You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CẢM25z9 VẤNYDXm VƯƠNG

 

- cwcqVân VyXtLy, cô25z9 cắYDXmt 2sz2cử ncwcqgười đicwcq đàoYDXm yXtLtạo c2sz2ho khácyXtLh yXtLhàng. cwcqĐây làyXtL lcwcqần đyXtLầu YDXmtiên chúnYDXmg cwcqta hợp25z9 tácYDXm với2sz2 25z9bệnh việcwcqn, nhấtcwcq định25z9 p2sz2hải phụyXtLc vụ25z9 ngườyXtLi tYDXma thậ25z9t chyXtLu đáo!

Đây là25z9 lầYDXmn đầu2sz2 tiyXtLên cô2sz2ng cwcqty hcwcqợp tcwcqác v2sz2ới bệ25z9nh vcwcqiện, thếYDXm nê25z9n sếpYDXm củ2sz2a VâyXtLn cwcqVy YDXmcẩn thận2sz2 dyXtLặn d2sz2ò cô.

- GiờYDXm YDXmtôi đcwcqang k25z9hông c25z9ó việc25z9 cwcqgì, yXtLđể tôcwcqi đyXtLi vậy!YDXm 2sz2- YDXmThấy sếpcwcq YDXmcó vcwcqẻ thận25z9 trọng,cwcq hơcwcqn nữcwcqa đâyXtLy lại25z9 2sz2là lầncwcq đầu25z9 t25z9iên cô25z9ng 2sz2ty ccwcqô phục2sz2 vụcwcq tận2sz2 nơ2sz2i chcwcqo kháyXtLch hcwcqàng nêYDXmn côYDXm kh2sz2ông yêncwcq cwcqtâm gi25z9ao c2sz2ho nYDXmgười khác.

Quả nhiêcwcqn, sếpYDXm ccwcqủa Vân2sz2 cwcqVy gậyXtLt đầucwcq v25z9ẻ hàyXtLi lòng:2sz2 2sz2- Ccwcqũng được,yXtL vậcwcqy giYDXmao c25z9ho yXtLcô nhé!

Công viyXtLệc của2sz2 VâYDXmn Vcwcqy l2sz2à giyXtLải tcwcqhích chcwcqo kháchYDXm cwcqhàng YDXmcách s25z9ử dụng25z9 phần2sz2 mềyXtLm cYDXmủa côYDXmng tcwcqy côcwcq n25z9hư thế2sz2 nàoYDXm, s2sz2au đó2sz2 tiếcwcqn hàn2sz2h YDXmmột YDXmsố điềcwcqu tcwcqra YDXmvà bảoYDXm hànhyXtL ch2sz2o khyXtLách yXtLhàng saYDXmu 25z9khi mcwcqua. cwcqSau YDXmhai ngàyXtLy làmYDXm yXtLviệc bận2sz2 rộcwcqn, báyXtLc sĩyXtL TiểYDXmu cwcqlâm cwcqvô ccwcqùng hài25z9 lònyXtLg vớYDXmi t2sz2ác phocwcqng làm25z9 việccwcq củaYDXm VâyXtLn Vy.

- GYDXmiám YDXmđốc VyXtLân qYDXmuả nhiyXtLên l2sz2à 2sz2kiên nhẫn!cwcq YDXm- Bácwcqc syXtLĩ 2sz2Lâm kyXtLhen ngợi:YDXm -Lạ25z9i c2sz2òn hi25z9ểu được2sz2 nhữngcwcq từyXtL ngcwcqữ 25z9của giớiYDXm YDXmy họcyXtL chúngcwcq tôcwcqi nữa!
2sz2- TôiYDXm cwcqcó một25z9 ngườ25z9i yXtLbạn làYDXmm bácwcqc YDXmsĩ mà!

- YDXmChẳng trách!25z9 25z9- B2sz2ác 2sz2sĩ LâmYDXm tiễnyXtL Vâ2sz2n yXtLVy 2sz2ra đếnyXtL tậncwcq cửa.

Đi từyXtL đây25z9 rYDXma làYDXm g2sz2ần nyXtLhất! YDXm- 25z9Bác yXtLsĩ L2sz2âm ch25z9ỉ ta2sz2y về25z9 ph2sz2ía hànhyXtL layXtLng bê25z9n cạnh.

Bên hàyXtLnh layXtLng khcwcqông biết2sz2 2sz2là 25z9phòng kh2sz2ám k2sz2hoa n25z9ào, 25z9dường nhYDXmư 25z9tất cyXtLả cYDXmác p2sz2hòng bệnh2sz2 yXtLở 25z9đây đề2sz2u đ25z9ược byXtLố tríYDXm yXtLgiống hệtyXtL nha2sz2u, bênyXtL hàcwcqnh lanYDXmg cyXtLòn được25z9 yXtLtrồng ryXtLất nhiềyXtLu câcwcqy xanhYDXm, ma25z9ng l25z9ại cyXtLho ngườicwcq tyXtLa cảm25z9 giáyXtLc má25z9t YDXmlành, thư2sz2 thái.

2sz2Không đợcwcqi VâyXtLn 2sz2Vy lên2sz2 tiế25z9ng hỏi,YDXm bYDXmác YDXmsĩ L25z9âm đyXtLã cYDXmhủ đYDXmộng g2sz2iới thiYDXmệu: cwcq- Đâycwcq yXtLlà kyXtLhoa tưcwcq vấnyXtL tâYDXmm lí.

Khoa tyXtLư cwcqvấn cwcqtâm lí?yXtL SYDXmau YDXmkhi Gia25z9ng Nha25z9n 2sz2xảy YDXmra chyXtLuyện, ngườiYDXm nhàYDXm cô25z9 đã2sz2 từ25z9ng mời25z9 báccwcq s2sz2ĩ tcwcqâm l2sz2í cwcqvề YDXmgiúp côyXtL thoácwcqt kcwcqhỏi tcwcqâm trạng25z9 đau2sz2 đớnYDXm vyXtLà khyXtLổ sở,cwcq nhyXtLưng kết2sz2 qyXtLuả điyXtLều tr25z9ị ryXtLõ ràngcwcq chcwcqẳng YDXmcó cwcqtác dụYDXmng gìyXtL vớiyXtL cyXtLô cảcwcq. PhYDXmần lớyXtLn thời2sz2 gicwcqan cwcqcô đều25z9 d25z9ành c2sz2ho việ2sz2c ngủ2sz2, sốngYDXm nhờ25z9 25z9vào những2sz2 giọtyXtL nướccwcq tryXtLuyền vcwcqào YDXmmáu cwcqmỗi ngày.2sz2 Nếucwcq yXtLnhư ông2sz2 yXtLtrời khYDXmông YDXmcho c25z9ô cyXtLơ cwcqhội đượccwcq qYDXmuay ng25z9ược thờiyXtL gcwcqian thyXtLì cóyXtL lcwcqẽ cyXtLô đã25z9 kiệcwcqt sYDXmức 2sz2bởi nỗ25z9i 2sz2đau đớn25z9 quYDXmá lớcwcqn ấy25z9 rồi.

VânYDXm 25z9Vy v2sz2ừa đcwcqi vyXtLừa nghĩ25z9, lúyXtLc YDXmđi ng25z9ang qu2sz2a 25z9phòng cyXtLhẩn trị25z9, bất25z9 ngờ25z9 cóYDXm mộYDXmt c2sz2ơn gicwcqó thổicwcq 2sz2qua làYDXmm YDXmcánh cửa2sz2 ph25z9òng h25z9ơi 2sz2hé ra25z9. 25z9Cô đưacwcq 2sz2mắt nhìn25z9 vàyXtLo cwcqbên trcwcqong, 2sz2vô tìnhYDXm chYDXmạm phảiyXtL áncwcqh mắtYDXm của2sz2 mộyXtLt bệ2sz2nh nhânyXtL troncwcqg đó.

Vâncwcq VYDXmy c25z9hợt thấyyXtL cáyXtLc dâyyXtL tyXtLhần kin25z9h tro25z9ng đầuYDXm căn2sz2g 2sz2ra. cwcqCô rả2sz2o bưYDXmớc yXtLđi YDXmthật nyXtLhanh, chcwcqỉ scwcqợ ngưyXtLời đYDXmó sẽyXtL đuyXtLổi theo.

Không phảicwcq mắtcwcq c25z9ô nhìYDXmn nhầ25z9m đấyyXtL yXtLchứ? CYDXmô làYDXmm sayXtLo YDXmcó thể2sz2 ng2sz2ờ rằngYDXm bệnhcwcq nh2sz2ân 25z9ở tro2sz2ng cănyXtL phò25z9ng ấy2sz2 chínYDXmh làyXtL Triệ25z9u Dương?

cwcqRõ rYDXmàng an2sz2h tyXtLa bịYDXm ph2sz2át yXtLbệnh 25z9tim đyXtLột ngột,2sz2 vậy2sz2 tạiyXtL saYDXmo giờ25z9 YDXmanh tcwcqa cwcqlại ởYDXm tro25z9ng kyXtLhoa tYDXmâm yXtLlí? yXtLLẽ nàoyXtL ngoYDXmài 25z9bệnh tYDXmim ryXtLa a2sz2nh tYDXma còyXtLn mắc2sz2 bệYDXmnh vềcwcq tcwcqâm l2sz2í nữa25z9 à?

Trước đâyYDXm ccwcqô từng25z9 đọc2sz2 2sz2báo và2sz2 được2sz2 bi25z9ết, phcwcqần lớnYDXm nh25z9ững côcwcq cwcqnam, cwcqquả nữyXtL tro25z9ng tyXtLhành phcwcqố đều25z9 bị2sz2 2sz2mắc cYDXmăn bYDXmệnh t2sz2rầm cwcqcảm hoyXtLặc tựyXtL kỉ2sz2. Khô2sz2ng biếtyXtL cái25z9 gãcwcq họ25z9 T25z9riệu ấycwcq mYDXmắc phải2sz2 bệnhYDXm gìYDXm? Khô2sz2ng cwcqbiết vài2sz2 n25z9ăm nYDXmữa yXtLliệu YDXmcô cócwcq 25z9phải thườnyXtLg xuyên25z9 byXtLổ scwcqung YDXmcác 2sz2loại thực2sz2 pYDXmhẩm chứcyXtL năngcwcq, liêcwcqn 2sz2tục đ25z9ến thẩmcwcq mỹYDXm việcwcqn 25z9và thỉn25z9h thoảngYDXm “ghéYDXm thăm”2sz2 bYDXmác s2sz2ĩ tưcwcq 25z9vấn 2sz2tâm lyXtLí khôYDXmng nữa?

Đi một25z9 đoạ25z9n đườngyXtL dcwcqài, 2sz2cuối cùn2sz2g cô25z9 cũn2sz2g cwcqra đượYDXmc đế2sz2n ccwcqầu thanYDXmg. Ng2sz2oảnh đầuYDXm lcwcqại nhìn2sz2,không thấycwcq cwcqTriệu DyXtLương khôngYDXm đuổi2sz2 t2sz2heo, yXtLVân V2sz2y tyXtLhở p2sz2hào ncwcqhẹ nhõ2sz2m. Thoácwcqt đượcYDXm TrYDXmiệu Dươncwcqg 2sz2thì syXtLao? Thoátcwcq YDXmđược anyXtLh tYDXma côyXtL cũcwcqng chẳnYDXmg thểYDXm thoá25z9t ngă25z9n đượccwcq bcwcqàn cwcqchân cwcqminh đang25z9 ti2sz2ến dầyXtLn đếnyXtL tuổiyXtL g25z9ià. NỗYDXm lựcyXtL sống25z9 h25z9ết nămYDXm 2sz2này 25z9qua năcwcqm kháYDXmc, tyXtLuổi t2sz2ác YDXmcũng YDXmtheo YDXmđó yXtLnhiều l2sz2ên. Ccwcqhỉ YDXmthêm vàyXtLi n25z9ăm 25z9nữa yXtLthôi, cóYDXm lyXtLẽ một2sz2 ngườiYDXm đYDXmàn ôn25z9g nhYDXmư T2sz2riệu D2sz2ương bâ25z9y giờ2sz2 cwcqcô cũng2sz2 chẳncwcqg 2sz2thể tYDXmìm được.

- Sacwcqu yXtLkhi về2sz2 phảiYDXm yXtLchịu kh25z9ó nghỉYDXm nyXtLgơi, mặcYDXm dùcwcq sức2sz2 khYDXmỏe đ2sz2ã 2sz2hồi phụcYDXm 2sz2tương đốiyXtL nhưngYDXm YDXmcũng khôncwcqg đcwcqược phéYDXmp cwcqlàm vYDXmiệc quácwcq YDXmsức. Với25z9 cường25z9 đ2sz2ộ cwcqlàm việcwcqc của25z9 a2sz2nh t25z9ôi thấcwcqy người2sz2 b25z9ình thườngyXtL khôYDXmng t25z9hể yXtLnào tcwcqiêu hóaYDXm nổi!

- cwcqTôi biết!

- An2sz2h bicwcqết? Cứcwcq nhcwcqìn vàcwcqo YDXmthành t2sz2ích c2sz2ủa YDXmanh hyXtLai nămyXtL nyXtLay thìyXtL tYDXmôi biếtYDXm a2sz2nh maYDXmng mạngyXtL yXtLsống c2sz2ủa m25z9ình r2sz2a đYDXmùa n25z9hư thế2sz2 nà2sz2o cwcqrồi! YDXmTheo n25z9hư nhữngyXtL yXtLgì YDXmtôi đượYDXmc 25z9biết v25z9ề 2sz2anh, 2sz2anh khyXtLông đời2sz2 nàoyXtL chấ25z9p 2sz2nhận acwcqn phận!
TiếnyXtLg cườYDXmi k25z9he khẽcwcq vaYDXmng lêYDXmn: 25z9- Cũ25z9ng YDXmchưa chắc!

Có ngườiyXtL đangYDXm nóicwcq ch2sz2uyện ở2sz2 cầucwcq tha25z9ng, 25z9có mộtyXtL cwcqgiọng nYDXmói 25z9mà VânYDXm YDXmVy cảm25z9 thấ25z9y rất25z9 q2sz2uen thuộc.

Vâ2sz2n yXtLVy chầ2sz2m cyXtLhậm điyXtL đến25z9 cầuYDXm cwcqthang vyXtLà nhìn2sz2 xuốngyXtL 2sz2dưới, 25z9ánh YDXmmắt cwcqvô tìnYDXmh lướtyXtL yXtLqua một25z9 khu2sz2ôn mặt.

NYDXmgười đó2sz2 yXtLcũng ngẩn25z9g đầu25z9 nhyXtLìn cô.

Án25z9h mYDXmắt cyXtLủa ancwcqh dườngcwcq như25z9 làyXtL chùmyXtL 25z9ánh 25z9sáng YDXmmặt tryXtLời đẹpYDXm đẽ2sz2 nhấtyXtL đậu25z9 trêcwcqn bờcwcq vcwcqai cô.

Nếu 2sz2như lúc25z9 2sz2nãy YDXmcô 2sz2còn ho2sz2ang mayXtLng đYDXmi như2sz2 c2sz2hạy th2sz2ì giờcwcq c25z9ô đã2sz2 chcwcqẳng c25z9òn sứcyXtL lựcYDXm nàoyXtL đểcwcq mà25z9 chạy2sz2 trốn2sz2 nữa2sz2. BYDXmàn ccwcqhân củyXtLa YDXmcô nhưcwcq bịcwcq dcwcqính chặYDXmt xuố25z9ng dưới25z9 đất,YDXm miện2sz2g ấ2sz2p úcwcqng cwcqmãi chẳng2sz2 thốtyXtL r25z9a lờYDXmi dướyXtLi cwcqcái nhyXtLìn ccwcqủa aYDXmnh: yXtL-

Thật….thật trùyXtLng hợp!

Anh mỉmyXtL cườYDXmi, 2sz2nhẹ nhàn25z9g cấtYDXm lờ25z9i: 25z9- ĐúngYDXm là2sz2 trùngyXtL YDXmhợp thật2sz2! M2sz2ới đó25z9 mcwcqà đãyXtL gyXtLặp 25z9lại nhau!

yXtL- Vâng,YDXm bệnhyXtL yXtLviện n2sz2ày yXtLmuốn scwcqử dụngyXtL p2sz2hần cwcqmềm của25z9 côncwcqg 25z9ty chú2sz2ng t2sz2ôi nên25z9 tôi2sz2 đYDXmến yXtLđây đyXtLể hyXtLướng dẫn25z9 họ25z9! 2sz2- 2sz2Cô cố2sz2 g25z9ắng giảiyXtL yXtLthích, vụng25z9 2sz2về YDXmnhư mộyXtLt co25z9n ngốc,YDXm chỉYDXm s25z9ợ aYDXmnh lạicwcq hiểYDXmu nhầm25z9 mìnhYDXm. 25z9Hơn ncwcqữa côcwcq rấtYDXm sợ2sz2 an25z9h 2sz2sẽ YDXmvạch trầYDXmn nhữngYDXm lcwcqời nócwcqi yXtLdối củaYDXm mình2sz2, cáiYDXm YDXmgì màcwcq 2sz2đưa cwcqchị Đườcwcqng đ25z9i khá25z9m bệyXtLnh chcwcqứ, 25z9toàn YDXmlà nóyXtLi d2sz2ối. YDXmNhư vYDXmậy thì25z9 còn2sz2 mặtcwcq mYDXmũi 2sz2nào mà25z9 n2sz2hìn anh?

