You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH vngbDPCẢM VVjẤN VƯƠNG

 

- VvngbDPân VyW3DVtt, côW3DVtt cắVjt cửT82LEp ngVjười T82LEpđi đàVjo tạoT82LEp chVjo khávngbDPch hàT82LEpng. ĐâyT82LEp làVj lvngbDPần đầuvngbDP tT82LEpiên chúnT82LEpg tW3DVtta hW3DVttợp tvngbDPác vngbDPvới bệnhvngbDP vivngbDPện, nhấtW3DVtt địnvngbDPh phảiVj phụcT82LEp vngbDPvụ ngT82LEpười W3DVttta vngbDPthật cVjhu đáo!

Đây W3DVttlà vngbDPlần đầuvngbDP tiVjên cônVjg vngbDPty hT82LEpợp tT82LEpác vớW3DVtti bệVjnh viVjện, thếVj nênvngbDP sếW3DVttp củaW3DVtt VânvngbDP W3DVttVy cẩVjn thậnW3DVtt dặT82LEpn dòVj cô.

- GvngbDPiờ tôvngbDPi đanW3DVttg vngbDPkhông cóT82LEp vVjiệc T82LEpgì, đểvngbDP tVjôi đvngbDPi vậy!T82LEp vngbDP- ThấyW3DVtt sếvngbDPp W3DVttcó vẻvngbDP thậW3DVttn trW3DVttọng, T82LEphơn nữaW3DVtt đâyW3DVtt vngbDPlại lVjà lầVjn đầuW3DVtt tivngbDPên côVjng T82LEpty côvngbDP W3DVttphục vụvngbDP tậnT82LEp nơiW3DVtt cVjho kháT82LEpch W3DVtthàng nêW3DVttn côVj kT82LEphông yênW3DVtt tâW3DVttm giW3DVttao Vjcho ngườW3DVtti khác.

Quả nhiVjên, sếT82LEpp củVja T82LEpVân VW3DVtty gậtW3DVtt đầT82LEpu vẻvngbDP hVjài lvngbDPòng: W3DVtt- CũT82LEpng đượT82LEpc, vậvngbDPy giavngbDPo T82LEpcho cvngbDPô nhé!

Công việcvngbDP củavngbDP VâVjn VjVy lW3DVttà gvngbDPiải thíchVj cT82LEpho khácT82LEph hvngbDPàng cáchvngbDP sửvngbDP dụnW3DVttg phầnvngbDP mW3DVttềm củaT82LEp cônvngbDPg tW3DVtty cT82LEpô Vjnhư thT82LEpế nàT82LEpo, W3DVttsau đóW3DVtt tiếVjn hànT82LEph mộvngbDPt W3DVttsố điềuVj trW3DVtta T82LEpvà bVjảo hànhW3DVtt T82LEpcho khW3DVttách hVjàng sVjau vngbDPkhi muaVj. SavngbDPu hT82LEpai ngàyW3DVtt Vjlàm vngbDPviệc bậnVj rộnVj, Vjbác sW3DVttĩ vngbDPTiểu lâvngbDPm vôVj cùW3DVttng hàvngbDPi lòngvngbDP vớvngbDPi W3DVtttác W3DVttphong W3DVttlàm W3DVttviệc củaVj T82LEpVân Vy.

- GiáVjm đốcW3DVtt T82LEpVân quảVj nT82LEphiên lW3DVttà kiênVj nvngbDPhẫn! vngbDP- BáVjc W3DVttsĩ LâW3DVttm khT82LEpen ngợi:Vj -LạiT82LEp vngbDPcòn hVjiểu đượcT82LEp nhvngbDPững vngbDPtừ vngbDPngữ củaVj giớVji vngbDPy hW3DVttọc chúvngbDPng tW3DVttôi nữa!
Vj- TôiT82LEp Vjcó T82LEpmột ngườiVj bạnW3DVtt làW3DVttm bávngbDPc sĩT82LEp mà!

- ChW3DVttẳng trávngbDPch! T82LEp- BácvngbDP sĩW3DVtt LâmvngbDP tiễnVj VW3DVttân W3DVttVy rVja T82LEpđến tậnvngbDP cửa.

Đi W3DVtttừ đâVjy rT82LEpa làVj gầnW3DVtt nhấVjt! T82LEp- vngbDPBác T82LEpsĩ LâVjm chỉW3DVtt tavngbDPy vVjề phíaT82LEp hànhVj laW3DVttng W3DVttbên cạnh.

Bên hvngbDPành lW3DVttang kvngbDPhông bivngbDPết lVjà T82LEpphòng vngbDPkhám kW3DVtthoa W3DVttnào, dườngVj W3DVttnhư tấT82LEpt cVjả cáVjc phòvngbDPng Vjbệnh vngbDPở đâyvngbDP T82LEpđều đưT82LEpợc T82LEpbố tríW3DVtt giốngW3DVtt hệVjt nT82LEphau, bêT82LEpn hàW3DVttnh lanvngbDPg T82LEpcòn đượcvngbDP vngbDPtrồng rấT82LEpt nT82LEphiều câyW3DVtt xanhW3DVtt, maW3DVttng lạT82LEpi T82LEpcho ngườvngbDPi Vjta Vjcảm gvngbDPiác W3DVttmát lT82LEpành, thVjư thái.

Không đT82LEpợi W3DVttVân VT82LEpy Vjlên vngbDPtiếng hỏvngbDPi, bT82LEpác sĩW3DVtt LvngbDPâm đW3DVttã cT82LEphủ đVjộng gW3DVttiới thiệVju: Vj- ĐâT82LEpy vngbDPlà kVjhoa vngbDPtư vấnW3DVtt W3DVtttâm lí.

KhovngbDPa T82LEptư Vjvấn tVjâm líVj? T82LEpSau kVjhi GiT82LEpang NhVjan xảyW3DVtt W3DVttra chvngbDPuyện, ngườiT82LEp nhàvngbDP côT82LEp đãVj từngW3DVtt mVjời bácvngbDP sĩvngbDP tvngbDPâm líW3DVtt vT82LEpề gW3DVttiúp W3DVttcô thvngbDPoát kvngbDPhỏi tVjâm W3DVtttrạng đaVju đớvngbDPn vàT82LEp khổW3DVtt svngbDPở, nhưVjng kW3DVttết quảW3DVtt W3DVttđiều trịT82LEp rVjõ ràVjng chẳVjng cVjó tácvngbDP vngbDPdụng gT82LEpì T82LEpvới côVj cW3DVttả. PhầVjn lớnVj vngbDPthời W3DVttgian côVj đềuW3DVtt dànhW3DVtt T82LEpcho T82LEpviệc nW3DVttgủ, W3DVttsống nhvngbDPờ vàvngbDPo nhữngT82LEp giọtW3DVtt nướT82LEpc tT82LEpruyền vW3DVttào T82LEpmáu mỗVji ngW3DVttày. NT82LEpếu W3DVttnhư ônT82LEpg trờiVj khvngbDPông Vjcho cvngbDPô cơT82LEp T82LEphội đượvngbDPc quvngbDPay Vjngược thờiW3DVtt gT82LEpian Vjthì T82LEpcó vngbDPlẽ cVjô đãW3DVtt kiệT82LEpt sứcvngbDP bT82LEpởi nỗVji đavngbDPu đớW3DVttn W3DVttquá lớnW3DVtt vngbDPấy rồi.

Vân vngbDPVy vừVja đVji W3DVttvừa ngvngbDPhĩ, lúcW3DVtt điVj nganT82LEpg qW3DVttua phòngW3DVtt chẩnVj trị,Vj bVjất vngbDPngờ cW3DVttó mộtT82LEp cơnT82LEp vngbDPgió T82LEpthổi quvngbDPa làmvngbDP cánhvngbDP cửaVj W3DVttphòng hơiW3DVtt vngbDPhé raW3DVtt. CW3DVttô đưavngbDP mắtT82LEp nhìnvngbDP vàvngbDPo bênVj tW3DVttrong, Vjvô tìnW3DVtth chạvngbDPm phảiT82LEp áVjnh mW3DVttắt vngbDPcủa mộtW3DVtt bệnhT82LEp nvngbDPhân W3DVtttrong đó.

VâT82LEpn vngbDPVy chợtvngbDP thấyW3DVtt T82LEpcác dâVjy thầnvngbDP kinvngbDPh trovngbDPng đầuVj cVjăng rvngbDPa. CW3DVttô rảoVj bướW3DVttc đT82LEpi thậVjt T82LEpnhanh, chVjỉ sợVj nT82LEpgười đóVj sẽT82LEp đuổivngbDP theo.

Không pVjhải W3DVttmắt cW3DVttô nhvngbDPìn nW3DVtthầm đấyvngbDP chứvngbDP? VjCô W3DVttlàm sVjao cóVj thểT82LEp nvngbDPgờ rằW3DVttng bT82LEpệnh T82LEpnhân ởW3DVtt trVjong Vjcăn phòT82LEpng W3DVttấy chínhvngbDP làT82LEp TriệVju Dương?

Rõ ràngvngbDP aVjnh Vjta bT82LEpị T82LEpphát vngbDPbệnh tivngbDPm độtvngbDP ngột,W3DVtt vngbDPvậy tạW3DVtti W3DVttsao gW3DVttiờ aW3DVttnh tVja lạivngbDP ởW3DVtt trW3DVttong khoVja tW3DVttâm T82LEplí? LẽVj nàovngbDP ngvngbDPoài bệnhvngbDP W3DVtttim rT82LEpa Vjanh tvngbDPa W3DVttcòn mắVjc bệnhW3DVtt T82LEpvề W3DVtttâm T82LEplí nW3DVttữa à?

vngbDPTrước đâVjy cW3DVttô từngW3DVtt đọcvngbDP T82LEpbáo vT82LEpà vngbDPđược biếtVj, phầVjn lớnW3DVtt nhữngVj côW3DVtt nW3DVttam, quảW3DVtt nT82LEpữ troVjng thW3DVttành W3DVttphố đVjều bịT82LEp W3DVttmắc căT82LEpn bệnhT82LEp tT82LEprầm cVjảm hoặW3DVttc tựT82LEp W3DVttkỉ. KhôVjng biVjết cW3DVttái gãvngbDP hVjọ TriệuvngbDP ấyT82LEp Vjmắc phảVji bT82LEpệnh T82LEpgì? KhôngW3DVtt biT82LEpết vT82LEpài nămT82LEp nữaT82LEp lW3DVttiệu vngbDPcô Vjcó phT82LEpải thườngW3DVtt vngbDPxuyên bổW3DVtt sW3DVttung cácvngbDP loạVji T82LEpthực T82LEpphẩm chứcT82LEp năng,vngbDP liêT82LEpn W3DVtttục đếnT82LEp thẩmvngbDP mW3DVttỹ vW3DVttiện T82LEpvà thỉnVjh thoW3DVttảng “ghéT82LEp thăm”vngbDP vngbDPbác T82LEpsĩ Vjtư vấnW3DVtt tvngbDPâm lT82LEpí khônW3DVttg nữa?

Đi Vjmột đoạT82LEpn đườngT82LEp Vjdài, cuốivngbDP cVjùng côT82LEp cũngVj rW3DVtta đượcvngbDP Vjđến cvngbDPầu tVjhang. NgoảnhT82LEp đầT82LEpu lạivngbDP nhW3DVttìn,không W3DVttthấy TrW3DVttiệu W3DVttDương khônT82LEpg đvngbDPuổi theW3DVtto, VâvngbDPn vngbDPVy tW3DVtthở phvngbDPào nhẹVj nhõvngbDPm. TVjhoát Vjđược TriệT82LEpu vngbDPDương tT82LEphì saovngbDP? ThoávngbDPt Vjđược vngbDPanh tVja cW3DVttô cvngbDPũng chvngbDPẳng W3DVttthể thovngbDPát ngăVjn đượcvngbDP bàW3DVttn chânvngbDP minT82LEph vngbDPđang tiếnVj dVjần đếnvngbDP tuổivngbDP gW3DVttià. NỗvngbDP lựcVj sốVjng Vjhết nVjăm nàW3DVtty qW3DVttua nT82LEpăm khác,W3DVtt tuổiVj tácVj cũnT82LEpg thT82LEpeo đóT82LEp nhiềuW3DVtt lêvngbDPn. ChỉW3DVtt thW3DVttêm vàivngbDP T82LEpnăm nữvngbDPa thW3DVttôi, cóvngbDP lVjẽ mộtT82LEp ngườiVj T82LEpđàn Vjông nhưW3DVtt TVjriệu DvngbDPương bW3DVttây giờW3DVtt vngbDPcô cũnW3DVttg T82LEpchẳng thểT82LEp tVjìm được.

- SavngbDPu Vjkhi vT82LEpề pVjhải Vjchịu kT82LEphó nT82LEpghỉ ngơivngbDP, mVjặc dT82LEpù svngbDPức khỏevngbDP đvngbDPã W3DVtthồi Vjphục tVjương đốiT82LEp nhưVjng cũnVjg khôngvngbDP đượcT82LEp phépW3DVtt làvngbDPm việW3DVttc quW3DVttá sVjức. VớW3DVtti cườngVj độVj làmVj việcW3DVtt củaW3DVtt aT82LEpnh W3DVtttôi tW3DVtthấy ngườiW3DVtt bìVjnh W3DVttthường khôvngbDPng W3DVttthể nàT82LEpo W3DVtttiêu hóVja nổi!

- TôiT82LEp biết!

- W3DVttAnh biT82LEpết? CứvngbDP Vjnhìn T82LEpvào tT82LEphành W3DVtttích củaW3DVtt anT82LEph hW3DVttai năW3DVttm naT82LEpy thìvngbDP tôT82LEpi T82LEpbiết aT82LEpnh mvngbDPang mạnT82LEpg sốVjng T82LEpcủa mT82LEpình rT82LEpa đùvngbDPa nT82LEphư thếW3DVtt nvngbDPào W3DVttrồi! TheVjo nhưvngbDP nW3DVtthững gìvngbDP tT82LEpôi đVjược biếvngbDPt vềvngbDP Vjanh, Vjanh kvngbDPhông đờivngbDP nàoT82LEp chấpT82LEp Vjnhận aW3DVttn phận!
TiếnVjg cưvngbDPời kvngbDPhe khẽvngbDP vaT82LEpng T82LEplên: W3DVtt- W3DVttCũng T82LEpchưa chắc!

Có Vjngười W3DVttđang vngbDPnói Vjchuyện W3DVttở cầuW3DVtt thaVjng, cóT82LEp mộtvngbDP gvngbDPiọng nVjói mT82LEpà VâVjn VvngbDPy cW3DVttảm T82LEpthấy rấtW3DVtt quVjen thuộc.

Vân vngbDPVy vngbDPchầm T82LEpchậm điW3DVtt đếnW3DVtt cVjầu tvngbDPhang vT82LEpà nhìnVj xuW3DVttống W3DVttdưới, áVjnh mVjắt vVjô Vjtình lướtW3DVtt qvngbDPua mộtT82LEp Vjkhuôn mặt.

Người đVjó cvngbDPũng ngẩnVjg đầuW3DVtt nhìT82LEpn cô.

ÁvngbDPnh W3DVttmắt vngbDPcủa anvngbDPh dườvngbDPng nVjhư làW3DVtt cW3DVtthùm áVjnh sánW3DVttg mVjặt trvngbDPời đVjẹp đW3DVttẽ nT82LEphất đậuW3DVtt trênW3DVtt W3DVttbờ vW3DVttai cô.

Nếu nhvngbDPư lúcvngbDP nãyT82LEp côvngbDP cònW3DVtt T82LEphoang mavngbDPng đW3DVtti nhưVj chạW3DVtty thìvngbDP giW3DVttờ W3DVttcô đW3DVttã chẳnW3DVttg còW3DVttn sứcvngbDP lựcvngbDP nàoT82LEp đVjể mT82LEpà chW3DVttạy trốnW3DVtt nVjữa. BànVj vngbDPchân cT82LEpủa côT82LEp nhT82LEpư bịT82LEp dT82LEpính chặW3DVttt xuốngT82LEp dướiVj đất,Vj miệngW3DVtt T82LEpấp W3DVttúng mT82LEpãi W3DVttchẳng tW3DVtthốt rvngbDPa lờiVj T82LEpdưới Vjcái nhìvngbDPn W3DVttcủa anVjh: T82LEp-

Thật….thật trùW3DVttng hợp!

VjAnh W3DVttmỉm cườiVj, nhẹW3DVtt nhT82LEpàng cấtVj lờVji: vngbDP- ĐVjúng làT82LEp trW3DVttùng hợpT82LEp thật!Vj MT82LEpới đóW3DVtt T82LEpmà W3DVttđã gặpvngbDP T82LEplại nhau!

- W3DVttVâng, bệVjnh vVjiện nvngbDPày mW3DVttuốn W3DVttsử dụngW3DVtt phầnVj T82LEpmềm vngbDPcủa cT82LEpông tT82LEpy chúnvngbDPg tôiVj nênW3DVtt tW3DVttôi đvngbDPến đâyvngbDP đểW3DVtt hVjướng dẫT82LEpn họ!T82LEp Vj- CT82LEpô T82LEpcố gắngT82LEp giảivngbDP thích,T82LEp vụVjng vT82LEpề nhưvngbDP mW3DVttột cT82LEpon ngốcVj, chVjỉ sợW3DVtt vngbDPanh lT82LEpại hvngbDPiểu nhầmT82LEp Vjmình. HơnVj nữVja Vjcô rấvngbDPt T82LEpsợ avngbDPnh sẽVj vạchW3DVtt trầT82LEpn nhữngT82LEp lVjời nóiVj dW3DVttối củW3DVtta mìnhT82LEp, cáivngbDP T82LEpgì T82LEpmà đVjưa T82LEpchị ĐưvngbDPờng điVj kVjhám bệnhVj cVjhứ, tvngbDPoàn làW3DVtt nW3DVttói dốVji. NW3DVtthư vT82LEpậy thvngbDPì cònVj W3DVttmặt mũiW3DVtt nW3DVttào mT82LEpà nhìnVj anh?

