You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương LDXSYThQ3: CUmYDó baLDXSYThQo nhiêuSnipqukK mốiLDXSYThQ UmYDtình cLDXSYThQó thểSnipqukK làmSnipqukK lạLDXSYThQi đượcSnipqukK tSnipqukKừ đầu?

            “NgốUmYDc LDXSYThQạ, chẳLDXSYThQng lUmYDẽ eUmYDm khUmYDông hLDXSYThQiểu saoUmYD? TừUmYD trướcLDXSYThQ đUmYDến nSnipqukKay SnipqukKngười anUmYDh SnipqukKyêu UmYDchỉ SnipqukKcó mLDXSYThQình em!”LDXSYThQ TUmYDiêu VUmYDiễn ôLDXSYThQm SnipqukKchặt lấSnipqukKy LDXSYThQtôi, giọSnipqukKng SnipqukKnói tSnipqukKha thiết.

            SnipqukKTim đauSnipqukK gSnipqukKần LDXSYThQnhư mLDXSYThQuốn UmYDnghẹt thở,LDXSYThQ tạSnipqukKi UmYDsao? TạiSnipqukK SnipqukKsao SnipqukKbao nhiêUmYDu năUmYDm trôiSnipqukK quUmYDa rUmYDồi mUmYDới nóiLDXSYThQ vSnipqukKới tôSnipqukKi LDXSYThQnhững điềuUmYD này?

1. ĐãUmYD lâLDXSYThQu khôngUmYD gặp,SnipqukK LDXSYThQanh UmYDvẫn khUmYDỏe chứ

Tiêu ViễnLDXSYThQ đứngSnipqukK trSnipqukKước SnipqukKmặt tôSnipqukKi, cườSnipqukKi nóLDXSYThQi: “ĐiềnSnipqukK KUmYDhả Lạc,UmYD aUmYDnh biếtSnipqukK SnipqukKngay làSnipqukK eLDXSYThQm mà,UmYD eUmYDm kSnipqukKhông ngờSnipqukK đượcLDXSYThQ lSnipqukKà aSnipqukKnh phảiLDXSYThQ không?”

Tôi kUmYDhông SnipqukKkiềm chếLDXSYThQ đượcUmYD nỗiUmYD xúcUmYD UmYDđộng tSnipqukKrong lòngSnipqukK, ngaUmYDy cảUmYD SnipqukKgiọng LDXSYThQnói cUmYDũng rUmYDun UmYDlập cập,SnipqukK “TiêuUmYD Viễn!UmYD LUmYDà anLDXSYThQh thậUmYDt sao?”

“Nếu UmYDlà giảUmYD UmYDcho đổiLDXSYThQ lại.UmYD ĐúngUmYD lSnipqukKà aSnipqukKnh UmYDđây”. UmYDAnh UmYDkéo taUmYDy tôSnipqukKi lạiLDXSYThQ, ấmSnipqukK áUmYDp. RõLDXSYThQ ràngSnipqukK kUmYDhông phảiUmYD làLDXSYThQ mơ.

“Tại saLDXSYThQo aLDXSYThQnh lạLDXSYThQi tLDXSYThQrở thSnipqukKành TổnSnipqukKg SnipqukKgiám sUmYDát kỹSnipqukK thuậtSnipqukK cUmYDhứ?” TôSnipqukKi hỏi.UmYD AnLDXSYThQh xuấtLDXSYThQ ngoạiUmYD mớiLDXSYThQ hLDXSYThQơn LDXSYThQbốn LDXSYThQnăm, nhaUmYDnh nhấUmYDt SnipqukKcũng chUmYDỉ vSnipqukKừa LDXSYThQhọc UmYDxong chươUmYDng trìnLDXSYThQh tUmYDiến sĩ.

“Chuyện SnipqukKnày rấSnipqukKt dàUmYDi dòngLDXSYThQ, UmYDcó UmYDdịp aUmYDnh sẽUmYD kểSnipqukK cSnipqukKho eUmYDm ngheUmYD”. TiSnipqukKêu ViSnipqukKễn nhìUmYDn tôiUmYD cười,LDXSYThQ rồiLDXSYThQ LDXSYThQkhông nóiSnipqukK tUmYDhêm SnipqukKgì nữa.

Ngồi troUmYDng phònLDXSYThQg lSnipqukKàm việUmYDc SnipqukKcủa TiêLDXSYThQu ViSnipqukKễn, nghUmYDe tiếngUmYD nhạLDXSYThQc LDXSYThQdu dương,SnipqukK nhấmUmYD nhLDXSYThQáp vịLDXSYThQ tLDXSYThQrà sữSnipqukKa thơmUmYD nồLDXSYThQng, haLDXSYThQi đứaLDXSYThQ nhìnUmYD nLDXSYThQhau khôngSnipqukK nLDXSYThQói nênLDXSYThQ UmYDlời, tôUmYDi cảSnipqukKm tLDXSYThQhấy đâyUmYD chínhSnipqukK làUmYD SnipqukKtột cùUmYDng củSnipqukKa hSnipqukKạnh pUmYDhúc rồi!

 Bao nămSnipqukK quaSnipqukK, tấtUmYD cảUmYD chSnipqukKờ đợi,UmYD tUmYDất cUmYDả nhuLDXSYThQng LDXSYThQnhớ đềSnipqukKu hộUmYDi UmYDtụ SnipqukKlại SnipqukKở cáiSnipqukK nUmYDhìn đắSnipqukKm đuốiSnipqukK, coUmYDn ngLDXSYThQươi củaLDXSYThQ tLDXSYThQôi khUmYDẽ chuyểnLDXSYThQ đSnipqukKộng nhẹUmYD vềUmYD phíSnipqukKa UmYDđuôi mắt.

Tiêu ViUmYDễn UmYDnhìn tôi,LDXSYThQ nhíLDXSYThQu màLDXSYThQy, “KhUmYDả, mắtLDXSYThQ eSnipqukKm khônSnipqukKg ổnLDXSYThQ àSnipqukK? TạiLDXSYThQ saUmYDo LDXSYThQánh mắtSnipqukK lSnipqukKạ vậy?”

My LDXSYThQGod! TiêSnipqukKu ViễnLDXSYThQ ơLDXSYThQi, UmYDchẳng lUmYDẽ UmYDanh khôngUmYD biếtUmYD thLDXSYThQế SnipqukKnào làSnipqukK liếcSnipqukK mắtLDXSYThQ đSnipqukKưa tìnLDXSYThQh saLDXSYThQo? HLDXSYThQay UmYDlà SnipqukKđộng tácLDXSYThQ diễnUmYD xUmYDuất củaSnipqukK tôSnipqukKi quUmYDá kém?

“Đâu cLDXSYThQó, SnipqukKchỉ lUmYDà em…UmYD LDXSYThQchỉ làLDXSYThQ… UmYDchưa nSnipqukKgủ đủSnipqukK LDXSYThQgiấc, mắtUmYD hơUmYDi mỏi”.LDXSYThQ LDXSYThQTôi ấpUmYD úng.

“Sau nSnipqukKày, buLDXSYThQổi tốSnipqukKi trLDXSYThQước SnipqukKkhi điLDXSYThQ ngủUmYD uSnipqukKống tràSnipqukK íSnipqukKt thôiSnipqukK, uốngSnipqukK sữaLDXSYThQ tươSnipqukKi LDXSYThQnhiều LDXSYThQvào”. TiLDXSYThQêu ViễnSnipqukK dịuSnipqukK dàUmYDng cườLDXSYThQi LDXSYThQnói vLDXSYThQới tôi.

Tổng giSnipqukKám sáUmYDt kSnipqukKỹ thuậtSnipqukK vừUmYDa yênSnipqukK vị,UmYD PSnipqukKhó tổSnipqukKng giLDXSYThQám SnipqukKsát kỹLDXSYThQ thuậtUmYD đãSnipqukK xuSnipqukKất hiUmYDện ngSnipqukKay –UmYD đLDXSYThQây UmYDquả đúUmYDng làLDXSYThQ mộtLDXSYThQ đạiLDXSYThQ mSnipqukKỹ nhânLDXSYThQ. NSnipqukKghe SnipqukKnói SnipqukKlà cUmYDháu gUmYDái củUmYDa CụcSnipqukK trưởng,SnipqukK làUmYD tríLDXSYThQ thứcUmYD caUmYDo LDXSYThQở nLDXSYThQước ngUmYDoài UmYDvề, lSnipqukKàm chLDXSYThQo SnipqukKcác LDXSYThQanh chàngUmYD độUmYDc SnipqukKthân cứSnipqukK LDXSYThQphải xUmYDúm xLDXSYThQít vâLDXSYThQy quanh.

Đại mỹUmYD nhânSnipqukK nhìUmYDn SnipqukKcác UmYDchàng trSnipqukKai tUmYDrong tổSnipqukK dựSnipqukK ánUmYD bằUmYDng nửaLDXSYThQ cLDXSYThQon mUmYDắt, duUmYDy cLDXSYThQhỉ đốiSnipqukK vớiSnipqukK UmYDTiêu ViSnipqukKễn lạiUmYD tSnipqukKỏ rSnipqukKa âLDXSYThQn cSnipqukKần qUmYDuá LDXSYThQmức. LDXSYThQTôi thấySnipqukK vậLDXSYThQy UmYDtrong lUmYDòng rấtSnipqukK SnipqukKlo LDXSYThQsợ, bSnipqukKản tUmYDhân tSnipqukKôi vốnUmYD khonSnipqukKg SnipqukKcó sứcSnipqukK cạnUmYDh traLDXSYThQnh SnipqukKgì, bâyLDXSYThQ giờSnipqukK UmYDgặp pSnipqukKhải đốiLDXSYThQ thSnipqukKủ mạnUmYDh nhưUmYD vUmYDậy, xSnipqukKem rUmYDa ôUmYDng trờiSnipqukK đanLDXSYThQg thUmYDử thácLDXSYThQh LDXSYThQtôi đây!

Mặc dSnipqukKù ởUmYD cùLDXSYThQng mSnipqukKột tổUmYD LDXSYThQvới TiêuSnipqukK LDXSYThQViễn, nUmYDhưng UmYDcơ hộiSnipqukK gặpLDXSYThQ gỡSnipqukK kLDXSYThQhông nhiềLDXSYThQu. SnipqukKCó lúLDXSYThQc điSnipqukK nganSnipqukKg LDXSYThQqua vSnipqukKăn phònSnipqukKg củUmYDa anUmYDh, tôiUmYD khLDXSYThQông kìmSnipqukK LDXSYThQchế đSnipqukKược UmYDphải liếSnipqukKc mắtSnipqukK nhìUmYDn vLDXSYThQào, LDXSYThQtoàn SnipqukKthấy TiêuUmYD ViSnipqukKễn đanSnipqukKg UmYDchăm LDXSYThQchú ngSnipqukKhiên cứLDXSYThQu bảnUmYD vẽLDXSYThQ dựSnipqukK án.

Một hômLDXSYThQ, TiLDXSYThQểu UmYDLưu –SnipqukK cùUmYDng phSnipqukKòng làmUmYD việLDXSYThQc LDXSYThQvới tSnipqukKôi, UmYDđột nLDXSYThQhiên UmYDhỏi: “ChUmYDị ĐiềUmYDn, cóSnipqukK pSnipqukKhải chLDXSYThQị LDXSYThQcó ýLDXSYThQ vớSnipqukKi TổnSnipqukKg giámSnipqukK sátSnipqukK kỹSnipqukK tUmYDhuật TiêuLDXSYThQ không?”

Tôi đUmYDang uUmYDống trLDXSYThQà, phụtLDXSYThQ hếtUmYD cảLDXSYThQ nưLDXSYThQớc rUmYDa LDXSYThQngoài: “XinUmYD lỗiUmYD, tôiLDXSYThQ LDXSYThQbị sặc!”SnipqukK TLDXSYThQôi vộiUmYD vUmYDàng lấUmYDy khSnipqukKăn SnipqukKlau bàn.

“Điều đUmYDó cóLDXSYThQ gLDXSYThQì phảLDXSYThQi xấuLDXSYThQ hLDXSYThQổ chứSnipqukK? LDXSYThQSáu chịUmYD eSnipqukKm LDXSYThQgái SnipqukKở tLDXSYThQổ cUmYDhúng tLDXSYThQa SnipqukKđều tUmYDhầm yêuUmYD TổLDXSYThQng gLDXSYThQiám sátLDXSYThQ LDXSYThQkỹ thuậtSnipqukK LDXSYThQTiêu mà”.UmYD TiểuUmYD LUmYDưu tLDXSYThQiến hàLDXSYThQnh phLDXSYThQân tíchLDXSYThQ cụSnipqukK thSnipqukKể, “NhưngUmYD màSnipqukK nLDXSYThQhìn ưuLDXSYThQ LDXSYThQthế củaSnipqukK LDXSYThQPhó tổngUmYD gSnipqukKiám sáLDXSYThQt kỹSnipqukK SnipqukKthuật NgUmYDô caSnipqukKo nhưLDXSYThQ vậUmYDy, SnipqukKem UmYDcảm thấUmYDy UmYDchúng UmYDta vốnLDXSYThQ đUmYDều chẳLDXSYThQng SnipqukKcó UmYDcơ hội!”

Tôi nSnipqukKghe UmYDmà SnipqukKlòng quặnSnipqukK thắSnipqukKt, thửUmYD nSnipqukKghĩ xeUmYDm, từngLDXSYThQ lLDXSYThQà ngưLDXSYThQời yêuUmYD chLDXSYThQính thLDXSYThQức củUmYDa mìUmYDnh, bảoUmYD bốiSnipqukK riêngLDXSYThQ LDXSYThQcủa cáUmYD nSnipqukKhân, UmYDbây giờUmYD phLDXSYThQải đUmYDem SnipqukKra đểLDXSYThQ phâUmYDn SnipqukKchia vớiLDXSYThQ LDXSYThQmọi nUmYDgười, lạUmYDi bịUmYD pLDXSYThQhán đoáLDXSYThQn cuLDXSYThQối cLDXSYThQùng sẽLDXSYThQ UmYDrơi vSnipqukKào UmYDtay ngườiUmYD khác,UmYD tLDXSYThQâm trLDXSYThQạng LDXSYThQcó thUmYDoải mUmYDái đượUmYDc kSnipqukKhông chứ?

Hết gUmYDiờ làmLDXSYThQ, SnipqukKTiêu SnipqukKViễn bLDXSYThQảo tLDXSYThQôi đợSnipqukKi aLDXSYThQnh UmYDđể điLDXSYThQ SnipqukKăn tốiLDXSYThQ cùngSnipqukK, tSnipqukKôi LDXSYThQcảm tLDXSYThQhấy tUmYDâm trạngLDXSYThQ bSnipqukKuồn bựcLDXSYThQ, nêSnipqukKn SnipqukKđã đLDXSYThQạp SnipqukKxe LDXSYThQvề trước.

Tôi làLDXSYThQ ngưLDXSYThQời khôngSnipqukK chỉLDXSYThQ khUmYDông LDXSYThQcó sSnipqukKức cạnSnipqukKh tranUmYDh, LDXSYThQmà cUmYDòn khLDXSYThQông cóLDXSYThQ chútSnipqukK tựSnipqukK tLDXSYThQin nào.

Đi đượUmYDc LDXSYThQnửa đUmYDường, lạiLDXSYThQ hốiUmYD UmYDhận, UmYDngười UmYDkhác ngưỡnLDXSYThQg UmYDmộ LDXSYThQanh, đUmYDâu SnipqukKphải lỗiUmYD LDXSYThQcủa anh.

Tội nghLDXSYThQiệp cLDXSYThQho TiêuLDXSYThQ ViễLDXSYThQn, SnipqukKcó phSnipqukKải LDXSYThQtôi đãSnipqukK kLDXSYThQhông thônLDXSYThQg cUmYDảm chLDXSYThQo aSnipqukKnh rồi?

Thế lLDXSYThQà lạiUmYD LDXSYThQvòng LDXSYThQxe SnipqukKquay lại,LDXSYThQ đạpSnipqukK nhSnipqukKư UmYDbay, suSnipqukKýt UmYDchút nữUmYDa đUmYDâm sầSnipqukKm vSnipqukKào SnipqukKquầy trựcSnipqukK bạnUmYD nằmUmYD ởLDXSYThQ LDXSYThQcửa UmYDchính cUmYDủa Cục.

Chạy quLDXSYThQa cửLDXSYThQa chínLDXSYThQh, SnipqukKbác thưLDXSYThQờng UmYDtrực giLDXSYThQả hUmYDỏi: “TạiUmYD saSnipqukKo lạiLDXSYThQ qSnipqukKuay LDXSYThQlại vậy?”

“Cháu làSnipqukKm UmYDrơi đồ,SnipqukK mộLDXSYThQt móSnipqukKn UmYDđồ rLDXSYThQất LDXSYThQquan trọng!UmYD” TôiUmYD nóLDXSYThQi, saLDXSYThQu đóLDXSYThQ chạyUmYD vộiUmYD vSnipqukKề LDXSYThQphía SnipqukKvăn phòUmYDng củaSnipqukK TiêuUmYD Viễn.

Cửa phònSnipqukKg kUmYDhép hờ,UmYD bêLDXSYThQn troSnipqukKng thấpSnipqukK thoLDXSYThQáng phátLDXSYThQ rLDXSYThQa tiUmYDếng khócLDXSYThQ ngSnipqukKhẹn ngào.

Văn phòUmYDng củaSnipqukK TiêuUmYD ViễnUmYD SnipqukKtại sUmYDao SnipqukKcó nUmYDgười khSnipqukKóc? UmYDLại làUmYD âSnipqukKm thUmYDanh LDXSYThQcủa LDXSYThQcô gUmYDái trẻ.

Tôi dừLDXSYThQng LDXSYThQbước, SnipqukKkhông SnipqukKbiết cUmYDó nênLDXSYThQ SnipqukKvào hLDXSYThQay không.

“Đừng kLDXSYThQhóc nữUmYDa, aUmYDnh SnipqukKđưa SnipqukKem đLDXSYThQi ănUmYD chSnipqukKút LDXSYThQgì nhé!LDXSYThQ” TôLDXSYThQi ngSnipqukKhe giLDXSYThQọng TiêLDXSYThQu ViễUmYDn dịuUmYD dànSnipqukKg, âmSnipqukK UmYDthanh LDXSYThQấy, LDXSYThQchỉ UmYDcó tUmYDhể LDXSYThQlà dUmYDành chUmYDo ngưLDXSYThQời yêuUmYD mớiLDXSYThQ LDXSYThQvậy chứSnipqukK? BSnipqukKiết TUmYDiêu LDXSYThQViễn đãSnipqukK UmYDlâu, aSnipqukKnh cũngUmYD SnipqukKchưa bSnipqukKao giờSnipqukK LDXSYThQdỗ dànSnipqukKh LDXSYThQtôi nhưLDXSYThQ thế.

Sau LDXSYThQđó, tSnipqukKôi nUmYDghe tLDXSYThQhấy tUmYDiếng aSnipqukKnh thSnipqukKu dọnUmYD đồLDXSYThQ đạc,LDXSYThQ tiếngUmYD đónSnipqukKg SnipqukKngăn kéo.

Đưa cSnipqukKô ấySnipqukK đUmYDi ăUmYDn? UmYDTiêu ViễnSnipqukK chSnipqukKẳng pUmYDhải hSnipqukKẹn UmYDtối naSnipqukKy đUmYDi ăLDXSYThQn cùSnipqukKng tôLDXSYThQi sSnipqukKao, tạiSnipqukK LDXSYThQsao LDXSYThQbây gSnipqukKiờ lạSnipqukKi đổUmYDi UmYDthành đưaLDXSYThQ ngườiSnipqukK khUmYDác đi?

Khi SnipqukKnhìn vàLDXSYThQo phòSnipqukKng anLDXSYThQh, khôUmYDng phLDXSYThQải LDXSYThQai khácSnipqukK, cSnipqukKhính UmYDlà LDXSYThQPhó tổngSnipqukK gUmYDiám sátSnipqukK kỹSnipqukK UmYDthuật xUmYDinh đẹSnipqukKp NgSnipqukKô DuyLDXSYThQệt, UmYDđầu tôSnipqukKi cảLDXSYThQm LDXSYThQtháy choáLDXSYThQng váng.

Tôi đứUmYDng SnipqukKsau LDXSYThQphía cầuUmYD thanLDXSYThQg, nUmYDhìn bóUmYDng họUmYD dìuSnipqukK SnipqukKnhau đSnipqukKi SnipqukKkhuất, LDXSYThQchỉ biếtLDXSYThQ LDXSYThQthẫn thờLDXSYThQ UmYDnhư ngườiSnipqukK mLDXSYThQất hồn.

Lúc bUmYDước LDXSYThQxuống cầuLDXSYThQ tLDXSYThQhang, bSnipqukKác thườnLDXSYThQg tSnipqukKrực gLDXSYThQià vẫLDXSYThQn ởSnipqukK UmYDđó, nhiệUmYDt tìUmYDnh hỏSnipqukKi UmYDthăm “TìmLDXSYThQ thấyUmYD đồLDXSYThQ chSnipqukKưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có nênUmYD LDXSYThQcoi nSnipqukKhư tôiUmYD đãSnipqukK mLDXSYThQang nLDXSYThQó tặSnipqukKng UmYDcho nUmYDgười kSnipqukKhác rồiSnipqukK khônLDXSYThQg? HaLDXSYThQy LDXSYThQnói lSnipqukKà LDXSYThQnó tựLDXSYThQ chạyLDXSYThQ mất?

Ngày tLDXSYThQhứ hUmYDai điSnipqukK SnipqukKlàm, TiLDXSYThQêu VLDXSYThQiễn LDXSYThQnhìn thấyUmYD tôLDXSYThQi, LDXSYThQmỉm SnipqukKcười tựLDXSYThQ nUmYDhiên, UmYDnhưng tUmYDôi lUmYDại cUmYDảm thSnipqukKấy LDXSYThQnụ cưLDXSYThQời ấyUmYD cUmYDực SnipqukKkỳ xUmYDa cách,UmYD tUmYDưởng SnipqukKnhư bịLDXSYThQ ngănUmYD cLDXSYThQách bởLDXSYThQi UmYDmột thLDXSYThQế giớiUmYD mờLDXSYThQ sương.

“Bảo UmYDem LDXSYThQđợi anhSnipqukK, màLDXSYThQ lạiUmYD tSnipqukKự bỏLDXSYThQ SnipqukKvề SnipqukKtrước!” AnLDXSYThQh nóLDXSYThQi UmYDnhư khLDXSYThQông SnipqukKhề cSnipqukKó chuyệUmYDn gì.

“Xin lỗi,LDXSYThQ LDXSYThQem bận!”SnipqukK UmYDTôi khôngLDXSYThQ cườiUmYD nSnipqukKổi, SnipqukKchỉ UmYDcó thểUmYD giLDXSYThQả vUmYDờ nLDXSYThQhìn LDXSYThQđi chUmYDỗ kLDXSYThQhác. ALDXSYThQnh LDXSYThQchắc chắnSnipqukK UmYDkhông biếtSnipqukK tôSnipqukKi LDXSYThQđã qSnipqukKuay trUmYDở lại,SnipqukK còSnipqukKn đượcUmYD xeSnipqukKm mộLDXSYThQt cảnhUmYD tượngLDXSYThQ khUmYDông nênSnipqukK xem.

“Ai lSnipqukKàm SnipqukKem LDXSYThQkhông SnipqukKvui LDXSYThQrồi?” TLDXSYThQiêu ViSnipqukKễn nhìUmYDn tôiLDXSYThQ, ngữLDXSYThQ khSnipqukKí kháUmYD thậnUmYD trọng.

Tự nSnipqukKhiên nhớSnipqukK lạUmYDi LDXSYThQmấy SnipqukKnăm SnipqukKtrước tSnipqukKôi ghUmYDen bónSnipqukKg LDXSYThQghen gió,LDXSYThQ nhìnUmYD LDXSYThQanh vàUmYD mLDXSYThQột bạnLDXSYThQ nữSnipqukK trLDXSYThQong lLDXSYThQớp ngồiLDXSYThQ cùnUmYDg nhSnipqukKau, liềnSnipqukK bỏUmYD chUmYDạy LDXSYThQra khUmYDỏi LDXSYThQphòng họcUmYD, sUmYDau đSnipqukKó aLDXSYThQnh cUmYDhạy thLDXSYThQeo kéLDXSYThQo taSnipqukKy tLDXSYThQôi lạSnipqukKi nói:SnipqukK “ĐồSnipqukK SnipqukKngốc, aLDXSYThQnh thíchLDXSYThQ em!”

Đồ LDXSYThQngốc! TLDXSYThQôi đUmYDúng lLDXSYThQà đUmYDồ ngốUmYDc, lSnipqukKúc nLDXSYThQào cUmYDũng ngâyUmYD UmYDthơ SnipqukKtin SnipqukKtưởng LDXSYThQrằng, xSnipqukKa UmYDnhau chừLDXSYThQng ấUmYDy khUmYDoảng thLDXSYThQời giaUmYDn vSnipqukKà khôngUmYD giaSnipqukKn, chúnLDXSYThQg UmYDtôi đềSnipqukKu sẽLDXSYThQ kSnipqukKhông UmYDthay đổi.

Sự SnipqukKthật đúngLDXSYThQ làSnipqukK tSnipqukKàn UmYDkhốc. ChúUmYDng tôiSnipqukK UmYDđã UmYDthay đUmYDổi rồiSnipqukK, tấtUmYD cLDXSYThQả mọLDXSYThQi thứLDXSYThQ đềuUmYD khônSnipqukKg thLDXSYThQể nSnipqukKhư trưLDXSYThQớc đượcSnipqukK nữa.

Công vUmYDiệc tLDXSYThQrong TổLDXSYThQ UmYDdự UmYDán rUmYDất bậnLDXSYThQ rộSnipqukKn, tSnipqukKôi vUmYDà SnipqukKTiêu LDXSYThQViễn dùLDXSYThQ cSnipqukKó đụngLDXSYThQ nSnipqukKhau, cLDXSYThQũng khôSnipqukKng nóiUmYD đượcSnipqukK lờiSnipqukK nào.

Theo quaLDXSYThQn sátLDXSYThQ củSnipqukKa TiSnipqukKểu Lưu,LDXSYThQ “TổnUmYDg SnipqukKgiám sUmYDát TLDXSYThQiêu mUmYDấy hôLDXSYThQm SnipqukKnay tâSnipqukKm tUmYDrạng khUmYDông tốtSnipqukK lắm!”

“Nhà UmYDnước trảLDXSYThQ baSnipqukKo nhiêUmYDu lươnSnipqukKg chUmYDo eSnipqukKm, đểUmYD eUmYDm quSnipqukKan tUmYDâm đếnSnipqukK UmYDcả tâLDXSYThQm trạLDXSYThQng củaLDXSYThQ tổLDXSYThQng gSnipqukKiám sáSnipqukKt kỹSnipqukK tLDXSYThQhuật sao?”

“Em LDXSYThQbuôn chuyệnLDXSYThQ chLDXSYThQút khUmYDông đượcUmYD à?LDXSYThQ MấyUmYD LDXSYThQhôm nUmYDay SnipqukKtính kLDXSYThQhí chịLDXSYThQ dữSnipqukK dằnLDXSYThQ quUmYDá! LDXSYThQChú SnipqukKý cUmYDhút, đừnLDXSYThQg đểLDXSYThQ bLDXSYThQước vàoUmYD thUmYDời kUmYDỳ tiềLDXSYThQn mãnUmYD kinLDXSYThQh sớLDXSYThQm đấy!”

“Nghe nói,SnipqukK SnipqukKngười bướcSnipqukK vàoLDXSYThQ tSnipqukKhời kUmYDỳ tiềSnipqukKn UmYDmãn kiUmYDnh thườngSnipqukK thíchSnipqukK luyêLDXSYThQn thuyênUmYD! ChUmYDị UmYDcó lSnipqukKuyên LDXSYThQthuyên không?”

Tiểu LSnipqukKưu vộiSnipqukK ngậUmYDm miUmYDệng luôn.

Thiết kếUmYD quUmYDy hoạchLDXSYThQ dựLDXSYThQ áLDXSYThQn hìnhSnipqukK LDXSYThQnhư gặpLDXSYThQ pSnipqukKhải khLDXSYThQó khLDXSYThQăn, mấyUmYD lầnLDXSYThQ SnipqukKtôi nhLDXSYThQìn SnipqukKthấy TiUmYDêu LDXSYThQViễn hUmYDoặc làUmYD ngUmYDồi đămLDXSYThQ chUmYDiêu tUmYDrước bLDXSYThQàn LDXSYThQlàm viSnipqukKệc, hoSnipqukKặc lạiLDXSYThQ đứSnipqukKng tLDXSYThQrầm nUmYDgâm mSnipqukKấy LDXSYThQgiờ SnipqukKliền ởLDXSYThQ phòngLDXSYThQ SnipqukKhút thuốc.

Nhìn bLDXSYThQộ dạngLDXSYThQ SnipqukKcô đSnipqukKộc sUmYDuy tSnipqukKư cUmYDủa LDXSYThQanh LDXSYThQnhư vLDXSYThQậy tôiLDXSYThQ cảmUmYD thSnipqukKấy thậSnipqukKt đaUmYDu lònUmYDg, LDXSYThQhận nỗSnipqukKi mìnUmYDh năSnipqukKng lựUmYDc UmYDcó hạnSnipqukK, khUmYDông giúLDXSYThQp LDXSYThQđược việcSnipqukK gì.

Tổ dLDXSYThQự áUmYDn mờiSnipqukK đếnSnipqukK UmYDmột chuyêLDXSYThQn LDXSYThQgia đầUmYDy quUmYDyền uLDXSYThQy –SnipqukK GiáSnipqukKo sưLDXSYThQ ĐiềnSnipqukK DuUmYDy SnipqukKNiên, LDXSYThQnghe UmYDnói ngườUmYDi LDXSYThQnày nổiUmYD tUmYDiếng LDXSYThQcả trLDXSYThQên thSnipqukKế giới.SnipqukK TiLDXSYThQêu ViLDXSYThQễn SnipqukKvà NgUmYDô DuyệtLDXSYThQ đứngUmYD SnipqukKsau ôngUmYD taUmYD, gUmYDiống nhLDXSYThQư hUmYDai côSnipqukK cLDXSYThQậu hSnipqukKọc trUmYDò nhỏ.

Tổ trưởngSnipqukK bUmYDảo tUmYDôi tổngSnipqukK hUmYDợp LDXSYThQlại cácUmYD UmYDdữ liệuLDXSYThQ sLDXSYThQổ sáchSnipqukK, UmYDtrực tLDXSYThQiếp LDXSYThQmang đếnUmYD phUmYDòng kháchLDXSYThQ VIP.

Lúc tôSnipqukKi ôLDXSYThQm mUmYDột đLDXSYThQống tSnipqukKài liLDXSYThQệu dàySnipqukK tiếnSnipqukK vàUmYDo, gUmYDiáo sLDXSYThQư UmYDĐiền UmYDđang cùnLDXSYThQg TiLDXSYThQêu VSnipqukKiễn thảoLDXSYThQ luậSnipqukKn vUmYDiệc sửaLDXSYThQ đổiSnipqukK LDXSYThQdự áSnipqukKn. ThấyUmYD tôiSnipqukK bướcSnipqukK vàoUmYD, TiêuUmYD ViễLDXSYThQn cSnipqukKau UmYDmày, đSnipqukKỡ chUmYDồng tLDXSYThQài liệSnipqukKu SnipqukKtrên SnipqukKtay tôi,LDXSYThQ nLDXSYThQói: “TạiSnipqukK saSnipqukKo lLDXSYThQại đểSnipqukK mộLDXSYThQt ngườiSnipqukK ôSnipqukKm nhiềuUmYD SnipqukKđồ thLDXSYThQế nàySnipqukK? SUmYDau nLDXSYThQày pSnipqukKhải LDXSYThQbảo TiểuUmYD LUmYDưu giúpUmYD LDXSYThQem đấy”.

Tôi UmYDlý UmYDnhí LDXSYThQ“vâng” UmYDmột tiSnipqukKếng, UmYDgật gậUmYDt đầuUmYD tỏSnipqukK rSnipqukKa đáUmYDp lạiLDXSYThQ. ChSnipqukKút SnipqukKtài liệuLDXSYThQ nàySnipqukK tUmYDhì ănSnipqukK thSnipqukKua UmYDgì chứ?

Đè nLDXSYThQén cUmYDon ngLDXSYThQười thườngSnipqukK khôngLDXSYThQ phLDXSYThQải SnipqukKlà trọngLDXSYThQ lUmYDượng, màSnipqukK lUmYDại LDXSYThQlà nhữngSnipqukK gánhLDXSYThQ nSnipqukKặng LDXSYThQvô hìUmYDnh kia.

Tiêu VUmYDiễn tSnipqukKhân mSnipqukKật kéUmYDo taUmYDy tôiLDXSYThQ, vUmYDị gSnipqukKiáo LDXSYThQsư SnipqukKgià nUmYDgước mSnipqukKắt cLDXSYThQhằm cLDXSYThQhằm UmYDnhìn cSnipqukKhúng tôiLDXSYThQ, tUmYDôi vộiUmYD vàLDXSYThQng rúLDXSYThQt taSnipqukKy lạLDXSYThQi, đỏLDXSYThQ LDXSYThQmặt, nóSnipqukKi vớSnipqukKi TUmYDiêu ViễnLDXSYThQ: “UmYDEm LDXSYThQvề làmUmYD LDXSYThQviệc đây”.

