You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH Cm75iQnẢM Vm75iQnẤN VƯƠNG

 

- VâHCSrsFn Vm75iQny, cHCSrsFô cm75iQnắt cửHCSrsF ngưHCSrsFời đwyVdWPi đàom75iQn tạom75iQn HCSrsFcho kháHCSrsFch hàHCSrsFng. ĐHCSrsFây làJf lm75iQnần wyVdWPđầu tiênHCSrsF chúm75iQnng Jfta hợpHCSrsF tám75iQnc vwyVdWPới bm75iQnệnh vim75iQnện, nhấtHCSrsF địnhm75iQn pm75iQnhải phụcm75iQn vụJf ngưwyVdWPời HCSrsFta thwyVdWPật Jfchu đáo!

Đây lwyVdWPà lầnJf đầum75iQn m75iQntiên cHCSrsFông Jfty hHCSrsFợp táJfc vớm75iQni bệnJfh viJfện, thếJf nênJf sếpwyVdWP cwyVdWPủa JfVân wyVdWPVy cẩnwyVdWP thJfận dặnJf wyVdWPdò cô.

- HCSrsFGiờ tJfôi đangHCSrsF khôngwyVdWP cwyVdWPó việcJf m75iQngì, đểwyVdWP tm75iQnôi điHCSrsF vậJfy! HCSrsF- Thấym75iQn wyVdWPsếp cóm75iQn vJfẻ Jfthận trọnJfg, hm75iQnơn Jfnữa đâJfy lạiHCSrsF HCSrsFlà lầnJf m75iQnđầu tiHCSrsFên Jfcông wyVdWPty m75iQncô pJfhục vụHCSrsF tậnJf nơm75iQni cwyVdWPho khácHCSrsFh hàngm75iQn nêJfn côJf khHCSrsFông yêHCSrsFn tâmwyVdWP wyVdWPgiao m75iQncho nm75iQngười khác.

Quả nHCSrsFhiên, Jfsếp củawyVdWP VwyVdWPân VJfy gậtJf đầuHCSrsF vẻm75iQn m75iQnhài lòngwyVdWP: wyVdWP- Cm75iQnũng wyVdWPđược, vậwyVdWPy gHCSrsFiao chHCSrsFo HCSrsFcô nhé!

Công việm75iQnc cHCSrsFủa VânwyVdWP Vm75iQny lHCSrsFà giảHCSrsFi thíwyVdWPch wyVdWPcho kháHCSrsFch hwyVdWPàng wyVdWPcách sJfử dm75iQnụng HCSrsFphần m75iQnmềm củHCSrsFa cônJfg m75iQnty Jfcô nhưHCSrsF thm75iQnế nàJfo, sHCSrsFau m75iQnđó m75iQntiến hwyVdWPành mộJft sốHCSrsF đJfiều tm75iQnra Jfvà bảoJf hànhwyVdWP cwyVdWPho kháchm75iQn hàngm75iQn sam75iQnu km75iQnhi muam75iQn. SaJfu hawyVdWPi ngàywyVdWP làmJf việcwyVdWP bậnm75iQn rộwyVdWPn, m75iQnbác wyVdWPsĩ TiHCSrsFểu lm75iQnâm vôwyVdWP cùnHCSrsFg hwyVdWPài wyVdWPlòng vớJfi tácwyVdWP phonJfg lJfàm việcwyVdWP củaHCSrsF Vm75iQnân Vy.

- Gm75iQniám đốm75iQnc wyVdWPVân Jfquả Jfnhiên lm75iQnà kHCSrsFiên nhẫn!m75iQn m75iQn- BácJf sĩm75iQn Lm75iQnâm m75iQnkhen wyVdWPngợi: -LạHCSrsFi wyVdWPcòn hiểuHCSrsF đưwyVdWPợc nhữnm75iQng từHCSrsF nm75iQngữ HCSrsFcủa giớiJf HCSrsFy hHCSrsFọc cwyVdWPhúng tôiHCSrsF nữa!
HCSrsF- TJfôi HCSrsFcó mộtwyVdWP wyVdWPngười bJfạn làwyVdWPm báJfc sHCSrsFĩ mà!

- Cm75iQnhẳng trám75iQnch! HCSrsF- Bám75iQnc sĩHCSrsF m75iQnLâm tJfiễn Vm75iQnân Vm75iQny rm75iQna đếnm75iQn tậnJf cửa.

Đi tm75iQnừ đwyVdWPây Jfra làHCSrsF gwyVdWPần nhất!wyVdWP wyVdWP- BácJf swyVdWPĩ LâmJf cm75iQnhỉ tJfay m75iQnvề Jfphía hànHCSrsFh lwyVdWPang bênHCSrsF cạnh.

BHCSrsFên hwyVdWPành lanJfg khôwyVdWPng biHCSrsFết Jflà pJfhòng khámwyVdWP khHCSrsFoa nào,m75iQn dườngJf nwyVdWPhư Jftất m75iQncả cJfác phònwyVdWPg bệnwyVdWPh HCSrsFở đâyJf đềum75iQn đưJfợc bHCSrsFố tríwyVdWP giốm75iQnng hệtHCSrsF nhauJf, bm75iQnên hànhm75iQn wyVdWPlang cònHCSrsF đượcm75iQn trồngHCSrsF rấwyVdWPt nHCSrsFhiều câyJf xanhwyVdWP, manwyVdWPg lạiHCSrsF cwyVdWPho nm75iQngười twyVdWPa cm75iQnảm gim75iQnác máHCSrsFt làHCSrsFnh, m75iQnthư thái.

Không đợiwyVdWP Vânm75iQn VHCSrsFy lêHCSrsFn wyVdWPtiếng hJfỏi, bácm75iQn wyVdWPsĩ LwyVdWPâm wyVdWPđã HCSrsFchủ Jfđộng Jfgiới thiệu:m75iQn wyVdWP- Đâm75iQny lm75iQnà khwyVdWPoa tưm75iQn vấnwyVdWP tâwyVdWPm lí.

Khoa m75iQntư vấnm75iQn tâJfm lí?m75iQn SaHCSrsFu khJfi Gim75iQnang Nhm75iQnan Jfxảy rHCSrsFa chuyện,HCSrsF ngưHCSrsFời nm75iQnhà cm75iQnô đãwyVdWP từnHCSrsFg mờm75iQni bácwyVdWP sJfĩ tâwyVdWPm lm75iQní wyVdWPvề giúJfp cJfô thoátHCSrsF khHCSrsFỏi Jftâm m75iQntrạng Jfđau đớnJf vàm75iQn khm75iQnổ sở,m75iQn nhưnwyVdWPg kwyVdWPết quJfả điềHCSrsFu m75iQntrị rHCSrsFõ m75iQnràng cHCSrsFhẳng cóm75iQn twyVdWPác dụngHCSrsF gìHCSrsF vJfới côJf cHCSrsFả. JfPhần lớnm75iQn tm75iQnhời gHCSrsFian côm75iQn đềum75iQn dànhwyVdWP chwyVdWPo việJfc ngJfủ, sốngwyVdWP nhJfờ vàJfo nhữHCSrsFng giọJft nưJfớc truyềnm75iQn Jfvào máum75iQn mỗiHCSrsF ngàyHCSrsF. NHCSrsFếu nhwyVdWPư ônm75iQng trờiwyVdWP kJfhông Jfcho cJfô cơwyVdWP hộim75iQn đượcwyVdWP HCSrsFquay ngưm75iQnợc thờiwyVdWP giam75iQnn thìHCSrsF cówyVdWP HCSrsFlẽ Jfcô đãwyVdWP kiệtwyVdWP sứcwyVdWP m75iQnbởi HCSrsFnỗi đaJfu HCSrsFđớn quáwyVdWP lm75iQnớn ấyJf rồi.

Vân HCSrsFVy vừaJf điJf vừaHCSrsF nghĩ,m75iQn lwyVdWPúc m75iQnđi Jfngang quwyVdWPa phòngJf cm75iQnhẩn trwyVdWPị, bấtJf wyVdWPngờ cHCSrsFó mộtJf cHCSrsFơn giJfó thm75iQnổi qm75iQnua làJfm cáJfnh cHCSrsFửa phònwyVdWPg hơiHCSrsF héJf ram75iQn. HCSrsFCô đwyVdWPưa mắJft nhìnwyVdWP vàwyVdWPo bêwyVdWPn twyVdWProng, vJfô tm75iQnình chạJfm pJfhải ánJfh mắtm75iQn củJfa mm75iQnột bm75iQnệnh nhânHCSrsF trm75iQnong đó.

VânwyVdWP VwyVdWPy cJfhợt thHCSrsFấy cm75iQnác HCSrsFdây thầnm75iQn kiHCSrsFnh tronJfg đầuwyVdWP căngHCSrsF ram75iQn. CôJf rảoJf bưm75iQnớc đim75iQn thHCSrsFật nhaHCSrsFnh, cwyVdWPhỉ Jfsợ ngườm75iQni đwyVdWPó sẽJf đuổiHCSrsF theo.

KhôngJf phảiwyVdWP mắtm75iQn cHCSrsFô nhìnHCSrsF nhầmJf đHCSrsFấy chHCSrsFứ? CôHCSrsF Jflàm swyVdWPao cJfó thểm75iQn ngờwyVdWP rằnm75iQng bHCSrsFệnh nwyVdWPhân ởJf trwyVdWPong cm75iQnăn phòngm75iQn wyVdWPấy chínhHCSrsF làJf TrJfiệu Dương?

RõHCSrsF ràngHCSrsF Jfanh Jfta bịJf pHCSrsFhát bệJfnh tiwyVdWPm độtHCSrsF ngột,wyVdWP vậHCSrsFy tạiJf sHCSrsFao m75iQngiờ Jfanh twyVdWPa lạm75iQni ởHCSrsF tHCSrsFrong km75iQnhoa tâJfm lí?Jf LẽHCSrsF m75iQnnào ngJfoài bệJfnh tiwyVdWPm rwyVdWPa anJfh tJfa còm75iQnn wyVdWPmắc bệnhJf vềwyVdWP tâwyVdWPm lwyVdWPí nữam75iQn à?

Trước m75iQnđây cJfô từwyVdWPng đm75iQnọc báJfo vàm75iQn đượcwyVdWP biết,Jf phJfần Jflớn nhữngJf Jfcô Jfnam, m75iQnquả nữm75iQn tJfrong thànJfh phốwyVdWP wyVdWPđều bHCSrsFị mắcwyVdWP cănHCSrsF bJfệnh trHCSrsFầm cảmHCSrsF hoHCSrsFặc tựHCSrsF kỉHCSrsF. Khôm75iQnng biếtm75iQn cáiwyVdWP HCSrsFgã Jfhọ TriệuwyVdWP wyVdWPấy mắcJf pHCSrsFhải bệnm75iQnh gìwyVdWP? m75iQnKhông biếHCSrsFt wyVdWPvài m75iQnnăm nữaJf liệuHCSrsF Jfcô cówyVdWP phảJfi twyVdWPhường xuyênwyVdWP bHCSrsFổ HCSrsFsung cHCSrsFác wyVdWPloại thựwyVdWPc phẩm75iQnm chứcHCSrsF năwyVdWPng, m75iQnliên tụcwyVdWP Jfđến thẩmwyVdWP m75iQnmỹ việnm75iQn vàJf thỉwyVdWPnh thoảnHCSrsFg “ghéwyVdWP tJfhăm” Jfbác HCSrsFsĩ wyVdWPtư vHCSrsFấn m75iQntâm líJf khwyVdWPông nữa?

Đi Jfmột đoạnm75iQn đườngm75iQn dàim75iQn, cHCSrsFuối cHCSrsFùng cJfô cm75iQnũng m75iQnra đượHCSrsFc đếnm75iQn cầum75iQn tm75iQnhang. NHCSrsFgoảnh đHCSrsFầu lạim75iQn nhìn,kHCSrsFhông thấym75iQn Tm75iQnriệu DươngHCSrsF wyVdWPkhông HCSrsFđuổi m75iQntheo, m75iQnVân Vm75iQny thởm75iQn phàoHCSrsF nhẹwyVdWP nwyVdWPhõm. ThoátHCSrsF đượcHCSrsF wyVdWPTriệu DưJfơng tHCSrsFhì swyVdWPao? m75iQnThoát đưwyVdWPợc m75iQnanh wyVdWPta côwyVdWP cũnJfg chẳnm75iQng thm75iQnể thoJfát ngm75iQnăn đượwyVdWPc m75iQnbàn cHCSrsFhân mJfinh đHCSrsFang m75iQntiến m75iQndần đếnwyVdWP tuổiJf gHCSrsFià. JfNỗ lựJfc sốwyVdWPng hwyVdWPết nămHCSrsF nàm75iQny quHCSrsFa nămm75iQn kwyVdWPhác, HCSrsFtuổi tácwyVdWP cũngJf thm75iQneo HCSrsFđó nhHCSrsFiều lHCSrsFên. ChJfỉ twyVdWPhêm vàiHCSrsF Jfnăm nHCSrsFữa twyVdWPhôi, cwyVdWPó lHCSrsFẽ mHCSrsFột nwyVdWPgười đànwyVdWP m75iQnông nwyVdWPhư TriệuJf DươngwyVdWP bm75iQnây HCSrsFgiờ cJfô m75iQncũng chẳngm75iQn wyVdWPthể tìHCSrsFm được.

- HCSrsFSau wyVdWPkhi vềHCSrsF phJfải chm75iQnịu HCSrsFkhó nm75iQnghỉ ngơHCSrsFi, HCSrsFmặc m75iQndù sm75iQnức kHCSrsFhỏe đãJf hồiwyVdWP pwyVdWPhục tm75iQnương đốiwyVdWP nhHCSrsFưng cũngJf khôm75iQnng HCSrsFđược phépm75iQn HCSrsFlàm việcwyVdWP wyVdWPquá sứcm75iQn. VớJfi m75iQncường độJf lHCSrsFàm vHCSrsFiệc wyVdWPcủa anm75iQnh tôHCSrsFi wyVdWPthấy ngườiwyVdWP bìnhJf thườwyVdWPng khm75iQnông tHCSrsFhể nàJfo wyVdWPtiêu hówyVdWPa nổi!

wyVdWP- TôiHCSrsF biết!

- AHCSrsFnh biếtwyVdWP? Cứm75iQn nhìnHCSrsF HCSrsFvào thànJfh HCSrsFtích wyVdWPcủa awyVdWPnh haJfi HCSrsFnăm nJfay thHCSrsFì tôwyVdWPi Jfbiết aHCSrsFnh mwyVdWPang mạnJfg sốHCSrsFng củaHCSrsF m75iQnmình wyVdWPra đùaHCSrsF HCSrsFnhư thếJf nJfào rồJfi! ThJfeo nm75iQnhư HCSrsFnhững m75iQngì HCSrsFtôi đượcHCSrsF biếwyVdWPt vwyVdWPề anm75iQnh, awyVdWPnh khôHCSrsFng đờiHCSrsF HCSrsFnào chHCSrsFấp nhJfận wyVdWPan phận!
TiếJfng cưJfời m75iQnkhe kJfhẽ Jfvang lên:m75iQn HCSrsF- CũngHCSrsF chưm75iQna chắc!

Có ngườwyVdWPi đangm75iQn nJfói chuwyVdWPyện ởJf wyVdWPcầu tJfhang, cówyVdWP mộtm75iQn giọngwyVdWP nóim75iQn mJfà m75iQnVân JfVy cảHCSrsFm thấywyVdWP rấtJf qwyVdWPuen thuộc.

m75iQnVân VwyVdWPy chầmm75iQn chậmHCSrsF m75iQnđi đếnm75iQn cầm75iQnu tHCSrsFhang wyVdWPvà nHCSrsFhìn xuốHCSrsFng dưới,wyVdWP m75iQnánh mắtwyVdWP vôwyVdWP tHCSrsFình lướtJf qum75iQna mHCSrsFột khuônm75iQn mặt.

wyVdWPNgười đóHCSrsF cũm75iQnng ngwyVdWPẩng Jfđầu nhJfìn cô.

Ánh mm75iQnắt m75iQncủa wyVdWPanh dưHCSrsFờng nhưHCSrsF lHCSrsFà chùmm75iQn Jfánh sánHCSrsFg mặtm75iQn trờm75iQni đẹpm75iQn đẽHCSrsF nhấtJf đwyVdWPậu trêHCSrsFn bJfờ HCSrsFvai cô.

Nếu nhJfư lúJfc nm75iQnãy m75iQncô cwyVdWPòn hwyVdWPoang manwyVdWPg wyVdWPđi nhưwyVdWP chạJfy twyVdWPhì gm75iQniờ HCSrsFcô đãJf chẳJfng wyVdWPcòn sứcHCSrsF wyVdWPlực wyVdWPnào đm75iQnể HCSrsFmà chạwyVdWPy trốnHCSrsF HCSrsFnữa. BànHCSrsF chwyVdWPân củaJf cJfô nm75iQnhư bịJf Jfdính Jfchặt xuốnwyVdWPg dướiHCSrsF đm75iQnất, m75iQnmiệng ấpHCSrsF úHCSrsFng m75iQnmãi chwyVdWPẳng Jfthốt Jfra lờJfi dướiwyVdWP m75iQncái nhìnwyVdWP cwyVdWPủa Jfanh: Jf-

Thật….thHCSrsFật wyVdWPtrùng hợp!

Anh mỉmJf cưHCSrsFời, nhHCSrsFẹ nhm75iQnàng cấHCSrsFt lời:HCSrsF m75iQn- ĐwyVdWPúng Jflà twyVdWPrùng hJfợp thậwyVdWPt! MJfới đóHCSrsF m75iQnmà đãwyVdWP gwyVdWPặp lạiJf nhau!

- Vm75iQnâng, bệnJfh việnJf nHCSrsFày mm75iQnuốn sửJf dụngHCSrsF wyVdWPphần mềHCSrsFm củaHCSrsF côngm75iQn twyVdWPy chm75iQnúng tJfôi Jfnên m75iQntôi đJfến đâwyVdWPy đểJf hướngJf dẫwyVdWPn họm75iQn! HCSrsF- CwyVdWPô m75iQncố gắngwyVdWP giảiJf thm75iQních, vJfụng HCSrsFvề nhm75iQnư Jfmột m75iQncon ngốc,Jf chHCSrsFỉ sợJf anwyVdWPh HCSrsFlại hiểuHCSrsF nhầmJf HCSrsFmình. JfHơn nữm75iQna Jfcô m75iQnrất sHCSrsFợ anm75iQnh sẽwyVdWP vạchm75iQn trầnm75iQn nhữngm75iQn HCSrsFlời nówyVdWPi dm75iQnối củawyVdWP mwyVdWPình, cám75iQni gìwyVdWP mm75iQnà đưaJf chịm75iQn ĐườnHCSrsFg đJfi khámm75iQn bệJfnh chứ,m75iQn tJfoàn làJf wyVdWPnói dwyVdWPối. HCSrsFNhư Jfvậy thìwyVdWP m75iQncòn mwyVdWPặt wyVdWPmũi nHCSrsFào màwyVdWP nhìHCSrsFn anh?

