You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNHSoRq CẢMgp9m VẤNF8x5 VƯƠNG

 

- VXbqGân Vgp9my, cSoRqô cắtSoRq cửJoYg nF8x5gười đXbqGi đàoJoYg tJoYgạo cF8x5ho khgp9mách hànXbqGg. ĐâyF8x5 làSoRq lF8x5ần đgp9mầu tigp9mên cXbqGhúng tXbqGa F8x5hợp táJoYgc XbqGvới bệXbqGnh vgp9miện, nhgp9mất SoRqđịnh phgp9mải phụcJoYg SoRqvụ nF8x5gười F8x5ta SoRqthật JoYgchu đáo!

Đâgp9my làgp9m lầXbqGn đầuF8x5 tiêF8x5n côngp9mg tJoYgy hợpgp9m tF8x5ác vớiXbqG bệXbqGnh việngp9m, thếgp9m nênJoYg sếF8x5p cJoYgủa VXbqGân Vgp9my gp9mcẩn tSoRqhận gp9mdặn dSoRqò cô.

- GiờXbqG JoYgtôi đangF8x5 khôngF8x5 cóXbqG vXbqGiệc gSoRqì, gp9mđể tF8x5ôi điF8x5 vậy!JoYg F8x5- Thấgp9my sF8x5ếp SoRqcó vXbqGẻ F8x5thận trọXbqGng, JoYghơn nữaSoRq đâXbqGy SoRqlại làJoYg lầnJoYg đầuJoYg tiêF8x5n côngp9mg JoYgty JoYgcô phụcF8x5 vXbqGụ tậF8x5n nơSoRqi chgp9mo kF8x5hách hàgp9mng ngp9mên côJoYg khôngF8x5 yêgp9mn tâmJoYg F8x5giao chJoYgo ngườiXbqG khác.

gp9mQuả nhiênSoRq, sếXbqGp củagp9m Vângp9m VXbqGy gậJoYgt đầF8x5u vẻgp9m XbqGhài lònggp9m: gp9m- Cũngp9mg được,SoRq vậyF8x5 giF8x5ao F8x5cho cF8x5ô nhé!

Công việcXbqG JoYgcủa VâF8x5n F8x5Vy lXbqGà giảiJoYg thícSoRqh cSoRqho khSoRqách hJoYgàng SoRqcách XbqGsử gp9mdụng phầnJoYg mSoRqềm củaJoYg côngSoRq tgp9my cSoRqô XbqGnhư XbqGthế nàgp9mo, saSoRqu đóJoYg tiếnSoRq hànSoRqh mộtgp9m sốSoRq điềSoRqu gp9mtra vàXbqG gp9mbảo F8x5hành cF8x5ho khágp9mch hàgp9mng saXbqGu gp9mkhi muaSoRq. F8x5Sau hagp9mi nggp9mày lJoYgàm việgp9mc SoRqbận rộnSoRq, bácF8x5 sĩSoRq TXbqGiểu lgp9mâm vôXbqG cF8x5ùng gp9mhài lSoRqòng vớJoYgi táF8x5c phonSoRqg JoYglàm vigp9mệc F8x5của Vâgp9mn Vy.

- GXbqGiám đốcgp9m VSoRqân quảF8x5 JoYgnhiên XbqGlà kiênJoYg nhẫn!XbqG gp9m- Bgp9mác sĩJoYg LâmSoRq JoYgkhen ngợigp9m: -LạXbqGi cSoRqòn hXbqGiểu đượgp9mc nhữngJoYg tXbqGừ ngữF8x5 cF8x5ủa giớiSoRq F8x5y họcXbqG cF8x5húng tXbqGôi nữa!
XbqG- TXbqGôi gp9mcó mộtF8x5 ngườiJoYg bgp9mạn làF8x5m bácJoYg sĩXbqG mà!

F8x5- ChẳSoRqng trácXbqGh! JoYg- BáSoRqc sSoRqĩ LâSoRqm tiễnSoRq VSoRqân VF8x5y rF8x5a đếnF8x5 tậnF8x5 cửa.

F8x5Đi gp9mtừ F8x5đây JoYgra lSoRqà gầgp9mn nhXbqGất! XbqG- BáJoYgc SoRqsĩ LJoYgâm SoRqchỉ tJoYgay vềgp9m gp9mphía SoRqhành XbqGlang bêJoYgn cạnh.

BênSoRq hànhSoRq lSoRqang kF8x5hông biếtJoYg làF8x5 phSoRqòng kF8x5hám khJoYgoa nàF8x5o, dườngJoYg nF8x5hư tấtJoYg gp9mcả cáJoYgc pgp9mhòng XbqGbệnh ởgp9m gp9mđây SoRqđều đượcSoRq bJoYgố trígp9m giốngF8x5 JoYghệt XbqGnhau, bêF8x5n hàJoYgnh langp9mg F8x5còn đượcJoYg tXbqGrồng rấSoRqt nhiềuF8x5 câSoRqy xaF8x5nh, manSoRqg lạiF8x5 cgp9mho F8x5người JoYgta cảmgp9m giáXbqGc mátgp9m lànhSoRq, gp9mthư thái.

Khôgp9mng đợgp9mi VJoYgân VF8x5y lêJoYgn tiXbqGếng hỏi,SoRq bJoYgác sJoYgĩ gp9mLâm đãgp9m JoYgchủ độnJoYgg giớiXbqG gp9mthiệu: SoRq- Đgp9mây làgp9m khoJoYga F8x5tư vấgp9mn tâJoYgm lí.

Khogp9ma tưSoRq vấnSoRq F8x5tâm líJoYg? gp9mSau khF8x5i GSoRqiang NJoYghan xảXbqGy rXbqGa cSoRqhuyện, ngF8x5ười XbqGnhà JoYgcô SoRqđã từngSoRq mờigp9m bácXbqG sF8x5ĩ tgp9mâm XbqGlí F8x5về giúpF8x5 côF8x5 thoF8x5át khgp9mỏi tgp9mâm tgp9mrạng đauJoYg đớnSoRq SoRqvà khổXbqG sở,SoRq nSoRqhưng kếgp9mt qugp9mả điềugp9m SoRqtrị SoRqrõ rgp9màng chgp9mẳng cSoRqó tágp9mc dụF8x5ng gìJoYg vXbqGới JoYgcô cgp9mả. gp9mPhần lớnF8x5 thJoYgời JoYggian côJoYg đSoRqều dF8x5ành cgp9mho viXbqGệc ngSoRqủ, sốngSoRq ngp9mhờ gp9mvào nhữngJoYg giọtXbqG XbqGnước truyềngp9m vàJoYgo máugp9m mỗigp9m SoRqngày. NếuJoYg nJoYghư ôngSoRq trờF8x5i khônJoYgg cXbqGho côF8x5 cơgp9m hộiSoRq đượcSoRq quagp9my ngượF8x5c F8x5thời gp9mgian tJoYghì cSoRqó lẽXbqG cgp9mô đãSoRq gp9mkiệt F8x5sức bởiXbqG gp9mnỗi đauSoRq đớnSoRq quáF8x5 lớnJoYg ấygp9m rồi.

Vân gp9mVy vừaSoRq SoRqđi vừF8x5a nghXbqGĩ, lúgp9mc XbqGđi ngaXbqGng qSoRqua phSoRqòng chF8x5ẩn trịXbqG, bấSoRqt ngờJoYg cXbqGó mộtgp9m cơnJoYg giXbqGó tXbqGhổi qSoRqua lXbqGàm cágp9mnh JoYgcửa phòngp9mg XbqGhơi hF8x5é rXbqGa. CXbqGô đưaXbqG mắF8x5t XbqGnhìn XbqGvào bgp9mên gp9mtrong, vôF8x5 tìXbqGnh chạXbqGm phảiSoRq áF8x5nh mắJoYgt củaSoRq mộtJoYg bJoYgệnh nhXbqGân trSoRqong đó.

Vân VSoRqy chF8x5ợt thấyXbqG XbqGcác dSoRqây tSoRqhần gp9mkinh tronF8x5g đầugp9m cănF8x5g JoYgra. CXbqGô rảogp9m bưF8x5ớc gp9mđi thậtXbqG nhJoYganh, chỉF8x5 sgp9mợ ngườF8x5i đóSoRq sSoRqẽ đuổiJoYg theo.

KhJoYgông pXbqGhải mắtSoRq XbqGcô nhìnXbqG nhầmF8x5 đấyJoYg chXbqGứ? CSoRqô làmSoRq F8x5sao cgp9mó thSoRqể ngp9mgờ rằF8x5ng bệJoYgnh nhânF8x5 ởSoRq trgp9mong F8x5căn phòngSoRq ấygp9m JoYgchính làF8x5 Tgp9mriệu Dương?

Rõ rF8x5àng F8x5anh SoRqta bịgp9m phátJoYg bệnhJoYg tigp9mm độSoRqt ngột,JoYg gp9mvậy SoRqtại saXbqGo giờSoRq anSoRqh F8x5ta lạiJoYg SoRqở tronF8x5g khogp9ma gp9mtâm lí?XbqG Lẽgp9m nàoF8x5 ngoàgp9mi bệnhSoRq SoRqtim rXbqGa angp9mh tSoRqa còXbqGn mF8x5ắc bệF8x5nh vJoYgề tâmXbqG líXbqG nữaSoRq à?

Trước đâyF8x5 côSoRq từnSoRqg đọSoRqc bF8x5áo SoRqvà đượF8x5c biJoYgết, phầngp9m lớnXbqG JoYgnhững F8x5cô nSoRqam, quảF8x5 nữgp9m troF8x5ng thF8x5ành pSoRqhố đgp9mều bịF8x5 SoRqmắc cF8x5ăn bSoRqệnh trầmXbqG cảF8x5m hoF8x5ặc tựF8x5 XbqGkỉ. KhSoRqông biếtXbqG cáF8x5i gSoRqã họSoRq TriệuXbqG ấyF8x5 mắcgp9m phXbqGải bSoRqệnh gì?XbqG KhôngF8x5 biếJoYgt vàiJoYg nămXbqG nữXbqGa liệuJoYg F8x5cô cógp9m phgp9mải thườnXbqGg xuyêXbqGn bổF8x5 sunJoYgg cáXbqGc gp9mloại tSoRqhực gp9mphẩm cXbqGhức XbqGnăng, F8x5liên tXbqGục đếnF8x5 thF8x5ẩm mSoRqỹ SoRqviện SoRqvà thỉnhgp9m thgp9moảng XbqG“ghé thăm”XbqG báXbqGc SoRqsĩ tưJoYg vấnSoRq tXbqGâm lgp9mí JoYgkhông nữa?

Đi mộtF8x5 JoYgđoạn gp9mđường dàSoRqi, F8x5cuối F8x5cùng JoYgcô cXbqGũng rgp9ma đượcF8x5 đếSoRqn cầuSoRq thanF8x5g. NgoảnJoYgh đSoRqầu lạiJoYg nhìn,SoRqkhông thấF8x5y TriSoRqệu DưF8x5ơng khôF8x5ng đgp9muổi theoF8x5, VânJoYg F8x5Vy thởgp9m phF8x5ào nhXbqGẹ nhõm.JoYg ThJoYgoát XbqGđược TriF8x5ệu SoRqDương gp9mthì saoJoYg? TF8x5hoát đượcF8x5 gp9manh tSoRqa XbqGcô cũSoRqng chẳnSoRqg thJoYgể F8x5thoát ngF8x5ăn đượcF8x5 bàXbqGn gp9mchân XbqGminh đaXbqGng tigp9mến dầJoYgn gp9mđến tXbqGuổi giàJoYg. XbqGNỗ lgp9mực SoRqsống XbqGhết F8x5năm nàSoRqy quXbqGa XbqGnăm khác,JoYg JoYgtuổi tF8x5ác gp9mcũng theJoYgo đXbqGó nhXbqGiều lêF8x5n. gp9mChỉ tXbqGhêm vàJoYgi nSoRqăm nữaSoRq thôigp9m, SoRqcó lẽSoRq gp9mmột ngJoYgười đF8x5àn XbqGông nhF8x5ư TSoRqriệu Dươngp9mg bgp9mây gigp9mờ côXbqG cũngXbqG chẳngF8x5 F8x5thể XbqGtìm được.

- SF8x5au kJoYghi XbqGvề F8x5phải cSoRqhịu khóXbqG nghỉgp9m ngơi,gp9m gp9mmặc dgp9mù SoRqsức khỏeJoYg đãXbqG hồJoYgi phụcXbqG F8x5tương đốigp9m nhưngp9mg cũngp9mg kSoRqhông đượcXbqG phépF8x5 làmSoRq SoRqviệc qugp9má sứcF8x5. VớF8x5i cườngJoYg độJoYg làF8x5m vgp9miệc củaSoRq gp9manh tôXbqGi thgp9mấy XbqGngười bìnhSoRq thườnSoRqg khônggp9m thểF8x5 nF8x5ào SoRqtiêu SoRqhóa nổi!

- TôiJoYg biết!

- AnJoYgh biết?SoRq CứXbqG nhXbqGìn JoYgvào thànhJoYg tíchgp9m củgp9ma anSoRqh JoYghai nF8x5ăm naSoRqy tF8x5hì tF8x5ôi bigp9mết JoYganh SoRqmang SoRqmạng gp9msống JoYgcủa mìnhSoRq rSoRqa đùSoRqa nhF8x5ư thếgp9m nàJoYgo rF8x5ồi! F8x5Theo F8x5như nhữngF8x5 SoRqgì tôJoYgi đượcgp9m bSoRqiết vJoYgề JoYganh, SoRqanh kSoRqhông đờiSoRq ngp9mào chấXbqGp gp9mnhận aJoYgn phận!
TiếngXbqG XbqGcười gp9mkhe khSoRqẽ vagp9mng lên:SoRq XbqG- CJoYgũng chưaF8x5 chắc!

CóJoYg SoRqngười SoRqđang gp9mnói cF8x5huyện ởF8x5 cầuXbqG F8x5thang, cXbqGó mSoRqột giọgp9mng nóigp9m màXbqG VâSoRqn XbqGVy JoYgcảm thấXbqGy gp9mrất queJoYgn thuộc.

Vân VSoRqy chXbqGầm chJoYgậm điSoRq SoRqđến XbqGcầu thangp9mg vàF8x5 nhìngp9m xuốngSoRq dưới,SoRq ánF8x5h mắtSoRq vôXbqG tSoRqình lướXbqGt quSoRqa mJoYgột XbqGkhuôn mặt.

NgưXbqGời đgp9mó gp9mcũng ngẩXbqGng đầuXbqG nhìgp9mn cô.

Ánh mắtXbqG SoRqcủa aSoRqnh dườSoRqng nhgp9mư lF8x5à chùF8x5m JoYgánh sánggp9m mặtXbqG trờF8x5i đẹpgp9m đẽXbqG nSoRqhất F8x5đậu trSoRqên bgp9mờ vaXbqGi cô.

Nếu nhXbqGư lJoYgúc nãygp9m F8x5cô gp9mcòn hoanJoYgg manSoRqg SoRqđi nJoYghư chạySoRq gp9mthì gSoRqiờ cJoYgô đF8x5ã chẳngJoYg cònJoYg sJoYgức lựcXbqG nàoSoRq đểSoRq màgp9m cF8x5hạy trốJoYgn nSoRqữa. BàJoYgn chânSoRq củaXbqG côF8x5 nSoRqhư JoYgbị dSoRqính chặF8x5t JoYgxuống dướiXbqG đF8x5ất, miệngSoRq XbqGấp úgp9mng mF8x5ãi chẳnXbqGg thốtF8x5 rgp9ma lờigp9m XbqGdưới cáXbqGi nSoRqhìn củaSoRq aXbqGnh: XbqG-

Thật….thXbqGật trùnXbqGg hợp!

Anh mỉmJoYg gp9mcười, ngp9mhẹ nhàngXbqG cấtJoYg lời:gp9m gp9m- JoYgĐúng làSoRq trùngF8x5 hợpSoRq thật!SoRq Mgp9mới đóF8x5 mXbqGà JoYgđã gặXbqGp lạigp9m nhau!

- XbqGVâng, bệXbqGnh việngp9m nàySoRq muốXbqGn gp9msử dụnF8x5g phầnSoRq mềmgp9m củagp9m cônJoYgg tXbqGy cF8x5húng JoYgtôi nSoRqên F8x5tôi đếngp9m đâgp9my đểF8x5 hướSoRqng dẫF8x5n họ!JoYg F8x5- gp9mCô gp9mcố gSoRqắng gXbqGiải thích,F8x5 vụnJoYgg vềXbqG XbqGnhư mộSoRqt coSoRqn ngốcXbqG, cXbqGhỉ SoRqsợ agp9mnh F8x5lại hXbqGiểu nJoYghầm mình.F8x5 XbqGHơn nữaXbqG cJoYgô rJoYgất sF8x5ợ aSoRqnh sXbqGẽ vạchXbqG tXbqGrần JoYgnhững lờiF8x5 SoRqnói JoYgdối JoYgcủa mìnSoRqh, cáigp9m F8x5gì màF8x5 đưaXbqG chịXbqG ĐườngJoYg điXbqG kgp9mhám F8x5bệnh chứ,XbqG toàF8x5n làSoRq nóSoRqi gp9mdối. gp9mNhư vậySoRq tgp9mhì cJoYgòn mXbqGặt mXbqGũi nXbqGào mJoYgà gp9mnhìn anh?

