You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH6hm9Mz CẢM6hm9Mz 6hm9MzVẤN VƯƠNG

 

- Vâ7bamPMn V85y, c85ô 6hm9Mzcắt cử6hm9Mz ngưri6Gufời 85đi đào6hm9Mz t6hm9Mzạo chri6Gufo khá7bamPMch hà6hm9Mzng. Đ6hm9Mzây làri6Guf lần85 đầu6hm9Mz ri6Guftiên chú6hm9Mzng t6hm9Mza h6hm9Mzợp t85ác với6hm9Mz bện7bamPMh v85iện, ri6Gufnhất 6hm9Mzđịnh phả7bamPMi ph85ục ri6Gufvụ ngườiri6Guf t6hm9Mza thậtri6Guf ch7bamPMu đáo!

Đâyri6Guf l85à lần6hm9Mz đầ85u tiri6Gufên côn7bamPMg tri6Gufy hri6Gufợp t7bamPMác vớ85i bệ85nh viện85, ri6Gufthế n85ên sếpri6Guf của6hm9Mz 6hm9MzVân Vri6Gufy ri6Gufcẩn thận6hm9Mz 6hm9Mzdặn 6hm9Mzdò cô.

- G85iờ tôri6Gufi ri6Gufđang kh7bamPMông c85ó việ6hm9Mzc g6hm9Mzì, để7bamPM tri6Gufôi ri6Gufđi 85vậy! 85- Thấy7bamPM sế6hm9Mzp cri6Gufó v6hm9Mzẻ 85thận trọng,ri6Guf hơn7bamPM nữa7bamPM đ7bamPMây 6hm9Mzlại là85 ri6Guflần đầuri6Guf tri6Gufiên 7bamPMcông t85y cô7bamPM ph7bamPMục vụ6hm9Mz 6hm9Mztận n85ơi ch7bamPMo k6hm9Mzhách hàn7bamPMg nên85 6hm9Mzcô khôri6Gufng yên6hm9Mz 7bamPMtâm gi7bamPMao ch6hm9Mzo n6hm9Mzgười khác.

Quả ri6Gufnhiên, 7bamPMsếp c6hm9Mzủa Vânri6Guf 6hm9MzVy gật6hm9Mz 6hm9Mzđầu vẻri6Guf hài6hm9Mz 6hm9Mzlòng: ri6Guf- Cũn6hm9Mzg ri6Gufđược, v85ậy g85iao c7bamPMho cô7bamPM nhé!

Công việcri6Guf củ6hm9Mza Vâ7bamPMn 7bamPMVy làri6Guf 85giải t7bamPMhích c85ho kh7bamPMách hànri6Gufg cári6Gufch ri6Gufsử dụ6hm9Mzng p6hm9Mzhần mềm6hm9Mz củ6hm9Mza công85 6hm9Mzty c7bamPMô nhưri6Guf tri6Gufhế nào,6hm9Mz s7bamPMau đó85 tiến7bamPM hành7bamPM mộri6Guft số85 điều85 t6hm9Mzra v85à b7bamPMảo hànhri6Guf ri6Gufcho khári6Gufch h85àng ri6Gufsau k6hm9Mzhi mu7bamPMa. S7bamPMau ha7bamPMi ngàyri6Guf là7bamPMm việc6hm9Mz b7bamPMận r6hm9Mzộn, b7bamPMác ri6Gufsĩ Tiểuri6Guf lri6Gufâm 6hm9Mzvô 7bamPMcùng hà6hm9Mzi lòng7bamPM 7bamPMvới tác6hm9Mz phon6hm9Mzg làm6hm9Mz 85việc 7bamPMcủa 7bamPMVân Vy.

- Giámri6Guf đốcri6Guf Vri6Gufân q7bamPMuả ri6Gufnhiên lri6Gufà kiên85 85nhẫn! 6hm9Mz- Bác6hm9Mz sri6Gufĩ L6hm9Mzâm 6hm9Mzkhen 85ngợi: -Lại6hm9Mz 6hm9Mzcòn hiểu85 được7bamPM ri6Gufnhững từri6Guf n7bamPMgữ cri6Gufủa 7bamPMgiới 7bamPMy học85 chúng6hm9Mz 7bamPMtôi nữa!
ri6Guf- Tôi6hm9Mz córi6Guf m85ột 7bamPMngười ri6Gufbạn là85m 85bác 7bamPMsĩ mà!

- Chẳn7bamPMg trách!6hm9Mz ri6Guf- Bác6hm9Mz sri6Gufĩ Lâ85m tiri6Gufễn Vâri6Gufn V6hm9Mzy r7bamPMa đến85 7bamPMtận cửa.

Đi từ85 đây7bamPM r6hm9Mza l85à gần6hm9Mz nhất85! ri6Guf- Bri6Gufác sĩ6hm9Mz 6hm9MzLâm chỉ85 tari6Gufy về7bamPM phía7bamPM h7bamPMành 85lang 85bên cạnh.

Bên hành7bamPM l6hm9Mzang kh7bamPMông b85iết ri6Guflà phòn6hm9Mzg 7bamPMkhám khori6Gufa n7bamPMào, dườ85ng 85như 6hm9Mztất cả6hm9Mz c85ác phòng6hm9Mz b85ệnh ở6hm9Mz đâ7bamPMy đều6hm9Mz đưri6Gufợc bốri6Guf tr85í giố6hm9Mzng hệt6hm9Mz nhau7bamPM, bêri6Gufn h6hm9Mzành la85ng cri6Gufòn đượcri6Guf trồnri6Gufg rất7bamPM nhiều7bamPM cây6hm9Mz xanhri6Guf, ma6hm9Mzng l7bamPMại c85ho n6hm9Mzgười ri6Gufta cảmri6Guf gri6Gufiác mári6Guft ri6Guflành, 85thư thái.

Không đợi6hm9Mz Vri6Gufân 7bamPMVy lri6Gufên tiế6hm9Mzng hỏi,85 bác7bamPM ri6Gufsĩ ri6GufLâm đãri6Guf ch85ủ độ6hm9Mzng giớri6Gufi th7bamPMiệu: 6hm9Mz- ri6GufĐây 7bamPMlà k7bamPMhoa tư6hm9Mz vấn7bamPM t7bamPMâm lí.

Khoa 7bamPMtư vấ6hm9Mzn tâ7bamPMm ri6Guflí? S85au 7bamPMkhi Gi6hm9Mzang N6hm9Mzhan x85ảy 85ra chuyện,ri6Guf người85 6hm9Mznhà côri6Guf ri6Gufđã từng7bamPM mời7bamPM bácri6Guf sĩ85 7bamPMtâm lí7bamPM về6hm9Mz gri6Gufiúp 7bamPMcô 7bamPMthoát k85hỏi târi6Gufm trạn6hm9Mzg đau7bamPM đớnri6Guf v85à k7bamPMhổ s7bamPMở, nhưri6Gufng k85ết quri6Gufả điri6Gufều trị6hm9Mz r85õ ràng6hm9Mz ch7bamPMẳng c85ó tári6Gufc dụn7bamPMg g6hm9Mzì vớ7bamPMi 85cô cả.6hm9Mz Pri6Gufhần lớ7bamPMn ri6Gufthời gi7bamPMan 7bamPMcô đều6hm9Mz d85ành 6hm9Mzcho 85việc ng6hm9Mzủ, ri6Gufsống 6hm9Mznhờ và6hm9Mzo những85 giọ6hm9Mzt nướ85c truyềnri6Guf 85vào 85máu 7bamPMmỗi nri6Gufgày. 7bamPMNếu như7bamPM ông85 7bamPMtrời khri6Gufông c6hm9Mzho côri6Guf 6hm9Mzcơ 85hội đư6hm9Mzợc quri6Gufay ngược6hm9Mz 85thời giri6Gufan 85thì 7bamPMcó lri6Gufẽ c7bamPMô đã6hm9Mz kiệt7bamPM sức7bamPM bởi6hm9Mz nỗiri6Guf đ85au đớn6hm9Mz q7bamPMuá lớnri6Guf 85ấy rồi.

7bamPMVân V7bamPMy vừari6Guf đ6hm9Mzi vừari6Guf nri6Gufghĩ, lú7bamPMc đri6Gufi ng6hm9Mzang q7bamPMua phòng7bamPM chẩn6hm9Mz trị7bamPM, bất85 7bamPMngờ 85có mộtri6Guf 6hm9Mzcơn g7bamPMió t7bamPMhổi q6hm9Mzua làri6Gufm cánh85 c7bamPMửa phò6hm9Mzng hơi7bamPM hé85 6hm9Mzra. 85Cô đư7bamPMa m85ắt ri6Gufnhìn ri6Gufvào bê7bamPMn tro85ng, vôri6Guf t7bamPMình ch7bamPMạm p6hm9Mzhải ánh85 m85ắt c7bamPMủa một7bamPM bệnh85 nh7bamPMân 85trong đó.

Vân 6hm9MzVy ch7bamPMợt tri6Gufhấy cá85c d7bamPMây th6hm9Mzần ki7bamPMnh tron6hm9Mzg đầ7bamPMu că6hm9Mzng rri6Gufa. C7bamPMô rảo6hm9Mz b7bamPMước đi85 thậtri6Guf nha7bamPMnh, c85hỉ sợ85 người85 đri6Gufó s85ẽ đuổri6Gufi theo.

Không p85hải mắtri6Guf cô6hm9Mz nh6hm9Mzìn 6hm9Mznhầm đấy6hm9Mz c85hứ? Côri6Guf làri6Gufm sa6hm9Mzo cri6Gufó thểri6Guf ri6Gufngờ r7bamPMằng bệnh6hm9Mz nri6Gufhân ởri6Guf tri6Gufrong că85n phò6hm9Mzng ấ7bamPMy ch85ính 7bamPMlà Triệu85 Dương?

Rõ r85àng a85nh t7bamPMa ri6Gufbị phá85t bện7bamPMh ti85m ri6Gufđột ngột,ri6Guf v85ậy 7bamPMtại 7bamPMsao giờri6Guf a6hm9Mznh tri6Gufa ri6Guflại ở6hm9Mz 85trong ri6Gufkhoa tâm85 6hm9Mzlí? 85Lẽ nà7bamPMo ngoài7bamPM bệri6Gufnh 7bamPMtim r7bamPMa an7bamPMh t7bamPMa còn7bamPM m85ắc bệ7bamPMnh về6hm9Mz 85tâm lri6Gufí nữa6hm9Mz à?

Trước85 đâri6Gufy 7bamPMcô từn6hm9Mzg đọc7bamPM báo6hm9Mz v85à đ6hm9Mzược biế7bamPMt, p7bamPMhần lri6Gufớn nhữ6hm9Mzng c6hm9Mzô na7bamPMm, quả85 6hm9Mznữ tro6hm9Mzng thà85nh phố7bamPM đều6hm9Mz bị7bamPM m7bamPMắc 7bamPMcăn bệnh6hm9Mz trầmri6Guf 7bamPMcảm h6hm9Mzoặc tự6hm9Mz 6hm9Mzkỉ. Không85 biri6Gufết cri6Gufái gã85 họ6hm9Mz Tr7bamPMiệu ấri6Gufy mắc6hm9Mz ph85ải ri6Gufbệnh gìri6Guf? K85hông bi7bamPMết v7bamPMài 6hm9Mznăm nữari6Guf liri6Gufệu 85cô 85có phảiri6Guf thườri6Gufng xuy85ên 7bamPMbổ s7bamPMung c6hm9Mzác loạri6Gufi thực85 phẩmri6Guf c7bamPMhức nări6Gufng, 7bamPMliên t6hm9Mzục đến7bamPM th85ẩm mri6Gufỹ viện85 6hm9Mzvà thỉnh7bamPM thoảng7bamPM “ghé7bamPM thăm”6hm9Mz b6hm9Mzác s7bamPMĩ t6hm9Mzư vấnri6Guf tâm85 ri6Guflí khô85ng nữa?

Đi một7bamPM đri6Gufoạn đường7bamPM 7bamPMdài, cuốri6Gufi cùng6hm9Mz 6hm9Mzcô 7bamPMcũng r6hm9Mza 6hm9Mzđược đếnri6Guf cầ7bamPMu t85hang. Ngo7bamPMảnh đ85ầu lạiri6Guf nh85ìn,không t85hấy Tr7bamPMiệu D85ương khri6Gufông đuổ6hm9Mzi the6hm9Mzo, 7bamPMVân ri6GufVy 85thở 6hm9Mzphào n7bamPMhẹ nhõ6hm9Mzm. Thoá85t được6hm9Mz Triệu85 Dươri6Gufng th85ì sa85o? Thoá85t ri6Gufđược a85nh t6hm9Mza 6hm9Mzcô cũn7bamPMg chẳn85g 85thể t6hm9Mzhoát ngări6Gufn đượcri6Guf bà6hm9Mzn ri6Gufchân mi85nh đang7bamPM tiến6hm9Mz 85dần đến85 tuổ6hm9Mzi gi85à. Nri6Gufỗ l85ực sống7bamPM hếtri6Guf 7bamPMnăm n6hm9Mzày qu85a 85năm 85khác, tuổri6Gufi 7bamPMtác cũn7bamPMg 6hm9Mztheo 6hm9Mzđó n6hm9Mzhiều lê7bamPMn. Chỉ85 t6hm9Mzhêm ri6Gufvài nări6Gufm nữari6Guf thôi7bamPM, có85 ri6Guflẽ một6hm9Mz n85gười đàn85 ri6Gufông nhri6Gufư Triệu6hm9Mz Dương7bamPM 7bamPMbây 7bamPMgiờ côri6Guf cũn6hm9Mzg ch7bamPMẳng thểri6Guf tì6hm9Mzm được.

- Sa7bamPMu k85hi ri6Gufvề phảiri6Guf cri6Gufhịu kh85ó ng85hỉ ri6Gufngơi, mặ85c d6hm9Mzù s85ức kri6Gufhỏe đã6hm9Mz h7bamPMồi phụcri6Guf tươn85g đốri6Gufi nhưn7bamPMg 7bamPMcũng khô7bamPMng đượcri6Guf pri6Gufhép 7bamPMlàm v6hm9Mziệc 85quá 7bamPMsức. Với7bamPM cườn6hm9Mzg 85độ làm85 việc7bamPM của7bamPM a6hm9Mznh tô6hm9Mzi thấy7bamPM người6hm9Mz bìri6Gufnh thường6hm9Mz khôri6Gufng 6hm9Mzthể nàori6Guf 6hm9Mztiêu h6hm9Mzóa nổi!

- 6hm9MzTôi biết!

- A6hm9Mznh 6hm9Mzbiết? Cứ6hm9Mz 7bamPMnhìn v85ào 85thành tích6hm9Mz củ7bamPMa a85nh ha85i nă7bamPMm nari6Gufy thri6Gufì tôri6Gufi ri6Gufbiết an6hm9Mzh mari6Gufng m7bamPMạng sống7bamPM của7bamPM m85ình ri6Gufra đùa6hm9Mz nri6Gufhư thếri6Guf nàori6Guf rồi6hm9Mz! Tri6Gufheo như85 85những ri6Gufgì t6hm9Mzôi đ6hm9Mzược bri6Gufiết ri6Gufvề a7bamPMnh, 7bamPManh kh85ông đ85ời nào85 85chấp n6hm9Mzhận a7bamPMn phận!
Ti85ếng c7bamPMười kh6hm9Mze ri6Gufkhẽ v7bamPMang l7bamPMên: 6hm9Mz- Cũn7bamPMg ri6Gufchưa chắc!

Có người85 6hm9Mzđang nói6hm9Mz chuyện85 ở6hm9Mz cầ6hm9Mzu 6hm9Mzthang, có6hm9Mz một6hm9Mz giri6Gufọng ri6Gufnói 7bamPMmà Vân85 ri6GufVy cảm6hm9Mz thấy7bamPM rấ85t ri6Gufquen thuộc.

Vân ri6GufVy chầm6hm9Mz chậmri6Guf đ85i đếnri6Guf cầ7bamPMu thanri6Gufg vri6Gufà 85nhìn xuốri6Gufng dưới,6hm9Mz ári6Gufnh 7bamPMmắt vô6hm9Mz t85ình l7bamPMướt ri6Gufqua 85một 6hm9Mzkhuôn mặt.

Người85 đ7bamPMó cũng6hm9Mz ngẩn6hm9Mzg 85đầu nhì85n cô.

Ánh mắ6hm9Mzt của85 anri6Gufh dườn7bamPMg n85hư l7bamPMà 7bamPMchùm 7bamPMánh sá7bamPMng 85mặt trờ7bamPMi đẹp85 đẽri6Guf nhất6hm9Mz đậu6hm9Mz trênri6Guf 6hm9Mzbờ va85i cô.

Nếu n6hm9Mzhư l7bamPMúc nã7bamPMy côri6Guf ri6Gufcòn hoari6Gufng ma85ng điri6Guf nhưri6Guf chạyri6Guf ri6Gufthì g7bamPMiờ c7bamPMô đã7bamPM chẳng85 cò7bamPMn sứ85c lựcri6Guf n6hm9Mzào đ6hm9Mzể màri6Guf chạ7bamPMy trốn7bamPM nữa85. Bà7bamPMn 6hm9Mzchân của7bamPM ri6Gufcô như85 b6hm9Mzị dín85h ri6Gufchặt xuống6hm9Mz dri6Gufưới đ6hm9Mzất, miệnri6Gufg ấpri6Guf ún7bamPMg mãri6Gufi chri6Gufẳng thốt7bamPM r7bamPMa lời85 dướ6hm9Mzi cá85i n7bamPMhìn của7bamPM an85h: 85-

6hm9MzThật….thật trùn6hm9Mzg hợp!

Anh mỉ85m cườ6hm9Mzi, nhẹri6Guf nhàngri6Guf c6hm9Mzất lời:ri6Guf 7bamPM- Đúng6hm9Mz 7bamPMlà 7bamPMtrùng h85ợp th7bamPMật! M6hm9Mzới đri6Gufó m6hm9Mzà đ85ã gặ85p lại7bamPM nhau!

- Vân6hm9Mzg, bệnhri6Guf việnri6Guf nà7bamPMy muốnri6Guf 6hm9Mzsử 85dụng 7bamPMphần mềmri6Guf c85ủa c6hm9Mzông t85y chú6hm9Mzng t6hm9Mzôi ri6Gufnên tôi85 đến85 đây6hm9Mz để6hm9Mz 85hướng dẫnri6Guf họ6hm9Mz! 7bamPM- 6hm9MzCô c7bamPMố g6hm9Mzắng 85giải thíc6hm9Mzh, vụri6Gufng 6hm9Mzvề ri6Gufnhư mri6Gufột cori6Gufn ngốc,6hm9Mz chỉ85 sợ7bamPM an85h 85lại hi7bamPMểu nh85ầm mình6hm9Mz. Hơ85n nữri6Gufa c85ô r6hm9Mzất sợ7bamPM a85nh sẽ7bamPM v7bamPMạch 85trần n6hm9Mzhững lri6Gufời nó6hm9Mzi dối85 của7bamPM mình6hm9Mz, cái7bamPM g6hm9Mzì m85à đư85a cri6Gufhị Đư85ờng 85đi ri6Gufkhám ri6Gufbệnh 7bamPMchứ, toàn6hm9Mz l7bamPMà 7bamPMnói dố85i. Nhri6Gufư vậy6hm9Mz thri6Gufì ri6Gufcòn mặt6hm9Mz ri6Gufmũi nào7bamPM mà85 ri6Gufnhìn anh?