Cũng mam75iQny lwyVdWPà HCSrsFanh khôJfng nhắcwyVdWP HCSrsFgì đếnm75iQn cHCSrsFhuyện đJfó. m75iQnAnh kếtHCSrsF thwyVdWPúc cuộcJf nóim75iQn chum75iQnyện vớwyVdWPi báwyVdWPc Jfsĩ củaJf mìnHCSrsFh rồiJf cHCSrsFùng cm75iQnô HCSrsFđồng hm75iQnành, thảnwyVdWP nhiênm75iQn Jfcứ nJfhư tHCSrsFhể hJfôm ấywyVdWP wyVdWPchưa từngJf xảyHCSrsF Jfra bấHCSrsFt cJfứ HCSrsFchuyện gì.

Anh wyVdWPsánh wyVdWPvai điwyVdWP wyVdWPbên wyVdWPcô. VânwyVdWP Vm75iQny khôngHCSrsF biếwyVdWPt pwyVdWPhải làmJf thếJf nJfào đểHCSrsF Jfche điwyVdWP wyVdWPsự hwyVdWPoang mm75iQnang m75iQntrong lònJfg, bàwyVdWPn tm75iQnay túmJf chwyVdWPặt m75iQnlấy wyVdWPvạt m75iQnáo đangJf wyVdWPrịn mồJf hôi.

CôwyVdWP m75iQny tm75iQná ởwyVdWP phòngm75iQn phátJf thuốcHCSrsF đưam75iQn chm75iQno anm75iQnh mộJft túwyVdWPi Jfto đủm75iQn cJfác loạim75iQn thuốcJf rồiwyVdWP dm75iQnặn dm75iQnò: wyVdWP- m75iQnAnh nhớJf uốngJf tHCSrsFheo Jfchỉ dẫHCSrsFn củaJf báHCSrsFc sĩ!

Trong kím75iQn m75iQnức cJfủa wyVdWPVân HCSrsFVy, sứcwyVdWP khỏem75iQn cHCSrsFủa GiHCSrsFang JfNhan rấtm75iQn tốt,Jf m75iQncho dHCSrsFù Jfcó bịJf cJfảm cm75iQnúm ham75iQny sốtJf HCSrsFcao thìJf cũngwyVdWP chm75iQnỉ mấtHCSrsF HCSrsFvài Jfngày lwyVdWPà kJfhỏi ngay.

Vân Vm75iQny nhJfìn HCSrsFvào nhữnm75iQng loạiwyVdWP thuốcwyVdWP ởm75iQn trm75iQnong túi,m75iQn toànwyVdWP lm75iQnà nhữngm75iQn loJfại thuHCSrsFốc hiếmJf gặp.

- CôwyVdWP chuẩnJf HCSrsFbị đm75iQni đâu?

- Vềm75iQn Jfcông tHCSrsFy thHCSrsFôi!- CôJf nwyVdWPghĩ GiHCSrsFang NhaHCSrsFn chỉHCSrsF tiJfện miệngm75iQn hwyVdWPỏi m75iQnnhư vậywyVdWP thm75iQnôi nwyVdWPên cũnm75iQng thảnm75iQn nhiênm75iQn đápJf wyVdWPmà khôngHCSrsF cầnJf HCSrsFsuy nghĩ.

- JfĐể wyVdWPtôi tJfiễn cô!

Đề nghwyVdWPị Jfcủa am75iQnnh quHCSrsFá bJfất ngờ,wyVdWP VwyVdWPân JfVy bốiwyVdWP rốiwyVdWP tm75iQnừ chối:wyVdWP Jf- KHCSrsFhông cm75iQnần đâuJf awyVdWPnh GianwyVdWPg, lm75iQnàm phiềHCSrsFn m75iQnanh quá!HCSrsF- VâJfn m75iQnVy wyVdWPcó chm75iQnút khm75iQnông quwyVdWPen vJfới cácHCSrsFh xHCSrsFưng hHCSrsFô khám75iQnch sáowyVdWP này.

Anh vốnHCSrsF HCSrsFquá đỗiJf tHCSrsFhân thươnm75iQng tronwyVdWPg Jftrái tJfim cwyVdWPô, thwyVdWPế mHCSrsFà giHCSrsFờ lwyVdWPại trởHCSrsF m75iQnthành mJfột ngườim75iQn chẳnHCSrsFg qJfuen bJfiết. NwyVdWPếu m75iQnnhư Gianm75iQng m75iQnNhan gọHCSrsFi cwyVdWPô wyVdWPlà “Côm75iQn VHCSrsFân” m75iQnthì m75iQncó lwyVdWPẽ côJf cũnwyVdWPg sẽJf wyVdWPcảm wyVdWPthấy vwyVdWPô cùHCSrsFng xJfót Jfxa. m75iQnThế nhưngJf côwyVdWP cốwyVdWP gắHCSrsFng kìJfm nénm75iQn bảnHCSrsF thHCSrsFân, chm75iQnỉ sợm75iQn mộwyVdWPt kwyVdWPhi khônJfg wyVdWPkiềm chếwyVdWP đượcJf m75iQntâm trạngHCSrsF củm75iQna mwyVdWPình wyVdWPsẽ khJfiến cJfho aJfnh swyVdWPợ mấJft vwyVdWPía. wyVdWPCô phảiwyVdWP Jfduy tHCSrsFrì khoảm75iQnng m75iQncách nhấtHCSrsF địnhwyVdWP vớiJf wyVdWPanh, mộtJf wyVdWPkhoảng cácm75iQnh m75iQnđủ đm75iQnể m75iQnanh cwyVdWPoi cHCSrsFô làJf mm75iQnột nm75iQngười bìnhwyVdWP thường.

KhwyVdWPông cóJf am75iQni biHCSrsFết, m75iQnanh wyVdWPvà côHCSrsF m75iQnđã cácwyVdWPh HCSrsFnhau cJfả mộtwyVdWP kiếpHCSrsF người.
NếuJf nhHCSrsFư HCSrsFcô nJfói rJfa swyVdWPự tJfhực nJfày, khm75iQnông nhwyVdWPững anHCSrsFh khôwyVdWPng thHCSrsFể m75iQntin m75iQnmà cwyVdWPòn Jfcho rằngm75iQn cwyVdWPô lm75iQnà Jfmột cwyVdWPon điênJf. DwyVdWPường nHCSrsFhư Jfchỉ HCSrsFcó HCSrsFmột m75iQnmình côm75iQn cònwyVdWP mwyVdWPãi wyVdWPđắm chHCSrsFìm tJfrong wyVdWPnhững kíHCSrsF ứm75iQnc HCSrsFxa xôHCSrsFi. HCSrsFCô khám75iQnt Jfkhao đượcm75iQn HCSrsFở gầnJf bênwyVdWP Jfanh, HCSrsFnhưng lạim75iQn sợHCSrsF khom75iQnảng Jfcách tronHCSrsFg hiệm75iQnn tJfhực sẽJf wyVdWPkhiến cJfho cJfô quwyVdWPỵ ngã.m75iQn JfVân wyVdWPVy cảwyVdWPm thwyVdWPấy bảnJf thJfân mìnm75iQnh khm75iQnông hềHCSrsF m75iQnyếu đuốwyVdWPi, cwyVdWPô chỉJf khôngHCSrsF muốnHCSrsF bịJf Giam75iQnng wyVdWPNhan lm75iQnàm tJfổn tHCSrsFhương, bởiJf vìwyVdWP tHCSrsFrong kím75iQn wyVdWPức củHCSrsFa HCSrsFcô, tấwyVdWPt m75iQncả nhữngJf km75iQnỉ nm75iQniệm củaHCSrsF côJf vJfà am75iQnnh đềuHCSrsF vwyVdWPô wyVdWPcùng đẹwyVdWPp đẽ.

- NóJfi địawyVdWP chỉHCSrsF côngwyVdWP m75iQnty wyVdWPcô wyVdWPcho tôi!

Xem rHCSrsFa aHCSrsFnh Jfấy địnhHCSrsF đJfưa cwyVdWPô m75iQnvề côngm75iQn tm75iQny thwyVdWPật rồi!

Cô ngoawyVdWPn ngoãHCSrsFn ngồiwyVdWP m75iQnvào trwyVdWPong xm75iQne củm75iQna anwyVdWPh, sHCSrsFau HCSrsFđó nóm75iQni địaJf chỉm75iQn côngHCSrsF tJfy mìnhHCSrsF HCSrsFcho aJfnh: HCSrsF- m75iQnĐi quJfa Cầum75iQn m75iQnW, đHCSrsFi thêmHCSrsF HCSrsFmột đoạnJf nữaJf HCSrsFlà đếwyVdWPn! m75iQn- NhìHCSrsFn VânwyVdWP JfVy tựHCSrsF HCSrsFnhiên thHCSrsFế thôiHCSrsF nhưngm75iQn Jflúc nàym75iQn trốnJfg wyVdWPngực côm75iQn đanwyVdWPg đậwyVdWPp thwyVdWPình thịch.m75iQn Nm75iQnhìn wyVdWPmình tronwyVdWPg gươnm75iQng chiếuHCSrsF hậu,Jf VânJf VHCSrsFy twyVdWPhấy hm75iQnai mwyVdWPá mìnwyVdWPh đwyVdWPỏ bừJfng lên.

Giam75iQnng NHCSrsFhan wyVdWPvẫn tỏwyVdWP Jfra nhHCSrsFư bìnhm75iQn thườm75iQnng, thảwyVdWPn nhiênJf nhìm75iQnn côJf hỏi:m75iQn wyVdWP- CầHCSrsFu tm75iQnây haJfy wyVdWPlà cầuHCSrsF đông?

Vân wyVdWPVy đm75iQnưa ánm75iQnh Jfmắt mơwyVdWP wyVdWPhồ m75iQnnhìn Jfra dònwyVdWPg xwyVdWPe HCSrsFcộ tậpwyVdWP m75iQnnấp ởwyVdWP Jfbên ngoàm75iQni, cốJf gắngHCSrsF pJfhân biệwyVdWPt HCSrsFđược phwyVdWPương m75iQnhướng Jfđông tâwyVdWPy Jfnam bắcJf. CuốiHCSrsF cm75iQnùng côm75iQn đHCSrsFành míwyVdWPm môHCSrsFi từJf bỏm75iQn: HCSrsF- m75iQnTôi chỉm75iQn biếtJf m75iQnlà điwyVdWP m75iQnqua wyVdWPcầu, m75iQnrẽ sawyVdWPng bêJfn trám75iQni làm75iQn đến.

Lần HCSrsFnày thìJf GiawyVdWPng NhawyVdWPn khẽwyVdWP wyVdWPmỉm m75iQncười, đôiwyVdWP mắtJf ám75iQnnh lJfên m75iQnnhững tim75iQna m75iQnsáng ấJfm áHCSrsFp. Vm75iQnân VwyVdWPy cHCSrsFảm wyVdWPthấy hìnwyVdWPh HCSrsFnhư mìJfnh đãwyVdWP nhìm75iQnn nhầwyVdWPm, hoHCSrsFặc cũnm75iQng Jfcó thểm75iQn cwyVdWPô wyVdWPbị ảHCSrsFo giác.

Giang NhJfan biếtHCSrsF lHCSrsFái xeHCSrsF, km75iQnhông biJfết m75iQnanh đãm75iQn hHCSrsFọc m75iQnlái Jfxe từJf wyVdWPkhi nm75iQnào. Vm75iQnân VwyVdWPy nm75iQngồi bênHCSrsF cHCSrsFạnh m75iQnnhìn anHCSrsFh điềwyVdWPu khiểnm75iQn xwyVdWPe, m75iQnnhững ngm75iQnón m75iQntay tm75iQnhuôn dàm75iQni đặtJf lênm75iQn vôwyVdWP lăng,Jf mùwyVdWPi hưJfơng từm75iQn cwyVdWPơ tm75iQnhể aJfnh tHCSrsFhoang thJfoảng đưam75iQn lại.

NhwyVdWPững kíJf ứcwyVdWP đẹHCSrsFp vềm75iQn anJfh bắHCSrsFt đm75iQnầu nm75iQnhạt nhJfòa m75iQntrong cô.

MấyHCSrsF Jfnăm kJfhông gặpm75iQn, Jfanh Jfđã tJfhay HCSrsFđổi rấtHCSrsF nhiJfều, khônwyVdWPg gHCSrsFiống nm75iQnhư cJfô chẳngwyVdWP Jfcó chúm75iQnt tiếJfn m75iQnbộ nàm75iQno. HCSrsFQuay nm75iQngược thm75iQnời m75iQngian đãHCSrsF HCSrsFmấy nămm75iQn rwyVdWPồi nhưJfng m75iQndường nhưm75iQn HCSrsFcô chẳnJfg cJfó Jfgì tm75iQnhay đổiHCSrsF, ngaJfy cảwyVdWP cHCSrsFông việm75iQnc him75iQnện naHCSrsFy cũnm75iQng mớHCSrsFi làmm75iQn cówyVdWP gầnHCSrsF bm75iQna năm.

- ThuốJfc nàHCSrsFy anJfh wyVdWPmua wyVdWPhộ ngườiwyVdWP khácJf wyVdWPà? wyVdWP- VânwyVdWP VHCSrsFy cwyVdWPố nghĩHCSrsF rwyVdWPa mộtm75iQn chủHCSrsF m75iQnđề đJfể nHCSrsFói chuyện.

- KhwyVdWPông! HCSrsF- CâHCSrsFu m75iQntrả lờiwyVdWP cm75iQnủa GwyVdWPiang NwyVdWPhan khôngJf nằm75iQnm HCSrsFngoài swyVdWPuy nghJfĩ củam75iQn Vm75iQnân VHCSrsFy: HCSrsF- TJfôi HCSrsFmua wyVdWPcho tôm75iQni đấy!

Sao wyVdWPcó wyVdWPthể thếm75iQn được?HCSrsF JfVân m75iQnVy kwyVdWPinh ngm75iQnạc, mwyVdWPột túim75iQn Jfthuốc HCSrsFto thHCSrsFế nJfày, wyVdWPmỗi lwyVdWPần pm75iQnhải uốwyVdWPng baJfo nhiêJfu thuốcwyVdWP m75iQnmới đủ?

- m75iQnSợ rồiwyVdWP m75iQnphải khôwyVdWPng? Jf- AnwyVdWPh mỉmHCSrsF m75iQncười: m75iQn- TwyVdWPôi bìJfnh thườngm75iQn rấm75iQnt bậJfn rộnwyVdWP nênwyVdWP cJfhẳng m75iQncó HCSrsFthời gim75iQnan đHCSrsFi lấm75iQny tHCSrsFhuốc, vìJf vậym75iQn HCSrsFmỗi lJfần điHCSrsF pm75iQnhải lấywyVdWP nhHCSrsFiều HCSrsFhơn mm75iQnột chút!

Vân JfVy m75iQnđịnh đưwyVdWPa tam75iQny m75iQnra lấm75iQny m75iQntúi wyVdWPthuốc xm75iQnem wyVdWPsao, nhưJfng wyVdWPcuối cm75iQnùng cJfô lạiwyVdWP rụwyVdWPt HCSrsFtay lại.

Hai ngườwyVdWPi giờm75iQn đãJf chẳnm75iQng còHCSrsFn cHCSrsFòn wyVdWPquan hệm75iQn tm75iQnhân HCSrsFmật nhHCSrsFư trướm75iQnc nữawyVdWP, dùHCSrsF gìHCSrsF cm75iQnũng chỉJf làm75iQn ngườim75iQn qum75iQna đưwyVdWPờng, m75iQnkhông Jfnên dòm75iQn Jfxét Jfđời tHCSrsFư wyVdWPcủa ngườiwyVdWP khácHCSrsF, nếuJf m75iQnkhông biếtJf đâuHCSrsF lHCSrsFại khiếnHCSrsF cJfho anJfh cảmHCSrsF tJfhấy bựm75iQnc bội.

Giang NhHCSrsFan Jfngoảnh đầum75iQn saHCSrsFng nhìm75iQnn VâHCSrsFn wyVdWPVy, twyVdWPhấy Jfcô twyVdWPúm chặHCSrsFt vạtm75iQn áoJf, m75iQncố gắngm75iQn tHCSrsFhu HCSrsFmình lạHCSrsFi cứwyVdWP nHCSrsFhư thJfể sHCSrsFợ HCSrsFchạm phảiwyVdWP bấm75iQnt cwyVdWPứ thứwyVdWP gHCSrsFì trênHCSrsF xJfe m75iQncủa awyVdWPnh Jfvậy. GianwyVdWPg m75iQnNhan hơiHCSrsF nwyVdWPhíu mm75iQnày, dồnwyVdWP sứm75iQnc tJfập trum75iQnng trởwyVdWP lạiJf coJfn đườngwyVdWP trưwyVdWPớc mm75iQnặt: m75iQn- Cm75iQnô kém75iQno giúpJf tôwyVdWPi cm75iQnái mJfàn chHCSrsFe nắnHCSrsFg xuốngHCSrsF với!

Vân Vm75iQny liềnm75iQn đưJfa tJfay HCSrsFra kJféo m75iQncái màm75iQnn chwyVdWPe wyVdWPnắng xuJfống. BHCSrsFỗng nhiênHCSrsF mộm75iQnt HCSrsFtấm ảnHCSrsFh m75iQnrớt HCSrsFxuống tHCSrsFheo. Bứm75iQnc ảJfnh m75iQnchụp mHCSrsFột phonwyVdWPg cảnhJf mwyVdWPột đỉnhHCSrsF núHCSrsFi twyVdWPuyết trắngm75iQn xóam75iQn. BứcJf ảnhJf nàwyVdWPy trưwyVdWPớc đJfây HCSrsFanh wyVdWPđã twyVdWPừng cJfho Jfcô xem.

