA6oLrua PTZA6oLrvé chợ3BQeEtPH đen.

Có PTZA6oLrngười na5fMhìn sốPTZA6oLr a5fMghế a5fMvé củaPTZA6oLr tôi,a5fM hỏi:a5fM “PTZA6oLrCô gáia5fM, c3BQeEtPHó bánPTZA6oLr 3BQeEtPHvé kh3BQeEtPHông?” TôPTZA6oLri lắc3BQeEtPH đầuPTZA6oLr, l3BQeEtPHớp tr3BQeEtPHưởng ch3BQeEtPHẳng PTZA6oLrdễ gPTZA6oLrì kiếm3BQeEtPH PTZA6oLrcho, làa5fMm saPTZA6oLro a5fMcó tPTZA6oLrhể bán?

Bên c3BQeEtPHạnh, cũna5fMg có3BQeEtPH rPTZA6oLrất nha5fMiều ngườa5fMi PTZA6oLrvây PTZA6oLrlấy a5fMmẹ tPTZA6oLrôi, 3BQeEtPHcó 3BQeEtPHngười a5fMnói: “Chị3BQeEtPH ơiPTZA6oLr, cáia5fM vé3BQeEtPH nà3BQeEtPHy chịa5fM cứPTZA6oLr nóPTZA6oLri giá3BQeEtPH đPTZA6oLri, ba3BQeEtPHo nhiêPTZA6oLru tia5fMền tô3BQeEtPHi cũa5fMng lấy”.

Lúc nàPTZA6oLry tPTZA6oLrôi mớPTZA6oLri PTZA6oLrbiets, th3BQeEtPHì r3BQeEtPHa ch3BQeEtPHỗ ngồPTZA6oLri của3BQeEtPH haPTZA6oLri chiế3BQeEtPHc v3BQeEtPHé nàya5fM c3BQeEtPHực kỳa5fM tốPTZA6oLrt, a5fMlúc 3BQeEtPHvề phảiPTZA6oLr cảm3BQeEtPH ơn3BQeEtPH Chương3BQeEtPH 3BQeEtPHSính tửa5fM PTZA6oLrtế a5fMmới được.

Chỗ ngồi3BQeEtPH ca5fMủa chú3BQeEtPHng tôPTZA6oLri la5fMà 3BQeEtPHkhu ghế3BQeEtPH a5fMVIP, ởa5fM h3BQeEtPHàng thứPTZA6oLr a5fMba, rấa5fMt gầna5fM a5fMsân khấPTZA6oLru, ca5fMó thểa5fM nh3BQeEtPHìn a5fMrõ cPTZA6oLrả mặPTZA6oLrt củ3BQeEtPHa PTZA6oLrnhân viPTZA6oLrên làmPTZA6oLr cPTZA6oLrông táca5fM điều3BQeEtPH khia5fMển thPTZA6oLriết a5fMbị trênPTZA6oLr sâPTZA6oLrn khấa5fMu, a5fMlại 3BQeEtPHcòn đ3BQeEtPHược PTZA6oLrcung cấp3BQeEtPH mia5fMễn pha5fMí 3BQeEtPHnước uốna5fMg PTZA6oLrvà đồ3BQeEtPH a5fMăn nhẹ.

Hàng a5fMthứ haa5fMi t3BQeEtPHrước mặt3BQeEtPH ca5fMhúng tôi3BQeEtPH cPTZA6oLró ha3BQeEtPHi chỗPTZA6oLr nPTZA6oLrgồi luôn3BQeEtPH để3BQeEtPH tra5fMống, trPTZA6oLrên m3BQeEtPHặt 3BQeEtPHbàn củPTZA6oLra gha5fMế trưPTZA6oLrớc a5fMmặt PTZA6oLrtôi đ3BQeEtPHặt PTZA6oLrmột bóa5fM PTZA6oLrhoa PTZA6oLrly xPTZA6oLren ha5fMoa hồng.

Khi buổia5fM 3BQeEtPHbiểu diPTZA6oLrễn bắta5fM đ3BQeEtPHầu, ha5fMai gh3BQeEtPHế trướ3BQeEtPHc mặta5fM a5fMvẫn trống.a5fM TôPTZA6oLri a5fMcứ a5fMnghĩ, người3BQeEtPH nàa5fMo l3BQeEtPHại đa5fMốt tiềnPTZA6oLr nPTZA6oLrhư vậya5fM? ĐãPTZA6oLr mPTZA6oLrua véPTZA6oLr a5fMrồi PTZA6oLrcòn khôna5fMg đến.

Buổi ba5fMiểu diễnPTZA6oLr vừaa5fM bắtPTZA6oLr đầu,PTZA6oLr tôia5fM vàa5fM 3BQeEtPHmẹ đãa5fM n3BQeEtPHhanh chónga5fM bịa5fM PTZA6oLrcuốn húPTZA6oLrt, PTZA6oLrcùng 3BQeEtPHvới a5fMmọi ngườia5fM h3BQeEtPHét gọiPTZA6oLr têna5fM 3BQeEtPHLưu Đức3BQeEtPH Hoa3BQeEtPH, tPTZA6oLrrạng tháiPTZA6oLr ca5fMuồng nhiệtPTZA6oLr chưaPTZA6oLr cPTZA6oLró b3BQeEtPHao giờ3BQeEtPH. TPTZA6oLrhậm ca5fMhí mẹPTZA6oLr tôi3BQeEtPH a5fMcòn la5fMấy mPTZA6oLráy 3BQeEtPHchụp ảnPTZA6oLrh khôa5fMng ngừng3BQeEtPH a5fMchụp cá3BQeEtPHc PTZA6oLrđộng táca5fM vàPTZA6oLr biểuPTZA6oLr hiệna5fM ca5fMủa L3BQeEtPHưu Đứca5fM Hoa.

“Cái a5fMmáy ảnh3BQeEtPH n3BQeEtPHày củPTZA6oLra 3BQeEtPHmẹ chPTZA6oLrụp lPTZA6oLrên ảnh3BQeEtPH ka5fMhông PTZA6oLrnhìn rõPTZA6oLr a5fMđâu, đừng3BQeEtPH mấ3BQeEtPHt côngPTZA6oLr PTZA6oLrnữa!” a5fMTôi bả3BQeEtPHo mẹ.

“Nhìn ra5fMõ mà3BQeEtPH! KhPTZA6oLrông tia5fMn 3BQeEtPHcon n3BQeEtPHhìn x3BQeEtPHem!” MPTZA6oLrẹ t3BQeEtPHôi rất3BQeEtPH tự3BQeEtPH hàoa5fM đưaa5fM máya5fM ảnh3BQeEtPH PTZA6oLrcho ta5fMôi nhìn.

“Ngày maa5fMi trên3BQeEtPH mạnPTZA6oLrg a5fMsẽ cPTZA6oLró đa5fMầy ản3BQeEtPHh đẹPTZA6oLrp PTZA6oLrcủa cáca5fM 3BQeEtPHthợ chụpPTZA6oLr a5fMảnh chu3BQeEtPHyên nghiệpPTZA6oLr cha5fMụp, coPTZA6oLrn tả3BQeEtPHi v3BQeEtPHề a5fMcho mẹ3BQeEtPH xem”.

“Không thícPTZA6oLrh PTZA6oLrbằng ảnhPTZA6oLr m3BQeEtPHẹ 3BQeEtPHtự chụp!”PTZA6oLr Mẹa5fM tôPTZA6oLri ta5fMự 3BQeEtPHtin nói.

Tôi khôPTZA6oLrng trana5fMh luậPTZA6oLrn vớa5fMi 3BQeEtPHmẹ na5fMữa, ngà3BQeEtPHy PTZA6oLrmai x3BQeEtPHem ảnha5fM 3BQeEtPHcủa thợ3BQeEtPH c3BQeEtPHhuyên nghiệp3BQeEtPH ca5fMhụp a5fMthì sẽPTZA6oLr khỏi3BQeEtPH nPTZA6oLrói luôn.

Xem x3BQeEtPHong buổ3BQeEtPHi biểPTZA6oLru diễn,3BQeEtPH tâ3BQeEtPHm tPTZA6oLrrạng cPTZA6oLrủa tôPTZA6oLri vàa5fM mẹa5fM a5fMvô cùn3BQeEtPHg tho3BQeEtPHải máPTZA6oLri. a5fMMẹ t3BQeEtPHôi nPTZA6oLrói: “Nhâna5fM ta5fMiện trua5fMng ta5fMâm t3BQeEtPHhương a5fMmại chưa5fMa đónPTZA6oLrg cửa,a5fM chúnPTZA6oLrg PTZA6oLrta đi3BQeEtPH lượPTZA6oLrn cha5fMút, xa5fMem đồng3BQeEtPH hồ!”

“Con cóPTZA6oLr 3BQeEtPHbao 3BQeEtPHgiờ tPTZA6oLrhích đPTZA6oLrồng hồa5fM đ3BQeEtPHâu? Cũnga5fM cha5fMẳng d3BQeEtPHùng PTZA6oLrđến”. 3BQeEtPHThời đ3BQeEtPHại ca5fMủa cPTZA6oLrhúng PTZA6oLrtôi b3BQeEtPHây gi3BQeEtPHờ 3BQeEtPHđại đ3BQeEtPHa số3BQeEtPH đPTZA6oLrều PTZA6oLrlấy 3BQeEtPHdi độngPTZA6oLr đểPTZA6oLr xa5fMem gia5fMờ rồa5fMi, vốa5fMn khônga5fM cóPTZA6oLr hPTZA6oLrứng th3BQeEtPHú vớiPTZA6oLr móa5fMn đồa5fM đeoa5fM a5fMtay ấPTZA6oLry nữa.

“Sắp đPTZA6oLrến a5fMmùa 3BQeEtPHxuân rồ3BQeEtPHi, ma5fMặc PTZA6oLráo lộPTZA6oLr cána5fMh tPTZA6oLray tPTZA6oLrrần rPTZA6oLra 3BQeEtPHcũng PTZA6oLrkhông đẹp”.

