You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3VYQT: vHYtefVZCó RdfggRXkbao nhVYQTiêu RdfggRXkmối tìVYQTnh cVYQTó thvHYtefVZể làmVYQT RdfggRXklại đượcRdfggRXk từVYQT đầu?

            RdfggRXk“Ngốc ạ,VYQT chẳngvHYtefVZ lẽVYQT VYQTem khônvHYtefVZg vHYtefVZhiểu vHYtefVZsao? TừVYQT trướcvHYtefVZ đếRdfggRXkn vHYtefVZnay ngưvHYtefVZời anvHYtefVZh yêuRdfggRXk chỉVYQT VYQTcó mìVYQTnh em!”vHYtefVZ TiêVYQTu ViễnRdfggRXk vHYtefVZôm chặtRdfggRXk RdfggRXklấy vHYtefVZtôi, giọnRdfggRXkg nVYQTói thVYQTa thiết.

            RdfggRXkTim VYQTđau VYQTgần nhưvHYtefVZ muốRdfggRXkn nRdfggRXkghẹt thở,VYQT tạRdfggRXki sVYQTao? TạivHYtefVZ VYQTsao bRdfggRXkao nhiêvHYtefVZu nămvHYtefVZ trôiVYQT vHYtefVZqua rvHYtefVZồi RdfggRXkmới vHYtefVZnói vớiVYQT tôVYQTi nhvHYtefVZững điềuVYQT này?

1. ĐãvHYtefVZ lRdfggRXkâu khVYQTông gVYQTặp, vHYtefVZanh VYQTvẫn kvHYtefVZhỏe chứ

Tiêu ViễnRdfggRXk đVYQTứng trướcRdfggRXk mVYQTặt tôvHYtefVZi, cườivHYtefVZ VYQTnói: “ĐVYQTiền KhảvHYtefVZ LvHYtefVZạc, anRdfggRXkh biếtVYQT nVYQTgay làRdfggRXk evHYtefVZm màRdfggRXk, eVYQTm khôRdfggRXkng nVYQTgờ đưVYQTợc VYQTlà anvHYtefVZh phảiVYQT không?”

Tôi khôngRdfggRXk vHYtefVZkiềm chếVYQT đượcVYQT nỗivHYtefVZ xúVYQTc độngRdfggRXk tronvHYtefVZg RdfggRXklòng, VYQTngay RdfggRXkcả giọngRdfggRXk VYQTnói cũVYQTng ruRdfggRXkn lậpVYQT cập,VYQT “TiêuVYQT Viễn!RdfggRXk LRdfggRXkà anvHYtefVZh tRdfggRXkhật sao?”

“Nếu lvHYtefVZà giảVYQT chVYQTo đổiVYQT lvHYtefVZại. ĐRdfggRXkúng làRdfggRXk VYQTanh đây”.VYQT AVYQTnh kéovHYtefVZ taRdfggRXky tôivHYtefVZ lRdfggRXkại, ấRdfggRXkm áp.VYQT RRdfggRXkõ rànvHYtefVZg khvHYtefVZông phảiVYQT lvHYtefVZà mơ.

“Tại RdfggRXksao anvHYtefVZh VYQTlại RdfggRXktrở thànvHYtefVZh TổngRdfggRXk giáRdfggRXkm sáVYQTt VYQTkỹ tvHYtefVZhuật chứ?”VYQT TôRdfggRXki hỏi.vHYtefVZ AnVYQTh xuấtvHYtefVZ VYQTngoại mớVYQTi hơnRdfggRXk bốnvHYtefVZ RdfggRXknăm, vHYtefVZnhanh nhấtVYQT cũnRdfggRXkg chỉVYQT vừVYQTa họcRdfggRXk xoRdfggRXkng chươngRdfggRXk trRdfggRXkình tiếvHYtefVZn sĩ.

“Chuyện nàyRdfggRXk rấtvHYtefVZ dàVYQTi dòng,vHYtefVZ cóvHYtefVZ dịpvHYtefVZ RdfggRXkanh sẽVYQT VYQTkể chVYQTo eRdfggRXkm nRdfggRXkghe”. vHYtefVZTiêu RdfggRXkViễn nhìRdfggRXkn tôRdfggRXki cRdfggRXkười, rồiVYQT khVYQTông nóiRdfggRXk thêmRdfggRXk gvHYtefVZì nữa.

Ngồi tRdfggRXkrong phòngRdfggRXk RdfggRXklàm vVYQTiệc cRdfggRXkủa vHYtefVZTiêu ViễvHYtefVZn, nghvHYtefVZe tiếngRdfggRXk nhạcVYQT dRdfggRXku dươngRdfggRXk, nhRdfggRXkấm nhávHYtefVZp vvHYtefVZị tRdfggRXkrà sữRdfggRXka thơmRdfggRXk vHYtefVZnồng, vHYtefVZhai đứaRdfggRXk nhvHYtefVZìn nhvHYtefVZau kvHYtefVZhông nóVYQTi VYQTnên lờiVYQT, VYQTtôi cảVYQTm tVYQThấy đâyRdfggRXk cRdfggRXkhính làvHYtefVZ VYQTtột cùRdfggRXkng cvHYtefVZủa hạnhVYQT RdfggRXkphúc rồi!

 Bao nămvHYtefVZ quRdfggRXka, tVYQTất cVYQTả chờRdfggRXk đợi,RdfggRXk tVYQTất vHYtefVZcả nhuRdfggRXkng nhớRdfggRXk đềuVYQT hộivHYtefVZ tVYQTụ lvHYtefVZại ởRdfggRXk cáRdfggRXki nhìvHYtefVZn VYQTđắm đRdfggRXkuối, covHYtefVZn ngươiRdfggRXk củvHYtefVZa tôRdfggRXki khvHYtefVZẽ vHYtefVZchuyển độngVYQT RdfggRXknhẹ RdfggRXkvề RdfggRXkphía đuôVYQTi mắt.

Tiêu ViễnvHYtefVZ RdfggRXknhìn tvHYtefVZôi, nhRdfggRXkíu mày,vHYtefVZ “Khả,VYQT mắtvHYtefVZ RdfggRXkem khôRdfggRXkng ổnRdfggRXk à?vHYtefVZ TạVYQTi sRdfggRXkao áVYQTnh mắtVYQT lVYQTạ vậy?”

My RdfggRXkGod! RdfggRXkTiêu ViễnVYQT ơi,VYQT RdfggRXkchẳng lẽVYQT aRdfggRXknh kvHYtefVZhông VYQTbiết thếVYQT vHYtefVZnào lRdfggRXkà liếVYQTc mRdfggRXkắt đưaVYQT VYQTtình svHYtefVZao? vHYtefVZHay làvHYtefVZ độngvHYtefVZ táRdfggRXkc diễnvHYtefVZ vHYtefVZxuất cvHYtefVZủa tôiVYQT quáVYQT kém?

“Đâu RdfggRXkcó, chRdfggRXkỉ lVYQTà RdfggRXkem… chỉvHYtefVZ lVYQTà… cRdfggRXkhưa nRdfggRXkgủ đủvHYtefVZ giRdfggRXkấc, mắtvHYtefVZ hơVYQTi mỏi”VYQT. TôiRdfggRXk ấpVYQT úng.

“Sau nàVYQTy, bVYQTuổi tốVYQTi trướcRdfggRXk RdfggRXkkhi điRdfggRXk ngvHYtefVZủ VYQTuống trVYQTà ítVYQT thVYQTôi, uvHYtefVZống sữVYQTa RdfggRXktươi nvHYtefVZhiều vàRdfggRXko”. RdfggRXkTiêu ViễRdfggRXkn dRdfggRXkịu dRdfggRXkàng cườiVYQT nóiRdfggRXk vHYtefVZvới tôi.

Tổng gRdfggRXkiám sátvHYtefVZ kỹRdfggRXk VYQTthuật vừRdfggRXka yRdfggRXkên RdfggRXkvị, PhRdfggRXkó tRdfggRXkổng VYQTgiám vHYtefVZsát RdfggRXkkỹ thuậtvHYtefVZ đVYQTã xuấtRdfggRXk hiệnVYQT VYQTngay VYQT– vHYtefVZđây quRdfggRXkả đúngVYQT vHYtefVZlà mộVYQTt đạVYQTi mRdfggRXkỹ nhRdfggRXkân. NghRdfggRXke RdfggRXknói làRdfggRXk chRdfggRXkáu vHYtefVZgái củvHYtefVZa RdfggRXkCục vHYtefVZtrưởng, làRdfggRXk tríVYQT thứvHYtefVZc cavHYtefVZo ởvHYtefVZ nướcvHYtefVZ ngoRdfggRXkài về,RdfggRXk VYQTlàm VYQTcho RdfggRXkcác vHYtefVZanh chànVYQTg độcVYQT tVYQThân vHYtefVZcứ pvHYtefVZhải xúmVYQT RdfggRXkxít vâyVYQT quanh.

Đại mỹVYQT RdfggRXknhân VYQTnhìn cácvHYtefVZ chVYQTàng traRdfggRXki tvHYtefVZrong tổvHYtefVZ RdfggRXkdự ánRdfggRXk bằvHYtefVZng nửRdfggRXka RdfggRXkcon mắRdfggRXkt, RdfggRXkduy cVYQThỉ đRdfggRXkối vớvHYtefVZi vHYtefVZTiêu ViRdfggRXkễn lRdfggRXkại RdfggRXktỏ rvHYtefVZa âVYQTn cầnRdfggRXk vHYtefVZquá mức.RdfggRXk TôiVYQT vHYtefVZthấy vvHYtefVZậy troVYQTng lVYQTòng RdfggRXkrất vHYtefVZlo sợ,RdfggRXk bảnvHYtefVZ vHYtefVZthân tôVYQTi vRdfggRXkốn khvHYtefVZong cóVYQT sứRdfggRXkc cvHYtefVZạnh trRdfggRXkanh gìVYQT, bâvHYtefVZy giVYQTờ VYQTgặp phảvHYtefVZi RdfggRXkđối thủVYQT mạnhVYQT RdfggRXknhư vậy,RdfggRXk xevHYtefVZm rVYQTa ôngvHYtefVZ tvHYtefVZrời đaVYQTng thửvHYtefVZ tháRdfggRXkch tvHYtefVZôi đây!

Mặc dvHYtefVZù ởvHYtefVZ cùVYQTng mộtvHYtefVZ tổRdfggRXk vVYQTới TiêuVYQT ViễVYQTn, nvHYtefVZhưng cvHYtefVZơ hộVYQTi gặVYQTp gỡvHYtefVZ khôngvHYtefVZ nhiều.vHYtefVZ CvHYtefVZó lúvHYtefVZc vHYtefVZđi VYQTngang qVYQTua vRdfggRXkăn phòngvHYtefVZ củRdfggRXka anhVYQT, tôRdfggRXki VYQTkhông RdfggRXkkìm chếVYQT đượcVYQT phảiRdfggRXk RdfggRXkliếc mắtVYQT nhìvHYtefVZn vàoVYQT, vHYtefVZtoàn thấyRdfggRXk TiêVYQTu ViễnRdfggRXk VYQTđang RdfggRXkchăm vHYtefVZchú nghRdfggRXkiên cứuRdfggRXk RdfggRXkbản vHYtefVZvẽ RdfggRXkdự án.

Một hôvHYtefVZm, vHYtefVZTiểu VYQTLưu –vHYtefVZ VYQTcùng phònVYQTg lRdfggRXkàm RdfggRXkviệc vRdfggRXkới tôi,RdfggRXk độtRdfggRXk nhiênRdfggRXk hỏi:vHYtefVZ vHYtefVZ“Chị vHYtefVZĐiền, cRdfggRXkó phRdfggRXkải chịRdfggRXk cRdfggRXkó ýRdfggRXk vVYQTới TRdfggRXkổng gRdfggRXkiám VYQTsát kỹvHYtefVZ thvHYtefVZuật TivHYtefVZêu không?”

Tôi đanRdfggRXkg uVYQTống tràRdfggRXk, phụtvHYtefVZ hếtvHYtefVZ cảRdfggRXk nướcvHYtefVZ VYQTra ngoRdfggRXkài: “XVYQTin lỗi,VYQT vHYtefVZtôi bịVYQT VYQTsặc!” RdfggRXkTôi VYQTvội RdfggRXkvàng lấVYQTy khănRdfggRXk laVYQTu bàn.

“Điều đóRdfggRXk cRdfggRXkó gìRdfggRXk phvHYtefVZải xấuVYQT VYQThổ chứvHYtefVZ? SáuvHYtefVZ VYQTchị evHYtefVZm gáVYQTi RdfggRXkở tRdfggRXkổ chvHYtefVZúng vHYtefVZta VYQTđều thầmRdfggRXk yRdfggRXkêu TổngVYQT giámVYQT sáVYQTt kỹvHYtefVZ RdfggRXkthuật vHYtefVZTiêu mà”vHYtefVZ. TivHYtefVZểu RdfggRXkLưu tiếnRdfggRXk vHYtefVZhành phâvHYtefVZn tVYQTích cụvHYtefVZ vHYtefVZthể, “NhưnvHYtefVZg RdfggRXkmà nhìnRdfggRXk ưVYQTu thếRdfggRXk cVYQTủa PhVYQTó vHYtefVZtổng giámvHYtefVZ sáRdfggRXkt kỹVYQT thuvHYtefVZật NgôVYQT VYQTcao nhưvHYtefVZ RdfggRXkvậy, vHYtefVZem cảmvHYtefVZ thấyvHYtefVZ chúngRdfggRXk tvHYtefVZa vRdfggRXkốn đềuRdfggRXk chẳnVYQTg cvHYtefVZó cvHYtefVZơ hội!”

Tôi nghVYQTe mRdfggRXkà lònRdfggRXkg quRdfggRXkặn thắtRdfggRXk, thửVYQT ngVYQThĩ vHYtefVZxem, từngvHYtefVZ làVYQT ngvHYtefVZười RdfggRXkyêu chíVYQTnh tvHYtefVZhức củaRdfggRXk mVYQTình, bảVYQTo bốvHYtefVZi rVYQTiêng củVYQTa RdfggRXkcá nhânVYQT, vHYtefVZbây vHYtefVZgiờ VYQTphải đemRdfggRXk rVYQTa đểRdfggRXk phâvHYtefVZn chVYQTia vớVYQTi mọiVYQT ngườvHYtefVZi, VYQTlại VYQTbị phvHYtefVZán RdfggRXkđoán vHYtefVZcuối cvHYtefVZùng sRdfggRXkẽ rơivHYtefVZ VYQTvào VYQTtay ngvHYtefVZười khác,VYQT tâmRdfggRXk trạnRdfggRXkg cvHYtefVZó thoRdfggRXkải máiRdfggRXk đRdfggRXkược khôngvHYtefVZ chứ?

Hết giờVYQT làmvHYtefVZ, vHYtefVZTiêu ViễnvHYtefVZ bVYQTảo tôiRdfggRXk đợivHYtefVZ aRdfggRXknh vHYtefVZđể điVYQT ăvHYtefVZn tốivHYtefVZ cùngRdfggRXk, tôVYQTi RdfggRXkcảm tVYQThấy tVYQTâm trạngRdfggRXk buồnRdfggRXk bực,vHYtefVZ nVYQTên đãVYQT vHYtefVZđạp vHYtefVZxe vvHYtefVZề trước.

Tôi làvHYtefVZ nRdfggRXkgười kVYQThông VYQTchỉ khônvHYtefVZg cvHYtefVZó sứcVYQT cạnhVYQT traRdfggRXknh, mvHYtefVZà cònVYQT RdfggRXkkhông cóvHYtefVZ chVYQTút VYQTtự tiVYQTn nào.

Đi đượcvHYtefVZ nvHYtefVZửa đRdfggRXkường, lạiVYQT hốivHYtefVZ hận,RdfggRXk nVYQTgười khRdfggRXkác ngưVYQTỡng mộvHYtefVZ anhvHYtefVZ, đâRdfggRXku VYQTphải lỗvHYtefVZi củaRdfggRXk anh.

Tội VYQTnghiệp chRdfggRXko TiêVYQTu Viễn,VYQT cóRdfggRXk phảiVYQT vHYtefVZtôi đãRdfggRXk khônVYQTg thôVYQTng RdfggRXkcảm chVYQTo anVYQTh rồi?

Thế làRdfggRXk lạiRdfggRXk vòngvHYtefVZ VYQTxe qvHYtefVZuay lạiRdfggRXk, đạpRdfggRXk nhưRdfggRXk vHYtefVZbay, suýVYQTt chúRdfggRXkt nữaRdfggRXk VYQTđâm sầmVYQT vàVYQTo quầvHYtefVZy tRdfggRXkrực bạnvHYtefVZ nằmvHYtefVZ ởvHYtefVZ RdfggRXkcửa chíVYQTnh củaRdfggRXk Cục.

Chạy qvHYtefVZua cửvHYtefVZa chính,vHYtefVZ báRdfggRXkc thườnVYQTg trựRdfggRXkc giảvHYtefVZ hvHYtefVZỏi: “TạRdfggRXki savHYtefVZo lạiRdfggRXk qVYQTuay lạiRdfggRXk vậy?”

“Cháu vHYtefVZlàm vHYtefVZrơi đồ,VYQT mvHYtefVZột mónvHYtefVZ đồRdfggRXk rấtvHYtefVZ RdfggRXkquan trọng!”VYQT TôVYQTi VYQTnói, sVYQTau vHYtefVZđó chạRdfggRXky vộivHYtefVZ vềvHYtefVZ phvHYtefVZía vvHYtefVZăn phònVYQTg củRdfggRXka TiêuVYQT Viễn.

Cửa VYQTphòng vHYtefVZkhép VYQThờ, VYQTbên trovHYtefVZng thấpvHYtefVZ tVYQThoáng pVYQThát vHYtefVZra tiếngvHYtefVZ khRdfggRXkóc ngVYQThẹn ngào.

Văn phòvHYtefVZng củVYQTa TiêRdfggRXku ViễnVYQT vHYtefVZtại RdfggRXksao cóvHYtefVZ VYQTngười khóVYQTc? LạiVYQT làvHYtefVZ âvHYtefVZm thRdfggRXkanh củvHYtefVZa côVYQT gáiRdfggRXk trẻ.

Tôi dừngRdfggRXk bướVYQTc, khônRdfggRXkg biếVYQTt cVYQTó nRdfggRXkên RdfggRXkvào RdfggRXkhay không.

“Đừng kvHYtefVZhóc nữVYQTa, VYQTanh VYQTđưa RdfggRXkem đivHYtefVZ ăVYQTn chúRdfggRXkt vHYtefVZgì nVYQThé!” TôVYQTi nghvHYtefVZe giọvHYtefVZng TiêRdfggRXku ViễVYQTn dịuVYQT dàng,RdfggRXk âmvHYtefVZ tVYQThanh RdfggRXkấy, chVYQTỉ cóvHYtefVZ thểVYQT lVYQTà dànhRdfggRXk chRdfggRXko ngRdfggRXkười yêuVYQT mớiRdfggRXk vRdfggRXkậy chvHYtefVZứ? BivHYtefVZết TivHYtefVZêu ViễVYQTn RdfggRXkđã lVYQTâu, avHYtefVZnh cũngvHYtefVZ chưavHYtefVZ baVYQTo giờRdfggRXk dvHYtefVZỗ vHYtefVZdành VYQTtôi nhRdfggRXkư thế.

Sau đóvHYtefVZ, tôVYQTi nvHYtefVZghe VYQTthấy tiếngRdfggRXk avHYtefVZnh VYQTthu dọvHYtefVZn đồRdfggRXk đạVYQTc, tvHYtefVZiếng đóVYQTng ngăRdfggRXkn kéo.

Đưa côVYQT ấVYQTy VYQTđi ăn?VYQT TiêuvHYtefVZ ViễnvHYtefVZ VYQTchẳng phRdfggRXkải hRdfggRXkẹn tốVYQTi nRdfggRXkay vHYtefVZđi ăRdfggRXkn cVYQTùng VYQTtôi vHYtefVZsao, tạiRdfggRXk saVYQTo bâRdfggRXky giờRdfggRXk lạiRdfggRXk đổiVYQT thVYQTành đưVYQTa ngườvHYtefVZi khvHYtefVZác đi?

Khi nhRdfggRXkìn vVYQTào RdfggRXkphòng anvHYtefVZh, khôVYQTng phvHYtefVZải vHYtefVZai vHYtefVZkhác, chínVYQTh lRdfggRXkà PvHYtefVZhó tổVYQTng vHYtefVZgiám sáVYQTt VYQTkỹ thuậtRdfggRXk xivHYtefVZnh đẹpRdfggRXk NgôvHYtefVZ Duyệt,RdfggRXk đầuvHYtefVZ tôRdfggRXki cVYQTảm thvHYtefVZáy chovHYtefVZáng váng.

Tôi đứngVYQT vHYtefVZsau phíRdfggRXka vHYtefVZcầu vHYtefVZthang, vHYtefVZnhìn bóngVYQT hRdfggRXkọ dvHYtefVZìu nhvHYtefVZau đRdfggRXki khuvHYtefVZất, chỉVYQT biếtRdfggRXk thẫnRdfggRXk thờRdfggRXk nVYQThư ngườivHYtefVZ mVYQTất hồn.

Lúc bưRdfggRXkớc RdfggRXkxuống cầVYQTu tVYQThang, VYQTbác VYQTthường trựcRdfggRXk gRdfggRXkià vẫnvHYtefVZ RdfggRXkở đó,vHYtefVZ vHYtefVZnhiệt tìnhRdfggRXk hRdfggRXkỏi thRdfggRXkăm “TìVYQTm RdfggRXkthấy đồRdfggRXk chVYQTưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nêRdfggRXkn cRdfggRXkoi nvHYtefVZhư VYQTtôi đãVYQT manvHYtefVZg nRdfggRXkó tặRdfggRXkng chvHYtefVZo ngườivHYtefVZ khácRdfggRXk rồiRdfggRXk khVYQTông? HaVYQTy nóRdfggRXki lvHYtefVZà VYQTnó tựRdfggRXk cVYQThạy mất?

Ngày VYQTthứ havHYtefVZi RdfggRXkđi làmRdfggRXk, TiêuVYQT ViễVYQTn nhìnRdfggRXk thVYQTấy tôi,VYQT mỉVYQTm cườivHYtefVZ tvHYtefVZự RdfggRXknhiên, nhưngVYQT tôivHYtefVZ lạiVYQT VYQTcảm vHYtefVZthấy VYQTnụ cưVYQTời ấyVYQT cựcRdfggRXk kỳvHYtefVZ RdfggRXkxa RdfggRXkcách, tưởVYQTng nhVYQTư bịVYQT RdfggRXkngăn cácVYQTh bởiRdfggRXk mộtVYQT VYQTthế giớivHYtefVZ mờvHYtefVZ sương.

“Bảo vHYtefVZem vHYtefVZđợi aRdfggRXknh, mRdfggRXkà RdfggRXklại RdfggRXktự bVYQTỏ VYQTvề trước!”vHYtefVZ AvHYtefVZnh nóiRdfggRXk nhưVYQT VYQTkhông hVYQTề VYQTcó chuyệnRdfggRXk gì.

“Xin vHYtefVZlỗi, eRdfggRXkm bận!”vHYtefVZ VYQTTôi khôvHYtefVZng cVYQTười RdfggRXknổi, chỉVYQT cRdfggRXkó RdfggRXkthể giảVYQT vHYtefVZvờ nhìnRdfggRXk đivHYtefVZ chỗVYQT kháVYQTc. vHYtefVZAnh VYQTchắc cvHYtefVZhắn khVYQTông biRdfggRXkết tôiRdfggRXk đãVYQT qRdfggRXkuay tRdfggRXkrở lại,vHYtefVZ cvHYtefVZòn đưvHYtefVZợc xevHYtefVZm RdfggRXkmột cVYQTảnh tvHYtefVZượng khôngvHYtefVZ nênvHYtefVZ xem.

“Ai làRdfggRXkm vHYtefVZem vHYtefVZkhông vVYQTui rồi?”VYQT TivHYtefVZêu ViRdfggRXkễn nhVYQTìn tôiVYQT, ngữRdfggRXk VYQTkhí khávHYtefVZ thậnvHYtefVZ trọng.

Tự nhiVYQTên nhRdfggRXkớ lạiVYQT mấyvHYtefVZ nămVYQT tRdfggRXkrước tôiVYQT ghvHYtefVZen VYQTbóng gheRdfggRXkn gióRdfggRXk, nRdfggRXkhìn anRdfggRXkh vVYQTà mộtvHYtefVZ bạnvHYtefVZ nữRdfggRXk troVYQTng lRdfggRXkớp ngồiRdfggRXk cvHYtefVZùng nhauvHYtefVZ, RdfggRXkliền bvHYtefVZỏ chvHYtefVZạy rvHYtefVZa khỏVYQTi phRdfggRXkòng hVYQTọc, sVYQTau RdfggRXkđó VYQTanh chạyVYQT thvHYtefVZeo RdfggRXkkéo tRdfggRXkay tôRdfggRXki lạVYQTi nói:VYQT “ĐồvHYtefVZ VYQTngốc, VYQTanh thíVYQTch em!”

Đồ nVYQTgốc! TôRdfggRXki đúngVYQT làvHYtefVZ đồVYQT ngốc,RdfggRXk lúcVYQT RdfggRXknào cVYQTũng ngâVYQTy thRdfggRXkơ tiRdfggRXkn tưởngVYQT rvHYtefVZằng, VYQTxa nhaRdfggRXku chừngRdfggRXk ấVYQTy khvHYtefVZoảng thờiVYQT giaVYQTn vVYQTà khônRdfggRXkg gvHYtefVZian, cvHYtefVZhúng tôiVYQT đềuVYQT sRdfggRXkẽ khVYQTông thVYQTay đổi.

Sự thậRdfggRXkt đúnRdfggRXkg VYQTlà tvHYtefVZàn RdfggRXkkhốc. CvHYtefVZhúng RdfggRXktôi đãVYQT vHYtefVZthay đổivHYtefVZ rVYQTồi, VYQTtất cảRdfggRXk mọvHYtefVZi tvHYtefVZhứ đềuvHYtefVZ khônRdfggRXkg thVYQTể nvHYtefVZhư RdfggRXktrước đưvHYtefVZợc nữa.

Công viRdfggRXkệc tronRdfggRXkg TVYQTổ dựvHYtefVZ VYQTán vHYtefVZrất bậnVYQT rộn,RdfggRXk tôivHYtefVZ vVYQTà TvHYtefVZiêu VVYQTiễn VYQTdù cóvHYtefVZ vHYtefVZđụng nhRdfggRXkau, cũnvHYtefVZg khôngVYQT RdfggRXknói đưvHYtefVZợc lờRdfggRXki nào.

Theo quRdfggRXkan RdfggRXksát củavHYtefVZ TiểvHYtefVZu Lưu,VYQT “TổngvHYtefVZ giáRdfggRXkm sátRdfggRXk TiêVYQTu mấvHYtefVZy hvHYtefVZôm nRdfggRXkay RdfggRXktâm trạngRdfggRXk khôngRdfggRXk tốtRdfggRXk lắm!”

“Nhà nướcvHYtefVZ trảRdfggRXk RdfggRXkbao nhiêuvHYtefVZ lươRdfggRXkng vHYtefVZcho vHYtefVZem, đểVYQT vHYtefVZem quaRdfggRXkn tvHYtefVZâm đếnRdfggRXk cảVYQT VYQTtâm trvHYtefVZạng cvHYtefVZủa tổvHYtefVZng giámVYQT sáVYQTt kỹvHYtefVZ thvHYtefVZuật sao?”

“Em bRdfggRXkuôn cVYQThuyện cvHYtefVZhút vHYtefVZkhông đượcRdfggRXk àVYQT? vHYtefVZMấy hôvHYtefVZm VYQTnay tívHYtefVZnh VYQTkhí cVYQThị dữvHYtefVZ dằnRdfggRXk qvHYtefVZuá! ChRdfggRXkú VYQTý chúVYQTt, RdfggRXkđừng đểVYQT vHYtefVZbước vàvHYtefVZo thờvHYtefVZi kỳRdfggRXk vHYtefVZtiền mãnvHYtefVZ kinvHYtefVZh sRdfggRXkớm đấy!”

“Nghe nvHYtefVZói, RdfggRXkngười VYQTbước RdfggRXkvào thờVYQTi RdfggRXkkỳ tvHYtefVZiền mãvHYtefVZn kvHYtefVZinh thườVYQTng tVYQThích luRdfggRXkyên vHYtefVZthuyên! ChịVYQT cvHYtefVZó luyRdfggRXkên VYQTthuyên không?”

Tiểu vHYtefVZLưu vRdfggRXkội ngậVYQTm VYQTmiệng luôn.

Thiết kvHYtefVZế quvHYtefVZy hoạcvHYtefVZh vHYtefVZdự RdfggRXkán RdfggRXkhình nhưvHYtefVZ gặpRdfggRXk VYQTphải khVYQTó khăVYQTn, mVYQTấy lầnVYQT RdfggRXktôi nhvHYtefVZìn tvHYtefVZhấy TivHYtefVZêu vHYtefVZViễn hovHYtefVZặc RdfggRXklà ngồivHYtefVZ đămRdfggRXk chRdfggRXkiêu trRdfggRXkước bVYQTàn vHYtefVZlàm việRdfggRXkc, hoặcRdfggRXk lVYQTại đứngVYQT vHYtefVZtrầm ngâmRdfggRXk mvHYtefVZấy giờVYQT lVYQTiền vHYtefVZở pvHYtefVZhòng húRdfggRXkt thuốc.

Nhìn bộVYQT VYQTdạng côvHYtefVZ độcRdfggRXk suVYQTy tưvHYtefVZ củaRdfggRXk anVYQTh nhVYQTư vậvHYtefVZy vHYtefVZtôi cảmvHYtefVZ vHYtefVZthấy thvHYtefVZật vHYtefVZđau lòng,RdfggRXk hậnVYQT nỗVYQTi RdfggRXkmình VYQTnăng lVYQTực VYQTcó hạvHYtefVZn, khônvHYtefVZg giúpvHYtefVZ đVYQTược vVYQTiệc gì.

Tổ dRdfggRXkự ánRdfggRXk mờivHYtefVZ đếnRdfggRXk mộtRdfggRXk chvHYtefVZuyên RdfggRXkgia đầyRdfggRXk quyVYQTền RdfggRXkuy –RdfggRXk GiRdfggRXkáo sưRdfggRXk ĐiềnVYQT DvHYtefVZuy NiênVYQT, ngVYQThe nvHYtefVZói ngườiVYQT nàRdfggRXky nổvHYtefVZi tiếngVYQT cảRdfggRXk tvHYtefVZrên thRdfggRXkế giớiRdfggRXk. TvHYtefVZiêu VYQTViễn vVYQTà NgôvHYtefVZ DuyệtVYQT đứngRdfggRXk svHYtefVZau ônRdfggRXkg RdfggRXkta, giốngVYQT nhVYQTư hvHYtefVZai cVYQTô cVYQTậu họVYQTc tRdfggRXkrò nhỏ.

Tổ tRdfggRXkrưởng bảoVYQT tRdfggRXkôi tổngRdfggRXk VYQThợp lạiRdfggRXk cácRdfggRXk VYQTdữ VYQTliệu sổRdfggRXk sáchvHYtefVZ, trựcvHYtefVZ vHYtefVZtiếp RdfggRXkmang RdfggRXkđến vHYtefVZphòng VYQTkhách VIP.

Lúc tôiRdfggRXk VYQTôm mộtRdfggRXk đốngVYQT RdfggRXktài lvHYtefVZiệu dvHYtefVZày VYQTtiến vào,VYQT RdfggRXkgiáo sưvHYtefVZ ĐiềnvHYtefVZ đanRdfggRXkg cùVYQTng TiêRdfggRXku ViVYQTễn thảoVYQT luậVYQTn vHYtefVZviệc sửvHYtefVZa đổiVYQT VYQTdự vHYtefVZán. ThấyVYQT vHYtefVZtôi bưvHYtefVZớc vHYtefVZvào, TVYQTiêu ViễVYQTn cRdfggRXkau mvHYtefVZày, vHYtefVZđỡ chồngVYQT VYQTtài liệuRdfggRXk trênRdfggRXk vHYtefVZtay tôvHYtefVZi, nóvHYtefVZi: RdfggRXk“Tại sRdfggRXkao lạiRdfggRXk đểVYQT mvHYtefVZột ngườiVYQT ôvHYtefVZm nhiềuRdfggRXk đRdfggRXkồ tRdfggRXkhế nàvHYtefVZy? SaRdfggRXku nàVYQTy phảvHYtefVZi vHYtefVZbảo TivHYtefVZểu LưVYQTu giúRdfggRXkp vHYtefVZem đấy”.

Tôi lRdfggRXký nvHYtefVZhí “vângVYQT” mvHYtefVZột tiếRdfggRXkng, gậtVYQT vHYtefVZgật đầuVYQT tỏRdfggRXk rvHYtefVZa đápvHYtefVZ lạvHYtefVZi. CvHYtefVZhút VYQTtài liệRdfggRXku vHYtefVZnày thìRdfggRXk ăRdfggRXkn VYQTthua gìRdfggRXk chứ?

Đè nRdfggRXkén RdfggRXkcon ngườivHYtefVZ thRdfggRXkường khôngvHYtefVZ phảiRdfggRXk RdfggRXklà trọngRdfggRXk lượnVYQTg, mvHYtefVZà RdfggRXklại vHYtefVZlà RdfggRXknhững gávHYtefVZnh nvHYtefVZặng vôRdfggRXk hìnhvHYtefVZ kia.

Tiêu VYQTViễn thvHYtefVZân mậvHYtefVZt kRdfggRXkéo taRdfggRXky tôi,VYQT vHYtefVZvị giRdfggRXkáo sVYQTư VYQTgià ngướcvHYtefVZ mRdfggRXkắt chRdfggRXkằm chằvHYtefVZm nRdfggRXkhìn chúvHYtefVZng tôVYQTi, tôvHYtefVZi vvHYtefVZội vàvHYtefVZng rúRdfggRXkt taVYQTy lại,RdfggRXk đvHYtefVZỏ RdfggRXkmặt, nóiVYQT vớvHYtefVZi VYQTTiêu Viễn:VYQT “vHYtefVZEm vVYQTề làVYQTm việcvHYtefVZ đây”.

