You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CvezzẢM vezzVẤN VƯƠNG

 

NwfY- Vâvezzn VwCpay, NwfYcô cwCpaắt X5k6cử ngưNwfYời điwCpa VS68đào X5k6tạo chNwfYo X5k6khách hànNwfYg. vezzĐây X5k6là lầnNwfY đầuX5k6 tiêNwfYn chúnVS68g VS68ta NwfYhợp tX5k6ác vwCpaới bệnhwCpa viVS68ện, nhấtNwfY VS68định phảX5k6i X5k6phục NwfYvụ VS68người vezzta tVS68hật chNwfYu đáo!

Đây X5k6là lầnNwfY đầuNwfY twCpaiên cônwCpag tVS68y hợX5k6p tácVS68 vớiX5k6 wCpabệnh VS68viện, tVS68hế nvezzên sếpNwfY củawCpa VS68Vân Vvezzy cẩnvezz thậnNwfY dặnX5k6 dvezzò cô.

- GiờNwfY tôvezzi đX5k6ang khNwfYông VS68có việcNwfY gVS68ì, đểX5k6 tôX5k6i điwCpa vwCpaậy! VS68- ThấywCpa wCpasếp NwfYcó NwfYvẻ tvezzhận trọngX5k6, hNwfYơn nữvezza đâyNwfY lạiNwfY wCpalà lầvezzn đầuX5k6 tiênNwfY cônvezzg tX5k6y VS68cô phụcwCpa vụVS68 twCpaận nơVS68i chVS68o NwfYkhách hàVS68ng nwCpaên X5k6cô khôvezzng wCpayên VS68tâm gvezziao chNwfYo nvezzgười khác.

Quả nhiên,VS68 sếpVS68 vezzcủa VânX5k6 VVS68y gvezzật đầuwCpa vẻNwfY hVS68ài lòngwCpa: vezz- CũX5k6ng đưvezzợc, vậywCpa wCpagiao cNwfYho wCpacô nhé!

Công vvezziệc cNwfYủa VVS68ân VS68Vy vezzlà giảVS68i thícX5k6h chNwfYo kwCpahách hVS68àng cácvezzh svezzử dụnNwfYg vezzphần mvezzềm củavezz cNwfYông tvezzy côNwfY nhwCpaư thếwCpa vezznào, saNwfYu đóNwfY tiNwfYến NwfYhành mộtX5k6 sốwCpa điềuVS68 trVS68a vVS68à bảoVS68 X5k6hành cNwfYho kháwCpach hX5k6àng swCpaau X5k6khi mNwfYua. SVS68au X5k6hai ngàyNwfY làmvezz vX5k6iệc bậnwCpa rộwCpan, NwfYbác NwfYsĩ Tiểvezzu NwfYlâm vôX5k6 cùnvezzg hàiNwfY NwfYlòng vX5k6ới X5k6tác VS68phong lNwfYàm việcVS68 củX5k6a VS68Vân Vy.

- X5k6Giám NwfYđốc VwCpaân quảX5k6 nVS68hiên VS68là kwCpaiên nhẫVS68n! X5k6- BNwfYác sĩX5k6 Lvezzâm khNwfYen ngợNwfYi: -LạiNwfY cNwfYòn hiểwCpau đNwfYược nhữngNwfY từVS68 vezzngữ củaX5k6 wCpagiới wCpay họcvezz cvezzhúng tX5k6ôi nữa!
VS68- Tôivezz wCpacó mộtvezz ngườNwfYi bạnwCpa wCpalàm wCpabác VS68sĩ mà!

- X5k6Chẳng X5k6trách! VS68- BwCpaác swCpaĩ LâmX5k6 tiễvezzn VâVS68n VS68Vy NwfYra đếNwfYn tậnVS68 cửa.

VS68Đi vezztừ đâyvezz wCpara làwCpa gVS68ần nhất!wCpa vezz- VS68Bác vezzsĩ LâmwCpa wCpachỉ tNwfYay vềX5k6 pX5k6hía hànNwfYh lVS68ang bêNwfYn cạnh.

Bên hàX5k6nh X5k6lang kwCpahông vezzbiết lwCpaà phòNwfYng X5k6khám kVS68hoa nào,X5k6 dvezzường nhưNwfY tấtNwfY cảNwfY VS68các phòngX5k6 wCpabệnh ởNwfY đâywCpa đềVS68u đượcNwfY X5k6bố wCpatrí giốngvezz hvezzệt nwCpahau, bNwfYên hwCpaành wCpalang cX5k6òn đwCpaược trồngwCpa rấtVS68 nhX5k6iều vezzcây xVS68anh, manX5k6g lNwfYại chNwfYo ngườiNwfY tNwfYa cảwCpam VS68giác máwCpat NwfYlành, thưwCpa thái.

Không đợiVS68 NwfYVân VwCpay lênX5k6 tiếnwCpag hỏi,wCpa bácX5k6 sĩVS68 LVS68âm X5k6đã chX5k6ủ đX5k6ộng gX5k6iới thiệu:X5k6 NwfY- ĐwCpaây wCpalà kvezzhoa twCpaư wCpavấn tâNwfYm lí.

Khoa wCpatư vấnvezz tâvezzm lí?wCpa SNwfYau kwCpahi wCpaGiang X5k6Nhan xảX5k6y NwfYra chuwCpayện, nNwfYgười VS68nhà côX5k6 NwfYđã từnwCpag mwCpaời bácVS68 VS68sĩ twCpaâm líVS68 vềNwfY vezzgiúp cvezzô tVS68hoát khỏiX5k6 tVS68âm trạnwCpag đauX5k6 đớnVS68 vX5k6à kNwfYhổ sở,wCpa vezznhưng wCpakết NwfYquả đvezziều wCpatrị rvezzõ ràngvezz chẳnvezzg VS68có táVS68c dvezzụng wCpagì vớiVS68 côVS68 wCpacả. NwfYPhần wCpalớn tNwfYhời gX5k6ian côX5k6 đềuwCpa VS68dành vezzcho việwCpac ngủ,wCpa NwfYsống nhờX5k6 X5k6vào nhVS68ững giwCpaọt nvezzước truwCpayền vàovezz mwCpaáu mNwfYỗi ngàyNwfY. NếVS68u nhưX5k6 ônX5k6g trờiwCpa khônVS68g vezzcho X5k6cô vezzcơ hộvezzi vezzđược qX5k6uay wCpangược twCpahời gX5k6ian thNwfYì cNwfYó lẽX5k6 cX5k6ô đãwCpa kiệtvezz sNwfYức bX5k6ởi nỗiX5k6 đwCpaau đwCpaớn quávezz lớnNwfY ấyNwfY rồi.

Vân VX5k6y vừX5k6a đvezzi vừX5k6a vezznghĩ, lúwCpac đivezz VS68ngang X5k6qua phòX5k6ng chwCpaẩn trị,vezz bấvezzt NwfYngờ X5k6có NwfYmột vezzcơn gvezzió thVS68ổi X5k6qua làVS68m cánX5k6h cửVS68a phvezzòng hVS68ơi vezzhé NwfYra. CX5k6ô đưavezz mắtNwfY nVS68hìn X5k6vào bêX5k6n NwfYtrong, vwCpaô tìNwfYnh wCpachạm phX5k6ải ávezznh mvezzắt củaX5k6 mộvezzt bệnVS68h nX5k6hân trVS68ong đó.

VVS68ân VS68Vy chợVS68t tVS68hấy cNwfYác dâyvezz thầX5k6n X5k6kinh tronvezzg đầuNwfY căngvezz rVS68a. CôwCpa X5k6rảo bướcX5k6 đX5k6i thvezzật nhNwfYanh, chỉvezz sợNwfY ngườivezz đówCpa svezzẽ đuổiwCpa theo.

Không phảiX5k6 mắtNwfY cvezzô nhwCpaìn nX5k6hầm đấyNwfY wCpachứ? CôVS68 làmwCpa NwfYsao vezzcó tX5k6hể ngờvezz rằvezzng bVS68ệnh nhâVS68n ởX5k6 VS68trong X5k6căn pX5k6hòng NwfYấy chNwfYính wCpalà TriệuwCpa Dương?

Rõ rànX5k6g anvezzh tvezza bịVS68 phátVS68 bệnwCpah tiX5k6m đvezzột ngộtVS68, vwCpaậy tVS68ại sX5k6ao giờVS68 anVS68h wCpata lvezzại ởNwfY trwCpaong khwCpaoa tX5k6âm VS68lí? LẽVS68 nwCpaào ngoàVS68i VS68bệnh X5k6tim rvezza anX5k6h tvezza cvezzòn vezzmắc bệVS68nh vềVS68 X5k6tâm X5k6lí wCpanữa à?

Trước vezzđây côwCpa tNwfYừng đọcvezz báowCpa vwCpaà đượcX5k6 biếtvezz, phầnNwfY lớnVS68 nhữX5k6ng cwCpaô namvezz, quảNwfY nữwCpa trVS68ong thànhwCpa wCpaphố đVS68ều wCpabị mwCpaắc căwCpan bệnhwCpa vezztrầm cvezzảm hoặVS68c tNwfYự kwCpaỉ. KhônNwfYg biwCpaết cVS68ái wCpagã wCpahọ TriệX5k6u vezzấy mắcX5k6 wCpaphải bệnhVS68 gìVS68? KhôVS68ng biếtwCpa vàVS68i nVS68ăm nNwfYữa vezzliệu cX5k6ô cX5k6ó phảiX5k6 thườngX5k6 VS68xuyên vezzbổ suwCpang cácwCpa X5k6loại tvezzhực pVS68hẩm NwfYchức năng,wCpa liênNwfY tNwfYục đếnvezz thẩNwfYm wCpamỹ việnVS68 vàvezz thỉnhNwfY thowCpaảng “gX5k6hé thăm”X5k6 bácVS68 wCpasĩ tưwCpa vvezzấn tâwCpam líNwfY kX5k6hông nữa?

Đi X5k6một đoạVS68n đườngvezz dàwCpai, cuNwfYối cwCpaùng cX5k6ô cwCpaũng NwfYra NwfYđược NwfYđến cầuNwfY thaVS68ng. Ngvezzoảnh đNwfYầu X5k6lại nhìn,khvezzông twCpahấy TriVS68ệu DươVS68ng khôngVS68 wCpađuổi twCpaheo, Vâvezzn X5k6Vy thởX5k6 phàX5k6o nhẹwCpa nhõNwfYm. VS68Thoát wCpađược Tvezzriệu DươngX5k6 thìwCpa sX5k6ao? TwCpahoát đượwCpac avezznh tNwfYa cVS68ô cũnwCpag chẳX5k6ng thểNwfY thoátX5k6 NwfYngăn đwCpaược bX5k6àn chânwCpa minVS68h đanwCpag tiVS68ến dầnvezz đwCpaến tuổvezzi gNwfYià. NỗNwfY lựwCpac sốnwCpag hếX5k6t năvezzm nàVS68y quVS68a nvezzăm wCpakhác, tuVS68ổi tácVS68 cũnX5k6g thVS68eo đóNwfY nhiềNwfYu lX5k6ên. Cvezzhỉ thêVS68m vàiNwfY nvezzăm nữaVS68 thôX5k6i, cóNwfY lVS68ẽ mộvezzt ngườiwCpa đàX5k6n ônNwfYg nX5k6hư TrNwfYiệu Dươvezzng bvezzây gNwfYiờ cwCpaô cVS68ũng chẳngNwfY thểvezz tìX5k6m được.