“Vậy mPTZA6oLrua a5fMcho PTZA6oLrcon PTZA6oLrchiếc PTZA6oLrvòng ngọc3BQeEtPH bícPTZA6oLrh đa5fMi, thếPTZA6oLr mớiPTZA6oLr đPTZA6oLrẹp”. Tô3BQeEtPHi đùaPTZA6oLr mẹ.

“Nếu ca5fMon thíc3BQeEtPHh, đợiPTZA6oLr hôa5fMm saa5fMu a5fMmẹ PTZA6oLrrút PTZA6oLrtiền tiết3BQeEtPH kPTZA6oLriệm đểa5fM m3BQeEtPHua 3BQeEtPHnhà ra5fMa mu3BQeEtPHa ch3BQeEtPHo 3BQeEtPHcon mộtPTZA6oLr chiếc3BQeEtPH!” Mẹ3BQeEtPH PTZA6oLrtôi cười.

“Thôi đừPTZA6oLrng ạ3BQeEtPH, mPTZA6oLrẹ a5fMdành ti3BQeEtPHền đểa5fM a5fMmua na5fMhà c3BQeEtPHho cPTZA6oLron đi!”

Mua ch3BQeEtPHo tô3BQeEtPHi mộtPTZA6oLr 3BQeEtPHcăn nhPTZA6oLrà luôna5fM lPTZA6oLrà a5fMtâm nguPTZA6oLryện của5fMa mẹ.PTZA6oLr Mẹa5fM PTZA6oLrthường nói,3BQeEtPH cPTZA6oLron gái3BQeEtPH nhất3BQeEtPH 3BQeEtPHđịnh phảiPTZA6oLr 3BQeEtPHcó PTZA6oLrnhà ra5fMiêng c3BQeEtPHủa mìnha5fM, nếuPTZA6oLr khôn3BQeEtPHg s3BQeEtPHau n3BQeEtPHày cãiPTZA6oLr nha3BQeEtPHu vớa5fMi chồngPTZA6oLr ca5fMũng khôngPTZA6oLr cóPTZA6oLr chPTZA6oLrỗ a5fMmà đi.3BQeEtPH L3BQeEtPHogic ta5fMhật kỳa5fM quặ3BQeEtPHc, nha5fMưng cũngPTZA6oLr ra5fMất thựca5fM tế.

Khi mẹ3BQeEtPH PTZA6oLrvà bốa5fM 3BQeEtPHly hôn,3BQeEtPH mẹPTZA6oLr ch3BQeEtPHẳng c3BQeEtPHó ca5fMhỗ nàPTZA6oLro đểPTZA6oLr maPTZA6oLrng 3BQeEtPHtôi đếPTZA6oLrn ởPTZA6oLr, đànhPTZA6oLr phảia5fM 3BQeEtPHsống chePTZA6oLrn chúca5fM mãi3BQeEtPH tronPTZA6oLrg k3BQeEtPHhông gia3BQeEtPHn pPTZA6oLrhòng kháca5fMh 3BQeEtPHbé PTZA6oLrtý của3BQeEtPH nh3BQeEtPHà b3BQeEtPHà ngo3BQeEtPHại, mã3BQeEtPHi đến3BQeEtPH nhiều3BQeEtPH na5fMăm 3BQeEtPHsau, PTZA6oLrkhi tôia5fM cóPTZA6oLr 3BQeEtPHthể 3BQeEtPHnhớ đượcPTZA6oLr mọia5fM chuyệPTZA6oLrn, PTZA6oLrcơ quaa5fMn của3BQeEtPH m3BQeEtPHẹ mớiPTZA6oLr PTZA6oLrcấp PTZA6oLrcho mộPTZA6oLrt că3BQeEtPHn 3BQeEtPHhộ nhỏPTZA6oLr a5fMhai buồna5fMg. NhưngPTZA6oLr trước3BQeEtPH sPTZA6oLrau thì3BQeEtPH vẫn3BQeEtPH làPTZA6oLr a5fMcơ qPTZA6oLruan 3BQeEtPHcấp, kha5fMông chắPTZA6oLrc a5fMngày na5fMào lại3BQeEtPH t3BQeEtPHhu hồ3BQeEtPHi, chúPTZA6oLrng tôiPTZA6oLr l3BQeEtPHại khônPTZA6oLrg 3BQeEtPHcó cPTZA6oLrhỗ ở3BQeEtPH n3BQeEtPHữa, cha5fMo n3BQeEtPHên mẹ3BQeEtPH kPTZA6oLrhông yPTZA6oLrên tâm,a5fM luPTZA6oLrôn PTZA6oLrghi nhPTZA6oLrớ via5fMệc muPTZA6oLra a5fMmột căPTZA6oLrn nhàPTZA6oLr riênPTZA6oLrg củaa5fM PTZA6oLrchúng tôi.

“Khoản ca5fMhi mua5fMa PTZA6oLrnhà mẹa5fM vẫn3BQeEtPH gPTZA6oLriữ ca5fMho a5fMcon màa5fM, a5fMđủ rồi!”a5fM 3BQeEtPHMẹ khoáca5fM taa5fMy tôa5fMi PTZA6oLrđi vềa5fM phía5fMa siêu3BQeEtPH thịa5fM PTZA6oLrHoa Đường.

“Mẹ thấy3BQeEtPH chúnga5fM ta5fMa khoá3BQeEtPHc t3BQeEtPHay n3BQeEtPHhau PTZA6oLrđi lưPTZA6oLrợn PTZA6oLrsiêu PTZA6oLrthị a5fMcó giốnga5fM haa5fMi cha5fMị 3BQeEtPHem không?”PTZA6oLr a5fMTôi a5fMtrêu đùaa5fM mẹ.

“Nếu gPTZA6oLriống đư3BQeEtPHợc th3BQeEtPHì tốt”.PTZA6oLr MPTZA6oLrẹ 3BQeEtPHthở PTZA6oLrdài nói.

“Giống, kPTZA6oLrhông tiPTZA6oLrn mẹ3BQeEtPH PTZA6oLrthử hỏiPTZA6oLr ngPTZA6oLrười khác3BQeEtPH xem”.3BQeEtPH TPTZA6oLrôi cố3BQeEtPH ý3BQeEtPH dựa3BQeEtPH sPTZA6oLrát và3BQeEtPHo mẹ.

“Hôm nàa5fMo chúPTZA6oLrng t3BQeEtPHa 3BQeEtPHđi chụpPTZA6oLr cáa5fMi dPTZA6oLrán gìPTZA6oLr đ3BQeEtPHó đi?a5fM Cá3BQeEtPHi đPTZA6oLró gọiPTZA6oLr là3BQeEtPH gPTZA6oLrì đấyPTZA6oLr 3BQeEtPHnhỉ? Da5fMán lên3BQeEtPH đia5fMện thoạia5fM dPTZA6oLri 3BQeEtPHđộng c3BQeEtPHủa con”.

“Ảnh đPTZA6oLrề can”.

“Đúng, ca5fMhính là3BQeEtPH a5fMnó, coa5fMn PTZA6oLrđưa ma5fMẹ đPTZA6oLri nha5fMé!” PTZA6oLrLúc PTZA6oLrmẹ PTZA6oLrtôi ha5fMưng PTZA6oLrphấn th3BQeEtPHì giốnga5fM nhPTZA6oLrư một3BQeEtPH đứaa5fM PTZA6oLrcon nítPTZA6oLr già.

“Được, khôPTZA6oLrng a5fMvấn đề3BQeEtPH gì3BQeEtPH! Mẹa5fM đúngPTZA6oLr làPTZA6oLr PTZA6oLrsành điệa5fMu quPTZA6oLrá đấy,PTZA6oLr c3BQeEtPHon còna5fM ca5fMhưa tPTZA6oLrừng ca5fMhụp b3BQeEtPHao giờ”.

Ở bêna5fM mẹ,3BQeEtPH lua5fMôn vPTZA6oLrui vẻ3BQeEtPH na5fMhư vậa5fMy, mẹPTZA6oLr PTZA6oLrchính l3BQeEtPHà chPTZA6oLrỗ da5fMựa a5fMcho 3BQeEtPHtâm hồa5fMn tôi.

 

6. TáPTZA6oLro Ph3BQeEtPHú SĩPTZA6oLr rPTZA6oLrơi đPTZA6oLrầy dướa5fMi đất

Lúc a5fMxem biể3BQeEtPHu 3BQeEtPHdiễn c3BQeEtPHa PTZA6oLrnhạc, tô3BQeEtPHi a5fMđể 3BQeEtPHđiện t3BQeEtPHhoại a5fMdi dộng3BQeEtPH ở3BQeEtPH chếa5fM độPTZA6oLr PTZA6oLryên lặng,PTZA6oLr PTZA6oLrcó mấy3BQeEtPH cuộc3BQeEtPH gọiPTZA6oLr đến3BQeEtPH nhPTZA6oLrưng đề3BQeEtPHu kh3BQeEtPHông b3BQeEtPHiết, mPTZA6oLrở PTZA6oLrdanh sáca5fMh cuộc3BQeEtPH gọiPTZA6oLr nhỡ3BQeEtPH ta5fMhấy đềuPTZA6oLr la5fMà củaPTZA6oLr Tiêu3BQeEtPH Viễn.

Tôi qu3BQeEtPHay lưPTZA6oLrng vớia5fM mẹPTZA6oLr đPTZA6oLrể g3BQeEtPHọi lPTZA6oLrại PTZA6oLrcho anPTZA6oLrh, gPTZA6oLriọng Tiêu3BQeEtPH Va5fMiễn mệt3BQeEtPH mỏiPTZA6oLr ở3BQeEtPH đầu3BQeEtPH bênPTZA6oLr kia5fMa, “KPTZA6oLrhông có3BQeEtPH viPTZA6oLrệc 3BQeEtPHgì đâu!”

“Vâng!” T3BQeEtPHôi đáp,a5fM quPTZA6oLray 3BQeEtPHđầu lạiPTZA6oLr PTZA6oLrthấy mẹa5fM đa3BQeEtPHng nPTZA6oLrhìn PTZA6oLrtôi da5fMò hỏi,a5fM thếa5fM l3BQeEtPHà 3BQeEtPHvội vàng3BQeEtPH dậpa5fM máy.

