You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH LzCẢM VẤNnPpy8D VƯƠNG

 

- VâhNTnssn VhNTnssy, côhNTnss cắhNTnsst cửnPpy8D người65EiEa đihNTnss đào65EiEa tLzạo nPpy8Dcho kháchNTnssh hNTnsshàng. ĐâLzy là65EiEa lầnnPpy8D đầhNTnssu tinPpy8Dên chúnhNTnssg nPpy8Dta hợpLz t65EiEaác vớnPpy8Di bệnhhNTnss viện,nPpy8D nnPpy8Dhất địLznh phhNTnssải phnPpy8Dục nPpy8Dvụ ngườinPpy8D nPpy8Dta th65EiEaật nPpy8Dchu đáo!

nPpy8DĐây lLzà 65EiEalần đầunPpy8D tiênhNTnss côngnPpy8D Lzty hợpLz tácLz vớinPpy8D bệnhhNTnss viện,65EiEa thhNTnssế nênLz sếphNTnss củhNTnssa VâLzn 65EiEaVy cẩLzn thậnhNTnss dLzặn dhNTnssò cô.

- Giờ65EiEa t65EiEaôi đahNTnssng khôngLz cónPpy8D vi65EiEaệc gì65EiEa, đểhNTnss tnPpy8Dôi đ65EiEai vậyLz! 65EiEa- TLzhấy snPpy8Dếp Lzcó vẻ65EiEa thnPpy8Dận trLzọng, hhNTnssơn nữanPpy8D đânPpy8Dy lạinPpy8D là65EiEa lầnPpy8Dn đầunPpy8D tiêhNTnssn côngnPpy8D tnPpy8Dy nPpy8Dcô phnPpy8Dục vụnPpy8D tậnhNTnss nnPpy8Dơi 65EiEacho khLzách hàngLz hNTnssnên côLz hNTnsskhông yênLz tâ65EiEam hNTnssgiao chnPpy8Do ngườLzi khác.

QuảLz nhNTnsshiên, s65EiEaếp củanPpy8D VânnPpy8D V65EiEay gậthNTnss đầhNTnssu vẻnPpy8D hhNTnssài lònghNTnss: hNTnss- CũnLzg đưLzợc, vậy65EiEa gLziao c65EiEaho Lzcô nhé!

Công viLzệc củLza V65EiEaân VLzy làhNTnss giảLzi thnPpy8Dích hNTnsscho khácnPpy8Dh hàhNTnssng cánPpy8Dch sử65EiEa Lzdụng Lzphần nPpy8Dmềm củahNTnss hNTnsscông hNTnssty nPpy8Dcô nnPpy8Dhư thLzế Lznào, sanPpy8Du đ65EiEaó tiLzến Lzhành mộtnPpy8D sốnPpy8D điều65EiEa trLza vàLz bLzảo h65EiEaành hNTnsscho khách65EiEa hà65EiEang shNTnssau khNTnsshi muLza. nPpy8DSau hnPpy8Dai ngày65EiEa lhNTnssàm việnPpy8Dc hNTnssbận Lzrộn, hNTnssbác shNTnssĩ LzTiểu lâmnPpy8D vhNTnssô cùLzng hàinPpy8D lò65EiEang với65EiEa táhNTnssc pho65EiEang làmLz việchNTnss nPpy8Dcủa VânPpy8Dn Vy.

- GnPpy8Diám đố65EiEac VânLz quảLz nPpy8Dnhiên là65EiEa knPpy8Diên Lznhẫn! hNTnss- BácnPpy8D sĩ65EiEa LâLzm k65EiEahen ngợnPpy8Di: 65EiEa-Lại chNTnssòn hiểuLz 65EiEađược nhữngnPpy8D từLz hNTnssngữ củahNTnss gi65EiEaới hNTnssy họcnPpy8D chúLzng tôihNTnss nữa!
nPpy8D- TLzôi cóLz mLzột ngườihNTnss bhNTnssạn lLzàm bhNTnssác snPpy8Dĩ mà!

- Chẳng65EiEa trách!hNTnss nPpy8D- Bá65EiEac s65EiEaĩ LâLzm tiễnPpy8Dn VâLzn VnPpy8Dy rhNTnssa nPpy8Dđến t65EiEaận cửa.

Đi tLzừ đây65EiEa rLza 65EiEalà gầnPpy8Dn nhất!hNTnss hNTnss- Bá65EiEac sĩ65EiEa Lâ65EiEam ch65EiEaỉ tanPpy8Dy về65EiEa phíhNTnssa hànhnPpy8D lahNTnssng bên65EiEa cạnh.

Bên hànhnPpy8D lnPpy8Dang Lzkhông b65EiEaiết 65EiEalà hNTnssphòng khánPpy8Dm khNTnsshoa nào,nPpy8D dườnLzg nhưLz Lztất cả65EiEa 65EiEacác phòngnPpy8D bệLznh ởLz hNTnssđây đềuhNTnss đLzược hNTnssbố Lztrí gi65EiEaống hnPpy8Dệt nhauLz, Lzbên hànPpy8Dnh lanPpy8Dng còLzn được65EiEa hNTnsstrồng rấhNTnsst n65EiEahiều câyLz nPpy8Dxanh, mannPpy8Dg lnPpy8Dại ch65EiEao ngườihNTnss t65EiEaa Lzcảm gi65EiEaác mátLz lành,hNTnss thư65EiEa thái.

Kh65EiEaông đợinPpy8D VhNTnssân 65EiEaVy lênhNTnss tinPpy8Dếng hnPpy8Dỏi, Lzbác sLzĩ LzLâm đnPpy8Dã chnPpy8Dủ đhNTnssộng 65EiEagiới thi65EiEaệu: nPpy8D- ĐLzây 65EiEalà 65EiEakhoa Lztư vấn65EiEa tâmnPpy8D lí.

KhLzoa tưnPpy8D hNTnssvấn tLzâm 65EiEalí? SahNTnssu khLzi Gia65EiEang NhnPpy8Dan x65EiEaảy rnPpy8Da chnPpy8Duyện, hNTnssngười 65EiEanhà cLzô 65EiEađã từnLzg mờ65EiEai bnPpy8Dác shNTnssĩ tâ65EiEam líhNTnss v65EiEaề giúpnPpy8D cônPpy8D thoáhNTnsst knPpy8Dhỏi tâhNTnssm tr65EiEaạng đaunPpy8D đớLzn vnPpy8Dà khổnPpy8D sở,nPpy8D nhNTnsshưng kế65EiEat quả65EiEa hNTnssđiều nPpy8Dtrị rLzõ rhNTnssàng ch65EiEaẳng cLzó tácLz dụn65EiEag gìnPpy8D vớihNTnss 65EiEacô cảLz. Phần65EiEa hNTnsslớn thnPpy8Dời gia65EiEan cnPpy8Dô đềuLz dànhLz hNTnsscho việ65EiEac hNTnssngủ, sốn65EiEag hNTnssnhờ vàLzo nhữngLz gihNTnssọt nướcnPpy8D Lztruyền và65EiEao máuhNTnss nPpy8Dmỗi ngàLzy. hNTnssNếu nhưhNTnss ônhNTnssg Lztrời khô65EiEang c65EiEaho cônPpy8D c65EiEaơ hộiLz hNTnssđược nPpy8Dquay n65EiEagược thờinPpy8D Lzgian 65EiEathì cóhNTnss hNTnsslẽ cLzô đã65EiEa kiệhNTnsst snPpy8Dức nPpy8Dbởi 65EiEanỗi đauLz đớnLz q65EiEauá 65EiEalớn ấLzy rồi.

Vân VhNTnssy v65EiEaừa nPpy8Dđi vnPpy8Dừa ngnPpy8Dhĩ, lhNTnssúc đihNTnss ngaLzng hNTnssqua ph65EiEaòng 65EiEachẩn tLzrị, bấtLz ngờLz cóhNTnss 65EiEamột cơhNTnssn Lzgió thổhNTnssi nPpy8Dqua lhNTnssàm cáhNTnssnh cửanPpy8D pLzhòng h65EiEaơi hhNTnssé rLza. hNTnssCô đưnPpy8Da mhNTnssắt nhhNTnssìn vàonPpy8D bênnPpy8D hNTnsstrong, vnPpy8Dô tLzình chạLzm phhNTnssải ánh65EiEa mhNTnssắt cLzủa một65EiEa bệnLzh nPpy8Dnhân hNTnsstrong đó.

Vân V65EiEay chLzợt thLzấy Lzcác dâyLz thầnLz nPpy8Dkinh hNTnsstrong đầuLz cănhNTnssg r65EiEaa. CnPpy8Dô rả65EiEao bước65EiEa đinPpy8D 65EiEathật nhanhhNTnss, chhNTnssỉ s65EiEaợ nnPpy8Dgười đónPpy8D 65EiEasẽ nPpy8Dđuổi theo.

KhônhNTnssg phảiLz mắt65EiEa c65EiEaô nhìnhNTnss nhnPpy8Dầm hNTnssđấy chứnPpy8D? ChNTnssô l65EiEaàm sanPpy8Do nPpy8Dcó hNTnssthể ngờnPpy8D Lzrằng bLzệnh nLzhân ởnPpy8D trohNTnssng căhNTnssn phònnPpy8Dg ấy65EiEa chíhNTnssnh lànPpy8D TriệnPpy8Du Dương?

Rõ rhNTnssàng anLzh t65EiEaa Lzbị pháLzt bệnhLz Lztim Lzđột hNTnssngột, v65EiEaậy thNTnssại sLzao giờLz an65EiEah hNTnssta lhNTnssại ởnPpy8D hNTnsstrong khhNTnssoa hNTnsstâm Lzlí? LhNTnssẽ nàhNTnsso 65EiEangoài bệnhhNTnss nPpy8Dtim rLza anhNTnssh tLza 65EiEacòn mnPpy8Dắc bệnhLz vnPpy8Dề nPpy8Dtâm lhNTnssí nữ65EiEaa à?

Trước nPpy8Dđây cnPpy8Dô từnghNTnss đnPpy8Dọc báohNTnss v65EiEaà được65EiEa biếthNTnss, phầ65EiEan lớ65EiEan nhữn65EiEag nPpy8Dcô nhNTnssam, quả65EiEa Lznữ thNTnssrong thànhLz phố65EiEa đềLzu bịhNTnss mhNTnssắc cănhNTnss bệnhhNTnss trầhNTnssm cảmLz 65EiEahoặc tựnPpy8D kỉ.nPpy8D KhhNTnssông biế65EiEat Lzcái gãnPpy8D họ65EiEa TriệunPpy8D ấ65EiEay m65EiEaắc phảinPpy8D bệnhLz ghNTnssì? KhNTnsshông bihNTnssết vàinPpy8D n65EiEaăm 65EiEanữa liệu65EiEa nPpy8Dcô cnPpy8Dó phNTnsshải thườngnPpy8D xunPpy8Dyên bổ65EiEa sun65EiEag các65EiEa lonPpy8Dại t65EiEahực phẩ65EiEam 65EiEachức nănghNTnss, Lzliên nPpy8Dtục đếnhNTnss tnPpy8Dhẩm mhNTnssỹ vinPpy8Dện vLzà tnPpy8Dhỉnh thoảLzng “ghéhNTnss thăm”Lz báLzc snPpy8Dĩ t65EiEaư vấnnPpy8D tâmLz nPpy8Dlí không65EiEa nữa?

Đi mộthNTnss hNTnssđoạn đườnghNTnss dài,65EiEa cuốhNTnssi chNTnssùng nPpy8Dcô chNTnssũng hNTnssra 65EiEađược Lzđến cầuLz thannPpy8Dg. NgoảnhLz đầu65EiEa lạihNTnss nhìn,khôngLz thấy65EiEa Tr65EiEaiệu LzDương khNTnsshông đuhNTnssổi the65EiEao, VânPpy8Dn 65EiEaVy thởnPpy8D phhNTnssào nhẹhNTnss nhõ65EiEam. ThNTnsshoát đLzược TriệunPpy8D Dương65EiEa thnPpy8Dì sLzao? hNTnssThoát đhNTnssược anLzh hNTnssta cônPpy8D cũng65EiEa chNTnsshẳng thểnPpy8D thoáhNTnsst ngăLzn đượcLz bàn65EiEa Lzchân 65EiEaminh đanghNTnss tinPpy8Dến dần65EiEa đến65EiEa tu65EiEaổi già.hNTnss NỗLz lựcnPpy8D số65EiEang nPpy8Dhết Lznăm Lznày quLza năLzm khác65EiEa, tu65EiEaổi Lztác cũnnPpy8Dg thhNTnsseo đóLz Lznhiều lnPpy8Dên. ChỉnPpy8D nPpy8Dthêm vàinPpy8D Lznăm nPpy8Dnữa thôi,Lz hNTnsscó lẽ65EiEa nPpy8Dmột ngưnPpy8Dời nPpy8Dđàn ô65EiEang nhnPpy8Dư Triệ65EiEau DươngLz bây65EiEa Lzgiờ côLz Lzcũng chẳngnPpy8D thể65EiEa Lztìm được.

- LzSau kLzhi vềLz pnPpy8Dhải chNTnsshịu kLzhó ngh65EiEaỉ ngơ65EiEai, mặcnPpy8D dhNTnssù sức65EiEa khỏ65EiEae 65EiEađã hNTnsshồi phụhNTnssc tư65EiEaơng đLzối nhưLzng cũnLzg khôngLz đưhNTnssợc phéLzp làmhNTnss việ65EiEac quhNTnssá hNTnsssức. Với65EiEa cườngLz Lzđộ Lzlàm vi65EiEaệc củLza anPpy8Dnh tônPpy8Di thấy65EiEa ngườinPpy8D bình65EiEa Lzthường 65EiEakhông th65EiEaể nào65EiEa tiêuLz 65EiEahóa nổi!

- TôhNTnssi biết!

- ALznh biế65EiEat? CứnPpy8D nhì65EiEan vàhNTnsso thàLznh tíLzch củaLz a65EiEanh hanPpy8Di nă65EiEam nPpy8Dnay nPpy8Dthì Lztôi biếLzt anPpy8Dnh manLzg mạngLz s65EiEaống củLza nPpy8Dmình r65EiEaa hNTnssđùa nh65EiEaư hNTnssthế nào65EiEa rồi!Lz TheLzo nhưnPpy8D những65EiEa gìhNTnss tô65EiEai đượ65EiEac biế65EiEat Lzvề anhNTnssh, hNTnssanh khôngnPpy8D đời65EiEa nà65EiEao 65EiEachấp nhLzận nPpy8Dan phận!
TLziếng nPpy8Dcười 65EiEakhe khẽ65EiEa vhNTnssang l65EiEaên: Lz- CũnghNTnss Lzchưa chắc!

Có ngưLzời đaLzng nóiLz chuyệnnPpy8D ởnPpy8D cầunPpy8D thLzang, có65EiEa mộnPpy8Dt ghNTnssiọng nóihNTnss màhNTnss VLzân V65EiEay cảmhNTnss thấnPpy8Dy rnPpy8Dất hNTnssquen thuộc.

VnPpy8Dân VLzy chầm65EiEa chậmhNTnss đLzi đến65EiEa cầnPpy8Du tnPpy8Dhang vhNTnssà nhìnLz xuốn65EiEag dướhNTnssi, 65EiEaánh 65EiEamắt vô65EiEa tìnLzh lướthNTnss q65EiEaua 65EiEamột 65EiEakhuôn mặt.

Người đó65EiEa cLzũng ngẩngnPpy8D đầu65EiEa nhìLzn cô.

Ánh mnPpy8Dắt c65EiEaủa 65EiEaanh dườngnPpy8D nPpy8Dnhư là65EiEa nPpy8Dchùm án65EiEah sán65EiEag mặ65EiEat trờhNTnssi đẹp65EiEa đẽnPpy8D nhhNTnssất đậ65EiEau t65EiEarên bờ65EiEa Lzvai cô.

NếLzu nLzhư lúc65EiEa nnPpy8Dãy hNTnsscô cònhNTnss honPpy8Dang hNTnssmang đi65EiEa nhhNTnssư cLzhạy thNTnsshì giờ65EiEa chNTnssô đãnPpy8D 65EiEachẳng cònhNTnss sứ65EiEac lựcLz nàonPpy8D đLzể mLzà 65EiEachạy tr65EiEaốn nữLza. 65EiEaBàn châ65EiEan 65EiEacủa hNTnsscô nPpy8Dnhư bhNTnssị dínhNTnssh chặnPpy8Dt xuống65EiEa Lzdưới đất,hNTnss miệngnPpy8D 65EiEaấp úng65EiEa mhNTnssãi chẳ65EiEang thốthNTnss nPpy8Dra nPpy8Dlời dướhNTnssi nPpy8Dcái nhLzìn cnPpy8Dủa hNTnssanh: nPpy8D-

Thật….thật tnPpy8Drùng hợp!

Anh m65EiEaỉm cười,nPpy8D nhnPpy8Dẹ nhà65EiEang cất65EiEa 65EiEalời: 65EiEa- Đú65EiEang l65EiEaà trùngLz hợpnPpy8D thật!Lz Mớ65EiEai 65EiEađó mà65EiEa đãnPpy8D gLzặp lLzại nhau!

- VLzâng, bệnhNTnssh việ65EiEan nàLzy muốn65EiEa Lzsử nPpy8Ddụng phhNTnssần Lzmềm củaLz cônhNTnssg hNTnssty chúng65EiEa tôihNTnss n65EiEaên t65EiEaôi đếnLz đâynPpy8D đểhNTnss hhNTnssướng hNTnssdẫn nPpy8Dhọ! 65EiEa- ChNTnssô chNTnssố gắnPpy8Dng giải65EiEa th65EiEaích, hNTnssvụng vềhNTnss nhưhNTnss một65EiEa Lzcon ngốc,65EiEa cnPpy8Dhỉ sợhNTnss nPpy8Danh lại65EiEa hiểnPpy8Du Lznhầm mìnhNTnssh. hNTnssHơn hNTnssnữa nPpy8Dcô rấnPpy8Dt sợ65EiEa a65EiEanh hNTnsssẽ vạnPpy8Dch 65EiEatrần nPpy8Dnhững hNTnsslời Lznói Lzdối củanPpy8D mình65EiEa, cá65EiEai gì65EiEa nPpy8Dmà đưa65EiEa c65EiEahị Đ65EiEaường hNTnssđi 65EiEakhám bệnPpy8Dnh chhNTnssứ, hNTnsstoàn làhNTnss nLzói nPpy8Ddối. NhưLz vậy65EiEa t65EiEahì c65EiEaòn mặthNTnss nPpy8Dmũi nàohNTnss mnPpy8Dà nhì65EiEan anh?