“Hết giờUmYD aLDXSYThQnh đSnipqukKưa eSnipqukKm vSnipqukKề!” TiêLDXSYThQu ViễLDXSYThQn nSnipqukKở nụUmYD cưSnipqukKời mSnipqukKà mấyUmYD ngàUmYDy rồUmYDi hiếmLDXSYThQ thấy.

“Không cLDXSYThQần!” MLDXSYThQỗi ngàyUmYD đềuLDXSYThQ tựUmYD đạpLDXSYThQ SnipqukKxe vUmYDề nhSnipqukKà, trướUmYDc SnipqukKnay cóUmYD UmYDcần aLDXSYThQi đưLDXSYThQa LDXSYThQvề LDXSYThQđâu, SnipqukKđã UmYDthành thóSnipqukKi quSnipqukKen rồi.SnipqukK VớUmYDi lại,UmYD LDXSYThQtôi cũnLDXSYThQg khoLDXSYThQng kiUmYDêu SnipqukKsa đUmYDến mứcLDXSYThQ hếUmYDt giờUmYD cầnUmYD cLDXSYThQó ngườiSnipqukK đưaLDXSYThQ về.

Điều cLDXSYThQàng quSnipqukKan trọLDXSYThQng hơSnipqukKn SnipqukKlà TiêuLDXSYThQ SnipqukKViễn rấtLDXSYThQ bận,LDXSYThQ rấtLDXSYThQ mệtLDXSYThQ, LDXSYThQtôi kLDXSYThQhông đSnipqukKành lònSnipqukKg đểSnipqukK anSnipqukKh hSnipqukKết giờSnipqukK pUmYDhải lSnipqukKộn mộLDXSYThQt vLDXSYThQòng đưaSnipqukK LDXSYThQtiễn tôLDXSYThQi rồiUmYD mSnipqukKuộn mLDXSYThQới vSnipqukKề đượcUmYD đLDXSYThQến nhà.

Tiêu VLDXSYThQiễn thSnipqukKở dàiUmYD, UmYD“Khả LDXSYThQKhả, đừLDXSYThQng cốSnipqukK ýUmYD tráSnipqukKnh aLDXSYThQnh nữa!”

Buổi UmYDtrưa đếnLDXSYThQ phSnipqukKòng giSnipqukKải laUmYDo lấSnipqukKy nưSnipqukKớc, UmYDnhìn SnipqukKthấy giáoSnipqukK sưSnipqukK ĐiềUmYDn SnipqukKDuy NiêUmYDn cũSnipqukKng đLDXSYThQang SnipqukKpha trà,LDXSYThQ SnipqukKtrong cốcSnipqukK SnipqukKthủy SnipqukKtinh đLDXSYThQổ đSnipqukKầy nửaSnipqukK cLDXSYThQốc UmYDlá cLDXSYThQhè, tôiUmYD kSnipqukKhông kUmYDhỏi kiLDXSYThQnh ngạc,LDXSYThQ “BácUmYD chLDXSYThQo nhiềuUmYD láSnipqukK UmYDchè thếLDXSYThQ, SnipqukKcó sLDXSYThQợ đắngUmYD UmYDquá kSnipqukKhông ạ?”

“Uống queLDXSYThQn rồSnipqukKi”. UmYDÔng cườUmYDi thấLDXSYThQy thậtLDXSYThQ thânLDXSYThQ thLDXSYThQiết, khiếnLDXSYThQ ngườSnipqukKi tLDXSYThQa cLDXSYThQó SnipqukKcảm SnipqukKgiác queLDXSYThQn thuộc.

Ông LDXSYThQpha tràLDXSYThQ xoSnipqukKng khSnipqukKông rờiSnipqukK đLDXSYThQi, mLDXSYThQà vUmYDãn UmYDđứng LDXSYThQở pSnipqukKhòng gLDXSYThQiải lSnipqukKao nhìUmYDn tôLDXSYThQi UmYDlấy UmYDnước, “UmYDCô bé,UmYD cháUmYDu yêSnipqukKu TiSnipqukKêu ViễUmYDn hả?”

Tôi giậtUmYD mìnUmYDh lUmYDàm LDXSYThQbàn tUmYDay đangSnipqukK cầLDXSYThQm phícLDXSYThQh nUmYDước rLDXSYThQung lêSnipqukKn, nSnipqukKước UmYDsôi tLDXSYThQrong SnipqukKbình rUmYDót xuốngSnipqukK làmSnipqukK SnipqukKngón taUmYDy bịUmYD giộiSnipqukK bLDXSYThQỏng rát.

Vị giáLDXSYThQo sSnipqukKư giàUmYD nSnipqukKhanh LDXSYThQmắt nLDXSYThQhanh LDXSYThQtay, liLDXSYThQền đSnipqukKóng ngSnipqukKay vUmYDòi nSnipqukKước nóUmYDng lại,LDXSYThQ SnipqukKkéo taUmYDy tôSnipqukKi sanLDXSYThQg SnipqukKvòi nướcSnipqukK lạnSnipqukKh vặUmYDn xuốnSnipqukKg, đUmYDể gSnipqukKiảm LDXSYThQbớt sựLDXSYThQ đaSnipqukKu rát.

Mắt tLDXSYThQôi ngâLDXSYThQn ngấnLDXSYThQ LDXSYThQlệ, tronUmYDg SnipqukKlòng UmYDcười tLDXSYThQhầm: UmYDXem rLDXSYThQa, tínUmYDh nhUmYDiều chuyệLDXSYThQn cũLDXSYThQng khônSnipqukKg hềSnipqukK giớiLDXSYThQ hạLDXSYThQn lứaLDXSYThQ tuổi.

Lấy UmYDnước xoSnipqukKng, giáoLDXSYThQ UmYDsư ĐSnipqukKiền giúLDXSYThQp tôLDXSYThQi xUmYDách pUmYDhích nưUmYDớc vSnipqukKề SnipqukKphòng UmYDlàm việUmYDc, TiểLDXSYThQu LUmYDưu nUmYDhìn thấySnipqukK nóUmYDi: LDXSYThQ“Trời ạ,UmYD LDXSYThQchị LDXSYThQĐiền, sLDXSYThQao cUmYDhị LDXSYThQlại đểSnipqukK ôngSnipqukK LDXSYThQấy xáchUmYD phícSnipqukKh nướSnipqukKc cSnipqukKhứ? UmYDChị SnipqukKbiết ôUmYDng ấyLDXSYThQ lUmYDà aUmYDi không?”

“Giáo sSnipqukKư ĐiềnLDXSYThQ DuLDXSYThQy Niên”.

“Biết rồiLDXSYThQ cònUmYD đểUmYD ônUmYDg SnipqukKấy xáchSnipqukK hộSnipqukK chịLDXSYThQ pLDXSYThQhích lSnipqukKà sao?”SnipqukK UmYDTiểu LưuLDXSYThQ suýtLDXSYThQ UmYDnữa UmYDcáu lUmYDên vớiLDXSYThQ tôiLDXSYThQ, UmYD“Cục trưởnUmYDg SnipqukKcủa chúngUmYD tSnipqukKa mLDXSYThQời đếSnipqukKn lLDXSYThQà kháchLDXSYThQ UmYDVIP, SnipqukKlà chuySnipqukKên giUmYDa LDXSYThQdự áUmYDn, làLDXSYThQ đạiLDXSYThQ tUmYDhụ củaSnipqukK giớLDXSYThQi khUmYDoa họcUmYD đLDXSYThQiện tử”.

“Chẳng qSnipqukKua chỉLDXSYThQ làUmYD nLDXSYThQhờ SnipqukKông ấySnipqukK xáUmYDch LDXSYThQhộ cUmYDhị phícLDXSYThQh nướLDXSYThQc thôiSnipqukK mà!”LDXSYThQ UmYDMà cLDXSYThQhính ôUmYDng tựSnipqukK LDXSYThQnguyện LDXSYThQđấy SnipqukKchứ, nóLDXSYThQi nàSnipqukKo lUmYDà tUmYDay tôSnipqukKi bSnipqukKị bỏngLDXSYThQ rLDXSYThQồi, đóLDXSYThQ cũSnipqukKng làUmYD trácLDXSYThQh nhiệmUmYD củaSnipqukK ôSnipqukKng ấy.

Chị cUmYDòn muốnUmYD nhờSnipqukK ônLDXSYThQg SnipqukKấy làLDXSYThQm SnipqukKgì nữa?LDXSYThQ GiúpLDXSYThQ LDXSYThQchị quéSnipqukKt LDXSYThQnhà à?SnipqukK” TiSnipqukKểu LLDXSYThQưu nUmYDhìn tSnipqukKôi chLDXSYThQế gSnipqukKiễu, “XúcSnipqukK phLDXSYThQạm ônUmYDg ấyLDXSYThQ lLDXSYThQà LDXSYThQtội UmYDkhông thSnipqukKể UmYDtha đượcLDXSYThQ đâu”.

Nhưng tUmYDôi đLDXSYThQâu muốUmYDn xúSnipqukKc pUmYDhạm ôUmYDng, UmYDmà mUmYDột vUmYDị UmYDgiáo sưSnipqukK, cUmYDhuyên giUmYDa SnipqukKcó thâLDXSYThQn phậnSnipqukK địSnipqukKa vịUmYD nhưSnipqukK SnipqukKthế LDXSYThQcũng SnipqukKsẽ SnipqukKkhông thểLDXSYThQ nUmYDhận UmYDra LDXSYThQmột nhâSnipqukKn vLDXSYThQiên SnipqukKvăn pSnipqukKhòng LDXSYThQbình tUmYDhường nhSnipqukKư LDXSYThQtôi đâu.

Có SnipqukKlẽ, vừaSnipqukK quSnipqukKay đLDXSYThQi, ônUmYDg vUmYDốn đãLDXSYThQ kSnipqukKhong nhLDXSYThQớ đượcUmYD tôSnipqukKi làUmYD aUmYDi rồi.

Hết giờSnipqukK làm,UmYD điUmYD UmYDqua UmYDsiêu thịLDXSYThQ CSnipqukKarrefour, LDXSYThQtôi UmYDmua LDXSYThQmột đốngLDXSYThQ UmYDđồ lUmYDinh tinh.

Khi tôiSnipqukK xácLDXSYThQh giỏLDXSYThQ hànUmYDg LDXSYThQđi rLDXSYThQa UmYDphía ngUmYDoài tLDXSYThQhì nLDXSYThQhìn LDXSYThQthấy SnipqukKTiêu Viễn.SnipqukK VừaUmYD địnhSnipqukK gọiUmYD aSnipqukKnh, ngLDXSYThQười bỗnSnipqukKg cUmYDứng đờSnipqukK khôLDXSYThQng thốtUmYD đượcSnipqukK UmYDra lời,LDXSYThQ bởUmYDi vìSnipqukK NgôLDXSYThQ UmYDDuyệt vàUmYD anSnipqukKh điSnipqukK cùLDXSYThQng nhau.

Anh UmYDbắt đầuLDXSYThQ đưaSnipqukK UmYDcô UmYDđi LDXSYThQlượn siêUmYDu SnipqukKthị từUmYD bLDXSYThQao giLDXSYThQờ? DáSnipqukKng SnipqukKvẻ chSnipqukKăm UmYDsóc chởSnipqukK chSnipqukKe côLDXSYThQ ấyUmYD. NLDXSYThQhìn xLDXSYThQe muLDXSYThQa đUmYDồ củaUmYD họ,SnipqukK xếpSnipqukK đầySnipqukK nhUmYDững vUmYDật dụngLDXSYThQ giLDXSYThQa đình.

Mũi tôiLDXSYThQ caLDXSYThQy xè,LDXSYThQ nSnipqukKhặt bừaUmYD mấyUmYD thUmYDứ rồiSnipqukK vộiLDXSYThQ LDXSYThQvàng chạLDXSYThQy rUmYDa ngoài.

Ngô DSnipqukKuyệt đãSnipqukK nhìLDXSYThQn thấyLDXSYThQ tôi,LDXSYThQ “TiểuUmYD Khả?SnipqukK TiểuUmYD KhUmYDả?” CLDXSYThQô ấySnipqukK gọiLDXSYThQ tôUmYDi, UmYDâm tUmYDhanh dịuLDXSYThQ LDXSYThQdàng trUmYDang nhã,SnipqukK uUmYDyển chuyểnSnipqukK vUmYDà dLDXSYThQễ chịLDXSYThQu, UmYDkhiến UmYDcho ởUmYD giLDXSYThQữa đámLDXSYThQ đôUmYDng huySnipqukKên nLDXSYThQáo vẫnUmYD cLDXSYThQó LDXSYThQthể nUmYDổi rõLDXSYThQ lêSnipqukKn SnipqukKgiọng nóiSnipqukK đSnipqukKặc biệt.

“Tiểu Khả,SnipqukK eSnipqukKm cũLDXSYThQng đếnUmYD đâLDXSYThQy UmYDmua đồUmYD à?”LDXSYThQ TUmYDiêu ViễnLDXSYThQ nhìnUmYD tLDXSYThQôi bốiSnipqukK rối,LDXSYThQ vUmYDẻ mặtSnipqukK LDXSYThQcó chUmYDút LDXSYThQlo lắng.

Tôi khônUmYDg đếnUmYD thUmYDì cSnipqukKó SnipqukKthể SnipqukKnhìn thấUmYDy anUmYDh vLDXSYThQà SnipqukKPhó LDXSYThQtổng gUmYDiám sátLDXSYThQ xLDXSYThQinh LDXSYThQđẹp ânUmYD âLDXSYThQn áUmYDi SnipqukKái LDXSYThQbên nSnipqukKhau khSnipqukKông cSnipqukKhứ? ĐãUmYD tứSnipqukKc giậnUmYD rồi,SnipqukK cũUmYDng chẳnUmYDg nUmYDhìn aSnipqukKnh nữa,UmYD chỉLDXSYThQ nóiUmYD vớiSnipqukK NSnipqukKgô DuUmYDyệt: LDXSYThQ“Chào PhóUmYD LDXSYThQtổng SnipqukKgiám UmYDsát, thLDXSYThQật tìSnipqukKnh cUmYDờ ạ!”

“Gọi tôiUmYD làLDXSYThQ NgôLDXSYThQ DuyệtUmYD thLDXSYThQôi, bâUmYDy giSnipqukKờ hLDXSYThQết giSnipqukKờ lLDXSYThQàm rồLDXSYThQi mà!”LDXSYThQ SnipqukKCô UmYDta LDXSYThQkéo tUmYDay tLDXSYThQôi tLDXSYThQỏ rLDXSYThQa SnipqukKrất thânUmYD tình.

Tôi vẫnLDXSYThQ lịchSnipqukK SnipqukKsự mLDXSYThQỉm cười,UmYD LDXSYThQnhìn SnipqukKcô vLDXSYThQà LDXSYThQTiêu Viễn.

Thần sắcUmYD củLDXSYThQa SnipqukKTiêu ViễnUmYD lạUmYDi LDXSYThQrất ủUmYD dột.

 

2. TạiLDXSYThQ UmYDsao cứLDXSYThQ xLDXSYThQuất hSnipqukKiện LDXSYThQlúc tôLDXSYThQi nhếchUmYD nUmYDhác nhất

Ra khUmYDỏi sLDXSYThQiêu thị,SnipqukK nưSnipqukKớc mắtLDXSYThQ tôLDXSYThQi đLDXSYThQã LDXSYThQkhông UmYDcầm đượcLDXSYThQ nữSnipqukKa, vỡLDXSYThQ òa.

Tôi xácLDXSYThQh LDXSYThQtúi LDXSYThQto túLDXSYThQi nUmYDhỏ SnipqukKđi quLDXSYThQa cUmYDầu UmYDvượt, nSnipqukKhìn xLDXSYThQuống dướiLDXSYThQ cLDXSYThQhân cầu,UmYD xUmYDe cSnipqukKộ LDXSYThQnườm nượp,SnipqukK tựLDXSYThQ nhiêSnipqukKn đUmYDứng lSnipqukKại. NếLDXSYThQu nhảyLDXSYThQ tSnipqukKừ trênUmYD nàLDXSYThQy xSnipqukKuống SnipqukKcó lẽUmYD sẽUmYD UmYDchết rấSnipqukKt SnipqukKthảm nhUmYDỉ? ChUmYDắc chắnUmYD cơLDXSYThQ tUmYDhể sẽUmYD UmYDđầy mUmYDáu mUmYDe, nátUmYD bét?LDXSYThQ NóLDXSYThQi khôUmYDng chừUmYDng, lúLDXSYThQc đSnipqukKó UmYDóc cònSnipqukK bắUmYDn phUmYDụt vàLDXSYThQo ngưUmYDời UmYDđi đườngUmYD cũnLDXSYThQg nên.

Cứ tưởLDXSYThQng tSnipqukKượng UmYDvậy, đãLDXSYThQ thấyLDXSYThQ UmYDghê rợnLDXSYThQ hếtLDXSYThQ cSnipqukKả người.

Có lUmYDẽ SnipqukKtừ cLDXSYThQổ UmYDchí kUmYDim, tSnipqukKôi UmYDlà ngườLDXSYThQi đầuUmYD LDXSYThQtiên lUmYDại bịSnipqukK chínhLDXSYThQ ýLDXSYThQ tSnipqukKưởng củaLDXSYThQ UmYDmình dọaLDXSYThQ cUmYDho sUmYDợ phUmYDát UmYDthét lên.

Để chLDXSYThQo kLDXSYThQhông pLDXSYThQhải nLDXSYThQghĩ đSnipqukKến mốiSnipqukK quaLDXSYThQn hệSnipqukK củaLDXSYThQ TiêUmYDu ViễLDXSYThQn vUmYDà NUmYDgô DuyệtUmYD nữaUmYD, tôSnipqukKi vộUmYDi vàngUmYD tSnipqukKìm mLDXSYThQột nSnipqukKơi aSnipqukKn toànLDXSYThQ UmYDlẩn tUmYDrốn, cànUmYDg SnipqukKkín đáoLDXSYThQ LDXSYThQcàng tốt!

Đối dUmYDiện sUmYDiêu thịUmYD cUmYDó mộtUmYD quánUmYD StarbuSnipqukKcks, kLDXSYThQhông SnipqukKgian SnipqukKtao nhãSnipqukK, phụcLDXSYThQ vụSnipqukK chuyêLDXSYThQn nghiUmYDệp. UmYDTôi gọLDXSYThQi mộLDXSYThQt tSnipqukKách cUmYDapuccino SnipqukKcùng vớiUmYD SnipqukKmón tSnipqukKráng miệng.

Vị tSnipqukKhơm ngSnipqukKon củLDXSYThQa móLDXSYThQn ăSnipqukKn làmSnipqukK UmYDtâm trạngLDXSYThQ tSnipqukKôi LDXSYThQtốt hơSnipqukKn, giữLDXSYThQa nLDXSYThQền âLDXSYThQm nhạLDXSYThQc dịuUmYD nhẹSnipqukK khiếnLDXSYThQ tôLDXSYThQi dầnSnipqukK dầnLDXSYThQ cUmYDảm thấSnipqukKy thUmYDư thLDXSYThQái trUmYDở lại.

“Thưa cô,SnipqukK cSnipqukKó cầUmYDn khăSnipqukKn giấLDXSYThQy LDXSYThQkhông ạ?”UmYD NhânSnipqukK viUmYDên phụSnipqukKc vUmYDụ UmYDlễ LDXSYThQphép đứngUmYD LDXSYThQbên cạnh.

“Không cần,SnipqukK cSnipqukKám ơnUmYD!” UmYDTôi UmYDvô thSnipqukKức đưUmYDa LDXSYThQtay lLDXSYThQên UmYDlau mặt,LDXSYThQ toànUmYD SnipqukKlà nướSnipqukKc mắt.UmYD TạLDXSYThQi saUmYDo tôSnipqukKi lạiUmYD kUmYDhóc chứ?

 “Xin đừngLDXSYThQ SnipqukKngồi ởSnipqukK đó!”UmYD TôUmYDi vừaLDXSYThQ LDXSYThQlau mắLDXSYThQt vừaUmYD nóLDXSYThQi vớiSnipqukK ngườiUmYD UmYDđối diện,UmYD khôSnipqukKng chLDXSYThQo ngồiSnipqukK cùnSnipqukKg tôi.

“Em nLDXSYThQghĩ UmYDlà tUmYDôi muLDXSYThQốn ngồUmYDi SnipqukKsao? ChỉUmYD vìLDXSYThQ UmYDem cSnipqukKứ khSnipqukKóc SnipqukKnhư vSnipqukKậy mãSnipqukKi, kLDXSYThQhiến cLDXSYThQho tâmLDXSYThQ trSnipqukKạng tôUmYDi thấySnipqukK rấtSnipqukK LDXSYThQu uất”.SnipqukK NSnipqukKgười đốiLDXSYThQ diLDXSYThQện nói.

“Chương Ngự,LDXSYThQ tạSnipqukKi saSnipqukKo SnipqukKanh cLDXSYThQứ xuLDXSYThQất hUmYDiện lúUmYDc tôiLDXSYThQ nhếchLDXSYThQ nhLDXSYThQác nhLDXSYThQất?” TôLDXSYThQi rầuLDXSYThQ rĩUmYD nóiUmYD vớLDXSYThQi anSnipqukKh ta.

“Nhưng mUmYDà, hUmYDình nhUmYDư tUmYDôi còUmYDn nhếcLDXSYThQh nhLDXSYThQác UmYDhơn em!”SnipqukK ALDXSYThQnh tSnipqukKa nhúnUmYD UmYDvia, chLDXSYThQỉ SnipqukKlên bộLDXSYThQ cSnipqukKomple mUmYDay đoUmYD màUmYDu trắngLDXSYThQ SnipqukKngà SnipqukKcủa UmYDmình, tôLDXSYThQi mớLDXSYThQi pháLDXSYThQt UmYDhiện LDXSYThQra, vLDXSYThQừa nãySnipqukK UmYDtôi UmYDvô ýSnipqukK làLDXSYThQm đổLDXSYThQ càSnipqukK phSnipqukKê, chUmYDất lỏngSnipqukK mLDXSYThQàu nUmYDâu đãLDXSYThQ ngấmSnipqukK UmYDvào áUmYDo anh.

“Đồ UmYDngốc, tạiSnipqukK sLDXSYThQao aUmYDnh LDXSYThQlại kSnipqukKhông biếUmYDt đUmYDường tráSnipqukKnh ra?”

“Nhìn eUmYDm khLDXSYThQóc quaLDXSYThQn trọngLDXSYThQ hơUmYDn, bởSnipqukKi vìLDXSYThQ thậtLDXSYThQ hiếmSnipqukK SnipqukKcó”. SnipqukKAnh tSnipqukKa lSnipqukKộ LDXSYThQra UmYDnụ cườiSnipqukK tiSnipqukKnh nghịcSnipqukKh, nhìLDXSYThQn trônSnipqukKg giSnipqukKống SnipqukKnhư mộtUmYD đứLDXSYThQa trẻLDXSYThQ vậy.

“Đi nàoSnipqukK, tôLDXSYThQi dSnipqukKẫn eLDXSYThQm đếnUmYD mSnipqukKột nơiUmYD vLDXSYThQui UmYDvẻ”. ChươngUmYD LDXSYThQNgự SnipqukKkéo tUmYDôi đUmYDứng lên.

“Tôi SnipqukKkhông đUmYDi, SnipqukKtôi LDXSYThQcòn UmYDcó vUmYDiệc!” TôLDXSYThQi muốnLDXSYThQ SnipqukKthoát SnipqukKra kUmYDhỏi SnipqukKsự lSnipqukKôi kéUmYDo củaUmYD anSnipqukKh ta.

Nghĩ đếnSnipqukK việcSnipqukK vSnipqukKừa rồiLDXSYThQ gặpUmYD LDXSYThQTiêu VUmYDiễn SnipqukKvà SnipqukKNgô DuyệLDXSYThQt, UmYDnghĩ đếnLDXSYThQ sựSnipqukK UmYDăn ýUmYD củaUmYD họUmYD SnipqukKkhi UmYDở bêSnipqukKn nhUmYDau, ngUmYDhĩ đếnLDXSYThQ UmYDsự dịuLDXSYThQ UmYDdàng TUmYDiêu SnipqukKViễn SnipqukKdành SnipqukKcho SnipqukKcô ta…SnipqukK SnipqukKtất cSnipqukKả mọiUmYD SnipqukKcái khUmYDác SnipqukKđều tSnipqukKrở SnipqukKthành vôSnipqukK nghĩa.

“Việc gìSnipqukK UmYDcó tSnipqukKhể qLDXSYThQuan tLDXSYThQrọng hơSnipqukKn vLDXSYThQui vUmYDẻ chứ?SnipqukK KhônUmYDg đLDXSYThQi sẽLDXSYThQ tiếSnipqukKc đấyUmYD nSnipqukKhé”. AnUmYDh UmYDta cườiLDXSYThQ SnipqukKnhìn tôiSnipqukK chLDXSYThQờ đợiSnipqukK, UmYDtôi UmYDthật khóUmYD màSnipqukK pUmYDhản đối.

Tôi còUmYDn cóSnipqukK thểUmYD vLDXSYThQui vẻLDXSYThQ đượUmYDc LDXSYThQkhông? TạiSnipqukK saLDXSYThQo lạiLDXSYThQ cảmUmYD tUmYDhấy tronSnipqukKg lònUmYDg nặUmYDng trSnipqukKĩu nhưSnipqukK đLDXSYThQeo LDXSYThQđá thếSnipqukK nLDXSYThQày? TôiLDXSYThQ cốLDXSYThQ gắUmYDng SnipqukKmuốn vUmYDứt bỏLDXSYThQ nUmYDó điSnipqukK, nhưSnipqukKng nóSnipqukK UmYDcứ điLDXSYThQềm nLDXSYThQhiên SnipqukKbất động.

Chương NgựSnipqukK nóLDXSYThQi khôUmYDng SnipqukKsai, đâSnipqukKy UmYDquả nhiênSnipqukK LDXSYThQlà mộtUmYD nLDXSYThQơi LDXSYThQvui vẻSnipqukK, “mUmYDười hLDXSYThQai chốLDXSYThQn vui”.

Đáng tiếc,SnipqukK tâmLDXSYThQ trạLDXSYThQng cLDXSYThQủa tUmYDôi khôLDXSYThQng hòLDXSYThQa nhậpUmYD đượcUmYD vớiSnipqukK UmYDnơi này.

“Tại saUmYDo UmYDlại cóLDXSYThQ cáSnipqukKi LDXSYThQtên nUmYDhư UmYDvậy?” SnipqukKTôi rUmYDầu SnipqukKrĩ hỏi.

“Ở đUmYDây cSnipqukKó mườiLDXSYThQ haLDXSYThQi tụSnipqukK điểLDXSYThQm, mỗiLDXSYThQ mộLDXSYThQt SnipqukKchỗ đềuSnipqukK khiSnipqukKến LDXSYThQngười tSnipqukKa vuLDXSYThQi khôngUmYD biSnipqukKết chán”UmYD. ChưSnipqukKơng NSnipqukKgự giảiSnipqukK thích.

“Có tLDXSYThQhể làSnipqukKm ngườiSnipqukK tSnipqukKa LDXSYThQquên LDXSYThQđi phiềSnipqukKn LDXSYThQmuộn khôngUmYD?” TôiLDXSYThQ tỏLDXSYThQ rLDXSYThQa nSnipqukKghi ngờ.

“Có thể,LDXSYThQ cLDXSYThQhỉ cầnUmYD LDXSYThQem tựUmYD nguyệnUmYD”. ChươngUmYD NSnipqukKgựu ngUmYDhiêm túLDXSYThQc nhSnipqukKìn tôLDXSYThQi, “ESnipqukKm nênSnipqukK làSnipqukK mLDXSYThQột ngườiLDXSYThQ LDXSYThQvui vSnipqukKẻ, ngaSnipqukKy LDXSYThQđến cáiSnipqukK tSnipqukKên cLDXSYThQủa UmYDem LDXSYThQcũng gọiLDXSYThQ LDXSYThQlà KhảSnipqukK LạLDXSYThQc UmYDcơ mà”.

Khả UmYDLạc thSnipqukKì nhUmYDất địLDXSYThQnh LDXSYThQcó SnipqukKthể vSnipqukKui vUmYDẻ saoLDXSYThQ? TôiSnipqukK UmYDcười đaSnipqukKu khổ.

Đi LDXSYThQlên gUmYDác vớiLDXSYThQ ChươSnipqukKng NgSnipqukKự, lUmYDập UmYDtức đSnipqukKã SnipqukKcó nUmYDhân viêUmYDn phụcLDXSYThQ LDXSYThQvụ đếnLDXSYThQ SnipqukKđón, luôSnipqukKn miệSnipqukKng chàoLDXSYThQ “TổnLDXSYThQg giáUmYDm đốcUmYD ChươnLDXSYThQg ạ”,SnipqukK “TổngUmYD gSnipqukKiám đốcUmYD ChươngSnipqukK ạ”.SnipqukK TôUmYDi xáUmYDch SnipqukKnhững LDXSYThQtúi UmYDto UmYDtúi nhUmYDỏ củaSnipqukK siêLDXSYThQu thị,LDXSYThQ tLDXSYThQheo UmYDsau ChươngUmYD NgựUmYD gSnipqukKiống UmYDnhư LDXSYThQmột ngườiSnipqukK hầu.

Một nhómUmYD ngườiSnipqukK ănSnipqukK cơm,SnipqukK liênLDXSYThQ tUmYDục gọiSnipqukK SnipqukKmón đắtLDXSYThQ tiền,LDXSYThQ kLDXSYThQhông gLDXSYThQọi nhữngSnipqukK mUmYDón vừaSnipqukK miệng.

Tôi uUmYDống mộtSnipqukK loạiLDXSYThQ nUmYDước ngọtSnipqukK SnipqukKrất ngonSnipqukK, nhSnipqukKưng lUmYDại thSnipqukKấy hUmYDơi đauUmYD LDXSYThQđầu, “TạiLDXSYThQ sUmYDao lạUmYDi thLDXSYThQế? TôiSnipqukK SnipqukKcó uốngUmYD rưSnipqukKợu SnipqukKđâu nLDXSYThQhỉ?”Ngửi kLDXSYThQỹ mớUmYDi phSnipqukKát hiLDXSYThQện rLDXSYThQa thứLDXSYThQ nướcLDXSYThQ ngLDXSYThQọt tUmYDôi vừaSnipqukK UmYDmới uốSnipqukKng làUmYD lUmYDoại SnipqukKrượu TLDXSYThQây pSnipqukKha chế.

Ăn SnipqukKxong, LDXSYThQnhóm ngườUmYDi táchLDXSYThQ UmYDra UmYDmỗi ngLDXSYThQười mộtSnipqukK nơiUmYD, giốngSnipqukK nhưUmYD saSnipqukKu kSnipqukKhi xSnipqukKem xSnipqukKong LDXSYThQmột vSnipqukKở kịchUmYD vuiUmYD, cLDXSYThQhỉ còLDXSYThQn lSnipqukKại sựUmYD tLDXSYThQrống rỗngSnipqukK vUmYDà côLDXSYThQ đơn.

“Tôi LDXSYThQphải đợiLDXSYThQ mộUmYDt lúLDXSYThQc nữUmYDa mớiLDXSYThQ vềUmYD nUmYDhà đUmYDược, khSnipqukKông SnipqukKthể đSnipqukKể mẹSnipqukK SnipqukKtôi UmYDbiết tôSnipqukKi đSnipqukKã uốnUmYDg rSnipqukKượu!” TLDXSYThQôi SnipqukKdựa vàoLDXSYThQ SnipqukKngười ChươnSnipqukKg NUmYDgự, vSnipqukKò UmYDvò cUmYDái LDXSYThQđầu đauSnipqukK nhứcLDXSYThQ, UmYDanh tUmYDa cốUmYD giữSnipqukK lSnipqukKấy vSnipqukKai tôi.

“Được!” SaUmYDo aSnipqukKnh tLDXSYThQa cLDXSYThQứ nhìnLDXSYThQ tSnipqukKôi SnipqukKcười chứ.

Về đếnUmYD cửLDXSYThQa, tLDXSYThQôi lSnipqukKục tSnipqukKìm chìSnipqukKa kUmYDhóa tUmYDrong tUmYDúi, saLDXSYThQu đLDXSYThQó LDXSYThQmở cửa.

Chương SnipqukKNgự cứSnipqukK cSnipqukKười tôiUmYD, UmYD“Tại LDXSYThQsao lấLDXSYThQy chUmYDìa khóSnipqukKa SnipqukKnhà LDXSYThQem đểLDXSYThQ mởLDXSYThQ UmYDcửa SnipqukKnhà tôi?”

“Có đượSnipqukKc khôLDXSYThQng?” TôLDXSYThQi gSnipqukKãi gLDXSYThQãi đUmYDầu, “DùngUmYD cLDXSYThQhìa khóSnipqukKa củaUmYD UmYDanh mUmYDở tUmYDhử xem”.

Quả nhiêLDXSYThQn, anUmYDh tSnipqukKa UmYDmở đượcUmYD cửSnipqukKa raUmYD, tôSnipqukKi điLDXSYThQ theSnipqukKo LDXSYThQvào, UmYDgục mặSnipqukKt xuốnUmYDg UmYDsofa màUmYD kLDXSYThQhóc, “TạiUmYD saLDXSYThQo chìaSnipqukK kSnipqukKhóa cLDXSYThQủa UmYDanh lạUmYDi cLDXSYThQó LDXSYThQthể SnipqukKmở cLDXSYThQửa nUmYDhà tLDXSYThQôi chứ,SnipqukK SnipqukKmà sLDXSYThQao SnipqukKtôi lUmYDại khôLDXSYThQng UmYDmở được?”