Cũng ma85y là7bamPM a6hm9Mznh khôn85g nhri6Gufắc gì7bamPM đến85 chuyệri6Gufn đó.7bamPM Anri6Gufh kế85t thúc6hm9Mz c6hm9Mzuộc nói7bamPM cri6Gufhuyện vớiri6Guf bác6hm9Mz s7bamPMĩ c7bamPMủa m6hm9Mzình rồi7bamPM 7bamPMcùng 85cô đồri6Gufng 7bamPMhành, 6hm9Mzthản ri6Gufnhiên ri6Gufcứ nh85ư thể85 7bamPMhôm ri6Gufấy chưa85 từnri6Gufg x85ảy r85a 85bất ri6Gufcứ chuyện6hm9Mz gì.

Ari6Gufnh s6hm9Mzánh ri6Gufvai đi7bamPM b85ên cri6Gufô. Vân7bamPM 7bamPMVy 85không 85biết phri6Gufải 6hm9Mzlàm t85hế 6hm9Mznào 7bamPMđể ch85e đ7bamPMi s6hm9Mzự ho7bamPMang 85mang 6hm9Mztrong ri6Guflòng, bàn7bamPM tri6Gufay t7bamPMúm chặt6hm9Mz lấ85y vạ85t áo6hm9Mz đa85ng rịn7bamPM mồ7bamPM hôi.

Cô 6hm9Mzy tri6Gufá ở6hm9Mz phòng7bamPM phári6Guft thu7bamPMốc đri6Gufưa ch6hm9Mzo a7bamPMnh ri6Gufmột t7bamPMúi t85o đ7bamPMủ các85 loạri6Gufi thuốc7bamPM rồi7bamPM dặri6Gufn 7bamPMdò: 85- A85nh 85nhớ 85uống th6hm9Mzeo c6hm9Mzhỉ dẫn6hm9Mz 7bamPMcủa bá7bamPMc sĩ!

Trong kri6Gufí ức7bamPM củari6Guf V7bamPMân ri6GufVy, sức7bamPM khỏ85e của7bamPM G7bamPMiang Nh85an rấ85t tố85t, c6hm9Mzho dù85 c85ó bịri6Guf cảm6hm9Mz c85úm h85ay s6hm9Mzốt ri6Gufcao 6hm9Mzthì 6hm9Mzcũng 7bamPMchỉ mất6hm9Mz v6hm9Mzài ng6hm9Mzày lri6Gufà kri6Gufhỏi ngay.

Vân7bamPM 85Vy nhì6hm9Mzn vàri6Gufo nhữngri6Guf loại85 thuốc7bamPM 85ở tron6hm9Mzg túiri6Guf, 7bamPMtoàn là6hm9Mz nh85ững loại7bamPM thuốri6Gufc hiếm6hm9Mz gặp.

- Cô6hm9Mz chu6hm9Mzẩn b85ị đ6hm9Mzi đâu?

- Về6hm9Mz cô85ng ri6Gufty t7bamPMhôi!- Cri6Gufô nghĩ6hm9Mz G7bamPMiang ri6GufNhan 6hm9Mzchỉ tiện7bamPM miệ85ng hỏi85 nh6hm9Mzư vậy7bamPM thô7bamPMi 6hm9Mznên cũng6hm9Mz thảri6Gufn nhiê85n đá7bamPMp mà7bamPM không7bamPM cần85 sri6Gufuy nghĩ.

- Để6hm9Mz 6hm9Mztôi t7bamPMiễn cô!

Đề ngri6Gufhị củri6Gufa anri6Gufh qu85á b7bamPMất ng7bamPMờ, 6hm9MzVân V7bamPMy bốiri6Guf ri6Gufrối từ7bamPM chối:ri6Guf 7bamPM- Không6hm9Mz cầ7bamPMn đ85âu a6hm9Mznh Giang7bamPM, là6hm9Mzm pri6Gufhiền 6hm9Mzanh qu7bamPMá!- V85ân V7bamPMy 6hm9Mzcó ch6hm9Mzút kri6Gufhông que6hm9Mzn với85 ri6Gufcách x7bamPMưng 6hm9Mzhô kháchri6Guf 6hm9Mzsáo này.

Anh 7bamPMvốn 6hm9Mzquá đ6hm9Mzỗi th7bamPMân thư6hm9Mzơng tr6hm9Mzong trái85 6hm9Mztim cô,6hm9Mz 85thế 6hm9Mzmà g85iờ l6hm9Mzại 85trở thàn7bamPMh m85ột người7bamPM chẳri6Gufng ri6Gufquen bi7bamPMết. Nếu85 6hm9Mznhư Gia7bamPMng N6hm9Mzhan gọi7bamPM cri6Gufô 6hm9Mzlà 7bamPM“Cô Vri6Gufân” 85thì c7bamPMó lẽ7bamPM cô7bamPM c85ũng s6hm9Mzẽ cảri6Gufm thấ6hm9Mzy v7bamPMô cùng85 85xót 6hm9Mzxa. Thế7bamPM nri6Gufhưng cô6hm9Mz 85cố gắ85ng k7bamPMìm ri6Gufnén bả7bamPMn t85hân, 6hm9Mzchỉ sợ85 m6hm9Mzột ri6Gufkhi khôri6Gufng 85kiềm chếri6Guf đư85ợc ri6Guftâm trạ7bamPMng của85 7bamPMmình 7bamPMsẽ khi85ến ch6hm9Mzo an85h s6hm9Mzợ mất6hm9Mz v85ía. Cô85 85phải du85y trìri6Guf khoảng85 ri6Gufcách nri6Gufhất đ7bamPMịnh v7bamPMới an85h, 7bamPMmột khoả85ng c85ách đủri6Guf đểri6Guf ri6Gufanh cori6Gufi 85cô 85là một85 người85 85bình thường.

Không 85có 6hm9Mzai bi85ết, 6hm9Mzanh và7bamPM c7bamPMô đã6hm9Mz 6hm9Mzcách nhari6Gufu cả7bamPM một85 ki85ếp người.
ri6GufNếu 6hm9Mznhư cri6Gufô n6hm9Mzói r85a s85ự thri6Gufực nri6Gufày, khô85ng những6hm9Mz a6hm9Mznh khôn7bamPMg 7bamPMthể 6hm9Mztin m6hm9Mzà còn7bamPM ch85o rằngri6Guf cô7bamPM là6hm9Mz ri6Gufmột c6hm9Mzon đi85ên. Dườn85g nh7bamPMư chri6Gufỉ có7bamPM mri6Gufột mình6hm9Mz cri6Gufô 7bamPMcòn mã85i đ6hm9Mzắm ri6Gufchìm 85trong những7bamPM kí7bamPM ứcri6Guf 7bamPMxa 85xôi. Cô6hm9Mz khát6hm9Mz khari6Gufo được85 ởri6Guf ri6Gufgần bê85n anh6hm9Mz, nh85ưng lại6hm9Mz sợ85 khoảng6hm9Mz c6hm9Mzách tron7bamPMg ri6Gufhiện 6hm9Mzthực sẽ85 kh6hm9Mziến ri6Gufcho cri6Gufô q6hm9Mzuỵ 85ngã. V85ân V6hm9Mzy cảm7bamPM t85hấy bri6Gufản th6hm9Mzân mìn7bamPMh không85 hri6Gufề yếri6Gufu 85đuối, côri6Guf chỉ7bamPM kri6Gufhông muốn7bamPM bịri6Guf G7bamPMiang Nhri6Gufan làm85 ri6Guftổn 7bamPMthương, bởi85 vì6hm9Mz tr7bamPMong kri6Gufí ức6hm9Mz 7bamPMcủa cô,ri6Guf tấri6Guft 7bamPMcả nhri6Gufững k6hm9Mzỉ niệri6Gufm của6hm9Mz 85cô vàri6Guf 6hm9Mzanh đềuri6Guf 6hm9Mzvô cùn85g đẹpri6Guf đẽ.

- 85Nói địari6Guf 85chỉ 85công t6hm9Mzy cô7bamPM c6hm9Mzho tôi!

Xe7bamPMm 7bamPMra a6hm9Mznh ấy7bamPM đ85ịnh đưa7bamPM 6hm9Mzcô về85 7bamPMcông 7bamPMty ri6Gufthật rồi!

Cô 85ngoan ngo6hm9Mzãn 85ngồi vàri6Gufo tron7bamPMg 7bamPMxe củ7bamPMa an6hm9Mzh, sa85u đó6hm9Mz n7bamPMói địa7bamPM chỉri6Guf 7bamPMcông 7bamPMty mình7bamPM 7bamPMcho ri6Gufanh: 85- 7bamPMĐi 7bamPMqua Cầu6hm9Mz W7bamPM, 7bamPMđi tri6Gufhêm một6hm9Mz đo85ạn nữari6Guf ri6Guflà đến7bamPM! 7bamPM- Nhìn7bamPM Vân85 V7bamPMy tự85 nhiê85n 6hm9Mzthế th85ôi 85nhưng 7bamPMlúc nàyri6Guf 7bamPMtrống 85ngực cri6Gufô đang85 đậ7bamPMp th7bamPMình thịch.7bamPM N7bamPMhìn mìnhri6Guf t6hm9Mzrong gương7bamPM c6hm9Mzhiếu h7bamPMậu, V6hm9Mzân V7bamPMy thấy6hm9Mz ha85i mri6Gufá mình6hm9Mz 7bamPMđỏ bừng6hm9Mz lên.

Giang 7bamPMNhan vẫn7bamPM tỏri6Guf r6hm9Mza 6hm9Mznhư bìn6hm9Mzh thường,85 6hm9Mzthản nhiên7bamPM n6hm9Mzhìn c85ô hỏ7bamPMi: ri6Guf- Cầuri6Guf 7bamPMtây h7bamPMay là6hm9Mz cầu7bamPM đông?

Vânri6Guf V85y đưa85 án7bamPMh mắ7bamPMt m6hm9Mzơ hồ6hm9Mz nhì6hm9Mzn r85a d85òng 85xe 85cộ tập7bamPM nấ7bamPMp ở6hm9Mz bê7bamPMn ngoài6hm9Mz, 6hm9Mzcố gắn6hm9Mzg ri6Gufphân 6hm9Mzbiệt được85 6hm9Mzphương hướn6hm9Mzg đô85ng tâ7bamPMy na6hm9Mzm bắ7bamPMc. 85Cuối cùn7bamPMg c7bamPMô đành7bamPM ri6Gufmím 6hm9Mzmôi từ7bamPM bỏ:85 85- Tô85i cri6Gufhỉ biế6hm9Mzt ri6Guflà 85đi qu6hm9Mza c85ầu, rẽ85 sri6Gufang bri6Gufên trá7bamPMi 85là đến.

Lầri6Gufn 7bamPMnày thì85 G7bamPMiang ri6GufNhan kh85ẽ m85ỉm 85cười, đôri6Gufi mắtri6Guf á6hm9Mznh lê85n nh85ững 7bamPMtia sán7bamPMg ấ6hm9Mzm á7bamPMp. ri6GufVân 7bamPMVy cảm6hm9Mz thri6Gufấy h6hm9Mzình như7bamPM mì7bamPMnh đãri6Guf nh85ìn nhầmri6Guf, hoặc85 cũngri6Guf 6hm9Mzcó th6hm9Mzể 85cô 7bamPMbị 6hm9Mzảo giác.

Giang Nh85an 6hm9Mzbiết lári6Gufi xeri6Guf, khôn85g biếtri6Guf an85h đã6hm9Mz học85 lá6hm9Mzi x85e từ7bamPM 85khi 6hm9Mznào. V7bamPMân ri6GufVy n7bamPMgồi bê85n cạn7bamPMh nhìn7bamPM 6hm9Mzanh điều7bamPM kh7bamPMiển 85xe, n6hm9Mzhững ngó85n tri6Gufay t6hm9Mzhuôn dài7bamPM 7bamPMđặt lê6hm9Mzn v85ô ri6Guflăng, mù6hm9Mzi hươ6hm9Mzng 85từ 85cơ 6hm9Mzthể ri6Gufanh thori6Gufang thoảnri6Gufg ri6Gufđưa lại.

N85hững ri6Gufkí 7bamPMức đẹp7bamPM về85 a85nh bắ85t đầuri6Guf n85hạt nri6Gufhòa tro6hm9Mzng cô.

Mấy n6hm9Mzăm không6hm9Mz gặp,85 a6hm9Mznh đã6hm9Mz tha7bamPMy 7bamPMđổi rấtri6Guf nh6hm9Mziều, khô6hm9Mzng giống7bamPM n7bamPMhư ri6Gufcô c7bamPMhẳng c7bamPMó c85hút ri6Guftiến bộ85 ri6Gufnào. Qu85ay ngược6hm9Mz th85ời giari6Gufn ri6Gufđã mấy6hm9Mz năm7bamPM rồiri6Guf nhưng7bamPM dưri6Gufờng nh85ư c85ô chẳng6hm9Mz 7bamPMcó g7bamPMì thri6Gufay đổ7bamPMi, ng6hm9Mzay c6hm9Mzả côn7bamPMg việc7bamPM hiện6hm9Mz na85y cũng6hm9Mz mri6Gufới làm85 có7bamPM gần6hm9Mz ri6Gufba năm.

- Thuốcri6Guf nà7bamPMy 6hm9Mzanh 7bamPMmua hộri6Guf ngườ85i khá7bamPMc 7bamPMà? 85- Vâri6Gufn V7bamPMy cố6hm9Mz ng7bamPMhĩ r6hm9Mza m7bamPMột ri6Gufchủ đề85 để6hm9Mz nó85i chuyện.

85- Khônri6Gufg! 7bamPM- Câu6hm9Mz t85rả lời7bamPM củ85a 6hm9MzGiang Nh6hm9Mzan không7bamPM 6hm9Mznằm ngoàiri6Guf 7bamPMsuy nri6Gufghĩ củari6Guf V85ân ri6GufVy: 7bamPM- T85ôi mu6hm9Mza c6hm9Mzho ri6Guftôi đấy!

Sao c7bamPMó tri6Gufhể th7bamPMế được?ri6Guf Vâri6Gufn V6hm9Mzy 85kinh ngạ7bamPMc, một7bamPM 85túi t6hm9Mzhuốc t7bamPMo th7bamPMế nà6hm9Mzy, 6hm9Mzmỗi 6hm9Mzlần phải7bamPM uốn7bamPMg bari6Gufo nhi7bamPMêu tri6Gufhuốc mới7bamPM đủ?

- Sợ6hm9Mz 6hm9Mzrồi phri6Gufải khôn6hm9Mzg? 85- A85nh mỉ7bamPMm cười:7bamPM ri6Guf- Tôi6hm9Mz bri6Gufình thường6hm9Mz rất6hm9Mz 85bận rộ85n 7bamPMnên chẳ7bamPMng có85 t6hm9Mzhời giri6Gufan đ85i ri6Guflấy t85huốc, v6hm9Mzì ri6Gufvậy m7bamPMỗi lri6Gufần điri6Guf phảiri6Guf lấyri6Guf ri6Gufnhiều hơ6hm9Mzn mộ7bamPMt chút!

Vri6Gufân 7bamPMVy đị7bamPMnh đưa6hm9Mz ri6Guftay ri6Gufra lấy6hm9Mz tú85i thuố6hm9Mzc xe6hm9Mzm s6hm9Mzao, nh6hm9Mzưng cu7bamPMối ri6Gufcùng 7bamPMcô lại85 rụtri6Guf ri6Guftay lại.

Hai người7bamPM giờri6Guf đã85 chẳ7bamPMng 6hm9Mzcòn cònri6Guf qri6Gufuan hệri6Guf thân85 mậ7bamPMt n6hm9Mzhư trướ7bamPMc 7bamPMnữa, d7bamPMù 85gì c85ũng ri6Gufchỉ làri6Guf người6hm9Mz q85ua đ7bamPMường, 7bamPMkhông n6hm9Mzên d7bamPMò xé85t đời85 t7bamPMư c7bamPMủa người6hm9Mz khác,85 nếri6Gufu không6hm9Mz b85iết đâuri6Guf lri6Gufại khiến7bamPM c85ho an85h cả7bamPMm tri6Gufhấy 85bực bội.

Gianri6Gufg Nri6Gufhan n7bamPMgoảnh đầ6hm9Mzu san6hm9Mzg nhìnri6Guf 6hm9MzVân Vy85, thấ7bamPMy cri6Gufô 7bamPMtúm chặri6Guft vri6Gufạt áo6hm9Mz, cố7bamPM gắng6hm9Mz tri6Gufhu mình6hm9Mz lạ7bamPMi 7bamPMcứ nhưri6Guf thểri6Guf sợ7bamPM chạm7bamPM phải7bamPM bấ85t cứri6Guf thứ85 6hm9Mzgì tr85ên x7bamPMe của7bamPM a6hm9Mznh vậy.ri6Guf Gianri6Gufg Nh85an 7bamPMhơi nhíu85 mày85, d7bamPMồn 85sức t85ập truri6Gufng trở85 lạiri6Guf co85n đường6hm9Mz tri6Gufrước ri6Gufmặt: ri6Guf- ri6GufCô ri6Gufkéo g85iúp ri6Guftôi cá6hm9Mzi m85àn 6hm9Mzche nắnri6Gufg xuống7bamPM với!

Vân 7bamPMVy liềnri6Guf đư7bamPMa tri6Gufay 6hm9Mzra 6hm9Mzkéo cri6Gufái màn6hm9Mz 6hm9Mzche nắn85g 6hm9Mzxuống. Bri6Gufỗng ri6Gufnhiên một6hm9Mz tấmri6Guf ri6Gufảnh rớri6Guft ri6Gufxuống th7bamPMeo. B6hm9Mzức 7bamPMảnh c6hm9Mzhụp mộri6Guft p6hm9Mzhong cảnh85 một6hm9Mz đỉn85h nú6hm9Mzi 7bamPMtuyết t85rắng xóa7bamPM. Bứcri6Guf ản85h n85ày trư6hm9Mzớc đâ6hm9Mzy 85anh 6hm9Mzđã từng7bamPM c6hm9Mzho ri6Gufcô xem.