CũhNTnssng m65EiEaay lànPpy8D a65EiEanh khnPpy8Dông nhắc65EiEa gnPpy8Dì đếnLz cnPpy8Dhuyện nPpy8Dđó. hNTnssAnh kếhNTnsst tnPpy8Dhúc cunPpy8Dộc nóiLz Lzchuyện 65EiEavới bLzác sĩLz củnPpy8Da hNTnssmình rồihNTnss cùhNTnssng 65EiEacô đồhNTnssng hành,65EiEa thảnhNTnss nhiênPpy8Dn cứhNTnss n65EiEahư hNTnssthể hhNTnssôm ấy65EiEa c65EiEahưa từngLz xảy65EiEa 65EiEara 65EiEabất cứhNTnss chnPpy8Duyện gì.

Anh nPpy8Dsánh vnPpy8Dai Lzđi bên65EiEa hNTnsscô. hNTnssVân VhNTnssy khônLzg hNTnssbiết phải65EiEa làhNTnssm thếhNTnss nàhNTnsso 65EiEađể chnPpy8De đinPpy8D shNTnssự hNTnsshoang nPpy8Dmang tronhNTnssg lònPpy8Dng, bàLzn hNTnsstay túmhNTnss chặtLz 65EiEalấy nPpy8Dvạt áo65EiEa đnPpy8Dang rhNTnssịn nPpy8Dmồ hôi.

Cô nPpy8Dy tánPpy8D ở65EiEa phòngLz phhNTnssát thunPpy8Dốc đưahNTnss 65EiEacho anhNTnssh mộthNTnss hNTnsstúi t65EiEao 65EiEađủ cáLzc loạihNTnss thuốhNTnssc r65EiEaồi dặn65EiEa d65EiEaò: Lz- AnLzh Lznhớ unPpy8Dống tLzheo chnPpy8Dỉ d65EiEaẫn củnPpy8Da 65EiEabác sĩ!

Trong kLzí ức65EiEa nPpy8Dcủa 65EiEaVân VynPpy8D, sứ65EiEac khỏnPpy8De 65EiEacủa nPpy8DGiang NhhNTnssan rấtLz Lztốt, Lzcho hNTnssdù chNTnssó bịLz cLzảm cúhNTnssm 65EiEahay Lzsốt cahNTnsso thhNTnssì cũLzng chỉ65EiEa mất65EiEa vài65EiEa ngnPpy8Dày l65EiEaà khỏiLz ngay.

Vân hNTnssVy nhì65EiEan vàonPpy8D nhữngnPpy8D loạ65EiEai thuốcnPpy8D nPpy8Dở trhNTnssong túnPpy8Di, toà65EiEan 65EiEalà nhữnghNTnss l65EiEaoại thuốc65EiEa hihNTnssếm gặp.

- CôhNTnss cnPpy8Dhuẩn nPpy8Dbị đihNTnss đâu?

- VềhNTnss nPpy8Dcông 65EiEaty 65EiEathôi!- hNTnssCô nghĩ65EiEa GianhNTnssg LzNhan ch65EiEaỉ tiện65EiEa miệngLz hỏiLz nhưnPpy8D vậynPpy8D thônPpy8Di 65EiEanên cũnPpy8Dng thảnLz nhiêLzn đá65EiEap hNTnssmà khNTnsshông cầnhNTnss hNTnsssuy nghĩ.

- Để65EiEa tôLzi tiễnnPpy8D cô!

Đề nghnPpy8Dị củnPpy8Da Lzanh qhNTnssuá nPpy8Dbất ng65EiEaờ, V65EiEaân nPpy8DVy bốiLz rốiLz từnPpy8D chnPpy8Dối: Lz- hNTnssKhông c65EiEaần Lzđâu a65EiEanh LzGiang, lhNTnssàm hNTnssphiền a65EiEanh Lzquá!- 65EiEaVân nPpy8DVy Lzcó chútLz hNTnsskhông 65EiEaquen vnPpy8Dới cách65EiEa xưnnPpy8Dg hnPpy8Dô khá65EiEach nPpy8Dsáo này.

Anh vố65EiEan q65EiEauá Lzđỗi thânhNTnss thươngnPpy8D tronhNTnssg hNTnsstrái tnPpy8Dim cô,nPpy8D thếLz mLzà g65EiEaiờ 65EiEalại Lztrở thhNTnssành mộtLz ngườihNTnss chẳnPpy8Dng hNTnssquen binPpy8Dết. NếhNTnssu nLzhư GiaLzng NhahNTnssn 65EiEagọi 65EiEacô lhNTnssà “65EiEaCô hNTnssVân” thNTnsshì cónPpy8D 65EiEalẽ c65EiEaô cũn65EiEag Lzsẽ cảm65EiEa tnPpy8Dhấy vLzô hNTnsscùng nPpy8Dxót hNTnssxa. Thế65EiEa nhưnLzg Lzcô c65EiEaố gnPpy8Dắng kìmhNTnss néhNTnssn bhNTnssản hNTnssthân, cLzhỉ hNTnsssợ một65EiEa Lzkhi hNTnsskhông nPpy8Dkiềm chế65EiEa được65EiEa tânPpy8Dm trLzạng của65EiEa mình65EiEa 65EiEasẽ hNTnsskhiến chnPpy8Do annPpy8Dh sợLz mấLzt v65EiEaía. ChNTnssô 65EiEaphải dLzuy tnPpy8Drì khoLzảng cLzách nhấtLz địnLzh với65EiEa a65EiEanh, hNTnssmột khoảngLz cáLzch đủLz đểLz anPpy8Dnh Lzcoi cô65EiEa lànPpy8D mộtnPpy8D nPpy8Dngười nPpy8Dbình thường.

Không 65EiEacó aLzi binPpy8Dết, aLznh nPpy8Dvà chNTnssô đãnPpy8D các65EiEah 65EiEanhau Lzcả mộtnPpy8D kiếpnPpy8D người.
NếLzu nhưhNTnss cônPpy8D 65EiEanói hNTnssra sựhNTnss thLzực nàLzy, khhNTnssông nPpy8Dnhững annPpy8Dh khôngnPpy8D thể65EiEa Lztin mhNTnssà Lzcòn nPpy8Dcho rằnPpy8Dng 65EiEacô làhNTnss một65EiEa cohNTnssn điêhNTnssn. DưLzờng nhhNTnssư 65EiEachỉ cLzó mộthNTnss mìLznh nPpy8Dcô hNTnsscòn mãi65EiEa đắmhNTnss chìLzm tron65EiEag nhLzững nPpy8Dkí ứ65EiEac 65EiEaxa xônPpy8Di. 65EiEaCô kh65EiEaát khnPpy8Dao nPpy8Dđược hNTnssở hNTnssgần bênPpy8Dn anhhNTnss, như65EiEang lhNTnssại 65EiEasợ khohNTnssảng cácLzh tronnPpy8Dg hihNTnssện 65EiEathực 65EiEasẽ k65EiEahiến chnPpy8Do côLz quLzỵ nPpy8Dngã. VânLz VhNTnssy cảLzm thấy65EiEa bảhNTnssn thânPpy8Dn 65EiEamình k65EiEahông hNTnsshề ynPpy8Dếu đuối,hNTnss cô65EiEa chhNTnssỉ khnPpy8Dông mu65EiEaốn hNTnssbị G65EiEaiang NhaLzn làLzm tnPpy8Dổn tnPpy8Dhương, bhNTnssởi vì65EiEa tronLzg kínPpy8D ứcLz củ65EiEaa cônPpy8D, Lztất hNTnsscả nhữhNTnssng kỉLz 65EiEaniệm củaLz cLzô vàhNTnss nPpy8Danh đềuLz vôLz cùLzng đẹphNTnss đẽ.

- LzNói địnPpy8Da hNTnsschỉ hNTnsscông tLzy côhNTnss 65EiEacho tôi!

hNTnssXem Lzra anPpy8Dnh ấyhNTnss đ65EiEaịnh đư65EiEaa c65EiEaô về65EiEa côngLz thNTnssy t65EiEahật rồi!

Cô ngoanPpy8Dn nhNTnssgoãn nPpy8Dngồi v65EiEaào tronPpy8Dng xhNTnsse củ65EiEaa 65EiEaanh, s65EiEaau hNTnssđó 65EiEanói địaLz chhNTnssỉ cnPpy8Dông Lzty mhNTnssình ch65EiEao annPpy8Dh: nPpy8D- ĐhNTnssi 65EiEaqua Cầu65EiEa LzW, Lzđi thhNTnssêm 65EiEamột 65EiEađoạn n65EiEaữa là65EiEa đến!nPpy8D nPpy8D- NhhNTnssìn VânPpy8Dn hNTnssVy tLzự nhiênhNTnss th65EiEaế 65EiEathôi nhhNTnssưng lLzúc nàyhNTnss trốLzng Lzngực cônPpy8D đahNTnssng đLzập th65EiEaình tnPpy8Dhịch. Nhìn65EiEa mìnPpy8Dnh trhNTnssong gươnLzg Lzchiếu hậuhNTnss, nPpy8DVân LzVy thấLzy ha65EiEai m65EiEaá mìnnPpy8Dh Lzđỏ bừng65EiEa lên.

G65EiEaiang NhanPpy8Dn Lzvẫn 65EiEatỏ 65EiEara nhLzư bình65EiEa thường,Lz thảhNTnssn nhi65EiEaên nhhNTnssìn nPpy8Dcô hỏi:65EiEa 65EiEa- CầuLz 65EiEatây hnPpy8Day là65EiEa nPpy8Dcầu đông?

Vân LzVy đhNTnssưa hNTnssánh mắthNTnss mơ65EiEa nPpy8Dhồ nnPpy8Dhìn rhNTnssa dònPpy8Dng hNTnssxe cộnPpy8D tậphNTnss nấpLz ở65EiEa bênPpy8Dn ngLzoài, 65EiEacố gắhNTnssng Lzphân biệt65EiEa đượLzc phươngLz hướnghNTnss đhNTnssông t65EiEaây nanPpy8Dm bắc65EiEa. CuốhNTnssi chNTnssùng Lzcô đànhNTnssh mím65EiEa nPpy8Dmôi từnPpy8D 65EiEabỏ: 65EiEa- T65EiEaôi chhNTnssỉ biết65EiEa làhNTnss 65EiEađi qLzua cnPpy8Dầu, 65EiEarẽ snPpy8Dang bênPpy8Dn tráhNTnssi l65EiEaà đến.

Lần nàynPpy8D thnPpy8Dì GianhNTnssg NhhNTnssan khhNTnssẽ mỉLzm cườiLz, đôihNTnss mắtnPpy8D nPpy8Dánh lênLz nhữnghNTnss tinPpy8Da sáng65EiEa ấmhNTnss áp65EiEa. VhNTnssân VhNTnssy cảmhNTnss thấynPpy8D hìnnPpy8Dh nhưhNTnss 65EiEamình đã65EiEa nhì65EiEan nhầm,65EiEa hoặc65EiEa cũng65EiEa cóLz thNTnsshể nPpy8Dcô bị65EiEa ả65EiEao giác.

GiannPpy8Dg NhanPpy8Dn bnPpy8Diết nPpy8Dlái xeLz, knPpy8Dhông biếthNTnss hNTnssanh đãnPpy8D học65EiEa hNTnsslái nPpy8Dxe từLz khnPpy8Di nà65EiEao. Vân65EiEa VLzy ngồnPpy8Di bên65EiEa c65EiEaạnh nhìhNTnssn anhNTnssh điềunPpy8D khiểnLz xhNTnsse, nh65EiEaững ngón65EiEa tLzay thu65EiEaôn nPpy8Ddài Lzđặt lêLzn vônPpy8D lăng,65EiEa mùinPpy8D h65EiEaương từnPpy8D hNTnsscơ tLzhể a65EiEanh tLzhoang tnPpy8Dhoảng đ65EiEaưa lại.

Những hNTnsskí 65EiEaức đẹpnPpy8D vềnPpy8D anLzh bắnPpy8Dt đầunPpy8D nhạtLz nhòhNTnssa trhNTnssong cô.

Mấy nămhNTnss khônPpy8Dng ghNTnssặp, annPpy8Dh đãLz thaLzy đổnPpy8Di rhNTnssất nhhNTnssiều, nPpy8Dkhông giốLzng nhhNTnssư Lzcô chẳngLz cnPpy8Dó chúthNTnss tiếhNTnssn bộLz nào65EiEa. hNTnssQuay ngưnPpy8Dợc Lzthời hNTnssgian đhNTnssã mấyhNTnss nănPpy8Dm nPpy8Drồi nhnPpy8Dưng dườnghNTnss 65EiEanhư cLzô nPpy8Dchẳng c65EiEaó gìnPpy8D tLzhay đổiLz, nga65EiEay cảnPpy8D Lzcông việLzc hnPpy8Diện hNTnssnay 65EiEacũng mớnPpy8Di làm65EiEa cóhNTnss gầ65EiEan Lzba năm.

- ThuốLzc nàyhNTnss ahNTnssnh mhNTnssua hộhNTnss hNTnssngười kháhNTnssc Lzà? hNTnss- LzVân LzVy cốLz ngnPpy8Dhĩ hNTnssra mhNTnssột nPpy8Dchủ Lzđề đ65EiEaể nLzói chuyện.

- KhôngnPpy8D! hNTnss- CnPpy8Dâu trnPpy8Dả lờ65EiEai củaLz GiannPpy8Dg NhLzan khônnPpy8Dg 65EiEanằm Lzngoài shNTnssuy ngLzhĩ c65EiEaủa 65EiEaVân VnPpy8Dy: nPpy8D- TôhNTnssi nPpy8Dmua cLzho tônPpy8Di đấy!

Sa65EiEao 65EiEacó tnPpy8Dhể thếLz nPpy8Dđược? VânnPpy8D VnPpy8Dy kinPpy8Dnh nhNTnssgạc, 65EiEamột t65EiEaúi thuố65EiEac tnPpy8Do thếhNTnss nPpy8Dnày, mnPpy8Dỗi lầnhNTnss phảinPpy8D uốnghNTnss ba65EiEao nhiLzêu thuốcnPpy8D 65EiEamới đủ?

- nPpy8DSợ rồiLz phảhNTnssi k65EiEahông? hNTnss- hNTnssAnh mLzỉm Lzcười: nPpy8D- ThNTnssôi bìnhnPpy8D thườnghNTnss r65EiEaất bậnnPpy8D rộnLz nLzên chẳngnPpy8D cóhNTnss thnPpy8Dời hNTnssgian đhNTnssi lấyLz tnPpy8Dhuốc, vìnPpy8D nPpy8Dvậy mỗnPpy8Di nPpy8Dlần đhNTnssi phảinPpy8D lấhNTnssy nhiềuLz h65EiEaơn mộtnPpy8D chút!

LzVân VhNTnssy đhNTnssịnh đưnPpy8Da tLzay hNTnssra hNTnsslấy túLzi Lzthuốc nPpy8Dxem shNTnssao, hNTnssnhưng hNTnsscuối cùng65EiEa chNTnssô lạinPpy8D rLzụt tahNTnssy lại.

Hai ng65EiEaười g65EiEaiờ nPpy8Dđã chẳngnPpy8D còhNTnssn nPpy8Dcòn Lzquan h65EiEaệ thânLz m65EiEaật nh65EiEaư trướhNTnssc hNTnssnữa, dLzù g65EiEaì cũnLzg cnPpy8Dhỉ lhNTnssà ngưhNTnssời qLzua đường,Lz nPpy8Dkhông nê65EiEan d65EiEaò xéLzt đnPpy8Dời tLzư củ65EiEaa nPpy8Dngười kh65EiEaác, nếunPpy8D khônPpy8Dng bnPpy8Diết đâ65EiEau lạnPpy8Di khiếhNTnssn chLzo a65EiEanh cảnPpy8Dm tLzhấy bựchNTnss bội.

Giang 65EiEaNhan ngoảnhhNTnss hNTnssđầu nPpy8Dsang nh65EiEaìn Vân65EiEa hNTnssVy, thhNTnssấy 65EiEacô túhNTnssm chặtnPpy8D vạt65EiEa áonPpy8D, cốhNTnss gắLzng 65EiEathu mìnLzh lại65EiEa cnPpy8Dứ nhưLz thểLz sLzợ 65EiEachạm pnPpy8Dhải bLzất cứhNTnss thứhNTnss gìhNTnss tr65EiEaên xLze củaLz ahNTnssnh vậy.65EiEa nPpy8DGiang NhnPpy8Dan hơihNTnss nhínPpy8Du mLzày, dồn65EiEa hNTnsssức tậLzp trhNTnssung hNTnsstrở lạiLz Lzcon đường65EiEa trướchNTnss 65EiEamặt: nPpy8D- Cô65EiEa Lzkéo giúpLz hNTnsstôi cáinPpy8D mànLz chNTnsshe nắngLz xuốngnPpy8D với!

VânPpy8Dn LzVy lnPpy8Diền đưaLz nPpy8Dtay Lzra kénPpy8Do cánPpy8Di hNTnssmàn ch65EiEae nắngLz Lzxuống. Bỗng65EiEa nhiên65EiEa mộ65EiEat tấmhNTnss ảnhLz rnPpy8Dớt xuốnghNTnss theonPpy8D. BứnPpy8Dc nPpy8Dảnh ch65EiEaụp mhNTnssột phonnPpy8Dg c65EiEaảnh mộtnPpy8D đỉnh65EiEa núi65EiEa tuhNTnssyết tLzrắng xóa.Lz BứchNTnss 65EiEaảnh nàLzy trướcnPpy8D Lzđây a65EiEanh đLzã hNTnsstừng chnPpy8Do Lzcô xem.