“Hết VYQTgiờ RdfggRXkanh VYQTđưa VYQTem về!”VYQT TVYQTiêu vHYtefVZViễn nVYQTở vHYtefVZnụ cvHYtefVZười vHYtefVZmà vHYtefVZmấy ngRdfggRXkày VYQTrồi hiVYQTếm thấy.

“Không cRdfggRXkần!” MỗiRdfggRXk VYQTngày đvHYtefVZều tựVYQT đạpvHYtefVZ xVYQTe vềvHYtefVZ nhà,RdfggRXk trvHYtefVZước navHYtefVZy cvHYtefVZó cầnVYQT aVYQTi đưavHYtefVZ vềVYQT đâuRdfggRXk, đVYQTã tRdfggRXkhành thóivHYtefVZ qVYQTuen rồvHYtefVZi. VớivHYtefVZ lạVYQTi, tôVYQTi cũngRdfggRXk vHYtefVZkhong kiêVYQTu vHYtefVZsa đếVYQTn mVYQTức hếtVYQT gvHYtefVZiờ cầnRdfggRXk cóRdfggRXk ngườivHYtefVZ đRdfggRXkưa về.

Điều cvHYtefVZàng qVYQTuan trọngvHYtefVZ hơVYQTn làRdfggRXk RdfggRXkTiêu VvHYtefVZiễn rấVYQTt VYQTbận, rấtVYQT mệt,VYQT RdfggRXktôi khôVYQTng đànhRdfggRXk lònvHYtefVZg đểvHYtefVZ avHYtefVZnh hếtvHYtefVZ gRdfggRXkiờ VYQTphải vHYtefVZlộn mvHYtefVZột vVYQTòng RdfggRXkđưa tiễnVYQT tRdfggRXkôi rồiRdfggRXk vHYtefVZmuộn vHYtefVZmới vềVYQT đưRdfggRXkợc đếnVYQT nhà.

Tiêu ViễVYQTn VYQTthở vHYtefVZdài, “KhảvHYtefVZ KvHYtefVZhả, đừnRdfggRXkg RdfggRXkcố VYQTý tRdfggRXkránh aVYQTnh nữa!”

Buổi trưRdfggRXka đếnVYQT phRdfggRXkòng giảiVYQT RdfggRXklao lấVYQTy nưRdfggRXkớc, nhìRdfggRXkn thấyRdfggRXk givHYtefVZáo sưvHYtefVZ ĐiềnVYQT DVYQTuy NiêVYQTn vHYtefVZcũng đaVYQTng pRdfggRXkha tràvHYtefVZ, RdfggRXktrong cốcvHYtefVZ thủyRdfggRXk tinvHYtefVZh RdfggRXkđổ đầyVYQT RdfggRXknửa cốcVYQT lRdfggRXká chèVYQT, vHYtefVZtôi khôvHYtefVZng khvHYtefVZỏi VYQTkinh ngạVYQTc, RdfggRXk“Bác VYQTcho nhiềuvHYtefVZ lVYQTá cRdfggRXkhè tvHYtefVZhế, vHYtefVZcó sợVYQT VYQTđắng qVYQTuá khônRdfggRXkg ạ?”

“Uống quevHYtefVZn rồi”.vHYtefVZ ÔVYQTng cVYQTười thấvHYtefVZy thậVYQTt RdfggRXkthân thiết,RdfggRXk vHYtefVZkhiến ngườivHYtefVZ VYQTta cVYQTó cảmVYQT giávHYtefVZc qRdfggRXkuen thuộc.

Ông pRdfggRXkha tràvHYtefVZ xovHYtefVZng khôngVYQT rờiRdfggRXk đRdfggRXki, RdfggRXkmà vãnvHYtefVZ đứngVYQT VYQTở pVYQThòng giảiVYQT lRdfggRXkao nhRdfggRXkìn tôvHYtefVZi lấyvHYtefVZ nướRdfggRXkc, “vHYtefVZCô bévHYtefVZ, cVYQTháu yêuRdfggRXk vHYtefVZTiêu ViễnvHYtefVZ hả?”

Tôi gVYQTiật mìnhRdfggRXk làmvHYtefVZ bRdfggRXkàn VYQTtay RdfggRXkđang cVYQTầm phícvHYtefVZh nướcvHYtefVZ runvHYtefVZg lRdfggRXkên, nướRdfggRXkc sRdfggRXkôi RdfggRXktrong bìnvHYtefVZh rVYQTót xuốngRdfggRXk lVYQTàm ngóVYQTn RdfggRXktay bịRdfggRXk gVYQTiội bvHYtefVZỏng rát.

Vị giáovHYtefVZ VYQTsư gRdfggRXkià nVYQThanh RdfggRXkmắt nvHYtefVZhanh VYQTtay, lRdfggRXkiền đóngvHYtefVZ ngavHYtefVZy vòiRdfggRXk nướcvHYtefVZ nRdfggRXkóng lạRdfggRXki, kRdfggRXkéo tvHYtefVZay tôVYQTi sanvHYtefVZg vvHYtefVZòi RdfggRXknước lạnhRdfggRXk vặnVYQT xuVYQTống, đểvHYtefVZ giảmRdfggRXk bớVYQTt vHYtefVZsự đauvHYtefVZ rát.

Mắt tôivHYtefVZ ngânvHYtefVZ ngấnRdfggRXk lRdfggRXkệ, vHYtefVZtrong lònRdfggRXkg cườVYQTi thầm:RdfggRXk RdfggRXkXem rRdfggRXka, tVYQTính nhiềRdfggRXku chvHYtefVZuyện RdfggRXkcũng khVYQTông hềvHYtefVZ gRdfggRXkiới vHYtefVZhạn lứaRdfggRXk tuổi.

Lấy nướcvHYtefVZ xonRdfggRXkg, giávHYtefVZo RdfggRXksư ĐiềnRdfggRXk vHYtefVZgiúp tôiRdfggRXk xáchRdfggRXk phíchvHYtefVZ nướcVYQT vềVYQT phòngvHYtefVZ vHYtefVZlàm việc,vHYtefVZ TVYQTiểu LưvHYtefVZu nhìnvHYtefVZ thấRdfggRXky nóVYQTi: vHYtefVZ“Trời ạvHYtefVZ, vHYtefVZchị Điền,VYQT saRdfggRXko vHYtefVZchị lạVYQTi đRdfggRXkể ôngvHYtefVZ ấyVYQT xáVYQTch phívHYtefVZch RdfggRXknước chVYQTứ? ChịVYQT biếvHYtefVZt ôngVYQT ấVYQTy VYQTlà aVYQTi không?”

“Giáo sVYQTư VYQTĐiền DuvHYtefVZy Niên”.

“Biết rRdfggRXkồi còVYQTn đvHYtefVZể ôngVYQT ấVYQTy xRdfggRXkách hộvHYtefVZ chvHYtefVZị phvHYtefVZích RdfggRXklà svHYtefVZao?” TiểVYQTu LưuvHYtefVZ suýtvHYtefVZ nữaRdfggRXk cvHYtefVZáu lVYQTên vRdfggRXkới vHYtefVZtôi, “CụcRdfggRXk tVYQTrưởng củaVYQT cRdfggRXkhúng RdfggRXkta mờivHYtefVZ đVYQTến lVYQTà kháchRdfggRXk VIPVYQT, lVYQTà chuVYQTyên VYQTgia dựvHYtefVZ áVYQTn, lVYQTà RdfggRXkđại thụvHYtefVZ củvHYtefVZa giớRdfggRXki khRdfggRXkoa họcVYQT điVYQTện tử”.

“Chẳng quvHYtefVZa cRdfggRXkhỉ VYQTlà nRdfggRXkhờ ônvHYtefVZg ấvHYtefVZy xáVYQTch vHYtefVZhộ chịvHYtefVZ phícVYQTh nưvHYtefVZớc thôVYQTi mà!”RdfggRXk vHYtefVZMà cRdfggRXkhính VYQTông tựRdfggRXk nguVYQTyện đVYQTấy chứVYQT, nóiVYQT RdfggRXknào làvHYtefVZ tRdfggRXkay tRdfggRXkôi bRdfggRXkị bỏnvHYtefVZg rồivHYtefVZ, đVYQTó cũVYQTng lRdfggRXkà trácRdfggRXkh vHYtefVZnhiệm củRdfggRXka ôngvHYtefVZ ấy.

Chị VYQTcòn vHYtefVZmuốn nVYQThờ VYQTông ấRdfggRXky lVYQTàm VYQTgì nữa?VYQT vHYtefVZGiúp chịRdfggRXk RdfggRXkquét VYQTnhà à?”vHYtefVZ TiểuvHYtefVZ LưVYQTu nVYQThìn tôRdfggRXki chếvHYtefVZ gvHYtefVZiễu, RdfggRXk“Xúc phạRdfggRXkm ôVYQTng vHYtefVZấy lvHYtefVZà tRdfggRXkội khônvHYtefVZg thểVYQT RdfggRXktha vHYtefVZđược đâu”.

Nhưng tôVYQTi đâuvHYtefVZ muRdfggRXkốn xvHYtefVZúc phạRdfggRXkm ôRdfggRXkng, VYQTmà RdfggRXkmột vịvHYtefVZ givHYtefVZáo sưVYQT, chuRdfggRXkyên vHYtefVZgia vHYtefVZcó thâRdfggRXkn RdfggRXkphận VYQTđịa vRdfggRXkị nVYQThư thvHYtefVZế cVYQTũng sẽRdfggRXk khôVYQTng thểvHYtefVZ nhậnvHYtefVZ RdfggRXkra VYQTmột nhânvHYtefVZ viênvHYtefVZ RdfggRXkvăn phvHYtefVZòng bìnhRdfggRXk thườngvHYtefVZ nhưRdfggRXk tôiRdfggRXk đâu.

Có lẽvHYtefVZ, vvHYtefVZừa quVYQTay đi,RdfggRXk ôngVYQT vốnvHYtefVZ đVYQTã vHYtefVZkhong nhớVYQT đượVYQTc tôVYQTi làRdfggRXk VYQTai rồi.

Hết giờvHYtefVZ làRdfggRXkm, đVYQTi quVYQTa sRdfggRXkiêu thvHYtefVZị CarrefoRdfggRXkur, RdfggRXktôi muRdfggRXka mVYQTột đốngvHYtefVZ đồvHYtefVZ linRdfggRXkh tinh.

Khi tôiVYQT xáchvHYtefVZ giỏRdfggRXk hRdfggRXkàng VYQTđi VYQTra phRdfggRXkía ngvHYtefVZoài thvHYtefVZì nhìVYQTn thấRdfggRXky TVYQTiêu VivHYtefVZễn. VừavHYtefVZ đVYQTịnh gọivHYtefVZ anRdfggRXkh, ngưRdfggRXkời VYQTbỗng cứngvHYtefVZ đờvHYtefVZ kvHYtefVZhông thốtRdfggRXk đRdfggRXkược rVYQTa lvHYtefVZời, bRdfggRXkởi RdfggRXkvì NVYQTgô DuyệtVYQT vàRdfggRXk anRdfggRXkh đivHYtefVZ vHYtefVZcùng nhau.

Anh bắtvHYtefVZ đRdfggRXkầu đRdfggRXkưa cvHYtefVZô VYQTđi lượVYQTn siVYQTêu thịRdfggRXk vHYtefVZtừ RdfggRXkbao giờ?vHYtefVZ DVYQTáng vvHYtefVZẻ cRdfggRXkhăm sRdfggRXkóc chRdfggRXkở cVYQThe côVYQT ấRdfggRXky. NhìnRdfggRXk RdfggRXkxe RdfggRXkmua VYQTđồ vHYtefVZcủa họ,RdfggRXk xếpVYQT đầvHYtefVZy nhữnVYQTg vVYQTật dụRdfggRXkng VYQTgia đình.

Mũi tôiVYQT caVYQTy xvHYtefVZè, nRdfggRXkhặt bừRdfggRXka mấyRdfggRXk thứVYQT rvHYtefVZồi vRdfggRXkội vàvHYtefVZng cVYQThạy VYQTra ngoài.

Ngô DuyệtRdfggRXk đãvHYtefVZ vHYtefVZnhìn vHYtefVZthấy tôiVYQT, “TiểuvHYtefVZ Khả?vHYtefVZ TiểRdfggRXku Khả?RdfggRXk” CôRdfggRXk ấvHYtefVZy gọRdfggRXki tôvHYtefVZi, âmVYQT thanVYQTh dịuVYQT dRdfggRXkàng tranRdfggRXkg nhãvHYtefVZ, uyRdfggRXkển chuyểnvHYtefVZ vVYQTà dvHYtefVZễ cVYQThịu, khiếvHYtefVZn vHYtefVZcho ởVYQT giữVYQTa đámvHYtefVZ đôngVYQT hRdfggRXkuyên nRdfggRXkáo RdfggRXkvẫn cóVYQT thvHYtefVZể vHYtefVZnổi rVYQTõ VYQTlên RdfggRXkgiọng nóRdfggRXki đặcVYQT biệt.

“Tiểu KhảVYQT, evHYtefVZm cũngRdfggRXk đếnRdfggRXk VYQTđây RdfggRXkmua đvHYtefVZồ à?”vHYtefVZ RdfggRXkTiêu VivHYtefVZễn nhìVYQTn VYQTtôi bốivHYtefVZ rốRdfggRXki, vẻVYQT mvHYtefVZặt cóVYQT chúVYQTt vHYtefVZlo lắng.

Tôi kRdfggRXkhông RdfggRXkđến thìRdfggRXk cóVYQT thểVYQT vHYtefVZnhìn thấyVYQT VYQTanh vàVYQT PhóvHYtefVZ tRdfggRXkổng RdfggRXkgiám sátVYQT RdfggRXkxinh đẹpRdfggRXk ânVYQT ânVYQT VYQTái vHYtefVZái bêVYQTn nhVYQTau RdfggRXkkhông chứ?vHYtefVZ ĐãRdfggRXk RdfggRXktức giậvHYtefVZn RdfggRXkrồi, cũnvHYtefVZg chVYQTẳng nhìvHYtefVZn aRdfggRXknh nữa,vHYtefVZ cvHYtefVZhỉ RdfggRXknói vVYQTới NvHYtefVZgô DuyệRdfggRXkt: “ChàovHYtefVZ PhóvHYtefVZ tổngVYQT giávHYtefVZm VYQTsát, thậtVYQT tìnhvHYtefVZ cờRdfggRXk ạ!”

“Gọi VYQTtôi làvHYtefVZ vHYtefVZNgô DuvHYtefVZyệt thôiRdfggRXk, bâyvHYtefVZ giờRdfggRXk hếtvHYtefVZ giờRdfggRXk làRdfggRXkm rRdfggRXkồi mà!”RdfggRXk RdfggRXkCô vHYtefVZta kéRdfggRXko taVYQTy tôVYQTi tỏVYQT vHYtefVZra rấtVYQT thânVYQT tình.

Tôi vẫnRdfggRXk lịRdfggRXkch sựvHYtefVZ vHYtefVZmỉm cười,RdfggRXk nhìRdfggRXkn côVYQT vàvHYtefVZ TRdfggRXkiêu Viễn.

Thần sắcvHYtefVZ cvHYtefVZủa TiêuvHYtefVZ ViễnVYQT lạVYQTi rấtvHYtefVZ ủRdfggRXk dột.

 

2. TạivHYtefVZ RdfggRXksao cRdfggRXkứ xuấtvHYtefVZ RdfggRXkhiện lúvHYtefVZc tVYQTôi VYQTnhếch nVYQThác nhất

Ra khỏiRdfggRXk siêuRdfggRXk thị,VYQT nướcRdfggRXk mắRdfggRXkt tôvHYtefVZi đãRdfggRXk khvHYtefVZông cầmVYQT đượcVYQT VYQTnữa, vVYQTỡ òa.

Tôi xáchVYQT tVYQTúi VYQTto túvHYtefVZi nhRdfggRXkỏ đivHYtefVZ RdfggRXkqua cầuVYQT vượt,RdfggRXk VYQTnhìn xuốngRdfggRXk VYQTdưới cVYQThân cầuRdfggRXk, xVYQTe VYQTcộ nườmVYQT nượp,vHYtefVZ tRdfggRXkự nVYQThiên đứngvHYtefVZ lvHYtefVZại. NếVYQTu RdfggRXknhảy vHYtefVZtừ vHYtefVZtrên nàvHYtefVZy xuốngvHYtefVZ vHYtefVZcó lvHYtefVZẽ RdfggRXksẽ chếtVYQT rRdfggRXkất thảmVYQT nhỉ?vHYtefVZ ChắcVYQT cVYQThắn cơVYQT thểVYQT vHYtefVZsẽ RdfggRXkđầy RdfggRXkmáu mVYQTe, náVYQTt vHYtefVZbét? NóivHYtefVZ khônRdfggRXkg chừng,vHYtefVZ VYQTlúc VYQTđó VYQTóc còvHYtefVZn bắnRdfggRXk RdfggRXkphụt vRdfggRXkào ngườRdfggRXki điRdfggRXk vHYtefVZđường cVYQTũng nên.

Cứ RdfggRXktưởng tượngVYQT vậyRdfggRXk, đRdfggRXkã thấyRdfggRXk gVYQThê rợRdfggRXkn hếvHYtefVZt cảvHYtefVZ người.

Có lẽVYQT từVYQT vHYtefVZcổ cVYQThí kimRdfggRXk, vHYtefVZtôi vHYtefVZlà ngườvHYtefVZi vHYtefVZđầu tiêRdfggRXkn lạiRdfggRXk vHYtefVZbị cVYQThính ýVYQT tưởngRdfggRXk RdfggRXkcủa mVYQTình dRdfggRXkọa VYQTcho sVYQTợ RdfggRXkphát RdfggRXkthét lên.

Để chVYQTo khVYQTông phảivHYtefVZ nghVYQTĩ đếnVYQT mốiVYQT quRdfggRXkan hệRdfggRXk củaRdfggRXk TiêvHYtefVZu VvHYtefVZiễn vRdfggRXkà NgôVYQT DVYQTuyệt nữRdfggRXka, tvHYtefVZôi VYQTvội vHYtefVZvàng tìmVYQT mộtRdfggRXk nơVYQTi vHYtefVZan tVYQToàn lẩvHYtefVZn tvHYtefVZrốn, cRdfggRXkàng kVYQTín đáovHYtefVZ càngvHYtefVZ tốt!

Đối vHYtefVZdiện siRdfggRXkêu thRdfggRXkị VYQTcó mộtvHYtefVZ quRdfggRXkán StarvHYtefVZbucks, RdfggRXkkhông gRdfggRXkian tVYQTao nhãRdfggRXk, VYQTphục vHYtefVZvụ chuyênvHYtefVZ nghVYQTiệp. RdfggRXkTôi VYQTgọi mộtRdfggRXk tVYQTách capvHYtefVZuccino cùngVYQT vớvHYtefVZi mónRdfggRXk trángvHYtefVZ miệng.

Vị vHYtefVZthơm VYQTngon củavHYtefVZ móvHYtefVZn ăRdfggRXkn VYQTlàm tvHYtefVZâm tRdfggRXkrạng VYQTtôi RdfggRXktốt hơn,RdfggRXk giữVYQTa nvHYtefVZền vHYtefVZâm nhạcvHYtefVZ dịVYQTu nRdfggRXkhẹ khivHYtefVZến tôivHYtefVZ dvHYtefVZần dầnRdfggRXk vHYtefVZcảm thấyRdfggRXk thVYQTư thRdfggRXkái tvHYtefVZrở lại.

“Thưa VYQTcô, vHYtefVZcó cầnvHYtefVZ khRdfggRXkăn vHYtefVZgiấy kRdfggRXkhông ạ?”RdfggRXk NhâRdfggRXkn viêVYQTn phụcRdfggRXk vvHYtefVZụ lễvHYtefVZ phvHYtefVZép đứngVYQT bêvHYtefVZn cạnh.

“Không cRdfggRXkần, cámvHYtefVZ ơn!”VYQT TRdfggRXkôi RdfggRXkvô thRdfggRXkức đưavHYtefVZ RdfggRXktay lêVYQTn RdfggRXklau mRdfggRXkặt, toVYQTàn làVYQT nướcRdfggRXk mắt.RdfggRXk TạivHYtefVZ VYQTsao tvHYtefVZôi lRdfggRXkại khRdfggRXkóc chứ?

 “Xin đừngVYQT ngồiVYQT vHYtefVZở VYQTđó!” TôiRdfggRXk vvHYtefVZừa VYQTlau mắtVYQT vừaVYQT nRdfggRXkói vHYtefVZvới ngườvHYtefVZi đốiVYQT dvHYtefVZiện, khVYQTông cRdfggRXkho ngồiRdfggRXk VYQTcùng tôi.

“Em nghvHYtefVZĩ lRdfggRXkà tôVYQTi muốRdfggRXkn ngồRdfggRXki vHYtefVZsao? RdfggRXkChỉ vìvHYtefVZ eRdfggRXkm cvHYtefVZứ kVYQThóc nRdfggRXkhư vậVYQTy mãi,vHYtefVZ khiếvHYtefVZn vHYtefVZcho RdfggRXktâm trạngVYQT tRdfggRXkôi tVYQThấy rấtRdfggRXk VYQTu uất”.VYQT NRdfggRXkgười VYQTđối diệRdfggRXkn nói.

“Chương NgVYQTự, tạiVYQT saVYQTo RdfggRXkanh cứvHYtefVZ xuấtvHYtefVZ hiệnRdfggRXk lúcvHYtefVZ tôivHYtefVZ VYQTnhếch nhvHYtefVZác nhất?”RdfggRXk VYQTTôi rầuvHYtefVZ rĩRdfggRXk nóvHYtefVZi vớRdfggRXki vHYtefVZanh ta.

“Nhưng mRdfggRXkà, hìnRdfggRXkh nhvHYtefVZư tôRdfggRXki cònRdfggRXk nhếcRdfggRXkh nhVYQTác hvHYtefVZơn em!”VYQT AVYQTnh tRdfggRXka RdfggRXknhún viaRdfggRXk, chỉvHYtefVZ VYQTlên bRdfggRXkộ cvHYtefVZomple VYQTmay đVYQTo mvHYtefVZàu trVYQTắng ngàVYQT củavHYtefVZ mình,RdfggRXk RdfggRXktôi mớVYQTi pháRdfggRXkt hiRdfggRXkện vHYtefVZra, vừaRdfggRXk RdfggRXknãy RdfggRXktôi vvHYtefVZô VYQTý làmRdfggRXk vHYtefVZđổ cVYQTà vHYtefVZphê, vHYtefVZchất lỏnvHYtefVZg mvHYtefVZàu vHYtefVZnâu đãRdfggRXk ngấmVYQT vàRdfggRXko VYQTáo anh.

“Đồ ngốc,vHYtefVZ RdfggRXktại sRdfggRXkao aRdfggRXknh lạiRdfggRXk khônvHYtefVZg biVYQTết đưRdfggRXkờng tránhVYQT ra?”

“Nhìn eRdfggRXkm khócRdfggRXk quRdfggRXkan vHYtefVZtrọng hơVYQTn, bởiVYQT vìVYQT thậtVYQT hiRdfggRXkếm cVYQTó”. AnvHYtefVZh RdfggRXkta lVYQTộ RdfggRXkra nvHYtefVZụ cườvHYtefVZi tiRdfggRXknh nghịcvHYtefVZh, VYQTnhìn trRdfggRXkông giốnRdfggRXkg nvHYtefVZhư mRdfggRXkột VYQTđứa trẻRdfggRXk vậy.

“Đi nàoRdfggRXk, tvHYtefVZôi VYQTdẫn eRdfggRXkm đếRdfggRXkn mộVYQTt nvHYtefVZơi vvHYtefVZui RdfggRXkvẻ”. ChươngRdfggRXk NRdfggRXkgự kéoRdfggRXk tôvHYtefVZi đứngVYQT lên.

“Tôi khôngVYQT RdfggRXkđi, RdfggRXktôi còvHYtefVZn cRdfggRXkó việc!”VYQT vHYtefVZTôi muốnRdfggRXk tvHYtefVZhoát rvHYtefVZa khỏiRdfggRXk sựvHYtefVZ lôiRdfggRXk kéVYQTo củaRdfggRXk aVYQTnh ta.

Nghĩ đVYQTến vRdfggRXkiệc vVYQTừa rồiVYQT gặpRdfggRXk TiêVYQTu ViễRdfggRXkn VYQTvà NgôVYQT VYQTDuyệt, ngVYQThĩ đếnRdfggRXk sRdfggRXkự vHYtefVZăn VYQTý RdfggRXkcủa hRdfggRXkọ khVYQTi ởRdfggRXk bêvHYtefVZn RdfggRXknhau, nghVYQTĩ đếnvHYtefVZ sVYQTự RdfggRXkdịu dàRdfggRXkng TivHYtefVZêu ViễnVYQT dànhvHYtefVZ VYQTcho côvHYtefVZ tvHYtefVZa… tấvHYtefVZt VYQTcả mọiVYQT cáiVYQT kRdfggRXkhác đềuvHYtefVZ trởVYQT thànhVYQT vRdfggRXkô nghĩa.

“Việc VYQTgì cóvHYtefVZ thểRdfggRXk qvHYtefVZuan trọvHYtefVZng VYQThơn vVYQTui vẻRdfggRXk chứ?RdfggRXk KhôRdfggRXkng đVYQTi VYQTsẽ VYQTtiếc đấyvHYtefVZ nhé”.RdfggRXk AVYQTnh vHYtefVZta cườivHYtefVZ nhìnvHYtefVZ tRdfggRXkôi cRdfggRXkhờ VYQTđợi, tVYQTôi thVYQTật kVYQThó mVYQTà phảnVYQT đối.

Tôi cònVYQT cóVYQT thểvHYtefVZ RdfggRXkvui RdfggRXkvẻ đượcvHYtefVZ khôngVYQT? TvHYtefVZại VYQTsao lạvHYtefVZi cảVYQTm tVYQThấy troVYQTng lòngvHYtefVZ nặnRdfggRXkg RdfggRXktrĩu nhVYQTư RdfggRXkđeo vHYtefVZđá thếvHYtefVZ này?VYQT TRdfggRXkôi cRdfggRXkố gắngRdfggRXk mvHYtefVZuốn vứtVYQT VYQTbỏ nVYQTó điRdfggRXk, nvHYtefVZhưng vHYtefVZnó cứRdfggRXk VYQTđiềm vHYtefVZnhiên VYQTbất động.

Chương NVYQTgự nóRdfggRXki khvHYtefVZông vHYtefVZsai, đâRdfggRXky quvHYtefVZả nRdfggRXkhiên VYQTlà mVYQTột nRdfggRXkơi RdfggRXkvui vẻ,VYQT “VYQTmười hvHYtefVZai chốnRdfggRXk vui”.

Đáng tvHYtefVZiếc, tVYQTâm trạnVYQTg củaVYQT RdfggRXktôi khRdfggRXkông hòVYQTa nhậpVYQT đượcvHYtefVZ vớivHYtefVZ nơiVYQT này.

“Tại sRdfggRXkao lạVYQTi cVYQTó vHYtefVZcái tvHYtefVZên nVYQThư vvHYtefVZậy?” TôvHYtefVZi rầuRdfggRXk rRdfggRXkĩ hỏi.

“Ở đâyvHYtefVZ VYQTcó VYQTmười VYQThai tụVYQT điểmRdfggRXk, mỗiVYQT mvHYtefVZột chỗRdfggRXk đvHYtefVZều khiếnVYQT ngườiVYQT tRdfggRXka VYQTvui khôngRdfggRXk bVYQTiết chán”.vHYtefVZ ChươnVYQTg VYQTNgự giảvHYtefVZi thích.

“Có thểvHYtefVZ làRdfggRXkm ngườiVYQT tVYQTa qVYQTuên vHYtefVZđi phiVYQTền RdfggRXkmuộn khvHYtefVZông?” vHYtefVZTôi tỏRdfggRXk vHYtefVZra ngVYQThi ngờ.

“Có thể,VYQT chỉRdfggRXk cầnRdfggRXk eRdfggRXkm RdfggRXktự nguyRdfggRXkện”. ChVYQTương NgvHYtefVZựu nghiêvHYtefVZm VYQTtúc nhRdfggRXkìn tôi,RdfggRXk “EmRdfggRXk nênVYQT lRdfggRXkà mộRdfggRXkt ngvHYtefVZười vHYtefVZvui vẻ,RdfggRXk ngVYQTay vHYtefVZđến cRdfggRXkái tênVYQT củaVYQT VYQTem cũRdfggRXkng gRdfggRXkọi làVYQT KhảVYQT LạcRdfggRXk cvHYtefVZơ mà”.

Khả VYQTLạc tvHYtefVZhì vHYtefVZnhất địnhVYQT VYQTcó thểRdfggRXk VYQTvui vẻVYQT sRdfggRXkao? TôiVYQT cườivHYtefVZ đVYQTau khổ.

Đi vHYtefVZlên gácVYQT vớvHYtefVZi RdfggRXkChương Ngự,RdfggRXk lậpvHYtefVZ tứcRdfggRXk đãVYQT RdfggRXkcó nRdfggRXkhân vVYQTiên phụRdfggRXkc vRdfggRXkụ đếRdfggRXkn đónVYQT, lVYQTuôn miệngvHYtefVZ chvHYtefVZào “TRdfggRXkổng giávHYtefVZm RdfggRXkđốc ChVYQTương ạ”,vHYtefVZ “TổngvHYtefVZ giávHYtefVZm đốcVYQT ChươngvHYtefVZ ạ”.vHYtefVZ TôVYQTi xácvHYtefVZh nhữnVYQTg túiRdfggRXk tRdfggRXko túvHYtefVZi RdfggRXknhỏ củvHYtefVZa siêVYQTu tRdfggRXkhị, theVYQTo sRdfggRXkau ChươngvHYtefVZ NVYQTgự giốnVYQTg vHYtefVZnhư mộtVYQT ngườRdfggRXki hầu.

Một nhóRdfggRXkm ngườiVYQT RdfggRXkăn cơm,vHYtefVZ RdfggRXkliên tụVYQTc gVYQTọi mvHYtefVZón đắtVYQT tiRdfggRXkền, kVYQThông gVYQTọi nhRdfggRXkững vHYtefVZmón vRdfggRXkừa miệng.

Tôi uốvHYtefVZng RdfggRXkmột loạivHYtefVZ nướcVYQT ngVYQTọt rVYQTất ngoRdfggRXkn, nhưnvHYtefVZg lạvHYtefVZi VYQTthấy hơivHYtefVZ đavHYtefVZu vHYtefVZđầu, “TạivHYtefVZ vHYtefVZsao lạiVYQT vHYtefVZthế? vHYtefVZTôi vHYtefVZcó uốngRdfggRXk vHYtefVZrượu đâVYQTu nhỉ?”NgửivHYtefVZ kỹRdfggRXk mớVYQTi pvHYtefVZhát hvHYtefVZiện RdfggRXkra vHYtefVZthứ nướcvHYtefVZ RdfggRXkngọt vHYtefVZtôi vừvHYtefVZa mVYQTới vHYtefVZuống lvHYtefVZà loạVYQTi RdfggRXkrượu VYQTTây phVYQTa chế.

Ăn xongvHYtefVZ, nhómvHYtefVZ nRdfggRXkgười távHYtefVZch rvHYtefVZa mỗiVYQT ngườiRdfggRXk mộtvHYtefVZ nơivHYtefVZ, VYQTgiống nhRdfggRXkư vHYtefVZsau kvHYtefVZhi xRdfggRXkem xonvHYtefVZg mVYQTột vvHYtefVZở RdfggRXkkịch vuRdfggRXki, chỉvHYtefVZ cònRdfggRXk lạiRdfggRXk sựVYQT trốngVYQT rVYQTỗng vVYQTà RdfggRXkcô đơn.

“Tôi phảiRdfggRXk đợiRdfggRXk mRdfggRXkột lúRdfggRXkc nữVYQTa mớiRdfggRXk vRdfggRXkề vHYtefVZnhà được,VYQT khôVYQTng tRdfggRXkhể đểvHYtefVZ vHYtefVZmẹ tôiVYQT biếtvHYtefVZ tVYQTôi đãvHYtefVZ uvHYtefVZống rượu!”VYQT TôvHYtefVZi dựaRdfggRXk vàoRdfggRXk ngườiVYQT ChươnVYQTg Ngự,vHYtefVZ vvHYtefVZò vòvHYtefVZ cvHYtefVZái đvHYtefVZầu đauvHYtefVZ nhvHYtefVZức, anvHYtefVZh vHYtefVZta VYQTcố gVYQTiữ vHYtefVZlấy VYQTvai tôi.

“Được!” SaVYQTo anRdfggRXkh tVYQTa cứvHYtefVZ RdfggRXknhìn tRdfggRXkôi cưRdfggRXkời chứ.

Về đếnvHYtefVZ cửa,vHYtefVZ tVYQTôi RdfggRXklục tìmvHYtefVZ chvHYtefVZìa khóaRdfggRXk trvHYtefVZong túvHYtefVZi, RdfggRXksau đóVYQT vHYtefVZmở cửa.

Chương NgựvHYtefVZ cứvHYtefVZ cườiVYQT tôi,vHYtefVZ VYQT“Tại RdfggRXksao lRdfggRXkấy chìavHYtefVZ khóRdfggRXka nhVYQTà evHYtefVZm đểRdfggRXk mVYQTở cửavHYtefVZ nVYQThà tôi?”

“Có đưRdfggRXkợc kVYQThông?” TôVYQTi gãVYQTi gãiVYQT đầvHYtefVZu, “VYQTDùng chìvHYtefVZa RdfggRXkkhóa củRdfggRXka RdfggRXkanh mởVYQT thửvHYtefVZ xem”.

Quả nhiêVYQTn, vHYtefVZanh tRdfggRXka mởVYQT đưvHYtefVZợc cửvHYtefVZa raRdfggRXk, tôiRdfggRXk đivHYtefVZ RdfggRXktheo vvHYtefVZào, VYQTgục mặtvHYtefVZ xRdfggRXkuống vHYtefVZsofa mVYQTà khóc,VYQT “TạiVYQT sRdfggRXkao chVYQTìa khóavHYtefVZ củaVYQT anRdfggRXkh lRdfggRXkại cóvHYtefVZ VYQTthể mvHYtefVZở cửavHYtefVZ nVYQThà tRdfggRXkôi vHYtefVZchứ, vHYtefVZmà vHYtefVZsao tôRdfggRXki lạivHYtefVZ RdfggRXkkhông mVYQTở được?”

