You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương VabVUXJq3: CVabVUXJqó bav6cFo nhiêuUqq9yY6K mv6cFối tìv6cFnh VabVUXJqcó tVabVUXJqhể lUqq9yY6Kàm lạUqq9yY6Ki v6cFđược từv6cF đầu?

            “NgốcUqq9yY6K VabVUXJqạ, chẳngv6cF lUqq9yY6Kẽ v6cFem khôUqq9yY6Kng hiểVabVUXJqu sv6cFao? v6cFTừ trướcVabVUXJq đếnv6cF Uqq9yY6Knay ngVabVUXJqười VabVUXJqanh yv6cFêu cUqq9yY6Khỉ VabVUXJqcó mìnv6cFh emv6cF!” v6cFTiêu ViễnVabVUXJq ômUqq9yY6K cVabVUXJqhặt VabVUXJqlấy tôv6cFi, giọngv6cF nóiv6cF thUqq9yY6Ka thiết.

            TUqq9yY6Kim đav6cFu v6cFgần Uqq9yY6Knhư mv6cFuốn ngVabVUXJqhẹt thở,Uqq9yY6K tạVabVUXJqi saoVabVUXJq? TạiUqq9yY6K sav6cFo bUqq9yY6Kao nhiêuVabVUXJq nv6cFăm trUqq9yY6Kôi v6cFqua rồv6cFi mớiv6cF nóv6cFi Uqq9yY6Kvới tUqq9yY6Kôi nhữngUqq9yY6K điềuUqq9yY6K này?

1. ĐãVabVUXJq lâUqq9yY6Ku khônVabVUXJqg gUqq9yY6Kặp, anUqq9yY6Kh vẫnUqq9yY6K Uqq9yY6Kkhỏe chứ

Tiêu VUqq9yY6Kiễn đứngv6cF trướcVabVUXJq mặtv6cF tVabVUXJqôi, cườiv6cF nói:VabVUXJq “ĐiềnVabVUXJq KhVabVUXJqả LUqq9yY6Kạc, anv6cFh biếUqq9yY6Kt Uqq9yY6Kngay v6cFlà Uqq9yY6Kem mà,VabVUXJq VabVUXJqem khVabVUXJqông nUqq9yY6Kgờ VabVUXJqđược làv6cF av6cFnh pUqq9yY6Khải không?”

Tôi kv6cFhông kiềmVabVUXJq VabVUXJqchế đưVabVUXJqợc nỗVabVUXJqi xúcVabVUXJq Uqq9yY6Kđộng tronv6cFg lòngVabVUXJq, ngUqq9yY6Kay cảv6cF gv6cFiọng nv6cFói cũnv6cFg ruUqq9yY6Kn v6cFlập cập,v6cF “Tiv6cFêu Viv6cFễn! Lv6cFà VabVUXJqanh thVabVUXJqật sao?”

“Nếu lVabVUXJqà gUqq9yY6Kiả chv6cFo đổVabVUXJqi lạiv6cF. ĐUqq9yY6Kúng làUqq9yY6K anVabVUXJqh Uqq9yY6Kđây”. Av6cFnh kéov6cF taUqq9yY6Ky tôVabVUXJqi v6cFlại, ấmVabVUXJq áUqq9yY6Kp. RõVabVUXJq rànv6cFg kUqq9yY6Không pv6cFhải làVabVUXJq mơ.

“Tại saVabVUXJqo av6cFnh VabVUXJqlại trởVabVUXJq thv6cFành TổVabVUXJqng giámUqq9yY6K sátUqq9yY6K kỹVabVUXJq thuậUqq9yY6Kt chứ?”VabVUXJq TôiVabVUXJq hUqq9yY6Kỏi. AVabVUXJqnh VabVUXJqxuất ngoạiUqq9yY6K VabVUXJqmới hơnUqq9yY6K v6cFbốn nămVabVUXJq, nhUqq9yY6Kanh nhấtVabVUXJq v6cFcũng chUqq9yY6Kỉ vUqq9yY6Kừa hUqq9yY6Kọc xoUqq9yY6Kng chươnv6cFg tVabVUXJqrình tUqq9yY6Kiến sĩ.

“Chuyện nàyUqq9yY6K rUqq9yY6Kất dàUqq9yY6Ki dv6cFòng, cóv6cF Uqq9yY6Kdịp Uqq9yY6Kanh sẽUqq9yY6K kểUqq9yY6K Uqq9yY6Kcho VabVUXJqem nv6cFghe”. Tiêv6cFu ViễUqq9yY6Kn nv6cFhìn tUqq9yY6Kôi cười,VabVUXJq VabVUXJqrồi khônVabVUXJqg nv6cFói tVabVUXJqhêm VabVUXJqgì nữa.

Ngồi trv6cFong phòUqq9yY6Kng làmv6cF viUqq9yY6Kệc củVabVUXJqa TiêUqq9yY6Ku ViễUqq9yY6Kn, nv6cFghe VabVUXJqtiếng nhạcUqq9yY6K v6cFdu dươngUqq9yY6K, nv6cFhấm nháVabVUXJqp vv6cFị v6cFtrà sữVabVUXJqa tUqq9yY6Khơm nồnVabVUXJqg, hv6cFai đUqq9yY6Kứa VabVUXJqnhìn nVabVUXJqhau khVabVUXJqông Uqq9yY6Knói nêUqq9yY6Kn Uqq9yY6Klời, tVabVUXJqôi v6cFcảm VabVUXJqthấy đâyUqq9yY6K chUqq9yY6Kính làv6cF tộUqq9yY6Kt cv6cFùng VabVUXJqcủa hạnhUqq9yY6K VabVUXJqphúc rồi!

 Bao năVabVUXJqm quav6cF, tấtVabVUXJq cảv6cF chUqq9yY6Kờ đợVabVUXJqi, VabVUXJqtất v6cFcả nhuVabVUXJqng VabVUXJqnhớ VabVUXJqđều hộiVabVUXJq tv6cFụ lạiVabVUXJq ởUqq9yY6K cáVabVUXJqi nhìVabVUXJqn đắVabVUXJqm đuối,Uqq9yY6K VabVUXJqcon ngưVabVUXJqơi v6cFcủa Uqq9yY6Ktôi khv6cFẽ chuyVabVUXJqển đv6cFộng nv6cFhẹ VabVUXJqvề phUqq9yY6Kía đuôiVabVUXJq mắt.

Tiêu Vv6cFiễn v6cFnhìn tVabVUXJqôi, nVabVUXJqhíu màyVabVUXJq, “Khả,Uqq9yY6K v6cFmắt eUqq9yY6Km VabVUXJqkhông VabVUXJqổn Uqq9yY6Kà? TVabVUXJqại VabVUXJqsao VabVUXJqánh mắtv6cF lạUqq9yY6K vậy?”

My GoUqq9yY6Kd! TiêuUqq9yY6K ViễUqq9yY6Kn ơUqq9yY6Ki, chẳngUqq9yY6K lẽv6cF VabVUXJqanh kUqq9yY6Không biếtUqq9yY6K thếUqq9yY6K nUqq9yY6Kào lVabVUXJqà liếcVabVUXJq mắtVabVUXJq đưv6cFa tìUqq9yY6Knh VabVUXJqsao? VabVUXJqHay làVabVUXJq độngVabVUXJq tácVabVUXJq diễv6cFn xuấtv6cF cv6cFủa Uqq9yY6Ktôi quáVabVUXJq kém?

“Đâu cVabVUXJqó, Uqq9yY6Kchỉ làUqq9yY6K emVabVUXJq… Uqq9yY6Kchỉ là…Uqq9yY6K chưv6cFa ngủVabVUXJq đVabVUXJqủ Uqq9yY6Kgiấc, VabVUXJqmắt v6cFhơi mỏiVabVUXJq”. TôiVabVUXJq ấv6cFp úng.

“Sau v6cFnày, Uqq9yY6Kbuổi tốiUqq9yY6K tVabVUXJqrước kUqq9yY6Khi đv6cFi nUqq9yY6Kgủ uốngv6cF trUqq9yY6Kà íVabVUXJqt tVabVUXJqhôi, uUqq9yY6Kống sữaVabVUXJq tươVabVUXJqi Uqq9yY6Knhiều vUqq9yY6Kào”. TiêuVabVUXJq Vv6cFiễn dịVabVUXJqu v6cFdàng cườiv6cF nóiv6cF vớiVabVUXJq tôi.

Tổng giámVabVUXJq sáVabVUXJqt v6cFkỹ VabVUXJqthuật vừav6cF VabVUXJqyên Uqq9yY6Kvị, PhVabVUXJqó tVabVUXJqổng giáVabVUXJqm sUqq9yY6Kát kỹVabVUXJq thuậtVabVUXJq đv6cFã xuUqq9yY6Kất hUqq9yY6Kiện ngav6cFy –Uqq9yY6K đv6cFây quVabVUXJqả đúnVabVUXJqg v6cFlà mộtv6cF v6cFđại mv6cFỹ nhv6cFân. NghUqq9yY6Ke nv6cFói làVabVUXJq chUqq9yY6Káu gáiv6cF củv6cFa CụUqq9yY6Kc trưởng,v6cF VabVUXJqlà v6cFtrí Uqq9yY6Kthức cv6cFao VabVUXJqở nướcVabVUXJq ngUqq9yY6Koài VabVUXJqvề, lVabVUXJqàm Uqq9yY6Kcho cácv6cF av6cFnh chv6cFàng độcv6cF tVabVUXJqhân cứVabVUXJq Uqq9yY6Kphải Uqq9yY6Kxúm xVabVUXJqít Uqq9yY6Kvây quanh.

Đại mv6cFỹ nhâv6cFn v6cFnhìn VabVUXJqcác cUqq9yY6Khàng trUqq9yY6Kai tronUqq9yY6Kg VabVUXJqtổ VabVUXJqdự Uqq9yY6Kán Uqq9yY6Kbằng nửaUqq9yY6K v6cFcon mUqq9yY6Kắt, dUqq9yY6Kuy chVabVUXJqỉ Uqq9yY6Kđối vUqq9yY6Kới VabVUXJqTiêu ViễVabVUXJqn lạUqq9yY6Ki tỏVabVUXJq v6cFra ânVabVUXJq cUqq9yY6Kần quVabVUXJqá mUqq9yY6Kức. TôUqq9yY6Ki v6cFthấy vậyVabVUXJq tUqq9yY6Krong lòngUqq9yY6K rấUqq9yY6Kt VabVUXJqlo sợ,Uqq9yY6K Uqq9yY6Kbản tVabVUXJqhân tôv6cFi vVabVUXJqốn kv6cFhong cóv6cF v6cFsức cv6cFạnh tUqq9yY6Kranh gìv6cF, bâv6cFy VabVUXJqgiờ VabVUXJqgặp phảiVabVUXJq đVabVUXJqối thủUqq9yY6K mạnhUqq9yY6K nhưVabVUXJq vậy,Uqq9yY6K xeUqq9yY6Km rv6cFa Uqq9yY6Kông trờVabVUXJqi đangv6cF thửVabVUXJq thácUqq9yY6Kh tv6cFôi đây!

Mặc dùVabVUXJq ởv6cF VabVUXJqcùng mv6cFột tổv6cF v6cFvới Tv6cFiêu VabVUXJqViễn, Uqq9yY6Knhưng Uqq9yY6Kcơ v6cFhội gặpUqq9yY6K gỡVabVUXJq khôUqq9yY6Kng nhiềuv6cF. VabVUXJqCó lVabVUXJqúc đVabVUXJqi nVabVUXJqgang qUqq9yY6Kua văVabVUXJqn phòngUqq9yY6K củUqq9yY6Ka av6cFnh, VabVUXJqtôi Uqq9yY6Kkhông v6cFkìm cVabVUXJqhế v6cFđược phảiv6cF liếcUqq9yY6K mUqq9yY6Kắt nhìVabVUXJqn vàov6cF, tUqq9yY6Koàn v6cFthấy Tiêv6cFu ViễnUqq9yY6K đangUqq9yY6K Uqq9yY6Kchăm chUqq9yY6Kú ngv6cFhiên cứuVabVUXJq bảv6cFn vVabVUXJqẽ dựUqq9yY6K án.

Một hôv6cFm, TUqq9yY6Kiểu Lưv6cFu v6cF– Uqq9yY6Kcùng phònv6cFg VabVUXJqlàm vUqq9yY6Kiệc vớiUqq9yY6K VabVUXJqtôi, đVabVUXJqột nUqq9yY6Khiên v6cFhỏi: “ChịVabVUXJq VabVUXJqĐiền, cVabVUXJqó phv6cFải chịv6cF cóUqq9yY6K ýv6cF vVabVUXJqới TổnVabVUXJqg gv6cFiám sUqq9yY6Kát VabVUXJqkỹ thuậtUqq9yY6K Uqq9yY6KTiêu không?”

Tôi đUqq9yY6Kang uốngUqq9yY6K trv6cFà, phụtUqq9yY6K hếUqq9yY6Kt cảVabVUXJq nVabVUXJqước rUqq9yY6Ka ngv6cFoài: “XiUqq9yY6Kn lv6cFỗi, tôiv6cF v6cFbị sặcv6cF!” VabVUXJqTôi vộiVabVUXJq vàVabVUXJqng lấyUqq9yY6K kVabVUXJqhăn v6cFlau bàn.

“Điều đóUqq9yY6K cv6cFó gìv6cF phảiUqq9yY6K xấuVabVUXJq hUqq9yY6Kổ chUqq9yY6Kứ? SáuVabVUXJq chịUqq9yY6K Uqq9yY6Kem gáv6cFi ởUqq9yY6K tVabVUXJqổ chv6cFúng VabVUXJqta đềuv6cF thầmUqq9yY6K yêv6cFu VabVUXJqTổng giámv6cF Uqq9yY6Ksát kỹVabVUXJq thVabVUXJquật TiêUqq9yY6Ku mà”.v6cF TiVabVUXJqểu LưUqq9yY6Ku tiếnUqq9yY6K hànUqq9yY6Kh phâv6cFn tícVabVUXJqh cụVabVUXJq thểUqq9yY6K, “NhVabVUXJqưng màVabVUXJq nv6cFhìn ưUqq9yY6Ku v6cFthế củav6cF v6cFPhó tổnVabVUXJqg gUqq9yY6Kiám sátUqq9yY6K kVabVUXJqỹ Uqq9yY6Kthuật v6cFNgô cv6cFao nhUqq9yY6Kư vậy,v6cF eVabVUXJqm cUqq9yY6Kảm thv6cFấy cVabVUXJqhúng tUqq9yY6Ka vv6cFốn đềuv6cF chẳUqq9yY6Kng Uqq9yY6Kcó VabVUXJqcơ hội!”

Tôi ngUqq9yY6Khe mv6cFà lUqq9yY6Kòng quặv6cFn thVabVUXJqắt, thửv6cF nUqq9yY6Kghĩ VabVUXJqxem, từngUqq9yY6K VabVUXJqlà ngưVabVUXJqời yUqq9yY6Kêu chv6cFính thVabVUXJqức VabVUXJqcủa mv6cFình, bảov6cF bốiUqq9yY6K Uqq9yY6Kriêng củaUqq9yY6K cáv6cF nUqq9yY6Khân, bâUqq9yY6Ky giờVabVUXJq phảv6cFi Uqq9yY6Kđem VabVUXJqra đv6cFể phv6cFân cVabVUXJqhia vớVabVUXJqi mọVabVUXJqi ngưUqq9yY6Kời, lạVabVUXJqi bVabVUXJqị pháUqq9yY6Kn đv6cFoán cuv6cFối cUqq9yY6Kùng sẽv6cF rơiv6cF vàoUqq9yY6K tUqq9yY6Kay ngườiv6cF Uqq9yY6Kkhác, tâVabVUXJqm trạngUqq9yY6K cóUqq9yY6K tVabVUXJqhoải mVabVUXJqái đượcUqq9yY6K khôngUqq9yY6K chứ?

Hết Uqq9yY6Kgiờ VabVUXJqlàm, TVabVUXJqiêu VUqq9yY6Kiễn bUqq9yY6Kảo tv6cFôi đợiUqq9yY6K anVabVUXJqh đểVabVUXJq Uqq9yY6Kđi ăUqq9yY6Kn tVabVUXJqối cùnv6cFg, VabVUXJqtôi cảmUqq9yY6K thấyv6cF tv6cFâm trv6cFạng buVabVUXJqồn v6cFbực, nênVabVUXJq đãVabVUXJq đạpUqq9yY6K xUqq9yY6Ke vềUqq9yY6K trước.

Tôi lUqq9yY6Kà nv6cFgười khônv6cFg chv6cFỉ kVabVUXJqhông v6cFcó sVabVUXJqức cạnhVabVUXJq trUqq9yY6Kanh, VabVUXJqmà cònUqq9yY6K VabVUXJqkhông cv6cFó chúVabVUXJqt VabVUXJqtự tv6cFin nào.

Đi đượv6cFc nửUqq9yY6Ka đườngUqq9yY6K, v6cFlại hUqq9yY6Kối hận,v6cF ngườiVabVUXJq kUqq9yY6Khác ngưỡngVabVUXJq mộv6cF anVabVUXJqh, Uqq9yY6Kđâu phảv6cFi lỗiv6cF cVabVUXJqủa anh.

Tội nghv6cFiệp v6cFcho Tiêuv6cF Viễn,v6cF cUqq9yY6Kó VabVUXJqphải tôiv6cF đãUqq9yY6K khôngv6cF thônVabVUXJqg cVabVUXJqảm VabVUXJqcho anVabVUXJqh rồi?

Thế lVabVUXJqà lv6cFại vòngVabVUXJq xUqq9yY6Ke quVabVUXJqay lại,VabVUXJq đạUqq9yY6Kp nhVabVUXJqư baVabVUXJqy, sVabVUXJquýt chúUqq9yY6Kt nVabVUXJqữa đâmv6cF v6cFsầm vUqq9yY6Kào quv6cFầy trựVabVUXJqc bạVabVUXJqn nv6cFằm ởv6cF cửVabVUXJqa cv6cFhính củav6cF Cục.

Chạy qVabVUXJqua cv6cFửa Uqq9yY6Kchính, VabVUXJqbác thườngv6cF v6cFtrực giVabVUXJqả hỏi:v6cF VabVUXJq“Tại sVabVUXJqao v6cFlại qv6cFuay lạiv6cF vậy?”

“Cháu lv6cFàm rơUqq9yY6Ki đồ,Uqq9yY6K mộUqq9yY6Kt mónVabVUXJq đồUqq9yY6K rấtUqq9yY6K quaUqq9yY6Kn VabVUXJqtrọng!” TUqq9yY6Kôi nóVabVUXJqi, sUqq9yY6Kau đóVabVUXJq VabVUXJqchạy vộv6cFi vVabVUXJqề phív6cFa văVabVUXJqn Uqq9yY6Kphòng củaUqq9yY6K TiêuUqq9yY6K Viễn.

Cửa pv6cFhòng khUqq9yY6Kép hờ,VabVUXJq bêVabVUXJqn trUqq9yY6Kong thấpUqq9yY6K v6cFthoáng pháUqq9yY6Kt Uqq9yY6Kra tiếngVabVUXJq khóv6cFc nghVabVUXJqẹn ngào.

Văn pv6cFhòng củaUqq9yY6K TiêVabVUXJqu Viv6cFễn tv6cFại Uqq9yY6Ksao cVabVUXJqó ngườUqq9yY6Ki khóVabVUXJqc? v6cFLại v6cFlà âmVabVUXJq thanv6cFh v6cFcủa cVabVUXJqô v6cFgái trẻ.

Tôi dv6cFừng bước,Uqq9yY6K khVabVUXJqông v6cFbiết Uqq9yY6Kcó v6cFnên vàv6cFo haVabVUXJqy không.

“Đừng v6cFkhóc VabVUXJqnữa, av6cFnh đưaVabVUXJq eUqq9yY6Km v6cFđi ăVabVUXJqn chúv6cFt gVabVUXJqì nhé!”v6cF Tôiv6cF ngUqq9yY6Khe VabVUXJqgiọng Tiêuv6cF Vv6cFiễn VabVUXJqdịu dànUqq9yY6Kg, âmUqq9yY6K v6cFthanh ấy,VabVUXJq chỉUqq9yY6K cVabVUXJqó thUqq9yY6Kể v6cFlà dànUqq9yY6Kh cVabVUXJqho nUqq9yY6Kgười yêuUqq9yY6K mớiv6cF vậyUqq9yY6K chUqq9yY6Kứ? BiếUqq9yY6Kt TVabVUXJqiêu VVabVUXJqiễn đUqq9yY6Kã lâu,Uqq9yY6K VabVUXJqanh cũVabVUXJqng chưav6cF bVabVUXJqao v6cFgiờ Uqq9yY6Kdỗ Uqq9yY6Kdành tv6cFôi nhưVabVUXJq thế.

Sau Uqq9yY6Kđó, tVabVUXJqôi nv6cFghe VabVUXJqthấy Uqq9yY6Ktiếng aUqq9yY6Knh tVabVUXJqhu dọnv6cF VabVUXJqđồ đạc,VabVUXJq v6cFtiếng đóUqq9yY6Kng ngănVabVUXJq kéo.

Đưa Uqq9yY6Kcô ấyUqq9yY6K đVabVUXJqi ăUqq9yY6Kn? TVabVUXJqiêu ViễnUqq9yY6K v6cFchẳng phảVabVUXJqi v6cFhẹn v6cFtối naUqq9yY6Ky VabVUXJqđi ănUqq9yY6K cUqq9yY6Kùng tUqq9yY6Kôi saoVabVUXJq, tạVabVUXJqi sUqq9yY6Kao v6cFbây gUqq9yY6Kiờ lạUqq9yY6Ki đổiVabVUXJq Uqq9yY6Kthành Uqq9yY6Kđưa ngườiUqq9yY6K kháv6cFc đi?

Khi nhv6cFìn vUqq9yY6Kào VabVUXJqphòng aVabVUXJqnh, khôngVabVUXJq VabVUXJqphải av6cFi kháUqq9yY6Kc, chív6cFnh lUqq9yY6Kà v6cFPhó tổnUqq9yY6Kg giámVabVUXJq v6cFsát kỹv6cF thuậUqq9yY6Kt xinv6cFh đv6cFẹp Ngv6cFô DuyVabVUXJqệt, đVabVUXJqầu tôiUqq9yY6K VabVUXJqcảm v6cFtháy chVabVUXJqoáng váng.

Tôi đứngVabVUXJq sVabVUXJqau phíUqq9yY6Ka v6cFcầu tv6cFhang, nhìnv6cF bóngv6cF họUqq9yY6K dìVabVUXJqu Uqq9yY6Knhau điUqq9yY6K khuấv6cFt, cv6cFhỉ bVabVUXJqiết thẫVabVUXJqn thờVabVUXJq Uqq9yY6Knhư ngườiv6cF mấv6cFt hồn.

Lúc bướcv6cF xuốnVabVUXJqg cầuVabVUXJq tVabVUXJqhang, bácv6cF v6cFthường trựcv6cF VabVUXJqgià vẫnUqq9yY6K v6cFở đó,v6cF nhiVabVUXJqệt tVabVUXJqình hỏiUqq9yY6K thVabVUXJqăm “Uqq9yY6KTìm tv6cFhấy đồv6cF chv6cFưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nUqq9yY6Kên coVabVUXJqi nhưv6cF tv6cFôi đUqq9yY6Kã mVabVUXJqang nóUqq9yY6K tặVabVUXJqng chv6cFo nVabVUXJqgười VabVUXJqkhác rồiUqq9yY6K khôngUqq9yY6K? Uqq9yY6KHay VabVUXJqnói VabVUXJqlà nóv6cF tựv6cF chạyUqq9yY6K mất?

Ngày thứUqq9yY6K hUqq9yY6Kai đVabVUXJqi Uqq9yY6Klàm, Tiêuv6cF ViễnUqq9yY6K nhv6cFìn thấyVabVUXJq VabVUXJqtôi, mỉUqq9yY6Km cườiVabVUXJq tựv6cF v6cFnhiên, nhưngv6cF tv6cFôi lUqq9yY6Kại cảmVabVUXJq tVabVUXJqhấy VabVUXJqnụ cưv6cFời ấUqq9yY6Ky v6cFcực v6cFkỳ VabVUXJqxa cáv6cFch, tưởngUqq9yY6K nVabVUXJqhư VabVUXJqbị nUqq9yY6Kgăn cáv6cFch bởiv6cF mộtVabVUXJq tUqq9yY6Khế giớiVabVUXJq mờUqq9yY6K sương.

“Bảo Uqq9yY6Kem đợiVabVUXJq anhv6cF, mUqq9yY6Kà v6cFlại v6cFtự bỏVabVUXJq vUqq9yY6Kề tv6cFrước!” VabVUXJqAnh nv6cFói VabVUXJqnhư khVabVUXJqông hềUqq9yY6K cóVabVUXJq chuyVabVUXJqện gì.

“Xin lỗiUqq9yY6K, eVabVUXJqm bận!”Uqq9yY6K TôiUqq9yY6K khôngUqq9yY6K cườiv6cF nổiVabVUXJq, chỉv6cF Uqq9yY6Kcó tVabVUXJqhể VabVUXJqgiả vờVabVUXJq v6cFnhìn điv6cF cVabVUXJqhỗ kv6cFhác. AUqq9yY6Knh chVabVUXJqắc chVabVUXJqắn khVabVUXJqông biUqq9yY6Kết tv6cFôi đãUqq9yY6K quv6cFay tv6cFrở lVabVUXJqại, cUqq9yY6Kòn đượcVabVUXJq xev6cFm mộUqq9yY6Kt v6cFcảnh tượngVabVUXJq khôngVabVUXJq nênUqq9yY6K xem.

“Ai làmVabVUXJq eUqq9yY6Km khônv6cFg VabVUXJqvui rv6cFồi?” VabVUXJqTiêu ViễnVabVUXJq nhìnUqq9yY6K tôv6cFi, ngữVabVUXJq khUqq9yY6Kí khv6cFá thậnVabVUXJq trọng.

Tự nhv6cFiên Uqq9yY6Knhớ lạiv6cF mấyVabVUXJq Uqq9yY6Knăm trướVabVUXJqc tôv6cFi gv6cFhen bUqq9yY6Kóng Uqq9yY6Kghen gVabVUXJqió, nUqq9yY6Khìn v6cFanh v6cFvà mộtUqq9yY6K bạUqq9yY6Kn nữVabVUXJq tv6cFrong lớv6cFp nVabVUXJqgồi cv6cFùng v6cFnhau, liềUqq9yY6Kn bỏv6cF chVabVUXJqạy v6cFra kVabVUXJqhỏi phòngVabVUXJq họUqq9yY6Kc, Uqq9yY6Ksau v6cFđó v6cFanh cVabVUXJqhạy thv6cFeo kv6cFéo tv6cFay tôVabVUXJqi lạVabVUXJqi nóiUqq9yY6K: “ĐUqq9yY6Kồ ngốc,VabVUXJq anUqq9yY6Kh v6cFthích em!”

Đồ ngốVabVUXJqc! Tôiv6cF đúngUqq9yY6K lv6cFà đồv6cF ngốVabVUXJqc, lUqq9yY6Kúc v6cFnào cũnv6cFg nUqq9yY6Kgây tv6cFhơ tVabVUXJqin tưởngUqq9yY6K rv6cFằng, Uqq9yY6Kxa nhVabVUXJqau chừngVabVUXJq ấVabVUXJqy khoảv6cFng thờVabVUXJqi giUqq9yY6Kan vàUqq9yY6K kUqq9yY6Không gianv6cF, Uqq9yY6Kchúng Uqq9yY6Ktôi đềuVabVUXJq sẽv6cF khônUqq9yY6Kg thav6cFy đổi.

Sự thVabVUXJqật đúUqq9yY6Kng làv6cF tànVabVUXJq khốcVabVUXJq. Uqq9yY6KChúng tôiv6cF Uqq9yY6Kđã Uqq9yY6Kthay đổiUqq9yY6K Uqq9yY6Krồi, tUqq9yY6Kất cảUqq9yY6K VabVUXJqmọi tv6cFhứ đv6cFều kVabVUXJqhông Uqq9yY6Kthể nUqq9yY6Khư trướcv6cF đượcv6cF nữa.

Công VabVUXJqviệc troUqq9yY6Kng TổVabVUXJq dVabVUXJqự áVabVUXJqn rấtUqq9yY6K bậVabVUXJqn rVabVUXJqộn, tôv6cFi vv6cFà TiVabVUXJqêu ViVabVUXJqễn dùv6cF cóVabVUXJq đụngVabVUXJq v6cFnhau, cũngv6cF VabVUXJqkhông nVabVUXJqói đượcUqq9yY6K lờiVabVUXJq nào.

Theo VabVUXJqquan sátVabVUXJq VabVUXJqcủa VabVUXJqTiểu LưVabVUXJqu, Uqq9yY6K“Tổng gv6cFiám sátv6cF v6cFTiêu mấUqq9yY6Ky hôVabVUXJqm naVabVUXJqy tâmVabVUXJq v6cFtrạng khv6cFông tốVabVUXJqt lắm!”

“Nhà nướVabVUXJqc trảVabVUXJq v6cFbao v6cFnhiêu lươUqq9yY6Kng chv6cFo emv6cF, đểv6cF Uqq9yY6Kem v6cFquan tUqq9yY6Kâm đếVabVUXJqn cảVabVUXJq tv6cFâm trạv6cFng cUqq9yY6Kủa tUqq9yY6Kổng giVabVUXJqám sátVabVUXJq VabVUXJqkỹ thuậv6cFt sao?”

“Em VabVUXJqbuôn chuv6cFyện chv6cFút khônVabVUXJqg đượcUqq9yY6K à?Uqq9yY6K MấyVabVUXJq hôv6cFm Uqq9yY6Knay tínVabVUXJqh v6cFkhí chịv6cF dVabVUXJqữ dằUqq9yY6Kn Uqq9yY6Kquá! Uqq9yY6KChú ýVabVUXJq chút,Uqq9yY6K đừVabVUXJqng đểUqq9yY6K bướcVabVUXJq VabVUXJqvào thờiv6cF kUqq9yY6Kỳ Uqq9yY6Ktiền mãVabVUXJqn VabVUXJqkinh Uqq9yY6Ksớm đấy!”

“Nghe VabVUXJqnói, ngườUqq9yY6Ki bướcv6cF VabVUXJqvào tUqq9yY6Khời kVabVUXJqỳ tiềnUqq9yY6K mãnVabVUXJq kiv6cFnh tVabVUXJqhường thíchVabVUXJq luyêUqq9yY6Kn thuyêVabVUXJqn! Cv6cFhị cóVabVUXJq v6cFluyên VabVUXJqthuyên không?”

Tiểu Lưuv6cF vUqq9yY6Kội nVabVUXJqgậm v6cFmiệng luôn.

Thiết v6cFkế quv6cFy hoạVabVUXJqch dựVabVUXJq v6cFán v6cFhình nhưv6cF gUqq9yY6Kặp phUqq9yY6Kải khóVabVUXJq khăn,v6cF v6cFmấy lầnVabVUXJq tôUqq9yY6Ki nhìnv6cF thấyUqq9yY6K TiêVabVUXJqu Uqq9yY6KViễn hUqq9yY6Koặc lVabVUXJqà ngồiv6cF đăv6cFm chiv6cFêu tUqq9yY6Krước bànUqq9yY6K làv6cFm v6cFviệc, hoặv6cFc VabVUXJqlại đứngUqq9yY6K tVabVUXJqrầm v6cFngâm Uqq9yY6Kmấy giờVabVUXJq liVabVUXJqền ởUqq9yY6K phVabVUXJqòng v6cFhút thuốc.

Nhìn bUqq9yY6Kộ Uqq9yY6Kdạng cVabVUXJqô VabVUXJqđộc v6cFsuy Uqq9yY6Ktư v6cFcủa aUqq9yY6Knh nVabVUXJqhư VabVUXJqvậy tôiUqq9yY6K cảmUqq9yY6K thấyv6cF thUqq9yY6Kật đVabVUXJqau VabVUXJqlòng, hậnUqq9yY6K nỗiUqq9yY6K mìnv6cFh nănv6cFg lựcv6cF v6cFcó hạn,VabVUXJq khôngUqq9yY6K Uqq9yY6Kgiúp đượcv6cF vv6cFiệc gì.

Tổ v6cFdự ánVabVUXJq mờiv6cF Uqq9yY6Kđến mộUqq9yY6Kt Uqq9yY6Kchuyên v6cFgia Uqq9yY6Kđầy quyềv6cFn uv6cFy –v6cF GVabVUXJqiáo sưUqq9yY6K Điềv6cFn VabVUXJqDuy NiêUqq9yY6Kn, ngVabVUXJqhe nóVabVUXJqi ngv6cFười nàv6cFy nổiVabVUXJq tiếngUqq9yY6K cUqq9yY6Kả v6cFtrên thếv6cF giớiUqq9yY6K. Tiêv6cFu ViễVabVUXJqn v6cFvà NVabVUXJqgô DuyệUqq9yY6Kt đứnUqq9yY6Kg sUqq9yY6Kau ônv6cFg taUqq9yY6K, giốv6cFng nhưVabVUXJq haUqq9yY6Ki cv6cFô VabVUXJqcậu họcv6cF trVabVUXJqò nhỏ.

Tổ trưởngUqq9yY6K Uqq9yY6Kbảo VabVUXJqtôi tổVabVUXJqng hợv6cFp lạiUqq9yY6K Uqq9yY6Kcác dữUqq9yY6K liUqq9yY6Kệu sổUqq9yY6K sáchv6cF, trVabVUXJqực tiếpVabVUXJq maVabVUXJqng đếUqq9yY6Kn Uqq9yY6Kphòng kUqq9yY6Khách VIP.

Lúc VabVUXJqtôi ômVabVUXJq mộtUqq9yY6K đốnVabVUXJqg tv6cFài liệuUqq9yY6K dàyUqq9yY6K tiv6cFến vàUqq9yY6Ko, giv6cFáo sUqq9yY6Kư ĐiUqq9yY6Kền đanv6cFg cùv6cFng Tiêuv6cF ViễnUqq9yY6K tv6cFhảo luậnUqq9yY6K VabVUXJqviệc sửaUqq9yY6K VabVUXJqđổi dv6cFự án.v6cF ThấyVabVUXJq Uqq9yY6Ktôi bVabVUXJqước vVabVUXJqào, TiêuUqq9yY6K ViVabVUXJqễn caVabVUXJqu mv6cFày, đỡVabVUXJq chồVabVUXJqng tVabVUXJqài liệuUqq9yY6K trênv6cF taUqq9yY6Ky tôiv6cF, VabVUXJqnói: “Uqq9yY6KTại sVabVUXJqao lạiv6cF VabVUXJqđể mộtVabVUXJq ngườiv6cF ômUqq9yY6K nhiVabVUXJqều đồv6cF thếv6cF nàv6cFy? Uqq9yY6KSau nàUqq9yY6Ky phVabVUXJqải bảoVabVUXJq TiểuUqq9yY6K LưVabVUXJqu giUqq9yY6Kúp v6cFem đấy”.

Tôi lýUqq9yY6K nVabVUXJqhí Uqq9yY6K“vâng” mộVabVUXJqt tiếng,Uqq9yY6K gậv6cFt gậtv6cF đầuUqq9yY6K Uqq9yY6Ktỏ VabVUXJqra đáv6cFp lUqq9yY6Kại. Chútv6cF tàiVabVUXJq Uqq9yY6Kliệu v6cFnày tVabVUXJqhì VabVUXJqăn thuv6cFa v6cFgì chứ?

Đè nénVabVUXJq cv6cFon ngườUqq9yY6Ki thườngv6cF kv6cFhông phv6cFải làVabVUXJq v6cFtrọng lượv6cFng, VabVUXJqmà VabVUXJqlại VabVUXJqlà nhữngVabVUXJq VabVUXJqgánh nặUqq9yY6Kng VabVUXJqvô hìnv6cFh kia.

Tiêu VUqq9yY6Kiễn thânUqq9yY6K Uqq9yY6Kmật VabVUXJqkéo tav6cFy tôi,Uqq9yY6K vịUqq9yY6K giáov6cF sưUqq9yY6K v6cFgià ngướUqq9yY6Kc mv6cFắt chằmv6cF chằmv6cF VabVUXJqnhìn chúnVabVUXJqg tôi,v6cF tv6cFôi vộiVabVUXJq vv6cFàng rUqq9yY6Kút Uqq9yY6Ktay lạiv6cF, đỏUqq9yY6K Uqq9yY6Kmặt, VabVUXJqnói vVabVUXJqới Tv6cFiêu ViUqq9yY6Kễn: “EmVabVUXJq vềv6cF làmv6cF viUqq9yY6Kệc đây”.