Cũng YDXmmay 25z9là YDXmanh kh2sz2ông nhắcyXtL 2sz2gì đếnyXtL chuyệnyXtL đó2sz2. AyXtLnh kYDXmết thúcYDXm yXtLcuộc nóiyXtL yXtLchuyện vớiyXtL YDXmbác sĩ25z9 củacwcq 2sz2mình rồyXtLi cù25z9ng cyXtLô đồngcwcq hành,25z9 thyXtLản nyXtLhiên yXtLcứ nhYDXmư thể2sz2 25z9hôm ấyyXtL ch2sz2ưa từngyXtL xảy2sz2 yXtLra 25z9bất cứ2sz2 chuyện25z9 gì.

AYDXmnh sányXtLh cwcqvai cwcqđi bcwcqên cô.YDXm VânyXtL 25z9Vy khcwcqông biếtyXtL phải25z9 2sz2làm thếcwcq ncwcqào đểyXtL 2sz2che YDXmđi sự2sz2 cwcqhoang ma25z9ng 25z9trong lòcwcqng, bà25z9n tcwcqay tú25z9m chyXtLặt 25z9lấy YDXmvạt á25z9o đang25z9 rịncwcq cwcqmồ hôi.

Cô yXtLy táYDXm ở2sz2 phyXtLòng phátcwcq thuốc2sz2 đưa25z9 cyXtLho YDXmanh mộtYDXm tyXtLúi yXtLto đủ25z9 cácYDXm l2sz2oại thuốYDXmc rồi25z9 dặnYDXm yXtLdò: cwcq- Acwcqnh nhớcwcq uốnyXtLg t2sz2heo cYDXmhỉ dẫ25z9n cYDXmủa báccwcq sĩ!

Trong k25z9í ứcYDXm củaYDXm Vâcwcqn VYDXmy, sức2sz2 khỏeyXtL củcwcqa GiaYDXmng Nha25z9n rấtcwcq tốtYDXm, ch2sz2o dyXtLù YDXmcó bịYDXm cả25z9m cúmyXtL hyXtLay s2sz2ốt cwcqcao thcwcqì ccwcqũng cYDXmhỉ mấtcwcq và2sz2i cwcqngày lYDXmà khỏiYDXm ngay.

Vân yXtLVy nyXtLhìn 2sz2vào nhYDXmững loạcwcqi thuốc2sz2 25z9ở trocwcqng túcwcqi, cwcqtoàn lyXtLà n25z9hững lYDXmoại thuốccwcq h25z9iếm gặp.

- CôyXtL chuẩyXtLn 25z9bị điyXtL đâu?

- V2sz2ề c25z9ông YDXmty th2sz2ôi!- C25z9ô nghĩyXtL GianyXtLg yXtLNhan ccwcqhỉ tiyXtLện miệyXtLng h25z9ỏi nyXtLhư yXtLvậy thôcwcqi nêcwcqn cũngYDXm thảcwcqn nhiênYDXm đáp25z9 25z9mà khôncwcqg cầnYDXm scwcquy nghĩ.

- Để2sz2 tôcwcqi tiễnYDXm cô!

Đề ng2sz2hị của25z9 anyXtLh quyXtLá cwcqbất ngờ,2sz2 yXtLVân VYDXmy bối25z9 rốcwcqi từ2sz2 chối:2sz2 25z9- Không2sz2 cyXtLần đâu2sz2 2sz2anh G2sz2iang, làmYDXm cwcqphiền an2sz2h quácwcq!- 25z9Vân V2sz2y 25z9có chútYDXm kYDXmhông q2sz2uen vyXtLới cá2sz2ch xưncwcqg h2sz2ô khác2sz2h s2sz2áo này.

cwcqAnh vốn2sz2 qYDXmuá đỗiYDXm thYDXmân tyXtLhương trcwcqong tráYDXmi tYDXmim cô,yXtL thế2sz2 m25z9à gcwcqiờ lại2sz2 trởcwcq 25z9thành mYDXmột n2sz2gười chẳngcwcq qu25z9en biết.2sz2 Nếu25z9 như25z9 GyXtLiang NhyXtLan gọ25z9i cwcqcô là25z9 2sz2“Cô 2sz2Vân” thìyXtL cwcqcó 25z9lẽ côcwcq cũyXtLng sẽyXtL 25z9cảm thấyYDXm cwcqvô 2sz2cùng x2sz2ót yXtLxa. Thếcwcq nhưn2sz2g côYDXm c2sz2ố 2sz2gắng kìmyXtL 25z9nén b2sz2ản thân,cwcq YDXmchỉ sợYDXm một25z9 khYDXmi kyXtLhông kiyXtLềm chcwcqế đượyXtLc tâmyXtL tyXtLrạng củayXtL 2sz2mình syXtLẽ khYDXmiến chyXtLo anYDXmh yXtLsợ mấtYDXm vía.2sz2 Côcwcq phảiyXtL d25z9uy tYDXmrì khoảngyXtL YDXmcách nhấcwcqt đ2sz2ịnh với2sz2 anhcwcq, mộYDXmt khoyXtLảng cách2sz2 đủ2sz2 để2sz2 ayXtLnh coyXtLi cyXtLô làcwcq m2sz2ột nyXtLgười bìn2sz2h thường.

Khôn25z9g 2sz2có 25z9ai bcwcqiết, acwcqnh và25z9 yXtLcô đã2sz2 cáYDXmch nha25z9u ccwcqả mộtyXtL kiếp25z9 người.
Ncwcqếu nhyXtLư cô2sz2 nói2sz2 cwcqra sự2sz2 t25z9hực n25z9ày, khôngcwcq nyXtLhững cwcqanh khôn25z9g t2sz2hể ticwcqn yXtLmà cò25z9n ccwcqho rằngcwcq cô2sz2 làYDXm một2sz2 cocwcqn đicwcqên. Dườngcwcq YDXmnhư chyXtLỉ cócwcq mộtcwcq mìn2sz2h YDXmcô cònYDXm m25z9ãi yXtLđắm chYDXmìm 25z9trong nhữngYDXm 2sz2kí 25z9ức x2sz2a xôiYDXm. Côcwcq 2sz2khát YDXmkhao đượcYDXm ởyXtL gần25z9 cwcqbên anhyXtL, n25z9hưng yXtLlại sợcwcq khcwcqoảng các25z9h tryXtLong hcwcqiện tYDXmhực yXtLsẽ khiếyXtLn 25z9cho 2sz2cô quỵ2sz2 YDXmngã. Vâncwcq cwcqVy cảyXtLm thấyXtLy bYDXmản thcwcqân mYDXmình kh2sz2ông 25z9hề yếuyXtL đuối,yXtL ccwcqô chỉ25z9 khôn2sz2g muYDXmốn bịyXtL Gian2sz2g NyXtLhan làmYDXm tổnyXtL thương,cwcq byXtLởi 2sz2vì troncwcqg k25z9í ứyXtLc của2sz2 2sz2cô, tYDXmất c2sz2ả nhữngYDXm kỉ2sz2 niệyXtLm của25z9 c2sz2ô vàyXtL anyXtLh đều2sz2 25z9vô cùn25z9g đẹpcwcq đẽ.

- NóyXtLi đị25z9a yXtLchỉ côngcwcq tyXtLy 25z9cô 2sz2cho tôi!

XeYDXmm r2sz2a a25z9nh ấy2sz2 đyXtLịnh đưacwcq ccwcqô vcwcqề cônyXtLg t25z9y tyXtLhật rồi!

Cô 2sz2ngoan ngoãn2sz2 ngồi2sz2 vàoYDXm troncwcqg xyXtLe 25z9của anh25z9, s2sz2au cwcqđó nócwcqi địa25z9 YDXmchỉ ccwcqông t2sz2y m2sz2ình cyXtLho ayXtLnh: yXtL- 2sz2Đi qcwcqua 25z9Cầu WYDXm, cwcqđi thêcwcqm yXtLmột 25z9đoạn nữacwcq lcwcqà đcwcqến! 25z9- NhìyXtLn VâyXtLn V2sz2y tự2sz2 nhYDXmiên thế25z9 t25z9hôi nh25z9ưng lúcwcqc nà2sz2y tr2sz2ống ncwcqgực cô2sz2 đYDXmang đậpyXtL th25z9ình thịccwcqh. Nhìcwcqn mìnhyXtL tronyXtLg gYDXmương chiế25z9u hậcwcqu, VânYDXm 25z9Vy thấ25z9y YDXmhai mYDXmá mìYDXmnh đỏcwcq 25z9bừng lên.

G2sz2iang YDXmNhan v2sz2ẫn tỏyXtL cwcqra nhưcwcq yXtLbình thường,yXtL thảnYDXm nhiêncwcq nhì2sz2n YDXmcô hỏi:YDXm 2sz2- Cầcwcqu tâyXtLy ha25z9y cwcqlà c2sz2ầu đông?

Vân yXtLVy đưa2sz2 cwcqánh mcwcqắt mơyXtL hồyXtL nYDXmhìn ryXtLa yXtLdòng 2sz2xe YDXmcộ tậYDXmp 25z9nấp ởyXtL bêyXtLn ngocwcqài, cốyXtL gắng2sz2 phcwcqân biệtyXtL đư25z9ợc phươn2sz2g hướ2sz2ng đông2sz2 tâyYDXm cwcqnam bắc.2sz2 CuốiYDXm YDXmcùng YDXmcô đYDXmành mím2sz2 2sz2môi t25z9ừ bỏ:cwcq cwcq- Tô2sz2i chỉcwcq b2sz2iết làyXtL đicwcq 25z9qua cầu,yXtL rYDXmẽ s2sz2ang bên25z9 tr2sz2ái 2sz2là đến.

Lần này25z9 t2sz2hì Gi25z9ang NhayXtLn khẽcwcq 25z9mỉm cườyXtLi, đô25z9i cwcqmắt ánhYDXm lyXtLên nhữngYDXm ti25z9a cwcqsáng ấmyXtL áp.2sz2 VânyXtL yXtLVy cảmyXtL thấ25z9y h25z9ình như2sz2 mìnhyXtL đYDXmã nhyXtLìn nhầm,YDXm hoặ25z9c cũngyXtL YDXmcó thYDXmể yXtLcô bịYDXm ảoYDXm giác.

Giang YDXmNhan biết2sz2 YDXmlái cwcqxe, kYDXmhông biếYDXmt anYDXmh YDXmđã h2sz2ọc lái2sz2 x25z9e YDXmtừ kYDXmhi nào.YDXm VânyXtL cwcqVy nyXtLgồi bêyXtLn cwcqcạnh nhyXtLìn anYDXmh 2sz2điều khiểncwcq xecwcq, những2sz2 ngón2sz2 cwcqtay thu2sz2ôn 25z9dài đặcwcqt lên2sz2 cwcqvô lăng,2sz2 mcwcqùi hương2sz2 t2sz2ừ cơ25z9 th25z9ể ancwcqh thoa25z9ng thoản25z9g đYDXmưa lại.

Những k25z9í ứyXtLc đyXtLẹp về2sz2 an2sz2h bắt2sz2 đầu25z9 nhạt2sz2 nhòYDXma t25z9rong cô.

Mấy nămcwcq khyXtLông yXtLgặp, anYDXmh 2sz2đã t25z9hay đcwcqổi ryXtLất nhiều,YDXm khYDXmông giống25z9 nh25z9ư yXtLcô chẳngcwcq c2sz2ó chyXtLút tiếnYDXm bộ2sz2 nyXtLào. Qu25z9ay ngượccwcq thờicwcq cwcqgian đãcwcq cwcqmấy YDXmnăm rồi25z9 nhYDXmưng dường25z9 nhưcwcq 25z9cô ch2sz2ẳng ccwcqó g2sz2ì tcwcqhay đyXtLổi, ncwcqgay cả25z9 ccwcqông việyXtLc 25z9hiện 2sz2nay 2sz2cũng mớiYDXm 2sz2làm cwcqcó 25z9gần b25z9a năm.

- Th2sz2uốc nyXtLày ayXtLnh mucwcqa YDXmhộ ngườicwcq yXtLkhác 2sz2à? 25z9- VâyXtLn YDXmVy cốyXtL nghYDXmĩ rcwcqa YDXmmột c25z9hủ đềYDXm đểyXtL yXtLnói chuyện.

- Khôn25z9g! YDXm- CâuyXtL cwcqtrả YDXmlời 2sz2của GyXtLiang NYDXmhan khôngyXtL nằmYDXm ngoyXtLài suyXtLy nghĩ25z9 củacwcq YDXmVân Vy2sz2: YDXm- Tôcwcqi m2sz2ua 25z9cho tôyXtLi đấy!

Sa2sz2o cwcqcó thể2sz2 cwcqthế được?YDXm V2sz2ân yXtLVy YDXmkinh 2sz2ngạc, một2sz2 cwcqtúi thcwcquốc YDXmto thế2sz2 này25z9, mỗi2sz2 lYDXmần phảiYDXm uốnYDXmg cwcqbao nhiê25z9u thuốccwcq mới2sz2 đủ?

- Sợ2sz2 rồi25z9 phải2sz2 khô25z9ng? 25z9- yXtLAnh m2sz2ỉm cười2sz2: YDXm- TôYDXmi bìnhcwcq thườYDXmng rấtyXtL bậncwcq rộnyXtL nên25z9 2sz2chẳng 2sz2có th25z9ời cwcqgian điyXtL lyXtLấy thuốc,YDXm vìyXtL vậy2sz2 m2sz2ỗi lầnYDXm đi2sz2 25z9phải lấy2sz2 nhiều25z9 hYDXmơn yXtLmột chút!

Vân V2sz2y địyXtLnh đưa25z9 tcwcqay 2sz2ra lấ25z9y túi2sz2 2sz2thuốc xcwcqem YDXmsao, nhưnyXtLg cucwcqối cù2sz2ng YDXmcô l2sz2ại rụtcwcq tcwcqay lại.

Hai ngư25z9ời gicwcqờ đãYDXm chYDXmẳng cyXtLòn 2sz2còn 2sz2quan hệYDXm th2sz2ân m25z9ật yXtLnhư trướcyXtL nữYDXma, cwcqdù 2sz2gì cũ25z9ng cYDXmhỉ lYDXmà ngườiYDXm qucwcqa đưYDXmờng, khônyXtLg nêcwcqn yXtLdò xét25z9 đờiYDXm tư25z9 cyXtLủa ngyXtLười khyXtLác, 2sz2nếu khôngyXtL biế25z9t yXtLđâu lạcwcqi khYDXmiến cwcqcho 2sz2anh c25z9ảm thấycwcq 25z9bực bội.

Giang Ncwcqhan ngoảyXtLnh đầucwcq cwcqsang nhìnYDXm Vâncwcq 2sz2Vy, thyXtLấy cyXtLô yXtLtúm c25z9hặt vạt25z9 á25z9o, cốYDXm gắngYDXm tyXtLhu cwcqmình lại2sz2 cYDXmứ nhưcwcq thểYDXm cwcqsợ chạ25z9m phcwcqải bất25z9 ccwcqứ YDXmthứ g25z9ì tr25z9ên 25z9xe củYDXma an25z9h yXtLvậy. G25z9iang NyXtLhan hơYDXmi YDXmnhíu 25z9mày, dồyXtLn sứyXtLc tậpYDXm trYDXmung trởcwcq lạyXtLi co2sz2n đườngcwcq trước25z9 mặtYDXm: YDXm- cwcqCô YDXmkéo cwcqgiúp tôcwcqi cácwcqi màyXtLn c25z9he ncwcqắng xuốcwcqng với!

Vâncwcq cwcqVy YDXmliền yXtLđưa tcwcqay cwcqra ké25z9o cáiyXtL YDXmmàn YDXmche nắ2sz2ng cwcqxuống. Bỗ25z9ng nhi2sz2ên YDXmmột tcwcqấm ảnh2sz2 rcwcqớt xuốnyXtLg thYDXmeo. Bứ2sz2c yXtLảnh YDXmchụp mộyXtLt phon25z9g yXtLcảnh mcwcqột đỉn2sz2h núcwcqi tuYDXmyết trắng2sz2 xóa.YDXm Bcwcqức ảnhYDXm n25z9ày trướcYDXm YDXmđây cwcqanh đã2sz2 từn2sz2g 2sz2cho 2sz2cô xem.

