You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 37fAh: C9Xrqó baHZLYo nhHZLYiêu oakPmối tình7fAh có7fAh thể7fAh lHZLYàm lại9Xrq được9Xrq từW5W6 đầu?

            “Ngốc7fAh 9Xrqạ, chẳ7fAhng lHZLYẽ oakPem khHZLYông hoakPiểu sHZLYao? TừW5W6 trướcW5W6 đ7fAhến W5W6nay ngườioakP a7fAhnh W5W6yêu oakPchỉ HZLYcó mình7fAh HZLYem!” Tiêu7fAh VW5W6iễn ômHZLY cHZLYhặt lấ9Xrqy tôi,W5W6 giọn9Xrqg oakPnói t9Xrqha thiết.

            TiHZLYm đauoakP gần9Xrq nhưoakP mu7fAhốn nghẹW5W6t 7fAhthở, HZLYtại oakPsao? TạHZLYi 9Xrqsao b9Xrqao nhiêoakPu oakPnăm trôi7fAh W5W6qua rồioakP mớ7fAhi nóiHZLY vớiHZLY HZLYtôi những9Xrq điềuoakP này?

1. Đ9Xrqã lâuoakP kh9Xrqông oakPgặp, a7fAhnh vẫnW5W6 khỏe7fAh chứ

Tiêu VioakPễn đHZLYứng trước7fAh oakPmặt tôi,7fAh coakPười nói:oakP oakP“Điền KhảHZLY Lạc,7fAh W5W6anh biếtHZLY nHZLYgay 9Xrqlà eoakPm màHZLY, eoakPm khôW5W6ng ngW5W6ờ đượW5W6c W5W6là a9Xrqnh ph7fAhải không?”

Tôi HZLYkhông 9Xrqkiềm HZLYchế đượ9Xrqc nỗi7fAh x7fAhúc độngHZLY troW5W6ng lòHZLYng, n9Xrqgay cả9Xrq giọnHZLYg nóoakPi cũng9Xrq ruHZLYn lậpoakP cậpoakP, 7fAh“Tiêu W5W6Viễn! Là7fAh 9Xrqanh thậ9Xrqt sao?”

“Nếu 9Xrqlà giả7fAh c9Xrqho đổiHZLY lW5W6ại. ĐúnoakPg W5W6là anHZLYh đây”.7fAh W5W6Anh kéHZLYo 7fAhtay tôoakPi lạoakPi, oakPấm HZLYáp. oakPRõ W5W6ràng oakPkhông phảiHZLY W5W6là mơ.

“Tại W5W6sao an9Xrqh lại7fAh trởoakP tW5W6hành THZLYổng oakPgiám sW5W6át kỹHZLY thu9Xrqật chứ?”W5W6 TôioakP oakPhỏi. AnoakPh 9Xrqxuất ngHZLYoại mớHZLYi hHZLYơn 9Xrqbốn nHZLYăm, nhW5W6anh nhấW5W6t cũ9Xrqng W5W6chỉ v7fAhừa họ9Xrqc W5W6xong chương9Xrq tr7fAhình W5W6tiến sĩ.

“Chuyện nàW5W6y rấtHZLY dàioakP dònoakPg, oakPcó W5W6dịp aoakPnh 9Xrqsẽ kểHZLY cHZLYho eoakPm ngh9Xrqe”. TiHZLYêu V7fAhiễn HZLYnhìn t7fAhôi cười,oakP rồiW5W6 khôngW5W6 n9Xrqói th7fAhêm g9Xrqì nữa.

Ngồi troakPong HZLYphòng W5W6làm việ9Xrqc củoakPa oakPTiêu ViHZLYễn, ngHZLYhe tiếoakPng HZLYnhạc d9Xrqu dương,oakP nhấHZLYm 9Xrqnháp 7fAhvị W5W6trà sữHZLYa thơmW5W6 nồngW5W6, h9Xrqai đứ7fAha 7fAhnhìn nha7fAhu W5W6không nó9Xrqi nên7fAh 7fAhlời, tôoakPi 7fAhcảm thấy9Xrq đ9Xrqây chí7fAhnh lW5W6à t9Xrqột cùngoakP cHZLYủa hạnHZLYh phúcW5W6 rồi!

 Bao 9Xrqnăm oakPqua, oakPtất cảHZLY ch9Xrqờ 7fAhđợi, tất9Xrq cả9Xrq nHZLYhung nhớ7fAh đềuHZLY hội7fAh 9Xrqtụ lạioakP ởoakP c7fAhái nhìnW5W6 đắm9Xrq đu9Xrqối, oakPcon nW5W6gươi củ9Xrqa tHZLYôi 7fAhkhẽ chuyoakPển độnHZLYg HZLYnhẹ vềHZLY poakPhía đoakPuôi mắt.

Tiêu ViễnW5W6 nh7fAhìn oakPtôi, nhíuHZLY 9Xrqmày, “KHZLYhả, mắ7fAht 9Xrqem W5W6không ổnW5W6 àHZLY? TạiW5W6 soakPao ánhoakP mắt9Xrq lạ7fAh vậy?”

My Go9Xrqd! T7fAhiêu VHZLYiễn HZLYơi, chW5W6ẳng lẽoakP oakPanh khôngHZLY b7fAhiết thế7fAh 7fAhnào W5W6là liế9Xrqc mHZLYắt 9Xrqđưa tìnhoakP sHZLYao? HW5W6ay l7fAhà độngoakP 9Xrqtác diễnW5W6 7fAhxuất củaHZLY tW5W6ôi quáW5W6 kém?

“Đâu 9Xrqcó, chỉ7fAh HZLYlà em…HZLY choakPỉ 7fAhlà… 7fAhchưa 7fAhngủ đủoakP giấ7fAhc, HZLYmắt 9Xrqhơi mỏi”.7fAh TW5W6ôi 9Xrqấp úng.

“Sau này,HZLY boakPuổi HZLYtối tr9Xrqước k7fAhhi điW5W6 ng9Xrqủ uW5W6ống trà7fAh íHZLYt tHZLYhôi, uốnHZLYg sữW5W6a 7fAhtươi nhiềuHZLY vào”.oakP Tiê9Xrqu Viễn7fAh doakPịu dànoakPg cười7fAh n9Xrqói với7fAh tôi.

Tổng giáW5W6m s9Xrqát kỹ7fAh thHZLYuật oakPvừa yên9Xrq vị7fAh, PHZLYhó tổnoakPg giHZLYám sá7fAht HZLYkỹ thuoakPật đãoakP xuất7fAh hiệW5W6n oakPngay –oakP đâoakPy q7fAhuả đúng9Xrq làHZLY một9Xrq đạiHZLY 9Xrqmỹ nh7fAhân. Ng7fAhhe HZLYnói loakPà W5W6cháu gá7fAhi của7fAh CụW5W6c trưởng9Xrq, loakPà trHZLYí thứcW5W6 c7fAhao ở9Xrq nước7fAh HZLYngoài voakPề, W5W6làm W5W6cho cHZLYác an9Xrqh chàngoakP độcW5W6 thW5W6ân cứoakP phW5W6ải HZLYxúm xít7fAh W5W6vây quanh.

Đại mỹoakP oakPnhân nW5W6hìn cácHZLY chàngoakP traHZLYi toakProng tHZLYổ dựHZLY ánHZLY bằngW5W6 HZLYnửa coHZLYn mắtoakP, 7fAhduy coakPhỉ đốiW5W6 vớioakP 7fAhTiêu VoakPiễn lại9Xrq toakPỏ r7fAha 7fAhân cần9Xrq 7fAhquá mức9Xrq. W5W6Tôi thấ7fAhy vậ7fAhy t7fAhrong lòoakPng rHZLYất lHZLYo sợ,oakP bW5W6ản W5W6thân tôoakPi v7fAhốn khoHZLYng có7fAh W5W6sức cạnh9Xrq tranW5W6h gì,HZLY 9Xrqbây W5W6giờ gặpW5W6 phải7fAh đối7fAh thoakPủ mW5W6ạnh n7fAhhư vậy7fAh, xHZLYem rHZLYa ông9Xrq trờioakP 7fAhđang toakPhử HZLYthách HZLYtôi đây!

Mặc dù9Xrq ở7fAh cùnHZLYg mHZLYột W5W6tổ vớiW5W6 THZLYiêu VoakPiễn, nhưHZLYng W5W6cơ hoakPội gW5W6ặp g7fAhỡ khW5W6ông W5W6nhiều. CóoakP lW5W6úc đ9Xrqi ngaoakPng qoakPua v9Xrqăn ph7fAhòng củ7fAha an9Xrqh, tôi7fAh khô9Xrqng kìoakPm ch9Xrqế đượcoakP phả7fAhi lW5W6iếc mắt7fAh nhìnHZLY vào,W5W6 9Xrqtoàn th7fAhấy T7fAhiêu VioakPễn đaoakPng chămHZLY chW5W6ú ngHZLYhiên cứoakPu b9Xrqản vẽoakP dự9Xrq án.

Một h7fAhôm, Tiểu9Xrq Lưu7fAh –9Xrq cùng9Xrq phòHZLYng làm9Xrq HZLYviệc oakPvới tô7fAhi, độoakPt nhiênoakP hỏi:HZLY “7fAhChị Đ9Xrqiền, cóW5W6 phải7fAh chW5W6ị cHZLYó ýW5W6 vHZLYới Tổng9Xrq goakPiám sHZLYát kỹoakP thuậtHZLY TiêoakPu không?”

Tôi đ7fAhang uW5W6ống tHZLYrà, phụHZLYt hếtHZLY cảHZLY nướcW5W6 rW5W6a ngoài:7fAh “Xin7fAh lỗi,9Xrq t9Xrqôi bHZLYị sặc!”HZLY Tô7fAhi voakPội vW5W6àng l7fAhấy khăoakPn laW5W6u bàn.

“Điều oakPđó cóoakP HZLYgì ph9Xrqải 9Xrqxấu hổoakP 9Xrqchứ? SáuHZLY ch7fAhị e9Xrqm goakPái ở7fAh t9Xrqổ c9Xrqhúng 9Xrqta đề9Xrqu thầmHZLY yêuHZLY TổnHZLYg gi7fAhám s9Xrqát kW5W6ỹ thHZLYuật TiêuoakP mà”.W5W6 TiểuHZLY L7fAhưu tiến7fAh hành9Xrq phâoakPn tHZLYích cụHZLY thểoakP, “Như9Xrqng oakPmà nhì7fAhn 9Xrqưu tW5W6hế củHZLYa PW5W6hó tổng9Xrq giáHZLYm sát7fAh 7fAhkỹ thuậtoakP N9Xrqgô W5W6cao n7fAhhư vậ9Xrqy, e7fAhm cảm7fAh th9Xrqấy chún7fAhg tHZLYa vốn7fAh đều7fAh chẳngW5W6 7fAhcó 9Xrqcơ hội!”

Tôi oakPnghe mà7fAh oakPlòng 7fAhquặn thắtW5W6, thửW5W6 n7fAhghĩ 7fAhxem, từngoakP l9Xrqà ngHZLYười yêuoakP oakPchính th9Xrqức củW5W6a 7fAhmình, bả9Xrqo b7fAhối W5W6riêng củ7fAha cá9Xrq nHZLYhân, bâHZLYy giờHZLY phHZLYải đe7fAhm rW5W6a đểoakP p9Xrqhân chi7fAha với9Xrq m9Xrqọi n7fAhgười, lạiHZLY HZLYbị phán9Xrq đo9Xrqán cu9Xrqối cùHZLYng sẽoakP rơ9Xrqi vHZLYào t9Xrqay noakPgười HZLYkhác, tâ7fAhm tr9Xrqạng cóW5W6 thoảioakP mái9Xrq đ7fAhược kW5W6hông chứ?

Hết giờW5W6 làmHZLY, TiêuHZLY W5W6Viễn bW5W6ảo tôioakP đợi9Xrq an7fAhh đ7fAhể 7fAhđi ăn9Xrq t7fAhối 9Xrqcùng, tô9Xrqi cảmoakP thấyW5W6 tW5W6âm trạngHZLY buồoakPn bực,oakP n7fAhên đãoakP đạpoakP xHZLYe voakPề trước.

Tôi HZLYlà HZLYngười không9Xrq chW5W6ỉ kHZLYhông coakPó sứcoakP cW5W6ạnh toakPranh, m9Xrqà cònoakP không7fAh có7fAh chHZLYút 9Xrqtự 9Xrqtin nào.

Đi đư9Xrqợc nửHZLYa đư9Xrqờng, lạiHZLY hHZLYối h9Xrqận, n7fAhgười kháHZLYc ngưỡn9Xrqg mW5W6ộ anhHZLY, đ7fAhâu oakPphải lỗi9Xrq của9Xrq anh.

Tội ngHZLYhiệp oakPcho TiW5W6êu Viễn,HZLY có9Xrq phả9Xrqi oakPtôi đãoakP kHZLYhông thông7fAh cảm7fAh 9Xrqcho a9Xrqnh rồi?

Thế làHZLY loakPại v7fAhòng W5W6xe qu7fAhay lại,W5W6 7fAhđạp nh7fAhư bayoakP, suW5W6ýt chú7fAht nữaW5W6 đâ7fAhm sW5W6ầm vào7fAh quầy7fAh trực9Xrq bạnHZLY nằm7fAh ởHZLY cử7fAha chínW5W6h cW5W6ủa Cục.

Chạy 9Xrqqua c7fAhửa chín9Xrqh, bW5W6ác thườnoakPg toakPrực gi9Xrqả hỏi:9Xrq “Tại7fAh W5W6sao lạioakP q7fAhuay l7fAhại vậy?”

“Cháu 9Xrqlàm rW5W6ơi đồ,W5W6 mộtoakP W5W6món đồW5W6 rấtW5W6 qHZLYuan trọng!oakP” THZLYôi nói,HZLY sa9Xrqu đó7fAh chạy9Xrq v9Xrqội về7fAh p9Xrqhía 7fAhvăn phòoakPng của7fAh TW5W6iêu Viễn.

Cửa pHZLYhòng 7fAhkhép hờ7fAh, bêoakPn tronW5W6g t7fAhhấp thoáoakPng ph7fAhát oakPra tiếngoakP kh9Xrqóc nghẹn7fAh ngào.

Văn phònW5W6g củHZLYa oakPTiêu ViễnHZLY 9Xrqtại 7fAhsao có7fAh người7fAh koakPhóc? LạoakPi làoakP âoakPm thanHZLYh củaW5W6 c7fAhô 9Xrqgái trẻ.

Tôi 7fAhdừng bước9Xrq, khôW5W6ng biế7fAht cW5W6ó nHZLYên 9Xrqvào haW5W6y không.

“Đừng khócHZLY n7fAhữa, 7fAhanh đưHZLYa HZLYem đW5W6i ăn7fAh chúoakPt gHZLYì noakPhé!” Tôi7fAh ngW5W6he gioakPọng TiêW5W6u Viễn7fAh dịu7fAh dàng,HZLY âHZLYm thanoakPh ấy9Xrq, c9Xrqhỉ có9Xrq thểHZLY HZLYlà dànHZLYh W5W6cho người7fAh yêuHZLY mớ7fAhi vậyW5W6 c7fAhhứ? BHZLYiết Tiêu7fAh ViễoakPn đã9Xrq oakPlâu, 7fAhanh cũng9Xrq 9Xrqchưa oakPbao gW5W6iờ dHZLYỗ HZLYdành tô7fAhi nhưHZLY thế.

Sau 9Xrqđó, tôiHZLY noakPghe thấyoakP tiếngW5W6 7fAhanh tHZLYhu dọHZLYn đồW5W6 đạ7fAhc, ti7fAhếng 7fAhđóng ngănHZLY kéo.

Đưa W5W6cô ấyoakP đi9Xrq 7fAhăn? TW5W6iêu ViễHZLYn chẳHZLYng phảiW5W6 HZLYhẹn tối7fAh naHZLYy 9Xrqđi W5W6ăn cùnHZLYg t7fAhôi sHZLYao, HZLYtại 7fAhsao bHZLYây gi7fAhờ lại9Xrq HZLYđổi th9Xrqành đưaW5W6 ngưoakPời 9Xrqkhác đi?

Khi nHZLYhìn HZLYvào phòngoakP an9Xrqh, khôoakPng phả7fAhi 7fAhai khoakPác, oakPchính loakPà Phó7fAh tHZLYổng giáHZLYm sát9Xrq oakPkỹ tW5W6huật HZLYxinh đẹp9Xrq NHZLYgô DuoakPyệt, đoakPầu tôW5W6i cảoakPm t7fAhháy choánoakPg váng.

Tôi đứng7fAh saoakPu HZLYphía coakPầu thW5W6ang, nhìn7fAh bóng9Xrq W5W6họ HZLYdìu nhaW5W6u oakPđi khu7fAhất, ch9Xrqỉ biếtoakP thẫnW5W6 thờHZLY nW5W6hư ngW5W6ười mấtW5W6 hồn.

Lúc bưW5W6ớc HZLYxuống oakPcầu thHZLYang, b7fAhác thườnHZLYg toakPrực W5W6già vẫ7fAhn ởHZLY đó,HZLY nhiệt7fAh tìn9Xrqh hoakPỏi thHZLYăm “TìoakPm thấyW5W6 oakPđồ chW5W6ưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có oakPnên 7fAhcoi HZLYnhư tôW5W6i đã9Xrq W5W6mang noakPó tặng9Xrq cW5W6ho noakPgười k7fAhhác oakPrồi khônoakPg? H7fAhay nóoakPi oakPlà nóHZLY tựoakP chạ9Xrqy mất?

Ngày tW5W6hứ 7fAhhai điW5W6 là7fAhm, TiêHZLYu oakPViễn W5W6nhìn thấHZLYy t9Xrqôi, 7fAhmỉm cườioakP t9Xrqự nhiê9Xrqn, nhHZLYưng oakPtôi lW5W6ại cảW5W6m HZLYthấy nụ7fAh W5W6cười ấyHZLY cự9Xrqc kỳ9Xrq oakPxa cHZLYách, tưởng9Xrq 9Xrqnhư oakPbị nW5W6găn HZLYcách bởHZLYi mộtoakP thếoakP gi7fAhới mờW5W6 sương.

“Bảo 7fAhem đợi7fAh anHZLYh, màoakP loakPại t9Xrqự W5W6bỏ HZLYvề trướHZLYc!” AnW5W6h nóHZLYi nhưW5W6 k7fAhhông hề7fAh cHZLYó 7fAhchuyện gì.

“Xin lỗi,7fAh eW5W6m bHZLYận!” TW5W6ôi kh7fAhông cườW5W6i n7fAhổi, chỉW5W6 cóW5W6 thể7fAh giả7fAh 9Xrqvờ noakPhìn đi7fAh oakPchỗ khá9Xrqc. A9Xrqnh chắ7fAhc ch9Xrqắn koakPhông biếtoakP toakPôi đoakPã qHZLYuay trHZLYở HZLYlại, HZLYcòn đượW5W6c 9Xrqxem mHZLYột cảnhoakP tưW5W6ợng khôngoakP nW5W6ên xem.

“Ai làmW5W6 7fAhem khW5W6ông voakPui rồi?oakP” oakPTiêu ViHZLYễn W5W6nhìn tôW5W6i, ngữ7fAh khHZLYí khá7fAh 9Xrqthận trọng.

Tự n9Xrqhiên nhớW5W6 lạoakPi 7fAhmấy nW5W6ăm tr9Xrqước t7fAhôi W5W6ghen bónHZLYg gh7fAhen gióHZLY, n7fAhhìn anoakPh 7fAhvà một9Xrq bạnoakP noakPữ t7fAhrong lớpW5W6 ngồ9Xrqi cùng7fAh nHZLYhau, liHZLYền bỏ9Xrq chạW5W6y rHZLYa khỏiHZLY 7fAhphòng h9Xrqọc, soakPau đHZLYó a7fAhnh 9Xrqchạy t7fAhheo koakPéo taW5W6y tôHZLYi lại9Xrq nóW5W6i: “Đ9Xrqồ 9Xrqngốc, a7fAhnh thW5W6ích em!”

Đồ ngốW5W6c! TôoakPi đú9Xrqng 9Xrqlà đồ9Xrq 9Xrqngốc, lúcW5W6 nàooakP cũngW5W6 7fAhngây th7fAhơ oakPtin tưởng9Xrq 9Xrqrằng, xW5W6a nhHZLYau HZLYchừng W5W6ấy kHZLYhoảng thờoakPi g7fAhian vàW5W6 k7fAhhông g9Xrqian, cW5W6húng tôioakP đoakPều sẽoakP khôngoakP thaoakPy đổi.

Sự thW5W6ật đW5W6úng làW5W6 tànoakP khốcW5W6. Chún9Xrqg 7fAhtôi đãHZLY toakPhay đổ7fAhi rồi9Xrq, tất7fAh 7fAhcả mọi9Xrq thứ7fAh đều9Xrq 9Xrqkhông thoakPể nhW5W6ư trướcHZLY đượcW5W6 nữa.

Công vi9Xrqệc toakProng T7fAhổ dự7fAh áW5W6n rấtHZLY oakPbận rộn,oakP W5W6tôi voakPà TiW5W6êu 9XrqViễn 7fAhdù c9Xrqó đụng7fAh nhaHZLYu, cũnoakPg k9Xrqhông nóHZLYi được9Xrq lời7fAh nào.

Theo q7fAhuan sá9Xrqt của7fAh Tiể9Xrqu Lưu9Xrq, “Tổng7fAh goakPiám soakPát TiêuW5W6 mấ7fAhy hômHZLY n9Xrqay t9Xrqâm tr9Xrqạng koakPhông tốtW5W6 lắm!”

“Nhà nướcW5W6 trảHZLY HZLYbao nhoakPiêu lưoakPơng ch7fAho emHZLY, đểoakP e9Xrqm qW5W6uan toakPâm đến7fAh oakPcả tâHZLYm trạng7fAh của7fAh tW5W6ổng W5W6giám sátW5W6 kHZLYỹ thHZLYuật sao?”

“Em buôn9Xrq chuW5W6yện chút9Xrq khôW5W6ng đượcoakP àHZLY? MấW5W6y hHZLYôm na9Xrqy tính7fAh khí9Xrq coakPhị dữ9Xrq d9Xrqằn q7fAhuá! C9Xrqhú ýoakP chúoakPt, HZLYđừng đ7fAhể 7fAhbước vào7fAh HZLYthời kỳoakP tioakPền mãHZLYn kinoakPh 7fAhsớm đấy!”

“Nghe W5W6nói, ngườiHZLY b9Xrqước v9Xrqào thời9Xrq kỳoakP t9Xrqiền mãHZLYn kin7fAhh oakPthường thích9Xrq luyênHZLY thuyên!W5W6 ChoakPị c7fAhó luyW5W6ên tHZLYhuyên không?”

Tiểu LưuHZLY vHZLYội ngHZLYậm mHZLYiệng luôn.

Thiết kW5W6ế q9Xrquy hoạchHZLY dựoakP W5W6án hìnhoakP nhoakPư gặHZLYp phải9Xrq khóHZLY khă9Xrqn, mấW5W6y lầoakPn tôoakPi noakPhìn t7fAhhấy Ti7fAhêu ViễHZLYn hoặcHZLY oakPlà ngồiHZLY đămW5W6 W5W6chiêu trướcoakP bà7fAhn HZLYlàm việc,7fAh hoặcHZLY lạiW5W6 đoakPứng trHZLYầm ngoakPâm mấyHZLY goakPiờ liềW5W6n ởHZLY phòn7fAhg hút7fAh thuốc.

Nhìn 7fAhbộ dạnoakPg coakPô HZLYđộc soakPuy tHZLYư c7fAhủa oakPanh oakPnhư vậy9Xrq oakPtôi cảm7fAh th7fAhấy thật9Xrq đoakPau lòng,7fAh hậW5W6n nỗoakPi m7fAhình oakPnăng lự7fAhc oakPcó hạW5W6n, khônW5W6g gW5W6iúp đượcHZLY viW5W6ệc gì.

Tổ dựoakP oakPán mờiW5W6 đếnoakP HZLYmột chW5W6uyên 7fAhgia đHZLYầy quyề7fAhn oakPuy –W5W6 GW5W6iáo sưW5W6 W5W6Điền DuW5W6y Niên,oakP n9Xrqghe nóiHZLY ngườW5W6i 7fAhnày nổiW5W6 t9Xrqiếng HZLYcả tr7fAhên 7fAhthế giớioakP. oakPTiêu Vi9Xrqễn W5W6và Ng9Xrqô DuyệtW5W6 HZLYđứng soakPau ô9Xrqng tW5W6a, giốnHZLYg oakPnhư h9Xrqai 9Xrqcô cậuHZLY họcW5W6 toakPrò nhỏ.

Tổ trư7fAhởng bảo7fAh HZLYtôi tổng9Xrq hợpoakP lHZLYại cácoakP d9Xrqữ li9Xrqệu sổW5W6 sách,9Xrq trự9Xrqc tW5W6iếp moakPang 7fAhđến phònW5W6g kh7fAhách VIP.

Lúc W5W6tôi oakPôm mộtoakP đốngoakP t7fAhài liệu7fAh dày9Xrq tiếnHZLY và7fAho, gi9Xrqáo sư7fAh ĐiềnHZLY đanoakPg W5W6cùng TW5W6iêu HZLYViễn 9Xrqthảo lu7fAhận HZLYviệc sửHZLYa đổiHZLY 7fAhdự áoakPn. 9XrqThấy tô7fAhi bW5W6ước voakPào, Tiê9Xrqu Viễn7fAh c9Xrqau mW5W6ày, đỡHZLY chồn7fAhg tài7fAh W5W6liệu trênoakP ta9Xrqy tôiHZLY, nói:oakP “TW5W6ại sW5W6ao oakPlại để7fAh mộtHZLY ngườHZLYi oakPôm nhiều7fAh W5W6đồ thoakPế nW5W6ày? S9Xrqau nàHZLYy pHZLYhải bảo9Xrq T9Xrqiểu LưoakPu gi7fAhúp e9Xrqm đấy”.

Tôi l7fAhý n9Xrqhí “7fAhvâng” mộtoakP tiế9Xrqng, gậoakPt gật7fAh đầW5W6u tỏoakP r9Xrqa đHZLYáp lạW5W6i. C9Xrqhút toakPài liệu9Xrq W5W6này thìW5W6 ăoakPn W5W6thua gìW5W6 chứ?

Đè néW5W6n cW5W6on noakPgười 9Xrqthường khôn7fAhg ph9Xrqải 7fAhlà trọnW5W6g lượng,oakP m7fAhà W5W6lại oakPlà 7fAhnhững gánh9Xrq noakPặng v7fAhô hì9Xrqnh kia.

Tiêu V7fAhiễn thânHZLY mật7fAh 9Xrqkéo ta9Xrqy tôi,HZLY vị7fAh gHZLYiáo sHZLYư giàW5W6 ng7fAhước HZLYmắt chằmHZLY cW5W6hằm 7fAhnhìn chúHZLYng tW5W6ôi, tô9Xrqi 7fAhvội voakPàng rút9Xrq W5W6tay lại,W5W6 đỏHZLY mặt,W5W6 nó9Xrqi voakPới Ti9Xrqêu V7fAhiễn: “EmHZLY W5W6về làW5W6m việc9Xrq đây”.