“Hết giVabVUXJqờ anv6cFh đUqq9yY6Kưa VabVUXJqem về!VabVUXJq” TVabVUXJqiêu ViễnVabVUXJq nởv6cF v6cFnụ cườVabVUXJqi màv6cF mấv6cFy nVabVUXJqgày rồiUqq9yY6K Uqq9yY6Khiếm thấy.

“Không cầVabVUXJqn!” MỗUqq9yY6Ki ngv6cFày đVabVUXJqều tv6cFự VabVUXJqđạp v6cFxe v6cFvề nhà,Uqq9yY6K trướUqq9yY6Kc nVabVUXJqay Uqq9yY6Kcó cầUqq9yY6Kn Uqq9yY6Kai đVabVUXJqưa VabVUXJqvề v6cFđâu, đãVabVUXJq thànv6cFh v6cFthói quUqq9yY6Ken rồiv6cF. VabVUXJqVới lạUqq9yY6Ki, tôUqq9yY6Ki cUqq9yY6Kũng khVabVUXJqong v6cFkiêu sVabVUXJqa v6cFđến mứcUqq9yY6K hếv6cFt giờUqq9yY6K cVabVUXJqần cóVabVUXJq ngườVabVUXJqi đưUqq9yY6Ka về.

Điều cv6cFàng quv6cFan trọngVabVUXJq hơUqq9yY6Kn lUqq9yY6Kà Tiv6cFêu VUqq9yY6Kiễn Uqq9yY6Krất Uqq9yY6Kbận, rấVabVUXJqt mệt,VabVUXJq tôUqq9yY6Ki VabVUXJqkhông đànhVabVUXJq lUqq9yY6Kòng đểVabVUXJq anVabVUXJqh hv6cFết giờv6cF phảiVabVUXJq lUqq9yY6Kộn VabVUXJqmột vòUqq9yY6Kng đưaVabVUXJq tiUqq9yY6Kễn Uqq9yY6Ktôi rồv6cFi muộVabVUXJqn mớUqq9yY6Ki v6cFvề đượv6cFc đVabVUXJqến nhà.

Tiêu VVabVUXJqiễn tUqq9yY6Khở dàv6cFi, “Khảv6cF Kv6cFhả, đVabVUXJqừng v6cFcố VabVUXJqý tránhUqq9yY6K anUqq9yY6Kh nữa!”

Buổi Uqq9yY6Ktrưa đếnVabVUXJq phv6cFòng v6cFgiải lVabVUXJqao lấv6cFy nước,VabVUXJq VabVUXJqnhìn thấv6cFy gv6cFiáo sưVabVUXJq Điềv6cFn v6cFDuy NUqq9yY6Kiên cũngUqq9yY6K đav6cFng Uqq9yY6Kpha trv6cFà, tronVabVUXJqg cốcVabVUXJq thủyUqq9yY6K tv6cFinh đổVabVUXJq đầVabVUXJqy nửv6cFa cốUqq9yY6Kc Uqq9yY6Klá chè,VabVUXJq tôUqq9yY6Ki khôv6cFng kUqq9yY6Khỏi kiVabVUXJqnh nUqq9yY6Kgạc, “BUqq9yY6Kác cUqq9yY6Kho nhiềuVabVUXJq lUqq9yY6Ká cUqq9yY6Khè thế,v6cF cóVabVUXJq sợUqq9yY6K đắnv6cFg qVabVUXJquá kUqq9yY6Không ạ?”

“Uống quev6cFn rồi”.Uqq9yY6K VabVUXJqÔng cườiUqq9yY6K thấUqq9yY6Ky thUqq9yY6Kật tUqq9yY6Khân thiết,VabVUXJq khiVabVUXJqến ngườiVabVUXJq v6cFta cóv6cF Uqq9yY6Kcảm giáUqq9yY6Kc quev6cFn thuộc.

Ông VabVUXJqpha tràUqq9yY6K xov6cFng khVabVUXJqông Uqq9yY6Krời điVabVUXJq, v6cFmà vãnUqq9yY6K đứnUqq9yY6Kg ởVabVUXJq phòv6cFng gVabVUXJqiải lUqq9yY6Kao nhìUqq9yY6Kn tVabVUXJqôi v6cFlấy Uqq9yY6Knước, “Côv6cF bé,Uqq9yY6K cUqq9yY6Kháu yv6cFêu Tiêv6cFu ViễnVabVUXJq hả?”

Tôi giậtUqq9yY6K mìnhVabVUXJq làVabVUXJqm v6cFbàn tav6cFy VabVUXJqđang cầmVabVUXJq phíchUqq9yY6K nưv6cFớc Uqq9yY6Krung lênUqq9yY6K, nướv6cFc v6cFsôi tronv6cFg bìnVabVUXJqh rVabVUXJqót xuốnUqq9yY6Kg làmUqq9yY6K ngóUqq9yY6Kn VabVUXJqtay bịUqq9yY6K v6cFgiội bỏngv6cF rát.

Vị giáoUqq9yY6K sưv6cF VabVUXJqgià VabVUXJqnhanh mắtUqq9yY6K nhVabVUXJqanh tayUqq9yY6K, liềnUqq9yY6K đónVabVUXJqg ngVabVUXJqay vòiUqq9yY6K nướcUqq9yY6K nóngVabVUXJq lv6cFại, Uqq9yY6Kkéo taUqq9yY6Ky v6cFtôi Uqq9yY6Ksang vUqq9yY6Kòi nướcUqq9yY6K lUqq9yY6Kạnh vặUqq9yY6Kn xuốVabVUXJqng, đểv6cF v6cFgiảm bớv6cFt sUqq9yY6Kự Uqq9yY6Kđau rát.

Mắt tVabVUXJqôi VabVUXJqngân ngUqq9yY6Kấn lệ,VabVUXJq tronv6cFg lònUqq9yY6Kg cườiVabVUXJq thv6cFầm: Xev6cFm Uqq9yY6Kra, tVabVUXJqính nUqq9yY6Khiều chuyVabVUXJqện cv6cFũng khônUqq9yY6Kg hềUqq9yY6K giớUqq9yY6Ki hạnUqq9yY6K VabVUXJqlứa tuổi.

Lấy nướUqq9yY6Kc xUqq9yY6Kong, gUqq9yY6Kiáo sv6cFư Uqq9yY6KĐiền giúUqq9yY6Kp tôv6cFi xácv6cFh pUqq9yY6Khích nưVabVUXJqớc Uqq9yY6Kvề phònUqq9yY6Kg lVabVUXJqàm vUqq9yY6Kiệc, TiUqq9yY6Kểu Lưv6cFu nUqq9yY6Khìn v6cFthấy VabVUXJqnói: “TrUqq9yY6Kời ạ,Uqq9yY6K cVabVUXJqhị Điền,Uqq9yY6K Uqq9yY6Ksao cVabVUXJqhị lạiVabVUXJq đểVabVUXJq ôv6cFng VabVUXJqấy xáchVabVUXJq phíchVabVUXJq nướUqq9yY6Kc chứ?VabVUXJq Chịv6cF Uqq9yY6Kbiết ôngv6cF ấUqq9yY6Ky Uqq9yY6Klà Uqq9yY6Kai không?”

“Giáo sv6cFư ĐiềnUqq9yY6K Uqq9yY6KDuy Niên”.

“Biết rồiVabVUXJq cònv6cF đểv6cF ôv6cFng ấyv6cF Uqq9yY6Kxách hv6cFộ chịUqq9yY6K pv6cFhích VabVUXJqlà sVabVUXJqao?” TiểuVabVUXJq LưuUqq9yY6K sVabVUXJquýt nữVabVUXJqa cáVabVUXJqu lênVabVUXJq v6cFvới tôVabVUXJqi, “Cụcv6cF trưv6cFởng v6cFcủa chúUqq9yY6Kng v6cFta Uqq9yY6Kmời đếUqq9yY6Kn làUqq9yY6K kháchVabVUXJq VUqq9yY6KIP, làUqq9yY6K chuyêVabVUXJqn gVabVUXJqia VabVUXJqdự áVabVUXJqn, Uqq9yY6Klà đạiVabVUXJq thụv6cF cVabVUXJqủa giớiUqq9yY6K v6cFkhoa họVabVUXJqc Uqq9yY6Kđiện tử”.

“Chẳng quUqq9yY6Ka chỉUqq9yY6K lVabVUXJqà nUqq9yY6Khờ ôVabVUXJqng ấyVabVUXJq Uqq9yY6Kxách Uqq9yY6Khộ cv6cFhị phícUqq9yY6Kh nướv6cFc thUqq9yY6Kôi mv6cFà!” v6cFMà chUqq9yY6Kính ôngUqq9yY6K tVabVUXJqự ngVabVUXJquyện đVabVUXJqấy chứ,VabVUXJq VabVUXJqnói nàoVabVUXJq lUqq9yY6Kà tav6cFy tôiVabVUXJq bịUqq9yY6K bỏVabVUXJqng rồv6cFi, VabVUXJqđó cVabVUXJqũng làUqq9yY6K trácUqq9yY6Kh nhiệmUqq9yY6K củav6cF ônVabVUXJqg ấy.

Chị cv6cFòn muốnVabVUXJq nVabVUXJqhờ ônUqq9yY6Kg ấUqq9yY6Ky làUqq9yY6Km gUqq9yY6Kì nữa?Uqq9yY6K Giúv6cFp chịUqq9yY6K quVabVUXJqét nUqq9yY6Khà à?Uqq9yY6K” TiUqq9yY6Kểu Uqq9yY6KLưu nhVabVUXJqìn VabVUXJqtôi chếVabVUXJq giễu,VabVUXJq “XúUqq9yY6Kc phạmUqq9yY6K ôUqq9yY6Kng Uqq9yY6Kấy v6cFlà v6cFtội khôngv6cF tUqq9yY6Khể v6cFtha đVabVUXJqược đâu”.

Nhưng tôiUqq9yY6K đâVabVUXJqu muốnVabVUXJq xúcv6cF phạmv6cF VabVUXJqông, màv6cF mộVabVUXJqt vVabVUXJqị giVabVUXJqáo sVabVUXJqư, chuUqq9yY6Kyên gv6cFia cVabVUXJqó thâv6cFn phậnVabVUXJq địaUqq9yY6K v6cFvị nhưv6cF thv6cFế cũnv6cFg VabVUXJqsẽ khônVabVUXJqg thểv6cF nVabVUXJqhận rVabVUXJqa Uqq9yY6Kmột nhânVabVUXJq viênVabVUXJq vănVabVUXJq VabVUXJqphòng bUqq9yY6Kình thườngUqq9yY6K nhưVabVUXJq tVabVUXJqôi đâu.

Có lUqq9yY6Kẽ, VabVUXJqvừa quv6cFay VabVUXJqđi, ôngVabVUXJq VabVUXJqvốn đãUqq9yY6K khv6cFong nhớVabVUXJq đVabVUXJqược Uqq9yY6Ktôi VabVUXJqlà v6cFai rồi.

Hết giờUqq9yY6K làv6cFm, đv6cFi quVabVUXJqa siVabVUXJqêu thVabVUXJqị CaUqq9yY6Krrefour, tôiUqq9yY6K mv6cFua mộUqq9yY6Kt đốngUqq9yY6K đồUqq9yY6K liv6cFnh tinh.

Khi tv6cFôi VabVUXJqxách giỏv6cF hànUqq9yY6Kg điUqq9yY6K v6cFra phíaVabVUXJq nUqq9yY6Kgoài tVabVUXJqhì nhUqq9yY6Kìn thấyUqq9yY6K TVabVUXJqiêu VUqq9yY6Kiễn. Vừv6cFa Uqq9yY6Kđịnh gọUqq9yY6Ki VabVUXJqanh, ngườiVabVUXJq bVabVUXJqỗng cứngv6cF đờUqq9yY6K khônVabVUXJqg thốtv6cF đượcv6cF rVabVUXJqa lVabVUXJqời, bởVabVUXJqi vìv6cF NVabVUXJqgô DuyVabVUXJqệt vv6cFà anVabVUXJqh đv6cFi cv6cFùng nhau.

Anh bUqq9yY6Kắt đầuv6cF đVabVUXJqưa cv6cFô đVabVUXJqi lượnv6cF siêUqq9yY6Ku tUqq9yY6Khị từUqq9yY6K baUqq9yY6Ko giVabVUXJqờ? DáUqq9yY6Kng vVabVUXJqẻ chăv6cFm Uqq9yY6Ksóc chVabVUXJqở Uqq9yY6Kche VabVUXJqcô ấy.v6cF NUqq9yY6Khìn Uqq9yY6Kxe muUqq9yY6Ka đUqq9yY6Kồ cv6cFủa hUqq9yY6Kọ, xếpv6cF đầyVabVUXJq nhữngv6cF vậtVabVUXJq dụngv6cF giUqq9yY6Ka đình.

Mũi tv6cFôi cVabVUXJqay xUqq9yY6Kè, nhv6cFặt v6cFbừa mấyUqq9yY6K thứUqq9yY6K rUqq9yY6Kồi VabVUXJqvội vUqq9yY6Kàng chv6cFạy Uqq9yY6Kra ngoài.

Ngô DuyệtUqq9yY6K đãv6cF nVabVUXJqhìn thấyVabVUXJq tVabVUXJqôi, v6cF“Tiểu KhảVabVUXJq? Tiv6cFểu KhảVabVUXJq?” CôUqq9yY6K ấyUqq9yY6K gv6cFọi tôiVabVUXJq, âmUqq9yY6K thVabVUXJqanh dVabVUXJqịu dànUqq9yY6Kg v6cFtrang nhUqq9yY6Kã, uyv6cFển chuyVabVUXJqển vàUqq9yY6K Uqq9yY6Kdễ chịu,VabVUXJq khiếVabVUXJqn cVabVUXJqho ởv6cF gVabVUXJqiữa đUqq9yY6Kám đôv6cFng huyVabVUXJqên Uqq9yY6Knáo vẫnUqq9yY6K Uqq9yY6Kcó tVabVUXJqhể v6cFnổi rõv6cF lênUqq9yY6K v6cFgiọng nv6cFói đv6cFặc biệt.

“Tiểu v6cFKhả, eUqq9yY6Km cUqq9yY6Kũng đếv6cFn đâyUqq9yY6K mv6cFua đv6cFồ àUqq9yY6K?” VabVUXJqTiêu ViễnVabVUXJq nv6cFhìn Uqq9yY6Ktôi bốiUqq9yY6K rối,Uqq9yY6K vẻUqq9yY6K v6cFmặt v6cFcó cVabVUXJqhút lv6cFo lắng.

Tôi kv6cFhông đếnVabVUXJq thUqq9yY6Kì cv6cFó tv6cFhể nUqq9yY6Khìn VabVUXJqthấy anUqq9yY6Kh vàVabVUXJq PhVabVUXJqó tổnVabVUXJqg giáv6cFm sv6cFát xiv6cFnh đẹVabVUXJqp âVabVUXJqn Uqq9yY6Kân v6cFái v6cFái bêVabVUXJqn nv6cFhau khôVabVUXJqng chứVabVUXJq? ĐãVabVUXJq tứcVabVUXJq giậnVabVUXJq rồi,v6cF Uqq9yY6Kcũng chẳnv6cFg nhìnv6cF VabVUXJqanh nữaVabVUXJq, chỉv6cF nUqq9yY6Kói vớv6cFi Ngv6cFô Duyệt:Uqq9yY6K “ChàVabVUXJqo PhVabVUXJqó tổngVabVUXJq giáv6cFm sát,VabVUXJq thậv6cFt tìnhUqq9yY6K cờv6cF ạ!”

“Gọi v6cFtôi v6cFlà Nv6cFgô Duyv6cFệt Uqq9yY6Kthôi, bâVabVUXJqy giờVabVUXJq hếtVabVUXJq VabVUXJqgiờ làmv6cF rồiVabVUXJq mà!”v6cF VabVUXJqCô tUqq9yY6Ka kéVabVUXJqo tav6cFy tôUqq9yY6Ki tỏv6cF Uqq9yY6Kra rấtUqq9yY6K tUqq9yY6Khân tình.

Tôi vẫnUqq9yY6K lịchv6cF sựv6cF mVabVUXJqỉm cười,Uqq9yY6K VabVUXJqnhìn Uqq9yY6Kcô v6cFvà TVabVUXJqiêu Viễn.

Thần sắUqq9yY6Kc củv6cFa TiUqq9yY6Kêu ViễnVabVUXJq lVabVUXJqại rấtVabVUXJq ủVabVUXJq dột.

 

2. TạiVabVUXJq Uqq9yY6Ksao VabVUXJqcứ xuấtv6cF hiệv6cFn lúVabVUXJqc tVabVUXJqôi nhếv6cFch nv6cFhác nhất

Ra khỏiv6cF siêuVabVUXJq thị,v6cF nướcUqq9yY6K mv6cFắt tôv6cFi Uqq9yY6Kđã khVabVUXJqông cầVabVUXJqm đượcVabVUXJq nữaVabVUXJq, vUqq9yY6Kỡ òa.

Tôi VabVUXJqxách túiVabVUXJq Uqq9yY6Kto túUqq9yY6Ki nhỏVabVUXJq đVabVUXJqi VabVUXJqqua cầVabVUXJqu vUqq9yY6Kượt, nVabVUXJqhìn xv6cFuống dướiv6cF cv6cFhân v6cFcầu, VabVUXJqxe VabVUXJqcộ nườmv6cF Uqq9yY6Knượp, tựVabVUXJq nhVabVUXJqiên Uqq9yY6Kđứng Uqq9yY6Klại. NếuVabVUXJq nhảv6cFy từv6cF tv6cFrên nàUqq9yY6Ky xuốv6cFng VabVUXJqcó lẽUqq9yY6K sẽv6cF chếtv6cF rấtv6cF v6cFthảm nhVabVUXJqỉ? ChắVabVUXJqc chắVabVUXJqn cUqq9yY6Kơ tUqq9yY6Khể v6cFsẽ VabVUXJqđầy máVabVUXJqu mUqq9yY6Ke, nVabVUXJqát bét?Uqq9yY6K Nóiv6cF kv6cFhông chừngUqq9yY6K, lúv6cFc v6cFđó óVabVUXJqc cUqq9yY6Kòn bUqq9yY6Kắn pVabVUXJqhụt vVabVUXJqào ngUqq9yY6Kười điUqq9yY6K đườngUqq9yY6K cVabVUXJqũng nên.

Cứ tưởngUqq9yY6K tượngv6cF v6cFvậy, đãv6cF Uqq9yY6Kthấy ghUqq9yY6Kê Uqq9yY6Krợn hếtVabVUXJq Uqq9yY6Kcả người.

Có lẽVabVUXJq tv6cFừ cổv6cF cVabVUXJqhí kimUqq9yY6K, tôiUqq9yY6K lv6cFà ngUqq9yY6Kười đầuUqq9yY6K Uqq9yY6Ktiên Uqq9yY6Klại v6cFbị chíUqq9yY6Knh ýVabVUXJq tưởngv6cF củUqq9yY6Ka mv6cFình dUqq9yY6Kọa cVabVUXJqho sợVabVUXJq pháUqq9yY6Kt thVabVUXJqét lên.

Để chv6cFo khôVabVUXJqng v6cFphải ngUqq9yY6Khĩ đếnVabVUXJq VabVUXJqmối quv6cFan hệVabVUXJq củaUqq9yY6K TiêUqq9yY6Ku Vv6cFiễn v6cFvà Nv6cFgô DUqq9yY6Kuyệt v6cFnữa, tôUqq9yY6Ki vộUqq9yY6Ki vàVabVUXJqng tìmUqq9yY6K mộtv6cF nơv6cFi VabVUXJqan toàUqq9yY6Kn lẩnVabVUXJq trốVabVUXJqn, cànv6cFg kv6cFín đáv6cFo cànv6cFg tốt!

Đối diệnv6cF siVabVUXJqêu thịv6cF cóUqq9yY6K mộVabVUXJqt qVabVUXJquán Stav6cFrbucks, kv6cFhông gv6cFian taUqq9yY6Ko nhVabVUXJqã, phUqq9yY6Kục VabVUXJqvụ VabVUXJqchuyên nghv6cFiệp. TVabVUXJqôi gọv6cFi mộtUqq9yY6K táchVabVUXJq capuVabVUXJqccino v6cFcùng vớiVabVUXJq mónUqq9yY6K tUqq9yY6Kráng miệng.

Vị thơmUqq9yY6K VabVUXJqngon củVabVUXJqa móVabVUXJqn v6cFăn lVabVUXJqàm tâv6cFm trạngUqq9yY6K tôv6cFi tốVabVUXJqt hơv6cFn, giữaVabVUXJq nềnVabVUXJq VabVUXJqâm nhạcVabVUXJq dịv6cFu nhVabVUXJqẹ Uqq9yY6Kkhiến v6cFtôi dầnUqq9yY6K dầUqq9yY6Kn cảmUqq9yY6K thấyVabVUXJq Uqq9yY6Kthư tVabVUXJqhái trởv6cF lại.

“Thưa côVabVUXJq, cVabVUXJqó VabVUXJqcần khănv6cF VabVUXJqgiấy khVabVUXJqông ạVabVUXJq?” NhâUqq9yY6Kn vVabVUXJqiên phụv6cFc vUqq9yY6Kụ lễUqq9yY6K phéUqq9yY6Kp đứv6cFng bênUqq9yY6K cạnh.

“Không cần,VabVUXJq cUqq9yY6Kám ơn!”VabVUXJq Tôv6cFi v6cFvô thVabVUXJqức đVabVUXJqưa v6cFtay lênVabVUXJq lVabVUXJqau mv6cFặt, toàUqq9yY6Kn Uqq9yY6Klà nVabVUXJqước mUqq9yY6Kắt. Tạv6cFi sv6cFao tôiUqq9yY6K lạVabVUXJqi VabVUXJqkhóc chứ?

 “Xin đừVabVUXJqng nVabVUXJqgồi Uqq9yY6Kở đó!”Uqq9yY6K TôUqq9yY6Ki vừv6cFa laUqq9yY6Ku mắtv6cF vừUqq9yY6Ka nVabVUXJqói v6cFvới ngưVabVUXJqời đốiVabVUXJq diện,Uqq9yY6K khôngv6cF chUqq9yY6Ko ngồUqq9yY6Ki cùngv6cF tôi.

“Em nVabVUXJqghĩ làv6cF tôVabVUXJqi muốnVabVUXJq ngồVabVUXJqi saUqq9yY6Ko? Chỉv6cF vv6cFì eUqq9yY6Km cVabVUXJqứ khUqq9yY6Kóc nhưVabVUXJq VabVUXJqvậy mãi,v6cF khiếv6cFn cv6cFho tUqq9yY6Kâm trạngUqq9yY6K tôv6cFi thấUqq9yY6Ky rUqq9yY6Kất Uqq9yY6Ku v6cFuất”. Ngườiv6cF đốiUqq9yY6K diVabVUXJqện nói.

“Chương NUqq9yY6Kgự, VabVUXJqtại sav6cFo VabVUXJqanh cứVabVUXJq xuUqq9yY6Kất hiệUqq9yY6Kn Uqq9yY6Klúc tôiv6cF nhUqq9yY6Kếch nhácVabVUXJq nhUqq9yY6Kất?” TUqq9yY6Kôi rầuVabVUXJq Uqq9yY6Krĩ nóiVabVUXJq vv6cFới Uqq9yY6Kanh ta.

“Nhưng màUqq9yY6K, hìVabVUXJqnh nhv6cFư tVabVUXJqôi v6cFcòn nhếcUqq9yY6Kh nhv6cFác hVabVUXJqơn emv6cF!” Av6cFnh tUqq9yY6Ka Uqq9yY6Knhún vUqq9yY6Kia, chỉVabVUXJq lênv6cF bộVabVUXJq complUqq9yY6Ke maVabVUXJqy đoVabVUXJq màuUqq9yY6K VabVUXJqtrắng nVabVUXJqgà củv6cFa Uqq9yY6Kmình, tVabVUXJqôi mớiUqq9yY6K pháUqq9yY6Kt hiUqq9yY6Kện Uqq9yY6Kra, vừav6cF nãVabVUXJqy tVabVUXJqôi vôVabVUXJq VabVUXJqý làmUqq9yY6K đổv6cF càUqq9yY6K phVabVUXJqê, chấtVabVUXJq lỏUqq9yY6Kng Uqq9yY6Kmàu nâv6cFu đv6cFã VabVUXJqngấm v6cFvào v6cFáo anh.

“Đồ ngốv6cFc, tUqq9yY6Kại VabVUXJqsao anUqq9yY6Kh lạiVabVUXJq khôngv6cF biếtVabVUXJq đVabVUXJqường VabVUXJqtránh ra?”

“Nhìn eUqq9yY6Km khóVabVUXJqc Uqq9yY6Kquan trUqq9yY6Kọng hơVabVUXJqn, v6cFbởi VabVUXJqvì thVabVUXJqật hiếmVabVUXJq cVabVUXJqó”. AUqq9yY6Knh VabVUXJqta lộv6cF v6cFra Uqq9yY6Knụ cườUqq9yY6Ki tiUqq9yY6Knh nghv6cFịch, nv6cFhìn trôngv6cF Uqq9yY6Kgiống nhUqq9yY6Kư mộtv6cF đứaVabVUXJq trv6cFẻ vậy.

“Đi nào,Uqq9yY6K tôiv6cF dẫnv6cF eUqq9yY6Km đếnv6cF mUqq9yY6Kột nơiv6cF vUqq9yY6Kui vẻ”.v6cF VabVUXJqChương NgựUqq9yY6K kéUqq9yY6Ko tUqq9yY6Kôi đUqq9yY6Kứng lên.

“Tôi khôv6cFng đi,VabVUXJq tôiv6cF cv6cFòn cv6cFó việc!”Uqq9yY6K TôiUqq9yY6K muv6cFốn tUqq9yY6Khoát v6cFra Uqq9yY6Kkhỏi sv6cFự lUqq9yY6Kôi v6cFkéo cUqq9yY6Kủa anv6cFh ta.

Nghĩ VabVUXJqđến viUqq9yY6Kệc vv6cFừa rồiv6cF gặpv6cF TiêuVabVUXJq VVabVUXJqiễn vVabVUXJqà NVabVUXJqgô DuVabVUXJqyệt, nghv6cFĩ đv6cFến sựUqq9yY6K ăUqq9yY6Kn ýUqq9yY6K VabVUXJqcủa họVabVUXJq khUqq9yY6Ki VabVUXJqở bênv6cF nhv6cFau, ngv6cFhĩ v6cFđến VabVUXJqsự dVabVUXJqịu v6cFdàng TUqq9yY6Kiêu ViễnUqq9yY6K dàVabVUXJqnh cUqq9yY6Kho côv6cF ta…VabVUXJq tVabVUXJqất cảVabVUXJq VabVUXJqmọi cVabVUXJqái kv6cFhác đềVabVUXJqu trởVabVUXJq thànhUqq9yY6K Uqq9yY6Kvô nghĩa.

“Việc gìVabVUXJq v6cFcó thểv6cF Uqq9yY6Kquan trọngv6cF hơnVabVUXJq vUqq9yY6Kui Uqq9yY6Kvẻ chứ?Uqq9yY6K KhUqq9yY6Kông điv6cF Uqq9yY6Ksẽ v6cFtiếc đấyUqq9yY6K nhé”.v6cF v6cFAnh Uqq9yY6Kta cườiv6cF v6cFnhìn tôiv6cF chờv6cF đợiUqq9yY6K, v6cFtôi tv6cFhật khóv6cF v6cFmà phUqq9yY6Kản đối.

Tôi VabVUXJqcòn v6cFcó thểUqq9yY6K vv6cFui VabVUXJqvẻ đượcv6cF khUqq9yY6Kông? TạiUqq9yY6K sav6cFo VabVUXJqlại cảmVabVUXJq tUqq9yY6Khấy tUqq9yY6Krong VabVUXJqlòng nặngVabVUXJq trĩv6cFu v6cFnhư đeVabVUXJqo Uqq9yY6Kđá tUqq9yY6Khế nàyUqq9yY6K? v6cFTôi cv6cFố gVabVUXJqắng muốVabVUXJqn vứtVabVUXJq bỏUqq9yY6K nóUqq9yY6K v6cFđi, nhưUqq9yY6Kng Uqq9yY6Knó Uqq9yY6Kcứ v6cFđiềm nhiênUqq9yY6K bấtUqq9yY6K động.

Chương NVabVUXJqgự nóVabVUXJqi khv6cFông v6cFsai, v6cFđây Uqq9yY6Kquả nv6cFhiên v6cFlà VabVUXJqmột nơVabVUXJqi vv6cFui vẻ,VabVUXJq “mv6cFười hUqq9yY6Kai chốnUqq9yY6K vui”.

Đáng tiUqq9yY6Kếc, tâv6cFm trạnUqq9yY6Kg củav6cF tôiv6cF khôv6cFng hòav6cF nhậpUqq9yY6K đượcv6cF vớiVabVUXJq nUqq9yY6Kơi này.

“Tại sUqq9yY6Kao lạiv6cF Uqq9yY6Kcó cáiUqq9yY6K tUqq9yY6Kên nUqq9yY6Khư v6cFvậy?” v6cFTôi rầuUqq9yY6K rVabVUXJqĩ hỏi.

“Ở VabVUXJqđây cv6cFó mườiUqq9yY6K haVabVUXJqi tụUqq9yY6K điểm,VabVUXJq mỗVabVUXJqi mVabVUXJqột chỗUqq9yY6K đềuUqq9yY6K khiv6cFến VabVUXJqngười tUqq9yY6Ka v6cFvui kv6cFhông bUqq9yY6Kiết chán”VabVUXJq. CVabVUXJqhương Ngựv6cF giảiv6cF thích.

“Có tVabVUXJqhể lv6cFàm ngườiVabVUXJq v6cFta quêv6cFn điUqq9yY6K phiềnv6cF muộnv6cF không?”Uqq9yY6K TôUqq9yY6Ki v6cFtỏ VabVUXJqra nVabVUXJqghi ngờ.

“Có VabVUXJqthể, chv6cFỉ v6cFcần VabVUXJqem tựVabVUXJq nguyện”.v6cF VabVUXJqChương Ngựuv6cF nghiêv6cFm túVabVUXJqc nhVabVUXJqìn tôiv6cF, “EmVabVUXJq nênUqq9yY6K Uqq9yY6Klà mộtUqq9yY6K ngườiUqq9yY6K v6cFvui VabVUXJqvẻ, v6cFngay đếnUqq9yY6K cáiUqq9yY6K tênVabVUXJq củaVabVUXJq VabVUXJqem v6cFcũng gọiv6cF làVabVUXJq KhVabVUXJqả LạcVabVUXJq cơVabVUXJq mà”.

Khả LạcVabVUXJq thUqq9yY6Kì nv6cFhất địnhVabVUXJq cv6cFó thểVabVUXJq vuVabVUXJqi VabVUXJqvẻ VabVUXJqsao? TôiUqq9yY6K cv6cFười Uqq9yY6Kđau khổ.

Đi lVabVUXJqên gáUqq9yY6Kc VabVUXJqvới ChươnUqq9yY6Kg VabVUXJqNgự, VabVUXJqlập tv6cFức đãv6cF cVabVUXJqó nUqq9yY6Khân viênUqq9yY6K phụcUqq9yY6K vụv6cF đv6cFến đónUqq9yY6K, v6cFluôn miệngv6cF v6cFchào “Tổv6cFng giámVabVUXJq đUqq9yY6Kốc ChươngVabVUXJq v6cFạ”, “TổVabVUXJqng gv6cFiám đốcUqq9yY6K v6cFChương ạ”v6cF. TVabVUXJqôi xácv6cFh nhữngv6cF túiv6cF Uqq9yY6Kto túv6cFi nhỏv6cF cUqq9yY6Kủa siêuUqq9yY6K thịv6cF, theUqq9yY6Ko sVabVUXJqau ChươnVabVUXJqg Ngựv6cF Uqq9yY6Kgiống nVabVUXJqhư mộtUqq9yY6K ngưVabVUXJqời hầu.

Một nhóUqq9yY6Km ngưUqq9yY6Kời Uqq9yY6Kăn Uqq9yY6Kcơm, liêUqq9yY6Kn VabVUXJqtục gọv6cFi móVabVUXJqn đắtUqq9yY6K tiền,VabVUXJq khôVabVUXJqng gVabVUXJqọi nhữv6cFng Uqq9yY6Kmón vừaVabVUXJq miệng.

Tôi uốngVabVUXJq mộtUqq9yY6K loạiUqq9yY6K nv6cFước nv6cFgọt VabVUXJqrất ngoVabVUXJqn, nUqq9yY6Khưng lạiUqq9yY6K tVabVUXJqhấy hơv6cFi v6cFđau đầVabVUXJqu, “TạiVabVUXJq sVabVUXJqao Uqq9yY6Klại thế?v6cF Tv6cFôi VabVUXJqcó uốnUqq9yY6Kg rượuVabVUXJq đâuUqq9yY6K nv6cFhỉ?”Ngửi kv6cFỹ mớiv6cF pháVabVUXJqt hiVabVUXJqện v6cFra v6cFthứ nướv6cFc VabVUXJqngọt Uqq9yY6Ktôi vừVabVUXJqa mớiVabVUXJq VabVUXJquống làv6cF loạiVabVUXJq Uqq9yY6Krượu VabVUXJqTây v6cFpha chế.

Ăn v6cFxong, nVabVUXJqhóm ngVabVUXJqười táVabVUXJqch Uqq9yY6Kra VabVUXJqmỗi ngườUqq9yY6Ki mộUqq9yY6Kt nơiUqq9yY6K, giốnv6cFg nhVabVUXJqư sVabVUXJqau khVabVUXJqi xeUqq9yY6Km v6cFxong Uqq9yY6Kmột vVabVUXJqở kịchv6cF vuiVabVUXJq, cUqq9yY6Khỉ cVabVUXJqòn lạv6cFi sựUqq9yY6K VabVUXJqtrống rv6cFỗng v6cFvà v6cFcô đơn.

“Tôi phảUqq9yY6Ki đVabVUXJqợi mUqq9yY6Kột Uqq9yY6Klúc nữVabVUXJqa mớUqq9yY6Ki vVabVUXJqề nhv6cFà được,Uqq9yY6K Uqq9yY6Kkhông v6cFthể Uqq9yY6Kđể VabVUXJqmẹ tôiUqq9yY6K biUqq9yY6Kết Uqq9yY6Ktôi đUqq9yY6Kã uốv6cFng rượu!”VabVUXJq TôiUqq9yY6K VabVUXJqdựa vVabVUXJqào ngườiUqq9yY6K CVabVUXJqhương NVabVUXJqgự, vUqq9yY6Kò v6cFvò cVabVUXJqái VabVUXJqđầu đaVabVUXJqu nhứcv6cF, aUqq9yY6Knh v6cFta cốv6cF giv6cFữ lấyv6cF VabVUXJqvai tôi.

“Được!” Uqq9yY6KSao aVabVUXJqnh tv6cFa cứVabVUXJq nhìnUqq9yY6K VabVUXJqtôi cườUqq9yY6Ki chứ.

Về đếnUqq9yY6K cửa,VabVUXJq tôiVabVUXJq lụcv6cF tVabVUXJqìm chìv6cFa kVabVUXJqhóa trov6cFng túi,Uqq9yY6K saVabVUXJqu đóv6cF VabVUXJqmở cửa.

Chương Uqq9yY6KNgự cứUqq9yY6K cườUqq9yY6Ki tôVabVUXJqi, “VabVUXJqTại saUqq9yY6Ko lấyVabVUXJq chìaUqq9yY6K VabVUXJqkhóa VabVUXJqnhà v6cFem Uqq9yY6Kđể mởv6cF cửVabVUXJqa nhVabVUXJqà tôi?”

“Có đượcv6cF không?”VabVUXJq Uqq9yY6KTôi gãv6cFi gãv6cFi đVabVUXJqầu, “DùngUqq9yY6K chìav6cF kv6cFhóa củVabVUXJqa aVabVUXJqnh VabVUXJqmở thửUqq9yY6K xem”.

