You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH rPmBswCẢM VẤNAAQWQ5 VƯƠNG

 

- VâvkzfAon VyrPmBsw, vkzfAocô cắtWY cửrPmBsw ngườiWY đAAQWQ5i đàAAQWQ5o vkzfAotạo cvkzfAoho kAAQWQ5hách rPmBswhàng. ĐâyvkzfAo vkzfAolà vkzfAolần đầuAAQWQ5 tiênAAQWQ5 chúngrPmBsw AAQWQ5ta WYhợp táWYc vớirPmBsw bệvkzfAonh viện,AAQWQ5 nhấvkzfAot địnhWY phảiWY AAQWQ5phục vrPmBswụ vkzfAongười tWYa tvkzfAohật crPmBswhu đáo!

Đây rPmBswlà AAQWQ5lần vkzfAođầu tirPmBswên côWYng tAAQWQ5y hợWYp rPmBswtác vớivkzfAo bệvkzfAonh vWYiện, thếvkzfAo nêvkzfAon sAAQWQ5ếp củavkzfAo VWYân vkzfAoVy cẩvkzfAon thậnWY dặvkzfAon dòvkzfAo cô.

- GiờWY vkzfAotôi đangvkzfAo kAAQWQ5hông cóvkzfAo việcvkzfAo AAQWQ5gì, đểrPmBsw vkzfAotôi vkzfAođi vvkzfAoậy! WY- ThấAAQWQ5y sếpWY cóAAQWQ5 vẻAAQWQ5 thWYận trọng,vkzfAo rPmBswhơn nữarPmBsw đâyWY lạWYi lvkzfAoà vkzfAolần đầuvkzfAo tiênrPmBsw cônrPmBswg trPmBswy cvkzfAoô vkzfAophục AAQWQ5vụ AAQWQ5tận nWYơi AAQWQ5cho rPmBswkhách hànWYg nênrPmBsw crPmBswô khôAAQWQ5ng yêvkzfAon AAQWQ5tâm gWYiao crPmBswho ngườirPmBsw khác.

QWYuả nhivkzfAoên, sếpvkzfAo củavkzfAo VânvkzfAo WYVy gWYật đAAQWQ5ầu vWYẻ hàWYi lòng:AAQWQ5 vkzfAo- WYCũng đượrPmBswc, WYvậy WYgiao cAAQWQ5ho vkzfAocô nhé!

Công AAQWQ5việc củrPmBswa AAQWQ5Vân WYVy làAAQWQ5 giảirPmBsw thírPmBswch cWYho khárPmBswch hàngvkzfAo cáchWY sửvkzfAo dụnWYg phvkzfAoần mềvkzfAom củAAQWQ5a WYcông tvkzfAoy crPmBswô vkzfAonhư thếrPmBsw nàovkzfAo, vkzfAosau WYđó tirPmBswến hvkzfAoành mộtrPmBsw sốvkzfAo điềurPmBsw trvkzfAoa vàrPmBsw WYbảo WYhành AAQWQ5cho rPmBswkhách WYhàng WYsau kAAQWQ5hi AAQWQ5mua. vkzfAoSau hAAQWQ5ai ngàvkzfAoy làvkzfAom việcAAQWQ5 bậnAAQWQ5 vkzfAorộn, bácrPmBsw WYsĩ rPmBswTiểu lârPmBswm vAAQWQ5ô AAQWQ5cùng hvkzfAoài lvkzfAoòng AAQWQ5với tácAAQWQ5 AAQWQ5phong AAQWQ5làm WYviệc cWYủa VâvkzfAon Vy.

- GiárPmBswm đốcrPmBsw VâAAQWQ5n quWYả nhiAAQWQ5ên vkzfAolà vkzfAokiên nhẫn!AAQWQ5 AAQWQ5- BáAAQWQ5c vkzfAosĩ AAQWQ5Lâm kvkzfAohen ngợivkzfAo: -rPmBswLại rPmBswcòn rPmBswhiểu AAQWQ5được nhữngAAQWQ5 từvkzfAo nWYgữ củavkzfAo gAAQWQ5iới rPmBswy hAAQWQ5ọc chúngvkzfAo tôiWY nữa!
vkzfAo- TôAAQWQ5i cWYó mộtAAQWQ5 ngườiAAQWQ5 bAAQWQ5ạn lWYàm AAQWQ5bác sĩWY mà!

- CWYhẳng trAAQWQ5ách! AAQWQ5- rPmBswBác vkzfAosĩ LâmAAQWQ5 tiễAAQWQ5n WYVân vkzfAoVy vkzfAora đếnvkzfAo tWYận cửa.

Đi tWYừ đAAQWQ5ây AAQWQ5ra làAAQWQ5 vkzfAogần rPmBswnhất! WY- BvkzfAoác sĩvkzfAo LâmAAQWQ5 AAQWQ5chỉ tavkzfAoy AAQWQ5về phíavkzfAo hàWYnh larPmBswng bênWY cạnh.

Bên hànhWY larPmBswng kvkzfAohông rPmBswbiết AAQWQ5là phòWYng khárPmBswm kvkzfAohoa nrPmBswào, dườngvkzfAo nhưWY tvkzfAoất cAAQWQ5ả cácrPmBsw prPmBswhòng rPmBswbệnh ởAAQWQ5 rPmBswđây vkzfAođều đvkzfAoược bốWY AAQWQ5trí giốngAAQWQ5 rPmBswhệt nhauWY, bAAQWQ5ên hànWYh rPmBswlang cWYòn đvkzfAoược trồngrPmBsw rấtWY nhiềuWY rPmBswcây rPmBswxanh, mrPmBswang AAQWQ5lại cWYho ngAAQWQ5ười rPmBswta cvkzfAoảm giácrPmBsw mWYát lAAQWQ5ành, thvkzfAoư thái.

Không đợirPmBsw VâAAQWQ5n VvkzfAoy lêWYn WYtiếng WYhỏi, bWYác rPmBswsĩ LâmvkzfAo đãAAQWQ5 chủAAQWQ5 độngrPmBsw gWYiới thiệu:AAQWQ5 vkzfAo- ĐârPmBswy lrPmBswà khorPmBswa tAAQWQ5ư vấnAAQWQ5 tWYâm lí.

Khoa AAQWQ5tư vấrPmBswn tâvkzfAom lí?WY SaAAQWQ5u krPmBswhi WYGiang NhaWYn xảvkzfAoy AAQWQ5ra chWYuyện, WYngười vkzfAonhà côAAQWQ5 đãWY từWYng mờiWY vkzfAobác WYsĩ trPmBswâm lWYí AAQWQ5về giúrPmBswp crPmBswô thoWYát khỏiWY tâmWY trạnWYg AAQWQ5đau đớWYn vWYà khổrPmBsw sở,WY nhưWYng kếtWY quảWY điềurPmBsw trvkzfAoị WYrõ rWYàng chẳnrPmBswg cóvkzfAo tácvkzfAo drPmBswụng gìAAQWQ5 AAQWQ5với cWYô cả.vkzfAo PhầvkzfAon vkzfAolớn tWYhời gWYian WYcô đrPmBswều dàAAQWQ5nh rPmBswcho việWYc ngủvkzfAo, WYsống nhrPmBswờ vàAAQWQ5o nhữngrPmBsw giAAQWQ5ọt nướrPmBswc truyềnAAQWQ5 vrPmBswào mAAQWQ5áu AAQWQ5mỗi nvkzfAogày. NếuWY WYnhư AAQWQ5ông trờAAQWQ5i WYkhông cAAQWQ5ho côrPmBsw AAQWQ5cơ hAAQWQ5ội đAAQWQ5ược qurPmBsway nWYgược thAAQWQ5ời giAAQWQ5an WYthì cóWY lẽrPmBsw côWY đãvkzfAo kiệWYt srPmBswức bởrPmBswi WYnỗi đauvkzfAo đớrPmBswn rPmBswquá lrPmBswớn AAQWQ5ấy rồi.

Vân vkzfAoVy vrPmBswừa vkzfAođi vừavkzfAo nghĩ,WY lúWYc đirPmBsw ngaAAQWQ5ng qvkzfAoua phòrPmBswng chẩnAAQWQ5 trị,vkzfAo bấtrPmBsw nrPmBswgờ cóAAQWQ5 vkzfAomột cơnvkzfAo girPmBswó thổivkzfAo qAAQWQ5ua lvkzfAoàm cárPmBswnh cửrPmBswa phònrPmBswg hơvkzfAoi vkzfAohé rPmBswra. CôrPmBsw rPmBswđưa rPmBswmắt nhìnvkzfAo vWYào bêWYn trongvkzfAo, vAAQWQ5ô tìnhAAQWQ5 chạmvkzfAo phảivkzfAo ánAAQWQ5h mắrPmBswt WYcủa mộtrPmBsw bệnhAAQWQ5 nrPmBswhân trovkzfAong đó.

Vân rPmBswVy chợtAAQWQ5 thấyAAQWQ5 WYcác dWYây tAAQWQ5hần kivkzfAonh trrPmBswong đầuWY cWYăng rWYa. CAAQWQ5ô rPmBswrảo brPmBswước đvkzfAoi AAQWQ5thật nhaWYnh, cvkzfAohỉ sợvkzfAo nWYgười vkzfAođó sẽWY đuổirPmBsw theo.

WYKhông phảiWY vkzfAomắt cWYô nrPmBswhìn nhầrPmBswm WYđấy chứ?AAQWQ5 vkzfAoCô lWYàm rPmBswsao cóAAQWQ5 rPmBswthể nvkzfAogờ rPmBswrằng bệnhWY WYnhân ởrPmBsw trPmBswrong AAQWQ5căn phAAQWQ5òng ấyvkzfAo chíAAQWQ5nh AAQWQ5là vkzfAoTriệu Dương?

Rõ vkzfAoràng WYanh rPmBswta brPmBswị phátvkzfAo vkzfAobệnh tvkzfAoim WYđột vkzfAongột, vậyvkzfAo AAQWQ5tại svkzfAoao giờAAQWQ5 rPmBswanh rPmBswta lạiAAQWQ5 ởWY tAAQWQ5rong AAQWQ5khoa tâWYm WYlí? AAQWQ5Lẽ rPmBswnào ngovkzfAoài bệnvkzfAoh tiAAQWQ5m rPmBswra anWYh trPmBswa cònrPmBsw mAAQWQ5ắc bệnhWY vrPmBswề tâAAQWQ5m lívkzfAo nữWYa à?

TrrPmBswước đâyAAQWQ5 crPmBswô từngvkzfAo đọcWY bárPmBswo vàAAQWQ5 đưWYợc AAQWQ5biết, prPmBswhần lWYớn nhữngrPmBsw rPmBswcô nWYam, quảrPmBsw nAAQWQ5ữ WYtrong tvkzfAohành rPmBswphố đềuWY bịvkzfAo mắcAAQWQ5 rPmBswcăn bệnrPmBswh trầmWY cWYảm hoặcrPmBsw WYtự vkzfAokỉ. KhôngrPmBsw birPmBswết cáiAAQWQ5 rPmBswgã họvkzfAo AAQWQ5Triệu rPmBswấy WYmắc phảirPmBsw vkzfAobệnh gWYì? KAAQWQ5hông biếtWY vàiWY nămWY nWYữa WYliệu WYcô cvkzfAoó phảivkzfAo thườngrPmBsw xuyênWY rPmBswbổ sunWYg crPmBswác lAAQWQ5oại thựcAAQWQ5 phAAQWQ5ẩm chứrPmBswc năngvkzfAo, rPmBswliên trPmBswục đếnvkzfAo thẩmvkzfAo mỹWY việrPmBswn vàAAQWQ5 WYthỉnh thoảnWYg “ghéWY thăm”rPmBsw báAAQWQ5c sĩrPmBsw tvkzfAoư rPmBswvấn tâvkzfAom WYlí khrPmBswông nữa?

ĐrPmBswi rPmBswmột vkzfAođoạn rPmBswđường dvkzfAoài, cvkzfAouối cAAQWQ5ùng crPmBswô cũWYng AAQWQ5ra đượcrPmBsw AAQWQ5đến cầuAAQWQ5 vkzfAothang. NgoảWYnh đầuvkzfAo WYlại nhìn,krPmBswhông tAAQWQ5hấy TAAQWQ5riệu DươngvkzfAo khôngrPmBsw đvkzfAouổi tAAQWQ5heo, VAAQWQ5ân rPmBswVy thởvkzfAo phàvkzfAoo AAQWQ5nhẹ nhõmAAQWQ5. ThoAAQWQ5át đAAQWQ5ược TriAAQWQ5ệu DươngAAQWQ5 trPmBswhì srPmBswao? ThrPmBswoát đượAAQWQ5c aAAQWQ5nh WYta AAQWQ5cô cũngWY chẳngvkzfAo trPmBswhể trPmBswhoát ngăWYn đượcWY bàrPmBswn châvkzfAon minWYh đrPmBswang tWYiến dAAQWQ5ần đếWYn tAAQWQ5uổi giàAAQWQ5. AAQWQ5Nỗ lựrPmBswc sốngWY rPmBswhết nămWY AAQWQ5này quAAQWQ5a nămvkzfAo khác,WY tvkzfAouổi AAQWQ5tác vkzfAocũng AAQWQ5theo đvkzfAoó nWYhiều vkzfAolên. ChAAQWQ5ỉ thvkzfAoêm vAAQWQ5ài năvkzfAom nữAAQWQ5a vkzfAothôi, rPmBswcó lẽrPmBsw mộtWY ngưWYời đàAAQWQ5n ôAAQWQ5ng AAQWQ5như vkzfAoTriệu DươrPmBswng bâWYy girPmBswờ crPmBswô cũnWYg chvkzfAoẳng thểvkzfAo tìWYm được.

- SaWYu kvkzfAohi vềWY WYphải chịuAAQWQ5 rPmBswkhó WYnghỉ rPmBswngơi, mrPmBswặc dWYù sứWYc khỏevkzfAo đãvkzfAo hồiAAQWQ5 phụcvkzfAo AAQWQ5tương đAAQWQ5ối nhưngrPmBsw cũrPmBswng khônvkzfAog đượcWY phWYép làmAAQWQ5 rPmBswviệc quávkzfAo vkzfAosức. VWYới cườngrPmBsw AAQWQ5độ làWYm việcAAQWQ5 củrPmBswa vkzfAoanh AAQWQ5tôi thWYấy rPmBswngười bìnAAQWQ5h AAQWQ5thường khrPmBswông thểvkzfAo nWYào tiêAAQWQ5u hóAAQWQ5a nổi!

- TôirPmBsw biết!

- vkzfAoAnh bivkzfAoết? CứWY nhìvkzfAon WYvào AAQWQ5thành tíchrPmBsw WYcủa vkzfAoanh hAAQWQ5ai nămAAQWQ5 vkzfAonay vkzfAothì AAQWQ5tôi birPmBswết AAQWQ5anh mavkzfAong vkzfAomạng sốWYng củavkzfAo mìnhrPmBsw WYra đrPmBswùa nhưvkzfAo thvkzfAoế nàovkzfAo rồi!rPmBsw TherPmBswo nhrPmBswư nhữnrPmBswg WYgì tôiWY đrPmBswược biAAQWQ5ết vềvkzfAo WYanh, arPmBswnh khôAAQWQ5ng đờvkzfAoi nàoWY chấpWY nhAAQWQ5ận rPmBswan phận!
TvkzfAoiếng cườiAAQWQ5 WYkhe khvkzfAoẽ vanWYg lên:WY WY- CũnAAQWQ5g vkzfAochưa chắc!

CórPmBsw ngườiWY đangrPmBsw rPmBswnói chvkzfAouyện rPmBswở cầuWY thanAAQWQ5g, AAQWQ5có mộtAAQWQ5 WYgiọng nWYói màrPmBsw VâWYn VWYy WYcảm thấyrPmBsw rấtWY WYquen thuộc.

Vân AAQWQ5Vy chAAQWQ5ầm rPmBswchậm đAAQWQ5i đếnAAQWQ5 cầuWY vkzfAothang vàAAQWQ5 nhAAQWQ5ìn xuốngAAQWQ5 dưới,rPmBsw ánAAQWQ5h mắvkzfAot vrPmBswô tìnhrPmBsw lướrPmBswt quWYa mộtWY vkzfAokhuôn mặt.

NgườirPmBsw rPmBswđó cWYũng ngẩvkzfAong đầrPmBswu nhìnvkzfAo cô.

ÁnhAAQWQ5 mắtvkzfAo củvkzfAoa anWYh dvkzfAoường nWYhư rPmBswlà cvkzfAohùm ánhAAQWQ5 sánvkzfAog WYmặt trờiWY đẹWYp đAAQWQ5ẽ nhấtAAQWQ5 đậuAAQWQ5 trPmBswrên WYbờ vWYai cô.

NếWYu nhưvkzfAo lúcAAQWQ5 AAQWQ5nãy vkzfAocô cònvkzfAo hoanrPmBswg mavkzfAong điAAQWQ5 vkzfAonhư cWYhạy trPmBswhì giờrPmBsw vkzfAocô đvkzfAoã crPmBswhẳng crPmBswòn sứvkzfAoc lựcAAQWQ5 nàoWY WYđể rPmBswmà chạyWY trWYốn nữaAAQWQ5. WYBàn chvkzfAoân rPmBswcủa crPmBswô nhWYư bịWY WYdính chặtAAQWQ5 xAAQWQ5uống drPmBswưới đất,vkzfAo WYmiệng ấWYp úngWY mãivkzfAo chẳWYng rPmBswthốt rPmBswra lWYời dWYưới cáWYi nhìAAQWQ5n củaAAQWQ5 aWYnh: AAQWQ5-

Thật….thậtAAQWQ5 trPmBswrùng hợp!

WYAnh AAQWQ5mỉm cưvkzfAoời, WYnhẹ nhàrPmBswng vkzfAocất lrPmBswời: vkzfAo- ĐúnvkzfAog lWYà tvkzfAorùng hợrPmBswp thậWYt! MớiAAQWQ5 đóWY màvkzfAo đãWY WYgặp lrPmBswại nhau!

- Vâng,WY bAAQWQ5ệnh vivkzfAoện nàyAAQWQ5 mAAQWQ5uốn sửrPmBsw dAAQWQ5ụng phầrPmBswn mềAAQWQ5m củAAQWQ5a crPmBswông WYty chúngrPmBsw tôrPmBswi rPmBswnên tôirPmBsw đếnrPmBsw đâyvkzfAo đểAAQWQ5 hướngWY AAQWQ5dẫn vkzfAohọ! AAQWQ5- CWYô cWYố gắAAQWQ5ng WYgiải thírPmBswch, rPmBswvụng vkzfAovề rPmBswnhư mrPmBswột rPmBswcon ngốWYc, chỉvkzfAo sợWY AAQWQ5anh vkzfAolại hAAQWQ5iểu nhAAQWQ5ầm mìnWYh. WYHơn nữaAAQWQ5 côrPmBsw rấtWY srPmBswợ anAAQWQ5h svkzfAoẽ vạchAAQWQ5 vkzfAotrần AAQWQ5những lrPmBswời nvkzfAoói dốiAAQWQ5 rPmBswcủa mìAAQWQ5nh, AAQWQ5cái gWYì vkzfAomà đưarPmBsw cvkzfAohị ĐườvkzfAong điAAQWQ5 khAAQWQ5ám bAAQWQ5ệnh vkzfAochứ, tvkzfAooàn làAAQWQ5 nóvkzfAoi dốAAQWQ5i. NhWYư vậAAQWQ5y tWYhì còWYn AAQWQ5mặt mũivkzfAo nàovkzfAo mAAQWQ5à nhìnrPmBsw anh?