Nhiếp ảnJfh HCSrsFlà sởwyVdWP thíwyVdWPch Jfcủa Gim75iQnang NhwyVdWPan, côJf lJfại đặcm75iQn bHCSrsFiệt thíchJf nwyVdWPhững bứcHCSrsF ảnhm75iQn chụwyVdWPp cảJfnh tuyếtwyVdWP củam75iQn wyVdWPanh. JfĐây lHCSrsFà bứcwyVdWP ảnhwyVdWP HCSrsFmà cwyVdWPô m75iQnthích nhất.

CôHCSrsF wyVdWPnhớ rJfằng sHCSrsFau km75iQnhi GiawyVdWPng m75iQnNhan chếwyVdWPt, wyVdWPcô đwyVdWPã m75iQnđem đHCSrsFốt tấtJf cJfả nhữnm75iQng bứcHCSrsF ảnhHCSrsF nàym75iQn. Thm75iQnế màwyVdWP giờHCSrsF đwyVdWPây anHCSrsFh lwyVdWPại đanHCSrsFg gwyVdWPiữ nó.HCSrsF ĐiềuHCSrsF nJfày khwyVdWPiến cwyVdWPho Vâm75iQnn Vm75iQny cm75iQnó cảmHCSrsF giHCSrsFác HCSrsFnhư hwyVdWPai ngJfười đwyVdWPang cáHCSrsFch m75iQnnhau Jfcả mộtm75iQn thếwyVdWP giớwyVdWPi vậy.

- Cm75iQnô cJfó tJfhích không?

VwyVdWPân m75iQnVy gậtm75iQn wyVdWPđầu: m75iQn- TrướcJf HCSrsFđây Jftôi vôm75iQn cùHCSrsFng tHCSrsFhích nhữnwyVdWPg bứwyVdWPc ảnhm75iQn chHCSrsFụp cm75iQnảnh tuyếtm75iQn trắng!

- Thếm75iQn còJfn bâHCSrsFy giờ?

- HCSrsFVẫn nJfhư vậwyVdWPy! wyVdWP- VâHCSrsFn VHCSrsFy lJfưu lHCSrsFuyến cầmJf bứm75iQnc ảwyVdWPnh trênJf tawyVdWPy, Jfkhông HCSrsFnỡ đặm75iQnt xuống.

Anh ngoảnHCSrsFh m75iQnđầu lm75iQnại HCSrsFnhìn thẳHCSrsFng m75iQnvào còwyVdWPn đườngHCSrsF wyVdWPtrước mặt,m75iQn đHCSrsFôi mắwyVdWPt HCSrsFkhẽ Jfnheo lHCSrsFại: Jf- HCSrsFTôi cm75iQnòn tm75iQnưởng HCSrsFbây wyVdWPgiờ HCSrsFthì kJfhông tm75iQnhích nữawyVdWP chứ?

Vân VwyVdWPy vHCSrsFội m75iQnvàng nói:m75iQn HCSrsF- CóHCSrsF nhữnHCSrsFg sởJf twyVdWPhích cóm75iQn Jflàm thếHCSrsF nàowyVdWP cũm75iQnng Jfkhông Jfthể m75iQnthay đổwyVdWPi được!

- ThwyVdWPế sao?

- m75iQnỪ? m75iQn- m75iQnVân JfVy wyVdWPlại mộtJf lầnm75iQn wyVdWPnữa khẳm75iQnng định.

Giang NwyVdWPhan kwyVdWPhẽ nhếcwyVdWPh mm75iQnôi cười:wyVdWP Jf- m75iQnVậy tm75iQnhì tốt!

Vân Vm75iQny wyVdWPcứ cảmHCSrsF thấyJf HCSrsFtrong nhữnm75iQng câJfu Jfnói cHCSrsFủa GianwyVdWPg Nham75iQnn cm75iQnó ẩm75iQnn m75iQný Jfgì Jfđó, tm75iQnhế m75iQnnhưng Jfcô wyVdWPkhông sJfao hiểJfu nổiJf. CôJf chJfợt wyVdWPnhớ HCSrsFlại ngườiHCSrsF Jfcon gáim75iQn ởwyVdWP wyVdWPbên cạm75iQnnh Gim75iQnang HCSrsFNhan mấyHCSrsF nwyVdWPăm trướwyVdWPc, m75iQncó thểm75iQn Jfanh đanm75iQng nóm75iQni HCSrsFđến wyVdWPcô ấywyVdWP chăng?

Vân m75iQnVy lậtHCSrsF HCSrsFđi lậtwyVdWP Jflại bm75iQnức ảnhHCSrsF, cuốm75iQni Jfcùng cũwyVdWPng HCSrsFđành Jfphải đJfưa nóJf lạJfi cJfho GwyVdWPiang Nhm75iQnan. Cm75iQnô đHCSrsFã cJfhẳng cònJf qum75iQnyền m75iQnsở hữHCSrsFu đốm75iQni vHCSrsFới bm75iQnức ảwyVdWPnh nJfày Jfnữa rồi.

- NếuJf cm75iQnô wyVdWPthích tôiJf wyVdWPtặng chm75iQno cHCSrsFô đấy!

Vân HCSrsFVy HCSrsFngạc nhHCSrsFiên wyVdWPhá HCSrsFhốc mHCSrsFiệng. Trướcm75iQn đâym75iQn cHCSrsFô HCSrsFtừng đm75iQnòi GiJfang NJfhan HCSrsFphải cm75iQnho mJfình wyVdWPbức ảnHCSrsFh này,Jf thếwyVdWP mwyVdWPà anwyVdWPh còm75iQnn tiếcJf. JfVậy mm75iQnà Jfbây HCSrsFgiờ awyVdWPnh wyVdWPlại hàm75iQno Jfphóng tặnHCSrsFg nHCSrsFó cwyVdWPho mộwyVdWPt nwyVdWPgười HCSrsFmà anJfh mớiHCSrsF gặwyVdWPp Jfmặt cówyVdWP vm75iQnài lần.

- Anh….-wyVdWP CJfô biếtHCSrsF làwyVdWP HCSrsFanh đãHCSrsF đwyVdWPánh mấm75iQnt wyVdWPphim HCSrsFchụp củaHCSrsF bứcJf ảnhwyVdWP nJfày rồm75iQni, m75iQnnếu nhHCSrsFư m75iQnlà wyVdWPvậy…:- AwyVdWPnh thậm75iQnt sựJf mum75iQnốn m75iQntặng nwyVdWPó wyVdWPcho tôiJf sao?

Gm75iQniang NhHCSrsFan Jfmỉm cười,wyVdWP tm75iQnỏ vẻwyVdWP rwyVdWPất thảnwyVdWP nhiênJf, nhữngJf ngónwyVdWP taHCSrsFy wyVdWPthon dàiwyVdWP nm75iQnhẹ wyVdWPnhàng điềuHCSrsF khiểJfn vôm75iQn lăng:wyVdWP m75iQn- wyVdWPCô rấtJf tm75iQnhích nówyVdWP mJfà! wyVdWP- am75iQnnh m75iQndừng lạm75iQni mộtHCSrsF chHCSrsFút rwyVdWPồi nówyVdWPi tiếpHCSrsF: m75iQn- m75iQnHay lHCSrsFà cJfô m75iQnkhông muốnm75iQn nwyVdWPhận cHCSrsFái gHCSrsFì wyVdWPtừ Jfngười lạ?

Vânm75iQn Vm75iQny wyVdWPchẳng wyVdWPbao giờJf nghĩJf wyVdWPrằng tHCSrsFất cHCSrsFả nhữngm75iQn thwyVdWPứ HCSrsFđã mấtHCSrsF đm75iQni lạiwyVdWP cóJf thm75iQnể lHCSrsFấy lm75iQnại được.Jf HCSrsFCô épm75iQn chặtm75iQn bứcwyVdWP ảnhJf vm75iQnào m75iQnlồng ngực,HCSrsF m75iQnvội Jfvàng giảJfi thíchwyVdWP: wyVdWP- Khônm75iQng phảiHCSrsF, HCSrsFtôi cwyVdWPhỉ cảmJf thJfấy núim75iQn cawyVdWPo nhJfư vậy,HCSrsF aHCSrsFnh chẳngHCSrsF dễm75iQn dm75iQnàng gm75iQnì mớim75iQn chụwyVdWPp đượcJf bứcwyVdWP Jfảnh m75iQnnày….- GianJfg NhaHCSrsFn m75iQnđã từJfng Jfnói vớiJf cm75iQnô, đHCSrsFể cóJf đượcm75iQn HCSrsFbức ảnhwyVdWP nàHCSrsFy, HCSrsFanh đãm75iQn phảim75iQn kJfhổ côngm75iQn cm75iQnhờ đợm75iQni Jfsuốt m75iQncả đm75iQnêm, wyVdWPvì twyVdWPhế mHCSrsFà suýwyVdWPt chúwyVdWPt nữaJf awyVdWPnh HCSrsFcòn bm75iQnị chm75iQnết cóngHCSrsF ởwyVdWP trênJf đwyVdWPỉnh m75iQnnúi tuym75iQnết đó.

- JfLàm sHCSrsFao Jfcô Jfbiết đưwyVdWPợc ngọnHCSrsF nwyVdWPúi ấJfy rấtm75iQn cao?

Vân m75iQnVy sữngwyVdWP ngưwyVdWPời, côHCSrsF m75iQnvội vwyVdWPàng giJfải HCSrsFthích mm75iQnà chẳm75iQnng buồnwyVdWP m75iQnsuy nghĩ:HCSrsF Jf- THCSrsFôi Jfcó mộtJf ngườim75iQn bạnHCSrsF Jfđã m75iQntừng m75iQnđến đó!

- Anm75iQnh wyVdWPta cũnwyVdWPg m75iQnthích nhiếHCSrsFp wyVdWPảnh à?

- Vâng!

Giang wyVdWPNhan bHCSrsFật cườiJf thànJfh tiếng:HCSrsF wyVdWP- TôiJf cJfứ tưởngJf côwyVdWP Jfchỉ bm75iQniết đâywyVdWP wyVdWPlà mộtHCSrsF bứcwyVdWP ảnhJf chụpHCSrsF đỉnhm75iQn núHCSrsFi, HCSrsFnào ngờJf cwyVdWPô cònHCSrsF HCSrsFbiết đượcwyVdWP cụJf thểwyVdWP cảJf đJfịa điJfểm chụpwyVdWP nó!

VânwyVdWP HCSrsFVy chộtm75iQn dạ,m75iQn chẳnm75iQng ngờm75iQn côm75iQn lạiHCSrsF hếtwyVdWP lầnJf nàywyVdWP đJfến lJfần kháHCSrsFc đểHCSrsF “lHCSrsFộ cáim75iQn đuHCSrsFôi” củawyVdWP mình.m75iQn VốJfn dĩHCSrsF HCSrsFchỉ Jflà mộtwyVdWP câuHCSrsF wyVdWPnói hếm75iQnt sứcwyVdWP m75iQnbình thường,m75iQn HCSrsFthế màm75iQn HCSrsFcô càm75iQnng wyVdWPgiải Jfthích cànwyVdWPg rắHCSrsFc m75iQnrối, chẳngJf khácJf gìm75iQn “HCSrsFchữa lợwyVdWPn m75iQnlành thàwyVdWPnh m75iQnlợn què”HCSrsF. wyVdWPNếu nhưwyVdWP GJfiang JfNhan HCSrsFmà nówyVdWPi mộtm75iQn câu:Jf Jf“Khi nm75iQnào rảnJfh giớHCSrsFi thwyVdWPiệu anHCSrsFh ấym75iQn HCSrsFvới tôJfi nhé!”,Jf thếJf thHCSrsFì chẳnm75iQng phảiHCSrsF cJfô sẽJf lộwyVdWP wyVdWPnguyên hìnhHCSrsF ham75iQny sao?

Giang NhaJfn m75iQnhình wyVdWPnhư đwyVdWPã thHCSrsFay m75iQnđổi khJfác trướcwyVdWP rồwyVdWPi, íHCSrsFt nhấwyVdWPt thJfì anJfh đãwyVdWP Jfkhông cònwyVdWP giốnJfg nHCSrsFhư JfGiang NhHCSrsFan tJfrong Jfkí ứcwyVdWP củawyVdWP cm75iQnô. GiaJfng Nhm75iQnan củam75iQn hm75iQniện tm75iQnại khwyVdWPiến cwyVdWPho Jfcô khônwyVdWPg thểm75iQn nắmwyVdWP bJfắt được.

- Cm75iQnô cwyVdWPó bHCSrsFiết cowyVdWPn đườngHCSrsF HCSrsFnày không?

m75iQnVân HCSrsFVy lắcJf đầum75iQn đápm75iQn: wyVdWP- Không!

Giang HCSrsFNhan điwyVdWP m75iQnqua mộtJf cm75iQnon đườngJf nhJfỏ rồiJf dừnHCSrsFg lạiHCSrsF: HCSrsF- NhHCSrsFớ nHCSrsFhé, từm75iQn đâyJf Jfđến côJfng HCSrsFty Jfcô càJfng nwyVdWPhanh hơJfn đấy!

GiờwyVdWP VânHCSrsF VJfy mớiwyVdWP phátm75iQn hiệnHCSrsF wyVdWPra côngHCSrsF HCSrsFty mìnwyVdWPh m75iQncách chỗHCSrsF Jfnày chẳnHCSrsFg xaHCSrsF: Jf- Anh….

- TJfrước đâwyVdWPy Jftôi từnwyVdWPg Jflái xwyVdWPe Jfqua đâywyVdWP! wyVdWP- Am75iQnnh đãJf tm75iQnừng lám75iQni xJfe qum75iQna đJfây, HCSrsFsau đówyVdWP nhHCSrsFìn HCSrsFthấy mộtHCSrsF côJf gm75iQnái m75iQnnhỏ nhắHCSrsFn đanm75iQng ôJfm mộtJf HCSrsFcái túiJf xácwyVdWPh rấtJf toJf, chậmwyVdWP chJfạp lêwyVdWP bướcJf vềwyVdWP pJfhía trước.

Vân VHCSrsFy sữngwyVdWP người.Jf AnwyVdWPh chHCSrsFỉ nóiwyVdWP rằJfng Jfanh đm75iQnã từngJf điJf qHCSrsFua đâyJf m75iQnthôi, m75iQnthế màJf đãJf tJfhuộc đườngwyVdWP xáwyVdWP hơnJf cwyVdWPả mộtHCSrsF m75iQnngười đãwyVdWP hHCSrsFọc ởHCSrsF HCSrsFđây hwyVdWPai HCSrsFnăm trờJfi nhHCSrsFư cô.

- TôiHCSrsF íJft khJfi đHCSrsFi đườngHCSrsF nàHCSrsFy, nwyVdWPhà tôiHCSrsF ởwyVdWP hưJfớng khm75iQnác mà!HCSrsF m75iQn- CôJf nm75iQngại ngùnwyVdWPg nói.

Hai năJfm nwyVdWPay HCSrsFcô gm75iQnần Jfnhư Jfđã qum75iQnen tHCSrsFhuộc vớiJf mộHCSrsFt cJfon đm75iQnường. Thỉnm75iQnh thoảnwyVdWPg lắmHCSrsF côm75iQn mớm75iQni đJfi siêuHCSrsF wyVdWPthị, vwyVdWPì khôngwyVdWP biếwyVdWPt đườngm75iQn wyVdWPnên HCSrsFphải wyVdWPđi vòngHCSrsF mộtm75iQn vòngm75iQn HCSrsFrất xHCSrsFa. JfCó lJfần vm75iQnì wyVdWPmua nhiềwyVdWPu đm75iQnồ Jfquá nêwyVdWPn HCSrsFcô đànhwyVdWP phảiHCSrsF ngồiHCSrsF HCSrsFbệt xuốngwyVdWP đấm75iQnt màm75iQn thở.

Giang NhaJfn trướcm75iQn đâJfy thườngHCSrsF Jfxuyên nhắcwyVdWP nhm75iQnở m75iQncô lwyVdWPà đừngHCSrsF nênm75iQn HCSrsFmua qwyVdWPuá nhiềJfu đồJf vm75iQnà phảiwyVdWP tìwyVdWPm HCSrsFcon đườngm75iQn ngắJfn nhwyVdWPất vHCSrsFề nhà.

Có lJfẽ…. VâHCSrsFn m75iQnVy lm75iQnén m75iQnnhìn GianHCSrsFg Nhanm75iQn, cwyVdWPó lẽwyVdWP Jfông tJfrời đãwyVdWP Jfban chm75iQno côwyVdWP cJfó wyVdWPcơ hộm75iQni qJfuay ngượHCSrsFc lm75iQnại thwyVdWPời giaJfn km75iQnhông chỉm75iQn wyVdWPlà đểwyVdWP GHCSrsFiang Nham75iQnn cóHCSrsF twyVdWPhể sốm75iQnng Jftốt hơHCSrsFn màm75iQn rwyVdWPất cóHCSrsF tHCSrsFhể cHCSrsFòn tạom75iQn wyVdWPcơ hộHCSrsFi Jfcho wyVdWPhai nJfgười quaHCSrsFy trởwyVdWP lạiwyVdWP HCSrsFvới nhau.

Tiếng chuôngm75iQn đHCSrsFiện thJfoại vwyVdWPui tJfai vanwyVdWPg lJfên. Vâm75iQnn m75iQnVy vộiHCSrsF m75iQnvàng mwyVdWPở túwyVdWPi xáJfch, nJfhưng lạwyVdWPi thJfấy chiếJfc điệnwyVdWP Jfthoại Jfvẫn HCSrsFim lìmHCSrsF nằmwyVdWP HCSrsFđó. LúcwyVdWP m75iQnnày HCSrsFcô mớHCSrsFi ýHCSrsF thứcm75iQn đượcwyVdWP m75iQnrằng tiếngHCSrsF chuôJfng điệnJf thoạiHCSrsF qHCSrsFuen thm75iQnuộc ấyHCSrsF khôngHCSrsF phảiJf làwyVdWP từm75iQn mám75iQny m75iQnđiện thoạJfi củHCSrsFa cô.

CôJf gHCSrsFiật mHCSrsFình nHCSrsFhớ rwyVdWPa rằngwyVdWP m75iQnkể twyVdWPừ swyVdWPau kwyVdWPhi GHCSrsFiang NHCSrsFhan chết,wyVdWP chuôm75iQnng điệnJf tJfhoại củam75iQn cJfô HCSrsFđã đổJfi thànhwyVdWP bảnwyVdWP nhạm75iQnc wyVdWPmà GHCSrsFiang HCSrsFNhan tHCSrsFhích. TwyVdWPhế màJf giHCSrsFờ bảnHCSrsF nhạm75iQnc côwyVdWP twyVdWPhích lạiHCSrsF phátHCSrsF rJfa từm75iQn đJfiện thHCSrsFoại củHCSrsFa GJfiang Nhan.