- wCpaSau kVS68hi vềVS68 pVS68hải chịX5k6u khwCpaó nghỉwCpa ngơX5k6i, mặvezzc dVS68ù svezzức khỏwCpae đX5k6ã hồvezzi phụcX5k6 tươngVS68 đốiX5k6 nhưnVS68g cVS68ũng khônVS68g đượcX5k6 wCpaphép làX5k6m việcwCpa wCpaquá X5k6sức. VớiVS68 cườngNwfY đX5k6ộ làmVS68 việcVS68 củaVS68 X5k6anh tôvezzi thX5k6ấy ngưNwfYời bìnhX5k6 thvezzường VS68không thểwCpa VS68nào tiêuNwfY hóavezz nổi!

- TôNwfYi biết!

- VS68Anh bwCpaiết? Cứvezz nhìvezzn vàvezzo tVS68hành wCpatích củavezz anNwfYh hwCpaai X5k6năm navezzy thVS68ì twCpaôi biNwfYết aX5k6nh manvezzg mạngX5k6 sX5k6ống VS68của mwCpaình rX5k6a đùwCpaa nX5k6hư thVS68ế nàovezz rồX5k6i! TNwfYheo nhvezzư nVS68hững gìvezz tvezzôi đưwCpaợc vezzbiết vềwCpa aNwfYnh, aNwfYnh khôwCpang đờVS68i nàoNwfY chấpvezz nhậnNwfY NwfYan phận!
TiếngwCpa cườivezz NwfYkhe kwCpahẽ vX5k6ang lên:wCpa wCpa- CX5k6ũng chVS68ưa chắc!

Có ngườivezz đanVS68g nwCpaói chuX5k6yện ởNwfY cầX5k6u tVS68hang, cóNwfY VS68một giọngvezz VS68nói mVS68à VânX5k6 wCpaVy cảvezzm X5k6thấy rvezzất qvezzuen thuộc.

Vân VX5k6y X5k6chầm chwCpaậm đivezz đvezzến cầuX5k6 thanvezzg vVS68à nhìNwfYn xX5k6uống dưới,NwfY áVS68nh mắtwCpa vwCpaô tìnhVS68 lưvezzớt qwCpaua VS68một khuôVS68n mặt.

NgườiwCpa đóVS68 cũnX5k6g nX5k6gẩng đầvezzu nhìNwfYn cô.

Ánh mNwfYắt củaNwfY anNwfYh dườngvezz nX5k6hư làwCpa X5k6chùm ánvezzh sánwCpag VS68mặt tNwfYrời đẹpvezz đẽwCpa nhấVS68t đậX5k6u trvezzên bờNwfY vaX5k6i cô.

Nếu nhưX5k6 lúVS68c X5k6nãy cVS68ô cònvezz hoanVS68g mawCpang điVS68 nhưwCpa chạX5k6y X5k6thì VS68giờ côX5k6 đãvezz NwfYchẳng cVS68òn sứVS68c lựcvezz nvezzào đểNwfY mvezzà VS68chạy trốnVS68 nữa.VS68 BX5k6àn cwCpahân wCpacủa VS68cô nhưvezz bịVS68 dínNwfYh chặtwCpa xuốngVS68 wCpadưới đấtvezz, miệVS68ng X5k6ấp úngNwfY mvezzãi chẳngvezz twCpahốt rwCpaa lờiNwfY dX5k6ưới cáiVS68 nhvezzìn củawCpa anhVS68: VS68-

Thật….thậtwCpa trùnVS68g hợp!

Anh mwCpaỉm cười,vezz nhẹwCpa nhàngvezz cấtX5k6 lờiwCpa: wCpa- ĐNwfYúng làvezz wCpatrùng hVS68ợp thậwCpat! MớwCpai đóNwfY vezzmà vezzđã wCpagặp lVS68ại nhau!

- VâwCpang, bệX5k6nh vezzviện nVS68ày mNwfYuốn X5k6sử dụngX5k6 phầnX5k6 mX5k6ềm củaNwfY côngVS68 X5k6ty chúwCpang wCpatôi nênwCpa tôwCpai đếVS68n đâyX5k6 đểNwfY hướnvezzg dvezzẫn NwfYhọ! VS68- Côvezz cốX5k6 gắngX5k6 giNwfYải thích,VS68 vụnNwfYg X5k6về nvezzhư mộtvezz cX5k6on ngVS68ốc, chVS68ỉ sợVS68 avezznh VS68lại hiểuvezz nhwCpaầm mwCpaình. Hơvezzn nX5k6ữa cVS68ô rấtvezz sVS68ợ aVS68nh sẽVS68 vạVS68ch trầnVS68 nhữngvezz lờiwCpa nVS68ói dNwfYối củavezz mìVS68nh, cáiNwfY gwCpaì mNwfYà wCpađưa chịX5k6 ĐwCpaường đvezzi kvezzhám bệnhwCpa chứ,X5k6 toànX5k6 làwCpa nNwfYói dốVS68i. Nhưvezz vậyvezz thìwCpa cònX5k6 mNwfYặt mũNwfYi nVS68ào VS68mà nhX5k6ìn anh?

CNwfYũng mNwfYay làVS68 aVS68nh khôvezzng nhắcX5k6 gvezzì đếwCpan chuyệnNwfY đó.vezz Avezznh wCpakết thwCpaúc cX5k6uộc nwCpaói wCpachuyện vX5k6ới bNwfYác svezzĩ wCpacủa mìVS68nh rồiNwfY cùnNwfYg cvezzô wCpađồng hX5k6ành, wCpathản nhiênX5k6 cứNwfY NwfYnhư thNwfYể hvezzôm ấyvezz chưaNwfY từnVS68g xNwfYảy rVS68a bX5k6ất cứVS68 NwfYchuyện gì.

vezzAnh sánhvezz vwCpaai VS68đi X5k6bên cVS68ô. VNwfYân VNwfYy khônX5k6g bVS68iết X5k6phải làNwfYm thVS68ế nàowCpa đểVS68 chX5k6e đVS68i NwfYsự hNwfYoang X5k6mang trowCpang lòNwfYng, bNwfYàn NwfYtay túwCpam vezzchặt lấyvezz vạtwCpa ávezzo đanwCpag rịnvezz mồwCpa hôi.

Cô X5k6y X5k6tá ởNwfY phVS68òng pháNwfYt thuốcwCpa đưVS68a cNwfYho vezzanh X5k6một túiX5k6 tvezzo đủNwfY X5k6các X5k6loại thuốwCpac rồiNwfY dặnX5k6 NwfYdò: VS68- wCpaAnh vezznhớ vezzuống thewCpao chVS68ỉ dẫnwCpa củvezza VS68bác sĩ!

TrVS68ong kVS68í ứcvezz củavezz X5k6Vân VNwfYy, sứNwfYc khỏevezz cNwfYủa GwCpaiang wCpaNhan rấvezzt tốtVS68, cwCpaho dVS68ù cwCpaó bịVS68 X5k6cảm cúvezzm vezzhay sVS68ốt cavezzo thìvezz cNwfYũng chỉvezz mVS68ất vàiVS68 ngàX5k6y làwCpa khỏiNwfY ngay.

Vân vezzVy nhìnvezz NwfYvào nhữnvezzg loX5k6ại thuốcNwfY wCpaở troVS68ng túiNwfY, toànVS68 làwCpa nhữvezzng vezzloại thuốcwCpa hiếVS68m gặp.

- CôX5k6 chuvezzẩn bịX5k6 đwCpai đâu?

- VềwCpa cNwfYông tX5k6y thôNwfYi!- X5k6Cô nghvezzĩ VS68Giang NhwCpaan cVS68hỉ tiệvezzn mVS68iệng hỏNwfYi nhưvezz vezzvậy thôNwfYi nênwCpa cNwfYũng thwCpaản nhiêVS68n đVS68áp mNwfYà khôX5k6ng NwfYcần suwCpay nghĩ.

- VS68Để X5k6tôi tX5k6iễn cô!

Đề VS68nghị củaVS68 anVS68h quáNwfY bấtX5k6 ngX5k6ờ, VwCpaân vezzVy bốiVS68 rNwfYối twCpaừ chối:vezz VS68- KwCpahông cầnwCpa đâuVS68 X5k6anh GianNwfYg, lX5k6àm pwCpahiền vezzanh quá!-X5k6 VânwCpa vezzVy wCpacó chútvezz khôvezzng qwCpauen vớvezzi cáwCpach xưngwCpa NwfYhô khácNwfYh wCpasáo này.

Anh vốnwCpa quáNwfY vezzđỗi thâwCpan thươX5k6ng tronX5k6g X5k6trái tNwfYim côvezz, thếwCpa màvezz giờVS68 lạivezz trX5k6ở thànvezzh vezzmột NwfYngười chẳngNwfY queX5k6n biếtX5k6. NếuX5k6 nhưVS68 GianwCpag wCpaNhan gọivezz cvezzô lX5k6à “CôNwfY VwCpaân” thVS68ì cóVS68 lẽVS68 côX5k6 VS68cũng sẽvezz cVS68ảm tNwfYhấy vôNwfY cVS68ùng xwCpaót xaNwfY. ThếwCpa nhưvezzng cVS68ô cốNwfY gắngVS68 X5k6kìm nénNwfY NwfYbản thân,VS68 chỉNwfY sợNwfY vezzmột X5k6khi khôvezzng kiềmwCpa chếvezz đượcX5k6 tVS68âm twCparạng NwfYcủa mwCpaình sẽNwfY kX5k6hiến NwfYcho aNwfYnh swCpaợ mX5k6ất vía.X5k6 CôX5k6 pvezzhải duNwfYy twCparì khovezzảng vezzcách wCpanhất địnhwCpa vớwCpai avezznh, mộtvezz khoảngX5k6 cáchwCpa đủNwfY đểVS68 avezznh VS68coi NwfYcô làvezz mwCpaột ngX5k6ười X5k6bình thường.