Chương NgựLDXSYThQ ngồiLDXSYThQ dướLDXSYThQi thảm,LDXSYThQ khôngUmYD chớpSnipqukK mắUmYDt nhìnUmYD tUmYDôi, “NgốcLDXSYThQ ạ,SnipqukK khócUmYD cáSnipqukKi gì,SnipqukK vìUmYD LDXSYThQmột chiSnipqukKếc UmYDchìa kSnipqukKhóa sSnipqukKao? SnipqukKNgày LDXSYThQmai đSnipqukKánh LDXSYThQcho UmYDem mộtUmYD cUmYDhiếc làUmYD đượcLDXSYThQ LDXSYThQchứ gì”.

“Không phảSnipqukKi UmYDvì cLDXSYThQhìa khóa!”LDXSYThQ TLDXSYThQôi vẫnLDXSYThQ khóSnipqukKc, khôngUmYD biSnipqukKết vLDXSYThQì SnipqukKsao, nSnipqukKước SnipqukKmắt UmYDkhông thSnipqukKể nàSnipqukKo cUmYDầm LDXSYThQlại được.

“Thế UmYDlà LDXSYThQvì cUmYDái gì?”

“Vì UmYDTiêu SnipqukKViễn!” TôLDXSYThQi vSnipqukKừa nóiSnipqukK vSnipqukKừa khóc.

Chương NgLDXSYThQự LDXSYThQkhông nUmYDói gìUmYD, châUmYDm thuUmYDốc lUmYDá, ngậmLDXSYThQ tSnipqukKrên miệng.

Có tLDXSYThQhể SnipqukKdo khóUmYDc mệtUmYD quáLDXSYThQ, SnipqukKtôi ngáLDXSYThQp mộUmYDt UmYDcái rồUmYDi dầLDXSYThQn dầSnipqukKn UmYDchìm vàUmYDo SnipqukKgiấc mơ.

Trong LDXSYThQmơ, TiSnipqukKêu ViễnSnipqukK cứLDXSYThQ LDXSYThQđứng SnipqukKở trêUmYDn caoSnipqukK, tôSnipqukKi cốSnipqukK ngướcSnipqukK nhSnipqukKìn tUmYDhế nàoUmYD cũnSnipqukKg UmYDkhông thLDXSYThQể nhìnSnipqukK đượcLDXSYThQ vàoUmYD mUmYDắt anh.

Sáng UmYDsớm tỉnhUmYD LDXSYThQlại, toànUmYD thLDXSYThQân SnipqukKướt đẫmLDXSYThQ mồUmYD hLDXSYThQôi, uểLDXSYThQ oLDXSYThQải vặnSnipqukK mìnhLDXSYThQ, ngoáLDXSYThQc miệUmYDng ngLDXSYThQáp dài.

Vừa quaSnipqukKy ngUmYDười, đãSnipqukK nhìSnipqukKn thấyUmYD LDXSYThQmột gUmYDương mLDXSYThQặt SnipqukKto hiệnLDXSYThQ rUmYDa troSnipqukKng gươnLDXSYThQg. MáUmYD ơSnipqukKi, tSnipqukKhì rUmYDa SnipqukKđây khôngUmYD UmYDphải làSnipqukK pUmYDhòng nLDXSYThQgủ củUmYDa nhLDXSYThQà mình!

“Tỉnh rSnipqukKồi àSnipqukK?” ChưUmYDơng NgSnipqukKự dánUmYDg vẻSnipqukK SnipqukKrất thoảiSnipqukK UmYDmái xSnipqukKuất hiệUmYDn trướUmYDc mặtUmYD tLDXSYThQôi, aSnipqukKnh tUmYDa SnipqukKcó vẻUmYD nhưLDXSYThQ vừaLDXSYThQ rLDXSYThQửa mặt,LDXSYThQ trêLDXSYThQn tócUmYD cSnipqukKòn UmYDđọng UmYDlại vàUmYDi giọSnipqukKt nưSnipqukKớc, SnipqukKtrông lạiSnipqukK UmYDtrẻ rUmYDa vUmYDài tuổUmYDi, cứSnipqukK nSnipqukKhư cậuSnipqukK coSnipqukKn tSnipqukKrai LDXSYThQlớn củaUmYD nLDXSYThQhà hàngLDXSYThQ xóm.

Thấy tôUmYDi hoảngLDXSYThQ lUmYDoạn, ChưSnipqukKơng NgựUmYD LDXSYThQnói: “HômUmYD qSnipqukKua eSnipqukKm uốUmYDng rưUmYDợu sayLDXSYThQ, UmYDkhông SnipqukKdám UmYDvề nhà,LDXSYThQ cứLDXSYThQ SnipqukKđòi đếnLDXSYThQ chLDXSYThQỗ tôi!”

Trời ơiLDXSYThQ, tôSnipqukKi đSnipqukKiên rSnipqukKồi sao?

“Bây giUmYDờ mấyUmYD giUmYDờ LDXSYThQròi?” TôSnipqukKi hỏiUmYD CUmYDhương Ngự.

“7h30”. ASnipqukKnh cLDXSYThQhỉ đồUmYDng UmYDhồ tUmYDrên tưUmYDờng nói.

“7h30? SaLDXSYThQo SnipqukKanh khônLDXSYThQg UmYDgọi tLDXSYThQôi dậLDXSYThQy sớmSnipqukK hơnLDXSYThQ? TôiUmYD sSnipqukKắp đếnUmYD muộnSnipqukK rồi”UmYD. UmYDTôi nhặLDXSYThQt áLDXSYThQo UmYDlên rồiUmYD cUmYDhạy rLDXSYThQa ngSnipqukKoài, SnipqukKthì bLDXSYThQị anSnipqukKh giSnipqukKữ lạLDXSYThQi, “ĐểSnipqukK tôiLDXSYThQ UmYDđưa UmYDem đi”.

Ngồi UmYDtrong chiSnipqukKếc xLDXSYThQe MeUmYDr BLDXSYThQenz củUmYDa ChươLDXSYThQng UmYDNgự SnipqukKtôi gọiUmYD điLDXSYThQện LDXSYThQcho mẹ,UmYD mẹUmYD tôiSnipqukK trácUmYDh mắngSnipqukK LDXSYThQté táSnipqukKt: “VẫnUmYD còSnipqukKn nhớSnipqukK tôUmYDi làUmYD mẹUmYD cSnipqukKô àUmYD? CảSnipqukK đêmLDXSYThQ điLDXSYThQ đâuLDXSYThQ hảLDXSYThQ? GọiLDXSYThQ đSnipqukKiện cUmYDho SnipqukKcô toànUmYD tLDXSYThQắt máy”.

“Thì giờSnipqukK LDXSYThQcon UmYDgọi điệnLDXSYThQ cLDXSYThQho mSnipqukKẹ SnipqukKđây thôi?”

“Tôi gọiUmYD điệnSnipqukK cLDXSYThQho côLDXSYThQ cảLDXSYThQ đêSnipqukKm thSnipqukKì sao?”UmYD GiọngUmYD mẹSnipqukK tUmYDôi hơiSnipqukK ngLDXSYThQhẹn ngàUmYDo, “ConUmYD cóUmYD biUmYDết UmYDsuýt nUmYDữa dọSnipqukKa chUmYDết UmYDmẹ rSnipqukKồi khôngSnipqukK? BênUmYD SnipqukKngoài lộnSnipqukK xộSnipqukKn nhSnipqukKư thế,LDXSYThQ nếuUmYD SnipqukKcon cSnipqukKó UmYDxảy LDXSYThQra LDXSYThQviệc gSnipqukKì tLDXSYThQhì mSnipqukKẹ biếLDXSYThQt làmLDXSYThQ thếLDXSYThQ nàSnipqukKo chứ?”

“Mẹ, coSnipqukKn LDXSYThQsai rồi,SnipqukK cUmYDon SnipqukKxin SnipqukKlỗi mẹ!”SnipqukK TôUmYDi thàSnipqukKnh tUmYDhật nói.

Mẹ tôUmYDi SnipqukKmãi kSnipqukKhông nóiUmYD gìLDXSYThQ, LDXSYThQnửa phúSnipqukKt LDXSYThQsau mLDXSYThQới nóLDXSYThQi: “HếUmYDt giờLDXSYThQ làmLDXSYThQ nLDXSYThQhớ vềLDXSYThQ nSnipqukKhà sLDXSYThQớm, đừnLDXSYThQg cSnipqukKó lưSnipqukKợn lờLDXSYThQ bêLDXSYThQn ngoLDXSYThQài nữa”.

“Vâng UmYDạ”. LDXSYThQTắt điệLDXSYThQn thLDXSYThQoại, tronSnipqukKg SnipqukKlòng vẫnUmYD thấSnipqukKy UmYDáy náLDXSYThQy kSnipqukKhó chịu.

Tôi nhìnLDXSYThQ đồnLDXSYThQg hồ,SnipqukK nLDXSYThQói: “LàmLDXSYThQ ơnUmYD, SnipqukKnhanh lLDXSYThQên mộSnipqukKt chúLDXSYThQt! SSnipqukKắp muUmYDộn mấLDXSYThQt rồi!”

Anh tSnipqukKa SnipqukKchăm cUmYDhú nhìnUmYD đường,UmYD UmYDnói: “CũUmYDng kUmYDhông thSnipqukKể UmYDđâm vàLDXSYThQo xSnipqukKe nSnipqukKgười khLDXSYThQác được!”

Đến UmYDcơ UmYDquan SnipqukKvừa LDXSYThQkịp UmYD8 giUmYDờ đúng,LDXSYThQ tôSnipqukKi UmYDvội UmYDvàng SnipqukKchạy đếnUmYD vănLDXSYThQ phòng.

“Túi củaSnipqukK em!LDXSYThQ” ChươnUmYDg NUmYDgự chạSnipqukKy UmYDtheo đưaLDXSYThQ túSnipqukKi LDXSYThQcho tôiUmYD, “TạiUmYD saUmYDo trêSnipqukKn mặtSnipqukK vẫnUmYD còLDXSYThQn vếtSnipqukK nướcLDXSYThQ miếngSnipqukK này?LDXSYThQ” AUmYDnh dSnipqukKùng UmYDngón tLDXSYThQay SnipqukKlau UmYDlau SnipqukKgiúp tôiUmYD, LDXSYThQsau đóUmYD đưLDXSYThQa túLDXSYThQi cLDXSYThQho tôi.

Tôi LDXSYThQvơ lấyLDXSYThQ SnipqukKđịnh cLDXSYThQhạy điLDXSYThQ, SnipqukKthì nhìLDXSYThQn tUmYDhấy TSnipqukKiêu UmYDViễn đứngSnipqukK ngUmYDay SnipqukKở cUmYDửa chính.

“Tôi khUmYDông đLDXSYThQến muUmYDộn, LDXSYThQkhông SnipqukKtin anLDXSYThQh nhìSnipqukKn xem!LDXSYThQ” TôUmYDi gUmYDiơ đLDXSYThQồng hồSnipqukK chLDXSYThQo SnipqukKTiêu ViSnipqukKễn xem.

“Người vừaUmYD SnipqukKđưa LDXSYThQem đếnSnipqukK SnipqukKlà ai?UmYD” AnSnipqukKh làmLDXSYThQ mặtLDXSYThQ lạSnipqukKnh lLDXSYThQùng hỏSnipqukKi tôi.

Hóa rLDXSYThQa TổnSnipqukKg giUmYDám sLDXSYThQát đạiLDXSYThQ nhSnipqukKân LDXSYThQđứng đSnipqukKây khôUmYDng phảiSnipqukK đUmYDể kiểmUmYD SnipqukKtra UmYDsự chuyêLDXSYThQn cần,UmYD LDXSYThQvậy thLDXSYThQì chẳSnipqukKng sợSnipqukK aLDXSYThQnh LDXSYThQta nữa,LDXSYThQ “ChẳnSnipqukKg liêLDXSYThQn quUmYDan gSnipqukKì đếnUmYD aUmYDnh cảSnipqukK!” TSnipqukKôi khôngLDXSYThQ nhìLDXSYThQn SnipqukKanh, tuSnipqukKng tSnipqukKẩy đLDXSYThQi vào.

“Khả…”

Tôi ngSnipqukKhe tiSnipqukKếng aUmYDnh gọiSnipqukK, cũngSnipqukK khôLDXSYThQng quUmYDay đầuSnipqukK UmYDlại. UmYDBây giUmYDờ lLDXSYThQà SnipqukKgiờ làLDXSYThQm vSnipqukKiệc, khôngUmYD nSnipqukKói UmYDchuyện rLDXSYThQiêng tư

 

3. UmYDKhả LạcLDXSYThQ, cLDXSYThQó nghSnipqukKĩa lLDXSYThQà LDXSYThQkhả áLDXSYThQi vSnipqukKà LDXSYThQlạc quan

Tôi UmYDbận rộnLDXSYThQ tổngUmYD hSnipqukKợp SnipqukKdữ SnipqukKliệu, cứSnipqukK bLDXSYThQị điệnUmYD thoạiLDXSYThQ SnipqukKnội SnipqukKtuyến làmLDXSYThQ ồnLDXSYThQ đếnUmYD nhứcUmYD đầuUmYD, “TSnipqukKiểu LưuLDXSYThQ, gUmYDiúp nghLDXSYThQe UmYDđiện thoạSnipqukKi cLDXSYThQhút đLDXSYThQi!” TôiSnipqukK khônUmYDg nLDXSYThQgơi taUmYDy, SnipqukKđành phảiSnipqukK SnipqukKphiền đếnLDXSYThQ TiLDXSYThQểu Lưu.

“Tổng giámUmYD sUmYDát LDXSYThQTiêu bảUmYDo chịUmYD đSnipqukKến vSnipqukKăn pUmYDhòng cLDXSYThQủa aUmYDnh ấy!”UmYD SnipqukKTiểu LưuSnipqukK thUmYDật lUmYDà nLDXSYThQhanh nhUmYDẹn, dậLDXSYThQp điSnipqukKện thSnipqukKoại xuốngUmYD đSnipqukKã truyềnLDXSYThQ đSnipqukKạt ngay.

Tôi cUmYDhẳng UmYDđể ýSnipqukK đếnSnipqukK lSnipqukKời SnipqukKcô LDXSYThQấy nóiLDXSYThQ, SnipqukKtiếp tụcLDXSYThQ LDXSYThQtổng hợpSnipqukK UmYDphiếu thUmYDống kUmYDê LDXSYThQsố liệSnipqukKu cSnipqukKông vSnipqukKiệc mUmYDà tổLDXSYThQ trưởngLDXSYThQ giaLDXSYThQo, sốUmYD liUmYDệu qLDXSYThQuá pUmYDhức tạp,SnipqukK làmSnipqukK SnipqukKtâm trSnipqukKí tôiSnipqukK rốSnipqukKi loạn.

Một lUmYDúc đUmYDiện thoUmYDại lSnipqukKại rSnipqukKeo, TiểSnipqukKu LưuSnipqukK SnipqukKnghe rồiLDXSYThQ nLDXSYThQói: “TổngSnipqukK giUmYDám sSnipqukKát TSnipqukKiêu bảUmYDo UmYDchị nhLDXSYThQanh đếnUmYD UmYDvăn pLDXSYThQhòng UmYDcủa anSnipqukKh ấy,UmYD dLDXSYThQữ lLDXSYThQiệu lầnUmYD trướLDXSYThQc chịUmYD tổnSnipqukKg hợpUmYD chSnipqukKo anSnipqukKh ấyLDXSYThQ UmYDcó chLDXSYThQút vLDXSYThQấn đề”.

“Được!” UmYDTôi trảSnipqukK lờiUmYD mộtSnipqukK tiếnLDXSYThQg, SnipqukKvẫn UmYDngồi LDXSYThQì khôngUmYD nhLDXSYThQúc LDXSYThQnhích. DữLDXSYThQ liệuUmYD LDXSYThQcó vLDXSYThQấn đề,LDXSYThQ aLDXSYThQnh nêSnipqukKn tìSnipqukKm tSnipqukKổ trưởng,LDXSYThQ UmYDtôi kSnipqukKhông chSnipqukKịu tSnipqukKrách nhiệmSnipqukK trLDXSYThQực tiếpSnipqukK vớSnipqukKi tổnUmYDg giáLDXSYThQm sát.

Mặc kSnipqukKệ UmYDtổng giLDXSYThQám UmYDsát TiêuSnipqukK, tUmYDôi LDXSYThQvốn LDXSYThQyếu bónSnipqukKg víLDXSYThQa, khôUmYDng LDXSYThQchịu LDXSYThQđựng đượcUmYD kSnipqukKhi pUmYDhải đốLDXSYThQi diệnUmYD SnipqukKvới bộUmYD mSnipqukKặt lạnLDXSYThQh lùUmYDng củaSnipqukK LDXSYThQanh taLDXSYThQ. SUmYDáng LDXSYThQnay, aUmYDnh UmYDta LDXSYThQmặt lạnhLDXSYThQ tanUmYDh đứnSnipqukKg SnipqukKở cửaLDXSYThQ gLDXSYThQọi tôi,UmYD UmYDgiống SnipqukKnhư tUmYDôi phạmLDXSYThQ lỗUmYDi UmYDlầm gìLDXSYThQ, ngườiLDXSYThQ hômUmYD UmYDqua điLDXSYThQ lượnSnipqukK siêLDXSYThQu thịUmYD LDXSYThQvới NgôSnipqukK DuUmYDyệt UmYDlà anSnipqukKh tSnipqukKa, khôngLDXSYThQ pLDXSYThQhải tôi,SnipqukK bâyUmYD UmYDgiờ lạiUmYD đếLDXSYThQn SnipqukKgây UmYDsự SnipqukKgì vUmYDới tLDXSYThQôi chứ?

 Điện thoạiLDXSYThQ lLDXSYThQại reUmYDo, TiểLDXSYThQu UmYDLưu cứSnipqukK UmYDnhìn tôiSnipqukK lắcUmYD UmYDđầu, “NSnipqukKếu LDXSYThQmà đắcSnipqukK tộiSnipqukK vớiSnipqukK tổnUmYDg giáSnipqukKm LDXSYThQsát TiêuUmYD, UmYDchị sẽUmYD UmYDkhông yêSnipqukKn thânSnipqukK đâu”.

Tôi quyếtUmYD đSnipqukKịnh lấySnipqukK hUmYDai cụSnipqukKc bônLDXSYThQg nhLDXSYThQét SnipqukKvào tSnipqukKai, đúngSnipqukK UmYDlà UmYDtôi đanSnipqukKg muốSnipqukKn đượLDXSYThQc yêSnipqukKn tUmYDhân đây.

Reo đSnipqukKến UmYDnửa LDXSYThQngày, UmYDđiện thoạiLDXSYThQ cUmYDuối cùngLDXSYThQ cLDXSYThQũng nằmLDXSYThQ ySnipqukKên, tUmYDôi tUmYDhở phào.

Vừa nUmYDgẩng đầUmYDu, đãLDXSYThQ nhSnipqukKìn thấyLDXSYThQ TiêuUmYD ViễnSnipqukK đứngUmYD ởUmYD cửaLDXSYThQ phòSnipqukKng LDXSYThQlàm việLDXSYThQc, mặUmYDt buUmYDồn rầuLDXSYThQ nhSnipqukKìn tSnipqukKôi, đôiUmYD mLDXSYThQôi mLDXSYThQím lạLDXSYThQi thàSnipqukKnh mSnipqukKột SnipqukKvệt mỏng.

“Điền KhảLDXSYThQ UmYDLạc, eUmYDm lLDXSYThQại đâUmYDy LDXSYThQchút!” GiLDXSYThQọng nUmYDói dịuSnipqukK dànSnipqukKg củaSnipqukK anSnipqukKh dLDXSYThQu dưUmYDơng nhLDXSYThQư tiếngLDXSYThQ đànUmYD violUmYDincen, dụUmYD dSnipqukKỗ khiếLDXSYThQn tôSnipqukKi khôngSnipqukK tựUmYD LDXSYThQchủ đượcUmYD màUmYD SnipqukKđứng LDXSYThQlên UmYDđi thUmYDeo anh.

Đi đLDXSYThQược mấyUmYD bướLDXSYThQc mớUmYDi khôSnipqukKng kSnipqukKhỏi mSnipqukKắng tSnipqukKhầm mìnhLDXSYThQ vôUmYD dLDXSYThQụng, chẳSnipqukKng lẽLDXSYThQ chỉUmYD cLDXSYThQần TiLDXSYThQêu SnipqukKViễn nLDXSYThQgoắc taUmYDy, tSnipqukKôi sẽUmYD liSnipqukKền ngoaLDXSYThQn nUmYDgoãn chạyUmYD đếnSnipqukK sao?

Tiêu VSnipqukKiễn đSnipqukKi phíSnipqukKa trước,UmYD đểLDXSYThQ lLDXSYThQại phíLDXSYThQa LDXSYThQtôi UmYDdáng lưnSnipqukKg cUmYDao LDXSYThQthẳng củSnipqukKa LDXSYThQanh, LDXSYThQtôi nhìLDXSYThQn bónSnipqukKg lưSnipqukKng ấSnipqukKy, UmYDkhông thểLDXSYThQ dừnLDXSYThQg bướcUmYD được.

Tiêu ViễnSnipqukK ơLDXSYThQi UmYDTiêu ViSnipqukKễn, UmYDanh lLDXSYThQà khUmYDắc tinUmYDh cLDXSYThQủa em.

Văn UmYDphòng củaLDXSYThQ UmYDTiêu VUmYDiễn UmYDcó SnipqukKmùi hươUmYDng hSnipqukKoa hLDXSYThQồng nồngLDXSYThQ nàn,SnipqukK tLDXSYThQôi híUmYDt mLDXSYThQạnh mộtLDXSYThQ UmYDhơi, hUmYDỏi: “LDXSYThQMùi hươLDXSYThQng UmYDở đSnipqukKâu thế?”

Tiêu UmYDViễn LDXSYThQnhư làmLDXSYThQ UmYDảo thuậtUmYD lấyLDXSYThQ LDXSYThQra dLDXSYThQưới UmYDbàn SnipqukKlàm việcLDXSYThQ mộtSnipqukK bóLDXSYThQ hUmYDoa hUmYDồng SnipqukKto, nóLDXSYThQi: “TặngLDXSYThQ eUmYDm UmYDquà xSnipqukKin UmYDlỗi, đừngLDXSYThQ trUmYDánh mLDXSYThQặt anSnipqukKh nữa!”

Nhìn bóLDXSYThQ LDXSYThQhoa toUmYD, lộSnipqukKng lẫLDXSYThQy đẫSnipqukKm SnipqukKsương, tUmYDôi khônLDXSYThQg nhậLDXSYThQn, màLDXSYThQ hLDXSYThQỏi lạiUmYD SnipqukKanh: “UmYDTại sSnipqukKao lLDXSYThQại cầnSnipqukK qSnipqukKuà UmYDxin lỗiUmYD em?”

Tiêu ViễnUmYD cườiLDXSYThQ cườLDXSYThQi SnipqukKngại ngùngUmYD, “SángSnipqukK UmYDnay tháiSnipqukK độSnipqukK củaLDXSYThQ SnipqukKanh khôngUmYD tốt!”

Tôi cSnipqukKố tìnhUmYD LDXSYThQliếc nhUmYDìn aSnipqukKnh, “CUmYDhỉ cLDXSYThQó sángLDXSYThQ LDXSYThQnay tháSnipqukKi LDXSYThQđộ kSnipqukKhông tốSnipqukKt thLDXSYThQôi sao?”

Anh dLDXSYThQúi UmYDhoa vàoSnipqukK tUmYDay tôiUmYD, “Đúng,SnipqukK SnipqukKanh lúcLDXSYThQ nUmYDào LDXSYThQthái đUmYDộ cũnLDXSYThQg kUmYDhông tốtLDXSYThQ, SnipqukKxin LDXSYThQlãnh đạoLDXSYThQ LDXSYThQtha thứLDXSYThQ, đLDXSYThQã đượcSnipqukK chưa?”

Tôi ôLDXSYThQm LDXSYThQbó UmYDhoa LDXSYThQto, đLDXSYThQưa SnipqukKlên ngửi,SnipqukK khôngLDXSYThQ kìmSnipqukK được,SnipqukK hắLDXSYThQt hơLDXSYThQi SnipqukKmột tiếng.

Tiêu VLDXSYThQiễn cườiUmYD tôiSnipqukK, “NUmYDgốc thếLDXSYThQ, làLDXSYThQm vậySnipqukK UmYDdễ UmYDbị SnipqukKdị ứnSnipqukKg SnipqukKvới pLDXSYThQhấn hoa!”

“Ngốc thUmYDì lUmYDàm LDXSYThQsao? NUmYDgốc cUmYDũng chẳngLDXSYThQ phạmLDXSYThQ pháp”.

“Đúng, LDXSYThQem ngốcUmYD đếSnipqukKn khácLDXSYThQ người,SnipqukK lạiLDXSYThQ UmYDthành ưuLDXSYThQ điểm”.

Tôi nhLDXSYThQìn UmYDTiêu VSnipqukKiễn nLDXSYThQgạc nhiên,LDXSYThQ “NUmYDgài tSnipqukKổng SnipqukKgiám sátSnipqukK, SnipqukKngài bSnipqukKiết ăSnipqukKn SnipqukKnói từSnipqukK LDXSYThQkhi nàLDXSYThQo vậy?”

Anh khônUmYDg nSnipqukKhìn tôi,LDXSYThQ chUmYDỉ UmYDcúi đầuSnipqukK UmYDnhìn vàUmYDo UmYDmặt bànSnipqukK sạchLDXSYThQ bónUmYDg, “…SnipqukK TừUmYD kLDXSYThQhi aSnipqukKnh pLDXSYThQhát hiSnipqukKện UmYDsắp SnipqukKmất em!”

Ra khỏiUmYD văUmYDn phònSnipqukKg củUmYDa TiêuSnipqukK VLDXSYThQiễn, tôUmYDi đếLDXSYThQn phòngLDXSYThQ gLDXSYThQiải laLDXSYThQo ngồiSnipqukK mSnipqukKột lLDXSYThQúc, muốnLDXSYThQ cUmYDho cSnipqukKảm xúSnipqukKc cSnipqukKủa SnipqukKmình bSnipqukKình tĩnSnipqukKh trởSnipqukK lại.

Giáo sUmYDư ĐiềnUmYD lLDXSYThQại đaSnipqukKng phUmYDa tSnipqukKrà, SnipqukKtôi nhUmYDìn nhìnUmYD ôngLDXSYThQ gậtSnipqukK gậtUmYD đầSnipqukKu, SnipqukKông SnipqukKlại khUmYDông UmYDvội trLDXSYThQở vSnipqukKề làSnipqukKm việc,UmYD SnipqukKngồi xuốngLDXSYThQ đốiUmYD diUmYDện vớLDXSYThQi SnipqukKtôi, “TLDXSYThQâm tLDXSYThQrạng khôSnipqukKng vUmYDui à?”

Tôi cũngUmYD khôngLDXSYThQ LDXSYThQgiấu diếLDXSYThQm, miễLDXSYThQn cưỡUmYDng nLDXSYThQở nSnipqukKụ cười.

“Có pUmYDhải UmYDlà SnipqukKliên quaLDXSYThQn đếnSnipqukK thờiSnipqukK tiLDXSYThQết SnipqukKkhông, hSnipqukKôm naLDXSYThQy ngưSnipqukKời UmYDtâm trạnLDXSYThQg khôUmYDng vuUmYDi kSnipqukKhông chỉSnipqukK cóUmYD mìUmYDnh cháSnipqukKu!” SnipqukKÔng LDXSYThQám chỉLDXSYThQ TiêSnipqukKu ViLDXSYThQễn saUmYDo, gầnLDXSYThQ đây,SnipqukK họLDXSYThQ đUmYDều lLDXSYThQàm việcSnipqukK cùnUmYDg nhau.

“Chắc SnipqukKlà, cóLDXSYThQ lUmYDẽ, chắLDXSYThQc LDXSYThQcũng cóUmYD khảLDXSYThQ nSnipqukKăng UmYDnày đấyUmYD UmYDạ!” TSnipqukKôi khôUmYDng muốnLDXSYThQ khôngLDXSYThQ kUmYDhí quáSnipqukK nSnipqukKặng UmYDnề, nêSnipqukKn cLDXSYThQố SnipqukKgắng SnipqukKmở miệng.

Ông cSnipqukKười, UmYDhỏi: “SnipqukKTại saLDXSYThQo chSnipqukKáu tSnipqukKên làSnipqukK KhảSnipqukK Lạc?”

“Khả LDXSYThQlạc, cLDXSYThQó ngLDXSYThQhĩa SnipqukKlà khảLDXSYThQ áiUmYD vUmYDà lạcUmYD quaSnipqukKn ạ”.SnipqukK LDXSYThQKhi tôUmYDi rSnipqukKa đời,LDXSYThQ CLDXSYThQola chưaLDXSYThQ phảiSnipqukK làLDXSYThQ đồSnipqukK uốnSnipqukKg phổSnipqukK SnipqukKbiến SnipqukKtrên SnipqukKthế UmYDgiới, LDXSYThQít rUmYDa LDXSYThQTrung UmYDQuốc LDXSYThQvẫn cUmYDhưa cóSnipqukK LDXSYThQloại nướcUmYD ngọSnipqukKt SnipqukKtên lSnipqukKà KhLDXSYThQả LDXSYThQlạc này.

“Khả áSnipqukKi, lạUmYDc quan…”,SnipqukK vịUmYD giLDXSYThQáo sLDXSYThQư giàUmYD lẩUmYDm bLDXSYThQẩm nUmYDói, “CSnipqukKái LDXSYThQtên nLDXSYThQày haUmYDy, hUmYDy vLDXSYThQọng UmYDcon nUmYDgười cháuUmYD đượcSnipqukK nSnipqukKhư tê”.

“Bác làLDXSYThQ nSnipqukKgười LDXSYThQthứ haLDXSYThQi nSnipqukKói têLDXSYThQn cháuUmYD haLDXSYThQy đấy”.UmYD NgưUmYDời tLDXSYThQhứ nhấtLDXSYThQ nLDXSYThQói UmYDnhư vậyLDXSYThQ UmYDtất nhiênSnipqukK làSnipqukK mẹUmYD tôUmYDi rồi.

“Ồ?”

“Bác kSnipqukKhông SnipqukKnói KSnipqukKhả LạUmYDc làUmYD nướcSnipqukK uốnLDXSYThQg cUmYDó ga”.LDXSYThQ TôiUmYD UmYDnhún vUmYDai, cLDXSYThQười UmYDvới ông.

Buổi tUmYDối vềLDXSYThQ UmYDnhà, ngồSnipqukKi xeSnipqukKm UmYDphim UmYDdài tậpLDXSYThQ SnipqukKlúc SnipqukK8 giờLDXSYThQ vớiUmYD mẹ.

Biết mLDXSYThQẹ vẫnLDXSYThQ cònLDXSYThQ gSnipqukKiận tUmYDôi, nênLDXSYThQ tôSnipqukKi khônLDXSYThQg dUmYDám nLDXSYThQói nănSnipqukKg gì,UmYD chLDXSYThQăm SnipqukKchú ngồiSnipqukK đợiSnipqukK mLDXSYThQẹ phLDXSYThQê bình.

Thấy UmYDtôi ngáLDXSYThQp liêLDXSYThQn tục,LDXSYThQ mẹLDXSYThQ SnipqukKcó vẻLDXSYThQ khôSnipqukKng đànhLDXSYThQ SnipqukKlòng SnipqukKnói: “UmYDMệt SnipqukKthì UmYDđi ngLDXSYThQủ đi”.

“Không LDXSYThQmệt, khUmYDông mệt”SnipqukK UmYDCố lấUmYDy tLDXSYThQinh UmYDthần, tiếpUmYD LDXSYThQtục nSnipqukKgồi đếmLDXSYThQ thUmYDời LDXSYThQgian vớiSnipqukK mẹ.

Ti SnipqukKvi chènLDXSYThQ chươngLDXSYThQ trLDXSYThQình quảLDXSYThQng cáUmYDo, điềUmYDu nUmYDày làmSnipqukK cUmYDho ngườiUmYD LDXSYThQta LDXSYThQcực kSnipqukKỳ tLDXSYThQhấy phảLDXSYThQn cảmLDXSYThQ, LDXSYThQmột nhómLDXSYThQ LDXSYThQngười LDXSYThQvừa nhLDXSYThQảy vUmYDừa hSnipqukKát, “UmYDTết SnipqukKnăm nSnipqukKay khôLDXSYThQng nhậSnipqukKn quà…”UmYD đúLDXSYThQng lSnipqukKà chẳngLDXSYThQ UmYDra làmLDXSYThQ sSnipqukKao! UmYDẢnh hưởnLDXSYThQg nghiUmYDêm trọnUmYDg đếnLDXSYThQ việcSnipqukK nghLDXSYThQe nhìLDXSYThQn củLDXSYThQa tUmYDoàn dân.UmYD TôiUmYD tLDXSYThQhật khôSnipqukKng hiểuUmYD cSnipqukKác cơUmYD quLDXSYThQan phêSnipqukK cLDXSYThQhuẩn nhưSnipqukK thếLDXSYThQ nàSnipqukKo, SnipqukKcái kiểuLDXSYThQ quảngLDXSYThQ UmYDcáo vLDXSYThQớ UmYDvẩn nhSnipqukKư thếUmYD LDXSYThQnày cũngUmYD đượcUmYD lênSnipqukK UmYDti UmYDvi. CLDXSYThQác qLDXSYThQuảng cáUmYDo khácLDXSYThQ tSnipqukKhì mUmYDất tiLDXSYThQề, quảnSnipqukKg cáLDXSYThQo UmYDnày UmYDthì mấtSnipqukK mạng.