Giang NwyVdWPhan twyVdWPừng trêwyVdWPu chọm75iQnc wyVdWPcô vìHCSrsF dHCSrsFùng thm75iQnứ âmJf nJfhạc ấuHCSrsF trJfĩ này,HCSrsF thwyVdWPế màwyVdWP bwyVdWPây gHCSrsFiờ Jfanh lại….

Tronm75iQng điệnm75iQn thoạiJf loánJfg thoáwyVdWPng m75iQnvọng m75iQnra giọnHCSrsFg nóiJf rấtwyVdWP hwyVdWPào hứnm75iQng củawyVdWP HCSrsFai đHCSrsFó: -Cậum75iQn chuẩnHCSrsF bịHCSrsF kếtm75iQn hôm75iQnn rồHCSrsFi khôngm75iQn? m75iQnKhông Jfđợi Jfcái HCSrsFngười HCSrsFkhông thểJf kiJfa củwyVdWPa cm75iQnậu nữwyVdWPa wyVdWPà? TôiJf nóm75iQni Jfrồi Jfmà, bwyVdWPan HCSrsFnãy m75iQntôi gọwyVdWPi điệnHCSrsF chJfo bHCSrsFác gáiJf, báwyVdWPc wyVdWPbảo cm75iQnậu sJfắp Jfkết hwyVdWPôn, hóam75iQn rm75iQna lwyVdWPà thậtHCSrsF à?

- Ừ…-wyVdWP HCSrsFGiang NhwyVdWPan khôngm75iQn hềHCSrsF phủJf định:m75iQn Jf- HCSrsFKhi nm75iQnào gặpHCSrsF thJfì nóHCSrsFi cHCSrsFhuyện tHCSrsFiếp nhé!

TráHCSrsFi HCSrsFtim HCSrsFcủa VâJfn VwyVdWPy đHCSrsFột nhwyVdWPiên nhm75iQnư bịm75iQn bópJf Jfnghẹt lạiwyVdWP. AHCSrsFnh Jfấy chuẩHCSrsFn HCSrsFbị kwyVdWPết m75iQnhôn rồi.AnJfh m75iQnthật sựwyVdWP sắpm75iQn kếHCSrsFt hôJfn m75iQnrồi, hóawyVdWP m75iQnra Jfông trờiwyVdWP đanHCSrsFg trêuJf đwyVdWPùa m75iQncô. HJfai nm75iQngười wyVdWPhọ sớmwyVdWP chwyVdWPẳng gặp,Jf Jfmuộn chJfẳng gặp,HCSrsF wyVdWPlại gặwyVdWPp đwyVdWPúng vàowyVdWP lúcwyVdWP wyVdWPanh chuHCSrsFẩn bịHCSrsF wyVdWPkết hôn.

Gm75iQniang NhwyVdWPan ngắm75iQnt điJfện HCSrsFthoại. VJfân HCSrsFVy vộHCSrsFi vàngm75iQn nóJfi cáJfm Jfơn rồHCSrsFi mm75iQnở HCSrsFcửa Jfxe địnhwyVdWP xuống.

- KJfhoan đã!m75iQn m75iQn- JfGiang NJfhan cườiHCSrsF cưwyVdWPời nói:Jf HCSrsF- Cm75iQnó phảJfi côwyVdWP cm75iQnũng m75iQnnên đưJfa chJfo tôiHCSrsF mộJft m75iQnthứ giốnm75iQng nm75iQnhư Jfthế không?

- CáiJf gì?

-Danh thiHCSrsFếp ấy!Jf wyVdWP- AnJfh ngm75iQnập ngừHCSrsFng nóm75iQni: HCSrsF- HCSrsFDù HCSrsFsao tôHCSrsFi cHCSrsFũng phm75iQnải biếtm75iQn ngJfười tôiJf đm75iQnã đưam75iQn dam75iQnnh twyVdWPhiếp làHCSrsF am75iQni HCSrsFchứ nhỉ?

HCSrsFLúc nàyHCSrsF HCSrsFVân JfVy m75iQnmới Jfsực tỉJfnh. HCSrsFCô wyVdWPvụng vềm75iQn lm75iQnấy m75iQnra mộJft tấmHCSrsF dHCSrsFanh twyVdWPhiếp Jfđưa chwyVdWPo GiwyVdWPang HCSrsFNhan rồwyVdWPi đứJfng gHCSrsFọn vàm75iQno lềHCSrsF đường,wyVdWP nhìnJf chim75iQnếc xm75iQne wyVdWPcủa GianwyVdWPg NwyVdWPhan wyVdWPđang hHCSrsFòa vm75iQnào Jfdòng xm75iQne cộJf m75iQnđông Jfđúc Jftrên đường.

- VâJfn wyVdWPVy, nHCSrsFgười bwyVdWPan nãHCSrsFy làwyVdWP HCSrsFai thế?

MãiHCSrsF đếm75iQnn kHCSrsFhi Jfnghe thấym75iQn tiếm75iQnng hJfỏi củam75iQn đồJfng nwyVdWPghiệp, m75iQnVân HCSrsFVy mớiHCSrsF gim75iQnật mJfình bm75iQnừng tỉnh.

- MHCSrsFột nwyVdWPgười bạn!

-KhônHCSrsFg phảiwyVdWP chứ?

HCSrsF- ThậtwyVdWP m75iQnđấy! m75iQn- CwyVdWPó lẽHCSrsF đốim75iQn vớiHCSrsF Giam75iQnng NhaJfn, HCSrsFcô chHCSrsFẳng m75iQnthể đưwyVdWPợc wyVdWPcoi làwyVdWP mộtJf nJfgười bạn.

Giang HCSrsFNhan Jflấy chJfìa khóm75iQna mởHCSrsF HCSrsFcửa, vJfừa điJf vàoJf phòHCSrsFng đãwyVdWP ngwyVdWPhe twyVdWPhấy mộtwyVdWP giJfọng HCSrsFnói rấm75iQnt qwyVdWPuen twyVdWPhuộc: wyVdWP- TiểuHCSrsF NguyêwyVdWPn vHCSrsFề rồiwyVdWP đấym75iQn à?

- Nhìnm75iQn Jfcon xemHCSrsF, lm75iQnớn bằnHCSrsFg ngầnHCSrsF nHCSrsFày rHCSrsFồi m75iQnmà cm75iQnòn khônwyVdWPg biếtwyVdWP m75iQntự chămHCSrsF sm75iQnóc bảnm75iQn thân!Jf Jf- BHCSrsFà GwyVdWPiang đwyVdWPang mặcHCSrsF tạpwyVdWP dJfề từHCSrsF tm75iQnrong bếpwyVdWP chJfạy rm75iQna, đJfón lấywyVdWP cHCSrsFái áom75iQn khm75iQnoác Jftrên tm75iQnay GianHCSrsFg JfNhan rồim75iQn nhíwyVdWPu wyVdWPmày nhJfìn Jfcậu cm75iQnon tJfrai: wyVdWP- CóHCSrsF phảiHCSrsF m75iQngần wyVdWPđây Jflại lwyVdWPàm viHCSrsFệc vấtwyVdWP vảJf qJfuá khôngJf? TrônJfg cóm75iQn vwyVdWPẻ HCSrsFtâm trwyVdWPạng kwyVdWPhông đượcm75iQn tốt…Jf- nHCSrsFói đếnJf đâywyVdWP mHCSrsFẹ Gm75iQniang NHCSrsFhan bm75iQnỗng nhJfíu mm75iQnày: HCSrsF- Cm75iQnó phJfải bệHCSrsFnh wyVdWPtim lại….

-Mẹ à…-Jf GiaHCSrsFng Nm75iQnhan cườiHCSrsF cườJfi: HCSrsF- Đừngm75iQn nghHCSrsFĩ vớm75iQn vẩwyVdWPn nwyVdWPữa, cwyVdWPon vừaHCSrsF đếnHCSrsF bệwyVdWPnh vwyVdWPiện kiểmJf tm75iQnra rwyVdWPồi, mọiJf wyVdWPthứ đJfều ổJfn cảwyVdWP! wyVdWP- HCSrsFĐể cJfhứng minwyVdWPh cm75iQnho nhữnJfg gJfì mìnhm75iQn vừaHCSrsF nóiwyVdWP, GiaHCSrsFng NhaJfn còm75iQnn đưawyVdWP m75iQncho HCSrsFmẹ xm75iQnem tHCSrsFờ wyVdWPđơn kháHCSrsFm bệnhm75iQn mm75iQnà bm75iQnác sĩwyVdWP đãm75iQn viết.

MJfẹ Gm75iQniang HCSrsFNhan đọcJf kếwyVdWPt quảHCSrsF m75iQnkiểm tm75iQnra củwyVdWPa conm75iQn, nụHCSrsF cườJfi lJfập tứcJf nởm75iQn tHCSrsFrên môi.

Trong nhwyVdWPà vJfệ sinJfh, GiwyVdWPang NhwyVdWPan m75iQnsoi vàm75iQno gươm75iQnng. HìnJfh ảm75iQnnh củHCSrsFa HCSrsFanh troHCSrsFng gươngwyVdWP cJfó chútJf wyVdWPcứng nhắcJf, khuônwyVdWP mặtHCSrsF cJfứ thấtJf tm75iQnhần nwyVdWPhư ngHCSrsFười mấJft hồm75iQnn, nJfếu wyVdWPkhông cm75iQnhẳng đwyVdWPến mm75iQnức wyVdWPcó nwyVdWPgười đwyVdWPến nhHCSrsFà HCSrsFmà m75iQnanh khôngHCSrsF biwyVdWPết. JfMẹ anHCSrsFh m75iQncứ thỉnm75iQnh thoJfảng lạiHCSrsF đếnJf dọnJf wyVdWPdẹp wyVdWPnhà HCSrsFcửa chwyVdWPo awyVdWPnh, hwyVdWPôm nHCSrsFay cJfũng khôm75iQnng phHCSrsFải lwyVdWPà ngoạiJf lệ.

Trên bàwyVdWPn bàHCSrsFy tHCSrsFoàn đồwyVdWP HCSrsFăn mm75iQnà thườngwyVdWP ngJfày am75iQnnh vẫnm75iQn thíchJf ăn,Jf thếm75iQn nhưngm75iQn m75iQnhôm naJfy ăm75iQnn vHCSrsFào m75iQnlại chẳngwyVdWP m75iQnthấy nJfgon miệwyVdWPng chúJft nàwyVdWPo. m75iQnCó Jflẽ tJfại m75iQnvì dm75iQnạo nàwyVdWPy Jfanh thHCSrsFực sựHCSrsF quám75iQn bậnJf rộn.

- m75iQnMẹ Jfđã đặtwyVdWP kháwyVdWPch sạnJf Jftổ wyVdWPchức hwyVdWPôn m75iQnlễ wyVdWPcho cm75iQnon rồi,wyVdWP Jfở khách…..
MẹJf wyVdWPanh bm75iQnắt wyVdWPđầu nóHCSrsFi đếm75iQnn chum75iQnyện m75iQnchuẩn bịHCSrsF hôHCSrsFn lễ.HCSrsF GiawyVdWPng HCSrsFNhan chm75iQnẳng đểHCSrsF HCSrsFhề đểm75iQn tâmHCSrsF đếnJf nhữngm75iQn gwyVdWPì mẹJf aHCSrsFnh đwyVdWPang nói.

- Cm75iQnác Jfcon kếm75iQnt hônwyVdWP xonm75iQng wyVdWPkhông địnJfh dọnHCSrsF vềwyVdWP nhàJf HCSrsFở HCSrsFthật à?

- wyVdWPKhông ạ…-HCSrsF HCSrsFGiang NhaHCSrsFn cườim75iQn HCSrsFcười: wyVdWP- CwyVdWPon qm75iQnuen ởHCSrsF m75iQnriêng rồi!

- CwyVdWPũng phm75iQnải! Jf- m75iQnMẹ GianwyVdWPg HCSrsFNhan tỏJf vJfẻ Jfrộng HCSrsFlượng: m75iQn- HCSrsFThanh niêm75iQnn đềuHCSrsF tHCSrsFhích cóHCSrsF khônm75iQng giam75iQnn rJfiêng tưwyVdWP! Jf- NóJfi rồiJf bàJf đưaJf mắm75iQnt nHCSrsFhìn kwyVdWPhắp cănJf phòngwyVdWP: HCSrsF- CówyVdWP HCSrsFcần phảwyVdWPi sửam75iQn lHCSrsFại cJfăn hộwyVdWP nàym75iQn khôngJf con?

Giang NHCSrsFhan bỏm75iQn đôJfi đũawyVdWP twyVdWPrên tJfay xJfuống, m75iQnđáp: Jf- Khônm75iQng cầnHCSrsF phiềnm75iQn phứcm75iQn nhưJf vậywyVdWP wyVdWPđâu mẹ!

- wyVdWPDù wyVdWPsao wyVdWPcũng wyVdWPphải m75iQnmua Jfsắm mộtm75iQn vàiwyVdWP HCSrsFdụng cụwyVdWP giwyVdWPa đìnhJf chứ….

- m75iQnGần đwyVdWPây m75iQncông wyVdWPty bậnHCSrsF lắm,wyVdWP coJfn kwyVdWPhông wyVdWPcó thờiJf gwyVdWPian đâu!

- KhônwyVdWPg sHCSrsFao, Jfđể mJfẹ mHCSrsFua giúm75iQnp cm75iQnon! m75iQn- MJfẹ GianHCSrsFg NJfhan hàHCSrsFo hứnJfg nóJfi. Cm75iQnhỉ cầnJf cm75iQnon trHCSrsFai cJfhịu kếJft hwyVdWPôn tJfhì cwyVdWPho dwyVdWPù cóm75iQn vấtm75iQn m75iQnvả đếnHCSrsF đm75iQnâu bm75iQnà cũngHCSrsF cm75iQnhấp nhận.

HCSrsFGiang HCSrsFNhan wyVdWPchần chừJf m75iQnmột chútm75iQn đànhm75iQn gậHCSrsFt đwyVdWPầu, chJfẳng nhẽm75iQn mm75iQnẹ nówyVdWPi gìHCSrsF Jfanh Jfcũng gạwyVdWPt đHCSrsFi: wyVdWP- Vâm75iQnng, vấm75iQnt vảwyVdWP chwyVdWPo mẹJf quá!

- CwyVdWPái HCSrsFthằng này,HCSrsF wyVdWPsao màm75iQn kháchwyVdWP Jfsáo vwyVdWPới HCSrsFmẹ thế!

Sau khm75iQni m75iQnthu dọnwyVdWP phòngm75iQn bếpHCSrsF xHCSrsFong xuôm75iQni, mm75iQnẹ GHCSrsFiang NhaJfn chuHCSrsFẩn Jfbị rHCSrsFa về.wyVdWP TrướcJf kHCSrsFhi HCSrsFđi Jfmẹ anJfh cHCSrsFhợt nhHCSrsFớ wyVdWPra m75iQnchuyện m75iQngì wyVdWPđó, lHCSrsFiền ngoảnhm75iQn lạim75iQn nỏi:m75iQn HCSrsF- wyVdWPÀ pm75iQnhải rồi….-m75iQn mHCSrsFẹ lHCSrsFấy Jfra wyVdWPmột cáim75iQn điệnwyVdWP thoạJfi đJfã tắwyVdWPt mwyVdWPáy ởm75iQn twyVdWProng HCSrsFtúi m75iQnra Jfvà nóim75iQn: wyVdWP- Tiểum75iQn Nguyên,wyVdWP cáJfi đim75iQnện wyVdWPthoại m75iQnnày HCSrsFcon đm75iQnã đểJf ởwyVdWP nhàJf hơwyVdWPn HCSrsFmột nămJf m75iQnnay rồi.Jf NếuJf m75iQnnhư com75iQnn đãJf khôJfng dHCSrsFùng đếnHCSrsF wyVdWPthì mẹJf mHCSrsFang điJf cJfho ngườim75iQn tHCSrsFa nhé!

GianJfg wyVdWPNhan ngHCSrsFẩng đầuHCSrsF nm75iQnhìn, chiếcJf điJfện thoạiJf ấyJf đượcJf bàHCSrsFy tronwyVdWPg tm75iQnủ kính,HCSrsF anHCSrsFh vừJfa nhHCSrsFìn đãJf ưJfng ým75iQn HCSrsFngay. Km75iQniểu cwyVdWPách đJfơn m75iQngiản, vỏJf ngoàiJf màuwyVdWP Jfđen sanwyVdWPg trọng….khm75iQnông hiểuwyVdWP HCSrsFvì m75iQnsao mJfà anHCSrsFh vwyVdWPừa HCSrsFnhìn tm75iQnhấy nm75iQnó đãm75iQn HCSrsFbỏ tiwyVdWPền rHCSrsFa HCSrsFmua nHCSrsFó m75iQnvề luôwyVdWPn HCSrsFkhông sHCSrsFuy ngm75iQnhĩ, rHCSrsFồi đHCSrsFặt nm75iQnó vàoJf chiếcHCSrsF tJfủ đHCSrsFầu giường.

Hóa rwyVdWPa đm75iQnã Jfđể nóm75iQn ởwyVdWP đóHCSrsF hơHCSrsFn Jfmột năJfm trm75iQnời rJfồi, cuốim75iQn cm75iQnùng vẫnJf chwyVdWPỉ wyVdWPcoi m75iQnlà nhm75iQnư mm75iQnột vậtHCSrsF đm75iQnể trJfưng bàyHCSrsF màm75iQn thôi.

Chẳng mấyJf cm75iQnhốc đãHCSrsF đếnm75iQn cwyVdWPuối thJfáng. TrJfong bm75iQnuổi họpJf wyVdWPtổng kếtm75iQn cuốJfi thánHCSrsFg, sếpm75iQn hếtm75iQn lờiHCSrsF Jfkhen ngợiwyVdWP Vâm75iQnn VJfy. KhJfách hànJfg củaJf m75iQncông twyVdWPy đãm75iQn gọim75iQn đm75iQniện wyVdWPđến hếtHCSrsF lờm75iQni HCSrsFkhen nwyVdWPgợi vàHCSrsF twyVdWPỏ Jfra vôwyVdWP cùnHCSrsFg hàiJf HCSrsFlòng HCSrsFvới HCSrsFthái độm75iQn vàwyVdWP chHCSrsFất lượngJf phụcJf vụwyVdWP củam75iQn côngm75iQn tm75iQny. Sm75iQnếp cwyVdWPòn m75iQnthưởng chwyVdWPo wyVdWPVân VwyVdWPy bJfa nghJfìn tệ.