X5k6Không cNwfYó NwfYai vezzbiết, anVS68h vàwCpa côvezz đãwCpa cNwfYách nhNwfYau cảNwfY VS68một kiếwCpap người.
NwCpaếu VS68như côvezz NwfYnói rNwfYa sựvezz thựcvezz này,VS68 khVS68ông nvezzhững VS68anh khôngVS68 thểVS68 tiX5k6n X5k6mà cònwCpa chVS68o rVS68ằng cwCpaô wCpalà mộVS68t X5k6con điênNwfY. DưVS68ờng X5k6như chỉNwfY cX5k6ó mộtwCpa mìvezznh côX5k6 VS68còn mãiNwfY đắmNwfY chìmwCpa trNwfYong nhữVS68ng kívezz ứX5k6c xvezza xôVS68i. NwfYCô khátvezz khaVS68o đwCpaược ởNwfY gầnVS68 bênvezz anhvezz, nhưnVS68g lạiNwfY sợX5k6 kVS68hoảng X5k6cách tVS68rong hvezziện thựX5k6c sẽX5k6 kvezzhiến cX5k6ho côNwfY quvezzỵ ngã.X5k6 VVS68ân NwfYVy cảmNwfY tvezzhấy bảX5k6n thâX5k6n mìnhVS68 kNwfYhông hềVS68 yếuvezz đuốVS68i, cVS68ô cX5k6hỉ khôngVS68 vezzmuốn bX5k6ị Givezzang NhwCpaan làVS68m NwfYtổn thưvezzơng, bởwCpai vìVS68 trX5k6ong kíNwfY wCpaức củaX5k6 wCpacô, tấtNwfY cNwfYả nhữngvezz kỉwCpa niwCpaệm củaVS68 vezzcô X5k6và aX5k6nh đềuwCpa vwCpaô cùnwCpag đẹVS68p đẽ.

- NóiX5k6 đNwfYịa chX5k6ỉ cônNwfYg tvezzy wCpacô wCpacho tôi!

Xem vezzra wCpaanh VS68ấy địnhwCpa đưwCpaa X5k6cô X5k6về VS68công twCpay NwfYthật rồi!

Cô nVS68goan ngoãX5k6n nVS68gồi VS68vào NwfYtrong xNwfYe củavezz VS68anh, saNwfYu NwfYđó nóiX5k6 địavezz vezzchỉ wCpacông wCpaty mX5k6ình NwfYcho anhwCpa: NwfY- NwfYĐi VS68qua NwfYCầu WwCpa, điX5k6 thwCpaêm mộwCpat đoạnX5k6 VS68nữa NwfYlà wCpađến! X5k6- NhìnX5k6 VâVS68n VX5k6y tựNwfY nhiNwfYên vezzthế tvezzhôi wCpanhưng X5k6lúc nàvezzy trốngwCpa nNwfYgực X5k6cô đNwfYang đậpvezz thìvezznh tNwfYhịch. NhNwfYìn mìnwCpah twCparong gươwCpang VS68chiếu NwfYhậu, wCpaVân Vvezzy vezzthấy hawCpai máNwfY mìnhNwfY đvezzỏ bừngVS68 lên.

GianNwfYg VS68Nhan vwCpaẫn wCpatỏ rX5k6a nhưVS68 bìnvezzh thườnX5k6g, VS68thản nhiêX5k6n nhVS68ìn côvezz wCpahỏi: VS68- CầVS68u tX5k6ây wCpahay lX5k6à cầuvezz đông?

Vân vezzVy đưwCpaa ánhX5k6 mắNwfYt mơwCpa hồX5k6 nhìwCpan rvezza dònX5k6g xvezze cvezzộ tậpNwfY nấpwCpa ởwCpa bNwfYên ngoài,VS68 cốX5k6 vezzgắng vezzphân biệtVS68 đượcwCpa phươvezzng hướngX5k6 đôX5k6ng tâyNwfY wCpanam bắc.NwfY Cuốvezzi cùNwfYng VS68cô đVS68ành míNwfYm mvezzôi từX5k6 bỏX5k6: wCpa- TôiVS68 vezzchỉ biX5k6ết wCpalà đwCpai quwCpaa cầuwCpa, VS68rẽ sNwfYang bênX5k6 tráiX5k6 lwCpaà đến.

Lần nàVS68y thwCpaì GX5k6iang NhaX5k6n khẽX5k6 mỉmX5k6 wCpacười, đôiNwfY mX5k6ắt ánhVS68 lênNwfY nhữwCpang twCpaia sánX5k6g ấmVS68 ápX5k6. VâwCpan VVS68y cảmX5k6 thấvezzy hìnhwCpa NwfYnhư mìnVS68h VS68đã nNwfYhìn nhầm,wCpa wCpahoặc cũX5k6ng cwCpaó wCpathể vezzcô bịVS68 X5k6ảo giác.

VS68Giang NhNwfYan vezzbiết láiVS68 wCpaxe, khônwCpag biếtX5k6 wCpaanh đX5k6ã họcwCpa láiwCpa xwCpae từvezz khNwfYi nàwCpao. VânNwfY X5k6Vy wCpangồi NwfYbên wCpacạnh nVS68hìn awCpanh điềvezzu khiVS68ển NwfYxe, nNwfYhững ngVS68ón VS68tay thuNwfYôn NwfYdài đặVS68t vezzlên vwCpaô lăng,X5k6 mNwfYùi hươngvezz X5k6từ cơX5k6 tX5k6hể aX5k6nh thovezzang thoNwfYảng đưVS68a lại.

Những kíNwfY ứcNwfY đẹpVS68 vềNwfY anwCpah bắtX5k6 đầuvezz nhạtVS68 nhòNwfYa VS68trong cô.

VS68Mấy năwCpam khvezzông gặp,wCpa aNwfYnh wCpađã vezzthay đổiVS68 rấNwfYt nhiX5k6ều, khônwCpag giốngvezz nhưVS68 côwCpa chẳngvezz X5k6có chúVS68t tiếnNwfY bộVS68 nàNwfYo. vezzQuay ngưNwfYợc thwCpaời VS68gian đX5k6ã mNwfYấy nămwCpa rồiX5k6 nX5k6hưng dườngNwfY NwfYnhư cvezzô chẳngX5k6 cóX5k6 gX5k6ì thwCpaay NwfYđổi, nX5k6gay cX5k6ả côvezzng việcvezz hiệnvezz vezznay cwCpaũng wCpamới lwCpaàm cVS68ó wCpagần NwfYba năm.

- Thuốcvezz VS68này anVS68h NwfYmua VS68hộ ngườiNwfY khávezzc X5k6à? NwfY- VânNwfY NwfYVy cwCpaố ngwCpahĩ rX5k6a mộtX5k6 X5k6chủ đNwfYề đểVS68 vezznói chuyện.

- Khôvezzng! X5k6- VS68Câu VS68trả lwCpaời vezzcủa GianNwfYg wCpaNhan X5k6không nvezzằm ngoàivezz svezzuy nghĩNwfY NwfYcủa VânVS68 wCpaVy: VS68- TôiX5k6 muNwfYa cNwfYho tX5k6ôi đấy!

Sao cvezzó thểX5k6 tVS68hế được?VS68 Vânvezz NwfYVy NwfYkinh ngVS68ạc, mộtVS68 VS68túi thuốcVS68 X5k6to thếVS68 nàyNwfY, mỗNwfYi lầnwCpa phảivezz uốngwCpa bX5k6ao nvezzhiêu thvezzuốc mớiX5k6 đủ?

VS68- SợwCpa rwCpaồi phảwCpai khôNwfYng? wCpa- AnNwfYh mwCpaỉm cVS68ười: wCpa- TôX5k6i bìvezznh thườngvezz rvezzất bVS68ận rộNwfYn nênwCpa chẳNwfYng cNwfYó thNwfYời wCpagian đVS68i lvezzấy thX5k6uốc, vNwfYì vậyNwfY mỗiwCpa lầnX5k6 điNwfY pNwfYhải vezzlấy nhVS68iều VS68hơn vezzmột chút!

VâNwfYn X5k6Vy địnhX5k6 wCpađưa VS68tay rwCpaa X5k6lấy túNwfYi thvezzuốc xeX5k6m sX5k6ao, nhX5k6ưng cwCpauối cùNwfYng côNwfY lvezzại rX5k6ụt VS68tay lại.

Hai ngườwCpai giNwfYờ đvezzã VS68chẳng còwCpan còwCpan quVS68an hvezzệ thânvezz mVS68ật nhvezzư NwfYtrước wCpanữa, wCpadù gìwCpa X5k6cũng chỉvezz lNwfYà ngvezzười quVS68a đường,vezz kwCpahông nX5k6ên wCpadò xwCpaét đVS68ời wCpatư wCpacủa ngườNwfYi kháwCpac, nếX5k6u khônNwfYg bwCpaiết X5k6đâu lạiNwfY khivezzến chvezzo wCpaanh wCpacảm thấX5k6y bựcvezz bội.

GiVS68ang Nhvezzan ngoảnhwCpa X5k6đầu sawCpang NwfYnhìn VNwfYân wCpaVy, thấyVS68 cwCpaô túVS68m chặtNwfY NwfYvạt áwCpao, cốwCpa gắngwCpa X5k6thu NwfYmình lạiNwfY cứNwfY nvezzhư VS68thể sợwCpa vezzchạm X5k6phải vezzbất cVS68ứ thứX5k6 NwfYgì trêX5k6n xX5k6e củaVS68 anVS68h X5k6vậy. vezzGiang NhX5k6an hVS68ơi nhNwfYíu X5k6mày, dồnNwfY sứcVS68 tậpwCpa truvezzng trởVS68 lạiX5k6 cX5k6on wCpađường trVS68ước wCpamặt: wCpa- wCpaCô kéowCpa wCpagiúp tôwCpai cáX5k6i mvezzàn wCpache nắngNwfY xuốngvezz với!

Vân Vvezzy liVS68ền đưvezza tVS68ay rvezza kéX5k6o cáiwCpa mvezzàn chNwfYe nắngVS68 xuống.NwfY BỗwCpang nhiêvezzn mộtVS68 tấmVS68 ảvezznh rớtvezz xuNwfYống tVS68heo. VS68Bức ảnhX5k6 chX5k6ụp mộtvezz pvezzhong cảnhNwfY mộtvezz đNwfYỉnh VS68núi tuyếtvezz trắngX5k6 xóaNwfY. wCpaBức ảnhX5k6 nàwCpay trưX5k6ớc NwfYđây X5k6anh đãVS68 tVS68ừng chNwfYo côX5k6 xem.

NhiếwCpap ảNwfYnh NwfYlà sởVS68 vezzthích cVS68ủa GianX5k6g NhaX5k6n, côVS68 lạiVS68 đặcVS68 bivezzệt thíchVS68 nhữnwCpag bứcX5k6 ảX5k6nh chụpX5k6 cảnvezzh tuywCpaết củaX5k6 anhNwfY. ĐâVS68y lwCpaà bwCpaức ảNwfYnh VS68mà vezzcô thícVS68h nhất.

Cô nX5k6hớ rvezzằng VS68sau kvezzhi GianwCpag NhaVS68n X5k6chết, cVS68ô đãX5k6 NwfYđem đX5k6ốt vezztất cảwCpa nhvezzững VS68bức ảnX5k6h nvezzày. wCpaThế mX5k6à vezzgiờ đâyVS68 aVS68nh lVS68ại đangNwfY gVS68iữ vezznó. ĐiềNwfYu nwCpaày khvezziến chX5k6o VâX5k6n VVS68y NwfYcó cvezzảm giáX5k6c nX5k6hư hVS68ai ngưvezzời đanwCpag cáchNwfY nVS68hau cảvezz NwfYmột X5k6thế giớiNwfY vậy.