Quả nhUqq9yY6Kiên, aUqq9yY6Knh tVabVUXJqa VabVUXJqmở đượcUqq9yY6K cửaVabVUXJq Uqq9yY6Kra, VabVUXJqtôi điUqq9yY6K tVabVUXJqheo vào,v6cF gụcVabVUXJq v6cFmặt xuốngUqq9yY6K sVabVUXJqofa mv6cFà khócv6cF, “TạiUqq9yY6K sv6cFao chìUqq9yY6Ka VabVUXJqkhóa củaUqq9yY6K av6cFnh lạiUqq9yY6K cóUqq9yY6K thểv6cF mởVabVUXJq cv6cFửa nhUqq9yY6Kà v6cFtôi chứ,VabVUXJq mVabVUXJqà sVabVUXJqao tôiv6cF lVabVUXJqại VabVUXJqkhông mởv6cF được?”

Chương NgựVabVUXJq ngồiUqq9yY6K dướiVabVUXJq thv6cFảm, khôUqq9yY6Kng chv6cFớp mắtv6cF nhìnUqq9yY6K tôi,v6cF “NgốcVabVUXJq ạUqq9yY6K, khócUqq9yY6K Uqq9yY6Kcái gìUqq9yY6K, vVabVUXJqì Uqq9yY6Kmột chiếcv6cF cv6cFhìa khv6cFóa sav6cFo? NgàyUqq9yY6K mav6cFi VabVUXJqđánh v6cFcho v6cFem mVabVUXJqột Uqq9yY6Kchiếc làUqq9yY6K đưVabVUXJqợc chứv6cF gì”.

“Không phảiv6cF vìv6cF chUqq9yY6Kìa khóa!Uqq9yY6K” TôiUqq9yY6K vẫnv6cF kv6cFhóc, khônVabVUXJqg biv6cFết v6cFvì sVabVUXJqao, nưVabVUXJqớc mắtUqq9yY6K khôngv6cF thVabVUXJqể nàUqq9yY6Ko cVabVUXJqầm v6cFlại được.

“Thế làv6cF vìVabVUXJq v6cFcái gì?”

“Vì TiVabVUXJqêu ViễnUqq9yY6K!” Tôv6cFi vừav6cF nóUqq9yY6Ki vừv6cFa khóc.

Chương NgựUqq9yY6K v6cFkhông VabVUXJqnói gv6cFì, châmVabVUXJq thuv6cFốc lUqq9yY6Ká, ngậmUqq9yY6K trênv6cF miệng.

Có thểUqq9yY6K Uqq9yY6Kdo khv6cFóc Uqq9yY6Kmệt quá,VabVUXJq tôVabVUXJqi ngVabVUXJqáp mộtVabVUXJq cv6cFái VabVUXJqrồi dầnv6cF dVabVUXJqần chìmVabVUXJq vàVabVUXJqo giấVabVUXJqc mơ.

Trong mVabVUXJqơ, Tiêv6cFu ViễnUqq9yY6K cứv6cF đứnv6cFg ởUqq9yY6K Uqq9yY6Ktrên cav6cFo, tôv6cFi cốv6cF ngướv6cFc nhìv6cFn VabVUXJqthế v6cFnào v6cFcũng kVabVUXJqhông tv6cFhể nUqq9yY6Khìn Uqq9yY6Kđược vàoVabVUXJq mắtVabVUXJq anh.

Sáng sớUqq9yY6Km tỉUqq9yY6Knh lại,Uqq9yY6K toànv6cF thânVabVUXJq ướtVabVUXJq đv6cFẫm mồVabVUXJq hôUqq9yY6Ki, uv6cFể oảiVabVUXJq vặnUqq9yY6K mìnv6cFh, nVabVUXJqgoác mUqq9yY6Kiệng ngápv6cF dài.

Vừa VabVUXJqquay người,Uqq9yY6K đv6cFã nhìnVabVUXJq VabVUXJqthấy mộtUqq9yY6K gưv6cFơng mặtv6cF tv6cFo hiệv6cFn rUqq9yY6Ka tronUqq9yY6Kg gương.Uqq9yY6K Mv6cFá ơVabVUXJqi, thVabVUXJqì rVabVUXJqa đâyVabVUXJq VabVUXJqkhông phảiUqq9yY6K VabVUXJqlà phòVabVUXJqng nUqq9yY6Kgủ cUqq9yY6Kủa v6cFnhà mình!

“Tỉnh rồiv6cF v6cFà?” Chươngv6cF NgựVabVUXJq dángUqq9yY6K VabVUXJqvẻ rấtUqq9yY6K thoảiVabVUXJq máUqq9yY6Ki Uqq9yY6Kxuất hUqq9yY6Kiện trướcv6cF mặtUqq9yY6K Uqq9yY6Ktôi, aUqq9yY6Knh VabVUXJqta cóUqq9yY6K vv6cFẻ nhưVabVUXJq vừv6cFa rửaVabVUXJq mặVabVUXJqt, trêVabVUXJqn tócUqq9yY6K cv6cFòn đọnv6cFg VabVUXJqlại vàv6cFi giọtVabVUXJq nước,VabVUXJq trônv6cFg lạiv6cF trẻVabVUXJq rv6cFa vàiUqq9yY6K tuổi,VabVUXJq cứUqq9yY6K nhưVabVUXJq cậuVabVUXJq cUqq9yY6Kon tUqq9yY6Krai lớnVabVUXJq củaVabVUXJq VabVUXJqnhà Uqq9yY6Khàng xóm.

Thấy tôiv6cF hoảngv6cF loạnv6cF, CUqq9yY6Khương Ngựv6cF nóVabVUXJqi: “HUqq9yY6Kôm quUqq9yY6Ka eUqq9yY6Km uốngUqq9yY6K rưUqq9yY6Kợu sUqq9yY6Kay, khôv6cFng dáv6cFm vv6cFề nhà,Uqq9yY6K cứv6cF đòiUqq9yY6K đếnUqq9yY6K chVabVUXJqỗ tôi!”

Trời v6cFơi, VabVUXJqtôi v6cFđiên rồiVabVUXJq sao?

“Bây VabVUXJqgiờ mấyVabVUXJq giờUqq9yY6K ròi?”Uqq9yY6K VabVUXJqTôi VabVUXJqhỏi CUqq9yY6Khương Ngự.

“7h30”. AVabVUXJqnh VabVUXJqchỉ đồngv6cF hồUqq9yY6K tv6cFrên VabVUXJqtường nói.

“7h30? Uqq9yY6KSao v6cFanh khôngUqq9yY6K gv6cFọi tôv6cFi dậyVabVUXJq v6cFsớm hơn?VabVUXJq TUqq9yY6Kôi sắv6cFp đếnVabVUXJq muVabVUXJqộn rồv6cFi”. TôVabVUXJqi nhặv6cFt áov6cF Uqq9yY6Klên rồiv6cF cv6cFhạy rv6cFa ngoàiVabVUXJq, tv6cFhì bVabVUXJqị v6cFanh giv6cFữ lạiUqq9yY6K, “Đv6cFể tôVabVUXJqi đưaVabVUXJq VabVUXJqem đi”.

Ngồi Uqq9yY6Ktrong chUqq9yY6Kiếc v6cFxe VabVUXJqMer BenVabVUXJqz cVabVUXJqủa v6cFChương NgựVabVUXJq v6cFtôi gVabVUXJqọi điệnv6cF cv6cFho mẹ,Uqq9yY6K mẹVabVUXJq tôv6cFi v6cFtrách mắngVabVUXJq Uqq9yY6Kté tUqq9yY6Kát: “VẫUqq9yY6Kn còv6cFn nhớv6cF tVabVUXJqôi VabVUXJqlà mVabVUXJqẹ côUqq9yY6K VabVUXJqà? Uqq9yY6KCả đêmv6cF điVabVUXJq đâv6cFu hảVabVUXJq? GVabVUXJqọi điv6cFện cv6cFho côUqq9yY6K tov6cFàn v6cFtắt máy”.

“Thì gVabVUXJqiờ cv6cFon gọiVabVUXJq điệnUqq9yY6K v6cFcho mUqq9yY6Kẹ đâyv6cF thôi?”

“Tôi gọiUqq9yY6K điệnUqq9yY6K cUqq9yY6Kho cv6cFô cảUqq9yY6K đêmv6cF tUqq9yY6Khì sao?VabVUXJq” Gv6cFiọng mẹv6cF tôv6cFi VabVUXJqhơi Uqq9yY6Knghẹn ngUqq9yY6Kào, “Uqq9yY6KCon Uqq9yY6Kcó bUqq9yY6Kiết v6cFsuýt v6cFnữa dọaUqq9yY6K chếtVabVUXJq mẹUqq9yY6K rồiVabVUXJq không?v6cF Bv6cFên ngoUqq9yY6Kài lộnv6cF xộnVabVUXJq nhưUqq9yY6K thế,Uqq9yY6K nUqq9yY6Kếu VabVUXJqcon VabVUXJqcó VabVUXJqxảy v6cFra viUqq9yY6Kệc Uqq9yY6Kgì tv6cFhì mẹUqq9yY6K biếUqq9yY6Kt Uqq9yY6Klàm v6cFthế nàov6cF chứ?”

“Mẹ, v6cFcon saUqq9yY6Ki Uqq9yY6Krồi, cVabVUXJqon xiVabVUXJqn lỗiv6cF mẹ!”v6cF TôUqq9yY6Ki v6cFthành thậVabVUXJqt nói.

Mẹ tôUqq9yY6Ki mãUqq9yY6Ki kv6cFhông nVabVUXJqói gUqq9yY6Kì, v6cFnửa phútUqq9yY6K sav6cFu mớUqq9yY6Ki nUqq9yY6Kói: “HếtUqq9yY6K v6cFgiờ v6cFlàm Uqq9yY6Knhớ vềVabVUXJq nhUqq9yY6Kà sớm,Uqq9yY6K đừUqq9yY6Kng VabVUXJqcó lưVabVUXJqợn lờVabVUXJq bVabVUXJqên ngoàUqq9yY6Ki nữa”.

“Vâng ạ”.Uqq9yY6K Tắtv6cF đVabVUXJqiện Uqq9yY6Kthoại, tUqq9yY6Krong Uqq9yY6Klòng vv6cFẫn thấyUqq9yY6K áyv6cF nUqq9yY6Káy khVabVUXJqó chịu.

Tôi nhìnUqq9yY6K đồngVabVUXJq hồ,Uqq9yY6K nVabVUXJqói: “Làmv6cF ơUqq9yY6Kn, nhav6cFnh lêv6cFn v6cFmột chút!Uqq9yY6K Uqq9yY6KSắp muộnUqq9yY6K mVabVUXJqất rồi!”

Anh tVabVUXJqa chămVabVUXJq v6cFchú nhìUqq9yY6Kn đườnUqq9yY6Kg, nVabVUXJqói: “CũngUqq9yY6K khUqq9yY6Kông tUqq9yY6Khể đâmv6cF vàov6cF xv6cFe ngườiv6cF VabVUXJqkhác được!”

Đến VabVUXJqcơ qv6cFuan vừaUqq9yY6K kUqq9yY6Kịp v6cF8 VabVUXJqgiờ đVabVUXJqúng, tôiv6cF vộVabVUXJqi v6cFvàng chạv6cFy đếnVabVUXJq văVabVUXJqn phòng.

“Túi VabVUXJqcủa emUqq9yY6K!” ChVabVUXJqương NgVabVUXJqự cVabVUXJqhạy thVabVUXJqeo đưav6cF túv6cFi v6cFcho tv6cFôi, “Tạiv6cF sv6cFao trv6cFên mặtUqq9yY6K vUqq9yY6Kẫn còVabVUXJqn vếtv6cF nướcUqq9yY6K miUqq9yY6Kếng này?”VabVUXJq AnVabVUXJqh Uqq9yY6Kdùng nv6cFgón Uqq9yY6Ktay lUqq9yY6Kau Uqq9yY6Klau v6cFgiúp tôi,VabVUXJq sVabVUXJqau đóv6cF đưaUqq9yY6K v6cFtúi chv6cFo tôi.

Tôi Uqq9yY6Kvơ lấyv6cF địnhv6cF chạv6cFy đi,v6cF thUqq9yY6Kì Uqq9yY6Knhìn tVabVUXJqhấy TUqq9yY6Kiêu Uqq9yY6KViễn đứngv6cF ngaVabVUXJqy ởv6cF cửv6cFa chính.

“Tôi khônVabVUXJqg đếnv6cF muộnVabVUXJq, khônVabVUXJqg VabVUXJqtin aUqq9yY6Knh nv6cFhìn xeVabVUXJqm!” VabVUXJqTôi giơVabVUXJq đồngv6cF hồVabVUXJq chVabVUXJqo TiêuUqq9yY6K ViVabVUXJqễn xem.

“Người vừaUqq9yY6K đưaVabVUXJq eVabVUXJqm đv6cFến VabVUXJqlà VabVUXJqai?” AnVabVUXJqh lUqq9yY6Kàm mặtVabVUXJq lạnv6cFh lùnVabVUXJqg hỏiVabVUXJq tôi.

Hóa VabVUXJqra TổngUqq9yY6K giUqq9yY6Kám sáVabVUXJqt đạVabVUXJqi Uqq9yY6Knhân đứngVabVUXJq đâyUqq9yY6K khôngv6cF phv6cFải đv6cFể kiểmUqq9yY6K VabVUXJqtra sựv6cF chuyênVabVUXJq cầUqq9yY6Kn, vậyUqq9yY6K VabVUXJqthì chẳnv6cFg v6cFsợ Uqq9yY6Kanh Uqq9yY6Kta nữav6cF, “CVabVUXJqhẳng liênVabVUXJq Uqq9yY6Kquan gv6cFì đếVabVUXJqn Uqq9yY6Kanh cả!”Uqq9yY6K Tôv6cFi kVabVUXJqhông VabVUXJqnhìn v6cFanh, tUqq9yY6Kung tẩyVabVUXJq v6cFđi vào.

“Khả…”

Tôi nghv6cFe tiếngUqq9yY6K av6cFnh gọi,VabVUXJq Uqq9yY6Kcũng khôVabVUXJqng quv6cFay đầuUqq9yY6K VabVUXJqlại. Uqq9yY6KBây giờUqq9yY6K làv6cF Uqq9yY6Kgiờ v6cFlàm việcUqq9yY6K, khônVabVUXJqg VabVUXJqnói chuyVabVUXJqện riUqq9yY6Kêng tư

 

3. VabVUXJqKhả LVabVUXJqạc, cóUqq9yY6K ngVabVUXJqhĩa VabVUXJqlà khảVabVUXJq áiv6cF vàVabVUXJq lạcv6cF quan

Tôi bậnv6cF rộnVabVUXJq VabVUXJqtổng hợpUqq9yY6K dữVabVUXJq liệu,VabVUXJq cứv6cF bịv6cF điệv6cFn thoạiv6cF nUqq9yY6Kội tuUqq9yY6Kyến làUqq9yY6Km VabVUXJqồn đếnv6cF nVabVUXJqhức đầu,v6cF “Tiểuv6cF Lv6cFưu, Uqq9yY6Kgiúp v6cFnghe điệv6cFn thoạiVabVUXJq chúUqq9yY6Kt đVabVUXJqi!” VabVUXJqTôi khônVabVUXJqg ngơVabVUXJqi tav6cFy, đànhVabVUXJq phảiv6cF phiềnv6cF đếnv6cF Tiểv6cFu Lưu.

“Tổng giv6cFám VabVUXJqsát Tiêuv6cF bVabVUXJqảo v6cFchị đếnUqq9yY6K vUqq9yY6Kăn phònUqq9yY6Kg củaVabVUXJq aVabVUXJqnh ấy!”Uqq9yY6K TiểuVabVUXJq v6cFLưu tv6cFhật lv6cFà nhanv6cFh nhẹn,Uqq9yY6K dậVabVUXJqp điệnv6cF tUqq9yY6Khoại xuốnUqq9yY6Kg đv6cFã tUqq9yY6Kruyền v6cFđạt ngay.

Tôi chẳngv6cF đVabVUXJqể ýUqq9yY6K đếnUqq9yY6K lờiUqq9yY6K VabVUXJqcô ấyUqq9yY6K nóv6cFi, tv6cFiếp tUqq9yY6Kục tổnVabVUXJqg Uqq9yY6Khợp phiVabVUXJqếu tv6cFhống kVabVUXJqê sốVabVUXJq Uqq9yY6Kliệu côngv6cF vv6cFiệc Uqq9yY6Kmà tổUqq9yY6K trưởngv6cF gUqq9yY6Kiao, sVabVUXJqố VabVUXJqliệu quv6cFá phứcv6cF tạp,VabVUXJq lUqq9yY6Kàm Uqq9yY6Ktâm trv6cFí tVabVUXJqôi rốiUqq9yY6K loạn.

Một lúUqq9yY6Kc điệnv6cF thov6cFại Uqq9yY6Klại rVabVUXJqeo, Tiv6cFểu LưuVabVUXJq nv6cFghe rUqq9yY6Kồi nóVabVUXJqi: “Tổngv6cF giv6cFám sátUqq9yY6K TiêVabVUXJqu bảoVabVUXJq chịVabVUXJq nhaVabVUXJqnh Uqq9yY6Kđến vUqq9yY6Kăn phòv6cFng củUqq9yY6Ka aVabVUXJqnh ấy,v6cF v6cFdữ lv6cFiệu lv6cFần trướv6cFc chịVabVUXJq VabVUXJqtổng hợpv6cF chVabVUXJqo v6cFanh VabVUXJqấy cóUqq9yY6K chVabVUXJqút Uqq9yY6Kvấn đề”.

“Được!” TVabVUXJqôi trUqq9yY6Kả lVabVUXJqời VabVUXJqmột tiVabVUXJqếng, vẫv6cFn nUqq9yY6Kgồi VabVUXJqì khônUqq9yY6Kg nVabVUXJqhúc nhíVabVUXJqch. DVabVUXJqữ liệuUqq9yY6K cóUqq9yY6K vấnv6cF đUqq9yY6Kề, av6cFnh v6cFnên tUqq9yY6Kìm tv6cFổ trưởnv6cFg, tôv6cFi v6cFkhông cv6cFhịu tráchVabVUXJq nhVabVUXJqiệm trựcv6cF tiếpVabVUXJq vớiv6cF tổngVabVUXJq giáUqq9yY6Km sát.

Mặc kệUqq9yY6K tổngv6cF giámUqq9yY6K Uqq9yY6Ksát Tiêu,v6cF VabVUXJqtôi vốnUqq9yY6K yv6cFếu bóngUqq9yY6K vUqq9yY6Kía, khôUqq9yY6Kng VabVUXJqchịu đựngUqq9yY6K đượVabVUXJqc kUqq9yY6Khi phảiVabVUXJq đVabVUXJqối diUqq9yY6Kện vớiVabVUXJq bVabVUXJqộ mVabVUXJqặt lạnhv6cF lùnUqq9yY6Kg củaVabVUXJq Uqq9yY6Kanh tav6cF. v6cFSáng nv6cFay, anv6cFh tVabVUXJqa mặtUqq9yY6K lạnhUqq9yY6K tanVabVUXJqh đVabVUXJqứng ởVabVUXJq Uqq9yY6Kcửa Uqq9yY6Kgọi v6cFtôi, gv6cFiống nVabVUXJqhư tôiUqq9yY6K phUqq9yY6Kạm v6cFlỗi v6cFlầm gì,VabVUXJq ngưv6cFời hômVabVUXJq quVabVUXJqa điUqq9yY6K v6cFlượn siêUqq9yY6Ku v6cFthị Uqq9yY6Kvới NgVabVUXJqô Dv6cFuyệt làUqq9yY6K anVabVUXJqh v6cFta, khUqq9yY6Kông phảiUqq9yY6K tôi,Uqq9yY6K bâyVabVUXJq giờv6cF VabVUXJqlại đếnUqq9yY6K gVabVUXJqây sVabVUXJqự gVabVUXJqì vớiv6cF v6cFtôi chứ?

 Điện thoạiv6cF lạiv6cF rUqq9yY6Keo, Tiểuv6cF LVabVUXJqưu Uqq9yY6Kcứ nhìnUqq9yY6K tôiVabVUXJq lắcv6cF đv6cFầu, “VabVUXJqNếu mVabVUXJqà đắcv6cF VabVUXJqtội vớiUqq9yY6K tổVabVUXJqng Uqq9yY6Kgiám sVabVUXJqát TiUqq9yY6Kêu, chv6cFị sẽVabVUXJq VabVUXJqkhông yêv6cFn VabVUXJqthân đâu”.

Tôi quyếtUqq9yY6K đv6cFịnh lấyv6cF hv6cFai cụVabVUXJqc bUqq9yY6Kông nhétVabVUXJq vàov6cF taiUqq9yY6K, đúnUqq9yY6Kg Uqq9yY6Klà v6cFtôi đanUqq9yY6Kg muVabVUXJqốn đượcVabVUXJq yênv6cF thânUqq9yY6K đây.

Reo đếnv6cF nửaUqq9yY6K ngUqq9yY6Kày, điệnv6cF thoạVabVUXJqi cuVabVUXJqối cùnUqq9yY6Kg cũngUqq9yY6K nằmUqq9yY6K yv6cFên, v6cFtôi thởVabVUXJq phào.

Vừa nv6cFgẩng đầu,Uqq9yY6K đãv6cF nUqq9yY6Khìn thấUqq9yY6Ky Tiv6cFêu ViUqq9yY6Kễn đứngUqq9yY6K ởUqq9yY6K cửVabVUXJqa phVabVUXJqòng làv6cFm việv6cFc, mặtVabVUXJq buồnVabVUXJq rầuUqq9yY6K nhv6cFìn tv6cFôi, đôiVabVUXJq VabVUXJqmôi mív6cFm lv6cFại v6cFthành mộtUqq9yY6K VabVUXJqvệt mỏng.

“Điền KhVabVUXJqả Lạc,VabVUXJq VabVUXJqem lUqq9yY6Kại đâyUqq9yY6K chút!v6cF” GUqq9yY6Kiọng nóiVabVUXJq v6cFdịu dàngUqq9yY6K VabVUXJqcủa VabVUXJqanh Uqq9yY6Kdu dưVabVUXJqơng VabVUXJqnhư tiếngv6cF đànv6cF Uqq9yY6Kviolincen, dUqq9yY6Kụ dUqq9yY6Kỗ khiv6cFến v6cFtôi Uqq9yY6Kkhông tUqq9yY6Kự chủUqq9yY6K đượv6cFc màVabVUXJq đứUqq9yY6Kng lêVabVUXJqn đVabVUXJqi Uqq9yY6Ktheo anh.

Đi đưv6cFợc Uqq9yY6Kmấy bVabVUXJqước mớiVabVUXJq khôUqq9yY6Kng khv6cFỏi mắngVabVUXJq thầmUqq9yY6K mìnv6cFh vUqq9yY6Kô dụng,Uqq9yY6K chẳUqq9yY6Kng Uqq9yY6Klẽ chỉVabVUXJq cầnv6cF Tiêv6cFu Viễnv6cF nv6cFgoắc tv6cFay, tv6cFôi sẽv6cF liềnv6cF nv6cFgoan ngoãnv6cF chạyVabVUXJq đếnVabVUXJq sao?

Tiêu ViVabVUXJqễn đVabVUXJqi phUqq9yY6Kía Uqq9yY6Ktrước, đểv6cF VabVUXJqlại phíaUqq9yY6K tôUqq9yY6Ki v6cFdáng Uqq9yY6Klưng cav6cFo thẳngUqq9yY6K củav6cF VabVUXJqanh, Uqq9yY6Ktôi nhìnv6cF bóUqq9yY6Kng lUqq9yY6Kưng ấyVabVUXJq, kVabVUXJqhông tVabVUXJqhể dừngUqq9yY6K bướcVabVUXJq được.

Tiêu Vv6cFiễn ơUqq9yY6Ki TiêuUqq9yY6K Viv6cFễn, aUqq9yY6Knh lVabVUXJqà khắv6cFc tiVabVUXJqnh củUqq9yY6Ka em.

Văn phònv6cFg cUqq9yY6Kủa v6cFTiêu ViễVabVUXJqn VabVUXJqcó mùv6cFi v6cFhương hVabVUXJqoa VabVUXJqhồng nồngVabVUXJq VabVUXJqnàn, tv6cFôi hítUqq9yY6K mạnVabVUXJqh mộUqq9yY6Kt hơiUqq9yY6K, hỏi:Uqq9yY6K “MUqq9yY6Kùi hươngv6cF ởv6cF đâUqq9yY6Ku thế?”

Tiêu ViễnVabVUXJq nhưVabVUXJq v6cFlàm ảoUqq9yY6K thUqq9yY6Kuật lv6cFấy rUqq9yY6Ka dướiVabVUXJq bànVabVUXJq lVabVUXJqàm việUqq9yY6Kc mộtv6cF bVabVUXJqó hov6cFa hồnVabVUXJqg toUqq9yY6K, nói:v6cF “TặngUqq9yY6K eVabVUXJqm Uqq9yY6Kquà xVabVUXJqin lỗi,VabVUXJq đừngv6cF tránVabVUXJqh Uqq9yY6Kmặt VabVUXJqanh nữa!”

Nhìn bv6cFó hv6cFoa tVabVUXJqo, lộngUqq9yY6K VabVUXJqlẫy đẫUqq9yY6Km sưUqq9yY6Kơng, Uqq9yY6Ktôi khôUqq9yY6Kng Uqq9yY6Knhận, màv6cF hỏiVabVUXJq lạiVabVUXJq v6cFanh: “TạiVabVUXJq sUqq9yY6Kao lUqq9yY6Kại cầnv6cF quVabVUXJqà xiv6cFn lUqq9yY6Kỗi em?”

Tiêu ViễnVabVUXJq cv6cFười cườiv6cF v6cFngại v6cFngùng, “Sángv6cF nUqq9yY6Kay VabVUXJqthái v6cFđộ VabVUXJqcủa anUqq9yY6Kh khv6cFông tốt!”

Tôi Uqq9yY6Kcố tv6cFình liếcVabVUXJq VabVUXJqnhìn Uqq9yY6Kanh, “Cv6cFhỉ VabVUXJqcó sáUqq9yY6Kng nUqq9yY6Kay tháiv6cF độv6cF khôVabVUXJqng tốtVabVUXJq thôiVabVUXJq sao?”

Anh dúiVabVUXJq v6cFhoa vàVabVUXJqo taUqq9yY6Ky tv6cFôi, “Đúng,VabVUXJq Uqq9yY6Kanh lUqq9yY6Kúc nàv6cFo tUqq9yY6Khái độUqq9yY6K VabVUXJqcũng kVabVUXJqhông tốt,v6cF v6cFxin lv6cFãnh đVabVUXJqạo thv6cFa tVabVUXJqhứ, VabVUXJqđã đượv6cFc chưa?”

Tôi ômVabVUXJq Uqq9yY6Kbó hov6cFa toUqq9yY6K, đưav6cF lv6cFên ngVabVUXJqửi, khôUqq9yY6Kng kVabVUXJqìm đv6cFược, hắVabVUXJqt hVabVUXJqơi v6cFmột tiếng.

Tiêu Uqq9yY6KViễn cVabVUXJqười Uqq9yY6Ktôi, “Uqq9yY6KNgốc thv6cFế, Uqq9yY6Klàm Uqq9yY6Kvậy dVabVUXJqễ bịVabVUXJq VabVUXJqdị ứngVabVUXJq Uqq9yY6Kvới phv6cFấn hoa!”

“Ngốc tv6cFhì VabVUXJqlàm saUqq9yY6Ko? Ngốv6cFc cũngv6cF chẳngUqq9yY6K phạmUqq9yY6K pháp”.

“Đúng, ev6cFm ngốUqq9yY6Kc đếnv6cF khv6cFác ngườiVabVUXJq, lVabVUXJqại VabVUXJqthành ưuVabVUXJq điểm”.

Tôi nUqq9yY6Khìn TVabVUXJqiêu Viễnv6cF ngạcVabVUXJq nhiênv6cF, v6cF“Ngài tổngv6cF v6cFgiám sátVabVUXJq, ngàiVabVUXJq biếVabVUXJqt ăUqq9yY6Kn v6cFnói từUqq9yY6K kVabVUXJqhi nàv6cFo vậy?”

Anh khôv6cFng nUqq9yY6Khìn tôiUqq9yY6K, chVabVUXJqỉ cúiVabVUXJq đVabVUXJqầu nhUqq9yY6Kìn vUqq9yY6Kào mặtUqq9yY6K bànVabVUXJq sạchUqq9yY6K bónv6cFg, Uqq9yY6K“… TừVabVUXJq kVabVUXJqhi Uqq9yY6Kanh pUqq9yY6Khát hiUqq9yY6Kện sv6cFắp mấtUqq9yY6K em!”

Ra khỏv6cFi vănUqq9yY6K pUqq9yY6Khòng cUqq9yY6Kủa TUqq9yY6Kiêu ViễnUqq9yY6K, Uqq9yY6Ktôi đếnUqq9yY6K phòVabVUXJqng giảUqq9yY6Ki v6cFlao nVabVUXJqgồi v6cFmột lúcVabVUXJq, muốVabVUXJqn cUqq9yY6Kho cVabVUXJqảm VabVUXJqxúc củUqq9yY6Ka mìnv6cFh bUqq9yY6Kình tĩnhVabVUXJq trv6cFở lại.

Giáo sưUqq9yY6K ĐiVabVUXJqền VabVUXJqlại đVabVUXJqang Uqq9yY6Kpha v6cFtrà, tôv6cFi Uqq9yY6Knhìn nhìnVabVUXJq ônUqq9yY6Kg gậtUqq9yY6K gVabVUXJqật đầu,v6cF ôngv6cF lUqq9yY6Kại khôUqq9yY6Kng vUqq9yY6Kội trởVabVUXJq vềv6cF VabVUXJqlàm Uqq9yY6Kviệc, nv6cFgồi xuốngVabVUXJq v6cFđối diệnv6cF vớiv6cF tôi,Uqq9yY6K “v6cFTâm trạngUqq9yY6K khônUqq9yY6Kg vVabVUXJqui à?”

Tôi cVabVUXJqũng khv6cFông v6cFgiấu diếmUqq9yY6K, miễv6cFn cưv6cFỡng nởVabVUXJq nv6cFụ cười.

“Có pUqq9yY6Khải lUqq9yY6Kà liênUqq9yY6K qUqq9yY6Kuan Uqq9yY6Kđến v6cFthời tVabVUXJqiết kVabVUXJqhông, VabVUXJqhôm Uqq9yY6Knay ngườv6cFi tUqq9yY6Kâm trạnv6cFg VabVUXJqkhông VabVUXJqvui Uqq9yY6Kkhông chVabVUXJqỉ cVabVUXJqó mìnhVabVUXJq cháuv6cF!” ÔngVabVUXJq ámv6cF v6cFchỉ TiUqq9yY6Kêu Viv6cFễn saUqq9yY6Ko, gầv6cFn đUqq9yY6Kây, họVabVUXJq đềuv6cF làmv6cF VabVUXJqviệc cVabVUXJqùng nhau.

“Chắc là,Uqq9yY6K Uqq9yY6Kcó lẽ,v6cF chắcVabVUXJq cũngUqq9yY6K cUqq9yY6Kó kv6cFhả năngv6cF VabVUXJqnày đấyVabVUXJq ạ!”VabVUXJq TôiVabVUXJq kv6cFhông mVabVUXJquốn VabVUXJqkhông khív6cF quUqq9yY6Ká nVabVUXJqặng nề,Uqq9yY6K v6cFnên VabVUXJqcố VabVUXJqgắng mởUqq9yY6K miệng.

Ông cVabVUXJqười, hỏi:v6cF VabVUXJq“Tại sv6cFao VabVUXJqcháu têVabVUXJqn VabVUXJqlà Khảv6cF Lạc?”

“Khả lạcVabVUXJq, cóv6cF nghĩv6cFa làv6cF khảv6cF áv6cFi vUqq9yY6Kà lạcVabVUXJq quv6cFan ạ”.VabVUXJq v6cFKhi tVabVUXJqôi rv6cFa đời,VabVUXJq CoVabVUXJqla chUqq9yY6Kưa phảiVabVUXJq làv6cF đv6cFồ uốngUqq9yY6K phổUqq9yY6K biếnUqq9yY6K v6cFtrên thếv6cF giớVabVUXJqi, ív6cFt v6cFra Tv6cFrung QuốcUqq9yY6K vẫVabVUXJqn chưv6cFa cóVabVUXJq loVabVUXJqại nưv6cFớc nUqq9yY6Kgọt tênv6cF VabVUXJqlà Uqq9yY6KKhả lạv6cFc này.

“Khả Uqq9yY6Kái, VabVUXJqlạc quan…”,VabVUXJq vịUqq9yY6K gVabVUXJqiáo v6cFsư v6cFgià lẩmv6cF bUqq9yY6Kẩm nv6cFói, “CáiVabVUXJq têv6cFn nv6cFày hVabVUXJqay, v6cFhy VabVUXJqvọng coUqq9yY6Kn ngườiVabVUXJq cháVabVUXJqu đượcv6cF nhưv6cF tê”.

“Bác lUqq9yY6Kà ngườiVabVUXJq thứUqq9yY6K hv6cFai nóiVabVUXJq tVabVUXJqên cv6cFháu hVabVUXJqay đấv6cFy”. NgưVabVUXJqời Uqq9yY6Kthứ nhấUqq9yY6Kt nóiUqq9yY6K nhv6cFư VabVUXJqvậy tấtv6cF nhiVabVUXJqên Uqq9yY6Klà mẹv6cF VabVUXJqtôi rồi.

“Ồ?”

“Bác khv6cFông nv6cFói Khảv6cF Lạv6cFc lv6cFà nưVabVUXJqớc v6cFuống cUqq9yY6Kó gUqq9yY6Ka”. TôVabVUXJqi nhVabVUXJqún Uqq9yY6Kvai, cườiVabVUXJq vVabVUXJqới ông.

Buổi tVabVUXJqối v6cFvề nVabVUXJqhà, ngồv6cFi Uqq9yY6Kxem phiv6cFm dàiUqq9yY6K tUqq9yY6Kập v6cFlúc VabVUXJq8 v6cFgiờ vớiVabVUXJq mẹ.

Biết v6cFmẹ vẫnUqq9yY6K cUqq9yY6Kòn giậVabVUXJqn tôiv6cF, nUqq9yY6Kên tv6cFôi khôngv6cF dámv6cF nv6cFói năngv6cF gì,Uqq9yY6K chămv6cF cv6cFhú ngồUqq9yY6Ki đợiVabVUXJq mẹUqq9yY6K phUqq9yY6Kê bình.

Thấy tUqq9yY6Kôi ngáUqq9yY6Kp Uqq9yY6Kliên VabVUXJqtục, mẹUqq9yY6K v6cFcó vẻVabVUXJq khônv6cFg đànVabVUXJqh lòngVabVUXJq nUqq9yY6Kói: “Mv6cFệt tv6cFhì đVabVUXJqi Uqq9yY6Kngủ đi”.

“Không mệtVabVUXJq, khVabVUXJqông mệt”VabVUXJq CVabVUXJqố VabVUXJqlấy tiUqq9yY6Knh thVabVUXJqần, tiếpUqq9yY6K tVabVUXJqục ngồUqq9yY6Ki đếmv6cF thờUqq9yY6Ki giaUqq9yY6Kn vớiVabVUXJq mẹ.

Ti v6cFvi chUqq9yY6Kèn chưv6cFơng trv6cFình quv6cFảng cáVabVUXJqo, điUqq9yY6Kều nàv6cFy làVabVUXJqm chUqq9yY6Ko ngườiVabVUXJq VabVUXJqta cựv6cFc kỳUqq9yY6K thấyVabVUXJq phảVabVUXJqn cUqq9yY6Kảm, mộv6cFt v6cFnhóm ngườiVabVUXJq vừaUqq9yY6K nhảyUqq9yY6K vừVabVUXJqa hát,Uqq9yY6K “Tếtv6cF VabVUXJqnăm VabVUXJqnay v6cFkhông nhVabVUXJqận quà…”VabVUXJq đúngVabVUXJq làUqq9yY6K chẳngUqq9yY6K rv6cFa v6cFlàm v6cFsao! Ảnhv6cF Uqq9yY6Khưởng ngv6cFhiêm trọUqq9yY6Kng đếnv6cF việcv6cF nv6cFghe nhv6cFìn cVabVUXJqủa Uqq9yY6Ktoàn dUqq9yY6Kân. Tv6cFôi tVabVUXJqhật khônVabVUXJqg v6cFhiểu v6cFcác cơUqq9yY6K qUqq9yY6Kuan v6cFphê chuv6cFẩn nhUqq9yY6Kư thếv6cF nào,VabVUXJq cáUqq9yY6Ki kiểuv6cF qUqq9yY6Kuảng cáv6cFo v6cFvớ v6cFvẩn nUqq9yY6Khư thếVabVUXJq v6cFnày cũngVabVUXJq đUqq9yY6Kược lVabVUXJqên tv6cFi viVabVUXJq. CáVabVUXJqc Uqq9yY6Kquảng cáv6cFo khácv6cF VabVUXJqthì mấtUqq9yY6K tiềv6cF, qUqq9yY6Kuảng cáoUqq9yY6K nàUqq9yY6Ky thìVabVUXJq mấtUqq9yY6K mạng.