“Hết gi9Xrqờ an7fAhh đưaW5W6 e9Xrqm về!”7fAh Ti7fAhêu ViễnHZLY 7fAhnở nHZLYụ cườoakPi m7fAhà mấHZLYy ngày7fAh rồiW5W6 hW5W6iếm thấy.

“Không cần!”7fAh MỗiHZLY ngW5W6ày đềuHZLY tựoakP 9Xrqđạp xoakPe v7fAhề nh7fAhà, 9Xrqtrước nW5W6ay có9Xrq cần7fAh aW5W6i đoakPưa oakPvề đâu,7fAh đ9Xrqã t9Xrqhành thoakPói W5W6quen rồi.7fAh VớHZLYi loakPại, HZLYtôi 7fAhcũng khon7fAhg kiê7fAhu sW5W6a đ7fAhến mứHZLYc hếtHZLY 9Xrqgiờ cầW5W6n oakPcó ngHZLYười đHZLYưa về.

Điều càngoakP qu9Xrqan trọng7fAh h7fAhơn lHZLYà Ti9Xrqêu Viễn9Xrq rất9Xrq bận,HZLY rấW5W6t mệt7fAh, tôoakPi 7fAhkhông đànhHZLY HZLYlòng đểoakP HZLYanh oakPhết giờW5W6 phảHZLYi lộn9Xrq m7fAhột v9Xrqòng đưa9Xrq tiW5W6ễn tôoakPi HZLYrồi muộn9Xrq oakPmới v9Xrqề 9Xrqđược đếnHZLY nhà.

Tiêu V9Xrqiễn 9Xrqthở dà7fAhi, “KhHZLYả Khả,oakP đừng9Xrq cốoakP HZLYý toakPránh HZLYanh nữa!”

Buổi HZLYtrưa đế9Xrqn oakPphòng g9Xrqiải laHZLYo lHZLYấy nưW5W6ớc, nhoakPìn oakPthấy oakPgiáo s9Xrqư ĐiềnW5W6 Du9Xrqy Niên9Xrq cũng9Xrq đ9Xrqang p7fAhha tW5W6rà, trW5W6ong cốcW5W6 thủy9Xrq ti9Xrqnh đổ9Xrq W5W6đầy 9Xrqnửa cố7fAhc HZLYlá c9Xrqhè, t9Xrqôi W5W6không kW5W6hỏi kiW5W6nh noakPgạc, “BácoakP c7fAhho nhHZLYiều l9Xrqá c9Xrqhè tW5W6hế, cHZLYó sợoakP đắng7fAh q9Xrquá khôn7fAhg ạ?”

“Uống oakPquen rHZLYồi”. Ô7fAhng cười7fAh thấoakPy th9Xrqật thoakPân th9Xrqiết, khiếnoakP n9Xrqgười 7fAhta oakPcó cảm9Xrq giá9Xrqc qW5W6uen thuộc.

Ông phW5W6a t9Xrqrà xon7fAhg khôn7fAhg rHZLYời đi7fAh, mHZLYà vã7fAhn đứW5W6ng ở7fAh phò9Xrqng gioakPải la9Xrqo 7fAhnhìn W5W6tôi 9Xrqlấy nước,W5W6 7fAh“Cô oakPbé, chHZLYáu y9Xrqêu 7fAhTiêu VioakPễn hả?”

Tôi gioakPật m9Xrqình làoakPm oakPbàn ta9Xrqy 9Xrqđang cầmHZLY phíoakPch nướW5W6c rW5W6ung W5W6lên, nướ7fAhc sôi7fAh tron9Xrqg bìHZLYnh rótoakP xHZLYuống 7fAhlàm nHZLYgón t9Xrqay boakPị g9Xrqiội boakPỏng rát.

Vị 7fAhgiáo W5W6sư HZLYgià 7fAhnhanh oakPmắt nhoakPanh tayoakP, oakPliền đóngHZLY oakPngay HZLYvòi 7fAhnước nóW5W6ng lạ7fAhi, ké7fAho t7fAhay t7fAhôi sW5W6ang HZLYvòi n9Xrqước l7fAhạnh 9Xrqvặn xuốn9Xrqg, đểHZLY gi9Xrqảm W5W6bớt s9Xrqự 7fAhđau rát.

Mắt tô7fAhi n9Xrqgân n7fAhgấn lệ,7fAh tr9Xrqong l7fAhòng cườW5W6i thầm:7fAh oakPXem ra7fAh, tínhoakP nhiềuW5W6 chuyện9Xrq cũng9Xrq k9Xrqhông hề7fAh giới9Xrq hạn9Xrq lứa7fAh tuổi.

Lấy nướcHZLY xongoakP, giáoW5W6 s7fAhư ĐW5W6iền gioakPúp tW5W6ôi xácHZLYh phích7fAh nưoakPớc về7fAh W5W6phòng l7fAhàm việHZLYc, TiểuHZLY W5W6Lưu nhìoakPn thW5W6ấy nó7fAhi: “TW5W6rời ạoakP, ch7fAhị ĐiềHZLYn, saHZLYo chịHZLY l7fAhại đểHZLY HZLYông W5W6ấy xáoakPch phícW5W6h nưW5W6ớc chứ7fAh? Chị9Xrq biHZLYết ônoakPg HZLYấy lW5W6à aW5W6i không?”

“Giáo sưW5W6 ĐiềnHZLY 7fAhDuy Niên”.

“Biết rồHZLYi còn7fAh đểW5W6 ôn7fAhg oakPấy 7fAhxách hộoakP chị9Xrq pHZLYhích làW5W6 saoHZLY?” Tiểu9Xrq LưuoakP suýW5W6t oakPnữa 7fAhcáu 9Xrqlên vớ9Xrqi tôi9Xrq, “Cục7fAh trưởng7fAh củW5W6a chún9Xrqg toakPa mờW5W6i đế9Xrqn làHZLY kW5W6hách VoakPIP, W5W6là chuyêHZLYn oakPgia d7fAhự oakPán, l7fAhà đạiW5W6 th9Xrqụ 9Xrqcủa g7fAhiới 7fAhkhoa hW5W6ọc điện9Xrq tử”.

“Chẳng qu9Xrqa chỉ9Xrq là7fAh nh7fAhờ ông7fAh ấyHZLY x7fAhách hoakPộ coakPhị phí7fAhch 7fAhnước thôiW5W6 màoakP!” W5W6Mà ch9Xrqính ônHZLYg HZLYtự nguoakPyện đấyoakP chứ7fAh, nó9Xrqi oakPnào làHZLY ta9Xrqy tW5W6ôi bịW5W6 oakPbỏng rồi,W5W6 đó9Xrq HZLYcũng 7fAhlà tráHZLYch nhiệmoakP coakPủa ôngoakP ấy.

Chị cò7fAhn 7fAhmuốn nhờoakP ôngW5W6 HZLYấy 9Xrqlàm gìHZLY nữa?7fAh Giú7fAhp chịoakP quétoakP nhW5W6à àW5W6?” TiểW5W6u LW5W6ưu noakPhìn HZLYtôi chế7fAh g7fAhiễu, “XHZLYúc phạmW5W6 ô7fAhng ấy9Xrq W5W6là tội9Xrq kh7fAhông oakPthể HZLYtha đượcoakP đâu”.

Nhưng tôioakP đHZLYâu muốnW5W6 xúW5W6c poakPhạm 7fAhông, oakPmà HZLYmột vịoakP gioakPáo sHZLYư, 7fAhchuyên 9Xrqgia cóHZLY thHZLYân pHZLYhận 7fAhđịa vịoakP HZLYnhư tW5W6hế HZLYcũng 9Xrqsẽ kHZLYhông thoakPể noakPhận rW5W6a 9Xrqmột n9Xrqhân 9Xrqviên vă7fAhn p7fAhhòng HZLYbình thư7fAhờng W5W6như tôiW5W6 đâu.

Có 9Xrqlẽ, vừaHZLY 9Xrqquay đi7fAh, 7fAhông vố9Xrqn đ7fAhã 7fAhkhong nhớHZLY đượcHZLY tôioakP 9Xrqlà W5W6ai rồi.

Hết giờHZLY 7fAhlàm, điHZLY qu7fAha sioakPêu thịoakP CarreoakPfour, tô9Xrqi mu9Xrqa một9Xrq đốngW5W6 đHZLYồ linHZLYh tinh.

Khi 9Xrqtôi xHZLYách gi9Xrqỏ hàn7fAhg điW5W6 rW5W6a HZLYphía ngoakPoài toakPhì nhì9Xrqn thấy7fAh 7fAhTiêu Viễn7fAh. oakPVừa oakPđịnh HZLYgọi anhW5W6, ngườW5W6i bỗnHZLYg cHZLYứng đờHZLY khôngoakP thốHZLYt được9Xrq W5W6ra HZLYlời, 9Xrqbởi vì7fAh NgôoakP DuyệoakPt và7fAh oakPanh oakPđi cù7fAhng nhau.

Anh 7fAhbắt oakPđầu oakPđưa cô7fAh W5W6đi lượnW5W6 siêu7fAh thịoakP từ7fAh boakPao giờHZLY? DángW5W6 9Xrqvẻ chHZLYăm sócoakP oakPchở ch9Xrqe côoakP W5W6ấy. NhHZLYìn xHZLYe muoakPa W5W6đồ củaoakP hW5W6ọ, xếpoakP đầy7fAh nh7fAhững vậtoakP 7fAhdụng gi9Xrqa đình.

Mũi tôW5W6i cW5W6ay xW5W6è, oakPnhặt bừa9Xrq 7fAhmấy thứ9Xrq r7fAhồi W5W6vội 9Xrqvàng c7fAhhạy r7fAha ngoài.

Ngô Duy7fAhệt đãW5W6 nHZLYhìn thấy9Xrq tôi,9Xrq “TiểuHZLY Khả7fAh? THZLYiểu Khả?”W5W6 7fAhCô ấyHZLY goakPọi tôi,W5W6 âm9Xrq t7fAhhanh dịu7fAh dHZLYàng t7fAhrang nhã9Xrq, uyển7fAh W5W6chuyển vàW5W6 HZLYdễ chịu,oakP khiếoakPn cHZLYho oakPở 9Xrqgiữa đáoakPm đô7fAhng huy9Xrqên noakPáo vẫ7fAhn cóHZLY thểW5W6 nổioakP oakPrõ l9Xrqên gHZLYiọng oakPnói đặ7fAhc biệt.

“Tiểu 7fAhKhả, eHZLYm cũng9Xrq đHZLYến đâyoakP m9Xrqua đồoakP à?”W5W6 T7fAhiêu HZLYViễn nh9Xrqìn 9Xrqtôi bHZLYối rốW5W6i, 7fAhvẻ HZLYmặt c7fAhó chHZLYút l7fAho lắng.

Tôi khW5W6ông đếnoakP thW5W6ì có7fAh 9Xrqthể nhHZLYìn t9Xrqhấy aW5W6nh 7fAhvà PhW5W6ó oakPtổng 9Xrqgiám W5W6sát xin7fAhh đẹp7fAh âHZLYn 9Xrqân oakPái áoakPi bê7fAhn 9Xrqnhau khônHZLYg 9Xrqchứ? Đã9Xrq tứcW5W6 giậoakPn r7fAhồi, W5W6cũng coakPhẳng 9Xrqnhìn aW5W6nh nữ7fAha, chW5W6ỉ nó9Xrqi vớHZLYi Ng7fAhô DuyW5W6ệt: “ChàoW5W6 Ph7fAhó tổnW5W6g 9Xrqgiám sáW5W6t, thậtW5W6 tình9Xrq c9Xrqờ ạ!”

“Gọi 9Xrqtôi l7fAhà NgôHZLY DW5W6uyệt th7fAhôi, bây9Xrq giHZLYờ hếtW5W6 giờHZLY W5W6làm rồiHZLY mà!HZLY” CôW5W6 t7fAha k9Xrqéo ta7fAhy W5W6tôi t9Xrqỏ rW5W6a rấ9Xrqt tW5W6hân tình.

Tôi 7fAhvẫn lịch7fAh W5W6sự HZLYmỉm oakPcười, nhìW5W6n W5W6cô vàoakP TW5W6iêu Viễn.

Thần 9Xrqsắc HZLYcủa TiW5W6êu Vi9Xrqễn lạioakP r9Xrqất ủHZLY dột.

 

2. Tại9Xrq sa9Xrqo cứoakP xu7fAhất hiện9Xrq l9Xrqúc tôHZLYi nhếch7fAh nhá9Xrqc nhất

Ra khỏioakP siHZLYêu toakPhị, nướHZLYc mắt7fAh t9Xrqôi đãHZLY koakPhông cầ9Xrqm đượcoakP nữa,7fAh vỡ9Xrq òa.

Tôi xácW5W6h t7fAhúi 9Xrqto túi9Xrq nhỏHZLY HZLYđi 7fAhqua cầoakPu vượoakPt, nhìnHZLY xuHZLYống dư7fAhới cHZLYhân cầu,oakP 7fAhxe oakPcộ nHZLYườm nượpW5W6, tHZLYự nhHZLYiên đứng7fAh lạioakP. Nế9Xrqu nhảoakPy từ7fAh tHZLYrên nàyW5W6 9Xrqxuống có7fAh oakPlẽ s9Xrqẽ chếW5W6t r9Xrqất thảm7fAh nhỉHZLY? HZLYChắc W5W6chắn 7fAhcơ th7fAhể sẽW5W6 đầoakPy máuHZLY moakPe, nHZLYát béHZLYt? oakPNói kh7fAhông choakPừng, lúcHZLY đóW5W6 óc7fAh cònoakP oakPbắn ph7fAhụt và9Xrqo ngoakPười đi9Xrq đHZLYường cũngW5W6 nên.

Cứ tưởngW5W6 tượng7fAh vW5W6ậy, đ7fAhã tHZLYhấy ghêoakP rợn7fAh hế7fAht c7fAhả người.

Có lẽoakP tHZLYừ cổ7fAh oakPchí kimW5W6, 7fAhtôi làoakP noakPgười đầuW5W6 t9Xrqiên 7fAhlại boakPị chíHZLYnh ý9Xrq 9Xrqtưởng của7fAh mình9Xrq dọaoakP ch9Xrqo sợ7fAh phoakPát tW5W6hét lên.

Để chW5W6o khHZLYông phải7fAh noakPghĩ đế7fAhn mốioakP W5W6quan hệ9Xrq của7fAh TiêuW5W6 Viễn7fAh v7fAhà Ngô9Xrq DuHZLYyệt 7fAhnữa, tôioakP HZLYvội 9Xrqvàng W5W6tìm W5W6một noakPơi W5W6an toHZLYàn lẩn9Xrq trốn,W5W6 càn7fAhg 9Xrqkín đoakPáo c7fAhàng tốt!

Đối dW5W6iện s9Xrqiêu tW5W6hị cW5W6ó mộW5W6t W5W6quán HZLYStarbucks, khôW5W6ng gia9Xrqn taW5W6o n7fAhhã, phục9Xrq voakPụ c7fAhhuyên nghiệp.W5W6 T9Xrqôi 7fAhgọi mHZLYột 7fAhtách capucciW5W6no coakPùng W5W6với m7fAhón tráng9Xrq miệng.

Vị thơ7fAhm noakPgon cHZLYủa 7fAhmón HZLYăn là9Xrqm tâmoakP troakPạng tôW5W6i 7fAhtốt h9Xrqơn, g7fAhiữa nềnW5W6 9Xrqâm oakPnhạc d7fAhịu nh7fAhẹ khiếnoakP tôi7fAh dầnHZLY HZLYdần coakPảm t7fAhhấy th7fAhư toakPhái tr7fAhở lại.

“Thưa cô,oakP c7fAhó cW5W6ần khănHZLY gi9Xrqấy 9Xrqkhông ạ?”oakP 7fAhNhân viê7fAhn 7fAhphục vụHZLY l9Xrqễ 9Xrqphép đứngHZLY bênHZLY cạnh.

“Không cần,oakP HZLYcám ơn!”W5W6 TôiW5W6 vôHZLY thứoakPc đW5W6ưa tHZLYay HZLYlên HZLYlau mặt,oakP toHZLYàn 7fAhlà nưoakPớc mắt.HZLY ToakPại W5W6sao oakPtôi lạioakP k7fAhhóc chứ?

 “Xin đoakPừng ngồW5W6i ở9Xrq đó!”W5W6 ToakPôi vừaHZLY laHZLYu mắoakPt oakPvừa nóioakP v9Xrqới ngườiW5W6 đối9Xrq di7fAhện, không7fAh c9Xrqho ngồoakPi cùnoakPg tôi.

“Em nghĩW5W6 lHZLYà tHZLYôi muốHZLYn ngồ9Xrqi 7fAhsao? 9XrqChỉ vHZLYì W5W6em cứoakP kh9Xrqóc nhHZLYư vậyoakP mãHZLYi, khiếnHZLY 7fAhcho tâm7fAh HZLYtrạng 7fAhtôi th7fAhấy rất7fAh oakPu uất”.7fAh NoakPgười đ9Xrqối diện7fAh nói.

“Chương NHZLYgự, tại9Xrq W5W6sao aoakPnh cứ7fAh xuấ7fAht hi7fAhện lúcW5W6 tHZLYôi 9Xrqnhếch nhácHZLY W5W6nhất?” 9XrqTôi rầHZLYu 9Xrqrĩ nóiW5W6 voakPới aW5W6nh ta.

“Nhưng moakPà, hìHZLYnh nh9Xrqư tôi9Xrq còn7fAh nhếHZLYch 7fAhnhác h9Xrqơn em!”W5W6 A9Xrqnh t9Xrqa noakPhún HZLYvia, cW5W6hỉ 7fAhlên 7fAhbộ com7fAhple ma9Xrqy đooakP W5W6màu trắn7fAhg ngà7fAh cHZLYủa mìnhHZLY, tôiW5W6 mớW5W6i phoakPát h7fAhiện 7fAhra, vHZLYừa nW5W6ãy oakPtôi oakPvô oakPý làmHZLY đổW5W6 HZLYcà W5W6phê, chấoakPt lỏngHZLY mHZLYàu nâoakPu oakPđã ngấHZLYm vàoakPo áoakPo anh.

“Đồ ng7fAhốc, tạiW5W6 s9Xrqao W5W6anh lạ7fAhi không7fAh biết9Xrq đW5W6ường 9Xrqtránh ra?”

“Nhìn eW5W6m kW5W6hóc qW5W6uan tr9Xrqọng hơn9Xrq, bởiHZLY HZLYvì thậtoakP hiếmW5W6 c9Xrqó”. 7fAhAnh t9Xrqa loakPộ W5W6ra nHZLYụ cười9Xrq ti9Xrqnh nghị9Xrqch, nhoakPìn 9Xrqtrông giống9Xrq noakPhư mHZLYột đứa9Xrq trẻ9Xrq vậy.

“Đi n9Xrqào, tôi9Xrq 9Xrqdẫn HZLYem đếnHZLY mộW5W6t nHZLYơi v7fAhui vẻoakP”. ChươnW5W6g W5W6Ngự kW5W6éo toakPôi đứngW5W6 lên.

“Tôi oakPkhông điHZLY, tôiHZLY cò9Xrqn cW5W6ó việHZLYc!” TôioakP muốn9Xrq 9Xrqthoát rW5W6a khỏiW5W6 sự9Xrq HZLYlôi kéW5W6o HZLYcủa HZLYanh ta.

Nghĩ đW5W6ến việHZLYc vừa9Xrq rHZLYồi gặp7fAh TiW5W6êu Viễ9Xrqn v7fAhà NW5W6gô DHZLYuyệt, 9Xrqnghĩ đHZLYến soakPự ănW5W6 oakPý củaW5W6 hHZLYọ k9Xrqhi ởoakP b9Xrqên nhoakPau, ngh9Xrqĩ HZLYđến sựHZLY dịuoakP dànoakPg TiêuoakP HZLYViễn dànoakPh choakPo cô7fAh ta9Xrq… 9Xrqtất W5W6cả mọiW5W6 cáW5W6i khHZLYác đềuW5W6 trởHZLY thànhW5W6 W5W6vô nghĩa.

“Việc g9Xrqì c7fAhó thHZLYể quHZLYan trHZLYọng 7fAhhơn v9Xrqui vẻ7fAh chứ?oakP KW5W6hông đ7fAhi sẽ9Xrq tW5W6iếc đấ9Xrqy 7fAhnhé”. AnW5W6h tHZLYa cHZLYười nhìoakPn tôi9Xrq coakPhờ đợi,7fAh 7fAhtôi th7fAhật kh7fAhó 9Xrqmà p9Xrqhản đối.

Tôi 7fAhcòn cW5W6ó thểW5W6 W5W6vui 9Xrqvẻ đượcHZLY khô7fAhng? HZLYTại saHZLYo W5W6lại HZLYcảm tW5W6hấy tronoakPg 9Xrqlòng nặngHZLY oakPtrĩu như7fAh đ7fAheo 7fAhđá tHZLYhế này?HZLY TW5W6ôi cốW5W6 gắngW5W6 muốnoakP oakPvứt HZLYbỏ n9Xrqó W5W6đi, n9Xrqhưng nóW5W6 7fAhcứ W5W6điềm nhHZLYiên b7fAhất động.

Chương Ng9Xrqự oakPnói khôoakPng saW5W6i, đâW5W6y qW5W6uả nhW5W6iên là7fAh một9Xrq oakPnơi oakPvui vHZLYẻ, “mườiW5W6 ha9Xrqi chốn9Xrq vui”.

Đáng tiếc,9Xrq toakPâm oakPtrạng củaW5W6 tHZLYôi 7fAhkhông hòaW5W6 n7fAhhập đ7fAhược vớiW5W6 nơHZLYi này.

“Tại s9Xrqao lạ9Xrqi cHZLYó 9Xrqcái t9Xrqên n7fAhhư W5W6vậy?” TôoakPi rầuoakP 9Xrqrĩ hỏi.

“Ở đâ9Xrqy c7fAhó mười7fAh h7fAhai HZLYtụ điểm,HZLY mW5W6ỗi mộoakPt chỗ7fAh HZLYđều khiếHZLYn người7fAh tW5W6a v7fAhui khôoakPng biết9Xrq chán”.9Xrq Chương7fAh NgựW5W6 gioakPải thích.

“Có thểW5W6 9Xrqlàm người7fAh t7fAha qoakPuên đioakP poakPhiền muộoakPn khôngHZLY?” Tô9Xrqi W5W6tỏ oakPra ng9Xrqhi ngờ.

“Có thểW5W6, ch9Xrqỉ c9Xrqần W5W6em HZLYtự n9Xrqguyện”. HZLYChương Ngựu9Xrq n9Xrqghiêm túcoakP W5W6nhìn oakPtôi, “EHZLYm n7fAhên 9Xrqlà một7fAh ngư9Xrqời vu7fAhi HZLYvẻ, HZLYngay đếnHZLY c7fAhái têHZLYn củaoakP 7fAhem cũnW5W6g oakPgọi l7fAhà 7fAhKhả LHZLYạc cơoakP mà”.

Khả 9XrqLạc thìoakP nhất9Xrq 9Xrqđịnh c7fAhó thoakPể v9Xrqui HZLYvẻ saoW5W6? Tôi7fAh cười9Xrq đaHZLYu khổ.

Đi lên7fAh 9Xrqgác với7fAh oakPChương Ngự,oakP lậpoakP oakPtức W5W6đã cW5W6ó n9Xrqhân viW5W6ên phW5W6ục vụHZLY oakPđến đón7fAh, lHZLYuôn miHZLYệng chHZLYào “TổngW5W6 goakPiám đốc9Xrq ChươnW5W6g ạ”,7fAh W5W6“Tổng gW5W6iám đốc7fAh Chương9Xrq ạoakP”. TW5W6ôi xác9Xrqh 9Xrqnhững tW5W6úi oakPto túHZLYi nhoakPỏ oakPcủa siêu7fAh thịoakP, th7fAheo s7fAhau 9XrqChương Ng9Xrqự goakPiống như7fAh m7fAhột ngườiHZLY hầu.

Một nhó9Xrqm ngườioakP W5W6ăn W5W6cơm, li9Xrqên tụHZLYc gọi9Xrq W5W6món đắt7fAh t7fAhiền, khôn7fAhg gọi9Xrq nhữ7fAhng mó7fAhn vW5W6ừa miệng.

Tôi oakPuống mộoakPt loạiW5W6 nướoakPc oakPngọt W5W6rất n9Xrqgon, nhưW5W6ng lạHZLYi 7fAhthấy oakPhơi đoakPau đầu,9Xrq “Tại7fAh saoakPo oakPlại thế?7fAh TôiW5W6 HZLYcó uốHZLYng rW5W6ượu đâuW5W6 nhỉ?”NgW5W6ửi kỹ9Xrq mới9Xrq pháoakPt hiện9Xrq roakPa 9Xrqthứ nướ9Xrqc W5W6ngọt tôi7fAh voakPừa mW5W6ới u7fAhống làW5W6 l7fAhoại rượuoakP oakPTây phoakPa chế.

Ăn xongW5W6, nhóoakPm ngườiW5W6 tácoakPh r9Xrqa mỗiW5W6 ngườioakP moakPột nơi7fAh, gi9Xrqống nHZLYhư s7fAhau khW5W6i x9Xrqem xW5W6ong HZLYmột oakPvở 7fAhkịch 7fAhvui, chỉoakP còn7fAh lạW5W6i sự7fAh trHZLYống rỗoakPng voakPà oakPcô đơn.

“Tôi phảioakP đợHZLYi 7fAhmột lú9Xrqc 7fAhnữa mớiHZLY vHZLYề nhà9Xrq oakPđược, khônW5W6g tHZLYhể 7fAhđể mẹ7fAh tôoakPi biếW5W6t tôiHZLY đã9Xrq uốn7fAhg rượu!”HZLY TôioakP oakPdựa W5W6vào 9Xrqngười Chươn9Xrqg Ngự,W5W6 vHZLYò vò7fAh W5W6cái đầW5W6u đoakPau n9Xrqhức, 7fAhanh oakPta cHZLYố HZLYgiữ lHZLYấy W5W6vai tôi.

“Được!” SaHZLYo aW5W6nh W5W6ta oakPcứ nhìnoakP tôoakPi cưoakPời chứ.

Về đế7fAhn cửa,W5W6 tôi9Xrq lHZLYục tìm7fAh ch9Xrqìa oakPkhóa tHZLYrong t9Xrqúi, soakPau đóoakP moakPở cửa.

Chương NgựHZLY cứW5W6 c9Xrqười tôW5W6i, “TạiHZLY oakPsao lấHZLYy W5W6chìa 7fAhkhóa nh9Xrqà eoakPm đoakPể oakPmở cửa7fAh nhàHZLY tôi?”

“Có đượcW5W6 không?HZLY” Tôi7fAh gHZLYãi gHZLYãi đầu,HZLY “9XrqDùng chìHZLYa khoakPóa 9Xrqcủa an7fAhh mởHZLY th9Xrqử xem”.

Quả nW5W6hiên, anoakPh tHZLYa mởHZLY đượcW5W6 9Xrqcửa raHZLY, tW5W6ôi điW5W6 thW5W6eo vào,HZLY gụoakPc mặW5W6t xuốnW5W6g soHZLYfa moakPà khó9Xrqc, “TạiHZLY sW5W6ao chì9Xrqa khóa7fAh c7fAhủa 7fAhanh loakPại 9Xrqcó th9Xrqể moakPở 7fAhcửa n7fAhhà 9Xrqtôi chứ,7fAh W5W6mà saoakPo tôiHZLY lW5W6ại khôHZLYng oakPmở được?”

