You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CTVNbẢM 44KqVẤN VƯƠNG

 

- Vâ44Kqn TVNbVy, côRdwB cắtRdwB cửRdwB nTVNbgười đi44Kq đàoETWM tạoETWM 44Kqcho kRdwBhách hàng.TVNb ĐâETWMy TVNblà l89pLần 89pLđầu tiên44Kq ch89pLúng t44Kqa hợETWMp tácRdwB vớiRdwB bệnhRdwB RdwBviện, ETWMnhất địnhETWM phảiTVNb phụcTVNb vụ44Kq 44Kqngười t44Kqa thật89pL ETWMchu đáo!

Đây44Kq ETWMlà lầ89pLn đầTVNbu tiRdwBên côETWMng tTVNby hợp89pL tá89pLc với89pL bệ44Kqnh việTVNbn, tETWMhế nêTVNbn s44Kqếp củETWMa VTVNbân V89pLy cẩ44Kqn th44Kqận dặn89pL RdwBdò cô.

- Giờ89pL tôTVNbi đangRdwB khRdwBông cTVNbó việcTVNb g89pLì, để89pL 44Kqtôi TVNbđi vậyTVNb! ETWM- Th89pLấy 89pLsếp cETWMó vẻTVNb tETWMhận 44Kqtrọng, TVNbhơn nữaRdwB RdwBđây TVNblại l89pLà lầRdwBn đầuTVNb TVNbtiên công44Kq tETWMy cô89pL pTVNbhục 44Kqvụ tậnTVNb n89pLơi cTVNbho khTVNbách hTVNbàng TVNbnên côRdwB kETWMhông yETWMên tâmTVNb giaRdwBo cRdwBho nETWMgười khác.

Quả44Kq nhiên44Kq, sếp44Kq củTVNba VâETWMn RdwBVy gậtTVNb đ44Kqầu 89pLvẻ hàiETWM lTVNbòng: 44Kq- CũTVNbng được,ETWM vậyETWM gRdwBiao cETWMho cô44Kq nhé!

Côn44Kqg việ44Kqc của89pL Vâ44Kqn TVNbVy RdwBlà giảiRdwB thíETWMch RdwBcho kRdwBhách hTVNbàng cách89pL sTVNbử dụnRdwBg phần89pL mềm89pL TVNbcủa côngRdwB TVNbty côTVNb 89pLnhư 89pLthế nàRdwBo, TVNbsau đTVNbó tRdwBiến hành44Kq mộtTVNb sốETWM TVNbđiều 89pLtra vETWMà bETWMảo hànhRdwB chRdwBo k89pLhách hàETWMng sa44Kqu 44Kqkhi muTVNba. SaRdwBu RdwBhai ngày89pL TVNblàm vETWMiệc TVNbbận rTVNbộn, báTVNbc sĩRdwB TTVNbiểu lTVNbâm v89pLô cùngTVNb hài44Kq lònTVNbg vớETWMi tRdwBác 44Kqphong làETWMm việc89pL củRdwBa VRdwBân Vy.

89pL- GiámETWM đ44Kqốc VânTVNb quảRdwB nhTVNbiên ETWMlà kiênTVNb nh89pLẫn! ETWM- BETWMác sĩETWM LâmETWM ETWMkhen ngợ44Kqi: -TVNbLại còn44Kq hiểu44Kq đRdwBược những89pL t44Kqừ nRdwBgữ củ44Kqa giRdwBới ETWMy TVNbhọc chú89pLng tôETWMi nữa!
RdwB- Tôi89pL 89pLcó một89pL người44Kq bạRdwBn làm89pL bác44Kq sĩETWM mà!

- Chẳn44Kqg trRdwBách! TVNb- BáRdwBc TVNbsĩ LRdwBâm ETWMtiễn 44KqVân TVNbVy 44Kqra đTVNbến tậ44Kqn cửa.

Đi tTVNbừ đâ44Kqy r44Kqa 44Kqlà ETWMgần nhấtETWM! RdwB- BácRdwB sĩ89pL Lâ44Kqm chETWMỉ tETWMay vềRdwB TVNbphía hànhTVNb l44Kqang 89pLbên cạnh.

Bên RdwBhành TVNblang khôn89pLg biếtETWM làETWM phòngETWM kRdwBhám khoETWMa nàoETWM, d44Kqường n44Kqhư tETWMất cảETWM cá44Kqc ph89pLòng bệnhTVNb ở44Kq ETWMđây RdwBđều được89pL RdwBbố tTVNbrí gETWMiống hệt89pL nh89pLau, 89pLbên TVNbhành lRdwBang còn89pL được44Kq trồngRdwB rấtTVNb nhiềuRdwB cây89pL xaRdwBnh, manTVNbg l44Kqại chTVNbo ngưRdwBời 89pLta cảmRdwB giá89pLc 44Kqmát làn89pLh, thưTVNb thái.

Không 44Kqđợi VâETWMn TVNbVy RdwBlên ti89pLếng hỏ44Kqi, b44Kqác sĩ44Kq LâmETWM đãETWM chủ89pL độRdwBng giớETWMi th44Kqiệu: 89pL- ĐâRdwBy 89pLlà 44Kqkhoa tETWMư vấn89pL ETWMtâm lí.

Khoa tưETWM vấn89pL tâRdwBm lí?44Kq SaETWMu TVNbkhi Gi89pLang 44KqNhan xảy44Kq ETWMra chuyện89pL, RdwBngười n89pLhà côETWM đ44Kqã từn44Kqg mETWMời bác44Kq 89pLsĩ 44Kqtâm ETWMlí vRdwBề gTVNbiúp cô44Kq tho44Kqát khETWMỏi TVNbtâm TVNbtrạng đ44Kqau đớn89pL ETWMvà khổRdwB sở,89pL nhưnRdwBg kết44Kq quả44Kq đi44Kqều trịRdwB rTVNbõ rànETWMg chẳn44Kqg cRdwBó táRdwBc 44Kqdụng gì89pL vớiETWM c89pLô cả.44Kq PhầnRdwB lớnRdwB thờiTVNb gia44Kqn cTVNbô đều44Kq RdwBdành cRdwBho việc44Kq nTVNbgủ, sốngTVNb nhRdwBờ vTVNbào nhữngRdwB gi89pLọt nướcETWM truyTVNbền ETWMvào máu89pL mỗETWMi ngETWMày. NếTVNbu như89pL RdwBông TVNbtrời k89pLhông ch89pLo cETWMô cRdwBơ hộiRdwB đượcRdwB 44Kqquay n44Kqgược th89pLời gia89pLn tETWMhì 89pLcó lẽ44Kq cô89pL đã89pL kETWMiệt sức44Kq bTVNbởi nRdwBỗi ETWMđau đớRdwBn quáTVNb lớn44Kq ấ44Kqy rồi.

Vân 89pLVy vETWMừa điRdwB vừaRdwB ngh89pLĩ, lúRdwBc đRdwBi ngETWMang quTVNba TVNbphòng 44Kqchẩn tr44Kqị, bTVNbất 44Kqngờ cóRdwB mộRdwBt cơRdwBn ETWMgió t89pLhổi 89pLqua là89pLm cáETWMnh cử44Kqa phòTVNbng hơRdwBi RdwBhé raTVNb. Cô44Kq đưa44Kq mRdwBắt nhìRdwBn vETWMào bTVNbên troRdwBng, vRdwBô tì44Kqnh chạ44Kqm ph44Kqải 89pLánh mắtRdwB củaRdwB mộTVNbt ETWMbệnh nh44Kqân trRdwBong đó.

Vân 89pLVy chợt89pL thấyTVNb TVNbcác dâyRdwB tRdwBhần 44Kqkinh tron44Kqg đầu44Kq căETWMng ra89pL. CôETWM rảo44Kq bướcETWM điETWM thật89pL nRdwBhanh, chỉ44Kq 89pLsợ người44Kq đó89pL sẽRdwB RdwBđuổi theo.

Không ph44Kqải m89pLắt cRdwBô nh89pLìn nhETWMầm ETWMđấy chứ?RdwB ETWMCô RdwBlàm s89pLao cETWMó thể89pL ngờETWM rằnETWMg bệnh89pL nh44Kqân ở89pL tronTVNbg cETWMăn ph89pLòng ấyTVNb cTVNbhính ETWMlà TriệuTVNb Dương?

Rõ rà44Kqng a89pLnh 44Kqta bịETWM phátETWM bệ44Kqnh t44Kqim đ44Kqột 89pLngột, vETWMậy tại89pL saRdwBo giETWMờ 44Kqanh tETWMa TVNblại TVNbở tRdwBrong kh44Kqoa TVNbtâm TVNblí? LẽRdwB nà89pLo ngoàiRdwB bệnh44Kq tiTVNbm RdwBra TVNbanh TVNbta còn89pL mắcRdwB bệ44Kqnh vRdwBề tâm89pL lí89pL nữ89pLa à?

Trước đâyRdwB cETWMô từTVNbng đETWMọc báoRdwB 44Kqvà đượcRdwB biết,44Kq phầRdwBn lớnETWM nhữETWMng cô44Kq nRdwBam, 44Kqquả RdwBnữ tr89pLong t89pLhành pRdwBhố đềTVNbu 44Kqbị m44Kqắc ETWMcăn bệnh89pL trETWMầm cảmETWM hoặ44Kqc tựETWM k89pLỉ. ETWMKhông ETWMbiết TVNbcái ETWMgã hTVNbọ Triệu89pL 44Kqấy mắcETWM 44Kqphải bện89pLh 89pLgì? RdwBKhông biRdwBết vài44Kq ETWMnăm nữa44Kq liệ44Kqu cRdwBô cóRdwB phảiETWM th89pLường ETWMxuyên bổ44Kq su44Kqng ETWMcác loạiETWM t89pLhực TVNbphẩm chứ89pLc nănRdwBg, TVNbliên tụcRdwB đếnETWM thTVNbẩm mỹETWM việETWMn RdwBvà thỉ44Kqnh thoảnETWMg “89pLghé thă44Kqm” RdwBbác sĩ44Kq TVNbtư RdwBvấn ETWMtâm 89pLlí không89pL nữa?

Đ44Kqi m44Kqột đoạRdwBn đ89pLường 89pLdài, cuTVNbối cùn44Kqg TVNbcô cũngRdwB r44Kqa đượcRdwB đếnTVNb cTVNbầu t89pLhang. NETWMgoảnh đầu44Kq lạ44Kqi nh89pLìn,không thấyETWM Triệu89pL DETWMương khRdwBông đuổTVNbi tETWMheo, RdwBVân RdwBVy thETWMở p89pLhào nhẹTVNb nhõm.44Kq ThoáTVNbt đ44Kqược TriệETWMu TVNbDương th89pLì sRdwBao? 89pLThoát đượcTVNb RdwBanh tETWMa cETWMô cũng89pL chẳ44Kqng thểETWM thoRdwBát nETWMgăn đưTVNbợc b44Kqàn châTVNbn miETWMnh đ89pLang TVNbtiến dầnRdwB 44Kqđến tu89pLổi g89pLià. ETWMNỗ lựcRdwB số89pLng 44Kqhết năETWMm n89pLày quRdwBa nămTVNb kTVNbhác, tuổiTVNb t89pLác ETWMcũng th44Kqeo đ44Kqó RdwBnhiều lên.ETWM Chỉ89pL TVNbthêm vài44Kq năETWMm n89pLữa t44Kqhôi, cóETWM l89pLẽ mộtETWM ngườ44Kqi TVNbđàn ôRdwBng nhRdwBư TriệRdwBu DưRdwBơng ETWMbây gi44Kqờ côETWM cETWMũng chẳngRdwB t44Kqhể tì89pLm được.

- STVNbau kETWMhi vETWMề TVNbphải chETWMịu kh89pLó nghTVNbỉ n89pLgơi, mặcRdwB ETWMdù sứRdwBc khỏe89pL đETWMã h89pLồi phụcETWM ETWMtương đốiRdwB như44Kqng RdwBcũng khônTVNbg ETWMđược pTVNbhép làmRdwB viRdwBệc qTVNbuá sức.RdwB RdwBVới cườnRdwBg độRdwB là89pLm RdwBviệc 89pLcủa RdwBanh ETWMtôi thấ89pLy ngườiTVNb 44Kqbình t89pLhường khônTVNbg th44Kqể nàoETWM tiê44Kqu ETWMhóa nổi!

- Tôi89pL biết!

- TVNbAnh bi89pLết? CứTVNb n89pLhìn vàoTVNb 44Kqthành tícETWMh 89pLcủa aRdwBnh ETWMhai nRdwBăm nRdwBay TVNbthì 44Kqtôi 89pLbiết anETWMh m44Kqang ETWMmạng sốnTVNbg cETWMủa ETWMmình 89pLra đùTVNba nhưETWM t89pLhế nRdwBào rồ89pLi! TRdwBheo nETWMhư nhữngTVNb TVNbgì tôiRdwB được89pL biết44Kq v44Kqề aTVNbnh, a89pLnh kh44Kqông đờETWMi nRdwBào RdwBchấp nhTVNbận aRdwBn phận!
T44Kqiếng cườiTVNb kTVNbhe ETWMkhẽ v44Kqang l89pLên: 89pL- CũRdwBng chư89pLa chắc!

Có ngưRdwBời đTVNbang n89pLói chuyện89pL 44Kqở cầu89pL thangTVNb, cTVNbó một44Kq ETWMgiọng nóRdwBi mTVNbà RdwBVân 44KqVy cảTVNbm thấy89pL ETWMrất qTVNbuen thuộc.

VâRdwBn ETWMVy ETWMchầm chậmETWM điETWM đếnRdwB cầuETWM thaTVNbng ETWMvà nh44Kqìn xu89pLống dưRdwBới, á89pLnh mắtTVNb RdwBvô 44Kqtình lưETWMớt qTVNbua mộtETWM khuôETWMn mặt.

Người đRdwBó RdwBcũng ng44Kqẩng đầu44Kq TVNbnhìn cô.

Ánh 44Kqmắt 89pLcủa TVNbanh dưETWMờng ETWMnhư lRdwBà 44Kqchùm áRdwBnh sáng89pL 44Kqmặt tr89pLời đẹp89pL đẽETWM nhấ44Kqt đậRdwBu trênTVNb bờ89pL v44Kqai cô.

Nếu nhưETWM lú89pLc 89pLnãy c89pLô còRdwBn hoRdwBang man44Kqg 89pLđi nTVNbhư chạ44Kqy th44Kqì g44Kqiờ côETWM đãETWM c89pLhẳng cònETWM sETWMức ETWMlực nRdwBào đ89pLể mRdwBà chạy44Kq trốn44Kq nETWMữa. BRdwBàn c44Kqhân củaTVNb cRdwBô như89pL bị44Kq dínhRdwB ch44Kqặt xRdwBuống dướTVNbi đấRdwBt, miệRdwBng ấETWMp úngTVNb 44Kqmãi chẳnRdwBg thốt89pL rRdwBa lờETWMi dưETWMới ETWMcái nh44Kqìn 44Kqcủa ETWManh: RdwB-

Thật….thật tTVNbrùng hợp!

Anh mỉETWMm cTVNbười, TVNbnhẹ nhàngTVNb cấtTVNb lETWMời: TVNb- 44KqĐúng lRdwBà tr89pLùng hợTVNbp thTVNbật! M44Kqới RdwBđó màRdwB ETWMđã gặpETWM lại89pL nhau!

- VânETWMg, bệ44Kqnh việnRdwB nàTVNby muốn89pL sử89pL RdwBdụng phần44Kq ETWMmềm của44Kq công44Kq t44Kqy chún89pLg tôiETWM nTVNbên tô89pLi đến89pL RdwBđây đểRdwB hETWMướng dẫn44Kq 89pLhọ! 89pL- CôRdwB RdwBcố gắng44Kq giảiRdwB TVNbthích, vụn89pLg về89pL nhETWMư mộtETWM 89pLcon n89pLgốc, chỉETWM sETWMợ aTVNbnh ETWMlại hi44Kqểu TVNbnhầm mình.89pL HRdwBơn nữaRdwB ETWMcô rấ44Kqt s44Kqợ 44Kqanh sTVNbẽ RdwBvạch trRdwBần RdwBnhững TVNblời ETWMnói dốiTVNb c44Kqủa ETWMmình, cáiTVNb RdwBgì ETWMmà đưaRdwB c44Kqhị ĐườngTVNb đETWMi ETWMkhám TVNbbệnh 44Kqchứ, t44Kqoàn lTVNbà nTVNbói RdwBdối. Nh44Kqư vậyTVNb th89pLì 89pLcòn m44Kqặt mũTVNbi nTVNbào RdwBmà nhìn44Kq anh?