2sz2Nhiếp ảnhyXtL là2sz2 sở2sz2 thícYDXmh củyXtLa GYDXmiang N25z9han, cYDXmô l2sz2ại đặc2sz2 b25z9iệt t25z9hích nhyXtLững bức2sz2 ản25z9h ch25z9ụp cảnhcwcq 2sz2tuyết củaYDXm anyXtLh. cwcqĐây l25z9à bứYDXmc ản2sz2h myXtLà cYDXmô thích2sz2 nhất.

2sz2Cô nhớ2sz2 rằ2sz2ng saYDXmu khYDXmi GiaYDXmng Nh2sz2an ccwcqhết, côyXtL đãcwcq đcwcqem đố2sz2t tấtcwcq cả2sz2 nhữ2sz2ng bứcyXtL ả2sz2nh này.2sz2 T2sz2hế myXtLà giờyXtL đcwcqây 25z9anh lYDXmại đangyXtL giữcwcq nyXtLó. ĐiềuYDXm n25z9ày khiếYDXmn 25z9cho 25z9Vân cwcqVy 25z9có cảmYDXm giác25z9 cwcqnhư hcwcqai ngườYDXmi đang25z9 2sz2cách nh25z9au yXtLcả m2sz2ột thếcwcq giớcwcqi vậy.

- CôyXtL YDXmcó 25z9thích không?

VâyXtLn VYDXmy gậtYDXm đầu:2sz2 2sz2- T25z9rước đâYDXmy yXtLtôi vôcwcq cùYDXmng thích25z9 những25z9 byXtLức ả25z9nh YDXmchụp cảnhYDXm 2sz2tuyết trắng!

- Thếcwcq còn2sz2 byXtLây giờ?

- Vẫ25z9n nhYDXmư vậy2sz2! cwcq- VYDXmân yXtLVy lưuyXtL luyếcwcqn cYDXmầm bYDXmức ảnh2sz2 trên2sz2 2sz2tay, khôn2sz2g 25z9nỡ đ2sz2ặt xuống.

Anh ngoảnyXtLh đầucwcq cwcqlại nh2sz2ìn th25z9ẳng vào25z9 cò25z9n đườngyXtL tyXtLrước mặt,25z9 yXtLđôi mắcwcqt kyXtLhẽ nyXtLheo lạ2sz2i: cwcq- 25z9Tôi cyXtLòn tưởnYDXmg bâyYDXm g2sz2iờ tcwcqhì kyXtLhông th25z9ích nữcwcqa chứ?

Vân 25z9Vy vộ2sz2i vànyXtLg nói25z9: 2sz2- CóYDXm những2sz2 sởyXtL thí2sz2ch cwcqcó 2sz2làm 2sz2thế n25z9ào cũngYDXm cwcqkhông thểyXtL thyXtLay đcwcqổi được!

- Tcwcqhế sao?

2sz2- Ừ?yXtL 2sz2- Vân25z9 Vcwcqy lạ25z9i một25z9 lần25z9 nữa2sz2 kyXtLhẳng định.

Giang YDXmNhan khyXtLẽ 25z9nhếch 2sz2môi cườ25z9i: cwcq- Vậ2sz2y thìYDXm tốt!

Vân cwcqVy c2sz2ứ yXtLcảm thấYDXmy troYDXmng YDXmnhững câYDXmu 25z9nói c25z9ủa Gian25z9g 25z9Nhan cóyXtL ẩn25z9 YDXmý g25z9ì đó,25z9 thếyXtL n2sz2hưng cYDXmô khyXtLông s25z9ao yXtLhiểu nổicwcq. CôYDXm chợt2sz2 n2sz2hớ cwcqlại ngườicwcq coyXtLn gáicwcq ởYDXm bê25z9n YDXmcạnh G2sz2iang Nh2sz2an mấyyXtL ncwcqăm trướcYDXm, yXtLcó thểYDXm anYDXmh đacwcqng 25z9nói đYDXmến côcwcq ấyYDXm chăng?

YDXmVân VYDXmy 25z9lật yXtLđi lật25z9 lạYDXmi bức2sz2 ảnh,25z9 cuốYDXmi cwcqcùng 25z9cũng đànhyXtL phảiyXtL đưa2sz2 yXtLnó lạYDXmi cwcqcho GianyXtLg Nhacwcqn. C25z9ô đãcwcq chẳ25z9ng còn25z9 25z9quyền scwcqở hữ25z9u đốicwcq với25z9 bứ25z9c ả2sz2nh nàyYDXm nữaYDXm rồi.

- Nếu25z9 25z9cô thYDXmích YDXmtôi yXtLtặng chYDXmo 25z9cô đấy!

Vân V25z9y nYDXmgạc cwcqnhiên 25z9há hốc2sz2 myXtLiệng. Trước2sz2 đây2sz2 cô2sz2 từng2sz2 đòiyXtL GiyXtLang Nhacwcqn phải2sz2 cwcqcho mìnYDXmh bứccwcq ảnh2sz2 cwcqnày, tYDXmhế mà25z9 YDXmanh cwcqcòn tiếccwcq. VậyyXtL mà2sz2 bâyyXtL giờ2sz2 aYDXmnh l2sz2ại cwcqhào phó2sz2ng 25z9tặng ncwcqó cYDXmho yXtLmột ngưyXtLời 2sz2mà 2sz2anh mớicwcq 25z9gặp mặtYDXm có2sz2 vàcwcqi lần.

- AnYDXmh….- Côcwcq biết25z9 l2sz2à yXtLanh đ25z9ã đánh2sz2 m2sz2ất phcwcqim cYDXmhụp củayXtL bứ2sz2c ảcwcqnh nà2sz2y rYDXmồi, nếu2sz2 nh2sz2ư là25z9 vyXtLậy…:- cwcqAnh thậ2sz2t sự25z9 muYDXmốn tYDXmặng 25z9nó chcwcqo tôi25z9 sao?

Giang Nha2sz2n mỉm2sz2 cườicwcq, tỏyXtL vẻcwcq cwcqrất thảcwcqn nyXtLhiên, những2sz2 yXtLngón 25z9tay t25z9hon d25z9ài ncwcqhẹ nh2sz2àng điyXtLều khicwcqển vôcwcq 25z9lăng: 25z9- C25z9ô rấtcwcq thícYDXmh n25z9ó màyXtL! YDXm- anYDXmh dừyXtLng lạ2sz2i mộYDXmt ch2sz2út rYDXmồi nóicwcq YDXmtiếp: 25z9- Hcwcqay cwcqlà YDXmcô 25z9không m25z9uốn nhậncwcq cYDXmái 2sz2gì t25z9ừ ngườ2sz2i lạ?

Vân V2sz2y chẳngcwcq bYDXmao g25z9iờ nghyXtLĩ rằncwcqg tấtcwcq 2sz2cả cwcqnhững 2sz2thứ đãYDXm 2sz2mất đYDXmi lạicwcq cwcqcó YDXmthể lấyYDXm yXtLlại được.yXtL Cô25z9 é25z9p chặyXtLt bứ2sz2c ảnh25z9 vàcwcqo l25z9ồng ngực,yXtL v25z9ội vcwcqàng giảyXtLi t2sz2hích: YDXm- KhôyXtLng phyXtLải, tôyXtLi chỉyXtL cảm25z9 thấyXtLy 25z9núi caYDXmo nhcwcqư vậy25z9, a2sz2nh chẳng2sz2 dễ25z9 cwcqdàng yXtLgì YDXmmới chụ25z9p đyXtLược bứccwcq ản25z9h này…cwcq.- Gia2sz2ng Nh25z9an đãcwcq từncwcqg nócwcqi với25z9 cô,YDXm YDXmđể yXtLcó đcwcqược 2sz2bức ảnhyXtL này,25z9 25z9anh YDXmđã phả2sz2i khcwcqổ cyXtLông YDXmchờ đợ2sz2i yXtLsuốt YDXmcả yXtLđêm, vìcwcq thYDXmế m25z9à suýcwcqt chút2sz2 nữcwcqa 25z9anh 2sz2còn b2sz2ị chết2sz2 cóngYDXm ởcwcq trê2sz2n đỉnYDXmh nú2sz2i 25z9tuyết đó.

- Là2sz2m YDXmsao c25z9ô biếtcwcq được25z9 ng2sz2ọn núi25z9 ấy2sz2 cwcqrất cao?

Vân 2sz2Vy sữngyXtL người,YDXm cyXtLô vộcwcqi vànyXtLg gi2sz2ải th2sz2ích mà25z9 chẳnYDXmg bu2sz2ồn sYDXmuy nghYDXmĩ: yXtL- 25z9Tôi cyXtLó 25z9một ngườiYDXm bcwcqạn YDXmđã tYDXmừng đ25z9ến đó!

- YDXmAnh t2sz2a cũngcwcq thícYDXmh nhiếpYDXm 2sz2ảnh à?

2sz2- Vâng!

GiaYDXmng NyXtLhan b2sz2ật cườ25z9i cwcqthành cwcqtiếng: YDXm- 25z9Tôi cứYDXm tưởng25z9 yXtLcô c2sz2hỉ biếcwcqt đyXtLây 25z9là mcwcqột bứ2sz2c ản2sz2h chụYDXmp đ2sz2ỉnh yXtLnúi, nàoyXtL nYDXmgờ côcwcq còn25z9 biếcwcqt đượcYDXm cụ25z9 thểYDXm cảyXtL địayXtL điYDXmểm chụp2sz2 nó!

Vân Vcwcqy chột2sz2 dạ,25z9 chẳncwcqg nYDXmgờ cyXtLô l25z9ại 2sz2hết l2sz2ần nàYDXmy đ2sz2ến lần2sz2 kháYDXmc 2sz2để “lộyXtL yXtLcái đuô2sz2i” YDXmcủa m2sz2ình. 25z9Vốn d25z9ĩ chỉYDXm làYDXm mộyXtLt câyXtLu YDXmnói hếtYDXm sứ2sz2c bìn2sz2h thưcwcqờng, thếyXtL myXtLà 25z9cô cyXtLàng g25z9iải thíc2sz2h càng25z9 rắYDXmc rốicwcq, cwcqchẳng kyXtLhác gìyXtL 25z9“chữa lợn2sz2 cwcqlành thànhcwcq lợyXtLn qu25z9è”. Nếu25z9 nhưcwcq 2sz2Giang NhaYDXmn m25z9à nóiYDXm mộYDXmt YDXmcâu: “cwcqKhi yXtLnào rảnYDXmh giới2sz2 YDXmthiệu an25z9h ấcwcqy cwcqvới tôcwcqi nh2sz2é!”, thếcwcq thcwcqì chẳ25z9ng cwcqphải ccwcqô sẽ2sz2 YDXmlộ nguyên2sz2 hìnYDXmh hYDXmay sao?

Giang NYDXmhan hì2sz2nh yXtLnhư đãYDXm tYDXmhay đổicwcq khác2sz2 25z9trước rcwcqồi, ítYDXm n25z9hất thìcwcq anyXtLh đãYDXm khôYDXmng còYDXmn giốngcwcq nhcwcqư Gi25z9ang 2sz2Nhan trYDXmong kíyXtL ức2sz2 củaYDXm cô.25z9 Giancwcqg 2sz2Nhan ccwcqủa YDXmhiện tại2sz2 khiến2sz2 c2sz2ho côcwcq khônyXtLg thểYDXm nắmcwcq bắt2sz2 được.

- Ccwcqô cYDXmó biế25z9t cwcqcon đườncwcqg nà25z9y không?

Vân 2sz2Vy lắc25z9 đ25z9ầu 2sz2đáp: cwcq- Không!

Giang NhYDXman đcwcqi q2sz2ua 25z9một co25z9n cwcqđường nhỏcwcq 2sz2rồi dừcwcqng lại:25z9 YDXm- NyXtLhớ nh2sz2é, t25z9ừ đYDXmây cwcqđến côn25z9g cwcqty yXtLcô cànYDXmg nha2sz2nh 2sz2hơn đấy!

Giờ V2sz2ân V25z9y mới25z9 phátyXtL hiệyXtLn r25z9a cô25z9ng 25z9ty m2sz2ình cácyXtLh ccwcqhỗ 2sz2này chẳngYDXm cwcqxa: 25z9- Anh….

- TyXtLrước yXtLđây tôyXtLi từngYDXm láYDXmi YDXmxe 25z9qua đâYDXmy! 2sz2- An25z9h đcwcqã tyXtLừng lá2sz2i xyXtLe q25z9ua đây25z9, sa2sz2u đóyXtL 2sz2nhìn tYDXmhấy mộyXtLt cô2sz2 gáicwcq nhỏ2sz2 nhắn25z9 cwcqđang ôyXtLm myXtLột cwcqcái tú25z9i xáyXtLch cwcqrất cwcqto, chcwcqậm chạp2sz2 lêyXtL 2sz2bước YDXmvề phí2sz2a trước.

Vâ2sz2n 25z9Vy sữn2sz2g ngườiYDXm. yXtLAnh YDXmchỉ YDXmnói rằng2sz2 ayXtLnh 25z9đã YDXmtừng YDXmđi qu2sz2a đây25z9 t25z9hôi, thếcwcq YDXmmà đã2sz2 thuộcyXtL đườngYDXm xá25z9 hơn2sz2 c2sz2ả mộYDXmt 25z9người đãcwcq họ2sz2c cwcqở đâYDXmy ha2sz2i n2sz2ăm trờiyXtL nh25z9ư cô.

- T25z9ôi íyXtLt kh2sz2i đicwcq đườnYDXmg nàyYDXm, nhà25z9 25z9tôi ở2sz2 YDXmhướng khcwcqác mà2sz2! cwcq- Cô2sz2 nyXtLgại ng25z9ùng nói.

Hai nămyXtL ncwcqay cô2sz2 yXtLgần nyXtLhư đãYDXm qucwcqen thuộ2sz2c vớ2sz2i m25z9ột 2sz2con đường.cwcq ThỉnyXtLh tYDXmhoảng lắm2sz2 c2sz2ô mớiYDXm điYDXm siêYDXmu cwcqthị, 2sz2vì khôngYDXm biết2sz2 đườncwcqg YDXmnên phải25z9 đyXtLi vòncwcqg mộYDXmt yXtLvòng rấ25z9t xa25z9. C2sz2ó lyXtLần v25z9ì mYDXmua yXtLnhiều đồYDXm quácwcq nênyXtL cô2sz2 đành25z9 phảiyXtL ngồi25z9 bYDXmệt xuốngYDXm đấ2sz2t YDXmmà thở.

G25z9iang N25z9han 25z9trước đYDXmây thườ25z9ng xyXtLuyên nhắcwcqc nhyXtLở cyXtLô l25z9à đừ2sz2ng nê2sz2n muyXtLa quYDXmá nhiềuyXtL đ2sz2ồ và2sz2 pYDXmhải t25z9ìm coYDXmn YDXmđường 25z9ngắn n25z9hất về2sz2 nhà.

Ccwcqó lẽ….YDXm VâyXtLn 25z9Vy léncwcq n25z9hìn GiYDXmang yXtLNhan, 25z9có 2sz2lẽ cwcqông trYDXmời đcwcqã bacwcqn chYDXmo cô25z9 25z9có c25z9ơ hội25z9 quaYDXmy ngượcyXtL lcwcqại 25z9thời gcwcqian yXtLkhông chỉyXtL lyXtLà YDXmđể GYDXmiang Nhacwcqn cYDXmó th2sz2ể sốYDXmng yXtLtốt hcwcqơn cwcqmà r25z9ất 25z9có 25z9thể còcwcqn tạo25z9 cyXtLơ hội25z9 cwcqcho cwcqhai nYDXmgười qua2sz2y trởyXtL lạiYDXm vớicwcq nhau.

YDXmTiếng chuôyXtLng điệncwcq thocwcqại vu25z9i cwcqtai 2sz2vang l2sz2ên. VânyXtL cwcqVy vộ2sz2i YDXmvàng mở2sz2 tú25z9i YDXmxách, như2sz2ng lạiyXtL thấy2sz2 ch25z9iếc điệncwcq thoạiYDXm vcwcqẫn 25z9im lìmyXtL nằmcwcq đóyXtL. Lúc2sz2 2sz2này YDXmcô myXtLới ýYDXm thức25z9 YDXmđược r25z9ằng ticwcqếng chuyXtLông điệnYDXm thoyXtLại qyXtLuen thuộcyXtL ấyXtLy khôyXtLng phải2sz2 làcwcq từyXtL m25z9áy yXtLđiện thoạicwcq yXtLcủa cô.

Cô gi25z9ật m25z9ình nhớyXtL cwcqra rằyXtLng kểcwcq tcwcqừ s2sz2au k2sz2hi G2sz2iang NyXtLhan yXtLchết, chuôn2sz2g điệ2sz2n thoạiYDXm củyXtLa cYDXmô đãcwcq cwcqđổi t25z9hành b2sz2ản nhạ2sz2c màyXtL GyXtLiang Nha2sz2n yXtLthích. Thếcwcq mYDXmà giờcwcq bản2sz2 nhạccwcq côyXtL thíchYDXm lạcwcqi phát2sz2 rcwcqa tcwcqừ điệnyXtL thcwcqoại củyXtLa Gia2sz2ng Nhan.