NhiếnPpy8Dp ảnhhNTnss 65EiEalà Lzsở thíchhNTnss củaLz GiahNTnssng hNTnssNhan, cônPpy8D lLzại đặc65EiEa bhNTnssiệt thíchnPpy8D nhữngLz bứ65EiEac ảnhhNTnss chụphNTnss cảnhLz Lztuyết củaLz 65EiEaanh. ĐâynPpy8D lànPpy8D b65EiEaức 65EiEaảnh mLzà c65EiEaô thNTnsshích nhất.

Cô nPpy8Dnhớ rằngnPpy8D snPpy8Dau kh65EiEai GianPpy8Dng nPpy8DNhan chết,hNTnss cônPpy8D đhNTnssã 65EiEađem đốthNTnss tấ65EiEat cảhNTnss những65EiEa hNTnssbức ảnhnPpy8D nhNTnssày. TLzhế mnPpy8Dà giờnPpy8D đLzây nPpy8Danh lnPpy8Dại đLzang gihNTnssữ nóhNTnss. ĐiềuLz hNTnssnày kLzhiến chhNTnsso V65EiEaân 65EiEaVy Lzcó cảLzm nPpy8Dgiác nhưhNTnss hNTnsshai ngườhNTnssi đa65EiEang Lzcách 65EiEanhau cLzả mộhNTnsst Lzthế gnPpy8Diới vậy.

- CLzô 65EiEacó thhNTnssích không?

Vân VLzy Lzgật đầu:65EiEa 65EiEa- TrướcnPpy8D đLzây tôhNTnssi hNTnssvô cLzùng thínPpy8Dch nPpy8Dnhững nPpy8Dbức ản65EiEah chLzụp cảnh65EiEa tuyhNTnssết trắng!

- 65EiEaThế cnPpy8Dòn bâhNTnssy giờ?

- VẫnLz như65EiEa vậ65EiEay! nPpy8D- VhNTnssân VhNTnssy lLzưu 65EiEaluyến cầnPpy8Dm bức65EiEa ảhNTnssnh trêhNTnssn nPpy8Dtay, hNTnsskhông Lznỡ nPpy8Dđặt xuống.

65EiEaAnh n65EiEagoảnh nPpy8Dđầu lạnPpy8Di nhì65EiEan hNTnssthẳng vàohNTnss còLzn đường65EiEa trưhNTnssớc mặtLz, đôLzi 65EiEamắt khẽnPpy8D nheLzo 65EiEalại: hNTnss- 65EiEaTôi c65EiEaòn tưởnnPpy8Dg b65EiEaây giờnPpy8D nPpy8Dthì nPpy8Dkhông thíchhNTnss nữhNTnssa chứ?

65EiEaVân LzVy vLzội v65EiEaàng nLzói: Lz- C65EiEaó nhNTnsshững sởnPpy8D thíchLz c65EiEaó lnPpy8Dàm 65EiEathế nàohNTnss cũnghNTnss khôn65EiEag thể65EiEa thNTnsshay đổi65EiEa được!

- Thế65EiEa sao?

- 65EiEaỪ? Lz- VLzân VnPpy8Dy nPpy8Dlại mộthNTnss lần65EiEa hNTnssnữa khnPpy8Dẳng định.

Giang NhanPpy8Dn khẽhNTnss n65EiEahếch hNTnssmôi cưnPpy8Dời: 65EiEa- VnPpy8Dậy Lzthì tốt!

Vân V65EiEay cứLz 65EiEacảm thấynPpy8D 65EiEatrong nhữngnPpy8D câuhNTnss nPpy8Dnói nPpy8Dcủa GLziang NhhNTnssan hNTnsscó ẩnLz 65EiEaý g65EiEaì đó,hNTnss hNTnssthế nhNTnsshưng côLz khnPpy8Dông snPpy8Dao h65EiEaiểu nổihNTnss. C65EiEaô chợLzt nhnPpy8Dớ 65EiEalại ngườnPpy8Di cLzon gáLzi ở65EiEa b65EiEaên cạnhhNTnss GianLzg NhNTnsshan mấyLz nnPpy8Dăm trưnPpy8Dớc, cLzó thểnPpy8D anhNTnssh đaLzng nóiLz đếnhNTnss cô65EiEa nPpy8Dấy chăng?

Vân VLzy lLzật 65EiEađi lhNTnssật lạiLz bứchNTnss 65EiEaảnh, cuối65EiEa cùnnPpy8Dg cũngLz đ65EiEaành 65EiEaphải nPpy8Dđưa nPpy8Dnó lhNTnssại cnPpy8Dho G65EiEaiang hNTnssNhan. ChNTnssô đãnPpy8D c65EiEahẳng chNTnssòn quhNTnssyền sởnPpy8D hữ65EiEau đối65EiEa vnPpy8Dới bhNTnssức 65EiEaảnh nàhNTnssy Lznữa rồi.

- NnPpy8Dếu côhNTnss thíchhNTnss tôi65EiEa t65EiEaặng ch65EiEao cônPpy8D đấy!

Vân LzVy ngạcLz nhiênhNTnss hNTnsshá hốcnPpy8D mLziệng. Trước65EiEa đâyLz cônPpy8D tLzừng đòi65EiEa GLziang NhanPpy8Dn phảihNTnss hNTnsscho mìnhhNTnss 65EiEabức ảnPpy8Dnh này,hNTnss th65EiEaế m65EiEaà a65EiEanh chNTnssòn tiếcnPpy8D. VậLzy hNTnssmà bhNTnssây ghNTnssiờ aLznh lại65EiEa h65EiEaào phónghNTnss tnPpy8Dặng nnPpy8Dó cnPpy8Dho mộtnPpy8D ngườihNTnss mànPpy8D ahNTnssnh Lzmới nPpy8Dgặp m65EiEaặt c65EiEaó vàinPpy8D lần.

- AhNTnssnh….- Cô65EiEa biếthNTnss lLzà hNTnssanh đ65EiEaã đánhhNTnss mấthNTnss phiLzm chụpnPpy8D của65EiEa bứhNTnssc ả65EiEanh nàhNTnssy rhNTnssồi, nếu65EiEa nhhNTnssư hNTnsslà vậy…:-65EiEa nPpy8DAnh thật65EiEa sựLz Lzmuốn tnPpy8Dặng nLzó hNTnsscho tô65EiEai sao?

GnPpy8Diang N65EiEahan mLzỉm cườihNTnss, tỏhNTnss vhNTnssẻ rấ65EiEat thnPpy8Dản nhiê65EiEan, nhữnhNTnssg ngó65EiEan tLzay thhNTnsson hNTnssdài Lznhẹ nLzhàng điều65EiEa khinPpy8Dển vôLz lănghNTnss: nPpy8D- CLzô rấnPpy8Dt thíchnPpy8D n65EiEaó mhNTnssà! nPpy8D- Lzanh dừhNTnssng l65EiEaại hNTnssmột chnPpy8Dút Lzrồi nLzói tiếp:nPpy8D nPpy8D- LzHay 65EiEalà cônPpy8D khônhNTnssg muốnPpy8Dn nhậLzn c65EiEaái gLzì từLz ngnPpy8Dười lạ?

Vân nPpy8DVy chhNTnssẳng bahNTnsso ginPpy8Dờ nghnPpy8Dĩ rLzằng tấtnPpy8D cLzả nhữLzng thứhNTnss đãhNTnss mhNTnssất đnPpy8Di lạiLz cóLz tLzhể 65EiEalấy lạLzi Lzđược. CôLz nPpy8Dép chặtnPpy8D bnPpy8Dức ảnh65EiEa vào65EiEa lồng65EiEa hNTnssngực, hNTnssvội vLzàng ghNTnssiải thíc65EiEah: 65EiEa- K65EiEahông phảhNTnssi, tôhNTnssi cLzhỉ cảnPpy8Dm thấyLz 65EiEanúi cnPpy8Dao nhNTnsshư vậy,hNTnss annPpy8Dh chẳnghNTnss dễLz dànhNTnssg gLzì Lzmới chụp65EiEa đhNTnssược hNTnssbức hNTnssảnh nàyLz….- G65EiEaiang N65EiEahan đãLz t65EiEaừng nPpy8Dnói vớiLz c65EiEaô, đểLz hNTnsscó đượcnPpy8D 65EiEabức ảnhnPpy8D này,Lz aLznh đLzã phải65EiEa khhNTnssổ chNTnssông 65EiEachờ nPpy8Dđợi suốLzt nPpy8Dcả đêLzm, vìhNTnss Lzthế mnPpy8Dà shNTnssuýt chNTnsshút nLzữa 65EiEaanh cònnPpy8D 65EiEabị ch65EiEaết cóng65EiEa Lzở trêLzn đỉnhLz núinPpy8D tuyếLzt đó.

- LàmLz sanPpy8Do c65EiEaô binPpy8Dết được65EiEa ngLzọn núLzi ấhNTnssy Lzrất cao?

V65EiEaân V65EiEay sững65EiEa ngườinPpy8D, hNTnsscô vội65EiEa vànhNTnssg g65EiEaiải t65EiEahích hNTnssmà cnPpy8Dhẳng buồn65EiEa nPpy8Dsuy nghNTnsshĩ: nPpy8D- LzTôi cónPpy8D mộhNTnsst ngườinPpy8D bạLzn đãnPpy8D từhNTnssng đến65EiEa đó!

hNTnss- AhNTnssnh 65EiEata cũnPpy8Dng t65EiEahích nhiếnPpy8Dp ảnhNTnssh à?

- Vâng!

Giang NhanPpy8Dn bậtnPpy8D cLzười thàhNTnssnh tiếnghNTnss: 65EiEa- hNTnssTôi cứLz tưởnnPpy8Dg hNTnsscô chỉ65EiEa Lzbiết đây65EiEa lLzà mộtnPpy8D bức65EiEa ả65EiEanh chụp65EiEa đỉnhnPpy8D núi,hNTnss nà65EiEao Lzngờ Lzcô cò65EiEan bLziết nPpy8Dđược cụnPpy8D 65EiEathể cả65EiEa địa65EiEa điểmhNTnss hNTnsschụp nó!

Vân VhNTnssy chộnPpy8Dt dnPpy8Dạ, chẳngLz nLzgờ cônPpy8D nPpy8Dlại hNTnsshết lầLzn nà65EiEay đến65EiEa lầnhNTnss nPpy8Dkhác đnPpy8Dể “lộ65EiEa chNTnssái đuôi”Lz củhNTnssa hNTnssmình. hNTnssVốn Lzdĩ chhNTnssỉ là65EiEa mộthNTnss cnPpy8Dâu nóinPpy8D hết65EiEa sLzức bìn65EiEah thường,hNTnss hNTnssthế mànPpy8D hNTnsscô càhNTnssng giả65EiEai thíchLz chNTnssàng nPpy8Drắc rối,Lz chẳnPpy8Dng hNTnsskhác Lzgì “chữa65EiEa lợn65EiEa l65EiEaành hNTnssthành lợnLz què”hNTnss. nPpy8DNếu nh65EiEaư Gia65EiEang NhnPpy8Dan màLz n65EiEaói mộLzt câu:65EiEa “nPpy8DKhi nànPpy8Do rảnhnPpy8D giớiLz thiệuLz aLznh ấyLz Lzvới Lztôi nhé!65EiEa”, thnPpy8Dế thìhNTnss chẳngnPpy8D hNTnssphải cônPpy8D nPpy8Dsẽ 65EiEalộ ngLzuyên hìnhhNTnss ha65EiEay sao?

Giang NhanPpy8Dn hìn65EiEah nhưnPpy8D đLzã thaLzy đổhNTnssi nPpy8Dkhác trướcnPpy8D rồi,65EiEa íLzt nhấtLz thìnPpy8D anLzh đ65EiEaã khô65EiEang cònhNTnss giốn65EiEag 65EiEanhư GianhNTnssg Nh65EiEaan tnPpy8Drong kíhNTnss Lzức cnPpy8Dủa cLzô. GiannPpy8Dg Nh65EiEaan chNTnssủa hiệ65EiEan nPpy8Dtại khnPpy8Diến cnPpy8Dho cô65EiEa khôn65EiEag thểhNTnss nhNTnssắm bnPpy8Dắt được.

- ChNTnssô chNTnssó bihNTnssết nPpy8Dcon đưnPpy8Dờng này65EiEa không?

hNTnssVân hNTnssVy lắchNTnss đầhNTnssu đáp:Lz 65EiEa- Không!

hNTnssGiang nPpy8DNhan đnPpy8Di qLzua mộtnPpy8D Lzcon 65EiEađường nhLzỏ rồi65EiEa dừnPpy8Dng lạiLz: Lz- Nhớ65EiEa n65EiEahé, từLz hNTnssđây nPpy8Dđến cônhNTnssg nPpy8Dty cnPpy8Dô chNTnssàng hNTnssnhanh 65EiEahơn đấy!

Giờ VânnPpy8D nPpy8DVy mới65EiEa pháLzt 65EiEahiện Lzra cLzông tLzy mìnnPpy8Dh cánPpy8Dch Lzchỗ n65EiEaày Lzchẳng nPpy8Dxa: nPpy8D- Anh….

- Trước65EiEa đâhNTnssy tô65EiEai 65EiEatừng láihNTnss xLze quLza đâynPpy8D! 65EiEa- LzAnh nPpy8Dđã từn65EiEag lánPpy8Di xhNTnsse hNTnssqua Lzđây, sa65EiEau hNTnssđó nPpy8Dnhìn Lzthấy mộLzt côhNTnss gá65EiEai nh65EiEaỏ n65EiEahắn đahNTnssng ômnPpy8D mộthNTnss hNTnsscái túhNTnssi xác65EiEah r65EiEaất t65EiEao, 65EiEachậm chạpnPpy8D lhNTnssê bướchNTnss về65EiEa phíanPpy8D trước.

Vân 65EiEaVy sữnhNTnssg người.nPpy8D nPpy8DAnh hNTnsschỉ n65EiEaói nPpy8Drằng annPpy8Dh hNTnssđã từngLz hNTnssđi 65EiEaqua đâyhNTnss thônPpy8Di, thếnPpy8D màLz đãhNTnss thNTnsshuộc đườnhNTnssg x65EiEaá hơLzn cLzả mộthNTnss ngườinPpy8D đãLz Lzhọc nPpy8Dở đâLzy hnPpy8Dai nămnPpy8D t65EiEarời Lznhư cô.

- hNTnssTôi í65EiEat khNTnsshi đ65EiEai đường65EiEa nhNTnssày, 65EiEanhà hNTnsstôi ởhNTnss hướngLz khhNTnssác mà!nPpy8D 65EiEa- nPpy8DCô ng65EiEaại ngùnhNTnssg nói.

65EiEaHai nămhNTnss 65EiEanay cnPpy8Dô gầ65EiEan nhLzư hNTnssđã quLzen thuộLzc vớihNTnss mnPpy8Dột chNTnsson đường.hNTnss Thỉnh65EiEa 65EiEathoảng lắmLz c65EiEaô m65EiEaới Lzđi siê65EiEau thịhNTnss, v65EiEaì khônnPpy8Dg biếhNTnsst đhNTnssường nê65EiEan phảhNTnssi đihNTnss vòn65EiEag Lzmột v65EiEaòng rất65EiEa nPpy8Dxa. hNTnssCó nPpy8Dlần vìLz mhNTnssua nhinPpy8Dều đồnPpy8D quLzá nênPpy8Dn nPpy8Dcô đànnPpy8Dh phhNTnssải ngồihNTnss bnPpy8Dệt nPpy8Dxuống đấtnPpy8D mnPpy8Dà thở.

Giang nPpy8DNhan trước65EiEa đâ65EiEay tnPpy8Dhường xuyLzên Lznhắc nnPpy8Dhở cnPpy8Dô là65EiEa đừnPpy8Dng hNTnssnên 65EiEamua q65EiEauá Lznhiều đhNTnssồ vhNTnssà phnPpy8Dải Lztìm cohNTnssn đhNTnssường hNTnssngắn nhNTnsshất về65EiEa nhà.

Có lẽ….hNTnss VLzân nPpy8DVy lénnPpy8D nPpy8Dnhìn GhNTnssiang NhaLzn, Lzcó lẽhNTnss ônLzg 65EiEatrời đhNTnssã bhNTnssan chhNTnsso côhNTnss có65EiEa cơnPpy8D hộnPpy8Di qhNTnssuay n65EiEagược lhNTnssại thờinPpy8D nPpy8Dgian nPpy8Dkhông ch65EiEaỉ 65EiEalà hNTnssđể 65EiEaGiang NhLzan 65EiEacó tnPpy8Dhể snPpy8Dống t65EiEaốt 65EiEahơn màhNTnss rhNTnssất cónPpy8D tLzhể chNTnssòn Lztạo cơnPpy8D hộnPpy8Di c65EiEaho hanPpy8Di ngưLzời qu65EiEaay trởLz lạinPpy8D vớnPpy8Di nhau.

TiếnPpy8Dng chNTnsshuông điệnnPpy8D thonPpy8Dại 65EiEavui tnPpy8Dai vahNTnssng 65EiEalên. VânLz VnPpy8Dy vLzội vàngLz m65EiEaở tLzúi hNTnssxách, nhưnLzg lLzại tLzhấy chiếcLz đnPpy8Diện th65EiEaoại vLzẫn hNTnssim lìnPpy8Dm nhNTnssằm 65EiEađó. LLzúc nLzày cLzô mớiLz hNTnssý thức65EiEa đLzược rằnnPpy8Dg tiếngLz cnPpy8Dhuông đi65EiEaện hNTnssthoại 65EiEaquen thhNTnssuộc hNTnssấy khônghNTnss phhNTnssải lLzà nPpy8Dtừ máhNTnssy đihNTnssện thoại65EiEa chNTnssủa cô.

Cô giậtLz mìLznh nhớ65EiEa 65EiEara rằnnPpy8Dg kểnPpy8D từLz sanPpy8Du k65EiEahi GiaLzng Nh65EiEaan nPpy8Dchết, chuôLzng đinPpy8Dện thoạ65EiEai chNTnssủa cLzô đhNTnssã đổi65EiEa hNTnssthành bảnLz nLzhạc mànPpy8D nPpy8DGiang NhLzan thích.hNTnss ThnPpy8Dế mnPpy8Dà Lzgiờ b65EiEaản nhạ65EiEac hNTnsscô thhNTnssích lạinPpy8D 65EiEaphát nPpy8Dra từ65EiEa điệnhNTnss thoạnPpy8Di củhNTnssa GianhNTnssg Nhan.

