You are here

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất - Chương 03

 

Chương 3Eqsy: AKTaCó bAMNHao AMNHnhiêu AMNHmối tìnAKTah cóhLVg thểAMNH l5kkGàm lạEqsyi hLVgđược thLVgừ đầu?

            “hLVgNgốc ạ,Eqsy chẳnEqsyg lẽ5kkG AKTaem khAKTaông hi5kkGểu sAMNHao? Từ5kkG trEqsyước đAKTaến Eqsynay ngEqsyười 5kkGanh yêuEqsy chhLVgỉ có5kkG mìnAMNHh em!”AMNH TiêhLVgu VihLVgễn ômEqsy ch5kkGặt lAMNHấy tôAMNHi, gAKTaiọng n5kkGói tEqsyha thiết.

            EqsyTim AKTađau gầAMNHn 5kkGnhư muốEqsyn nghẹAMNHt tAMNHhở, tạiAMNH saAMNHo? ThLVgại saEqsyo bAMNHao Eqsynhiêu nAMNHăm Eqsytrôi hLVgqua rồ5kkGi AKTamới nóhLVgi 5kkGvới tôiEqsy nhữnghLVg AMNHđiều này?

1. ĐãEqsy lâuhLVg khôAKTang gặp,hLVg aAKTanh vẫnEqsy khEqsyỏe chứ

Tiêu ViEqsyễn đứngAKTa hLVgtrước mặtEqsy tEqsyôi, hLVgcười nóAKTai: “ĐiAMNHền KhhLVgả LAMNHạc, AKTaanh bAKTaiết ngaEqsyy làEqsy hLVgem màAKTa, eAMNHm khôAKTang ng5kkGờ đượcEqsy Eqsylà anEqsyh phải5kkG không?”

Tôi khLVghông k5kkGiềm ch5kkGế đAKTaược nhLVgỗi xúAKTac độngAKTa 5kkGtrong lòngAKTa, ngaAMNHy cả5kkG giọng5kkG AKTanói AKTacũng rAKTaun lEqsyập cập,AMNH AMNH“Tiêu Viễn!5kkG hLVgLà aAKTanh thật5kkG sao?”

“Nếu làAKTa giảAMNH chAMNHo đổiEqsy lại.Eqsy AKTaĐúng lhLVgà anhLVgh hLVgđây”. AnAKTah kéAKTao tAMNHay Eqsytôi lạAMNHi, ấm5kkG áp.AMNH REqsyõ 5kkGràng khLVghông phảihLVg làAKTa mơ.

“Tại sa5kkGo AKTaanh lạhLVgi 5kkGtrở Eqsythành TAMNHổng 5kkGgiám sAMNHát kỹAKTa thuậtAKTa chứ?5kkG” TôAMNHi hỏiEqsy. A5kkGnh xuất5kkG nEqsygoại mới5kkG hơhLVgn bEqsyốn năAMNHm, nEqsyhanh nhấtAMNH 5kkGcũng AKTachỉ vAKTaừa họcEqsy 5kkGxong cEqsyhương Eqsytrình AKTatiến sĩ.

“Chuyện này5kkG rấEqsyt dàhLVgi dònghLVg, có5kkG dị5kkGp anAMNHh sẽAKTa kểEqsy chhLVgo eEqsym nghe”.AKTa hLVgTiêu Viễ5kkGn nhìnEqsy Eqsytôi Eqsycười, rEqsyồi khônhLVgg nóiEqsy th5kkGêm gì5kkG nữa.

Ngồi troEqsyng pAMNHhòng l5kkGàm vihLVgệc 5kkGcủa 5kkGTiêu ViEqsyễn, nhLVgghe tiếAMNHng nhạcAMNH 5kkGdu dưAKTaơng, nhấhLVgm nháAKTap vAMNHị thLVgrà sEqsyữa thEqsyơm nồng,AKTa haAKTai đEqsyứa nEqsyhìn nEqsyhau khônAKTag Eqsynói n5kkGên lEqsyời, tEqsyôi cảmAKTa thấy5kkG đâhLVgy cEqsyhính lEqsyà tộAMNHt cùhLVgng củEqsya hạnhEqsy pAMNHhúc rồi!

 Bao nhLVgăm qEqsyua, tấtEqsy cảhLVg ch5kkGờ đợi,5kkG tAMNHất cảEqsy nhAKTaung nh5kkGớ đềAKTau hộihLVg 5kkGtụ lạihLVg hLVgở cAMNHái nEqsyhìn 5kkGđắm đuốihLVg, chLVgon ngAMNHươi củEqsya tôihLVg kAMNHhẽ chuyểnAKTa động5kkG nhẹAMNH vhLVgề phíhLVga AKTađuôi mắt.

Tiêu VEqsyiễn nEqsyhìn tô5kkGi, AKTanhíu màEqsyy, “Khả,AKTa 5kkGmắt AKTaem khAKTaông ổ5kkGn à?5kkG TạiEqsy saAKTao ánAMNHh AKTamắt lAMNHạ vậy?”

My GEqsyod! AKTaTiêu 5kkGViễn ơi,AMNH chẳngEqsy lAKTaẽ AKTaanh khônAMNHg biết5kkG thếAMNH nàAMNHo 5kkGlà lihLVgếc mắtAMNH đưahLVg 5kkGtình sahLVgo? EqsyHay lhLVgà đhLVgộng tácAMNH hLVgdiễn xuAKTaất củahLVg AMNHtôi quEqsyá kém?

“Đâu AKTacó, chỉAMNH làAMNH AKTaem… chỉhLVg l5kkGà… cAMNHhưa ngủAMNH đủhLVg giấc,AMNH mắtEqsy hơhLVgi mỏi”.5kkG EqsyTôi ấpAKTa úng.

“Sau nAKTaày, buổihLVg tốAKTai trướcAMNH kh5kkGi điAKTa ngủAKTa uốAMNHng thLVgrà ít5kkG thôiAMNH, AMNHuống sữaAMNH tươiAKTa nEqsyhiều vào”.AMNH TiêAMNHu Viễn5kkG dị5kkGu dànghLVg cườiAMNH 5kkGnói vAMNHới tôi.

Tổng giámAKTa sáEqsyt AMNHkỹ thLVghuật vừaAKTa yêEqsyn vị,AKTa P5kkGhó tổnhLVgg giám5kkG s5kkGát kỹhLVg thu5kkGật đãAMNH xuấtAKTa hiệnAMNH ngaEqsyy AKTa– AMNHđây AKTaquả đAKTaúng lAKTaà mộtAKTa đ5kkGại mỹ5kkG nhâ5kkGn. Ng5kkGhe nhLVgói lAKTaà ch5kkGáu gáiAMNH củaEqsy ChLVgục trưởng5kkG, lEqsyà AKTatrí thứEqsyc ca5kkGo ởhLVg nướcAMNH ng5kkGoài về,hLVg lhLVgàm hLVgcho cácEqsy AKTaanh chLVghàng độcAMNH thLVghân cứAKTa phảiAKTa xúAMNHm xíAMNHt vâhLVgy quanh.

Đại mỹAMNH nhâhLVgn nhìAMNHn hLVgcác chà5kkGng AMNHtrai 5kkGtrong t5kkGổ dAKTaự ánEqsy AMNHbằng nửAKTaa 5kkGcon mAKTaắt, duhLVgy chỉEqsy đốEqsyi vớihLVg hLVgTiêu VAMNHiễn lạ5kkGi AMNHtỏ rAMNHa ânhLVg cAMNHần quá5kkG mức.AMNH hLVgTôi thấyAMNH AMNHvậy trhLVgong AKTalòng rấthLVg Eqsylo 5kkGsợ, bAMNHản th5kkGân tôi5kkG vốnEqsy khhLVgong 5kkGcó sứhLVgc cạnhEqsy AMNHtranh 5kkGgì, bâyEqsy ghLVgiờ gặpAKTa pAKTahải đối5kkG AKTathủ mạnhEqsy nEqsyhư vậy,hLVg 5kkGxem AMNHra ônEqsyg trAMNHời đEqsyang thửEqsy thácAKTah thLVgôi đây!

Mặc hLVgdù ở5kkG AMNHcùng mộhLVgt thLVgổ vớiAKTa TiêuEqsy Viễn,hLVg hLVgnhưng cAKTaơ hộiAKTa g5kkGặp gỡhLVg không5kkG 5kkGnhiều. ChLVgó l5kkGúc AMNHđi nganEqsyg qAMNHua vănAMNH pEqsyhòng chLVgủa anh5kkG, t5kkGôi k5kkGhông kAMNHìm chAKTaế đượcAMNH pEqsyhải liếcEqsy mắthLVg AKTanhìn vàohLVg, toà5kkGn thAMNHấy TiêuEqsy VhLVgiễn đangAKTa c5kkGhăm cAMNHhú nghiEqsyên hLVgcứu bảEqsyn vẽEqsy d5kkGự án.

Một hôAKTam, TiAMNHểu LưuhLVg –AMNH chLVgùng hLVgphòng làm5kkG vAKTaiệc vEqsyới AMNHtôi, đEqsyột 5kkGnhiên hỏi:Eqsy “Chị5kkG Đi5kkGền, cAKTaó pAKTahải c5kkGhị hLVgcó ý5kkG Eqsyvới TổnhLVgg Eqsygiám sát5kkG khLVgỹ thuậtAMNH TiêAKTau không?”

Tôi đangAMNH uốAKTang trà,AKTa pAMNHhụt hếtAMNH chLVgả nướcAMNH AMNHra ngoài:5kkG “AMNHXin l5kkGỗi, hLVgtôi bịAMNH 5kkGsặc!” AKTaTôi hLVgvội vàAMNHng lấy5kkG khLVghăn laAKTau bàn.

“Điều đóAMNH 5kkGcó gìhLVg phảiEqsy xhLVgấu AMNHhổ chAMNHứ? SáAKTau chịEqsy hLVgem gá5kkGi AKTaở tổhLVg chhLVgúng 5kkGta Eqsyđều thầmhLVg Eqsyyêu TAKTaổng giAMNHám Eqsysát AMNHkỹ AMNHthuật ThLVgiêu màAMNH”. AKTaTiểu Lư5kkGu tiếnAMNH hàhLVgnh phâAMNHn tíEqsych chLVgụ thể,AMNH “NhưnghLVg mhLVgà nhìAMNHn ưuEqsy thếEqsy c5kkGủa PhóAMNH tổngAKTa g5kkGiám shLVgát kỹEqsy tAMNHhuật NEqsygô Eqsycao nhhLVgư AMNHvậy, AMNHem cảEqsym thấy5kkG chEqsyúng AMNHta vốnAKTa Eqsyđều chẳng5kkG hLVgcó cAKTaơ hội!”

Tôi nghEqsye hLVgmà lAMNHòng quặnhLVg thắEqsyt, thEqsyử nhLVgghĩ xhLVgem, tAKTaừng là5kkG ngưAKTaời AMNHyêu chíhLVgnh thứcAMNH 5kkGcủa mìAKTanh, bảoEqsy bối5kkG rEqsyiêng cEqsyủa cEqsyá nhâEqsyn, bâAKTay giờhLVg phảiEqsy đ5kkGem Eqsyra đểAKTa phâAMNHn chEqsyia vớiAKTa mọiEqsy người,Eqsy lạiAKTa bhLVgị pháEqsyn đoán5kkG cAMNHuối AKTacùng sẽAKTa rơAKTai hLVgvào tAKTaay 5kkGngười kAMNHhác, hLVgtâm trạEqsyng cóhLVg thEqsyoải Eqsymái đượcEqsy kAMNHhông chứ?

Hết giờAMNH hLVglàm, TiAMNHêu hLVgViễn bả5kkGo hLVgtôi đ5kkGợi aAMNHnh đểAMNH đ5kkGi 5kkGăn tốAMNHi cùng,AMNH Eqsytôi cAMNHảm t5kkGhấy 5kkGtâm trAMNHạng buồnAMNH bực,AMNH nênAKTa đãhLVg đAKTaạp xAKTae vhLVgề trước.

Tôi AMNHlà ngưEqsyời khôngAMNH hLVgchỉ AMNHkhông cAMNHó sứcEqsy cạnhhLVg tEqsyranh, mAKTaà cAMNHòn khôngAKTa chLVgó chúhLVgt hLVgtự 5kkGtin nào.

Đi đượcAMNH nửaAMNH hLVgđường, lạihLVg hố5kkGi hận5kkG, ngườiAMNH khLVghác nghLVgưỡng AMNHmộ anhLVgh, đhLVgâu hLVgphải hLVglỗi 5kkGcủa anh.

Tội nghEqsyiệp ch5kkGo TAKTaiêu ViAKTaễn, AKTacó pEqsyhải 5kkGtôi AMNHđã kh5kkGông thôAMNHng cảmhLVg c5kkGho Eqsyanh rồi?

Thế l5kkGà lạiAMNH vò5kkGng 5kkGxe quAMNHay lAKTaại, đạ5kkGp nhưEqsy bayAKTa, suýthLVg ch5kkGút nữhLVga đâm5kkG AMNHsầm và5kkGo qhLVguầy trhLVgực bạhLVgn nAKTaằm ởEqsy cửEqsya chínAKTah củaAMNH Cục.

Chạy qAKTaua cAMNHửa chính,AKTa bác5kkG thườngEqsy trựchLVg g5kkGiả hAMNHỏi: “TạEqsyi sAKTaao lạiAKTa quahLVgy lại5kkG vậy?”

“Cháu làm5kkG Eqsyrơi đồ,Eqsy mộhLVgt m5kkGón 5kkGđồ rấtAKTa AMNHquan trọng!”5kkG TôihLVg nói,hLVg sa5kkGu Eqsyđó cAKTahạy vộiAKTa AMNHvề p5kkGhía AKTavăn Eqsyphòng 5kkGcủa hLVgTiêu Viễn.

Cửa phòEqsyng AMNHkhép hLVghờ, bênAKTa Eqsytrong hLVgthấp 5kkGthoáng phá5kkGt AMNHra t5kkGiếng AMNHkhóc nghẹ5kkGn ngào.

Văn phEqsyòng AMNHcủa TiêuhLVg ViễnAMNH tạiAKTa hLVgsao cóAKTa hLVgngười khóhLVgc? EqsyLại lAKTaà âmAMNH thhLVganh củaEqsy cAMNHô AKTagái trẻ.

Tôi hLVgdừng bướhLVgc, k5kkGhông biếhLVgt Eqsycó nAKTaên và5kkGo 5kkGhay không.

“Đừng khhLVgóc nữa,AKTa Eqsyanh đEqsyưa e5kkGm đ5kkGi ănAMNH cEqsyhút gEqsyì nhé!”AKTa AMNHTôi nghhLVge g5kkGiọng AKTaTiêu ViễhLVgn hLVgdịu dAKTaàng, âm5kkG tha5kkGnh AMNHấy, chỉ5kkG có5kkG thểhLVg 5kkGlà dànhAKTa AKTacho ngườhLVgi yêuEqsy mớAKTai vậyhLVg chứ?Eqsy hLVgBiết TiêhLVgu Viễ5kkGn đãAMNH lâuhLVg, anAMNHh cũEqsyng chAMNHưa AMNHbao gihLVgờ dhLVgỗ d5kkGành tôiEqsy 5kkGnhư thế.

Sau đó,5kkG AKTatôi nEqsyghe thấyAKTa tiếngAMNH aEqsynh tAMNHhu hLVgdọn Eqsyđồ đạchLVg, thLVgiếng đóAMNHng Eqsyngăn kéo.

Đưa côAKTa ấhLVgy hLVgđi 5kkGăn? EqsyTiêu AKTaViễn chẳAKTang phhLVgải hẹnhLVg tốAKTai Eqsynay đEqsyi ănEqsy cùnhLVgg tEqsyôi saohLVg, tại5kkG AKTasao b5kkGây AMNHgiờ lại5kkG đổAMNHi tAKTahành đưAKTaa ngườihLVg kháhLVgc đi?

Khi nhì5kkGn vàAMNHo phòngAMNH an5kkGh, kAMNHhông phAKTaải aAMNHi kháhLVgc, chínAKTah lEqsyà AKTaPhó t5kkGổng giáAKTam Eqsysát kỹAKTa thuậAMNHt 5kkGxinh hLVgđẹp NgôEqsy DuAKTayệt, Eqsyđầu tôiEqsy AMNHcảm tháAKTay chhLVgoáng váng.

Tôi đứng5kkG AKTasau phíEqsya cầuEqsy thEqsyang, nhìhLVgn Eqsybóng hhLVgọ dì5kkGu nhahLVgu AKTađi khuất,hLVg chAKTaỉ biế5kkGt thẫnEqsy tAMNHhờ 5kkGnhư ngưEqsyời 5kkGmất hồn.

Lúc bướAMNHc xuốnghLVg cầAKTau thanAKTag, AMNHbác thAKTaường trựAMNHc gi5kkGà vẫ5kkGn hLVgở đóhLVg, nhiệtAKTa tìnAKTah h5kkGỏi thă5kkGm “Tì5kkGm thấy5kkG đồ5kkG c5kkGhưa cháu?”

“Chưa ạ!”

Có n5kkGên coAMNHi nAMNHhư hLVgtôi đãAMNH mhLVgang nEqsyó tAMNHặng cAKTaho ngưEqsyời khLVghác rồiEqsy khôEqsyng? HaAKTay 5kkGnói AMNHlà nhLVgó tựAKTa chạAKTay mất?

Ngày thứ5kkG h5kkGai đhLVgi làm,Eqsy Ti5kkGêu ViễnAKTa AKTanhìn hLVgthấy tôiEqsy, mỉmEqsy cườiAKTa tựAKTa nhAMNHiên, 5kkGnhưng tEqsyôi l5kkGại Eqsycảm thAMNHấy nụ5kkG c5kkGười ấyAKTa cEqsyực kỳAMNH xAMNHa Eqsycách, tEqsyưởng nhhLVgư bịAKTa ngEqsyăn Eqsycách bAMNHởi 5kkGmột AMNHthế giớihLVg mờhLVg sương.

“Bảo AMNHem đợiEqsy aAKTanh, hLVgmà lạ5kkGi tựEqsy 5kkGbỏ vềEqsy thLVgrước!” 5kkGAnh nóiAMNH nhAKTaư khôngAKTa hEqsyề có5kkG chuyệ5kkGn gì.

“Xin lỗi,Eqsy 5kkGem bận!”5kkG ThLVgôi khôhLVgng cườiAMNH nổAMNHi, cAMNHhỉ cAMNHó thểAMNH AMNHgiả vAKTaờ nhEqsyìn đi5kkG chỗAMNH kháAKTac. EqsyAnh Eqsychắc chắnAMNH khôngAMNH biếEqsyt AKTatôi 5kkGđã quEqsyay trở5kkG AKTalại, cònAMNH được5kkG AMNHxem mộthLVg cảnh5kkG hLVgtượng hLVgkhông nênhLVg xem.

“Ai làEqsym 5kkGem khAMNHông Eqsyvui rồi?”Eqsy TEqsyiêu AMNHViễn nhhLVgìn AMNHtôi, nhLVggữ hLVgkhí khLVghá thậ5kkGn trọng.

Tự AMNHnhiên nhAKTaớ lạhLVgi mấyhLVg n5kkGăm trướEqsyc tôiAMNH g5kkGhen Eqsybóng gheEqsyn gióAKTa, hLVgnhìn anhLVgh 5kkGvà Eqsymột bạn5kkG nhLVgữ tAKTarong lhLVgớp ngồiEqsy cAMNHùng nhhLVgau, liềnAKTa bhLVgỏ chạ5kkGy r5kkGa AKTakhỏi phLVghòng AMNHhọc, s5kkGau hLVgđó aAMNHnh AKTachạy tAMNHheo kéohLVg hLVgtay tôEqsyi lEqsyại nóEqsyi: “ĐồhLVg ngốc,AMNH ahLVgnh thEqsyích em!”

Đồ nAMNHgốc! AMNHTôi đúng5kkG lAMNHà đồEqsy ngAKTaốc, 5kkGlúc 5kkGnào cũEqsyng ngâyEqsy tAMNHhơ thLVgin tưởngAMNH rằnghLVg, xhLVga nhaEqsyu chừnAKTag ấAMNHy kAKTahoảng AKTathời giAMNHan vàAKTa khônAKTag hLVggian, chúnhLVgg tôihLVg đều5kkG sAMNHẽ khônhLVgg th5kkGay đổi.

Sự t5kkGhật AKTađúng 5kkGlà tAMNHàn kAMNHhốc. CAKTahúng tôihLVg đãEqsy AKTathay đổiEqsy AMNHrồi, tấtAKTa cả5kkG mEqsyọi tAKTahứ đềuAMNH kAKTahông tAMNHhể Eqsynhư trướcAMNH đưhLVgợc nữa.

Công v5kkGiệc thLVgrong Tổ5kkG dựAMNH ánAKTa AKTarất bậnhLVg hLVgrộn, tô5kkGi vàAMNH Tiê5kkGu VihLVgễn dEqsyù cóAMNH hLVgđụng nhAMNHau, cũEqsyng kh5kkGông 5kkGnói đượcAKTa lAKTaời nào.

Theo quahLVgn AKTasát cEqsyủa 5kkGTiểu AKTaLưu, “TổnEqsyg giámhLVg sAKTaát Ti5kkGêu hLVgmấy hômAMNH nahLVgy tâAKTam trạAMNHng khôngAKTa tốEqsyt lắm!”

“Nhà nướcAMNH trhLVgả Eqsybao nhAMNHiêu lươnAKTag Eqsycho em5kkG, đểAMNH eAMNHm qu5kkGan Eqsytâm đếnAKTa cảhLVg tAMNHâm trạngAKTa cAKTaủa tổnAKTag giámEqsy sáAMNHt 5kkGkỹ thhLVguật sao?”

“Em buôn5kkG chuAMNHyện chúthLVg AMNHkhông đượhLVgc AKTaà? MấyEqsy hôm5kkG AKTanay tAMNHính khAKTaí chEqsyị dữhLVg AKTadằn qAMNHuá! 5kkGChú ýAMNH chútAMNH, đừnAKTag AKTađể hLVgbước vàoAKTa thờiAKTa khLVgỳ tiềnEqsy mã5kkGn kihLVgnh hLVgsớm đấy!”

“Nghe nhLVgói, ngườiEqsy bướAKTac vào5kkG thEqsyời kỳAKTa tiềAKTan mãnAMNH Eqsykinh thườAKTang thíAKTach 5kkGluyên thuAKTayên! ChịAKTa Eqsycó 5kkGluyên thuyêhLVgn không?”

Tiểu Lưu5kkG AKTavội ngậAMNHm miệ5kkGng luôn.

Thiết khLVgế 5kkGquy hoạchLVgh dựhLVg AMNHán hìnhhLVg nhAMNHư gặp5kkG phAKTaải khóAMNH kEqsyhăn, mấyhLVg lầnEqsy tôiAMNH nAMNHhìn thấyEqsy TiAKTaêu hLVgViễn hLVghoặc hLVglà ngồhLVgi 5kkGđăm chihLVgêu trướcAKTa Eqsybàn là5kkGm vihLVgệc, hoặ5kkGc lạiAMNH đứng5kkG trầmEqsy AMNHngâm mấhLVgy giAMNHờ lEqsyiền ởEqsy phòngEqsy AMNHhút thuốc.

Nhìn bộEqsy dạAKTang cAKTaô đEqsyộc AKTasuy hLVgtư cAKTaủa a5kkGnh nhAMNHư vậyhLVg tô5kkGi cảmAKTa 5kkGthấy thậAKTat Eqsyđau lAKTaòng, hậEqsyn nỗiAKTa mì5kkGnh năEqsyng Eqsylực có5kkG hạn,hLVg khô5kkGng gihLVgúp đượ5kkGc vi5kkGệc gì.

Tổ AMNHdự áEqsyn mEqsyời đếEqsyn mộtAKTa chAMNHuyên giAKTaa đầy5kkG quyEqsyền hLVguy Eqsy– AMNHGiáo Eqsysư ĐiềnAMNH DuhLVgy NiênhLVg, ng5kkGhe nóAKTai ngườihLVg nàAMNHy AKTanổi AKTatiếng cảAKTa thLVgrên th5kkGế giEqsyới. TiêuAMNH hLVgViễn AKTavà NghLVgô 5kkGDuyệt đEqsyứng sAKTaau ônAMNHg 5kkGta, g5kkGiống 5kkGnhư AKTahai 5kkGcô Eqsycậu họAMNHc AMNHtrò nhỏ.

Tổ trưởng5kkG bả5kkGo thLVgôi tổ5kkGng hAMNHợp hLVglại cáAKTac dữEqsy Eqsyliệu sổ5kkG hLVgsách, thLVgrực tiAMNHếp maAKTang đếnAKTa phAKTaòng khLVghách VIP.

Lúc AMNHtôi AMNHôm mộtAMNH hLVgđống tàAMNHi liệuhLVg dhLVgày tiến5kkG vAKTaào, gEqsyiáo sưEqsy ĐEqsyiền đahLVgng cùhLVgng TiêuAKTa hLVgViễn thhLVgảo luậ5kkGn việcAMNH sử5kkGa 5kkGđổi dAMNHự áhLVgn. ThấEqsyy AKTatôi bưhLVgớc vàAMNHo, TiêhLVgu Viễ5kkGn AMNHcau 5kkGmày, đỡAMNH chồhLVgng tàihLVg liệu5kkG tAKTarên tEqsyay tAKTaôi, nói:AKTa “TạiAKTa sahLVgo lại5kkG đểEqsy mộ5kkGt ngườiEqsy ômAKTa nhiềuAMNH đồ5kkG thế5kkG nàAMNHy? SAKTaau n5kkGày phEqsyải 5kkGbảo TiểAKTau LAMNHưu giúp5kkG eAMNHm đấy”.

Tôi lý5kkG nhíAKTa “vâng”Eqsy mộtEqsy ti5kkGếng, AKTagật gậtAMNH đầ5kkGu tEqsyỏ rEqsya đEqsyáp AKTalại. Ch5kkGút tAMNHài liệuhLVg Eqsynày tAKTahì ăhLVgn th5kkGua gìhLVg chứ?

Đè néAKTan 5kkGcon ngAMNHười thườnAMNHg khLVghông pAMNHhải làAMNH trọAMNHng lượng,AKTa màAMNH AKTalại AMNHlà nhữngAMNH gáEqsynh nặngAMNH vôAMNH hEqsyình kia.

Tiêu ViễnEqsy 5kkGthân m5kkGật kAMNHéo ta5kkGy tôi,AMNH vịEqsy giAMNHáo AMNHsư giAMNHà ngướcAMNH AMNHmắt cAKTahằm AKTachằm n5kkGhìn chúhLVgng tôi,Eqsy thLVgôi AKTavội vànhLVgg Eqsyrút tAKTaay lạhLVgi, đEqsyỏ mặtAKTa, Eqsynói vớ5kkGi EqsyTiêu 5kkGViễn: “EAMNHm vềhLVg làAMNHm việchLVg đây”.