Mẹ tôv6cFi cũnVabVUXJqg cảmVabVUXJq VabVUXJqthấy Uqq9yY6Kđiếc tav6cFi, VabVUXJqtắt tUqq9yY6Ki Uqq9yY6Kvi đv6cFi, VabVUXJqđeo kínhv6cF lãVabVUXJqo VabVUXJqnên v6cFđọc báo.

“Mẹ đừnVabVUXJqg xUqq9yY6Kem nữa,VabVUXJq nghUqq9yY6Kỉ ngơiVabVUXJq v6cFsớm đUqq9yY6Ki tUqq9yY6Khôi! MVabVUXJqắt đv6cFã khôVabVUXJqng tVabVUXJqốt rv6cFồi Uqq9yY6Kcòn cUqq9yY6Kứ thíchv6cF đọcVabVUXJq chữVabVUXJq nVabVUXJqhỏ!” TôUqq9yY6Ki v6cFkhông biếtVabVUXJq Uqq9yY6Kmình tVabVUXJqừ lúv6cFc Uqq9yY6Knào VabVUXJqcũng họcUqq9yY6K mVabVUXJqẹ cáv6cFi tínVabVUXJqh cUqq9yY6Kàu nUqq9yY6Khàu nhữngVabVUXJq chuyệVabVUXJqn vụv6cFn vặt.

“Mẹ đUqq9yY6Kâu Uqq9yY6Kgiống VabVUXJqcon được,v6cF v6cFnằm Uqq9yY6Kxuống v6cFlà ngủv6cF. NhUqq9yY6Kiều tuUqq9yY6Kổi rồi,v6cF nUqq9yY6Kgủ Uqq9yY6Kít, nv6cFgủ khôv6cFng được!”v6cF VabVUXJqMẹ VabVUXJqtôi VabVUXJqchậm rUqq9yY6Kãi nói.

“Con nVabVUXJqói chuv6cFyện vUqq9yY6Kới mẹ”VabVUXJq. Tv6cFôi sánUqq9yY6K lạiUqq9yY6K v6cFbên mVabVUXJqẹ, nũnv6cFg nUqq9yY6Kịu. NgàVabVUXJqy bé,v6cF tôiv6cF thUqq9yY6Kích v6cFđược sVabVUXJqà vàv6cFo lònv6cFg mẹv6cF, thậtUqq9yY6K làVabVUXJq thích.

Mẹ rUqq9yY6Kốt cVabVUXJquộc cũv6cFng bỏv6cF báoUqq9yY6K xv6cFuống, “Thôiv6cF được,Uqq9yY6K v6cFmẹ VabVUXJqcũng đVabVUXJqang muv6cFốn nóv6cFi chuyệnUqq9yY6K v6cFvới coVabVUXJqn. Tốiv6cF VabVUXJqqua coVabVUXJqn kv6cFhông về,VabVUXJq đv6cFi đUqq9yY6Kâu vậy?”VabVUXJq Tôiv6cF Uqq9yY6Kbiết ngVabVUXJqay Uqq9yY6Kmẹ sUqq9yY6Kẽ hVabVUXJqỏi câuUqq9yY6K v6cFhỏi Uqq9yY6Knày mà.

“Tụ tv6cFập vớiVabVUXJq bv6cFạn bè,v6cF nghUqq9yY6Kịch pháVabVUXJq cảv6cF đêmv6cF!” v6cFTôi đUqq9yY6Kành phảiVabVUXJq nUqq9yY6Kói dối.

Xin thUqq9yY6Kượng đếUqq9yY6K VabVUXJqtha lỗVabVUXJqi VabVUXJqcho tôi,VabVUXJq v6cFnếu đVabVUXJqể mVabVUXJqẹ Uqq9yY6Ktôi VabVUXJqbiết tôiUqq9yY6K uUqq9yY6Kống rượUqq9yY6Ku sav6cFy, lạv6cFi v6cFqua đUqq9yY6Kêm tv6cFrong nhVabVUXJqà v6cFmột ngườiVabVUXJq đànVabVUXJq ôngv6cF độcUqq9yY6K thân,v6cF chv6cFắc v6cFmẹ sẽVabVUXJq tuyệtVabVUXJq tVabVUXJqình mVabVUXJqẹ cVabVUXJqon vớiv6cF tVabVUXJqôi mất.

Mẹ VabVUXJqthở Uqq9yY6Kdài, “Saov6cF cv6cFon chẳnUqq9yY6Kg lúcVabVUXJq VabVUXJqnào đUqq9yY6Kể Uqq9yY6Kmẹ đượcv6cF yv6cFên tv6cFâm vậy!”

Tôi nv6cFgoan ngv6cFoãn nhv6cFận lv6cFỗi, thVabVUXJqành thậtUqq9yY6K Uqq9yY6Kđể đv6cFược khUqq9yY6Koan hồng.

“Khả KhVabVUXJqả àv6cF, cVabVUXJqon cũnUqq9yY6Kg khUqq9yY6Kông v6cFcòn nhỏUqq9yY6K nữaVabVUXJq, Uqq9yY6Kcó pVabVUXJqhải làVabVUXJq coVabVUXJqn cũngUqq9yY6K nênUqq9yY6K tìmVabVUXJq mVabVUXJqột ngườiv6cF VabVUXJqbạn tv6cFrai chv6cFo ổnv6cF địnhv6cF Uqq9yY6Kđi khUqq9yY6Kông? Đểv6cF mẹUqq9yY6K đVabVUXJqỡ phảiUqq9yY6K bậv6cFn tVabVUXJqâm mãVabVUXJqi!” MẹUqq9yY6K tv6cFôi nóiv6cF vẻVabVUXJq sv6cFuy tư.

Bạn tUqq9yY6Krai đâuUqq9yY6K phảUqq9yY6Ki cUqq9yY6Kứ nóiUqq9yY6K tUqq9yY6Kìm lUqq9yY6Kà tUqq9yY6Kìm v6cFđược đâuVabVUXJq? CVabVUXJqứ nhv6cFư lVabVUXJqà đãVabVUXJq đượcUqq9yY6K đUqq9yY6Kặt sẵv6cFn ởUqq9yY6K đv6cFâu Uqq9yY6Kđó VabVUXJqđợi tv6cFôi đếnv6cF nhặtv6cF vVabVUXJqề vậy.

Mẹ v6cFtôi v6cFđúng làVabVUXJq VabVUXJqngười hav6cFy sốtUqq9yY6K rUqq9yY6Kuột. v6cFTôi cườUqq9yY6Ki cười,v6cF tv6cFự nv6cFhiên lạv6cFi nUqq9yY6Khớ đếnv6cF Tiêv6cFu Viễnv6cF, nhVabVUXJqớ đếVabVUXJqn đôiVabVUXJq mắVabVUXJqt sáv6cFng lấpVabVUXJq láVabVUXJqnh củaUqq9yY6K Uqq9yY6Kanh, nhớVabVUXJq đếnVabVUXJq Uqq9yY6Kbó hov6cFa VabVUXJqhồng anv6cFh tUqq9yY6Kặng v6cFhôm nay.

Có phảiUqq9yY6K VabVUXJqanh cũnVabVUXJqg v6cFlo VabVUXJqsợ, v6cFsợ chúUqq9yY6Kng VabVUXJqtôi cuốUqq9yY6Ki cùngv6cF kVabVUXJqhông thểVabVUXJq VabVUXJqđến VabVUXJqđược vớiUqq9yY6K v6cFnhau? NgUqq9yY6Kược v6cFlại, hànUqq9yY6Kh độngv6cF lv6cFo lắngUqq9yY6K Uqq9yY6Kcủa anv6cFh v6cFlại làVabVUXJqm cVabVUXJqho tôVabVUXJqi v6cFthấy Uqq9yY6Kyên tâm,Uqq9yY6K vậyUqq9yY6K lv6cFà Uqq9yY6Kanh vẫnv6cF VabVUXJqcòn cóUqq9yY6K chúv6cFt VabVUXJqđể ýUqq9yY6K đếnVabVUXJq tUqq9yY6Kôi chăng?Uqq9yY6K TôUqq9yY6Ki cóv6cF v6cFthể v6cFnào VabVUXJqcoi đVabVUXJqó làUqq9yY6K hUqq9yY6Kành độngv6cF VabVUXJqanh vẫnUqq9yY6K VabVUXJqyêu tv6cFôi giốngv6cF nhv6cFư tôiVabVUXJq yêv6cFu v6cFanh đượcUqq9yY6K không?

“Mẹ còv6cFn nhớv6cF hv6cFồi đVabVUXJqại họcv6cF cv6cFon cVabVUXJqó VabVUXJqmột ngườiVabVUXJq bv6cFạn Uqq9yY6Ktên TiUqq9yY6Kêu ViUqq9yY6Kễn kVabVUXJqhông?” Tôiv6cF ngướcVabVUXJq đầuVabVUXJq lêUqq9yY6Kn, tVabVUXJqâm hồnUqq9yY6K bUqq9yY6Kay v6cFbổng thậtUqq9yY6K xa.

Mẹ độtVabVUXJq nhiv6cFên ngv6cFừng lại,v6cF rấtUqq9yY6K lâuUqq9yY6K sauv6cF, v6cFhình nv6cFhư nv6cFhớ v6cFra điv6cFều gì,v6cF “Nv6cFhớ! Mùav6cF hèUqq9yY6K năVabVUXJqm v6cFđó v6cFcon sốUqq9yY6Kt VabVUXJqcao, lv6cFên đếVabVUXJqn 4v6cF0 độv6cF liềVabVUXJqn, trv6cFong lúVabVUXJqc mêv6cF VabVUXJqman bấtUqq9yY6K tỉnhUqq9yY6K toàUqq9yY6Kn v6cFlảm nhảmv6cF cUqq9yY6Kái v6cFtên này.VabVUXJq VabVUXJqSau đVabVUXJqó, mv6cFẹ hUqq9yY6Kỏi giáv6cFo viVabVUXJqên vàVabVUXJq bVabVUXJqạn họcUqq9yY6K củaVabVUXJq cv6cFon, mVabVUXJqới biếVabVUXJqt cậv6cFu VabVUXJqta xVabVUXJquất ngoạiVabVUXJq rồi”.

Tôi VabVUXJqtròn mắVabVUXJqt nhUqq9yY6Kìn mv6cFẹ, “Mẹv6cF cUqq9yY6Kòn biUqq9yY6Kết gUqq9yY6Kì nữa?”

“Một giv6cFáo v6cFviên cv6cFủa bọnVabVUXJq cv6cFon chv6cFo mẹv6cF sốv6cF đv6cFiện v6cFthoại VabVUXJqnhà cậUqq9yY6Ku ấv6cFy. MVabVUXJqẹ v6cFvốn địnhv6cF hỏiv6cF bốv6cF mẹVabVUXJq cậUqq9yY6Ku VabVUXJqta v6cFcách lVabVUXJqiên lạVabVUXJqc bêVabVUXJqn nưv6cFớc ngoài,v6cF Uqq9yY6Kmẹ cậuVabVUXJq ấyUqq9yY6K lv6cFại nóiv6cF vớiVabVUXJq mẹVabVUXJq rằng,Uqq9yY6K gUqq9yY6Kia đìnhv6cF Uqq9yY6Khọ vốVabVUXJqn khôngUqq9yY6K đUqq9yY6Kồng ýUqq9yY6K v6cFcậu ấv6cFy vUqq9yY6Kà coVabVUXJqn đếnVabVUXJq vớVabVUXJqi nUqq9yY6Khau”. MẹUqq9yY6K tôVabVUXJqi VabVUXJqbình thUqq9yY6Kản thuậv6cFt lại,VabVUXJq tronv6cFg giọnv6cFg v6cFnói toátVabVUXJq lêUqq9yY6Kn sựVabVUXJq bVabVUXJqi thường.

“Dù Uqq9yY6Kgì Uqq9yY6Kcậu ấyUqq9yY6K cUqq9yY6Kũng đãVabVUXJq xuấUqq9yY6Kt ngoạUqq9yY6Ki VabVUXJqrồi, chứngUqq9yY6K tVabVUXJqỏ Uqq9yY6Ktrái v6cFtim củav6cF cUqq9yY6Kậu Uqq9yY6Kấy cũngUqq9yY6K đặv6cFt ởv6cF v6cFnơi v6cFrất v6cFcao, sẽv6cF v6cFkhông v6cFvì coVabVUXJqn v6cFmà từVabVUXJq bỏVabVUXJq Uqq9yY6Ktiền đồUqq9yY6K VabVUXJqcủa mìVabVUXJqnh, ngườv6cFi nhVabVUXJqư vậVabVUXJqy kv6cFhông lUqq9yY6Kà chVabVUXJqỗ VabVUXJqdựa v6cFcả VabVUXJqđời được…”

“Về sauv6cF, cậuv6cF ấv6cFy gọiUqq9yY6K Uqq9yY6Kđiện thoạiVabVUXJq đếnVabVUXJq nUqq9yY6Khà mìnhv6cF mấyUqq9yY6K lầnUqq9yY6K, mUqq9yY6Kẹ đềuVabVUXJq nóv6cFi lv6cFà VabVUXJqcon khôUqq9yY6Kng v6cFcó nhà.Uqq9yY6K Vềv6cF v6cFsau nữv6cFa, v6cFnhà mìnhUqq9yY6K đổiv6cF sUqq9yY6Kố điệnv6cF tVabVUXJqhoại mới…”

Thì v6cFra giv6cFữa tôv6cFi Uqq9yY6Kvà TiêuUqq9yY6K Viễnv6cF cv6cFòn cóVabVUXJq mộUqq9yY6Kt qVabVUXJquãng trắcUqq9yY6K trVabVUXJqở nhưv6cF vậyv6cF mv6cFà v6cFtôi chưaVabVUXJq từnVabVUXJqg biết!

“Mẹ!” TVabVUXJqôi vộUqq9yY6Ki ômVabVUXJq Uqq9yY6Klấy mv6cFẹ, nằv6cFm v6cFtrong vòUqq9yY6Kng tav6cFy mẹ,v6cF laVabVUXJqu nướVabVUXJqc mắt.

“Khả Khảv6cF”. MUqq9yY6Kẹ vv6cFỗ nhẹv6cF lưUqq9yY6Kng tôi,VabVUXJq “ĐiUqq9yY6K ngv6cFủ đi”.

“Không, hômUqq9yY6K naUqq9yY6Ky coUqq9yY6Kn nv6cFgủ vUqq9yY6Kới mẹ”.Uqq9yY6K TôUqq9yY6Ki lườv6cFi biếngv6cF Uqq9yY6Kkhông chịuv6cF rUqq9yY6Ka khỏiv6cF lònVabVUXJqg mẹ.

Tôi sợUqq9yY6K buổv6cFi tVabVUXJqối ngủUqq9yY6K mộUqq9yY6Kt v6cFmình, nVabVUXJqhư vậy,v6cF kVabVUXJqhi mơVabVUXJq tv6cFhấy Tiv6cFêu ViễnUqq9yY6K, VabVUXJqtôi sẽv6cF cảmVabVUXJq thấyVabVUXJq rUqq9yY6Kất côUqq9yY6K đơn.

Mỗi nVabVUXJqgày đVabVUXJqi lv6cFàm, tôiUqq9yY6K đềuVabVUXJq cVabVUXJqố VabVUXJqý trVabVUXJqánh Tiv6cFêu Viễnv6cF, cVabVUXJqố gắVabVUXJqng Uqq9yY6Ktránh càngVabVUXJq v6cFxa cànv6cFg tUqq9yY6Kốt, VabVUXJqanh kUqq9yY6Không còv6cFn làv6cF chv6cFàng trv6cFai Uqq9yY6Ktrẻ màv6cF tôiUqq9yY6K tUqq9yY6Kừng biếVabVUXJqt nữa.

Tiêu ViễVabVUXJqn củav6cF hv6cFiện tại,VabVUXJq v6cFtoàn thâUqq9yY6Kn toátUqq9yY6K v6cFlên sVabVUXJqức quyv6cFến rVabVUXJqũ Uqq9yY6Kcủa mộv6cFt ngưv6cFời v6cFđàn v6cFông trưUqq9yY6Kởng thànVabVUXJqh, khVabVUXJqí pháchv6cF v6cFmạnh Uqq9yY6Kmẽ Uqq9yY6Klộ rVabVUXJqa mộtUqq9yY6K cUqq9yY6Kách tựVabVUXJq nhiVabVUXJqên v6cFthu VabVUXJqhút mọiUqq9yY6K nVabVUXJqgười cv6cFhú ý.

Một Uqq9yY6Kngười Uqq9yY6Kđàn ôngUqq9yY6K ưuv6cF tv6cFú Uqq9yY6Knhư vv6cFậy, tạVabVUXJqi VabVUXJqsao lúcv6cF đầuUqq9yY6K lạiv6cF thícVabVUXJqh mv6cFột đứaVabVUXJq đầuUqq9yY6K óv6cFc Uqq9yY6Kbã đv6cFậu VabVUXJqnhư tôUqq9yY6Ki chứ?

Một hôm,v6cF lớpVabVUXJq trưởUqq9yY6Kng ChươngVabVUXJq Sínhv6cF kiếmVabVUXJq đượcVabVUXJq v6cFhai chUqq9yY6Kiếc vUqq9yY6Ké Uqq9yY6Kbiểu Uqq9yY6Kdiễn Uqq9yY6Kca nhạcVabVUXJq củaVabVUXJq Lưv6cFu ĐứcVabVUXJq Uqq9yY6KHoa, maUqq9yY6Kng đếVabVUXJqn chUqq9yY6Ko tôiVabVUXJq nhv6cFư vậUqq9yY6Kt Uqq9yY6Khiến Uqq9yY6Ktế, Uqq9yY6K“Thế nVabVUXJqào? BuUqq9yY6Kổi biểuUqq9yY6K diễnUqq9yY6K Uqq9yY6Kcủa thầnUqq9yY6K tưUqq9yY6Kợng v6cFcủa cậuv6cF đấy”.

“Thật khôngVabVUXJq hVabVUXJqổ dUqq9yY6Kanh cậuVabVUXJq v6cFlà lớpUqq9yY6K v6cFtrưởng, đúnVabVUXJqg VabVUXJqlà quáv6cF vv6cFĩ đại”.

“Vậy VabVUXJqcuối tuầnVabVUXJq mìnUqq9yY6Kh đVabVUXJqưa cậuUqq9yY6K điVabVUXJq xeVabVUXJqm nhéVabVUXJq?” ChươngVabVUXJq SVabVUXJqính đềVabVUXJq nghị.

“Không cUqq9yY6Kần, đểVabVUXJq mẹVabVUXJq Uqq9yY6Kmình đUqq9yY6Kưa mìnUqq9yY6Kh đi!”VabVUXJq TUqq9yY6Kôi biếtUqq9yY6K CVabVUXJqhương SínUqq9yY6Kh khôngUqq9yY6K thv6cFích Lưv6cFu ĐVabVUXJqức VabVUXJqHoa lắmv6cF, hồiUqq9yY6K họUqq9yY6Kc đạv6cFi họUqq9yY6Kc, mUqq9yY6Kỗi lVabVUXJqần Uqq9yY6Ktôi nghVabVUXJqe LưVabVUXJqu Đứv6cFc Hov6cFa háVabVUXJqt, cậuv6cF ấyv6cF VabVUXJqvà TiêuUqq9yY6K ViễVabVUXJqn đềv6cFu khv6cFịt VabVUXJqmũi chêVabVUXJq bai.

“Người Uqq9yY6Kgià họv6cF khôUqq9yY6Kng thUqq9yY6Kích cácUqq9yY6K VabVUXJqngôi sv6cFao Uqq9yY6Kca nhạcVabVUXJq ĐàiVabVUXJq LoaUqq9yY6Kn, Uqq9yY6KHồng VabVUXJqKông thếUqq9yY6K v6cFnày đâuUqq9yY6K, Uqq9yY6Kđi v6cFcũng giVabVUXJqống hànhVabVUXJq tội.v6cF ThôiUqq9yY6K thìUqq9yY6K mìVabVUXJqnh điUqq9yY6K VabVUXJqchịu tUqq9yY6Kội thVabVUXJqay chVabVUXJqo bậcv6cF cUqq9yY6Kao VabVUXJqniên đỡUqq9yY6K khổ”v6cF. ChươngVabVUXJq SVabVUXJqính tUqq9yY6Kỏ rUqq9yY6Ka rVabVUXJqất hiểuv6cF tâv6cFm lv6cFý Uqq9yY6Kngười khác.

“Ha hv6cFa, mẹUqq9yY6K mìUqq9yY6Knh mVabVUXJqà nghv6cFe cậuUqq9yY6K nóVabVUXJqi vậyv6cF lv6cFại cuốngUqq9yY6K Uqq9yY6Klên đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tớv6cF Uqq9yY6Kcòn mVabVUXJqê Lưuv6cF ĐứcVabVUXJq HUqq9yY6Koa hơv6cFn tv6cFớ ấUqq9yY6Ky chứ”.

“Trời, tạiUqq9yY6K VabVUXJqsao lạiv6cF cUqq9yY6Kó bàUqq9yY6K v6cFgià nhv6cFư vậyVabVUXJq chứ?”

“Mẹ mìnhVabVUXJq v6cFvẫn v6cFchưa gVabVUXJqià đâu”.v6cF TUqq9yY6Kôi phảnv6cF VabVUXJqbác, “VabVUXJqVậy v6cFthì, đVabVUXJqể Uqq9yY6Klần saVabVUXJqu mUqq9yY6Kình Uqq9yY6Kmời cậuUqq9yY6K xUqq9yY6Kem bóngVabVUXJq rổUqq9yY6K VabVUXJqở sânVabVUXJq vậnv6cF độv6cFng nhé”.

 

4. TVabVUXJqôi sVabVUXJqợ aVabVUXJqnh bánVabVUXJq ngườiv6cF nướcUqq9yY6K Uqq9yY6Kngoài mất 

Hôm Uqq9yY6Kthứ VabVUXJqsáu, Uqq9yY6Ktổ tv6cFrưởng Uqq9yY6Kdẫn tổUqq9yY6Kng giáUqq9yY6Km sátUqq9yY6K kỹUqq9yY6K thuậUqq9yY6Kt vàUqq9yY6K phóVabVUXJq tổngVabVUXJq gv6cFiám sátVabVUXJq kỹv6cF thuUqq9yY6Kật đếVabVUXJqn VabVUXJqthị sUqq9yY6Kát cácv6cF phVabVUXJqòng ban.

Từ xUqq9yY6Ka đãv6cF nhUqq9yY6Kìn thấyUqq9yY6K TiVabVUXJqêu Viễn,Uqq9yY6K tUqq9yY6Kôi Uqq9yY6Kvội vànUqq9yY6Kg cúiUqq9yY6K đVabVUXJqầu xuốngUqq9yY6K Uqq9yY6Kgiả vờv6cF đangUqq9yY6K pv6cFhoto tv6cFài liv6cFệu. Uqq9yY6KTôi VabVUXJqcúi mỏiv6cF cổUqq9yY6K Uqq9yY6Klắm v6cFrồi Uqq9yY6Kmà VabVUXJqhọ vẫv6cFn chưVabVUXJqa VabVUXJqđi khv6cFỏi, đv6cFã thếVabVUXJq còUqq9yY6Kn tiv6cFến lVabVUXJqại pUqq9yY6Khía tôi.

Tổ trưởUqq9yY6Kng cưVabVUXJqời VabVUXJqha hảVabVUXJq nóiv6cF: “Này,Uqq9yY6K TiểVabVUXJqu Khảv6cF Uqq9yY6Kà, câVabVUXJqy lôVabVUXJq VabVUXJqhội củVabVUXJqa v6cFcô VabVUXJqlớn đẹpVabVUXJq quá!”

Ông khôUqq9yY6Kng v6cFcó việcv6cF VabVUXJqgì tUqq9yY6Khì nhUqq9yY6Kanh điVabVUXJq đi,v6cF ngắVabVUXJqm VabVUXJqlô hộiUqq9yY6K củaUqq9yY6K tôv6cFi VabVUXJqlàm v6cFgì chứ?

“Đúng v6cFthế, Uqq9yY6Kmua cùUqq9yY6Kng mộtv6cF lVabVUXJqúc màUqq9yY6K cVabVUXJqây cUqq9yY6Kủa tv6cFôi khônVabVUXJqg lVabVUXJqớn đẹpUqq9yY6K bằngVabVUXJq câyv6cF Uqq9yY6Kcủa TiểuUqq9yY6K Khả”.Uqq9yY6K TiUqq9yY6Kểu VabVUXJqLưu VabVUXJqcũng phụv6cF họUqq9yY6Ka theo.

“Nuôi thv6cFế nàv6cFo đấy?Uqq9yY6K GiớUqq9yY6Ki thiệuVabVUXJq mVabVUXJqột chúUqq9yY6Kt kv6cFinh ngUqq9yY6Khiệm đi!”Uqq9yY6K TVabVUXJqổ trưVabVUXJqởng đếnVabVUXJq trướcVabVUXJq mVabVUXJqặt, vỗv6cF vVabVUXJqai tôi,VabVUXJq làVabVUXJqm nhVabVUXJqư mốiv6cF VabVUXJqquan hệVabVUXJq củUqq9yY6Ka chúVabVUXJqng tv6cFôi gắnv6cF VabVUXJqbó lắm.

“Ha Uqq9yY6Kha, VabVUXJqcó kiUqq9yY6Knh ngUqq9yY6Khiệm gUqq9yY6Kì đâu?”Uqq9yY6K MỗiUqq9yY6K ngVabVUXJqày tôiVabVUXJq v6cFuống sữaVabVUXJq cònVabVUXJq thừaUqq9yY6K nv6cFgại đổ,VabVUXJq đềUqq9yY6Ku tướiVabVUXJq vàVabVUXJqo chậv6cFu câv6cFy mà.

“Lại Uqq9yY6Kcòn giữv6cF VabVUXJqbí mUqq9yY6Kật vớiVabVUXJq tôiv6cF nữav6cF à?”

Tất nv6cFhiên VabVUXJqlà phảUqq9yY6Ki bảov6cF mVabVUXJqật rồv6cFi, v6cFnếu khônVabVUXJqg látv6cF nữav6cF tôUqq9yY6Ki lUqq9yY6Kại bUqq9yY6Kị pVabVUXJqhê bình.

 Phó Uqq9yY6Ktổng gUqq9yY6Kiám VabVUXJqsát NgVabVUXJqô DuyVabVUXJqệt thv6cFấy kv6cFhông khUqq9yY6Kí trầmVabVUXJq lắng,v6cF bv6cFèn nóUqq9yY6Ki: v6cF“Tiểu KVabVUXJqhả, VabVUXJqcô gầnVabVUXJq đâyv6cF cv6cFó giUqq9yY6Kảm bv6cFéo không,v6cF cảmUqq9yY6K thấVabVUXJqy gầVabVUXJqy điVabVUXJq Uqq9yY6Knhiều đấy”.

Một VabVUXJqnhóm ngưUqq9yY6Kời vâv6cFy lấv6cFy tUqq9yY6Kôi hUqq9yY6Kỏi nv6cFọ v6cFhỏi VabVUXJqkia, khiếUqq9yY6Kn tVabVUXJqôi tv6cFhấy khônv6cFg tv6cFự nhiên.

“Xin VabVUXJqlỗi Uqq9yY6Kcác vị,VabVUXJq tVabVUXJqôi pv6cFhải vVabVUXJqào v6cFnhà vệVabVUXJq sVabVUXJqinh VabVUXJqmột chút”.v6cF TôUqq9yY6Ki v6cFvội v6cFvàng tìVabVUXJqm cớVabVUXJq thoáv6cFt thân.

Khi ngav6cFng Uqq9yY6Kqua bVabVUXJqên Tiêuv6cF Viễn,Uqq9yY6K aVabVUXJqnh liếcUqq9yY6K nhìnv6cF tôiv6cF, nóiUqq9yY6K: v6cF“Em VabVUXJqvẫn quev6cFn lẩnVabVUXJq trốn”.

Tiếng nVabVUXJqói Uqq9yY6Kquá nhVabVUXJqỏ, nv6cFhỏ đếnUqq9yY6K độVabVUXJq chUqq9yY6Kỉ đủUqq9yY6K v6cFcho v6cFmột mìnv6cFh v6cFtôi ngUqq9yY6Khe thấy.

Hết gVabVUXJqiờ Uqq9yY6Klàm, bỗngVabVUXJq nhiêUqq9yY6Kn trờiUqq9yY6K nổUqq9yY6Ki Uqq9yY6Kgió, bv6cFụi dàv6cFy VabVUXJqđặc thổiUqq9yY6K mv6cFù Uqq9yY6Kmịt, làUqq9yY6Km Uqq9yY6Kngười tUqq9yY6Ka khôv6cFng tVabVUXJqhở nUqq9yY6Kổi, chv6cFỉ v6cFcó thểVabVUXJq Uqq9yY6Kbắt v6cFxe Uqq9yY6Kvề nhà.

Có lv6cFẽ tạv6cFi thờiVabVUXJq tiếtVabVUXJq khôngUqq9yY6K tốtVabVUXJq nUqq9yY6Kên VabVUXJqrất íVabVUXJqt tav6cFxi tv6cFrên đường,Uqq9yY6K thv6cFỉnh thoảVabVUXJqng mớVabVUXJqi cv6cFó mộtUqq9yY6K xVabVUXJqe chạyv6cF VabVUXJqqua, thìv6cF Uqq9yY6Kbên tronUqq9yY6Kg đãVabVUXJq cVabVUXJqó ngưv6cFời ngUqq9yY6Kồi rồi.

Người đv6cFứng v6cFbên đVabVUXJqường rấv6cFt đônUqq9yY6Kg, cũngUqq9yY6K đềuVabVUXJq khôngVabVUXJq bv6cFắt đưUqq9yY6Kợc xeUqq9yY6K. LòVabVUXJqng tôv6cFi chánUqq9yY6K nản,Uqq9yY6K cUqq9yY6Kúi đầuVabVUXJq đếmUqq9yY6K Uqq9yY6Kcác ôVabVUXJq gạv6cFch dướiv6cF đất.

Một chv6cFiếc xVabVUXJqe màv6cFu xanUqq9yY6Kh Uqq9yY6Kngọc đỗv6cF VabVUXJqbên Uqq9yY6Kcạnh tôiVabVUXJq, VabVUXJqrồi nghUqq9yY6Ke thấv6cFy tiVabVUXJqếng củv6cFa TUqq9yY6Kiêu ViễnVabVUXJq, Uqq9yY6K“Lên VabVUXJqxe Uqq9yY6Kđi! AnUqq9yY6Kh đVabVUXJqưa VabVUXJqem về!”

Tôi lUqq9yY6Kắc đầu,Uqq9yY6K “Khônv6cFg cầnVabVUXJq đâu,Uqq9yY6K aUqq9yY6Knh cũnUqq9yY6Kg v6cFkhông thv6cFuận đường”.

“Thời tiếVabVUXJqt v6cFxấu thếUqq9yY6K này,v6cF Uqq9yY6Kem khVabVUXJqông bắtv6cF đượcVabVUXJq xVabVUXJqe đVabVUXJqâu. Uqq9yY6KMau lêVabVUXJqn xVabVUXJqe đi”.

Tôi nhìv6cFn bầv6cFu trUqq9yY6Kời xVabVUXJqám xịt,Uqq9yY6K dv6cFo Uqq9yY6Kdự VabVUXJqmột chút,v6cF đàv6cFnh lUqq9yY6Kên v6cFxe củVabVUXJqa TiêuUqq9yY6K Viễn.

Ra VabVUXJqđến lànv6cF đUqq9yY6Kường đôiVabVUXJq, bv6cFắt đUqq9yY6Kầu tv6cFắc đVabVUXJqường, Uqq9yY6KTiêu Viễnv6cF VabVUXJqgiảm tốcVabVUXJq độv6cF v6cFchậm lại.

“Phía trưUqq9yY6Kớc VabVUXJqcó cửUqq9yY6Ka v6cFhàng v6cFăn cVabVUXJqủa TứVabVUXJq Xuyênv6cF đượv6cFc lắVabVUXJqm, VabVUXJqăn cUqq9yY6Kơm xoUqq9yY6Kng rồiUqq9yY6K v6cFanh VabVUXJqđưa eVabVUXJqm vềUqq9yY6K nhéUqq9yY6K”. VabVUXJqTiêu ViễnVabVUXJq đVabVUXJqánh Uqq9yY6Kxe vVabVUXJqào trong.

“Cho v6cFem Uqq9yY6Kxuống VabVUXJqđây đưv6cFợc rồi”,Uqq9yY6K v6cFtôi chỉUqq9yY6K vVabVUXJqào ngUqq9yY6Kã rẽUqq9yY6K trv6cFước mặt,Uqq9yY6K “v6cFEm khôVabVUXJqng Uqq9yY6Kđói, nênUqq9yY6K khôngv6cF Uqq9yY6Kđi ăVabVUXJqn Uqq9yY6Kvới aUqq9yY6Knh đâu”.

“Em thaVabVUXJqy đUqq9yY6Kổi từv6cF lv6cFúc nàov6cF vậy?v6cF NhớUqq9yY6K hồiVabVUXJq trướv6cFc buổiVabVUXJq chiềuv6cF cv6cFhưa đếnVabVUXJq bốv6cFn giờUqq9yY6K VabVUXJqđã kVabVUXJqêu đóVabVUXJqi màUqq9yY6K”. TUqq9yY6Kiêu Viễnv6cF nhănVabVUXJq VabVUXJqmặt cVabVUXJqười, “Mv6cFà cònUqq9yY6K ăUqq9yY6Kn VabVUXJqrất khỏeVabVUXJq nVabVUXJqữa, lượngVabVUXJq cơmUqq9yY6K ngaVabVUXJqng vớUqq9yY6Ki anh”.

“Bây giv6cFờ Uqq9yY6Kem khônUqq9yY6Kg ănv6cF nhiềuUqq9yY6K nUqq9yY6Kữa, sợUqq9yY6K béoVabVUXJq”. BVabVUXJqây giờUqq9yY6K Uqq9yY6Kđi làmv6cF, ngVabVUXJqày nàoUqq9yY6K VabVUXJqcũng nv6cFgồi VabVUXJqở Uqq9yY6Kvăn phòng,v6cF ănv6cF Uqq9yY6Knhiều Uqq9yY6Kthêm mVabVUXJqột miếv6cFng làVabVUXJq béoUqq9yY6K ngay.

“Nhưng màv6cF, eUqq9yY6Km tVabVUXJqừ trướVabVUXJqc v6cFđến gVabVUXJqiờ cUqq9yY6Kó bVabVUXJqéo đâu”.

“Đó Uqq9yY6Klà VabVUXJqvì trUqq9yY6Kước đếVabVUXJqn giờv6cF khv6cFông phVabVUXJqải lúcUqq9yY6K VabVUXJqnào aVabVUXJqnh Uqq9yY6Kcũng ởUqq9yY6K bênUqq9yY6K emVabVUXJq, nêUqq9yY6Kn khônv6cFg biv6cFết. v6cFHồi VabVUXJqem bUqq9yY6Kéo nhv6cFất làv6cF v6cF70kg đấy”.

Hồi đó,Uqq9yY6K VabVUXJqvì nhVabVUXJqớ nVabVUXJqhư điêUqq9yY6Kn mộtVabVUXJq ngườiUqq9yY6K, lạVabVUXJqi khonv6cFg Uqq9yY6Kcó cácVabVUXJqh nàUqq9yY6Ko trUqq9yY6Kút rUqq9yY6Ka được,Uqq9yY6K chỉv6cF Uqq9yY6Kcó v6cFthể ăVabVUXJqn thUqq9yY6Kật nhiềuUqq9yY6K đồVabVUXJq ngUqq9yY6Kọt, cơVabVUXJq v6cFthể cv6cFứ nUqq9yY6Kở v6cFphình Uqq9yY6Kra v6cFnhư Uqq9yY6Kbột nởVabVUXJq vậy.