Cũng maJoYgy F8x5là anJoYgh khXbqGông nhắcF8x5 gìJoYg đếnSoRq chuyệnXbqG đó.SoRq AJoYgnh F8x5kết thúcF8x5 cuJoYgộc nóiJoYg cJoYghuyện vớSoRqi bágp9mc sJoYgĩ gp9mcủa mìSoRqnh JoYgrồi XbqGcùng XbqGcô đgp9mồng hành,F8x5 SoRqthản SoRqnhiên cgp9mứ nXbqGhư thểJoYg hF8x5ôm ấXbqGy gp9mchưa từXbqGng xảgp9my rgp9ma XbqGbất cứXbqG cSoRqhuyện gì.

Anh JoYgsánh vF8x5ai điF8x5 bSoRqên cSoRqô. XbqGVân F8x5Vy kF8x5hông biếtJoYg pgp9mhải làSoRqm thếXbqG nàoF8x5 đSoRqể chgp9me đSoRqi sựXbqG hogp9mang maSoRqng troSoRqng lòng,SoRq XbqGbàn tJoYgay túJoYgm chặtSoRq JoYglấy vạtgp9m áF8x5o gp9mđang rXbqGịn mXbqGồ hôi.

Cô F8x5y táJoYg ởgp9m phònSoRqg gp9mphát JoYgthuốc XbqGđưa chF8x5o F8x5anh SoRqmột F8x5túi tgp9mo đủXbqG cáF8x5c loạSoRqi thuốXbqGc rồJoYgi dF8x5ặn XbqGdò: XbqG- AnJoYgh nSoRqhớ uốnXbqGg tSoRqheo chF8x5ỉ dẫngp9m củaF8x5 bgp9mác sĩ!

Trong kXbqGí ứcJoYg cgp9mủa VXbqGân VJoYgy, sứcSoRq khỏeJoYg củaJoYg GianXbqGg NhaJoYgn rấtXbqG tốt,XbqG JoYgcho dSoRqù gp9mcó bSoRqị cảmSoRq XbqGcúm haF8x5y sJoYgốt caJoYgo F8x5thì cũXbqGng chỉF8x5 mF8x5ất vàiXbqG ngàF8x5y SoRqlà khỏiF8x5 ngay.

Vâgp9mn SoRqVy nhìnF8x5 vàF8x5o nSoRqhững loạiSoRq thuốcSoRq ởSoRq trXbqGong túF8x5i, toànF8x5 lF8x5à nhữJoYgng lJoYgoại thuốcJoYg hSoRqiếm gặp.

- Côgp9m chuSoRqẩn bịgp9m XbqGđi đâu?

- VềXbqG cônF8x5g SoRqty thôi!gp9m- Côgp9m nggp9mhĩ GiSoRqang NhaJoYgn chỉSoRq tiệnF8x5 miệnSoRqg hỏJoYgi JoYgnhư vXbqGậy thSoRqôi JoYgnên SoRqcũng thảnF8x5 nhiêF8x5n F8x5đáp mgp9mà khSoRqông cầnXbqG JoYgsuy nghĩ.

- ĐểSoRq JoYgtôi tiễnJoYg cô!

Đề nggp9mhị cgp9mủa XbqGanh quáJoYg gp9mbất ngờ,SoRq VâXbqGn SoRqVy bốJoYgi rốiF8x5 từJoYg chối:F8x5 JoYg- KhôF8x5ng cầnSoRq đâuJoYg aJoYgnh gp9mGiang, lXbqGàm phiềnF8x5 anSoRqh qJoYguá!- Vângp9m F8x5Vy XbqGcó chútSoRq khgp9mông qF8x5uen SoRqvới cáchXbqG xưnSoRqg hJoYgô kF8x5hách gp9msáo này.

Anh vốXbqGn qJoYguá đỗSoRqi thângp9m gp9mthương tF8x5rong trF8x5ái JoYgtim cF8x5ô, thếF8x5 màXbqG JoYggiờ lF8x5ại trởSoRq thànXbqGh mộtJoYg ngXbqGười chẳgp9mng queF8x5n bSoRqiết. gp9mNếu nhF8x5ư F8x5Giang NhaF8x5n gp9mgọi côXbqG làXbqG “CXbqGô Vân”JoYg F8x5thì cSoRqó lẽgp9m JoYgcô cSoRqũng sẽgp9m cảmgp9m tF8x5hấy JoYgvô XbqGcùng xótXbqG xaSoRq. gp9mThế nhưngF8x5 côF8x5 cốSoRq gắngJoYg kìmF8x5 nénSoRq bảnJoYg thânF8x5, chỉgp9m XbqGsợ mJoYgột kJoYghi khJoYgông kiJoYgềm F8x5chế đượcSoRq gp9mtâm trSoRqạng củJoYga JoYgmình sẽXbqG kF8x5hiến cXbqGho anJoYgh sợXbqG mấXbqGt vSoRqía. CSoRqô pgp9mhải JoYgduy tSoRqrì khJoYgoảng cácgp9mh nJoYghất F8x5định vớiSoRq anSoRqh, mộXbqGt khoảngF8x5 cgp9mách đủgp9m đểSoRq aXbqGnh cSoRqoi côgp9m XbqGlà mộtgp9m ngườJoYgi bìgp9mnh thường.

Không cóSoRq JoYgai XbqGbiết, aXbqGnh vàXbqG cJoYgô F8x5đã SoRqcách nhaF8x5u cảXbqG gp9mmột kiF8x5ếp người.
NXbqGếu gp9mnhư côSoRq nóF8x5i gp9mra sựgp9m thựcJoYg này,F8x5 khôXbqGng nhữnggp9m angp9mh SoRqkhông thểJoYg tJoYgin màSoRq cònXbqG SoRqcho rằngSoRq côJoYg lXbqGà SoRqmột coSoRqn đigp9mên. DưSoRqờng nhJoYgư chỉgp9m cógp9m mộSoRqt mìnhXbqG gp9mcô cònXbqG mãiSoRq đắmgp9m chìmSoRq F8x5trong nhữngXbqG kgp9mí gp9mức F8x5xa xôiXbqG. CôJoYg khágp9mt JoYgkhao đượSoRqc ởgp9m gầnJoYg bêF8x5n gp9manh, nXbqGhưng lạJoYgi sợJoYg khSoRqoảng cáchF8x5 troJoYgng hiệnJoYg thF8x5ực sẽXbqG kgp9mhiến cgp9mho cgp9mô qJoYguỵ SoRqngã. VânJoYg XbqGVy cảSoRqm tXbqGhấy bgp9mản JoYgthân gp9mmình khôSoRqng SoRqhề yếSoRqu F8x5đuối, cF8x5ô cXbqGhỉ F8x5không muốXbqGn bF8x5ị Gigp9mang NhSoRqan làmSoRq tổnXbqG thươnSoRqg, bgp9mởi vìSoRq trSoRqong kíXbqG ứcXbqG củaXbqG cSoRqô, tF8x5ất SoRqcả nhữngF8x5 kXbqGỉ niSoRqệm XbqGcủa côSoRq JoYgvà anF8x5h đềuF8x5 vF8x5ô cF8x5ùng đẹpSoRq đẽ.

- NóF8x5i địSoRqa chỉgp9m gp9mcông tgp9my gp9mcô cXbqGho tôi!

Xem F8x5ra agp9mnh XbqGấy đJoYgịnh đưaF8x5 cJoYgô vềJoYg côF8x5ng tXbqGy thgp9mật rồi!

JoYgCô ngJoYgoan ngoãnSoRq ngồXbqGi vàXbqGo tSoRqrong gp9mxe củaJoYg anSoRqh, saF8x5u đgp9mó nóiSoRq địaJoYg chỉJoYg côngp9mg tF8x5y mìnhJoYg chSoRqo JoYganh: SoRq- ĐXbqGi qF8x5ua Cầugp9m WF8x5, đF8x5i thêmSoRq mgp9một đoạnSoRq nữagp9m gp9mlà đếnXbqG! JoYg- NSoRqhìn F8x5Vân JoYgVy tJoYgự nhSoRqiên thếJoYg thgp9môi nhưnXbqGg lgp9múc nàyF8x5 trgp9mống ngựF8x5c cgp9mô XbqGđang đậpXbqG thJoYgình thịch.gp9m NhìXbqGn mìnhXbqG tJoYgrong JoYggương chigp9mếu hậu,JoYg VâJoYgn Vgp9my thấyJoYg hJoYgai máSoRq SoRqmình đỏSoRq JoYgbừng lên.

Giang NJoYghan vgp9mẫn F8x5tỏ rXbqGa nhF8x5ư JoYgbình tXbqGhường, JoYgthản nhSoRqiên nhF8x5ìn côJoYg hỏi:SoRq F8x5- CầuXbqG JoYgtây hF8x5ay làSoRq cgp9mầu đông?

VânJoYg VF8x5y đXbqGưa áSoRqnh F8x5mắt mF8x5ơ F8x5hồ nhgp9mìn rJoYga dònXbqGg xSoRqe cF8x5ộ tậF8x5p F8x5nấp JoYgở XbqGbên ngoàXbqGi, cốSoRq XbqGgắng phânXbqG biệJoYgt đượcgp9m phươngXbqG hướgp9mng đôXbqGng tâyJoYg JoYgnam bắc.F8x5 CuốiSoRq SoRqcùng JoYgcô đànhSoRq F8x5mím môiJoYg từgp9m bỏXbqG: XbqG- TôiSoRq JoYgchỉ biếF8x5t lJoYgà điJoYg qF8x5ua cầu,JoYg rSoRqẽ F8x5sang XbqGbên tJoYgrái lXbqGà đến.

Lần nàyXbqG XbqGthì Giangp9mg NhSoRqan khF8x5ẽ mỉmJoYg cười,JoYg đôiF8x5 mắF8x5t ánhgp9m lXbqGên nhữF8x5ng tiF8x5a sángXbqG ấmSoRq áp.F8x5 VânSoRq VSoRqy cảXbqGm thấySoRq hìgp9mnh nF8x5hư mìnhXbqG đãF8x5 nhìgp9mn nXbqGhầm, hoặcgp9m cũnSoRqg F8x5có thểSoRq cSoRqô bJoYgị ảoSoRq giác.

GiaXbqGng XbqGNhan biếSoRqt láigp9m XbqGxe, khôngJoYg biếtSoRq aSoRqnh đXbqGã JoYghọc lJoYgái XbqGxe tgp9mừ khSoRqi nàF8x5o. VâJoYgn Vgp9my ngXbqGồi bêJoYgn cạnhSoRq nhgp9mìn JoYganh điềugp9m XbqGkhiển xeXbqG, nhữXbqGng nggp9món SoRqtay tXbqGhuôn dàigp9m đặtF8x5 JoYglên F8x5vô lăSoRqng, mùJoYgi hươngXbqG SoRqtừ gp9mcơ thJoYgể anJoYgh thoJoYgang thSoRqoảng đưaF8x5 lại.

Những F8x5kí ứcXbqG đẹpSoRq vSoRqề anSoRqh bJoYgắt đầuF8x5 nhạXbqGt nhòXbqGa tF8x5rong cô.

Mấy năJoYgm khgp9mông gF8x5ặp, JoYganh đJoYgã JoYgthay SoRqđổi rấtJoYg nhiềF8x5u, khôngp9mg giốngF8x5 nJoYghư XbqGcô chJoYgẳng gp9mcó chgp9mút tiếnSoRq bộXbqG nàgp9mo. QuSoRqay gp9mngược tXbqGhời giSoRqan đXbqGã mXbqGấy nămXbqG rồiJoYg nhSoRqưng dưSoRqờng gp9mnhư cgp9mô chF8x5ẳng cóSoRq gJoYgì thXbqGay gp9mđổi, ngaJoYgy cảF8x5 JoYgcông việF8x5c hiF8x5ện nJoYgay cũnSoRqg XbqGmới làmJoYg cJoYgó XbqGgần bSoRqa năm.

- JoYgThuốc nJoYgày anXbqGh muF8x5a hộF8x5 ngườiF8x5 kSoRqhác XbqGà? XbqG- VânXbqG VXbqGy cSoRqố nghgp9mĩ rXbqGa mộtJoYg chủSoRq đềXbqG F8x5để nSoRqói chuyện.

- KhôngXbqG! F8x5- Cgp9mâu XbqGtrả lờF8x5i cJoYgủa GianSoRqg NJoYghan kF8x5hông JoYgnằm F8x5ngoài suJoYgy nghĩSoRq cJoYgủa VânSoRq Vgp9my: JoYg- TF8x5ôi JoYgmua cF8x5ho tôiSoRq đấy!

Sao cJoYgó gp9mthể thF8x5ế SoRqđược? VXbqGân F8x5Vy kiJoYgnh ngXbqGạc, SoRqmột tSoRqúi thuốF8x5c JoYgto thếF8x5 nàXbqGy, mỗiXbqG lXbqGần phảJoYgi uốngXbqG baSoRqo nhiêuXbqG thuốcJoYg mớgp9mi đủ?

XbqG- SJoYgợ rồigp9m pgp9mhải không?XbqG XbqG- Angp9mh mXbqGỉm cưXbqGời: SoRq- TôJoYgi bF8x5ình thườXbqGng rấtSoRq bậngp9m rộnSoRq nênXbqG cgp9mhẳng cóF8x5 thgp9mời giXbqGan đigp9m lấyXbqG thuốcXbqG, F8x5vì vậygp9m mỗiXbqG lJoYgần XbqGđi pJoYghải lấySoRq gp9mnhiều hơnJoYg mgp9một chút!

Vâgp9mn VSoRqy đJoYgịnh đSoRqưa gp9mtay XbqGra lấgp9my F8x5túi tF8x5huốc xgp9mem saSoRqo, SoRqnhưng cuốXbqGi cùnJoYgg XbqGcô lạXbqGi rụtXbqG taSoRqy lại.

Hai ngườJoYgi ggp9miờ JoYgđã chẳJoYgng cJoYgòn gp9mcòn SoRqquan hệgp9m JoYgthân XbqGmật nhgp9mư F8x5trước nữSoRqa, XbqGdù JoYggì cũSoRqng chgp9mỉ lF8x5à ngườiSoRq quJoYga đườSoRqng, khôngF8x5 nêgp9mn SoRqdò JoYgxét gp9mđời tưXbqG JoYgcủa JoYgngười khJoYgác, nếuSoRq XbqGkhông biếgp9mt đâuF8x5 lạF8x5i khiếnSoRq gp9mcho aXbqGnh cảF8x5m thấyF8x5 bựcSoRq bội.

Giang Nhagp9mn ngogp9mảnh đầuXbqG saF8x5ng SoRqnhìn VâF8x5n VyF8x5, thgp9mấy côXbqG tJoYgúm chặJoYgt vạtF8x5 ágp9mo, cốXbqG gXbqGắng thXbqGu mìnhJoYg lạiF8x5 cF8x5ứ nhưF8x5 tgp9mhể sợXbqG cJoYghạm phảSoRqi bXbqGất cXbqGứ tXbqGhứ ggp9mì trêXbqGn xSoRqe gp9mcủa XbqGanh gp9mvậy. GiaF8x5ng F8x5Nhan hơiF8x5 ngp9mhíu màF8x5y, XbqGdồn sF8x5ức gp9mtập trF8x5ung trởXbqG lF8x5ại XbqGcon đườJoYgng trướcF8x5 mặSoRqt: XbqG- F8x5Cô kéJoYgo giúpSoRq tôiJoYg cXbqGái mgp9màn cgp9mhe nắXbqGng xXbqGuống với!

VF8x5ân SoRqVy lSoRqiền đưaJoYg tXbqGay rSoRqa kéJoYgo cáF8x5i mànJoYg cSoRqhe nắgp9mng xuốngJoYg. BỗXbqGng nhJoYgiên mộtXbqG gp9mtấm ảngp9mh rớtgp9m xuốF8x5ng theoSoRq. BứcSoRq ảnhJoYg cF8x5hụp mộtSoRq phoXbqGng cảnhXbqG mộtF8x5 đỉJoYgnh núSoRqi tuyF8x5ết trắnggp9m xJoYgóa. BXbqGức ảnhgp9m nàSoRqy trướcJoYg đâyF8x5 aXbqGnh JoYgđã gp9mtừng cSoRqho côJoYg xem.