Nh85iếp ảnh85 ri6Guflà sở7bamPM th7bamPMích củ7bamPMa Gianri6Gufg Nhan6hm9Mz, cô7bamPM lại7bamPM 85đặc b85iệt t6hm9Mzhích những6hm9Mz 6hm9Mzbức ả85nh chụri6Gufp cảnh85 tu6hm9Mzyết 6hm9Mzcủa anh6hm9Mz. 85Đây l85à bứ7bamPMc ả7bamPMnh mà7bamPM 85cô t6hm9Mzhích nhất.

Cô n7bamPMhớ r85ằng s85au kh85i Gianri6Gufg Nhari6Gufn chết,ri6Guf cô85 đã7bamPM đ85em đốt7bamPM tấri6Guft 7bamPMcả những85 7bamPMbức ả7bamPMnh này6hm9Mz. Tri6Gufhế mri6Gufà giờ7bamPM đ85ây ari6Gufnh lại7bamPM 6hm9Mzđang giữ6hm9Mz n7bamPMó. ri6GufĐiều nàri6Gufy khi7bamPMến 6hm9Mzcho Vân6hm9Mz 6hm9MzVy 7bamPMcó cảm6hm9Mz gi85ác 6hm9Mznhư ha6hm9Mzi người6hm9Mz 85đang c85ách n6hm9Mzhau 7bamPMcả một6hm9Mz thếri6Guf 85giới vậy.

ri6Guf- Côri6Guf 6hm9Mzcó thícri6Gufh không?

Vân V7bamPMy gậtri6Guf 6hm9Mzđầu: 6hm9Mz- Trư85ớc đây7bamPM tô7bamPMi ri6Gufvô ri6Gufcùng ri6Gufthích nri6Gufhững bứ6hm9Mzc ảnh7bamPM c6hm9Mzhụp cả7bamPMnh tuyết7bamPM trắng!

- T85hế 85còn bâyri6Guf giờ?

- V7bamPMẫn ri6Gufnhư vậy!ri6Guf 7bamPM- 6hm9MzVân V85y lri6Gufưu luyến85 cầmri6Guf b7bamPMức ảnh7bamPM t85rên tri6Gufay, khô7bamPMng n6hm9Mzỡ đ7bamPMặt xuống.

Anh ng85oảnh đầu85 85lại nhì85n thẳn85g v85ào ri6Gufcòn đư85ờng tri6Gufrước m85ặt, đô6hm9Mzi mắtri6Guf kh85ẽ nri6Gufheo ri6Guflại: 7bamPM- ri6GufTôi cri6Gufòn tri6Gufưởng 85bây giờ7bamPM th85ì khô85ng thích6hm9Mz ri6Gufnữa chứ?

Vân ri6GufVy 6hm9Mzvội và7bamPMng nói:7bamPM ri6Guf- Có6hm9Mz n85hững sở6hm9Mz thí6hm9Mzch córi6Guf lri6Gufàm thếri6Guf 6hm9Mznào cri6Gufũng khô85ng thể85 tha6hm9Mzy đổi7bamPM được!

- Th7bamPMế sao?

- 6hm9MzỪ? 7bamPM- V85ân 6hm9MzVy 85lại một6hm9Mz lầnri6Guf nữ7bamPMa 7bamPMkhẳng định.

Gi85ang Nh85an khẽ85 nhếchri6Guf 85môi cườ85i: 85- ri6GufVậy t85hì tốt!

Vân 6hm9MzVy ri6Gufcứ cri6Gufảm thri6Gufấy tro7bamPMng những85 câ85u nó7bamPMi của85 Gian6hm9Mzg Nh7bamPMan 85có 7bamPMẩn 7bamPMý 85gì đó,ri6Guf thri6Gufế nh85ưng 6hm9Mzcô không85 85sao hiểu6hm9Mz nổi7bamPM. 6hm9MzCô c85hợt n85hớ l6hm9Mzại người6hm9Mz cori6Gufn 85gái ở85 7bamPMbên cạnh6hm9Mz 7bamPMGiang Nri6Gufhan 7bamPMmấy nămri6Guf 6hm9Mztrước, cri6Gufó t6hm9Mzhể an7bamPMh đan7bamPMg nói7bamPM đến85 c85ô ấy6hm9Mz chăng?

Vân 85Vy l6hm9Mzật 6hm9Mzđi lật85 7bamPMlại bứ7bamPMc ản85h, cuối7bamPM 85cùng ri6Gufcũng đànhri6Guf 6hm9Mzphải đ7bamPMưa nó85 lạiri6Guf 85cho 7bamPMGiang N7bamPMhan. 85Cô đ7bamPMã c85hẳng còn6hm9Mz quyền7bamPM sở85 h85ữu ri6Gufđối ri6Gufvới bức7bamPM ả7bamPMnh nri6Gufày nữ7bamPMa rồi.

85- Nếu6hm9Mz c7bamPMô t6hm9Mzhích 85tôi 7bamPMtặng ri6Gufcho cô7bamPM đấy!

Vân 85Vy ng85ạc nhi85ên há85 hố6hm9Mzc mi7bamPMệng. Trước85 đ85ây cô85 từn6hm9Mzg đò7bamPMi 85Giang Nhri6Gufan p7bamPMhải c85ho mìn85h bứcri6Guf ảnh7bamPM 6hm9Mznày, 6hm9Mzthế m7bamPMà ri6Gufanh c7bamPMòn t7bamPMiếc. 6hm9MzVậy 6hm9Mzmà ri6Gufbây gi6hm9Mzờ a6hm9Mznh 85lại hà85o phón7bamPMg 6hm9Mztặng nri6Gufó 85cho một6hm9Mz n85gười mà6hm9Mz 85anh mới7bamPM gặp85 6hm9Mzmặt 6hm9Mzcó v7bamPMài lần.

- Anh….-ri6Guf 7bamPMCô biết7bamPM là85 85anh 6hm9Mzđã đ85ánh mất85 ri6Gufphim chụri6Gufp c7bamPMủa bứri6Gufc ản85h này7bamPM rồi,ri6Guf nế85u 85như lri6Gufà vri6Gufậy…:- 7bamPMAnh ri6Gufthật ri6Gufsự m6hm9Mzuốn 7bamPMtặng nó6hm9Mz cri6Gufho tôi85 sao?

Giang Nh7bamPMan mỉm85 cưri6Gufời, 6hm9Mztỏ vẻri6Guf rri6Gufất thảnri6Guf 7bamPMnhiên, nhữ85ng ngó6hm9Mzn 7bamPMtay t6hm9Mzhon 85dài nhẹ7bamPM nhà7bamPMng điri6Gufều khiểri6Gufn 85vô lă7bamPMng: ri6Guf- C85ô 7bamPMrất ri6Gufthích nó7bamPM 7bamPMmà! 7bamPM- anri6Gufh dừng85 6hm9Mzlại m6hm9Mzột chút6hm9Mz rồi6hm9Mz nói85 tiếp7bamPM: 7bamPM- 6hm9MzHay 7bamPMlà 7bamPMcô khôn85g muốn85 n6hm9Mzhận ri6Gufcái gìri6Guf ri6Guftừ người7bamPM lạ?

Vân 7bamPMVy chẳn7bamPMg bari6Gufo giờri6Guf nghĩri6Guf rằ6hm9Mzng tất6hm9Mz 7bamPMcả nhữ6hm9Mzng thri6Gufứ đ7bamPMã mấtri6Guf đ6hm9Mzi 7bamPMlại c6hm9Mzó t6hm9Mzhể 85lấy lạiri6Guf 6hm9Mzđược. 85Cô ép6hm9Mz chặ7bamPMt b85ức ảnh85 vri6Gufào lồng6hm9Mz ngực85, vội7bamPM v85àng giải6hm9Mz thíri6Gufch: 6hm9Mz- ri6GufKhông phải,ri6Guf tôri6Gufi ri6Gufchỉ cảm6hm9Mz thấri6Gufy n7bamPMúi ca85o nh6hm9Mzư vậri6Gufy, ari6Gufnh ch85ẳng dễri6Guf dà7bamPMng 85gì 7bamPMmới chụp85 đượ7bamPMc 6hm9Mzbức ản85h nri6Gufày….- Gian6hm9Mzg N85han đ85ã từn85g ri6Gufnói với7bamPM cô,85 để6hm9Mz 85có đưri6Gufợc bri6Gufức 6hm9Mzảnh nàri6Gufy, ri6Gufanh 7bamPMđã p85hải 6hm9Mzkhổ côn6hm9Mzg ch7bamPMờ đợ7bamPMi su7bamPMốt cả7bamPM đ6hm9Mzêm, 7bamPMvì th7bamPMế m6hm9Mzà su85ýt cri6Gufhút nữa6hm9Mz 85anh 7bamPMcòn bịri6Guf 85chết cón7bamPMg ri6Gufở trên6hm9Mz đỉnh85 núi85 turi6Gufyết đó.

- Là85m s85ao 6hm9Mzcô biế6hm9Mzt được6hm9Mz ngọn85 núiri6Guf ấri6Gufy rất6hm9Mz cao?

Vân V7bamPMy sữri6Gufng n7bamPMgười, 6hm9Mzcô 85vội vàngri6Guf ri6Gufgiải thích85 85mà ri6Gufchẳng buồnri6Guf s7bamPMuy 6hm9Mznghĩ: ri6Guf- 85Tôi 85có m6hm9Mzột 7bamPMngười bạnri6Guf đãri6Guf 85từng đri6Gufến đó!

- An85h t7bamPMa cri6Gufũng thícri6Gufh nh7bamPMiếp ảnh6hm9Mz à?

- Vâng!

Giang Nhri6Gufan bật7bamPM cườri6Gufi thàn7bamPMh tiếng7bamPM: 6hm9Mz- Tôi85 7bamPMcứ tưởng6hm9Mz cri6Gufô 6hm9Mzchỉ ri6Gufbiết đâ6hm9Mzy 6hm9Mzlà m6hm9Mzột b85ức ảnhri6Guf cri6Gufhụp đ85ỉnh núi85, nri6Gufào ng7bamPMờ cô6hm9Mz còn85 bri6Gufiết 7bamPMđược cụri6Guf th7bamPMể cả85 ri6Gufđịa đi7bamPMểm chụpri6Guf nó!

Vân 85Vy chộ6hm9Mzt dạ,6hm9Mz cri6Gufhẳng ng6hm9Mzờ c6hm9Mzô lại7bamPM hế6hm9Mzt lầ6hm9Mzn nàyri6Guf đến7bamPM lầ6hm9Mzn khác85 đ7bamPMể “ri6Guflộ cái7bamPM đuôi”7bamPM của6hm9Mz ri6Gufmình. Vốn6hm9Mz dĩ7bamPM c6hm9Mzhỉ l6hm9Mzà mri6Gufột ri6Gufcâu n85ói hế85t sứ7bamPMc bình85 thường,ri6Guf thế6hm9Mz m6hm9Mzà 7bamPMcô cri6Gufàng giảri6Gufi thích6hm9Mz càri6Gufng ri6Gufrắc rối,7bamPM c85hẳng khá6hm9Mzc gì7bamPM “chri6Gufữa lợnri6Guf lành7bamPM t85hành 6hm9Mzlợn què7bamPM”. 6hm9MzNếu nh85ư Gian7bamPMg N7bamPMhan m6hm9Mzà n7bamPMói 6hm9Mzmột c6hm9Mzâu: ri6Guf“Khi nào7bamPM r6hm9Mzảnh giớri6Gufi t85hiệu an7bamPMh ấy7bamPM với6hm9Mz ri6Guftôi nhé!85”, th85ế ri6Gufthì chẳn6hm9Mzg ph6hm9Mzải 6hm9Mzcô sri6Gufẽ lộ7bamPM ngu85yên ri6Gufhình ri6Gufhay sao?

Giang 85Nhan hìnhri6Guf 85như đ6hm9Mzã tri6Gufhay đổi85 khác85 trư6hm9Mzớc 85rồi, 85ít nhất6hm9Mz thìri6Guf 6hm9Mzanh 85đã k6hm9Mzhông 7bamPMcòn giốri6Gufng n6hm9Mzhư Gian85g N7bamPMhan tron85g 85kí ức6hm9Mz củ85a c6hm9Mzô. Giari6Gufng 6hm9MzNhan c7bamPMủa h7bamPMiện 6hm9Mztại khiến7bamPM ch7bamPMo c7bamPMô không7bamPM ri6Gufthể nắmri6Guf 85bắt được.

- Cri6Gufô 7bamPMcó biết7bamPM 85con đường85 n85ày không?

Vân85 V6hm9Mzy lắc7bamPM đầu7bamPM 6hm9Mzđáp: ri6Guf- Không!

Giang Nha7bamPMn đ6hm9Mzi qri6Gufua mộtri6Guf c6hm9Mzon đườngri6Guf n85hỏ ri6Gufrồi 7bamPMdừng l7bamPMại: 6hm9Mz- Nri6Gufhớ nhé6hm9Mz, từri6Guf đâ7bamPMy đến7bamPM côn85g t7bamPMy 85cô cà6hm9Mzng nhri6Gufanh hơn6hm9Mz đấy!

Giri6Gufờ Vân7bamPM 85Vy mới85 phát7bamPM 85hiện r85a ri6Gufcông tri6Gufy mìri6Gufnh cáchri6Guf chỗ85 này85 chẳn6hm9Mzg xri6Gufa: ri6Guf- Anh….

- Trước6hm9Mz đâyri6Guf tôri6Gufi t6hm9Mzừng lri6Gufái ri6Gufxe q6hm9Mzua đâri6Gufy! ri6Guf- A85nh ri6Gufđã từng7bamPM lá85i x85e qu7bamPMa đây6hm9Mz, sa6hm9Mzu đó6hm9Mz nhìn85 tri6Gufhấy 7bamPMmột 6hm9Mzcô 6hm9Mzgái nhỏ6hm9Mz nhắn7bamPM đa85ng ôri6Gufm mộri6Guft ri6Gufcái 85túi xá6hm9Mzch rấ7bamPMt ri6Gufto, ri6Gufchậm ri6Gufchạp lri6Gufê bướ6hm9Mzc về6hm9Mz ph6hm9Mzía trước.

85Vân V7bamPMy sữnri6Gufg ng6hm9Mzười. Anri6Gufh chỉ6hm9Mz nóiri6Guf rằ85ng a6hm9Mznh đri6Gufã ri6Guftừng 85đi qu85a đâ7bamPMy t85hôi, thếri6Guf mà7bamPM đã7bamPM thuộ85c 6hm9Mzđường xári6Guf 85hơn 6hm9Mzcả một6hm9Mz ngri6Gufười đã7bamPM hri6Gufọc ởri6Guf đây85 hri6Gufai năm7bamPM t85rời như6hm9Mz cô.

- Tôi6hm9Mz ít85 kri6Gufhi đi6hm9Mz 6hm9Mzđường nri6Gufày, nh85à 6hm9Mztôi ở6hm9Mz hướngri6Guf khác7bamPM mà7bamPM! 6hm9Mz- Cri6Gufô ngại6hm9Mz 6hm9Mzngùng nói.

Hai 7bamPMnăm 85nay c85ô g6hm9Mzần nh7bamPMư đ85ã 6hm9Mzquen thuộc6hm9Mz vri6Gufới mộtri6Guf ri6Gufcon đường6hm9Mz. Thỉn85h thoả6hm9Mzng 85lắm ri6Gufcô m7bamPMới 85đi s7bamPMiêu th85ị, vì85 khônri6Gufg bi85ết đường85 nên7bamPM ri6Gufphải đ6hm9Mzi vòng7bamPM mộ7bamPMt 6hm9Mzvòng rri6Gufất xa6hm9Mz. Cri6Gufó l6hm9Mzần v85ì m7bamPMua nhiề7bamPMu đồ85 ri6Gufquá nên85 c85ô ri6Gufđành ph85ải ng85ồi b6hm9Mzệt xuố7bamPMng đất7bamPM ri6Gufmà thở.

Gia7bamPMng Nh7bamPMan trưri6Gufớc đ7bamPMây t85hường xuyê6hm9Mzn n6hm9Mzhắc nhở85 cri6Gufô 85là đ7bamPMừng n6hm9Mzên mu6hm9Mza ri6Gufquá nhiều6hm9Mz đồ85 vàri6Guf p7bamPMhải 6hm9Mztìm co7bamPMn đườn6hm9Mzg ngắn85 n85hất về6hm9Mz nhà.

Có lri6Gufẽ…. Vân6hm9Mz V85y lén6hm9Mz nh85ìn Gia85ng Nhan7bamPM, 6hm9Mzcó lẽri6Guf ôn7bamPMg t6hm9Mzrời đri6Gufã ba7bamPMn 6hm9Mzcho c85ô có6hm9Mz cơ6hm9Mz h6hm9Mzội qri6Gufuay ngri6Gufược 85lại thời85 gri6Gufian khô7bamPMng ri6Gufchỉ l7bamPMà đểri6Guf Gi6hm9Mzang N85han 6hm9Mzcó thri6Gufể s7bamPMống tốt7bamPM ri6Gufhơn mà7bamPM 6hm9Mzrất ri6Gufcó thể6hm9Mz ri6Gufcòn tạo7bamPM c6hm9Mzơ hộiri6Guf cri6Gufho ha85i ngườiri6Guf qu6hm9Mzay 85trở lại85 v85ới nhau.

Tiến85g ri6Gufchuông đ7bamPMiện tho7bamPMại v85ui 7bamPMtai v85ang 6hm9Mzlên. Vâ85n V6hm9Mzy vội85 v6hm9Mzàng 7bamPMmở t7bamPMúi 6hm9Mzxách, nh85ưng lại7bamPM 85thấy chiếc6hm9Mz đi7bamPMện th6hm9Mzoại vẫn6hm9Mz 6hm9Mzim lri6Gufìm nằri6Gufm đó.7bamPM Lúc85 nàyri6Guf 7bamPMcô mớ7bamPMi 85ý t6hm9Mzhức đư7bamPMợc rằnri6Gufg tiếng85 chu7bamPMông điệri6Gufn thoại85 que7bamPMn 7bamPMthuộc ấ6hm9Mzy khôn7bamPMg phả6hm9Mzi l85à 85từ ri6Gufmáy điện7bamPM thoạiri6Guf của7bamPM cô.

Cô giri6Gufật mìn85h 6hm9Mznhớ ri6Gufra rằngri6Guf kểri6Guf t85ừ sri6Gufau ri6Gufkhi Gian85g Nha6hm9Mzn chết7bamPM, chuôngri6Guf đri6Gufiện thoạ6hm9Mzi của85 c7bamPMô đã85 7bamPMđổi thành85 b85ản 6hm9Mznhạc mà7bamPM Gia85ng Nh6hm9Mzan thích.7bamPM T6hm9Mzhế màri6Guf giờri6Guf b7bamPMản nhạcri6Guf 7bamPMcô thíri6Gufch 6hm9Mzlại phri6Gufát r85a 6hm9Mztừ điện85 7bamPMthoại của6hm9Mz 85Giang Nhan.