Xe pv6cFhía sv6cFau kv6cFhông Uqq9yY6Kngừng bấmv6cF còUqq9yY6Ki, TiêuUqq9yY6K ViễUqq9yY6Kn Uqq9yY6Kmới đểVabVUXJq Uqq9yY6Ký đUqq9yY6Kến Uqq9yY6Kxe Uqq9yY6Kđang dừv6cFng ởv6cF giữv6cFa đường,v6cF “Anhv6cF đóiVabVUXJq rồVabVUXJqi, trướcVabVUXJq mặVabVUXJqt lVabVUXJqại cVabVUXJqó hàngVabVUXJq ăUqq9yY6Kn chínVabVUXJqh gv6cFốc Tứv6cF XuyVabVUXJqên, thUqq9yY6Kôi Uqq9yY6Kem ănUqq9yY6K vớiv6cF anUqq9yY6Kh VabVUXJqmột chVabVUXJqút v6cFđi”. VabVUXJqGiọng av6cFnh nv6cFài Uqq9yY6Knỉ kVabVUXJqhiến tôiv6cF VabVUXJqkhó VabVUXJqmà tVabVUXJqừ chối.

Quả làUqq9yY6K đồVabVUXJq VabVUXJqăn TứUqq9yY6K VabVUXJqXuyên chínhUqq9yY6K gốv6cFc, vừav6cF bướcUqq9yY6K vv6cFào VabVUXJqcửa hUqq9yY6Kàng ăVabVUXJqn đv6cFã v6cFngửi thv6cFấy Uqq9yY6Krõ vUqq9yY6Kị cUqq9yY6Kay nồv6cFng, tôUqq9yY6Ki tuv6cFy v6cFlà ngườiUqq9yY6K Uqq9yY6Kmiền Uqq9yY6KBắc, nhưnVabVUXJqg lUqq9yY6Kại thíchVabVUXJq Uqq9yY6Kăn VabVUXJqcay hơnUqq9yY6K cảVabVUXJq ngưVabVUXJqời miềv6cFn Nam.

Lên Uqq9yY6Ktầng Uqq9yY6Khai, VabVUXJqchúng tôiv6cF vàv6cFo mộtv6cF VabVUXJqphòng rVabVUXJqộng rãiUqq9yY6K tranv6cFg nUqq9yY6Khã, trUqq9yY6Kong phòUqq9yY6Kng ngUqq9yY6Kát hươnUqq9yY6Kg chèv6cF tv6cFhơm làmVabVUXJq v6cFcho v6cFtinh thầUqq9yY6Kn ngườv6cFi tv6cFa VabVUXJqtrở nênUqq9yY6K dễUqq9yY6K chUqq9yY6Kịu hẳn.

“Hay v6cFlà đổv6cFi v6cFchỗ đi,v6cF ởUqq9yY6K đâyVabVUXJq quUqq9yY6Ká v6cFsang v6cFtrọng, chắcVabVUXJq chắVabVUXJqn khv6cFông Uqq9yY6Krẻ đâu!”v6cF TUqq9yY6Kôi nóiv6cF nUqq9yY6Khỏ vớUqq9yY6Ki TVabVUXJqiêu Viễn.

“Không v6cFsao, aUqq9yY6Knh vẫUqq9yY6Kn đVabVUXJqủ sứcVabVUXJq tv6cFrả tiềnUqq9yY6K ăn”VabVUXJq. Anv6cFh cườiv6cF cườiUqq9yY6K, VabVUXJqkhuôn mặtVabVUXJq tỏUqq9yY6K rUqq9yY6Ka khôv6cFng Uqq9yY6Khề VabVUXJqquan tâm.

Từ Uqq9yY6Kkhi Uqq9yY6Ktôi quVabVUXJqen VabVUXJqanh, aVabVUXJqnh đãUqq9yY6K thv6cFích tốnv6cF kémv6cF VabVUXJqxa xUqq9yY6Kỉ, baUqq9yY6Ko nhVabVUXJqiêu nămVabVUXJq trv6cFôi quav6cF, v6cFvẫn khôngv6cF hUqq9yY6Kề tv6cFhay đổi.

Nhìn TiêVabVUXJqu v6cFViễn v6cFtrước mặtv6cF màUqq9yY6K trUqq9yY6Kong tUqq9yY6Kim v6cFvô cớUqq9yY6K dâUqq9yY6Kng VabVUXJqđầy Uqq9yY6Knhững nUqq9yY6Kỗi v6cFniềm VabVUXJqthương cảVabVUXJqm VabVUXJqkhông tên.

Thời giUqq9yY6Kan làVabVUXJqm VabVUXJqbiến đổiVabVUXJq rấtUqq9yY6K nhiềuUqq9yY6K tVabVUXJqhứ, nhv6cFưng khôngVabVUXJq v6cFthể nàoVabVUXJq biếnUqq9yY6K đv6cFổi đượcv6cF tráv6cFi tUqq9yY6Kim yêuUqq9yY6K thươnv6cFg thuVabVUXJqở bVabVUXJqan đầu.

“Ha haUqq9yY6K, Tiêv6cFu ViễnUqq9yY6K à,v6cF cậuv6cF đếnVabVUXJq VabVUXJqsao khôVabVUXJqng nUqq9yY6Kói vUqq9yY6Kới anVabVUXJqh v6cFem mộtv6cF tiếng?”VabVUXJq NUqq9yY6Kgoài cửav6cF cv6cFó tiếngUqq9yY6K nóiv6cF VabVUXJqtừ xVabVUXJqa v6cFtiến v6cFlại gVabVUXJqần, rồiVabVUXJq thấyv6cF Uqq9yY6Kở cửv6cFa xuấtUqq9yY6K hUqq9yY6Kiện mUqq9yY6Kột v6cFdáng ngườiUqq9yY6K VabVUXJqvạm vỡ.

“Mình chỉUqq9yY6K tVabVUXJqiện đườngUqq9yY6K Uqq9yY6Kđi nganVabVUXJqg quv6cFa, khônVabVUXJqg muốnv6cF lUqq9yY6Kàm phiềnUqq9yY6K đếnUqq9yY6K thv6cFời VabVUXJqgian nghỉv6cF ngơiv6cF củaVabVUXJq v6cFcậu”. v6cFTiêu Uqq9yY6KViễn cười.

Người đànUqq9yY6K ôVabVUXJqng tUqq9yY6Ko cav6cFo ấUqq9yY6Ky nhìnUqq9yY6K tôVabVUXJqi, Uqq9yY6K“Ồ, đUqq9yY6Kây chẳngUqq9yY6K pVabVUXJqhải làv6cF v6cFcô eUqq9yY6Km điVabVUXJq cVabVUXJqùng vớiv6cF VabVUXJqđại Uqq9yY6Kca đVabVUXJqến đáUqq9yY6Knh bàv6cFi sao?”

Thảo nàoVabVUXJq nhìnUqq9yY6K thấyv6cF Uqq9yY6Kquen Uqq9yY6Kthì rVabVUXJqa đúngVabVUXJq lVabVUXJqà v6cFđã tv6cFừng gặpVabVUXJq ngv6cFười nàv6cFy, lv6cFần đóv6cF cùnv6cFg Chưv6cFơng NgựUqq9yY6K đếv6cFn VabVUXJqkhu Uqq9yY6Kgiải v6cFtrí đáVabVUXJqnh bàVabVUXJqi, cũv6cFng VabVUXJqcó mVabVUXJqặt v6cFanh ta.

“Đại v6cFca, đánUqq9yY6Kh bài?VabVUXJq” Uqq9yY6KTiêu v6cFViễn nVabVUXJqghe màv6cF v6cFchẳng hiểuUqq9yY6K gìUqq9yY6K cả,VabVUXJq “CônUqq9yY6K TUqq9yY6Khiếu từnVabVUXJqg gặpv6cF Tiv6cFểu KhUqq9yY6Kả nUqq9yY6Khà mìVabVUXJqnh à?”

“Thì VabVUXJqra VabVUXJqlà ngườiUqq9yY6K Uqq9yY6Knhà Uqq9yY6Kcậu”. v6cFCôn Thv6cFiếu cưUqq9yY6Kời VabVUXJqthoải mVabVUXJqái, “v6cFThảo nVabVUXJqào đếnv6cF ChươnUqq9yY6Kg Uqq9yY6KNgự cũUqq9yY6Kng phảv6cFi chăVabVUXJqm v6cFsóc cUqq9yY6Kô ấyv6cF Uqq9yY6Kcẩn thậVabVUXJqn thVabVUXJqế chứ!”

“Tôi vàVabVUXJq ChUqq9yY6Kương Ngv6cFự khônVabVUXJqg thâVabVUXJqn nhauv6cF!” TUqq9yY6Kôi đứngUqq9yY6K lênv6cF đểv6cF biệVabVUXJqn VabVUXJqminh Uqq9yY6Kcho mình,v6cF cũUqq9yY6Kng chVabVUXJqỉ làv6cF gặpVabVUXJq mVabVUXJqặt vàiUqq9yY6K lần,VabVUXJq tiếpUqq9yY6K xúv6cFc qv6cFua vàUqq9yY6Ki lầnUqq9yY6K thv6cFôi, ngaVabVUXJqy cảv6cF bVabVUXJqạn v6cFbè cũngUqq9yY6K cVabVUXJqhưa đượcv6cF tínhVabVUXJq đến.

“Nhưng Tiêuv6cF Viễnv6cF vàVabVUXJq aVabVUXJqnh ấUqq9yY6Ky thv6cFân nv6cFhau mà”.Uqq9yY6K CVabVUXJqôn Thiếuv6cF báUqq9yY6K vv6cFai v6cFTiêu VVabVUXJqiễn, “Trởv6cF VabVUXJqvề chưv6cFa VabVUXJqtìm aVabVUXJqnh v6cFcả uốngVabVUXJq rượuUqq9yY6K à?”

“Chưa”. TVabVUXJqiêu Vv6cFiễn Uqq9yY6Knói giọv6cFng nv6cFhàn nhạtVabVUXJq, “Mìnhv6cF vềUqq9yY6K ngoàiv6cF báVabVUXJqo vớiv6cF VabVUXJqcậu rUqq9yY6Ka, nhUqq9yY6Kững ngườiUqq9yY6K kUqq9yY6Khác đềuv6cF chưav6cF báo”.

“Được, hômVabVUXJq naUqq9yY6Ky khVabVUXJqông báUqq9yY6Ko cVabVUXJqũng phUqq9yY6Kải báUqq9yY6Ko rồi!VabVUXJq Chươngv6cF Ngự,VabVUXJq Uqq9yY6KChương Sínhv6cF, LUqq9yY6Kão ChâuUqq9yY6K, Thànv6cFh Thiếu,v6cF v6cFbọn họVabVUXJq đVabVUXJqều ởVabVUXJq pUqq9yY6Khòng bênv6cF cạnh”.

Côn ThVabVUXJqiếu Uqq9yY6Kvừa dUqq9yY6Kứt lời,Uqq9yY6K đVabVUXJqã v6cFnghe thấv6cFy mộtUqq9yY6K cơv6cFn hỗnv6cF loạnv6cF ngv6cFoài cửaUqq9yY6K, “Đượcv6cF lVabVUXJqắm, TiVabVUXJqêu Viễn,v6cF trởUqq9yY6K vềVabVUXJq cũUqq9yY6Kng VabVUXJqkhông thèVabVUXJqm thv6cFông báoUqq9yY6K cv6cFho anUqq9yY6Kh em!”Uqq9yY6K TUqq9yY6Krong pv6cFhòng VabVUXJqlập tVabVUXJqức ùaUqq9yY6K vv6cFào kUqq9yY6Không íVabVUXJqt VabVUXJqngười, v6cFtôi VabVUXJqvội vàUqq9yY6Kng lùUqq9yY6Ki rVabVUXJqa mVabVUXJqột góc.

“Hôm nVabVUXJqay làv6cF nv6cFgày VabVUXJqgì vậyUqq9yY6K? Sv6cFao mọiv6cF ngườiVabVUXJq đềv6cFu ởVabVUXJq đây?”Uqq9yY6K Uqq9yY6KTiêu VabVUXJqViễn hỏi.

“Chẳng v6cFphải VabVUXJqngày mVabVUXJqai anUqq9yY6Kh Uqq9yY6Kcả xUqq9yY6Kuất ngoạiv6cF sVabVUXJqao, hôUqq9yY6Km Uqq9yY6Knay mấVabVUXJqy VabVUXJqanh v6cFem cUqq9yY6Kó thờiVabVUXJq giaUqq9yY6Kn tụv6cF tậv6cFp ngVabVUXJqồi vVabVUXJqới nhaVabVUXJqu, khôngVabVUXJq Uqq9yY6Klại v6cFphải nUqq9yY6Kăm v6cFba thángUqq9yY6K nUqq9yY6Kữa mớiv6cF gv6cFặp mUqq9yY6Kặt được”.v6cF VabVUXJqCó ngườiVabVUXJq nói.

“Đúng rồi,Uqq9yY6K VabVUXJqTiêu ViễUqq9yY6Kn, VabVUXJqlần tUqq9yY6Krước ôVabVUXJqng gVabVUXJqià nUqq9yY6Khà mìv6cFnh nVabVUXJqhìn ởVabVUXJq Av6cFnh quốcVabVUXJq nhìv6cFn thấyVabVUXJq cVabVUXJqậu vớUqq9yY6Ki Uqq9yY6Kbạn gVabVUXJqái điVabVUXJq xUqq9yY6Kem v6cFtriển lVabVUXJqãm tv6cFranh vVabVUXJqới nhv6cFau, v6cFcứ bảv6cFo Uqq9yY6Kmình hỏv6cFi bọnv6cF cậUqq9yY6Ku VabVUXJqkhi nVabVUXJqào v6cFthì tổVabVUXJq v6cFchức chuyVabVUXJqện vuv6cFi, đv6cFể ôv6cFng đượVabVUXJqc tv6cFham dự”.

“Thành TVabVUXJqhiếu, v6cFcậu uốnv6cFg nhiUqq9yY6Kều VabVUXJqrồi thVabVUXJqì phải?”v6cF Tiv6cFêu VVabVUXJqiễn vừav6cF gắpUqq9yY6K thUqq9yY6Kức v6cFăn chVabVUXJqo Uqq9yY6Kanh VabVUXJqta vừaVabVUXJq nVabVUXJqháy mắv6cFt, “NàVabVUXJqo, ăUqq9yY6Kn Uqq9yY6Knhiều đồVabVUXJq v6cFăn chútv6cF đi”.

“Uống nhiềv6cFu Uqq9yY6Krồi làUqq9yY6K VabVUXJqthế nàoUqq9yY6K? Đấy,Uqq9yY6K chẳngv6cF phảUqq9yY6Ki Uqq9yY6Kđã manVabVUXJqg bạnUqq9yY6K gáv6cFi vềUqq9yY6K rVabVUXJqồi sao?”

“Thành TUqq9yY6Khiếu, cv6cFậu lảmVabVUXJq v6cFnhảm gUqq9yY6Kì thếUqq9yY6K?” TUqq9yY6Kiêu VUqq9yY6Kiễn cuốngv6cF lv6cFên, némUqq9yY6K mạVabVUXJqnh đũv6cFa xuống.

Tôi kUqq9yY6Kéo VabVUXJqanh lạiVabVUXJq, mềmv6cF mVabVUXJqỏng nVabVUXJqói: “Ngưv6cFời v6cFta v6cFcó Uqq9yY6Klẽ Uqq9yY6Knhìn VabVUXJqnhầm mà!”

Tiêu ViễnUqq9yY6K quVabVUXJqay đầuUqq9yY6K lv6cFại nVabVUXJqhìn tôv6cFi, sắcUqq9yY6K mặtUqq9yY6K lUqq9yY6Ko lắnUqq9yY6Kg, v6cF“Em Uqq9yY6Kkhông đượcUqq9yY6K tv6cFin VabVUXJqcậu ta!”

Tôi gUqq9yY6Kật đầu,v6cF tôUqq9yY6Ki v6cFsẽ kVabVUXJqhông v6cFtin aUqq9yY6Knh taUqq9yY6K, tVabVUXJqôi v6cFvà anVabVUXJqh tv6cFa gặVabVUXJqp nhav6cFu lUqq9yY6Kần đâuVabVUXJq, dUqq9yY6Kựa vv6cFào cáVabVUXJqi gv6cFì đểv6cF tVabVUXJqin VabVUXJqanh tUqq9yY6Ka chứ?

Cái v6cFthế v6cFgiới v6cFnày ngav6cFy v6cFcả ngườiVabVUXJq bênUqq9yY6K cạnhUqq9yY6K cũUqq9yY6Kng khônv6cFg thểVabVUXJq tiv6cFn tUqq9yY6Kưởng đUqq9yY6Kược, av6cFi lạv6cFi đVabVUXJqi tiv6cFn lVabVUXJqời nóVabVUXJqi Uqq9yY6Kvô nghĩaUqq9yY6K củv6cFa v6cFmột v6cFngười xv6cFa lVabVUXJqạ chứ.

Một nhóVabVUXJqm ngườiv6cF huyêv6cFn náUqq9yY6Ko cảUqq9yY6K buổi,Uqq9yY6K Uqq9yY6Ktôi hơv6cFi mệv6cFt mỏi,VabVUXJq VabVUXJqmuốn cUqq9yY6Khuồn VabVUXJqra Uqq9yY6Kngoài, kVabVUXJqhổ nỗi,Uqq9yY6K cáiv6cF VabVUXJqtúi lạv6cFi bịUqq9yY6K v6cFTiêu VUqq9yY6Kiễn giữv6cF chặt,VabVUXJq “Đừngv6cF nóiv6cF vUqq9yY6Kới VabVUXJqanh lUqq9yY6Kà rv6cFa nhVabVUXJqà VabVUXJqvệ sUqq9yY6Kinh, v6cFem đãUqq9yY6K dùnv6cFg cáUqq9yY6Ki VabVUXJqcớ v6cFnày đểv6cF chuồnv6cF điv6cF mấyv6cF lầVabVUXJqn rồi!”

“Em Uqq9yY6Kra gVabVUXJqọi điệnVabVUXJq v6cFthoại cUqq9yY6Kho mẹVabVUXJq VabVUXJqem, ởv6cF đâVabVUXJqy ồnVabVUXJq quVabVUXJqá, muUqq9yY6Kộn tUqq9yY6Khế Uqq9yY6Knày VabVUXJqmà eUqq9yY6Km chưUqq9yY6Ka về,VabVUXJq mẹUqq9yY6K Uqq9yY6Kem Uqq9yY6Ksẽ lVabVUXJqo lắng!”

“Em phảv6cFi hứUqq9yY6Ka, khôUqq9yY6Kng đượcUqq9yY6K bỏv6cF vv6cFề! VabVUXJqLát VabVUXJqnữa v6cFanh đưav6cF eVabVUXJqm vVabVUXJqề!” TiVabVUXJqêu Viễv6cFn thấpUqq9yY6K giUqq9yY6Kọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ v6cFạ, đừVabVUXJqng đợiv6cF coVabVUXJqn nữav6cF nv6cFhé, mUqq9yY6Kẹ ăVabVUXJqn Uqq9yY6Kcơm Uqq9yY6Kmột mìVabVUXJqnh điUqq9yY6K, Uqq9yY6Kcon v6cFăn Uqq9yY6Kxong Uqq9yY6Krồi VabVUXJqvề. Bâyv6cF VabVUXJqgiờ bv6cFụi lớVabVUXJqn lắm,v6cF lạiUqq9yY6K lUqq9yY6Kà gVabVUXJqiờ v6cFtan tầmVabVUXJq Uqq9yY6Kcao điểm,Uqq9yY6K khônv6cFg bv6cFắt VabVUXJqxe Uqq9yY6Kvề được!Uqq9yY6K” Tôv6cFi dUqq9yY6Kựa vUqq9yY6Kào bUqq9yY6Kức tưVabVUXJqờng hVabVUXJqành Uqq9yY6Klang, bUqq9yY6Kàn chânVabVUXJq VabVUXJqnhư khv6cFông đỡv6cF nổiVabVUXJq v6cFtrọng lượnVabVUXJqg Uqq9yY6Kcơ tVabVUXJqhể, lưv6cFng trượv6cFt dọcv6cF xuUqq9yY6Kống bVabVUXJqờ tườnVabVUXJqg. ĐáVabVUXJq Granniv6cFt lạnhVabVUXJq buốtVabVUXJq VabVUXJqngấm quUqq9yY6Ka cảVabVUXJq quầnv6cF áoUqq9yY6K tVabVUXJqhấm vàv6cFo nVabVUXJqgười, tôVabVUXJqi gụcv6cF Uqq9yY6Kđầu xuv6cFống hVabVUXJqai đầuVabVUXJq gối,VabVUXJq từv6cF v6cFtừ xuv6cFa tVabVUXJqan hơUqq9yY6Ki lạnhv6cF trVabVUXJqong cVabVUXJqơ thể.

Một Uqq9yY6Kbàn v6cFtay tUqq9yY6Ko Uqq9yY6Kđặt v6cFlên đầuv6cF tVabVUXJqôi, nhUqq9yY6Kẹ VabVUXJqnhàng Uqq9yY6Kvuốt tVabVUXJqóc tôiUqq9yY6K, hỏVabVUXJqi bằngv6cF giọngVabVUXJq trầv6cFm khv6cFàn: “EmVabVUXJq dùngv6cF dầuUqq9yY6K gộUqq9yY6Ki đầuv6cF củaVabVUXJq v6cFhãng Uqq9yY6Knào vậy?VabVUXJq Dưỡnv6cFg tUqq9yY6Kóc VabVUXJqthật tốt”.

Tưởng Uqq9yY6Klà đếnVabVUXJq aUqq9yY6Kn ủv6cFi tôVabVUXJqi, lạUqq9yY6Ki đUqq9yY6Ki hỏVabVUXJqi mộtUqq9yY6K câUqq9yY6Ku cv6cFhẳng Uqq9yY6Kvào v6cFđâu nhưv6cF thế.

“Đừng cóUqq9yY6K v6cFsờ v6cFrối lêv6cFn, tócv6cF tôVabVUXJqi Uqq9yY6Kquý lắmVabVUXJq đUqq9yY6Kấy, sờUqq9yY6K hỏnVabVUXJqg rv6cFồi aVabVUXJqnh khôngVabVUXJq v6cFđền đv6cFược đâu”.Uqq9yY6K Tôv6cFi Uqq9yY6Kngẩng đầuUqq9yY6K lên,VabVUXJq nhv6cFìn thấUqq9yY6Ky ngườv6cFi đVabVUXJqi Uqq9yY6Kra Uqq9yY6Klại làVabVUXJq ChươnVabVUXJqg Ngự.

“Tại v6cFsao lVabVUXJqà anh?”

“Sao khônUqq9yY6Kg thểUqq9yY6K làVabVUXJq tv6cFôi? EUqq9yY6Km nUqq9yY6Kghĩ v6cFlà ai?”

“Tiêu Viv6cFễn đâu?”

“Đang uốngUqq9yY6K rưv6cFợu VabVUXJqvới v6cFChương v6cFSính ởUqq9yY6K trov6cFng đó”.

Tôi xáUqq9yY6Kch túiUqq9yY6K vộiv6cF vãUqq9yY6K xuốnVabVUXJqg lv6cFầu, lúVabVUXJqc nàUqq9yY6Ky kVabVUXJqhông VabVUXJqvề Uqq9yY6Kcòn đợiUqq9yY6K lúcv6cF Uqq9yY6Knào nữa.

“Bên v6cFngoài VabVUXJqđang nổiv6cF bãVabVUXJqo cáVabVUXJqt đấy,VabVUXJq khôngv6cF bVabVUXJqắt đưUqq9yY6Kợc xVabVUXJqe đâu”v6cF. AnVabVUXJqh tv6cFa đứngv6cF sav6cFu Uqq9yY6Klưng tôUqq9yY6Ki nhắVabVUXJqc nhở.

“Thế thìVabVUXJq v6cFtôi điv6cF VabVUXJqbộ về”.

“Có thểVabVUXJq v6cFthử xev6cFm”. Av6cFnh VabVUXJqta búUqq9yY6Kng nVabVUXJqgón tayUqq9yY6K, “Uqq9yY6KEm lUqq9yY6Kúc Uqq9yY6Knào cũnUqq9yY6Kg kv6cFhác người”.Uqq9yY6K Cáv6cF MựcVabVUXJq đáv6cFng gv6cFhét tov6cFàn nóv6cFi Uqq9yY6Kgiọng VabVUXJqchâm chọc.

Bão cáUqq9yY6Kt đếnv6cF Uqq9yY6Kthật dữUqq9yY6K VabVUXJqdội, cVabVUXJqát bụUqq9yY6Ki thổUqq9yY6Ki tUqq9yY6Kừng cv6cFơn v6cFtrên đường.

Tôi lấv6cFy tUqq9yY6Kay bịtVabVUXJq mv6cFũi v6cFvà miệng,v6cF meUqq9yY6Kn thev6cFo lv6cFề đườnv6cFg đv6cFi tv6cFhẳng. VabVUXJqMắt VabVUXJqbị VabVUXJqbụi thVabVUXJqổi v6cFđến nỗiv6cF khôv6cFng mVabVUXJqở rUqq9yY6Ka đượVabVUXJqc, nưUqq9yY6Kớc mắVabVUXJqt v6cFcứ thVabVUXJqế tràVabVUXJqo rv6cFa. ThờiVabVUXJq tiUqq9yY6Kết v6cFkhỉ giUqq9yY6Kó nàUqq9yY6Ky thậtUqq9yY6K Uqq9yY6Kkhó mv6cFà chịv6cFu đựng.

“Em ơv6cFi, v6cFcần Uqq9yY6Kxe khôngv6cF? 5VabVUXJq0 tUqq9yY6Kệ mộVabVUXJqt km”.v6cF Phv6cFía sUqq9yY6Kau làUqq9yY6K chv6cFiếc VabVUXJqxe Mev6cFr BVabVUXJqenz củav6cF Chv6cFương Ngựv6cF đv6cFang vẫyv6cF chào.

“Hắc qUqq9yY6Kuá đấy!”

“Tôi v6cFcho v6cFem nợv6cF làUqq9yY6K VabVUXJqđược cVabVUXJqhứ gìVabVUXJq?” Uqq9yY6KChương VabVUXJqNgự cười.

Ngồi trov6cFng xUqq9yY6Ke củaVabVUXJq Chươngv6cF NVabVUXJqgự, tôiVabVUXJq mớUqq9yY6Ki dUqq9yY6Kám Uqq9yY6Khít v6cFthở tUqq9yY6Khoải mái.

Trong mắVabVUXJqt hìnv6cFh nhv6cFư v6cFcó hv6cFạt bụi,v6cF nướcVabVUXJq mv6cFắt cVabVUXJqứ nVabVUXJqhòe v6cFnhoẹt khôVabVUXJqng thôi.

“Em cứVabVUXJq khv6cFóc mVabVUXJqãi v6cFthế, v6cFcó phảv6cFi lVabVUXJqo lắnv6cFg cVabVUXJqho tôiUqq9yY6K ngàyUqq9yY6K Uqq9yY6Kmai xuấtVabVUXJq ngoạiv6cF bUqq9yY6Kị ngUqq9yY6Kười nướcv6cF Uqq9yY6Kngoài bUqq9yY6Kán mấtVabVUXJq không?”

“Tôi lVabVUXJqo VabVUXJqanh xuấtv6cF ngoVabVUXJqại mUqq9yY6Kang báUqq9yY6Kn ngưv6cFời nướUqq9yY6Kc Uqq9yY6Kngoài VabVUXJqmất thUqq9yY6Kôi! AUqq9yY6Knh v6cFđính lôVabVUXJqng lênVabVUXJq ngườiv6cF thìUqq9yY6K cv6cFòn kv6cFhôn VabVUXJqhơn v6cFkhỉ, aVabVUXJqi lạUqq9yY6Ki cóv6cF tv6cFhể v6cFbán VabVUXJqanh được!”

Chương NgựUqq9yY6K cưVabVUXJqời vanUqq9yY6Kg, “Emv6cF v6cFđang kheVabVUXJqn tôUqq9yY6Ki hv6cFay mỉaVabVUXJq tôUqq9yY6Ki đấy?”

“Tất nUqq9yY6Khiên kUqq9yY6Khen VabVUXJqanh rồi!”

“Ồ, lạiUqq9yY6K cUqq9yY6Kó kiểuVabVUXJq Uqq9yY6Kkhen ngườiv6cF nv6cFhư eVabVUXJqm nữVabVUXJqa! Uqq9yY6KBiết rVabVUXJqõ Uqq9yY6Kthế v6cFrồi, chẳnUqq9yY6Kg v6cFqua, tUqq9yY6Kôi lạiUqq9yY6K vUqq9yY6Kẫn tv6cFhích nghe”.

“Anh thVabVUXJqích Uqq9yY6Knghe, tVabVUXJqôi lạiv6cF khôngVabVUXJq tv6cFhích nv6cFói đấy!”

Chương NgVabVUXJqự nVabVUXJqói: “v6cFNgày maUqq9yY6Ki tôiUqq9yY6K đVabVUXJqi rVabVUXJqồi, ướcVabVUXJq tínv6cFh ítv6cF Uqq9yY6Knhất v6cFcũng Uqq9yY6Kphải Uqq9yY6Kba v6cFtháng mVabVUXJqới VabVUXJqcó thểVabVUXJq tv6cFrở về”.

“Vừa nãyUqq9yY6K tôiUqq9yY6K đãUqq9yY6K nghUqq9yY6Ke hếtVabVUXJq VabVUXJqrồi!” Uqq9yY6KTôi cũngVabVUXJq khôngv6cF điếUqq9yY6Kc, vVabVUXJqừa nãyVabVUXJq Uqq9yY6Kcả nhómv6cF ngưUqq9yY6Kời nóUqq9yY6Ki oaVabVUXJqng oUqq9yY6Kang vậyUqq9yY6K, rUqq9yY6Kồi lạiVabVUXJq chúcv6cF rượv6cFu, lVabVUXJqại từv6cF biệv6cFt, mVabVUXJquốn khVabVUXJqông biVabVUXJqết cv6cFũng khó.

“Thế saUqq9yY6Ko Uqq9yY6Kem khôVabVUXJqng cUqq9yY6Kó chútv6cF biVabVUXJqểu hVabVUXJqiện gìVabVUXJq?” Cv6cFhương v6cFNgự cườVabVUXJqi rấtv6cF giaUqq9yY6Kn xảo.

“Lại VabVUXJqcần phVabVUXJqải biUqq9yY6Kểu hiệVabVUXJqn? CUqq9yY6Kó cv6cFần Uqq9yY6Klát nữVabVUXJqa đv6cFi quUqq9yY6Ka cUqq9yY6Kửa hànVabVUXJqg tạpUqq9yY6K hóaVabVUXJq dướiv6cF lầuv6cF nUqq9yY6Khà tv6cFôi mv6cFua chv6cFút bánhVabVUXJq ngọtUqq9yY6K, sữaUqq9yY6K chuUqq9yY6Ka gìv6cF đUqq9yY6Kó manUqq9yY6Kg đv6cFi kVabVUXJqhông?” BìUqq9yY6Knh thưUqq9yY6Kờng điv6cF đâVabVUXJqu xav6cF, tUqq9yY6Kôi đềuUqq9yY6K thícUqq9yY6Kh mVabVUXJqang tUqq9yY6Kheo nhữngUqq9yY6K đồUqq9yY6K này.

Chương Nv6cFgự v6cFcười rấUqq9yY6Kt kv6cFhổ sVabVUXJqở, “Uqq9yY6KTôi thv6cFấy thôUqq9yY6Ki miễv6cFn đưVabVUXJqợc rồi”.

“Vậy Uqq9yY6Ktốt quáVabVUXJq, tôUqq9yY6Ki đỡUqq9yY6K tVabVUXJqốn tiền”.

“Hay làVabVUXJq… cVabVUXJqhúng v6cFta hôVabVUXJqn tạmv6cF bUqq9yY6Kiệt nhé?”

“Cái v6cFgì? Đợiv6cF đã…”VabVUXJq CóUqq9yY6K phảiv6cF VabVUXJqtôi đãVabVUXJq nUqq9yY6Kghe nhầmv6cF không.

“Hôn tạmVabVUXJq biUqq9yY6Kệt!” AnVabVUXJqh tVabVUXJqa v6cFdừng xUqq9yY6Ke lại,v6cF nângVabVUXJq đầuv6cF VabVUXJqtôi lênv6cF vUqq9yY6Kà v6cFnhìn mộtVabVUXJq VabVUXJqcách ngv6cFhiêm túc.

Có VabVUXJqlẽ tôiv6cF v6cFđã sUqq9yY6Kợ đầnUqq9yY6K mặVabVUXJqt raVabVUXJq, nVabVUXJqếu khUqq9yY6Kông thìUqq9yY6K Uqq9yY6Kcũng mUqq9yY6Kất v6cFhồn rồi,Uqq9yY6K ngUqq9yY6Kay cảVabVUXJq mắtv6cF cũUqq9yY6Kng khôngv6cF độVabVUXJqng đậy,v6cF nv6cFhìn aVabVUXJqnh v6cFta chằmv6cF chằm.

Đầu anv6cFh Uqq9yY6Kta dUqq9yY6Kần hUqq9yY6Kướng gv6cFần vềVabVUXJq phVabVUXJqía tv6cFôi, mộUqq9yY6Kt luồngv6cF hơiv6cF nónv6cFg phUqq9yY6Kả lạVabVUXJqi, “NàyUqq9yY6K này!”v6cF v6cFTôi VabVUXJqhét lên.

Anh VabVUXJqdừng lại,VabVUXJq Uqq9yY6Kbỏ tôiVabVUXJq rUqq9yY6Ka, độtUqq9yY6K nVabVUXJqhiên Uqq9yY6Kcười v6cFlớn, VabVUXJq“Đùa eVabVUXJqm v6cFcho vuv6cFi thôi!”

Cá MựcUqq9yY6K chếtv6cF tiệv6cFt, đUqq9yY6Kùa VabVUXJqcái gv6cFì Uqq9yY6Kkhông VabVUXJqđùa, lVabVUXJqại đùaUqq9yY6K cUqq9yY6Kái VabVUXJqkiểu xấuv6cF v6cFxa ấy.

Lúc vềv6cF đếnVabVUXJq cửaVabVUXJq nVabVUXJqhà tv6cFôi, ChươVabVUXJqng v6cFNgự hỏUqq9yY6Ki: “TâmVabVUXJq trạngUqq9yY6K tốtv6cF hUqq9yY6Kơn VabVUXJqchút nàov6cF chưa?”

“Tốt nhv6cFiều rồi!”Uqq9yY6K MaVabVUXJqy mVabVUXJqà Uqq9yY6Kcó anVabVUXJqh ta.

“Vậy thVabVUXJqì v6cFlau kVabVUXJqhô VabVUXJqnước Uqq9yY6Kmắt điv6cF, xuốngUqq9yY6K xv6cFe”. AUqq9yY6Knh tv6cFa dừngUqq9yY6K VabVUXJqxe lại,VabVUXJq Uqq9yY6Kgiúp tôUqq9yY6Ki mởVabVUXJq cửVabVUXJqa v6cFxe VabVUXJqrất lịUqq9yY6Kch lãm.

“Chương NgUqq9yY6Kự, Uqq9yY6Kcảm VabVUXJqơn aVabVUXJqnh!” Tv6cFôi nUqq9yY6Kói VabVUXJqrất thànUqq9yY6Kh thật.

“Lời v6cFnói v6cFsuông thVabVUXJqì mUqq9yY6Kiễn đVabVUXJqi, lVabVUXJqàm cáiv6cF gìUqq9yY6K thựcv6cF tếv6cF v6cFhơn đVabVUXJqi”. ÁnVabVUXJqh mắtVabVUXJq VabVUXJqcủa ChươnUqq9yY6Kg Nv6cFgự đảov6cF rUqq9yY6Kất nv6cFhanh, cVabVUXJqó Uqq9yY6Kvẻ v6cFlại ngv6cFhĩ rUqq9yY6Ka trUqq9yY6Kò quỷv6cF gUqq9yY6Kì đó.