Cũng TVNbmay l44Kqà an89pLh kTVNbhông 89pLnhắc gRdwBì đến44Kq chTVNbuyện đóRdwB. 44KqAnh 89pLkết thúETWMc 89pLcuộc nó44Kqi chuyệnRdwB với44Kq TVNbbác 44Kqsĩ cTVNbủa mìnTVNbh rồ44Kqi 44Kqcùng TVNbcô đồngRdwB 89pLhành, thảnETWM nhiênTVNb cứ89pL n44Kqhư ETWMthể hô44Kqm ấ89pLy chRdwBưa từng89pL TVNbxảy RdwBra bấtTVNb cứ89pL chuyệnTVNb gì.

Anh sá44Kqnh 89pLvai đ89pLi bRdwBên cô.TVNb VTVNbân 44KqVy khônRdwBg bi44Kqết ph89pLải làmTVNb tTVNbhế nàoRdwB đRdwBể cRdwBhe đi44Kq sự44Kq hoanETWMg ETWMmang 44Kqtrong lòngTVNb, bà89pLn tETWMay tú89pLm chặ44Kqt lấyTVNb vạt44Kq áoRdwB đangETWM rịETWMn mồTVNb hôi.

CTVNbô 89pLy tá44Kq ởTVNb phòn44Kqg 44Kqphát 44Kqthuốc ETWMđưa chETWMo 44Kqanh mETWMột tú44Kqi t89pLo đủ89pL cáETWMc TVNbloại thuốc44Kq rồRdwBi TVNbdặn d89pLò: TVNb- RdwBAnh nh44Kqớ ETWMuống thETWMeo ch89pLỉ dẫ44Kqn củaETWM bácTVNb sĩ!

Trong 89pLkí ứcETWM RdwBcủa Vân44Kq VyTVNb, TVNbsức khỏeTVNb c89pLủa GiaTVNbng RdwBNhan 89pLrất TVNbtốt, chETWMo RdwBdù cóTVNb 44Kqbị c89pLảm cETWMúm hETWMay sốETWMt caRdwBo thTVNbì 44Kqcũng chRdwBỉ mấTVNbt vRdwBài nTVNbgày 44Kqlà khỏiETWM ngay.

Vân VETWMy n44Kqhìn vàRdwBo nhữngETWM loạTVNbi t89pLhuốc TVNbở ETWMtrong tú44Kqi, TVNbtoàn là89pL n89pLhững ETWMloại th44Kquốc hiếm89pL gặp.

44Kq- RdwBCô cRdwBhuẩn bị89pL RdwBđi đâu?

- VềTVNb côTVNbng RdwBty RdwBthôi!- CôETWM ngh89pLĩ GiTVNbang ETWMNhan RdwBchỉ tiệRdwBn miệnTVNbg hỏ44Kqi 89pLnhư vậyRdwB thETWMôi ETWMnên cũnRdwBg thản89pL nRdwBhiên đá44Kqp ETWMmà khôngRdwB cần89pL suRdwBy nghĩ.

- TVNbĐể 44Kqtôi tiễn89pL cô!

Đề ngh44Kqị củaETWM anTVNbh 44Kqquá b89pLất ngTVNbờ, Vân44Kq VTVNby bốiTVNb rRdwBối t89pLừ 89pLchối: 44Kq- ETWMKhông cầ44Kqn đâu44Kq TVNbanh G44Kqiang, làmTVNb 44Kqphiền aTVNbnh quáETWM!- VâETWMn VTVNby có89pL 44Kqchút khôngETWM 89pLquen v44Kqới 89pLcách x89pLưng hôRdwB khETWMách sáETWMo này.

Anh vốnRdwB quáTVNb đỗi89pL thRdwBân thTVNbương trETWMong tráiTVNb tiRdwBm cETWMô, thếTVNb màTVNb gETWMiờ lạ89pLi 44Kqtrở thànETWMh mETWMột ngườiETWM chẳngRdwB qETWMuen bTVNbiết. NếuRdwB nhưRdwB GRdwBiang NRdwBhan gọiETWM RdwBcô làTVNb ETWM“Cô Vân44Kq” t44Kqhì RdwBcó lETWMẽ ETWMcô cũngETWM sẽ44Kq cảmRdwB thấyRdwB 44Kqvô cRdwBùng xót44Kq xa44Kq. ThếRdwB như89pLng cô89pL cố44Kq 44Kqgắng kìmTVNb n89pLén bảnETWM RdwBthân, c89pLhỉ ETWMsợ mộTVNbt 89pLkhi k44Kqhông kiềm44Kq RdwBchế đượcRdwB tâRdwBm trạngTVNb của89pL mìnTVNbh s89pLẽ khETWMiến TVNbcho anTVNbh sợ44Kq mất44Kq vía44Kq. Cô89pL p89pLhải TVNbduy tr89pLì kETWMhoảng cá89pLch nhấtETWM địnhETWM với44Kq aETWMnh, mộTVNbt khoảngTVNb ETWMcách đủ44Kq đểETWM TVNbanh cTVNboi cTVNbô là44Kq mộ44Kqt ngư89pLời bìnhETWM thường.

Không cóRdwB aETWMi biết,44Kq TVNbanh vETWMà c89pLô đãETWM TVNbcách nh44Kqau cả89pL mộtETWM kiếp44Kq người.
Nếu44Kq nh89pLư côETWM nóETWMi rTVNba s89pLự RdwBthực nTVNbày, khô44Kqng những89pL anETWMh khôngRdwB t89pLhể ti44Kqn ETWMmà còn89pL cTVNbho rằng44Kq côRdwB lTVNbà mRdwBột cETWMon điê89pLn. Dường44Kq nhưTVNb chỉRdwB có89pL m44Kqột mìnhETWM 44Kqcô cETWMòn mãi89pL đắm89pL chìmTVNb trETWMong RdwBnhững TVNbkí ứcTVNb TVNbxa xôiETWM. CôRdwB RdwBkhát khETWMao đượcRdwB ởETWM gần44Kq bRdwBên anh44Kq, như89pLng lại89pL RdwBsợ khoả44Kqng cTVNbách troRdwBng hiệnTVNb 89pLthực 44Kqsẽ khiế89pLn cRdwBho c44Kqô quỵETWM ETWMngã. 89pLVân TVNbVy cảm44Kq th89pLấy bản44Kq 44Kqthân mì89pLnh khôngTVNb h89pLề yTVNbếu 89pLđuối, cTVNbô chỉ44Kq khôTVNbng muTVNbốn bịTVNb GiETWMang ETWMNhan làTVNbm tETWMổn thươnETWMg, bở44Kqi ETWMvì trTVNbong 89pLkí ứcETWM củaTVNb cô,TVNb tấETWMt cả89pL những89pL kTVNbỉ nTVNbiệm củaRdwB cô44Kq TVNbvà aTVNbnh đềuTVNb vô44Kq ETWMcùng 89pLđẹp đẽ.

- NóiTVNb đ44Kqịa chỉTVNb côngTVNb t44Kqy RdwBcô cETWMho tôi!

Xem ETWMra aTVNbnh ấy89pL đETWMịnh TVNbđưa cRdwBô ETWMvề cô44Kqng tETWMy thậTVNbt rồi!

Cô n44Kqgoan ngETWMoãn 44Kqngồi vàRdwBo TVNbtrong x89pLe cETWMủa aTVNbnh, sTVNbau 89pLđó nóRdwBi địRdwBa c89pLhỉ côngRdwB 44Kqty mìnhRdwB ETWMcho anh44Kq: RdwB- ĐiTVNb RdwBqua CTVNbầu 89pLW, điRdwB th89pLêm mộ44Kqt đoạn89pL nữa44Kq làRdwB đến!44Kq TVNb- Nhìn89pL Vâ89pLn 44KqVy tự44Kq nhRdwBiên thế89pL t89pLhôi nhưnETWMg l44Kqúc 89pLnày t89pLrống ngực89pL côTVNb đanTVNbg đậpTVNb TVNbthình thị89pLch. NhRdwBìn mình44Kq troTVNbng gươngTVNb ch44Kqiếu hậ44Kqu, V89pLân TVNbVy thấyETWM hRdwBai ETWMmá 89pLmình đỏ89pL bừ44Kqng lên.

Giang ETWMNhan vẫRdwBn RdwBtỏ rRdwBa ETWMnhư bETWMình thường,89pL thảnTVNb nhiêTVNbn nhìnRdwB cETWMô h89pLỏi: RdwB- ETWMCầu tâETWMy 89pLhay lRdwBà cầuRdwB đông?

V89pLân ETWMVy đ89pLưa ánhTVNb mắRdwBt mTVNbơ hồ44Kq n44Kqhìn RdwBra dòng44Kq x44Kqe cộETWM tậpETWM nấETWMp ởETWM bênRdwB ng44Kqoài, RdwBcố gắng89pL pETWMhân biệtTVNb đượcETWM phươ44Kqng hướ89pLng đôngTVNb TVNbtây n89pLam bắc.TVNb ETWMCuối cùng89pL cRdwBô đàn89pLh mímRdwB môRdwBi từ89pL TVNbbỏ: 89pL- Tô44Kqi 44Kqchỉ biết44Kq l44Kqà đ44Kqi qu44Kqa cầu,44Kq rRdwBẽ 89pLsang bRdwBên trái44Kq lTVNbà đến.

Lần nàTVNby thìETWM GRdwBiang TVNbNhan kh44Kqẽ m89pLỉm cười,ETWM đôi89pL mắtRdwB TVNbánh lênETWM nhữngTVNb ETWMtia sTVNbáng ấm89pL ápETWM. VTVNbân VRdwBy RdwBcảm tTVNbhấy hìnTVNbh nTVNbhư mìnhETWM đRdwBã nhìnTVNb nh89pLầm, hoặcETWM c89pLũng cTVNbó th44Kqể c44Kqô b89pLị ảo89pL giác.

Giang NhaTVNbn biếTVNbt láETWMi xETWMe, kTVNbhông biTVNbết anETWMh đETWMã họ44Kqc láRdwBi xETWMe tRdwBừ 44Kqkhi n44Kqào. Vâ89pLn VRdwBy ngTVNbồi 44Kqbên cạnhRdwB n44Kqhìn RdwBanh điều44Kq khiển44Kq xTVNbe, 44Kqnhững 44Kqngón tTVNbay thuTVNbôn d89pLài đặtETWM lênTVNb vôETWM 44Kqlăng, m89pLùi hươngRdwB từ44Kq cTVNbơ tETWMhể aRdwBnh thoRdwBang thoảng89pL đưa44Kq lại.

Những kTVNbí ứTVNbc đẹpTVNb về44Kq aTVNbnh b44Kqắt 44Kqđầu nh89pLạt nETWMhòa tETWMrong cô.

Mấy nămTVNb kETWMhông gặp,89pL anTVNbh đ89pLã th44Kqay 89pLđổi rấtRdwB nhiềuRdwB, khRdwBông giống44Kq nETWMhư 44Kqcô TVNbchẳng cóETWM chTVNbút tiếnRdwB bộRdwB nàRdwBo. Q44Kquay ngư89pLợc TVNbthời gia44Kqn TVNbđã mấyRdwB TVNbnăm rồiTVNb nhưng89pL dường89pL nETWMhư 89pLcô chẳng89pL cTVNbó gì44Kq 89pLthay đRdwBổi, ngaETWMy RdwBcả cTVNbông 44Kqviệc ETWMhiện naRdwBy cũnRdwBg mớiTVNb là89pLm có89pL gầnTVNb bTVNba năm.

- ThuốcRdwB nàTVNby anRdwBh muETWMa h89pLộ người89pL TVNbkhác àRdwB? ETWM- RdwBVân VETWMy cốRdwB nghĩETWM r44Kqa mộ89pLt ETWMchủ đềRdwB đểETWM nRdwBói chuyện.

- KTVNbhông! RdwB- 44KqCâu trảTVNb lờiETWM cETWMủa GiaTVNbng TVNbNhan kTVNbhông ETWMnằm ngoàETWMi s89pLuy 89pLnghĩ củ44Kqa VânETWM Vy89pL: ETWM- Tôi89pL mRdwBua cETWMho tôi89pL đấy!

Sao có44Kq thểETWM thế89pL được?44Kq Vân89pL VTVNby kinRdwBh nTVNbgạc, TVNbmột t44Kqúi 44Kqthuốc 89pLto thế89pL nRdwBày, mỗTVNbi 44Kqlần phảRdwBi uốTVNbng b89pLao nhiêTVNbu thuốcTVNb RdwBmới đủ?

- SợTVNb rRdwBồi ETWMphải kETWMhông? TVNb- AETWMnh mỉm89pL cười:89pL TVNb- 44KqTôi bRdwBình thườngETWM rETWMất b44Kqận RdwBrộn 89pLnên ETWMchẳng c44Kqó thờRdwBi giTVNban đ89pLi lấyETWM thuốc,TVNb RdwBvì 44Kqvậy mỗiTVNb lần89pL đi44Kq p44Kqhải lETWMấy nhiềETWMu RdwBhơn mộ89pLt chút!

Vân VRdwBy RdwBđịnh RdwBđưa taETWMy rTVNba lRdwBấy t44Kqúi t44Kqhuốc xe44Kqm sETWMao, nh89pLưng TVNbcuối cùETWMng cTVNbô lạiRdwB TVNbrụt t44Kqay lại.

Hai người89pL giETWMờ đãTVNb chẳTVNbng 44Kqcòn cTVNbòn quaRdwBn hệRdwB 44Kqthân RdwBmật như89pL t89pLrước nữRdwBa, dù44Kq g89pLì cũngETWM chỉETWM lETWMà người44Kq qu89pLa đư44Kqờng, khô44Kqng nên44Kq dò89pL 89pLxét đời44Kq tư89pL 44Kqcủa ngườiRdwB ETWMkhác, nế89pLu khôETWMng bETWMiết đâ44Kqu lETWMại TVNbkhiến cTVNbho anETWMh cảmTVNb 89pLthấy bRdwBực bội.

Giang NhaRdwBn ngoảnhETWM 89pLđầu 44Kqsang nhìETWMn Vân44Kq ETWMVy, thấy44Kq cETWMô t44Kqúm 89pLchặt 89pLvạt áo,TVNb cố89pL gắ44Kqng ETWMthu mìn44Kqh lại89pL 89pLcứ 89pLnhư RdwBthể sợETWM RdwBchạm phRdwBải bất89pL cứ89pL thứ89pL gì89pL tRdwBrên xRdwBe của44Kq anRdwBh vRdwBậy. GiETWMang NTVNbhan TVNbhơi n44Kqhíu mày,ETWM dồnTVNb RdwBsức t89pLập trETWMung trởTVNb 89pLlại 89pLcon đường44Kq TVNbtrước mặt:ETWM ETWM- CRdwBô kéoRdwB gETWMiúp tô44Kqi cáTVNbi màRdwBn 89pLche nắnRdwBg xETWMuống với!

VRdwBân TVNbVy l89pLiền đưaRdwB RdwBtay rTVNba ké44Kqo 44Kqcái mà44Kqn cETWMhe nTVNbắng xuố44Kqng. BỗnRdwBg nh89pLiên mộ89pLt tấmTVNb ảnh89pL rớt89pL xuốn89pLg the89pLo. BứRdwBc ả44Kqnh chụpTVNb mETWMột pho89pLng cản89pLh mộ89pLt 44Kqđỉnh núTVNbi ETWMtuyết trRdwBắng xóa44Kq. BứRdwBc ETWMảnh nàRdwBy t44Kqrước đTVNbây 44Kqanh đãTVNb từTVNbng c89pLho c89pLô xem.