NhiếpXbqG ảXbqGnh làXbqG SoRqsở thJoYgích củaXbqG Gigp9mang gp9mNhan, F8x5cô lSoRqại đSoRqặc biệSoRqt thíchXbqG nSoRqhững bứcgp9m ảnhSoRq chụpXbqG cảnhF8x5 tJoYguyết cgp9mủa anJoYgh. ĐâyXbqG SoRqlà bứcJoYg ảXbqGnh F8x5mà côSoRq thgp9mích nhất.

Cô nhJoYgớ rXbqGằng sXbqGau kXbqGhi GiJoYgang JoYgNhan chết,SoRq cJoYgô đãF8x5 đF8x5em đốtF8x5 tấtXbqG SoRqcả nJoYghững bứcJoYg ảnhJoYg nàXbqGy. TXbqGhế XbqGmà ggp9miờ đF8x5ây anJoYgh lF8x5ại đaXbqGng giữgp9m nógp9m. ĐiJoYgều nàyF8x5 kXbqGhiến chSoRqo VF8x5ân SoRqVy cgp9mó SoRqcảm giáJoYgc nhXbqGư haF8x5i ngXbqGười đangSoRq SoRqcách nhgp9mau cảSoRq mộtF8x5 tXbqGhế giớJoYgi vậy.

- CôSoRq cgp9mó gp9mthích không?

Vân VF8x5y gậXbqGt đầugp9m: JoYg- SoRqTrước đâyJoYg tôJoYgi vôXbqG gp9mcùng thíXbqGch nhJoYgững bứXbqGc ảnXbqGh cgp9mhụp cảnhSoRq tuyếtJoYg trắng!

- ThếSoRq cònF8x5 F8x5bây giờ?

- VJoYgẫn nhưgp9m vậJoYgy! SoRq- VSoRqân JoYgVy XbqGlưu luygp9mến cầmF8x5 bứcF8x5 ảnJoYgh trF8x5ên tXbqGay, kSoRqhông JoYgnỡ đF8x5ặt xuống.

Anh ngp9mgoảnh đầgp9mu lạSoRqi nhSoRqìn thẳngJoYg vgp9mào cJoYgòn đườnggp9m trưXbqGớc mF8x5ặt, đôiF8x5 mgp9mắt kJoYghẽ ngp9mheo lạXbqGi: F8x5- TôiXbqG F8x5còn gp9mtưởng bSoRqây SoRqgiờ thJoYgì F8x5không F8x5thích nữaJoYg chứ?

VânXbqG XbqGVy vộgp9mi vàgp9mng ngp9mói: JoYg- XbqGCó nhXbqGững SoRqsở gp9mthích gp9mcó lgp9màm thếXbqG nàoJoYg cJoYgũng khôJoYgng tgp9mhể tSoRqhay đổSoRqi được!

- TSoRqhế sao?

- ỪF8x5? JoYg- XbqGVân Vgp9my gp9mlại mộSoRqt lSoRqần nữagp9m khẳnggp9m định.

JoYgGiang NF8x5han khXbqGẽ JoYgnhếch môiF8x5 cười:F8x5 SoRq- JoYgVậy tJoYghì tốt!

Vân SoRqVy cứXbqG cảXbqGm thấyJoYg tronXbqGg ngp9mhững F8x5câu nóigp9m củaXbqG GiJoYgang NXbqGhan cgp9mó ẩnF8x5 XbqGý gìgp9m SoRqđó, thSoRqế SoRqnhưng côSoRq kSoRqhông saF8x5o hiểXbqGu nổi.F8x5 Côgp9m chợJoYgt nhớSoRq lF8x5ại ngườSoRqi cogp9mn gp9mgái ởJoYg bêSoRqn cgp9mạnh GianXbqGg NhXbqGan gp9mmấy năgp9mm trước,F8x5 F8x5có gp9mthể anXbqGh đanJoYgg nóJoYgi đgp9mến côJoYg ấJoYgy chăng?

Vân VJoYgy lậF8x5t đSoRqi lậtJoYg lạiJoYg F8x5bức ảnh,JoYg cuF8x5ối cF8x5ùng cũSoRqng đàgp9mnh phSoRqải đưaXbqG nSoRqó lJoYgại chJoYgo GiJoYgang NhaXbqGn. F8x5Cô đXbqGã chẳngF8x5 còF8x5n quyềnSoRq JoYgsở hữgp9mu SoRqđối vF8x5ới bứcJoYg ảnhF8x5 SoRqnày nữaXbqG rồi.

- NếSoRqu cSoRqô thSoRqích tôigp9m tặSoRqng cF8x5ho XbqGcô đấy!

Vân Vgp9my ngJoYgạc JoYgnhiên F8x5há hốcSoRq miệF8x5ng. gp9mTrước JoYgđây XbqGcô từF8x5ng đòiF8x5 GianF8x5g Nhagp9mn phảSoRqi cXbqGho mìXbqGnh bứcSoRq ảnSoRqh gp9mnày, thXbqGế màSoRq agp9mnh còF8x5n gp9mtiếc. VậyF8x5 JoYgmà XbqGbây giờSoRq anF8x5h lạiJoYg hàF8x5o phJoYgóng tặSoRqng gp9mnó cgp9mho mộtJoYg ngườXbqGi XbqGmà anXbqGh mớiF8x5 gặpSoRq mặtSoRq F8x5có vàiSoRq lần.

- Agp9mnh….- CôSoRq biếtXbqG XbqGlà F8x5anh đXbqGã đánhXbqG mấtJoYg phiJoYgm chụF8x5p củaF8x5 bứcXbqG ảnhgp9m nàXbqGy rXbqGồi, nếF8x5u nhưJoYg gp9mlà vậy…F8x5:- Angp9mh XbqGthật sựXbqG mugp9mốn tJoYgặng nóSoRq chgp9mo tgp9môi sao?

Giang NhaJoYgn mỉSoRqm cưF8x5ời, SoRqtỏ vXbqGẻ SoRqrất thảnXbqG gp9mnhiên, nF8x5hững SoRqngón tgp9may thoJoYgn dàXbqGi F8x5nhẹ F8x5nhàng điềuSoRq khiểnJoYg vôXbqG lăngSoRq: XbqG- CôXbqG rấtgp9m XbqGthích JoYgnó màJoYg! XbqG- XbqGanh dừgp9mng F8x5lại mXbqGột SoRqchút gp9mrồi SoRqnói tiếp:SoRq gp9m- Hagp9my làSoRq SoRqcô F8x5không mgp9muốn nhậnF8x5 cáiSoRq gJoYgì từgp9m ngườiXbqG lạ?

Vân VJoYgy chẳnggp9m bF8x5ao giJoYgờ F8x5nghĩ rằngXbqG tSoRqất cảSoRq nhữngF8x5 thứXbqG đãF8x5 gp9mmất SoRqđi lạiXbqG cóJoYg thểF8x5 lấF8x5y JoYglại gp9mđược. CXbqGô JoYgép cF8x5hặt bXbqGức ảnXbqGh vàXbqGo lF8x5ồng ngJoYgực, gp9mvội vXbqGàng giảiXbqG tF8x5hích: SoRq- KhôngSoRq SoRqphải, tôgp9mi SoRqchỉ cảmF8x5 thXbqGấy núgp9mi cJoYgao nhF8x5ư vậy,XbqG anXbqGh chẳngXbqG F8x5dễ dJoYgàng gìSoRq SoRqmới chụpJoYg đượcJoYg bứcXbqG ảSoRqnh này….F8x5- JoYgGiang NF8x5han đãXbqG từngF8x5 SoRqnói vớXbqGi F8x5cô, đểJoYg cóF8x5 đSoRqược bứSoRqc ảF8x5nh nXbqGày, aF8x5nh XbqGđã XbqGphải khJoYgổ côXbqGng cF8x5hờ đợF8x5i suSoRqốt cảF8x5 đêXbqGm, vìJoYg thếSoRq XbqGmà suýtF8x5 chJoYgút nữaXbqG angp9mh cSoRqòn bịgp9m cJoYghết cóngp9mg ởJoYg tJoYgrên đSoRqỉnh núF8x5i tuyếtF8x5 đó.

- Lgp9màm sF8x5ao côF8x5 biếF8x5t đượcSoRq nSoRqgọn núiF8x5 ấyJoYg rấtgp9m cao?

Vân VXbqGy sữngJoYg ngF8x5ười, cF8x5ô SoRqvội vàXbqGng gp9mgiải thíchXbqG JoYgmà SoRqchẳng bXbqGuồn JoYgsuy ngXbqGhĩ: JoYg- TôF8x5i JoYgcó mộJoYgt ngưSoRqời bạnXbqG đgp9mã từngSoRq đếnXbqG đó!

- gp9mAnh gp9mta cgp9mũng thíchSoRq nhiếpSoRq ảnhF8x5 à?

- Vâng!

Giang gp9mNhan bậtgp9m SoRqcười tF8x5hành tiếSoRqng: gp9m- SoRqTôi XbqGcứ tF8x5ưởng cXbqGô cXbqGhỉ biếtSoRq đâyJoYg SoRqlà mộtgp9m bứcgp9m ảF8x5nh chF8x5ụp đỉngp9mh núi,SoRq nàgp9mo ngSoRqờ cgp9mô còngp9m biF8x5ết đượcgp9m cụSoRq thểJoYg SoRqcả đgp9mịa điểmSoRq chXbqGụp nó!

Vân VF8x5y cSoRqhột dạ,XbqG chẳngXbqG F8x5ngờ côSoRq lạiJoYg JoYghết JoYglần nXbqGày đếngp9m lầnSoRq gp9mkhác đểXbqG “lộSoRq cgp9mái đuôiF8x5” củXbqGa mìnhXbqG. SoRqVốn dĩgp9m chỉF8x5 XbqGlà mộtXbqG cJoYgâu JoYgnói SoRqhết XbqGsức bìnXbqGh thgp9mường, thếF8x5 F8x5mà gp9mcô càSoRqng giảiF8x5 thícF8x5h cF8x5àng JoYgrắc rốiXbqG, chẳSoRqng khgp9mác F8x5gì “chữaJoYg lợnJoYg lSoRqành JoYgthành lợJoYgn què”.F8x5 NếuJoYg nSoRqhư GianXbqGg NJoYghan mgp9mà nóXbqGi mộtXbqG câu:JoYg “KhiSoRq nàgp9mo rJoYgảnh F8x5giới tXbqGhiệu angp9mh ấF8x5y JoYgvới tôiF8x5 nhgp9mé!”, thgp9mế thìXbqG chF8x5ẳng XbqGphải cSoRqô sF8x5ẽ lộXbqG XbqGnguyên hìXbqGnh hgp9may sao?

Giang NhSoRqan hìnhXbqG nJoYghư đãF8x5 thF8x5ay đổigp9m khácSoRq trướcSoRq rồSoRqi, JoYgít nSoRqhất JoYgthì aSoRqnh đãF8x5 khôXbqGng cònJoYg gp9mgiống nF8x5hư GianSoRqg F8x5Nhan trgp9mong F8x5kí ứcSoRq cSoRqủa cô.JoYg XbqGGiang JoYgNhan cgp9mủa hJoYgiện gp9mtại khSoRqiến chF8x5o cJoYgô khôngF8x5 tSoRqhể nắmgp9m bắJoYgt được.

- CôSoRq JoYgcó gp9mbiết cogp9mn đườnSoRqg nXbqGày không?

Vân Vgp9my lắgp9mc đJoYgầu JoYgđáp: SoRq- Không!

Giang SoRqNhan đXbqGi qgp9mua mộXbqGt cgp9mon đườnggp9m nhỏSoRq rồiXbqG dừngSoRq lạF8x5i: JoYg- NXbqGhớ nF8x5hé, từgp9m đâyXbqG đXbqGến gp9mcông gp9mty cgp9mô cànXbqGg nF8x5hanh hơnJoYg đấy!

Giờ VXbqGân Vgp9my mF8x5ới pSoRqhát hiệnF8x5 rXbqGa cônggp9m gp9mty gp9mmình cácSoRqh XbqGchỗ nF8x5ày chẳnggp9m xaF8x5: JoYg- Anh….

- Trướcgp9m đâySoRq tôF8x5i tgp9mừng láSoRqi xF8x5e quXbqGa đgp9mây! XbqG- SoRqAnh đãF8x5 từngSoRq lXbqGái xJoYge qSoRqua F8x5đây, saSoRqu đJoYgó ngp9mhìn XbqGthấy mộtSoRq cJoYgô gáiSoRq F8x5nhỏ nhắnF8x5 đgp9mang ômJoYg mộJoYgt cXbqGái tXbqGúi xáchF8x5 rấtgp9m tXbqGo, gp9mchậm chạJoYgp lêJoYg F8x5bước vềSoRq pgp9mhía trước.

Vân XbqGVy sF8x5ững SoRqngười. JoYgAnh cF8x5hỉ nXbqGói F8x5rằng agp9mnh đãgp9m từSoRqng điJoYg quJoYga đâJoYgy F8x5thôi, thXbqGế màgp9m JoYgđã JoYgthuộc đJoYgường xF8x5á hơnXbqG cảSoRq mộtXbqG ngườF8x5i đãSoRq họF8x5c F8x5ở đâygp9m haSoRqi JoYgnăm XbqGtrời nhưJoYg cô.

- TôSoRqi F8x5ít khF8x5i XbqGđi đườngSoRq nàyXbqG, nhJoYgà tSoRqôi ởF8x5 hướnXbqGg JoYgkhác màgp9m! XbqG- CJoYgô nSoRqgại ngùngp9mg nói.

Hai XbqGnăm nF8x5ay JoYgcô gầngp9m nhXbqGư đãF8x5 quSoRqen SoRqthuộc vớiF8x5 mộJoYgt F8x5con đườngJoYg. JoYgThỉnh tSoRqhoảng F8x5lắm côJoYg mớiXbqG điSoRq sF8x5iêu thịXbqG, vF8x5ì khôJoYgng bigp9mết JoYgđường F8x5nên phF8x5ải SoRqđi vònXbqGg mSoRqột vòngF8x5 rấgp9mt xaJoYg. CóF8x5 XbqGlần gp9mvì gp9mmua ngp9mhiều đồgp9m qXbqGuá nênJoYg cJoYgô đànhF8x5 phF8x5ải ngồgp9mi bF8x5ệt xSoRquống đSoRqất SoRqmà thở.

Giang NhF8x5an trướcSoRq đâyF8x5 thườngSoRq xuJoYgyên nJoYghắc JoYgnhở gp9mcô làXbqG đừXbqGng XbqGnên mXbqGua qXbqGuá nhiềugp9m đồJoYg vF8x5à phảiF8x5 tgp9mìm coXbqGn đườngF8x5 nggp9mắn nhấtF8x5 SoRqvề nhà.

Có lẽF8x5…. VânSoRq VF8x5y léF8x5n nhìngp9m GiSoRqang NhaXbqGn, cóJoYg XbqGlẽ gp9mông trSoRqời đãF8x5 baXbqGn F8x5cho F8x5cô cF8x5ó cơJoYg hộgp9mi quaXbqGy ngp9mgược lạigp9m thờF8x5i giaF8x5n khônSoRqg chỉSoRq lXbqGà đểJoYg GiJoYgang Nhgp9man cógp9m JoYgthể SoRqsống tốtF8x5 hơF8x5n mgp9mà rF8x5ất cSoRqó thểJoYg cgp9mòn XbqGtạo cgp9mơ hXbqGội gp9mcho hF8x5ai ngưJoYgời F8x5quay trởJoYg lạJoYgi vớiXbqG nhau.

TiXbqGếng chuôngSoRq điệnF8x5 thoạXbqGi vgp9mui tXbqGai vJoYgang lJoYgên. gp9mVân F8x5Vy XbqGvội vàngp9mg SoRqmở tgp9múi xácgp9mh, nhưngJoYg lạigp9m tF8x5hấy cSoRqhiếc điệgp9mn thoXbqGại vẫnSoRq XbqGim F8x5lìm nằmJoYg đó.SoRq Lgp9múc nàgp9my cSoRqô mớXbqGi ýJoYg thJoYgức gp9mđược rằngJoYg tiếF8x5ng chuôngSoRq điệSoRqn thoạSoRqi queSoRqn thSoRquộc JoYgấy khôngp9mg phảiJoYg JoYglà gp9mtừ mSoRqáy SoRqđiện tXbqGhoại củXbqGa cô.

CôF8x5 giậtXbqG mìnhXbqG nhớF8x5 SoRqra rằnF8x5g F8x5kể từgp9m JoYgsau khF8x5i GXbqGiang NhaJoYgn chết,SoRq cSoRqhuông điJoYgện JoYgthoại củaSoRq cgp9mô XbqGđã đJoYgổi SoRqthành bảnJoYg nhgp9mạc F8x5mà Giangp9mg JoYgNhan thích.XbqG ThSoRqế màgp9m giờJoYg SoRqbản nhạXbqGc côXbqG thíchSoRq lXbqGại pJoYghát rXbqGa từJoYg điệngp9m thoạigp9m củSoRqa GianF8x5g Nhan.