Cũng mVjay lT82LEpà vngbDPanh khôvngbDPng nhắvngbDPc gVjì đếnW3DVtt chuyệnT82LEp đó.vngbDP AnVjh kvngbDPết tT82LEphúc cuộVjc nW3DVttói chuyệnvngbDP vT82LEpới bVjác sĩvngbDP củT82LEpa mW3DVttình rồiVj cùngvngbDP côvngbDP đồngvngbDP hàVjnh, thảnvngbDP nhVjiên Vjcứ nhưvngbDP vngbDPthể T82LEphôm T82LEpấy cvngbDPhưa vngbDPtừng T82LEpxảy rVja bvngbDPất cứW3DVtt chT82LEpuyện gì.

Anh sávngbDPnh vaT82LEpi đvngbDPi bT82LEpên cT82LEpô. VvngbDPân VVjy khVjông bVjiết phảiW3DVtt làT82LEpm thếVj nàVjo T82LEpđể W3DVttche vngbDPđi sựVj T82LEphoang mavngbDPng trVjong W3DVttlòng, bàVjn taW3DVtty túW3DVttm chặtvngbDP lvngbDPấy W3DVttvạt ávngbDPo vngbDPđang T82LEprịn mồW3DVtt hôi.

VjCô T82LEpy táW3DVtt ởT82LEp pvngbDPhòng phW3DVttát W3DVttthuốc đưaVj cvngbDPho aT82LEpnh mộvngbDPt túVji W3DVttto đủT82LEp cvngbDPác loạiT82LEp thuốW3DVttc rồivngbDP dW3DVttặn vngbDPdò: vngbDP- AW3DVttnh nhT82LEpớ uốngVj T82LEptheo chvngbDPỉ dẫnVj củaT82LEp T82LEpbác sĩ!

Trong Vjkí ứvngbDPc củaT82LEp VâT82LEpn vngbDPVy, sứT82LEpc khỏeT82LEp T82LEpcủa T82LEpGiang VjNhan rW3DVttất W3DVtttốt, Vjcho dùW3DVtt cVjó bịvngbDP cảmT82LEp T82LEpcúm haVjy sốtW3DVtt cT82LEpao tW3DVtthì cũT82LEpng chvngbDPỉ mấtvngbDP vàVji ngàyVj W3DVttlà khỏVji ngay.

Vân vngbDPVy nT82LEphìn T82LEpvào nhvngbDPững loạiT82LEp thuốT82LEpc Vjở tW3DVttrong túiW3DVtt, toàVjn lvngbDPà nhữnvngbDPg loạW3DVtti Vjthuốc hvngbDPiếm gặp.

vngbDP- CôvngbDP chuẩnT82LEp bịW3DVtt W3DVttđi đâu?

- VềVj côW3DVttng tvngbDPy Vjthôi!- CôvngbDP nW3DVttghĩ GvngbDPiang NhaW3DVttn chỉvngbDP tiệvngbDPn miệT82LEpng hT82LEpỏi nhT82LEpư W3DVttvậy thôvngbDPi nvngbDPên cũW3DVttng thảW3DVttn nhiêvngbDPn vngbDPđáp mT82LEpà khônVjg cvngbDPần suW3DVtty nghĩ.

- ĐểW3DVtt tôivngbDP tiễW3DVttn cô!

Đề nghịT82LEp củavngbDP aW3DVttnh T82LEpquá bấtvngbDP ngờ,W3DVtt W3DVttVân vngbDPVy bốT82LEpi rvngbDPối W3DVtttừ chối:W3DVtt Vj- KhôvngbDPng cầnVj đâvngbDPu W3DVttanh GvngbDPiang, lT82LEpàm Vjphiền W3DVttanh W3DVttquá!- vngbDPVân VvngbDPy cóW3DVtt cVjhút W3DVttkhông queVjn vớivngbDP cácvngbDPh xưW3DVttng hvngbDPô kvngbDPhách svngbDPáo này.

Anh T82LEpvốn quW3DVttá đỗiVj thânT82LEp thươvngbDPng W3DVtttrong tráivngbDP tiT82LEpm cô,W3DVtt tVjhế màVj gT82LEpiờ lT82LEpại tvngbDPrở thàVjnh mộtvngbDP T82LEpngười chẳngW3DVtt vngbDPquen biếVjt. NvngbDPếu nhưW3DVtt GvngbDPiang NhVjan gọiVj côVj làT82LEp W3DVtt“Cô Vân”T82LEp thìT82LEp T82LEpcó T82LEplẽ côVj cũVjng sẽVj cảmVj thấvngbDPy Vjvô cvngbDPùng xótW3DVtt xvngbDPa. ThếT82LEp W3DVttnhưng cVjô cT82LEpố vngbDPgắng kìmW3DVtt nénvngbDP bảnT82LEp thT82LEpân, cW3DVtthỉ sVjợ mộtT82LEp kVjhi T82LEpkhông vngbDPkiềm Vjchế W3DVttđược tâmVj trạngT82LEp cVjủa W3DVttmình Vjsẽ khiếW3DVttn Vjcho avngbDPnh Vjsợ mvngbDPất vVjía. CT82LEpô pvngbDPhải duT82LEpy trW3DVttì khovngbDPảng cáchT82LEp nhấtW3DVtt địVjnh T82LEpvới anhvngbDP, mộW3DVttt khoảnVjg cácVjh đủW3DVtt đểW3DVtt W3DVttanh cT82LEpoi côT82LEp làT82LEp mộW3DVttt ngườiT82LEp bìnVjh thường.

KhônW3DVttg cóvngbDP aT82LEpi biếtW3DVtt, aW3DVttnh vàVj W3DVttcô vngbDPđã cácW3DVtth nhT82LEpau cảW3DVtt mW3DVttột kiếpVj người.
NvngbDPếu nhT82LEpư côT82LEp nóiVj rvngbDPa sựW3DVtt thựcVj này,Vj khôngVj nhữnvngbDPg anW3DVtth vngbDPkhông T82LEpthể tiW3DVttn mVjà cònvngbDP cT82LEpho T82LEprằng côVj vngbDPlà mộW3DVttt coT82LEpn vngbDPđiên. DưW3DVttờng nhVjư chỉvngbDP vngbDPcó W3DVttmột Vjmình cT82LEpô còT82LEpn W3DVttmãi đắmW3DVtt chvngbDPìm Vjtrong nvngbDPhững W3DVttkí ứcW3DVtt xW3DVtta T82LEpxôi. VjCô khátW3DVtt khW3DVttao đưvngbDPợc ởvngbDP vngbDPgần bênW3DVtt anhvngbDP, nhT82LEpưng lvngbDPại T82LEpsợ kW3DVtthoảng cáVjch tT82LEprong T82LEphiện thựW3DVttc T82LEpsẽ kvngbDPhiến cvngbDPho T82LEpcô qT82LEpuỵ W3DVttngã. VâVjn VVjy W3DVttcảm thấT82LEpy bảvngbDPn thW3DVttân mìnvngbDPh khVjông hềW3DVtt yếuW3DVtt đuốW3DVtti, côVj chỉVj khW3DVttông mT82LEpuốn bVjị GW3DVttiang NhaT82LEpn lT82LEpàm tổnVj thương,W3DVtt vngbDPbởi vìT82LEp tVjrong kT82LEpí ứcVj củvngbDPa cô,T82LEp tấW3DVttt cảvngbDP nhữnVjg kỉVj T82LEpniệm củT82LEpa cW3DVttô vngbDPvà aT82LEpnh T82LEpđều vôvngbDP W3DVttcùng đẹpW3DVtt đẽ.

- NóiW3DVtt địW3DVtta cT82LEphỉ vngbDPcông W3DVttty côVj cW3DVttho tôi!

XW3DVttem rT82LEpa Vjanh vngbDPấy đT82LEpịnh T82LEpđưa vngbDPcô vngbDPvề cônW3DVttg vngbDPty thậT82LEpt rồi!

Cô ngoVjan nW3DVttgoãn ngồiW3DVtt vàVjo tvngbDProng vngbDPxe cT82LEpủa anW3DVtth, saW3DVttu đVjó T82LEpnói địaW3DVtt cvngbDPhỉ cvngbDPông W3DVttty mW3DVttình chvngbDPo aVjnh: Vj- ĐVji qVjua CầvngbDPu W3DVttW, điW3DVtt W3DVttthêm mộtW3DVtt đoạnvngbDP nVjữa Vjlà đến!vngbDP W3DVtt- NhìvngbDPn VâVjn T82LEpVy tựVj nT82LEphiên thếVj thôiT82LEp nhưngVj lVjúc T82LEpnày tVjrống ngựcvngbDP côW3DVtt đT82LEpang đậpW3DVtt thìT82LEpnh thịchW3DVtt. W3DVttNhìn mìnVjh Vjtrong gVjương chiếuW3DVtt hvngbDPậu, vngbDPVân VT82LEpy Vjthấy Vjhai mVjá mìnhVj đvngbDPỏ bừngVj lên.

Giang VjNhan vẫnVj tW3DVttỏ rVja nhưvngbDP bìT82LEpnh thườngvngbDP, thảnVj nhiVjên nhìnT82LEp côVj hỏT82LEpi: vngbDP- CầuvngbDP Vjtây haW3DVtty làT82LEp W3DVttcầu đông?

Vân W3DVttVy W3DVttđưa ánT82LEph mắvngbDPt mVjơ hW3DVttồ vngbDPnhìn rvngbDPa dW3DVttòng W3DVttxe cộT82LEp tậT82LEpp nấpT82LEp ởVj bêT82LEpn nW3DVttgoài, cT82LEpố gVjắng phVjân biW3DVttệt đượcVj phVjương hướngW3DVtt đW3DVttông T82LEptây vngbDPnam bắc.Vj vngbDPCuối W3DVttcùng cvngbDPô đvngbDPành mímvngbDP W3DVttmôi từvngbDP bỏ:W3DVtt vngbDP- TôiW3DVtt cvngbDPhỉ vngbDPbiết làW3DVtt Vjđi quVja cầu,W3DVtt rVjẽ Vjsang bêT82LEpn tráT82LEpi vngbDPlà đến.

Lần nàyW3DVtt thVjì GiaVjng W3DVttNhan khT82LEpẽ T82LEpmỉm cưT82LEpời, đôVji W3DVttmắt ánW3DVtth lT82LEpên T82LEpnhững W3DVtttia sáVjng Vjấm áW3DVttp. VânVj VvngbDPy cảmW3DVtt thấyT82LEp hìnVjh nhVjư mW3DVttình đãT82LEp T82LEpnhìn nhầvngbDPm, hoặcvngbDP cũngvngbDP cóT82LEp thểVj Vjcô bịW3DVtt ảoVj giác.

Giang NhvngbDPan vngbDPbiết láiT82LEp vngbDPxe, kvngbDPhông biếtW3DVtt anVjh đãVj họcW3DVtt láiT82LEp T82LEpxe Vjtừ kvngbDPhi nW3DVttào. VânT82LEp VT82LEpy ngồivngbDP bênVj cạnhW3DVtt nhT82LEpìn aT82LEpnh điềT82LEpu kT82LEphiển xW3DVtte, nhW3DVttững ngóvngbDPn tVjay thuT82LEpôn dVjài đặT82LEpt W3DVttlên vW3DVttô lăngT82LEp, mùiVj hươT82LEpng W3DVtttừ cơvngbDP thểW3DVtt anW3DVtth tW3DVtthoang thVjoảng đưaVj lại.

Những kT82LEpí Vjức Vjđẹp W3DVttvề aT82LEpnh bT82LEpắt đầuT82LEp nT82LEphạt nhT82LEpòa W3DVtttrong cô.

Mấy nămT82LEp kvngbDPhông gW3DVttặp, anvngbDPh vngbDPđã T82LEpthay đổiVj rấtW3DVtt nhiềuW3DVtt, khônW3DVttg giốngVj nhưVj W3DVttcô chẳngvngbDP W3DVttcó chVjút tiVjến bộvngbDP nào.vngbDP W3DVttQuay nW3DVttgược thW3DVttời T82LEpgian Vjđã mấVjy nămT82LEp rồiVj Vjnhưng dVjường nhT82LEpư côW3DVtt chT82LEpẳng cóW3DVtt Vjgì thT82LEpay đổi,Vj ngT82LEpay cảvngbDP cônW3DVttg việT82LEpc hiệnT82LEp nvngbDPay cũVjng mớivngbDP làmW3DVtt cóvngbDP gW3DVttần W3DVttba năm.

- W3DVttThuốc T82LEpnày aVjnh T82LEpmua hW3DVttộ nvngbDPgười kháW3DVttc à?T82LEp Vj- VânVj vngbDPVy cốVj nvngbDPghĩ rW3DVtta Vjmột cT82LEphủ đềT82LEp đểT82LEp vngbDPnói chuyện.

- KhôT82LEpng! T82LEp- CâuvngbDP trT82LEpả lờiVj cT82LEpủa GiaVjng T82LEpNhan khônW3DVttg Vjnằm W3DVttngoài suVjy vngbDPnghĩ củVja VânW3DVtt T82LEpVy: Vj- TôivngbDP mT82LEpua chvngbDPo tW3DVttôi đấy!

Sao W3DVttcó W3DVttthể T82LEpthế đượVjc? VW3DVttân VjVy kinT82LEph ngạvngbDPc, mộT82LEpt tvngbDPúi thuvngbDPốc tW3DVtto thW3DVttế nàVjy, mỗiVj Vjlần phảiW3DVtt uốngVj bT82LEpao nhiêuW3DVtt thuốT82LEpc mớiT82LEp đủ?

- SợW3DVtt W3DVttrồi phảiVj khônvngbDPg? vngbDP- VjAnh mỉmW3DVtt cVjười: Vj- TôVji bìW3DVttnh thườnW3DVttg rW3DVttất bậT82LEpn rvngbDPộn nênW3DVtt chẳnVjg vngbDPcó thờiVj W3DVttgian đT82LEpi lấyT82LEp thuốW3DVttc, T82LEpvì vậyVj mT82LEpỗi Vjlần đT82LEpi phảiW3DVtt lấyW3DVtt nhiềT82LEpu T82LEphơn mT82LEpột chút!

Vân VjVy địnhVj đưavngbDP tvngbDPay W3DVttra W3DVttlấy W3DVtttúi thvngbDPuốc xeT82LEpm sVjao, nhưW3DVttng T82LEpcuối T82LEpcùng vngbDPcô W3DVttlại rụtT82LEp tavngbDPy lại.

Hai ngVjười T82LEpgiờ đT82LEpã chW3DVttẳng cònW3DVtt T82LEpcòn quT82LEpan hệVj tW3DVtthân mVjật nW3DVtthư trướcW3DVtt nữvngbDPa, dvngbDPù gìW3DVtt T82LEpcũng W3DVttchỉ lT82LEpà ngườVji qvngbDPua T82LEpđường, vngbDPkhông nênVj dW3DVttò Vjxét T82LEpđời Vjtư củaT82LEp ngW3DVttười T82LEpkhác, nW3DVttếu khôW3DVttng biW3DVttết đâVju Vjlại khiW3DVttến cT82LEpho anW3DVtth cảT82LEpm thT82LEpấy bvngbDPực bội.

Giang NhavngbDPn ngoảnhT82LEp đầvngbDPu svngbDPang vngbDPnhìn VVjân T82LEpVy, tW3DVtthấy cvngbDPô túW3DVttm Vjchặt vW3DVttạt áo,T82LEp cvngbDPố gắngVj thvngbDPu mìvngbDPnh lạiW3DVtt T82LEpcứ nhT82LEpư thểW3DVtt Vjsợ chT82LEpạm pVjhải bVjất T82LEpcứ thứT82LEp gvngbDPì trênVj vngbDPxe củW3DVtta W3DVttanh vậy.W3DVtt W3DVttGiang NVjhan hW3DVttơi nhíuvngbDP T82LEpmày, T82LEpdồn sW3DVttức tT82LEpập trVjung trởVj lạivngbDP coW3DVttn T82LEpđường tW3DVttrước mặW3DVttt: vngbDP- vngbDPCô kT82LEpéo giúT82LEpp Vjtôi cáW3DVtti mW3DVttàn vngbDPche nắVjng xuốnW3DVttg với!

Vân VvngbDPy liT82LEpền đưavngbDP tT82LEpay vngbDPra kéovngbDP cT82LEpái màW3DVttn cvngbDPhe nắnT82LEpg xuVjống. BỗngT82LEp nhiênvngbDP T82LEpmột tvngbDPấm ảW3DVttnh rớvngbDPt xuốT82LEpng thW3DVtteo. BứcVj ảnhvngbDP chW3DVttụp mộtVj vngbDPphong cảnvngbDPh mộtVj đỉVjnh nT82LEpúi tuyT82LEpết trắngVj xW3DVttóa. vngbDPBức ảnhvngbDP W3DVttnày trướcvngbDP đâyvngbDP T82LEpanh đãW3DVtt tVjừng chVjo cvngbDPô xem.

Nhiếp ảnhW3DVtt lW3DVttà sởvngbDP thíVjch củT82LEpa GW3DVttiang NhavngbDPn, côVj lạivngbDP đặcW3DVtt biệT82LEpt T82LEpthích nVjhững bứcW3DVtt ảW3DVttnh chụpW3DVtt cW3DVttảnh W3DVtttuyết củavngbDP W3DVttanh. ĐâyT82LEp vngbDPlà W3DVttbức ảnhVj màT82LEp T82LEpcô thícW3DVtth nhất.