Giang NnPpy8Dhan từngLz t65EiEarêu chọcnPpy8D cônPpy8D vLzì dùnghNTnss thứnPpy8D âmnPpy8D nhạc65EiEa ấuLz trLzĩ nàhNTnssy, thhNTnssế 65EiEamà hNTnssbây giờ65EiEa nPpy8Danh lại….

65EiEaTrong điệnnPpy8D tnPpy8Dhoại nPpy8Dloáng thoánghNTnss hNTnssvọng rhNTnssa giọnhNTnssg nóinPpy8D rấthNTnss hàhNTnsso hứngLz củaLz hNTnssai nPpy8Dđó: -CậuLz chuẩhNTnssn bịLz kếtnPpy8D 65EiEahôn rnPpy8Dồi Lzkhông? KhLzông đhNTnssợi cáinPpy8D ngườhNTnssi khnPpy8Dông hNTnssthể hNTnsskia củanPpy8D cậhNTnssu nPpy8Dnữa à?Lz 65EiEaTôi nPpy8Dnói rhNTnssồi hNTnssmà, 65EiEaban hNTnssnãy tôiLz gọhNTnssi đLziện chNTnssho bLzác gái,nPpy8D hNTnssbác bảnPpy8Do cậuhNTnss Lzsắp kếtnPpy8D hôn,nPpy8D hnPpy8Dóa r65EiEaa là65EiEa thật65EiEa à?

nPpy8D- Ừ…-hNTnss GiLzang NhanPpy8Dn không65EiEa nPpy8Dhề phủ65EiEa đ65EiEaịnh: Lz- KhLzi nàonPpy8D ghNTnssặp thhNTnssì nhNTnssói cLzhuyện tiếnPpy8Dp nhé!

Trái hNTnsstim củanPpy8D VnPpy8Dân VLzy 65EiEađột nh65EiEaiên nhLzư bịnPpy8D bLzóp nghẹtnPpy8D lại.hNTnss ALznh ấy65EiEa chuẩnLz bịhNTnss k65EiEaết hônLz rồi.AnnPpy8Dh thậthNTnss Lzsự sắp65EiEa kế65EiEat hôLzn rồi,Lz hó65EiEaa 65EiEara ôngLz trờ65EiEai đ65EiEaang trLzêu đùa65EiEa c65EiEaô. HnPpy8Dai ngườihNTnss họLz shNTnssớm chẳLzng Lzgặp, muộnLz chẳnghNTnss gặnPpy8Dp, hNTnsslại gặpLz nPpy8Dđúng v65EiEaào lúchNTnss ahNTnssnh chuẩnLz bịLz knPpy8Dết hôn.

Giang NhnPpy8Dan ngắtLz nPpy8Dđiện thoại.hNTnss Vân65EiEa VhNTnssy vội65EiEa vLzàng nLzói cámhNTnss ơn65EiEa rồiLz Lzmở cử65EiEaa xnPpy8De địnhnPpy8D xuống.

- KhoaLzn đhNTnssã! nPpy8D- GiLzang Nha65EiEan cườihNTnss cườLzi nóhNTnssi: Lz- ChNTnssó hNTnssphải hNTnsscô hNTnsscũng nLzên hNTnssđưa Lzcho thNTnssôi mLzột tLzhứ giốnghNTnss nh65EiEaư thếnPpy8D không?

- ChNTnssái gì?

-DannPpy8Dh thiếpnPpy8D ấ65EiEay! 65EiEa- An65EiEah ngậnPpy8Dp ngừnnPpy8Dg nóhNTnssi: hNTnss- 65EiEaDù sLzao tôi65EiEa cũng65EiEa p65EiEahải biếnPpy8Dt ngư65EiEaời thNTnssôi đã65EiEa đưahNTnss d65EiEaanh thiếpLz lhNTnssà nPpy8Dai chứhNTnss nhỉ?

Lúc n65EiEaày VnPpy8Dân VnPpy8Dy mớnPpy8Di sựchNTnss tỉnLzh. CLzô vụnnPpy8Dg vnPpy8Dề lấynPpy8D r65EiEaa mLzột tấmnPpy8D dLzanh tLzhiếp đưahNTnss hNTnsscho GiLzang NhnPpy8Dan hNTnssrồi đứn65EiEag nPpy8Dgọn v65EiEaào Lzlề đường,nPpy8D nhìn65EiEa chiếcnPpy8D hNTnssxe c65EiEaủa GihNTnssang NhNTnsshan đangLz hòhNTnssa vàhNTnsso dòLzng xLze c65EiEaộ Lzđông đúhNTnssc trhNTnssên đường.

- VânnPpy8D VyhNTnss, 65EiEangười Lzban nPpy8Dnãy lànPpy8D nPpy8Dai thế?

MãLzi đhNTnssến khnPpy8Di nghNTnsshe thấy65EiEa 65EiEatiếng hỏLzi củ65EiEaa đồngnPpy8D nghiệp,nPpy8D VâLzn VLzy nPpy8Dmới giậthNTnss hNTnssmình bừngnPpy8D tỉnh.

- MộthNTnss nPpy8Dngười bạn!

-KhônLzg phảihNTnss chứ?

- ThậLzt Lzđấy! 65EiEa- C65EiEaó lẽhNTnss đhNTnssối 65EiEavới GiannPpy8Dg NhanhNTnss, chNTnssô hNTnsschẳng Lzthể 65EiEađược conPpy8Di l65EiEaà mộtnPpy8D ngLzười bạn.

Giang NnPpy8Dhan lấyhNTnss Lzchìa kh65EiEaóa mởLz cửaLz, vừaLz đi65EiEa hNTnssvào phònPpy8Dng đãLz nghnPpy8De thấ65EiEay Lzmột gihNTnssọng nói65EiEa rấLzt 65EiEaquen thuộ65EiEac: nPpy8D- TiểLzu hNTnssNguyên vềLz rồiLz đhNTnssấy à?

- NhìnPpy8Dn cLzon nPpy8Dxem, hNTnsslớn bằngnPpy8D ngnPpy8Dần nLzày rồi65EiEa mànPpy8D Lzcòn hNTnsskhông biếLzt tLzự chămnPpy8D sóLzc bảnhNTnss nPpy8Dthân! nPpy8D- nPpy8DBà GiLzang Lzđang 65EiEamặc tạpLz dLzề hNTnsstừ trhNTnssong bếpnPpy8D nPpy8Dchạy ranPpy8D, đ65EiEaón lấyLz cáiLz áoLz nPpy8Dkhoác trên65EiEa nPpy8Dtay GinPpy8Dang NhhNTnssan Lzrồi nPpy8Dnhíu 65EiEamày nhLzìn cậu65EiEa co65EiEan trnPpy8Dai: hNTnss- nPpy8DCó pnPpy8Dhải gầnhNTnss đLzây lạihNTnss làmhNTnss việ65EiEac vất65EiEa vảLz quá65EiEa khôhNTnssng? TrônnPpy8Dg có65EiEa vẻhNTnss tâmnPpy8D trạngLz nPpy8Dkhông nPpy8Dđược tốt…hNTnss- nóihNTnss đếnLz đâyhNTnss mhNTnssẹ LzGiang LzNhan bỗnghNTnss nhNTnsshíu màynPpy8D: 65EiEa- CLzó phảinPpy8D bệnhLz tnPpy8Dim lại….

-Mẹ ànPpy8D…- GianhNTnssg NhLzan cười65EiEa cLzười: Lz- nPpy8DĐừng nghhNTnssĩ vớ65EiEa vẩnnPpy8D nữa,65EiEa cLzon 65EiEavừa hNTnssđến bệnh65EiEa vnPpy8Diện kiểmnPpy8D thNTnssra rồi,nPpy8D Lzmọi 65EiEathứ đềunPpy8D ổn65EiEa cảhNTnss! hNTnss- ĐểnPpy8D chứngLz Lzminh cnPpy8Dho n65EiEahững gìhNTnss mìn65EiEah vừnPpy8Da hNTnssnói, GinPpy8Dang N65EiEahan cònPpy8Dn đưahNTnss cnPpy8Dho mẹLz xnPpy8Dem hNTnsstờ nPpy8Dđơn k65EiEahám b65EiEaệnh nPpy8Dmà Lzbác sĩhNTnss Lzđã viết.

M65EiEaẹ GianhNTnssg Nh65EiEaan đọhNTnssc kếtnPpy8D qnPpy8Duả kiểmLz Lztra củLza con65EiEa, nụ65EiEa cườinPpy8D lập65EiEa thNTnssức nPpy8Dnở trLzên môi.

Trong nLzhà 65EiEavệ sinhnPpy8D, GiannPpy8Dg Nh65EiEaan s65EiEaoi vnPpy8Dào nPpy8Dgương. HìnLzh Lzảnh củaLz nPpy8Danh tr65EiEaong gưLzơng Lzcó chúhNTnsst cứngLz nLzhắc, khuônnPpy8D mặt65EiEa cứhNTnss tnPpy8Dhất thnPpy8Dần nPpy8Dnhư nPpy8Dngười nPpy8Dmất nPpy8Dhồn, 65EiEanếu khônhNTnssg chẳLzng đếnPpy8Dn mhNTnssức 65EiEacó Lzngười đếnLz nhhNTnssà Lzmà a65EiEanh 65EiEakhông biết.nPpy8D MẹLz Lzanh cứhNTnss thỉn65EiEah thoảnnPpy8Dg lạinPpy8D đếnPpy8Dn dhNTnssọn dẹhNTnssp nnPpy8Dhà cLzửa c65EiEaho anhLz, hLzôm nnPpy8Day cũnghNTnss khôngnPpy8D phLzải lLzà ngoạnPpy8Di lệ.

TrnPpy8Dên bàhNTnssn bhNTnssày tLzoàn Lzđồ Lzăn mhNTnssà thhNTnssường n65EiEagày hNTnssanh vẫ65EiEan thíLzch ăn,Lz tnPpy8Dhế nnPpy8Dhưng hônPpy8Dm nPpy8Dnay ă65EiEan và65EiEao lại65EiEa chẳnPpy8Dng thấnPpy8Dy ngLzon miệLzng chúLzt nPpy8Dnào. C65EiEaó lẽnPpy8D tạinPpy8D Lzvì dLzạo này65EiEa nPpy8Danh t65EiEahực sựnPpy8D qhNTnssuá Lzbận rộn.

- MẹLz đhNTnssã đặ65EiEat khnPpy8Dách snPpy8Dạn tổLz c65EiEahức hôhNTnssn Lzlễ Lzcho c65EiEaon rồLzi, ở65EiEa khách…..
65EiEaMẹ 65EiEaanh bắ65EiEat Lzđầu n65EiEaói đến65EiEa chuyệhNTnssn chuẩnPpy8Dn hNTnssbị hnPpy8Dôn l65EiEaễ. GianLzg hNTnssNhan chẳng65EiEa nPpy8Dđể nPpy8Dhề đểhNTnss tâmnPpy8D đếnLz hNTnssnhững gnPpy8Dì nPpy8Dmẹ a65EiEanh đ65EiEaang nói.

- CáLzc chNTnsson kLzết Lzhôn xoLzng khôn65EiEag địnPpy8Dnh dọnhNTnss về65EiEa nhà65EiEa ởhNTnss thậtnPpy8D à?

- KLzhông ạ…nPpy8D- Gian65EiEag NhnPpy8Dan cườLzi cườinPpy8D: hNTnss- C65EiEaon 65EiEaquen 65EiEaở riLzêng rồi!

- CLzũng phảinPpy8D! nPpy8D- MẹnPpy8D GLziang NhaLzn hNTnsstỏ hNTnssvẻ r65EiEaộng lượhNTnssng: nPpy8D- ThnPpy8Danh niênnPpy8D đềuLz t65EiEahích 65EiEacó kh65EiEaông giaLzn riênghNTnss nPpy8Dtư! Lz- 65EiEaNói rnPpy8Dồi 65EiEabà đưahNTnss mắt65EiEa nhhNTnssìn khắphNTnss căhNTnssn phLzòng: hNTnss- ChNTnssó hNTnsscần pLzhải sửahNTnss nPpy8Dlại nPpy8Dcăn hộ65EiEa n65EiEaày nPpy8Dkhông con?

Giang Nha65EiEan bỏ65EiEa đôhNTnssi đũ65EiEaa thNTnssrên t65EiEaay xuống,nPpy8D 65EiEađáp: 65EiEa- hNTnssKhông cầnnPpy8D phiềnnPpy8D phứchNTnss như65EiEa vậnPpy8Dy đhNTnssâu mẹ!

- DnPpy8Dù hNTnsssao cLzũng phảiLz mLzua Lzsắm mộ65EiEat vhNTnssài dụngLz cnPpy8Dụ gLzia đ65EiEaình chứ….

- GầLzn đâynPpy8D cônnPpy8Dg Lzty bậnnPpy8D l65EiEaắm, c65EiEaon khônhNTnssg cóhNTnss 65EiEathời giaLzn đâu!

- KhôngLz Lzsao, hNTnssđể mLzẹ hNTnssmua gihNTnssúp Lzcon! nPpy8D- MẹnPpy8D GLziang NhhNTnssan hnPpy8Dào h65EiEaứng nói.65EiEa ChLzỉ cầhNTnssn co65EiEan nPpy8Dtrai chịu65EiEa kếtnPpy8D hônhNTnss thnPpy8Dì nPpy8Dcho Lzdù hNTnsscó vấtLz vảnPpy8D đếnnPpy8D đâuLz bànPpy8D cũnnPpy8Dg c65EiEahấp nhận.

Giang Nh65EiEaan hNTnsschần Lzchừ một65EiEa chhNTnssút đànhnPpy8D gậnPpy8Dt đầu,hNTnss chhNTnssẳng nhhNTnssẽ mẹhNTnss Lznói nPpy8Dgì nPpy8Danh cũnghNTnss ghNTnssạt hNTnssđi: nPpy8D- V65EiEaâng, vấtLz hNTnssvả ch65EiEao mẹLz quá!

- CáiLz hNTnssthằng nà65EiEay, s65EiEaao nPpy8Dmà Lzkhách sáLzo nPpy8Dvới mẹ65EiEa thế!

Sau khnPpy8Di 65EiEathu dọnPpy8Dn p65EiEahòng b65EiEaếp xohNTnssng xuhNTnssôi, Lzmẹ nPpy8DGiang NhanPpy8Dn chuẩnnPpy8D bịhNTnss rLza v65EiEaề. Trước65EiEa k65EiEahi đihNTnss hNTnssmẹ ahNTnssnh Lzchợt 65EiEanhớ hNTnssra hNTnsschuyện nPpy8Dgì đónPpy8D, lhNTnssiền nghNTnssoảnh lạinPpy8D nhNTnssỏi: Lz- hNTnssÀ phảLzi rồi….-65EiEa mhNTnssẹ lấy65EiEa Lzra hNTnssmột chNTnssái điện65EiEa thohNTnssại đãLz tắtLz 65EiEamáy nPpy8Dở tronLzg nPpy8Dtúi 65EiEara vàLz nhNTnssói: nPpy8D- TiểuhNTnss NnPpy8Dguyên, cái65EiEa đi65EiEaện Lzthoại 65EiEanày cnPpy8Don đã65EiEa để65EiEa ởLz nhLzà hơn65EiEa mộtLz năLzm Lznay nPpy8Drồi. NhNTnssếu nnPpy8Dhư co65EiEan đãLz khôLzng dùnnPpy8Dg đếnhNTnss thLzì 65EiEamẹ ma65EiEang đhNTnssi cnPpy8Dho nPpy8Dngười hNTnssta nhé!

GinPpy8Dang NhanPpy8Dn ngẩng65EiEa đầunPpy8D nhìnLz, nPpy8Dchiếc điệnPpy8Dn thoạinPpy8D 65EiEaấy được65EiEa nPpy8Dbày trnPpy8Dong tủLz kíLznh, a65EiEanh hNTnssvừa nhìnnPpy8D đãLz ưnhNTnssg hNTnssý nnPpy8Dgay. KiểLzu hNTnsscách đơnhNTnss g65EiEaiản, vỏnPpy8D ngohNTnssài nPpy8Dmàu đ65EiEaen sanLzg trọnnPpy8Dg….không hinPpy8Dểu nPpy8Dvì saLzo mLzà Lzanh vừaLz nhìnPpy8Dn t65EiEahấy nhNTnssó hNTnssđã bỏ65EiEa tiềnLz rLza m65EiEaua nóLz vềhNTnss luônLz khLzông suLzy nghĩLz, rồi65EiEa đặtnPpy8D nónPpy8D vàonPpy8D chiLzếc tnPpy8Dủ đầunPpy8D giường.

Hó65EiEaa nPpy8Dra đãhNTnss Lzđể nóhNTnss nPpy8Dở nPpy8Dđó nPpy8Dhơn mộtnPpy8D nămhNTnss tr65EiEaời 65EiEarồi, cuốnPpy8Di 65EiEacùng vẫnnPpy8D Lzchỉ conPpy8Di làhNTnss nhnPpy8Dư mộhNTnsst vậhNTnsst để65EiEa trư65EiEang bànPpy8Dy mà65EiEa thôi.

Chẳng mấynPpy8D chốhNTnssc đãnPpy8D đếLzn cuốihNTnss thhNTnssáng. TronPpy8Dng buổLzi họLzp tổnghNTnss kếtLz chNTnssuối th65EiEaáng, sếpnPpy8D hếtLz lờihNTnss hNTnsskhen ngợiLz VnPpy8Dân VhNTnssy. KháLzch hànnPpy8Dg nPpy8Dcủa cônghNTnss Lzty đãLz gọinPpy8D đnPpy8Diện đếnnPpy8D hế65EiEat lờinPpy8D nPpy8Dkhen ngợ65EiEai vàLz tỏ65EiEa hNTnssra v65EiEaô cùn65EiEag hài65EiEa nPpy8Dlòng vớiLz tháihNTnss độnPpy8D và65EiEa nPpy8Dchất lnPpy8Dượng phnPpy8Dục Lzvụ củanPpy8D cônLzg tyLz. SếhNTnssp cònPpy8Dn hNTnssthưởng chnPpy8Do VâhNTnssn hNTnssVy bnPpy8Da ngh65EiEaìn tệ.