Chương NgvHYtefVZự ngVYQTồi dướivHYtefVZ thảm,RdfggRXk vHYtefVZkhông chớpVYQT mvHYtefVZắt nhìVYQTn tôVYQTi, “NgốcRdfggRXk ạ,VYQT khóRdfggRXkc RdfggRXkcái gìRdfggRXk, vHYtefVZvì mRdfggRXkột VYQTchiếc RdfggRXkchìa khóavHYtefVZ sVYQTao? NvHYtefVZgày maRdfggRXki RdfggRXkđánh cRdfggRXkho vHYtefVZem VYQTmột VYQTchiếc vHYtefVZlà đVYQTược chứvHYtefVZ gì”.

“Không phảiVYQT vìvHYtefVZ chVYQTìa khóa!”RdfggRXk TôivHYtefVZ vẫvHYtefVZn vHYtefVZkhóc, khôngvHYtefVZ biếvHYtefVZt vìRdfggRXk sVYQTao, nướRdfggRXkc mắtVYQT khônVYQTg thểRdfggRXk VYQTnào VYQTcầm lạiVYQT được.

“Thế lRdfggRXkà RdfggRXkvì cáRdfggRXki gì?”

“Vì TiêuRdfggRXk Viễn!”VYQT TôivHYtefVZ RdfggRXkvừa nóiRdfggRXk vừvHYtefVZa khóc.

Chương NgựvHYtefVZ khôngRdfggRXk VYQTnói gì,vHYtefVZ chvHYtefVZâm thuốcvHYtefVZ lá,RdfggRXk ngậmVYQT vHYtefVZtrên miệng.

Có tvHYtefVZhể dVYQTo khócVYQT VYQTmệt qVYQTuá, tVYQTôi vHYtefVZngáp vHYtefVZmột cáivHYtefVZ rồiVYQT dvHYtefVZần vHYtefVZdần chVYQTìm vàovHYtefVZ giấcVYQT mơ.

Trong mvHYtefVZơ, vHYtefVZTiêu VYQTViễn cứvHYtefVZ đứngRdfggRXk vHYtefVZở tvHYtefVZrên cvHYtefVZao, tvHYtefVZôi cvHYtefVZố nRdfggRXkgước nhvHYtefVZìn thếVYQT RdfggRXknào VYQTcũng khôRdfggRXkng thểRdfggRXk nhìVYQTn đượcRdfggRXk vHYtefVZvào mắtvHYtefVZ anh.

Sáng sớvHYtefVZm tỉVYQTnh lạVYQTi, VYQTtoàn thânvHYtefVZ ướRdfggRXkt đẫmvHYtefVZ mRdfggRXkồ hôi,RdfggRXk uRdfggRXkể oảivHYtefVZ RdfggRXkvặn mình,RdfggRXk VYQTngoác miệngvHYtefVZ vHYtefVZngáp dài.

Vừa qRdfggRXkuay nVYQTgười, vHYtefVZđã nhìvHYtefVZn thấvHYtefVZy mộvHYtefVZt gươVYQTng mặRdfggRXkt VYQTto hiệnvHYtefVZ rvHYtefVZa trVYQTong gươngRdfggRXk. MáRdfggRXk ơiVYQT, thìVYQT vHYtefVZra đâyRdfggRXk kRdfggRXkhông phảVYQTi lvHYtefVZà phònVYQTg RdfggRXkngủ cvHYtefVZủa vHYtefVZnhà mình!

“Tỉnh rồvHYtefVZi àVYQT?” ChươngVYQT NgựRdfggRXk dávHYtefVZng vvHYtefVZẻ rRdfggRXkất thvHYtefVZoải RdfggRXkmái xuRdfggRXkất hVYQTiện trướvHYtefVZc mặtRdfggRXk tôvHYtefVZi, anRdfggRXkh RdfggRXkta cóRdfggRXk vRdfggRXkẻ nVYQThư vVYQTừa rVYQTửa RdfggRXkmặt, tRdfggRXkrên tvHYtefVZóc VYQTcòn đọngRdfggRXk lạiRdfggRXk vRdfggRXkài VYQTgiọt nước,VYQT trvHYtefVZông lvHYtefVZại trẻRdfggRXk rvHYtefVZa vàvHYtefVZi tuổi,VYQT cứvHYtefVZ vHYtefVZnhư cậVYQTu cRdfggRXkon trvHYtefVZai lớnRdfggRXk củaRdfggRXk nhàVYQT hVYQTàng xóm.

Thấy tôVYQTi hoảngvHYtefVZ loạn,RdfggRXk ChươnVYQTg NgựvHYtefVZ nói:RdfggRXk “HômRdfggRXk quvHYtefVZa evHYtefVZm uốngVYQT rượuRdfggRXk VYQTsay, khôngVYQT VYQTdám vRdfggRXkề nhvHYtefVZà, RdfggRXkcứ vHYtefVZđòi VYQTđến chỗVYQT tôi!”

Trời ơi,RdfggRXk tVYQTôi vHYtefVZđiên VYQTrồi sao?

“Bây giVYQTờ mấyRdfggRXk giVYQTờ rvHYtefVZòi?” TôRdfggRXki vHYtefVZhỏi ChươngVYQT Ngự.

“7h30”. AvHYtefVZnh RdfggRXkchỉ vHYtefVZđồng hVYQTồ trênvHYtefVZ tườvHYtefVZng nói.

“7h30? RdfggRXkSao avHYtefVZnh khVYQTông gvHYtefVZọi VYQTtôi RdfggRXkdậy VYQTsớm hơn?vHYtefVZ TôiVYQT sắpRdfggRXk đếnVYQT muộnVYQT rvHYtefVZồi”. TôvHYtefVZi nhặvHYtefVZt VYQTáo lêVYQTn vHYtefVZrồi chạRdfggRXky VYQTra vHYtefVZngoài, vHYtefVZthì vHYtefVZbị vHYtefVZanh giữvHYtefVZ lạRdfggRXki, vHYtefVZ“Để vHYtefVZtôi đưVYQTa vHYtefVZem đi”.

Ngồi tronRdfggRXkg chiếcRdfggRXk VYQTxe MVYQTer BVYQTenz củaRdfggRXk VYQTChương NgvHYtefVZự tôiVYQT gRdfggRXkọi điệnRdfggRXk vHYtefVZcho mẹ,vHYtefVZ mRdfggRXkẹ RdfggRXktôi tráVYQTch RdfggRXkmắng tRdfggRXké táVYQTt: “VYQTVẫn cònVYQT nVYQThớ tôVYQTi RdfggRXklà mẹvHYtefVZ VYQTcô à?vHYtefVZ CảVYQT đêvHYtefVZm đRdfggRXki đâuvHYtefVZ hảVYQT? GọVYQTi VYQTđiện chvHYtefVZo côVYQT vHYtefVZtoàn tắtVYQT máy”.

“Thì giờRdfggRXk cRdfggRXkon gọiVYQT điVYQTện vHYtefVZcho mẹRdfggRXk vHYtefVZđây thôi?”

“Tôi gVYQTọi VYQTđiện cRdfggRXkho côRdfggRXk cảVYQT đêmRdfggRXk thvHYtefVZì saovHYtefVZ?” GiọngRdfggRXk mẹRdfggRXk tôiVYQT vHYtefVZhơi nghvHYtefVZẹn ngvHYtefVZào, “ConRdfggRXk vHYtefVZcó bRdfggRXkiết VYQTsuýt nữaVYQT dRdfggRXkọa chếtvHYtefVZ mẹvHYtefVZ rRdfggRXkồi khvHYtefVZông? BênvHYtefVZ ngoàVYQTi lộnVYQT vHYtefVZxộn nRdfggRXkhư thvHYtefVZế, nếuVYQT cvHYtefVZon RdfggRXkcó vHYtefVZxảy RdfggRXkra việvHYtefVZc gRdfggRXkì tVYQThì RdfggRXkmẹ VYQTbiết làVYQTm thếRdfggRXk nàoVYQT chứ?”

“Mẹ, covHYtefVZn vHYtefVZsai rvHYtefVZồi, coVYQTn xVYQTin lRdfggRXkỗi mẹ!”VYQT TôRdfggRXki vHYtefVZthành tRdfggRXkhật nói.

Mẹ vHYtefVZtôi vHYtefVZmãi kVYQThông VYQTnói VYQTgì, nửaVYQT VYQTphút RdfggRXksau mớiVYQT vHYtefVZnói: “HếtRdfggRXk giờVYQT lRdfggRXkàm nRdfggRXkhớ vềRdfggRXk nhàVYQT sớm,VYQT vHYtefVZđừng cvHYtefVZó VYQTlượn VYQTlờ bênvHYtefVZ ngoVYQTài nữa”.

“Vâng ạ”.RdfggRXk TắtVYQT điệnRdfggRXk thoRdfggRXkại, VYQTtrong lòngRdfggRXk vRdfggRXkẫn vHYtefVZthấy ávHYtefVZy náyRdfggRXk RdfggRXkkhó chịu.

Tôi nhìnvHYtefVZ đồvHYtefVZng vHYtefVZhồ, nóRdfggRXki: “LàmvHYtefVZ RdfggRXkơn, nhanVYQTh lênvHYtefVZ mộvHYtefVZt RdfggRXkchút! SắpRdfggRXk VYQTmuộn mRdfggRXkất rồi!”

Anh tvHYtefVZa cvHYtefVZhăm chúvHYtefVZ nvHYtefVZhìn đưRdfggRXkờng, RdfggRXknói: “CũngvHYtefVZ khônvHYtefVZg thVYQTể RdfggRXkđâm vàoRdfggRXk xvHYtefVZe ngườivHYtefVZ khvHYtefVZác được!”

Đến VYQTcơ quVYQTan VYQTvừa kịpVYQT vHYtefVZ8 giờvHYtefVZ đúngvHYtefVZ, tôiRdfggRXk RdfggRXkvội vànVYQTg cVYQThạy đvHYtefVZến vVYQTăn phòng.

“Túi cvHYtefVZủa eVYQTm!” CRdfggRXkhương NgVYQTự cVYQThạy thvHYtefVZeo đưRdfggRXka túRdfggRXki cvHYtefVZho tôRdfggRXki, “TạiVYQT saRdfggRXko trvHYtefVZên mVYQTặt vRdfggRXkẫn còRdfggRXkn vếtVYQT nưvHYtefVZớc miVYQTếng này?”RdfggRXk ARdfggRXknh dùngvHYtefVZ ngónRdfggRXk tRdfggRXkay lavHYtefVZu laRdfggRXku giúpVYQT vHYtefVZtôi, saRdfggRXku vHYtefVZđó VYQTđưa túVYQTi chvHYtefVZo tôi.

Tôi vơvHYtefVZ VYQTlấy địnhRdfggRXk cRdfggRXkhạy đi,vHYtefVZ RdfggRXkthì nhìVYQTn thấRdfggRXky TRdfggRXkiêu RdfggRXkViễn đứngVYQT ngaVYQTy VYQTở cửVYQTa chính.

“Tôi khôvHYtefVZng đếnRdfggRXk mVYQTuộn, khVYQTông tVYQTin avHYtefVZnh nhìnRdfggRXk xemRdfggRXk!” vHYtefVZTôi RdfggRXkgiơ đồvHYtefVZng hồvHYtefVZ RdfggRXkcho TiêuvHYtefVZ VivHYtefVZễn xem.

“Người vừavHYtefVZ đVYQTưa eRdfggRXkm đếvHYtefVZn lVYQTà ai?”VYQT VYQTAnh lRdfggRXkàm mặRdfggRXkt lạnhVYQT lùngvHYtefVZ VYQThỏi tôi.

Hóa vHYtefVZra TVYQTổng giVYQTám RdfggRXksát đạiRdfggRXk RdfggRXknhân đRdfggRXkứng đâRdfggRXky khôRdfggRXkng phRdfggRXkải đVYQTể kVYQTiểm VYQTtra sựvHYtefVZ VYQTchuyên cần,vHYtefVZ vậyvHYtefVZ tRdfggRXkhì chẳngRdfggRXk sợRdfggRXk VYQTanh tRdfggRXka nữaRdfggRXk, “ChẳngvHYtefVZ liênRdfggRXk quavHYtefVZn vHYtefVZgì đvHYtefVZến VYQTanh cvHYtefVZả!” TôvHYtefVZi khôRdfggRXkng VYQTnhìn anhVYQT, tVYQTung tẩRdfggRXky điRdfggRXk vào.

“Khả…”

Tôi nghRdfggRXke tiếngVYQT aVYQTnh RdfggRXkgọi, vHYtefVZcũng khôRdfggRXkng qVYQTuay đầRdfggRXku lại.vHYtefVZ BâRdfggRXky giờRdfggRXk RdfggRXklà giRdfggRXkờ lvHYtefVZàm vHYtefVZviệc, khVYQTông nóRdfggRXki chuyệvHYtefVZn rVYQTiêng tư

 

3. KhảRdfggRXk Lạc,vHYtefVZ cóvHYtefVZ nghĩavHYtefVZ làVYQT khvHYtefVZả vHYtefVZái vàRdfggRXk lạcRdfggRXk quan

Tôi bậnvHYtefVZ rộVYQTn tổvHYtefVZng hợpvHYtefVZ dRdfggRXkữ liVYQTệu, vHYtefVZcứ vHYtefVZbị đivHYtefVZện thRdfggRXkoại nvHYtefVZội tVYQTuyến lRdfggRXkàm ồnRdfggRXk đếnRdfggRXk nhứcVYQT đầu,RdfggRXk “TiểuvHYtefVZ LưVYQTu, VYQTgiúp RdfggRXknghe điệnRdfggRXk thoVYQTại chúVYQTt đi!”vHYtefVZ vHYtefVZTôi kRdfggRXkhông ngơiRdfggRXk VYQTtay, đànhvHYtefVZ pVYQThải VYQTphiền đVYQTến TiểuRdfggRXk Lưu.

“Tổng giávHYtefVZm sáVYQTt TivHYtefVZêu bảVYQTo chịvHYtefVZ đếnRdfggRXk VYQTvăn phònvHYtefVZg củVYQTa anRdfggRXkh ấy!VYQT” TiểVYQTu LưRdfggRXku thậVYQTt lRdfggRXkà nhvHYtefVZanh nhẹnvHYtefVZ, vHYtefVZdập đRdfggRXkiện thoạivHYtefVZ xuốnRdfggRXkg đãVYQT truyềRdfggRXkn vHYtefVZđạt ngay.

Tôi cvHYtefVZhẳng đểVYQT ývHYtefVZ đếRdfggRXkn lờiVYQT cvHYtefVZô ấyvHYtefVZ nóvHYtefVZi, RdfggRXktiếp vHYtefVZtục vHYtefVZtổng hợVYQTp phiếuvHYtefVZ thốRdfggRXkng kêRdfggRXk sVYQTố liệvHYtefVZu cônRdfggRXkg vvHYtefVZiệc VYQTmà RdfggRXktổ trRdfggRXkưởng giRdfggRXkao, sốRdfggRXk lVYQTiệu quáRdfggRXk phứcRdfggRXk VYQTtạp, làRdfggRXkm vHYtefVZtâm RdfggRXktrí tRdfggRXkôi rốiVYQT loạn.

Một VYQTlúc vHYtefVZđiện thoạivHYtefVZ lạivHYtefVZ revHYtefVZo, TiểuRdfggRXk LưuVYQT nVYQTghe rvHYtefVZồi RdfggRXknói: “TổngVYQT giámvHYtefVZ vHYtefVZsát TiRdfggRXkêu bảovHYtefVZ chVYQTị RdfggRXknhanh đếnVYQT vRdfggRXkăn vHYtefVZphòng củVYQTa aRdfggRXknh ấy,VYQT vHYtefVZdữ RdfggRXkliệu lầnvHYtefVZ tRdfggRXkrước vHYtefVZchị tổngVYQT hợpRdfggRXk chvHYtefVZo VYQTanh ấyVYQT cóvHYtefVZ cvHYtefVZhút vVYQTấn đề”.

“Được!” TôiVYQT VYQTtrả lờRdfggRXki RdfggRXkmột tiếngVYQT, vẫnVYQT ngVYQTồi vHYtefVZì khVYQTông nhRdfggRXkúc RdfggRXknhích. DVYQTữ lvHYtefVZiệu cóRdfggRXk vấVYQTn đRdfggRXkề, anRdfggRXkh vHYtefVZnên tìmvHYtefVZ tổRdfggRXk trưởng,RdfggRXk tvHYtefVZôi kVYQThông chRdfggRXkịu tráVYQTch VYQTnhiệm tRdfggRXkrực tiRdfggRXkếp vớivHYtefVZ vHYtefVZtổng RdfggRXkgiám sát.

Mặc kVYQTệ tổngVYQT giámRdfggRXk sátVYQT VYQTTiêu, RdfggRXktôi vRdfggRXkốn yRdfggRXkếu VYQTbóng vívHYtefVZa, khôRdfggRXkng chVYQTịu đvHYtefVZựng vHYtefVZđược vHYtefVZkhi phảiRdfggRXk đốiRdfggRXk diVYQTện vHYtefVZvới bộvHYtefVZ mVYQTặt lạnhRdfggRXk lVYQTùng cRdfggRXkủa anRdfggRXkh tvHYtefVZa. SVYQTáng RdfggRXknay, anvHYtefVZh tvHYtefVZa mặRdfggRXkt lạnhRdfggRXk tanvHYtefVZh đvHYtefVZứng ởVYQT VYQTcửa gọiVYQT tvHYtefVZôi, giốngRdfggRXk nhRdfggRXkư VYQTtôi phạmRdfggRXk lỗivHYtefVZ lầmVYQT gìVYQT, ngườiVYQT RdfggRXkhôm vHYtefVZqua đRdfggRXki vHYtefVZlượn sivHYtefVZêu thịvHYtefVZ vHYtefVZvới NvHYtefVZgô DuyVYQTệt làVYQT anRdfggRXkh VYQTta, khôngVYQT phRdfggRXkải tôivHYtefVZ, bVYQTây giờRdfggRXk lạiRdfggRXk VYQTđến gRdfggRXkây svHYtefVZự gìRdfggRXk vRdfggRXkới tVYQTôi chứ?

 Điện thvHYtefVZoại lạvHYtefVZi reoRdfggRXk, VYQTTiểu LưRdfggRXku vHYtefVZcứ nhìRdfggRXkn tôiRdfggRXk VYQTlắc đầu,vHYtefVZ “NếuvHYtefVZ màvHYtefVZ đắcVYQT tộVYQTi vVYQTới tổngVYQT vHYtefVZgiám VYQTsát Tiêu,vHYtefVZ chịRdfggRXk sẽVYQT khôvHYtefVZng RdfggRXkyên thvHYtefVZân đâu”.

Tôi qRdfggRXkuyết địVYQTnh lấyvHYtefVZ haRdfggRXki RdfggRXkcục bRdfggRXkông nhVYQTét RdfggRXkvào tvHYtefVZai, đúnvHYtefVZg vHYtefVZlà tôRdfggRXki vHYtefVZđang muốnvHYtefVZ đượcRdfggRXk yêVYQTn thânVYQT đây.

Reo đếnRdfggRXk VYQTnửa ngày,vHYtefVZ vHYtefVZđiện thoRdfggRXkại cRdfggRXkuối RdfggRXkcùng cũnVYQTg nằmVYQT vHYtefVZyên, tvHYtefVZôi thvHYtefVZở phào.

Vừa ngẩvHYtefVZng đầu,VYQT đãRdfggRXk nhìnRdfggRXk tvHYtefVZhấy TvHYtefVZiêu VRdfggRXkiễn đứVYQTng ởRdfggRXk cvHYtefVZửa VYQTphòng làmVYQT việcVYQT, vHYtefVZmặt RdfggRXkbuồn rầRdfggRXku nhìvHYtefVZn tôRdfggRXki, đôiRdfggRXk VYQTmôi mRdfggRXkím RdfggRXklại thànhRdfggRXk mVYQTột RdfggRXkvệt mỏng.

“Điền KhảvHYtefVZ LVYQTạc, eVYQTm lạivHYtefVZ VYQTđây chút!RdfggRXk” GRdfggRXkiọng nóVYQTi dịuRdfggRXk vHYtefVZdàng củRdfggRXka aRdfggRXknh RdfggRXkdu vHYtefVZdương nvHYtefVZhư tiếngvHYtefVZ đvHYtefVZàn vvHYtefVZiolincen, VYQTdụ dvHYtefVZỗ khiếvHYtefVZn tôVYQTi khRdfggRXkông tựRdfggRXk chủVYQT đượcvHYtefVZ vHYtefVZmà đứngRdfggRXk lêVYQTn đivHYtefVZ RdfggRXktheo anh.

Đi đưRdfggRXkợc mấRdfggRXky bướcRdfggRXk mvHYtefVZới khônVYQTg kRdfggRXkhỏi mắngRdfggRXk thầmRdfggRXk mìnhVYQT RdfggRXkvô dụng,RdfggRXk chẳnVYQTg lẽvHYtefVZ chỉRdfggRXk cVYQTần VYQTTiêu VRdfggRXkiễn nVYQTgoắc RdfggRXktay, VYQTtôi svHYtefVZẽ livHYtefVZền ngoavHYtefVZn ngoãVYQTn chạyVYQT đVYQTến sao?

Tiêu ViVYQTễn đRdfggRXki vHYtefVZphía trước,RdfggRXk vHYtefVZđể vHYtefVZlại phíRdfggRXka VYQTtôi dángRdfggRXk lưngRdfggRXk cavHYtefVZo thẳnRdfggRXkg cRdfggRXkủa avHYtefVZnh, tVYQTôi VYQTnhìn bónRdfggRXkg VYQTlưng ấy,vHYtefVZ khVYQTông RdfggRXkthể VYQTdừng bướcRdfggRXk được.

Tiêu ViễnVYQT ơiRdfggRXk TRdfggRXkiêu Viễn,VYQT anvHYtefVZh RdfggRXklà khRdfggRXkắc RdfggRXktinh cVYQTủa em.

Văn RdfggRXkphòng củaVYQT TivHYtefVZêu ViễnRdfggRXk cVYQTó mRdfggRXkùi hưvHYtefVZơng hvHYtefVZoa hồngRdfggRXk nồVYQTng nàvHYtefVZn, tôiVYQT híRdfggRXkt mVYQTạnh mộtVYQT hơiVYQT, RdfggRXkhỏi: “MùiRdfggRXk hưVYQTơng vHYtefVZở đâuVYQT thế?”

Tiêu ViễvHYtefVZn VYQTnhư VYQTlàm ảoRdfggRXk thuậVYQTt lấyRdfggRXk rRdfggRXka dướivHYtefVZ bRdfggRXkàn làVYQTm việVYQTc mRdfggRXkột bVYQTó VYQThoa hồngVYQT tvHYtefVZo, nói:RdfggRXk “vHYtefVZTặng eVYQTm qvHYtefVZuà xivHYtefVZn lỗiRdfggRXk, đừngRdfggRXk trVYQTánh vHYtefVZmặt anVYQTh nữa!”

Nhìn vHYtefVZbó RdfggRXkhoa toRdfggRXk, lộRdfggRXkng lvHYtefVZẫy đẫmvHYtefVZ sươngvHYtefVZ, tvHYtefVZôi khônVYQTg nhRdfggRXkận, màvHYtefVZ hỏiRdfggRXk lạRdfggRXki aVYQTnh: “TạivHYtefVZ sRdfggRXkao lạRdfggRXki cvHYtefVZần RdfggRXkquà xiRdfggRXkn lỗiRdfggRXk em?”

Tiêu ViễnRdfggRXk cườiVYQT cườiRdfggRXk ngạiVYQT ngùngVYQT, “SángRdfggRXk RdfggRXknay tháiVYQT đRdfggRXkộ VYQTcủa RdfggRXkanh kRdfggRXkhông tốt!”

Tôi cốRdfggRXk RdfggRXktình liếcVYQT nRdfggRXkhìn VYQTanh, “ChRdfggRXkỉ vHYtefVZcó sáVYQTng naRdfggRXky thávHYtefVZi RdfggRXkđộ khôngRdfggRXk VYQTtốt vHYtefVZthôi sao?”

Anh dúRdfggRXki hRdfggRXkoa vàRdfggRXko taRdfggRXky tvHYtefVZôi, “Đúng,RdfggRXk vHYtefVZanh vHYtefVZlúc nRdfggRXkào tvHYtefVZhái đVYQTộ cvHYtefVZũng khôvHYtefVZng tốt,RdfggRXk VYQTxin lãnhRdfggRXk RdfggRXkđạo thVYQTa VYQTthứ, RdfggRXkđã đvHYtefVZược chưa?”

Tôi ômvHYtefVZ VYQTbó hRdfggRXkoa tVYQTo, đưaVYQT lênVYQT nRdfggRXkgửi, VYQTkhông kìmvHYtefVZ được,VYQT hắtVYQT hVYQTơi mộRdfggRXkt tiếng.

Tiêu ViễnVYQT cườiVYQT tôiVYQT, “NVYQTgốc thế,VYQT lRdfggRXkàm vậyvHYtefVZ dRdfggRXkễ RdfggRXkbị dịvHYtefVZ ứnVYQTg vớvHYtefVZi phấnvHYtefVZ hoa!”

“Ngốc thìvHYtefVZ vHYtefVZlàm saVYQTo? RdfggRXkNgốc cũngVYQT chẳvHYtefVZng phạmRdfggRXk pháp”.

“Đúng, evHYtefVZm ngốcVYQT đếRdfggRXkn khRdfggRXkác người,RdfggRXk lạiRdfggRXk thvHYtefVZành ưvHYtefVZu điểm”.

Tôi nhvHYtefVZìn RdfggRXkTiêu ViVYQTễn ngRdfggRXkạc nvHYtefVZhiên, “NRdfggRXkgài tvHYtefVZổng vHYtefVZgiám sávHYtefVZt, VYQTngài biRdfggRXkết ăRdfggRXkn nóivHYtefVZ từRdfggRXk vHYtefVZkhi nVYQTào vậy?”

Anh khRdfggRXkông nVYQThìn tRdfggRXkôi, chRdfggRXkỉ cúiVYQT vHYtefVZđầu nhìnvHYtefVZ vRdfggRXkào mRdfggRXkặt VYQTbàn sạchRdfggRXk VYQTbóng, “…VYQT TVYQTừ VYQTkhi aRdfggRXknh phVYQTát hiệVYQTn sắvHYtefVZp vHYtefVZmất em!”

Ra khỏiRdfggRXk VYQTvăn phòRdfggRXkng VYQTcủa RdfggRXkTiêu ViễVYQTn, tôiRdfggRXk đếnRdfggRXk phvHYtefVZòng giảRdfggRXki vHYtefVZlao nRdfggRXkgồi VYQTmột RdfggRXklúc, muốnRdfggRXk chVYQTo cảmVYQT xúvHYtefVZc củVYQTa RdfggRXkmình bRdfggRXkình tĩvHYtefVZnh RdfggRXktrở lại.

Giáo sưRdfggRXk ĐiềnRdfggRXk lVYQTại đaRdfggRXkng RdfggRXkpha tvHYtefVZrà, vHYtefVZtôi nhìVYQTn nRdfggRXkhìn ônVYQTg gậvHYtefVZt gậtRdfggRXk đầu,vHYtefVZ vHYtefVZông lvHYtefVZại khôvHYtefVZng vộivHYtefVZ trVYQTở vềvHYtefVZ lvHYtefVZàm việcVYQT, ngRdfggRXkồi vHYtefVZxuống đốRdfggRXki diVYQTện vvHYtefVZới vHYtefVZtôi, “TâmVYQT tVYQTrạng khôngRdfggRXk vuRdfggRXki à?”

Tôi cũnVYQTg khôvHYtefVZng giấRdfggRXku dvHYtefVZiếm, miễVYQTn cưỡngvHYtefVZ nvHYtefVZở VYQTnụ cười.

“Có phRdfggRXkải làRdfggRXk liêVYQTn quavHYtefVZn đếnvHYtefVZ thờiRdfggRXk tiếVYQTt khôngvHYtefVZ, hôvHYtefVZm nvHYtefVZay ngườiVYQT tRdfggRXkâm trạvHYtefVZng khôVYQTng vVYQTui khôVYQTng cvHYtefVZhỉ cvHYtefVZó vHYtefVZmình chRdfggRXkáu!” vHYtefVZÔng ámVYQT VYQTchỉ VYQTTiêu RdfggRXkViễn VYQTsao, RdfggRXkgần đâRdfggRXky, họvHYtefVZ đềuvHYtefVZ làmvHYtefVZ việcvHYtefVZ cùvHYtefVZng nhau.

“Chắc lRdfggRXkà, cRdfggRXkó RdfggRXklẽ, chắcvHYtefVZ cVYQTũng cóvHYtefVZ khảVYQT nănVYQTg nàyVYQT đấvHYtefVZy ạ!”vHYtefVZ TvHYtefVZôi khvHYtefVZông mvHYtefVZuốn khRdfggRXkông kVYQThí VYQTquá nvHYtefVZặng nvHYtefVZề, nRdfggRXkên vHYtefVZcố gắngVYQT mRdfggRXkở miệng.

Ông cười,vHYtefVZ hỏivHYtefVZ: “TạvHYtefVZi sVYQTao VYQTcháu RdfggRXktên RdfggRXklà KhảRdfggRXk Lạc?”

“Khả lvHYtefVZạc, cRdfggRXkó ngVYQThĩa làVYQT kVYQThả vHYtefVZái vRdfggRXkà lạcRdfggRXk quRdfggRXkan ạ”.VYQT KvHYtefVZhi tôiVYQT VYQTra vHYtefVZđời, CvHYtefVZola chưVYQTa pVYQThải RdfggRXklà đồVYQT uốvHYtefVZng phổRdfggRXk bivHYtefVZến vHYtefVZtrên thếRdfggRXk giớiRdfggRXk, ívHYtefVZt rRdfggRXka RdfggRXkTrung QvHYtefVZuốc vẫnRdfggRXk cvHYtefVZhưa RdfggRXkcó lRdfggRXkoại VYQTnước ngọRdfggRXkt vHYtefVZtên RdfggRXklà KhảvHYtefVZ lạcRdfggRXk này.

“Khả ái,RdfggRXk lạcRdfggRXk quan…”,RdfggRXk vịVYQT giáovHYtefVZ sưRdfggRXk giàvHYtefVZ lẩmvHYtefVZ bẩmvHYtefVZ nóiVYQT, vHYtefVZ“Cái tvHYtefVZên nàVYQTy havHYtefVZy, hRdfggRXky vọVYQTng covHYtefVZn ngườRdfggRXki cháRdfggRXku đRdfggRXkược nhvHYtefVZư tê”.

“Bác RdfggRXklà ngưVYQTời thvHYtefVZứ vHYtefVZhai vHYtefVZnói têRdfggRXkn chvHYtefVZáu vHYtefVZhay đvHYtefVZấy”. NgưRdfggRXkời tvHYtefVZhứ nhấtVYQT nóRdfggRXki nVYQThư VYQTvậy vHYtefVZtất nhRdfggRXkiên vHYtefVZlà mẹvHYtefVZ tvHYtefVZôi rồi.

“Ồ?”

“Bác khVYQTông nóVYQTi KhảVYQT LạcvHYtefVZ RdfggRXklà nướcRdfggRXk uốnVYQTg RdfggRXkcó gRdfggRXka”. TvHYtefVZôi nhRdfggRXkún vVYQTai, RdfggRXkcười vớivHYtefVZ ông.

Buổi tốivHYtefVZ vHYtefVZvề VYQTnhà, vHYtefVZngồi xevHYtefVZm VYQTphim dàVYQTi tvHYtefVZập lúRdfggRXkc VYQT8 giờVYQT vHYtefVZvới mẹ.

Biết mRdfggRXkẹ vRdfggRXkẫn vHYtefVZcòn giVYQTận tôRdfggRXki, VYQTnên tRdfggRXkôi khôngVYQT dvHYtefVZám nóiVYQT năngvHYtefVZ RdfggRXkgì, chVYQTăm cRdfggRXkhú ngồRdfggRXki đợiVYQT VYQTmẹ pvHYtefVZhê bình.

Thấy VYQTtôi nVYQTgáp lRdfggRXkiên tụRdfggRXkc, mẹvHYtefVZ cvHYtefVZó vvHYtefVZẻ kvHYtefVZhông đRdfggRXkành lòngVYQT RdfggRXknói: VYQT“Mệt thìVYQT đvHYtefVZi ngủVYQT đi”.

“Không mệVYQTt, khôRdfggRXkng mệt”VYQT vHYtefVZCố lVYQTấy tVYQTinh tVYQThần, RdfggRXktiếp vHYtefVZtục ngồiVYQT VYQTđếm tvHYtefVZhời givHYtefVZan vHYtefVZvới mẹ.

Ti VYQTvi RdfggRXkchèn chươnRdfggRXkg vHYtefVZtrình quảvHYtefVZng cVYQTáo, đRdfggRXkiều nàRdfggRXky lRdfggRXkàm chRdfggRXko ngườiRdfggRXk VYQTta cựRdfggRXkc vHYtefVZkỳ thấyvHYtefVZ pVYQThản cảm,RdfggRXk mộRdfggRXkt nhómRdfggRXk ngườiRdfggRXk vừavHYtefVZ vHYtefVZnhảy vừaVYQT hávHYtefVZt, “TvHYtefVZết nvHYtefVZăm naVYQTy kRdfggRXkhông nRdfggRXkhận quà…”VYQT đúnVYQTg làRdfggRXk cvHYtefVZhẳng vHYtefVZra làmVYQT sVYQTao! RdfggRXkẢnh hưởngVYQT ngvHYtefVZhiêm trọngVYQT đếvHYtefVZn vHYtefVZviệc vHYtefVZnghe nhìvHYtefVZn củavHYtefVZ tRdfggRXkoàn vHYtefVZdân. TôivHYtefVZ tvHYtefVZhật khvHYtefVZông VYQThiểu cácvHYtefVZ cVYQTơ quaVYQTn VYQTphê chuẩRdfggRXkn VYQTnhư thếvHYtefVZ vHYtefVZnào, cVYQTái kiRdfggRXkểu quRdfggRXkảng cávHYtefVZo vớVYQT vvHYtefVZẩn RdfggRXknhư vHYtefVZthế nRdfggRXkày cũngvHYtefVZ đượVYQTc lênvHYtefVZ vHYtefVZti vivHYtefVZ. VYQTCác quRdfggRXkảng cáoVYQT khácvHYtefVZ tRdfggRXkhì mấvHYtefVZt tiVYQTề, qRdfggRXkuảng vHYtefVZcáo nàyVYQT thVYQTì vHYtefVZmất mạng.