Giang Nhgp9man SoRqtừng trêuXbqG chọcgp9m côF8x5 JoYgvì dùnSoRqg thứF8x5 F8x5âm nhạgp9mc ấuSoRq XbqGtrĩ nJoYgày, thếF8x5 XbqGmà bâSoRqy giờF8x5 angp9mh lại….

F8x5Trong điệnSoRq thgp9moại lJoYgoáng thoáJoYgng vọF8x5ng rJoYga SoRqgiọng F8x5nói rấF8x5t gp9mhào hgp9mứng củaXbqG agp9mi đógp9m: -CậuJoYg cgp9mhuẩn F8x5bị kếF8x5t hônXbqG rồiJoYg khônJoYgg? Khôgp9mng đgp9mợi gp9mcái JoYgngười khJoYgông thểJoYg kF8x5ia SoRqcủa cSoRqậu F8x5nữa àJoYg? XbqGTôi nóSoRqi rJoYgồi SoRqmà, baSoRqn nãSoRqy tgp9môi gọF8x5i điệnXbqG chgp9mo bJoYgác gF8x5ái, F8x5bác bJoYgảo SoRqcậu sắpXbqG JoYgkết JoYghôn, hóJoYga JoYgra gp9mlà tgp9mhật à?

- Ừ…F8x5- GiaF8x5ng NhF8x5an khôSoRqng hềXbqG phủgp9m định:XbqG SoRq- KhSoRqi nSoRqào gặpSoRq thìgp9m nóiJoYg chXbqGuyện tiếSoRqp nhé!

Trái tJoYgim XbqGcủa VâJoYgn F8x5Vy đJoYgột nhF8x5iên nhF8x5ư bF8x5ị bóXbqGp nghẹtgp9m XbqGlại. XbqGAnh SoRqấy chuẩngp9m bgp9mị kếSoRqt hôngp9m F8x5rồi.Anh thậtF8x5 XbqGsự sắpF8x5 kếJoYgt hônSoRq rồi,gp9m hóaSoRq XbqGra gp9mông JoYgtrời đaXbqGng trêuSoRq đùaF8x5 cô.gp9m SoRqHai nSoRqgười hJoYgọ XbqGsớm chẳnggp9m gặgp9mp, muộJoYgn chF8x5ẳng ggp9mặp, lạiJoYg gặgp9mp đúSoRqng vàoJoYg lúcF8x5 angp9mh cSoRqhuẩn bịJoYg kếtSoRq hôn.

JoYgGiang Ngp9mhan ngắtSoRq điF8x5ện tgp9mhoại. JoYgVân gp9mVy vộiSoRq F8x5vàng F8x5nói cámSoRq ơgp9mn rồiF8x5 XbqGmở cửaJoYg xgp9me địnSoRqh xuống.

- KhF8x5oan đã!gp9m gp9m- GiaF8x5ng SoRqNhan cườiF8x5 cườF8x5i nóXbqGi: gp9m- XbqGCó phảJoYgi côJoYg cũnXbqGg nêXbqGn SoRqđưa gp9mcho tSoRqôi mộgp9mt thứXbqG ggp9miống nhưgp9m tF8x5hế không?

JoYg- Cágp9mi gì?

-Danh tJoYghiếp ấXbqGy! gp9m- AnSoRqh ngp9mgập ngừngF8x5 nóiF8x5: XbqG- DF8x5ù sF8x5ao tôigp9m F8x5cũng pXbqGhải biếJoYgt ngưSoRqời tôigp9m XbqGđã đưaJoYg dangp9mh tXbqGhiếp lJoYgà aXbqGi chứSoRq nhỉ?

Lúc JoYgnày XbqGVân F8x5Vy SoRqmới sJoYgực tỉnh.JoYg CôXbqG vụngF8x5 vSoRqề lấF8x5y rgp9ma JoYgmột tXbqGấm JoYgdanh thJoYgiếp F8x5đưa cJoYgho GiaSoRqng Nhagp9mn rồiJoYg F8x5đứng gọSoRqn vàF8x5o lSoRqề đườSoRqng, nhXbqGìn chiF8x5ếc SoRqxe củaJoYg XbqGGiang NhJoYgan đaJoYgng hòXbqGa F8x5vào dòngSoRq xXbqGe cXbqGộ đôngSoRq đúcF8x5 trêXbqGn đường.

- XbqGVân F8x5Vy, nSoRqgười bJoYgan nãyF8x5 gp9mlà gp9mai thế?

Mãi đếnSoRq kXbqGhi ngXbqGhe thấXbqGy tiếngF8x5 hỏJoYgi củaF8x5 đồnggp9m ngp9mghiệp, XbqGVân gp9mVy mớiXbqG giậJoYgt mìnhXbqG bừngXbqG tỉnh.

- F8x5Một nXbqGgười bạn!

-F8x5Không phgp9mải chứ?

XbqG- ThSoRqật đấJoYgy! F8x5- CF8x5ó lXbqGẽ đốiSoRq vớXbqGi F8x5Giang NhaSoRqn, cF8x5ô chẳngJoYg tXbqGhể đượcF8x5 cogp9mi SoRqlà mộtF8x5 ngườiJoYg bạn.

GiSoRqang NhSoRqan lấySoRq cgp9mhìa khóaJoYg mgp9mở cửaSoRq, vừJoYga đF8x5i vàogp9m phF8x5òng XbqGđã ngJoYghe thấySoRq mộgp9mt giọF8x5ng nóXbqGi rF8x5ất quegp9mn SoRqthuộc: F8x5- TiểF8x5u NguXbqGyên vềSoRq rồigp9m đấXbqGy à?

- JoYgNhìn cgp9mon xSoRqem, lớF8x5n bJoYgằng ngầXbqGn nàSoRqy rồF8x5i mSoRqà cXbqGòn gp9mkhông biếtSoRq SoRqtự SoRqchăm SoRqsóc bảXbqGn tSoRqhân! F8x5- BàF8x5 SoRqGiang đanSoRqg F8x5mặc tạpgp9m dềXbqG tJoYgừ gp9mtrong SoRqbếp chJoYgạy ragp9m, SoRqđón lấyF8x5 SoRqcái áSoRqo khJoYgoác tgp9mrên XbqGtay GiJoYgang NXbqGhan rồiJoYg nF8x5híu màF8x5y gp9mnhìn cF8x5ậu coXbqGn XbqGtrai: SoRq- CóXbqG phảiXbqG gầnJoYg đâXbqGy lạigp9m JoYglàm việcF8x5 vấSoRqt vảSoRq qF8x5uá kJoYghông? Tgp9mrông cóJoYg vẻXbqG tSoRqâm trạngXbqG khônggp9m đgp9mược tốt…-gp9m nóigp9m đSoRqến JoYgđây mẹgp9m F8x5Giang NhF8x5an SoRqbỗng nhíJoYgu màgp9my: JoYg- CSoRqó pF8x5hải bệnhXbqG SoRqtim lại….

-F8x5Mẹ à…SoRq- GianJoYgg NhaSoRqn cườiSoRq cườiSoRq: gp9m- Đừnggp9m gp9mnghĩ vớgp9m vgp9mẩn gp9mnữa, cogp9mn vJoYgừa SoRqđến bSoRqệnh vigp9mện kiểmJoYg F8x5tra gp9mrồi, mọF8x5i thgp9mứ đJoYgều F8x5ổn XbqGcả! JoYg- ĐểJoYg chứnggp9m XbqGminh chXbqGo nJoYghững gìF8x5 gp9mmình vừaJoYg nSoRqói, Giangp9mg NF8x5han cgp9mòn đưaF8x5 SoRqcho mẹF8x5 JoYgxem tờXbqG đơnSoRq kSoRqhám F8x5bệnh SoRqmà JoYgbác sĩSoRq đãXbqG viết.

Mẹ GianSoRqg F8x5Nhan đọcF8x5 SoRqkết qSoRquả JoYgkiểm JoYgtra củagp9m SoRqcon, nụJoYg SoRqcười lJoYgập tứgp9mc nởF8x5 trênXbqG môi.

XbqGTrong nhSoRqà gp9mvệ sinJoYgh, JoYgGiang NhaSoRqn sXbqGoi F8x5vào gưF8x5ơng. HJoYgình ảnhF8x5 củaSoRq F8x5anh trJoYgong gươnggp9m cF8x5ó chúXbqGt cgp9mứng nhắc,SoRq XbqGkhuôn mSoRqặt cứXbqG thấtXbqG thầJoYgn nhSoRqư ngườF8x5i mJoYgất hồnF8x5, nếuSoRq khôngp9mg chẳnJoYgg JoYgđến mF8x5ức cóJoYg ngưSoRqời đSoRqến nhàJoYg màgp9m JoYganh SoRqkhông bgp9miết. MẹF8x5 XbqGanh SoRqcứ SoRqthỉnh thoảgp9mng lgp9mại đếngp9m SoRqdọn dẹpF8x5 nhàXbqG cửgp9ma cJoYgho agp9mnh, hôF8x5m nSoRqay XbqGcũng khXbqGông pF8x5hải JoYglà ngogp9mại lệ.

TrSoRqên bJoYgàn bF8x5ày toàSoRqn đồXbqG ănSoRq mXbqGà thưF8x5ờng F8x5ngày aSoRqnh XbqGvẫn JoYgthích F8x5ăn, thSoRqế nhF8x5ưng hôJoYgm nXbqGay ăngp9m vàJoYgo lạiXbqG chJoYgẳng SoRqthấy ngF8x5on miệgp9mng SoRqchút nàXbqGo. Cógp9m lXbqGẽ SoRqtại gp9mvì dạSoRqo nàySoRq angp9mh thựF8x5c sựXbqG quXbqGá bậgp9mn rộn.

- MẹXbqG đãXbqG đặtJoYg kháXbqGch sạnF8x5 tJoYgổ chứcgp9m hJoYgôn lF8x5ễ chF8x5o cF8x5on rF8x5ồi, ởJoYg khách…..
SoRqMẹ SoRqanh SoRqbắt đầuSoRq F8x5nói đếnSoRq JoYgchuyện chXbqGuẩn gp9mbị hF8x5ôn lXbqGễ. Giangp9mg NhXbqGan chF8x5ẳng đểSoRq SoRqhề đểF8x5 tâSoRqm đF8x5ến nhữngF8x5 gp9mgì mẹXbqG SoRqanh JoYgđang nói.

- F8x5Các XbqGcon gp9mkết hônJoYg xXbqGong khôngXbqG địnhJoYg gp9mdọn vF8x5ề F8x5nhà ởgp9m thF8x5ật à?

- KhônJoYgg ạ…-gp9m GianSoRqg NhaSoRqn cườiF8x5 JoYgcười: XbqG- XbqGCon queJoYgn ởSoRq SoRqriêng rồi!

- CũnJoYgg pSoRqhải! XbqG- Mẹgp9m Giangp9mg NXbqGhan tỏXbqG vXbqGẻ rộnJoYgg lượngSoRq: XbqG- JoYgThanh gp9mniên đSoRqều thXbqGích cXbqGó khgp9mông giaF8x5n riênSoRqg tSoRqư! gp9m- NóiXbqG rồiF8x5 JoYgbà đưaSoRq mgp9mắt JoYgnhìn khắpXbqG JoYgcăn phòng:JoYg F8x5- CSoRqó JoYgcần phXbqGải gp9msửa lạigp9m cgp9măn hộXbqG XbqGnày khSoRqông con?

GiaJoYgng NhJoYgan bỏF8x5 đôiF8x5 XbqGđũa tJoYgrên JoYgtay xuống,JoYg đápJoYg: SoRq- Khgp9mông JoYgcần phiềnF8x5 phứcJoYg nhSoRqư F8x5vậy SoRqđâu mẹ!

- Dgp9mù gp9msao cũSoRqng phảigp9m mXbqGua sắXbqGm mộtgp9m vàiXbqG dụnggp9m cụXbqG XbqGgia F8x5đình chứ….

- GầJoYgn đâygp9m cJoYgông tJoYgy F8x5bận lJoYgắm, cXbqGon khgp9mông cóXbqG thờiJoYg gXbqGian đâu!

- Khgp9mông saoJoYg, đểF8x5 mẹSoRq mgp9mua giúpF8x5 cJoYgon! JoYg- MJoYgẹ Ggp9miang NhaSoRqn gp9mhào hứF8x5ng nói.SoRq Chgp9mỉ cXbqGần JoYgcon tXbqGrai chịXbqGu kếtXbqG hôSoRqn thJoYgì gp9mcho dgp9mù SoRqcó vSoRqất vảF8x5 đếnJoYg F8x5đâu F8x5bà F8x5cũng chấF8x5p nhận.

GF8x5iang NhaJoYgn chầnF8x5 chừXbqG mộtgp9m gp9mchút đàngp9mh gậXbqGt đầu,SoRq cXbqGhẳng nhẽgp9m mSoRqẹ ngp9mói gJoYgì angp9mh cũF8x5ng F8x5gạt đi:XbqG gp9m- XbqGVâng, vXbqGất vảSoRq chJoYgo mẹgp9m quá!

- F8x5Cái thằngJoYg nF8x5ày, sSoRqao SoRqmà khXbqGách SoRqsáo vớSoRqi mẹJoYg thế!

Sau khgp9mi thXbqGu SoRqdọn phògp9mng bếXbqGp SoRqxong xgp9muôi, mẹgp9m GiaXbqGng NhF8x5an cSoRqhuẩn bịgp9m SoRqra về.XbqG F8x5Trước khXbqGi F8x5đi JoYgmẹ agp9mnh chợtSoRq nhớXbqG rJoYga chuyệgp9mn gìF8x5 đó,F8x5 liềnSoRq nF8x5goảnh lạiF8x5 nỏF8x5i: F8x5- ÀJoYg phảSoRqi rồi….-gp9m JoYgmẹ lấSoRqy F8x5ra mộtXbqG cáigp9m điệnF8x5 F8x5thoại XbqGđã tắJoYgt máXbqGy ởXbqG trJoYgong túF8x5i rJoYga F8x5và JoYgnói: gp9m- TSoRqiểu NXbqGguyên, cáiSoRq điệngp9m thoSoRqại F8x5này cogp9mn đãF8x5 đểgp9m ởF8x5 nhàJoYg hơngp9m mộtXbqG gp9mnăm ngp9may rồgp9mi. NếF8x5u nhưF8x5 cgp9mon XbqGđã khJoYgông dùJoYgng đếnJoYg thìSoRq F8x5mẹ mSoRqang điXbqG cJoYgho nggp9mười gp9mta nhé!

GianSoRqg NhF8x5an ngẩXbqGng F8x5đầu F8x5nhìn, chXbqGiếc điệnF8x5 thoJoYgại ấygp9m đưgp9mợc JoYgbày trXbqGong tủSoRq kínhgp9m, anSoRqh vừgp9ma nhìSoRqn đJoYgã JoYgưng ýJoYg ngaXbqGy. KiJoYgểu cácSoRqh đơnF8x5 giảnXbqG, vSoRqỏ ngSoRqoài màuXbqG đengp9m sanF8x5g trọng….khôXbqGng hiF8x5ểu F8x5vì sJoYgao màJoYg agp9mnh vừXbqGa nhìnXbqG gp9mthấy nógp9m đãXbqG bỏXbqG tiềnF8x5 gp9mra SoRqmua gp9mnó gp9mvề JoYgluôn kSoRqhông sXbqGuy nXbqGghĩ, rồigp9m gp9mđặt nóXbqG vgp9mào chiếcSoRq tủJoYg đầugp9m giường.

Hóa rXbqGa F8x5đã JoYgđể nóXbqG ởXbqG gp9mđó JoYghơn F8x5một JoYgnăm trXbqGời rồiSoRq, cugp9mối cùnggp9m XbqGvẫn chỉJoYg F8x5coi JoYglà nhưJoYg mộSoRqt vậXbqGt F8x5để trưngXbqG bàySoRq mXbqGà thôi.

Chẳng gp9mmấy chốF8x5c đãgp9m đếXbqGn cuốiSoRq JoYgtháng. TSoRqrong bF8x5uổi JoYghọp tổngSoRq kếgp9mt cF8x5uối tháng,XbqG sếSoRqp gp9mhết XbqGlời kgp9mhen ngợJoYgi VXbqGân JoYgVy. JoYgKhách hàJoYgng cgp9mủa côngJoYg tgp9my đJoYgã gọF8x5i điệnJoYg đếnJoYg hgp9mết lờiF8x5 kheF8x5n JoYgngợi vàF8x5 tSoRqỏ rF8x5a XbqGvô cùngp9mg hàiF8x5 lòngSoRq vJoYgới tgp9mhái độXbqG F8x5và cF8x5hất lJoYgượng phụcSoRq vụSoRq cJoYgủa cSoRqông tXbqGy. Sgp9mếp XbqGcòn thXbqGưởng chJoYgo VânXbqG VXbqGy bJoYga nSoRqghìn tệ.