- CNwfYô wCpacó wCpathích không?

Vân X5k6Vy gNwfYật wCpađầu: wCpa- TrướwCpac VS68đây tNwfYôi vvezzô cùngvezz thícwCpah nhữnwCpag bứcwCpa ảnhvezz NwfYchụp cảvezznh tuyếtX5k6 trắng!

- VS68Thế còVS68n bâNwfYy giờ?

- VẫnNwfY nhưVS68 vậwCpay! wCpa- VVS68ân X5k6Vy lưuVS68 lNwfYuyến cầVS68m bwCpaức ảnhX5k6 trvezzên wCpatay, khôngNwfY nỡX5k6 đặwCpat xuống.

Anh ngoảVS68nh đầvezzu lạvezzi nvezzhìn thẳngwCpa vàowCpa cònX5k6 đườngVS68 trướcvezz mặt,wCpa vezzđôi mwCpaắt khẽvezz NwfYnheo lạiwCpa: NwfY- TwCpaôi cònvezz wCpatưởng bâNwfYy giwCpaờ X5k6thì khôngNwfY thvezzích nữaX5k6 chứ?

Vâvezzn VS68Vy vộwCpai vX5k6àng nói:NwfY NwfY- CóVS68 nhữwCpang sởX5k6 thícNwfYh cvezzó làNwfYm thếX5k6 nàX5k6o cwCpaũng kNwfYhông vezzthể thavezzy wCpađổi được!

- VS68Thế sao?

- Ừ?VS68 wCpa- wCpaVân VS68Vy vezzlại mộtvezz lầwCpan nNwfYữa khẳngvezz định.

Giang NhawCpan X5k6khẽ nVS68hếch VS68môi cườiX5k6: vezz- NwfYVậy thwCpaì tốt!

Vân VNwfYy cứX5k6 VS68cảm thấvezzy tNwfYrong nhữX5k6ng cwCpaâu nNwfYói củaVS68 Givezzang wCpaNhan cówCpa VS68ẩn VS68ý NwfYgì đó,NwfY tvezzhế nhưwCpang cNwfYô vezzkhông X5k6sao hX5k6iểu nổi.vezz Côvezz chwCpaợt nX5k6hớ lạiwCpa ngườivezz wCpacon gáwCpai ởwCpa bX5k6ên cạnhVS68 GianX5k6g VS68Nhan NwfYmấy nX5k6ăm trước,NwfY X5k6có thểX5k6 anNwfYh wCpađang nNwfYói X5k6đến cvezzô ấyvezz chăng?

VNwfYân wCpaVy lậtVS68 đwCpai lậtVS68 lạVS68i bNwfYức ảvezznh, cuwCpaối VS68cùng cũngX5k6 đànvezzh phảNwfYi đưwCpaa VS68nó VS68lại wCpacho vezzGiang X5k6Nhan. VS68Cô đX5k6ã chẳngvezz còNwfYn quNwfYyền swCpaở hữuX5k6 đốiX5k6 X5k6với bứcX5k6 ảnhvezz nàVS68y nữvezza rồi.

- wCpaNếu wCpacô X5k6thích tNwfYôi tặNwfYng VS68cho VS68cô đấy!

NwfYVân NwfYVy ngvezzạc nhiVS68ên X5k6há hốcNwfY miệng.VS68 TrướcNwfY vezzđây cwCpaô vezztừng X5k6đòi GianVS68g NhawCpan phảiVS68 cX5k6ho X5k6mình bứcX5k6 ảNwfYnh nàX5k6y, thếX5k6 mX5k6à X5k6anh cwCpaòn tVS68iếc. VậywCpa màvezz bâvezzy givezzờ wCpaanh lạX5k6i hàovezz phóngX5k6 tNwfYặng nóvezz chwCpao mwCpaột ngườiX5k6 màwCpa anNwfYh mX5k6ới gặVS68p NwfYmặt cvezzó vàivezz lần.

- AnhVS68….- CwCpaô bvezziết wCpalà NwfYanh đNwfYã đánwCpah mấVS68t wCpaphim wCpachụp wCpacủa bứcNwfY ảnhVS68 NwfYnày rồi,wCpa nếwCpau NwfYnhư lX5k6à vậy…:-vezz AnNwfYh thậtwCpa X5k6sự muvezzốn tvezzặng nówCpa chNwfYo tôvezzi sao?

GianNwfYg NhaVS68n wCpamỉm vezzcười, NwfYtỏ vNwfYẻ rấtNwfY thảnwCpa vezznhiên, nhữnvezzg nX5k6gón vezztay VS68thon wCpadài nhwCpaẹ nhX5k6àng điềX5k6u kX5k6hiển vôwCpa lVS68ăng: X5k6- CôNwfY rấX5k6t thvezzích NwfYnó mX5k6à! vezz- vezzanh dừnwCpag NwfYlại mộtX5k6 chNwfYút rồivezz nóvezzi VS68tiếp: wCpa- HX5k6ay lVS68à côVS68 khNwfYông muốnVS68 nhậwCpan cáVS68i NwfYgì wCpatừ nVS68gười lạ?

Vân X5k6Vy vezzchẳng bwCpaao vezzgiờ NwfYnghĩ rVS68ằng tấVS68t vezzcả nVS68hững thứX5k6 VS68đã VS68mất điNwfY lX5k6ại cVS68ó vezzthể lấNwfYy lVS68ại đượwCpac. CôX5k6 éVS68p chVS68ặt bứcX5k6 ảnhVS68 vX5k6ào lồvezzng ngựX5k6c, vộwCpai vàVS68ng giảiNwfY thícVS68h: NwfY- NwfYKhông X5k6phải, tvezzôi chỉVS68 cảmwCpa thấywCpa núivezz wCpacao vezznhư vezzvậy, vezzanh chẳngvezz dễvezz dànwCpag gX5k6ì mX5k6ới chụX5k6p đượcVS68 bVS68ức ảnhVS68 nàVS68y….- GNwfYiang NhX5k6an đãvezz tX5k6ừng nwCpaói vwCpaới cô,vezz đểvezz cóX5k6 wCpađược bứcvezz ảnhVS68 nàVS68y, anX5k6h đãNwfY phNwfYải VS68khổ cônvezzg chờVS68 đNwfYợi sX5k6uốt cNwfYả đNwfYêm, vìwCpa thVS68ế mX5k6à suwCpaýt chNwfYút nNwfYữa awCpanh NwfYcòn bwCpaị NwfYchết cóngvezz NwfYở trêwCpan đỉnhNwfY nVS68úi twCpauyết đó.

- Lvezzàm sawCpao VS68cô bX5k6iết đượcX5k6 ngọnVS68 VS68núi VS68ấy wCparất cao?

Vân VX5k6y sX5k6ững người,wCpa wCpacô vVS68ội vàngNwfY giảiwCpa thícVS68h màX5k6 chẳnvezzg buồnNwfY suvezzy ngvezzhĩ: X5k6- TôX5k6i X5k6có X5k6một ngườivezz bạnNwfY đãNwfY vezztừng VS68đến đó!

- AnVS68h tNwfYa cũngVS68 thvezzích nVS68hiếp vezzảnh à?

- Vâng!

Giang NVS68han bậtNwfY cưwCpaời thàwCpanh tiếngX5k6: NwfY- Tvezzôi wCpacứ tưởnX5k6g côX5k6 cVS68hỉ biwCpaết wCpađây vezzlà mộtvezz bwCpaức ảnVS68h cVS68hụp đvezzỉnh VS68núi, VS68nào ngờX5k6 côVS68 cònwCpa bivezzết đượcvezz cụNwfY vezzthể cNwfYả địawCpa điểmvezz chụwCpap nó!

Vân VVS68y chộtwCpa dạNwfY, chẳngVS68 ngờvezz côvezz lX5k6ại NwfYhết lầnwCpa VS68này wCpađến lầvezzn khácvezz đểwCpa “vezzlộ VS68cái đuôi”VS68 NwfYcủa VS68mình. vezzVốn dNwfYĩ cvezzhỉ lX5k6à mộtX5k6 câVS68u nVS68ói vezzhết sứVS68c bNwfYình thvezzường, thếwCpa mwCpaà cX5k6ô càwCpang givezzải NwfYthích cànwCpag rắcX5k6 rối,vezz chẳngX5k6 khNwfYác gvezzì “chữaVS68 lợnwCpa VS68lành thànvezzh lwCpaợn vezzquè”. Nếuvezz nhưwCpa GNwfYiang NNwfYhan mNwfYà nówCpai mộtX5k6 câuwCpa: “KhiNwfY X5k6nào vezzrảnh giớiNwfY thivezzệu anVS68h ấyVS68 vớvezzi tôX5k6i nhé!”,VS68 thwCpaế VS68thì chvezzẳng NwfYphải VS68cô sẽVS68 X5k6lộ nguNwfYyên wCpahình vezzhay sao?

Giang Nhvezzan hvezzình nNwfYhư đNwfYã thavezzy đổvezzi khácvezz trướcVS68 VS68rồi, wCpaít vezznhất thìVS68 aVS68nh NwfYđã khX5k6ông còNwfYn gVS68iống nhưvezz GianwCpag Nhavezzn tronwCpag kVS68í ứcwCpa củaNwfY NwfYcô. GwCpaiang NhwCpaan NwfYcủa wCpahiện tX5k6ại khiếnVS68 chVS68o côX5k6 khôX5k6ng thểX5k6 nVS68ắm bắtVS68 được.

- CwCpaô wCpacó biX5k6ết coNwfYn đườngX5k6 vezznày không?

Vân vezzVy NwfYlắc đầuVS68 đáp:vezz NwfY- Không!

Giang VS68Nhan đvezzi quVS68a mộtwCpa cNwfYon đườngwCpa NwfYnhỏ wCparồi dwCpaừng lạiX5k6: X5k6- NhVS68ớ X5k6nhé, twCpaừ đwCpaây đếnwCpa NwfYcông VS68ty VS68cô vezzcàng nhanVS68h NwfYhơn đấy!

Giờ VS68Vân VX5k6y mớiX5k6 phátNwfY hiX5k6ện rNwfYa côngwCpa tX5k6y mìnhVS68 cvezzách cNwfYhỗ VS68này X5k6chẳng vezzxa: vezz- Anh….

- TX5k6rước đâyvezz tôiNwfY từnwCpag X5k6lái xVS68e qNwfYua đâX5k6y! VS68- X5k6Anh đãNwfY tX5k6ừng lávezzi wCpaxe VS68qua đâywCpa, swCpaau đóX5k6 nX5k6hìn thấyX5k6 mộtvezz cX5k6ô gáiNwfY NwfYnhỏ nhắnwCpa đanwCpag ôVS68m mộtNwfY cáwCpai tVS68úi xvezzách vezzrất VS68to, cX5k6hậm chVS68ạp X5k6lê bướcvezz X5k6về phíNwfYa trước.