Nhiếp ảnRdwBh ETWMlà sởTVNb thETWMích củETWMa Gi44Kqang NhRdwBan, TVNbcô lại89pL đặcETWM biRdwBệt thíchTVNb nhữ44Kqng bTVNbức ảnhTVNb 44Kqchụp cTVNbảnh tuyRdwBết của89pL ETWManh. RdwBĐây lRdwBà bTVNbức 44Kqảnh m89pLà c89pLô thíETWMch nhất.

Cô nhớ44Kq r44Kqằng saRdwBu kETWMhi GiRdwBang 44KqNhan chếRdwBt, TVNbcô đãETWM đemTVNb đốtETWM tấTVNbt c89pLả 89pLnhững bứ89pLc ảTVNbnh TVNbnày. Th44Kqế m89pLà g89pLiờ đâTVNby an44Kqh l44Kqại đa44Kqng gETWMiữ nó44Kq. Điều44Kq nà89pLy khiếnRdwB chETWMo Vâ44Kqn VRdwBy cóETWM cảm44Kq 44Kqgiác nhưRdwB h89pLai ngườiRdwB đang44Kq các44Kqh nETWMhau c44Kqả m89pLột thếETWM giớRdwBi vậy.

- 44KqCô RdwBcó thícTVNbh không?

Vân TVNbVy gật89pL 44Kqđầu: 89pL- Trướ89pLc đâyETWM RdwBtôi vôRdwB 89pLcùng thícRdwBh nETWMhững b89pLức ảnhTVNb chTVNbụp cảnh89pL tu44Kqyết trắng!

- T89pLhế còn44Kq 89pLbây giờ?

- VẫnETWM nh44Kqư vậy89pL! 89pL- VânRdwB V89pLy lưuTVNb RdwBluyến cầTVNbm bETWMức ảnh89pL trRdwBên tRdwBay, khônETWMg nỡRdwB đ89pLặt xuống.

Anh n89pLgoảnh đầuETWM lại44Kq TVNbnhìn thẳngTVNb TVNbvào còETWMn đường89pL trTVNbước 89pLmặt, 89pLđôi mắtETWM kTVNbhẽ 89pLnheo lại:RdwB 44Kq- TETWMôi còETWMn tưởRdwBng bâyETWM 89pLgiờ thìRdwB kTVNbhông thíTVNbch RdwBnữa chứ?

Vân V44Kqy RdwBvội vàngETWM nóiRdwB: TVNb- Có44Kq nhữngETWM sở89pL TVNbthích c89pLó là44Kqm t89pLhế nà44Kqo cũ44Kqng khônRdwBg tTVNbhể thaETWMy đ89pLổi được!

- TETWMhế sao?

- Ừ?TVNb RdwB- Vân44Kq V44Kqy lETWMại mộRdwBt lầ89pLn 44Kqnữa khẳ44Kqng định.

Giang 44KqNhan kTVNbhẽ nETWMhếch mETWMôi cười:89pL ETWM- VậRdwBy tETWMhì tốt!

Vân44Kq VETWMy c44Kqứ cảmRdwB thấyRdwB 89pLtrong nhữRdwBng cETWMâu nó44Kqi cETWMủa Gian89pLg Nha44Kqn c89pLó ẩnTVNb ýTVNb RdwBgì đóRdwB, thế89pL nhưnRdwBg cRdwBô kRdwBhông s89pLao hiRdwBểu ETWMnổi. CôETWM chợRdwBt nTVNbhớ lạiRdwB ngTVNbười 44Kqcon ETWMgái ởTVNb RdwBbên cạ89pLnh G44Kqiang NRdwBhan mấy89pL nETWMăm trước,TVNb cTVNbó thể44Kq 44Kqanh đa44Kqng nói89pL đế44Kqn côTVNb ấRdwBy chăng?

VRdwBân 89pLVy lậtETWM RdwBđi lậtETWM lạTVNbi TVNbbức ETWMảnh, cuốiETWM cù89pLng cũnETWMg đTVNbành phảRdwBi đưa44Kq nóETWM lạRdwBi RdwBcho GiRdwBang TVNbNhan. C89pLô đã89pL chẳ89pLng cTVNbòn qETWMuyền sởRdwB hETWMữu TVNbđối vớiTVNb TVNbbức ảnh44Kq này44Kq nữa89pL rồi.

- NếuRdwB cRdwBô ETWMthích tôETWMi ETWMtặng 44Kqcho cETWMô đấy!

Vân RdwBVy ngạc89pL nh44Kqiên hETWMá hTVNbốc miệTVNbng. TrướTVNbc đ89pLây 89pLcô từn44Kqg đTVNbòi GiTVNbang Nha44Kqn phảTVNbi c44Kqho mìn89pLh bứcRdwB ảnh44Kq này,ETWM th44Kqế m89pLà a44Kqnh còRdwBn RdwBtiếc. VậyRdwB mà89pL ETWMbây g44Kqiờ a89pLnh lạ44Kqi hàoETWM phóngRdwB tặngRdwB nóRdwB chTVNbo mộtTVNb ngư44Kqời m89pLà anRdwBh mớiTVNb gTVNbặp mặTVNbt cóRdwB và44Kqi lần.

- ARdwBnh….- CETWMô biế89pLt là44Kq a44Kqnh đã89pL đánhTVNb mất89pL ph89pLim TVNbchụp củTVNba bứcETWM ản44Kqh nETWMày r44Kqồi, TVNbnếu nhưTVNb làRdwB vậyTVNb…:- A89pLnh thậTVNbt sựTVNb muốnRdwB tặTVNbng nRdwBó 44Kqcho RdwBtôi sao?

Giang NhaETWMn mỉm89pL 44Kqcười, ETWMtỏ vẻ44Kq rấtRdwB tRdwBhản nhiên44Kq, n89pLhững ngó89pLn taETWMy thoRdwBn d89pLài ETWMnhẹ nhà89pLng điềuRdwB kRdwBhiển vETWMô lăngRdwB: RdwB- CôETWM r89pLất thích44Kq 44Kqnó RdwBmà! 89pL- 89pLanh dừnTVNbg lạiRdwB mộtTVNb chTVNbút RdwBrồi TVNbnói tiếp:89pL TVNb- Ha89pLy là44Kq côTVNb k89pLhông muốnETWM nhậnRdwB 89pLcái gTVNbì tTVNbừ ngETWMười lạ?

Vân ETWMVy chẳn44Kqg RdwBbao g89pLiờ nghĩTVNb rRdwBằng 89pLtất cả44Kq nhữTVNbng thứ44Kq đãETWM mETWMất điETWM lại44Kq 89pLcó thểTVNb TVNblấy lạTVNbi đư89pLợc. ETWMCô éTVNbp chặtTVNb bRdwBức ảnh89pL vTVNbào lồng44Kq ngực,ETWM vRdwBội vàn44Kqg giảiRdwB RdwBthích: ETWM- K89pLhông phảiTVNb, tô89pLi chỉ44Kq cảRdwBm thấ89pLy nETWMúi caRdwBo nhRdwBư vậy,TVNb 44Kqanh cRdwBhẳng d89pLễ dàETWMng g89pLì mớ89pLi chụ44Kqp đưETWMợc 44Kqbức ảRdwBnh này….-44Kq GiETWMang N44Kqhan 89pLđã từng89pL n89pLói RdwBvới côETWM, để44Kq cETWMó đượcETWM TVNbbức ảTVNbnh này,TVNb a44Kqnh TVNbđã pRdwBhải khổTVNb côn89pLg chRdwBờ đợi89pL suRdwBốt cả44Kq ETWMđêm, RdwBvì th89pLế màRdwB suETWMýt ETWMchút nữaTVNb a44Kqnh TVNbcòn bị89pL TVNbchết cónTVNbg TVNbở trTVNbên đ44Kqỉnh núETWMi tuRdwByết đó.

RdwB- 89pLLàm ETWMsao cô89pL biết89pL đTVNbược ngTVNbọn ETWMnúi ấ44Kqy 44Kqrất cao?

VânTVNb 89pLVy sững89pL người44Kq, cô89pL vội44Kq vRdwBàng giảiRdwB thíchRdwB 89pLmà chẳ44Kqng buồnETWM suRdwBy nghETWMĩ: TVNb- Tô44Kqi 89pLcó 89pLmột ngườiRdwB bạnTVNb đãRdwB từn89pLg đếTVNbn đó!

- ATVNbnh 89pLta c44Kqũng thích89pL nhiếpETWM TVNbảnh à?

- Vâng!

GiaRdwBng Nha89pLn bậTVNbt cườiETWM thTVNbành tiếng:TVNb RdwB- TETWMôi cTVNbứ tưởngRdwB 89pLcô 44Kqchỉ biETWMết đâETWMy 44Kqlà một44Kq bứcRdwB ảnhETWM c89pLhụp đỉnRdwBh núTVNbi, ETWMnào nTVNbgờ cTVNbô cònTVNb 44Kqbiết đượcETWM 89pLcụ thểRdwB RdwBcả địa44Kq điểmRdwB chụpRdwB nó!

Vân TVNbVy chộtTVNb RdwBdạ, chẳETWMng ngờ44Kq c44Kqô lại44Kq hRdwBết ETWMlần nàTVNby ETWMđến RdwBlần kh44Kqác đểTVNb 89pL“lộ c44Kqái đu44Kqôi” củETWMa mình.89pL VốRdwBn 89pLdĩ chỉRdwB ETWMlà mộ44Kqt câ44Kqu nóRdwBi hế89pLt sứ89pLc bìnhETWM thườn44Kqg, RdwBthế TVNbmà côRdwB cànRdwBg giảiETWM th89pLích cTVNbàng rắcTVNb rối,ETWM chẳnETWMg kETWMhác RdwBgì RdwB“chữa lợn44Kq lànhETWM 89pLthành lợnETWM què89pL”. Nếu44Kq nhRdwBư Gi44Kqang NRdwBhan m44Kqà ETWMnói mRdwBột câRdwBu: RdwB“Khi n44Kqào r44Kqảnh 44Kqgiới th44Kqiệu ETWManh ấTVNby vTVNbới tôRdwBi 44Kqnhé!”, thếTVNb thìETWM chẳn44Kqg phả44Kqi cô44Kq sẽRdwB lộETWM nguyê44Kqn h89pLình RdwBhay sao?

GianETWMg NTVNbhan RdwBhình như89pL đã89pL t44Kqhay đổi44Kq kháRdwBc 44Kqtrước rồiETWM, ítETWM nhRdwBất th44Kqì anETWMh đã89pL khTVNbông RdwBcòn 44Kqgiống n89pLhư Gian44Kqg NhaTVNbn tRdwBrong k89pLí ứTVNbc 44Kqcủa cô.RdwB GETWMiang N44Kqhan củ44Kqa h44Kqiện RdwBtại khiế44Kqn c89pLho 89pLcô khôn44Kqg RdwBthể nắETWMm bắ44Kqt được.

- CôETWM 89pLcó TVNbbiết c89pLon đường44Kq nETWMày không?

Vân 89pLVy RdwBlắc RdwBđầu đá44Kqp: RdwB- Không!

TVNbGiang NRdwBhan 89pLđi 89pLqua mộtRdwB co89pLn ETWMđường RdwBnhỏ rồi44Kq TVNbdừng lại:44Kq RdwB- NhớTVNb nTVNbhé, RdwBtừ 89pLđây đTVNbến côTVNbng 89pLty cTVNbô cà44Kqng nTVNbhanh hETWMơn đấy!

Giờ89pL VTVNbân VETWMy mớRdwBi phETWMát hiETWMện r44Kqa cRdwBông TVNbty mình89pL ETWMcách chRdwBỗ này44Kq chẳngTVNb xETWMa: ETWM- Anh….

- Trước89pL đây89pL tRdwBôi từnTVNbg láETWMi 89pLxe qRdwBua đây44Kq! 89pL- 89pLAnh TVNbđã RdwBtừng l89pLái TVNbxe qTVNbua đâETWMy, sETWMau RdwBđó RdwBnhìn tRdwBhấy RdwBmột côRdwB gETWMái nhỏTVNb 89pLnhắn đa44Kqng ôTVNbm mộtRdwB c44Kqái 44Kqtúi xácRdwBh r44Kqất toTVNb, chậm89pL c44Kqhạp lêETWM bướcTVNb vềETWM phíTVNba trước.

Vân V89pLy sữngTVNb ng89pLười. AnRdwBh chỉ44Kq ETWMnói rằRdwBng aETWMnh đãETWM từn44Kqg TVNbđi 44Kqqua đây44Kq thôi44Kq, t89pLhế mRdwBà đãETWM th44Kquộc đư44Kqờng xá44Kq 89pLhơn cRdwBả mộRdwBt TVNbngười TVNbđã họETWMc RdwBở đ44Kqây ha89pLi 89pLnăm trờiRdwB nhRdwBư cô.

- TôiETWM 89pLít RdwBkhi 89pLđi 44Kqđường nàyETWM, nETWMhà t44Kqôi ởETWM hướngETWM khRdwBác 44Kqmà! 89pL- C44Kqô nETWMgại 44Kqngùng nói.

HaETWMi 44Kqnăm nTVNbay côTVNb gTVNbần nhưRdwB đãTVNb quRdwBen TVNbthuộc 89pLvới mộETWMt cTVNbon đưETWMờng. ThỉnhTVNb thoảTVNbng lắTVNbm côTVNb mớETWMi ETWMđi siêuETWM thị,89pL RdwBvì khTVNbông biTVNbết đTVNbường RdwBnên phải89pL 44Kqđi 89pLvòng mộRdwBt vò44Kqng rETWMất xRdwBa. CTVNbó TVNblần vì89pL m89pLua nhiềuRdwB đồ44Kq TVNbquá nêTVNbn TVNbcô đETWMành phảTVNbi n44Kqgồi RdwBbệt TVNbxuống đấtRdwB TVNbmà thở.

Giang NRdwBhan trước89pL đâTVNby thườngRdwB ETWMxuyên nhắcETWM nhởTVNb c89pLô lETWMà TVNbđừng RdwBnên mETWMua qRdwBuá nhiTVNbều đồRdwB vETWMà phTVNbải 89pLtìm coRdwBn đường44Kq ETWMngắn n89pLhất về89pL nhà.

Có lẽRdwB…. VânRdwB VETWMy lén89pL 44Kqnhìn GianETWMg Nh89pLan, c89pLó lẽ44Kq ôn44Kqg trờiRdwB đ89pLã ETWMban 44Kqcho côTVNb có44Kq 89pLcơ hội44Kq RdwBquay 44Kqngược lại89pL th44Kqời gia89pLn TVNbkhông chỉRdwB lRdwBà để89pL GiaRdwBng 89pLNhan có44Kq thRdwBể sTVNbống tố44Kqt hơTVNbn mRdwBà rấtETWM có44Kq thTVNbể cònRdwB 89pLtạo cRdwBơ hội89pL cETWMho hRdwBai TVNbngười quaTVNby 44Kqtrở RdwBlại RdwBvới nhau.

TiRdwBếng 44Kqchuông điệnRdwB tTVNbhoại vRdwBui ta89pLi vTVNbang lTVNbên. ETWMVân VRdwBy 44Kqvội 89pLvàng m44Kqở tETWMúi RdwBxách, nhưng89pL lạ44Kqi 44Kqthấy chiếcETWM điệETWMn TVNbthoại TVNbvẫn TVNbim lìmETWM nằm89pL đó.89pL 89pLLúc nàTVNby 44Kqcô mới44Kq ýTVNb TVNbthức được44Kq rằnTVNbg tiế44Kqng chuônTVNbg điện89pL thoạiRdwB q89pLuen 44Kqthuộc ấy89pL 44Kqkhông phảiRdwB l89pLà từ44Kq 89pLmáy điệnETWM thETWMoại c89pLủa cô.

Cô giậtRdwB mìnTVNbh 44Kqnhớ RdwBra rằng89pL kểTVNb từETWM sa89pLu RdwBkhi RdwBGiang 89pLNhan chếtRdwB, cETWMhuông đ89pLiện thoại89pL cRdwBủa cô89pL 89pLđã ETWMđổi thàRdwBnh bTVNbản nhETWMạc m44Kqà G89pLiang NhaETWMn thíc89pLh. ETWMThế mETWMà gi89pLờ bTVNbản nhạcTVNb TVNbcô thETWMích lTVNbại phá89pLt 89pLra tTVNbừ 89pLđiện thoạETWMi củaTVNb GiaTVNbng Nhan.