65EiEaCô cònLz chưa65EiEa hNTnssđược lĩnhhNTnss tiềLzn thhNTnssì cánPpy8Dc đồLzng nPpy8Dnghiệp đãnPpy8D hnPpy8Dò 65EiEareo đhNTnssòi VânhNTnss V65EiEay 65EiEaphải khLzao. V65EiEaừa hnPpy8Day ởnPpy8D hNTnsstrên c65EiEaon phLzố g65EiEaần đónPpy8D mớihNTnss kLzhai tLzrương mnPpy8Dột cnPpy8Dửa hànhNTnssg đồnPpy8D nướnPpy8Dng, mọiLz ng65EiEaười ahNTnssi hNTnssnấy đều65EiEa hNTnssnghỉ lLzàm từLz sớLzm và65EiEa rnPpy8Da đóLz nhNTnssgồi nPpy8Dtụ tập65EiEa hNTnssvới nhau.

Cô Lzcòn c65EiEahưa đượcnPpy8D 65EiEalĩnh t65EiEaiền thìhNTnss 65EiEacác đồnLzg nghiệLzp đãnPpy8D hNTnsshò nPpy8Dreo 65EiEađòi 65EiEaVân VhNTnssy pLzhải 65EiEakhao. VừLza ha65EiEay ởLz t65EiEarên hNTnsscon 65EiEaphố Lzgần đó65EiEa mớiLz Lzkhai nPpy8Dtrương mộnPpy8Dt cửahNTnss hànPpy8Dng 65EiEađồ nướng65EiEa, mọihNTnss nghNTnssười 65EiEaai nấy65EiEa đềuLz ngLzhỉ lànPpy8Dm từ65EiEa sớm65EiEa vnPpy8Dà rnPpy8Da hNTnssđó ngồLzi t65EiEaụ tậLzp vnPpy8Dới nhau.

Chẳng mhNTnssấy hNTnsskhi đ65EiEaược vhNTnssui vhNTnssẻ thế65EiEa nàyhNTnss, cnPpy8Dho Lzdù cóLz mấnPpy8Dt tiềnnPpy8D 65EiEacũng thấyLz đnPpy8Dáng! 65EiEaDù g65EiEaì thì65EiEa hNTnssđây cũnghNTnss làLz 65EiEatiền c65EiEaủa sếp65EiEa c65EiEahứ đâLzu phải65EiEa tiềnLz 65EiEacủa cô.hNTnss MọinPpy8D nPpy8Dngười ngồinPpy8D xuLzng qu65EiEaanh chNTnssái bàhNTnssn, cụngLz lhNTnssi chnPpy8Dúc nPpy8Dmừng Lzvà ăLzn uốn65EiEag nhNTnsso hNTnsssay. SnPpy8Dau knPpy8Dhi nPpy8Dăn 65EiEauống xonghNTnss, họhNTnss lại65EiEa 65EiEarủ 65EiEanhau đếnhNTnss KLzTV hát.

Nhân lúhNTnssc đámLz đàLzn ônghNTnss co65EiEan trhNTnssai Lzđang há65EiEat hnPpy8Dò, mấy65EiEa chLzị eLzm phụLz nhNTnssữ liề65EiEan ngồihNTnss túm65EiEa thNTnssụm vớnPpy8Di nhahNTnssu buôhNTnssn dưLza lê.

hNTnss- ThnPpy8Dật khNTnsshông ngờnPpy8D trưhNTnssớc knPpy8Dhi kếthNTnss hLzôn 65EiEalại 65EiEagặp phảinPpy8D chuyện65EiEa n65EiEaày! Lz- TônLz K65EiEaì mnPpy8Dím mô65EiEai nhấhNTnssp mộtLz ngụmhNTnss rượu65EiEa vanhNTnssg: Lz- Các65EiEa c65EiEahị nónPpy8Di nPpy8Dxem có65EiEa kì65EiEa lhNTnssạ kLzhông, đúLzng vLzào nPpy8Dlúc nàynPpy8D gặLzp lạinPpy8D nPpy8Danh Lzấy, hóahNTnss 65EiEara a65EiEanh ấyhNTnss hNTnssđến giờ65EiEa vẫnnPpy8D cnPpy8Dòn chưa65EiEa nPpy8Dkết hôn!

Đúng vàonPpy8D l65EiEaúc chLzuẩn bLzị nPpy8Dnắm ta65EiEay vịhNTnss nPpy8Dhôn pLzhu bướcnPpy8D vhNTnssào lễLz hNTnssđường thLzì Tô65EiEan 65EiEaKì lại65EiEa tnPpy8Dình c65EiEaờ 65EiEagặp lạinPpy8D ngnPpy8Dười yhNTnssêu cũ.

- ThếnPpy8D cậuLz địnLzh lhNTnssựa chNTnsshọn r65EiEaa là65EiEam sahNTnsso? 65EiEa- TiểLzu ThhNTnssu tnPpy8Dò mòLz hỏi.

Vẻ mặthNTnss 65EiEaTôn KìnPpy8D Lzcó chút65EiEa đaunPpy8D khổ,65EiEa 65EiEachỉ có65EiEa điềunPpy8D đâynPpy8D cLzhẳng quhNTnssa chỉhNTnss làhNTnss sựLz Lzu uấ65EiEat 65EiEatrong mộtnPpy8D vhNTnssài nPpy8Dgiây nPpy8Dngắn ngủiLz. ChỉhNTnss hNTnssvài gihNTnssây 65EiEasau côhNTnss đã65EiEa nởLz n65EiEaụ cườiLz tLzươi róiLz: nPpy8D- LLzựa chNTnsshọn thếLz nàLzo? Đ65EiEaương n65EiEahiên là65EiEa 65EiEatôi vẫnnPpy8D s65EiEaẽ kếtLz 65EiEahôn thehNTnsso đ65EiEaúng nPpy8Dkế hoạch65EiEa, chẳngLz nhẽLz anhNTnssh ấyLz độtLz nhiLzên xuLzất hiệhNTnssn nóinPpy8D rằng65EiEa Lzvẫn Lzcòn 65EiEayêu tôhNTnssi thnPpy8Dì tôihNTnss Lzphải bLzỏ nPpy8Dđám cướinPpy8D hNTnssđể hNTnssquay 65EiEalại vớiLz an65EiEah ấyLz chLzắc? Ch65EiEao dhNTnssù tôiLz c65EiEaó y65EiEaêu aLznh ấ65EiEay đếnnPpy8D mứcLz nLzào cũhNTnssng snPpy8Dẽ khnPpy8Dông làLzm nhưnPpy8D vậy.Lz ĐâuhNTnss hNTnsscó 65EiEacòn 65EiEalà mhNTnssấy c65EiEaô hNTnssbé, cậuLz bnPpy8Dé nôLzng nổiLz nhưLz 65EiEatrước đâu,nPpy8D cònLz cóhNTnss Lzai dámhNTnss tLzin tưởngLz vhNTnssào mộhNTnsst thứnPpy8D tnPpy8Dình yLzêu chẳngLz baLzo giờLz phôLzi phahNTnssi nữaLz chứ?Lz TrướcLz nPpy8Dđây cậunPpy8D nPpy8Dnói cậhNTnssu thềnPpy8D nLzon hẹLzn biểnhNTnss với65EiEa mLzột ngườLzi, cảhNTnss đờhNTnssi cnPpy8Dhỉ yLzêu mộthNTnss 65EiEamình ngưnPpy8Dời ấyLz thôhNTnssi, nPpy8Dcó l65EiEaẽ nPpy8Dmọi ngườinPpy8D sẽnPpy8D cảmnPpy8D đ65EiEaộng đến65EiEa Lzrớt nướchNTnss mắt.Lz NhưngnPpy8D bhNTnssây ghNTnssiờ Lzmà cậuhNTnss nPpy8Dnói vậy,hNTnss m65EiEaọi ngưnPpy8Dời vẫnhNTnss snPpy8Dẽ Lzrơi nướcnPpy8D mắt,hNTnss như65EiEang hNTnssmà l65EiEaà cườiLz chảyLz nước65EiEa mLzắt. QuánPpy8D nPpy8Dkhứ chỉ65EiEa Lzlà quá65EiEa khứ,Lz khôhNTnssng hNTnssthể để65EiEa quáLz 65EiEakhứ trLzở thhNTnssành vậtnPpy8D nPpy8Dcản chLzo tnPpy8Dương nPpy8Dlai được!

LzTiểu Th65EiEau tiếc65EiEa n65EiEauối thnPpy8Dở dàihNTnss: Lz- LẽnPpy8D nnPpy8Dào bây65EiEa giờhNTnss ahNTnssi 65EiEanấy đều65EiEa nPpy8Dbị hiệnLz thực65EiEa h65EiEaóa h65EiEaết rLzồi hanPpy8Dy sao?

Tôn KìnPpy8D cườiLz hNTnsscười nói:65EiEa hNTnss- Đâ65EiEay lànPpy8D hiện65EiEa tnPpy8Dhực, cnPpy8Dũng lLzà Lzmột sLzự lựa65EiEa chọnLz Lzhết sứcLz bìnLzh th65EiEaường! ChẳnhNTnssg anPpy8Di Lzmuốn mLzang mộ65EiEat tLzhứ mơ65EiEa hồ65EiEa rhNTnssa đểnPpy8D đánhhNTnss Lzcuộc Lzcả đờinPpy8D mìnhnPpy8D cả!65EiEa M65EiEaà tì65EiEanh yLzêu lạLzi lLzà thứnPpy8D m65EiEaơ hồnPpy8D nhấthNTnss tLzrong cáihNTnss thếnPpy8D gLziới này!

- LzTìm lạinPpy8D gi65EiEaấc mộnghNTnss tình65EiEa yêu65EiEa c65EiEahẳng q65EiEaua ch65EiEaỉ làLz một65EiEa sựnPpy8D hLzoang tưởngLz. MộngLz cũLz, chẳnghNTnss qunPpy8Da Lzcũng chnPpy8Dỉ lhNTnssà mộtLz nPpy8Dgiấc mhNTnssộng mànPpy8D thôi!

hNTnssTôn nPpy8DKì nóLzi đnPpy8Dúng, đLzó chẳngnPpy8D Lzqua chỉnPpy8D lLzà mộtLz giấcLz mơ.

Vì hômLz nPpy8Dsau cò65EiEan phnPpy8Dải điLz nPpy8Dlàm Lznên hNTnssmọi ngườ65EiEai nPpy8Dvui chhNTnssơi đếnnPpy8D mườihNTnss giờ65EiEa nPpy8Dlà lụnPpy8Dc hNTnsstục g65EiEaiải 65EiEatán hết.Lz VLzân 65EiEaVy rnPpy8Da nPpy8Dquầy thannPpy8Dh t65EiEaoán rồhNTnssi cùnnPpy8Dg Tiểu65EiEa TLzhu rnPpy8Da bếnnPpy8D xnPpy8De buýt65EiEa. R65EiEaa đếhNTnssn bếhNTnssn xenPpy8D, mởLz t65EiEaúi 65EiEara hNTnsslấy tiềnLz l65EiEaẻ tnPpy8Dhì chNTnssô hNTnssmới p65EiEahát hiệnPpy8Dn hNTnssra là65EiEa điệnhNTnss thoại65EiEa củ65EiEaa mìnLzh 65EiEakhông cnPpy8Dó 65EiEaở tron65EiEag túi.

- CnPpy8Dậu nhớLz lạinPpy8D hNTnsscho kĩnPpy8D vàhNTnsso, nPpy8Dcó phải65EiEa Lzlà đểLz quLzên nPpy8Dđiện thnPpy8Doại ởnPpy8D K65EiEaTV 65EiEarồi không?

VâhNTnssn LzVy nPpy8Dnhớ Lzkĩ hNTnsslại, banPpy8Dn nnPpy8Dãy nPpy8Dvì shNTnssợ tiếnhNTnssg nhạc65EiEa qnPpy8Duá ồnPpy8Dn khôLzng thểnPpy8D Lznghe thhNTnssấy tiến65EiEag chu65EiEaông điệ65EiEan hNTnssthoại nê65EiEan cLzô đãLz lhNTnssấy đinPpy8Dện thoại65EiEa hNTnssra khỏiLz tLzúi và65EiEa đểhNTnss lênhNTnss ghế65EiEa sôhNTnss nPpy8Dpha. ThếLz mhNTnssà lúnPpy8Dc Lzra về65EiEa hNTnsscô lhNTnssại quênPpy8Dn kLzhông cầmnPpy8D theo.

- TớhNTnss hNTnssmột mìnPpy8Dnh quaLzy lạiLz đóhNTnss lấyLz hNTnsslà đnPpy8Dược rLzồi! 65EiEaCậu v65EiEaề Lzđi, hNTnssnhà Lzcậu xa!

65EiEa- KhônghNTnss shNTnssao! Lz- hNTnssTiểu ThhNTnssu túm65EiEa 65EiEalấy c65EiEaánh thNTnssay VhNTnssân VnPpy8Dy: hNTnss- TnPpy8Dớ 65EiEađi vớnPpy8Di cậhNTnssu, cùLzng lắm65EiEa thìLz về65EiEa n65EiEahà hNTnsscậu ng65EiEaủ mộtLz đêmhNTnss hNTnsschứ gì!

Hai ng65EiEaười nPpy8Dvừa 65EiEanói vnPpy8Dừa chLzạy vộinPpy8D vLzàng nPpy8Dvề ph65EiEaía qu65EiEaán ka65EiEaraok đhNTnssể lấyLz điệnnPpy8D thoạihNTnss. VânPpy8Dn V65EiEay nPpy8Dđi 65EiEanhanh 65EiEađến nỗLzi khiến65EiEa chLzo TiểuhNTnss ThNTnsshu Lzchạy hNTnssđuổi tLzheo nPpy8Dmệt Lzđến b65EiEaở hơinPpy8D nPpy8Dtai: hNTnss- TiểnPpy8Du VynPpy8D, 65EiEacậu đừngnPpy8D số65EiEat rộnPpy8Dt, điệnhNTnss thoạinPpy8D đểhNTnss ởLz đấLzy khô65EiEang mấ65EiEat đượcLz đâunPpy8D. hNTnssBình thnPpy8Dường chNTnssậu giữnPpy8D điệhNTnssn thoạLzi rấ65EiEat hNTnsskĩ, cLzó phảihNTnss lànPpy8D shNTnssợ ngườinPpy8D khác65EiEa phát65EiEa hiệnLz rLza nPpy8Dbí mậLzt Lzgì 65EiEatrong đóhNTnss kLzhông hả?

Tiểu ThLzu hNTnssnói bhNTnssừa nhhNTnssưng lạhNTnssi trún65EiEag 65EiEangay tiLzm đLzen c65EiEaủa VhNTnssân Vy.

Trong điện65EiEa thLzoại Lzcủa c65EiEaô cnPpy8Dó chLzứa bí65EiEa mậtnPpy8D khNTnsshông thểhNTnss nó65EiEai ch65EiEao người65EiEa khhNTnssác b65EiEaiết hNTnssđược. hNTnssSau hNTnsskhi t65EiEahời gia65EiEan quhNTnssay ngượhNTnssc trởhNTnss lại,cnPpy8Dô đãhNTnss chhNTnssạy đếnnPpy8D trước65EiEa cửa65EiEa nPpy8Dnhà nPpy8Dnhà GnPpy8Diang NhahNTnssn, dùLzng máy65EiEa ảnhhNTnss chụpnPpy8D lại65EiEa mộ65EiEat bứcnPpy8D ảnhhNTnss cLzủa GiahNTnssng NhhNTnssan. Sa65EiEau kLzhi mu65EiEaa đ65EiEaiện Lzthoại hồiLz đhNTnssầu nănPpy8Dm, chNTnssô đãnPpy8D Lzchuyển nPpy8Dbức ảhNTnssnh ấyLz vàohNTnss t65EiEarong 65EiEabộ nhớnPpy8D mLzáy. NgộhNTnss nhớhNTnss cLzó ngườiLz nPpy8Dlấy đưnPpy8Dợc hNTnsscái máyhNTnss rồnPpy8Di mởhNTnss 65EiEara xehNTnssm ảLznh, phátLz hNTnsshiện rLza bức65EiEa ảnPpy8Dnh ấy…chắLzc cũng65EiEa nPpy8Dkhông cóhNTnss vấ65EiEan đềLz gìhNTnss đLzâu nhỉ?nPpy8D KnPpy8Dhông đnPpy8Dược, hNTnsscô khnPpy8Dông nPpy8Dthể mạhNTnsso nPpy8Dhiểm nLzhư vậy65EiEa 65EiEađược! Cô65EiEa n65EiEahất địnnPpy8Dh phảiLz 65EiEatìm hNTnsslại điệnnPpy8D thonPpy8Dại. ChuLzyện 65EiEanày 65EiEamà nPpy8Dđể ch65EiEao hNTnssGiang hNTnssNhan biếtnPpy8D được,nPpy8D chắhNTnssc chNTnsshắn hNTnssanh hNTnsssẽ cLzho rằnPpy8Dng Lzcô nPpy8Dlà mộnPpy8Dt kẻ65EiEa bhNTnssiến hNTnssthái, mộthNTnss coLzn điên.

Trước ki65EiEaa, lúcnPpy8D côLz vnPpy8Dà GnPpy8Diang hNTnssNhan chNTnssòn 65EiEaở hNTnssbên nhauLz, cônPpy8D 65EiEaluôn thể65EiEa hiện65EiEa nhữnghNTnss mặhNTnsst tốthNTnss củLza mLzình trước65EiEa mặtnPpy8D anhhNTnss. BâLzy Lzgiờ mLzặc dùnPpy8D Lzkhông cnPpy8Dó duy65EiEaên phậnhNTnss đượcnPpy8D ởLz bhNTnssên nha65EiEau nLzhưng cnPpy8Dũng khônghNTnss thểhNTnss đ65EiEaể 65EiEaanh cóLz ấnLz tượnghNTnss xấuhNTnss về65EiEa côLz được.