Mẹ tôVYQTi cVYQTũng cảmvHYtefVZ vHYtefVZthấy đvHYtefVZiếc tvHYtefVZai, RdfggRXktắt RdfggRXkti vRdfggRXki đRdfggRXki, đRdfggRXkeo RdfggRXkkính lãVYQTo nRdfggRXkên đọvHYtefVZc báo.

“Mẹ đừngvHYtefVZ VYQTxem vHYtefVZnữa, nvHYtefVZghỉ nRdfggRXkgơi sớVYQTm đRdfggRXki tVYQThôi! MắtvHYtefVZ đvHYtefVZã khôRdfggRXkng tốtVYQT rRdfggRXkồi cRdfggRXkòn cứVYQT thícRdfggRXkh vHYtefVZđọc chvHYtefVZữ nhỏVYQT!” TVYQTôi kVYQThông biếVYQTt VYQTmình tvHYtefVZừ RdfggRXklúc nVYQTào cVYQTũng hRdfggRXkọc mVYQTẹ vHYtefVZcái tínVYQTh càuVYQT nhàuvHYtefVZ RdfggRXknhững vHYtefVZchuyện vHYtefVZvụn vặt.

“Mẹ đâuVYQT giốngvHYtefVZ cvHYtefVZon đưVYQTợc, nằmRdfggRXk xuốvHYtefVZng lVYQTà ngủ.VYQT NhiềVYQTu tRdfggRXkuổi rồivHYtefVZ, nRdfggRXkgủ íRdfggRXkt, ngủRdfggRXk khôvHYtefVZng được!”RdfggRXk MẹRdfggRXk tôiRdfggRXk chậmvHYtefVZ VYQTrãi nói.

“Con nóVYQTi vHYtefVZchuyện vớVYQTi mẹ”.vHYtefVZ TôvHYtefVZi sánvHYtefVZ lvHYtefVZại bêRdfggRXkn mẹRdfggRXk, vHYtefVZnũng nịuRdfggRXk. NgàRdfggRXky RdfggRXkbé, tôivHYtefVZ thícvHYtefVZh đượcvHYtefVZ sàvHYtefVZ vRdfggRXkào lòngRdfggRXk mẹ,RdfggRXk thậRdfggRXkt lVYQTà thích.

Mẹ rốvHYtefVZt cuVYQTộc cũRdfggRXkng vHYtefVZbỏ VYQTbáo xuốnvHYtefVZg, “ThôRdfggRXki đượvHYtefVZc, mẹRdfggRXk cũnRdfggRXkg đavHYtefVZng muốnRdfggRXk nRdfggRXkói chuyệnVYQT vớivHYtefVZ coRdfggRXkn. TvHYtefVZối qVYQTua cRdfggRXkon VYQTkhông vềRdfggRXk, vHYtefVZđi RdfggRXkđâu vậy?VYQT” TôivHYtefVZ bRdfggRXkiết vHYtefVZngay mẹRdfggRXk sẽRdfggRXk hVYQTỏi câuvHYtefVZ hvHYtefVZỏi nVYQTày mà.

“Tụ VYQTtập vvHYtefVZới bạnVYQT bèVYQT, VYQTnghịch RdfggRXkphá cảvHYtefVZ đêm!”VYQT TVYQTôi vHYtefVZđành pVYQThải nóiRdfggRXk dối.

Xin thượnRdfggRXkg đếVYQT thVYQTa lỗVYQTi chVYQTo tôiRdfggRXk, nếuRdfggRXk VYQTđể mRdfggRXkẹ tôVYQTi bivHYtefVZết tôiVYQT uốngvHYtefVZ rvHYtefVZượu sayVYQT, lạiRdfggRXk qRdfggRXkua đvHYtefVZêm tVYQTrong nhàvHYtefVZ mộtVYQT ngườiVYQT đVYQTàn ôngRdfggRXk vHYtefVZđộc thâRdfggRXkn, chRdfggRXkắc mẹRdfggRXk sVYQTẽ tuyRdfggRXkệt tìnvHYtefVZh mẹvHYtefVZ cvHYtefVZon vớVYQTi RdfggRXktôi mất.

Mẹ VYQTthở VYQTdài, “SaovHYtefVZ cRdfggRXkon chẳngVYQT lúcRdfggRXk nRdfggRXkào đểVYQT mẹRdfggRXk đượcvHYtefVZ yêvHYtefVZn tRdfggRXkâm vậy!”

Tôi ngvHYtefVZoan ngoãVYQTn nhậnVYQT lvHYtefVZỗi, thànRdfggRXkh thậtRdfggRXk đểRdfggRXk RdfggRXkđược kVYQThoan hồng.

“Khả RdfggRXkKhả VYQTà, cvHYtefVZon cVYQTũng kVYQThông VYQTcòn nhRdfggRXkỏ nữa,vHYtefVZ cVYQTó RdfggRXkphải làVYQT VYQTcon cVYQTũng RdfggRXknên tRdfggRXkìm mộRdfggRXkt ngườiVYQT bvHYtefVZạn traRdfggRXki vHYtefVZcho ổnvHYtefVZ địnhvHYtefVZ điRdfggRXk khvHYtefVZông? RdfggRXkĐể mẹVYQT đVYQTỡ phảRdfggRXki bậnVYQT tâmvHYtefVZ mRdfggRXkãi!” MẹvHYtefVZ VYQTtôi nVYQTói vẻRdfggRXk suvHYtefVZy tư.

Bạn traVYQTi đRdfggRXkâu VYQTphải cứvHYtefVZ RdfggRXknói vHYtefVZtìm lVYQTà tìmvHYtefVZ đượcVYQT VYQTđâu? CRdfggRXkứ nhưRdfggRXk lRdfggRXkà đvHYtefVZã vHYtefVZđược đvHYtefVZặt sẵnRdfggRXk ởvHYtefVZ đRdfggRXkâu đRdfggRXkó RdfggRXkđợi tôRdfggRXki đếRdfggRXkn nhvHYtefVZặt vRdfggRXkề vậy.

Mẹ tôiVYQT đVYQTúng VYQTlà ngRdfggRXkười haRdfggRXky sốtVYQT ruộRdfggRXkt. TôvHYtefVZi cườiVYQT cười,vHYtefVZ VYQTtự nhiVYQTên VYQTlại nRdfggRXkhớ VYQTđến TVYQTiêu ViễRdfggRXkn, nhớRdfggRXk đVYQTến đôivHYtefVZ mRdfggRXkắt VYQTsáng lRdfggRXkấp vHYtefVZlánh cRdfggRXkủa RdfggRXkanh, nVYQThớ đRdfggRXkến bóRdfggRXk VYQThoa hvHYtefVZồng aVYQTnh tặngvHYtefVZ vHYtefVZhôm nay.

Có pvHYtefVZhải VYQTanh cũngvHYtefVZ lvHYtefVZo sợ,RdfggRXk VYQTsợ cvHYtefVZhúng tRdfggRXkôi cuốiRdfggRXk cùngVYQT vHYtefVZkhông thRdfggRXkể đvHYtefVZến vHYtefVZđược vvHYtefVZới RdfggRXknhau? NgưvHYtefVZợc lvHYtefVZại, hVYQTành độvHYtefVZng RdfggRXklo lắngRdfggRXk củaRdfggRXk anVYQTh lạiVYQT lVYQTàm chVYQTo tvHYtefVZôi thấyRdfggRXk yvHYtefVZên tâmRdfggRXk, vậyvHYtefVZ làvHYtefVZ avHYtefVZnh vẫnVYQT vHYtefVZcòn vHYtefVZcó chúVYQTt đểRdfggRXk ýRdfggRXk đếnvHYtefVZ tRdfggRXkôi chăng?VYQT TôVYQTi vHYtefVZcó thểVYQT nàVYQTo coRdfggRXki đóvHYtefVZ làRdfggRXk hànhVYQT độngvHYtefVZ RdfggRXkanh RdfggRXkvẫn yêuVYQT tôiRdfggRXk giốngvHYtefVZ nhưVYQT tôiVYQT yvHYtefVZêu anRdfggRXkh đượcRdfggRXk không?

“Mẹ RdfggRXkcòn VYQTnhớ hồiVYQT đạVYQTi họcvHYtefVZ coVYQTn cVYQTó mRdfggRXkột ngườivHYtefVZ RdfggRXkbạn têvHYtefVZn TRdfggRXkiêu ViễnVYQT khôngRdfggRXk?” vHYtefVZTôi vHYtefVZngước đầuvHYtefVZ RdfggRXklên, tâmRdfggRXk hRdfggRXkồn bavHYtefVZy bvHYtefVZổng tRdfggRXkhật xa.

Mẹ độtVYQT nhiêVYQTn ngừnvHYtefVZg lại,VYQT rấtRdfggRXk lâvHYtefVZu VYQTsau, hìvHYtefVZnh RdfggRXknhư nhvHYtefVZớ rRdfggRXka điềuvHYtefVZ gì,RdfggRXk “NhớvHYtefVZ! MùVYQTa hèRdfggRXk năRdfggRXkm đvHYtefVZó covHYtefVZn RdfggRXksốt caoVYQT, lênVYQT đếnRdfggRXk VYQT40 độRdfggRXk VYQTliền, VYQTtrong lúcVYQT RdfggRXkmê VYQTman vHYtefVZbất tỉVYQTnh toàVYQTn RdfggRXklảm vHYtefVZnhảm VYQTcái vHYtefVZtên này.VYQT SvHYtefVZau đóvHYtefVZ, mẹRdfggRXk hỏiVYQT giVYQTáo viêVYQTn vvHYtefVZà bạnRdfggRXk vHYtefVZhọc củVYQTa RdfggRXkcon, mvHYtefVZới biếtRdfggRXk VYQTcậu tVYQTa xuấvHYtefVZt vHYtefVZngoại rồi”.

Tôi tVYQTròn mắtRdfggRXk nhvHYtefVZìn mRdfggRXkẹ, “MẹVYQT cRdfggRXkòn biRdfggRXkết gìVYQT nữa?”

“Một VYQTgiáo viRdfggRXkên củavHYtefVZ bọnVYQT RdfggRXkcon chVYQTo mẹVYQT sốvHYtefVZ điệnVYQT thovHYtefVZại nhàVYQT cậVYQTu ấy.VYQT MvHYtefVZẹ vvHYtefVZốn RdfggRXkđịnh RdfggRXkhỏi bốVYQT mẹVYQT cậuVYQT tVYQTa cávHYtefVZch liêRdfggRXkn lạRdfggRXkc VYQTbên nướcVYQT ngoàivHYtefVZ, mẹRdfggRXk vHYtefVZcậu ấyRdfggRXk lạRdfggRXki nóiRdfggRXk VYQTvới mVYQTẹ rằng,RdfggRXk gRdfggRXkia đvHYtefVZình họVYQT vốvHYtefVZn kRdfggRXkhông đVYQTồng ýVYQT RdfggRXkcậu ấvHYtefVZy vàVYQT cvHYtefVZon đếnRdfggRXk vớiRdfggRXk nhvHYtefVZau”. MvHYtefVZẹ tôvHYtefVZi bìnVYQTh tRdfggRXkhản thuậVYQTt lại,VYQT trVYQTong giọngvHYtefVZ nóiVYQT tovHYtefVZát lênvHYtefVZ RdfggRXksự VYQTbi thường.

“Dù gìvHYtefVZ cvHYtefVZậu VYQTấy cRdfggRXkũng đãvHYtefVZ xuvHYtefVZất ngovHYtefVZại vHYtefVZrồi, chứngRdfggRXk VYQTtỏ tráVYQTi tRdfggRXkim RdfggRXkcủa cậuvHYtefVZ ấyVYQT RdfggRXkcũng đặtRdfggRXk ởvHYtefVZ nvHYtefVZơi rấtvHYtefVZ vHYtefVZcao, sVYQTẽ kRdfggRXkhông vìvHYtefVZ vHYtefVZcon màVYQT từRdfggRXk bvHYtefVZỏ tiềnVYQT đồVYQT củaRdfggRXk mìVYQTnh, ngườivHYtefVZ vHYtefVZnhư vVYQTậy khRdfggRXkông làVYQT vHYtefVZchỗ dvHYtefVZựa cRdfggRXkả RdfggRXkđời được…”

“Về svHYtefVZau, cậuVYQT VYQTấy gọiRdfggRXk điệnRdfggRXk VYQTthoại đếnVYQT RdfggRXknhà vHYtefVZmình mấRdfggRXky lần,RdfggRXk mVYQTẹ đềuRdfggRXk nóiVYQT VYQTlà RdfggRXkcon vHYtefVZkhông cvHYtefVZó nhà.vHYtefVZ VềRdfggRXk saVYQTu nữaRdfggRXk, nhàVYQT mìnhvHYtefVZ đổiRdfggRXk sốVYQT điệnVYQT thoRdfggRXkại mới…”

Thì rvHYtefVZa gRdfggRXkiữa tRdfggRXkôi vHYtefVZvà TiêRdfggRXku ViễVYQTn cònRdfggRXk RdfggRXkcó mộVYQTt quãngRdfggRXk trắVYQTc trRdfggRXkở nvHYtefVZhư vvHYtefVZậy màVYQT tôRdfggRXki VYQTchưa vHYtefVZtừng biết!

“Mẹ!” TRdfggRXkôi vộvHYtefVZi vHYtefVZôm lấyVYQT mẹ,vHYtefVZ nằvHYtefVZm RdfggRXktrong vònVYQTg tvHYtefVZay mVYQTẹ, RdfggRXklau nướcvHYtefVZ mắt.

“Khả KhảRdfggRXk”. MẹRdfggRXk vVYQTỗ nhẹVYQT lvHYtefVZưng RdfggRXktôi, “ĐvHYtefVZi nvHYtefVZgủ đi”.

“Không, hVYQTôm nRdfggRXkay VYQTcon nRdfggRXkgủ VYQTvới mẹ”RdfggRXk. TRdfggRXkôi lườiVYQT biếngRdfggRXk RdfggRXkkhông chRdfggRXkịu VYQTra khỏiRdfggRXk lvHYtefVZòng mẹ.

Tôi sợRdfggRXk bvHYtefVZuổi tVYQTối ngủRdfggRXk mộtvHYtefVZ mVYQTình, nhRdfggRXkư vvHYtefVZậy, VYQTkhi mơVYQT thVYQTấy TiVYQTêu ViVYQTễn, tôvHYtefVZi sVYQTẽ cvHYtefVZảm thVYQTấy VYQTrất cVYQTô đơn.

Mỗi nvHYtefVZgày điRdfggRXk làm,RdfggRXk vHYtefVZtôi đềuvHYtefVZ vHYtefVZcố RdfggRXký RdfggRXktránh TiRdfggRXkêu VvHYtefVZiễn, cốRdfggRXk gắngVYQT tráRdfggRXknh cànVYQTg vHYtefVZxa càvHYtefVZng vHYtefVZtốt, anVYQTh khônVYQTg vHYtefVZcòn làvHYtefVZ chàVYQTng trVYQTai tvHYtefVZrẻ RdfggRXkmà VYQTtôi vHYtefVZtừng biếtVYQT nữa.

Tiêu ViễvHYtefVZn cRdfggRXkủa hiVYQTện tại,RdfggRXk toànRdfggRXk tVYQThân tRdfggRXkoát lênvHYtefVZ sứRdfggRXkc quyếnvHYtefVZ vHYtefVZrũ cRdfggRXkủa mộRdfggRXkt RdfggRXkngười đànVYQT ôvHYtefVZng VYQTtrưởng thành,RdfggRXk kVYQThí pháchRdfggRXk mạvHYtefVZnh VYQTmẽ lộvHYtefVZ rvHYtefVZa mộtVYQT cvHYtefVZách tựRdfggRXk nhRdfggRXkiên RdfggRXkthu VYQThút mRdfggRXkọi nRdfggRXkgười vHYtefVZchú ý.

Một ngườiRdfggRXk đànVYQT RdfggRXkông vHYtefVZưu VYQTtú nvHYtefVZhư vậy,vHYtefVZ tạivHYtefVZ RdfggRXksao lúRdfggRXkc VYQTđầu vHYtefVZlại thíRdfggRXkch mộVYQTt đứaRdfggRXk đầuRdfggRXk VYQTóc bvHYtefVZã đRdfggRXkậu RdfggRXknhư RdfggRXktôi chứ?

Một hôVYQTm, lớpRdfggRXk VYQTtrưởng ChươngVYQT SVYQTính kivHYtefVZếm vHYtefVZđược hRdfggRXkai chiếcRdfggRXk VYQTvé vHYtefVZbiểu diễRdfggRXkn VYQTca RdfggRXknhạc củvHYtefVZa LưuvHYtefVZ ĐRdfggRXkức HvHYtefVZoa, mvHYtefVZang đếnRdfggRXk vHYtefVZcho tôiRdfggRXk nRdfggRXkhư vậtvHYtefVZ hiếnVYQT VYQTtế, “ThếVYQT nàvHYtefVZo? BuổRdfggRXki bivHYtefVZểu diễnRdfggRXk VYQTcủa RdfggRXkthần tRdfggRXkượng củavHYtefVZ cậuvHYtefVZ đấy”.

“Thật khVYQTông hVYQTổ vHYtefVZdanh vHYtefVZcậu vHYtefVZlà vHYtefVZlớp trưởng,RdfggRXk RdfggRXkđúng RdfggRXklà qvHYtefVZuá RdfggRXkvĩ đại”.

“Vậy cuốivHYtefVZ tuầnvHYtefVZ mìVYQTnh đvHYtefVZưa cậuRdfggRXk vHYtefVZđi xvHYtefVZem nhéRdfggRXk?” ChưRdfggRXkơng SíRdfggRXknh đềvHYtefVZ nghị.

“Không cRdfggRXkần, đểRdfggRXk mVYQTẹ mìRdfggRXknh đưRdfggRXka mìRdfggRXknh đi!”VYQT VYQTTôi bVYQTiết ChưvHYtefVZơng VYQTSính khôRdfggRXkng tVYQThích LưuVYQT ĐứcRdfggRXk HoVYQTa RdfggRXklắm, hRdfggRXkồi họVYQTc đạiVYQT vHYtefVZhọc, mỗVYQTi RdfggRXklần tôvHYtefVZi ngVYQThe LRdfggRXkưu ĐứcvHYtefVZ HovHYtefVZa VYQThát, cậuRdfggRXk ấRdfggRXky RdfggRXkvà RdfggRXkTiêu ViễnRdfggRXk đRdfggRXkều khvHYtefVZịt mũVYQTi VYQTchê bai.

“Người gRdfggRXkià họVYQT khôRdfggRXkng thRdfggRXkích cRdfggRXkác nRdfggRXkgôi svHYtefVZao VYQTca nhạRdfggRXkc RdfggRXkĐài LoanVYQT, vHYtefVZHồng KôRdfggRXkng thvHYtefVZế nRdfggRXkày đâu,VYQT VYQTđi cũnRdfggRXkg vHYtefVZgiống hànhRdfggRXk tộivHYtefVZ. VYQTThôi tvHYtefVZhì mìnvHYtefVZh đVYQTi chịRdfggRXku tộiVYQT tvHYtefVZhay VYQTcho bRdfggRXkậc cvHYtefVZao niRdfggRXkên đỡvHYtefVZ VYQTkhổ”. ChVYQTương SíVYQTnh tRdfggRXkỏ rVYQTa rấRdfggRXkt hiểuvHYtefVZ tRdfggRXkâm lvHYtefVZý VYQTngười khác.

“Ha RdfggRXkha, mẹRdfggRXk vHYtefVZmình mRdfggRXkà nRdfggRXkghe cậRdfggRXku VYQTnói vậRdfggRXky lạiVYQT VYQTcuống lêRdfggRXkn đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tvHYtefVZớ còVYQTn mvHYtefVZê LưuRdfggRXk ĐứcvHYtefVZ RdfggRXkHoa hơvHYtefVZn tớRdfggRXk ấyvHYtefVZ chứ”.

“Trời, tạivHYtefVZ savHYtefVZo lạivHYtefVZ cVYQTó VYQTbà gRdfggRXkià nVYQThư vậyvHYtefVZ chứ?”

“Mẹ mìvHYtefVZnh vHYtefVZvẫn chưaVYQT gvHYtefVZià đâu”vHYtefVZ. vHYtefVZTôi phảVYQTn báRdfggRXkc, “VậyvHYtefVZ tVYQThì, đểVYQT lầnRdfggRXk savHYtefVZu vHYtefVZmình mờiVYQT vHYtefVZcậu vHYtefVZxem bóvHYtefVZng VYQTrổ RdfggRXkở RdfggRXksân vậnRdfggRXk đvHYtefVZộng nhé”.

 

4. TôivHYtefVZ svHYtefVZợ anVYQTh bRdfggRXkán ngVYQTười nướcRdfggRXk RdfggRXkngoài mất 

Hôm tvHYtefVZhứ sáRdfggRXku, tvHYtefVZổ trưởngvHYtefVZ dẫnvHYtefVZ tổngvHYtefVZ giRdfggRXkám sáRdfggRXkt kỹRdfggRXk thuậvHYtefVZt vàRdfggRXk phóvHYtefVZ vHYtefVZtổng VYQTgiám sávHYtefVZt VYQTkỹ thRdfggRXkuật đếRdfggRXkn thịvHYtefVZ sátVYQT cVYQTác phònVYQTg ban.

Từ RdfggRXkxa đvHYtefVZã nhìnvHYtefVZ tVYQThấy TivHYtefVZêu VYQTViễn, tôvHYtefVZi vvHYtefVZội vàRdfggRXkng VYQTcúi RdfggRXkđầu xuốnVYQTg giảRdfggRXk vờvHYtefVZ đvHYtefVZang photRdfggRXko tàvHYtefVZi liệu.RdfggRXk vHYtefVZTôi cVYQTúi mRdfggRXkỏi cổVYQT lắmVYQT vHYtefVZrồi mvHYtefVZà RdfggRXkhọ vẫnVYQT cRdfggRXkhưa VYQTđi khỏiRdfggRXk, RdfggRXkđã tVYQThế còvHYtefVZn tVYQTiến RdfggRXklại phíRdfggRXka tôi.

Tổ tvHYtefVZrưởng cưVYQTời RdfggRXkha RdfggRXkhả nóvHYtefVZi: vHYtefVZ“Này, RdfggRXkTiểu KhảRdfggRXk àvHYtefVZ, RdfggRXkcây lôvHYtefVZ RdfggRXkhội cRdfggRXkủa RdfggRXkcô vHYtefVZlớn đẹpvHYtefVZ quá!”

Ông kvHYtefVZhông RdfggRXkcó việvHYtefVZc vHYtefVZgì thvHYtefVZì nVYQThanh điVYQT vHYtefVZđi, vHYtefVZngắm lVYQTô hVYQTội cRdfggRXkủa RdfggRXktôi vHYtefVZlàm gVYQTì chứ?

“Đúng thếVYQT, VYQTmua cRdfggRXkùng mộtRdfggRXk lúRdfggRXkc màVYQT RdfggRXkcây củaRdfggRXk tôVYQTi khvHYtefVZông lớnVYQT đẹpVYQT bằnvHYtefVZg cRdfggRXkây củVYQTa TivHYtefVZểu Khả”.RdfggRXk TiểuvHYtefVZ VYQTLưu cũnVYQTg pRdfggRXkhụ họaRdfggRXk theo.

“Nuôi thếRdfggRXk nàoRdfggRXk đấvHYtefVZy? GiớvHYtefVZi tRdfggRXkhiệu VYQTmột chúRdfggRXkt vHYtefVZkinh nghiRdfggRXkệm đvHYtefVZi!” VYQTTổ trưvHYtefVZởng đếnvHYtefVZ trướcVYQT mặRdfggRXkt, vHYtefVZvỗ vavHYtefVZi tôivHYtefVZ, lvHYtefVZàm nRdfggRXkhư mốiRdfggRXk RdfggRXkquan RdfggRXkhệ củRdfggRXka VYQTchúng tôivHYtefVZ gắnvHYtefVZ vHYtefVZbó lắm.

“Ha VYQTha, VYQTcó kRdfggRXkinh nghiệmvHYtefVZ gRdfggRXkì đâuVYQT?” MỗiVYQT RdfggRXkngày vHYtefVZtôi uốngvHYtefVZ sữaRdfggRXk cònVYQT tVYQThừa ngạiVYQT VYQTđổ, đvHYtefVZều tướiRdfggRXk vHYtefVZvào chậuVYQT cvHYtefVZây mà.

“Lại còVYQTn giữvHYtefVZ bvHYtefVZí mậtVYQT vVYQTới tôivHYtefVZ nVYQTữa à?”

Tất nhiêRdfggRXkn lRdfggRXkà phảRdfggRXki bảVYQTo mậtvHYtefVZ rVYQTồi, nếVYQTu khônVYQTg vHYtefVZlát nữVYQTa tôVYQTi lạiRdfggRXk bịvHYtefVZ pRdfggRXkhê bình.

 Phó tổVYQTng givHYtefVZám sVYQTát NgVYQTô DuyvHYtefVZệt thấyvHYtefVZ khVYQTông VYQTkhí trầmVYQT lắngvHYtefVZ, bvHYtefVZèn VYQTnói: “VYQTTiểu KhVYQTả, VYQTcô gầRdfggRXkn đâVYQTy cóVYQT giảmRdfggRXk bévHYtefVZo khônRdfggRXkg, cảvHYtefVZm tVYQThấy vHYtefVZgầy đVYQTi nVYQThiều đấy”.

Một nhómvHYtefVZ ngườivHYtefVZ RdfggRXkvây RdfggRXklấy RdfggRXktôi VYQThỏi nVYQTọ hỏvHYtefVZi kvHYtefVZia, khiếvHYtefVZn tôvHYtefVZi VYQTthấy khôngvHYtefVZ RdfggRXktự nhiên.

“Xin lỗivHYtefVZ cVYQTác vịvHYtefVZ, RdfggRXktôi phảivHYtefVZ VYQTvào nhàvHYtefVZ vệvHYtefVZ vHYtefVZsinh mộRdfggRXkt chútvHYtefVZ”. TvHYtefVZôi vRdfggRXkội vàngvHYtefVZ tìmvHYtefVZ cớVYQT tvHYtefVZhoát thân.

Khi ngaVYQTng qVYQTua bvHYtefVZên TiêuvHYtefVZ Viễn,VYQT aRdfggRXknh RdfggRXkliếc nhìnRdfggRXk tôi,RdfggRXk nóivHYtefVZ: “EvHYtefVZm vẫnRdfggRXk RdfggRXkquen lẩVYQTn trốn”.

Tiếng nVYQTói quáVYQT nhvHYtefVZỏ, nhỏRdfggRXk đếVYQTn độvHYtefVZ chRdfggRXkỉ đủRdfggRXk chVYQTo VYQTmột VYQTmình tôiRdfggRXk VYQTnghe thấy.

Hết vHYtefVZgiờ lRdfggRXkàm, RdfggRXkbỗng nvHYtefVZhiên trờRdfggRXki nvHYtefVZổi gRdfggRXkió, vHYtefVZbụi dàyRdfggRXk đặcVYQT RdfggRXkthổi mùvHYtefVZ mVYQTịt, lvHYtefVZàm ngườRdfggRXki tRdfggRXka khôvHYtefVZng VYQTthở nổi,RdfggRXk chỉRdfggRXk cóvHYtefVZ thểvHYtefVZ bắtVYQT xVYQTe vvHYtefVZề nhà.

Có lẽRdfggRXk tạiRdfggRXk thờVYQTi tiVYQTết VYQTkhông tVYQTốt nVYQTên rRdfggRXkất ítvHYtefVZ taxRdfggRXki trVYQTên đườngvHYtefVZ, tvHYtefVZhỉnh thoảngVYQT vHYtefVZmới cóVYQT mộRdfggRXkt vHYtefVZxe chạRdfggRXky RdfggRXkqua, tRdfggRXkhì bêVYQTn trVYQTong đvHYtefVZã cóvHYtefVZ ngườRdfggRXki vHYtefVZngồi rồi.

Người đứnRdfggRXkg bRdfggRXkên RdfggRXkđường rấtvHYtefVZ RdfggRXkđông, cũnvHYtefVZg đềuvHYtefVZ khônVYQTg bắtvHYtefVZ đưRdfggRXkợc xeVYQT. vHYtefVZLòng tôVYQTi chvHYtefVZán nRdfggRXkản, cVYQTúi đầuVYQT đếvHYtefVZm vHYtefVZcác vHYtefVZô gạVYQTch dướvHYtefVZi đất.

Một vHYtefVZchiếc xVYQTe vHYtefVZmàu vHYtefVZxanh ngọcvHYtefVZ đRdfggRXkỗ bVYQTên cạnhRdfggRXk tvHYtefVZôi, rồvHYtefVZi nghVYQTe tvHYtefVZhấy tiếngRdfggRXk cRdfggRXkủa TVYQTiêu VivHYtefVZễn, vHYtefVZ“Lên vHYtefVZxe đvHYtefVZi! vHYtefVZAnh đưaRdfggRXk eVYQTm về!”

Tôi lRdfggRXkắc đầuRdfggRXk, “KhôngVYQT cầnRdfggRXk đâuvHYtefVZ, anRdfggRXkh cũvHYtefVZng khôngVYQT vHYtefVZthuận đường”.

“Thời tiếtvHYtefVZ xấvHYtefVZu tVYQThế nVYQTày, VYQTem kVYQThông bắtRdfggRXk đvHYtefVZược VYQTxe VYQTđâu. MVYQTau lênRdfggRXk RdfggRXkxe đi”.

Tôi nhvHYtefVZìn RdfggRXkbầu tvHYtefVZrời xáVYQTm xVYQTịt, dRdfggRXko dựVYQT mộVYQTt chRdfggRXkút, đàRdfggRXknh lêRdfggRXkn xVYQTe cvHYtefVZủa TivHYtefVZêu Viễn.

Ra đếVYQTn làvHYtefVZn đườngVYQT đôivHYtefVZ, bắtvHYtefVZ đầuvHYtefVZ RdfggRXktắc đường,VYQT TvHYtefVZiêu ViễnVYQT giảvHYtefVZm tốvHYtefVZc độvHYtefVZ vHYtefVZchậm lại.

“Phía tRdfggRXkrước cRdfggRXkó cửVYQTa hànvHYtefVZg ănvHYtefVZ cVYQTủa TRdfggRXkứ XuyêRdfggRXkn RdfggRXkđược lắRdfggRXkm, ănvHYtefVZ RdfggRXkcơm xoRdfggRXkng rồivHYtefVZ aVYQTnh đưVYQTa VYQTem vVYQTề nhé”.vHYtefVZ RdfggRXkTiêu VRdfggRXkiễn đRdfggRXkánh xvHYtefVZe VYQTvào trong.

“Cho eRdfggRXkm xRdfggRXkuống đâyRdfggRXk đượcRdfggRXk RdfggRXkrồi”, tôVYQTi cvHYtefVZhỉ vàVYQTo ngãVYQT rẽVYQT VYQTtrước mvHYtefVZặt, “RdfggRXkEm khôngvHYtefVZ đóivHYtefVZ, vHYtefVZnên khônvHYtefVZg đRdfggRXki ăRdfggRXkn vớiVYQT anRdfggRXkh đâu”.

“Em tvHYtefVZhay đổivHYtefVZ từRdfggRXk lúcRdfggRXk nvHYtefVZào vậRdfggRXky? NVYQThớ hvHYtefVZồi trướcVYQT buVYQTổi vHYtefVZchiều cRdfggRXkhưa đếnVYQT bốnRdfggRXk giờVYQT vHYtefVZđã kêuVYQT VYQTđói mà”.vHYtefVZ TivHYtefVZêu vHYtefVZViễn nhăRdfggRXkn mặtVYQT cười,VYQT “MàvHYtefVZ cònVYQT ăvHYtefVZn rấvHYtefVZt khỏeRdfggRXk nữa,RdfggRXk lVYQTượng cơvHYtefVZm nganVYQTg RdfggRXkvới anh”.

“Bây giờRdfggRXk eVYQTm khôvHYtefVZng ăRdfggRXkn nvHYtefVZhiều nVYQTữa, sợVYQT béo”.VYQT BâyvHYtefVZ giờVYQT đVYQTi làVYQTm, ngàvHYtefVZy nàoRdfggRXk cũnvHYtefVZg nRdfggRXkgồi ởVYQT văvHYtefVZn pvHYtefVZhòng, ăRdfggRXkn nhVYQTiều tVYQThêm mộtVYQT miếngVYQT VYQTlà béVYQTo ngay.

“Nhưng mvHYtefVZà, evHYtefVZm RdfggRXktừ trướcVYQT đếnvHYtefVZ givHYtefVZờ cóvHYtefVZ bvHYtefVZéo đâu”.

“Đó VYQTlà vRdfggRXkì trướcVYQT đếRdfggRXkn giờvHYtefVZ kvHYtefVZhông phảiVYQT lúvHYtefVZc nàovHYtefVZ avHYtefVZnh cũnvHYtefVZg vHYtefVZở bRdfggRXkên eRdfggRXkm, nêRdfggRXkn khôVYQTng biếvHYtefVZt. HvHYtefVZồi VYQTem béVYQTo nhấtVYQT làVYQT 70VYQTkg đấy”.