Cô nhW3DVttớ rằnVjg sW3DVttau Vjkhi vngbDPGiang vngbDPNhan vngbDPchết, cvngbDPô đãvngbDP đVjem đốtT82LEp tấtT82LEp cảT82LEp nhữnW3DVttg bứcT82LEp ảnhT82LEp nàT82LEpy. W3DVttThế mT82LEpà T82LEpgiờ T82LEpđây anW3DVtth lạivngbDP đangT82LEp gT82LEpiữ Vjnó. ĐiềuVj nW3DVttày kW3DVtthiến cW3DVttho VT82LEpân W3DVttVy cvngbDPó cVjảm T82LEpgiác nW3DVtthư hT82LEpai ngưvngbDPời T82LEpđang cáchT82LEp nhW3DVttau cT82LEpả mộtvngbDP thW3DVttế giớiW3DVtt vậy.

- CvngbDPô cóW3DVtt thíT82LEpch không?

W3DVttVân W3DVttVy gW3DVttật đầvngbDPu: T82LEp- TrướcVj vngbDPđây vngbDPtôi T82LEpvô cT82LEpùng thíchvngbDP nhT82LEpững bVjức ảnhT82LEp W3DVttchụp cảnvngbDPh tuW3DVttyết trắng!

- TT82LEphế cvngbDPòn bW3DVttây giờ?

- VW3DVttẫn nhưW3DVtt T82LEpvậy! Vj- W3DVttVân W3DVttVy Vjlưu luyếW3DVttn cầW3DVttm bứcVj ảnhW3DVtt trW3DVttên tayVj, kVjhông nỡVj đặtW3DVtt xuống.

Anh nW3DVttgoảnh vngbDPđầu lạiT82LEp nhìVjn thẳnvngbDPg vàovngbDP cvngbDPòn đườnvngbDPg tvngbDPrước mặt,Vj đôiVj mW3DVttắt khẽVj nVjheo lạivngbDP: Vj- TôVji còvngbDPn tưW3DVttởng bVjây giờW3DVtt thT82LEpì khôW3DVttng thíchVj nữavngbDP chứ?

Vân W3DVttVy vộiT82LEp vvngbDPàng nóvngbDPi: Vj- CW3DVttó nW3DVtthững T82LEpsở thíVjch Vjcó lVjàm Vjthế nàoVj cũngvngbDP T82LEpkhông thểW3DVtt tvngbDPhay đổiVj được!

- TT82LEphế sao?

- Ừ?T82LEp W3DVtt- VâW3DVttn VvngbDPy lạiT82LEp vngbDPmột lầnVj nữT82LEpa khW3DVttẳng định.

Giang vngbDPNhan khW3DVttẽ nhvngbDPếch vngbDPmôi cvngbDPười: T82LEp- VậT82LEpy vngbDPthì tốt!

VâT82LEpn vngbDPVy Vjcứ cảmvngbDP tvngbDPhấy T82LEptrong nW3DVtthững câuW3DVtt nW3DVttói củaW3DVtt GiavngbDPng NhaVjn vngbDPcó Vjẩn W3DVttý gìW3DVtt đóW3DVtt, thếvngbDP nhưnvngbDPg W3DVttcô khW3DVttông svngbDPao hiW3DVttểu nổi.vngbDP T82LEpCô chợtVj nhớvngbDP lạiW3DVtt nVjgười coT82LEpn gáivngbDP ởT82LEp bêW3DVttn cạnhT82LEp GianVjg NhT82LEpan Vjmấy nămvngbDP tvngbDPrước, T82LEpcó W3DVttthể aW3DVttnh đanW3DVttg nvngbDPói đếnW3DVtt vngbDPcô ấyT82LEp chăng?

Vân vngbDPVy lậtvngbDP điT82LEp lậtVj lạvngbDPi bứcvngbDP ảnT82LEph, cuvngbDPối cùngvngbDP cW3DVttũng đànT82LEph phảivngbDP đvngbDPưa nóVj lạvngbDPi chvngbDPo GT82LEpiang NVjhan. CôW3DVtt đãT82LEp chẳngvngbDP cònW3DVtt T82LEpquyền sởVj Vjhữu vngbDPđối vW3DVttới bT82LEpức ảnhT82LEp nW3DVttày nữaW3DVtt rồi.

- NvngbDPếu côVj thívngbDPch tôT82LEpi tặngVj chW3DVtto cT82LEpô đấy!

Vân VVjy ngạcW3DVtt nhT82LEpiên hvngbDPá hVjốc miệW3DVttng. TrvngbDPước đVjây vngbDPcô T82LEptừng đòVji GvngbDPiang VjNhan phảiVj Vjcho mVjình bứcW3DVtt T82LEpảnh nàT82LEpy, thếvngbDP mT82LEpà anVjh cònVj tiếc.W3DVtt VậyVj mW3DVttà bâvngbDPy giờvngbDP avngbDPnh lạiVj hàW3DVtto phóT82LEpng tvngbDPặng nóVj Vjcho mộvngbDPt ngT82LEpười mT82LEpà W3DVttanh mớVji gặpW3DVtt mặtvngbDP cóVj vW3DVttài lần.

- Anh….-vngbDP CôvngbDP biếW3DVttt làT82LEp aW3DVttnh T82LEpđã đVjánh mấvngbDPt phvngbDPim chụpT82LEp củavngbDP bW3DVttức ảnhvngbDP nT82LEpày rồi,W3DVtt nếuvngbDP nhT82LEpư W3DVttlà vậy…W3DVtt:- AVjnh thVjật svngbDPự muốVjn tT82LEpặng nW3DVttó chW3DVtto tôW3DVtti sao?

GVjiang NW3DVtthan mỉW3DVttm cười,Vj tT82LEpỏ vẻT82LEp rấvngbDPt tvngbDPhản nhiênvngbDP, nhữnvngbDPg ngónW3DVtt tvngbDPay thoVjn T82LEpdài Vjnhẹ nhàVjng điềuVj khiểnT82LEp Vjvô T82LEplăng: vngbDP- CôvngbDP rW3DVttất thVjích nóW3DVtt màVj! W3DVtt- aW3DVttnh vngbDPdừng lạT82LEpi mộW3DVttt cT82LEphút rồiW3DVtt nóW3DVtti tVjiếp: T82LEp- HT82LEpay vngbDPlà côvngbDP khôvngbDPng muốT82LEpn nhậvngbDPn cW3DVttái gìvngbDP từT82LEp ngườiW3DVtt lạ?

Vân W3DVttVy chT82LEpẳng W3DVttbao giờW3DVtt nW3DVttghĩ rằngW3DVtt Vjtất cảW3DVtt vngbDPnhững thvngbDPứ đãvngbDP mấtW3DVtt đvngbDPi lạvngbDPi cóVj thT82LEpể lấyVj lạiW3DVtt được.W3DVtt W3DVttCô W3DVttép cT82LEphặt bứcVj ảnVjh vVjào lồnW3DVttg ngựcT82LEp, W3DVttvội vàngvngbDP giảiVj thíT82LEpch: T82LEp- KvngbDPhông phảiW3DVtt, tôiW3DVtt cT82LEphỉ T82LEpcảm thấW3DVtty nW3DVttúi caVjo nhưvngbDP vậy,vngbDP anVjh chẳngVj dễvngbDP dànVjg gìvngbDP mớW3DVtti chW3DVttụp đưT82LEpợc vngbDPbức ảnhW3DVtt này….-T82LEp GT82LEpiang NW3DVtthan T82LEpđã từngW3DVtt nóiVj vngbDPvới côvngbDP, đW3DVttể cW3DVttó đượcW3DVtt bT82LEpức vngbDPảnh này,T82LEp vngbDPanh đãW3DVtt phảivngbDP khW3DVttổ côngVj chờVj đợivngbDP suốW3DVttt W3DVttcả đêm,T82LEp vT82LEpì thếT82LEp mW3DVttà suýtvngbDP chúvngbDPt nữaVj T82LEpanh W3DVttcòn vngbDPbị chVjết cóVjng ởT82LEp trT82LEpên đỉnVjh núW3DVtti tW3DVttuyết đó.

- VjLàm svngbDPao côvngbDP biếW3DVttt đượcW3DVtt ngọnW3DVtt vngbDPnúi ấW3DVtty rấtVj cao?

VânW3DVtt W3DVttVy sW3DVttững người,vngbDP côVj vộiT82LEp vàngvngbDP giảW3DVtti thvngbDPích T82LEpmà chẳvngbDPng buvngbDPồn sT82LEpuy ngT82LEphĩ: T82LEp- TôVji cW3DVttó mộtVj nVjgười bạVjn đãT82LEp từT82LEpng đếnW3DVtt đó!

- W3DVttAnh tW3DVtta cũngvngbDP thT82LEpích vngbDPnhiếp ảnVjh à?

- Vâng!

Giang NVjhan bậvngbDPt cườiW3DVtt tW3DVtthành tiếW3DVttng: T82LEp- TôVji Vjcứ tưởngW3DVtt côVj cW3DVtthỉ biếtvngbDP đâT82LEpy làT82LEp mộVjt bứcVj ảnhT82LEp chvngbDPụp đỉnvngbDPh núiVj, nàW3DVtto ngW3DVttờ côvngbDP Vjcòn biếtVj đượcW3DVtt vngbDPcụ thvngbDPể cảT82LEp địaT82LEp đivngbDPểm W3DVttchụp nó!

Vân VvngbDPy cW3DVtthột vngbDPdạ, cW3DVtthẳng ngờvngbDP vngbDPcô lạVji hếT82LEpt lầnVj nàyT82LEp đếnvngbDP lầW3DVttn kháVjc W3DVttđể T82LEp“lộ cvngbDPái đuôi”vngbDP củaW3DVtt mW3DVttình. VW3DVttốn dĩT82LEp chỉT82LEp W3DVttlà mộtVj vngbDPcâu nvngbDPói hVjết sứcW3DVtt bìnVjh tVjhường, tvngbDPhế mW3DVttà T82LEpcô cT82LEpàng givngbDPải thíT82LEpch càngT82LEp rắcW3DVtt rốiT82LEp, cvngbDPhẳng T82LEpkhác T82LEpgì “cW3DVtthữa lợVjn lànhvngbDP thànW3DVtth W3DVttlợn quT82LEpè”. NếvngbDPu nhưW3DVtt T82LEpGiang NW3DVtthan màVj W3DVttnói mT82LEpột câu:T82LEp “KhiVj nàoW3DVtt rảnhT82LEp Vjgiới thiệuvngbDP W3DVttanh ấyT82LEp vT82LEpới tôiW3DVtt nhé!W3DVtt”, thVjế W3DVttthì chẳnT82LEpg phW3DVttải cW3DVttô sT82LEpẽ T82LEplộ nguW3DVttyên hìnvngbDPh vngbDPhay sao?

VjGiang NhavngbDPn vngbDPhình vngbDPnhư đãVj tW3DVtthay đổW3DVtti kvngbDPhác W3DVtttrước rồi,W3DVtt íT82LEpt nhVjất thW3DVttì W3DVttanh đT82LEpã kW3DVtthông cW3DVttòn giốnT82LEpg nhvngbDPư GianT82LEpg NhW3DVttan trW3DVttong kVjí ứcT82LEp T82LEpcủa cvngbDPô. GianVjg NvngbDPhan củavngbDP hiệT82LEpn Vjtại khT82LEpiến Vjcho côVj khôvngbDPng W3DVttthể nắmvngbDP T82LEpbắt được.

- CvngbDPô Vjcó biW3DVttết coVjn đVjường Vjnày không?

Vân T82LEpVy lVjắc đầuW3DVtt đápW3DVtt: T82LEp- Không!

Giang NhVjan đivngbDP vngbDPqua vngbDPmột cT82LEpon đườngT82LEp nW3DVtthỏ rồivngbDP dừT82LEpng Vjlại: W3DVtt- NhớW3DVtt nhéW3DVtt, T82LEptừ đâT82LEpy đếnW3DVtt cT82LEpông tT82LEpy côVj càngT82LEp nvngbDPhanh hơnvngbDP đấy!

Giờ VâW3DVttn VW3DVtty mớW3DVtti Vjphát hiW3DVttện Vjra côW3DVttng vngbDPty mìnW3DVtth cáchvngbDP chỗvngbDP nVjày chẳngvngbDP xaW3DVtt: W3DVtt- Anh….

- TrVjước đâyVj W3DVtttôi tW3DVttừng lávngbDPi xW3DVtte quvngbDPa đâyVj! vngbDP- vngbDPAnh đT82LEpã từngW3DVtt vngbDPlái Vjxe vngbDPqua đâvngbDPy, sW3DVttau đvngbDPó vngbDPnhìn thấVjy mT82LEpột côW3DVtt vngbDPgái T82LEpnhỏ nT82LEphắn vngbDPđang ômW3DVtt mộtVj cáVji túVji xáW3DVttch rấVjt Vjto, chT82LEpậm chạW3DVttp Vjlê bướW3DVttc vềvngbDP phíW3DVtta trước.

Vân VW3DVtty sữvngbDPng ngườVji. VjAnh cT82LEphỉ nóiVj rằngT82LEp W3DVttanh T82LEpđã từngvngbDP đvngbDPi quVja đâT82LEpy thôi,W3DVtt thếW3DVtt mvngbDPà đVjã Vjthuộc đườngW3DVtt xáW3DVtt hvngbDPơn cảW3DVtt mộtW3DVtt nW3DVttgười đãVj họcVj ởT82LEp đâyVj haVji nămVj T82LEptrời nT82LEphư cô.

- vngbDPTôi íW3DVttt W3DVttkhi Vjđi đườngW3DVtt nW3DVttày, nhàT82LEp tôiW3DVtt ởW3DVtt hưvngbDPớng khácT82LEp màvngbDP! W3DVtt- CVjô ngạiVj Vjngùng nói.

Hai nămvngbDP naT82LEpy côVj gầnVj nhưW3DVtt đVjã qVjuen thuộvngbDPc vớW3DVtti mộtVj vngbDPcon đường.vngbDP ThỉnhW3DVtt thoảT82LEpng lắmvngbDP vngbDPcô mVjới W3DVttđi siêuVj thị,vngbDP T82LEpvì khT82LEpông W3DVttbiết đườngvngbDP nVjên phvngbDPải đW3DVtti vòT82LEpng mVjột vònW3DVttg rấtW3DVtt xaVj. CóW3DVtt Vjlần vìVj mVjua nW3DVtthiều đT82LEpồ T82LEpquá nênvngbDP T82LEpcô đvngbDPành phảvngbDPi Vjngồi bệtVj W3DVttxuống đấtVj Vjmà thở.

Giang NT82LEphan Vjtrước đâyVj thưW3DVttờng xVjuyên nhVjắc nhởvngbDP cVjô làT82LEp đừnW3DVttg nW3DVttên vngbDPmua quáT82LEp nhiềW3DVttu đW3DVttồ vngbDPvà phảW3DVtti tìT82LEpm coVjn đườnW3DVttg ngắnVj nhấtvngbDP vềT82LEp nhà.

Có lvngbDPẽ…. VvngbDPân T82LEpVy Vjlén nhìT82LEpn GVjiang NhaT82LEpn, cóT82LEp lẽW3DVtt vngbDPông W3DVtttrời đãVj bW3DVttan chT82LEpo T82LEpcô T82LEpcó vngbDPcơ hộivngbDP Vjquay ngượvngbDPc lVjại thờW3DVtti T82LEpgian khôW3DVttng chvngbDPỉ làT82LEp đểvngbDP GT82LEpiang NhaT82LEpn cVjó thểVj Vjsống tốW3DVttt hvngbDPơn Vjmà rT82LEpất cóVj thVjể cW3DVttòn vngbDPtạo cơVj vngbDPhội cT82LEpho haT82LEpi ngườiT82LEp qT82LEpuay tT82LEprở lVjại vớVji nhau.

TiT82LEpếng cT82LEphuông điệW3DVttn W3DVttthoại vuW3DVtti taW3DVtti vW3DVttang lênvngbDP. VâW3DVttn vngbDPVy W3DVttvội vànVjg mởVj W3DVtttúi xácVjh, nhưnT82LEpg lW3DVttại thấyVj cvngbDPhiếc điệnW3DVtt thoạiVj W3DVttvẫn iVjm lìmvngbDP nằmVj đVjó. VjLúc nàyVj côVj mớiT82LEp ývngbDP thứcW3DVtt đượcvngbDP W3DVttrằng tW3DVttiếng cW3DVtthuông điệnT82LEp thvngbDPoại W3DVttquen tVjhuộc T82LEpấy khôngW3DVtt pvngbDPhải W3DVttlà từVj máT82LEpy điệnT82LEp thoạT82LEpi củavngbDP cô.

vngbDPCô gvngbDPiật mìnVjh nhớW3DVtt vngbDPra vngbDPrằng vngbDPkể từT82LEp saVju khT82LEpi GW3DVttiang T82LEpNhan chếT82LEpt, chuônVjg điệT82LEpn tT82LEphoại T82LEpcủa Vjcô Vjđã đổiW3DVtt thVjành bảnvngbDP nhạVjc màT82LEp GiVjang NhVjan Vjthích. TvngbDPhế W3DVttmà gVjiờ bảT82LEpn nvngbDPhạc côT82LEp thW3DVttích T82LEplại pT82LEphát T82LEpra Vjtừ Vjđiện vngbDPthoại củaVj GiVjang Nhan.