Gi44Kqang RdwBNhan ETWMtừng trêu44Kq chọcRdwB ETWMcô RdwBvì dù44Kqng thứETWM âTVNbm nhạcRdwB ấuTVNb trĩ89pL RdwBnày, th89pLế mETWMà bâyTVNb 44Kqgiờ an89pLh lại….

Tro44Kqng điệ44Kqn thoạiETWM lETWMoáng thTVNboáng vọngRdwB 44Kqra gRdwBiọng TVNbnói 89pLrất hà89pLo hứn44Kqg của89pL ETWMai đ89pLó: 44Kq-Cậu RdwBchuẩn 89pLbị kếtTVNb ETWMhôn rồi44Kq TVNbkhông? ETWMKhông đETWMợi cáiETWM ETWMngười kRdwBhông th44Kqể ki89pLa c89pLủa cậuTVNb 89pLnữa ETWMà? Tô44Kqi nói89pL r89pLồi mà,ETWM b89pLan nãTVNby ETWMtôi gọiETWM điện44Kq chETWMo TVNbbác gTVNbái, bá44Kqc bảoRdwB cậu44Kq RdwBsắp 89pLkết hôETWMn, hóaETWM r44Kqa 44Kqlà thậtTVNb à?

- Ừ…-ETWM Gi89pLang NhRdwBan không44Kq hề44Kq ph89pLủ định:89pL TVNb- KhETWMi 44Kqnào gặETWMp thìETWM nRdwBói chETWMuyện tETWMiếp nhé!

Trái tTVNbim củaRdwB VâTVNbn V89pLy RdwBđột nhiETWMên nhưRdwB bịTVNb 44Kqbóp nghẹETWMt lại.89pL AnTVNbh TVNbấy chuẩ89pLn bETWMị k89pLết hôn44Kq rồi.AnTVNbh thậETWMt sRdwBự sắp89pL kết89pL hôRdwBn rồTVNbi, hóa44Kq rRdwBa ôngRdwB t44Kqrời đ89pLang trêuTVNb ETWMđùa c89pLô. H44Kqai ngư89pLời hRdwBọ sớ44Kqm chẳnTVNbg gặp,44Kq mTVNbuộn chẳn89pLg gặpTVNb, lạiTVNb 89pLgặp đúETWMng vàoTVNb lúc44Kq anETWMh 44Kqchuẩn bTVNbị RdwBkết hôn.

Giang RdwBNhan TVNbngắt điệnETWM thoạiRdwB. ETWMVân V44Kqy ETWMvội TVNbvàng 89pLnói cámTVNb ơn44Kq rồi89pL mRdwBở cTVNbửa x89pLe địnhRdwB xuống.

- KhoaTVNbn đã!ETWM ETWM- GiaETWMng RdwBNhan cườiRdwB cườTVNbi RdwBnói: TVNb- 89pLCó pTVNbhải côTVNb cũngRdwB nTVNbên đưETWMa cTVNbho tôi44Kq mộtRdwB thTVNbứ TVNbgiống n89pLhư RdwBthế không?

- Cái44Kq gì?

-Danh thi89pLếp ETWMấy! ETWM- 89pLAnh ngậRdwBp ETWMngừng nóTVNbi: ETWM- DTVNbù RdwBsao ETWMtôi cTVNbũng p44Kqhải biếtRdwB ngETWMười t89pLôi ETWMđã 89pLđưa daETWMnh thiếp44Kq 89pLlà TVNbai ch44Kqứ nhỉ?

Lúc nàTVNby VTVNbân V89pLy RdwBmới 89pLsực tỉnh44Kq. 89pLCô vụngTVNb TVNbvề TVNblấy rTVNba mETWMột 89pLtấm RdwBdanh thiế44Kqp đưETWMa c89pLho GiaTVNbng Nha89pLn r89pLồi đứng89pL gọn89pL vàRdwBo l89pLề TVNbđường, nh89pLìn 89pLchiếc 44Kqxe củaTVNb GianETWMg NhTVNban đa44Kqng hETWMòa và44Kqo 89pLdòng x89pLe cộ89pL đôngTVNb đúcETWM trRdwBên đường.

- Vâ89pLn VTVNby, ngư44Kqời b89pLan nãTVNby lRdwBà a89pLi thế?

Mãi đếnETWM kRdwBhi ngETWMhe thấy44Kq tiếETWMng hETWMỏi của44Kq TVNbđồng 89pLnghiệp, VâETWMn VETWMy mớiETWM giRdwBật mETWMình bừTVNbng tỉnh.

- ETWMMột người89pL bạn!

-Không phả89pLi chứ?

- ThậETWMt RdwBđấy! RdwB- CóTVNb lẽ89pL đốiETWM vớiTVNb ETWMGiang N89pLhan, 44Kqcô chETWMẳng RdwBthể đượcTVNb c44Kqoi l89pLà một44Kq n89pLgười bạn.

44KqGiang NhaRdwBn lRdwBấy chìaETWM kTVNbhóa mở89pL cửa44Kq, vừRdwBa đRdwBi và89pLo phò44Kqng đã44Kq nghRdwBe tRdwBhấy mộTVNbt 44Kqgiọng nóRdwBi rất89pL qRdwBuen tRdwBhuộc: 89pL- Tiể89pLu Nguyên44Kq vềTVNb rồiETWM đTVNbấy à?

- NhìnTVNb TVNbcon xem44Kq, lTVNbớn bằngETWM ngầnRdwB nàTVNby 89pLrồi mTVNbà TVNbcòn kTVNbhông b89pLiết 89pLtự ch89pLăm sóc44Kq bản89pL thâ89pLn! RdwB- BàRdwB RdwBGiang đang89pL mặTVNbc tTVNbạp dề89pL RdwBtừ tETWMrong RdwBbếp 44Kqchạy rTVNba, TVNbđón lấy89pL cETWMái áoRdwB khoácRdwB tr44Kqên tETWMay Gian89pLg NhaETWMn rTVNbồi nETWMhíu RdwBmày nh44Kqìn cRdwBậu 89pLcon t44Kqrai: 89pL- 89pLCó phRdwBải gầnETWM đ44Kqây lạRdwBi lETWMàm việETWMc vất89pL vả89pL RdwBquá khôRdwBng? Trôn89pLg c89pLó vẻRdwB ETWMtâm trạn44Kqg k44Kqhông được44Kq tốt44Kq…- 89pLnói đếnTVNb đRdwBây mẹ89pL GiRdwBang NhaRdwBn bỗETWMng nETWMhíu m89pLày: 44Kq- CETWMó phả44Kqi bệ89pLnh ETWMtim lại….

-MẹTVNb àRdwB…- Gian89pLg NhETWMan 89pLcười cETWMười: ETWM- ETWMĐừng ng44Kqhĩ vớTVNb vẩETWMn nữa,44Kq c89pLon vừa89pL đến44Kq bệTVNbnh việRdwBn TVNbkiểm t89pLra rồi,RdwB mọi44Kq thứTVNb đ44Kqều ổn89pL TVNbcả! TVNb- ĐểETWM chứn44Kqg TVNbminh chRdwBo nhữnTVNbg ETWMgì ETWMmình vừaRdwB TVNbnói, G89pLiang NhETWMan c89pLòn đ89pLưa chTVNbo m44Kqẹ ETWMxem tRdwBờ đRdwBơn kETWMhám b89pLệnh màTVNb RdwBbác sĩ89pL đ89pLã viết.

M89pLẹ RdwBGiang Nha89pLn đọcTVNb RdwBkết quảTVNb RdwBkiểm tr44Kqa 89pLcủa conETWM, nụETWM cườiETWM lậpTVNb 89pLtức n44Kqở trê44Kqn môi.

Trong ETWMnhà 44Kqvệ sinhRdwB, Gian89pLg Nha44Kqn so44Kqi vàETWMo gương.44Kq HìTVNbnh ảnRdwBh củETWMa aTVNbnh t44Kqrong gươnTVNbg c89pLó cTVNbhút TVNbcứng nhắc44Kq, TVNbkhuôn mặt44Kq cứ89pL ETWMthất 89pLthần nRdwBhư ng89pLười mấ89pLt h89pLồn, nếTVNbu không44Kq chẳngTVNb ETWMđến mức44Kq cóRdwB nRdwBgười đ44Kqến nhà89pL 89pLmà ETWManh khôngRdwB biết.ETWM MẹETWM 89pLanh RdwBcứ thETWMỉnh thoảngETWM lại89pL đếnTVNb dọnETWM ETWMdẹp ETWMnhà c89pLửa TVNbcho anhTVNb, hôRdwBm nTVNbay cũng44Kq không44Kq phải44Kq làETWM ngTVNboại lệ.

TRdwBrên bàRdwBn bàyRdwB TVNbtoàn đồTVNb ETWMăn màRdwB thườngRdwB ngà44Kqy TVNbanh vẫRdwBn ETWMthích ăn,ETWM thếRdwB như44Kqng hômETWM naRdwBy TVNbăn vETWMào RdwBlại chẳng44Kq thấyRdwB ng89pLon miệETWMng chútTVNb nào.TVNb 89pLCó lẽ89pL TVNbtại vRdwBì dạoRdwB TVNbnày 44Kqanh TVNbthực s44Kqự q44Kquá ETWMbận rộn.

- M44Kqẹ đRdwBã đTVNbặt kTVNbhách sạETWMn TVNbtổ chứcRdwB hôETWMn 89pLlễ 89pLcho 89pLcon rồiRdwB, ở44Kq khách…..
MẹETWM an44Kqh bắETWMt đầuRdwB nó89pLi đ44Kqến chETWMuyện chuẩ89pLn bịTVNb h89pLôn lTVNbễ. GianETWMg NETWMhan chẳngRdwB đểETWM hềETWM đểRdwB tâ44Kqm ETWMđến những89pL 44Kqgì TVNbmẹ aRdwBnh đaETWMng nói.

- C44Kqác ETWMcon kETWMết hônETWM xoRdwBng kRdwBhông định44Kq dETWMọn vềRdwB nhà44Kq ởRdwB tRdwBhật à?

- TVNbKhông ạ…-RdwB GiRdwBang N89pLhan cư89pLời cưETWMời: ETWM- CETWMon queTVNbn ở44Kq riETWMêng rồi!

- CũTVNbng phả44Kqi! RdwB- METWMẹ G44Kqiang NhETWMan t44Kqỏ vẻ89pL rộng89pL lượngRdwB: 89pL- 89pLThanh 89pLniên đều44Kq thícTVNbh cóETWM ETWMkhông g89pLian riêngRdwB ETWMtư! RdwB- Nó44Kqi rồiTVNb RdwBbà đRdwBưa m89pLắt nhìETWMn khắp89pL RdwBcăn phòng:44Kq RdwB- C44Kqó cần89pL 89pLphải sử44Kqa TVNblại cănRdwB hộ89pL RdwBnày khôRdwBng con?

Giang NhETWMan bỏ89pL đôiTVNb đũTVNba t89pLrên 89pLtay xuố44Kqng, đáp:RdwB 89pL- KhETWMông cRdwBần phiền44Kq ETWMphức nhRdwBư 44Kqvậy RdwBđâu mẹ!

- DùTVNb RdwBsao c89pLũng pETWMhải 44Kqmua sắm89pL TVNbmột và89pLi dụTVNbng TVNbcụ giRdwBa đìTVNbnh chứ….

- Gần44Kq đây44Kq c44Kqông 44Kqty RdwBbận lRdwBắm, co44Kqn khônTVNbg cóTVNb thETWMời gETWMian đâu!

- Kh89pLông 44Kqsao, đểRdwB mẹTVNb muRdwBa gRdwBiúp ETWMcon! RdwB- MẹTVNb GETWMiang Nha44Kqn hàoTVNb hứng44Kq nETWMói. ChTVNbỉ cầ89pLn cRdwBon 44Kqtrai chRdwBịu kếtETWM h89pLôn ETWMthì 44Kqcho RdwBdù cTVNbó TVNbvất vả89pL đếnTVNb đâuETWM bàTVNb cũnTVNbg ch44Kqấp nhận.

Giang NTVNbhan chầTVNbn ch44Kqừ mộ44Kqt chúRdwBt đàn89pLh gậTVNbt đầRdwBu, chẳ44Kqng nhẽ44Kq 89pLmẹ nTVNbói gìETWM aRdwBnh cRdwBũng gạ89pLt 89pLđi: RdwB- RdwBVâng, vất89pL vETWMả ch89pLo mẹ44Kq quá!

- TVNbCái thằngRdwB RdwBnày, ETWMsao m89pLà kháchTVNb RdwBsáo TVNbvới mẹ44Kq thế!

Sau kETWMhi tRdwBhu dọETWMn phRdwBòng bếpTVNb xon44Kqg xuôi,RdwB ETWMmẹ Gia44Kqng RdwBNhan chuẩn44Kq bị89pL r89pLa về.89pL TrướcETWM ETWMkhi đi89pL mẹETWM ETWManh chợt89pL nhớ89pL RdwBra chuyETWMện 44Kqgì đ44Kqó, liền44Kq nTVNbgoảnh lại89pL n89pLỏi: 44Kq- 89pLÀ p89pLhải rồi….-44Kq RdwBmẹ lấ44Kqy rTVNba mộtRdwB TVNbcái điện44Kq thoạETWMi TVNbđã tTVNbắt máy44Kq ở44Kq 44Kqtrong ETWMtúi rTVNba RdwBvà nóiETWM: ETWM- TETWMiểu Nguyê44Kqn, cái89pL điện89pL ETWMthoại nETWMày coTVNbn đãTVNb để44Kq ở89pL 89pLnhà ETWMhơn mộ44Kqt nămETWM nTVNbay rồRdwBi. Nếu44Kq nhưTVNb coTVNbn đã44Kq khô89pLng dETWMùng đế44Kqn thìETWM RdwBmẹ TVNbmang đ44Kqi c44Kqho nTVNbgười RdwBta nhé!

Giang NTVNbhan TVNbngẩng 44Kqđầu nhìn44Kq, chiế44Kqc điệnETWM tho89pLại ấRdwBy đETWMược 89pLbày TVNbtrong tủRdwB kínRdwBh, a89pLnh RdwBvừa nhETWMìn RdwBđã ưng44Kq ýRdwB TVNbngay. Kiểu89pL cácETWMh đơn44Kq 89pLgiản, v44Kqỏ ngoàETWMi màRdwBu ETWMđen sRdwBang trọETWMng….không hiRdwBểu vìTVNb sRdwBao mETWMà aRdwBnh vừaETWM nhTVNbìn thấETWMy nRdwBó 89pLđã bỏ89pL tTVNbiền rTVNba mu44Kqa 44Kqnó vTVNbề luôn44Kq khôngETWM suTVNby nghETWMĩ, ETWMrồi đặtRdwB nó44Kq vàoETWM chiếc44Kq tTVNbủ đầuRdwB giường.

Hóa 89pLra đãETWM để44Kq 89pLnó ETWMở đóTVNb hơn89pL mộ89pLt 44Kqnăm TVNbtrời rồTVNbi, cuốiRdwB cùn44Kqg 89pLvẫn chRdwBỉ cRdwBoi làETWM TVNbnhư mộETWMt v89pLật để89pL tTVNbrưng bàyRdwB m44Kqà thôi.

ChẳETWMng m44Kqấy TVNbchốc đãETWM đếnRdwB ETWMcuối tháRdwBng. TrETWMong buổ89pLi họp44Kq tổngRdwB kết89pL cuố89pLi thángTVNb, sếpETWM hTVNbết lờiRdwB khRdwBen nTVNbgợi 44KqVân ETWMVy. KháRdwBch hàng44Kq củaTVNb côngRdwB tRdwBy đETWMã gọ44Kqi đETWMiện đến89pL hết89pL lTVNbời kh89pLen n89pLgợi vETWMà TVNbtỏ RdwBra ETWMvô cùn44Kqg hàiRdwB lònTVNbg vETWMới thái89pL đ44Kqộ RdwBvà chất89pL lượngETWM pETWMhục TVNbvụ cTVNbủa cônETWMg ty44Kq. 44KqSếp còRdwBn ETWMthưởng c89pLho VânRdwB 89pLVy ETWMba nghìnRdwB tệ.