Thứ 3BQeEtPHhai điPTZA6oLr làm,3BQeEtPH nhPTZA6oLrận đượcPTZA6oLr thônPTZA6oLrg báoa5fM cPTZA6oLrủa a5fMCục, sẽa5fM đếna5fM kiểma5fM PTZA6oLrtra ta5fMiến đPTZA6oLrộ dự3BQeEtPH án.

Tôi đưa3BQeEtPH thôn3BQeEtPHg PTZA6oLrbáo ca5fMho T3BQeEtPHổ trưởng3BQeEtPH xPTZA6oLrem, ô3BQeEtPHng bảoPTZA6oLr t3BQeEtPHôi trựcPTZA6oLr tia5fMếp ma5fMang đếna5fM ch3BQeEtPHo T3BQeEtPHiêu Va5fMiễn PTZA6oLrvà a5fMNgô Duyệt.

Bộ dạng3BQeEtPH a5fMTiêu Viễn3BQeEtPH nhưPTZA6oLr khônga5fM đư3BQeEtPHợc nPTZA6oLrghỉ ngơ3BQeEtPHi a5fMđủ sa5fMức, “EmPTZA6oLr khôa5fMng trốna5fM tôiPTZA6oLr nữaa5fM à?”a5fM ĐPTZA6oLrây lPTZA6oLrà là3BQeEtPHm v3BQeEtPHiệc, 3BQeEtPHcó 3BQeEtPHthể trốna5fM a5fMtránh sao?

Tôi nhì3BQeEtPHn trê3BQeEtPHn bà3BQeEtPHn 3BQeEtPHanh đPTZA6oLrặt hPTZA6oLrai tấm3BQeEtPH PTZA6oLrvé x3BQeEtPHem PTZA6oLrbiểu diênPTZA6oLr cPTZA6oLra nhạc,3BQeEtPH tr3BQeEtPHên v3BQeEtPHé PTZA6oLrin hàngPTZA6oLr 3BQeEtPH2 sốa5fM 8a5fM, số3BQeEtPH 103BQeEtPH, chẳnga5fM lẽ…

Tôi chợtPTZA6oLr hia5fMểu PTZA6oLrra, a5fMthì a5fMra đa5fMây cha5fMính la5fMà điềuPTZA6oLr ngạcPTZA6oLr nhiê3BQeEtPHn thú3BQeEtPH 3BQeEtPHvị PTZA6oLrmà a5fManh a5fMđã nói!

“Anh cũng3BQeEtPH điPTZA6oLr xea5fMm buổiPTZA6oLr biểuPTZA6oLr diễnPTZA6oLr cPTZA6oLra nhạca5fM à?”a5fM TôiPTZA6oLr ha5fMỏi thăm3BQeEtPH dò.

“Không, a5fManh chư3BQeEtPHa baa5fMo gi3BQeEtPHờ tPTZA6oLrhích Lưa5fMu Đức3BQeEtPH H3BQeEtPHoa”. APTZA6oLrnh lạn3BQeEtPHh lù3BQeEtPHng nói.

“Thế la5fMấy vPTZA6oLré na5fMày đểPTZA6oLr lPTZA6oLràm gPTZA6oLrì?” Thậa5fMt phíPTZA6oLr chPTZA6oLrỗ nPTZA6oLrgồi PTZA6oLrtốt nhPTZA6oLrư vậy.

“Người kháPTZA6oLrc tPTZA6oLrặng, tiếca5fM làa5fM tặngPTZA6oLr PTZA6oLrnhầm a5fMngười rồi”.

Vẫn 3BQeEtPHcòn nói3BQeEtPH cứn3BQeEtPHg, k3BQeEtPHhông nóa5fMi ta5fMhì thôi.

 

“Tiêu Viễn,3BQeEtPH e3BQeEtPHm cầ3BQeEtPHn nóia5fM chuyện3BQeEtPH vớa5fMi aPTZA6oLrnh 3BQeEtPHvề PTZA6oLrquy hoạ3BQeEtPHch lắp3BQeEtPH đặtPTZA6oLr cápPTZA6oLr điện3BQeEtPH PTZA6oLrcủa dựPTZA6oLr á3BQeEtPHn này”.a5fM 3BQeEtPHNgô DuyệtPTZA6oLr PTZA6oLrđang ở3BQeEtPH cửaPTZA6oLr, ta5fMrên ta5fMay PTZA6oLrcầm PTZA6oLrmột tệPTZA6oLrp bPTZA6oLrản vẽ3BQeEtPH PTZA6oLrphác thảo.

“Tôi c3BQeEtPHòn cóPTZA6oLr việa5fMc khPTZA6oLrác, 3BQeEtPHxin phPTZA6oLrép PTZA6oLrvề t3BQeEtPHrước ạ!”3BQeEtPH TPTZA6oLrôi vội3BQeEtPH PTZA6oLrvàng nhườ3BQeEtPHng đưPTZA6oLrờng ch3BQeEtPHo NgPTZA6oLrô Duyệt.

“Em 3BQeEtPHcũng 3BQeEtPHngồi ở3BQeEtPH đây,3BQeEtPH 3BQeEtPHnghe cùng!PTZA6oLr” Tia5fMêu ViễnPTZA6oLr PTZA6oLrra la5fMệnh c3BQeEtPHho a5fMtôi, hôm3BQeEtPH 3BQeEtPHnay sắca5fM mặta5fM a5fManh kha5fMông đưPTZA6oLrợc t3BQeEtPHốt, chắca5fM làPTZA6oLr d3BQeEtPHo cha5fMưa đượca5fM nghỉPTZA6oLr na5fMgơi PTZA6oLrđầy đủ.

Ngô DuPTZA6oLryệt nhPTZA6oLríu PTZA6oLrmày, 3BQeEtPHnói: “Tiểu3BQeEtPH PTZA6oLrKhả có3BQeEtPH th3BQeEtPHể kPTZA6oLrhông cầna5fM nghe”.

“Đúng, đúng!PTZA6oLr Tô3BQeEtPHi PTZA6oLrkhông cầPTZA6oLrn 3BQeEtPHphải n3BQeEtPHghe ạ!”a5fM TôPTZA6oLri a5fMcười theo.

“Cô ấya5fM ta5fMừng PTZA6oLrhọc a5fMkhoa tự3BQeEtPH 3BQeEtPHnhiên, a5fMmà đâa5fMy lạ3BQeEtPHi chínha5fM làPTZA6oLr chuyPTZA6oLrên ngà3BQeEtPHnh PTZA6oLrcô ấyPTZA6oLr PTZA6oLrhọc, PTZA6oLrtại saPTZA6oLro lạPTZA6oLri PTZA6oLrkhông thPTZA6oLrể ngha5fMe?” PTZA6oLrTiêu Vi3BQeEtPHễn c3BQeEtPHó vẻ3BQeEtPH cốPTZA6oLr bắtPTZA6oLr é3BQeEtPHp tPTZA6oLrôi ở3BQeEtPH lại.

“Tại sa5fMao an3BQeEtPHh biPTZA6oLrết?” NgPTZA6oLrô DuPTZA6oLryệt nga5fMạc 3BQeEtPHnhiên nhì3BQeEtPHn 3BQeEtPHtôi vàa5fM Tiêu3BQeEtPH Viễn.

“Tại sa3BQeEtPHo kh3BQeEtPHông a5fMbiết? Bọna5fM PTZA6oLranh họca5fM cùnPTZA6oLrg 3BQeEtPHmột tr3BQeEtPHường Đạia5fM học”.

“Tổng g3BQeEtPHiám sPTZA6oLrát 3BQeEtPHTiêu!” Ta5fMôi mPTZA6oLruốn na5fMgăn ana5fMh lại.

Nhưng Tia5fMêu ViễPTZA6oLrn liếca5fM n3BQeEtPHhìn tôiPTZA6oLr, vẫa5fMn tia5fMếp tPTZA6oLrục nói3BQeEtPH: “HơnPTZA6oLr nữaa5fM cPTZA6oLrô ấya5fM ta5fMừng làa5fM bạnPTZA6oLr gáiPTZA6oLr c3BQeEtPHủa anha5fM, ana5fMh có3BQeEtPH thểPTZA6oLr kPTZA6oLrhông hia5fMểu côPTZA6oLr ấy3BQeEtPH sao?”

Sắc mặt3BQeEtPH N3BQeEtPHgô Da5fMuyệt độta5fM nhiPTZA6oLrên 3BQeEtPHtrắng bệch.

Phó tổPTZA6oLrng giám3BQeEtPH sát,a5fM a5fMđừng na5fMghe an3BQeEtPHh ấy3BQeEtPH nó3BQeEtPHi nhảm3BQeEtPH”. Tôi3BQeEtPH vội3BQeEtPH vàngPTZA6oLr 3BQeEtPHgiải thích,a5fM “Hồia5fM PTZA6oLrđi hPTZA6oLrọc chPTZA6oLrỉ là3BQeEtPH PTZA6oLrđùa vPTZA6oLrui thôi”.

“Ai đùaPTZA6oLr vPTZA6oLrui vớia5fM ea5fMm c3BQeEtPHhứ?” SPTZA6oLrắc mặtPTZA6oLr Tia5fMêu ViễnPTZA6oLr cànPTZA6oLrg ka5fMhó a5fMcoi, ga5fMiận dPTZA6oLrữ a5fMnhìn tôi.

“Tiêu Va5fMiễn, 3BQeEtPHsao PTZA6oLranh lPTZA6oLrại có3BQeEtPH thểPTZA6oLr đối3BQeEtPH xPTZA6oLrử PTZA6oLrvới a5fMem na5fMhư vậy?”3BQeEtPH Nga5fMô DuPTZA6oLryệt 3BQeEtPHbật khócPTZA6oLr, sa5fMau đóa5fM chạyPTZA6oLr vụta5fM r3BQeEtPHa ngoài.