Giang YDXmNhan từng25z9 trêYDXmu c2sz2học cyXtLô 25z9vì dùn2sz2g tYDXmhứ âm2sz2 nhạccwcq ấucwcq t2sz2rĩ n25z9ày, 2sz2thế mà2sz2 bâcwcqy gi2sz2ờ acwcqnh lại….

T2sz2rong điện25z9 t25z9hoại loányXtLg th25z9oáng v2sz2ọng yXtLra giọncwcqg nói2sz2 rấtcwcq h25z9ào hứnYDXmg củaYDXm acwcqi đó:yXtL -Cậu2sz2 chuẩn25z9 bcwcqị cwcqkết hyXtLôn rồi2sz2 2sz2không? KhôngYDXm đợi2sz2 cá2sz2i ngườicwcq k25z9hông cwcqthể kYDXmia 25z9của YDXmcậu cwcqnữa à25z9? 25z9Tôi nó25z9i rồi25z9 mYDXmà, cwcqban nãcwcqy tôiyXtL gọiYDXm điYDXmện cyXtLho bác2sz2 gcwcqái, 25z9bác bảo25z9 cậyXtLu sắp25z9 kết2sz2 25z9hôn, 25z9hóa ryXtLa lyXtLà th25z9ật à?

- Ừ…-25z9 YDXmGiang NhYDXman không25z9 hề25z9 phủcwcq địnhyXtL: cwcq- K25z9hi yXtLnào gYDXmặp tyXtLhì cwcqnói chYDXmuyện tiế25z9p nhé!

Trái tiYDXmm củcwcqa VâyXtLn VyXtLy độtYDXm nhiên2sz2 n25z9hư bịyXtL bópYDXm n2sz2ghẹt lạiYDXm. 2sz2Anh ấycwcq chuẩ25z9n bịYDXm k25z9ết hônYDXm rồi.An25z9h t2sz2hật sự2sz2 sắp2sz2 kếcwcqt cwcqhôn rồcwcqi, 2sz2hóa r2sz2a ôncwcqg tryXtLời YDXmđang trêYDXmu đùacwcq cô2sz2. yXtLHai nyXtLgười họYDXm sớm25z9 chẳn25z9g gặpYDXm, muộYDXmn 25z9chẳng gặpYDXm, lcwcqại gặp25z9 đúcwcqng vàyXtLo lúcyXtL a25z9nh chuẩn25z9 bịcwcq kết2sz2 hôn.

cwcqGiang Nha25z9n ngắtyXtL điệnYDXm thoạ25z9i. V25z9ân yXtLVy cwcqvội vàngyXtL nóiYDXm cá25z9m ơn25z9 rồiyXtL mở2sz2 cửa2sz2 25z9xe địnhYDXm xuống.

- KhoaYDXmn đã!cwcq YDXm- 25z9Giang 2sz2Nhan cưcwcqời cư2sz2ời nóiYDXm: 2sz2- CYDXmó 2sz2phải yXtLcô cũngyXtL nê25z9n đ2sz2ưa yXtLcho tôYDXmi mcwcqột thứyXtL giốcwcqng YDXmnhư yXtLthế không?

- Cái2sz2 gì?

-Danh thiế2sz2p ấy!2sz2 YDXm- AYDXmnh cwcqngập ngừng25z9 ncwcqói: yXtL- D2sz2ù sayXtLo tYDXmôi cyXtLũng phảYDXmi cwcqbiết ngườiyXtL yXtLtôi đãYDXm yXtLđưa dan25z9h cwcqthiếp lYDXmà aYDXmi 25z9chứ nhỉ?

Lúc 25z9này Vcwcqân 2sz2Vy 25z9mới scwcqực tỉYDXmnh. CôyXtL vụnYDXmg v2sz2ề 2sz2lấy YDXmra mYDXmột tấm25z9 2sz2danh thiếYDXmp đưa2sz2 cwcqcho Gia25z9ng Nha2sz2n rồiyXtL đứngyXtL 25z9gọn và2sz2o lcwcqề đườn25z9g, nhìn2sz2 chicwcqếc xyXtLe củaYDXm GianyXtLg Nh2sz2an đangYDXm hòa2sz2 v25z9ào dò25z9ng xyXtLe cộYDXm đông25z9 đúccwcq tryXtLên đường.

- VânyXtL VyyXtL, ngườcwcqi bcwcqan 2sz2nãy l25z9à a2sz2i thế?

Mãi đếncwcq cwcqkhi n25z9ghe 2sz2thấy tiếncwcqg h25z9ỏi củayXtL đồngYDXm nghiệp,YDXm Vâncwcq YDXmVy mớicwcq giậYDXmt mìnYDXmh bừnyXtLg tỉnh.

cwcq- MộYDXmt người25z9 bạn!

-Không phảicwcq chứ?

- Thật25z9 đấy!yXtL YDXm- CóYDXm lẽYDXm đốcwcqi v2sz2ới 2sz2Giang Nh2sz2an, cYDXmô chẳYDXmng cwcqthể đư25z9ợc YDXmcoi l25z9à mộyXtLt ngườiyXtL bạn.

Giang Nh25z9an lcwcqấy chìa2sz2 khó2sz2a 25z9mở cwcqcửa, vừ25z9a đi2sz2 v2sz2ào p2sz2hòng đ2sz2ã 25z9nghe thấycwcq myXtLột 25z9giọng n2sz2ói 25z9rất qucwcqen t25z9huộc: yXtL- TiểuYDXm Ng25z9uyên vyXtLề 2sz2rồi 25z9đấy à?

- NhYDXmìn cyXtLon x25z9em, lớyXtLn bằngYDXm ncwcqgần nYDXmày rồiyXtL myXtLà ccwcqòn kh25z9ông yXtLbiết tựYDXm chă2sz2m sóccwcq 25z9bản 25z9thân! 25z9- yXtLBà Giancwcqg đcwcqang 25z9mặc tạpcwcq dềyXtL tyXtLừ tr2sz2ong bếp25z9 chạyyXtL r25z9a, yXtLđón lấyyXtL cái2sz2 áoYDXm kYDXmhoác tcwcqrên ta25z9y Gcwcqiang cwcqNhan cwcqrồi nhyXtLíu YDXmmày nhìnYDXm cậYDXmu YDXmcon tr25z9ai: cwcq- CyXtLó phải25z9 cwcqgần đyXtLây yXtLlại làmyXtL vicwcqệc vấ2sz2t cwcqvả yXtLquá không?cwcq T25z9rông có25z9 vyXtLẻ 25z9tâm tr2sz2ạng khôncwcqg đYDXmược tố25z9t…- 25z9nói đếncwcq đâyyXtL yXtLmẹ GianyXtLg NYDXmhan bỗn25z9g YDXmnhíu mày:YDXm cwcq- 25z9Có phả2sz2i yXtLbệnh tiyXtLm lại….

-Mẹ à…YDXm- YDXmGiang NYDXmhan cườiYDXm cYDXmười: YDXm- ĐừYDXmng ngYDXmhĩ vớyXtL vYDXmẩn nữyXtLa, coYDXmn v25z9ừa 25z9đến byXtLệnh vi25z9ện k25z9iểm t2sz2ra rồcwcqi, mọ25z9i 2sz2thứ đềuyXtL ổncwcq cyXtLả! 2sz2- 2sz2Để YDXmchứng mi25z9nh c2sz2ho những2sz2 yXtLgì myXtLình vừa25z9 nói,yXtL Gia25z9ng Nha2sz2n yXtLcòn 2sz2đưa c25z9ho mẹ2sz2 cwcqxem tcwcqờ cwcqđơn kh25z9ám bệnhyXtL YDXmmà báyXtLc 25z9sĩ đãcwcq viết.

Mẹ GyXtLiang NhYDXman đọc25z9 k25z9ết quả25z9 yXtLkiểm tryXtLa củayXtL YDXmcon, n25z9ụ ccwcqười lậpYDXm t25z9ức n2sz2ở t2sz2rên môi.

Trong nhàcwcq vệyXtL cwcqsinh, yXtLGiang YDXmNhan s25z9oi 25z9vào gươnYDXmg. Hìcwcqnh ảnh25z9 củcwcqa aYDXmnh trYDXmong gươngyXtL cwcqcó chcwcqút c25z9ứng nhắ25z9c, khu25z9ôn mặt2sz2 ccwcqứ t25z9hất thầ2sz2n ncwcqhư ngườicwcq mất25z9 hcwcqồn, n2sz2ếu cwcqkhông chẳng25z9 đ25z9ến mứ25z9c YDXmcó người2sz2 đến2sz2 ncwcqhà mà25z9 ayXtLnh kYDXmhông biếcwcqt. cwcqMẹ ayXtLnh YDXmcứ yXtLthỉnh thoảngYDXm lạicwcq đếnyXtL dọn2sz2 d2sz2ẹp nYDXmhà c25z9ửa chcwcqo yXtLanh, hyXtLôm nYDXmay cũ25z9ng khôngcwcq phảicwcq làYDXm ngo2sz2ại lệ.

Trên bà2sz2n YDXmbày toànyXtL đồYDXm 25z9ăn myXtLà yXtLthường 25z9ngày anYDXmh vẫn25z9 thYDXmích YDXmăn, thyXtLế nhưng2sz2 2sz2hôm n2sz2ay YDXmăn vàyXtLo yXtLlại yXtLchẳng thấy2sz2 ngYDXmon miệng2sz2 c2sz2hút nàocwcq. cwcqCó yXtLlẽ 25z9tại vcwcqì 25z9dạo nà2sz2y YDXmanh thựYDXmc 2sz2sự qyXtLuá cwcqbận rộn.

- YDXmMẹ 2sz2đã đặtYDXm khyXtLách sạyXtLn tYDXmổ ch25z9ức 2sz2hôn lễcwcq cwcqcho c2sz2on r2sz2ồi, ởyXtL khách…..
MẹYDXm aYDXmnh bắt25z9 đầyXtLu nYDXmói đếncwcq chcwcquyện chuẩn2sz2 bịYDXm hyXtLôn lễ.25z9 GiyXtLang 2sz2Nhan ccwcqhẳng 25z9để hề2sz2 đcwcqể tcwcqâm đếnYDXm nhữcwcqng gìyXtL yXtLmẹ cwcqanh đang2sz2 nói.

- 2sz2Các co2sz2n kyXtLết hôYDXmn xon2sz2g không25z9 YDXmđịnh dọncwcq vềYDXm nYDXmhà ởYDXm tYDXmhật à?

- 25z9Không ạYDXm…- Giancwcqg Nha2sz2n 25z9cười cườiYDXm: 25z9- CoyXtLn cwcqquen ởcwcq riYDXmêng rồi!

- Cũn2sz2g phyXtLải! 2sz2- Mcwcqẹ Gian2sz2g yXtLNhan tỏyXtL 25z9vẻ rYDXmộng lượn2sz2g: 2sz2- Th2sz2anh niên2sz2 đyXtLều tcwcqhích YDXmcó không25z9 cwcqgian ryXtLiêng tyXtLư! yXtL- Nó2sz2i rồi2sz2 YDXmbà đưa2sz2 mắtcwcq nhyXtLìn khắpyXtL cwcqcăn phònyXtLg: YDXm- yXtLCó cầyXtLn ph2sz2ải sửa2sz2 lại2sz2 25z9căn hộYDXm n2sz2ày khôncwcqg con?

Giang Nh25z9an 2sz2bỏ đôcwcqi đũyXtLa tcwcqrên tayXtLy xuống,2sz2 đ25z9áp: 25z9- Kh2sz2ông cầ25z9n ph25z9iền phứcYDXm n2sz2hư v25z9ậy đâcwcqu mẹ!

- 2sz2Dù yXtLsao cũ2sz2ng phảiYDXm mucwcqa sắmYDXm mộtYDXm v25z9ài dụng25z9 cụ2sz2 g25z9ia đì25z9nh chứ….

- G25z9ần đây2sz2 ccwcqông 2sz2ty bậYDXmn 25z9lắm, coYDXmn khôncwcqg YDXmcó thời25z9 yXtLgian đâu!

- KhôngyXtL sao2sz2, để25z9 25z9mẹ YDXmmua 25z9giúp cyXtLon! cwcq- Mẹ2sz2 Gia2sz2ng 2sz2Nhan hYDXmào hứnYDXmg nóyXtLi. yXtLChỉ cầnYDXm c2sz2on tr25z9ai cYDXmhịu kếtyXtL hôcwcqn thcwcqì c2sz2ho YDXmdù YDXmcó vất25z9 vảcwcq đếyXtLn đâuYDXm bYDXmà yXtLcũng chấp2sz2 nhận.

Giang Ncwcqhan ccwcqhần yXtLchừ 25z9một ccwcqhút đànyXtLh gYDXmật đầcwcqu, cYDXmhẳng nhẽ2sz2 cwcqmẹ nó2sz2i YDXmgì anYDXmh cũngyXtL yXtLgạt đyXtLi: 2sz2- Vân25z9g, YDXmvất vả2sz2 cYDXmho mẹ2sz2 quá!

- CYDXmái thằng25z9 này2sz2, sYDXmao màyXtL khách2sz2 s2sz2áo yXtLvới myXtLẹ thế!

25z9Sau kh25z9i t2sz2hu dọcwcqn pcwcqhòng bếp2sz2 xonyXtLg xyXtLuôi, mẹcwcq Gi25z9ang NhaYDXmn chuẩn2sz2 bịYDXm rYDXma về.yXtL Trư25z9ớc khcwcqi điyXtL mẹ25z9 acwcqnh chợyXtLt nhớ25z9 YDXmra chuyệnyXtL yXtLgì đó,cwcq l2sz2iền ngoảncwcqh lại2sz2 25z9nỏi: 25z9- YDXmÀ phảYDXmi rồyXtLi….- mẹ2sz2 lcwcqấy rcwcqa mộtyXtL yXtLcái điệncwcq thoạ25z9i 2sz2đã t2sz2ắt máycwcq ởYDXm tro25z9ng t2sz2úi cwcqra và2sz2 nyXtLói: 2sz2- TiyXtLểu NguyêYDXmn, cá2sz2i đi25z9ện thoạiYDXm YDXmnày co25z9n đã2sz2 đểcwcq ởyXtL nhcwcqà cwcqhơn 2sz2một nămyXtL nayXtLy yXtLrồi. Nế2sz2u yXtLnhư c25z9on đãyXtL khô2sz2ng dyXtLùng đcwcqến thìYDXm 25z9mẹ YDXmmang đcwcqi ch2sz2o người2sz2 2sz2ta nhé!

Giang Nhacwcqn cwcqngẩng đcwcqầu nhyXtLìn, chiếcYDXm điyXtLện tcwcqhoại ấy25z9 đượccwcq bàYDXmy tcwcqrong tủ2sz2 kíncwcqh, anyXtLh vừcwcqa nhìnyXtL YDXmđã ư25z9ng ý2sz2 ngayYDXm. Kiểcwcqu YDXmcách đ2sz2ơn gicwcqản, vỏYDXm ngoàicwcq 2sz2màu đen2sz2 san2sz2g trọng….không25z9 hiểu2sz2 vìYDXm syXtLao m2sz2à yXtLanh vừ2sz2a nh25z9ìn thấ2sz2y YDXmnó đãcwcq bỏ2sz2 YDXmtiền YDXmra m25z9ua n2sz2ó vềyXtL l2sz2uôn kcwcqhông 2sz2suy nghcwcqĩ, rồicwcq đặt25z9 nó25z9 YDXmvào chiYDXmếc tủyXtL đầucwcq giường.

Hóa 2sz2ra đYDXmã để2sz2 2sz2nó ở2sz2 đóYDXm 25z9hơn một25z9 nYDXmăm yXtLtrời rồicwcq, cuối25z9 cyXtLùng vẫn25z9 chỉYDXm coYDXmi lyXtLà nh25z9ư cwcqmột 25z9vật đểYDXm tYDXmrưng bcwcqày mYDXmà thôi.

Chẳng 2sz2mấy chYDXmốc đcwcqã đếnyXtL cuốcwcqi thánYDXmg. Tcwcqrong bucwcqổi họp25z9 tcwcqổng 25z9kết cu25z9ối t2sz2háng, sYDXmếp hếtyXtL lờiYDXm khecwcqn ngợyXtLi cwcqVân V2sz2y. KyXtLhách hàn25z9g củcwcqa cônyXtLg tYDXmy đYDXmã gọ2sz2i điệ2sz2n đế2sz2n hếtcwcq yXtLlời khecwcqn n25z9gợi 25z9và tỏYDXm YDXmra YDXmvô cù2sz2ng cwcqhài lòng2sz2 yXtLvới th2sz2ái độcwcq v25z9à chấtYDXm lượnYDXmg p25z9hục 25z9vụ củayXtL công2sz2 yXtLty. Sế25z9p YDXmcòn thyXtLưởng cwcqcho Vâncwcq 25z9Vy byXtLa nghcwcqìn tệ.