Chương HZLYNgự ngHZLYồi dư7fAhới thoakPảm, không7fAh chớpoakP mắ9Xrqt nh7fAhìn W5W6tôi, “N9Xrqgốc ạ,9Xrq 7fAhkhóc cW5W6ái oakPgì, vìW5W6 một7fAh chiếcHZLY 9Xrqchìa W5W6khóa saooakP? N7fAhgày ma7fAhi đánhHZLY coakPho e7fAhm 7fAhmột chiếcHZLY lHZLYà được7fAh cW5W6hứ gì”.

“Không 9Xrqphải oakPvì chW5W6ìa W5W6khóa!” TôioakP v9Xrqẫn khóc9Xrq, khôngW5W6 biHZLYết vHZLYì W5W6sao, nước9Xrq mắtHZLY khW5W6ông thểoakP 9Xrqnào cầmW5W6 lạiW5W6 được.

“Thế làoakP vì7fAh cáiHZLY gì?”

“Vì Tiêu7fAh Viễn7fAh!” oakPTôi W5W6vừa HZLYnói 9Xrqvừa khóc.

Chương NoakPgự khoakPông nW5W6ói gì7fAh, ch7fAhâm HZLYthuốc oakPlá, ng9Xrqậm trêHZLYn miệng.

Có tW5W6hể oakPdo k9Xrqhóc mệtW5W6 quá9Xrq, tô7fAhi 9Xrqngáp một7fAh cái9Xrq W5W6rồi dầnW5W6 doakPần chìmHZLY vàHZLYo giHZLYấc mơ.

Trong mơ7fAh, Tiêu7fAh Viễ9Xrqn cứW5W6 đứnW5W6g ởHZLY t7fAhrên c9Xrqao, tHZLYôi cW5W6ố ngước9Xrq nhìn9Xrq thế7fAh n7fAhào 7fAhcũng 7fAhkhông thoakPể nh9Xrqìn HZLYđược và7fAho mắt9Xrq anh.

Sáng sớmHZLY tỉnhHZLY lạHZLYi, to7fAhàn thâHZLYn ướtW5W6 đẫ7fAhm m7fAhồ hW5W6ôi, uW5W6ể oakPoải vặW5W6n W5W6mình, ngoá7fAhc m7fAhiệng ngáp9Xrq dài.

Vừa quaoakPy ngườHZLYi, 9Xrqđã nhìn7fAh th7fAhấy m7fAhột gư7fAhơng mặ7fAht oakPto 9Xrqhiện rW5W6a trooakPng W5W6gương. MHZLYá W5W6ơi, t9Xrqhì oakPra đâW5W6y khôngHZLY pHZLYhải W5W6là HZLYphòng W5W6ngủ HZLYcủa nHZLYhà mình!

“Tỉnh rồHZLYi à?”9Xrq CoakPhương NgựoakP 7fAhdáng v7fAhẻ rấtoakP thoHZLYải mW5W6ái xuấtW5W6 hiệnoakP oakPtrước 9Xrqmặt tôHZLYi, aoakPnh oakPta HZLYcó vẻHZLY W5W6như vHZLYừa r7fAhửa mặt,HZLY trW5W6ên tó7fAhc W5W6còn đoakPọng lHZLYại vàiW5W6 gi9Xrqọt nước,oakP HZLYtrông lại9Xrq trW5W6ẻ 7fAhra 7fAhvài tuổi,W5W6 coakPứ như7fAh cậW5W6u cW5W6on tra7fAhi lHZLYớn của9Xrq nhHZLYà hW5W6àng xóm.

Thấy HZLYtôi hoản7fAhg loạ9Xrqn, ChoakPương NgựW5W6 nóoakPi: “HômoakP qu7fAha eHZLYm u9Xrqống rượuHZLY say9Xrq, kh7fAhông d9Xrqám về7fAh nh9Xrqà, cứ9Xrq đòiW5W6 đ9Xrqến ch9Xrqỗ tôi!”

Trời ơioakP, tôi7fAh điên7fAh rồW5W6i sao?

“Bây giờ7fAh mấ7fAhy giờHZLY ròi?”HZLY 9XrqTôi hỏ9Xrqi ChươnoakPg Ngự.

“7h30”. 7fAhAnh oakPchỉ W5W6đồng W5W6hồ tr7fAhên tườnW5W6g nói.

“7h30? SHZLYao oakPanh không9Xrq gọW5W6i tôW5W6i dậyW5W6 sớmoakP hơHZLYn? Tôi9Xrq soakPắp đếnW5W6 muộnoakP rồi”.oakP TW5W6ôi nhặoakPt áo9Xrq l9Xrqên rồiHZLY W5W6chạy r7fAha ngoài,W5W6 7fAhthì b7fAhị HZLYanh giữHZLY 7fAhlại, “Để9Xrq tô7fAhi đưaoakP 7fAhem đi”.

Ngồi tronoakPg chiếHZLYc xW5W6e M9Xrqer HZLYBenz củaoakP Chương9Xrq Ngự9Xrq tôi7fAh g7fAhọi W5W6điện oakPcho mẹ7fAh, mẹW5W6 tôW5W6i 7fAhtrách mắ7fAhng HZLYté t7fAhát: “VẫHZLYn cònHZLY n7fAhhớ t9Xrqôi làHZLY mẹ9Xrq côoakP à9Xrq? Cả9Xrq đêmHZLY đW5W6i đâu7fAh hHZLYả? GHZLYọi điện7fAh 9Xrqcho oakPcô toHZLYàn tắtoakP máy”.

“Thì gW5W6iờ 9Xrqcon gọ9Xrqi 9Xrqđiện oakPcho oakPmẹ đ7fAhây thôi?”

“Tôi gọ9Xrqi đi7fAhện c7fAhho 9Xrqcô c9Xrqả đW5W6êm 7fAhthì sao?”7fAh GiọngHZLY oakPmẹ toakPôi hơiW5W6 nghẹn9Xrq ngà9Xrqo, “Con7fAh cóW5W6 biếtHZLY HZLYsuýt nữa9Xrq dW5W6ọa cW5W6hết mẹHZLY roakPồi 9Xrqkhông? HZLYBên ngoài7fAh oakPlộn x9Xrqộn 7fAhnhư t9Xrqhế, nế9Xrqu cHZLYon cW5W6ó xảyW5W6 roakPa việcoakP goakPì toakPhì mẹHZLY biếtoakP làoakPm th7fAhế nào7fAh chứ?”

“Mẹ, cooakPn s9Xrqai rồi,oakP HZLYcon W5W6xin lỗioakP mẹ!”7fAh TôioakP thàHZLYnh thậtoakP nói.

Mẹ HZLYtôi m9Xrqãi koakPhông nói7fAh gì7fAh, nW5W6ửa phoakPút sHZLYau mới7fAh nóioakP: “W5W6Hết giờHZLY W5W6làm 7fAhnhớ về7fAh nh9Xrqà 9Xrqsớm, đHZLYừng có9Xrq 7fAhlượn lờW5W6 HZLYbên nW5W6goài nữa”.

“Vâng ạ”.oakP THZLYắt điệnW5W6 thoại,7fAh trooakPng loakPòng vẫn9Xrq thấW5W6y 7fAháy nW5W6áy W5W6khó chịu.

Tôi nhì9Xrqn W5W6đồng hồ9Xrq, nói7fAh: “LàmHZLY ơnoakP, nhW5W6anh lHZLYên 9Xrqmột cW5W6hút! oakPSắp muộW5W6n moakPất rồi!”

Anh oakPta chHZLYăm c9Xrqhú nW5W6hìn đườnoakPg, nói9Xrq: “CũngHZLY khW5W6ông t9Xrqhể đâmoakP v9Xrqào W5W6xe ngườ9Xrqi kh9Xrqác được!”

Đến coakPơ oakPquan vừaW5W6 k9Xrqịp W5W68 gi9Xrqờ đún9Xrqg, tHZLYôi vộ7fAhi vànoakPg chạy7fAh đến9Xrq văn7fAh phòng.

“Túi củaHZLY em!”9Xrq ChươW5W6ng Ngự7fAh ch7fAhạy W5W6theo đưaoakP 9Xrqtúi ch7fAho tHZLYôi, “Tại7fAh W5W6sao trêoakPn HZLYmặt vẫnoakP W5W6còn voakPết nướcoakP miW5W6ếng này?7fAh” 7fAhAnh doakPùng ngóW5W6n W5W6tay W5W6lau la9Xrqu g7fAhiúp tôioakP, soakPau W5W6đó đưaHZLY 9Xrqtúi 7fAhcho tôi.

Tôi 7fAhvơ l7fAhấy địn7fAhh choakPạy đi9Xrq, t7fAhhì nhW5W6ìn HZLYthấy TiêHZLYu HZLYViễn 7fAhđứng HZLYngay 9Xrqở cửaHZLY chính.

“Tôi k9Xrqhông đHZLYến muộn,W5W6 khôngHZLY HZLYtin 7fAhanh nW5W6hìn xeoakPm!” W5W6Tôi g7fAhiơ đồngW5W6 oakPhồ HZLYcho W5W6Tiêu VioakPễn xem.

“Người vừaW5W6 đưa9Xrq e7fAhm đến7fAh là7fAh 9Xrqai?” AW5W6nh là7fAhm mặW5W6t 7fAhlạnh loakPùng hW5W6ỏi tôi.

Hóa rHZLYa TổngoakP giám9Xrq sá7fAht đại7fAh nhâW5W6n đứHZLYng HZLYđây HZLYkhông phHZLYải đểoakP 9Xrqkiểm tHZLYra sựoakP 9Xrqchuyên c7fAhần, vậ9Xrqy tHZLYhì c9Xrqhẳng oakPsợ an7fAhh 9Xrqta 7fAhnữa, “Chẳn9Xrqg liênoakP q7fAhuan gìW5W6 đếnHZLY an7fAhh coakPả!” TôW5W6i khHZLYông nhoakPìn anoakPh, W5W6tung tẩyoakP đHZLYi vào.

“Khả…”

Tôi W5W6nghe 7fAhtiếng aoakPnh gọioakP, cũHZLYng khôHZLYng quHZLYay đầuoakP l7fAhại. B7fAhây giờoakP lW5W6à giờ7fAh W5W6làm việcW5W6, khôngoakP nóioakP chuyHZLYện riêng9Xrq tư

 

3. KW5W6hả LạoakPc, có9Xrq n7fAhghĩa làW5W6 kh9Xrqả W5W6ái 7fAhvà lạc7fAh quan

Tôi bậ9Xrqn rHZLYộn tổHZLYng HZLYhợp W5W6dữ liệu9Xrq, cứoakP b9Xrqị điệnHZLY 9Xrqthoại oakPnội tuW5W6yến W5W6làm ồnHZLY đoakPến nhứcoakP HZLYđầu, W5W6“Tiểu Lư9Xrqu, giú7fAhp ngHZLYhe điệnHZLY th9Xrqoại c9Xrqhút điW5W6!” W5W6Tôi khW5W6ông ngơi7fAh oakPtay, đànhHZLY phảioakP poakPhiền HZLYđến Ti7fAhểu Lưu.

“Tổng g9Xrqiám s9Xrqát Ti9Xrqêu boakPảo c7fAhhị đến7fAh 9Xrqvăn W5W6phòng củ9Xrqa 7fAhanh ấy!”oakP TiểuoakP Lưu9Xrq thậtoakP l9Xrqà nh7fAhanh noakPhẹn, dập7fAh 9Xrqđiện thoạHZLYi xuốngW5W6 đãoakP truy9Xrqền đạ9Xrqt ngay.

Tôi W5W6chẳng để9Xrq ý7fAh đếnHZLY lời7fAh HZLYcô ấy7fAh 9Xrqnói, tiếoakPp tụcW5W6 tổngW5W6 hợp7fAh phiếuoakP thốnW5W6g kê9Xrq sốoakP liệW5W6u 9Xrqcông v9Xrqiệc m9Xrqà tổW5W6 trưW5W6ởng W5W6giao, số7fAh liHZLYệu qHZLYuá phức9Xrq oakPtạp, làm7fAh toakPâm trí9Xrq tôiW5W6 rốoakPi loạn.

Một l7fAhúc điệnoakP thoại7fAh l9Xrqại W5W6reo, Tiểu7fAh 9XrqLưu W5W6nghe rồoakPi nóiW5W6: “TổngW5W6 g9Xrqiám s9Xrqát 9XrqTiêu bả7fAho 9Xrqchị noakPhanh đến9Xrq vă9Xrqn p7fAhhòng củaoakP aoakPnh ấy,HZLY dHZLYữ loakPiệu lầnoakP trưHZLYớc chịoakP t9Xrqổng oakPhợp ch9Xrqo anoakPh 7fAhấy 7fAhcó chútHZLY vấW5W6n đề”.

“Được!” 7fAhTôi tr9Xrqả oakPlời mộW5W6t tiếng,HZLY vHZLYẫn ngồHZLYi oakPì kh9Xrqông nhú9Xrqc n7fAhhích. HZLYDữ l9Xrqiệu HZLYcó vW5W6ấn đề,W5W6 HZLYanh nW5W6ên oakPtìm tổoakP trưHZLYởng, oakPtôi khôHZLYng chịu9Xrq trW5W6ách n7fAhhiệm tHZLYrực tiếpW5W6 vớ9Xrqi tổng7fAh gi7fAhám sát.

Mặc 7fAhkệ tổng7fAh g9Xrqiám sá9Xrqt Tiêu,oakP toakPôi vốnoakP y7fAhếu bóngW5W6 v9Xrqía, kW5W6hông ch9Xrqịu đựngoakP đ7fAhược k7fAhhi ph7fAhải đốHZLYi di7fAhện v9Xrqới bộ9Xrq mặt9Xrq 7fAhlạnh HZLYlùng củ9Xrqa an7fAhh 9Xrqta. 7fAhSáng n9Xrqay, aW5W6nh tHZLYa HZLYmặt lạnhW5W6 taW5W6nh đ7fAhứng ở9Xrq cửaW5W6 g9Xrqọi tW5W6ôi, giố7fAhng nhHZLYư toakPôi phW5W6ạm lỗi7fAh lầHZLYm W5W6gì, ngườHZLYi hôW5W6m quHZLYa đi9Xrq W5W6lượn oakPsiêu thịHZLY 9Xrqvới NgôW5W6 DuyệHZLYt là9Xrq HZLYanh toakPa, 9Xrqkhông pHZLYhải tô7fAhi, bâ9Xrqy gHZLYiờ lạHZLYi đếW5W6n gâW5W6y sW5W6ự gìW5W6 vớ7fAhi tôiHZLY chứ?

 Điện thoạioakP lHZLYại 7fAhreo, THZLYiểu LưuW5W6 cứHZLY n9Xrqhìn tôW5W6i lắoakPc đầu,7fAh “NếW5W6u oakPmà đắc9Xrq tW5W6ội với9Xrq tổng7fAh 9Xrqgiám sát9Xrq Tiêu9Xrq, ch7fAhị sẽ9Xrq khôngoakP W5W6yên tW5W6hân đâu”.

Tôi quy9Xrqết địoakPnh lấW5W6y haW5W6i cụcoakP bôngW5W6 W5W6nhét 9Xrqvào ta9Xrqi, đúW5W6ng l7fAhà 9Xrqtôi đang9Xrq muốnoakP được9Xrq y9Xrqên t7fAhhân đây.

Reo oakPđến n7fAhửa n9Xrqgày, điện9Xrq thooakPại cuối7fAh HZLYcùng cũngHZLY nằmHZLY 7fAhyên, oakPtôi thở9Xrq phào.

Vừa ngẩngW5W6 đHZLYầu, đãW5W6 W5W6nhìn thHZLYấy TW5W6iêu VioakPễn đứngoakP ởHZLY cử7fAha phònHZLYg HZLYlàm việHZLYc, 7fAhmặt b9Xrquồn rầu9Xrq nh9Xrqìn t9Xrqôi, đôiHZLY mô9Xrqi míoakPm lại9Xrq thànHZLYh mộtW5W6 vệtHZLY mỏng.

“Điền KHZLYhả LạcW5W6, eHZLYm lạioakP 9Xrqđây chút!”oakP W5W6Giọng W5W6nói dị7fAhu dàngoakP củaW5W6 anHZLYh dW5W6u dươnW5W6g HZLYnhư tiếngW5W6 đànW5W6 violincenW5W6, dụ7fAh d7fAhỗ khiếnHZLY tôoakPi khôn7fAhg t9Xrqự c9Xrqhủ 9Xrqđược màoakP đứnHZLYg l9Xrqên điW5W6 t7fAhheo anh.

Đi được9Xrq oakPmấy bướoakPc mớ7fAhi khôHZLYng 9Xrqkhỏi 7fAhmắng thầmW5W6 mình9Xrq voakPô dHZLYụng, chẳng7fAh lẽ9Xrq chỉW5W6 cần9Xrq TW5W6iêu VHZLYiễn ngo7fAhắc 9Xrqtay, toakPôi sW5W6ẽ W5W6liền noakPgoan ngoãn9Xrq W5W6chạy đếnHZLY sao?

Tiêu Viễn7fAh đi7fAh phía7fAh trW5W6ước, đểW5W6 oakPlại phía7fAh tô9Xrqi dán9Xrqg lưng9Xrq coakPao thẳoakPng củaW5W6 7fAhanh, 9Xrqtôi oakPnhìn bónoakPg lưn7fAhg ấyoakP, kHZLYhông tHZLYhể d9Xrqừng bướcoakP được.

Tiêu VW5W6iễn 9Xrqơi Tiê7fAhu 9XrqViễn, aoakPnh l7fAhà khắc7fAh ti7fAhnh củaW5W6 em.

Văn phòHZLYng 9Xrqcủa HZLYTiêu ViễW5W6n c7fAhó mùW5W6i hươngoakP 7fAhhoa 7fAhhồng nồHZLYng nàn9Xrq, HZLYtôi híoakPt HZLYmạnh mộ7fAht hơi,HZLY hỏi:oakP “M9Xrqùi oakPhương ở7fAh đâu9Xrq thế?”

Tiêu W5W6Viễn 9Xrqnhư 9Xrqlàm ảo7fAh thW5W6uật lấyW5W6 rW5W6a dưoakPới bànoakP là7fAhm 7fAhviệc mộW5W6t bó7fAh hW5W6oa hHZLYồng tW5W6o, nói7fAh: “TặnoakPg eHZLYm quHZLYà xiHZLYn lỗi,7fAh đừng9Xrq tránoakPh mặtW5W6 a9Xrqnh nữa!”

Nhìn 9Xrqbó hooakPa toHZLY, lộ9Xrqng lẫoakPy đẫ9Xrqm sương9Xrq, W5W6tôi k7fAhhông nhận9Xrq, HZLYmà hỏioakP lạ7fAhi anHZLYh: HZLY“Tại sHZLYao lHZLYại 9Xrqcần qW5W6uà oakPxin lỗ7fAhi em?”

Tiêu Viễn9Xrq cườioakP cườioakP ngạHZLYi W5W6ngùng, “Sáng9Xrq n9Xrqay tháHZLYi độoakP củ9Xrqa oakPanh kHZLYhông tốt!”

Tôi cố7fAh tình9Xrq liếHZLYc nhìW5W6n anHZLYh, “Ch9Xrqỉ 9Xrqcó sáW5W6ng nHZLYay th9Xrqái đHZLYộ koakPhông 7fAhtốt thôiHZLY sao?”

Anh dúHZLYi hW5W6oa vàoW5W6 tW5W6ay tôi,HZLY “Đúng,HZLY aW5W6nh lúoakPc n9Xrqào t9Xrqhái đoakPộ 7fAhcũng W5W6không tốtHZLY, W5W6xin lãoakPnh đạo9Xrq t7fAhha thứoakP, W5W6đã đ9Xrqược chưa?”

Tôi ôm7fAh bHZLYó h9Xrqoa toakPo, đ7fAhưa lênHZLY ngoakPửi, khôngoakP k9Xrqìm đưoakPợc, hắt9Xrq hơiHZLY mộtW5W6 tiếng.

Tiêu VoakPiễn HZLYcười oakPtôi, “7fAhNgốc t7fAhhế, làm7fAh vậy9Xrq d7fAhễ b7fAhị dịHZLY ứnoakPg voakPới phấHZLYn hoa!”

“Ngốc thì7fAh làW5W6m 7fAhsao? NgHZLYốc W5W6cũng cHZLYhẳng pW5W6hạm pháp”.

“Đúng, 9Xrqem n7fAhgốc 7fAhđến kW5W6hác ngưoakPời, lạioakP thàn9Xrqh ưuW5W6 điểm”.

Tôi nh7fAhìn oakPTiêu VHZLYiễn ngạc7fAh nhiêoakPn, “oakPNgài W5W6tổng g9Xrqiám sát7fAh, ngài7fAh bHZLYiết 7fAhăn n9Xrqói từ9Xrq W5W6khi nà7fAho vậy?”

Anh 7fAhkhông nhìHZLYn W5W6tôi, chỉ7fAh c9Xrqúi đầuW5W6 nhìoakPn vàHZLYo mặW5W6t oakPbàn sạchHZLY bónHZLYg, “…9Xrq T7fAhừ k9Xrqhi aW5W6nh phá9Xrqt hiệnoakP sắ7fAhp mấoakPt em!”

Ra khỏi9Xrq vW5W6ăn phòngoakP củaW5W6 TioakPêu ViW5W6ễn, t7fAhôi đến7fAh phòng9Xrq giW5W6ải oakPlao oakPngồi mộtoakP lúcW5W6, muốn9Xrq 7fAhcho c7fAhảm 9Xrqxúc củ9Xrqa mìn9Xrqh oakPbình tĩHZLYnh trởHZLY lại.

Giáo 7fAhsư ĐiW5W6ền lW5W6ại đHZLYang 9Xrqpha toakPrà, tôoakPi oakPnhìn nhìHZLYn ôoakPng gậ9Xrqt gật9Xrq đoakPầu, 7fAhông loakPại HZLYkhông vộHZLYi trở7fAh vềoakP 9Xrqlàm HZLYviệc, ngồi7fAh xu9Xrqống đốoakPi doakPiện với7fAh 7fAhtôi, “TâmHZLY trạnoakPg oakPkhông vu9Xrqi à?”

Tôi cHZLYũng khoakPông HZLYgiấu diếm,9Xrq mioakPễn cưỡHZLYng n7fAhở noakPụ cười.

“Có phải7fAh làW5W6 loakPiên 9Xrqquan đoakPến thờiHZLY tiết7fAh kh9Xrqông, hôm7fAh oakPnay oakPngười W5W6tâm trạng7fAh khônHZLYg v9Xrqui k9Xrqhông chỉ9Xrq c9Xrqó oakPmình cHZLYháu!” Ông9Xrq á7fAhm chỉoakP Tiê7fAhu ViễoakPn sao7fAh, gầnoakP W5W6đây, họoakP đềuoakP oakPlàm 7fAhviệc 7fAhcùng nhau.

“Chắc là,HZLY c9Xrqó lẽHZLY, c9Xrqhắc cũng9Xrq có7fAh khảW5W6 năW5W6ng nHZLYày đấHZLYy ạ!”oakP W5W6Tôi khôngHZLY muoakPốn W5W6không khoakPí quá9Xrq nặngHZLY nề9Xrq, nW5W6ên HZLYcố oakPgắng mở7fAh miệng.

Ông cười9Xrq, hỏi:oakP “Tạ7fAhi sa7fAho c7fAhháu tên7fAh làoakP KHZLYhả Lạc?”

“Khả lạc,9Xrq coakPó noakPghĩa 7fAhlà kHZLYhả áiW5W6 oakPvà l7fAhạc HZLYquan ạ”.W5W6 KhW5W6i t9Xrqôi HZLYra đời,oakP 9XrqCola c9Xrqhưa 7fAhphải làHZLY đồ9Xrq 9Xrquống p9Xrqhổ biếnW5W6 trênoakP oakPthế g7fAhiới, í9Xrqt 7fAhra TW5W6rung Quốc9Xrq vẫ9Xrqn 7fAhchưa 9Xrqcó loạHZLYi nướHZLYc nW5W6gọt tW5W6ên l9Xrqà KhảW5W6 lạcoakP này.

“Khả ái9Xrq, lạc9Xrq qoakPuan…”, vịHZLY goakPiáo soakPư W5W6già lẩHZLYm bẩm9Xrq nó9Xrqi, “CoakPái tên7fAh nHZLYày haHZLYy, h7fAhy vW5W6ọng cooakPn ngườoakPi cháW5W6u đư9Xrqợc n7fAhhư tê”.

“Bác làW5W6 nW5W6gười thứoakP hHZLYai oakPnói oakPtên chW5W6áu 9Xrqhay đấy”.9Xrq NgườioakP thứW5W6 nhấtHZLY nóW5W6i nhưoakP vậy9Xrq tấW5W6t nhi7fAhên W5W6là mẹ7fAh tôi7fAh rồi.

“Ồ?”

“Bác kh9Xrqông nóoakPi Kh7fAhả HZLYLạc làoakP nưW5W6ớc uốn9Xrqg có9Xrq ga”.W5W6 TôiHZLY nhúW5W6n vaiHZLY, c9Xrqười vớioakP ông.

Buổi tốiW5W6 về9Xrq nh9Xrqà, 9Xrqngồi xeHZLYm ph7fAhim oakPdài 7fAhtập lúcoakP 7fAh8 gi7fAhờ vớiHZLY mẹ.

Biết oakPmẹ vẫnHZLY cònW5W6 gW5W6iận oakPtôi, nê7fAhn tôi7fAh không7fAh dámHZLY n9Xrqói nW5W6ăng gì,9Xrq ch7fAhăm chú9Xrq n7fAhgồi đợW5W6i mẹHZLY phêW5W6 bình.

Thấy tôioakP ngápoakP liên7fAh tục7fAh, mW5W6ẹ cHZLYó vẻoakP khô9Xrqng đàW5W6nh l9Xrqòng 9Xrqnói: “W5W6Mệt th7fAhì điHZLY ngủ7fAh đi”.

“Không mệt,7fAh khô7fAhng mệt”W5W6 C9Xrqố 7fAhlấy ti7fAhnh tW5W6hần, tiế7fAhp tụ9Xrqc oakPngồi HZLYđếm thờiHZLY giW5W6an vớiW5W6 mẹ.

Ti voakPi 7fAhchèn chươ7fAhng tr9Xrqình qoakPuảng cHZLYáo, điềuoakP 7fAhnày lW5W6àm coakPho ngườW5W6i t7fAha cựcW5W6 kỳW5W6 oakPthấy oakPphản cảm,HZLY mộW5W6t oakPnhóm ngườHZLYi vừaoakP nhảHZLYy vừa7fAh 9Xrqhát, “7fAhTết nămoakP 7fAhnay khô9Xrqng W5W6nhận quà…”HZLY đú7fAhng HZLYlà chẳng7fAh roakPa làHZLYm W5W6sao! Ả7fAhnh hưởngoakP n9Xrqghiêm trọngW5W6 đếnoakP voakPiệc noakPghe nhìnW5W6 cW5W6ủa toà7fAhn oakPdân. oakPTôi thậtoakP khônW5W6g h7fAhiểu cácW5W6 coakPơ q7fAhuan phêHZLY W5W6chuẩn W5W6như t7fAhhế nHZLYào, W5W6cái kiểu9Xrq quoakPảng cáoW5W6 vớ7fAh vẩW5W6n 7fAhnhư toakPhế 7fAhnày cũn7fAhg đượW5W6c lênW5W6 9Xrqti viW5W6. CácHZLY quảngoakP cáo7fAh khác9Xrq thoakPì mấtHZLY tiề9Xrq, quảng7fAh cáoHZLY nà9Xrqy thìHZLY mấtHZLY mạng.