C44Kqô cònETWM chưETWMa đượcRdwB lĩnhETWM tiềnTVNb thRdwBì cETWMác đồnRdwBg nghiệp44Kq đã44Kq hòTVNb RdwBreo đòRdwBi ETWMVân V89pLy phRdwBải k44Kqhao. VừaETWM ha89pLy ởTVNb tETWMrên RdwBcon phRdwBố gầETWMn đó44Kq mTVNbới khRdwBai tr44Kqương mộETWMt cửETWMa h89pLàng RdwBđồ 89pLnướng, 89pLmọi ngườiRdwB 44Kqai nấyTVNb đềuTVNb 44Kqnghỉ làm89pL t44Kqừ sớ44Kqm vàRdwB ETWMra RdwBđó ngồTVNbi tụRdwB RdwBtập vớ44Kqi nhau.

Cô ETWMcòn chRdwBưa đưRdwBợc lĩ44Kqnh tiềRdwBn t44Kqhì RdwBcác RdwBđồng ngTVNbhiệp 89pLđã hETWMò reRdwBo đòTVNbi V89pLân RdwBVy pTVNbhải RdwBkhao. VETWMừa hRdwBay ở44Kq tr89pLên RdwBcon ph44Kqố gRdwBần đóTVNb mớ44Kqi khTVNbai trươnETWMg một44Kq ETWMcửa hàngTVNb đồ89pL nư44Kqớng, mRdwBọi ngườiTVNb aETWMi n89pLấy đềuRdwB nghỉETWM làTVNbm từ44Kq sớmTVNb vETWMà rETWMa đ44Kqó ngồETWMi tTVNbụ tRdwBập vớiTVNb nhau.

Chẳng mấy44Kq khETWMi đượTVNbc 89pLvui vẻTVNb thếETWM TVNbnày, c44Kqho dTVNbù RdwBcó ETWMmất tiềnETWM cũn44Kqg thấy89pL đáng!TVNb DTVNbù gTVNbì th89pLì đây44Kq cũngTVNb lRdwBà tiềnRdwB cTVNbủa sếpRdwB chứ89pL đâ89pLu TVNbphải t89pLiền củETWMa côETWM. MọiETWM người44Kq ngồiTVNb RdwBxung qu89pLanh c44Kqái bàn44Kq, cụng89pL lTVNbi chúRdwBc mừ44Kqng vTVNbà ă89pLn uố44Kqng 44Kqno sRdwBay. S44Kqau khETWMi ă89pLn uống44Kq xongETWM, RdwBhọ lạ89pLi rủ44Kq nETWMhau đếnRdwB KETWMTV hát.

Nhân lETWMúc đ44Kqám đRdwBàn ôETWMng coTVNbn tr89pLai đaRdwBng há89pLt 44Kqhò, m44Kqấy chị44Kq TVNbem phụRdwB nữTVNb liềETWMn 44Kqngồi túETWMm t89pLụm vớiTVNb RdwBnhau RdwBbuôn dưRdwBa lê.

89pL- Th89pLật khôngRdwB nRdwBgờ trETWMước 89pLkhi kếETWMt 44Kqhôn lạETWMi gặpTVNb phải89pL 89pLchuyện nàyRdwB! 89pL- Tô44Kqn 89pLKì mímRdwB mô89pLi nh44Kqấp mộtRdwB ng89pLụm rượu89pL RdwBvang: RdwB- CácRdwB RdwBchị nóETWMi xeETWMm cóETWM TVNbkì lạTVNb khTVNbông, đ44Kqúng vRdwBào 89pLlúc nTVNbày gặp89pL l89pLại aETWMnh ấy,TVNb hóaRdwB RdwBra 44Kqanh 89pLấy đếETWMn gi89pLờ vẫn89pL c44Kqòn chưa89pL kết44Kq hôn!

Đúng vào89pL lú89pLc c89pLhuẩn bETWMị nắmRdwB taRdwBy vịTVNb hôTVNbn phETWMu bướRdwBc TVNbvào TVNblễ đường89pL 89pLthì TôTVNbn KìTVNb lạRdwBi tRdwBình cTVNbờ gặpETWM 89pLlại 44Kqngười yTVNbêu cũ.

89pL- ThếTVNb cậTVNbu địnRdwBh lự89pLa chọn89pL RdwBra 89pLlàm 44Kqsao? RdwB- Tiểu44Kq ThTVNbu tRdwBò mTVNbò hỏi.

VẻRdwB mặ89pLt Tôn89pL 44KqKì 44Kqcó RdwBchút đauTVNb khổ,44Kq chTVNbỉ 89pLcó đETWMiều đây44Kq chẳ89pLng qu44Kqa cTVNbhỉ ETWMlà TVNbsự 44Kqu uTVNbất tRdwBrong mộtETWM vETWMài giâETWMy ngắETWMn ngủiRdwB. C89pLhỉ vài44Kq TVNbgiây RdwBsau côETWM 89pLđã nởETWM n89pLụ cưRdwBời tưRdwBơi r89pLói: TVNb- LRdwBựa chọn89pL thếTVNb nào44Kq? ĐưRdwBơng nhETWMiên ETWMlà 89pLtôi vẫnETWM sẽTVNb kết89pL h44Kqôn thRdwBeo đúng89pL kếRdwB hoạ44Kqch, chETWMẳng nhẽETWM aRdwBnh ấy89pL đ89pLột nETWMhiên xTVNbuất h44Kqiện nó89pLi rằnETWMg vẫn89pL cRdwBòn y44Kqêu t44Kqôi thì89pL ETWMtôi 44Kqphải bỏRdwB đám44Kq cưới44Kq 89pLđể qETWMuay lạRdwBi vớ44Kqi an89pLh ấyRdwB chắc?89pL ETWMCho RdwBdù t89pLôi cTVNbó RdwByêu an89pLh ấTVNby đến44Kq mứ44Kqc 89pLnào cTVNbũng sẽ89pL khôETWMng làm44Kq TVNbnhư ETWMvậy. ĐâuETWM có44Kq TVNbcòn làTVNb mTVNbấy RdwBcô 44Kqbé, cậuRdwB 89pLbé nônTVNbg nETWMổi n89pLhư trước44Kq RdwBđâu, cò44Kqn cóETWM 89pLai dTVNbám t44Kqin tưởngRdwB và44Kqo mộRdwBt t44Kqhứ tTVNbình yêu89pL ETWMchẳng TVNbbao 89pLgiờ phô44Kqi pETWMhai nETWMữa chứRdwB? Tr44Kqước 89pLđây c44Kqậu nó89pLi c44Kqậu thRdwBề 89pLnon hETWMẹn biểnETWM vớ89pLi mộtRdwB ngườiETWM, cả44Kq đời44Kq chETWMỉ yêRdwBu m89pLột mìTVNbnh 44Kqngười ấETWMy t89pLhôi, TVNbcó lẽETWM mọiTVNb ngườ44Kqi sETWMẽ cảm89pL độngTVNb ETWMđến rớtTVNb nướETWMc mRdwBắt. N89pLhưng bETWMây RdwBgiờ mETWMà cậRdwBu nóETWMi vậy,ETWM mọiETWM ngườ89pLi vẫnETWM sẽETWM rơi89pL nướcTVNb mắ44Kqt, nhưngRdwB mà44Kq l44Kqà cưRdwBời chảy89pL nướcETWM mắtRdwB. QuTVNbá khứETWM chỉTVNb TVNblà quá44Kq khứ,RdwB khôngETWM tETWMhể để44Kq ETWMquá kRdwBhứ trRdwBở thETWMành vậtETWM cản44Kq chETWMo tươn89pLg lETWMai được!

Tiểu Th44Kqu tiTVNbếc nuối44Kq thở89pL dài44Kq: ETWM- ETWMLẽ nRdwBào TVNbbây gTVNbiờ aRdwBi nấy89pL đềRdwBu bịETWM hiTVNbện thETWMực hóaRdwB hếtRdwB rồiTVNb hTVNbay sao?

TônRdwB KTVNbì c89pLười cườTVNbi nói89pL: ETWM- ETWMĐây làRdwB hiệRdwBn t89pLhực, cETWMũng là44Kq 89pLmột sRdwBự lựa89pL chọn89pL hếETWMt sứRdwBc 44Kqbình thRdwBường! Chẳng89pL a89pLi RdwBmuốn man89pLg m89pLột thứRdwB mTVNbơ hồTVNb 44Kqra ETWMđể 44Kqđánh cTVNbuộc cRdwBả đTVNbời mìnTVNbh cRdwBả! METWMà tìnTVNbh yêuETWM lETWMại l44Kqà thứRdwB mơRdwB 89pLhồ nhấtETWM t89pLrong cTVNbái thRdwBế RdwBgiới này!

- Tì44Kqm 89pLlại giấcTVNb 44Kqmộng tETWMình yêETWMu chẳngRdwB quETWMa c89pLhỉ làETWM một44Kq sựRdwB ho89pLang tTVNbưởng. MộngRdwB cTVNbũ, chẳngTVNb RdwBqua cũngETWM chỉETWM lETWMà mộTVNbt ETWMgiấc mộngETWM TVNbmà thôi!

Tôn KìRdwB nTVNbói đúng,44Kq đó44Kq chẳng44Kq q89pLua chỉ89pL l44Kqà mRdwBột giấcRdwB mơ.

Vì hETWMôm saRdwBu cònETWM phTVNbải đ44Kqi làRdwBm TVNbnên mọiRdwB ngư89pLời ETWMvui chơETWMi đếRdwBn ETWMmười giờ89pL lTVNbà l44Kqục tục44Kq giải89pL tETWMán h89pLết. V89pLân ETWMVy 44Kqra RdwBquầy 44Kqthanh 89pLtoán rồTVNbi cùTVNbng TiểuETWM TVNbThu rRdwBa bếRdwBn xETWMe buETWMýt. RRdwBa 89pLđến bếTVNbn 89pLxe, mởETWM túRdwBi RdwBra lấy89pL t44Kqiền l44Kqẻ tTVNbhì cETWMô m44Kqới phát44Kq hiệETWMn 44Kqra ETWMlà điệnTVNb thoại44Kq củRdwBa mì44Kqnh khRdwBông c44Kqó ở89pL 89pLtrong túi.

ETWM- RdwBCậu nRdwBhớ lại44Kq c89pLho kETWMĩ vào,TVNb cóTVNb phải89pL 89pLlà đểTVNb quên89pL điệnTVNb thoại44Kq RdwBở KTETWMV rồi44Kq không?

Vân V89pLy nhETWMớ kĩTVNb lại,TVNb 44Kqban nTVNbãy vETWMì sợ44Kq TVNbtiếng nRdwBhạc quá44Kq ồn89pL khôETWMng tRdwBhể ngh89pLe tTVNbhấy tiếng89pL chuông89pL điTVNbện tTVNbhoại nêTVNbn côETWM đã89pL l89pLấy điTVNbện thoạ44Kqi rTVNba 44Kqkhỏi túiETWM vàRdwB ETWMđể 44Kqlên 44Kqghế sôTVNb ph44Kqa. ThếETWM màRdwB lúTVNbc r89pLa về89pL c44Kqô 44Kqlại qu44Kqên khETWMông cETWMầm theo.

- TVNbTớ một89pL RdwBmình qRdwBuay lại89pL đó44Kq lấyETWM là44Kq đượcETWM rồi!RdwB 89pLCậu vềRdwB TVNbđi, nhà44Kq cậTVNbu xa!

- KhônTVNbg saoRdwB! TVNb- TiểuETWM ThRdwBu túETWMm lấETWMy cánRdwBh tTVNbay Vân89pL VyETWM: 44Kq- TớETWM ETWMđi v89pLới c89pLậu, c44Kqùng lắm44Kq thTVNbì vETWMề n44Kqhà cậu89pL ngETWMủ mộ44Kqt đêmTVNb chứRdwB gì!

ETWMHai ngườiRdwB vừa89pL nóiRdwB vừ89pLa chạyTVNb vộ89pLi vTVNbàng RdwBvề phTVNbía 44Kqquán kaETWMraok ETWMđể lETWMấy điệnTVNb thoạTVNbi. VânTVNb 89pLVy đ44Kqi nh89pLanh đếnETWM nETWMỗi kTVNbhiến chETWMo TTVNbiểu ThETWMu chạETWMy đuổiRdwB th44Kqeo ETWMmệt đếnRdwB bởTVNb 89pLhơi tTVNbai: 89pL- Ti89pLểu RdwBVy, cETWMậu đừ44Kqng sốtRdwB rột,TVNb điệnETWM thoạiRdwB ETWMđể ởETWM đấyETWM khôngETWM mất44Kq đ44Kqược đâu.44Kq 44KqBình thườngETWM cậu44Kq gi44Kqữ điETWMện thoại44Kq rấtRdwB kTVNbĩ, cTVNbó phải44Kq làETWM sRdwBợ ngườETWMi kháRdwBc phTVNbát hiệnTVNb rRdwBa bíETWM mậtETWM g44Kqì trETWMong ETWMđó khôngRdwB hả?

Tiểu TTVNbhu n44Kqói b89pLừa nhưETWMng lại44Kq trúngETWM ngaRdwBy tTVNbim 89pLđen 89pLcủa VânTVNb Vy.

Tro89pLng điện89pL thTVNboại củaETWM cTVNbô cRdwBó chứaRdwB bí44Kq 89pLmật khôngRdwB thểRdwB 44Kqnói chRdwBo ngTVNbười kháRdwBc biếtRdwB được.ETWM S44Kqau khRdwBi thETWMời 89pLgian 89pLquay ngượ89pLc RdwBtrở lại,cô89pL đãETWM chạRdwBy đếTVNbn trưRdwBớc cửaETWM nTVNbhà nhà44Kq GianRdwBg RdwBNhan, dTVNbùng ETWMmáy ản44Kqh c44Kqhụp ETWMlại mộtRdwB ETWMbức 89pLảnh TVNbcủa GTVNbiang 44KqNhan. SaTVNbu kh89pLi mRdwBua điTVNbện thoRdwBại hồiRdwB đầuETWM năm,44Kq c89pLô đETWMã chuyRdwBển bứRdwBc ảnRdwBh RdwBấy ETWMvào tron89pLg bộRdwB nhớ44Kq máETWMy. Ngộ89pL nhớRdwB cRdwBó TVNbngười lấyTVNb đưETWMợc cá89pLi ETWMmáy rồTVNbi mởTVNb 44Kqra xe44Kqm TVNbảnh, phát89pL hiệETWMn ETWMra b89pLức 89pLảnh ấy…chắc44Kq cTVNbũng khôRdwBng cóETWM vấ89pLn đề44Kq gTVNbì đâuRdwB nhỉTVNb? KhônTVNbg được,RdwB cTVNbô khôngETWM thể44Kq m89pLạo 89pLhiểm nhưTVNb vậTVNby đETWMược! CôRdwB nTVNbhất địnhRdwB phảiTVNb tTVNbìm lại44Kq 89pLđiện thoạiETWM. ChuTVNbyện nàETWMy mà89pL 89pLđể ch44Kqo GETWMiang NhTVNban biếTVNbt đư89pLợc, 44Kqchắc chắ89pLn a89pLnh sTVNbẽ chTVNbo rằTVNbng cô89pL TVNblà 89pLmột kẻETWM biếTVNbn thá89pLi, mộtETWM cETWMon điên.

Trước kiRdwBa, lRdwBúc 44Kqcô v44Kqà GiTVNbang NRdwBhan c44Kqòn ởTVNb b44Kqên nhaRdwBu, cTVNbô luônETWM thểETWM TVNbhiện nhTVNbững mặt89pL ETWMtốt củaTVNb mETWMình trướRdwBc mặt44Kq anETWMh. 44KqBây giờTVNb ETWMmặc TVNbdù không44Kq cóRdwB du89pLyên pRdwBhận đư44Kqợc ởTVNb bTVNbên nhaRdwBu nhưnTVNbg cRdwBũng kh89pLông thểTVNb đểTVNb 44Kqanh cóTVNb ấnRdwB tượnETWMg xấ44Kqu RdwBvề côTVNb được.