CũWYng mAAQWQ5ay lWYà WYanh khrPmBswông vkzfAonhắc gìAAQWQ5 vkzfAođến cWYhuyện đWYó. AWYnh krPmBswết thúcrPmBsw cuộcAAQWQ5 nóvkzfAoi chAAQWQ5uyện vAAQWQ5ới WYbác svkzfAoĩ củaWY mìAAQWQ5nh rvkzfAoồi cvkzfAoùng côvkzfAo đrPmBswồng hàAAQWQ5nh, thảnAAQWQ5 nhiêWYn cứAAQWQ5 nAAQWQ5hư thểAAQWQ5 vkzfAohôm ấvkzfAoy cWYhưa từnWYg xảyrPmBsw rrPmBswa bWYất crPmBswứ chAAQWQ5uyện gì.

Anh sWYánh vaWYi điWY brPmBswên cWYô. VâWYn VvkzfAoy khôrPmBswng birPmBswết phảiWY vkzfAolàm thếvkzfAo nàoWY đểAAQWQ5 cvkzfAohe đWYi vkzfAosự hoanrPmBswg mrPmBswang tAAQWQ5rong lòng,rPmBsw bàvkzfAon trPmBsway túWYm cvkzfAohặt lấyvkzfAo vạtvkzfAo áoAAQWQ5 đaAAQWQ5ng rrPmBswịn mồAAQWQ5 hôi.

Cô AAQWQ5y rPmBswtá ởAAQWQ5 WYphòng pháAAQWQ5t thuốAAQWQ5c đưAAQWQ5a crPmBswho aAAQWQ5nh mộtvkzfAo tvkzfAoúi AAQWQ5to đWYủ cácWY loạivkzfAo thuốcAAQWQ5 rồirPmBsw dặnvkzfAo dòAAQWQ5: vkzfAo- WYAnh WYnhớ uốAAQWQ5ng therPmBswo cvkzfAohỉ dẫAAQWQ5n củaAAQWQ5 bvkzfAoác sĩ!

TronWYg vkzfAokí ứcAAQWQ5 củvkzfAoa VrPmBswân VWYy, sứcAAQWQ5 khAAQWQ5ỏe củarPmBsw GiAAQWQ5ang NhavkzfAon rPmBswrất rPmBswtốt, cAAQWQ5ho dvkzfAoù cóvkzfAo brPmBswị cảmrPmBsw cúmvkzfAo hvkzfAoay sốtrPmBsw vkzfAocao thvkzfAoì AAQWQ5cũng chỉAAQWQ5 AAQWQ5mất vàirPmBsw ngàWYy lvkzfAoà khWYỏi ngay.

VâvkzfAon rPmBswVy nvkzfAohìn vàoAAQWQ5 nhữnvkzfAog loạirPmBsw thuWYốc WYở trWYong túi,vkzfAo WYtoàn làAAQWQ5 vkzfAonhững loạiWY thuAAQWQ5ốc hiếvkzfAom gặp.

WY- CAAQWQ5ô chuẩnvkzfAo bAAQWQ5ị WYđi đâu?

- VềvkzfAo crPmBswông tWYy trPmBswhôi!- WYCô nWYghĩ GianWYg NWYhan chỉrPmBsw tvkzfAoiện miệngrPmBsw hWYỏi nWYhư vậyrPmBsw thôivkzfAo WYnên cũngAAQWQ5 WYthản nhirPmBswên AAQWQ5đáp vkzfAomà khWYông WYcần surPmBswy nghĩ.

- vkzfAoĐể tWYôi tWYiễn cô!

ĐềWY ngrPmBswhị rPmBswcủa aWYnh quáAAQWQ5 vkzfAobất ngờ,AAQWQ5 WYVân WYVy bốAAQWQ5i rWYối vkzfAotừ chốAAQWQ5i: AAQWQ5- KWYhông cầnvkzfAo đâuvkzfAo aWYnh GirPmBswang, làmvkzfAo phiềnWY aAAQWQ5nh quWYá!- VâWYn VrPmBswy cWYó chútAAQWQ5 khvkzfAoông qvkzfAouen AAQWQ5với crPmBswách xưngWY hvkzfAoô kháchWY sAAQWQ5áo này.

Anh vkzfAovốn rPmBswquá đỗiWY WYthân thươngrPmBsw trWYong rPmBswtrái WYtim cô,WY vkzfAothế AAQWQ5mà gvkzfAoiờ lạiAAQWQ5 trởAAQWQ5 tvkzfAohành mvkzfAoột ngườivkzfAo chvkzfAoẳng qvkzfAouen brPmBswiết. NếuWY WYnhư GianvkzfAog NhAAQWQ5an gWYọi AAQWQ5cô lvkzfAoà “CôvkzfAo WYVân” thìvkzfAo vkzfAocó lẽWY côrPmBsw vkzfAocũng sẽvkzfAo cảvkzfAom AAQWQ5thấy rPmBswvô cùngWY xótvkzfAo xaWY. ThếrPmBsw nAAQWQ5hưng cvkzfAoô cốAAQWQ5 gắngAAQWQ5 kìmAAQWQ5 nAAQWQ5én bảnvkzfAo thân,vkzfAo chỉvkzfAo sợWY mộtWY WYkhi khônWYg kvkzfAoiềm chếrPmBsw đượcWY tâmrPmBsw trvkzfAoạng củarPmBsw mìnhAAQWQ5 sẽvkzfAo kvkzfAohiến chrPmBswo anAAQWQ5h sợvkzfAo mấAAQWQ5t vAAQWQ5ía. CrPmBswô phWYải drPmBswuy trìrPmBsw kAAQWQ5hoảng cvkzfAoách WYnhất địnhrPmBsw vớrPmBswi aAAQWQ5nh, mộrPmBswt khoảngvkzfAo cácAAQWQ5h đủvkzfAo đrPmBswể anWYh vkzfAocoi cAAQWQ5ô lAAQWQ5à mộtWY ngWYười bvkzfAoình thường.

Không rPmBswcó AAQWQ5ai vkzfAobiết, anAAQWQ5h vkzfAovà WYcô đrPmBswã cácAAQWQ5h vkzfAonhau cvkzfAoả WYmột kiếAAQWQ5p người.
WYNếu rPmBswnhư cvkzfAoô nAAQWQ5ói vkzfAora WYsự vkzfAothực nrPmBswày, kAAQWQ5hông nhữWYng AAQWQ5anh kAAQWQ5hông vkzfAothể tAAQWQ5in vkzfAomà crPmBswòn AAQWQ5cho rAAQWQ5ằng AAQWQ5cô rPmBswlà vkzfAomột rPmBswcon điên.vkzfAo DườrPmBswng WYnhư vkzfAochỉ cvkzfAoó mộtAAQWQ5 mìnvkzfAoh cWYô còWYn mãiWY đắrPmBswm chAAQWQ5ìm tronAAQWQ5g nhữngWY WYkí WYức AAQWQ5xa vkzfAoxôi. CrPmBswô kháWYt kAAQWQ5hao đượcrPmBsw ởWY gầnAAQWQ5 bêAAQWQ5n arPmBswnh, nhưnWYg lạiAAQWQ5 sAAQWQ5ợ khoảAAQWQ5ng cáAAQWQ5ch trWYong vkzfAohiện tAAQWQ5hực sWYẽ khWYiến cWYho côvkzfAo quỵAAQWQ5 ngãvkzfAo. VrPmBswân VrPmBswy vkzfAocảm thấyvkzfAo rPmBswbản AAQWQ5thân mìnhAAQWQ5 khôrPmBswng hềWY yếvkzfAou đuối,rPmBsw rPmBswcô chỉrPmBsw khWYông muốnvkzfAo bWYị GiWYang vkzfAoNhan lWYàm tổnvkzfAo WYthương, WYbởi vAAQWQ5ì tronvkzfAog kAAQWQ5í ứcvkzfAo củrPmBswa côAAQWQ5, trPmBswất cWYả nAAQWQ5hững kỉAAQWQ5 nirPmBswệm WYcủa côrPmBsw WYvà vkzfAoanh đềuAAQWQ5 WYvô cùngAAQWQ5 đẹWYp đẽ.

- WYNói WYđịa chỉWY côvkzfAong tAAQWQ5y rPmBswcô chvkzfAoo tôi!

XAAQWQ5em rrPmBswa rPmBswanh ấyrPmBsw địnhrPmBsw đưaWY rPmBswcô vềAAQWQ5 côrPmBswng tWYy thậtWY rồi!

Cô vkzfAongoan ngoWYãn ngồvkzfAoi vàrPmBswo rPmBswtrong xWYe củAAQWQ5a anWYh, svkzfAoau đWYó vkzfAonói đrPmBswịa chỉvkzfAo rPmBswcông trPmBswy mìWYnh crPmBswho anvkzfAoh: vkzfAo- ĐAAQWQ5i qvkzfAoua CrPmBswầu WWY, vkzfAođi tvkzfAohêm mvkzfAoột đoạnAAQWQ5 nữAAQWQ5a làAAQWQ5 đếnWY! rPmBsw- NhAAQWQ5ìn rPmBswVân VAAQWQ5y trPmBswự WYnhiên thvkzfAoế vkzfAothôi nhrPmBswưng lúcWY nàrPmBswy trvkzfAoống ngựcWY côAAQWQ5 đavkzfAong đậAAQWQ5p thrPmBswình AAQWQ5thịch. WYNhìn AAQWQ5mình vkzfAotrong gươnAAQWQ5g chiếuAAQWQ5 hrPmBswậu, VânrPmBsw vkzfAoVy thvkzfAoấy hrPmBswai vkzfAomá mìnWYh đỏvkzfAo bừrPmBswng lên.

Giang NhrPmBswan rPmBswvẫn tỏAAQWQ5 rPmBswra nhWYư bìnhvkzfAo thưWYờng, thảWYn nhvkzfAoiên vkzfAonhìn vkzfAocô hỏWYi: vkzfAo- CầuvkzfAo târPmBswy vkzfAohay rPmBswlà cầrPmBswu đông?

VvkzfAoân vkzfAoVy đưvkzfAoa ánhWY mAAQWQ5ắt mơrPmBsw hồvkzfAo WYnhìn rPmBswra dòngWY WYxe crPmBswộ tậprPmBsw nấpAAQWQ5 ởWY bêAAQWQ5n nWYgoài, cốAAQWQ5 gWYắng phâAAQWQ5n biAAQWQ5ệt đượcWY phươngWY hướngrPmBsw đôngAAQWQ5 tâyrPmBsw nrPmBswam bắvkzfAoc. CrPmBswuối rPmBswcùng WYcô đànvkzfAoh míAAQWQ5m rPmBswmôi tAAQWQ5ừ bỏAAQWQ5: rPmBsw- TôrPmBswi vkzfAochỉ brPmBswiết rPmBswlà AAQWQ5đi AAQWQ5qua AAQWQ5cầu, rẽvkzfAo saWYng rPmBswbên tWYrái làrPmBsw đến.

Lần WYnày thìAAQWQ5 GiavkzfAong NAAQWQ5han kWYhẽ mỉmvkzfAo cười,vkzfAo đAAQWQ5ôi vkzfAomắt ánrPmBswh lAAQWQ5ên nhữngWY tirPmBswa vkzfAosáng vkzfAoấm áprPmBsw. VvkzfAoân VrPmBswy cảmrPmBsw thấyWY vkzfAohình nAAQWQ5hư mìnAAQWQ5h đWYã nhìnWY nrPmBswhầm, horPmBswặc cũngvkzfAo rPmBswcó thểrPmBsw cvkzfAoô brPmBswị ảovkzfAo giác.

Giang NrPmBswhan biếtAAQWQ5 láWYi xevkzfAo, khônrPmBswg biếWYt WYanh đãrPmBsw họrPmBswc láiAAQWQ5 xWYe AAQWQ5từ khAAQWQ5i nàoAAQWQ5. VânrPmBsw vkzfAoVy nvkzfAogồi bênWY AAQWQ5cạnh WYnhìn anAAQWQ5h điềuWY khivkzfAoển WYxe, nWYhững ngrPmBswón tWYay thuôAAQWQ5n dvkzfAoài vkzfAođặt lêAAQWQ5n vAAQWQ5ô lăng,vkzfAo mùrPmBswi hươngAAQWQ5 từAAQWQ5 AAQWQ5cơ thAAQWQ5ể anAAQWQ5h thrPmBswoang thoWYảng đrPmBswưa lại.

NhữngWY kíAAQWQ5 rPmBswức đẹrPmBswp vềAAQWQ5 anAAQWQ5h bAAQWQ5ắt đầrPmBswu nhạrPmBswt nhvkzfAoòa trorPmBswng cô.

Mấy nWYăm khônvkzfAog vkzfAogặp, WYanh AAQWQ5đã thavkzfAoy đổiAAQWQ5 rrPmBswất nhiều,vkzfAo khônrPmBswg giốngWY nhưAAQWQ5 cvkzfAoô chẳngrPmBsw vkzfAocó vkzfAochút tWYiến bộvkzfAo nWYào. vkzfAoQuay ngượcrPmBsw thờivkzfAo giarPmBswn đWYã mấyrPmBsw nămvkzfAo WYrồi AAQWQ5nhưng dưWYờng nhưAAQWQ5 WYcô chẳngAAQWQ5 cóWY gìrPmBsw tharPmBswy đổivkzfAo, nvkzfAogay cảrPmBsw côvkzfAong việcrPmBsw hiệWYn nAAQWQ5ay cũnAAQWQ5g mrPmBswới làrPmBswm cWYó gầnAAQWQ5 WYba năm.

- TvkzfAohuốc nàvkzfAoy rPmBswanh muvkzfAoa vkzfAohộ WYngười khávkzfAoc rPmBswà? WY- VvkzfAoân WYVy WYcố ngWYhĩ rrPmBswa mộWYt AAQWQ5chủ AAQWQ5đề vkzfAođể nóiWY chuyện.

- Không!rPmBsw AAQWQ5- CâuvkzfAo vkzfAotrả vkzfAolời vkzfAocủa GirPmBswang NhAAQWQ5an khôngWY vkzfAonằm ngvkzfAooài surPmBswy nghrPmBswĩ củavkzfAo VânvkzfAo WYVy: AAQWQ5- TôvkzfAoi muAAQWQ5a chWYo tôirPmBsw đấy!

SaAAQWQ5o cAAQWQ5ó thểrPmBsw thWYế đượWYc? VrPmBswân WYVy kWYinh WYngạc, mộtAAQWQ5 túrPmBswi thuốrPmBswc AAQWQ5to WYthế nàvkzfAoy, vkzfAomỗi AAQWQ5lần WYphải uốngvkzfAo barPmBswo nhvkzfAoiêu tWYhuốc AAQWQ5mới đủ?

- AAQWQ5Sợ rồivkzfAo phảiAAQWQ5 vkzfAokhông? rPmBsw- vkzfAoAnh mrPmBswỉm cườrPmBswi: AAQWQ5- TôWYi bìnhrPmBsw thườnvkzfAog rấtWY bAAQWQ5ận rộWYn nêAAQWQ5n chvkzfAoẳng córPmBsw thờiWY grPmBswian AAQWQ5đi lấAAQWQ5y thuốc,rPmBsw vìWY vậyvkzfAo mỗiAAQWQ5 lầrPmBswn rPmBswđi phảivkzfAo lấyvkzfAo rPmBswnhiều vkzfAohơn mộWYt chút!

Vân VvkzfAoy địnAAQWQ5h WYđưa trPmBsway rWYa lrPmBswấy tWYúi thuốcAAQWQ5 rPmBswxem sarPmBswo, nWYhưng cuốvkzfAoi cùngvkzfAo côrPmBsw lAAQWQ5ại rWYụt taAAQWQ5y lại.

Hai nAAQWQ5gười giờWY đãWY crPmBswhẳng cònWY cònAAQWQ5 quWYan hvkzfAoệ AAQWQ5thân mAAQWQ5ật WYnhư tAAQWQ5rước nữa,WY drPmBswù gAAQWQ5ì cũngWY cAAQWQ5hỉ lWYà ngưWYời quvkzfAoa đườngWY, rPmBswkhông nêvkzfAon dWYò WYxét đờirPmBsw tưAAQWQ5 củaAAQWQ5 ngườvkzfAoi khárPmBswc, AAQWQ5nếu khôngvkzfAo vkzfAobiết vkzfAođâu lrPmBswại khiếnWY WYcho AAQWQ5anh cAAQWQ5ảm thấvkzfAoy bựrPmBswc bội.

Giang NWYhan nWYgoảnh đrPmBswầu svkzfAoang nhAAQWQ5ìn VânvkzfAo WYVy, thấrPmBswy crPmBswô túvkzfAom chặWYt vvkzfAoạt árPmBswo, cốvkzfAo vkzfAogắng AAQWQ5thu mvkzfAoình lạAAQWQ5i cứWY nhưrPmBsw tWYhể sAAQWQ5ợ chạmWY phảrPmBswi vkzfAobất cứAAQWQ5 WYthứ vkzfAogì trênWY xWYe củrPmBswa aWYnh vậrPmBswy. GirPmBswang NhavkzfAon rPmBswhơi nAAQWQ5híu màyWY, dồvkzfAon AAQWQ5sức tậpAAQWQ5 trWYung trAAQWQ5ở lạvkzfAoi crPmBswon đưWYờng trWYước mặt:WY rPmBsw- CôWY kérPmBswo giúpAAQWQ5 tôWYi cávkzfAoi WYmàn rPmBswche nắnvkzfAog xuốngWY với!

Vân VvkzfAoy lirPmBswền đưarPmBsw tWYay AAQWQ5ra kévkzfAoo crPmBswái mWYàn cAAQWQ5he nắngvkzfAo xuống.vkzfAo BỗnWYg nWYhiên mộvkzfAot tấmrPmBsw ảnhrPmBsw rớrPmBswt xvkzfAouống AAQWQ5theo. vkzfAoBức ảWYnh chụvkzfAop mộtWY phvkzfAoong cảnvkzfAoh mộtvkzfAo đỉnhrPmBsw WYnúi tWYuyết trWYắng xóa.rPmBsw BứcvkzfAo rPmBswảnh nàrPmBswy trướcWY đâyrPmBsw avkzfAonh đãAAQWQ5 trPmBswừng WYcho cAAQWQ5ô xem.

Nhiếp ảnhWY WYlà svkzfAoở thíWYch rPmBswcủa GianWYg NhAAQWQ5an, AAQWQ5cô lạivkzfAo đặcAAQWQ5 birPmBswệt thíchWY nhữvkzfAong bứcAAQWQ5 ảnhrPmBsw chụpvkzfAo rPmBswcảnh tvkzfAouyết củaWY aWYnh. ĐâyrPmBsw làvkzfAo bứcWY AAQWQ5ảnh WYmà cAAQWQ5ô rPmBswthích nhất.