Cô m75iQncòn cHCSrsFhưa đượwyVdWPc lĩnhJf m75iQntiền thìm75iQn cáHCSrsFc đồngHCSrsF nghHCSrsFiệp HCSrsFđã hJfò rJfeo đòm75iQni Vâm75iQnn HCSrsFVy phHCSrsFải HCSrsFkhao. VHCSrsFừa hawyVdWPy Jfở trwyVdWPên wyVdWPcon phốwyVdWP gầnm75iQn đóHCSrsF mớim75iQn khm75iQnai trwyVdWPương mộtJf cửwyVdWPa hàJfng đồHCSrsF nướwyVdWPng, wyVdWPmọi nm75iQngười Jfai nấwyVdWPy đềuwyVdWP nHCSrsFghỉ lwyVdWPàm m75iQntừ sớJfm vàHCSrsF rm75iQna đm75iQnó ngồJfi m75iQntụ tậm75iQnp vớHCSrsFi nhau.

Cô wyVdWPcòn cHCSrsFhưa đượcJf lĩnJfh HCSrsFtiền thìHCSrsF HCSrsFcác đồnm75iQng nghiệwyVdWPp HCSrsFđã m75iQnhò rm75iQneo đHCSrsFòi VâJfn VJfy pwyVdWPhải HCSrsFkhao. VừawyVdWP hm75iQnay ởm75iQn Jftrên m75iQncon phHCSrsFố gầnwyVdWP đóJf mớiJf kwyVdWPhai trHCSrsFương mộtwyVdWP cửHCSrsFa hàngHCSrsF đồwyVdWP nưHCSrsFớng, HCSrsFmọi wyVdWPngười wyVdWPai m75iQnnấy đềuHCSrsF nghỉwyVdWP làHCSrsFm m75iQntừ sHCSrsFớm vHCSrsFà m75iQnra đóHCSrsF HCSrsFngồi tJfụ tậpHCSrsF vJfới nhau.

Chẳng mấym75iQn khwyVdWPi đượcm75iQn vum75iQni wyVdWPvẻ thJfế nHCSrsFày, chwyVdWPo dùm75iQn HCSrsFcó mấwyVdWPt tHCSrsFiền cũnm75iQng thm75iQnấy đáng!HCSrsF DùHCSrsF gìHCSrsF thm75iQnì đâym75iQn cũngwyVdWP làm75iQn tiềnJf củaJf HCSrsFsếp cm75iQnhứ đHCSrsFâu phm75iQnải tiwyVdWPền củaJf côHCSrsF. Mọm75iQni ngm75iQnười ngồiwyVdWP xunJfg quJfanh cáiwyVdWP Jfbàn, wyVdWPcụng lm75iQni chúcwyVdWP mừnwyVdWPg vàwyVdWP ăm75iQnn um75iQnống Jfno sayHCSrsF. m75iQnSau wyVdWPkhi Jfăn Jfuống xonwyVdWPg, Jfhọ wyVdWPlại Jfrủ nJfhau wyVdWPđến KTJfV hát.

Nhân lúwyVdWPc đámHCSrsF đwyVdWPàn ônHCSrsFg cHCSrsFon trHCSrsFai đanm75iQng hátHCSrsF hòm75iQn, mấywyVdWP chm75iQnị m75iQnem phụJf nwyVdWPữ lim75iQnền ngwyVdWPồi túwyVdWPm tụmJf m75iQnvới nhHCSrsFau buônm75iQn dHCSrsFưa lê.

m75iQn- ThậwyVdWPt khônJfg ngờHCSrsF trướcJf khwyVdWPi km75iQnết hJfôn lJfại gặpm75iQn m75iQnphải chuyệnwyVdWP nàywyVdWP! HCSrsF- TwyVdWPôn KìwyVdWP mHCSrsFím m75iQnmôi nhJfấp mộtwyVdWP ngụmJf rưJfợu vHCSrsFang: HCSrsF- CáHCSrsFc chịHCSrsF Jfnói xeJfm m75iQncó km75iQnì lạwyVdWP khôwyVdWPng, đúngHCSrsF vwyVdWPào lm75iQnúc nwyVdWPày gHCSrsFặp m75iQnlại Jfanh ấy,Jf hJfóa HCSrsFra awyVdWPnh ấHCSrsFy đếnHCSrsF m75iQngiờ vẫnHCSrsF cHCSrsFòn cHCSrsFhưa kếtJf hôn!

Đúng Jfvào lúcJf wyVdWPchuẩn bịHCSrsF nwyVdWPắm twyVdWPay vịwyVdWP hôm75iQnn pm75iQnhu bướcwyVdWP vàJfo lJfễ đườngm75iQn wyVdWPthì TôHCSrsFn KHCSrsFì lạHCSrsFi tìHCSrsFnh cờwyVdWP Jfgặp HCSrsFlại Jfngười yêHCSrsFu cũ.

- HCSrsFThế cậwyVdWPu địnHCSrsFh lựaHCSrsF chọnm75iQn rJfa wyVdWPlàm sam75iQno? HCSrsF- TiểuHCSrsF Thm75iQnu tòwyVdWP mòHCSrsF hỏi.

Vm75iQnẻ mHCSrsFặt TJfôn KìwyVdWP cóJf cHCSrsFhút đawyVdWPu kHCSrsFhổ, chỉm75iQn Jfcó điềuJf đâyJf chẳngwyVdWP qwyVdWPua Jfchỉ làJf wyVdWPsự HCSrsFu uấtm75iQn troJfng wyVdWPmột vàHCSrsFi gJfiây nwyVdWPgắn m75iQnngủi. JfChỉ vJfài giâm75iQny sawyVdWPu cwyVdWPô m75iQnđã nởwyVdWP nụm75iQn cườiHCSrsF tươHCSrsFi róHCSrsFi: wyVdWP- LwyVdWPựa chọnHCSrsF Jfthế wyVdWPnào? Đươngm75iQn m75iQnnhiên làwyVdWP tôwyVdWPi HCSrsFvẫn sẽJf kếtwyVdWP hJfôn theJfo đúm75iQnng kếwyVdWP hoạwyVdWPch, cm75iQnhẳng nhẽm75iQn HCSrsFanh ấyJf HCSrsFđột nJfhiên xuấtJf Jfhiện nHCSrsFói rằngm75iQn vẫnJf HCSrsFcòn yêuHCSrsF HCSrsFtôi thm75iQnì tôJfi phảiwyVdWP bJfỏ đámJf cướiwyVdWP đểwyVdWP quam75iQny lạiwyVdWP m75iQnvới anHCSrsFh ấyHCSrsF chắcHCSrsF? CHCSrsFho m75iQndù Jftôi cóHCSrsF yêuHCSrsF anm75iQnh ấyJf đm75iQnến HCSrsFmức nwyVdWPào cũngwyVdWP wyVdWPsẽ khJfông làwyVdWPm nm75iQnhư vậy.Jf ĐâuwyVdWP wyVdWPcó wyVdWPcòn làwyVdWP mấyHCSrsF m75iQncô bém75iQn, cậHCSrsFu Jfbé nôwyVdWPng HCSrsFnổi HCSrsFnhư trưJfớc đâu,Jf cHCSrsFòn cóm75iQn awyVdWPi dHCSrsFám wyVdWPtin tưởngwyVdWP vàowyVdWP mm75iQnột thJfứ HCSrsFtình yêuHCSrsF chẳngJf wyVdWPbao giJfờ phôiwyVdWP pham75iQni nữaHCSrsF chứm75iQn? TrướcwyVdWP wyVdWPđây cJfậu wyVdWPnói cậum75iQn thềm75iQn Jfnon hẹnJf biJfển vớiHCSrsF mộtm75iQn ngườHCSrsFi, cm75iQnả wyVdWPđời chỉHCSrsF yêHCSrsFu mộtHCSrsF mìnwyVdWPh ngưHCSrsFời ấm75iQny wyVdWPthôi, cwyVdWPó lẽHCSrsF wyVdWPmọi ngJfười sẽwyVdWP m75iQncảm độngHCSrsF đếnJf rớtHCSrsF nướcwyVdWP mắm75iQnt. NhưnwyVdWPg bâwyVdWPy giờJf mJfà cậuwyVdWP HCSrsFnói vậywyVdWP, mọiJf ngườiJf wyVdWPvẫn Jfsẽ rơJfi nướcm75iQn mắt,HCSrsF nhưwyVdWPng m75iQnmà HCSrsFlà cườwyVdWPi chảwyVdWPy HCSrsFnước wyVdWPmắt. JfQuá kwyVdWPhứ chỉm75iQn làJf qwyVdWPuá khứ,wyVdWP Jfkhông thHCSrsFể đJfể quám75iQn kwyVdWPhứ Jftrở thHCSrsFành vậtHCSrsF Jfcản chm75iQno tươnwyVdWPg lm75iQnai được!

Tiểu Tm75iQnhu Jftiếc nuốm75iQni tm75iQnhở dwyVdWPài: m75iQn- LwyVdWPẽ nàwyVdWPo Jfbây HCSrsFgiờ aJfi nấym75iQn đềuwyVdWP bịJf hiệnwyVdWP tm75iQnhực hóm75iQna hwyVdWPết rồim75iQn haJfy sao?

TôJfn KwyVdWPì cườiJf cJfười nóJfi: wyVdWP- ĐâyHCSrsF lJfà hwyVdWPiện thựcHCSrsF, cũnm75iQng làm75iQn mộtJf sựJf lựaHCSrsF HCSrsFchọn hếtJf sứcm75iQn bìnJfh thwyVdWPường! ChẳnJfg m75iQnai muJfốn HCSrsFmang Jfmột HCSrsFthứ Jfmơ Jfhồ rJfa đểHCSrsF đánJfh wyVdWPcuộc cảHCSrsF đờim75iQn mìJfnh cả!wyVdWP MJfà tìwyVdWPnh yêuHCSrsF lạJfi lHCSrsFà thứHCSrsF mJfơ hm75iQnồ nhấwyVdWPt tronwyVdWPg Jfcái tJfhế giớiJf này!

- TìHCSrsFm Jflại giấcJf mộngHCSrsF tHCSrsFình yJfêu chẳngJf Jfqua chỉHCSrsF làm75iQn mộJft sựm75iQn hwyVdWPoang tưởng.HCSrsF Mm75iQnộng cũJf, chẳngJf quHCSrsFa cũnHCSrsFg cJfhỉ lHCSrsFà mộtm75iQn giwyVdWPấc mwyVdWPộng mwyVdWPà thôi!

wyVdWPTôn KìJf nówyVdWPi đm75iQnúng, đJfó chẳnm75iQng quwyVdWPa cJfhỉ làwyVdWP mộtJf giwyVdWPấc mơ.

Vì HCSrsFhôm m75iQnsau còm75iQnn pm75iQnhải wyVdWPđi lJfàm nênJf Jfmọi ngườiwyVdWP vJfui cHCSrsFhơi đếHCSrsFn m75iQnmười Jfgiờ m75iQnlà m75iQnlục m75iQntục giảiHCSrsF tánwyVdWP Jfhết. m75iQnVân VwyVdWPy HCSrsFra Jfquầy thanm75iQnh toáwyVdWPn wyVdWPrồi cùnwyVdWPg TiHCSrsFểu HCSrsFThu wyVdWPra wyVdWPbến xJfe buýtm75iQn. RHCSrsFa đwyVdWPến bếnJf wyVdWPxe, mởwyVdWP m75iQntúi rJfa lấHCSrsFy wyVdWPtiền lẻHCSrsF thìJf Jfcô m75iQnmới HCSrsFphát hJfiện wyVdWPra lm75iQnà đHCSrsFiện tm75iQnhoại củaJf mìJfnh wyVdWPkhông cóHCSrsF ởJf troHCSrsFng túi.

Jf- HCSrsFCậu HCSrsFnhớ wyVdWPlại chm75iQno wyVdWPkĩ vàJfo, m75iQncó phHCSrsFải làm75iQn đểHCSrsF quênJf đwyVdWPiện tJfhoại wyVdWPở KJfTV Jfrồi không?

Vân VHCSrsFy nhớJf kĩHCSrsF lại,wyVdWP baJfn nãJfy vJfì wyVdWPsợ tiếngHCSrsF nhạcm75iQn wyVdWPquá ồnm75iQn khm75iQnông thểm75iQn wyVdWPnghe Jfthấy tiếngwyVdWP chuônHCSrsFg điệnJf thoạim75iQn nêm75iQnn cm75iQnô đHCSrsFã lwyVdWPấy đwyVdWPiện thom75iQnại wyVdWPra khỏHCSrsFi túm75iQni HCSrsFvà đểwyVdWP lêm75iQnn m75iQnghế sôJf HCSrsFpha. ThJfế màJf m75iQnlúc rHCSrsFa vHCSrsFề côJf lạiJf m75iQnquên khônHCSrsFg cầmHCSrsF theo.

- TớHCSrsF mộtJf mm75iQnình quawyVdWPy lạiJf đóHCSrsF lấwyVdWPy Jflà đượcm75iQn HCSrsFrồi! Cậum75iQn vềwyVdWP đi,wyVdWP nHCSrsFhà HCSrsFcậu xa!

- KhwyVdWPông saowyVdWP! Jf- TiểuHCSrsF Tm75iQnhu túwyVdWPm lấywyVdWP cánhm75iQn m75iQntay VâJfn Vm75iQny: HCSrsF- Tớm75iQn điHCSrsF vớJfi Jfcậu, wyVdWPcùng Jflắm HCSrsFthì vềHCSrsF wyVdWPnhà cậuJf nHCSrsFgủ mm75iQnột Jfđêm cm75iQnhứ gì!

Hai ngJfười vHCSrsFừa nHCSrsFói vừwyVdWPa chwyVdWPạy vộiHCSrsF vàngHCSrsF vềwyVdWP phwyVdWPía qum75iQnán kaHCSrsFraok đểm75iQn lấyHCSrsF wyVdWPđiện m75iQnthoại. Vânm75iQn wyVdWPVy điHCSrsF nhanm75iQnh đếnm75iQn nỗiHCSrsF khiếnHCSrsF Jfcho TiểuJf ThwyVdWPu m75iQnchạy đuổiJf thJfeo mHCSrsFệt đếnm75iQn bởJf hơwyVdWPi HCSrsFtai: Jf- HCSrsFTiểu HCSrsFVy, wyVdWPcậu đừm75iQnng wyVdWPsốt rJfột, đim75iQnện tm75iQnhoại Jfđể m75iQnở đấwyVdWPy khônm75iQng mấtHCSrsF đượcwyVdWP đm75iQnâu. BìnhwyVdWP thườngm75iQn cậuwyVdWP giwyVdWPữ điệHCSrsFn thHCSrsFoại rấHCSrsFt kĩ,HCSrsF wyVdWPcó phảm75iQni lJfà sm75iQnợ ngm75iQnười khácJf phwyVdWPát hm75iQniện wyVdWPra bíwyVdWP mm75iQnật gHCSrsFì tronJfg đm75iQnó khôm75iQnng hả?

Tiểu Tm75iQnhu nHCSrsFói bừaJf nm75iQnhưng m75iQnlại trúngJf Jfngay tJfim HCSrsFđen cJfủa VânHCSrsF Vy.

Trm75iQnong điHCSrsFện thoạim75iQn củwyVdWPa côm75iQn cJfó chứJfa bím75iQn mậwyVdWPt kwyVdWPhông thểwyVdWP nóiwyVdWP cwyVdWPho ngườiwyVdWP khám75iQnc biHCSrsFết được.Jf HCSrsFSau HCSrsFkhi thờJfi wyVdWPgian quaHCSrsFy ngượcHCSrsF trởHCSrsF lại,côwyVdWP đãHCSrsF cHCSrsFhạy đếnJf trướcHCSrsF HCSrsFcửa HCSrsFnhà Jfnhà Gm75iQniang Nm75iQnhan, Jfdùng mwyVdWPáy wyVdWPảnh chụwyVdWPp lạim75iQn mộtm75iQn bứcm75iQn Jfảnh Jfcủa GianwyVdWPg NhJfan. SaHCSrsFu kJfhi mJfua điHCSrsFện tm75iQnhoại hồiHCSrsF đầuJf nămwyVdWP, côm75iQn đãHCSrsF chuyểm75iQnn Jfbức ảwyVdWPnh ấywyVdWP m75iQnvào tJfrong bộHCSrsF nhớwyVdWP mám75iQny. NgộHCSrsF nhớHCSrsF m75iQncó ngưJfời lấm75iQny đwyVdWPược cáiJf mJfáy rồiHCSrsF HCSrsFmở rm75iQna xewyVdWPm ảHCSrsFnh, phátwyVdWP hiệnm75iQn rJfa wyVdWPbức ảnm75iQnh ấy…chắwyVdWPc Jfcũng khm75iQnông m75iQncó m75iQnvấn Jfđề m75iQngì đâwyVdWPu nhỉm75iQn? KJfhông được,wyVdWP Jfcô khôHCSrsFng thểHCSrsF mạom75iQn hiểmm75iQn nwyVdWPhư vJfậy đượm75iQnc! HCSrsFCô nhấtm75iQn địnJfh phảJfi wyVdWPtìm lm75iQnại điệnwyVdWP thoạJfi. CwyVdWPhuyện nàwyVdWPy mm75iQnà đểHCSrsF cJfho GiJfang NhaJfn bJfiết đượcJf, Jfchắc chắnHCSrsF anwyVdWPh sẽwyVdWP cHCSrsFho rằJfng côHCSrsF làwyVdWP mộtHCSrsF kwyVdWPẻ wyVdWPbiến HCSrsFthái, mộtJf cwyVdWPon điên.

TrưJfớc Jfkia, wyVdWPlúc cJfô vm75iQnà GianJfg Nm75iQnhan cwyVdWPòn ởwyVdWP bêHCSrsFn nhauwyVdWP, côJf Jfluôn thểm75iQn wyVdWPhiện nhữngJf mặtwyVdWP tốtJf m75iQncủa mìnhHCSrsF trướcHCSrsF mặwyVdWPt wyVdWPanh. BHCSrsFây wyVdWPgiờ mwyVdWPặc wyVdWPdù khôngm75iQn cóHCSrsF duyênwyVdWP phậJfn đượcm75iQn ởHCSrsF bJfên nhawyVdWPu nhưHCSrsFng cũngwyVdWP khôngwyVdWP m75iQnthể đểm75iQn aJfnh cHCSrsFó m75iQnấn twyVdWPượng xấuwyVdWP HCSrsFvề côwyVdWP được.

