You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

Amfr55KGTÌNH ChzFkẢM VẤNAmfr55KG VƯƠNG

 

- VâAmfr55KGn VhzFky, cDQRmimHTô cắDQRmimHTt hzFkcử ngườiAmfr55KG đDQRmimHTi đàoAmfr55KG tạohzFk Amfr55KGcho kháAmfr55KGch hàngAmfr55KG. DQRmimHTĐây lAmfr55KGà lầnhzFk DQRmimHTđầu DQRmimHTtiên cDQRmimHThúng thzFka Amfr55KGhợp táchzFk vớDQRmimHTi bệDQRmimHTnh việnAmfr55KG, hzFknhất địnhzFkh Amfr55KGphải Amfr55KGphục vụDQRmimHT nAmfr55KGgười tAmfr55KGa thậhzFkt chhzFku đáo!

Đây hzFklà lầnhzFk đầDQRmimHTu tiênhzFk côDQRmimHTng thzFky hDQRmimHTợp tácAmfr55KG vhzFkới bệnDQRmimHTh việnDQRmimHT, hzFkthế nêAmfr55KGn Amfr55KGsếp Amfr55KGcủa VAmfr55KGân VAmfr55KGy DQRmimHTcẩn thậAmfr55KGn dAmfr55KGặn dAmfr55KGò cô.

- hzFkGiờ tAmfr55KGôi đanDQRmimHTg khhzFkông cAmfr55KGó vihzFkệc gì,Amfr55KG đhzFkể tDQRmimHTôi đDQRmimHTi vậyhzFk! Amfr55KG- ThấyAmfr55KG sếDQRmimHTp DQRmimHTcó vẻAmfr55KG thAmfr55KGận trọnAmfr55KGg, hơAmfr55KGn nữaAmfr55KG Amfr55KGđây lạihzFk Amfr55KGlà lầnDQRmimHT đầuAmfr55KG Amfr55KGtiên hzFkcông hzFkty côhzFk phAmfr55KGục vAmfr55KGụ thzFkận nơhzFki chAmfr55KGo kháchDQRmimHT hhzFkàng nênhzFk côhzFk hzFkkhông yêDQRmimHTn DQRmimHTtâm giAmfr55KGao chzFkho ngườiAmfr55KG khác.

Quả nhiên,hzFk shzFkếp cDQRmimHTủa VAmfr55KGân VAmfr55KGy gậtAmfr55KG đầuDQRmimHT vDQRmimHTẻ hàAmfr55KGi lòhzFkng: Amfr55KG- CũnghzFk đDQRmimHTược, vậyDQRmimHT gihzFkao cDQRmimHTho côhzFk nhé!

Công việDQRmimHTc cAmfr55KGủa VânhzFk VhzFky làAmfr55KG giảAmfr55KGi thíchDQRmimHT chDQRmimHTo kháhzFkch hAmfr55KGàng chzFkách sửAmfr55KG dụhzFkng phầhzFkn mềmhzFk củaDQRmimHT cAmfr55KGông Amfr55KGty côAmfr55KG hzFknhư thzFkhế nào,Amfr55KG hzFksau đóhzFk tiếnAmfr55KG hànhAmfr55KG DQRmimHTmột sDQRmimHTố đihzFkều tAmfr55KGra vAmfr55KGà bảhzFko hzFkhành hzFkcho DQRmimHTkhách hànDQRmimHTg hzFksau kAmfr55KGhi muDQRmimHTa. SaDQRmimHTu hhzFkai ngàDQRmimHTy lhzFkàm hzFkviệc bậnDQRmimHT rộn,DQRmimHT bDQRmimHTác sDQRmimHTĩ TDQRmimHTiểu lâDQRmimHTm vôAmfr55KG cùnhzFkg hàiDQRmimHT DQRmimHTlòng vớiAmfr55KG tácDQRmimHT phonDQRmimHTg làmDQRmimHT viAmfr55KGệc Amfr55KGcủa VAmfr55KGân Vy.

- Amfr55KGGiám đốDQRmimHTc hzFkVân DQRmimHTquả hzFknhiên DQRmimHTlà kiêAmfr55KGn nDQRmimHThẫn! hzFk- BácAmfr55KG sĩhzFk LhzFkâm hzFkkhen ngợi:Amfr55KG -LạDQRmimHTi còhzFkn hiểuhzFk đượhzFkc nhữnDQRmimHTg hzFktừ nAmfr55KGgữ chzFkủa giDQRmimHTới Amfr55KGy hAmfr55KGọc chAmfr55KGúng hzFktôi nữa!
hzFk- TôDQRmimHTi cAmfr55KGó mAmfr55KGột hzFkngười bạnhzFk Amfr55KGlàm báDQRmimHTc shzFkĩ mà!

- ChẳnghzFk trAmfr55KGách! DQRmimHT- BAmfr55KGác sDQRmimHTĩ LâmhzFk Amfr55KGtiễn VDQRmimHTân hzFkVy rDQRmimHTa đếAmfr55KGn tAmfr55KGận cửa.

Đi tAmfr55KGừ hzFkđây rhzFka làDQRmimHT ghzFkần nhấthzFk! hzFk- BáhzFkc hzFksĩ LâmAmfr55KG chỉhzFk tDQRmimHTay vềAmfr55KG DQRmimHTphía DQRmimHThành laDQRmimHTng bhzFkên cạnh.

Amfr55KGBên DQRmimHThành laDQRmimHTng khôhzFkng biếthzFk DQRmimHTlà phDQRmimHTòng khámDQRmimHT khoAmfr55KGa nàAmfr55KGo, DQRmimHTdường Amfr55KGnhư tấDQRmimHTt DQRmimHTcả cáchzFk phòngDQRmimHT bệnhhzFk ởDQRmimHT đâDQRmimHTy đềAmfr55KGu đượDQRmimHTc bốhzFk DQRmimHTtrí ghzFkiống hệtDQRmimHT nhauhzFk, hzFkbên hànhhzFk lhzFkang Amfr55KGcòn đượcAmfr55KG trồngDQRmimHT rấtDQRmimHT DQRmimHTnhiều DQRmimHTcây xanDQRmimHTh, DQRmimHTmang lAmfr55KGại chDQRmimHTo DQRmimHTngười Amfr55KGta cDQRmimHTảm Amfr55KGgiác DQRmimHTmát lành,DQRmimHT thDQRmimHTư thái.

Không đợDQRmimHTi VânhzFk VhzFky hzFklên tiếnghzFk hỏi,DQRmimHT DQRmimHTbác Amfr55KGsĩ LDQRmimHTâm đhzFkã chủDQRmimHT DQRmimHTđộng giớihzFk DQRmimHTthiệu: Amfr55KG- ĐâhzFky lAmfr55KGà khDQRmimHToa hzFktư vAmfr55KGấn tâAmfr55KGm lí.

Khoa tDQRmimHTư vấnAmfr55KG DQRmimHTtâm líhzFk? SaDQRmimHTu khzFkhi GiAmfr55KGang NhhzFkan xảhzFky rAmfr55KGa cDQRmimHThuyện, nDQRmimHTgười hzFknhà côDQRmimHT DQRmimHTđã thzFkừng Amfr55KGmời Amfr55KGbác sDQRmimHTĩ tâmDQRmimHT Amfr55KGlí vhzFkề gihzFkúp chzFkô thoáAmfr55KGt khzFkhỏi tâmDQRmimHT trạnhzFkg đDQRmimHTau đớDQRmimHTn vàDQRmimHT hzFkkhổ sở,Amfr55KG nhưngAmfr55KG kếthzFk quhzFkả hzFkđiều trDQRmimHTị rõAmfr55KG rànDQRmimHTg chhzFkẳng cAmfr55KGó tAmfr55KGác hzFkdụng gDQRmimHTì DQRmimHTvới Amfr55KGcô chzFkả. PhAmfr55KGần lớnAmfr55KG DQRmimHTthời Amfr55KGgian chzFkô đềuAmfr55KG dànhAmfr55KG cAmfr55KGho Amfr55KGviệc ngDQRmimHTủ, sốDQRmimHTng hzFknhờ vàoAmfr55KG nhzFkhững giọDQRmimHTt nướcAmfr55KG truyềnDQRmimHT vhzFkào máuDQRmimHT mỗiAmfr55KG nghzFkày. NAmfr55KGếu Amfr55KGnhư ôAmfr55KGng thzFkrời khôDQRmimHTng hzFkcho cAmfr55KGô hzFkcơ hzFkhội đưhzFkợc quaAmfr55KGy ngAmfr55KGược thờiAmfr55KG gihzFkan thhzFkì chzFkó DQRmimHTlẽ côhzFk đãAmfr55KG kiệDQRmimHTt sứchzFk Amfr55KGbởi Amfr55KGnỗi Amfr55KGđau đớnAmfr55KG quáhzFk lớAmfr55KGn ấyDQRmimHT rồi.

Vân VhzFky vừhzFka điDQRmimHT vhzFkừa nghĩhzFk, lúDQRmimHTc đihzFk nganAmfr55KGg qhzFkua Amfr55KGphòng chzFkhẩn trị,Amfr55KG DQRmimHTbất ngờhzFk hzFkcó mhzFkột cơnhzFk gióDQRmimHT tAmfr55KGhổi qhzFkua làmAmfr55KG cáhzFknh DQRmimHTcửa DQRmimHTphòng hAmfr55KGơi héhzFk hzFkra. CôAmfr55KG đưDQRmimHTa DQRmimHTmắt nhDQRmimHTìn vàAmfr55KGo DQRmimHTbên trongDQRmimHT, vAmfr55KGô tDQRmimHTình chhzFkạm DQRmimHTphải áAmfr55KGnh DQRmimHTmắt củAmfr55KGa mDQRmimHTột bệnhAmfr55KG nhâDQRmimHTn tronhzFkg đó.

Vân hzFkVy cDQRmimHThợt thấyAmfr55KG hzFkcác dâyAmfr55KG thầnAmfr55KG Amfr55KGkinh thzFkrong đầuhzFk chzFkăng Amfr55KGra. CôhzFk rảoDQRmimHT bướcAmfr55KG điDQRmimHT thAmfr55KGật nhhzFkanh, chAmfr55KGỉ sợhzFk ngườihzFk đóDQRmimHT Amfr55KGsẽ đuổiDQRmimHT theo.

Không pAmfr55KGhải mắhzFkt côhzFk nhhzFkìn nhầmhzFk hzFkđấy cAmfr55KGhứ? CAmfr55KGô lDQRmimHTàm sDQRmimHTao cAmfr55KGó DQRmimHTthể ngờhzFk rằnghzFk bhzFkệnh nDQRmimHThân DQRmimHTở thzFkrong chzFkăn phòAmfr55KGng ấyDQRmimHT hzFkchính làDQRmimHT TriệuAmfr55KG Dương?

Rõ rànhzFkg Amfr55KGanh thzFka bAmfr55KGị pháDQRmimHTt bệnhzFkh tAmfr55KGim độthzFk ngộAmfr55KGt, vậDQRmimHTy tạiDQRmimHT hzFksao giờhzFk aDQRmimHTnh thzFka lhzFkại ởDQRmimHT Amfr55KGtrong kDQRmimHThoa tAmfr55KGâm lí?Amfr55KG LẽAmfr55KG DQRmimHTnào ngoàihzFk bệnhDQRmimHT DQRmimHTtim rDQRmimHTa aDQRmimHTnh hzFkta Amfr55KGcòn mắcDQRmimHT DQRmimHTbệnh Amfr55KGvề tâmDQRmimHT lAmfr55KGí nữDQRmimHTa à?

Trước đâyAmfr55KG DQRmimHTcô từngDQRmimHT đọAmfr55KGc báoAmfr55KG hzFkvà đượcDQRmimHT hzFkbiết, hzFkphần lớnAmfr55KG nhữAmfr55KGng hzFkcô hzFknam, quảhzFk nữAmfr55KG tDQRmimHTrong thàDQRmimHTnh pDQRmimHThố DQRmimHTđều bịAmfr55KG mắchzFk căDQRmimHTn bhzFkệnh trAmfr55KGầm cảAmfr55KGm hAmfr55KGoặc tDQRmimHTự Amfr55KGkỉ. KhôhzFkng Amfr55KGbiết DQRmimHTcái gãDQRmimHT họAmfr55KG Amfr55KGTriệu ấyDQRmimHT DQRmimHTmắc phhzFkải bhzFkệnh gìhzFk? KhôngAmfr55KG biếtAmfr55KG Amfr55KGvài nămAmfr55KG nữDQRmimHTa liệuDQRmimHT cAmfr55KGô cóDQRmimHT phảihzFk thườhzFkng xuyênAmfr55KG bhzFkổ sunhzFkg cácAmfr55KG loDQRmimHTại thựcDQRmimHT phẩhzFkm chứchzFk DQRmimHTnăng, liênDQRmimHT tụchzFk DQRmimHTđến thẩmAmfr55KG mỹDQRmimHT DQRmimHTviện hzFkvà thỉnDQRmimHTh thoảngDQRmimHT “ghhzFké thăm”hzFk hzFkbác sDQRmimHTĩ tAmfr55KGư vDQRmimHTấn tâmAmfr55KG hzFklí khôngAmfr55KG nữa?

hzFkĐi DQRmimHTmột đoạnDQRmimHT đườngDQRmimHT dhzFkài, chzFkuối Amfr55KGcùng hzFkcô chzFkũng Amfr55KGra DQRmimHTđược đDQRmimHTến cầuAmfr55KG Amfr55KGthang. hzFkNgoảnh đầuhzFk lạihzFk nhìn,DQRmimHTkhông tAmfr55KGhấy TriệuhzFk hzFkDương khAmfr55KGông đhzFkuổi theoDQRmimHT, VâhzFkn VhzFky thhzFkở Amfr55KGphào nhẹAmfr55KG nhzFkhõm. Amfr55KGThoát đượchzFk TriệuAmfr55KG Amfr55KGDương thzFkhì saoDQRmimHT? ThoáDQRmimHTt đượchzFk DQRmimHTanh hzFkta chzFkô cũAmfr55KGng chẳnDQRmimHTg DQRmimHTthể thoáDQRmimHTt nhzFkgăn đượAmfr55KGc bAmfr55KGàn chDQRmimHTân mhzFkinh đDQRmimHTang tiAmfr55KGến dầnAmfr55KG hzFkđến tuổDQRmimHTi giàAmfr55KG. NAmfr55KGỗ lAmfr55KGực sốngDQRmimHT hếDQRmimHTt nămhzFk nAmfr55KGày hzFkqua năDQRmimHTm khAmfr55KGác, tuhzFkổi thzFkác cũngAmfr55KG theAmfr55KGo đóDQRmimHT nhiDQRmimHTều lênhzFk. ChỉhzFk thêmhzFk vDQRmimHTài nAmfr55KGăm nhzFkữa tDQRmimHThôi, cóhzFk lẽAmfr55KG mộtAmfr55KG nAmfr55KGgười Amfr55KGđàn ôAmfr55KGng DQRmimHTnhư TriDQRmimHTệu Amfr55KGDương bâhzFky DQRmimHTgiờ côDQRmimHT Amfr55KGcũng chẳDQRmimHTng hzFkthể tìhzFkm được.

- SDQRmimHTau DQRmimHTkhi vDQRmimHTề hzFkphải chịuhzFk khóDQRmimHT nghhzFkỉ ngơi,Amfr55KG mhzFkặc DQRmimHTdù sứcAmfr55KG khỏeDQRmimHT đãDQRmimHT hồAmfr55KGi phụchzFk tươnDQRmimHTg đAmfr55KGối nhưnhzFkg cũnhzFkg khôDQRmimHTng đượcAmfr55KG Amfr55KGphép hzFklàm việAmfr55KGc quáhzFk sức.DQRmimHT VớiDQRmimHT cườnghzFk độDQRmimHT hzFklàm vihzFkệc hzFkcủa anhzFkh tDQRmimHTôi thấyhzFk ngườiAmfr55KG bAmfr55KGình thườnAmfr55KGg khôngAmfr55KG thhzFkể nàoDQRmimHT thzFkiêu hóaAmfr55KG nổi!

- ThzFkôi biết!

- hzFkAnh Amfr55KGbiết? ChzFkứ DQRmimHTnhìn DQRmimHTvào thzFkhành tAmfr55KGích củaDQRmimHT Amfr55KGanh haAmfr55KGi nămhzFk nhzFkay thAmfr55KGì tôiDQRmimHT biếtDQRmimHT ahzFknh mDQRmimHTang hzFkmạng sốAmfr55KGng củDQRmimHTa mìnDQRmimHTh hzFkra đùaAmfr55KG nhAmfr55KGư DQRmimHTthế nhzFkào rồhzFki! ThhzFkeo DQRmimHTnhư nhhzFkững hzFkgì tôiDQRmimHT đhzFkược bihzFkết vềhzFk aDQRmimHTnh, aDQRmimHTnh khDQRmimHTông đờiAmfr55KG nhzFkào chấhzFkp nhậhzFkn aAmfr55KGn phận!
TiếngAmfr55KG cườihzFk khDQRmimHTe kAmfr55KGhẽ vhzFkang lên:Amfr55KG Amfr55KG- CũnAmfr55KGg chưaAmfr55KG chắc!

Có nAmfr55KGgười đAmfr55KGang DQRmimHTnói chzFkhuyện ởDQRmimHT chzFkầu thhzFkang, cóDQRmimHT mhzFkột giọnghzFk nóhzFki DQRmimHTmà VâDQRmimHTn Amfr55KGVy cảhzFkm thDQRmimHTấy DQRmimHTrất quAmfr55KGen thuộc.

Vân DQRmimHTVy chầmDQRmimHT chzFkhậm điAmfr55KG đếAmfr55KGn cầuDQRmimHT thanDQRmimHTg DQRmimHTvà nhDQRmimHTìn hzFkxuống dướihzFk, Amfr55KGánh mắtDQRmimHT hzFkvô tDQRmimHTình lưhzFkớt quDQRmimHTa mAmfr55KGột kAmfr55KGhuôn mặt.

Người hzFkđó cDQRmimHTũng ngẩngDQRmimHT hzFkđầu nhìnDQRmimHT cô.

ÁnAmfr55KGh mhzFkắt củDQRmimHTa aAmfr55KGnh hzFkdường hzFknhư DQRmimHTlà chùmAmfr55KG ánhDQRmimHT sAmfr55KGáng mặDQRmimHTt thzFkrời đAmfr55KGẹp đAmfr55KGẽ nDQRmimHThất Amfr55KGđậu trAmfr55KGên Amfr55KGbờ vaDQRmimHTi cô.

Nếu Amfr55KGnhư lDQRmimHTúc nhzFkãy hzFkcô hzFkcòn hzFkhoang manDQRmimHTg đhzFki nhưAmfr55KG chDQRmimHTạy thAmfr55KGì ghzFkiờ cDQRmimHTô đãDQRmimHT chẳnAmfr55KGg chzFkòn sứhzFkc lựhzFkc nhzFkào đểDQRmimHT màhzFk chạDQRmimHTy trAmfr55KGốn nữaAmfr55KG. BAmfr55KGàn chânhzFk cAmfr55KGủa côhzFk nhDQRmimHTư DQRmimHTbị dínDQRmimHTh chAmfr55KGặt xhzFkuống DQRmimHTdưới đất,hzFk mDQRmimHTiệng ấphzFk Amfr55KGúng mãihzFk chẳAmfr55KGng thốtDQRmimHT Amfr55KGra lờiAmfr55KG DQRmimHTdưới cáAmfr55KGi nhìnDQRmimHT củaAmfr55KG anhzFkh: hzFk-

Thật….thật hzFktrùng hợp!

Anh mỉmAmfr55KG cười,Amfr55KG nhzFkhẹ nhànghzFk cấtAmfr55KG lờAmfr55KGi: hzFk- DQRmimHTĐúng DQRmimHTlà trùngDQRmimHT hợpDQRmimHT thậDQRmimHTt! hzFkMới đóhzFk mhzFkà đãAmfr55KG hzFkgặp lạAmfr55KGi nhau!

- VângDQRmimHT, bệnAmfr55KGh vhzFkiện hzFknày muốnhzFk sửAmfr55KG dụnghzFk phầhzFkn mềmDQRmimHT củahzFk côngAmfr55KG Amfr55KGty Amfr55KGchúng tôAmfr55KGi Amfr55KGnên thzFkôi đếnAmfr55KG đâyhzFk Amfr55KGđể hướnghzFk Amfr55KGdẫn họ!hzFk DQRmimHT- ChzFkô cốAmfr55KG gắnhzFkg giảhzFki DQRmimHTthích, vụngDQRmimHT vềhzFk nhưAmfr55KG mộtDQRmimHT hzFkcon ngDQRmimHTốc, chỉAmfr55KG hzFksợ Amfr55KGanh lạDQRmimHTi hiểAmfr55KGu nDQRmimHThầm mhzFkình. HhzFkơn nữaDQRmimHT cDQRmimHTô rấtDQRmimHT sợhzFk anAmfr55KGh shzFkẽ DQRmimHTvạch trhzFkần nhữngDQRmimHT lờiAmfr55KG nóAmfr55KGi dốAmfr55KGi chzFkủa mìnhDQRmimHT, cáAmfr55KGi gAmfr55KGì mAmfr55KGà đưaDQRmimHT chDQRmimHTị ĐưAmfr55KGờng đDQRmimHTi DQRmimHTkhám bDQRmimHTệnh chứAmfr55KG, Amfr55KGtoàn hzFklà nóDQRmimHTi hzFkdối. NhzFkhư vậhzFky thìAmfr55KG DQRmimHTcòn mAmfr55KGặt mũihzFk nAmfr55KGào màhzFk nhìAmfr55KGn anh?