Cô cònYDXm ch2sz2ưa đượccwcq lĩncwcqh tiềYDXmn th2sz2ì các25z9 đồYDXmng ng25z9hiệp 25z9đã 2sz2hò cwcqreo YDXmđòi yXtLVân VyXtLy ph2sz2ải cwcqkhao. Vừcwcqa cwcqhay YDXmở trên2sz2 c2sz2on pYDXmhố gần2sz2 đ2sz2ó 25z9mới kyXtLhai trươ25z9ng 2sz2một cửaYDXm hàngcwcq đồcwcq nưcwcqớng, 25z9mọi nyXtLgười cwcqai nấy2sz2 đềuyXtL ngh2sz2ỉ làmcwcq tYDXmừ sớYDXmm cwcqvà yXtLra đóYDXm n2sz2gồi YDXmtụ tập25z9 vớicwcq nhau.

Cô còncwcq c2sz2hưa đượcwcqc lĩ2sz2nh cwcqtiền YDXmthì cáYDXmc đồngYDXm nghiệ25z9p đã25z9 h2sz2ò YDXmreo 25z9đòi VânYDXm cwcqVy phảicwcq cwcqkhao. Vừa25z9 25z9hay cwcqở tryXtLên cwcqcon p2sz2hố YDXmgần đYDXmó mớcwcqi kh2sz2ai trương2sz2 mYDXmột cử2sz2a hàngyXtL đồcwcq nướn25z9g, mọ2sz2i 2sz2người a25z9i YDXmnấy đều25z9 nghỉYDXm lcwcqàm từYDXm yXtLsớm vàcwcq rcwcqa đóyXtL ngồ2sz2i tụyXtL tậpcwcq vớiyXtL nhau.

Chẳng2sz2 mấyYDXm YDXmkhi đượcYDXm cwcqvui YDXmvẻ 2sz2thế nàyXtLy, yXtLcho 25z9dù 2sz2có mcwcqất tiềyXtLn cũngYDXm th25z9ấy đ25z9áng! YDXmDù g25z9ì thìyXtL đYDXmây c25z9ũng là25z9 yXtLtiền củayXtL sếcwcqp chứ2sz2 đâucwcq phải25z9 tiề2sz2n ccwcqủa yXtLcô. MọyXtLi n2sz2gười ngồicwcq cwcqxung quan25z9h cáYDXmi bàn,2sz2 2sz2cụng 2sz2li chúcYDXm m25z9ừng vàcwcq ăn25z9 uốncwcqg nYDXmo saYDXmy. 2sz2Sau khcwcqi ăn2sz2 YDXmuống 2sz2xong, họcwcq lạ2sz2i rủ25z9 n2sz2hau đ25z9ến yXtLKTV hát.

Nhân lúcYDXm đáYDXmm đànYDXm ôn2sz2g 2sz2con traYDXmi 25z9đang YDXmhát hò,2sz2 mấ25z9y chyXtLị 25z9em phụyXtL yXtLnữ liề25z9n ngồyXtLi tyXtLúm tyXtLụm YDXmvới nhacwcqu bu2sz2ôn 2sz2dưa lê.

YDXm- Thậ25z9t kYDXmhông ngờYDXm cwcqtrước 2sz2khi kếtYDXm cwcqhôn yXtLlại gặcwcqp p25z9hải cYDXmhuyện nyXtLày! 25z9- TYDXmôn KìyXtL mímyXtL môicwcq n2sz2hấp yXtLmột ngụmyXtL rượu25z9 cwcqvang: cwcq- Ccwcqác c2sz2hị nó25z9i x2sz2em cócwcq cwcqkì YDXmlạ khôYDXmng, đyXtLúng 25z9vào lúcyXtL này2sz2 gặ2sz2p l2sz2ại ancwcqh ấy,cwcq cwcqhóa r2sz2a a25z9nh ấyyXtL đếYDXmn gi25z9ờ vẫnYDXm còcwcqn 2sz2chưa kếcwcqt hôn!

Đúng và2sz2o lú25z9c chyXtLuẩn 2sz2bị nắmyXtL tayXtLy vịcwcq hyXtLôn pYDXmhu bướcyXtL vyXtLào YDXmlễ đư2sz2ờng t2sz2hì Tô2sz2n KyXtLì lYDXmại tìn2sz2h 2sz2cờ gặYDXmp cwcqlại YDXmngười y25z9êu cũ.

- Thế25z9 cậyXtLu 2sz2định 25z9lựa chọ25z9n r25z9a yXtLlàm saocwcq? YDXm- TiYDXmểu 25z9Thu 25z9tò YDXmmò hỏi.

Vẻ yXtLmặt yXtLTôn KìYDXm ccwcqó c25z9hút đacwcqu khổ,2sz2 chỉ2sz2 ccwcqó điềuYDXm đây25z9 chYDXmẳng cwcqqua chcwcqỉ lcwcqà sự2sz2 2sz2u cwcquất tr25z9ong 2sz2một vài2sz2 giâ2sz2y ng2sz2ắn ngủYDXmi. ChỉyXtL vài25z9 giâyXtLy scwcqau cYDXmô cwcqđã nở2sz2 nụyXtL cưYDXmời tYDXmươi ryXtLói: yXtL- 25z9Lựa 25z9chọn 25z9thế nàYDXmo? ĐươngyXtL nh25z9iên lYDXmà tcwcqôi vẫn2sz2 25z9sẽ kYDXmết hôn2sz2 theYDXmo đúnyXtLg kyXtLế hoạcyXtLh, chẳn2sz2g nhẽ2sz2 yXtLanh ấyYDXm độtcwcq nhcwcqiên YDXmxuất 2sz2hiện nóyXtLi rYDXmằng vYDXmẫn còcwcqn yêucwcq tyXtLôi tcwcqhì tôYDXmi phải25z9 bỏYDXm đámyXtL cướiyXtL đểyXtL q25z9uay 2sz2lại v2sz2ới an25z9h ấycwcq chắcwcqc? 25z9Cho 2sz2dù tô25z9i cóyXtL yyXtLêu ancwcqh 25z9ấy đếncwcq mứccwcq yXtLnào cũnyXtLg sẽYDXm khôngYDXm l25z9àm như2sz2 vậyyXtL. 2sz2Đâu cóYDXm 2sz2còn 2sz2là mấyYDXm côyXtL bé25z9, cyXtLậu b25z9é nôncwcqg nổi2sz2 như2sz2 trướyXtLc đ25z9âu, 2sz2còn cócwcq a2sz2i dám2sz2 tcwcqin tưởyXtLng yXtLvào mộ2sz2t thứYDXm cwcqtình y2sz2êu chcwcqẳng byXtLao giờcwcq phcwcqôi ph25z9ai nữayXtL chứ?25z9 2sz2Trước 25z9đây cậu25z9 nóiYDXm cậuyXtL thề25z9 2sz2non hẹn25z9 biYDXmển vớiYDXm m25z9ột người,YDXm cả25z9 đờ25z9i chỉcwcq yêuYDXm mộtcwcq m2sz2ình ngườicwcq ấy25z9 thôyXtLi, có2sz2 25z9lẽ m25z9ọi ngườYDXmi s2sz2ẽ cyXtLảm độngYDXm đếnYDXm rớ25z9t 25z9nước mắYDXmt. Như2sz2ng bâyXtLy giờyXtL màyXtL cậu2sz2 2sz2nói vyXtLậy, 2sz2mọi 25z9người vẫ25z9n sẽcwcq ryXtLơi YDXmnước mắt,cwcq nhyXtLưng YDXmmà là2sz2 c2sz2ười chảyYDXm 25z9nước mắtcwcq. YDXmQuá kyXtLhứ chỉ25z9 làcwcq quáyXtL kyXtLhứ, khônyXtLg t25z9hể để2sz2 quá25z9 kh2sz2ứ 2sz2trở thcwcqành vật25z9 cảnyXtL cYDXmho cwcqtương 2sz2lai được!

Tiểu Tcwcqhu tiếyXtLc nuốiYDXm thởcwcq dài:25z9 YDXm- yXtLLẽ nYDXmào yXtLbây YDXmgiờ yXtLai ncwcqấy đề2sz2u bịYDXm hiệYDXmn thựccwcq yXtLhóa hếYDXmt r25z9ồi cwcqhay sao?

Tôn KìyXtL cườiYDXm cườiYDXm nóiyXtL: 2sz2- Đcwcqây làYDXm hcwcqiện thự2sz2c, cũyXtLng làcwcq m25z9ột sự25z9 lựayXtL chyXtLọn yXtLhết sứYDXmc bcwcqình thường!YDXm ChYDXmẳng a2sz2i muốnyXtL macwcqng mộcwcqt thứYDXm m25z9ơ 2sz2hồ rYDXma đ2sz2ể 2sz2đánh cuộccwcq 25z9cả yXtLđời mìYDXmnh cYDXmả! MàYDXm tìn25z9h yyXtLêu lạ2sz2i lyXtLà thứYDXm mYDXmơ hồ25z9 nhấtYDXm tYDXmrong cácwcqi 2sz2thế giớcwcqi này!

cwcq- T25z9ìm lại25z9 giấcYDXm mộYDXmng yXtLtình yêu2sz2 25z9chẳng quYDXma cwcqchỉ làyXtL mộtyXtL sựcwcq hoan25z9g tưởcwcqng. MộngyXtL c25z9ũ, chẳngcwcq qu25z9a cũngyXtL chcwcqỉ lyXtLà một2sz2 giấc2sz2 mộncwcqg mà25z9 thôi!

Tôn yXtLKì nóiyXtL yXtLđúng, đ25z9ó chẳnYDXmg qcwcqua chyXtLỉ là25z9 mộtyXtL 2sz2giấc mơ.

Vì hômcwcq s25z9au cwcqcòn phảiyXtL 25z9đi l2sz2àm nên25z9 m2sz2ọi người25z9 vuyXtLi cyXtLhơi đế2sz2n mười2sz2 gcwcqiờ lYDXmà lụccwcq yXtLtục giảiyXtL t2sz2án hết25z9. YDXmVân cwcqVy yXtLra quầyyXtL tha2sz2nh toácwcqn cwcqrồi cùn2sz2g TiểuYDXm ThyXtLu r2sz2a bYDXmến cwcqxe yXtLbuýt. R2sz2a đếnYDXm bế2sz2n xeYDXm, 2sz2mở tYDXmúi rYDXma lấy2sz2 tiền2sz2 lYDXmẻ thyXtLì 25z9cô 25z9mới pcwcqhát hiệ25z9n yXtLra cwcqlà đ2sz2iện thoạiyXtL củcwcqa YDXmmình không25z9 cóYDXm 2sz2ở tro2sz2ng túi.

- CậuyXtL n25z9hớ YDXmlại 2sz2cho kcwcqĩ cwcqvào, ccwcqó p25z9hải là2sz2 đểyXtL quêcwcqn điệnYDXm thoạiyXtL ởcwcq KT25z9V rồi2sz2 không?

2sz2Vân V25z9y nhớyXtL kĩ2sz2 lại,yXtL bYDXman nãy2sz2 vìcwcq sợyXtL t2sz2iếng yXtLnhạc quácwcq YDXmồn khô25z9ng thYDXmể ngyXtLhe thấyXtLy tiếngyXtL chuônYDXmg điện2sz2 25z9thoại nêYDXmn 25z9cô YDXmđã lấyyXtL điệYDXmn thoại25z9 YDXmra kh2sz2ỏi tcwcqúi vcwcqà đcwcqể lyXtLên gyXtLhế yXtLsô phacwcq. Thế2sz2 YDXmmà cwcqlúc rYDXma vềyXtL côyXtL lạiYDXm cwcqquên kh25z9ông cYDXmầm theo.

- YDXmTớ mcwcqột mìnyXtLh qua2sz2y yXtLlại đóyXtL l25z9ấy lcwcqà đượcyXtL yXtLrồi! 25z9Cậu 2sz2về đcwcqi, n25z9hà ccwcqậu xa!

- Khôn25z9g 25z9sao! cwcq- TyXtLiểu 2sz2Thu yXtLtúm l2sz2ấy cáncwcqh 2sz2tay 2sz2Vân 2sz2Vy: cwcq- TớyXtL đ25z9i vớiYDXm 25z9cậu, ccwcqùng lắmYDXm cwcqthì yXtLvề nhcwcqà cậcwcqu ngủyXtL mcwcqột đêmyXtL chứcwcq gì!

Hai ngườiYDXm vừYDXma nócwcqi vừ2sz2a chạ25z9y vộicwcq vyXtLàng vềyXtL ph25z9ía q2sz2uán kaYDXmraok đểYDXm lấy2sz2 điệyXtLn thocwcqại. Vcwcqân 2sz2Vy đi2sz2 nhan25z9h đếyXtLn nỗiyXtL khiyXtLến cYDXmho Ticwcqểu T2sz2hu chạyYDXm đuổyXtLi thyXtLeo mệtcwcq đếnyXtL bcwcqở hyXtLơi tai25z9: 2sz2- Tiểu25z9 YDXmVy, cậu25z9 yXtLđừng số25z9t rYDXmột, đicwcqện thoạYDXmi đểyXtL yXtLở đấyYDXm khônYDXmg cwcqmất đưYDXmợc đâuyXtL. Bìn25z9h thường2sz2 c2sz2ậu yXtLgiữ 25z9điện thoạiyXtL rấyXtLt kĩcwcq, YDXmcó phảyXtLi cwcqlà YDXmsợ yXtLngười yXtLkhác 2sz2phát hiệYDXmn 2sz2ra byXtLí m25z9ật gì25z9 25z9trong đó25z9 khônyXtLg hả?

T2sz2iểu yXtLThu cwcqnói bừcwcqa nhưcwcqng lạyXtLi trúng2sz2 ngayXtLy t2sz2im đyXtLen 2sz2của YDXmVân Vy.

Trong điện25z9 yXtLthoại YDXmcủa ccwcqô YDXmcó chcwcqứa b25z9í m25z9ật yXtLkhông thểyXtL nyXtLói chyXtLo ngườicwcq yXtLkhác biếcwcqt được.yXtL S2sz2au k2sz2hi thờicwcq giaYDXmn quayXtLy 25z9ngược trở25z9 lại,côYDXm đãYDXm chcwcqạy yXtLđến trưYDXmớc c25z9ửa ncwcqhà nhcwcqà GyXtLiang NhaYDXmn, dùng25z9 máy2sz2 ản2sz2h 25z9chụp YDXmlại mộtcwcq bức25z9 ảnhcwcq củaYDXm GiyXtLang NhanYDXm. Sacwcqu khyXtLi cwcqmua điệnYDXm 25z9thoại hYDXmồi đYDXmầu năyXtLm, 2sz2cô yXtLđã chuyểncwcq bức2sz2 ả25z9nh ấy2sz2 vào25z9 tr25z9ong bộ25z9 nhớ2sz2 máy25z9. Ng2sz2ộ nhớYDXm cyXtLó ngườicwcq lấycwcq đượcYDXm c2sz2ái máycwcq rcwcqồi mởYDXm r25z9a xyXtLem cwcqảnh, phátYDXm hiện25z9 yXtLra byXtLức ả2sz2nh ấy…chắcYDXm cũngyXtL 2sz2không yXtLcó vcwcqấn đề2sz2 yXtLgì đâuYDXm nhỉ?cwcq KYDXmhông đcwcqược, côYDXm khônyXtLg YDXmthể mạoyXtL hiểmyXtL n25z9hư vậyyXtL đưYDXmợc! Cô2sz2 nhấtyXtL địcwcqnh phảcwcqi yXtLtìm yXtLlại đyXtLiện thoạcwcqi. CyXtLhuyện nyXtLày cwcqmà đểYDXm ccwcqho Gicwcqang NYDXmhan cwcqbiết đượcYDXm, ch2sz2ắc YDXmchắn ancwcqh cwcqsẽ c25z9ho rằcwcqng c2sz2ô lYDXmà 2sz2một kẻ2sz2 biế25z9n thái,cwcq mộyXtLt co25z9n điên.

Trước 25z9kia, 2sz2lúc c2sz2ô v25z9à yXtLGiang 25z9Nhan cònyXtL ởcwcq bê25z9n nha2sz2u, cYDXmô lyXtLuôn thể25z9 25z9hiện 25z9những mặcwcqt 25z9tốt của2sz2 myXtLình t25z9rước mặt25z9 anh2sz2. Bâ2sz2y giờyXtL myXtLặc dù25z9 kcwcqhông cócwcq duyêYDXmn phậ2sz2n đượcwcqc ở25z9 bêYDXmn ncwcqhau n25z9hưng cũYDXmng không25z9 thể2sz2 yXtLđể anyXtLh có2sz2 ấnYDXm tượng2sz2 25z9xấu về25z9 cwcqcô được.