- Nàym75iQn anJfh! m75iQn- HCSrsFVân m75iQnVy lJfao đếnJf quầywyVdWP twyVdWPhu tm75iQniền: Jf- TôiJf wyVdWPvừa ngồim75iQn ởwyVdWP m75iQnphòng 30Jf2, hm75iQnình m75iQnnhư đwyVdWPiện thoạHCSrsFi m75iQncủa tôJfi vwyVdWPẫn cònHCSrsF đểm75iQn trm75iQnong HCSrsFđó! Jf- VừawyVdWP nóiwyVdWP VHCSrsFân VJfy vừaJf wyVdWPmóc Jfra hóam75iQn đHCSrsFơn HCSrsFvừa thawyVdWPnh toán.

- XiHCSrsFn Jfcô wyVdWPđợi HCSrsFcho mộtm75iQn cwyVdWPhút! Đểm75iQn m75iQntôi hỏiwyVdWP Jfnhân viêm75iQnn phm75iQnục vụJf xeHCSrsFm sao!wyVdWP- Jfcô gám75iQni ởJf qJfuầy twyVdWPhanh HCSrsFtoán Jflịch wyVdWPsự cJfhấn wyVdWPan côJf rồm75iQni nm75iQnhấc mwyVdWPáy wyVdWPgọi cwyVdWPho nhânwyVdWP viHCSrsFên phụcJf vụ.

Trống ngựcwyVdWP VânHCSrsF Vm75iQny đậpwyVdWP thìwyVdWPnh thịcHCSrsFh, mắtJf dáHCSrsFn chwyVdWPặt m75iQnvào HCSrsFcô HCSrsFgái đứm75iQnng ởm75iQn quầy.
Côm75iQn gáim75iQn m75iQnđó hỏiJf nhâm75iQnn wyVdWPviên Jfphục vụJf vàm75iQni câuHCSrsF làwyVdWP lJfập tứcHCSrsF m75iQncó Jfđáp án:
wyVdWP- Nm75iQnhân viwyVdWPên dwyVdWPọn dẹpm75iQn nJfói m75iQnban nãJfy dọnHCSrsF phòHCSrsFng khônJfg nhm75iQnìn thấyJf điệnJf thoạiwyVdWP củwyVdWPa Jfcô! Jf- JfCô gáiHCSrsF m75iQnđó nói.

Vân VJfy vẫnm75iQn khôngJf nảnHCSrsF lònm75iQng: wyVdWP- ĐiJfện thoạiHCSrsF Jfcủa tôm75iQni m75iQncó màHCSrsFu m75iQnđen, cóm75iQn khm75iQni HCSrsFlại rJfơi m75iQnvào khHCSrsFe ghếm75iQn m75iQnnào đm75iQnó mwyVdWPà HCSrsFngười đóJf khôngwyVdWP HCSrsFnhìn thấy,m75iQn tôiHCSrsF cóJf Jfthể lm75iQnên đóm75iQn tìmm75iQn Jfcó đượcwyVdWP không?

- JfXin lỗHCSrsFi côJf, phòHCSrsFng wyVdWP302 hiệJfn giờm75iQn đm75iQnã Jfcó kháHCSrsFch vàHCSrsFo rHCSrsFồi, cJfhúng tôm75iQni pJfhải đưm75iQnợc sựJf m75iQnđồng ýHCSrsF Jfcủa khácHCSrsFh mớim75iQn wyVdWPdám chwyVdWPo côm75iQn vàHCSrsFo Jf!- m75iQnCô gáiHCSrsF ởwyVdWP quầJfy lễm75iQn tâHCSrsFn mỉmm75iQn cưwyVdWPời giwyVdWPải thíchwyVdWP, sJfau đm75iQnó đưawyVdWP taHCSrsFy rJfa mờJfi m75iQnVân HCSrsFVy ngồwyVdWPi vàwyVdWPo ghếm75iQn chờHCSrsF đợi:Jf m75iQn- m75iQnMời cHCSrsFô HCSrsFngồi xuốngwyVdWP đâyHCSrsF đợiHCSrsF mm75iQnột chm75iQnút, chúJfng wyVdWPtôi Jfđã HCSrsFcho nJfgười wyVdWPvào hỏiJf rHCSrsFồi ạ!

Một cốm75iQnc tm75iQnrà hoJfa cúJfc nHCSrsFóng Jfhổi đượwyVdWPc bêJf đếm75iQnn trướHCSrsFc mặm75iQnt cJfô, VânHCSrsF wyVdWPVy chHCSrsFẳng Jfbuồn m75iQnuống lJfấy wyVdWPmột ngụm,HCSrsF mắtJf cwyVdWPứ wyVdWPdán chặtHCSrsF vm75iQnào quầy.

Đáng nhẽwyVdWP HCSrsFra côHCSrsF HCSrsFkhông nHCSrsFên HCSrsFlưu lạm75iQni m75iQnảnh củwyVdWPa GJfiang Nhm75iQnan. Dm75iQnù HCSrsFsao anJfh wyVdWPcũng đâJfu cHCSrsFòn lwyVdWPà nHCSrsFgười yêm75iQnu cJfủa côJf nữJfa. CJfô HCSrsFcất giữm75iQn nhữngwyVdWP gìwyVdWP cóHCSrsF Jfliên quaHCSrsFn đếnwyVdWP m75iQnanh, lm75iQnén wyVdWPlút nhm75iQnư HCSrsFmột HCSrsFtên ăHCSrsFn trHCSrsFộm, wyVdWPthế Jfnày cJfòn rwyVdWPa thểJf HCSrsFthống gHCSrsFì nữaHCSrsF chứ?

Nỗi tươm75iQnng m75iQntư, sJfự mm75iQnong nm75iQnhớ khwyVdWPiến chwyVdWPo côJf cóJf cảmHCSrsF m75iQngiác nhHCSrsFư đawyVdWPng lwyVdWPàm chum75iQnyện gJfì tộiJf lỗi…m75iQnmà đốiJf tượnJfg Jfbị phạmJf tộiJf lạiHCSrsF lHCSrsFà nHCSrsFgười Jfmà cm75iQnô đãJf thềm75iQn m75iQnnon hm75iQnẹn HCSrsFbiểu. NgHCSrsFhĩ đếwyVdWPn đâm75iQny m75iQntrái Jftim Jfcô chợtJf đaJfu đớnHCSrsF nhwyVdWPư bịm75iQn aHCSrsFi đóm75iQn bópJf nghẹt.

KJfhông biếtm75iQn HCSrsFcó phảiJf m75iQnlà vwyVdWPì “cóHCSrsF tậtm75iQn giậtHCSrsF mìnhJf” haJfy kJfhông Jfmà cJfô cứJf cảmm75iQn thấyHCSrsF cóJf HCSrsFgì đóm75iQn khôngm75iQn làHCSrsFnh m75iQnđang chờJf đợim75iQn mìnHCSrsFh. NJfgộ nhỡm75iQn bịwyVdWP pm75iQnhát hiện…côwyVdWP biếtJf giảHCSrsFi thícJfh HCSrsFthế wyVdWPnào HCSrsFđây. ĐawyVdWPng m75iQnmải mêJf nghĩHCSrsF ngợwyVdWPi vẩwyVdWPn vwyVdWPơ thì….

- Thưm75iQna cm75iQnô…- CwyVdWPô HCSrsFgái ởwyVdWP qum75iQnầy lễwyVdWP tânwyVdWP lJfên twyVdWPiếng: m75iQn- Điệnm75iQn tm75iQnhoại wyVdWPcủa cm75iQnô đãm75iQn tìmJf thấyHCSrsF rồi,Jf nHCSrsFhưng vịHCSrsF HCSrsFkhách nhặtJf đượcm75iQn điệnJf thHCSrsFoại cwyVdWPủa côm75iQn ywyVdWPêu cầJfu đícwyVdWPh dHCSrsFanh wyVdWPcô Jflên lấy!

Vừm75iQna wyVdWPhay tiwyVdWPn đãm75iQn tm75iQnìm đượcJf điệm75iQnn thoạHCSrsFi, VânwyVdWP VJfy Jfchưa kịpHCSrsF tm75iQnhở phJfào thìm75iQn câJfu nóiHCSrsF tiếpJf thHCSrsFeo cwyVdWPủa Jfcô HCSrsFphục HCSrsFvụ khwyVdWPiến cwyVdWPho JfVân wyVdWPVy giwyVdWPật thwyVdWPót: m75iQn- TạHCSrsFi HCSrsFsao lạwyVdWPi bwyVdWPảo đíchHCSrsF wyVdWPdanh tôwyVdWPi đếnJf lấy?wyVdWP m75iQn- Vm75iQnân m75iQnVy đứHCSrsFng dậyHCSrsF, ngầnHCSrsF m75iQnngừ hỏi.

Cô gáwyVdWPi wyVdWPđó bìnhwyVdWP thảnJf nm75iQnói: m75iQn- CóHCSrsF lẽm75iQn wyVdWPlà muốm75iQnn lwyVdWPàm quwyVdWPen vớiJf cJfô tm75iQnhôi ạ!

Vân JfVy thậtwyVdWP HCSrsFsự khôJfng wyVdWPthể wyVdWPhiểu nổwyVdWPi, cóJf lm75iQní dHCSrsFo Jfgì đwyVdWPể pwyVdWPhải làmm75iQn nJfhư vậym75iQn đâu?

- JfCám ơm75iQnn, tôm75iQni biếtm75iQn rồi!Jf –HCSrsF CôHCSrsF dừngHCSrsF Jflại mộtHCSrsF lám75iQnt HCSrsFrồi nm75iQnói Jftiếp: m75iQn- HCSrsFKhách tm75iQnrên phòngJf đóJf HCSrsFlà nawyVdWPm HCSrsFhay nữ?

HCSrsF- HCSrsFLà nữwyVdWP ạ!m75iQn HCSrsF- CôJf gáJfi đHCSrsFó mJfỉm cườJfi đáp.

Là nữ,Jf vậyJf thwyVdWPì tốt.

Vân JfVy tm75iQnhở phàoJf nhẹJf nhm75iQnõm, ítJf nhấm75iQnt thìJf đấHCSrsFy Jfcũng khônJfg phảHCSrsFi lm75iQnà GiawyVdWPng Nm75iQnhan, kHCSrsFhông pHCSrsFhải wyVdWPGiang NJfhan thìHCSrsF tHCSrsFốt! NgJfhĩ đếnm75iQn đóm75iQn HCSrsFVân JfVy liềwyVdWPn cườwyVdWPi cm75iQnhế nHCSrsFhạo bảnHCSrsF tJfhân. m75iQnCó lẽHCSrsF tJfại m75iQnvì gầJfn HCSrsFđây HCSrsFcô m75iQnthường xm75iQnuyên Jfgặp GiHCSrsFang NhaJfn nênwyVdWP thầHCSrsFn kiJfnh lJfúc wyVdWPnào cũm75iQnng HCSrsFcăng thẳng.HCSrsF TrwyVdWPên HCSrsFđời nàywyVdWP wyVdWPlàm gwyVdWPì cóJf chuyệnJf trùnHCSrsFg hợpm75iQn đHCSrsFến HCSrsFnhư vậym75iQn, chẳngJf nhẽJf GiaHCSrsFng NwyVdWPhan lúcm75iQn nàoHCSrsF cJfũng xuấJft HCSrsFhiện ởJf nhHCSrsFững nơm75iQni côJf đến?

Vân VHCSrsFy Jfvà TiểuwyVdWP m75iQnThu cùngwyVdWP đm75iQni vàoJf tham75iQnng mwyVdWPáy tm75iQnheo ngưHCSrsFời phụcm75iQn vụ.
Tm75iQnrong m75iQnthang máHCSrsFy Jfđang phJfát HCSrsFbản nhJfạc rấtJf tHCSrsFhịnh hànhJf. TiểuwyVdWP m75iQnThu cHCSrsFũng wyVdWPlẩm bẩmwyVdWP wyVdWPhát thewyVdWPo, thếm75iQn nhưngJf m75iQnVân VwyVdWPy chẳngm75iQn HCSrsFcó bm75iQnụng wyVdWPdạ nwyVdWPào m75iQnmà ngm75iQnhe nữa.HCSrsF SHCSrsFau khHCSrsFi lấym75iQn đượcHCSrsF điệnHCSrsF thoJfại, việcm75iQn Jfđầu tiwyVdWPên Jfmà cm75iQnô phảiJf lJfàm Jflà wyVdWPxóa bứJfc ảnhm75iQn cHCSrsFủa GianwyVdWPg NHCSrsFhan đi.Jf QHCSrsFua m75iQnlần nàHCSrsFy cJfô đm75iQnã wyVdWPrút HCSrsFra m75iQnđược bwyVdWPài họwyVdWPc xươngm75iQn máu.

Trong phònHCSrsFg vọngm75iQn wyVdWPra m75iQntiếng cườim75iQn HCSrsFnói ồnJf àJfo. m75iQnCô phụHCSrsFc vụHCSrsF HCSrsFlễ phépHCSrsF m75iQngõ HCSrsFcửa rồiJf HCSrsFđẩy m75iQncửa bướcm75iQn vào.

Vân VHCSrsFy còHCSrsFn chưaHCSrsF kịpJf nHCSrsFói mụcJf đíchwyVdWP đếnwyVdWP đHCSrsFây wyVdWPthì mộHCSrsFt côJf gJfái tóJfc dwyVdWPài wyVdWPđã ngoảnHCSrsFh đầuHCSrsF lm75iQnại nJfhìn wyVdWPcô. CJfô HCSrsFta cóHCSrsF mwyVdWPột đôiJf mắtHCSrsF tJfo trm75iQnòn nhưJf mắJft naiwyVdWP, lúHCSrsFc cườwyVdWPi Jftrên mám75iQn cóHCSrsF hwyVdWPiện wyVdWPra ham75iQni HCSrsFcái Jfmá Jflúm rấtHCSrsF Jfsâu. Ám75iQnnh mắtm75iQn củm75iQna côwyVdWP twyVdWPa dừngm75iQn lJfại trênHCSrsF mặtwyVdWP TiểuHCSrsF TJfhu kHCSrsFhoảng hawyVdWPi giJfây rồiHCSrsF lậwyVdWPp tứcm75iQn dm75iQnán chặtm75iQn vàm75iQno mặm75iQnt VâJfn Vy.

Hai bm75iQnên nhìm75iQnn m75iQnnhau mấtHCSrsF vàiJf giJfây, Jfđột nhm75iQniên VHCSrsFân VwyVdWPy cảHCSrsFm thấyJf khuwyVdWPôn mặtwyVdWP nàm75iQny quwyVdWPen qum75iQnen nhJfưng nhấtm75iQn tHCSrsFhời Jfcô khôm75iQnng thJfể nhớwyVdWP HCSrsFra wyVdWPđã gJfặp ởJf đâu.

wyVdWP- wyVdWPThật swyVdWPự m75iQnrất wyVdWPxin lỗiHCSrsF m75iQnvì đm75iQnã làwyVdWPm phiHCSrsFền cácHCSrsF bm75iQnạn! HCSrsF- NếuJf nhưm75iQn Jfđối phươnwyVdWPg wyVdWPđã kwyVdWPhông lm75iQnên tm75iQniếng thìm75iQn VâwyVdWPn Vm75iQny đwyVdWPành phảiwyVdWP lịchwyVdWP sm75iQnự cấtm75iQn lời.

- KwyVdWPhông sam75iQno! HCSrsF- CôJf gám75iQni HCSrsFtóc dJfài xJfinh đẹpJf điwyVdWP đếnm75iQn trướcm75iQn mwyVdWPặt VâJfn Vm75iQny, chìJfa cm75iQnái điệHCSrsFn thoạim75iQn rHCSrsFa trướcJf mm75iQnặt côJf: HCSrsF- CôJf xem75iQnm HCSrsFxem đâym75iQn cóHCSrsF phm75iQnải điệnwyVdWP thwyVdWPoại củJfa côHCSrsF không?

ChiJfếc đim75iQnện m75iQnthoại màHCSrsFu đenm75iQn, tm75iQnrên đóJf cm75iQnó twyVdWPreo mHCSrsFột wyVdWPcái mócm75iQn điệwyVdWPn thoạiwyVdWP cóm75iQn HCSrsFhình m75iQnquả cầuwyVdWP thủyHCSrsF tinHCSrsFh wyVdWPlóng lánh.

Thật khônHCSrsFg ngờHCSrsF cwyVdWPó thểwyVdWP Jftìm thJfấy m75iQncái điệnwyVdWP thoạim75iQn cwyVdWPủa mìnhJf dễJf dànwyVdWPg đwyVdWPến HCSrsFnhư vậJfy. m75iQnVân VHCSrsFy mỉHCSrsFm cườiHCSrsF đám75iQnp: HCSrsF- Đúnm75iQng làHCSrsF củawyVdWP tôi!

Cô gHCSrsFái đówyVdWP nhem75iQno Jfnheo mJfắt hỏJfi: Jf- TJfhật sựJf làJf Jfcủa côJf ư?

Vân VHCSrsFy nhìwyVdWPn côm75iQn tJfa bằngwyVdWP ánhJf mắtHCSrsF khwyVdWPó hiểu,HCSrsF Jflẽ nàoJf côm75iQn lạiHCSrsF nhậJfn bừawyVdWP điệnm75iQn thoạm75iQni củHCSrsFa ngườiwyVdWP khm75iQnác lm75iQnà cwyVdWPủa mình?

- Vậy,m75iQn cáim75iQn nHCSrsFày tJfhì sHCSrsFao? HCSrsF- m75iQnNhững HCSrsFngón tam75iQny trắm75iQnng nHCSrsFõn lạim75iQn m75iQngiơ m75iQnra mm75iQnột chiếwyVdWPc điệnm75iQn thwyVdWPoại khác.

Một cm75iQnhiếc đJfiện thoạiJf giốngHCSrsF wyVdWPhệt, wyVdWPđiều wyVdWPkhiến chwyVdWPo wyVdWPngười Jfkhác khôwyVdWPng thểm75iQn nwyVdWPgờ đHCSrsFến HCSrsFđó lm75iQnà ngaHCSrsFy cJfả cáwyVdWPi mJfóc HCSrsFđeo điệnwyVdWP thoạJfi cJfũng giốngm75iQn hệt.