“Hết giờAKTa AMNHanh 5kkGđưa Eqsyem Eqsyvề!” TiêAMNHu Vi5kkGễn nEqsyở nụAKTa cườihLVg mAKTaà mhLVgấy ngAKTaày hLVgrồi hiAKTaếm thấy.

“Không cầhLVgn!” MỗiAMNH ngAKTaày đềuEqsy tEqsyự đhLVgạp Eqsyxe vềEqsy nAMNHhà, trướhLVgc nhLVgay AKTacó Eqsycần a5kkGi đưa5kkG hLVgvề đâAKTau, đAKTaã thànhLVgh th5kkGói queAKTan rồhLVgi. VớAKTai lại,AKTa tAMNHôi cũnghLVg khhLVgong kiêuEqsy sAKTaa đếnAMNH AKTamức hếAMNHt giờhLVg cEqsyần AKTacó hLVgngười đưaAMNH về.

Điều c5kkGàng qhLVguan tAKTarọng hhLVgơn làhLVg TAKTaiêu ViễAKTan rấtAMNH bậAKTan, rấhLVgt mệ5kkGt, Eqsytôi 5kkGkhông đànhhLVg lòAMNHng đểEqsy anhLVgh hếthLVg giờhLVg pAKTahải AMNHlộn mộtAKTa vòAKTang đAKTaưa tiễnEqsy tôihLVg hLVgrồi muộn5kkG mAMNHới vEqsyề AKTađược đếAKTan nhà.

Tiêu ViễnhLVg thởAKTa dhLVgài, “KhảAMNH KhảAKTa, đừAKTang cốEqsy ýAMNH trAKTaánh aAMNHnh nữa!”

Buổi trưa5kkG đến5kkG phònhLVgg Eqsygiải AMNHlao lấyAKTa nước,AMNH nhìnAKTa thấEqsyy gihLVgáo sưEqsy AMNHĐiền DAKTauy NiênAKTa cũn5kkGg đEqsyang phLVgha 5kkGtrà, t5kkGrong 5kkGcốc thủyAKTa AMNHtinh đhLVgổ đầAKTay nửaAKTa Eqsycốc lhLVgá hLVgchè, AKTatôi khôngAKTa k5kkGhỏi kiEqsynh ngEqsyạc, “EqsyBác ch5kkGo nhiềuEqsy 5kkGlá AMNHchè tAMNHhế, c5kkGó sAMNHợ đắnghLVg quAKTaá Eqsykhông ạ?”

“Uống quAKTaen rồi”.AKTa 5kkGÔng cườiAMNH thấyAKTa tAKTahật 5kkGthân thi5kkGết, khAMNHiến ngườiEqsy 5kkGta cóAMNH cảmEqsy giAMNHác quEqsyen thuộc.

Ông 5kkGpha trAKTaà xEqsyong AKTakhông rhLVgời đi,AMNH màAKTa vã5kkGn đhLVgứng ởhLVg phòngAKTa gAKTaiải lhLVgao nhìhLVgn tô5kkGi lấyAKTa nước,5kkG “CôAKTa AKTabé, cháu5kkG yêuEqsy TiêuEqsy ViễAMNHn hả?”

Tôi giậtAKTa mìnEqsyh làmAMNH bàhLVgn thLVgay đhLVgang AKTacầm pAKTahích nướchLVg AMNHrung lên,hLVg nưAKTaớc sôhLVgi tro5kkGng bình5kkG rótEqsy AMNHxuống lAKTaàm hLVgngón taAMNHy bhLVgị giộAMNHi AKTabỏng rát.

Vị gEqsyiáo sưAMNH AKTagià nhaAMNHnh mắthLVg nha5kkGnh tAMNHay, liề5kkGn đEqsyóng ngaEqsyy vòAKTai nướcAMNH nóhLVgng lại,AKTa kéEqsyo taAKTay tEqsyôi sEqsyang vAKTaòi n5kkGước AKTalạnh vặnAMNH xu5kkGống, đểAMNH giảmEqsy bAMNHớt sựhLVg hLVgđau rát.

Mắt Eqsytôi AKTangân ngấAKTan lệ,hLVg trohLVgng lònhLVgg AKTacười thhLVgầm: XeAKTam rhLVga, tAMNHính nhiề5kkGu chAKTauyện cũnhLVgg Eqsykhông 5kkGhề giớ5kkGi hLVghạn lAKTaứa tuổi.

Lấy AKTanước xongAKTa, AKTagiáo sư5kkG ĐiềnEqsy gAMNHiúp tôiEqsy AMNHxách phích5kkG nưAMNHớc vAMNHề pAMNHhòng làAKTam việc,Eqsy Tiểu5kkG LưhLVgu AMNHnhìn thấy5kkG nEqsyói: “Trời5kkG ạAKTa, chịhLVg ĐiềnhLVg, sAMNHao chAKTaị Eqsylại để5kkG ôhLVgng 5kkGấy xáchhLVg phíAMNHch nEqsyước chứ?hLVg Chị5kkG biếtAMNH ôn5kkGg ấyEqsy hLVglà aAKTai không?”

“Giáo shLVgư ĐiềnEqsy Du5kkGy Niên”.

“Biết 5kkGrồi c5kkGòn để5kkG ô5kkGng ấyEqsy Eqsyxách hộhLVg Eqsychị phíAKTach làhLVg sao?5kkG” Ti5kkGểu AKTaLưu suAKTaýt nữaAMNH cEqsyáu lênEqsy vớiAMNH tôi,5kkG “CụcEqsy Eqsytrưởng củAKTaa chúnEqsyg t5kkGa mờiEqsy đến5kkG làAKTa kháhLVgch VIPhLVg, AMNHlà chuy5kkGên AMNHgia hLVgdự án,hLVg lEqsyà đạiAMNH tAMNHhụ chLVgủa ghLVgiới khAKTaoa họchLVg Eqsyđiện tử”.

“Chẳng Eqsyqua chỉAKTa làAKTa nhAMNHờ Eqsyông ấy5kkG xácAKTah hhLVgộ chhLVgị phíEqsych nướhLVgc thôiEqsy AMNHmà!” MAKTaà chíEqsynh ônAMNHg t5kkGự nguhLVgyện AKTađấy chứ5kkG, nóAMNHi nà5kkGo lEqsyà tEqsyay tôihLVg bị5kkG AMNHbỏng 5kkGrồi, đóAMNH 5kkGcũng AMNHlà tráchAMNH nhiệm5kkG củaAKTa 5kkGông ấy.

Chị Eqsycòn muốnEqsy hLVgnhờ ônAMNHg ấyAMNH làAMNHm gìAKTa nữa?AKTa EqsyGiúp chLVghị AMNHquét nhhLVgà AMNHà?” TiEqsyểu LEqsyưu nhìnEqsy tEqsyôi chAMNHế giễu,AKTa AKTa“Xúc phEqsyạm ô5kkGng ấy5kkG AMNHlà AMNHtội khônhLVgg 5kkGthể hLVgtha đượcEqsy đâu”.

Nhưng tô5kkGi đAMNHâu muốnEqsy x5kkGúc 5kkGphạm ôhLVgng, Eqsymà một5kkG AMNHvị giáhLVgo Eqsysư, chuyEqsyên giEqsya hLVgcó thâAKTan phận5kkG hLVgđịa vịhLVg nhhLVgư tAKTahế cEqsyũng AMNHsẽ khAKTaông thểAMNH nhAMNHận r5kkGa hLVgmột AKTanhân viênhLVg vănAMNH phòngEqsy bìnhLVgh thườngAMNH AMNHnhư tôiAMNH đâu.

Có lhLVgẽ, 5kkGvừa quEqsyay đ5kkGi, Eqsyông vốnEqsy AKTađã khon5kkGg nhớEqsy đưEqsyợc 5kkGtôi lAKTaà hLVgai rồi.

Hết giAMNHờ làhLVgm, điAKTa AKTaqua sAKTaiêu thịAMNH CaEqsyrrefour, thLVgôi mAMNHua một5kkG đốngEqsy AKTađồ l5kkGinh tinh.

Khi Eqsytôi AMNHxách giỏAMNH hànghLVg điEqsy hLVgra phí5kkGa ngoàiAMNH thì5kkG hLVgnhìn tAMNHhấy Tiê5kkGu Viễn.5kkG VừaAKTa đhLVgịnh AMNHgọi anh5kkG, ngườiAMNH bỗngAKTa cứnAMNHg đờEqsy khAMNHông thốt5kkG đượcAKTa rhLVga lời,AKTa bởiEqsy AMNHvì NgôAKTa DuyhLVgệt Eqsyvà aAKTanh điAMNH cEqsyùng nhau.

Anh bắAKTat hLVgđầu đưAMNHa cAMNHô điAMNH lư5kkGợn siê5kkGu 5kkGthị từ5kkG baAKTao g5kkGiờ? Dáng5kkG vẻAMNH AKTachăm AMNHsóc chAMNHở cAMNHhe côAKTa 5kkGấy. NhAKTaìn xAKTae AMNHmua đAMNHồ của5kkG họ,AMNH AKTaxếp đầyhLVg nAMNHhững vậtAMNH dụEqsyng giAKTaa đình.

Mũi t5kkGôi cAKTaay xAMNHè, nEqsyhặt bừhLVga mấyEqsy thứAKTa r5kkGồi AKTavội vàng5kkG chạyAMNH hLVgra ngoài.

Ngô hLVgDuyệt đãAMNH nhìAMNHn thhLVgấy tôi,AKTa “TiểuhLVg Khả5kkG? TiểuAKTa KhảAMNH?” CôhLVg ấyAKTa gọEqsyi tôi,5kkG âmAKTa than5kkGh AKTadịu dEqsyàng trhLVgang AKTanhã, uhLVgyển chuyểnhLVg 5kkGvà dhLVgễ chAKTaịu, khiếhLVgn chhLVgo AMNHở giữaAKTa đámEqsy đôngAMNH Eqsyhuyên nAMNHáo vẫAKTan cEqsyó thểEqsy nổiAMNH rõEqsy lên5kkG giọnghLVg AMNHnói đhLVgặc biệt.

“Tiểu KhảhLVg, e5kkGm 5kkGcũng AKTađến đâyhLVg m5kkGua đồhLVg hLVgà?” TiêAKTau Viễn5kkG nhEqsyìn 5kkGtôi AKTabối rố5kkGi, vAMNHẻ mAKTaặt cóAKTa AKTachút hLVglo lắng.

Tôi khônAKTag đAMNHến Eqsythì c5kkGó thểhLVg nAMNHhìn thEqsyấy AMNHanh và5kkG P5kkGhó tổEqsyng giámAKTa sEqsyát xiEqsynh đẹpAKTa ân5kkG ânhLVg áihLVg áihLVg bêAMNHn nEqsyhau Eqsykhông chhLVgứ? ĐAMNHã tứEqsyc giậnAKTa rEqsyồi, cũnAKTag chAMNHẳng nhAKTaìn a5kkGnh 5kkGnữa, cAKTahỉ nAKTaói AKTavới N5kkGgô DuyệAMNHt: hLVg“Chào Ph5kkGó tổnhLVgg giám5kkG sát,5kkG thậtEqsy 5kkGtình AMNHcờ ạ!”

“Gọi AMNHtôi là5kkG NgAKTaô hLVgDuyệt thôi,hLVg bâyAMNH giAMNHờ hếtAMNH giEqsyờ làmhLVg rồiEqsy màEqsy!” 5kkGCô hLVgta kéAMNHo tEqsyay 5kkGtôi tỏEqsy hLVgra rất5kkG Eqsythân tình.

Tôi vẫnAMNH Eqsylịch Eqsysự mAKTaỉm cười,hLVg nh5kkGìn côEqsy v5kkGà Tiê5kkGu Viễn.

Thần sắcAMNH AKTacủa TiêuhLVg ViễhLVgn 5kkGlại rấhLVgt hLVgủ dột.

 

2. TạihLVg saEqsyo cứhLVg xuấEqsyt hhLVgiện lúchLVg tôiAMNH nAMNHhếch nháAKTac nhất

Ra Eqsykhỏi siêuAKTa thị,AMNH nướcAKTa mắtAMNH tôiEqsy đãEqsy khôngAMNH cầEqsym đượcAKTa nữAKTaa, 5kkGvỡ òa.

Tôi xáchAKTa túhLVgi tAMNHo AMNHtúi nhLVghỏ đAKTai q5kkGua cầuhLVg vượt,Eqsy nhìnAMNH xuốAKTang dướiAKTa chEqsyân cầu,AKTa xhLVge Eqsycộ nườmAKTa nượp,AMNH thLVgự AMNHnhiên AMNHđứng lạAMNHi. Nếu5kkG nhảyEqsy từEqsy AMNHtrên nhLVgày xuhLVgống có5kkG lẽAMNH shLVgẽ c5kkGhết rấthLVg thảmhLVg AKTanhỉ? Chắ5kkGc chhLVgắn cơ5kkG t5kkGhể sẽ5kkG đầyhLVg máAMNHu hLVgme, náhLVgt béAMNHt? NóiAKTa khôAKTang c5kkGhừng, hLVglúc đó5kkG hLVgóc cAMNHòn hLVgbắn phụt5kkG vEqsyào ngườAMNHi đi5kkG đườnghLVg cAMNHũng nên.

Cứ tưAKTaởng tượnghLVg vậy,5kkG AKTađã thấyhLVg 5kkGghê rợhLVgn hAKTaết cảAMNH người.

Có lẽAMNH từAMNH 5kkGcổ chíhLVg kiAKTam, AKTatôi AMNHlà ngườihLVg đầuAMNH tiEqsyên lạ5kkGi bịAMNH chí5kkGnh ýhLVg t5kkGưởng củ5kkGa mìn5kkGh dọaAKTa chEqsyo 5kkGsợ ph5kkGát tAKTahét lên.

Để ch5kkGo AMNHkhông phảiEqsy nhLVgghĩ đến5kkG mốiEqsy qu5kkGan hệAKTa củ5kkGa 5kkGTiêu ViễAKTan AMNHvà Ng5kkGô DuyệthLVg nữhLVga, tôi5kkG vAKTaội vànghLVg tì5kkGm mAMNHột nơAKTai hLVgan tAKTaoàn Eqsylẩn 5kkGtrốn, Eqsycàng 5kkGkín Eqsyđáo càAKTang tốt!

Đối diệnhLVg Eqsysiêu thAMNHị c5kkGó mộthLVg quAKTaán StarbuchLVgks, khônAKTag hLVggian ta5kkGo nhã,AKTa phụAKTac vụEqsy cAKTahuyên nghAKTaiệp. TôihLVg gọihLVg một5kkG tá5kkGch capuchLVgcino cùhLVgng 5kkGvới AKTamón AMNHtráng miệng.

Vị thơmAKTa ngEqsyon của5kkG móAMNHn ănAKTa l5kkGàm tâ5kkGm trEqsyạng thLVgôi tốtAKTa hơEqsyn, AKTagiữa nềnhLVg hLVgâm 5kkGnhạc dịAKTau nhLVghẹ khiếhLVgn t5kkGôi dầnAMNH 5kkGdần cảmAKTa thấhLVgy tAKTahư 5kkGthái trởEqsy lại.

“Thưa AKTacô, cAKTaó AKTacần khănhLVg g5kkGiấy AMNHkhông ạ?”Eqsy NhâAKTan viênAMNH phLVghục vụAKTa lễ5kkG 5kkGphép đ5kkGứng bêhLVgn cạnh.

“Không cần,Eqsy cámAMNH ơn!AKTa” T5kkGôi vôAMNH thứhLVgc đưahLVg taEqsyy lênEqsy 5kkGlau mặt,Eqsy tAMNHoàn 5kkGlà nước5kkG mắtAMNH. TAMNHại hLVgsao Eqsytôi 5kkGlại hLVgkhóc chứ?

 “Xin đừngEqsy AKTangồi ởEqsy đó!”AKTa TEqsyôi hLVgvừa l5kkGau mắtAMNH vừaAMNH nói5kkG hLVgvới ngườiAMNH đAKTaối d5kkGiện, k5kkGhông chLVgho AMNHngồi cùngAKTa tôi.

“Em nAMNHghĩ làEqsy AKTatôi muốnEqsy AMNHngồi AKTasao? AKTaChỉ 5kkGvì AKTaem cứ5kkG khóAKTac nhAKTaư vhLVgậy 5kkGmãi, khiếhLVgn AKTacho tâhLVgm trạngAKTa tôiEqsy thhLVgấy Eqsyrất 5kkGu uất”.AKTa NgườEqsyi đối5kkG diệnAMNH nói.

“Chương NAMNHgự, tạ5kkGi sAMNHao an5kkGh cứAKTa x5kkGuất hiệnAKTa Eqsylúc tôEqsyi nhếchEqsy nEqsyhác AKTanhất?” TôEqsyi rầ5kkGu AMNHrĩ nóihLVg vớiAMNH aAMNHnh ta.

“Nhưng 5kkGmà, hìnEqsyh AKTanhư hLVgtôi cònhLVg nhếch5kkG nháEqsyc hLVghơn emhLVg!” AnAKTah t5kkGa nAKTahún via5kkG, Eqsychỉ lêEqsyn Eqsybộ complAKTae mhLVgay đo5kkG mAMNHàu trắ5kkGng ngà5kkG hLVgcủa mAMNHình, hLVgtôi mhLVgới phEqsyát hiện5kkG raAKTa, AMNHvừa nã5kkGy AMNHtôi AMNHvô ýAKTa làmAKTa đổAMNH AMNHcà phê5kkG, chAKTaất lỏnEqsyg hLVgmàu nâEqsyu đãAMNH ngấmAMNH vAKTaào hLVgáo anh.

“Đồ n5kkGgốc, tạ5kkGi sahLVgo Eqsyanh Eqsylại 5kkGkhông bAKTaiết đườnEqsyg tránhLVgh ra?”

“Nhìn AKTaem AKTakhóc quAKTaan trọAMNHng hAKTaơn, bởAMNHi vìEqsy thậtAMNH AMNHhiếm có”5kkG. AMNHAnh 5kkGta lộ5kkG 5kkGra nụAKTa cư5kkGời tinAMNHh nAMNHghịch, nEqsyhìn trôngEqsy giốnAMNHg Eqsynhư mEqsyột 5kkGđứa tEqsyrẻ vậy.

“Đi nào5kkG, Eqsytôi dẫnAKTa eAKTam AKTađến mộtAMNH AMNHnơi vu5kkGi vẻ”.hLVg ChươngAKTa NgựEqsy kAKTaéo tEqsyôi đứngAMNH lên.

“Tôi khôngAKTa Eqsyđi, t5kkGôi chLVgòn 5kkGcó việc!”5kkG AMNHTôi muốn5kkG Eqsythoát rhLVga khỏiAMNH sựEqsy l5kkGôi kéAMNHo AMNHcủa hLVganh ta.

Nghĩ đếhLVgn việEqsyc vhLVgừa rồiAMNH gAMNHặp TiêuAMNH EqsyViễn và5kkG NAMNHgô DuhLVgyệt, 5kkGnghĩ đến5kkG sựEqsy ănEqsy AKTaý của5kkG 5kkGhọ 5kkGkhi AKTaở bênEqsy nhEqsyau, nAMNHghĩ đếhLVgn sựEqsy dịuhLVg dàngEqsy TAKTaiêu AKTaViễn dàhLVgnh cAMNHho cô5kkG ta…hLVg tấAKTat cAKTaả mọi5kkG cá5kkGi AKTakhác đềuAMNH Eqsytrở tEqsyhành vôhLVg nghĩa.

“Việc ghLVgì cóAMNH 5kkGthể quEqsyan trọngAMNH hơnEqsy vAMNHui vẻAKTa chAMNHứ? KAKTahông đi5kkG sẽAMNH tiếcAKTa đAKTaấy nhéAKTa”. AKTaAnh AKTata cườhLVgi AKTanhìn tôiAKTa chAKTaờ đợiAKTa, thLVgôi thậtAKTa khhLVgó màhLVg phEqsyản đối.

Tôi còhLVgn cAKTaó AKTathể vuhLVgi vẻAKTa 5kkGđược 5kkGkhông? ThLVgại Eqsysao lạiEqsy cảAMNHm thấy5kkG t5kkGrong lhLVgòng nặnEqsyg trĩ5kkGu nhưhLVg AKTađeo đáhLVg AKTathế này?5kkG hLVgTôi cố5kkG gEqsyắng muốnhLVg vứAMNHt bỏ5kkG nóAKTa đihLVg, nhưng5kkG nóAMNH cAMNHứ điềmEqsy nhiAMNHên bấtEqsy động.

Chương NgEqsyự nóiAMNH khônAMNHg saihLVg, đAKTaây Eqsyquả nEqsyhiên hLVglà mộEqsyt AMNHnơi vuAKTai vẻ,5kkG “mườiAMNH hahLVgi Eqsychốn vui”.

Đáng tiếc,AMNH tAKTaâm hLVgtrạng cAKTaủa AMNHtôi khôn5kkGg hhLVgòa 5kkGnhập đEqsyược với5kkG AKTanơi này.

“Tại hLVgsao AKTalại chLVgó cáiEqsy tênAKTa n5kkGhư vậy?”AMNH ThLVgôi rầAMNHu rhLVgĩ hỏi.

“Ở đâyAKTa hLVgcó m5kkGười hahLVgi tụEqsy điểm,AKTa mỗihLVg mộtAMNH cAKTahỗ đhLVgều khiếAMNHn ng5kkGười Eqsyta AMNHvui kAKTahông biế5kkGt chán”.Eqsy CAKTahương AKTaNgự AKTagiải thích.

“Có thểhLVg làmAMNH nEqsygười tAMNHa quhLVgên đhLVgi phiềAKTan muEqsyộn khôngEqsy?” AKTaTôi tỏEqsy AMNHra n5kkGghi ngờ.

“Có thAMNHể, AMNHchỉ cEqsyần ehLVgm tEqsyự nguyện”.hLVg ChLVghương NEqsygựu nAKTaghiêm tEqsyúc nhhLVgìn tEqsyôi, “EmAKTa nAKTaên lEqsyà Eqsymột n5kkGgười Eqsyvui AKTavẻ, nga5kkGy đếnAMNH cEqsyái têEqsyn cAKTaủa eAKTam cũ5kkGng gọiAKTa làEqsy KhảhLVg Lạ5kkGc cơEqsy mà”.

Khả LạchLVg thì5kkG nhấtAKTa AMNHđịnh Eqsycó thểEqsy Eqsyvui vEqsyẻ sahLVgo? T5kkGôi cư5kkGời 5kkGđau khổ.

Đi lênAKTa gAMNHác v5kkGới ChLVghương NghLVgự, lậhLVgp AMNHtức đã5kkG AMNHcó AMNHnhân vAMNHiên AKTaphục vAMNHụ Eqsyđến đón,5kkG luônAKTa mi5kkGệng chAMNHào “TổngEqsy giáhLVgm đốchLVg CAKTahương ạ”,Eqsy “TAKTaổng g5kkGiám đAMNHốc ChươnAMNHg ạ”hLVg. TôiAMNH xáchEqsy nhữngAKTa túhLVgi hLVgto túAKTai nhỏ5kkG AMNHcủa sihLVgêu thhLVgị, theEqsyo sahLVgu Chương5kkG NgAMNHự giốnAKTag nhEqsyư mộEqsyt ngư5kkGời hầu.

Một nhóhLVgm ngưAKTaời hLVgăn cơm,Eqsy lAKTaiên AKTatục AMNHgọi mónAKTa AKTađắt hLVgtiền, kAMNHhông gọiAKTa nhữ5kkGng móAKTan AKTavừa miệng.

Tôi uEqsyống mộtEqsy loạhLVgi nướcAMNH ngọthLVg rấAKTat ngonEqsy, nAKTahưng lạiAMNH thấyEqsy hơhLVgi đhLVgau AKTađầu, “TạiEqsy saEqsyo lạiAKTa tEqsyhế? TôAKTai c5kkGó uốn5kkGg rhLVgượu hLVgđâu nhỉ?”NgửiAMNH AMNHkỹ mớiAKTa pAMNHhát Eqsyhiện rhLVga th5kkGứ nước5kkG ngọtAMNH thLVgôi AKTavừa Eqsymới uEqsyống AMNHlà loạihLVg rượuAMNH TâEqsyy AMNHpha chế.

Ăn xo5kkGng, AMNHnhóm Eqsyngười tácAMNHh AMNHra mỗiAKTa người5kkG AKTamột 5kkGnơi, giố5kkGng nhưAMNH saEqsyu kh5kkGi 5kkGxem 5kkGxong mộtAMNH vởAKTa Eqsykịch vuiAKTa, cAKTahỉ 5kkGcòn lạihLVg sAKTaự trốngAMNH rAMNHỗng vàhLVg AMNHcô đơn.

“Tôi phảiEqsy đợihLVg hLVgmột lAKTaúc nữahLVg mớiEqsy vềEqsy nh5kkGà đượcAKTa, kh5kkGông thểAKTa đEqsyể mAMNHẹ 5kkGtôi biếhLVgt tôiAMNH đãAKTa uốnAKTag rượu!”AKTa TôiAMNH AKTadựa AKTavào ngườiAKTa C5kkGhương NgựEqsy, vAMNHò vEqsyò hLVgcái đ5kkGầu đAKTaau nhứ5kkGc, a5kkGnh AKTata cAKTaố giữ5kkG lấAKTay Eqsyvai tôi.

“Được!” SaAKTao ahLVgnh hLVgta cứEqsy nhì5kkGn tôEqsyi cAKTaười chứ.

Về AMNHđến cửa,AMNH tôihLVg lụcAKTa 5kkGtìm chìAKTaa khóhLVga trohLVgng túi,AMNH sa5kkGu đóhLVg m5kkGở cửa.

Chương NgựhLVg cAMNHứ cườiEqsy thLVgôi, “AKTaTại sAKTaao AMNHlấy chìahLVg khóaAMNH nhàEqsy eEqsym đểAMNH Eqsymở cửaAKTa nhàAMNH tôi?”

“Có Eqsyđược khôngAMNH?” AMNHTôi 5kkGgãi gAMNHãi đhLVgầu, “Dù5kkGng chì5kkGa kEqsyhóa của5kkG AMNHanh mởAKTa hLVgthử xem”.

Quả nhihLVgên, an5kkGh tAKTaa hLVgmở đượhLVgc cửEqsya rhLVga, Eqsytôi Eqsyđi AKTatheo vào,5kkG gụEqsyc mặtAKTa xuAMNHống soAMNHfa m5kkGà khóAMNHc, “TạihLVg sAMNHao cAKTahìa khóAKTaa củahLVg anAKTah lạihLVg cAKTaó 5kkGthể mAMNHở AKTacửa n5kkGhà thLVgôi chứ,hLVg AMNHmà sAKTaao tôhLVgi lAKTaại hLVgkhông mởEqsy được?”

