You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CẢMYpZmfw VvZDqcYẤN VƯƠNG

 

- VâZkn VvZDqcYy, YpZmfwcô cắtZk cửYomJfH vZDqcYngười đvZDqcYi Zkđào vZDqcYtạo chYpZmfwo YomJfHkhách hàYpZmfwng. ĐâyvZDqcY vZDqcYlà YomJfHlần đầuYomJfH tYpZmfwiên YomJfHchúng Zkta hợZkp táYomJfHc vZDqcYvới bệnhvZDqcY Zkviện, nhấtZk đZkịnh phvZDqcYải vZDqcYphục vụYpZmfw ngườiZk tvZDqcYa thậtYpZmfw YomJfHchu đáo!

ĐâYomJfHy lYpZmfwà lầnYomJfH đầuYpZmfw tiêvZDqcYn cYomJfHông tZky hYpZmfwợp táZkc vớiYomJfH bệnhYomJfH viện,vZDqcY YomJfHthế nêYomJfHn sếpvZDqcY củaYomJfH VânvZDqcY VYomJfHy YomJfHcẩn thậnZk YpZmfwdặn dZkò cô.

- GivZDqcYờ tôiZk đvZDqcYang kZkhông YpZmfwcó vZkiệc gYomJfHì, YomJfHđể vZDqcYtôi điZk vYomJfHậy! Zk- ThYpZmfwấy sếYomJfHp cóZk vYomJfHẻ YpZmfwthận trọvZDqcYng, hơYomJfHn nZkữa đâyYomJfH lạiYpZmfw Zklà lầnYpZmfw đvZDqcYầu vZDqcYtiên cYpZmfwông YomJfHty Zkcô pYpZmfwhục vụYomJfH tậnZk nơYpZmfwi vZDqcYcho kháYomJfHch vZDqcYhàng Zknên cvZDqcYô khôvZDqcYng yZkên tâmYomJfH gYpZmfwiao cYomJfHho ngườiYomJfH khác.

Quả nhZkiên, vZDqcYsếp củaZk VâZkn YomJfHVy gậtYpZmfw đYomJfHầu vẻvZDqcY hàYpZmfwi lònYomJfHg: YpZmfw- CũnZkg đưYomJfHợc, vậyvZDqcY gYpZmfwiao cYomJfHho vZDqcYcô nhé!

Công việcYpZmfw củYomJfHa VYpZmfwân YomJfHVy làZk giảivZDqcY thíYpZmfwch YomJfHcho kYpZmfwhách hàngYpZmfw cácYomJfHh Zksử Zkdụng phầZkn mYpZmfwềm cYpZmfwủa cZkông tYomJfHy vZDqcYcô nYomJfHhư vZDqcYthế YomJfHnào, svZDqcYau Zkđó tiYpZmfwến hànhZk mộtYpZmfw sốZk điềuvZDqcY trYpZmfwa vYpZmfwà bZkảo hànhYpZmfw cYpZmfwho khZkách hànYomJfHg Zksau YomJfHkhi mvZDqcYua. YomJfHSau hYpZmfwai ngYpZmfwày lvZDqcYàm YpZmfwviệc bậnZk rYomJfHộn, bácYomJfH sZkĩ TiểuZk vZDqcYlâm vôZk cùngZk hàYpZmfwi lòZkng vớZki táZkc phonYpZmfwg vZDqcYlàm việYpZmfwc củYomJfHa ZkVân Vy.

Zk- GvZDqcYiám đYomJfHốc VvZDqcYân vZDqcYquả nhiênYomJfH YomJfHlà kiêvZDqcYn nhẫYomJfHn! YpZmfw- BácZk sĩYomJfH YomJfHLâm Zkkhen YpZmfwngợi: -LạYpZmfwi cònZk hiYpZmfwểu đượcZk nhữnZkg tYomJfHừ ngYomJfHữ cYpZmfwủa giớiZk Zky họcZk chúnZkg tZkôi nữa!
YomJfH- TvZDqcYôi cóvZDqcY mộYpZmfwt ngườYpZmfwi YpZmfwbạn làmvZDqcY bávZDqcYc sĩZk mà!

- ChẳZkng trávZDqcYch! vZDqcY- BávZDqcYc YpZmfwsĩ LYomJfHâm tZkiễn VânvZDqcY YpZmfwVy YomJfHra đYomJfHến tZkận cửa.

Đi từZk đâyYpZmfw YomJfHra làZk gvZDqcYần nhất!Zk vZDqcY- BYomJfHác sYomJfHĩ LâmYomJfH cvZDqcYhỉ taYpZmfwy vềYomJfH phYomJfHía YpZmfwhành laYomJfHng bênYomJfH cạnh.

BênvZDqcY hàYpZmfwnh YpZmfwlang khYpZmfwông biếtYpZmfw lYpZmfwà phònYpZmfwg khámZk kvZDqcYhoa nào,Zk dườngvZDqcY nZkhư tấvZDqcYt vZDqcYcả cácYpZmfw phòYomJfHng bệnYpZmfwh ởYomJfH vZDqcYđây đềuZk đượvZDqcYc bốYpZmfw tZkrí Zkgiống hZkệt nhavZDqcYu, bZkên hYomJfHành lvZDqcYang vZDqcYcòn đượcYomJfH vZDqcYtrồng rấtZk nhiềuZk cYomJfHây xanZkh, manYomJfHg lạivZDqcY cZkho nYomJfHgười tZka cảmYpZmfw giáYpZmfwc mátYpZmfw lànhZk, thvZDqcYư thái.

Không đợiYomJfH VYomJfHân VYpZmfwy lêZkn tiếnZkg hỏi,vZDqcY bácZk svZDqcYĩ YpZmfwLâm đãZk chvZDqcYủ độYomJfHng giớivZDqcY tYomJfHhiệu: vZDqcY- YpZmfwĐây làYomJfH khYomJfHoa tưvZDqcY vấvZDqcYn tvZDqcYâm lí.

KhoYomJfHa tZkư vấvZDqcYn YpZmfwtâm lYpZmfwí? SZkau kYomJfHhi vZDqcYGiang NhYomJfHan xảyYpZmfw YpZmfwra Zkchuyện, YpZmfwngười nhYomJfHà côYpZmfw đãYomJfH từngZk mờivZDqcY bZkác sYomJfHĩ tâmYpZmfw lvZDqcYí vềYomJfH giúvZDqcYp YomJfHcô thYomJfHoát khỏiYomJfH tâZkm trạnYpZmfwg đvZDqcYau đớZkn vàvZDqcY khổYomJfH sở,YpZmfw nhvZDqcYưng kếtvZDqcY quYomJfHả điềuYpZmfw vZDqcYtrị rvZDqcYõ YpZmfwràng chẳngZk cYomJfHó táYpZmfwc dụngZk gYpZmfwì vớivZDqcY cYomJfHô vZDqcYcả. PhầnvZDqcY lớnZk thờiYpZmfw gvZDqcYian cYomJfHô đềuZk dànhZk Zkcho việcYomJfH ngYpZmfwủ, sốngYpZmfw nvZDqcYhờ vYpZmfwào nhữngYpZmfw giọtZk nướZkc trYpZmfwuyền vàoZk mYpZmfwáu mỗYomJfHi ngày.vZDqcY NếuZk Zknhư ônZkg trYpZmfwời vZDqcYkhông vZDqcYcho côYomJfH cvZDqcYơ hộivZDqcY đưYpZmfwợc YomJfHquay ngZkược thờYomJfHi Zkgian tZkhì YpZmfwcó lẽvZDqcY côvZDqcY đYpZmfwã kiệvZDqcYt sứZkc bởiYpZmfw nỗiYpZmfw đavZDqcYu đớnZk quYomJfHá lớYpZmfwn ấyZk rồi.

VânZk YomJfHVy Zkvừa đivZDqcY vZDqcYvừa ngvZDqcYhĩ, lúcYpZmfw vZDqcYđi ngYomJfHang qvZDqcYua phvZDqcYòng cYpZmfwhẩn trYomJfHị, bấtYpZmfw ngờYpZmfw cóZk mộtYpZmfw cZkơn YpZmfwgió thYpZmfwổi qZkua làvZDqcYm cánhYomJfH cửavZDqcY phYpZmfwòng hơiYomJfH hYpZmfwé raZk. CôYomJfH Zkđưa mắYpZmfwt nhìvZDqcYn YpZmfwvào bvZDqcYên trYomJfHong, vYpZmfwô tìZknh chạYomJfHm phảvZDqcYi ánhZk mZkắt củaZk YomJfHmột bệnhZk Zknhân troYomJfHng đó.

Vân vZDqcYVy chYomJfHợt thấvZDqcYy cácYomJfH dZkây thầYpZmfwn kinvZDqcYh troYomJfHng đYomJfHầu cvZDqcYăng rYomJfHa. CôvZDqcY YomJfHrảo bYpZmfwước YomJfHđi thvZDqcYật Zknhanh, YomJfHchỉ Zksợ ngưvZDqcYời đóZk sẽYomJfH đuYpZmfwổi theo.

KYpZmfwhông Zkphải mắYpZmfwt côYomJfH Zknhìn nYomJfHhầm đấyYomJfH chứ?vZDqcY CYpZmfwô lYpZmfwàm Zksao cYomJfHó thểYpZmfw ngYpZmfwờ vZDqcYrằng bZkệnh nvZDqcYhân ởZk tvZDqcYrong căvZDqcYn pZkhòng YpZmfwấy chíZknh lYpZmfwà TriệuYomJfH Dương?

Rõ rànYomJfHg anYomJfHh YpZmfwta bịYomJfH vZDqcYphát bệnhZk vZDqcYtim đYpZmfwột ngột,vZDqcY vậyvZDqcY tạZki saZko giờYpZmfw aYpZmfwnh Zkta lạiZk ởYomJfH trvZDqcYong khoYpZmfwa Zktâm lZkí? LẽYomJfH YpZmfwnào ngoàiZk bệZknh tYpZmfwim rvZDqcYa anvZDqcYh vZDqcYta còYomJfHn mvZDqcYắc bệnYomJfHh vềYpZmfw Zktâm YpZmfwlí nữavZDqcY à?

Trước đâyYpZmfw vZDqcYcô từngYpZmfw đọYomJfHc YomJfHbáo Zkvà đượcYpZmfw biYomJfHết, phầnvZDqcY lYomJfHớn nYpZmfwhững YpZmfwcô namvZDqcY, qYpZmfwuả nZkữ trYpZmfwong thànYomJfHh phốZk đềuYpZmfw bZkị mắcYomJfH căYomJfHn bệnhYpZmfw YomJfHtrầm cảYomJfHm YomJfHhoặc tựvZDqcY kỉ.YomJfH KhôngvZDqcY biếtYpZmfw vZDqcYcái gZkã YpZmfwhọ TriZkệu Zkấy mắcZk phảvZDqcYi bệnvZDqcYh gYomJfHì? KhôngZk bZkiết vàZki nvZDqcYăm nữaYpZmfw liệuvZDqcY cYomJfHô cóZk phảZki thườngYpZmfw xuyêYpZmfwn YomJfHbổ sunYomJfHg cácvZDqcY vZDqcYloại tZkhực phvZDqcYẩm chứcZk năvZDqcYng, liYpZmfwên tụYpZmfwc đếnZk thẩmvZDqcY mỹvZDqcY vYomJfHiện vYpZmfwà thỉnYomJfHh thoảYomJfHng “gYomJfHhé vZDqcYthăm” vZDqcYbác svZDqcYĩ tưvZDqcY vấYpZmfwn tâZkm YpZmfwlí YomJfHkhông nữa?

Đi mYomJfHột đoạYpZmfwn đườYomJfHng dàivZDqcY, cvZDqcYuối YomJfHcùng Zkcô YomJfHcũng rYomJfHa đượcYomJfH đếYomJfHn cầvZDqcYu thangYomJfH. NgoảnhYpZmfw đYpZmfwầu lạivZDqcY nhìn,khôngvZDqcY thấvZDqcYy TriệuvZDqcY DươnYpZmfwg khônZkg đuổiZk theZko, VYomJfHân vZDqcYVy YomJfHthở pYomJfHhào nhẹYpZmfw nYomJfHhõm. YomJfHThoát đượcZk ZkTriệu DYomJfHương YpZmfwthì Zksao? TZkhoát đượcZk avZDqcYnh tYpZmfwa côYpZmfw cũnYpZmfwg chẳngZk thểYomJfH thoátYpZmfw ngYpZmfwăn đượcvZDqcY YomJfHbàn vZDqcYchân mvZDqcYinh đavZDqcYng YomJfHtiến YomJfHdần đếnYomJfH vZDqcYtuổi già.YpZmfw NvZDqcYỗ YpZmfwlực sốZkng hếtvZDqcY nămvZDqcY nYomJfHày qvZDqcYua Zknăm khávZDqcYc, YpZmfwtuổi távZDqcYc cũnYomJfHg thevZDqcYo đYpZmfwó nhiềvZDqcYu YpZmfwlên. ChỉYpZmfw YpZmfwthêm vàiZk nZkăm YomJfHnữa thZkôi, YomJfHcó lẽYomJfH Zkmột ngườYomJfHi vZDqcYđàn ôYpZmfwng nhZkư vZDqcYTriệu YpZmfwDương bZkây gvZDqcYiờ côvZDqcY cvZDqcYũng cYomJfHhẳng YomJfHthể tYpZmfwìm được.

- SaYomJfHu khYpZmfwi vềYpZmfw pYomJfHhải chịuZk kYpZmfwhó ngZkhỉ ngơi,Zk mặYomJfHc vZDqcYdù sYomJfHức khZkỏe đãYomJfH hZkồi YomJfHphục tươngYpZmfw đYomJfHối YpZmfwnhưng cũnvZDqcYg khôngYomJfH đưvZDqcYợc phépYomJfH Zklàm việZkc quYomJfHá sZkức. VYomJfHới cườngZk đYpZmfwộ làmvZDqcY việcYomJfH củZka YomJfHanh Zktôi YpZmfwthấy ngườivZDqcY bYomJfHình tYomJfHhường khYomJfHông thZkể nZkào tiêYomJfHu hYomJfHóa nổi!

- TôYomJfHi biết!

- ZkAnh vZDqcYbiết? CứYpZmfw nhvZDqcYìn vYomJfHào tZkhành tvZDqcYích củaYomJfH anZkh hYpZmfwai YpZmfwnăm nYpZmfway Zkthì tôiYpZmfw vZDqcYbiết avZDqcYnh YomJfHmang mạngZk sốngYpZmfw cYpZmfwủa mìnvZDqcYh rYpZmfwa đùaYomJfH nhYomJfHư thvZDqcYế nàoYomJfH rvZDqcYồi! ThevZDqcYo nYomJfHhư nhữvZDqcYng gìYpZmfw tôiYpZmfw đượcYomJfH biếtYpZmfw vềYpZmfw aYomJfHnh, aYpZmfwnh khônvZDqcYg đờivZDqcY nàovZDqcY chấpYomJfH nhậnYpZmfw Zkan phận!
TiếYpZmfwng cườivZDqcY vZDqcYkhe khYomJfHẽ vZDqcYvang lên:Zk YpZmfw- CũYpZmfwng cvZDqcYhưa chắc!

Có ngườivZDqcY đangYpZmfw nóYomJfHi chvZDqcYuyện vZDqcYở cầuZk YpZmfwthang, cóYpZmfw mộtZk giọnYpZmfwg Zknói vZDqcYmà VYpZmfwân VYpZmfwy vZDqcYcảm thấyYpZmfw rấtvZDqcY YomJfHquen thuộc.

Vân VvZDqcYy chầmvZDqcY chYpZmfwậm đYomJfHi đYpZmfwến cầYomJfHu thZkang YomJfHvà nvZDqcYhìn xuốngZk dướiYpZmfw, ánhZk Zkmắt vZkô tìnhYpZmfw lướtZk qYomJfHua mZkột khuôYomJfHn mặt.

Người đZkó Zkcũng YpZmfwngẩng vZDqcYđầu nhìYpZmfwn cô.

Ánh mắZkt củavZDqcY aYomJfHnh dườYomJfHng nvZDqcYhư vZDqcYlà chYpZmfwùm ánhZk sZkáng mặtvZDqcY trYpZmfwời đẹpZk YpZmfwđẽ nhYomJfHất đậuZk trêYpZmfwn bờvZDqcY vvZDqcYai cô.

Nếu nhưYomJfH YomJfHlúc YomJfHnãy vZDqcYcô cònYomJfH hoanYpZmfwg manYpZmfwg đvZDqcYi nZkhư chạyYpZmfw tZkhì giờYpZmfw côZk đãvZDqcY chẳZkng cònvZDqcY sứcYpZmfw Zklực nàoYpZmfw YomJfHđể màYpZmfw chạyYomJfH tvZDqcYrốn nữa.YomJfH BZkàn chânYomJfH củaYomJfH côvZDqcY nvZDqcYhư bịZk dZkính cZkhặt vZDqcYxuống dướiZk đấtZk, miệnYpZmfwg vZDqcYấp úngvZDqcY mãiYomJfH YpZmfwchẳng thốtZk rvZDqcYa lờYomJfHi dướiZk Zkcái nhìvZDqcYn củaYpZmfw aYomJfHnh: YpZmfw-

Thật….thZkật trùngvZDqcY hợp!

Anh mZkỉm cườYpZmfwi, Zknhẹ YomJfHnhàng cvZDqcYất lời:Zk YomJfH- ĐYpZmfwúng vZDqcYlà trùngYpZmfw Zkhợp thYpZmfwật! MớiZk đYpZmfwó màYpZmfw đãYpZmfw gặpvZDqcY YpZmfwlại nhau!

Zk- VYpZmfwâng, bệnvZDqcYh việnYpZmfw Zknày muZkốn sYomJfHử dụngvZDqcY YomJfHphần mềZkm Zkcủa YpZmfwcông tYomJfHy YomJfHchúng tYomJfHôi nênvZDqcY tZkôi đếnZk đvZDqcYây YomJfHđể hvZDqcYướng dẫYomJfHn YpZmfwhọ! vZDqcY- CYomJfHô YomJfHcố gắnvZDqcYg giảiYpZmfw thích,Zk vụngvZDqcY vYomJfHề nhưZk mộvZDqcYt cZkon ngốc,YomJfH chZkỉ Zksợ anYpZmfwh Zklại hiYomJfHểu nhầYomJfHm mìYpZmfwnh. HơnYpZmfw Zknữa côZk rvZDqcYất sợYpZmfw YpZmfwanh sẽYomJfH vZDqcYvạch trYomJfHần nhvZDqcYững lờYpZmfwi nóYomJfHi dốiYpZmfw cvZDqcYủa mìnYomJfHh, cYomJfHái gYomJfHì mvZDqcYà đưZka chịYpZmfw ĐườngZk YomJfHđi khYpZmfwám bệnhZk chứ,YpZmfw tYpZmfwoàn Zklà nóYpZmfwi dối.Zk NhYomJfHư vậZky YpZmfwthì còvZDqcYn mặYpZmfwt mvZDqcYũi YpZmfwnào YpZmfwmà nhìYomJfHn anh?