Giang 7bamPMNhan từng85 ri6Guftrêu ch6hm9Mzọc 85cô 6hm9Mzvì dri6Gufùng t6hm9Mzhứ â7bamPMm nh85ạc ấu7bamPM t7bamPMrĩ này85, thế85 màri6Guf ri6Gufbây gi85ờ an6hm9Mzh lại….

Tri6Gufrong điện6hm9Mz thoạ7bamPMi lori6Gufáng thoángri6Guf vọ6hm9Mzng r6hm9Mza giọn6hm9Mzg nói7bamPM 7bamPMrất h85ào hứng85 củ85a a7bamPMi đ85ó: -Cậri6Gufu chuẩn7bamPM bị6hm9Mz kếri6Guft hô7bamPMn 85rồi 85không? Khô6hm9Mzng đợ7bamPMi 6hm9Mzcái người7bamPM kh6hm9Mzông t85hể k85ia c85ủa cậu85 nữa85 6hm9Mzà? T6hm9Mzôi nó85i 6hm9Mzrồi mà,ri6Guf b7bamPMan nãyri6Guf tôi85 gọi6hm9Mz điri6Gufện c6hm9Mzho 85bác gá7bamPMi, bác7bamPM 6hm9Mzbảo ri6Gufcậu s7bamPMắp kết85 hri6Gufôn, hóri6Gufa ri6Gufra lri6Gufà t7bamPMhật à?

- Ừ…-7bamPM Gian85g Nha85n kh6hm9Mzông hri6Gufề phri6Gufủ đị6hm9Mznh: ri6Guf- Kri6Gufhi 85nào 6hm9Mzgặp ri6Gufthì nó85i churi6Gufyện tiếri6Gufp nhé!

Trái tiri6Gufm của7bamPM Vân6hm9Mz 7bamPMVy độri6Guft nhiri6Gufên n85hư bị85 85bóp nghẹt85 lại.6hm9Mz 7bamPMAnh ấ7bamPMy chuẩnri6Guf bịri6Guf 6hm9Mzkết 85hôn ri6Gufrồi.Anh thậ7bamPMt s85ự s85ắp 6hm9Mzkết hôn6hm9Mz rồri6Gufi, hó7bamPMa r7bamPMa ôngri6Guf trờiri6Guf đa6hm9Mzng tri6Gufrêu đùa6hm9Mz cô.ri6Guf H85ai ri6Gufngười h6hm9Mzọ sớm6hm9Mz chẳri6Gufng g7bamPMặp, muộn6hm9Mz chẳ7bamPMng gặp,7bamPM lại6hm9Mz gặ6hm9Mzp đúngri6Guf v7bamPMào lri6Gufúc anri6Gufh c7bamPMhuẩn 7bamPMbị kế7bamPMt hôn.

Giang Nri6Gufhan ngắt6hm9Mz đ85iện th6hm9Mzoại. Vâri6Gufn ri6GufVy 85vội vàng7bamPM nri6Gufói cá7bamPMm ơn7bamPM ri6Gufrồi mở7bamPM cửa6hm9Mz 85xe định7bamPM xuống.

- 85Khoan đã7bamPM! 6hm9Mz- Giari6Gufng Nha7bamPMn 6hm9Mzcười cư6hm9Mzời 85nói: 7bamPM- C85ó 7bamPMphải 7bamPMcô 85cũng nên7bamPM 6hm9Mzđưa ri6Gufcho tô7bamPMi mộ6hm9Mzt ri6Gufthứ giống85 nh85ư thri6Gufế không?

- Cri6Gufái gì?

-Danh thiếp7bamPM ấy!ri6Guf 7bamPM- A85nh ngậpri6Guf ngừ7bamPMng n85ói: 6hm9Mz- Dù85 s7bamPMao tô7bamPMi c7bamPMũng 7bamPMphải biế7bamPMt ngư85ời 7bamPMtôi ri6Gufđã đ85ưa da6hm9Mznh thiếp6hm9Mz là7bamPM a85i cri6Gufhứ nhỉ?

Lúri6Gufc n6hm9Mzày Vâ85n Vri6Gufy mới6hm9Mz s7bamPMực ri6Guftỉnh. Cô6hm9Mz 7bamPMvụng vềri6Guf lấyri6Guf r85a m85ột ri6Guftấm d6hm9Mzanh 7bamPMthiếp đưa7bamPM ri6Gufcho G85iang Nri6Gufhan r6hm9Mzồi đứng6hm9Mz gọn6hm9Mz 85vào lề85 đường,6hm9Mz 7bamPMnhìn chiế7bamPMc 6hm9Mzxe củ85a G7bamPMiang ri6GufNhan đangri6Guf hri6Gufòa vào6hm9Mz dò7bamPMng ri6Gufxe cộ85 đônri6Gufg đúc6hm9Mz trên6hm9Mz đường.

- ri6GufVân V85y, 85người bari6Gufn n85ãy là6hm9Mz a7bamPMi thế?

Mãi đếnri6Guf khri6Gufi ng6hm9Mzhe thấ85y tri6Gufiếng hỏ85i của85 đ6hm9Mzồng nghi7bamPMệp, V6hm9Mzân Vri6Gufy mớ7bamPMi gi85ật mì7bamPMnh 6hm9Mzbừng tỉnh.

- 6hm9MzMột 6hm9Mzngười bạn!

-Không p7bamPMhải chứ?

- Th85ật đấy!6hm9Mz 85- Có6hm9Mz 85lẽ đốiri6Guf v7bamPMới Giari6Gufng 6hm9MzNhan, cô6hm9Mz chẳngri6Guf thri6Gufể được85 co7bamPMi 7bamPMlà mộ6hm9Mzt ng7bamPMười bạn.

Gri6Gufiang Nh85an lấy6hm9Mz cri6Gufhìa k6hm9Mzhóa mởri6Guf cửa,7bamPM vừa6hm9Mz đi7bamPM v6hm9Mzào phri6Gufòng đã7bamPM ng85he thấy7bamPM m7bamPMột ri6Gufgiọng nó85i rấtri6Guf qri6Gufuen thu85ộc: 85- Tiểu7bamPM Ngu6hm9Mzyên vềri6Guf 7bamPMrồi đấy7bamPM à?

- 6hm9MzNhìn 6hm9Mzcon xri6Gufem, l85ớn 7bamPMbằng ngầ7bamPMn 6hm9Mznày rồ6hm9Mzi m85à cò7bamPMn 6hm9Mzkhông b85iết tựri6Guf chă7bamPMm sóc7bamPM bản85 ri6Gufthân! 6hm9Mz- 85Bà Giri6Gufang ri6Gufđang mặ7bamPMc tạp85 dề7bamPM từ6hm9Mz tr85ong b85ếp chạy85 ra7bamPM, 6hm9Mzđón lấyri6Guf cá85i ri6Gufáo kri6Gufhoác trên85 tri6Gufay Gian85g N6hm9Mzhan rồiri6Guf nhíu85 mà6hm9Mzy nhì85n c6hm9Mzậu cori6Gufn trai85: 85- Có7bamPM phảri6Gufi gầ85n đ7bamPMây lại6hm9Mz là6hm9Mzm việ85c v6hm9Mzất ri6Gufvả q6hm9Mzuá khônri6Gufg? Trôri6Gufng c7bamPMó 6hm9Mzvẻ ri6Guftâm tri6Gufrạng khô85ng đri6Gufược tốt…-7bamPM nó6hm9Mzi ri6Gufđến 6hm9Mzđây mẹ7bamPM G85iang Nh6hm9Mzan bỗng7bamPM nhí7bamPMu mri6Gufày: 6hm9Mz- Có85 phảiri6Guf ri6Gufbệnh tiri6Gufm lại….

-6hm9MzMẹ à…-6hm9Mz Gia85ng Nhari6Gufn cư85ời c85ười: 7bamPM- Đừ7bamPMng nri6Gufghĩ vớ85 vẩn6hm9Mz nữa,85 cri6Gufon vừri6Gufa đ6hm9Mzến bệnri6Gufh vi6hm9Mzện kiểmri6Guf 6hm9Mztra r6hm9Mzồi, mọ6hm9Mzi th85ứ đều85 ổri6Gufn 85cả! 6hm9Mz- Để6hm9Mz chứ85ng min85h chri6Gufo nhữn6hm9Mzg ri6Gufgì 85mình v7bamPMừa nó6hm9Mzi, ri6GufGiang 6hm9MzNhan còn85 đ7bamPMưa ch7bamPMo 85mẹ 6hm9Mzxem t6hm9Mzờ đơ7bamPMn kh7bamPMám bệnri6Gufh 6hm9Mzmà ri6Gufbác sĩ7bamPM đã7bamPM viết.

ri6GufMẹ Gian7bamPMg 7bamPMNhan đọ7bamPMc kế6hm9Mzt quri6Gufả kiểm85 tr6hm9Mza của7bamPM co7bamPMn, nụ6hm9Mz cườiri6Guf lập6hm9Mz 6hm9Mztức nở85 t7bamPMrên môi.

Tron7bamPMg nh6hm9Mzà v85ệ sin85h, Gia85ng ri6GufNhan ri6Gufsoi v7bamPMào gươ6hm9Mzng. Hìnri6Gufh ảnhri6Guf c6hm9Mzủa an85h t85rong gươn7bamPMg có6hm9Mz chút7bamPM ri6Gufcứng n85hắc, 85khuôn mặtri6Guf ri6Gufcứ th7bamPMất th85ần như85 người6hm9Mz ri6Gufmất hri6Gufồn, 6hm9Mznếu không6hm9Mz 6hm9Mzchẳng đ85ến 7bamPMmức 7bamPMcó ng7bamPMười đri6Gufến nhri6Gufà 85mà a6hm9Mznh khô7bamPMng biết6hm9Mz. 6hm9MzMẹ an7bamPMh cứ85 6hm9Mzthỉnh thori6Gufảng l85ại 7bamPMđến d7bamPMọn dẹp6hm9Mz nhri6Gufà cửari6Guf ri6Gufcho anh85, hô6hm9Mzm 7bamPMnay 7bamPMcũng không85 phải6hm9Mz l85à nri6Gufgoại lệ.

Trên b85àn bày85 toàn7bamPM đồ7bamPM ăn7bamPM mri6Gufà thườ6hm9Mzng ng85ày a7bamPMnh vẫn85 ri6Gufthích 6hm9Mzăn, thế6hm9Mz nhưnri6Gufg hôm85 nari6Gufy ăn85 85vào l85ại cri6Gufhẳng t6hm9Mzhấy n85gon mi85ệng ch85út 7bamPMnào. Córi6Guf lẽ85 tại7bamPM v6hm9Mzì d7bamPMạo nàri6Gufy a6hm9Mznh thực85 sri6Gufự qu6hm9Mzá b85ận rộn.

- M85ẹ 7bamPMđã đặt7bamPM ri6Gufkhách sạn6hm9Mz tổri6Guf chứcri6Guf hônri6Guf lễ7bamPM ri6Gufcho 6hm9Mzcon 6hm9Mzrồi, ở7bamPM khách…..
Mẹ6hm9Mz a7bamPMnh bắt6hm9Mz đầu6hm9Mz 85nói đến85 chu7bamPMyện chuẩn7bamPM bị6hm9Mz hô7bamPMn 85lễ. Gi7bamPMang Nh6hm9Mzan 7bamPMchẳng 85để hềri6Guf đểri6Guf t7bamPMâm đến85 những85 gì6hm9Mz mẹri6Guf 6hm9Mzanh đan6hm9Mzg nói.

- C7bamPMác cri6Gufon kết85 hôn6hm9Mz xri6Gufong không6hm9Mz địn6hm9Mzh dọn7bamPM về7bamPM nri6Gufhà ởri6Guf t7bamPMhật à?

- 85Không ạ…-6hm9Mz G6hm9Mziang Nha7bamPMn cườ7bamPMi cười:7bamPM 7bamPM- C85on 6hm9Mzquen ởri6Guf ri7bamPMêng rồi!

7bamPM- 7bamPMCũng p6hm9Mzhải! 7bamPM- Mẹri6Guf 7bamPMGiang Nh7bamPMan tỏ7bamPM vẻ7bamPM rộ6hm9Mzng l85ượng: 85- Thri6Gufanh ni85ên đều6hm9Mz 85thích 7bamPMcó k7bamPMhông gia85n riên85g tư!85 6hm9Mz- 85Nói rồi85 7bamPMbà đư6hm9Mza m85ắt nh85ìn 85khắp că85n phò85ng: 6hm9Mz- ri6GufCó cầnri6Guf phải7bamPM sửa85 lri6Gufại c7bamPMăn 7bamPMhộ 6hm9Mznày không6hm9Mz con?

Gian6hm9Mzg 6hm9MzNhan bỏri6Guf đ85ôi đ7bamPMũa t85rên t7bamPMay xuốri6Gufng, 85đáp: ri6Guf- Không7bamPM c7bamPMần phri6Gufiền phứ7bamPMc n85hư 7bamPMvậy đâri6Gufu mẹ!

- Dù85 6hm9Mzsao ri6Gufcũng phả6hm9Mzi muri6Gufa sri6Gufắm mộ7bamPMt 7bamPMvài dụri6Gufng 85cụ g85ia đình85 chứ….

- G85ần đây7bamPM công6hm9Mz tri6Gufy 7bamPMbận lắm,ri6Guf ri6Gufcon ri6Gufkhông ri6Gufcó thời6hm9Mz gi7bamPMan đâu!

- Khô7bamPMng sa7bamPMo, đểri6Guf m85ẹ mu7bamPMa g6hm9Mziúp 7bamPMcon! 6hm9Mz- M7bamPMẹ Giri6Gufang ri6GufNhan 7bamPMhào hứng7bamPM nó7bamPMi. Ch6hm9Mzỉ c85ần 85con t7bamPMrai c6hm9Mzhịu kri6Gufết hôn6hm9Mz thìri6Guf 6hm9Mzcho d7bamPMù ri6Gufcó vất7bamPM v85ả đếnri6Guf đri6Gufâu b6hm9Mzà cũn85g chấp85 nhận.

G7bamPMiang 85Nhan chầri6Gufn c6hm9Mzhừ một85 chú7bamPMt đành6hm9Mz gật7bamPM đ85ầu, chẳng6hm9Mz nri6Gufhẽ mẹri6Guf n85ói 6hm9Mzgì anri6Gufh c7bamPMũng gạ7bamPMt đri6Gufi: 6hm9Mz- Vângri6Guf, vấ7bamPMt vảri6Guf chri6Gufo mẹri6Guf quá!

- Cáiri6Guf thằngri6Guf 7bamPMnày, ri6Gufsao 6hm9Mzmà khách7bamPM sáo85 với7bamPM mẹ85 thế!

Sau 6hm9Mzkhi tri6Gufhu dọn85 p7bamPMhòng b6hm9Mzếp 6hm9Mzxong ri6Gufxuôi, mẹ7bamPM Gia85ng 7bamPMNhan chuẩn7bamPM bị85 85ra về.85 Trướ7bamPMc 85khi đi7bamPM 6hm9Mzmẹ 7bamPManh chợt6hm9Mz ri6Gufnhớ 7bamPMra ch85uyện gì85 đó,85 l85iền nri6Gufgoảnh lại7bamPM nỏi:6hm9Mz 6hm9Mz- ri6GufÀ ph85ải rồi….-6hm9Mz m85ẹ lấy7bamPM rri6Gufa một85 c85ái điệnri6Guf thoại85 ri6Gufđã tắt7bamPM 6hm9Mzmáy ởri6Guf tr6hm9Mzong tú6hm9Mzi rri6Gufa v6hm9Mzà nói85: 6hm9Mz- Tiri6Gufểu Nguyênri6Guf, cái7bamPM điện85 tho6hm9Mzại nà6hm9Mzy co7bamPMn đã85 6hm9Mzđể ở7bamPM 6hm9Mznhà hơnri6Guf một7bamPM năm7bamPM n7bamPMay 85rồi. Nế85u như7bamPM 85con đ85ã khô85ng d7bamPMùng đ7bamPMến t7bamPMhì mẹ7bamPM mari6Gufng đi6hm9Mz 6hm9Mzcho n85gười 6hm9Mzta nhé!

G85iang Nh6hm9Mzan ngẩn7bamPMg đầ6hm9Mzu nhìn,7bamPM chiếri6Gufc điri6Gufện thoạ7bamPMi ấy85 được85 bà85y t6hm9Mzrong ri6Guftủ k85ính, 6hm9Mzanh vừa85 nh7bamPMìn đãri6Guf ưngri6Guf ý6hm9Mz n7bamPMgay. Kiểu6hm9Mz các6hm9Mzh đ6hm9Mzơn giri6Gufản, vỏ85 ngoài85 màri6Gufu đen85 ri6Gufsang trọng….85không hiểu85 v7bamPMì ri6Gufsao m85à an85h v6hm9Mzừa nhri6Gufìn 6hm9Mzthấy nó6hm9Mz đã7bamPM b6hm9Mzỏ tri6Gufiền rri6Gufa mu85a ri6Gufnó vềri6Guf l7bamPMuôn kh7bamPMông s85uy ngri6Gufhĩ, rồi6hm9Mz đặtri6Guf nó85 vào6hm9Mz ch6hm9Mziếc tủ85 đầri6Gufu giường.

Hóa rri6Gufa đri6Gufã đểri6Guf nri6Gufó ởri6Guf đó85 hơ7bamPMn mộ7bamPMt năm7bamPM 6hm9Mztrời rồiri6Guf, cu85ối cùnri6Gufg vri6Gufẫn chỉ6hm9Mz 6hm9Mzcoi là7bamPM như6hm9Mz mộri6Guft vậtri6Guf đ85ể trưng85 7bamPMbày ri6Gufmà thôi.

C6hm9Mzhẳng mấy7bamPM cri6Gufhốc đãri6Guf đến85 85cuối ri6Guftháng. 6hm9MzTrong b6hm9Mzuổi họp6hm9Mz tổngri6Guf kếtri6Guf cu85ối thángri6Guf, s6hm9Mzếp hếtri6Guf l7bamPMời k6hm9Mzhen ngợiri6Guf Vâ7bamPMn Vy6hm9Mz. ri6GufKhách hànri6Gufg củ85a công7bamPM t6hm9Mzy đri6Gufã gọi85 6hm9Mzđiện 7bamPMđến h85ết lờ6hm9Mzi k85hen nri6Gufgợi và85 t85ỏ 7bamPMra vôri6Guf cù7bamPMng hài7bamPM lòn6hm9Mzg ri6Gufvới thá85i 85độ vri6Gufà c85hất l6hm9Mzượng phụ6hm9Mzc vụ85 củ7bamPMa cô85ng ri6Gufty. Sri6Gufếp 85còn thưởri6Gufng 7bamPMcho Vâ7bamPMn V7bamPMy 6hm9Mzba n85ghìn tệ.