Cũng maDQRmimHTy DQRmimHTlà anAmfr55KGh khzFkhông nhắchzFk ghzFkì đếhzFkn chAmfr55KGuyện hzFkđó. AnAmfr55KGh kếtAmfr55KG thúcDQRmimHT cDQRmimHTuộc Amfr55KGnói chuyệnhzFk vớhzFki DQRmimHTbác hzFksĩ củaDQRmimHT mìnDQRmimHTh rồAmfr55KGi chzFkùng DQRmimHTcô đAmfr55KGồng hànAmfr55KGh, tAmfr55KGhản nAmfr55KGhiên cứDQRmimHT nhhzFkư thDQRmimHTể hhzFkôm ấhzFky chhzFkưa từnAmfr55KGg xDQRmimHTảy rDQRmimHTa bấhzFkt cứDQRmimHT chuhzFkyện gì.

Anh sánDQRmimHTh vDQRmimHTai đihzFk bêhzFkn cô.Amfr55KG VâhzFkn hzFkVy DQRmimHTkhông biếtDQRmimHT hzFkphải DQRmimHTlàm DQRmimHTthế nàAmfr55KGo đểAmfr55KG chAmfr55KGe đhzFki sựhzFk hDQRmimHToang mahzFkng trDQRmimHTong Amfr55KGlòng, DQRmimHTbàn taAmfr55KGy túmhzFk chặthzFk lấyhzFk vạthzFk Amfr55KGáo đanghzFk rhzFkịn hzFkmồ hôi.

Cô DQRmimHTy hzFktá ởhzFk phònAmfr55KGg pháthzFk thuốDQRmimHTc Amfr55KGđưa cDQRmimHTho hzFkanh mhzFkột tDQRmimHTúi tDQRmimHTo đủhzFk hzFkcác loAmfr55KGại Amfr55KGthuốc rồiDQRmimHT Amfr55KGdặn dhzFkò: Amfr55KG- AnhzFkh nhớhzFk uốngAmfr55KG tAmfr55KGheo DQRmimHTchỉ DQRmimHTdẫn DQRmimHTcủa bácDQRmimHT sĩ!

Trong kíDQRmimHT ứhzFkc củAmfr55KGa VânAmfr55KG DQRmimHTVy, sứchzFk khỏeAmfr55KG củaAmfr55KG GiaDQRmimHTng NhahzFkn rấtAmfr55KG tốt,DQRmimHT DQRmimHTcho dDQRmimHTù chzFkó bịDQRmimHT cAmfr55KGảm chzFkúm hAmfr55KGay sốthzFk cahzFko thhzFkì cũnAmfr55KGg chỉDQRmimHT mấthzFk vDQRmimHTài ngàyAmfr55KG Amfr55KGlà khỏiDQRmimHT ngay.

Vân VAmfr55KGy nhìhzFkn Amfr55KGvào nhữnhzFkg lAmfr55KGoại thuốDQRmimHTc ởDQRmimHT troAmfr55KGng túDQRmimHTi, toàAmfr55KGn Amfr55KGlà nhữngAmfr55KG DQRmimHTloại thuốcDQRmimHT hiếmhzFk gặp.

- Amfr55KGCô chuẩnDQRmimHT bịhzFk đihzFk đâu?

- VềDQRmimHT côDQRmimHTng tDQRmimHTy thôDQRmimHTi!- CDQRmimHTô nghĩhzFk GiaAmfr55KGng NDQRmimHThan chỉAmfr55KG tiệnAmfr55KG mDQRmimHTiệng hhzFkỏi nhhzFkư hzFkvậy Amfr55KGthôi nênhzFk cũnAmfr55KGg tDQRmimHThản nhiêhzFkn đápAmfr55KG mhzFkà Amfr55KGkhông cầnDQRmimHT shzFkuy nghĩ.

DQRmimHT- ĐểAmfr55KG tôiAmfr55KG tiễAmfr55KGn cô!

Đề nghịAmfr55KG củaAmfr55KG DQRmimHTanh qhzFkuá bấtAmfr55KG ngờ,hzFk VânAmfr55KG hzFkVy Amfr55KGbối rốihzFk từhzFk chối:hzFk Amfr55KG- KhzFkhông DQRmimHTcần hzFkđâu ahzFknh GianhzFkg, Amfr55KGlàm phiAmfr55KGền aDQRmimHTnh quá!-DQRmimHT VAmfr55KGân hzFkVy Amfr55KGcó chzFkhút khôngAmfr55KG quAmfr55KGen vhzFkới cáchDQRmimHT xhzFkưng hzFkhô kháchzFkh sáhzFko này.

hzFkAnh vốAmfr55KGn quhzFká đỗiDQRmimHT tDQRmimHThân thươDQRmimHTng trDQRmimHTong tráDQRmimHTi tihzFkm côDQRmimHT, thếAmfr55KG mhzFkà gihzFkờ lAmfr55KGại trhzFkở tDQRmimHThành mộthzFk ngưDQRmimHTời chẳnAmfr55KGg queAmfr55KGn biếtDQRmimHT. NếuAmfr55KG nhưDQRmimHT GiaDQRmimHTng Amfr55KGNhan hzFkgọi hzFkcô làhzFk “CAmfr55KGô Vân”hzFk Amfr55KGthì hzFkcó lẽhzFk cDQRmimHTô cũngAmfr55KG sẽDQRmimHT cảmAmfr55KG thấDQRmimHTy vAmfr55KGô cDQRmimHTùng xAmfr55KGót xDQRmimHTa. Amfr55KGThế nhDQRmimHTưng cDQRmimHTô cDQRmimHTố gắnhzFkg kDQRmimHTìm nDQRmimHTén bảnAmfr55KG thân,DQRmimHT chỉDQRmimHT sợAmfr55KG Amfr55KGmột kDQRmimHThi khônghzFk kiềmDQRmimHT chzFkhế đượchzFk hzFktâm tDQRmimHTrạng củhzFka mhzFkình hzFksẽ khAmfr55KGiến chAmfr55KGo aDQRmimHTnh sợDQRmimHT mấtAmfr55KG víaAmfr55KG. CDQRmimHTô phảiAmfr55KG duAmfr55KGy DQRmimHTtrì Amfr55KGkhoảng cáAmfr55KGch nhấthzFk Amfr55KGđịnh vớiAmfr55KG anhAmfr55KG, mộhzFkt khAmfr55KGoảng cáAmfr55KGch đủAmfr55KG đểAmfr55KG aAmfr55KGnh cAmfr55KGoi cDQRmimHTô lDQRmimHTà mộtDQRmimHT ngườiDQRmimHT bìnhDQRmimHT thường.

Không chzFkó ahzFki biếthzFk, hzFkanh vAmfr55KGà DQRmimHTcô đãhzFk cáchzFkh nhhzFkau cảDQRmimHT mộthzFk khzFkiếp người.
DQRmimHTNếu nhhzFkư cAmfr55KGô nóAmfr55KGi rAmfr55KGa Amfr55KGsự tDQRmimHThực nDQRmimHTày, hzFkkhông nhzFkhững ahzFknh khôAmfr55KGng thDQRmimHTể hzFktin hzFkmà cònDQRmimHT cDQRmimHTho rhzFkằng côhzFk hzFklà Amfr55KGmột coAmfr55KGn điên.Amfr55KG DườnhzFkg nhưhzFk chỉDQRmimHT cóDQRmimHT mộtAmfr55KG mìnhAmfr55KG côAmfr55KG cònhzFk mãAmfr55KGi đhzFkắm cAmfr55KGhìm trDQRmimHTong nhữngDQRmimHT kíhzFk ứcDQRmimHT xDQRmimHTa xôhzFki. Amfr55KGCô khhzFkát khAmfr55KGao đDQRmimHTược hzFkở gầAmfr55KGn bêAmfr55KGn anAmfr55KGh, nhưnhzFkg Amfr55KGlại Amfr55KGsợ khoảnghzFk cáchzFkh trDQRmimHTong hhzFkiện thDQRmimHTực hzFksẽ khiDQRmimHTến DQRmimHTcho DQRmimHTcô quDQRmimHTỵ ngãAmfr55KG. VâAmfr55KGn Amfr55KGVy cảmDQRmimHT thấAmfr55KGy bảDQRmimHTn tAmfr55KGhân mìhzFknh khônhzFkg hềAmfr55KG DQRmimHTyếu DQRmimHTđuối, Amfr55KGcô cDQRmimHThỉ khôhzFkng muốnAmfr55KG DQRmimHTbị GDQRmimHTiang NhaAmfr55KGn làmDQRmimHT tổAmfr55KGn hzFkthương, bởDQRmimHTi vAmfr55KGì hzFktrong kAmfr55KGí ứcDQRmimHT củahzFk côAmfr55KG, tAmfr55KGất cảAmfr55KG nhhzFkững kỉDQRmimHT nDQRmimHTiệm củaAmfr55KG côDQRmimHT hzFkvà hzFkanh đhzFkều DQRmimHTvô cùnDQRmimHTg đẹpAmfr55KG đẽ.

- NóihzFk địaAmfr55KG chỉAmfr55KG cônDQRmimHTg hzFkty Amfr55KGcô chDQRmimHTo tôi!

Xem hzFkra ahzFknh ấyAmfr55KG địhzFknh đưaDQRmimHT côhzFk vềAmfr55KG côngDQRmimHT hzFkty DQRmimHTthật rồi!

Cô nDQRmimHTgoan nAmfr55KGgoãn ngồiAmfr55KG vàoAmfr55KG tronhzFkg Amfr55KGxe củaAmfr55KG anDQRmimHTh, saDQRmimHTu hzFkđó hzFknói địaDQRmimHT chỉhzFk cDQRmimHTông DQRmimHTty DQRmimHTmình Amfr55KGcho anhzFkh: DQRmimHT- ĐiDQRmimHT Amfr55KGqua CầAmfr55KGu Amfr55KGW, đihzFk thhzFkêm mộtDQRmimHT đoạnDQRmimHT nữaDQRmimHT lDQRmimHTà đến!hzFk hzFk- NhzFkhìn Amfr55KGVân VDQRmimHTy tựhzFk nhiênhzFk thếDQRmimHT thôihzFk nhhzFkưng lúhzFkc nàDQRmimHTy trốAmfr55KGng ngựcDQRmimHT côDQRmimHT đanghzFk hzFkđập thìDQRmimHTnh thịchhzFk. NhDQRmimHTìn mìAmfr55KGnh DQRmimHTtrong gươnghzFk chiếuhzFk hậuAmfr55KG, VâAmfr55KGn Amfr55KGVy thấyhzFk DQRmimHThai Amfr55KGmá mìnhAmfr55KG đỏAmfr55KG bừngDQRmimHT lên.

Giang NhzFkhan vAmfr55KGẫn tDQRmimHTỏ DQRmimHTra Amfr55KGnhư bìhzFknh thường,DQRmimHT thAmfr55KGản DQRmimHTnhiên nhìnAmfr55KG Amfr55KGcô hỏiAmfr55KG: hzFk- hzFkCầu tâAmfr55KGy haAmfr55KGy hzFklà chzFkầu đông?

VânhzFk VhzFky đưaDQRmimHT DQRmimHTánh mDQRmimHTắt hzFkmơ hồhzFk nDQRmimHThìn rDQRmimHTa dòngAmfr55KG Amfr55KGxe Amfr55KGcộ tậphzFk nAmfr55KGấp DQRmimHTở Amfr55KGbên nghzFkoài, cốAmfr55KG gAmfr55KGắng phâDQRmimHTn biệhzFkt đưAmfr55KGợc phưDQRmimHTơng hướnAmfr55KGg đDQRmimHTông tAmfr55KGây nDQRmimHTam bDQRmimHTắc. DQRmimHTCuối cùnAmfr55KGg côhzFk đAmfr55KGành míAmfr55KGm mhzFkôi Amfr55KGtừ bỏDQRmimHT: hzFk- TôAmfr55KGi chAmfr55KGỉ bihzFkết làhzFk điDQRmimHT Amfr55KGqua cầu,Amfr55KG rẽDQRmimHT sDQRmimHTang bêhzFkn tráiAmfr55KG làAmfr55KG đến.

Lần nàhzFky thDQRmimHTì DQRmimHTGiang NhaAmfr55KGn khẽhzFk mỉmAmfr55KG cườiDQRmimHT, đôiDQRmimHT mắtAmfr55KG ánhDQRmimHT lênDQRmimHT nhzFkhững Amfr55KGtia sánhzFkg ấmhzFk DQRmimHTáp. VâhzFkn VhzFky cDQRmimHTảm DQRmimHTthấy hhzFkình nhzFkhư mìAmfr55KGnh đAmfr55KGã nDQRmimHThìn nhầm,Amfr55KG hoặcAmfr55KG Amfr55KGcũng hzFkcó thểAmfr55KG côAmfr55KG bịDQRmimHT ảoDQRmimHT giác.

Giang Amfr55KGNhan biAmfr55KGết láiAmfr55KG DQRmimHTxe, kDQRmimHThông biếtAmfr55KG hzFkanh đãDQRmimHT DQRmimHThọc láDQRmimHTi xAmfr55KGe tAmfr55KGừ khhzFki DQRmimHTnào. hzFkVân VAmfr55KGy ngồiAmfr55KG hzFkbên cạnAmfr55KGh nhzFkhìn anAmfr55KGh điềuAmfr55KG DQRmimHTkhiển xAmfr55KGe, nAmfr55KGhững ngóhzFkn thzFkay thuônDQRmimHT dàAmfr55KGi đặtDQRmimHT lênDQRmimHT vôhzFk lăng,hzFk mùDQRmimHTi hhzFkương thzFkừ Amfr55KGcơ thểAmfr55KG anDQRmimHTh thAmfr55KGoang thoảngAmfr55KG đưaDQRmimHT lại.

Những Amfr55KGkí ứAmfr55KGc đẹhzFkp vềhzFk anAmfr55KGh bắthzFk đầuDQRmimHT nhạtAmfr55KG nhzFkhòa trohzFkng cô.

Mấy DQRmimHTnăm hzFkkhông gặhzFkp, Amfr55KGanh đãhzFk thaDQRmimHTy đDQRmimHTổi Amfr55KGrất nhAmfr55KGiều, khôngDQRmimHT giốnDQRmimHTg nhDQRmimHTư cAmfr55KGô chẳAmfr55KGng chzFkó cDQRmimHThút tiDQRmimHTến hzFkbộ nAmfr55KGào. QuahzFky nghzFkược thDQRmimHTời gDQRmimHTian đãDQRmimHT mấyDQRmimHT DQRmimHTnăm DQRmimHTrồi DQRmimHTnhưng dườngDQRmimHT nAmfr55KGhư chzFkô chẳnghzFk hzFkcó gDQRmimHTì DQRmimHTthay đổi,DQRmimHT nAmfr55KGgay cảhzFk cônDQRmimHTg viDQRmimHTệc hDQRmimHTiện naAmfr55KGy hzFkcũng mớihzFk lAmfr55KGàm hzFkcó gầnhzFk bAmfr55KGa năm.

- ThuDQRmimHTốc nàyAmfr55KG Amfr55KGanh mhzFkua hộhzFk ngưAmfr55KGời kAmfr55KGhác àhzFk? DQRmimHT- VhzFkân VAmfr55KGy cAmfr55KGố ngAmfr55KGhĩ rhzFka mộhzFkt chhzFkủ đDQRmimHTề DQRmimHTđể nDQRmimHTói chuyện.

- Không!Amfr55KG Amfr55KG- CâAmfr55KGu hzFktrả lhzFkời hzFkcủa GiahzFkng Amfr55KGNhan khôAmfr55KGng nAmfr55KGằm ngAmfr55KGoài Amfr55KGsuy DQRmimHTnghĩ củaAmfr55KG VDQRmimHTân VAmfr55KGy: Amfr55KG- TôAmfr55KGi DQRmimHTmua DQRmimHTcho tAmfr55KGôi đấy!

Sao hzFkcó thểDQRmimHT thếDQRmimHT được?hzFk VânAmfr55KG VhzFky kDQRmimHTinh Amfr55KGngạc, mộtDQRmimHT tAmfr55KGúi thuốcAmfr55KG hzFkto thếhzFk hzFknày, mỗiDQRmimHT lhzFkần DQRmimHTphải uốhzFkng baAmfr55KGo nhihzFkêu tDQRmimHThuốc mớhzFki đủ?

- DQRmimHTSợ rồhzFki Amfr55KGphải không?DQRmimHT Amfr55KG- AnDQRmimHTh mỉDQRmimHTm cườihzFk: Amfr55KG- TôDQRmimHTi bDQRmimHTình tDQRmimHThường rấthzFk bậAmfr55KGn rDQRmimHTộn nDQRmimHTên hzFkchẳng Amfr55KGcó Amfr55KGthời giaAmfr55KGn DQRmimHTđi lấhzFky tAmfr55KGhuốc, vhzFkì vAmfr55KGậy DQRmimHTmỗi lầAmfr55KGn điAmfr55KG Amfr55KGphải lAmfr55KGấy nhiềuDQRmimHT hơhzFkn mộhzFkt chút!

Vân Amfr55KGVy địnAmfr55KGh Amfr55KGđưa taAmfr55KGy rhzFka Amfr55KGlấy túAmfr55KGi tDQRmimHThuốc xehzFkm hzFksao, nhưngAmfr55KG cAmfr55KGuối DQRmimHTcùng côhzFk hzFklại DQRmimHTrụt DQRmimHTtay lại.

Hai ngườiDQRmimHT giờDQRmimHT đãhzFk cDQRmimHThẳng cònhzFk chzFkòn qDQRmimHTuan hệDQRmimHT thzFkhân mậAmfr55KGt nhưhzFk trướDQRmimHTc hzFknữa, dùAmfr55KG Amfr55KGgì cAmfr55KGũng chỉAmfr55KG lhzFkà hzFkngười hzFkqua đườnghzFk, khôhzFkng nAmfr55KGên dDQRmimHTò xétAmfr55KG đờihzFk tưDQRmimHT củhzFka nAmfr55KGgười kDQRmimHThác, nếDQRmimHTu khDQRmimHTông biếtAmfr55KG hzFkđâu lạiDQRmimHT khiếDQRmimHTn DQRmimHTcho DQRmimHTanh cảmhzFk thấyDQRmimHT bựchzFk bội.

Giang Amfr55KGNhan nghzFkoảnh đầuAmfr55KG sanDQRmimHTg hzFknhìn VhzFkân DQRmimHTVy, thAmfr55KGấy cDQRmimHTô túDQRmimHTm chDQRmimHTặt vạtAmfr55KG áAmfr55KGo, hzFkcố gắngAmfr55KG thhzFku mAmfr55KGình lạihzFk chzFkứ nhDQRmimHTư thểhzFk hzFksợ chạDQRmimHTm phảiAmfr55KG bDQRmimHTất cDQRmimHTứ DQRmimHTthứ gìDQRmimHT trhzFkên DQRmimHTxe củaAmfr55KG aAmfr55KGnh vậAmfr55KGy. GhzFkiang hzFkNhan hzFkhơi nhíDQRmimHTu màAmfr55KGy, dồnDQRmimHT sAmfr55KGức tậphzFk trunhzFkg DQRmimHTtrở lạhzFki hzFkcon đAmfr55KGường tDQRmimHTrước mặthzFk: hzFk- ChzFkô kéDQRmimHTo giDQRmimHTúp tôiAmfr55KG cáhzFki màAmfr55KGn DQRmimHTche nắnghzFk xuốAmfr55KGng với!

Vân DQRmimHTVy hzFkliền đưahzFk DQRmimHTtay DQRmimHTra kéAmfr55KGo cáihzFk màDQRmimHTn chzFkhe nắnghzFk xhzFkuống. BỗnDQRmimHTg nhiêhzFkn mộthzFk tấmDQRmimHT hzFkảnh rAmfr55KGớt xuốnhzFkg thzFkheo. BDQRmimHTức ảnAmfr55KGh chụpDQRmimHT mộtAmfr55KG phoAmfr55KGng DQRmimHTcảnh Amfr55KGmột đỉnDQRmimHTh núiAmfr55KG tuyhzFkết DQRmimHTtrắng xóAmfr55KGa. BDQRmimHTức ảnhhzFk nhzFkày trướchzFk đAmfr55KGây anAmfr55KGh đãhzFk tDQRmimHTừng DQRmimHTcho côAmfr55KG xem.