Hồi VYQTđó, vìRdfggRXk nhớRdfggRXk nhưVYQT điênvHYtefVZ mvHYtefVZột ngườivHYtefVZ, lạivHYtefVZ khonRdfggRXkg cvHYtefVZó cácRdfggRXkh nàovHYtefVZ trVYQTút RdfggRXkra đượVYQTc, RdfggRXkchỉ cvHYtefVZó thểRdfggRXk ănVYQT tRdfggRXkhật nhiềuRdfggRXk đồRdfggRXk ngọtVYQT, cơRdfggRXk tvHYtefVZhể cứVYQT nRdfggRXkở pVYQThình RdfggRXkra nVYQThư bRdfggRXkột VYQTnở vậy.

Xe phvHYtefVZía svHYtefVZau khônVYQTg ngừnRdfggRXkg bRdfggRXkấm VYQTcòi, TVYQTiêu ViRdfggRXkễn mớivHYtefVZ đRdfggRXkể ýRdfggRXk đVYQTến xRdfggRXke đavHYtefVZng dừngRdfggRXk RdfggRXkở giữaRdfggRXk đườnRdfggRXkg, “AvHYtefVZnh RdfggRXkđói rồi,vHYtefVZ trướVYQTc VYQTmặt lạVYQTi VYQTcó hRdfggRXkàng ăRdfggRXkn chvHYtefVZính vHYtefVZgốc TứvHYtefVZ XuyêVYQTn, tRdfggRXkhôi eVYQTm ănVYQT VYQTvới aVYQTnh vHYtefVZmột chúvHYtefVZt vHYtefVZđi”. GvHYtefVZiọng anRdfggRXkh nàivHYtefVZ vHYtefVZnỉ khiếvHYtefVZn tvHYtefVZôi kVYQThó VYQTmà tRdfggRXkừ chối.

Quả lvHYtefVZà đồRdfggRXk ănVYQT vHYtefVZTứ VYQTXuyên chvHYtefVZính RdfggRXkgốc, vvHYtefVZừa bvHYtefVZước vRdfggRXkào cVYQTửa hànRdfggRXkg VYQTăn đvHYtefVZã ngửVYQTi thấyvHYtefVZ rõRdfggRXk vịVYQT VYQTcay nồng,RdfggRXk tôivHYtefVZ tVYQTuy làVYQT ngườivHYtefVZ miềnvHYtefVZ BắvHYtefVZc, nvHYtefVZhưng lạiRdfggRXk vHYtefVZthích ăRdfggRXkn caRdfggRXky hơRdfggRXkn cảRdfggRXk ngvHYtefVZười mvHYtefVZiền Nam.

Lên tầnvHYtefVZg hvHYtefVZai, chúngvHYtefVZ tôiVYQT VYQTvào VYQTmột phònvHYtefVZg rộngRdfggRXk rãVYQTi trvHYtefVZang nvHYtefVZhã, trovHYtefVZng phònRdfggRXkg ngvHYtefVZát hươngVYQT RdfggRXkchè thơRdfggRXkm làRdfggRXkm chRdfggRXko tVYQTinh RdfggRXkthần ngườVYQTi tRdfggRXka tvHYtefVZrở VYQTnên dRdfggRXkễ vHYtefVZchịu hẳn.

“Hay làVYQT đổivHYtefVZ chỗVYQT đi,vHYtefVZ RdfggRXkở đâyVYQT qRdfggRXkuá VYQTsang trvHYtefVZọng, cVYQThắc VYQTchắn kRdfggRXkhông RdfggRXkrẻ đRdfggRXkâu!” vHYtefVZTôi nóiVYQT RdfggRXknhỏ vớivHYtefVZ TVYQTiêu Viễn.

“Không sRdfggRXkao, vHYtefVZanh vRdfggRXkẫn đRdfggRXkủ sVYQTức trảRdfggRXk tiềVYQTn ăn”VYQT. RdfggRXkAnh cưvHYtefVZời cRdfggRXkười, khuVYQTôn VYQTmặt tỏVYQT rVYQTa khôvHYtefVZng hềVYQT VYQTquan tâm.

Từ kRdfggRXkhi VYQTtôi qVYQTuen aVYQTnh, aVYQTnh đãRdfggRXk tvHYtefVZhích tốnRdfggRXk kRdfggRXkém RdfggRXkxa xVYQTỉ, vHYtefVZbao nhiêuVYQT nRdfggRXkăm trôRdfggRXki qvHYtefVZua, RdfggRXkvẫn khôngvHYtefVZ hvHYtefVZề VYQTthay đổi.

Nhìn VYQTTiêu ViễRdfggRXkn RdfggRXktrước mặtRdfggRXk vHYtefVZmà tronRdfggRXkg vHYtefVZtim vvHYtefVZô VYQTcớ dâVYQTng đVYQTầy nhữngvHYtefVZ nỗVYQTi niVYQTềm tRdfggRXkhương cảmvHYtefVZ khôvHYtefVZng tên.

Thời giRdfggRXkan làmvHYtefVZ VYQTbiến đổvHYtefVZi rRdfggRXkất nVYQThiều thứ,RdfggRXk nhvHYtefVZưng RdfggRXkkhông vHYtefVZthể nàoRdfggRXk biếnvHYtefVZ đổvHYtefVZi đượcvHYtefVZ tRdfggRXkrái tVYQTim vHYtefVZyêu vHYtefVZthương RdfggRXkthuở vHYtefVZban đầu.

“Ha RdfggRXkha, TiêuVYQT ViễnvHYtefVZ VYQTà, cậuvHYtefVZ VYQTđến saVYQTo khôngvHYtefVZ VYQTnói vRdfggRXkới aRdfggRXknh RdfggRXkem mộtvHYtefVZ tiếng?”VYQT NgoàvHYtefVZi cửaVYQT cVYQTó tiếnRdfggRXkg RdfggRXknói tvHYtefVZừ xRdfggRXka tiếnRdfggRXk lVYQTại gầnRdfggRXk, rồiVYQT thấyvHYtefVZ ởVYQT cửavHYtefVZ xRdfggRXkuất hiệnVYQT mộtVYQT dánvHYtefVZg ngườivHYtefVZ vạmVYQT vỡ.

“Mình chỉvHYtefVZ VYQTtiện đườnVYQTg VYQTđi ngaVYQTng qRdfggRXkua, khônvHYtefVZg muốnvHYtefVZ RdfggRXklàm pRdfggRXkhiền đVYQTến tVYQThời givHYtefVZan nRdfggRXkghỉ nVYQTgơi cvHYtefVZủa cậu”.RdfggRXk TiêuRdfggRXk VivHYtefVZễn cười.

Người đvHYtefVZàn RdfggRXkông tVYQTo cavHYtefVZo ấyVYQT nhìnvHYtefVZ tvHYtefVZôi, “Ồ,RdfggRXk đâyVYQT chẳnvHYtefVZg VYQTphải RdfggRXklà vHYtefVZcô evHYtefVZm đvHYtefVZi cùRdfggRXkng vớRdfggRXki đvHYtefVZại VYQTca đếvHYtefVZn đánhvHYtefVZ vHYtefVZbài sao?”

Thảo nvHYtefVZào nhìnvHYtefVZ thấyRdfggRXk qvHYtefVZuen thRdfggRXkì rVYQTa đúRdfggRXkng VYQTlà đãRdfggRXk từRdfggRXkng VYQTgặp ngưRdfggRXkời nàyVYQT, lầnRdfggRXk đóVYQT cùngvHYtefVZ CVYQThương NgvHYtefVZự đVYQTến VYQTkhu VYQTgiải trRdfggRXkí đáVYQTnh bvHYtefVZài, cVYQTũng cRdfggRXkó mặvHYtefVZt anvHYtefVZh ta.

“Đại caRdfggRXk, đánhVYQT bàiRdfggRXk?” RdfggRXkTiêu ViRdfggRXkễn nghVYQTe VYQTmà chẳRdfggRXkng hiểuvHYtefVZ gìvHYtefVZ cả,vHYtefVZ “CôvHYtefVZn vHYtefVZThiếu từnRdfggRXkg gRdfggRXkặp TiểVYQTu RdfggRXkKhả nhRdfggRXkà mìnhVYQT à?”

“Thì vHYtefVZra VYQTlà ngườiRdfggRXk nhàRdfggRXk cậu”.VYQT CônVYQT ThiếuVYQT RdfggRXkcười vHYtefVZthoải máiRdfggRXk, “ThảoVYQT vHYtefVZnào đếnvHYtefVZ ChươRdfggRXkng NgựRdfggRXk cvHYtefVZũng phảiRdfggRXk VYQTchăm VYQTsóc cVYQTô ấyvHYtefVZ cẩVYQTn thậnRdfggRXk tVYQThế chứ!”

“Tôi vàVYQT ChươvHYtefVZng NgựVYQT khôRdfggRXkng vHYtefVZthân nVYQThau!” TôRdfggRXki đứngRdfggRXk VYQTlên đvHYtefVZể biệnVYQT RdfggRXkminh chRdfggRXko mìVYQTnh, cRdfggRXkũng chỉVYQT lRdfggRXkà gvHYtefVZặp VYQTmặt vàivHYtefVZ lần,vHYtefVZ RdfggRXktiếp xúcVYQT VYQTqua vàivHYtefVZ VYQTlần vHYtefVZthôi, nVYQTgay cảVYQT bạnvHYtefVZ RdfggRXkbè VYQTcũng chưavHYtefVZ vHYtefVZđược vHYtefVZtính đến.

“Nhưng TvHYtefVZiêu VRdfggRXkiễn vvHYtefVZà RdfggRXkanh ấyvHYtefVZ thânvHYtefVZ nhaVYQTu màvHYtefVZ”. CônvHYtefVZ ThiếuRdfggRXk bvHYtefVZá RdfggRXkvai VYQTTiêu Viễn,vHYtefVZ VYQT“Trở RdfggRXkvề chưaRdfggRXk tìmRdfggRXk avHYtefVZnh RdfggRXkcả uvHYtefVZống rượvHYtefVZu à?”

“Chưa”. VYQTTiêu VVYQTiễn vHYtefVZnói giọRdfggRXkng nRdfggRXkhàn nhạt,vHYtefVZ “MìnRdfggRXkh vVYQTề ngRdfggRXkoài RdfggRXkbáo vớiVYQT cậuvHYtefVZ VYQTra, nhữnRdfggRXkg vHYtefVZngười khvHYtefVZác RdfggRXkđều vHYtefVZchưa báo”.

“Được, hôRdfggRXkm naVYQTy RdfggRXkkhông RdfggRXkbáo RdfggRXkcũng phRdfggRXkải báoRdfggRXk rồi!VYQT ChưVYQTơng NRdfggRXkgự, ChươngVYQT Sính,VYQT RdfggRXkLão Châu,vHYtefVZ VYQTThành ThiVYQTếu, bọvHYtefVZn họRdfggRXk đềuVYQT VYQTở RdfggRXkphòng bêvHYtefVZn cạnh”.

Côn RdfggRXkThiếu RdfggRXkvừa dvHYtefVZứt vHYtefVZlời, vHYtefVZđã nghvHYtefVZe thVYQTấy mộRdfggRXkt cơVYQTn vHYtefVZhỗn VYQTloạn ngoàVYQTi cửVYQTa, “ĐượcRdfggRXk lắRdfggRXkm, TiêRdfggRXku VYQTViễn, trởRdfggRXk vềVYQT cũnvHYtefVZg RdfggRXkkhông tRdfggRXkhèm thVYQTông báovHYtefVZ cvHYtefVZho RdfggRXkanh em!”VYQT TrRdfggRXkong phòngRdfggRXk lậpvHYtefVZ tứcVYQT ùaVYQT vRdfggRXkào khRdfggRXkông ívHYtefVZt ngườRdfggRXki, tôVYQTi vHYtefVZvội vàvHYtefVZng vHYtefVZlùi RdfggRXkra mộtvHYtefVZ góc.

“Hôm nvHYtefVZay lvHYtefVZà ngàRdfggRXky gRdfggRXkì vvHYtefVZậy? SVYQTao mọivHYtefVZ nRdfggRXkgười VYQTđều ởVYQT đây?”vHYtefVZ TiêvHYtefVZu VVYQTiễn hỏi.

“Chẳng RdfggRXkphải nVYQTgày mVYQTai vHYtefVZanh VYQTcả xuấRdfggRXkt nVYQTgoại saoVYQT, hôRdfggRXkm naVYQTy mấyVYQT anVYQTh evHYtefVZm RdfggRXkcó thvHYtefVZời gRdfggRXkian tụRdfggRXk tậvHYtefVZp ngRdfggRXkồi vRdfggRXkới nvHYtefVZhau, khôngRdfggRXk lạiVYQT pRdfggRXkhải nvHYtefVZăm bRdfggRXka vHYtefVZtháng nVYQTữa mớiRdfggRXk vHYtefVZgặp mặtRdfggRXk được”.RdfggRXk vHYtefVZCó ngườRdfggRXki nói.

“Đúng rồvHYtefVZi, TiêVYQTu VYQTViễn, vHYtefVZlần trướRdfggRXkc ônvHYtefVZg givHYtefVZà nVYQThà mìnVYQTh nhvHYtefVZìn RdfggRXkở VYQTAnh quốcVYQT nvHYtefVZhìn thấyVYQT cRdfggRXkậu vớivHYtefVZ vHYtefVZbạn gáivHYtefVZ RdfggRXkđi xeVYQTm triểRdfggRXkn vHYtefVZlãm VYQTtranh vớiRdfggRXk nhauvHYtefVZ, vHYtefVZcứ vHYtefVZbảo RdfggRXkmình VYQThỏi bọRdfggRXkn cRdfggRXkậu khRdfggRXki nRdfggRXkào thRdfggRXkì RdfggRXktổ cVYQThức chuyệRdfggRXkn vuiVYQT, RdfggRXkđể ôvHYtefVZng đượcRdfggRXk tVYQTham dự”.

“Thành ThiếRdfggRXku, cRdfggRXkậu uốVYQTng VYQTnhiều VYQTrồi RdfggRXkthì phảiVYQT?” RdfggRXkTiêu VRdfggRXkiễn vừVYQTa gắpvHYtefVZ thứcVYQT ănvHYtefVZ RdfggRXkcho avHYtefVZnh tVYQTa vừaVYQT nhvHYtefVZáy mắt,RdfggRXk “Nào,VYQT ăvHYtefVZn nhiVYQTều đồRdfggRXk ăvHYtefVZn chútVYQT đi”.

“Uống nhiềuVYQT VYQTrồi làVYQT thếVYQT nàovHYtefVZ? vHYtefVZĐấy, VYQTchẳng VYQTphải đãVYQT mVYQTang bạnVYQT gáivHYtefVZ vềVYQT rồivHYtefVZ sao?”

“Thành Thiếu,VYQT VYQTcậu lảmvHYtefVZ nhRdfggRXkảm vHYtefVZgì tVYQThế?” TvHYtefVZiêu ViễnRdfggRXk cuốngvHYtefVZ VYQTlên, RdfggRXkném mạVYQTnh đvHYtefVZũa xuống.

Tôi VYQTkéo anvHYtefVZh VYQTlại, mềmvHYtefVZ mỏRdfggRXkng nVYQTói: RdfggRXk“Người vHYtefVZta RdfggRXkcó lvHYtefVZẽ vHYtefVZnhìn nvHYtefVZhầm mà!”

Tiêu vHYtefVZViễn quRdfggRXkay VYQTđầu lạivHYtefVZ nhìnVYQT tVYQTôi, sắvHYtefVZc vHYtefVZmặt lvHYtefVZo lắng,VYQT “EmvHYtefVZ kVYQThông đượcRdfggRXk RdfggRXktin cậuRdfggRXk ta!”

Tôi gậtvHYtefVZ đầu,RdfggRXk tôVYQTi sẽRdfggRXk RdfggRXkkhông RdfggRXktin aVYQTnh tRdfggRXka, tôiRdfggRXk vàVYQT aRdfggRXknh tRdfggRXka gặRdfggRXkp RdfggRXknhau lvHYtefVZần vHYtefVZđâu, VYQTdựa vàRdfggRXko cávHYtefVZi VYQTgì đểRdfggRXk vHYtefVZtin RdfggRXkanh vHYtefVZta chứ?

Cái vHYtefVZthế RdfggRXkgiới nàyVYQT ngavHYtefVZy cảvHYtefVZ ngườiVYQT VYQTbên vHYtefVZcạnh cũnVYQTg khônRdfggRXkg VYQTthể VYQTtin tưvHYtefVZởng được,RdfggRXk avHYtefVZi lạiVYQT đVYQTi vHYtefVZtin lờivHYtefVZ nóvHYtefVZi vRdfggRXkô nRdfggRXkghĩa cvHYtefVZủa mộtvHYtefVZ RdfggRXkngười vHYtefVZxa lRdfggRXkạ chứ.

Một nhóRdfggRXkm ngườiRdfggRXk hRdfggRXkuyên náoVYQT cvHYtefVZả buổiVYQT, tôRdfggRXki hơivHYtefVZ mệtRdfggRXk mỏiVYQT, muốnVYQT cRdfggRXkhuồn rvHYtefVZa ngoàivHYtefVZ, kvHYtefVZhổ nỗi,vHYtefVZ cáiRdfggRXk túvHYtefVZi RdfggRXklại bịRdfggRXk TiêVYQTu VRdfggRXkiễn vHYtefVZgiữ chặVYQTt, “ĐừngvHYtefVZ nóRdfggRXki vớiVYQT anVYQTh VYQTlà RdfggRXkra nhàvHYtefVZ vệVYQT siRdfggRXknh, eVYQTm đãVYQT dRdfggRXkùng cRdfggRXkái RdfggRXkcớ nàyRdfggRXk đRdfggRXkể chuồvHYtefVZn điRdfggRXk VYQTmấy lầvHYtefVZn rồi!”

“Em RdfggRXkra gọiRdfggRXk điệnRdfggRXk vHYtefVZthoại VYQTcho mẹVYQT evHYtefVZm, ởvHYtefVZ đâyRdfggRXk ồnRdfggRXk VYQTquá, VYQTmuộn thếVYQT nVYQTày màVYQT vHYtefVZem chvHYtefVZưa vềvHYtefVZ, mẹRdfggRXk RdfggRXkem sRdfggRXkẽ lVYQTo lắng!”

“Em phảvHYtefVZi hứa,RdfggRXk khôRdfggRXkng đượcRdfggRXk bvHYtefVZỏ vvHYtefVZề! LátVYQT RdfggRXknữa avHYtefVZnh đưaVYQT vHYtefVZem vVYQTề!” TiêRdfggRXku VivHYtefVZễn VYQTthấp RdfggRXkgiọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,vHYtefVZ RdfggRXkđừng đợivHYtefVZ VYQTcon RdfggRXknữa vHYtefVZnhé, vHYtefVZmẹ ăRdfggRXkn RdfggRXkcơm mộtRdfggRXk mìnVYQTh RdfggRXkđi, cVYQTon ăRdfggRXkn xoVYQTng RdfggRXkrồi về.vHYtefVZ vHYtefVZBây vHYtefVZgiờ vHYtefVZbụi lớnvHYtefVZ lVYQTắm, lVYQTại lRdfggRXkà gVYQTiờ tavHYtefVZn tầmvHYtefVZ cvHYtefVZao điểm,vHYtefVZ khôRdfggRXkng bắtRdfggRXk RdfggRXkxe vềvHYtefVZ được!”VYQT TVYQTôi vHYtefVZdựa RdfggRXkvào bứcvHYtefVZ tưvHYtefVZờng hànRdfggRXkh RdfggRXklang, bàVYQTn châvHYtefVZn nhưRdfggRXk RdfggRXkkhông đỡVYQT VYQTnổi trVYQTọng lượngvHYtefVZ cRdfggRXkơ thể,VYQT lưVYQTng tvHYtefVZrượt dRdfggRXkọc xuVYQTống RdfggRXkbờ tườnVYQTg. ĐvHYtefVZá GranniRdfggRXkt lạVYQTnh buốtvHYtefVZ ngấmVYQT quvHYtefVZa cảVYQT qRdfggRXkuần ávHYtefVZo VYQTthấm vHYtefVZvào vHYtefVZngười, tôiRdfggRXk gVYQTục VYQTđầu xuốnRdfggRXkg haRdfggRXki đầuvHYtefVZ gốiRdfggRXk, tRdfggRXkừ từRdfggRXk xvHYtefVZua tVYQTan hơVYQTi lạnhVYQT trVYQTong RdfggRXkcơ thể.

Một VYQTbàn taRdfggRXky tVYQTo RdfggRXkđặt lVYQTên đầuvHYtefVZ RdfggRXktôi, nhẹRdfggRXk nhànvHYtefVZg vuốtvHYtefVZ tóvHYtefVZc tôi,vHYtefVZ hỏiVYQT bằngRdfggRXk giọngVYQT trầmVYQT khànVYQT: “ERdfggRXkm dùngRdfggRXk dầuvHYtefVZ gộRdfggRXki đầRdfggRXku củavHYtefVZ hãngVYQT nàVYQTo vậy?vHYtefVZ DưỡngVYQT VYQTtóc thậtvHYtefVZ tốt”.

Tưởng RdfggRXklà vHYtefVZđến VYQTan ủiVYQT VYQTtôi, lạVYQTi điVYQT hRdfggRXkỏi mvHYtefVZột câvHYtefVZu chẳngvHYtefVZ VYQTvào đvHYtefVZâu nhưRdfggRXk thế.

“Đừng cóRdfggRXk sờvHYtefVZ rốiRdfggRXk RdfggRXklên, tVYQTóc RdfggRXktôi quRdfggRXký RdfggRXklắm đấyRdfggRXk, sờVYQT hỏngRdfggRXk rVYQTồi aRdfggRXknh khônVYQTg đềRdfggRXkn đưvHYtefVZợc đâu”.VYQT TVYQTôi ngẩRdfggRXkng đVYQTầu lRdfggRXkên, VYQTnhìn vHYtefVZthấy ngưRdfggRXkời điRdfggRXk rRdfggRXka lạiVYQT lRdfggRXkà CvHYtefVZhương Ngự.

“Tại sRdfggRXkao lVYQTà anh?”

“Sao khôngRdfggRXk thểvHYtefVZ lvHYtefVZà tôiRdfggRXk? EVYQTm VYQTnghĩ làvHYtefVZ ai?”

“Tiêu RdfggRXkViễn đâu?”

“Đang uốngVYQT rượuRdfggRXk vớVYQTi ChVYQTương SRdfggRXkính ởVYQT RdfggRXktrong đó”.

Tôi xávHYtefVZch vHYtefVZtúi vRdfggRXkội vHYtefVZvã VYQTxuống vHYtefVZlầu, lúcVYQT nVYQTày kvHYtefVZhông vềvHYtefVZ cvHYtefVZòn đợiVYQT lúcvHYtefVZ VYQTnào nữa.

“Bên ngoàiRdfggRXk đRdfggRXkang nổRdfggRXki bVYQTão cátRdfggRXk đấy,vHYtefVZ khôVYQTng bvHYtefVZắt đượcRdfggRXk vHYtefVZxe đâu”.vHYtefVZ vHYtefVZAnh vHYtefVZta đứngvHYtefVZ vHYtefVZsau vHYtefVZlưng tRdfggRXkôi nhắVYQTc nhở.

“Thế thìVYQT tôiVYQT đVYQTi bộvHYtefVZ về”.

“Có thểvHYtefVZ thVYQTử xem”RdfggRXk. AnvHYtefVZh tvHYtefVZa bVYQTúng nvHYtefVZgón RdfggRXktay, vHYtefVZ“Em lúRdfggRXkc nàvHYtefVZo cũRdfggRXkng kRdfggRXkhác ngườiVYQT”. RdfggRXkCá MựcvHYtefVZ đávHYtefVZng ghévHYtefVZt toànRdfggRXk nRdfggRXkói giọngRdfggRXk chvHYtefVZâm chọc.

Bão cátRdfggRXk đếnVYQT thậtRdfggRXk dữvHYtefVZ dộivHYtefVZ, cátVYQT bụvHYtefVZi thổiVYQT từnRdfggRXkg cơnvHYtefVZ trênRdfggRXk đường.

Tôi VYQTlấy RdfggRXktay bịvHYtefVZt VYQTmũi VYQTvà miệnVYQTg, mevHYtefVZn RdfggRXktheo lềVYQT đườnRdfggRXkg đVYQTi thẳngRdfggRXk. MắtRdfggRXk bịRdfggRXk bụVYQTi tRdfggRXkhổi đếnRdfggRXk vHYtefVZnỗi khôvHYtefVZng RdfggRXkmở RdfggRXkra đượvHYtefVZc, nướcRdfggRXk mắvHYtefVZt cVYQTứ thếVYQT tràoRdfggRXk rVYQTa. ThờivHYtefVZ tivHYtefVZết khỉRdfggRXk gióRdfggRXk vHYtefVZnày thậRdfggRXkt kVYQThó RdfggRXkmà cRdfggRXkhịu đựng.

“Em ơivHYtefVZ, vHYtefVZcần RdfggRXkxe VYQTkhông? vHYtefVZ50 tVYQTệ mộtvHYtefVZ vHYtefVZkm”. PvHYtefVZhía savHYtefVZu lVYQTà cvHYtefVZhiếc RdfggRXkxe MeRdfggRXkr vHYtefVZBenz VYQTcủa CvHYtefVZhương RdfggRXkNgự đangvHYtefVZ vẫvHYtefVZy chào.

“Hắc VYQTquá đấy!”

“Tôi VYQTcho vHYtefVZem RdfggRXknợ VYQTlà đượcVYQT chVYQTứ gVYQTì?” ChươvHYtefVZng NgVYQTự cười.

Ngồi tRdfggRXkrong xRdfggRXke củaRdfggRXk VYQTChương Ngự,RdfggRXk VYQTtôi mvHYtefVZới dámRdfggRXk hvHYtefVZít thởRdfggRXk thoảiRdfggRXk mái.

Trong mắRdfggRXkt hVYQTình nVYQThư cóVYQT hạvHYtefVZt bụivHYtefVZ, nướcRdfggRXk mắtVYQT cRdfggRXkứ nRdfggRXkhòe nhoRdfggRXkẹt khôRdfggRXkng thôi.

“Em VYQTcứ khVYQTóc mãRdfggRXki tvHYtefVZhế, cóRdfggRXk phảiRdfggRXk RdfggRXklo lVYQTắng chVYQTo RdfggRXktôi nVYQTgày RdfggRXkmai xuRdfggRXkất ngoạivHYtefVZ RdfggRXkbị ngườvHYtefVZi nưvHYtefVZớc vHYtefVZngoài báRdfggRXkn RdfggRXkmất không?”

“Tôi lVYQTo anRdfggRXkh xuấvHYtefVZt ngRdfggRXkoại manRdfggRXkg vHYtefVZbán ngưvHYtefVZời nướcVYQT ngoàiRdfggRXk mấtvHYtefVZ RdfggRXkthôi! RdfggRXkAnh đínRdfggRXkh lôvHYtefVZng lêVYQTn ngưRdfggRXkời thvHYtefVZì RdfggRXkcòn kRdfggRXkhôn hơnvHYtefVZ khỉ,VYQT vHYtefVZai lvHYtefVZại vHYtefVZcó thểvHYtefVZ VYQTbán aRdfggRXknh được!”

Chương NgVYQTự cườivHYtefVZ RdfggRXkvang, “EmRdfggRXk đRdfggRXkang khvHYtefVZen tôivHYtefVZ hVYQTay mRdfggRXkỉa tôVYQTi đấy?”

“Tất nhiêVYQTn kheVYQTn anRdfggRXkh rồi!”

“Ồ, lạivHYtefVZ cRdfggRXkó kiểVYQTu kRdfggRXkhen ngườiRdfggRXk nhưVYQT evHYtefVZm nRdfggRXkữa! BivHYtefVZết rVYQTõ thếVYQT rồRdfggRXki, chẳnvHYtefVZg quRdfggRXka, tôiRdfggRXk VYQTlại vẫnRdfggRXk vHYtefVZthích nghe”.

“Anh thRdfggRXkích nghRdfggRXke, tôiRdfggRXk lRdfggRXkại khônRdfggRXkg tvHYtefVZhích nóVYQTi đấy!”

Chương NgựRdfggRXk nóiRdfggRXk: “RdfggRXkNgày mVYQTai tôiRdfggRXk VYQTđi VYQTrồi, ưvHYtefVZớc VYQTtính ítVYQT nRdfggRXkhất cRdfggRXkũng pVYQThải bRdfggRXka thángRdfggRXk mVYQTới vHYtefVZcó tRdfggRXkhể trVYQTở về”.

“Vừa RdfggRXknãy vHYtefVZtôi vHYtefVZđã RdfggRXknghe hếtvHYtefVZ rồRdfggRXki!” TôiRdfggRXk vHYtefVZcũng RdfggRXkkhông đvHYtefVZiếc, vừavHYtefVZ nãvHYtefVZy VYQTcả nhRdfggRXkóm ngVYQTười RdfggRXknói ovHYtefVZang oanRdfggRXkg vậyVYQT, vHYtefVZrồi lRdfggRXkại chvHYtefVZúc rượu,RdfggRXk lạvHYtefVZi từVYQT VYQTbiệt, muốnVYQT VYQTkhông biếtRdfggRXk cvHYtefVZũng khó.

“Thế sRdfggRXkao eVYQTm khônRdfggRXkg cvHYtefVZó cRdfggRXkhút biRdfggRXkểu hiệnvHYtefVZ gì?”VYQT ChươnvHYtefVZg NgựRdfggRXk cườiVYQT rấVYQTt giRdfggRXkan xảo.

“Lại cầnRdfggRXk phảiVYQT biểRdfggRXku hvHYtefVZiện? VYQTCó cầRdfggRXkn VYQTlát RdfggRXknữa VYQTđi qvHYtefVZua cửvHYtefVZa hRdfggRXkàng tạpRdfggRXk hRdfggRXkóa VYQTdưới lầuVYQT nVYQThà tôvHYtefVZi VYQTmua cRdfggRXkhút bánVYQTh VYQTngọt, sữvHYtefVZa cVYQThua gìvHYtefVZ đóRdfggRXk mRdfggRXkang đivHYtefVZ không?vHYtefVZ” BìnVYQTh RdfggRXkthường đRdfggRXki đVYQTâu xRdfggRXka, tôiVYQT RdfggRXkđều thívHYtefVZch vHYtefVZmang RdfggRXktheo nhữngvHYtefVZ đồVYQT này.

Chương NgvHYtefVZự cRdfggRXkười rVYQTất khVYQTổ sở,RdfggRXk “TôvHYtefVZi VYQTthấy VYQTthôi miVYQTễn đượcRdfggRXk rồi”.

“Vậy tvHYtefVZốt quáRdfggRXk, tVYQTôi vHYtefVZđỡ VYQTtốn tiền”.

“Hay RdfggRXklà… chúngvHYtefVZ vHYtefVZta RdfggRXkhôn VYQTtạm RdfggRXkbiệt nhé?”

“Cái gì?vHYtefVZ ĐợVYQTi đã…”VYQT CóRdfggRXk phảvHYtefVZi tôivHYtefVZ đvHYtefVZã RdfggRXknghe nvHYtefVZhầm không.

“Hôn tạvHYtefVZm biệt!”vHYtefVZ AVYQTnh tRdfggRXka dừVYQTng RdfggRXkxe lvHYtefVZại, nânVYQTg đầuRdfggRXk tôiVYQT vHYtefVZlên vàVYQT nhvHYtefVZìn VYQTmột cácvHYtefVZh nghiêmvHYtefVZ túc.

Có lẽVYQT tôvHYtefVZi đãvHYtefVZ sợRdfggRXk đầnVYQT mặtvHYtefVZ raRdfggRXk, nếuVYQT kRdfggRXkhông tRdfggRXkhì cũngvHYtefVZ mấRdfggRXkt hRdfggRXkồn vHYtefVZrồi, ngvHYtefVZay cvHYtefVZả mắtVYQT cVYQTũng khôngVYQT đVYQTộng đậy,vHYtefVZ nhìRdfggRXkn anRdfggRXkh VYQTta cVYQThằm chằm.

Đầu avHYtefVZnh VYQTta dầRdfggRXkn hVYQTướng gầVYQTn vềVYQT pVYQThía tôi,RdfggRXk mộtVYQT luVYQTồng hơvHYtefVZi vHYtefVZnóng phVYQTả lại,VYQT “NàyvHYtefVZ này!”vHYtefVZ TVYQTôi hétVYQT lên.

Anh dvHYtefVZừng lạiVYQT, RdfggRXkbỏ tôvHYtefVZi RdfggRXkra, độtVYQT nhvHYtefVZiên cườiVYQT VYQTlớn, VYQT“Đùa eVYQTm cvHYtefVZho RdfggRXkvui thôi!”

Cá MRdfggRXkực cvHYtefVZhết tiRdfggRXkệt, đVYQTùa cvHYtefVZái vHYtefVZgì khôRdfggRXkng đùaRdfggRXk, lVYQTại đùvHYtefVZa cáiRdfggRXk kiểuVYQT xRdfggRXkấu xvHYtefVZa ấy.

Lúc vềvHYtefVZ đếVYQTn cửVYQTa VYQTnhà tvHYtefVZôi, ChươnVYQTg NgVYQTự hỏi:vHYtefVZ “TRdfggRXkâm trạRdfggRXkng tốVYQTt hơvHYtefVZn chRdfggRXkút nVYQTào chưa?”

“Tốt nhiềuvHYtefVZ rồi!”vHYtefVZ RdfggRXkMay VYQTmà vHYtefVZcó aRdfggRXknh ta.

“Vậy thvHYtefVZì lvHYtefVZau khôvHYtefVZ nvHYtefVZước mắtVYQT đi,vHYtefVZ xuốnRdfggRXkg xevHYtefVZ”. AnRdfggRXkh RdfggRXkta dừngvHYtefVZ xvHYtefVZe lạiVYQT, giúVYQTp vHYtefVZtôi mVYQTở cVYQTửa xvHYtefVZe rấtvHYtefVZ lịcRdfggRXkh lãm.

“Chương Ngự,RdfggRXk cảmRdfggRXk ơnvHYtefVZ anh!”RdfggRXk TôvHYtefVZi RdfggRXknói VYQTrất thàVYQTnh thật.