Mẹ tôLDXSYThQi UmYDcũng cSnipqukKảm thấyLDXSYThQ điếcUmYD LDXSYThQtai, tắtUmYD SnipqukKti LDXSYThQvi đi,LDXSYThQ LDXSYThQđeo kíUmYDnh LDXSYThQlão nêSnipqukKn đọSnipqukKc báo.

“Mẹ đừSnipqukKng xeLDXSYThQm nữa,SnipqukK nghỉUmYD ngơUmYDi sớUmYDm SnipqukKđi thôi!LDXSYThQ MắUmYDt đãLDXSYThQ kSnipqukKhông tốtUmYD rồiSnipqukK cLDXSYThQòn cUmYDứ thícUmYDh đọcLDXSYThQ cUmYDhữ nhỏ!”SnipqukK TôLDXSYThQi khônSnipqukKg bUmYDiết mSnipqukKình tUmYDừ lúcLDXSYThQ SnipqukKnào cũSnipqukKng họcLDXSYThQ mSnipqukKẹ cáiUmYD LDXSYThQtính càUmYDu UmYDnhàu nhữngUmYD chuyệnLDXSYThQ LDXSYThQvụn vặt.

“Mẹ đâSnipqukKu giốUmYDng cUmYDon được,SnipqukK nằUmYDm xuUmYDống SnipqukKlà nLDXSYThQgủ. NhiềSnipqukKu tuLDXSYThQổi rồiUmYD, ngủUmYD ít,LDXSYThQ ngLDXSYThQủ khôngLDXSYThQ đưLDXSYThQợc!” MẹUmYD tSnipqukKôi chậmSnipqukK rãSnipqukKi nói.

“Con nóiSnipqukK SnipqukKchuyện vLDXSYThQới mẹ”.UmYD TSnipqukKôi sáSnipqukKn SnipqukKlại bênUmYD mẹ,LDXSYThQ nũLDXSYThQng nịu.LDXSYThQ NgàyUmYD bSnipqukKé, SnipqukKtôi tUmYDhích đưSnipqukKợc sàLDXSYThQ vSnipqukKào lòngSnipqukK SnipqukKmẹ, tLDXSYThQhật lLDXSYThQà thích.

Mẹ rốtSnipqukK cLDXSYThQuộc cũLDXSYThQng LDXSYThQbỏ bSnipqukKáo xuUmYDống, “ThLDXSYThQôi được,UmYD mSnipqukKẹ SnipqukKcũng đanLDXSYThQg muLDXSYThQốn nóiLDXSYThQ chuyệnSnipqukK SnipqukKvới cUmYDon. TLDXSYThQối qUmYDua LDXSYThQcon khLDXSYThQông về,UmYD đSnipqukKi đSnipqukKâu vậy?”UmYD TôUmYDi biếtSnipqukK nLDXSYThQgay mẹSnipqukK sẽLDXSYThQ hUmYDỏi câuUmYD hỏiSnipqukK nLDXSYThQày mà.

“Tụ UmYDtập vớiLDXSYThQ bLDXSYThQạn UmYDbè, nghịcLDXSYThQh pháLDXSYThQ LDXSYThQcả đêmSnipqukK!” TôiUmYD đàLDXSYThQnh phảiSnipqukK nSnipqukKói dối.

Xin tSnipqukKhượng SnipqukKđế LDXSYThQtha lỗLDXSYThQi LDXSYThQcho tôiLDXSYThQ, UmYDnếu đUmYDể SnipqukKmẹ tLDXSYThQôi biếtLDXSYThQ tLDXSYThQôi uốUmYDng rLDXSYThQượu LDXSYThQsay, lạiSnipqukK qUmYDua đUmYDêm UmYDtrong SnipqukKnhà mUmYDột ngườiSnipqukK đànSnipqukK ôngSnipqukK đSnipqukKộc thSnipqukKân, chắcUmYD mẹSnipqukK sẽUmYD tuyệtUmYD LDXSYThQtình UmYDmẹ LDXSYThQcon vớSnipqukKi tUmYDôi mất.

Mẹ thởLDXSYThQ dàiLDXSYThQ, “SaoLDXSYThQ cUmYDon chẳUmYDng lúcUmYD nàoUmYD đểLDXSYThQ LDXSYThQmẹ UmYDđược ySnipqukKên tLDXSYThQâm vậy!”

Tôi ngoaLDXSYThQn LDXSYThQngoãn nhậnLDXSYThQ lLDXSYThQỗi, thànhSnipqukK thậtLDXSYThQ đểLDXSYThQ đưSnipqukKợc SnipqukKkhoan hồng.

“Khả SnipqukKKhả UmYDà, cLDXSYThQon cũLDXSYThQng kUmYDhông cònLDXSYThQ nUmYDhỏ LDXSYThQnữa, cUmYDó phảiLDXSYThQ LDXSYThQlà coSnipqukKn cSnipqukKũng nLDXSYThQên tLDXSYThQìm mộtLDXSYThQ ngườSnipqukKi bSnipqukKạn tUmYDrai cUmYDho ổnLDXSYThQ địUmYDnh LDXSYThQđi kLDXSYThQhông? ĐSnipqukKể mLDXSYThQẹ đỡUmYD phảUmYDi bUmYDận tLDXSYThQâm mãiSnipqukK!” MẹSnipqukK tSnipqukKôi UmYDnói UmYDvẻ sLDXSYThQuy tư.

Bạn UmYDtrai đâLDXSYThQu pUmYDhải LDXSYThQcứ nóiLDXSYThQ LDXSYThQtìm lLDXSYThQà LDXSYThQtìm đượLDXSYThQc UmYDđâu? CứSnipqukK nhưSnipqukK lSnipqukKà LDXSYThQđã đượcLDXSYThQ đặtSnipqukK sẵLDXSYThQn ởUmYD UmYDđâu đUmYDó SnipqukKđợi tLDXSYThQôi đếnLDXSYThQ SnipqukKnhặt SnipqukKvề vậy.

Mẹ SnipqukKtôi đúSnipqukKng lUmYDà ngLDXSYThQười SnipqukKhay SnipqukKsốt ruLDXSYThQột. TUmYDôi cưUmYDời cười,UmYD tựUmYD UmYDnhiên lUmYDại nhLDXSYThQớ đLDXSYThQến TiêLDXSYThQu ViễnSnipqukK, nhUmYDớ đếnUmYD đôUmYDi mắtLDXSYThQ SnipqukKsáng lLDXSYThQấp LDXSYThQlánh cUmYDủa aUmYDnh, nhớLDXSYThQ đếnSnipqukK SnipqukKbó hLDXSYThQoa hồngLDXSYThQ anLDXSYThQh tặSnipqukKng hLDXSYThQôm nay.

Có UmYDphải aSnipqukKnh cũLDXSYThQng UmYDlo sợ,LDXSYThQ sSnipqukKợ chUmYDúng tôiSnipqukK UmYDcuối LDXSYThQcùng LDXSYThQkhông thểUmYD đếnLDXSYThQ đưLDXSYThQợc vớiUmYD nhauSnipqukK? NgượcSnipqukK SnipqukKlại, hànLDXSYThQh LDXSYThQđộng LDXSYThQlo lắngLDXSYThQ UmYDcủa aSnipqukKnh lạLDXSYThQi làLDXSYThQm LDXSYThQcho tSnipqukKôi tUmYDhấy yêSnipqukKn tâLDXSYThQm, SnipqukKvậy lSnipqukKà aSnipqukKnh vẫnLDXSYThQ cònUmYD LDXSYThQcó cSnipqukKhút đUmYDể UmYDý đếSnipqukKn tLDXSYThQôi chăngUmYD? TôUmYDi cSnipqukKó UmYDthể nàSnipqukKo LDXSYThQcoi đóUmYD lLDXSYThQà hLDXSYThQành đSnipqukKộng anLDXSYThQh vẫSnipqukKn ySnipqukKêu UmYDtôi gLDXSYThQiống nUmYDhư SnipqukKtôi yêuLDXSYThQ aUmYDnh đượcSnipqukK không?

“Mẹ cònUmYD nhLDXSYThQớ hồSnipqukKi đạiUmYD họSnipqukKc LDXSYThQcon cóLDXSYThQ mộtSnipqukK ngườUmYDi bạnUmYD tLDXSYThQên TiêUmYDu ViLDXSYThQễn khôUmYDng?” TUmYDôi ngướcSnipqukK đầuLDXSYThQ lênSnipqukK, tUmYDâm hồnUmYD baUmYDy bổLDXSYThQng thậSnipqukKt xa.

Mẹ độtSnipqukK UmYDnhiên ngừngLDXSYThQ LDXSYThQlại, rLDXSYThQất LDXSYThQlâu sLDXSYThQau, hìSnipqukKnh nhSnipqukKư nhLDXSYThQớ UmYDra SnipqukKđiều gì,UmYD “NSnipqukKhớ! MùUmYDa hSnipqukKè LDXSYThQnăm SnipqukKđó SnipqukKcon sốtLDXSYThQ caUmYDo, UmYDlên LDXSYThQđến UmYD40 độUmYD lSnipqukKiền, troSnipqukKng lLDXSYThQúc UmYDmê maUmYDn bấSnipqukKt LDXSYThQtỉnh toàSnipqukKn lảmUmYD nSnipqukKhảm SnipqukKcái SnipqukKtên SnipqukKnày. SaSnipqukKu LDXSYThQđó, mẹSnipqukK hỏiLDXSYThQ giSnipqukKáo viênUmYD vàUmYD bạLDXSYThQn họcLDXSYThQ LDXSYThQcủa coUmYDn, mUmYDới LDXSYThQbiết cậuSnipqukK tSnipqukKa xuLDXSYThQất nLDXSYThQgoại rồi”.

Tôi SnipqukKtròn mắtSnipqukK nhSnipqukKìn mLDXSYThQẹ, “MẹSnipqukK LDXSYThQcòn biếtUmYD gìUmYD nữa?”

“Một gLDXSYThQiáo viêLDXSYThQn củUmYDa bọnLDXSYThQ LDXSYThQcon cLDXSYThQho LDXSYThQmẹ SnipqukKsố điệnUmYD thSnipqukKoại nhàLDXSYThQ cậuUmYD ấy.UmYD UmYDMẹ vốnSnipqukK địnhSnipqukK hỏLDXSYThQi bốUmYD mLDXSYThQẹ cậLDXSYThQu UmYDta cáchLDXSYThQ liSnipqukKên lạcSnipqukK bênSnipqukK nưUmYDớc ngoàSnipqukKi, mẹLDXSYThQ cậuUmYD LDXSYThQấy lạiUmYD nóLDXSYThQi vLDXSYThQới mUmYDẹ UmYDrằng, SnipqukKgia đìnhSnipqukK họLDXSYThQ vLDXSYThQốn khôSnipqukKng đồnUmYDg ýSnipqukK LDXSYThQcậu ấyUmYD UmYDvà cSnipqukKon đếnSnipqukK vớSnipqukKi nhauUmYD”. MẹLDXSYThQ tôiSnipqukK bìnhLDXSYThQ tUmYDhản thuậtLDXSYThQ LDXSYThQlại, trLDXSYThQong giọSnipqukKng nóiLDXSYThQ toáLDXSYThQt lUmYDên UmYDsự bUmYDi thường.

“Dù LDXSYThQgì cậuUmYD ấUmYDy cSnipqukKũng đãSnipqukK xuấtSnipqukK UmYDngoại rồiSnipqukK, chUmYDứng tỏUmYD LDXSYThQtrái tUmYDim củaUmYD cậuSnipqukK ấyLDXSYThQ UmYDcũng SnipqukKđặt ởLDXSYThQ nơiUmYD rấtUmYD UmYDcao, sẽSnipqukK khônSnipqukKg vSnipqukKì SnipqukKcon màLDXSYThQ từLDXSYThQ UmYDbỏ UmYDtiền đồUmYD củUmYDa mìnLDXSYThQh, SnipqukKngười nUmYDhư vậySnipqukK khôSnipqukKng làLDXSYThQ cUmYDhỗ dựaUmYD cảUmYD UmYDđời được…”

“Về sUmYDau, LDXSYThQcậu ấySnipqukK gọUmYDi UmYDđiện thoạUmYDi đếnUmYD nhUmYDà mìUmYDnh SnipqukKmấy lần,UmYD mSnipqukKẹ đềuSnipqukK LDXSYThQnói SnipqukKlà LDXSYThQcon LDXSYThQkhông cóUmYD nhà.LDXSYThQ VUmYDề sSnipqukKau nữaUmYD, nhàLDXSYThQ mìnLDXSYThQh UmYDđổi sUmYDố điệnUmYD LDXSYThQthoại mới…”

Thì SnipqukKra SnipqukKgiữa LDXSYThQtôi vSnipqukKà TiêuLDXSYThQ LDXSYThQViễn LDXSYThQcòn cLDXSYThQó mộtSnipqukK quLDXSYThQãng trắSnipqukKc trởLDXSYThQ nhưLDXSYThQ vậUmYDy mLDXSYThQà tLDXSYThQôi chưSnipqukKa từngSnipqukK biết!

“Mẹ!” TôSnipqukKi vLDXSYThQội ômLDXSYThQ UmYDlấy mẹ,UmYD nLDXSYThQằm tronUmYDg LDXSYThQvòng taUmYDy UmYDmẹ, LDXSYThQlau nướcLDXSYThQ mắt.

“Khả KhUmYDả”. SnipqukKMẹ UmYDvỗ UmYDnhẹ LDXSYThQlưng SnipqukKtôi, “ĐiSnipqukK LDXSYThQngủ đi”.

“Không, LDXSYThQhôm UmYDnay SnipqukKcon ngUmYDủ LDXSYThQvới mẹ”.LDXSYThQ LDXSYThQTôi lườiLDXSYThQ bSnipqukKiếng khSnipqukKông chịuLDXSYThQ SnipqukKra khỏiSnipqukK UmYDlòng mẹ.

Tôi sợSnipqukK bLDXSYThQuổi tốLDXSYThQi ngLDXSYThQủ mộUmYDt mìnLDXSYThQh, nhSnipqukKư vậy,UmYD kUmYDhi UmYDmơ LDXSYThQthấy SnipqukKTiêu VSnipqukKiễn, SnipqukKtôi sSnipqukKẽ cảmSnipqukK thấSnipqukKy rấtSnipqukK cSnipqukKô đơn.

Mỗi ngàSnipqukKy SnipqukKđi làmUmYD, tLDXSYThQôi đềUmYDu cLDXSYThQố ýLDXSYThQ UmYDtránh TiSnipqukKêu UmYDViễn, cLDXSYThQố LDXSYThQgắng tránLDXSYThQh càLDXSYThQng xUmYDa càSnipqukKng UmYDtốt, aLDXSYThQnh khUmYDông UmYDcòn làUmYD cLDXSYThQhàng LDXSYThQtrai trUmYDẻ màLDXSYThQ tôSnipqukKi tLDXSYThQừng biếUmYDt nữa.

Tiêu VUmYDiễn cUmYDủa hiệnUmYD UmYDtại, toLDXSYThQàn thâUmYDn tUmYDoát lêSnipqukKn sứUmYDc quyUmYDến rSnipqukKũ củSnipqukKa mộSnipqukKt nUmYDgười đànUmYD ônSnipqukKg trưởngUmYD thành,LDXSYThQ khSnipqukKí pháSnipqukKch mạnSnipqukKh UmYDmẽ UmYDlộ rLDXSYThQa mộtLDXSYThQ cSnipqukKách tUmYDự nSnipqukKhiên LDXSYThQthu hútSnipqukK LDXSYThQmọi UmYDngười cSnipqukKhú ý.

Một ngưUmYDời SnipqukKđàn UmYDông SnipqukKưu tLDXSYThQú LDXSYThQnhư UmYDvậy, tạiLDXSYThQ SnipqukKsao lSnipqukKúc đầLDXSYThQu lạSnipqukKi thíUmYDch mộLDXSYThQt đứUmYDa đầuUmYD ócUmYD bãUmYD đậuSnipqukK SnipqukKnhư tôSnipqukKi chứ?

Một hôm,LDXSYThQ UmYDlớp trưởngSnipqukK LDXSYThQChương SLDXSYThQính kiếmUmYD đượcLDXSYThQ hSnipqukKai SnipqukKchiếc véUmYD biểuUmYD diễnUmYD cLDXSYThQa UmYDnhạc củaLDXSYThQ LưuLDXSYThQ ĐUmYDức HSnipqukKoa, LDXSYThQmang đếnSnipqukK chLDXSYThQo SnipqukKtôi nhưUmYD vậSnipqukKt hiếnSnipqukK tế,UmYD UmYD“Thế nàLDXSYThQo? BLDXSYThQuổi biUmYDểu dSnipqukKiễn củaLDXSYThQ tUmYDhần tượngLDXSYThQ cLDXSYThQủa cậuSnipqukK đấy”.

“Thật khôngUmYD hổUmYD daUmYDnh cậuLDXSYThQ UmYDlà SnipqukKlớp trưởnUmYDg, đúngUmYD lSnipqukKà quLDXSYThQá vSnipqukKĩ đại”.

“Vậy cUmYDuối tUmYDuần mLDXSYThQình đSnipqukKưa cậuSnipqukK điLDXSYThQ LDXSYThQxem nhUmYDé?” ChươngLDXSYThQ SínhUmYD đềLDXSYThQ nghị.

“Không cần,UmYD SnipqukKđể UmYDmẹ mìnUmYDh UmYDđưa mìnLDXSYThQh đi!”UmYD SnipqukKTôi biếtUmYD ChươUmYDng SLDXSYThQính kLDXSYThQhông thíSnipqukKch LDXSYThQLưu ĐUmYDức HoUmYDa lắmUmYD, hồiLDXSYThQ họcLDXSYThQ đạUmYDi họcSnipqukK, mLDXSYThQỗi lầnLDXSYThQ tôUmYDi nSnipqukKghe LưuLDXSYThQ ĐứcSnipqukK LDXSYThQHoa hSnipqukKát, cậuLDXSYThQ LDXSYThQấy vUmYDà TiLDXSYThQêu ViSnipqukKễn UmYDđều LDXSYThQkhịt mũiLDXSYThQ UmYDchê bai.

“Người giàUmYD họSnipqukK khôngLDXSYThQ thícUmYDh cácUmYD SnipqukKngôi UmYDsao cSnipqukKa nhạSnipqukKc ĐàiUmYD LoaLDXSYThQn, HUmYDồng LDXSYThQKông tUmYDhế nàyLDXSYThQ đâuUmYD, LDXSYThQđi cũngSnipqukK giốngLDXSYThQ hànhUmYD tộiSnipqukK. ThôiLDXSYThQ thìLDXSYThQ mìnhLDXSYThQ điUmYD chLDXSYThQịu tUmYDội LDXSYThQthay LDXSYThQcho bUmYDậc caUmYDo niUmYDên đLDXSYThQỡ SnipqukKkhổ”. UmYDChương LDXSYThQSính tỏUmYD UmYDra rấSnipqukKt hiSnipqukKểu tâmUmYD lýSnipqukK ngưUmYDời khác.

“Ha hLDXSYThQa, UmYDmẹ mìUmYDnh màSnipqukK nghSnipqukKe cậUmYDu nóLDXSYThQi vậyLDXSYThQ UmYDlại cuốSnipqukKng lêSnipqukKn đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ SnipqukKtớ cSnipqukKòn mêSnipqukK LSnipqukKưu ĐứcSnipqukK HoUmYDa SnipqukKhơn tớUmYD ấLDXSYThQy chứ”.

“Trời, UmYDtại sLDXSYThQao lSnipqukKại SnipqukKcó bàUmYD giLDXSYThQà nhưUmYD vậSnipqukKy chứ?”

“Mẹ mìnhLDXSYThQ vLDXSYThQẫn chưUmYDa gLDXSYThQià đâu”.LDXSYThQ TôiLDXSYThQ pSnipqukKhản LDXSYThQbác, LDXSYThQ“Vậy LDXSYThQthì, đểLDXSYThQ lầnLDXSYThQ SnipqukKsau UmYDmình mờiLDXSYThQ UmYDcậu LDXSYThQxem bUmYDóng rLDXSYThQổ ởSnipqukK LDXSYThQsân vậnLDXSYThQ độngUmYD nhé”.

 

4. TôiUmYD UmYDsợ UmYDanh bUmYDán ngLDXSYThQười LDXSYThQnước ngUmYDoài mất 

Hôm LDXSYThQthứ sáu,SnipqukK tổSnipqukK trưởngSnipqukK dẫnSnipqukK tổUmYDng giáSnipqukKm SnipqukKsát kỹSnipqukK SnipqukKthuật vàSnipqukK phóSnipqukK tổngSnipqukK giSnipqukKám sáUmYDt kỹLDXSYThQ thUmYDuật đếnSnipqukK thịLDXSYThQ sLDXSYThQát cácUmYD phLDXSYThQòng ban.

Từ xUmYDa đãUmYD nhìUmYDn thấyUmYD UmYDTiêu Viễn,SnipqukK LDXSYThQtôi UmYDvội vàSnipqukKng cUmYDúi đầuUmYD UmYDxuống giLDXSYThQả vờLDXSYThQ đaUmYDng photLDXSYThQo tàUmYDi lLDXSYThQiệu. TôiSnipqukK SnipqukKcúi SnipqukKmỏi SnipqukKcổ lắSnipqukKm rồiUmYD mSnipqukKà họLDXSYThQ UmYDvẫn cLDXSYThQhưa đUmYDi khỏi,UmYD đãUmYD tLDXSYThQhế còLDXSYThQn tiếnLDXSYThQ lạiUmYD phíUmYDa tôi.

Tổ trưởngUmYD LDXSYThQcười UmYDha hLDXSYThQả SnipqukKnói: “Này,SnipqukK TiểuSnipqukK KhLDXSYThQả à,LDXSYThQ LDXSYThQcây LDXSYThQlô hộiSnipqukK LDXSYThQcủa cUmYDô lớSnipqukKn đẹpLDXSYThQ quá!”

Ông UmYDkhông cóSnipqukK việcSnipqukK gUmYDì tLDXSYThQhì nhanSnipqukKh đLDXSYThQi điLDXSYThQ, ngắmUmYD lôSnipqukK hUmYDội cLDXSYThQủa tUmYDôi lUmYDàm SnipqukKgì chứ?

“Đúng thSnipqukKế, muSnipqukKa cLDXSYThQùng mộUmYDt lUmYDúc mSnipqukKà câySnipqukK củaLDXSYThQ tLDXSYThQôi kLDXSYThQhông lớnLDXSYThQ đSnipqukKẹp bằngLDXSYThQ câySnipqukK củSnipqukKa TiUmYDểu KhSnipqukKả”. TLDXSYThQiểu LưuLDXSYThQ cũLDXSYThQng pSnipqukKhụ họaSnipqukK theo.

“Nuôi LDXSYThQthế nàLDXSYThQo UmYDđấy? UmYDGiới tSnipqukKhiệu SnipqukKmột chútUmYD kLDXSYThQinh UmYDnghiệm điLDXSYThQ!” TổLDXSYThQ UmYDtrưởng LDXSYThQđến trLDXSYThQước mặt,UmYD vỗUmYD vSnipqukKai tôLDXSYThQi, làmLDXSYThQ nUmYDhư mốiLDXSYThQ LDXSYThQquan hLDXSYThQệ củaLDXSYThQ SnipqukKchúng tôiSnipqukK gắnUmYD UmYDbó lắm.

“Ha hSnipqukKa, SnipqukKcó UmYDkinh nLDXSYThQghiệm gìLDXSYThQ đâu?”UmYD SnipqukKMỗi ngàUmYDy tôUmYDi uốnUmYDg LDXSYThQsữa cSnipqukKòn thừaSnipqukK ngLDXSYThQại đLDXSYThQổ, đềuUmYD tướiUmYD UmYDvào chậuSnipqukK cLDXSYThQây mà.

“Lại cònLDXSYThQ gSnipqukKiữ bíUmYD LDXSYThQmật vớiLDXSYThQ tUmYDôi UmYDnữa à?”

Tất UmYDnhiên LDXSYThQlà phLDXSYThQải bảoSnipqukK UmYDmật rồi,SnipqukK nếLDXSYThQu khôSnipqukKng LDXSYThQlát nữLDXSYThQa tôSnipqukKi lạLDXSYThQi bịSnipqukK SnipqukKphê bình.

 Phó tổngSnipqukK giámUmYD SnipqukKsát NgLDXSYThQô DuLDXSYThQyệt thấLDXSYThQy kLDXSYThQhông khíUmYD LDXSYThQtrầm lắng,SnipqukK bènSnipqukK nói:LDXSYThQ “TiểSnipqukKu SnipqukKKhả, SnipqukKcô gSnipqukKần đâSnipqukKy LDXSYThQcó LDXSYThQgiảm LDXSYThQbéo UmYDkhông, SnipqukKcảm tUmYDhấy LDXSYThQgầy đUmYDi nhiềuLDXSYThQ đấy”.

Một LDXSYThQnhóm ngườiLDXSYThQ vâyUmYD lấySnipqukK SnipqukKtôi hLDXSYThQỏi LDXSYThQnọ SnipqukKhỏi SnipqukKkia, khiếnSnipqukK tôiUmYD thấSnipqukKy khôngUmYD tựLDXSYThQ nhiên.

“Xin lỗLDXSYThQi cáUmYDc vị,LDXSYThQ tUmYDôi phSnipqukKải vàoLDXSYThQ SnipqukKnhà SnipqukKvệ siSnipqukKnh mộUmYDt chúSnipqukKt”. LDXSYThQTôi vUmYDội vàSnipqukKng tSnipqukKìm cUmYDớ thoSnipqukKát thân.

Khi ngaLDXSYThQng quSnipqukKa SnipqukKbên TSnipqukKiêu Viễn,LDXSYThQ aUmYDnh liếcSnipqukK SnipqukKnhìn tôi,LDXSYThQ nóSnipqukKi: “EmUmYD vẫnLDXSYThQ queSnipqukKn lẩnLDXSYThQ trốn”.

Tiếng SnipqukKnói quUmYDá nhỏLDXSYThQ, nhỏUmYD đếnSnipqukK độSnipqukK chSnipqukKỉ SnipqukKđủ cSnipqukKho mộSnipqukKt mìnUmYDh tLDXSYThQôi nghSnipqukKe thấy.

Hết giờUmYD LDXSYThQlàm, SnipqukKbỗng nhiêUmYDn LDXSYThQtrời UmYDnổi gLDXSYThQió, bụiSnipqukK dàyLDXSYThQ đặcSnipqukK thổSnipqukKi SnipqukKmù mịUmYDt, làmUmYD ngườUmYDi tLDXSYThQa khUmYDông LDXSYThQthở UmYDnổi, cSnipqukKhỉ cLDXSYThQó UmYDthể bắtUmYD xUmYDe vLDXSYThQề nhà.

Có lẽSnipqukK tạiSnipqukK UmYDthời SnipqukKtiết khônUmYDg tốtLDXSYThQ SnipqukKnên rSnipqukKất ítLDXSYThQ UmYDtaxi trêLDXSYThQn đườUmYDng, tSnipqukKhỉnh thoảnSnipqukKg SnipqukKmới cóUmYD LDXSYThQmột SnipqukKxe chSnipqukKạy SnipqukKqua, thìUmYD bêSnipqukKn UmYDtrong đUmYDã cLDXSYThQó ngườiSnipqukK SnipqukKngồi rồi.

Người đứngSnipqukK bLDXSYThQên đườLDXSYThQng rấtSnipqukK đônUmYDg, cũUmYDng đềuUmYD khôngSnipqukK bắtUmYD đượcLDXSYThQ xeSnipqukK. LLDXSYThQòng tôiUmYD chánUmYD nản,UmYD cúiUmYD đLDXSYThQầu đLDXSYThQếm cácUmYD ôLDXSYThQ gạcLDXSYThQh dLDXSYThQưới đất.

Một chSnipqukKiếc SnipqukKxe màuLDXSYThQ xanUmYDh ngSnipqukKọc đLDXSYThQỗ bênSnipqukK UmYDcạnh SnipqukKtôi, rồiLDXSYThQ nUmYDghe LDXSYThQthấy tiếngUmYD củaSnipqukK TSnipqukKiêu Viễn,LDXSYThQ “SnipqukKLên xSnipqukKe điLDXSYThQ! UmYDAnh đưaLDXSYThQ UmYDem về!”

Tôi lắcLDXSYThQ đầu,UmYD “KhônSnipqukKg SnipqukKcần SnipqukKđâu, aUmYDnh cũngLDXSYThQ kSnipqukKhông thuUmYDận đường”.

“Thời tiếtLDXSYThQ LDXSYThQxấu thếLDXSYThQ UmYDnày, eUmYDm kUmYDhông bắtUmYD đượLDXSYThQc xSnipqukKe đâuUmYD. UmYDMau lênLDXSYThQ xUmYDe đi”.

Tôi UmYDnhìn LDXSYThQbầu trờiUmYD UmYDxám xUmYDịt, LDXSYThQdo dựSnipqukK mộSnipqukKt chút,SnipqukK đànhLDXSYThQ lêLDXSYThQn SnipqukKxe cLDXSYThQủa TiêuSnipqukK Viễn.

Ra đLDXSYThQến SnipqukKlàn đườSnipqukKng đôi,SnipqukK UmYDbắt đầuLDXSYThQ tắcSnipqukK đường,LDXSYThQ TLDXSYThQiêu ViễSnipqukKn giảLDXSYThQm tốcSnipqukK SnipqukKđộ chậLDXSYThQm lại.

“Phía trướcLDXSYThQ cóUmYD SnipqukKcửa LDXSYThQhàng ăUmYDn củLDXSYThQa TứLDXSYThQ XuyênLDXSYThQ đượcUmYD lắm,UmYD LDXSYThQăn UmYDcơm UmYDxong LDXSYThQrồi anLDXSYThQh đưaLDXSYThQ UmYDem vSnipqukKề nhé”.SnipqukK TiêSnipqukKu SnipqukKViễn đánhLDXSYThQ xUmYDe SnipqukKvào trong.

“Cho eUmYDm UmYDxuống đâSnipqukKy đượcUmYD rồi”,UmYD LDXSYThQtôi cSnipqukKhỉ LDXSYThQvào ngãSnipqukK rẽUmYD trướSnipqukKc mặt,LDXSYThQ “EUmYDm kSnipqukKhông đóSnipqukKi, nSnipqukKên LDXSYThQkhông điUmYD ăLDXSYThQn vớSnipqukKi LDXSYThQanh đâu”.

“Em thaLDXSYThQy đổiUmYD từLDXSYThQ LDXSYThQlúc UmYDnào vậy?SnipqukK NSnipqukKhớ hồiLDXSYThQ trLDXSYThQước buổiLDXSYThQ chUmYDiều chưaSnipqukK đếnLDXSYThQ bốnSnipqukK giờUmYD đãLDXSYThQ LDXSYThQkêu đóUmYDi mà”.UmYD TSnipqukKiêu ViSnipqukKễn nUmYDhăn mSnipqukKặt cLDXSYThQười, “MàUmYD UmYDcòn ănSnipqukK LDXSYThQrất khUmYDỏe nữSnipqukKa, lượSnipqukKng cơmLDXSYThQ ngaLDXSYThQng vớLDXSYThQi anh”.

“Bây UmYDgiờ eLDXSYThQm khôngSnipqukK SnipqukKăn nLDXSYThQhiều nữa,UmYD sUmYDợ béo”.SnipqukK BâyUmYD giLDXSYThQờ đUmYDi làmSnipqukK, nLDXSYThQgày nàUmYDo cũngSnipqukK ngồUmYDi SnipqukKở vUmYDăn phLDXSYThQòng, LDXSYThQăn UmYDnhiều tLDXSYThQhêm mộtSnipqukK miếUmYDng làSnipqukK bLDXSYThQéo ngay.

“Nhưng mà,SnipqukK eSnipqukKm từSnipqukK LDXSYThQtrước đếLDXSYThQn gLDXSYThQiờ cóUmYD bSnipqukKéo đâu”.

“Đó lUmYDà vìLDXSYThQ trướcSnipqukK đếnLDXSYThQ SnipqukKgiờ khSnipqukKông pUmYDhải lúSnipqukKc nàoSnipqukK aSnipqukKnh cũLDXSYThQng ởUmYD SnipqukKbên eSnipqukKm, nênUmYD khSnipqukKông biếSnipqukKt. HồSnipqukKi LDXSYThQem béoLDXSYThQ nhấtSnipqukK lSnipqukKà SnipqukK70kg đấy”.

Hồi đUmYDó, UmYDvì UmYDnhớ nUmYDhư điêLDXSYThQn mộtSnipqukK người,LDXSYThQ lạiSnipqukK khoLDXSYThQng cSnipqukKó cácUmYDh nàLDXSYThQo trSnipqukKút rSnipqukKa đưUmYDợc, LDXSYThQchỉ cLDXSYThQó thUmYDể UmYDăn thUmYDật nhiSnipqukKều đồSnipqukK ngọt,UmYD cLDXSYThQơ tSnipqukKhể cứUmYD LDXSYThQnở phLDXSYThQình rSnipqukKa nhSnipqukKư UmYDbột nởLDXSYThQ vậy.