CũngYomJfH mYomJfHay làZk aYomJfHnh YomJfHkhông nhắYomJfHc gìZk đếYpZmfwn chuyệnZk đó.vZDqcY vZDqcYAnh kếtYpZmfw tYpZmfwhúc cuộcvZDqcY nvZDqcYói cvZDqcYhuyện YomJfHvới bácZk sYomJfHĩ củaYomJfH mvZDqcYình vZDqcYrồi YomJfHcùng cZkô đồnvZDqcYg hàYomJfHnh, thảnYpZmfw nhiYpZmfwên YomJfHcứ nYomJfHhư thểvZDqcY Zkhôm ấyYpZmfw chưavZDqcY từnYomJfHg xảyZk rYpZmfwa YpZmfwbất cứYomJfH chuyệnYpZmfw gì.

Anh vZDqcYsánh vYomJfHai đZki YpZmfwbên Zkcô. vZDqcYVân ZkVy khôZkng bivZDqcYết vZDqcYphải lZkàm YpZmfwthế nàYomJfHo vZDqcYđể cvZDqcYhe điYomJfH sựYpZmfw hYpZmfwoang YomJfHmang tYpZmfwrong lòvZDqcYng, bàYomJfHn YpZmfwtay tYomJfHúm chvZDqcYặt Zklấy vYpZmfwạt YpZmfwáo đangYpZmfw rYomJfHịn mYpZmfwồ hôi.

Cô YpZmfwy távZDqcY ởvZDqcY phòYpZmfwng YomJfHphát Zkthuốc đưaYomJfH vZDqcYcho aZknh mYomJfHột túYomJfHi vZDqcYto đYomJfHủ YpZmfwcác lvZDqcYoại tYpZmfwhuốc rYpZmfwồi dặnYpZmfw dYpZmfwò: YomJfH- AnvZDqcYh nhYomJfHớ YomJfHuống vZDqcYtheo chvZDqcYỉ dYpZmfwẫn vZDqcYcủa bávZDqcYc sĩ!

Trong Zkkí YpZmfwức củZka VâYomJfHn VyvZDqcY, sứcYpZmfw khỏevZDqcY cYpZmfwủa GiZkang vZDqcYNhan rấtYomJfH tZkốt, chvZDqcYo YomJfHdù YomJfHcó bịvZDqcY cảZkm cúYpZmfwm havZDqcYy sốtYomJfH caYomJfHo thìZk cũngYpZmfw chỉvZDqcY mấtZk vàiYomJfH ngàYpZmfwy lvZDqcYà kZkhỏi ngay.

Vân VZky nhìvZDqcYn vvZDqcYào Zknhững loạivZDqcY tYpZmfwhuốc Zkở tronZkg tYpZmfwúi, vZDqcYtoàn lZkà nhữngvZDqcY loạivZDqcY thYpZmfwuốc hiếvZDqcYm gặp.

- YpZmfwCô chuẩZkn bYpZmfwị Zkđi đâu?

- YpZmfwVề cônvZDqcYg tYomJfHy thôiYomJfH!- CZkô ngYomJfHhĩ GivZDqcYang NhZkan cvZDqcYhỉ tiZkện miYpZmfwệng Zkhỏi nhưYpZmfw vậyvZDqcY thôiYomJfH nêZkn cũnvZDqcYg thvZDqcYản Zknhiên YomJfHđáp màvZDqcY kYpZmfwhông cầnYomJfH YpZmfwsuy nghĩ.

- ZkĐể vZDqcYtôi tiễnvZDqcY cô!

ĐZkề nvZDqcYghị củZka anvZDqcYh quYomJfHá YomJfHbất ngờYomJfH, VânYpZmfw VYomJfHy bốiYpZmfw rvZDqcYối từZk chYomJfHối: YomJfH- KYpZmfwhông cầnZk YpZmfwđâu aYomJfHnh YpZmfwGiang, làmYomJfH phiềnYpZmfw vZDqcYanh quá!-YpZmfw VZkân VvZDqcYy Zkcó chútYomJfH khôngYpZmfw qYpZmfwuen vớiYomJfH cáYomJfHch xưYomJfHng hôZk kZkhách YpZmfwsáo này.

Anh vốnZk vZDqcYquá đỗiYomJfH Zkthân thươnvZDqcYg trZkong tráiYpZmfw tiYomJfHm cô,Zk thếvZDqcY mZkà giờYomJfH lYpZmfwại tvZDqcYrở thànhZk mZkột ngườivZDqcY cYomJfHhẳng quevZDqcYn biYomJfHết. NếuZk nYomJfHhư GiavZDqcYng NYomJfHhan gYpZmfwọi YomJfHcô Zklà “vZDqcYCô vZDqcYVân” thìZk YpZmfwcó lẽZk cYpZmfwô cũYomJfHng sZkẽ cYpZmfwảm thấYomJfHy vôvZDqcY vZDqcYcùng vZDqcYxót xvZDqcYa. ThếYomJfH YpZmfwnhưng côYpZmfw cốYomJfH Zkgắng kìmYpZmfw nénvZDqcY vZDqcYbản thân,YomJfH cYpZmfwhỉ sợZk mộtYomJfH YpZmfwkhi khôngYpZmfw kivZDqcYềm chvZDqcYế YomJfHđược tâZkm trạngYpZmfw củaZk YomJfHmình sẽYpZmfw khiếnYpZmfw cZkho anYomJfHh vZDqcYsợ mấYpZmfwt YomJfHvía. YpZmfwCô phảivZDqcY dvZDqcYuy trìYomJfH vZDqcYkhoảng cáZkch nhYpZmfwất địnhYomJfH vớiZk anZkh, YpZmfwmột khoảnZkg cáchZk đvZDqcYủ đểvZDqcY YpZmfwanh cZkoi cYpZmfwô lvZDqcYà mộtYomJfH ngườiYpZmfw bìYpZmfwnh thường.

Không vZDqcYcó aZki biếtYomJfH, Zkanh vàYomJfH côYomJfH đãYpZmfw vZDqcYcách nhYomJfHau cảYpZmfw mộYpZmfwt kiếpYomJfH người.
NếuvZDqcY nhvZDqcYư Zkcô nóYomJfHi rvZDqcYa YomJfHsự thYpZmfwực nvZDqcYày, khôngvZDqcY nhữZkng aYpZmfwnh khôYpZmfwng tYpZmfwhể Zktin màZk cònYomJfH YomJfHcho YpZmfwrằng cYomJfHô làYpZmfw YpZmfwmột covZDqcYn đYpZmfwiên. DườngYpZmfw nYpZmfwhư chỉZk YomJfHcó vZDqcYmột mìnvZDqcYh cvZDqcYô cvZDqcYòn mãivZDqcY đắmZk chYpZmfwìm trovZDqcYng nZkhững kYpZmfwí YomJfHức Zkxa xôivZDqcY. ZkCô khvZDqcYát kYomJfHhao đượcZk YpZmfwở gvZDqcYần bYpZmfwên anvZDqcYh, nYpZmfwhưng lạZki sợZk khoảngYpZmfw cáchYpZmfw troYpZmfwng hiệnYomJfH thựYpZmfwc sYpZmfwẽ khiYomJfHến cYpZmfwho cYomJfHô qZkuỵ ngã.Zk YomJfHVân vZDqcYVy cảmYomJfH tvZDqcYhấy bảnYpZmfw tYomJfHhân YpZmfwmình khôYpZmfwng hềYpZmfw Zkyếu YomJfHđuối, cYomJfHô chỉZk kYpZmfwhông muốnYpZmfw bịZk GiaYpZmfwng vZDqcYNhan làYpZmfwm tổnvZDqcY thYpZmfwương, bởivZDqcY vZDqcYvì tZkrong kYomJfHí ứcYomJfH vZDqcYcủa Zkcô, tvZDqcYất cảYpZmfw nhữnZkg kỉvZDqcY niệmZk củaYomJfH YomJfHcô vàvZDqcY anZkh đềuYpZmfw YpZmfwvô YomJfHcùng đẹpZk đẽ.

- vZDqcYNói địYpZmfwa chvZDqcYỉ cYpZmfwông tvZDqcYy vZDqcYcô cYomJfHho tôi!

Xem YpZmfwra aYpZmfwnh ấyYomJfH địYpZmfwnh đưaZk côYomJfH vềYpZmfw côYpZmfwng tZky thậtYpZmfw rồi!

Cô ngZkoan ngvZDqcYoãn ngồYpZmfwi vàoZk tYomJfHrong xZke cvZDqcYủa Zkanh, saYpZmfwu đvZDqcYó nóiYomJfH Zkđịa chỉYpZmfw vZDqcYcông vZDqcYty mìnhYomJfH cvZDqcYho YpZmfwanh: Zk- ĐiZk qYomJfHua CầZku YomJfHW, điZk thêYpZmfwm YomJfHmột đoạnYpZmfw nữYomJfHa lYomJfHà đến!YomJfH Zk- NvZDqcYhìn YpZmfwVân YomJfHVy vZDqcYtự nZkhiên thếZk thôYpZmfwi nhưvZDqcYng lúcvZDqcY nàZky vZDqcYtrống YomJfHngực YomJfHcô YpZmfwđang YpZmfwđập thìnhYpZmfw thịYpZmfwch. NhYomJfHìn mìYomJfHnh tronZkg gưZkơng chiếYpZmfwu hậu,YpZmfw VâZkn YpZmfwVy thấyvZDqcY haZki máZk mìYpZmfwnh đỏYomJfH YomJfHbừng lên.

Giang YpZmfwNhan vẫnYpZmfw tỏYomJfH rYomJfHa nYomJfHhư bìnhYpZmfw YomJfHthường, YpZmfwthản vZDqcYnhiên nhìnZk côYpZmfw hỏYomJfHi: vZDqcY- CầuZk tâYomJfHy hYomJfHay làYomJfH cầuYomJfH đông?

Vân VvZDqcYy đưvZDqcYa YomJfHánh mắtYomJfH mYpZmfwơ hồYpZmfw nZkhìn rZka dòngZk xYomJfHe cộYomJfH tậpYpZmfw YpZmfwnấp ởYpZmfw bêYomJfHn ngoàYpZmfwi, cốYpZmfw gắnZkg phâYomJfHn biệvZDqcYt đượcYomJfH phYpZmfwương hướZkng YpZmfwđông tâyZk navZDqcYm bắcYomJfH. CuYomJfHối cùngvZDqcY côvZDqcY vZDqcYđành míZkm mYpZmfwôi từYpZmfw bỏ:vZDqcY vZDqcY- ZkTôi chYomJfHỉ biếtYomJfH làYomJfH đvZDqcYi YpZmfwqua cvZDqcYầu, rẽYpZmfw sanZkg bêZkn tYpZmfwrái làZk đến.

Lần nàYomJfHy thìYpZmfw GiaZkng NhYpZmfwan Zkkhẽ mỉmYpZmfw cườiYomJfH, đôiZk mắtvZDqcY áYpZmfwnh lYpZmfwên nhữngvZDqcY tYomJfHia sZkáng Zkấm áp.YomJfH VZkân VYpZmfwy cảmYomJfH tZkhấy hìYpZmfwnh nhưYpZmfw mìnhYomJfH Zkđã nvZDqcYhìn nhầm,YomJfH hoặZkc cũngYpZmfw cvZDqcYó thểvZDqcY Zkcô YomJfHbị ảoYpZmfw giác.

Giang ZkNhan biếtZk Zklái Zkxe, Zkkhông biếYpZmfwt anYpZmfwh đãZk họcYomJfH lvZDqcYái xZke tZkừ khYomJfHi nàYomJfHo. VânYpZmfw YpZmfwVy ngồiYpZmfw YpZmfwbên vZDqcYcạnh nhìnYpZmfw vZDqcYanh đYpZmfwiều khiểZkn xevZDqcY, nhữvZDqcYng ngóvZDqcYn tYpZmfway YpZmfwthuôn dàYomJfHi đặtYomJfH lêYpZmfwn vôYomJfH Zklăng, mùYpZmfwi YomJfHhương vZDqcYtừ vZDqcYcơ thYomJfHể vZDqcYanh thoanZkg thoảngYomJfH YpZmfwđưa lại.

Những kvZDqcYí ứvZDqcYc đẹpvZDqcY vềZk anvZDqcYh bắtZk đầuvZDqcY nYomJfHhạt nhòZka tYomJfHrong cô.

MấyYomJfH nămYpZmfw khôngYpZmfw vZDqcYgặp, aZknh đãZk Zkthay đổvZDqcYi rvZDqcYất YpZmfwnhiều, khYomJfHông gvZDqcYiống Zknhư Zkcô cZkhẳng YpZmfwcó chYpZmfwút tivZDqcYến bvZDqcYộ nào.YomJfH QZkuay ngượcYomJfH thờiYpZmfw giaYpZmfwn đZkã mZkấy năvZDqcYm YomJfHrồi nhYpZmfwưng dườnYomJfHg Zknhư côYomJfH chẳngYpZmfw vZDqcYcó gZkì Zkthay đổi,Zk nvZDqcYgay cảvZDqcY côvZDqcYng vZkiệc hZkiện vZDqcYnay cũYomJfHng mớYpZmfwi YomJfHlàm cóZk gZkần vZDqcYba năm.

- ThuốYomJfHc YomJfHnày aYomJfHnh YpZmfwmua hYomJfHộ ngườiYpZmfw kvZDqcYhác vZDqcYà? YomJfH- VânvZDqcY VvZDqcYy cốvZDqcY nvZDqcYghĩ vZDqcYra mZkột chYpZmfwủ đềYomJfH đểZk YpZmfwnói chuyện.

- KYomJfHhông! YomJfH- CZkâu trảZk lờiYomJfH Zkcủa GivZDqcYang vZDqcYNhan khôYpZmfwng nằmZk ngoàivZDqcY suvZDqcYy vZDqcYnghĩ Zkcủa VYomJfHân VyYomJfH: YomJfH- TYomJfHôi mZkua cvZDqcYho tôZki đấy!

Sao YpZmfwcó vZDqcYthể thYpZmfwế được?Zk VZkân VvZDqcYy kiZknh nYpZmfwgạc, YpZmfwmột túZki thYpZmfwuốc Zkto YomJfHthế nàZky, Zkmỗi lầYpZmfwn phảivZDqcY uốnvZDqcYg bYomJfHao nZkhiêu thuZkốc mYpZmfwới đủ?

YomJfH- YpZmfwSợ rồiZk Zkphải kvZDqcYhông? YpZmfw- vZDqcYAnh mỉvZDqcYm cười:Zk YomJfH- TôvZDqcYi bvZDqcYình thườngZk YpZmfwrất bZkận rộvZDqcYn nYomJfHên chẳvZDqcYng cYomJfHó YomJfHthời YpZmfwgian điYpZmfw lấYpZmfwy thuốcYpZmfw, YpZmfwvì vậyZk mỗiYpZmfw YomJfHlần điYpZmfw phảYpZmfwi lấyYpZmfw nhiềvZDqcYu hơnYpZmfw mộtvZDqcY chút!

VâvZDqcYn VYomJfHy YomJfHđịnh YpZmfwđưa Zktay rZka lvZDqcYấy tZkúi thYpZmfwuốc xeYpZmfwm saoYomJfH, vZDqcYnhưng cuốYomJfHi cZkùng côYpZmfw YomJfHlại rụYomJfHt YomJfHtay lại.

Hai ngườYpZmfwi giờvZDqcY đãYomJfH chẳngYpZmfw YpZmfwcòn cònvZDqcY YpZmfwquan hệYomJfH thYomJfHân mậtvZDqcY nhYomJfHư tvZDqcYrước nvZDqcYữa, vZDqcYdù gvZDqcYì cũZkng chỉvZDqcY lvZDqcYà ngườiYpZmfw qZkua đườvZDqcYng, khvZDqcYông nvZDqcYên Zkdò Zkxét đZkời tvZDqcYư YomJfHcủa ngườivZDqcY khác,vZDqcY nếuYomJfH kYomJfHhông biếtYomJfH đâuYomJfH lạiYomJfH khiếvZDqcYn chYpZmfwo anvZDqcYh cảZkm tYomJfHhấy bựYomJfHc bội.

Giang NhaYpZmfwn ngoảvZDqcYnh đZkầu sanYomJfHg Zknhìn ZkVân VyvZDqcY, tYomJfHhấy côYomJfH Zktúm chặYomJfHt vạtYpZmfw ávZDqcYo, cốYomJfH gắngvZDqcY Zkthu mìYomJfHnh lZkại cứYpZmfw nYomJfHhư thểYomJfH sợZk chạmZk pZkhải bấvZDqcYt cứYpZmfw YomJfHthứ YomJfHgì trênYpZmfw Zkxe cYomJfHủa aZknh vZkậy. GiaZkng ZkNhan hZkơi nhZkíu màyvZDqcY, dồnYpZmfw sYpZmfwức tậYpZmfwp tYomJfHrung trởYomJfH lYomJfHại cYomJfHon đườngZk trYpZmfwước mặt:vZDqcY vZDqcY- YpZmfwCô kYomJfHéo Zkgiúp tZkôi cYpZmfwái mànYomJfH cvZDqcYhe nắngYomJfH Zkxuống với!

VYpZmfwân YomJfHVy liềnYomJfH đưYpZmfwa tZkay YpZmfwra kZkéo cáiYomJfH màvZDqcYn Zkche nZkắng xvZDqcYuống. BYpZmfwỗng nhiêvZDqcYn mộtYomJfH tấmYomJfH ảnhZk vZDqcYrớt xuYomJfHống thZkeo. BứZkc ảnhZk chụYomJfHp mộvZDqcYt phonZkg vZDqcYcảnh mộtvZDqcY đỉnhZk nvZDqcYúi tYpZmfwuyết YpZmfwtrắng xóaZk. BứcZk ảYpZmfwnh nàZky trướcYpZmfw đâyZk vZDqcYanh đãYomJfH từnYomJfHg cYomJfHho côYpZmfw xem.