- N2sz2ày ancwcqh! yXtL- VâYDXmn V2sz2y YDXmlao đế2sz2n quyXtLầy thcwcqu tiền:25z9 cwcq- Tô2sz2i vừayXtL 2sz2ngồi 25z9ở phò2sz2ng 3yXtL02, hìnyXtLh nhyXtLư đ25z9iện thoạiyXtL củ25z9a tôiYDXm vẫnYDXm còn25z9 để2sz2 trYDXmong đóyXtL! 2sz2- 2sz2Vừa 2sz2nói V25z9ân VYDXmy vừa2sz2 cwcqmóc yXtLra hYDXmóa đơnyXtL vừa25z9 2sz2thanh toán.

- XiYDXmn cyXtLô đợiYDXm chcwcqo mộtcwcq ccwcqhút! Đ2sz2ể tôyXtLi 2sz2hỏi nhâyXtLn vyXtLiên pcwcqhục vụcwcq YDXmxem sayXtLo!- cô25z9 cwcqgái ởcwcq 25z9quầy tYDXmhanh toá25z9n YDXmlịch 2sz2sự yXtLchấn YDXman c2sz2ô 2sz2rồi nhấc2sz2 mácwcqy gọyXtLi ccwcqho nhâ2sz2n v25z9iên phụcyXtL vụ.

Trống ngyXtLực Vân2sz2 YDXmVy đậyXtLp tyXtLhình cwcqthịch, mắ25z9t dáncwcq chặt25z9 2sz2vào cô25z9 g2sz2ái đứng25z9 ởYDXm quầy.
Cô2sz2 YDXmgái đyXtLó hỏiYDXm nhYDXmân 25z9viên 2sz2phục vụYDXm vài2sz2 ccwcqâu lyXtLà lậYDXmp tức25z9 c25z9ó đá2sz2p án:
yXtL- YDXmNhân viYDXmên dọnYDXm dẹpYDXm n2sz2ói b25z9an nã25z9y cwcqdọn phò2sz2ng khcwcqông nhyXtLìn thấyYDXm điệnyXtL thoạcwcqi củcwcqa c2sz2ô! 2sz2- C25z9ô gáyXtLi đcwcqó nói.

Vân 2sz2Vy vẫYDXmn khôcwcqng nảncwcq lòngyXtL: YDXm- ĐiệnyXtL thoyXtLại củYDXma t25z9ôi có25z9 mYDXmàu yXtLđen, c2sz2ó 2sz2khi lạ25z9i rcwcqơi vYDXmào YDXmkhe ghếYDXm ncwcqào đóYDXm myXtLà ncwcqgười đ2sz2ó khôyXtLng YDXmnhìn tyXtLhấy, 25z9tôi yXtLcó t2sz2hể lê2sz2n đóYDXm tìmYDXm có2sz2 đượcyXtL không?

cwcq- XiyXtLn lỗiYDXm yXtLcô, phòng25z9 YDXm302 hiệncwcq giờ2sz2 đãYDXm cYDXmó 2sz2khách YDXmvào YDXmrồi, yXtLchúng 25z9tôi cwcqphải đượcYDXm syXtLự đồng25z9 ý2sz2 của2sz2 kh2sz2ách mớicwcq d25z9ám chcwcqo ccwcqô vào2sz2 YDXm!- Ccwcqô 2sz2gái ởyXtL quầycwcq cwcqlễ tYDXmân mỉYDXmm cườ25z9i giảiYDXm th25z9ích, 2sz2sau đócwcq đưayXtL 2sz2tay ryXtLa mờ25z9i V25z9ân YDXmVy ngồi2sz2 vàoYDXm ghếyXtL chờ25z9 đcwcqợi: YDXm- yXtLMời ccwcqô 25z9ngồi xYDXmuống đâyyXtL đợi2sz2 mộcwcqt YDXmchút, chúcwcqng tô25z9i đã25z9 2sz2cho ngườicwcq cwcqvào hyXtLỏi yXtLrồi ạ!

Một cố2sz2c t2sz2rà hoYDXma c2sz2úc ncwcqóng hổiYDXm YDXmđược byXtLê đến25z9 YDXmtrước mặt25z9 cô,yXtL cwcqVân cwcqVy chẳn2sz2g bucwcqồn u2sz2ống lấycwcq mộyXtLt ngụm2sz2, mắyXtLt cứ2sz2 YDXmdán chặt2sz2 vàcwcqo quầy.

Đáng nyXtLhẽ rcwcqa cyXtLô khô25z9ng YDXmnên lYDXmưu lạicwcq 2sz2ảnh củayXtL Gcwcqiang NYDXmhan. 2sz2Dù sa25z9o anyXtLh cũ25z9ng đâ2sz2u cònyXtL làyXtL ngườiyXtL yêuYDXm cwcqcủa côYDXm nYDXmữa. Ccwcqô cwcqcất yXtLgiữ nhữngyXtL 25z9gì cóYDXm liêncwcq qyXtLuan đếncwcq an2sz2h, léyXtLn lút25z9 cwcqnhư mộYDXmt tênYDXm ăn25z9 trộm,YDXm thcwcqế nyXtLày cyXtLòn rcwcqa t2sz2hể t2sz2hống cwcqgì nữa2sz2 chứ?

NYDXmỗi YDXmtương YDXmtư, s25z9ự monYDXmg 25z9nhớ khiến25z9 2sz2cho c2sz2ô YDXmcó c25z9ảm cwcqgiác n2sz2hư đYDXmang lcwcqàm chcwcquyện yXtLgì cwcqtội lỗ25z9i…mà đốicwcq tượ2sz2ng bịyXtL YDXmphạm tội2sz2 lạyXtLi làYDXm ngườiYDXm yXtLmà cyXtLô YDXmđã thyXtLề 25z9non hẹncwcq biểuYDXm. Nghcwcqĩ cwcqđến đây2sz2 tYDXmrái tyXtLim côcwcq chyXtLợt đauyXtL đYDXmớn n2sz2hư b25z9ị a2sz2i đó2sz2 b25z9óp nghẹt.

Không biếYDXmt cócwcq yXtLphải lYDXmà vìcwcq “c25z9ó tậtyXtL gYDXmiật mYDXmình” hcwcqay khôn2sz2g myXtLà cô2sz2 cứ2sz2 cảmYDXm 25z9thấy cóYDXm gYDXmì YDXmđó khôncwcqg cwcqlành đa2sz2ng chYDXmờ đợi25z9 mìnhyXtL. Ngộ25z9 nhỡ25z9 bịYDXm pYDXmhát hiện…ccwcqô biết25z9 giả25z9i thcwcqích t25z9hế cwcqnào đâycwcq. cwcqĐang mải2sz2 mê25z9 n2sz2ghĩ ngợcwcqi v25z9ẩn vcwcqơ thì….

yXtL- Thư2sz2a cYDXmô…- 2sz2Cô cwcqgái ởYDXm quầyyXtL lễYDXm tâcwcqn lê25z9n tcwcqiếng: YDXm- Đicwcqện 25z9thoại củ2sz2a yXtLcô đãYDXm tìmyXtL thấycwcq cwcqrồi, 2sz2nhưng vịYDXm khách2sz2 nhặt2sz2 đượcyXtL YDXmđiện thyXtLoại của2sz2 cYDXmô 2sz2yêu cầ25z9u 25z9đích dcwcqanh côyXtL YDXmlên lấy!

Vừa ha25z9y 25z9tin 2sz2đã tìcwcqm đư25z9ợc điệcwcqn tyXtLhoại, 2sz2Vân yXtLVy chưYDXma kịcwcqp th2sz2ở phà2sz2o yXtLthì câyXtLu nó25z9i tiếp25z9 the2sz2o 2sz2của cô25z9 pyXtLhục vụ25z9 khiế2sz2n cwcqcho VânYDXm yXtLVy 25z9giật tYDXmhót: 25z9- TYDXmại sa2sz2o lạ25z9i byXtLảo đ25z9ích dancwcqh cwcqtôi đế2sz2n lấycwcq? YDXm- Vcwcqân VyXtLy đứngYDXm dậy,2sz2 ngầnYDXm YDXmngừ hỏi.

Cô gá25z9i đóYDXm 25z9bình thảncwcq nói:2sz2 cwcq- C2sz2ó lcwcqẽ l25z9à mu25z9ốn làmYDXm cwcqquen với25z9 cô2sz2 thôcwcqi ạ!

Vân cwcqVy cwcqthật s25z9ự khôn25z9g 25z9thể hiểuyXtL nổ2sz2i, cóyXtL l2sz2í dYDXmo gYDXmì đyXtLể phải2sz2 lyXtLàm như25z9 vậyXtLy đâu?

- Cá25z9m cwcqơn, cwcqtôi biếtYDXm rồi!25z9 YDXm– CôYDXm dừ25z9ng 25z9lại mộtyXtL látcwcq rồi25z9 n2sz2ói tiếcwcqp: YDXm- Kcwcqhách t25z9rên 25z9phòng đócwcq lyXtLà n25z9am yXtLhay nữ?

- LàyXtL nữ2sz2 ạ!25z9 cwcq- Ccwcqô cwcqgái đó2sz2 mỉmcwcq cườiyXtL đáp.

Là n25z9ữ, vậcwcqy tcwcqhì tốt.

yXtLVân yXtLVy YDXmthở phyXtLào nhẹ2sz2 nhõm,cwcq cwcqít nhất2sz2 thYDXmì đấyYDXm cyXtLũng khôn2sz2g phảiyXtL YDXmlà GYDXmiang Nhcwcqan, YDXmkhông phyXtLải GiaYDXmng Nh2sz2an th25z9ì tốt!YDXm Ngh2sz2ĩ đếnyXtL đóyXtL YDXmVân VYDXmy liềnyXtL c2sz2ười c25z9hế nhạoYDXm bả2sz2n thânYDXm. 25z9Có lẽ2sz2 2sz2tại YDXmvì gầYDXmn đâyyXtL yXtLcô thườyXtLng xYDXmuyên YDXmgặp GyXtLiang Nh2sz2an nênyXtL th25z9ần yXtLkinh lcwcqúc nàoyXtL cũngYDXm căngcwcq thẳng.25z9 Trên25z9 đờiYDXm nàyyXtL lYDXmàm yXtLgì có25z9 chuyện25z9 t2sz2rùng hợp2sz2 cwcqđến như25z9 v2sz2ậy, chẳngcwcq nhYDXmẽ 25z9Giang NYDXmhan cwcqlúc nàoYDXm ccwcqũng xuất25z9 hi2sz2ện yXtLở nyXtLhững nơicwcq cwcqcô đến?

Vân YDXmVy cwcqvà TyXtLiểu ThyXtLu cù2sz2ng đcwcqi và2sz2o than25z9g myXtLáy cwcqtheo ngưyXtLời ph2sz2ục vụ.
Tr25z9ong cwcqthang cwcqmáy yXtLđang pyXtLhát bảncwcq nhạyXtLc rấtYDXm thị25z9nh hànhyXtL. TiểuYDXm Tcwcqhu cwcqcũng l25z9ẩm bẩmyXtL há25z9t the2sz2o, thYDXmế nhưn25z9g VYDXmân Vcwcqy chẳng25z9 c2sz2ó bụYDXmng cwcqdạ yXtLnào 2sz2mà ncwcqghe nữa.2sz2 Sa2sz2u yXtLkhi YDXmlấy 2sz2được điện2sz2 thcwcqoại, việcwcqc đ2sz2ầu ti25z9ên mYDXmà c2sz2ô phải25z9 làmYDXm yXtLlà cwcqxóa bứcYDXm ảnhYDXm ccwcqủa GiayXtLng Nh25z9an YDXmđi. Qu2sz2a YDXmlần n2sz2ày c2sz2ô đãYDXm r25z9út yXtLra được2sz2 bà2sz2i học25z9 xươ2sz2ng máu.

2sz2Trong phò25z9ng vcwcqọng r25z9a yXtLtiếng c2sz2ười n2sz2ói YDXmồn àocwcq. Cô25z9 phục2sz2 YDXmvụ cwcqlễ YDXmphép gõ2sz2 cửayXtL r25z9ồi đẩy2sz2 cử2sz2a b2sz2ước vào.

Vân YDXmVy còn25z9 cwcqchưa k2sz2ịp nó25z9i YDXmmục đcwcqích đếYDXmn yXtLđây thì25z9 myXtLột YDXmcô gáYDXmi tóc25z9 d25z9ài đãYDXm ng25z9oảnh đầ25z9u lạ25z9i yXtLnhìn cô.cwcq yXtLCô 25z9ta yXtLcó mộtYDXm đôicwcq mcwcqắt YDXmto cwcqtròn n25z9hư mắcwcqt n2sz2ai, lú2sz2c cyXtLười tyXtLrên myXtLá c2sz2ó hiệ25z9n 2sz2ra hacwcqi cá2sz2i YDXmmá lúmyXtL rấtYDXm scwcqâu. ÁYDXmnh m2sz2ắt củaYDXm cYDXmô YDXmta 2sz2dừng l25z9ại tYDXmrên mặt2sz2 TiểYDXmu ThyXtLu khoảYDXmng yXtLhai gYDXmiây r2sz2ồi 25z9lập tứyXtLc dcwcqán cYDXmhặt 25z9vào mặtcwcq cwcqVân Vy.

Ha25z9i YDXmbên ncwcqhìn 25z9nhau mất2sz2 vàicwcq giYDXmây, độcwcqt 2sz2nhiên V2sz2ân cwcqVy cảmYDXm t25z9hấy khuôyXtLn yXtLmặt nàcwcqy que2sz2n quecwcqn nhưngcwcq nhấ2sz2t thời25z9 côyXtL kcwcqhông tyXtLhể nhớ2sz2 YDXmra đã2sz2 gặpYDXm 25z9ở đâu.

- Thậtcwcq sựYDXm cwcqrất xi2sz2n lỗiYDXm vìcwcq đãcwcq lyXtLàm phiyXtLền cá2sz2c bạYDXmn! YDXm- NếuYDXm 25z9như đối25z9 phươngyXtL đã25z9 2sz2không lêcwcqn tiyXtLếng thìyXtL V2sz2ân 2sz2Vy YDXmđành phải2sz2 lịcyXtLh sựcwcq c2sz2ất lời.

- KhônyXtLg sa25z9o! cwcq- 25z9Cô g2sz2ái tYDXmóc dàicwcq xinYDXmh đẹpyXtL điyXtL đếYDXmn trYDXmước mặyXtLt VyXtLân cwcqVy, ccwcqhìa ccwcqái điệYDXmn 2sz2thoại 25z9ra trướ2sz2c mặ25z9t cô25z9: 2sz2- CôyXtL xeyXtLm yXtLxem 2sz2đây c25z9ó YDXmphải điệ25z9n thoạiYDXm củyXtLa cô2sz2 không?

Ch2sz2iếc đcwcqiện thoạiyXtL màuYDXm đ2sz2en, t2sz2rên 2sz2đó cóyXtL tre25z9o mộcwcqt cyXtLái 2sz2móc điệnYDXm th2sz2oại c2sz2ó hìnyXtLh qYDXmuả cyXtLầu yXtLthủy yXtLtinh lóng25z9 lánh.

Thật k2sz2hông n2sz2gờ cyXtLó tyXtLhể tìyXtLm cwcqthấy ccwcqái đicwcqện tYDXmhoại YDXmcủa mìnYDXmh dễyXtL dàng25z9 đếnyXtL nyXtLhư vậy.25z9 yXtLVân 2sz2Vy mỉ25z9m cwcqcười đáp:cwcq yXtL- Đú25z9ng l25z9à c25z9ủa tôi!

Cô 2sz2gái đ2sz2ó nheYDXmo nyXtLheo mắt2sz2 hỏcwcqi: 2sz2- Thậtcwcq scwcqự làyXtL cYDXmủa cô2sz2 ư?

Vân Vcwcqy nhYDXmìn 2sz2cô tcwcqa 25z9bằng YDXmánh mắtcwcq k25z9hó hiểu2sz2, l2sz2ẽ nàyXtLo c25z9ô lạiyXtL nhậnyXtL bừcwcqa điệ25z9n tcwcqhoại cyXtLủa ngườiYDXm kh2sz2ác l2sz2à củYDXma mình?

- Vậ25z9y, cáiyXtL này2sz2 thyXtLì YDXmsao? 25z9- NhyXtLững YDXmngón taYDXmy trắngcwcq n2sz2õn lyXtLại giyXtLơ 25z9ra 2sz2một chiếc25z9 đ2sz2iện thoạicwcq khác.

Mộcwcqt chiyXtLếc điệnyXtL thcwcqoại cwcqgiống hệt,25z9 điềyXtLu k2sz2hiến cYDXmho ng25z9ười khác2sz2 khôngYDXm cwcqthể YDXmngờ đyXtLến đóYDXm lyXtLà nYDXmgay cả2sz2 YDXmcái móccwcq đyXtLeo điệ25z9n thoạicwcq cũyXtLng giốnyXtLg hệt.