“Tại PTZA6oLrsao an3BQeEtPHh lạa5fMi cứPTZA6oLr phảa5fMi nóiPTZA6oLr vớ3BQeEtPHi côa5fM ấa5fMy điPTZA6oLrều đa5fMó? TPTZA6oLrại sPTZA6oLrao PTZA6oLrcòn a5fMnói rPTZA6oLra tPTZA6oLrrước mặa5fMt em?”

Tôi PTZA6oLrcũng khóc3BQeEtPH, 3BQeEtPHmối qu3BQeEtPHan a5fMhệ p3BQeEtPHhức tạp3BQeEtPH thếa5fM nPTZA6oLrày, bảoa5fM PTZA6oLrtôi saPTZA6oLru 3BQeEtPHnày cPTZA6oLròn tiếa5fMp a5fMtục a5fMlàm vPTZA6oLriệc ởPTZA6oLr đây3BQeEtPH thếa5fM nào3BQeEtPH đượa5fMc cha5fMứ. Tiê3BQeEtPHu Via5fMễn a3BQeEtPHnh ka5fMhông đểa5fM 3BQeEtPHý, vPTZA6oLrì 3BQeEtPHchỗ dựa3BQeEtPH phíPTZA6oLra sPTZA6oLrau an3BQeEtPHh v3BQeEtPHững chắc,a5fM h3BQeEtPHoàn toa5fMàn cóa5fM thể3BQeEtPH nPTZA6oLrói PTZA6oLrđi làPTZA6oLr đi3BQeEtPH, ta5fMôi PTZA6oLrthì a5fMlàm tha5fMế PTZA6oLrnào đPTZA6oLrược đây?

“Anh xiPTZA6oLrn lỗi,a5fM a3BQeEtPHnh không3BQeEtPH ta5fMhể không3BQeEtPH nóiPTZA6oLr ra!”a5fM TiPTZA6oLrêu Va5fMiễn lắcPTZA6oLr PTZA6oLrvai tôi,3BQeEtPH “Nếua5fM còPTZA6oLrn k3BQeEtPHhông nPTZA6oLrói, nga5fMười nhPTZA6oLrà a5fMsẽ PTZA6oLrbắt aPTZA6oLrnh đíPTZA6oLrnh hôna5fM vớPTZA6oLri cPTZA6oLrô ấy”.

“Hai ng3BQeEtPHười đíPTZA6oLrnh PTZA6oLrhôn đa5fMược rồ3BQeEtPHi, 3BQeEtPHtại s3BQeEtPHao pPTZA6oLrhải kéo3BQeEtPH a5fMem vào?”3BQeEtPH PTZA6oLrTôi khóc.

“Ngốc ạ,PTZA6oLr chẳngPTZA6oLr 3BQeEtPHlẽ e3BQeEtPHm a5fMkhông hiểPTZA6oLru sa5fMao? a5fMTừ trPTZA6oLrước đa5fMến na3BQeEtPHy n3BQeEtPHgười PTZA6oLranh yêa5fMu chỉ3BQeEtPH cóa5fM mìn3BQeEtPHh a5fMem!” 3BQeEtPHTiêu VPTZA6oLriễn ôa5fMm cha5fMặt lấy3BQeEtPH tôPTZA6oLri, giọnga5fM nói3BQeEtPH tPTZA6oLrha thiết.

Tim 3BQeEtPHđau gầ3BQeEtPHn 3BQeEtPHnhư mPTZA6oLruốn a5fMnghẹt thởPTZA6oLr, tạia5fM saa5fMo? TạiPTZA6oLr sa3BQeEtPHo 3BQeEtPHbao nhiêua5fM na5fMăm tr3BQeEtPHôi a5fMqua rồiPTZA6oLr mPTZA6oLrới nói3BQeEtPH vớa5fMi tô3BQeEtPHi nhữngPTZA6oLr điều3BQeEtPH ấy?

Hai chân3BQeEtPH ta5fMôi rãPTZA6oLr ra5fMời, dựPTZA6oLra sáa5fMt PTZA6oLrvào ngPTZA6oLrực TiêuPTZA6oLr Viễn.

Ngô DuyPTZA6oLrệt PTZA6oLrmấy ngày3BQeEtPH l3BQeEtPHiền PTZA6oLrkhông lộa5fM diệ3BQeEtPHn a5fMở Tổa5fM dựa5fM án.

Tổ kiểm3BQeEtPH 3BQeEtPHtra cPTZA6oLrủa Cụa5fMc 3BQeEtPHdo đícha5fM thâa5fMn 3BQeEtPHCục trPTZA6oLrưởng PTZA6oLrdẫn đầa5fMu a5fMxuống kiPTZA6oLrểm tra5fMa a5fMdự ánPTZA6oLr, a5fMgiáo s3BQeEtPHư ĐiềnPTZA6oLr PTZA6oLrDuy Nia5fMên đóngPTZA6oLr vaa5fMi tròa5fM a5fMcố v3BQeEtPHẫn. TiêPTZA6oLru ViPTZA6oLrễn vPTZA6oLrà a5fMTổ trưởnga5fM điPTZA6oLr cùPTZA6oLrng đế3BQeEtPHn c3BQeEtPHác nơa5fMi, t3BQeEtPHôi PTZA6oLrđi pa5fMhía 3BQeEtPHsau phụPTZA6oLr 3BQeEtPHtrách g3BQeEtPHhi chép.

Đi hếtPTZA6oLr một3BQeEtPH vònga5fM, mọ3BQeEtPHi ngườia5fM ngồiPTZA6oLr lPTZA6oLrại nghỉa5fM ngơi,PTZA6oLr Cụa5fMc tra5fMưởng vàPTZA6oLr T3BQeEtPHiêu Viễ3BQeEtPHn PTZA6oLrngồi phíaa5fM ta5fMrước tôa5fMi, ngượca5fM lạ3BQeEtPHi, giáPTZA6oLro sưPTZA6oLr Đ3BQeEtPHiền a5fMngồi bê3BQeEtPHn cạnhPTZA6oLr tôi.

“Tiêu Via5fMễn na5fMày, ca5fMó 3BQeEtPHphải cháuPTZA6oLr vPTZA6oLrới Duyệta5fM 3BQeEtPHDuyệt c3BQeEtPHãi PTZA6oLrnhau khônga5fM?” Cụa5fMc trư3BQeEtPHởng ânPTZA6oLr 3BQeEtPHcần 3BQeEtPHnói ch3BQeEtPHuyện a5fMgia đìPTZA6oLrnh v3BQeEtPHới Ti3BQeEtPHêu Viễn.

Tiêu Viễ3BQeEtPHn k3BQeEtPHhông a5fMnói gì.

“Thanh PTZA6oLrniên với3BQeEtPH 3BQeEtPHnhau k3BQeEtPHhông tránha5fM đượcPTZA6oLr việa5fMc ca5fMãi c3BQeEtPHọ, đừng3BQeEtPH bậna5fM tâm.3BQeEtPH C3BQeEtPHháu cũng3BQeEtPH a5fMbiết tPTZA6oLrính PTZA6oLrcách DuyệPTZA6oLrt Duyệa5fMt rồ3BQeEtPHi đấy,PTZA6oLr tín3BQeEtPHh cònPTZA6oLr tPTZA6oLrrẻ coa5fMn, chuyện3BQeEtPH gìa5fM PTZA6oLrcũng ta5fMhích chấpPTZA6oLr nhặt,PTZA6oLr nha5fMường na5fMhịn a5fMnó chúta5fM, d3BQeEtPHù saPTZA6oLro cũnga5fM sPTZA6oLrắp a5fMđính a5fMhôn rồia5fM mà!”

Tiêu Viễa5fMn quaa5fMy xuốn3BQeEtPHg 3BQeEtPHliếc nh3BQeEtPHìn ta5fMôi, á3BQeEtPHnh mắtPTZA6oLr 3BQeEtPHđen thẫmPTZA6oLr lộ3BQeEtPH ra5fMa vẻa5fM cươnga5fM nghị3BQeEtPH, sPTZA6oLrau PTZA6oLrđó a5fMquay sanPTZA6oLrg nPTZA6oLrói với3BQeEtPH a5fMCục ta5fMrưởng PTZA6oLrNgô: “a5fMBác Na5fMgô… chPTZA6oLráu ngPTZA6oLrhĩ cháu3BQeEtPH 3BQeEtPHvà Ngô3BQeEtPH DuyệtPTZA6oLr khôna5fMg hợp3BQeEtPH nhau!”

“Thằng béPTZA6oLr này,3BQeEtPH nóia5fM cáa5fMi gì3BQeEtPH nPTZA6oLrgớ ngẩ3BQeEtPHn? Haa5fMi đứa3BQeEtPH 3BQeEtPHlà thaPTZA6oLrnh 3BQeEtPHmai trúa5fMc mã3BQeEtPH, l3BQeEtPHà 3BQeEtPHmột đôia5fM 3BQeEtPHquá đẹp”.a5fM Cụa5fMc tra5fMưởng vỗa5fM 3BQeEtPHvai Tiêa5fMu Viễna5fM cưa5fMời hPTZA6oLra h3BQeEtPHả PTZA6oLrnói: a5fM“Mấy ngàPTZA6oLry t3BQeEtPHrước 3BQeEtPHbố a5fMcháu 3BQeEtPHcòn gọi3BQeEtPH đi3BQeEtPHện 3BQeEtPHhỏi a5fMbác đặPTZA6oLrt tiệa5fMc đính3BQeEtPH PTZA6oLrhôn ởPTZA6oLr đâa5fMu nữa”.

“Thưa bácPTZA6oLr PTZA6oLrNgô, cháPTZA6oLru nga5fMhĩ 3BQeEtPHsẽ kha5fMông cóa5fM tia5fMệc đ3BQeEtPHính hôna5fM đâuPTZA6oLr ạ!”3BQeEtPH Tiê3BQeEtPHu Viễna5fM nóPTZA6oLri nhỏ.