Nhiếp ảvZDqcYnh lZkà Zksở thívZDqcYch củaZk YpZmfwGiang NhanvZDqcY, cZkô lạivZDqcY YpZmfwđặc bvZDqcYiệt YpZmfwthích nZkhững YpZmfwbức ảnhvZDqcY chZkụp cảnhZk tuyếtZk củavZDqcY avZDqcYnh. ĐvZDqcYây lYpZmfwà bứcZk vZDqcYảnh YpZmfwmà cvZDqcYô thíYomJfHch nhất.

vZDqcYCô nhZkớ rằngZk sZkau khZki GianYpZmfwg NhvZDqcYan chết,YomJfH vZDqcYcô Zkđã vZDqcYđem đốtYpZmfw tấtvZDqcY YomJfHcả nhYpZmfwững bYpZmfwức ảZknh vZDqcYnày. ThếYomJfH YomJfHmà giYpZmfwờ đâyZk aYomJfHnh lạYomJfHi đangZk giYpZmfwữ nYpZmfwó. ZkĐiều nYpZmfwày khiếZkn Zkcho VânvZDqcY VZky cóYomJfH cảYpZmfwm gZkiác nZkhư haZki ngườivZDqcY đaYomJfHng YpZmfwcách nhvZDqcYau YomJfHcả mộYomJfHt thếYpZmfw giZkới vậy.

vZDqcY- CYomJfHô cvZDqcYó thYomJfHích không?

Vân VvZDqcYy gậtvZDqcY đầu:YomJfH YpZmfw- TvZDqcYrước đâyvZDqcY YpZmfwtôi vZDqcYvô cYomJfHùng thíchYomJfH nhữnYpZmfwg bYpZmfwức ảnhvZDqcY vZDqcYchụp cvZDqcYảnh tuyZkết trắng!

- ThếYpZmfw còYomJfHn bâyZk giờ?

- VẫnYomJfH nZkhư vậyvZDqcY! vZDqcY- VâvZDqcYn YomJfHVy lưuYomJfH luyếvZDqcYn cầvZDqcYm YpZmfwbức ảnhYpZmfw vZDqcYtrên tayvZDqcY, YomJfHkhông nỡZk đặtvZDqcY xuống.

AnYomJfHh YpZmfwngoảnh đầuYpZmfw lạivZDqcY YpZmfwnhìn thẳngYomJfH vàYpZmfwo cònZk đưvZDqcYờng trướcYomJfH YomJfHmặt, đôiYomJfH YpZmfwmắt khẽvZDqcY nYpZmfwheo lạivZDqcY: YomJfH- TYomJfHôi còvZDqcYn tZkưởng bâYpZmfwy giYpZmfwờ tvZDqcYhì khôngYomJfH thíYomJfHch nYomJfHữa chứ?

Vân ZkVy vộiZk vYpZmfwàng nói:Zk YpZmfw- YomJfHCó nhữngvZDqcY vZDqcYsở thíchZk YpZmfwcó làmYpZmfw vZDqcYthế nYomJfHào cũngYomJfH kYpZmfwhông thYomJfHể thavZDqcYy đổYpZmfwi được!

YpZmfw- ThYpZmfwế sao?

- ỪvZDqcY? YomJfH- VâvZDqcYn VYomJfHy lạivZDqcY vZDqcYmột lầnYomJfH vZDqcYnữa vZDqcYkhẳng định.

Giang NhavZDqcYn khẽYomJfH nhếYpZmfwch môiYpZmfw cườZki: vZDqcY- VậyZk Zkthì tốt!

Vân vZDqcYVy cZkứ cảmvZDqcY thấYomJfHy troZkng nhữnvZDqcYg câuvZDqcY Zknói Zkcủa GiZkang ZkNhan Zkcó ẩvZDqcYn vZDqcYý gìvZDqcY vZDqcYđó, thvZDqcYế nYomJfHhưng côYomJfH kYomJfHhông sZkao hiểuvZDqcY nổYpZmfwi. YomJfHCô YomJfHchợt nhYpZmfwớ lạYomJfHi Zkngười coYpZmfwn Zkgái ởYpZmfw YpZmfwbên cạnvZDqcYh GivZDqcYang ZkNhan YomJfHmấy năZkm trước,YpZmfw YpZmfwcó thểYpZmfw anYpZmfwh YpZmfwđang nóYpZmfwi YomJfHđến cvZDqcYô ấZky chăng?

VânvZDqcY VvZDqcYy lậYomJfHt đvZDqcYi lYomJfHật YpZmfwlại YomJfHbức ảnhYomJfH, cuYomJfHối cùngZk cũngYpZmfw YomJfHđành vZDqcYphải đưaYomJfH nóZk lạiZk Zkcho GYomJfHiang NZkhan. YomJfHCô đãvZDqcY chẳngYomJfH cònvZDqcY quvZDqcYyền vZDqcYsở hZkữu đốvZDqcYi vYomJfHới bứcZk ảZknh nàyvZDqcY nữaYpZmfw rồi.

- NvZDqcYếu vZDqcYcô thícYomJfHh tôYomJfHi YpZmfwtặng chYpZmfwo YpZmfwcô đấy!

Vân YpZmfwVy nYomJfHgạc nhiêZkn hYpZmfwá hYpZmfwốc miệnYomJfHg. TrưYpZmfwớc đZkây cvZDqcYô tYomJfHừng YomJfHđòi GYomJfHiang NhZkan phảiYomJfH cvZDqcYho mìnZkh bứZkc ảnYpZmfwh này,YpZmfw thYpZmfwế Zkmà anYomJfHh cònYpZmfw tiếvZDqcYc. VậZky YomJfHmà bvZDqcYây gYpZmfwiờ YpZmfwanh lạiZk hvZDqcYào phóZkng tặZkng vZDqcYnó chvZDqcYo mYpZmfwột ngưYpZmfwời màvZDqcY YpZmfwanh mớiYomJfH Zkgặp mvZDqcYặt Zkcó vàYomJfHi lần.

- Anh….YomJfH- CôYpZmfw biếtYomJfH lZkà avZDqcYnh Zkđã đánhYpZmfw mấtZk phiYpZmfwm chYpZmfwụp YomJfHcủa bvZDqcYức ảnhvZDqcY YpZmfwnày rZkồi, Zknếu nhZkư YomJfHlà vậy…:vZDqcY- YpZmfwAnh thậtvZDqcY Zksự muZkốn tặngvZDqcY nóYpZmfw cZkho tôiZk sao?

GYomJfHiang NZkhan mỉZkm cười,YpZmfw tỏZk vẻYpZmfw rấYpZmfwt YpZmfwthản nhiênZk, nhữngYpZmfw nvZDqcYgón tZkay thoYpZmfwn dZkài vZDqcYnhẹ nhànZkg điềuvZDqcY khiểnvZDqcY YomJfHvô lăYpZmfwng: Zk- ZkCô vZDqcYrất Zkthích YpZmfwnó mà!YomJfH YomJfH- avZDqcYnh dừngYomJfH lZkại mộtYpZmfw chútZk rZkồi nvZDqcYói tiYomJfHếp: Zk- HZkay làYomJfH cZkô khôYomJfHng muốnYomJfH nhvZDqcYận Zkcái gìZk từZk ngườiYomJfH lạ?

VânYpZmfw VYpZmfwy chẳYpZmfwng bvZDqcYao Zkgiờ ngZkhĩ rYomJfHằng vZDqcYtất cZkả nhữngZk tvZDqcYhứ đãYpZmfw Zkmất đvZDqcYi lạYpZmfwi vZDqcYcó tZkhể lấyZk lạiYpZmfw đưYpZmfwợc. ZkCô épvZDqcY chZkặt bứcYomJfH ảnhYomJfH vàYpZmfwo lồngvZDqcY ngYpZmfwực, vZkội vàYomJfHng giảiZk tYpZmfwhích: Zk- KhôngYomJfH phải,vZDqcY tôYpZmfwi vZDqcYchỉ cảvZDqcYm thYpZmfwấy vZDqcYnúi caYomJfHo nYomJfHhư YomJfHvậy, anvZDqcYh chẳnvZDqcYg dễYomJfH dYpZmfwàng gìZk mớiYomJfH cZkhụp đượcZk YpZmfwbức ảvZDqcYnh này…YomJfH.- GiaYomJfHng vZDqcYNhan vZDqcYđã YpZmfwtừng YpZmfwnói vớYomJfHi cYomJfHô, YomJfHđể cZkó đượYomJfHc bứYomJfHc ảnYomJfHh nàYomJfHy, aZknh YpZmfwđã phảZki khổYomJfH cZkông vZDqcYchờ đYpZmfwợi suYomJfHốt cảZk đYpZmfwêm, vZkì thếYpZmfw mYomJfHà suýYpZmfwt vZDqcYchút nữaZk YomJfHanh cònZk bYomJfHị chếYomJfHt cónYomJfHg Zkở trênvZDqcY đỉnYomJfHh nYomJfHúi tuyếtZk đó.

- LZkàm saYpZmfwo YpZmfwcô biếtYomJfH đượZkc ngvZDqcYọn nYpZmfwúi Zkấy YomJfHrất cao?

Vân VYpZmfwy vZDqcYsững người,YpZmfw YpZmfwcô vộivZDqcY YpZmfwvàng giảiZk thícZkh mZkà cYomJfHhẳng buồYomJfHn sYpZmfwuy nghYomJfHĩ: Zk- vZDqcYTôi cZkó mộYomJfHt vZDqcYngười bạnvZDqcY đãvZDqcY từngYomJfH đếnvZDqcY đó!

vZDqcY- AnZkh tYomJfHa cũYomJfHng thvZDqcYích nhiYomJfHếp ảnYomJfHh à?

YpZmfw- Vâng!

Giang vZDqcYNhan bậvZDqcYt cườYpZmfwi thàZknh tiếng:vZDqcY Zk- TôiYomJfH cứZk tưởnvZDqcYg cvZDqcYô cvZDqcYhỉ YomJfHbiết đâZky YomJfHlà vZDqcYmột YpZmfwbức ảnhYomJfH chụvZDqcYp đỉnhvZDqcY YomJfHnúi, nàvZDqcYo ngYomJfHờ côYpZmfw cvZDqcYòn biếZkt đượcZk Zkcụ thYomJfHể cảZk đZkịa điYpZmfwểm chụpYpZmfw nó!

VânZk ZkVy chộtvZDqcY vZDqcYdạ, Zkchẳng ngờYomJfH côYpZmfw lạYpZmfwi hYomJfHết lZkần YomJfHnày đếnvZDqcY lvZDqcYần kYpZmfwhác đYpZmfwể “lộvZDqcY cáiZk đYomJfHuôi” vZDqcYcủa YpZmfwmình. VZkốn dĩYpZmfw chỉvZDqcY lYpZmfwà YomJfHmột vZDqcYcâu nZkói hếYomJfHt sZkức bìnhYomJfH Zkthường, thếYpZmfw mYpZmfwà côZk cZkàng giảiYomJfH thícZkh càngYomJfH rvZDqcYắc rối,vZDqcY YpZmfwchẳng khYomJfHác gìYpZmfw “cYpZmfwhữa YpZmfwlợn lànYpZmfwh thànhYomJfH YomJfHlợn què”Zk. NZkếu nhvZDqcYư GiavZDqcYng YomJfHNhan vZDqcYmà nóiYpZmfw mộtYpZmfw vZDqcYcâu: “KhYpZmfwi nZkào rảYomJfHnh giớiYpZmfw thiệuZk anZkh ấvZDqcYy vớiYomJfH tvZDqcYôi nhé!”,Zk thếYpZmfw tZkhì chẳvZDqcYng phảivZDqcY cYpZmfwô sẽZk lYpZmfwộ nguyYomJfHên hìYomJfHnh havZDqcYy sao?

Giang NhaZkn hìnZkh YpZmfwnhư đãZk thaYpZmfwy đổiYpZmfw khZkác trYpZmfwước rồiZk, ítZk Zknhất tvZDqcYhì aZknh đvZDqcYã khôngYomJfH còYomJfHn giốYpZmfwng nhYomJfHư GYpZmfwiang NhYpZmfwan tYpZmfwrong kZkí YomJfHức củaYomJfH côZk. GiYomJfHang NhaYomJfHn YpZmfwcủa hiệvZDqcYn tạYomJfHi khiếnYpZmfw vZDqcYcho cZkô khôngYomJfH thểYomJfH nắmvZDqcY bắtYpZmfw được.

- ZkCô cóZk biếtYpZmfw coYomJfHn YpZmfwđường nàyvZDqcY không?

Vân VYpZmfwy lắYomJfHc đZkầu đáp:vZDqcY YomJfH- Không!

Giang NhaZkn YomJfHđi qvZDqcYua mộtvZDqcY cZkon đườnYpZmfwg nhỏYpZmfw rồiYpZmfw dừngZk lYpZmfwại: YomJfH- NhYpZmfwớ nhéZk, tZkừ vZDqcYđây đếnZk cZkông tZky cvZDqcYô cZkàng nhZkanh hơnYpZmfw đấy!

ZkGiờ ZkVân YomJfHVy Zkmới phvZDqcYát hiệnZk rvZDqcYa côngYpZmfw tZky mYpZmfwình cáchvZDqcY chỗvZDqcY nvZDqcYày chẳngYomJfH xYpZmfwa: YpZmfw- Anh….

- ZkTrước đYomJfHây tôiZk từngYpZmfw láYomJfHi vZDqcYxe quYpZmfwa đâYpZmfwy! Zk- AYpZmfwnh đãZk từngYomJfH láiZk vZDqcYxe qZkua đây,YomJfH saYpZmfwu vZDqcYđó nhìnYpZmfw thấYomJfHy mộYpZmfwt YpZmfwcô vZDqcYgái nZkhỏ nhYomJfHắn Zkđang ôZkm mộYomJfHt cáiYomJfH vZDqcYtúi xáZkch rấtYpZmfw toZk, chậZkm chạpYpZmfw lvZDqcYê bưYomJfHớc vềvZDqcY phíaZk trước.

ZkVân ZkVy sYpZmfwững ngườvZDqcYi. vZDqcYAnh YomJfHchỉ nYpZmfwói rằngYpZmfw Zkanh YomJfHđã từvZDqcYng đvZDqcYi quZka đâyYomJfH thôivZDqcY, thếYomJfH YomJfHmà đYomJfHã thuộcZk Zkđường YpZmfwxá hơYomJfHn cvZDqcYả mộtYomJfH Zkngười vZDqcYđã YomJfHhọc ởYpZmfw đâYomJfHy hvZDqcYai nămYpZmfw trờiYpZmfw nhưYpZmfw cô.

- TZkôi YomJfHít kYomJfHhi đYpZmfwi đườngYomJfH nàYpZmfwy, nZkhà tvZDqcYôi ởvZDqcY hướvZDqcYng YomJfHkhác màvZDqcY! Zk- YpZmfwCô ngZkại Zkngùng nói.

Hai nămYpZmfw YomJfHnay côYomJfH gầnZk nhưZk đvZDqcYã quZken thuộcZk vớiZk mộtvZDqcY coYpZmfwn đưYpZmfwờng. ThỉnYpZmfwh tvZDqcYhoảng lắYomJfHm côvZDqcY mớiZk điYomJfH siYomJfHêu thịvZDqcY, vZkì khônYpZmfwg biếtYomJfH đZkường nYpZmfwên pvZDqcYhải vZDqcYđi vZkòng mộYomJfHt vZkòng rZkất Zkxa. CóYpZmfw lầvZDqcYn vZkì muvZDqcYa nhiềuvZDqcY đồYomJfH quáYomJfH nYpZmfwên cYomJfHô đànYomJfHh Zkphải ngồYomJfHi bệZkt xuốnYomJfHg đấtZk mvZDqcYà thở.

Giang YomJfHNhan YpZmfwtrước đâvZDqcYy thườngYpZmfw YpZmfwxuyên vZDqcYnhắc Zknhở YomJfHcô lYpZmfwà đừngYomJfH nênvZDqcY mvZDqcYua qvZDqcYuá nhvZDqcYiều vZDqcYđồ vàvZDqcY pYpZmfwhải tZkìm cYpZmfwon đườngvZDqcY ngZkắn nhấtYomJfH vềYpZmfw nhà.

CóvZDqcY lẽ….YpZmfw VâYomJfHn VZky lénZk nhìnYomJfH YomJfHGiang NZkhan, Zkcó lẽZk ôngYomJfH trờiYomJfH đãZk baZkn chYpZmfwo cZkô cvZDqcYó YpZmfwcơ Zkhội Zkquay ngượcZk lạiZk thờZki giYomJfHan khônvZDqcYg chỉYomJfH vZDqcYlà đZkể YpZmfwGiang NhaZkn vZDqcYcó thểYomJfH sốngZk tốtYomJfH hơZkn màYomJfH rấtvZDqcY vZDqcYcó tZkhể cònYpZmfw tYomJfHạo cvZDqcYơ hộiZk cYpZmfwho YpZmfwhai vZDqcYngười quZkay YpZmfwtrở lạiZk vớivZDqcY nhau.

TZkiếng chYomJfHuông đYomJfHiện thoạYomJfHi YpZmfwvui tYomJfHai vanZkg lênvZDqcY. VânYpZmfw VZky vộZki vànZkg mởZk tvZDqcYúi xácYomJfHh, nhvZDqcYưng lạYomJfHi thấyYomJfH chYomJfHiếc điYomJfHện thoạZki vvZDqcYẫn iYpZmfwm lìmYomJfH nYomJfHằm đóYomJfH. LYpZmfwúc nàYpZmfwy YpZmfwcô mớZki ýZk YpZmfwthức đượcZk rằngZk tiếYpZmfwng chuôYpZmfwng YpZmfwđiện thoZkại vZDqcYquen thuvZDqcYộc ấyZk vZDqcYkhông YomJfHphải lYpZmfwà từZk YpZmfwmáy điệnYpZmfw tvZDqcYhoại Zkcủa cô.

Cô giậtZk mìnYpZmfwh vZDqcYnhớ rvZDqcYa rvZDqcYằng kểYpZmfw tZkừ savZDqcYu kYpZmfwhi GZkiang vZDqcYNhan vZDqcYchết, chuôvZDqcYng điệnvZDqcY thoạiYpZmfw cZkủa côZk đãYpZmfw đổvZDqcYi thàYomJfHnh bảnYpZmfw nhạYpZmfwc màvZDqcY GivZDqcYang NhZkan tZkhích. vZDqcYThế Zkmà giYpZmfwờ vZDqcYbản vZDqcYnhạc YpZmfwcô thZkích YomJfHlại pZkhát YpZmfwra từZk điệZkn thZkoại cYpZmfwủa GiavZDqcYng Nhan.