Trên đờiyXtL lạiYDXm cóYDXm chuyệ2sz2n trùnYDXmg hợ2sz2p thế25z9 sao?

- CyXtLhẳng tryXtLách cwcqmà YDXmcô lại2sz2 nhcwcqận nhầm25z9, cwcqban đầucwcq tôiyXtL cũngcwcq YDXmnhận n25z9hầm đấy!

VânYDXm yXtLVy ngâ25z9y người25z9 kh25z9ông b2sz2iết cwcqphải làm25z9 sao.

- Chiếccwcq điYDXmện thoạ2sz2i nà2sz2y lYDXmà 2sz2của ch2sz2ồng cwcqchưa cướcwcqi mu25z9a c2sz2ho YDXmtôi, 2sz2còn cáiyXtL mócYDXm đeoYDXm điệnyXtL thoại25z9 nàyyXtL t25z9ôi v25z9ới c2sz2hồng yXtLchưa cưới2sz2 m25z9ới 2sz2cùng cwcqđi chọyXtLn gần25z9 đâyYDXm 25z9!- Côcwcq t25z9a khẽ2sz2 mấpcwcq cwcqmáy mô25z9i, ánh2sz2 mắt25z9 chcwcqăm 2sz2chú nhìyXtLn VânyXtL V2sz2y, dườngcwcq nhcwcqư muốncwcq t25z9hăm dYDXmò điyXtLều gì25z9 đó25z9 từ25z9 c2sz2ô: YDXm- Điềucwcq khyXtLiến yXtLcho tô2sz2i bất25z9 ngờ25z9 nhấ2sz2t lại2sz2 lyXtLà…- cô25z9 t2sz2a ấncwcq vYDXmào bà25z9n phí25z9m, mcwcqàn hì2sz2nh sá2sz2ng yXtLlên, sYDXmau đó25z9 gyXtLiơ cwcqra yXtLtrước m2sz2ặt VâYDXmn Vy.

Tiểu cwcqThu ki2sz2nh cwcqngạc “A”yXtL lê25z9n mộ25z9t tiến25z9g. 25z9Bức yXtLảnh cyXtLủa YDXmGiang Nhacwcqn đcwcqã h25z9iện lênyXtL YDXmmàn hìn2sz2h. T25z9im VâyXtLn VyXtLy nhyXtLư thắyXtLt lại.

-Cô cwcqcó thyXtLể ncwcqói ch25z9o t2sz2ôi b2sz2iết đyXtLây làcwcq 25z9ai không?

Cô c2sz2hưa b25z9ao gyXtLiờ dám25z9 lYDXmàm 2sz2việc xấu25z9, bYDXmởi v2sz2ì YDXmsợ yXtLmột ngàyyXtL 2sz2sẽ bịYDXm cwcqngười khá25z9c vạchcwcq trần.yXtL T2sz2hế mà2sz2 hôYDXmm ncwcqay, đố2sz2i mặtcwcq vcwcqới côyXtL gYDXmái này25z9, cô2sz2 l2sz2ại thấycwcq 25z9bất cwcqlực vàyXtL sợ25z9 yXtLhãi n25z9hư mộYDXmt 25z9tên yXtLkẻ cắcwcqp bịYDXm bắt25z9 t2sz2ại trận.

Tất ccwcqả nhyXtLững người2sz2 ngYDXmồi tro25z9ng phò25z9ng đềuYDXm hướngyXtL 25z9mắt vcwcqề phíacwcq côcwcq. Vcwcqân cwcqVy hYDXmoang m25z9ang nhìn2sz2 vào2sz2 đôyXtLi mắcwcqt tứcyXtL tối25z9 yXtLđang nhìnyXtL thẳngcwcq v2sz2ào mYDXmặt mình2sz2 yXtLkia, côyXtL kcwcqhông thểyXtL nó2sz2i cwcqvới 2sz2mọi nYDXmgười trênYDXm thYDXmế yXtLgiới YDXmnày rằn25z9g, đâ2sz2y chí25z9nh l25z9à ngườicwcq yêucwcq 25z9của côYDXm, 25z9là ngườiyXtL cwcqđã ccwcqhết 2sz2đi cwcqgiờ yXtLđược 2sz2sống lại2sz2 nh25z9ờ YDXmthời YDXmgian quaYDXmy nYDXmgược t2sz2rở lại..

Thấy Vâcwcqn YDXmVy cwcqkhông YDXmnói năngyXtL 25z9gì, đối2sz2 YDXmphương cànyXtLg tỏyXtL YDXmra h2sz2ung hăng.

- Tại2sz2 25z9sao côyXtL l2sz2ại 25z9có ả25z9nh YDXmchồng cyXtLhưa cyXtLưới c2sz2ủa tôi?

- HYDXmai ncwcqgười q25z9uen byXtLiết nhayXtLu à?

T2sz2rước yXtLhai câu25z9 hỏ2sz2i 2sz2đầy tínYDXmh ccwcqhất vấnyXtL cwcqnày, Vân2sz2 25z9Vy c2sz2òn ccwcqhưa k2sz2ịp trả25z9 yXtLlời yXtLthì TiểYDXmu Thcwcqu đãYDXm nổiyXtL quạucwcq l25z9ên: 25z9- Nàycwcq, YDXmcô là2sz2m cáYDXmi tròYDXm gì25z9 tYDXmhế hả?yXtL TyXtLrong đcwcqiện thYDXmoại cwcqcủa VYDXmân 2sz2Vy cyXtLó yXtLảnh củyXtLa cwcqai 2sz2thì YDXmliên quYDXman 2sz2gì đếncwcq YDXmcô. yXtLCô 25z9trả điyXtLện thoạ2sz2i l2sz2ại YDXmcho 25z9chúng 25z9tôi thìyXtL chúYDXmng tôi25z9 cảm25z9 ơcwcqn ccwcqô. yXtLCòn yXtLnếu côyXtL cứcwcq thíyXtLch bắtYDXm nạtYDXm ngườicwcq khcwcqác, tyXtLôi nYDXmói yXtLcho cYDXmô biết,YDXm chúngcwcq tôiYDXm khôYDXmng yXtLdễ YDXmbắt n2sz2ạt đâu!

Tcwcqiểu TyXtLhu v25z9ừa nó2sz2i dứYDXmt lờ25z9i 2sz2thì mấ25z9y cô25z9 gáicwcq yXtLban ncwcqãy 2sz2vẫn còn2sz2 mải2sz2 mêyXtL háyXtLt hcwcqò liềnyXtL bỏyXtL yXtLmicro xuống,yXtL cầm25z9 mộtYDXm cốc25z9 nướcYDXm đáyXtL cwcqđi vềYDXm phía25z9 h2sz2ai người:yXtL yXtL- NYDXmói chuycwcqện v2sz2ới lcwcqoại ngườicwcq n2sz2ày thìyXtL cYDXmần yXtLgì pyXtLhải lịcwcqch syXtLự?- dứYDXmt lờiyXtL YDXmcô t25z9a đưacwcq tYDXmay lênYDXm, 2sz2hất 25z9thẳng cốcwcqc nước2sz2 vàocwcq mặtcwcq hyXtLai người.

Lúc Vâcwcqn YDXmVy cwcqkịp phảcwcqn ứngYDXm 25z9lại yXtLthì đã25z9 qu2sz2á muộn2sz2. Mặcwcqc dùYDXm côyXtL đãYDXm ncwcqé yXtLngười yXtLđi cwcqnhưng nử2sz2a bcwcqên mặ25z9t củ25z9a côcwcq 25z9vẫn lĩnh2sz2 tyXtLrọn cốcYDXm n2sz2ước lyXtLạnh. Bộ2sz2 d2sz2ạng yXtLcủa côyXtL lú25z9c nàyYDXm tryXtLông thcwcqật thêyXtL thảm.

Cô phụYDXmc vcwcqụ 2sz2thấy tYDXmình cwcqhình 2sz2không ổnyXtL lcwcqiền cầm2sz2 mácwcqy bộyXtL 2sz2đàm lên25z9 gọi.

Các nhânyXtL vicwcqên phụcyXtL vụYDXm xuYDXmng quancwcqh đấy2sz2 bỗn25z9g chốc2sz2 yXtLkéo. YDXmĐây YDXmlà lyXtLần thứ25z9 cwcqhai trocwcqng tháyXtLng yXtLVân Vcwcqy cwcqphải chứngYDXm kYDXmiến cảnh2sz2 tượn2sz2g hỗ25z9n loạn2sz2 nàyXtLy. NhữYDXmng khá25z9ch đếYDXmn hácwcqt cwcqở pyXtLhòng bYDXmên đyXtLều mởyXtL cyXtLửa nYDXmgó 2sz2sang ng25z9he n25z9góng t2sz2ình hìnYDXmh rồyXtLi cYDXmhỉ chYDXmỏ, bàn25z9 tán….

- Khan25z9g DYDXmi, rốYDXmt cuộc25z9 cócwcq chuyệ25z9n g2sz2ì t2sz2hế?- Đácwcqm b2sz2ạn YDXmcủa ccwcqô gáicwcq tó25z9c dcwcqài bắyXtLt đầucwcq xyXtLôn xao.

Hóa ryXtLa 2sz2cái côYDXm yXtLgái 25z9tóc 25z9dài ấycwcq têcwcqn là2sz2 cwcqKhang 2sz2Di, ngyXtLay 25z9cả cáiyXtL tên25z9 củYDXma cô2sz2 t2sz2a cũ2sz2ng 25z9hay cwcqhơn YDXmtên c25z9ủa côYDXm rcwcqất nyXtLhiều. VâYDXmn VYDXmy ngo25z9ảnh yXtLmặt 2sz2lại n2sz2hìn 2sz2vào kh2sz2uôn mặ25z9t 2sz2của côcwcq gáYDXmi tên25z9 Khancwcqg Dcwcqi kia…..

Chẳng tráchyXtL mà25z9 mYDXmới nhìcwcqn thấyXtLy côyXtL t25z9a, Vcwcqân 25z9Vy đãYDXm cảmyXtL tYDXmhấy rất25z9 cwcqquen. Hcwcqóa yXtLra bọYDXmn họ2sz2 đã25z9 gặp25z9 nha25z9u từ25z9 trước.yXtL CYDXmô tcwcqa chín25z9h lcwcqà ccwcqô gá25z9i cwcqxinh đẹpyXtL đcwcqã xyXtLuất hiệncwcq bênyXtL cạYDXmnh GiayXtLng N2sz2han ngcwcqày hôcwcqm đó.

2sz2Tiểu YDXmThu vội2sz2 vàn25z9g 25z9giúp VânyXtL Vcwcqy la25z9u sạccwcqh những2sz2 cwcqgiọt nưyXtLớc YDXmđang ton25z9g t25z9ỏng nYDXmhỏ x25z9uống từYDXm 25z9mái tóyXtLc côyXtL rồYDXmi ké25z9o tcwcqay côyXtL nói:YDXm yXtL- 25z9Tiểu YDXmVy, chúngyXtL yXtLta 2sz2đi thôicwcq, qucwcqân tcwcqử tr25z9ả tYDXmhù mưcwcqời năYDXmm yXtLcũng kcwcqhông muộn!

Hai nhYDXmân viênyXtL phYDXmục vụcwcq đứncwcqg YDXmchặn trước25z9 mặyXtLt YDXmcô n2sz2ói:- 2sz2Chi bằn25z9g haYDXmi YDXmcô hãYDXmy tYDXmránh đicwcq tryXtLước đi!

Trong tìcwcqnh cwcqtrạng này….cócwcq thể25z9 làyXtL yXtLdo b25z9an yXtLnãy côYDXm 2sz2uống rượuyXtL yXtLvang n2sz2ên bây2sz2 gYDXmiờ chấ2sz2t me2sz2n mới2sz2 phát2sz2 t2sz2ác.Hoặc 25z9cũng có2sz2 cwcqthể làYDXm dYDXmo tro2sz2ng YDXmlòng cảm2sz2 thấYDXmy ấYDXmm ứcYDXm nê2sz2n Vâ25z9n V25z9y c2sz2hẳng yXtLbuồn đcwcqể ýyXtL đ2sz2ến nhcwcqững lờiYDXm khuyêYDXmn ca2sz2n củ25z9a ngườYDXmi phyXtLục vụ.cwcq 25z9Tình yê2sz2u củaYDXm ccwcqô 2sz2với GYDXmiang Nhan…vốn25z9 dĩyXtL cyXtLô đyXtLã cwcqrất hạnh25z9 phúc25z9, hạcwcqnh phúcyXtL YDXmtới mức2sz2 muố2sz2n tuycwcqên bố25z9 vớiYDXm tấ25z9t ccwcqả mọiYDXm ngưcwcqời 25z9ở tcwcqrên YDXmthế giớ2sz2i 25z9này, thếcwcq m2sz2à bâycwcq giờ…..

Vân V25z9y điyXtL gạyXtLt tcwcqay yXtLngười phụcYDXm vụYDXm rYDXma, đ2sz2i thẳYDXmng đến2sz2 tr2sz2ước mcwcqặt cwcqKhang YDXmDi YDXmlấy điYDXmện YDXmthoại c2sz2ủa yXtLmình 2sz2rồi 2sz2nhìn thẳng2sz2 vàcwcqo mắcwcqt cô25z9 tcwcqa cwcqmà nyXtLói: 25z9- yXtLĐây yXtLlà 25z9bạn 25z9trai yXtLcủa tôiyXtL! YDXm- Giọng2sz2 nó2sz2i khôngcwcq cứngYDXm rắn25z9 2sz2nhưng cũnyXtLg chẳng2sz2 mềmYDXm mỏng.

Ncwcqgọn lửayXtL tứ2sz2 tối2sz2 tr25z9ong lòng2sz2 đối25z9 cwcqphương bỗngyXtL chốcwcqc bùngcwcq lên:YDXm 2sz2- BạnYDXm tyXtLrai côcwcq á25z9? ĐYDXmây YDXmrõ ràn2sz2g l2sz2à chyXtLồng 25z9chưa cướYDXmi của….

- T2sz2ôi vớiYDXm YDXmbạn yXtLtrai tYDXmôi queYDXmn 2sz2nhau YDXmđã năyXtLm năyXtLm rồiyXtL! yXtL- VYDXmân VyXtLy tiện25z9 yXtLtay cwcqmở lyXtLịch ởyXtL troyXtLng đi25z9ện tyXtLhoại 25z9ra: -YDXmTrên đóYDXm 25z9còn YDXmcó g25z9hi ngày25z9 sin2sz2h nhậtcwcq củacwcq yXtLanh ấycwcq vớicwcq nhYDXmững ng25z9ày k2sz2ỉ niệm2sz2 của2sz2 ch2sz2úng tôi!

- ChyXtLúng tôi25z9 yXtLdự YDXmđịnh sẽcwcq cwcqkết hôncwcq vcwcqào ngàyYDXm 1yXtL0 tháyXtLng 1YDXm0 nYDXmăm 2010.

-Tôi kh25z9ông biết2sz2 bayXtLn nã2sz2y 2sz2cô nyXtLói 2sz2là yXtLcó 2sz2ý gì…2sz2- Cô25z9 đcwcqưa điệncwcq thoạicwcq YDXmra trướYDXmc mặ25z9t KhyXtLang Dicwcq: YDXm- PhíyXtLm YDXmsố yXtLmột 25z9là phím2sz2 g2sz2ọi 25z9tắt chYDXmo a25z9nh ấy,YDXm nế25z9u nhYDXmư côyXtL 25z9còn ncwcqghi vấyXtLn t2sz2hì 25z9cứ gọiyXtL điệnYDXm chyXtLo aYDXmnh ấy25z9 màyXtL hỏi!
25z9Vẻ YDXmmặt ccwcqủa 25z9Khang D2sz2i lúcwcqc nàycwcq kháYDXm kYDXmì 2sz2lạ. Vẻcwcq mặt25z9 ấy25z9 không2sz2 phảiYDXm lYDXmà v2sz2ẻ mặt2sz2 củaYDXm yXtLmột ngườYDXmi đa25z9ng tứcyXtL đế2sz2n 2sz2phát đcwcqiên lêncwcq, th2sz2ế nêyXtLn V25z9ân YDXmVy c2sz2ho rằyXtLng rcwcqất 25z9có tYDXmhể c2sz2ái yXtLcô 2sz2Khang DyXtLi ncwcqày vYDXmốn 2sz2dĩ cũYDXmng YDXmkhông d25z9ám khẳng2sz2 yXtLđịnh ngườiyXtL tcwcqrong ảnh2sz2 chínhcwcq lyXtLà Gi25z9ang Nhan.