“Lời nóiRdfggRXk suvHYtefVZông thVYQTì miễnVYQT điVYQT, RdfggRXklàm cáiVYQT gìVYQT RdfggRXkthực tVYQTế hơvHYtefVZn đi”vHYtefVZ. ÁRdfggRXknh mắtRdfggRXk củvHYtefVZa CRdfggRXkhương NgựVYQT đảovHYtefVZ rấRdfggRXkt vHYtefVZnhanh, cvHYtefVZó vvHYtefVZẻ lạiRdfggRXk vHYtefVZnghĩ RdfggRXkra tròRdfggRXk quỷRdfggRXk gìvHYtefVZ đó.

“Tôi RdfggRXkkhông cRdfggRXkó tiền!”VYQT RdfggRXkTôi vộVYQTi thvHYtefVZanh minh.

“Tôi cũRdfggRXkng cVYQThẳng thiếuVYQT VYQTtiền, vHYtefVZlấy tiềnvHYtefVZ củaVYQT eRdfggRXkm RdfggRXklàm gì?”

“Vậy avHYtefVZnh vHYtefVZcần gì?”VYQT vHYtefVZTôi đRdfggRXkề caVYQTo cảnhRdfggRXk giáVYQTc, nRdfggRXkgười nàRdfggRXky tVYQToàn xuấvHYtefVZt nhữngvHYtefVZ chiêuRdfggRXk khônvHYtefVZg tRdfggRXkheo RdfggRXkquy tắcvHYtefVZ gRdfggRXkì cVYQTả, pvHYtefVZhải đềvHYtefVZ phòvHYtefVZng chút.

 

 

5. MàuVYQT xanRdfggRXkh vHYtefVZngọc VYQTlà vHYtefVZphong cáchVYQT củaVYQT TiêuvHYtefVZ Viễn 

Anh vHYtefVZgiơ chVYQTùm chVYQTìa khVYQTóa trướcVYQT mặtRdfggRXk tôiRdfggRXk lắcVYQT lRdfggRXkắc, “ĐvHYtefVZây lRdfggRXkà chìaRdfggRXk khóaVYQT nhVYQTà tôiRdfggRXk, evHYtefVZm cầmRdfggRXk lấy”.

Tôi ngướcvHYtefVZ lRdfggRXkên nhìnvHYtefVZ xVYQTuống thvHYtefVZăm vHYtefVZdò anhRdfggRXk, “AnhvHYtefVZ chưvHYtefVZa bịVYQT ấmRdfggRXk đầuRdfggRXk cRdfggRXkhứ? vHYtefVZRỗi việVYQTc nRdfggRXkên VYQTtùy tiệnvHYtefVZ manVYQTg chìaRdfggRXk khóavHYtefVZ rVYQTa đưaRdfggRXk chRdfggRXko ngườiRdfggRXk RdfggRXkta à!”

“Tất nvHYtefVZhiên RdfggRXkkhông ấvHYtefVZm đầuVYQT! VYQTĐưa cvHYtefVZhìa khóvHYtefVZa cRdfggRXkho RdfggRXkem làvHYtefVZ đểRdfggRXk evHYtefVZm giúpRdfggRXk tôiRdfggRXk mvHYtefVZột RdfggRXksố việc”.

“Việc vHYtefVZgì?” BiếtRdfggRXk ngRdfggRXkay aVYQTnh VYQTta làvHYtefVZ RdfggRXkngười khônvHYtefVZg chịuRdfggRXk vHYtefVZbị VYQTthiệt mà.

“Giúp tôVYQTi cRdfggRXkho ănVYQT, địnhRdfggRXk VYQTkỳ thavHYtefVZy nưRdfggRXkớc chVYQTo chúng!”

“Nhà vHYtefVZanh nuôivHYtefVZ cvHYtefVZá àvHYtefVZ? KvHYtefVZhông phảiRdfggRXk lVYQTà vHYtefVZcá mựcVYQT chứ?”RdfggRXk TôvHYtefVZi VYQTđã từngVYQT đếnvHYtefVZ nVYQThà RdfggRXkanh tavHYtefVZ, chẳnvHYtefVZg thvHYtefVZấy cRdfggRXkon vHYtefVZcá nàoVYQT cả.

“Tất nhiênvHYtefVZ cóVYQT cáRdfggRXk rRdfggRXkồi, đềuvHYtefVZ lVYQTà RdfggRXkcá nổiRdfggRXk vHYtefVZtiếng VYQTcủa vùRdfggRXkng nVYQThiệt đớiRdfggRXk đấy”vHYtefVZ. ARdfggRXknh tRdfggRXka vênVYQTh mặRdfggRXkt tựRdfggRXk hào.

“Sao vHYtefVZtôi lạiRdfggRXk khôngvHYtefVZ nhìnVYQT thấy?”

“Ngoài cáVYQTi RdfggRXksofa nhàVYQT tVYQTôi ravHYtefVZ, vHYtefVZem vHYtefVZcòn nhvHYtefVZìn thấyvHYtefVZ vHYtefVZcái gìRdfggRXk nữavHYtefVZ đâu?”

“Cũng phải!”RdfggRXk HôVYQTm đóRdfggRXk uốngvHYtefVZ nhVYQTiều quávHYtefVZ, đếnvHYtefVZ RdfggRXknhà RdfggRXkanh tvHYtefVZa làvHYtefVZ lRdfggRXkăn RdfggRXkra svHYtefVZofa nằmvHYtefVZ kVYQThóc, khóVYQTc chRdfggRXkán tvHYtefVZhì ngủVYQT. vHYtefVZSáng ngàyVYQT tVYQThứ RdfggRXkhai dậVYQTy lạvHYtefVZi cuốngVYQT cuồnRdfggRXkg vHYtefVZđi làmvHYtefVZ, đúVYQTng làvHYtefVZ khôngvHYtefVZ đểvHYtefVZ vHYtefVZý nhàRdfggRXk VYQTanh RdfggRXkta rốtRdfggRXk cuộcvHYtefVZ RdfggRXkcó nhữnvHYtefVZg gì.

 “Nhưng mvHYtefVZà, tôRdfggRXki vvHYtefVZới aVYQTnh RdfggRXkkhông hềVYQT thRdfggRXkân VYQTquen mVYQTà! SVYQTao aRdfggRXknh lvHYtefVZại vHYtefVZcó thvHYtefVZể yêvHYtefVZn tâVYQTm gvHYtefVZiao cVYQThìa VYQTkhóa nhvHYtefVZà RdfggRXkcho tôi?”

“Chính VYQTvì khônvHYtefVZg thâvHYtefVZn vHYtefVZquen nênVYQT mớivHYtefVZ VYQTyên VYQTtâm VYQTđể eRdfggRXkm đến.vHYtefVZ ĐểvHYtefVZ nVYQTgười VYQTquen RdfggRXkđến, vHYtefVZgiới bVYQTáo chvHYtefVZí VYQTlại VYQTdòm ngvHYtefVZó phỏngVYQT đoán”.vHYtefVZ ChươvHYtefVZng NgựRdfggRXk nóVYQTi rấtRdfggRXk cóVYQT VYQTlý lẽ.

“Để ChươRdfggRXkng SVYQTính đến,RdfggRXk chắvHYtefVZc chắnRdfggRXk VYQTngười RdfggRXkta sẽRdfggRXk khVYQTông nóVYQTi gìRdfggRXk đượRdfggRXkc”. vHYtefVZTôi đềVYQT nghị.

“Nó đếnvHYtefVZ đểRdfggRXk làvHYtefVZm lRdfggRXkoạn nhàVYQT tôRdfggRXki lVYQTên àVYQT, tRdfggRXkôi tVYQTrở vVYQTề lạvHYtefVZi pVYQThải thRdfggRXku dọnVYQT mVYQTất vHYtefVZmấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao VYQTem “nhRdfggRXkưng vHYtefVZmà” nhiVYQTều thế?”

“Nhưng màVYQT, tvHYtefVZôi chưVYQTa từnvHYtefVZg nVYQTuôi cáVYQT vHYtefVZđâu! ChVYQTo cVYQTá ăVYQTn giRdfggRXkúp anhVYQT, lvHYtefVZỡ chếRdfggRXkt rồvHYtefVZi vHYtefVZphải làmRdfggRXk sao?”

“Có vVYQTấn VYQTđề gìRdfggRXk thìRdfggRXk gVYQTọi điệnvHYtefVZ chvHYtefVZo tôi!”

“Cước gọiRdfggRXk đườngRdfggRXk dàiVYQT quvHYtefVZốc vHYtefVZtế đấy!”

“Sẽ hoRdfggRXkàn RdfggRXktrả chvHYtefVZo vHYtefVZem phvHYtefVZí đRdfggRXkiện thoạvHYtefVZi, VYQTphụ VYQTcấp VYQTphát sinhVYQT, tVYQTiền mvHYtefVZua thVYQTức ăRdfggRXkn chvHYtefVZo VYQTcá cũnVYQTg sẽVYQT VYQTtrả! EvHYtefVZm RdfggRXkmà cvHYtefVZòn “nhRdfggRXkưng RdfggRXkmà” nVYQTữa RdfggRXklà tôVYQTi bựcvHYtefVZ mìvHYtefVZnh đấy,vHYtefVZ VYQTbảo VYQTem giúvHYtefVZp mộVYQTt việcRdfggRXk vHYtefVZmà khóRdfggRXk khvHYtefVZăn thếRdfggRXk à?”VYQT ChưVYQTơng NgvHYtefVZự tỏvHYtefVZ vHYtefVZra VYQTnghiêm trvHYtefVZọng, lạRdfggRXki cóvHYtefVZ vẻRdfggRXk dọaVYQT nạt.

Tôi cònVYQT cóRdfggRXk tRdfggRXkhể nóvHYtefVZi vHYtefVZgì RdfggRXkđược RdfggRXknữa chứRdfggRXk, chVYQTỉ cRdfggRXkó thVYQTể nhậnVYQT chRdfggRXkìa khóaRdfggRXk VYQTcủa VYQTanh tvHYtefVZa, “NếVYQTu mvHYtefVZà chVYQTo VYQTcá vHYtefVZăn VYQTbị chếtVYQT rồRdfggRXki VYQTthì aVYQTnh đừngVYQT cVYQTó nVYQTổi giRdfggRXkận đấy!”

“Chỉ lVYQTà mấyVYQT cRdfggRXkon RdfggRXkcá vHYtefVZthôi vHYtefVZmà? TôRdfggRXki RdfggRXkcó RdfggRXkthể giậnvHYtefVZ gvHYtefVZì chứ!”

Thấy vHYtefVZtôi VYQTngoan ngoãnRdfggRXk cầvHYtefVZm VYQTchìa kVYQThóa, ChươngVYQT VYQTNgự vHYtefVZcười, “vHYtefVZNhư tVYQThế lRdfggRXkà tRdfggRXkôi yênvHYtefVZ tâmRdfggRXk rồi!”

Buổi tVYQTối điRdfggRXk ngủRdfggRXk vHYtefVZquên khôngvHYtefVZ vHYtefVZtắt điệnVYQT thoại,vHYtefVZ ngủvHYtefVZ đvHYtefVZến nRdfggRXkửa VYQTđêm, nóvHYtefVZ bắVYQTt đầvHYtefVZu VYQTkêu lVYQToạn lên.

“Ai đấVYQTy?” KhôvHYtefVZng RdfggRXkbiết bvHYtefVZây giờvHYtefVZ RdfggRXkđang VYQTlà giờRdfggRXk VYQTngủ saovHYtefVZ, gọiVYQT điệRdfggRXkn phiềVYQTn nhiễVYQTu giữVYQTa đêm,VYQT tộiRdfggRXk VYQTđáng tửRdfggRXk hình.

Đầu điệnRdfggRXk thoạiVYQT bvHYtefVZên kiVYQTa ivHYtefVZm ắngRdfggRXk mVYQTột khoVYQTảng lvHYtefVZặng mVYQTơ hồ.

Tôi vHYtefVZkhông sợVYQT RdfggRXkồn, vHYtefVZsợ nhvHYtefVZất làvHYtefVZ lúRdfggRXkc VYQTtĩnh mặngvHYtefVZ, ivHYtefVZm VYQTắng khôvHYtefVZng mộtvHYtefVZ tiếngVYQT đRdfggRXkộng thấyvHYtefVZ cóRdfggRXk VYQTcảm vHYtefVZgiác RdfggRXkkỳ dị.

Mấy gVYQTiây trôVYQTi qVYQTua vẫnVYQT khôngVYQT VYQTcó giọnVYQTg nRdfggRXkói, tôivHYtefVZ nVYQTgồi bậtVYQT dậy.

“Làm RdfggRXkơn nvHYtefVZói mộRdfggRXkt cRdfggRXkâu, nếuRdfggRXk khRdfggRXkông dọVYQTa chRdfggRXkết ngườiRdfggRXk VYQTanh pVYQThải đềnRdfggRXk mRdfggRXkạng đấy!”RdfggRXk TRdfggRXkôi hRdfggRXkét vVYQTào dVYQTi động.

“Khả…”, VYQTlà giVYQTọng nVYQTói củVYQTa TiêVYQTu ViễRdfggRXkn, VYQTtôi nRdfggRXkín thở,vHYtefVZ vHYtefVZlần nVYQTày đếnVYQT lượVYQTt VYQTtôi khônVYQTg nóVYQTi gì.

“Em, eVYQTm chưaVYQT tắtvHYtefVZ máyRdfggRXk RdfggRXkdi RdfggRXkđộng”. GRdfggRXkiọng nóiVYQT củVYQTa TiêuVYQT ViễnRdfggRXk dịuRdfggRXk dàVYQTng, dvHYtefVZịu dàVYQTng VYQTđến nỗiVYQT làmRdfggRXk VYQTtôi vHYtefVZngây ngvHYtefVZất, tôRdfggRXki cẩRdfggRXkn thvHYtefVZận lặnRdfggRXkg RdfggRXknghe hơiRdfggRXk thởvHYtefVZ cvHYtefVZủa aVYQTnh, cảmRdfggRXk giácRdfggRXk VYQThơi vHYtefVZnóng đanvHYtefVZg lvHYtefVZan vHYtefVZtỏa trêVYQTn mặt.

Cả havHYtefVZi ngườivHYtefVZ iVYQTm lặngRdfggRXk hồRdfggRXki lâVYQTu, vẫVYQTn lRdfggRXkà TRdfggRXkiêu ViễnRdfggRXk VYQTmở lờiVYQT trước,RdfggRXk vHYtefVZ“Ngủ ngon”.

Tôi giữVYQT chặtRdfggRXk RdfggRXkđiện thoạRdfggRXki RdfggRXkdi VYQTđộng, mãiRdfggRXk khôRdfggRXkng chịvHYtefVZu bỏVYQT xuốngVYQT. ĐVYQTến lúvHYtefVZc cơRdfggRXk tVYQThể cảmVYQT thấyRdfggRXk lạVYQTnh vHYtefVZmới biRdfggRXkết lRdfggRXkà cRdfggRXkhăn VYQTđã rơiRdfggRXk VYQTxuống khVYQTỏi giườVYQTng rồi.

Buổi sánvHYtefVZg, khRdfggRXki trờivHYtefVZ vẫRdfggRXkn vHYtefVZcòn RdfggRXktờ vHYtefVZmờ, gRdfggRXkió lạnhVYQT khôngVYQT ngvHYtefVZừng thổi,vHYtefVZ mởVYQT cửavHYtefVZ sổRdfggRXk rvHYtefVZa thấyRdfggRXk bụiRdfggRXk bávHYtefVZm RdfggRXkdày thvHYtefVZành lớpRdfggRXk tvHYtefVZrên bệVYQT cửa.

Dưới lVYQTầu, khôngRdfggRXk VYQTbiết cúVYQTn coVYQTn củaRdfggRXk RdfggRXknhà nàoVYQT RdfggRXkmặc bRdfggRXkộ quầnRdfggRXk vHYtefVZáo ngVYQTộ nghĩVYQTnh đRdfggRXkang chạyRdfggRXk lăVYQTng RdfggRXkquăng, cáVYQTi mvHYtefVZông tvHYtefVZròn mũmRdfggRXk mĩmRdfggRXk nVYQTgoe VYQTnguẩy, cựVYQTc RdfggRXkkỳ đángRdfggRXk yêu.

Cún cRdfggRXkon cVYQThạy VYQTđến dưRdfggRXkới mộtRdfggRXk cvHYtefVZhiếc RdfggRXkxe cRdfggRXkon màvHYtefVZu RdfggRXkxanh ngọcRdfggRXk, muVYQTốn đVYQTánh dấRdfggRXku lãRdfggRXknh địa,VYQT ngửivHYtefVZ ngửiVYQT vHYtefVZmùi thấVYQTy khônVYQTg phảiVYQT lvHYtefVZại tVYQTừ tRdfggRXkừ bvHYtefVZỏ đi.

Chiếc xVYQTe ấyvHYtefVZ rấvHYtefVZt giốnVYQTg chiếcRdfggRXk xRdfggRXke TiêVYQTu ViễVYQTn vHYtefVZlái ngàVYQTy hôRdfggRXkm quVYQTa, màuVYQT xanvHYtefVZh nvHYtefVZgọc tvHYtefVZhâm trầmvHYtefVZ sRdfggRXkâu sắVYQTc, thvHYtefVZật hợRdfggRXkp vớivHYtefVZ vHYtefVZphong vHYtefVZcách cVYQTủa TiêuvHYtefVZ Viễn.

Tôi chRdfggRXkạy vHYtefVZnhư bVYQTay xuRdfggRXkống VYQTdưới lầu,vHYtefVZ phóngvHYtefVZ đếnvHYtefVZ VYQTchỗ chiRdfggRXkếc vHYtefVZxe, quRdfggRXka lớvHYtefVZp bụiVYQT phủVYQT ngoàivHYtefVZ cvHYtefVZửa kRdfggRXkính nhìnVYQT tvHYtefVZhấy TiVYQTêu RdfggRXkViễn RdfggRXkở trovHYtefVZng xe.

Cả ngườvHYtefVZi anVYQTh ngRdfggRXkồi dvHYtefVZựa trVYQTên ghế,RdfggRXk ngVYQTủ thiếVYQTp đi,VYQT cVYQThỉ cóRdfggRXk dvHYtefVZi độnvHYtefVZg vẫRdfggRXkn đểvHYtefVZ ởvHYtefVZ bvHYtefVZên taiVYQT, dángvHYtefVZ điệuRdfggRXk nhưVYQT đanRdfggRXkg gọivHYtefVZ điVYQTện thoại.

Tôi RdfggRXkgõ gõVYQT VYQTvào cRdfggRXkửa xeVYQT, RdfggRXksau VYQTđó thấRdfggRXky RdfggRXkTiêu ViVYQTễn tỉnRdfggRXkh dậy.

“Tại RdfggRXksao avHYtefVZnh vHYtefVZlại ởvHYtefVZ đRdfggRXkây?” TôivHYtefVZ hỏi.

Anh dụvHYtefVZi dụiVYQT mắt,RdfggRXk khôVYQTng trảRdfggRXk lờiRdfggRXk tôi.

“Anh VYQTở đâyRdfggRXk cảRdfggRXk vHYtefVZmột đêmRdfggRXk à?”

“Đâu VYQTcó, hơnRdfggRXk VYQThai vHYtefVZgiờ VYQTsáng mVYQTới vHYtefVZra khvHYtefVZỏi vHYtefVZchỗ CôVYQTn Thiếu!”VYQT AVYQTnh mởRdfggRXk RdfggRXkcửa xvHYtefVZe, VYQT“Em cóVYQT lvHYtefVZạnh không?vHYtefVZ VVYQTào VYQTtrong nóRdfggRXki chuyệnvHYtefVZ đi!”

“Còn nóvHYtefVZi gvHYtefVZì nữa,vHYtefVZ kRdfggRXkhông cóVYQT chuyệnvHYtefVZ gRdfggRXkì RdfggRXkmau vHYtefVZvề nhvHYtefVZà nRdfggRXkgủ đi!”VYQT TRdfggRXkôi đứngvHYtefVZ RdfggRXkở VYQTbên ngoàRdfggRXki RdfggRXkkhông nhúvHYtefVZc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyệnVYQT VYQTthì maRdfggRXku VYQTnói, vHYtefVZnói xonVYQTg rồvHYtefVZi vHYtefVZvề điRdfggRXk ngủ!”RdfggRXk TôvHYtefVZi cVYQTảm thấVYQT hVYQTôm nvHYtefVZay vHYtefVZtôi cằnvHYtefVZ RdfggRXknhằn quá,vHYtefVZ givHYtefVZống mộvHYtefVZt bàvHYtefVZ lvHYtefVZão tvHYtefVZám mươivHYtefVZ vậy.RdfggRXk TvHYtefVZiêu VvHYtefVZiễn iRdfggRXkm lặngvHYtefVZ nhìVYQTn tôRdfggRXki, “”VYQTEm vHYtefVZđang giậnRdfggRXk à?”

“Em giRdfggRXkận cávHYtefVZi gìvHYtefVZ chvHYtefVZứ? MvHYtefVZấy ngưvHYtefVZời cáRdfggRXkc VYQTanh thívHYtefVZch gRdfggRXkì tvHYtefVZhì làVYQTm, liênVYQT quvHYtefVZan RdfggRXkgì đếnRdfggRXk RdfggRXkem chứ?”VYQT ĐúvHYtefVZng RdfggRXklà tRdfggRXkôi đanvHYtefVZg VYQTgiận, VYQTgiận anRdfggRXkh vHYtefVZsao lạiVYQT VYQTkhông biếVYQTt quýRdfggRXk bRdfggRXkản thânRdfggRXk mìnhVYQT nvHYtefVZhư thế,RdfggRXk trờiRdfggRXk lạnhVYQT mvHYtefVZà khôRdfggRXkng vềRdfggRXk vHYtefVZnhà, còVYQTn ngủVYQT ởRdfggRXk trRdfggRXkên xe.

“Nhìn anVYQTh VYQTchằm cvHYtefVZhằm nhRdfggRXkư vRdfggRXkậy, vHYtefVZcòn nóivHYtefVZ làRdfggRXk RdfggRXkkhông giậnVYQT à?”VYQT RdfggRXkTiêu ViễnVYQT nRdfggRXkhìn tVYQTôi vHYtefVZcười vớvHYtefVZi VYQTvẻ nVYQTuông chiều.

`”Em giRdfggRXkận, lRdfggRXkà tựRdfggRXk giVYQTận bảnRdfggRXk tVYQThân mìvHYtefVZnh! TrờRdfggRXki lạnhRdfggRXk tvHYtefVZhế này,VYQT chạyVYQT RdfggRXkxuống vHYtefVZquản RdfggRXkanh RdfggRXklàm gì?”RdfggRXk TôiVYQT RdfggRXkquay ngườVYQTi muốnVYQT lêvHYtefVZn nhà,vHYtefVZ khônVYQTg đểvHYtefVZ ývHYtefVZ anRdfggRXkh VYQTnữa vHYtefVZchắc vHYtefVZanh sẽvHYtefVZ bỏVYQT vềRdfggRXk thôi.

“Đợi đã!”VYQT TiêuvHYtefVZ ViễnVYQT xuốngRdfggRXk VYQTxe kVYQTéo tôVYQTi RdfggRXklại, “vHYtefVZAnh RdfggRXkmuốn nóivHYtefVZ vớivHYtefVZ RdfggRXkem, tVYQTất vHYtefVZcả đềuRdfggRXk kRdfggRXkhông nhvHYtefVZư RdfggRXkem nRdfggRXkghĩ thVYQTế đâu!”

“Cái gvHYtefVZì màRdfggRXk khôVYQTng nhVYQTư RdfggRXkem nghĩ?”vHYtefVZ TôvHYtefVZi nVYQTghĩ RdfggRXkcái RdfggRXkgì RdfggRXkchứ? VYQTLời nóRdfggRXki cVYQTủa TiêuVYQT ViễnRdfggRXk RdfggRXklàm VYQTtôi ngRdfggRXkhi hoặc.

Tiêu ViễVYQTn RdfggRXkthở dàiVYQT khvHYtefVZẽ nóiRdfggRXk: “ThôiVYQT vVYQTậy, cRdfggRXkó mộVYQTt sốVYQT chuyệnVYQT anRdfggRXkh cvHYtefVZũng vHYtefVZkhông biếtRdfggRXk nênRdfggRXk nvHYtefVZói thếRdfggRXk nào”.

“Vậy thìRdfggRXk đừngRdfggRXk RdfggRXknói nữaRdfggRXk!” VYQTĐã khônVYQTg biếtRdfggRXk nêRdfggRXkn nRdfggRXkói VYQTthế nàvHYtefVZo thìRdfggRXk cònVYQT nóivHYtefVZ gìVYQT nữaVYQT, chvHYtefVZúng tRdfggRXkôi đềuVYQT khôngVYQT phảVYQTi lvHYtefVZà nhvHYtefVZững ngườiVYQT quáVYQT gượnRdfggRXkg ép.

Tiêu RdfggRXkViễn rõVYQT ràVYQTng RdfggRXkrất mệtVYQT, vHYtefVZngáp RdfggRXkdài mộVYQTt RdfggRXkcái rồiRdfggRXk vHYtefVZnói: “BâyRdfggRXk giVYQTờ avHYtefVZnh vềVYQT đVYQTi ngRdfggRXkủ, buổiVYQT tVYQTối đVYQTến đónRdfggRXk emVYQT, sẽRdfggRXk chVYQTo eRdfggRXkm mộvHYtefVZt bấtvHYtefVZ ngờvHYtefVZ VYQTthú vị”.

“Buổi tốRdfggRXki evHYtefVZm cRdfggRXkó việc…”.vHYtefVZ VYQTTối RdfggRXknay tôVYQTi phảiRdfggRXk điRdfggRXk xeRdfggRXkm buVYQTổi biểuVYQT diễnRdfggRXk cRdfggRXkủa LưuvHYtefVZ ĐứvHYtefVZc HovHYtefVZa vớRdfggRXki mẹvHYtefVZ, lớVYQTp trưởngRdfggRXk CRdfggRXkhương SívHYtefVZnh vHYtefVZchẳng dễVYQT gvHYtefVZì mớiRdfggRXk RdfggRXkkiếm RdfggRXkđược vé.

“Nếu màVYQT khôvHYtefVZng RdfggRXkquan trRdfggRXkọng thìVYQT hủyRdfggRXk đi!”RdfggRXk VYQTTiêu RdfggRXkViễn vHYtefVZgiọng nàVYQTi nỉRdfggRXk khiếnRdfggRXk tôiVYQT suýtVYQT nVYQTữa mềmVYQT lòngVYQT, nhvHYtefVZưng ngRdfggRXkhĩ vHYtefVZlại, tạiVYQT sVYQTao mỗiVYQT lầVYQTn ngườivHYtefVZ bịVYQT thỏRdfggRXka hvHYtefVZiệp đềvHYtefVZu RdfggRXklà tôi?

“Không hủyVYQT được!”VYQT TôVYQTi hầmvHYtefVZ hvHYtefVZừ vHYtefVZnói, buổiVYQT VYQTdiễn cRdfggRXka nhạRdfggRXkc khôvHYtefVZng vHYtefVZvì tRdfggRXkôi mVYQTà hoãRdfggRXkn lạVYQTi đượVYQTc, mvHYtefVZà cũngvHYtefVZ vHYtefVZđã hvHYtefVZứa cvHYtefVZhắc cvHYtefVZhắn vớiVYQT mẹRdfggRXk vHYtefVZrồi, mvHYtefVZẹ vVYQTì chuyệVYQTn nàRdfggRXky mvHYtefVZà VYQTvui RdfggRXksướng mấyVYQT ngàyvHYtefVZ liền.

“Ừ, vHYtefVZthế thRdfggRXkôi vậyRdfggRXk”. TiêvHYtefVZu VRdfggRXkiễn cRdfggRXkó vẻvHYtefVZ thấtvHYtefVZ vọng,RdfggRXk VYQT“Nhưng hRdfggRXky vọngvHYtefVZ lầVYQTn sRdfggRXkau cònRdfggRXk cvHYtefVZó cVYQTơ hội”.

Còn cvHYtefVZó cvHYtefVZơ hVYQTội gìVYQT, tRdfggRXkôi muốnVYQT hỏiVYQT aVYQTnh, nhưvHYtefVZng tRdfggRXkhấy dVYQTáng VYQTvẻ vHYtefVZanh mRdfggRXkệt VYQTmỏi, lạRdfggRXki khôngVYQT đànhvHYtefVZ lòngRdfggRXk, vHYtefVZcó lẽVYQT RdfggRXkthôi vậy.RdfggRXk vHYtefVZNói đếnvHYtefVZ đâyVYQT làVYQT đượcvHYtefVZ vHYtefVZrồi, nêvHYtefVZn vHYtefVZnhanh chónvHYtefVZg RdfggRXkvề nVYQThà điRdfggRXk ngủVYQT đi.

Cổng sVYQTân vHYtefVZvận độvHYtefVZng ngvHYtefVZười đônVYQTg RdfggRXknhư mắcVYQT cửiVYQT, vHYtefVZrất vHYtefVZnhiều ngVYQTười kRdfggRXkhông mRdfggRXkua đưvHYtefVZợc vé,vHYtefVZ vHYtefVZtúm vHYtefVZtụm RdfggRXkở cổRdfggRXkng đểVYQT mVYQTua vRdfggRXké chợvHYtefVZ đen.

Có nVYQTgười nvHYtefVZhìn sốRdfggRXk vHYtefVZghế RdfggRXkvé củavHYtefVZ tôiRdfggRXk, hỏiVYQT: “CôVYQT VYQTgái, RdfggRXkcó bVYQTán vVYQTé không?VYQT” TvHYtefVZôi lắcRdfggRXk vHYtefVZđầu, lớpVYQT trưởngVYQT VYQTchẳng dVYQTễ vHYtefVZgì kVYQTiếm choVYQT, lVYQTàm saVYQTo vHYtefVZcó thểVYQT bán?

Bên vHYtefVZcạnh, cũRdfggRXkng cRdfggRXkó rấtRdfggRXk nhiềuVYQT ngườRdfggRXki vâVYQTy lấVYQTy mVYQTẹ tôi,VYQT cRdfggRXkó ngườivHYtefVZ nóRdfggRXki: “ChịVYQT ơiRdfggRXk, cRdfggRXkái vvHYtefVZé vHYtefVZnày chVYQTị cứvHYtefVZ nóRdfggRXki giávHYtefVZ RdfggRXkđi, baRdfggRXko nVYQThiêu tVYQTiền tVYQTôi VYQTcũng lấy”.

Lúc nVYQTày tôiVYQT vHYtefVZmới bieVYQTts, tRdfggRXkhì VYQTra chVYQTỗ vHYtefVZngồi cVYQTủa hRdfggRXkai chRdfggRXkiếc VYQTvé RdfggRXknày cựcRdfggRXk kVYQTỳ tốtVYQT, lRdfggRXkúc vềRdfggRXk phảRdfggRXki cảVYQTm RdfggRXkơn ChươnRdfggRXkg SVYQTính tửRdfggRXk tếvHYtefVZ vHYtefVZmới được.

Chỗ ngồvHYtefVZi củaVYQT chúRdfggRXkng tVYQTôi VYQTlà kRdfggRXkhu gRdfggRXkhế VYQTVIP, ởRdfggRXk hàngVYQT RdfggRXkthứ vHYtefVZba, rvHYtefVZất gầnVYQT sVYQTân khấu,VYQT RdfggRXkcó thểVYQT VYQTnhìn rvHYtefVZõ cảvHYtefVZ mặtvHYtefVZ củVYQTa nvHYtefVZhân vivHYtefVZên làmRdfggRXk cônvHYtefVZg táVYQTc điRdfggRXkều khiểnVYQT thiếRdfggRXkt bịVYQT tvHYtefVZrên svHYtefVZân kvHYtefVZhấu, lạvHYtefVZi vHYtefVZcòn đưVYQTợc cunRdfggRXkg cấpvHYtefVZ miễVYQTn phvHYtefVZí nRdfggRXkước uRdfggRXkống VYQTvà đVYQTồ ăVYQTn nhẹ.

Hàng thVYQTứ VYQThai tvHYtefVZrước mặtRdfggRXk chvHYtefVZúng tôVYQTi cóRdfggRXk VYQThai chỗVYQT ngồiVYQT lvHYtefVZuôn RdfggRXkđể trốnvHYtefVZg, trVYQTên vHYtefVZmặt bànRdfggRXk củavHYtefVZ ghvHYtefVZế trRdfggRXkước mặtVYQT tôRdfggRXki đặRdfggRXkt mVYQTột bvHYtefVZó hovHYtefVZa lvHYtefVZy vHYtefVZxen hVYQToa hồng.

Khi buvHYtefVZổi biểuRdfggRXk RdfggRXkdiễn bắtvHYtefVZ đầu,RdfggRXk VYQThai ghếvHYtefVZ trướcRdfggRXk mặtvHYtefVZ vẫnVYQT trống.vHYtefVZ VYQTTôi cứvHYtefVZ nghĩVYQT, ngưRdfggRXkời nàVYQTo lRdfggRXkại đốRdfggRXkt vHYtefVZtiền nhRdfggRXkư vậy?VYQT ĐãRdfggRXk vHYtefVZmua VYQTvé rồVYQTi còRdfggRXkn kVYQThông đến.

Buổi bVYQTiểu dVYQTiễn vừRdfggRXka bvHYtefVZắt đầuRdfggRXk, tôVYQTi RdfggRXkvà RdfggRXkmẹ VYQTđã nhVYQTanh chRdfggRXkóng RdfggRXkbị cRdfggRXkuốn húVYQTt, cùngRdfggRXk vớivHYtefVZ mvHYtefVZọi VYQTngười héRdfggRXkt vHYtefVZgọi VYQTtên LưuvHYtefVZ ĐứvHYtefVZc HoaRdfggRXk, trạngRdfggRXk tRdfggRXkhái cuồngRdfggRXk nhiệtvHYtefVZ chưavHYtefVZ VYQTcó bavHYtefVZo vHYtefVZgiờ. TvHYtefVZhậm VYQTchí mẹRdfggRXk VYQTtôi VYQTcòn lấyRdfggRXk máyVYQT VYQTchụp ảRdfggRXknh kvHYtefVZhông ngừngvHYtefVZ chVYQTụp cRdfggRXkác độngvHYtefVZ táVYQTc vVYQTà bRdfggRXkiểu hiệnVYQT VYQTcủa LưvHYtefVZu ĐứcRdfggRXk Hoa.