Mẹ tôi7fAh cũng9Xrq cảmoakP thấW5W6y HZLYđiếc ta7fAhi, tắtW5W6 tW5W6i W5W6vi đi,9Xrq đe7fAho kínHZLYh HZLYlão noakPên đọcoakP báo.

“Mẹ đừW5W6ng x9Xrqem nữaHZLY, 9Xrqnghỉ ngơi9Xrq sớW5W6m điW5W6 thôi!7fAh MắtHZLY oakPđã kh7fAhông tốt9Xrq 7fAhrồi cW5W6òn cứ9Xrq thoakPích đọc9Xrq 9Xrqchữ nhỏ9Xrq!” THZLYôi oakPkhông biếoakPt mW5W6ình từHZLY lúcoakP HZLYnào cũn7fAhg họoakPc moakPẹ coakPái tính7fAh càuW5W6 nhàoakPu nhữn9Xrqg 9Xrqchuyện vHZLYụn vặt.

“Mẹ đâu9Xrq g9Xrqiống coakPon đượW5W6c, nằmW5W6 xuốngW5W6 W5W6là ngW5W6ủ. Nh7fAhiều tuHZLYổi rồHZLYi, ngủ9Xrq íW5W6t, nHZLYgủ kh7fAhông được!”HZLY Mẹ7fAh tHZLYôi chậoakPm rãHZLYi nói.

“Con n7fAhói chuyệnW5W6 HZLYvới HZLYmẹ”. W5W6Tôi sáW5W6n lạiHZLY bê9Xrqn mẹ,9Xrq nũHZLYng nịu.oakP NgHZLYày béoakP, tôHZLYi thícHZLYh được9Xrq sàW5W6 vào9Xrq lòngoakP mẹoakP, th9Xrqật lHZLYà thích.

Mẹ rHZLYốt cu9Xrqộc coakPũng b9Xrqỏ báooakP xuW5W6ống, “ThôioakP được,7fAh mHZLYẹ cũngHZLY đang7fAh mu7fAhốn n7fAhói chuyệnoakP vớiHZLY c9Xrqon. Tố7fAhi oakPqua co7fAhn khôngW5W6 vềHZLY, HZLYđi oakPđâu W5W6vậy?” oakPTôi biết9Xrq n9Xrqgay mẹoakP sẽ7fAh hỏi7fAh câuHZLY hỏiW5W6 này9Xrq mà.

“Tụ t7fAhập vớiHZLY b9Xrqạn bW5W6è, ngh7fAhịch pW5W6há W5W6cả đêmoakP!” TôoakPi W5W6đành phảioakP n7fAhói dối.

Xin thượnHZLYg đếHZLY thoakPa lỗ9Xrqi c9Xrqho tôoakPi, noakPếu đ7fAhể mẹW5W6 oakPtôi W5W6biết tôi7fAh uốoakPng rư9Xrqợu say7fAh, lạiW5W6 qu7fAha đêm7fAh troHZLYng nhàHZLY mHZLYột nW5W6gười W5W6đàn oakPông HZLYđộc thâHZLYn, chắcHZLY HZLYmẹ sHZLYẽ tu9Xrqyệt HZLYtình mẹoakP HZLYcon vớ7fAhi tôHZLYi mất.

Mẹ oakPthở dàiHZLY, “oakPSao coW5W6n chẳnoakPg lúcHZLY oakPnào để9Xrq oakPmẹ đượcW5W6 yênW5W6 tâmW5W6 vậy!”

Tôi ngoakPoan ngoã9Xrqn nhậHZLYn lỗ7fAhi, 9Xrqthành thậtW5W6 để7fAh đượcW5W6 khooakPan hồng.

“Khả KhảoakP à,HZLY oakPcon W5W6cũng kh9Xrqông 9Xrqcòn nh7fAhỏ HZLYnữa, có7fAh phả9Xrqi 7fAhlà HZLYcon oakPcũng 9Xrqnên t7fAhìm 9Xrqmột người7fAh b7fAhạn trW5W6ai oakPcho ổnHZLY 9Xrqđịnh 9Xrqđi khô7fAhng? ĐểHZLY mẹ9Xrq đỡoakP p9Xrqhải bậnW5W6 tHZLYâm mHZLYãi!” MoakPẹ 7fAhtôi n7fAhói 7fAhvẻ s7fAhuy tư.

Bạn 7fAhtrai đâu9Xrq phảiW5W6 cứW5W6 nó7fAhi t7fAhìm l7fAhà tìmW5W6 đ9Xrqược đâu?W5W6 C9Xrqứ W5W6như là7fAh oakPđã đượ7fAhc đặtW5W6 sW5W6ẵn ở9Xrq đâu7fAh đó7fAh đ9Xrqợi toakPôi đến9Xrq nhặoakPt HZLYvề vậy.

Mẹ t7fAhôi đú7fAhng 9Xrqlà ngưHZLYời oakPhay 7fAhsốt ruW5W6ột. 9XrqTôi cườiHZLY cười,9Xrq tự9Xrq n9Xrqhiên 9Xrqlại W5W6nhớ đếnHZLY TiêuHZLY HZLYViễn, 9Xrqnhớ đếW5W6n đôW5W6i m7fAhắt 7fAhsáng W5W6lấp lánhoakP củaW5W6 W5W6anh, nhớHZLY đến7fAh 7fAhbó HZLYhoa oakPhồng a9Xrqnh t7fAhặng h7fAhôm nay.

Có oakPphải HZLYanh cũHZLYng l7fAho sợ,7fAh sợHZLY cW5W6húng tôioakP cuốiHZLY cùoakPng 7fAhkhông 9Xrqthể đến7fAh đoakPược vW5W6ới nhHZLYau? Ng7fAhược lại,7fAh 7fAhhành độnoakPg oakPlo l7fAhắng củoakPa an9Xrqh lHZLYại W5W6làm chHZLYo tô7fAhi thấy7fAh yêHZLYn HZLYtâm, vậyW5W6 làHZLY 9Xrqanh 7fAhvẫn cònW5W6 c9Xrqó 9Xrqchút oakPđể HZLYý HZLYđến tôi9Xrq chănHZLYg? TôiW5W6 HZLYcó thểHZLY nà7fAho coW5W6i oakPđó l9Xrqà hànHZLYh độnHZLYg a7fAhnh vHZLYẫn yW5W6êu tôW5W6i giốngW5W6 nhW5W6ư tôiW5W6 9Xrqyêu an9Xrqh đượW5W6c không?

“Mẹ cò9Xrqn nhớ7fAh W5W6hồi đại7fAh học9Xrq co9Xrqn cóHZLY mộHZLYt ngườiHZLY bạn7fAh tênW5W6 T7fAhiêu ViễnHZLY không?”7fAh THZLYôi n9Xrqgước đầ9Xrqu lênW5W6, tâW5W6m hW5W6ồn b9Xrqay bổnW5W6g th9Xrqật xa.

Mẹ độtHZLY nhW5W6iên ngừngHZLY HZLYlại, 9Xrqrất lâoakPu sau9Xrq, 9Xrqhình W5W6như oakPnhớ 7fAhra điHZLYều oakPgì, “Nh7fAhớ! MoakPùa hè9Xrq W5W6năm đó9Xrq cooakPn soakPốt caooakP, lên7fAh đến9Xrq 49Xrq0 độoakP liền,7fAh tr9Xrqong lúc7fAh HZLYmê mW5W6an bHZLYất tỉnhHZLY toàW5W6n lW5W6ảm n7fAhhảm c9Xrqái tê9Xrqn này.W5W6 7fAhSau đó7fAh, mHZLYẹ hoakPỏi giHZLYáo viê7fAhn v9Xrqà boakPạn h9Xrqọc 9Xrqcủa cW5W6on, mới7fAh oakPbiết cậu7fAh oakPta xHZLYuất ngo7fAhại rồi”.

Tôi oakPtròn mắtW5W6 nhìnW5W6 mẹ,W5W6 “W5W6Mẹ còW5W6n boakPiết gHZLYì nữa?”

“Một giáooakP viênW5W6 của9Xrq bọ7fAhn co7fAhn coakPho 9Xrqmẹ sốHZLY điệnW5W6 thoạioakP W5W6nhà cHZLYậu oakPấy. MẹHZLY vốn9Xrq định7fAh W5W6hỏi boakPố mẹoakP cậHZLYu t9Xrqa c7fAhách loakPiên lạcHZLY b7fAhên W5W6nước ngW5W6oài, mẹHZLY cHZLYậu ấy9Xrq lạHZLYi nói7fAh vớiHZLY mW5W6ẹ oakPrằng, gi7fAha 9Xrqđình hHZLYọ vốnHZLY kh9Xrqông W5W6đồng ýW5W6 HZLYcậu ấyW5W6 vW5W6à c9Xrqon đếnW5W6 với7fAh nhau”HZLY. 7fAhMẹ oakPtôi bìHZLYnh thảnoakP thuậ7fAht l9Xrqại, tronW5W6g giọn7fAhg nói7fAh toátoakP W5W6lên s7fAhự bHZLYi thường.

“Dù W5W6gì cậuoakP ấy9Xrq cũnoakPg 9Xrqđã x9Xrquất oakPngoại rồi,HZLY chứngoakP tỏW5W6 tr7fAhái W5W6tim củW5W6a oakPcậu 7fAhấy HZLYcũng đ9Xrqặt 9Xrqở 7fAhnơi HZLYrất caoHZLY, soakPẽ HZLYkhông v9Xrqì 9Xrqcon m7fAhà từoakP W5W6bỏ ti9Xrqền đồW5W6 của7fAh mìnhHZLY, ngườioakP noakPhư vậyHZLY khW5W6ông loakPà choakPỗ oakPdựa cảHZLY W5W6đời được…”

“Về 9Xrqsau, cậ9Xrqu ấy7fAh g9Xrqọi đHZLYiện thoạioakP đếW5W6n nhà7fAh mìW5W6nh 7fAhmấy 7fAhlần, mẹW5W6 đều7fAh nW5W6ói HZLYlà co9Xrqn khHZLYông coakPó 7fAhnhà. HZLYVề sa7fAhu nHZLYữa, 9Xrqnhà mình7fAh đổi9Xrq sW5W6ố điệnoakP HZLYthoại mới…”

Thì rW5W6a giữa7fAh tôi7fAh và9Xrq HZLYTiêu 9XrqViễn còn9Xrq c7fAhó một7fAh 9Xrqquãng trắc9Xrq trởW5W6 9Xrqnhư oakPvậy 9Xrqmà t7fAhôi ch9Xrqưa từnHZLYg biết!

“Mẹ!” TôiHZLY vộoakPi ô7fAhm W5W6lấy mẹ,W5W6 n7fAhằm tHZLYrong vòn9Xrqg W5W6tay mẹHZLY, lW5W6au nư7fAhớc mắt.

“Khả Khả”.7fAh M9Xrqẹ vỗoakP nh7fAhẹ loakPưng tôoakPi, “Đi7fAh ngHZLYủ đi”.

“Không, 7fAhhôm naHZLYy 7fAhcon nHZLYgủ voakPới mẹ”.oakP T9Xrqôi lườoakPi biếnoakPg W5W6không chịuW5W6 HZLYra kh7fAhỏi loakPòng mẹ.

Tôi s7fAhợ bW5W6uổi tố9Xrqi ngủW5W6 mộtHZLY mình,9Xrq 7fAhnhư vậy,W5W6 khW5W6i mHZLYơ thW5W6ấy TiêuHZLY Viễn,9Xrq tôHZLYi sẽoakP c9Xrqảm thấyW5W6 rấtHZLY côW5W6 đơn.

Mỗi ngày7fAh đioakP làmoakP, t7fAhôi đ9Xrqều 7fAhcố ý7fAh W5W6tránh 9XrqTiêu Viễ7fAhn, cHZLYố gắn7fAhg trW5W6ánh c9Xrqàng x9Xrqa cà7fAhng tốt,HZLY aW5W6nh oakPkhông cHZLYòn W5W6là chàng7fAh 9Xrqtrai 9Xrqtrẻ 7fAhmà tôiW5W6 từngW5W6 bHZLYiết nữa.

Tiêu ViễnW5W6 củ7fAha hiệoakPn tW5W6ại, toakPoàn HZLYthân toátHZLY lêoakPn sứcW5W6 quyếoakPn roakPũ W5W6của mộoakPt HZLYngười đ9Xrqàn ônHZLYg trưởng9Xrq thành,HZLY 9Xrqkhí phácHZLYh mạnh7fAh mẽ7fAh 9Xrqlộ roakPa mộtW5W6 cáchHZLY toakPự nhiê7fAhn thoakPu HZLYhút oakPmọi ngư7fAhời HZLYchú ý.

Một 9Xrqngười đà7fAhn ôW5W6ng ư9Xrqu 7fAhtú 9Xrqnhư vậyoakP, tạW5W6i 7fAhsao loakPúc đầHZLYu lạiW5W6 thíoakPch mộoakPt đứaW5W6 đW5W6ầu ó7fAhc b9Xrqã đoakPậu W5W6như tôHZLYi chứ?

Một hô9Xrqm, oakPlớp trưởHZLYng ChươnoakPg S9Xrqính k9Xrqiếm được7fAh ha9Xrqi chiếcHZLY voakPé biểuHZLY diễnHZLY oakPca HZLYnhạc củ7fAha LưoakPu ĐứcoakP HoaHZLY, 7fAhmang đHZLYến ch7fAho tW5W6ôi n9Xrqhư vật9Xrq hiếHZLYn W5W6tế, “ThếoakP nàooakP? BuổioakP HZLYbiểu diễoakPn cHZLYủa thầHZLYn tượng7fAh củaoakP 7fAhcậu đấy”.

“Thật khôW5W6ng oakPhổ daoakPnh HZLYcậu HZLYlà lớp7fAh tW5W6rưởng, đúnoakPg 7fAhlà qoakPuá vW5W6ĩ đại”.

“Vậy c9Xrquối tuầnoakP mình7fAh đưa9Xrq cW5W6ậu đW5W6i xHZLYem nh7fAhé?” ChươW5W6ng SínhHZLY đoakPề nghị.

“Không cần7fAh, đểoakP mHZLYẹ mìnhoakP đưa9Xrq W5W6mình oakPđi!” oakPTôi biếtHZLY ChưW5W6ơng SínoakPh khôn9Xrqg thHZLYích LưHZLYu ĐứcoakP H9Xrqoa lắmHZLY, oakPhồi họoakPc đạiHZLY oakPhọc, mỗi9Xrq lầnoakP 7fAhtôi W5W6nghe LoakPưu Đ9Xrqức 7fAhHoa h7fAhát, oakPcậu ấW5W6y 9Xrqvà TiêHZLYu ViễnHZLY đoakPều khịHZLYt mũiHZLY cW5W6hê bai.

“Người W5W6già hHZLYọ khôn7fAhg th9Xrqích cáW5W6c ngôi9Xrq oakPsao cW5W6a nh9Xrqạc Đà9Xrqi LW5W6oan, HồW5W6ng Kô9Xrqng thếHZLY nHZLYày đâu,W5W6 đi9Xrq cũngW5W6 giốngHZLY hànW5W6h tội.W5W6 Th7fAhôi tW5W6hì moakPình đoakPi oakPchịu tộW5W6i t9Xrqhay cHZLYho boakPậc c9Xrqao niHZLYên đHZLYỡ khổ”.oakP ChươW5W6ng SíHZLYnh tỏoakP W5W6ra rW5W6ất hoakPiểu tHZLYâm lýoakP ngườiHZLY khác.

“Ha haW5W6, mẹHZLY m9Xrqình moakPà nW5W6ghe HZLYcậu nó7fAhi vậyoakP lại7fAh cuống9Xrq HZLYlên đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tW5W6ớ oakPcòn mêoakP LưuoakP oakPĐức 7fAhHoa 7fAhhơn tớW5W6 ấHZLYy chứ”.

“Trời, tại7fAh saW5W6o lW5W6ại cHZLYó HZLYbà W5W6già n7fAhhư vậy7fAh chứ?”

“Mẹ mìoakPnh vẫHZLYn chư7fAha oakPgià đâuHZLY”. TôHZLYi phả9Xrqn bácW5W6, “VậyHZLY 9Xrqthì, đểW5W6 l9Xrqần saW5W6u mìHZLYnh mW5W6ời cậu7fAh xW5W6em 9Xrqbóng HZLYrổ W5W6ở s7fAhân vận9Xrq độngW5W6 nhé”.

 

4. Tô7fAhi sợ7fAh an7fAhh 9Xrqbán ngườioakP nướcHZLY oakPngoài mất 

Hôm thứ9Xrq sáuHZLY, t7fAhổ trW5W6ưởng dẫnHZLY HZLYtổng oakPgiám s9Xrqát koakPỹ thuậtHZLY vW5W6à W5W6phó tổnoakPg giHZLYám W5W6sát oakPkỹ thu7fAhật đoakPến thW5W6ị sáHZLYt các7fAh phòoakPng ban.

Từ xoakPa đã9Xrq nhì7fAhn thHZLYấy TW5W6iêu Viễn,oakP t9Xrqôi W5W6vội vàn9Xrqg cHZLYúi đầu7fAh xHZLYuống oakPgiả vờ9Xrq đaHZLYng phot9Xrqo oakPtài lioakPệu. TôoakPi oakPcúi moakPỏi cổ7fAh oakPlắm oakPrồi màW5W6 oakPhọ vW5W6ẫn cW5W6hưa oakPđi khỏ7fAhi, W5W6đã thếHZLY cHZLYòn t9Xrqiến W5W6lại HZLYphía tôi.

Tổ tr7fAhưởng W5W6cười h9Xrqa W5W6hả nóiHZLY: “NàyoakP, Tiểu7fAh KoakPhả à,7fAh câoakPy 7fAhlô h7fAhội củaW5W6 côoakP oakPlớn đẹHZLYp quá!”

Ông khôW5W6ng cóHZLY việoakPc gìHZLY tHZLYhì 9Xrqnhanh W5W6đi oakPđi, noakPgắm lôW5W6 hộ9Xrqi W5W6của tôoakPi l7fAhàm gì7fAh chứ?

“Đúng thế,HZLY 7fAhmua cùn7fAhg mộtW5W6 lúcoakP mà9Xrq oakPcây của9Xrq tôoakPi khôngW5W6 lớW5W6n đẹpW5W6 bằngHZLY câHZLYy củaHZLY oakPTiểu Khả”.9Xrq TiểHZLYu LưuHZLY cũnoakPg pW5W6hụ họaHZLY theo.

“Nuôi t7fAhhế n9Xrqào đấyW5W6? GioakPới thiệu9Xrq mộ7fAht c9Xrqhút kin9Xrqh ngoakPhiệm 9Xrqđi!” 7fAhTổ tr9Xrqưởng đếnoakP trước9Xrq mặoakPt, vỗ7fAh v9Xrqai tôi9Xrq, l9Xrqàm HZLYnhư mW5W6ối W5W6quan hệoakP của9Xrq chúng7fAh 9Xrqtôi gHZLYắn HZLYbó lắm.

“Ha 9Xrqha, c7fAhó oakPkinh ngh7fAhiệm gì9Xrq đâu?”HZLY MoakPỗi ngàW5W6y t7fAhôi 9Xrquống sữa7fAh 7fAhcòn th9Xrqừa ngại7fAh đổ9Xrq, đều7fAh tHZLYưới vHZLYào coakPhậu 9Xrqcây mà.

“Lại oakPcòn giHZLYữ bíHZLY mật9Xrq oakPvới t7fAhôi nữaW5W6 à?”

Tất nhoakPiên lHZLYà phả9Xrqi bW5W6ảo mậtW5W6 rồi,HZLY nếu9Xrq 9Xrqkhông 9Xrqlát nữaoakP t7fAhôi HZLYlại bị9Xrq pHZLYhê bình.

 Phó tổngoakP giáHZLYm sát9Xrq NgW5W6ô DoakPuyệt oakPthấy khôoakPng W5W6khí trầmHZLY lắn9Xrqg, bW5W6èn nói:oakP “T9Xrqiểu K9Xrqhả, W5W6cô gầ9Xrqn đ9Xrqây cHZLYó g9Xrqiảm béoW5W6 oakPkhông, cW5W6ảm thấyW5W6 7fAhgầy đi7fAh nhiềuHZLY đấy”.

Một 7fAhnhóm W5W6người vâyHZLY lấy9Xrq tôi9Xrq h9Xrqỏi oakPnọ hỏHZLYi kiaHZLY, khiế9Xrqn 9Xrqtôi thấoakPy khô7fAhng tW5W6ự nhiên.

“Xin lHZLYỗi cáW5W6c oakPvị, tôioakP W5W6phải oakPvào nhHZLYà W5W6vệ W5W6sinh một9Xrq chút”.W5W6 oakPTôi vộ7fAhi vànHZLYg t9Xrqìm cớW5W6 thW5W6oát thân.

Khi nganW5W6g oakPqua bW5W6ên THZLYiêu Vi7fAhễn, anW5W6h lioakPếc HZLYnhìn tôi,7fAh nói9Xrq: “EmHZLY vẫnHZLY qu9Xrqen lẩHZLYn trốn”.

Tiếng nóoakPi qu7fAhá nhoakPỏ, nh7fAhỏ đế7fAhn 7fAhđộ ch7fAhỉ đoakPủ cHZLYho 7fAhmột oakPmình tô7fAhi nW5W6ghe thấy.

Hết oakPgiờ làW5W6m, bHZLYỗng nhioakPên trờioakP nổiHZLY giHZLYó, bụi7fAh W5W6dày đặHZLYc toakPhổi mW5W6ù mịt7fAh, lHZLYàm ngư7fAhời tW5W6a khôHZLYng oakPthở nổi7fAh, chỉHZLY c7fAhó th9Xrqể bắtW5W6 x9Xrqe về9Xrq nhà.

Có lHZLYẽ 9Xrqtại thời7fAh tiết9Xrq khôngHZLY tốt7fAh nênW5W6 oakPrất íW5W6t ta9Xrqxi trên9Xrq đường,W5W6 toakPhỉnh oakPthoảng mới9Xrq cóHZLY m9Xrqột 9Xrqxe chạyHZLY q7fAhua, t9Xrqhì bHZLYên troHZLYng 9Xrqđã có7fAh ngoakPười ngồi9Xrq rồi.

Người đứ9Xrqng W5W6bên đườngoakP rấoakPt đôoakPng, cũngoakP W5W6đều HZLYkhông W5W6bắt đượcW5W6 xeHZLY. LòngoakP toakPôi chá7fAhn nản,W5W6 cúi9Xrq đầuoakP đếmW5W6 các9Xrq HZLYô 9Xrqgạch 9Xrqdưới đất.

Một chiế9Xrqc 7fAhxe màoakPu W5W6xanh 9Xrqngọc đỗW5W6 bên9Xrq 7fAhcạnh tôi9Xrq, rồiHZLY nghW5W6e thấyoakP tiế9Xrqng W5W6của HZLYTiêu Viễ7fAhn, “LoakPên x9Xrqe đi!7fAh AoakPnh đưaoakP oakPem về!”

Tôi W5W6lắc đầuoakP, “KhôHZLYng W5W6cần đâu,oakP aHZLYnh cũng7fAh khôn9Xrqg thuậnHZLY đường”.

“Thời tiếtHZLY xHZLYấu t9Xrqhế 7fAhnày, eoakPm khônHZLYg bắtoakP đượcHZLY xHZLYe đâuoakP. MaHZLYu lênHZLY xoakPe đi”.

Tôi nhìnW5W6 bầuoakP trời7fAh 9Xrqxám HZLYxịt, HZLYdo HZLYdự moakPột ch9Xrqút, đànhHZLY lW5W6ên x9Xrqe củW5W6a TW5W6iêu Viễn.

Ra đếnoakP l7fAhàn đườnHZLYg đôiHZLY, 7fAhbắt đầHZLYu 7fAhtắc đường9Xrq, Tiêu7fAh W5W6Viễn giảmoakP tốcHZLY độHZLY c9Xrqhậm lại.

“Phía trướcW5W6 c7fAhó cửoakPa hà9Xrqng oakPăn c9Xrqủa TứoakP Xu7fAhyên đượcoakP lắm,W5W6 ăoakPn cơmW5W6 xon7fAhg rồiHZLY 9Xrqanh đoakPưa e7fAhm v9Xrqề nhé”oakP. T7fAhiêu ViễnW5W6 đánhW5W6 9Xrqxe voakPào trong.

“Cho 9Xrqem xuố7fAhng W5W6đây đoakPược oakPrồi”, 9Xrqtôi chỉHZLY vàoW5W6 W5W6ngã rẽ7fAh troakPước m9Xrqặt, “EoakPm khônoakPg 9Xrqđói, nên9Xrq HZLYkhông đi9Xrq ănoakP 7fAhvới an9Xrqh đâu”.

“Em thaoakPy đổi7fAh tW5W6ừ 9Xrqlúc W5W6nào W5W6vậy? NhớW5W6 hW5W6ồi trưW5W6ớc buHZLYổi chiW5W6ều chHZLYưa đếnHZLY b7fAhốn 9Xrqgiờ đãoakP kêuW5W6 đóiHZLY oakPmà”. TiHZLYêu ViW5W6ễn nhăoakPn 9Xrqmặt cườW5W6i, “M7fAhà cò9Xrqn HZLYăn r9Xrqất khỏ7fAhe nữa,7fAh lượng7fAh cơoakPm nHZLYgang HZLYvới anh”.

“Bây W5W6giờ eW5W6m HZLYkhông ă9Xrqn noakPhiều nữ7fAha, sợHZLY béo”.9Xrq Bâ9Xrqy 9Xrqgiờ đioakP làm,7fAh ngàW5W6y noakPào cũn7fAhg noakPgồi oakPở vHZLYăn oakPphòng, HZLYăn nhiềuoakP thêmW5W6 7fAhmột miếW5W6ng làW5W6 béo7fAh ngay.

“Nhưng mW5W6à, 9Xrqem 7fAhtừ 7fAhtrước đHZLYến giờW5W6 9Xrqcó béo9Xrq đâu”.

“Đó là9Xrq v7fAhì trướcHZLY oakPđến giờW5W6 khoakPông HZLYphải lW5W6úc nào7fAh aoakPnh c7fAhũng ở7fAh HZLYbên 9Xrqem, noakPên khHZLYông biết.7fAh Hồi7fAh 9Xrqem bé9Xrqo nhấ9Xrqt là7fAh 7HZLY0kg đấy”.

Hồi HZLYđó, vìoakP HZLYnhớ nhoakPư điênW5W6 oakPmột người,W5W6 lại9Xrq khon7fAhg cóoakP cáoakPch nào9Xrq trútW5W6 oakPra đ7fAhược, HZLYchỉ oakPcó HZLYthể 7fAhăn oakPthật nhHZLYiều đồ9Xrq ngọt,7fAh W5W6cơ th9Xrqể coakPứ HZLYnở 9Xrqphình rW5W6a nhưoakP boakPột nHZLYở vậy.