Cô nrPmBswhớ rằngWY saWYu vkzfAokhi GiarPmBswng AAQWQ5Nhan chếtAAQWQ5, crPmBswô đãrPmBsw đWYem đốtrPmBsw tấAAQWQ5t cảAAQWQ5 nhữngrPmBsw bứrPmBswc ảWYnh rPmBswnày. ThếWY AAQWQ5mà WYgiờ đâyvkzfAo aAAQWQ5nh WYlại đanAAQWQ5g rPmBswgiữ nWYó. ĐWYiều nàWYy khivkzfAoến chrPmBswo VvkzfAoân VvkzfAoy cAAQWQ5ó cvkzfAoảm gvkzfAoiác nrPmBswhư haAAQWQ5i ngườiWY đavkzfAong cávkzfAoch nWYhau cAAQWQ5ả mộtWY thvkzfAoế gvkzfAoiới vậy.

- vkzfAoCô rPmBswcó WYthích không?

Vân WYVy gậtrPmBsw đầu:vkzfAo vkzfAo- TrướcAAQWQ5 đâyAAQWQ5 vkzfAotôi vrPmBswô cùngrPmBsw thíchWY rPmBswnhững bứcAAQWQ5 ảnhAAQWQ5 crPmBswhụp WYcảnh tuvkzfAoyết trắng!

- ThếWY còAAQWQ5n bâyrPmBsw giờ?

- VrPmBswẫn nrPmBswhư vậrPmBswy! vkzfAo- VânvkzfAo VAAQWQ5y lrPmBswưu lAAQWQ5uyến rPmBswcầm bứcrPmBsw ảnhvkzfAo trênrPmBsw tayWY, khôngrPmBsw nWYỡ đặtWY xuống.

Anh ngrPmBswoảnh đAAQWQ5ầu lạirPmBsw nhWYìn thẳngAAQWQ5 vàAAQWQ5o cònvkzfAo rPmBswđường trvkzfAoước mặAAQWQ5t, đôiAAQWQ5 mắtvkzfAo WYkhẽ nhvkzfAoeo AAQWQ5lại: vkzfAo- TôvkzfAoi cònAAQWQ5 tưởnAAQWQ5g bâvkzfAoy vkzfAogiờ thìrPmBsw khônWYg trPmBswhích nữAAQWQ5a chứ?

Vân VWYy vrPmBswội vkzfAovàng nóiAAQWQ5: vkzfAo- CóvkzfAo nhvkzfAoững sởWY thAAQWQ5ích crPmBswó lAAQWQ5àm tAAQWQ5hế WYnào vkzfAocũng khvkzfAoông thểrPmBsw trPmBswhay vkzfAođổi được!

- ThvkzfAoế sao?

- vkzfAoỪ? WY- AAQWQ5Vân VWYy AAQWQ5lại mộtvkzfAo lầrPmBswn nữvkzfAoa khẳvkzfAong định.

Giang NvkzfAohan WYkhẽ rPmBswnhếch môivkzfAo cười:rPmBsw AAQWQ5- VậyvkzfAo thìWY tốt!

Vân rPmBswVy cứrPmBsw cảmrPmBsw thấyWY tronvkzfAog nhữngAAQWQ5 câuAAQWQ5 nóirPmBsw củAAQWQ5a GiaAAQWQ5ng NvkzfAohan cvkzfAoó ẩnrPmBsw WYý gAAQWQ5ì đó,vkzfAo thếWY nhưvkzfAong côvkzfAo WYkhông sarPmBswo hiAAQWQ5ểu nổi.vkzfAo CrPmBswô chợtvkzfAo nhớvkzfAo lạivkzfAo ngườAAQWQ5i cWYon gáWYi ởvkzfAo brPmBswên cWYạnh GirPmBswang AAQWQ5Nhan WYmấy năvkzfAom trưvkzfAoớc, cóWY thAAQWQ5ể arPmBswnh rPmBswđang nAAQWQ5ói đếnWY cvkzfAoô ấyWY chăng?

Vân VAAQWQ5y lậtvkzfAo AAQWQ5đi lậtWY lạiWY bứcWY ảnWYh, cuốiWY cùngvkzfAo crPmBswũng đànhvkzfAo phảivkzfAo đưrPmBswa nvkzfAoó lrPmBswại cvkzfAoho GiavkzfAong NhaWYn. CôvkzfAo đãWY chAAQWQ5ẳng cònAAQWQ5 quAAQWQ5yền srPmBswở WYhữu đốWYi vkzfAovới bAAQWQ5ức ảnWYh nàyWY nữavkzfAo rồi.

- NếuWY rPmBswcô thíchrPmBsw tôirPmBsw tặrPmBswng chAAQWQ5o AAQWQ5cô đấy!

Vân rPmBswVy ngWYạc nhiênAAQWQ5 WYhá hốWYc miAAQWQ5ệng. TrướAAQWQ5c đâyWY cvkzfAoô từAAQWQ5ng đòirPmBsw vkzfAoGiang NhaWYn prPmBswhải AAQWQ5cho mìnvkzfAoh bứcrPmBsw AAQWQ5ảnh này,vkzfAo thvkzfAoế mWYà anWYh cAAQWQ5òn tiếc.WY VậyrPmBsw mWYà bAAQWQ5ây vkzfAogiờ avkzfAonh lạiWY hàovkzfAo AAQWQ5phóng tặnrPmBswg vkzfAonó cAAQWQ5ho mộtrPmBsw ngAAQWQ5ười AAQWQ5mà WYanh mớrPmBswi rPmBswgặp mặtAAQWQ5 córPmBsw vàivkzfAo lần.

- AAQWQ5Anh….- CôvkzfAo brPmBswiết lWYà aAAQWQ5nh đvkzfAoã đárPmBswnh AAQWQ5mất vkzfAophim cvkzfAohụp củarPmBsw bvkzfAoức ảnhrPmBsw WYnày rvkzfAoồi, nvkzfAoếu nhưvkzfAo làrPmBsw vậyvkzfAo…:- WYAnh thậtAAQWQ5 rPmBswsự muốnrPmBsw tặngWY nrPmBswó vkzfAocho tvkzfAoôi sao?

Giang NrPmBswhan mỉmAAQWQ5 cườirPmBsw, tỏWY vWYẻ WYrất thAAQWQ5ản vkzfAonhiên, nhữnrPmBswg ngvkzfAoón vkzfAotay thorPmBswn vkzfAodài nhvkzfAoẹ nhàngWY điềuvkzfAo vkzfAokhiển vôAAQWQ5 lăAAQWQ5ng: WY- CAAQWQ5ô rấtWY tWYhích WYnó mà!AAQWQ5 rPmBsw- rPmBswanh drPmBswừng lAAQWQ5ại mộrPmBswt chrPmBswút rồAAQWQ5i nvkzfAoói tiWYếp: WY- HavkzfAoy AAQWQ5là vkzfAocô khôvkzfAong mAAQWQ5uốn vkzfAonhận cárPmBswi gWYì tWYừ ngưWYời lạ?

VWYân rPmBswVy cvkzfAohẳng baWYo giờrPmBsw ngvkzfAohĩ rằngAAQWQ5 tAAQWQ5ất crPmBswả nhrPmBswững thứWY đWYã mấAAQWQ5t vkzfAođi lạAAQWQ5i crPmBswó thWYể lấAAQWQ5y vkzfAolại được.WY CrPmBswô vkzfAoép chặtAAQWQ5 bứcrPmBsw ảnhrPmBsw vAAQWQ5ào AAQWQ5lồng ngựAAQWQ5c, vWYội vàngAAQWQ5 giAAQWQ5ải thích:rPmBsw vkzfAo- KhônAAQWQ5g phảivkzfAo, trPmBswôi chWYỉ cảvkzfAom thrPmBswấy núrPmBswi cWYao nhvkzfAoư vậyrPmBsw, anWYh chẳngWY dvkzfAoễ dvkzfAoàng gAAQWQ5ì mớirPmBsw vkzfAochụp đượcAAQWQ5 bứrPmBswc ảnWYh nàyWY….- WYGiang NhavkzfAon đãvkzfAo từngvkzfAo nWYói vkzfAovới côAAQWQ5, đểrPmBsw rPmBswcó đượcWY bWYức WYảnh nàAAQWQ5y, anWYh đãvkzfAo phảAAQWQ5i kvkzfAohổ rPmBswcông chờrPmBsw đợivkzfAo suốtWY cảAAQWQ5 đêvkzfAom, vvkzfAoì thrPmBswế WYmà suýtvkzfAo chúvkzfAot WYnữa AAQWQ5anh WYcòn AAQWQ5bị chvkzfAoết cónrPmBswg vkzfAoở trrPmBswên rPmBswđỉnh núvkzfAoi tuyếrPmBswt đó.

- vkzfAoLàm sAAQWQ5ao crPmBswô biếrPmBswt đưWYợc ngọWYn núAAQWQ5i ấyAAQWQ5 rấtvkzfAo cao?

Vân VWYy sữngvkzfAo AAQWQ5người, crPmBswô vộivkzfAo vàWYng giảiWY thírPmBswch màrPmBsw chẳngrPmBsw buvkzfAoồn suWYy WYnghĩ: vkzfAo- vkzfAoTôi córPmBsw mWYột ngườvkzfAoi bạWYn đvkzfAoã tWYừng đếrPmBswn đó!

- AAAQWQ5nh trPmBswa cũnAAQWQ5g thrPmBswích nhiếpAAQWQ5 ảnhAAQWQ5 à?

- Vâng!

Giang NrPmBswhan bậtvkzfAo cvkzfAoười thàAAQWQ5nh tiếng:AAQWQ5 AAQWQ5- TôirPmBsw cWYứ tưởngrPmBsw vkzfAocô chWYỉ biếtWY đâyrPmBsw vkzfAolà AAQWQ5một bvkzfAoức ảnhWY chụpWY đvkzfAoỉnh núrPmBswi, nàorPmBsw ngờWY rPmBswcô còWYn bWYiết đưWYợc cụrPmBsw thểvkzfAo AAQWQ5cả địavkzfAo đrPmBswiểm chụpWY nó!

AAQWQ5Vân WYVy chAAQWQ5ột dạ,vkzfAo chẳngWY ngAAQWQ5ờ WYcô lạvkzfAoi hAAQWQ5ết lầnrPmBsw nàvkzfAoy đếnAAQWQ5 lầWYn kWYhác đvkzfAoể “lrPmBswộ AAQWQ5cái đuôi”AAQWQ5 cAAQWQ5ủa mình.rPmBsw VốnvkzfAo dAAQWQ5ĩ chrPmBswỉ AAQWQ5là mộtAAQWQ5 cârPmBswu AAQWQ5nói hếtAAQWQ5 sứrPmBswc bAAQWQ5ình thườngAAQWQ5, thếWY AAQWQ5mà cAAQWQ5ô càvkzfAong giảrPmBswi thícrPmBswh cànrPmBswg AAQWQ5rắc rối,WY chvkzfAoẳng AAQWQ5khác WYgì “AAQWQ5chữa vkzfAolợn lWYành trPmBswhành lợnvkzfAo què”.WY rPmBswNếu nAAQWQ5hư rPmBswGiang NhaWYn mWYà nórPmBswi mộtWY câuWY: “KhWYi nàoAAQWQ5 rrPmBswảnh AAQWQ5giới thiệuvkzfAo aAAQWQ5nh ấyvkzfAo vớWYi tWYôi nhé!AAQWQ5”, thếrPmBsw thvkzfAoì crPmBswhẳng phrPmBswải rPmBswcô sẽAAQWQ5 lộWY nrPmBswguyên hìnhvkzfAo haWYy sao?

GWYiang NrPmBswhan hìAAQWQ5nh nhrPmBswư đãWY thaAAQWQ5y đAAQWQ5ổi khWYác tvkzfAorước rPmBswrồi, íAAQWQ5t nhấWYt tvkzfAohì anWYh đãAAQWQ5 AAQWQ5không còvkzfAon giốngrPmBsw nhưAAQWQ5 GAAQWQ5iang NrPmBswhan AAQWQ5trong kíAAQWQ5 ứrPmBswc củavkzfAo vkzfAocô. WYGiang NvkzfAohan rPmBswcủa hWYiện tạivkzfAo khivkzfAoến chvkzfAoo cWYô khônrPmBswg trPmBswhể nvkzfAoắm bắtrPmBsw được.

- vkzfAoCô rPmBswcó vkzfAobiết coWYn đườngWY nàyvkzfAo không?

Vân VWYy lắcWY đầuAAQWQ5 đápWY: vkzfAo- Không!

Giang NrPmBswhan AAQWQ5đi quWYa mộAAQWQ5t cvkzfAoon đườngWY nhỏWY AAQWQ5rồi dừngrPmBsw AAQWQ5lại: vkzfAo- NvkzfAohớ nhé,rPmBsw từWY đâyvkzfAo đếrPmBswn côAAQWQ5ng tvkzfAoy cvkzfAoô rPmBswcàng nhanWYh AAQWQ5hơn đấy!

Giờ VânvkzfAo AAQWQ5Vy mớirPmBsw WYphát hWYiện rAAQWQ5a cônWYg tWYy mìnrPmBswh cárPmBswch chỗvkzfAo vkzfAonày AAQWQ5chẳng xavkzfAo: rPmBsw- Anh….

- TrướcAAQWQ5 đâWYy tAAQWQ5ôi từngvkzfAo láirPmBsw AAQWQ5xe WYqua đâyAAQWQ5! AAQWQ5- AnvkzfAoh đãrPmBsw từngrPmBsw AAQWQ5lái xAAQWQ5e qrPmBswua vkzfAođây, saAAQWQ5u rPmBswđó nWYhìn thrPmBswấy AAQWQ5một côvkzfAo gávkzfAoi AAQWQ5nhỏ nhắnAAQWQ5 WYđang ômWY mộtrPmBsw cvkzfAoái túWYi xácAAQWQ5h vkzfAorất trPmBswo, chậAAQWQ5m WYchạp lêrPmBsw bướcAAQWQ5 vềvkzfAo phíaAAQWQ5 trước.

Vân VAAQWQ5y sữrPmBswng ngườirPmBsw. AvkzfAonh chvkzfAoỉ vkzfAonói rằngrPmBsw aWYnh rPmBswđã tvkzfAoừng điWY qrPmBswua đâyAAQWQ5 thAAQWQ5ôi, thếWY AAQWQ5mà đAAQWQ5ã thuộWYc đườngvkzfAo xvkzfAoá hơAAQWQ5n cảAAQWQ5 mộtrPmBsw ngưWYời đAAQWQ5ã hrPmBswọc ởAAQWQ5 đvkzfAoây hAAQWQ5ai vkzfAonăm trờvkzfAoi nhưWY cô.

- TWYôi vkzfAoít khAAQWQ5i đrPmBswi đườngAAQWQ5 nàyrPmBsw, WYnhà tvkzfAoôi vkzfAoở hướngrPmBsw khácAAQWQ5 màWY! rPmBsw- WYCô ngạiAAQWQ5 ngùngvkzfAo nói.

Hai AAQWQ5năm AAQWQ5nay côWY gầnWY nhưrPmBsw đãWY qAAQWQ5uen thuộWYc vớivkzfAo mAAQWQ5ột corPmBswn AAQWQ5đường. ThỉnAAQWQ5h thoảngrPmBsw lắrPmBswm AAQWQ5cô mớirPmBsw vkzfAođi siêuWY tWYhị, vìrPmBsw khôrPmBswng biếtvkzfAo AAQWQ5đường nêvkzfAon phvkzfAoải đvkzfAoi vòngrPmBsw WYmột vAAQWQ5òng rấtvkzfAo AAQWQ5xa. CvkzfAoó AAQWQ5lần vvkzfAoì mvkzfAoua nhirPmBswều đồvkzfAo qAAQWQ5uá WYnên côvkzfAo đàvkzfAonh phảivkzfAo ngrPmBswồi AAQWQ5bệt xuốnrPmBswg rPmBswđất màAAQWQ5 thở.

Giang NhWYan trướrPmBswc đvkzfAoây thườngAAQWQ5 xuAAQWQ5yên nhắcAAQWQ5 nWYhở cAAQWQ5ô lrPmBswà đừnWYg nênWY mvkzfAoua quáWY nhiềurPmBsw đvkzfAoồ rPmBswvà pAAQWQ5hải AAQWQ5tìm rPmBswcon đưAAQWQ5ờng ngắWYn nWYhất vềAAQWQ5 nhà.

Có lẽ….rPmBsw VvkzfAoân VrPmBswy AAQWQ5lén AAQWQ5nhìn rPmBswGiang vkzfAoNhan, cóvkzfAo lAAQWQ5ẽ rPmBswông vkzfAotrời rPmBswđã WYban AAQWQ5cho cWYô córPmBsw rPmBswcơ hộrPmBswi qAAQWQ5uay ngượcvkzfAo lWYại thờAAQWQ5i vkzfAogian khôngAAQWQ5 chỉWY làWY đWYể AAQWQ5Giang NhvkzfAoan rPmBswcó WYthể vkzfAosống AAQWQ5tốt hvkzfAoơn mrPmBswà rấtAAQWQ5 cóvkzfAo trPmBswhể cònrPmBsw tạoAAQWQ5 vkzfAocơ hộivkzfAo AAQWQ5cho haWYi rPmBswngười quarPmBswy rPmBswtrở lạrPmBswi vớiWY nhau.

vkzfAoTiếng chuôngvkzfAo điệnAAQWQ5 thoạiAAQWQ5 vAAQWQ5ui tvkzfAoai vAAQWQ5ang lênvkzfAo. WYVân VAAQWQ5y WYvội vàngrPmBsw mởrPmBsw vkzfAotúi xácvkzfAoh, nrPmBswhưng lạivkzfAo thấvkzfAoy chiếcAAQWQ5 đvkzfAoiện tWYhoại vẫAAQWQ5n rPmBswim lìmAAQWQ5 nAAQWQ5ằm đvkzfAoó. LvkzfAoúc nàrPmBswy cAAQWQ5ô mrPmBswới AAQWQ5ý thWYức đượcWY rằWYng tiếAAQWQ5ng cAAQWQ5huông điệAAQWQ5n WYthoại queWYn thurPmBswộc ấWYy khôWYng prPmBswhải làWY từvkzfAo WYmáy điệnvkzfAo thoạiWY củrPmBswa cô.

Cô giWYật mìnhWY nhAAQWQ5ớ AAQWQ5ra rằAAQWQ5ng kAAQWQ5ể từvkzfAo WYsau WYkhi GianWYg NharPmBswn cvkzfAohết, chuônvkzfAog điệrPmBswn tAAQWQ5hoại AAQWQ5của cWYô đãrPmBsw đổWYi thànWYh brPmBswản nhWYạc mAAQWQ5à GiavkzfAong NhvkzfAoan tvkzfAohích. ThếvkzfAo màAAQWQ5 giờvkzfAo bảnWY AAQWQ5nhạc cAAQWQ5ô thWYích lạiWY phávkzfAot rrPmBswa từrPmBsw điệnWY thoạiAAQWQ5 củvkzfAoa AAQWQ5Giang Nhan.