- Nà65EiEay aLznh! hNTnss- VânnPpy8D nPpy8DVy Lzlao đếhNTnssn quầy65EiEa thNTnsshu tiền:Lz 65EiEa- Tô65EiEai v65EiEaừa nghNTnssồi ởnPpy8D ph65EiEaòng 3065EiEa2, hì65EiEanh hNTnssnhư điện65EiEa tho65EiEaại củLza hNTnsstôi vẫn65EiEa cònhNTnss đểLz nPpy8Dtrong đhNTnssó! 65EiEa- Vừa65EiEa nóinPpy8D 65EiEaVân V65EiEay vnPpy8Dừa mócLz rhNTnssa hnPpy8Dóa đ65EiEaơn vLzừa tnPpy8Dhanh toán.

- LzXin cLzô đợiLz hNTnsscho 65EiEamột cLzhút! ĐLzể tôinPpy8D hỏiLz hNTnssnhân viêhNTnssn phụchNTnss vLzụ xhNTnssem sanPpy8Do!- Lzcô gáihNTnss ởLz quLzầy t65EiEahanh t65EiEaoán lị65EiEach sựhNTnss chấn65EiEa Lzan Lzcô rLzồi 65EiEanhấc máy65EiEa hNTnssgọi cnPpy8Dho 65EiEanhân viLzên phụLzc vụ.

Trống nnPpy8Dgực 65EiEaVân LzVy đnPpy8Dập nPpy8Dthình thịch,Lz mắ65EiEat d65EiEaán chặt65EiEa v65EiEaào cLzô gái65EiEa đứn65EiEag hNTnssở quầy.
ChNTnssô gá65EiEai đóLz hhNTnssỏi hNTnssnhân vLziên phLzục vLzụ vhNTnssài cLzâu làLz lập65EiEa tứnPpy8Dc c65EiEaó đá65EiEap án:
Lz- NhLzân viêLzn Lzdọn d65EiEaẹp nó65EiEai nPpy8Dban nLzãy dọLzn phòhNTnssng khônghNTnss hNTnssnhìn thhNTnssấy Lzđiện hNTnssthoại củaLz hNTnsscô! Lz- LzCô gá65EiEai đhNTnssó nói.

LzVân V65EiEay vẫnPpy8Dn khônPpy8Dng nảnLz lò65EiEang: 65EiEa- ĐiệnhNTnss tho65EiEaại củanPpy8D tôiLz 65EiEacó mà65EiEau đen,nPpy8D cnPpy8Dó knPpy8Dhi lạihNTnss rơihNTnss vhNTnssào khNTnsshe gLzhế 65EiEanào đónPpy8D nPpy8Dmà ngườinPpy8D hNTnssđó khônghNTnss n65EiEahìn thấy,nPpy8D tônPpy8Di hNTnsscó thnPpy8Dể lêhNTnssn đónPpy8D tìnPpy8Dm cnPpy8Dó hNTnssđược không?

- XiLzn lỗihNTnss cô,nPpy8D pLzhòng 3hNTnss02 hiệnhNTnss giờLz 65EiEađã c65EiEaó kháchnPpy8D hNTnssvào rồiLz, chúnLzg tôiLz phảnPpy8Di được65EiEa Lzsự đồngLz ýnPpy8D củahNTnss khá65EiEach mớinPpy8D dá65EiEam chnPpy8Do Lzcô hNTnssvào 65EiEa!- nPpy8DCô gánPpy8Di ởnPpy8D qu65EiEaầy lễhNTnss t65EiEaân mhNTnssỉm cườinPpy8D giảihNTnss thíchhNTnss, snPpy8Dau hNTnssđó đhNTnssưa hNTnsstay r65EiEaa mờinPpy8D Vâ65EiEan hNTnssVy ngồi65EiEa vàohNTnss hNTnssghế hNTnsschờ đợi:Lz hNTnss- MnPpy8Dời côLz ngLzồi x65EiEauống đhNTnssây đợinPpy8D mộtLz c65EiEahút, ch65EiEaúng tôinPpy8D Lzđã cnPpy8Dho ng65EiEaười vàLzo hỏiLz rLzồi ạ!

Một cnPpy8Dốc trLzà hNTnsshoa cúc65EiEa nLzóng hổnPpy8Di đượhNTnssc Lzbê đế65EiEan 65EiEatrước mặthNTnss hNTnsscô, VânhNTnss VLzy chLzẳng buồn65EiEa 65EiEauống lấnPpy8Dy 65EiEamột ngụm,hNTnss mắhNTnsst cLzứ dán65EiEa chặthNTnss Lzvào quầy.

Đáng nhẽnPpy8D Lzra 65EiEacô khnPpy8Dông hNTnssnên lưuLz lhNTnssại ảnhhNTnss c65EiEaủa GiahNTnssng NhanLz. DLzù 65EiEasao aLznh cũnLzg đâ65EiEau 65EiEacòn lnPpy8Dà ngLzười yhNTnssêu cnPpy8Dủa c65EiEaô nữanPpy8D. LzCô cất65EiEa Lzgiữ nhữ65EiEang gìLz nPpy8Dcó liLzên nPpy8Dquan đếnPpy8Dn anhnPpy8D, lnPpy8Dén lút65EiEa nhNTnsshư mộtLz tênnPpy8D ănLz Lztrộm, thếnPpy8D nànPpy8Dy còhNTnssn rLza th65EiEaể thốngLz gìhNTnss nữa65EiEa chứ?

Nỗi tươnhNTnssg tLzư, nPpy8Dsự Lzmong nLzhớ khNTnsshiến cLzho hNTnsscô cóhNTnss nPpy8Dcảm giLzác nhưnPpy8D đanPpy8Dng làLzm chuyệnLz 65EiEagì t65EiEaội lỗi…màhNTnss đối65EiEa tnPpy8Dượng bịhNTnss phnPpy8Dạm tLzội lạnPpy8Di 65EiEalà ngLzười mhNTnssà Lzcô đã65EiEa thềhNTnss nLzon Lzhẹn biể65EiEau. NnPpy8Dghĩ đ65EiEaến đLzây tráiLz tihNTnssm chNTnssô chLzợt đauLz đớnhNTnss 65EiEanhư 65EiEabị Lzai nPpy8Dđó bónPpy8Dp nghẹt.

Không b65EiEaiết c65EiEaó pnPpy8Dhải 65EiEalà vìhNTnss “cnPpy8Dó tậthNTnss nPpy8Dgiật mnPpy8Dình” h65EiEaay khLzông mà65EiEa nPpy8Dcô hNTnsscứ cảm65EiEa thấyLz hNTnsscó ghNTnssì đLzó nPpy8Dkhông l65EiEaành đnPpy8Dang chờhNTnss đnPpy8Dợi mì65EiEanh. NgộLz nh65EiEaỡ b65EiEaị pháhNTnsst hiện…côhNTnss 65EiEabiết gihNTnssải thíchnPpy8D thếhNTnss nàoLz đâynPpy8D. ĐaLzng mhNTnssải 65EiEamê nghNTnsshĩ nghNTnssợi vLzẩn vơ65EiEa thì….

- nPpy8DThưa cô…-65EiEa CôhNTnss hNTnssgái ởnPpy8D quhNTnssầy lnPpy8Dễ tânPpy8Dn lLzên Lztiếng: Lz- hNTnssĐiện thNTnsshoại c65EiEaủa cLzô đã65EiEa tìmhNTnss 65EiEathấy rồi,hNTnss n65EiEahưng v65EiEaị 65EiEakhách nhặLzt đượcLz điệLzn thoạhNTnssi củaLz cônPpy8D nPpy8Dyêu cầu65EiEa đíchhNTnss Lzdanh côhNTnss lLzên lấy!

Vừa hhNTnssay tihNTnssn đãnPpy8D tìmhNTnss đượ65EiEac đhNTnssiện tho65EiEaại, LzVân hNTnssVy hNTnsschưa kịpLz nPpy8Dthở hNTnssphào hNTnssthì chNTnssâu Lznói tiếpLz t65EiEaheo củanPpy8D côhNTnss phụcnPpy8D vụnPpy8D khiếLzn nPpy8Dcho hNTnssVân 65EiEaVy ghNTnssiật thót65EiEa: Lz- TạinPpy8D Lzsao nPpy8Dlại bảo65EiEa đíc65EiEah dahNTnssnh tôi65EiEa đến65EiEa lấy?nPpy8D Lz- hNTnssVân 65EiEaVy đ65EiEaứng Lzdậy, nLzgần ngừnPpy8D hỏi.

Cô gáinPpy8D đó65EiEa 65EiEabình thLzản nóinPpy8D: 65EiEa- CónPpy8D Lzlẽ l65EiEaà muốnLz 65EiEalàm hNTnssquen vớihNTnss cônPpy8D thôLzi ạ!

Vân 65EiEaVy thậtnPpy8D sựhNTnss 65EiEakhông t65EiEahể h65EiEaiểu Lznổi, cóhNTnss líhNTnss d65EiEao gLzì đnPpy8Dể Lzphải là65EiEam nh65EiEaư vậy65EiEa đâu?

- hNTnssCám ơ65EiEan, tôiLz bihNTnssết rnPpy8Dồi! –hNTnss CnPpy8Dô dhNTnssừng lhNTnssại mộthNTnss lnPpy8Dát rồi65EiEa Lznói tiếphNTnss: Lz- KhnPpy8Dách tLzrên phònnPpy8Dg đóhNTnss lnPpy8Dà nLzam hLzay nữ?

65EiEa- LànPpy8D nữnPpy8D ạnPpy8D! Lz- CônPpy8D gáiLz Lzđó mnPpy8Dỉm cười65EiEa đáp.

LàhNTnss 65EiEanữ, vLzậy thhNTnssì tốt.

Vân VLzy thởLz phào65EiEa nhẹnPpy8D nhLzõm, Lzít nnPpy8Dhất thìnPpy8D đLzấy 65EiEacũng hNTnsskhông phảiLz l65EiEaà Gian65EiEag NhahNTnssn, không65EiEa p65EiEahải GianPpy8Dng hNTnssNhan 65EiEathì thNTnssốt! NhNTnssghĩ đếnnPpy8D đó65EiEa Vân65EiEa LzVy hNTnssliền cười65EiEa 65EiEachế nLzhạo bảnnPpy8D thnPpy8Dân. CnPpy8Dó Lzlẽ tạhNTnssi 65EiEavì gầ65EiEan nPpy8Dđây c65EiEaô thường65EiEa xunPpy8Dyên gặhNTnssp GinPpy8Dang 65EiEaNhan nênhNTnss th65EiEaần kiLznh lúcnPpy8D Lznào cũng65EiEa nPpy8Dcăng th65EiEaẳng. TrêhNTnssn đờihNTnss hNTnssnày làm65EiEa ghNTnssì nPpy8Dcó chuyệnPpy8Dn trùhNTnssng hợpnPpy8D nPpy8Dđến nhưLz vậLzy, chẳnghNTnss nhnPpy8Dẽ GiLzang NhnPpy8Dan l65EiEaúc nàhNTnsso cũng65EiEa xuất65EiEa hiệnnPpy8D ở65EiEa nhNTnsshững Lznơi cnPpy8Dô đến?

Vân VLzy vhNTnssà TinPpy8Dểu ThLzu cùnPpy8Dng đnPpy8Di vàLzo tnPpy8Dhang máLzy theLzo ngườihNTnss phụ65EiEac vụ.
LzTrong t65EiEahang nPpy8Dmáy đahNTnssng pLzhát bảhNTnssn nhạcLz rấtnPpy8D tnPpy8Dhịnh 65EiEahành. TiLzểu TnPpy8Dhu cũhNTnssng lẩnPpy8Dm bẩmnPpy8D hátnPpy8D nPpy8Dtheo, thếnPpy8D nnPpy8Dhưng V65EiEaân LzVy Lzchẳng có65EiEa bụngnPpy8D dạnPpy8D nànPpy8Do mànPpy8D nhNTnssghe nữ65EiEaa. ShNTnssau khhNTnssi lLzấy đượcLz Lzđiện t65EiEahoại, việhNTnssc đầ65EiEau hNTnsstiên nPpy8Dmà nPpy8Dcô Lzphải lLzàm là65EiEa xhNTnssóa b65EiEaức ảnhNTnssh Lzcủa G65EiEaiang NhahNTnssn đinPpy8D. QunPpy8Da lầnPpy8Dn nà65EiEay cLzô đãLz Lzrút rhNTnssa được65EiEa bàinPpy8D họcnPpy8D xươnghNTnss máu.

Trong pnPpy8Dhòng vọnhNTnssg hNTnssra tiếLzng cườiLz nPpy8Dnói ồLzn ànPpy8Do. Cô65EiEa Lzphục hNTnssvụ lễnPpy8D hNTnssphép hNTnssgõ cửahNTnss nPpy8Drồi đẩy65EiEa cửaLz bướcnPpy8D vào.

Vân VhNTnssy cònPpy8Dn chưaLz kịp65EiEa nóhNTnssi mục65EiEa đícLzh đếnLz đâyhNTnss nPpy8Dthì Lzmột cnPpy8Dô gáhNTnssi tócnPpy8D dàinPpy8D đãhNTnss ngoảnPpy8Dnh đầuhNTnss nPpy8Dlại nhìn65EiEa cLzô. CLzô tnPpy8Da cóhNTnss mộtLz đô65EiEai mắtLz thNTnsso t65EiEaròn nhnPpy8Dư mắthNTnss nahNTnssi, lúnPpy8Dc cườiLz t65EiEarên m65EiEaá cLzó hiệnPpy8Dn hNTnssra h65EiEaai cnPpy8Dái nPpy8Dmá nPpy8Dlúm rấhNTnsst sâuhNTnss. ÁhNTnssnh mắtLz củahNTnss hNTnsscô hNTnssta 65EiEadừng lạihNTnss tr65EiEaên mặhNTnsst TiểuLz hNTnssThu khoảnghNTnss hLzai giLzây rnPpy8Dồi lLzập tứLzc dánhNTnss cLzhặt vàonPpy8D Lzmặt VânPpy8Dn Vy.

Hai bênLz nhìnLz Lznhau mấ65EiEat vnPpy8Dài giâyLz, độtLz hNTnssnhiên VânhNTnss VLzy cả65EiEam thấnPpy8Dy Lzkhuôn mặt65EiEa nàyhNTnss 65EiEaquen nPpy8Dquen nhưnPpy8Dng nhấtnPpy8D thờinPpy8D hNTnsscô Lzkhông tnPpy8Dhể nnPpy8Dhớ Lzra Lzđã gặ65EiEap 65EiEaở đâu.

- T65EiEahật sự65EiEa rấhNTnsst xLzin lỗinPpy8D Lzvì đnPpy8Dã làmhNTnss phnPpy8Diền cLzác bạLzn! nPpy8D- NếunPpy8D nhnPpy8Dư đốihNTnss pLzhương đãLz khôhNTnssng lnPpy8Dên tnPpy8Diếng thNTnsshì VânLz LzVy Lzđành phải65EiEa lịcnPpy8Dh sLzự cnPpy8Dất lời.

- hNTnssKhông 65EiEasao! Lz- hNTnssCô gáhNTnssi tó65EiEac dà65EiEai xinhNTnssh đẹpnPpy8D hNTnssđi đến65EiEa hNTnsstrước mặnPpy8Dt VâhNTnssn V65EiEay, chhNTnssìa cái65EiEa Lzđiện thonPpy8Dại hNTnssra trưLzớc mặtnPpy8D cLzô: Lz- LzCô xLzem xhNTnssem đnPpy8Dây c65EiEaó phảLzi đinPpy8Dện thonPpy8Dại của65EiEa nPpy8Dcô không?

Chiếc đihNTnssện tLzhoại m65EiEaàu đennPpy8D, t65EiEarên đnPpy8Dó nPpy8Dcó treLzo mộthNTnss 65EiEacái mó65EiEac điện65EiEa thonPpy8Dại Lzcó nPpy8Dhình qu65EiEaả cầuLz thLzủy tnPpy8Dinh 65EiEalóng lánh.

Thật hNTnsskhông ngờhNTnss cnPpy8Dó th65EiEaể tnPpy8Dìm thấy65EiEa chNTnssái điệnhNTnss tho65EiEaại Lzcủa hNTnssmình dhNTnssễ dànLzg đến65EiEa nhLzư 65EiEavậy. 65EiEaVân LzVy mỉmhNTnss cưhNTnssời đápnPpy8D: nPpy8D- ĐúLzng lLzà c65EiEaủa tôi!

Cô gáiLz hNTnssđó 65EiEanheo nh65EiEaeo mắt65EiEa hỏ65EiEai: nPpy8D- ThLzật sựhNTnss l65EiEaà c65EiEaủa nPpy8Dcô ư?

Vân VnPpy8Dy nhhNTnssìn cô65EiEa hNTnssta 65EiEabằng ánhNTnssh hNTnssmắt Lzkhó hiểu,65EiEa lẽhNTnss n65EiEaào chNTnssô lạnPpy8Di nhậhNTnssn Lzbừa điệnLz hNTnssthoại cLzủa người65EiEa Lzkhác Lzlà củhNTnssa mình?

- LzVậy, cáiLz n65EiEaày Lzthì Lzsao? 65EiEa- Nhữ65EiEang ng65EiEaón 65EiEatay trắngLz nPpy8Dnõn nPpy8Dlại giơnPpy8D rLza hNTnssmột cnPpy8Dhiếc đnPpy8Diện t65EiEahoại khác.

MnPpy8Dột chiế65EiEac điệhNTnssn thLzoại giốngLz hệtLz, điềhNTnssu khiếnhNTnss cLzho Lzngười khNTnsshác hNTnsskhông Lzthể ngờ65EiEa đến65EiEa đó65EiEa lànPpy8D hNTnssngay cả65EiEa chNTnssái mLzóc Lzđeo đinPpy8Dện thLzoại cũnghNTnss giốngnPpy8D hệt.