Xe phíaW5W6 s9Xrqau k7fAhhông W5W6ngừng bấm9Xrq còiW5W6, TiêoakPu 9XrqViễn W5W6mới 9Xrqđể ý9Xrq đW5W6ến x9Xrqe đaoakPng oakPdừng 9Xrqở gi7fAhữa đW5W6ường, “AHZLYnh 9Xrqđói r7fAhồi, trướcoakP mặtoakP oakPlại c9Xrqó HZLYhàng HZLYăn chínhoakP gHZLYốc TứW5W6 XoakPuyên, thW5W6ôi eW5W6m 9Xrqăn vớiHZLY oakPanh oakPmột chút7fAh đi”.oakP GiọnHZLYg 7fAhanh nàHZLYi nỉW5W6 9Xrqkhiến tôi7fAh kh9Xrqó m9Xrqà từHZLY chối.

Quả l7fAhà đHZLYồ W5W6ăn T9Xrqứ XuyHZLYên chínhW5W6 gW5W6ốc, vừaHZLY HZLYbước vàoakPo cửaW5W6 7fAhhàng 7fAhăn đãoakP ngửiW5W6 tW5W6hấy W5W6rõ vịHZLY HZLYcay nồW5W6ng, tôHZLYi tu7fAhy là7fAh oakPngười W5W6miền Bắc,oakP oakPnhưng lạiW5W6 thíc7fAhh ăW5W6n 7fAhcay W5W6hơn oakPcả ngườiHZLY 9Xrqmiền Nam.

Lên tầngW5W6 h7fAhai, chHZLYúng tHZLYôi W5W6vào mộtoakP phò9Xrqng rộngHZLY rã7fAhi tran9Xrqg 9Xrqnhã, tro9Xrqng phoakPòng HZLYngát 9Xrqhương coakPhè thơoakPm là9Xrqm 9Xrqcho tHZLYinh thầnHZLY nHZLYgười 9Xrqta tr9Xrqở nêW5W6n oakPdễ chị7fAhu hẳn.

“Hay oakPlà đổi9Xrq c7fAhhỗ 7fAhđi, ởoakP đâHZLYy quá7fAh sW5W6ang trọng,9Xrq chắc9Xrq cHZLYhắn koakPhông roakPẻ đâHZLYu!” TôoakPi 7fAhnói nhỏ7fAh với9Xrq ToakPiêu Viễn.

“Không saoakPo, anHZLYh oakPvẫn đủW5W6 soakPức tr9Xrqả 7fAhtiền ănHZLY”. A7fAhnh coakPười cười,oakP khuoakPôn mặW5W6t tỏHZLY oakPra kh9Xrqông hềHZLY qoakPuan tâm.

Từ HZLYkhi tW5W6ôi oakPquen anHZLYh, a9Xrqnh đã9Xrq thícoakPh 7fAhtốn ké7fAhm xHZLYa HZLYxỉ, baW5W6o 9Xrqnhiêu năoakPm toakPrôi quaW5W6, HZLYvẫn HZLYkhông oakPhề th7fAhay đổi.

Nhìn HZLYTiêu Viễn7fAh toakPrước mặoakPt m9Xrqà tW5W6rong toakPim W5W6vô 7fAhcớ dâHZLYng đầyHZLY những7fAh nỗ9Xrqi 7fAhniềm thương7fAh coakPảm 9Xrqkhông tên.

Thời giaHZLYn HZLYlàm bW5W6iến đổW5W6i oakPrất nhi9Xrqều thứW5W6, nhưn9Xrqg khônHZLYg t7fAhhể nàooakP biến9Xrq đổioakP đượcoakP tráioakP 7fAhtim 9Xrqyêu thươngHZLY thuHZLYở ba7fAhn đầu.

“Ha HZLYha, Tiêu7fAh ViễnoakP à,W5W6 9Xrqcậu đế9Xrqn HZLYsao kW5W6hông oakPnói vớoakPi anW5W6h eoakPm mộHZLYt tiHZLYếng?” Ngoà9Xrqi oakPcửa c9Xrqó tiếng9Xrq nóiW5W6 từ9Xrq x9Xrqa t7fAhiến lHZLYại gầHZLYn, roakPồi t9Xrqhấy 7fAhở cửaoakP 9Xrqxuất oakPhiện m9Xrqột dáng7fAh 7fAhngười vạmoakP vỡ.

“Mình W5W6chỉ tiệnoakP đường9Xrq đioakP ng9Xrqang q7fAhua, không7fAh muốn9Xrq l7fAhàm phiền7fAh đến9Xrq th9Xrqời HZLYgian nghHZLYỉ ngơiW5W6 9Xrqcủa cậu”.9Xrq 7fAhTiêu VoakPiễn cười.

Người đàn7fAh ôngoakP toakPo cHZLYao ấy9Xrq oakPnhìn tôioakP, HZLY“Ồ, đây9Xrq chẳW5W6ng phW5W6ải 7fAhlà côoakP eoakPm đ9Xrqi cùnHZLYg với7fAh đW5W6ại oakPca đếnW5W6 đánhoakP b7fAhài sao?”

Thảo nàoW5W6 nhìn7fAh thấW5W6y q9Xrquen thìHZLY r7fAha đW5W6úng loakPà đãHZLY HZLYtừng gặpHZLY ngườiHZLY W5W6này, lần9Xrq đ9Xrqó cùnHZLYg Chư7fAhơng 9XrqNgự HZLYđến 9Xrqkhu giải7fAh trí9Xrq đHZLYánh bài,7fAh cũ9Xrqng W5W6có mặoakPt an7fAhh ta.

“Đại cHZLYa, đánh9Xrq bàiW5W6?” ToakPiêu VHZLYiễn nghHZLYe mà9Xrq chW5W6ẳng hiểu9Xrq g9Xrqì cảW5W6, “Côn9Xrq Thiế9Xrqu từ9Xrqng gặp9Xrq TiểuW5W6 KhW5W6ả nhoakPà oakPmình à?”

“Thì rHZLYa oakPlà ngườoakPi nhàoakP cậoakPu”. 7fAhCôn ThiếuW5W6 c7fAhười thooakPải mái9Xrq, “Thảo7fAh W5W6nào đ7fAhến 7fAhChương Ngự9Xrq cũnW5W6g ph7fAhải c9Xrqhăm sóHZLYc oakPcô 9Xrqấy cẩoakPn thận7fAh thếHZLY chứ!”

“Tôi vW5W6à ChW5W6ương NW5W6gự khôngW5W6 9Xrqthân nh7fAhau!” oakPTôi đ7fAhứng lêW5W6n đểHZLY biện7fAh oakPminh ch7fAho mình7fAh, cW5W6ũng chỉoakP 9Xrqlà gHZLYặp mặHZLYt vài7fAh lầHZLYn, ti7fAhếp 7fAhxúc oakPqua v9Xrqài 9Xrqlần thôi,HZLY nga7fAhy cả7fAh b9Xrqạn HZLYbè HZLYcũng cHZLYhưa đượcoakP tínW5W6h đến.

“Nhưng Ti9Xrqêu Viễn9Xrq vàoakP anoakPh ấyoakP oakPthân oakPnhau moakPà”. Cô9Xrqn Thiế9Xrqu oakPbá HZLYvai 7fAhTiêu Viễn7fAh, “TrởHZLY v9Xrqề ch9Xrqưa 9Xrqtìm oakPanh oakPcả uống9Xrq rượuoakP à?”

“Chưa”. TiêuoakP Viễn7fAh nóiW5W6 giọnHZLYg noakPhàn nhạW5W6t, “Mìn9Xrqh 9Xrqvề ngoW5W6ài 9Xrqbáo vớHZLYi W5W6cậu HZLYra, nh9Xrqững ngư9Xrqời HZLYkhác oakPđều 9Xrqchưa báo”.

“Được, h7fAhôm n7fAhay khôoakPng 9Xrqbáo HZLYcũng p7fAhhải báHZLYo rồi!HZLY ChươnoakPg Ngự,oakP C9Xrqhương W5W6Sính, L9Xrqão Châu,W5W6 oakPThành ThiếuW5W6, bọn9Xrq HZLYhọ đều9Xrq ởoakP phW5W6òng bê9Xrqn cạnh”.

Côn ThiếuHZLY v7fAhừa d9Xrqứt lời,W5W6 đoakPã 7fAhnghe 9Xrqthấy m9Xrqột cơnoakP hỗ7fAhn loạn7fAh ngoàioakP cửa,HZLY “Được9Xrq lắm,W5W6 ToakPiêu Viễn,7fAh tr9Xrqở vềHZLY cũHZLYng W5W6không thèm9Xrq thôHZLYng W5W6báo 7fAhcho 9Xrqanh e9Xrqm!” Tron9Xrqg ph7fAhòng lHZLYập W5W6tức oakPùa vW5W6ào không9Xrq ítW5W6 ngưoakPời, tôiW5W6 W5W6vội vàn9Xrqg lùi7fAh r9Xrqa một9Xrq góc.

“Hôm 7fAhnay W5W6là ngW5W6ày gì7fAh 7fAhvậy? SHZLYao mW5W6ọi ngư9Xrqời đềuoakP oakPở đâ9Xrqy?” ToakPiêu VHZLYiễn hỏi.

“Chẳng phải9Xrq nW5W6gày mW5W6ai 7fAhanh 7fAhcả 7fAhxuất ng9Xrqoại s9Xrqao, h7fAhôm noakPay mấyW5W6 an9Xrqh 9Xrqem oakPcó W5W6thời 7fAhgian tụW5W6 t9Xrqập W5W6ngồi với9Xrq n7fAhhau, khôn7fAhg lạiHZLY phảHZLYi HZLYnăm oakPba thán9Xrqg HZLYnữa m9Xrqới HZLYgặp mặtHZLY được”.HZLY CóHZLY ngoakPười nói.

“Đúng rồi,oakP TiêuoakP Viễn,7fAh lần7fAh HZLYtrước ông9Xrq giHZLYà HZLYnhà mì9Xrqnh nhì7fAhn 7fAhở AnoakPh quốcoakP n7fAhhìn t7fAhhấy cậoakPu vớiW5W6 bạnHZLY gW5W6ái điHZLY xeoakPm trHZLYiển W5W6lãm tra7fAhnh vớiHZLY noakPhau, cứHZLY bảooakP mHZLYình hỏiHZLY bọnHZLY cW5W6ậu kh9Xrqi nào9Xrq thoakPì tW5W6ổ chứcoakP chuyện9Xrq vW5W6ui, đểoakP ông9Xrq được7fAh t7fAhham dự”.

“Thành ThiếuW5W6, cậuW5W6 uốngoakP nhiềuHZLY rồW5W6i tW5W6hì phải?”9Xrq T9Xrqiêu ViễHZLYn vừaHZLY gHZLYắp thức9Xrq 7fAhăn 9Xrqcho aW5W6nh t9Xrqa 7fAhvừa nhoakPáy mắt,HZLY “9XrqNào, ănW5W6 nhiề7fAhu đồ9Xrq ănHZLY c7fAhhút đi”.

“Uống nhiề7fAhu W5W6rồi làHZLY oakPthế nW5W6ào? Đấy9Xrq, chẳngW5W6 phảiHZLY đ7fAhã ma7fAhng bạnW5W6 W5W6gái oakPvề rồ9Xrqi sao?”

“Thành ToakPhiếu, cậu7fAh lảoakPm nHZLYhảm W5W6gì thW5W6ế?” 7fAhTiêu Viễ7fAhn cuW5W6ống 7fAhlên, 7fAhném mạoakPnh đ7fAhũa xuống.

Tôi kW5W6éo aoakPnh lạ7fAhi, mềmHZLY mỏ9Xrqng 7fAhnói: “NgườHZLYi oakPta có9Xrq lẽHZLY nhìnoakP nhầmoakP mà!”

Tiêu ViễoakPn qu9Xrqay đầu7fAh lại9Xrq 9Xrqnhìn tôi,7fAh sắcW5W6 mặtHZLY l9Xrqo lắng,HZLY “9XrqEm 9Xrqkhông 7fAhđược toakPin cậ9Xrqu ta!”

Tôi gật9Xrq HZLYđầu, oakPtôi oakPsẽ khôngHZLY oakPtin anoakPh t7fAha, HZLYtôi và9Xrq a9Xrqnh W5W6ta 9Xrqgặp W5W6nhau W5W6lần đâuoakP, dựa7fAh voakPào cáW5W6i gìW5W6 đểoakP tW5W6in anoakPh oakPta chứ?

Cái 9Xrqthế giớiW5W6 oakPnày ngaHZLYy 9Xrqcả ngườiHZLY bêHZLYn cW5W6ạnh cũng7fAh khW5W6ông 9Xrqthể ti7fAhn W5W6tưởng đ7fAhược, W5W6ai lạiW5W6 đW5W6i ti7fAhn lờoakPi nói7fAh W5W6vô 7fAhnghĩa củaHZLY 7fAhmột ngườiW5W6 oakPxa lạHZLY chứ.

Một nhó7fAhm ngườioakP huoakPyên n9Xrqáo coakPả buổiHZLY, tôHZLYi hW5W6ơi mệtHZLY oakPmỏi, muốnoakP c9Xrqhuồn r9Xrqa ngooakPài, 9Xrqkhổ n7fAhỗi, cáioakP túHZLYi lạioakP bHZLYị Tiê9Xrqu ViễHZLYn goakPiữ chặt,HZLY “Đ7fAhừng 9Xrqnói vớiW5W6 HZLYanh là7fAh oakPra nhàHZLY vệoakP s9Xrqinh, 9Xrqem đãW5W6 dù7fAhng cá9Xrqi cớoakP 7fAhnày đHZLYể chuW5W6ồn đ9Xrqi mấy7fAh l7fAhần rồi!”

“Em W5W6ra gọW5W6i điệnoakP thHZLYoại chW5W6o moakPẹ oakPem, ở7fAh đâyW5W6 ồnoakP oakPquá, m7fAhuộn t7fAhhế nàHZLYy m9Xrqà eoakPm chHZLYưa vW5W6ề, 7fAhmẹ e9Xrqm 9Xrqsẽ 9Xrqlo lắng!”

“Em phảiW5W6 hứa,oakP W5W6không được9Xrq b9Xrqỏ về!oakP LátW5W6 9Xrqnữa aoakPnh đưa9Xrq HZLYem về!”HZLY TiêuHZLY ViễoakPn thW5W6ấp HZLYgiọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ 9Xrqạ, đừ9Xrqng đợiHZLY c9Xrqon n9Xrqữa nhé,9Xrq mẹoakP HZLYăn cơm9Xrq mộ9Xrqt mìHZLYnh đHZLYi, coakPon 9Xrqăn xHZLYong rW5W6ồi v7fAhề. BâyoakP giờ9Xrq bụiHZLY loakPớn lắ9Xrqm, lạiW5W6 l7fAhà giờoakP ta9Xrqn 9Xrqtầm c7fAhao điểm,W5W6 khônW5W6g bắt9Xrq HZLYxe vềoakP đ7fAhược!” Tôi9Xrq dựaHZLY HZLYvào boakPức tường7fAh hàW5W6nh lanHZLYg, bàoakPn c9Xrqhân nhHZLYư khônHZLYg đỡ7fAh noakPổi trọng9Xrq lượngoakP cơW5W6 oakPthể, lưng9Xrq 9Xrqtrượt oakPdọc xuốngW5W6 bờW5W6 tường.HZLY ĐHZLYá GroakPannit lạn9Xrqh bW5W6uốt ngấmW5W6 7fAhqua cảoakP quầW5W6n á7fAho thW5W6ấm vàoW5W6 ngườioakP, tW5W6ôi gụoakPc HZLYđầu xW5W6uống h7fAhai đầHZLYu gối,7fAh từ7fAh 9Xrqtừ oakPxua oakPtan h7fAhơi lạnoakPh W5W6trong 7fAhcơ thể.

Một b7fAhàn oakPtay tHZLYo đoakPặt lêoakPn đầu9Xrq tW5W6ôi, nhẹoakP oakPnhàng HZLYvuốt tó9Xrqc t9Xrqôi, hỏioakP bằngoakP giHZLYọng troakPầm 7fAhkhàn: “Em7fAh dùng9Xrq dầu7fAh gộiHZLY đầu9Xrq củaW5W6 oakPhãng n9Xrqào v9Xrqậy? DưW5W6ỡng toakPóc tHZLYhật tốt”.

Tưởng là7fAh đếnHZLY aW5W6n ủiHZLY toakPôi, loakPại đHZLYi HZLYhỏi mộoakPt câuW5W6 chẳng9Xrq vàoakPo đoakPâu nW5W6hư thế.

“Đừng có7fAh sờ7fAh rốHZLYi 9Xrqlên, tóc9Xrq toakPôi quý7fAh lắmW5W6 đấy,9Xrq sờHZLY hỏngW5W6 rồi7fAh anW5W6h khôn9Xrqg đềHZLYn đượcHZLY đâu”.HZLY W5W6Tôi ngẩHZLYng đầuHZLY loakPên, nHZLYhìn thấ9Xrqy ngườiW5W6 W5W6đi rHZLYa oakPlại làoakP Chư7fAhơng Ngự.

“Tại saoakPo làW5W6 anh?”

“Sao koakPhông thểW5W6 lHZLYà tôi9Xrq? EoakPm nghĩoakP W5W6là ai?”

“Tiêu oakPViễn đâu?”

“Đang uHZLYống rư9Xrqợu vớW5W6i W5W6Chương SW5W6ính HZLYở t9Xrqrong đó”.

Tôi xác7fAhh HZLYtúi 7fAhvội voakPã xuốn9Xrqg lầu,W5W6 lúcoakP oakPnày khônHZLYg 9Xrqvề c7fAhòn đợiW5W6 9Xrqlúc nàoHZLY nữa.

“Bên ngHZLYoài đa9Xrqng 7fAhnổi bHZLYão oakPcát oakPđấy, oakPkhông bắ9Xrqt được7fAh xW5W6e đâu”.HZLY AnW5W6h tHZLYa đứngoakP soakPau loakPưng 7fAhtôi nhắcHZLY nhở.

“Thế tHZLYhì tôW5W6i W5W6đi bHZLYộ về”.

“Có toakPhể t9Xrqhử xemHZLY”. AW5W6nh HZLYta búngHZLY ngóoakPn t9Xrqay, “EmW5W6 lúc9Xrq noakPào cW5W6ũng oakPkhác nHZLYgười”. CW5W6á Mự7fAhc đáoakPng ghétoakP W5W6toàn nW5W6ói giọnW5W6g châmHZLY chọc.

Bão cHZLYát đế9Xrqn thậtHZLY 9Xrqdữ W5W6dội, cáHZLYt b7fAhụi thổ7fAhi từ9Xrqng cơ7fAhn trênW5W6 đường.

Tôi lấy9Xrq taHZLYy bịtW5W6 mũW5W6i và9Xrq miệng,9Xrq W5W6men tHZLYheo lề7fAh đườngHZLY điHZLY W5W6thẳng. HZLYMắt bị7fAh W5W6bụi oakPthổi đếnoakP 9Xrqnỗi khoakPông mở9Xrq rW5W6a đư9Xrqợc, 7fAhnước mắ7fAht cHZLYứ thếHZLY tr9Xrqào r7fAha. Th9Xrqời tW5W6iết khỉHZLY gi9Xrqó 7fAhnày thW5W6ật kh9Xrqó mW5W6à chịoakPu đựng.

“Em ơi7fAh, cầnoakP 9Xrqxe kW5W6hông? oakP50 tệoakP mộoakPt 7fAhkm”. Ph7fAhía sa9Xrqu là9Xrq chiếcHZLY xHZLYe HZLYMer BenoakPz W5W6của Chươn7fAhg NgHZLYự đan7fAhg vẫy9Xrq chào.

“Hắc quHZLYá đấy!”

“Tôi ch9Xrqo oakPem nợ7fAh l7fAhà đượcW5W6 chứW5W6 gì?”HZLY ChươngoakP NgoakPự cười.

Ngồi tron7fAhg 7fAhxe củoakPa ChươngHZLY Ngự7fAh, t9Xrqôi mớiHZLY 9Xrqdám oakPhít thởoakP thoW5W6ải mái.

Trong mHZLYắt oakPhình nh9Xrqư có9Xrq hạtoakP bụi,HZLY nướcHZLY W5W6mắt cứ7fAh noakPhòe nhoẹt9Xrq oakPkhông thôi.

“Em HZLYcứ khócoakP HZLYmãi thW5W6ế, cW5W6ó ph9Xrqải lHZLYo lW5W6ắng 9Xrqcho tôioakP noakPgày moakPai xuấ7fAht ngoạiHZLY bịoakP noakPgười 9Xrqnước ngoàiHZLY bHZLYán mấtoakP không?”

“Tôi l9Xrqo W5W6anh xuHZLYất 7fAhngoại m7fAhang bá7fAhn người9Xrq nước9Xrq ngoàW5W6i mấW5W6t th7fAhôi! AW5W6nh đínhHZLY lôn9Xrqg lêHZLYn người7fAh t9Xrqhì 7fAhcòn k9Xrqhôn h7fAhơn khỉ,oakP aW5W6i lạiHZLY có7fAh thể9Xrq 9Xrqbán an7fAhh được!”

Chương Ngự7fAh W5W6cười vanoakPg, “Em7fAh đa9Xrqng kheW5W6n tôi9Xrq haHZLYy mỉaW5W6 W5W6tôi đấy?”

“Tất 9Xrqnhiên khoakPen anW5W6h rồi!”

“Ồ, 9Xrqlại cóoakP kiểuHZLY kh9Xrqen ngườiHZLY nhưW5W6 eHZLYm nữa!7fAh Biết7fAh rõW5W6 thế7fAh r9Xrqồi, cHZLYhẳng qoakPua, HZLYtôi lạ9Xrqi v9Xrqẫn HZLYthích nghe”.

“Anh thí7fAhch nHZLYghe, tôi9Xrq lạioakP kh7fAhông thíHZLYch nHZLYói đấy!”

Chương NgựHZLY 9Xrqnói: “Ngà9Xrqy moakPai 7fAhtôi W5W6đi rồi,W5W6 ướcoakP tínHZLYh íoakPt nhấHZLYt W5W6cũng 7fAhphải 7fAhba thángW5W6 mớioakP cóoakP HZLYthể W5W6trở về”.

“Vừa nHZLYãy HZLYtôi đã9Xrq nghHZLYe hếtW5W6 rồi!”HZLY Tô9Xrqi cũn7fAhg khôn7fAhg đioakPếc, vHZLYừa nHZLYãy HZLYcả nHZLYhóm ngườiW5W6 nói9Xrq oa9Xrqng oHZLYang vHZLYậy, rồi9Xrq lạiHZLY cHZLYhúc rượu9Xrq, HZLYlại từHZLY bHZLYiệt, muố7fAhn khôoakPng biếtoakP 7fAhcũng khó.

“Thế s9Xrqao e9Xrqm k9Xrqhông cW5W6ó c9Xrqhút biể9Xrqu hiệoakPn gì9Xrq?” ChươngW5W6 N7fAhgự cườiW5W6 rấtHZLY W5W6gian xảo.

“Lại 9Xrqcần phHZLYải biểu7fAh hiệW5W6n? CóoakP cầnHZLY loakPát nữoakPa oakPđi quW5W6a 7fAhcửa hàngW5W6 tạ7fAhp W5W6hóa dưới9Xrq lầu9Xrq nHZLYhà t9Xrqôi oakPmua chúoakPt bánHZLYh 9Xrqngọt, W5W6sữa chuHZLYa g7fAhì đó7fAh mW5W6ang oakPđi k9Xrqhông?” Bì9Xrqnh thW5W6ường W5W6đi đâuW5W6 xaoakP, tôHZLYi đềuHZLY thíoakPch m7fAhang tHZLYheo nhữngoakP 7fAhđồ này.

Chương Ng7fAhự 7fAhcười rấHZLYt khổ9Xrq s9Xrqở, “TW5W6ôi thấy9Xrq W5W6thôi 7fAhmiễn đượcoakP rồi”.

“Vậy tốtHZLY quá,HZLY HZLYtôi đỡ9Xrq toakPốn tiền”.

“Hay là…oakP choakPúng t9Xrqa HZLYhôn HZLYtạm biệW5W6t nhé?”

“Cái gì?HZLY ĐợioakP đã…”7fAh CW5W6ó phảW5W6i tôiW5W6 đãoakP ngW5W6he nhầmoakP không.

“Hôn tạW5W6m biệt!”oakP AHZLYnh tW5W6a dừng9Xrq xHZLYe lại7fAh, nâ9Xrqng đầuHZLY tôi9Xrq lêW5W6n vW5W6à nhìnW5W6 m7fAhột HZLYcách nghiêW5W6m túc.

Có lẽW5W6 tHZLYôi đãW5W6 sợW5W6 đầnW5W6 mặt9Xrq HZLYra, noakPếu khô9Xrqng HZLYthì cũn7fAhg mất7fAh 9Xrqhồn rồHZLYi, n9Xrqgay cả9Xrq mắtHZLY cũW5W6ng khôn9Xrqg HZLYđộng đậy,oakP noakPhìn W5W6anh t7fAha chằoakPm chằm.

Đầu HZLYanh 7fAhta dầnW5W6 hướngHZLY gầnHZLY vW5W6ề phoakPía tôi,oakP mộW5W6t W5W6luồng hơi7fAh n9Xrqóng phảW5W6 lạiW5W6, “HZLYNày nHZLYày!” T7fAhôi HZLYhét lên.

Anh doakPừng lại9Xrq, oakPbỏ tô7fAhi raW5W6, độtW5W6 W5W6nhiên cườioakP lHZLYớn, oakP“Đùa e7fAhm 9Xrqcho vuW5W6i thôi!”

Cá MựHZLYc cW5W6hết tiệtW5W6, đùHZLYa cá7fAhi HZLYgì kHZLYhông đùa,oakP lạioakP đ7fAhùa cái7fAh 7fAhkiểu xấoakPu 7fAhxa ấy.

Lúc HZLYvề đW5W6ến cửW5W6a nhà9Xrq W5W6tôi, Chư7fAhơng 7fAhNgự W5W6hỏi: “TâmoakP tr7fAhạng tốt7fAh h7fAhơn cHZLYhút n7fAhào chưa?”

“Tốt noakPhiều rồi!HZLY” oakPMay màW5W6 c7fAhó anW5W6h ta.

“Vậy 9Xrqthì HZLYlau khôHZLY nước7fAh m9Xrqắt đ9Xrqi, xuống7fAh xe”9Xrq. 9XrqAnh tHZLYa dừngHZLY xoakPe lHZLYại, gi7fAhúp tôi9Xrq 9Xrqmở cHZLYửa 9Xrqxe rất9Xrq lịchoakP lãm.

“Chương NHZLYgự, cảmoakP W5W6ơn HZLYanh!” TôoakPi nóHZLYi rHZLYất tW5W6hành thật.

“Lời nó7fAhi W5W6suông thìHZLY miễ9Xrqn đi9Xrq, W5W6làm 9Xrqcái HZLYgì thựHZLYc t7fAhế hơnHZLY đi”.HZLY ÁW5W6nh mắtW5W6 củaoakP HZLYChương Ng9Xrqự đảoHZLY rấHZLYt nh9Xrqanh, c7fAhó vẻW5W6 lạioakP nghĩHZLY HZLYra tròoakP quỷoakP oakPgì đó.

“Tôi khoakPông cHZLYó tiền!”W5W6 TôHZLYi vộiHZLY tha9Xrqnh minh.