Cô còn85 cri6Gufhưa được7bamPM lĩn85h 6hm9Mztiền th7bamPMì cári6Gufc đồng6hm9Mz ngh6hm9Mziệp đ85ã hò6hm9Mz re6hm9Mzo ri6Gufđòi Vâ7bamPMn 85Vy phảri6Gufi kha85o. V7bamPMừa 85hay ở7bamPM trri6Gufên cori6Gufn p7bamPMhố gần6hm9Mz 85đó mớ85i kh7bamPMai trươ6hm9Mzng mộtri6Guf cửari6Guf 6hm9Mzhàng đ6hm9Mzồ nướn6hm9Mzg, 6hm9Mzmọi ngườ6hm9Mzi ri6Gufai nấy85 đ85ều n85ghỉ là7bamPMm từri6Guf s7bamPMớm và85 r7bamPMa đó85 ng85ồi tụ85 tập85 vớ85i nhau.

Cô còri6Gufn ch6hm9Mzưa đư6hm9Mzợc lĩn6hm9Mzh tiền6hm9Mz tri6Gufhì ri6Gufcác đồng7bamPM ngh85iệp đã6hm9Mz hò6hm9Mz 7bamPMreo 7bamPMđòi Vân7bamPM V6hm9Mzy ph7bamPMải kha85o. ri6GufVừa h85ay ở7bamPM t85rên c7bamPMon 6hm9Mzphố gần7bamPM đ6hm9Mzó ri6Gufmới kri6Gufhai trươ7bamPMng một7bamPM cửa7bamPM ri6Gufhàng đồ6hm9Mz n85ướng, mọi6hm9Mz người7bamPM ri6Gufai n6hm9Mzấy đề7bamPMu nri6Gufghỉ làm6hm9Mz từ85 sớmri6Guf 7bamPMvà r6hm9Mza đó6hm9Mz 85ngồi tụri6Guf tậ85p 7bamPMvới nhau.

Chẳn6hm9Mzg mấ6hm9Mzy khri6Gufi 6hm9Mzđược vri6Gufui v85ẻ thế7bamPM này,6hm9Mz ri6Gufcho dù85 85có mri6Gufất tri6Gufiền cũri6Gufng thri6Gufấy đri6Gufáng! Dù6hm9Mz gì85 thì85 đ7bamPMây cũng6hm9Mz 6hm9Mzlà tiềnri6Guf cri6Gufủa 7bamPMsếp chứri6Guf ri6Gufđâu p7bamPMhải t85iền củ6hm9Mza 6hm9Mzcô. Mọiri6Guf ngư6hm9Mzời ngồiri6Guf xri6Gufung qu7bamPManh cái85 85bàn, cụng7bamPM l85i chú85c 85mừng 7bamPMvà 7bamPMăn 6hm9Mzuống nri6Gufo s85ay. 6hm9MzSau k85hi ănri6Guf 7bamPMuống x85ong, 7bamPMhọ lạiri6Guf rủ6hm9Mz 6hm9Mznhau đếnri6Guf K6hm9MzTV hát.

Nhân85 l6hm9Mzúc đári6Gufm đ85àn ônri6Gufg co85n tra6hm9Mzi đang85 hát7bamPM h6hm9Mzò, mấyri6Guf chịri6Guf e7bamPMm p6hm9Mzhụ 85nữ liềnri6Guf ngồri6Gufi túri6Gufm tri6Gufụm với85 85nhau buônri6Guf d6hm9Mzưa lê.

85- Th7bamPMật 7bamPMkhông ngờ7bamPM trước85 6hm9Mzkhi 85kết hôn85 ri6Guflại gặp85 phải85 chuyệ85n này!ri6Guf 85- 7bamPMTôn 85Kì m7bamPMím m7bamPMôi nhấpri6Guf một6hm9Mz ngụmri6Guf r85ượu vangri6Guf: 85- 7bamPMCác chịri6Guf n7bamPMói 7bamPMxem c7bamPMó 6hm9Mzkì lạri6Guf khôri6Gufng, đún85g và7bamPMo lúc7bamPM này6hm9Mz gri6Gufặp lại7bamPM a7bamPMnh ấ6hm9Mzy, hóari6Guf rri6Gufa a85nh ấyri6Guf đế6hm9Mzn giờ7bamPM vẫn7bamPM c6hm9Mzòn 85chưa kết85 hôn!

Đúng ri6Gufvào lúri6Gufc 6hm9Mzchuẩn bịri6Guf nắ6hm9Mzm tari6Gufy vị6hm9Mz hô7bamPMn p85hu bước7bamPM 6hm9Mzvào 85lễ đườngri6Guf t6hm9Mzhì T85ôn Kì6hm9Mz lại6hm9Mz tìn85h 7bamPMcờ g85ặp lạiri6Guf người6hm9Mz yê7bamPMu cũ.

- Thế6hm9Mz ri6Gufcậu định7bamPM lựri6Gufa 6hm9Mzchọn 6hm9Mzra là7bamPMm 85sao? 6hm9Mz- Tiể6hm9Mzu Th7bamPMu t7bamPMò 7bamPMmò hỏi.

Vẻ7bamPM mặt6hm9Mz Tôn6hm9Mz 7bamPMKì c7bamPMó cri6Gufhút đ7bamPMau kh85ổ, chỉ85 85có điri6Gufều đ6hm9Mzây chẳngri6Guf qu6hm9Mza ri6Gufchỉ lri6Gufà sự7bamPM 7bamPMu uất6hm9Mz tro6hm9Mzng 85một và6hm9Mzi giri6Gufây ng7bamPMắn 6hm9Mzngủi. C7bamPMhỉ và6hm9Mzi giây6hm9Mz sa6hm9Mzu 85cô đã85 nở6hm9Mz 6hm9Mznụ ri6Gufcười t85ươi rói7bamPM: 7bamPM- Lựari6Guf ch7bamPMọn th6hm9Mzế nào?85 Đương6hm9Mz nh85iên ri6Guflà tô7bamPMi 7bamPMvẫn ri6Gufsẽ ri6Gufkết hôri6Gufn t85heo đúng85 85kế hori6Gufạch, chẳng6hm9Mz nh7bamPMẽ 7bamPManh ấri6Gufy đ6hm9Mzột 7bamPMnhiên xuất6hm9Mz hiện85 85nói ri6Gufrằng 6hm9Mzvẫn c7bamPMòn yêri6Gufu t6hm9Mzôi 6hm9Mzthì tôi85 ph7bamPMải b6hm9Mzỏ đám6hm9Mz cướiri6Guf đ85ể qri6Gufuay lri6Gufại 7bamPMvới ri6Gufanh ấyri6Guf chắc?85 C7bamPMho 85dù ri6Guftôi c85ó 85yêu 6hm9Mzanh ấri6Gufy đri6Gufến 6hm9Mzmức 6hm9Mznào cũn7bamPMg sẽ85 không6hm9Mz làm7bamPM như85 vậ7bamPMy. Đ7bamPMâu 7bamPMcó cò6hm9Mzn 6hm9Mzlà m7bamPMấy 85cô bé7bamPM, cậu6hm9Mz ri6Gufbé 6hm9Mznông nổ85i nh7bamPMư trư6hm9Mzớc đâu,ri6Guf cri6Gufòn c6hm9Mzó a6hm9Mzi dámri6Guf ri6Guftin tưởng6hm9Mz vàri6Gufo m7bamPMột thứ7bamPM tình6hm9Mz yri6Gufêu chẳ6hm9Mzng bari6Gufo 7bamPMgiờ ph85ôi ph85ai nữari6Guf chứ7bamPM? Trước6hm9Mz đây85 cậu6hm9Mz n6hm9Mzói cậu6hm9Mz thề6hm9Mz 6hm9Mznon h7bamPMẹn biển6hm9Mz 6hm9Mzvới mộtri6Guf người,7bamPM cả7bamPM đ85ời c6hm9Mzhỉ ri6Gufyêu m85ột mìnhri6Guf ngườ7bamPMi ấy7bamPM 7bamPMthôi, córi6Guf lẽri6Guf mọ6hm9Mzi người6hm9Mz 6hm9Mzsẽ cảmri6Guf động6hm9Mz đếri6Gufn r6hm9Mzớt nước6hm9Mz mắt.ri6Guf Như6hm9Mzng ri6Gufbây giờ6hm9Mz m85à cậu7bamPM nói85 vậy,7bamPM mọ6hm9Mzi 85người v6hm9Mzẫn sẽri6Guf r7bamPMơi nư6hm9Mzớc ri6Gufmắt, n85hưng 6hm9Mzmà l7bamPMà cười7bamPM chảy7bamPM n85ước mắt.ri6Guf Qu7bamPMá kh7bamPMứ 6hm9Mzchỉ 7bamPMlà q85uá kh6hm9Mzứ, k85hông tri6Gufhể để7bamPM ri6Gufquá 7bamPMkhứ tr85ở thàn7bamPMh v85ật ri6Gufcản 85cho tươ6hm9Mzng 7bamPMlai được!

Tiểu Tri6Gufhu 7bamPMtiếc n6hm9Mzuối t7bamPMhở d85ài: 7bamPM- Lẽri6Guf nào6hm9Mz 85bây giờri6Guf a85i n7bamPMấy đều6hm9Mz bị7bamPM hiện6hm9Mz thực7bamPM hó85a hết85 rồiri6Guf 85hay sao?

Tôn K85ì cười6hm9Mz c7bamPMười nói85: 6hm9Mz- Đ85ây 85là h7bamPMiện th85ực, 85cũng ri6Guflà mộ6hm9Mzt s7bamPMự 6hm9Mzlựa 7bamPMchọn h6hm9Mzết sứri6Gufc b6hm9Mzình thườ85ng! Chẳri6Gufng a6hm9Mzi muốn6hm9Mz mari6Gufng một85 ri6Gufthứ mơri6Guf ri6Gufhồ r6hm9Mza để85 6hm9Mzđánh c7bamPMuộc 6hm9Mzcả đờ6hm9Mzi m85ình cả85! Mà85 tì85nh yêri6Gufu lại6hm9Mz 85là thứ6hm9Mz 85mơ hồ85 nh6hm9Mzất tro7bamPMng ri6Gufcái thế7bamPM giới7bamPM này!

- 7bamPMTìm lại85 giấc7bamPM m6hm9Mzộng tình85 yê6hm9Mzu chẳri6Gufng qu7bamPMa c7bamPMhỉ 85là một7bamPM sự6hm9Mz h7bamPMoang tưởng.ri6Guf Mộri6Gufng cũ6hm9Mz, chẳ7bamPMng q7bamPMua cũn85g chỉ6hm9Mz là6hm9Mz m7bamPMột giấcri6Guf mộn85g m85à thôi!

Tôn Kri6Gufì nó7bamPMi 6hm9Mzđúng, đri6Gufó ch85ẳng quri6Gufa chỉ7bamPM l85à một7bamPM giấc6hm9Mz mơ.

Vì hôm85 ri6Gufsau cò6hm9Mzn phảiri6Guf ri6Gufđi là7bamPMm nri6Gufên m7bamPMọi ngườiri6Guf 6hm9Mzvui chơ85i đri6Gufến 7bamPMmười gri6Gufiờ lri6Gufà lục7bamPM tục85 gi7bamPMải tá7bamPMn hết.6hm9Mz Vâri6Gufn V85y 7bamPMra q7bamPMuầy t7bamPMhanh ri6Guftoán 7bamPMrồi cri6Gufùng Tiểu6hm9Mz ri6GufThu r85a bến6hm9Mz xri6Gufe 7bamPMbuýt. R6hm9Mza đếnri6Guf bến85 7bamPMxe, 7bamPMmở tú6hm9Mzi r6hm9Mza lấy85 85tiền lẻ6hm9Mz thri6Gufì côri6Guf 6hm9Mzmới phá85t hiện85 ri6Gufra lri6Gufà đi7bamPMện 6hm9Mzthoại củari6Guf 7bamPMmình khôn6hm9Mzg 6hm9Mzcó ởri6Guf tr7bamPMong túi.

85- Cậu6hm9Mz nhớri6Guf lại6hm9Mz c7bamPMho k7bamPMĩ 6hm9Mzvào, ri6Gufcó ph85ải là7bamPM đểri6Guf qu6hm9Mzên 7bamPMđiện tri6Gufhoại 7bamPMở ri6GufKTV ri6Gufrồi không?

Vân V7bamPMy ri6Gufnhớ kĩ6hm9Mz lri6Gufại, 7bamPMban nãri6Gufy vìri6Guf s6hm9Mzợ tiếri6Gufng nhạ7bamPMc q6hm9Mzuá ri6Gufồn khôngri6Guf th6hm9Mzể n6hm9Mzghe thấyri6Guf tiếng6hm9Mz c85huông đi7bamPMện 6hm9Mzthoại nên6hm9Mz cô85 đãri6Guf lấri6Gufy điri6Gufện th85oại r6hm9Mza 6hm9Mzkhỏi tú6hm9Mzi 85và 85để ri6Guflên gh7bamPMế sô85 phari6Guf. Th85ế m7bamPMà lú7bamPMc ri6Gufra v85ề 85cô lại85 q6hm9Mzuên k85hông 7bamPMcầm theo.

- Tớri6Guf một85 mìn7bamPMh 7bamPMquay lạiri6Guf 85đó l85ấy 85là được85 rồi!7bamPM Cậu7bamPM vềri6Guf đ7bamPMi, nhà6hm9Mz cậ6hm9Mzu xa!

- Không7bamPM s7bamPMao! 7bamPM- Ti7bamPMểu Th6hm9Mzu tri6Gufúm lấyri6Guf cári6Gufnh t7bamPMay V85ân Vri6Gufy: 85- Tớ6hm9Mz đi85 6hm9Mzvới cậu,ri6Guf cùngri6Guf l6hm9Mzắm th6hm9Mzì về7bamPM n7bamPMhà cậ85u ngri6Gufủ ri6Gufmột đ6hm9Mzêm chứ6hm9Mz gì!

Hai người85 ri6Gufvừa nóri6Gufi vừari6Guf chạy6hm9Mz vội7bamPM vàn85g về6hm9Mz phía85 7bamPMquán 85karaok để6hm9Mz lấy6hm9Mz đi6hm9Mzện thoạ85i. 7bamPMVân V7bamPMy đ6hm9Mzi nhri6Gufanh đếnri6Guf nỗi7bamPM khi6hm9Mzến 7bamPMcho Tri6Gufiểu ri6GufThu ch7bamPMạy 7bamPMđuổi the85o mệtri6Guf đến6hm9Mz 85bở hơiri6Guf ri6Guftai: 6hm9Mz- Ti7bamPMểu Vyri6Guf, cậuri6Guf đừng85 sốri6Guft r85ột, đi6hm9Mzện 7bamPMthoại 85để ởri6Guf đấyri6Guf khôri6Gufng mất7bamPM đri6Gufược đâu85. Bìn85h 7bamPMthường 6hm9Mzcậu giri6Gufữ điệnri6Guf 85thoại rất7bamPM kĩ85, có6hm9Mz phảiri6Guf là6hm9Mz 7bamPMsợ ngườiri6Guf khá85c ri6Gufphát hiện85 85ra 7bamPMbí mậ6hm9Mzt 7bamPMgì tr7bamPMong 7bamPMđó khôn85g hả?

Tiểu 6hm9MzThu nói7bamPM bừa85 n6hm9Mzhưng 7bamPMlại 6hm9Mztrúng ng85ay 85tim ri6Gufđen củ7bamPMa Vân6hm9Mz Vy.

Trong điện7bamPM thoạ6hm9Mzi của7bamPM 85cô ri6Gufcó chứa7bamPM bíri6Guf mậ7bamPMt kh7bamPMông thể6hm9Mz nói85 85cho ngườiri6Guf 85khác biết6hm9Mz được.6hm9Mz Sa7bamPMu 6hm9Mzkhi thờ7bamPMi gi85an qu7bamPMay ng7bamPMược t85rở lại,cô6hm9Mz đ85ã chri6Gufạy đến6hm9Mz trước6hm9Mz cửa85 nh6hm9Mzà nh7bamPMà G7bamPMiang Nha6hm9Mzn, 7bamPMdùng 6hm9Mzmáy 6hm9Mzảnh chụp7bamPM ri6Guflại m85ột bức7bamPM ảnhri6Guf củ6hm9Mza Gia7bamPMng N7bamPMhan. Sri6Gufau 85khi m7bamPMua đi7bamPMện 7bamPMthoại hồiri6Guf đầu85 năm6hm9Mz, 85cô đã7bamPM chuyển7bamPM bức6hm9Mz ản7bamPMh 7bamPMấy vào6hm9Mz tron7bamPMg bộ85 nhri6Gufớ má85y. N7bamPMgộ nri6Gufhớ cri6Gufó người7bamPM lấy85 đ6hm9Mzược c85ái 7bamPMmáy rồi85 mở85 85ra x85em ảri6Gufnh, phát6hm9Mz 7bamPMhiện 6hm9Mzra bức6hm9Mz ản7bamPMh ấy…chắc7bamPM cũn85g kh85ông c85ó vấn6hm9Mz 7bamPMđề g85ì đ6hm9Mzâu nhỉ?6hm9Mz Khô85ng được,6hm9Mz c85ô khôn85g th6hm9Mzể mạ85o hiểm7bamPM n7bamPMhư v85ậy đư85ợc! Cri6Gufô nhấ6hm9Mzt địnri6Gufh phả6hm9Mzi tìmri6Guf lạ7bamPMi ri6Gufđiện thoại.6hm9Mz Chuyện6hm9Mz nà7bamPMy ri6Gufmà đri6Gufể c6hm9Mzho Gi85ang N85han biếri6Guft được,ri6Guf chắc7bamPM cri6Gufhắn ri6Gufanh s6hm9Mzẽ c6hm9Mzho rằng7bamPM 6hm9Mzcô 6hm9Mzlà 7bamPMmột kẻ7bamPM bi7bamPMến t85hái, m6hm9Mzột co85n điên.

Trước kiri6Gufa, lúc7bamPM cô6hm9Mz và85 Gian7bamPMg ri6GufNhan c7bamPMòn ri6Gufở 6hm9Mzbên 7bamPMnhau, cô6hm9Mz lri6Gufuôn th7bamPMể hiện7bamPM 7bamPMnhững mặt85 tố6hm9Mzt ri6Gufcủa m85ình 7bamPMtrước m7bamPMặt a6hm9Mznh. Bâ7bamPMy giờ6hm9Mz ri6Gufmặc dù85 khôri6Gufng ri6Gufcó du85yên ph6hm9Mzận đưri6Gufợc ở6hm9Mz bên7bamPM nhari6Gufu nri6Gufhưng cũ6hm9Mzng kh85ông t85hể đri6Gufể a7bamPMnh 6hm9Mzcó 6hm9Mzấn tượng7bamPM xấu7bamPM ri6Gufvề cô6hm9Mz được.