CSoRqô còngp9m chgp9mưa đượcXbqG lF8x5ĩnh tiềnSoRq tF8x5hì gp9mcác đồF8x5ng nghiệpgp9m JoYgđã hòSoRq reF8x5o đòigp9m JoYgVân XbqGVy XbqGphải khaoF8x5. VừaSoRq hXbqGay JoYgở trêngp9m coXbqGn pXbqGhố gầJoYgn đóF8x5 mớigp9m khF8x5ai tJoYgrương mJoYgột cửJoYga hàgp9mng đồJoYg nXbqGướng, gp9mmọi nF8x5gười XbqGai SoRqnấy F8x5đều nghỉF8x5 làmgp9m F8x5từ sgp9mớm F8x5và F8x5ra đógp9m ngồiJoYg tJoYgụ tậpF8x5 vgp9mới nhau.

F8x5Cô cSoRqòn chưaSoRq gp9mđược lĩgp9mnh JoYgtiền thSoRqì cáXbqGc SoRqđồng nghigp9mệp đF8x5ã XbqGhò rJoYgeo đòiSoRq VâXbqGn F8x5Vy phảF8x5i khF8x5ao. VừF8x5a SoRqhay JoYgở tSoRqrên SoRqcon phốJoYg gầnF8x5 đóJoYg XbqGmới kgp9mhai trưJoYgơng mộtXbqG cgp9mửa hànXbqGg XbqGđồ nướngp9mg, mọgp9mi ngườgp9mi agp9mi nấXbqGy đềuF8x5 ngF8x5hỉ làmJoYg từSoRq sớXbqGm vSoRqà JoYgra gp9mđó ngồigp9m tụXbqG tậpJoYg vớiJoYg nhau.

XbqGChẳng mấgp9my khF8x5i F8x5được vuJoYgi F8x5vẻ tXbqGhế F8x5này, chXbqGo dF8x5ù gp9mcó mấF8x5t tiềnSoRq cũngJoYg thấyXbqG đáJoYgng! SoRqDù gìXbqG tXbqGhì đâXbqGy cgp9mũng làgp9m tiềnSoRq F8x5của sếpgp9m SoRqchứ đF8x5âu phXbqGải tiJoYgền cXbqGủa cgp9mô. Mgp9mọi ngườJoYgi ngồiSoRq xJoYgung gp9mquanh cáigp9m bgp9màn, cụnF8x5g F8x5li XbqGchúc mừnF8x5g vSoRqà ăXbqGn uSoRqống gp9mno saF8x5y. SXbqGau khXbqGi JoYgăn uXbqGống XbqGxong, họF8x5 lạiF8x5 rủXbqG XbqGnhau đF8x5ến KSoRqTV hát.

Nhân XbqGlúc đámJoYg JoYgđàn ôF8x5ng cgp9mon gp9mtrai JoYgđang háJoYgt hò,F8x5 mấJoYgy cXbqGhị egp9mm pJoYghụ nữXbqG liSoRqền F8x5ngồi túmSoRq tụmSoRq JoYgvới nhgp9mau buôngp9m dSoRqưa lê.

SoRq- gp9mThật khôngXbqG nXbqGgờ trưJoYgớc kgp9mhi F8x5kết hXbqGôn lXbqGại F8x5gặp phF8x5ải cJoYghuyện nF8x5ày! XbqG- TôF8x5n KìSoRq mXbqGím môJoYgi XbqGnhấp mộF8x5t nSoRqgụm rưF8x5ợu vF8x5ang: gp9m- Cágp9mc XbqGchị JoYgnói xF8x5em cóSoRq kF8x5ì lF8x5ạ khSoRqông, đúXbqGng F8x5vào gp9mlúc JoYgnày gặpJoYg lạiSoRq anJoYgh ấy,gp9m gp9mhóa rJoYga F8x5anh ấyXbqG đJoYgến gigp9mờ vẫnSoRq còJoYgn SoRqchưa kếtXbqG hôn!

ĐJoYgúng vàoSoRq lúcF8x5 chugp9mẩn bịgp9m nXbqGắm taJoYgy vF8x5ị hônF8x5 phJoYgu bưF8x5ớc JoYgvào lXbqGễ đườngSoRq thìJoYg Tôngp9m Kgp9mì lạF8x5i tXbqGình XbqGcờ gặpF8x5 F8x5lại ngườiJoYg F8x5yêu cũ.

- ThếF8x5 cậSoRqu địnhgp9m lựaF8x5 chọF8x5n XbqGra làmJoYg saoSoRq? F8x5- Tiểugp9m Tgp9mhu tògp9m mJoYgò hỏi.

Vẻ mặtJoYg SoRqTôn KìJoYg cXbqGó cSoRqhút đauXbqG khổ,XbqG chJoYgỉ cóJoYg điềuXbqG XbqGđây chXbqGẳng F8x5qua chỉSoRq lF8x5à sựXbqG XbqGu uấtgp9m tJoYgrong mộtgp9m F8x5vài giâyXbqG ngắnF8x5 nggp9mủi. ChỉXbqG vàiSoRq gXbqGiây saJoYgu côSoRq đXbqGã nXbqGở JoYgnụ cSoRqười F8x5tươi rSoRqói: JoYg- LựXbqGa chJoYgọn thếgp9m nào?F8x5 Đươnggp9m nhXbqGiên làJoYg tôF8x5i vSoRqẫn sẽF8x5 kếtgp9m hônXbqG thSoRqeo đúnSoRqg kếSoRq hoXbqGạch, gp9mchẳng ngp9mhẽ aJoYgnh F8x5ấy độtgp9m nhiF8x5ên xuấtXbqG XbqGhiện nóiF8x5 rằngSoRq vF8x5ẫn SoRqcòn ygp9mêu tôXbqGi thSoRqì tgp9môi phảgp9mi bXbqGỏ đámgp9m cướgp9mi đXbqGể qJoYguay lJoYgại vớJoYgi anJoYgh XbqGấy chắc?JoYg ChJoYgo dùgp9m tF8x5ôi cSoRqó yJoYgêu agp9mnh ấF8x5y đếnSoRq SoRqmức F8x5nào cJoYgũng sẽgp9m khôgp9mng làmSoRq nhSoRqư F8x5vậy. XbqGĐâu gp9mcó cògp9mn lSoRqà SoRqmấy côJoYg bXbqGé, cF8x5ậu JoYgbé JoYgnông nổSoRqi nhưXbqG trưSoRqớc XbqGđâu, cònXbqG cóSoRq SoRqai dágp9mm tiXbqGn tưởnggp9m JoYgvào F8x5một thJoYgứ gp9mtình yêXbqGu chẳngJoYg baSoRqo gF8x5iờ phôiJoYg phgp9mai nữJoYga chứgp9m? TJoYgrước đâSoRqy cậXbqGu nóF8x5i cậSoRqu XbqGthề JoYgnon hẹnSoRq biF8x5ển JoYgvới mF8x5ột người,JoYg cảJoYg đờiJoYg chF8x5ỉ yêugp9m mộtF8x5 mìnXbqGh ngườJoYgi ấyXbqG tgp9mhôi, F8x5có gp9mlẽ mJoYgọi ngJoYgười sẽgp9m cảmF8x5 độngF8x5 đếngp9m rớtF8x5 nSoRqước mXbqGắt. NhSoRqưng SoRqbây gSoRqiờ màF8x5 cậuSoRq nóigp9m vậy,XbqG SoRqmọi ngưSoRqời vẫXbqGn sF8x5ẽ rơJoYgi ngp9mước mắtF8x5, nhưSoRqng mSoRqà làgp9m cườiSoRq chảgp9my nưJoYgớc mắtJoYg. QuáJoYg kXbqGhứ gp9mchỉ làgp9m quáJoYg kgp9mhứ, khôF8x5ng tJoYghể đểSoRq JoYgquá khứgp9m trởF8x5 thànF8x5h XbqGvật cảngp9m cgp9mho tươnggp9m laXbqGi được!

Tiểu Thgp9mu tSoRqiếc SoRqnuối thởXbqG F8x5dài: SoRq- LẽJoYg SoRqnào bSoRqây gp9mgiờ aSoRqi nấXbqGy đềuSoRq bịF8x5 hiệnSoRq gp9mthực hóJoYga hếtgp9m rF8x5ồi haJoYgy sao?

Tôn KìXbqG cgp9mười cườiJoYg nóiXbqG: XbqG- ĐJoYgây làSoRq hiệngp9m thựcJoYg, cũnXbqGg SoRqlà SoRqmột sựXbqG F8x5lựa chọJoYgn hếtF8x5 sXbqGức bXbqGình thXbqGường! CXbqGhẳng F8x5ai muXbqGốn mXbqGang mộtXbqG tJoYghứ F8x5mơ JoYghồ SoRqra đF8x5ể đáXbqGnh cuộcXbqG cảJoYg SoRqđời mìF8x5nh gp9mcả! MJoYgà tXbqGình ygp9mêu XbqGlại làF8x5 tSoRqhứ F8x5mơ F8x5hồ nhgp9mất gp9mtrong cáXbqGi thếJoYg giXbqGới này!

- Tìmgp9m lgp9mại gigp9mấc mộnggp9m gp9mtình yêF8x5u chẳnSoRqg qF8x5ua cXbqGhỉ làSoRq mộJoYgt F8x5sự hoaF8x5ng tưJoYgởng. Mộnggp9m cũgp9m, chSoRqẳng gp9mqua cũXbqGng chF8x5ỉ làXbqG F8x5một gp9mgiấc mJoYgộng màXbqG thôi!

Tôn KìJoYg nóXbqGi đúSoRqng, đSoRqó chJoYgẳng qSoRqua F8x5chỉ làXbqG mộtXbqG giấcJoYg mơ.

Vì hôF8x5m saSoRqu cJoYgòn phảiJoYg XbqGđi làmSoRq nF8x5ên mọSoRqi ngSoRqười vuXbqGi chgp9mơi đgp9mến mườXbqGi gXbqGiờ JoYglà lụcgp9m tụcF8x5 giảJoYgi tánJoYg hếtXbqG. VF8x5ân Vgp9my rJoYga quầJoYgy F8x5thanh tF8x5oán F8x5rồi cF8x5ùng TiểF8x5u ThSoRqu rF8x5a bếngp9m XbqGxe buýt.XbqG RF8x5a SoRqđến bếnSoRq xgp9me, XbqGmở túiJoYg rJoYga lấygp9m tiềJoYgn lJoYgẻ thìSoRq F8x5cô mớgp9mi pF8x5hát hiệnXbqG rJoYga lgp9mà đJoYgiện thoSoRqại SoRqcủa XbqGmình kgp9mhông cXbqGó SoRqở tF8x5rong túi.

- Cgp9mậu F8x5nhớ lạiJoYg chJoYgo kF8x5ĩ XbqGvào, cgp9mó phảiJoYg lSoRqà đểSoRq quêgp9mn điệnF8x5 thogp9mại ởF8x5 KXbqGTV SoRqrồi không?

Vân JoYgVy nhớF8x5 gp9mkĩ lạiXbqG, F8x5ban nãSoRqy vìJoYg sợXbqG tiếnSoRqg nhạcF8x5 qJoYguá ồngp9m khF8x5ông tgp9mhể ngp9mghe thấF8x5y JoYgtiếng XbqGchuông gp9mđiện thJoYgoại XbqGnên XbqGcô đSoRqã lSoRqấy điệnSoRq thoXbqGại XbqGra khỏigp9m túXbqGi vSoRqà đểSoRq lSoRqên gF8x5hế F8x5sô JoYgpha. ThếJoYg mgp9mà lgp9múc rF8x5a vềJoYg cXbqGô lgp9mại XbqGquên khgp9mông gp9mcầm theo.

- TXbqGớ XbqGmột gp9mmình F8x5quay lạXbqGi đóJoYg lXbqGấy lJoYgà JoYgđược rồi!XbqG Cậugp9m vềF8x5 điSoRq, ngp9mhà SoRqcậu xa!

- KJoYghông saoXbqG! JoYg- TiểuJoYg TSoRqhu túmJoYg lXbqGấy cgp9mánh tagp9my VânJoYg VJoYgy: XbqG- gp9mTớ XbqGđi vớJoYgi cậu,gp9m cùngp9mg lắmXbqG F8x5thì vềF8x5 nF8x5hà cậuSoRq ngXbqGủ mộF8x5t đêmF8x5 chứF8x5 gì!

Hai ngườiJoYg vừF8x5a nóiJoYg XbqGvừa chạySoRq F8x5vội vànJoYgg SoRqvề pgp9mhía quXbqGán karaSoRqok đểgp9m lSoRqấy điệF8x5n tgp9mhoại. VâSoRqn VXbqGy gp9mđi nhJoYganh đếnXbqG nSoRqỗi khiếSoRqn gp9mcho Tiểugp9m TXbqGhu chạyXbqG JoYgđuổi theF8x5o JoYgmệt JoYgđến gp9mbở SoRqhơi taF8x5i: XbqG- TiểuF8x5 SoRqVy, cSoRqậu đừnggp9m sốtF8x5 rJoYgột, điệnSoRq thgp9moại đJoYgể JoYgở đấyJoYg khôngp9mg mấtSoRq đượcF8x5 đJoYgâu. BìnSoRqh thườngXbqG cậuXbqG gp9mgiữ điệnSoRq tXbqGhoại SoRqrất kĩ,F8x5 cóJoYg phảiSoRq lF8x5à JoYgsợ nSoRqgười SoRqkhác phJoYgát JoYghiện SoRqra bXbqGí F8x5mật gìgp9m tXbqGrong đóF8x5 SoRqkhông hả?

Tiểu ThF8x5u JoYgnói bừSoRqa nhưSoRqng lạF8x5i trúJoYgng ngp9mgay XbqGtim đenSoRq củagp9m JoYgVân Vy.

Trong đXbqGiện thoạiF8x5 củJoYga SoRqcô cSoRqó cJoYghứa bgp9mí mậtF8x5 khônSoRqg thF8x5ể nóJoYgi chSoRqo ngườiF8x5 khácJoYg biếXbqGt đượcSoRq. F8x5Sau kF8x5hi thờigp9m gXbqGian qugp9may ngXbqGược tSoRqrở lại,cXbqGô đãXbqG chạF8x5y đếJoYgn trJoYgước cửaXbqG nJoYghà SoRqnhà JoYgGiang Nhgp9man, dùngXbqG mJoYgáy gp9mảnh chụpF8x5 lạiJoYg mộF8x5t bJoYgức ảnhSoRq củaXbqG GSoRqiang NXbqGhan. gp9mSau kXbqGhi mugp9ma điệXbqGn tJoYghoại hF8x5ồi đầuF8x5 ngp9măm, côXbqG đãF8x5 chuyểJoYgn bứcJoYg ảF8x5nh ấF8x5y vgp9mào trF8x5ong bSoRqộ nhớXbqG máyXbqG. NSoRqgộ nhF8x5ớ XbqGcó ngườiF8x5 lấySoRq đượcSoRq cJoYgái XbqGmáy rồF8x5i mởSoRq SoRqra xgp9mem ảnSoRqh, pháSoRqt JoYghiện JoYgra F8x5bức ảnhF8x5 ấy…chắcgp9m cũnggp9m khôgp9mng cSoRqó vấngp9m đềF8x5 F8x5gì đâJoYgu nhXbqGỉ? gp9mKhông gp9mđược, côXbqG khônggp9m tXbqGhể mXbqGạo hiXbqGểm nhưF8x5 vậyJoYg XbqGđược! XbqGCô nhấtXbqG địnhXbqG phảXbqGi tìXbqGm F8x5lại điệnXbqG tF8x5hoại. ChXbqGuyện nF8x5ày F8x5mà đểgp9m cF8x5ho JoYgGiang NhaXbqGn biXbqGết đJoYgược, cgp9mhắc chắSoRqn anXbqGh sẽXbqG cgp9mho rgp9mằng F8x5cô làJoYg XbqGmột kẻgp9m biếF8x5n tgp9mhái, mộtXbqG coJoYgn điên.

TrướcXbqG kiXbqGa, lúgp9mc cSoRqô vàF8x5 GianJoYgg Nhagp9mn cònXbqG F8x5ở bêgp9mn XbqGnhau, côgp9m luôJoYgn thXbqGể hiJoYgện nJoYghững mSoRqặt tSoRqốt củaSoRq mìnhJoYg trSoRqước mặtXbqG anF8x5h. BSoRqây SoRqgiờ mặXbqGc dùJoYg khônggp9m cF8x5ó duyêSoRqn phậnXbqG đXbqGược ởF8x5 F8x5bên nSoRqhau nhưnggp9m cũngp9mg khôngJoYg JoYgthể JoYgđể F8x5anh cXbqGó ấnJoYg tượngJoYg xấuF8x5 F8x5về cJoYgô được.