“Đúng là3BQeEtPH gia5fMận dỗiPTZA6oLr thậtPTZA6oLr rồi!”a5fM CụPTZA6oLrc trưởngPTZA6oLr vẫnPTZA6oLr cPTZA6oLrười hPTZA6oLra PTZA6oLrha, “Nh3BQeEtPHưng, haPTZA6oLri a5fMđứa cãia5fM nha3BQeEtPHu m3BQeEtPHấy na5fMgày rồPTZA6oLri lại3BQeEtPH ổn3BQeEtPH thôi”.

Nghỉ ngơ3BQeEtPHi xona5fMg rồi,PTZA6oLr 3BQeEtPHmọi PTZA6oLrngười lại3BQeEtPH tiế3BQeEtPHp tụa5fMc PTZA6oLrđi, đếnPTZA6oLr hiệna5fM trườa5fMng xePTZA6oLrm a5fMtình trạa5fMng PTZA6oLrthi côna5fMg. Tôi3BQeEtPH đia5fM cácPTZA6oLrh x3BQeEtPHa ph3BQeEtPHía saua5fM, tPTZA6oLrâm ta5fMrạng a5fMthật khó3BQeEtPH tả.

Giáo sư3BQeEtPH Điềna5fM vPTZA6oLrỗ va3BQeEtPHi 3BQeEtPHtôi nóPTZA6oLri: 3BQeEtPH“Này, bạna5fM trẻa5fM, la5fMấy lạiPTZA6oLr tina5fMh PTZA6oLrthần điPTZA6oLr nào”.

Tôi nhìna5fM ônga5fM c3BQeEtPHảm kích,3BQeEtPH kìa5fMm a5fMchế nhữ3BQeEtPHng cảm3BQeEtPH a5fMxúc b3BQeEtPHộc phá3BQeEtPHt muố3BQeEtPHn ò3BQeEtPHa khóc.

Tranh ta5fMhủ thờPTZA6oLri gia3BQeEtPHn đếna5fM chPTZA6oLrỗ PTZA6oLrở củaa5fM Ca5fMhương Ng3BQeEtPHự, giPTZA6oLrúp a5fManh 3BQeEtPHta a5fMcho cáa5fM ăn.

Có t3BQeEtPHiền đú3BQeEtPHng a5fMlà tốtPTZA6oLr thậa5fMt, cóa5fM PTZA6oLrthể a5fMmột mìnPTZA6oLrh ởPTZA6oLr tron3BQeEtPHg nga5fMôi 3BQeEtPHnhà 3BQeEtPHto tPTZA6oLrhế nà3BQeEtPHy, riêa5fMng p3BQeEtPHhòng khácPTZA6oLrh đãPTZA6oLr 3BQeEtPHcó PTZA6oLrhai cáPTZA6oLri, PTZA6oLrmỗi phòa5fMng đề3BQeEtPHu đặa5fMt mộ3BQeEtPHt ba5fMể a5fMcá to3BQeEtPH. T3BQeEtPHrong b3BQeEtPHể PTZA6oLrcá cóa5fM đa5fMủ lPTZA6oLroại màua5fM sắa5fMc hìnhPTZA6oLr dángPTZA6oLr, chủnPTZA6oLrg PTZA6oLrloại đa3BQeEtPH dạng,a5fM a5fMtôi k3BQeEtPHhông c3BQeEtPHó 3BQeEtPHkinh nghia5fMệm na5fMuôi c3BQeEtPHá PTZA6oLrnên ka5fMhông PTZA6oLrphân biệta5fM c3BQeEtPHụ 3BQeEtPHthể đượca5fM 3BQeEtPHlũ cáPTZA6oLr nàa5fMy giốngPTZA6oLr ga5fMì, chPTZA6oLrỉ biếa5fMt rấtPTZA6oLr nhiPTZA6oLrều loa5fMại chưa3BQeEtPH thấya5fM bPTZA6oLrao g3BQeEtPHiờ, cóa5fM tha5fMể đúnPTZA6oLrg PTZA6oLrlà ra5fMất qa5fMuý hiếm.

Thức ăna5fM của3BQeEtPH cáa5fM đểPTZA6oLr trêna5fM bàn,3BQeEtPH ta5fMôi la5fMấy một3BQeEtPH ía5fMt thảPTZA6oLr xuốnPTZA6oLrg, l3BQeEtPHũ c3BQeEtPHá nha5fMỏ bPTZA6oLrắt đầuPTZA6oLr trPTZA6oLranh nhaa5fMu ăna5fM, một3BQeEtPH lPTZA6oLrúc a5fMthôi PTZA6oLrđã ăa5fMn hếta5fM sạch,3BQeEtPH PTZA6oLrtôi a5fMlại đổ3BQeEtPH vPTZA6oLrào mộtPTZA6oLr PTZA6oLrít, la5fMại a5fMăn hết.PTZA6oLr a5fMXem 3BQeEtPHra lũ3BQeEtPH nhPTZA6oLróc 3BQeEtPHnày a5fMđúng làPTZA6oLr a5fMđói rồi,a5fM t3BQeEtPHôi quyếtPTZA6oLr địa5fMnh đa5fMổ cả3BQeEtPH gó3BQeEtPHi a5fMto vàa5fMo, PTZA6oLrcho a5fMbọn cPTZA6oLrhúng PTZA6oLrăn no.

Cho PTZA6oLrcá ăPTZA6oLrn 3BQeEtPHxong, r3BQeEtPHa khỏia5fM nhPTZA6oLrà Chươna5fMg 3BQeEtPHNgự, t3BQeEtPHôi a5fMgọi điệa5fMn ca5fMho Tiêu3BQeEtPH ViễnPTZA6oLr, “Chúnga5fM ta5fMa PTZA6oLrđến tPTZA6oLrrường ăPTZA6oLrn cơ3BQeEtPHm căngPTZA6oLr ti3BQeEtPHn đi”.

Tiêu a5fMViễn mặc3BQeEtPH trPTZA6oLrên a5fMngười bộ3BQeEtPH thểa5fM PTZA6oLrthao màua5fM 3BQeEtPHtrắng, đứngPTZA6oLr ởPTZA6oLr cPTZA6oLrổng ta5fMrường đợia5fM tôi.

Nhà ăn3BQeEtPH cPTZA6oLrăn b3BQeEtPHản kha5fMông t3BQeEtPHhay đổiPTZA6oLr 3BQeEtPHgì, chỉPTZA6oLr la5fMà khônga5fM ca5fMòn cuna5fMg cấpPTZA6oLr PTZA6oLrcanh trứnga5fM a5fMcà c3BQeEtPHhua miễna5fM phíPTZA6oLr nữaPTZA6oLr. Tô3BQeEtPHi va5fMà Tiê3BQeEtPHu Viễn3BQeEtPH a5fMmua 3BQeEtPHhai suấta5fM cơ3BQeEtPHm rướia5fM sốta5fM thịa5fMt gàa5fM, 3BQeEtPHtìm mộta5fM ch3BQeEtPHỗ PTZA6oLrvắng người3BQeEtPH ngồi3BQeEtPH xuống.

Vẫn làa5fM cảnhPTZA6oLr tượna5fMg củaPTZA6oLr năm3BQeEtPH đó,a5fM 3BQeEtPHchỉ c3BQeEtPHó PTZA6oLrvị củPTZA6oLra móPTZA6oLrn PTZA6oLrcơm rướiPTZA6oLr l3BQeEtPHà hoàn3BQeEtPH toàna5fM k3BQeEtPHhông a5fMgiống năa5fMm 3BQeEtPHđó nữa.

Ăn ca5fMơm 3BQeEtPHxong, Ta5fMiêu Viễn3BQeEtPH 3BQeEtPHnói: “Chúng3BQeEtPH ta5fMa r3BQeEtPHa PTZA6oLrsân vậna5fM độnga5fM đi,PTZA6oLr xa5fMem ana5fMh bâya5fM gPTZA6oLriờ còn3BQeEtPH cPTZA6oLró t3BQeEtPHhể chạPTZA6oLry 3BQeEtPH1500m nữaa5fM khôa5fMng”. L3BQeEtPHúc PTZA6oLrnày ta5fMôi PTZA6oLrmới chú3BQeEtPH a5fMý đếa5fMn a3BQeEtPHnh đi3BQeEtPH 3BQeEtPHđôi giPTZA6oLrày PTZA6oLrthể tPTZA6oLrhao NiPTZA6oLrke cũa5fM đó.

“Anh 3BQeEtPHvẫn đPTZA6oLri đôia5fM giàya5fM nàya5fM à?”

“Muốn PTZA6oLrthay đô3BQeEtPHi mới,PTZA6oLr va5fMẫn chPTZA6oLrưa cPTZA6oLró ngư3BQeEtPHời đa5fMưa aa5fMnh 3BQeEtPHđi mua”.PTZA6oLr AnPTZA6oLrh n3BQeEtPHhìn PTZA6oLrtôi cười.

Tôi cPTZA6oLrúi đầu3BQeEtPH PTZA6oLrlẩn PTZA6oLrtránh á3BQeEtPHnh nhìna5fM trPTZA6oLrìu mếnPTZA6oLr củaPTZA6oLr anhPTZA6oLr, PTZA6oLr“Đợi cóa5fM th3BQeEtPHời 3BQeEtPHgian PTZA6oLrlại đưa3BQeEtPH 3BQeEtPHanh đi3BQeEtPH muPTZA6oLra đPTZA6oLrôi mớPTZA6oLri nhé,PTZA6oLr nhưa5fMng PTZA6oLranh phảia5fM tựa5fM PTZA6oLrbỏ tiền”.

“Điền Khả3BQeEtPH Lạc,a5fM a5fMem a5fMthật 3BQeEtPHlà PTZA6oLrkeo kiệt”.PTZA6oLr VPTZA6oLrẫn na5fMguyên vPTZA6oLrăn lờia5fM phêa5fM pa5fMhán tôia5fM năma5fM đó.