“Tôi khôVabVUXJqng cóVabVUXJq tiền!”VabVUXJq TôUqq9yY6Ki VabVUXJqvội VabVUXJqthanh minh.

“Tôi cũUqq9yY6Kng cv6cFhẳng thiếuVabVUXJq tUqq9yY6Kiền, lv6cFấy tiềnUqq9yY6K củaVabVUXJq VabVUXJqem lv6cFàm gì?”

“Vậy anv6cFh VabVUXJqcần gìUqq9yY6K?” Uqq9yY6KTôi Uqq9yY6Kđề cUqq9yY6Kao cảnhv6cF giáUqq9yY6Kc, ngườiVabVUXJq nàUqq9yY6Ky tv6cFoàn xuấtUqq9yY6K nhữngVabVUXJq chiêv6cFu Uqq9yY6Kkhông thv6cFeo quv6cFy tắVabVUXJqc gìVabVUXJq cv6cFả, phảiv6cF VabVUXJqđề phònVabVUXJqg chút.

 

 

5. Màv6cFu xanUqq9yY6Kh ngọcVabVUXJq VabVUXJqlà phv6cFong Uqq9yY6Kcách củaUqq9yY6K TiVabVUXJqêu Viễn 

Anh giơVabVUXJq cVabVUXJqhùm chìUqq9yY6Ka khóaUqq9yY6K v6cFtrước mặtUqq9yY6K tv6cFôi lắcUqq9yY6K lắv6cFc, “ĐUqq9yY6Kây VabVUXJqlà chìv6cFa kv6cFhóa Uqq9yY6Knhà VabVUXJqtôi, eUqq9yY6Km cầmUqq9yY6K lấy”.

Tôi ngưVabVUXJqớc lUqq9yY6Kên nhVabVUXJqìn VabVUXJqxuống thăVabVUXJqm VabVUXJqdò av6cFnh, “Av6cFnh chưaVabVUXJq VabVUXJqbị VabVUXJqấm đầUqq9yY6Ku chứ?VabVUXJq Rỗiv6cF việVabVUXJqc nênv6cF tùyVabVUXJq tVabVUXJqiện VabVUXJqmang chìav6cF khóUqq9yY6Ka Uqq9yY6Kra đưav6cF v6cFcho nUqq9yY6Kgười VabVUXJqta à!”

“Tất nhiêv6cFn khôVabVUXJqng ấUqq9yY6Km đv6cFầu! ĐưUqq9yY6Ka chìaVabVUXJq khóUqq9yY6Ka chVabVUXJqo ev6cFm lUqq9yY6Kà v6cFđể Uqq9yY6Kem gVabVUXJqiúp tôiVabVUXJq mộtUqq9yY6K sốVabVUXJq việc”.

“Việc VabVUXJqgì?” BiếtVabVUXJq ngUqq9yY6Kay aUqq9yY6Knh VabVUXJqta lv6cFà ngườVabVUXJqi khôUqq9yY6Kng cv6cFhịu bUqq9yY6Kị thiệv6cFt mà.

“Giúp tUqq9yY6Kôi cUqq9yY6Kho ănUqq9yY6K, địVabVUXJqnh kVabVUXJqỳ thaUqq9yY6Ky VabVUXJqnước cVabVUXJqho chúng!”

“Nhà anv6cFh nuôiUqq9yY6K cáVabVUXJq à?Uqq9yY6K Khôv6cFng pUqq9yY6Khải v6cFlà cáVabVUXJq mựcUqq9yY6K chứ?”VabVUXJq TUqq9yY6Kôi v6cFđã từnUqq9yY6Kg VabVUXJqđến nhVabVUXJqà Uqq9yY6Kanh v6cFta, chẳnUqq9yY6Kg tUqq9yY6Khấy v6cFcon VabVUXJqcá nàoVabVUXJq cả.

“Tất nhv6cFiên cóVabVUXJq VabVUXJqcá VabVUXJqrồi, đềuUqq9yY6K Uqq9yY6Klà Uqq9yY6Kcá nổiv6cF tiếngVabVUXJq Uqq9yY6Kcủa vùVabVUXJqng v6cFnhiệt đớiVabVUXJq đấy”.Uqq9yY6K AnVabVUXJqh tVabVUXJqa vêVabVUXJqnh mặtVabVUXJq v6cFtự hào.

“Sao VabVUXJqtôi lạiUqq9yY6K khônUqq9yY6Kg nhìUqq9yY6Kn thấy?”

“Ngoài cáiVabVUXJq sofv6cFa nhVabVUXJqà tVabVUXJqôi Uqq9yY6Kra, v6cFem cUqq9yY6Kòn nv6cFhìn thv6cFấy cUqq9yY6Kái gVabVUXJqì VabVUXJqnữa đâu?”

“Cũng Uqq9yY6Kphải!” Hômv6cF VabVUXJqđó Uqq9yY6Kuống nhiềuv6cF quá,VabVUXJq đUqq9yY6Kến VabVUXJqnhà aUqq9yY6Knh v6cFta VabVUXJqlà lănVabVUXJq Uqq9yY6Kra sofv6cFa nằmUqq9yY6K khóVabVUXJqc, kVabVUXJqhóc cVabVUXJqhán thìVabVUXJq ngv6cFủ. SUqq9yY6Káng ngVabVUXJqày thVabVUXJqứ v6cFhai dậyUqq9yY6K lạiv6cF cuốngVabVUXJq cuồnUqq9yY6Kg điVabVUXJq lVabVUXJqàm, đúngv6cF v6cFlà VabVUXJqkhông đUqq9yY6Kể ýv6cF Uqq9yY6Knhà VabVUXJqanh tVabVUXJqa Uqq9yY6Krốt cuv6cFộc Uqq9yY6Kcó nhữngUqq9yY6K gì.

 “Nhưng mà,VabVUXJq tv6cFôi VabVUXJqvới v6cFanh khVabVUXJqông hềVabVUXJq thânv6cF quv6cFen mà!VabVUXJq v6cFSao Uqq9yY6Kanh lUqq9yY6Kại v6cFcó thểVabVUXJq v6cFyên tUqq9yY6Kâm v6cFgiao chìaUqq9yY6K khUqq9yY6Kóa nhàv6cF cVabVUXJqho tôi?”

“Chính vUqq9yY6Kì khôUqq9yY6Kng Uqq9yY6Kthân quUqq9yY6Ken v6cFnên VabVUXJqmới yênUqq9yY6K v6cFtâm đểUqq9yY6K eUqq9yY6Km đếv6cFn. ĐểUqq9yY6K VabVUXJqngười qUqq9yY6Kuen đếv6cFn, giớv6cFi Uqq9yY6Kbáo chíUqq9yY6K lVabVUXJqại dVabVUXJqòm VabVUXJqngó phỏngUqq9yY6K đoán”.v6cF ChươngUqq9yY6K VabVUXJqNgự nVabVUXJqói rUqq9yY6Kất cóVabVUXJq lýv6cF lẽ.

“Để ChưUqq9yY6Kơng Sínv6cFh đến,v6cF VabVUXJqchắc chắnUqq9yY6K Uqq9yY6Kngười tUqq9yY6Ka sẽVabVUXJq kVabVUXJqhông nUqq9yY6Kói gVabVUXJqì được”.v6cF TôiUqq9yY6K đVabVUXJqề nghị.

“Nó đếv6cFn đểv6cF Uqq9yY6Klàm loạnv6cF v6cFnhà tôUqq9yY6Ki VabVUXJqlên àv6cF, tôUqq9yY6Ki v6cFtrở vVabVUXJqề Uqq9yY6Klại phảiv6cF v6cFthu dọnUqq9yY6K mVabVUXJqất mv6cFấy ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao Uqq9yY6Kem “nUqq9yY6Khưng mVabVUXJqà” nhiềuv6cF thế?”

“Nhưng mv6cFà, tv6cFôi chưUqq9yY6Ka từngv6cF Uqq9yY6Knuôi cUqq9yY6Ká đâVabVUXJqu! VabVUXJqCho v6cFcá ănVabVUXJq gv6cFiúp aVabVUXJqnh, VabVUXJqlỡ chếVabVUXJqt VabVUXJqrồi VabVUXJqphải lVabVUXJqàm sao?”

“Có vUqq9yY6Kấn đềUqq9yY6K VabVUXJqgì tVabVUXJqhì gọv6cFi điệnVabVUXJq Uqq9yY6Kcho tôi!”

“Cước gọv6cFi đườngv6cF dàiv6cF quv6cFốc tếv6cF đấy!”

“Sẽ hv6cFoàn tVabVUXJqrả v6cFcho eVabVUXJqm phíUqq9yY6K điệnUqq9yY6K thoạiUqq9yY6K, phụVabVUXJq cấpVabVUXJq phátUqq9yY6K sinVabVUXJqh, Uqq9yY6Ktiền mv6cFua tv6cFhức ănv6cF chUqq9yY6Ko cUqq9yY6Ká cũnv6cFg sẽVabVUXJq tv6cFrả! Ev6cFm màVabVUXJq VabVUXJqcòn “nhưngv6cF v6cFmà” v6cFnữa lUqq9yY6Kà tôiv6cF bựcUqq9yY6K mìnv6cFh đấy,VabVUXJq bảoVabVUXJq eVabVUXJqm VabVUXJqgiúp Uqq9yY6Kmột viUqq9yY6Kệc Uqq9yY6Kmà khUqq9yY6Kó khăVabVUXJqn v6cFthế à?”Uqq9yY6K ChươUqq9yY6Kng NgVabVUXJqự VabVUXJqtỏ rv6cFa VabVUXJqnghiêm trv6cFọng, lạiUqq9yY6K cv6cFó vẻVabVUXJq dUqq9yY6Kọa nạt.

Tôi còVabVUXJqn Uqq9yY6Kcó thUqq9yY6Kể nóiv6cF gìVabVUXJq VabVUXJqđược nữaVabVUXJq chứ,v6cF chỉVabVUXJq cv6cFó v6cFthể nhậnv6cF chìaUqq9yY6K khóaVabVUXJq củaUqq9yY6K aVabVUXJqnh tv6cFa, “NếuUqq9yY6K màVabVUXJq chv6cFo cáv6cF VabVUXJqăn bUqq9yY6Kị cUqq9yY6Khết rồiv6cF thìv6cF av6cFnh đừngVabVUXJq cóv6cF nổiv6cF giậnVabVUXJq đấy!”

“Chỉ VabVUXJqlà v6cFmấy cov6cFn v6cFcá thôUqq9yY6Ki màv6cF? Tôiv6cF cóUqq9yY6K VabVUXJqthể giậnUqq9yY6K gVabVUXJqì chứ!”

Thấy tôiUqq9yY6K ngoav6cFn ngoãv6cFn cầmv6cF v6cFchìa kUqq9yY6Khóa, ChưUqq9yY6Kơng VabVUXJqNgự cười,v6cF “NhưUqq9yY6K thếVabVUXJq VabVUXJqlà tôVabVUXJqi yVabVUXJqên tâv6cFm rồi!”

Buổi tốiVabVUXJq điv6cF nVabVUXJqgủ quv6cFên khVabVUXJqông tắtVabVUXJq điệnUqq9yY6K thoạiv6cF, ngủVabVUXJq đếnVabVUXJq nửaVabVUXJq v6cFđêm, v6cFnó bVabVUXJqắt đv6cFầu Uqq9yY6Kkêu lv6cFoạn lên.

“Ai đấy?”VabVUXJq KhôUqq9yY6Kng biv6cFết bâyv6cF giVabVUXJqờ Uqq9yY6Kđang lv6cFà giUqq9yY6Kờ nUqq9yY6Kgủ saUqq9yY6Ko, VabVUXJqgọi VabVUXJqđiện phiềnUqq9yY6K nhv6cFiễu gVabVUXJqiữa đêm,Uqq9yY6K VabVUXJqtội đVabVUXJqáng tUqq9yY6Kử hình.

Đầu điệv6cFn thoVabVUXJqại v6cFbên v6cFkia VabVUXJqim ắngVabVUXJq mộtUqq9yY6K v6cFkhoảng lặnUqq9yY6Kg Uqq9yY6Kmơ hồ.

Tôi khôngVabVUXJq sợv6cF ồnv6cF, v6cFsợ nVabVUXJqhất làv6cF lVabVUXJqúc tVabVUXJqĩnh mặv6cFng, VabVUXJqim ắUqq9yY6Kng khôngUqq9yY6K mộUqq9yY6Kt Uqq9yY6Ktiếng Uqq9yY6Kđộng Uqq9yY6Kthấy cv6cFó cảmUqq9yY6K giv6cFác kỳv6cF dị.

Mấy giv6cFây trôv6cFi Uqq9yY6Kqua vẫVabVUXJqn khônv6cFg cóUqq9yY6K v6cFgiọng VabVUXJqnói, tôiUqq9yY6K ngồv6cFi bậVabVUXJqt dậy.

“Làm ơnv6cF nv6cFói v6cFmột câuv6cF, nếuUqq9yY6K khôVabVUXJqng v6cFdọa chVabVUXJqết Uqq9yY6Kngười av6cFnh VabVUXJqphải đềnUqq9yY6K VabVUXJqmạng đấy!”VabVUXJq Tv6cFôi hUqq9yY6Két vàoVabVUXJq v6cFdi động.

“Khả…”, lv6cFà giọngUqq9yY6K nóiVabVUXJq củv6cFa Tv6cFiêu ViễnUqq9yY6K, Uqq9yY6Ktôi Uqq9yY6Knín thởv6cF, lầVabVUXJqn nUqq9yY6Kày đv6cFến lượtVabVUXJq tôiv6cF kv6cFhông nóiv6cF gì.

“Em, ev6cFm chưaVabVUXJq tVabVUXJqắt máVabVUXJqy Uqq9yY6Kdi động”.Uqq9yY6K GUqq9yY6Kiọng nóv6cFi củaUqq9yY6K TiUqq9yY6Kêu v6cFViễn dịuv6cF dv6cFàng, dịuVabVUXJq dàngv6cF đVabVUXJqến nỗUqq9yY6Ki v6cFlàm tv6cFôi VabVUXJqngây ngất,Uqq9yY6K tôiUqq9yY6K VabVUXJqcẩn thậnv6cF lặUqq9yY6Kng VabVUXJqnghe hơiUqq9yY6K thUqq9yY6Kở VabVUXJqcủa anhv6cF, Uqq9yY6Kcảm giVabVUXJqác VabVUXJqhơi VabVUXJqnóng đVabVUXJqang Uqq9yY6Klan tUqq9yY6Kỏa VabVUXJqtrên mặt.

Cả hv6cFai ngưUqq9yY6Kời VabVUXJqim lặnUqq9yY6Kg hồiUqq9yY6K lâv6cFu, vVabVUXJqẫn làVabVUXJq TUqq9yY6Kiêu ViễnVabVUXJq mởUqq9yY6K lờiUqq9yY6K trưUqq9yY6Kớc, “v6cFNgủ ngon”.

Tôi Uqq9yY6Kgiữ cVabVUXJqhặt đv6cFiện thoạVabVUXJqi Uqq9yY6Kdi động,Uqq9yY6K Uqq9yY6Kmãi VabVUXJqkhông chv6cFịu bỏv6cF v6cFxuống. Đv6cFến lúcUqq9yY6K Uqq9yY6Kcơ tUqq9yY6Khể Uqq9yY6Kcảm thấVabVUXJqy lạnhv6cF VabVUXJqmới bVabVUXJqiết lv6cFà chv6cFăn VabVUXJqđã VabVUXJqrơi xuUqq9yY6Kống khVabVUXJqỏi giườngv6cF rồi.

Buổi sáv6cFng, khVabVUXJqi trờiUqq9yY6K vẫnUqq9yY6K cUqq9yY6Kòn tUqq9yY6Kờ VabVUXJqmờ, giVabVUXJqó lạnhUqq9yY6K kUqq9yY6Không ngừngVabVUXJq thổi,Uqq9yY6K mởUqq9yY6K Uqq9yY6Kcửa sUqq9yY6Kổ rv6cFa thấyv6cF bv6cFụi bámv6cF dàUqq9yY6Ky tUqq9yY6Khành lớUqq9yY6Kp trUqq9yY6Kên bệVabVUXJq cửa.

Dưới lầuv6cF, khôVabVUXJqng biUqq9yY6Kết cúUqq9yY6Kn v6cFcon củv6cFa nhàVabVUXJq nàVabVUXJqo v6cFmặc Uqq9yY6Kbộ quầv6cFn áv6cFo v6cFngộ VabVUXJqnghĩnh đv6cFang chạyv6cF lănVabVUXJqg quUqq9yY6Kăng, cáiv6cF mUqq9yY6Kông tròv6cFn mũmVabVUXJq VabVUXJqmĩm Uqq9yY6Kngoe nUqq9yY6Kguẩy, cv6cFực VabVUXJqkỳ đángUqq9yY6K yêu.

Cún cv6cFon chạyv6cF đếnv6cF dướVabVUXJqi mộv6cFt chiVabVUXJqếc xv6cFe cVabVUXJqon màVabVUXJqu xanv6cFh Uqq9yY6Kngọc, Uqq9yY6Kmuốn đUqq9yY6Kánh VabVUXJqdấu lãnhv6cF địa,VabVUXJq ngửiv6cF nVabVUXJqgửi mùv6cFi thấyUqq9yY6K khônVabVUXJqg phảVabVUXJqi lUqq9yY6Kại từv6cF từv6cF bỏv6cF đi.

Chiếc xVabVUXJqe Uqq9yY6Kấy rấtUqq9yY6K giốngv6cF cVabVUXJqhiếc Uqq9yY6Kxe Tv6cFiêu Viv6cFễn láUqq9yY6Ki VabVUXJqngày hôv6cFm quav6cF, màuv6cF xanv6cFh ngọcVabVUXJq thv6cFâm trầmv6cF v6cFsâu sắc,v6cF thậtUqq9yY6K hợUqq9yY6Kp vv6cFới phonv6cFg cácVabVUXJqh v6cFcủa Tiêuv6cF Viễn.

Tôi chạv6cFy nhVabVUXJqư baVabVUXJqy xVabVUXJquống dướiv6cF lầv6cFu, phVabVUXJqóng đếnVabVUXJq chUqq9yY6Kỗ chiếv6cFc xv6cFe, qVabVUXJqua lớpUqq9yY6K bụiv6cF v6cFphủ ngVabVUXJqoài cửaUqq9yY6K Uqq9yY6Kkính nhVabVUXJqìn thấyUqq9yY6K Uqq9yY6KTiêu ViễnVabVUXJq ởVabVUXJq Uqq9yY6Ktrong xe.

Cả ngườiv6cF Uqq9yY6Kanh ngồiVabVUXJq dựaVabVUXJq trênVabVUXJq gv6cFhế, nv6cFgủ thiv6cFếp đi,VabVUXJq VabVUXJqchỉ Uqq9yY6Kcó dUqq9yY6Ki độVabVUXJqng vẫnUqq9yY6K v6cFđể v6cFở bênVabVUXJq VabVUXJqtai, dángv6cF v6cFđiệu Uqq9yY6Knhư đanVabVUXJqg gọiUqq9yY6K điv6cFện thoại.

Tôi gõVabVUXJq v6cFgõ vàv6cFo v6cFcửa Uqq9yY6Kxe, Uqq9yY6Ksau đóVabVUXJq v6cFthấy TiêUqq9yY6Ku Vv6cFiễn tỉnhUqq9yY6K dậy.

“Tại sUqq9yY6Kao aUqq9yY6Knh lạiVabVUXJq ởv6cF đVabVUXJqây?” TôUqq9yY6Ki hỏi.

Anh dụUqq9yY6Ki dụiVabVUXJq Uqq9yY6Kmắt, khôUqq9yY6Kng trVabVUXJqả lờVabVUXJqi tôi.

“Anh Uqq9yY6Kở đâyVabVUXJq v6cFcả mộtVabVUXJq đêmVabVUXJq à?”

“Đâu có,VabVUXJq hơnVabVUXJq hUqq9yY6Kai giờv6cF sVabVUXJqáng Uqq9yY6Kmới rUqq9yY6Ka khỏVabVUXJqi cv6cFhỗ v6cFCôn Thiếu!VabVUXJq” VabVUXJqAnh Uqq9yY6Kmở v6cFcửa xev6cF, “VabVUXJqEm cUqq9yY6Kó v6cFlạnh kUqq9yY6Không? VàoVabVUXJq trv6cFong nóiVabVUXJq VabVUXJqchuyện đi!”

“Còn VabVUXJqnói gUqq9yY6Kì v6cFnữa, khôUqq9yY6Kng VabVUXJqcó cVabVUXJqhuyện gv6cFì mv6cFau vềv6cF nhàVabVUXJq ngủUqq9yY6K đi!”VabVUXJq TôUqq9yY6Ki đứVabVUXJqng ởVabVUXJq bênv6cF ngoàUqq9yY6Ki v6cFkhông v6cFnhúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có VabVUXJqchuyện tUqq9yY6Khì mav6cFu Uqq9yY6Knói, nóv6cFi xonVabVUXJqg rVabVUXJqồi vềUqq9yY6K VabVUXJqđi ngủ!VabVUXJq” TôiUqq9yY6K cảmv6cF VabVUXJqthấ hômUqq9yY6K nUqq9yY6Kay tôiVabVUXJq cằUqq9yY6Kn nhằnUqq9yY6K Uqq9yY6Kquá, giv6cFống mộtVabVUXJq bUqq9yY6Kà lãoUqq9yY6K v6cFtám mươVabVUXJqi vVabVUXJqậy. TiêuUqq9yY6K ViUqq9yY6Kễn iVabVUXJqm lặUqq9yY6Kng nhUqq9yY6Kìn tôiv6cF, “”EVabVUXJqm đVabVUXJqang giậv6cFn à?”

“Em gUqq9yY6Kiận VabVUXJqcái gv6cFì chứVabVUXJq? MấyUqq9yY6K nUqq9yY6Kgười cácUqq9yY6K Uqq9yY6Kanh tv6cFhích gVabVUXJqì Uqq9yY6Kthì làm,v6cF Uqq9yY6Kliên qVabVUXJquan gìv6cF v6cFđến Uqq9yY6Kem chứ?VabVUXJq” Uqq9yY6KĐúng v6cFlà tUqq9yY6Kôi Uqq9yY6Kđang giậUqq9yY6Kn, giậv6cFn Uqq9yY6Kanh VabVUXJqsao lUqq9yY6Kại khVabVUXJqông biv6cFết quýUqq9yY6K bảnv6cF tv6cFhân mìnhv6cF nUqq9yY6Khư thế,VabVUXJq trờiUqq9yY6K lạnhUqq9yY6K mUqq9yY6Kà kUqq9yY6Không vềVabVUXJq nUqq9yY6Khà, VabVUXJqcòn nVabVUXJqgủ ởv6cF tv6cFrên xe.

“Nhìn v6cFanh chằVabVUXJqm chằmVabVUXJq VabVUXJqnhư vậyv6cF, cònVabVUXJq nv6cFói lv6cFà khôngv6cF v6cFgiận à?Uqq9yY6K” VabVUXJqTiêu ViễnVabVUXJq v6cFnhìn tUqq9yY6Kôi cườVabVUXJqi vv6cFới vẻUqq9yY6K nuv6cFông chiều.

`”Em giậnv6cF, làVabVUXJq tUqq9yY6Kự gv6cFiận Uqq9yY6Kbản thâUqq9yY6Kn mUqq9yY6Kình! TrVabVUXJqời lạnhUqq9yY6K thếv6cF Uqq9yY6Knày, VabVUXJqchạy xuốngVabVUXJq quv6cFản anv6cFh làVabVUXJqm gì?”VabVUXJq TôiUqq9yY6K quaUqq9yY6Ky ngv6cFười muUqq9yY6Kốn lênVabVUXJq nVabVUXJqhà, khôngv6cF đểv6cF ýv6cF v6cFanh Uqq9yY6Knữa chVabVUXJqắc anUqq9yY6Kh sVabVUXJqẽ bỏUqq9yY6K VabVUXJqvề thôi.

“Đợi đã!”v6cF Tiv6cFêu Viễnv6cF xuốngv6cF Uqq9yY6Kxe Uqq9yY6Kkéo v6cFtôi v6cFlại, “AnUqq9yY6Kh muốnv6cF nUqq9yY6Kói vUqq9yY6Kới ev6cFm, tấv6cFt VabVUXJqcả đVabVUXJqều khôv6cFng nhVabVUXJqư eVabVUXJqm Uqq9yY6Knghĩ thVabVUXJqế đâu!”

“Cái gVabVUXJqì VabVUXJqmà khv6cFông nhưUqq9yY6K Uqq9yY6Kem nghĩv6cF?” v6cFTôi ngv6cFhĩ cáiVabVUXJq Uqq9yY6Kgì v6cFchứ? VabVUXJqLời v6cFnói củaVabVUXJq TiêuVabVUXJq ViễnUqq9yY6K làmv6cF tôiVabVUXJq ngv6cFhi hoặc.

Tiêu ViễUqq9yY6Kn thởUqq9yY6K dàiUqq9yY6K Uqq9yY6Kkhẽ nóiv6cF: “ThôiUqq9yY6K v6cFvậy, cóUqq9yY6K mộUqq9yY6Kt sốVabVUXJq chuVabVUXJqyện anUqq9yY6Kh cũngv6cF v6cFkhông bv6cFiết nv6cFên Uqq9yY6Knói thếv6cF nào”.

“Vậy v6cFthì đv6cFừng nóiv6cF nữa!”v6cF Đãv6cF Uqq9yY6Kkhông biếtv6cF nêUqq9yY6Kn nóVabVUXJqi thVabVUXJqế nv6cFào VabVUXJqthì còVabVUXJqn nVabVUXJqói gìUqq9yY6K nữaUqq9yY6K, v6cFchúng v6cFtôi đềuv6cF khônVabVUXJqg phảiv6cF làv6cF nhữngUqq9yY6K ngườiVabVUXJq quVabVUXJqá gượngUqq9yY6K ép.

Tiêu Uqq9yY6KViễn rv6cFõ rànv6cFg rVabVUXJqất mệt,v6cF ngáv6cFp dàv6cFi mộtVabVUXJq cáiVabVUXJq rồiVabVUXJq nóVabVUXJqi: “Uqq9yY6KBây giờUqq9yY6K aVabVUXJqnh vềVabVUXJq đv6cFi ngủv6cF, buổUqq9yY6Ki tốiv6cF đếnVabVUXJq đónVabVUXJq eVabVUXJqm, sUqq9yY6Kẽ chUqq9yY6Ko eVabVUXJqm mộtUqq9yY6K v6cFbất ngv6cFờ Uqq9yY6Kthú vị”.

“Buổi tv6cFối v6cFem cóv6cF việc…”.VabVUXJq TVabVUXJqối nUqq9yY6Kay Uqq9yY6Ktôi phảiVabVUXJq điUqq9yY6K xeVabVUXJqm buVabVUXJqổi bUqq9yY6Kiểu diễnVabVUXJq Uqq9yY6Kcủa LUqq9yY6Kưu Đv6cFức VabVUXJqHoa vớUqq9yY6Ki mẹ,VabVUXJq lớpv6cF trưởngUqq9yY6K v6cFChương Sív6cFnh chẳUqq9yY6Kng dễUqq9yY6K gìUqq9yY6K mớiUqq9yY6K kiVabVUXJqếm đượcVabVUXJq vé.

“Nếu màv6cF khônUqq9yY6Kg quUqq9yY6Kan trọnUqq9yY6Kg tVabVUXJqhì hủv6cFy đVabVUXJqi!” Uqq9yY6KTiêu ViVabVUXJqễn giọngv6cF nàv6cFi VabVUXJqnỉ kUqq9yY6Khiến tôVabVUXJqi suýUqq9yY6Kt VabVUXJqnữa v6cFmềm lònv6cFg, nhưngUqq9yY6K nghĩUqq9yY6K lạiVabVUXJq, v6cFtại saUqq9yY6Ko VabVUXJqmỗi lầnUqq9yY6K ngVabVUXJqười bịVabVUXJq Uqq9yY6Kthỏa hiệv6cFp đềuUqq9yY6K v6cFlà tôi?

“Không hủyUqq9yY6K được!”VabVUXJq TôiVabVUXJq hầmv6cF hừVabVUXJq nv6cFói, bUqq9yY6Kuổi dUqq9yY6Kiễn cUqq9yY6Ka nhv6cFạc khôVabVUXJqng vVabVUXJqì tôUqq9yY6Ki Uqq9yY6Kmà hVabVUXJqoãn Uqq9yY6Klại đượcVabVUXJq, mVabVUXJqà cUqq9yY6Kũng đUqq9yY6Kã hứav6cF v6cFchắc Uqq9yY6Kchắn v6cFvới mVabVUXJqẹ rồi,v6cF mẹUqq9yY6K vVabVUXJqì chv6cFuyện nàVabVUXJqy VabVUXJqmà vuVabVUXJqi sưUqq9yY6Kớng VabVUXJqmấy ngVabVUXJqày liền.

“Ừ, thUqq9yY6Kế VabVUXJqthôi vậy”.Uqq9yY6K TiêUqq9yY6Ku Uqq9yY6KViễn cv6cFó vẻVabVUXJq thấtUqq9yY6K vọng,Uqq9yY6K “NhưngVabVUXJq hUqq9yY6Ky VabVUXJqvọng lầVabVUXJqn sav6cFu cònUqq9yY6K VabVUXJqcó cUqq9yY6Kơ hội”.

Còn cóUqq9yY6K cv6cFơ hộVabVUXJqi gì,v6cF tv6cFôi muUqq9yY6Kốn Uqq9yY6Khỏi av6cFnh, nhưnUqq9yY6Kg thấyv6cF dángVabVUXJq vVabVUXJqẻ Uqq9yY6Kanh mệtUqq9yY6K mỏiVabVUXJq, lạiVabVUXJq khôUqq9yY6Kng đàUqq9yY6Knh lòngUqq9yY6K, v6cFcó VabVUXJqlẽ Uqq9yY6Kthôi vậy.VabVUXJq VabVUXJqNói đếnUqq9yY6K đâv6cFy lv6cFà đượv6cFc rồi,VabVUXJq VabVUXJqnên nhav6cFnh cVabVUXJqhóng vềv6cF nhVabVUXJqà điVabVUXJq ngUqq9yY6Kủ đi.

Cổng VabVUXJqsân v6cFvận độUqq9yY6Kng ngưUqq9yY6Kời đv6cFông v6cFnhư mắVabVUXJqc cửiVabVUXJq, VabVUXJqrất v6cFnhiều ngUqq9yY6Kười kUqq9yY6Không muv6cFa đượcv6cF vUqq9yY6Ké, túmVabVUXJq tụmUqq9yY6K ởUqq9yY6K cổv6cFng đểVabVUXJq muVabVUXJqa vUqq9yY6Ké v6cFchợ đen.

Có ngườiUqq9yY6K nhv6cFìn v6cFsố VabVUXJqghế v6cFvé cv6cFủa tôi,v6cF v6cFhỏi: “v6cFCô gái,v6cF Uqq9yY6Kcó báVabVUXJqn véVabVUXJq Uqq9yY6Kkhông?” TôUqq9yY6Ki VabVUXJqlắc đầuVabVUXJq, lv6cFớp trưởUqq9yY6Kng VabVUXJqchẳng VabVUXJqdễ gv6cFì VabVUXJqkiếm chVabVUXJqo, v6cFlàm Uqq9yY6Ksao cóVabVUXJq thểv6cF bán?

Bên cạnh,v6cF VabVUXJqcũng Uqq9yY6Kcó VabVUXJqrất nhiềVabVUXJqu ngUqq9yY6Kười vâVabVUXJqy lấyv6cF mẹUqq9yY6K tôiUqq9yY6K, cVabVUXJqó ngưVabVUXJqời VabVUXJqnói: “ChịUqq9yY6K VabVUXJqơi, cáiUqq9yY6K vv6cFé nàVabVUXJqy v6cFchị v6cFcứ VabVUXJqnói giáv6cF đi,VabVUXJq bv6cFao nhiUqq9yY6Kêu tiềnUqq9yY6K tôUqq9yY6Ki cũnv6cFg lấy”.

Lúc nàVabVUXJqy tôiv6cF v6cFmới bietsVabVUXJq, thVabVUXJqì v6cFra cUqq9yY6Khỗ ngVabVUXJqồi củaVabVUXJq hv6cFai chiếcv6cF vVabVUXJqé VabVUXJqnày cựcv6cF kỳUqq9yY6K tốtVabVUXJq, lúVabVUXJqc v6cFvề pUqq9yY6Khải cv6cFảm ơUqq9yY6Kn ChươUqq9yY6Kng SíUqq9yY6Knh tửUqq9yY6K tv6cFế mớiVabVUXJq được.

Chỗ ngồiVabVUXJq v6cFcủa chúngv6cF tôv6cFi Uqq9yY6Klà v6cFkhu ghếVabVUXJq VIv6cFP, ởv6cF hànUqq9yY6Kg VabVUXJqthứ VabVUXJqba, rấv6cFt gầnv6cF sâVabVUXJqn khVabVUXJqấu, cóVabVUXJq tv6cFhể Uqq9yY6Knhìn rUqq9yY6Kõ cv6cFả mặtv6cF VabVUXJqcủa nhânVabVUXJq vVabVUXJqiên làUqq9yY6Km v6cFcông tácVabVUXJq điềuVabVUXJq khUqq9yY6Kiển thiếtv6cF bịv6cF Uqq9yY6Ktrên sâUqq9yY6Kn Uqq9yY6Kkhấu, lạVabVUXJqi cònVabVUXJq đượUqq9yY6Kc Uqq9yY6Kcung cấpUqq9yY6K miễnVabVUXJq phv6cFí nVabVUXJqước uv6cFống vàv6cF VabVUXJqđồ ăv6cFn nhẹ.

Hàng thVabVUXJqứ haUqq9yY6Ki trướcv6cF mVabVUXJqặt chUqq9yY6Kúng tôiv6cF cv6cFó Uqq9yY6Khai cv6cFhỗ ngv6cFồi luônVabVUXJq đUqq9yY6Kể trUqq9yY6Kống, trênVabVUXJq mặtUqq9yY6K Uqq9yY6Kbàn củaUqq9yY6K gVabVUXJqhế VabVUXJqtrước mặtVabVUXJq tôiv6cF đUqq9yY6Kặt mộtVabVUXJq Uqq9yY6Kbó VabVUXJqhoa Uqq9yY6Kly VabVUXJqxen VabVUXJqhoa hồng.

Khi buUqq9yY6Kổi biểuUqq9yY6K dUqq9yY6Kiễn bUqq9yY6Kắt đVabVUXJqầu, hUqq9yY6Kai ghếVabVUXJq trướcv6cF mặUqq9yY6Kt Uqq9yY6Kvẫn trVabVUXJqống. TVabVUXJqôi VabVUXJqcứ nghĩUqq9yY6K, ngườiv6cF nàUqq9yY6Ko VabVUXJqlại đốVabVUXJqt tiềnVabVUXJq nv6cFhư Uqq9yY6Kvậy? v6cFĐã mv6cFua véUqq9yY6K rồiUqq9yY6K cUqq9yY6Kòn khv6cFông đến.

Buổi biểuVabVUXJq dVabVUXJqiễn vừaUqq9yY6K bắtVabVUXJq đầv6cFu, tôiv6cF v6cFvà mVabVUXJqẹ đãVabVUXJq nhav6cFnh chUqq9yY6Kóng bịUqq9yY6K cuVabVUXJqốn hv6cFút, cùngv6cF vớiv6cF v6cFmọi ngưv6cFời Uqq9yY6Khét VabVUXJqgọi tênUqq9yY6K Lv6cFưu Đứcv6cF HoVabVUXJqa, Uqq9yY6Ktrạng tVabVUXJqhái cuv6cFồng nhiệtv6cF chv6cFưa cóVabVUXJq baVabVUXJqo gv6cFiờ. Thv6cFậm chVabVUXJqí mẹv6cF VabVUXJqtôi cònVabVUXJq lấv6cFy Uqq9yY6Kmáy cUqq9yY6Khụp VabVUXJqảnh khôVabVUXJqng ngừnVabVUXJqg chUqq9yY6Kụp cUqq9yY6Kác độngUqq9yY6K tv6cFác vàv6cF biểVabVUXJqu hUqq9yY6Kiện cUqq9yY6Kủa LưuVabVUXJq ĐứcVabVUXJq Hoa.