Giang NrPmBswhan tvkzfAoừng trêrPmBswu chọcvkzfAo côvkzfAo vìrPmBsw AAQWQ5dùng thứAAQWQ5 rPmBswâm vkzfAonhạc ấurPmBsw trvkzfAoĩ này,WY thếvkzfAo màWY vkzfAobây vkzfAogiờ aWYnh lại….

TrAAQWQ5ong điệnvkzfAo thoạirPmBsw loánWYg AAQWQ5thoáng vọngWY vkzfAora giọngAAQWQ5 nAAQWQ5ói rấtWY hàvkzfAoo hứngAAQWQ5 rPmBswcủa aWYi đóAAQWQ5: -CậuvkzfAo cWYhuẩn bịrPmBsw kếtvkzfAo rPmBswhôn rPmBswrồi vkzfAokhông? KhWYông đợiAAQWQ5 cWYái ngưrPmBswời kvkzfAohông thểvkzfAo kvkzfAoia cWYủa cậurPmBsw nrPmBswữa à?WY TWYôi nvkzfAoói vkzfAorồi mrPmBswà, baAAQWQ5n WYnãy tAAQWQ5ôi gọiWY điệnrPmBsw vkzfAocho bAAQWQ5ác gáAAQWQ5i, bávkzfAoc bảoWY cậuAAQWQ5 sắpWY kếtrPmBsw WYhôn, hóAAQWQ5a rAAQWQ5a rPmBswlà thậAAQWQ5t à?

- Ừ…-rPmBsw GiWYang NhvkzfAoan rPmBswkhông WYhề phvkzfAoủ định:rPmBsw AAQWQ5- AAQWQ5Khi nàoAAQWQ5 grPmBswặp thWYì nóAAQWQ5i chuyệnAAQWQ5 tirPmBswếp nhé!

Trái WYtim củaAAQWQ5 VânrPmBsw VAAQWQ5y đAAQWQ5ột nrPmBswhiên nvkzfAohư bvkzfAoị WYbóp ngvkzfAohẹt lạrPmBswi. vkzfAoAnh vkzfAoấy chvkzfAouẩn bvkzfAoị kếvkzfAot hrPmBswôn rPmBswrồi.Anh thAAQWQ5ật sựAAQWQ5 srPmBswắp kếtWY hôrPmBswn AAQWQ5rồi, hóavkzfAo vkzfAora ônrPmBswg trờAAQWQ5i đaWYng WYtrêu đvkzfAoùa cAAQWQ5ô. HvkzfAoai ngườirPmBsw AAQWQ5họ sớmvkzfAo chẳngvkzfAo gvkzfAoặp, muộvkzfAon chẳngvkzfAo gặp,rPmBsw lạivkzfAo gvkzfAoặp đúngWY WYvào lúcvkzfAo arPmBswnh WYchuẩn bWYị AAQWQ5kết hôn.

GrPmBswiang NharPmBswn ngắAAQWQ5t điệWYn vkzfAothoại. VâAAQWQ5n vkzfAoVy vộWYi rPmBswvàng AAQWQ5nói cámAAQWQ5 AAQWQ5ơn rồiWY vkzfAomở cửAAQWQ5a vkzfAoxe địnhvkzfAo xuống.

- KhoaWYn đrPmBswã! WY- AAQWQ5Giang NhvkzfAoan cườirPmBsw cvkzfAoười nóivkzfAo: AAQWQ5- CrPmBswó pAAQWQ5hải WYcô crPmBswũng nêrPmBswn đưaWY cWYho tôiAAQWQ5 mộtWY thrPmBswứ giốrPmBswng nvkzfAohư thAAQWQ5ế không?

- CárPmBswi gì?

-Danh thWYiếp ấrPmBswy! AAQWQ5- AAAQWQ5nh WYngập ngừngWY AAQWQ5nói: vkzfAo- DùWY sarPmBswo tôirPmBsw cũWYng phảirPmBsw biếAAQWQ5t ngưWYời WYtôi đãvkzfAo đưarPmBsw rPmBswdanh thiếvkzfAop vkzfAolà rPmBswai rPmBswchứ nhỉ?

Lúc nàyrPmBsw VvkzfAoân VAAQWQ5y WYmới sựrPmBswc WYtỉnh. vkzfAoCô vvkzfAoụng WYvề lấrPmBswy rAAQWQ5a mộtAAQWQ5 tWYấm darPmBswnh thiếWYp đAAQWQ5ưa chWYo WYGiang NrPmBswhan rồiWY đWYứng gọnvkzfAo vrPmBswào lềvkzfAo đường,rPmBsw nhvkzfAoìn chiếcvkzfAo WYxe WYcủa WYGiang NhaAAQWQ5n đaWYng hAAQWQ5òa vàAAQWQ5o dònAAQWQ5g xWYe cvkzfAoộ đAAQWQ5ông đúWYc vkzfAotrên đường.

- rPmBswVân VyAAQWQ5, ngườiAAQWQ5 bavkzfAon nãyrPmBsw rPmBswlà AAQWQ5ai thế?

Mãi đếvkzfAon WYkhi nWYghe tWYhấy tiWYếng hWYỏi củWYa đồngAAQWQ5 nghiệp,rPmBsw rPmBswVân rPmBswVy vkzfAomới giậtAAQWQ5 mìnWYh bừngWY tỉnh.

- WYMột nWYgười bạn!

-KhôWYng phAAQWQ5ải chứ?

- TrPmBswhật vkzfAođấy! vkzfAo- CóWY AAQWQ5lẽ đốiWY vrPmBswới GAAQWQ5iang NhrPmBswan, AAQWQ5cô chẳngvkzfAo vkzfAothể đượAAQWQ5c coWYi làrPmBsw mộtrPmBsw nAAQWQ5gười bạn.

GiarPmBswng NrPmBswhan lấWYy crPmBswhìa khóavkzfAo mởAAQWQ5 AAQWQ5cửa, vWYừa điAAQWQ5 vàovkzfAo phòngvkzfAo đvkzfAoã nghvkzfAoe thấvkzfAoy mộrPmBswt giọvkzfAong nWYói rấAAQWQ5t queWYn thuộc:AAQWQ5 WY- TivkzfAoểu NguAAQWQ5yên vkzfAovề rrPmBswồi đấyrPmBsw à?

- NhìnAAQWQ5 coWYn xrPmBswem, lớAAQWQ5n bằvkzfAong nAAQWQ5gần nàyrPmBsw rồvkzfAoi mAAQWQ5à cAAQWQ5òn vkzfAokhông bAAQWQ5iết tAAQWQ5ự cAAQWQ5hăm vkzfAosóc bWYản rPmBswthân! vkzfAo- vkzfAoBà vkzfAoGiang đanvkzfAog vkzfAomặc tAAQWQ5ạp dềAAQWQ5 tvkzfAoừ tvkzfAorong bếpAAQWQ5 crPmBswhạy vkzfAora, đónvkzfAo lấyWY WYcái rPmBswáo krPmBswhoác tvkzfAorên tWYay GiaAAQWQ5ng NWYhan rồvkzfAoi nhAAQWQ5íu màyWY vkzfAonhìn cậvkzfAou cAAQWQ5on trarPmBswi: AAQWQ5- vkzfAoCó phảrPmBswi gWYần đAAQWQ5ây lWYại làWYm việcrPmBsw vấtrPmBsw vvkzfAoả quárPmBsw khrPmBswông? TrôWYng crPmBswó vẻrPmBsw tAAQWQ5âm trạngvkzfAo khôngvkzfAo đượcrPmBsw tốtrPmBsw…- nóiAAQWQ5 đếnvkzfAo đâAAQWQ5y mẹvkzfAo GiarPmBswng NhaAAQWQ5n brPmBswỗng nhíWYu mày:rPmBsw AAQWQ5- vkzfAoCó prPmBswhải bệnhrPmBsw tAAQWQ5im lại….

-Mẹ à…rPmBsw- AAQWQ5Giang NhvkzfAoan WYcười cười:WY vkzfAo- ĐừWYng ngvkzfAohĩ vớAAQWQ5 vAAQWQ5ẩn nữa,AAQWQ5 rPmBswcon rPmBswvừa vkzfAođến AAQWQ5bệnh vivkzfAoện kiểmvkzfAo vkzfAotra rồi,rPmBsw mAAQWQ5ọi thứAAQWQ5 đềurPmBsw ổvkzfAon cả!rPmBsw WY- ĐểWY chứWYng minvkzfAoh WYcho nhữngrPmBsw gvkzfAoì mrPmBswình vừavkzfAo nóiAAQWQ5, GirPmBswang vkzfAoNhan còWYn đưrPmBswa crPmBswho vkzfAomẹ WYxem AAQWQ5tờ đơnrPmBsw khámWY bệnhWY màvkzfAo rPmBswbác sWYĩ đãrPmBsw viết.

Mẹ GiWYang NhrPmBswan đọcrPmBsw kếtrPmBsw quvkzfAoả kiểmrPmBsw trvkzfAoa crPmBswủa coAAQWQ5n, nụvkzfAo cườWYi lậpvkzfAo tứcrPmBsw nrPmBswở trênAAQWQ5 môi.

Trong nhrPmBswà vệWY sirPmBswnh, GiavkzfAong NhWYan srPmBswoi vàAAQWQ5o gươnAAQWQ5g. HìnhvkzfAo ảnrPmBswh củarPmBsw rPmBswanh tvkzfAorong gưvkzfAoơng rPmBswcó chútWY cAAQWQ5ứng nhắcAAQWQ5, khuôvkzfAon vkzfAomặt cAAQWQ5ứ thWYất thWYần nhvkzfAoư nrPmBswgười mấWYt hvkzfAoồn, vkzfAonếu khôngvkzfAo chẳngrPmBsw đếAAQWQ5n AAQWQ5mức AAQWQ5có ngWYười vkzfAođến vkzfAonhà vkzfAomà AAQWQ5anh khWYông biết.AAQWQ5 MẹvkzfAo arPmBswnh cứvkzfAo thỉnAAQWQ5h thoảngvkzfAo lạivkzfAo đếnWY dọnWY dẹpvkzfAo nhàWY cửaWY WYcho avkzfAonh, hWYôm nvkzfAoay cvkzfAoũng khônWYg phAAQWQ5ải rPmBswlà nrPmBswgoại lệ.

Trên bànvkzfAo rPmBswbày toànvkzfAo đồWY rPmBswăn vkzfAomà thườngvkzfAo AAQWQ5ngày WYanh vkzfAovẫn thícWYh ănAAQWQ5, thrPmBswế nhưngAAQWQ5 hWYôm vkzfAonay rPmBswăn vrPmBswào lạWYi chẳngAAQWQ5 thấyrPmBsw ngoAAQWQ5n miệrPmBswng cAAQWQ5hút nào.vkzfAo CóAAQWQ5 lAAQWQ5ẽ tWYại vrPmBswì dạrPmBswo vkzfAonày vkzfAoanh thựAAQWQ5c sựrPmBsw quAAQWQ5á bậAAQWQ5n rộn.

- MẹvkzfAo đAAQWQ5ã AAQWQ5đặt khávkzfAoch sạrPmBswn tvkzfAoổ chAAQWQ5ức hônvkzfAo lễWY cvkzfAoho cvkzfAoon rồi,vkzfAo rPmBswở khách…..
rPmBswMẹ rPmBswanh bAAQWQ5ắt đầuvkzfAo rPmBswnói đếnWY churPmBswyện cWYhuẩn bịrPmBsw rPmBswhôn AAQWQ5lễ. GiaAAQWQ5ng NhaAAQWQ5n chẳngrPmBsw đểvkzfAo hềWY đểWY tâmWY đếnAAQWQ5 nWYhững gìrPmBsw mẹrPmBsw WYanh WYđang nói.

- CvkzfAoác crPmBswon kếtAAQWQ5 hônrPmBsw xoWYng khôngrPmBsw địnhAAQWQ5 dọWYn rPmBswvề nhàrPmBsw ởvkzfAo thậtAAQWQ5 à?

- KAAQWQ5hông ạ…-vkzfAo WYGiang vkzfAoNhan WYcười cườivkzfAo: rPmBsw- CvkzfAoon qrPmBswuen WYở rirPmBswêng rồi!

- CũnvkzfAog phảiAAQWQ5! WY- MẹWY GiaAAQWQ5ng NhAAQWQ5an rPmBswtỏ vẻAAQWQ5 rộAAQWQ5ng lượng:rPmBsw AAQWQ5- WYThanh niêWYn đAAQWQ5ều thrPmBswích crPmBswó khWYông giarPmBswn riênAAQWQ5g AAQWQ5tư! AAQWQ5- rPmBswNói rồirPmBsw bàrPmBsw đưaAAQWQ5 mAAQWQ5ắt nvkzfAohìn khrPmBswắp WYcăn phònAAQWQ5g: WY- CórPmBsw cầnWY pAAQWQ5hải svkzfAoửa lAAQWQ5ại vkzfAocăn hộWY nàAAQWQ5y vkzfAokhông con?

Giang NhaAAQWQ5n bAAQWQ5ỏ đrPmBswôi đũvkzfAoa WYtrên tWYay xuống,WY đápvkzfAo: AAQWQ5- KhônWYg cvkzfAoần phiWYền pvkzfAohức nhưrPmBsw vvkzfAoậy đâuvkzfAo mẹ!

- DrPmBswù saWYo AAQWQ5cũng phảiWY murPmBswa sắrPmBswm mộtvkzfAo vrPmBswài WYdụng rPmBswcụ AAQWQ5gia đìnhWY chứ….

- GầAAQWQ5n rPmBswđây vkzfAocông vkzfAoty bậnWY lắm,vkzfAo WYcon khôngrPmBsw cWYó tWYhời girPmBswan đâu!

- rPmBswKhông sWYao, đểAAQWQ5 mẹAAQWQ5 muvkzfAoa gWYiúp cAAQWQ5on! vkzfAo- MAAQWQ5ẹ GianvkzfAog NhAAQWQ5an hWYào hứngrPmBsw nWYói. ChWYỉ cAAQWQ5ần AAQWQ5con tWYrai WYchịu kếWYt WYhôn thìvkzfAo cAAQWQ5ho dùWY cWYó vWYất vAAQWQ5ả đếnrPmBsw đâurPmBsw rPmBswbà vkzfAocũng chấpvkzfAo nhận.

Giang NhavkzfAon cWYhần chừWY mộtvkzfAo cWYhút đrPmBswành gvkzfAoật đầWYu, chẳAAQWQ5ng nhẽAAQWQ5 mẹAAQWQ5 nóiAAQWQ5 rPmBswgì anAAQWQ5h cũngvkzfAo gạtWY đi:rPmBsw AAQWQ5- Vâng,WY vấtvkzfAo vảrPmBsw crPmBswho mẹWY quá!

- CárPmBswi WYthằng nàyWY, sarPmBswo mvkzfAoà khvkzfAoách sAAQWQ5áo vớiWY mẹWY thế!

Sau khvkzfAoi tvkzfAohu drPmBswọn phòvkzfAong bWYếp xonvkzfAog xuôi,vkzfAo WYmẹ GianAAQWQ5g NharPmBswn chuẩnWY bịWY rPmBswra rPmBswvề. AAQWQ5Trước khWYi rPmBswđi mvkzfAoẹ aWYnh chợtAAQWQ5 nhớAAQWQ5 rAAQWQ5a WYchuyện gìWY đó,AAQWQ5 lvkzfAoiền ngoWYảnh lAAQWQ5ại vkzfAonỏi: rPmBsw- vkzfAoÀ rPmBswphải rồi….-vkzfAo mẹWY lvkzfAoấy rrPmBswa AAQWQ5một cáirPmBsw điệnAAQWQ5 rPmBswthoại vkzfAođã tắtAAQWQ5 WYmáy vkzfAoở tAAQWQ5rong tvkzfAoúi vkzfAora vWYà nói:rPmBsw rPmBsw- TivkzfAoểu NgvkzfAouyên, rPmBswcái điệAAQWQ5n thoạAAQWQ5i nàyWY covkzfAon đrPmBswã đAAQWQ5ể vkzfAoở nAAQWQ5hà hơnAAQWQ5 vkzfAomột nrPmBswăm nrPmBsway rWYồi. NếuAAQWQ5 nAAQWQ5hư coWYn đvkzfAoã khrPmBswông drPmBswùng đếnWY tWYhì mAAQWQ5ẹ mWYang vkzfAođi cvkzfAoho ngườiWY rPmBswta nhé!

Giang NhaAAQWQ5n ngẩnvkzfAog đầAAQWQ5u nrPmBswhìn, chiếcAAQWQ5 vkzfAođiện thoạWYi ấAAQWQ5y đượcvkzfAo bàyWY tAAQWQ5rong tủvkzfAo kính,WY anWYh rPmBswvừa WYnhìn đãWY rPmBswưng vkzfAoý rPmBswngay. rPmBswKiểu cácAAQWQ5h rPmBswđơn giAAQWQ5ản, vrPmBswỏ ngoàWYi màuvkzfAo AAQWQ5đen rPmBswsang trọng….khôrPmBswng hWYiểu vìWY sWYao màrPmBsw arPmBswnh vvkzfAoừa nWYhìn vkzfAothấy vkzfAonó AAQWQ5đã bỏWY tvkzfAoiền vkzfAora rPmBswmua nAAQWQ5ó vWYề lurPmBswôn khôrPmBswng AAQWQ5suy nAAQWQ5ghĩ, rồiAAQWQ5 WYđặt nrPmBswó AAQWQ5vào chvkzfAoiếc WYtủ AAQWQ5đầu giường.

Hóa AAQWQ5ra AAQWQ5đã đrPmBswể nóWY AAQWQ5ở đóWY hơAAQWQ5n mvkzfAoột năWYm trờiWY rồi,WY cuốirPmBsw cAAQWQ5ùng vAAQWQ5ẫn chỉvkzfAo cWYoi AAQWQ5là nhvkzfAoư mộtvkzfAo vậWYt vkzfAođể trưWYng WYbày AAQWQ5mà thôi.

ChẳnAAQWQ5g mWYấy cAAQWQ5hốc đãvkzfAo đếrPmBswn cuốAAQWQ5i tAAQWQ5háng. TrovkzfAong buổiAAQWQ5 họWYp tổngrPmBsw AAQWQ5kết cuốivkzfAo tháWYng, sếpvkzfAo hAAQWQ5ết WYlời khvkzfAoen ngrPmBswợi VânWY vkzfAoVy. KháAAQWQ5ch hàngvkzfAo củaAAQWQ5 cônvkzfAog tAAQWQ5y đãAAQWQ5 gAAQWQ5ọi WYđiện đếWYn hAAQWQ5ết lờvkzfAoi khrPmBswen ngợiWY vvkzfAoà tỏAAQWQ5 rvkzfAoa AAQWQ5vô cùnrPmBswg hAAQWQ5ài lòWYng rPmBswvới tvkzfAohái độvkzfAo rPmBswvà cAAQWQ5hất lượngWY phụcvkzfAo vụvkzfAo cvkzfAoủa côngrPmBsw tyAAQWQ5. SếprPmBsw cvkzfAoòn AAQWQ5thưởng chAAQWQ5o VrPmBswân VWYy bvkzfAoa WYnghìn tệ.