Xe pSnipqukKhía sLDXSYThQau khôngUmYD ngừLDXSYThQng LDXSYThQbấm còiUmYD, TLDXSYThQiêu ViễLDXSYThQn mớLDXSYThQi đểLDXSYThQ ýUmYD đLDXSYThQến UmYDxe đanSnipqukKg dừnLDXSYThQg ởUmYD giữSnipqukKa đườnLDXSYThQg, UmYD“Anh đóiSnipqukK rồUmYDi, tLDXSYThQrước UmYDmặt UmYDlại LDXSYThQcó hSnipqukKàng ăLDXSYThQn chínLDXSYThQh gLDXSYThQốc TứUmYD Xuyên,LDXSYThQ thôLDXSYThQi eSnipqukKm ănUmYD UmYDvới LDXSYThQanh mộtSnipqukK chútUmYD đi”.SnipqukK GiọSnipqukKng aUmYDnh UmYDnài UmYDnỉ khiLDXSYThQến tSnipqukKôi kSnipqukKhó màUmYD từUmYD chối.

Quả LDXSYThQlà đồSnipqukK ăUmYDn TứSnipqukK XuyênLDXSYThQ chínhUmYD gốcLDXSYThQ, SnipqukKvừa SnipqukKbước LDXSYThQvào LDXSYThQcửa hàngSnipqukK ănSnipqukK đUmYDã UmYDngửi thSnipqukKấy rSnipqukKõ vUmYDị caUmYDy nồng,UmYD tUmYDôi tUmYDuy LDXSYThQlà ngườiSnipqukK miềnUmYD BắcUmYD, nhLDXSYThQưng SnipqukKlại thíLDXSYThQch ănLDXSYThQ cLDXSYThQay hơnUmYD cSnipqukKả ngườiSnipqukK miềnLDXSYThQ Nam.

Lên tầngSnipqukK hLDXSYThQai, chúngLDXSYThQ UmYDtôi vàUmYDo mộtSnipqukK phòSnipqukKng rộngUmYD rSnipqukKãi tSnipqukKrang nhã,UmYD troUmYDng phòSnipqukKng ngátLDXSYThQ hUmYDương SnipqukKchè thơmLDXSYThQ làUmYDm chUmYDo tiLDXSYThQnh thầLDXSYThQn ngườiSnipqukK LDXSYThQta trởUmYD nênSnipqukK dễUmYD chịuLDXSYThQ hẳn.

“Hay lLDXSYThQà đổiLDXSYThQ chỗUmYD UmYDđi, ởSnipqukK đâLDXSYThQy quáLDXSYThQ sLDXSYThQang UmYDtrọng, chắcUmYD LDXSYThQchắn khôUmYDng LDXSYThQrẻ đUmYDâu!” TSnipqukKôi nóUmYDi nhSnipqukKỏ LDXSYThQvới TiêuSnipqukK Viễn.

“Không saUmYDo, UmYDanh vẫSnipqukKn đUmYDủ sứcLDXSYThQ trảUmYD tiUmYDền SnipqukKăn”. ASnipqukKnh cườUmYDi cUmYDười, khuôUmYDn mặLDXSYThQt tỏLDXSYThQ rUmYDa khôngLDXSYThQ hềSnipqukK qSnipqukKuan tâm.

Từ kUmYDhi LDXSYThQtôi qUmYDuen UmYDanh, aSnipqukKnh đãSnipqukK thSnipqukKích tốnLDXSYThQ kémUmYD LDXSYThQxa SnipqukKxỉ, SnipqukKbao nhiêuUmYD năLDXSYThQm tSnipqukKrôi quaUmYD, vẫnSnipqukK SnipqukKkhông hềSnipqukK thaLDXSYThQy đổi.

Nhìn TiLDXSYThQêu ViễnUmYD trướcLDXSYThQ mLDXSYThQặt mLDXSYThQà tronLDXSYThQg tiUmYDm vôLDXSYThQ cớLDXSYThQ dSnipqukKâng đầySnipqukK nhữngLDXSYThQ nỗUmYDi niềmLDXSYThQ UmYDthương cảmLDXSYThQ kLDXSYThQhông tên.

Thời gUmYDian UmYDlàm biếLDXSYThQn đổLDXSYThQi rSnipqukKất nhiSnipqukKều thứ,LDXSYThQ nhSnipqukKưng khUmYDông tSnipqukKhể nàUmYDo bSnipqukKiến SnipqukKđổi đượcUmYD tráiSnipqukK tSnipqukKim UmYDyêu thươngUmYD tSnipqukKhuở LDXSYThQban đầu.

“Ha hUmYDa, TiSnipqukKêu VSnipqukKiễn LDXSYThQà, LDXSYThQcậu đếnLDXSYThQ SnipqukKsao khôngSnipqukK nUmYDói SnipqukKvới LDXSYThQanh SnipqukKem mLDXSYThQột tLDXSYThQiếng?” NgoàLDXSYThQi cSnipqukKửa UmYDcó tiLDXSYThQếng nóiLDXSYThQ UmYDtừ xUmYDa tiSnipqukKến SnipqukKlại gLDXSYThQần, LDXSYThQrồi thấySnipqukK ởLDXSYThQ cửSnipqukKa xuấtLDXSYThQ hiệnLDXSYThQ SnipqukKmột dánSnipqukKg ngườiSnipqukK vạmUmYD vỡ.

“Mình chLDXSYThQỉ tiệnLDXSYThQ đườngSnipqukK đUmYDi ngUmYDang qUmYDua, SnipqukKkhông muốnSnipqukK làLDXSYThQm phLDXSYThQiền SnipqukKđến thờiSnipqukK gLDXSYThQian ngLDXSYThQhỉ ngUmYDơi cSnipqukKủa cậu”.SnipqukK TiSnipqukKêu VSnipqukKiễn cười.

Người UmYDđàn ôngLDXSYThQ UmYDto cSnipqukKao SnipqukKấy nhìLDXSYThQn tôUmYDi, “Ồ,LDXSYThQ đâySnipqukK SnipqukKchẳng phảLDXSYThQi UmYDlà côUmYD eSnipqukKm SnipqukKđi cSnipqukKùng vớiSnipqukK đạiSnipqukK SnipqukKca đếSnipqukKn đSnipqukKánh bàUmYDi sao?”

Thảo nàoSnipqukK nUmYDhìn thSnipqukKấy UmYDquen thìLDXSYThQ rLDXSYThQa đúLDXSYThQng làLDXSYThQ đãSnipqukK từngLDXSYThQ gSnipqukKặp ngườLDXSYThQi nUmYDày, lầUmYDn SnipqukKđó cùSnipqukKng ChUmYDương LDXSYThQNgự SnipqukKđến kUmYDhu giảiLDXSYThQ trSnipqukKí đánhLDXSYThQ bàLDXSYThQi, cũSnipqukKng cóUmYD mặLDXSYThQt UmYDanh ta.

“Đại cUmYDa, đáLDXSYThQnh bài?”SnipqukK TiêSnipqukKu ViễnUmYD ngUmYDhe SnipqukKmà chẳngUmYD hiểLDXSYThQu gìLDXSYThQ cả,SnipqukK SnipqukK“Côn ThiSnipqukKếu UmYDtừng gặSnipqukKp TiểUmYDu KhảSnipqukK nhUmYDà SnipqukKmình à?”

“Thì rUmYDa LDXSYThQlà ngườiSnipqukK nhàUmYD cậu”.LDXSYThQ CLDXSYThQôn SnipqukKThiếu cườiSnipqukK thoSnipqukKải mLDXSYThQái, UmYD“Thảo nàoUmYD đếnUmYD ChươngSnipqukK NgSnipqukKự cũSnipqukKng LDXSYThQphải chăUmYDm sóLDXSYThQc côLDXSYThQ ấySnipqukK cẩnUmYD thUmYDận UmYDthế chứ!”

“Tôi vàLDXSYThQ ChươSnipqukKng SnipqukKNgự khônUmYDg LDXSYThQthân nLDXSYThQhau!” TôUmYDi đứngLDXSYThQ lLDXSYThQên đểSnipqukK biệnLDXSYThQ miUmYDnh cLDXSYThQho mìnSnipqukKh, cUmYDũng chỉSnipqukK LDXSYThQlà LDXSYThQgặp mặtUmYD vUmYDài lầnLDXSYThQ, tiSnipqukKếp xSnipqukKúc quUmYDa vLDXSYThQài lầnSnipqukK thôiLDXSYThQ, ngaLDXSYThQy cảLDXSYThQ bạSnipqukKn bLDXSYThQè cLDXSYThQũng chưaLDXSYThQ UmYDđược tLDXSYThQính đến.

“Nhưng TiêUmYDu ViễnSnipqukK vàSnipqukK UmYDanh LDXSYThQấy UmYDthân nhaUmYDu UmYDmà”. CUmYDôn TUmYDhiếu LDXSYThQbá vLDXSYThQai TLDXSYThQiêu Viễn,SnipqukK “SnipqukKTrở vềUmYD chưaLDXSYThQ tìmUmYD anSnipqukKh cảUmYD uốnUmYDg rượuLDXSYThQ à?”

“Chưa”. TiêUmYDu SnipqukKViễn nóiSnipqukK UmYDgiọng nhànLDXSYThQ nSnipqukKhạt, “MìnhUmYD vSnipqukKề SnipqukKngoài báoSnipqukK vớiUmYD cậuLDXSYThQ raLDXSYThQ, nhữLDXSYThQng ngưSnipqukKời khácSnipqukK UmYDđều cUmYDhưa báo”.

“Được, SnipqukKhôm naSnipqukKy khônUmYDg bUmYDáo cũngUmYD phảiSnipqukK UmYDbáo UmYDrồi! ChươngSnipqukK NgUmYDự, ChươnUmYDg SSnipqukKính, SnipqukKLão CSnipqukKhâu, ThànhLDXSYThQ Thiếu,SnipqukK bọnUmYD hLDXSYThQọ đềuUmYD ởLDXSYThQ phònSnipqukKg bêUmYDn cạnh”.

Côn TUmYDhiếu vừaUmYD dứtSnipqukK lờiLDXSYThQ, UmYDđã nghSnipqukKe thấySnipqukK mUmYDột cơSnipqukKn SnipqukKhỗn loạnLDXSYThQ ngoàiLDXSYThQ cửSnipqukKa, “ĐSnipqukKược lắUmYDm, LDXSYThQTiêu Viễn,UmYD trLDXSYThQở SnipqukKvề cSnipqukKũng SnipqukKkhông tUmYDhèm LDXSYThQthông báoLDXSYThQ chUmYDo anUmYDh emUmYD!” TUmYDrong phòngLDXSYThQ LDXSYThQlập tứSnipqukKc ùaSnipqukK LDXSYThQvào khôngSnipqukK ítSnipqukK ngUmYDười, tLDXSYThQôi vộLDXSYThQi LDXSYThQvàng UmYDlùi UmYDra mộtUmYD góc.

“Hôm naSnipqukKy lUmYDà ngàUmYDy SnipqukKgì vậy?SnipqukK SSnipqukKao mọiSnipqukK ngSnipqukKười đềLDXSYThQu UmYDở đLDXSYThQây?” SnipqukKTiêu ViễnSnipqukK hỏi.

“Chẳng SnipqukKphải UmYDngày maUmYDi anLDXSYThQh cảLDXSYThQ xUmYDuất ngoạSnipqukKi saoSnipqukK, hLDXSYThQôm LDXSYThQnay mấyUmYD UmYDanh LDXSYThQem cLDXSYThQó thờiLDXSYThQ giUmYDan tụUmYD tậpLDXSYThQ ngồiLDXSYThQ LDXSYThQvới SnipqukKnhau, kUmYDhông lạSnipqukKi phảiUmYD nSnipqukKăm SnipqukKba thángUmYD LDXSYThQnữa mLDXSYThQới gặpUmYD mặtLDXSYThQ được”.LDXSYThQ CLDXSYThQó LDXSYThQngười nói.

“Đúng SnipqukKrồi, TiêuSnipqukK ViSnipqukKễn, lầnUmYD UmYDtrước ôngLDXSYThQ SnipqukKgià nhUmYDà UmYDmình nSnipqukKhìn SnipqukKở UmYDAnh quốcUmYD nhSnipqukKìn thLDXSYThQấy cậuLDXSYThQ vớLDXSYThQi bạUmYDn gLDXSYThQái điLDXSYThQ xLDXSYThQem LDXSYThQtriển lãmUmYD tUmYDranh vớLDXSYThQi UmYDnhau, cứSnipqukK bảoLDXSYThQ mSnipqukKình hỏiLDXSYThQ bọLDXSYThQn cậuSnipqukK LDXSYThQkhi LDXSYThQnào thìUmYD SnipqukKtổ chứSnipqukKc chuyệLDXSYThQn vuiSnipqukK, đểSnipqukK ônLDXSYThQg LDXSYThQđược thaUmYDm dự”.

“Thành SnipqukKThiếu, cậuUmYD uốngLDXSYThQ nhiUmYDều rồLDXSYThQi LDXSYThQthì SnipqukKphải?” TiêSnipqukKu ViSnipqukKễn SnipqukKvừa gắpUmYD tSnipqukKhức UmYDăn chSnipqukKo UmYDanh SnipqukKta vừaUmYD UmYDnháy mắLDXSYThQt, “NàUmYDo, UmYDăn nhiSnipqukKều đồSnipqukK LDXSYThQăn cSnipqukKhút đi”.

“Uống nhiSnipqukKều UmYDrồi LDXSYThQlà thSnipqukKế nàoUmYD? Đấy,LDXSYThQ UmYDchẳng phảSnipqukKi đãUmYD manSnipqukKg bạnUmYD gáiLDXSYThQ UmYDvề rồLDXSYThQi sao?”

“Thành UmYDThiếu, cậuLDXSYThQ UmYDlảm nSnipqukKhảm UmYDgì thếUmYD?” TiêSnipqukKu ViUmYDễn cSnipqukKuống lên,UmYD némUmYD mạnhUmYD đũaUmYD xuống.

Tôi UmYDkéo aLDXSYThQnh lLDXSYThQại, mềUmYDm LDXSYThQmỏng nóiLDXSYThQ: “NgườiUmYD SnipqukKta cóUmYD lẽSnipqukK nhìUmYDn nhLDXSYThQầm mà!”

Tiêu ViễSnipqukKn qLDXSYThQuay đầuSnipqukK lạSnipqukKi UmYDnhìn tôiSnipqukK, sắSnipqukKc LDXSYThQmặt lUmYDo lắng,UmYD “EmSnipqukK UmYDkhông đượcLDXSYThQ LDXSYThQtin cậLDXSYThQu ta!”

Tôi gSnipqukKật đầu,UmYD tôLDXSYThQi sẽSnipqukK khônUmYDg LDXSYThQtin LDXSYThQanh taLDXSYThQ, tôiLDXSYThQ vUmYDà aSnipqukKnh tLDXSYThQa UmYDgặp SnipqukKnhau lLDXSYThQần đâuLDXSYThQ, dựaSnipqukK vSnipqukKào cáiSnipqukK gLDXSYThQì LDXSYThQđể tiSnipqukKn anUmYDh tUmYDa chứ?

Cái tUmYDhế giớUmYDi nSnipqukKày nSnipqukKgay LDXSYThQcả ngưLDXSYThQời UmYDbên UmYDcạnh LDXSYThQcũng UmYDkhông thLDXSYThQể tLDXSYThQin tưởngLDXSYThQ được,UmYD LDXSYThQai lạLDXSYThQi đSnipqukKi tUmYDin lUmYDời SnipqukKnói LDXSYThQvô nghĩSnipqukKa củUmYDa mộtLDXSYThQ UmYDngười xLDXSYThQa lSnipqukKạ chứ.

Một nSnipqukKhóm ngườiSnipqukK huyênUmYD náLDXSYThQo cảSnipqukK buổUmYDi, tôiUmYD hơUmYDi UmYDmệt mỏUmYDi, muốnUmYD chuồUmYDn UmYDra ngoàUmYDi, kUmYDhổ LDXSYThQnỗi, UmYDcái túSnipqukKi lạiSnipqukK bịSnipqukK TSnipqukKiêu SnipqukKViễn giữUmYD UmYDchặt, “ĐừnLDXSYThQg nóiSnipqukK LDXSYThQvới LDXSYThQanh LDXSYThQlà rLDXSYThQa nhLDXSYThQà UmYDvệ sUmYDinh, eUmYDm SnipqukKđã LDXSYThQdùng cSnipqukKái cớSnipqukK nàyLDXSYThQ SnipqukKđể chuồnUmYD đSnipqukKi mấLDXSYThQy lầnLDXSYThQ rồi!”

“Em SnipqukKra UmYDgọi điệnSnipqukK thoSnipqukKại SnipqukKcho SnipqukKmẹ eSnipqukKm, ởUmYD đSnipqukKây ồnSnipqukK quSnipqukKá, muộLDXSYThQn SnipqukKthế nàyLDXSYThQ màLDXSYThQ SnipqukKem chưSnipqukKa về,LDXSYThQ mLDXSYThQẹ eLDXSYThQm sẽUmYD SnipqukKlo lắng!”

“Em phảiUmYD hứa,LDXSYThQ khôngUmYD đượcLDXSYThQ bỏSnipqukK UmYDvề! LUmYDát nSnipqukKữa aLDXSYThQnh đSnipqukKưa eSnipqukKm về!”UmYD TiLDXSYThQêu VSnipqukKiễn tLDXSYThQhấp gSnipqukKiọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ ạ,UmYD đừnLDXSYThQg đợiSnipqukK LDXSYThQcon nữSnipqukKa nhUmYDé, mẹUmYD LDXSYThQăn cLDXSYThQơm mộUmYDt mìnSnipqukKh điLDXSYThQ, cUmYDon ăUmYDn xoUmYDng rồiSnipqukK về.LDXSYThQ BâLDXSYThQy giờLDXSYThQ SnipqukKbụi lớnUmYD lắm,UmYD lạiSnipqukK UmYDlà giờLDXSYThQ taLDXSYThQn tầmLDXSYThQ caLDXSYThQo điểLDXSYThQm, kSnipqukKhông SnipqukKbắt UmYDxe vềUmYD đưSnipqukKợc!” TSnipqukKôi dSnipqukKựa vàoSnipqukK LDXSYThQbức tưSnipqukKờng hàUmYDnh langLDXSYThQ, bLDXSYThQàn chânSnipqukK LDXSYThQnhư khôLDXSYThQng đLDXSYThQỡ nổiLDXSYThQ trSnipqukKọng lượLDXSYThQng cUmYDơ thể,UmYD UmYDlưng tSnipqukKrượt dọLDXSYThQc xuUmYDống bờSnipqukK tườUmYDng. ĐáSnipqukK UmYDGrannit lạnLDXSYThQh buUmYDốt UmYDngấm qLDXSYThQua cUmYDả quầnUmYD áoUmYD thấmSnipqukK vàSnipqukKo ngSnipqukKười, tôUmYDi SnipqukKgục đầuLDXSYThQ UmYDxuống hSnipqukKai đầuSnipqukK gối,SnipqukK UmYDtừ UmYDtừ SnipqukKxua tSnipqukKan LDXSYThQhơi lạnhSnipqukK trLDXSYThQong UmYDcơ thể.

Một bàUmYDn tLDXSYThQay LDXSYThQto đặtSnipqukK LDXSYThQlên đầUmYDu tôiSnipqukK, nhẹUmYD UmYDnhàng vuốSnipqukKt tSnipqukKóc tôLDXSYThQi, hỏiLDXSYThQ bằSnipqukKng giọngLDXSYThQ LDXSYThQtrầm khLDXSYThQàn: “EmLDXSYThQ dùngUmYD dầuSnipqukK gSnipqukKội đầuSnipqukK cUmYDủa hãngSnipqukK nàoLDXSYThQ vậySnipqukK? DưỡngSnipqukK tóLDXSYThQc thSnipqukKật tốt”.

Tưởng làLDXSYThQ đếnUmYD aSnipqukKn ủiUmYD tôiLDXSYThQ, lạiLDXSYThQ đSnipqukKi hỏLDXSYThQi UmYDmột cUmYDâu chẳngSnipqukK vLDXSYThQào đSnipqukKâu nUmYDhư thế.

“Đừng cóUmYD sờUmYD rLDXSYThQối lênSnipqukK, tóSnipqukKc tôiSnipqukK quLDXSYThQý lắmSnipqukK đấy,SnipqukK sờUmYD hỏngSnipqukK rồiUmYD SnipqukKanh kLDXSYThQhông đềLDXSYThQn đưSnipqukKợc đâu”.SnipqukK TôiUmYD ngẩngLDXSYThQ LDXSYThQđầu lên,SnipqukK nhìLDXSYThQn thấyLDXSYThQ ngườiLDXSYThQ đLDXSYThQi LDXSYThQra lạUmYDi UmYDlà ChươngLDXSYThQ Ngự.

“Tại LDXSYThQsao LDXSYThQlà anh?”

“Sao khônLDXSYThQg thểLDXSYThQ lLDXSYThQà tLDXSYThQôi? ESnipqukKm ngLDXSYThQhĩ lSnipqukKà ai?”

“Tiêu LDXSYThQViễn đâu?”

“Đang uốnLDXSYThQg rượuUmYD LDXSYThQvới ChươSnipqukKng LDXSYThQSính ởLDXSYThQ tronLDXSYThQg đó”.

Tôi xáchLDXSYThQ LDXSYThQtúi vLDXSYThQội LDXSYThQvã xSnipqukKuống lầuUmYD, lúSnipqukKc nàyUmYD khônLDXSYThQg vLDXSYThQề cLDXSYThQòn UmYDđợi lúSnipqukKc nSnipqukKào nữa.

“Bên ngoSnipqukKài đanLDXSYThQg nổiUmYD SnipqukKbão cáSnipqukKt đấy,UmYD SnipqukKkhông bắUmYDt đượLDXSYThQc xSnipqukKe đâu”.UmYD AnSnipqukKh UmYDta UmYDđứng saSnipqukKu lưngLDXSYThQ tLDXSYThQôi nhắcSnipqukK nhở.

“Thế thUmYDì tSnipqukKôi UmYDđi bộSnipqukK về”.

“Có SnipqukKthể thửLDXSYThQ xem”LDXSYThQ. AnLDXSYThQh LDXSYThQta búnLDXSYThQg nUmYDgón tSnipqukKay, SnipqukK“Em lúcLDXSYThQ nàoLDXSYThQ cũngLDXSYThQ khSnipqukKác người”LDXSYThQ. CáLDXSYThQ MựcSnipqukK đángUmYD ghéSnipqukKt LDXSYThQtoàn nóiLDXSYThQ giọngLDXSYThQ châmSnipqukK chọc.

Bão cSnipqukKát đếnLDXSYThQ thLDXSYThQật SnipqukKdữ UmYDdội, cáLDXSYThQt bụiSnipqukK UmYDthổi từnUmYDg cơnSnipqukK trLDXSYThQên đường.

Tôi lấyLDXSYThQ taLDXSYThQy UmYDbịt SnipqukKmũi LDXSYThQvà miUmYDệng, meUmYDn UmYDtheo SnipqukKlề đườngUmYD đUmYDi thẳng.LDXSYThQ MắtLDXSYThQ bLDXSYThQị bụiUmYD LDXSYThQthổi đếSnipqukKn LDXSYThQnỗi khôngSnipqukK mởSnipqukK rSnipqukKa được,LDXSYThQ nướcUmYD mắUmYDt cứSnipqukK thếLDXSYThQ tràoLDXSYThQ LDXSYThQra. TLDXSYThQhời SnipqukKtiết kSnipqukKhỉ giUmYDó nLDXSYThQày tLDXSYThQhật khUmYDó mSnipqukKà SnipqukKchịu đựng.

“Em ơi,UmYD SnipqukKcần xSnipqukKe khôLDXSYThQng? 5LDXSYThQ0 tệUmYD mộtSnipqukK kSnipqukKm”. LDXSYThQPhía sUmYDau UmYDlà chiLDXSYThQếc SnipqukKxe MUmYDer BLDXSYThQenz SnipqukKcủa ChưSnipqukKơng NgSnipqukKự đUmYDang vẫUmYDy chào.

“Hắc qLDXSYThQuá đấy!”

“Tôi cLDXSYThQho eUmYDm nợUmYD UmYDlà đượcLDXSYThQ chứSnipqukK SnipqukKgì?” ChLDXSYThQương NgựUmYD cười.

Ngồi UmYDtrong LDXSYThQxe LDXSYThQcủa ChươngSnipqukK NgLDXSYThQự, UmYDtôi mớiLDXSYThQ LDXSYThQdám LDXSYThQhít tLDXSYThQhở thoảUmYDi mái.

Trong mắtLDXSYThQ UmYDhình nhLDXSYThQư cLDXSYThQó hUmYDạt bụSnipqukKi, nưLDXSYThQớc mắtSnipqukK cứSnipqukK nhUmYDòe nhoẹtLDXSYThQ khSnipqukKông thôi.

“Em UmYDcứ khóLDXSYThQc LDXSYThQmãi tSnipqukKhế, cóLDXSYThQ LDXSYThQphải lLDXSYThQo SnipqukKlắng cLDXSYThQho tUmYDôi SnipqukKngày maUmYDi xLDXSYThQuất ngoạiSnipqukK LDXSYThQbị ngưSnipqukKời SnipqukKnước ngSnipqukKoài báUmYDn mLDXSYThQất không?”

“Tôi SnipqukKlo UmYDanh xuấtSnipqukK SnipqukKngoại maLDXSYThQng bánUmYD ngưUmYDời nướcUmYD ngUmYDoài LDXSYThQmất LDXSYThQthôi! ASnipqukKnh đínhUmYD lLDXSYThQông lêLDXSYThQn ngườiLDXSYThQ thìSnipqukK còLDXSYThQn kLDXSYThQhôn hơnUmYD khỉ,LDXSYThQ aLDXSYThQi lạLDXSYThQi UmYDcó SnipqukKthể bSnipqukKán anUmYDh được!”

Chương NLDXSYThQgự cườiUmYD vangSnipqukK, “UmYDEm đanUmYDg kheSnipqukKn tôSnipqukKi haLDXSYThQy UmYDmỉa UmYDtôi đấy?”

“Tất LDXSYThQnhiên kSnipqukKhen aLDXSYThQnh rồi!”

“Ồ, lUmYDại cóSnipqukK kiSnipqukKểu kSnipqukKhen ngườiLDXSYThQ SnipqukKnhư UmYDem SnipqukKnữa! BUmYDiết rSnipqukKõ LDXSYThQthế rồi,SnipqukK cUmYDhẳng quLDXSYThQa, UmYDtôi LDXSYThQlại vẫnUmYD thSnipqukKích nghe”.

“Anh UmYDthích nUmYDghe, LDXSYThQtôi LDXSYThQlại khSnipqukKông thícLDXSYThQh nóiSnipqukK đấy!”

Chương NgUmYDự nóLDXSYThQi: “NgàyUmYD LDXSYThQmai tSnipqukKôi đLDXSYThQi rồiSnipqukK, ướUmYDc tLDXSYThQính ítLDXSYThQ nhUmYDất cũngLDXSYThQ phSnipqukKải bSnipqukKa thánLDXSYThQg mLDXSYThQới UmYDcó thểSnipqukK trUmYDở về”.

“Vừa nUmYDãy UmYDtôi đUmYDã nghUmYDe hếtSnipqukK rồiLDXSYThQ!” TôUmYDi cLDXSYThQũng kUmYDhông điếc,UmYD vừaLDXSYThQ SnipqukKnãy cảLDXSYThQ nhómUmYD ngưLDXSYThQời nóUmYDi oUmYDang oanUmYDg vậyUmYD, rồiSnipqukK lạiSnipqukK chLDXSYThQúc rượu,UmYD SnipqukKlại từUmYD biệt,LDXSYThQ muSnipqukKốn khônSnipqukKg biLDXSYThQết UmYDcũng khó.

“Thế UmYDsao eLDXSYThQm khôLDXSYThQng cSnipqukKó cSnipqukKhút bSnipqukKiểu hiUmYDện gì?SnipqukK” ChươnLDXSYThQg NgLDXSYThQự cưLDXSYThQời rấtUmYD gUmYDian xảo.

“Lại UmYDcần phSnipqukKải biểuLDXSYThQ hiện?LDXSYThQ CóLDXSYThQ cầnSnipqukK lSnipqukKát nữUmYDa UmYDđi qUmYDua SnipqukKcửa hUmYDàng tạpLDXSYThQ LDXSYThQhóa dLDXSYThQưới lSnipqukKầu nUmYDhà tSnipqukKôi SnipqukKmua chSnipqukKút báLDXSYThQnh ngUmYDọt, sữUmYDa chUmYDua gìSnipqukK đUmYDó maUmYDng đSnipqukKi khôUmYDng?” BìnLDXSYThQh thSnipqukKường điUmYD đâuSnipqukK xaUmYD, tLDXSYThQôi đềuUmYD thíchLDXSYThQ manLDXSYThQg tLDXSYThQheo nSnipqukKhững đồLDXSYThQ này.

Chương LDXSYThQNgự cưLDXSYThQời rấUmYDt kSnipqukKhổ sUmYDở, “TSnipqukKôi thSnipqukKấy thLDXSYThQôi UmYDmiễn đượcUmYD rồi”.

“Vậy tốtUmYD qLDXSYThQuá, LDXSYThQtôi đỡLDXSYThQ tốnUmYD tiền”.

“Hay là…UmYD LDXSYThQchúng UmYDta UmYDhôn LDXSYThQtạm biệLDXSYThQt nhé?”

“Cái gìSnipqukK? ĐợiSnipqukK đã…”LDXSYThQ CóSnipqukK phảLDXSYThQi UmYDtôi đãSnipqukK ngUmYDhe nhầSnipqukKm không.

“Hôn tạmLDXSYThQ UmYDbiệt!” AnLDXSYThQh tUmYDa dLDXSYThQừng UmYDxe lại,UmYD nânLDXSYThQg đầuSnipqukK UmYDtôi lêLDXSYThQn LDXSYThQvà nhSnipqukKìn mộtSnipqukK cLDXSYThQách ngUmYDhiêm túc.

Có lẽLDXSYThQ tôiUmYD đãLDXSYThQ sợSnipqukK SnipqukKđần mặtSnipqukK LDXSYThQra, nếUmYDu khônLDXSYThQg thSnipqukKì UmYDcũng mấtLDXSYThQ LDXSYThQhồn rồiLDXSYThQ, ngaUmYDy cUmYDả SnipqukKmắt cũngUmYD khôUmYDng độngLDXSYThQ đậy,UmYD nhìUmYDn SnipqukKanh tSnipqukKa chằLDXSYThQm chằm.

Đầu UmYDanh SnipqukKta dLDXSYThQần hướngUmYD gầnUmYD vềSnipqukK phíUmYDa tLDXSYThQôi, mộtUmYD luUmYDồng hơSnipqukKi nóSnipqukKng pUmYDhả lSnipqukKại, “NàyUmYD này!SnipqukK” TôUmYDi hUmYDét lên.

Anh dừSnipqukKng lại,SnipqukK bỏLDXSYThQ tLDXSYThQôi rUmYDa, SnipqukKđột nhiêLDXSYThQn SnipqukKcười lớn,UmYD “ĐUmYDùa eLDXSYThQm LDXSYThQcho vLDXSYThQui thôi!”

Cá MựcSnipqukK chếSnipqukKt SnipqukKtiệt, đUmYDùa cSnipqukKái UmYDgì khônUmYDg đùa,UmYD lạiLDXSYThQ đùSnipqukKa cáSnipqukKi kiểuUmYD LDXSYThQxấu SnipqukKxa ấy.

Lúc vềUmYD đếnUmYD cửaSnipqukK UmYDnhà tôLDXSYThQi, ChươnUmYDg NgựUmYD hỏi:LDXSYThQ “TâmLDXSYThQ trLDXSYThQạng tốtUmYD hơSnipqukKn chútLDXSYThQ UmYDnào chưa?”

“Tốt nhiềuLDXSYThQ UmYDrồi!” MUmYDay màSnipqukK UmYDcó LDXSYThQanh ta.

“Vậy UmYDthì lLDXSYThQau khôSnipqukK LDXSYThQnước mắLDXSYThQt SnipqukKđi, xUmYDuống xeSnipqukK”. ALDXSYThQnh SnipqukKta SnipqukKdừng LDXSYThQxe lại,UmYD giúSnipqukKp tUmYDôi mởLDXSYThQ cửaUmYD UmYDxe rấtSnipqukK lLDXSYThQịch lãm.

“Chương NgựLDXSYThQ, cảUmYDm ơUmYDn anh!”UmYD TUmYDôi nóiLDXSYThQ rấtSnipqukK UmYDthành thật.

“Lời nóiUmYD suônLDXSYThQg thìLDXSYThQ miễnUmYD đSnipqukKi, lSnipqukKàm cUmYDái gUmYDì tSnipqukKhực tếLDXSYThQ LDXSYThQhơn điLDXSYThQ”. ÁSnipqukKnh mSnipqukKắt cSnipqukKủa ChươngLDXSYThQ UmYDNgự đảoUmYD UmYDrất nhaLDXSYThQnh, cóSnipqukK vẻSnipqukK lạiLDXSYThQ nSnipqukKghĩ rUmYDa trUmYDò quSnipqukKỷ gUmYDì đó.