Trên nPpy8Dđời lạihNTnss c65EiEaó chuyệnnPpy8D hNTnsstrùng hợphNTnss thếhNTnss sao?

- ChẳnghNTnss trác65EiEah màhNTnss nPpy8Dcô lạiLz nhNTnsshận nhầmnPpy8D, ba65EiEan đnPpy8Dầu Lztôi chNTnssũng nhhNTnssận nhầhNTnssm đấy!

Vân LzVy ngâLzy ngườnPpy8Di khôhNTnssng biếtnPpy8D ph65EiEaải nPpy8Dlàm sao.

- Chiếc65EiEa đLziện thoạinPpy8D nàynPpy8D lLzà nPpy8Dcủa chồ65EiEang chưanPpy8D cnPpy8Dưới hNTnssmua chhNTnsso 65EiEatôi, còhNTnssn chNTnssái móc65EiEa đeLzo điLzện thoạinPpy8D này65EiEa thNTnssôi vớhNTnssi chLzồng chưanPpy8D cnPpy8Dưới mhNTnssới cùnnPpy8Dg điLz chọnhNTnss gnPpy8Dần đâyhNTnss !hNTnss- nPpy8DCô Lzta kLzhẽ m65EiEaấp 65EiEamáy hNTnssmôi, ánLzh mắtLz nPpy8Dchăm cLzhú nPpy8Dnhìn VânPpy8Dn VnPpy8Dy, dhNTnssường nnPpy8Dhư muốhNTnssn 65EiEathăm 65EiEadò đihNTnssều hNTnssgì nPpy8Dđó từLz 65EiEacô: hNTnss- ĐiềhNTnssu k65EiEahiến cLzho tôinPpy8D bấtLz nhNTnssgờ nhấtLz lạinPpy8D là…Lz- cLzô Lzta ấ65EiEan nPpy8Dvào bnPpy8Dàn phímhNTnss, màhNTnssn hìnLzh hNTnsssáng lênLz, s65EiEaau đó65EiEa 65EiEagiơ r65EiEaa trướcnPpy8D mặhNTnsst VânLz Vy.

Tiểu 65EiEaThu 65EiEakinh ngạc65EiEa Lz“A” lêhNTnssn mộtLz tiếng.Lz BứchNTnss ảnhNTnssh chNTnssủa GnPpy8Diang NhahNTnssn 65EiEađã hiệnhNTnss nPpy8Dlên mànhNTnss hìnhnPpy8D. 65EiEaTim VânPpy8Dn hNTnssVy nhLzư hNTnssthắt lại.

-CônPpy8D cLzó 65EiEathể nnPpy8Dói chhNTnsso tôinPpy8D biếLzt Lzđây làhNTnss Lzai không?

Cô chưaLz bLzao Lzgiờ d65EiEaám làmLz Lzviệc xấnPpy8Du, bởi65EiEa vìnPpy8D sợnPpy8D mộhNTnsst ngàyhNTnss hNTnsssẽ bịLz ngườnPpy8Di khhNTnssác vạchnPpy8D tLzrần. 65EiEaThế mLzà hô65EiEam nanPpy8Dy, đốihNTnss mặthNTnss vhNTnssới cLzô gáihNTnss nnPpy8Dày, cônPpy8D lạihNTnss hNTnssthấy bấtLz lựnPpy8Dc và65EiEa sợhNTnss hhNTnssãi nhưnPpy8D mộ65EiEat thNTnssên 65EiEakẻ cắp65EiEa bị65EiEa Lzbắt tạiLz trận.

Tất cảnPpy8D nhNTnsshững ngư65EiEaời nghNTnssồi troLzng phòn65EiEag đềunPpy8D hướngnPpy8D mLzắt về65EiEa phíanPpy8D cô.65EiEa VâLzn VnPpy8Dy hLzoang mLzang n65EiEahìn v65EiEaào 65EiEađôi mắtLz tứLzc tốnPpy8Di đanghNTnss nPpy8Dnhìn tnPpy8Dhẳng vàonPpy8D 65EiEamặt mình65EiEa kihNTnssa, côLz khnPpy8Dông thể65EiEa nónPpy8Di Lzvới mọinPpy8D ngườinPpy8D trênhNTnss t65EiEahế giớihNTnss nàyLz rằnLzg, 65EiEađây chnPpy8Dính lnPpy8Dà ngưhNTnssời Lzyêu củLza cnPpy8Dô, là65EiEa 65EiEangười đãLz chếthNTnss nPpy8Dđi gnPpy8Diờ đượnPpy8Dc Lzsống nPpy8Dlại nhhNTnssờ tLzhời gi65EiEaan 65EiEaquay ngư65EiEaợc trLzở lại..

Thấy VhNTnssân V65EiEay khôn65EiEag nnPpy8Dói năngLz gì65EiEa, đốinPpy8D pnPpy8Dhương cànhNTnssg nPpy8Dtỏ 65EiEara nPpy8Dhung hăng.

- TnPpy8Dại sahNTnsso 65EiEacô lại65EiEa cóhNTnss ảnh65EiEa cLzhồng chnPpy8Dưa cướiLz c65EiEaủa tôi?

65EiEa- LzHai người65EiEa quehNTnssn biếthNTnss nPpy8Dnhau à?

Trước hnPpy8Dai cLzâu hhNTnssỏi đhNTnssầy tnPpy8Dính hNTnsschất 65EiEavấn này,nPpy8D V65EiEaân VLzy hNTnsscòn chưnPpy8Da kịpnPpy8D trảLz lờiLz thìhNTnss nPpy8DTiểu hNTnssThu đãhNTnss nổLzi quạ65EiEau l65EiEaên: hNTnss- Này65EiEa, côhNTnss lànPpy8Dm cáihNTnss hNTnsstrò gLzì thNTnsshế hảnPpy8D? Tro65EiEang đLziện thoạiLz hNTnsscủa Vâ65EiEan LzVy chNTnssó nPpy8Dảnh củanPpy8D 65EiEaai nPpy8Dthì liênnPpy8D quhNTnssan gìLz đến65EiEa cô.hNTnss nPpy8DCô Lztrả điệnhNTnss th65EiEaoại lạihNTnss chNTnssho chún65EiEag t65EiEaôi thì65EiEa cLzhúng tôinPpy8D hNTnsscảm ơnPpy8Dn cnPpy8Dô. CònPpy8Dn nLzếu c65EiEaô cứhNTnss thícnPpy8Dh bắtLz nạhNTnsst nhNTnssgười khNTnsshác, tôinPpy8D nPpy8Dnói chLzo nPpy8Dcô bi65EiEaết, c65EiEahúng tôLzi khôngnPpy8D dễhNTnss bắhNTnsst nạthNTnss đâu!

TiểuLz ThNTnsshu Lzvừa nPpy8Dnói dứt65EiEa Lzlời hNTnssthì mấLzy hNTnsscô Lzgái 65EiEaban nãy65EiEa vẫnLz cònPpy8Dn mảhNTnssi mêhNTnss hhNTnssát hòhNTnss liLzền bỏhNTnss mi65EiEacro x65EiEauống, cầm65EiEa mộnPpy8Dt cốc65EiEa nPpy8Dnước đLzá đnPpy8Di vềnPpy8D hNTnssphía haLzi người:nPpy8D 65EiEa- NóLzi chuynPpy8Dện nPpy8Dvới loạihNTnss ngườiLz nàynPpy8D thìLz cầnnPpy8D gìnPpy8D 65EiEaphải Lzlịch sự?-nPpy8D d65EiEaứt nPpy8Dlời chNTnssô tnPpy8Da đ65EiEaưa hNTnsstay lênnPpy8D, hất65EiEa thẳng65EiEa cốcLz nư65EiEaớc nPpy8Dvào mặtnPpy8D haLzi người.

Lúc 65EiEaVân VhNTnssy kịpnPpy8D phLzản ứngLz lạiLz Lzthì đnPpy8Dã 65EiEaquá 65EiEamuộn. MặchNTnss dLzù Lzcô đ65EiEaã nLzé ngườ65EiEai đhNTnssi nhưnghNTnss nửhNTnssa hNTnssbên mLzặt chNTnssủa côLz vẫnPpy8Dn lĩ65EiEanh trọhNTnssn cốcnPpy8D nLzước lạnh.65EiEa BhNTnssộ dạnPpy8Dng củanPpy8D cLzô lLzúc 65EiEanày trhNTnssông thậ65EiEat th65EiEaê thảm.

Cô phụcLz vụhNTnss thấyLz Lztình hình65EiEa hNTnsskhông ổnLz lLziền cầnPpy8Dm máyLz bộnPpy8D đàmnPpy8D lnPpy8Dên gọi.

Các nhân65EiEa nPpy8Dviên pLzhục vụLz xuLzng hNTnssquanh đấy65EiEa bỗnnPpy8Dg nPpy8Dchốc kénPpy8Do. hNTnssĐây lnPpy8Dà lầhNTnssn t65EiEahứ 65EiEahai tronnPpy8Dg thLzáng 65EiEaVân V65EiEay phả65EiEai chứnLzg 65EiEakiến cả65EiEanh tượnghNTnss hỗnnPpy8D loạ65EiEan nànPpy8Dy. NhữngnPpy8D knPpy8Dhách đếnhNTnss hát65EiEa ởnPpy8D phò65EiEang bênhNTnss đhNTnssều mởLz Lzcửa nhNTnssgó snPpy8Dang nghnPpy8De nhNTnssgóng tìnhLz hì65EiEanh rồiLz chỉhNTnss c65EiEahỏ, 65EiEabàn tán….

- KhnPpy8Dang nPpy8DDi, rhNTnssốt cunPpy8Dộc chNTnssó chuyệnLz ghNTnssì thế65EiEa?- Đá65EiEam bạnnPpy8D củLza chNTnssô gnPpy8Dái tócnPpy8D 65EiEadài bắt65EiEa đầuLz xônnPpy8D xao.

H65EiEaóa 65EiEara chNTnssái cônPpy8D gáLzi 65EiEatóc dài65EiEa ấ65EiEay tênnPpy8D lhNTnssà Kh65EiEaang DnPpy8Di, nLzgay cảLz cáiLz tênLz củLza Lzcô Lzta cũngLz hanPpy8Dy h65EiEaơn tên65EiEa cLzủa cô65EiEa rhNTnssất nhLziều. Vâ65EiEan VnPpy8Dy ngo65EiEaảnh mặthNTnss lạ65EiEai nLzhìn v65EiEaào khuôhNTnssn mặ65EiEat củnPpy8Da cnPpy8Dô gá65EiEai tên65EiEa KnPpy8Dhang D65EiEai kia…..

ChẳngnPpy8D Lztrách Lzmà m65EiEaới n65EiEahìn thấynPpy8D nPpy8Dcô hNTnssta, V65EiEaân VhNTnssy đnPpy8Dã cảmLz thấy65EiEa Lzrất q65EiEauen. nPpy8DHóa rnPpy8Da nPpy8Dbọn họhNTnss đãnPpy8D gặphNTnss nnPpy8Dhau t65EiEaừ trLzước. nPpy8DCô 65EiEata cLzhính lnPpy8Dà c65EiEaô gáiLz Lzxinh Lzđẹp nPpy8Dđã xuấtLz hiệ65EiEan 65EiEabên cạnhhNTnss GiahNTnssng NhaLzn nnPpy8Dgày hNTnsshôm đó.

Tiểu 65EiEaThu vộnPpy8Di nPpy8Dvàng giúpLz VânhNTnss VLzy hNTnsslau sạnPpy8Dch nhữnghNTnss gihNTnssọt nLzước đanLzg tohNTnssng tỏ65EiEang 65EiEanhỏ xuốnnPpy8Dg tnPpy8Dừ mhNTnssái tnPpy8Dóc hNTnsscô rồinPpy8D Lzkéo t65EiEaay côhNTnss hNTnssnói: nPpy8D- T65EiEaiểu LzVy, hNTnsschúng nPpy8Dta nPpy8Dđi thhNTnssôi, q65EiEauân tử65EiEa trảnPpy8D thù65EiEa mưnPpy8Dời nLzăm cũnhNTnssg k65EiEahông muộn!

Hai nhânPpy8Dn viênPpy8Dn Lzphục vụ65EiEa đứLzng chặn65EiEa thNTnssrước mặtLz côhNTnss nói:hNTnss- ChNTnsshi 65EiEabằng hhNTnssai chNTnssô 65EiEahãy tLzránh đnPpy8Di trước65EiEa đi!

TronPpy8Dng tì65EiEanh trạng65EiEa này….cónPpy8D thhNTnssể l65EiEaà Lzdo bnPpy8Dan nãyLz cônPpy8D uốngnPpy8D rượunPpy8D nPpy8Dvang 65EiEanên bâynPpy8D giLzờ cLzhất mnPpy8Den mớinPpy8D pnPpy8Dhát tácLz.Hoặc cũn65EiEag cónPpy8D thể65EiEa 65EiEalà dnPpy8Do tro65EiEang lLzòng cảmhNTnss thấ65EiEay ấmLz ứLzc nênLz Vân65EiEa VhNTnssy chẳnnPpy8Dg bhNTnssuồn đểnPpy8D ýhNTnss đến65EiEa nhữngnPpy8D lời65EiEa khuyêLzn chNTnssan cLzủa nLzgười phục65EiEa vụLz. ThNTnssình ynPpy8Dêu củanPpy8D cnPpy8Dô vớnPpy8Di LzGiang Nhan65EiEa…vốn dhNTnssĩ côhNTnss đã65EiEa rnPpy8Dất h65EiEaạnh hNTnssphúc, hạLznh phúcLz tớihNTnss mnPpy8Dức muốnPpy8Dn Lztuyên b65EiEaố hNTnssvới tấhNTnsst nPpy8Dcả mọinPpy8D ngườ65EiEai ởLz trênPpy8Dn tLzhế giớ65EiEai nàyhNTnss, thhNTnssế màLz bhNTnssây giờ…..

Vân hNTnssVy đi65EiEa gạthNTnss tnPpy8Day người65EiEa phục65EiEa vụ65EiEa ranPpy8D, đhNTnssi thẳng65EiEa đếnnPpy8D trướcLz 65EiEamặt Khan65EiEag DnPpy8Di lhNTnssấy đinPpy8Dện thoạihNTnss củnPpy8Da mìhNTnssnh rồihNTnss 65EiEanhìn tLzhẳng và65EiEao m65EiEaắt cnPpy8Dô tnPpy8Da màLz nói:Lz Lz- ĐâyLz hNTnsslà bạnnPpy8D tr65EiEaai cnPpy8Dủa nPpy8Dtôi! nPpy8D- Giọn65EiEag hNTnssnói khNTnsshông Lzcứng rắLzn nhưnghNTnss cũnLzg cnPpy8Dhẳng mềmnPpy8D mỏng.

Ngọn lửLza tứLz tnPpy8Dối tr65EiEaong l65EiEaòng đốihNTnss Lzphương bỗhNTnssng chNTnsshốc bù65EiEang lhNTnssên: hNTnss- BhNTnssạn traLzi cônPpy8D áhNTnss? hNTnssĐây hNTnssrõ rànLzg lànPpy8D chồ65EiEang ch65EiEaưa cướLzi của….

- TLzôi vhNTnssới b65EiEaạn tra65EiEai 65EiEatôi quLzen nhLzau đLzã n65EiEaăm nnPpy8Dăm rồhNTnssi! hNTnss- Vâ65EiEan 65EiEaVy ti65EiEaện ta65EiEay mhNTnssở lịchLz Lzở trnPpy8Dong điLzện Lzthoại rahNTnss: -TrêhNTnssn đónPpy8D còhNTnssn chNTnssó ghnPpy8Di ngàynPpy8D sinhNTnssh nhậtLz nPpy8Dcủa nPpy8Danh nPpy8Dấy vớihNTnss nnPpy8Dhững ngnPpy8Dày hNTnsskỉ niệLzm của65EiEa nPpy8Dchúng tôi!

- ChúhNTnssng tô65EiEai Lzdự địnhnPpy8D sẽLz kếthNTnss Lzhôn vàonPpy8D ngnPpy8Dày 165EiEa0 nPpy8Dtháng 65EiEa10 hNTnssnăm 2010.

-Tôi khônnPpy8Dg bihNTnssết 65EiEaban n65EiEaãy cô65EiEa nóiLz làhNTnss cnPpy8Dó ýhNTnss gì…hNTnss- CLzô đLzưa đhNTnssiện hNTnssthoại r65EiEaa trước65EiEa mặnPpy8Dt Khan65EiEag DhNTnssi: 65EiEa- nPpy8DPhím snPpy8Dố mLzột hNTnsslà phNTnsshím gọ65EiEai tLzắt chhNTnsso Lzanh ấy,nPpy8D nhNTnssếu nhLzư c65EiEaô cònPpy8Dn Lznghi vấnnPpy8D Lzthì hNTnsscứ gọinPpy8D điệnnPpy8D cnPpy8Dho anLzh hNTnssấy mhNTnssà hỏi!
V65EiEaẻ mặnPpy8Dt củnPpy8Da KhanPpy8Dng LzDi lúcLz nàyLz kháLz k65EiEaì lạ.Lz Vẻ65EiEa mhNTnssặt ấhNTnssy khônLzg phảnPpy8Di làLz vẻhNTnss mặtnPpy8D củ65EiEaa 65EiEamột ngưLzời đanPpy8Dng tứcnPpy8D hNTnssđến phátnPpy8D đhNTnssiên lêhNTnssn, thếnPpy8D nêhNTnssn VânnPpy8D 65EiEaVy nPpy8Dcho rnPpy8Dằng 65EiEarất cónPpy8D tnPpy8Dhể Lzcái cnPpy8Dô 65EiEaKhang LzDi nà65EiEay nPpy8Dvốn Lzdĩ c65EiEaũng knPpy8Dhông dámLz khẳngnPpy8D địnhnPpy8D nLzgười troLzng Lzảnh cnPpy8Dhính là65EiEa G65EiEaiang Nhan.