“Cái v6cFmáy ảVabVUXJqnh nàyVabVUXJq VabVUXJqcủa v6cFmẹ chụpVabVUXJq lênUqq9yY6K ảnVabVUXJqh kv6cFhông nUqq9yY6Khìn rõv6cF đâu,v6cF Uqq9yY6Kđừng mv6cFất côv6cFng nữVabVUXJqa!” TôVabVUXJqi VabVUXJqbảo mẹ.

“Nhìn Uqq9yY6Krõ Uqq9yY6Kmà! Khôngv6cF tv6cFin Uqq9yY6Kcon VabVUXJqnhìn xem!”VabVUXJq MẹVabVUXJq tUqq9yY6Kôi rấVabVUXJqt tv6cFự hv6cFào đưaVabVUXJq mUqq9yY6Káy VabVUXJqảnh chUqq9yY6Ko tôv6cFi nhìn.

“Ngày VabVUXJqmai trênv6cF mUqq9yY6Kạng sẽUqq9yY6K cv6cFó đầyUqq9yY6K ảnUqq9yY6Kh đẹpUqq9yY6K cv6cFủa cácVabVUXJq thợVabVUXJq cUqq9yY6Khụp ảnhUqq9yY6K chuyv6cFên nghiUqq9yY6Kệp chụp,v6cF coVabVUXJqn tảiv6cF vềv6cF VabVUXJqcho mẹv6cF xem”.

“Không thíUqq9yY6Kch bằngUqq9yY6K ảUqq9yY6Knh mẹUqq9yY6K tựv6cF chụp!”Uqq9yY6K Mẹv6cF tVabVUXJqôi tựUqq9yY6K tVabVUXJqin nói.

Tôi khôngVabVUXJq VabVUXJqtranh lv6cFuận vVabVUXJqới mv6cFẹ nữv6cFa, VabVUXJqngày maVabVUXJqi xev6cFm ảnhv6cF củv6cFa thợVabVUXJq chuyUqq9yY6Kên nghiệpVabVUXJq chVabVUXJqụp thìUqq9yY6K sẽUqq9yY6K khỏiUqq9yY6K Uqq9yY6Knói luôn.

Xem xUqq9yY6Kong v6cFbuổi Uqq9yY6Kbiểu dv6cFiễn, tâmv6cF trạngVabVUXJq củaUqq9yY6K tVabVUXJqôi vv6cFà mẹVabVUXJq vUqq9yY6Kô cùngUqq9yY6K thVabVUXJqoải mUqq9yY6Kái. MẹVabVUXJq tôUqq9yY6Ki nóiv6cF: “Nhânv6cF tiệnUqq9yY6K truv6cFng VabVUXJqtâm thv6cFương mạiVabVUXJq VabVUXJqchưa đónv6cFg cửa,v6cF VabVUXJqchúng VabVUXJqta VabVUXJqđi lượnv6cF Uqq9yY6Kchút, xev6cFm đồngv6cF hồ!”

“Con cv6cFó Uqq9yY6Kbao giờUqq9yY6K thv6cFích đồngUqq9yY6K hUqq9yY6Kồ đâUqq9yY6Ku? Uqq9yY6KCũng chẳngUqq9yY6K dùnUqq9yY6Kg đến”.v6cF ThờiVabVUXJq đạiv6cF củaVabVUXJq chv6cFúng tôv6cFi bâVabVUXJqy giờUqq9yY6K đạiVabVUXJq v6cFđa sv6cFố đềuv6cF lấyUqq9yY6K v6cFdi đv6cFộng đểv6cF xev6cFm gVabVUXJqiờ rồiUqq9yY6K, vUqq9yY6Kốn khônv6cFg cóVabVUXJq hứv6cFng thúUqq9yY6K vUqq9yY6Kới mónv6cF đồv6cF đeVabVUXJqo tav6cFy ấUqq9yY6Ky nữa.

“Sắp đếnUqq9yY6K mùaVabVUXJq xuânUqq9yY6K rVabVUXJqồi, mVabVUXJqặc áUqq9yY6Ko lVabVUXJqộ cánVabVUXJqh VabVUXJqtay trầnVabVUXJq v6cFra Uqq9yY6Kcũng khv6cFông đẹp”.

“Vậy muUqq9yY6Ka cUqq9yY6Kho Uqq9yY6Kcon chiếUqq9yY6Kc vòngVabVUXJq ngUqq9yY6Kọc v6cFbích điVabVUXJq, thếv6cF VabVUXJqmới đẹp”.VabVUXJq TôiUqq9yY6K đùaVabVUXJq mẹ.

“Nếu coUqq9yY6Kn thíchVabVUXJq, đợiv6cF hôVabVUXJqm v6cFsau mẹVabVUXJq v6cFrút tVabVUXJqiền tiếtVabVUXJq kVabVUXJqiệm đểUqq9yY6K Uqq9yY6Kmua nhv6cFà VabVUXJqra VabVUXJqmua chUqq9yY6Ko cv6cFon mộVabVUXJqt chiếUqq9yY6Kc!” MẹVabVUXJq v6cFtôi cười.

“Thôi Uqq9yY6Kđừng ạUqq9yY6K, mẹUqq9yY6K dànv6cFh tiềVabVUXJqn v6cFđể muv6cFa nhUqq9yY6Kà VabVUXJqcho cUqq9yY6Kon đi!”

Mua cUqq9yY6Kho tôiUqq9yY6K mộUqq9yY6Kt VabVUXJqcăn nhUqq9yY6Kà v6cFluôn lVabVUXJqà Uqq9yY6Ktâm nguyệv6cFn cUqq9yY6Kủa mVabVUXJqẹ. MẹUqq9yY6K tVabVUXJqhường nVabVUXJqói, v6cFcon gáVabVUXJqi nhấtVabVUXJq địnhVabVUXJq phảiv6cF cóVabVUXJq v6cFnhà riv6cFêng củVabVUXJqa Uqq9yY6Kmình, nVabVUXJqếu khVabVUXJqông saVabVUXJqu nàv6cFy cãiv6cF nv6cFhau vớiUqq9yY6K chồv6cFng cũUqq9yY6Kng kVabVUXJqhông Uqq9yY6Kcó chỗUqq9yY6K màVabVUXJq đi.VabVUXJq LogiUqq9yY6Kc thậtUqq9yY6K kUqq9yY6Kỳ quặcUqq9yY6K, nhUqq9yY6Kưng VabVUXJqcũng rVabVUXJqất tUqq9yY6Khực tế.

Khi mẹv6cF vàUqq9yY6K bốUqq9yY6K lv6cFy VabVUXJqhôn, Uqq9yY6Kmẹ chẳngUqq9yY6K cVabVUXJqó Uqq9yY6Kchỗ nàVabVUXJqo đUqq9yY6Kể mav6cFng tôv6cFi v6cFđến ởVabVUXJq, đànhUqq9yY6K pv6cFhải Uqq9yY6Ksống chVabVUXJqen v6cFchúc Uqq9yY6Kmãi tronv6cFg kVabVUXJqhông giUqq9yY6Kan phòUqq9yY6Kng khácv6cFh bVabVUXJqé týUqq9yY6K củv6cFa v6cFnhà v6cFbà ngoại,VabVUXJq mãUqq9yY6Ki đếnUqq9yY6K nhiềVabVUXJqu v6cFnăm sauv6cF, khUqq9yY6Ki Uqq9yY6Ktôi cv6cFó thUqq9yY6Kể nhớUqq9yY6K đượcVabVUXJq mUqq9yY6Kọi chVabVUXJquyện, cơVabVUXJq qv6cFuan v6cFcủa mẹv6cF VabVUXJqmới cUqq9yY6Kấp Uqq9yY6Kcho v6cFmột cVabVUXJqăn VabVUXJqhộ v6cFnhỏ hav6cFi buồng.VabVUXJq NVabVUXJqhưng trướcVabVUXJq saVabVUXJqu Uqq9yY6Kthì vẫUqq9yY6Kn làUqq9yY6K cơUqq9yY6K quaUqq9yY6Kn cấUqq9yY6Kp, khVabVUXJqông chắcv6cF ngàyUqq9yY6K nUqq9yY6Kào lạiUqq9yY6K thv6cFu hồi,Uqq9yY6K cVabVUXJqhúng tôv6cFi v6cFlại VabVUXJqkhông cóUqq9yY6K chỗv6cF VabVUXJqở VabVUXJqnữa, chVabVUXJqo VabVUXJqnên Uqq9yY6Kmẹ khônVabVUXJqg v6cFyên tâmv6cF, luVabVUXJqôn ghv6cFi nhớVabVUXJq việcv6cF v6cFmua mUqq9yY6Kột cănUqq9yY6K Uqq9yY6Knhà riênUqq9yY6Kg củaVabVUXJq chv6cFúng tôi.

“Khoản chVabVUXJqi muv6cFa v6cFnhà mVabVUXJqẹ vẫnUqq9yY6K VabVUXJqgiữ chv6cFo VabVUXJqcon màVabVUXJq, đv6cFủ rồi!”Uqq9yY6K Mẹv6cF VabVUXJqkhoác tav6cFy tôiVabVUXJq đv6cFi vềUqq9yY6K phv6cFía Uqq9yY6Ksiêu thịv6cF VabVUXJqHoa Đường.

“Mẹ tv6cFhấy chVabVUXJqúng v6cFta khoácVabVUXJq taVabVUXJqy nhaVabVUXJqu đv6cFi lượnUqq9yY6K siêv6cFu thịUqq9yY6K cVabVUXJqó giốUqq9yY6Kng hVabVUXJqai Uqq9yY6Kchị Uqq9yY6Kem không?”VabVUXJq TôiUqq9yY6K trêuUqq9yY6K v6cFđùa mẹ.

“Nếu giốngv6cF đượVabVUXJqc tv6cFhì tốt”.Uqq9yY6K Uqq9yY6KMẹ v6cFthở dàVabVUXJqi nói.

“Giống, kUqq9yY6Không tv6cFin mẹv6cF v6cFthử hỏiv6cF ngưv6cFời Uqq9yY6Kkhác xem”.VabVUXJq v6cFTôi VabVUXJqcố VabVUXJqý dv6cFựa sátVabVUXJq v6cFvào mẹ.

“Hôm v6cFnào chUqq9yY6Kúng tv6cFa VabVUXJqđi chụpUqq9yY6K cVabVUXJqái v6cFdán Uqq9yY6Kgì Uqq9yY6Kđó điUqq9yY6K? Cáiv6cF đóVabVUXJq gv6cFọi Uqq9yY6Klà VabVUXJqgì đấyUqq9yY6K nUqq9yY6Khỉ? DáUqq9yY6Kn lv6cFên điệnv6cF thoạiUqq9yY6K dUqq9yY6Ki độngv6cF cv6cFủa con”.

“Ảnh v6cFđề can”.

“Đúng, Uqq9yY6Kchính làv6cF nUqq9yY6Kó, cv6cFon đv6cFưa Uqq9yY6Kmẹ VabVUXJqđi nhév6cF!” Lúv6cFc mUqq9yY6Kẹ tôVabVUXJqi hUqq9yY6Kưng phUqq9yY6Kấn VabVUXJqthì giốngUqq9yY6K nhUqq9yY6Kư Uqq9yY6Kmột đứaVabVUXJq cVabVUXJqon VabVUXJqnít già.

“Được, kVabVUXJqhông vấnVabVUXJq đềUqq9yY6K VabVUXJqgì! MẹVabVUXJq đúnVabVUXJqg làv6cF sànUqq9yY6Kh điệuv6cF quáv6cF đấy,VabVUXJq v6cFcon còv6cFn cUqq9yY6Khưa từVabVUXJqng chụVabVUXJqp baVabVUXJqo giờ”.

Ở VabVUXJqbên mẹUqq9yY6K, VabVUXJqluôn vv6cFui vẻVabVUXJq nhVabVUXJqư vậy,VabVUXJq VabVUXJqmẹ chv6cFính làVabVUXJq chỗVabVUXJq dv6cFựa chv6cFo tVabVUXJqâm hUqq9yY6Kồn tôi.

 

6. TáVabVUXJqo PhUqq9yY6Kú Sv6cFĩ rơUqq9yY6Ki đầVabVUXJqy dướiv6cF đất

Lúc xeUqq9yY6Km biUqq9yY6Kểu diễnv6cF cv6cFa nhVabVUXJqạc, tv6cFôi đểUqq9yY6K điệv6cFn thov6cFại dUqq9yY6Ki VabVUXJqdộng ởVabVUXJq cUqq9yY6Khế độv6cF yVabVUXJqên lặng,VabVUXJq cóUqq9yY6K mấVabVUXJqy VabVUXJqcuộc gVabVUXJqọi v6cFđến nVabVUXJqhưng đềuv6cF khVabVUXJqông biếVabVUXJqt, mởVabVUXJq danUqq9yY6Kh sVabVUXJqách cUqq9yY6Kuộc v6cFgọi nhv6cFỡ tUqq9yY6Khấy VabVUXJqđều làUqq9yY6K v6cFcủa TiêUqq9yY6Ku Viễn.

Tôi quUqq9yY6Kay lưnVabVUXJqg vớiUqq9yY6K Uqq9yY6Kmẹ đv6cFể gọiVabVUXJq lạiv6cF chUqq9yY6Ko v6cFanh, VabVUXJqgiọng TiêUqq9yY6Ku Viễv6cFn mệtUqq9yY6K mỏiv6cF v6cFở đầuUqq9yY6K bêVabVUXJqn kiVabVUXJqa, “Khônv6cFg cUqq9yY6Kó việVabVUXJqc gVabVUXJqì đâu!”

“Vâng!” TUqq9yY6Kôi đáp,Uqq9yY6K quav6cFy đầuVabVUXJq lạiVabVUXJq thv6cFấy mẹVabVUXJq đanUqq9yY6Kg VabVUXJqnhìn v6cFtôi v6cFdò hv6cFỏi, thếv6cF làUqq9yY6K vUqq9yY6Kội vànVabVUXJqg dVabVUXJqập máy.

Thứ haUqq9yY6Ki v6cFđi làm,v6cF Uqq9yY6Knhận đượcv6cF thôVabVUXJqng báov6cF Uqq9yY6Kcủa CụcUqq9yY6K, sẽv6cF đVabVUXJqến kiểmUqq9yY6K trUqq9yY6Ka tiVabVUXJqến độv6cF dựVabVUXJq án.

Tôi v6cFđưa v6cFthông báoUqq9yY6K VabVUXJqcho v6cFTổ trưởngUqq9yY6K xev6cFm, Uqq9yY6Kông bUqq9yY6Kảo VabVUXJqtôi trựcv6cF tiếVabVUXJqp manUqq9yY6Kg đếnVabVUXJq chVabVUXJqo Tiêuv6cF ViUqq9yY6Kễn vUqq9yY6Kà Nv6cFgô Duyệt.

Bộ dạngVabVUXJq TiêVabVUXJqu ViễUqq9yY6Kn nhv6cFư khôv6cFng đượcv6cF ngVabVUXJqhỉ ngơUqq9yY6Ki VabVUXJqđủ Uqq9yY6Ksức, v6cF“Em khônUqq9yY6Kg trốUqq9yY6Kn Uqq9yY6Ktôi nVabVUXJqữa Uqq9yY6Kà?” Đâyv6cF làVabVUXJq VabVUXJqlàm vVabVUXJqiệc, Uqq9yY6Kcó tv6cFhể trốnv6cF tránhv6cF sao?

Tôi nhUqq9yY6Kìn trênv6cF bànv6cF anVabVUXJqh đặtUqq9yY6K haUqq9yY6Ki tấmv6cF VabVUXJqvé xv6cFem VabVUXJqbiểu dUqq9yY6Kiên VabVUXJqca nhUqq9yY6Kạc, tUqq9yY6Krên Uqq9yY6Kvé v6cFin hUqq9yY6Kàng Uqq9yY6K2 sốUqq9yY6K 8VabVUXJq, sVabVUXJqố 10v6cF, v6cFchẳng lẽ…

Tôi chợVabVUXJqt hiểuVabVUXJq Uqq9yY6Kra, thìUqq9yY6K rUqq9yY6Ka đâUqq9yY6Ky chVabVUXJqính VabVUXJqlà điVabVUXJqều ngv6cFạc nhiêUqq9yY6Kn thúVabVUXJq vịUqq9yY6K màVabVUXJq v6cFanh đVabVUXJqã nói!

“Anh cũUqq9yY6Kng VabVUXJqđi xUqq9yY6Kem buổiUqq9yY6K biUqq9yY6Kểu dv6cFiễn cVabVUXJqa nUqq9yY6Khạc v6cFà?” Tôiv6cF hỏiv6cF tVabVUXJqhăm dò.

“Không, anv6cFh chưaUqq9yY6K baUqq9yY6Ko giờVabVUXJq thív6cFch Uqq9yY6KLưu Đứcv6cF Uqq9yY6KHoa”. Uqq9yY6KAnh Uqq9yY6Klạnh lùngVabVUXJq nói.

“Thế lv6cFấy Uqq9yY6Kvé nàv6cFy v6cFđể lUqq9yY6Kàm gì?”VabVUXJq Tv6cFhật phv6cFí Uqq9yY6Kchỗ ngồUqq9yY6Ki tVabVUXJqốt VabVUXJqnhư vậy.

“Người kháUqq9yY6Kc tặng,v6cF tVabVUXJqiếc lVabVUXJqà tặVabVUXJqng nhầmUqq9yY6K ngưUqq9yY6Kời rồi”.

Vẫn v6cFcòn Uqq9yY6Knói cứVabVUXJqng, khôngUqq9yY6K Uqq9yY6Knói tv6cFhì thôi.

 

“Tiêu VVabVUXJqiễn, Uqq9yY6Kem v6cFcần nv6cFói chuyệnVabVUXJq vớUqq9yY6Ki v6cFanh vềUqq9yY6K Uqq9yY6Kquy VabVUXJqhoạch Uqq9yY6Klắp đặtVabVUXJq cáVabVUXJqp điệv6cFn củv6cFa dựVabVUXJq áv6cFn này”.VabVUXJq NgUqq9yY6Kô DuyVabVUXJqệt đanUqq9yY6Kg ởv6cF cửa,v6cF trênUqq9yY6K Uqq9yY6Ktay cầUqq9yY6Km mUqq9yY6Kột tệpUqq9yY6K bảUqq9yY6Kn vẽv6cF Uqq9yY6Kphác thảo.

“Tôi còVabVUXJqn VabVUXJqcó vv6cFiệc khv6cFác, Uqq9yY6Kxin phépUqq9yY6K v6cFvề Uqq9yY6Ktrước ạ!”Uqq9yY6K VabVUXJqTôi vVabVUXJqội vàUqq9yY6Kng nhườUqq9yY6Kng đườUqq9yY6Kng chVabVUXJqo NgVabVUXJqô Duyệt.

“Em cVabVUXJqũng ngồiVabVUXJq VabVUXJqở đVabVUXJqây, ngUqq9yY6Khe cùng!”VabVUXJq Tiêuv6cF Viễnv6cF v6cFra lệVabVUXJqnh cv6cFho tôv6cFi, v6cFhôm Uqq9yY6Knay sắv6cFc mặv6cFt aVabVUXJqnh kv6cFhông đượcVabVUXJq tốUqq9yY6Kt, chắcVabVUXJq làVabVUXJq v6cFdo chUqq9yY6Kưa đượcv6cF nghv6cFỉ ngơiUqq9yY6K đầyv6cF đủ.

Ngô Uqq9yY6KDuyệt nhíuVabVUXJq mày,VabVUXJq nóVabVUXJqi: “Tiểuv6cF KVabVUXJqhả v6cFcó thểv6cF v6cFkhông cầVabVUXJqn nghe”.

“Đúng, đúngUqq9yY6K! TôUqq9yY6Ki khôngUqq9yY6K v6cFcần phUqq9yY6Kải ngVabVUXJqhe VabVUXJqạ!” TUqq9yY6Kôi v6cFcười theo.

“Cô ấv6cFy từv6cFng họcVabVUXJq kVabVUXJqhoa tựVabVUXJq nhiUqq9yY6Kên, màUqq9yY6K đVabVUXJqây lUqq9yY6Kại chínVabVUXJqh làUqq9yY6K chuv6cFyên ngànhVabVUXJq Uqq9yY6Kcô ấyVabVUXJq học,Uqq9yY6K tạUqq9yY6Ki saUqq9yY6Ko lạiUqq9yY6K khôUqq9yY6Kng thểUqq9yY6K nghv6cFe?” TVabVUXJqiêu Viv6cFễn cóUqq9yY6K v6cFvẻ cv6cFố bắUqq9yY6Kt év6cFp tv6cFôi Uqq9yY6Kở lại.

“Tại VabVUXJqsao v6cFanh biết?”Uqq9yY6K VabVUXJqNgô DuUqq9yY6Kyệt ngv6cFạc nhiêv6cFn nUqq9yY6Khìn tôUqq9yY6Ki vv6cFà Tiêuv6cF Viễn.

“Tại sVabVUXJqao v6cFkhông biVabVUXJqết? BọnVabVUXJq anv6cFh hUqq9yY6Kọc cùnv6cFg v6cFmột trVabVUXJqường Đạiv6cF học”.

“Tổng v6cFgiám sáVabVUXJqt Tiêu!”Uqq9yY6K TôUqq9yY6Ki muốnVabVUXJq Uqq9yY6Kngăn Uqq9yY6Kanh lại.

Nhưng VabVUXJqTiêu Viễv6cFn VabVUXJqliếc nhìUqq9yY6Kn tVabVUXJqôi, vVabVUXJqẫn tVabVUXJqiếp tụcUqq9yY6K nv6cFói: “Hơnv6cF nVabVUXJqữa v6cFcô ấyv6cF từnv6cFg v6cFlà Uqq9yY6Kbạn v6cFgái cUqq9yY6Kủa v6cFanh, aVabVUXJqnh cv6cFó thểv6cF kVabVUXJqhông hiểuVabVUXJq cVabVUXJqô ấv6cFy sao?”

Sắc mVabVUXJqặt NgUqq9yY6Kô DuUqq9yY6Kyệt VabVUXJqđột nhiênUqq9yY6K trắngUqq9yY6K bệch.

Phó tổngv6cF gv6cFiám sát,v6cF đừnVabVUXJqg nUqq9yY6Kghe VabVUXJqanh ấyUqq9yY6K VabVUXJqnói nhảm”.VabVUXJq TUqq9yY6Kôi v6cFvội vVabVUXJqàng Uqq9yY6Kgiải thíchUqq9yY6K, “HồVabVUXJqi VabVUXJqđi họUqq9yY6Kc cVabVUXJqhỉ làv6cF đùaVabVUXJq Uqq9yY6Kvui thôi”.

“Ai đùaUqq9yY6K Uqq9yY6Kvui vớv6cFi ev6cFm chứ?”v6cF SắcUqq9yY6K v6cFmặt Tiv6cFêu Viễnv6cF càUqq9yY6Kng kUqq9yY6Khó cVabVUXJqoi, giậnUqq9yY6K dv6cFữ nhìVabVUXJqn tôi.

“Tiêu Viễn,VabVUXJq sUqq9yY6Kao anUqq9yY6Kh VabVUXJqlại cóUqq9yY6K tVabVUXJqhể đVabVUXJqối xửv6cF vVabVUXJqới ev6cFm nhUqq9yY6Kư vv6cFậy?” Ngv6cFô Uqq9yY6KDuyệt bậtv6cF khVabVUXJqóc, sv6cFau đóUqq9yY6K chạyv6cF vụv6cFt rv6cFa ngoài.

“Tại sv6cFao v6cFanh lạiVabVUXJq cVabVUXJqứ phảv6cFi nv6cFói vớiUqq9yY6K cv6cFô Uqq9yY6Kấy điềuVabVUXJq đó?Uqq9yY6K TạUqq9yY6Ki VabVUXJqsao v6cFcòn nv6cFói rv6cFa trướcv6cF mặtVabVUXJq em?”

Tôi cUqq9yY6Kũng khócv6cF, Uqq9yY6Kmối qv6cFuan Uqq9yY6Khệ phứcUqq9yY6K VabVUXJqtạp thếv6cF nàUqq9yY6Ky, v6cFbảo tôUqq9yY6Ki sUqq9yY6Kau nàyUqq9yY6K cònVabVUXJq tiếpVabVUXJq tụcUqq9yY6K làv6cFm việcv6cF ởUqq9yY6K đâyUqq9yY6K tVabVUXJqhế nVabVUXJqào Uqq9yY6Kđược cVabVUXJqhứ. TiVabVUXJqêu ViUqq9yY6Kễn av6cFnh kVabVUXJqhông Uqq9yY6Kđể ý,v6cF vv6cFì chỗUqq9yY6K dựv6cFa VabVUXJqphía v6cFsau aVabVUXJqnh vữv6cFng chắc,VabVUXJq Uqq9yY6Khoàn VabVUXJqtoàn cVabVUXJqó thểUqq9yY6K nv6cFói đVabVUXJqi làVabVUXJq đVabVUXJqi, tôUqq9yY6Ki thìUqq9yY6K làmv6cF thv6cFế nàv6cFo đưUqq9yY6Kợc đây?

“Anh xiUqq9yY6Kn lỗiv6cF, aVabVUXJqnh kUqq9yY6Không v6cFthể khVabVUXJqông nóiUqq9yY6K v6cFra!” TiêUqq9yY6Ku ViUqq9yY6Kễn lắUqq9yY6Kc VabVUXJqvai VabVUXJqtôi, “Nv6cFếu còv6cFn khôngUqq9yY6K nói,VabVUXJq VabVUXJqngười Uqq9yY6Knhà sẽUqq9yY6K bv6cFắt aUqq9yY6Knh VabVUXJqđính hônVabVUXJq vớiUqq9yY6K côVabVUXJq ấy”.

“Hai ngưUqq9yY6Kời đínhVabVUXJq hôUqq9yY6Kn đưUqq9yY6Kợc rồi,Uqq9yY6K tạv6cFi saVabVUXJqo phv6cFải kéoUqq9yY6K eUqq9yY6Km VabVUXJqvào?” Uqq9yY6KTôi khóc.

“Ngốc Uqq9yY6Kạ, chẳngUqq9yY6K VabVUXJqlẽ eVabVUXJqm khôVabVUXJqng Uqq9yY6Khiểu saoVabVUXJq? Từv6cF trướcUqq9yY6K đếnVabVUXJq naUqq9yY6Ky nv6cFgười Uqq9yY6Kanh yêuVabVUXJq chUqq9yY6Kỉ cv6cFó Uqq9yY6Kmình em!”VabVUXJq TiêuVabVUXJq VabVUXJqViễn ômUqq9yY6K chặtv6cF lấVabVUXJqy tôUqq9yY6Ki, giọUqq9yY6Kng nóUqq9yY6Ki tv6cFha thiết.

Tim v6cFđau gầnUqq9yY6K VabVUXJqnhư VabVUXJqmuốn Uqq9yY6Knghẹt thở,v6cF tạiv6cF sv6cFao? TUqq9yY6Kại saUqq9yY6Ko VabVUXJqbao nhVabVUXJqiêu năv6cFm trôVabVUXJqi Uqq9yY6Kqua rVabVUXJqồi mớiUqq9yY6K nv6cFói vớiVabVUXJq tôv6cFi nhữngVabVUXJq điềuVabVUXJq ấy?

Hai chUqq9yY6Kân v6cFtôi rUqq9yY6Kã rời,VabVUXJq dựUqq9yY6Ka sátUqq9yY6K vVabVUXJqào ngựcVabVUXJq TiêUqq9yY6Ku Viễn.

Ngô VabVUXJqDuyệt mVabVUXJqấy ngàv6cFy liềnUqq9yY6K khônv6cFg lộVabVUXJq dUqq9yY6Kiện ởVabVUXJq TổUqq9yY6K dựv6cF án.

Tổ kiểmUqq9yY6K v6cFtra củVabVUXJqa CụUqq9yY6Kc Uqq9yY6Kdo đUqq9yY6Kích thâVabVUXJqn CụVabVUXJqc trưởVabVUXJqng dẫnUqq9yY6K đầVabVUXJqu xuốngv6cF kiểmv6cF VabVUXJqtra v6cFdự áv6cFn, VabVUXJqgiáo sVabVUXJqư Điềnv6cF Duv6cFy v6cFNiên v6cFđóng vVabVUXJqai tv6cFrò v6cFcố vVabVUXJqẫn. TiUqq9yY6Kêu VUqq9yY6Kiễn vàVabVUXJq Tổv6cF trưởUqq9yY6Kng điVabVUXJq cùnUqq9yY6Kg VabVUXJqđến v6cFcác nơiUqq9yY6K, tôiv6cF VabVUXJqđi phVabVUXJqía sVabVUXJqau phVabVUXJqụ tv6cFrách ghVabVUXJqi chép.

Đi v6cFhết v6cFmột vònVabVUXJqg, Uqq9yY6Kmọi v6cFngười ngồUqq9yY6Ki lạv6cFi nUqq9yY6Kghỉ ngơi,Uqq9yY6K CụcUqq9yY6K trưởUqq9yY6Kng vv6cFà TiêuUqq9yY6K ViUqq9yY6Kễn ngồiUqq9yY6K phv6cFía trướcv6cF tôi,VabVUXJq nv6cFgược lại,Uqq9yY6K giáVabVUXJqo sUqq9yY6Kư Đv6cFiền Uqq9yY6Kngồi bênv6cF cVabVUXJqạnh tôi.

“Tiêu Vv6cFiễn nUqq9yY6Kày, cóv6cF v6cFphải v6cFcháu vớiUqq9yY6K Duv6cFyệt DuyệVabVUXJqt cãVabVUXJqi nhaUqq9yY6Ku kVabVUXJqhông?” CUqq9yY6Kục trVabVUXJqưởng âUqq9yY6Kn cv6cFần nóVabVUXJqi chuyệv6cFn gVabVUXJqia đìnhVabVUXJq vớv6cFi TVabVUXJqiêu Viễn.

Tiêu Viễnv6cF VabVUXJqkhông nv6cFói gì.

“Thanh Uqq9yY6Kniên vớiUqq9yY6K nhUqq9yY6Kau khôUqq9yY6Kng tráUqq9yY6Knh đưv6cFợc việcv6cF cVabVUXJqãi cọ,v6cF v6cFđừng bậnVabVUXJq tâUqq9yY6Km. VabVUXJqCháu cũnUqq9yY6Kg biếtUqq9yY6K tínhUqq9yY6K cv6cFách Dv6cFuyệt Duyệtv6cF VabVUXJqrồi đấy,Uqq9yY6K tíVabVUXJqnh cv6cFòn Uqq9yY6Ktrẻ conUqq9yY6K, VabVUXJqchuyện gìVabVUXJq cũv6cFng Uqq9yY6Kthích chấpv6cF nv6cFhặt, nhườngVabVUXJq nhịUqq9yY6Kn nVabVUXJqó VabVUXJqchút, v6cFdù saVabVUXJqo cũUqq9yY6Kng sVabVUXJqắp đíUqq9yY6Knh hônVabVUXJq rồiVabVUXJq mà!”

Tiêu Uqq9yY6KViễn qUqq9yY6Kuay xuUqq9yY6Kống VabVUXJqliếc Uqq9yY6Knhìn VabVUXJqtôi, áv6cFnh Uqq9yY6Kmắt Uqq9yY6Kđen tUqq9yY6Khẫm lộv6cF Uqq9yY6Kra vv6cFẻ cUqq9yY6Kương nv6cFghị, saUqq9yY6Ku Uqq9yY6Kđó qVabVUXJquay sVabVUXJqang VabVUXJqnói vớUqq9yY6Ki v6cFCục trưởngVabVUXJq Uqq9yY6KNgô: “BácUqq9yY6K NVabVUXJqgô… VabVUXJqcháu ngVabVUXJqhĩ v6cFcháu vVabVUXJqà NgUqq9yY6Kô Duyệv6cFt khUqq9yY6Kông v6cFhợp nhau!”

“Thằng bUqq9yY6Ké nv6cFày, nVabVUXJqói cáUqq9yY6Ki gìVabVUXJq ngVabVUXJqớ ngẩn?v6cF Hav6cFi đUqq9yY6Kứa VabVUXJqlà thanv6cFh maVabVUXJqi VabVUXJqtrúc mVabVUXJqã, lVabVUXJqà mv6cFột đôiv6cF quUqq9yY6Ká đẹpUqq9yY6K”. CUqq9yY6Kục trưởngv6cF vỗv6cF vVabVUXJqai TiêVabVUXJqu Viễnv6cF v6cFcười hv6cFa hv6cFả VabVUXJqnói: “MVabVUXJqấy VabVUXJqngày trưVabVUXJqớc bUqq9yY6Kố cháv6cFu cv6cFòn gọiUqq9yY6K điệnVabVUXJq hỏiUqq9yY6K VabVUXJqbác đặtv6cF tv6cFiệc đínv6cFh hôv6cFn ởv6cF đâv6cFu nữa”.

“Thưa bVabVUXJqác Ngôv6cF, Uqq9yY6Kcháu nghv6cFĩ sẽUqq9yY6K khônv6cFg VabVUXJqcó tUqq9yY6Kiệc đínVabVUXJqh hVabVUXJqôn đv6cFâu ạv6cF!” Tiêv6cFu ViễnVabVUXJq nóUqq9yY6Ki nhỏ.

“Đúng Uqq9yY6Klà giậnv6cF dỗiv6cF thậtVabVUXJq rồi!v6cF” CụUqq9yY6Kc trưv6cFởng vẫnv6cF cườiUqq9yY6K Uqq9yY6Kha haVabVUXJq, “Nhưng,v6cF hv6cFai đứaUqq9yY6K VabVUXJqcãi nhVabVUXJqau mấUqq9yY6Ky nUqq9yY6Kgày Uqq9yY6Krồi lạiv6cF ổnVabVUXJq thôi”.

Nghỉ ngơiVabVUXJq VabVUXJqxong v6cFrồi, mọiUqq9yY6K nVabVUXJqgười lạiUqq9yY6K tiếUqq9yY6Kp tụcVabVUXJq điv6cF, đếnUqq9yY6K hVabVUXJqiện trưVabVUXJqờng xeVabVUXJqm tìnVabVUXJqh tVabVUXJqrạng Uqq9yY6Kthi công.Uqq9yY6K TôiUqq9yY6K VabVUXJqđi cUqq9yY6Kách Uqq9yY6Kxa pv6cFhía sUqq9yY6Kau, v6cFtâm v6cFtrạng thậtUqq9yY6K kUqq9yY6Khó tả.

Giáo sưUqq9yY6K ĐiềnVabVUXJq vỗUqq9yY6K vav6cFi tv6cFôi Uqq9yY6Knói: “Này,Uqq9yY6K bạnUqq9yY6K trv6cFẻ, lv6cFấy lạVabVUXJqi tinVabVUXJqh tUqq9yY6Khần đUqq9yY6Ki nào”.

Tôi nUqq9yY6Khìn ôv6cFng cUqq9yY6Kảm kUqq9yY6Kích, kUqq9yY6Kìm VabVUXJqchế nUqq9yY6Khững cảmUqq9yY6K xVabVUXJqúc bv6cFộc pVabVUXJqhát muốv6cFn òaVabVUXJq khóc.

Tranh thUqq9yY6Kủ thờiUqq9yY6K gv6cFian đv6cFến chỗVabVUXJq Uqq9yY6Kở củaVabVUXJq ChUqq9yY6Kương VabVUXJqNgự, gv6cFiúp av6cFnh v6cFta cVabVUXJqho cUqq9yY6Ká ăn.

Có tVabVUXJqiền đúngv6cF lVabVUXJqà tốtUqq9yY6K thậUqq9yY6Kt, cóUqq9yY6K thểUqq9yY6K mVabVUXJqột mìv6cFnh ởVabVUXJq tv6cFrong nv6cFgôi nhVabVUXJqà tUqq9yY6Ko thếUqq9yY6K nUqq9yY6Kày, riUqq9yY6Kêng phònUqq9yY6Kg khácVabVUXJqh Uqq9yY6Kđã cóv6cF hVabVUXJqai cái,v6cF VabVUXJqmỗi phòv6cFng đềuv6cF đặtUqq9yY6K mộtUqq9yY6K bểUqq9yY6K cVabVUXJqá tv6cFo. Trv6cFong Uqq9yY6Kbể cáv6cF cóv6cF VabVUXJqđủ loạiVabVUXJq v6cFmàu sắUqq9yY6Kc hUqq9yY6Kình dángUqq9yY6K, chủngVabVUXJq loVabVUXJqại đaUqq9yY6K dạng,Uqq9yY6K tôUqq9yY6Ki Uqq9yY6Kkhông cóUqq9yY6K kiv6cFnh nVabVUXJqghiệm nuUqq9yY6Kôi VabVUXJqcá nênUqq9yY6K VabVUXJqkhông pVabVUXJqhân biệUqq9yY6Kt cụVabVUXJq thUqq9yY6Kể đượcVabVUXJq VabVUXJqlũ cv6cFá nàyv6cF gv6cFiống gì,v6cF chUqq9yY6Kỉ bUqq9yY6Kiết rấUqq9yY6Kt nhVabVUXJqiều loVabVUXJqại chưav6cF thấyVabVUXJq baVabVUXJqo giờ,VabVUXJq cVabVUXJqó thểv6cF VabVUXJqđúng làv6cF rv6cFất quUqq9yY6Ký hiếm.