- NàF8x5y anSoRqh! XbqG- VâSoRqn SoRqVy lJoYgao SoRqđến quầySoRq thSoRqu tiềgp9mn: JoYg- JoYgTôi vgp9mừa ngồiJoYg ởF8x5 phgp9mòng 302SoRq, hìSoRqnh nhưXbqG điệnJoYg thoạiF8x5 củaXbqG tF8x5ôi vẫnJoYg còF8x5n F8x5để tronXbqGg đó!XbqG gp9m- Vgp9mừa gp9mnói VXbqGân VSoRqy F8x5vừa mócSoRq rSoRqa hgp9móa đơngp9m SoRqvừa thangp9mh toán.

- F8x5Xin cXbqGô đợiF8x5 chF8x5o mộtXbqG chgp9mút! ĐểJoYg tôSoRqi hỏgp9mi nXbqGhân viêSoRqn phụcSoRq vJoYgụ xeSoRqm saXbqGo!- cgp9mô gáSoRqi ởXbqG quầF8x5y thJoYganh toXbqGán XbqGlịch sgp9mự chấnSoRq JoYgan côXbqG rgp9mồi nhấcgp9m SoRqmáy gọF8x5i SoRqcho ngp9mhân viênXbqG phụcJoYg vụ.

Trống ngJoYgực VânSoRq Vgp9my đậpF8x5 thìgp9mnh thịchXbqG, mắXbqGt dáF8x5n chặtF8x5 gp9mvào cgp9mô gáiF8x5 đứngXbqG gp9mở quầy.
CJoYgô gáJoYgi XbqGđó XbqGhỏi nhâgp9mn viênJoYg phụcJoYg vF8x5ụ vàiJoYg câuXbqG F8x5là lậpSoRq F8x5tức JoYgcó SoRqđáp án:
XbqG- JoYgNhân XbqGviên dọSoRqn dẹpJoYg F8x5nói bF8x5an nãyF8x5 dọnSoRq phògp9mng kJoYghông nhìJoYgn thấygp9m điệnSoRq thoạXbqGi củaSoRq gp9mcô! JoYg- Côgp9m JoYggái JoYgđó nói.

XbqGVân F8x5Vy vẫXbqGn gp9mkhông nXbqGản lSoRqòng: F8x5- ĐiXbqGện thoạJoYgi cgp9mủa tôiJoYg cóSoRq F8x5màu đSoRqen, cgp9mó khXbqGi lạiXbqG rơJoYgi vgp9mào gp9mkhe ghếJoYg nSoRqào đóSoRq JoYgmà JoYgngười đóSoRq khônF8x5g nhìgp9mn XbqGthấy, tôF8x5i cóF8x5 thểF8x5 lêJoYgn đóSoRq SoRqtìm cSoRqó SoRqđược không?

- XSoRqin lỗiJoYg côgp9m, phòF8x5ng F8x5302 higp9mện JoYggiờ F8x5đã XbqGcó khágp9mch gp9mvào rồiXbqG, cJoYghúng tF8x5ôi phảiJoYg đF8x5ược sXbqGự đồngSoRq ýJoYg cSoRqủa kháchSoRq mớiSoRq dgp9mám cJoYgho côXbqG XbqGvào !gp9m- XbqGCô gp9mgái ởSoRq gp9mquầy lJoYgễ tânXbqG mF8x5ỉm cưgp9mời giảJoYgi thíXbqGch, gp9msau đógp9m gp9mđưa taJoYgy rF8x5a XbqGmời VâXbqGn VXbqGy SoRqngồi vàoF8x5 gF8x5hế chgp9mờ SoRqđợi: gp9m- gp9mMời côF8x5 ngồgp9mi gp9mxuống đâSoRqy JoYgđợi mXbqGột chSoRqút, cJoYghúng JoYgtôi gp9mđã chF8x5o ngJoYgười F8x5vào hJoYgỏi F8x5rồi ạ!

Một cJoYgốc JoYgtrà hXbqGoa JoYgcúc nóJoYgng JoYghổi đượcF8x5 F8x5bê đếnJoYg tSoRqrước mặtgp9m cSoRqô, F8x5Vân SoRqVy chẳngF8x5 buồnXbqG uốnSoRqg lấXbqGy gp9mmột ngF8x5ụm, F8x5mắt cứgp9m dánXbqG cSoRqhặt vJoYgào quầy.

JoYgĐáng gp9mnhẽ SoRqra côF8x5 khF8x5ông nênSoRq lXbqGưu lạiF8x5 gp9mảnh củaJoYg GianXbqGg JoYgNhan. Dùgp9m sgp9mao anJoYgh cũngp9mg đâSoRqu cgp9mòn làSoRq nJoYggười yXbqGêu gp9mcủa SoRqcô JoYgnữa. CSoRqô cấF8x5t giữF8x5 nhữnSoRqg JoYggì cXbqGó liJoYgên quXbqGan đXbqGến anXbqGh, lénSoRq lJoYgút F8x5như JoYgmột tXbqGên ăXbqGn trộm,XbqG thSoRqế nàXbqGy còngp9m F8x5ra thểSoRq thốngF8x5 gìXbqG nữagp9m chứ?

Nỗi tươnJoYgg tgp9mư, JoYgsự mJoYgong nhớgp9m kXbqGhiến JoYgcho F8x5cô cF8x5ó XbqGcảm giácgp9m nhưJoYg đangSoRq làSoRqm chuyệXbqGn JoYggì tộgp9mi lF8x5ỗi…mà đốiF8x5 tượngSoRq bXbqGị phạmF8x5 tXbqGội lạiSoRq lXbqGà ngườiF8x5 màgp9m cgp9mô đãJoYg thF8x5ề gp9mnon hẹngp9m biSoRqểu. NJoYgghĩ đếXbqGn gp9mđây tXbqGrái gp9mtim XbqGcô chgp9mợt đJoYgau đXbqGớn SoRqnhư bịSoRq JoYgai JoYgđó XbqGbóp nghẹt.

F8x5Không biếF8x5t SoRqcó phgp9mải JoYglà F8x5vì gp9m“có tậtF8x5 giF8x5ật mình”F8x5 hagp9my khgp9mông XbqGmà cXbqGô cứgp9m cảmJoYg JoYgthấy cóXbqG XbqGgì đóJoYg khSoRqông lànhF8x5 đangp9mg XbqGchờ đSoRqợi mìnXbqGh. NgSoRqộ nhỡgp9m bịXbqG pháF8x5t hiện…côF8x5 biếtSoRq giảiF8x5 thíchSoRq thếSoRq nXbqGào đây.XbqG ĐanF8x5g mảigp9m mXbqGê ngJoYghĩ XbqGngợi SoRqvẩn vơXbqG thì….

- TXbqGhưa cô…SoRq- Cgp9mô XbqGgái ởF8x5 quầyF8x5 F8x5lễ SoRqtân lênF8x5 tiếJoYgng: F8x5- ĐiJoYgện thoạiSoRq củagp9m JoYgcô đãJoYg tXbqGìm tXbqGhấy rồi,JoYg nJoYghưng vịXbqG khácgp9mh nhXbqGặt đượcF8x5 điệSoRqn thoạiF8x5 củXbqGa côJoYg JoYgyêu cầuXbqG đícgp9mh dXbqGanh côgp9m F8x5lên lấy!

Vừa hgp9may tiJoYgn đãF8x5 F8x5tìm đượcF8x5 điệXbqGn thoạiJoYg, VJoYgân VXbqGy chưaJoYg kXbqGịp JoYgthở phàXbqGo thgp9mì SoRqcâu gp9mnói tiếSoRqp theF8x5o cXbqGủa XbqGcô phụF8x5c JoYgvụ khiếnF8x5 chgp9mo Vâgp9mn VSoRqy giậtXbqG tF8x5hót: gp9m- JoYgTại saJoYgo lạiJoYg bSoRqảo đíchF8x5 danSoRqh tôgp9mi đF8x5ến lấy?XbqG gp9m- Vâgp9mn gp9mVy đứngXbqG dậy,SoRq ngầSoRqn ngừgp9m hỏi.

Cô gáiF8x5 SoRqđó bìnhSoRq thXbqGản nXbqGói: gp9m- Cgp9mó lẽJoYg làF8x5 SoRqmuốn làJoYgm queF8x5n gp9mvới cJoYgô JoYgthôi ạ!

Vân VF8x5y thF8x5ật sựgp9m khônJoYgg thểgp9m gp9mhiểu XbqGnổi, cóSoRq lígp9m dSoRqo gSoRqì đgp9mể F8x5phải lgp9màm SoRqnhư vậySoRq đâu?

- SoRqCám ơnJoYg, tSoRqôi biếtgp9m rSoRqồi! F8x5– F8x5Cô dừnJoYgg lXbqGại mộtXbqG látJoYg rồiF8x5 nóF8x5i tiếp:SoRq gp9m- KháchXbqG trF8x5ên phSoRqòng đXbqGó lgp9mà gp9mnam JoYghay nữ?

- LJoYgà nữgp9m ạF8x5! JoYg- CJoYgô gáiJoYg đXbqGó F8x5mỉm cườiF8x5 đáp.

Là nữ,SoRq vậySoRq thìgp9m tốt.

Vân Vgp9my thSoRqở phàoXbqG nhẹF8x5 nhõmJoYg, ítJoYg nhấXbqGt thF8x5ì đấyXbqG cũnJoYgg khXbqGông phF8x5ải F8x5là F8x5Giang NhanXbqG, khôF8x5ng phảiXbqG Gigp9mang JoYgNhan gp9mthì tốtSoRq! NghĩXbqG F8x5đến đóXbqG VâJoYgn XbqGVy lgp9miền cườF8x5i cF8x5hế nhạoXbqG bảnF8x5 thânF8x5. CJoYgó gp9mlẽ tạiJoYg vXbqGì gF8x5ần đF8x5ây côSoRq thườgp9mng SoRqxuyên gặpF8x5 GiaXbqGng NhaSoRqn nêSoRqn JoYgthần kSoRqinh lúcSoRq XbqGnào cũngp9mg cXbqGăng thẳng.gp9m TrJoYgên F8x5đời F8x5này JoYglàm ggp9mì cóXbqG chuyệngp9m F8x5trùng hợJoYgp đếnSoRq gp9mnhư vậy,JoYg chẳnF8x5g XbqGnhẽ GiXbqGang NhSoRqan lgp9múc nF8x5ào cF8x5ũng xuấtgp9m hgp9miện ởXbqG nhSoRqững nSoRqơi JoYgcô đến?

Vân VF8x5y vXbqGà TiểuF8x5 ThSoRqu cJoYgùng SoRqđi vF8x5ào thSoRqang mgp9máy SoRqtheo ngSoRqười phF8x5ục vụ.
Trgp9mong thanF8x5g F8x5máy SoRqđang phSoRqát bJoYgản nhạcgp9m rấtXbqG thịXbqGnh hànXbqGh. TiểuXbqG TSoRqhu cũngSoRq lẩmJoYg bẩSoRqm hátXbqG thegp9mo, thSoRqế ngp9mhưng VâSoRqn VXbqGy F8x5chẳng cógp9m bụXbqGng dạXbqG SoRqnào gp9mmà nghXbqGe nữaF8x5. SXbqGau kXbqGhi XbqGlấy đượcgp9m điệnXbqG thogp9mại, SoRqviệc đầuJoYg tF8x5iên màSoRq cSoRqô phảigp9m làXbqGm lF8x5à XbqGxóa F8x5bức ảF8x5nh củaJoYg GiaF8x5ng gp9mNhan điF8x5. Qgp9mua lầXbqGn nàygp9m cSoRqô đãXbqG rútgp9m rF8x5a đượcJoYg bàiSoRq hSoRqọc xưF8x5ơng máu.

Trong phòngSoRq vọngXbqG rgp9ma gp9mtiếng cưXbqGời nóigp9m ồngp9m àgp9mo. XbqGCô phXbqGục JoYgvụ lễF8x5 phXbqGép gF8x5õ cửagp9m gp9mrồi đẩyXbqG cửaJoYg bướcSoRq vào.

F8x5Vân Vgp9my còngp9m cXbqGhưa kịpgp9m nF8x5ói mụcgp9m đSoRqích đếnSoRq JoYgđây tXbqGhì mộgp9mt côJoYg gXbqGái tgp9móc dàXbqGi JoYgđã ngoảnhXbqG đầuJoYg gp9mlại nhìnF8x5 gp9mcô. F8x5Cô tXbqGa gp9mcó mộgp9mt đôiSoRq mắJoYgt gp9mto trgp9mòn nJoYghư mắtF8x5 nagp9mi, lF8x5úc cườiF8x5 SoRqtrên JoYgmá cJoYgó hiệnXbqG XbqGra hSoRqai cáiJoYg máJoYg lúXbqGm rấtJoYg sâuJoYg. ÁF8x5nh mắtXbqG JoYgcủa cSoRqô tgp9ma dừngSoRq lạiJoYg tgp9mrên mgp9mặt TiểuSoRq Tgp9mhu kJoYghoảng haSoRqi giSoRqây JoYgrồi lgp9mập tứcSoRq dágp9mn cXbqGhặt vàoSoRq mặtF8x5 Vângp9m Vy.

Hai bênXbqG nhìSoRqn F8x5nhau mấSoRqt vàXbqGi giâF8x5y, độtgp9m nhgp9miên VânJoYg SoRqVy cảmSoRq tSoRqhấy khugp9môn mặSoRqt nXbqGày queF8x5n gp9mquen nhJoYgưng ngp9mhất SoRqthời côgp9m khJoYgông thSoRqể nhớJoYg XbqGra đXbqGã F8x5gặp gp9mở đâu.

- ThậtF8x5 sựF8x5 rấtgp9m JoYgxin lỗiSoRq JoYgvì đãJoYg làF8x5m F8x5phiền cácF8x5 bạn!SoRq SoRq- NếF8x5u nhgp9mư đF8x5ối phưJoYgơng đãJoYg khôngp9mg SoRqlên tiếngSoRq thSoRqì VF8x5ân XbqGVy đànhJoYg phảgp9mi lịchF8x5 sựSoRq cXbqGất lời.

- KhôngXbqG sF8x5ao! XbqG- JoYgCô gXbqGái JoYgtóc dàigp9m xSoRqinh đẹpgp9m đF8x5i đếnXbqG tXbqGrước F8x5mặt VâF8x5n VF8x5y, cF8x5hìa cágp9mi điệnXbqG thoạXbqGi XbqGra tF8x5rước mXbqGặt SoRqcô: SoRq- CF8x5ô xJoYgem xeF8x5m đSoRqây SoRqcó phF8x5ải điệgp9mn thoạiXbqG cSoRqủa XbqGcô không?

Chiếc điệngp9m thJoYgoại màugp9m gp9mđen, trêgp9mn đgp9mó cóJoYg gp9mtreo mộtXbqG cáigp9m mF8x5óc điệnSoRq thoF8x5ại cóJoYg hìnF8x5h qgp9muả gp9mcầu thủySoRq tXbqGinh lónXbqGg lánh.

ThJoYgật khXbqGông nggp9mờ XbqGcó tSoRqhể tìF8x5m thấXbqGy cJoYgái điJoYgện thoạgp9mi F8x5của mSoRqình dễXbqG dàngp9mg đếngp9m gp9mnhư vậy.F8x5 VâF8x5n SoRqVy mỉF8x5m cườiXbqG đáp:F8x5 JoYg- ĐúngF8x5 lJoYgà gp9mcủa tôi!

Cô gáiF8x5 đóF8x5 nhF8x5eo nJoYgheo mgp9mắt hỏJoYgi: JoYg- TSoRqhật sựgp9m XbqGlà SoRqcủa SoRqcô ư?

Vân gp9mVy ngp9mhìn cgp9mô JoYgta bằngF8x5 ágp9mnh mắtJoYg SoRqkhó hiểgp9mu, gp9mlẽ nàSoRqo XbqGcô lạXbqGi ngp9mhận bừJoYga điệnXbqG tSoRqhoại củagp9m ngườiXbqG F8x5khác lJoYgà JoYgcủa mình?

- Vậygp9m, cáJoYgi SoRqnày thìXbqG saoJoYg? F8x5- Nhgp9mững gp9mngón tagp9my trắngSoRq nF8x5õn lạiF8x5 ggp9miơ XbqGra mộtF8x5 chF8x5iếc đSoRqiện thoạiJoYg khác.

Một chiếcF8x5 đigp9mện tXbqGhoại giốXbqGng hệt,XbqG đgp9miều khiếnXbqG SoRqcho F8x5người khgp9mác khônSoRqg thểJoYg ngờXbqG đếnXbqG đóSoRq lJoYgà nSoRqgay cảgp9m F8x5cái mócSoRq đeSoRqo điệJoYgn gp9mthoại XbqGcũng gigp9mống hệt.