Nhiếp ảnhhzFk lhzFkà sởDQRmimHT thíchzFkh cDQRmimHTủa DQRmimHTGiang NhzFkhan, cAmfr55KGô lhzFkại DQRmimHTđặc biệtAmfr55KG tDQRmimHThích Amfr55KGnhững bhzFkức ảnhzFkh chụpAmfr55KG cảnhAmfr55KG tuyếtDQRmimHT củaDQRmimHT aAmfr55KGnh. DQRmimHTĐây lDQRmimHTà bứhzFkc ảnhhzFk màhzFk DQRmimHTcô DQRmimHTthích nhất.

Cô DQRmimHTnhớ rằngDQRmimHT Amfr55KGsau khzFkhi GAmfr55KGiang NAmfr55KGhan chết,Amfr55KG Amfr55KGcô đãDQRmimHT Amfr55KGđem đốthzFk hzFktất cảhzFk Amfr55KGnhững DQRmimHTbức Amfr55KGảnh nàyAmfr55KG. ThếhzFk DQRmimHTmà giờDQRmimHT đâhzFky aDQRmimHTnh hzFklại đanAmfr55KGg hzFkgiữ hzFknó. ĐiềuAmfr55KG nàhzFky hzFkkhiến chAmfr55KGo Amfr55KGVân hzFkVy Amfr55KGcó cảmDQRmimHT giDQRmimHTác nhưAmfr55KG hDQRmimHTai ngườDQRmimHTi DQRmimHTđang cácAmfr55KGh nhzFkhau Amfr55KGcả mộthzFk thếhzFk giớhzFki vậy.

- DQRmimHTCô DQRmimHTcó thAmfr55KGích không?

Vân VAmfr55KGy gậtDQRmimHT đầu:hzFk Amfr55KG- TrướcDQRmimHT đâyDQRmimHT DQRmimHTtôi vôhzFk cùnAmfr55KGg hzFkthích nDQRmimHThững bứcAmfr55KG ảnhhzFk chAmfr55KGụp cảnhDQRmimHT DQRmimHTtuyết trắng!

- ThDQRmimHTế DQRmimHTcòn bâhzFky giờ?

- VhzFkẫn nhDQRmimHTư Amfr55KGvậy! hzFk- VDQRmimHTân hzFkVy hzFklưu luyếnhzFk hzFkcầm bDQRmimHTức ảnhhzFk trêAmfr55KGn thzFkay, khôhzFkng nỡDQRmimHT đặAmfr55KGt xuống.

Anh ngoảnDQRmimHTh đầuhzFk DQRmimHTlại nhìhzFkn thẳnDQRmimHTg vDQRmimHTào DQRmimHTcòn đườnhzFkg trướcDQRmimHT mặDQRmimHTt, đôihzFk mắhzFkt kAmfr55KGhẽ nDQRmimHTheo Amfr55KGlại: hzFk- ThzFkôi còDQRmimHTn tưởDQRmimHTng bhzFkây giờDQRmimHT thzFkhì hzFkkhông thíchhzFk nAmfr55KGữa chứ?

Vân hzFkVy vộhzFki vhzFkàng nDQRmimHTói: DQRmimHT- CóhzFk hzFknhững sởDQRmimHT thíchDQRmimHT cAmfr55KGó hzFklàm thếDQRmimHT hzFknào DQRmimHTcũng khhzFkông thểDQRmimHT tAmfr55KGhay đhzFkổi được!

- hzFkThế sao?

- ỪhzFk? DQRmimHT- VâhzFkn hzFkVy lAmfr55KGại mộtDQRmimHT lầAmfr55KGn nữaDQRmimHT khẳngAmfr55KG định.

GiaAmfr55KGng NhhzFkan khẽhzFk Amfr55KGnhếch mAmfr55KGôi cDQRmimHTười: DQRmimHT- VDQRmimHTậy tAmfr55KGhì tốt!

hzFkVân DQRmimHTVy cứAmfr55KG cDQRmimHTảm tDQRmimHThấy trhzFkong nhữnghzFk cAmfr55KGâu nóiDQRmimHT chzFkủa GiAmfr55KGang hzFkNhan cAmfr55KGó ẩhzFkn ýAmfr55KG DQRmimHTgì đó,DQRmimHT Amfr55KGthế nhưnDQRmimHTg côhzFk Amfr55KGkhông shzFkao hzFkhiểu Amfr55KGnổi. CDQRmimHTô chợthzFk nhớhzFk lạiAmfr55KG ngườiAmfr55KG cohzFkn Amfr55KGgái ởhzFk bênDQRmimHT cDQRmimHTạnh hzFkGiang NAmfr55KGhan hzFkmấy Amfr55KGnăm trước,Amfr55KG Amfr55KGcó thểAmfr55KG DQRmimHTanh đanghzFk nóhzFki đếnDQRmimHT côAmfr55KG ấyAmfr55KG chăng?

Vân DQRmimHTVy lậAmfr55KGt đAmfr55KGi lậtAmfr55KG lDQRmimHTại bứcAmfr55KG DQRmimHTảnh, cuhzFkối cAmfr55KGùng cũnDQRmimHTg đDQRmimHTành DQRmimHTphải đưAmfr55KGa Amfr55KGnó lạDQRmimHTi hzFkcho DQRmimHTGiang NhanDQRmimHT. ChzFkô đãAmfr55KG chAmfr55KGẳng DQRmimHTcòn quyềnDQRmimHT Amfr55KGsở hữuhzFk đốiAmfr55KG vhzFkới bứchzFk ảnhhzFk nàyAmfr55KG nAmfr55KGữa rồi.

- NhzFkếu chzFkô thícAmfr55KGh tôhzFki tặngDQRmimHT cAmfr55KGho DQRmimHTcô đấy!

Vân Amfr55KGVy nhzFkgạc nhDQRmimHTiên Amfr55KGhá hốAmfr55KGc miệhzFkng. TrướhzFkc đDQRmimHTây DQRmimHTcô từnAmfr55KGg đòDQRmimHTi GianhzFkg NhDQRmimHTan phDQRmimHTải chhzFko mìnhzFkh bứchzFk ảnhAmfr55KG nàhzFky, thhzFkế màhzFk anDQRmimHTh còAmfr55KGn tiếc.hzFk VậyDQRmimHT Amfr55KGmà bâyAmfr55KG DQRmimHTgiờ aDQRmimHTnh Amfr55KGlại hhzFkào pAmfr55KGhóng tặnghzFk nAmfr55KGó chzFkho Amfr55KGmột ngườihzFk màDQRmimHT anDQRmimHTh mDQRmimHTới gặpDQRmimHT mặthzFk chzFkó vAmfr55KGài lần.

- Anh….-DQRmimHT CDQRmimHTô biếthzFk DQRmimHTlà anhzFkh đãhzFk đánDQRmimHTh mDQRmimHTất pAmfr55KGhim chụpAmfr55KG cAmfr55KGủa DQRmimHTbức DQRmimHTảnh nàhzFky Amfr55KGrồi, nhzFkếu nhhzFkư DQRmimHTlà vậyDQRmimHT…:- AnDQRmimHTh thzFkhật shzFkự hzFkmuốn tDQRmimHTặng nóhzFk chAmfr55KGo tAmfr55KGôi sao?

Giang NhzFkhan mỉmDQRmimHT cười,hzFk tAmfr55KGỏ vẻhzFk rấAmfr55KGt thảnhzFk nhiênDQRmimHT, nhữngDQRmimHT Amfr55KGngón tDQRmimHTay DQRmimHTthon hzFkdài nhẹDQRmimHT nhàhzFkng điềuhzFk khiểhzFkn vDQRmimHTô lănghzFk: hzFk- CôAmfr55KG rấtDQRmimHT DQRmimHTthích nóhzFk hzFkmà! hzFk- aDQRmimHTnh dDQRmimHTừng lhzFkại mộthzFk chúthzFk rồiDQRmimHT nóAmfr55KGi tiếp:DQRmimHT DQRmimHT- hzFkHay làhzFk chzFkô khAmfr55KGông muốnDQRmimHT nhzFkhận cDQRmimHTái gDQRmimHTì DQRmimHTtừ ngườAmfr55KGi lạ?

Vân Amfr55KGVy chẳngDQRmimHT bahzFko Amfr55KGgiờ ngAmfr55KGhĩ hzFkrằng tDQRmimHTất cảDQRmimHT nhữnhzFkg thhzFkứ đãAmfr55KG hzFkmất đihzFk lhzFkại hzFkcó thểDQRmimHT lấyDQRmimHT lhzFkại được.Amfr55KG CôAmfr55KG éAmfr55KGp chặtDQRmimHT bứcDQRmimHT ảnhAmfr55KG vDQRmimHTào lAmfr55KGồng ngựAmfr55KGc, Amfr55KGvội DQRmimHTvàng Amfr55KGgiải thzFkhích: Amfr55KG- KhôAmfr55KGng phải,Amfr55KG thzFkôi chzFkhỉ cảmAmfr55KG tDQRmimHThấy núAmfr55KGi cahzFko nhAmfr55KGư vAmfr55KGậy, DQRmimHTanh chẳAmfr55KGng dễDQRmimHT dàhzFkng gDQRmimHTì Amfr55KGmới chụhzFkp đưhzFkợc bứcDQRmimHT ảnhzFkh này….-hzFk GDQRmimHTiang Amfr55KGNhan đãhzFk thzFkừng nóiDQRmimHT DQRmimHTvới côhzFk, Amfr55KGđể cóDQRmimHT đượchzFk bứcAmfr55KG ảnhAmfr55KG này,DQRmimHT anDQRmimHTh đDQRmimHTã phzFkhải DQRmimHTkhổ cônghzFk Amfr55KGchờ đợAmfr55KGi suốDQRmimHTt cảAmfr55KG đêDQRmimHTm, vAmfr55KGì tAmfr55KGhế màAmfr55KG hzFksuýt Amfr55KGchút nhzFkữa aDQRmimHTnh chzFkòn bDQRmimHTị cAmfr55KGhết cDQRmimHTóng hzFkở trhzFkên đAmfr55KGỉnh DQRmimHTnúi tuyếDQRmimHTt đó.

- Amfr55KGLàm hzFksao côAmfr55KG biếthzFk đượchzFk ngDQRmimHTọn núAmfr55KGi ấyAmfr55KG rấtAmfr55KG cao?

Vân VhzFky sữngDQRmimHT hzFkngười, Amfr55KGcô Amfr55KGvội vànhzFkg gAmfr55KGiải tDQRmimHThích màhzFk chẳnAmfr55KGg buồnhzFk sDQRmimHTuy nghĩDQRmimHT: DQRmimHT- DQRmimHTTôi cAmfr55KGó mDQRmimHTột ngườDQRmimHTi bạDQRmimHTn đãDQRmimHT từngAmfr55KG đhzFkến đó!

- AnDQRmimHTh Amfr55KGta hzFkcũng DQRmimHTthích nhiDQRmimHTếp hzFkảnh à?

- Vâng!

GihzFkang NhahzFkn bhzFkật Amfr55KGcười thàhzFknh tiếnghzFk: hzFk- TôDQRmimHTi cDQRmimHTứ tưởAmfr55KGng chzFkô chzFkhỉ bhzFkiết đâyDQRmimHT Amfr55KGlà mộthzFk bứchzFk ảnhAmfr55KG chụphzFk đỉDQRmimHTnh núiAmfr55KG, Amfr55KGnào ngờhzFk côAmfr55KG cAmfr55KGòn biếAmfr55KGt hzFkđược cụAmfr55KG thểhzFk cảhzFk địahzFk điểmhzFk chụDQRmimHTp nó!

Vân VhzFky chDQRmimHTột dạ,DQRmimHT chẳnghzFk nAmfr55KGgờ chzFkô Amfr55KGlại hDQRmimHTết lầnhzFk nàyhzFk đếAmfr55KGn hzFklần khzFkhác đAmfr55KGể “lhzFkộ cáihzFk đuôiAmfr55KG” cDQRmimHTủa mìnDQRmimHTh. hzFkVốn dhzFkĩ chỉhzFk làAmfr55KG DQRmimHTmột Amfr55KGcâu DQRmimHTnói hAmfr55KGết sứDQRmimHTc bhzFkình thường,DQRmimHT thDQRmimHTế mhzFkà côhzFk cDQRmimHTàng gDQRmimHTiải thzFkhích Amfr55KGcàng rắhzFkc rốhzFki, chDQRmimHTẳng kháDQRmimHTc hzFkgì “chữaDQRmimHT lợAmfr55KGn lDQRmimHTành thànhDQRmimHT DQRmimHTlợn què”hzFk. NhzFkếu DQRmimHTnhư GDQRmimHTiang NAmfr55KGhan mhzFkà hzFknói mộtDQRmimHT câDQRmimHTu: “DQRmimHTKhi nAmfr55KGào Amfr55KGrảnh giAmfr55KGới thiAmfr55KGệu anDQRmimHTh ấyDQRmimHT vAmfr55KGới tDQRmimHTôi nhé!”DQRmimHT, thếhzFk thìDQRmimHT chẳngAmfr55KG phảDQRmimHTi côhzFk Amfr55KGsẽ lDQRmimHTộ nDQRmimHTguyên hìnhzFkh haAmfr55KGy sao?

Giang NhaDQRmimHTn hìnhDQRmimHT nhzFkhư đDQRmimHTã thzFkhay đổiAmfr55KG kháchzFk trướcAmfr55KG rồiDQRmimHT, ítAmfr55KG nhấtAmfr55KG tAmfr55KGhì anhzFkh đAmfr55KGã khôDQRmimHTng cAmfr55KGòn Amfr55KGgiống nhưDQRmimHT Amfr55KGGiang DQRmimHTNhan tronhzFkg kíhzFk ứDQRmimHTc củaAmfr55KG cô.hzFk GhzFkiang hzFkNhan củahzFk hiệAmfr55KGn Amfr55KGtại khiếnDQRmimHT hzFkcho côAmfr55KG khhzFkông tDQRmimHThể nAmfr55KGắm bAmfr55KGắt được.

- CôAmfr55KG Amfr55KGcó hzFkbiết hzFkcon đườngDQRmimHT Amfr55KGnày không?

Vân Amfr55KGVy lắcDQRmimHT hzFkđầu đápAmfr55KG: hzFk- Không!

GDQRmimHTiang DQRmimHTNhan đihzFk qAmfr55KGua mộthzFk Amfr55KGcon đườngDQRmimHT nAmfr55KGhỏ rồiAmfr55KG dừngAmfr55KG lại:DQRmimHT Amfr55KG- NhzFkhớ nDQRmimHThé, từAmfr55KG đâyhzFk đếnAmfr55KG côDQRmimHTng tAmfr55KGy cDQRmimHTô cànghzFk nhahzFknh hhzFkơn đấy!

Giờ VânhzFk DQRmimHTVy Amfr55KGmới phátAmfr55KG hiAmfr55KGện DQRmimHTra cônAmfr55KGg DQRmimHTty Amfr55KGmình Amfr55KGcách chhzFkỗ nàyhzFk cDQRmimHThẳng xaAmfr55KG: Amfr55KG- Anh….

- TAmfr55KGrước đâyAmfr55KG tôDQRmimHTi từngDQRmimHT Amfr55KGlái Amfr55KGxe qDQRmimHTua Amfr55KGđây! DQRmimHT- AAmfr55KGnh đãAmfr55KG hzFktừng lhzFkái hzFkxe quDQRmimHTa đây,Amfr55KG sDQRmimHTau đAmfr55KGó Amfr55KGnhìn thấyDQRmimHT mộhzFkt cAmfr55KGô gDQRmimHTái DQRmimHTnhỏ nhắnhzFk đanhzFkg hzFkôm mộtDQRmimHT cáhzFki DQRmimHTtúi xAmfr55KGách rấthzFk toAmfr55KG, hzFkchậm chhzFkạp hzFklê bướchzFk Amfr55KGvề phAmfr55KGía trước.

DQRmimHTVân VhzFky sữngDQRmimHT người.Amfr55KG AnhzFkh chỉhzFk nóAmfr55KGi rằngDQRmimHT anAmfr55KGh đãAmfr55KG từnAmfr55KGg hzFkđi quAmfr55KGa đâyhzFk thôi,DQRmimHT thếDQRmimHT màhzFk đhzFkã thAmfr55KGuộc đAmfr55KGường Amfr55KGxá hơnhzFk hzFkcả mAmfr55KGột ngườihzFk DQRmimHTđã Amfr55KGhọc ởhzFk đâDQRmimHTy hAmfr55KGai nămDQRmimHT trờihzFk nAmfr55KGhư cô.

- TôiAmfr55KG DQRmimHTít Amfr55KGkhi đhzFki đườnhzFkg nDQRmimHTày, DQRmimHTnhà tôiDQRmimHT ởhzFk hướnghzFk khzFkhác DQRmimHTmà! DQRmimHT- CôDQRmimHT Amfr55KGngại ngùnhzFkg nói.

Hai nAmfr55KGăm DQRmimHTnay côAmfr55KG gầnAmfr55KG nDQRmimHThư Amfr55KGđã qAmfr55KGuen thuDQRmimHTộc vớhzFki mộtDQRmimHT chzFkon đường.DQRmimHT ThỉnDQRmimHTh thDQRmimHToảng lắmhzFk cAmfr55KGô hzFkmới đAmfr55KGi Amfr55KGsiêu thDQRmimHTị, vìDQRmimHT khAmfr55KGông biếhzFkt đườnAmfr55KGg nênAmfr55KG phDQRmimHTải điAmfr55KG vònDQRmimHTg mộthzFk vòngDQRmimHT rấtDQRmimHT xAmfr55KGa. Amfr55KGCó lAmfr55KGần vDQRmimHTì mAmfr55KGua hzFknhiều đDQRmimHTồ quáhzFk nêhzFkn Amfr55KGcô đhzFkành phzFkhải ngồhzFki bệtDQRmimHT xuhzFkống hzFkđất màAmfr55KG thở.

GiaAmfr55KGng NhaAmfr55KGn trướchzFk đâyDQRmimHT thườnAmfr55KGg xhzFkuyên nhắcDQRmimHT nhzFkhở côhzFk lDQRmimHTà đừngAmfr55KG nênhzFk mAmfr55KGua quAmfr55KGá nhiềuAmfr55KG đồhzFk vDQRmimHTà phảiAmfr55KG thzFkìm coAmfr55KGn đườngAmfr55KG hzFkngắn nhấtDQRmimHT vềhzFk nhà.

Có lhzFkẽ…. VânDQRmimHT VAmfr55KGy lénhzFk nhìDQRmimHTn GiahzFkng NhanAmfr55KG, cóhzFk lẽhzFk ôDQRmimHTng trờihzFk hzFkđã baDQRmimHTn chhzFko cDQRmimHTô cóhzFk DQRmimHTcơ hAmfr55KGội quaDQRmimHTy ngượcDQRmimHT lạiDQRmimHT thờhzFki gDQRmimHTian khônAmfr55KGg Amfr55KGchỉ lhzFkà hzFkđể GianhzFkg DQRmimHTNhan chzFkó thểDQRmimHT sốnAmfr55KGg tốthzFk hzFkhơn hzFkmà rAmfr55KGất hzFkcó thểhzFk hzFkcòn tạoAmfr55KG cơAmfr55KG hzFkhội chAmfr55KGo haAmfr55KGi ngườiDQRmimHT quaDQRmimHTy trởDQRmimHT lạihzFk vAmfr55KGới nhau.

Tiếng cDQRmimHThuông đDQRmimHTiện thhzFkoại hzFkvui DQRmimHTtai vanAmfr55KGg lênDQRmimHT. hzFkVân VhzFky hzFkvội DQRmimHTvàng mDQRmimHTở túiDQRmimHT hzFkxách, nhưAmfr55KGng lạihzFk thấhzFky chzFkhiếc điệnDQRmimHT thoạAmfr55KGi vẫnDQRmimHT DQRmimHTim Amfr55KGlìm nằhzFkm đó.hzFk LúcAmfr55KG nAmfr55KGày cAmfr55KGô mớiDQRmimHT Amfr55KGý thứchzFk Amfr55KGđược rằngAmfr55KG tiDQRmimHTếng chuôhzFkng điệnDQRmimHT thohzFkại DQRmimHTquen thuộchzFk ấyhzFk khDQRmimHTông phảihzFk lAmfr55KGà Amfr55KGtừ máyAmfr55KG điDQRmimHTện tDQRmimHThoại củahzFk cô.

CDQRmimHTô giậtAmfr55KG mìnhDQRmimHT nDQRmimHThớ rAmfr55KGa hzFkrằng kểDQRmimHT DQRmimHTtừ sDQRmimHTau hzFkkhi GihzFkang NhhzFkan chếtAmfr55KG, chuôngDQRmimHT điệnhzFk hzFkthoại củhzFka DQRmimHTcô đDQRmimHTã đổihzFk thàAmfr55KGnh bảnAmfr55KG nhạhzFkc màAmfr55KG GihzFkang Amfr55KGNhan thíchzFkh. ThếDQRmimHT màhzFk giờhzFk bảnhzFk nhạAmfr55KGc chzFkô thíAmfr55KGch lDQRmimHTại hzFkphát rhzFka Amfr55KGtừ điệnhzFk thDQRmimHToại củAmfr55KGa GiAmfr55KGang Nhan.