Chương EqsyNgự ngồhLVgi dướiAKTa thảm,Eqsy kh5kkGông cAMNHhớp mEqsyắt nhìEqsyn tôiEqsy, “NgốcAKTa 5kkGạ, khócEqsy c5kkGái gìAMNH, 5kkGvì AMNHmột chiếcEqsy chAMNHìa khóAMNHa shLVgao? NgàyAMNH mhLVgai đ5kkGánh chAKTao eAMNHm mộtAKTa chiếcEqsy l5kkGà đượchLVg chứ5kkG gì”.

“Không phAKTaải vì5kkG chì5kkGa khóa!”5kkG TôihLVg vEqsyẫn khóAKTac, khônAKTag AMNHbiết vìhLVg saoAMNH, nướcEqsy mEqsyắt không5kkG thểAMNH nà5kkGo cầ5kkGm lạhLVgi được.

“Thế là5kkG vEqsyì cAKTaái gì?”

“Vì TAKTaiêu Viễn!”hLVg TôEqsyi vừ5kkGa nóiAMNH vừaEqsy khóc.

Chương 5kkGNgự khAKTaông nó5kkGi gìhLVg, chhLVgâm thuAKTaốc 5kkGlá, nAMNHgậm trênAMNH miệng.

Có t5kkGhể hLVgdo khhLVgóc mệtAKTa quEqsyá, tAMNHôi ngAMNHáp mộtAKTa c5kkGái hLVgrồi dầEqsyn hLVgdần chì5kkGm vAKTaào giấc5kkG mơ.

Trong m5kkGơ, TiEqsyêu VAKTaiễn cứhLVg đứng5kkG ở5kkG trêhLVgn caoAMNH, tôi5kkG cốhLVg ngAMNHước nhìAMNHn th5kkGế nàAKTao cAMNHũng kAMNHhông thểEqsy nhLVghìn đượchLVg Eqsyvào mắAKTat anh.

Sáng 5kkGsớm tỉnhAKTa lại,AKTa Eqsytoàn 5kkGthân ưAKTaớt đẫmEqsy AMNHmồ hôAMNHi, Eqsyuể oảiEqsy vặ5kkGn mình5kkG, ngAKTaoác miệngAKTa ngáhLVgp dài.

Vừa Eqsyquay người,AKTa đãAKTa nhìEqsyn tEqsyhấy mộthLVg gươAKTang mặhLVgt AMNHto hiện5kkG 5kkGra trhLVgong gươnAKTag. AMNHMá ơiAKTa, thAKTaì rAMNHa đây5kkG k5kkGhông AMNHphải Eqsylà phòAMNHng nghLVgủ củaEqsy nhAMNHà mình!

“Tỉnh hLVgrồi à?”AMNH C5kkGhương Ng5kkGự dánghLVg AMNHvẻ rấtAKTa Eqsythoải 5kkGmái xuấthLVg hiệnhLVg trướcAMNH mặt5kkG tô5kkGi, 5kkGanh thLVga AMNHcó vẻAMNH nhưhLVg vừaEqsy rhLVgửa mặ5kkGt, trên5kkG tócAKTa còAKTan AMNHđọng AKTalại Eqsyvài giEqsyọt nước,AMNH trôngAMNH lạihLVg trẻ5kkG rEqsya vàAMNHi tuổAKTai, cAKTaứ 5kkGnhư chLVgậu AKTacon 5kkGtrai lớhLVgn cAMNHủa nhàEqsy Eqsyhàng xóm.

Thấy hLVgtôi hAKTaoảng l5kkGoạn, CAKTahương EqsyNgự nAMNHói: “HôEqsym qEqsyua Eqsyem uống5kkG rượuAKTa shLVgay, Eqsykhông dáhLVgm vEqsyề nhàAMNH, cứhLVg đAKTaòi đAMNHến chỗ5kkG tôi!”

Trời hLVgơi, tôiEqsy điên5kkG rồAKTai sao?

“Bây 5kkGgiờ Eqsymấy gAMNHiờ ròi?”AMNH TAMNHôi hỏEqsyi C5kkGhương Ngự.

“7h30”. AKTaAnh cAMNHhỉ đồngAMNH hồEqsy trênhLVg tườngEqsy nói.

“7h30? SaAMNHo anAMNHh khhLVgông gọiAMNH tôhLVgi dậyAMNH sớ5kkGm hơn?hLVg TôihLVg shLVgắp AMNHđến muhLVgộn r5kkGồi”. TôAKTai nhAMNHặt á5kkGo Eqsylên rồiAMNH chạAMNHy 5kkGra ngoàhLVgi, thìhLVg bEqsyị hLVganh giữAMNH lAKTaại, “EqsyĐể tôi5kkG đưaEqsy AMNHem đi”.

Ngồi AKTatrong chiếc5kkG AMNHxe MehLVgr AKTaBenz củEqsya Chương5kkG NgựhLVg hLVgtôi gAKTaọi điệnAMNH chAKTao Eqsymẹ, hLVgmẹ tAMNHôi trEqsyách m5kkGắng téEqsy tát:Eqsy “VẫnAKTa cò5kkGn nhớ5kkG tôAMNHi lEqsyà mẹEqsy cAMNHô 5kkGà? C5kkGả AMNHđêm đAMNHi đâuAKTa hLVghả? hLVgGọi điệnhLVg chAKTao 5kkGcô Eqsytoàn tắtEqsy máy”.

“Thì ghLVgiờ chLVgon gọiAKTa điệhLVgn AKTacho mẹ5kkG đAKTaây thôi?”

“Tôi gọi5kkG điệnAKTa cAKTaho côAMNH cảEqsy đAKTaêm thìAMNH sao?Eqsy” GAKTaiọng mẹEqsy Eqsytôi hơAMNHi nghẹnAKTa ngAMNHào, “AKTaCon chLVgó hLVgbiết suýtEqsy AKTanữa AKTadọa chếAMNHt mẹAMNH rồiEqsy hLVgkhông? BêAKTan ngoàEqsyi lộAMNHn xAMNHộn nEqsyhư thế,AMNH nế5kkGu cAMNHon cAMNHó xAMNHảy 5kkGra viAKTaệc gì5kkG tEqsyhì mẹ5kkG biếtAMNH lEqsyàm tAKTahế AMNHnào chứ?”

“Mẹ, c5kkGon 5kkGsai rồi,AMNH c5kkGon hLVgxin lỗi5kkG mẹ!hLVg” TôiAKTa thànhAMNH thLVghật nói.

Mẹ t5kkGôi mãhLVgi khôngAKTa nóhLVgi gìEqsy, nửhLVga AMNHphút sAKTaau AKTamới 5kkGnói: “HếtAKTa giờAMNH làm5kkG nEqsyhớ vềEqsy nhàhLVg sớm,AMNH đEqsyừng cAKTaó lượnhLVg lờ5kkG Eqsybên ngoàiAMNH nữa”.

“Vâng ạ”.hLVg TEqsyắt đ5kkGiện thoạAKTai, troAMNHng lhLVgòng vhLVgẫn thấy5kkG áAMNHy náyEqsy khLVghó chịu.

Tôi nhhLVgìn đ5kkGồng h5kkGồ, nói:5kkG “LàmAMNH ơhLVgn, nAMNHhanh lAKTaên mộ5kkGt chEqsyút! SEqsyắp muộnhLVg mất5kkG rồi!”

Anh tEqsya chămAKTa chú5kkG nhìnhLVg đường,5kkG nAMNHói: “CũnhLVgg AKTakhông 5kkGthể đâEqsym AKTavào xEqsye ngườ5kkGi k5kkGhác được!”

Đến hLVgcơ quAKTaan vừaAMNH kịpEqsy AKTa8 giờAMNH hLVgđúng, Eqsytôi hLVgvội và5kkGng chạAKTay đếnAKTa vănAKTa phòng.

“Túi củ5kkGa Eqsyem!” Chươn5kkGg Ngự5kkG cEqsyhạy thhLVgeo đAMNHưa túihLVg chAKTao hLVgtôi, “Tại5kkG 5kkGsao trEqsyên mAMNHặt vẫhLVgn cAKTaòn vế5kkGt nướchLVg miếnAMNHg nàyAKTa?” hLVgAnh dùngAMNH ngóAKTan tEqsyay laEqsyu laAMNHu giúpAKTa tôi,AMNH sahLVgu đó5kkG 5kkGđưa tAMNHúi chAKTao tôi.

Tôi vơAMNH lhLVgấy địAMNHnh ch5kkGạy đi,hLVg AMNHthì nhìAKTan AMNHthấy TiAKTaêu Vi5kkGễn đứhLVgng n5kkGgay ởAMNH cửaEqsy chính.

“Tôi 5kkGkhông đếnAKTa muộn,hLVg hLVgkhông t5kkGin aAMNHnh nhEqsyìn xem!”5kkG TôAKTai gihLVgơ đồnghLVg hhLVgồ cEqsyho TiAKTaêu VhLVgiễn xem.

“Người vừAMNHa đư5kkGa 5kkGem đ5kkGến lEqsyà ai?”AKTa 5kkGAnh lAKTaàm mặhLVgt lạnhhLVg Eqsylùng hAMNHỏi tôi.

Hóa rEqsya Tổ5kkGng giEqsyám sáhLVgt hLVgđại nAMNHhân đứAMNHng đâyEqsy kAMNHhông phả5kkGi đểhLVg kihLVgểm 5kkGtra s5kkGự chuyênEqsy cần,Eqsy v5kkGậy Eqsythì chẳngEqsy sợhLVg anhLVgh hLVgta nữa5kkG, “ChẳngAKTa liêAMNHn qAMNHuan gEqsyì đếnEqsy anhLVgh cEqsyả!” TôhLVgi khhLVgông nAMNHhìn anh5kkG, Eqsytung tAKTaẩy điEqsy vào.

“Khả…”

Tôi nghAMNHe tiếngEqsy Eqsyanh gAMNHọi, cEqsyũng khLVghông quhLVgay Eqsyđầu lại.AKTa Bây5kkG giờhLVg làEqsy gAKTaiờ lAMNHàm việc,hLVg kEqsyhông nóhLVgi chAKTauyện riêngAMNH tư

 

3. KhLVghả LAMNHạc, AKTacó ngh5kkGĩa l5kkGà 5kkGkhả áAKTai v5kkGà lạcEqsy quan

Tôi bhLVgận rhLVgộn AMNHtổng hợpEqsy dữhLVg liệ5kkGu, cứAKTa bAKTaị điEqsyện thoạiAKTa nội5kkG tAKTauyến làEqsym ồnhLVg AMNHđến nhức5kkG đầuhLVg, “TiEqsyểu LưhLVgu, gihLVgúp AKTanghe điệAMNHn thoạiAKTa ch5kkGút đi!”5kkG AMNHTôi khôAMNHng n5kkGgơi t5kkGay, đà5kkGnh phảiAMNH phiề5kkGn đếnhLVg hLVgTiểu Lưu.

“Tổng AMNHgiám shLVgát TEqsyiêu bảo5kkG chịhLVg đế5kkGn vEqsyăn phònAKTag hLVgcủa 5kkGanh ấy!Eqsy” TiểuhLVg AMNHLưu thEqsyật lAMNHà nhanAMNHh nhẹn,hLVg dập5kkG điện5kkG thoAMNHại xuốhLVgng đãEqsy truyềEqsyn đạtEqsy ngay.

Tôi chẳngAKTa 5kkGđể ýAKTa đếEqsyn lAKTaời cAKTaô ấ5kkGy n5kkGói, thLVgiếp tụchLVg tổhLVgng hợpAKTa pAMNHhiếu thốnAKTag 5kkGkê sốhLVg lAKTaiệu côAKTang việcAKTa mhLVgà tổhLVg trưởnghLVg g5kkGiao, sAMNHố lhLVgiệu quEqsyá p5kkGhức tạAMNHp, làmhLVg t5kkGâm tAKTarí tAMNHôi rốiAKTa loạn.

Một lAMNHúc điệnhLVg tho5kkGại 5kkGlại r5kkGeo, TiểEqsyu LưuAKTa nghEqsye rồhLVgi hLVgnói: “TổnAKTag Eqsygiám AMNHsát TiêEqsyu AMNHbảo chAMNHị nhanhLVgh đếnAMNH vEqsyăn phònEqsyg củaAMNH aAKTanh ấ5kkGy, dữAKTa liAMNHệu lầnAKTa trướAKTac chịEqsy tổAMNHng hAMNHợp chAKTao anAKTah ấyAMNH 5kkGcó hLVgchút hLVgvấn đề”.

“Được!” TôAMNHi trảAKTa lờiAMNH một5kkG Eqsytiếng, vAMNHẫn ngồiAKTa 5kkGì kEqsyhông nhúhLVgc nhíEqsych. Dữ5kkG 5kkGliệu c5kkGó vEqsyấn đềAKTa, 5kkGanh nêhLVgn tìmAMNH tAKTaổ trưEqsyởng, thLVgôi khôEqsyng cAKTahịu trhLVgách nhiệmAKTa trựAKTac tAKTaiếp AKTavới AMNHtổng giAMNHám sát.

Mặc kAMNHệ tổnghLVg giáEqsym sáhLVgt TiêAKTau, tôhLVgi 5kkGvốn yếu5kkG hLVgbóng vhLVgía, AKTakhông 5kkGchịu đựnghLVg AKTađược kAMNHhi phAKTaải hLVgđối diệnEqsy vớiAMNH bộAMNH mặAMNHt lạAMNHnh lùnhLVgg củaEqsy hLVganh ta5kkG. AKTaSáng naAKTay, AMNHanh tEqsya hLVgmặt lạnhLVgh tAMNHanh đứng5kkG AMNHở cửaAMNH gọihLVg Eqsytôi, gEqsyiống nAMNHhư tôi5kkG phạmAKTa 5kkGlỗi lầmhLVg gì,Eqsy ngườiAKTa hômAMNH quhLVga Eqsyđi lưhLVgợn AKTasiêu thịhLVg Eqsyvới Ngô5kkG Duy5kkGệt làAMNH aEqsynh tEqsya, 5kkGkhông phảihLVg tôi,Eqsy Eqsybây hLVggiờ lạihLVg đếnhLVg gAKTaây hLVgsự hLVggì vớiAKTa tAMNHôi chứ?

 Điện t5kkGhoại lạiEqsy 5kkGreo, TihLVgểu L5kkGưu 5kkGcứ nhìn5kkG tôihLVg lEqsyắc đAKTaầu, “NếuEqsy màAKTa đắcAKTa tộiEqsy vớiAMNH AKTatổng giáAKTam sátEqsy T5kkGiêu, chịEqsy sẽhLVg khôngAMNH yAKTaên thâAMNHn đâu”.

Tôi quyAKTaết địn5kkGh lấ5kkGy 5kkGhai chLVgục hLVgbông nhhLVgét 5kkGvào AKTatai, đúng5kkG AKTalà tôiEqsy đangAKTa m5kkGuốn đượcAKTa yên5kkG thâ5kkGn đây.

Reo đến5kkG nửaEqsy ngàyhLVg, điệnEqsy 5kkGthoại cuốihLVg cùAKTang AMNHcũng nhLVgằm y5kkGên, tôi5kkG AKTathở phào.

Vừa ngẩAKTang đầu,5kkG AMNHđã nhAKTaìn thấy5kkG TiAMNHêu V5kkGiễn đAMNHứng ởhLVg cửahLVg phòngEqsy là5kkGm việc,hLVg mặAMNHt bEqsyuồn rầEqsyu nh5kkGìn AKTatôi, đôiEqsy môEqsyi mímhLVg l5kkGại thAMNHành mộthLVg vệ5kkGt mỏng.

“Điền KAMNHhả hLVgLạc, eEqsym hLVglại đAMNHây chút!”Eqsy G5kkGiọng 5kkGnói AKTadịu dàngEqsy củAKTaa anEqsyh 5kkGdu dAKTaương nhEqsyư tiAKTaếng 5kkGđàn violinceAKTan, AKTadụ 5kkGdỗ khEqsyiến AMNHtôi 5kkGkhông tự5kkG Eqsychủ Eqsyđược màAKTa đứAKTang lAMNHên điAKTa 5kkGtheo anh.

Đi đượcAMNH mấAMNHy bEqsyước mớ5kkGi AKTakhông 5kkGkhỏi mắhLVgng th5kkGầm mAMNHình AMNHvô Eqsydụng, chAMNHẳng lẽEqsy Eqsychỉ cầ5kkGn TiêuhLVg Viễn5kkG ngoắcAKTa hLVgtay, hLVgtôi 5kkGsẽ liAMNHền ngAKTaoan ngoãAKTan cAKTahạy đAMNHến sao?

Tiêu ViễAMNHn đi5kkG pAKTahía trước,Eqsy đEqsyể lạiAKTa Eqsyphía tôi5kkG dánghLVg lAKTaưng cEqsyao thEqsyẳng củhLVga anAKTah, tôiAKTa nEqsyhìn bó5kkGng lưngEqsy ấAKTay, khAMNHông thể5kkG dừAKTang 5kkGbước được.

Tiêu VAKTaiễn AMNHơi TiêuEqsy VihLVgễn, aAKTanh lhLVgà khắc5kkG tin5kkGh của5kkG em.

Văn phAKTaòng củaEqsy Tiêu5kkG VEqsyiễn cóAMNH mùEqsyi hươngEqsy hhLVgoa hồAMNHng nồngEqsy nàn5kkG, tôAKTai hAMNHít mhLVgạnh một5kkG hơhLVgi, h5kkGỏi: “MùihLVg hươnhLVgg ở5kkG đâu5kkG thế?”

Tiêu AMNHViễn Eqsynhư làAMNHm 5kkGảo Eqsythuật lấEqsyy rEqsya dhLVgưới bànAKTa l5kkGàm AMNHviệc mộthLVg bó5kkG AMNHhoa hồngEqsy toEqsy, nAKTaói: “TặnEqsyg Eqsyem AMNHquà xEqsyin l5kkGỗi, đừn5kkGg t5kkGránh mEqsyặt an5kkGh nữa!”

Nhìn 5kkGbó hAKTaoa tAMNHo, lộ5kkGng lhLVgẫy AMNHđẫm Eqsysương, t5kkGôi kAMNHhông nhận,Eqsy AKTamà hỏiAMNH l5kkGại anhEqsy: “TạiAMNH hLVgsao lạiAMNH cầnAMNH quà5kkG xi5kkGn lỗhLVgi em?”

Tiêu ViễnAMNH cườihLVg cườiAKTa ngạEqsyi ngùnEqsyg, “SángAMNH hLVgnay tháihLVg độEqsy củEqsya anAMNHh Eqsykhông tốt!”

Tôi hLVgcố tìnhAKTa lAMNHiếc nhìnhLVg anhAMNH, “AKTaChỉ cEqsyó sánhLVgg n5kkGay tháAMNHi đAMNHộ khôAKTang hLVgtốt thôAKTai sao?”

Anh dúEqsyi hEqsyoa vàoAMNH thLVgay tôi,AMNH “AKTaĐúng, 5kkGanh lúcAMNH AMNHnào th5kkGái độ5kkG cũnghLVg khônAMNHg AKTatốt, xEqsyin lãnhLVgh đạhLVgo th5kkGa thứ,AMNH đEqsyã đượcAMNH chưa?”

Tôi ôAKTam bóAMNH hAKTaoa toAKTa, đAMNHưa hLVglên ngửiAKTa, khEqsyông kìhLVgm đư5kkGợc, hEqsyắt hhLVgơi hLVgmột tiếng.

Tiêu ViAMNHễn cười5kkG 5kkGtôi, “NAKTagốc thế,Eqsy làmAMNH vậhLVgy Eqsydễ Eqsybị dịEqsy ứhLVgng vớiEqsy phAKTaấn hoa!”

“Ngốc tAKTahì AMNHlàm AMNHsao? AKTaNgốc cũng5kkG chLVghẳng pAKTahạm pháp”.

“Đúng, ehLVgm ngố5kkGc đEqsyến 5kkGkhác ngườAMNHi, AKTalại thànEqsyh ư5kkGu điểm”.

Tôi nhìhLVgn TEqsyiêu Viễ5kkGn nEqsygạc nhLVghiên, “NgàiAMNH thLVgổng gihLVgám shLVgát, ngAMNHài biếtAMNH ănhLVg AKTanói Eqsytừ kAMNHhi 5kkGnào vậy?”

Anh khô5kkGng hLVgnhìn tô5kkGi, chỉAKTa cAKTaúi đAKTaầu Eqsynhìn vào5kkG mặt5kkG bàAMNHn sạchAMNH bónAKTag, “Eqsy… TừAKTa Eqsykhi AKTaanh pháthLVg AMNHhiện sắAKTap mhLVgất em!”

Ra khỏiAMNH vănAKTa pEqsyhòng hLVgcủa EqsyTiêu ViễAKTan, hLVgtôi đếnAMNH phòng5kkG gihLVgải laAMNHo ngồiAKTa mộthLVg lhLVgúc, muốnAMNH Eqsycho AKTacảm xúAMNHc củaEqsy mìEqsynh bìAKTanh tĩEqsynh 5kkGtrở lại.

Giáo hLVgsư ĐiềAMNHn lAMNHại 5kkGđang Eqsypha tAMNHrà, tôi5kkG hLVgnhìn 5kkGnhìn Eqsyông gậtAKTa ghLVgật đầuAKTa, hLVgông lạ5kkGi khEqsyông vhLVgội tEqsyrở về5kkG làmAKTa hLVgviệc, nghLVgồi xAMNHuống 5kkGđối diện5kkG vớiAMNH 5kkGtôi, “TâmEqsy AKTatrạng khônEqsyg 5kkGvui à?”

Tôi cũAMNHng kEqsyhông Eqsygiấu AKTadiếm, miễhLVgn hLVgcưỡng 5kkGnở nụ5kkG cười.

“Có phảAMNHi lAMNHà Eqsyliên quaEqsyn đAKTaến thờhLVgi tiếEqsyt khLVghông, hAMNHôm naAMNHy ngAKTaười tAKTaâm AMNHtrạng không5kkG vuAMNHi khô5kkGng 5kkGchỉ cóhLVg mìnhEqsy cháu!”hLVg Ôn5kkGg 5kkGám 5kkGchỉ Ti5kkGêu Viễn5kkG saohLVg, 5kkGgần đây,5kkG họAKTa đềuAMNH lhLVgàm việc5kkG cEqsyùng nhau.

“Chắc l5kkGà, chLVgó l5kkGẽ, chắ5kkGc cũnEqsyg cóhLVg AMNHkhả nAKTaăng nàAMNHy AMNHđấy ạ!”Eqsy T5kkGôi kAKTahông muhLVgốn kAKTahông khíEqsy 5kkGquá nặng5kkG nề5kkG, nênhLVg cốAMNH AKTagắng AMNHmở miệng.

Ông cười,Eqsy hỏi:AKTa “TEqsyại sEqsyao AKTacháu têAMNHn làEqsy KEqsyhả Lạc?”

“Khả lAMNHạc, cóhLVg nghĩ5kkGa lAMNHà kh5kkGả Eqsyái vhLVgà hLVglạc quahLVgn hLVgạ”. KhEqsyi tôiEqsy r5kkGa đAMNHời, ColAMNHa c5kkGhưa hLVgphải lAKTaà đồAKTa uốAKTang pAMNHhổ biếEqsyn trEqsyên thế5kkG giớiEqsy, íAMNHt 5kkGra ThLVgrung QuốAMNHc vẫAMNHn Eqsychưa cóhLVg loại5kkG nướcAMNH 5kkGngọt t5kkGên làhLVg Khả5kkG lạcEqsy này.

“Khả ái5kkG, lạhLVgc quan…”,AKTa vhLVgị AKTagiáo sAMNHư gAMNHià lhLVgẩm bẩ5kkGm nóAMNHi, “CáiAMNH têhLVgn này5kkG Eqsyhay, hAKTay vọ5kkGng AKTacon ngưhLVgời cháuEqsy đAKTaược nhEqsyư tê”.

“Bác lhLVgà ngAKTaười tAKTahứ Eqsyhai AKTanói AKTatên AKTacháu 5kkGhay đấy”.AKTa hLVgNgười 5kkGthứ Eqsynhất nAKTaói nEqsyhư vậyhLVg t5kkGất Eqsynhiên 5kkGlà m5kkGẹ tôiEqsy rồi.

“Ồ?”

“Bác hLVgkhông nóhLVgi AKTaKhả LEqsyạc là5kkG nướcAKTa uốngAKTa chLVgó ga”.AKTa TôiAMNH nhúnhLVg vaihLVg, cườiAKTa v5kkGới ông.

Buổi 5kkGtối vềhLVg nEqsyhà, n5kkGgồi xEqsyem hLVgphim dàiAKTa Eqsytập lúcEqsy AMNH8 giEqsyờ AMNHvới mẹ.

Biết mẹAKTa vẫAMNHn cònAKTa giậnAKTa AKTatôi, 5kkGnên tAMNHôi khôAKTang AMNHdám hLVgnói nă5kkGng gì5kkG, chămAMNH chúAMNH nAKTagồi đợihLVg mẹAMNH phEqsyê bình.

Thấy tAMNHôi ngá5kkGp lAKTaiên tụcAKTa, mhLVgẹ có5kkG vẻAKTa khhLVgông hLVgđành lòAKTang nói5kkG: “MệAKTat AMNHthì đihLVg ngủAMNH đi”.

“Không mệt,5kkG khôngAMNH mệt”5kkG ChLVgố Eqsylấy tAKTainh thần,hLVg tiếp5kkG tAKTaục ngEqsyồi đếmAKTa thời5kkG giahLVgn vớiEqsy mẹ.

Ti Eqsyvi hLVgchèn chươnghLVg trìAMNHnh quhLVgảng cáoAMNH, điềuhLVg nAMNHày AKTalàm chAMNHo người5kkG Eqsyta chLVgực kỳhLVg tAMNHhấy phảnAMNH cAKTaảm, mộthLVg nhóm5kkG ngườ5kkGi vhLVgừa nhảAKTay AKTavừa há5kkGt, “Tết5kkG năEqsym nAKTaay kAKTahông nhận5kkG quà…”hLVg đúngEqsy làhLVg chẳ5kkGng AMNHra làAMNHm saEqsyo! Ảnh5kkG hưởngAKTa nhLVgghiêm thLVgrọng đếnAKTa việchLVg nghhLVge nhìnEqsy cAKTaủa toànhLVg dâAMNHn. hLVgTôi thật5kkG khAMNHông hiểuhLVg AMNHcác cAKTaơ qEqsyuan Eqsyphê chuẩnAMNH nhAMNHư thế5kkG nàoEqsy, AKTacái kiểAKTau hLVgquảng cá5kkGo 5kkGvớ vẩEqsyn như5kkG thếhLVg này5kkG cũng5kkG đượcAKTa lênEqsy tAMNHi 5kkGvi. CácAKTa quảngAKTa cáoAMNH khácAKTa t5kkGhì mEqsyất tiề,Eqsy qAMNHuảng hLVgcáo nàAKTay tAMNHhì 5kkGmất mạng.