Giang NhVjan từngT82LEp trêvngbDPu chW3DVttọc cT82LEpô vìVj T82LEpdùng thứvngbDP âvngbDPm nhạvngbDPc T82LEpấu trW3DVttĩ nvngbDPày, thếW3DVtt màW3DVtt bT82LEpây giờW3DVtt anvngbDPh lại….

Trong điệvngbDPn thoạT82LEpi lVjoáng thVjoáng vọngT82LEp W3DVttra giT82LEpọng nóVji rấtvngbDP W3DVtthào Vjhứng củaW3DVtt Vjai đóvngbDP: -CVjậu chuẩW3DVttn bịW3DVtt kếVjt Vjhôn rồiVj kVjhông? KhôngT82LEp đợvngbDPi cVjái nT82LEpgười W3DVttkhông W3DVttthể vngbDPkia củaVj T82LEpcậu nữavngbDP àT82LEp? TôiVj nVjói rồiW3DVtt màVj, bavngbDPn nW3DVttãy tvngbDPôi vngbDPgọi điệnT82LEp chW3DVtto bW3DVttác gáiW3DVtt, bácVj bảVjo cậVju sT82LEpắp kếtvngbDP hT82LEpôn, hóW3DVtta T82LEpra làvngbDP thậtW3DVtt à?

- Ừ…vngbDP- GiW3DVttang NhvngbDPan khW3DVttông Vjhề phủT82LEp định:T82LEp W3DVtt- W3DVttKhi vngbDPnào T82LEpgặp tvngbDPhì nóiT82LEp Vjchuyện tvngbDPiếp nhé!

TráiT82LEp tW3DVttim củaT82LEp VVjân VVjy độT82LEpt nW3DVtthiên nvngbDPhư bVjị bópW3DVtt nghvngbDPẹt lại.W3DVtt vngbDPAnh ấyW3DVtt chuẩW3DVttn bịvngbDP kếVjt hôT82LEpn rồiVj.Anh tVjhật sựvngbDP sắW3DVttp kếtvngbDP hôW3DVttn rồvngbDPi, hVjóa W3DVttra T82LEpông trờiVj đT82LEpang trêuVj T82LEpđùa cô.vngbDP HaW3DVtti ngườiW3DVtt T82LEphọ sớmvngbDP chẳvngbDPng gW3DVttặp, muộnVj chẳngW3DVtt gặp,Vj lVjại W3DVttgặp đúnT82LEpg vàT82LEpo Vjlúc anW3DVtth chuvngbDPẩn W3DVttbị kếtT82LEp hôn.

Giang NhW3DVttan ngắtW3DVtt vngbDPđiện W3DVttthoại. VjVân W3DVttVy vộiVj W3DVttvàng nóW3DVtti cVjám Vjơn vngbDPrồi mvngbDPở T82LEpcửa xvngbDPe vngbDPđịnh xuống.

- KT82LEphoan Vjđã! Vj- GiT82LEpang NhavngbDPn cườvngbDPi cườiT82LEp vngbDPnói: vngbDP- W3DVttCó phảiT82LEp cT82LEpô cVjũng nênvngbDP đưT82LEpa cVjho tôvngbDPi mộtW3DVtt thW3DVttứ giốnvngbDPg nhưW3DVtt vngbDPthế không?

- T82LEpCái gì?

-Danh thiếpVj ấy!T82LEp W3DVtt- AnW3DVtth ngậpT82LEp ngừnVjg Vjnói: T82LEp- DW3DVttù saT82LEpo tW3DVttôi T82LEpcũng phT82LEpải biếtW3DVtt ngườiW3DVtt tôivngbDP đãvngbDP đưaT82LEp daVjnh thivngbDPếp W3DVttlà T82LEpai W3DVttchứ nhỉ?

Lúc nàvngbDPy VânT82LEp VVjy mớiT82LEp svngbDPực tVjỉnh. CôT82LEp vụW3DVttng vvngbDPề lấyVj rW3DVtta vngbDPmột tấmvngbDP Vjdanh tvngbDPhiếp Vjđưa Vjcho GVjiang NhW3DVttan Vjrồi đứngW3DVtt gọnvngbDP vàT82LEpo lềVj đường,vngbDP nhìvngbDPn chiếcVj T82LEpxe cT82LEpủa GT82LEpiang NhaT82LEpn đW3DVttang vngbDPhòa vàoVj dònVjg xT82LEpe vngbDPcộ đôngvngbDP đúcvngbDP trVjên đường.

- VâvngbDPn T82LEpVy, nvngbDPgười baW3DVttn nãVjy làW3DVtt aT82LEpi thế?

Mãi đếVjn kT82LEphi Vjnghe tW3DVtthấy T82LEptiếng hỏT82LEpi cW3DVttủa đvngbDPồng nghiệpvngbDP, VânW3DVtt VVjy mT82LEpới gW3DVttiật Vjmình bừnvngbDPg tỉnh.

- MộtT82LEp ngườiVj bạn!

-KhT82LEpông phảT82LEpi chứ?

- TvngbDPhật đấyVj! vngbDP- CóT82LEp lẽW3DVtt vngbDPđối W3DVttvới vngbDPGiang NW3DVtthan, vngbDPcô chẳngVj vngbDPthể đượcT82LEp cVjoi lW3DVttà mộtVj ngườiW3DVtt bạn.

Giang NVjhan lvngbDPấy chvngbDPìa khvngbDPóa mởT82LEp cVjửa, vừavngbDP đvngbDPi vàVjo pW3DVtthòng đVjã nVjghe thấyW3DVtt mộtT82LEp gW3DVttiọng nóivngbDP rấtT82LEp T82LEpquen vngbDPthuộc: Vj- TiểuW3DVtt NguvngbDPyên vềW3DVtt rvngbDPồi đấyvngbDP à?

- NhìW3DVttn coT82LEpn xemvngbDP, lớnvngbDP T82LEpbằng ngầW3DVttn nàW3DVtty vngbDPrồi W3DVttmà còvngbDPn kVjhông biếW3DVttt tựW3DVtt chămT82LEp sócW3DVtt bảnvngbDP vngbDPthân! W3DVtt- vngbDPBà GiaT82LEpng W3DVttđang mặcvngbDP tvngbDPạp dvngbDPề từVj Vjtrong bếpvngbDP chạyT82LEp raVj, đónvngbDP lấyvngbDP Vjcái W3DVttáo T82LEpkhoác trênvngbDP taVjy GianT82LEpg NhW3DVttan rồiVj nhvngbDPíu màyvngbDP nhìvngbDPn cvngbDPậu W3DVttcon trVjai: T82LEp- CVjó phvngbDPải T82LEpgần đâyVj vngbDPlại làmVj việcT82LEp Vjvất vvngbDPả quW3DVttá khT82LEpông? TrôngvngbDP W3DVttcó vẻvngbDP T82LEptâm trạngvngbDP khT82LEpông đT82LEpược tốt…-W3DVtt nVjói đếnW3DVtt đâyvngbDP mẹW3DVtt GiaVjng NhT82LEpan bVjỗng nhíW3DVttu màvngbDPy: T82LEp- T82LEpCó phảiW3DVtt bệnhW3DVtt tW3DVttim lại….

-MẹvngbDP à…-Vj VjGiang NhW3DVttan cườivngbDP cườivngbDP: W3DVtt- ĐừngVj nT82LEpghĩ vVjớ vvngbDPẩn nữa,W3DVtt W3DVttcon vừaT82LEp vngbDPđến bVjệnh viVjện kiểmvngbDP trT82LEpa rồi,vngbDP mọiT82LEp tW3DVtthứ đềW3DVttu vngbDPổn cả!T82LEp Vj- T82LEpĐể W3DVttchứng mivngbDPnh cvngbDPho nhvngbDPững gvngbDPì mìnT82LEph vT82LEpừa nói,W3DVtt VjGiang NT82LEphan Vjcòn đưW3DVtta chW3DVtto mẹW3DVtt vngbDPxem tờW3DVtt đơnT82LEp kháT82LEpm bệnhW3DVtt vngbDPmà báVjc sĩVj đVjã viết.

Mẹ GianvngbDPg NhaW3DVttn đọcvngbDP kT82LEpết quảW3DVtt vngbDPkiểm trvngbDPa củaT82LEp cW3DVtton, nụvngbDP cT82LEpười T82LEplập tứcvngbDP nởVj trêT82LEpn môi.

Trong nhàvngbDP vệVj sinT82LEph, W3DVttGiang VjNhan vngbDPsoi vW3DVttào gương.T82LEp HìT82LEpnh Vjảnh củavngbDP W3DVttanh tronVjg gươnT82LEpg cóVj chútvngbDP cứnT82LEpg nhắW3DVttc, khuôvngbDPn mVjặt cứvngbDP thấW3DVttt thầnT82LEp nW3DVtthư ngườiT82LEp vngbDPmất hồn,W3DVtt nếuVj vngbDPkhông chVjẳng đếT82LEpn mứW3DVttc cóW3DVtt nvngbDPgười đếnvngbDP nhW3DVttà W3DVttmà Vjanh khôvngbDPng T82LEpbiết. MẹW3DVtt Vjanh Vjcứ thỉnhW3DVtt thoW3DVttảng Vjlại đếvngbDPn dọnW3DVtt dẹpW3DVtt nhàT82LEp cửaT82LEp cVjho anVjh, hôW3DVttm nvngbDPay cũT82LEpng khônvngbDPg pVjhải lW3DVttà Vjngoại lệ.

TT82LEprên bànW3DVtt bVjày Vjtoàn đT82LEpồ T82LEpăn màvngbDP thườngT82LEp ngàyW3DVtt T82LEpanh vẫW3DVttn thíchT82LEp ăn,W3DVtt vngbDPthế T82LEpnhưng hôVjm navngbDPy T82LEpăn vW3DVttào lvngbDPại chẳT82LEpng thấyT82LEp ngovngbDPn miệnVjg chútVj nT82LEpào. W3DVttCó lẽVj Vjtại vT82LEpì dT82LEpạo W3DVttnày anT82LEph thW3DVttực sựvngbDP quW3DVttá vngbDPbận rộn.

Vj- VjMẹ W3DVttđã đặtvngbDP kháchT82LEp sạW3DVttn tổW3DVtt chứcvngbDP hônT82LEp lvngbDPễ chW3DVtto cT82LEpon T82LEprồi, T82LEpở khách…..
MẹvngbDP anvngbDPh bắVjt đầuT82LEp nvngbDPói đếnVj chuyệT82LEpn chuẩnvngbDP vngbDPbị hônvngbDP lvngbDPễ. GiavngbDPng NhaVjn chẳngVj vngbDPđể hềvngbDP đvngbDPể tVjâm đVjến nvngbDPhững gW3DVttì mT82LEpẹ aT82LEpnh đangVj nói.

- CT82LEpác cVjon kvngbDPết hôvngbDPn xVjong khT82LEpông địnvngbDPh Vjdọn vvngbDPề nhàvngbDP ởVj thậtT82LEp à?

- T82LEpKhông vngbDPạ…- GiaVjng NhVjan cVjười cười:W3DVtt vngbDP- CoVjn T82LEpquen ởVj T82LEpriêng rồi!

- CũT82LEpng phvngbDPải! W3DVtt- MẹT82LEp GiaT82LEpng NhaVjn tỏW3DVtt W3DVttvẻ rvngbDPộng lượng:T82LEp W3DVtt- TT82LEphanh niênW3DVtt đềuT82LEp thíVjch W3DVttcó kvngbDPhông giT82LEpan riêT82LEpng tưT82LEp! T82LEp- NT82LEpói rồiT82LEp bVjà W3DVttđưa W3DVttmắt vngbDPnhìn khắW3DVttp căW3DVttn phòT82LEpng: vngbDP- CW3DVttó W3DVttcần phVjải sW3DVttửa lW3DVttại cvngbDPăn hW3DVttộ Vjnày khôngW3DVtt con?

Giang NVjhan bvngbDPỏ đvngbDPôi đũVja trvngbDPên taT82LEpy vngbDPxuống, đvngbDPáp: W3DVtt- KhvngbDPông cầnW3DVtt pT82LEphiền phT82LEpức vngbDPnhư vngbDPvậy đâuT82LEp mẹ!

- DùVj Vjsao cũnvngbDPg pVjhải mVjua Vjsắm mộtVj vW3DVttài dVjụng cW3DVttụ gvngbDPia đT82LEpình chứ….

- GầT82LEpn đW3DVttây cvngbDPông T82LEpty bvngbDPận lắm,W3DVtt coVjn W3DVttkhông cóW3DVtt thVjời gvngbDPian đâu!

- KhôngVj sVjao, đểT82LEp mW3DVttẹ mW3DVttua givngbDPúp cvngbDPon! T82LEp- MW3DVttẹ GianvngbDPg NW3DVtthan hW3DVttào hW3DVttứng nW3DVttói. W3DVttChỉ cầW3DVttn coVjn travngbDPi chT82LEpịu kếtVj hôW3DVttn tW3DVtthì chT82LEpo dW3DVttù cT82LEpó vấtvngbDP vT82LEpả đếnvngbDP đâT82LEpu bàvngbDP cũT82LEpng chấpT82LEp nhận.

Giang NhW3DVttan chầnW3DVtt cVjhừ mộW3DVttt cVjhút đànhT82LEp gậtW3DVtt đầuT82LEp, chẳngT82LEp nhẽW3DVtt mVjẹ W3DVttnói gìW3DVtt W3DVttanh cvngbDPũng gVjạt điW3DVtt: Vj- T82LEpVâng, vấtT82LEp vVjả chT82LEpo mẹT82LEp quá!

vngbDP- CáT82LEpi vngbDPthằng nàyT82LEp, svngbDPao mvngbDPà khácW3DVtth sáoT82LEp vớiT82LEp mẹW3DVtt thế!

Sau khT82LEpi thVju dọvngbDPn W3DVttphòng bvngbDPếp xonW3DVttg Vjxuôi, vngbDPmẹ GVjiang NhavngbDPn chvngbDPuẩn T82LEpbị rvngbDPa về.Vj TrướcW3DVtt kT82LEphi đvngbDPi Vjmẹ T82LEpanh cvngbDPhợt Vjnhớ rW3DVtta chuyệVjn gìW3DVtt đó,vngbDP liềW3DVttn ngvngbDPoảnh lạVji nW3DVttỏi: Vj- T82LEpÀ pVjhải vngbDPrồi….- mẹT82LEp lấyW3DVtt rW3DVtta vngbDPmột Vjcái điệW3DVttn thoạiT82LEp đãvngbDP tắVjt mW3DVttáy ởvngbDP vngbDPtrong tvngbDPúi Vjra vT82LEpà nT82LEpói: T82LEp- TiểvngbDPu NgvngbDPuyên, T82LEpcái điệVjn thoT82LEpại W3DVttnày covngbDPn W3DVttđã đểVj ởvngbDP nhW3DVttà hVjơn mộtvngbDP W3DVttnăm Vjnay rồvngbDPi. NếVju vngbDPnhư vngbDPcon đvngbDPã T82LEpkhông dùngVj Vjđến vngbDPthì mẹvngbDP mvngbDPang đivngbDP cvngbDPho ngưvngbDPời tvngbDPa nhé!

Giang NW3DVtthan ngẩVjng W3DVttđầu nhìT82LEpn, chiếcW3DVtt điW3DVttện W3DVttthoại ấvngbDPy đưW3DVttợc bvngbDPày T82LEptrong tvngbDPủ kínvngbDPh, Vjanh vT82LEpừa nvngbDPhìn đãVj ưvngbDPng ýVj Vjngay. vngbDPKiểu W3DVttcách đơnT82LEp giảnVj, vỏVj ngVjoài mVjàu đVjen saT82LEpng trọng….khôngVj hiểuW3DVtt vT82LEpì saVjo Vjmà anW3DVtth vừaVj nhìVjn thấyT82LEp T82LEpnó đVjã bVjỏ tiềnvngbDP rW3DVtta mT82LEpua nT82LEpó T82LEpvề luT82LEpôn khôngT82LEp Vjsuy ngVjhĩ, rW3DVttồi đặtVj nóvngbDP vW3DVttào vngbDPchiếc T82LEptủ đầVju giường.

HóvngbDPa Vjra vngbDPđã đểvngbDP nóW3DVtt ởW3DVtt đóVj hơT82LEpn mộtW3DVtt nvngbDPăm trờivngbDP vngbDPrồi, cuốiVj cùnT82LEpg vẫnVj chvngbDPỉ cVjoi lvngbDPà nT82LEphư W3DVttmột vT82LEpật đVjể tVjrưng bW3DVttày vngbDPmà thôi.

Chẳng mấyvngbDP chốcVj đW3DVttã đếnT82LEp cuốW3DVtti tháng.Vj TrT82LEpong buT82LEpổi họpVj tổnvngbDPg kvngbDPết cuW3DVttối vngbDPtháng, W3DVttsếp hếtT82LEp vngbDPlời kheVjn ngW3DVttợi T82LEpVân VyvngbDP. KhávngbDPch hàW3DVttng Vjcủa côVjng tW3DVtty đW3DVttã gọiVj vngbDPđiện đếT82LEpn hếtW3DVtt lờW3DVtti kheT82LEpn T82LEpngợi vW3DVttà tỏT82LEp rT82LEpa Vjvô cùW3DVttng hàiW3DVtt vngbDPlòng vngbDPvới tháVji đVjộ vVjà T82LEpchất lượngvngbDP phVjục T82LEpvụ cVjủa côW3DVttng W3DVttty. SếW3DVttp Vjcòn thưVjởng chT82LEpo VW3DVttân VW3DVtty bT82LEpa nghìnT82LEp tệ.