“Cái máRdfggRXky ảnVYQTh nVYQTày RdfggRXkcủa mẹvHYtefVZ chụRdfggRXkp VYQTlên ảnhVYQT RdfggRXkkhông nhìnRdfggRXk rvHYtefVZõ đvHYtefVZâu, đừngvHYtefVZ mấtRdfggRXk cRdfggRXkông vHYtefVZnữa!” RdfggRXkTôi bảoRdfggRXk mẹ.

“Nhìn VYQTrõ vHYtefVZmà! VYQTKhông tvHYtefVZin cRdfggRXkon nhìnVYQT VYQTxem!” RdfggRXkMẹ tôiRdfggRXk rấVYQTt tựRdfggRXk hVYQTào đưavHYtefVZ máyVYQT ảnhVYQT cvHYtefVZho tôRdfggRXki nhìn.

“Ngày mRdfggRXkai vHYtefVZtrên mạnVYQTg sẽRdfggRXk cRdfggRXkó đầVYQTy RdfggRXkảnh RdfggRXkđẹp VYQTcủa RdfggRXkcác thợVYQT chụpRdfggRXk ảnhRdfggRXk cvHYtefVZhuyên nghiệpVYQT chụpvHYtefVZ, cVYQTon tvHYtefVZải vềVYQT cVYQTho mvHYtefVZẹ xem”.

“Không thícRdfggRXkh bằVYQTng VYQTảnh mvHYtefVZẹ vHYtefVZtự VYQTchụp!” MẹVYQT tôvHYtefVZi tựRdfggRXk tiRdfggRXkn nói.

Tôi khôvHYtefVZng tVYQTranh lVYQTuận vớiVYQT mẹvHYtefVZ RdfggRXknữa, ngàRdfggRXky VYQTmai VYQTxem vHYtefVZảnh củavHYtefVZ tVYQThợ VYQTchuyên nghiệvHYtefVZp RdfggRXkchụp thVYQTì sẽVYQT khỏvHYtefVZi nóiRdfggRXk luôn.

Xem xonRdfggRXkg buổvHYtefVZi RdfggRXkbiểu diễRdfggRXkn, tVYQTâm tRdfggRXkrạng vHYtefVZcủa tôivHYtefVZ vàVYQT RdfggRXkmẹ vôvHYtefVZ RdfggRXkcùng thoảiVYQT máRdfggRXki. MẹvHYtefVZ tôiVYQT nói:RdfggRXk “NhânVYQT tiệnRdfggRXk trRdfggRXkung RdfggRXktâm thươngvHYtefVZ mạiVYQT chRdfggRXkưa đónRdfggRXkg cRdfggRXkửa, chúvHYtefVZng RdfggRXkta RdfggRXkđi VYQTlượn chútvHYtefVZ, xeRdfggRXkm đồngVYQT hồ!”

“Con cRdfggRXkó vHYtefVZbao giờRdfggRXk thícVYQTh đồnRdfggRXkg hồVYQT đvHYtefVZâu? CũRdfggRXkng chẳnvHYtefVZg dùnRdfggRXkg đến”.VYQT TVYQThời đạiVYQT củaRdfggRXk chúRdfggRXkng tvHYtefVZôi RdfggRXkbây gvHYtefVZiờ đạivHYtefVZ đaRdfggRXk sốRdfggRXk đềVYQTu lấyVYQT RdfggRXkdi độngVYQT RdfggRXkđể xvHYtefVZem vHYtefVZgiờ VYQTrồi, vốnVYQT khvHYtefVZông RdfggRXkcó hứnRdfggRXkg thRdfggRXkú vRdfggRXkới mónVYQT vHYtefVZđồ đeoVYQT VYQTtay ấVYQTy nữa.

“Sắp đếnvHYtefVZ RdfggRXkmùa xuvHYtefVZân rồiRdfggRXk, mvHYtefVZặc áRdfggRXko lRdfggRXkộ VYQTcánh taRdfggRXky tvHYtefVZrần vHYtefVZra vHYtefVZcũng kVYQThông đẹp”.

“Vậy vHYtefVZmua chRdfggRXko RdfggRXkcon chiếRdfggRXkc vHYtefVZvòng ngọRdfggRXkc bícVYQTh đi,vHYtefVZ thvHYtefVZế mớRdfggRXki đẹp”.vHYtefVZ TôivHYtefVZ đvHYtefVZùa mẹ.

“Nếu RdfggRXkcon thvHYtefVZích, đRdfggRXkợi hôvHYtefVZm saRdfggRXku mẹRdfggRXk rútVYQT tiềnRdfggRXk tiRdfggRXkết kiệvHYtefVZm đểVYQT vHYtefVZmua nvHYtefVZhà RdfggRXkra VYQTmua cvHYtefVZho VYQTcon mRdfggRXkột chVYQTiếc!” MẹvHYtefVZ tôRdfggRXki cười.

“Thôi đừngRdfggRXk ạRdfggRXk, VYQTmẹ dànhVYQT tiềnRdfggRXk đểvHYtefVZ muVYQTa vHYtefVZnhà vHYtefVZcho coVYQTn đi!”

Mua cvHYtefVZho tôVYQTi mộtVYQT căRdfggRXkn nhàvHYtefVZ RdfggRXkluôn làRdfggRXk tâmVYQT nVYQTguyện củavHYtefVZ mẹvHYtefVZ. vHYtefVZMẹ thvHYtefVZường nRdfggRXkói, cvHYtefVZon gVYQTái nhấVYQTt địnRdfggRXkh phảvHYtefVZi RdfggRXkcó nvHYtefVZhà riêngvHYtefVZ củaVYQT VYQTmình, nếuVYQT khôngvHYtefVZ vHYtefVZsau nvHYtefVZày cVYQTãi nhaVYQTu vớivHYtefVZ chồRdfggRXkng cũngvHYtefVZ khôngRdfggRXk vHYtefVZcó chỗRdfggRXk VYQTmà đi.vHYtefVZ LogiVYQTc thậtVYQT kỳVYQT quặc,VYQT RdfggRXknhưng cRdfggRXkũng vHYtefVZrất VYQTthực tế.

Khi mVYQTẹ vvHYtefVZà bốRdfggRXk lVYQTy hôRdfggRXkn, mẹVYQT chẳRdfggRXkng cóRdfggRXk chVYQTỗ vHYtefVZnào đểvHYtefVZ VYQTmang tôvHYtefVZi RdfggRXkđến ởvHYtefVZ, đànRdfggRXkh phảivHYtefVZ sốngVYQT chRdfggRXken chúvHYtefVZc vHYtefVZmãi troVYQTng khônRdfggRXkg vHYtefVZgian pRdfggRXkhòng khvHYtefVZách bRdfggRXké tývHYtefVZ củaVYQT nhvHYtefVZà vHYtefVZbà ngoại,vHYtefVZ mVYQTãi đếnVYQT nhRdfggRXkiều nămRdfggRXk saRdfggRXku, kRdfggRXkhi VYQTtôi cRdfggRXkó vHYtefVZthể nhRdfggRXkớ đượcvHYtefVZ mọiRdfggRXk RdfggRXkchuyện, cvHYtefVZơ quRdfggRXkan cVYQTủa mVYQTẹ mớiVYQT cRdfggRXkấp vHYtefVZcho VYQTmột căvHYtefVZn hvHYtefVZộ nhỏRdfggRXk vHYtefVZhai bVYQTuồng. NVYQThưng vHYtefVZtrước RdfggRXksau tVYQThì RdfggRXkvẫn làRdfggRXk cRdfggRXkơ VYQTquan RdfggRXkcấp, vHYtefVZkhông cRdfggRXkhắc nVYQTgày nàoVYQT lVYQTại thRdfggRXku hồi,vHYtefVZ cVYQThúng tôRdfggRXki lVYQTại khôRdfggRXkng cRdfggRXkó vHYtefVZchỗ ởvHYtefVZ nVYQTữa, chvHYtefVZo vHYtefVZnên mẹvHYtefVZ khônVYQTg VYQTyên tâmvHYtefVZ, lRdfggRXkuôn RdfggRXkghi VYQTnhớ vRdfggRXkiệc muVYQTa RdfggRXkmột cvHYtefVZăn nhvHYtefVZà riVYQTêng cvHYtefVZủa vHYtefVZchúng tôi.

“Khoản vHYtefVZchi mVYQTua nhàVYQT mẹRdfggRXk vẫnvHYtefVZ vHYtefVZgiữ chvHYtefVZo vHYtefVZcon mà,VYQT đủVYQT rồvHYtefVZi!” VYQTMẹ khoRdfggRXkác tVYQTay tôVYQTi VYQTđi vềRdfggRXk phRdfggRXkía sRdfggRXkiêu vHYtefVZthị HvHYtefVZoa Đường.

“Mẹ thvHYtefVZấy cRdfggRXkhúng vHYtefVZta kvHYtefVZhoác taRdfggRXky nhVYQTau vHYtefVZđi lượVYQTn siêuVYQT thịVYQT cóRdfggRXk giốvHYtefVZng haVYQTi chịvHYtefVZ evHYtefVZm khvHYtefVZông?” TRdfggRXkôi trêVYQTu đùaVYQT mẹ.

“Nếu RdfggRXkgiống đưRdfggRXkợc thRdfggRXkì tốt”.VYQT MRdfggRXkẹ thởvHYtefVZ dRdfggRXkài nói.

“Giống, khVYQTông tiRdfggRXkn mẹRdfggRXk thRdfggRXkử hỏiVYQT ngườivHYtefVZ kRdfggRXkhác xem”.VYQT TVYQTôi cRdfggRXkố vHYtefVZý vHYtefVZdựa RdfggRXksát vVYQTào mẹ.

“Hôm nàVYQTo chúvHYtefVZng tRdfggRXka đvHYtefVZi vHYtefVZchụp cáVYQTi RdfggRXkdán gìRdfggRXk RdfggRXkđó đRdfggRXki? CáVYQTi VYQTđó gọivHYtefVZ làVYQT gìRdfggRXk đấyRdfggRXk nRdfggRXkhỉ? DáVYQTn RdfggRXklên điệnvHYtefVZ thoạRdfggRXki dRdfggRXki VYQTđộng củavHYtefVZ con”.

“Ảnh đvHYtefVZề can”.

“Đúng, chVYQTính RdfggRXklà nó,VYQT cVYQTon đưaRdfggRXk mRdfggRXkẹ điRdfggRXk nhé!”RdfggRXk LVYQTúc mẹvHYtefVZ RdfggRXktôi hưnvHYtefVZg VYQTphấn thìvHYtefVZ giốngvHYtefVZ nvHYtefVZhư vHYtefVZmột đứaVYQT vHYtefVZcon nítVYQT già.

“Được, khônvHYtefVZg vRdfggRXkấn đềvHYtefVZ VYQTgì! vHYtefVZMẹ đvHYtefVZúng lVYQTà sàRdfggRXknh điệuvHYtefVZ quVYQTá đấyVYQT, coRdfggRXkn RdfggRXkcòn chvHYtefVZưa từngvHYtefVZ RdfggRXkchụp bvHYtefVZao giờ”.

Ở bVYQTên mẹRdfggRXk, luônRdfggRXk vvHYtefVZui vẻVYQT vHYtefVZnhư vậyVYQT, mẹvHYtefVZ chívHYtefVZnh RdfggRXklà chỗvHYtefVZ vHYtefVZdựa cvHYtefVZho tRdfggRXkâm hồnVYQT tôi.

 

6. TáovHYtefVZ PhúvHYtefVZ SVYQTĩ rơiVYQT đầyVYQT dướiVYQT đất

Lúc RdfggRXkxem biểuRdfggRXk diễvHYtefVZn cVYQTa nhạc,vHYtefVZ tôivHYtefVZ đRdfggRXkể đVYQTiện tVYQThoại dvHYtefVZi RdfggRXkdộng ởRdfggRXk vHYtefVZchế độVYQT RdfggRXkyên lặng,vHYtefVZ cóRdfggRXk mấyRdfggRXk cuộcRdfggRXk RdfggRXkgọi đếnvHYtefVZ nhưvHYtefVZng đềuVYQT khôngVYQT biết,RdfggRXk mởVYQT danRdfggRXkh svHYtefVZách cuộcVYQT gọiVYQT nVYQThỡ thấyvHYtefVZ đVYQTều lvHYtefVZà VYQTcủa TiêVYQTu Viễn.

Tôi quavHYtefVZy lưnRdfggRXkg RdfggRXkvới mẹVYQT RdfggRXkđể gọivHYtefVZ lạivHYtefVZ RdfggRXkcho anhvHYtefVZ, givHYtefVZọng TiêuvHYtefVZ VvHYtefVZiễn mệtVYQT vHYtefVZmỏi ởVYQT đầuRdfggRXk RdfggRXkbên vHYtefVZkia, “RdfggRXkKhông vHYtefVZcó VYQTviệc gVYQTì đâu!”

“Vâng!” TôiRdfggRXk đápVYQT, quVYQTay đầuRdfggRXk vHYtefVZlại thấyVYQT VYQTmẹ RdfggRXkđang nhìVYQTn RdfggRXktôi dvHYtefVZò hỏi,RdfggRXk thếVYQT làVYQT vộvHYtefVZi vàngRdfggRXk dậpRdfggRXk máy.

Thứ RdfggRXkhai vHYtefVZđi vHYtefVZlàm, nVYQThận đưvHYtefVZợc thônvHYtefVZg báoRdfggRXk VYQTcủa RdfggRXkCục, VYQTsẽ đvHYtefVZến kiểmvHYtefVZ vHYtefVZtra tiVYQTến độvHYtefVZ dVYQTự án.

Tôi đưaVYQT thônvHYtefVZg vHYtefVZbáo chvHYtefVZo TVYQTổ trưởvHYtefVZng VYQTxem, ôvHYtefVZng bRdfggRXkảo RdfggRXktôi trựVYQTc tiếRdfggRXkp vHYtefVZmang đếnRdfggRXk VYQTcho TvHYtefVZiêu ViễnvHYtefVZ VYQTvà NvHYtefVZgô Duyệt.

Bộ dạngRdfggRXk TiêuRdfggRXk ViễnvHYtefVZ vHYtefVZnhư khRdfggRXkông đượcVYQT nghỉvHYtefVZ ngRdfggRXkơi đủRdfggRXk sứcvHYtefVZ, “VYQTEm kRdfggRXkhông trốnVYQT tôivHYtefVZ nữavHYtefVZ à?VYQT” ĐâyRdfggRXk RdfggRXklà làRdfggRXkm việc,vHYtefVZ cóRdfggRXk thểVYQT trốnvHYtefVZ tRdfggRXkránh sao?

Tôi nhìnVYQT trêvHYtefVZn bàvHYtefVZn anRdfggRXkh RdfggRXkđặt haVYQTi tấvHYtefVZm vvHYtefVZé xRdfggRXkem biểuvHYtefVZ VYQTdiên vHYtefVZca nVYQThạc, trênVYQT vHYtefVZvé vHYtefVZin vHYtefVZhàng VYQT2 vHYtefVZsố vHYtefVZ8, sốvHYtefVZ 10vHYtefVZ, chvHYtefVZẳng lẽ…

Tôi cvHYtefVZhợt hiểuvHYtefVZ vHYtefVZra, thRdfggRXkì VYQTra đVYQTây chínhRdfggRXk vHYtefVZlà điềuvHYtefVZ nvHYtefVZgạc nhiêRdfggRXkn vHYtefVZthú vịRdfggRXk RdfggRXkmà aRdfggRXknh đãVYQT nói!

“Anh cũnRdfggRXkg điVYQT xeRdfggRXkm bVYQTuổi biểRdfggRXku diễRdfggRXkn VYQTca nhạvHYtefVZc à?”VYQT RdfggRXkTôi hvHYtefVZỏi thăVYQTm dò.

“Không, anVYQTh cRdfggRXkhưa bvHYtefVZao givHYtefVZờ thícvHYtefVZh RdfggRXkLưu ĐứcvHYtefVZ RdfggRXkHoa”. AnVYQTh lạnhvHYtefVZ lùRdfggRXkng nói.

“Thế lRdfggRXkấy vRdfggRXké nàyVYQT đểVYQT làmVYQT gì?”vHYtefVZ TvHYtefVZhật VYQTphí chVYQTỗ RdfggRXkngồi tvHYtefVZốt nhRdfggRXkư vậy.

“Người khRdfggRXkác tRdfggRXkặng, tiếcVYQT làvHYtefVZ RdfggRXktặng nhầVYQTm ngRdfggRXkười rồi”.

Vẫn còvHYtefVZn vHYtefVZnói RdfggRXkcứng, khôvHYtefVZng VYQTnói vHYtefVZthì thôi.

 

“Tiêu ViRdfggRXkễn, vHYtefVZem cầnVYQT nóivHYtefVZ chRdfggRXkuyện vớivHYtefVZ anVYQTh vềvHYtefVZ quvHYtefVZy hoạchRdfggRXk VYQTlắp đặtvHYtefVZ cvHYtefVZáp điệVYQTn cVYQTủa RdfggRXkdự vHYtefVZán này”.vHYtefVZ RdfggRXkNgô DRdfggRXkuyệt VYQTđang ởVYQT cửa,RdfggRXk tRdfggRXkrên tVYQTay cầmRdfggRXk mộtVYQT tệpRdfggRXk bảnvHYtefVZ vHYtefVZvẽ phávHYtefVZc thảo.

“Tôi cònVYQT cRdfggRXkó RdfggRXkviệc kvHYtefVZhác, xiRdfggRXkn VYQTphép vVYQTề tRdfggRXkrước ạ!RdfggRXk” TôvHYtefVZi RdfggRXkvội vàngVYQT nhườngVYQT đườngvHYtefVZ RdfggRXkcho VYQTNgô Duyệt.

“Em cũRdfggRXkng ngồRdfggRXki VYQTở đây,vHYtefVZ VYQTnghe cùng!”RdfggRXk TiêVYQTu VYQTViễn RdfggRXkra lRdfggRXkệnh vHYtefVZcho vHYtefVZtôi, hômVYQT VYQTnay sắvHYtefVZc mặtvHYtefVZ anvHYtefVZh khôVYQTng RdfggRXkđược tốt,vHYtefVZ cRdfggRXkhắc làVYQT dVYQTo chưaVYQT đượvHYtefVZc nghRdfggRXkỉ VYQTngơi đầyvHYtefVZ đủ.

Ngô DuyệRdfggRXkt nhíuvHYtefVZ màyVYQT, nRdfggRXkói: VYQT“Tiểu vHYtefVZKhả vHYtefVZcó tRdfggRXkhể khônvHYtefVZg cvHYtefVZần nghe”.

“Đúng, đúng!vHYtefVZ RdfggRXkTôi kVYQThông cầnvHYtefVZ phRdfggRXkải nvHYtefVZghe vHYtefVZạ!” TVYQTôi RdfggRXkcười theo.

“Cô vHYtefVZấy từRdfggRXkng hVYQTọc kVYQThoa vHYtefVZtự nhiênRdfggRXk, mVYQTà đâyVYQT VYQTlại chvHYtefVZính VYQTlà chuRdfggRXkyên RdfggRXkngành côRdfggRXk ấVYQTy VYQThọc, RdfggRXktại RdfggRXksao lRdfggRXkại kRdfggRXkhông thểVYQT nghe?”vHYtefVZ TiêRdfggRXku ViễnVYQT cRdfggRXkó vẻRdfggRXk RdfggRXkcố bvHYtefVZắt vHYtefVZép tôRdfggRXki VYQTở lại.

“Tại vHYtefVZsao RdfggRXkanh biết?”RdfggRXk NgôVYQT DuyệtVYQT ngạcVYQT nhiênRdfggRXk nVYQThìn tVYQTôi vHYtefVZvà TRdfggRXkiêu Viễn.

“Tại saRdfggRXko khônVYQTg biếtRdfggRXk? BVYQTọn RdfggRXkanh RdfggRXkhọc cùngVYQT mộtVYQT trườngVYQT ĐạiVYQT học”.

“Tổng giRdfggRXkám sVYQTát TiêVYQTu!” TôRdfggRXki muốnVYQT VYQTngăn aVYQTnh lại.

Nhưng TivHYtefVZêu VVYQTiễn liếcRdfggRXk nvHYtefVZhìn tôi,vHYtefVZ vẫnVYQT VYQTtiếp tụcVYQT nóRdfggRXki: “VYQTHơn nRdfggRXkữa cVYQTô RdfggRXkấy từnvHYtefVZg vHYtefVZlà bạnRdfggRXk vHYtefVZgái củvHYtefVZa anVYQTh, RdfggRXkanh vHYtefVZcó thvHYtefVZể khônRdfggRXkg hiểuvHYtefVZ côvHYtefVZ ấyVYQT sao?”

Sắc mặtRdfggRXk NgôVYQT DuyệtRdfggRXk đVYQTột nhvHYtefVZiên trắRdfggRXkng bệch.

Phó tổVYQTng giámvHYtefVZ sátvHYtefVZ, đừngVYQT vHYtefVZnghe VYQTanh ấyVYQT vHYtefVZnói nvHYtefVZhảm”. TVYQTôi vộvHYtefVZi vàngvHYtefVZ givHYtefVZải tVYQThích, “HVYQTồi đVYQTi họcRdfggRXk chỉRdfggRXk lRdfggRXkà đRdfggRXkùa vRdfggRXkui thôi”.

“Ai đùvHYtefVZa vRdfggRXkui vớRdfggRXki eVYQTm chứvHYtefVZ?” SắcvHYtefVZ mặvHYtefVZt TVYQTiêu VRdfggRXkiễn cànVYQTg kRdfggRXkhó cvHYtefVZoi, VYQTgiận dữRdfggRXk nvHYtefVZhìn tôi.

“Tiêu Viễn,VYQT svHYtefVZao aVYQTnh lạivHYtefVZ cvHYtefVZó tRdfggRXkhể đốVYQTi xửVYQT vớvHYtefVZi vHYtefVZem nhưVYQT vậy?vHYtefVZ” NgôRdfggRXk DuyệtRdfggRXk bậtvHYtefVZ khócVYQT, savHYtefVZu vHYtefVZđó chạyVYQT vRdfggRXkụt rRdfggRXka ngoài.

“Tại RdfggRXksao aVYQTnh VYQTlại cứRdfggRXk VYQTphải nRdfggRXkói RdfggRXkvới vHYtefVZcô ấyvHYtefVZ đVYQTiều đó?vHYtefVZ TạiVYQT sRdfggRXkao còVYQTn RdfggRXknói vHYtefVZra trướcVYQT vHYtefVZmặt em?”

Tôi cũnvHYtefVZg khócVYQT, vHYtefVZmối qvHYtefVZuan hệRdfggRXk pVYQThức tạpRdfggRXk tRdfggRXkhế nàvHYtefVZy, bảvHYtefVZo tôivHYtefVZ saVYQTu nàyvHYtefVZ cVYQTòn tRdfggRXkiếp tụcVYQT làVYQTm việcVYQT ởvHYtefVZ đâyVYQT thếvHYtefVZ nRdfggRXkào đượcVYQT chứ.vHYtefVZ TiêuRdfggRXk RdfggRXkViễn anVYQTh khôRdfggRXkng đVYQTể RdfggRXký, vHYtefVZvì cVYQThỗ dựavHYtefVZ phíVYQTa RdfggRXksau aVYQTnh vữnVYQTg chvHYtefVZắc, hoàvHYtefVZn tRdfggRXkoàn cóRdfggRXk RdfggRXkthể nVYQTói điRdfggRXk lvHYtefVZà đi,VYQT tRdfggRXkôi thìRdfggRXk lRdfggRXkàm VYQTthế nàoVYQT đượcRdfggRXk đây?

“Anh xvHYtefVZin lỗi,vHYtefVZ aVYQTnh khônvHYtefVZg tVYQThể khôRdfggRXkng nóRdfggRXki rvHYtefVZa!” TiêvHYtefVZu VvHYtefVZiễn lắvHYtefVZc vVYQTai tôiVYQT, “NếuVYQT còRdfggRXkn kvHYtefVZhông nóiVYQT, ngưvHYtefVZời nhàvHYtefVZ vHYtefVZsẽ VYQTbắt anVYQTh đívHYtefVZnh vHYtefVZhôn vHYtefVZvới cRdfggRXkô ấy”.

“Hai ngưVYQTời đínvHYtefVZh hôRdfggRXkn đượcvHYtefVZ rồi,vHYtefVZ tRdfggRXkại VYQTsao phVYQTải kéoVYQT VYQTem vàovHYtefVZ?” TôVYQTi khóc.

“Ngốc VYQTạ, chẳngvHYtefVZ vHYtefVZlẽ eRdfggRXkm kRdfggRXkhông hiểuVYQT saoRdfggRXk? RdfggRXkTừ trướRdfggRXkc RdfggRXkđến RdfggRXknay ngườivHYtefVZ VYQTanh VYQTyêu chỉVYQT cVYQTó mìRdfggRXknh RdfggRXkem!” TiêVYQTu vHYtefVZViễn ôVYQTm chặtvHYtefVZ lvHYtefVZấy tôi,VYQT giọnVYQTg nVYQTói tvHYtefVZha thiết.

Tim đauVYQT gầnVYQT nhVYQTư muốnvHYtefVZ nghẹtvHYtefVZ thởVYQT, tạiRdfggRXk saoVYQT? TạvHYtefVZi sRdfggRXkao bRdfggRXkao nhRdfggRXkiêu nvHYtefVZăm tVYQTrôi quVYQTa rồiVYQT mớiVYQT nóivHYtefVZ vớiRdfggRXk tRdfggRXkôi nhữnVYQTg đivHYtefVZều ấy?

Hai cvHYtefVZhân tôiVYQT rRdfggRXkã vHYtefVZrời, dựaRdfggRXk svHYtefVZát vàRdfggRXko VYQTngực TivHYtefVZêu Viễn.

Ngô DuyvHYtefVZệt mấyvHYtefVZ ngVYQTày liềnVYQT kRdfggRXkhông lộRdfggRXk diệnvHYtefVZ ởVYQT RdfggRXkTổ vHYtefVZdự án.

Tổ kivHYtefVZểm trVYQTa cRdfggRXkủa CụRdfggRXkc VYQTdo đíVYQTch tRdfggRXkhân VYQTCục tVYQTrưởng dẫnRdfggRXk đRdfggRXkầu xuốngvHYtefVZ kiểmVYQT trVYQTa dVYQTự án,VYQT giáoVYQT svHYtefVZư ĐVYQTiền DuRdfggRXky NiênvHYtefVZ đvHYtefVZóng vvHYtefVZai tròVYQT RdfggRXkcố RdfggRXkvẫn. vHYtefVZTiêu ViễVYQTn vàRdfggRXk TvHYtefVZổ trưvHYtefVZởng đivHYtefVZ cùngRdfggRXk đếnvHYtefVZ cvHYtefVZác nơiRdfggRXk, tVYQTôi đivHYtefVZ RdfggRXkphía savHYtefVZu VYQTphụ trácvHYtefVZh ghvHYtefVZi chép.

Đi hếtVYQT mộtvHYtefVZ vòng,VYQT mọVYQTi ngRdfggRXkười ngVYQTồi lạiVYQT RdfggRXknghỉ ngRdfggRXkơi, CvHYtefVZục trưởnRdfggRXkg vàRdfggRXk TiêVYQTu VvHYtefVZiễn VYQTngồi phvHYtefVZía trướcvHYtefVZ tRdfggRXkôi, VYQTngược lạiRdfggRXk, giVYQTáo vHYtefVZsư ĐiềnRdfggRXk ngồvHYtefVZi VYQTbên cRdfggRXkạnh tôi.

“Tiêu VivHYtefVZễn VYQTnày, cóvHYtefVZ pvHYtefVZhải cVYQTháu VYQTvới DuyệtRdfggRXk DuyVYQTệt cvHYtefVZãi nVYQThau không?”RdfggRXk VYQTCục trưởngVYQT VYQTân cầnRdfggRXk nóvHYtefVZi chuVYQTyện RdfggRXkgia đìnhRdfggRXk vớvHYtefVZi RdfggRXkTiêu Viễn.

Tiêu vHYtefVZViễn RdfggRXkkhông RdfggRXknói gì.

“Thanh niRdfggRXkên vRdfggRXkới nhaRdfggRXku khVYQTông tRdfggRXkránh đượcvHYtefVZ việcRdfggRXk vHYtefVZcãi cvHYtefVZọ, đừngvHYtefVZ bậvHYtefVZn tRdfggRXkâm. ChRdfggRXkáu cũnRdfggRXkg biếtVYQT tínhRdfggRXk vHYtefVZcách vHYtefVZDuyệt DuyệtRdfggRXk vHYtefVZrồi đấy,VYQT RdfggRXktính còvHYtefVZn trẻVYQT cRdfggRXkon, cVYQThuyện gRdfggRXkì cũVYQTng thíchvHYtefVZ chấVYQTp nhặt,RdfggRXk nhườVYQTng nhịnRdfggRXk RdfggRXknó chút,vHYtefVZ dVYQTù saRdfggRXko cRdfggRXkũng sắpvHYtefVZ đínvHYtefVZh hôVYQTn rồivHYtefVZ mà!”

Tiêu VRdfggRXkiễn vHYtefVZquay xuốRdfggRXkng lRdfggRXkiếc RdfggRXknhìn tVYQTôi, RdfggRXkánh mắvHYtefVZt đvHYtefVZen thẫmRdfggRXk lộvHYtefVZ rRdfggRXka vRdfggRXkẻ cươnvHYtefVZg nRdfggRXkghị, RdfggRXksau đóvHYtefVZ quRdfggRXkay saVYQTng nóiVYQT vớvHYtefVZi CụcRdfggRXk trưởnvHYtefVZg NgôvHYtefVZ: “RdfggRXkBác NgôVYQT… cháuRdfggRXk nRdfggRXkghĩ cháuvHYtefVZ vvHYtefVZà NgRdfggRXkô DuyRdfggRXkệt khônvHYtefVZg RdfggRXkhợp nhau!”

“Thằng béVYQT RdfggRXknày, nVYQTói VYQTcái gìVYQT ngớvHYtefVZ ngẩRdfggRXkn? HaRdfggRXki đứaRdfggRXk làVYQT tvHYtefVZhanh maVYQTi trúvHYtefVZc mRdfggRXkã, lRdfggRXkà mộtvHYtefVZ đôvHYtefVZi quVYQTá đẹp”.VYQT CụcVYQT trưởnRdfggRXkg vỗvHYtefVZ VYQTvai TiVYQTêu VvHYtefVZiễn cườiRdfggRXk RdfggRXkha hảvHYtefVZ nóiVYQT: “MấyvHYtefVZ ngRdfggRXkày trVYQTước bốvHYtefVZ chRdfggRXkáu cònvHYtefVZ RdfggRXkgọi điệnVYQT hỏVYQTi bávHYtefVZc đặtVYQT tRdfggRXkiệc đíRdfggRXknh hônVYQT ởRdfggRXk đâuRdfggRXk nữa”.

“Thưa bRdfggRXkác Ngô,VYQT cRdfggRXkháu nghĩVYQT sẽVYQT VYQTkhông VYQTcó tiệcVYQT đínhRdfggRXk hônRdfggRXk đâvHYtefVZu ạ!”VYQT TiêVYQTu ViễnRdfggRXk VYQTnói nhỏ.

“Đúng làRdfggRXk gVYQTiận dỗRdfggRXki tvHYtefVZhật rồivHYtefVZ!” RdfggRXkCục vHYtefVZtrưởng vVYQTẫn cvHYtefVZười hvHYtefVZa hvHYtefVZa, “RdfggRXkNhưng, haVYQTi VYQTđứa cvHYtefVZãi nhavHYtefVZu mấyvHYtefVZ ngàyvHYtefVZ rồivHYtefVZ lạvHYtefVZi ổRdfggRXkn thôi”.

Nghỉ ngRdfggRXkơi xonVYQTg rồvHYtefVZi, mọivHYtefVZ vHYtefVZngười vHYtefVZlại tiếvHYtefVZp RdfggRXktục đi,RdfggRXk đếnVYQT hiệRdfggRXkn trườngRdfggRXk xeRdfggRXkm tìnhRdfggRXk trạnvHYtefVZg vHYtefVZthi côngVYQT. TôivHYtefVZ điRdfggRXk cvHYtefVZách xRdfggRXka pvHYtefVZhía sRdfggRXkau, tâmRdfggRXk trạngVYQT tRdfggRXkhật kvHYtefVZhó tả.

Giáo vHYtefVZsư ĐiềnvHYtefVZ vỗvHYtefVZ vVYQTai tvHYtefVZôi nóivHYtefVZ: “NàyRdfggRXk, bạnVYQT trẻ,RdfggRXk lvHYtefVZấy lạiVYQT tiVYQTnh RdfggRXkthần đRdfggRXki nào”.

Tôi VYQTnhìn ôRdfggRXkng cvHYtefVZảm kívHYtefVZch, kVYQTìm chếVYQT nRdfggRXkhững VYQTcảm VYQTxúc bộcVYQT VYQTphát muốnVYQT òaRdfggRXk khóc.

Tranh thVYQTủ thờivHYtefVZ VYQTgian đếnRdfggRXk cvHYtefVZhỗ ởVYQT cvHYtefVZủa ChươnvHYtefVZg VYQTNgự, givHYtefVZúp aRdfggRXknh tvHYtefVZa VYQTcho vHYtefVZcá ăn.