GiYpZmfwang NhZkan YpZmfwtừng tvZDqcYrêu chọvZDqcYc YomJfHcô Zkvì YomJfHdùng tZkhứ YomJfHâm nhYpZmfwạc ấYpZmfwu Zktrĩ nàyYomJfH, thZkế mvZDqcYà bâyvZDqcY YpZmfwgiờ avZDqcYnh lại….

Trong điệnZk thoạiYomJfH loángvZDqcY Zkthoáng vọZkng rYomJfHa giọnZkg nóZki rvZDqcYất hàoYomJfH YomJfHhứng củYomJfHa vZDqcYai vZDqcYđó: YomJfH-Cậu cYomJfHhuẩn bYpZmfwị kvZDqcYết hôvZDqcYn rZkồi kYpZmfwhông? KhônZkg đợivZDqcY cáiYpZmfw ngườiZk khônZkg thYpZmfwể kYomJfHia củYomJfHa cậuYomJfH YpZmfwnữa YomJfHà? TYomJfHôi Zknói rồivZDqcY mà,vZDqcY bYomJfHan vZDqcYnãy tôiYpZmfw gọYomJfHi điệnYpZmfw cvZDqcYho bZkác gái,Zk báZkc bảZko cậuYomJfH sắYpZmfwp vZDqcYkết YpZmfwhôn, hóaZk YpZmfwra lYomJfHà thYpZmfwật à?

- Ừ…-vZDqcY YomJfHGiang NhavZDqcYn khvZDqcYông hềYpZmfw phZkủ đvZDqcYịnh: vZDqcY- KhvZDqcYi nZkào vZDqcYgặp thìvZDqcY nYomJfHói chuyệnZk tiếpZk nhé!

Trái YpZmfwtim YpZmfwcủa YpZmfwVân vZDqcYVy độtvZDqcY nhiêvZDqcYn nvZDqcYhư bịvZDqcY bópZk ngZkhẹt lạivZDqcY. YomJfHAnh ấyYpZmfw chuẩvZDqcYn bịYpZmfw kZkết vZDqcYhôn rYpZmfwồi.Anh thvZDqcYật sYpZmfwự sắpvZDqcY kếYpZmfwt hôYpZmfwn rồYomJfHi, hóaZk YomJfHra YomJfHông YpZmfwtrời đanYomJfHg trvZDqcYêu đùaYomJfH cZkô. HavZDqcYi ngườivZDqcY họvZDqcY sớvZDqcYm chẳngYpZmfw gặpvZDqcY, YpZmfwmuộn chẳngYpZmfw gặp,YpZmfw lạYpZmfwi gặpYomJfH đvZDqcYúng vZkào lúZkc aYpZmfwnh chuẩvZDqcYn bYomJfHị kếtYpZmfw hôn.

Giang NvZDqcYhan ngắZkt đivZDqcYện thoại.vZDqcY VZkân ZkVy vộvZDqcYi vYpZmfwàng nóYpZmfwi cáZkm vZDqcYơn rZkồi YomJfHmở YomJfHcửa YomJfHxe địYomJfHnh xuống.

- KZkhoan Zkđã! Zk- GianZkg NhaYomJfHn cườivZDqcY cYpZmfwười YomJfHnói: Zk- CvZDqcYó phảiYomJfH côYomJfH cũnZkg nênYomJfH đZkưa YomJfHcho tôivZDqcY mộZkt vZDqcYthứ giốnZkg nhưvZDqcY tvZDqcYhế không?

- YpZmfwCái gì?

-Danh thvZDqcYiếp Zkấy! vZDqcY- AYpZmfwnh ngậZkp ngừvZDqcYng Zknói: vZDqcY- DùvZDqcY Zksao tôYpZmfwi YpZmfwcũng phảivZDqcY biZkết ngườiYomJfH tôYpZmfwi YomJfHđã YomJfHđưa YomJfHdanh thiếpZk lvZDqcYà YomJfHai cYomJfHhứ nhỉ?

YpZmfwLúc YpZmfwnày YomJfHVân VYomJfHy mớYomJfHi YpZmfwsực Zktỉnh. CôYpZmfw vụngvZDqcY vYomJfHề YomJfHlấy YomJfHra mZkột tấmvZDqcY daYpZmfwnh thiếpvZDqcY Zkđưa cvZDqcYho GiaZkng NhaYpZmfwn rZkồi đứvZDqcYng gọnYpZmfw vàYomJfHo lềZk đưZkờng, nhYomJfHìn chiYomJfHếc YpZmfwxe Zkcủa ZkGiang vZDqcYNhan đangYomJfH hòYomJfHa vYomJfHào dòngZk YpZmfwxe vZDqcYcộ đôZkng đúcYpZmfw trêYpZmfwn đường.

- VZkân VyvZDqcY, YpZmfwngười YomJfHban nYpZmfwãy vZDqcYlà aYpZmfwi thế?

Mãi đếZkn khvZDqcYi YomJfHnghe thYomJfHấy tiếZkng hỏvZDqcYi củaYomJfH đồYomJfHng nghiệp,Zk VYpZmfwân VvZDqcYy mớiZk gYomJfHiật mìnYomJfHh bừngZk tỉnh.

- MộtZk YomJfHngười bạn!

-YpZmfwKhông pYomJfHhải chứ?

- ThậYpZmfwt đvZDqcYấy! YpZmfw- ZkCó Zklẽ đốivZDqcY YpZmfwvới YpZmfwGiang NhYpZmfwan, cZkô chẳYpZmfwng thvZDqcYể đượcYomJfH cYomJfHoi vZDqcYlà mộtYomJfH ngườYpZmfwi bạn.

GiaYpZmfwng NhaYpZmfwn lấyYomJfH chìaYomJfH kYpZmfwhóa mởYomJfH cửYomJfHa, vừavZDqcY Zkđi vàvZDqcYo pYomJfHhòng đZkã ngZkhe YomJfHthấy mvZDqcYột giọngvZDqcY nZkói rấvZDqcYt qvZDqcYuen YomJfHthuộc: YpZmfw- TZkiểu NguyêZkn vZkề rồiZk YpZmfwđấy à?

- NhYomJfHìn vZDqcYcon xemZk, lZkớn bZkằng ngầnvZDqcY nàYomJfHy Zkrồi Zkmà cZkòn khôngYomJfH biếYomJfHt tựYpZmfw cYpZmfwhăm sZkóc Zkbản thâYpZmfwn! vZDqcY- YomJfHBà vZDqcYGiang đZkang mặcYpZmfw tạZkp dềYomJfH từvZDqcY trZkong bếpYpZmfw chạYomJfHy YomJfHra, đónYomJfH lấyZk cvZDqcYái áoYomJfH khoYpZmfwác tZkrên taYomJfHy GiaYomJfHng NhYpZmfwan rồYomJfHi nhíuYomJfH màyYomJfH nhZkìn cậuZk cZkon traYpZmfwi: vZDqcY- CóYpZmfw phảZki gầnvZDqcY đâyYpZmfw YomJfHlại làZkm vvZDqcYiệc vấtZk Zkvả qZkuá khôZkng? TrônYpZmfwg cóYpZmfw vZDqcYvẻ YomJfHtâm trạngZk khônvZDqcYg đượcYomJfH tốt…-YomJfH nóZki đếvZDqcYn đâyYomJfH mẹYomJfH GiYomJfHang NhZkan bỗnZkg nhívZDqcYu vZDqcYmày: vZDqcY- CóYomJfH phảiYomJfH bệnYomJfHh tivZDqcYm lại….

Zk-Mẹ à…Zk- GiaYomJfHng ZkNhan cườYomJfHi cười:Zk YomJfH- ĐvZDqcYừng YomJfHnghĩ vớvZDqcY vYpZmfwẩn vZDqcYnữa, cZkon vừYomJfHa đếZkn YpZmfwbệnh việvZDqcYn kiểmvZDqcY YpZmfwtra rYomJfHồi, mọiYpZmfw thZkứ đềuYomJfH ổZkn cvZDqcYả! YomJfH- ĐểYpZmfw YpZmfwchứng YomJfHminh chvZDqcYo nhZkững gYpZmfwì mvZDqcYình vvZDqcYừa nóYomJfHi, YpZmfwGiang NhYomJfHan vZDqcYcòn vZDqcYđưa YomJfHcho mẹYpZmfw YpZmfwxem tvZDqcYờ đvZDqcYơn khámYpZmfw bệnhvZDqcY màYpZmfw bvZDqcYác sYomJfHĩ đãYpZmfw viết.

Mẹ GianYpZmfwg NhvZDqcYan đọcZk kếYpZmfwt qZkuả kiểYpZmfwm trZka củaZk cvZDqcYon, YpZmfwnụ cvZDqcYười lậpYomJfH vZDqcYtức nYpZmfwở tvZDqcYrên môi.

Trong nhYomJfHà vệYomJfH siYpZmfwnh, YomJfHGiang NYpZmfwhan soZki vYpZmfwào gươnYpZmfwg. HìvZDqcYnh YomJfHảnh củaYomJfH YpZmfwanh tZkrong gươZkng cYomJfHó cYpZmfwhút cZkứng nhắc,Zk khuônZk mvZDqcYặt cứvZDqcY YpZmfwthất thYomJfHần Zknhư vZDqcYngười mấZkt hồn,Zk nYpZmfwếu khôYomJfHng YpZmfwchẳng đvZDqcYến YomJfHmức Zkcó ngvZDqcYười đếnYomJfH nhvZDqcYà màYomJfH avZDqcYnh kZkhông bivZDqcYết. ZkMẹ YpZmfwanh cứvZDqcY tYpZmfwhỉnh tvZDqcYhoảng lvZDqcYại đếnvZDqcY dọnYpZmfw vZDqcYdẹp nYomJfHhà Zkcửa YpZmfwcho aYomJfHnh, hYomJfHôm nYomJfHay cũngvZDqcY khôYpZmfwng phảYpZmfwi làYomJfH ngZkoại lệ.

TYomJfHrên bYpZmfwàn bàYpZmfwy toàvZDqcYn đồZk ănYpZmfw mYomJfHà thườngZk ngàYomJfHy vZDqcYanh vẫvZDqcYn thíchYpZmfw ănvZDqcY, YomJfHthế nhưYpZmfwng hôvZDqcYm nZkay ăvZDqcYn YpZmfwvào lạiYpZmfw chẳngYomJfH YpZmfwthấy Zkngon miệngZk cYpZmfwhút Zknào. CóYpZmfw lẽYpZmfw tạYpZmfwi vìYpZmfw vZDqcYdạo nàZky aZknh vZDqcYthực sựZk qZkuá bậYomJfHn rộn.

- MẹZk đYpZmfwã đặtYpZmfw kháchYomJfH sạnYpZmfw tvZDqcYổ chứcYpZmfw YpZmfwhôn lễYomJfH chvZDqcYo cYpZmfwon rYpZmfwồi, Zkở khách…..
MẹYomJfH vZDqcYanh bvZDqcYắt đầYpZmfwu nvZDqcYói đếnYpZmfw chYpZmfwuyện chuYpZmfwẩn YomJfHbị hZkôn lễvZDqcY. GiYpZmfwang NYomJfHhan cYomJfHhẳng đểvZDqcY hvZDqcYề đểvZDqcY tâmYpZmfw đếnYpZmfw nvZDqcYhững gZkì mẹZk anYpZmfwh YpZmfwđang nói.

- CácYpZmfw coZkn kếtYpZmfw vZDqcYhôn vZDqcYxong khônYomJfHg địYpZmfwnh dọYomJfHn vZkề YomJfHnhà YpZmfwở tvZDqcYhật à?

- KhônvZDqcYg ạ…-vZDqcY GianYpZmfwg NvZDqcYhan cườiYomJfH cười:YpZmfw YpZmfw- CvZDqcYon vZDqcYquen ởvZDqcY riêZkng rồi!

YomJfH- YpZmfwCũng pvZDqcYhải! YomJfH- MYpZmfwẹ GianZkg vZDqcYNhan tỏYomJfH vvZDqcYẻ rộZkng lượnZkg: vZDqcY- ThavZDqcYnh YomJfHniên đềYpZmfwu thícvZDqcYh cóZk khZkông vZDqcYgian riênYomJfHg tYomJfHư! YomJfH- NóiYpZmfw YpZmfwrồi bYomJfHà đưaYpZmfw mắYpZmfwt nhYpZmfwìn khắYomJfHp căYpZmfwn phònYomJfHg: vZDqcY- CZkó cYomJfHần pYpZmfwhải sYomJfHửa lạZki cvZDqcYăn vZDqcYhộ nYomJfHày vZDqcYkhông con?

Giang NYpZmfwhan bỏvZDqcY đYpZmfwôi đũaYomJfH trYomJfHên tYomJfHay xuống,vZDqcY đápvZDqcY: YpZmfw- KhôYomJfHng cZkần phiYpZmfwền phYomJfHức nhưvZDqcY YpZmfwvậy đâuvZDqcY mẹ!

- ZkDù saYomJfHo cũngZk phYpZmfwải mZkua vZDqcYsắm vZDqcYmột vZkài dụngZk cụYomJfH Zkgia đìnZkh chứ….

- GvZDqcYần đâyYpZmfw côvZDqcYng YomJfHty bậYpZmfwn lắvZDqcYm, YpZmfwcon khônvZDqcYg cvZDqcYó vZDqcYthời YpZmfwgian đâu!

- KhôYpZmfwng saovZDqcY, đểvZDqcY mZkẹ muZka giúpYomJfH vZDqcYcon! YomJfH- YomJfHMẹ GianvZDqcYg NhaZkn vZDqcYhào YpZmfwhứng nóYomJfHi. ChỉZk cầvZDqcYn covZDqcYn travZDqcYi chịuvZDqcY kYomJfHết YpZmfwhôn YpZmfwthì cYomJfHho dùYomJfH Zkcó YpZmfwvất vảvZDqcY đếZkn đâZku bvZDqcYà cũnZkg chấpYomJfH nhận.

Giang NhavZDqcYn chầnZk chừZk vZDqcYmột chúvZDqcYt đàYomJfHnh gậtYpZmfw đầuvZDqcY, chYpZmfwẳng nYomJfHhẽ mYomJfHẹ nóiYomJfH gìYpZmfw YomJfHanh YomJfHcũng gạZkt đi:vZDqcY Zk- VZkâng, vZkất vYomJfHả cZkho mẹYpZmfw quá!

YomJfH- CYomJfHái thằZkng YpZmfwnày, savZDqcYo YomJfHmà kháchZk sáovZDqcY vZDqcYvới YomJfHmẹ thế!

Sau YpZmfwkhi thYomJfHu dọYpZmfwn pvZDqcYhòng YomJfHbếp YomJfHxong vZDqcYxuôi, vZDqcYmẹ GiaYpZmfwng NhYpZmfwan chuZkẩn vZDqcYbị YpZmfwra vềYomJfH. TrướcYpZmfw kYpZmfwhi đvZDqcYi mẹZk Zkanh chvZDqcYợt nYomJfHhớ YomJfHra chuyệnvZDqcY gìYomJfH đóYomJfH, liềnZk ngoYomJfHảnh lZkại nỏi:Zk Zk- ÀZk phảivZDqcY vZDqcYrồi….- mvZDqcYẹ YomJfHlấy rYomJfHa mZkột YpZmfwcái đZkiện thoạiYomJfH đvZDqcYã tắtZk Zkmáy ởYpZmfw troZkng túiYomJfH rYomJfHa Zkvà vZDqcYnói: vZDqcY- YpZmfwTiểu NguyênvZDqcY, Zkcái điệYpZmfwn thoạivZDqcY nàyYpZmfw coYomJfHn Zkđã đểZk YpZmfwở nhàZk hơnYomJfH mộZkt nYomJfHăm YomJfHnay rồi.vZDqcY NếuYomJfH nhZkư cvZDqcYon YpZmfwđã khôZkng dùvZDqcYng đếYomJfHn tZkhì mvZDqcYẹ YpZmfwmang Zkđi chYomJfHo ngườYpZmfwi Zkta nhé!

Giang NhvZDqcYan ngYomJfHẩng đầuYpZmfw nhYomJfHìn, chiếcZk vZDqcYđiện Zkthoại YpZmfwấy đượYpZmfwc YomJfHbày trvZDqcYong tủZk kínZkh, avZDqcYnh vừaYomJfH nhvZDqcYìn Zkđã YpZmfwưng ývZDqcY ngaZky. KZkiểu cvZDqcYách đơnYomJfH giYpZmfwản, vỏYomJfH ngoàiZk màuvZDqcY đenvZDqcY svZDqcYang trọng….khôngYpZmfw hiểuvZDqcY vYpZmfwì YomJfHsao YpZmfwmà anYpZmfwh YpZmfwvừa nhìnvZDqcY thấYomJfHy nóZk đãYomJfH bỏYomJfH tiềYomJfHn vZDqcYra vZDqcYmua nZkó vềYomJfH luYpZmfwôn khônZkg sYpZmfwuy nghĩ,YomJfH YpZmfwrồi đặtYpZmfw nvZDqcYó vàovZDqcY cYomJfHhiếc tủZk đầvZDqcYu giường.

Hóa rZka YpZmfwđã đểvZDqcY vZDqcYnó Zkở đóYomJfH hYomJfHơn mộtvZDqcY YpZmfwnăm YpZmfwtrời rồivZDqcY, cuYomJfHối cùngYomJfH vẫYpZmfwn chYomJfHỉ cYpZmfwoi lYomJfHà YpZmfwnhư mộtYomJfH vậYpZmfwt đểYpZmfw trưnYomJfHg bàyvZDqcY màZk thôi.

YomJfHChẳng mấyYpZmfw chốYomJfHc đYpZmfwã đếnZk cuốiYomJfH tháng.YomJfH TrYomJfHong vZDqcYbuổi họpZk tZkổng kếtYomJfH cuốivZDqcY tháng,vZDqcY Zksếp hếtZk lờiZk khevZDqcYn ngYpZmfwợi VâZkn vZDqcYVy. KháYpZmfwch YpZmfwhàng củaYpZmfw côvZDqcYng YomJfHty Zkđã gYpZmfwọi đYpZmfwiện đếnvZDqcY vZDqcYhết Zklời kYpZmfwhen nYomJfHgợi Zkvà tỏvZDqcY YpZmfwra vZDqcYvô cZkùng hàZki YomJfHlòng vớvZDqcYi thZkái độZk vàYpZmfw cYpZmfwhất lượvZDqcYng phụcYomJfH vYpZmfwụ cYomJfHủa Zkcông tyvZDqcY. YpZmfwSếp còvZDqcYn tYpZmfwhưởng vZDqcYcho VânYomJfH VvZDqcYy YpZmfwba nvZDqcYghìn tệ.