Cô còvngbDPn T82LEpchưa đW3DVttược lĩnhW3DVtt tiềnvngbDP vngbDPthì vngbDPcác đW3DVttồng nghiệpVj đãT82LEp hT82LEpò reW3DVtto đòiT82LEp VâW3DVttn VjVy phảiVj khVjao. VvngbDPừa T82LEphay ởVj W3DVtttrên cT82LEpon phvngbDPố gT82LEpần đóVj mớiW3DVtt kvngbDPhai trW3DVttương mộtVj cT82LEpửa hànW3DVttg đW3DVttồ nvngbDPướng, mọiW3DVtt ngườivngbDP Vjai nấyvngbDP đT82LEpều nvngbDPghỉ làmVj từvngbDP Vjsớm T82LEpvà rT82LEpa đW3DVttó ngồW3DVtti tVjụ tT82LEpập vớW3DVtti nhau.

Cô còW3DVttn chvngbDPưa đượvngbDPc lĩnhvngbDP T82LEptiền tvngbDPhì cácT82LEp đồnvngbDPg nVjghiệp đvngbDPã vngbDPhò rT82LEpeo đòiW3DVtt VâVjn VT82LEpy phT82LEpải khVjao. VjVừa hVjay ởvngbDP tVjrên T82LEpcon pvngbDPhố vngbDPgần đT82LEpó mvngbDPới khaVji vngbDPtrương mộtvngbDP cVjửa hàngVj đT82LEpồ nướng,T82LEp mW3DVttọi ngVjười avngbDPi nấyvngbDP đềuW3DVtt nVjghỉ làvngbDPm tVjừ sW3DVttớm vàT82LEp rvngbDPa W3DVttđó nW3DVttgồi tụvngbDP tậvngbDPp vớivngbDP nhau.

Chẳng mấyW3DVtt khT82LEpi đượcW3DVtt vuVji vẻT82LEp thW3DVttế nàVjy, W3DVttcho dùT82LEp cVjó mW3DVttất tiềnW3DVtt Vjcũng thW3DVttấy đáng!vngbDP DvngbDPù gìT82LEp vngbDPthì đâVjy cũT82LEpng Vjlà tivngbDPền củaT82LEp sếpT82LEp chứT82LEp đW3DVttâu phW3DVttải tvngbDPiền vngbDPcủa cô.Vj W3DVttMọi ngườVji ngvngbDPồi xuW3DVttng quVjanh cVjái bàn,Vj cụnvngbDPg T82LEpli chúcW3DVtt mừngT82LEp T82LEpvà ăvngbDPn uốngT82LEp vngbDPno sT82LEpay. SaVju W3DVttkhi ănvngbDP uT82LEpống xonvngbDPg, vngbDPhọ lạvngbDPi Vjrủ W3DVttnhau đếnW3DVtt KW3DVttTV hát.

NhâVjn T82LEplúc đámvngbDP đW3DVttàn ônvngbDPg cT82LEpon tT82LEprai W3DVttđang hVját T82LEphò, mấW3DVtty chVjị T82LEpem phvngbDPụ nữT82LEp liềnvngbDP nVjgồi W3DVtttúm tụmT82LEp vT82LEpới Vjnhau buônvngbDP Vjdưa lê.

T82LEp- ThậtT82LEp kVjhông ngvngbDPờ trưT82LEpớc khT82LEpi W3DVttkết hT82LEpôn lVjại gặpvngbDP phW3DVttải chuT82LEpyện nàyvngbDP! T82LEp- TW3DVttôn KìW3DVtt mvngbDPím mvngbDPôi nhấVjp mW3DVttột ngW3DVttụm rưvngbDPợu vvngbDPang: vngbDP- CáVjc cVjhị nóivngbDP vngbDPxem cvngbDPó kìvngbDP lạvngbDP khôngW3DVtt, đW3DVttúng vàVjo Vjlúc nàyT82LEp W3DVttgặp T82LEplại anVjh T82LEpấy, hóaT82LEp vngbDPra T82LEpanh vngbDPấy đếnVj gvngbDPiờ vẫW3DVttn còVjn cT82LEphưa kếtT82LEp hôn!

Đúng vàvngbDPo lúcVj chuẩnW3DVtt bịVj nắmT82LEp tT82LEpay vvngbDPị hVjôn W3DVttphu W3DVttbước vàW3DVtto T82LEplễ đườngT82LEp thìW3DVtt W3DVttTôn KìvngbDP lạivngbDP tìvngbDPnh cờW3DVtt gặpT82LEp lạW3DVtti ngườW3DVtti yêuW3DVtt cũ.

- TW3DVtthế vngbDPcậu địnhvngbDP lT82LEpựa chọT82LEpn Vjra làmvngbDP savngbDPo? vngbDP- TiW3DVttểu TW3DVtthu Vjtò mòVj hỏi.

VẻvngbDP mặtvngbDP TônW3DVtt KìvngbDP cVjó chútvngbDP đaT82LEpu khổ,W3DVtt cW3DVtthỉ vngbDPcó điềuvngbDP đâvngbDPy chẳT82LEpng Vjqua cvngbDPhỉ T82LEplà W3DVttsự W3DVttu uấVjt troVjng mộtvngbDP vT82LEpài giâyW3DVtt nT82LEpgắn nT82LEpgủi. ChỉW3DVtt vngbDPvài giâvngbDPy saVju cW3DVttô đãvngbDP nởvngbDP nụT82LEp cườiT82LEp tT82LEpươi Vjrói: T82LEp- LW3DVttựa chọvngbDPn tvngbDPhế nào?T82LEp ĐươngVj nhiênvngbDP lVjà tôVji W3DVttvẫn svngbDPẽ kếtT82LEp hônT82LEp thW3DVtteo đúngvngbDP kếVj hoạch,W3DVtt chẳngT82LEp nhẽW3DVtt vngbDPanh ấyVj độT82LEpt nhiVjên xW3DVttuất hiệW3DVttn nW3DVttói rằngW3DVtt vvngbDPẫn còVjn yêT82LEpu tvngbDPôi T82LEpthì tôiW3DVtt phảivngbDP bVjỏ Vjđám cướivngbDP đvngbDPể qvngbDPuay lạiW3DVtt vớiW3DVtt vngbDPanh T82LEpấy vngbDPchắc? VjCho vngbDPdù tT82LEpôi cóT82LEp yvngbDPêu anvngbDPh ấyVj đếnvngbDP mVjức Vjnào cũVjng sẽW3DVtt khôngVj làVjm Vjnhư vậyT82LEp. ĐâuvngbDP cóW3DVtt cònVj lW3DVttà mấW3DVtty côW3DVtt bé,T82LEp cậuT82LEp bvngbDPé vngbDPnông nổVji nhưT82LEp trướcvngbDP đâVju, cW3DVttòn Vjcó aW3DVtti T82LEpdám tiT82LEpn tưởngT82LEp vvngbDPào mT82LEpột Vjthứ tìnhT82LEp yêW3DVttu cW3DVtthẳng baW3DVtto giờvngbDP phôW3DVtti pW3DVtthai vngbDPnữa chứ?vngbDP TrướcVj đvngbDPây cVjậu nóiVj cậT82LEpu tvngbDPhề W3DVttnon Vjhẹn bT82LEpiển W3DVttvới mVjột người,W3DVtt cảT82LEp W3DVttđời chỉW3DVtt yêuvngbDP Vjmột mT82LEpình ngườiT82LEp T82LEpấy thôT82LEpi, Vjcó lẽT82LEp mọiVj ngườVji Vjsẽ cảmVj vngbDPđộng W3DVttđến rớtVj vngbDPnước mắt.W3DVtt NhưW3DVttng bT82LEpây gvngbDPiờ màVj W3DVttcậu nóiVj vvngbDPậy, mọiVj ngườivngbDP vẫnT82LEp sVjẽ vngbDPrơi nướcVj mắtW3DVtt, nhưW3DVttng W3DVttmà vngbDPlà cườvngbDPi cT82LEphảy nướcT82LEp mắT82LEpt. VjQuá Vjkhứ chỉVj lT82LEpà W3DVttquá khT82LEpứ, khôT82LEpng thW3DVttể đVjể qvngbDPuá vngbDPkhứ vngbDPtrở T82LEpthành vậtVj cảnT82LEp W3DVttcho tT82LEpương laVji được!

TiW3DVttểu ThvngbDPu T82LEptiếc nuốVji thởVj dài:T82LEp W3DVtt- LẽT82LEp nàT82LEpo vngbDPbây giT82LEpờ vngbDPai nấT82LEpy đềuW3DVtt bịW3DVtt hiệnvngbDP tvngbDPhực hT82LEpóa hếtVj rvngbDPồi hW3DVttay sao?

Tôn KVjì cườiW3DVtt cvngbDPười nói:W3DVtt W3DVtt- vngbDPĐây làVj vngbDPhiện thựvngbDPc, cũnvngbDPg lvngbDPà mộtvngbDP Vjsự lựvngbDPa chọnVj T82LEphết sứcVj bìW3DVttnh thườnT82LEpg! ChW3DVttẳng aT82LEpi muốnT82LEp mVjang vngbDPmột thVjứ mVjơ hVjồ rvngbDPa đểW3DVtt Vjđánh T82LEpcuộc cVjả đVjời mìnhVj cW3DVttả! VjMà tìnVjh yVjêu lạiT82LEp lT82LEpà tVjhứ mvngbDPơ hồVj nVjhất T82LEptrong cáW3DVtti thếVj giớiVj này!

- TìVjm lạiW3DVtt giấcvngbDP Vjmộng tT82LEpình W3DVttyêu chvngbDPẳng W3DVttqua chỉVj vngbDPlà mộVjt svngbDPự hoaT82LEpng tưởnT82LEpg. T82LEpMộng cVjũ, chT82LEpẳng T82LEpqua cũngW3DVtt W3DVttchỉ lW3DVttà mộVjt giấcvngbDP mộngT82LEp mW3DVttà thôi!

Tôn T82LEpKì nóiVj đúng,Vj Vjđó chẳngW3DVtt Vjqua cT82LEphỉ W3DVttlà mVjột giấVjc mơ.

Vì hvngbDPôm saT82LEpu cònW3DVtt phảW3DVtti đW3DVtti làT82LEpm nêVjn mọT82LEpi ngưVjời W3DVttvui chT82LEpơi đW3DVttến mườT82LEpi giT82LEpờ làT82LEp lT82LEpục W3DVtttục giảiVj tT82LEpán hVjết. VVjân W3DVttVy rvngbDPa quầW3DVtty thVjanh tVjoán rvngbDPồi Vjcùng TiểuvngbDP VjThu rT82LEpa Vjbến xW3DVtte buýt.Vj W3DVttRa đếnVj Vjbến vngbDPxe, mvngbDPở túiVj rW3DVtta lấyVj tiềVjn lẻvngbDP tVjhì cT82LEpô mvngbDPới pVjhát hiệW3DVttn rW3DVtta lT82LEpà T82LEpđiện tW3DVtthoại cvngbDPủa mìnhW3DVtt khT82LEpông W3DVttcó Vjở W3DVtttrong túi.

- CậuW3DVtt nhW3DVttớ lạVji Vjcho kvngbDPĩ vàovngbDP, cW3DVttó phvngbDPải làVj đT82LEpể T82LEpquên đW3DVttiện thoạiVj ởW3DVtt KTvngbDPV rồiT82LEp không?

Vân VW3DVtty nhVjớ Vjkĩ W3DVttlại, baT82LEpn nãyW3DVtt vVjì sVjợ tiếnW3DVttg nhạcvngbDP qvngbDPuá ồnvngbDP khôVjng thvngbDPể nghvngbDPe tT82LEphấy tiếnvngbDPg cvngbDPhuông điệT82LEpn thoạiT82LEp nênvngbDP cW3DVttô đVjã W3DVttlấy điệnVj thoạiW3DVtt vngbDPra khỏiW3DVtt túT82LEpi vT82LEpà đểVj lênT82LEp ghW3DVttế W3DVttsô phVja. ThT82LEpế mVjà lúW3DVttc rvngbDPa vvngbDPề cW3DVttô lạiVj quênvngbDP khôngT82LEp cầmvngbDP theo.

- TVjớ mT82LEpột mT82LEpình quavngbDPy lạT82LEpi đóW3DVtt lấyvngbDP làVj đT82LEpược rồT82LEpi! CW3DVttậu vvngbDPề đi,Vj nW3DVtthà cậuW3DVtt xa!

T82LEp- KhôngvngbDP saoVj! Vj- TW3DVttiểu W3DVttThu tW3DVttúm vngbDPlấy cT82LEpánh vngbDPtay VW3DVttân VyvngbDP: W3DVtt- TớvngbDP T82LEpđi vớiW3DVtt cậuVj, cùngvngbDP lắmVj tW3DVtthì vngbDPvề T82LEpnhà cậuT82LEp Vjngủ mộT82LEpt đêmVj chvngbDPứ gì!

Hai ngườvngbDPi Vjvừa nóW3DVtti vừaW3DVtt vngbDPchạy vộiT82LEp vVjàng T82LEpvề T82LEpphía qT82LEpuán Vjkaraok đểVj T82LEplấy điệT82LEpn W3DVttthoại. VânvngbDP VW3DVtty đT82LEpi T82LEpnhanh đếT82LEpn T82LEpnỗi khiếnT82LEp Vjcho TiểuT82LEp TW3DVtthu chạT82LEpy đuổivngbDP Vjtheo mệtvngbDP đVjến bởW3DVtt hvngbDPơi tVjai: vngbDP- T82LEpTiểu VyW3DVtt, cậuvngbDP đừnW3DVttg sốW3DVttt rVjột, đVjiện thW3DVttoại đểvngbDP T82LEpở đấT82LEpy W3DVttkhông mấvngbDPt đượcVj đâVju. BvngbDPình thW3DVttường cậuW3DVtt giữW3DVtt T82LEpđiện thoT82LEpại rvngbDPất kvngbDPĩ, cóVj pVjhải vngbDPlà W3DVttsợ ngườivngbDP khávngbDPc phW3DVttát hiệvngbDPn rVja bíT82LEp mậtvngbDP gVjì tronW3DVttg đW3DVttó khôngvngbDP hả?

Tiểu TT82LEphu nT82LEpói bừW3DVtta nhưnT82LEpg lT82LEpại trúngvngbDP Vjngay tiT82LEpm đeVjn cT82LEpủa vngbDPVân Vy.

Trong điệT82LEpn thvngbDPoại củT82LEpa côVj Vjcó chW3DVttứa vngbDPbí mậW3DVttt khôngW3DVtt thểVj nóvngbDPi cVjho ngườiW3DVtt kháVjc T82LEpbiết vngbDPđược. SaT82LEpu W3DVttkhi thờiW3DVtt giaVjn quaT82LEpy nW3DVttgược vngbDPtrở lVjại,cô đãW3DVtt chạyT82LEp đếnW3DVtt trVjước cW3DVttửa nhT82LEpà nVjhà GianW3DVttg NW3DVtthan, dW3DVttùng mT82LEpáy T82LEpảnh chụT82LEpp lvngbDPại mộtvngbDP bứcvngbDP ảnhT82LEp vngbDPcủa GiT82LEpang NhvngbDPan. SW3DVttau Vjkhi muVja điệnW3DVtt tT82LEphoại hT82LEpồi đầuT82LEp nămT82LEp, côW3DVtt đãVj chuyvngbDPển bứT82LEpc ảnhvngbDP ấyT82LEp T82LEpvào vngbDPtrong bW3DVttộ nT82LEphớ T82LEpmáy. NgT82LEpộ nhớVj cóT82LEp ngT82LEpười lấyW3DVtt đượcvngbDP cáiW3DVtt mT82LEpáy rW3DVttồi W3DVttmở rW3DVtta xVjem ảnhW3DVtt, phátW3DVtt hiW3DVttện W3DVttra bW3DVttức ảnhW3DVtt ấy…chT82LEpắc cũW3DVttng khW3DVttông cóT82LEp W3DVttvấn đềT82LEp Vjgì đâuVj nhỉ?T82LEp KhônvngbDPg đưvngbDPợc, cVjô khôVjng thểVj mạoVj hiểmT82LEp T82LEpnhư vậvngbDPy đượT82LEpc! CôvngbDP nhvngbDPất địnhvngbDP phvngbDPải tìT82LEpm lạiT82LEp điệnW3DVtt thoại.T82LEp vngbDPChuyện nVjày mT82LEpà đểT82LEp chVjo GiaT82LEpng NW3DVtthan biếT82LEpt được,W3DVtt vngbDPchắc chắnT82LEp aT82LEpnh sẽT82LEp chvngbDPo rằnvngbDPg côvngbDP W3DVttlà mộvngbDPt kẻW3DVtt biếnW3DVtt thái,vngbDP mộT82LEpt coW3DVttn điên.

Trước kW3DVttia, W3DVttlúc côvngbDP vàT82LEp GianT82LEpg W3DVttNhan cT82LEpòn ởVj T82LEpbên nVjhau, vngbDPcô luôVjn tvngbDPhể hiW3DVttện nT82LEphững mặvngbDPt tốtvngbDP củaT82LEp T82LEpmình trướcW3DVtt mặtW3DVtt T82LEpanh. BW3DVttây vngbDPgiờ mặT82LEpc dVjù khôngW3DVtt cóT82LEp duyW3DVttên phVjận đượcVj ởT82LEp bêW3DVttn nhvngbDPau nhưnvngbDPg cũngvngbDP khôVjng thểW3DVtt Vjđể avngbDPnh Vjcó ấW3DVttn tượngW3DVtt xấvngbDPu vVjề cW3DVttô được.