Trm75iQnên đờiwyVdWP lạim75iQn wyVdWPcó m75iQnchuyện trùJfng hợHCSrsFp thếm75iQn sao?

- m75iQnChẳng trwyVdWPách Jfmà cHCSrsFô lJfại nHCSrsFhận nHCSrsFhầm, baHCSrsFn đầm75iQnu tôim75iQn cwyVdWPũng nhwyVdWPận nhầmHCSrsF đấy!

Vân VwyVdWPy ngâym75iQn ngưwyVdWPời khôngwyVdWP biếtHCSrsF wyVdWPphải làwyVdWPm sao.

- ChHCSrsFiếc điệnwyVdWP thoạim75iQn wyVdWPnày làm75iQn củwyVdWPa chồJfng chưaJf cwyVdWPưới m75iQnmua cwyVdWPho HCSrsFtôi, còHCSrsFn cáJfi mJfóc đeJfo đim75iQnện wyVdWPthoại nàywyVdWP tJfôi vớJfi chồngwyVdWP chưJfa Jfcưới mớiwyVdWP cm75iQnùng m75iQnđi Jfchọn HCSrsFgần đâyHCSrsF wyVdWP!- CJfô tm75iQna khẽm75iQn mấpm75iQn mwyVdWPáy mm75iQnôi, áJfnh m75iQnmắt chăwyVdWPm chJfú nhJfìn VHCSrsFân Vym75iQn, dm75iQnường nhưHCSrsF muốnm75iQn tm75iQnhăm dòm75iQn điềum75iQn gìwyVdWP đówyVdWP twyVdWPừ cô:HCSrsF HCSrsF- ĐiềuwyVdWP khiwyVdWPến chJfo tôiJf Jfbất nJfgờ nhấJft Jflại lJfà…- Jfcô wyVdWPta wyVdWPấn HCSrsFvào Jfbàn m75iQnphím, màHCSrsFn hìwyVdWPnh sángm75iQn lên,HCSrsF wyVdWPsau đóHCSrsF giơwyVdWP rwyVdWPa HCSrsFtrước m75iQnmặt Vâm75iQnn Vy.

Tiểu ThwyVdWPu kwyVdWPinh ngạJfc “wyVdWPA” m75iQnlên mộtJf tiếHCSrsFng. BứJfc Jfảnh củawyVdWP GiawyVdWPng NhJfan wyVdWPđã hiHCSrsFện Jflên mànJf wyVdWPhình. HCSrsFTim m75iQnVân VwyVdWPy nhm75iQnư wyVdWPthắt lại.

-CôHCSrsF m75iQncó thJfể nóiHCSrsF chJfo tôiJf biếtwyVdWP đâJfy làm75iQn aJfi không?

Cô chm75iQnưa m75iQnbao gm75iQniờ Jfdám lJfàm vwyVdWPiệc xấHCSrsFu, bởJfi HCSrsFvì sợwyVdWP m75iQnmột ngHCSrsFày Jfsẽ bịJf ngườiJf khácm75iQn wyVdWPvạch trầnm75iQn. ThHCSrsFế mJfà hôHCSrsFm nayJf, đm75iQnối mặtm75iQn vớiHCSrsF cwyVdWPô Jfgái nàywyVdWP, côwyVdWP HCSrsFlại thấyJf wyVdWPbất lựcHCSrsF vm75iQnà sJfợ wyVdWPhãi nhwyVdWPư HCSrsFmột tJfên m75iQnkẻ cm75iQnắp bm75iQnị bắwyVdWPt tạwyVdWPi trận.

Tất cm75iQnả nhữngm75iQn ngườiJf ngJfồi Jftrong HCSrsFphòng m75iQnđều hướngwyVdWP mắtJf vHCSrsFề pm75iQnhía cô.m75iQn VânJf HCSrsFVy hoanHCSrsFg mwyVdWPang wyVdWPnhìn vàJfo đôiJf mắtwyVdWP tứcJf tốiJf HCSrsFđang wyVdWPnhìn thm75iQnẳng vàoHCSrsF mặtHCSrsF HCSrsFmình kiHCSrsFa, HCSrsFcô km75iQnhông thểm75iQn nóm75iQni vHCSrsFới mwyVdWPọi ngườwyVdWPi trênm75iQn Jfthế giớim75iQn m75iQnnày rằng,Jf m75iQnđây chíwyVdWPnh m75iQnlà ngườiwyVdWP yêuwyVdWP củaHCSrsF côwyVdWP, Jflà ngườim75iQn đãm75iQn chHCSrsFết đHCSrsFi giờHCSrsF đượcHCSrsF HCSrsFsống lạwyVdWPi wyVdWPnhờ thwyVdWPời giwyVdWPan qm75iQnuay ngwyVdWPược Jftrở lại..

Thấy VânJf wyVdWPVy khôHCSrsFng nóiHCSrsF wyVdWPnăng HCSrsFgì, đốiHCSrsF phwyVdWPương càJfng Jftỏ wyVdWPra huJfng hăng.

- TạHCSrsFi saJfo cHCSrsFô lạm75iQni cóJf ảnwyVdWPh chồngJf HCSrsFchưa cướiwyVdWP Jfcủa tôi?

- Ham75iQni Jfngười qJfuen bm75iQniết nham75iQnu à?

Trướcm75iQn ham75iQni cHCSrsFâu hỏiwyVdWP đầyHCSrsF m75iQntính chấJft wyVdWPvấn nàm75iQny, Vm75iQnân VJfy wyVdWPcòn chưHCSrsFa km75iQnịp trảwyVdWP lờHCSrsFi thm75iQnì JfTiểu JfThu đãHCSrsF nổwyVdWPi quạuwyVdWP lên:wyVdWP m75iQn- NàHCSrsFy, côwyVdWP làJfm cm75iQnái tHCSrsFrò gìwyVdWP thếHCSrsF hả?m75iQn TronJfg đJfiện thoạiwyVdWP củwyVdWPa m75iQnVân wyVdWPVy cm75iQnó ảnJfh m75iQncủa HCSrsFai m75iQnthì m75iQnliên quawyVdWPn gJfì đếnm75iQn m75iQncô. m75iQnCô twyVdWPrả điệJfn tHCSrsFhoại m75iQnlại chHCSrsFo chúnm75iQng tJfôi thm75iQnì chHCSrsFúng tôHCSrsFi HCSrsFcảm ơnJf cm75iQnô. HCSrsFCòn nếum75iQn côwyVdWP cứm75iQn thíchHCSrsF wyVdWPbắt Jfnạt ngườJfi kJfhác, tôJfi wyVdWPnói cJfho côHCSrsF biếtHCSrsF, chJfúng tôiHCSrsF khôJfng m75iQndễ bắtHCSrsF nạtJf đâu!

Tiểu ThHCSrsFu vừHCSrsFa HCSrsFnói dứm75iQnt wyVdWPlời thìwyVdWP mấyJf m75iQncô Jfgái bJfan nãm75iQny vẫnm75iQn còwyVdWPn mm75iQnải mHCSrsFê háwyVdWPt wyVdWPhò liềnm75iQn bỏm75iQn micrJfo xuốnHCSrsFg, cầmm75iQn mộJft cốcJf nướcm75iQn đám75iQn đim75iQn vềm75iQn phwyVdWPía haJfi người:m75iQn wyVdWP- NJfói chuwyVdWPyện wyVdWPvới loạiHCSrsF ngườiJf m75iQnnày thJfì cm75iQnần Jfgì phảiJf lHCSrsFịch Jfsự?- dứtJf lờiHCSrsF Jfcô tHCSrsFa đưaJf taJfy HCSrsFlên, hấtwyVdWP thẳJfng cốwyVdWPc nướcHCSrsF vàHCSrsFo mặtm75iQn hJfai người.

Lúc VwyVdWPân wyVdWPVy kịpJf phảm75iQnn ứngHCSrsF lạiJf tm75iQnhì Jfđã wyVdWPquá muộm75iQnn. MặcHCSrsF dùJf cJfô đm75iQnã ném75iQn ngườiwyVdWP đJfi nhwyVdWPưng nửaJf bêHCSrsFn mặm75iQnt củJfa côHCSrsF vẫnJf lĩnhm75iQn trm75iQnọn cốcm75iQn nưm75iQnớc lHCSrsFạnh. BộJf dHCSrsFạng HCSrsFcủa cm75iQnô lúcJf nm75iQnày trôJfng thậtwyVdWP thHCSrsFê thảm.

Cô phụcJf vJfụ thấm75iQny tìnhm75iQn hìm75iQnnh khôHCSrsFng ổnJf HCSrsFliền cầmwyVdWP mHCSrsFáy bộJf đàHCSrsFm lêHCSrsFn gọi.

Các HCSrsFnhân vHCSrsFiên phụwyVdWPc vụJf Jfxung quwyVdWPanh đấHCSrsFy bỗngm75iQn chHCSrsFốc kéom75iQn. ĐâJfy làJf Jflần Jfthứ HCSrsFhai m75iQntrong wyVdWPtháng VânJf JfVy phảm75iQni chứngwyVdWP kim75iQnến cảnhm75iQn tượngwyVdWP HCSrsFhỗn loạHCSrsFn nàm75iQny. Nhữm75iQnng kHCSrsFhách đếHCSrsFn m75iQnhát ởm75iQn phòJfng Jfbên đềuJf HCSrsFmở cửaHCSrsF ngóHCSrsF Jfsang ngwyVdWPhe nm75iQngóng tìnHCSrsFh hìwyVdWPnh Jfrồi chỉHCSrsF chJfỏ, bànm75iQn tán….

- KhwyVdWPang DJfi, wyVdWPrốt wyVdWPcuộc cwyVdWPó chuyệnJf gm75iQnì thế?-wyVdWP Đm75iQnám bạnHCSrsF Jfcủa m75iQncô gHCSrsFái Jftóc dàJfi bắtwyVdWP đm75iQnầu m75iQnxôn xao.

Hóa rJfa m75iQncái cwyVdWPô gáiwyVdWP tócm75iQn dHCSrsFài wyVdWPấy twyVdWPên làm75iQn KhHCSrsFang DwyVdWPi, nwyVdWPgay cảm75iQn cJfái twyVdWPên củm75iQna côHCSrsF tHCSrsFa cũngm75iQn haHCSrsFy hơnm75iQn tJfên cHCSrsFủa côwyVdWP rm75iQnất nhiều.Jf VwyVdWPân JfVy ngom75iQnảnh mặtJf lạm75iQni m75iQnnhìn Jfvào Jfkhuôn mJfặt củwyVdWPa Jfcô gáim75iQn têJfn KhJfang wyVdWPDi kia…..

CwyVdWPhẳng trHCSrsFách mHCSrsFà mớim75iQn nhìwyVdWPn thấyHCSrsF wyVdWPcô tawyVdWP, HCSrsFVân VHCSrsFy Jfđã cJfảm thấyHCSrsF rấm75iQnt Jfquen. HóaJf wyVdWPra bọm75iQnn họwyVdWP đãm75iQn gặHCSrsFp m75iQnnhau từJf trướcJf. Cm75iQnô HCSrsFta Jfchính lJfà cJfô gHCSrsFái xinwyVdWPh đẹJfp Jfđã xuJfất wyVdWPhiện HCSrsFbên cạnhwyVdWP HCSrsFGiang HCSrsFNhan ngHCSrsFày hômJf đó.

Tiểu THCSrsFhu vộwyVdWPi m75iQnvàng giúpwyVdWP Vânm75iQn VwyVdWPy lawyVdWPu sạcm75iQnh nhm75iQnững giọtHCSrsF nưHCSrsFớc đanHCSrsFg tonwyVdWPg tm75iQnỏng nwyVdWPhỏ xuốJfng từJf Jfmái twyVdWPóc côwyVdWP rHCSrsFồi kwyVdWPéo tawyVdWPy cJfô nwyVdWPói: HCSrsF- Tiểum75iQn HCSrsFVy, chm75iQnúng Jfta đm75iQni thôm75iQni, quHCSrsFân tHCSrsFử trảm75iQn thùwyVdWP mườim75iQn nHCSrsFăm cũHCSrsFng khôHCSrsFng muộn!

Hai nhânJf viJfên phụcm75iQn wyVdWPvụ đHCSrsFứng chJfặn trướcm75iQn mặtHCSrsF m75iQncô nói:wyVdWP- CHCSrsFhi Jfbằng hHCSrsFai wyVdWPcô Jfhãy tránhJf đim75iQn trướcHCSrsF đi!

Trong Jftình tHCSrsFrạng này….cóHCSrsF Jfthể m75iQnlà dm75iQno wyVdWPban nwyVdWPãy m75iQncô uốm75iQnng rJfượu m75iQnvang nênHCSrsF bâyHCSrsF wyVdWPgiờ m75iQnchất mem75iQnn mớiJf phátJf tác.HoặcwyVdWP cHCSrsFũng cHCSrsFó thểJf lwyVdWPà wyVdWPdo trHCSrsFong HCSrsFlòng cảmJf Jfthấy ấmwyVdWP ứcHCSrsF nJfên Vânm75iQn VHCSrsFy cm75iQnhẳng buồnHCSrsF wyVdWPđể wyVdWPý Jfđến nhHCSrsFững lờiJf Jfkhuyên cwyVdWPan củaHCSrsF ngườim75iQn phụcJf vụ.wyVdWP TìnHCSrsFh ym75iQnêu củHCSrsFa côwyVdWP vJfới Gim75iQnang NHCSrsFhan…vốn m75iQndĩ wyVdWPcô đwyVdWPã rấtJf hJfạnh pwyVdWPhúc, Jfhạnh phúcwyVdWP m75iQntới mứcm75iQn muốnwyVdWP HCSrsFtuyên bm75iQnố vớiJf tấtHCSrsF cwyVdWPả m75iQnmọi m75iQnngười ởwyVdWP tHCSrsFrên thếHCSrsF giớiJf nàHCSrsFy, thếHCSrsF HCSrsFmà Jfbây giờ…..

Vân VwyVdWPy điJf gạtwyVdWP tawyVdWPy m75iQnngười phm75iQnục m75iQnvụ raJf, đHCSrsFi HCSrsFthẳng đếnHCSrsF trướcHCSrsF HCSrsFmặt KhaHCSrsFng wyVdWPDi lấyJf điệm75iQnn thoạiwyVdWP củam75iQn HCSrsFmình rồim75iQn HCSrsFnhìn thẳngwyVdWP vm75iQnào mắtHCSrsF m75iQncô Jfta màm75iQn nóiHCSrsF: Jf- ĐâyHCSrsF làm75iQn HCSrsFbạn tJfrai HCSrsFcủa tôJfi! HCSrsF- GiọJfng nówyVdWPi kwyVdWPhông cứnm75iQng rắnJf nHCSrsFhưng cJfũng cwyVdWPhẳng mềmwyVdWP mỏng.

NgọHCSrsFn HCSrsFlửa HCSrsFtứ tốiJf trowyVdWPng HCSrsFlòng đốiwyVdWP phươnm75iQng Jfbỗng chốcHCSrsF bùnwyVdWPg lwyVdWPên: m75iQn- m75iQnBạn trm75iQnai HCSrsFcô á?m75iQn JfĐây wyVdWPrõ ràngJf Jflà chJfồng wyVdWPchưa cwyVdWPưới của….

m75iQn- TôiwyVdWP Jfvới bạJfn tHCSrsFrai tôiJf Jfquen nHCSrsFhau đãwyVdWP nwyVdWPăm nHCSrsFăm rHCSrsFồi! Jf- VJfân Vm75iQny tiệnJf taJfy Jfmở lịchHCSrsF ởwyVdWP Jftrong wyVdWPđiện thoạm75iQni raHCSrsF: -TrwyVdWPên đóJf còJfn cHCSrsFó gwyVdWPhi nHCSrsFgày sm75iQninh nhwyVdWPật cHCSrsFủa Jfanh wyVdWPấy m75iQnvới nhữngwyVdWP ngm75iQnày kỉm75iQn wyVdWPniệm cHCSrsFủa wyVdWPchúng tôi!

- HCSrsFChúng tôiHCSrsF HCSrsFdự địnhJf sm75iQnẽ Jfkết hôm75iQnn vàHCSrsFo HCSrsFngày wyVdWP10 Jftháng HCSrsF10 năwyVdWPm 2010.

-TôwyVdWPi khm75iQnông bwyVdWPiết baJfn nãym75iQn côm75iQn wyVdWPnói lwyVdWPà m75iQncó HCSrsFý gì…-wyVdWP HCSrsFCô HCSrsFđưa điệwyVdWPn thowyVdWPại rm75iQna wyVdWPtrước mặtwyVdWP HCSrsFKhang JfDi: Jf- PwyVdWPhím sốJf mwyVdWPột HCSrsFlà phíwyVdWPm gọiJf tắJft cwyVdWPho Jfanh HCSrsFấy, nwyVdWPếu nhwyVdWPư Jfcô còm75iQnn nghHCSrsFi vwyVdWPấn thwyVdWPì cứJf gwyVdWPọi điệnwyVdWP m75iQncho anJfh ấm75iQny màm75iQn hỏi!
HCSrsFVẻ Jfmặt củam75iQn KhawyVdWPng DHCSrsFi lúcJf nàyHCSrsF Jfkhá km75iQnì wyVdWPlạ. Vm75iQnẻ mặtm75iQn wyVdWPấy khôwyVdWPng phảJfi làHCSrsF vẻwyVdWP mặwyVdWPt cm75iQnủa mwyVdWPột ngườiwyVdWP đangHCSrsF tứcwyVdWP đếwyVdWPn phm75iQnát điJfên lênwyVdWP, Jfthế HCSrsFnên VânHCSrsF VJfy wyVdWPcho rằngJf rm75iQnất HCSrsFcó twyVdWPhể cáim75iQn côHCSrsF Khm75iQnang DJfi nàywyVdWP vốnHCSrsF Jfdĩ cm75iQnũng khôm75iQnng dámwyVdWP wyVdWPkhẳng đwyVdWPịnh ngườiHCSrsF twyVdWProng HCSrsFảnh wyVdWPchính làJf Gim75iQnang Nhan.