Cô cYpZmfwòn cvZDqcYhưa YpZmfwđược lYomJfHĩnh tiềnZk thYomJfHì cáYpZmfwc đồngZk nghiYomJfHệp đYomJfHã YpZmfwhò Zkreo đòYomJfHi vZDqcYVân vZDqcYVy pZkhải kYomJfHhao. VvZDqcYừa haYomJfHy ởYomJfH trYomJfHên YpZmfwcon phốvZDqcY YpZmfwgần đóvZDqcY mớiYpZmfw khYpZmfwai trươngYpZmfw mộtYpZmfw cửaYpZmfw hZkàng YomJfHđồ nướngYomJfH, vZDqcYmọi nYpZmfwgười aYomJfHi nấyYpZmfw đềuvZDqcY ngZkhỉ làvZDqcYm tvZDqcYừ sớYpZmfwm vvZDqcYà vZDqcYra đZkó ngồYomJfHi tụZk tậvZDqcYp vYomJfHới nhau.

Cô Zkcòn chưYomJfHa YpZmfwđược vZDqcYlĩnh tYomJfHiền YpZmfwthì cvZDqcYác đồYomJfHng ngZkhiệp đZkã hòYomJfH vZDqcYreo đòZki VâvZDqcYn YpZmfwVy phảivZDqcY khaoYomJfH. VừaYpZmfw haYpZmfwy ởZk trYomJfHên Zkcon phốvZDqcY gYpZmfwần đZkó YpZmfwmới kvZDqcYhai trZkương mZkột cửvZDqcYa vZDqcYhàng đồYpZmfw nướng,YomJfH mYomJfHọi ngườYomJfHi aYpZmfwi nYomJfHấy đềuYpZmfw nghỉvZDqcY lvZDqcYàm vZDqcYtừ sYomJfHớm vàYomJfH rYpZmfwa đóZk ngồYomJfHi tvZDqcYụ tậpvZDqcY vớiYpZmfw nhau.

Chẳng mấyYomJfH YpZmfwkhi đượcYpZmfw YomJfHvui vẻZk Zkthế nàYomJfHy, chvZDqcYo dYpZmfwù cóYomJfH YomJfHmất YomJfHtiền cYomJfHũng thấyYomJfH đánZkg! DùvZDqcY Zkgì thZkì Zkđây cũYpZmfwng làvZDqcY tiềnvZDqcY cYomJfHủa sếpYomJfH chứYomJfH đZkâu vZDqcYphải tvZDqcYiền củaYpZmfw vZDqcYcô. MọiZk ngườiYpZmfw ngồivZDqcY xunYpZmfwg vZDqcYquanh Zkcái bàn,Zk YpZmfwcụng lYomJfHi chúvZDqcYc mừYpZmfwng YomJfHvà ăvZDqcYn uốngvZDqcY Zkno savZDqcYy. SaYomJfHu kYomJfHhi ănvZDqcY uốngZk xonZkg, họYomJfH lạiYomJfH rủvZDqcY nYomJfHhau đếnZk KZkTV hát.

Nhân lúcvZDqcY đYpZmfwám YomJfHđàn YomJfHông cYomJfHon tYpZmfwrai đanYpZmfwg hZkát YomJfHhò, mvZDqcYấy chịYomJfH evZDqcYm phụYomJfH Zknữ liềnvZDqcY ngZkồi túYomJfHm tụmYomJfH Zkvới YomJfHnhau buYomJfHôn dưavZDqcY lê.

vZDqcY- TZkhật khôngYpZmfw nZkgờ trướcYomJfH kYomJfHhi kếtYpZmfw hYomJfHôn lạivZDqcY gZkặp pvZDqcYhải chuyZkện vZDqcYnày! Zk- TônvZDqcY KZkì míZkm môiYomJfH nYpZmfwhấp mộZkt ngụmYpZmfw rượuYomJfH YpZmfwvang: Zk- CvZDqcYác chịYomJfH nóiYpZmfw xZkem cYomJfHó kìvZDqcY lạvZDqcY kYomJfHhông, đYpZmfwúng vYomJfHào Zklúc nZkày YpZmfwgặp lạYpZmfwi YomJfHanh ấy,YomJfH YomJfHhóa Zkra anZkh ấyvZDqcY đếYomJfHn giờvZDqcY vẫnYpZmfw YpZmfwcòn YomJfHchưa kếtvZDqcY hôn!

Đúng vàovZDqcY lúcYpZmfw cZkhuẩn bvZDqcYị nắmvZDqcY taYomJfHy vịYomJfH hvZDqcYôn YpZmfwphu Zkbước YomJfHvào Zklễ đườYpZmfwng thYomJfHì ZkTôn YpZmfwKì lạYpZmfwi tYomJfHình YomJfHcờ gặpZk lạiYomJfH ngưYomJfHời yYomJfHêu cũ.

- ThếvZDqcY cZkậu địZknh Zklựa chọYpZmfwn Zkra làvZDqcYm saYomJfHo? Zk- TiZkểu vZDqcYThu YpZmfwtò vZDqcYmò hỏi.

Vẻ YomJfHmặt vZDqcYTôn KìYomJfH Zkcó chYpZmfwút YomJfHđau khổ,vZDqcY YpZmfwchỉ YpZmfwcó điYomJfHều đâyYomJfH chẳZkng qYpZmfwua chỉZk Zklà svZDqcYự YomJfHu uấYomJfHt Zktrong mYomJfHột vàivZDqcY gYomJfHiây ngắnvZDqcY ngủi.Zk ChYpZmfwỉ vàYomJfHi giZkây sYpZmfwau YpZmfwcô YpZmfwđã vZDqcYnở nụYomJfH cườiYpZmfw tYpZmfwươi rói:YomJfH YomJfH- YpZmfwLựa chZkọn thếYpZmfw nào?vZDqcY ĐưvZDqcYơng nhiêZkn lYpZmfwà vZDqcYtôi vYpZmfwẫn sẽvZDqcY kếYpZmfwt YomJfHhôn tvZDqcYheo đúngYpZmfw kếYomJfH hoạch,Zk chẳngvZDqcY nhẽvZDqcY anZkh ấyZk độvZDqcYt nhiêZkn xuấtZk hYpZmfwiện Zknói rằYomJfHng YomJfHvẫn vZDqcYcòn yêuZk tôZki tYomJfHhì tôiYpZmfw Zkphải bỏZk đámYpZmfw cướiYpZmfw đểYomJfH quavZDqcYy lạYpZmfwi vYomJfHới YomJfHanh ấvZDqcYy cvZDqcYhắc? ChYpZmfwo dYomJfHù tôiYomJfH Zkcó yêuvZDqcY avZDqcYnh ấvZDqcYy đếnYpZmfw mứYpZmfwc nàvZDqcYo cũYpZmfwng sẽZk khôngZk làYpZmfwm nZkhư vậyYpZmfw. ZkĐâu cóYpZmfw còYpZmfwn làYomJfH mấvZDqcYy côYomJfH bé,vZDqcY cậuYpZmfw bvZDqcYé nônYpZmfwg nổivZDqcY YomJfHnhư trZkước đâu,YomJfH còvZDqcYn cóZk vZDqcYai dámZk tYomJfHin tưởZkng vZDqcYvào mộZkt thứvZDqcY vZDqcYtình yêZku chẳnvZDqcYg Zkbao giờvZDqcY phYomJfHôi phavZDqcYi nữaYomJfH YpZmfwchứ? ZkTrước YomJfHđây cậuvZDqcY nZkói cậuZk thềYomJfH YomJfHnon hẹnYpZmfw biYomJfHển vYomJfHới mvZDqcYột Zkngười, cảYpZmfw đYomJfHời chỉvZDqcY yêuZk mZkột mYpZmfwình ngZkười ấyYpZmfw thôivZDqcY, cYpZmfwó YomJfHlẽ YomJfHmọi YomJfHngười svZDqcYẽ cảmvZDqcY đYomJfHộng đếvZDqcYn rYpZmfwớt nướcYpZmfw mắt.YpZmfw vZDqcYNhưng vZDqcYbây Zkgiờ mZkà cYpZmfwậu vZDqcYnói vậyYpZmfw, YomJfHmọi ngườivZDqcY vZDqcYvẫn sẽvZDqcY YpZmfwrơi nướcYomJfH YomJfHmắt, nhưnYpZmfwg màYomJfH lZkà YomJfHcười chảyvZDqcY nướYpZmfwc mắtYomJfH. QYpZmfwuá khứYomJfH chỉvZDqcY làZk quáYomJfH kYpZmfwhứ, khôZkng thYomJfHể đểvZDqcY quáYpZmfw khứYpZmfw YpZmfwtrở thànZkh vậYpZmfwt cảnYpZmfw chvZDqcYo tvZDqcYương laYpZmfwi được!

Tiểu TYpZmfwhu tiếcvZDqcY nvZDqcYuối thởYomJfH dàiZk: vZDqcY- LẽYomJfH nàoYomJfH vZDqcYbây giờZk aZki nấyYomJfH đềuvZDqcY bvZDqcYị hiệnYomJfH thựvZDqcYc hóvZDqcYa hếtZk rồiYomJfH hvZDqcYay sao?

TôZkn vZDqcYKì cườivZDqcY cườivZDqcY nYpZmfwói: YomJfH- ĐZkây lZkà hiệYomJfHn tYpZmfwhực, cũZkng làZk YpZmfwmột sZkự lựaYomJfH YomJfHchọn hếYpZmfwt vZDqcYsức bìYomJfHnh thường!Zk ChẳngvZDqcY YpZmfwai mYpZmfwuốn Zkmang mộtvZDqcY thứYpZmfw YomJfHmơ YpZmfwhồ rvZDqcYa YomJfHđể YpZmfwđánh cuYomJfHộc cvZDqcYả Zkđời Zkmình cả!Zk vZDqcYMà tìnhvZDqcY yZkêu lYpZmfwại YpZmfwlà tYpZmfwhứ mơvZDqcY hZkồ nhấtvZDqcY trZkong cáZki thYpZmfwế YomJfHgiới này!

- TìmvZDqcY lạiZk giấZkc mộngYpZmfw tìvZDqcYnh yêZku chẳngYpZmfw qYomJfHua chYpZmfwỉ làZk mộtvZDqcY vZDqcYsự Zkhoang tưYpZmfwởng. MZkộng cYpZmfwũ, chYpZmfwẳng YpZmfwqua Zkcũng cYomJfHhỉ Zklà mộYpZmfwt giấcZk mộnvZDqcYg vZDqcYmà thôi!

TYpZmfwôn KìYpZmfw nvZDqcYói đúng,YpZmfw đYomJfHó chẳngvZDqcY Zkqua chZkỉ làYomJfH mZkột Zkgiấc mơ.

Vì vZDqcYhôm saYpZmfwu cònZk pYpZmfwhải đYpZmfwi YomJfHlàm YpZmfwnên mọiYpZmfw nZkgười vZDqcYvui chYpZmfwơi đếnZk mưvZDqcYời gZkiờ YpZmfwlà lụcvZDqcY tYomJfHục giảYpZmfwi táZkn hZkết. VânvZDqcY YpZmfwVy YpZmfwra YomJfHquầy vZDqcYthanh toánYomJfH rồiZk cùYpZmfwng ZkTiểu ThvZDqcYu rZka bếnYpZmfw vZDqcYxe bZkuýt. vZDqcYRa đếnvZDqcY bếnvZDqcY xYpZmfwe, mYomJfHở túYomJfHi vZDqcYra YomJfHlấy tYomJfHiền lẻvZDqcY thYomJfHì côvZDqcY mYomJfHới phZkát Zkhiện rvZDqcYa YomJfHlà điệnYpZmfw YpZmfwthoại YomJfHcủa mìnYomJfHh Zkkhông vZDqcYcó ởvZDqcY tronYpZmfwg túi.

- CậuYpZmfw nhZkớ lạivZDqcY cYpZmfwho kYomJfHĩ vZkào, cYpZmfwó pvZDqcYhải lZkà vZDqcYđể quYomJfHên điệvZDqcYn thZkoại ởZk YpZmfwKTV rồivZDqcY không?

Vân VZky nhớZk vZDqcYkĩ lYomJfHại, bYomJfHan nvZDqcYãy vvZDqcYì svZDqcYợ tiếYomJfHng nhvZDqcYạc quZká Zkồn YpZmfwkhông thểYpZmfw nYpZmfwghe thấyYpZmfw YomJfHtiếng YpZmfwchuông vZDqcYđiện thoYomJfHại YpZmfwnên côYomJfH đvZDqcYã lấyZk điệnvZDqcY tvZDqcYhoại vZDqcYra khvZDqcYỏi túYpZmfwi vZkà đYpZmfwể vZDqcYlên ghếYpZmfw sZkô phZka. TYomJfHhế vZDqcYmà lvZDqcYúc rvZDqcYa vYomJfHề côYomJfH lạiZk quênvZDqcY vZDqcYkhông cầmvZDqcY theo.

- TớYpZmfw mYpZmfwột mìnZkh qYomJfHuay lvZDqcYại đóYpZmfw lấZky làYpZmfw đượYpZmfwc rồvZDqcYi! CậuYpZmfw vềvZDqcY đYomJfHi, nhYomJfHà cZkậu xa!

- ZkKhông YpZmfwsao! YomJfH- TivZDqcYểu ThZku túZkm lvZDqcYấy cánhvZDqcY Zktay VZkân YpZmfwVy: Zk- YpZmfwTớ đYomJfHi vYpZmfwới cậu,vZDqcY YpZmfwcùng lắmYomJfH thZkì vềYomJfH nhàvZDqcY cvZDqcYậu ngủYpZmfw mộtZk YpZmfwđêm chứvZDqcY gì!

ZkHai ngườivZDqcY vừaYpZmfw YomJfHnói vừaZk chạyYomJfH vYpZmfwội vàYpZmfwng Zkvề phíaYpZmfw quYpZmfwán karZkaok đZkể lấyvZDqcY điệnvZDqcY thoYomJfHại. vZDqcYVân YpZmfwVy đYpZmfwi nhaYpZmfwnh đếnYomJfH nỗivZDqcY khiếnYpZmfw cZkho YpZmfwTiểu YomJfHThu cYomJfHhạy đuYomJfHổi tYpZmfwheo mệtvZDqcY đếvZDqcYn YomJfHbở hơYpZmfwi taiYpZmfw: vZDqcY- TYpZmfwiểu VyZk, cậYomJfHu Zkđừng sốYpZmfwt YomJfHrột, điệnvZDqcY tZkhoại đểYomJfH Zkở YomJfHđấy YpZmfwkhông mYomJfHất đYpZmfwược đâu.vZDqcY BìZknh thưvZDqcYờng cậuZk Zkgiữ điệnYomJfH thoạiYomJfH vZDqcYrất vZDqcYkĩ, cZkó pYomJfHhải làYpZmfw Zksợ ngvZDqcYười khávZDqcYc pvZDqcYhát hiệnYomJfH YpZmfwra YpZmfwbí YpZmfwmật YomJfHgì tronZkg đYpZmfwó khvZDqcYông hả?

Tiểu TYpZmfwhu YpZmfwnói bừaZk nhưngYpZmfw lạvZDqcYi trúngYpZmfw nZkgay YomJfHtim đYpZmfwen cYomJfHủa VYpZmfwân Vy.

Trong điYpZmfwện thoạiYpZmfw cvZDqcYủa YpZmfwcô YomJfHcó chYomJfHứa YomJfHbí mậtYomJfH khôngYpZmfw tZkhể nvZDqcYói YpZmfwcho ngườiYomJfH khácYpZmfw bYpZmfwiết đượcYomJfH. vZDqcYSau khYomJfHi thờiYpZmfw giaZkn quYpZmfway ngưZkợc trởYpZmfw lạiZk,cô YomJfHđã chạyYomJfH Zkđến trướcYpZmfw cửYomJfHa Zknhà nhYomJfHà GiZkang NhanYpZmfw, dùYomJfHng mvZDqcYáy ảnZkh chụZkp lạivZDqcY YpZmfwmột vZDqcYbức ảnhZk củaZk GianYomJfHg NhanvZDqcY. ZkSau kYpZmfwhi mZkua điệnvZDqcY vZDqcYthoại vZDqcYhồi đầuYomJfH nvZDqcYăm, cYpZmfwô đãYomJfH Zkchuyển bứcZk ảnhZk ấyZk vàvZDqcYo tZkrong bYomJfHộ nhớZk mZkáy. NvZDqcYgộ nYomJfHhớ cóYpZmfw nYpZmfwgười lấZky vZDqcYđược cYpZmfwái mvZDqcYáy vZDqcYrồi mYomJfHở Zkra vZDqcYxem ảnhYomJfH, phátvZDqcY hivZDqcYện Zkra bứcvZDqcY ảYomJfHnh ấy…chắcYomJfH cũnYpZmfwg kYomJfHhông cZkó vấnZk YpZmfwđề vZDqcYgì đâuvZDqcY nZkhỉ? KhônZkg được,YomJfH YpZmfwcô khôngvZDqcY thểYomJfH mạovZDqcY vZDqcYhiểm nhưYomJfH vậYpZmfwy đượcZk! CôvZDqcY nhấtYpZmfw địnYpZmfwh phảYpZmfwi tìYomJfHm lvZDqcYại điệZkn thoại.Zk ChuyệnYomJfH Zknày Zkmà vZDqcYđể Zkcho YomJfHGiang YomJfHNhan biếZkt được,YomJfH vZDqcYchắc chắnYomJfH avZDqcYnh sZkẽ cZkho rằngvZDqcY cYomJfHô YomJfHlà mộvZDqcYt kẻYomJfH biếnZk tháZki, mộYomJfHt YpZmfwcon điên.

Trước kZkia, lYpZmfwúc côZk vYomJfHà GianYomJfHg NhaZkn YomJfHcòn ởZk bvZDqcYên YomJfHnhau, Zkcô YomJfHluôn YpZmfwthể hiệnZk nhữvZDqcYng mZkặt Zktốt Zkcủa mìvZDqcYnh trướvZDqcYc vZDqcYmặt avZDqcYnh. BâyYpZmfw YpZmfwgiờ mặvZDqcYc dùZk YomJfHkhông cYpZmfwó duyêvZDqcYn YpZmfwphận đượcvZDqcY Zkở YpZmfwbên nhaYomJfHu nhưvZDqcYng YomJfHcũng khôvZDqcYng YomJfHthể đểYpZmfw anYpZmfwh cvZDqcYó ấnYomJfH tvZDqcYượng xấuZk vềYomJfH vZDqcYcô được.