Nếu khôn65EiEag tLzhì KhaLzng DLzi đ65EiEaã knPpy8Dhông nPpy8Dthử hNTnssthăm d65EiEaò hNTnssbằng c65EiEaách nnPpy8Dói chuyện65EiEa vớiLz nPpy8Dcô. ChLzỉ có65EiEa điềuhNTnss nhữ65EiEang Lzgì hNTnssđang xảynPpy8D rLza khônPpy8Dng giố65EiEang n65EiEahư nhLzững gìnPpy8D chNTnssô t65EiEaa mohNTnssng muốhNTnssn, nPpy8Dbởi vì65EiEa đámnPpy8D bLzạn củnPpy8Da nPpy8Dcô 65EiEađã hNTnssquá b65EiEaức 65EiEaxúc trưLzớc nhữngLz c65EiEaâu nLzói Lzcủa TinPpy8Dểu ThunPpy8D, là65EiEam Lzcho mọ65EiEai 65EiEachuyện trởnPpy8D Lznên vhNTnssô cùLzng Lztồi tệ.

Qua chuyhNTnssện xảynPpy8D rhNTnssa hNTnssquá hNTnssđột ngộnPpy8Dt 65EiEanày, Lzcô bhNTnssắt đầunPpy8D tinPpy8Dn rằngnPpy8D chhNTnssỉ cầnLz nPpy8Ddũng cảmLz, cứnhNTnssg cỏihNTnss đốiLz mặt65EiEa vhNTnssới mọi65EiEa chuyệnnPpy8D lnPpy8Dà cnPpy8Dó thNTnsshể “nPpy8Dthay đổ65EiEai chNTnssàn khôn”65EiEa. DnPpy8Dù tnPpy8Dhế nànPpy8Do côhNTnss hNTnsscũng phảihNTnss cóLz niềm65EiEa tihNTnssn vớihNTnss chínPpy8Dnh mình.

- ChắchNTnss l65EiEaà b65EiEaởi vìnPpy8D cóLz nét65EiEa giốngLz nhaLzu qu65EiEaá 65EiEađấy mà!-nPpy8D KhannPpy8Dg 65EiEaDi chớpnPpy8D chớLzp mắt65EiEa, gLziọng hNTnssnói nhLzư chNTnssó vẻhNTnss Lzđùa vui.

Trước 65EiEasự nhnPpy8Dượng bộLz Lzcủa nPpy8DKhang LzDi, nPpy8Dđám bạnLz chNTnssủa cnPpy8Dô cũLzng lậLzp tnPpy8Dức Lz“hạ hỏa”.hNTnss Nh65EiEaân lúc65EiEa bọnLz họLz vẫn65EiEa nPpy8Dcòn đanPpy8Dng nPpy8Ddo dự,hNTnss VâhNTnssn VLzy linPpy8Dền kéoLz TLziểu ThnPpy8Du nPpy8Dra khỏinPpy8D phòng.

Đã hNTnssra đếnhNTnss bênhNTnss nghNTnssoài hNTnssrồi Lzmà trốnhNTnssg ngựLzc LzVân 65EiEaVy vẫ65EiEan còn65EiEa đậpLz th65EiEaình thịc65EiEah. 65EiEaỞ hNTnssnhững nPpy8Dnơi đôn65EiEag ngLzười không65EiEa nên65EiEa gâyhNTnss chunPpy8Dyện Lzồn ào65EiEa, nhNTnsshưng Lzai 65EiEamà biếLzt đưLzợc nhhNTnssỡ 65EiEađâu c65EiEaô vLzừa rnPpy8Da đếhNTnssn bênhNTnss ngoàihNTnss, KhLzang nPpy8DDi đãhNTnss dẫLzn Lztheo đá65EiEam bạn65EiEa hunPpy8Dng 65EiEadữ của65EiEa cnPpy8Dô tLza đuLzổi tnPpy8Dheo. CnPpy8Dhẳng 65EiEaai hNTnsschịu dễ65EiEa dànhNTnssg bLzỏ Lzqua mọiLz chuyhNTnssện nhưLz thếLz nhNTnssày cả.Lz nPpy8DCho dù65EiEa cnPpy8Dhỉ là65EiEa ngh65EiEai 65EiEavấn tLzhì cũngLz phảiLz hỏihNTnss chhNTnsso rõ65EiEa 65EiEaràng chứ.

Vân nPpy8DVy vốnLz địnhnPpy8D r65EiEaa đhNTnssến 65EiEaKTV sẽhNTnss l65EiEaập tứchNTnss bắLzt xLze chuồLzn thẳng.nPpy8D Thà65EiEanh phố65EiEa lớnhNTnss nhhNTnssư vhNTnssậy, khnPpy8Dả Lznăng chnPpy8Dạm mặnPpy8Dt n65EiEahau củhNTnssa nPpy8Dhai ngưLzời cũngnPpy8D khônLzg hNTnssnhiều. HơnPpy8Dn nữahNTnss chhNTnssỉ cần65EiEa cônPpy8D tLza vềnPpy8D nhàhNTnss hNTnsstìm 65EiEaGiang NhanPpy8Dn đốihNTnss Lzchất, phLzát hiện65EiEa hNTnssGiang NhLzan chẳnnPpy8Dg chNTnssó gìnPpy8D l65EiEaạ nPpy8Dthường thnPpy8Dì cơLzn só65EiEang gihNTnssó nàyhNTnss sẽLz hNTnssqua đLzi 65EiEangay t65EiEahôi. NàLzo anPpy8Di n65EiEagờ, t65EiEaaxi hNTnssgiờ này65EiEa khNTnsshó mnPpy8Dà nPpy8Dbắt đượcLz. HhNTnssai người65EiEa đứnghNTnss hơLzn Lznửa tiếLzng đồnghNTnss hồnPpy8D màhNTnss vẫnLz khôn65EiEag bắtnPpy8D nPpy8Dđược xe.

Nếu Lzbiết sLzớm nhLzư vậ65EiEay tnPpy8Dhì chNTnssô 65EiEađã r65EiEaa bếnnPpy8D Lzxe bắnPpy8Dt 65EiEaxe bu65EiEaýt ch65EiEao rLzồi! VhNTnssân V65EiEay l65EiEaiên tụLzc nLzhìn lại65EiEa phnPpy8Día nPpy8Dsau lưnLzg. 65EiEaNếu cứ65EiEa thếnPpy8D hNTnssnày khônLzg biếtnPpy8D chừng…..đangnPpy8D đị65EiEanh ké65EiEao nPpy8DTiểu hNTnssThu nPpy8Dra 65EiEabến nPpy8Dxe buýLzt Lzthì độnPpy8Dt nhnPpy8Diên 65EiEamột chinPpy8Dếc hNTnssxe nPpy8Dhơi đhNTnssỗ xịchnPpy8D trướcLz mhNTnssặt hNTnsshai người.

hNTnss- LzVân VnPpy8Dy!- cánh65EiEa hNTnsscửa xhNTnsse từhNTnss hNTnsstừ kénPpy8Do xuLzống, Lzanh cúnPpy8Di đầunPpy8D nhìn65EiEa 65EiEara ngnPpy8Doài 65EiEanói: hNTnss- LênPpy8Dn Lzxe đ65EiEai, aLznh hNTnssđưa Lzem về!

Vân LzVy cóhNTnss nPpy8Dngần ngừnPpy8D một65EiEa lánPpy8Dt mới65EiEa mở65EiEa nPpy8Dcửa nPpy8Dra hNTnssngồi vhNTnssào tronhNTnssg 65EiEaxe, nhNTnssgoảnh đhNTnssầu lnPpy8Dại mỉmhNTnss c65EiEaười áLzi nPpy8Dngại vớiLz Tiểu65EiEa TLzhu. Chiếc65EiEa Lzxe lahNTnsso Lzđi trênhNTnss đườnPpy8Dng, cô65EiEa vẫnnPpy8D khô65EiEang quLzên nPpy8Dnhìn lạnPpy8Di chNTnssửa quánnPpy8D nPpy8DKTV, thầmnPpy8D thởnPpy8D phào65EiEa nhnPpy8Dẹ nhõm.

NhữngnPpy8D giọtLz nước65EiEa vẫhNTnssn t65EiEaí tách65EiEa rhNTnssơi xuốnLzg t65EiEaừ máLzi tnPpy8Dóc 65EiEacô. hNTnssBộ dLzạng củanPpy8D c65EiEaô lhNTnssúc nnPpy8Dày quảLz th65EiEaực qnPpy8Duá tLzhê thảmLz. CnPpy8Dô giốnnPpy8Dg hệtnPpy8D nnPpy8Dhư mộthNTnss cLzon nPpy8Dvịt 65EiEaxấu xíhNTnss. GianLzg NLzhan bâyLz gihNTnssờ tuyệtLz 65EiEađối khônLzg từhNTnss bỏ65EiEa mộhNTnsst KhanPpy8Dng DnPpy8Di xinLzh đẹLzp đểnPpy8D đếhNTnssn Lzvới cLzô, đeLzm lhNTnssòng yêhNTnssu thươngnPpy8D 65EiEamột ngườnPpy8Di Lzquá đỗ65EiEai bìnhnPpy8D thườngLz nhưhNTnss cô,hNTnss mộnPpy8Dt côhNTnss gáinPpy8D bìhNTnssnh thường65EiEa lạihNTnss Lzlớn tuổinPpy8D. CnPpy8Dô th65EiEaật Lzsự knPpy8Dhông nênnPpy8D Lzcó nhữLzng ảLzo nPpy8Dtưởng nnPpy8Dhư Lzthế này!

- NóiLz chhNTnsso anLzh binPpy8Dết Lznhà nPpy8Dem ởLz đâu?

Nếu nLzhư không65EiEa phải65EiEa aLznh cLzất tiếngnPpy8D hỏinPpy8D 65EiEathì nPpy8Dcó nPpy8Dlẽ côLz hNTnssvẫn nPpy8Dmải đắmnPpy8D chnPpy8Dìm tronLzg 65EiEadòng snPpy8Duy nnPpy8Dghĩ 65EiEamông lunLzg của65EiEa mình.Lz nPpy8DVân hNTnssVy nLzgoảnh đhNTnssầu shNTnssang nhnPpy8Dìn chLzủ nhNTnsshân của65EiEa chiếcnPpy8D xhNTnsse. 65EiEaAnh nPpy8Dta cLzũng đannPpy8Dg nhìnLz Lzcô chNTnsshăm chú.

Nếu nh65EiEaư khônPpy8Dng phải65EiEa gặphNTnss phnPpy8Dải nPpy8Dhoàn cảnhnPpy8D nhNTnssày hNTnssthì Lzcó lnPpy8Dẽ cảnPpy8D đờhNTnssi nPpy8Dcô cũnLzg shNTnssẽ khLzông ngnPpy8Dồi lêhNTnssn chiếLzc Lzxe này.

Lúc nLzày nPpy8Dcô mớnPpy8Di giậhNTnsst mìnPpy8Dnh nnPpy8Dhớ rhNTnssa lhNTnssà phải65EiEa nhNTnssói 65EiEacám Lzơn: Lz- CámnPpy8D ơnhNTnss anPpy8Dnh TrLziệu! NLzhà tôiLz nPpy8Dở kh65EiEau p65EiEahía namLz, Lzanh cứhNTnss 65EiEađi thehNTnsso chNTnsson đưhNTnssờng nnPpy8Dày, tìmLz nPpy8Dmột bến65EiEa hNTnsstàu điệhNTnssn ngầhNTnssm đểLz Lztôi xuốnghNTnss xhNTnsse làLz được!

- MuộnLz lắmLz rLzồi, đểhNTnss a65EiEanh đ65EiEaưa e65EiEam Lzvề nhà!

- hNTnssKhông cnPpy8Dần phiềnLz nPpy8Dphức thế65EiEa đnPpy8Dâu ạ!

hNTnss- VhNTnssân Vy…nPpy8D- hNTnssTriệu DươhNTnssng hhNTnssơi dừnnPpy8Dg lạ65EiEai mộLzt láhNTnsst rồiLz nhNTnssói ti65EiEaếp: 65EiEa- CLzó t65EiEahể 65EiEađừng khách65EiEa sáonPpy8D vớihNTnss ahNTnssnh nhưnPpy8D vậ65EiEay không?
TrhNTnssiệu DưnPpy8Dơng 65EiEanói nh65EiEaư knPpy8Dhẩn cLzầu khiếnhNTnss cnPpy8Dho hNTnssVân VLzy cả65EiEam thnPpy8Dấy hNTnsscó 65EiEahơi áiLz ngạnPpy8Di. LzBan nhNTnssãy cLzòn vội65EiEa vàngnPpy8D lLzeo lênPpy8Dn x65EiEae của65EiEa ngườinPpy8D tnPpy8Da, hNTnssthế nPpy8Dmà bâynPpy8D giờhNTnss lnPpy8Dại đ65EiEaòi nh65EiEaanh nhNTnsshanh chhNTnssóng chóLzng nPpy8Dxuống Lzxe. Xét65EiEa cả65EiEa vềLz tìnPpy8Dnh lLzẫn hNTnssvề línPpy8D thìnPpy8D cnPpy8Dô cũnLzg khônnPpy8Dg nnPpy8Dên tLzừ hNTnsschối nPpy8Dmãi nLzhư thếnPpy8D nàLzy. NếuLz nhưhNTnss đãnPpy8D khôn65EiEag t65EiEahể xuống65EiEa xhNTnsse thnPpy8Dì cLzô đLzành phảihNTnss nLzgoan ngo65EiEaãn ngồihNTnss lạihNTnss nLzói chuyện.

Lz- HnPpy8Dôm nahNTnssy thật65EiEa trùhNTnssng hợp!

- Đúng65EiEa vậy,nPpy8D Lztôi nPpy8Dcũng cù65EiEang vớiLz mấhNTnssy n65EiEagười bạnLz đếnLz đây65EiEa hátLz hò!

V65EiEaân VLzy ngâynPpy8D ngườ65EiEai n65EiEahìn TrinPpy8Dệu Dươn65EiEag, hỏnPpy8Di nhLzư Lzthăm d65EiEaò: Lz- BhNTnssan nãynPpy8D anLzh c65EiEaũng vừnPpy8Da từhNTnss KnPpy8DTV 65EiEađi ra?

TriệLzu DươnPpy8Dng Lzgật hNTnssgật đ65EiEaầu, dườngnPpy8D nPpy8Dnhư an65EiEah 65EiEata hNTnssđang nghnPpy8Dĩ nPpy8Dngợi chuynPpy8Dện gìnPpy8D đnPpy8Dó. CuốnPpy8Di cùngnPpy8D nPpy8Danh thNTnssa cũnPpy8Dng hNTnssđành pnPpy8Dhải mởLz miệnnPpy8Dg hỏi65EiEa: hNTnss- VâhNTnssn VhNTnssy, biểnPpy8Du hiLzện cnPpy8Dủa enPpy8Dm nPpy8Dngày hLzôm Lznay khiếnhNTnss nPpy8Dcho Lzanh Lzrất bất65EiEa ngờhNTnss. AnhNTnssh vốnhNTnss dhNTnssĩ cứnPpy8D Lznghĩ Lzem nPpy8Dchỉ hNTnsslà mộthNTnss Lzcô gá65EiEai nhútLz nhát.

- nPpy8DÝ củahNTnss a65EiEanh hNTnsslà…- VânhNTnss VhNTnssy thậtLz khônnPpy8Dg dámnPpy8D t65EiEain vàhNTnsso nhữ65EiEang gìLz mìnPpy8Dnh vừahNTnss nhNTnssghe thấhNTnssy, lẽnPpy8D Lznào aLznh nPpy8Dta thLzật sự:nPpy8D Lz– 65EiEaBan nLzãy anLzh nh65EiEaìn thấyLz tôi….-Lz LhNTnssúc đLzó dLzo hoan65EiEag mannPpy8Dg nêLzn nPpy8Dcô chẳngnPpy8D Lzdám hNTnssngẩng đầ65EiEau hNTnssnhìn đá65EiEam đônghNTnss xuLzng qLzuanh. 65EiEaCô thậLzm chhNTnssí còhNTnssn tựhNTnss lLzừa gạLzt 65EiEabản thânPpy8Dn mìnhnPpy8D rằngnPpy8D khhNTnssông bịhNTnss ahNTnssi qLzuen 65EiEabiết nh65EiEaìn thấy.

- AnnPpy8Dh chỉhNTnss làhNTnss t65EiEaình c65EiEaờ 65EiEađi 65EiEangang quLza, nhìLzn tnPpy8Dhấy eLzm mà65EiEa thôi!

Máu thNTnssrong chNTnssơ nPpy8Dthể VLzân V65EiEay dồn65EiEa hLzết cả65EiEa lê65EiEan mặ65EiEat, nPpy8Dcô vộLzi v65EiEaàng gnPpy8Diải thLzích: 65EiEa-Chỉ lhNTnssà hNTnssmột sựhNTnss hnPpy8Diểu hNTnssnhầm màhNTnss thôi!
CôLz bhNTnssiết hNTnsscho dLzù Lzcô chNTnssó 65EiEanói nnPpy8Dhư v65EiEaậy th65EiEaì nPpy8Dcũng hNTnsschỉ nPpy8Dlà uổnnPpy8Dg cô65EiEang màhNTnss thnPpy8Dôi. Họ65EiEa hnPpy8Dàng củ65EiEaa TriệuLz DươngLz lhNTnssà nPpy8Dđồng 65EiEanghiệp củnPpy8Da cô65EiEa, TriLzệu DươngnPpy8D chỉnPpy8D cần65EiEa nónPpy8Di chuyệhNTnssn ngàynPpy8D hôhNTnssm nhNTnssay 65EiEara lLzà côhNTnss nPpy8Dsẽ nga65EiEay l65EiEaập t65EiEaức bLzị lòihNTnss 65EiEađuôi Lzlà nóiLz 65EiEadối. Cô65EiEa hNTnsslàm hNTnsssao 65EiEagì cnPpy8Dó ngườihNTnss Lzyêu hNTnssnào lnPpy8Dâu Lznăm Lznhư vhNTnssậy? NhữnhNTnssg hNTnssgì nPpy8Dmà Lzban nãyhNTnss nLzói r65EiEaa thnPpy8Dực sựhNTnss đanLzg kh65EiEaiến Lzcho cônPpy8D cảmnPpy8D tLzhấy vLzô c65EiEaùng hhNTnssối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!