Vân VwCpay sữngvezz người.vezz NwfYAnh cVS68hỉ vezznói rằngvezz anvezzh đãwCpa twCpaừng điX5k6 wCpaqua NwfYđây thôi,vezz thếNwfY mvezzà đX5k6ã thwCpauộc đX5k6ường xX5k6á hvezzơn NwfYcả mộVS68t ngườiwCpa NwfYđã họVS68c ởvezz vezzđây haNwfYi nVS68ăm tVS68rời nhvezzư cô.

- TôwCpai ítX5k6 NwfYkhi đwCpai đVS68ường NwfYnày, nvezzhà tôiX5k6 ởX5k6 hướngNwfY khácwCpa màNwfY! wCpa- CVS68ô ngạiVS68 nX5k6gùng nói.

Hai nămNwfY naVS68y côX5k6 gầX5k6n X5k6như VS68đã qwCpauen thuộcvezz VS68với NwfYmột NwfYcon đường.VS68 ThỉnhwCpa wCpathoảng wCpalắm VS68cô mớNwfYi điNwfY siX5k6êu thị,vezz vìvezz khôwCpang X5k6biết NwfYđường nNwfYên pVS68hải NwfYđi vònNwfYg mVS68ột vX5k6òng X5k6rất xvezza. CwCpaó lầnNwfY vX5k6ì muvezza X5k6nhiều NwfYđồ NwfYquá nX5k6ên X5k6cô đàX5k6nh phảNwfYi ngồVS68i vezzbệt xuốwCpang đVS68ất màvezz thở.

GiawCpang NhVS68an trướcNwfY đâwCpay thườngNwfY xuyênX5k6 nVS68hắc nNwfYhở cVS68ô VS68là đừVS68ng vezznên wCpamua qvezzuá nhiềX5k6u đồvezz vX5k6à phảwCpai tNwfYìm cwCpaon đưX5k6ờng ngắnX5k6 nhNwfYất vềVS68 nhà.

Có lẽ….VS68 VNwfYân VX5k6y lwCpaén nhìVS68n GiwCpaang Nhanvezz, cVS68ó lẽvezz ôwCpang trVS68ời đãNwfY X5k6ban wCpacho côX5k6 cóX5k6 cwCpaơ hộiX5k6 quVS68ay ngượcwCpa lạiwCpa thờvezzi giawCpan khôvezzng chỉNwfY X5k6là đểVS68 GiNwfYang NVS68han cwCpaó twCpahể sốngVS68 tốwCpat hNwfYơn mwCpaà rấwCpat cNwfYó wCpathể cvezzòn X5k6tạo cNwfYơ hộiX5k6 chX5k6o hNwfYai nVS68gười qvezzuay tNwfYrở lạvezzi vớVS68i nhau.

Tiếng chuôwCpang điệwCpan thoạivezz wCpavui tvezzai vanNwfYg lên.wCpa VVS68ân VX5k6y vwCpaội vàngwCpa mNwfYở tX5k6úi xvezzách, nhưngvezz lvezzại vezzthấy chiếcVS68 điệwCpan tVS68hoại vẫnNwfY VS68im lìX5k6m nằmNwfY NwfYđó. LúVS68c nVS68ày VS68cô mớwCpai ýX5k6 thứcVS68 đVS68ược rằnNwfYg tiếngNwfY chVS68uông wCpađiện NwfYthoại vezzquen thuVS68ộc ấyX5k6 khôngwCpa phwCpaải lwCpaà VS68từ mávezzy điX5k6ện thoX5k6ại củNwfYa cô.

wCpaCô VS68giật VS68mình nhNwfYớ rNwfYa rằngNwfY kểwCpa wCpatừ wCpasau kNwfYhi Gianvezzg NhX5k6an cwCpahết, chuôwCpang đvezziện thoạiNwfY củaVS68 NwfYcô đãX5k6 đX5k6ổi thàwCpanh bảX5k6n nhvezzạc màX5k6 NwfYGiang NhVS68an thíchNwfY. ThVS68ế mwCpaà gvezziờ bảnNwfY nhạcVS68 vezzcô thíchVS68 lwCpaại pVS68hát VS68ra tVS68ừ điệnNwfY thVS68oại cVS68ủa GiaNwfYng Nhan.

Giang Nvezzhan wCpatừng trêVS68u chọcvezz wCpacô vìX5k6 NwfYdùng thNwfYứ VS68âm nNwfYhạc ấuvezz trĩNwfY này,vezz thếX5k6 NwfYmà bâX5k6y giờvezz anX5k6h lại….

Trong điệX5k6n thoNwfYại loávezzng thoánNwfYg vọngwCpa vezzra giọnNwfYg nX5k6ói rVS68ất hwCpaào hứwCpang củaVS68 VS68ai đó:VS68 -CậuVS68 wCpachuẩn bvezzị kếVS68t wCpahôn rồiNwfY khônNwfYg? KhôwCpang NwfYđợi cáwCpai ngườiNwfY khônwCpag tX5k6hể vezzkia cvezzủa cậuwCpa nữavezz à?VS68 TwCpaôi nóiX5k6 rồvezzi màwCpa, baNwfYn nãvezzy wCpatôi NwfYgọi đVS68iện cX5k6ho bX5k6ác vezzgái, bvezzác bảoVS68 cậvezzu sắpvezz kếtvezz hX5k6ôn, hVS68óa rVS68a NwfYlà thậtwCpa à?

- Ừ…-wCpa wCpaGiang VS68Nhan khônX5k6g NwfYhề phX5k6ủ định:vezz wCpa- KwCpahi nX5k6ào gặpNwfY thVS68ì nóiwCpa chuywCpaện tiếpvezz nhé!

Trái VS68tim củaX5k6 VânX5k6 VNwfYy vezzđột nNwfYhiên vezznhư bịX5k6 bVS68óp nghẹVS68t lại.VS68 Avezznh ấyX5k6 chNwfYuẩn bwCpaị kếwCpat NwfYhôn rồi.AnhNwfY thậX5k6t svezzự X5k6sắp kếtwCpa hwCpaôn rồi,X5k6 wCpahóa NwfYra NwfYông trờiNwfY đaNwfYng tVS68rêu đùvezza vezzcô. HaNwfYi ngườiwCpa họNwfY vezzsớm chẳnVS68g gặp,VS68 mvezzuộn chX5k6ẳng gặp,VS68 lạNwfYi gặpwCpa đX5k6úng vX5k6ào lvezzúc X5k6anh chVS68uẩn bNwfYị kVS68ết hôn.

Giang NhaVS68n ngwCpaắt vezzđiện thoại.NwfY VVS68ân VS68Vy vVS68ội vànVS68g nóNwfYi NwfYcám ơnVS68 rwCpaồi mởX5k6 cửawCpa xvezze địnhX5k6 xuống.

VS68- Khoavezzn đã!NwfY X5k6- GiNwfYang NX5k6han cườwCpai cườivezz VS68nói: NwfY- CNwfYó vezzphải cwCpaô cwCpaũng nêX5k6n đX5k6ưa cwCpaho wCpatôi mộwCpat thứNwfY giwCpaống nhVS68ư thX5k6ế không?

- CwCpaái gì?

-DanX5k6h tX5k6hiếp VS68ấy! vezz- wCpaAnh ngậwCpap nNwfYgừng nówCpai: NwfY- DùX5k6 sawCpao X5k6tôi X5k6cũng phảivezz biếtwCpa ngưVS68ời tôivezz đãvezz đưvezza dvezzanh thiếpNwfY làNwfY X5k6ai chNwfYứ nhỉ?

X5k6Lúc wCpanày Vvezzân VS68Vy mớiNwfY sựvezzc tỉnh.NwfY CôNwfY NwfYvụng wCpavề lấyX5k6 X5k6ra vezzmột twCpaấm dX5k6anh thiếwCpap vezzđưa cX5k6ho GVS68iang NVS68han VS68rồi đứngVS68 gọnX5k6 VS68vào lwCpaề đưwCpaờng, nhìnwCpa chiếVS68c xVS68e cX5k6ủa GiVS68ang NhX5k6an đawCpang vezzhòa X5k6vào dònNwfYg wCpaxe wCpacộ đôngNwfY NwfYđúc trwCpaên đường.

- VânVS68 VwCpay, ngườiNwfY wCpaban nwCpaãy NwfYlà aX5k6i thế?

MX5k6ãi đếnvezz vezzkhi nX5k6ghe thVS68ấy tiếngwCpa hỏivezz củNwfYa đồngwCpa nghvezziệp, VwCpaân VwCpay mớiNwfY gwCpaiật mvezzình NwfYbừng tỉnh.

- NwfYMột nVS68gười bạn!

-KhônwCpag phảiwCpa chứ?

- ThậtVS68 đX5k6ấy! NwfY- X5k6Có lẽwCpa đốiNwfY vớivezz wCpaGiang Nhanvezz, côVS68 NwfYchẳng thểX5k6 đượcVS68 cowCpai làvezz mvezzột ngườiX5k6 bạn.

Giang NhaX5k6n lwCpaấy chvezzìa khóX5k6a wCpamở cửawCpa, vwCpaừa vezzđi X5k6vào phòwCpang vezzđã X5k6nghe thấyNwfY mX5k6ột giọnwCpag nóiX5k6 rấtNwfY quewCpan thuộc:X5k6 NwfY- TiểuX5k6 NNwfYguyên vềwCpa rồiVS68 đấyX5k6 à?

- NwCpahìn coNwfYn xemX5k6, lớnVS68 bằngNwfY ngầwCpan nvezzày rồivezz VS68mà cònVS68 kVS68hông bivezzết X5k6tự chăX5k6m NwfYsóc bX5k6ản tNwfYhân! wCpa- BàX5k6 vezzGiang đanX5k6g NwfYmặc tVS68ạp dềX5k6 từvezz trNwfYong bếVS68p chạyX5k6 wCpara, X5k6đón lwCpaấy cáivezz áX5k6o khoácNwfY VS68trên tavezzy Givezzang NhaVS68n rồivezz nhX5k6íu VS68mày nhìvezzn cậuwCpa NwfYcon trawCpai: NwfY- CX5k6ó phảiVS68 vezzgần NwfYđây lạiVS68 làmwCpa việX5k6c wCpavất vezzvả quáX5k6 khôX5k6ng? wCpaTrông cóX5k6 vvezzẻ tâmVS68 trạngwCpa khvezzông đượwCpac tốtX5k6…- nNwfYói đwCpaến đVS68ây mẹX5k6 GVS68iang wCpaNhan bỗvezzng nhíuX5k6 VS68mày: X5k6- Cvezzó phwCpaải vezzbệnh tiX5k6m lại….

-Mẹ à…-vezz NwfYGiang vezzNhan cườVS68i cười:wCpa wCpa- Đừvezzng nghVS68ĩ vớX5k6 vVS68ẩn nữaNwfY, X5k6con vừavezz đếnwCpa bệnwCpah việnX5k6 VS68kiểm tNwfYra rồiNwfY, mọiwCpa thVS68ứ đềuVS68 ổnwCpa cả!NwfY NwfY- X5k6Để NwfYchứng minNwfYh chX5k6o nhwCpaững gìNwfY mìnhVS68 vừaX5k6 X5k6nói, GiVS68ang NhaVS68n cònX5k6 đưawCpa chvezzo mẹX5k6 xevezzm VS68tờ đơnVS68 khámX5k6 bệnwCpah màwCpa bvezzác wCpasĩ đwCpaã viết.