GiahzFkng NhAmfr55KGan từnghzFk trêuDQRmimHT hzFkchọc Amfr55KGcô vAmfr55KGì dùngAmfr55KG thhzFkứ âmAmfr55KG Amfr55KGnhạc ấuhzFk tAmfr55KGrĩ này,hzFk thhzFkế Amfr55KGmà bâhzFky gDQRmimHTiờ aAmfr55KGnh lại….

Trong điệnhzFk thhzFkoại loDQRmimHTáng thhzFkoáng vọAmfr55KGng rDQRmimHTa Amfr55KGgiọng nóiDQRmimHT rấtAmfr55KG hàoDQRmimHT Amfr55KGhứng củahzFk ahzFki đAmfr55KGó: -CậuDQRmimHT chzFkhuẩn DQRmimHTbị kếtDQRmimHT hônAmfr55KG rDQRmimHTồi kAmfr55KGhông? KhôngAmfr55KG đợhzFki cáDQRmimHTi ngườiDQRmimHT khônghzFk thểhzFk kDQRmimHTia củhzFka cậuDQRmimHT nhzFkữa DQRmimHTà? TôAmfr55KGi DQRmimHTnói DQRmimHTrồi mà,Amfr55KG bhzFkan nãAmfr55KGy tôAmfr55KGi gAmfr55KGọi điệnAmfr55KG DQRmimHTcho bácDQRmimHT DQRmimHTgái, bhzFkác bảohzFk cậuAmfr55KG Amfr55KGsắp Amfr55KGkết hôn,Amfr55KG hóhzFka rAmfr55KGa lAmfr55KGà Amfr55KGthật à?

- DQRmimHTỪ…- GihzFkang NhahzFkn khônAmfr55KGg hềAmfr55KG pAmfr55KGhủ địnDQRmimHTh: hzFk- hzFkKhi nàhzFko hzFkgặp tAmfr55KGhì Amfr55KGnói chAmfr55KGuyện tiếDQRmimHTp nhé!

Trái tiAmfr55KGm cDQRmimHTủa Amfr55KGVân Amfr55KGVy độtDQRmimHT nhzFkhiên nhDQRmimHTư bịDQRmimHT bópDQRmimHT nghzFkhẹt lạhzFki. ADQRmimHTnh ấyDQRmimHT chzFkhuẩn bDQRmimHTị Amfr55KGkết hôDQRmimHTn rồi.AnhzFkh thậtAmfr55KG sựAmfr55KG sắAmfr55KGp Amfr55KGkết hôhzFkn rồiDQRmimHT, hhzFkóa DQRmimHTra ôngDQRmimHT tDQRmimHTrời DQRmimHTđang trDQRmimHTêu DQRmimHTđùa côhzFk. DQRmimHTHai ngườhzFki hDQRmimHTọ sớmhzFk chẳhzFkng gặp,Amfr55KG muộnDQRmimHT chẳAmfr55KGng gặDQRmimHTp, lạiAmfr55KG gAmfr55KGặp đúngDQRmimHT vàAmfr55KGo lúcDQRmimHT anDQRmimHTh chhzFkuẩn hzFkbị kDQRmimHTết hôn.

Giang NhahzFkn nAmfr55KGgắt điệnDQRmimHT thoại.hzFk VhzFkân VhzFky vộiAmfr55KG vànDQRmimHTg nhzFkói chzFkám DQRmimHTơn rồihzFk mDQRmimHTở cửaAmfr55KG hzFkxe địnhzFkh xuống.

- DQRmimHTKhoan đã!hzFk hzFk- GianAmfr55KGg Amfr55KGNhan cưDQRmimHTời cườiDQRmimHT Amfr55KGnói: hzFk- hzFkCó phhzFkải chzFkô hzFkcũng nDQRmimHTên đưahzFk chhzFko hzFktôi mộtDQRmimHT thứDQRmimHT giốDQRmimHTng nhhzFkư DQRmimHTthế không?

- DQRmimHTCái gì?

-Danh thihzFkếp ấy!Amfr55KG hzFk- AnhzFkh nDQRmimHTgập ngừngDQRmimHT nóiDQRmimHT: DQRmimHT- hzFkDù sDQRmimHTao Amfr55KGtôi cAmfr55KGũng hzFkphải hzFkbiết ngườiDQRmimHT tôiDQRmimHT đDQRmimHTã đưahzFk dDQRmimHTanh thiếDQRmimHTp DQRmimHTlà ahzFki DQRmimHTchứ nhỉ?

Lúc nhzFkày VDQRmimHTân VDQRmimHTy mớihzFk sựhzFkc tỉnhhzFk. CôDQRmimHT vụAmfr55KGng Amfr55KGvề Amfr55KGlấy rAmfr55KGa mDQRmimHTột DQRmimHTtấm hzFkdanh thDQRmimHTiếp đưDQRmimHTa chzFkho DQRmimHTGiang NhzFkhan hzFkrồi đứnghzFk gọnDQRmimHT vAmfr55KGào lềDQRmimHT đườnhzFkg, nhìAmfr55KGn chiếcAmfr55KG Amfr55KGxe củDQRmimHTa GiahzFkng NhaDQRmimHTn đaDQRmimHTng DQRmimHThòa vàohzFk dòhzFkng xAmfr55KGe cộDQRmimHT đônghzFk đúcDQRmimHT tAmfr55KGrên đường.

- hzFkVân VyDQRmimHT, ngườihzFk bhzFkan nãAmfr55KGy lAmfr55KGà aDQRmimHTi thế?

Mãi đếnAmfr55KG khzFkhi nghAmfr55KGe thDQRmimHTấy tiếhzFkng hỏihzFk củaDQRmimHT Amfr55KGđồng ngDQRmimHThiệp, VâAmfr55KGn VhzFky Amfr55KGmới giDQRmimHTật hzFkmình bừAmfr55KGng tỉnh.

- hzFkMột ngườihzFk bạn!

-KhônAmfr55KGg phhzFkải chứ?

- ThAmfr55KGật đhzFkấy! Amfr55KG- CóhzFk lhzFkẽ đốhzFki vớAmfr55KGi GianhzFkg NhaAmfr55KGn, hzFkcô chDQRmimHTẳng tAmfr55KGhể hzFkđược DQRmimHTcoi lAmfr55KGà mộtAmfr55KG nghzFkười bạn.

Giang NhDQRmimHTan lấyhzFk chìDQRmimHTa DQRmimHTkhóa mởhzFk hzFkcửa, hzFkvừa đDQRmimHTi vàAmfr55KGo phònDQRmimHTg đãDQRmimHT hzFknghe thấyhzFk mAmfr55KGột Amfr55KGgiọng nhzFkói rấAmfr55KGt quAmfr55KGen thuộDQRmimHTc: DQRmimHT- TihzFkểu NDQRmimHTguyên vềhzFk rồiDQRmimHT đấyDQRmimHT à?

- NhDQRmimHTìn hzFkcon xeAmfr55KGm, lDQRmimHTớn bằngDQRmimHT nDQRmimHTgần nàyDQRmimHT rhzFkồi màhzFk cònAmfr55KG Amfr55KGkhông Amfr55KGbiết tDQRmimHTự chămhzFk DQRmimHTsóc hzFkbản Amfr55KGthân! hzFk- hzFkBà GhzFkiang đDQRmimHTang mặcAmfr55KG Amfr55KGtạp Amfr55KGdề từAmfr55KG Amfr55KGtrong Amfr55KGbếp cDQRmimHThạy raAmfr55KG, đhzFkón lấyAmfr55KG cáhzFki áAmfr55KGo khohzFkác trênhzFk taAmfr55KGy GiaDQRmimHTng NhzFkhan rồDQRmimHTi nhíAmfr55KGu mhzFkày nDQRmimHThìn DQRmimHTcậu hzFkcon trAmfr55KGai: Amfr55KG- CDQRmimHTó phảiAmfr55KG gầDQRmimHTn đâyDQRmimHT lạhzFki làAmfr55KGm hzFkviệc vấtDQRmimHT vhzFkả quáhzFk khôAmfr55KGng? TDQRmimHTrông cóAmfr55KG vDQRmimHTẻ tâAmfr55KGm trạnAmfr55KGg khônDQRmimHTg đưAmfr55KGợc tAmfr55KGốt…- nóhzFki đếnDQRmimHT đâyhzFk mhzFkẹ GihzFkang NDQRmimHThan bỗAmfr55KGng nhíDQRmimHTu màyDQRmimHT: Amfr55KG- CóDQRmimHT phDQRmimHTải bệnAmfr55KGh tihzFkm lại….

-Mẹ à…-Amfr55KG GAmfr55KGiang NhaAmfr55KGn cườhzFki cườiAmfr55KG: DQRmimHT- ĐừDQRmimHTng DQRmimHTnghĩ vhzFkớ vẩAmfr55KGn nữDQRmimHTa, coDQRmimHTn vAmfr55KGừa DQRmimHTđến bệnhDQRmimHT vDQRmimHTiện kiểDQRmimHTm tDQRmimHTra rồiAmfr55KG, Amfr55KGmọi Amfr55KGthứ đềuDQRmimHT ổhzFkn hzFkcả! DQRmimHT- Amfr55KGĐể hzFkchứng minAmfr55KGh chhzFko nhữnDQRmimHTg hzFkgì hzFkmình vừDQRmimHTa Amfr55KGnói, GiAmfr55KGang hzFkNhan chzFkòn đhzFkưa cAmfr55KGho mẹAmfr55KG xeDQRmimHTm tờhzFk đơAmfr55KGn Amfr55KGkhám hzFkbệnh màAmfr55KG báhzFkc Amfr55KGsĩ đãAmfr55KG viết.

Mẹ GiahzFkng DQRmimHTNhan đDQRmimHTọc kếAmfr55KGt quảDQRmimHT kiểmAmfr55KG trhzFka DQRmimHTcủa conhzFk, nAmfr55KGụ cườihzFk lậpDQRmimHT hzFktức nởAmfr55KG DQRmimHTtrên môi.

hzFkTrong DQRmimHTnhà Amfr55KGvệ siDQRmimHTnh, GiaAmfr55KGng NhzFkhan DQRmimHTsoi vàDQRmimHTo gưhzFkơng. HìnhAmfr55KG ảDQRmimHTnh cAmfr55KGủa Amfr55KGanh troDQRmimHTng gươnAmfr55KGg cDQRmimHTó chúthzFk cứnghzFk nhắc,Amfr55KG khzFkhuôn mặhzFkt chzFkứ Amfr55KGthất thDQRmimHTần nhưDQRmimHT ngườAmfr55KGi hzFkmất hồAmfr55KGn, nAmfr55KGếu khhzFkông cAmfr55KGhẳng đếAmfr55KGn mứcAmfr55KG cóhzFk ngưAmfr55KGời đếnhzFk nhàhzFk màhzFk Amfr55KGanh kAmfr55KGhông biếthzFk. hzFkMẹ anDQRmimHTh cứhzFk thỉnhAmfr55KG thoảngAmfr55KG lAmfr55KGại Amfr55KGđến dhzFkọn hzFkdẹp nhàDQRmimHT cửahzFk cDQRmimHTho aDQRmimHTnh, hômhzFk nDQRmimHTay cũhzFkng kAmfr55KGhông phAmfr55KGải Amfr55KGlà nghzFkoại lệ.

TrDQRmimHTên DQRmimHTbàn bàyAmfr55KG toànhzFk đồAmfr55KG ănAmfr55KG màAmfr55KG thườnghzFk ngàAmfr55KGy hzFkanh hzFkvẫn DQRmimHTthích ănAmfr55KG, thếDQRmimHT hzFknhưng hhzFkôm DQRmimHTnay ăhzFkn vàDQRmimHTo lạiAmfr55KG chẳnhzFkg thDQRmimHTấy ngoAmfr55KGn miệDQRmimHTng chzFkhút nàDQRmimHTo. CDQRmimHTó lẽAmfr55KG tạihzFk vìAmfr55KG dạAmfr55KGo nàyDQRmimHT anAmfr55KGh thAmfr55KGực sựAmfr55KG quAmfr55KGá bậnhzFk rộn.

- MẹhzFk đhzFkã đặthzFk kháAmfr55KGch sạDQRmimHTn tAmfr55KGổ hzFkchức hôDQRmimHTn lễDQRmimHT chDQRmimHTo coDQRmimHTn DQRmimHTrồi, Amfr55KGở khách…..
MAmfr55KGẹ aDQRmimHTnh bắthzFk đầDQRmimHTu nóAmfr55KGi đếnAmfr55KG chuyệDQRmimHTn chzFkhuẩn hzFkbị hAmfr55KGôn lễAmfr55KG. GiAmfr55KGang NhDQRmimHTan chẳnghzFk đểDQRmimHT hềAmfr55KG đểDQRmimHT tâmAmfr55KG đếnAmfr55KG nhữngAmfr55KG ghzFkì mAmfr55KGẹ DQRmimHTanh đangDQRmimHT nói.

- CáDQRmimHTc hzFkcon kếhzFkt hônDQRmimHT hzFkxong khônDQRmimHTg địDQRmimHTnh dọnAmfr55KG vềhzFk nAmfr55KGhà ởhzFk thAmfr55KGật à?

- KhônhzFkg ạ…Amfr55KG- GianDQRmimHTg NAmfr55KGhan cAmfr55KGười cười:Amfr55KG DQRmimHT- DQRmimHTCon quAmfr55KGen ởAmfr55KG riênAmfr55KGg rồi!

- CũnghzFk hzFkphải! Amfr55KG- MDQRmimHTẹ GAmfr55KGiang NhahzFkn tỏDQRmimHT hzFkvẻ rhzFkộng lAmfr55KGượng: DQRmimHT- ThAmfr55KGanh niêhzFkn Amfr55KGđều tAmfr55KGhích cAmfr55KGó DQRmimHTkhông giaDQRmimHTn riêAmfr55KGng hzFktư! Amfr55KG- NóiAmfr55KG rồAmfr55KGi hzFkbà đưaAmfr55KG mắtDQRmimHT nhìDQRmimHTn khắpDQRmimHT chzFkăn phònDQRmimHTg: hzFk- CóAmfr55KG cầhzFkn phảiAmfr55KG Amfr55KGsửa lạiDQRmimHT hzFkcăn hộDQRmimHT nàyhzFk khzFkhông con?

Amfr55KGGiang Amfr55KGNhan bDQRmimHTỏ đôiDQRmimHT đũaDQRmimHT hzFktrên hzFktay xuống,hzFk DQRmimHTđáp: DQRmimHT- KhônAmfr55KGg cầAmfr55KGn phiềhzFkn phứhzFkc nhưAmfr55KG vậyDQRmimHT đhzFkâu mẹ!

- DDQRmimHTù saDQRmimHTo cũDQRmimHTng phDQRmimHTải mAmfr55KGua hzFksắm mộAmfr55KGt vàAmfr55KGi dụngAmfr55KG cụhzFk giDQRmimHTa đìAmfr55KGnh chứ….

- GầDQRmimHTn DQRmimHTđây côAmfr55KGng tDQRmimHTy bậnDQRmimHT lắDQRmimHTm, DQRmimHTcon khhzFkông cóDQRmimHT thờihzFk giDQRmimHTan đâu!

- KhônhzFkg saoAmfr55KG, đểAmfr55KG mẹhzFk mAmfr55KGua giúDQRmimHTp cDQRmimHTon! Amfr55KG- hzFkMẹ GiAmfr55KGang Amfr55KGNhan hhzFkào hứngAmfr55KG nAmfr55KGói. ChỉAmfr55KG DQRmimHTcần coAmfr55KGn trahzFki DQRmimHTchịu kếDQRmimHTt hôAmfr55KGn Amfr55KGthì cAmfr55KGho hzFkdù cóDQRmimHT Amfr55KGvất vảDQRmimHT đếnDQRmimHT đâAmfr55KGu bDQRmimHTà DQRmimHTcũng hzFkchấp nhận.

Giang NhahzFkn chầnDQRmimHT chAmfr55KGừ mộtAmfr55KG chútAmfr55KG đànhAmfr55KG gậhzFkt đầu,Amfr55KG chẳnhzFkg nAmfr55KGhẽ mẹhzFk nhzFkói gìAmfr55KG anhzFkh cAmfr55KGũng gạtAmfr55KG DQRmimHTđi: DQRmimHT- VânAmfr55KGg, vấtDQRmimHT vDQRmimHTả chhzFko mDQRmimHTẹ quá!

- CDQRmimHTái thằngAmfr55KG Amfr55KGnày, sAmfr55KGao màAmfr55KG kháAmfr55KGch sáhzFko vớiDQRmimHT mẹDQRmimHT thế!

Sau kAmfr55KGhi tAmfr55KGhu dọnAmfr55KG phòhzFkng bAmfr55KGếp xoAmfr55KGng xuôi,hzFk mẹhzFk Amfr55KGGiang NhahzFkn DQRmimHTchuẩn bịDQRmimHT rhzFka về.DQRmimHT TrướcDQRmimHT kAmfr55KGhi điAmfr55KG DQRmimHTmẹ ahzFknh chDQRmimHTợt Amfr55KGnhớ rhzFka hzFkchuyện gìAmfr55KG đó,hzFk liềnhzFk hzFkngoảnh lạDQRmimHTi nỏiDQRmimHT: DQRmimHT- DQRmimHTÀ phảhzFki rồi….-hzFk mAmfr55KGẹ lấhzFky rDQRmimHTa mộtDQRmimHT chzFkái điAmfr55KGện Amfr55KGthoại đãAmfr55KG tAmfr55KGắt máyhzFk ởDQRmimHT thzFkrong túiAmfr55KG DQRmimHTra Amfr55KGvà DQRmimHTnói: DQRmimHT- Amfr55KGTiểu Amfr55KGNguyên, cáiDQRmimHT điệnAmfr55KG thoạAmfr55KGi nàhzFky hzFkcon đãhzFk đểDQRmimHT ởhzFk Amfr55KGnhà hDQRmimHTơn mộtDQRmimHT nămhzFk naAmfr55KGy rồhzFki. NếDQRmimHTu nhưDQRmimHT cohzFkn đãDQRmimHT khôngAmfr55KG dAmfr55KGùng Amfr55KGđến hzFkthì mDQRmimHTẹ maDQRmimHTng đAmfr55KGi Amfr55KGcho nghzFkười Amfr55KGta nhé!

GihzFkang NhaDQRmimHTn ngẩnAmfr55KGg đầuDQRmimHT nhAmfr55KGìn, hzFkchiếc hzFkđiện thhzFkoại ấyhzFk đượcAmfr55KG bDQRmimHTày hzFktrong Amfr55KGtủ kínhAmfr55KG, Amfr55KGanh vAmfr55KGừa Amfr55KGnhìn đãDQRmimHT ưAmfr55KGng hzFký nAmfr55KGgay. KiDQRmimHTểu chzFkách đAmfr55KGơn giảnAmfr55KG, Amfr55KGvỏ ngoAmfr55KGài màuDQRmimHT đhzFken sanDQRmimHTg trọng….khôngAmfr55KG hiểuhzFk DQRmimHTvì sDQRmimHTao mDQRmimHTà hzFkanh vừaDQRmimHT nAmfr55KGhìn thDQRmimHTấy Amfr55KGnó đãAmfr55KG bAmfr55KGỏ tiềAmfr55KGn rhzFka muDQRmimHTa nhzFkó vềAmfr55KG luhzFkôn khônhzFkg Amfr55KGsuy nghDQRmimHTĩ, rDQRmimHTồi DQRmimHTđặt nóDQRmimHT Amfr55KGvào chihzFkếc thzFkủ đầuhzFk giường.

DQRmimHTHóa Amfr55KGra DQRmimHTđã đểAmfr55KG nóhzFk ởAmfr55KG đDQRmimHTó hơhzFkn mộhzFkt Amfr55KGnăm trờiDQRmimHT rồi,DQRmimHT chzFkuối cùngDQRmimHT vẫAmfr55KGn chỉAmfr55KG cAmfr55KGoi lhzFkà nhAmfr55KGư mộtDQRmimHT Amfr55KGvật đểDQRmimHT trưnAmfr55KGg Amfr55KGbày Amfr55KGmà thôi.

Chẳng mấyAmfr55KG Amfr55KGchốc đDQRmimHTã đếnAmfr55KG cuhzFkối thDQRmimHTáng. TronhzFkg buổDQRmimHTi hDQRmimHTọp tổnAmfr55KGg kếhzFkt cuốihzFk thhzFkáng, sếAmfr55KGp hếthzFk lờDQRmimHTi hzFkkhen ngợiDQRmimHT DQRmimHTVân VhzFky. hzFkKhách hhzFkàng củhzFka côhzFkng Amfr55KGty Amfr55KGđã gọihzFk điệnAmfr55KG đếnDQRmimHT hếDQRmimHTt lờAmfr55KGi kheDQRmimHTn ngợiDQRmimHT vàAmfr55KG tỏAmfr55KG rhzFka Amfr55KGvô cùngDQRmimHT DQRmimHThài lòDQRmimHTng vớDQRmimHTi thDQRmimHTái đDQRmimHTộ vAmfr55KGà chấtAmfr55KG lượAmfr55KGng pDQRmimHThục vụAmfr55KG củaDQRmimHT hzFkcông tyhzFk. SếphzFk cònhzFk thưởhzFkng hzFkcho VhzFkân hzFkVy hzFkba nDQRmimHTghìn tệ.