Tôi a5fMđứng ba5fMên đườngPTZA6oLr biêna5fM PTZA6oLrchạy gPTZA6oLriúp aa5fMnh ba5fMấm thời3BQeEtPH giaPTZA6oLrn, rất3BQeEtPH n3BQeEtPHhiều s3BQeEtPHinh viPTZA6oLrên t3BQeEtPHrên 3BQeEtPHsân 3BQeEtPHvận độa5fMng nhìPTZA6oLrn chúna5fMg tôa5fMi, a5fMnhất là3BQeEtPH cáa5fMc côPTZA6oLr 3BQeEtPHgái, nhìn3BQeEtPH TPTZA6oLriêu Viễna5fM bằPTZA6oLrng đ3BQeEtPHôi mắt3BQeEtPH rạngPTZA6oLr rỡ.

Tôi ka5fMéo TiPTZA6oLrêu Viễa5fMn, “Đi3BQeEtPH thôia5fM, cơm3BQeEtPH xoa5fMng khôna5fMg đượ3BQeEtPHc a5fMvận độngPTZA6oLr mạnh”.

Tôi vPTZA6oLrà Tia5fMêu ViễnPTZA6oLr a5fMnắm t3BQeEtPHay nha5fMau lặPTZA6oLrng lẽ3BQeEtPH đa5fMi 3BQeEtPHdọc a5fMtheo bờa5fM sôPTZA6oLrng, dườn3BQeEtPHg nh3BQeEtPHư trởPTZA6oLr lạiPTZA6oLr thwoi3BQeEtPHf đa5fMiểm ma5fMới qa5fMuen nha5fMau của3BQeEtPH 3BQeEtPHnhiều PTZA6oLrnăm trước.

“Đợi 3BQeEtPHdự án3BQeEtPH nPTZA6oLrày kếtPTZA6oLr thúc,3BQeEtPH ch3BQeEtPHúng tPTZA6oLra đ3BQeEtPHi đăna5fMg ka5fMý kếa5fMt hôPTZA6oLrn nhé”PTZA6oLr. Tiê3BQeEtPHu Viễna5fM độta5fM nha5fMiên nói.

“Kết hôa5fMn?” PTZA6oLrTôi khôna5fMg cPTZA6oLró mộa5fMt ca5fMhút ca5fMhuẩn bị3BQeEtPH tâPTZA6oLrm lPTZA6oLrý ga5fMì, “TạiPTZA6oLr sao?”

“Tất nhiPTZA6oLrên 3BQeEtPHlà vì3BQeEtPH PTZA6oLranh PTZA6oLryêu ema5fM!” Ta5fMiêu 3BQeEtPHViễ dừn3BQeEtPHg lạia5fM, hô3BQeEtPHn lPTZA6oLrên môa5fMi tôi.

Lần đầPTZA6oLru tiêa5fMn PTZA6oLranh PTZA6oLrhôn tôPTZA6oLri nha5fMư vậa5fMy, ta5fMôi sữn3BQeEtPHg sờa5fM PTZA6oLrkinh ngạc.

“Sao vậa5fMy, vẫna5fM 3BQeEtPHmuốn a5fMnữa 3BQeEtPHà?” Ana5fMh nha5fMư a5fMbị na5fMghiện, lạia5fM sấn3BQeEtPH tớPTZA6oLri PTZA6oLrhôn tôi.

Môi Tiêa5fMu Viễna5fM có3BQeEtPH vịa5fM a5fMse 3BQeEtPHse ngọPTZA6oLrt, PTZA6oLrmịn 3BQeEtPHmàng, ẩPTZA6oLrm ướ3BQeEtPH, 3BQeEtPHmềm dPTZA6oLrịu ấna5fM tPTZA6oLrrên môia5fM tôi.

“Tiêu Viễn,a5fM an3BQeEtPHh s3BQeEtPHẽ kh3BQeEtPHông r3BQeEtPHời xa5fMa ea5fMm ca5fMhứ?” Tô3BQeEtPHi luônPTZA6oLr cảmPTZA6oLr thPTZA6oLrấy đPTZA6oLriều tuyệt3BQeEtPH da5fMiệu tPTZA6oLrhế nàyPTZA6oLr lạiPTZA6oLr khônPTZA6oLrg phảPTZA6oLri l3BQeEtPHà sựPTZA6oLr thật.

“Sẽ khôPTZA6oLrng baPTZA6oLro gia5fMờ nữ3BQeEtPHa!” 3BQeEtPHAnh giữPTZA6oLr chặt3BQeEtPH miệnPTZA6oLrg tôa5fMi, “TPTZA6oLrập PTZA6oLrtrung đa5fMi, đa5fMừng nóia5fM nữa…”

Tiêu Viễa5fMn PTZA6oLrđưa thẳnga5fM tPTZA6oLrôi về3BQeEtPH đếna5fM 3BQeEtPHcửa PTZA6oLrnhà, a5fM“Anh m3BQeEtPHuốn vàa5fMo gặpa5fM mẹPTZA6oLr em!PTZA6oLr” An3BQeEtPHh lần3BQeEtPH ca5fMhần ởa5fM đóa5fM k3BQeEtPHhông mPTZA6oLruốn đi.

“Lần s3BQeEtPHau nh3BQeEtPHé, e3BQeEtPHm a5fMvề nóia5fM vớa5fMi mẹPTZA6oLr mộtPTZA6oLr tia5fMếng trướcPTZA6oLr PTZA6oLrđã, ta5fMránh PTZA6oLrlàm mẹPTZA6oLr giậa5fMt mPTZA6oLrình, ma5fMẹ vẫna5fM a5fMluôn nghPTZA6oLrĩ anPTZA6oLrh đan3BQeEtPHg ở3BQeEtPH nướca5fM ngoài”.

“Chúng 3BQeEtPHta 3BQeEtPHlàm cùnPTZA6oLrg 3BQeEtPHở ma5fMột cơa5fM quaPTZA6oLrn, a5fMem đãa5fM khônPTZA6oLrg nó3BQeEtPHi 3BQeEtPHvới ca5fMô à?”

Tiêu a5fMViễn dùa5fMng haa5fMi cáa5fMnh PTZA6oLrtay PTZA6oLrgiữ tô3BQeEtPHi 3BQeEtPHlại mộa5fMt góc3BQeEtPH nhỏ.

“Em sợa5fM m3BQeEtPHẹ khônPTZA6oLrg thíca5fMh a3BQeEtPHnh đấy”.

“Mẹ vợa5fM g3BQeEtPHặp cPTZA6oLron PTZA6oLrrể, PTZA6oLrcó PTZA6oLrgì ma5fMà khôn3BQeEtPHg thícPTZA6oLrh?” PTZA6oLrAnh đắca5fM ýa5fM nói.

“Được rồ3BQeEtPHi, lầnPTZA6oLr s3BQeEtPHau a3BQeEtPHnh ha5fMãy đến”.a5fM a5fMTôi đẩyPTZA6oLr a5fManh r3BQeEtPHa, “NhanPTZA6oLrh PTZA6oLrvề n3BQeEtPHhà nPTZA6oLrgủ đPTZA6oLri, a5fMngày maPTZA6oLri cònPTZA6oLr đ3BQeEtPHi làa5fMm chứ”.

Mẹ t3BQeEtPHôi đã3BQeEtPH n3BQeEtPHgủ rồi.3BQeEtPH T3BQeEtPHôi nhẹPTZA6oLr nhàPTZA6oLrng PTZA6oLrmở cửa3BQeEtPH PTZA6oLrsợ đánhPTZA6oLr thức3BQeEtPH a5fMmẹ, gầna5fM đâ3BQeEtPHy, mẹa5fM 3BQeEtPHtoàn ng3BQeEtPHủ sớm.

Tắm 3BQeEtPHxong, nằm3BQeEtPH trêa5fMn giườn3BQeEtPHg, tráia5fM t3BQeEtPHim r3BQeEtPHộn rãPTZA6oLr mới3BQeEtPH chịa5fMu trầ3BQeEtPHm lắnga5fM xuống.

Tiêu Viễn,3BQeEtPH chúngPTZA6oLr t3BQeEtPHa tha5fMật sựPTZA6oLr ca5fMó thểa5fM a5fMở bên3BQeEtPH nPTZA6oLrhau PTZA6oLrkhông? Ta5fMại saa5fMo trPTZA6oLrong PTZA6oLrlòng tPTZA6oLrôi cứPTZA6oLr 3BQeEtPHthấp thỏm3BQeEtPH kha5fMông yên?

Ngày hôa5fMm sa5fMau đia5fM làm3BQeEtPH, tPTZA6oLrổ dự3BQeEtPH a5fMán PTZA6oLrcử Tiê3BQeEtPHu Via5fMễn vàa5fM tôi3BQeEtPH PTZA6oLrđến a5fMcông trườ3BQeEtPHng khảPTZA6oLro sPTZA6oLrát PTZA6oLrtiến độ3BQeEtPH tPTZA6oLrhi công.

Lúc xuấtPTZA6oLr pháa5fMt, 3BQeEtPHTổ a5fMtrưởng n3BQeEtPHăm lầPTZA6oLrn 3BQeEtPHbảy lượtPTZA6oLr nha5fMắc a5fMnhở la5fMái 3BQeEtPHxe nhấtPTZA6oLr địnha5fM phải3BQeEtPH đ3BQeEtPHảm bảoa5fM aa5fMn toa5fMàn ca5fMho PTZA6oLrtổng giám3BQeEtPH s3BQeEtPHát Tiêu.

Trên đườna5fMg 3BQeEtPHđi, tôi3BQeEtPH nPTZA6oLrói PTZA6oLrđùa va5fMới PTZA6oLrTiêu VPTZA6oLriễn, “Xem,a5fM 3BQeEtPHđó chí3BQeEtPHnh PTZA6oLrlà 3BQeEtPHsự PTZA6oLrcách biệt3BQeEtPH giPTZA6oLrữa tổ3BQeEtPHng giámPTZA6oLr sátPTZA6oLr a5fMvà n3BQeEtPHhân viên3BQeEtPH. Tổnga5fM giá3BQeEtPHm sáta5fM 3BQeEtPHthật PTZA6oLrlà đan3BQeEtPHg quýa5fM, r3BQeEtPHa khPTZA6oLrỏi cửaa5fM l3BQeEtPHà cần3BQeEtPH phảPTZA6oLri bảoa5fM đả3BQeEtPHm PTZA6oLran toàn”.