Cô cònWY vkzfAochưa đAAQWQ5ược lĩnWYh tiềnrPmBsw thvkzfAoì AAQWQ5các đồWYng ngAAQWQ5hiệp vkzfAođã AAQWQ5hò revkzfAoo đòiAAQWQ5 WYVân VWYy pAAQWQ5hải khavkzfAoo. VừaWY AAQWQ5hay ởWY trêvkzfAon cAAQWQ5on WYphố gầnvkzfAo đWYó mớvkzfAoi khAAQWQ5ai trươngAAQWQ5 mWYột cửWYa hànAAQWQ5g đồvkzfAo nAAQWQ5ướng, vkzfAomọi nWYgười WYai nAAQWQ5ấy đềuvkzfAo ngrPmBswhỉ làWYm từrPmBsw sAAQWQ5ớm vàrPmBsw rPmBswra vkzfAođó AAQWQ5ngồi AAQWQ5tụ vkzfAotập rPmBswvới nhau.

Cô rPmBswcòn cAAQWQ5hưa đượWYc lvkzfAoĩnh tiềAAQWQ5n tWYhì WYcác đAAQWQ5ồng nghiệpWY đãrPmBsw hòWY reWYo đAAQWQ5òi VvkzfAoân VrPmBswy AAQWQ5phải vkzfAokhao. VAAQWQ5ừa hAAQWQ5ay ởrPmBsw trPmBswrên covkzfAon WYphố gầnWY đóvkzfAo mớiWY kWYhai trươnWYg mộrPmBswt WYcửa hrPmBswàng đồvkzfAo nướng,WY rPmBswmọi ngườWYi WYai WYnấy rPmBswđều nghỉrPmBsw WYlàm từrPmBsw sớmrPmBsw vàAAQWQ5 rrPmBswa đóWY rPmBswngồi AAQWQ5tụ tậpWY vớiAAQWQ5 nhau.

ChẳvkzfAong AAQWQ5mấy WYkhi đượrPmBswc vurPmBswi AAQWQ5vẻ AAQWQ5thế nrPmBswày, chAAQWQ5o vkzfAodù cvkzfAoó mấtvkzfAo tiềnAAQWQ5 cũngWY thvkzfAoấy đáng!rPmBsw DùrPmBsw gìrPmBsw thìvkzfAo AAQWQ5đây cũrPmBswng AAQWQ5là tiềnAAQWQ5 củaWY WYsếp AAQWQ5chứ đrPmBswâu vkzfAophải tiềWYn WYcủa cWYô. rPmBswMọi ngườirPmBsw nWYgồi xvkzfAoung quWYanh cWYái bànvkzfAo, cụvkzfAong AAQWQ5li crPmBswhúc mừAAQWQ5ng vkzfAovà ănWY uWYống nAAQWQ5o sayWY. SWYau WYkhi ănvkzfAo vkzfAouống xAAQWQ5ong, WYhọ lạiAAQWQ5 rWYủ nWYhau AAQWQ5đến KvkzfAoTV hát.

Nhân lúcvkzfAo đAAQWQ5ám đànrPmBsw ôWYng WYcon vkzfAotrai đarPmBswng hátvkzfAo hò,WY mấyrPmBsw chWYị AAQWQ5em vkzfAophụ nữrPmBsw liềnWY ngồiWY rPmBswtúm tụWYm WYvới nhvkzfAoau buônWY dưvkzfAoa lê.

AAQWQ5- WYThật krPmBswhông ngvkzfAoờ trướvkzfAoc kvkzfAohi vkzfAokết hrPmBswôn lạWYi AAQWQ5gặp phảiWY chuyệnAAQWQ5 nàvkzfAoy! vkzfAo- TônWY vkzfAoKì mvkzfAoím mAAQWQ5ôi nhWYấp mộtWY AAQWQ5ngụm rưrPmBswợu vangAAQWQ5: vkzfAo- CAAQWQ5ác chịrPmBsw nWYói xeWYm AAQWQ5có rPmBswkì lvkzfAoạ khôAAQWQ5ng, đúngAAQWQ5 vrPmBswào lúrPmBswc AAQWQ5này gặpvkzfAo lạiAAQWQ5 rPmBswanh ấy,AAQWQ5 hóWYa rWYa anvkzfAoh ấyrPmBsw đếnWY gvkzfAoiờ vẫWYn cònrPmBsw chrPmBswưa krPmBswết hôn!

ĐAAQWQ5úng WYvào lúWYc cAAQWQ5huẩn bịAAQWQ5 nWYắm WYtay WYvị hônvkzfAo phWYu bưvkzfAoớc vàoAAQWQ5 lvkzfAoễ đườnrPmBswg WYthì TônWY KWYì lạiWY tìnhrPmBsw cờWY gặpWY lạWYi ngườiAAQWQ5 yêuAAQWQ5 cũ.

- ThếWY cAAQWQ5ậu rPmBswđịnh lựaWY chọnrPmBsw vkzfAora lAAQWQ5àm saorPmBsw? rPmBsw- TivkzfAoểu TvkzfAohu tòrPmBsw mòWY hỏi.

Vẻ mặtAAQWQ5 rPmBswTôn KìAAQWQ5 cvkzfAoó chrPmBswút đWYau khổvkzfAo, rPmBswchỉ WYcó WYđiều đâyvkzfAo chẳngvkzfAo rPmBswqua cWYhỉ lvkzfAoà sựAAQWQ5 WYu uấtrPmBsw trPmBswrong mộWYt AAQWQ5vài giWYây AAQWQ5ngắn rPmBswngủi. ChỉrPmBsw vàiAAQWQ5 giWYây saAAQWQ5u vkzfAocô đãAAQWQ5 nởvkzfAo WYnụ rPmBswcười tươivkzfAo rPmBswrói: vkzfAo- LựaWY cWYhọn thvkzfAoế nào?rPmBsw ĐươWYng nhiêWYn làAAQWQ5 tôWYi vẫnrPmBsw sẽAAQWQ5 kếWYt hAAQWQ5ôn thevkzfAoo rPmBswđúng kvkzfAoế hoạvkzfAoch, cAAQWQ5hẳng nAAQWQ5hẽ vkzfAoanh ấyAAQWQ5 đAAQWQ5ột nhrPmBswiên xrPmBswuất rPmBswhiện AAQWQ5nói rằngWY vẫnvkzfAo cAAQWQ5òn yêAAQWQ5u tôrPmBswi thìrPmBsw tôrPmBswi phảiWY bỏWY WYđám cưvkzfAoới đWYể quAAQWQ5ay lạiAAQWQ5 vớirPmBsw aAAQWQ5nh ấyrPmBsw vkzfAochắc? CAAQWQ5ho dùrPmBsw tôiWY vkzfAocó yêurPmBsw WYanh ấyvkzfAo đếnvkzfAo mứcWY vkzfAonào cũWYng sẽrPmBsw khôngvkzfAo làmWY nWYhư WYvậy. ĐâWYu vkzfAocó còvkzfAon lAAQWQ5à mấWYy cAAQWQ5ô vkzfAobé, cậuWY rPmBswbé nAAQWQ5ông nổirPmBsw nhưWY trướcWY đâu,rPmBsw còWYn vkzfAocó arPmBswi dáAAQWQ5m tvkzfAoin trPmBswưởng WYvào mộtrPmBsw AAQWQ5thứ vkzfAotình yêvkzfAou AAQWQ5chẳng brPmBswao girPmBswờ phôivkzfAo pAAQWQ5hai vkzfAonữa chứ?WY TrướAAQWQ5c đârPmBswy cậuAAQWQ5 nWYói cậrPmBswu AAQWQ5thề nvkzfAoon vkzfAohẹn biểrPmBswn vớirPmBsw vkzfAomột ngườWYi, cảWY đờiWY vkzfAochỉ yêuAAQWQ5 mộtvkzfAo mìnWYh ngườirPmBsw ấyvkzfAo rPmBswthôi, AAQWQ5có lrPmBswẽ mọiWY ngWYười vkzfAosẽ cAAQWQ5ảm độrPmBswng đếWYn AAQWQ5rớt nưWYớc vkzfAomắt. NWYhưng rPmBswbây giờrPmBsw màWY WYcậu nóvkzfAoi AAQWQ5vậy, mọvkzfAoi ngưAAQWQ5ời vẫnAAQWQ5 srPmBswẽ rơiWY WYnước mắvkzfAot, nhưnvkzfAog màrPmBsw lWYà cưrPmBswời rPmBswchảy rPmBswnước mắt.AAQWQ5 QuWYá kWYhứ cAAQWQ5hỉ lWYà qrPmBswuá vkzfAokhứ, khôngrPmBsw vkzfAothể đểWY quárPmBsw rPmBswkhứ vkzfAotrở trPmBswhành vậvkzfAot cvkzfAoản WYcho tvkzfAoương lavkzfAoi được!

TiểuWY TvkzfAohu tiếcWY nurPmBswối thởAAQWQ5 dàrPmBswi: vkzfAo- LẽrPmBsw nàWYo bârPmBswy gvkzfAoiờ avkzfAoi nấyvkzfAo đWYều AAQWQ5bị hrPmBswiện thựAAQWQ5c hóvkzfAoa hếrPmBswt rồrPmBswi harPmBswy sao?

TWYôn vkzfAoKì cườWYi cưvkzfAoời WYnói: WY- ĐâyvkzfAo vkzfAolà hiệvkzfAon WYthực, cWYũng vkzfAolà mộtrPmBsw sựWY WYlựa chọnWY hếWYt sứrPmBswc bìAAQWQ5nh thườnAAQWQ5g! ChẳnvkzfAog aAAQWQ5i muốnAAQWQ5 manvkzfAog WYmột tAAQWQ5hứ mơvkzfAo hồAAQWQ5 rvkzfAoa đểAAQWQ5 vkzfAođánh cuộWYc rPmBswcả đờiAAQWQ5 mìnvkzfAoh cvkzfAoả! MàWY tìnhAAQWQ5 yêAAQWQ5u WYlại lvkzfAoà trPmBswhứ mơrPmBsw hồvkzfAo nhấrPmBswt WYtrong cAAQWQ5ái thAAQWQ5ế giớvkzfAoi này!

- TWYìm WYlại girPmBswấc rPmBswmộng WYtình yWYêu chrPmBswẳng rPmBswqua chỉWY lvkzfAoà AAQWQ5một srPmBswự vkzfAohoang tưởAAQWQ5ng. MộnvkzfAog WYcũ, rPmBswchẳng quvkzfAoa cWYũng chAAQWQ5ỉ làWY mvkzfAoột giấcvkzfAo mộWYng rPmBswmà thôi!

Tôn KìrPmBsw nóvkzfAoi đúngWY, đóvkzfAo vkzfAochẳng qrPmBswua WYchỉ lvkzfAoà mộtWY gvkzfAoiấc mơ.

Vì vkzfAohôm saAAQWQ5u AAQWQ5còn phvkzfAoải đrPmBswi làmrPmBsw nêAAQWQ5n mọiAAQWQ5 ngWYười WYvui WYchơi đếnvkzfAo mườiWY giờAAQWQ5 vkzfAolà lụcvkzfAo tụcAAQWQ5 giảiWY trPmBswán hWYết. VrPmBswân VrPmBswy rWYa quầrPmBswy thWYanh toánAAQWQ5 rồiAAQWQ5 vkzfAocùng TirPmBswểu vkzfAoThu rPmBswra bếnvkzfAo xAAQWQ5e bWYuýt. RvkzfAoa đếnrPmBsw bếnWY vkzfAoxe, mởWY trPmBswúi rrPmBswa lấyvkzfAo tiềnWY lẻrPmBsw thìWY cvkzfAoô mớivkzfAo pháAAQWQ5t hiệnWY AAQWQ5ra vkzfAolà điệnWY WYthoại cAAQWQ5ủa mìAAQWQ5nh khônrPmBswg cóvkzfAo ởAAQWQ5 tvkzfAorong túi.

- CvkzfAoậu nhớrPmBsw WYlại chvkzfAoo kĩrPmBsw vrPmBswào, crPmBswó phảiAAQWQ5 làAAQWQ5 đWYể rPmBswquên điệnWY thoWYại ởrPmBsw AAQWQ5KTV rvkzfAoồi không?

Vân VWYy nhrPmBswớ kAAQWQ5ĩ lạWYi, vkzfAoban nãWYy vrPmBswì sợrPmBsw tiếngWY nAAQWQ5hạc quáAAQWQ5 ồnAAQWQ5 khônrPmBswg tAAQWQ5hể AAQWQ5nghe AAQWQ5thấy tiếAAQWQ5ng chuôWYng đrPmBswiện thoạvkzfAoi nêvkzfAon rPmBswcô đrPmBswã lvkzfAoấy đAAQWQ5iện thoạirPmBsw WYra khỏiWY túirPmBsw vWYà đểAAQWQ5 lêrPmBswn grPmBswhế vkzfAosô WYpha. ThếWY rPmBswmà lúcAAQWQ5 rPmBswra vềvkzfAo cWYô lạWYi quêrPmBswn khônAAQWQ5g cvkzfAoầm theo.

- TớvkzfAo mWYột mìnhvkzfAo quarPmBswy lạivkzfAo đvkzfAoó lấyWY AAQWQ5là đượcvkzfAo WYrồi! CậWYu WYvề đi,WY nvkzfAohà cậrPmBswu xa!

- KAAQWQ5hông sWYao! WY- TiểuvkzfAo ThvkzfAou vkzfAotúm lấyvkzfAo cánrPmBswh tvkzfAoay AAQWQ5Vân vkzfAoVy: rPmBsw- TvkzfAoớ đvkzfAoi vớvkzfAoi cậu,WY rPmBswcùng lắWYm rPmBswthì vWYề nhvkzfAoà cậvkzfAou ngủrPmBsw mộtvkzfAo đêWYm chứAAQWQ5 gì!

Hai ngưrPmBswời vvkzfAoừa nWYói vừarPmBsw crPmBswhạy vộirPmBsw vWYàng vềWY pAAQWQ5hía quvkzfAoán karaoAAQWQ5k vkzfAođể lấyAAQWQ5 điệrPmBswn rPmBswthoại. AAQWQ5Vân AAQWQ5Vy đivkzfAo nAAQWQ5hanh đếnAAQWQ5 nỗivkzfAo khiếrPmBswn vkzfAocho TiểuvkzfAo AAQWQ5Thu chạyrPmBsw đWYuổi trPmBswheo mệWYt đAAQWQ5ến bởvkzfAo rPmBswhơi taiWY: vkzfAo- TiểrPmBswu VyvkzfAo, cậAAQWQ5u đừnAAQWQ5g vkzfAosốt rPmBswrột, điệnWY thrPmBswoại đểAAQWQ5 rPmBswở đấyAAQWQ5 khôAAQWQ5ng AAQWQ5mất đượcWY đâu.vkzfAo BvkzfAoình thườvkzfAong cậurPmBsw giữvkzfAo điệnrPmBsw thoạiWY rAAQWQ5ất kĩAAQWQ5, córPmBsw prPmBswhải WYlà sợWY ngườAAQWQ5i khvkzfAoác phávkzfAot hiệrPmBswn rrPmBswa vkzfAobí vkzfAomật gìWY tvkzfAorong đóAAQWQ5 rPmBswkhông hả?

WYTiểu TrPmBswhu nAAQWQ5ói bừavkzfAo nhưnWYg lạiAAQWQ5 trWYúng vkzfAongay vkzfAotim đevkzfAon rPmBswcủa rPmBswVân Vy.

Trong điệnrPmBsw thorPmBswại củaAAQWQ5 crPmBswô crPmBswó chứvkzfAoa rPmBswbí mậAAQWQ5t khônvkzfAog rPmBswthể rPmBswnói cWYho ngườiWY WYkhác birPmBswết đượvkzfAoc. WYSau rPmBswkhi thờAAQWQ5i grPmBswian quarPmBswy ngrPmBswược WYtrở lại,côWY WYđã vkzfAochạy đếnvkzfAo trvkzfAoước cvkzfAoửa nAAQWQ5hà nhAAQWQ5à WYGiang NhavkzfAon, vkzfAodùng máyvkzfAo ảWYnh chAAQWQ5ụp lạiAAQWQ5 mộAAQWQ5t bAAQWQ5ức ảnvkzfAoh vkzfAocủa GianvkzfAog NharPmBswn. SarPmBswu khvkzfAoi muWYa vkzfAođiện trPmBswhoại hồivkzfAo đầuWY rPmBswnăm, crPmBswô đãrPmBsw chuyểrPmBswn bứcrPmBsw ảnAAQWQ5h ấvkzfAoy rPmBswvào trWYong bvkzfAoộ rPmBswnhớ márPmBswy. NgAAQWQ5ộ nrPmBswhớ cóWY ngườirPmBsw lấyAAQWQ5 AAQWQ5được cáAAQWQ5i márPmBswy rồirPmBsw mởrPmBsw WYra xWYem ảnh,AAQWQ5 pWYhát hiệnWY rPmBswra bứvkzfAoc AAQWQ5ảnh ấy…chrPmBswắc cũnvkzfAog khônWYg córPmBsw vấAAQWQ5n đềvkzfAo gvkzfAoì đâWYu nhrPmBswỉ? KhônrPmBswg được,rPmBsw côvkzfAo khôngrPmBsw thAAQWQ5ể mạAAQWQ5o WYhiểm nhưAAQWQ5 vAAQWQ5ậy đượcrPmBsw! CôWY nhấtvkzfAo địvkzfAonh phảiWY rPmBswtìm lạiWY đAAQWQ5iện trPmBswhoại. rPmBswChuyện AAQWQ5này mAAQWQ5à đAAQWQ5ể cvkzfAoho GAAQWQ5iang NhaWYn biếtAAQWQ5 được,vkzfAo rPmBswchắc chắnAAQWQ5 anWYh sẽWY chWYo rằrPmBswng AAQWQ5cô rPmBswlà AAQWQ5một kẻAAQWQ5 birPmBswến thái,WY mộtAAQWQ5 cvkzfAoon điên.

TrưvkzfAoớc kirPmBswa, AAQWQ5lúc côvkzfAo vWYà GrPmBswiang NhaWYn còAAQWQ5n AAQWQ5ở bênAAQWQ5 nhavkzfAou, cvkzfAoô lrPmBswuôn thvkzfAoể vkzfAohiện WYnhững mặtAAQWQ5 tốtWY củAAQWQ5a mWYình trưAAQWQ5ớc mặtvkzfAo aAAQWQ5nh. BâyvkzfAo gAAQWQ5iờ mặcWY AAQWQ5dù kvkzfAohông cóWY duyêWYn WYphận đượcWY ởvkzfAo bêrPmBswn nhaWYu nhưnvkzfAog cAAQWQ5ũng khônAAQWQ5g tAAQWQ5hể AAQWQ5để rPmBswanh crPmBswó ấnWY tượngvkzfAo xấvkzfAou AAQWQ5về AAQWQ5cô được.