Mẹ thLVgôi cũngAKTa cảm5kkG AMNHthấy AKTađiếc taAKTai, tắ5kkGt tAKTai vhLVgi đi5kkG, đeoAKTa kínhAKTa lãoAMNH nênhLVg đọchLVg báo.

“Mẹ đừn5kkGg AMNHxem nAKTaữa, ngh5kkGỉ ngEqsyơi sAKTaớm điEqsy tEqsyhôi! MắtAKTa đã5kkG khEqsyông 5kkGtốt rồiAKTa cònAMNH Eqsycứ thíAMNHch đọcEqsy chữhLVg nhỏ!”AMNH TôhLVgi khAKTaông hLVgbiết mìAMNHnh từ5kkG lEqsyúc nEqsyào cũAMNHng 5kkGhọc mAKTaẹ cái5kkG tí5kkGnh càuAMNH Eqsynhàu nhữnEqsyg ch5kkGuyện vụnEqsy vặt.

“Mẹ AKTađâu giốngEqsy Eqsycon được,Eqsy n5kkGằm xuốAKTang làAMNH hLVgngủ. NhAKTaiều tuAKTaổi r5kkGồi, ng5kkGủ ít,hLVg 5kkGngủ khAKTaông được!”AMNH MẹEqsy AKTatôi cAKTahậm rãEqsyi nói.

“Con nhLVgói chuhLVgyện vớiEqsy mhLVgẹ”. TôAMNHi sánAKTa lạiAMNH AKTabên mẹ5kkG, AKTanũng nhLVgịu. NgAKTaày béAMNH, tôiAKTa thAMNHích đượcEqsy sàhLVg vào5kkG lònhLVgg m5kkGẹ, thậ5kkGt AMNHlà thích.

Mẹ rốt5kkG c5kkGuộc cũn5kkGg bAKTaỏ bEqsyáo xuốnghLVg, “EqsyThôi Eqsyđược, Eqsymẹ cũAKTang đan5kkGg mAMNHuốn nEqsyói chuyệnhLVg vớiAKTa cEqsyon. TEqsyối AKTaqua AMNHcon khônAMNHg AMNHvề, đ5kkGi Eqsyđâu 5kkGvậy?” TAMNHôi hLVgbiết nga5kkGy mẹ5kkG sẽAMNH hAKTaỏi cAKTaâu hỏiEqsy nàAKTay mà.

“Tụ tậEqsyp v5kkGới b5kkGạn bè,AKTa nghịcAKTah phAKTaá AKTacả đêm5kkG!” 5kkGTôi đànhEqsy phảiEqsy hLVgnói dối.

Xin thượngAMNH AMNHđế Eqsytha lEqsyỗi cAMNHho Eqsytôi, nếuAKTa đểAMNH mẹ5kkG thLVgôi AKTabiết thLVgôi uhLVgống rượuAKTa sayhLVg, Eqsylại qhLVgua Eqsyđêm tro5kkGng nhLVghà mộtEqsy ngườiAMNH đàAMNHn AMNHông độcAMNH thâhLVgn, cAKTahắc AMNHmẹ hLVgsẽ tuhLVgyệt AMNHtình mẹAMNH cEqsyon v5kkGới tôiEqsy mất.

Mẹ thEqsyở d5kkGài, “AKTaSao co5kkGn chEqsyẳng lúcAKTa nàohLVg đểhLVg mẹhLVg hLVgđược hLVgyên tâAKTam vậy!”

Tôi ngohLVgan ngohLVgãn nhAMNHận lỗi,Eqsy t5kkGhành AMNHthật đhLVgể đượcEqsy khoaAMNHn hồng.

“Khả KhEqsyả à,AMNH co5kkGn cũEqsyng khEqsyông cònAKTa nhEqsyỏ nữa,hLVg có5kkG phảEqsyi AKTalà co5kkGn chLVgũng nhLVgên tìhLVgm một5kkG ngườiAMNH bạnAMNH tr5kkGai hLVgcho 5kkGổn địnhAMNH AKTađi khônAKTag? Đ5kkGể mAMNHẹ đ5kkGỡ phảAMNHi bậAKTan tâ5kkGm 5kkGmãi!” MẹAKTa tô5kkGi nAMNHói vẻEqsy sEqsyuy tư.

Bạn AMNHtrai hLVgđâu phảAKTai cứAKTa 5kkGnói AMNHtìm làAKTa hLVgtìm đượcEqsy đâAKTau? AKTaCứ nhưEqsy 5kkGlà AKTađã đượcEqsy đặAKTat sEqsyẵn AKTaở đâAKTau đóEqsy AKTađợi AKTatôi đến5kkG nhặtAMNH về5kkG vậy.

Mẹ tAKTaôi đ5kkGúng làAMNH ngưAKTaời hAMNHay sốtAKTa ruộhLVgt. TAMNHôi cườiAKTa cưEqsyời, tựAMNH nhiAKTaên l5kkGại 5kkGnhớ đếnhLVg Ti5kkGêu AKTaViễn, nhAKTaớ đếAKTan đôiAKTa mắAMNHt sánAKTag lấphLVg lAMNHánh Eqsycủa AKTaanh, Eqsynhớ đến5kkG AKTabó hAKTaoa hLVghồng 5kkGanh AMNHtặng AMNHhôm nay.

Có phảEqsyi hLVganh cAKTaũng lAKTao 5kkGsợ, s5kkGợ chúngEqsy hLVgtôi cuAKTaối c5kkGùng khôngAKTa thLVghể 5kkGđến đưhLVgợc với5kkG nhAMNHau? AKTaNgược lạ5kkGi, hành5kkG đhLVgộng lEqsyo lắAMNHng cAMNHủa aEqsynh lạAKTai AMNHlàm ch5kkGo tôAKTai thấAKTay AMNHyên AMNHtâm, vậy5kkG lAMNHà a5kkGnh vẫnAKTa cAMNHòn cEqsyó hLVgchút Eqsyđể ýEqsy đếnAKTa AMNHtôi cEqsyhăng? TAKTaôi cAMNHó tEqsyhể nào5kkG AMNHcoi đóEqsy làAMNH hàhLVgnh 5kkGđộng anhLVgh vAKTaẫn yêAKTau tôhLVgi giốngAKTa nhhLVgư tôhLVgi yêu5kkG a5kkGnh AMNHđược không?

“Mẹ còhLVgn nhớ5kkG hồiEqsy đại5kkG họcAKTa c5kkGon cóEqsy mEqsyột ngườiAKTa bạnEqsy têAMNHn Tiê5kkGu ViEqsyễn khônAKTag?” TôiAMNH ngưEqsyớc đầu5kkG 5kkGlên, tâmAKTa hồAMNHn bahLVgy bổngAKTa thậthLVg xa.

Mẹ độtAMNH 5kkGnhiên nEqsygừng lại,AKTa 5kkGrất lâAMNHu AMNHsau, AMNHhình AMNHnhư nhớ5kkG rEqsya đAMNHiều hLVggì, “NhớhLVg! 5kkGMùa Eqsyhè năm5kkG hLVgđó Eqsycon hLVgsốt caoEqsy, lêhLVgn đEqsyến 4AMNH0 đAMNHộ liềnhLVg, tAKTarong lúAMNHc hLVgmê m5kkGan bEqsyất tỉnh5kkG AKTatoàn lhLVgảm nhảm5kkG cEqsyái tênAKTa này.5kkG SAMNHau đó,AKTa 5kkGmẹ hỏi5kkG gAMNHiáo viê5kkGn v5kkGà bạnAKTa họcAMNH hLVgcủa cAMNHon, mhLVgới biếtAMNH cậuAKTa Eqsyta hLVgxuất nEqsygoại rồi”.

Tôi tròn5kkG AKTamắt nhì5kkGn m5kkGẹ, “MẹAKTa cò5kkGn biếtAMNH gìAKTa nữa?”

“Một giá5kkGo vAKTaiên củhLVga bọ5kkGn AKTacon hLVgcho mẹ5kkG sốAKTa điệnAKTa thoại5kkG nhLVghà cậuhLVg hLVgấy. MEqsyẹ vốn5kkG định5kkG hỏiAKTa hLVgbố Eqsymẹ cậhLVgu tEqsya cAMNHách liênhLVg lạAMNHc 5kkGbên nước5kkG ngAMNHoài, m5kkGẹ cậuEqsy 5kkGấy lạiEqsy nóEqsyi vớiAKTa mẹEqsy rằng5kkG, gihLVga đìnhhLVg họAKTa hLVgvốn khhLVgông đ5kkGồng Eqsyý cậuAKTa AMNHấy vhLVgà coAMNHn đếnAMNH AMNHvới nhAKTaau”. AKTaMẹ tAKTaôi 5kkGbình thảnEqsy hLVgthuật lại,AMNH tAKTarong giọngEqsy nóEqsyi toEqsyát hLVglên sựAKTa bEqsyi thường.

“Dù Eqsygì Eqsycậu ấy5kkG cũhLVgng AMNHđã x5kkGuất nAMNHgoại rồAKTai, Eqsychứng tỏAKTa trAMNHái thLVgim Eqsycủa AKTacậu ấyEqsy cũnAKTag đặtEqsy ở5kkG AKTanơi r5kkGất caAMNHo, sEqsyẽ khôngAKTa vìhLVg cEqsyon màAKTa Eqsytừ bỏAMNH thLVgiền đAKTaồ củahLVg mình5kkG, ngườihLVg nhEqsyư AKTavậy Eqsykhông lAMNHà c5kkGhỗ dhLVgựa cEqsyả đời5kkG được…”

“Về saAKTau, cậuEqsy ấ5kkGy gọiEqsy đAMNHiện thoạiAKTa đếnAMNH 5kkGnhà mhLVgình m5kkGấy lần,AMNH mẹhLVg đều5kkG 5kkGnói AKTalà coEqsyn khôngEqsy c5kkGó hLVgnhà. 5kkGVề sAKTaau AMNHnữa, nhLVghà mìnhEqsy đổhLVgi hLVgsố điệnhLVg tAMNHhoại mới…”

Thì AMNHra giữa5kkG tAMNHôi 5kkGvà TAMNHiêu Viễ5kkGn còEqsyn chLVgó mộEqsyt quãAKTang trắcAMNH trở5kkG nEqsyhư vhLVgậy màEqsy tôhLVgi AMNHchưa từAMNHng biết!

“Mẹ!” AMNHTôi vội5kkG ômAMNH lấyAMNH hLVgmẹ, nằmEqsy tro5kkGng vòAMNHng ta5kkGy mẹ,hLVg hLVglau nAKTaước mắt.

“Khả Khả”.Eqsy MẹAKTa 5kkGvỗ n5kkGhẹ lưng5kkG tôAKTai, “ĐihLVg ngAKTaủ đi”.

“Không, hhLVgôm nhLVgay chLVgon ngủhLVg vAMNHới m5kkGẹ”. Tô5kkGi l5kkGười hLVgbiếng 5kkGkhông chịAMNHu AMNHra khỏihLVg lAMNHòng mẹ.

Tôi AKTasợ buAMNHổi tốiAKTa ng5kkGủ hLVgmột mìnAMNHh, nEqsyhư vậy,AKTa AKTakhi 5kkGmơ AMNHthấy TiEqsyêu Viễn,hLVg Eqsytôi AMNHsẽ hLVgcảm thAMNHấy rất5kkG chLVgô đơn.

Mỗi ngàAMNHy 5kkGđi làm,AMNH tôiEqsy đềuhLVg cốAKTa AKTaý tAKTaránh Ti5kkGêu Viễn,Eqsy cốAKTa ghLVgắng Eqsytránh cànEqsyg xhLVga cànEqsyg tốtAKTa, anAMNHh khAKTaông AKTacòn AKTalà chànAMNHg traAKTai t5kkGrẻ 5kkGmà hLVgtôi t5kkGừng b5kkGiết nữa.

Tiêu ViễnEqsy AKTacủa hiệnAKTa tại5kkG, toàEqsyn thânhLVg tohLVgát lênEqsy Eqsysức AKTaquyến rAMNHũ Eqsycủa một5kkG ngườiAKTa đàAKTan AMNHông trưởng5kkG thAMNHành, hLVgkhí pháchAKTa mạnhAKTa mẽ5kkG lộAKTa rAKTaa mộhLVgt cáchhLVg tựhLVg nhiê5kkGn AMNHthu AKTahút mọ5kkGi ng5kkGười chEqsyú ý.

Một ngườiAKTa đànAKTa ônAMNHg ưuAMNH túEqsy nEqsyhư vậy,AKTa tạiAMNH sa5kkGo lEqsyúc đầEqsyu Eqsylại thíEqsych AKTamột đứaEqsy đầuAKTa óAMNHc bã5kkG AMNHđậu nhưAKTa 5kkGtôi chứ?

Một hôEqsym, 5kkGlớp trAKTaưởng ChươEqsyng SíAKTanh kiEqsyếm đượchLVg hEqsyai AMNHchiếc vEqsyé bAKTaiểu dAKTaiễn 5kkGca nAKTahạc 5kkGcủa EqsyLưu 5kkGĐức HoaAMNH, mAMNHang AKTađến cEqsyho tôhLVgi nhhLVgư vậtEqsy hiếAKTan tếEqsy, “ThếEqsy nàohLVg? hLVgBuổi hLVgbiểu di5kkGễn củaAMNH thầEqsyn tượngAKTa hLVgcủa cậuAMNH đấy”.

“Thật khônAMNHg hổAMNH da5kkGnh chLVgậu Eqsylà lớphLVg trưởEqsyng, AMNHđúng lhLVgà quhLVgá vAMNHĩ đại”.

“Vậy cuốAKTai tAMNHuần mình5kkG đưaEqsy cậuAMNH 5kkGđi Eqsyxem nhé?5kkG” ChươngEqsy SínhEqsy đề5kkG nghị.

“Không cầAKTan, đểhLVg AMNHmẹ AMNHmình đưaEqsy mìhLVgnh đ5kkGi!” ThLVgôi biết5kkG ChươhLVgng SíAMNHnh khônhLVgg thícAMNHh LưuEqsy ĐEqsyức EqsyHoa lắm,AKTa hồiAKTa họEqsyc đ5kkGại họEqsyc, mỗEqsyi AKTalần tôiAKTa 5kkGnghe AKTaLưu ĐứcEqsy HoAMNHa hAKTaát, cAMNHậu ấy5kkG 5kkGvà TAKTaiêu VEqsyiễn đềuAMNH 5kkGkhịt AMNHmũi 5kkGchê bai.

“Người giEqsyà Eqsyhọ 5kkGkhông thíAKTach cácAMNH n5kkGgôi sAMNHao chLVga nhạchLVg ĐhLVgài AMNHLoan, HồngAKTa AKTaKông 5kkGthế nhLVgày đâuhLVg, điEqsy cũnAKTag 5kkGgiống hànAKTah tội.hLVg T5kkGhôi thhLVgì mEqsyình Eqsyđi chịuhLVg tEqsyội tha5kkGy chLVgho bậAKTac hLVgcao hLVgniên đỡEqsy AKTakhổ”. CAKTahương SínhAKTa tỏhLVg Eqsyra AMNHrất h5kkGiểu hLVgtâm lAMNHý người5kkG khác.

“Ha hahLVg, m5kkGẹ Eqsymình mhLVgà ngh5kkGe cậuAKTa nhLVgói vậy5kkG Eqsylại cu5kkGống lAMNHên đấy”.

“Sao thế?”

“Mẹ tớAMNH cònhLVg mhLVgê Lư5kkGu Đức5kkG HhLVgoa hơAMNHn tớhLVg ấyEqsy chứ”.

“Trời, tạEqsyi sEqsyao lại5kkG Eqsycó 5kkGbà 5kkGgià nhưAKTa vậyEqsy chứ?”

“Mẹ mìnhAMNH vẫnAMNH chưAMNHa gihLVgà đâu”5kkG. Tôi5kkG phAMNHản AKTabác, “EqsyVậy thìAKTa, đểEqsy lầnAKTa Eqsysau mhLVgình mờihLVg cậuAMNH xeEqsym bóngAMNH Eqsyrổ ởEqsy AMNHsân vậnAMNH độnghLVg nhé”.

 

4. TôhLVgi sợ5kkG anAMNHh AMNHbán ngườ5kkGi nAKTaước nAKTagoài mất 

Hôm hLVgthứ sáEqsyu, tổ5kkG tEqsyrưởng AKTadẫn tổhLVgng g5kkGiám sáhLVgt k5kkGỹ tAKTahuật vhLVgà phEqsyó tổnhLVgg giámAKTa sáthLVg kỹAKTa thLVghuật đếnAKTa thEqsyị sáAMNHt cáAKTac phònAKTag ban.

Từ AMNHxa đãEqsy nhìnhLVg thấy5kkG 5kkGTiêu EqsyViễn, tAKTaôi vộhLVgi hLVgvàng 5kkGcúi đEqsyầu Eqsyxuống giEqsyả vhLVgờ đahLVgng photAKTao tàEqsyi liệAMNHu. Tôi5kkG cúihLVg mỏAKTai cổEqsy lắm5kkG rồiAKTa mhLVgà Eqsyhọ vẫn5kkG chhLVgưa điAKTa kAMNHhỏi, đãhLVg tAMNHhế cònAKTa Eqsytiến AKTalại phíEqsya tôi.

Tổ trưởngAMNH cưEqsyời h5kkGa hảhLVg nóEqsyi: “Này,hLVg 5kkGTiểu KAKTahả AMNHà, cAKTaây lEqsyô hộ5kkGi củaAMNH AKTacô lớEqsyn đẹhLVgp quá!”

Ông kAKTahông cóAKTa v5kkGiệc gìEqsy Eqsythì nhanhLVgh đihLVg đi,AKTa ngắm5kkG lô5kkG AMNHhội củAKTaa tôiAMNH là5kkGm hLVggì chứ?

“Đúng thếAMNH, mu5kkGa cù5kkGng mộtAMNH lúcEqsy Eqsymà câyhLVg củaAKTa Eqsytôi kAKTahông lớn5kkG đẹ5kkGp b5kkGằng câyAKTa của5kkG Tiểu5kkG Khả”.AKTa Tiể5kkGu 5kkGLưu cũnhLVgg AKTaphụ họaAKTa theo.

“Nuôi thếEqsy nàohLVg đấAKTay? Giới5kkG th5kkGiệu mộtAMNH chúAMNHt kAMNHinh nghiệm5kkG đi!”Eqsy AMNHTổ trưởng5kkG đếnAMNH trAKTaước mặhLVgt, vỗ5kkG vaAMNHi t5kkGôi, l5kkGàm nhAKTaư mốihLVg qAMNHuan hệEqsy củaEqsy chúngEqsy thLVgôi hLVggắn bAKTaó lắm.

“Ha haEqsy, cóhLVg kinAMNHh nghEqsyiệm gìEqsy đâu?”AMNH AMNHMỗi nEqsygày tôEqsyi u5kkGống shLVgữa 5kkGcòn thừa5kkG nghLVgại đổ,Eqsy đều5kkG tướEqsyi v5kkGào cAKTahậu câyhLVg mà.

“Lại còAKTan giữEqsy AKTabí mAKTaật vớiAMNH thLVgôi nữa5kkG à?”

Tất nhAMNHiên lAKTaà phảhLVgi bảoAMNH mậhLVgt rAKTaồi, nAMNHếu khôn5kkGg lá5kkGt 5kkGnữa tôi5kkG 5kkGlại AKTabị phêAMNH bình.

 Phó tổngAMNH giá5kkGm AMNHsát EqsyNgô DuyệEqsyt thLVghấy khônAMNHg khíhLVg trầmEqsy lAMNHắng, bèn5kkG nóiAKTa: “TiểuAKTa EqsyKhả, côEqsy Eqsygần đAKTaây có5kkG gihLVgảm béoAKTa khônhLVgg, AMNHcảm thấhLVgy gầAMNHy điEqsy Eqsynhiều đấy”.

Một AKTanhóm ngưEqsyời vâyAMNH lEqsyấy tAMNHôi hỏAMNHi n5kkGọ hỏiAKTa kEqsyia, khiếnhLVg tôiAKTa thấAMNHy khônghLVg Eqsytự nhiên.

“Xin lỗihLVg cAKTaác AKTavị, tôhLVgi phAKTaải vàEqsyo nhhLVgà hLVgvệ sihLVgnh mộtAKTa chút”.Eqsy AMNHTôi vộiEqsy vàngEqsy tìAKTam cEqsyớ tAKTahoát thân.

Khi ng5kkGang quhLVga bhLVgên hLVgTiêu Viễn,Eqsy hLVganh liếcEqsy AMNHnhìn tôiEqsy, nEqsyói: “AKTaEm v5kkGẫn quhLVgen lhLVgẩn trốn”.

Tiếng nóAMNHi quá5kkG nhỏ,AMNH nhAKTaỏ đếnEqsy độAMNH chLVghỉ đủAKTa chEqsyo mộEqsyt mAKTaình tEqsyôi nghEqsye thấy.

Hết giờAMNH làmhLVg, bỗnAMNHg nhi5kkGên trời5kkG nổi5kkG gEqsyió, bụi5kkG hLVgdày đặEqsyc 5kkGthổi mEqsyù mịt,Eqsy là5kkGm ngư5kkGời 5kkGta khôngEqsy thAMNHở nhLVgổi, chỉhLVg cEqsyó tAMNHhể bhLVgắt xAMNHe hLVgvề nhà.

Có l5kkGẽ tạEqsyi AMNHthời tiAMNHết khônEqsyg tốtEqsy AKTanên rấEqsyt AKTaít taxhLVgi trênhLVg đường,hLVg thỉnhLVgh tAMNHhoảng mới5kkG chLVgó mộthLVg xEqsye chạAKTay q5kkGua, th5kkGì AKTabên Eqsytrong đãAMNH c5kkGó ngườAMNHi ng5kkGồi rồi.

Người đứnghLVg bêEqsyn đườn5kkGg hLVgrất đAKTaông, cAKTaũng đềuAKTa khôngAKTa bAMNHắt đưAMNHợc xAMNHe. LhLVgòng tôiAKTa cAMNHhán nEqsyản, cúiAKTa đầu5kkG đếm5kkG cáAKTac AKTaô gạcEqsyh dưới5kkG đất.

Một chiếAMNHc hLVgxe AMNHmàu xaEqsynh ngọcEqsy đỗAKTa bêAKTan cạAKTanh tôhLVgi, rồi5kkG nAMNHghe thấAKTay tiAKTaếng củahLVg TiêAMNHu V5kkGiễn, “LênAMNH hLVgxe đi!AKTa AnAKTah đưa5kkG e5kkGm về!”

Tôi hLVglắc đEqsyầu, “hLVgKhông AMNHcần đâuAMNH, ahLVgnh cũ5kkGng hLVgkhông thuậ5kkGn đường”.

“Thời tiếAMNHt xấuAKTa thếEqsy này5kkG, eAMNHm khô5kkGng bắtEqsy đượAKTac xEqsye AMNHđâu. EqsyMau Eqsylên xEqsye đi”.

Tôi nhìnEqsy bầuAMNH 5kkGtrời Eqsyxám xAKTaịt, hLVgdo hLVgdự mộEqsyt chhLVgút, đànEqsyh hLVglên hLVgxe củaEqsy TiêEqsyu Viễn.

Ra đếAMNHn l5kkGàn đ5kkGường đôi,5kkG bắhLVgt đầuEqsy tắcAMNH đường,AKTa Ti5kkGêu ViễnEqsy gi5kkGảm tốAMNHc đAKTaộ chậhLVgm lại.

“Phía trướ5kkGc cóAKTa cửa5kkG hhLVgàng ăhLVgn chLVgủa 5kkGTứ XuyêhLVgn đượcAMNH hLVglắm, ănEqsy cơmhLVg 5kkGxong rồAMNHi ahLVgnh đưAKTaa 5kkGem về5kkG nhé”hLVg. ThLVgiêu VAMNHiễn AMNHđánh xAKTae v5kkGào trong.

“Cho AMNHem xu5kkGống đhLVgây đư5kkGợc rồi”AKTa, tôAKTai 5kkGchỉ vàoAMNH ngEqsyã rẽhLVg trướchLVg mhLVgặt, “E5kkGm khô5kkGng AKTađói, nêAMNHn khAKTaông điEqsy hLVgăn vớiEqsy Eqsyanh đâu”.

“Em thhLVgay đổiAMNH từ5kkG 5kkGlúc nAKTaào vEqsyậy? AKTaNhớ hồiEqsy hLVgtrước buổEqsyi chiềhLVgu chưAMNHa đếnEqsy bốAMNHn giEqsyờ hLVgđã kêuhLVg đó5kkGi màEqsy”. TiêAKTau ViễAKTan nhEqsyăn mặtAMNH cưAKTaời, “MàAKTa còhLVgn ănhLVg rấAMNHt khỏehLVg n5kkGữa, lượng5kkG cEqsyơm ngAKTaang AKTavới anh”.

“Bây giEqsyờ ehLVgm khô5kkGng ănAMNH nhiềuhLVg n5kkGữa, sợAKTa béo”AKTa. hLVgBây giAKTaờ Eqsyđi lhLVgàm, Eqsyngày nàAMNHo cũnEqsyg nhLVggồi ởhLVg vhLVgăn phhLVgòng, ăhLVgn nAKTahiều thhLVgêm mộthLVg Eqsymiếng AMNHlà bé5kkGo ngay.

“Nhưng AKTamà, 5kkGem từhLVg trướcAMNH đếnAKTa giờhLVg AKTacó 5kkGbéo đâu”.

“Đó Eqsylà v5kkGì trưhLVgớc đếhLVgn AMNHgiờ khônghLVg phảiAMNH lhLVgúc nàAKTao 5kkGanh cũngAKTa ởEqsy bên5kkG emAKTa, nAKTaên k5kkGhông biếtEqsy. HồhLVgi eAKTam AKTabéo nhhLVgất là5kkG 70AMNHkg đấy”.

Hồi đhLVgó, Eqsyvì nh5kkGớ nhhLVgư điênAMNH mộEqsyt ngườEqsyi, lạiEqsy 5kkGkhong cAMNHó c5kkGách nAMNHào Eqsytrút rhLVga 5kkGđược, chAMNHỉ cAKTaó AKTathể Eqsyăn hLVgthật nAMNHhiều đồEqsy n5kkGgọt, chLVgơ thểhLVg cứAKTa nhLVgở phAMNHình rhLVga nhưAKTa bộ5kkGt nAKTaở vậy.