“Tôi kLDXSYThQhông cóUmYD tiền!”UmYD UmYDTôi vộiUmYD thanUmYDh minh.

“Tôi cũLDXSYThQng cLDXSYThQhẳng thUmYDiếu tiềnSnipqukK, UmYDlấy tUmYDiền củaUmYD SnipqukKem làmUmYD gì?”

“Vậy anSnipqukKh cUmYDần gì?”SnipqukK TôiUmYD LDXSYThQđề caUmYDo SnipqukKcảnh gSnipqukKiác, ngườiUmYD LDXSYThQnày toànSnipqukK xSnipqukKuất nhữngUmYD cSnipqukKhiêu kSnipqukKhông SnipqukKtheo qLDXSYThQuy LDXSYThQtắc gUmYDì cLDXSYThQả, pSnipqukKhải đềLDXSYThQ pUmYDhòng chút.

 

 

5. MàUmYDu xaUmYDnh ngLDXSYThQọc LDXSYThQlà phoSnipqukKng cáUmYDch cUmYDủa TiêuLDXSYThQ Viễn 

Anh giơLDXSYThQ chùUmYDm chìaSnipqukK khóaSnipqukK trướcSnipqukK mSnipqukKặt tLDXSYThQôi SnipqukKlắc lắcUmYD, “ĐâyUmYD UmYDlà chUmYDìa khóaUmYD nhSnipqukKà tôiLDXSYThQ, eLDXSYThQm LDXSYThQcầm lấy”.

Tôi ngướcUmYD lêLDXSYThQn LDXSYThQnhìn xuốSnipqukKng thăUmYDm dòUmYD SnipqukKanh, “AnUmYDh UmYDchưa bịLDXSYThQ ấUmYDm đầuSnipqukK cSnipqukKhứ? RỗiUmYD việcUmYD LDXSYThQnên tùUmYDy UmYDtiện LDXSYThQmang chìaUmYD khUmYDóa rLDXSYThQa SnipqukKđưa cSnipqukKho ngườiLDXSYThQ tSnipqukKa à!”

“Tất nLDXSYThQhiên khLDXSYThQông ấmSnipqukK đUmYDầu! ĐưaLDXSYThQ cUmYDhìa kLDXSYThQhóa cSnipqukKho eLDXSYThQm LDXSYThQlà đUmYDể SnipqukKem giúLDXSYThQp tôLDXSYThQi mộtLDXSYThQ sốSnipqukK việc”.

“Việc gì?”SnipqukK BiếLDXSYThQt nUmYDgay aSnipqukKnh UmYDta làLDXSYThQ LDXSYThQngười khônSnipqukKg chịuUmYD bịSnipqukK thiLDXSYThQệt mà.

“Giúp tLDXSYThQôi UmYDcho ăn,SnipqukK địUmYDnh SnipqukKkỳ thaLDXSYThQy nướcSnipqukK cSnipqukKho chúng!”

“Nhà aLDXSYThQnh nuôiLDXSYThQ UmYDcá à?UmYD LDXSYThQKhông phảiLDXSYThQ làSnipqukK SnipqukKcá mựcLDXSYThQ chứ?”LDXSYThQ TSnipqukKôi LDXSYThQđã từSnipqukKng đSnipqukKến nLDXSYThQhà aUmYDnh SnipqukKta, SnipqukKchẳng UmYDthấy SnipqukKcon cUmYDá nàoSnipqukK cả.

“Tất SnipqukKnhiên UmYDcó cSnipqukKá rSnipqukKồi, đềLDXSYThQu lUmYDà cUmYDá UmYDnổi tiLDXSYThQếng củLDXSYThQa vùnLDXSYThQg nhiệtUmYD đớiSnipqukK đSnipqukKấy”. AnUmYDh SnipqukKta UmYDvênh mặtUmYD tựSnipqukK hào.

“Sao tôLDXSYThQi lạSnipqukKi kSnipqukKhông LDXSYThQnhìn thấy?”

“Ngoài cáiLDXSYThQ sofLDXSYThQa UmYDnhà tôiSnipqukK rLDXSYThQa, UmYDem còSnipqukKn nhìSnipqukKn tUmYDhấy cáiSnipqukK gUmYDì SnipqukKnữa đâu?”

“Cũng pUmYDhải!” HLDXSYThQôm đóLDXSYThQ uốngLDXSYThQ nhiềuUmYD quá,UmYD đếnUmYD SnipqukKnhà aSnipqukKnh tSnipqukKa lLDXSYThQà UmYDlăn UmYDra sofUmYDa nằmSnipqukK khóc,UmYD khóSnipqukKc cLDXSYThQhán thSnipqukKì LDXSYThQngủ. UmYDSáng ngLDXSYThQày thứLDXSYThQ haSnipqukKi dậyLDXSYThQ lSnipqukKại cuốngLDXSYThQ cuồngSnipqukK đUmYDi làm,SnipqukK đúngUmYD LDXSYThQlà SnipqukKkhông đểUmYD ýUmYD nLDXSYThQhà anUmYDh UmYDta rốUmYDt SnipqukKcuộc cLDXSYThQó nhữLDXSYThQng gì.

 “Nhưng LDXSYThQmà, tôLDXSYThQi vLDXSYThQới anSnipqukKh kUmYDhông hềSnipqukK LDXSYThQthân LDXSYThQquen màLDXSYThQ! LDXSYThQSao LDXSYThQanh lUmYDại cLDXSYThQó UmYDthể yênLDXSYThQ tUmYDâm SnipqukKgiao chLDXSYThQìa khóSnipqukKa nhUmYDà chLDXSYThQo tôi?”

“Chính UmYDvì SnipqukKkhông thLDXSYThQân qUmYDuen UmYDnên LDXSYThQmới yLDXSYThQên tâmLDXSYThQ đểUmYD SnipqukKem đến.SnipqukK SnipqukKĐể ngườiUmYD qLDXSYThQuen đến,SnipqukK giớiUmYD UmYDbáo chíLDXSYThQ lạLDXSYThQi dLDXSYThQòm LDXSYThQngó LDXSYThQphỏng đSnipqukKoán”. CUmYDhương NgựSnipqukK nóiLDXSYThQ rấtUmYD cóLDXSYThQ lSnipqukKý lẽ.

“Để ChươngSnipqukK SUmYDính đến,LDXSYThQ chắcUmYD SnipqukKchắn nLDXSYThQgười tSnipqukKa UmYDsẽ khôngSnipqukK nóiSnipqukK UmYDgì đượcUmYD”. TSnipqukKôi đềSnipqukK nghị.

“Nó đếSnipqukKn LDXSYThQđể lLDXSYThQàm lLDXSYThQoạn UmYDnhà SnipqukKtôi LDXSYThQlên à,UmYD tôUmYDi trởUmYD vềUmYD lạiUmYD phảSnipqukKi thUmYDu dLDXSYThQọn mấtUmYD mấySnipqukK ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao SnipqukKem “nhưnLDXSYThQg mà”UmYD nhUmYDiều thế?”

“Nhưng mà,LDXSYThQ tLDXSYThQôi chSnipqukKưa từLDXSYThQng nuôSnipqukKi LDXSYThQcá đUmYDâu! ChSnipqukKo cUmYDá ăLDXSYThQn giúSnipqukKp anUmYDh, lSnipqukKỡ cSnipqukKhết rồiLDXSYThQ phảiUmYD SnipqukKlàm sao?”

“Có vLDXSYThQấn đUmYDề gìSnipqukK SnipqukKthì gọSnipqukKi điệnSnipqukK SnipqukKcho tôi!”

“Cước UmYDgọi đườngUmYD dàiSnipqukK quốcLDXSYThQ tUmYDế đấy!”

“Sẽ hoSnipqukKàn trLDXSYThQả UmYDcho eLDXSYThQm pSnipqukKhí đSnipqukKiện tSnipqukKhoại, pUmYDhụ cấSnipqukKp UmYDphát siSnipqukKnh, tiềSnipqukKn LDXSYThQmua thUmYDức ănUmYD chLDXSYThQo SnipqukKcá cũngSnipqukK sẽUmYD trả!SnipqukK EUmYDm mSnipqukKà UmYDcòn “nhưngLDXSYThQ UmYDmà” nLDXSYThQữa UmYDlà tôSnipqukKi bSnipqukKực SnipqukKmình UmYDđấy, bảoSnipqukK eLDXSYThQm giUmYDúp mSnipqukKột SnipqukKviệc LDXSYThQmà kSnipqukKhó khSnipqukKăn thếLDXSYThQ UmYDà?” SnipqukKChương NgựUmYD tSnipqukKỏ LDXSYThQra nSnipqukKghiêm tUmYDrọng, lạSnipqukKi cSnipqukKó UmYDvẻ dSnipqukKọa nạt.

Tôi SnipqukKcòn cóLDXSYThQ thSnipqukKể nóSnipqukKi gìUmYD UmYDđược nữaUmYD chứ,LDXSYThQ chỉUmYD cóSnipqukK thểSnipqukK nhậnLDXSYThQ cLDXSYThQhìa khSnipqukKóa cUmYDủa aLDXSYThQnh SnipqukKta, “NếuLDXSYThQ mLDXSYThQà cLDXSYThQho LDXSYThQcá ăSnipqukKn bSnipqukKị chếSnipqukKt rồiLDXSYThQ tUmYDhì aSnipqukKnh đUmYDừng cóUmYD nSnipqukKổi giLDXSYThQận đấy!”

“Chỉ lLDXSYThQà mấyLDXSYThQ LDXSYThQcon cáLDXSYThQ thôiSnipqukK SnipqukKmà? LDXSYThQTôi UmYDcó thểSnipqukK gSnipqukKiận gìUmYD chứ!”

Thấy tSnipqukKôi ngoaSnipqukKn ngoãSnipqukKn cSnipqukKầm chìUmYDa khóaLDXSYThQ, CUmYDhương SnipqukKNgự cườUmYDi, LDXSYThQ“Như SnipqukKthế LDXSYThQlà tôiSnipqukK yêSnipqukKn LDXSYThQtâm rồi!”

Buổi UmYDtối đUmYDi ngủSnipqukK quênSnipqukK khôLDXSYThQng tắtSnipqukK SnipqukKđiện SnipqukKthoại, LDXSYThQngủ SnipqukKđến SnipqukKnửa đêSnipqukKm, nSnipqukKó bắSnipqukKt đầLDXSYThQu kêLDXSYThQu loSnipqukKạn lên.

“Ai đấSnipqukKy?” KhSnipqukKông biUmYDết bâLDXSYThQy gUmYDiờ đaLDXSYThQng làLDXSYThQ giờSnipqukK ngủUmYD sSnipqukKao, gUmYDọi điệLDXSYThQn UmYDphiền nhUmYDiễu gLDXSYThQiữa đêm,LDXSYThQ tộiSnipqukK đángSnipqukK LDXSYThQtử hình.

Đầu điệnLDXSYThQ tSnipqukKhoại bênSnipqukK kiLDXSYThQa LDXSYThQim ắnLDXSYThQg mộtUmYD khoSnipqukKảng lặLDXSYThQng UmYDmơ hồ.

Tôi kLDXSYThQhông sSnipqukKợ SnipqukKồn, UmYDsợ nhấLDXSYThQt SnipqukKlà lúcLDXSYThQ tLDXSYThQĩnh mặngSnipqukK, UmYDim ắngUmYD kLDXSYThQhông mộtUmYD tiếngSnipqukK đUmYDộng thấyLDXSYThQ cSnipqukKó cảLDXSYThQm giáLDXSYThQc kSnipqukKỳ dị.

Mấy LDXSYThQgiây tUmYDrôi quLDXSYThQa vẫLDXSYThQn khôUmYDng SnipqukKcó giọnLDXSYThQg nói,SnipqukK LDXSYThQtôi ngLDXSYThQồi bậLDXSYThQt dậy.

“Làm ơnUmYD nóSnipqukKi mộSnipqukKt câu,UmYD nếUmYDu UmYDkhông dọaUmYD chSnipqukKết ngưSnipqukKời LDXSYThQanh phLDXSYThQải SnipqukKđền mạngSnipqukK đấy!”LDXSYThQ TôLDXSYThQi hétLDXSYThQ vLDXSYThQào dUmYDi động.

“Khả…”, làUmYD giSnipqukKọng nóLDXSYThQi củaLDXSYThQ TiLDXSYThQêu Viễn,UmYD tUmYDôi níUmYDn thUmYDở, LDXSYThQlần UmYDnày đếnUmYD lLDXSYThQượt tLDXSYThQôi SnipqukKkhông nUmYDói gì.

“Em, eUmYDm UmYDchưa tSnipqukKắt UmYDmáy UmYDdi động”.UmYD GiọnLDXSYThQg nóSnipqukKi UmYDcủa TiSnipqukKêu ViLDXSYThQễn dịuUmYD dàng,SnipqukK dSnipqukKịu dLDXSYThQàng đếnSnipqukK nUmYDỗi làmLDXSYThQ tôiSnipqukK nLDXSYThQgây ngất,SnipqukK tUmYDôi cUmYDẩn thậnLDXSYThQ lặnLDXSYThQg nSnipqukKghe hơSnipqukKi thởLDXSYThQ cUmYDủa anLDXSYThQh, cảLDXSYThQm giáUmYDc hLDXSYThQơi LDXSYThQnóng đanLDXSYThQg laLDXSYThQn tỏSnipqukKa tUmYDrên mặt.

Cả haSnipqukKi ngLDXSYThQười UmYDim lặnSnipqukKg LDXSYThQhồi lâuLDXSYThQ, vẫLDXSYThQn UmYDlà TiêuUmYD ViễLDXSYThQn mUmYDở lờiSnipqukK trLDXSYThQước, “NgủUmYD ngon”.

Tôi giữUmYD chặtLDXSYThQ điệnSnipqukK tLDXSYThQhoại dUmYDi độngUmYD, mSnipqukKãi khUmYDông chịuLDXSYThQ bỏLDXSYThQ xuSnipqukKống. ĐếnUmYD UmYDlúc cơLDXSYThQ tLDXSYThQhể UmYDcảm thUmYDấy lạnLDXSYThQh mớiUmYD biếtUmYD lSnipqukKà chănUmYD đãSnipqukK rSnipqukKơi xuốngSnipqukK khỏiSnipqukK giUmYDường rồi.

Buổi sáng,LDXSYThQ khUmYDi trờiSnipqukK UmYDvẫn cònLDXSYThQ tờLDXSYThQ mờ,UmYD gUmYDió lạnUmYDh LDXSYThQkhông ngừnLDXSYThQg thổi,SnipqukK mởLDXSYThQ cUmYDửa sổLDXSYThQ rLDXSYThQa thấyLDXSYThQ bLDXSYThQụi bLDXSYThQám dLDXSYThQày SnipqukKthành lớpSnipqukK SnipqukKtrên bệUmYD cửa.

Dưới UmYDlầu, kUmYDhông biSnipqukKết cúnLDXSYThQ cSnipqukKon cLDXSYThQủa nhUmYDà LDXSYThQnào mLDXSYThQặc bộUmYD quầnLDXSYThQ SnipqukKáo ngộSnipqukK nUmYDghĩnh đUmYDang chạLDXSYThQy lăngUmYD SnipqukKquăng, cáiUmYD mônLDXSYThQg trònUmYD mũmLDXSYThQ mĩmUmYD ngoSnipqukKe ngUmYDuẩy, cựcSnipqukK SnipqukKkỳ đáUmYDng yêu.

Cún LDXSYThQcon chạyLDXSYThQ đếnSnipqukK dướiLDXSYThQ SnipqukKmột chiếUmYDc xLDXSYThQe cUmYDon mSnipqukKàu SnipqukKxanh nSnipqukKgọc, muLDXSYThQốn đánhSnipqukK dấuUmYD lãSnipqukKnh địa,UmYD ngửLDXSYThQi ngSnipqukKửi mùiLDXSYThQ thSnipqukKấy khSnipqukKông SnipqukKphải lạLDXSYThQi UmYDtừ từLDXSYThQ bỏUmYD đi.

Chiếc SnipqukKxe ấSnipqukKy rấUmYDt SnipqukKgiống UmYDchiếc xLDXSYThQe TiêSnipqukKu ViễnLDXSYThQ láSnipqukKi ngUmYDày hLDXSYThQôm UmYDqua, SnipqukKmàu xaUmYDnh ngọLDXSYThQc thUmYDâm trầmUmYD LDXSYThQsâu sắc,SnipqukK thUmYDật hSnipqukKợp vớUmYDi pSnipqukKhong cUmYDách củUmYDa TiêUmYDu Viễn.

Tôi chạUmYDy nhLDXSYThQư LDXSYThQbay xuUmYDống dướiUmYD lầu,UmYD phónUmYDg LDXSYThQđến LDXSYThQchỗ chSnipqukKiếc xeUmYD, SnipqukKqua lớpLDXSYThQ bụiLDXSYThQ phUmYDủ nSnipqukKgoài cửaUmYD kíUmYDnh nUmYDhìn thấySnipqukK TiêLDXSYThQu ViễnLDXSYThQ ởUmYD tronLDXSYThQg xe.

Cả ngưSnipqukKời anSnipqukKh UmYDngồi SnipqukKdựa trSnipqukKên ghUmYDế, ngủLDXSYThQ thiếpLDXSYThQ điLDXSYThQ, chUmYDỉ cSnipqukKó SnipqukKdi độngSnipqukK vẫSnipqukKn LDXSYThQđể ởLDXSYThQ bênLDXSYThQ taUmYDi, dáUmYDng điệuUmYD nhưLDXSYThQ đangUmYD gọiUmYD điLDXSYThQện thoại.

Tôi gUmYDõ gUmYDõ vàoLDXSYThQ cửaLDXSYThQ xLDXSYThQe, saLDXSYThQu đóSnipqukK UmYDthấy TiêLDXSYThQu ViễnSnipqukK tỉLDXSYThQnh dậy.

“Tại LDXSYThQsao anUmYDh lUmYDại ởLDXSYThQ đây?SnipqukK” TUmYDôi hỏi.

Anh dụiLDXSYThQ dụUmYDi SnipqukKmắt, UmYDkhông trSnipqukKả LDXSYThQlời tôi.

“Anh ởUmYD LDXSYThQđây cảLDXSYThQ mUmYDột đêmSnipqukK à?”

“Đâu có,SnipqukK LDXSYThQhơn haUmYDi giờSnipqukK sánLDXSYThQg mớiSnipqukK UmYDra kLDXSYThQhỏi chUmYDỗ CLDXSYThQôn ThiếLDXSYThQu!” ALDXSYThQnh LDXSYThQmở SnipqukKcửa xSnipqukKe, “ESnipqukKm UmYDcó lạnhUmYD khônLDXSYThQg? LDXSYThQVào tronUmYDg nóSnipqukKi chuyUmYDện đi!”

“Còn nSnipqukKói gìUmYD nữa,SnipqukK khSnipqukKông cóLDXSYThQ chuyUmYDện gìUmYD maSnipqukKu SnipqukKvề SnipqukKnhà UmYDngủ đi!SnipqukK” LDXSYThQTôi UmYDđứng ởLDXSYThQ bêSnipqukKn ngoàLDXSYThQi khôngLDXSYThQ nhSnipqukKúc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chuyệSnipqukKn thSnipqukKì maLDXSYThQu nUmYDói, nóLDXSYThQi xonUmYDg rồUmYDi vềUmYD UmYDđi ngủSnipqukK!” TUmYDôi cảmSnipqukK thấLDXSYThQ hôUmYDm naSnipqukKy LDXSYThQtôi cUmYDằn nhằnSnipqukK qSnipqukKuá, UmYDgiống mộUmYDt bàUmYD lãoLDXSYThQ támUmYD SnipqukKmươi LDXSYThQvậy. LDXSYThQTiêu ViễnSnipqukK LDXSYThQim lặngUmYD nhSnipqukKìn tUmYDôi, “”EmSnipqukK đangSnipqukK UmYDgiận à?”

“Em LDXSYThQgiận cáiUmYD gUmYDì cSnipqukKhứ? MấyLDXSYThQ ngưUmYDời LDXSYThQcác aUmYDnh thíLDXSYThQch LDXSYThQgì LDXSYThQthì làLDXSYThQm, lLDXSYThQiên quSnipqukKan gLDXSYThQì đLDXSYThQến SnipqukKem chứLDXSYThQ?” ĐúngLDXSYThQ làUmYD SnipqukKtôi đaSnipqukKng giận,UmYD LDXSYThQgiận LDXSYThQanh LDXSYThQsao lạiLDXSYThQ SnipqukKkhông biếtLDXSYThQ qLDXSYThQuý bUmYDản thânLDXSYThQ mìnhLDXSYThQ UmYDnhư UmYDthế, trờSnipqukKi UmYDlạnh mSnipqukKà khônLDXSYThQg vềSnipqukK nhà,LDXSYThQ còUmYDn LDXSYThQngủ SnipqukKở LDXSYThQtrên xe.

“Nhìn aLDXSYThQnh cLDXSYThQhằm chằmSnipqukK nhưUmYD vậy,UmYD còLDXSYThQn UmYDnói lLDXSYThQà khôngSnipqukK giậnLDXSYThQ àUmYD?” TiêuUmYD ViễSnipqukKn nLDXSYThQhìn LDXSYThQtôi UmYDcười LDXSYThQvới vUmYDẻ nuSnipqukKông chiều.

`”Em giận,LDXSYThQ LDXSYThQlà tựSnipqukK giSnipqukKận bảnSnipqukK thUmYDân mìnhUmYD! TrLDXSYThQời lạnUmYDh thếSnipqukK nàUmYDy, chạLDXSYThQy xuốnLDXSYThQg UmYDquản aLDXSYThQnh SnipqukKlàm gì?”LDXSYThQ TôiUmYD quaSnipqukKy nLDXSYThQgười muốUmYDn SnipqukKlên nhLDXSYThQà, khôngSnipqukK đểLDXSYThQ SnipqukKý aUmYDnh nữaSnipqukK cUmYDhắc UmYDanh sSnipqukKẽ SnipqukKbỏ vềUmYD thôi.

“Đợi đLDXSYThQã!” SnipqukKTiêu UmYDViễn xuốngSnipqukK xLDXSYThQe kéoUmYD tôLDXSYThQi lạUmYDi, “AUmYDnh muSnipqukKốn nóiUmYD vớiUmYD eSnipqukKm, tLDXSYThQất cảUmYD đềuUmYD khUmYDông nhưLDXSYThQ eUmYDm nghLDXSYThQĩ thLDXSYThQế đâu!”

“Cái gSnipqukKì UmYDmà khônLDXSYThQg nhSnipqukKư eUmYDm nghĩ?”LDXSYThQ TôLDXSYThQi nghĩUmYD LDXSYThQcái gìLDXSYThQ SnipqukKchứ? LSnipqukKời nóUmYDi LDXSYThQcủa TiLDXSYThQêu UmYDViễn làSnipqukKm tôLDXSYThQi ngLDXSYThQhi hoặc.

Tiêu ViễLDXSYThQn LDXSYThQthở dàiUmYD khẽUmYD nóUmYDi: “TSnipqukKhôi vậyLDXSYThQ, cUmYDó mộtSnipqukK sốUmYD chuyệSnipqukKn aUmYDnh SnipqukKcũng khôngUmYD biLDXSYThQết SnipqukKnên nóiSnipqukK thUmYDế nào”.

“Vậy thìLDXSYThQ đừngLDXSYThQ nSnipqukKói nữa!”UmYD ĐãSnipqukK khônLDXSYThQg biếLDXSYThQt SnipqukKnên nóiLDXSYThQ UmYDthế nàUmYDo thSnipqukKì còUmYDn nLDXSYThQói gìUmYD nữUmYDa, cSnipqukKhúng LDXSYThQtôi đềUmYDu khSnipqukKông SnipqukKphải lLDXSYThQà nhữngUmYD ngườiUmYD qUmYDuá gượngSnipqukK ép.

Tiêu ViễnLDXSYThQ LDXSYThQrõ ràLDXSYThQng rấtLDXSYThQ mSnipqukKệt, nLDXSYThQgáp dàLDXSYThQi UmYDmột cLDXSYThQái LDXSYThQrồi nói:LDXSYThQ UmYD“Bây gUmYDiờ anLDXSYThQh vềUmYD điUmYD nUmYDgủ, bUmYDuổi tSnipqukKối đUmYDến đóLDXSYThQn UmYDem, sẽLDXSYThQ chSnipqukKo SnipqukKem mộtUmYD bấUmYDt ngờUmYD thúLDXSYThQ vị”.

“Buổi tốUmYDi SnipqukKem cLDXSYThQó vUmYDiệc…”. TLDXSYThQối naLDXSYThQy LDXSYThQtôi phảiLDXSYThQ đUmYDi xeLDXSYThQm UmYDbuổi biUmYDểu diễnUmYD củaLDXSYThQ LưuLDXSYThQ ĐLDXSYThQức LDXSYThQHoa vớiUmYD UmYDmẹ, lớLDXSYThQp trưLDXSYThQởng ChươngLDXSYThQ SínhUmYD SnipqukKchẳng dễUmYD gUmYDì mớiUmYD kiếLDXSYThQm đượcSnipqukK vé.

“Nếu UmYDmà khônSnipqukKg SnipqukKquan trọngUmYD thìUmYD hủyLDXSYThQ điSnipqukK!” TiêuSnipqukK ViễnUmYD gUmYDiọng UmYDnài nỉLDXSYThQ khiếSnipqukKn tôSnipqukKi suýLDXSYThQt nữaUmYD mLDXSYThQềm LDXSYThQlòng, nhUmYDưng ngSnipqukKhĩ lại,SnipqukK tạiSnipqukK LDXSYThQsao mUmYDỗi lLDXSYThQần ngườiSnipqukK bLDXSYThQị thỏaSnipqukK hiệpLDXSYThQ đềLDXSYThQu làUmYD tôi?

“Không hSnipqukKủy đượcLDXSYThQ!” TôiUmYD hSnipqukKầm SnipqukKhừ nóUmYDi, bUmYDuổi dUmYDiễn cLDXSYThQa nLDXSYThQhạc khônLDXSYThQg vìLDXSYThQ tôLDXSYThQi SnipqukKmà hoãnSnipqukK lạiSnipqukK đượLDXSYThQc, màSnipqukK cSnipqukKũng đLDXSYThQã hUmYDứa cLDXSYThQhắc chắLDXSYThQn vSnipqukKới LDXSYThQmẹ rồiUmYD, LDXSYThQmẹ vUmYDì chuyệnLDXSYThQ nàyUmYD mUmYDà vuUmYDi sUmYDướng LDXSYThQmấy ngàLDXSYThQy liền.

“Ừ, thếSnipqukK tSnipqukKhôi vậy”.UmYD TiêSnipqukKu UmYDViễn cUmYDó vẻLDXSYThQ SnipqukKthất vọUmYDng, “NhưngSnipqukK hSnipqukKy LDXSYThQvọng SnipqukKlần SnipqukKsau còSnipqukKn cóLDXSYThQ SnipqukKcơ hội”.

Còn cUmYDó LDXSYThQcơ hộiSnipqukK gLDXSYThQì, tôiSnipqukK UmYDmuốn hLDXSYThQỏi anhUmYD, nhưnLDXSYThQg tUmYDhấy LDXSYThQdáng vẻLDXSYThQ anLDXSYThQh mệLDXSYThQt LDXSYThQmỏi, lạiUmYD khLDXSYThQông LDXSYThQđành lòngLDXSYThQ, cóLDXSYThQ lUmYDẽ thLDXSYThQôi vậLDXSYThQy. NóSnipqukKi đếnUmYD đâySnipqukK UmYDlà đượUmYDc rồUmYDi, nLDXSYThQên nhUmYDanh cUmYDhóng vềSnipqukK nLDXSYThQhà đSnipqukKi ngủUmYD đi.

Cổng LDXSYThQsân vậLDXSYThQn SnipqukKđộng ngườiSnipqukK đôngUmYD UmYDnhư mắLDXSYThQc cửi,UmYD rấUmYDt nhiSnipqukKều ngườiUmYD khôngLDXSYThQ muLDXSYThQa đượcLDXSYThQ véUmYD, túUmYDm tSnipqukKụm SnipqukKở cSnipqukKổng đUmYDể muLDXSYThQa véLDXSYThQ LDXSYThQchợ đen.

Có ngưLDXSYThQời nhUmYDìn sốLDXSYThQ ghLDXSYThQế véLDXSYThQ củaUmYD LDXSYThQtôi, hỏLDXSYThQi: UmYD“Cô gáiLDXSYThQ, UmYDcó báLDXSYThQn véLDXSYThQ không?”UmYD TôiUmYD lSnipqukKắc đầUmYDu, UmYDlớp trưUmYDởng chSnipqukKẳng SnipqukKdễ gìLDXSYThQ kiếmLDXSYThQ UmYDcho, UmYDlàm SnipqukKsao cóUmYD thUmYDể bán?

Bên cạSnipqukKnh, cũSnipqukKng cóUmYD rấSnipqukKt nhiềuUmYD nSnipqukKgười vLDXSYThQây lấLDXSYThQy mẹLDXSYThQ LDXSYThQtôi, cóSnipqukK nUmYDgười nóiLDXSYThQ: “ChịLDXSYThQ ơSnipqukKi, UmYDcái vUmYDé LDXSYThQnày chLDXSYThQị cứSnipqukK UmYDnói gUmYDiá đUmYDi, bSnipqukKao nLDXSYThQhiêu tiSnipqukKền tUmYDôi cũngSnipqukK lấy”.

Lúc UmYDnày tôLDXSYThQi UmYDmới biLDXSYThQets, thLDXSYThQì SnipqukKra UmYDchỗ ngSnipqukKồi củaUmYD SnipqukKhai chiếLDXSYThQc UmYDvé nàUmYDy cựcSnipqukK kỳUmYD tUmYDốt, lUmYDúc vLDXSYThQề phảiUmYD cảmSnipqukK ơSnipqukKn ChưLDXSYThQơng SínhUmYD tửUmYD tếUmYD mớiSnipqukK được.

Chỗ nSnipqukKgồi UmYDcủa UmYDchúng tôiLDXSYThQ làSnipqukK SnipqukKkhu ghếUmYD VILDXSYThQP, ởLDXSYThQ hàngSnipqukK thứLDXSYThQ bLDXSYThQa, LDXSYThQrất gUmYDần SnipqukKsân khấu,LDXSYThQ UmYDcó tSnipqukKhể nhìnSnipqukK rõLDXSYThQ SnipqukKcả mặtSnipqukK củaLDXSYThQ nhâLDXSYThQn viênUmYD làLDXSYThQm SnipqukKcông LDXSYThQtác điềuLDXSYThQ UmYDkhiển thiUmYDết UmYDbị trênLDXSYThQ UmYDsân khấuUmYD, lạUmYDi SnipqukKcòn đượcSnipqukK cuUmYDng cấpLDXSYThQ miSnipqukKễn LDXSYThQphí nướSnipqukKc uốngSnipqukK vSnipqukKà đồSnipqukK ănSnipqukK nhẹ.

Hàng thứUmYD haUmYDi trướSnipqukKc mặtUmYD UmYDchúng SnipqukKtôi UmYDcó haUmYDi cSnipqukKhỗ LDXSYThQngồi luônLDXSYThQ đểUmYD trốnLDXSYThQg, trênLDXSYThQ mặUmYDt bàSnipqukKn củSnipqukKa SnipqukKghế trướcSnipqukK UmYDmặt SnipqukKtôi đặtSnipqukK mộtUmYD bóSnipqukK hoUmYDa lUmYDy xSnipqukKen hUmYDoa hồng.

Khi buổLDXSYThQi biSnipqukKểu dSnipqukKiễn bUmYDắt đầuLDXSYThQ, haSnipqukKi ghUmYDế trướcLDXSYThQ mUmYDặt vẫnSnipqukK trốLDXSYThQng. TLDXSYThQôi cSnipqukKứ nUmYDghĩ, ngUmYDười nàUmYDo lSnipqukKại LDXSYThQđốt tLDXSYThQiền LDXSYThQnhư vậy?SnipqukK ĐãLDXSYThQ muLDXSYThQa SnipqukKvé rồUmYDi cUmYDòn kUmYDhông đến.

Buổi bLDXSYThQiểu diễnLDXSYThQ vSnipqukKừa bUmYDắt LDXSYThQđầu, SnipqukKtôi vàSnipqukK mẹSnipqukK đãLDXSYThQ LDXSYThQnhanh SnipqukKchóng bSnipqukKị cuUmYDốn UmYDhút, cùnLDXSYThQg vớUmYDi SnipqukKmọi ngưLDXSYThQời hUmYDét gLDXSYThQọi LDXSYThQtên LưSnipqukKu ĐứcSnipqukK LDXSYThQHoa, trạngLDXSYThQ UmYDthái cuồLDXSYThQng nUmYDhiệt LDXSYThQchưa cUmYDó baSnipqukKo giờ.UmYD TSnipqukKhậm UmYDchí mẹLDXSYThQ SnipqukKtôi UmYDcòn UmYDlấy LDXSYThQmáy cUmYDhụp ảnhLDXSYThQ khôngSnipqukK ngừngSnipqukK SnipqukKchụp cUmYDác độngSnipqukK táUmYDc SnipqukKvà biểuSnipqukK hiệnUmYD củaSnipqukK LưuUmYD ĐứcUmYD Hoa.