- rPmBswNày anhrPmBsw! WY- VânAAQWQ5 rPmBswVy lavkzfAoo đWYến quầrPmBswy tWYhu trPmBswiền: vkzfAo- TôvkzfAoi vừaAAQWQ5 ngồvkzfAoi ởvkzfAo phAAQWQ5òng 30vkzfAo2, hìnhAAQWQ5 WYnhư điAAQWQ5ện thoạivkzfAo củarPmBsw tAAQWQ5ôi vAAQWQ5ẫn cAAQWQ5òn đểrPmBsw tronAAQWQ5g đó!AAQWQ5 vkzfAo- VừaWY nóvkzfAoi VrPmBswân VvkzfAoy vừaWY rPmBswmóc rWYa hóAAQWQ5a WYđơn vkzfAovừa thAAQWQ5anh toán.

- WYXin vkzfAocô đợiWY vkzfAocho vkzfAomột chút!rPmBsw WYĐể tôirPmBsw hỏiWY nhânAAQWQ5 viêrPmBswn phụcAAQWQ5 rPmBswvụ xvkzfAoem sao!AAQWQ5- rPmBswcô gávkzfAoi ởrPmBsw qAAQWQ5uầy thvkzfAoanh vkzfAotoán lịrPmBswch srPmBswự cvkzfAohấn arPmBswn AAQWQ5cô rWYồi nvkzfAohấc AAQWQ5máy gọWYi AAQWQ5cho WYnhân vkzfAoviên phụcvkzfAo vụ.

TrWYống ngựcrPmBsw VâAAQWQ5n VWYy đrPmBswập thìvkzfAonh thịcrPmBswh, mắtAAQWQ5 dávkzfAon chặvkzfAot vàAAQWQ5o WYcô WYgái đAAQWQ5ứng ởvkzfAo quầy.
AAQWQ5Cô gáiWY AAQWQ5đó hỏivkzfAo nhrPmBswân viênrPmBsw pAAQWQ5hục vụWY vkzfAovài WYcâu rPmBswlà lậprPmBsw tứcrPmBsw cóWY đáAAQWQ5p án:
vkzfAo- NhvkzfAoân rPmBswviên dọnAAQWQ5 dAAQWQ5ẹp nóiAAQWQ5 AAQWQ5ban nvkzfAoãy dọnAAQWQ5 phrPmBswòng khônrPmBswg WYnhìn tWYhấy điệnWY thoạvkzfAoi củaAAQWQ5 cô!rPmBsw WY- CWYô gWYái đvkzfAoó nói.

VânrPmBsw WYVy vẫnAAQWQ5 khôrPmBswng nảnvkzfAo lòAAQWQ5ng: AAQWQ5- ĐiệnWY thAAQWQ5oại củAAQWQ5a rPmBswtôi vkzfAocó vkzfAomàu đevkzfAon, AAQWQ5có khrPmBswi lạivkzfAo vkzfAorơi vàoAAQWQ5 kvkzfAohe WYghế WYnào đórPmBsw màrPmBsw ngườivkzfAo đóWY kWYhông vkzfAonhìn tAAQWQ5hấy, tôivkzfAo AAQWQ5có thWYể vkzfAolên đWYó AAQWQ5tìm rPmBswcó đượcvkzfAo không?

- AAQWQ5Xin vkzfAolỗi côWY, phòWYng AAQWQ5302 hWYiện AAQWQ5giờ đWYã córPmBsw WYkhách AAQWQ5vào rồi,vkzfAo chúngWY tvkzfAoôi phAAQWQ5ải đượcAAQWQ5 sAAQWQ5ự WYđồng ýAAQWQ5 củaAAQWQ5 krPmBswhách mvkzfAoới dáAAQWQ5m AAQWQ5cho côvkzfAo vWYào rPmBsw!- WYCô gáiAAQWQ5 vkzfAoở quWYầy WYlễ trPmBswân mỉmWY cườiAAQWQ5 giảrPmBswi thíchWY, sAAQWQ5au đóWY vkzfAođưa AAQWQ5tay rPmBswra mờiAAQWQ5 WYVân vkzfAoVy WYngồi rPmBswvào ghếvkzfAo cvkzfAohờ đợiWY: WY- MờiWY côvkzfAo ngAAQWQ5ồi xAAQWQ5uống đâyvkzfAo đrPmBswợi mộtrPmBsw chútWY, chúngrPmBsw rPmBswtôi đãrPmBsw AAQWQ5cho ngườivkzfAo vàorPmBsw hỏrPmBswi vkzfAorồi ạ!

Một cốcrPmBsw trvkzfAoà hoWYa cúcAAQWQ5 nóngWY hổirPmBsw đưWYợc brPmBswê WYđến trướcAAQWQ5 mặtAAQWQ5 cvkzfAoô, AAQWQ5Vân AAQWQ5Vy WYchẳng rPmBswbuồn WYuống lAAQWQ5ấy mộtrPmBsw ngụAAQWQ5m, rPmBswmắt cứvkzfAo vkzfAodán chặrPmBswt vkzfAovào quầy.

Đáng WYnhẽ rrPmBswa vkzfAocô krPmBswhông nêvkzfAon lWYưu lạirPmBsw ảnhAAQWQ5 củaWY GWYiang NhWYan. DùrPmBsw saAAQWQ5o arPmBswnh cWYũng đâuvkzfAo còvkzfAon lrPmBswà ngườiAAQWQ5 vkzfAoyêu vkzfAocủa rPmBswcô nữWYa. CvkzfAoô cấtWY grPmBswiữ nhữngrPmBsw vkzfAogì cóAAQWQ5 liêWYn qAAQWQ5uan đrPmBswến AAQWQ5anh, WYlén lrPmBswút nAAQWQ5hư mộtAAQWQ5 têrPmBswn ăvkzfAon trộvkzfAom, tWYhế nàrPmBswy cònWY rAAQWQ5a trPmBswhể thWYống gìAAQWQ5 nữaWY chứ?

Nỗi tvkzfAoương tưrPmBsw, sựWY morPmBswng nhvkzfAoớ khrPmBswiến chrPmBswo cvkzfAoô AAQWQ5có cảWYm gWYiác nhưWY đWYang vkzfAolàm chuvkzfAoyện AAQWQ5gì tộiWY lỗi…màrPmBsw đốiAAQWQ5 tượrPmBswng WYbị prPmBswhạm tộiAAQWQ5 lạWYi WYlà ngườiAAQWQ5 màAAQWQ5 vkzfAocô đãAAQWQ5 thrPmBswề noWYn hẹnvkzfAo biểuWY. NghvkzfAoĩ đếrPmBswn đâAAQWQ5y tráAAQWQ5i tiAAQWQ5m rPmBswcô chợvkzfAot vkzfAođau đớnrPmBsw vkzfAonhư bWYị aWYi đóAAQWQ5 bópWY nghẹt.

Không bWYiết crPmBswó phảirPmBsw vkzfAolà WYvì “cóvkzfAo tậvkzfAot WYgiật mìvkzfAonh” WYhay kvkzfAohông vkzfAomà WYcô AAQWQ5cứ cảAAQWQ5m thWYấy cWYó gìvkzfAo WYđó khôvkzfAong lànrPmBswh đanrPmBswg chWYờ đợiWY mrPmBswình. NgộAAQWQ5 nWYhỡ bịvkzfAo pháWYt hiện…côvkzfAo bivkzfAoết WYgiải rPmBswthích rPmBswthế WYnào đâyAAQWQ5. ĐangrPmBsw mảiAAQWQ5 WYmê nrPmBswghĩ ngợirPmBsw vẩnrPmBsw AAQWQ5vơ thì….

- TvkzfAohưa cô…-rPmBsw CrPmBswô vkzfAogái ởvkzfAo vkzfAoquầy lrPmBswễ trPmBswân lêWYn tiWYếng: vkzfAo- ĐiệnWY thorPmBswại củaAAQWQ5 cWYô đãAAQWQ5 vkzfAotìm thấyAAQWQ5 rồrPmBswi, nhưngrPmBsw vịrPmBsw kháWYch WYnhặt WYđược điệnvkzfAo thoạAAQWQ5i củaAAQWQ5 cvkzfAoô yêrPmBswu rPmBswcầu đíchAAQWQ5 danrPmBswh WYcô lêAAQWQ5n lấy!

Vừa hAAQWQ5ay tiAAQWQ5n WYđã tìAAQWQ5m vkzfAođược đrPmBswiện thoAAQWQ5ại, VânrPmBsw VWYy chWYưa kịpvkzfAo rPmBswthở phrPmBswào thìAAQWQ5 WYcâu nAAQWQ5ói tiếrPmBswp AAQWQ5theo củaWY cWYô pAAQWQ5hục AAQWQ5vụ WYkhiến chWYo VânvkzfAo VAAQWQ5y giậWYt thórPmBswt: vkzfAo- TạirPmBsw srPmBswao lạiWY WYbảo đícWYh daWYnh tôiAAQWQ5 đếrPmBswn lấAAQWQ5y? rPmBsw- VWYân rPmBswVy đWYứng dWYậy, vkzfAongần nWYgừ hỏi.

Cô vkzfAogái AAQWQ5đó WYbình thWYản nóirPmBsw: vkzfAo- CóvkzfAo lvkzfAoẽ rPmBswlà muốnWY lAAQWQ5àm qAAQWQ5uen rPmBswvới AAQWQ5cô vkzfAothôi ạ!

VânvkzfAo vkzfAoVy thWYật sựvkzfAo khônWYg thvkzfAoể hiểuWY vkzfAonổi, vkzfAocó WYlí WYdo gvkzfAoì đểrPmBsw phảivkzfAo vkzfAolàm rPmBswnhư vậyAAQWQ5 đâu?

- CáAAQWQ5m vkzfAoơn, WYtôi biếtWY rồi!AAQWQ5 –WY CWYô dừnrPmBswg lạAAQWQ5i AAQWQ5một lávkzfAot rồiWY vkzfAonói tiếAAQWQ5p: vkzfAo- KrPmBswhách trênvkzfAo phrPmBswòng đrPmBswó rPmBswlà naWYm havkzfAoy nữ?

- LvkzfAoà nữvkzfAo ạ!vkzfAo rPmBsw- AAQWQ5Cô gávkzfAoi WYđó mrPmBswỉm cườiAAQWQ5 đáp.

Là nữ,rPmBsw vậyWY tAAQWQ5hì tốt.

Vân WYVy tAAQWQ5hở phàvkzfAoo nhẹWY WYnhõm, íWYt vkzfAonhất WYthì WYđấy cũWYng khôngWY phảiWY AAQWQ5là GianrPmBswg vkzfAoNhan, rPmBswkhông AAQWQ5phải GiaWYng NhavkzfAon thrPmBswì tốvkzfAot! vkzfAoNghĩ đếnrPmBsw WYđó VânWY VWYy liềnAAQWQ5 cườiAAQWQ5 AAQWQ5chế nhạorPmBsw bảnWY thrPmBswân. CrPmBswó lẽvkzfAo tạiAAQWQ5 vWYì AAQWQ5gần đâWYy côAAQWQ5 thườnAAQWQ5g xuvkzfAoyên gặrPmBswp vkzfAoGiang NharPmBswn nênAAQWQ5 thWYần kWYinh WYlúc rPmBswnào cAAQWQ5ũng cănWYg thẳngWY. TrPmBswrên đờirPmBsw nàrPmBswy làrPmBswm gvkzfAoì AAQWQ5có chuyệrPmBswn trùnAAQWQ5g hợrPmBswp đếnrPmBsw AAQWQ5như vậy,rPmBsw chẳngrPmBsw nhẽvkzfAo AAQWQ5Giang vkzfAoNhan lúWYc nàvkzfAoo cũngvkzfAo xuấvkzfAot hiệAAQWQ5n vkzfAoở nhữngWY vkzfAonơi AAQWQ5cô đến?

Vân VAAQWQ5y WYvà TiểurPmBsw TAAQWQ5hu cvkzfAoùng vkzfAođi vWYào thrPmBswang máyAAQWQ5 rPmBswtheo AAQWQ5người phụcAAQWQ5 vụ.
TrovkzfAong thWYang máyAAQWQ5 đanWYg pvkzfAohát WYbản nhạcAAQWQ5 WYrất thịnhvkzfAo hànhvkzfAo. TiểAAQWQ5u AAQWQ5Thu cũngvkzfAo lWYẩm bẩmWY AAQWQ5hát AAQWQ5theo, thrPmBswế nrPmBswhưng AAQWQ5Vân vkzfAoVy chẳvkzfAong cóAAQWQ5 bWYụng WYdạ nAAQWQ5ào mvkzfAoà nvkzfAoghe nữa.AAQWQ5 AAQWQ5Sau kvkzfAohi AAQWQ5lấy vkzfAođược điệnvkzfAo thoạAAQWQ5i, việcWY đầuvkzfAo WYtiên vkzfAomà crPmBswô phWYải làWYm WYlà xrPmBswóa bứWYc ảnWYh AAQWQ5của GivkzfAoang rPmBswNhan điAAQWQ5. QuAAQWQ5a lầWYn AAQWQ5này crPmBswô rPmBswđã vkzfAorút WYra đượvkzfAoc bàWYi họrPmBswc xươnrPmBswg máu.

TrvkzfAoong phvkzfAoòng WYvọng vkzfAora tivkzfAoếng cvkzfAoười nóWYi ồnWY ào.rPmBsw CWYô phAAQWQ5ục vkzfAovụ lễrPmBsw phévkzfAop grPmBswõ cửrPmBswa rồWYi đẩyAAQWQ5 cửaAAQWQ5 brPmBswước vào.

Vân AAQWQ5Vy cAAQWQ5òn cvkzfAohưa kịprPmBsw nóiAAQWQ5 mụWYc đíAAQWQ5ch đrPmBswến đâyWY tAAQWQ5hì mộtWY côWY gárPmBswi tócrPmBsw vkzfAodài đãrPmBsw WYngoảnh đầuvkzfAo vkzfAolại nhWYìn WYcô. CôvkzfAo trPmBswa cvkzfAoó rPmBswmột đôiWY mắtWY tvkzfAoo trònAAQWQ5 nhWYư rPmBswmắt rPmBswnai, lúcAAQWQ5 cưrPmBswời WYtrên rPmBswmá cóWY hivkzfAoện rrPmBswa harPmBswi AAQWQ5cái máWY lAAQWQ5úm rvkzfAoất sWYâu. ÁvkzfAonh mắtvkzfAo củWYa WYcô rPmBswta dừnrPmBswg vkzfAolại trênAAQWQ5 mặtWY TiểvkzfAou ThAAQWQ5u kWYhoảng hAAQWQ5ai gWYiây AAQWQ5rồi lậpvkzfAo tứcAAQWQ5 dávkzfAon chAAQWQ5ặt AAQWQ5vào mặtAAQWQ5 VâWYn Vy.

HAAQWQ5ai bêvkzfAon nhrPmBswìn nhaWYu mấAAQWQ5t vàvkzfAoi giâWYy, vkzfAođột nhiênWY VânAAQWQ5 rPmBswVy cảmvkzfAo thấAAQWQ5y khurPmBswôn mặtrPmBsw nàyAAQWQ5 quAAQWQ5en querPmBswn nhưngAAQWQ5 nhấtvkzfAo thAAQWQ5ời cWYô khôWYng tAAQWQ5hể nhớrPmBsw AAQWQ5ra đWYã WYgặp ởAAQWQ5 đâu.

- ThậtrPmBsw rPmBswsự rấtrPmBsw xiWYn lrPmBswỗi vkzfAovì đãrPmBsw làmWY phvkzfAoiền cávkzfAoc bạWYn! rPmBsw- NếuWY rPmBswnhư đốiAAQWQ5 phươnAAQWQ5g đãAAQWQ5 khôAAQWQ5ng lênrPmBsw tiếvkzfAong tAAQWQ5hì VânWY VAAQWQ5y đànhWY phảivkzfAo lịvkzfAoch svkzfAoự cấrPmBswt lời.

- KhônAAQWQ5g saoWY! rPmBsw- WYCô gávkzfAoi tvkzfAoóc rPmBswdài xirPmBswnh đvkzfAoẹp đrPmBswi đếrPmBswn trướrPmBswc mặAAQWQ5t VvkzfAoân VyAAQWQ5, chAAQWQ5ìa vkzfAocái điệnWY thoAAQWQ5ại rrPmBswa rPmBswtrước mặvkzfAot rPmBswcô: vkzfAo- CrPmBswô xrPmBswem rPmBswxem đAAQWQ5ây cóAAQWQ5 WYphải đAAQWQ5iện thovkzfAoại củarPmBsw vkzfAocô không?

Chiếc điệnvkzfAo thoạvkzfAoi mvkzfAoàu đerPmBswn, rPmBswtrên đrPmBswó cAAQWQ5ó tvkzfAoreo mộtrPmBsw cáAAQWQ5i mócAAQWQ5 điệAAQWQ5n thoạirPmBsw cóWY hìnWYh qurPmBswả crPmBswầu thủyAAQWQ5 tirPmBswnh lóngAAQWQ5 lánh.

Thật khvkzfAoông nAAQWQ5gờ cóWY tWYhể tìmvkzfAo tvkzfAohấy cáirPmBsw điệnWY tvkzfAohoại củarPmBsw WYmình dễAAQWQ5 dàWYng đrPmBswến nhưAAQWQ5 vậy.rPmBsw rPmBswVân VWYy rPmBswmỉm cườiWY đáprPmBsw: vkzfAo- WYĐúng vkzfAolà củrPmBswa tôi!

Cô AAQWQ5gái đóAAQWQ5 vkzfAonheo nhWYeo mAAQWQ5ắt vkzfAohỏi: vkzfAo- TrPmBswhật sựrPmBsw lAAQWQ5à củarPmBsw AAQWQ5cô ư?

Vân VvkzfAoy nhìnWY WYcô tWYa bằnvkzfAog WYánh mắtAAQWQ5 kvkzfAohó hiểu,rPmBsw rPmBswlẽ nàoWY côrPmBsw AAQWQ5lại nhậnWY bvkzfAoừa đWYiện thoạirPmBsw củaWY vkzfAongười khácAAQWQ5 làrPmBsw củAAQWQ5a mình?

- Vậy,rPmBsw crPmBswái nàyvkzfAo AAQWQ5thì sWYao? rPmBsw- rPmBswNhững nrPmBswgón rPmBswtay trắngrPmBsw nõnWY lvkzfAoại giWYơ rvkzfAoa mộrPmBswt chiếcvkzfAo vkzfAođiện thrPmBswoại khác.

AAQWQ5Một chiếcrPmBsw điệnWY thvkzfAooại rPmBswgiống hệt,rPmBsw điềuvkzfAo khiAAQWQ5ến WYcho WYngười AAQWQ5khác khônvkzfAog thểvkzfAo ngờrPmBsw đếrPmBswn đrPmBswó làrPmBsw nvkzfAogay AAQWQ5cả cáirPmBsw mócAAQWQ5 đvkzfAoeo điệnWY rPmBswthoại cũnrPmBswg WYgiống hệt.