Xe pAMNHhía sa5kkGu AKTakhông ngừ5kkGng bấ5kkGm AMNHcòi, TiAMNHêu Viễn5kkG mớAMNHi AKTađể ýEqsy đếnAMNH x5kkGe đa5kkGng dừngAKTa AKTaở gihLVgữa đườAMNHng, Eqsy“Anh đóiAMNH rồi,AKTa AMNHtrước mAKTaặt lạiAKTa AKTacó hàngAKTa ăAMNHn chí5kkGnh gốchLVg TứAMNH AKTaXuyên, thAMNHôi eEqsym ănhLVg vớAKTai aAMNHnh mộtAMNH hLVgchút điAKTa”. EqsyGiọng anAKTah nàAMNHi n5kkGỉ khiến5kkG tAMNHôi khóAMNH 5kkGmà từ5kkG chối.

Quả AKTalà đEqsyồ ănEqsy 5kkGTứ X5kkGuyên chEqsyính gAMNHốc, vhLVgừa bưhLVgớc vàAKTao c5kkGửa hAMNHàng ănhLVg hLVgđã nAKTagửi t5kkGhấy rõAMNH AMNHvị 5kkGcay nồng,AMNH tô5kkGi Eqsytuy làAMNH người5kkG miề5kkGn AKTaBắc, như5kkGng lAMNHại th5kkGích ăEqsyn Eqsycay hLVghơn hLVgcả ngườAMNHi mAMNHiền Nam.

Lên AKTatầng hai5kkG, chúAMNHng tôi5kkG vàoAMNH mộtAKTa p5kkGhòng rEqsyộng rãiAMNH 5kkGtrang n5kkGhã, tron5kkGg phhLVgòng nAKTagát hươngEqsy cAKTahè th5kkGơm hLVglàm chhLVgo tAMNHinh thhLVgần ngưEqsyời tAMNHa t5kkGrở AMNHnên dễ5kkG chịuAMNH hẳn.

“Hay lhLVgà đổiAKTa AMNHchỗ điAMNH, hLVgở đây5kkG qAMNHuá sEqsyang AKTatrọng, chắcAMNH chắ5kkGn khônghLVg rẻhLVg đâu!5kkG” ThLVgôi nóAKTai nAMNHhỏ với5kkG TiêuEqsy Viễn.

“Không saohLVg, anEqsyh vẫhLVgn AKTađủ sứchLVg trảEqsy tiềAMNHn AMNHăn”. AEqsynh cườAKTai cười,AKTa kEqsyhuôn mặtAMNH AKTatỏ rhLVga khôEqsyng AMNHhề qAMNHuan tâm.

Từ kAMNHhi tAMNHôi qu5kkGen hLVganh, anhLVgh đã5kkG thíchhLVg tAKTaốn AMNHkém xhLVga xỉ,Eqsy Eqsybao nhiêEqsyu năAKTam AKTatrôi quEqsya, vAKTaẫn kAKTahông h5kkGề hLVgthay đổi.

Nhìn TiEqsyêu ViAMNHễn trướcEqsy mặAKTat hLVgmà AKTatrong tihLVgm vôEqsy cớ5kkG dâAKTang đhLVgầy nhữnAMNHg AKTanỗi niề5kkGm thEqsyương cảAKTam kEqsyhông tên.

Thời ghLVgian lAKTaàm AMNHbiến đổihLVg rEqsyất nhLVghiều thAKTaứ, nhAKTaưng khôngAMNH AMNHthể hLVgnào biEqsyến đổEqsyi đưAKTaợc trEqsyái tiAKTam yêuhLVg thươngAKTa thEqsyuở AKTaban đầu.

“Ha h5kkGa, TiêuEqsy Vi5kkGễn à,5kkG cậuEqsy đếnAKTa sahLVgo khô5kkGng nóiAKTa vAMNHới aAKTanh 5kkGem 5kkGmột tiAMNHếng?” Ngoài5kkG c5kkGửa có5kkG tiếnghLVg nóEqsyi tAMNHừ hLVgxa ti5kkGến hLVglại gầnAKTa, rồiAKTa thAMNHấy ởAKTa cửaAKTa hLVgxuất hAKTaiện mộEqsyt hLVgdáng ngườihLVg AMNHvạm vỡ.

“Mình chỉAMNH tiệnhLVg đườAMNHng đAMNHi ngAKTaang quAMNHa, khônAKTag Eqsymuốn làmAKTa phiAKTaền đếnAKTa thời5kkG gAKTaian ngAMNHhỉ AMNHngơi củaEqsy cậu”.AKTa TiêuAMNH V5kkGiễn cười.

Người đànEqsy ôAMNHng hLVgto c5kkGao ấyAMNH 5kkGnhìn thLVgôi, hLVg“Ồ, đAMNHây Eqsychẳng phảihLVg AKTalà cô5kkG eEqsym đihLVg Eqsycùng với5kkG đhLVgại AKTaca đhLVgến đAMNHánh bAMNHài sao?”

Thảo n5kkGào nhìEqsyn thấyEqsy quEqsyen thìAKTa rEqsya đ5kkGúng lAKTaà đAMNHã từn5kkGg gặpAKTa nghLVgười nàyEqsy, hLVglần AMNHđó cùAMNHng Chương5kkG NEqsygự đếnAKTa kEqsyhu giảihLVg tAKTarí đáEqsynh bài,Eqsy AMNHcũng AKTacó mặAMNHt an5kkGh ta.

“Đại hLVgca, đ5kkGánh bài?AKTa” TiêAMNHu hLVgViễn hLVgnghe màAMNH chẳngEqsy hihLVgểu gAKTaì cả,5kkG “CônAKTa ThiếuEqsy từn5kkGg AMNHgặp TiểhLVgu KhảAKTa n5kkGhà mìnhLVgh à?”

“Thì rEqsya AKTalà ngườihLVg nAMNHhà cậu”.Eqsy CôAMNHn Thi5kkGếu cườihLVg Eqsythoải mái,Eqsy “ThảoAKTa nAMNHào AKTađến ChAMNHương NAKTagự cũnhLVgg phảiAKTa chămAMNH hLVgsóc côAKTa ấyAMNH c5kkGẩn thậnhLVg thEqsyế chứ!”

“Tôi và5kkG ChưEqsyơng NEqsygự k5kkGhông thâAMNHn nhau!”AKTa TAMNHôi hLVgđứng lAKTaên đểAMNH AMNHbiện mAKTainh AKTacho mEqsyình, Eqsycũng chAKTaỉ AKTalà gặ5kkGp mặtEqsy và5kkGi lAMNHần, tEqsyiếp 5kkGxúc quAMNHa v5kkGài lần5kkG thôiAMNH, AKTangay cAMNHả bạ5kkGn hLVgbè 5kkGcũng chưaEqsy đượcAMNH tí5kkGnh đến.

“Nhưng TiêuEqsy Viễn5kkG vAKTaà ahLVgnh ấAKTay th5kkGân 5kkGnhau mà”.5kkG hLVgCôn ThiếuEqsy bAKTaá vEqsyai TEqsyiêu ViAKTaễn, “AKTaTrở hLVgvề chưhLVga t5kkGìm AKTaanh c5kkGả uốngAKTa rượuAKTa à?”

“Chưa”. AMNHTiêu hLVgViễn nóAKTai giọngAKTa nhàAMNHn nhạtAKTa, hLVg“Mình về5kkG hLVgngoài bEqsyáo Eqsyvới hLVgcậu r5kkGa, nhữ5kkGng n5kkGgười 5kkGkhác đều5kkG ch5kkGưa báo”.

“Được, hLVghôm Eqsynay khôAKTang báAMNHo cũngAMNH phảiAKTa bá5kkGo rồi!AKTa ChươngEqsy AMNHNgự, CAMNHhương Sính,5kkG LãoAKTa ChâAMNHu, ThLVghành Thiếu,5kkG hLVgbọn Eqsyhọ đềuEqsy ởAKTa p5kkGhòng bênAKTa cạnh”.

Côn ThAMNHiếu vừa5kkG dAKTaứt lời,AMNH đEqsyã ngh5kkGe thấy5kkG mộtAKTa cEqsyơn AMNHhỗn loạhLVgn ngAMNHoài cửa,Eqsy “ĐượhLVgc lắm,hLVg 5kkGTiêu ViễnAKTa, trởAKTa vềAMNH cũ5kkGng khLVghông thhLVgèm thô5kkGng báoAKTa AKTacho aEqsynh AKTaem!” AKTaTrong phòAMNHng AMNHlập tức5kkG ùaAMNH vAMNHào khhLVgông ítAKTa ngư5kkGời, tôiAKTa vAMNHội v5kkGàng l5kkGùi AKTara một5kkG góc.

“Hôm nahLVgy 5kkGlà ngàAMNHy gìAMNH vậy?AMNH SaAKTao mọi5kkG AKTangười AMNHđều hLVgở đâyAMNH?” TiEqsyêu ViễnhLVg hỏi.

“Chẳng AKTaphải ngàyAKTa Eqsymai AMNHanh cảAKTa xuấtEqsy ngEqsyoại hLVgsao, hôAKTam nAKTaay mấyAMNH AKTaanh eEqsym c5kkGó thhLVgời gAMNHian hLVgtụ tậAMNHp ngồiAMNH vớiAKTa nhAKTaau, khEqsyông lạiAMNH phải5kkG n5kkGăm 5kkGba thángAMNH nAMNHữa Eqsymới gặpAMNH mặthLVg AKTađược”. AMNHCó nghLVgười nói.

“Đúng 5kkGrồi, TiêuAMNH V5kkGiễn, AKTalần trướchLVg ô5kkGng gAMNHià nh5kkGà AKTamình nhìn5kkG ởAMNH An5kkGh quốAKTac AKTanhìn tAMNHhấy cậu5kkG vớiEqsy bạnhLVg hLVggái hLVgđi AMNHxem trAMNHiển hLVglãm tranhLVgh vớiEqsy n5kkGhau, hLVgcứ bảoAKTa mìnhAKTa hỏi5kkG bAMNHọn cậuhLVg AMNHkhi nAMNHào t5kkGhì tAMNHổ chứcAKTa AKTachuyện vuiAKTa, đểEqsy ôn5kkGg đEqsyược tAKTaham dự”.

“Thành Thiế5kkGu, cậu5kkG uốnhLVgg nhiềuhLVg hLVgrồi thAMNHì phải?hLVg” TiêuhLVg ViễEqsyn vừaEqsy gắAKTap thứAMNHc ăhLVgn chEqsyo anhLVgh t5kkGa v5kkGừa nháAKTay mAMNHắt, AMNH“Nào, ăEqsyn nhiều5kkG đồAKTa AMNHăn chhLVgút đi”.

“Uống nhLVghiều Eqsyrồi lEqsyà thếhLVg nEqsyào? ĐAKTaấy, AMNHchẳng pEqsyhải đAMNHã AMNHmang bạnAKTa gAKTaái hLVgvề rồi5kkG sao?”

“Thành Thiếu5kkG, cậAKTau lAMNHảm nhảEqsym AMNHgì thế?”AMNH ThLVgiêu Viễ5kkGn cuốnEqsyg hLVglên, 5kkGném mạnhhLVg hLVgđũa xuống.

Tôi hLVgkéo AKTaanh lạAKTai, AKTamềm mỏng5kkG nóAMNHi: “EqsyNgười thLVga hLVgcó lEqsyẽ nhAKTaìn nhAMNHầm mà!”

Tiêu EqsyViễn quaAKTay đầuAKTa lạiAKTa hLVgnhìn tôiAMNH, AKTasắc mặAKTat AKTalo l5kkGắng, “E5kkGm khôEqsyng đượEqsyc AKTatin cậuEqsy ta!”

Tôi gậEqsyt đầ5kkGu, tô5kkGi AMNHsẽ 5kkGkhông tAKTain anEqsyh ta5kkG, thLVgôi Eqsyvà aEqsynh tAKTaa gAMNHặp nhEqsyau lAMNHần đâEqsyu, dAKTaựa AKTavào 5kkGcái hLVggì đểAKTa 5kkGtin aAKTanh hLVgta chứ?

Cái thếEqsy giới5kkG nAKTaày nEqsygay hLVgcả ngưAMNHời bAKTaên cạEqsynh cũnAMNHg khôEqsyng thểAKTa tihLVgn tưởnghLVg đượ5kkGc, AKTaai lAKTaại đ5kkGi tAKTain Eqsylời nó5kkGi vôhLVg nghĩ5kkGa hLVgcủa mộtEqsy ngườAMNHi x5kkGa lAMNHạ chứ.

Một nhhLVgóm ngườAKTai huEqsyyên náoEqsy cả5kkG buổi,AKTa tAKTaôi hơAKTai mAMNHệt hLVgmỏi, muốnhLVg cEqsyhuồn rAKTaa nAMNHgoài, AMNHkhổ AMNHnỗi, cáEqsyi túAKTai l5kkGại bịAKTa TiêEqsyu ViễnhLVg giAMNHữ chặt,AKTa hLVg“Đừng nóiEqsy hLVgvới ahLVgnh làEqsy rhLVga Eqsynhà vệEqsy shLVginh, eAMNHm đãhLVg d5kkGùng cái5kkG 5kkGcớ nàyhLVg AKTađể chLVghuồn đ5kkGi hLVgmấy lầhLVgn rồi!”

“Em rhLVga gAKTaọi điệnAKTa thAKTaoại AKTacho mEqsyẹ Eqsyem, ởAKTa đâyhLVg Eqsyồn qAMNHuá, muộAMNHn th5kkGế nàyEqsy 5kkGmà ehLVgm chLVghưa về,AKTa mẹ5kkG ehLVgm hLVgsẽ l5kkGo lắng!”

“Em phảiAMNH AKTahứa, khô5kkGng đượcAKTa bỏhLVg v5kkGề! L5kkGát Eqsynữa aAKTanh đưaAKTa eAMNHm về!”AKTa TiêAMNHu ViễnAKTa thấEqsyp gAMNHiọng nói.

“Em hứa”.

“Mẹ AMNHạ, đừEqsyng đợiAKTa cEqsyon hLVgnữa nhé,AMNH AKTamẹ Eqsyăn cơmAKTa mộEqsyt m5kkGình đihLVg, coAMNHn 5kkGăn AMNHxong rồi5kkG về.5kkG EqsyBây Eqsygiờ b5kkGụi lớnhLVg lắm,AKTa AKTalại làAKTa giờ5kkG tahLVgn tầ5kkGm 5kkGcao điểm,5kkG khônhLVgg bắtAMNH AMNHxe vềAMNH đưAKTaợc!” TAMNHôi hLVgdựa vàAKTao bứcAKTa tườngEqsy hànAMNHh langAMNH, bAMNHàn chânEqsy nhEqsyư AMNHkhông đỡEqsy nổiAMNH trEqsyọng lượngAMNH cơ5kkG AKTathể, lEqsyưng trượt5kkG dọAMNHc xuống5kkG AKTabờ tường.AMNH ĐEqsyá GhLVgrannit lạ5kkGnh bu5kkGốt AMNHngấm qu5kkGa Eqsycả quầnAKTa AKTaáo thấm5kkG vàEqsyo người5kkG, tAMNHôi gụ5kkGc đầ5kkGu xuốngAKTa hahLVgi đầu5kkG gAMNHối, từ5kkG từ5kkG xuhLVga Eqsytan hLVghơi lạnhLVgh tr5kkGong cơhLVg thể.

Một bàhLVgn tahLVgy 5kkGto đặ5kkGt 5kkGlên đầhLVgu tôEqsyi, nh5kkGẹ nhàngAMNH vuốEqsyt tóEqsyc tEqsyôi, hỏiAKTa bằngAMNH gAMNHiọng trầAKTam khà5kkGn: “EmhLVg dù5kkGng dEqsyầu gộEqsyi đầuhLVg chLVgủa h5kkGãng nàAKTao vậy?hLVg DưỡnhLVgg tócAMNH AMNHthật tốt”.

Tưởng là5kkG AMNHđến Eqsyan ủihLVg tôi5kkG, lAKTaại AKTađi hỏiEqsy mộtAKTa câuhLVg AMNHchẳng vàoAKTa đâAMNHu 5kkGnhư thế.

“Đừng 5kkGcó sờhLVg rốAKTai lêEqsyn, tóAMNHc tôi5kkG quýhLVg AKTalắm đấy,Eqsy sờAKTa hỏng5kkG rồiEqsy anAKTah khôn5kkGg đềnAKTa đượcEqsy Eqsyđâu”. TôEqsyi ngẩnhLVgg đầhLVgu lê5kkGn, nh5kkGìn thEqsyấy nAMNHgười đEqsyi hLVgra 5kkGlại làAKTa ChAMNHương Ngự.

“Tại Eqsysao lhLVgà anh?”

“Sao khAMNHông thểhLVg 5kkGlà tAMNHôi? EEqsym nghĩAKTa 5kkGlà ai?”

“Tiêu Viễ5kkGn đâu?”

“Đang uốngAKTa hLVgrượu 5kkGvới ChưAKTaơng EqsySính ởAMNH trAKTaong đó”.

Tôi xáAKTach thLVgúi vộiAMNH vhLVgã xuốnghLVg lầu,Eqsy lúchLVg AMNHnày khAKTaông vềAMNH Eqsycòn đợiAMNH lúAKTac nhLVgào nữa.

“Bên ngEqsyoài AKTađang nổi5kkG bãoEqsy cátAMNH đấy,Eqsy khôEqsyng bắAMNHt đượcEqsy 5kkGxe đâu”.Eqsy AnEqsyh AMNHta đAKTaứng sAMNHau Eqsylưng thLVgôi nhắhLVgc nhở.

“Thế tEqsyhì tôhLVgi 5kkGđi bộEqsy về”.

“Có thểAMNH tEqsyhử 5kkGxem”. AnEqsyh tEqsya b5kkGúng nEqsygón Eqsytay, 5kkG“Em lúAMNHc nhLVgào cũEqsyng kháhLVgc người”.AKTa CAKTaá MựAMNHc đEqsyáng 5kkGghét hLVgtoàn AKTanói giọngAMNH chLVghâm chọc.

Bão AMNHcát đến5kkG thật5kkG dữhLVg dộ5kkGi, cáthLVg bEqsyụi thổiAKTa từnAMNHg cAKTaơn AMNHtrên đường.

Tôi lhLVgấy t5kkGay 5kkGbịt mũ5kkGi Eqsyvà miệng,hLVg meEqsyn tEqsyheo lềEqsy đườngAMNH đi5kkG thEqsyẳng. AKTaMắt 5kkGbị bụi5kkG thổiAKTa đế5kkGn nAMNHỗi khôAKTang mởAKTa rEqsya được,AMNH nướ5kkGc hLVgmắt cứAKTa thếEqsy thLVgrào r5kkGa. ThờiEqsy tiếEqsyt khỉ5kkG gió5kkG nàAKTay thậthLVg khóAKTa AMNHmà chịuAKTa đựng.

“Em ơi,hLVg chLVgần hLVgxe hLVgkhông? 55kkG0 5kkGtệ mộhLVgt hLVgkm”. PhíaAKTa sEqsyau lhLVgà chiế5kkGc AMNHxe 5kkGMer BenAKTaz cEqsyủa ChươngAMNH Ngự5kkG đanAKTag vAMNHẫy chào.

“Hắc 5kkGquá đấy!”

“Tôi chAMNHo AKTaem nợ5kkG làhLVg được5kkG AMNHchứ gì?AMNH” ChươngEqsy NgựAKTa cười.

Ngồi trhLVgong xAMNHe củAMNHa ChươnghLVg NhLVggự, tô5kkGi mớAMNHi dámAKTa hAMNHít t5kkGhở thohLVgải mái.

Trong mắEqsyt hìnhLVgh AMNHnhư cóAKTa h5kkGạt bụi,AKTa nước5kkG mắAKTat cứEqsy nhòe5kkG nhoẹtAMNH khônEqsyg thôi.

“Em c5kkGứ kEqsyhóc mãAKTai thế,hLVg c5kkGó pEqsyhải lhLVgo lắn5kkGg cAMNHho t5kkGôi ngàyEqsy AMNHmai xhLVguất ngoạ5kkGi bịAMNH AKTangười nước5kkG ngo5kkGài 5kkGbán mEqsyất không?”

“Tôi lAMNHo aAMNHnh xuấhLVgt ngoạiAKTa mahLVgng bAMNHán ngườiAMNH nướchLVg ngoAMNHài mhLVgất thôi!AMNH AnAMNHh đínhAMNH lôngAKTa lênhLVg ngườiAMNH th5kkGì còn5kkG kAKTahôn hAKTaơn khỉ,AMNH Eqsyai 5kkGlại cóEqsy thể5kkG báEqsyn anEqsyh được!”

Chương NAMNHgự chLVgười vaAKTang, “5kkGEm đhLVgang k5kkGhen tAKTaôi Eqsyhay mỉahLVg hLVgtôi đấy?”

“Tất nhiên5kkG kEqsyhen anhLVgh rồi!”

“Ồ, lạiEqsy cóEqsy k5kkGiểu AMNHkhen ngưEqsyời nAKTahư Eqsyem nữa!AMNH 5kkGBiết r5kkGõ thếhLVg rồ5kkGi, c5kkGhẳng quAMNHa, tôiAMNH lạiAKTa Eqsyvẫn thí5kkGch nghe”.

“Anh AKTathích nghAMNHe, tôhLVgi lEqsyại không5kkG hLVgthích nóAMNHi đấy!”

Chương NAMNHgự nóEqsyi: “NgàyEqsy ma5kkGi tAKTaôi đihLVg rồi,Eqsy ước5kkG Eqsytính AKTaít nAKTahất AMNHcũng phhLVgải bAMNHa 5kkGtháng 5kkGmới cóAMNH Eqsythể tAKTarở về”.

“Vừa nãyAMNH tôiEqsy đãAMNH nAMNHghe hếtAMNH rồhLVgi!” TAMNHôi cũngAMNH 5kkGkhông điếAKTac, vừaAMNH AKTanãy cảhLVg nhAKTaóm ngườiEqsy nóiAMNH oEqsyang hLVgoang vEqsyậy, rồhLVgi Eqsylại AMNHchúc rhLVgượu, lại5kkG tAMNHừ 5kkGbiệt, 5kkGmuốn khLVghông biEqsyết cũnghLVg khó.

“Thế sAKTaao eAKTam khôAKTang cóAKTa ch5kkGút biểuEqsy hLVghiện 5kkGgì?” ChLVghương NgAMNHự cườiEqsy rấtEqsy giahLVgn xảo.

“Lại cần5kkG phảiEqsy b5kkGiểu hiệnAKTa? hLVgCó cầnhLVg 5kkGlát nữAKTaa điEqsy quAKTaa cửahLVg AMNHhàng tạpEqsy AMNHhóa dưhLVgới lầuhLVg nAMNHhà tôiEqsy mu5kkGa chhLVgút bá5kkGnh nAMNHgọt, sữAKTaa cAMNHhua gAMNHì đAMNHó maAMNHng đi5kkG khhLVgông?” BìnhEqsy tAMNHhường điAMNH đâuAMNH Eqsyxa, tôiAKTa đềuAMNH hLVgthích Eqsymang theAMNHo 5kkGnhững AMNHđồ này.

Chương NgựEqsy Eqsycười rất5kkG khổEqsy sở,AKTa “EqsyTôi thhLVgấy tEqsyhôi miễnhLVg đượcEqsy rồi”.

“Vậy tốtEqsy quáEqsy, tAMNHôi đAMNHỡ tốn5kkG tiền”.

“Hay AMNHlà… chúnghLVg AKTata hAKTaôn tạm5kkG biệtAKTa nhé?”

“Cái 5kkGgì? 5kkGĐợi đã…”AKTa CAMNHó phảhLVgi thLVgôi đãEqsy nghLVghe nAMNHhầm không.

“Hôn tạAMNHm biệt!”AMNH AhLVgnh AKTata dừnghLVg Eqsyxe lại,5kkG AKTanâng đầuhLVg tôihLVg lê5kkGn AKTavà nh5kkGìn mộhLVgt cáAKTach nghiAKTaêm túc.

Có lAMNHẽ tAKTaôi đãEqsy sợAMNH đầnhLVg mEqsyặt r5kkGa, nếuhLVg kAMNHhông AKTathì cũnAMNHg mất5kkG hồn5kkG rồhLVgi, hLVgngay AMNHcả mắAMNHt chLVgũng khLVghông độnghLVg đAKTaậy, nhìnAMNH AMNHanh tAMNHa chằmAKTa chằm.

Đầu aEqsynh hLVgta hLVgdần hướAMNHng Eqsygần về5kkG hLVgphía tôi,AMNH mhLVgột luồnAKTag Eqsyhơi nónghLVg p5kkGhả lạiAKTa, “NàyEqsy này!”5kkG ThLVgôi hAMNHét lên.

Anh AKTadừng 5kkGlại, bEqsyỏ tôAMNHi raAMNH, độthLVg nhiAMNHên Eqsycười lhLVgớn, “ĐùaEqsy AMNHem chLVgho AMNHvui thôi!”

Cá MựAMNHc chếAKTat Eqsytiệt, đùahLVg hLVgcái gìEqsy khôEqsyng AMNHđùa, lạiEqsy AKTađùa c5kkGái kiểu5kkG xấu5kkG xEqsya ấy.

Lúc vhLVgề AKTađến cửaAMNH nhEqsyà t5kkGôi, Chương5kkG NEqsygự hỏi:AKTa “ThLVgâm trhLVgạng tốtAMNH hLVghơn chúAKTat nEqsyào chưa?”

“Tốt n5kkGhiều rồEqsyi!” M5kkGay mhLVgà có5kkG anhLVgh ta.

“Vậy tEqsyhì lAKTaau k5kkGhô nướcAKTa mhLVgắt hLVgđi, xuốhLVgng x5kkGe”. EqsyAnh t5kkGa 5kkGdừng AMNHxe lạiEqsy, giAMNHúp tôi5kkG mở5kkG AKTacửa AMNHxe rAKTaất lịEqsych lãm.

“Chương Ngự,AMNH cảmAMNH ơAKTan anh!AMNH” TôAMNHi nóiAKTa rấtAKTa th5kkGành thật.

“Lời nóAKTai suôn5kkGg t5kkGhì miễn5kkG AKTađi, làm5kkG cá5kkGi Eqsygì thựcEqsy hLVgtế hơEqsyn đi”.AMNH AMNHÁnh mhLVgắt củEqsya ChhLVgương NgựhLVg đảhLVgo rhLVgất nh5kkGanh, có5kkG vẻAMNH lạAKTai 5kkGnghĩ rhLVga t5kkGrò quỷhLVg gìhLVg đó.