- N6hm9Mzày an6hm9Mzh! 6hm9Mz- 7bamPMVân ri6GufVy la7bamPMo ri6Gufđến qu6hm9Mzầy 6hm9Mzthu tiềri6Gufn: 6hm9Mz- Tô85i 85vừa ngồri6Gufi 7bamPMở phò7bamPMng 3027bamPM, 7bamPMhình như7bamPM điệnri6Guf t7bamPMhoại của7bamPM tôri6Gufi vẫn6hm9Mz cò6hm9Mzn để7bamPM ri6Guftrong ri6Gufđó! 85- V7bamPMừa 85nói Vân85 85Vy vừ85a ri6Gufmóc 7bamPMra hó85a đơnri6Guf vừa6hm9Mz than6hm9Mzh toán.

- Xri6Gufin côri6Guf đ7bamPMợi 6hm9Mzcho một85 chút!ri6Guf Để6hm9Mz t85ôi hỏi7bamPM nhân7bamPM vri6Gufiên phụri6Gufc v6hm9Mzụ 7bamPMxem s6hm9Mzao!- cô85 gái7bamPM ởri6Guf quầyri6Guf than7bamPMh 6hm9Mztoán lịc6hm9Mzh sri6Gufự ch7bamPMấn 7bamPMan c85ô rồri6Gufi nhấc6hm9Mz máyri6Guf ri6Gufgọi ch85o nhân6hm9Mz v85iên phụcri6Guf vụ.

7bamPMTrống ngực7bamPM Vâri6Gufn ri6GufVy đập85 th7bamPMình thịri6Gufch, ri6Gufmắt dá85n chặ6hm9Mzt v7bamPMào 85cô gá85i đứri6Gufng ở6hm9Mz quầy.
Cô85 gái6hm9Mz đó85 hỏi6hm9Mz nhâ7bamPMn viên7bamPM phụri6Gufc vri6Gufụ 85vài câu7bamPM 85là lri6Gufập tức6hm9Mz 85có 7bamPMđáp án:
7bamPM- Nhânri6Guf v85iên dọnri6Guf 85dẹp n6hm9Mzói ba6hm9Mzn nãy85 dọn85 p85hòng không6hm9Mz 85nhìn 7bamPMthấy điệnri6Guf thoạiri6Guf c85ủa cri6Gufô! 6hm9Mz- Cô85 gáiri6Guf đóri6Guf nói.

Vân 85Vy vẫn85 khôngri6Guf ri6Gufnản lònri6Gufg: 85- Điện85 6hm9Mzthoại của85 t7bamPMôi 6hm9Mzcó mri6Gufàu đ85en, có6hm9Mz 6hm9Mzkhi lại7bamPM rơ7bamPMi v6hm9Mzào k7bamPMhe ghế85 n7bamPMào đóri6Guf 85mà người85 đóri6Guf kh6hm9Mzông nh85ìn thấy,85 tô6hm9Mzi c6hm9Mzó tri6Gufhể 85lên đ7bamPMó t6hm9Mzìm córi6Guf được7bamPM không?

- 6hm9MzXin lỗ85i 6hm9Mzcô, phòng6hm9Mz 7bamPM302 hri6Gufiện giri6Gufờ đãri6Guf cri6Gufó k6hm9Mzhách vào85 6hm9Mzrồi, ch7bamPMúng tri6Gufôi 6hm9Mzphải đượri6Gufc s85ự 6hm9Mzđồng 85ý 7bamPMcủa 7bamPMkhách mớ6hm9Mzi dá7bamPMm chri6Gufo cri6Gufô vào7bamPM !85- Cô7bamPM 7bamPMgái ở7bamPM 85quầy l7bamPMễ tâ7bamPMn mỉm85 cưri6Gufời gi7bamPMải th85ích, ri6Gufsau đ85ó đ85ưa ri6Guftay 85ra mờiri6Guf Vri6Gufân V6hm9Mzy ng6hm9Mzồi v85ào ghếri6Guf 85chờ 7bamPMđợi: 7bamPM- Mời7bamPM cri6Gufô ng6hm9Mzồi 6hm9Mzxuống đâyri6Guf đợi85 một85 ri6Gufchút, chúng6hm9Mz tôi7bamPM 7bamPMđã ri6Gufcho ngườri6Gufi 6hm9Mzvào hỏiri6Guf 6hm9Mzrồi ạ!

Một6hm9Mz cốcri6Guf tr7bamPMà hri6Gufoa 85cúc 85nóng hổ6hm9Mzi đượcri6Guf 85bê đri6Gufến trước7bamPM 6hm9Mzmặt 85cô, V7bamPMân 85Vy cri6Gufhẳng buri6Gufồn u85ống lấ85y một6hm9Mz ngụm,85 mắtri6Guf cứri6Guf 6hm9Mzdán 7bamPMchặt và85o quầy.

Đáng nri6Gufhẽ ri6Gufra c6hm9Mzô kh7bamPMông nên7bamPM 7bamPMlưu 85lại ảnh6hm9Mz 6hm9Mzcủa Gia7bamPMng Nhan6hm9Mz. Dù6hm9Mz sa6hm9Mzo anri6Gufh ri6Gufcũng đâu6hm9Mz c7bamPMòn là85 ngườiri6Guf 6hm9Mzyêu của7bamPM cô85 n6hm9Mzữa. 7bamPMCô cri6Gufất giữ7bamPM những6hm9Mz gì7bamPM c6hm9Mzó liê6hm9Mzn qua7bamPMn ri6Gufđến anh85, 6hm9Mzlén ri6Guflút 6hm9Mznhư mộtri6Guf t85ên ăn85 trri6Gufộm, thếri6Guf n6hm9Mzày còn7bamPM ri6Gufra 6hm9Mzthể thống85 85gì 85nữa chứ?

Nỗi 7bamPMtương tư,ri6Guf sự7bamPM ri6Gufmong nhớ6hm9Mz k7bamPMhiến c7bamPMho 7bamPMcô 6hm9Mzcó cảm85 giá85c như7bamPM đang6hm9Mz l6hm9Mzàm ch7bamPMuyện 7bamPMgì tộiri6Guf lỗi…ri6Gufmà đối7bamPM t6hm9Mzượng 7bamPMbị phạm85 tội85 ri6Guflại l85à ngườiri6Guf mà6hm9Mz cô6hm9Mz đ85ã t6hm9Mzhề 6hm9Mznon 85hẹn biểu6hm9Mz. ri6GufNghĩ 7bamPMđến đâyri6Guf trái6hm9Mz 6hm9Mztim cri6Gufô chợtri6Guf 6hm9Mzđau đớ85n ri6Gufnhư bị6hm9Mz 85ai đ7bamPMó b7bamPMóp nghẹt.

K85hông biếri6Guft córi6Guf 7bamPMphải làri6Guf v85ì “85có t6hm9Mzật giri6Gufật mìn85h” 6hm9Mzhay không85 m85à cô85 c7bamPMứ cả85m thri6Gufấy ri6Gufcó ri6Gufgì đ85ó kri6Gufhông lành6hm9Mz đangri6Guf cri6Gufhờ đợ6hm9Mzi 7bamPMmình. Nri6Gufgộ n6hm9Mzhỡ bị7bamPM phri6Gufát hiện…cô85 ri6Gufbiết giải7bamPM tri6Gufhích th6hm9Mzế nào85 đây.85 Đ6hm9Mzang 6hm9Mzmải mê7bamPM n85ghĩ ngợi6hm9Mz vẩnri6Guf 85vơ thì….

- Thư85a c7bamPMô…- 85Cô gáiri6Guf ởri6Guf quầyri6Guf l85ễ tâ7bamPMn lêri6Gufn ti7bamPMếng: ri6Guf- Điện6hm9Mz 85thoại của85 c7bamPMô đ7bamPMã 6hm9Mztìm thấy6hm9Mz rồ6hm9Mzi, như85ng vị6hm9Mz khách7bamPM nhặ6hm9Mzt đượcri6Guf điệnri6Guf tho85ại 7bamPMcủa c7bamPMô yri6Gufêu c85ầu đí6hm9Mzch d6hm9Mzanh ri6Gufcô 7bamPMlên lấy!

Vừ85a 85hay 85tin 6hm9Mzđã tìm6hm9Mz được7bamPM 7bamPMđiện thoại,85 ri6GufVân 85Vy chư6hm9Mza 6hm9Mzkịp t7bamPMhở phàri6Gufo t6hm9Mzhì câu7bamPM nóri6Gufi 6hm9Mztiếp 7bamPMtheo cri6Gufủa cô85 phri6Gufục 7bamPMvụ khiến7bamPM cri6Gufho Vri6Gufân V7bamPMy giật7bamPM thót6hm9Mz: ri6Guf- Tạ7bamPMi s85ao lạ6hm9Mzi bả6hm9Mzo 85đích da85nh tôri6Gufi 85đến lấy85? ri6Guf- 6hm9MzVân ri6GufVy 7bamPMđứng dậ85y, ngần6hm9Mz 7bamPMngừ hỏi.

Cô g6hm9Mzái 85đó bìnhri6Guf thảnri6Guf nri6Gufói: 7bamPM- C7bamPMó l85ẽ là85 muố85n làri6Gufm que6hm9Mzn v6hm9Mzới 6hm9Mzcô th6hm9Mzôi ạ!

Vân V6hm9Mzy 7bamPMthật sự7bamPM k6hm9Mzhông tri6Gufhể hiểu85 nổi,85 ri6Gufcó 85lí d6hm9Mzo gri6Gufì đ6hm9Mzể 85phải là85m n85hư vậri6Gufy đâu?

- Cá6hm9Mzm 85ơn, ri6Guftôi bri6Gufiết r6hm9Mzồi! –7bamPM 7bamPMCô dừng6hm9Mz lạri6Gufi một85 6hm9Mzlát rồi7bamPM 7bamPMnói tiếp:6hm9Mz 7bamPM- 7bamPMKhách 7bamPMtrên 7bamPMphòng đó7bamPM l6hm9Mzà na7bamPMm hari6Gufy nữ?

- 7bamPMLà nữ6hm9Mz ri6Gufạ! ri6Guf- Cô7bamPM gái6hm9Mz đ85ó 7bamPMmỉm cười6hm9Mz đáp.

Là nri6Gufữ, vậy7bamPM 7bamPMthì tốt.

Vân V6hm9Mzy 85thở ri6Gufphào nhẹri6Guf nhõmri6Guf, íri6Guft nhấ7bamPMt thìri6Guf đ85ấy c85ũng không7bamPM phải85 làri6Guf Gi85ang Nhri6Gufan, 7bamPMkhông phảiri6Guf Gri6Gufiang Nri6Gufhan ri6Gufthì t85ốt! N85ghĩ ri6Gufđến đó7bamPM Vân7bamPM 85Vy liềri6Gufn cười6hm9Mz cri6Gufhế nh85ạo b6hm9Mzản ri6Gufthân. Có7bamPM ri6Guflẽ tạ7bamPMi 85vì 6hm9Mzgần đây7bamPM c6hm9Mzô thườn6hm9Mzg xuyên85 gặ6hm9Mzp ri6GufGiang 7bamPMNhan 6hm9Mznên 7bamPMthần ri6Gufkinh lú85c nà85o ri6Gufcũng 7bamPMcăng thẳng.7bamPM Trên6hm9Mz đời6hm9Mz 7bamPMnày l85àm 85gì c7bamPMó chuyện6hm9Mz trùnri6Gufg 85hợp đến7bamPM ri6Gufnhư v6hm9Mzậy, chẳng7bamPM nhẽri6Guf Gian6hm9Mzg Nh85an lri6Gufúc n7bamPMào cũ6hm9Mzng x85uất hi85ện 7bamPMở nhữri6Gufng nơ6hm9Mzi côri6Guf đến?

Vân V6hm9Mzy v7bamPMà Tiểuri6Guf Thri6Gufu cùn7bamPMg đi7bamPM vri6Gufào 6hm9Mzthang mári6Gufy 7bamPMtheo người85 phụcri6Guf vụ.
Tron85g 7bamPMthang máy85 đang6hm9Mz p85hát bản85 nhạc7bamPM 85rất thịnh6hm9Mz ri6Gufhành. 6hm9MzTiểu ri6GufThu 85cũng ri6Guflẩm bẩm85 h85át theo7bamPM, t85hế ri6Gufnhưng Vâ7bamPMn ri6GufVy cri6Gufhẳng c7bamPMó bụng7bamPM dạ85 nàri6Gufo m6hm9Mzà n6hm9Mzghe nữ7bamPMa. S7bamPMau k85hi 7bamPMlấy đ7bamPMược đ7bamPMiện thoạ6hm9Mzi, việ6hm9Mzc đầu85 ti6hm9Mzên 7bamPMmà côri6Guf p6hm9Mzhải l85àm 6hm9Mzlà x6hm9Mzóa ri6Gufbức ảnh6hm9Mz 85của Gianri6Gufg Nri6Gufhan đ85i. Quri6Gufa lầ6hm9Mzn này85 ri6Gufcô đri6Gufã 6hm9Mzrút r6hm9Mza đượ85c b85ài h7bamPMọc xươngri6Guf máu.

Trong phòn85g vọ7bamPMng rri6Gufa tiếngri6Guf cườ85i nói6hm9Mz ồn85 ào7bamPM. 6hm9MzCô p85hục vụ6hm9Mz l85ễ ph7bamPMép gri6Gufõ cửa85 r6hm9Mzồi đẩy85 cửa7bamPM 6hm9Mzbước vào.

Vân 6hm9MzVy c7bamPMòn chư7bamPMa k6hm9Mzịp nó85i 6hm9Mzmục đíri6Gufch đến6hm9Mz đây6hm9Mz th85ì một85 c6hm9Mzô g7bamPMái 6hm9Mztóc dài7bamPM 85đã 6hm9Mzngoảnh đ85ầu lại6hm9Mz nh7bamPMìn c6hm9Mzô. 85Cô t85a c7bamPMó mộtri6Guf đ7bamPMôi mắt6hm9Mz ri6Gufto 7bamPMtròn như85 mắtri6Guf nai85, lúri6Gufc cười6hm9Mz trêri6Gufn ri6Gufmá córi6Guf 7bamPMhiện 7bamPMra ha85i cá85i 7bamPMmá lúri6Gufm rấ6hm9Mzt sâ7bamPMu. Ánri6Gufh m6hm9Mzắt củari6Guf cô6hm9Mz t6hm9Mza dừng6hm9Mz lại7bamPM trên85 mặtri6Guf T7bamPMiểu Th6hm9Mzu khori6Gufảng 85hai g6hm9Mziây rồ85i lậpri6Guf tứcri6Guf dá85n 7bamPMchặt v85ào mặtri6Guf V6hm9Mzân Vy.

Hai 85bên nhì85n n6hm9Mzhau 6hm9Mzmất và85i g7bamPMiây, độtri6Guf nhi85ên Vri6Gufân V85y cri6Gufảm 6hm9Mzthấy khuôn6hm9Mz mặri6Guft nàyri6Guf 85quen que85n nhưn7bamPMg nhấ85t thờiri6Guf côri6Guf khô6hm9Mzng ri6Gufthể nh6hm9Mzớ ri6Gufra đ6hm9Mzã g6hm9Mzặp ở7bamPM đâu.

- T7bamPMhật s7bamPMự rất7bamPM 85xin lỗ85i 6hm9Mzvì ri6Gufđã làm6hm9Mz ri6Gufphiền cári6Gufc ri6Gufbạn! 85- N85ếu như6hm9Mz đốri6Gufi 6hm9Mzphương đã7bamPM 7bamPMkhông lêri6Gufn ri6Guftiếng thìri6Guf Vâri6Gufn 6hm9MzVy đàn7bamPMh phảri6Gufi lị6hm9Mzch s7bamPMự cấ6hm9Mzt lời.

- K85hông 85sao! 85- ri6GufCô 7bamPMgái tócri6Guf 85dài x7bamPMinh đ7bamPMẹp đi7bamPM đến85 trước85 85mặt Vâ6hm9Mzn V85y, ch85ìa cá6hm9Mzi điện7bamPM th6hm9Mzoại r7bamPMa 7bamPMtrước mặri6Guft c85ô: 6hm9Mz- 6hm9MzCô 85xem x85em đây7bamPM có7bamPM 7bamPMphải đ6hm9Mziện th85oại cri6Gufủa 6hm9Mzcô không?

Chiri6Gufếc điện7bamPM thoại85 màu6hm9Mz đen,85 trên6hm9Mz 85đó c7bamPMó t85reo m6hm9Mzột cri6Gufái m6hm9Mzóc điệnri6Guf t85hoại 85có hri6Gufình ri6Gufquả cầ85u thủy7bamPM ti85nh 7bamPMlóng lánh.

85Thật khôngri6Guf ngờ6hm9Mz córi6Guf th6hm9Mzể tìmri6Guf t85hấy 85cái 6hm9Mzđiện thoạiri6Guf của7bamPM mìn7bamPMh dễri6Guf dàri6Gufng đ7bamPMến n85hư ri6Gufvậy. Vânri6Guf V6hm9Mzy m7bamPMỉm cưri6Gufời đá6hm9Mzp: 7bamPM- Đúnri6Gufg 7bamPMlà c6hm9Mzủa tôi!

Cô ri6Gufgái 7bamPMđó 85nheo nhe6hm9Mzo m6hm9Mzắt 85hỏi: 7bamPM- Th6hm9Mzật sự7bamPM là7bamPM c7bamPMủa 7bamPMcô ư?

Vân ri6GufVy nhìn85 côri6Guf ri6Gufta ri6Gufbằng á7bamPMnh m85ắt 85khó hiểu,7bamPM 7bamPMlẽ nà7bamPMo cri6Gufô lại85 nhận85 7bamPMbừa điệnri6Guf tho6hm9Mzại 7bamPMcủa người7bamPM kh85ác l85à c85ủa mình?

- Vậy85, cá7bamPMi nri6Gufày tri6Gufhì sari6Gufo? 85- 6hm9MzNhững nri6Gufgón tari6Gufy trắngri6Guf nõnri6Guf lại85 giơ85 r6hm9Mza một6hm9Mz c7bamPMhiếc điệ85n thoại85 khác.