Trên đờigp9m lạiXbqG cóXbqG chuyệnSoRq trùnSoRqg JoYghợp thếF8x5 sao?

SoRq- ChẳSoRqng trágp9mch mF8x5à cJoYgô JoYglại nhậngp9m nSoRqhầm, gp9mban JoYgđầu tôiF8x5 JoYgcũng nhậnXbqG nhầmgp9m đấy!

Vân XbqGVy nSoRqgây ngườigp9m kXbqGhông JoYgbiết pgp9mhải gp9mlàm sao.

- ChiếcF8x5 đgp9miện thXbqGoại nSoRqày lJoYgà củSoRqa chSoRqồng chXbqGưa cướSoRqi mXbqGua chgp9mo tôi,F8x5 cònJoYg cáiJoYg mXbqGóc đeXbqGo điệngp9m thoạiSoRq nàyJoYg tôiJoYg vớiJoYg cXbqGhồng cgp9mhưa cgp9mưới mớgp9mi cùngJoYg đgp9mi chọnJoYg gp9mgần đâyF8x5 !JoYg- CJoYgô JoYgta kSoRqhẽ mấpXbqG JoYgmáy môJoYgi, ágp9mnh F8x5mắt chgp9măm cJoYghú nhìnSoRq gp9mVân JoYgVy, dưgp9mờng nhưXbqG JoYgmuốn tXbqGhăm dògp9m F8x5điều gìJoYg đóJoYg từJoYg gp9mcô: gp9m- ĐiXbqGều JoYgkhiến JoYgcho tôiXbqG bấtJoYg ngờF8x5 nhSoRqất lạigp9m là…-F8x5 cSoRqô tJoYga gp9mấn vàSoRqo bànSoRq phíSoRqm, màSoRqn gp9mhình sXbqGáng XbqGlên, gp9msau đóXbqG SoRqgiơ rgp9ma trướcSoRq mXbqGặt VânXbqG Vy.

Tiểu ThJoYgu gp9mkinh ngạcSoRq “AJoYg” lênSoRq mộF8x5t tiếnggp9m. BF8x5ức ảJoYgnh SoRqcủa Gigp9mang NJoYghan đãJoYg hiệJoYgn SoRqlên màSoRqn hSoRqình. TXbqGim VânSoRq VF8x5y nhưXbqG F8x5thắt lại.

-Cô cóXbqG thểgp9m nXbqGói SoRqcho tôF8x5i biếtF8x5 đâySoRq lgp9mà aSoRqi không?

Cô SoRqchưa JoYgbao gJoYgiờ JoYgdám lF8x5àm vJoYgiệc xF8x5ấu, bSoRqởi vJoYgì sợJoYg mộSoRqt ngàyXbqG sẽXbqG bịF8x5 XbqGngười XbqGkhác vạchXbqG trJoYgần. Tgp9mhế mgp9mà SoRqhôm F8x5nay, đốJoYgi mSoRqặt vớigp9m XbqGcô gáXbqGi nJoYgày, SoRqcô lạiJoYg thấySoRq bSoRqất gp9mlực JoYgvà sSoRqợ F8x5hãi nhXbqGư mộtXbqG tXbqGên XbqGkẻ cắpJoYg bF8x5ị bắF8x5t tạigp9m trận.

Tất F8x5cả nhJoYgững ngườiXbqG ngồF8x5i troXbqGng pgp9mhòng đềuF8x5 hướnF8x5g mSoRqắt F8x5về phSoRqía cô.gp9m VâSoRqn VF8x5y XbqGhoang mJoYgang nhìF8x5n vàgp9mo đôiXbqG JoYgmắt tJoYgức XbqGtối đangF8x5 nhìXbqGn thgp9mẳng vàSoRqo mặF8x5t mìXbqGnh kXbqGia, cF8x5ô kSoRqhông thểXbqG nF8x5ói vớiXbqG mọigp9m ngưSoRqời F8x5trên SoRqthế giớigp9m JoYgnày rằngp9mg, đSoRqây SoRqchính F8x5là gp9mngười yêuJoYg củagp9m cXbqGô, SoRqlà nSoRqgười đãF8x5 chếtgp9m điSoRq giờSoRq đượcgp9m sốSoRqng lgp9mại nhờF8x5 thờSoRqi giagp9mn quSoRqay ngượcJoYg trởJoYg lại..

Thấy F8x5Vân VXbqGy khgp9mông SoRqnói JoYgnăng gSoRqì, đốiSoRq phươngF8x5 cànggp9m tỏSoRq SoRqra huJoYgng hăng.

- TXbqGại sJoYgao XbqGcô lgp9mại cóXbqG JoYgảnh cF8x5hồng chgp9mưa SoRqcưới củXbqGa tôi?

- HaSoRqi ngJoYgười qJoYguen biếtXbqG nSoRqhau à?

F8x5Trước haF8x5i câugp9m hSoRqỏi đJoYgầy SoRqtính chấgp9mt vấnXbqG này,JoYg JoYgVân VSoRqy cJoYgòn chưaJoYg kịgp9mp trF8x5ả XbqGlời thìXbqG Tiểgp9mu ThSoRqu đãSoRq nSoRqổi quạuSoRq lêF8x5n: F8x5- NàyJoYg, côgp9m JoYglàm XbqGcái trgp9mò gìJoYg SoRqthế hSoRqả? TronSoRqg điệngp9m thoạiJoYg củXbqGa JoYgVân Vgp9my cóXbqG F8x5ảnh cSoRqủa F8x5ai JoYgthì liêSoRqn quaF8x5n SoRqgì đếF8x5n cô.JoYg F8x5Cô trảXbqG điệnF8x5 tSoRqhoại lạiXbqG chF8x5o SoRqchúng F8x5tôi thìJoYg XbqGchúng tôgp9mi cảmF8x5 SoRqơn cgp9mô. CJoYgòn nếugp9m côSoRq cứSoRq thXbqGích bắtXbqG F8x5nạt ngườiJoYg khgp9mác, tôXbqGi gp9mnói gp9mcho cXbqGô gp9mbiết, gp9mchúng tF8x5ôi khôngJoYg SoRqdễ bXbqGắt nạtgp9m đâu!

TiF8x5ểu SoRqThu vừJoYga nóiJoYg dứtJoYg lờigp9m thìF8x5 mấyF8x5 côgp9m gXbqGái XbqGban nJoYgãy vẫnF8x5 còF8x5n mXbqGải XbqGmê háJoYgt hòJoYg liềngp9m bỏgp9m JoYgmicro xuốXbqGng, cầmJoYg mộtgp9m cốcSoRq nướcXbqG JoYgđá gp9mđi vềSoRq XbqGphía haJoYgi gp9mngười: SoRq- NóiF8x5 chuyệF8x5n SoRqvới loạigp9m ngườigp9m nàyF8x5 tgp9mhì cJoYgần gìF8x5 phảXbqGi lJoYgịch sự?-JoYg dứSoRqt lờiF8x5 cJoYgô F8x5ta đưaJoYg XbqGtay SoRqlên, hấtSoRq thẳF8x5ng cốSoRqc nưSoRqớc vJoYgào mSoRqặt hF8x5ai người.

Lgp9múc XbqGVân XbqGVy F8x5kịp phảSoRqn XbqGứng SoRqlại thìXbqG XbqGđã qugp9má muộgp9mn. MặJoYgc JoYgdù XbqGcô đãSoRq JoYgné ngườJoYgi đSoRqi nF8x5hưng nửSoRqa bgp9mên mặtgp9m củagp9m côSoRq vẫnJoYg lĩJoYgnh XbqGtrọn cốcJoYg nưgp9mớc lạSoRqnh. BộF8x5 dJoYgạng củaSoRq XbqGcô lgp9múc nàySoRq trgp9mông thXbqGật tJoYghê thảm.

SoRqCô gp9mphục vụXbqG thấF8x5y tJoYgình gp9mhình kF8x5hông ổJoYgn lJoYgiền cXbqGầm gp9mmáy bF8x5ộ đàSoRqm lênF8x5 gọi.

Các nhângp9m vXbqGiên phJoYgục vXbqGụ xJoYgung SoRqquanh đấyJoYg bỗngp9mg chốSoRqc kéo.XbqG JoYgĐây gp9mlà gp9mlần F8x5thứ haF8x5i gp9mtrong tF8x5háng Vângp9m VXbqGy phảiJoYg chứSoRqng kJoYgiến gp9mcảnh gp9mtượng hỗnSoRq loạngp9m nSoRqày. NhữJoYgng khácgp9mh đếnF8x5 SoRqhát F8x5ở pXbqGhòng XbqGbên đSoRqều mgp9mở cửaF8x5 SoRqngó XbqGsang ngSoRqhe JoYgngóng tìnF8x5h hXbqGình rồiSoRq chỉgp9m chỏSoRq, bSoRqàn tán….

- XbqGKhang SoRqDi, rSoRqốt gp9mcuộc cXbqGó chuyệnF8x5 gìSoRq F8x5thế?- ĐF8x5ám bạnJoYg củF8x5a cF8x5ô XbqGgái SoRqtóc dàF8x5i bắtgp9m đầugp9m xôSoRqn xao.

F8x5Hóa rJoYga cáigp9m côF8x5 F8x5gái tóXbqGc dàJoYgi ấyF8x5 tênSoRq SoRqlà gp9mKhang DiF8x5, ngJoYgay cF8x5ả SoRqcái tSoRqên củSoRqa JoYgcô tJoYga cũnggp9m haF8x5y hơnJoYg tênF8x5 củaF8x5 cXbqGô rF8x5ất nhiềuXbqG. VânF8x5 F8x5Vy gp9mngoảnh mF8x5ặt lạSoRqi ngp9mhìn XbqGvào XbqGkhuôn mặtgp9m củgp9ma XbqGcô XbqGgái têgp9mn XbqGKhang SoRqDi kia…..

Chẳng trácF8x5h màF8x5 F8x5mới nhF8x5ìn thấSoRqy SoRqcô tSoRqa, VJoYgân VF8x5y đãJoYg cảmgp9m thấXbqGy rấSoRqt queXbqGn. HóXbqGa rF8x5a bọgp9mn họgp9m F8x5đã gp9mgặp nF8x5hau từXbqG trXbqGước. CXbqGô tSoRqa chF8x5ính lSoRqà cXbqGô gáiJoYg xgp9minh đẹXbqGp SoRqđã xuấtSoRq hiệgp9mn bgp9mên cạgp9mnh XbqGGiang NhaF8x5n JoYgngày hôgp9mm đó.

Tiểu XbqGThu vộiSoRq vgp9màng F8x5giúp gp9mVân VSoRqy lagp9mu sạchXbqG gp9mnhững giọJoYgt nướgp9mc đangF8x5 toSoRqng tỏngXbqG nhỏJoYg gp9mxuống tXbqGừ máigp9m tóSoRqc SoRqcô rồgp9mi kéoF8x5 tgp9may côF8x5 nJoYgói: gp9m- TiểuF8x5 gp9mVy, chúXbqGng tJoYga đSoRqi SoRqthôi, quânSoRq tF8x5ử trảF8x5 tJoYghù mJoYgười nămgp9m cũngF8x5 kXbqGhông muộn!

HJoYgai nhânF8x5 vJoYgiên phụcgp9m F8x5vụ đứngXbqG cXbqGhặn trướcF8x5 mặtSoRq cgp9mô nói:XbqG- F8x5Chi SoRqbằng hJoYgai côJoYg hSoRqãy trJoYgánh gp9mđi trướXbqGc đi!

Trong tìXbqGnh trạngF8x5 này…JoYg.có thSoRqể JoYglà dXbqGo bJoYgan nãygp9m XbqGcô uốngJoYg rgp9mượu vSoRqang SoRqnên XbqGbây ggp9miờ SoRqchất meSoRqn mớJoYgi SoRqphát tXbqGác.Hoặc cSoRqũng gp9mcó tXbqGhể lF8x5à XbqGdo troF8x5ng lòngXbqG cảSoRqm F8x5thấy JoYgấm XbqGức nXbqGên gp9mVân XbqGVy chẳnF8x5g buXbqGồn đểgp9m ýgp9m đếnJoYg XbqGnhững lờgp9mi khuJoYgyên caSoRqn cSoRqủa ngườJoYgi pgp9mhục vF8x5ụ. TìnJoYgh XbqGyêu củSoRqa cSoRqô vớiSoRq Gigp9mang Nhan…vốJoYgn dĩgp9m cJoYgô đSoRqã rấtJoYg hạnhSoRq JoYgphúc, hJoYgạnh F8x5phúc tớiSoRq mứcSoRq muốnF8x5 tuyêF8x5n bgp9mố vớSoRqi tXbqGất cJoYgả mọigp9m ngườiXbqG ởF8x5 tF8x5rên tF8x5hế giớiF8x5 nàySoRq, F8x5thế màSoRq bgp9mây giờ…..

Vân VSoRqy đXbqGi gạtgp9m tgp9may ngườigp9m phụJoYgc vụJoYg JoYgra, đXbqGi thẳngF8x5 đếnXbqG tXbqGrước mặtSoRq KhaSoRqng gp9mDi lấgp9my điệnXbqG thoạiF8x5 củaF8x5 mF8x5ình rSoRqồi nhìnSoRq tSoRqhẳng gp9mvào XbqGmắt XbqGcô JoYgta SoRqmà SoRqnói: JoYg- ĐâyJoYg làXbqG bSoRqạn traXbqGi cXbqGủa tôiF8x5! gp9m- GiọXbqGng nógp9mi khôngp9mg cứngSoRq rắnSoRq SoRqnhưng cũnXbqGg chẳngF8x5 mềJoYgm mỏng.

F8x5Ngọn SoRqlửa tJoYgứ tốiJoYg SoRqtrong SoRqlòng đốXbqGi phF8x5ương bỗnXbqGg chốJoYgc bùXbqGng lêJoYgn: JoYg- BSoRqạn tF8x5rai côSoRq SoRqá? ĐâyF8x5 SoRqrõ rànJoYgg làSoRq XbqGchồng F8x5chưa cướiF8x5 của….

- XbqGTôi vớiXbqG bạnF8x5 trSoRqai XbqGtôi SoRqquen nhgp9mau đgp9mã nămJoYg nămJoYg rồJoYgi! gp9m- VâXbqGn XbqGVy tiệnF8x5 taJoYgy mởF8x5 lF8x5ịch SoRqở tJoYgrong JoYgđiện tgp9mhoại gp9mra: -TSoRqrên đóXbqG cJoYgòn cgp9mó XbqGghi ngàJoYgy sgp9minh nhậtXbqG củaF8x5 aXbqGnh ấygp9m XbqGvới nhữngXbqG ngXbqGày kỉF8x5 niệmXbqG củSoRqa cSoRqhúng tôi!

- ChúngXbqG tôiJoYg dSoRqự địXbqGnh sẽgp9m kJoYgết F8x5hôn F8x5vào ngSoRqày 1gp9m0 F8x5tháng gp9m10 năF8x5m 2010.

-Tôi khôngp9mg biSoRqết baSoRqn nãyF8x5 cJoYgô gp9mnói F8x5là cóSoRq ýSoRq gì…-JoYg CJoYgô SoRqđưa đigp9mện thoạigp9m rXbqGa trướF8x5c mặtSoRq Khgp9mang DiJoYg: JoYg- PhJoYgím gp9msố mộtSoRq làgp9m phíF8x5m JoYggọi tắtXbqG XbqGcho anXbqGh ấy,gp9m nJoYgếu nXbqGhư SoRqcô cònXbqG SoRqnghi vấgp9mn tF8x5hì cJoYgứ gọXbqGi điệnXbqG cSoRqho aJoYgnh gp9mấy mXbqGà hỏi!
VẻXbqG mXbqGặt cF8x5ủa KhanXbqGg DXbqGi XbqGlúc nàyJoYg khXbqGá kXbqGì lF8x5ạ. SoRqVẻ mặgp9mt ấF8x5y kgp9mhông phảXbqGi làJoYg XbqGvẻ mặJoYgt củaF8x5 mộJoYgt ngườF8x5i đJoYgang tứcSoRq đếnJoYg phátSoRq điênXbqG lên,JoYg thếXbqG nênXbqG VânF8x5 gp9mVy chJoYgo rằngJoYg rấtF8x5 cóXbqG thểJoYg cáJoYgi côJoYg JoYgKhang DXbqGi gp9mnày vSoRqốn SoRqdĩ SoRqcũng khôngSoRq dXbqGám khẳnJoYgg địF8x5nh ngườiSoRq F8x5trong ảnhSoRq chínhF8x5 gp9mlà GianJoYgg Nhan.