Cô cAmfr55KGòn cDQRmimHThưa đDQRmimHTược lĩnAmfr55KGh tiềnDQRmimHT thAmfr55KGì cAmfr55KGác đồngAmfr55KG nDQRmimHTghiệp đDQRmimHTã hòhzFk rhzFkeo đòDQRmimHTi VânDQRmimHT VDQRmimHTy phảihzFk khAmfr55KGao. VừhzFka hAmfr55KGay ởDQRmimHT trêhzFkn coAmfr55KGn phốhzFk hzFkgần đDQRmimHTó mớAmfr55KGi kAmfr55KGhai Amfr55KGtrương mộhzFkt cửaAmfr55KG hDQRmimHTàng đồhzFk nướngDQRmimHT, mọAmfr55KGi ngườDQRmimHTi aAmfr55KGi nhzFkấy đhzFkều nghDQRmimHTỉ làmhzFk từAmfr55KG DQRmimHTsớm Amfr55KGvà hzFkra đóAmfr55KG ngồiAmfr55KG thzFkụ tậpAmfr55KG DQRmimHTvới nhau.

Cô cònDQRmimHT chAmfr55KGưa đượchzFk lĩDQRmimHTnh tiềnhzFk tDQRmimHThì cAmfr55KGác đồnAmfr55KGg nghiAmfr55KGệp hzFkđã hòhzFk rehzFko đòiAmfr55KG VhzFkân VhzFky phảiAmfr55KG DQRmimHTkhao. VừAmfr55KGa hzFkhay ởhzFk trênhzFk cAmfr55KGon phốhzFk gầDQRmimHTn DQRmimHTđó mAmfr55KGới kAmfr55KGhai trươngDQRmimHT Amfr55KGmột chzFkửa hàngAmfr55KG Amfr55KGđồ nướng,DQRmimHT hzFkmọi ngưDQRmimHTời aDQRmimHTi nAmfr55KGấy đềuAmfr55KG Amfr55KGnghỉ làAmfr55KGm từhzFk shzFkớm vàAmfr55KG Amfr55KGra DQRmimHTđó ngồiAmfr55KG tụhzFk tDQRmimHTập vDQRmimHTới nhau.

ChẳDQRmimHTng Amfr55KGmấy kAmfr55KGhi đượcDQRmimHT hzFkvui DQRmimHTvẻ thếhzFk nAmfr55KGày, cDQRmimHTho Amfr55KGdù cAmfr55KGó mDQRmimHTất tihzFkền chzFkũng thzFkhấy đAmfr55KGáng! DDQRmimHTù hzFkgì thzFkhì đhzFkây cũDQRmimHTng lAmfr55KGà DQRmimHTtiền củhzFka sếphzFk DQRmimHTchứ đâuAmfr55KG phảiAmfr55KG Amfr55KGtiền cDQRmimHTủa DQRmimHTcô. MọDQRmimHTi ngườihzFk ngồAmfr55KGi xhzFkung hzFkquanh DQRmimHTcái bDQRmimHTàn, cụnghzFk hzFkli chAmfr55KGúc mDQRmimHTừng vAmfr55KGà ăDQRmimHTn uốnhzFkg hzFkno sDQRmimHTay. Amfr55KGSau hzFkkhi ăDQRmimHTn uốnDQRmimHTg xohzFkng, họhzFk lhzFkại rủDQRmimHT nhAmfr55KGau đếnAmfr55KG KhzFkTV hát.

Nhân hzFklúc đáAmfr55KGm đànhzFk ônDQRmimHTg coDQRmimHTn traAmfr55KGi đangDQRmimHT háAmfr55KGt Amfr55KGhò, hzFkmấy chịDQRmimHT DQRmimHTem Amfr55KGphụ nAmfr55KGữ liềnhzFk hzFkngồi túDQRmimHTm DQRmimHTtụm vớhzFki nhaDQRmimHTu buDQRmimHTôn dưAmfr55KGa lê.

DQRmimHT- Amfr55KGThật khôngAmfr55KG ngAmfr55KGờ thzFkrước Amfr55KGkhi kếtAmfr55KG hônDQRmimHT lạiAmfr55KG gặpDQRmimHT DQRmimHTphải chuyệnDQRmimHT DQRmimHTnày! Amfr55KG- TôAmfr55KGn KhzFkì míDQRmimHTm DQRmimHTmôi nhấDQRmimHTp mộhzFkt nhzFkgụm rượuhzFk vanghzFk: DQRmimHT- CáchzFk hzFkchị nhzFkói DQRmimHTxem chzFkó kìAmfr55KG Amfr55KGlạ DQRmimHTkhông, đúAmfr55KGng Amfr55KGvào lúhzFkc nàhzFky gDQRmimHTặp lạAmfr55KGi hzFkanh ấy,hzFk hóhzFka rAmfr55KGa anhzFkh ấyAmfr55KG đếnAmfr55KG ghzFkiờ vAmfr55KGẫn chzFkòn cDQRmimHThưa kếthzFk hôn!

Đúng hzFkvào lúAmfr55KGc chuAmfr55KGẩn bhzFkị nắmhzFk tAmfr55KGay vịhzFk hôDQRmimHTn pDQRmimHThu DQRmimHTbước vàohzFk lễhzFk đườngDQRmimHT tAmfr55KGhì hzFkTôn DQRmimHTKì lạihzFk tìAmfr55KGnh cờhzFk gặpDQRmimHT lạiDQRmimHT ngườiDQRmimHT yDQRmimHTêu cũ.

- ThếDQRmimHT cậuDQRmimHT địhzFknh lựaAmfr55KG hzFkchọn rDQRmimHTa làmDQRmimHT sDQRmimHTao? Amfr55KG- TiểuAmfr55KG TAmfr55KGhu hzFktò DQRmimHTmò hỏi.

Vẻ mặtDQRmimHT TôDQRmimHTn KìhzFk chzFkó hzFkchút đaDQRmimHTu khDQRmimHTổ, Amfr55KGchỉ cóhzFk điềAmfr55KGu đhzFkây chẳnghzFk qhzFkua chỉAmfr55KG lAmfr55KGà DQRmimHTsự hzFku hzFkuất tronhzFkg mAmfr55KGột vàAmfr55KGi giAmfr55KGây ngắhzFkn nDQRmimHTgủi. ChỉhzFk vàihzFk giDQRmimHTây sahzFku chzFkô hzFkđã Amfr55KGnở nhzFkụ DQRmimHTcười tươhzFki rhzFkói: hzFk- DQRmimHTLựa DQRmimHTchọn tAmfr55KGhế Amfr55KGnào? ĐươnghzFk nhiênAmfr55KG lhzFkà hzFktôi vẫnAmfr55KG sẽhzFk kếAmfr55KGt hôDQRmimHTn thAmfr55KGeo đúnAmfr55KGg DQRmimHTkế Amfr55KGhoạch, cAmfr55KGhẳng nhẽDQRmimHT hzFkanh ấyAmfr55KG độtDQRmimHT nhiDQRmimHTên xDQRmimHTuất hihzFkện nóiAmfr55KG rằnDQRmimHTg vAmfr55KGẫn cònAmfr55KG DQRmimHTyêu Amfr55KGtôi Amfr55KGthì tDQRmimHTôi pAmfr55KGhải bỏDQRmimHT DQRmimHTđám cướiAmfr55KG đểAmfr55KG quAmfr55KGay lạihzFk vớihzFk DQRmimHTanh DQRmimHTấy chắcAmfr55KG? ChzFkho dDQRmimHTù hzFktôi cóDQRmimHT hzFkyêu aAmfr55KGnh ấDQRmimHTy đếAmfr55KGn mứcAmfr55KG Amfr55KGnào cAmfr55KGũng Amfr55KGsẽ khônAmfr55KGg làhzFkm nhDQRmimHTư vậy.hzFk DQRmimHTĐâu cAmfr55KGó cDQRmimHTòn làDQRmimHT mAmfr55KGấy chzFkô bé,Amfr55KG cậuDQRmimHT Amfr55KGbé nônDQRmimHTg hzFknổi nhưhzFk trướcDQRmimHT đâu,DQRmimHT cònhzFk cAmfr55KGó Amfr55KGai dhzFkám tAmfr55KGin tưhzFkởng vAmfr55KGào mộAmfr55KGt Amfr55KGthứ tìnAmfr55KGh DQRmimHTyêu chẳngAmfr55KG bDQRmimHTao DQRmimHTgiờ hzFkphôi phahzFki nữDQRmimHTa hzFkchứ? TrưDQRmimHTớc đâhzFky chzFkậu nóDQRmimHTi cậuhzFk thềhzFk DQRmimHTnon hAmfr55KGẹn biểnhzFk vớAmfr55KGi mộDQRmimHTt người,DQRmimHT cDQRmimHTả đờihzFk chỉDQRmimHT yêAmfr55KGu mộtAmfr55KG Amfr55KGmình nDQRmimHTgười ấyAmfr55KG thôDQRmimHTi, cóDQRmimHT Amfr55KGlẽ mọiAmfr55KG nDQRmimHTgười shzFkẽ cảmAmfr55KG độAmfr55KGng đếnhzFk DQRmimHTrớt nướhzFkc mắt.Amfr55KG hzFkNhưng bâAmfr55KGy giDQRmimHTờ Amfr55KGmà Amfr55KGcậu nóiAmfr55KG vậDQRmimHTy, mDQRmimHTọi DQRmimHTngười vhzFkẫn sẽhzFk rDQRmimHTơi nướcDQRmimHT mắt,Amfr55KG nhzFkhưng mAmfr55KGà lhzFkà cưAmfr55KGời chDQRmimHTảy nưDQRmimHTớc mắt.Amfr55KG QuAmfr55KGá khứhzFk chỉhzFk lAmfr55KGà quáDQRmimHT khứ,Amfr55KG khônDQRmimHTg thDQRmimHTể đểhzFk qhzFkuá hzFkkhứ trởDQRmimHT Amfr55KGthành DQRmimHTvật cảnhzFk cDQRmimHTho tươngAmfr55KG lhzFkai được!

hzFkTiểu ThAmfr55KGu tiếDQRmimHTc nuốihzFk thởDQRmimHT dàiAmfr55KG: hzFk- LhzFkẽ nàoDQRmimHT bâhzFky giờhzFk aAmfr55KGi nhzFkấy DQRmimHTđều Amfr55KGbị hiệnhzFk thựchzFk Amfr55KGhóa Amfr55KGhết hzFkrồi hhzFkay sao?

Tôn KìDQRmimHT chzFkười cườihzFk DQRmimHTnói: Amfr55KG- ĐâyhzFk DQRmimHTlà hhzFkiện thAmfr55KGực, cũDQRmimHTng làDQRmimHT mộthzFk sAmfr55KGự lựAmfr55KGa chhzFkọn hếtAmfr55KG sứhzFkc bìnhAmfr55KG thường!Amfr55KG ChẳngDQRmimHT DQRmimHTai Amfr55KGmuốn DQRmimHTmang DQRmimHTmột tDQRmimHThứ Amfr55KGmơ hồhzFk DQRmimHTra đểDQRmimHT đánhAmfr55KG cuDQRmimHTộc chzFkả đDQRmimHTời Amfr55KGmình cảhzFk! MDQRmimHTà tDQRmimHTình yêuDQRmimHT hzFklại làDQRmimHT thhzFkứ mDQRmimHTơ hồDQRmimHT nhấtDQRmimHT DQRmimHTtrong cáiDQRmimHT thếAmfr55KG giAmfr55KGới này!

- ThzFkìm hzFklại gAmfr55KGiấc mộAmfr55KGng tìnDQRmimHTh DQRmimHTyêu chDQRmimHTẳng quhzFka chzFkhỉ lAmfr55KGà mộthzFk sDQRmimHTự hzFkhoang tưởnhzFkg. Amfr55KGMộng cDQRmimHTũ, DQRmimHTchẳng qAmfr55KGua cũnhzFkg chDQRmimHTỉ hzFklà DQRmimHTmột hzFkgiấc mộDQRmimHTng mhzFkà thôi!

Amfr55KGTôn KìDQRmimHT nóiAmfr55KG đúngAmfr55KG, đóAmfr55KG chẳngAmfr55KG qhzFkua Amfr55KGchỉ lhzFkà mộtAmfr55KG gAmfr55KGiấc mơ.

Vì hômAmfr55KG shzFkau cDQRmimHTòn pDQRmimHThải đihzFk DQRmimHTlàm hzFknên mọihzFk nDQRmimHTgười DQRmimHTvui chhzFkơi hzFkđến mườiDQRmimHT gihzFkờ làAmfr55KG lDQRmimHTục thzFkục giảhzFki hzFktán hếhzFkt. VâDQRmimHTn VhzFky rDQRmimHTa quhzFkầy thanDQRmimHTh DQRmimHTtoán rAmfr55KGồi Amfr55KGcùng TiểuDQRmimHT DQRmimHTThu rDQRmimHTa Amfr55KGbến DQRmimHTxe buýt.DQRmimHT Amfr55KGRa đếhzFkn bếnhzFk xDQRmimHTe, mhzFkở Amfr55KGtúi Amfr55KGra lấhzFky tiềDQRmimHTn lẻAmfr55KG Amfr55KGthì cAmfr55KGô mớihzFk pAmfr55KGhát hAmfr55KGiện DQRmimHTra lhzFkà điAmfr55KGện thoạihzFk củhzFka mìnhhzFk Amfr55KGkhông cóDQRmimHT ởDQRmimHT hzFktrong túi.

- CậuhzFk Amfr55KGnhớ lạAmfr55KGi Amfr55KGcho DQRmimHTkĩ vàhzFko, cóDQRmimHT phhzFkải làDQRmimHT đểDQRmimHT qhzFkuên điDQRmimHTện thoAmfr55KGại ởDQRmimHT KTAmfr55KGV rồihzFk không?

Amfr55KGVân VDQRmimHTy nhhzFkớ kĩAmfr55KG lạDQRmimHTi, bhzFkan DQRmimHTnãy vhzFkì hzFksợ tiếnhzFkg nhhzFkạc qAmfr55KGuá ồAmfr55KGn khônAmfr55KGg thểhzFk nDQRmimHTghe Amfr55KGthấy DQRmimHTtiếng chhzFkuông điệnhzFk thDQRmimHToại nêDQRmimHTn Amfr55KGcô đAmfr55KGã hzFklấy DQRmimHTđiện thoạDQRmimHTi rhzFka khỏiAmfr55KG DQRmimHTtúi vàDQRmimHT hzFkđể lênAmfr55KG ghAmfr55KGế sôAmfr55KG phaAmfr55KG. ThếDQRmimHT màhzFk lúAmfr55KGc DQRmimHTra vềAmfr55KG DQRmimHTcô lạiDQRmimHT quDQRmimHTên khônDQRmimHTg DQRmimHTcầm theo.

- ThzFkớ Amfr55KGmột Amfr55KGmình hzFkquay DQRmimHTlại đDQRmimHTó lấDQRmimHTy Amfr55KGlà đượchzFk rhzFkồi! CậuDQRmimHT vDQRmimHTề đhzFki, nhAmfr55KGà Amfr55KGcậu xa!

- KhhzFkông saoDQRmimHT! hzFk- TiểAmfr55KGu ThAmfr55KGu Amfr55KGtúm lấAmfr55KGy hzFkcánh thzFkay Amfr55KGVân VyAmfr55KG: hzFk- TớDQRmimHT đihzFk vớAmfr55KGi cậuhzFk, DQRmimHTcùng lhzFkắm Amfr55KGthì Amfr55KGvề nAmfr55KGhà hzFkcậu ngDQRmimHTủ mộtAmfr55KG hzFkđêm chhzFkứ gì!

Hai ngưAmfr55KGời vDQRmimHTừa nóiDQRmimHT Amfr55KGvừa chhzFkạy vDQRmimHTội vàAmfr55KGng DQRmimHTvề phíahzFk quánDQRmimHT karaohzFkk đểAmfr55KG lấAmfr55KGy điệnAmfr55KG thoAmfr55KGại. VhzFkân DQRmimHTVy đAmfr55KGi DQRmimHTnhanh đếhzFkn nhzFkỗi khzFkhiến DQRmimHTcho TAmfr55KGiểu Amfr55KGThu chAmfr55KGạy Amfr55KGđuổi DQRmimHTtheo Amfr55KGmệt đếnDQRmimHT hzFkbở hDQRmimHTơi tahzFki: hzFk- TihzFkểu VDQRmimHTy, cậuhzFk đừnhzFkg hzFksốt rột,DQRmimHT điệnDQRmimHT thohzFkại đDQRmimHTể ởDQRmimHT đấyAmfr55KG hzFkkhông DQRmimHTmất đưDQRmimHTợc đâhzFku. BhzFkình thườnghzFk cậhzFku gihzFkữ điệhzFkn thoDQRmimHTại DQRmimHTrất kĩDQRmimHT, Amfr55KGcó pDQRmimHThải lhzFkà sợDQRmimHT ngườiDQRmimHT Amfr55KGkhác pDQRmimHThát DQRmimHThiện Amfr55KGra bhzFkí mậtAmfr55KG gAmfr55KGì troAmfr55KGng đóhzFk khôDQRmimHTng hả?

ThzFkiểu Amfr55KGThu nóhzFki bừaAmfr55KG nhưngDQRmimHT lAmfr55KGại tDQRmimHTrúng nDQRmimHTgay thzFkim Amfr55KGđen củaAmfr55KG DQRmimHTVân Vy.

Trong điệnhzFk thhzFkoại củAmfr55KGa cAmfr55KGô DQRmimHTcó chDQRmimHTứa bíAmfr55KG mhzFkật DQRmimHTkhông thhzFkể nóiAmfr55KG chDQRmimHTo ngưhzFkời kháAmfr55KGc bhzFkiết đưhzFkợc. SDQRmimHTau khAmfr55KGi thờiDQRmimHT ghzFkian quahzFky ngDQRmimHTược trởhzFk lạAmfr55KGi,cô hzFkđã chạyhzFk DQRmimHTđến trướDQRmimHTc cửAmfr55KGa nhàDQRmimHT Amfr55KGnhà GiahzFkng NhDQRmimHTan, dùngAmfr55KG máyDQRmimHT hzFkảnh cDQRmimHThụp lAmfr55KGại mDQRmimHTột bDQRmimHTức ảnhzFkh cDQRmimHTủa GihzFkang hzFkNhan. hzFkSau kAmfr55KGhi muAmfr55KGa điệnDQRmimHT thoạihzFk hồiDQRmimHT đhzFkầu năDQRmimHTm, chzFkô đãhzFk chuhzFkyển hzFkbức ảnhDQRmimHT ấyAmfr55KG vDQRmimHTào tAmfr55KGrong bhzFkộ nhDQRmimHTớ Amfr55KGmáy. NgộhzFk DQRmimHTnhớ cDQRmimHTó ngưhzFkời lấyhzFk đượcDQRmimHT cáAmfr55KGi mDQRmimHTáy rAmfr55KGồi hzFkmở DQRmimHTra xDQRmimHTem ảnhhzFk, phAmfr55KGát hDQRmimHTiện Amfr55KGra bứDQRmimHTc ảnhhzFk ấy…chắcAmfr55KG cũnghzFk khônghzFk cDQRmimHTó vấnDQRmimHT đAmfr55KGề gìAmfr55KG đâuAmfr55KG nhỉAmfr55KG? KhônAmfr55KGg đAmfr55KGược, Amfr55KGcô khônDQRmimHTg tAmfr55KGhể hzFkmạo hAmfr55KGiểm Amfr55KGnhư vậyAmfr55KG được!DQRmimHT ChzFkô nhấthzFk địnhDQRmimHT phzFkhải tìhzFkm DQRmimHTlại đAmfr55KGiện thoạDQRmimHTi. ChuyAmfr55KGện hzFknày mAmfr55KGà đểhzFk chzFkho GianDQRmimHTg NhaDQRmimHTn biếtDQRmimHT đượDQRmimHTc, chAmfr55KGắc chzFkhắn hzFkanh sẽAmfr55KG chzFkho rằnhzFkg Amfr55KGcô Amfr55KGlà mộthzFk kẻhzFk bihzFkến tháiAmfr55KG, mhzFkột coAmfr55KGn điên.

TDQRmimHTrước kiaAmfr55KG, lúcAmfr55KG côhzFk Amfr55KGvà GiAmfr55KGang Amfr55KGNhan cAmfr55KGòn DQRmimHTở bAmfr55KGên nhDQRmimHTau, cDQRmimHTô lhzFkuôn thAmfr55KGể hzFkhiện hzFknhững mhzFkặt tốtAmfr55KG cDQRmimHTủa DQRmimHTmình trướcDQRmimHT mặthzFk anhAmfr55KG. BâyhzFk giờDQRmimHT mặcAmfr55KG dùDQRmimHT khônAmfr55KGg Amfr55KGcó duDQRmimHTyên DQRmimHTphận Amfr55KGđược ởhzFk bDQRmimHTên nhDQRmimHTau Amfr55KGnhưng cũnghzFk hzFkkhông thểAmfr55KG đểDQRmimHT aAmfr55KGnh cóAmfr55KG ấnDQRmimHT tượhzFkng xấuhzFk vhzFkề DQRmimHTcô được.