“Em cha5fMẳng phảiPTZA6oLr càna5fMg đánga5fM 3BQeEtPHquý ha5fMơn PTZA6oLrsao, 3BQeEtPHcó a5fMmột tổa5fMng gPTZA6oLriám sa5fMát kPTZA6oLrhôi nga5fMô tua5fMấn tú,a5fM u3BQeEtPHy 3BQeEtPHphong lẫa5fMm liệ3BQeEtPHt, a5fMlà PTZA6oLranh PTZA6oLrđây đảmPTZA6oLr bảoPTZA6oLr aPTZA6oLrn toPTZA6oLràn a5fMcho ea5fMm!” Tiêa5fMu Viễna5fM nh3BQeEtPHìn t3BQeEtPHôi a5fMcười h3BQeEtPHì hì.

“Em 3BQeEtPHsao dáPTZA6oLrm làm3BQeEtPH phia5fMền anh?”

Đến côn3BQeEtPHg 3BQeEtPHtrường, Đội3BQeEtPH trưởnga5fM độiPTZA6oLr tPTZA6oLrhi cônPTZA6oLrg dẫn3BQeEtPH tôiPTZA6oLr a5fMvà 3BQeEtPHTiêu ViPTZA6oLrễn đia5fM xa5fMem xéa5fMt tìPTZA6oLrnh trạ3BQeEtPHng đắpPTZA6oLr 3BQeEtPHđê a5fMkè đường3BQeEtPH. TiêuPTZA6oLr Viễna5fM lúa5fMc a5fMlúc lạPTZA6oLri a5fMchỉ a5fMra cáca5fM phươn3BQeEtPHg diệnPTZA6oLr cần3BQeEtPH ch3BQeEtPHú ýa5fM, độia5fM trưở3BQeEtPHng đề3BQeEtPHu ghPTZA6oLri c3BQeEtPHhép lại3BQeEtPH 3BQeEtPHcẩn thận.

Đi đếnPTZA6oLr mộPTZA6oLrt 3BQeEtPHnơi gậpa5fM a5fMghềnh, a5fMcó a5fMhố nưa5fMớc. NgưPTZA6oLrời la5fMái xa5fMe đ3BQeEtPHi a5fMcùng PTZA6oLrchỉ PTZA6oLrlo bảoPTZA6oLr vPTZA6oLrệ 3BQeEtPHTiêu ViễnPTZA6oLr, da5fMo muốn3BQeEtPH gia5fMữ Ta5fMiêu Viễa5fMn PTZA6oLrkhông tiếna5fM vềPTZA6oLr pa5fMhía trước3BQeEtPH PTZA6oLrmà đãa5fM a5fMlỡ vPTZA6oLra và3BQeEtPHo ngPTZA6oLrười tôi.

Một cPTZA6oLrú vấpa5fM ngã,PTZA6oLr tôi3BQeEtPH rơia5fM lu3BQeEtPHôn xuống3BQeEtPH. NướcPTZA6oLr ng3BQeEtPHập s3BQeEtPHâu đếnPTZA6oLr ta5fMận thắtPTZA6oLr lưng,3BQeEtPH lạnhPTZA6oLr tê3BQeEtPH t3BQeEtPHái, quPTZA6oLrần áoPTZA6oLr trê3BQeEtPHn 3BQeEtPHngười a5fMđều bịa5fM ướtPTZA6oLr sũng.

Tiêu V3BQeEtPHiễn thấya5fM vậPTZA6oLry, lậ3BQeEtPHp tứ3BQeEtPHc vứt3BQeEtPH bỏa5fM áoa5fM khPTZA6oLroác PTZA6oLrở ta5fMrên người,3BQeEtPH đa5fMịnh PTZA6oLrlao xuốnPTZA6oLrg ka5fMéo tôi.

Tôi hétPTZA6oLr: “TiêuPTZA6oLr ViPTZA6oLrễn, aa5fMnh đừng3BQeEtPH x3BQeEtPHuống, a5fMem c3BQeEtPHó 3BQeEtPHthể tựPTZA6oLr lê3BQeEtPHn được”.

Người láia5fM PTZA6oLrxe va5fMa pPTZA6oLrhải tôia5fM, th3BQeEtPHấy cóa5fM lỗi,PTZA6oLr nói3BQeEtPH: “Tổnga5fM a5fMgiám sát3BQeEtPH Tia5fMêu, PTZA6oLrhay a5fMđể tôa5fMi xuốa5fMng đi”.

Tiêu Viễn3BQeEtPH giậnPTZA6oLr dữ3BQeEtPH PTZA6oLrnhìn ana5fMh taa5fM, 3BQeEtPHánh ma5fMắt c3BQeEtPHòn sắcPTZA6oLr PTZA6oLrlạnh hơnPTZA6oLr cPTZA6oLrả dòngPTZA6oLr nước,3BQeEtPH “Đứnga5fM saa5fMng PTZA6oLrmột bên”.

Người PTZA6oLrlái a5fMxe PTZA6oLrsợ hãPTZA6oLri khôngPTZA6oLr PTZA6oLrdám nóa5fMi g3BQeEtPHì, 3BQeEtPHlùi san3BQeEtPHg mộa5fMt bên.

Tiêu Viễn3BQeEtPH k3BQeEtPHhông nga5fMại nư3BQeEtPHớc l3BQeEtPHạnh, từ3BQeEtPH t3BQeEtPHừ đếnPTZA6oLr gầna5fM a5fMtôi, 3BQeEtPHgiữ chặt3BQeEtPH a5fMtay tôi,PTZA6oLr n3BQeEtPHói: “ĐiPTZA6oLr PTZA6oLrtheo an3BQeEtPHh, chậmPTZA6oLr PTZA6oLrthôi kẻa5fMo ngã”.

Sau kha5fMi Ta5fMiêu ViễnPTZA6oLr kéPTZA6oLro 3BQeEtPHtôi ra5fMa a5fMkhỏi hốPTZA6oLr nước,PTZA6oLr tổa5fM ta5fMrưởng tìma5fM a5fMcho chúng3BQeEtPH 3BQeEtPHtôi a5fMmột l3BQeEtPHều trạPTZA6oLri cPTZA6oLró a5fMlò sưởia5fM điệna5fM để3BQeEtPH hona5fMg kh3BQeEtPHô quầa5fMn á3BQeEtPHo. Tiê3BQeEtPHu Va5fMiễn PTZA6oLrsợ PTZA6oLrtôi 3BQeEtPHlạnh, cở3BQeEtPHi luôPTZA6oLrn cảa5fM áoPTZA6oLr khoáa5fMc ngoài3BQeEtPH a5fMđắp ca5fMho ta5fMôi, “Cá3BQeEtPHi tPTZA6oLrên 3BQeEtPHlái xPTZA6oLre taPTZA6oLry ca5fMhân hậa5fMu đậuPTZA6oLr PTZA6oLrấy, PTZA6oLrthật bựa5fMc mình”.

Tôi cười3BQeEtPH aa5fMnh a5fMđã là3BQeEtPHm tPTZA6oLro PTZA6oLrchuyện, tPTZA6oLrôi chẳngPTZA6oLr q3BQeEtPHua ca5fMũng chỉa5fM bịPTZA6oLr PTZA6oLrướt quPTZA6oLrần a5fMáo a5fMthôi, k3BQeEtPHhông đáng3BQeEtPH đ3BQeEtPHể nổiPTZA6oLr cáa5fMu a5fMvới nga5fMười ta.

Tiêu Va5fMiễn ngồ3BQeEtPHi hơPTZA6oLri x3BQeEtPHã l3BQeEtPHò sưởia5fM, tôia5fM bảoPTZA6oLr ana5fMh lạ3BQeEtPHi ga5fMần PTZA6oLrchút, a5fMđể PTZA6oLrtránh lạnh3BQeEtPH, a5fManh ka5fMhông cha5fMịu: “Ema5fM cPTZA6oLròn đána5fMg 3BQeEtPHquý hơ3BQeEtPHn anh”.

Tôi nh3BQeEtPHìn anPTZA6oLrh, a5fMmỉm PTZA6oLrcười, tronPTZA6oLrg lòngPTZA6oLr ấ3BQeEtPHm á3BQeEtPHp v3BQeEtPHô ngần.

Quay a5fMvề tPTZA6oLrổ dựa5fM áPTZA6oLrn, Tiêu3BQeEtPH Viễn3BQeEtPH PTZA6oLrcứ 3BQeEtPHhắt PTZA6oLrhơi suPTZA6oLrốt, tPTZA6oLrôi PTZA6oLrcho 3BQeEtPHanh uống3BQeEtPH PTZA6oLrmột cPTZA6oLrốc a5fMthuốc gia5fMải cảma5fM, 3BQeEtPHnhưng a5fMkhông PTZA6oLrcó tácPTZA6oLr dụng.

Ngày hôma5fM PTZA6oLrsau, 3BQeEtPHvừa sPTZA6oLráng ra3BQeEtPH, điện3BQeEtPH ta5fMhoại của3BQeEtPH TPTZA6oLriêu V3BQeEtPHiễn đánha5fM ta5fMhức 3BQeEtPHtôi dậy:PTZA6oLr “Khả3BQeEtPH L3BQeEtPHạc, a3BQeEtPHnh số3BQeEtPHt a5fMcao, cóa5fM cha5fMút tra5fMiệu chứngPTZA6oLr ba5fMị v3BQeEtPHiêm phổiPTZA6oLr, na5fMhập 3BQeEtPHviện rồia5fM”. GiọPTZA6oLrng na5fMói kha5fMản ka5fMhô, khô3BQeEtPHng còn3BQeEtPH PTZA6oLrêm á3BQeEtPHi PTZA6oLrnhư nhữngPTZA6oLr PTZA6oLrngày trướca5fM nữa.

“Ở đa5fMâu vậy?”3BQeEtPH PTZA6oLrTôi hỏi.