Nếu khôYDXmng thìyXtL Kh25z9ang cwcqDi cwcqđã khôngYDXm YDXmthử 2sz2thăm dò2sz2 cwcqbằng cách25z9 nó2sz2i chuyệcwcqn 2sz2với 25z9cô. 2sz2Chỉ cYDXmó YDXmđiều nhữ25z9ng 25z9gì đaYDXmng xả2sz2y r25z9a kh2sz2ông g2sz2iống nhưcwcq n25z9hững gìYDXm cYDXmô t2sz2a m2sz2ong muố2sz2n, bởi25z9 vyXtLì 25z9đám bạn25z9 củyXtLa cwcqcô đã2sz2 quácwcq b25z9ức 25z9xúc trướcYDXm n25z9hững câYDXmu YDXmnói của2sz2 Tiể25z9u Tcwcqhu, làyXtLm c25z9ho mọicwcq chuyệncwcq t2sz2rở nêYDXmn vôYDXm cùYDXmng t25z9ồi tệ.

Qua chuyệcwcqn xảy25z9 rcwcqa qu2sz2á độ25z9t ngộ25z9t yXtLnày, cwcqcô bắtcwcq đyXtLầu t25z9in ryXtLằng chỉcwcq cầ25z9n YDXmdũng cảm,2sz2 25z9cứng c2sz2ỏi đối2sz2 mặcwcqt vcwcqới mọyXtLi ch25z9uyện lYDXmà c2sz2ó tyXtLhể “25z9thay đổicwcq càcwcqn khôn”.2sz2 25z9Dù thyXtLế nào2sz2 cô2sz2 cyXtLũng phả25z9i ccwcqó niềm2sz2 tiyXtLn vớiyXtL chínhcwcq mình.

- Chắ25z9c lYDXmà bở25z9i v25z9ì cYDXmó n25z9ét gyXtLiống nhyXtLau cwcqquá đYDXmấy mà!-cwcq K2sz2hang yXtLDi cyXtLhớp 25z9chớp mắ2sz2t, cwcqgiọng nó25z9i nhcwcqư cóYDXm vẻyXtL đùcwcqa vui.

Trước sựYDXm như2sz2ợng bộYDXm ccwcqủa YDXmKhang cwcqDi, đá2sz2m bạncwcq của25z9 cyXtLô cũyXtLng lập2sz2 2sz2tức “hạ2sz2 hcwcqỏa”. Nh2sz2ân lúcYDXm bọ2sz2n họ2sz2 vẫnYDXm còYDXmn cwcqđang d2sz2o 25z9dự, 25z9Vân V2sz2y liền25z9 kcwcqéo Tcwcqiểu ThyXtLu 25z9ra cwcqkhỏi phòng.

ĐãYDXm r25z9a đếYDXmn bênyXtL n25z9goài rồ2sz2i màYDXm tr25z9ống ngựcwcqc Vâ2sz2n VYDXmy vẫnYDXm ccwcqòn đậpcwcq cwcqthình thịch.YDXm ỞYDXm nhyXtLững nơiyXtL đôncwcqg ngườiYDXm khôn25z9g nêncwcq yXtLgây c25z9huyện YDXmồn àcwcqo, nhưng2sz2 2sz2ai màcwcq biết2sz2 đ2sz2ược nhỡ25z9 đâu25z9 cô25z9 vừ2sz2a yXtLra đyXtLến byXtLên ngoài25z9, Khan2sz2g yXtLDi đãyXtL YDXmdẫn YDXmtheo YDXmđám bạncwcq huyXtLng dữ2sz2 của2sz2 yXtLcô 2sz2ta đu25z9ổi theo2sz2. Chẳng2sz2 2sz2ai ch2sz2ịu yXtLdễ cwcqdàng cwcqbỏ cwcqqua 2sz2mọi ch2sz2uyện cwcqnhư tYDXmhế nà25z9y cwcqcả. 25z9Cho dcwcqù c25z9hỉ là25z9 yXtLnghi vyXtLấn thyXtLì c2sz2ũng phyXtLải hỏi25z9 cwcqcho yXtLrõ r25z9àng chứ.

Vân Vcwcqy vốnYDXm 25z9định yXtLra cwcqđến KT2sz2V sẽ25z9 lập25z9 tứ2sz2c 25z9bắt x2sz2e chYDXmuồn thẳng.cwcq Thànhcwcq ph25z9ố lớn25z9 nh25z9ư v2sz2ậy, khả25z9 YDXmnăng chạYDXmm mặt25z9 n25z9hau YDXmcủa cwcqhai ngưcwcqời cũngYDXm không2sz2 YDXmnhiều. Hơ25z9n nyXtLữa chỉYDXm cầncwcq cYDXmô t2sz2a vềyXtL nh25z9à tìmYDXm GianYDXmg Nhacwcqn đối25z9 2sz2chất, pcwcqhát hiyXtLện Giancwcqg Nhacwcqn chẳ2sz2ng yXtLcó gì25z9 2sz2lạ tcwcqhường thì2sz2 c2sz2ơn sónyXtLg gi2sz2ó n25z9ày 25z9sẽ yXtLqua đ2sz2i ngyXtLay thôi2sz2. NàyXtLo 25z9ai ngờ,yXtL YDXmtaxi giờyXtL nàyYDXm 25z9khó mYDXmà bắtcwcq đượccwcq. H2sz2ai người2sz2 cwcqđứng h2sz2ơn nửcwcqa ticwcqếng đồn2sz2g hồyXtL 2sz2mà cwcqvẫn cwcqkhông bắtyXtL được25z9 xe.

Nếu biếtyXtL sớm2sz2 nhYDXmư vậyYDXm YDXmthì 25z9cô đã2sz2 25z9ra b2sz2ến x25z9e bYDXmắt xYDXme 25z9buýt c25z9ho cwcqrồi! V2sz2ân YDXmVy licwcqên tụcyXtL nhìnYDXm lcwcqại phcwcqía saYDXmu lưnyXtLg. NếyXtLu cứYDXm YDXmthế nàyXtLy khyXtLông biết25z9 chừncwcqg…..đang đ25z9ịnh kéo2sz2 Tiể2sz2u 25z9Thu ryXtLa bếncwcq x2sz2e cwcqbuýt 2sz2thì độYDXmt nhi25z9ên mộtcwcq chiếcyXtL 2sz2xe hơ2sz2i đỗYDXm 2sz2xịch trước2sz2 mặ2sz2t cwcqhai người.

- Vân25z9 Vycwcq!- cánh25z9 yXtLcửa 2sz2xe cwcqtừ từYDXm kéoYDXm xuống2sz2, acwcqnh yXtLcúi đầcwcqu nhYDXmìn cwcqra yXtLngoài nóYDXmi: cwcq- Lên2sz2 xcwcqe đi,YDXm ancwcqh 25z9đưa ecwcqm về!

Vân yXtLVy c2sz2ó ngần25z9 ng2sz2ừ mộ25z9t lát25z9 mYDXmới myXtLở YDXmcửa yXtLra ngồiYDXm vàoYDXm trocwcqng xeYDXm, nyXtLgoảnh đầu25z9 lạiyXtL 2sz2mỉm cười25z9 yXtLái yXtLngại vớiyXtL yXtLTiểu Thcwcqu. CYDXmhiếc xcwcqe layXtLo đi25z9 tr2sz2ên đườn2sz2g, côyXtL 2sz2vẫn khôcwcqng qyXtLuên nhì25z9n lại2sz2 cửa25z9 YDXmquán KTV2sz2, cwcqthầm th2sz2ở yXtLphào cwcqnhẹ nhõm.

Những gcwcqiọt nướYDXmc vẫn25z9 tíYDXm tá25z9ch rơcwcqi xuốn2sz2g từ2sz2 mYDXmái tyXtLóc YDXmcô. Bộ25z9 dạngyXtL cwcqcủa 2sz2cô lú25z9c nàcwcqy quyXtLả thựyXtLc cwcqquá thêYDXm t25z9hảm. CYDXmô YDXmgiống hệt25z9 YDXmnhư mộYDXmt ccwcqon v25z9ịt 25z9xấu 2sz2xí. YDXmGiang Nha25z9n 2sz2bây giờyXtL tuyệt2sz2 cwcqđối 2sz2không từcwcq b2sz2ỏ một2sz2 Khacwcqng Dcwcqi 2sz2xinh đẹpyXtL đ2sz2ể yXtLđến vớcwcqi cô,25z9 đeYDXmm lòng25z9 yYDXmêu thươ25z9ng mộ25z9t ngườicwcq yXtLquá đỗiYDXm bìyXtLnh thường2sz2 25z9như yXtLcô, cwcqmột cô25z9 g2sz2ái bìnhcwcq thườYDXmng lạcwcqi lớncwcq tuổyXtLi. CyXtLô thYDXmật sựcwcq khôncwcqg n25z9ên cóyXtL 2sz2những ảocwcq tưởng25z9 nyXtLhư t25z9hế này!

- Nó25z9i ch2sz2o ancwcqh yXtLbiết nhàyXtL 2sz2em ở25z9 đâu?

Nếu nhưcwcq k25z9hông p25z9hải a25z9nh cYDXmất YDXmtiếng hỏi25z9 YDXmthì ccwcqó lẽ2sz2 yXtLcô vẫn25z9 yXtLmải 25z9đắm chìm2sz2 2sz2trong dòngyXtL cwcqsuy nghYDXmĩ môYDXmng lu2sz2ng củayXtL YDXmmình. 25z9Vân yXtLVy ncwcqgoảnh đầuYDXm sa2sz2ng n2sz2hìn ccwcqhủ nhyXtLân củayXtL chicwcqếc xyXtLe. YDXmAnh 2sz2ta cũcwcqng 2sz2đang yXtLnhìn cwcqcô chyXtLăm chú.

Nếu cwcqnhư không25z9 p2sz2hải 25z9gặp pcwcqhải cwcqhoàn cảncwcqh nàyYDXm t25z9hì có2sz2 2sz2lẽ YDXmcả đờ25z9i 25z9cô cũng2sz2 cwcqsẽ khônYDXmg ngồYDXmi lê2sz2n chYDXmiếc x25z9e này.

Lúc nàYDXmy côcwcq m2sz2ới giậ25z9t mìncwcqh nhớcwcq rcwcqa lcwcqà yXtLphải nyXtLói c25z9ám yXtLơn: 2sz2- YDXmCám 2sz2ơn anYDXmh Triệ25z9u! NhàYDXm t25z9ôi cwcqở kyXtLhu pyXtLhía nYDXmam, a25z9nh YDXmcứ đi25z9 t2sz2heo coyXtLn đườcwcqng n2sz2ày, tìYDXmm mộtyXtL bế25z9n 2sz2tàu 25z9điện ngầm2sz2 đểYDXm tôiYDXm xuống25z9 YDXmxe cwcqlà được!

- M2sz2uộn lắm2sz2 rồi25z9, để25z9 cwcqanh đưacwcq ecwcqm v2sz2ề nhà!

- Kh2sz2ông cần2sz2 phi2sz2ền pYDXmhức thếYDXm YDXmđâu ạ!

YDXm- 2sz2Vân V25z9y…- TriyXtLệu Dương25z9 hơi25z9 d2sz2ừng l2sz2ại myXtLột lYDXmát 2sz2rồi nóiYDXm tiếYDXmp: 2sz2- YDXmCó 2sz2thể đừngyXtL kyXtLhách sá2sz2o vớ25z9i yXtLanh 25z9như 25z9vậy không?
Triệu25z9 DYDXmương cwcqnói như2sz2 25z9khẩn cầcwcqu khi2sz2ến chyXtLo Vâncwcq V25z9y cảmcwcq cwcqthấy ccwcqó hơ25z9i áYDXmi ngại.yXtL Bcwcqan 2sz2nãy YDXmcòn vộyXtLi vàYDXmng cwcqleo lêcwcqn yXtLxe cwcqcủa ngườiYDXm YDXmta, yXtLthế mà2sz2 bâyyXtL giờ2sz2 lạcwcqi đòi2sz2 nhancwcqh nhayXtLnh cyXtLhóng c25z9hóng xuYDXmống x2sz2e. 2sz2Xét cảcwcq vềYDXm tình2sz2 l2sz2ẫn vcwcqề cwcqlí th2sz2ì 25z9cô cũcwcqng khyXtLông n2sz2ên từ2sz2 cYDXmhối mãYDXmi nh2sz2ư thế25z9 nàyyXtL. N2sz2ếu 25z9như đ25z9ã khô25z9ng thcwcqể x2sz2uống x2sz2e thìcwcq côyXtL đành25z9 cwcqphải n25z9goan ngoãncwcq n2sz2gồi lạcwcqi nói2sz2 chuyện.

- YDXmHôm 25z9nay thậcwcqt t25z9rùng hợp!

- Đú2sz2ng v25z9ậy, 25z9tôi 25z9cũng cùYDXmng vớicwcq mấ25z9y cwcqngười bạnyXtL đếyXtLn đâ25z9y cwcqhát hò!

Vân cwcqVy nyXtLgây n25z9gười nh2sz2ìn yXtLTriệu Dưcwcqơng, hỏiYDXm nhưyXtL thămyXtL dò:cwcq YDXm- BaYDXmn 2sz2nãy a2sz2nh ccwcqũng yXtLvừa t25z9ừ K25z9TV đicwcq ra?

Tr25z9iệu DươngYDXm gậtyXtL cwcqgật đầu,25z9 dưcwcqờng n25z9hư cwcqanh tcwcqa đaYDXmng nYDXmghĩ 2sz2ngợi chuy2sz2ện gì2sz2 đYDXmó. cwcqCuối cùYDXmng cwcqanh cwcqta 2sz2cũng đành25z9 phảicwcq mởYDXm m2sz2iệng 2sz2hỏi: yXtL- Vâ2sz2n cwcqVy, bYDXmiểu hiện25z9 củaYDXm ecwcqm ngà25z9y YDXmhôm nayXtLy khi25z9ến chcwcqo a2sz2nh YDXmrất bcwcqất ngờYDXm. Acwcqnh vốn25z9 dYDXmĩ cyXtLứ ngYDXmhĩ cwcqem YDXmchỉ lyXtLà mộtyXtL côcwcq gái25z9 nyXtLhút nhát.

- ÝYDXm củacwcq an2sz2h lyXtLà…- Vâncwcq 25z9Vy th2sz2ật khYDXmông dácwcqm ti2sz2n vàyXtLo nhữncwcqg gYDXmì yXtLmình v2sz2ừa cwcqnghe thấyYDXm, 25z9lẽ nàyXtLo an25z9h YDXmta YDXmthật sự25z9: –cwcq B25z9an nãcwcqy anyXtLh n25z9hìn t25z9hấy tôi….-25z9 cwcqLúc đó2sz2 YDXmdo h2sz2oang cwcqmang 25z9nên côyXtL chyXtLẳng dámcwcq ng25z9ẩng đầucwcq nh25z9ìn đáYDXmm 2sz2đông xcwcqung qu25z9anh. YDXmCô tyXtLhậm chí25z9 cònYDXm tựcwcq lừ25z9a gạYDXmt bảnyXtL thânyXtL mình25z9 rằ25z9ng YDXmkhông bcwcqị a2sz2i YDXmquen bi25z9ết nhìn2sz2 thấy.

- yXtLAnh chỉYDXm lYDXmà tYDXmình cờcwcq đi2sz2 ngan25z9g YDXmqua, nyXtLhìn tcwcqhấy 25z9em cwcqmà thôi!

Máu yXtLtrong c25z9ơ thyXtLể Vâ2sz2n V2sz2y dYDXmồn hếcwcqt cảYDXm lê2sz2n mặtcwcq, c2sz2ô vội2sz2 vàng2sz2 giảiyXtL thíchcwcq: -CYDXmhỉ lYDXmà mYDXmột sYDXmự hiểuYDXm nhầYDXmm màYDXm thôi!
Cô2sz2 bi25z9ết ccwcqho yXtLdù cyXtLô 25z9có nYDXmói nhYDXmư vậycwcq thìyXtL cwcqcũng 2sz2chỉ 2sz2là uổngYDXm cônYDXmg mà2sz2 thcwcqôi. Hcwcqọ 25z9hàng c2sz2ủa Triệ25z9u Dưcwcqơng lcwcqà yXtLđồng nYDXmghiệp củyXtLa cô,2sz2 YDXmTriệu DươYDXmng chỉyXtL cần25z9 nóicwcq chuyyXtLện 2sz2ngày hô25z9m n25z9ay rYDXma lyXtLà cô2sz2 sẽcwcq ncwcqgay lyXtLập tức25z9 yXtLbị lYDXmòi đuôYDXmi l25z9à YDXmnói dốicwcq. CôyXtL làyXtLm sa25z9o yXtLgì cócwcq người25z9 25z9yêu nà25z9o lâ25z9u nămYDXm nhưyXtL vậy?yXtL NyXtLhững gìcwcq 25z9mà YDXmban nãyYDXm 2sz2nói rcwcqa thực25z9 YDXmsự yXtLđang kh2sz2iến chcwcqo 2sz2cô cwcqcảm YDXmthấy vcwcqô cwcqcùng hyXtLối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!