- NDQRmimHTày hzFkanh! Amfr55KG- VânhzFk VhzFky laDQRmimHTo DQRmimHTđến qhzFkuầy thDQRmimHTu tiền:hzFk Amfr55KG- TôhzFki vAmfr55KGừa ngồiAmfr55KG ởhzFk pAmfr55KGhòng Amfr55KG302, hìnhhzFk nhDQRmimHTư điệnDQRmimHT thDQRmimHToại củaDQRmimHT Amfr55KGtôi vẫhzFkn cònDQRmimHT đểhzFk tAmfr55KGrong đó!DQRmimHT hzFk- VừahzFk nhzFkói DQRmimHTVân hzFkVy vừDQRmimHTa mAmfr55KGóc hzFkra hAmfr55KGóa đơDQRmimHTn vhzFkừa tAmfr55KGhanh toán.

- XiAmfr55KGn cAmfr55KGô đợihzFk chAmfr55KGo mộDQRmimHTt chút!hzFk ĐểDQRmimHT hzFktôi hDQRmimHTỏi nhânDQRmimHT Amfr55KGviên phụchzFk Amfr55KGvụ xhzFkem sao!hzFk- chzFkô Amfr55KGgái ởhzFk quầyhzFk DQRmimHTthanh tAmfr55KGoán hzFklịch sựDQRmimHT chấnAmfr55KG DQRmimHTan cAmfr55KGô rồiDQRmimHT nhấchzFk mDQRmimHTáy gọiDQRmimHT Amfr55KGcho DQRmimHTnhân vAmfr55KGiên phDQRmimHTục vụ.

Trống nghzFkực VDQRmimHTân hzFkVy đậDQRmimHTp thìnhhzFk tAmfr55KGhịch, mAmfr55KGắt Amfr55KGdán chặtDQRmimHT vàohzFk chzFkô gDQRmimHTái đứnghzFk ởDQRmimHT quầy.
CAmfr55KGô hzFkgái đóAmfr55KG hỏiAmfr55KG nhhzFkân viêhzFkn hzFkphục vụAmfr55KG hzFkvài câAmfr55KGu làAmfr55KG lậpAmfr55KG tứhzFkc cóAmfr55KG đDQRmimHTáp án:
Amfr55KG- NhânAmfr55KG vhzFkiên hzFkdọn dẹhzFkp nóDQRmimHTi baDQRmimHTn nãhzFky dAmfr55KGọn Amfr55KGphòng hzFkkhông DQRmimHTnhìn thấyhzFk điệnAmfr55KG thohzFkại hzFkcủa hzFkcô! DQRmimHT- CAmfr55KGô ghzFkái đóhzFk nói.

Vân DQRmimHTVy vẫDQRmimHTn khônhzFkg nảnhzFk lòhzFkng: hzFk- ĐiệnAmfr55KG thhzFkoại DQRmimHTcủa tôhzFki cAmfr55KGó màuhzFk đehzFkn, chzFkó DQRmimHTkhi lạiDQRmimHT DQRmimHTrơi vàohzFk khzFkhe ghhzFkế nàAmfr55KGo đóDQRmimHT Amfr55KGmà ngưAmfr55KGời đóhzFk Amfr55KGkhông hzFknhìn thấy,DQRmimHT tôDQRmimHTi hzFkcó Amfr55KGthể lAmfr55KGên đóAmfr55KG tìmAmfr55KG cóDQRmimHT đượcDQRmimHT không?

- XiAmfr55KGn lỗAmfr55KGi côDQRmimHT, phònhzFkg Amfr55KG302 hhzFkiện giờhzFk đDQRmimHTã hzFkcó Amfr55KGkhách vàoDQRmimHT rồi,hzFk chDQRmimHTúng tDQRmimHTôi phảiDQRmimHT đượchzFk sựDQRmimHT DQRmimHTđồng ýhzFk chzFkủa DQRmimHTkhách mớihzFk dáhzFkm hzFkcho côAmfr55KG vàDQRmimHTo !DQRmimHT- CDQRmimHTô gáiDQRmimHT ởhzFk qhzFkuầy lễAmfr55KG hzFktân mỉAmfr55KGm cưhzFkời giảiDQRmimHT thíDQRmimHTch, Amfr55KGsau đóDQRmimHT đưaAmfr55KG taDQRmimHTy rhzFka mờiAmfr55KG hzFkVân VhzFky ngồhzFki vàAmfr55KGo hzFkghế chờDQRmimHT đợi:DQRmimHT hzFk- MờihzFk Amfr55KGcô ngồihzFk xuốnDQRmimHTg DQRmimHTđây hzFkđợi mAmfr55KGột chút,DQRmimHT chúnhzFkg tDQRmimHTôi đãAmfr55KG chzFkho ngườiDQRmimHT vhzFkào hỏiDQRmimHT rồhzFki ạ!

Một cDQRmimHTốc DQRmimHTtrà hhzFkoa cúAmfr55KGc nóhzFkng hhzFkổi đưhzFkợc bêAmfr55KG hzFkđến DQRmimHTtrước Amfr55KGmặt cô,DQRmimHT DQRmimHTVân hzFkVy chẳngAmfr55KG Amfr55KGbuồn uốnAmfr55KGg lấyAmfr55KG DQRmimHTmột nhzFkgụm, mDQRmimHTắt cứDQRmimHT dDQRmimHTán chặtDQRmimHT vhzFkào quầy.

DQRmimHTĐáng nhẽDQRmimHT Amfr55KGra hzFkcô khônghzFk nênDQRmimHT lưuDQRmimHT lDQRmimHTại DQRmimHTảnh củhzFka GiDQRmimHTang NhaDQRmimHTn. Amfr55KGDù sAmfr55KGao Amfr55KGanh cũnhzFkg đâDQRmimHTu còhzFkn làDQRmimHT ngườiDQRmimHT yêhzFku DQRmimHTcủa Amfr55KGcô nữa.Amfr55KG CôDQRmimHT cấtAmfr55KG giữDQRmimHT nhữnghzFk gìAmfr55KG Amfr55KGcó lAmfr55KGiên quahzFkn đếnDQRmimHT anDQRmimHTh, Amfr55KGlén DQRmimHTlút nhưAmfr55KG mộtAmfr55KG thzFkên ăAmfr55KGn tAmfr55KGrộm, thhzFkế nàyAmfr55KG cònhzFk rAmfr55KGa thểhzFk thhzFkống ghzFkì nhzFkữa chứ?

Nỗi tươnDQRmimHTg tưDQRmimHT, sựAmfr55KG monAmfr55KGg nhớhzFk khiếnhzFk chzFkho Amfr55KGcô Amfr55KGcó cảmDQRmimHT giáchzFk nhhzFkư đangDQRmimHT làmhzFk chuyệhzFkn gAmfr55KGì tAmfr55KGội lỗi…màhzFk đốiDQRmimHT Amfr55KGtượng bịAmfr55KG phạmAmfr55KG tộiAmfr55KG hzFklại lhzFkà ngưDQRmimHTời màAmfr55KG DQRmimHTcô đãAmfr55KG tDQRmimHThề hzFknon hẹDQRmimHTn bAmfr55KGiểu. NghzFkhĩ đếnDQRmimHT đâyDQRmimHT tráhzFki tDQRmimHTim DQRmimHTcô chDQRmimHTợt đhzFkau đớnAmfr55KG Amfr55KGnhư bịhzFk Amfr55KGai Amfr55KGđó DQRmimHTbóp nghẹt.

KhôAmfr55KGng DQRmimHTbiết cAmfr55KGó phảiAmfr55KG lAmfr55KGà vDQRmimHTì “cóhzFk tậhzFkt gAmfr55KGiật mìnAmfr55KGh” haAmfr55KGy Amfr55KGkhông màhzFk cDQRmimHTô cứDQRmimHT cDQRmimHTảm thấyDQRmimHT cóAmfr55KG gìDQRmimHT đAmfr55KGó khônhzFkg lànDQRmimHTh đaAmfr55KGng chzFkhờ hzFkđợi mìnhhzFk. NgộhzFk nhỡhzFk bịDQRmimHT pDQRmimHThát hihzFkện…cô hzFkbiết ghzFkiải thzFkhích thếDQRmimHT DQRmimHTnào đhzFkây. ĐanghzFk mảiAmfr55KG mhzFkê Amfr55KGnghĩ ngợihzFk hzFkvẩn vơhzFk thì….

- Amfr55KGThưa côAmfr55KG…- ChzFkô gáihzFk ởDQRmimHT quầAmfr55KGy lAmfr55KGễ tâhzFkn lhzFkên tiếng:hzFk Amfr55KG- ĐiệnAmfr55KG thoạiDQRmimHT củaDQRmimHT DQRmimHTcô đDQRmimHTã tìhzFkm thấAmfr55KGy rồi,DQRmimHT nhưngDQRmimHT vịDQRmimHT khácAmfr55KGh nhặtAmfr55KG đAmfr55KGược đAmfr55KGiện thoạiAmfr55KG cDQRmimHTủa cAmfr55KGô yêuAmfr55KG cầAmfr55KGu đíchAmfr55KG dDQRmimHTanh côAmfr55KG lêDQRmimHTn lấy!

Vừa haAmfr55KGy Amfr55KGtin đãAmfr55KG hzFktìm đượcAmfr55KG hzFkđiện DQRmimHTthoại, VDQRmimHTân Amfr55KGVy chưDQRmimHTa kịpDQRmimHT Amfr55KGthở phzFkhào Amfr55KGthì cAmfr55KGâu nóDQRmimHTi tihzFkếp thAmfr55KGeo chzFkủa Amfr55KGcô Amfr55KGphục Amfr55KGvụ khDQRmimHTiến cDQRmimHTho VâAmfr55KGn VDQRmimHTy giậtAmfr55KG thótAmfr55KG: hzFk- TạDQRmimHTi Amfr55KGsao lạiDQRmimHT DQRmimHTbảo đíchDQRmimHT dhzFkanh tôDQRmimHTi đếnDQRmimHT lấyAmfr55KG? Amfr55KG- VâhzFkn DQRmimHTVy đứAmfr55KGng dậy,Amfr55KG nDQRmimHTgần ngừDQRmimHT hỏi.

Cô gáhzFki đóAmfr55KG bhzFkình tDQRmimHThản DQRmimHTnói: hzFk- CóDQRmimHT hzFklẽ làhzFk muốhzFkn làAmfr55KGm qDQRmimHTuen vớDQRmimHTi DQRmimHTcô thôDQRmimHTi ạ!

Vân VhzFky thậhzFkt sựhzFk khônDQRmimHTg thểAmfr55KG hhzFkiểu nổi,DQRmimHT cóAmfr55KG lhzFkí dhzFko ghzFkì đểhzFk phảihzFk lDQRmimHTàm DQRmimHTnhư vậyhzFk đâu?

- CámhzFk ơn,hzFk tôihzFk biếAmfr55KGt rồi!Amfr55KG –Amfr55KG CDQRmimHTô dừhzFkng lạihzFk mộtDQRmimHT lAmfr55KGát rhzFkồi nóiAmfr55KG tAmfr55KGiếp: Amfr55KG- KháhzFkch trênDQRmimHT phòhzFkng đAmfr55KGó làAmfr55KG nDQRmimHTam hAmfr55KGay nữ?

DQRmimHT- Amfr55KGLà DQRmimHTnữ ạhzFk! DQRmimHT- CôDQRmimHT gáAmfr55KGi đóAmfr55KG mỉmDQRmimHT cDQRmimHTười đáp.

Là nAmfr55KGữ, vậDQRmimHTy tAmfr55KGhì tốt.

Vân VAmfr55KGy tDQRmimHThở phDQRmimHTào nhzFkhẹ nhõAmfr55KGm, íhzFkt nhDQRmimHTất tAmfr55KGhì hzFkđấy Amfr55KGcũng khôngAmfr55KG phảiDQRmimHT làAmfr55KG GhzFkiang NAmfr55KGhan, khôAmfr55KGng phhzFkải GiaAmfr55KGng hzFkNhan thìDQRmimHT tAmfr55KGốt! NgDQRmimHThĩ đếnhzFk đóhzFk VânhzFk VhzFky liềnhzFk hzFkcười DQRmimHTchế nhDQRmimHTạo bảnhzFk thâAmfr55KGn. CóAmfr55KG hzFklẽ thzFkại vDQRmimHTì ghzFkần hzFkđây côhzFk thườngDQRmimHT xuyhzFkên gDQRmimHTặp GiaDQRmimHTng hzFkNhan nênhzFk tDQRmimHThần kihzFknh lúDQRmimHTc DQRmimHTnào cDQRmimHTũng cănhzFkg thẳng.hzFk TrêhzFkn đờiDQRmimHT nàDQRmimHTy Amfr55KGlàm gDQRmimHTì cóAmfr55KG chuyệnhzFk trùnghzFk hợAmfr55KGp Amfr55KGđến nhưDQRmimHT vậyhzFk, chhzFkẳng nhzFkhẽ GiAmfr55KGang NhaAmfr55KGn DQRmimHTlúc nàhzFko chzFkũng hzFkxuất hhzFkiện ởAmfr55KG nhữngDQRmimHT nơiDQRmimHT chzFkô đến?

Amfr55KGVân VhzFky vDQRmimHTà TiểuhzFk hzFkThu cùnhzFkg đAmfr55KGi vàDQRmimHTo tDQRmimHThang mhzFkáy theDQRmimHTo Amfr55KGngười phhzFkục vụ.
TrAmfr55KGong thAmfr55KGang mDQRmimHTáy đanghzFk pháthzFk bảnhzFk nhDQRmimHTạc rấthzFk thịnhDQRmimHT hànAmfr55KGh. TiểuhzFk hzFkThu cAmfr55KGũng lẩmhzFk Amfr55KGbẩm hátDQRmimHT thDQRmimHTeo, thếhzFk hzFknhưng VâhzFkn VDQRmimHTy chẳngAmfr55KG hzFkcó bụngAmfr55KG dDQRmimHTạ nAmfr55KGào mDQRmimHTà hzFknghe nữa.hzFk ShzFkau DQRmimHTkhi lấDQRmimHTy đượcAmfr55KG điệhzFkn Amfr55KGthoại, việcDQRmimHT đầuhzFk tiêhzFkn màDQRmimHT côAmfr55KG Amfr55KGphải lDQRmimHTàm làDQRmimHT xhzFkóa bhzFkức ảnhDQRmimHT củAmfr55KGa GAmfr55KGiang NhzFkhan DQRmimHTđi. QuAmfr55KGa DQRmimHTlần nàyhzFk cDQRmimHTô đDQRmimHTã rúDQRmimHTt rAmfr55KGa đượcDQRmimHT bàDQRmimHTi hhzFkọc xưhzFkơng máu.

TDQRmimHTrong phDQRmimHTòng vọAmfr55KGng hzFkra hzFktiếng cườiDQRmimHT DQRmimHTnói Amfr55KGồn àhzFko. CôAmfr55KG phụAmfr55KGc hzFkvụ lễAmfr55KG phéhzFkp ghzFkõ cửaAmfr55KG rAmfr55KGồi đẩyhzFk cAmfr55KGửa bướDQRmimHTc vào.

Vân DQRmimHTVy còAmfr55KGn chưhzFka kịAmfr55KGp nhzFkói mụchzFk đíchDQRmimHT đếnhzFk đâhzFky thìDQRmimHT mộthzFk côDQRmimHT Amfr55KGgái tóDQRmimHTc dàiAmfr55KG đãAmfr55KG ngoảDQRmimHTnh đầAmfr55KGu lạhzFki nhhzFkìn cô.Amfr55KG CDQRmimHTô tAmfr55KGa cAmfr55KGó DQRmimHTmột đôiAmfr55KG mDQRmimHTắt Amfr55KGto trònAmfr55KG nhưDQRmimHT mDQRmimHTắt naihzFk, Amfr55KGlúc cDQRmimHTười hzFktrên hzFkmá hzFkcó hiệhzFkn Amfr55KGra Amfr55KGhai cáhzFki hzFkmá lhzFkúm Amfr55KGrất sâuhzFk. ÁnhAmfr55KG mắhzFkt củaDQRmimHT Amfr55KGcô tAmfr55KGa dừngAmfr55KG lhzFkại hzFktrên mặtAmfr55KG TiểuhzFk TDQRmimHThu khoảnhzFkg hAmfr55KGai giDQRmimHTây rAmfr55KGồi lAmfr55KGập thzFkức Amfr55KGdán cAmfr55KGhặt Amfr55KGvào mặthzFk hzFkVân Vy.

Hai Amfr55KGbên nhzFkhìn nhhzFkau mấtDQRmimHT vhzFkài giâhzFky, độhzFkt nhiAmfr55KGên VDQRmimHTân DQRmimHTVy cảmDQRmimHT thấyhzFk hzFkkhuôn mặDQRmimHTt nàAmfr55KGy hzFkquen qAmfr55KGuen nhưnAmfr55KGg nhấtAmfr55KG thờAmfr55KGi Amfr55KGcô DQRmimHTkhông thểhzFk nhDQRmimHTớ hzFkra đãAmfr55KG gặDQRmimHTp ởhzFk đâu.

- DQRmimHTThật sAmfr55KGự rấthzFk Amfr55KGxin lỗihzFk vìhzFk đãAmfr55KG làhzFkm phiềAmfr55KGn Amfr55KGcác bDQRmimHTạn! hzFk- NhzFkếu nDQRmimHThư đhzFkối pAmfr55KGhương đDQRmimHTã khôAmfr55KGng lDQRmimHTên tiếAmfr55KGng tAmfr55KGhì VânAmfr55KG DQRmimHTVy đhzFkành phảDQRmimHTi lịchhzFk Amfr55KGsự cấtDQRmimHT lời.

- KDQRmimHThông sahzFko! hzFk- ChzFkô gáihzFk tóchzFk Amfr55KGdài xhzFkinh đẹphzFk Amfr55KGđi hzFkđến trAmfr55KGước mặhzFkt VAmfr55KGân VyAmfr55KG, chìaAmfr55KG cáDQRmimHTi điệnDQRmimHT tDQRmimHThoại Amfr55KGra trưDQRmimHTớc mặtDQRmimHT côDQRmimHT: Amfr55KG- hzFkCô xDQRmimHTem xhzFkem đâhzFky chzFkó Amfr55KGphải hzFkđiện thohzFkại cDQRmimHTủa cDQRmimHTô không?

ChiếchzFk điệAmfr55KGn Amfr55KGthoại màuAmfr55KG hzFkđen, trhzFkên DQRmimHTđó hzFkcó DQRmimHTtreo mộtAmfr55KG cáiDQRmimHT móhzFkc Amfr55KGđiện thoạDQRmimHTi chzFkó DQRmimHThình quảDQRmimHT cầuhzFk thủyDQRmimHT hzFktinh DQRmimHTlóng lánh.

Thật khôngAmfr55KG ngờDQRmimHT cAmfr55KGó thểAmfr55KG thzFkìm thấyhzFk cáiDQRmimHT điệDQRmimHTn thoạiDQRmimHT củaDQRmimHT mìnhhzFk dễDQRmimHT dànDQRmimHTg đếnDQRmimHT nhhzFkư vậy.DQRmimHT DQRmimHTVân DQRmimHTVy mỉmhzFk cườiAmfr55KG đáphzFk: DQRmimHT- ĐDQRmimHTúng Amfr55KGlà hzFkcủa tôi!

Cô gáiAmfr55KG Amfr55KGđó nhDQRmimHTeo nhzFkheo Amfr55KGmắt hzFkhỏi: Amfr55KG- ThAmfr55KGật Amfr55KGsự lAmfr55KGà cDQRmimHTủa chzFkô ư?

Vân DQRmimHTVy nhìAmfr55KGn Amfr55KGcô tDQRmimHTa bằngAmfr55KG ánhzFkh mắtDQRmimHT khzFkhó hiểu,Amfr55KG lDQRmimHTẽ nàAmfr55KGo cAmfr55KGô lhzFkại nhậnAmfr55KG bừhzFka điệhzFkn thoAmfr55KGại cDQRmimHTủa ngưhzFkời DQRmimHTkhác làhzFk củhzFka mình?

- Vậy,Amfr55KG cáiAmfr55KG nAmfr55KGày thAmfr55KGì shzFkao? hzFk- NhữngDQRmimHT ngóDQRmimHTn DQRmimHTtay trắngAmfr55KG Amfr55KGnõn lạiDQRmimHT giAmfr55KGơ rDQRmimHTa mộtAmfr55KG chiếcDQRmimHT điệhzFkn thoạhzFki khác.

Một chiếcAmfr55KG điệnDQRmimHT thoạiAmfr55KG ghzFkiống hzFkhệt, hzFkđiều khzFkhiến chDQRmimHTo ngườiDQRmimHT khDQRmimHTác kDQRmimHThông thểAmfr55KG nhzFkgờ đếnDQRmimHT hzFkđó làhzFk ngaDQRmimHTy cảDQRmimHT cáhzFki mhzFkóc đeDQRmimHTo đihzFkện thoDQRmimHTại cDQRmimHTũng giốnghzFk hệt.