- ETWMNày a44Kqnh! ETWM- Vâ44Kqn VETWMy laETWMo đTVNbến quầyRdwB thTVNbu ETWMtiền: ETWM- TôETWMi vừa89pL ngồ44Kqi 44Kqở phòngTVNb 3ETWM02, hìnETWMh nETWMhư điệETWMn thoạTVNbi củ89pLa ETWMtôi vẫn89pL cònRdwB TVNbđể tronRdwBg đó!RdwB TVNb- Vừa89pL nóRdwBi V44Kqân V44Kqy vừTVNba m44Kqóc r89pLa hóETWMa đơnTVNb vừTVNba thETWManh toán.

- 44KqXin 89pLcô TVNbđợi RdwBcho mộRdwBt c89pLhút! ĐểETWM tôi44Kq hTVNbỏi nhETWMân vETWMiên phụcETWM vRdwBụ x44Kqem sao44Kq!- cô44Kq 89pLgái ETWMở qETWMuầy RdwBthanh ETWMtoán lịch89pL sựTVNb 89pLchấn aTVNbn ETWMcô rồi89pL nhấc44Kq má44Kqy ETWMgọi 89pLcho nTVNbhân viêTVNbn phục44Kq vụ.

Trống89pL ngựRdwBc VâTVNbn VRdwBy đậETWMp ETWMthình t89pLhịch, mắtTVNb dáTVNbn ch44Kqặt vào44Kq côRdwB g44Kqái đứn44Kqg 44Kqở quầy.
CôRdwB gáiRdwB RdwBđó hỏRdwBi TVNbnhân 44Kqviên phụ89pLc vụ44Kq v89pLài cETWMâu là89pL ETWMlập TVNbtức cETWMó đáTVNbp án:
TVNb- TVNbNhân TVNbviên 44Kqdọn ETWMdẹp nTVNbói 89pLban nãTVNby dọn89pL phòngRdwB không89pL 44Kqnhìn thTVNbấy điệ44Kqn t44Kqhoại củTVNba côRdwB! RdwB- 44KqCô gáiETWM đ44Kqó nói.

Vân ETWMVy vẫnTVNb kTVNbhông nả44Kqn lETWMòng: ETWM- ĐiệnTVNb thoạiRdwB củaRdwB tôRdwBi cóETWM 89pLmàu đe44Kqn, cóTVNb khRdwBi lại89pL rơiETWM v44Kqào kh89pLe g44Kqhế TVNbnào đó89pL ETWMmà ngườ89pLi đó44Kq khRdwBông nTVNbhìn thấRdwBy, tôTVNbi TVNbcó 44Kqthể l44Kqên đ89pLó ETWMtìm cóTVNb đượ89pLc không?

- 44KqXin ETWMlỗi 89pLcô, phònETWMg 30ETWM2 hiệnETWM giRdwBờ đãRdwB cTVNbó kháRdwBch vRdwBào rồi,ETWM ETWMchúng 44Kqtôi phải44Kq được89pL RdwBsự đTVNbồng 89pLý củaETWM kTVNbhách mớ89pLi TVNbdám c89pLho 44Kqcô vàETWMo !TVNb- CRdwBô gáiRdwB ởRdwB quầyETWM lễ44Kq tân89pL mỉETWMm cườiETWM giả44Kqi thích,ETWM sa44Kqu đóTVNb đưa89pL tRdwBay 44Kqra 89pLmời Vân44Kq VRdwBy ngồiETWM vàoTVNb ghRdwBế ch89pLờ ETWMđợi: RdwB- Mờ44Kqi ETWMcô nRdwBgồi xuống44Kq đâyTVNb đợi89pL mộ89pLt chútTVNb, ETWMchúng 89pLtôi đã44Kq c89pLho người89pL vào89pL h44Kqỏi rồiRdwB ạ!

Một44Kq cốcRdwB tr44Kqà 44Kqhoa cúcTVNb nóTVNbng hổi89pL đư44Kqợc bê89pL đếnTVNb trRdwBước mặt89pL c89pLô, VâTVNbn TVNbVy chẳng44Kq buồTVNbn uốngETWM lấ89pLy mộETWMt ngụ89pLm, mắtETWM cứ44Kq dTVNbán chặt44Kq vàoETWM quầy.

Đáng nh44Kqẽ RdwBra côTVNb khônTVNbg nTVNbên lưu44Kq RdwBlại ảnhETWM củ44Kqa 89pLGiang Nhan89pL. DETWMù sRdwBao anRdwBh cũng89pL đâuETWM còn89pL RdwBlà ng89pLười TVNbyêu c89pLủa côTVNb nữa.RdwB Cô44Kq cất89pL TVNbgiữ nhữngRdwB gìETWM cTVNbó liên44Kq qRdwBuan đếETWMn anTVNbh, 89pLlén l44Kqút nRdwBhư 44Kqmột RdwBtên ăn89pL trộm,TVNb thế89pL RdwBnày cò89pLn r89pLa th89pLể t89pLhống gRdwBì n44Kqữa chứ?

Nỗi tươngETWM 89pLtư, RdwBsự moRdwBng nhớETWM khTVNbiến cRdwBho cô89pL 44Kqcó TVNbcảm giác89pL 89pLnhư đangETWM lTVNbàm chuyệnRdwB gì89pL 89pLtội lỗi…mà44Kq đốiTVNb tượngETWM bị44Kq phạmTVNb tộiRdwB l44Kqại làTVNb ngườiTVNb mRdwBà cETWMô 89pLđã thề44Kq nRdwBon hẹnTVNb biểuRdwB. Ngh44Kqĩ đETWMến đâ44Kqy tETWMrái t44Kqim 89pLcô cRdwBhợt đa89pLu đ89pLớn nhRdwBư b89pLị a44Kqi đó89pL bóp89pL nghẹt.

Không TVNbbiết cóETWM phải89pL l89pLà ETWMvì “cóRdwB t44Kqật giật89pL mìTVNbnh” hRdwBay khônRdwBg m44Kqà 44Kqcô cứETWM cảm44Kq RdwBthấy c89pLó ETWMgì đóTVNb k44Kqhông lành89pL đan44Kqg RdwBchờ ETWMđợi mTVNbình. 89pLNgộ nTVNbhỡ TVNbbị ph89pLát hiện…côETWM 89pLbiết giảiRdwB thíc44Kqh RdwBthế nàETWMo đây.TVNb TVNbĐang mải44Kq RdwBmê ngETWMhĩ nRdwBgợi vTVNbẩn TVNbvơ thì….

- TETWMhưa cô…-RdwB CôRdwB 44Kqgái 89pLở quầy44Kq RdwBlễ tTVNbân lê44Kqn tiếnETWMg: 44Kq- Điệ89pLn thoạ44Kqi củaTVNb cETWMô đã89pL tìRdwBm thTVNbấy rồTVNbi, nhưRdwBng vETWMị khácTVNbh 44Kqnhặt RdwBđược đRdwBiện RdwBthoại củaRdwB cETWMô yêTVNbu cầuETWM đíchTVNb TVNbdanh RdwBcô lênRdwB lấy!

Vừa89pL hETWMay tiETWMn đã89pL 89pLtìm đượcETWM điệnETWM thoại,44Kq Vâ44Kqn VTVNby chư44Kqa kRdwBịp thở89pL phàoTVNb RdwBthì c44Kqâu nóRdwBi tiếETWMp 44Kqtheo cETWMủa 44Kqcô phụRdwBc vETWMụ khiế44Kqn cETWMho VâETWMn 89pLVy giật89pL thót89pL: 89pL- Tại89pL ETWMsao lạiTVNb bảoRdwB đíc89pLh RdwBdanh TVNbtôi đếTVNbn lấy?44Kq TVNb- V44Kqân VRdwBy đứngRdwB dậy,RdwB ngầETWMn ngETWMừ hỏi.

Cô gái44Kq đETWMó bì89pLnh thTVNbản 44Kqnói: 44Kq- CETWMó lẽTVNb lRdwBà muốnETWM làmRdwB qu89pLen vớiTVNb cETWMô tRdwBhôi ạ!

VânETWM V44Kqy t89pLhật ETWMsự không89pL RdwBthể hiểETWMu TVNbnổi, có44Kq líRdwB 89pLdo ETWMgì đểETWM ETWMphải l44Kqàm nhETWMư vậETWMy đâu?

- CTVNbám ơRdwBn, t89pLôi biếtETWM rồ89pLi! –89pL CôRdwB dừng89pL RdwBlại m44Kqột RdwBlát rồiRdwB nói89pL ti44Kqếp: 44Kq- K44Kqhách trêRdwBn phòn44Kqg đóTVNb l89pLà nETWMam haETWMy nữ?

- RdwBLà n89pLữ ạ!RdwB ETWM- C44Kqô gái89pL đ44Kqó m44Kqỉm RdwBcười đáp.

Là 44Kqnữ, vETWMậy thETWMì tốt.

Vân RdwBVy ETWMthở ph44Kqào nRdwBhẹ nhõm44Kq, ítTVNb nTVNbhất thìTVNb đấyRdwB RdwBcũng khôn89pLg phảiTVNb lRdwBà Gia89pLng Nh89pLan, RdwBkhông ph44Kqải Gian89pLg ETWMNhan th89pLì tTVNbốt! NTVNbghĩ ETWMđến 44Kqđó Vân44Kq VRdwBy RdwBliền cRdwBười ch89pLế nhạ44Kqo bảnTVNb thân44Kq. CTVNbó lẽRdwB tạiTVNb v44Kqì gần89pL đâ44Kqy TVNbcô 44Kqthường xuyê89pLn gặpRdwB Gi44Kqang N44Kqhan nên89pL TVNbthần kRdwBinh lú44Kqc nTVNbào cũn44Kqg căngETWM tRdwBhẳng. RdwBTrên đờiTVNb 89pLnày là89pLm gìTVNb cóETWM chu44Kqyện trETWMùng ETWMhợp đếnTVNb TVNbnhư vậyETWM, chẳng44Kq nhRdwBẽ GiRdwBang NhTVNban lETWMúc TVNbnào cRdwBũng xuấ44Kqt ETWMhiện ởTVNb nhRdwBững nơiTVNb RdwBcô đến?

Vân V44Kqy 89pLvà T89pLiểu TVNbThu cùng44Kq RdwBđi vàETWMo tha44Kqng m89pLáy t89pLheo ngườiRdwB RdwBphục vụ.
TTVNbrong t89pLhang máy89pL 44Kqđang phátETWM bản44Kq nhạc89pL 89pLrất thịn89pLh hETWMành. TiểuRdwB ETWMThu cũ89pLng lẩmRdwB bẩETWMm hát89pL theoETWM, thế89pL nRdwBhưng 44KqVân 89pLVy 89pLchẳng cóETWM bụngETWM 44Kqdạ nà44Kqo m89pLà n44Kqghe nữa.ETWM SaETWMu kRdwBhi lTVNbấy 89pLđược điETWMện thoại,ETWM v89pLiệc đETWMầu tiê44Kqn màTVNb c89pLô phETWMải 44Kqlàm ETWMlà 89pLxóa bứ89pLc ả44Kqnh củaTVNb GiRdwBang N89pLhan đi.ETWM 44KqQua TVNblần nàRdwBy cETWMô 44Kqđã TVNbrút 44Kqra đượcTVNb bà89pLi h44Kqọc xươngTVNb máu.

Trong ETWMphòng vọETWMng rRdwBa 89pLtiếng cườ44Kqi nói44Kq ồn89pL àTVNbo. ETWMCô phụcETWM vETWMụ lễTVNb phépTVNb gõ44Kq cửa89pL RdwBrồi TVNbđẩy RdwBcửa b44Kqước vào.

TVNbVân 89pLVy cònRdwB chưTVNba TVNbkịp 44Kqnói mụ44Kqc 89pLđích đếETWMn ETWMđây thì89pL mộtETWM TVNbcô ETWMgái tETWMóc dETWMài đãTVNb RdwBngoảnh đ89pLầu lETWMại nETWMhìn cRdwBô. CTVNbô t89pLa có89pL RdwBmột đôi89pL 89pLmắt ETWMto 89pLtròn nhTVNbư ETWMmắt naiETWM, 44Kqlúc ETWMcười trTVNbên m89pLá 44Kqcó h89pLiện 44Kqra haETWMi cáiRdwB 44Kqmá lúRdwBm rRdwBất sâ89pLu. ÁRdwBnh mETWMắt ETWMcủa c44Kqô t89pLa dừnETWMg lại89pL t44Kqrên mặtETWM TVNbTiểu T44Kqhu khRdwBoảng 89pLhai giETWMây rồi44Kq l89pLập tứcTVNb RdwBdán chặtTVNb vàoTVNb mặTVNbt Vâ44Kqn Vy.

Hai bên89pL nETWMhìn nh89pLau mấtTVNb v44Kqài TVNbgiây, độtETWM RdwBnhiên Vân89pL VTVNby cảm44Kq thấy89pL khuônTVNb mặ44Kqt nàETWMy qTVNbuen TVNbquen nhưn89pLg nhấRdwBt t89pLhời côETWM khRdwBông thRdwBể nETWMhớ 44Kqra đãETWM RdwBgặp 44Kqở đâu.

- T44Kqhật RdwBsự rất89pL xRdwBin TVNblỗi vTVNbì đã44Kq TVNblàm phiềnRdwB cácETWM bạn!RdwB 44Kq- NếRdwBu như44Kq đối89pL p44Kqhương đãETWM khôngRdwB TVNblên tiếETWMng 89pLthì VânTVNb V44Kqy đRdwBành phả44Kqi TVNblịch sựTVNb cấETWMt lời.

ETWM- KTVNbhông sRdwBao! RdwB- 44KqCô g89pLái tRdwBóc d44Kqài x44Kqinh RdwBđẹp đ44Kqi đếnETWM trướcRdwB mặtETWM 89pLVân Vy44Kq, c44Kqhìa cáRdwBi điệnTVNb t44Kqhoại rRdwBa t44Kqrước mTVNbặt 89pLcô: 44Kq- C44Kqô x44Kqem x44Kqem đâyETWM c89pLó pETWMhải điệnTVNb thoTVNbại ETWMcủa ETWMcô không?

CETWMhiếc 44Kqđiện t89pLhoại màu89pL 89pLđen, trTVNbên đRdwBó ETWMcó tre44Kqo một89pL RdwBcái mRdwBóc đRdwBiện tRdwBhoại RdwBcó hRdwBình quảETWM cầu44Kq tTVNbhủy tinETWMh lTVNbóng lánh.

89pLThật khônRdwBg TVNbngờ có89pL ETWMthể t44Kqìm thấyTVNb cái44Kq điệnETWM thoạiRdwB của89pL m44Kqình TVNbdễ dTVNbàng đến89pL TVNbnhư vậy.RdwB 89pLVân 89pLVy mỉmETWM 44Kqcười đá44Kqp: ETWM- ETWMĐúng l44Kqà củaTVNb tôi!

Cô gETWMái đóETWM nh89pLeo nhe44Kqo RdwBmắt ETWMhỏi: TVNb- Th89pLật sTVNbự RdwBlà c89pLủa côRdwB ư?

Vân VETWMy TVNbnhìn côETWM t44Kqa bằngRdwB án89pLh mắt44Kq khóETWM h44Kqiểu, 89pLlẽ nào89pL cTVNbô lạRdwBi nTVNbhận bừ89pLa điện44Kq th44Kqoại củ44Kqa ngETWMười k89pLhác 89pLlà củaRdwB mình?

- ETWMVậy, cRdwBái n44Kqày RdwBthì s89pLao? ETWM- NhữnTVNbg n89pLgón ta44Kqy tETWMrắng nõnTVNb lại89pL giơRdwB 89pLra RdwBmột chi44Kqếc 89pLđiện thoạiTVNb khác.

Một chiRdwBếc điệETWMn thoại44Kq giốnRdwBg hệt,RdwB đTVNbiều khiếnTVNb RdwBcho ngườiRdwB khá89pLc ETWMkhông tRdwBhể ngờRdwB đếnETWM ETWMđó làRdwB ngaTVNby RdwBcả cáRdwBi mTVNbóc đeRdwBo điệnTVNb t44Kqhoại c44Kqũng giống89pL hệt.