NếuSoRq SoRqkhông thìXbqG KhaSoRqng XbqGDi đãF8x5 khJoYgông thửJoYg thF8x5ăm JoYgdò bằngXbqG cgp9mách nóJoYgi chuJoYgyện vớigp9m cô.gp9m ChỉSoRq cF8x5ó điềuJoYg nhữXbqGng gJoYgì đagp9mng xảJoYgy XbqGra khôngJoYg gigp9mống ngp9mhư nhữXbqGng gìSoRq gp9mcô tXbqGa mXbqGong muốn,SoRq bởiSoRq XbqGvì F8x5đám bạgp9mn cXbqGủa JoYgcô SoRqđã quF8x5á bứcSoRq XbqGxúc trướcXbqG nhữngXbqG câuF8x5 nXbqGói củaJoYg TiểuF8x5 XbqGThu, làJoYgm cXbqGho mọigp9m cSoRqhuyện JoYgtrở nêngp9m vôJoYg cùSoRqng tồJoYgi tệ.

Qua chuyJoYgện xảygp9m XbqGra quáJoYg gp9mđột nF8x5gột này,XbqG F8x5cô F8x5bắt đầuSoRq tiF8x5n rằngp9mg chSoRqỉ cầgp9mn XbqGdũng cgp9mảm, cứXbqGng cF8x5ỏi đJoYgối mặtJoYg vớiXbqG mọiSoRq chXbqGuyện lF8x5à cóXbqG tF8x5hể “thaSoRqy XbqGđổi càgp9mn khôn”.SoRq DùSoRq thXbqGế SoRqnào cF8x5ô F8x5cũng phảiXbqG cgp9mó niềmSoRq tiF8x5n vF8x5ới chgp9mính mình.

- ChắcXbqG làF8x5 F8x5bởi vSoRqì gp9mcó nXbqGét F8x5giống nhXbqGau qJoYguá đấyJoYg gp9mmà!- KhanSoRqg DXbqGi chJoYgớp chớpXbqG mắSoRqt, XbqGgiọng nJoYgói nhXbqGư gp9mcó vẻgp9m đùagp9m vui.

Trước F8x5sự nhượnSoRqg bJoYgộ củagp9m KhaXbqGng gp9mDi, đámJoYg bạF8x5n củaSoRq côJoYg cũnggp9m lậpgp9m tứcJoYg gp9m“hạ hỏaF8x5”. NhâF8x5n lúcJoYg bJoYgọn họJoYg vẫnJoYg còXbqGn F8x5đang gp9mdo XbqGdự, VSoRqân JoYgVy liềJoYgn kéoF8x5 TiểSoRqu SoRqThu SoRqra khỏXbqGi phòng.

Đã SoRqra đếSoRqn bênXbqG nJoYggoài rF8x5ồi màF8x5 JoYgtrống nSoRqgực VânSoRq XbqGVy vẫnSoRq cgp9mòn đậpSoRq thìnXbqGh tF8x5hịch. F8x5Ở nhữF8x5ng nF8x5ơi đônF8x5g ngườiSoRq gp9mkhông nJoYgên gâyF8x5 cgp9mhuyện ồJoYgn ào,XbqG JoYgnhưng aXbqGi F8x5mà bF8x5iết đượcJoYg F8x5nhỡ đâuJoYg côF8x5 vừagp9m XbqGra đgp9mến bJoYgên F8x5ngoài, F8x5Khang DSoRqi đãSoRq dJoYgẫn thegp9mo đámXbqG gp9mbạn huXbqGng F8x5dữ củXbqGa côF8x5 tJoYga đuổSoRqi theoSoRq. CSoRqhẳng JoYgai chSoRqịu dXbqGễ dàngp9mg bgp9mỏ qXbqGua mọiF8x5 chuyệnJoYg nhXbqGư thếXbqG gp9mnày cảSoRq. ChXbqGo dùgp9m chỉXbqG làXbqG nXbqGghi SoRqvấn SoRqthì cũF8x5ng phảSoRqi hỏF8x5i cF8x5ho rõSoRq ràF8x5ng chứ.

Vân JoYgVy vốnSoRq địnXbqGh rgp9ma đếnF8x5 XbqGKTV sẽF8x5 lậpF8x5 tứcJoYg bắSoRqt gp9mxe chF8x5uồn thẳnJoYgg. TSoRqhành phốgp9m XbqGlớn nhưSoRq vậy,F8x5 SoRqkhả XbqGnăng cXbqGhạm SoRqmặt nhXbqGau củgp9ma hSoRqai ngườSoRqi cũSoRqng khXbqGông gp9mnhiều. SoRqHơn nXbqGữa chỉJoYg SoRqcần côXbqG tgp9ma XbqGvề nhàJoYg tìmgp9m GiJoYgang NSoRqhan đSoRqối chấtSoRq, pháXbqGt hiệngp9m GiaSoRqng NhXbqGan chẳnggp9m cSoRqó gXbqGì JoYglạ thườngXbqG tgp9mhì cơJoYgn sSoRqóng gigp9mó nàySoRq sẽF8x5 quXbqGa đgp9mi ngaJoYgy thôF8x5i. NF8x5ào SoRqai ngờgp9m, taxF8x5i giờgp9m nàyJoYg kJoYghó mgp9mà JoYgbắt đượcXbqG. SoRqHai ngườSoRqi đJoYgứng hơXbqGn nửaJoYg tiếnXbqGg đồnggp9m hồJoYg mgp9mà vẫnF8x5 khgp9mông bắtSoRq đượcJoYg xe.

Nếu SoRqbiết sSoRqớm nSoRqhư F8x5vậy tgp9mhì gp9mcô gp9mđã rgp9ma bếngp9m xJoYge bắtSoRq xgp9me buF8x5ýt cgp9mho rồiSoRq! VF8x5ân Vgp9my lXbqGiên tụcF8x5 nhXbqGìn gp9mlại phíXbqGa JoYgsau lưng.XbqG SoRqNếu cSoRqứ thếXbqG nàJoYgy khôXbqGng biếtXbqG chừng…..đangF8x5 địnhgp9m XbqGkéo Tiểugp9m TJoYghu rgp9ma bếnF8x5 xJoYge buýtgp9m tSoRqhì độgp9mt nhiêXbqGn mộtJoYg chiF8x5ếc F8x5xe hơF8x5i đỗJoYg XbqGxịch trSoRqước mặtSoRq gp9mhai người.

- Vgp9mân SoRqVy!- cXbqGánh cSoRqửa SoRqxe từJoYg tgp9mừ kF8x5éo xuống,SoRq F8x5anh cúigp9m đầuF8x5 nhgp9mìn rSoRqa gp9mngoài nóF8x5i: gp9m- Lgp9mên xSoRqe điSoRq, anF8x5h đXbqGưa gp9mem về!

Vâgp9mn gp9mVy cóXbqG F8x5ngần JoYgngừ mộtSoRq SoRqlát mớiXbqG mởgp9m cửaJoYg XbqGra XbqGngồi vàoF8x5 gp9mtrong XbqGxe, ngXbqGoảnh đầuJoYg lạiJoYg mỉSoRqm cườiF8x5 SoRqái ngJoYgại vớiF8x5 Tigp9mểu JoYgThu. ChiếcJoYg XbqGxe lJoYgao đF8x5i SoRqtrên đường,JoYg côJoYg vẫnSoRq khôXbqGng quênF8x5 nhìXbqGn lạXbqGi cửJoYga quáSoRqn KTVSoRq, tgp9mhầm gp9mthở phàgp9mo JoYgnhẹ nhõm.

Những giọtgp9m nưSoRqớc vẫgp9mn tíJoYg F8x5tách JoYgrơi xuốnggp9m tF8x5ừ mágp9mi tJoYgóc cF8x5ô. JoYgBộ dạngp9mg củF8x5a cSoRqô lF8x5úc nàSoRqy qXbqGuả thXbqGực qF8x5uá tF8x5hê thảm.JoYg CJoYgô giốngSoRq hệtXbqG nJoYghư mộF8x5t cXbqGon XbqGvịt xấgp9mu XbqGxí. Ggp9miang NhaF8x5n bâyJoYg giJoYgờ tuyệtXbqG đốiSoRq kJoYghông XbqGtừ SoRqbỏ F8x5một Kgp9mhang DSoRqi xinXbqGh F8x5đẹp đểXbqG đếXbqGn vớiJoYg côgp9m, đemXbqG gp9mlòng XbqGyêu thươF8x5ng mF8x5ột ngườF8x5i qugp9má gp9mđỗi bìXbqGnh thườnJoYgg gp9mnhư côSoRq, mộtXbqG côgp9m gáF8x5i bJoYgình thườngF8x5 SoRqlại lớgp9mn tuổSoRqi. XbqGCô thgp9mật sựF8x5 khôXbqGng nêXbqGn cgp9mó nhữngXbqG ảF8x5o tưF8x5ởng SoRqnhư thếF8x5 này!

- SoRqNói XbqGcho anF8x5h bXbqGiết nSoRqhà eSoRqm SoRqở đâu?

Nếu XbqGnhư khônSoRqg phảiF8x5 gp9manh JoYgcất tiếnggp9m hỏigp9m tSoRqhì cJoYgó lẽSoRq cJoYgô vẫnJoYg mảXbqGi đắmSoRq chgp9mìm trgp9mong dònJoYgg sgp9muy nghgp9mĩ mSoRqông JoYglung củgp9ma XbqGmình. Vâgp9mn F8x5Vy ngoảngp9mh đầuJoYg F8x5sang nhgp9mìn cXbqGhủ nhgp9mân củaJoYg chiếcXbqG xegp9m. AnXbqGh tXbqGa cJoYgũng đangF8x5 nF8x5hìn F8x5cô chămgp9m chú.

Nếu gp9mnhư kJoYghông pgp9mhải gặpF8x5 F8x5phải hoàF8x5n cgp9mảnh nàSoRqy XbqGthì XbqGcó gp9mlẽ gp9mcả đờF8x5i cXbqGô cũgp9mng sẽF8x5 khSoRqông ngồiF8x5 lêF8x5n gp9mchiếc gp9mxe này.

Lúc SoRqnày cSoRqô mSoRqới giậtF8x5 mìgp9mnh gp9mnhớ rSoRqa gp9mlà JoYgphải nóiJoYg gp9mcám ơn:F8x5 JoYg- CámJoYg ơF8x5n gp9manh TriF8x5ệu! Nhgp9mà tôF8x5i XbqGở JoYgkhu phíSoRqa SoRqnam, aJoYgnh F8x5cứ đJoYgi tF8x5heo coSoRqn đườnggp9m nF8x5ày, JoYgtìm mF8x5ột bếnSoRq F8x5tàu điF8x5ện ngầF8x5m đểJoYg tXbqGôi xXbqGuống F8x5xe lXbqGà được!

- MuộnSoRq lắmXbqG rSoRqồi, đểgp9m angp9mh SoRqđưa eXbqGm vgp9mề nhà!

- Kgp9mhông cầF8x5n phiềnXbqG pSoRqhức thếXbqG đSoRqâu ạ!

SoRq- Vâgp9mn Vgp9my…- TriệuXbqG Dươnggp9m XbqGhơi dJoYgừng lạgp9mi mộtXbqG SoRqlát JoYgrồi nóiXbqG tiếXbqGp: JoYg- CóSoRq thJoYgể đừngXbqG kháchXbqG sáoSoRq gp9mvới aJoYgnh nhưgp9m vậyF8x5 không?
TriệF8x5u Dươgp9mng nóiJoYg nhưJoYg kgp9mhẩn cầuJoYg khiếXbqGn cF8x5ho F8x5Vân SoRqVy cF8x5ảm thấySoRq cógp9m hơF8x5i XbqGái gp9mngại. BF8x5an nãF8x5y còJoYgn vộiSoRq vàngF8x5 F8x5leo lêgp9mn xSoRqe cF8x5ủa ngườigp9m taF8x5, thSoRqế JoYgmà JoYgbây gJoYgiờ SoRqlại đòigp9m nhJoYganh nhanJoYgh cSoRqhóng chóngF8x5 xuốF8x5ng xF8x5e. Xgp9mét cảXbqG vSoRqề tìnSoRqh lẫnSoRq SoRqvề F8x5lí F8x5thì cSoRqô XbqGcũng kSoRqhông nF8x5ên từJoYg JoYgchối mãiF8x5 nhJoYgư F8x5thế nàF8x5y. NXbqGếu nSoRqhư gp9mđã khôngJoYg SoRqthể xuốnggp9m xgp9me thìSoRq côJoYg đàngp9mh phảgp9mi ngoaF8x5n gp9mngoãn ngồiXbqG lJoYgại nógp9mi chuyện.

- HômSoRq F8x5nay tXbqGhật tgp9mrùng hợp!

- ĐúngJoYg vậSoRqy, tôXbqGi cũJoYgng SoRqcùng vF8x5ới mấyF8x5 nSoRqgười bạnXbqG đếnJoYg đâySoRq hátSoRq hò!

VSoRqân VJoYgy ngF8x5ây ngườiXbqG nhJoYgìn TriệF8x5u DươJoYgng, hỏiJoYg nJoYghư thămgp9m F8x5dò: XbqG- Bgp9man nãgp9my JoYganh cũSoRqng F8x5vừa F8x5từ KTXbqGV điJoYg ra?

TriệuSoRq gp9mDương gậF8x5t gậtXbqG đầu,gp9m dF8x5ường nhXbqGư anJoYgh tSoRqa đangSoRq ngJoYghĩ F8x5ngợi gp9mchuyện gSoRqì F8x5đó. XbqGCuối cùXbqGng anSoRqh tgp9ma JoYgcũng đàJoYgnh phảiXbqG mF8x5ở miệF8x5ng hỏJoYgi: SoRq- VâJoYgn Vgp9my, gp9mbiểu hiệXbqGn cgp9mủa SoRqem ngàySoRq hômF8x5 nSoRqay khiếXbqGn JoYgcho gp9manh rấtgp9m JoYgbất F8x5ngờ. gp9mAnh vốnF8x5 dSoRqĩ cXbqGứ F8x5nghĩ eJoYgm cF8x5hỉ JoYglà SoRqmột gp9mcô gáiF8x5 XbqGnhút nhát.

F8x5- ÝXbqG cJoYgủa agp9mnh JoYglà…- VâF8x5n SoRqVy XbqGthật khôSoRqng XbqGdám tiJoYgn vF8x5ào nhữngF8x5 gp9mgì mìSoRqnh vừaF8x5 nJoYgghe thấygp9m, lẽXbqG ngp9mào aXbqGnh gp9mta thậtJoYg sự:F8x5 SoRq– BSoRqan SoRqnãy aSoRqnh ngp9mhìn thấSoRqy tôi….-F8x5 LXbqGúc đóXbqG dF8x5o hXbqGoang gp9mmang F8x5nên cXbqGô chẳngJoYg dáXbqGm nXbqGgẩng đầuJoYg F8x5nhìn đF8x5ám SoRqđông xSoRqung quSoRqanh. JoYgCô SoRqthậm chJoYgí SoRqcòn JoYgtự lừF8x5a gJoYgạt bảnXbqG tXbqGhân JoYgmình rằXbqGng khônSoRqg bịSoRq aSoRqi quJoYgen biếtgp9m nhSoRqìn thấy.

- AXbqGnh chỉJoYg làgp9m tSoRqình cF8x5ờ XbqGđi nganSoRqg qJoYgua, nJoYghìn tJoYghấy JoYgem JoYgmà thôi!

Máu XbqGtrong cXbqGơ XbqGthể VânJoYg VF8x5y dồnXbqG hSoRqết cảXbqG lênSoRq mXbqGặt, cF8x5ô vộF8x5i JoYgvàng giảSoRqi thíchJoYg: -ChSoRqỉ lXbqGà mộtF8x5 gp9msự hiểuSoRq nF8x5hầm màF8x5 thôi!
CXbqGô bigp9mết SoRqcho gp9mdù cJoYgô cóXbqG ngp9mói nXbqGhư vậSoRqy F8x5thì cXbqGũng cXbqGhỉ F8x5là uổSoRqng cônggp9m JoYgmà thôi.gp9m HọSoRq hànXbqGg củXbqGa TriF8x5ệu DưSoRqơng SoRqlà đồnggp9m nghiệSoRqp XbqGcủa JoYgcô, XbqGTriệu DươngF8x5 gp9mchỉ cJoYgần nóiJoYg chuyệnSoRq nF8x5gày hômSoRq nF8x5ay SoRqra lJoYgà côJoYg sẽF8x5 nXbqGgay lậF8x5p tứF8x5c bịXbqG F8x5lòi đuôiF8x5 làgp9m nóigp9m dốiXbqG. F8x5Cô làmSoRq XbqGsao gìF8x5 cgp9mó ngườiJoYg JoYgyêu ngp9mào lâSoRqu nJoYgăm F8x5như vậy?SoRq Nhữnggp9m ggp9mì mXbqGà bagp9mn nãF8x5y nóSoRqi rF8x5a thSoRqực sJoYgự đF8x5ang khigp9mến XbqGcho cF8x5ô cgp9mảm thấyJoYg vgp9mô cùngXbqG hốF8x5i hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!