Trên WYđời lạivkzfAo cAAQWQ5ó crPmBswhuyện trùWYng hAAQWQ5ợp tvkzfAohế sao?

- CvkzfAohẳng trávkzfAoch mWYà côAAQWQ5 lvkzfAoại nAAQWQ5hận nhAAQWQ5ầm, AAQWQ5ban đầuWY AAQWQ5tôi cũnvkzfAog nWYhận nhầvkzfAom đấy!

VânvkzfAo VWYy ngârPmBswy ngườiAAQWQ5 khôngAAQWQ5 biếvkzfAot WYphải vkzfAolàm sao.

- CrPmBswhiếc điệnAAQWQ5 vkzfAothoại nàWYy làvkzfAo WYcủa cvkzfAohồng cvkzfAohưa cWYưới muvkzfAoa chAAQWQ5o tôrPmBswi, cònAAQWQ5 cárPmBswi rPmBswmóc vkzfAođeo đWYiện thoạivkzfAo nAAQWQ5ày rPmBswtôi vkzfAovới cvkzfAohồng chưAAQWQ5a cướirPmBsw mớAAQWQ5i cùvkzfAong rPmBswđi chọrPmBswn gầnrPmBsw WYđây vkzfAo!- AAQWQ5Cô rPmBswta AAQWQ5khẽ mấpvkzfAo máyWY môirPmBsw, vkzfAoánh mắAAQWQ5t chrPmBswăm cWYhú nvkzfAohìn VânWY VAAQWQ5y, AAQWQ5dường nAAQWQ5hư vkzfAomuốn tvkzfAohăm dvkzfAoò điềurPmBsw gìWY đóvkzfAo từrPmBsw cô:vkzfAo vkzfAo- ĐiềrPmBswu kWYhiến crPmBswho tôirPmBsw bấtWY ngờWY nhAAQWQ5ất lAAQWQ5ại WYlà…- rPmBswcô WYta ấnrPmBsw AAQWQ5vào rPmBswbàn WYphím, mAAQWQ5àn hìnhAAQWQ5 svkzfAoáng lênrPmBsw, svkzfAoau rPmBswđó gAAQWQ5iơ rWYa tWYrước mặtvkzfAo VânAAQWQ5 Vy.

TrPmBswiểu TrPmBswhu kiWYnh ngạcrPmBsw “A”AAQWQ5 lvkzfAoên mộtvkzfAo tiếng.AAQWQ5 BứWYc ảvkzfAonh củarPmBsw GAAQWQ5iang NhWYan AAQWQ5đã hvkzfAoiện lênWY màrPmBswn rPmBswhình. WYTim WYVân VAAQWQ5y nvkzfAohư rPmBswthắt lại.

-Cô WYcó thểWY AAQWQ5nói rPmBswcho tôAAQWQ5i biếtrPmBsw đWYây làWY WYai không?

Cô chưAAQWQ5a baAAQWQ5o giờvkzfAo dvkzfAoám làmvkzfAo vvkzfAoiệc xấu,rPmBsw bởirPmBsw vìAAQWQ5 srPmBswợ mrPmBswột WYngày srPmBswẽ rPmBswbị ngườirPmBsw kvkzfAohác vạchrPmBsw AAQWQ5trần. ThAAQWQ5ế màvkzfAo hômrPmBsw naAAQWQ5y, đvkzfAoối mặtrPmBsw rPmBswvới AAQWQ5cô gvkzfAoái nàAAQWQ5y, cvkzfAoô lạirPmBsw thấrPmBswy bấvkzfAot AAQWQ5lực vàAAQWQ5 AAQWQ5sợ hãiWY nhưAAQWQ5 mộtrPmBsw AAQWQ5tên krPmBswẻ cắpAAQWQ5 bịvkzfAo bắtrPmBsw vkzfAotại trận.

Tất cảWY nhAAQWQ5ững ngườivkzfAo WYngồi rPmBswtrong phòrPmBswng đềuAAQWQ5 hWYướng mWYắt WYvề phvkzfAoía crPmBswô. VWYân VWYy hoaWYng manvkzfAog nhìvkzfAon vàoAAQWQ5 đôirPmBsw mAAQWQ5ắt trPmBswức tốirPmBsw đanWYg nhìnWY thẳngrPmBsw vàovkzfAo mặrPmBswt mìWYnh vkzfAokia, cAAQWQ5ô kAAQWQ5hông thểWY nóiWY vớAAQWQ5i WYmọi nvkzfAogười trênrPmBsw tAAQWQ5hế giớirPmBsw nWYày rvkzfAoằng, đAAQWQ5ây chWYính lvkzfAoà nrPmBswgười vkzfAoyêu củaWY cvkzfAoô, làWY ngườiWY đãrPmBsw AAQWQ5chết vkzfAođi rPmBswgiờ đượcAAQWQ5 WYsống lạiAAQWQ5 nhờvkzfAo thrPmBswời giAAQWQ5an qWYuay ngượcWY trởrPmBsw lại..

ThấyvkzfAo AAQWQ5Vân VrPmBswy vkzfAokhông WYnói nAAQWQ5ăng gìrPmBsw, đốiAAQWQ5 phươWYng càvkzfAong rPmBswtỏ rWYa hunvkzfAog hăng.

- rPmBswTại vkzfAosao AAQWQ5cô lạivkzfAo cWYó ảnAAQWQ5h chồngAAQWQ5 chWYưa cướiAAQWQ5 củaWY tôi?

- rPmBswHai ngườivkzfAo qvkzfAouen brPmBswiết AAQWQ5nhau à?

AAQWQ5Trước vkzfAohai cvkzfAoâu hỏiWY đầyrPmBsw tvkzfAoính WYchất vrPmBswấn nàyrPmBsw, VâWYn VvkzfAoy AAQWQ5còn AAQWQ5chưa AAQWQ5kịp rPmBswtrả lWYời thAAQWQ5ì rPmBswTiểu ThAAQWQ5u vkzfAođã nổivkzfAo quạuWY lrPmBswên: WY- AAQWQ5Này, côAAQWQ5 rPmBswlàm crPmBswái trvkzfAoò gìWY thrPmBswế hả?rPmBsw TroAAQWQ5ng đAAQWQ5iện thvkzfAooại rPmBswcủa VâWYn WYVy córPmBsw ảnhrPmBsw củaAAQWQ5 aWYi thìWY AAQWQ5liên qWYuan gWYì đếnrPmBsw AAQWQ5cô. CôrPmBsw trPmBswrả điệAAQWQ5n trPmBswhoại lạvkzfAoi chAAQWQ5o cAAQWQ5húng tôWYi tvkzfAohì chúnrPmBswg tWYôi cảmAAQWQ5 ơnrPmBsw côAAQWQ5. AAQWQ5Còn nWYếu côAAQWQ5 cứrPmBsw trPmBswhích AAQWQ5bắt nạrPmBswt ngAAQWQ5ười kháWYc, tôWYi vkzfAonói chvkzfAoo cAAQWQ5ô rPmBswbiết, chúAAQWQ5ng tôAAQWQ5i WYkhông dWYễ bắvkzfAot nạtWY đâu!

Tiểu TvkzfAohu WYvừa WYnói dứtAAQWQ5 lờiAAQWQ5 thAAQWQ5ì mấyWY cWYô gávkzfAoi bvkzfAoan nWYãy vẫnvkzfAo cònvkzfAo mảiAAQWQ5 mêrPmBsw hvkzfAoát hAAQWQ5ò lWYiền bỏWY mivkzfAocro xuốrPmBswng, cầmvkzfAo vkzfAomột cAAQWQ5ốc nướcWY rPmBswđá đirPmBsw vAAQWQ5ề phvkzfAoía vkzfAohai ngườWYi: rPmBsw- NWYói chuyệnWY vớiAAQWQ5 lrPmBswoại ngườirPmBsw nàAAQWQ5y thWYì crPmBswần gìAAQWQ5 AAQWQ5phải lịcAAQWQ5h srPmBswự?- dứtAAQWQ5 lờvkzfAoi rPmBswcô AAQWQ5ta vkzfAođưa tWYay lên,AAQWQ5 AAQWQ5hất thẳngAAQWQ5 cvkzfAoốc nưAAQWQ5ớc vàrPmBswo mAAQWQ5ặt hWYai người.

LvkzfAoúc VânvkzfAo VAAQWQ5y kịWYp phảvkzfAon rPmBswứng lạiAAQWQ5 AAQWQ5thì đãAAQWQ5 vkzfAoquá muvkzfAoộn. MặvkzfAoc vkzfAodù côAAQWQ5 đWYã nrPmBswé ngưvkzfAoời đvkzfAoi nhưngrPmBsw AAQWQ5nửa bvkzfAoên mặtrPmBsw củaWY côvkzfAo vẫnWY lĩnrPmBswh trPmBswrọn cốvkzfAoc nướvkzfAoc lạnh.WY BvkzfAoộ WYdạng củAAQWQ5a AAQWQ5cô lúrPmBswc WYnày trrPmBswông thậtrPmBsw thêWY thảm.

CôAAQWQ5 vkzfAophục vụAAQWQ5 thấyWY tìAAQWQ5nh hìnvkzfAoh khôrPmBswng ổWYn liềnrPmBsw cầWYm mAAQWQ5áy bộAAQWQ5 AAQWQ5đàm lêvkzfAon gọi.

CWYác nhAAQWQ5ân viWYên phrPmBswục vụrPmBsw xrPmBswung qurPmBswanh đấyAAQWQ5 bỗnvkzfAog chrPmBswốc kéo.rPmBsw rPmBswĐây rPmBswlà lầnrPmBsw tvkzfAohứ rPmBswhai WYtrong thánAAQWQ5g VârPmBswn VvkzfAoy phrPmBswải chWYứng kWYiến cảnWYh tưrPmBswợng hỗnrPmBsw WYloạn nrPmBswày. NhữngvkzfAo khvkzfAoách đếnAAQWQ5 hAAQWQ5át ởrPmBsw prPmBswhòng bWYên đWYều AAQWQ5mở cửarPmBsw ngvkzfAoó sanWYg nWYghe ngóngAAQWQ5 tìvkzfAonh hìnAAQWQ5h rồirPmBsw chỉrPmBsw chỏ,vkzfAo bànrPmBsw tán….

- KhanvkzfAog DiWY, WYrốt curPmBswộc rPmBswcó chWYuyện gìAAQWQ5 thếvkzfAo?- ĐvkzfAoám brPmBswạn AAQWQ5của côWY gáivkzfAo WYtóc dàvkzfAoi bắAAQWQ5t đầuAAQWQ5 xWYôn xao.

Hóa rrPmBswa cárPmBswi côAAQWQ5 gAAQWQ5ái rPmBswtóc dàiWY ấyWY trPmBswên vkzfAolà WYKhang vkzfAoDi, WYngay cảvkzfAo cávkzfAoi tênAAQWQ5 củAAQWQ5a côvkzfAo tvkzfAoa cũnrPmBswg WYhay rPmBswhơn tênAAQWQ5 củarPmBsw côWY rWYất nhiềuvkzfAo. VWYân WYVy WYngoảnh WYmặt lạAAQWQ5i nhìrPmBswn vàovkzfAo khuôAAQWQ5n mặWYt củvkzfAoa côrPmBsw AAQWQ5gái trPmBswên KhAAQWQ5ang rPmBswDi kia…..

Chẳng tráchWY mWYà vkzfAomới WYnhìn thấvkzfAoy vkzfAocô tAAQWQ5a, vkzfAoVân vkzfAoVy đãWY cảmWY thAAQWQ5ấy rấtWY querPmBswn. HrPmBswóa rvkzfAoa rPmBswbọn rPmBswhọ đãvkzfAo gặprPmBsw nhWYau tvkzfAoừ trướcAAQWQ5. CAAQWQ5ô tAAQWQ5a chíAAQWQ5nh lWYà rPmBswcô gáiWY xrPmBswinh rPmBswđẹp đrPmBswã xAAQWQ5uất WYhiện bênWY cạnhAAQWQ5 GianvkzfAog NhavkzfAon vkzfAongày WYhôm đó.

TiểWYu TWYhu vvkzfAoội vàngrPmBsw giúpvkzfAo VânWY rPmBswVy laAAQWQ5u sạAAQWQ5ch nhữnvkzfAog AAQWQ5giọt nướcWY đangvkzfAo trPmBswong tỏngAAQWQ5 nhỏAAQWQ5 xuốvkzfAong từWY máAAQWQ5i tócAAQWQ5 WYcô rrPmBswồi rPmBswkéo tavkzfAoy côvkzfAo nóiWY: AAQWQ5- TiểuWY VyrPmBsw, chúngWY tWYa đvkzfAoi tvkzfAohôi, WYquân tửWY trPmBswrả thùAAQWQ5 mWYười nămWY cAAQWQ5ũng krPmBswhông muộn!

HavkzfAoi nhânWY viêvkzfAon prPmBswhục vụrPmBsw đứngWY vkzfAochặn trưAAQWQ5ớc rPmBswmặt cWYô nWYói:- vkzfAoChi bằnrPmBswg havkzfAoi AAQWQ5cô hãrPmBswy tránhvkzfAo điAAQWQ5 trướcrPmBsw đi!

TronrPmBswg AAQWQ5tình rPmBswtrạng nàvkzfAoy….có tvkzfAohể vkzfAolà vkzfAodo baWYn nrPmBswãy rPmBswcô uốngWY rưWYợu vaAAQWQ5ng WYnên WYbây grPmBswiờ chấtvkzfAo merPmBswn mớrPmBswi pWYhát tácvkzfAo.Hoặc cAAQWQ5ũng cóWY trPmBswhể làvkzfAo AAQWQ5do tAAQWQ5rong lònWYg cAAQWQ5ảm thấyvkzfAo ấWYm ứcvkzfAo nAAQWQ5ên VWYân VWYy chẳnWYg bWYuồn đểrPmBsw ýWY đAAQWQ5ến nAAQWQ5hững lờAAQWQ5i krPmBswhuyên vkzfAocan củarPmBsw ngườirPmBsw AAQWQ5phục vụ.vkzfAo rPmBswTình AAQWQ5yêu củaWY crPmBswô vớirPmBsw vkzfAoGiang Nhan…vốnvkzfAo rPmBswdĩ AAQWQ5cô đãrPmBsw rấtWY hạnvkzfAoh phúc,AAQWQ5 hạnhrPmBsw vkzfAophúc tvkzfAoới mAAQWQ5ức muốnrPmBsw tuvkzfAoyên bWYố vớvkzfAoi tvkzfAoất cảvkzfAo mWYọi WYngười AAQWQ5ở trêAAQWQ5n AAQWQ5thế gWYiới nàyAAQWQ5, trPmBswhế màAAQWQ5 bâAAQWQ5y giờ…..

VânWY VAAQWQ5y điAAQWQ5 gvkzfAoạt taWYy ngườiWY phụcrPmBsw vrPmBswụ WYra, đvkzfAoi thẳAAQWQ5ng đAAQWQ5ến trưAAQWQ5ớc mặtAAQWQ5 KhanvkzfAog DWYi lvkzfAoấy điWYện tAAQWQ5hoại crPmBswủa mìnrPmBswh rồivkzfAo vkzfAonhìn thẳnvkzfAog vrPmBswào mắWYt côWY vkzfAota mvkzfAoà nói:vkzfAo WY- ĐrPmBswây AAQWQ5là vkzfAobạn tvkzfAorai củWYa tôAAQWQ5i! AAQWQ5- rPmBswGiọng nóivkzfAo vkzfAokhông cWYứng rAAQWQ5ắn nWYhưng rPmBswcũng cWYhẳng vkzfAomềm mỏng.

vkzfAoNgọn lrPmBswửa trPmBswứ tốirPmBsw tWYrong lrPmBswòng đAAQWQ5ối phưAAQWQ5ơng WYbỗng WYchốc bùAAQWQ5ng lvkzfAoên: rPmBsw- BạrPmBswn trarPmBswi côAAQWQ5 á?vkzfAo ĐârPmBswy rvkzfAoõ AAQWQ5ràng AAQWQ5là chồngAAQWQ5 cvkzfAohưa vkzfAocưới của….

WY- TôiWY vớrPmBswi bvkzfAoạn trAAQWQ5ai tôAAQWQ5i quvkzfAoen rPmBswnhau WYđã nămrPmBsw nămrPmBsw rồi!vkzfAo vkzfAo- VâAAQWQ5n VvkzfAoy tiệnvkzfAo WYtay mWYở lịchWY AAQWQ5ở tWYrong đrPmBswiện tvkzfAohoại vkzfAora: WY-Trên đWYó vkzfAocòn WYcó gWYhi nrPmBswgày vkzfAosinh nhậvkzfAot rPmBswcủa rPmBswanh ấyAAQWQ5 vớvkzfAoi nhữnWYg nWYgày vkzfAokỉ nrPmBswiệm củAAQWQ5a AAQWQ5chúng tôi!

- ChúngWY AAQWQ5tôi dựrPmBsw địrPmBswnh rPmBswsẽ kếtWY vkzfAohôn vàvkzfAoo nWYgày WY10 thángAAQWQ5 1vkzfAo0 nAAQWQ5ăm 2010.

-TôiWY khvkzfAoông AAQWQ5biết rPmBswban nWYãy AAQWQ5cô nóivkzfAo lAAQWQ5à cóWY WYý gì…-AAQWQ5 CWYô đưWYa đirPmBswện thoạiAAQWQ5 WYra trướWYc mAAQWQ5ặt KhvkzfAoang DrPmBswi: AAQWQ5- PhírPmBswm sốrPmBsw mộtWY rPmBswlà phímWY gọivkzfAo tắtvkzfAo rPmBswcho arPmBswnh ấy,WY nếuvkzfAo nhưrPmBsw côvkzfAo cAAQWQ5òn nAAQWQ5ghi rPmBswvấn thìrPmBsw cAAQWQ5ứ vkzfAogọi điệnWY WYcho rPmBswanh vkzfAoấy WYmà hỏi!
VẻvkzfAo mvkzfAoặt củrPmBswa KhaWYng DrPmBswi lúWYc nvkzfAoày kháAAQWQ5 WYkì WYlạ. VẻvkzfAo mặrPmBswt ấWYy khAAQWQ5ông phảrPmBswi lvkzfAoà vWYẻ mặtWY củaAAQWQ5 mộtAAQWQ5 ngườivkzfAo đaWYng tứcvkzfAo đếnAAQWQ5 phAAQWQ5át đivkzfAoên lên,rPmBsw tvkzfAohế nênWY VânAAQWQ5 VvkzfAoy chrPmBswo AAQWQ5rằng rấtrPmBsw AAQWQ5có thểWY cáirPmBsw côAAQWQ5 KhavkzfAong rPmBswDi AAQWQ5này vốWYn dĩWY cAAQWQ5ũng khôrPmBswng dvkzfAoám khrPmBswẳng địnvkzfAoh ngườiAAQWQ5 trWYong ảvkzfAonh chírPmBswnh lvkzfAoà GiarPmBswng Nhan.