- NàYomJfHy anhZk! vZDqcY- ZkVân vZDqcYVy lYomJfHao đếnZk quZkầy vZDqcYthu tiềvZDqcYn: Zk- TôivZDqcY vừaYpZmfw ngYpZmfwồi ởvZDqcY vZDqcYphòng Zk302, hYpZmfwình nvZDqcYhư đvZDqcYiện thoạiYomJfH vZDqcYcủa tvZDqcYôi vYomJfHẫn cònZk Zkđể tronZkg đYomJfHó! YomJfH- VừaYomJfH Zknói YpZmfwVân VvZDqcYy vYpZmfwừa mócvZDqcY rYomJfHa YomJfHhóa YomJfHđơn vZDqcYvừa YpZmfwthanh toán.

- XvZDqcYin côYomJfH đợivZDqcY cYpZmfwho Zkmột cYpZmfwhút! ĐYomJfHể tZkôi hZkỏi nhZkân vZDqcYviên YpZmfwphục vZDqcYvụ xZkem sao!YpZmfw- cvZDqcYô gvZDqcYái vZDqcYở quầyYomJfH tYpZmfwhanh tvZDqcYoán lYomJfHịch YomJfHsự chvZDqcYấn Zkan cvZDqcYô vZDqcYrồi nhấYpZmfwc máyZk Zkgọi chYomJfHo nhvZDqcYân viênYomJfH phụZkc vụ.

TrốngZk ngựcYomJfH VânYomJfH ZkVy đậYpZmfwp thìnhZk tvZDqcYhịch, Zkmắt dávZDqcYn chặvZDqcYt vZkào côYomJfH YomJfHgái đứngZk Zkở quầy.
CZkô gáiYomJfH đvZDqcYó hỏZki nhvZDqcYân viêYomJfHn phụcZk vvZDqcYụ YpZmfwvài câuYomJfH làYomJfH lYpZmfwập YpZmfwtức cóvZDqcY đápZk án:
vZDqcY- YpZmfwNhân viêYomJfHn dọnYpZmfw YomJfHdẹp nóiZk bvZDqcYan nYomJfHãy dYpZmfwọn vZDqcYphòng khôngvZDqcY nYpZmfwhìn thấYpZmfwy đivZDqcYện Zkthoại Zkcủa cYpZmfwô! YpZmfw- CôZk gZkái đYpZmfwó nói.

Vân YomJfHVy vẫnYomJfH khôvZDqcYng nảnZk lòng:Zk vZDqcY- ĐivZDqcYện tYpZmfwhoại củaZk tvZDqcYôi cóYomJfH mYpZmfwàu vZDqcYđen, YpZmfwcó kYpZmfwhi YomJfHlại rơYomJfHi vvZDqcYào khYpZmfwe Zkghế nàoZk YpZmfwđó vZDqcYmà nYpZmfwgười đYomJfHó khYpZmfwông nYomJfHhìn vZDqcYthấy, vZDqcYtôi cYomJfHó thYomJfHể lYpZmfwên Zkđó tYpZmfwìm cóYomJfH YomJfHđược không?

- XvZDqcYin lỗiYpZmfw YpZmfwcô, phYpZmfwòng 30YpZmfw2 hiệYomJfHn giờvZDqcY đvZDqcYã cvZDqcYó khávZDqcYch vZkào rồi,YpZmfw chúnYomJfHg tôivZDqcY YomJfHphải đượYomJfHc sựYpZmfw đồngYpZmfw YpZmfwý YpZmfwcủa khYomJfHách mớvZDqcYi Zkdám chYomJfHo cvZDqcYô vàoYomJfH Zk!- CôZk gvZDqcYái YomJfHở YomJfHquầy Zklễ tânYpZmfw mỉmYpZmfw cưYpZmfwời gZkiải thícZkh, YomJfHsau đóZk đYpZmfwưa vZDqcYtay rvZDqcYa YomJfHmời YomJfHVân VvZDqcYy YpZmfwngồi vZDqcYvào ghếYpZmfw cYomJfHhờ đYomJfHợi: vZDqcY- MờvZDqcYi YomJfHcô nYpZmfwgồi xuốnYomJfHg đZkây đợiYpZmfw mYpZmfwột chúYomJfHt, chúnYomJfHg Zktôi đãYpZmfw vZDqcYcho nvZDqcYgười vZDqcYvào hỏiZk rồivZDqcY ạ!

MộtvZDqcY cốYomJfHc YpZmfwtrà hoZka cúcYomJfH nóngZk hổYpZmfwi đượcvZDqcY bvZDqcYê đếnYpZmfw trướcZk mặtYpZmfw cô,YpZmfw VânvZDqcY ZkVy chẳngYpZmfw bYpZmfwuồn uốngYpZmfw lYomJfHấy YpZmfwmột ngZkụm, mắtZk Zkcứ dYomJfHán YpZmfwchặt vàYpZmfwo quầy.

Đáng nZkhẽ rYomJfHa vZDqcYcô khôngvZDqcY nênZk lưuYomJfH lạYpZmfwi YomJfHảnh củaYomJfH GiYpZmfwang vZDqcYNhan. DvZDqcYù saYpZmfwo YpZmfwanh vZDqcYcũng đâvZDqcYu vZDqcYcòn làvZDqcY ngườiYomJfH yêuYomJfH củYomJfHa cZkô nữa.YomJfH CYomJfHô YpZmfwcất giữYpZmfw nhvZDqcYững gvZDqcYì cYomJfHó lYomJfHiên Zkquan đếnvZDqcY YomJfHanh, léZkn lYomJfHút nhZkư mYpZmfwột tênYpZmfw ăvZDqcYn trộm,YomJfH thếYomJfH nàyYpZmfw vZDqcYcòn Zkra YomJfHthể thốYpZmfwng gvZDqcYì nữYomJfHa chứ?

Nỗi tươngZk tư,vZDqcY sựvZDqcY Zkmong nhớvZDqcY khiếnvZDqcY YpZmfwcho cvZDqcYô cYomJfHó cảmvZDqcY gYomJfHiác nhưZk đaYomJfHng lYpZmfwàm cZkhuyện gìYpZmfw tộiZk lỗi…mvZDqcYà đYomJfHối tưYpZmfwợng bịYpZmfw phạmYpZmfw tYpZmfwội lZkại làvZDqcY nYpZmfwgười màYpZmfw côvZDqcY đãvZDqcY thZkề vZDqcYnon hẹnYpZmfw bivZDqcYểu. NgZkhĩ đếnYomJfH đâyZk tráiYomJfH YpZmfwtim côvZDqcY chợtYomJfH đaYpZmfwu đớnYomJfH YomJfHnhư Zkbị YomJfHai đóvZDqcY YomJfHbóp nghẹt.

Không YomJfHbiết cóYomJfH phảivZDqcY vZDqcYlà Zkvì vZDqcY“có YpZmfwtật Zkgiật mìnYpZmfwh” hYomJfHay khôvZDqcYng vZDqcYmà côYpZmfw cứvZDqcY cảmYpZmfw tYomJfHhấy cóZk YomJfHgì đvZDqcYó vZDqcYkhông lYpZmfwành đangvZDqcY cZkhờ YomJfHđợi mình.YomJfH YomJfHNgộ vZDqcYnhỡ bịZk phYomJfHát hiệYpZmfwn…cô biếtvZDqcY giảiZk thYpZmfwích thYomJfHế nàYomJfHo Zkđây. ĐanZkg mYpZmfwải mêvZDqcY nghYomJfHĩ Zkngợi vYpZmfwẩn YpZmfwvơ thì….

- TZkhưa YpZmfwcô…- CvZDqcYô gáYomJfHi Zkở quầyYpZmfw lYpZmfwễ tZkân lYpZmfwên tZkiếng: YpZmfw- vZDqcYĐiện thYomJfHoại củaYomJfH YpZmfwcô đãvZDqcY tìmYomJfH thấvZDqcYy rồi,vZDqcY nYpZmfwhưng vYpZmfwị YomJfHkhách vZDqcYnhặt đượcvZDqcY điệYomJfHn tvZDqcYhoại củavZDqcY côYpZmfw YomJfHyêu cầuYpZmfw đíchvZDqcY daYomJfHnh côvZDqcY YomJfHlên lấy!

Vừa Zkhay tZkin đãZk tìYomJfHm đZkược đivZDqcYện tYpZmfwhoại, VâYpZmfwn VvZDqcYy chưvZDqcYa kịYpZmfwp thvZDqcYở Zkphào YomJfHthì vZDqcYcâu YpZmfwnói tiYomJfHếp vZDqcYtheo củZka côYomJfH phụcvZDqcY vụZk khiYomJfHến vZDqcYcho VânYomJfH VvZDqcYy giậtYpZmfw thótZk: Zk- TạYpZmfwi sYomJfHao lạZki YomJfHbảo YomJfHđích dYpZmfwanh YpZmfwtôi đếYpZmfwn Zklấy? YpZmfw- YomJfHVân VZky Zkđứng dậy,YomJfH ngầnZk ngừvZDqcY hỏi.

Cô YomJfHgái đóYpZmfw bYpZmfwình thYomJfHản nóivZDqcY: YpZmfw- YomJfHCó YomJfHlẽ YpZmfwlà muốnvZDqcY làmYpZmfw queZkn Zkvới cZkô thôiZk ạ!

Vân YpZmfwVy thậtZk sựvZDqcY khvZDqcYông thểZk hvZDqcYiểu nổi,Zk cóZk lYpZmfwí vZDqcYdo gìYpZmfw YpZmfwđể phYpZmfwải lvZDqcYàm nhưYomJfH vậyZk đâu?

vZDqcY- CámYpZmfw ơn,Zk tvZDqcYôi biếtYomJfH rồYpZmfwi! Zk– YpZmfwCô dừngZk lYomJfHại mộtZk lYpZmfwát rồiZk nóYomJfHi tiếp:YpZmfw Zk- KháYomJfHch vZDqcYtrên phvZDqcYòng đóvZDqcY làYpZmfw nZkam havZDqcYy nữ?

- LàZk nZkữ ạ!YpZmfw YomJfH- CYomJfHô gávZDqcYi đóYomJfH Zkmỉm cườiZk đáp.

Là nữ,Zk vậyZk vZDqcYthì tốt.

VZkân VYomJfHy YpZmfwthở pvZDqcYhào nhZkẹ nhZkõm, íYpZmfwt YomJfHnhất YomJfHthì vZDqcYđấy cũngYomJfH khôvZDqcYng phảiYpZmfw làvZDqcY GZkiang NYpZmfwhan, khônYpZmfwg phảiZk GZkiang NYomJfHhan thìZk tốYpZmfwt! NghĩvZDqcY đếnZk Zkđó VYpZmfwân ZkVy liYpZmfwền cườiYpZmfw chYpZmfwế Zknhạo Zkbản thân.Zk CóYpZmfw lẽYpZmfw tạiYomJfH vìYpZmfw gầnZk đâyYomJfH côZk thườnYpZmfwg xuyêYpZmfwn gặpvZDqcY GYomJfHiang NhZkan nênYomJfH thầnYpZmfw kYomJfHinh YpZmfwlúc nàZko cvZDqcYũng cănvZDqcYg thẳnYomJfHg. vZDqcYTrên đZkời Zknày làmZk YomJfHgì vZDqcYcó chuYomJfHyện trvZDqcYùng hYpZmfwợp đếYomJfHn nhvZDqcYư vậy,YpZmfw chẳYpZmfwng nhẽYpZmfw GivZDqcYang NhaYomJfHn lúYpZmfwc nYomJfHào vZDqcYcũng xuYpZmfwất YomJfHhiện ởYomJfH nhYpZmfwững nơiYomJfH vZDqcYcô đến?

VvZDqcYân YpZmfwVy vàYomJfH TiểvZDqcYu ThZku cùngZk đYomJfHi vàYomJfHo tZkhang Zkmáy theYomJfHo ngưYpZmfwời phụYomJfHc vụ.
TronYomJfHg thaZkng máyZk đangYomJfH phvZDqcYát vZDqcYbản nhYpZmfwạc Zkrất thịnYomJfHh hànZkh. TiYomJfHểu ThYpZmfwu cYpZmfwũng lZkẩm bẩmYpZmfw hZkát theYpZmfwo, thYomJfHế vZDqcYnhưng VYomJfHân VYomJfHy chẳngvZDqcY cóYpZmfw vZDqcYbụng dạYomJfH vZDqcYnào mZkà ngYomJfHhe Zknữa. SZkau khYpZmfwi lấYomJfHy đYpZmfwược đvZDqcYiện thoạYomJfHi, việcvZDqcY đZkầu tiêZkn Zkmà Zkcô phảvZDqcYi Zklàm lYomJfHà xóvZDqcYa bứYpZmfwc vZDqcYảnh cZkủa GiavZDqcYng NhaZkn đivZDqcY. QYomJfHua lầnYomJfH nàYomJfHy cYomJfHô đãZk rYpZmfwút YomJfHra YomJfHđược YomJfHbài YomJfHhọc xươngYpZmfw máu.

TZkrong pYomJfHhòng vọZkng Zkra tiếnZkg cườiYpZmfw nóiZk ồnYomJfH vZDqcYào. YomJfHCô phụcZk vụvZDqcY lễvZDqcY vZDqcYphép gYpZmfwõ cửavZDqcY YpZmfwrồi YomJfHđẩy cửaYpZmfw bướYomJfHc vào.

Vân YomJfHVy cYomJfHòn cYpZmfwhưa kịvZDqcYp nóiZk mụYpZmfwc Zkđích đếnZk YomJfHđây thYomJfHì mZkột cvZDqcYô gáiYomJfH Zktóc dZkài đãYomJfH ngoảvZDqcYnh Zkđầu lạYomJfHi vZDqcYnhìn côYomJfH. CYomJfHô tvZDqcYa cYomJfHó mộtvZDqcY đvZDqcYôi Zkmắt tYpZmfwo tZkròn nhưYomJfH mắtYomJfH YpZmfwnai, vZDqcYlúc cườiYomJfH YpZmfwtrên máYomJfH cóYpZmfw hvZDqcYiện rZka vZDqcYhai YpZmfwcái mávZDqcY vZDqcYlúm rvZDqcYất YpZmfwsâu. ÁnhYomJfH mắtYpZmfw củaZk cZkô YomJfHta dừngYpZmfw YomJfHlại trvZDqcYên Zkmặt TiYpZmfwểu TYomJfHhu khYpZmfwoảng havZDqcYi giYpZmfwây rồiYomJfH lYomJfHập tYpZmfwức dáYpZmfwn Zkchặt vàovZDqcY mặZkt VâYomJfHn Vy.

Hai bvZDqcYên YpZmfwnhìn nYomJfHhau mYomJfHất vYomJfHài givZDqcYây, đYpZmfwột YomJfHnhiên VYpZmfwân VvZDqcYy Zkcảm thấyZk khuônYomJfH YomJfHmặt nàyYomJfH quYpZmfwen YomJfHquen vZDqcYnhưng nhvZDqcYất thờiYomJfH côvZDqcY YpZmfwkhông thểYpZmfw nhớYpZmfw YomJfHra đãvZDqcY gặvZDqcYp vZDqcYở đâu.

- TYomJfHhật sZkự rYpZmfwất xiYpZmfwn YomJfHlỗi vvZDqcYì vZDqcYđã làmZk YomJfHphiền Zkcác Zkbạn! Zk- ZkNếu nhưvZDqcY đốiYomJfH YpZmfwphương vZDqcYđã khôngvZDqcY lZkên tiếYomJfHng thZkì VânYomJfH ZkVy đànvZDqcYh pYomJfHhải lvZDqcYịch svZDqcYự YomJfHcất lời.

- KhônYpZmfwg sZkao! vZDqcY- CZkô gáiYomJfH tYomJfHóc dYpZmfwài xYomJfHinh đvZDqcYẹp đvZDqcYi YomJfHđến trướYpZmfwc mặtZk VZkân YpZmfwVy, Zkchìa YomJfHcái điệnYpZmfw YpZmfwthoại Zkra trướcvZDqcY mặYpZmfwt côZk: YomJfH- CvZDqcYô vZDqcYxem YomJfHxem đâyZk cYpZmfwó phảiYomJfH điYpZmfwện thoạYomJfHi củaYpZmfw cZkô không?

Chiếc đivZDqcYện tYomJfHhoại màuvZDqcY đenvZDqcY, trênZk Zkđó cóvZDqcY trYomJfHeo mộtYpZmfw YomJfHcái móYpZmfwc điệZkn tvZDqcYhoại cóvZDqcY hZkình quZkả cZkầu thYpZmfwủy tYpZmfwinh lóYpZmfwng lánh.

Thật Zkkhông ngờYpZmfw cZkó thểYomJfH tvZDqcYìm thYpZmfwấy vZDqcYcái đvZDqcYiện YpZmfwthoại củYomJfHa YomJfHmình dễYpZmfw dàngYpZmfw đếnZk YpZmfwnhư vYpZmfwậy. VânYpZmfw YpZmfwVy vZDqcYmỉm cườivZDqcY đáp:vZDqcY YpZmfw- ĐúnYomJfHg YomJfHlà củaZk tôi!

Cô gáiYpZmfw đZkó nhevZDqcYo nZkheo mắtYomJfH hỏi:Zk Zk- TYpZmfwhật sYomJfHự lvZDqcYà củYpZmfwa cYomJfHô ư?

Vân vZDqcYVy nYomJfHhìn Zkcô YomJfHta YomJfHbằng ánhYomJfH mắZkt khYpZmfwó hiểZku, lZkẽ nàoZk YpZmfwcô lạYpZmfwi nhậYpZmfwn bừaZk điệYomJfHn tZkhoại cvZDqcYủa ngườiYomJfH Zkkhác Zklà củZka mình?

- VậYomJfHy, vZDqcYcái nvZDqcYày thvZDqcYì savZDqcYo? YomJfH- NhYomJfHững nvZDqcYgón Zktay tYpZmfwrắng nõYomJfHn lạYpZmfwi YpZmfwgiơ rZka mộZkt cZkhiếc điệvZDqcYn tZkhoại khác.

Một chiếZkc điệnYomJfH thoạivZDqcY YomJfHgiống hệvZDqcYt, điềvZDqcYu khZkiến YpZmfwcho ngườiYpZmfw khvZDqcYác khôngYomJfH YpZmfwthể nZkgờ đYomJfHến đóYomJfH YomJfHlà nZkgay YpZmfwcả cYpZmfwái mócZk đevZDqcYo YpZmfwđiện tvZDqcYhoại cYpZmfwũng giốnYomJfHg hệt.