“Tôi cũn9Xrqg ch9Xrqẳng thiếoakPu tiềnHZLY, lấyW5W6 tiềnoakP của7fAh eHZLYm là9Xrqm gì?”

“Vậy 9Xrqanh cần7fAh gì7fAh?” oakPTôi 7fAhđề 7fAhcao cảnhoakP giácHZLY, ngườiHZLY W5W6này toà9Xrqn xuấtW5W6 W5W6những coakPhiêu khôngoakP 9Xrqtheo qu9Xrqy tắcHZLY gìoakP coakPả, phảiHZLY đề7fAh W5W6phòng chút.

 

 

5. Màu9Xrq xan9Xrqh ng7fAhọc HZLYlà HZLYphong cáchHZLY oakPcủa T9Xrqiêu Viễn 

Anh giơHZLY 7fAhchùm choakPìa khó7fAha trướcHZLY 7fAhmặt tôiHZLY oakPlắc loakPắc, “Đây7fAh l9Xrqà 7fAhchìa koakPhóa W5W6nhà tôi,HZLY eoakPm cầ7fAhm lấy”.

Tôi ngướ9Xrqc lênHZLY nhì7fAhn xuốoakPng tW5W6hăm HZLYdò aHZLYnh, “HZLYAnh chưaoakP b9Xrqị ấmoakP đầu7fAh c7fAhhứ? RỗioakP việW5W6c nê9Xrqn tùW5W6y tiHZLYện oakPmang W5W6chìa khHZLYóa roakPa đư9Xrqa W5W6cho người7fAh tW5W6a à!”

“Tất nhW5W6iên k7fAhhông ấ9Xrqm đầu!oakP ĐưaHZLY 9Xrqchìa khóaW5W6 coakPho W5W6em loakPà đểHZLY eW5W6m goakPiúp tôi9Xrq mộW5W6t sốoakP việc”.

“Việc oakPgì?” BiếtW5W6 W5W6ngay a7fAhnh tW5W6a là7fAh người9Xrq khônHZLYg chịu9Xrq 7fAhbị thoakPiệt mà.

“Giúp 7fAhtôi ch9Xrqo ăn,HZLY địnhW5W6 k7fAhỳ t9Xrqhay nW5W6ước c7fAhho chúng!”

“Nhà HZLYanh oakPnuôi 9Xrqcá à?7fAh Kh7fAhông phải7fAh lHZLYà cHZLYá mựcHZLY chứ7fAh?” Tô9Xrqi oakPđã từngW5W6 đếnoakP nhàHZLY a9Xrqnh ta7fAh, chẳng7fAh thấyoakP cHZLYon cW5W6á oakPnào cả.

“Tất nhi7fAhên W5W6có cá7fAh W5W6rồi, đềuHZLY lW5W6à cáHZLY nổoakPi tiến9Xrqg củaHZLY vùng7fAh 7fAhnhiệt đớ7fAhi đ9Xrqấy”. 9XrqAnh t7fAha vênh9Xrq m7fAhặt tựHZLY hào.

“Sao tW5W6ôi lạioakP khôngW5W6 HZLYnhìn thấy?”

“Ngoài coakPái sHZLYofa HZLYnhà tôiHZLY HZLYra, 9Xrqem c9Xrqòn nHZLYhìn thấy9Xrq cá9Xrqi gìW5W6 nữHZLYa đâu?”

“Cũng phải!”9Xrq oakPHôm đóHZLY u9Xrqống 7fAhnhiều qHZLYuá, đếnHZLY nhoakPà a7fAhnh 9Xrqta làHZLY l7fAhăn oakPra sofHZLYa nằHZLYm khóHZLYc, k7fAhhóc c9Xrqhán thì7fAh oakPngủ. SW5W6áng nHZLYgày thứ9Xrq HZLYhai dậyW5W6 lạ7fAhi cuốngoakP cuHZLYồng đi9Xrq làmHZLY, đú9Xrqng l7fAhà khôngoakP để7fAh ýoakP nhoakPà aoakPnh 9Xrqta rốtW5W6 cuộ7fAhc cóoakP nh7fAhững gì.

 “Nhưng mà,7fAh tôi7fAh vớiW5W6 anHZLYh khônW5W6g hề7fAh th7fAhân q9Xrquen mà9Xrq! 9XrqSao HZLYanh l9Xrqại có7fAh thể7fAh yê9Xrqn tW5W6âm giaHZLYo oakPchìa khóa9Xrq 7fAhnhà c9Xrqho tôi?”

“Chính 9Xrqvì khônW5W6g tW5W6hân quHZLYen nê7fAhn mớoakPi yêHZLYn tâW5W6m đểHZLY eHZLYm đến.7fAh ĐểoakP ngưHZLYời queW5W6n đến,W5W6 giớHZLYi báHZLYo chí9Xrq lạiW5W6 dW5W6òm oakPngó p7fAhhỏng oakPđoán”. ChoakPương oakPNgự oakPnói rất7fAh có9Xrq 7fAhlý lẽ.

“Để ChươnoakPg HZLYSính đoakPến, chắ9Xrqc chắnW5W6 ngưHZLYời tW5W6a HZLYsẽ khHZLYông 7fAhnói 9Xrqgì được”.HZLY HZLYTôi đề7fAh nghị.

“Nó đoakPến đểoakP làm7fAh lHZLYoạn nhoakPà W5W6tôi l7fAhên à,W5W6 oakPtôi trởW5W6 7fAhvề HZLYlại phảioakP thoakPu 7fAhdọn mấtHZLY mấy9Xrq ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao 7fAhem “nhưng7fAh mà”HZLY nhi9Xrqều thế?”

“Nhưng mà,9Xrq tôiW5W6 ch9Xrqưa từn9Xrqg nu7fAhôi cá7fAh đ7fAhâu! CoakPho cáW5W6 ăHZLYn giúpHZLY aHZLYnh, lỡHZLY chếtoakP rồW5W6i phảiHZLY là7fAhm sao?”

“Có vấnoakP đềW5W6 HZLYgì oakPthì HZLYgọi điện7fAh HZLYcho tôi!”

“Cước goakPọi đườngHZLY 9Xrqdài quốHZLYc tW5W6ế đấy!”

“Sẽ oakPhoàn 9Xrqtrả W5W6cho eoakPm ph7fAhí đi7fAhện W5W6thoại, ph9Xrqụ cấp9Xrq pháHZLYt si9Xrqnh, t9Xrqiền W5W6mua toakPhức ă7fAhn c7fAhho cHZLYá cũng7fAh sẽ7fAh trảW5W6! oakPEm HZLYmà cò7fAhn “nhưW5W6ng mà”HZLY nữaHZLY oakPlà tôW5W6i boakPực moakPình đấy7fAh, bảo9Xrq W5W6em giú9Xrqp HZLYmột việW5W6c oakPmà khó7fAh khăHZLYn tW5W6hế à?”oakP Chương7fAh NgựW5W6 tHZLYỏ 7fAhra noakPghiêm troakPọng, lạiW5W6 c7fAhó vW5W6ẻ dọa9Xrq nạt.

Tôi HZLYcòn có9Xrq thể7fAh n9Xrqói oakPgì 9Xrqđược nữaoakP chứ,oakP c9Xrqhỉ cW5W6ó thểoakP noakPhận ch7fAhìa khoakPóa cW5W6ủa W5W6anh ta9Xrq, “Nế7fAhu mà7fAh choakPo coakPá HZLYăn bị7fAh c9Xrqhết rồioakP th7fAhì anoakPh đừnHZLYg c9Xrqó noakPổi giậHZLYn đấy!”

“Chỉ 9Xrqlà m7fAhấy cooakPn c7fAhá thôi9Xrq màoakP? TW5W6ôi có7fAh th7fAhể giận9Xrq gW5W6ì chứ!”

Thấy tôioakP ngoaW5W6n ngoãn9Xrq cW5W6ầm c7fAhhìa khóa7fAh, ChưW5W6ơng NgựoakP W5W6cười, 7fAh“Như thW5W6ế HZLYlà tW5W6ôi yênoakP tâ9Xrqm rồi!”

Buổi tốW5W6i W5W6đi ngủ9Xrq qu9Xrqên khôoakPng tắtHZLY điện9Xrq thoạiHZLY, oakPngủ đến9Xrq nửHZLYa đêm,W5W6 n9Xrqó bắtW5W6 W5W6đầu kêW5W6u loạn7fAh lên.

“Ai oakPđấy?” Khôn7fAhg HZLYbiết bâ7fAhy giHZLYờ đangHZLY l9Xrqà HZLYgiờ nW5W6gủ saoakPo, 9Xrqgọi 9Xrqđiện phiề9Xrqn nhiHZLYễu giữW5W6a đêm,7fAh t7fAhội đHZLYáng oakPtử hình.

Đầu đW5W6iện 9Xrqthoại bên7fAh oakPkia iW5W6m ắnW5W6g mộW5W6t khoảngW5W6 lặnHZLYg m9Xrqơ hồ.

Tôi khô9Xrqng sợW5W6 ồn,oakP oakPsợ nh9Xrqất làW5W6 lúoakPc tĩnW5W6h mặngoakP, iW5W6m ắ9Xrqng 7fAhkhông mộtoakP HZLYtiếng đW5W6ộng th7fAhấy coakPó cHZLYảm giácHZLY kHZLYỳ dị.

Mấy gi9Xrqây trôiHZLY W5W6qua vẫn7fAh kW5W6hông W5W6có giọHZLYng HZLYnói, HZLYtôi ngW5W6ồi bậtoakP dậy.

“Làm HZLYơn nóiW5W6 mộ7fAht câu,oakP W5W6nếu khôngoakP dọa9Xrq chW5W6ết người7fAh an9Xrqh W5W6phải đềHZLYn mạng7fAh đấy!9Xrq” 9XrqTôi HZLYhét voakPào doakPi động.

“Khả…”, l7fAhà giọng7fAh 7fAhnói của7fAh Tiê9Xrqu ViW5W6ễn, tôHZLYi ní7fAhn thở,oakP lần7fAh nàHZLYy đến7fAh lượoakPt tôioakP khô7fAhng nóiHZLY gì.

“Em, 7fAhem W5W6chưa tắ7fAht m9Xrqáy d7fAhi động”.HZLY GiọngHZLY oakPnói 9Xrqcủa Ti7fAhêu ViHZLYễn doakPịu HZLYdàng, dịu7fAh 7fAhdàng W5W6đến nỗ9Xrqi oakPlàm tôHZLYi W5W6ngây 7fAhngất, tôi9Xrq cẩnoakP thận9Xrq HZLYlặng nghW5W6e hơ9Xrqi th7fAhở cHZLYủa aHZLYnh, W5W6cảm giácW5W6 hoakPơi nó9Xrqng đW5W6ang lHZLYan tW5W6ỏa t9Xrqrên mặt.

Cả hHZLYai ngW5W6ười i9Xrqm 9Xrqlặng W5W6hồi lâu,W5W6 vẫnHZLY làoakP Tiê7fAhu Viễ9Xrqn mở9Xrq loakPời trướoakPc, “7fAhNgủ ngon”.

Tôi giW5W6ữ chặtoakP điện9Xrq thHZLYoại W5W6di độHZLYng, mãi9Xrq khôn7fAhg chW5W6ịu bỏ9Xrq HZLYxuống. Đ7fAhến l7fAhúc c7fAhơ th7fAhể cả9Xrqm tHZLYhấy lạnhoakP mớHZLYi 7fAhbiết làW5W6 chăn7fAh đã7fAh r9Xrqơi 9Xrqxuống k9Xrqhỏi giưW5W6ờng rồi.

Buổi sáng7fAh, HZLYkhi tr7fAhời vẫnoakP cò9Xrqn 7fAhtờ 7fAhmờ, gió9Xrq lạ7fAhnh khôHZLYng ngừHZLYng thổi,oakP m9Xrqở cửa7fAh HZLYsổ 9Xrqra thấyHZLY bHZLYụi bámHZLY 7fAhdày thHZLYành lW5W6ớp HZLYtrên bệHZLY cửa.

Dưới lầu,HZLY khônW5W6g biết7fAh c9Xrqún coHZLYn củaoakP nhoakPà nàoW5W6 HZLYmặc bộ9Xrq quần9Xrq á9Xrqo ngoakPộ nghĩW5W6nh W5W6đang chạy9Xrq lănW5W6g quăW5W6ng, 7fAhcái môoakPng trònHZLY mũmW5W6 oakPmĩm HZLYngoe noakPguẩy, coakPực kỳoakP HZLYđáng yêu.

Cún co7fAhn chạyoakP 7fAhđến dướioakP HZLYmột chHZLYiếc oakPxe oakPcon HZLYmàu xHZLYanh W5W6ngọc, muốHZLYn đá7fAhnh HZLYdấu lãn9Xrqh địa,HZLY ngửiW5W6 n9Xrqgửi 9Xrqmùi thấyHZLY kHZLYhông phảHZLYi oakPlại tHZLYừ 7fAhtừ bỏHZLY đi.

Chiếc 9Xrqxe ấ7fAhy rấtW5W6 giốngW5W6 chiếc7fAh x7fAhe 9XrqTiêu Viễ9Xrqn 7fAhlái nW5W6gày hômoakP qua9Xrq, màu9Xrq x9Xrqanh ngọcoakP t9Xrqhâm trầmoakP sâuoakP sắ7fAhc, t9Xrqhật hợ9Xrqp vớiW5W6 pW5W6hong cácHZLYh 9Xrqcủa TiêoakPu Viễn.

Tôi W5W6chạy oakPnhư bHZLYay W5W6xuống dưHZLYới lầuHZLY, pHZLYhóng W5W6đến HZLYchỗ chiếcW5W6 xW5W6e, 7fAhqua lớp7fAh oakPbụi phủoakP ngoài7fAh cửoakPa kín9Xrqh n7fAhhìn thấ7fAhy 9XrqTiêu ViễnHZLY ở9Xrq tron7fAhg xe.

Cả ngư7fAhời oakPanh nHZLYgồi dựa9Xrq trênoakP 7fAhghế, ngủoakP th9Xrqiếp đi,9Xrq c9Xrqhỉ cóoakP doakPi 7fAhđộng vW5W6ẫn đểHZLY 9Xrqở bênW5W6 9Xrqtai, dán7fAhg đ7fAhiệu nhHZLYư đHZLYang 7fAhgọi đioakPện thoại.

Tôi gõ7fAh W5W6gõ v7fAhào cửW5W6a xoakPe, 9Xrqsau HZLYđó t9Xrqhấy TiêHZLYu VW5W6iễn tỉnhW5W6 dậy.

“Tại W5W6sao aW5W6nh lại7fAh 9Xrqở đây?”oakP Tô7fAhi hỏi.

Anh d9Xrqụi dụoakPi mắt,oakP khô7fAhng 7fAhtrả HZLYlời tôi.

“Anh ở7fAh đâoakPy W5W6cả mHZLYột đêm9Xrq à?”

“Đâu có,7fAh hơnoakP haW5W6i giờW5W6 s9Xrqáng mớioakP rHZLYa khỏiW5W6 oakPchỗ 9XrqCôn Th9Xrqiếu!” An7fAhh mở9Xrq HZLYcửa x9Xrqe, “E9Xrqm cóHZLY W5W6lạnh không7fAh? Vào9Xrq tro7fAhng W5W6nói oakPchuyện đi!”

“Còn 9Xrqnói gìHZLY oakPnữa, koakPhông cHZLYó 7fAhchuyện gìW5W6 ma9Xrqu vềW5W6 n7fAhhà 9Xrqngủ đi!9Xrq” T9Xrqôi đứngHZLY ở7fAh oakPbên ngoàoakPi oakPkhông nhúcW5W6 nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyệnW5W6 thìoakP W5W6mau nó9Xrqi, nó9Xrqi xooakPng rồi7fAh 9Xrqvề điW5W6 ngủW5W6!” Tôi9Xrq coakPảm thấoakP hôm9Xrq naoakPy tôoakPi cằHZLYn nhằn7fAh quáHZLY, giốngHZLY m7fAhột oakPbà lW5W6ão HZLYtám mươiW5W6 vậy.7fAh TioakPêu ViễnW5W6 i7fAhm lặnoakPg nhHZLYìn tôioakP, “”EmW5W6 đanHZLYg giậnW5W6 à?”

“Em giậoakPn oakPcái gìW5W6 c9Xrqhứ? MấyHZLY ngườW5W6i các9Xrq a7fAhnh thícHZLYh gHZLYì oakPthì làoakPm, liên9Xrq qW5W6uan 9Xrqgì oakPđến HZLYem chứ?”9Xrq Đúng9Xrq 7fAhlà t7fAhôi đHZLYang giận,7fAh giậnW5W6 HZLYanh saHZLYo lHZLYại k9Xrqhông bi7fAhết qu7fAhý bản7fAh thâoakPn mìnhW5W6 oakPnhư thHZLYế, trờoakPi lạnh7fAh oakPmà kh9Xrqông vW5W6ề nHZLYhà, cònW5W6 ngủ9Xrq ở9Xrq trê9Xrqn xe.

“Nhìn anW5W6h chằmW5W6 chằoakPm như7fAh vậy,HZLY cònHZLY oakPnói HZLYlà khônW5W6g g9Xrqiận W5W6à?” ToakPiêu 9XrqViễn nhìn7fAh 7fAhtôi cườioakP v7fAhới v7fAhẻ nuôHZLYng chiều.

`”Em giHZLYận, lHZLYà toakPự W5W6giận oakPbản thânHZLY mình!9Xrq TrờiHZLY lạnhoakP toakPhế nàyW5W6, chạW5W6y xuố7fAhng qoakPuản aoakPnh oakPlàm 7fAhgì?” W5W6Tôi qu9Xrqay W5W6người muốn9Xrq lênoakP 7fAhnhà, k9Xrqhông để7fAh ýHZLY HZLYanh nữaW5W6 9Xrqchắc aW5W6nh sẽW5W6 b9Xrqỏ W5W6về thôi.

“Đợi đã!”7fAh Tiê7fAhu Vi7fAhễn xuốngHZLY xoakPe kéooakP tôi7fAh lạoakPi, “Anh7fAh moakPuốn HZLYnói vớiW5W6 emoakP, W5W6tất HZLYcả đều7fAh W5W6không nW5W6hư HZLYem ngh7fAhĩ t7fAhhế đâu!”

“Cái gHZLYì 9Xrqmà HZLYkhông nhHZLYư oakPem nghĩ?”9Xrq T7fAhôi W5W6nghĩ 9Xrqcái gì9Xrq chứ?7fAh LờiHZLY oakPnói củoakPa Ti7fAhêu Vi9Xrqễn làm7fAh 9Xrqtôi ngh7fAhi hoặc.

Tiêu Vi9Xrqễn th9Xrqở oakPdài khẽ9Xrq nó9Xrqi: “9XrqThôi voakPậy, cóoakP 9Xrqmột số7fAh chuyệnHZLY aW5W6nh cũHZLYng W5W6không b9Xrqiết n7fAhên oakPnói thế9Xrq nào”.

“Vậy thìoakP đHZLYừng nóiHZLY nữa!9Xrq” HZLYĐã HZLYkhông bi7fAhết nênW5W6 HZLYnói thếW5W6 nàoakPo oakPthì W5W6còn nó9Xrqi gW5W6ì nHZLYữa, chW5W6úng tôHZLYi đều9Xrq khôoakPng phW5W6ải oakPlà nhHZLYững ngHZLYười qu9Xrqá gượng9Xrq ép.

Tiêu oakPViễn 9Xrqrõ r7fAhàng r7fAhất mW5W6ệt, 7fAhngáp dài7fAh một7fAh cáW5W6i rồi9Xrq oakPnói: “BâyHZLY gHZLYiờ anoakPh v7fAhề đi7fAh ngủ9Xrq, buổioakP tối9Xrq đến9Xrq đó7fAhn emW5W6, s7fAhẽ oakPcho 7fAhem 9Xrqmột bất9Xrq ng9Xrqờ tHZLYhú vị”.

“Buổi tối7fAh eoakPm cW5W6ó việc…”.9Xrq T7fAhối 9Xrqnay tôi7fAh phảiW5W6 9Xrqđi HZLYxem HZLYbuổi b9Xrqiểu dioakPễn oakPcủa LưuW5W6 Đ7fAhức 9XrqHoa vớiW5W6 mẹW5W6, lớpoakP toakPrưởng ChươngoakP Sín7fAhh chẳoakPng dễW5W6 oakPgì mớiW5W6 HZLYkiếm đượHZLYc vé.

“Nếu HZLYmà khônW5W6g oakPquan trọn7fAhg t9Xrqhì h9Xrqủy W5W6đi!” Tiêu9Xrq ViW5W6ễn giọngoakP n7fAhài n7fAhỉ khiHZLYến 7fAhtôi suW5W6ýt nữa7fAh mềmW5W6 loakPòng, nh7fAhưng ngh7fAhĩ lại,oakP tại9Xrq s7fAhao oakPmỗi loakPần người7fAh bị9Xrq t9Xrqhỏa hiHZLYệp đềuoakP là7fAh tôi?

“Không hủy7fAh đưoakPợc!” Tô7fAhi hầmHZLY h7fAhừ 9Xrqnói, buổW5W6i diễn7fAh 9Xrqca nhạc9Xrq khônHZLYg oakPvì t7fAhôi 9Xrqmà hoã9Xrqn lạiHZLY được,9Xrq HZLYmà cũnoakPg đã9Xrq hứ7fAha c9Xrqhắc ch9Xrqắn với7fAh 7fAhmẹ rồi,7fAh mẹ9Xrq vìHZLY chuyệnoakP nàW5W6y HZLYmà vuoakPi sướ9Xrqng m9Xrqấy oakPngày liền.

“Ừ, W5W6thế thôHZLYi vậy”.9Xrq T7fAhiêu ViễnW5W6 cW5W6ó HZLYvẻ thấtoakP vọngW5W6, “Nhưng9Xrq oakPhy vọnoakPg lầnoakP 9Xrqsau 9Xrqcòn cóHZLY cơW5W6 hội”.

Còn cW5W6ó coakPơ hHZLYội g7fAhì, tôiW5W6 muốnW5W6 hW5W6ỏi 9Xrqanh, nhưn9Xrqg HZLYthấy oakPdáng v9Xrqẻ anHZLYh m7fAhệt mỏioakP, lHZLYại kh7fAhông 7fAhđành lòng,W5W6 oakPcó lẽ9Xrq tHZLYhôi vậy.W5W6 NW5W6ói đếnW5W6 đâyoakP 9Xrqlà được9Xrq rồHZLYi, nên9Xrq n9Xrqhanh c7fAhhóng vềW5W6 n7fAhhà điW5W6 ngoakPủ đi.

Cổng sâoakPn W5W6vận độn7fAhg 9Xrqngười oakPđông nhưHZLY mắcoakP cửiHZLY, rHZLYất nhiW5W6ều ngoakPười 9Xrqkhông W5W6mua được9Xrq HZLYvé, 7fAhtúm tHZLYụm 7fAhở cổngHZLY đểoakP oakPmua 9Xrqvé chợoakP đen.

Có ngư9Xrqời oakPnhìn sốW5W6 ghế7fAh voakPé HZLYcủa 9Xrqtôi, hỏi9Xrq: “CôoakP gá9Xrqi, cHZLYó bW5W6án W5W6vé khônW5W6g?” TôHZLYi loakPắc đầW5W6u, lớpoakP trưởngW5W6 chẳW5W6ng dễW5W6 gì7fAh kiếHZLYm choW5W6, HZLYlàm s7fAhao c9Xrqó t7fAhhể bán?

Bên cạn7fAhh, 9Xrqcũng cóW5W6 HZLYrất nhiềuoakP oakPngười vW5W6ây loakPấy oakPmẹ tô7fAhi, HZLYcó nHZLYgười nóoakPi: 9Xrq“Chị ơi,HZLY cáW5W6i vé7fAh nàoakPy cW5W6hị 9Xrqcứ n9Xrqói giá7fAh điHZLY, b7fAhao n9Xrqhiêu tiW5W6ền tô7fAhi cũn9Xrqg lấy”.

Lúc nà7fAhy HZLYtôi 7fAhmới biets9Xrq, thHZLYì 7fAhra chỗ9Xrq ngồiHZLY coakPủa 9Xrqhai c7fAhhiếc véW5W6 nàyHZLY cựcHZLY kỳW5W6 tốW5W6t, l7fAhúc vềW5W6 ph7fAhải cảoakPm W5W6ơn ChươnoakPg Sín7fAhh 9Xrqtử tếHZLY oakPmới được.

Chỗ oakPngồi coakPủa c9Xrqhúng t9Xrqôi l7fAhà koakPhu gW5W6hế V7fAhIP, 9Xrqở hàn9Xrqg thứHZLY HZLYba, HZLYrất gầ7fAhn sâ7fAhn khấW5W6u, c7fAhó thoakPể nhì7fAhn rõHZLY cW5W6ả moakPặt củaoakP nh9Xrqân viênHZLY W5W6làm côn9Xrqg tác7fAh điềHZLYu kh9Xrqiển thiếtoakP bịW5W6 tr9Xrqên sHZLYân khấu,HZLY lạiHZLY cònoakP đ7fAhược cun7fAhg cấp7fAh miễnoakP W5W6phí oakPnước uW5W6ống W5W6và đồ9Xrq ăHZLYn nhẹ.

Hàng thứoakP hoakPai 9Xrqtrước 7fAhmặt choakPúng tô7fAhi cW5W6ó HZLYhai HZLYchỗ n9Xrqgồi luôHZLYn oakPđể trống,HZLY trHZLYên moakPặt bàoakPn củaoakP ghếoakP toakPrước mặ7fAht tôi9Xrq đW5W6ặt mộtW5W6 bó7fAh ho9Xrqa lW5W6y x7fAhen hHZLYoa hồng.

Khi buổioakP biểHZLYu diễnHZLY W5W6bắt đ9Xrqầu, HZLYhai 7fAhghế trướcoakP mặt9Xrq vẫW5W6n trống.HZLY W5W6Tôi cứoakP oakPnghĩ, ngườiW5W6 7fAhnào lạoakPi đốt9Xrq 9Xrqtiền nhHZLYư oakPvậy? Đã9Xrq muW5W6a 7fAhvé rồiW5W6 W5W6còn khôngHZLY đến.

Buổi W5W6biểu d9Xrqiễn vừ9Xrqa bắ7fAht đầu,9Xrq t7fAhôi W5W6và mẹoakP đãoakP nhaHZLYnh W5W6chóng bị9Xrq W5W6cuốn hútHZLY, cùngW5W6 vớ9Xrqi mọioakP HZLYngười hét7fAh gọiW5W6 têW5W6n oakPLưu oakPĐức HooakPa, trạngW5W6 oakPthái cuồng9Xrq nhiệtoakP chW5W6ưa W5W6có 7fAhbao giờoakP. Thậ7fAhm cW5W6hí mHZLYẹ oakPtôi cò9Xrqn lấy7fAh W5W6máy chụoakPp ảnh7fAh khôn7fAhg ngừngW5W6 chụHZLYp W5W6các động9Xrq W5W6tác 7fAhvà HZLYbiểu HZLYhiện củ9Xrqa HZLYLưu Đ9Xrqức Hoa.

“Cái W5W6máy ản7fAhh nHZLYày củoakPa 9Xrqmẹ chụW5W6p l7fAhên HZLYảnh khônHZLYg nhì7fAhn rõ7fAh 9Xrqđâu, 7fAhđừng mHZLYất công7fAh nữa9Xrq!” oakPTôi bảoHZLY mẹ.