NếuHCSrsF khôngJf twyVdWPhì KhaHCSrsFng DHCSrsFi Jfđã khônJfg HCSrsFthử thămHCSrsF dòm75iQn bwyVdWPằng cácwyVdWPh nóHCSrsFi chuyệwyVdWPn vớHCSrsFi côm75iQn. HCSrsFChỉ HCSrsFcó điềuwyVdWP nm75iQnhững gìm75iQn đm75iQnang xm75iQnảy wyVdWPra wyVdWPkhông giốnm75iQng m75iQnnhư nhHCSrsFững gìwyVdWP côm75iQn tHCSrsFa moJfng Jfmuốn, bJfởi HCSrsFvì đHCSrsFám bạnJf m75iQncủa m75iQncô đwyVdWPã qwyVdWPuá bứHCSrsFc xúJfc trm75iQnước nhữngwyVdWP câHCSrsFu nóm75iQni cJfủa TiHCSrsFểu Thm75iQnu, wyVdWPlàm wyVdWPcho mọim75iQn chuwyVdWPyện trởJf nwyVdWPên Jfvô cùngHCSrsF tồiwyVdWP tệ.

Qua cJfhuyện xảyHCSrsF m75iQnra quáwyVdWP đm75iQnột ngJfột nàywyVdWP, cm75iQnô HCSrsFbắt m75iQnđầu wyVdWPtin HCSrsFrằng chỉwyVdWP m75iQncần dm75iQnũng cảmm75iQn, m75iQncứng cwyVdWPỏi đốiwyVdWP mJfặt vớiHCSrsF mọim75iQn chuyệnm75iQn làJf Jfcó tHCSrsFhể “thaym75iQn Jfđổi càwyVdWPn khJfôn”. DJfù tHCSrsFhế HCSrsFnào côJf cũnwyVdWPg phảim75iQn cóJf niềmHCSrsF tm75iQnin vớHCSrsFi cJfhính mình.

- Chắcm75iQn m75iQnlà bởJfi vm75iQnì wyVdWPcó néJft gm75iQniống m75iQnnhau qHCSrsFuá đấym75iQn mà!-wyVdWP KhaJfng wyVdWPDi chớpHCSrsF chớpwyVdWP mắJft, giọHCSrsFng Jfnói nm75iQnhư m75iQncó vJfẻ đùHCSrsFa vui.

Trước wyVdWPsự nhượngm75iQn Jfbộ củawyVdWP KHCSrsFhang DwyVdWPi, HCSrsFđám bạwyVdWPn cm75iQnủa m75iQncô cm75iQnũng lm75iQnập tứcwyVdWP “HCSrsFhạ hỏa”HCSrsF. NhânHCSrsF lúcHCSrsF bọnwyVdWP hJfọ vHCSrsFẫn cJfòn đanm75iQng dwyVdWPo dựJf, VHCSrsFân HCSrsFVy m75iQnliền Jfkéo Tim75iQnểu TJfhu rm75iQna khJfỏi phòng.

Đã HCSrsFra đếwyVdWPn HCSrsFbên ngoàwyVdWPi rJfồi màHCSrsF trốngJf ngựHCSrsFc VâJfn VJfy vHCSrsFẫn cònm75iQn HCSrsFđập thwyVdWPình thịch.Jf ỞwyVdWP nhữnm75iQng nHCSrsFơi đôngwyVdWP ngườiwyVdWP khôngHCSrsF nênHCSrsF gm75iQnây chwyVdWPuyện ồJfn ào,Jf nhJfưng HCSrsFai mm75iQnà biếHCSrsFt đưHCSrsFợc nhỡJf đâuwyVdWP cJfô m75iQnvừa rJfa đếnJf bêm75iQnn ngJfoài, KHCSrsFhang Dm75iQni đwyVdWPã dHCSrsFẫn thJfeo m75iQnđám bạm75iQnn hunwyVdWPg dHCSrsFữ Jfcủa cwyVdWPô m75iQnta wyVdWPđuổi tHCSrsFheo. ChẳHCSrsFng Jfai cwyVdWPhịu HCSrsFdễ dm75iQnàng bJfỏ m75iQnqua HCSrsFmọi chuyệnJf nhưwyVdWP thwyVdWPế wyVdWPnày cm75iQnả. Cm75iQnho dùJf chỉwyVdWP m75iQnlà HCSrsFnghi vấwyVdWPn tJfhì cũHCSrsFng phảJfi HCSrsFhỏi cJfho rm75iQnõ ràngwyVdWP chứ.

Vân Vm75iQny vốnJf địnhwyVdWP Jfra đếnHCSrsF KTJfV swyVdWPẽ HCSrsFlập tứcm75iQn bắtwyVdWP wyVdWPxe chuHCSrsFồn thẳngJf. Thm75iQnành phốJf lHCSrsFớn nwyVdWPhư vậyJf, kJfhả năngJf chHCSrsFạm mặtJf nhJfau củm75iQna m75iQnhai ngưHCSrsFời cJfũng wyVdWPkhông nhiều.HCSrsF HHCSrsFơn nữaHCSrsF cJfhỉ cầnJf côwyVdWP tHCSrsFa wyVdWPvề Jfnhà HCSrsFtìm Gianm75iQng NhawyVdWPn đốim75iQn chấtwyVdWP, pHCSrsFhát hiwyVdWPện GJfiang NhJfan chẳJfng cóm75iQn gìHCSrsF lHCSrsFạ thHCSrsFường thm75iQnì cơHCSrsFn m75iQnsóng wyVdWPgió nJfày sẽJf Jfqua đHCSrsFi ngawyVdWPy tHCSrsFhôi. NàoHCSrsF aJfi m75iQnngờ, tm75iQnaxi giờHCSrsF HCSrsFnày HCSrsFkhó m75iQnmà bắtm75iQn đượm75iQnc. HJfai nHCSrsFgười đứngJf HCSrsFhơn nửam75iQn tiJfếng wyVdWPđồng hồwyVdWP mwyVdWPà vẫnm75iQn khônHCSrsFg Jfbắt đưm75iQnợc xe.

Nếu biếHCSrsFt sJfớm nhHCSrsFư vậyHCSrsF thìJf HCSrsFcô Jfđã rHCSrsFa bếnwyVdWP m75iQnxe m75iQnbắt HCSrsFxe bum75iQnýt cm75iQnho rồiwyVdWP! VwyVdWPân VHCSrsFy liênm75iQn tHCSrsFục nhìnwyVdWP lạwyVdWPi phíaHCSrsF HCSrsFsau lưJfng. Nếum75iQn Jfcứ thếm75iQn nm75iQnày khôngwyVdWP biếtHCSrsF chừwyVdWPng…..đang địnhJf kéHCSrsFo TJfiểu wyVdWPThu Jfra bJfến xm75iQne buJfýt m75iQnthì độm75iQnt nm75iQnhiên mộtHCSrsF chiếJfc xm75iQne hwyVdWPơi đJfỗ xịchJf trướm75iQnc mặtJf hJfai người.

m75iQn- Vâm75iQnn Vy!HCSrsF- m75iQncánh HCSrsFcửa xm75iQne HCSrsFtừ tm75iQnừ kéHCSrsFo xm75iQnuống, am75iQnnh HCSrsFcúi đầuwyVdWP nhJfìn m75iQnra m75iQnngoài nóiHCSrsF: HCSrsF- LJfên xm75iQne điHCSrsF, anHCSrsFh đwyVdWPưa eJfm về!

VJfân JfVy HCSrsFcó nm75iQngần nJfgừ HCSrsFmột lHCSrsFát Jfmới mởHCSrsF wyVdWPcửa HCSrsFra Jfngồi vàm75iQno wyVdWPtrong xewyVdWP, ngoảnhHCSrsF wyVdWPđầu lạwyVdWPi mỉmHCSrsF cườiwyVdWP áHCSrsFi ngạiJf vJfới TiểwyVdWPu ThHCSrsFu. ChwyVdWPiếc m75iQnxe laJfo điJf m75iQntrên đwyVdWPường, wyVdWPcô HCSrsFvẫn khJfông qwyVdWPuên nhìnJf lạiHCSrsF cửwyVdWPa quáwyVdWPn wyVdWPKTV, thầmHCSrsF twyVdWPhở phàowyVdWP nhẹHCSrsF nhõm.

Những giọtwyVdWP nHCSrsFước vẫJfn tJfí táwyVdWPch rơwyVdWPi xuốHCSrsFng từHCSrsF mám75iQni tócwyVdWP cô.m75iQn HCSrsFBộ dạngwyVdWP cHCSrsFủa Jfcô Jflúc m75iQnnày qHCSrsFuả thJfực quwyVdWPá thêm75iQn tm75iQnhảm. CôwyVdWP giốngHCSrsF hJfệt nhm75iQnư mJfột wyVdWPcon vịtHCSrsF xấuJf xJfí. GiaHCSrsFng NJfhan Jfbây giờHCSrsF tuyệtHCSrsF đốiwyVdWP khônJfg HCSrsFtừ bHCSrsFỏ mộwyVdWPt KhanHCSrsFg wyVdWPDi xinJfh đẹpm75iQn đểwyVdWP đếHCSrsFn vớHCSrsFi côHCSrsF, đem75iQnm lHCSrsFòng yêuwyVdWP thươngJf Jfmột ngưm75iQnời quJfá đỗiHCSrsF bìHCSrsFnh thườnm75iQng nhwyVdWPư cô,HCSrsF mwyVdWPột Jfcô gáiJf bìHCSrsFnh thJfường m75iQnlại Jflớn wyVdWPtuổi. Côm75iQn thậm75iQnt sm75iQnự khôngJf HCSrsFnên cHCSrsFó nhữngwyVdWP ảwyVdWPo tưHCSrsFởng nhưwyVdWP thm75iQnế này!

- NwyVdWPói cJfho wyVdWPanh biHCSrsFết nm75iQnhà eJfm m75iQnở đâu?

NJfếu nHCSrsFhư khôngJf m75iQnphải aHCSrsFnh cấtHCSrsF tiếngm75iQn hỏim75iQn tHCSrsFhì m75iQncó lẽwyVdWP côwyVdWP vJfẫn m75iQnmải đắmHCSrsF chìmHCSrsF trom75iQnng dm75iQnòng m75iQnsuy nghĩHCSrsF m75iQnmông wyVdWPlung củawyVdWP mìm75iQnnh. VânHCSrsF Vm75iQny ngoảJfnh đầJfu saHCSrsFng m75iQnnhìn cwyVdWPhủ Jfnhân cm75iQnủa chm75iQniếc xewyVdWP. JfAnh twyVdWPa cũngHCSrsF đwyVdWPang nhìnwyVdWP côJf chm75iQnăm chú.

Nếu nwyVdWPhư kwyVdWPhông phảiHCSrsF gặpHCSrsF phJfải hoàHCSrsFn cảnhwyVdWP nàym75iQn m75iQnthì cóHCSrsF m75iQnlẽ cwyVdWPả đờiHCSrsF côHCSrsF cũngwyVdWP sẽwyVdWP kJfhông nwyVdWPgồi lJfên chiếJfc xm75iQne này.

wyVdWPLúc nHCSrsFày cJfô mHCSrsFới gim75iQnật wyVdWPmình m75iQnnhớ rHCSrsFa lwyVdWPà phm75iQnải nóiwyVdWP cámJf ơwyVdWPn: m75iQn- Cm75iQnám ơnwyVdWP am75iQnnh TriệuwyVdWP! JfNhà tôim75iQn Jfở km75iQnhu pwyVdWPhía namHCSrsF, m75iQnanh wyVdWPcứ đJfi Jftheo m75iQncon đườm75iQnng nàywyVdWP, twyVdWPìm mộJft bHCSrsFến tàuwyVdWP điệnwyVdWP HCSrsFngầm đm75iQnể tôwyVdWPi Jfxuống m75iQnxe làJf được!

- MuộnJf HCSrsFlắm HCSrsFrồi, đểm75iQn am75iQnnh Jfđưa Jfem vwyVdWPề nhà!

m75iQn- Khôm75iQnng cầnHCSrsF m75iQnphiền Jfphức tJfhế đâuHCSrsF ạ!

HCSrsF- VHCSrsFân Vy…-m75iQn TrJfiệu DươnHCSrsFg hơiJf Jfdừng HCSrsFlại mộJft lHCSrsFát m75iQnrồi nm75iQnói m75iQntiếp: wyVdWP- wyVdWPCó m75iQnthể đừngm75iQn HCSrsFkhách sám75iQno vớwyVdWPi anHCSrsFh Jfnhư vậwyVdWPy không?
JfTriệu DươwyVdWPng Jfnói nhwyVdWPư kHCSrsFhẩn m75iQncầu khiếnwyVdWP chHCSrsFo VâJfn m75iQnVy cJfảm thấwyVdWPy cHCSrsFó wyVdWPhơi áiJf ngại.Jf Bm75iQnan nãyHCSrsF cHCSrsFòn vộim75iQn vJfàng lem75iQno HCSrsFlên Jfxe cm75iQnủa nHCSrsFgười HCSrsFta, thếJf wyVdWPmà bâywyVdWP giờJf lạim75iQn đJfòi HCSrsFnhanh nhJfanh Jfchóng chónJfg xwyVdWPuống xwyVdWPe. XétJf cảwyVdWP vJfề tìnm75iQnh lẫnwyVdWP vHCSrsFề m75iQnlí thJfì côJf cũnJfg khôwyVdWPng nêHCSrsFn HCSrsFtừ chốwyVdWPi mãwyVdWPi nm75iQnhư thếJf nàm75iQny. NếuwyVdWP nhm75iQnư đwyVdWPã m75iQnkhông tHCSrsFhể xwyVdWPuống Jfxe thìJf HCSrsFcô đànwyVdWPh wyVdWPphải nHCSrsFgoan nHCSrsFgoãn wyVdWPngồi lạm75iQni nm75iQnói chuyện.

- Hôm75iQnm Jfnay tm75iQnhật trHCSrsFùng hợp!

- ĐúngJf vậJfy, tôwyVdWPi cũngm75iQn cùwyVdWPng wyVdWPvới mHCSrsFấy ngườJfi bạHCSrsFn đếnm75iQn đâHCSrsFy hm75iQnát hò!

Vân HCSrsFVy ngâHCSrsFy ngườwyVdWPi nwyVdWPhìn TrwyVdWPiệu Dương,Jf hỏJfi nhJfư Jfthăm dò:wyVdWP m75iQn- wyVdWPBan nãHCSrsFy wyVdWPanh cũnHCSrsFg wyVdWPvừa tJfừ KTJfV Jfđi ra?

Triệu HCSrsFDương gậwyVdWPt gậHCSrsFt đwyVdWPầu, dườnm75iQng nhJfư awyVdWPnh tm75iQna đangwyVdWP nghĩm75iQn nHCSrsFgợi chm75iQnuyện gìwyVdWP đówyVdWP. JfCuối cm75iQnùng aJfnh wyVdWPta cũHCSrsFng wyVdWPđành phảiHCSrsF m75iQnmở miệngwyVdWP hỏi:Jf HCSrsF- Vm75iQnân HCSrsFVy, biểuwyVdWP hiệnm75iQn cJfủa HCSrsFem nJfgày hôHCSrsFm nawyVdWPy kJfhiến m75iQncho am75iQnnh rấtm75iQn bấHCSrsFt nHCSrsFgờ. m75iQnAnh m75iQnvốn Jfdĩ cứJf Jfnghĩ em75iQnm chwyVdWPỉ wyVdWPlà mộtJf cwyVdWPô gáiHCSrsF nhm75iQnút nhát.

- JfÝ củawyVdWP am75iQnnh lJfà…- VânwyVdWP VwyVdWPy tHCSrsFhật khm75iQnông dámwyVdWP tim75iQnn vJfào Jfnhững gìHCSrsF mìnhm75iQn Jfvừa nwyVdWPghe thấym75iQn, lm75iQnẽ nàHCSrsFo m75iQnanh twyVdWPa thậwyVdWPt sự:wyVdWP –m75iQn m75iQnBan nãm75iQny HCSrsFanh nwyVdWPhìn twyVdWPhấy tôi…m75iQn.- JfLúc đóJf Jfdo HCSrsFhoang mam75iQnng m75iQnnên cHCSrsFô chwyVdWPẳng dáJfm ngẩnHCSrsFg wyVdWPđầu m75iQnnhìn đámm75iQn đônwyVdWPg xuwyVdWPng quaHCSrsFnh. CôwyVdWP thwyVdWPậm HCSrsFchí còHCSrsFn Jftự lừaHCSrsF gạm75iQnt bảnwyVdWP tm75iQnhân mìnm75iQnh rằngHCSrsF khônHCSrsFg m75iQnbị aHCSrsFi qHCSrsFuen bm75iQniết nhìJfn thấy.

- Anm75iQnh chm75iQnỉ làHCSrsF tìnHCSrsFh cờJf điHCSrsF nganm75iQng quam75iQn, nhìnJf HCSrsFthấy em75iQnm mm75iQnà thôi!

Máu troJfng wyVdWPcơ tHCSrsFhể VânwyVdWP VHCSrsFy dồnm75iQn m75iQnhết Jfcả lêm75iQnn mặt,HCSrsF HCSrsFcô vộJfi HCSrsFvàng giảiwyVdWP thích:wyVdWP -ChỉHCSrsF wyVdWPlà mộtm75iQn sựJf hiwyVdWPểu nhm75iQnầm mm75iQnà thôi!
Cm75iQnô bwyVdWPiết chHCSrsFo dùm75iQn cJfô m75iQncó nóiJf nHCSrsFhư vậyHCSrsF thHCSrsFì cũngm75iQn chm75iQnỉ lJfà uổnwyVdWPg cwyVdWPông màHCSrsF thwyVdWPôi. Họm75iQn hànHCSrsFg củawyVdWP TrHCSrsFiệu Dươm75iQnng làJf m75iQnđồng nghJfiệp m75iQncủa m75iQncô, TriệHCSrsFu DưwyVdWPơng chỉHCSrsF cHCSrsFần Jfnói chuyệnJf HCSrsFngày hJfôm nJfay rwyVdWPa wyVdWPlà m75iQncô sẽm75iQn HCSrsFngay lậpwyVdWP tm75iQnức bịHCSrsF lòm75iQni Jfđuôi wyVdWPlà nóJfi Jfdối. Cm75iQnô làwyVdWPm wyVdWPsao m75iQngì cwyVdWPó ngườiwyVdWP yêJfu nàoHCSrsF lâuwyVdWP nămHCSrsF nhm75iQnư HCSrsFvậy? NwyVdWPhững gìJf HCSrsFmà bm75iQnan wyVdWPnãy nm75iQnói HCSrsFra thựcJf sựHCSrsF đangHCSrsF khHCSrsFiến m75iQncho côJf cảmm75iQn thwyVdWPấy vôHCSrsF cHCSrsFùng hwyVdWPối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!