Một chiếc6hm9Mz điện6hm9Mz t7bamPMhoại ri6Gufgiống hệt,ri6Guf đi85ều khiế6hm9Mzn cri6Gufho người6hm9Mz khri6Gufác k7bamPMhông thểri6Guf n6hm9Mzgờ đếnri6Guf đ85ó là7bamPM n6hm9Mzgay 6hm9Mzcả cáiri6Guf móc85 đri6Gufeo điện85 thoại7bamPM 6hm9Mzcũng giống6hm9Mz hệt.

Trên 7bamPMđời lại7bamPM c6hm9Mzó chuyện7bamPM t7bamPMrùng hri6Gufợp 85thế sao?

- Chẳri6Gufng t6hm9Mzrách ri6Gufmà cô6hm9Mz lại6hm9Mz 6hm9Mznhận nhầm,85 bari6Gufn đ7bamPMầu tô6hm9Mzi cũri6Gufng n7bamPMhận n6hm9Mzhầm đấy!

Vân V85y ng6hm9Mzây người6hm9Mz ri6Gufkhông b85iết 85phải 7bamPMlàm sao.

- Chi7bamPMếc đi7bamPMện th6hm9Mzoại n85ày làri6Guf củri6Gufa cri6Gufhồng chư6hm9Mza cưới85 mri6Gufua ri6Gufcho tôiri6Guf, 6hm9Mzcòn ri6Gufcái móc7bamPM đeo7bamPM điện7bamPM thoại85 nàyri6Guf tôi85 vri6Gufới 6hm9Mzchồng c6hm9Mzhưa 85cưới mớ6hm9Mzi cùng7bamPM đi6hm9Mz chọ6hm9Mzn 85gần đâyri6Guf 85!- C6hm9Mzô ri6Gufta khẽri6Guf m7bamPMấp máy6hm9Mz môi85, 85ánh mắri6Guft chări6Gufm chú6hm9Mz nh6hm9Mzìn Vri6Gufân 7bamPMVy, dườngri6Guf nh85ư muốn85 thri6Gufăm 7bamPMdò đ7bamPMiều gìri6Guf 7bamPMđó từri6Guf c7bamPMô: ri6Guf- Điềri6Gufu khiếnri6Guf chri6Gufo ri6Guftôi bấ85t nri6Gufgờ nhấri6Guft ri6Guflại là7bamPM…- c6hm9Mzô tri6Gufa ấn85 và6hm9Mzo bàn85 7bamPMphím, màn6hm9Mz hì6hm9Mznh sári6Gufng lên6hm9Mz, ri6Gufsau đ7bamPMó g85iơ r7bamPMa ri6Guftrước mặ7bamPMt Vâ7bamPMn Vy.

Tiểu T6hm9Mzhu 85kinh nri6Gufgạc “A”85 lên7bamPM một7bamPM 85tiếng. Bức85 ảnh7bamPM của6hm9Mz Giri6Gufang Nh6hm9Mzan đã7bamPM hiệnri6Guf lên85 mànri6Guf hì85nh. 6hm9MzTim 7bamPMVân V85y như7bamPM tri6Gufhắt lại.

-Cô c6hm9Mzó thểri6Guf n85ói 85cho tô7bamPMi biết7bamPM đây7bamPM lri6Gufà 6hm9Mzai không?

Cô7bamPM chư6hm9Mza ba85o gri6Gufiờ dá7bamPMm là6hm9Mzm 7bamPMviệc x85ấu, b7bamPMởi ri6Gufvì sợ85 mộ7bamPMt ngàyri6Guf sẽ85 bị6hm9Mz ng6hm9Mzười 85khác v85ạch trần.7bamPM 7bamPMThế mà6hm9Mz hôm85 nayri6Guf, đối7bamPM mặ85t vớ85i côri6Guf g85ái nri6Gufày, c85ô lại85 thấy85 bất85 lực6hm9Mz v85à sợri6Guf h6hm9Mzãi 7bamPMnhư một85 têri6Gufn kẻri6Guf c85ắp b6hm9Mzị bắ7bamPMt tạiri6Guf trận.

Tất cri6Gufả nhữri6Gufng người7bamPM ngồi7bamPM trori6Gufng ph7bamPMòng đri6Gufều hướng6hm9Mz mắt6hm9Mz vềri6Guf phíari6Guf c85ô. Vânri6Guf V85y ho7bamPMang ma85ng nhri6Gufìn vào7bamPM đô6hm9Mzi mắtri6Guf tức7bamPM tốiri6Guf đ7bamPMang nhì7bamPMn t6hm9Mzhẳng vri6Gufào mặt6hm9Mz mình6hm9Mz kia85, c7bamPMô kri6Gufhông 85thể 85nói 6hm9Mzvới mọ85i ngườiri6Guf t6hm9Mzrên t6hm9Mzhế 85giới này7bamPM rằngri6Guf, đ7bamPMây chính7bamPM 6hm9Mzlà n6hm9Mzgười yêu6hm9Mz củari6Guf c85ô, là6hm9Mz ngườ7bamPMi đ6hm9Mzã ch6hm9Mzết 85đi gri6Gufiờ đượcri6Guf sốn7bamPMg l85ại nhờ7bamPM 85thời gia7bamPMn qu85ay ngượcri6Guf trởri6Guf lại..

6hm9MzThấy 6hm9MzVân V85y khô6hm9Mzng nó85i n6hm9Mzăng gì,85 đốri6Gufi phươngri6Guf 7bamPMcàng tỏ7bamPM 7bamPMra hri6Gufung hăng.

- Tạ85i sari6Gufo cri6Gufô lại7bamPM 7bamPMcó ảnh85 c85hồng chưari6Guf 7bamPMcưới của85 tôi?

- H6hm9Mzai ngư6hm9Mzời ri6Gufquen bi7bamPMết nha7bamPMu à?

Trước ha85i c85âu h6hm9Mzỏi đầri6Gufy 7bamPMtính c6hm9Mzhất vấn85 này,7bamPM Vân85 ri6GufVy còri6Gufn 7bamPMchưa 7bamPMkịp t6hm9Mzrả lời7bamPM t6hm9Mzhì Ti85ểu T6hm9Mzhu đ85ã nổi7bamPM ri6Gufquạu lên:85 85- N85ày, cô6hm9Mz 7bamPMlàm cári6Gufi trò6hm9Mz g7bamPMì tri6Gufhế hả?6hm9Mz Trori6Gufng điệnri6Guf thoại85 của6hm9Mz Vri6Gufân V7bamPMy có85 ả7bamPMnh củari6Guf a85i th6hm9Mzì liên6hm9Mz q7bamPMuan gì6hm9Mz đến6hm9Mz cri6Gufô. Cô85 t6hm9Mzrả điệnri6Guf t7bamPMhoại lri6Gufại cri6Gufho chúng85 tô6hm9Mzi thì7bamPM ch6hm9Mzúng 7bamPMtôi 7bamPMcảm ơn85 cô.7bamPM C7bamPMòn nếuri6Guf 85cô cứri6Guf t85hích bắ7bamPMt nạtri6Guf người85 khác,ri6Guf tô85i nóri6Gufi c6hm9Mzho c7bamPMô 7bamPMbiết, c85húng tôi6hm9Mz k6hm9Mzhông dễ6hm9Mz bắ6hm9Mzt nạt85 đâu!

Tiểu Th7bamPMu ri6Gufvừa n6hm9Mzói 7bamPMdứt l85ời thì6hm9Mz ri6Gufmấy c85ô gá85i 6hm9Mzban ri6Gufnãy vẫn7bamPM cri6Gufòn mả7bamPMi mri6Gufê hát7bamPM hri6Gufò liề85n bỏ85 85micro xuốnri6Gufg, cầ6hm9Mzm mri6Gufột cốri6Gufc 6hm9Mznước đári6Guf đi6hm9Mz v7bamPMề phía85 ha7bamPMi 85người: 6hm9Mz- Nói7bamPM chu6hm9Mzyện v6hm9Mzới lo85ại ngườiri6Guf n85ày tri6Gufhì 7bamPMcần gì6hm9Mz p85hải lị6hm9Mzch s7bamPMự?- dứtri6Guf lời85 6hm9Mzcô 85ta 6hm9Mzđưa t7bamPMay l85ên, 85hất thẳng6hm9Mz cốcri6Guf nước85 v7bamPMào mặt6hm9Mz ri6Gufhai người.

Lúc ri6GufVân Vri6Gufy kịp7bamPM 6hm9Mzphản ứng85 lại85 t85hì đãri6Guf q6hm9Mzuá muộn.ri6Guf Mặcri6Guf d6hm9Mzù cô7bamPM đã7bamPM 7bamPMné người7bamPM đ6hm9Mzi nh7bamPMưng 6hm9Mznửa bên85 mặ85t củari6Guf cô6hm9Mz 7bamPMvẫn ri6Guflĩnh tr85ọn 85cốc nư85ớc lạn7bamPMh. B6hm9Mzộ dạnri6Gufg ri6Gufcủa cô7bamPM l85úc này7bamPM trôn6hm9Mzg t7bamPMhật thri6Gufê thảm.

Cô phri6Gufục vụ85 85thấy tìn6hm9Mzh h6hm9Mzình ri6Gufkhông ổn85 liri6Gufền cầm7bamPM máy85 ri6Gufbộ đàm7bamPM 85lên gọi.

Các nh7bamPMân vi85ên ri6Gufphục ri6Gufvụ x85ung 85quanh đấy6hm9Mz bỗnri6Gufg ch7bamPMốc kéo85. Đ7bamPMây là85 l7bamPMần ri6Gufthứ h7bamPMai t85rong tháng6hm9Mz Vân85 V85y ri6Gufphải chứng7bamPM 7bamPMkiến cảnh6hm9Mz tượn7bamPMg ri6Gufhỗn 7bamPMloạn nà85y. N85hững kh7bamPMách 85đến hát7bamPM ở85 phòng85 bên6hm9Mz đều85 mở7bamPM 85cửa ngóri6Guf s7bamPMang n6hm9Mzghe ngó6hm9Mzng tìnhri6Guf hìri6Gufnh 85rồi chri6Gufỉ chỏ,7bamPM b85àn tán….

- Kha7bamPMng Di85, 7bamPMrốt cuộc6hm9Mz 7bamPMcó 85chuyện 85gì thế?-85 Đám7bamPM ri6Gufbạn của6hm9Mz c85ô gári6Gufi tóc7bamPM 6hm9Mzdài bắt6hm9Mz 85đầu xôri6Gufn xao.

Hóa 6hm9Mzra 6hm9Mzcái c6hm9Mzô gá85i t7bamPMóc 6hm9Mzdài ấri6Gufy t7bamPMên 7bamPMlà K85hang 7bamPMDi, n6hm9Mzgay ri6Gufcả cái6hm9Mz tri6Gufên c85ủa c7bamPMô t7bamPMa 7bamPMcũng 7bamPMhay hơ7bamPMn ri6Guftên củ6hm9Mza c6hm9Mzô rất6hm9Mz nhi85ều. Vân85 Vri6Gufy n6hm9Mzgoảnh mặt6hm9Mz lại85 nh7bamPMìn ri6Gufvào khu7bamPMôn m85ặt củari6Guf 85cô 6hm9Mzgái t7bamPMên K7bamPMhang 85Di kia…..

Chẳn6hm9Mzg t6hm9Mzrách mà85 mớ85i nri6Gufhìn 7bamPMthấy 6hm9Mzcô t6hm9Mza, Vâ85n 6hm9MzVy đã6hm9Mz cảm85 thấ7bamPMy r6hm9Mzất 6hm9Mzquen. Hó85a 85ra bọri6Gufn họri6Guf đã85 gri6Gufặp nri6Gufhau từ85 trước.7bamPM Côri6Guf t7bamPMa chính85 6hm9Mzlà 6hm9Mzcô ri6Gufgái x6hm9Mzinh 6hm9Mzđẹp đã6hm9Mz xuấtri6Guf hiện85 ri6Gufbên cạnh7bamPM G6hm9Mziang Nri6Gufhan ri6Gufngày h85ôm đó.

Tiểu 6hm9MzThu vộiri6Guf v85àng 6hm9Mzgiúp V7bamPMân ri6GufVy 6hm9Mzlau sạch7bamPM 6hm9Mznhững gri6Gufiọt nướri6Gufc đ85ang to85ng tỏ6hm9Mzng ri6Gufnhỏ xuống7bamPM từ6hm9Mz m85ái tó7bamPMc c85ô rồi85 ri6Gufkéo t85ay c6hm9Mzô nói85: ri6Guf- Tiểuri6Guf 6hm9MzVy, chúng6hm9Mz ri6Gufta đri6Gufi thri6Gufôi, quâ85n ri6Guftử t6hm9Mzrả ri6Gufthù mườiri6Guf n7bamPMăm c85ũng không85 muộn!

Hai nhânri6Guf v6hm9Mziên phụ7bamPMc v7bamPMụ 6hm9Mzđứng chặri6Gufn trước6hm9Mz 85mặt 85cô 6hm9Mznói:- Chri6Gufi bằn6hm9Mzg hari6Gufi cô7bamPM hã7bamPMy t7bamPMránh đ6hm9Mzi trướcri6Guf đi!

Tr7bamPMong 85tình trạ85ng này….c6hm9Mzó t85hể l7bamPMà 85do ba7bamPMn 6hm9Mznãy c6hm9Mzô uống6hm9Mz rri6Gufượu van7bamPMg 6hm9Mznên bri6Gufây giờ7bamPM ch6hm9Mzất 85men mớ6hm9Mzi phá85t tác.Hri6Gufoặc 85cũng 85có ri6Gufthể l6hm9Mzà d7bamPMo tri6Gufrong lòri6Gufng cả6hm9Mzm thấyri6Guf ấm6hm9Mz ứ7bamPMc 7bamPMnên V6hm9Mzân 85Vy chẳ6hm9Mzng 6hm9Mzbuồn đri6Gufể ý6hm9Mz đri6Gufến nri6Gufhững lờ7bamPMi kri6Gufhuyên ca85n của6hm9Mz người6hm9Mz ri6Gufphục vụ.7bamPM Tìri6Gufnh yêu6hm9Mz 7bamPMcủa ri6Gufcô 7bamPMvới G85iang 6hm9MzNhan…vốn ri6Gufdĩ cô6hm9Mz đãri6Guf rất7bamPM hạnh7bamPM 6hm9Mzphúc, ri6Gufhạnh phri6Gufúc t85ới m7bamPMức mu7bamPMốn tuyê6hm9Mzn bố85 ri6Gufvới tấtri6Guf cả85 m6hm9Mzọi ng85ười ở85 tr7bamPMên th7bamPMế giới6hm9Mz nà7bamPMy, thế85 m85à 85bây giờ…..

V6hm9Mzân 6hm9MzVy đi7bamPM gạt7bamPM 6hm9Mztay ngư6hm9Mzời 7bamPMphục v6hm9Mzụ rri6Gufa, đ6hm9Mzi 7bamPMthẳng đến6hm9Mz trưri6Gufớc mặt7bamPM 7bamPMKhang 85Di 6hm9Mzlấy điệ85n thoại7bamPM ri6Gufcủa mình6hm9Mz rồiri6Guf ri6Gufnhìn thẳn6hm9Mzg vri6Gufào 7bamPMmắt c6hm9Mzô 85ta mà6hm9Mz 85nói: 6hm9Mz- Đây7bamPM 7bamPMlà ri6Gufbạn tr7bamPMai 6hm9Mzcủa tôi!85 85- 7bamPMGiọng n7bamPMói kh6hm9Mzông cứng85 r85ắn nhưng85 cũri6Gufng chẳng6hm9Mz mềm6hm9Mz mỏng.

Ngọn 7bamPMlửa t7bamPMứ tri6Gufối tronri6Gufg lòn6hm9Mzg đố7bamPMi phương6hm9Mz bỗngri6Guf chốri6Gufc b6hm9Mzùng lê7bamPMn: 6hm9Mz- Bạ7bamPMn tra85i c85ô á6hm9Mz? 85Đây rõ6hm9Mz ràng85 l6hm9Mzà chồri6Gufng 7bamPMchưa cưới85 của….

- T7bamPMôi vri6Gufới 85bạn tra6hm9Mzi 7bamPMtôi que7bamPMn 7bamPMnhau đ6hm9Mzã nă6hm9Mzm 85năm rồi7bamPM! 85- Vân85 V7bamPMy 6hm9Mztiện t7bamPMay 85mở lịri6Gufch ở7bamPM tron85g điện85 th85oại 85ra: -T85rên đ6hm9Mzó còn85 có7bamPM gh85i 6hm9Mzngày ri6Gufsinh n6hm9Mzhật củ7bamPMa ari6Gufnh ấy7bamPM vớ6hm9Mzi nh7bamPMững n85gày k7bamPMỉ niệ6hm9Mzm c85ủa cri6Gufhúng tôi!

- C7bamPMhúng t6hm9Mzôi d7bamPMự 85định sẽ7bamPM kếtri6Guf hôn85 v6hm9Mzào 7bamPMngày ri6Guf10 thri6Gufáng 1850 nă85m 2010.

-Tôi khri6Gufông biế6hm9Mzt b6hm9Mzan n6hm9Mzãy 7bamPMcô n6hm9Mzói là7bamPM 85có 6hm9Mzý g85ì…- Cô6hm9Mz đưa7bamPM đi85ện tho85ại r6hm9Mza trước7bamPM mặt7bamPM 7bamPMKhang 6hm9MzDi: ri6Guf- Phím7bamPM số6hm9Mz mộri6Guft l85à phí85m gọi7bamPM tắ6hm9Mzt ch85o a7bamPMnh ấy,7bamPM 7bamPMnếu nh85ư cô85 85còn nri6Gufghi ri6Gufvấn t85hì cứ85 7bamPMgọi điện6hm9Mz 6hm9Mzcho 6hm9Mzanh 85ấy m6hm9Mzà hỏi!
7bamPMVẻ mặt85 c6hm9Mzủa Kha6hm9Mzng ri6GufDi lú7bamPMc ri6Gufnày kri6Gufhá kì6hm9Mz lạ.85 V85ẻ m7bamPMặt ấy6hm9Mz khri6Gufông p6hm9Mzhải 7bamPMlà 85vẻ m7bamPMặt củ85a một85 người6hm9Mz đri6Gufang tứ85c đế7bamPMn pri6Gufhát đ6hm9Mziên 6hm9Mzlên, thế6hm9Mz 7bamPMnên Vâ7bamPMn 85Vy chri6Gufo rằngri6Guf rấ7bamPMt có7bamPM t85hể cái6hm9Mz 7bamPMcô K6hm9Mzhang D6hm9Mzi nàri6Gufy v6hm9Mzốn dri6Gufĩ c85ũng khôri6Gufng 6hm9Mzdám 85khẳng định85 ngườiri6Guf t85rong ản6hm9Mzh chính7bamPM ri6Guflà Gia6hm9Mzng Nhan.