Trên đờiYomJfH vZDqcYlại cYomJfHó chuyZkện tYomJfHrùng hợvZDqcYp YpZmfwthế sao?

YomJfH- YomJfHChẳng tráchvZDqcY mYomJfHà Zkcô lạiZk nhậZkn nZkhầm, baYomJfHn Zkđầu tZkôi cYomJfHũng Zknhận nYomJfHhầm đấy!

Vân VvZDqcYy nZkgây ngườiYomJfH kvZDqcYhông bvZDqcYiết pYomJfHhải làZkm sao.

- ChYpZmfwiếc đZkiện YpZmfwthoại YomJfHnày YpZmfwlà cYomJfHủa chYomJfHồng chưvZDqcYa cướiZk muYomJfHa cZkho tôiZk, YpZmfwcòn cáiYpZmfw mYpZmfwóc đZkeo đYomJfHiện thoạYpZmfwi nàZky tôZki Zkvới chồvZDqcYng chYpZmfwưa cướivZDqcY vZDqcYmới YomJfHcùng đZki chYomJfHọn gầnYpZmfw đâyvZDqcY vZDqcY!- YomJfHCô tZka khẽYomJfH mấpvZDqcY máZky mYpZmfwôi, Zkánh mZkắt cvZDqcYhăm cYpZmfwhú nhìnZk vZDqcYVân VZky, dườnvZDqcYg nZkhư muốYomJfHn thYomJfHăm dYpZmfwò YomJfHđiều gYomJfHì đZkó từYomJfH côZk: Zk- ĐZkiều kYpZmfwhiến chYpZmfwo tôYpZmfwi YpZmfwbất ngờYomJfH nhấtvZDqcY lvZDqcYại là…-Zk cZkô Zkta ấnZk vàovZDqcY bYomJfHàn phZkím, mYomJfHàn hìnYomJfHh sángvZDqcY lênvZDqcY, sZkau đvZDqcYó gvZDqcYiơ rYomJfHa trướcvZDqcY mặtYpZmfw VZkân Vy.

Tiểu YomJfHThu kiYpZmfwnh ngạvZDqcYc “A”YomJfH lênYomJfH mộZkt tiếnvZDqcYg. BvZDqcYức YomJfHảnh củaZk GivZDqcYang NhaYpZmfwn đãvZDqcY Zkhiện lYpZmfwên mànvZDqcY hình.vZDqcY TvZDqcYim VânYpZmfw VZky nhưvZDqcY thắtvZDqcY lại.

-Cô cZkó thvZDqcYể YomJfHnói chZko tôivZDqcY biYpZmfwết đâyvZDqcY vZDqcYlà vZDqcYai không?

Cô cZkhưa bvZDqcYao YomJfHgiờ dáZkm lYpZmfwàm việcYomJfH xấu,vZDqcY bYomJfHởi vYomJfHì sợvZDqcY mộtYomJfH ngàvZDqcYy sẽvZDqcY bịYomJfH Zkngười khvZDqcYác vạchZk trần.YpZmfw ThvZDqcYế màYpZmfw hôYomJfHm nayvZDqcY, YpZmfwđối mặtYomJfH vớiZk vZDqcYcô gáYomJfHi nàyYomJfH, côvZDqcY YpZmfwlại tYomJfHhấy bYpZmfwất lựYpZmfwc YpZmfwvà sợZk YpZmfwhãi nhZkư mộYomJfHt tênvZDqcY kYomJfHẻ cvZDqcYắp Zkbị Zkbắt tạZki trận.

Tất YpZmfwcả nhYomJfHững ngườvZDqcYi ngồvZDqcYi troYomJfHng phZkòng đềuYpZmfw hướnZkg Zkmắt YpZmfwvề phYomJfHía cô.YomJfH VZkân VYpZmfwy hYpZmfwoang manvZDqcYg nYpZmfwhìn Zkvào đôYomJfHi mYpZmfwắt tYomJfHức tốiYpZmfw đangYomJfH Zknhìn thYpZmfwẳng Zkvào mặtZk mìYpZmfwnh kiaYpZmfw, YpZmfwcô kYpZmfwhông thYomJfHể YomJfHnói vớZki mYomJfHọi ngườiZk trZkên thếvZDqcY giYpZmfwới nZkày rằYomJfHng, đâyYpZmfw chíYpZmfwnh vZDqcYlà ngvZDqcYười yYomJfHêu cZkủa YomJfHcô, lYomJfHà ngZkười đYpZmfwã chếtZk YomJfHđi gvZDqcYiờ đượcYomJfH svZDqcYống Zklại nhYomJfHờ tYomJfHhời YomJfHgian YomJfHquay nvZDqcYgược trvZDqcYở lại..

ThấyYomJfH VâvZDqcYn VYomJfHy YpZmfwkhông vZDqcYnói nănZkg gì,YomJfH YomJfHđối phYpZmfwương càngvZDqcY tYomJfHỏ Zkra huvZDqcYng hăng.

vZDqcY- TạivZDqcY sYomJfHao côYomJfH lạYomJfHi cZkó ảnhYomJfH chồYomJfHng chưvZDqcYa cướZki cYomJfHủa tôi?

- HaYpZmfwi ngưYpZmfwời quYpZmfwen biếtYomJfH nvZDqcYhau à?

Trước havZDqcYi Zkcâu hỏiYpZmfw đầYpZmfwy tínYpZmfwh chvZDqcYất vấnYpZmfw nZkày, YpZmfwVân vZDqcYVy Zkcòn chưaZk kịpYpZmfw trảvZDqcY Zklời tZkhì TvZDqcYiểu ThZku đãYpZmfw nvZDqcYổi quYomJfHạu lênYpZmfw: Zk- ZkNày, vZDqcYcô lvZDqcYàm cYpZmfwái Zktrò Zkgì thvZDqcYế hả?YomJfH TYpZmfwrong đYpZmfwiện tZkhoại cvZDqcYủa YomJfHVân VZky cóYomJfH ảnhZk củZka YomJfHai YomJfHthì liênvZDqcY quYpZmfwan Zkgì đếYpZmfwn côZk. ZkCô trảvZDqcY điệnYpZmfw thoạiZk lạiZk chYomJfHo chvZDqcYúng tZkôi tYomJfHhì chúYomJfHng vZDqcYtôi cảmZk ơYpZmfwn côYpZmfw. CvZDqcYòn nếuYomJfH YomJfHcô Zkcứ thícZkh bắtvZDqcY nạtYomJfH ngườiYpZmfw vZDqcYkhác, tôivZDqcY vZDqcYnói vZDqcYcho côYpZmfw vZDqcYbiết, cZkhúng tôYomJfHi vZDqcYkhông vZDqcYdễ vZDqcYbắt nYomJfHạt đâu!

Tiểu TZkhu Zkvừa nóYomJfHi dứtZk lvZDqcYời tYomJfHhì mấyYpZmfw côvZDqcY gYomJfHái bavZDqcYn nãyYpZmfw vẫZkn YomJfHcòn YomJfHmải mêYomJfH hátYpZmfw hòYpZmfw vZDqcYliền bỏYpZmfw mYpZmfwicro xuốnYomJfHg, cầYomJfHm mộtYomJfH cốcYpZmfw vZDqcYnước đáZk điYpZmfw vềZk phZkía hvZDqcYai ngườYomJfHi: vZDqcY- NóYomJfHi chuyYpZmfwện vớiZk lYpZmfwoại ngườZki nàyvZDqcY tYomJfHhì cầYomJfHn YpZmfwgì phYomJfHải YpZmfwlịch sự?YomJfH- dứtYpZmfw vZDqcYlời cYomJfHô tYpZmfwa đvZDqcYưa tZkay lYomJfHên, hZkất thẳnYpZmfwg cYpZmfwốc nướZkc vàYomJfHo mặtZk YpZmfwhai người.

Lúc ZkVân VYomJfHy kịYomJfHp pYpZmfwhản Zkứng lYpZmfwại vZDqcYthì đYomJfHã quvZDqcYá muộn.Zk MZkặc dYomJfHù vZDqcYcô đãvZDqcY nZké ngYomJfHười điYpZmfw vZDqcYnhưng nửavZDqcY bZkên mYomJfHặt vZDqcYcủa vZDqcYcô YomJfHvẫn lĩnhYpZmfw trọYpZmfwn cốcZk nướcYpZmfw lạYomJfHnh. BộZk dạnZkg củYomJfHa côYomJfH YomJfHlúc vZDqcYnày trvZDqcYông tvZDqcYhật thêYpZmfw thảm.

Cô pZkhục vZkụ tYpZmfwhấy tìYpZmfwnh hìnhYomJfH khônZkg ổnYomJfH liềnYpZmfw cầvZDqcYm máZky vZDqcYbộ đYomJfHàm lvZDqcYên gọi.

Các nhYpZmfwân viêvZDqcYn phụcYomJfH vụZk xunvZDqcYg qYomJfHuanh đYpZmfwấy bỗngvZDqcY chYpZmfwốc YpZmfwkéo. ĐYpZmfwây làvZDqcY vZDqcYlần thứvZDqcY hZkai trZkong tYpZmfwháng VYpZmfwân VvZDqcYy YomJfHphải chứnvZDqcYg kiZkến cảnYpZmfwh tZkượng hvZDqcYỗn YomJfHloạn nàYpZmfwy. NhữngvZDqcY khYomJfHách đếnYomJfH háYpZmfwt ởZk pZkhòng bênYpZmfw Zkđều mởYomJfH cYpZmfwửa ngZkó sYomJfHang nghYomJfHe Zkngóng tYomJfHình hìnhYpZmfw YpZmfwrồi chỉZk chỏ,vZDqcY bànvZDqcY tán….

- KYomJfHhang DZki, YomJfHrốt cYpZmfwuộc cZkó chuyYpZmfwện gvZDqcYì thế?-vZDqcY ĐYomJfHám bạYpZmfwn củaZk côZk gvZDqcYái tvZDqcYóc dàivZDqcY bắYpZmfwt đầuYpZmfw YpZmfwxôn xao.

Hóa Zkra cZkái côYpZmfw gYomJfHái tócYomJfH YpZmfwdài ấyZk Zktên YomJfHlà YomJfHKhang DvZDqcYi, ngYomJfHay cảYomJfH cáiYomJfH têvZDqcYn củYpZmfwa cZkô tYpZmfwa cũngvZDqcY haZky hơnYpZmfw vZDqcYtên củavZDqcY YpZmfwcô rấtvZDqcY nhiều.vZDqcY VâYomJfHn vZDqcYVy ngZkoảnh mặtZk lvZDqcYại nhìnZk Zkvào YpZmfwkhuôn Zkmặt Zkcủa côYpZmfw gZkái tYomJfHên vZDqcYKhang YpZmfwDi kia…..

Chẳng trácYpZmfwh mvZDqcYà YomJfHmới nhZkìn YpZmfwthấy côZk taYomJfH, VâvZDqcYn YpZmfwVy đãYomJfH cYomJfHảm YomJfHthấy vZDqcYrất quenYpZmfw. HvZDqcYóa rYpZmfwa bọvZDqcYn họYomJfH đãYpZmfw gYpZmfwặp nYpZmfwhau từYpZmfw trước.YomJfH CZkô tYpZmfwa chínZkh làZk cZkô gYomJfHái xinYomJfHh đẹpZk đãvZDqcY xvZDqcYuất hiệnYpZmfw bYpZmfwên cZkạnh GvZDqcYiang YpZmfwNhan ngàYomJfHy hômvZDqcY đó.

YpZmfwTiểu ThYpZmfwu vYpZmfwội vàngYpZmfw giúpZk vZDqcYVân VYomJfHy Zklau sạchYomJfH nhZkững giZkọt nưYpZmfwớc đaZkng tYomJfHong tỏZkng YpZmfwnhỏ YomJfHxuống vZDqcYtừ máiYpZmfw tóYomJfHc côYomJfH vZDqcYrồi kvZDqcYéo tZkay côYomJfH nói:YpZmfw vZDqcY- TiYpZmfwểu ZkVy, chúnYomJfHg tYomJfHa điZk thZkôi, vZDqcYquân tửYomJfH trảZk tYpZmfwhù mYomJfHười nYomJfHăm cũYpZmfwng kYomJfHhông muộn!

Hai nhâZkn viZkên phụcYomJfH Zkvụ đZkứng cYpZmfwhặn trưYpZmfwớc mặtvZDqcY Zkcô nYpZmfwói:- ChvZDqcYi bằngYomJfH hYpZmfwai côYpZmfw hãYomJfHy tvZDqcYránh Zkđi YpZmfwtrước đi!

TrYomJfHong tìvZDqcYnh vZDqcYtrạng này…YomJfH.có YomJfHthể lvZDqcYà dZko YpZmfwban YomJfHnãy côYomJfH YpZmfwuống rZkượu vYpZmfwang nêvZDqcYn bâyYomJfH giZkờ cZkhất vZDqcYmen mYomJfHới phátvZDqcY tvZDqcYác.Hoặc cũngYpZmfw Zkcó YomJfHthể lZkà YomJfHdo YomJfHtrong lòYomJfHng cảmYpZmfw thấyYomJfH ấmvZDqcY ứYpZmfwc nYomJfHên VYomJfHân vZDqcYVy vZDqcYchẳng buồnZk đYpZmfwể ýYomJfH đếnYomJfH nhữZkng lYomJfHời khuZkyên cYpZmfwan củavZDqcY ngườiYomJfH phụcYpZmfw vụ.YpZmfw TìnvZDqcYh yêZku củaYomJfH vZDqcYcô vớvZDqcYi GiaYomJfHng Nhan…vốnvZDqcY vZDqcYdĩ cvZDqcYô Zkđã YomJfHrất hạnhYpZmfw phúc,Zk hạnhYomJfH phúcYomJfH tớiYomJfH mứcvZDqcY muốvZDqcYn tuyênYomJfH bốYomJfH YomJfHvới Zktất cảYpZmfw mọvZDqcYi ngưYomJfHời YomJfHở YpZmfwtrên thếZk giớivZDqcY nàyZk, thếvZDqcY mYomJfHà bâZky giờ…..

Vân YomJfHVy đvZDqcYi gạvZDqcYt Zktay ngườiYomJfH phụcvZDqcY vụYomJfH raYpZmfw, đZki thẳngvZDqcY đếnYpZmfw trướcYpZmfw mYomJfHặt KhavZDqcYng ZkDi vZDqcYlấy điệYomJfHn thoạZki YomJfHcủa mìnZkh rồYomJfHi nvZDqcYhìn thYpZmfwẳng vZkào mắtYpZmfw cZkô YpZmfwta YomJfHmà nóZki: YomJfH- ĐâyYpZmfw làvZDqcY bạnYomJfH tZkrai cZkủa tôYomJfHi! YomJfH- ZkGiọng nóivZDqcY khôngYomJfH cứnYpZmfwg rắnZk nYomJfHhưng cũZkng chẳnvZDqcYg mềvZDqcYm mỏng.

Ngọn lZkửa tYpZmfwứ tốiZk trZkong lòngYomJfH đYomJfHối pYpZmfwhương bỗngvZDqcY chốvZDqcYc bYpZmfwùng lên:YpZmfw YomJfH- ZkBạn tYomJfHrai Zkcô á?vZDqcY ĐâyYpZmfw rZkõ Zkràng lZkà chZkồng cYomJfHhưa cYpZmfwưới của….

- TYpZmfwôi vvZDqcYới bvZDqcYạn tYomJfHrai YpZmfwtôi YomJfHquen YpZmfwnhau đãvZDqcY nYpZmfwăm YomJfHnăm rồi!vZDqcY YpZmfw- VâYomJfHn VvZDqcYy tiệnYpZmfw vZDqcYtay mYomJfHở lịcYomJfHh ởZk tYpZmfwrong vZDqcYđiện thoạiYpZmfw rvZDqcYa: -TrêYomJfHn đóZk cvZDqcYòn YomJfHcó gZkhi YomJfHngày YpZmfwsinh nhậtvZDqcY cYpZmfwủa anYpZmfwh ấyZk vớiYpZmfw nhữngZk ngYomJfHày Zkkỉ niệmZk củYomJfHa chúnZkg tôi!

- ChvZDqcYúng tvZDqcYôi dựvZDqcY địnZkh vZDqcYsẽ kếtvZDqcY hvZDqcYôn vàYpZmfwo ngvZDqcYày 1YpZmfw0 tYomJfHháng 1Zk0 nZkăm 2010.

-Tôi YpZmfwkhông biếtvZDqcY baYpZmfwn nãYpZmfwy cvZDqcYô nóZki làYpZmfw cóvZDqcY ýZk YpZmfwgì…- ZkCô YomJfHđưa đvZDqcYiện thYpZmfwoại YpZmfwra tvZDqcYrước Zkmặt KhanZkg vZDqcYDi: YomJfH- PhímZk sốYomJfH vZDqcYmột Zklà pYpZmfwhím YomJfHgọi tắtvZDqcY YpZmfwcho anYomJfHh ấYpZmfwy, nếuvZDqcY nhZkư cvZDqcYô cònYomJfH nghZki Zkvấn thYomJfHì cYomJfHứ YomJfHgọi điệnvZDqcY cZkho anYomJfHh YpZmfwấy màZk hỏi!
VẻYomJfH mặYomJfHt củZka YpZmfwKhang ZkDi YomJfHlúc nàyZk YpZmfwkhá kvZDqcYì lạ.vZDqcY VẻvZDqcY YomJfHmặt ấyvZDqcY khônYomJfHg YomJfHphải làYpZmfw vYpZmfwẻ mặtZk YomJfHcủa mộtYomJfH ngườiYpZmfw vZDqcYđang tứcvZDqcY đếnvZDqcY phávZDqcYt điênvZDqcY lênZk, thếYomJfH YomJfHnên YpZmfwVân ZkVy Zkcho Zkrằng rấYpZmfwt cYomJfHó thểvZDqcY cáZki côvZDqcY KvZDqcYhang DZki nàYomJfHy YpZmfwvốn dYpZmfwĩ cũnvZDqcYg khôngZk dávZDqcYm khẳnZkg Zkđịnh ngườiYomJfH tronYomJfHg YomJfHảnh chínZkh làvZDqcY GZkiang Nhan.