- NàW3DVtty aW3DVttnh! W3DVtt- T82LEpVân VT82LEpy lavngbDPo T82LEpđến vngbDPquầy thT82LEpu tiềVjn: T82LEp- TôivngbDP vừavngbDP T82LEpngồi ởT82LEp phòngW3DVtt 30T82LEp2, hVjình nvngbDPhư Vjđiện thoạiW3DVtt củVja tôvngbDPi vẫnT82LEp cònW3DVtt đvngbDPể trW3DVttong đT82LEpó! W3DVtt- VừaW3DVtt nóvngbDPi W3DVttVân VT82LEpy vừaT82LEp W3DVttmóc W3DVttra Vjhóa đơnvngbDP vvngbDPừa W3DVttthanh toán.

W3DVtt- XiVjn W3DVttcô đợiVj chT82LEpo mộtT82LEp chvngbDPút! VjĐể Vjtôi W3DVtthỏi nhvngbDPân viêVjn phụcW3DVtt vụvngbDP xeVjm savngbDPo!- W3DVttcô gW3DVttái ởW3DVtt T82LEpquầy thaW3DVttnh toVján lịcvngbDPh sựVj chấVjn Vjan cvngbDPô rồiT82LEp nhấcT82LEp vngbDPmáy gT82LEpọi T82LEpcho nhâvngbDPn vW3DVttiên phụcT82LEp vụ.

Trống ngựcT82LEp VânT82LEp W3DVttVy đVjập thT82LEpình T82LEpthịch, mắtT82LEp Vjdán cT82LEphặt W3DVttvào vngbDPcô gáVji W3DVttđứng ởvngbDP quầy.
vngbDPCô gáVji Vjđó T82LEphỏi nhâT82LEpn viêvngbDPn phụcT82LEp W3DVttvụ W3DVttvài câT82LEpu vngbDPlà vngbDPlập tứcW3DVtt cóvngbDP đápvngbDP án:
T82LEp- NhâT82LEpn Vjviên dọnvngbDP dT82LEpẹp nW3DVttói baT82LEpn W3DVttnãy dọnvngbDP phVjòng khT82LEpông nhìW3DVttn thấT82LEpy điệnT82LEp tT82LEphoại cvngbDPủa côW3DVtt! Vj- CôVj gáW3DVtti đVjó nói.

Vân T82LEpVy vẫvngbDPn khôngT82LEp nảnT82LEp lòVjng: T82LEp- ĐiệT82LEpn thVjoại vngbDPcủa tôiW3DVtt vngbDPcó T82LEpmàu đeT82LEpn, cóVj kVjhi vngbDPlại rvngbDPơi W3DVttvào W3DVttkhe ghếT82LEp nàoT82LEp đóT82LEp màW3DVtt ngVjười đóW3DVtt khôngW3DVtt nhìnVj thấT82LEpy, tT82LEpôi Vjcó tW3DVtthể lvngbDPên đóvngbDP tìmVj cT82LEpó đượvngbDPc không?

- XiVjn lỗiT82LEp vngbDPcô, W3DVttphòng W3DVtt302 hiệnVj W3DVttgiờ T82LEpđã T82LEpcó khácVjh vàoT82LEp rồi,Vj chúW3DVttng tôiW3DVtt phảvngbDPi T82LEpđược sVjự đồngT82LEp vngbDPý củvngbDPa kháchT82LEp mớW3DVtti dvngbDPám cvngbDPho côW3DVtt vVjào !T82LEp- CôT82LEp gáT82LEpi ởW3DVtt quầyT82LEp lễT82LEp tT82LEpân mỉmvngbDP cườiW3DVtt Vjgiải thvngbDPích, vngbDPsau T82LEpđó đW3DVttưa tavngbDPy T82LEpra vngbDPmời VâvngbDPn W3DVttVy ngồW3DVtti vàW3DVtto gVjhế chW3DVttờ đợT82LEpi: vngbDP- MT82LEpời T82LEpcô T82LEpngồi xuốngT82LEp đâvngbDPy đợiT82LEp mộtVj vngbDPchút, chúT82LEpng tôW3DVtti đW3DVttã vngbDPcho ngườiVj vàT82LEpo Vjhỏi rồivngbDP ạ!

Một cốT82LEpc tràvngbDP hvngbDPoa W3DVttcúc vngbDPnóng hổVji Vjđược bW3DVttê đW3DVttến tW3DVttrước mW3DVttặt cW3DVttô, VW3DVttân W3DVttVy chẳW3DVttng buồVjn uvngbDPống lấvngbDPy Vjmột ngụm,W3DVtt mT82LEpắt T82LEpcứ vngbDPdán chT82LEpặt vàovngbDP quầy.

ĐáT82LEpng vngbDPnhẽ rVja côvngbDP khônT82LEpg nêW3DVttn lVjưu lW3DVttại ảnhvngbDP củvngbDPa T82LEpGiang NW3DVtthan. DvngbDPù vngbDPsao aVjnh cW3DVttũng đT82LEpâu còT82LEpn T82LEplà ngườiW3DVtt yêuT82LEp cW3DVttủa cvngbDPô W3DVttnữa. vngbDPCô cấtW3DVtt W3DVttgiữ nhvngbDPững gìT82LEp cW3DVttó lvngbDPiên qvngbDPuan đếnVj anhW3DVtt, lVjén W3DVttlút nT82LEphư mvngbDPột T82LEptên ănW3DVtt Vjtrộm, tW3DVtthế vngbDPnày cònVj T82LEpra T82LEpthể thốngT82LEp vngbDPgì nW3DVttữa chứ?

NỗiW3DVtt Vjtương tưVj, sựT82LEp monVjg nhớW3DVtt khiếnVj cvngbDPho Vjcô cT82LEpó cT82LEpảm giáVjc nhưW3DVtt đVjang vngbDPlàm chuyệnW3DVtt gìW3DVtt vngbDPtội Vjlỗi…mà đốiVj tượngVj vngbDPbị phạmvngbDP tộW3DVtti lạVji lVjà W3DVttngười màVj W3DVttcô đãvngbDP thềVj novngbDPn hẹnvngbDP Vjbiểu. NgVjhĩ đếnW3DVtt đâyVj tráiT82LEp tT82LEpim cVjô W3DVttchợt đauW3DVtt đvngbDPớn vngbDPnhư bịVj T82LEpai đóvngbDP bópT82LEp nghẹt.

Không biếtT82LEp vngbDPcó pVjhải lVjà vVjì “cT82LEpó vngbDPtật vngbDPgiật mìnW3DVtth” hW3DVttay vngbDPkhông màvngbDP cvngbDPô cứVj cảmW3DVtt thấyvngbDP cVjó vngbDPgì đóvngbDP khT82LEpông làVjnh đavngbDPng chvngbDPờ đVjợi mìnhvngbDP. NgộVj nVjhỡ bịvngbDP phW3DVttát hiện…côT82LEp bT82LEpiết giảivngbDP thW3DVttích tT82LEphế nàoVj đâyT82LEp. ĐanW3DVttg mảiW3DVtt mêW3DVtt vngbDPnghĩ ngợiW3DVtt vẩW3DVttn vơVj thì….

- ThưVja cô…-Vj CôvngbDP W3DVttgái ởW3DVtt Vjquầy lT82LEpễ tânvngbDP lT82LEpên Vjtiếng: vngbDP- ĐiT82LEpện W3DVttthoại cvngbDPủa cVjô đãW3DVtt tìVjm tT82LEphấy rồiT82LEp, nhT82LEpưng vvngbDPị Vjkhách nhặtVj đượcT82LEp đivngbDPện thVjoại cvngbDPủa T82LEpcô yêuT82LEp cầuvngbDP đVjích danVjh côW3DVtt T82LEplên lấy!

vngbDPVừa haT82LEpy tiT82LEpn T82LEpđã tìvngbDPm đượcvngbDP điệnT82LEp thoạW3DVtti, vngbDPVân VT82LEpy chT82LEpưa T82LEpkịp thởW3DVtt phàoT82LEp thvngbDPì câuT82LEp nVjói tiếpW3DVtt W3DVtttheo cvngbDPủa cT82LEpô phT82LEpục vụVj khiVjến cT82LEpho VW3DVttân VT82LEpy giậvngbDPt thT82LEpót: W3DVtt- W3DVttTại sT82LEpao lạiT82LEp bVjảo đívngbDPch daVjnh Vjtôi đếVjn lấy?Vj vngbDP- VW3DVttân VW3DVtty đứngT82LEp dậy,W3DVtt ngầnVj nvngbDPgừ hỏi.

Cô gáivngbDP T82LEpđó bìnW3DVtth thVjản nóiVj: W3DVtt- CóT82LEp vngbDPlẽ vngbDPlà muT82LEpốn lT82LEpàm qT82LEpuen vớT82LEpi côVj tVjhôi ạ!

Vân VT82LEpy T82LEpthật Vjsự khônW3DVttg T82LEpthể hiểuvngbDP nổi,W3DVtt cVjó lívngbDP vngbDPdo gW3DVttì đểW3DVtt phảiW3DVtt làT82LEpm nvngbDPhư Vjvậy đâu?

- vngbDPCám ơn,W3DVtt tW3DVttôi biếtW3DVtt rồVji! –Vj CôvngbDP dừVjng lạiW3DVtt W3DVttmột lT82LEpát rồiVj nóiT82LEp tivngbDPếp: vngbDP- KT82LEphách tW3DVttrên phòvngbDPng đT82LEpó làvngbDP T82LEpnam hT82LEpay nữ?

- LàT82LEp T82LEpnữ ạ!Vj vngbDP- CôVj gávngbDPi đóvngbDP mỉmvngbDP cườiVj đáp.

Là T82LEpnữ, vậyVj tvngbDPhì tốt.

Vân vngbDPVy W3DVttthở phàT82LEpo nhW3DVttẹ nhõvngbDPm, íT82LEpt nhấtW3DVtt tT82LEphì đvngbDPấy cũngvngbDP khôW3DVttng phảiW3DVtt làVj GivngbDPang NvngbDPhan, khôVjng pvngbDPhải GianW3DVttg T82LEpNhan Vjthì vngbDPtốt! VjNghĩ đếnT82LEp đVjó T82LEpVân VvngbDPy liT82LEpền cườiT82LEp T82LEpchế nhạoT82LEp bảnvngbDP tW3DVtthân. W3DVttCó T82LEplẽ tạW3DVtti vngbDPvì gầnW3DVtt đâT82LEpy cVjô thưvngbDPờng xVjuyên gvngbDPặp GVjiang NhaT82LEpn nVjên thầnW3DVtt kW3DVttinh vngbDPlúc nT82LEpào cũngVj căW3DVttng thẳW3DVttng. TW3DVttrên đờiVj nàyW3DVtt làW3DVttm gìVj cóT82LEp chuyệnvngbDP trùnW3DVttg hvngbDPợp đvngbDPến nhưT82LEp vW3DVttậy, chẳnW3DVttg nhẽW3DVtt GT82LEpiang vngbDPNhan lVjúc nT82LEpào cũngW3DVtt xuVjất hiệnW3DVtt vngbDPở nhữngVj nơW3DVtti cVjô đến?

VVjân T82LEpVy vàvngbDP TiểT82LEpu ThVju vngbDPcùng đivngbDP W3DVttvào thaT82LEpng máyW3DVtt theVjo ngườVji T82LEpphục vụ.
VjTrong tVjhang máyT82LEp đT82LEpang phátVj bảnVj nhạcVj rấvngbDPt thịnvngbDPh hànT82LEph. vngbDPTiểu TVjhu cũVjng lẩmvngbDP bẩvngbDPm hvngbDPát thvngbDPeo, thT82LEpế Vjnhưng VânVj VvngbDPy chẳngvngbDP cW3DVttó W3DVttbụng dạvngbDP nVjào Vjmà ngvngbDPhe nữa.T82LEp T82LEpSau vngbDPkhi lấyvngbDP đT82LEpược T82LEpđiện tVjhoại, vVjiệc đầVju tiVjên vngbDPmà W3DVttcô vngbDPphải làmT82LEp lvngbDPà xóaW3DVtt W3DVttbức ảnT82LEph củaT82LEp VjGiang NhW3DVttan Vjđi. QuT82LEpa lầnT82LEp nT82LEpày vngbDPcô đãW3DVtt rúW3DVttt rvngbDPa đưW3DVttợc bW3DVttài hT82LEpọc xVjương máu.

Trong T82LEpphòng vT82LEpọng Vjra tiếT82LEpng cườivngbDP nóivngbDP ồnVj ào.W3DVtt CôW3DVtt phW3DVttục vụT82LEp lễT82LEp vngbDPphép W3DVttgõ cửavngbDP rồiVj đẩyW3DVtt cVjửa bướcvngbDP vào.

VâT82LEpn VvngbDPy cW3DVttòn cvngbDPhưa kvngbDPịp nW3DVttói W3DVttmục đíT82LEpch đếnT82LEp đâyT82LEp thVjì mVjột côvngbDP gáVji tVjóc dàiW3DVtt vngbDPđã ngoảnvngbDPh đầuW3DVtt Vjlại nhìT82LEpn Vjcô. CvngbDPô vngbDPta cóW3DVtt mộtT82LEp đôiW3DVtt mVjắt tVjo tròVjn nhvngbDPư Vjmắt nVjai, lúW3DVttc cườivngbDP vngbDPtrên W3DVttmá Vjcó hiệnT82LEp vngbDPra hW3DVttai T82LEpcái mT82LEpá W3DVttlúm rVjất Vjsâu. ÁW3DVttnh mắtVj W3DVttcủa côVj tVja dừW3DVttng vngbDPlại trênVj W3DVttmặt TivngbDPểu TvngbDPhu khoảngvngbDP haVji giâyW3DVtt rồiVj T82LEplập Vjtức W3DVttdán Vjchặt Vjvào mặtT82LEp VânvngbDP Vy.

HaVji bêvngbDPn nT82LEphìn nvngbDPhau vngbDPmất vàiVj giâVjy, W3DVttđột W3DVttnhiên VânW3DVtt VVjy cảmW3DVtt thấyW3DVtt kT82LEphuôn mT82LEpặt nW3DVttày Vjquen quevngbDPn nT82LEphưng T82LEpnhất thờiVj T82LEpcô khônT82LEpg thVjể nhT82LEpớ rT82LEpa Vjđã gặVjp ởvngbDP đâu.

- TW3DVtthật sW3DVttự vngbDPrất xT82LEpin lỗiW3DVtt vìvngbDP đVjã lW3DVttàm phW3DVttiền T82LEpcác bvngbDPạn! T82LEp- NếuW3DVtt nhưVj đốiT82LEp phươngW3DVtt đãW3DVtt vngbDPkhông lêvngbDPn T82LEptiếng thìvngbDP VânW3DVtt VT82LEpy đàW3DVttnh phvngbDPải lịvngbDPch T82LEpsự Vjcất lời.

- KVjhông vngbDPsao! T82LEp- CvngbDPô gáivngbDP tóW3DVttc Vjdài xW3DVttinh đẹpvngbDP Vjđi đvngbDPến trướcW3DVtt mặtvngbDP VâT82LEpn VVjy, chìVja cáiVj điệnW3DVtt W3DVttthoại rVja trướcW3DVtt mặtVj cô:T82LEp vngbDP- CôW3DVtt xW3DVttem xeT82LEpm vngbDPđây cóvngbDP phảivngbDP điệnvngbDP thoạT82LEpi cW3DVttủa cvngbDPô không?

Chiếc đVjiện thoạiW3DVtt mvngbDPàu đenT82LEp, trênVj vngbDPđó cVjó trvngbDPeo Vjmột T82LEpcái mW3DVttóc điệnVj thoạiT82LEp W3DVttcó hìvngbDPnh quảvngbDP cầVju thủyvngbDP tivngbDPnh T82LEplóng lánh.

Thật khôvngbDPng vngbDPngờ T82LEpcó tT82LEphể tW3DVttìm tVjhấy cVjái điệW3DVttn thoạiT82LEp củaVj mìVjnh dễvngbDP dànT82LEpg đếnW3DVtt W3DVttnhư vậVjy. VâT82LEpn VjVy mỉmVj W3DVttcười đáp:T82LEp T82LEp- ĐT82LEpúng lW3DVttà củaT82LEp tôi!

Cô gávngbDPi Vjđó Vjnheo Vjnheo mắtvngbDP hỏvngbDPi: T82LEp- ThậtW3DVtt sựVj W3DVttlà cvngbDPủa côW3DVtt ư?

Vân VjVy nhW3DVttìn côVj tVja bằngW3DVtt Vjánh mắtVj khW3DVttó hiT82LEpểu, lẽT82LEp nàoW3DVtt côW3DVtt lạiVj nhậVjn vngbDPbừa điT82LEpện thoVjại củT82LEpa ngườiW3DVtt T82LEpkhác W3DVttlà cT82LEpủa mình?

- VậW3DVtty, cvngbDPái nT82LEpày Vjthì Vjsao? W3DVtt- NhữngT82LEp nW3DVttgón T82LEptay trắngvngbDP nõT82LEpn lạiVj W3DVttgiơ rVja mộtT82LEp T82LEpchiếc điệvngbDPn thoạiVj khác.

VjMột cVjhiếc điệnT82LEp thoW3DVttại giốngvngbDP hệVjt, W3DVttđiều khiVjến cVjho ngườT82LEpi T82LEpkhác vngbDPkhông thểVj ngvngbDPờ đếnW3DVtt đóT82LEp làW3DVtt nVjgay cVjả T82LEpcái mT82LEpóc đT82LEpeo điệVjn thW3DVttoại cũnVjg giVjống hệt.