“Nhìn HZLYrõ m9Xrqà! KhoakPông tioakPn coakPon n9Xrqhìn 9Xrqxem!” Mẹ9Xrq tôioakP roakPất tựW5W6 7fAhhào W5W6đưa má9Xrqy ảW5W6nh cW5W6ho tôi7fAh nhìn.

“Ngày ma9Xrqi trêW5W6n 9Xrqmạng HZLYsẽ HZLYcó đầHZLYy ả9Xrqnh đW5W6ẹp củaoakP 9Xrqcác th9Xrqợ chụpHZLY ả9Xrqnh chuyê7fAhn nghiW5W6ệp chụ9Xrqp, co9Xrqn tảoakPi 7fAhvề W5W6cho W5W6mẹ xem”.

“Không thícW5W6h bằngoakP ảnh7fAh mẹ9Xrq tựHZLY cW5W6hụp!” MẹW5W6 tôHZLYi 9Xrqtự ti7fAhn nói.

Tôi k7fAhhông traoakPnh luậoakPn vớioakP m7fAhẹ nữHZLYa, 9Xrqngày 9Xrqmai xe9Xrqm ả7fAhnh cHZLYủa toakPhợ chuyêoakPn ngoakPhiệp HZLYchụp thHZLYì sẽW5W6 kW5W6hỏi noakPói luôn.

Xem xoakPong buổ7fAhi boakPiểu diễn,HZLY tâm7fAh trHZLYạng củ7fAha tôoakPi vàW5W6 mẹ9Xrq voakPô c9Xrqùng HZLYthoải máHZLYi. MẹoakP HZLYtôi nói:7fAh 9Xrq“Nhân tiệoakPn trW5W6ung tâoakPm thươnHZLYg mạiHZLY HZLYchưa đóngoakP c9Xrqửa, chún7fAhg oakPta đi7fAh l7fAhượn chútHZLY, xe7fAhm oakPđồng hồ!”

“Con cóW5W6 ba9Xrqo W5W6giờ oakPthích đồng7fAh oakPhồ đâu?oakP CũngHZLY cW5W6hẳng dùngHZLY đến7fAh”. W5W6Thời đạoakPi củaW5W6 choakPúng t9Xrqôi bHZLYây gW5W6iờ đạiHZLY đ7fAha số7fAh đềuoakP lấyW5W6 oakPdi độngoakP đHZLYể xHZLYem giờ9Xrq r7fAhồi, vố7fAhn khôoakPng có9Xrq hHZLYứng thHZLYú vớ9Xrqi mónW5W6 đồ7fAh đW5W6eo W5W6tay ấ9Xrqy nữa.

“Sắp đếW5W6n m9Xrqùa xuânHZLY 9Xrqrồi, 7fAhmặc áo7fAh lộ7fAh cán9Xrqh HZLYtay tW5W6rần rHZLYa HZLYcũng khôngW5W6 đẹp”.

“Vậy muoakPa chHZLYo HZLYcon chiếcW5W6 vòoakPng ngọc7fAh oakPbích đoakPi, th9Xrqế mớiHZLY 7fAhđẹp”. TôHZLYi đHZLYùa mẹ.

“Nếu cHZLYon thíW5W6ch, đợiW5W6 hoakPôm saW5W6u W5W6mẹ rút7fAh ti7fAhền tHZLYiết kiệ7fAhm đHZLYể moakPua nh7fAhà rHZLYa muoakPa cW5W6ho 9Xrqcon 9Xrqmột chiếcW5W6!” Mẹ9Xrq tôi9Xrq cười.

“Thôi đừngoakP ạ,9Xrq mẹ9Xrq dàHZLYnh tiềnoakP đểHZLY mu9Xrqa HZLYnhà 9Xrqcho 7fAhcon đi!”

Mua cW5W6ho tôW5W6i một9Xrq căn7fAh noakPhà luôn9Xrq là7fAh HZLYtâm nguyện7fAh củ7fAha mẹoakP. MẹHZLY thường9Xrq nóiHZLY, oakPcon gáiW5W6 nhấ7fAht đ9Xrqịnh phải9Xrq có9Xrq W5W6nhà r7fAhiêng cHZLYủa 9Xrqmình, W5W6nếu khôn7fAhg s7fAhau nàyW5W6 cãW5W6i nh7fAhau vớ7fAhi ch9Xrqồng cW5W6ũng k9Xrqhông coakPó 7fAhchỗ mHZLYà đ7fAhi. LogW5W6ic thậtoakP kỳW5W6 quặW5W6c, nW5W6hưng cũngoakP rất7fAh thựcW5W6 tế.

Khi moakPẹ vW5W6à b7fAhố l9Xrqy hôn7fAh, mẹHZLY 9Xrqchẳng oakPcó choakPỗ nàW5W6o để9Xrq manoakPg tôoakPi đếnW5W6 ởW5W6, 7fAhđành ph7fAhải soakPống coakPhen chúcHZLY mã7fAhi trW5W6ong khôn7fAhg gHZLYian phò9Xrqng khácHZLYh 7fAhbé oakPtý củoakPa n9Xrqhà W5W6bà ngoại,7fAh 9Xrqmãi đến7fAh nhiềuW5W6 nămHZLY W5W6sau, khoakPi HZLYtôi 7fAhcó thoakPể nhớ7fAh đượcoakP mọ9Xrqi chuyện,9Xrq 9Xrqcơ quoakPan của7fAh mẹW5W6 mớoakPi HZLYcấp HZLYcho mộtHZLY oakPcăn hộW5W6 nh9Xrqỏ hW5W6ai buồng.oakP NhHZLYưng tHZLYrước sHZLYau toakPhì vHZLYẫn làHZLY cơ9Xrq 7fAhquan cấHZLYp, HZLYkhông chắHZLYc 9Xrqngày nà7fAho oakPlại oakPthu hồi,W5W6 ch9Xrqúng tôi7fAh lạ9Xrqi khô7fAhng cHZLYó chỗ9Xrq ở9Xrq nữa,oakP coakPho oakPnên 9Xrqmẹ 7fAhkhông yênHZLY tâmoakP, l7fAhuôn gW5W6hi nhớHZLY vHZLYiệc moakPua mộtoakP coakPăn nhà7fAh 7fAhriêng củW5W6a chú7fAhng tôi.

“Khoản c7fAhhi muW5W6a n7fAhhà mẹ9Xrq vẫnoakP giữ9Xrq cW5W6ho c7fAhon màoakP, đủ7fAh rồi!”9Xrq Mẹ7fAh khoá7fAhc tHZLYay 9Xrqtôi W5W6đi vềoakP phía9Xrq si7fAhêu 9Xrqthị HoakPoa Đường.

“Mẹ t9Xrqhấy c7fAhhúng t9Xrqa khoáW5W6c taW5W6y nhHZLYau HZLYđi oakPlượn siê9Xrqu 7fAhthị coakPó giốW5W6ng 9Xrqhai HZLYchị 7fAhem W5W6không?” TôiW5W6 t7fAhrêu đù9Xrqa mẹ.

“Nếu gHZLYiống được7fAh thoakPì W5W6tốt”. Mẹ7fAh thởoakP dHZLYài nói.

“Giống, khôn7fAhg ti7fAhn mẹoakP thử9Xrq hỏi9Xrq ngườW5W6i khoakPác oakPxem”. TôiHZLY W5W6cố ý7fAh dự9Xrqa s9Xrqát vàoakPo mẹ.

“Hôm nàooakP c7fAhhúng t9Xrqa đW5W6i chụpHZLY c7fAhái d9Xrqán oakPgì đó9Xrq đi?oakP CoakPái đHZLYó gọi7fAh oakPlà gìoakP đấyoakP nhỉ?9Xrq DáW5W6n oakPlên 9Xrqđiện tW5W6hoại dW5W6i động7fAh cW5W6ủa con”.

“Ảnh đề9Xrq can”.

“Đúng, chHZLYính 7fAhlà nó7fAh, coakPon đưHZLYa mẹW5W6 7fAhđi nhé!7fAh” L7fAhúc mẹW5W6 tôioakP hưngW5W6 phW5W6ấn oakPthì 9Xrqgiống nhưW5W6 m9Xrqột oakPđứa coW5W6n níHZLYt già.

“Được, khônW5W6g vấnoakP đHZLYề gì7fAh! MẹHZLY 7fAhđúng 9Xrqlà W5W6sành điệuHZLY q7fAhuá đấyHZLY, 7fAhcon cHZLYòn chư9Xrqa từngHZLY cW5W6hụp ba9Xrqo giờ”.

Ở bHZLYên moakPẹ, 9Xrqluôn HZLYvui vẻHZLY noakPhư vậy,9Xrq m9Xrqẹ chínoakPh l9Xrqà ch7fAhỗ dHZLYựa ch9Xrqo tâ9Xrqm hồnW5W6 tôi.

 

6. 9XrqTáo PhúHZLY oakPSĩ rHZLYơi đHZLYầy dướW5W6i đất

Lúc HZLYxem biể7fAhu diHZLYễn 7fAhca nh9Xrqạc, t7fAhôi đHZLYể điệnoakP thW5W6oại W5W6di dộnHZLYg ở7fAh cHZLYhế độW5W6 yêHZLYn oakPlặng, c7fAhó mấoakPy cuộcoakP gọiHZLY đến9Xrq n9Xrqhưng đề9Xrqu 7fAhkhông biếtW5W6, 9Xrqmở danoakPh sácHZLYh 7fAhcuộc gọi7fAh nhỡoakP th7fAhấy đềoakPu lHZLYà củaHZLY Tiê7fAhu Viễn.

Tôi qoakPuay lưngoakP oakPvới mẹ7fAh đểoakP gọiHZLY lại7fAh coakPho aHZLYnh, giọnHZLYg 9XrqTiêu ViễnW5W6 W5W6mệt mỏioakP ở7fAh đầuHZLY bêW5W6n 7fAhkia, “KhônoakPg c9Xrqó việcHZLY g7fAhì đâu!”

“Vâng!” TôioakP đáp9Xrq, q9Xrquay đầW5W6u HZLYlại 9Xrqthấy mẹoakP HZLYđang nhì7fAhn tôHZLYi 7fAhdò 7fAhhỏi, thếW5W6 làW5W6 vộiHZLY W5W6vàng d7fAhập máy.

Thứ haW5W6i đi9Xrq làm,oakP noakPhận oakPđược thông9Xrq b7fAháo củaoakP Cục,9Xrq sẽ9Xrq đếnHZLY kiể7fAhm trHZLYa tiếnoakP độ9Xrq dW5W6ự án.

Tôi đưa9Xrq thô7fAhng oakPbáo cHZLYho TổW5W6 trư9Xrqởng HZLYxem, 9Xrqông b7fAhảo 9Xrqtôi oakPtrực tiếp7fAh oakPmang đếnoakP 9Xrqcho Ti7fAhêu V9Xrqiễn vHZLYà Ngô9Xrq Duyệt.

Bộ dạn7fAhg TioakPêu Viễn7fAh oakPnhư khôngHZLY được9Xrq nghW5W6ỉ ngơiHZLY đ9Xrqủ soakPức, HZLY“Em khôngW5W6 trốn9Xrq tôHZLYi nữW5W6a à?oakP” ĐoakPây là9Xrq làoakPm việc,W5W6 HZLYcó thể7fAh trốnW5W6 t9Xrqránh sao?

Tôi nhHZLYìn W5W6trên bà9Xrqn W5W6anh đ7fAhặt ha7fAhi HZLYtấm vHZLYé W5W6xem bioakPểu dHZLYiên 7fAhca nhạc9Xrq, trW5W6ên v7fAhé i9Xrqn hàng7fAh W5W62 sốoakP oakP8, số9Xrq 17fAh0, ch9Xrqẳng lẽ…

Tôi 7fAhchợt hiểW5W6u roakPa, thoakPì rHZLYa 9Xrqđây chín7fAhh lW5W6à điềuW5W6 nW5W6gạc n9Xrqhiên tHZLYhú vịoakP mW5W6à aoakPnh đã7fAh nói!

“Anh cũHZLYng 9Xrqđi 7fAhxem buổioakP oakPbiểu diễnoakP cW5W6a nhW5W6ạc 7fAhà?” TôiHZLY hỏiW5W6 th7fAhăm dò.

“Không, a9Xrqnh oakPchưa baoakPo giHZLYờ 7fAhthích LHZLYưu ĐứHZLYc W5W6Hoa”. oakPAnh lạoakPnh l7fAhùng nói.

“Thế lHZLYấy vHZLYé nà9Xrqy để9Xrq là9Xrqm goakPì?” ThậtoakP phW5W6í c7fAhhỗ nW5W6gồi W5W6tốt như9Xrq vậy.

“Người 9Xrqkhác HZLYtặng, HZLYtiếc HZLYlà tặngW5W6 nhầHZLYm ngườHZLYi rồi”.

Vẫn còHZLYn n7fAhói HZLYcứng, khô7fAhng nóioakP t9Xrqhì thôi.

 

“Tiêu ViễW5W6n, eHZLYm cần7fAh n7fAhói W5W6chuyện 9Xrqvới anoakPh vềHZLY HZLYquy hoạc7fAhh lắoakPp đặ7fAht oakPcáp đioakPện củaoakP HZLYdự á7fAhn này”.oakP NHZLYgô DuyệHZLYt đan7fAhg ởW5W6 cửaHZLY, trên7fAh tW5W6ay c9Xrqầm m7fAhột tệpW5W6 bản9Xrq v7fAhẽ W5W6phác thảo.

“Tôi cònW5W6 7fAhcó viHZLYệc khác,9Xrq xi7fAhn phéHZLYp vHZLYề trư9Xrqớc ạ!”oakP TôHZLYi 9Xrqvội 7fAhvàng nhườ7fAhng đườngoakP oakPcho NHZLYgô Duyệt.

“Em cW5W6ũng 7fAhngồi ở9Xrq đây,W5W6 nghW5W6e cùng!”9Xrq TiêuHZLY 7fAhViễn oakPra HZLYlệnh ch9Xrqo HZLYtôi, hôm9Xrq 9Xrqnay 7fAhsắc mặW5W6t W5W6anh koakPhông được9Xrq tốHZLYt, chắHZLYc lW5W6à dW5W6o coakPhưa đưHZLYợc n9Xrqghỉ ngW5W6ơi đầHZLYy đủ.

Ngô Duy7fAhệt nW5W6híu moakPày, nói:HZLY “Tiể9Xrqu K9Xrqhả 7fAhcó th7fAhể oakPkhông c7fAhần nghe”.

“Đúng, đúW5W6ng! Tôi7fAh khôn9Xrqg cần9Xrq phHZLYải noakPghe 7fAhạ!” TW5W6ôi cườiHZLY theo.

“Cô ấy9Xrq t9Xrqừng W5W6học khoW5W6a oakPtự nhHZLYiên, mà7fAh đâyW5W6 lạW5W6i chíHZLYnh là9Xrq chuyê9Xrqn ngànhoakP côHZLY ấW5W6y học9Xrq, tạoakPi 7fAhsao l9Xrqại khW5W6ông 7fAhthể nghe?”oakP Ti7fAhêu VioakPễn oakPcó voakPẻ 9Xrqcố bắt9Xrq ép7fAh t9Xrqôi oakPở lại.

“Tại 7fAhsao anW5W6h biết?9Xrq” NgoakPô Duy7fAhệt ngạHZLYc nhi9Xrqên nhìn9Xrq 9Xrqtôi HZLYvà Tiêu9Xrq Viễn.

“Tại soakPao HZLYkhông biếW5W6t? Bọ7fAhn 7fAhanh họ9Xrqc c9Xrqùng oakPmột trườngW5W6 ĐạiW5W6 học”.

“Tổng giáHZLYm sá7fAht T7fAhiêu!” TôiHZLY 7fAhmuốn nW5W6găn aHZLYnh lại.

Nhưng Tiê9Xrqu ViễnHZLY liếc9Xrq nhìnW5W6 HZLYtôi, vẫHZLYn W5W6tiếp tục7fAh W5W6nói: “HơnoakP n9Xrqữa c9Xrqô ấ7fAhy từng7fAh HZLYlà oakPbạn goakPái HZLYcủa anh9Xrq, a9Xrqnh c9Xrqó tW5W6hể khôn9Xrqg hoakPiểu cô9Xrq ấy9Xrq sao?”

Sắc mHZLYặt 7fAhNgô Duyệt7fAh độ9Xrqt W5W6nhiên trắngHZLY bệch.

Phó t9Xrqổng giHZLYám HZLYsát, đừW5W6ng n7fAhghe an9Xrqh ấy9Xrq nói7fAh nhả7fAhm”. Tô7fAhi vội7fAh và7fAhng giảoakPi thíchW5W6, “H7fAhồi đi7fAh họcW5W6 chỉoakP làHZLY đù9Xrqa W5W6vui thôi”.

“Ai đoakPùa vuHZLYi với9Xrq eHZLYm chứ?”7fAh 9XrqSắc mặW5W6t HZLYTiêu W5W6Viễn càng9Xrq 7fAhkhó co9Xrqi, giậnHZLY dHZLYữ nhHZLYìn tôi.

“Tiêu Viễn,oakP W5W6sao oakPanh lạoakPi HZLYcó thểHZLY đốHZLYi xửW5W6 vớoakPi eHZLYm 9Xrqnhư 7fAhvậy?” 7fAhNgô HZLYDuyệt 7fAhbật khóc7fAh, s9Xrqau W5W6đó chạy7fAh vụ9Xrqt HZLYra ngoài.

“Tại sW5W6ao aHZLYnh oakPlại 9Xrqcứ pHZLYhải HZLYnói với9Xrq 9Xrqcô ấy9Xrq điềuHZLY đó?9Xrq T9Xrqại s9Xrqao còn9Xrq noakPói 7fAhra trưoakPớc mặtW5W6 em?”

Tôi cũn9Xrqg kh9Xrqóc, mW5W6ối qHZLYuan hệW5W6 p9Xrqhức tạpoakP t7fAhhế 7fAhnày, bảo7fAh tôi7fAh sa9Xrqu nàHZLYy cònoakP t7fAhiếp t9Xrqục là7fAhm 9Xrqviệc W5W6ở đoakPây thế7fAh nào7fAh đượcHZLY c7fAhhứ. Tiêu9Xrq Vi7fAhễn anW5W6h khôngHZLY để7fAh 9Xrqý, 7fAhvì oakPchỗ dự9Xrqa 7fAhphía sHZLYau a7fAhnh vữngW5W6 ch7fAhắc, hoàn7fAh t7fAhoàn có7fAh thW5W6ể HZLYnói đioakP 9Xrqlà HZLYđi, tôi9Xrq t9Xrqhì lHZLYàm thếoakP nàHZLYo được7fAh đây?

“Anh xioakPn l7fAhỗi, aW5W6nh kh9Xrqông t9Xrqhể khônW5W6g nW5W6ói ra!W5W6” Tiê7fAhu ViễnHZLY lắcoakP v9Xrqai tW5W6ôi, “NếuoakP cònW5W6 khôW5W6ng nóoakPi, ngoakPười n7fAhhà 7fAhsẽ bắt7fAh 9Xrqanh đoakPính hôoakPn vớHZLYi HZLYcô ấy”.

“Hai noakPgười đW5W6ính hHZLYôn đượ9Xrqc rồi,oakP tạHZLYi saoakPo 9Xrqphải kéHZLYo eHZLYm HZLYvào?” THZLYôi khóc.

“Ngốc oakPạ, cW5W6hẳng W5W6lẽ eW5W6m k9Xrqhông hiểuW5W6 sHZLYao? Từ9Xrq t9Xrqrước đế9Xrqn 7fAhnay n7fAhgười an9Xrqh yêuoakP chHZLYỉ W5W6có mHZLYình W5W6em!” TiêuoakP ViễnHZLY oakPôm chặtHZLY HZLYlấy tôHZLYi, giọn9Xrqg n7fAhói tW5W6ha thiết.

Tim W5W6đau gần9Xrq nHZLYhư muW5W6ốn nghẹtoakP thở,oakP toakPại saoHZLY? oakPTại oakPsao HZLYbao noakPhiêu năoakPm trôioakP qW5W6ua rồ7fAhi mớiHZLY nóiHZLY vớHZLYi tôiHZLY noakPhững đW5W6iều ấy?

Hai châ9Xrqn tôioakP rã9Xrq rời9Xrq, doakPựa sátoakP vàoakPo ngựcHZLY THZLYiêu Viễn.

Ngô DuyệtHZLY mấ7fAhy ng9Xrqày W5W6liền khHZLYông lW5W6ộ diện9Xrq ở7fAh TổW5W6 dựW5W6 án.

Tổ kiểmoakP t7fAhra của9Xrq CụW5W6c 7fAhdo đíchHZLY HZLYthân W5W6Cục tr9Xrqưởng 7fAhdẫn đầHZLYu xHZLYuống ki7fAhểm trHZLYa dW5W6ự án,9Xrq giHZLYáo sưHZLY ĐiềHZLYn DuoakPy W5W6Niên đ9Xrqóng vaHZLYi tr9Xrqò c7fAhố vẫn.7fAh TiêuoakP ViễnHZLY vàoakP Tổ9Xrq trưW5W6ởng oakPđi cùng7fAh HZLYđến các7fAh n9Xrqơi, W5W6tôi oakPđi phí7fAha sa9Xrqu pW5W6hụ tráchHZLY goakPhi chép.

Đi hế9Xrqt mộtHZLY 9Xrqvòng, mọi9Xrq ngườiW5W6 ngồi9Xrq lạioakP nghỉ9Xrq ngơi,oakP CụoakPc trưởng9Xrq v7fAhà ToakPiêu V9Xrqiễn 7fAhngồi phía7fAh trước7fAh tôi,oakP ngược7fAh 7fAhlại, goakPiáo sư9Xrq ĐiềnW5W6 n7fAhgồi b7fAhên cạnh9Xrq tôi.

“Tiêu ViễnW5W6 này,HZLY 9Xrqcó pW5W6hải cháuHZLY 7fAhvới Duyệt9Xrq Duy7fAhệt cãi7fAh noakPhau khôngoakP?” W5W6Cục trưHZLYởng 7fAhân 9Xrqcần nói9Xrq chuoakPyện 7fAhgia W5W6đình voakPới TiêuHZLY Viễn.

Tiêu Vi7fAhễn kh9Xrqông nHZLYói gì.

“Thanh niê7fAhn HZLYvới nhHZLYau khônoakPg tráoakPnh được7fAh việc7fAh cãiHZLY cọ9Xrq, đ7fAhừng bậnHZLY tâW5W6m. CháoakPu cHZLYũng biếtW5W6 tíW5W6nh 7fAhcách Duyệt7fAh DuyệtW5W6 rồiW5W6 đấW5W6y, tHZLYính 9Xrqcòn trẻ7fAh coakPon, ch9Xrquyện oakPgì cũ9Xrqng thícoakPh c7fAhhấp nh7fAhặt, n7fAhhường noakPhịn nHZLYó ch9Xrqút, dù7fAh sHZLYao 7fAhcũng soakPắp đí7fAhnh hônoakP rồi9Xrq mà!”

Tiêu ViễHZLYn HZLYquay HZLYxuống liếcW5W6 9Xrqnhìn HZLYtôi, W5W6ánh mắtW5W6 đeW5W6n t9Xrqhẫm lộHZLY r9Xrqa HZLYvẻ cươngoakP W5W6nghị, 7fAhsau đó9Xrq 7fAhquay soakPang nW5W6ói W5W6với Cục9Xrq trưởngW5W6 NgW5W6ô: “Bác7fAh Ngô…7fAh cháuHZLY ngh9Xrqĩ chW5W6áu W5W6và Ngô9Xrq D7fAhuyệt kHZLYhông hợ7fAhp nhau!”

“Thằng 7fAhbé HZLYnày, 9Xrqnói c9Xrqái goakPì ngW5W6ớ ngẩn9Xrq? 7fAhHai đứa7fAh là9Xrq oakPthanh m9Xrqai oakPtrúc mãHZLY, 9Xrqlà mộtHZLY đôi9Xrq quoakPá đ9Xrqẹp”. 7fAhCục 7fAhtrưởng 7fAhvỗ va9Xrqi THZLYiêu Viễn9Xrq cưoakPời oakPha 9Xrqhả nói:7fAh “Mấ9Xrqy ngàyW5W6 trư7fAhớc bố9Xrq ch7fAháu 7fAhcòn gọHZLYi đW5W6iện hỏioakP báHZLYc đW5W6ặt tiW5W6ệc đíW5W6nh hôHZLYn ởW5W6 9Xrqđâu nữa”.

“Thưa báoakPc NgoakPô, ch9Xrqáu 9Xrqnghĩ sẽHZLY khônHZLYg coakPó tiệcW5W6 đínhHZLY hôn9Xrq đâuHZLY ạ!”9Xrq TiêuHZLY ViễW5W6n nó7fAhi nhỏ.

“Đúng l9Xrqà giậoakPn 9Xrqdỗi HZLYthật roakPồi!” CụcoakP tHZLYrưởng vẫnoakP cười7fAh 7fAhha ha9Xrq, W5W6“Nhưng, oakPhai đứaoakP cHZLYãi n7fAhhau mấ9Xrqy ngà7fAhy 7fAhrồi lạiHZLY ổnW5W6 thôi”.

Nghỉ n7fAhgơi xon9Xrqg rồi,7fAh mọi9Xrq ngW5W6ười HZLYlại tiếpW5W6 t7fAhục W5W6đi, đến7fAh hW5W6iện trường9Xrq oakPxem tìn9Xrqh tHZLYrạng tW5W6hi HZLYcông. TôoakPi điHZLY cáchHZLY x9Xrqa phíoakPa soakPau, t7fAhâm trạHZLYng th7fAhật khóHZLY tả.

Giáo sưoakP W5W6Điền vỗW5W6 vaW5W6i tôioakP nói:W5W6 “Này,oakP bạn7fAh t7fAhrẻ, lấyoakP lại9Xrq tin9Xrqh thầnHZLY đHZLYi nào”.

Tôi HZLYnhìn ôn7fAhg c7fAhảm kHZLYích, 9Xrqkìm chế9Xrq 7fAhnhững cảoakPm xúW5W6c bộcoakP pHZLYhát muốnoakP òW5W6a khóc.

Tranh W5W6thủ thờiW5W6 giaoakPn đếnHZLY chỗ9Xrq oakPở c9Xrqủa C9Xrqhương NHZLYgự, giúp7fAh W5W6anh oakPta cW5W6ho 9Xrqcá ăn.

Có ti7fAhền đúngW5W6 W5W6là 9Xrqtốt thậoakPt, c9Xrqó thểW5W6 HZLYmột mìHZLYnh ở7fAh troHZLYng ngoakPôi nhàoakP t9Xrqo toakPhế n7fAhày, riênoakPg poakPhòng kháHZLYch đã9Xrq HZLYcó 9Xrqhai cáiW5W6, mHZLYỗi phònoakPg HZLYđều 7fAhđặt moakPột boakPể cá7fAh toHZLY. TrW5W6ong oakPbể c7fAhá W5W6có đủHZLY loại9Xrq mW5W6àu sắ7fAhc hìnhHZLY dánoakPg, chủngW5W6 loạoakPi đoakPa dạng,HZLY tôi7fAh khôHZLYng c7fAhó oakPkinh nghiHZLYệm nuHZLYôi cHZLYá n7fAhên không9Xrq p7fAhhân bioakPệt cụ9Xrq thHZLYể oakPđược 9Xrqlũ 9Xrqcá nàyoakP giHZLYống gìW5W6, HZLYchỉ biếtW5W6 rấ9Xrqt nhiều9Xrq loại7fAh HZLYchưa thW5W6ấy 9Xrqbao giờW5W6, c7fAhó th7fAhể đúng7fAh lW5W6à rất9Xrq quýHZLY hiếm.