Mẹ GwCpaiang VS68Nhan NwfYđọc kếtNwfY quảNwfY kivezzểm trwCpaa củaVS68 conX5k6, NwfYnụ cvezzười lậpwCpa tứcVS68 nởvezz trênNwfY môi.

Trong NwfYnhà vệX5k6 wCpasinh, X5k6Giang NNwfYhan sowCpai vàoVS68 vezzgương. NwfYHình ảnhvezz vezzcủa aVS68nh VS68trong gươnX5k6g NwfYcó cwCpahút cNwfYứng nhắc,wCpa khuNwfYôn mặtVS68 vezzcứ VS68thất thầwCpan nhvezzư ngX5k6ười mwCpaất hồVS68n, X5k6nếu khônvezzg VS68chẳng đếnwCpa mNwfYức cwCpaó ngNwfYười đếNwfYn nhàvezz màVS68 aX5k6nh kNwfYhông X5k6biết. MẹwCpa anNwfYh cVS68ứ thỉVS68nh thoảngvezz lạivezz đếnwCpa dọnX5k6 dẹNwfYp nhVS68à cwCpaửa cNwfYho awCpanh, hôX5k6m nvezzay NwfYcũng khôngVS68 pwCpahải làVS68 nX5k6goại lệ.

wCpaTrên bànX5k6 X5k6bày toàX5k6n đNwfYồ ănVS68 màX5k6 twCpahường nNwfYgày wCpaanh vezzvẫn thíNwfYch ăn,VS68 vezzthế NwfYnhưng hvezzôm nNwfYay X5k6ăn vàVS68o VS68lại chẳngNwfY thấvezzy ngVS68on VS68miệng chútX5k6 nNwfYào. VS68Có NwfYlẽ tạiNwfY vìVS68 dNwfYạo nvezzày vezzanh tvezzhực swCpaự quX5k6á bNwfYận rộn.

- Mvezzẹ đãwCpa đặtwCpa khácX5k6h sạnVS68 tổwCpa chwCpaức hwCpaôn VS68lễ X5k6cho cVS68on rồiVS68, ởvezz khách…..
X5k6Mẹ anwCpah bVS68ắt đầuNwfY X5k6nói đếnVS68 cNwfYhuyện cvezzhuẩn bX5k6ị hônvezz lễVS68. GVS68iang NhaVS68n chẳngX5k6 đểwCpa vezzhề đểNwfY VS68tâm vezzđến nhữngwCpa X5k6gì wCpamẹ aX5k6nh NwfYđang nói.

- CáX5k6c cVS68on X5k6kết hônVS68 xoX5k6ng khôngwCpa địnhX5k6 dọnNwfY vềX5k6 nVS68hà X5k6ở thX5k6ật à?

- KhôwCpang ạ…-vezz GianVS68g NhaX5k6n cườiX5k6 cườVS68i: VS68- CX5k6on queVS68n ởwCpa X5k6riêng rồi!

- Cũnvezzg pX5k6hải! vezz- MẹX5k6 GiX5k6ang wCpaNhan NwfYtỏ wCpavẻ rộngvezz lưwCpaợng: X5k6- ThanNwfYh niêX5k6n đềuvezz thíVS68ch cwCpaó khôX5k6ng giawCpan rvezziêng tư!vezz NwfY- NóiNwfY NwfYrồi bNwfYà đưavezz mwCpaắt wCpanhìn kVS68hắp căwCpan phònwCpag: VS68- Cvezzó cầwCpan phảivezz sửavezz lạNwfYi cănX5k6 hVS68ộ nàvezzy khôngX5k6 con?

Giang NhwCpaan bỏNwfY đôiVS68 đũaX5k6 trVS68ên tNwfYay xuốnVS68g, đápvezz: wCpa- KhônwCpag cầnvezz phX5k6iền wCpaphức nhưVS68 vậvezzy đâuNwfY mẹ!

- Dvezzù saNwfYo cũX5k6ng phVS68ải VS68mua X5k6sắm mộtNwfY vàivezz dụngvezz cụX5k6 X5k6gia đwCpaình chứ….

- Gvezzần đâyX5k6 cônVS68g wCpaty bậnVS68 lắwCpam, cwCpaon kvezzhông cvezzó thX5k6ời givezzan đâu!

- KVS68hông vezzsao, VS68để mẹvezz muwCpaa givezzúp cVS68on! wCpa- MNwfYẹ GiwCpaang NhwCpaan hàX5k6o hứngwCpa VS68nói. CwCpahỉ cầnvezz vezzcon twCparai chịuVS68 kếtvezz hX5k6ôn tvezzhì cX5k6ho VS68dù cX5k6ó NwfYvất vảvezz đếnX5k6 VS68đâu bX5k6à NwfYcũng wCpachấp nhận.

Giang NhaNwfYn chVS68ần chừvezz mộNwfYt VS68chút đànhVS68 gậvezzt đầu,X5k6 chẳVS68ng nVS68hẽ mvezzẹ nóiNwfY gvezzì vezzanh cũngX5k6 gạvezzt điVS68: X5k6- VânNwfYg, vấvezzt NwfYvả cvezzho mẹwCpa quá!

- X5k6Cái thằnVS68g nàyNwfY, VS68sao VS68mà kwCpahách swCpaáo vVS68ới mẹX5k6 thế!

Sau VS68khi NwfYthu dvezzọn vezzphòng bếpwCpa NwfYxong xuôivezz, vezzmẹ GVS68iang NNwfYhan chuNwfYẩn bịvezz rVS68a vezzvề. Trvezzước X5k6khi đNwfYi mẹVS68 anvezzh chợvezzt vezznhớ rVS68a chuVS68yện gvezzì đó,VS68 liềnwCpa ngoảnhX5k6 lạivezz nỏVS68i: VS68- ÀX5k6 phwCpaải rồi….NwfY- mX5k6ẹ lấyvezz VS68ra mộvezzt cáNwfYi điệnwCpa thoạiX5k6 vezzđã tắtNwfY vezzmáy ởvezz troNwfYng twCpaúi rVS68a vàNwfY nói:VS68 vezz- Tiểuvezz NguywCpaên, cwCpaái điNwfYện thoNwfYại nàX5k6y cwCpaon đãVS68 đểwCpa ởvezz nVS68hà VS68hơn mộtvezz X5k6năm navezzy rX5k6ồi. Nvezzếu nhưvezz NwfYcon đãX5k6 wCpakhông vezzdùng đếnvezz thvezzì mẹNwfY mwCpaang điX5k6 cvezzho nX5k6gười VS68ta nhé!

Giang wCpaNhan ngVS68ẩng đầuwCpa VS68nhìn, chX5k6iếc đVS68iện tVS68hoại ấyVS68 đượcwCpa bàywCpa wCpatrong tủVS68 kính,X5k6 anNwfYh vừawCpa nhVS68ìn đãVS68 ưngX5k6 VS68ý nX5k6gay. KiX5k6ểu cávezzch đơX5k6n giảwCpan, vỏX5k6 ngovezzài màwCpau đenX5k6 sanX5k6g trọng….khôX5k6ng hiểuNwfY vX5k6ì sawCpao NwfYmà X5k6anh vừaX5k6 nhìnNwfY twCpahấy nvezzó đãwCpa bNwfYỏ VS68tiền rVS68a mX5k6ua nNwfYó wCpavề lX5k6uôn khônwCpag suvezzy ngVS68hĩ, rNwfYồi đNwfYặt X5k6nó vàvezzo chwCpaiếc tủX5k6 đầNwfYu giường.

Hóa rNwfYa đãVS68 đểwCpa X5k6nó NwfYở wCpađó X5k6hơn mộtNwfY nwCpaăm trờiNwfY rNwfYồi, cvezzuối cùnvezzg vX5k6ẫn cvezzhỉ VS68coi làNwfY nhvezzư mộVS68t vVS68ật wCpađể tNwfYrưng bàyNwfY NwfYmà thôi.

Chẳngvezz mấyvezz chốvezzc wCpađã đếnX5k6 wCpacuối thángVS68. TrowCpang NwfYbuổi X5k6họp tổngX5k6 kvezzết NwfYcuối tháng,wCpa sX5k6ếp NwfYhết lVS68ời kheVS68n ngợNwfYi wCpaVân VwCpay. KháX5k6ch hNwfYàng củawCpa cvezzông tVS68y NwfYđã gọiwCpa X5k6điện đếnwCpa vezzhết lờwCpai kwCpahen VS68ngợi vwCpaà tNwfYỏ rVS68a vVS68ô wCpacùng hwCpaài NwfYlòng vNwfYới VS68thái độNwfY vNwfYà chX5k6ất lượngvezz phụcwCpa VS68vụ cvezzủa cX5k6ông tyVS68. SwCpaếp cònwCpa thưởnNwfYg chvezzo VS68Vân VwCpay bwCpaa ngwCpahìn tệ.

CNwfYô cònX5k6 chvezzưa đượcNwfY X5k6lĩnh tiềnX5k6 vezzthì cácNwfY đwCpaồng nghwCpaiệp đãVS68 hòwCpa rewCpao đòNwfYi VânNwfY VVS68y wCpaphải kX5k6hao. VừaNwfY hNwfYay ởwCpa trvezzên X5k6con phốwCpa gầnX5k6 đóX5k6 mX5k6ới khaNwfYi trươngwCpa mvezzột cvezzửa hànwCpag NwfYđồ nướng,NwfY X5k6mọi X5k6người avezzi nVS68ấy wCpađều nVS68ghỉ làVS68m tVS68ừ sớNwfYm wCpavà wCpara X5k6đó vezzngồi tụNwfY tậpvezz vezzvới nhau.

CwCpaô còVS68n chưaX5k6 đưVS68ợc lĩnNwfYh tiềnwCpa thìNwfY cácwCpa đNwfYồng nvezzghiệp đãNwfY hòVS68 VS68reo VS68đòi VânVS68 Vvezzy pwCpahải khaNwfYo. VừaVS68 X5k6hay NwfYở trênVS68 vezzcon pwCpahố gầnX5k6 đóX5k6 mớivezz khVS68ai trươnvezzg mộtX5k6 cửX5k6a hvezzàng đồVS68 nướng,vezz mọiVS68 ngVS68ười awCpai nấyVS68 đềuNwfY nVS68ghỉ lNwfYàm tNwfYừ sớmVS68 vàX5k6 rVS68a NwfYđó ngX5k6ồi tụwCpa tậvezzp wCpavới nhau.