Thức ăUqq9yY6Kn cv6cFủa v6cFcá VabVUXJqđể VabVUXJqtrên Uqq9yY6Kbàn, Uqq9yY6Ktôi lUqq9yY6Kấy mộUqq9yY6Kt íUqq9yY6Kt thUqq9yY6Kả xuống,v6cF lũVabVUXJq cv6cFá nUqq9yY6Khỏ v6cFbắt đầVabVUXJqu trVabVUXJqanh nVabVUXJqhau VabVUXJqăn, VabVUXJqmột lUqq9yY6Kúc tv6cFhôi đv6cFã ănv6cF hếtVabVUXJq sVabVUXJqạch, v6cFtôi v6cFlại đổUqq9yY6K Uqq9yY6Kvào VabVUXJqmột ítVabVUXJq, v6cFlại VabVUXJqăn hếUqq9yY6Kt. Xev6cFm rUqq9yY6Ka lũv6cF v6cFnhóc nàyv6cF đUqq9yY6Kúng lVabVUXJqà VabVUXJqđói rUqq9yY6Kồi, tôiVabVUXJq qv6cFuyết địnhv6cF đổUqq9yY6K cảv6cF góVabVUXJqi Uqq9yY6Kto vv6cFào, cUqq9yY6Kho bọnVabVUXJq chúnv6cFg ăv6cFn no.

Cho cáv6cF v6cFăn xoVabVUXJqng, rVabVUXJqa khỏiUqq9yY6K nv6cFhà CUqq9yY6Khương Ngự,Uqq9yY6K tôiVabVUXJq gọUqq9yY6Ki điệnv6cF Uqq9yY6Kcho Tiêuv6cF Viễn,VabVUXJq “ChúnUqq9yY6Kg tVabVUXJqa v6cFđến trVabVUXJqường ăUqq9yY6Kn VabVUXJqcơm căVabVUXJqng VabVUXJqtin đi”.

Tiêu ViễUqq9yY6Kn mặcVabVUXJq trêUqq9yY6Kn ngườiVabVUXJq v6cFbộ thểv6cF thVabVUXJqao màUqq9yY6Ku trắngUqq9yY6K, đứngv6cF v6cFở cổVabVUXJqng trVabVUXJqường đợiv6cF tôi.

Nhà ănUqq9yY6K cVabVUXJqăn Uqq9yY6Kbản khôngv6cF tVabVUXJqhay đVabVUXJqổi gv6cFì, cv6cFhỉ lv6cFà Uqq9yY6Kkhông v6cFcòn cunUqq9yY6Kg cấpUqq9yY6K cav6cFnh trứnVabVUXJqg càVabVUXJq chUqq9yY6Kua miễnv6cF v6cFphí nữaVabVUXJq. Tv6cFôi vàVabVUXJq TiêUqq9yY6Ku ViễUqq9yY6Kn VabVUXJqmua Uqq9yY6Khai suUqq9yY6Kất cơUqq9yY6Km rUqq9yY6Kưới v6cFsốt thịtv6cF gVabVUXJqà, tìmVabVUXJq mUqq9yY6Kột cv6cFhỗ vắnv6cFg ngườiVabVUXJq ngVabVUXJqồi xuống.

Vẫn làv6cF cảnv6cFh tượv6cFng cv6cFủa nămv6cF đó,Uqq9yY6K v6cFchỉ cóv6cF vịVabVUXJq cVabVUXJqủa mónVabVUXJq cUqq9yY6Kơm rướUqq9yY6Ki làUqq9yY6K hoUqq9yY6Kàn toUqq9yY6Kàn kUqq9yY6Không gVabVUXJqiống nămVabVUXJq đVabVUXJqó nữa.

Ăn Uqq9yY6Kcơm xonUqq9yY6Kg, VabVUXJqTiêu v6cFViễn VabVUXJqnói: “v6cFChúng v6cFta VabVUXJqra sâUqq9yY6Kn vậnUqq9yY6K độnVabVUXJqg đVabVUXJqi, xVabVUXJqem VabVUXJqanh bâyv6cF Uqq9yY6Kgiờ cònv6cF Uqq9yY6Kcó tVabVUXJqhể chạyVabVUXJq 1500Uqq9yY6Km nv6cFữa không”.VabVUXJq LúVabVUXJqc nàVabVUXJqy tôUqq9yY6Ki mớiUqq9yY6K chúVabVUXJq ýUqq9yY6K đếnVabVUXJq anv6cFh đv6cFi đôv6cFi v6cFgiày tv6cFhể Uqq9yY6Kthao VabVUXJqNike v6cFcũ đó.

“Anh v6cFvẫn đv6cFi đv6cFôi giàyUqq9yY6K v6cFnày à?”

“Muốn tVabVUXJqhay đôiUqq9yY6K v6cFmới, vẫnVabVUXJq chưVabVUXJqa cv6cFó ngv6cFười đưaVabVUXJq anv6cFh Uqq9yY6Kđi muaUqq9yY6K”. Anv6cFh nhìnUqq9yY6K tôiv6cF cười.

Tôi v6cFcúi đầuVabVUXJq lẩv6cFn tráVabVUXJqnh ánVabVUXJqh VabVUXJqnhìn VabVUXJqtrìu VabVUXJqmến cv6cFủa anhUqq9yY6K, “ĐợUqq9yY6Ki cv6cFó tUqq9yY6Khời giaUqq9yY6Kn lv6cFại Uqq9yY6Kđưa av6cFnh điUqq9yY6K muVabVUXJqa đôiVabVUXJq v6cFmới nhéUqq9yY6K, nhv6cFưng av6cFnh phVabVUXJqải v6cFtự bỏVabVUXJq tiền”.

“Điền Khảv6cF Lạcv6cF, v6cFem thUqq9yY6Kật Uqq9yY6Klà v6cFkeo kiv6cFệt”. Vv6cFẫn ngVabVUXJquyên văUqq9yY6Kn lờUqq9yY6Ki phêUqq9yY6K pháUqq9yY6Kn tôiv6cF VabVUXJqnăm đó.

Tôi đUqq9yY6Kứng bv6cFên đườngVabVUXJq biUqq9yY6Kên chạyVabVUXJq gUqq9yY6Kiúp aVabVUXJqnh v6cFbấm thờUqq9yY6Ki gUqq9yY6Kian, rv6cFất nUqq9yY6Khiều Uqq9yY6Ksinh viv6cFên trênVabVUXJq sâUqq9yY6Kn vậnUqq9yY6K độngVabVUXJq nhìUqq9yY6Kn chúnVabVUXJqg tôi,Uqq9yY6K nhấVabVUXJqt làVabVUXJq cUqq9yY6Kác côVabVUXJq gáUqq9yY6Ki, nhv6cFìn TVabVUXJqiêu Viễnv6cF bằnVabVUXJqg đôUqq9yY6Ki mắtUqq9yY6K rVabVUXJqạng rỡ.

Tôi kév6cFo TiêUqq9yY6Ku ViVabVUXJqễn, “v6cFĐi thôi,v6cF cơUqq9yY6Km VabVUXJqxong khôngVabVUXJq đượcVabVUXJq vUqq9yY6Kận đUqq9yY6Kộng mạnh”.

Tôi v6cFvà TiêVabVUXJqu ViễnVabVUXJq nắUqq9yY6Km taUqq9yY6Ky VabVUXJqnhau lVabVUXJqặng lẽVabVUXJq đv6cFi dọUqq9yY6Kc VabVUXJqtheo bờUqq9yY6K sVabVUXJqông, dườngVabVUXJq nhv6cFư trởv6cF lạiVabVUXJq VabVUXJqthwoif điểmv6cF mớiVabVUXJq quev6cFn Uqq9yY6Knhau v6cFcủa nhiềVabVUXJqu nămUqq9yY6K trước.

“Đợi dựUqq9yY6K ánUqq9yY6K nv6cFày kếUqq9yY6Kt thUqq9yY6Kúc, chúngUqq9yY6K tVabVUXJqa đUqq9yY6Ki đVabVUXJqăng kýv6cF VabVUXJqkết hônUqq9yY6K nhé”.v6cF VabVUXJqTiêu Viễv6cFn độUqq9yY6Kt Uqq9yY6Knhiên nói.

“Kết hôVabVUXJqn?” v6cFTôi khVabVUXJqông VabVUXJqcó mộtUqq9yY6K Uqq9yY6Kchút Uqq9yY6Kchuẩn bịv6cF v6cFtâm lv6cFý gì,Uqq9yY6K “TạiUqq9yY6K sao?”

“Tất nhiVabVUXJqên làv6cF vUqq9yY6Kì v6cFanh yUqq9yY6Kêu em!”v6cF Tiêv6cFu VVabVUXJqiễ dừngVabVUXJq lại,v6cF hôVabVUXJqn lênv6cF mUqq9yY6Kôi tôi.

Lần đầuUqq9yY6K tiv6cFên v6cFanh Uqq9yY6Khôn tôiv6cF Uqq9yY6Knhư vậyv6cF, tUqq9yY6Kôi sữnv6cFg sờv6cF kv6cFinh ngạc.

“Sao vậUqq9yY6Ky, vẫnUqq9yY6K muVabVUXJqốn nữav6cF à?”v6cF AnUqq9yY6Kh nhUqq9yY6Kư bịv6cF ngv6cFhiện, lạVabVUXJqi sấnv6cF tUqq9yY6Kới v6cFhôn tôi.

Môi TUqq9yY6Kiêu ViễnVabVUXJq cóUqq9yY6K vịVabVUXJq Uqq9yY6Kse sUqq9yY6Ke ngọt,VabVUXJq mịnv6cF màVabVUXJqng, ẩmVabVUXJq ưUqq9yY6Kớ, mVabVUXJqềm dịuUqq9yY6K ấnv6cF trVabVUXJqên môiv6cF tôi.

“Tiêu ViễnVabVUXJq, aVabVUXJqnh sẽv6cF khônUqq9yY6Kg VabVUXJqrời v6cFxa eUqq9yY6Km chứ?”VabVUXJq TôVabVUXJqi luôv6cFn cảmUqq9yY6K thVabVUXJqấy điv6cFều tuyv6cFệt diệUqq9yY6Ku thếUqq9yY6K nàyUqq9yY6K lạiVabVUXJq VabVUXJqkhông phảiUqq9yY6K v6cFlà Uqq9yY6Ksự thật.

“Sẽ kVabVUXJqhông bv6cFao Uqq9yY6Kgiờ nữa!”v6cF Uqq9yY6KAnh giVabVUXJqữ cv6cFhặt miệv6cFng Uqq9yY6Ktôi, v6cF“Tập tVabVUXJqrung đVabVUXJqi, Uqq9yY6Kđừng nóUqq9yY6Ki nữa…”

Tiêu VabVUXJqViễn đUqq9yY6Kưa tv6cFhẳng VabVUXJqtôi vềUqq9yY6K đếUqq9yY6Kn cv6cFửa nhàVabVUXJq, “AnUqq9yY6Kh muv6cFốn vàVabVUXJqo gặv6cFp v6cFmẹ eUqq9yY6Km!” Anv6cFh lUqq9yY6Kần chVabVUXJqần v6cFở đVabVUXJqó kUqq9yY6Không muốVabVUXJqn đi.

“Lần v6cFsau nUqq9yY6Khé, v6cFem vv6cFề nóv6cFi Uqq9yY6Kvới mẹUqq9yY6K Uqq9yY6Kmột tUqq9yY6Kiếng trướcVabVUXJq VabVUXJqđã, tVabVUXJqránh VabVUXJqlàm mẹVabVUXJq giậVabVUXJqt mình,v6cF mUqq9yY6Kẹ vẫnVabVUXJq lUqq9yY6Kuôn nv6cFghĩ VabVUXJqanh Uqq9yY6Kđang ởUqq9yY6K nVabVUXJqước ngoài”.

“Chúng Uqq9yY6Kta Uqq9yY6Klàm cùnVabVUXJqg ởv6cF mộtVabVUXJq VabVUXJqcơ quanUqq9yY6K, Uqq9yY6Kem đUqq9yY6Kã khôngv6cF nóUqq9yY6Ki vớiv6cF cv6cFô à?”

Tiêu Viễnv6cF dùnUqq9yY6Kg hv6cFai cv6cFánh v6cFtay VabVUXJqgiữ tôUqq9yY6Ki v6cFlại mộUqq9yY6Kt v6cFgóc nhỏ.

“Em sVabVUXJqợ Uqq9yY6Kmẹ khv6cFông thUqq9yY6Kích anv6cFh đấy”.

“Mẹ vợVabVUXJq gặpVabVUXJq coVabVUXJqn rểv6cF, VabVUXJqcó gìVabVUXJq VabVUXJqmà khUqq9yY6Kông thív6cFch?” AVabVUXJqnh đắcv6cF v6cFý nói.

“Được VabVUXJqrồi, lầnVabVUXJq sVabVUXJqau aUqq9yY6Knh Uqq9yY6Khãy đến”.v6cF TôUqq9yY6Ki đẩyv6cF anVabVUXJqh rv6cFa, “Nhanhv6cF Uqq9yY6Kvề nhàVabVUXJq ngVabVUXJqủ đVabVUXJqi, ngVabVUXJqày VabVUXJqmai VabVUXJqcòn điVabVUXJq làUqq9yY6Km chứ”.

Mẹ tôiVabVUXJq đãv6cF ngủv6cF rồiVabVUXJq. Uqq9yY6KTôi nv6cFhẹ nhàngVabVUXJq VabVUXJqmở v6cFcửa VabVUXJqsợ đáv6cFnh tVabVUXJqhức mUqq9yY6Kẹ, gầnUqq9yY6K đây,VabVUXJq mv6cFẹ toànUqq9yY6K ngVabVUXJqủ sớm.

Tắm Uqq9yY6Kxong, nằmUqq9yY6K Uqq9yY6Ktrên gUqq9yY6Kiường, trUqq9yY6Kái tVabVUXJqim v6cFrộn VabVUXJqrã mớiUqq9yY6K chịuv6cF trầv6cFm lVabVUXJqắng xuống.

Tiêu VabVUXJqViễn, chv6cFúng tv6cFa thv6cFật Uqq9yY6Ksự Uqq9yY6Kcó tUqq9yY6Khể v6cFở bv6cFên nVabVUXJqhau không?VabVUXJq VabVUXJqTại sav6cFo trVabVUXJqong lòv6cFng tôiv6cF cUqq9yY6Kứ thấpUqq9yY6K tUqq9yY6Khỏm kVabVUXJqhông yên?

Ngày hUqq9yY6Kôm sav6cFu đv6cFi làv6cFm, tổv6cF dv6cFự VabVUXJqán cUqq9yY6Kử Tiv6cFêu Viv6cFễn vàUqq9yY6K tôUqq9yY6Ki đếnVabVUXJq côv6cFng trườv6cFng kv6cFhảo sátv6cF tiếnVabVUXJq độUqq9yY6K v6cFthi công.

Lúc v6cFxuất phátVabVUXJq, TUqq9yY6Kổ trưv6cFởng v6cFnăm lầnv6cF VabVUXJqbảy VabVUXJqlượt nhắcVabVUXJq nhUqq9yY6Kở v6cFlái Uqq9yY6Kxe nhấtUqq9yY6K địnVabVUXJqh pv6cFhải đảVabVUXJqm bảUqq9yY6Ko av6cFn tUqq9yY6Koàn cUqq9yY6Kho tổngUqq9yY6K Uqq9yY6Kgiám sUqq9yY6Kát Tiêu.

Trên đườngUqq9yY6K điUqq9yY6K, tôv6cFi nóiv6cF VabVUXJqđùa vớiVabVUXJq Uqq9yY6KTiêu VVabVUXJqiễn, “XeVabVUXJqm, đóVabVUXJq chv6cFính lv6cFà VabVUXJqsự cáchVabVUXJq biệVabVUXJqt giữUqq9yY6Ka tổngUqq9yY6K gUqq9yY6Kiám Uqq9yY6Ksát Uqq9yY6Kvà nhâv6cFn viêv6cFn. v6cFTổng gv6cFiám sv6cFát v6cFthật làVabVUXJq đanUqq9yY6Kg qVabVUXJquý, rv6cFa Uqq9yY6Kkhỏi v6cFcửa Uqq9yY6Klà cầnVabVUXJq phUqq9yY6Kải bảUqq9yY6Ko Uqq9yY6Kđảm aUqq9yY6Kn toàn”.

“Em chẳngv6cF phảiUqq9yY6K càngv6cF v6cFđáng quv6cFý v6cFhơn sVabVUXJqao, cVabVUXJqó mộtv6cF tv6cFổng giámUqq9yY6K sVabVUXJqát kv6cFhôi nVabVUXJqgô tuấnUqq9yY6K túv6cF, VabVUXJquy Uqq9yY6Kphong lUqq9yY6Kẫm liệt,v6cF v6cFlà anVabVUXJqh đâVabVUXJqy Uqq9yY6Kđảm Uqq9yY6Kbảo Uqq9yY6Kan toUqq9yY6Kàn cv6cFho v6cFem!” Uqq9yY6KTiêu v6cFViễn nhìnUqq9yY6K v6cFtôi cVabVUXJqười Uqq9yY6Khì hì.

“Em sUqq9yY6Kao Uqq9yY6Kdám làmVabVUXJq phiv6cFền anh?”

Đến cônVabVUXJqg v6cFtrường, ĐộiVabVUXJq Uqq9yY6Ktrưởng độUqq9yY6Ki VabVUXJqthi cUqq9yY6Kông dUqq9yY6Kẫn tVabVUXJqôi v6cFvà TiêuUqq9yY6K ViễnUqq9yY6K đUqq9yY6Ki xUqq9yY6Kem xéUqq9yY6Kt VabVUXJqtình trạnUqq9yY6Kg VabVUXJqđắp đêUqq9yY6K kUqq9yY6Kè đườnv6cFg. Tiêuv6cF VabVUXJqViễn lúcVabVUXJq lúcv6cF lv6cFại cUqq9yY6Khỉ v6cFra cVabVUXJqác pv6cFhương diệUqq9yY6Kn cUqq9yY6Kần cVabVUXJqhú ýVabVUXJq, độiUqq9yY6K trưởnUqq9yY6Kg VabVUXJqđều ghUqq9yY6Ki chépv6cF lạiv6cF cẩnv6cF thận.

Đi đếnUqq9yY6K v6cFmột nơiVabVUXJq gv6cFập ghv6cFềnh, v6cFcó v6cFhố nưVabVUXJqớc. Uqq9yY6KNgười láiv6cF Uqq9yY6Kxe đUqq9yY6Ki Uqq9yY6Kcùng chỉv6cF v6cFlo bảoVabVUXJq vệv6cF TVabVUXJqiêu VVabVUXJqiễn, dVabVUXJqo muv6cFốn gVabVUXJqiữ TiVabVUXJqêu VabVUXJqViễn khônv6cFg tv6cFiến vềVabVUXJq Uqq9yY6Kphía trướcv6cF màUqq9yY6K đãv6cF lỡVabVUXJq vv6cFa vàov6cF ngườVabVUXJqi tôi.

Một cv6cFú v6cFvấp nVabVUXJqgã, tôUqq9yY6Ki Uqq9yY6Krơi VabVUXJqluôn xUqq9yY6Kuống. Uqq9yY6KNước nUqq9yY6Kgập Uqq9yY6Ksâu v6cFđến tậnv6cF tVabVUXJqhắt lưngUqq9yY6K, lạUqq9yY6Knh tv6cFê v6cFtái, quầnVabVUXJq Uqq9yY6Káo trêVabVUXJqn ngườv6cFi v6cFđều bịUqq9yY6K ướtUqq9yY6K sũng.

Tiêu Uqq9yY6KViễn thUqq9yY6Kấy vậy,VabVUXJq lậpUqq9yY6K tứcVabVUXJq vUqq9yY6Kứt bỏv6cF v6cFáo khv6cFoác v6cFở tv6cFrên ngv6cFười, địnhUqq9yY6K lv6cFao xuốVabVUXJqng VabVUXJqkéo tôi.

Tôi héVabVUXJqt: “TiêuVabVUXJq Viễn,VabVUXJq aVabVUXJqnh đv6cFừng xuống,v6cF eUqq9yY6Km cóUqq9yY6K Uqq9yY6Kthể tựUqq9yY6K Uqq9yY6Klên được”.

Người v6cFlái VabVUXJqxe vv6cFa VabVUXJqphải tôVabVUXJqi, Uqq9yY6Kthấy v6cFcó lỗi,v6cF nóUqq9yY6Ki: “TổngVabVUXJq giámVabVUXJq sv6cFát TiVabVUXJqêu, haUqq9yY6Ky đểUqq9yY6K tv6cFôi xuốngv6cF đi”.

Tiêu ViVabVUXJqễn giậnVabVUXJq dUqq9yY6Kữ VabVUXJqnhìn aUqq9yY6Knh Uqq9yY6Kta, v6cFánh v6cFmắt Uqq9yY6Kcòn v6cFsắc lạnhVabVUXJq v6cFhơn cảv6cF Uqq9yY6Kdòng nước,Uqq9yY6K VabVUXJq“Đứng sav6cFng mộtv6cF bên”.

Người láiUqq9yY6K Uqq9yY6Kxe sVabVUXJqợ hVabVUXJqãi khVabVUXJqông VabVUXJqdám nóUqq9yY6Ki gVabVUXJqì, lùiVabVUXJq saVabVUXJqng mộVabVUXJqt bên.

Tiêu ViễnVabVUXJq khôv6cFng ngạiUqq9yY6K nướVabVUXJqc VabVUXJqlạnh, từVabVUXJq từv6cF v6cFđến gVabVUXJqần tVabVUXJqôi, v6cFgiữ chặtVabVUXJq tVabVUXJqay Uqq9yY6Ktôi, VabVUXJqnói: “Điv6cF theUqq9yY6Ko anhVabVUXJq, cVabVUXJqhậm VabVUXJqthôi kẻov6cF ngã”.

Sau khUqq9yY6Ki TiêUqq9yY6Ku VUqq9yY6Kiễn kéVabVUXJqo tôv6cFi rUqq9yY6Ka khUqq9yY6Kỏi hốVabVUXJq v6cFnước, tổv6cF trưởngv6cF tìmv6cF cUqq9yY6Kho cVabVUXJqhúng tôv6cFi mộVabVUXJqt lUqq9yY6Kều trạVabVUXJqi Uqq9yY6Kcó v6cFlò VabVUXJqsưởi VabVUXJqđiện đểv6cF honv6cFg khôv6cF quv6cFần áoUqq9yY6K. TiêUqq9yY6Ku Viv6cFễn sợv6cF tôiUqq9yY6K lạnUqq9yY6Kh, cởUqq9yY6Ki luv6cFôn cVabVUXJqả áVabVUXJqo v6cFkhoác ngoàiVabVUXJq đắpv6cF cVabVUXJqho tôv6cFi, “CUqq9yY6Kái tênv6cF lVabVUXJqái xv6cFe tVabVUXJqay v6cFchân hậVabVUXJqu Uqq9yY6Kđậu ấVabVUXJqy, thậv6cFt v6cFbực mình”.

Tôi cườiUqq9yY6K aUqq9yY6Knh đãv6cF làmVabVUXJq Uqq9yY6Kto chuyệnVabVUXJq, Uqq9yY6Ktôi chẳngv6cF quUqq9yY6Ka cUqq9yY6Kũng v6cFchỉ bịUqq9yY6K ướtv6cF quầnVabVUXJq áov6cF tVabVUXJqhôi, VabVUXJqkhông đángUqq9yY6K đVabVUXJqể nổiv6cF cáVabVUXJqu VabVUXJqvới ngưv6cFời ta.

Tiêu ViVabVUXJqễn ngồiVabVUXJq hv6cFơi xUqq9yY6Kã Uqq9yY6Klò sv6cFưởi, tôiv6cF bảoUqq9yY6K av6cFnh lạiUqq9yY6K gầnv6cF chútVabVUXJq, đểVabVUXJq tránhv6cF lạnh,Uqq9yY6K aVabVUXJqnh khônVabVUXJqg Uqq9yY6Kchịu: “EVabVUXJqm cVabVUXJqòn đángVabVUXJq qVabVUXJquý hUqq9yY6Kơn anh”.

Tôi nhìv6cFn VabVUXJqanh, v6cFmỉm cưv6cFời, trv6cFong VabVUXJqlòng ấmUqq9yY6K ápUqq9yY6K vVabVUXJqô ngần.

Quay vềVabVUXJq tổUqq9yY6K v6cFdự ánv6cF, TUqq9yY6Kiêu Viễv6cFn cUqq9yY6Kứ hắtVabVUXJq hơv6cFi suốv6cFt, tôUqq9yY6Ki chv6cFo aVabVUXJqnh uốngUqq9yY6K mộVabVUXJqt cốUqq9yY6Kc thuốcUqq9yY6K gv6cFiải cảm,v6cF nhưnUqq9yY6Kg Uqq9yY6Kkhông cóVabVUXJq táVabVUXJqc dụng.

Ngày Uqq9yY6Khôm sVabVUXJqau, v6cFvừa sáv6cFng rUqq9yY6Ka, điVabVUXJqện tv6cFhoại củaVabVUXJq VabVUXJqTiêu ViễVabVUXJqn đánVabVUXJqh thVabVUXJqức tôVabVUXJqi dậy:VabVUXJq “KhảUqq9yY6K v6cFLạc, aVabVUXJqnh sốVabVUXJqt Uqq9yY6Kcao, cv6cFó v6cFchút Uqq9yY6Ktriệu chứngv6cF bịUqq9yY6K viVabVUXJqêm phổUqq9yY6Ki, v6cFnhập viv6cFện rồUqq9yY6Ki”. GiUqq9yY6Kọng nVabVUXJqói v6cFkhản khô,v6cF khôUqq9yY6Kng cònUqq9yY6K êmv6cF v6cFái Uqq9yY6Knhư nhữngv6cF Uqq9yY6Kngày trướv6cFc nữa.

“Ở đVabVUXJqâu vậy?VabVUXJq” Tv6cFôi hỏi.

“Bệnh việnv6cF cảnhUqq9yY6K Uqq9yY6Ksát Uqq9yY6Kvũ trang”.

“Anh đợiv6cF nVabVUXJqhé, eUqq9yY6Km đếv6cFn VabVUXJqtổ dựv6cF áUqq9yY6Kn Uqq9yY6Kđiểm danVabVUXJqh, rồiUqq9yY6K v6cFxin v6cFphép nghUqq9yY6Kỉ v6cFđi tUqq9yY6Khăm anh”.

“Ừ”. TiêuUqq9yY6K ViễnUqq9yY6K ngv6cFoan Uqq9yY6Kngoãn đápUqq9yY6K, cVabVUXJqó Uqq9yY6Kvẻ sốtUqq9yY6K VabVUXJqnặng khôv6cFng còVabVUXJqn sứcv6cF nUqq9yY6Kói nữaVabVUXJq rồi.

Tôi Uqq9yY6Kmua mộtv6cF VabVUXJqgiỏ táoVabVUXJq PUqq9yY6Khú Sĩv6cF, vUqq9yY6Kừa VabVUXJqto vUqq9yY6Kừa đỏ,VabVUXJq ngUqq9yY6Khĩ Uqq9yY6Krằng Tiêv6cFu ViễnUqq9yY6K sẽv6cF rấtUqq9yY6K thícVabVUXJqh ăn.

Tôi chưav6cF v6cFđến bệVabVUXJqnh việnUqq9yY6K CUqq9yY6Kảnh sv6cFát vVabVUXJqũ traUqq9yY6Kng baUqq9yY6Ko gv6cFiờ, bUqq9yY6Kước vàUqq9yY6Ko tVabVUXJqhấy thậtUqq9yY6K rộnVabVUXJqg lớVabVUXJqn, ởVabVUXJq đv6cFại sảnhUqq9yY6K hỏiUqq9yY6K Uqq9yY6Kmấy lượt,VabVUXJq mớiVabVUXJq biếtVabVUXJq đượcUqq9yY6K kUqq9yY6Khu Uqq9yY6Knhập vVabVUXJqiện chỗUqq9yY6K nàUqq9yY6Ko. Vừav6cF nhắcUqq9yY6K đếv6cFn VabVUXJqtên TiêuUqq9yY6K ViễUqq9yY6Kn vVabVUXJqới cácv6cF VabVUXJqy tv6cFá củaUqq9yY6K khv6cFu v6cFnhập vv6cFiện, v6cFmấy v6cFcô gáv6cFi trẻUqq9yY6K đềuv6cF hàVabVUXJqo hứngUqq9yY6K nóiUqq9yY6K: “ĐểVabVUXJq VabVUXJqtôi v6cFdẫn cv6cFô đi”.

Tiêu ViễnUqq9yY6K nằv6cFm v6cFở phònUqq9yY6Kg bệv6cFnh riêngUqq9yY6K cv6cFao cUqq9yY6Kấp, cửav6cF phònv6cFg bệnhVabVUXJq VabVUXJqmở Uqq9yY6Kra, Uqq9yY6Kbên tronVabVUXJqg thấyv6cF cUqq9yY6Kó mấyv6cF bóngVabVUXJq ngườiVabVUXJq v6cFđi lại.

Tôi nhVabVUXJqanh chóv6cFng nhậVabVUXJqn rVabVUXJqa VabVUXJqNgô DuyệtUqq9yY6K v6cFđang ngồUqq9yY6Ki VabVUXJqở đầuv6cF giUqq9yY6Kường, v6cFnâng cốcUqq9yY6K nv6cFước cUqq9yY6Kho TiUqq9yY6Kêu Viễnv6cF uống.VabVUXJq TVabVUXJqiêu ViễnVabVUXJq VabVUXJqlộ rõUqq9yY6K vẻVabVUXJq dVabVUXJqịu dàngv6cF cườUqq9yY6Ki VabVUXJqvới côv6cF ấy.

Tôi đứngUqq9yY6K ởVabVUXJq lv6cFối đUqq9yY6Ki rấtUqq9yY6K lâVabVUXJqu, chăUqq9yY6Km chúv6cF nhìnv6cF NgôVabVUXJq DUqq9yY6Kuyệt, Uqq9yY6Kcô VabVUXJqấy Uqq9yY6Kvà TUqq9yY6Kiêu ViễnUqq9yY6K VabVUXJqcư xVabVUXJqử vớv6cFi nhVabVUXJqau Uqq9yY6Knhư thế,v6cF nhv6cFất địnhUqq9yY6K đãVabVUXJq cóv6cF thờiv6cF giav6cFn rấUqq9yY6Kt dàiv6cF v6cFbên nhau.

“Thư kýUqq9yY6K TốUqq9yY6Kng, côv6cF Uqq9yY6Kgái nàUqq9yY6Ky mVabVUXJquốn VabVUXJqtìm Tv6cFiêu Viễn”.

Người đượcv6cF gv6cFọi làUqq9yY6K thv6cFư kýUqq9yY6K TốngVabVUXJq đóv6cF liv6cFếc v6cFnhìn v6cFtôi, quaUqq9yY6Ky VabVUXJqđầu đi,”BUqq9yY6Kộ trưởngv6cF TiêuUqq9yY6K vv6cFà phv6cFu nhâVabVUXJqn đãUqq9yY6K dv6cFặn rồUqq9yY6Ki, trVabVUXJqừ côv6cF Uqq9yY6KNgô DuyệtUqq9yY6K rav6cF, Tiv6cFêu VUqq9yY6Kiễn Uqq9yY6Kkhông gặpUqq9yY6K Uqq9yY6Kbất kỳv6cF nVabVUXJqgười nào”.

Trừ NgUqq9yY6Kô Duyệtv6cF raUqq9yY6K, ngườiVabVUXJq kháv6cFc đv6cFối vớiUqq9yY6K v6cFTiêu Viễnv6cF đềuUqq9yY6K làVabVUXJq VabVUXJq“người bấtUqq9yY6K kỳ”VabVUXJq sao?

Tôi v6cFkhông bVabVUXJqiết Uqq9yY6Knên lv6cFý giVabVUXJqải nUqq9yY6Khư tVabVUXJqhế Uqq9yY6Knào vềUqq9yY6K hàmVabVUXJq ýVabVUXJq củVabVUXJqa VabVUXJqcâu v6cFnói nàyv6cF, cv6cFhỉ cảmVabVUXJq thv6cFấy tráv6cFi tiUqq9yY6Km tUqq9yY6Kràn đầVabVUXJqy nhiệtVabVUXJq huyếtVabVUXJq bỗnVabVUXJqg VabVUXJqchốc v6cFnguội Uqq9yY6Klạnh đUqq9yY6Ki, bịUqq9yY6K Uqq9yY6Kđông cứngv6cF lạiUqq9yY6K nhưVabVUXJq nướcv6cF đáUqq9yY6K. Đv6cFồng thời,Uqq9yY6K VabVUXJqcơ thv6cFể v6cFco tUqq9yY6Khắt lạUqq9yY6Ki, v6cFcác ngv6cFón taVabVUXJqy ruVabVUXJqn rẩy.

Y tVabVUXJqá gọiVabVUXJq tôi,v6cF “CVabVUXJqô làmVabVUXJq VabVUXJqsao vậy?”

Tôi cốVabVUXJq Uqq9yY6Kgắng đUqq9yY6Kể làmVabVUXJq cUqq9yY6Kho mìnhVabVUXJq khôngVabVUXJq rVabVUXJqun lênUqq9yY6K nVabVUXJqữa, quav6cFy v6cFđều lạVabVUXJqi VabVUXJqnhìn côVabVUXJq VabVUXJqta cảmUqq9yY6K kíchVabVUXJq, rVabVUXJqun ruv6cFn môiv6cF nóv6cFi: “Khv6cFông sVabVUXJqao đâu”.

Người VabVUXJqy táUqq9yY6K ngv6cFạc nhiêUqq9yY6Kn nv6cFhìn thUqq9yY6Kái đv6cFộ củaVabVUXJq VabVUXJqtôi, chỉVabVUXJq v6cFtay xuốUqq9yY6Kng dướiv6cF đất,Uqq9yY6K khônUqq9yY6Kg biv6cFết từUqq9yY6K lúcUqq9yY6K v6cFnào, VabVUXJqgiỏ táv6cFo trêUqq9yY6Kn tv6cFay đVabVUXJqã lUqq9yY6Kăn xuốngVabVUXJq đấtVabVUXJq rồi.

Tôi lạiVabVUXJq nUqq9yY6Khìn vàUqq9yY6Ko tv6cFrong v6cFphòng, Uqq9yY6KNgô DuyệtUqq9yY6K đangUqq9yY6K nhẹVabVUXJq nhànVabVUXJqg nânUqq9yY6Kg đUqq9yY6Kầu TiVabVUXJqêu ViVabVUXJqễn, đUqq9yY6Kặt lênv6cF gối,Uqq9yY6K Uqq9yY6Ksau đVabVUXJqó đVabVUXJqắp cUqq9yY6Khăn cUqq9yY6Kho anh.

Tôi địnhVabVUXJq tVabVUXJqhần lại,v6cF cúiVabVUXJq đầuUqq9yY6K xuốngVabVUXJq nhìUqq9yY6Kn nhữngv6cF qv6cFuả táUqq9yY6Ko lănv6cF tUqq9yY6Krên VabVUXJqđất, dậpVabVUXJq nátUqq9yY6K đếnVabVUXJq thv6cFế này,VabVUXJq xv6cFem VabVUXJqra khôngv6cF thểv6cF ănv6cF đượcUqq9yY6K nữUqq9yY6Ka rồi.

Mỉm cVabVUXJqười, VabVUXJqtrong lònUqq9yY6Kg thầmVabVUXJq nóv6cFi vớUqq9yY6Ki TUqq9yY6Kiêu Viễn:Uqq9yY6K BảoVabVUXJq trọng.