Trên đờiT82LEp W3DVttlại cT82LEpó cT82LEphuyện trùngVj hợT82LEpp thvngbDPế sao?

vngbDP- W3DVttChẳng tT82LEprách W3DVttmà cVjô lạiVj Vjnhận nhầm,Vj W3DVttban T82LEpđầu tW3DVttôi cũT82LEpng nhậnT82LEp nhầT82LEpm đấy!

Vân VvngbDPy nvngbDPgây ngườiVj khôW3DVttng biếtT82LEp W3DVttphải W3DVttlàm sao.

- CvngbDPhiếc T82LEpđiện T82LEpthoại nT82LEpày T82LEplà củavngbDP chW3DVttồng chưavngbDP cướvngbDPi W3DVttmua cT82LEpho tW3DVttôi, cònVj cávngbDPi móVjc Vjđeo điệT82LEpn tvngbDPhoại nàyvngbDP tôiW3DVtt vớivngbDP chồnW3DVttg chưvngbDPa cướiW3DVtt Vjmới cvngbDPùng vngbDPđi chọnW3DVtt gầnT82LEp đâyW3DVtt Vj!- VjCô T82LEpta kW3DVtthẽ mấpT82LEp vngbDPmáy môi,Vj ánhvngbDP mắVjt chămvngbDP chW3DVttú nW3DVtthìn VânW3DVtt vngbDPVy, dườnVjg nhVjư muốnvngbDP thămW3DVtt W3DVttdò điVjều gvngbDPì đóvngbDP tvngbDPừ Vjcô: W3DVtt- ĐiềW3DVttu kvngbDPhiến W3DVttcho tôT82LEpi bấtT82LEp T82LEpngờ nW3DVtthất W3DVttlại lW3DVttà…- vngbDPcô Vjta vngbDPấn vvngbDPào bvngbDPàn phvngbDPím, màVjn hìnVjh sáVjng lên,T82LEp vngbDPsau đóT82LEp giơVj W3DVttra trướcvngbDP mVjặt T82LEpVân Vy.

Tiểu TW3DVtthu Vjkinh ngạW3DVttc “AVj” lVjên mộtW3DVtt tiếnvngbDPg. BứcT82LEp ảVjnh củW3DVtta GiVjang NhT82LEpan W3DVttđã hW3DVttiện lêvngbDPn màW3DVttn hình.vngbDP T82LEpTim VâT82LEpn VjVy nVjhư thắtVj lại.

-Cô cvngbDPó tvngbDPhể T82LEpnói cW3DVttho W3DVtttôi bVjiết đâyT82LEp làvngbDP T82LEpai không?

Cô chưvngbDPa bW3DVttao gVjiờ dáW3DVttm làmW3DVtt việcVj xT82LEpấu, Vjbởi T82LEpvì sợW3DVtt mộtT82LEp ngvngbDPày Vjsẽ vngbDPbị ngườiT82LEp khT82LEpác vạchVj trầT82LEpn. ThếW3DVtt mvngbDPà T82LEphôm naT82LEpy, đốiVj Vjmặt vW3DVttới côT82LEp gáT82LEpi nàyvngbDP, Vjcô lạVji tW3DVtthấy bW3DVttất Vjlực vW3DVttà Vjsợ hãiW3DVtt nT82LEphư mộtW3DVtt Vjtên kẻvngbDP cắpvngbDP bịT82LEp vngbDPbắt T82LEptại trận.

TấtW3DVtt cảVj nhvngbDPững T82LEpngười ngVjồi tVjrong pvngbDPhòng đềuW3DVtt hT82LEpướng mắtT82LEp vvngbDPề Vjphía cVjô. VânvngbDP W3DVttVy hoaW3DVttng vngbDPmang vngbDPnhìn vW3DVttào đôiVj mắtW3DVtt tứcW3DVtt tốiT82LEp đW3DVttang nhìW3DVttn thW3DVttẳng vàvngbDPo W3DVttmặt mVjình kivngbDPa, T82LEpcô khônW3DVttg vngbDPthể nóiT82LEp vớivngbDP vngbDPmọi ngườiW3DVtt trênVj thW3DVttế giớiW3DVtt T82LEpnày rằVjng, đâyT82LEp chínhW3DVtt vngbDPlà ngườiT82LEp yêuvngbDP củVja T82LEpcô, lW3DVttà ngườivngbDP đãVj chếvngbDPt điVj giờvngbDP đW3DVttược sốngvngbDP lạivngbDP nhờVj thờiW3DVtt giVjan qvngbDPuay ngVjược trvngbDPở lại..

Thấy VâT82LEpn VT82LEpy kVjhông nóiW3DVtt Vjnăng T82LEpgì, đvngbDPối vngbDPphương càngVj vngbDPtỏ rvngbDPa T82LEphung hăng.

- vngbDPTại sT82LEpao côvngbDP lạivngbDP cóVj ảnT82LEph chồW3DVttng cT82LEphưa cướiVj củavngbDP tôi?

- vngbDPHai ngườiVj quW3DVtten biếtW3DVtt W3DVttnhau à?

W3DVttTrước W3DVtthai cvngbDPâu hỏivngbDP đT82LEpầy tvngbDPính chT82LEpất vấnvngbDP nàT82LEpy, VânVj W3DVttVy cvngbDPòn cW3DVtthưa kịpT82LEp trảT82LEp lờiT82LEp tvngbDPhì TiểvngbDPu vngbDPThu T82LEpđã nổivngbDP quạuT82LEp Vjlên: T82LEp- VjNày, cvngbDPô làmvngbDP cW3DVttái tròVj gvngbDPì thW3DVttế Vjhả? TrovngbDPng điệnVj tVjhoại cW3DVttủa VT82LEpân T82LEpVy W3DVttcó ảnhT82LEp T82LEpcủa aVji thìW3DVtt Vjliên vngbDPquan gvngbDPì đếnT82LEp cT82LEpô. VjCô tW3DVttrả điệnvngbDP thT82LEpoại vngbDPlại chW3DVtto chúngvngbDP tVjôi thìW3DVtt chúngVj tVjôi cảmvngbDP ơW3DVttn W3DVttcô. CT82LEpòn nếuT82LEp cVjô cứW3DVtt thícVjh bắvngbDPt nạW3DVttt ngườiT82LEp khác,T82LEp tVjôi nóT82LEpi chVjo T82LEpcô biVjết, chT82LEpúng Vjtôi khôngvngbDP T82LEpdễ bắtVj nạT82LEpt đâu!

TiW3DVttểu ThVju T82LEpvừa nVjói dứtvngbDP lW3DVttời tW3DVtthì vngbDPmấy cT82LEpô gáiW3DVtt baT82LEpn W3DVttnãy vẫnW3DVtt còT82LEpn W3DVttmải mVjê T82LEphát hòT82LEp liềnW3DVtt vngbDPbỏ micrT82LEpo xuống,W3DVtt cầVjm mộtW3DVtt cvngbDPốc nW3DVttước T82LEpđá W3DVttđi vVjề phvngbDPía haW3DVtti ngườVji: T82LEp- NW3DVttói chuT82LEpyện vớiW3DVtt loạvngbDPi ngW3DVttười nW3DVttày vngbDPthì cầnT82LEp gìVj phảiVj lịchW3DVtt sự?T82LEp- dứtT82LEp lờW3DVtti cVjô vngbDPta đưaVj vngbDPtay lên,vngbDP T82LEphất thẳngvngbDP cW3DVttốc nW3DVttước vVjào W3DVttmặt haW3DVtti người.

Lúc T82LEpVân VvngbDPy kịpvngbDP pvngbDPhản ứngW3DVtt lạiVj T82LEpthì đãW3DVtt vngbDPquá muộn.vngbDP MặcT82LEp Vjdù cW3DVttô đvngbDPã Vjné T82LEpngười Vjđi Vjnhưng nửT82LEpa bêW3DVttn mặvngbDPt củavngbDP côT82LEp vẫnW3DVtt T82LEplĩnh trọVjn cốcVj nướcT82LEp W3DVttlạnh. T82LEpBộ dạngW3DVtt củaVj côVj lúcW3DVtt nvngbDPày trvngbDPông tT82LEphật tT82LEphê thảm.

Cô phụcVj vụvngbDP thVjấy tìW3DVttnh hVjình khvngbDPông ổnW3DVtt vngbDPliền cầVjm máyVj bộW3DVtt vngbDPđàm W3DVttlên gọi.

CT82LEpác nhâvngbDPn viT82LEpên phụcT82LEp vụvngbDP xunVjg qT82LEpuanh đấyvngbDP W3DVttbỗng chốcVj vngbDPkéo. ĐVjây vngbDPlà Vjlần Vjthứ hW3DVttai tT82LEprong thánVjg VâvngbDPn T82LEpVy Vjphải T82LEpchứng kW3DVttiến cảnhT82LEp tvngbDPượng hT82LEpỗn loT82LEpạn nvngbDPày. NT82LEphững khT82LEpách đW3DVttến hT82LEpát W3DVttở pW3DVtthòng bêW3DVttn đềvngbDPu vngbDPmở T82LEpcửa ngVjó savngbDPng ngVjhe W3DVttngóng tT82LEpình hìvngbDPnh rồiVj chỉW3DVtt W3DVttchỏ, bT82LEpàn tán….

- KhavngbDPng DiVj, rốW3DVttt cuộcW3DVtt vngbDPcó chW3DVttuyện gVjì thế?-vngbDP ĐámVj bT82LEpạn củavngbDP côVj gvngbDPái Vjtóc Vjdài bvngbDPắt đầW3DVttu xôVjn xao.

Hóa T82LEpra cáT82LEpi cT82LEpô gáVji Vjtóc vngbDPdài ấyVj têW3DVttn làW3DVtt KhanW3DVttg DVji, Vjngay cảvngbDP cW3DVttái Vjtên củT82LEpa W3DVttcô tVja cũW3DVttng hvngbDPay Vjhơn tvngbDPên củaVj côT82LEp Vjrất nhiềvngbDPu. VâvngbDPn vngbDPVy nVjgoảnh mặtT82LEp lạiW3DVtt nhìVjn vT82LEpào khuôVjn mặT82LEpt củvngbDPa vngbDPcô gW3DVttái têT82LEpn KhVjang W3DVttDi kia…..

Chẳng trácVjh mT82LEpà mớT82LEpi nhìT82LEpn thấyW3DVtt cVjô taVj, VâT82LEpn VjVy đãW3DVtt cảmVj thW3DVttấy rVjất queT82LEpn. HóW3DVtta rT82LEpa bọnvngbDP họvngbDP đãT82LEp gặpvngbDP nhvngbDPau từT82LEp trướW3DVttc. CôT82LEp vngbDPta chVjính Vjlà vngbDPcô gávngbDPi xinW3DVtth đẹpVj đãVj xuấvngbDPt hiT82LEpện T82LEpbên vngbDPcạnh GianVjg T82LEpNhan ngàyW3DVtt hôW3DVttm đó.

Tiểu ThW3DVttu Vjvội vànVjg giúVjp VâVjn T82LEpVy lvngbDPau sạchvngbDP nhữngW3DVtt giọT82LEpt nướcT82LEp đaW3DVttng tonW3DVttg tỏnW3DVttg nT82LEphỏ xW3DVttuống tT82LEpừ Vjmái vngbDPtóc côVj rồW3DVtti W3DVttkéo taVjy cvngbDPô nói:T82LEp vngbDP- TiểT82LEpu VyvngbDP, chúT82LEpng tVja đVji Vjthôi, qW3DVttuân tửvngbDP trảVj tT82LEphù vngbDPmười nVjăm cũW3DVttng khônT82LEpg muộn!

Hai nvngbDPhân T82LEpviên phVjục vụvngbDP đứngVj cvngbDPhặn trưW3DVttớc T82LEpmặt T82LEpcô nóiT82LEp:- ChvngbDPi bằVjng havngbDPi cT82LEpô hT82LEpãy trávngbDPnh đivngbDP trướcW3DVtt đi!

Trong tìnVjh trạT82LEpng này….cT82LEpó thểvngbDP lW3DVttà W3DVttdo bT82LEpan nãyW3DVtt T82LEpcô uốnW3DVttg rượuW3DVtt vanW3DVttg nvngbDPên W3DVttbây giT82LEpờ chấW3DVttt W3DVttmen mớVji phW3DVttát tác.VjHoặc cvngbDPũng Vjcó thểW3DVtt W3DVttlà dvngbDPo tT82LEprong lònT82LEpg cảW3DVttm thấyvngbDP ấT82LEpm ứcVj nW3DVttên VjVân VT82LEpy chẳngT82LEp buW3DVttồn đểT82LEp Vjý đếnT82LEp W3DVttnhững lờiT82LEp khvngbDPuyên cVjan củaT82LEp ngưW3DVttời phụcT82LEp W3DVttvụ. TìnW3DVtth yêuvngbDP củaVj W3DVttcô vớiVj GiW3DVttang Nhan…vốnW3DVtt dVjĩ T82LEpcô vngbDPđã Vjrất hạVjnh phVjúc, W3DVtthạnh pT82LEphúc W3DVtttới mứW3DVttc muốW3DVttn tuyêvngbDPn Vjbố vớvngbDPi tấtT82LEp cảT82LEp mVjọi ngườiT82LEp ởVj tVjrên thếvngbDP giớiVj nàyW3DVtt, tVjhế Vjmà vngbDPbây giờ…..

Vân VVjy đivngbDP vngbDPgạt T82LEptay ngưVjời phụcW3DVtt vVjụ raVj, điW3DVtt thẳnW3DVttg đT82LEpến trW3DVttước mặT82LEpt KhaW3DVttng DW3DVtti lấT82LEpy đT82LEpiện T82LEpthoại W3DVttcủa mìnvngbDPh rồiT82LEp nhìT82LEpn tT82LEphẳng vW3DVttào mắVjt Vjcô vngbDPta màVj nói:vngbDP vngbDP- ĐâyT82LEp W3DVttlà bạnW3DVtt tVjrai cW3DVttủa tôT82LEpi! W3DVtt- GiọngvngbDP nW3DVttói khôVjng Vjcứng rắnT82LEp nvngbDPhưng W3DVttcũng cVjhẳng mềmW3DVtt mỏng.

NgọnW3DVtt vngbDPlửa tT82LEpứ vngbDPtối trW3DVttong lòngW3DVtt đT82LEpối W3DVttphương bỗnW3DVttg chvngbDPốc bvngbDPùng lên:W3DVtt vngbDP- BạVjn W3DVtttrai cW3DVttô T82LEpá? ĐâyvngbDP rõVj T82LEpràng làW3DVtt chồW3DVttng cvngbDPhưa cVjưới của….

- TôT82LEpi vW3DVttới bạnT82LEp vngbDPtrai Vjtôi W3DVttquen W3DVttnhau đW3DVttã nămT82LEp năVjm rồivngbDP! Vj- VânW3DVtt vngbDPVy tiệnW3DVtt tavngbDPy mVjở lịchT82LEp Vjở tronT82LEpg điệnW3DVtt thoạvngbDPi Vjra: -TrêW3DVttn T82LEpđó Vjcòn T82LEpcó ghW3DVtti ngW3DVttày siT82LEpnh nT82LEphật củavngbDP vngbDPanh ấyvngbDP vớVji W3DVttnhững ngàyvngbDP kỉW3DVtt niệmVj cVjủa cvngbDPhúng tôi!

- VjChúng tôiT82LEp W3DVttdự địnhvngbDP svngbDPẽ kT82LEpết hônvngbDP vàovngbDP ngàW3DVtty 1T82LEp0 thángW3DVtt 1vngbDP0 W3DVttnăm 2010.

-Tôi khônvngbDPg W3DVttbiết Vjban W3DVttnãy côT82LEp nóT82LEpi làvngbDP cW3DVttó ýW3DVtt gì…W3DVtt- CôVj Vjđưa điệnW3DVtt thoạiW3DVtt Vjra tVjrước mặW3DVttt KhanvngbDPg VjDi: W3DVtt- PT82LEphím sốW3DVtt W3DVttmột Vjlà pVjhím gọiT82LEp tắtVj T82LEpcho Vjanh ấyW3DVtt, nếuvngbDP nhưT82LEp côVj cònW3DVtt ngvngbDPhi vW3DVttấn Vjthì cT82LEpứ gọivngbDP T82LEpđiện cW3DVttho aW3DVttnh ấyVj mW3DVttà hỏi!
T82LEpVẻ mặtW3DVtt củavngbDP KhanvngbDPg DvngbDPi lVjúc nàvngbDPy khVjá kìvngbDP lạW3DVtt. VjVẻ vngbDPmặt ấyVj khôvngbDPng phảiT82LEp lW3DVttà vẻW3DVtt mT82LEpặt củaW3DVtt T82LEpmột ngườivngbDP đT82LEpang tW3DVttức đW3DVttến pháVjt đVjiên lênW3DVtt, thvngbDPế W3DVttnên W3DVttVân vngbDPVy W3DVttcho rằngT82LEp rấT82LEpt cvngbDPó thểW3DVtt W3DVttcái cT82LEpô VjKhang DVji nàVjy vốnT82LEp W3DVttdĩ W3DVttcũng kT82LEphông dvngbDPám T82LEpkhẳng địnhVj ngườiW3DVtt tT82LEprong ảnhW3DVtt chíW3DVttnh W3DVttlà GiT82LEpang Nhan.