Thức ăoakPn củHZLYa c9Xrqá đHZLYể t9Xrqrên bàn,HZLY tHZLYôi lấyW5W6 mHZLYột 7fAhít W5W6thả xuoakPống, 9Xrqlũ coakPá HZLYnhỏ bW5W6ắt đoakPầu tra7fAhnh 9Xrqnhau ăn,HZLY oakPmột lúW5W6c tHZLYhôi 7fAhđã ăn9Xrq h7fAhết sạch7fAh, tôoakPi lại9Xrq đổ7fAh vHZLYào mW5W6ột oakPít, lHZLYại HZLYăn hế9Xrqt. 9XrqXem rW5W6a l7fAhũ 9Xrqnhóc nàyW5W6 đúngHZLY W5W6là đoakPói rồiHZLY, tôoakPi quyoakPết địn7fAhh đổoakP cảoakP W5W6gói HZLYto và7fAho, choakPo bọ7fAhn chúngHZLY 7fAhăn no.

Cho cHZLYá oakPăn oakPxong, 7fAhra khỏi7fAh nhHZLYà ChưW5W6ơng NHZLYgự, tHZLYôi gọiHZLY điệnHZLY HZLYcho W5W6Tiêu 9XrqViễn, “ChúngHZLY tW5W6a đến9Xrq trư7fAhờng ănW5W6 cơ7fAhm c9Xrqăng 7fAhtin đi”.

Tiêu ViễHZLYn mặcoakP tr7fAhên ng9Xrqười bộHZLY th9Xrqể thaW5W6o 7fAhmàu trắng,oakP HZLYđứng ởW5W6 oakPcổng 7fAhtrường đợiHZLY tôi.

Nhà ăn7fAh cănW5W6 bảnoakP khW5W6ông th7fAhay đổiW5W6 gì,9Xrq chỉoakP l7fAhà khôW5W6ng cò7fAhn cun7fAhg oakPcấp c9Xrqanh trứn9Xrqg cW5W6à chHZLYua miễn7fAh HZLYphí n7fAhữa. TôioakP oakPvà TiêuoakP Viễn7fAh mHZLYua HZLYhai suấtoakP cơm9Xrq rướiW5W6 W5W6sốt thW5W6ịt gà,9Xrq tìoakPm mộtoakP 9Xrqchỗ vắn9Xrqg người7fAh oakPngồi xuống.

Vẫn loakPà cảHZLYnh tW5W6ượng củ9Xrqa nW5W6ăm HZLYđó, chỉHZLY cW5W6ó vịW5W6 củaW5W6 mW5W6ón c7fAhơm rướoakPi làHZLY hooakPàn HZLYtoàn không7fAh giố9Xrqng 9Xrqnăm đW5W6ó nữa.

Ăn cơW5W6m xonW5W6g, TiêHZLYu ViễnW5W6 nói:W5W6 W5W6“Chúng tHZLYa W5W6ra oakPsân vậnoakP độngoakP 7fAhđi, xW5W6em an7fAhh bâ9Xrqy g9Xrqiờ còoakPn cW5W6ó tHZLYhể chạyHZLY 15009Xrqm nữaoakP khô7fAhng”. W5W6Lúc nà9Xrqy tW5W6ôi mớiW5W6 cW5W6hú ýHZLY đW5W6ến aW5W6nh đ9Xrqi đô9Xrqi gi7fAhày thW5W6ể HZLYthao Ni7fAhke oakPcũ đó.

“Anh vẫHZLYn đHZLYi đoakPôi giàyHZLY n9Xrqày à?”

“Muốn tha9Xrqy đô9Xrqi mớioakP, vẫn9Xrq chưa9Xrq W5W6có ngườiW5W6 đưaoakP anW5W6h đioakP muHZLYa”. oakPAnh nhW5W6ìn tôW5W6i cười.

Tôi cúioakP đầu7fAh 9Xrqlẩn trán7fAhh ánhW5W6 nhìn7fAh trìoakPu m7fAhến củHZLYa an9Xrqh, “ĐợiHZLY 9Xrqcó thờiHZLY HZLYgian lại7fAh đưaW5W6 anHZLYh oakPđi 9Xrqmua đôi9Xrq mớW5W6i nhé,HZLY nh9Xrqưng anoakPh phW5W6ải 9Xrqtự bỏ9Xrq tiền”.

“Điền KW5W6hả LạHZLYc, e9Xrqm W5W6thật loakPà keoakPo kiệt”.9Xrq VẫnHZLY nW5W6guyên văn9Xrq lờiHZLY 7fAhphê 7fAhphán 9Xrqtôi nămoakP đó.

Tôi đ9Xrqứng bW5W6ên đườnHZLYg biê7fAhn chạyHZLY giW5W6úp 9Xrqanh bấ9Xrqm th7fAhời giHZLYan, rấtHZLY nhioakPều sin7fAhh viêoakPn trêW5W6n sânoakP vậnHZLY độn9Xrqg nh9Xrqìn chúnHZLYg tHZLYôi, nhấtW5W6 lHZLYà coakPác cô9Xrq g7fAhái, n7fAhhìn TiHZLYêu Vi9Xrqễn b9Xrqằng đôi9Xrq HZLYmắt rạW5W6ng rỡ.

Tôi ké9Xrqo TiHZLYêu V7fAhiễn, “ĐioakP toakPhôi, 7fAhcơm xon9Xrqg khôn9Xrqg được9Xrq vậnHZLY độHZLYng mạnh”.

Tôi v7fAhà T9Xrqiêu ViễnHZLY nắHZLYm taoakPy nHZLYhau l7fAhặng oakPlẽ điHZLY dọcoakP 7fAhtheo bờ7fAh sông7fAh, dường7fAh nhưHZLY trởHZLY HZLYlại thoakPwoif điểmoakP mW5W6ới que7fAhn nhoakPau củoakPa nhiều9Xrq 7fAhnăm trước.

“Đợi 9Xrqdự áoakPn này9Xrq kếtoakP thúcW5W6, 7fAhchúng t9Xrqa điHZLY W5W6đăng W5W6ký oakPkết 7fAhhôn nhé”.7fAh Tiê7fAhu Viễn7fAh độ7fAht nhiên7fAh nói.

“Kết hôn?”oakP TôiW5W6 khô7fAhng có7fAh moakPột chútHZLY coakPhuẩn bịW5W6 toakPâm lW5W6ý gìHZLY, “HZLYTại sao?”

“Tất oakPnhiên W5W6là vìoakP W5W6anh yêHZLYu em!”HZLY TiêuoakP HZLYViễ dừngoakP lại9Xrq, hônW5W6 lHZLYên moakPôi tôi.

Lần đầuoakP toakPiên HZLYanh hônHZLY tôiW5W6 nHZLYhư 9Xrqvậy, toakPôi sữHZLYng sờW5W6 ki7fAhnh ngạc.

“Sao vậ9Xrqy, vẫnHZLY muHZLYốn nữa7fAh W5W6à?” AnHZLYh n9Xrqhư bịHZLY ngh7fAhiện, lại7fAh sấnoakP tớiHZLY hôn9Xrq tôi.

Môi Tiê7fAhu ViễHZLYn c9Xrqó v9Xrqị 7fAhse 9Xrqse ngọtW5W6, mịnHZLY màng9Xrq, ẩW5W6m ướ,oakP mW5W6ềm dịu9Xrq ấHZLYn trHZLYên môHZLYi tôi.

“Tiêu HZLYViễn, aW5W6nh s7fAhẽ khôn7fAhg rờ9Xrqi x9Xrqa eW5W6m chứ?HZLY” TôoakPi luôn9Xrq cảm9Xrq thấW5W6y đ9Xrqiều tuyệt7fAh diW5W6ệu thếW5W6 nàHZLYy oakPlại 7fAhkhông phả7fAhi làW5W6 sựHZLY thật.

“Sẽ HZLYkhông ba7fAho gW5W6iờ nữa!”9Xrq AnW5W6h giữoakP chặW5W6t miện9Xrqg tôi,W5W6 “TậW5W6p trunW5W6g đ9Xrqi, đ9Xrqừng nóioakP nữa…”

Tiêu Viễ7fAhn đ7fAhưa oakPthẳng tW5W6ôi vềHZLY đếnHZLY cửa9Xrq 7fAhnhà, “AnoakPh muốW5W6n v9Xrqào gặpW5W6 mẹHZLY em!7fAh” AW5W6nh lầnoakP 9Xrqchần ởHZLY oakPđó khôn7fAhg muHZLYốn đi.

“Lần saHZLYu nh9Xrqé, e9Xrqm vềW5W6 nóW5W6i vớiW5W6 mẹHZLY mộtHZLY HZLYtiếng trướcoakP oakPđã, tránh7fAh 9Xrqlàm mẹoakP giật9Xrq m7fAhình, m7fAhẹ vẫnHZLY luôn7fAh nghĩW5W6 W5W6anh 9Xrqđang ởoakP nưoakPớc ngoài”.

“Chúng 9Xrqta làmHZLY 7fAhcùng ởHZLY mộtW5W6 W5W6cơ quHZLYan, oakPem đãoakP k7fAhhông nói9Xrq voakPới côHZLY à?”

Tiêu ViễnW5W6 HZLYdùng h9Xrqai cáHZLYnh tW5W6ay giữHZLY tôi7fAh lạioakP mW5W6ột W5W6góc nhỏ.

“Em s9Xrqợ m7fAhẹ khôngHZLY thíc9Xrqh W5W6anh đấy”.

“Mẹ v9Xrqợ W5W6gặp cW5W6on rể,oakP có9Xrq goakPì mHZLYà khôHZLYng toakPhích?” AnW5W6h đ9Xrqắc ý7fAh nói.

“Được rồi,W5W6 lầnW5W6 sa9Xrqu an9Xrqh hoakPãy đến”.oakP TôHZLYi đẩyHZLY aHZLYnh oakPra, “Nha7fAhnh 7fAhvề nhoakPà oakPngủ đi,7fAh ngà7fAhy m7fAhai 9Xrqcòn đi9Xrq l9Xrqàm chứ”.

Mẹ tôioakP đãW5W6 n7fAhgủ rồi.7fAh oakPTôi nhW5W6ẹ nhà7fAhng mHZLYở cửaW5W6 7fAhsợ đoakPánh tW5W6hức mẹHZLY, gầnHZLY đâoakPy, mẹHZLY toànW5W6 ngủ9Xrq sớm.

Tắm x7fAhong, nằmHZLY trêHZLYn giường,HZLY 9Xrqtrái t7fAhim rộn7fAh oakPrã mớW5W6i choakPịu trầm9Xrq lHZLYắng xuống.

Tiêu 7fAhViễn, chúnoakPg 7fAhta thậtW5W6 s7fAhự cóoakP 7fAhthể 9Xrqở bên7fAh nhW5W6au khoakPông? Tạ7fAhi soakPao troW5W6ng 9Xrqlòng tôi9Xrq cứW5W6 9Xrqthấp 9Xrqthỏm khôW5W6ng yên?

Ngày hômW5W6 oakPsau W5W6đi làm,oakP 7fAhtổ dW5W6ự ánoakP HZLYcử TiêoakPu ViễnoakP vàW5W6 7fAhtôi 9Xrqđến cônHZLYg trW5W6ường khả9Xrqo sátoakP tiếnoakP độoakP thW5W6i công.

Lúc xuấtHZLY phát,W5W6 9XrqTổ trưởnoakPg nămHZLY lầnoakP bảyoakP lượtoakP W5W6nhắc HZLYnhở láioakP 7fAhxe nhấtHZLY địnhHZLY pW5W6hải đảmoakP bảo7fAh 9Xrqan toàoakPn 7fAhcho toakPổng giHZLYám sátHZLY Tiêu.

Trên đ7fAhường điHZLY, W5W6tôi HZLYnói oakPđùa với7fAh oakPTiêu VioakPễn, “Xem,9Xrq đ9Xrqó c9Xrqhính HZLYlà sựW5W6 cW5W6ách biệoakPt giữ7fAha tổngHZLY oakPgiám sátHZLY oakPvà n7fAhhân viênHZLY. TổnoakPg gW5W6iám 7fAhsát thậHZLYt là7fAh đan7fAhg oakPquý, 7fAhra khỏioakP cử7fAha 7fAhlà cầoakPn phải7fAh bảo9Xrq đảW5W6m a9Xrqn toàn”.

“Em chẳoakPng ph7fAhải càoakPng W5W6đáng qu7fAhý oakPhơn saW5W6o, cW5W6ó m9Xrqột tW5W6ổng giám7fAh soakPát khHZLYôi oakPngô tuấn7fAh tú,HZLY HZLYuy phonoakPg l9Xrqẫm lioakPệt, làW5W6 anW5W6h HZLYđây HZLYđảm bảHZLYo aW5W6n HZLYtoàn W5W6cho em!HZLY” TW5W6iêu Viễn9Xrq nhìHZLYn t7fAhôi cư7fAhời hì7fAh hì.

“Em sW5W6ao dHZLYám HZLYlàm phiề9Xrqn anh?”

Đến côn9Xrqg trưW5W6ờng, ĐộiHZLY trưởngoakP độiW5W6 HZLYthi công9Xrq d7fAhẫn t7fAhôi v7fAhà TiHZLYêu Vi9Xrqễn đi7fAh oakPxem oakPxét tình7fAh HZLYtrạng đ7fAhắp đê9Xrq kW5W6è đường.7fAh Tiê7fAhu Viễn9Xrq l9Xrqúc lúc9Xrq lạiHZLY cHZLYhỉ HZLYra cácW5W6 phoakPương diệHZLYn cần7fAh coakPhú 9Xrqý, 7fAhđội trưởn7fAhg đềHZLYu g9Xrqhi choakPép HZLYlại cẩnoakP thận.

Đi đếnHZLY oakPmột nơ9Xrqi gậoakPp ghềnh,9Xrq 7fAhcó hốW5W6 nướcoakP. Người7fAh láHZLYi 9Xrqxe đioakP 9Xrqcùng chỉ9Xrq 7fAhlo 9Xrqbảo vệ9Xrq W5W6Tiêu VW5W6iễn, 9Xrqdo muốW5W6n giữHZLY TiêuHZLY V7fAhiễn khôngoakP tiếnHZLY về7fAh oakPphía trướcoakP HZLYmà đã9Xrq l7fAhỡ W5W6va HZLYvào 7fAhngười tôi.

Một c7fAhú HZLYvấp ngã,9Xrq t9Xrqôi rơW5W6i 7fAhluôn xuốngoakP. NưoakPớc ngập9Xrq sâuoakP đW5W6ến tận7fAh t9Xrqhắt W5W6lưng, lạ9Xrqnh oakPtê tái9Xrq, 7fAhquần W5W6áo trên9Xrq ngườioakP đều7fAh bịoakP ướtW5W6 sũng.

Tiêu W5W6Viễn thHZLYấy HZLYvậy, HZLYlập t9Xrqức vứt7fAh boakPỏ á9Xrqo 7fAhkhoác ởHZLY tW5W6rên ngưHZLYời, đị9Xrqnh 9Xrqlao 7fAhxuống ké9Xrqo tôi.

Tôi h9Xrqét: “TiW5W6êu VW5W6iễn, an7fAhh đừng7fAh xuoakPống, eoakPm có7fAh thể7fAh tựoakP HZLYlên được”.

Người W5W6lái 9Xrqxe vW5W6a phải9Xrq tô9Xrqi, t9Xrqhấy cW5W6ó lỗHZLYi, 9Xrqnói: “TổngW5W6 W5W6giám s9Xrqát oakPTiêu, ha9Xrqy đểoakP toakPôi xu7fAhống đi”.

Tiêu oakPViễn goakPiận oakPdữ nhìnHZLY anW5W6h taHZLY, ánh7fAh mắ7fAht W5W6còn sW5W6ắc lạnHZLYh hHZLYơn cHZLYả oakPdòng nW5W6ước, “ĐứngHZLY soakPang mW5W6ột bên”.

Người lá9Xrqi xW5W6e sợW5W6 hãiW5W6 kHZLYhông dHZLYám nóiW5W6 gì,HZLY lùiHZLY saW5W6ng một7fAh bên.

Tiêu VoakPiễn koakPhông W5W6ngại nướcHZLY W5W6lạnh, từ7fAh HZLYtừ oakPđến gầnHZLY t9Xrqôi, giữ9Xrq chặ7fAht t7fAhay tôi,oakP 7fAhnói: “ĐiHZLY toakPheo aW5W6nh, ch9Xrqậm thôiW5W6 kẻoHZLY ngã”.

Sau oakPkhi TiêHZLYu ViễnHZLY kéoakPo tW5W6ôi r9Xrqa HZLYkhỏi hố9Xrq nư7fAhớc, tổoakP t9Xrqrưởng tìmW5W6 cHZLYho chúW5W6ng tôHZLYi mộtoakP lW5W6ều oakPtrại cóoakP lòHZLY soakPưởi điHZLYện oakPđể hW5W6ong khoakPô quoakPần áo.HZLY TW5W6iêu VioakPễn 9Xrqsợ toakPôi W5W6lạnh, cở9Xrqi luHZLYôn cảW5W6 á9Xrqo koakPhoác ngW5W6oài đắp7fAh ch7fAho tôiHZLY, “Cá7fAhi tê7fAhn 9Xrqlái xHZLYe 9Xrqtay cHZLYhân hậ7fAhu đậ9Xrqu ấy,HZLY thậW5W6t bự7fAhc mình”.

Tôi cưoakPời HZLYanh đã9Xrq làmHZLY tHZLYo chuyện,9Xrq HZLYtôi coakPhẳng qW5W6ua cũng7fAh chỉW5W6 b9Xrqị ướtHZLY qu9Xrqần áooakP thôi,HZLY khôn9Xrqg đáW5W6ng đHZLYể nổioakP cá7fAhu với7fAh người9Xrq ta.

Tiêu ViễW5W6n ngW5W6ồi 9Xrqhơi xã7fAh W5W6lò W5W6sưởi, tôoakPi bW5W6ảo 9Xrqanh lạW5W6i gầoakPn chút,HZLY để7fAh W5W6tránh lạ9Xrqnh, an9Xrqh kh9Xrqông chị7fAhu: “W5W6Em cW5W6òn đángW5W6 quýW5W6 hHZLYơn anh”.

Tôi nhìnHZLY aW5W6nh, mỉm9Xrq cưoakPời, toakProng lòHZLYng ấmoakP áHZLYp vôoakP ngần.

Quay vHZLYề tổ7fAh dựoakP oakPán, Ti9Xrqêu V7fAhiễn cHZLYứ oakPhắt hơoakPi suốt,9Xrq tôi9Xrq chHZLYo aW5W6nh uoakPống một9Xrq cốc9Xrq thuW5W6ốc giảiHZLY cảoakPm, oakPnhưng khôngW5W6 cHZLYó tá7fAhc dụng.

Ngày HZLYhôm saoakPu, vW5W6ừa HZLYsáng ra7fAh, điệnoakP thoạiW5W6 W5W6của TiêW5W6u W5W6Viễn đánhW5W6 toakPhức tHZLYôi dậoakPy: “Khả9Xrq Lạc7fAh, aHZLYnh sốtoakP caoakPo, W5W6có ch9Xrqút triHZLYệu chứnW5W6g bịHZLY oakPviêm phổi,oakP nhoakPập việnoakP r9Xrqồi”. Giọng7fAh W5W6nói khW5W6ản khô9Xrq, khW5W6ông W5W6còn êmW5W6 áW5W6i nhưHZLY nhữngoakP ngoakPày trướcHZLY nữa.

“Ở đâuHZLY vậW5W6y?” W5W6Tôi hỏi.

“Bệnh việ9Xrqn coakPảnh sá7fAht vHZLYũ trang”.

“Anh đợi7fAh nhéoakP, 7fAhem đếnoakP W5W6tổ 9Xrqdự 7fAhán điểmoakP 7fAhdanh, rHZLYồi W5W6xin phéoakPp ng9Xrqhỉ đi9Xrq thă9Xrqm anh”.

“Ừ”. T7fAhiêu Viễn9Xrq ngHZLYoan ngoã9Xrqn oakPđáp, cHZLYó vẻ7fAh oakPsốt nặng9Xrq khôoakPng coakPòn s9Xrqức nóioakP W5W6nữa rồi.

Tôi muoakPa mộtHZLY giỏW5W6 tHZLYáo PhúHZLY SoakPĩ, 7fAhvừa 9Xrqto vừHZLYa đỏ,9Xrq nW5W6ghĩ 7fAhrằng TW5W6iêu Viễn9Xrq soakPẽ rấtHZLY thíchHZLY ăn.

Tôi chưW5W6a đến9Xrq bệnh7fAh vi9Xrqện CảnW5W6h sát7fAh vHZLYũ W5W6trang bW5W6ao 7fAhgiờ, W5W6bước oakPvào thấW5W6y thậtHZLY rộngoakP lớnHZLY, ởW5W6 đạ9Xrqi oakPsảnh h7fAhỏi m9Xrqấy lượoakPt, mW5W6ới bioakPết đượcW5W6 k9Xrqhu W5W6nhập viện7fAh oakPchỗ oakPnào. Vừa7fAh n9Xrqhắc đ7fAhến tHZLYên TiW5W6êu ViễnoakP vớiHZLY cáoakPc HZLYy táoakP củaHZLY khoakPu nhậpoakP việnoakP, mấy7fAh côW5W6 gáoakPi trẻ7fAh đềuoakP hào9Xrq hứnoakPg nói:9Xrq “Đ7fAhể 9Xrqtôi dẫnoakP cô7fAh đi”.

Tiêu VoakPiễn nằm9Xrq ởW5W6 W5W6phòng boakPệnh riêng7fAh caW5W6o cấW5W6p, cửW5W6a phòn9Xrqg b7fAhệnh W5W6mở rHZLYa, bêHZLYn 7fAhtrong tW5W6hấy coakPó mấHZLYy b7fAhóng ngườiW5W6 đW5W6i lại.

Tôi nW5W6hanh 7fAhchóng nhận7fAh 7fAhra NgW5W6ô Du7fAhyệt 7fAhđang ngồi7fAh 9Xrqở đầHZLYu giườnoakPg, n9Xrqâng W5W6cốc nướcoakP W5W6cho THZLYiêu ViễnW5W6 oakPuống. 9XrqTiêu Viễ7fAhn lộoakP r7fAhõ vẻW5W6 dịoakPu dàoakPng c9Xrqười vớiW5W6 9Xrqcô ấy.

Tôi 9Xrqđứng ở9Xrq lốiHZLY đW5W6i rất7fAh lâoakPu, chămoakP chW5W6ú nhìnoakP W5W6Ngô Duy7fAhệt, coakPô ấy7fAh W5W6và HZLYTiêu ViễHZLYn cW5W6ư x9Xrqử vớioakP nhW5W6au nh9Xrqư thW5W6ế, nhấtoakP địnhoakP đã9Xrq cHZLYó thờioakP HZLYgian rấHZLYt dà7fAhi bêHZLYn nhau.

“Thư kýoakP TốngHZLY, W5W6cô 7fAhgái nàyoakP muốnHZLY t7fAhìm THZLYiêu Viễn”.

Người được9Xrq gọoakPi lHZLYà thư7fAh kHZLYý Tống9Xrq đóW5W6 li7fAhếc nh9Xrqìn tôi,W5W6 qu9Xrqay đW5W6ầu đi,”BộoakP trưởngHZLY Tiê9Xrqu vHZLYà 9Xrqphu n7fAhhân đ9Xrqã dặoakPn rHZLYồi, 9Xrqtrừ côW5W6 Ngô9Xrq Duy7fAhệt r9Xrqa, TiêuoakP Viễ7fAhn khônW5W6g W5W6gặp bất7fAh kỳ9Xrq ngườioakP nào”.

Trừ Ngô9Xrq DuyệtHZLY ra9Xrq, ngườoakPi kHZLYhác đ9Xrqối vớoakPi Tiêu9Xrq Viễn7fAh đềuW5W6 l7fAhà “W5W6người 7fAhbất koakPỳ” sao?

Tôi khôn9Xrqg biếtW5W6 W5W6nên lýoakP giảiHZLY nhưoakP th9Xrqế 9Xrqnào oakPvề oakPhàm ý9Xrq củoakPa câu7fAh nóoakPi nà7fAhy, chỉHZLY cảmW5W6 thấyoakP trái7fAh ti7fAhm tràn7fAh đầyW5W6 nhiệt7fAh huyoakPết bỗ7fAhng chốcoakP nguộHZLYi lạnhW5W6 W5W6đi, bW5W6ị đ9Xrqông cứngoakP lạ7fAhi nhưW5W6 nW5W6ước HZLYđá. Đ7fAhồng thời,oakP HZLYcơ thể7fAh c7fAho thắtW5W6 lại,7fAh oakPcác W5W6ngón tHZLYay rHZLYun rẩy.

Y 9Xrqtá gọi9Xrq tô9Xrqi, “Cô7fAh loakPàm s9Xrqao vậy?”

Tôi cố7fAh g7fAhắng để9Xrq HZLYlàm ch9Xrqo mìnhoakP 9Xrqkhông 7fAhrun l7fAhên nữa,7fAh qua7fAhy đềuW5W6 lạiHZLY 9Xrqnhìn 7fAhcô oakPta cHZLYảm kícoakPh, roakPun HZLYrun 9Xrqmôi 9Xrqnói: “HZLYKhông saW5W6o đâu”.

Người 7fAhy oakPtá noakPgạc nh9Xrqiên nW5W6hìn W5W6thái 9Xrqđộ củW5W6a t9Xrqôi, choakPỉ taW5W6y xoakPuống dướiHZLY 7fAhđất, khôoakPng b7fAhiết tW5W6ừ lú7fAhc nà9Xrqo, giỏ7fAh táo7fAh toakPrên ta7fAhy đ9Xrqã lăoakPn xuốngW5W6 đấ9Xrqt rồi.

Tôi lạ9Xrqi nhW5W6ìn vào9Xrq t9Xrqrong phòng7fAh, NW5W6gô DuyoakPệt đan9Xrqg nhẹW5W6 nhàngoakP nâ7fAhng đầuoakP TiêHZLYu Viễn,7fAh đặtHZLY lênHZLY gHZLYối, sa9Xrqu đ9Xrqó HZLYđắp chănW5W6 chHZLYo anh.

Tôi địnW5W6h thầ9Xrqn lại,W5W6 HZLYcúi 7fAhđầu xoakPuống nhìn9Xrq nhữnoakPg qW5W6uả W5W6táo lăn9Xrq trêHZLYn đ7fAhất, dập9Xrq HZLYnát đến7fAh thế9Xrq này,7fAh xoakPem 7fAhra khôHZLYng thW5W6ể ă9Xrqn đượ7fAhc nữaW5W6 rồi.

Mỉm cư7fAhời, trooakPng oakPlòng thầ7fAhm oakPnói vớiW5W6 TioakPêu ViễnHZLY: BảoHZLY trọng.