Nếu YpZmfwkhông tYomJfHhì vZDqcYKhang DvZDqcYi đãZk khônvZDqcYg thửvZDqcY thăvZDqcYm dòYpZmfw Zkbằng YomJfHcách vZDqcYnói chuvZDqcYyện vYpZmfwới cô.YpZmfw ZkChỉ cvZDqcYó đivZDqcYều nhữngvZDqcY gìvZDqcY đYomJfHang xảyYpZmfw vZDqcYra khôYpZmfwng giốYomJfHng nhưYomJfH nZkhững gìYomJfH cYpZmfwô tYpZmfwa mZkong mZkuốn, bYomJfHởi YpZmfwvì đámYpZmfw bYpZmfwạn củaYpZmfw Zkcô đãZk quáZk bứZkc xúYomJfHc trướcYomJfH nhYpZmfwững câuYpZmfw nYpZmfwói củavZDqcY YpZmfwTiểu YpZmfwThu, lZkàm YomJfHcho YpZmfwmọi chuyệnvZDqcY trởvZDqcY Zknên YomJfHvô cùZkng tvZDqcYồi tệ.

Qua chuyệYpZmfwn YomJfHxảy Zkra qYpZmfwuá độtYpZmfw ngvZDqcYột nYomJfHày, cZkô Zkbắt đầuYomJfH vZDqcYtin rằnYpZmfwg chZkỉ Zkcần dũnvZDqcYg cảvZDqcYm, cứnYomJfHg cỏiYomJfH đốvZDqcYi mặtYpZmfw vYpZmfwới mọiYomJfH chuyệnYpZmfw lZkà cóYpZmfw thểYpZmfw “thavZDqcYy đYpZmfwổi vZDqcYcàn YomJfHkhôn”. DùvZDqcY YomJfHthế nàoZk vZDqcYcô Zkcũng phảYomJfHi YpZmfwcó nYpZmfwiềm YomJfHtin YpZmfwvới chínYomJfHh mình.

- ChYomJfHắc làYpZmfw bởiYpZmfw Zkvì cYpZmfwó nZkét Zkgiống nhaYomJfHu quvZDqcYá đZkấy màZk!- KvZDqcYhang vZDqcYDi chYomJfHớp cYomJfHhớp mắYomJfHt, gYpZmfwiọng nóZki nZkhư cóZk vẻYpZmfw đùaZk vui.

Trước sYomJfHự nhượngYomJfH bvZDqcYộ cZkủa ZkKhang ZkDi, đYomJfHám YomJfHbạn Zkcủa cYpZmfwô cũYpZmfwng lậpYpZmfw tứcYpZmfw “hvZDqcYạ YomJfHhỏa”. vZDqcYNhân Zklúc bọnYomJfH hvZDqcYọ vẫYomJfHn Zkcòn đaYomJfHng dYomJfHo dYomJfHự, VâYomJfHn VZky liềnYomJfH vZDqcYkéo TiểuvZDqcY ThZku Zkra kYpZmfwhỏi phòng.

vZDqcYĐã rZka đếnYpZmfw bêYpZmfwn ngZkoài rồiYpZmfw YomJfHmà trốngZk ngựZkc VâYomJfHn VYomJfHy Zkvẫn YpZmfwcòn đậpYpZmfw thvZDqcYình thịchYpZmfw. ỞYomJfH YomJfHnhững nơZki đôngYpZmfw ngườiZk YomJfHkhông nZkên gâZky chuyệvZDqcYn ồvZDqcYn ào,YomJfH nYpZmfwhưng aZki YpZmfwmà bZkiết đưYpZmfwợc nvZDqcYhỡ đâuZk YomJfHcô vừaZk YpZmfwra đếnZk bênvZDqcY ngoàYomJfHi, KhaYpZmfwng YomJfHDi đãvZDqcY dẫnvZDqcY Zktheo đáYomJfHm bạYomJfHn huZkng vZDqcYdữ củavZDqcY côZk YpZmfwta đuổiYomJfH Zktheo. YomJfHChẳng YomJfHai chịuvZDqcY YomJfHdễ dànZkg bỏYpZmfw qvZDqcYua mọYpZmfwi chuyệnYpZmfw nhưYpZmfw tZkhế nvZDqcYày cảvZDqcY. CvZDqcYho vZDqcYdù YpZmfwchỉ YomJfHlà nghYpZmfwi YpZmfwvấn thZkì cũngvZDqcY phảiYomJfH hỏivZDqcY chYomJfHo rYomJfHõ ràngZk chứ.

VYpZmfwân VZky vZkốn Zkđịnh YomJfHra YomJfHđến YpZmfwKTV sẽYpZmfw lậpYpZmfw tứZkc bắZkt xvZDqcYe chuồYpZmfwn thẳng.Zk ThànhvZDqcY phZkố lớYpZmfwn nhZkư Zkvậy, khYpZmfwả năYomJfHng chạmYomJfH mặtZk nhYomJfHau củaYpZmfw hvZDqcYai ngườivZDqcY cũngYomJfH khYomJfHông nhiềvZDqcYu. ZkHơn nYomJfHữa YpZmfwchỉ cvZDqcYần côZk vZDqcYta vềvZDqcY nhàvZDqcY tYomJfHìm YpZmfwGiang NhYomJfHan đốiYomJfH chất,vZDqcY pvZDqcYhát hiệnZk GianYpZmfwg NhaYpZmfwn chẳnZkg Zkcó YpZmfwgì lạYomJfH thưvZDqcYờng vZDqcYthì cơnvZDqcY Zksóng giYomJfHó nYpZmfwày svZDqcYẽ qYomJfHua đivZDqcY ngYomJfHay thvZDqcYôi. NàoYpZmfw Zkai YomJfHngờ, Zktaxi gvZDqcYiờ nvZDqcYày khóYpZmfw màZk bắtYpZmfw được.vZDqcY ZkHai ngườiZk đứngYomJfH YpZmfwhơn nYomJfHửa tiếZkng đồngZk hồZk Zkmà vẫnYomJfH khYpZmfwông bắtYpZmfw đYomJfHược xe.

NếuvZDqcY biếYpZmfwt sớmvZDqcY nvZDqcYhư vvZDqcYậy tZkhì YomJfHcô Zkđã Zkra bếnYomJfH YpZmfwxe bắtYpZmfw vZDqcYxe buYomJfHýt chYpZmfwo rZkồi! VZkân VvZDqcYy vZDqcYliên tụcvZDqcY nhìYpZmfwn lZkại phívZDqcYa sYomJfHau lvZDqcYưng. NZkếu cứYpZmfw thếZk nvZDqcYày khvZDqcYông biZkết chừZkng…..đang địnhYpZmfw Zkkéo TiYomJfHểu YpZmfwThu rYomJfHa bếnYomJfH xYomJfHe bYpZmfwuýt thìYomJfH độtvZDqcY nhiZkên mZkột cZkhiếc YomJfHxe hơvZDqcYi đỗvZDqcY xịcYomJfHh tYpZmfwrước mvZDqcYặt YpZmfwhai người.

- VYpZmfwân VZky!- cYpZmfwánh YomJfHcửa xYomJfHe YpZmfwtừ từZk kéoZk xuống,YomJfH anYomJfHh cvZDqcYúi đYomJfHầu nhìZkn rZka nYomJfHgoài YomJfHnói: YomJfH- LêYpZmfwn xYomJfHe đivZDqcY, Zkanh đưYpZmfwa evZDqcYm về!

Vân VZky cóYomJfH ngầnYomJfH nYpZmfwgừ vZDqcYmột látvZDqcY Zkmới mYpZmfwở cửaZk vZDqcYra ngồiYpZmfw vYpZmfwào troYpZmfwng xevZDqcY, vZDqcYngoảnh đầuYpZmfw YomJfHlại mỉmYomJfH cưYpZmfwời áiYomJfH ngZkại vớiYomJfH TiểvZDqcYu ThuYpZmfw. ChYpZmfwiếc xYpZmfwe Zklao YpZmfwđi tZkrên đườnvZDqcYg, vZDqcYcô vvZDqcYẫn khôngZk vZDqcYquên Zknhìn lạivZDqcY cửaZk vZDqcYquán ZkKTV, thầvZDqcYm thởYpZmfw phYpZmfwào YomJfHnhẹ nhõm.

NhYpZmfwững YpZmfwgiọt nYpZmfwước vẫYomJfHn tYomJfHí tácYpZmfwh rơiZk xuốvZDqcYng từYomJfH YomJfHmái tYomJfHóc côYpZmfw. YomJfHBộ dạYomJfHng củaYpZmfw cvZDqcYô YomJfHlúc nvZDqcYày quảZk vZDqcYthực quYomJfHá tYomJfHhê thảZkm. CôvZDqcY giốYpZmfwng Zkhệt nhYomJfHư Zkmột cvZDqcYon vịYpZmfwt xấZku xYomJfHí. GiZkang NhavZDqcYn bâyYpZmfw giờvZDqcY tuyệtYpZmfw YpZmfwđối kYpZmfwhông từYomJfH YomJfHbỏ mộtYomJfH KYomJfHhang DZki Zkxinh đẹpYomJfH đểYpZmfw YomJfHđến YpZmfwvới cô,Zk YomJfHđem lZkòng yêuvZDqcY Zkthương mYomJfHột ngườivZDqcY qvZDqcYuá YomJfHđỗi YomJfHbình thườYpZmfwng nhYpZmfwư côYomJfH, mộZkt vZDqcYcô gáiYpZmfw bYpZmfwình thườnYomJfHg lạivZDqcY lớnZk tuYpZmfwổi. CYpZmfwô thậZkt sZkự khôvZDqcYng nêYpZmfwn cYpZmfwó nvZDqcYhững ảoYomJfH tZkưởng YpZmfwnhư thếvZDqcY này!

- NYpZmfwói vZDqcYcho aYpZmfwnh biếtYomJfH nhvZDqcYà YpZmfwem vZDqcYở đâu?

Nếu nhưvZDqcY kYpZmfwhông phảiYpZmfw avZDqcYnh cYomJfHất tZkiếng hỏivZDqcY thìYomJfH cYpZmfwó lẽZk cYomJfHô vẫnYpZmfw mảiYpZmfw đắmvZDqcY cZkhìm troYpZmfwng dYpZmfwòng vZDqcYsuy nZkghĩ mônYomJfHg lZkung cYpZmfwủa mYpZmfwình. VânZk YomJfHVy ngoảnYomJfHh YomJfHđầu saYomJfHng nhYomJfHìn chủZk nhYomJfHân Zkcủa chiếcvZDqcY YpZmfwxe. YomJfHAnh tYomJfHa cũZkng đanZkg YomJfHnhìn côvZDqcY vZDqcYchăm chú.

Nếu nYpZmfwhư YomJfHkhông phảiYomJfH gvZDqcYặp Zkphải hoàYpZmfwn cYpZmfwảnh nvZDqcYày tYpZmfwhì vZDqcYcó lẽYomJfH cảYomJfH đờiYpZmfw côvZDqcY cũnYpZmfwg sẽYpZmfw Zkkhông ngồiZk lYpZmfwên chYomJfHiếc xYpZmfwe này.

Lúc nàyvZDqcY côYpZmfw YpZmfwmới giậtvZDqcY YpZmfwmình nhYpZmfwớ Zkra làYpZmfw Zkphải nYpZmfwói cvZDqcYám ơnYpZmfw: Zk- CáZkm ơvZDqcYn anvZDqcYh TriệuZk! NZkhà YpZmfwtôi YpZmfwở YomJfHkhu pvZDqcYhía nvZDqcYam, aYomJfHnh Zkcứ điYomJfH tvZDqcYheo covZDqcYn đvZDqcYường Zknày, tìmYpZmfw mYomJfHột YomJfHbến tYpZmfwàu điệnvZDqcY ngYpZmfwầm Zkđể tôYomJfHi xYpZmfwuống vZDqcYxe Zklà được!

- MuộnvZDqcY lắmYpZmfw rồYpZmfwi, YomJfHđể aYomJfHnh đưaYomJfH eYpZmfwm vềZk nhà!

- KhôngYpZmfw cYpZmfwần phiềnYpZmfw pvZDqcYhức vZDqcYthế đvZDqcYâu ạ!

YpZmfw- VZkân Vy…-YomJfH TriệYpZmfwu DưvZDqcYơng hơiZk dừYpZmfwng lạivZDqcY vZDqcYmột lYpZmfwát rồZki nóYomJfHi tZkiếp: Zk- CóZk thểZk đvZDqcYừng khácYpZmfwh sáovZDqcY YpZmfwvới anYpZmfwh nhưYpZmfw Zkvậy không?
YpZmfwTriệu DưYomJfHơng nóiZk YpZmfwnhư khẩnYpZmfw cầuYomJfH Zkkhiến cvZDqcYho vZDqcYVân ZkVy cảmYomJfH vZDqcYthấy cZkó hơYomJfHi áiYpZmfw Zkngại. vZDqcYBan nãZky cYomJfHòn vộiYpZmfw vàngYomJfH leZko lêvZDqcYn YomJfHxe củaYomJfH ngườYomJfHi YomJfHta, thếZk mYomJfHà bâvZDqcYy giờYomJfH YomJfHlại YomJfHđòi nhvZDqcYanh nhvZDqcYanh chvZDqcYóng vZDqcYchóng xYomJfHuống xeYomJfH. XYomJfHét YpZmfwcả vZDqcYvề tìnYpZmfwh lYpZmfwẫn vềYomJfH lYpZmfwí tYomJfHhì côvZDqcY cvZDqcYũng khôYomJfHng nênYpZmfw Zktừ chvZDqcYối mãYpZmfwi nhưYpZmfw thếYpZmfw Zknày. NếYomJfHu nhưYomJfH đãYomJfH khvZDqcYông thểYomJfH xuốngYomJfH vZDqcYxe YomJfHthì Zkcô đànhYpZmfw phảivZDqcY nvZDqcYgoan ngoYpZmfwãn ngvZDqcYồi lvZDqcYại Zknói chuyện.

- HôvZDqcYm vZDqcYnay tYomJfHhật trùnYpZmfwg hợp!

- ZkĐúng vậyYomJfH, tYpZmfwôi cũngvZDqcY YomJfHcùng YpZmfwvới mấyYpZmfw ngYpZmfwười YpZmfwbạn đếnYpZmfw đâyYpZmfw hátYomJfH hò!

Vân VvZDqcYy Zkngây ngvZDqcYười nhìYomJfHn TriệuYomJfH DYomJfHương, hỏYpZmfwi nhvZDqcYư tYomJfHhăm dòvZDqcY: YpZmfw- BvZDqcYan Zknãy aZknh cũYpZmfwng vừYpZmfwa từYomJfH ZkKTV Zkđi ra?

Triệu ZkDương gYpZmfwật gYomJfHật đầvZDqcYu, dườngYpZmfw nYomJfHhư aYomJfHnh tZka đaZkng ngYomJfHhĩ ngvZDqcYợi cZkhuyện Zkgì Zkđó. vZDqcYCuối YpZmfwcùng avZDqcYnh YomJfHta cũngYomJfH YomJfHđành phảivZDqcY mvZDqcYở YpZmfwmiệng YomJfHhỏi: YomJfH- YomJfHVân VyvZDqcY, biYpZmfwểu hYomJfHiện vZDqcYcủa eYpZmfwm nvZDqcYgày hôvZDqcYm YomJfHnay khiếnYpZmfw YomJfHcho avZDqcYnh rấtYomJfH bấtYpZmfw nZkgờ. AnvZDqcYh vYomJfHốn dĩZk cứYpZmfw nZkghĩ YpZmfwem YomJfHchỉ lYomJfHà YomJfHmột YpZmfwcô gáivZDqcY nhúvZDqcYt nhát.

- ÝYomJfH củZka YpZmfwanh là…-vZDqcY VZkân VZky thậZkt khYomJfHông YomJfHdám tivZDqcYn vàoYpZmfw nhữvZDqcYng YpZmfwgì mYomJfHình vừYpZmfwa nghYpZmfwe thấyvZDqcY, YomJfHlẽ nZkào YomJfHanh tZka thậvZDqcYt sự:Zk –YpZmfw BZkan nYomJfHãy Zkanh nhìnYpZmfw thấyYpZmfw tôi….-vZDqcY YomJfHLúc đóZk YomJfHdo hovZDqcYang mYomJfHang YpZmfwnên cYomJfHô chẳvZDqcYng dávZDqcYm ngẩYpZmfwng đZkầu nhìvZDqcYn đáYomJfHm đônvZDqcYg xunvZDqcYg quanYpZmfwh. vZDqcYCô thậmYpZmfw chívZDqcY còvZDqcYn Zktự lừYomJfHa gạYpZmfwt YpZmfwbản thYomJfHân mYomJfHình rằYpZmfwng khôngYpZmfw bịYomJfH aYomJfHi quevZDqcYn biếZkt nhvZDqcYìn thấy.

YpZmfw- AnZkh YomJfHchỉ lZkà tìnZkh cờYpZmfw đivZDqcY nganYomJfHg qZkua, nvZDqcYhìn thYomJfHấy YomJfHem màZk thôi!

MvZDqcYáu tZkrong cơYpZmfw thểZk VYomJfHân YpZmfwVy Zkdồn hếtYomJfH cZkả vZDqcYlên mặYpZmfwt, côvZDqcY vộiYpZmfw vàYpZmfwng YomJfHgiải thíchZk: -ChỉYpZmfw làYomJfH mYomJfHột sYomJfHự hZkiểu nhầmYpZmfw màYomJfH thôi!
CZkô biếtYpZmfw Zkcho dZkù côYpZmfw Zkcó nóZki nhưYomJfH vậyYomJfH vZDqcYthì YomJfHcũng chỉvZDqcY lYomJfHà uổnvZDqcYg cvZDqcYông màYpZmfw tYomJfHhôi. vZDqcYHọ hZkàng YpZmfwcủa TriệuYpZmfw DYomJfHương làYpZmfw đZkồng nghivZDqcYệp Zkcủa YpZmfwcô, TYomJfHriệu DươngZk YpZmfwchỉ cZkần YomJfHnói chuvZDqcYyện ngàyYomJfH YpZmfwhôm naYpZmfwy YpZmfwra làYpZmfw YpZmfwcô YomJfHsẽ ngYpZmfway lậYomJfHp tYomJfHức YpZmfwbị lvZDqcYòi đZkuôi YomJfHlà nYomJfHói dối.YpZmfw YpZmfwCô YpZmfwlàm vZDqcYsao YpZmfwgì cóvZDqcY Zkngười YomJfHyêu vZDqcYnào vZDqcYlâu vZDqcYnăm nYomJfHhư vậy?Zk NhZkững YomJfHgì mYpZmfwà baZkn nYpZmfwãy nóiYomJfH rYpZmfwa thựvZDqcYc sựYomJfH YomJfHđang kYpZmfwhiến vZDqcYcho cvZDqcYô cảmZk thấyYomJfH vvZDqcYô cùZkng YpZmfwhối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!