Chvezzẳng mấX5k6y vezzkhi X5k6được vuvezzi vezzvẻ NwfYthế nàyNwfY, wCpacho dX5k6ù cóvezz mấX5k6t tVS68iền cwCpaũng thấyX5k6 đáX5k6ng! VS68Dù X5k6gì thNwfYì X5k6đây cũnwCpag vezzlà tiNwfYền củaX5k6 swCpaếp NwfYchứ X5k6đâu phảiwCpa tiNwfYền củaNwfY côVS68. Mọivezz ngườivezz nX5k6gồi xunwCpag X5k6quanh cwCpaái VS68bàn, cVS68ụng X5k6li cX5k6húc mừngwCpa X5k6và ăX5k6n uốNwfYng nNwfYo wCpasay. SaNwfYu khVS68i ăvezzn uX5k6ống vezzxong, họwCpa lạNwfYi VS68rủ nhwCpaau đếnX5k6 KTvezzV hát.

Nhân NwfYlúc đámNwfY đàvezzn ônNwfYg cNwfYon tvezzrai NwfYđang hávezzt hòVS68, mấVS68y cVS68hị wCpaem pVS68hụ nữwCpa liềnNwfY ngồiVS68 VS68túm vezztụm vớvezzi nhNwfYau buôVS68n dưavezz lê.

NwfY- Thậvezzt khôngVS68 ngờNwfY trướcvezz kvezzhi kếtwCpa hôNwfYn vezzlại gặpvezz phwCpaải chuyệnNwfY nvezzày! wCpa- wCpaTôn X5k6Kì mvezzím wCpamôi nhấNwfYp mộX5k6t ngụmVS68 X5k6rượu vvezzang: X5k6- CNwfYác VS68chị nVS68ói xevezzm cvezzó vezzkì NwfYlạ khX5k6ông, đúngX5k6 vàowCpa lúwCpac nàwCpay gvezzặp lạiX5k6 awCpanh VS68ấy, hNwfYóa rVS68a vezzanh ấyvezz đếvezzn giX5k6ờ vẫnvezz X5k6còn cVS68hưa kếtVS68 hôn!

Đúng vàvezzo lúcX5k6 chvezzuẩn bịX5k6 nvezzắm taX5k6y VS68vị NwfYhôn X5k6phu bưvezzớc vàoX5k6 lNwfYễ đườngvezz vezzthì TX5k6ôn NwfYKì lNwfYại tìvezznh cờwCpa gNwfYặp NwfYlại ngườNwfYi yêuvezz cũ.

- ThVS68ế cậuX5k6 địnwCpah lvezzựa wCpachọn rNwfYa làNwfYm saoVS68? VS68- Tivezzểu TVS68hu tòwCpa mvezzò hỏi.

Vẻ mặtVS68 TôwCpan VS68Kì NwfYcó chúNwfYt đawCpau khổ,X5k6 chwCpaỉ NwfYcó đNwfYiều đâyvezz chẳX5k6ng qvezzua chỉvezz X5k6là sựVS68 wCpau wCpauất tX5k6rong mVS68ột vàNwfYi X5k6giây ngvezzắn ngủi.X5k6 ChỉNwfY vàvezzi giâywCpa wCpasau côNwfY NwfYđã nởVS68 nụVS68 cNwfYười wCpatươi róiX5k6: wCpa- LựX5k6a chọnNwfY VS68thế nàVS68o? ĐươngwCpa nhivezzên lVS68à wCpatôi vẫnNwfY sX5k6ẽ wCpakết wCpahôn tX5k6heo đúnNwfYg kếVS68 hoạcX5k6h, chX5k6ẳng nhwCpaẽ NwfYanh ấNwfYy độVS68t nhiênVS68 xuấtNwfY vezzhiện nX5k6ói wCparằng vẫnwCpa còwCpan yêNwfYu tvezzôi VS68thì wCpatôi phvezzải bỏX5k6 đámNwfY cướiNwfY đểvezz quavezzy lạiNwfY vNwfYới awCpanh ấwCpay chắcVS68? CwCpaho VS68dù tôiNwfY cóNwfY yêwCpau anwCpah ấyX5k6 đX5k6ến mứwCpac nwCpaào cũngNwfY swCpaẽ vezzkhông làX5k6m wCpanhư vậX5k6y. ĐâuX5k6 cvezzó còX5k6n làNwfY mấyX5k6 cX5k6ô bé,vezz X5k6cậu béX5k6 nônvezzg nổNwfYi X5k6như trướcvezz đâu,VS68 cònwCpa cX5k6ó aVS68i wCpadám tVS68in tưởnNwfYg vVS68ào mộtwCpa thVS68ứ tìnX5k6h yX5k6êu chvezzẳng bwCpaao gwCpaiờ phôiNwfY pVS68hai nữvezza chNwfYứ? TrướcX5k6 đâNwfYy cậNwfYu nVS68ói cậuNwfY tX5k6hề noVS68n wCpahẹn biwCpaển vớiNwfY mộtNwfY ngưX5k6ời, cvezzả đờvezzi chVS68ỉ yêuNwfY mX5k6ột mvezzình ngưvezzời ấywCpa thôiVS68, cóvezz lẽVS68 mọiwCpa nvezzgười sVS68ẽ cảmvezz độwCpang đếVS68n VS68rớt nướcNwfY mắt.NwfY NhưwCpang bâyNwfY giờwCpa mX5k6à wCpacậu VS68nói vVS68ậy, mX5k6ọi ngườivezz vvezzẫn svezzẽ vezzrơi nướwCpac mắtwCpa, nX5k6hưng VS68mà làNwfY cườivezz chwCpaảy nX5k6ước mắt.wCpa QuVS68á kVS68hứ chNwfYỉ lvezzà quáVS68 khVS68ứ, khôNwfYng NwfYthể đwCpaể quáX5k6 kX5k6hứ trNwfYở tVS68hành vậX5k6t cảNwfYn chNwfYo NwfYtương laX5k6i được!

Tiểuvezz ThwCpau X5k6tiếc NwfYnuối thởNwfY dàiNwfY: wCpa- LVS68ẽ NwfYnào bâyX5k6 giờX5k6 aX5k6i nấywCpa NwfYđều X5k6bị hiệnVS68 X5k6thực hwCpaóa wCpahết rvezzồi hNwfYay sao?

TwCpaôn KìX5k6 cưVS68ời cwCpaười nói:wCpa wCpa- ĐâwCpay làX5k6 hivezzện tX5k6hực, cũnwCpag wCpalà mộtwCpa sựwCpa lwCpaựa cNwfYhọn hếNwfYt sứcvezz bìnhVS68 vezzthường! Cvezzhẳng vezzai muốnNwfY wCpamang mộtwCpa thứX5k6 mơvezz hồX5k6 VS68ra đểwCpa VS68đánh cuX5k6ộc cảwCpa đvezzời wCpamình cảwCpa! Màvezz tìnhVS68 yêuNwfY vezzlại lVS68à wCpathứ mNwfYơ hồvezz wCpanhất NwfYtrong cX5k6ái thếwCpa giớiVS68 này!

- TìwCpam lạivezz giấcwCpa mộngVS68 tìVS68nh ywCpaêu chẳngVS68 quX5k6a chVS68ỉ lVS68à mvezzột sựvezz wCpahoang tưX5k6ởng. Mộngvezz cũ,X5k6 chẳngVS68 vezzqua VS68cũng chỉX5k6 làVS68 mộtX5k6 giấcX5k6 X5k6mộng mX5k6à thôi!

Tôn KìX5k6 nóVS68i NwfYđúng, đóNwfY chẳngNwfY vezzqua chỉVS68 wCpalà mộtX5k6 gwCpaiấc mơ.

Vì hômVS68 svezzau còvezzn phảiwCpa điX5k6 làmNwfY NwfYnên mọiVS68 ngwCpaười X5k6vui cvezzhơi đếvezzn mườivezz giNwfYờ làNwfY lụX5k6c tụcNwfY gvezziải tánVS68 hết.vezz Vvezzân VX5k6y rvezza quNwfYầy thanX5k6h toáNwfYn rNwfYồi cùngVS68 TiểuwCpa ThwCpau X5k6ra bếnwCpa xNwfYe buýt.X5k6 RVS68a wCpađến bếVS68n xewCpa, mởNwfY tX5k6úi rNwfYa lấyVS68 X5k6tiền lẻvezz thìX5k6 wCpacô NwfYmới phvezzát X5k6hiện VS68ra lwCpaà đVS68iện thVS68oại cVS68ủa mìnhvezz khôX5k6ng cówCpa ởVS68 tronNwfYg túi.

- Cvezzậu nhNwfYớ lạVS68i chVS68o NwfYkĩ wCpavào, cówCpa phảvezzi wCpalà đVS68ể quênvezz điệVS68n thoạNwfYi ởX5k6 KNwfYTV rvezzồi không?

Vân VwCpay X5k6nhớ X5k6kĩ VS68lại, bvezzan VS68nãy vìVS68 sợX5k6 tiwCpaếng nhạcwCpa quVS68á ồnNwfY khônwCpag thểwCpa nghVS68e thấyX5k6 tiNwfYếng X5k6chuông điệNwfYn tVS68hoại nênX5k6 côX5k6 đX5k6ã lấyvezz điệnVS68 twCpahoại rVS68a khvezzỏi NwfYtúi vàNwfY vezzđể lêwCpan ghếvezz sôwCpa phaNwfY. Tvezzhế mNwfYà VS68lúc NwfYra vềNwfY côvezz lạVS68i quêVS68n khVS68ông cầmwCpa theo.

- TớVS68 mộtX5k6 X5k6mình qNwfYuay lạiwCpa đówCpa lNwfYấy lVS68à đượcvezz rồX5k6i! Cvezzậu vềVS68 VS68đi, nhX5k6à cậuVS68 xa!

- KhwCpaông sX5k6ao! NwfY- TiểVS68u Tvezzhu VS68túm lVS68ấy cvezzánh VS68tay VânX5k6 VyVS68: NwfY- TớVS68 wCpađi wCpavới cậuvezz, cùNwfYng wCpalắm vezzthì vezzvề nNwfYhà cậuX5k6 ngủNwfY mNwfYột đêmNwfY chvezzứ gì!

HwCpaai nwCpagười vNwfYừa nóiwCpa vừaNwfY cwCpahạy vộiwCpa vàngNwfY vềNwfY phíVS68a NwfYquán karaVS68ok đểvezz lấyVS68 điệnX5k6 tVS68hoại. VânwCpa VS68Vy đVS68i nNwfYhanh X5k6đến nvezzỗi khiếNwfYn chwCpao Tvezziểu X5k6Thu chạyNwfY đuổwCpai thwCpaeo mX5k6ệt đếnX5k6 bX5k6ở hơiX5k6 tawCpai: vezz- TiX5k6ểu vezzVy, cVS68ậu đừngNwfY NwfYsốt rột,wCpa điệnX5k6 thNwfYoại đểVS68 ởwCpa đấwCpay khôngVS68 mấtvezz đưwCpaợc vezzđâu. X5k6Bình twCpahường cwCpaậu wCpagiữ điệwCpan thwCpaoại rấtNwfY kĩ,VS68 VS68có phảiX5k6 X5k6là sợNwfY ngX5k6ười khácX5k6 phátNwfY hVS68iện rwCpaa VS68bí mậtwCpa NwfYgì troX5k6ng đówCpa khX5k6ông hả?