Nếri6Gufu k85hông th6hm9Mzì 7bamPMKhang ri6GufDi đ6hm9Mzã không85 85thử ri6Gufthăm d85ò b7bamPMằng 85cách n6hm9Mzói c6hm9Mzhuyện v6hm9Mzới cri6Gufô. Chỉ6hm9Mz 7bamPMcó điri6Gufều những6hm9Mz ri6Gufgì đari6Gufng 6hm9Mzxảy rri6Gufa khôn7bamPMg giốngri6Guf nh85ư 85những gri6Gufì c85ô t85a 7bamPMmong muốri6Gufn, bởi85 6hm9Mzvì đá7bamPMm bạnri6Guf củ85a cô7bamPM đã6hm9Mz quá6hm9Mz bức6hm9Mz x6hm9Mzúc trưri6Gufớc nhữngri6Guf câu6hm9Mz nói85 của7bamPM Tiểu85 Tri6Gufhu, l85àm cri6Gufho mọiri6Guf chuyện6hm9Mz tr85ở ri6Gufnên v85ô cùn85g tồri6Gufi tệ.

Qua chuyện85 7bamPMxảy 85ra 7bamPMquá đột7bamPM ngột6hm9Mz nri6Gufày, cô7bamPM bắ6hm9Mzt đầu7bamPM 7bamPMtin r6hm9Mzằng chỉ6hm9Mz cần85 ri6Gufdũng ri6Gufcảm, cứng7bamPM c85ỏi đ6hm9Mzối 85mặt với85 mọ7bamPMi c7bamPMhuyện là6hm9Mz 7bamPMcó ri6Gufthể “thayri6Guf đổi7bamPM càn7bamPM khôri6Gufn”. D7bamPMù ri6Gufthế nào7bamPM ri6Gufcô 7bamPMcũng ri6Gufphải 6hm9Mzcó n7bamPMiềm 85tin vớiri6Guf ch85ính mình.

- 7bamPMChắc lri6Gufà bởi7bamPM vì6hm9Mz có6hm9Mz né85t gi6hm9Mzống nri6Gufhau quári6Guf 85đấy màri6Guf!- Kh85ang D6hm9Mzi chớ7bamPMp chớp6hm9Mz mắt,6hm9Mz 6hm9Mzgiọng nói85 6hm9Mznhư c6hm9Mzó ri6Gufvẻ đù6hm9Mza vui.

Tri6Gufrước ri6Gufsự nhượri6Gufng bộ6hm9Mz 85của Khan85g D6hm9Mzi, đá7bamPMm 85bạn của7bamPM cô85 cũ7bamPMng lậri6Gufp tứ85c “hạ85 hỏa”.6hm9Mz Nhân85 lú6hm9Mzc bọnri6Guf ri6Gufhọ 85vẫn còn6hm9Mz đan7bamPMg 6hm9Mzdo dri6Gufự, Vânri6Guf 7bamPMVy li6hm9Mzền ké85o T6hm9Mziểu Th85u 85ra khỏi6hm9Mz phòng.

Đã rri6Gufa đ7bamPMến 85bên nri6Gufgoài rồi6hm9Mz 6hm9Mzmà tri6Gufrống ng7bamPMực Vâ85n 85Vy vẫn7bamPM cò85n đập6hm9Mz thìnri6Gufh thịcri6Gufh. 7bamPMỞ n7bamPMhững nơ7bamPMi ri6Gufđông ngườ85i khôn85g nêri6Gufn ri6Gufgây chu6hm9Mzyện ồn85 à6hm9Mzo, nh85ưng ari6Gufi mri6Gufà bri6Gufiết đượ7bamPMc nh6hm9Mzỡ đâuri6Guf cô85 7bamPMvừa r85a đ6hm9Mzến bên7bamPM ngoà7bamPMi, Khan7bamPMg 7bamPMDi 85đã dẫ6hm9Mzn 85theo đám7bamPM bạn7bamPM hun7bamPMg dữ6hm9Mz củ85a c6hm9Mzô 6hm9Mzta đuổi6hm9Mz 6hm9Mztheo. Chẳng6hm9Mz 85ai 7bamPMchịu dri6Gufễ d6hm9Mzàng bỏ7bamPM qu85a mọi6hm9Mz 7bamPMchuyện 85như 6hm9Mzthế này6hm9Mz cri6Gufả. 85Cho d7bamPMù ch7bamPMỉ 6hm9Mzlà ri6Gufnghi vấn6hm9Mz tri6Gufhì c7bamPMũng ph85ải ri6Gufhỏi cri6Gufho r6hm9Mzõ 6hm9Mzràng chứ.

Vân V7bamPMy vố7bamPMn đị6hm9Mznh r7bamPMa đến6hm9Mz 7bamPMKTV s7bamPMẽ 85lập tức6hm9Mz bắri6Guft 85xe chuồnri6Guf t6hm9Mzhẳng. Th6hm9Mzành phố85 lớ85n ri6Gufnhư v6hm9Mzậy, khả85 năng85 chạ85m m85ặt nri6Gufhau củari6Guf hari6Gufi ng85ười ri6Gufcũng ri6Gufkhông nhiều.6hm9Mz Hơn85 nữ7bamPMa chỉ6hm9Mz cầ85n 7bamPMcô tri6Gufa 7bamPMvề 7bamPMnhà t7bamPMìm Giri6Gufang Nh7bamPMan đ85ối c7bamPMhất, 7bamPMphát hiệri6Gufn Gian7bamPMg Nha7bamPMn chẳng6hm9Mz có7bamPM gri6Gufì lạ7bamPM th6hm9Mzường thì7bamPM cơn7bamPM són7bamPMg g7bamPMió này6hm9Mz s85ẽ 7bamPMqua 6hm9Mzđi ngri6Gufay 7bamPMthôi. Nà85o 6hm9Mzai 85ngờ, ta6hm9Mzxi g85iờ ri6Gufnày kri6Gufhó m85à bắ85t đưri6Gufợc. H6hm9Mzai n6hm9Mzgười đứng6hm9Mz 6hm9Mzhơn nửari6Guf 7bamPMtiếng đồngri6Guf hồri6Guf mà7bamPM vẫnri6Guf kh85ông b6hm9Mzắt được6hm9Mz xe.

Nếu 7bamPMbiết sớm7bamPM n85hư v85ậy th7bamPMì côri6Guf đã7bamPM ri6Gufra bếnri6Guf xri6Gufe b6hm9Mzắt xri6Gufe b85uýt 85cho 7bamPMrồi! Vri6Gufân Vri6Gufy liri6Gufên tục85 7bamPMnhìn l85ại phri6Gufía s85au lri6Gufưng. ri6GufNếu 7bamPMcứ thế85 nàri6Gufy không85 biết85 chri6Gufừng…..đang đ85ịnh 6hm9Mzkéo Tiểuri6Guf T85hu 6hm9Mzra bến85 x7bamPMe buýtri6Guf tri6Gufhì đ6hm9Mzột nh85iên một85 6hm9Mzchiếc x85e h85ơi 6hm9Mzđỗ xịchri6Guf tr6hm9Mzước m6hm9Mzặt h6hm9Mzai người.

- Vâ6hm9Mzn Vy85!- ri6Gufcánh c7bamPMửa ri6Gufxe từri6Guf 85từ ké6hm9Mzo xuố6hm9Mzng, ri6Gufanh ri6Gufcúi đri6Gufầu nhìn6hm9Mz r6hm9Mza ngoà7bamPMi nóri6Gufi: ri6Guf- ri6GufLên 7bamPMxe đ6hm9Mzi, a7bamPMnh đưa6hm9Mz ri6Gufem về!

7bamPMVân V6hm9Mzy có7bamPM ng6hm9Mzần n85gừ mộ85t lá85t mớiri6Guf mở7bamPM cửa85 6hm9Mzra 7bamPMngồi 7bamPMvào tr85ong x6hm9Mze, ngoảnh7bamPM 6hm9Mzđầu lại85 mỉmri6Guf cườ7bamPMi ri6Gufái 6hm9Mzngại 85với Tiểu6hm9Mz 6hm9MzThu. Ch6hm9Mziếc 7bamPMxe 7bamPMlao đi6hm9Mz tri6Gufrên ri6Gufđường, cri6Gufô vẫn7bamPM 6hm9Mzkhông qu6hm9Mzên nhìn6hm9Mz lạiri6Guf c6hm9Mzửa quánri6Guf ri6GufKTV, thầ6hm9Mzm thở6hm9Mz phào85 6hm9Mznhẹ nhõm.

Những ri6Gufgiọt nướ7bamPMc vẫn6hm9Mz tí85 ri6Guftách rơ7bamPMi ri6Gufxuống từ85 ri6Gufmái tri6Gufóc 7bamPMcô. Bộ7bamPM ri6Gufdạng của85 c85ô l7bamPMúc nàyri6Guf quả85 thự85c qu6hm9Mzá thê7bamPM thảm.85 C7bamPMô giốn6hm9Mzg hệri6Guft như6hm9Mz mộ85t 6hm9Mzcon vịt85 xấri6Gufu xí85. Gi6hm9Mzang Nha7bamPMn b7bamPMây 85giờ 85tuyệt đố85i khôn85g t7bamPMừ bỏ85 mộ7bamPMt Kh85ang 6hm9MzDi xri6Gufinh đẹ85p ri6Gufđể đến6hm9Mz với85 ri6Gufcô, đri6Gufem 7bamPMlòng yêu7bamPM th85ương m6hm9Mzột n85gười q6hm9Mzuá đỗ85i bìn6hm9Mzh thườnri6Gufg nhri6Gufư 85cô, mri6Gufột c85ô 6hm9Mzgái 7bamPMbình thườngri6Guf lại6hm9Mz lớ7bamPMn tuổ85i. Cô6hm9Mz thật7bamPM sri6Gufự khri6Gufông nên85 6hm9Mzcó những7bamPM ảri6Gufo tưri6Gufởng 7bamPMnhư thếri6Guf này!

- Nó85i 6hm9Mzcho a6hm9Mznh biế85t nhà85 eri6Gufm ở6hm9Mz đâu?

Nếu nhri6Gufư khri6Gufông phảiri6Guf 85anh cất7bamPM tiến7bamPMg ri6Gufhỏi th6hm9Mzì c7bamPMó lẽ7bamPM c85ô 85vẫn mải85 đắm7bamPM cri6Gufhìm tro85ng dri6Gufòng 7bamPMsuy 7bamPMnghĩ 85mông lun85g cri6Gufủa mình.85 Vâ7bamPMn 6hm9MzVy ngoản85h đầ85u sa7bamPMng nhì6hm9Mzn chủri6Guf nhâ7bamPMn ri6Gufcủa chi7bamPMếc x6hm9Mze. An6hm9Mzh t6hm9Mza cũri6Gufng đan7bamPMg nhìn7bamPM c85ô chăm7bamPM chú.

Nếu nh85ư khôn85g p6hm9Mzhải gặri6Gufp phải7bamPM hri6Gufoàn cảnh7bamPM n85ày 7bamPMthì 85có lẽri6Guf c6hm9Mzả đờ85i cri6Gufô c85ũng sẽ85 khô6hm9Mzng ngồi85 l7bamPMên chiếcri6Guf xri6Gufe này.

Lúc này85 côri6Guf mới7bamPM 7bamPMgiật 85mình nhớ85 ri6Gufra làri6Guf p6hm9Mzhải nóiri6Guf 7bamPMcám ơri6Gufn: 85- Cám6hm9Mz ơnri6Guf an6hm9Mzh 6hm9MzTriệu! Nhà6hm9Mz tôi85 ri6Gufở kh85u phía85 nam6hm9Mz, ri6Gufanh cri6Gufứ đ7bamPMi th85eo c7bamPMon đường7bamPM này,6hm9Mz tì6hm9Mzm m6hm9Mzột bri6Gufến tri6Gufàu 7bamPMđiện n6hm9Mzgầm đri6Gufể tôri6Gufi xuống6hm9Mz ri6Gufxe là85 được!

- Mri6Gufuộn 85lắm rồi,ri6Guf 85để a6hm9Mznh đưri6Gufa eri6Gufm vềri6Guf nhà!

- Không7bamPM c6hm9Mzần 7bamPMphiền 7bamPMphức thế85 đâ6hm9Mzu ạ!

7bamPM- Vân85 Vy…6hm9Mz- Tr6hm9Mziệu Dương6hm9Mz h7bamPMơi dừ85ng lạ7bamPMi 85một lát7bamPM 85rồi nói85 tiếp:7bamPM 7bamPM- 6hm9MzCó thể6hm9Mz đừng6hm9Mz kh6hm9Mzách 85sáo vri6Gufới a6hm9Mznh n85hư vri6Gufậy không?
Triệu85 Dươngri6Guf nói6hm9Mz 6hm9Mznhư khẩn6hm9Mz cầuri6Guf k6hm9Mzhiến cri6Gufho ri6GufVân V7bamPMy cảmri6Guf th7bamPMấy c85ó 85hơi ái7bamPM ngạ85i. 7bamPMBan nãyri6Guf còn85 vội85 và6hm9Mzng le6hm9Mzo l7bamPMên x6hm9Mze củ6hm9Mza 7bamPMngười t6hm9Mza, thri6Gufế m6hm9Mzà 7bamPMbây 6hm9Mzgiờ 7bamPMlại ri6Gufđòi nri6Gufhanh nhanri6Gufh chóng7bamPM chón85g xuốngri6Guf 85xe. Xé6hm9Mzt c6hm9Mzả về85 7bamPMtình 6hm9Mzlẫn ri6Gufvề ri6Guflí thìri6Guf cri6Gufô c85ũng ri6Gufkhông nên85 t6hm9Mzừ chối7bamPM mã85i n7bamPMhư th6hm9Mzế 7bamPMnày. Nếri6Gufu như6hm9Mz đãri6Guf không85 t85hể 85xuống x7bamPMe th85ì c6hm9Mzô đành85 p7bamPMhải n85goan n6hm9Mzgoãn n85gồi 7bamPMlại n6hm9Mzói chuyện.

- H85ôm na85y thậtri6Guf trùn85g hợp!

- Đ6hm9Mzúng vậyri6Guf, tô85i cũng85 85cùng vớri6Gufi mấ6hm9Mzy 85người bạri6Gufn 85đến đâyri6Guf hátri6Guf hò!

Vân V85y ngây7bamPM ngư7bamPMời nri6Gufhìn Trri6Gufiệu Dươnri6Gufg, 85hỏi nri6Gufhư thri6Gufăm dri6Gufò: 7bamPM- Ba7bamPMn 85nãy 85anh cũn85g 6hm9Mzvừa từ85 KT7bamPMV đri6Gufi ra?

Triệu Dưri6Gufơng gật7bamPM g7bamPMật đầu,7bamPM dư7bamPMờng như6hm9Mz 85anh 6hm9Mzta đang6hm9Mz nghĩ6hm9Mz n6hm9Mzgợi chu85yện g6hm9Mzì đó.ri6Guf Cuốiri6Guf cù7bamPMng ari6Gufnh t6hm9Mza cũ7bamPMng 85đành phảiri6Guf mri6Gufở miệng6hm9Mz hỏi:85 6hm9Mz- Vâ6hm9Mzn Vri6Gufy, bi85ểu hiệ85n 6hm9Mzcủa 7bamPMem ngày7bamPM hô6hm9Mzm ri6Gufnay ri6Gufkhiến ch85o a7bamPMnh 7bamPMrất 85bất 7bamPMngờ. A6hm9Mznh vốn85 dĩ7bamPM cứ7bamPM n85ghĩ e7bamPMm c6hm9Mzhỉ là85 m85ột cô7bamPM 85gái n7bamPMhút nhát.

- Ý85 7bamPMcủa a6hm9Mznh là…-7bamPM 85Vân 85Vy 6hm9Mzthật kh6hm9Mzông d6hm9Mzám tiri6Gufn v85ào nhữngri6Guf 7bamPMgì m6hm9Mzình 85vừa ngh85e thấy85, lri6Gufẽ n7bamPMào an7bamPMh 85ta tri6Gufhật sự6hm9Mz: –85 6hm9MzBan 6hm9Mznãy ari6Gufnh nhìn6hm9Mz thấri6Gufy t6hm9Mzôi….- 85Lúc đó6hm9Mz dri6Gufo hoanri6Gufg m6hm9Mzang nê6hm9Mzn c85ô chẳn85g dá7bamPMm ngẩng85 đầu85 nh7bamPMìn đám7bamPM đông7bamPM xuri6Gufng 6hm9Mzquanh. Cô6hm9Mz th6hm9Mzậm ch7bamPMí cònri6Guf tự6hm9Mz lừa7bamPM gạ7bamPMt ri6Gufbản th85ân mình7bamPM rằng7bamPM khôn6hm9Mzg bị6hm9Mz 7bamPMai queri6Gufn biết85 nhìn7bamPM thấy.

- An6hm9Mzh c85hỉ là7bamPM t7bamPMình c85ờ đ7bamPMi nri6Gufgang qri6Gufua, nh85ìn thấ6hm9Mzy 7bamPMem m85à thôi!

Máu tr6hm9Mzong 7bamPMcơ thể7bamPM V85ân 85Vy d6hm9Mzồn hết6hm9Mz cảri6Guf 6hm9Mzlên mặt,85 ri6Gufcô 6hm9Mzvội vàn7bamPMg g7bamPMiải thích7bamPM: -7bamPMChỉ 6hm9Mzlà mộri6Guft sự85 hiểu7bamPM nhầm7bamPM 6hm9Mzmà thôi!
Cri6Gufô bi7bamPMết 85cho dri6Gufù ri6Gufcô c6hm9Mzó n7bamPMói như85 vậyri6Guf tri6Gufhì 7bamPMcũng ri6Gufchỉ l85à uổ6hm9Mzng cô7bamPMng mri6Gufà th85ôi. Họ7bamPM hànri6Gufg củ85a T85riệu Dươ6hm9Mzng 7bamPMlà đồn85g nghi85ệp 6hm9Mzcủa ri6Gufcô, Triệ6hm9Mzu D85ương ch6hm9Mzỉ c85ần nói6hm9Mz chuyệ7bamPMn 7bamPMngày h6hm9Mzôm 6hm9Mznay r6hm9Mza l85à 85cô sẽ6hm9Mz ng85ay 6hm9Mzlập 85tức b7bamPMị lò85i đuôi85 l85à nó7bamPMi dố6hm9Mzi. C85ô l85àm s85ao g85ì có6hm9Mz người6hm9Mz y7bamPMêu n6hm9Mzào lâu6hm9Mz n7bamPMăm nhưri6Guf 85vậy? Những6hm9Mz gì6hm9Mz ri6Gufmà 6hm9Mzban nãy6hm9Mz nó7bamPMi ri6Gufra thri6Gufực sựri6Guf đari6Gufng kh85iến c7bamPMho c85ô cả7bamPMm 6hm9Mzthấy ri6Gufvô c85ùng hố7bamPMi hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!