Trên đờiDQRmimHT lạDQRmimHTi cAmfr55KGó chuyệDQRmimHTn hzFktrùng hợpDQRmimHT DQRmimHTthế sao?

- ChẳngAmfr55KG tráchhzFk DQRmimHTmà côAmfr55KG lạihzFk nhAmfr55KGận nhầm,Amfr55KG bAmfr55KGan đầuAmfr55KG tôAmfr55KGi DQRmimHTcũng nAmfr55KGhận nhDQRmimHTầm đấy!

Vân DQRmimHTVy nhzFkgây ngườAmfr55KGi khôhzFkng DQRmimHTbiết Amfr55KGphải lDQRmimHTàm sao.

- ChzFkhiếc đhzFkiện Amfr55KGthoại nàyhzFk làhzFk cDQRmimHTủa chồngDQRmimHT chưaAmfr55KG cAmfr55KGưới muAmfr55KGa DQRmimHTcho tôhzFki, còhzFkn Amfr55KGcái mAmfr55KGóc đDQRmimHTeo điệnDQRmimHT thhzFkoại nàAmfr55KGy tôDQRmimHTi Amfr55KGvới chồnghzFk chzFkhưa DQRmimHTcưới mớihzFk cùnAmfr55KGg Amfr55KGđi chọnhzFk ghzFkần đâyDQRmimHT !Amfr55KG- hzFkCô tDQRmimHTa khẽDQRmimHT mấpAmfr55KG máyhzFk mhzFkôi, ánhDQRmimHT mắthzFk chzFkhăm chhzFkú nhìhzFkn DQRmimHTVân VyAmfr55KG, dưhzFkờng nhưAmfr55KG hzFkmuốn thămhzFk DQRmimHTdò đihzFkều gìAmfr55KG đóAmfr55KG DQRmimHTtừ côhzFk: hzFk- ĐiềAmfr55KGu khiếnAmfr55KG hzFkcho tôhzFki bhzFkất ngờAmfr55KG nhzFkhất lạiAmfr55KG là…-Amfr55KG côhzFk DQRmimHTta Amfr55KGấn vàAmfr55KGo bàAmfr55KGn Amfr55KGphím, hzFkmàn hhzFkình sángAmfr55KG lênDQRmimHT, hzFksau đóAmfr55KG hzFkgiơ rhzFka trướcDQRmimHT hzFkmặt VâDQRmimHTn Vy.

Tiểu hzFkThu kinAmfr55KGh ngạchzFk DQRmimHT“A” hzFklên mộthzFk Amfr55KGtiếng. DQRmimHTBức ảnhAmfr55KG củAmfr55KGa GhzFkiang NhahzFkn hzFkđã Amfr55KGhiện lênDQRmimHT màAmfr55KGn DQRmimHThình. hzFkTim VAmfr55KGân DQRmimHTVy Amfr55KGnhư tAmfr55KGhắt lại.

-CôhzFk Amfr55KGcó thểAmfr55KG nAmfr55KGói cDQRmimHTho hzFktôi biếthzFk đâyAmfr55KG lhzFkà ahzFki không?

Cô chưahzFk bahzFko giAmfr55KGờ dámDQRmimHT hzFklàm việcDQRmimHT xAmfr55KGấu, bDQRmimHTởi vhzFkì sợhzFk Amfr55KGmột ngàAmfr55KGy sẽhzFk DQRmimHTbị ngườiDQRmimHT khhzFkác vAmfr55KGạch trầnhzFk. TDQRmimHThế DQRmimHTmà hAmfr55KGôm nayDQRmimHT, đDQRmimHTối mặthzFk vhzFkới cAmfr55KGô DQRmimHTgái nhzFkày, DQRmimHTcô lạAmfr55KGi hzFkthấy bấtDQRmimHT DQRmimHTlực Amfr55KGvà DQRmimHTsợ hãiDQRmimHT nhưhzFk mộthzFk hzFktên kẻDQRmimHT cắpDQRmimHT bịhzFk bắthzFk tạiAmfr55KG trận.

ThzFkất hzFkcả nhữnghzFk Amfr55KGngười nghzFkồi tronDQRmimHTg hzFkphòng đDQRmimHTều hưAmfr55KGớng mAmfr55KGắt vhzFkề DQRmimHTphía Amfr55KGcô. VâhzFkn VDQRmimHTy hDQRmimHToang mDQRmimHTang nAmfr55KGhìn vàDQRmimHTo đhzFkôi Amfr55KGmắt tDQRmimHTức tốiDQRmimHT đangAmfr55KG nhìnAmfr55KG thAmfr55KGẳng vàoDQRmimHT mặtAmfr55KG mìnDQRmimHTh kiaDQRmimHT, côAmfr55KG khônAmfr55KGg thểAmfr55KG nAmfr55KGói vớhzFki mhzFkọi DQRmimHTngười hzFktrên hzFkthế ghzFkiới DQRmimHTnày rhzFkằng, hzFkđây chínhhzFk lhzFkà nDQRmimHTgười yêuhzFk củhzFka hzFkcô, DQRmimHTlà ngườiAmfr55KG hzFkđã chếtAmfr55KG đihzFk hzFkgiờ đượcAmfr55KG sốAmfr55KGng DQRmimHTlại hzFknhờ thDQRmimHTời giDQRmimHTan quaDQRmimHTy ngưDQRmimHTợc tDQRmimHTrở lại..

TAmfr55KGhấy DQRmimHTVân VhzFky khhzFkông nhzFkói năngAmfr55KG DQRmimHTgì, đốDQRmimHTi phươhzFkng chzFkàng tỏDQRmimHT rhzFka hzFkhung hăng.

- TạDQRmimHTi sDQRmimHTao hzFkcô lDQRmimHTại cóhzFk ảAmfr55KGnh chzFkhồng chDQRmimHTưa cướiDQRmimHT cAmfr55KGủa tôi?

- Amfr55KGHai nhzFkgười quAmfr55KGen biếDQRmimHTt nhDQRmimHTau à?

Trước haDQRmimHTi câuDQRmimHT hỏiAmfr55KG đầAmfr55KGy tínhzFkh chDQRmimHTất Amfr55KGvấn DQRmimHTnày, VâAmfr55KGn VAmfr55KGy hzFkcòn chzFkhưa kịpAmfr55KG tAmfr55KGrả lờhzFki tAmfr55KGhì Amfr55KGTiểu ThhzFku Amfr55KGđã hzFknổi qDQRmimHTuạu lAmfr55KGên: DQRmimHT- NàyDQRmimHT, cDQRmimHTô làDQRmimHTm chzFkái tAmfr55KGrò hzFkgì tDQRmimHThế hảDQRmimHT? TronDQRmimHTg điệhzFkn thohzFkại củaDQRmimHT VAmfr55KGân hzFkVy chzFkó Amfr55KGảnh hzFkcủa aDQRmimHTi tAmfr55KGhì lihzFkên qDQRmimHTuan gìDQRmimHT Amfr55KGđến hzFkcô. CôDQRmimHT trDQRmimHTả điDQRmimHTện hzFkthoại lạiAmfr55KG cAmfr55KGho chúnghzFk thzFkôi thAmfr55KGì chhzFkúng thzFkôi cảmhzFk ơDQRmimHTn cDQRmimHTô. CònDQRmimHT nhzFkếu hzFkcô cDQRmimHTứ tDQRmimHThích bAmfr55KGắt nạhzFkt nDQRmimHTgười kháDQRmimHTc, tAmfr55KGôi nóhzFki hzFkcho chzFkô biết,hzFk chúAmfr55KGng tDQRmimHTôi khônDQRmimHTg dhzFkễ bắDQRmimHTt nhzFkạt đâu!

Tiểu TDQRmimHThu hzFkvừa hzFknói dứAmfr55KGt lờhzFki thzFkhì mấAmfr55KGy cAmfr55KGô gáihzFk bAmfr55KGan nDQRmimHTãy vhzFkẫn DQRmimHTcòn mDQRmimHTải mhzFkê háthzFk hhzFkò liềnDQRmimHT bỏAmfr55KG miAmfr55KGcro xuống,hzFk DQRmimHTcầm mộtDQRmimHT cốchzFk nưAmfr55KGớc đáhzFk đAmfr55KGi vềDQRmimHT phíahzFk DQRmimHThai người:hzFk Amfr55KG- NóAmfr55KGi chuAmfr55KGyện hzFkvới loAmfr55KGại ngườDQRmimHTi nàDQRmimHTy DQRmimHTthì DQRmimHTcần ghzFkì pAmfr55KGhải lhzFkịch sự?-Amfr55KG dứthzFk lờDQRmimHTi côhzFk DQRmimHTta đưahzFk thzFkay lên,Amfr55KG DQRmimHThất thẳhzFkng cốcDQRmimHT nhzFkước DQRmimHTvào mặtAmfr55KG haAmfr55KGi người.

Lúc VânAmfr55KG hzFkVy kịpDQRmimHT phzFkhản ứnghzFk lhzFkại thìhzFk đãhzFk qAmfr55KGuá muAmfr55KGộn. MặcAmfr55KG dùDQRmimHT cDQRmimHTô đAmfr55KGã néDQRmimHT nDQRmimHTgười điDQRmimHT nhDQRmimHTưng hzFknửa bhzFkên mhzFkặt củaAmfr55KG cDQRmimHTô hzFkvẫn lĩnDQRmimHTh trọnDQRmimHT cốchzFk nướcDQRmimHT lAmfr55KGạnh. BộAmfr55KG dạnhzFkg củaDQRmimHT cAmfr55KGô lúcDQRmimHT nàyDQRmimHT tAmfr55KGrông Amfr55KGthật tDQRmimHThê thảm.

CDQRmimHTô pDQRmimHThục vụAmfr55KG thhzFkấy tìnDQRmimHTh hìnhzFkh khzFkhông ổnAmfr55KG DQRmimHTliền cầmhzFk Amfr55KGmáy bAmfr55KGộ đàDQRmimHTm lDQRmimHTên gọi.

Các DQRmimHTnhân viêhzFkn pDQRmimHThục vhzFkụ DQRmimHTxung quaDQRmimHTnh đấyAmfr55KG bỗnghzFk chốcAmfr55KG hzFkkéo. ĐâAmfr55KGy lDQRmimHTà lầnDQRmimHT hzFkthứ DQRmimHThai tAmfr55KGrong Amfr55KGtháng VânAmfr55KG Amfr55KGVy DQRmimHTphải chứnhzFkg DQRmimHTkiến hzFkcảnh thzFkượng Amfr55KGhỗn loạnDQRmimHT nAmfr55KGày. NhữnghzFk kháchzFkh đếnhzFk háAmfr55KGt DQRmimHTở phzFkhòng bênDQRmimHT đAmfr55KGều mhzFkở cửaAmfr55KG nhzFkgó DQRmimHTsang nAmfr55KGghe ngóngAmfr55KG tìnAmfr55KGh hDQRmimHTình rAmfr55KGồi chAmfr55KGỉ Amfr55KGchỏ, Amfr55KGbàn tán….

DQRmimHT- KAmfr55KGhang DAmfr55KGi, rốthzFk cuAmfr55KGộc hzFkcó DQRmimHTchuyện Amfr55KGgì tDQRmimHThế?- ĐáAmfr55KGm hzFkbạn chzFkủa côDQRmimHT gáAmfr55KGi tóhzFkc dàhzFki bhzFkắt đầuhzFk DQRmimHTxôn xao.

Hóa hzFkra chzFkái côDQRmimHT DQRmimHTgái thzFkóc dàiAmfr55KG ấDQRmimHTy tênDQRmimHT làAmfr55KG KhahzFkng DhzFki, nghzFkay hzFkcả cAmfr55KGái têDQRmimHTn cAmfr55KGủa hzFkcô Amfr55KGta cũAmfr55KGng hhzFkay hơnDQRmimHT tênDQRmimHT hzFkcủa côhzFk rấthzFk nhiềuAmfr55KG. VâAmfr55KGn hzFkVy nDQRmimHTgoảnh mặthzFk lAmfr55KGại nhìnDQRmimHT hzFkvào khuDQRmimHTôn Amfr55KGmặt củhzFka cDQRmimHTô gDQRmimHTái Amfr55KGtên KhAmfr55KGang Amfr55KGDi kia…..

ChẳnghzFk tDQRmimHTrách màDQRmimHT mớAmfr55KGi Amfr55KGnhìn thấyhzFk Amfr55KGcô tDQRmimHTa, Amfr55KGVân VAmfr55KGy Amfr55KGđã cảmhzFk thấDQRmimHTy rấAmfr55KGt hzFkquen. Amfr55KGHóa rDQRmimHTa bọhzFkn hzFkhọ Amfr55KGđã hzFkgặp nhaDQRmimHTu từDQRmimHT trước.hzFk ChzFkô hzFkta chínAmfr55KGh làAmfr55KG cAmfr55KGô gáDQRmimHTi hzFkxinh đẹphzFk đAmfr55KGã xuấtAmfr55KG hzFkhiện bAmfr55KGên cạAmfr55KGnh GiDQRmimHTang NhAmfr55KGan ngAmfr55KGày hzFkhôm đó.

TiểuAmfr55KG TDQRmimHThu vộDQRmimHTi vàhzFkng giúhzFkp DQRmimHTVân VDQRmimHTy DQRmimHTlau sạchDQRmimHT hzFknhững giọthzFk nướcAmfr55KG đanAmfr55KGg tohzFkng thzFkỏng nhỏAmfr55KG DQRmimHTxuống từDQRmimHT máiAmfr55KG tóDQRmimHTc DQRmimHTcô rồiAmfr55KG kéohzFk taDQRmimHTy chzFkô nóDQRmimHTi: DQRmimHT- TiDQRmimHTểu VAmfr55KGy, chúhzFkng DQRmimHTta Amfr55KGđi thôihzFk, quânDQRmimHT tửDQRmimHT Amfr55KGtrả Amfr55KGthù mhzFkười Amfr55KGnăm cũnDQRmimHTg khôngAmfr55KG muộn!

Hai nhânhzFk DQRmimHTviên phụchzFk vhzFkụ đứngAmfr55KG chặnDQRmimHT trướcAmfr55KG mặAmfr55KGt Amfr55KGcô nóAmfr55KGi:- DQRmimHTChi bằnghzFk hDQRmimHTai côDQRmimHT Amfr55KGhãy thzFkránh Amfr55KGđi trưhzFkớc đi!

Trong DQRmimHTtình thzFkrạng nDQRmimHTày….có thểAmfr55KG lDQRmimHTà dDQRmimHTo bAmfr55KGan DQRmimHTnãy DQRmimHTcô DQRmimHTuống hzFkrượu vaAmfr55KGng nhzFkên bâAmfr55KGy giờAmfr55KG chấthzFk meAmfr55KGn mớihzFk phDQRmimHTát táhzFkc.Hoặc cũnghzFk cDQRmimHTó hzFkthể Amfr55KGlà Amfr55KGdo troAmfr55KGng DQRmimHTlòng cảDQRmimHTm tAmfr55KGhấy ấmhzFk ứDQRmimHTc nênAmfr55KG VâDQRmimHTn Amfr55KGVy chẳngDQRmimHT hzFkbuồn đDQRmimHTể DQRmimHTý đDQRmimHTến nhữDQRmimHTng lờiAmfr55KG khuyêhzFkn caAmfr55KGn Amfr55KGcủa ngưhzFkời hzFkphục vụhzFk. TìnhAmfr55KG yAmfr55KGêu Amfr55KGcủa cAmfr55KGô hzFkvới GiaDQRmimHTng Amfr55KGNhan…vốn dĩDQRmimHT cDQRmimHTô đãAmfr55KG rhzFkất hạnDQRmimHTh phúcAmfr55KG, hạhzFknh phúchzFk tớihzFk mứchzFk muốnhzFk DQRmimHTtuyên bốAmfr55KG hzFkvới tấAmfr55KGt cảDQRmimHT mọiAmfr55KG nhzFkgười ởDQRmimHT trAmfr55KGên Amfr55KGthế giDQRmimHTới Amfr55KGnày, hzFkthế hzFkmà bâhzFky giờ…..

Vân Amfr55KGVy hzFkđi gạtAmfr55KG tDQRmimHTay DQRmimHTngười phụchzFk vụhzFk raDQRmimHT, đihzFk DQRmimHTthẳng đếnhzFk trướcDQRmimHT Amfr55KGmặt hzFkKhang hzFkDi lấhzFky điệnhzFk thoDQRmimHTại củaAmfr55KG mAmfr55KGình rồihzFk nhìDQRmimHTn thẳnhzFkg DQRmimHTvào mắtAmfr55KG côAmfr55KG tDQRmimHTa mhzFkà nóihzFk: Amfr55KG- ĐâDQRmimHTy làDQRmimHT bDQRmimHTạn Amfr55KGtrai củAmfr55KGa tAmfr55KGôi! Amfr55KG- GiọhzFkng nóiDQRmimHT kDQRmimHThông cứhzFkng rắAmfr55KGn nhAmfr55KGưng cAmfr55KGũng chẳnghzFk mAmfr55KGềm mỏng.

Ngọn lAmfr55KGửa tứDQRmimHT tốAmfr55KGi tAmfr55KGrong lònAmfr55KGg DQRmimHTđối Amfr55KGphương bỗAmfr55KGng cDQRmimHThốc bùnhzFkg Amfr55KGlên: DQRmimHT- BạnhzFk DQRmimHTtrai Amfr55KGcô DQRmimHTá? Amfr55KGĐây DQRmimHTrõ rDQRmimHTàng làAmfr55KG chồnhzFkg chDQRmimHTưa cướihzFk của….

- DQRmimHTTôi hzFkvới DQRmimHTbạn trahzFki thzFkôi Amfr55KGquen nAmfr55KGhau hzFkđã hzFknăm nAmfr55KGăm rồi!Amfr55KG Amfr55KG- VânhzFk VAmfr55KGy tiệnAmfr55KG thzFkay mởDQRmimHT lịchzFkh ởDQRmimHT troAmfr55KGng đhzFkiện thoạhzFki DQRmimHTra: -TrAmfr55KGên đhzFkó còAmfr55KGn hzFkcó Amfr55KGghi ngàyhzFk sDQRmimHTinh hzFknhật chzFkủa hzFkanh ấyAmfr55KG vDQRmimHTới nhDQRmimHTững nhzFkgày DQRmimHTkỉ niệDQRmimHTm củaAmfr55KG chúAmfr55KGng tôi!

- ChúnAmfr55KGg tAmfr55KGôi Amfr55KGdự địnAmfr55KGh sẽDQRmimHT kếtDQRmimHT hhzFkôn hzFkvào ngàDQRmimHTy hzFk10 DQRmimHTtháng Amfr55KG10 năAmfr55KGm 2010.

-Tôi khôAmfr55KGng biếtAmfr55KG bahzFkn nãyDQRmimHT côAmfr55KG Amfr55KGnói Amfr55KGlà cAmfr55KGó ýhzFk gì…-hzFk hzFkCô đhzFkưa điệnDQRmimHT thoDQRmimHTại rDQRmimHTa trướcAmfr55KG mặthzFk KhzFkhang DAmfr55KGi: DQRmimHT- PDQRmimHThím sốDQRmimHT mộAmfr55KGt lDQRmimHTà DQRmimHTphím Amfr55KGgọi tDQRmimHTắt hzFkcho anDQRmimHTh ấDQRmimHTy, nAmfr55KGếu nhưAmfr55KG côAmfr55KG cònAmfr55KG nAmfr55KGghi vấnDQRmimHT thAmfr55KGì hzFkcứ gọiDQRmimHT đihzFkện DQRmimHTcho DQRmimHTanh Amfr55KGấy Amfr55KGmà hỏi!
VẻhzFk mặtDQRmimHT củaDQRmimHT KhDQRmimHTang DhzFki lúDQRmimHTc nAmfr55KGày kháDQRmimHT DQRmimHTkì DQRmimHTlạ. Amfr55KGVẻ Amfr55KGmặt ấyAmfr55KG khzFkhông phzFkhải hzFklà vẻhzFk mDQRmimHTặt chzFkủa mAmfr55KGột ngườihzFk đanAmfr55KGg DQRmimHTtức đếnDQRmimHT pháthzFk Amfr55KGđiên Amfr55KGlên, thzFkhế nDQRmimHTên VDQRmimHTân VDQRmimHTy cDQRmimHTho rằDQRmimHTng rấthzFk cAmfr55KGó thểAmfr55KG DQRmimHTcái cDQRmimHTô KhanAmfr55KGg DhzFki hzFknày vốnAmfr55KG dĩAmfr55KG cũngAmfr55KG khôngDQRmimHT dámDQRmimHT khẳngAmfr55KG địnhDQRmimHT ngườihzFk tAmfr55KGrong Amfr55KGảnh chíAmfr55KGnh lAmfr55KGà GiaDQRmimHTng Nhan.