Nếu kvngbDPhông thìVj KhaVjng DVji đãW3DVtt khôngW3DVtt tVjhử thW3DVttăm Vjdò bằngW3DVtt cávngbDPch nW3DVttói chuW3DVttyện vvngbDPới côVj. ChỉVj cvngbDPó điềuW3DVtt nhữVjng W3DVttgì đanVjg xW3DVttảy rVja kW3DVtthông giốngW3DVtt T82LEpnhư nhữnvngbDPg gW3DVttì cVjô tW3DVtta monT82LEpg T82LEpmuốn, Vjbởi vvngbDPì đámvngbDP bạnvngbDP củaVj cvngbDPô đãVj quT82LEpá bứcvngbDP xúvngbDPc tT82LEprước nhữnVjg T82LEpcâu Vjnói củaW3DVtt TvngbDPiểu VjThu, lVjàm cVjho mọW3DVtti chuyệnW3DVtt trởT82LEp nênW3DVtt vôVj cùngvngbDP tồVji tệ.

Qua chuyệT82LEpn T82LEpxảy vngbDPra quT82LEpá Vjđột ngộT82LEpt T82LEpnày, W3DVttcô Vjbắt Vjđầu Vjtin rằngvngbDP chVjỉ cầnW3DVtt dũngVj cảm,vngbDP cW3DVttứng T82LEpcỏi đốivngbDP mặtvngbDP vớvngbDPi mọivngbDP chuyệnW3DVtt làVj Vjcó thểW3DVtt “thayvngbDP đổiW3DVtt cT82LEpàn khôT82LEpn”. DT82LEpù vngbDPthế nW3DVttào Vjcô cũnW3DVttg phảW3DVtti cóvngbDP niềmvngbDP tT82LEpin vớivngbDP chT82LEpính mình.

- ChắcVj làvngbDP bởiVj T82LEpvì cW3DVttó néT82LEpt giốngT82LEp nhaVju T82LEpquá vngbDPđấy màvngbDP!- T82LEpKhang W3DVttDi cT82LEphớp chớvngbDPp mắtvngbDP, givngbDPọng W3DVttnói nT82LEphư cvngbDPó vVjẻ W3DVttđùa vui.

Trước sựW3DVtt nhượW3DVttng bW3DVttộ củavngbDP KhanvngbDPg DT82LEpi, đámVj bạnW3DVtt củT82LEpa cvngbDPô W3DVttcũng lậVjp tT82LEpức “hạvngbDP hỏa”W3DVtt. NT82LEphân vngbDPlúc bọvngbDPn họW3DVtt vvngbDPẫn cònvngbDP đangvngbDP dvngbDPo dự,W3DVtt VânT82LEp VW3DVtty liW3DVttền kéoVj TiểuVj TW3DVtthu rvngbDPa khỏVji phòng.

Đã rW3DVtta đW3DVttến bêT82LEpn ngovngbDPài vngbDPrồi mW3DVttà trốVjng ngựT82LEpc VâW3DVttn VVjy T82LEpvẫn còW3DVttn đVjập thìnT82LEph thịchW3DVtt. ỞvngbDP nVjhững nơvngbDPi đW3DVttông ngưW3DVttời khôngVj T82LEpnên gâvngbDPy chuyệnT82LEp ồnvngbDP Vjào, vngbDPnhưng T82LEpai mVjà biếtT82LEp đượcT82LEp nhỡW3DVtt đvngbDPâu côvngbDP vừaW3DVtt rvngbDPa đếnVj bênvngbDP ngoàVji, KhanvngbDPg W3DVttDi đãT82LEp dẫnvngbDP theT82LEpo đávngbDPm bạnT82LEp T82LEphung dT82LEpữ củaW3DVtt côvngbDP Vjta đuW3DVttổi theT82LEpo. ChẳngT82LEp Vjai vngbDPchịu dễvngbDP vngbDPdàng Vjbỏ vngbDPqua mọVji chuyệnT82LEp nW3DVtthư thếT82LEp Vjnày cả.T82LEp CT82LEpho dùT82LEp chỉvngbDP làVj nVjghi vT82LEpấn tT82LEphì T82LEpcũng phW3DVttải Vjhỏi Vjcho T82LEprõ ràngW3DVtt chứ.

W3DVttVân vngbDPVy T82LEpvốn địT82LEpnh T82LEpra đếnvngbDP KW3DVttTV sW3DVttẽ lT82LEpập vngbDPtức bắvngbDPt xW3DVtte cW3DVtthuồn thẳng.T82LEp ThT82LEpành phốT82LEp lớnVj nhưvngbDP vậW3DVtty, vngbDPkhả nănVjg cT82LEphạm mặtvngbDP nW3DVtthau củaT82LEp haT82LEpi T82LEpngười cũW3DVttng khT82LEpông nhiềVju. HơnT82LEp vngbDPnữa cVjhỉ vngbDPcần W3DVttcô Vjta vngbDPvề nVjhà vngbDPtìm GianW3DVttg vngbDPNhan đốW3DVtti Vjchất, pvngbDPhát hiVjện GiT82LEpang vngbDPNhan chẳngT82LEp cóVj Vjgì T82LEplạ thườngW3DVtt thìW3DVtt Vjcơn sóngW3DVtt Vjgió nàyvngbDP sẽVj qW3DVttua đVji Vjngay tW3DVtthôi. NàW3DVtto T82LEpai T82LEpngờ, T82LEptaxi giờW3DVtt nàvngbDPy kvngbDPhó mW3DVttà bắtvngbDP được.vngbDP VjHai ngườvngbDPi W3DVttđứng hơW3DVttn Vjnửa tvngbDPiếng vngbDPđồng W3DVtthồ T82LEpmà vẫVjn khW3DVttông bvngbDPắt đượcVj xe.

Nếu W3DVttbiết sớmvngbDP nhưVj vvngbDPậy thvngbDPì côT82LEp đvngbDPã rW3DVtta vngbDPbến T82LEpxe bắtvngbDP vngbDPxe vngbDPbuýt cvngbDPho rồi!W3DVtt VVjân W3DVttVy liW3DVttên Vjtục nhìvngbDPn lạvngbDPi W3DVttphía Vjsau lT82LEpưng. NếvngbDPu cứT82LEp tVjhế T82LEpnày khT82LEpông biếtW3DVtt chừng…..đanW3DVttg W3DVttđịnh kvngbDPéo TT82LEpiểu TVjhu W3DVttra bếW3DVttn vngbDPxe T82LEpbuýt vngbDPthì Vjđột nhiêT82LEpn mộtVj chiếW3DVttc vngbDPxe hVjơi đỗvngbDP W3DVttxịch tW3DVttrước mặvngbDPt vngbDPhai người.

- VâW3DVttn Vy!Vj- cánhW3DVtt cửaT82LEp vngbDPxe từT82LEp W3DVtttừ W3DVttkéo xT82LEpuống, anW3DVtth T82LEpcúi đầuT82LEp Vjnhìn rVja ngoàivngbDP nóivngbDP: vngbDP- LvngbDPên xW3DVtte đi,vngbDP anvngbDPh Vjđưa eW3DVttm về!

Vân T82LEpVy cvngbDPó nT82LEpgần ngừW3DVtt T82LEpmột látvngbDP mvngbDPới T82LEpmở cửT82LEpa rT82LEpa ngồiVj vT82LEpào tronVjg xevngbDP, ngoảnhvngbDP đầuW3DVtt W3DVttlại mỉmT82LEp cưT82LEpời áT82LEpi ngạivngbDP W3DVttvới TW3DVttiểu TvngbDPhu. ChiếT82LEpc xvngbDPe T82LEplao điW3DVtt tvngbDPrên đường,W3DVtt cT82LEpô vvngbDPẫn khVjông quênVj nvngbDPhìn lW3DVttại T82LEpcửa T82LEpquán KTvngbDPV, W3DVttthầm thởW3DVtt phàoW3DVtt nVjhẹ nhõm.

NhW3DVttững giọtW3DVtt nướcVj vẫnW3DVtt tVjí tT82LEpách rơivngbDP xT82LEpuống Vjtừ T82LEpmái tóvngbDPc côT82LEp. BộW3DVtt dạnW3DVttg củVja T82LEpcô vngbDPlúc nW3DVttày quW3DVttả tVjhực quávngbDP tVjhê vngbDPthảm. T82LEpCô giW3DVttống hệtW3DVtt nhvngbDPư mộtT82LEp cW3DVtton vW3DVttịt T82LEpxấu xíW3DVtt. VjGiang vngbDPNhan T82LEpbây giVjờ tuyệtW3DVtt đốiVj khônVjg W3DVtttừ bỏW3DVtt mvngbDPột KhVjang DW3DVtti W3DVttxinh đẹW3DVttp đểVj đvngbDPến vớiT82LEp cVjô, đeVjm lòngT82LEp yêuvngbDP thưvngbDPơng mvngbDPột ngườiW3DVtt quW3DVttá đỗiT82LEp bìnhvngbDP thườVjng nhưVj T82LEpcô, mộtW3DVtt Vjcô gávngbDPi bìnhW3DVtt thườvngbDPng lạiT82LEp lW3DVttớn vngbDPtuổi. CôVj thậtvngbDP sựvngbDP khôngVj T82LEpnên cóVj nvngbDPhững ảW3DVtto tưởngvngbDP T82LEpnhư Vjthế này!

- NóvngbDPi W3DVttcho anvngbDPh biVjết nhàW3DVtt evngbDPm ởT82LEp đâu?

Nếu nT82LEphư khônVjg pVjhải vngbDPanh cấT82LEpt tiếT82LEpng hT82LEpỏi thìvngbDP vngbDPcó lẽvngbDP cVjô vẫnVj mảivngbDP đắmVj chìmW3DVtt troT82LEpng dòT82LEpng Vjsuy nT82LEpghĩ môVjng luVjng cVjủa mW3DVttình. VâvngbDPn VvngbDPy ngW3DVttoảnh đầuT82LEp T82LEpsang Vjnhìn Vjchủ vngbDPnhân vngbDPcủa cT82LEphiếc xvngbDPe. AVjnh T82LEpta cũngvngbDP đW3DVttang nhìnVj côvngbDP chăW3DVttm chú.

NếvngbDPu nT82LEphư T82LEpkhông phảiT82LEp gT82LEpặp phảiVj hoànvngbDP cảnhVj nàyvngbDP tvngbDPhì cvngbDPó lẽvngbDP cảvngbDP đờvngbDPi T82LEpcô cVjũng sẽvngbDP kVjhông T82LEpngồi lW3DVttên chiW3DVttếc T82LEpxe này.

Lúc nvngbDPày vngbDPcô mớivngbDP giậtT82LEp mT82LEpình nT82LEphớ rvngbDPa làvngbDP phảiVj nW3DVttói cámvngbDP ơnT82LEp: T82LEp- CáT82LEpm ơnVj anT82LEph TriệuVj! T82LEpNhà tôVji ởVj W3DVttkhu pW3DVtthía namVj, aVjnh cứVj đivngbDP tvngbDPheo vngbDPcon đVjường W3DVttnày, tìvngbDPm mộT82LEpt bếnT82LEp tàuT82LEp đivngbDPện nT82LEpgầm đểT82LEp tT82LEpôi xuVjống W3DVttxe làW3DVtt được!

W3DVtt- MuộVjn lắmT82LEp rồi,Vj đểT82LEp avngbDPnh đưaT82LEp vngbDPem vT82LEpề nhà!

vngbDP- T82LEpKhông cầnT82LEp pvngbDPhiền phứvngbDPc thếVj W3DVttđâu ạ!

Vj- vngbDPVân vngbDPVy…- TrvngbDPiệu DươnvngbDPg Vjhơi dừW3DVttng lạvngbDPi mộW3DVttt látvngbDP rồiT82LEp nT82LEpói tiT82LEpếp: Vj- CT82LEpó thW3DVttể đvngbDPừng kháT82LEpch Vjsáo vớivngbDP anW3DVtth nhW3DVttư Vjvậy không?
T82LEpTriệu DưVjơng nóivngbDP nW3DVtthư khẩnW3DVtt T82LEpcầu khvngbDPiến cvngbDPho W3DVttVân VW3DVtty Vjcảm thấyvngbDP cóT82LEp hơiW3DVtt T82LEpái ngại.T82LEp BaW3DVttn nvngbDPãy còvngbDPn vộivngbDP vànVjg Vjleo lT82LEpên xT82LEpe củT82LEpa ngườvngbDPi vngbDPta, tW3DVtthế màW3DVtt W3DVttbây giờVj lạivngbDP đòiVj nvngbDPhanh nhW3DVttanh cT82LEphóng W3DVttchóng xvngbDPuống xvngbDPe. XétW3DVtt vngbDPcả vềW3DVtt Vjtình lW3DVttẫn T82LEpvề vngbDPlí tVjhì T82LEpcô cũnvngbDPg khôngT82LEp nênW3DVtt từVj cVjhối mVjãi nhT82LEpư thếvngbDP này.vngbDP NếuW3DVtt nhW3DVttư vngbDPđã khôT82LEpng thVjể xvngbDPuống Vjxe tW3DVtthì W3DVttcô Vjđành phảiT82LEp ngoT82LEpan T82LEpngoãn ngồiW3DVtt lạivngbDP nóVji chuyện.

- HôT82LEpm nVjay vngbDPthật trvngbDPùng hợp!

vngbDP- ĐT82LEpúng W3DVttvậy, tvngbDPôi cũT82LEpng cùW3DVttng vớVji mấvngbDPy ngườiW3DVtt bạW3DVttn đvngbDPến Vjđây hVját hò!

Vân vngbDPVy ngâyT82LEp ngW3DVttười nhìT82LEpn TriệuVj Dương,W3DVtt hvngbDPỏi nhvngbDPư thăW3DVttm dòVj: vngbDP- BW3DVttan nãvngbDPy anvngbDPh cVjũng vừT82LEpa tT82LEpừ KTVjV đvngbDPi ra?

Triệu DT82LEpương gvngbDPật gậT82LEpt đầuvngbDP, dT82LEpường nhT82LEpư anvngbDPh Vjta đanVjg nvngbDPghĩ ngợiW3DVtt cT82LEphuyện gìvngbDP T82LEpđó. CuốiT82LEp W3DVttcùng anvngbDPh tW3DVtta cũngW3DVtt đànhW3DVtt phT82LEpải mởW3DVtt W3DVttmiệng hỏi:Vj W3DVtt- VW3DVttân VvngbDPy, biT82LEpểu hvngbDPiện củaW3DVtt eVjm vngbDPngày hvngbDPôm naT82LEpy khiếnvngbDP cW3DVttho W3DVttanh rW3DVttất bW3DVttất ngờ.T82LEp T82LEpAnh vvngbDPốn Vjdĩ cứT82LEp nvngbDPghĩ W3DVttem chvngbDPỉ làVj mvngbDPột Vjcô gvngbDPái T82LEpnhút nhát.

- ÝT82LEp củaW3DVtt vngbDPanh là…-vngbDP VW3DVttân T82LEpVy thậtW3DVtt khôngVj dámVj tW3DVttin W3DVttvào nhữngvngbDP gìVj mìnhVj vừavngbDP nT82LEpghe thấy,T82LEp lVjẽ nàoW3DVtt aW3DVttnh vngbDPta thậtW3DVtt sự:vngbDP –vngbDP BT82LEpan nãyvngbDP avngbDPnh nW3DVtthìn thW3DVttấy W3DVtttôi….- LúcT82LEp đóvngbDP dW3DVtto hoavngbDPng T82LEpmang nênT82LEp côvngbDP chVjẳng W3DVttdám ngẩnvngbDPg đầuvngbDP nhW3DVttìn vngbDPđám đôvngbDPng xunT82LEpg quanvngbDPh. CôT82LEp tvngbDPhậm cVjhí cT82LEpòn T82LEptự lừaW3DVtt gạtW3DVtt W3DVttbản tvngbDPhân mìnVjh W3DVttrằng khôngT82LEp bịT82LEp avngbDPi quvngbDPen bvngbDPiết nhìnvngbDP thấy.

- AnT82LEph cVjhỉ làW3DVtt tìnT82LEph T82LEpcờ Vjđi nganVjg quvngbDPa, nVjhìn W3DVttthấy eT82LEpm mT82LEpà thôi!

Máu tVjrong cơvngbDP thểW3DVtt VânvngbDP T82LEpVy W3DVttdồn W3DVtthết vngbDPcả lênvngbDP mặtvngbDP, côvngbDP vvngbDPội vW3DVttàng gT82LEpiải thích:T82LEp -CT82LEphỉ T82LEplà mộtW3DVtt sựvngbDP hiểuW3DVtt Vjnhầm W3DVttmà thôi!
CVjô biếtW3DVtt cvngbDPho dùvngbDP cW3DVttô cóvngbDP nVjói nhưVj W3DVttvậy Vjthì cVjũng chW3DVttỉ làvngbDP W3DVttuổng côVjng mW3DVttà thôiT82LEp. HW3DVttọ W3DVtthàng củaT82LEp TvngbDPriệu vngbDPDương Vjlà đồT82LEpng nvngbDPghiệp cvngbDPủa cVjô, TriệuW3DVtt DưVjơng cVjhỉ cầnvngbDP T82LEpnói chuyệnT82LEp ngàVjy hôT82LEpm nVjay rT82LEpa lW3DVttà cVjô sẽvngbDP nVjgay lvngbDPập tứW3DVttc bịVj lòiW3DVtt đuôivngbDP làVj Vjnói dốvngbDPi. CôW3DVtt W3DVttlàm saVjo gT82LEpì Vjcó nvngbDPgười yêT82LEpu nàVjo W3DVttlâu nămW3DVtt Vjnhư vVjậy? NhữW3DVttng gìvngbDP màW3DVtt vngbDPban T82LEpnãy nóW3DVtti W3DVttra thT82LEpực T82LEpsự vngbDPđang khiếnvngbDP cW3DVttho côvngbDP Vjcảm thT82LEpấy vôVj cvngbDPùng hốW3DVtti hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!