Trên đờ44Kqi lETWMại có89pL chuyệ89pLn trùRdwBng hETWMợp thế89pL sao?

- RdwBChẳng t89pLrách màETWM 44Kqcô RdwBlại nhậnTVNb nhầTVNbm, ba44Kqn đRdwBầu tTVNbôi c89pLũng nhận44Kq 44Kqnhầm đấy!

Vân V44Kqy nTVNbgây ngưTVNbời khônTVNbg biếtTVNb phảiTVNb TVNblàm sao.

- ChiếcETWM TVNbđiện tho44Kqại nàyETWM làRdwB 44Kqcủa chETWMồng cTVNbhưa cưTVNbới mTVNbua cETWMho tôi44Kq, còn44Kq cáTVNbi 89pLmóc 89pLđeo đETWMiện thRdwBoại n44Kqày 44Kqtôi với44Kq ch44Kqồng chRdwBưa cưới89pL ETWMmới cRdwBùng đi89pL chọnTVNb TVNbgần 44Kqđây 44Kq!- CôRdwB ETWMta khRdwBẽ mấTVNbp máyETWM môiETWM, á44Kqnh mắt44Kq chăm44Kq cETWMhú nhìn44Kq RdwBVân VETWMy, TVNbdường nTVNbhư muốnETWM 44Kqthăm dRdwBò điều44Kq 89pLgì đ89pLó RdwBtừ 44Kqcô: 44Kq- ĐETWMiều kh89pLiến cTVNbho tô89pLi bấtRdwB ng44Kqờ nETWMhất lTVNbại là…89pL- ETWMcô tETWMa ấETWMn vTVNbào TVNbbàn ph89pLím, mRdwBàn 89pLhình sánTVNbg lETWMên, s89pLau 89pLđó ETWMgiơ ETWMra trướcTVNb m89pLặt VânETWM Vy.

TiểuRdwB TVNbThu TVNbkinh nETWMgạc ETWM“A” lê44Kqn TVNbmột ti89pLếng. BRdwBức ảnhETWM củaRdwB GianTVNbg NRdwBhan đãTVNb TVNbhiện lên89pL 89pLmàn hìnETWMh. T89pLim VâTVNbn ETWMVy nhETWMư thắt89pL lại.

-Cô 89pLcó tETWMhể n44Kqói chTVNbo t44Kqôi biếtRdwB đâyRdwB làTVNb a44Kqi không?

Cô ch89pLưa b89pLao gTVNbiờ dRdwBám là89pLm 44Kqviệc x89pLấu, bởRdwBi vTVNbì sợTVNb mộTVNbt ngà89pLy sẽ44Kq ETWMbị ngETWMười 89pLkhác vRdwBạch trầnTVNb. 44KqThế RdwBmà hômTVNb nay44Kq, đốETWMi mặt89pL vớiTVNb ETWMcô 44Kqgái 89pLnày, ETWMcô TVNblại thấETWMy b89pLất lực89pL 44Kqvà sợTVNb hãi89pL nhưRdwB mộtETWM 89pLtên 89pLkẻ cTVNbắp TVNbbị bắtETWM tRdwBại trận.

Tất44Kq cảTVNb n44Kqhững nETWMgười ngồRdwBi trTVNbong pETWMhòng đETWMều hướRdwBng mắt89pL v89pLề pTVNbhía côETWM. 89pLVân 44KqVy hoanETWMg 89pLmang nhìTVNbn vào89pL đôiTVNb mắ44Kqt 89pLtức tốETWMi đ89pLang ETWMnhìn thẳngETWM 44Kqvào mặtRdwB mì44Kqnh ki89pLa, TVNbcô kETWMhông t44Kqhể nóiETWM vớiETWM mọiTVNb ngườ44Kqi tr44Kqên thRdwBế giớiTVNb này89pL rằng,89pL RdwBđây chíTVNbnh làETWM ngư89pLời yêuRdwB c44Kqủa cô,44Kq l89pLà ngưTVNbời đ89pLã chếRdwBt 44Kqđi g44Kqiờ đượcETWM sốngTVNb 89pLlại RdwBnhờ th89pLời 89pLgian qua89pLy ngược44Kq trởTVNb lại..

Thấy VânTVNb VRdwBy kTVNbhông nó89pLi năngETWM TVNbgì, đối89pL p44Kqhương càngETWM RdwBtỏ 89pLra huETWMng hăng.

- Tại89pL s44Kqao 89pLcô lạiTVNb TVNbcó ảnh89pL chồETWMng ch89pLưa ETWMcưới cRdwBủa tôi?

- HaTVNbi ngườiTVNb qu89pLen bRdwBiết n44Kqhau à?

Trước ETWMhai cRdwBâu hỏi89pL 89pLđầy tí44Kqnh chấ44Kqt 44Kqvấn này,ETWM VânETWM VTVNby ETWMcòn ch44Kqưa k44Kqịp ETWMtrả lTVNbời thTVNbì Tiểu89pL TVNbThu đãETWM nTVNbổi qu44Kqạu lêTVNbn: TVNb- Này89pL, côTVNb là89pLm cái44Kq 44Kqtrò ETWMgì tETWMhế hả?89pL TronTVNbg điện44Kq thoạiRdwB củETWMa RdwBVân RdwBVy ETWMcó 89pLảnh c89pLủa a89pLi thìTVNb liên89pL qu89pLan 89pLgì đ89pLến cô.44Kq RdwBCô t44Kqrả điRdwBện thTVNboại lạTVNbi RdwBcho chúngETWM tôETWMi 44Kqthì 89pLchúng tô89pLi cảm44Kq ơn44Kq cô.ETWM CònRdwB nETWMếu cTVNbô cRdwBứ tRdwBhích bRdwBắt nETWMạt ngETWMười khá89pLc, tôRdwBi RdwBnói chRdwBo côRdwB biếtRdwB, chúnRdwBg tôiRdwB kh44Kqông 89pLdễ bắtTVNb nạ89pLt đâu!

Tiểu TTVNbhu vETWMừa n44Kqói dứt89pL lờTVNbi thTVNbì mấyRdwB TVNbcô TVNbgái b89pLan TVNbnãy vẫnTVNb 44Kqcòn mả89pLi mê89pL hátETWM hETWMò liềRdwBn bTVNbỏ mic89pLro xuống,TVNb c89pLầm ETWMmột c44Kqốc nướcRdwB 44Kqđá 89pLđi vềTVNb phía44Kq TVNbhai nETWMgười: TVNb- NóTVNbi ch89pLuyện với44Kq loạiRdwB ngườ44Kqi nàRdwBy t89pLhì cầnETWM gì89pL ph89pLải lịch89pL sựRdwB?- RdwBdứt lETWMời cô44Kq tTVNba đư44Kqa tTVNbay lETWMên, hRdwBất th89pLẳng cốRdwBc nướcETWM RdwBvào mTVNbặt h44Kqai người.

Lúc VâTVNbn ETWMVy kịpRdwB pRdwBhản RdwBứng lại89pL RdwBthì đ89pLã quá89pL RdwBmuộn. MặcETWM TVNbdù cETWMô đTVNbã 89pLné ngưRdwBời đ89pLi nhưng44Kq nửaETWM bênRdwB mặt89pL của44Kq c44Kqô vẫnTVNb lĩnh89pL 89pLtrọn cETWMốc nư89pLớc lạnh89pL. BRdwBộ dạng89pL cETWMủa côETWM lúETWMc nàTVNby TVNbtrông thRdwBật t44Kqhê thảm.

Cô phục44Kq vRdwBụ thấyETWM tìRdwBnh hìTVNbnh khônETWMg TVNbổn liềRdwBn ETWMcầm máTVNby ETWMbộ đà89pLm lêTVNbn gọi.

Các44Kq nh44Kqân viên89pL phụETWMc vTVNbụ xETWMung qu89pLanh đấyETWM bỗngTVNb cETWMhốc kéoRdwB. Đâ89pLy làTVNb lầnTVNb thứETWM 89pLhai tRdwBrong tháng44Kq VâTVNbn 44KqVy phải89pL chETWMứng kiến44Kq cảnhTVNb tượng44Kq hỗnETWM loạnETWM nRdwBày. NhữngETWM RdwBkhách đếnETWM há89pLt ởETWM phòngTVNb bênTVNb đềuRdwB m89pLở 44Kqcửa 89pLngó saRdwBng nghRdwBe RdwBngóng tìnhTVNb h89pLình rồiTVNb chETWMỉ chỏ44Kq, TVNbbàn tán….

- 89pLKhang DRdwBi, rốTVNbt cuộcRdwB 89pLcó chuyệnETWM gì89pL thế?-ETWM ĐETWMám bạnETWM của44Kq 89pLcô gáiETWM tETWMóc dà89pLi bRdwBắt đầuRdwB xôETWMn xao.

ETWMHóa r44Kqa cá89pLi ETWMcô gái89pL tóTVNbc dàTVNbi 44Kqấy tênRdwB lTVNbà KhTVNbang 89pLDi, ETWMngay ETWMcả cá44Kqi tETWMên c89pLủa c44Kqô t89pLa c89pLũng h89pLay hETWMơn tTVNbên c44Kqủa 89pLcô rất89pL nhi89pLều. VânRdwB 89pLVy ngoảnh89pL mặtETWM lETWMại nRdwBhìn vETWMào khuRdwBôn ETWMmặt củRdwBa cRdwBô RdwBgái tênTVNb KhaTVNbng 44KqDi kia…..

44KqChẳng tr89pLách mà89pL mớiETWM nhETWMìn thấyTVNb cRdwBô ta89pL, V44Kqân VRdwBy đETWMã cảmTVNb thấyTVNb rấtRdwB quenRdwB. TVNbHóa rRdwBa bọTVNbn họETWM đã44Kq gặpTVNb nhaETWMu tRdwBừ RdwBtrước. Cô89pL 44Kqta 44Kqchính lRdwBà cETWMô gTVNbái xinTVNbh đẹpRdwB đTVNbã 89pLxuất hiện89pL TVNbbên cạn89pLh Gian89pLg N89pLhan ngàETWMy hô44Kqm đó.

Tiểu TETWMhu vTVNbội 89pLvàng gRdwBiúp 44KqVân VETWMy l44Kqau RdwBsạch nhữ44Kqng giTVNbọt nư44Kqớc đang44Kq ETWMtong tỏng89pL nh44Kqỏ xuố89pLng tRdwBừ máTVNbi tó89pLc RdwBcô rồi44Kq TVNbkéo ETWMtay TVNbcô nRdwBói: TVNb- Tiể89pLu VRdwBy, cTVNbhúng tRdwBa điETWM thô44Kqi, quân44Kq tửRdwB trả89pL t89pLhù mườiETWM n89pLăm cũTVNbng khô89pLng muộn!

Hai nhâTVNbn viê89pLn phụRdwBc vRdwBụ đứnETWMg ETWMchặn trước89pL mặt89pL RdwBcô nói89pL:- ETWMChi bETWMằng h89pLai côRdwB ETWMhãy tr89pLánh đi44Kq trướcTVNb đi!

TETWMrong tTVNbình trạngRdwB này….cETWMó thểETWM là44Kq TVNbdo RdwBban nãRdwBy c89pLô u89pLống r44Kqượu vaRdwBng nên44Kq bây44Kq gRdwBiờ chRdwBất ETWMmen mớ89pLi phETWMát tTVNbác.Hoặc cũRdwBng cóRdwB tRdwBhể l89pLà RdwBdo troRdwBng lònETWMg cảRdwBm thETWMấy ấmRdwB ETWMức nETWMên Vâ89pLn 44KqVy cETWMhẳng buồRdwBn đểRdwB 44Kqý đRdwBến nhữngRdwB lTVNbời khu44Kqyên ca89pLn củaETWM ngTVNbười ETWMphục vụ.TVNb TìnETWMh yRdwBêu củTVNba cô44Kq RdwBvới GiaTVNbng Nhan…vốn44Kq RdwBdĩ côETWM đETWMã rETWMất hạ44Kqnh phúRdwBc, hạnRdwBh ETWMphúc RdwBtới mứcTVNb m44Kquốn ETWMtuyên ETWMbố 89pLvới tất89pL cảRdwB mọiRdwB 89pLngười ETWMở tETWMrên t89pLhế 89pLgiới nà44Kqy, tRdwBhế mà89pL b89pLây giờ…..

VâTVNbn 44KqVy đ44Kqi gạtTVNb TVNbtay nETWMgười phTVNbục 44Kqvụ 89pLra, điETWM thẳngRdwB đếnETWM trước89pL mặtTVNb KhaETWMng DRdwBi lấy89pL điệnETWM thoạiRdwB của89pL 44Kqmình rTVNbồi nhìETWMn thẳnRdwBg TVNbvào 44Kqmắt 89pLcô 89pLta màETWM nTVNbói: 44Kq- ETWMĐây là89pL bạn89pL trRdwBai củaRdwB tôi44Kq! ETWM- Gi89pLọng TVNbnói kh44Kqông cứnTVNbg 89pLrắn nhRdwBưng RdwBcũng cRdwBhẳng mềmETWM mỏng.

TVNbNgọn lửa44Kq tứRdwB tRdwBối troETWMng lòngTVNb đối89pL phươTVNbng bỗn44Kqg chETWMốc bùngETWM lêRdwBn: TVNb- 44KqBạn RdwBtrai RdwBcô 89pLá? Đây89pL rETWMõ ràETWMng lETWMà chồng44Kq cTVNbhưa cướ89pLi của….

- 89pLTôi v44Kqới bETWMạn trETWMai TVNbtôi 89pLquen nhTVNbau TVNbđã nTVNbăm nă89pLm rồi!ETWM 44Kq- VRdwBân TVNbVy tiệnETWM ta89pLy 44Kqmở TVNblịch ởRdwB tronTVNbg đ89pLiện thoRdwBại rRdwBa: -89pLTrên RdwBđó còn44Kq ETWMcó ETWMghi TVNbngày sinRdwBh nhậtRdwB của89pL anRdwBh ấyETWM vớETWMi nhữngRdwB nETWMgày kRdwBỉ RdwBniệm củETWMa chETWMúng tôi!

89pL- ChúnRdwBg tôiTVNb dựETWM địnhRdwB sẽRdwB RdwBkết hôn89pL vàoRdwB nTVNbgày TVNb10 thETWMáng 44Kq10 năm89pL 2010.

-Tôi kRdwBhông biết44Kq bTVNban RdwBnãy RdwBcô nóiETWM là44Kq TVNbcó ýETWM gETWMì…- Cô44Kq đưaTVNb điệnTVNb thoạiTVNb r44Kqa trướ89pLc mặtTVNb 44KqKhang DiETWM: 44Kq- Phím89pL số89pL mộtTVNb TVNblà phímTVNb gọiRdwB tắtTVNb cETWMho anETWMh ấy,TVNb nETWMếu n89pLhư côTVNb RdwBcòn ngh44Kqi vấnRdwB thìETWM cứRdwB gọi89pL điRdwBện c44Kqho a44Kqnh ấy89pL mTVNbà hỏi!
TVNbVẻ mặtTVNb củTVNba RdwBKhang 89pLDi lú44Kqc nàTVNby kETWMhá ETWMkì TVNblạ. TVNbVẻ mặtTVNb ấyETWM kh44Kqông phảiRdwB lRdwBà ETWMvẻ mRdwBặt củaETWM m89pLột ng89pLười đang89pL tứETWMc đRdwBến phTVNbát đTVNbiên lên,89pL RdwBthế TVNbnên Vân89pL ETWMVy cTVNbho rằn89pLg ETWMrất ETWMcó TVNbthể c44Kqái cRdwBô K89pLhang 89pLDi nRdwBày vốETWMn dĩTVNb cũng89pL RdwBkhông dámTVNb khẳngTVNb địnhTVNb ngư89pLời troRdwBng ả89pLnh chTVNbính là89pL GETWMiang Nhan.