“Cái máSnipqukKy ảUmYDnh nàySnipqukK cUmYDủa mSnipqukKẹ chụpLDXSYThQ LDXSYThQlên SnipqukKảnh khôUmYDng nhìnUmYD rõUmYD đâu,UmYD đừUmYDng mấtSnipqukK cônLDXSYThQg SnipqukKnữa!” TôLDXSYThQi UmYDbảo mẹ.

“Nhìn rLDXSYThQõ màLDXSYThQ! KhôLDXSYThQng UmYDtin SnipqukKcon nhìnUmYD xem!”UmYD MUmYDẹ tSnipqukKôi rấUmYDt SnipqukKtự UmYDhào đưaSnipqukK UmYDmáy ảnLDXSYThQh cUmYDho tôiUmYD nhìn.

“Ngày mLDXSYThQai trLDXSYThQên mLDXSYThQạng sẽSnipqukK LDXSYThQcó LDXSYThQđầy ảnLDXSYThQh đẹpSnipqukK cSnipqukKủa cLDXSYThQác thợLDXSYThQ chSnipqukKụp UmYDảnh chuyLDXSYThQên nghiLDXSYThQệp chSnipqukKụp, coUmYDn tảSnipqukKi vềSnipqukK UmYDcho mẹSnipqukK xem”.

“Không thSnipqukKích bằngSnipqukK ảSnipqukKnh mUmYDẹ tSnipqukKự UmYDchụp!” MẹSnipqukK tôSnipqukKi tựLDXSYThQ tUmYDin nói.

Tôi khLDXSYThQông tranUmYDh luLDXSYThQận UmYDvới UmYDmẹ LDXSYThQnữa, UmYDngày maLDXSYThQi SnipqukKxem LDXSYThQảnh củSnipqukKa thUmYDợ cSnipqukKhuyên UmYDnghiệp chụLDXSYThQp thUmYDì sẽLDXSYThQ khỏiSnipqukK UmYDnói luôn.

Xem SnipqukKxong buổSnipqukKi biểuLDXSYThQ diễn,LDXSYThQ SnipqukKtâm trạnSnipqukKg củSnipqukKa UmYDtôi LDXSYThQvà SnipqukKmẹ UmYDvô cùnUmYDg thoLDXSYThQải máSnipqukKi. MẹLDXSYThQ UmYDtôi nóiUmYD: LDXSYThQ“Nhân tiSnipqukKện LDXSYThQtrung UmYDtâm thươLDXSYThQng mạiUmYD chưSnipqukKa đUmYDóng cLDXSYThQửa, chUmYDúng SnipqukKta đUmYDi lưLDXSYThQợn chLDXSYThQút, xSnipqukKem đLDXSYThQồng hồ!”

“Con cóLDXSYThQ bUmYDao giờUmYD thíLDXSYThQch đồLDXSYThQng UmYDhồ đâuLDXSYThQ? CũnUmYDg chẳngSnipqukK dùngSnipqukK đếnLDXSYThQ”. LDXSYThQThời đạiLDXSYThQ LDXSYThQcủa chúnLDXSYThQg tôiLDXSYThQ bâyLDXSYThQ gUmYDiờ đUmYDại đLDXSYThQa sLDXSYThQố đềuSnipqukK LDXSYThQlấy dUmYDi độngUmYD UmYDđể SnipqukKxem giờSnipqukK rồiUmYD, vốSnipqukKn LDXSYThQkhông cóSnipqukK hứngUmYD thúSnipqukK vớiSnipqukK mónSnipqukK đồLDXSYThQ đUmYDeo taSnipqukKy ấyLDXSYThQ nữa.

“Sắp UmYDđến mùSnipqukKa xuânSnipqukK rLDXSYThQồi, UmYDmặc áoSnipqukK lLDXSYThQộ cSnipqukKánh tSnipqukKay trầLDXSYThQn LDXSYThQra cũnLDXSYThQg khôngUmYD đẹp”.

“Vậy mUmYDua SnipqukKcho cSnipqukKon SnipqukKchiếc vSnipqukKòng ngLDXSYThQọc bícLDXSYThQh đLDXSYThQi, thUmYDế UmYDmới đẹp”.UmYD TôiLDXSYThQ LDXSYThQđùa mẹ.

“Nếu coUmYDn thíchUmYD, đợiSnipqukK hômUmYD SnipqukKsau mẹLDXSYThQ rSnipqukKút tiềUmYDn tiếtSnipqukK SnipqukKkiệm đểLDXSYThQ UmYDmua nSnipqukKhà rSnipqukKa mUmYDua chLDXSYThQo cLDXSYThQon mộUmYDt chiếc!SnipqukK” MẹUmYD tLDXSYThQôi cười.

“Thôi đừUmYDng ạ,UmYD mẹLDXSYThQ dànhLDXSYThQ tiềnUmYD đUmYDể mUmYDua nhàSnipqukK LDXSYThQcho coUmYDn đi!”

Mua SnipqukKcho LDXSYThQtôi mUmYDột căUmYDn nhSnipqukKà luUmYDôn làSnipqukK tâLDXSYThQm nguyệnUmYD UmYDcủa mẹSnipqukK. MẹSnipqukK LDXSYThQthường nSnipqukKói, SnipqukKcon gáSnipqukKi nhUmYDất địnhLDXSYThQ phảLDXSYThQi cSnipqukKó nSnipqukKhà LDXSYThQriêng cUmYDủa mình,SnipqukK nUmYDếu khôngUmYD LDXSYThQsau nàySnipqukK SnipqukKcãi nLDXSYThQhau SnipqukKvới chồnLDXSYThQg cũngSnipqukK LDXSYThQkhông cóUmYD chSnipqukKỗ màLDXSYThQ điSnipqukK. LLDXSYThQogic tLDXSYThQhật kSnipqukKỳ quặUmYDc, nhưnSnipqukKg cũngUmYD rSnipqukKất tLDXSYThQhực tế.

Khi mUmYDẹ vàSnipqukK UmYDbố lUmYDy hôSnipqukKn, SnipqukKmẹ chẳngLDXSYThQ cSnipqukKó LDXSYThQchỗ nàLDXSYThQo đểSnipqukK LDXSYThQmang tSnipqukKôi đLDXSYThQến ởLDXSYThQ, đànhLDXSYThQ phUmYDải sốngLDXSYThQ chLDXSYThQen cSnipqukKhúc mãLDXSYThQi troLDXSYThQng SnipqukKkhông gSnipqukKian phòSnipqukKng khácLDXSYThQh bUmYDé týUmYD SnipqukKcủa nLDXSYThQhà bLDXSYThQà SnipqukKngoại, UmYDmãi đếnUmYD nUmYDhiều UmYDnăm sUmYDau, LDXSYThQkhi tôLDXSYThQi cLDXSYThQó thểSnipqukK nhớSnipqukK đLDXSYThQược mọiSnipqukK chuyệSnipqukKn, cơSnipqukK quUmYDan cUmYDủa mẹUmYD mớUmYDi cấpLDXSYThQ chSnipqukKo mUmYDột cSnipqukKăn hUmYDộ nSnipqukKhỏ SnipqukKhai buLDXSYThQồng. NhưnSnipqukKg trướcLDXSYThQ sLDXSYThQau thSnipqukKì vUmYDẫn làUmYD cơLDXSYThQ quaLDXSYThQn cấp,UmYD khôSnipqukKng chắSnipqukKc nSnipqukKgày UmYDnào lSnipqukKại thLDXSYThQu hồi,LDXSYThQ chúngLDXSYThQ tôiSnipqukK lạiLDXSYThQ khSnipqukKông cSnipqukKó LDXSYThQchỗ ởSnipqukK nữa,LDXSYThQ chLDXSYThQo nênSnipqukK mẹSnipqukK khLDXSYThQông yênLDXSYThQ tâm,UmYD lLDXSYThQuôn SnipqukKghi SnipqukKnhớ viUmYDệc muUmYDa SnipqukKmột SnipqukKcăn nhLDXSYThQà rLDXSYThQiêng SnipqukKcủa UmYDchúng tôi.

“Khoản UmYDchi UmYDmua nUmYDhà mLDXSYThQẹ vẫLDXSYThQn UmYDgiữ chSnipqukKo SnipqukKcon mà,UmYD SnipqukKđủ SnipqukKrồi!” UmYDMẹ khoáLDXSYThQc tUmYDay tôLDXSYThQi điUmYD vSnipqukKề phUmYDía siêuUmYD LDXSYThQthị HSnipqukKoa Đường.

“Mẹ thSnipqukKấy cLDXSYThQhúng SnipqukKta kLDXSYThQhoác SnipqukKtay nhLDXSYThQau LDXSYThQđi lượnLDXSYThQ sLDXSYThQiêu thịLDXSYThQ SnipqukKcó giUmYDống haSnipqukKi chịSnipqukK eSnipqukKm khSnipqukKông?” TLDXSYThQôi trêUmYDu đùUmYDa mẹ.

“Nếu gUmYDiống UmYDđược SnipqukKthì tSnipqukKốt”. MLDXSYThQẹ thLDXSYThQở dàiUmYD nói.

“Giống, khôSnipqukKng tiLDXSYThQn mẹSnipqukK thửLDXSYThQ hỏUmYDi ngườiUmYD kSnipqukKhác xemUmYD”. UmYDTôi cốSnipqukK UmYDý dLDXSYThQựa UmYDsát LDXSYThQvào mẹ.

“Hôm SnipqukKnào chúUmYDng SnipqukKta đUmYDi chụSnipqukKp cUmYDái UmYDdán gìLDXSYThQ LDXSYThQđó đSnipqukKi? SnipqukKCái đLDXSYThQó gọiLDXSYThQ SnipqukKlà LDXSYThQgì đấyLDXSYThQ nhỉSnipqukK? UmYDDán lLDXSYThQên điệnUmYD thoSnipqukKại dLDXSYThQi UmYDđộng SnipqukKcủa con”.

“Ảnh LDXSYThQđề can”.

“Đúng, chíSnipqukKnh lSnipqukKà nóLDXSYThQ, cUmYDon đưUmYDa SnipqukKmẹ đUmYDi nhéLDXSYThQ!” LúUmYDc mẹLDXSYThQ tôLDXSYThQi hưLDXSYThQng LDXSYThQphấn tSnipqukKhì giốngSnipqukK nhLDXSYThQư mộSnipqukKt đứaSnipqukK cSnipqukKon nítSnipqukK già.

“Được, SnipqukKkhông vấLDXSYThQn đềUmYD gì!LDXSYThQ MẹUmYD đúngLDXSYThQ lSnipqukKà LDXSYThQsành điệuSnipqukK quUmYDá đấy,SnipqukK SnipqukKcon cUmYDòn SnipqukKchưa từngUmYD cSnipqukKhụp baUmYDo giờ”.

Ở bUmYDên mẹ,LDXSYThQ lSnipqukKuôn SnipqukKvui vẻLDXSYThQ nUmYDhư SnipqukKvậy, UmYDmẹ chínhLDXSYThQ SnipqukKlà chỗLDXSYThQ dựaUmYD cUmYDho tâUmYDm hồnLDXSYThQ tôi.

 

6. TáLDXSYThQo PSnipqukKhú SĩLDXSYThQ rSnipqukKơi đầySnipqukK dướiUmYD đất

Lúc xeUmYDm UmYDbiểu diễSnipqukKn cUmYDa nSnipqukKhạc, SnipqukKtôi đểLDXSYThQ LDXSYThQđiện thUmYDoại UmYDdi dộLDXSYThQng SnipqukKở LDXSYThQchế đUmYDộ yêSnipqukKn lặngLDXSYThQ, UmYDcó mấUmYDy cuộcSnipqukK gSnipqukKọi đLDXSYThQến nSnipqukKhưng LDXSYThQđều khLDXSYThQông biLDXSYThQết, mUmYDở danLDXSYThQh UmYDsách LDXSYThQcuộc gọiUmYD nhSnipqukKỡ thLDXSYThQấy đềuUmYD UmYDlà củaLDXSYThQ TiêuSnipqukK Viễn.

Tôi SnipqukKquay lSnipqukKưng vớiUmYD mẹSnipqukK đUmYDể gọiSnipqukK lạUmYDi LDXSYThQcho UmYDanh, giUmYDọng TiêuUmYD VUmYDiễn mệtLDXSYThQ mỏiLDXSYThQ LDXSYThQở đầuSnipqukK bênSnipqukK LDXSYThQkia, “KhôngUmYD cSnipqukKó việcSnipqukK SnipqukKgì đâu!”

“Vâng!” SnipqukKTôi đáp,SnipqukK quaSnipqukKy UmYDđầu lạiSnipqukK thấyLDXSYThQ mẹLDXSYThQ đUmYDang SnipqukKnhìn tôiSnipqukK SnipqukKdò hỏiSnipqukK, thếSnipqukK LDXSYThQlà vSnipqukKội vàngLDXSYThQ dậUmYDp máy.

Thứ haLDXSYThQi điUmYD lUmYDàm, SnipqukKnhận đượUmYDc thônUmYDg báoUmYD củaUmYD Cục,UmYD sẽLDXSYThQ UmYDđến kiSnipqukKểm tUmYDra tiSnipqukKến đSnipqukKộ dựUmYD án.

Tôi đưUmYDa thônUmYDg báUmYDo SnipqukKcho TổUmYD trưởngLDXSYThQ xeLDXSYThQm, ôLDXSYThQng bảSnipqukKo LDXSYThQtôi trựcLDXSYThQ tiếpSnipqukK mSnipqukKang đếLDXSYThQn LDXSYThQcho TiêUmYDu VLDXSYThQiễn vUmYDà NUmYDgô Duyệt.

Bộ SnipqukKdạng TiUmYDêu ViễnSnipqukK nSnipqukKhư khônUmYDg đUmYDược ngSnipqukKhỉ nSnipqukKgơi đUmYDủ sứUmYDc, “LDXSYThQEm UmYDkhông tLDXSYThQrốn tUmYDôi nUmYDữa à?”LDXSYThQ ĐâySnipqukK LDXSYThQlà LDXSYThQlàm việUmYDc, cUmYDó thểUmYD trốnSnipqukK UmYDtránh sao?

Tôi nhìnLDXSYThQ trêSnipqukKn bànUmYD SnipqukKanh đLDXSYThQặt haLDXSYThQi tLDXSYThQấm véSnipqukK xSnipqukKem biểUmYDu diêSnipqukKn cSnipqukKa nhạc,LDXSYThQ LDXSYThQtrên vSnipqukKé LDXSYThQin hànSnipqukKg UmYD2 sốUmYD 8SnipqukK, sốUmYD 10UmYD, chẳLDXSYThQng lẽ…

Tôi chợtSnipqukK hiểuLDXSYThQ raLDXSYThQ, thLDXSYThQì rLDXSYThQa đâyUmYD chínhLDXSYThQ LDXSYThQlà điềuSnipqukK ngạUmYDc nhiênLDXSYThQ thúUmYD vịLDXSYThQ màSnipqukK SnipqukKanh đãSnipqukK nói!

“Anh cLDXSYThQũng đUmYDi SnipqukKxem buSnipqukKổi biểSnipqukKu diễnLDXSYThQ cSnipqukKa nhạcLDXSYThQ à?LDXSYThQ” TSnipqukKôi hỏiSnipqukK LDXSYThQthăm dò.

“Không, aUmYDnh chUmYDưa LDXSYThQbao giờLDXSYThQ LDXSYThQthích LSnipqukKưu ĐứcUmYD HoSnipqukKa”. AnLDXSYThQh lạnhLDXSYThQ lùnUmYDg nói.

“Thế lSnipqukKấy UmYDvé UmYDnày đểSnipqukK lLDXSYThQàm gUmYDì?” SnipqukKThật pUmYDhí chỗLDXSYThQ nUmYDgồi tốtUmYD nhSnipqukKư vậy.

“Người LDXSYThQkhác tặnUmYDg, tSnipqukKiếc lLDXSYThQà LDXSYThQtặng LDXSYThQnhầm ngườSnipqukKi rồi”.

Vẫn còUmYDn nUmYDói cứng,LDXSYThQ SnipqukKkhông nUmYDói thìLDXSYThQ thôi.

 

“Tiêu Viễn,LDXSYThQ LDXSYThQem cầnLDXSYThQ SnipqukKnói chSnipqukKuyện vUmYDới anLDXSYThQh vUmYDề quSnipqukKy hoạchLDXSYThQ SnipqukKlắp đUmYDặt cáLDXSYThQp đSnipqukKiện SnipqukKcủa dựUmYD áUmYDn nàSnipqukKy”. NLDXSYThQgô DuUmYDyệt đanLDXSYThQg ởLDXSYThQ cửa,SnipqukK tLDXSYThQrên SnipqukKtay SnipqukKcầm mộSnipqukKt tSnipqukKệp bảLDXSYThQn UmYDvẽ phUmYDác thảo.

“Tôi còSnipqukKn cóUmYD viSnipqukKệc khUmYDác, xiSnipqukKn pLDXSYThQhép vLDXSYThQề trướLDXSYThQc ạ!”UmYD TôiUmYD SnipqukKvội vSnipqukKàng nhUmYDường đườngLDXSYThQ cLDXSYThQho SnipqukKNgô Duyệt.

“Em cũUmYDng UmYDngồi ởLDXSYThQ đâyUmYD, nUmYDghe cùnUmYDg!” TUmYDiêu ViSnipqukKễn rSnipqukKa lUmYDệnh cLDXSYThQho UmYDtôi, hUmYDôm UmYDnay sLDXSYThQắc mặtUmYD SnipqukKanh khôSnipqukKng đượSnipqukKc tốt,UmYD cSnipqukKhắc làLDXSYThQ SnipqukKdo chưaUmYD đượSnipqukKc nghỉUmYD ngơUmYDi đầySnipqukK đủ.

Ngô DuyệUmYDt nhíuUmYD UmYDmày, nóiSnipqukK: “TiểuSnipqukK KSnipqukKhả cLDXSYThQó UmYDthể khôUmYDng cầUmYDn nghe”.

“Đúng, đúng!SnipqukK TôiLDXSYThQ khôLDXSYThQng cSnipqukKần phUmYDải nSnipqukKghe ạ!”SnipqukK UmYDTôi UmYDcười theo.

“Cô UmYDấy LDXSYThQtừng LDXSYThQhọc khSnipqukKoa tLDXSYThQự UmYDnhiên, SnipqukKmà SnipqukKđây lUmYDại chínLDXSYThQh làSnipqukK chSnipqukKuyên nUmYDgành cSnipqukKô ấyLDXSYThQ học,UmYD tSnipqukKại LDXSYThQsao lạiUmYD khôSnipqukKng tUmYDhể nghe?”LDXSYThQ TiêSnipqukKu ViễSnipqukKn cóSnipqukK vẻUmYD cSnipqukKố LDXSYThQbắt LDXSYThQép tôiUmYD UmYDở lại.

“Tại sLDXSYThQao anLDXSYThQh biết?”LDXSYThQ NLDXSYThQgô DuyệLDXSYThQt ngLDXSYThQạc SnipqukKnhiên nhìUmYDn LDXSYThQtôi UmYDvà TiLDXSYThQêu Viễn.

“Tại LDXSYThQsao SnipqukKkhông bUmYDiết? BọnSnipqukK anLDXSYThQh họcUmYD UmYDcùng mLDXSYThQột trườUmYDng UmYDĐại học”.

“Tổng giSnipqukKám sátLDXSYThQ Tiêu!”SnipqukK TôiSnipqukK muốnLDXSYThQ ngUmYDăn anLDXSYThQh lại.

Nhưng SnipqukKTiêu ViễSnipqukKn liLDXSYThQếc nhSnipqukKìn LDXSYThQtôi, LDXSYThQvẫn LDXSYThQtiếp tSnipqukKục nUmYDói: “HơSnipqukKn nLDXSYThQữa SnipqukKcô ấySnipqukK từnSnipqukKg LDXSYThQlà bạnLDXSYThQ gáSnipqukKi cSnipqukKủa anUmYDh, aUmYDnh cLDXSYThQó tLDXSYThQhể UmYDkhông hiểuLDXSYThQ côSnipqukK ấyUmYD sao?”

Sắc mặtSnipqukK SnipqukKNgô DuUmYDyệt đLDXSYThQột nhUmYDiên trắngSnipqukK bệch.

Phó SnipqukKtổng UmYDgiám LDXSYThQsát, đừngLDXSYThQ nghSnipqukKe UmYDanh ấyUmYD nLDXSYThQói nSnipqukKhảm”. TôUmYDi UmYDvội LDXSYThQvàng giảLDXSYThQi thích,SnipqukK “HUmYDồi LDXSYThQđi SnipqukKhọc cSnipqukKhỉ lSnipqukKà đùaLDXSYThQ SnipqukKvui thôi”.

“Ai đSnipqukKùa vuUmYDi vớSnipqukKi eSnipqukKm chứ?”UmYD SắcSnipqukK LDXSYThQmặt TiSnipqukKêu ViUmYDễn càngLDXSYThQ kUmYDhó coUmYDi, SnipqukKgiận dữSnipqukK nhìUmYDn tôi.

“Tiêu SnipqukKViễn, saUmYDo anLDXSYThQh lạiLDXSYThQ cUmYDó thLDXSYThQể đốiLDXSYThQ xửLDXSYThQ vớiLDXSYThQ LDXSYThQem nhưLDXSYThQ vậLDXSYThQy?” NLDXSYThQgô DuyệtSnipqukK bậLDXSYThQt LDXSYThQkhóc, saSnipqukKu đUmYDó chạLDXSYThQy vSnipqukKụt UmYDra ngoài.

“Tại sSnipqukKao LDXSYThQanh lạiUmYD cứUmYD pUmYDhải nLDXSYThQói vUmYDới SnipqukKcô ấyLDXSYThQ điềuUmYD đó?LDXSYThQ TạiLDXSYThQ LDXSYThQsao cònLDXSYThQ nóiSnipqukK LDXSYThQra trướLDXSYThQc mặtSnipqukK em?”

Tôi cũLDXSYThQng UmYDkhóc, mLDXSYThQối qLDXSYThQuan hLDXSYThQệ phứcSnipqukK tạpLDXSYThQ UmYDthế nSnipqukKày, bLDXSYThQảo tôSnipqukKi LDXSYThQsau nàLDXSYThQy cònSnipqukK tUmYDiếp tLDXSYThQục lLDXSYThQàm viLDXSYThQệc UmYDở đLDXSYThQây SnipqukKthế nàSnipqukKo đượcUmYD chứ.UmYD TiêuSnipqukK ViễLDXSYThQn aUmYDnh SnipqukKkhông đểUmYD LDXSYThQý, vLDXSYThQì cUmYDhỗ dựaUmYD phUmYDía sUmYDau UmYDanh vữngUmYD chắc,LDXSYThQ hoàLDXSYThQn tLDXSYThQoàn cóUmYD LDXSYThQthể nóiSnipqukK đSnipqukKi làLDXSYThQ đi,LDXSYThQ SnipqukKtôi tUmYDhì làmUmYD thếLDXSYThQ nàSnipqukKo SnipqukKđược đây?

“Anh xiUmYDn lỗiLDXSYThQ, aUmYDnh LDXSYThQkhông thểSnipqukK khônLDXSYThQg LDXSYThQnói ra!”SnipqukK TiêuLDXSYThQ ViễUmYDn lắcUmYD vaLDXSYThQi tôiLDXSYThQ, “NếuLDXSYThQ còUmYDn khôLDXSYThQng nóiSnipqukK, SnipqukKngười nhàSnipqukK sUmYDẽ SnipqukKbắt SnipqukKanh đínSnipqukKh hLDXSYThQôn vớiUmYD cLDXSYThQô ấy”.

“Hai ngườiLDXSYThQ đínhLDXSYThQ hônUmYD đượcLDXSYThQ rồi,LDXSYThQ tạiLDXSYThQ sSnipqukKao phảiLDXSYThQ SnipqukKkéo SnipqukKem vàoLDXSYThQ?” TôSnipqukKi khóc.

“Ngốc ạ,UmYD chẳnSnipqukKg lẽSnipqukK eLDXSYThQm khôLDXSYThQng LDXSYThQhiểu sUmYDao? TừSnipqukK trUmYDước đếnUmYD naLDXSYThQy ngưSnipqukKời anUmYDh ySnipqukKêu cUmYDhỉ UmYDcó mìnUmYDh LDXSYThQem!” LDXSYThQTiêu ViễnLDXSYThQ UmYDôm LDXSYThQchặt lấyUmYD tôi,SnipqukK giọngUmYD UmYDnói tLDXSYThQha thiết.

Tim đaSnipqukKu gSnipqukKần nLDXSYThQhư muốnLDXSYThQ ngLDXSYThQhẹt thởLDXSYThQ, LDXSYThQtại SnipqukKsao? SnipqukKTại saSnipqukKo baUmYDo LDXSYThQnhiêu nămUmYD tSnipqukKrôi qUmYDua rồiSnipqukK mớiSnipqukK nLDXSYThQói vớiSnipqukK tôiSnipqukK nhữngLDXSYThQ điềUmYDu ấy?

Hai LDXSYThQchân tôiSnipqukK rUmYDã rờSnipqukKi, dựaLDXSYThQ sátLDXSYThQ vàSnipqukKo ngựcSnipqukK LDXSYThQTiêu Viễn.

Ngô DuySnipqukKệt mấUmYDy nSnipqukKgày liềnSnipqukK kUmYDhông lộUmYD diệnUmYD UmYDở TổUmYD dựLDXSYThQ án.

Tổ SnipqukKkiểm trUmYDa củaLDXSYThQ UmYDCục dSnipqukKo đSnipqukKích tUmYDhân CụcLDXSYThQ trưởngUmYD dẫnSnipqukK đầuLDXSYThQ xuốngLDXSYThQ kiSnipqukKểm SnipqukKtra dựUmYD ánUmYD, LDXSYThQgiáo sưSnipqukK ĐSnipqukKiền DuUmYDy NSnipqukKiên đóngLDXSYThQ vaUmYDi tròUmYD cốUmYD LDXSYThQvẫn. TUmYDiêu ViễnUmYD SnipqukKvà UmYDTổ trưởngUmYD điUmYD cUmYDùng LDXSYThQđến cáUmYDc nUmYDơi, tôiSnipqukK UmYDđi SnipqukKphía saUmYDu UmYDphụ LDXSYThQtrách ghUmYDi chép.

Đi UmYDhết mộtSnipqukK vònUmYDg, mọiLDXSYThQ ngườiSnipqukK nUmYDgồi lạiUmYD nghỉSnipqukK ngơiUmYD, CSnipqukKục trưởnLDXSYThQg vLDXSYThQà LDXSYThQTiêu SnipqukKViễn ngồiUmYD SnipqukKphía trướSnipqukKc SnipqukKtôi, ngượcSnipqukK lại,UmYD UmYDgiáo sưUmYD ĐiềnLDXSYThQ ngồiLDXSYThQ bSnipqukKên cạnhUmYD tôi.

“Tiêu ViễnSnipqukK nUmYDày, cLDXSYThQó LDXSYThQphải cSnipqukKháu vớUmYDi DuUmYDyệt DuyệtLDXSYThQ cãUmYDi UmYDnhau khôngUmYD?” CụcSnipqukK trưUmYDởng ânLDXSYThQ cầnLDXSYThQ nóLDXSYThQi chuyUmYDện gSnipqukKia đìLDXSYThQnh vớiLDXSYThQ TiêSnipqukKu Viễn.

Tiêu ViSnipqukKễn khôngLDXSYThQ nóLDXSYThQi gì.

“Thanh LDXSYThQniên vớLDXSYThQi nSnipqukKhau khôngUmYD tránhUmYD đượUmYDc vSnipqukKiệc cãUmYDi cọ,SnipqukK đừngLDXSYThQ bậLDXSYThQn tâm.SnipqukK CháuLDXSYThQ cũUmYDng biếtUmYD tUmYDính cácUmYDh DuySnipqukKệt LDXSYThQDuyệt rồiUmYD đLDXSYThQấy, tínhLDXSYThQ còLDXSYThQn LDXSYThQtrẻ cSnipqukKon, chuyệnSnipqukK gìUmYD cLDXSYThQũng tUmYDhích chSnipqukKấp nhặt,UmYD LDXSYThQnhường nhLDXSYThQịn nLDXSYThQó LDXSYThQchút, dSnipqukKù saLDXSYThQo cũLDXSYThQng sắpUmYD đínhLDXSYThQ hônUmYD rLDXSYThQồi mà!”

Tiêu ViễUmYDn qUmYDuay xuốLDXSYThQng liếcLDXSYThQ nUmYDhìn tôiUmYD, áSnipqukKnh mLDXSYThQắt đenUmYD thẫmUmYD SnipqukKlộ SnipqukKra vẻSnipqukK cưUmYDơng nghị,UmYD LDXSYThQsau đLDXSYThQó qSnipqukKuay SnipqukKsang nLDXSYThQói SnipqukKvới CLDXSYThQục trưởLDXSYThQng SnipqukKNgô: “BáUmYDc LDXSYThQNgô… cháuSnipqukK nghUmYDĩ chSnipqukKáu vLDXSYThQà NgôUmYD DuyệtSnipqukK khSnipqukKông hUmYDợp nhau!”

“Thằng bLDXSYThQé nLDXSYThQày, nóiLDXSYThQ SnipqukKcái SnipqukKgì ngUmYDớ LDXSYThQngẩn? HSnipqukKai đứaUmYD làLDXSYThQ thanLDXSYThQh maUmYDi tLDXSYThQrúc mã,UmYD làSnipqukK mộLDXSYThQt đôiUmYD UmYDquá đẹpSnipqukK”. LDXSYThQCục trưởLDXSYThQng vLDXSYThQỗ UmYDvai TiêSnipqukKu ViễnLDXSYThQ cườLDXSYThQi hSnipqukKa hSnipqukKả nói:LDXSYThQ “MấyUmYD ngàSnipqukKy tLDXSYThQrước bốSnipqukK cSnipqukKháu cLDXSYThQòn gọiUmYD SnipqukKđiện hỏSnipqukKi bácSnipqukK đặUmYDt tiệUmYDc đLDXSYThQính UmYDhôn ởSnipqukK LDXSYThQđâu nữa”.

“Thưa bácUmYD NgôSnipqukK, chLDXSYThQáu nUmYDghĩ sẽUmYD kUmYDhông cSnipqukKó tSnipqukKiệc đínSnipqukKh hSnipqukKôn đâuSnipqukK SnipqukKạ!” TiSnipqukKêu ViễnSnipqukK nSnipqukKói nhỏ.

“Đúng lSnipqukKà giậnSnipqukK dLDXSYThQỗi thậtLDXSYThQ rồLDXSYThQi!” LDXSYThQCục trưởnUmYDg vẫnUmYD LDXSYThQcười hLDXSYThQa hUmYDa, “NhưnLDXSYThQg, SnipqukKhai đứaSnipqukK SnipqukKcãi LDXSYThQnhau mSnipqukKấy ngàLDXSYThQy rồLDXSYThQi UmYDlại SnipqukKổn thôi”.

Nghỉ nLDXSYThQgơi xonSnipqukKg rồUmYDi, mọLDXSYThQi ngưUmYDời lUmYDại tiếSnipqukKp tụcSnipqukK đSnipqukKi, đếLDXSYThQn hiệnUmYD trườnLDXSYThQg SnipqukKxem tìnLDXSYThQh trạngUmYD tSnipqukKhi côLDXSYThQng. TUmYDôi UmYDđi cUmYDách xLDXSYThQa phLDXSYThQía sauLDXSYThQ, tâSnipqukKm trạnSnipqukKg thậLDXSYThQt khóSnipqukK tả.

Giáo sưSnipqukK ĐiLDXSYThQền vỗLDXSYThQ vUmYDai tôUmYDi nUmYDói: “Này,LDXSYThQ bạnSnipqukK tUmYDrẻ, lấUmYDy lLDXSYThQại tUmYDinh thầSnipqukKn SnipqukKđi nào”.

Tôi nhìUmYDn ôLDXSYThQng UmYDcảm LDXSYThQkích, LDXSYThQkìm chUmYDế nhữUmYDng cảmSnipqukK xúUmYDc bUmYDộc phUmYDát muốnUmYD SnipqukKòa khóc.

Tranh thủUmYD thLDXSYThQời giaSnipqukKn đếnLDXSYThQ chLDXSYThQỗ LDXSYThQở LDXSYThQcủa UmYDChương NLDXSYThQgự, giSnipqukKúp anSnipqukKh tSnipqukKa chSnipqukKo UmYDcá ăn.

Có LDXSYThQtiền đúngUmYD LDXSYThQlà tSnipqukKốt thậUmYDt, cUmYDó thUmYDể mộLDXSYThQt LDXSYThQmình LDXSYThQở UmYDtrong ngSnipqukKôi SnipqukKnhà UmYDto thLDXSYThQế nàyLDXSYThQ, LDXSYThQriêng pSnipqukKhòng UmYDkhách đLDXSYThQã cSnipqukKó hSnipqukKai cáiUmYD, mỗiUmYD phòUmYDng đềUmYDu đặtUmYD mộtUmYD SnipqukKbể cáLDXSYThQ toLDXSYThQ. UmYDTrong LDXSYThQbể SnipqukKcá LDXSYThQcó đủUmYD loạSnipqukKi màuLDXSYThQ LDXSYThQsắc hLDXSYThQình dáLDXSYThQng, chSnipqukKủng loSnipqukKại LDXSYThQđa dSnipqukKạng, tôiUmYD khônSnipqukKg cóUmYD kiUmYDnh ngUmYDhiệm nuSnipqukKôi cSnipqukKá nSnipqukKên khLDXSYThQông phâUmYDn SnipqukKbiệt cLDXSYThQụ tUmYDhể đượLDXSYThQc UmYDlũ cáSnipqukK nàLDXSYThQy giLDXSYThQống gUmYDì, cLDXSYThQhỉ biếtLDXSYThQ rấtSnipqukK nhiềUmYDu lSnipqukKoại cUmYDhưa thấyLDXSYThQ SnipqukKbao giờ,LDXSYThQ cóSnipqukK SnipqukKthể đúngUmYD lLDXSYThQà rUmYDất quýLDXSYThQ hiếm.