Nếu khAmfr55KGông hzFkthì KhhzFkang DhzFki đAmfr55KGã khôngDQRmimHT thửAmfr55KG thămDQRmimHT dhzFkò bằnghzFk DQRmimHTcách nóDQRmimHTi chuyAmfr55KGện vAmfr55KGới côDQRmimHT. ChAmfr55KGỉ cóhzFk điềuAmfr55KG nhữDQRmimHTng gìAmfr55KG đanhzFkg xảDQRmimHTy rDQRmimHTa khôngDQRmimHT ghzFkiống nDQRmimHThư nhhzFkững gìhzFk côAmfr55KG tDQRmimHTa moDQRmimHTng muốAmfr55KGn, bDQRmimHTởi vhzFkì đámDQRmimHT bạnDQRmimHT cAmfr55KGủa côAmfr55KG đãhzFk quáhzFk bứcAmfr55KG Amfr55KGxúc Amfr55KGtrước hzFknhững chzFkâu nAmfr55KGói củhzFka TihzFkểu hzFkThu, làhzFkm Amfr55KGcho mọDQRmimHTi chuyDQRmimHTện trởAmfr55KG nhzFkên vôAmfr55KG Amfr55KGcùng tồAmfr55KGi tệ.

Qua chuyhzFkện xảyDQRmimHT rhzFka qhzFkuá độAmfr55KGt ngộtAmfr55KG nàyDQRmimHT, DQRmimHTcô bắthzFk hzFkđầu tiAmfr55KGn rằnghzFk hzFkchỉ cDQRmimHTần dũnghzFk cảmDQRmimHT, cứngDQRmimHT cỏiDQRmimHT đAmfr55KGối mặhzFkt vAmfr55KGới mọihzFk chuyệnAmfr55KG lhzFkà DQRmimHTcó thhzFkể “thayAmfr55KG đổihzFk cànAmfr55KG khhzFkôn”. DùhzFk DQRmimHTthế nAmfr55KGào DQRmimHTcô chzFkũng phDQRmimHTải cóAmfr55KG niDQRmimHTềm hzFktin vAmfr55KGới chzFkhính mình.

- ChhzFkắc lhzFkà Amfr55KGbởi hzFkvì hzFkcó néAmfr55KGt DQRmimHTgiống nAmfr55KGhau quáDQRmimHT đAmfr55KGấy mà!Amfr55KG- KhAmfr55KGang hzFkDi chDQRmimHTớp chớAmfr55KGp mắAmfr55KGt, hzFkgiọng nóiAmfr55KG Amfr55KGnhư Amfr55KGcó DQRmimHTvẻ đAmfr55KGùa vui.

Trước sựAmfr55KG nhượngAmfr55KG bộDQRmimHT chzFkủa KhDQRmimHTang DiDQRmimHT, đámDQRmimHT Amfr55KGbạn DQRmimHTcủa côhzFk cũnhzFkg lậphzFk tứAmfr55KGc Amfr55KG“hạ hỏa”.DQRmimHT hzFkNhân lúAmfr55KGc bọnDQRmimHT họDQRmimHT vAmfr55KGẫn cònAmfr55KG đanhzFkg dhzFko DQRmimHTdự, VhzFkân hzFkVy liềnDQRmimHT kéoAmfr55KG TiAmfr55KGểu TAmfr55KGhu rDQRmimHTa khỏiDQRmimHT phòng.

Đã Amfr55KGra đếnhzFk bênAmfr55KG nghzFkoài rồihzFk hzFkmà trốngAmfr55KG ngựcAmfr55KG VâDQRmimHTn VhzFky vẫnAmfr55KG hzFkcòn đậAmfr55KGp tDQRmimHThình DQRmimHTthịch. DQRmimHTỞ nhữnhzFkg nơDQRmimHTi đônghzFk nghzFkười khônDQRmimHTg nêDQRmimHTn gâDQRmimHTy chuyệnDQRmimHT DQRmimHTồn hzFkào, nhưngDQRmimHT aDQRmimHTi mhzFkà biếtDQRmimHT đưAmfr55KGợc Amfr55KGnhỡ DQRmimHTđâu cAmfr55KGô vhzFkừa rAmfr55KGa đếDQRmimHTn bêAmfr55KGn DQRmimHTngoài, KhAmfr55KGang DQRmimHTDi đãAmfr55KG dẫnDQRmimHT tDQRmimHTheo đáAmfr55KGm bạnhzFk hhzFkung dữDQRmimHT cAmfr55KGủa chzFkô DQRmimHTta đuổihzFk DQRmimHTtheo. ChẳngAmfr55KG aAmfr55KGi Amfr55KGchịu dễhzFk hzFkdàng bỏDQRmimHT hzFkqua mọiAmfr55KG chuyệAmfr55KGn DQRmimHTnhư thếDQRmimHT nàyDQRmimHT cAmfr55KGả. ChAmfr55KGo dùAmfr55KG chDQRmimHTỉ DQRmimHTlà nghAmfr55KGi vấnhzFk hzFkthì cũnDQRmimHTg phzFkhải hỏAmfr55KGi Amfr55KGcho rAmfr55KGõ rànAmfr55KGg chứ.

Vân VAmfr55KGy vhzFkốn đAmfr55KGịnh Amfr55KGra đhzFkến KhzFkTV sẽDQRmimHT DQRmimHTlập thzFkức bắhzFkt Amfr55KGxe DQRmimHTchuồn thẳnhzFkg. ThhzFkành Amfr55KGphố hzFklớn DQRmimHTnhư vậy,DQRmimHT khhzFkả nănhzFkg chạAmfr55KGm mặAmfr55KGt nhDQRmimHTau củahzFk hAmfr55KGai ngườihzFk chzFkũng khhzFkông nhiềhzFku. HơDQRmimHTn nữahzFk chhzFkỉ Amfr55KGcần cDQRmimHTô Amfr55KGta vhzFkề hzFknhà tìmhzFk GhzFkiang NhhzFkan đốiDQRmimHT chất,Amfr55KG pAmfr55KGhát hhzFkiện GianhzFkg NhzFkhan chẳnhzFkg cóhzFk gìAmfr55KG lAmfr55KGạ thDQRmimHTường thìDQRmimHT chzFkơn DQRmimHTsóng ghzFkió nDQRmimHTày sAmfr55KGẽ quDQRmimHTa đhzFki nDQRmimHTgay thôihzFk. DQRmimHTNào ahzFki nDQRmimHTgờ, DQRmimHTtaxi giờAmfr55KG DQRmimHTnày khDQRmimHTó mhzFkà hzFkbắt được.DQRmimHT Amfr55KGHai ngườiAmfr55KG đứngAmfr55KG hơnAmfr55KG nửDQRmimHTa hzFktiếng hzFkđồng hồAmfr55KG mDQRmimHTà vẫnAmfr55KG khônghzFk bắtDQRmimHT đưAmfr55KGợc xe.

DQRmimHTNếu biếhzFkt shzFkớm nhưDQRmimHT DQRmimHTvậy DQRmimHTthì côDQRmimHT đãhzFk rhzFka hzFkbến xhzFke bAmfr55KGắt xDQRmimHTe hzFkbuýt chhzFko rDQRmimHTồi! VhzFkân hzFkVy liDQRmimHTên DQRmimHTtục nhìAmfr55KGn DQRmimHTlại phíaDQRmimHT Amfr55KGsau lưAmfr55KGng. NAmfr55KGếu DQRmimHTcứ thhzFkế DQRmimHTnày khônhzFkg bihzFkết chừng….hzFk.đang địnhhzFk kéDQRmimHTo ThzFkiểu ThhzFku Amfr55KGra bếhzFkn xDQRmimHTe bhzFkuýt thìDQRmimHT đAmfr55KGột hzFknhiên mộtAmfr55KG chihzFkếc hzFkxe hơhzFki đỗDQRmimHT xịchDQRmimHT trướchzFk mặhzFkt haDQRmimHTi người.

- VDQRmimHTân VDQRmimHTy!- cánhAmfr55KG cAmfr55KGửa xhzFke DQRmimHTtừ từDQRmimHT DQRmimHTkéo xuốDQRmimHTng, aAmfr55KGnh cúhzFki đầuhzFk nhzFkhìn DQRmimHTra ngoàihzFk nóAmfr55KGi: hzFk- LêAmfr55KGn xAmfr55KGe đhzFki, anDQRmimHTh đưhzFka eDQRmimHTm về!

Vân hzFkVy chzFkó ngầnDQRmimHT hzFkngừ DQRmimHTmột láAmfr55KGt mớiDQRmimHT Amfr55KGmở cửDQRmimHTa rDQRmimHTa ngDQRmimHTồi DQRmimHTvào tronDQRmimHTg hzFkxe, nDQRmimHTgoảnh đầuDQRmimHT Amfr55KGlại mhzFkỉm cườiDQRmimHT áhzFki ngạiAmfr55KG vớihzFk TiểuhzFk Amfr55KGThu. ChzFkhiếc xDQRmimHTe lhzFkao Amfr55KGđi tAmfr55KGrên đDQRmimHTường, côhzFk vẫnhzFk khôngDQRmimHT quênDQRmimHT nhìnDQRmimHT lhzFkại cửahzFk quáDQRmimHTn KTVhzFk, thầmhzFk thởDQRmimHT phAmfr55KGào nhzFkhẹ nhõm.

Những giọtAmfr55KG nướchzFk vẫnAmfr55KG tAmfr55KGí tAmfr55KGách rơAmfr55KGi xuhzFkống DQRmimHTtừ hzFkmái tóAmfr55KGc cDQRmimHTô. hzFkBộ Amfr55KGdạng củaAmfr55KG hzFkcô Amfr55KGlúc nàyhzFk quảDQRmimHT Amfr55KGthực quáDQRmimHT tDQRmimHThê thảmhzFk. hzFkCô gDQRmimHTiống hệthzFk nhzFkhư DQRmimHTmột coAmfr55KGn vịthzFk xAmfr55KGấu xDQRmimHTí. DQRmimHTGiang NhzFkhan DQRmimHTbây hzFkgiờ DQRmimHTtuyệt đốhzFki khDQRmimHTông tDQRmimHTừ bỏAmfr55KG mAmfr55KGột DQRmimHTKhang DhzFki xiDQRmimHTnh đẹphzFk đểAmfr55KG đếDQRmimHTn vớhzFki côDQRmimHT, đDQRmimHTem lòDQRmimHTng hzFkyêu tDQRmimHThương mDQRmimHTột Amfr55KGngười quDQRmimHTá đỗhzFki bìnhAmfr55KG thườngDQRmimHT nhưDQRmimHT côDQRmimHT, mộhzFkt hzFkcô gáiDQRmimHT bìAmfr55KGnh thzFkhường lạiDQRmimHT lớnhzFk tuổi.Amfr55KG CAmfr55KGô thAmfr55KGật shzFkự khônAmfr55KGg nênDQRmimHT cóhzFk nhữngDQRmimHT Amfr55KGảo tưAmfr55KGởng nAmfr55KGhư thếhzFk này!

- NóiAmfr55KG cDQRmimHTho Amfr55KGanh biếtDQRmimHT Amfr55KGnhà ehzFkm DQRmimHTở đâu?

Nếu nhưAmfr55KG khônghzFk phDQRmimHTải ahzFknh cấAmfr55KGt tiDQRmimHTếng hDQRmimHTỏi thìDQRmimHT Amfr55KGcó lẽhzFk hzFkcô vẫnDQRmimHT mDQRmimHTải hzFkđắm cDQRmimHThìm tAmfr55KGrong dònAmfr55KGg Amfr55KGsuy ngDQRmimHThĩ môngAmfr55KG luAmfr55KGng củhzFka mìnhDQRmimHT. VhzFkân VAmfr55KGy ngoảnhhzFk đầuhzFk sAmfr55KGang nDQRmimHThìn chủDQRmimHT nhânAmfr55KG củaDQRmimHT chhzFkiếc xhzFke. DQRmimHTAnh Amfr55KGta cũnDQRmimHTg đangDQRmimHT nhìnAmfr55KG cDQRmimHTô chAmfr55KGăm chú.

Nếu hzFknhư khôngAmfr55KG phảhzFki DQRmimHTgặp phảihzFk hoàDQRmimHTn cảnhhzFk nDQRmimHTày DQRmimHTthì cóhzFk lẽDQRmimHT chzFkả đờiDQRmimHT côAmfr55KG cũnAmfr55KGg sẽhzFk khôngDQRmimHT ngồiDQRmimHT lhzFkên Amfr55KGchiếc hzFkxe này.

Lúc Amfr55KGnày chzFkô mớiAmfr55KG giậDQRmimHTt DQRmimHTmình nhDQRmimHTớ rhzFka làDQRmimHT phảiDQRmimHT Amfr55KGnói cámAmfr55KG ơn:Amfr55KG DQRmimHT- hzFkCám ơnDQRmimHT aAmfr55KGnh TriệhzFku! NhàDQRmimHT tôiDQRmimHT ởAmfr55KG khDQRmimHTu phíhzFka nAmfr55KGam, aAmfr55KGnh cứDQRmimHT hzFkđi thzFkheo DQRmimHTcon đườnAmfr55KGg nDQRmimHTày, tìhzFkm mộAmfr55KGt bếDQRmimHTn tàDQRmimHTu điệnDQRmimHT nghzFkầm Amfr55KGđể tôDQRmimHTi xuAmfr55KGống Amfr55KGxe lDQRmimHTà được!

DQRmimHT- MDQRmimHTuộn lắDQRmimHTm Amfr55KGrồi, đểDQRmimHT hzFkanh đưDQRmimHTa ehzFkm vềAmfr55KG nhà!

- Amfr55KGKhông DQRmimHTcần phDQRmimHTiền DQRmimHTphức thếhzFk hzFkđâu ạ!

DQRmimHT- VDQRmimHTân VAmfr55KGy…- TriDQRmimHTệu hzFkDương hDQRmimHTơi dừngAmfr55KG lạihzFk Amfr55KGmột láDQRmimHTt rồiDQRmimHT nóiDQRmimHT tihzFkếp: hzFk- CAmfr55KGó thhzFkể đừnghzFk kháAmfr55KGch Amfr55KGsáo vớiAmfr55KG anAmfr55KGh nhưhzFk vDQRmimHTậy không?
TriệuDQRmimHT DươngDQRmimHT nóihzFk nhAmfr55KGư khẩnhzFk cAmfr55KGầu khzFkhiến Amfr55KGcho VâhzFkn hzFkVy cảmAmfr55KG thấyDQRmimHT chzFkó hơhzFki áDQRmimHTi nAmfr55KGgại. BahzFkn nãhzFky còAmfr55KGn DQRmimHTvội Amfr55KGvàng lDQRmimHTeo hzFklên xhzFke chzFkủa ngườAmfr55KGi DQRmimHTta, thếhzFk Amfr55KGmà bâhzFky giờhzFk lạiDQRmimHT đòiDQRmimHT nDQRmimHThanh nhaDQRmimHTnh chónhzFkg chónDQRmimHTg xhzFkuống hzFkxe. XéDQRmimHTt cảAmfr55KG vềhzFk tìnAmfr55KGh lẫnhzFk vềAmfr55KG lAmfr55KGí DQRmimHTthì côhzFk cũngAmfr55KG kDQRmimHThông nAmfr55KGên tAmfr55KGừ chDQRmimHTối mãiDQRmimHT nDQRmimHThư thếhzFk nàDQRmimHTy. NếuAmfr55KG nhDQRmimHTư đãAmfr55KG khôngDQRmimHT thhzFkể Amfr55KGxuống xhzFke tAmfr55KGhì chzFkô hzFkđành phảiDQRmimHT nhzFkgoan ngoãnDQRmimHT hzFkngồi lạDQRmimHTi DQRmimHTnói chuyện.

- Amfr55KGHôm nAmfr55KGay tDQRmimHThật Amfr55KGtrùng hợp!

- ĐúngDQRmimHT vậDQRmimHTy, hzFktôi cũnDQRmimHTg cùDQRmimHTng vớiAmfr55KG mấDQRmimHTy ngườiDQRmimHT bạnDQRmimHT đếnhzFk hzFkđây hAmfr55KGát hò!

VânAmfr55KG DQRmimHTVy nghzFkây ngườDQRmimHTi nhAmfr55KGìn TriệuAmfr55KG DươngDQRmimHT, hDQRmimHTỏi nhzFkhư thăDQRmimHTm dò:DQRmimHT DQRmimHT- BaDQRmimHTn Amfr55KGnãy Amfr55KGanh cAmfr55KGũng hzFkvừa tDQRmimHTừ KAmfr55KGTV hzFkđi ra?

Triệu DươhzFkng hzFkgật gậAmfr55KGt hzFkđầu, dườhzFkng nhAmfr55KGư ahzFknh hzFkta đaAmfr55KGng Amfr55KGnghĩ Amfr55KGngợi chzFkhuyện gìAmfr55KG đDQRmimHTó. CuốDQRmimHTi Amfr55KGcùng aAmfr55KGnh thzFka cũAmfr55KGng đànhzFkh Amfr55KGphải hzFkmở Amfr55KGmiệng hỏDQRmimHTi: DQRmimHT- VâAmfr55KGn VyhzFk, biểuDQRmimHT Amfr55KGhiện củaDQRmimHT ehzFkm ngàAmfr55KGy hzFkhôm DQRmimHTnay khiếnDQRmimHT chzFkho anDQRmimHTh rấhzFkt bấhzFkt nhzFkgờ. AhzFknh vốnAmfr55KG dĩhzFk cứhzFk DQRmimHTnghĩ hzFkem chAmfr55KGỉ hzFklà mộtAmfr55KG chzFkô gáihzFk nhDQRmimHTút nhát.

- ÝAmfr55KG DQRmimHTcủa ahzFknh hzFklà…- DQRmimHTVân DQRmimHTVy thậthzFk DQRmimHTkhông hzFkdám tiDQRmimHTn vàoDQRmimHT nhữngAmfr55KG Amfr55KGgì mAmfr55KGình vừaDQRmimHT nghhzFke thấhzFky, hzFklẽ nàAmfr55KGo anhzFkh thzFka tDQRmimHThật sự:Amfr55KG hzFk– hzFkBan nAmfr55KGãy aAmfr55KGnh nDQRmimHThìn thhzFkấy tôi….-Amfr55KG DQRmimHTLúc đóDQRmimHT dAmfr55KGo hoAmfr55KGang mAmfr55KGang hzFknên Amfr55KGcô chẳhzFkng dáDQRmimHTm ngẩnghzFk đầAmfr55KGu nhìnhzFk đDQRmimHTám đôDQRmimHTng Amfr55KGxung quanhAmfr55KG. CôhzFk thậmAmfr55KG chíAmfr55KG cAmfr55KGòn tựDQRmimHT DQRmimHTlừa gạthzFk bảDQRmimHTn tAmfr55KGhân mhzFkình rằAmfr55KGng khôDQRmimHTng bịhzFk DQRmimHTai Amfr55KGquen biếthzFk nhìnDQRmimHT thấy.

- AnDQRmimHTh chzFkhỉ làAmfr55KG tìnDQRmimHTh cờhzFk điDQRmimHT nDQRmimHTgang quAmfr55KGa, nhìnDQRmimHT tAmfr55KGhấy hzFkem Amfr55KGmà thôi!

Máu thzFkrong DQRmimHTcơ Amfr55KGthể Amfr55KGVân VAmfr55KGy dDQRmimHTồn hếtAmfr55KG cảAmfr55KG lAmfr55KGên mặt,DQRmimHT cAmfr55KGô vộiAmfr55KG vànAmfr55KGg giảiDQRmimHT Amfr55KGthích: -ChỉAmfr55KG làhzFk mộtAmfr55KG sựAmfr55KG hihzFkểu nDQRmimHThầm mAmfr55KGà thôi!
hzFkCô Amfr55KGbiết chzFkho DQRmimHTdù côhzFk cóhzFk nhzFkói nhưAmfr55KG hzFkvậy hzFkthì cũngAmfr55KG chỉDQRmimHT Amfr55KGlà uổngDQRmimHT DQRmimHTcông mAmfr55KGà thôDQRmimHTi. HAmfr55KGọ hDQRmimHTàng củAmfr55KGa TriệAmfr55KGu hzFkDương làAmfr55KG Amfr55KGđồng nghiệpAmfr55KG củahzFk chzFkô, TrDQRmimHTiệu DươngAmfr55KG chỉAmfr55KG cầnAmfr55KG nDQRmimHTói chuyệDQRmimHTn nghzFkày Amfr55KGhôm hzFknay Amfr55KGra làAmfr55KG hzFkcô Amfr55KGsẽ Amfr55KGngay DQRmimHTlập tứcDQRmimHT bịhzFk lòDQRmimHTi đuôiDQRmimHT làAmfr55KG DQRmimHTnói dối.hzFk CAmfr55KGô làmDQRmimHT saAmfr55KGo gìDQRmimHT Amfr55KGcó ngưDQRmimHTời DQRmimHTyêu nàAmfr55KGo lâuDQRmimHT năDQRmimHTm nAmfr55KGhư Amfr55KGvậy? NhữnghzFk gAmfr55KGì Amfr55KGmà bahzFkn nhzFkãy nAmfr55KGói rAmfr55KGa thựcAmfr55KG Amfr55KGsự đaAmfr55KGng khiếAmfr55KGn cDQRmimHTho côAmfr55KG Amfr55KGcảm thAmfr55KGấy vDQRmimHTô hzFkcùng hốDQRmimHTi hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!