NếurPmBsw khônAAQWQ5g WYthì KhanAAQWQ5g DrPmBswi đvkzfAoã khôngvkzfAo thửrPmBsw vkzfAothăm dWYò bằvkzfAong cárPmBswch AAQWQ5nói chuyệrPmBswn rPmBswvới cWYô. CrPmBswhỉ cvkzfAoó AAQWQ5điều AAQWQ5những gìvkzfAo đangAAQWQ5 xảyAAQWQ5 rWYa vkzfAokhông giốngvkzfAo nhrPmBswư nhữnWYg gìrPmBsw WYcô vkzfAota monAAQWQ5g muốvkzfAon, AAQWQ5bởi vìrPmBsw AAQWQ5đám bạWYn cvkzfAoủa crPmBswô AAQWQ5đã qWYuá rPmBswbức AAQWQ5xúc trướcWY nhữngWY câuvkzfAo nAAQWQ5ói WYcủa TiểurPmBsw TWYhu, lvkzfAoàm cWYho mAAQWQ5ọi crPmBswhuyện trởvkzfAo nêrPmBswn WYvô cAAQWQ5ùng tồrPmBswi tệ.

Qua chuyệnvkzfAo xảyWY rPmBswra quWYá đvkzfAoột ngộtrPmBsw nàyrPmBsw, crPmBswô bắtvkzfAo đầrPmBswu tirPmBswn rPmBswrằng rPmBswchỉ cAAQWQ5ần dũnAAQWQ5g AAQWQ5cảm, cứngWY cỏvkzfAoi đốiWY mrPmBswặt vWYới mrPmBswọi rPmBswchuyện WYlà cvkzfAoó thểvkzfAo “tharPmBswy đổiWY WYcàn khôn”WY. DAAQWQ5ù thếAAQWQ5 nrPmBswào côvkzfAo cũngrPmBsw phảvkzfAoi rPmBswcó nirPmBswềm vkzfAotin AAQWQ5với chínhrPmBsw mình.

- ChắrPmBswc vkzfAolà bAAQWQ5ởi AAQWQ5vì crPmBswó nétAAQWQ5 WYgiống nharPmBswu quWYá đWYấy WYmà!- KhanAAQWQ5g DrPmBswi chớpWY vkzfAochớp mắt,AAQWQ5 girPmBswọng nóiWY nhrPmBswư crPmBswó vkzfAovẻ đùarPmBsw vui.

Trước sWYự nhượngWY bộrPmBsw củAAQWQ5a rPmBswKhang DirPmBsw, đámvkzfAo bạnWY cvkzfAoủa WYcô cũWYng rPmBswlập tWYức “hWYạ hỏa”AAQWQ5. NhâWYn lAAQWQ5úc bọnvkzfAo họvkzfAo vẫnWY cAAQWQ5òn đangrPmBsw WYdo dự,vkzfAo VrPmBswân WYVy rPmBswliền vkzfAokéo vkzfAoTiểu AAQWQ5Thu rWYa khỏvkzfAoi phòng.

Đã rvkzfAoa đếnAAQWQ5 bênWY nAAQWQ5goài rPmBswrồi mWYà vkzfAotrống vkzfAongực VAAQWQ5ân vkzfAoVy vkzfAovẫn cAAQWQ5òn đậpWY thvkzfAoình thịch.AAQWQ5 ỞWY AAQWQ5những nWYơi đônvkzfAog ngườAAQWQ5i khôrPmBswng nAAQWQ5ên gâvkzfAoy WYchuyện ồnAAQWQ5 àrPmBswo, nhưngWY avkzfAoi mrPmBswà biếtvkzfAo đượcAAQWQ5 nWYhỡ đâAAQWQ5u côWY vkzfAovừa AAQWQ5ra đếAAQWQ5n bWYên vkzfAongoài, KhanWYg vkzfAoDi WYđã WYdẫn tAAQWQ5heo rPmBswđám WYbạn hunvkzfAog dữrPmBsw củavkzfAo rPmBswcô tAAQWQ5a đuổirPmBsw trPmBswheo. ChẳngvkzfAo aWYi chAAQWQ5ịu vkzfAodễ dànvkzfAog rPmBswbỏ quvkzfAoa rPmBswmọi cWYhuyện nhWYư AAQWQ5thế nvkzfAoày cảWY. ChvkzfAoo dùrPmBsw chWYỉ lrPmBswà nghWYi vấnrPmBsw tvkzfAohì cAAQWQ5ũng phảrPmBswi hỏiAAQWQ5 WYcho rWYõ ràngAAQWQ5 chứ.

Vân VvkzfAoy vốnvkzfAo địAAQWQ5nh AAQWQ5ra đếnAAQWQ5 AAQWQ5KTV sẽAAQWQ5 lrPmBswập tứrPmBswc bắtvkzfAo xWYe chuồWYn tWYhẳng. ThàWYnh phốrPmBsw lớnWY nAAQWQ5hư vAAQWQ5ậy, kvkzfAohả nWYăng chạmvkzfAo mặvkzfAot WYnhau củAAQWQ5a harPmBswi ngườiWY AAQWQ5cũng khônvkzfAog nhivkzfAoều. HvkzfAoơn nữvkzfAoa cWYhỉ cầnvkzfAo crPmBswô tWYa AAQWQ5về nAAQWQ5hà tìmvkzfAo GivkzfAoang NhavkzfAon đốiAAQWQ5 chAAQWQ5ất, prPmBswhát AAQWQ5hiện GivkzfAoang WYNhan chẳnvkzfAog cóvkzfAo gìvkzfAo lạAAQWQ5 tAAQWQ5hường vkzfAothì crPmBswơn sónWYg giAAQWQ5ó rPmBswnày vkzfAosẽ quAAQWQ5a đrPmBswi nWYgay thvkzfAoôi. NàrPmBswo avkzfAoi ngờvkzfAo, tarPmBswxi giờWY nàyrPmBsw kvkzfAohó WYmà WYbắt đượcrPmBsw. HaAAQWQ5i ngườWYi đứWYng hơnAAQWQ5 nửavkzfAo tiếngAAQWQ5 đồvkzfAong hồWY màAAQWQ5 AAQWQ5vẫn khôrPmBswng bắtWY đưWYợc xe.

NAAQWQ5ếu birPmBswết sớmAAQWQ5 nhrPmBswư vậyAAQWQ5 thAAQWQ5ì cWYô WYđã rAAQWQ5a bếrPmBswn xvkzfAoe bắtvkzfAo xAAQWQ5e burPmBswýt cvkzfAoho rồirPmBsw! VânrPmBsw WYVy liêWYn tụcAAQWQ5 nhvkzfAoìn WYlại phrPmBswía sarPmBswu lưngvkzfAo. vkzfAoNếu cứWY thếvkzfAo nàrPmBswy khrPmBswông biếrPmBswt chừnAAQWQ5g…..đang AAQWQ5định kWYéo TivkzfAoểu TWYhu rvkzfAoa bếnrPmBsw xvkzfAoe bvkzfAouýt thAAQWQ5ì độtvkzfAo nhvkzfAoiên mộtrPmBsw chirPmBswếc rPmBswxe hvkzfAoơi đỗvkzfAo xịchWY trvkzfAoước mAAQWQ5ặt WYhai người.

- VânrPmBsw VvkzfAoy!- cánhvkzfAo cửvkzfAoa AAQWQ5xe từvkzfAo từvkzfAo kévkzfAoo WYxuống, anvkzfAoh cAAQWQ5úi WYđầu nhvkzfAoìn AAQWQ5ra ngoàvkzfAoi nóAAQWQ5i: rPmBsw- vkzfAoLên AAQWQ5xe đi,AAQWQ5 WYanh đưavkzfAo AAQWQ5em về!

Vân rPmBswVy crPmBswó ngầnAAQWQ5 rPmBswngừ mộtWY lvkzfAoát mrPmBswới mvkzfAoở cửvkzfAoa rrPmBswa nrPmBswgồi vWYào rPmBswtrong xeAAQWQ5, ngoảnhvkzfAo đầvkzfAou lạiWY mỉvkzfAom cườiAAQWQ5 ávkzfAoi ngWYại vớiWY rPmBswTiểu AAQWQ5Thu. ChiếrPmBswc xrPmBswe rPmBswlao đirPmBsw tAAQWQ5rên đường,rPmBsw vkzfAocô vẫnAAQWQ5 krPmBswhông WYquên nhìnAAQWQ5 lvkzfAoại cửrPmBswa AAQWQ5quán KrPmBswTV, trPmBswhầm tWYhở vkzfAophào nhẹrPmBsw nhõm.

Những gAAQWQ5iọt nướcAAQWQ5 vẫnrPmBsw tvkzfAoí tácvkzfAoh rPmBswrơi xvkzfAouống trPmBswừ AAQWQ5mái tóvkzfAoc WYcô. BộAAQWQ5 dạAAQWQ5ng AAQWQ5của côvkzfAo lúWYc AAQWQ5này quWYả thựcWY qAAQWQ5uá vkzfAothê thảm.vkzfAo CrPmBswô giốWYng hệtrPmBsw nWYhư mộtWY cvkzfAoon vịvkzfAot xấurPmBsw xí.AAQWQ5 WYGiang AAQWQ5Nhan bâyWY giờrPmBsw tuyệWYt đốivkzfAo krPmBswhông tAAQWQ5ừ bỏrPmBsw mộtrPmBsw KhanAAQWQ5g vkzfAoDi AAQWQ5xinh đẹpWY đểAAQWQ5 đếWYn vớAAQWQ5i côvkzfAo, đevkzfAom lònvkzfAog rPmBswyêu thươAAQWQ5ng mrPmBswột ngrPmBswười rPmBswquá đỗrPmBswi bìnvkzfAoh thườWYng rPmBswnhư côWY, mộtrPmBsw côvkzfAo gáiAAQWQ5 bìnAAQWQ5h thườngvkzfAo lạirPmBsw lớnvkzfAo tuổiWY. CWYô tAAQWQ5hật sựAAQWQ5 khônAAQWQ5g rPmBswnên crPmBswó nhrPmBswững rPmBswảo tưởWYng nvkzfAohư thvkzfAoế này!

- NrPmBswói rPmBswcho AAQWQ5anh biếrPmBswt vkzfAonhà erPmBswm vkzfAoở đâu?

vkzfAoNếu nhvkzfAoư khôngAAQWQ5 phrPmBswải anAAQWQ5h AAQWQ5cất WYtiếng hỏAAQWQ5i thìvkzfAo crPmBswó lẽWY côWY vrPmBswẫn mảiWY đắmWY chìmvkzfAo trAAQWQ5ong dòvkzfAong WYsuy nrPmBswghĩ môvkzfAong lunAAQWQ5g crPmBswủa mvkzfAoình. VâAAQWQ5n vkzfAoVy ngvkzfAooảnh AAQWQ5đầu saWYng nhrPmBswìn chủvkzfAo nhrPmBswân củarPmBsw chirPmBswếc WYxe. AAQWQ5Anh WYta cAAQWQ5ũng đvkzfAoang WYnhìn AAQWQ5cô vkzfAochăm chú.

Nếu vkzfAonhư khôWYng vkzfAophải gWYặp AAQWQ5phải WYhoàn vkzfAocảnh nàyvkzfAo thìrPmBsw cóWY lAAQWQ5ẽ AAQWQ5cả đờWYi côAAQWQ5 cũvkzfAong sẽAAQWQ5 khôngvkzfAo ngồrPmBswi lêWYn chiếcAAQWQ5 xrPmBswe này.

Lúc nàyrPmBsw côvkzfAo mớiWY grPmBswiật mAAQWQ5ình nhớAAQWQ5 rPmBswra WYlà pAAQWQ5hải nAAQWQ5ói cávkzfAom ơnAAQWQ5: vkzfAo- CámWY ơrPmBswn avkzfAonh TrPmBswriệu! NhàWY rPmBswtôi AAQWQ5ở khWYu WYphía namvkzfAo, arPmBswnh rPmBswcứ điAAQWQ5 tvkzfAoheo vkzfAocon đườngrPmBsw nvkzfAoày, tWYìm mộtvkzfAo bếnAAQWQ5 trPmBswàu điệnvkzfAo ngầAAQWQ5m đAAQWQ5ể trPmBswôi WYxuống rPmBswxe WYlà được!

AAQWQ5- MuAAQWQ5ộn lắmAAQWQ5 rồi,rPmBsw AAQWQ5để arPmBswnh đưavkzfAo AAQWQ5em rPmBswvề nhà!

- KWYhông cầvkzfAon phiềnAAQWQ5 phứcWY vkzfAothế đâurPmBsw ạ!

rPmBsw- VWYân Vy…-WY TrirPmBswệu DươngrPmBsw hWYơi WYdừng vkzfAolại mộtAAQWQ5 láAAQWQ5t rvkzfAoồi nóvkzfAoi tiếpvkzfAo: rPmBsw- WYCó tWYhể WYđừng kháchWY sávkzfAoo vkzfAovới avkzfAonh nAAQWQ5hư vvkzfAoậy không?
TAAQWQ5riệu DươngvkzfAo nóivkzfAo nhưAAQWQ5 khẩnvkzfAo cầurPmBsw krPmBswhiến chrPmBswo VânWY AAQWQ5Vy cảrPmBswm rPmBswthấy cvkzfAoó hơWYi áiAAQWQ5 ngại.rPmBsw WYBan nãrPmBswy vkzfAocòn vộiWY vànvkzfAog leWYo lWYên vkzfAoxe củarPmBsw ngườivkzfAo tWYa, tWYhế mWYà bâvkzfAoy giAAQWQ5ờ lWYại đòWYi nhaAAQWQ5nh nvkzfAohanh chWYóng chónvkzfAog xuốngrPmBsw WYxe. XWYét cảvkzfAo vkzfAovề tvkzfAoình lAAQWQ5ẫn vWYề lírPmBsw thvkzfAoì côrPmBsw cAAQWQ5ũng khôngvkzfAo nênvkzfAo tWYừ chốrPmBswi mãiWY nhưvkzfAo thếWY nàyrPmBsw. WYNếu nvkzfAohư đãWY kvkzfAohông thểWY xuốnWYg WYxe tWYhì vkzfAocô đAAQWQ5ành WYphải ngorPmBswan ngoãAAQWQ5n ngAAQWQ5ồi lrPmBswại nóvkzfAoi chuyện.

- HrPmBswôm nvkzfAoay tAAQWQ5hật tvkzfAorùng hợp!

- ĐúnAAQWQ5g vrPmBswậy, tôivkzfAo cũngWY WYcùng vWYới mấAAQWQ5y ngưvkzfAoời bạnrPmBsw đếvkzfAon đAAQWQ5ây háWYt hò!

Vân AAQWQ5Vy ngWYây ngrPmBswười nhìnrPmBsw TriệuvkzfAo Dương,vkzfAo hỏivkzfAo nhưWY thrPmBswăm dòWY: vkzfAo- BaWYn nãrPmBswy anAAQWQ5h vkzfAocũng rPmBswvừa từAAQWQ5 vkzfAoKTV đirPmBsw ra?

Triệu DrPmBswương gWYật vkzfAogật vkzfAođầu, dườngrPmBsw nhrPmBswư anWYh trPmBswa rPmBswđang nAAQWQ5ghĩ ngợiAAQWQ5 chuyệnrPmBsw AAQWQ5gì đWYó. CuốvkzfAoi WYcùng avkzfAonh tAAQWQ5a cũnWYg AAQWQ5đành phảiWY mởWY miệnvkzfAog hỏi:WY vkzfAo- VvkzfAoân VyrPmBsw, birPmBswểu hiệnWY vkzfAocủa rPmBswem WYngày hôWYm nrPmBsway khiếAAQWQ5n chAAQWQ5o aAAQWQ5nh rấrPmBswt vkzfAobất ngờ.AAQWQ5 AnrPmBswh AAQWQ5vốn vkzfAodĩ cứWY nrPmBswghĩ vkzfAoem crPmBswhỉ WYlà WYmột WYcô grPmBswái nWYhút nhát.

- AAQWQ5Ý cAAQWQ5ủa arPmBswnh vkzfAolà…- VânWY AAQWQ5Vy thậtWY khôvkzfAong dámAAQWQ5 WYtin vàoWY nhữngWY WYgì mWYình vừAAQWQ5a ngWYhe rPmBswthấy, lẽAAQWQ5 AAQWQ5nào rPmBswanh rPmBswta thậtvkzfAo sự:vkzfAo –AAQWQ5 BaWYn nWYãy anvkzfAoh nhìrPmBswn trPmBswhấy AAQWQ5tôi….- LúWYc đóWY drPmBswo horPmBswang maAAQWQ5ng rPmBswnên côWY chAAQWQ5ẳng drPmBswám nrPmBswgẩng đầuAAQWQ5 WYnhìn đámWY đôngrPmBsw xunWYg quanhvkzfAo. CôvkzfAo tAAQWQ5hậm chAAQWQ5í còrPmBswn tWYự lWYừa gạtvkzfAo bảrPmBswn thAAQWQ5ân mvkzfAoình rằvkzfAong khvkzfAoông bvkzfAoị rPmBswai qvkzfAouen biếrPmBswt nhìWYn thấy.

- AWYnh WYchỉ lWYà tìnhWY rPmBswcờ đWYi nganAAQWQ5g rPmBswqua, nWYhìn thvkzfAoấy erPmBswm mrPmBswà thôi!

Máu tvkzfAorong cơWY thểAAQWQ5 VvkzfAoân WYVy dồnvkzfAo hvkzfAoết cWYả rPmBswlên mặtAAQWQ5, WYcô vộivkzfAo vrPmBswàng giWYải thvkzfAoích: -ChỉAAQWQ5 làvkzfAo mộAAQWQ5t WYsự rPmBswhiểu nhầWYm mWYà thôi!
CôvkzfAo biếtvkzfAo rPmBswcho WYdù cAAQWQ5ô cóWY nvkzfAoói nrPmBswhư vậyrPmBsw thvkzfAoì cũnAAQWQ5g cWYhỉ làWY uổngvkzfAo cônrPmBswg mAAQWQ5à thôvkzfAoi. HọWY hàrPmBswng củaWY TriệuWY DươnrPmBswg WYlà đrPmBswồng nghiệpWY củAAQWQ5a côAAQWQ5, TrivkzfAoệu DươnvkzfAog chỉvkzfAo cầvkzfAon nóirPmBsw chuyệnWY ngàyrPmBsw AAQWQ5hôm WYnay rAAQWQ5a làAAQWQ5 crPmBswô sẽAAQWQ5 vkzfAongay lAAQWQ5ập WYtức AAQWQ5bị WYlòi đuôivkzfAo WYlà nórPmBswi dối.vkzfAo AAQWQ5Cô vkzfAolàm sAAQWQ5ao vkzfAogì AAQWQ5có ngườrPmBswi AAQWQ5yêu nAAQWQ5ào vkzfAolâu nrPmBswăm nhưvkzfAo WYvậy? NhữngvkzfAo gìvkzfAo mvkzfAoà baAAQWQ5n WYnãy AAQWQ5nói rrPmBswa tWYhực sựWY WYđang khivkzfAoến cAAQWQ5ho côAAQWQ5 cảmAAQWQ5 rPmBswthấy vWYô cùrPmBswng WYhối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!