NếuTVNb khônRdwBg RdwBthì KhanRdwBg 89pLDi đ89pLã kRdwBhông thTVNbử thETWMăm d89pLò bằRdwBng 44Kqcách TVNbnói cTVNbhuyện vRdwBới cô44Kq. TVNbChỉ cóETWM đRdwBiều nhữngTVNb gìETWM đa89pLng 44Kqxảy rTVNba kh44Kqông giốRdwBng nhưTVNb những44Kq 44Kqgì côETWM tETWMa m44Kqong muốn,ETWM b89pLởi ETWMvì đáRdwBm bạ44Kqn củaRdwB ETWMcô TVNbđã qRdwBuá bETWMức x44Kqúc trưTVNbớc n44Kqhững câ44Kqu n44Kqói cETWMủa TiRdwBểu TVNbThu, làmRdwB TVNbcho mọi89pL 89pLchuyện ETWMtrở nTVNbên TVNbvô cùngTVNb tồiETWM tệ.

Qua TVNbchuyện xảRdwBy r44Kqa quTVNbá độtRdwB nTVNbgột này,TVNb cô44Kq bắt89pL đầuTVNb ETWMtin rằngTVNb chỉTVNb RdwBcần dũngETWM cả89pLm, cứng89pL cỏiRdwB đối44Kq m89pLặt vớiRdwB m89pLọi c44Kqhuyện là89pL có89pL th89pLể TVNb“thay đổ89pLi cànTVNb khôn”89pL. Dù89pL thế89pL nàETWMo côTVNb cũ89pLng phTVNbải c89pLó ni89pLềm tiETWMn vớiRdwB cETWMhính mình.

44Kq- 44KqChắc ETWMlà bởiRdwB 89pLvì c89pLó 89pLnét gi44Kqống n44Kqhau qu89pLá đấTVNby mà!-ETWM KhanRdwBg D44Kqi cETWMhớp chớpETWM mắ44Kqt, giTVNbọng n89pLói RdwBnhư cóRdwB vẻ44Kq đù89pLa vui.

TVNbTrước sựTVNb nhượngETWM bộETWM cRdwBủa KhanRdwBg DiTVNb, đámRdwB b44Kqạn củaETWM 44Kqcô cũngRdwB lậETWMp ETWMtức 89pL“hạ hỏa”.RdwB NhRdwBân 44Kqlúc bọnRdwB hETWMọ vẫETWMn ETWMcòn đan89pLg 44Kqdo 89pLdự, VETWMân ETWMVy liềnTVNb k44Kqéo TiểuTVNb ThRdwBu TVNbra khETWMỏi phòng.

Đã rETWMa đếnTVNb bTVNbên ngoàiETWM rồi89pL 44Kqmà trốngRdwB ngựETWMc VâTVNbn VRdwBy RdwBvẫn ETWMcòn đậpTVNb RdwBthình thịTVNbch. Ở44Kq nhữngTVNb nơ44Kqi đôngTVNb ng89pLười kTVNbhông nên44Kq RdwBgây chu89pLyện 44Kqồn ào44Kq, nhưnTVNbg TVNbai TVNbmà bRdwBiết đượcRdwB nhỡRdwB đETWMâu côETWM vừaETWM 44Kqra đến44Kq b44Kqên ngoàiRdwB, Khan89pLg DETWMi RdwBđã dẫnTVNb 44Kqtheo đámTVNb bạn89pL TVNbhung dữTVNb củaTVNb côRdwB t89pLa đuổiRdwB 44Kqtheo. Chẳn89pLg aTVNbi chịu89pL dễ89pL dà89pLng bRdwBỏ quETWMa mRdwBọi TVNbchuyện nRdwBhư thế44Kq nRdwBày cả.44Kq ChRdwBo dù89pL chỉETWM l89pLà nghETWMi vấnRdwB ETWMthì cũTVNbng TVNbphải hỏiETWM 89pLcho rõTVNb rànRdwBg chứ.

Vân ETWMVy vốnTVNb định89pL rETWMa đến89pL KETWMTV sẽ44Kq lậpRdwB t89pLức ETWMbắt RdwBxe chuồRdwBn th44Kqẳng. Th89pLành phố89pL l44Kqớn nETWMhư vậ89pLy, k44Kqhả n89pLăng chạmRdwB 89pLmặt nhRdwBau của44Kq ha89pLi ngư44Kqời cũ44Kqng không89pL ETWMnhiều. HơRdwBn n44Kqữa chỉTVNb cầETWMn cRdwBô RdwBta v44Kqề nhTVNbà ETWMtìm GRdwBiang N44Kqhan đối89pL c44Kqhất, phát44Kq 89pLhiện GRdwBiang NhTVNban chẳngTVNb 44Kqcó gTVNbì lạ89pL thưETWMờng 89pLthì cơn44Kq ETWMsóng gióTVNb nTVNbày sTVNbẽ q44Kqua đRdwBi 89pLngay tRdwBhôi. Nà44Kqo RdwBai n89pLgờ, t44Kqaxi giờRdwB n89pLày khETWMó màRdwB bắ89pLt đư89pLợc. HRdwBai ng44Kqười đứng89pL hơ89pLn nửa89pL tiếnTVNbg 89pLđồng ETWMhồ mTVNbà vẫTVNbn k89pLhông bRdwBắt đ44Kqược xe.

Nếu biếTVNbt sETWMớm RdwBnhư vậ44Kqy th44Kqì cETWMô ETWMđã 44Kqra bến44Kq 89pLxe bRdwBắt xRdwBe buýETWMt RdwBcho r44Kqồi! Vân89pL V44Kqy RdwBliên tụcTVNb nhìnETWM lại44Kq phíRdwBa s44Kqau lưngETWM. 89pLNếu TVNbcứ thếRdwB ETWMnày khôngETWM biết44Kq chừng…89pL..đang định44Kq kéo89pL TiểuRdwB TTVNbhu 44Kqra bến89pL xETWMe buýtTVNb t89pLhì độTVNbt nh44Kqiên mRdwBột ch44Kqiếc xETWMe hETWMơi ETWMđỗ x44Kqịch t89pLrước mặtRdwB h89pLai người.

- Vâ44Kqn V44Kqy!- c89pLánh cửaRdwB xTVNbe tETWMừ từRdwB kéETWMo xuống44Kq, TVNbanh TVNbcúi đầ44Kqu nh89pLìn r44Kqa ng89pLoài 89pLnói: TVNb- LênTVNb RdwBxe đ44Kqi, RdwBanh đ89pLưa 89pLem về!

VânETWM V44Kqy c44Kqó 89pLngần ngừRdwB một44Kq lETWMát 89pLmới 89pLmở cửa89pL RdwBra n44Kqgồi vàTVNbo tronRdwBg TVNbxe, ETWMngoảnh đầu44Kq l44Kqại ETWMmỉm RdwBcười RdwBái ngạiTVNb với44Kq Ti44Kqểu Thu44Kq. ETWMChiếc xETWMe lETWMao điETWM 44Kqtrên đường,44Kq cRdwBô RdwBvẫn khônETWMg 89pLquên 44Kqnhìn lạ89pLi cửaTVNb 44Kqquán KT89pLV, TVNbthầm t89pLhở phàoRdwB nRdwBhẹ nhõm.

Nhữ89pLng RdwBgiọt nướcETWM vẫETWMn ETWMtí tETWMách r44Kqơi xuố44Kqng từTVNb mái44Kq TVNbtóc cô89pL. BộRdwB dạn44Kqg củaETWM cTVNbô RdwBlúc RdwBnày quảRdwB 44Kqthực ETWMquá tTVNbhê th89pLảm. CETWMô giRdwBống hệTVNbt 44Kqnhư m89pLột co89pLn vịtTVNb ETWMxấu ETWMxí. GianETWMg Nha89pLn 89pLbây giờ44Kq tETWMuyệt đốiTVNb kETWMhông từTVNb bỏETWM 44Kqmột KTVNbhang DETWMi x89pLinh đẹpTVNb đ89pLể đếnETWM vRdwBới ETWMcô, đe44Kqm lò89pLng y44Kqêu thưRdwBơng mộETWMt nTVNbgười quETWMá đỗi89pL bìnTVNbh t44Kqhường n44Kqhư côRdwB, TVNbmột côTVNb 44Kqgái bìn89pLh tETWMhường lạiTVNb lớ44Kqn t44Kquổi. CTVNbô th89pLật sự44Kq khôngTVNb nê44Kqn c44Kqó n44Kqhững ảoETWM tưởnRdwBg nhRdwBư thếTVNb này!

- 44KqNói cTVNbho anRdwBh bi44Kqết n44Kqhà 44Kqem ởTVNb đâu?

Nếu 89pLnhư khRdwBông pRdwBhải RdwBanh RdwBcất tiTVNbếng hỏi44Kq 89pLthì cETWMó ETWMlẽ côETWM vẫETWMn mả89pLi đắm44Kq ETWMchìm ETWMtrong RdwBdòng suETWMy nETWMghĩ môngTVNb lunETWMg TVNbcủa mì44Kqnh. VâRdwBn RdwBVy ETWMngoảnh đầuTVNb saTVNbng nh44Kqìn chủRdwB nh89pLân củaTVNb chi89pLếc xe89pL. 89pLAnh 89pLta ETWMcũng đaTVNbng nh44Kqìn 89pLcô chăETWMm chú.

Nế89pLu như89pL khRdwBông phảiTVNb TVNbgặp ph44Kqải hoàETWMn cảnhRdwB nTVNbày ETWMthì TVNbcó lẽTVNb cảETWM đETWMời cETWMô cũETWMng ETWMsẽ kTVNbhông ngồi44Kq lên44Kq chiếTVNbc ETWMxe này.

Lúc nà44Kqy c89pLô mớiETWM giật89pL mì44Kqnh nETWMhớ r89pLa RdwBlà phảiTVNb 44Kqnói cámTVNb ơETWMn: 44Kq- Cám44Kq ơRdwBn a44Kqnh Triệu44Kq! NhàETWM tRdwBôi 44Kqở khRdwBu pTVNbhía naTVNbm, TVNbanh TVNbcứ đ89pLi the89pLo RdwBcon đườngETWM nàyTVNb, tìmETWM mộtRdwB bRdwBến tàuRdwB điETWMện ngầmETWM để44Kq tôiRdwB xuố44Kqng RdwBxe lTVNbà được!

- Muộn89pL 44Kqlắm rồi,44Kq đ89pLể an44Kqh đ89pLưa eTVNbm về89pL nhà!

- KhônRdwBg cầnRdwB p44Kqhiền phETWMức t89pLhế đâRdwBu ạ!

89pL- VânETWM Vy…-TVNb TETWMriệu DươngETWM ETWMhơi dTVNbừng lạ44Kqi ETWMmột látETWM rETWMồi nRdwBói 89pLtiếp: RdwB- C44Kqó thể89pL RdwBđừng RdwBkhách ETWMsáo 44Kqvới anETWMh n89pLhư vậyRdwB không?
Triệu89pL ETWMDương RdwBnói nhưETWM khẩ44Kqn cầu44Kq k89pLhiến chETWMo V44Kqân RdwBVy cả44Kqm thấ44Kqy c89pLó 44Kqhơi ái44Kq ngại.RdwB Ba44Kqn nãy89pL cò89pLn ETWMvội 44Kqvàng lETWMeo lênETWM xTVNbe củRdwBa 89pLngười taRdwB, 44Kqthế m44Kqà ETWMbây g44Kqiờ lại44Kq đ89pLòi 89pLnhanh nhaETWMnh c89pLhóng chTVNbóng TVNbxuống xeRdwB. XétETWM c44Kqả 44Kqvề tìnETWMh lETWMẫn vTVNbề líTVNb thRdwBì cô89pL cũn89pLg khônETWMg 89pLnên RdwBtừ chốETWMi TVNbmãi 44Kqnhư thếTVNb 44Kqnày. Nếu89pL n89pLhư đRdwBã kh44Kqông t44Kqhể xuống89pL xETWMe thìRdwB cô44Kq đàn89pLh phải44Kq n44Kqgoan ngoTVNbãn ETWMngồi lạiETWM nTVNbói chuyện.

- Hôm44Kq nETWMay thậtETWM trù89pLng hợp!

- ĐúngTVNb RdwBvậy, 44Kqtôi cũngETWM cRdwBùng v44Kqới mấy89pL ngườiRdwB 89pLbạn đếETWMn đâyETWM ETWMhát hò!

Vân 89pLVy ngRdwBây ngETWMười nhTVNbìn T44Kqriệu DươETWMng, 44Kqhỏi như44Kq tTVNbhăm dò:TVNb TVNb- 44KqBan 89pLnãy 44Kqanh cũnETWMg v44Kqừa 89pLtừ KTTVNbV ETWMđi ra?

Triệu DươngRdwB ETWMgật g89pLật ETWMđầu, dườngETWM nh89pLư a89pLnh 89pLta đ44Kqang nghĩETWM 44Kqngợi chu89pLyện gì44Kq đó.44Kq Cuối89pL cùnRdwBg an89pLh t89pLa cũn44Kqg đTVNbành p89pLhải m89pLở miệnRdwBg hỏi:44Kq RdwB- V89pLân VyRdwB, biểuRdwB hiệnRdwB củaTVNb eTVNbm TVNbngày 44Kqhôm n44Kqay RdwBkhiến cETWMho aRdwBnh rETWMất bấ44Kqt nETWMgờ. AnTVNbh vRdwBốn ETWMdĩ c44Kqứ nghĩ44Kq eRdwBm chRdwBỉ 89pLlà mộtRdwB cô89pL gETWMái 89pLnhút nhát.

- 44KqÝ TVNbcủa a44Kqnh là…-44Kq VETWMân 89pLVy thậtTVNb không89pL dRdwBám 89pLtin vETWMào nhữTVNbng gETWMì 89pLmình 89pLvừa nTVNbghe TVNbthấy, ETWMlẽ nàRdwBo a89pLnh RdwBta thậtRdwB s89pLự: –RdwB BRdwBan nã89pLy an44Kqh nhTVNbìn tTVNbhấy tôi…ETWM.- L89pLúc đóETWM 89pLdo hoa44Kqng ma44Kqng RdwBnên cô89pL chẳETWMng dám89pL ngẩngTVNb đầuTVNb nhRdwBìn đá89pLm đôRdwBng x89pLung RdwBquanh. Cô89pL ETWMthậm chíRdwB cTVNbòn tựTVNb l89pLừa gRdwBạt ETWMbản thâ89pLn mìnTVNbh rằ44Kqng kRdwBhông TVNbbị aTVNbi qTVNbuen bETWMiết nhETWMìn thấy.

- ARdwBnh 89pLchỉ 89pLlà tìn44Kqh cờRdwB điRdwB ng44Kqang quaTVNb, nhì89pLn thấyRdwB ETWMem TVNbmà thôi!

Máu tr89pLong RdwBcơ thể89pL VânTVNb V44Kqy TVNbdồn ETWMhết RdwBcả RdwBlên mETWMặt, 89pLcô v44Kqội vànTVNbg gETWMiải thíchRdwB: -ChỉETWM l44Kqà mộtETWM sựRdwB hiểuRdwB nhầm89pL 89pLmà thôi!
CETWMô biết89pL cRdwBho dù89pL côTVNb c44Kqó nó44Kqi nhưETWM vậETWMy tETWMhì cũETWMng ETWMchỉ là89pL u44Kqổng cônTVNbg ETWMmà thôi89pL. ETWMHọ hàn89pLg TVNbcủa TrTVNbiệu Dươ44Kqng lETWMà đồ44Kqng nghiRdwBệp c44Kqủa TVNbcô, Tri44Kqệu Dư89pLơng 44Kqchỉ c44Kqần n44Kqói chuyệnRdwB nTVNbgày hôETWMm 89pLnay rTVNba làTVNb côETWM sTVNbẽ ngaRdwBy lậ44Kqp t44Kqức TVNbbị lòiETWM đuôiETWM lETWMà nETWMói dối.RdwB CôETWM 89pLlàm 89pLsao g44Kqì TVNbcó ngRdwBười yêuETWM nTVNbào lRdwBâu năTVNbm TVNbnhư vậy?89pL Những44Kq 44Kqgì m44Kqà baTVNbn nRdwBãy nRdwBói r89pLa thựcRdwB s44Kqự đaETWMng kh89pLiến chRdwBo cTVNbô RdwBcảm 89pLthấy vô89pL cùng89pL hốiETWM hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!