Thức ănSnipqukK cLDXSYThQủa cáUmYD đểLDXSYThQ trênUmYD bànSnipqukK, tôiLDXSYThQ lấyUmYD mộtLDXSYThQ LDXSYThQít thảLDXSYThQ xuống,LDXSYThQ SnipqukKlũ LDXSYThQcá SnipqukKnhỏ bắtUmYD SnipqukKđầu tUmYDranh UmYDnhau ăSnipqukKn, mộtSnipqukK lúUmYDc thSnipqukKôi đãSnipqukK ănUmYD hếtLDXSYThQ sạLDXSYThQch, LDXSYThQtôi lạiSnipqukK đổUmYD vUmYDào mộtLDXSYThQ ít,SnipqukK lạSnipqukKi ănUmYD hếUmYDt. XeUmYDm rLDXSYThQa SnipqukKlũ nhUmYDóc SnipqukKnày đúLDXSYThQng làLDXSYThQ đóiLDXSYThQ rồi,UmYD tSnipqukKôi quSnipqukKyết địnhLDXSYThQ đSnipqukKổ cảSnipqukK góiUmYD UmYDto vàoLDXSYThQ, UmYDcho bọnUmYD chúnSnipqukKg SnipqukKăn no.

Cho cUmYDá ănLDXSYThQ xoLDXSYThQng, UmYDra khỏLDXSYThQi nhàSnipqukK ChươngSnipqukK NgLDXSYThQự, tLDXSYThQôi gLDXSYThQọi đSnipqukKiện LDXSYThQcho TiêuUmYD ViUmYDễn, “ChúngLDXSYThQ tLDXSYThQa đLDXSYThQến trườngUmYD UmYDăn cơUmYDm cLDXSYThQăng tiSnipqukKn đi”.

Tiêu ViễnLDXSYThQ mặcSnipqukK trêSnipqukKn ngườiSnipqukK UmYDbộ thSnipqukKể thUmYDao màuLDXSYThQ trắUmYDng, đứngUmYD ởUmYD cổLDXSYThQng trườngSnipqukK SnipqukKđợi tôi.

Nhà ăSnipqukKn cLDXSYThQăn bảSnipqukKn khôSnipqukKng SnipqukKthay đLDXSYThQổi gì,UmYD chỉLDXSYThQ làLDXSYThQ SnipqukKkhông cSnipqukKòn cunUmYDg cấpLDXSYThQ LDXSYThQcanh trứSnipqukKng càSnipqukK cSnipqukKhua miUmYDễn UmYDphí SnipqukKnữa. SnipqukKTôi vàUmYD TiêuLDXSYThQ ViễUmYDn muUmYDa haLDXSYThQi suấtUmYD UmYDcơm rưLDXSYThQới sốUmYDt thịSnipqukKt gà,UmYD LDXSYThQtìm mộtSnipqukK cUmYDhỗ vắnLDXSYThQg SnipqukKngười ngSnipqukKồi xuống.

Vẫn lUmYDà cảnhLDXSYThQ tượngUmYD củaLDXSYThQ năSnipqukKm đSnipqukKó, chUmYDỉ cóSnipqukK vịUmYD SnipqukKcủa UmYDmón cLDXSYThQơm rướiSnipqukK làUmYD hLDXSYThQoàn toàUmYDn kLDXSYThQhông giốUmYDng LDXSYThQnăm đóUmYD nữa.

Ăn cơUmYDm xongSnipqukK, TiêUmYDu LDXSYThQViễn nóSnipqukKi: “ChúnUmYDg tSnipqukKa LDXSYThQra SnipqukKsân vLDXSYThQận độngUmYD đUmYDi, xUmYDem anLDXSYThQh bLDXSYThQây gSnipqukKiờ cSnipqukKòn UmYDcó thểSnipqukK chLDXSYThQạy 1SnipqukK500m SnipqukKnữa kLDXSYThQhông”. LúcSnipqukK nàySnipqukK tôLDXSYThQi mUmYDới cLDXSYThQhú ýLDXSYThQ đLDXSYThQến anLDXSYThQh đSnipqukKi đôiLDXSYThQ LDXSYThQgiày thểLDXSYThQ SnipqukKthao NiSnipqukKke cUmYDũ đó.

“Anh vẫnSnipqukK điLDXSYThQ đôLDXSYThQi giàyUmYD nLDXSYThQày à?”

“Muốn tLDXSYThQhay đôiUmYD mới,LDXSYThQ vSnipqukKẫn chưSnipqukKa cLDXSYThQó ngườiLDXSYThQ LDXSYThQđưa aUmYDnh điUmYD muaLDXSYThQ”. LDXSYThQAnh LDXSYThQnhìn tôiSnipqukK cười.

Tôi cSnipqukKúi đầUmYDu lẩSnipqukKn trSnipqukKánh ánUmYDh nhSnipqukKìn trìSnipqukKu mếnLDXSYThQ củSnipqukKa UmYDanh, “ĐợiUmYD cSnipqukKó thLDXSYThQời giLDXSYThQan LDXSYThQlại đưaLDXSYThQ anSnipqukKh SnipqukKđi mUmYDua đôSnipqukKi mớUmYDi nhSnipqukKé, nhưngLDXSYThQ aLDXSYThQnh phảLDXSYThQi tLDXSYThQự bUmYDỏ tiền”.

“Điền KhảUmYD LạLDXSYThQc, eLDXSYThQm thậtLDXSYThQ LDXSYThQlà kLDXSYThQeo kiệt”.SnipqukK LDXSYThQVẫn nLDXSYThQguyên vUmYDăn lờiSnipqukK pLDXSYThQhê pháUmYDn tôiUmYD nLDXSYThQăm đó.

Tôi đứngSnipqukK bLDXSYThQên đườngUmYD biênLDXSYThQ cSnipqukKhạy gUmYDiúp aSnipqukKnh bấmUmYD thờSnipqukKi giUmYDan, rấtSnipqukK SnipqukKnhiều siUmYDnh UmYDviên trêLDXSYThQn LDXSYThQsân vậnLDXSYThQ độngLDXSYThQ nUmYDhìn LDXSYThQchúng SnipqukKtôi, nhấUmYDt lLDXSYThQà cáUmYDc cSnipqukKô gáiLDXSYThQ, nUmYDhìn TiêSnipqukKu ViễUmYDn bằngLDXSYThQ đUmYDôi mắtSnipqukK rUmYDạng rỡ.

Tôi kLDXSYThQéo TiêuLDXSYThQ VSnipqukKiễn, “ĐiUmYD thôiSnipqukK, SnipqukKcơm xUmYDong khSnipqukKông đượUmYDc vậnSnipqukK độngLDXSYThQ mạnh”.

Tôi LDXSYThQvà TiêuLDXSYThQ VUmYDiễn nắLDXSYThQm taUmYDy UmYDnhau lặnLDXSYThQg lẽLDXSYThQ LDXSYThQđi dọcLDXSYThQ theUmYDo bSnipqukKờ UmYDsông, dườngUmYD nhưLDXSYThQ tSnipqukKrở SnipqukKlại thwLDXSYThQoif SnipqukKđiểm mớiUmYD SnipqukKquen nhLDXSYThQau củaLDXSYThQ nhiềuUmYD nămLDXSYThQ trước.

“Đợi dUmYDự áLDXSYThQn nàyLDXSYThQ kếUmYDt thLDXSYThQúc, cUmYDhúng tLDXSYThQa SnipqukKđi đăngSnipqukK LDXSYThQký LDXSYThQkết hônUmYD nhé”.LDXSYThQ UmYDTiêu VUmYDiễn độtLDXSYThQ nhiSnipqukKên nói.

“Kết hôLDXSYThQn?” TôiUmYD SnipqukKkhông LDXSYThQcó LDXSYThQmột chúSnipqukKt chuẩnLDXSYThQ bUmYDị LDXSYThQtâm lUmYDý SnipqukKgì, “TSnipqukKại sao?”

“Tất nLDXSYThQhiên UmYDlà UmYDvì LDXSYThQanh yUmYDêu eLDXSYThQm!” TSnipqukKiêu ViễLDXSYThQ dừngUmYD lại,UmYD SnipqukKhôn lêSnipqukKn môiSnipqukK tôi.

Lần đSnipqukKầu tLDXSYThQiên aLDXSYThQnh LDXSYThQhôn tôSnipqukKi nUmYDhư vậy,UmYD tôUmYDi sữUmYDng SnipqukKsờ kSnipqukKinh ngạc.

“Sao SnipqukKvậy, vẫnSnipqukK muốLDXSYThQn nữLDXSYThQa à?”UmYD AUmYDnh UmYDnhư bịSnipqukK nghSnipqukKiện, lạUmYDi sấnSnipqukK tớiLDXSYThQ SnipqukKhôn tôi.

Môi TiLDXSYThQêu ViSnipqukKễn cLDXSYThQó vLDXSYThQị sUmYDe SnipqukKse nUmYDgọt, mịnLDXSYThQ màngUmYD, ẩSnipqukKm UmYDướ, mềLDXSYThQm dịuSnipqukK ấnLDXSYThQ trênSnipqukK môLDXSYThQi tôi.

“Tiêu ViễnUmYD, aSnipqukKnh sUmYDẽ khôngUmYD rờiUmYD xSnipqukKa eUmYDm chứ?”LDXSYThQ TôSnipqukKi luôUmYDn cảmSnipqukK thLDXSYThQấy điềLDXSYThQu tuyệtLDXSYThQ diệLDXSYThQu thếSnipqukK nLDXSYThQày lạUmYDi kSnipqukKhông phảSnipqukKi LDXSYThQlà SnipqukKsự thật.

“Sẽ kUmYDhông bUmYDao giờSnipqukK nữa!”LDXSYThQ SnipqukKAnh LDXSYThQgiữ chSnipqukKặt miệngUmYD tôUmYDi, “UmYDTập LDXSYThQtrung điLDXSYThQ, đừngSnipqukK nSnipqukKói nữa…”

Tiêu ViễnLDXSYThQ đUmYDưa LDXSYThQthẳng tôiUmYD vềLDXSYThQ đếUmYDn cửaLDXSYThQ nhSnipqukKà, “AnLDXSYThQh UmYDmuốn SnipqukKvào gặpSnipqukK mẹLDXSYThQ em!”UmYD ASnipqukKnh lầnSnipqukK chSnipqukKần LDXSYThQở đóSnipqukK khSnipqukKông muốUmYDn đi.

“Lần SnipqukKsau LDXSYThQnhé, UmYDem vềSnipqukK nóSnipqukKi vớLDXSYThQi mSnipqukKẹ mộtSnipqukK tiếngLDXSYThQ tUmYDrước đã,UmYD tránUmYDh LDXSYThQlàm mẹLDXSYThQ giậtLDXSYThQ mUmYDình, mẹLDXSYThQ vẫUmYDn lLDXSYThQuôn UmYDnghĩ anLDXSYThQh đaSnipqukKng ởLDXSYThQ nLDXSYThQước ngoài”.

“Chúng tLDXSYThQa lLDXSYThQàm SnipqukKcùng ởLDXSYThQ mộtLDXSYThQ cơLDXSYThQ quanSnipqukK, LDXSYThQem đãUmYD khUmYDông nLDXSYThQói vớiSnipqukK côLDXSYThQ à?”

Tiêu VLDXSYThQiễn dùnLDXSYThQg UmYDhai LDXSYThQcánh SnipqukKtay giUmYDữ tôSnipqukKi lLDXSYThQại mộtSnipqukK góSnipqukKc nhỏ.

“Em sợLDXSYThQ SnipqukKmẹ khLDXSYThQông thíLDXSYThQch aLDXSYThQnh đấy”.

“Mẹ vợUmYD LDXSYThQgặp cSnipqukKon rLDXSYThQể, cLDXSYThQó gSnipqukKì mSnipqukKà khUmYDông thích?SnipqukK” AnSnipqukKh LDXSYThQđắc ýSnipqukK nói.

“Được rồi,SnipqukK lầnSnipqukK saSnipqukKu anLDXSYThQh UmYDhãy LDXSYThQđến”. TôiLDXSYThQ LDXSYThQđẩy anUmYDh raLDXSYThQ, “NhanhSnipqukK LDXSYThQvề nSnipqukKhà ngủLDXSYThQ điLDXSYThQ, ngLDXSYThQày maSnipqukKi còUmYDn LDXSYThQđi LDXSYThQlàm chứ”.

Mẹ SnipqukKtôi SnipqukKđã ngủSnipqukK rồi.LDXSYThQ TôiUmYD nhẹUmYD nhàngSnipqukK mSnipqukKở SnipqukKcửa sợUmYD đánhSnipqukK tUmYDhức UmYDmẹ, gầLDXSYThQn đâUmYDy, mẹUmYD toànSnipqukK ngủLDXSYThQ sớm.

Tắm xUmYDong, SnipqukKnằm trSnipqukKên LDXSYThQgiường, tLDXSYThQrái tLDXSYThQim rộnSnipqukK LDXSYThQrã LDXSYThQmới cSnipqukKhịu trUmYDầm lắngUmYD xuống.

Tiêu ViễLDXSYThQn, chúLDXSYThQng tLDXSYThQa UmYDthật sSnipqukKự UmYDcó tSnipqukKhể LDXSYThQở bUmYDên SnipqukKnhau SnipqukKkhông? TạSnipqukKi saUmYDo trSnipqukKong lòSnipqukKng UmYDtôi cứUmYD thLDXSYThQấp tLDXSYThQhỏm kUmYDhông yên?

Ngày hôSnipqukKm sSnipqukKau UmYDđi làmUmYD, tổUmYD dựSnipqukK ánSnipqukK cUmYDử UmYDTiêu ViễnLDXSYThQ SnipqukKvà tôUmYDi đếnSnipqukK cSnipqukKông trườLDXSYThQng khảoSnipqukK sáLDXSYThQt tiUmYDến đSnipqukKộ tSnipqukKhi công.

Lúc xuấtLDXSYThQ pUmYDhát, TổLDXSYThQ trưởnUmYDg nLDXSYThQăm lLDXSYThQần bảyUmYD lưLDXSYThQợt LDXSYThQnhắc nhLDXSYThQở láiLDXSYThQ xLDXSYThQe nhấtSnipqukK địSnipqukKnh phUmYDải đảLDXSYThQm UmYDbảo UmYDan tUmYDoàn cLDXSYThQho tổnUmYDg SnipqukKgiám sátLDXSYThQ Tiêu.

Trên đườnUmYDg đi,SnipqukK tUmYDôi nSnipqukKói đSnipqukKùa vớLDXSYThQi TUmYDiêu ViUmYDễn, “XLDXSYThQem, đóLDXSYThQ chUmYDính lUmYDà sSnipqukKự cáchLDXSYThQ bUmYDiệt giữaUmYD tổngUmYD giámSnipqukK sáSnipqukKt vUmYDà nhSnipqukKân viêUmYDn. UmYDTổng giáLDXSYThQm sSnipqukKát UmYDthật làLDXSYThQ đangLDXSYThQ quýUmYD, rSnipqukKa khỏiUmYD cửaLDXSYThQ làUmYD cầnSnipqukK LDXSYThQphải bLDXSYThQảo đảmUmYD LDXSYThQan toàn”.

“Em chẳnSnipqukKg SnipqukKphải cSnipqukKàng đángSnipqukK quUmYDý hơLDXSYThQn saUmYDo, cLDXSYThQó mộLDXSYThQt tổngSnipqukK UmYDgiám sSnipqukKát kUmYDhôi ngôUmYD tuSnipqukKấn tSnipqukKú, LDXSYThQuy UmYDphong lẫSnipqukKm SnipqukKliệt, UmYDlà aUmYDnh đâUmYDy SnipqukKđảm bSnipqukKảo LDXSYThQan toànUmYD chSnipqukKo emLDXSYThQ!” UmYDTiêu ViễnLDXSYThQ nhìnSnipqukK tôiSnipqukK SnipqukKcười SnipqukKhì hì.

“Em sSnipqukKao UmYDdám LDXSYThQlàm phiềnSnipqukK anh?”

Đến cônSnipqukKg trUmYDường, ĐộiSnipqukK trưởnLDXSYThQg độSnipqukKi LDXSYThQthi SnipqukKcông dẫnUmYD tUmYDôi LDXSYThQvà LDXSYThQTiêu ViễLDXSYThQn đLDXSYThQi xLDXSYThQem SnipqukKxét tìnUmYDh trạnSnipqukKg đắpLDXSYThQ đLDXSYThQê UmYDkè đườnSnipqukKg. LDXSYThQTiêu VUmYDiễn lúLDXSYThQc lúLDXSYThQc UmYDlại chỉLDXSYThQ LDXSYThQra cLDXSYThQác pLDXSYThQhương diệnUmYD cLDXSYThQần UmYDchú ý,LDXSYThQ đUmYDội UmYDtrưởng SnipqukKđều LDXSYThQghi UmYDchép lạiUmYD cUmYDẩn thận.

Đi đếnLDXSYThQ mộtUmYD nơiUmYD gSnipqukKập ghềSnipqukKnh, UmYDcó hốSnipqukK nướcLDXSYThQ. NgưUmYDời lLDXSYThQái xLDXSYThQe đUmYDi cùngUmYD chỉUmYD lSnipqukKo bảoSnipqukK vLDXSYThQệ TiêuLDXSYThQ ViễSnipqukKn, UmYDdo mLDXSYThQuốn giữUmYD TiêSnipqukKu ViSnipqukKễn UmYDkhông tiếUmYDn vSnipqukKề phíLDXSYThQa LDXSYThQtrước LDXSYThQmà đãSnipqukK lỡSnipqukK vLDXSYThQa vSnipqukKào ngườUmYDi tôi.

Một UmYDcú vUmYDấp ngãSnipqukK, tôiSnipqukK SnipqukKrơi luônUmYD xuống.LDXSYThQ LDXSYThQNước ngậpSnipqukK SnipqukKsâu đếnUmYD tLDXSYThQận thắtUmYD SnipqukKlưng, LDXSYThQlạnh têSnipqukK táLDXSYThQi, quầnSnipqukK áUmYDo LDXSYThQtrên SnipqukKngười đềUmYDu bịLDXSYThQ ướtLDXSYThQ sũng.

Tiêu ViễUmYDn thLDXSYThQấy vậLDXSYThQy, lậpSnipqukK tứUmYDc vLDXSYThQứt bSnipqukKỏ áoUmYD khoUmYDác SnipqukKở trênSnipqukK ngườiUmYD, địUmYDnh laUmYDo xuốLDXSYThQng kSnipqukKéo tôi.

Tôi hUmYDét: “TLDXSYThQiêu ViSnipqukKễn, anUmYDh UmYDđừng xuốnLDXSYThQg, LDXSYThQem cUmYDó tLDXSYThQhể tựSnipqukK lêLDXSYThQn được”.

Người láiUmYD UmYDxe vUmYDa pSnipqukKhải tôi,LDXSYThQ thấySnipqukK SnipqukKcó lỗUmYDi, LDXSYThQnói: “TổngLDXSYThQ giámUmYD LDXSYThQsát TiêuSnipqukK, haLDXSYThQy đLDXSYThQể tôiSnipqukK xuSnipqukKống đi”.

Tiêu SnipqukKViễn LDXSYThQgiận dUmYDữ nhìnSnipqukK SnipqukKanh LDXSYThQta, ánhLDXSYThQ UmYDmắt cònSnipqukK sắcUmYD lạLDXSYThQnh SnipqukKhơn cảLDXSYThQ dòLDXSYThQng nước,UmYD “ĐứngUmYD UmYDsang mLDXSYThQột bên”.

Người láiSnipqukK xUmYDe sUmYDợ hSnipqukKãi kLDXSYThQhông dámSnipqukK nLDXSYThQói UmYDgì, SnipqukKlùi UmYDsang mộtLDXSYThQ bên.

Tiêu ViLDXSYThQễn khSnipqukKông ngLDXSYThQại nUmYDước lạnh,UmYD từLDXSYThQ từSnipqukK đếSnipqukKn gầLDXSYThQn tôiLDXSYThQ, giữSnipqukK UmYDchặt SnipqukKtay SnipqukKtôi, nói:UmYD “ĐiLDXSYThQ tSnipqukKheo anUmYDh, chậmUmYD thUmYDôi kẻoLDXSYThQ ngã”.

Sau LDXSYThQkhi TiêUmYDu ViễnSnipqukK kLDXSYThQéo tUmYDôi rLDXSYThQa khỏiUmYD hốUmYD nước,LDXSYThQ tổUmYD trưởngSnipqukK tìmLDXSYThQ LDXSYThQcho chUmYDúng tSnipqukKôi UmYDmột lềUmYDu trLDXSYThQại cóUmYD lòLDXSYThQ sưởiLDXSYThQ điệnLDXSYThQ đểLDXSYThQ hLDXSYThQong SnipqukKkhô SnipqukKquần áUmYDo. TiêLDXSYThQu ViễSnipqukKn SnipqukKsợ SnipqukKtôi lạnh,UmYD SnipqukKcởi UmYDluôn cảUmYD LDXSYThQáo khoSnipqukKác SnipqukKngoài đắpLDXSYThQ cUmYDho tôLDXSYThQi, UmYD“Cái têUmYDn SnipqukKlái SnipqukKxe LDXSYThQtay chSnipqukKân LDXSYThQhậu đSnipqukKậu ấSnipqukKy, tLDXSYThQhật bựcUmYD mình”.

Tôi cườiUmYD anLDXSYThQh LDXSYThQđã lLDXSYThQàm LDXSYThQto chuLDXSYThQyện, tLDXSYThQôi chẳngLDXSYThQ quSnipqukKa cũngLDXSYThQ cSnipqukKhỉ bịLDXSYThQ ưLDXSYThQớt quầLDXSYThQn áoSnipqukK thLDXSYThQôi, SnipqukKkhông SnipqukKđáng đểLDXSYThQ nổiUmYD cáuSnipqukK vSnipqukKới ngườiSnipqukK ta.

Tiêu ViễnUmYD ngUmYDồi LDXSYThQhơi xãSnipqukK UmYDlò sưởUmYDi, tôLDXSYThQi UmYDbảo anSnipqukKh lSnipqukKại gUmYDần chSnipqukKút, đểSnipqukK tráSnipqukKnh lạnLDXSYThQh, SnipqukKanh kUmYDhông chịu:LDXSYThQ “LDXSYThQEm còLDXSYThQn đánUmYDg SnipqukKquý hSnipqukKơn anh”.

Tôi LDXSYThQnhìn aSnipqukKnh, mUmYDỉm cUmYDười, UmYDtrong lòngLDXSYThQ ấmLDXSYThQ SnipqukKáp vôSnipqukK ngần.

Quay vềLDXSYThQ tổSnipqukK dSnipqukKự ánUmYD, UmYDTiêu LDXSYThQViễn SnipqukKcứ hắtLDXSYThQ hSnipqukKơi LDXSYThQsuốt, tôiSnipqukK cUmYDho anSnipqukKh uốUmYDng mộSnipqukKt cốcLDXSYThQ thuốLDXSYThQc giảUmYDi cảm,SnipqukK nhưngUmYD UmYDkhông cSnipqukKó SnipqukKtác dụng.

Ngày hLDXSYThQôm sLDXSYThQau, vừaLDXSYThQ sánSnipqukKg rLDXSYThQa, điệUmYDn tUmYDhoại củaSnipqukK TLDXSYThQiêu ViễnUmYD đánLDXSYThQh LDXSYThQthức tSnipqukKôi dậUmYDy: “KLDXSYThQhả Lạc,UmYD anLDXSYThQh sLDXSYThQốt caoSnipqukK, cóSnipqukK chLDXSYThQút triệuUmYD chứUmYDng bịUmYD vUmYDiêm phổiUmYD, nUmYDhập vUmYDiện LDXSYThQrồi”. GiọSnipqukKng nóiLDXSYThQ UmYDkhản khôLDXSYThQ, kLDXSYThQhông cSnipqukKòn êmUmYD áiUmYD nhSnipqukKư nhữnLDXSYThQg ngàySnipqukK trLDXSYThQước nữa.

“Ở đâuLDXSYThQ vậySnipqukK?” LDXSYThQTôi hỏi.

“Bệnh việUmYDn cảnhLDXSYThQ UmYDsát UmYDvũ trang”.

“Anh đLDXSYThQợi nhUmYDé, eLDXSYThQm đếnLDXSYThQ tSnipqukKổ dựUmYD ánLDXSYThQ điểmSnipqukK UmYDdanh, rồiLDXSYThQ xiUmYDn LDXSYThQphép nghUmYDỉ điLDXSYThQ thăSnipqukKm anh”.

“Ừ”. TiSnipqukKêu ViễnUmYD ngoLDXSYThQan ngLDXSYThQoãn LDXSYThQđáp, cóUmYD vẻLDXSYThQ sLDXSYThQốt nặnLDXSYThQg khSnipqukKông SnipqukKcòn SnipqukKsức nóLDXSYThQi nữaUmYD rồi.

Tôi UmYDmua mộtUmYD giỏLDXSYThQ táLDXSYThQo SnipqukKPhú Sĩ,SnipqukK vừaUmYD tLDXSYThQo vSnipqukKừa đỏ,UmYD nghLDXSYThQĩ UmYDrằng TiêSnipqukKu ViễnLDXSYThQ sẽUmYD SnipqukKrất thíUmYDch ăn.

Tôi chưaLDXSYThQ đếnUmYD bệnhUmYD việnUmYD CảnhLDXSYThQ sáUmYDt vũUmYD UmYDtrang bUmYDao giUmYDờ, bướUmYDc vàoSnipqukK thUmYDấy LDXSYThQthật UmYDrộng lUmYDớn, UmYDở đạiUmYD sảnLDXSYThQh hỏiLDXSYThQ mấyLDXSYThQ lượtUmYD, LDXSYThQmới biếtUmYD đưSnipqukKợc kUmYDhu nLDXSYThQhập LDXSYThQviện cSnipqukKhỗ nào.LDXSYThQ VừaSnipqukK nSnipqukKhắc đUmYDến UmYDtên TUmYDiêu ViSnipqukKễn vUmYDới LDXSYThQcác SnipqukKy tUmYDá cUmYDủa khLDXSYThQu nhUmYDập vUmYDiện, SnipqukKmấy SnipqukKcô gSnipqukKái LDXSYThQtrẻ đSnipqukKều hLDXSYThQào UmYDhứng nóSnipqukKi: “ĐểUmYD tôiLDXSYThQ dẫnSnipqukK cSnipqukKô đi”.

Tiêu SnipqukKViễn nằLDXSYThQm UmYDở pSnipqukKhòng bệnhSnipqukK rSnipqukKiêng cSnipqukKao cấp,UmYD cLDXSYThQửa pLDXSYThQhòng bUmYDệnh mởSnipqukK rLDXSYThQa, bêSnipqukKn troSnipqukKng tUmYDhấy cUmYDó mLDXSYThQấy bónLDXSYThQg ngườLDXSYThQi điUmYD lại.

Tôi nhaLDXSYThQnh UmYDchóng nLDXSYThQhận LDXSYThQra NgôSnipqukK DLDXSYThQuyệt đaUmYDng ngồiSnipqukK ởUmYD đSnipqukKầu giườnUmYDg, UmYDnâng UmYDcốc nướUmYDc LDXSYThQcho TiSnipqukKêu ViễnLDXSYThQ uống.SnipqukK TiêuUmYD ViUmYDễn UmYDlộ LDXSYThQrõ vSnipqukKẻ dịuLDXSYThQ dàngSnipqukK cườiLDXSYThQ vớiUmYD cUmYDô ấy.

Tôi đứngUmYD ởSnipqukK lSnipqukKối SnipqukKđi rấtUmYD UmYDlâu, chăLDXSYThQm cUmYDhú nUmYDhìn NUmYDgô Duyệt,UmYD UmYDcô ấyUmYD UmYDvà TiêuUmYD ViễLDXSYThQn cSnipqukKư xửUmYD vUmYDới SnipqukKnhau nhưSnipqukK thế,LDXSYThQ nhấtLDXSYThQ đSnipqukKịnh LDXSYThQđã cóUmYD thờSnipqukKi giLDXSYThQan UmYDrất dUmYDài bêUmYDn nhau.

“Thư kSnipqukKý Tống,LDXSYThQ SnipqukKcô SnipqukKgái nSnipqukKày muSnipqukKốn tìSnipqukKm TiêUmYDu Viễn”.

Người đượUmYDc gọLDXSYThQi lSnipqukKà thSnipqukKư kUmYDý UmYDTống đóUmYD liếSnipqukKc nhìnLDXSYThQ tôiSnipqukK, quaUmYDy đầLDXSYThQu đi,”BộUmYD trưởngLDXSYThQ TLDXSYThQiêu vUmYDà UmYDphu nLDXSYThQhân đãUmYD dặnLDXSYThQ rồiUmYD, tSnipqukKrừ cUmYDô NgLDXSYThQô DuySnipqukKệt raLDXSYThQ, SnipqukKTiêu ViễnUmYD kLDXSYThQhông gặLDXSYThQp bấtUmYD kUmYDỳ ngườiLDXSYThQ nào”.

Trừ NgLDXSYThQô DuSnipqukKyệt raUmYD, nSnipqukKgười UmYDkhác đốiLDXSYThQ vLDXSYThQới TiêuSnipqukK ViễnUmYD đUmYDều làLDXSYThQ “nLDXSYThQgười SnipqukKbất kLDXSYThQỳ” sao?

Tôi khôngUmYD biếtLDXSYThQ nêLDXSYThQn lýLDXSYThQ giUmYDải nhLDXSYThQư thếLDXSYThQ SnipqukKnào UmYDvề UmYDhàm ýLDXSYThQ củUmYDa câuUmYD SnipqukKnói này,SnipqukK chUmYDỉ cLDXSYThQảm tUmYDhấy tráiSnipqukK SnipqukKtim trànUmYD đầyUmYD nhUmYDiệt huyếLDXSYThQt bỗngUmYD cUmYDhốc nUmYDguội lạSnipqukKnh điLDXSYThQ, LDXSYThQbị đôngLDXSYThQ cSnipqukKứng LDXSYThQlại nhưUmYD nướSnipqukKc LDXSYThQđá. ĐồngUmYD tSnipqukKhời, cUmYDơ thểLDXSYThQ cUmYDo tUmYDhắt lại,LDXSYThQ LDXSYThQcác SnipqukKngón taUmYDy ruSnipqukKn rẩy.

Y táUmYD gọiUmYD tôiSnipqukK, UmYD“Cô làSnipqukKm sUmYDao vậy?”

Tôi cSnipqukKố gắngUmYD đểLDXSYThQ làmUmYD cLDXSYThQho mìLDXSYThQnh khôngLDXSYThQ rUmYDun lLDXSYThQên nữa,LDXSYThQ qLDXSYThQuay đSnipqukKều lạiLDXSYThQ LDXSYThQnhìn cUmYDô UmYDta cảmSnipqukK kícUmYDh, ruLDXSYThQn ruLDXSYThQn SnipqukKmôi nói:SnipqukK “KhôngLDXSYThQ saSnipqukKo đâu”.

Người UmYDy táLDXSYThQ ngSnipqukKạc nhiSnipqukKên nhLDXSYThQìn thUmYDái đUmYDộ củSnipqukKa tSnipqukKôi, chỉSnipqukK tUmYDay xuốnUmYDg dướiLDXSYThQ đất,UmYD khôngUmYD UmYDbiết từUmYD lSnipqukKúc nào,UmYD LDXSYThQgiỏ tLDXSYThQáo LDXSYThQtrên tLDXSYThQay đãUmYD lăUmYDn xSnipqukKuống đấUmYDt rồi.

Tôi lạiLDXSYThQ nUmYDhìn SnipqukKvào trLDXSYThQong pSnipqukKhòng, LDXSYThQNgô DSnipqukKuyệt đSnipqukKang nhUmYDẹ nhàngLDXSYThQ nLDXSYThQâng đSnipqukKầu TiUmYDêu Viễn,UmYD LDXSYThQđặt lêSnipqukKn gối,UmYD saSnipqukKu LDXSYThQđó đắLDXSYThQp chăLDXSYThQn UmYDcho anh.

Tôi địnhLDXSYThQ LDXSYThQthần SnipqukKlại, LDXSYThQcúi đầuSnipqukK xuốSnipqukKng LDXSYThQnhìn SnipqukKnhững quảLDXSYThQ tLDXSYThQáo lăSnipqukKn trUmYDên đất,UmYD dLDXSYThQập náSnipqukKt đLDXSYThQến thếLDXSYThQ nàyUmYD, xUmYDem SnipqukKra UmYDkhông tSnipqukKhể LDXSYThQăn đượUmYDc UmYDnữa rồi.

Mỉm cườLDXSYThQi, UmYDtrong lUmYDòng thầmLDXSYThQ nLDXSYThQói vớiLDXSYThQ TiêuLDXSYThQ Viễn:UmYD BSnipqukKảo trọng.