“Tôi khôhLVgng hLVgcó tiền!”5kkG AMNHTôi vộAMNHi thEqsyanh minh.

“Tôi cũAKTang 5kkGchẳng tAKTahiếu tiền,AKTa lấyhLVg hLVgtiền AMNHcủa AKTaem là5kkGm gì?”

“Vậy 5kkGanh chLVgần gìhLVg?” TôAMNHi đềAKTa ca5kkGo cảnAMNHh gEqsyiác, ngườiAMNH nEqsyày thLVgoàn xuất5kkG nAKTahững chiêEqsyu không5kkG AKTatheo q5kkGuy AKTatắc gAMNHì cả5kkG, phả5kkGi đềhLVg phòngEqsy chút.

 

 

5. MàEqsyu hLVgxanh ngọAMNHc 5kkGlà phonAMNHg Eqsycách chLVgủa 5kkGTiêu Viễn 

Anh Eqsygiơ chùhLVgm chì5kkGa khóhLVga trướ5kkGc mặhLVgt t5kkGôi lắchLVg hLVglắc, “AMNHĐây lAMNHà chìaAMNH hLVgkhóa 5kkGnhà 5kkGtôi, e5kkGm cầm5kkG lấy”.

Tôi ngưAMNHớc lê5kkGn nhhLVgìn xuốhLVgng AKTathăm dAKTaò anhAMNH, “AnhhLVg AMNHchưa bịAKTa ấmEqsy đầuhLVg chứ?hLVg REqsyỗi vi5kkGệc nênAKTa tùyAMNH 5kkGtiện maAMNHng cEqsyhìa kEqsyhóa r5kkGa AMNHđưa chLVgho ngườihLVg AKTata à!”

“Tất nhiêhLVgn khôngEqsy 5kkGấm đầAMNHu! Đư5kkGa c5kkGhìa khóAMNHa c5kkGho eAKTam là5kkG đểAMNH eEqsym giúphLVg tôiAKTa mAKTaột sốhLVg việc”.

“Việc gì?”Eqsy BiếthLVg hLVgngay aAMNHnh AKTata làhLVg ng5kkGười khô5kkGng cAMNHhịu bịAKTa 5kkGthiệt mà.

“Giúp tôAKTai cAMNHho ăn,Eqsy địEqsynh kỳ5kkG tAMNHhay nưAMNHớc cAKTaho chúng!”

“Nhà anhLVgh nuôiEqsy 5kkGcá Eqsyà? Khô5kkGng p5kkGhải 5kkGlà cEqsyá mhLVgực chhLVgứ?” TôiEqsy đãEqsy từnghLVg đ5kkGến nhAKTaà AMNHanh taAKTa, chLVghẳng t5kkGhấy coEqsyn chLVgá AKTanào cả.

“Tất nhEqsyiên cEqsyó cáAKTa rồi,Eqsy đềAMNHu 5kkGlà cáAMNH nổ5kkGi tiEqsyếng của5kkG vùnhLVgg nhiAKTaệt đớ5kkGi đấy”.hLVg AEqsynh tAKTaa vAMNHênh mặthLVg tAMNHự hào.

“Sao tôAKTai lạiAKTa kEqsyhông nhAKTaìn thấy?”

“Ngoài AKTacái soAKTafa hLVgnhà AMNHtôi AMNHra, eEqsym còAMNHn nAMNHhìn thEqsyấy hLVgcái gAMNHì nữa5kkG đâu?”

“Cũng phảiAMNH!” HEqsyôm đEqsyó uốn5kkGg nhihLVgều qEqsyuá, đ5kkGến 5kkGnhà anhLVgh tAMNHa l5kkGà lănhLVg rAKTaa AMNHsofa nằAKTam khóc,AKTa khhLVgóc cháEqsyn thìhLVg AMNHngủ. SAMNHáng AMNHngày thứ5kkG haAMNHi dEqsyậy lạiAKTa cuốngAKTa AKTacuồng đi5kkG làAMNHm, 5kkGđúng lAMNHà khôAKTang đAMNHể AMNHý nhà5kkG anAKTah tEqsya Eqsyrốt cAMNHuộc hLVgcó nh5kkGững gì.

 “Nhưng AMNHmà, AKTatôi vớiEqsy aAKTanh Eqsykhông hEqsyề thâEqsyn AKTaquen mAKTaà! hLVgSao anhLVgh lạiAKTa cóAKTa thhLVgể AKTayên t5kkGâm gAMNHiao chLVghìa AMNHkhóa nhàhLVg 5kkGcho tôi?”

“Chính vìhLVg kAKTahông thânAMNH quehLVgn nêEqsyn m5kkGới yêhLVgn tAKTaâm AMNHđể e5kkGm đến.hLVg ĐểAKTa nAKTagười quhLVgen AKTađến, giớAKTai báoEqsy chíEqsy Eqsylại dòmEqsy nhLVggó AKTaphỏng đAMNHoán”. ChươnghLVg NgựEqsy nóAMNHi rất5kkG chLVgó hLVglý lẽ.

“Để C5kkGhương SínhEqsy đEqsyến, chhLVgắc chAMNHắn người5kkG AKTata s5kkGẽ khôngAMNH nóEqsyi gìEqsy được5kkG”. hLVgTôi đềEqsy nghị.

“Nó đEqsyến để5kkG AMNHlàm loạn5kkG 5kkGnhà tAMNHôi lênhLVg à,hLVg hLVgtôi tAKTarở vềhLVg lại5kkG phảihLVg tAKTahu dhLVgọn mấtAMNH mấy5kkG ngày!”

“Nhưng mà…”

“Sao eAKTam “nhưngEqsy mhLVgà” Eqsynhiều thế?”

“Nhưng màAKTa, tôiAMNH chưahLVg từn5kkGg 5kkGnuôi cEqsyá đâu5kkG! Ch5kkGo hLVgcá ăEqsyn gi5kkGúp 5kkGanh, hLVglỡ chếtAMNH hLVgrồi pEqsyhải làmhLVg sao?”

“Có vAKTaấn đEqsyề 5kkGgì Eqsythì gọiEqsy điệnEqsy chhLVgo tôi!”

“Cước gọi5kkG đường5kkG dhLVgài quốEqsyc AMNHtế đấy!”

“Sẽ hLVghoàn trả5kkG chAMNHo hLVgem pEqsyhí điệnEqsy thoại,AKTa pAKTahụ cấp5kkG pháAMNHt sAMNHinh, tiền5kkG muhLVga tAMNHhức ăn5kkG AKTacho cEqsyá cAMNHũng Eqsysẽ trảEqsy! AMNHEm 5kkGmà còEqsyn “n5kkGhưng mà”AKTa nữa5kkG lAMNHà tô5kkGi bựcAKTa mìnAMNHh đEqsyấy, bảEqsyo Eqsyem gAMNHiúp mAKTaột vEqsyiệc mAMNHà hLVgkhó 5kkGkhăn thLVghế hLVgà?” ChAMNHương NgựAKTa tỏAMNH rEqsya nghiêmhLVg trọ5kkGng, lạiAKTa cóhLVg v5kkGẻ dọaAMNH nạt.

Tôi cònAMNH AKTacó thhLVgể Eqsynói 5kkGgì đượcAMNH nữaAMNH chứAKTa, chỉ5kkG cAKTaó tAKTahể n5kkGhận chìhLVga khLVghóa củ5kkGa anAMNHh taAKTa, “NếhLVgu màEqsy chhLVgo cáAKTa ănAKTa b5kkGị chết5kkG rồ5kkGi tAKTahì AMNHanh đAKTaừng cóAMNH hLVgnổi giậnEqsy đấy!”

“Chỉ lAMNHà mấhLVgy cAMNHon cAMNHá thôAMNHi mAMNHà? TAKTaôi chLVgó thLVghể giAMNHận AMNHgì chứ!”

Thấy tôi5kkG ngEqsyoan ngoãAMNHn cầmAMNH cAMNHhìa khóa,Eqsy ChưAMNHơng NhLVggự AKTacười, “NhưAMNH thhLVgế hLVglà tAMNHôi Eqsyyên tâm5kkG rồi!”

Buổi tAKTaối điEqsy ngủAMNH AMNHquên không5kkG tắtEqsy 5kkGđiện t5kkGhoại, n5kkGgủ đếhLVgn nửaEqsy AKTađêm, nóAMNH bắhLVgt đAMNHầu kAMNHêu lohLVgạn lên.

“Ai đAKTaấy?” Khô5kkGng biAMNHết bâ5kkGy gEqsyiờ đaAMNHng AKTalà giờAMNH ngủAMNH hLVgsao, ghLVgọi điệnAKTa pEqsyhiền nEqsyhiễu gAMNHiữa đêm,5kkG tộAMNHi đánAKTag tửhLVg hình.

Đầu đ5kkGiện thoạiEqsy bênAKTa kiAMNHa Eqsyim ắngAMNH một5kkG khoảnAMNHg lAKTaặng 5kkGmơ hồ.

Tôi khAMNHông sợ5kkG ồn,AMNH sợ5kkG nhAMNHất lEqsyà lúc5kkG tĩAMNHnh hLVgmặng, AMNHim ắnghLVg khôngEqsy mộEqsyt tAMNHiếng độAMNHng thấyAKTa AKTacó Eqsycảm giEqsyác AKTakỳ dị.

Mấy gAMNHiây trhLVgôi quAKTaa vẫnAKTa Eqsykhông cAKTaó giọng5kkG nói5kkG, tôiAKTa ngồi5kkG bậAKTat dậy.

“Làm AMNHơn nói5kkG m5kkGột AMNHcâu, AMNHnếu Eqsykhông dọAKTaa ch5kkGết ngườiAMNH hLVganh phAKTaải đềhLVgn mAMNHạng đhLVgấy!” TôiEqsy hétAKTa vEqsyào Eqsydi động.

“Khả…”, là5kkG hLVggiọng nóihLVg của5kkG TiêuhLVg ViễnAKTa, tôEqsyi nínhLVg thở,AMNH lAKTaần nàyAMNH đếnEqsy lEqsyượt tôAMNHi khAKTaông AMNHnói gì.

“Em, 5kkGem chhLVgưa thLVgắt m5kkGáy hLVgdi đhLVgộng”. GiọnghLVg AMNHnói củAMNHa TiAMNHêu 5kkGViễn 5kkGdịu Eqsydàng, dịuEqsy dàhLVgng Eqsyđến nAMNHỗi làmEqsy tô5kkGi ngâyhLVg nghLVgất, 5kkGtôi c5kkGẩn thậnAKTa lặng5kkG nAKTaghe hơ5kkGi tAKTahở 5kkGcủa aEqsynh, cAMNHảm giEqsyác 5kkGhơi nAKTaóng đahLVgng laAKTan tAKTaỏa tAMNHrên mặt.

Cả hLVghai ngAKTaười AMNHim lặnghLVg hồihLVg lâu,hLVg vAMNHẫn lEqsyà TiêuhLVg VhLVgiễn mAMNHở lờiAKTa trướcEqsy, “NgủAKTa ngon”.

Tôi giữhLVg chEqsyặt đEqsyiện thoạEqsyi AMNHdi động,5kkG mãEqsyi kAKTahông AKTachịu bhLVgỏ Eqsyxuống. 5kkGĐến hLVglúc Eqsycơ thểhLVg cảmAMNH thLVghấy l5kkGạnh mớiAKTa 5kkGbiết AKTalà chAKTaăn đãAKTa rơEqsyi xuốnghLVg khỏiAKTa giườngAKTa rồi.

Buổi sAKTaáng, khAMNHi trờEqsyi vẫn5kkG Eqsycòn t5kkGờ hLVgmờ, 5kkGgió lạAMNHnh AKTakhông nAMNHgừng thổiAKTa, mAMNHở cửahLVg sEqsyổ AMNHra thAKTaấy bụihLVg báAMNHm AKTadày thAMNHành lAMNHớp trêAMNHn bệhLVg cửa.

Dưới lầu,Eqsy hLVgkhông bEqsyiết AMNHcún hLVgcon củaAMNH nhEqsyà nào5kkG mặcAKTa AMNHbộ quAMNHần áEqsyo AMNHngộ ngEqsyhĩnh hLVgđang chạyAKTa lănAKTag hLVgquăng, cáhLVgi mônAKTag 5kkGtròn mAKTaũm hLVgmĩm Eqsyngoe 5kkGnguẩy, AMNHcực kỳAMNH đAKTaáng yêu.

Cún AMNHcon chạyhLVg đếnAMNH AMNHdưới mộhLVgt chihLVgếc 5kkGxe AMNHcon mà5kkGu xEqsyanh ngọAMNHc, muAMNHốn đánhAMNH Eqsydấu 5kkGlãnh địa5kkG, ngửi5kkG ngAMNHửi mùiAMNH thấy5kkG khôAMNHng phảAKTai lạiAMNH t5kkGừ từAKTa bỏ5kkG đi.

Chiếc 5kkGxe ấyhLVg rấtAKTa giốnghLVg c5kkGhiếc hLVgxe TiêEqsyu ViễAMNHn AMNHlái ngàyEqsy hôm5kkG quEqsya, màuAKTa xanAKTah ngọcAKTa thLVghâm thLVgrầm 5kkGsâu hLVgsắc, t5kkGhật hợAMNHp vhLVgới AKTaphong cá5kkGch củ5kkGa TiêuAMNH Viễn.

Tôi chạy5kkG Eqsynhư bAKTaay xuốhLVgng dướiEqsy lhLVgầu, phóngAMNH đAKTaến chAMNHỗ cAKTahiếc AMNHxe, qu5kkGa lớ5kkGp bụAKTai phủ5kkG ng5kkGoài cửaAMNH hLVgkính nAMNHhìn thLVghấy TAMNHiêu VhLVgiễn ởAMNH 5kkGtrong xe.

Cả hLVgngười hLVganh ngồihLVg dựhLVga trhLVgên hLVgghế, ngAMNHủ thiếhLVgp đi,Eqsy c5kkGhỉ Eqsycó AMNHdi Eqsyđộng vẫnAKTa Eqsyđể hLVgở bênAMNH tAMNHai, dánAKTag điệuhLVg nhưAKTa đ5kkGang gAKTaọi điệ5kkGn thoại.

Tôi gEqsyõ gEqsyõ vhLVgào cAMNHửa xeAKTa, sAKTaau đEqsyó 5kkGthấy TAMNHiêu ViễnAKTa tAMNHỉnh dậy.

“Tại hLVgsao 5kkGanh lạAMNHi AKTaở đây?”AKTa TôAMNHi hỏi.

Anh dụhLVgi dụAKTai mắhLVgt, khôAKTang hLVgtrả lờihLVg tôi.

“Anh ởAKTa đâhLVgy cảAKTa mộAKTat AKTađêm à?”

“Đâu cAMNHó, hAMNHơn 5kkGhai gAKTaiờ sánAKTag mớihLVg rAMNHa kAMNHhỏi c5kkGhỗ CôhLVgn ThiếuAKTa!” AnhLVgh AKTamở cửaEqsy xehLVg, “EhLVgm cAKTaó lạnAKTah kAKTahông? VàoAKTa tronEqsyg nóiEqsy c5kkGhuyện đi!”

“Còn Eqsynói gAMNHì nữahLVg, khEqsyông AMNHcó chu5kkGyện 5kkGgì AKTamau Eqsyvề nhEqsyà ngủAKTa đi!”5kkG TôEqsyi Eqsyđứng 5kkGở bên5kkG ngoàiAMNH khôngEqsy nhúAMNHc nhích.

“Có chuyện”.

“Có chAKTauyện Eqsythì 5kkGmau AMNHnói, 5kkGnói xAKTaong AKTarồi vềEqsy AMNHđi ngủAMNH!” EqsyTôi cảmAKTa Eqsythấ hAKTaôm nhLVgay tEqsyôi 5kkGcằn nh5kkGằn quáAMNH, giốngEqsy mộthLVg bEqsyà 5kkGlão tá5kkGm mươiAKTa vậy.AKTa TiêAMNHu ViễnEqsy hLVgim lặnEqsyg nhLVghìn t5kkGôi, “”EEqsym đanhLVgg g5kkGiận à?”

“Em giậnAKTa cAMNHái gAMNHì chứ?hLVg MấyAMNH AMNHngười cEqsyác hLVganh th5kkGích hLVggì thìAMNH hLVglàm, liênAMNH quaAMNHn ghLVgì đến5kkG 5kkGem chứ?”Eqsy ĐúngAMNH làEqsy AKTatôi 5kkGđang giận5kkG, gihLVgận aAMNHnh 5kkGsao 5kkGlại khôhLVgng biếtAMNH qu5kkGý bảnAMNH thâEqsyn mìnhAMNH nEqsyhư hLVgthế, trhLVgời lạnhAMNH mEqsyà khônEqsyg về5kkG nAKTahà, còAMNHn nhLVggủ ởhLVg trêhLVgn xe.

“Nhìn a5kkGnh chằ5kkGm chằm5kkG như5kkG AKTavậy, cAMNHòn nói5kkG là5kkG Eqsykhông Eqsygiận à?”5kkG TiêAMNHu ViễnAKTa nhì5kkGn AMNHtôi cườAMNHi vớiAKTa vẻEqsy nEqsyuông chiều.

`”Em 5kkGgiận, lAMNHà tựAMNH giậnEqsy bảnAKTa thAKTaân mìnAMNHh! T5kkGrời hLVglạnh tAKTahế nàAMNHy, cAKTahạy xuốnghLVg quảnEqsy anhLVgh lAKTaàm gì?AKTa” T5kkGôi qhLVguay hLVgngười AMNHmuốn lênEqsy nhà,5kkG hLVgkhông đ5kkGể ýEqsy anhLVgh nữaEqsy cAMNHhắc ahLVgnh sẽAKTa 5kkGbỏ vềAMNH thôi.

“Đợi đã!”hLVg TiêEqsyu VEqsyiễn hLVgxuống hLVgxe k5kkGéo Eqsytôi lạihLVg, “AAMNHnh mhLVguốn AMNHnói vớiEqsy emAMNH, tấtAKTa cảAMNH đ5kkGều khôAKTang nhưEqsy eAKTam nghĩAKTa 5kkGthế đâu!”

“Cái 5kkGgì màEqsy khAMNHông Eqsynhư e5kkGm ng5kkGhĩ?” AKTaTôi nghEqsyĩ cái5kkG hLVggì chứEqsy? LờiAMNH nAMNHói c5kkGủa TAMNHiêu ViAMNHễn làmAMNH hLVgtôi ngh5kkGi hoặc.

Tiêu ViễnAMNH thởhLVg dàiAKTa khẽAMNH nóAKTai: “ThôiEqsy vậy,AMNH AKTacó mộtAMNH s5kkGố chuyệEqsyn an5kkGh AMNHcũng khôhLVgng biếAMNHt nêAMNHn 5kkGnói thAKTaế nào”.

“Vậy AMNHthì đAMNHừng hLVgnói nhLVgữa!” ĐãAMNH khôngAMNH biết5kkG nêEqsyn nóiAMNH thếAKTa nàoAMNH AMNHthì AMNHcòn nóihLVg gìAMNH nữa,AKTa chún5kkGg thLVgôi đềEqsyu AKTakhông hLVgphải lhLVgà nhhLVgững ngườihLVg quAMNHá AMNHgượng ép.

Tiêu hLVgViễn hLVgrõ rànhLVgg rAMNHất mệthLVg, n5kkGgáp dAKTaài mEqsyột cáAMNHi rồiEqsy nóhLVgi: “BâyAKTa g5kkGiờ AKTaanh vềhLVg đAKTai AMNHngủ, Eqsybuổi tối5kkG hLVgđến đóAMNHn eAKTam, sAKTaẽ chAKTao AMNHem mộhLVgt bấ5kkGt ngờEqsy thAKTaú vị”.

“Buổi tốAMNHi eAKTam chLVgó việc…Eqsy”. TốihLVg AKTanay AMNHtôi phảEqsyi đAKTai x5kkGem buổihLVg biểu5kkG 5kkGdiễn củaAKTa Lưu5kkG ĐứcAMNH HoAKTaa v5kkGới mẹ,Eqsy lớpAKTa trưởngAKTa ChươngAKTa Sí5kkGnh chẳnghLVg 5kkGdễ AKTagì mớhLVgi kiAMNHếm đAKTaược vé.

“Nếu mhLVgà kAMNHhông quAKTaan trAKTaọng 5kkGthì hủyAKTa đAMNHi!” TiêAKTau VihLVgễn ghLVgiọng AMNHnài nỉAMNH khiAKTaến tôAKTai suEqsyýt nữahLVg mềmAKTa lònAMNHg, nhưngAKTa ngAKTahĩ lhLVgại, tại5kkG sEqsyao mAKTaỗi lầnAMNH nAKTagười Eqsybị thAMNHỏa hiệhLVgp đềhLVgu làhLVg tôi?

“Không hEqsyủy đAKTaược!” AKTaTôi hầmEqsy hừAKTa nói,Eqsy bAMNHuổi diAMNHễn hLVgca AMNHnhạc hLVgkhông Eqsyvì tôAKTai mAKTaà 5kkGhoãn 5kkGlại 5kkGđược, 5kkGmà AKTacũng hLVgđã hứaAKTa chắcAKTa chhLVgắn vAKTaới m5kkGẹ rồAMNHi, mEqsyẹ hLVgvì chuyEqsyện AMNHnày 5kkGmà vu5kkGi sướhLVgng mấAMNHy ngàyAMNH liền.

“Ừ, thếAMNH thAMNHôi vậyAKTa”. TiEqsyêu ViễAKTan hLVgcó vEqsyẻ thấAMNHt vọng,hLVg “AKTaNhưng h5kkGy Eqsyvọng lầAMNHn shLVgau AMNHcòn cEqsyó hLVgcơ hội”.

Còn AMNHcó cơEqsy AMNHhội gì5kkG, tôhLVgi muốn5kkG hỏAMNHi aEqsynh, nhhLVgưng AMNHthấy dánAMNHg vẻAMNH aAKTanh mệt5kkG mỏiAKTa, lEqsyại kh5kkGông đàAMNHnh lònghLVg, có5kkG Eqsylẽ thEqsyôi vAKTaậy. NEqsyói 5kkGđến AKTađây làAKTa đưAMNHợc rồi,5kkG nêAMNHn hLVgnhanh chAMNHóng vAKTaề hLVgnhà điAKTa nghLVgủ đi.

Cổng shLVgân vậnEqsy độngAKTa nhLVggười đ5kkGông nhưhLVg m5kkGắc cửi5kkG, rấ5kkGt nhiềuEqsy ngư5kkGời kEqsyhông 5kkGmua đượchLVg 5kkGvé, AMNHtúm tEqsyụm 5kkGở cổng5kkG đhLVgể m5kkGua AKTavé chAKTaợ đen.

Có nAKTagười nhLVghìn sEqsyố gEqsyhế v5kkGé của5kkG tAKTaôi, hỏiAMNH: “CAKTaô gAMNHái, hLVgcó bán5kkG AMNHvé không?5kkG” ThLVgôi Eqsylắc đầu,5kkG lớpAMNH hLVgtrưởng AMNHchẳng dễhLVg gìAKTa kiếm5kkG cAMNHho, Eqsylàm sahLVgo cóEqsy thAKTaể bán?

Bên cạhLVgnh, Eqsycũng 5kkGcó rấhLVgt nhiề5kkGu ngưEqsyời vâAMNHy hLVglấy mẹAKTa AMNHtôi, AMNHcó ngườihLVg AKTanói: “CAKTahị ơiEqsy, cáAKTai véAKTa nàAKTay 5kkGchị Eqsycứ nóAMNHi ghLVgiá Eqsyđi, Eqsybao nh5kkGiêu AMNHtiền tôhLVgi cũnAKTag lấy”.

Lúc nàyAKTa tôEqsyi mới5kkG bieAMNHts, 5kkGthì 5kkGra chAMNHỗ hLVgngồi củaEqsy AKTahai cAMNHhiếc vEqsyé nàEqsyy cAMNHực kỳAKTa tAKTaốt, lúcAKTa vEqsyề phLVghải AMNHcảm Eqsyơn ChươngAKTa AKTaSính tửAKTa tế5kkG mớiEqsy được.

Chỗ ngồiAMNH củAMNHa cEqsyhúng tôihLVg làhLVg khEqsyu AMNHghế V5kkGIP, ởAMNH hàngEqsy Eqsythứ b5kkGa, rấEqsyt ghLVgần sân5kkG khấu,AMNH có5kkG hLVgthể AKTanhìn AKTarõ 5kkGcả mặthLVg củahLVg nh5kkGân viê5kkGn Eqsylàm côngEqsy AMNHtác đ5kkGiều khihLVgển thi5kkGết bị5kkG trêEqsyn sAKTaân khấuEqsy, lạiEqsy còn5kkG đượcEqsy cAMNHung cấpAKTa miễnAKTa phíAMNH nướEqsyc Eqsyuống AMNHvà đồAMNH ănAMNH nhẹ.

Hàng thứEqsy hLVghai trưAKTaớc mặthLVg chúnEqsyg tôEqsyi cAKTaó 5kkGhai chỗAKTa Eqsyngồi luEqsyôn đểAMNH trốAMNHng, trên5kkG AKTamặt bànAKTa củhLVga ghếAKTa Eqsytrước AKTamặt tAMNHôi đặtAKTa mộEqsyt 5kkGbó hhLVgoa AKTaly xeAMNHn hhLVgoa hồng.

Khi buổi5kkG bihLVgểu d5kkGiễn bắtEqsy đầEqsyu, hAMNHai ghEqsyế trưAKTaớc AKTamặt vẫnEqsy trốngAKTa. Tôi5kkG cứAKTa nEqsyghĩ, ngưEqsyời nàoAMNH 5kkGlại đố5kkGt ti5kkGền AKTanhư Eqsyvậy? ĐEqsyã mEqsyua vAMNHé rồiAMNH AMNHcòn khLVghông đến.

Buổi biểu5kkG hLVgdiễn vừaEqsy bắtEqsy AKTađầu, tôiAMNH AMNHvà mẹ5kkG AKTađã AMNHnhanh ch5kkGóng hLVgbị cuốnAKTa húhLVgt, cEqsyùng vAKTaới mọi5kkG ngườiAKTa hétEqsy gọihLVg têEqsyn LưAKTau 5kkGĐức 5kkGHoa, trhLVgạng tháiEqsy cuồhLVgng nhiệtAMNH chưa5kkG chLVgó Eqsybao hLVggiờ. hLVgThậm chíhLVg mẹEqsy AMNHtôi cEqsyòn l5kkGấy AMNHmáy chụ5kkGp ảnAMNHh khLVghông ngừhLVgng chAMNHụp cAKTaác độngAMNH táEqsyc vEqsyà biểuEqsy hiệnEqsy cAKTaủa AMNHLưu ĐứcAMNH Hoa.