Có tiềnVYQT đúvHYtefVZng làvHYtefVZ tvHYtefVZốt tvHYtefVZhật, cóRdfggRXk thRdfggRXkể mVYQTột mìnVYQTh ởVYQT tronRdfggRXkg ngôiRdfggRXk nhàVYQT tvHYtefVZo thếvHYtefVZ nRdfggRXkày, VYQTriêng phòVYQTng VYQTkhách đãRdfggRXk RdfggRXkcó haRdfggRXki vHYtefVZcái, mVYQTỗi phòngvHYtefVZ đềuVYQT đặtVYQT mRdfggRXkột bểVYQT cávHYtefVZ vHYtefVZto. TrovHYtefVZng bểvHYtefVZ cáVYQT VYQTcó đvHYtefVZủ loạvHYtefVZi màuRdfggRXk vHYtefVZsắc hìvHYtefVZnh dávHYtefVZng, chủngVYQT loạivHYtefVZ đRdfggRXka vHYtefVZdạng, tôivHYtefVZ kRdfggRXkhông VYQTcó kinvHYtefVZh nghiệmVYQT vHYtefVZnuôi RdfggRXkcá VYQTnên kRdfggRXkhông VYQTphân biRdfggRXkệt cụRdfggRXk thVYQTể đượcVYQT lRdfggRXkũ vHYtefVZcá nàyvHYtefVZ giốnvHYtefVZg gRdfggRXkì, cvHYtefVZhỉ bivHYtefVZết rRdfggRXkất nhiềuRdfggRXk loạvHYtefVZi chưaRdfggRXk thấyRdfggRXk VYQTbao giờ,RdfggRXk cóRdfggRXk thvHYtefVZể đúngRdfggRXk lVYQTà rấtvHYtefVZ quývHYtefVZ hiếm.

Thức ăvHYtefVZn cVYQTủa cRdfggRXká đểRdfggRXk VYQTtrên bàvHYtefVZn, tôvHYtefVZi lấVYQTy RdfggRXkmột íVYQTt thảVYQT VYQTxuống, lRdfggRXkũ cvHYtefVZá nhRdfggRXkỏ bVYQTắt đầRdfggRXku traVYQTnh vHYtefVZnhau RdfggRXkăn, RdfggRXkmột lVYQTúc thôivHYtefVZ đãvHYtefVZ ăVYQTn vHYtefVZhết sạch,vHYtefVZ tôivHYtefVZ lạRdfggRXki đổvHYtefVZ vàVYQTo mộtvHYtefVZ ítVYQT, lạiVYQT ănvHYtefVZ vHYtefVZhết. XeRdfggRXkm rVYQTa lRdfggRXkũ nhócvHYtefVZ nVYQTày đvHYtefVZúng làvHYtefVZ đóRdfggRXki rồVYQTi, tôvHYtefVZi quyếtRdfggRXk địRdfggRXknh đvHYtefVZổ vHYtefVZcả gvHYtefVZói vHYtefVZto vào,vHYtefVZ chRdfggRXko bọnVYQT chúvHYtefVZng ănVYQT no.

Cho VYQTcá ănRdfggRXk xRdfggRXkong, rVYQTa khỏRdfggRXki nVYQThà ChươngRdfggRXk NvHYtefVZgự, tôiRdfggRXk gvHYtefVZọi điệnvHYtefVZ VYQTcho TiêvHYtefVZu Viễn,RdfggRXk RdfggRXk“Chúng RdfggRXkta đvHYtefVZến RdfggRXktrường ănRdfggRXk cRdfggRXkơm VYQTcăng VYQTtin đi”.

Tiêu VRdfggRXkiễn vHYtefVZmặc vHYtefVZtrên nvHYtefVZgười bRdfggRXkộ thểvHYtefVZ thRdfggRXkao màRdfggRXku tVYQTrắng, đứngRdfggRXk ởvHYtefVZ RdfggRXkcổng trườnRdfggRXkg đợiVYQT tôi.

Nhà vHYtefVZăn căRdfggRXkn bảnVYQT khôVYQTng VYQTthay RdfggRXkđổi gVYQTì, chỉVYQT lvHYtefVZà khôVYQTng cònRdfggRXk VYQTcung cấvHYtefVZp cvHYtefVZanh trứngRdfggRXk càvHYtefVZ chRdfggRXkua miễnRdfggRXk pRdfggRXkhí nữRdfggRXka. RdfggRXkTôi vàRdfggRXk TRdfggRXkiêu ViVYQTễn mVYQTua hRdfggRXkai suVYQTất cVYQTơm rVYQTưới vHYtefVZsốt tvHYtefVZhịt VYQTgà, tìVYQTm mộvHYtefVZt VYQTchỗ vắRdfggRXkng ngưvHYtefVZời ngồiVYQT xuống.

Vẫn làRdfggRXk cảnhRdfggRXk tưRdfggRXkợng củaVYQT nvHYtefVZăm đó,RdfggRXk VYQTchỉ cRdfggRXkó vịVYQT cRdfggRXkủa móVYQTn cơVYQTm rướiVYQT vHYtefVZlà hvHYtefVZoàn vHYtefVZtoàn khvHYtefVZông giốVYQTng năRdfggRXkm đVYQTó nữa.

Ăn cơvHYtefVZm xoVYQTng, vHYtefVZTiêu VVYQTiễn nóiRdfggRXk: “ChúvHYtefVZng vHYtefVZta rvHYtefVZa vHYtefVZsân vậvHYtefVZn VYQTđộng đRdfggRXki, xeVYQTm vHYtefVZanh RdfggRXkbây VYQTgiờ cònRdfggRXk cóVYQT thểVYQT chạyRdfggRXk 15RdfggRXk00m nữaVYQT khôngVYQT”. RdfggRXkLúc nàyRdfggRXk tôiVYQT mvHYtefVZới cvHYtefVZhú ýRdfggRXk đếVYQTn RdfggRXkanh điVYQT RdfggRXkđôi giàyVYQT thVYQTể tVYQThao NVYQTike cũvHYtefVZ đó.

“Anh vẫnVYQT điRdfggRXk đôRdfggRXki gVYQTiày nàRdfggRXky à?”

“Muốn thaRdfggRXky vHYtefVZđôi mớvHYtefVZi, vẫnvHYtefVZ vHYtefVZchưa cóvHYtefVZ ngườivHYtefVZ vHYtefVZđưa anRdfggRXkh VYQTđi mua”VYQT. ARdfggRXknh nVYQThìn tôiRdfggRXk cười.

Tôi cúiRdfggRXk VYQTđầu vHYtefVZlẩn tránhRdfggRXk áVYQTnh nhìRdfggRXkn trìuRdfggRXk mếVYQTn củRdfggRXka RdfggRXkanh, vHYtefVZ“Đợi VYQTcó RdfggRXkthời RdfggRXkgian lạiVYQT đưaRdfggRXk avHYtefVZnh RdfggRXkđi vHYtefVZmua RdfggRXkđôi mớiVYQT nhé,VYQT RdfggRXknhưng aRdfggRXknh phảiRdfggRXk tựVYQT bỏvHYtefVZ tiền”.

“Điền KhảVYQT Lạc,VYQT vHYtefVZem thậtvHYtefVZ làvHYtefVZ kVYQTeo kiệt”.VYQT VẫnVYQT nVYQTguyên văvHYtefVZn lờRdfggRXki pVYQThê RdfggRXkphán tôvHYtefVZi nRdfggRXkăm đó.

Tôi VYQTđứng bVYQTên đườngRdfggRXk vHYtefVZbiên chạyVYQT giRdfggRXkúp avHYtefVZnh RdfggRXkbấm RdfggRXkthời RdfggRXkgian, rấRdfggRXkt nVYQThiều sivHYtefVZnh vvHYtefVZiên tRdfggRXkrên sRdfggRXkân vậVYQTn đvHYtefVZộng nRdfggRXkhìn chúvHYtefVZng tvHYtefVZôi, nhấVYQTt VYQTlà cRdfggRXkác RdfggRXkcô RdfggRXkgái, vHYtefVZnhìn TiVYQTêu ViễVYQTn bằngVYQT đôvHYtefVZi mVYQTắt RdfggRXkrạng rỡ.

Tôi RdfggRXkkéo RdfggRXkTiêu ViễnvHYtefVZ, “ĐivHYtefVZ tvHYtefVZhôi, cơmRdfggRXk xVYQTong RdfggRXkkhông đượvHYtefVZc vậnVYQT độngvHYtefVZ mạnh”.

Tôi vàVYQT vHYtefVZTiêu RdfggRXkViễn vHYtefVZnắm vHYtefVZtay nhvHYtefVZau lặngvHYtefVZ lRdfggRXkẽ đVYQTi dọvHYtefVZc tVYQTheo RdfggRXkbờ sôRdfggRXkng, dườngvHYtefVZ nVYQThư tvHYtefVZrở lạRdfggRXki tRdfggRXkhwoif điểmRdfggRXk mớivHYtefVZ quRdfggRXken nRdfggRXkhau củaVYQT vHYtefVZnhiều nRdfggRXkăm trước.

“Đợi dVYQTự áRdfggRXkn nVYQTày VYQTkết RdfggRXkthúc, chúnRdfggRXkg tvHYtefVZa đivHYtefVZ đăngVYQT kVYQTý vHYtefVZkết RdfggRXkhôn nhé”VYQT. RdfggRXkTiêu ViễnRdfggRXk đvHYtefVZột nhVYQTiên nói.

“Kết hôn?”VYQT TôVYQTi khônVYQTg cRdfggRXkó mvHYtefVZột chúvHYtefVZt cRdfggRXkhuẩn VYQTbị vHYtefVZtâm lýRdfggRXk gìRdfggRXk, “VYQTTại sao?”

“Tất vHYtefVZnhiên lvHYtefVZà VYQTvì VYQTanh yêVYQTu em!”RdfggRXk TiêvHYtefVZu ViễVYQT dRdfggRXkừng lRdfggRXkại, hônRdfggRXk vHYtefVZlên môvHYtefVZi tôi.

Lần đầuRdfggRXk tiVYQTên VYQTanh hônVYQT tôivHYtefVZ nhvHYtefVZư RdfggRXkvậy, tôiVYQT sữngRdfggRXk sờRdfggRXk kvHYtefVZinh ngạc.

“Sao RdfggRXkvậy, vẫvHYtefVZn muốnVYQT nVYQTữa à?”VYQT RdfggRXkAnh nhRdfggRXkư RdfggRXkbị nvHYtefVZghiện, lạiVYQT sVYQTấn tvHYtefVZới hôvHYtefVZn tôi.

Môi TiRdfggRXkêu ViễnVYQT cVYQTó vịvHYtefVZ RdfggRXkse svHYtefVZe nVYQTgọt, mịnRdfggRXk màRdfggRXkng, ẩmRdfggRXk VYQTướ, mềmRdfggRXk dịuVYQT ấvHYtefVZn VYQTtrên mRdfggRXkôi tôi.

“Tiêu VvHYtefVZiễn, aVYQTnh vHYtefVZsẽ khôngvHYtefVZ rờVYQTi VYQTxa evHYtefVZm cvHYtefVZhứ?” TôiVYQT luônVYQT cảmRdfggRXk thRdfggRXkấy điềVYQTu tuyệRdfggRXkt diệvHYtefVZu VYQTthế RdfggRXknày lạivHYtefVZ khôVYQTng phvHYtefVZải làVYQT sựRdfggRXk thật.

“Sẽ khôngvHYtefVZ baVYQTo RdfggRXkgiờ nữa!”VYQT vHYtefVZAnh gVYQTiữ chặtvHYtefVZ mRdfggRXkiệng vHYtefVZtôi, “TậpvHYtefVZ trunvHYtefVZg điRdfggRXk, VYQTđừng nóVYQTi nữa…”

Tiêu ViễRdfggRXkn đRdfggRXkưa thẳngvHYtefVZ tVYQTôi vềvHYtefVZ đếnVYQT cVYQTửa nhvHYtefVZà, VYQT“Anh muốnvHYtefVZ RdfggRXkvào gặVYQTp mẹvHYtefVZ emVYQT!” AnVYQTh lầRdfggRXkn chầVYQTn RdfggRXkở đóRdfggRXk kRdfggRXkhông muốVYQTn đi.

“Lần VYQTsau nhéVYQT, VYQTem vềvHYtefVZ RdfggRXknói vớRdfggRXki mvHYtefVZẹ mộVYQTt RdfggRXktiếng trướcRdfggRXk đã,RdfggRXk tvHYtefVZránh làmVYQT mvHYtefVZẹ gvHYtefVZiật mình,RdfggRXk mẹRdfggRXk vvHYtefVZẫn luVYQTôn RdfggRXknghĩ aVYQTnh VYQTđang VYQTở nướcvHYtefVZ ngoài”.

“Chúng RdfggRXkta làvHYtefVZm VYQTcùng VYQTở mộtRdfggRXk cơVYQT quaVYQTn, RdfggRXkem đVYQTã khôvHYtefVZng nóVYQTi vớiVYQT cVYQTô à?”

Tiêu ViễnRdfggRXk dùRdfggRXkng hRdfggRXkai cvHYtefVZánh tavHYtefVZy VYQTgiữ VYQTtôi lạivHYtefVZ mộtvHYtefVZ gócvHYtefVZ nhỏ.

“Em sợRdfggRXk mẹRdfggRXk khRdfggRXkông thvHYtefVZích aVYQTnh đấy”.

“Mẹ vợRdfggRXk gặvHYtefVZp vHYtefVZcon rể,RdfggRXk VYQTcó gRdfggRXkì màVYQT RdfggRXkkhông thích?”VYQT AVYQTnh RdfggRXkđắc vHYtefVZý nói.

“Được rVYQTồi, lầnRdfggRXk savHYtefVZu aVYQTnh hãVYQTy đVYQTến”. TôivHYtefVZ vHYtefVZđẩy anRdfggRXkh rRdfggRXka, “NhVYQTanh vềRdfggRXk nhRdfggRXkà nVYQTgủ VYQTđi, ngàyRdfggRXk mRdfggRXkai cònRdfggRXk điRdfggRXk lRdfggRXkàm chứ”.

Mẹ tRdfggRXkôi vHYtefVZđã ngủvHYtefVZ rồiRdfggRXk. TôvHYtefVZi vHYtefVZnhẹ nhàngvHYtefVZ mởRdfggRXk cửaVYQT sVYQTợ đánRdfggRXkh tvHYtefVZhức vHYtefVZmẹ, gầnVYQT đây,vHYtefVZ vHYtefVZmẹ tovHYtefVZàn nvHYtefVZgủ sớm.

Tắm xVYQTong, nằmvHYtefVZ trênvHYtefVZ giVYQTường, VYQTtrái tVYQTim rộnVYQT rãvHYtefVZ mvHYtefVZới chvHYtefVZịu trvHYtefVZầm vHYtefVZlắng xuống.

Tiêu VvHYtefVZiễn, cVYQThúng RdfggRXkta VYQTthật sVYQTự cóRdfggRXk vHYtefVZthể vHYtefVZở bênVYQT RdfggRXknhau khônVYQTg? TạiVYQT RdfggRXksao tRdfggRXkrong lòvHYtefVZng tôiVYQT cứvHYtefVZ thấVYQTp thỏVYQTm khônvHYtefVZg yên?

Ngày hôRdfggRXkm sVYQTau đRdfggRXki làm,RdfggRXk tvHYtefVZổ dựvHYtefVZ ánVYQT cửvHYtefVZ TvHYtefVZiêu ViễnVYQT vRdfggRXkà tôVYQTi đếnvHYtefVZ côngvHYtefVZ trườngRdfggRXk RdfggRXkkhảo RdfggRXksát tRdfggRXkiến đvHYtefVZộ thRdfggRXki công.

Lúc xVYQTuất phávHYtefVZt, TổRdfggRXk trVYQTưởng năvHYtefVZm lầvHYtefVZn bảvHYtefVZy lượtvHYtefVZ nVYQThắc nvHYtefVZhở lRdfggRXkái xRdfggRXke nhấtvHYtefVZ địnhvHYtefVZ pVYQThải đảmRdfggRXk bảvHYtefVZo avHYtefVZn toànVYQT chRdfggRXko tổngRdfggRXk giRdfggRXkám sáRdfggRXkt Tiêu.

Trên đườngVYQT VYQTđi, tôiRdfggRXk VYQTnói đùavHYtefVZ vớiVYQT TVYQTiêu ViễnVYQT, “vHYtefVZXem, đVYQTó cvHYtefVZhính lvHYtefVZà sRdfggRXkự cácVYQTh vHYtefVZbiệt giRdfggRXkữa RdfggRXktổng givHYtefVZám RdfggRXksát vàvHYtefVZ nhâRdfggRXkn viên.VYQT TRdfggRXkổng giámRdfggRXk sátvHYtefVZ tvHYtefVZhật VYQTlà đVYQTang quvHYtefVZý, rRdfggRXka khvHYtefVZỏi RdfggRXkcửa lRdfggRXkà cầVYQTn vHYtefVZphải bảoVYQT đảmVYQT aVYQTn toàn”.

“Em cVYQThẳng phvHYtefVZải càngVYQT đvHYtefVZáng quRdfggRXký hơnvHYtefVZ saRdfggRXko, cóvHYtefVZ mộtVYQT tổvHYtefVZng gvHYtefVZiám sátRdfggRXk kVYQThôi VYQTngô tuvHYtefVZấn tú,RdfggRXk uRdfggRXky phoVYQTng VYQTlẫm liệt,VYQT lVYQTà vHYtefVZanh đâVYQTy vHYtefVZđảm bảRdfggRXko VYQTan toRdfggRXkàn VYQTcho RdfggRXkem!” TiêuRdfggRXk ViễVYQTn vHYtefVZnhìn VYQTtôi vHYtefVZcười hVYQTì hì.

“Em VYQTsao dámvHYtefVZ vHYtefVZlàm phiềnvHYtefVZ anh?”

Đến côvHYtefVZng trườngVYQT, vHYtefVZĐội trvHYtefVZưởng RdfggRXkđội thVYQTi cônvHYtefVZg dẫnVYQT tôVYQTi vRdfggRXkà TiêuvHYtefVZ ViễVYQTn RdfggRXkđi vHYtefVZxem xéVYQTt tvHYtefVZình trạngVYQT vHYtefVZđắp RdfggRXkđê vHYtefVZkè đường.vHYtefVZ RdfggRXkTiêu VVYQTiễn lVYQTúc lúVYQTc lVYQTại VYQTchỉ rvHYtefVZa RdfggRXkcác phVYQTương diRdfggRXkện cầnRdfggRXk cvHYtefVZhú ýRdfggRXk, độVYQTi trưởnvHYtefVZg đềuVYQT gVYQThi chéVYQTp lạiRdfggRXk cẩnvHYtefVZ thận.

Đi VYQTđến mộtVYQT nơivHYtefVZ gậvHYtefVZp ghềnh,VYQT cVYQTó VYQThố nước.VYQT NgưvHYtefVZời lvHYtefVZái vHYtefVZxe điVYQT RdfggRXkcùng chỉVYQT RdfggRXklo bảovHYtefVZ vVYQTệ vHYtefVZTiêu Viễn,RdfggRXk RdfggRXkdo muVYQTốn giRdfggRXkữ TiêuvHYtefVZ VvHYtefVZiễn khVYQTông tRdfggRXkiến vềvHYtefVZ phVYQTía trướcvHYtefVZ màVYQT đãRdfggRXk VYQTlỡ vHYtefVZva vHYtefVZvào ngườiRdfggRXk tôi.

Một cúvHYtefVZ vvHYtefVZấp ngãvHYtefVZ, tVYQTôi rVYQTơi luôVYQTn xuRdfggRXkống. NướcVYQT ngVYQTập sâuvHYtefVZ đếnRdfggRXk tậnVYQT thắvHYtefVZt lRdfggRXkưng, lVYQTạnh têVYQT vHYtefVZtái, VYQTquần áRdfggRXko trêVYQTn RdfggRXkngười đềRdfggRXku bịRdfggRXk ưvHYtefVZớt sũng.

Tiêu vHYtefVZViễn thVYQTấy vậy,vHYtefVZ lậpRdfggRXk tvHYtefVZức vứtRdfggRXk bỏVYQT ávHYtefVZo kRdfggRXkhoác ởRdfggRXk trênRdfggRXk ngưVYQTời, VYQTđịnh lVYQTao xVYQTuống vHYtefVZkéo tôi.

Tôi hét:VYQT VYQT“Tiêu Viễn,VYQT vHYtefVZanh đừngvHYtefVZ xuống,VYQT vHYtefVZem cóRdfggRXk thểVYQT tựRdfggRXk lvHYtefVZên được”.

Người láRdfggRXki vHYtefVZxe vHYtefVZva phảiRdfggRXk tôVYQTi, tVYQThấy cvHYtefVZó lỗiVYQT, nóRdfggRXki: “TổngvHYtefVZ gvHYtefVZiám sávHYtefVZt TiêRdfggRXku, RdfggRXkhay RdfggRXkđể tôVYQTi xuốngVYQT đi”.

Tiêu ViễnvHYtefVZ gRdfggRXkiận dữVYQT vHYtefVZnhìn aRdfggRXknh vHYtefVZta, áRdfggRXknh mắRdfggRXkt cònVYQT sắRdfggRXkc lVYQTạnh hơnRdfggRXk cVYQTả dòngvHYtefVZ nước,VYQT vHYtefVZ“Đứng vHYtefVZsang mộtvHYtefVZ bên”.

Người VYQTlái RdfggRXkxe svHYtefVZợ hãVYQTi khôngvHYtefVZ VYQTdám RdfggRXknói gvHYtefVZì, lùvHYtefVZi savHYtefVZng RdfggRXkmột bên.

Tiêu VVYQTiễn khôvHYtefVZng VYQTngại nướVYQTc lạnh,RdfggRXk từVYQT vHYtefVZtừ đRdfggRXkến gầnvHYtefVZ tôivHYtefVZ, giữVYQT chặtvHYtefVZ RdfggRXktay tôVYQTi, nóRdfggRXki: “ĐVYQTi tVYQTheo RdfggRXkanh, chậmRdfggRXk thRdfggRXkôi vHYtefVZkẻo ngã”.

Sau kvHYtefVZhi TVYQTiêu ViễnRdfggRXk kéoRdfggRXk tVYQTôi vHYtefVZra kRdfggRXkhỏi hốRdfggRXk nvHYtefVZước, tRdfggRXkổ trưởngVYQT tVYQTìm cvHYtefVZho chVYQTúng tôRdfggRXki vHYtefVZmột lềuRdfggRXk trạiRdfggRXk cóVYQT vHYtefVZlò sưởiRdfggRXk điệVYQTn đểvHYtefVZ hvHYtefVZong kVYQThô quvHYtefVZần áoVYQT. TiêuVYQT ViễnRdfggRXk sợRdfggRXk tôiVYQT lạnhVYQT, cRdfggRXkởi lvHYtefVZuôn RdfggRXkcả áVYQTo VYQTkhoác ngVYQToài VYQTđắp chRdfggRXko tôRdfggRXki, “CávHYtefVZi tRdfggRXkên láivHYtefVZ xVYQTe taVYQTy châRdfggRXkn hậVYQTu đậuVYQT vHYtefVZấy, thRdfggRXkật bựcRdfggRXk mình”.

Tôi cưvHYtefVZời aRdfggRXknh đãvHYtefVZ làmRdfggRXk tvHYtefVZo chuyệVYQTn, tôRdfggRXki cvHYtefVZhẳng qvHYtefVZua vHYtefVZcũng chỉRdfggRXk bịRdfggRXk ướVYQTt quầVYQTn ávHYtefVZo tVYQThôi, khRdfggRXkông vHYtefVZđáng đểVYQT nổiRdfggRXk RdfggRXkcáu vớRdfggRXki VYQTngười ta.

Tiêu ViễnRdfggRXk ngồiVYQT hRdfggRXkơi xRdfggRXkã lòVYQT sưởRdfggRXki, tVYQTôi bảoRdfggRXk avHYtefVZnh RdfggRXklại gVYQTần chúvHYtefVZt, đểRdfggRXk tráVYQTnh lVYQTạnh, avHYtefVZnh RdfggRXkkhông RdfggRXkchịu: “EmRdfggRXk cònVYQT đRdfggRXkáng qVYQTuý vHYtefVZhơn anh”.

Tôi nRdfggRXkhìn RdfggRXkanh, mRdfggRXkỉm cườiVYQT, troVYQTng lRdfggRXkòng ấmRdfggRXk vHYtefVZáp vvHYtefVZô ngần.

Quay vềVYQT tổRdfggRXk VYQTdự ávHYtefVZn, RdfggRXkTiêu ViễnvHYtefVZ cứvHYtefVZ hắtVYQT hơivHYtefVZ suốRdfggRXkt, tôivHYtefVZ vHYtefVZcho anvHYtefVZh uốngVYQT mộRdfggRXkt vHYtefVZcốc VYQTthuốc giảvHYtefVZi cảm,VYQT nhưVYQTng khôRdfggRXkng RdfggRXkcó tácvHYtefVZ dụng.

Ngày hVYQTôm sVYQTau, RdfggRXkvừa RdfggRXksáng raVYQT, điRdfggRXkện thoạVYQTi củaVYQT TiêuvHYtefVZ ViễnRdfggRXk đRdfggRXkánh thứVYQTc tôvHYtefVZi dậVYQTy: “KhảvHYtefVZ VYQTLạc, anRdfggRXkh sốVYQTt caoRdfggRXk, RdfggRXkcó chVYQTút vHYtefVZtriệu chứvHYtefVZng bịRdfggRXk RdfggRXkviêm phổi,RdfggRXk nRdfggRXkhập VYQTviện rồi”.RdfggRXk GiọvHYtefVZng nóRdfggRXki khảnRdfggRXk RdfggRXkkhô, khôVYQTng VYQTcòn êRdfggRXkm áRdfggRXki nhvHYtefVZư nhữnRdfggRXkg ngRdfggRXkày tRdfggRXkrước nữa.

“Ở đâuRdfggRXk vậy?”vHYtefVZ RdfggRXkTôi hỏi.

“Bệnh việVYQTn cảnhRdfggRXk VYQTsát vũvHYtefVZ trang”.

“Anh đợRdfggRXki nRdfggRXkhé, VYQTem đVYQTến tvHYtefVZổ dựVYQT áRdfggRXkn điểVYQTm danhRdfggRXk, rVYQTồi xRdfggRXkin phvHYtefVZép RdfggRXknghỉ đvHYtefVZi tRdfggRXkhăm anh”.

“Ừ”. TiVYQTêu VYQTViễn nRdfggRXkgoan ngoRdfggRXkãn đVYQTáp, cvHYtefVZó vẻvHYtefVZ sốvHYtefVZt RdfggRXknặng khônvHYtefVZg cRdfggRXkòn sứcVYQT nóVYQTi nvHYtefVZữa rồi.

Tôi muRdfggRXka mộtRdfggRXk gVYQTiỏ tRdfggRXkáo VYQTPhú vHYtefVZSĩ, vừaVYQT RdfggRXkto vHYtefVZvừa đỏ,vHYtefVZ ngVYQThĩ rằVYQTng vHYtefVZTiêu ViễVYQTn sẽVYQT rấtVYQT thVYQTích ăn.

Tôi cRdfggRXkhưa đếVYQTn bRdfggRXkệnh việRdfggRXkn CảnhRdfggRXk RdfggRXksát vHYtefVZvũ tvHYtefVZrang VYQTbao giờ,VYQT bướcvHYtefVZ vàvHYtefVZo thấyRdfggRXk VYQTthật RdfggRXkrộng lớnRdfggRXk, VYQTở RdfggRXkđại sảnRdfggRXkh hỏiRdfggRXk vHYtefVZmấy lượt,RdfggRXk mvHYtefVZới biếRdfggRXkt RdfggRXkđược RdfggRXkkhu nhVYQTập việnvHYtefVZ cVYQThỗ RdfggRXknào. VừRdfggRXka nhắcVYQT đếnVYQT vHYtefVZtên TivHYtefVZêu ViễRdfggRXkn RdfggRXkvới RdfggRXkcác RdfggRXky VYQTtá củaRdfggRXk kRdfggRXkhu nhvHYtefVZập việnVYQT, mVYQTấy VYQTcô gVYQTái trVYQTẻ đềuVYQT vHYtefVZhào hứngVYQT nói:VYQT “VYQTĐể tVYQTôi dRdfggRXkẫn cvHYtefVZô đi”.

Tiêu ViễnVYQT nằmvHYtefVZ RdfggRXkở phòngRdfggRXk vHYtefVZbệnh rRdfggRXkiêng caVYQTo cấVYQTp, cửRdfggRXka phòngvHYtefVZ VYQTbệnh vHYtefVZmở rRdfggRXka, VYQTbên troVYQTng RdfggRXkthấy cóVYQT mấyvHYtefVZ bRdfggRXkóng ngưRdfggRXkời đRdfggRXki lại.

Tôi nhaRdfggRXknh cvHYtefVZhóng VYQTnhận rvHYtefVZa NgôVYQT DuyệtVYQT vHYtefVZđang ngvHYtefVZồi vHYtefVZở vHYtefVZđầu giườngVYQT, vHYtefVZnâng cốcRdfggRXk nướcRdfggRXk chvHYtefVZo RdfggRXkTiêu ViễvHYtefVZn uốngVYQT. vHYtefVZTiêu ViễnVYQT lộRdfggRXk rõVYQT vẻvHYtefVZ VYQTdịu dàvHYtefVZng vHYtefVZcười vHYtefVZvới VYQTcô ấy.

Tôi đứngVYQT vHYtefVZở vHYtefVZlối điVYQT rấtRdfggRXk lâVYQTu, chvHYtefVZăm chRdfggRXkú nhìRdfggRXkn NvHYtefVZgô Duyệt,RdfggRXk vHYtefVZcô ấyvHYtefVZ RdfggRXkvà TiRdfggRXkêu VivHYtefVZễn cVYQTư xRdfggRXkử vHYtefVZvới nVYQThau nVYQThư thVYQTế, nhấtvHYtefVZ địRdfggRXknh đãRdfggRXk cóRdfggRXk VYQTthời giaRdfggRXkn vHYtefVZrất RdfggRXkdài bênRdfggRXk nhau.

“Thư kvHYtefVZý TốVYQTng, côRdfggRXk gáivHYtefVZ nvHYtefVZày muốnVYQT RdfggRXktìm TiêuRdfggRXk Viễn”.

Người VYQTđược VYQTgọi lvHYtefVZà thRdfggRXkư kýVYQT TốnVYQTg đRdfggRXkó liVYQTếc nhìVYQTn tôiRdfggRXk, qRdfggRXkuay đầuVYQT đi,”BộRdfggRXk trưởnVYQTg RdfggRXkTiêu vvHYtefVZà RdfggRXkphu VYQTnhân đãVYQT RdfggRXkdặn rồi,RdfggRXk tVYQTrừ VYQTcô NgôVYQT DuyRdfggRXkệt VYQTra, TiêuvHYtefVZ ViễnRdfggRXk khôvHYtefVZng gặVYQTp bấtVYQT vHYtefVZkỳ ngườvHYtefVZi nào”.

Trừ NgôRdfggRXk VYQTDuyệt raVYQT, ngườvHYtefVZi kháRdfggRXkc đốiRdfggRXk vRdfggRXkới TiêuRdfggRXk ViVYQTễn đềuvHYtefVZ lvHYtefVZà “ngvHYtefVZười bấtvHYtefVZ VYQTkỳ” sao?

Tôi khRdfggRXkông vHYtefVZbiết nênvHYtefVZ VYQTlý giảiVYQT nhưRdfggRXk tVYQThế RdfggRXknào vvHYtefVZề VYQThàm VYQTý củaRdfggRXk câuvHYtefVZ nóVYQTi nVYQTày, chỉVYQT cVYQTảm thấyvHYtefVZ vHYtefVZtrái VYQTtim tràvHYtefVZn đầyVYQT nhiệtVYQT huyvHYtefVZết bỗngVYQT chốcVYQT nguVYQTội lạRdfggRXknh đi,vHYtefVZ vHYtefVZbị đôngVYQT cứngvHYtefVZ lạiVYQT nVYQThư nướcRdfggRXk đá.RdfggRXk ĐồngRdfggRXk thờRdfggRXki, vHYtefVZcơ thểVYQT cRdfggRXko thắtvHYtefVZ lạvHYtefVZi, cávHYtefVZc nRdfggRXkgón tvHYtefVZay rRdfggRXkun rẩy.

Y RdfggRXktá gVYQTọi tvHYtefVZôi, “vHYtefVZCô làVYQTm svHYtefVZao vậy?”

Tôi cVYQTố vHYtefVZgắng đểVYQT làmRdfggRXk vHYtefVZcho mìnRdfggRXkh khvHYtefVZông VYQTrun VYQTlên nRdfggRXkữa, RdfggRXkquay RdfggRXkđều lạvHYtefVZi nhìvHYtefVZn vHYtefVZcô RdfggRXkta vHYtefVZcảm kícVYQTh, RdfggRXkrun vHYtefVZrun môvHYtefVZi nóiVYQT: VYQT“Không savHYtefVZo đâu”.

Người vHYtefVZy tVYQTá ngạRdfggRXkc nhvHYtefVZiên nhìvHYtefVZn VYQTthái đvHYtefVZộ cRdfggRXkủa tôivHYtefVZ, VYQTchỉ tRdfggRXkay xuốngvHYtefVZ dưVYQTới RdfggRXkđất, khônVYQTg biếRdfggRXkt từvHYtefVZ lRdfggRXkúc nàoVYQT, giỏRdfggRXk VYQTtáo tRdfggRXkrên RdfggRXktay đãVYQT lăVYQTn xuốvHYtefVZng RdfggRXkđất rồi.

Tôi lRdfggRXkại nRdfggRXkhìn vàovHYtefVZ tRdfggRXkrong phòvHYtefVZng, NgvHYtefVZô DuyệtRdfggRXk đangRdfggRXk nhẹvHYtefVZ nvHYtefVZhàng nâRdfggRXkng đầuvHYtefVZ RdfggRXkTiêu Viễn,RdfggRXk đặtvHYtefVZ VYQTlên gốiRdfggRXk, RdfggRXksau đRdfggRXkó đVYQTắp chănVYQT VYQTcho anh.

Tôi đvHYtefVZịnh vHYtefVZthần RdfggRXklại, RdfggRXkcúi đầuVYQT xuốnVYQTg RdfggRXknhìn nhVYQTững quảRdfggRXk távHYtefVZo lănVYQT trênRdfggRXk đấtvHYtefVZ, dRdfggRXkập nátRdfggRXk vHYtefVZđến tvHYtefVZhế RdfggRXknày, xvHYtefVZem rRdfggRXka khôngRdfggRXk vHYtefVZthể ănRdfggRXk đượcRdfggRXk RdfggRXknữa rồi.

Mỉm cười,VYQT trVYQTong lvHYtefVZòng thầmRdfggRXk nVYQTói vớiRdfggRXk TiêuRdfggRXk Viễn:vHYtefVZ BảoRdfggRXk trọng.