“Bệnh via5fMện a5fMcảnh sá3BQeEtPHt vũPTZA6oLr trang”.

“Anh đợPTZA6oLri nPTZA6oLrhé, e3BQeEtPHm đếPTZA6oLrn 3BQeEtPHtổ da5fMự án3BQeEtPH 3BQeEtPHđiểm d3BQeEtPHanh, rPTZA6oLrồi xi3BQeEtPHn PTZA6oLrphép nPTZA6oLrghỉ a5fMđi thăa5fMm anh”.

“Ừ”. TiêuPTZA6oLr Viễn3BQeEtPH na5fMgoan ngoãna5fM a5fMđáp, 3BQeEtPHcó vẻa5fM a5fMsốt n3BQeEtPHặng kh3BQeEtPHông c3BQeEtPHòn 3BQeEtPHsức nó3BQeEtPHi nữaa5fM rồi.

Tôi mPTZA6oLrua mộ3BQeEtPHt g3BQeEtPHiỏ tá3BQeEtPHo 3BQeEtPHPhú PTZA6oLrSĩ, vừ3BQeEtPHa t3BQeEtPHo va5fMừa đỏ3BQeEtPH, a5fMnghĩ 3BQeEtPHrằng PTZA6oLrTiêu Va5fMiễn sẽa5fM rấa5fMt a5fMthích ăn.

Tôi c3BQeEtPHhưa đPTZA6oLrến bệnh3BQeEtPH việnPTZA6oLr CảnhPTZA6oLr s3BQeEtPHát vũ3BQeEtPH PTZA6oLrtrang 3BQeEtPHbao giờ,PTZA6oLr PTZA6oLrbước vPTZA6oLrào thấya5fM PTZA6oLrthật rộngPTZA6oLr PTZA6oLrlớn, ởPTZA6oLr đạ3BQeEtPHi sảnhPTZA6oLr hỏ3BQeEtPHi mấa5fMy lượt,PTZA6oLr mớPTZA6oLri bi3BQeEtPHết đượPTZA6oLrc kh3BQeEtPHu nPTZA6oLrhập việnPTZA6oLr a5fMchỗ nPTZA6oLrào. VừaPTZA6oLr nh3BQeEtPHắc đếna5fM tê3BQeEtPHn PTZA6oLrTiêu Viễn3BQeEtPH a5fMvới cá3BQeEtPHc PTZA6oLry 3BQeEtPHtá cPTZA6oLrủa kh3BQeEtPHu n3BQeEtPHhập viện3BQeEtPH, mấa5fMy cPTZA6oLrô PTZA6oLrgái trẻa5fM đều3BQeEtPH ha5fMào hứnPTZA6oLrg nó3BQeEtPHi: “ĐểPTZA6oLr ta5fMôi 3BQeEtPHdẫn 3BQeEtPHcô đi”.

Tiêu ViễPTZA6oLrn a5fMnằm ởa5fM phPTZA6oLròng bệnha5fM ria5fMêng PTZA6oLrcao cấp,a5fM cửPTZA6oLra phòngPTZA6oLr bPTZA6oLrệnh mởPTZA6oLr ra5fMa, bên3BQeEtPH trPTZA6oLrong PTZA6oLrthấy PTZA6oLrcó mấya5fM bóngPTZA6oLr người3BQeEtPH PTZA6oLrđi lại.

Tôi nPTZA6oLrhanh PTZA6oLrchóng 3BQeEtPHnhận PTZA6oLrra Ng3BQeEtPHô DuPTZA6oLryệt đaa5fMng 3BQeEtPHngồi 3BQeEtPHở đầPTZA6oLru giườn3BQeEtPHg, n3BQeEtPHâng cPTZA6oLrốc nướca5fM ca5fMho PTZA6oLrTiêu PTZA6oLrViễn uPTZA6oLrống. Tiê3BQeEtPHu VPTZA6oLriễn lộ3BQeEtPH r3BQeEtPHõ va5fMẻ dịu3BQeEtPH d3BQeEtPHàng cườia5fM vớiPTZA6oLr PTZA6oLrcô ấy.

Tôi đứa5fMng a5fMở lốiPTZA6oLr đia5fM rPTZA6oLrất lPTZA6oLrâu, chă3BQeEtPHm c3BQeEtPHhú a5fMnhìn 3BQeEtPHNgô Duyệa5fMt, a5fMcô ấa5fMy vPTZA6oLrà a5fMTiêu V3BQeEtPHiễn cư3BQeEtPH x3BQeEtPHử vớ3BQeEtPHi na5fMhau nha5fMư thế,PTZA6oLr nPTZA6oLrhất định3BQeEtPH a5fMđã cóa5fM thờPTZA6oLri gia5fMan PTZA6oLrrất PTZA6oLrdài bên3BQeEtPH nhau.

“Thư ka5fMý Tống,a5fM 3BQeEtPHcô ga5fMái a5fMnày muPTZA6oLrốn a5fMtìm Tia5fMêu Viễn”.

Người đ3BQeEtPHược gọPTZA6oLri lPTZA6oLrà tPTZA6oLrhư PTZA6oLrký TPTZA6oLrống đPTZA6oLró liếcPTZA6oLr nhìn3BQeEtPH tôi,PTZA6oLr quaPTZA6oLry đầuPTZA6oLr đPTZA6oLri,”Bộ trPTZA6oLrưởng a5fMTiêu PTZA6oLrvà p3BQeEtPHhu nha5fMân đãa5fM dặna5fM PTZA6oLrrồi, t3BQeEtPHrừ PTZA6oLrcô NgPTZA6oLrô Duyệ3BQeEtPHt a5fMra, TiêuPTZA6oLr Viễna5fM kPTZA6oLrhông g3BQeEtPHặp bấtPTZA6oLr kỳPTZA6oLr ngườiPTZA6oLr nào”.

Trừ Ngô3BQeEtPH Duyệta5fM ra5fMa, ngườia5fM khPTZA6oLrác đốia5fM v3BQeEtPHới Ti3BQeEtPHêu VPTZA6oLriễn đềuPTZA6oLr a5fMlà “n3BQeEtPHgười bPTZA6oLrất kỳ”a5fM sao?

Tôi k3BQeEtPHhông biếtPTZA6oLr a5fMnên lý3BQeEtPH giảa5fMi na5fMhư thếPTZA6oLr nàoPTZA6oLr về3BQeEtPH hàa5fMm ýPTZA6oLr a5fMcủa PTZA6oLrcâu nóPTZA6oLri nPTZA6oLrày, 3BQeEtPHchỉ cảmPTZA6oLr thấa5fMy trá3BQeEtPHi tPTZA6oLrim ta5fMràn đPTZA6oLrầy PTZA6oLrnhiệt a5fMhuyết bỗna5fMg chốcPTZA6oLr nguộia5fM la5fMạnh a5fMđi, PTZA6oLrbị 3BQeEtPHđông cứna5fMg lPTZA6oLrại nhPTZA6oLrư nướcPTZA6oLr đa5fMá. Đồng3BQeEtPH thời,PTZA6oLr cơPTZA6oLr thể3BQeEtPH ca5fMo thắta5fM lạiPTZA6oLr, cá3BQeEtPHc ngóna5fM taa5fMy 3BQeEtPHrun rẩy.

Y tá3BQeEtPH gọi3BQeEtPH tôiPTZA6oLr, “CôPTZA6oLr 3BQeEtPHlàm saPTZA6oLro vậy?”

Tôi cốa5fM g3BQeEtPHắng PTZA6oLrđể la5fMàm cha5fMo 3BQeEtPHmình kha5fMông PTZA6oLrrun lên3BQeEtPH nữa5fMa, PTZA6oLrquay đa5fMều la5fMại 3BQeEtPHnhìn ca5fMô tPTZA6oLra cảma5fM kícha5fM, ruPTZA6oLrn rua5fMn môia5fM PTZA6oLrnói: “Khôn3BQeEtPHg 3BQeEtPHsao đâu”.

Người a5fMy PTZA6oLrtá ngạc3BQeEtPH nPTZA6oLrhiên n3BQeEtPHhìn thái3BQeEtPH đ3BQeEtPHộ củaa5fM tô3BQeEtPHi, chỉ3BQeEtPH t3BQeEtPHay xPTZA6oLruống 3BQeEtPHdưới đấta5fM, khônga5fM bPTZA6oLriết từ3BQeEtPH l3BQeEtPHúc 3BQeEtPHnào, giỏPTZA6oLr 3BQeEtPHtáo trên3BQeEtPH 3BQeEtPHtay đ3BQeEtPHã PTZA6oLrlăn 3BQeEtPHxuống đấtPTZA6oLr rồi.

Tôi lạia5fM nhì3BQeEtPHn v3BQeEtPHào ta5fMrong phòna5fMg, Na5fMgô D3BQeEtPHuyệt đaa5fMng nhẹ3BQeEtPH nhà3BQeEtPHng 3BQeEtPHnâng đ3BQeEtPHầu 3BQeEtPHTiêu ViễnPTZA6oLr, đặtPTZA6oLr la5fMên gối,PTZA6oLr 3BQeEtPHsau đó3BQeEtPH đPTZA6oLrắp c3BQeEtPHhăn 3BQeEtPHcho anh.

Tôi a5fMđịnh thầa5fMn lạiPTZA6oLr, c3BQeEtPHúi đầua5fM a5fMxuống 3BQeEtPHnhìn nhữngPTZA6oLr quảPTZA6oLr táoa5fM lPTZA6oLrăn tPTZA6oLrrên đất,3BQeEtPH dPTZA6oLrập 3BQeEtPHnát đếnPTZA6oLr thPTZA6oLrế này,PTZA6oLr PTZA6oLrxem ra5fMa không3BQeEtPH thểPTZA6oLr 3BQeEtPHăn PTZA6oLrđược nữaPTZA6oLr rồi.

Mỉm cười,PTZA6oLr tPTZA6oLrrong la5fMòng thầa5fMm a5fMnói v3BQeEtPHới Tiêua5fM Viễn:a5fM Bảoa5fM trọng.