“Cái máyEqsy ảnhAMNH AMNHnày 5kkGcủa mẹAMNH chhLVgụp lênEqsy AMNHảnh khEqsyông nhLVghìn r5kkGõ đâu,AMNH đừngAKTa mhLVgất côhLVgng nữa!”5kkG TôiEqsy bảoAKTa mẹ.

“Nhìn AKTarõ mAKTaà! KhEqsyông tiAMNHn chLVgon Eqsynhìn xem!”5kkG Mẹ5kkG tôAMNHi rấtAMNH thLVgự hàAKTao đAMNHưa mhLVgáy 5kkGảnh 5kkGcho 5kkGtôi nhìn.

“Ngày Eqsymai trênhLVg 5kkGmạng hLVgsẽ AKTacó đầyAKTa ảhLVgnh đẹhLVgp củaAKTa 5kkGcác thợAMNH chụp5kkG ảnAKTah chuAMNHyên nEqsyghiệp chụp,5kkG cEqsyon tAMNHải AMNHvề ch5kkGo m5kkGẹ xem”.

“Không tAMNHhích bằEqsyng ảnAKTah mẹEqsy tAMNHự chhLVgụp!” MẹEqsy 5kkGtôi 5kkGtự tihLVgn nói.

Tôi khô5kkGng trahLVgnh luậnAKTa vớAMNHi AKTamẹ nữa,5kkG nhLVggày AKTamai Eqsyxem ảnhAMNH AKTacủa thợAKTa chuyEqsyên AKTanghiệp chụphLVg thìAMNH sEqsyẽ khỏ5kkGi nhLVgói luôn.

Xem xonAMNHg buổiEqsy biểu5kkG diễn,AKTa AKTatâm trạAKTang cEqsyủa tôiAKTa vEqsyà mẹAMNH vAMNHô cùnAMNHg hLVgthoải Eqsymái. MAMNHẹ tôihLVg Eqsynói: “NhânhLVg tiệnAMNH trunhLVgg tAMNHâm tEqsyhương hLVgmại chEqsyưa đónghLVg c5kkGửa, chúnAKTag tAKTaa điEqsy lượnhLVg chAMNHút, AMNHxem AKTađồng hồ!”

“Con chLVgó bAMNHao gEqsyiờ thíchAMNH đồhLVgng hồAKTa đâu?5kkG AKTaCũng chẳEqsyng dùn5kkGg đến”.Eqsy 5kkGThời đại5kkG củahLVg chúngEqsy AMNHtôi bâyAMNH giờhLVg đAKTaại đAMNHa sốhLVg đềuAMNH lEqsyấy dAKTai độ5kkGng hLVgđể xehLVgm gEqsyiờ rồAKTai, vốn5kkG khônEqsyg cóAMNH hEqsyứng thAMNHú vớ5kkGi AMNHmón đAMNHồ Eqsyđeo AMNHtay ấyAMNH nữa.

“Sắp đếnEqsy mùEqsya xuâAKTan rồ5kkGi, mặchLVg áAMNHo lộAMNH hLVgcánh Eqsytay trầEqsyn Eqsyra c5kkGũng k5kkGhông đẹp”.

“Vậy 5kkGmua chEqsyo coEqsyn chAMNHiếc vòhLVgng ngAKTaọc b5kkGích AKTađi, thếAKTa mAKTaới đAMNHẹp”. TôEqsyi đEqsyùa mẹ.

“Nếu cAMNHon Eqsythích, đợihLVg Eqsyhôm saAKTau mhLVgẹ rúAKTat thLVgiền tiếtAMNH kAKTaiệm đểhLVg muAKTaa AKTanhà Eqsyra muAKTaa chLVgho cAMNHon một5kkG chiếc!”AKTa MẹEqsy tôi5kkG cười.

“Thôi đừng5kkG hLVgạ, mhLVgẹ dànEqsyh tiềnhLVg đểEqsy AKTamua nhAMNHà c5kkGho chLVgon đi!”

Mua cEqsyho tôhLVgi một5kkG cănAKTa Eqsynhà lAKTauôn AMNHlà tâmAMNH nguyAMNHện 5kkGcủa mẹ.AKTa MẹAKTa thườngAMNH n5kkGói, coEqsyn ghLVgái nhhLVgất địAMNHnh ph5kkGải cAMNHó Eqsynhà rhLVgiêng 5kkGcủa mìnEqsyh, nếuEqsy AMNHkhông saAKTau nAMNHày cEqsyãi nha5kkGu vớ5kkGi chAKTaồng cEqsyũng khEqsyông cóEqsy AKTachỗ mAMNHà AMNHđi. LogEqsyic tAMNHhật k5kkGỳ quặc,hLVg n5kkGhưng cũnAKTag AMNHrất AMNHthực tế.

Khi mẹAMNH vhLVgà AKTabố lhLVgy hônAKTa, hLVgmẹ chhLVgẳng chLVgó chỗAKTa nà5kkGo đAMNHể mEqsyang tôihLVg đếAKTan ở,AMNH đà5kkGnh phảiAKTa shLVgống chAKTaen 5kkGchúc mãihLVg t5kkGrong khLVghông ghLVgian phòngAKTa k5kkGhách bAKTaé tý5kkG của5kkG AMNHnhà bàAMNH ngoạiEqsy, mAKTaãi đếnAKTa nhiềuAKTa Eqsynăm sauAMNH, hLVgkhi tôAMNHi Eqsycó tAMNHhể nhớEqsy đEqsyược mọihLVg cAKTahuyện, cAKTaơ qhLVguan củaEqsy AMNHmẹ mớiAKTa cAKTaấp chhLVgo mộAKTat chLVgăn h5kkGộ nhỏAMNH haAMNHi bAKTauồng. NhhLVgưng AMNHtrước AMNHsau tAMNHhì vẫnhLVg AKTalà cAKTaơ quaAKTan cấp,Eqsy 5kkGkhông chắ5kkGc nEqsygày nàhLVgo lAMNHại thEqsyu hồhLVgi, chúnAMNHg tôAKTai AKTalại khEqsyông Eqsycó chỗEqsy ởAMNH nữaAMNH, Eqsycho nêEqsyn hLVgmẹ khAKTaông AKTayên tAKTaâm, luEqsyôn ghhLVgi AMNHnhớ hLVgviệc mAMNHua mộtAMNH AMNHcăn nAKTahà AKTariêng chLVgủa chúnAKTag tôi.

“Khoản chAKTai hLVgmua nh5kkGà mẹAKTa AMNHvẫn giAKTaữ cEqsyho cEqsyon màAKTa, Eqsyđủ rồi!5kkG” AKTaMẹ hLVgkhoác ta5kkGy tAMNHôi đhLVgi vAMNHề phLVghía siê5kkGu Eqsythị HoAMNHa Đường.

“Mẹ thấy5kkG 5kkGchúng tAKTaa hLVgkhoác tAMNHay nEqsyhau đAMNHi lượnhLVg siê5kkGu thịhLVg hLVgcó giốEqsyng 5kkGhai chị5kkG eEqsym không?”Eqsy TôiAKTa trêuAKTa đùahLVg mẹ.

“Nếu giống5kkG được5kkG hLVgthì tốt”.AKTa MAMNHẹ hLVgthở dàAMNHi nói.

“Giống, khLVghông AMNHtin mAKTaẹ thử5kkG hỏiAMNH AMNHngười khhLVgác xeAMNHm”. 5kkGTôi cốAKTa ýAKTa dựahLVg sáthLVg vàhLVgo mẹ.

“Hôm hLVgnào chAMNHúng AMNHta đi5kkG chụEqsyp cáhLVgi Eqsydán gìEqsy đóhLVg AKTađi? ChLVgái đóAKTa gọiAMNH Eqsylà gìEqsy đấyhLVg nhỉ?5kkG DAKTaán lên5kkG đ5kkGiện thoạiAKTa d5kkGi độn5kkGg 5kkGcủa con”.

“Ảnh đ5kkGề can”.

“Đúng, Eqsychính Eqsylà nóhLVg, cEqsyon đưahLVg mEqsyẹ hLVgđi nhé!”AMNH LúcEqsy mẹhLVg AKTatôi Eqsyhưng AMNHphấn hLVgthì giốngAMNH nAKTahư Eqsymột đứaAKTa coAKTan níEqsyt già.

“Được, hLVgkhông vấhLVgn đ5kkGề gì!hLVg EqsyMẹ đ5kkGúng l5kkGà Eqsysành điệuhLVg quáEqsy đấyhLVg, cEqsyon cònhLVg chAMNHưa từng5kkG cAKTahụp bEqsyao giờ”.

Ở AMNHbên AKTamẹ, luô5kkGn vAKTaui vẻ5kkG nEqsyhư vậy,hLVg mẹEqsy chínhLVgh làhLVg chỗEqsy 5kkGdựa hLVgcho tâAMNHm AKTahồn tôi.

 

6. T5kkGáo PAMNHhú hLVgSĩ rơiAKTa AMNHđầy d5kkGưới đất

Lúc hLVgxem biểAKTau diễn5kkG Eqsyca nhAKTaạc, tAMNHôi Eqsyđể điệnEqsy tAKTahoại dAMNHi AKTadộng AMNHở AKTachế đ5kkGộ yêAMNHn lặngEqsy, chLVgó mấyAMNH cuEqsyộc Eqsygọi đếnAMNH nEqsyhưng đhLVgều k5kkGhông biết,AKTa mởAKTa danhLVgh sAKTaách cuộcEqsy gAMNHọi nAKTahỡ tAKTahấy đềuAKTa l5kkGà củAMNHa hLVgTiêu Viễn.

Tôi 5kkGquay lưn5kkGg vớhLVgi mẹ5kkG đểAMNH gAKTaọi lạEqsyi chAMNHo ahLVgnh, Eqsygiọng Tiêu5kkG ViễAKTan AKTamệt Eqsymỏi ở5kkG đầuAMNH bêEqsyn kiahLVg, “KhôngAMNH Eqsycó việcAMNH gAMNHì đâu!”

“Vâng!” AMNHTôi AMNHđáp, qhLVguay 5kkGđầu lạAMNHi tEqsyhấy m5kkGẹ đAKTaang nh5kkGìn t5kkGôi dò5kkG hEqsyỏi, thếAMNH lEqsyà hLVgvội hLVgvàng dậ5kkGp máy.

Thứ hAKTaai đEqsyi lAKTaàm, nAMNHhận đượEqsyc thôngAKTa báAMNHo AKTacủa CụchLVg, AKTasẽ đếnAKTa ki5kkGểm tAMNHra tiEqsyến độAKTa dựhLVg án.

Tôi đưa5kkG thôn5kkGg AKTabáo chEqsyo TổAMNH trưởhLVgng xemEqsy, AMNHông bảo5kkG tEqsyôi AKTatrực Eqsytiếp AMNHmang đEqsyến c5kkGho Tiêu5kkG ViễnAMNH vAKTaà Ng5kkGô Duyệt.

Bộ dạnhLVgg TiêhLVgu VEqsyiễn như5kkG kEqsyhông đượcEqsy ngEqsyhỉ ng5kkGơi đEqsyủ sức,Eqsy “E5kkGm 5kkGkhông trEqsyốn tôiAKTa nữa5kkG à5kkG?” ĐâAKTay lEqsyà là5kkGm AKTaviệc, Eqsycó thAMNHể trhLVgốn tránAKTah sao?

Tôi nhìnEqsy tr5kkGên bànAMNH a5kkGnh đAMNHặt hAKTaai tấmAMNH 5kkGvé xEqsyem hLVgbiểu hLVgdiên hLVgca nhạc,Eqsy tr5kkGên vé5kkG AMNHin AMNHhàng AKTa2 5kkGsố 5kkG8, sốAMNH Eqsy10, 5kkGchẳng lẽ…

Tôi chợtAMNH hiểuAKTa rahLVg, Eqsythì AKTara đEqsyây hLVgchính hLVglà điềhLVgu ngạc5kkG nhiênAKTa thhLVgú AMNHvị m5kkGà Eqsyanh đãhLVg nói!

“Anh cEqsyũng hLVgđi xhLVgem buổiEqsy hLVgbiểu di5kkGễn AMNHca nhEqsyạc à?hLVg” 5kkGTôi hỏiEqsy thhLVgăm dò.

“Không, hLVganh c5kkGhưa baAKTao gihLVgờ thíAMNHch 5kkGLưu ĐứcAKTa EqsyHoa”. AMNHAnh hLVglạnh lùngAMNH nói.

“Thế lấy5kkG vAKTaé nàAMNHy đểhLVg làEqsym AKTagì?” AKTaThật phíAMNH AMNHchỗ ngồi5kkG tốtEqsy nAKTahư vậy.

“Người k5kkGhác tặ5kkGng, tihLVgếc là5kkG tặ5kkGng hLVgnhầm ngườiEqsy rồi”.

Vẫn AMNHcòn nhLVgói cứnAMNHg, 5kkGkhông nóihLVg thìAKTa thôi.

 

“Tiêu ViễAKTan, Eqsyem cầnAKTa AKTanói cAMNHhuyện hLVgvới anAMNHh vhLVgề q5kkGuy hoạchEqsy lắphLVg đặthLVg cáAKTap điệAMNHn củaAMNH dAMNHự Eqsyán nhLVgày”. Ng5kkGô DuyệtEqsy đanghLVg ởAKTa cửa,hLVg trên5kkG tEqsyay cầmhLVg mộtEqsy t5kkGệp bảEqsyn vẽAMNH phLVghác thảo.

“Tôi cònAMNH cóhLVg việ5kkGc khAMNHác, AMNHxin phéAKTap vAMNHề trướchLVg ạ!”5kkG TôiEqsy vộAMNHi vEqsyàng nhườngAKTa đườAMNHng cAMNHho Ng5kkGô Duyệt.

“Em 5kkGcũng ngEqsyồi ởAKTa đEqsyây, nAKTaghe cùngEqsy!” TAMNHiêu ViễnhLVg rEqsya lệnhhLVg hLVgcho tôiAKTa, hômhLVg n5kkGay sắchLVg mặtAKTa hLVganh khôAKTang Eqsyđược tốtAMNH, chắchLVg hLVglà hLVgdo 5kkGchưa đượcEqsy ngAKTahỉ ngơi5kkG đầyAKTa đủ.

Ngô Du5kkGyệt nhLVghíu màAKTay, nói:Eqsy 5kkG“Tiểu Khả5kkG 5kkGcó thểAKTa kAKTahông cầnEqsy nghe”.

“Đúng, AKTađúng! TôiEqsy khôn5kkGg cầnAMNH phảAMNHi nAKTaghe ạ!”Eqsy Tôi5kkG cườiAKTa theo.

“Cô Eqsyấy tEqsyừng học5kkG khoEqsya hLVgtự nhiêhLVgn, màAMNH đâyAKTa lAMNHại chLVghính Eqsylà chuAMNHyên ngànAMNHh Eqsycô ấyAKTa họcEqsy, tạiAKTa sAMNHao l5kkGại kAMNHhông thEqsyể ngh5kkGe?” T5kkGiêu EqsyViễn có5kkG vẻhLVg 5kkGcố bắtEqsy épAKTa tAMNHôi ởhLVg lại.

“Tại AMNHsao anAMNHh biết?”hLVg NgôhLVg Duy5kkGệt ngạcAKTa nhiê5kkGn nAKTahìn tôihLVg Eqsyvà ThLVgiêu Viễn.

“Tại saAKTao khôngAMNH biết?5kkG BọnEqsy ahLVgnh 5kkGhọc cùnhLVgg mEqsyột trEqsyường hLVgĐại học”.

“Tổng giEqsyám sEqsyát Tiêu5kkG!” TôiEqsy 5kkGmuốn ngănAKTa Eqsyanh lại.

Nhưng TihLVgêu AMNHViễn liếcAMNH nhìAKTan tôiAMNH, hLVgvẫn 5kkGtiếp tụchLVg nó5kkGi: “HơnAKTa 5kkGnữa hLVgcô 5kkGấy tAKTaừng AMNHlà bạnEqsy gáEqsyi c5kkGủa aAKTanh, hLVganh 5kkGcó 5kkGthể khôEqsyng hiểhLVgu cô5kkG AKTaấy sao?”

Sắc mặt5kkG AKTaNgô Duyệ5kkGt độtAKTa nhiê5kkGn trắn5kkGg bệch.

Phó AKTatổng giá5kkGm sátAKTa, đừnhLVgg AMNHnghe aEqsynh ấAKTay nói5kkG nhảAKTam”. ThLVgôi v5kkGội vàngAKTa giảAMNHi thích,5kkG “HồiAMNH đAKTai h5kkGọc chLVghỉ Eqsylà 5kkGđùa Eqsyvui thôi”.

“Ai AMNHđùa vAKTaui vớiAKTa ehLVgm 5kkGchứ?” SAKTaắc mAKTaặt TihLVgêu V5kkGiễn càAKTang AKTakhó 5kkGcoi, 5kkGgiận 5kkGdữ nhì5kkGn tôi.

“Tiêu Viễn,Eqsy saAMNHo aAMNHnh lạAMNHi cAMNHó thểAKTa đốhLVgi xửAKTa hLVgvới Eqsyem như5kkG vậy?”hLVg NgEqsyô DuEqsyyệt bậthLVg khóc,AKTa saAMNHu đ5kkGó Eqsychạy vụtAMNH Eqsyra ngoài.

“Tại sAMNHao anhLVgh lAKTaại AMNHcứ phảihLVg nói5kkG vAMNHới Eqsycô hLVgấy điềuhLVg đó?5kkG Tại5kkG saEqsyo cònEqsy nhLVgói Eqsyra trước5kkG mặthLVg em?”

Tôi chLVgũng khóAKTac, AMNHmối q5kkGuan AMNHhệ 5kkGphức tạEqsyp tAMNHhế hLVgnày, bảoEqsy tôiEqsy s5kkGau nàyAKTa cònAMNH AKTatiếp tụ5kkGc làmhLVg vhLVgiệc ởEqsy đâEqsyy AMNHthế nàoEqsy đư5kkGợc 5kkGchứ. TEqsyiêu 5kkGViễn aAMNHnh kh5kkGông đểAMNH ý,Eqsy hLVgvì 5kkGchỗ d5kkGựa phAKTaía saAKTau ahLVgnh vữnAMNHg chắc,Eqsy hoàAKTan hLVgtoàn c5kkGó thLVghể nóiAKTa 5kkGđi AKTalà đi,Eqsy AKTatôi thìAMNH 5kkGlàm t5kkGhế AKTanào đưEqsyợc đây?

“Anh xhLVgin lỗihLVg, anEqsyh kAMNHhông thểEqsy khEqsyông nEqsyói ra!”AKTa TiAKTaêu ViEqsyễn lắc5kkG AKTavai tôAMNHi, “EqsyNếu cAMNHòn khôEqsyng nóhLVgi, người5kkG nhhLVgà sẽAMNH bắt5kkG 5kkGanh đínhhLVg AMNHhôn vớiAMNH AMNHcô ấy”.

“Hai người5kkG đí5kkGnh hônEqsy 5kkGđược AMNHrồi, tạiAMNH sAKTaao phải5kkG kéoEqsy eEqsym AKTavào?” TôiAKTa khóc.

“Ngốc ạ,AKTa chẳAKTang lEqsyẽ hLVgem AKTakhông hiAKTaểu saAMNHo? EqsyTừ hLVgtrước đEqsyến na5kkGy ngườiAKTa anEqsyh yêhLVgu chỉAMNH cóEqsy mìAMNHnh em!AKTa” TAKTaiêu Viễn5kkG ôm5kkG cAMNHhặt lấy5kkG Eqsytôi, giọ5kkGng nAMNHói t5kkGha thiết.

Tim đAMNHau hLVggần nhEqsyư muốAMNHn ngAKTahẹt AKTathở, tại5kkG saoEqsy? TạiEqsy sahLVgo Eqsybao nh5kkGiêu nAKTaăm trAKTaôi qhLVgua Eqsyrồi mới5kkG nói5kkG với5kkG tôi5kkG nhAKTaững hLVgđiều ấy?

Hai cAKTahân tôihLVg rEqsyã rEqsyời, dựEqsya sátAKTa vàAMNHo ngựchLVg TiêhLVgu Viễn.

Ngô Duyệt5kkG mEqsyấy ngàhLVgy liềnAMNH kh5kkGông lAMNHộ diAKTaện ởhLVg TổhLVg dựhLVg án.

Tổ kiểmAMNH trAMNHa củAMNHa Cục5kkG AMNHdo đí5kkGch thânEqsy CụcAMNH trưởngAKTa 5kkGdẫn AMNHđầu xuốngAMNH khLVgiểm thLVgra AMNHdự áAKTan, hLVggiáo sAMNHư ĐiềnAMNH DuhLVgy hLVgNiên đAKTaóng vahLVgi tAMNHrò cốAMNH vẫn.hLVg TiêuAMNH ViễhLVgn vhLVgà TAKTaổ trưởngEqsy điEqsy cùnghLVg đAMNHến cáhLVgc nơAMNHi, Eqsytôi đAKTai phíaAKTa Eqsysau pAKTahụ trách5kkG gAMNHhi chép.

Đi hếhLVgt mộEqsyt vòng,5kkG mọAMNHi n5kkGgười ngồAMNHi lạihLVg nghLVghỉ ngơAMNHi, CụchLVg trEqsyưởng Eqsyvà Ti5kkGêu Viễ5kkGn ngồihLVg phíhLVga 5kkGtrước tôi,AKTa ngượcAMNH lạEqsyi, giáhLVgo AMNHsư EqsyĐiền ngồEqsyi 5kkGbên cạnhAMNH tôi.

“Tiêu AKTaViễn AMNHnày, Eqsycó phảiAKTa cháAMNHu Eqsyvới DuyệthLVg DuyAMNHệt cAKTaãi hLVgnhau không?”5kkG CụhLVgc trưởnghLVg ânhLVg cầEqsyn nóAMNHi chuyệEqsyn giAKTaa đEqsyình vớiAKTa TAKTaiêu Viễn.

Tiêu ViễAKTan khônghLVg nAMNHói gì.

“Thanh AMNHniên vớhLVgi nhahLVgu kAKTahông thLVgránh Eqsyđược việcEqsy cAMNHãi c5kkGọ, đừAMNHng 5kkGbận tâ5kkGm. hLVgCháu chLVgũng bEqsyiết tí5kkGnh chLVgách Du5kkGyệt DEqsyuyệt rAMNHồi đấy,5kkG tAMNHính AMNHcòn trẻ5kkG con5kkG, chuyệnAKTa gAMNHì cEqsyũng thAMNHích chấpEqsy nAMNHhặt, AMNHnhường nhịAMNHn nóAKTa hLVgchút, Eqsydù sEqsyao cAMNHũng 5kkGsắp đínhhLVg hôEqsyn hLVgrồi mà!”

Tiêu 5kkGViễn quaEqsyy xuốngAKTa lhLVgiếc n5kkGhìn tôAKTai, ánh5kkG mắtAKTa đhLVgen thẫmEqsy lộhLVg AKTara vAKTaẻ cươngAKTa nghịAKTa, Eqsysau đhLVgó qhLVguay sanEqsyg nhLVgói AKTavới AKTaCục tEqsyrưởng NgôAMNH: “BácAMNH 5kkGNgô… ch5kkGáu AKTanghĩ hLVgcháu vàEqsy AKTaNgô Duy5kkGệt khôngEqsy hợAKTap nhau!”

“Thằng bAKTaé này,AMNH nóAKTai cAKTaái gìhLVg n5kkGgớ ngẩnAMNH? Ha5kkGi đứaAKTa Eqsylà thanAKTah mAKTaai trúcAKTa mAKTaã, làAKTa mộthLVg đôiEqsy qu5kkGá đẹp”.hLVg C5kkGục tAMNHrưởng vỗAKTa va5kkGi AMNHTiêu hLVgViễn chLVgười Eqsyha hảAKTa nói5kkG: “Mấy5kkG 5kkGngày trưAKTaớc bốhLVg AMNHcháu AMNHcòn gọi5kkG điệnAMNH AKTahỏi bác5kkG đAKTaặt tiAMNHệc đínhAMNH hAKTaôn ởAKTa hLVgđâu nữa”.

“Thưa bhLVgác NgEqsyô, cháuAMNH nghĩhLVg hLVgsẽ khôAKTang cAMNHó tiEqsyệc đhLVgính hônEqsy 5kkGđâu ạAKTa!” TiêuAMNH Viễn5kkG nAKTaói nhỏ.

“Đúng lEqsyà hLVggiận dỗAKTai thậ5kkGt Eqsyrồi!” CụEqsyc trưởAKTang AKTavẫn cườAMNHi 5kkGha hLVgha, “NhưnghLVg, AMNHhai đứaAKTa cãihLVg nha5kkGu mấyAKTa n5kkGgày rồiAKTa lạAKTai ổAKTan thôi”.

Nghỉ nghLVgơi xonEqsyg rồi,5kkG hLVgmọi ngườhLVgi 5kkGlại t5kkGiếp tụcAKTa đEqsyi, hLVgđến AKTahiện trường5kkG Eqsyxem Eqsytình trạEqsyng thLVghi côn5kkGg. TôAMNHi đAKTai các5kkGh xEqsya phhLVgía 5kkGsau, 5kkGtâm hLVgtrạng thhLVgật khó5kkG tả.

Giáo shLVgư ĐiềnAMNH vỗAMNH 5kkGvai tôAKTai nó5kkGi: “Nà5kkGy, hLVgbạn trAKTaẻ, lấyhLVg AKTalại t5kkGinh thAMNHần đEqsyi nào”.

Tôi nh5kkGìn AKTaông chLVgảm kíchLVgh, kìEqsym chLVghế nhữnAKTag cảhLVgm AMNHxúc bAMNHộc phhLVgát muốEqsyn AKTaòa khóc.

Tranh thủAMNH th5kkGời AKTagian đến5kkG chỗhLVg ởAMNH AKTacủa C5kkGhương AKTaNgự, AMNHgiúp hLVganh 5kkGta cEqsyho chLVgá ăn.

Có tiAMNHền 5kkGđúng làAMNH tốt5kkG th5kkGật, c5kkGó tAKTahể một5kkG mìnAKTah ởAKTa troEqsyng nEqsygôi nhàAMNH AMNHto AMNHthế nàAMNHy, Eqsyriêng phònghLVg AMNHkhách AMNHđã cóEqsy hahLVgi cái5kkG, mỗAMNHi phLVghòng đAKTaều đặtEqsy mộtAMNH AKTabể cá5kkG AMNHto. Tro5kkGng Eqsybể hLVgcá AMNHcó đủAKTa l5kkGoại màuAKTa sắc5kkG hAKTaình dáEqsyng, chủnghLVg lAMNHoại đAMNHa dAMNHạng, tôAMNHi không5kkG cóhLVg 5kkGkinh nhLVgghiệm nuôAKTai hLVgcá hLVgnên Eqsykhông ph5kkGân biệAKTat 5kkGcụ thể5kkG đượcAMNH lũhLVg cá5kkG nàAKTay giốngAMNH gì,Eqsy chỉhLVg biếtAMNH rấtAKTa nhiềhLVgu loạiEqsy chư5kkGa thấy5kkG AKTabao giờhLVg, 5kkGcó thhLVgể đú5kkGng lAKTaà rhLVgất qhLVguý hiếm.

Thức ăn5kkG Eqsycủa cáhLVg để5kkG Eqsytrên bàn,AKTa AKTatôi 5kkGlấy mộtEqsy 5kkGít Eqsythả xu5kkGống, Eqsylũ c5kkGá nhỏAKTa bắEqsyt AMNHđầu trAKTaanh nhhLVgau Eqsyăn, mộthLVg lúAKTac Eqsythôi hLVgđã ăAMNHn hAMNHết sAMNHạch, tôiAMNH hLVglại đổAKTa 5kkGvào mộhLVgt ít,AKTa lạiAMNH hLVgăn hAKTaết. XEqsyem rAMNHa lhLVgũ nhAKTaóc nAKTaày đEqsyúng lhLVgà AMNHđói rAKTaồi, t5kkGôi qAKTauyết địnhLVgh đổAMNH cảAKTa góEqsyi tAKTao vàEqsyo, cAKTaho bọnAKTa chún5kkGg ănAKTa no.

Cho hLVgcá hLVgăn xoAMNHng, hLVgra khỏi5kkG 5kkGnhà ChưAKTaơng Ngự,AKTa tôi5kkG gọiAKTa đhLVgiện cEqsyho Tiêu5kkG ViễAMNHn, “Chún5kkGg tEqsya đEqsyến trườngAKTa AKTaăn cơmAKTa cAKTaăng Eqsytin đi”.

Tiêu ViễnAKTa mặcEqsy t5kkGrên ngườAMNHi bhLVgộ hLVgthể tEqsyhao màuhLVg trắng,5kkG đứnghLVg AMNHở hLVgcổng trườAKTang Eqsyđợi tôi.

Nhà ăn5kkG cEqsyăn bhLVgản khEqsyông tAKTahay Eqsyđổi 5kkGgì, chỉAMNH làAMNH khônAKTag cònAMNH cunAKTag cấpAKTa AMNHcanh trứng5kkG Eqsycà chEqsyua miAKTaễn phíEqsy nữahLVg. TôEqsyi vàEqsy TiêuAMNH VAKTaiễn AKTamua haAKTai suEqsyất cơmAMNH rướiAKTa sốtAMNH thLVghịt gEqsyà, tìmEqsy mộtEqsy chhLVgỗ vắnghLVg ngườiAMNH ngồiEqsy xuống.

Vẫn hLVglà cảnhLVgh t5kkGượng AMNHcủa hLVgnăm đó,Eqsy chỉAKTa chLVgó vịEqsy củaAKTa mAMNHón cơAKTam rưới5kkG làAMNH hoànAKTa tAKTaoàn khônghLVg hLVggiống n5kkGăm đóAMNH nữa.

Ăn Eqsycơm x5kkGong, TiEqsyêu ViAMNHễn n5kkGói: “ChEqsyúng tAKTaa rEqsya AMNHsân vhLVgận độAMNHng 5kkGđi, xhLVgem ahLVgnh b5kkGây giAMNHờ cònAKTa cóAMNH th5kkGể chạyAKTa 155kkG00m nữ5kkGa khôhLVgng”. AMNHLúc nà5kkGy tôhLVgi mớiEqsy cAMNHhú ýAKTa đếnhLVg hLVganh điAKTa đôiAMNH gi5kkGày thể5kkG 5kkGthao NikEqsye chLVgũ đó.

“Anh vẫnEqsy đEqsyi đôi5kkG giàAKTay nàyAKTa à?”

“Muốn tEqsyhay đôiAKTa mới,AKTa vẫnEqsy chưaEqsy 5kkGcó nAKTagười đưa5kkG AMNHanh AKTađi muahLVg”. AhLVgnh nhìAMNHn t5kkGôi cười.

Tôi cAMNHúi đEqsyầu hLVglẩn trhLVgánh 5kkGánh nhìAKTan AKTatrìu 5kkGmến củaEqsy anhLVgh, “AKTaĐợi cóEqsy AMNHthời giaEqsyn AMNHlại AMNHđưa anAMNHh hLVgđi mAMNHua Eqsyđôi mớiEqsy nhhLVgé, nhưEqsyng a5kkGnh phhLVgải tEqsyự AMNHbỏ tiền”.

“Điền KhhLVgả Lạc,AMNH ehLVgm thậthLVg lEqsyà kAMNHeo kiệt”.hLVg EqsyVẫn nguyêhLVgn v5kkGăn lhLVgời phêEqsy phAMNHán tôiAKTa AKTanăm đó.

Tôi đứAMNHng 5kkGbên AKTađường bAKTaiên chạyAKTa giúAMNHp a5kkGnh bấEqsym 5kkGthời giaEqsyn, rấAKTat nhiềuAMNH sihLVgnh 5kkGviên hLVgtrên AMNHsân vận5kkG độngEqsy hLVgnhìn chúhLVgng tôi,5kkG nhấ5kkGt lhLVgà cácEqsy Eqsycô gáAKTai, nhhLVgìn TihLVgêu VAMNHiễn bằAMNHng đôiEqsy mắtAMNH rạngAMNH rỡ.

Tôi hLVgkéo TiêAKTau VAMNHiễn, Eqsy“Đi thôi,Eqsy cơmEqsy xohLVgng khAKTaông AKTađược AMNHvận 5kkGđộng mạnh”.

Tôi Eqsyvà TiêEqsyu ViEqsyễn 5kkGnắm 5kkGtay nhEqsyau lEqsyặng l5kkGẽ đhLVgi AMNHdọc theEqsyo bờ5kkG sônAMNHg, dưEqsyờng AMNHnhư hLVgtrở AKTalại thwoAMNHif điAKTaểm mớiAMNH 5kkGquen nAMNHhau AMNHcủa nhiềuEqsy năAKTam trước.

“Đợi Eqsydự áAMNHn nàyhLVg 5kkGkết thúc5kkG, chúnAKTag Eqsyta đhLVgi đhLVgăng AKTaký kết5kkG AKTahôn nhé”.5kkG TiAMNHêu Viễn5kkG độAKTat nhiênhLVg nói.

“Kết hônAKTa?” EqsyTôi hLVgkhông cóEqsy một5kkG chAMNHút chEqsyuẩn bị5kkG tâ5kkGm lAKTaý 5kkGgì, “EqsyTại sao?”

“Tất nhiênhLVg 5kkGlà AKTavì aAMNHnh yêEqsyu Eqsyem!” TiêhLVgu ViEqsyễ dhLVgừng lEqsyại, hônAKTa lênAMNH Eqsymôi tôi.

Lần đầAMNHu tiênEqsy AKTaanh hô5kkGn tEqsyôi Eqsynhư vAKTaậy, tAMNHôi sữnghLVg s5kkGờ kinEqsyh ngạc.

“Sao vậhLVgy, v5kkGẫn muốn5kkG nữahLVg 5kkGà?” AhLVgnh nhưAKTa bịEqsy nhLVgghiện, lạ5kkGi sấnEqsy t5kkGới AKTahôn tôi.

Môi TiAMNHêu V5kkGiễn cEqsyó vEqsyị s5kkGe Eqsyse ngọhLVgt, hLVgmịn mhLVgàng, hLVgẩm ướ,hLVg mhLVgềm dị5kkGu ấnEqsy trêAKTan môhLVgi tôi.

“Tiêu ViễAKTan, aAKTanh sẽAKTa khônAMNHg rAKTaời Eqsyxa 5kkGem chứ?”5kkG TAKTaôi lhLVguôn Eqsycảm tEqsyhấy điềuhLVg tuyAMNHệt hLVgdiệu thếEqsy hLVgnày lạEqsyi 5kkGkhông p5kkGhải AMNHlà hLVgsự thật.

“Sẽ khônAKTag bhLVgao giờEqsy nhLVgữa!” AAMNHnh giữAMNH chhLVgặt AMNHmiệng tEqsyôi, “AMNHTập trunEqsyg đAKTai, đừngAMNH nhLVgói nữa…”

Tiêu 5kkGViễn AKTađưa tAMNHhẳng hLVgtôi v5kkGề đAKTaến cửaAKTa nhLVghà, 5kkG“Anh muốnAMNH AKTavào gặphLVg mẹhLVg AMNHem!” An5kkGh lầEqsyn chầEqsyn ởAKTa Eqsyđó khôngAMNH muốnhLVg đi.

“Lần sAMNHau Eqsynhé, ehLVgm vềAMNH nóhLVgi vAMNHới AKTamẹ một5kkG tiế5kkGng trướAKTac hLVgđã, tráEqsynh làmAKTa mAKTaẹ gihLVgật Eqsymình, mẹhLVg vẫAMNHn l5kkGuôn Eqsynghĩ aAMNHnh đEqsyang ởAKTa nướcAKTa ngoài”.

“Chúng 5kkGta làmhLVg cùAMNHng ở5kkG mhLVgột Eqsycơ q5kkGuan, hLVgem đAKTaã khôEqsyng nEqsyói vớEqsyi Eqsycô à?”

Tiêu ViAMNHễn dù5kkGng hEqsyai cáhLVgnh tahLVgy giữAMNH tAKTaôi lạiEqsy mộtAKTa góchLVg nhỏ.

“Em AMNHsợ mẹEqsy hLVgkhông thEqsyích anAMNHh đấy”.

“Mẹ v5kkGợ AKTagặp cAMNHon rểhLVg, c5kkGó 5kkGgì màAMNH AMNHkhông tEqsyhích?” AhLVgnh đắcAMNH ýEqsy nói.

“Được rEqsyồi, lầnAMNH sAKTaau Eqsyanh hLVghãy đến”Eqsy. TôAKTai đẩyhLVg AKTaanh rhLVga, “NAMNHhanh vềAMNH hLVgnhà ngủAKTa đi5kkG, ngàEqsyy Eqsymai cAMNHòn đAMNHi Eqsylàm chứ”.

Mẹ tôEqsyi đhLVgã nghLVgủ rEqsyồi. TôiAMNH nhẹ5kkG nhàng5kkG mởhLVg cAMNHửa AKTasợ đánhAKTa thứchLVg mẹhLVg, gầhLVgn đâEqsyy, mẹAKTa thLVgoàn ngủAKTa sớm.

Tắm hLVgxong, nằhLVgm trê5kkGn giưEqsyờng, trhLVgái tiAKTam rộnAKTa rãEqsy mớiAMNH chịu5kkG trAMNHầm lAKTaắng xuống.

Tiêu VhLVgiễn, chúnAMNHg AKTata th5kkGật sựAKTa Eqsycó tEqsyhể Eqsyở bênhLVg nhAMNHau không?5kkG TEqsyại sahLVgo tronhLVgg lò5kkGng Eqsytôi cAKTaứ AMNHthấp thỏmAMNH khônEqsyg yên?

Ngày hôAKTam sEqsyau đEqsyi là5kkGm, tổhLVg dựEqsy áhLVgn chLVgử AMNHTiêu VEqsyiễn và5kkG thLVgôi đAMNHến côAKTang 5kkGtrường khảAMNHo hLVgsát tAKTaiến độEqsy AMNHthi công.

Lúc xuấthLVg 5kkGphát, AMNHTổ trưAMNHởng Eqsynăm Eqsylần AMNHbảy lượt5kkG nhắc5kkG nAKTahở láAKTai Eqsyxe nhấtEqsy địnhAMNH phEqsyải 5kkGđảm bảohLVg ahLVgn toàhLVgn cEqsyho tổngEqsy giAKTaám 5kkGsát Tiêu.

Trên đAKTaường điAMNH, tôi5kkG n5kkGói đùahLVg vớiAMNH Tiê5kkGu ViEqsyễn, “Xem,5kkG đó5kkG chEqsyính lAKTaà s5kkGự cácAKTah Eqsybiệt g5kkGiữa tổnAKTag giáAMNHm AKTasát vàhLVg AMNHnhân viênAKTa. TổnghLVg giáEqsym sEqsyát Eqsythật lAMNHà đanEqsyg quý5kkG, rEqsya khỏihLVg Eqsycửa Eqsylà 5kkGcần phảiEqsy bảAKTao đảhLVgm a5kkGn toàn”.

“Em chAMNHẳng phảiEqsy cAKTaàng đáAMNHng qhLVguý hhLVgơn shLVgao, có5kkG AKTamột tổng5kkG giáhLVgm s5kkGát khôAKTai hLVgngô hLVgtuấn t5kkGú, u5kkGy AKTaphong lAMNHẫm liệEqsyt, lAKTaà anEqsyh Eqsyđây 5kkGđảm bảAKTao hLVgan toànAKTa cEqsyho em!”Eqsy TiêuEqsy Viễn5kkG AMNHnhìn tô5kkGi cườAKTai hìAKTa hì.

“Em shLVgao dám5kkG làmAKTa phiềnAKTa anh?”

Đến AMNHcông trường,AMNH ĐộiAKTa trhLVgưởng độihLVg thAMNHi côngEqsy dẫnhLVg tAMNHôi Eqsyvà TAKTaiêu ViễAKTan AMNHđi hLVgxem xhLVgét tình5kkG trạAKTang đắphLVg đêhLVg AMNHkè đhLVgường. hLVgTiêu ViễnAKTa hLVglúc l5kkGúc lạiEqsy cAMNHhỉ r5kkGa cácAKTa phư5kkGơng diện5kkG cầAMNHn c5kkGhú ý,hLVg độhLVgi trưởnEqsyg đEqsyều ghLVghi chéEqsyp lhLVgại hLVgcẩn thận.

Đi đến5kkG mộtAMNH nơAMNHi ghLVgập ghềnh,5kkG cAMNHó hốAKTa nước.AMNH Người5kkG lEqsyái xEqsye đAMNHi cùnhLVgg cAKTahỉ 5kkGlo AKTabảo vệEqsy T5kkGiêu ViAMNHễn, hLVgdo muốnhLVg giAMNHữ Tiêu5kkG ViễnAKTa khôAMNHng tiAMNHến AKTavề phíaEqsy trước5kkG màAKTa đãAKTa lỡ5kkG vhLVga vàAKTao ngườihLVg tôi.

Một AMNHcú AMNHvấp AKTangã, tôihLVg rơiAMNH lu5kkGôn xuống.AMNH AKTaNước nAKTagập hLVgsâu đếnEqsy tậnEqsy thắtAMNH lưngAMNH, lạAMNHnh tAMNHê tái,Eqsy AKTaquần áhLVgo trên5kkG ngưAMNHời đều5kkG bịEqsy ư5kkGớt sũng.

Tiêu ViễAMNHn tAMNHhấy 5kkGvậy, hLVglập tứcAKTa vứ5kkGt bhLVgỏ áo5kkG khoáhLVgc AMNHở 5kkGtrên người,AMNH định5kkG laEqsyo hLVgxuống kéoEqsy tôi.

Tôi héhLVgt: Eqsy“Tiêu VihLVgễn, an5kkGh 5kkGđừng xuốn5kkGg, AMNHem c5kkGó thAKTaể tựAMNH AMNHlên được”.

Người Eqsylái xhLVge AKTava phLVghải tôEqsyi, tAMNHhấy cEqsyó lỗi,5kkG Eqsynói: “TổnEqsyg AKTagiám Eqsysát TEqsyiêu, hAKTaay Eqsyđể t5kkGôi xuhLVgống đi”.

Tiêu VEqsyiễn giậnAMNH dữ5kkG nhLVghìn anEqsyh taAMNH, ánhAKTa mAMNHắt c5kkGòn sAMNHắc AMNHlạnh Eqsyhơn c5kkGả dEqsyòng nướcAMNH, “ĐứngAKTa Eqsysang mAKTaột bên”.

Người AMNHlái AKTaxe sAKTaợ h5kkGãi khônAMNHg dáhLVgm nóihLVg gìAKTa, lùAKTai saAKTang Eqsymột bên.

Tiêu ViễnEqsy khAMNHông ngạAMNHi nAKTaước lạn5kkGh, từAMNH AKTatừ đếAMNHn hLVggần tôi,Eqsy gEqsyiữ chặtAKTa tAMNHay tôihLVg, nóAKTai: “ĐihLVg th5kkGeo anhLVgh, chậmAKTa thôi5kkG AMNHkẻo ngã”.

Sau kh5kkGi T5kkGiêu ViễnAMNH kEqsyéo Eqsytôi hLVgra khỏhLVgi h5kkGố nưAKTaớc, hLVgtổ Eqsytrưởng tEqsyìm ch5kkGo chúAKTang tôEqsyi mAMNHột lềuEqsy trạiEqsy hLVgcó l5kkGò sưởiAKTa điAMNHện đểEqsy hon5kkGg khhLVgô quEqsyần áo.AKTa TEqsyiêu AKTaViễn sEqsyợ tôEqsyi AMNHlạnh, cởEqsyi lAMNHuôn cảEqsy áoAKTa khhLVgoác nAMNHgoài đắphLVg cAMNHho thLVgôi, “hLVgCái tênAMNH láAKTai hLVgxe thLVgay chânEqsy hậ5kkGu đậAKTau ấy,5kkG thEqsyật AKTabực mình”.

Tôi cườiAMNH Eqsyanh đãAKTa AKTalàm tAMNHo chuyện,AKTa Eqsytôi chẳngAMNH quAMNHa cũEqsyng hLVgchỉ Eqsybị ướtAKTa 5kkGquần áhLVgo t5kkGhôi, khônAMNHg đáng5kkG để5kkG nAMNHổi cáhLVgu vEqsyới người5kkG ta.

Tiêu VAMNHiễn ngồiEqsy AKTahơi xã5kkG lEqsyò AMNHsưởi, tôiEqsy bảohLVg an5kkGh lạiAKTa gầnhLVg cAKTahút, đểAKTa AKTatránh lạnhAKTa, AKTaanh khAKTaông chịAMNHu: “Em5kkG cònhLVg đángAKTa quAKTaý hơ5kkGn anh”.

Tôi nhìnAMNH anAMNHh, mỉ5kkGm cười,Eqsy t5kkGrong lò5kkGng ấhLVgm AMNHáp vôAMNH ngần.

Quay vAMNHề hLVgtổ dựAKTa Eqsyán, TiêAKTau Viễ5kkGn AMNHcứ hắtAKTa 5kkGhơi sAKTauốt, tôiAMNH AMNHcho anAMNHh uốnhLVgg mộtAMNH cốc5kkG Eqsythuốc gAKTaiải cảm,AMNH nhưAMNHng khhLVgông cóEqsy táAMNHc dụng.

Ngày hôEqsym saAKTau, vừEqsya sAMNHáng 5kkGra, Eqsyđiện thAKTaoại AKTacủa hLVgTiêu ViễnAMNH đánhAMNH thứcAMNH tôiAMNH dậyAMNH: hLVg“Khả EqsyLạc, anEqsyh sốhLVgt cEqsyao, cóAMNH chútAKTa 5kkGtriệu chứng5kkG AKTabị vihLVgêm phổ5kkGi, nhAMNHập viện5kkG rồi”.AMNH GiọngAKTa nóAKTai khả5kkGn khôAKTa, khhLVgông cò5kkGn êEqsym AMNHái nhưAKTa nhữnghLVg ngày5kkG t5kkGrước nữa.

“Ở đâuEqsy vậy?”AMNH TôiAMNH hỏi.

“Bệnh việnEqsy cảnAMNHh sáhLVgt vũ5kkG trang”.

“Anh đợi5kkG nEqsyhé, eAKTam đAMNHến t5kkGổ d5kkGự á5kkGn điểAMNHm da5kkGnh, r5kkGồi xihLVgn phéEqsyp nghỉ5kkG AMNHđi thLVghăm anh”.

“Ừ”. Tiêu5kkG V5kkGiễn ngoaAKTan n5kkGgoãn đáEqsyp, cEqsyó vẻAKTa sốtAMNH nặnAMNHg khônEqsyg còAMNHn sứcAMNH Eqsynói nữaAMNH rồi.

Tôi mhLVgua mộ5kkGt gAKTaiỏ tá5kkGo PhEqsyú SĩhLVg, vừhLVga t5kkGo vừaAKTa đỏ,AMNH nAMNHghĩ rAKTaằng hLVgTiêu Vi5kkGễn sẽ5kkG rất5kkG th5kkGích ăn.

Tôi chEqsyưa hLVgđến Eqsybệnh việnEqsy Cảnh5kkG sáAMNHt vEqsyũ tAMNHrang Eqsybao AMNHgiờ, bướchLVg vàhLVgo th5kkGấy thhLVgật rộnEqsyg lớhLVgn, ởAMNH đAMNHại shLVgảnh AKTahỏi mAKTaấy lượtAKTa, mớiAKTa biAKTaết đượcAMNH 5kkGkhu nhậpEqsy vihLVgện AKTachỗ nEqsyào. VừEqsya nhắcAKTa đAKTaến tAMNHên AMNHTiêu Vi5kkGễn vớAKTai chLVgác AKTay táAMNH chLVgủa khhLVgu nhập5kkG vhLVgiện, AMNHmấy côEqsy gAMNHái trAMNHẻ đềhLVgu AMNHhào hứnAMNHg nói:hLVg “ĐểhLVg 5kkGtôi dẫnhLVg cô5kkG đi”.

Tiêu VAKTaiễn nằhLVgm Eqsyở p5kkGhòng bhLVgệnh AMNHriêng cAMNHao hLVgcấp, cửahLVg phò5kkGng bện5kkGh mhLVgở rAMNHa, bAMNHên troAMNHng thấyAKTa 5kkGcó AMNHmấy bóng5kkG người5kkG đAKTai lại.

Tôi nhaAKTanh chAKTaóng nhậnhLVg AMNHra NEqsygô DuyệtEqsy đanAMNHg 5kkGngồi ởEqsy đầuAKTa giườngAKTa, Eqsynâng cốhLVgc 5kkGnước cAMNHho ThLVgiêu ViEqsyễn AMNHuống. TiêuhLVg ViễnhLVg lộAKTa rõAMNH vAKTaẻ dịu5kkG dànAMNHg cAMNHười v5kkGới AKTacô ấy.

Tôi đứn5kkGg AKTaở lốiAMNH 5kkGđi r5kkGất lâuhLVg, chEqsyăm 5kkGchú nhAKTaìn NgôEqsy Duyệt,Eqsy Eqsycô 5kkGấy AMNHvà Ti5kkGêu VihLVgễn cEqsyư AMNHxử 5kkGvới nha5kkGu nAMNHhư thAKTaế, Eqsynhất đEqsyịnh đãhLVg cAMNHó thờiAMNH AKTagian rất5kkG d5kkGài bêEqsyn nhau.

“Thư khLVgý TốAMNHng, côAMNH gáAMNHi này5kkG muốn5kkG hLVgtìm 5kkGTiêu Viễn”.

Người đượcEqsy gọ5kkGi hLVglà th5kkGư kýAMNH Tống5kkG đó5kkG hLVgliếc nhAMNHìn tôihLVg, quaAMNHy đầuAKTa đi,”BộAMNH trAKTaưởng Tiê5kkGu AMNHvà phAMNHu nhâhLVgn đãAMNH dặEqsyn rồi,5kkG AMNHtrừ chLVgô NgAKTaô DuyệAMNHt raAMNH, TiêuAMNH ViAMNHễn Eqsykhông gAKTaặp AMNHbất khLVgỳ hLVgngười nào”.

Trừ AKTaNgô DuyệEqsyt rAMNHa, ngườiEqsy 5kkGkhác đốiEqsy vAMNHới 5kkGTiêu hLVgViễn đềuAMNH lAKTaà “ngAKTaười bất5kkG kỳhLVg” sao?

Tôi khAMNHông biAMNHết nAKTaên AKTalý gihLVgải nhAMNHư th5kkGế AKTanào vềAMNH AKTahàm AKTaý cAKTaủa câEqsyu nóiAMNH này,hLVg chỉ5kkG cảhLVgm thấyAKTa hLVgtrái tiAMNHm t5kkGràn đầyAKTa nhihLVgệt huyế5kkGt bỗnEqsyg AKTachốc nguộAMNHi lạnh5kkG Eqsyđi, bịhLVg đôngAMNH cứAMNHng lạ5kkGi nAMNHhư nướAKTac đá.Eqsy ĐAKTaồng thờiEqsy, cơ5kkG AMNHthể 5kkGco thEqsyắt lại,5kkG cácAKTa ngónEqsy taEqsyy AMNHrun rẩy.

Y AKTatá gọiAMNH tô5kkGi, “C5kkGô làmEqsy AMNHsao vậy?”

Tôi c5kkGố gắngAMNH đểAKTa làmhLVg cAMNHho mìAMNHnh kh5kkGông AMNHrun AMNHlên nữa,5kkG qEqsyuay đềuEqsy lạihLVg AKTanhìn côAMNH 5kkGta cảm5kkG kíchAMNH, Eqsyrun rEqsyun AKTamôi nEqsyói: “KhAMNHông AMNHsao đâu”.

Người hLVgy tá5kkG ngạcEqsy Eqsynhiên nhìn5kkG tháEqsyi độhLVg của5kkG tôEqsyi, chỉEqsy t5kkGay xuốEqsyng dAKTaưới đấEqsyt, kAMNHhông 5kkGbiết từhLVg lú5kkGc nàoEqsy, AMNHgiỏ táoEqsy AMNHtrên tahLVgy đã5kkG lănAMNH 5kkGxuống đấtEqsy rồi.

Tôi lạiAKTa nh5kkGìn vàAKTao troEqsyng 5kkGphòng, NgôEqsy DuyệAMNHt đEqsyang nhẹ5kkG nhhLVgàng nân5kkGg AMNHđầu TiêAKTau EqsyViễn, đEqsyặt lhLVgên gối,AKTa s5kkGau đóhLVg AKTađắp cAKTahăn cAKTaho anh.

Tôi địAKTanh thần5kkG lhLVgại, chLVgúi đầ5kkGu xuốnhLVgg nEqsyhìn nhữngAMNH qu5kkGả tá5kkGo AKTalăn trAKTaên Eqsyđất, dậpAMNH ná5kkGt đếAKTan thLVghế AMNHnày, 5kkGxem rAMNHa khônhLVgg thhLVgể ăn5kkG được5kkG nữhLVga rồi.

Mỉm cườiEqsy, hLVgtrong lònhLVgg thầmAMNH nó5kkGi vớihLVg hLVgTiêu hLVgViễn: Bả5kkGo trọng.