Tiểvezzu VS68Thu nóiNwfY bừaNwfY nhưnX5k6g lạX5k6i trúNwfYng ngaNwfYy tvezzim đewCpan củawCpa X5k6Vân Vy.

Trong điệnX5k6 NwfYthoại cX5k6ủa vezzcô wCpacó X5k6chứa bVS68í vezzmật khôngX5k6 vezzthể nóiNwfY cvezzho VS68người wCpakhác bvezziết VS68được. NwfYSau X5k6khi thờNwfYi gVS68ian qX5k6uay ngNwfYược trX5k6ở lại,cwCpaô đãVS68 VS68chạy đếnvezz trướcVS68 cửvezza VS68nhà nhNwfYà GiaVS68ng NVS68han, dùvezzng máyVS68 ảnhwCpa cNwfYhụp lvezzại mộNwfYt X5k6bức ảnhwCpa cvezzủa GianVS68g NhX5k6an. Savezzu kwCpahi muNwfYa đVS68iện thoạivezz hồiVS68 đầwCpau nvezzăm, cvezzô đVS68ã chuyểvezzn bứX5k6c ảnhvezz VS68ấy vàvezzo tX5k6rong bvezzộ nhớNwfY máy.VS68 Ngộvezz nhvezzớ cóNwfY NwfYngười lấyX5k6 đượcwCpa cX5k6ái máyvezz rồivezz mởNwfY rwCpaa xeVS68m ảnh,NwfY phX5k6át hwCpaiện rNwfYa NwfYbức ảnhvezz ấyVS68…chắc cũngVS68 khX5k6ông vezzcó vấnVS68 đềVS68 gNwfYì NwfYđâu nhVS68ỉ? KhôngNwfY được,X5k6 côNwfY khônwCpag tvezzhể mạwCpao hiểvezzm X5k6như vậyX5k6 được!VS68 VS68Cô nhấtVS68 địnhwCpa VS68phải tX5k6ìm lạiX5k6 điệnvezz thoại.wCpa ChuyệnX5k6 nàywCpa mwCpaà đểVS68 vezzcho Gvezziang wCpaNhan biếX5k6t đưwCpaợc, chNwfYắc chắX5k6n NwfYanh sẽVS68 cX5k6ho rằnX5k6g côX5k6 vezzlà mộtwCpa kẻNwfY biNwfYến tháivezz, mộtVS68 wCpacon điên.

TrướVS68c kwCpaia, lVS68úc X5k6cô X5k6và Giavezzng NhVS68an cònvezz ởvezz wCpabên X5k6nhau, vezzcô lvezzuôn thểwCpa hiệNwfYn wCpanhững X5k6mặt tốX5k6t cVS68ủa mìnhX5k6 trưvezzớc mNwfYặt anwCpah. BâyX5k6 giờVS68 mặcVS68 dVS68ù khôVS68ng cX5k6ó NwfYduyên phậNwfYn đượvezzc ởVS68 VS68bên nhNwfYau nhNwfYưng cũnvezzg kwCpahông thểVS68 đểvezz anwCpah cX5k6ó ấNwfYn tưVS68ợng xấuwCpa vềwCpa cwCpaô được.

- NàVS68y avezznh! NwfY- VânX5k6 VNwfYy lNwfYao đvezzến quầyvezz thX5k6u tNwfYiền: vezz- X5k6Tôi vNwfYừa wCpangồi X5k6ở phvezzòng 3vezz02, hwCpaình nhwCpaư điệnvezz thowCpaại củavezz tôivezz vvezzẫn X5k6còn đểVS68 tVS68rong đóvezz! X5k6- VừaNwfY nóiNwfY VânwCpa VNwfYy vừavezz mX5k6óc VS68ra hóNwfYa đơnvezz vừaNwfY tNwfYhanh toán.

- NwfYXin côwCpa đợiX5k6 chX5k6o mộtX5k6 chút!vezz wCpaĐể tôiVS68 hỏwCpai nhX5k6ân vivezzên pNwfYhục vụwCpa xewCpam sao!VS68- NwfYcô gáiNwfY vezzở quầNwfYy twCpahanh toáwCpan lịchVS68 sựvezz chấnNwfY aNwfYn cX5k6ô rồiVS68 nhấcvezz vezzmáy VS68gọi cwCpaho nhânwCpa viwCpaên pNwfYhục vụ.

Trốngvezz ngvezzực VS68Vân VNwfYy đậX5k6p thìwCpanh thịX5k6ch, mắtvezz dNwfYán chNwfYặt vàowCpa vezzcô VS68gái đứngVS68 ởvezz quầy.
CVS68ô gX5k6ái đóNwfY hỏwCpai nhNwfYân viêNwfYn phụX5k6c vụNwfY vàNwfYi wCpacâu wCpalà lậpX5k6 vezztức cVS68ó đNwfYáp án:
VS68- vezzNhân viênvezz X5k6dọn dẹpvezz nóX5k6i wCpaban nvezzãy dX5k6ọn phòngvezz khônVS68g VS68nhìn thấX5k6y điệnVS68 thoạX5k6i củX5k6a cvezzô! wCpa- CX5k6ô gáwCpai wCpađó nói.

vezzVân NwfYVy vẫnNwfY NwfYkhông nvezzản X5k6lòng: wCpa- ĐiệnwCpa thoạiNwfY củvezza NwfYtôi cóVS68 NwfYmàu đeX5k6n, VS68có kNwfYhi lạiVS68 wCparơi vàoNwfY kNwfYhe ghếX5k6 nàovezz đóX5k6 vezzmà ngườvezzi đvezzó khôwCpang nhvezzìn thNwfYấy, tX5k6ôi VS68có thvezzể lêvezzn đóvezz tìmX5k6 cóVS68 đượcX5k6 không?

- VS68Xin lỗVS68i côNwfY, pNwfYhòng 3X5k602 hiX5k6ện gX5k6iờ đvezzã NwfYcó X5k6khách vNwfYào rồi,wCpa X5k6chúng tôVS68i phX5k6ải đượcX5k6 sNwfYự đồVS68ng vezzý củaVS68 wCpakhách mwCpaới dámvezz NwfYcho côNwfY vàwCpao X5k6!- CôwCpa gáiwCpa X5k6ở quầyvezz lễNwfY tânwCpa NwfYmỉm cườiVS68 giảiVS68 twCpahích, NwfYsau wCpađó VS68đưa tvezzay vezzra VS68mời VânNwfY NwfYVy ngồNwfYi vàoX5k6 vezzghế chờNwfY đợi:X5k6 vezz- MờwCpai côvezz ngVS68ồi X5k6xuống đâyX5k6 NwfYđợi NwfYmột NwfYchút, cwCpahúng vezztôi đVS68ã X5k6cho ngườiVS68 vàX5k6o hỏvezzi VS68rồi ạ!

Một cốcVS68 trVS68à hwCpaoa wCpacúc nóngNwfY hổiVS68 đượVS68c bêVS68 đếnNwfY wCpatrước NwfYmặt cVS68ô, VNwfYân VX5k6y chẳngwCpa bvezzuồn uVS68ống lấX5k6y mX5k6ột ngụm,NwfY mắX5k6t NwfYcứ dVS68án chặtwCpa NwfYvào quầy.

ĐángX5k6 nhẽwCpa wCpara cVS68ô khôngX5k6 nênwCpa lưNwfYu lạivezz VS68ảnh củaVS68 Gianvezzg Nhanvezz. DX5k6ù savezzo aX5k6nh wCpacũng NwfYđâu cònX5k6 lNwfYà ngwCpaười yêNwfYu củaNwfY vezzcô nữa.wCpa Cvezzô cwCpaất gNwfYiữ vezznhững gVS68ì cNwfYó lvezziên qwCpauan đếnNwfY anhNwfY, lNwfYén lVS68út nVS68hư X5k6một têVS68n ănNwfY trộmNwfY, tVS68hế nwCpaày còVS68n NwfYra thểX5k6 thốngwCpa gìvezz nữVS68a chứ?

Nỗi tươngwCpa wCpatư, wCpasự monNwfYg nNwfYhớ vezzkhiến vezzcho cNwfYô VS68có X5k6cảm wCpagiác NwfYnhư đaX5k6ng làmwCpa chuVS68yện wCpagì twCpaội lỗi…màX5k6 đốiX5k6 tượnVS68g bịvezz phạvezzm tVS68ội lạiX5k6 làVS68 ngườiVS68 NwfYmà côvezz đvezzã VS68thề nwCpaon hVS68ẹn biểuVS68. NwCpaghĩ đếVS68n VS68đây trávezzi tNwfYim cX5k6ô chwCpaợt đwCpaau vezzđớn nVS68hư bVS68ị aX5k6i đówCpa bópVS68 nghẹt.

Không biếVS68t vezzcó X5k6phải X5k6là vvezzì “cvezzó tậtvezz giậtVS68 X5k6mình” haNwfYy khônVS68g mVS68à wCpacô cứwCpa NwfYcảm thấvezzy cóvezz gNwfYì đvezzó khôvezzng làVS68nh đwCpaang chNwfYờ đX5k6ợi mìnNwfYh. NgộX5k6 NwfYnhỡ bwCpaị pVS68hát hiện…côX5k6 biếtwCpa gVS68iải VS68thích wCpathế nàvezzo đây.NwfY ĐawCpang mảNwfYi mvezzê ngNwfYhĩ ngợiNwfY vẩVS68n vvezzơ thì….

- TNwfYhưa NwfYcô…- CVS68ô gVS68ái vezzở quầyvezz lVS68ễ tâNwfYn wCpalên tiNwfYếng: NwfY- Đvezziện thoạvezzi củavezz cvezzô đãVS68 tìmNwfY X5k6thấy rồi,X5k6 nhVS68ưng wCpavị khácvezzh nwCpahặt đượcNwfY điệnNwfY tVS68hoại cX5k6ủa cVS68ô wCpayêu cầvezzu X5k6đích daVS68nh cX5k6ô lêwCpan lấy!

VừaVS68 wCpahay VS68tin đãVS68 NwfYtìm đượcVS68 điệnX5k6 tNwfYhoại, Vâvezzn NwfYVy chưvezza kịpvezz VS68thở phàoVS68 thìNwfY vezzcâu X5k6nói tiếpwCpa tVS68heo cX5k6ủa côVS68 phụvezzc vvezzụ khiếNwfYn cVS68ho wCpaVân VVS68y giậtvezz thótvezz: X5k6- Tạivezz VS68sao lNwfYại bvezzảo đíchvezz dVS68anh tôvezzi đếNwfYn lấyNwfY? NwfY- VânwCpa vezzVy đNwfYứng dậVS68y, ngầnVS68 nVS68gừ hỏi.

Cô gáiwCpa đóNwfY X5k6bình thảnvezz nóX5k6i: X5k6- wCpaCó lẽvezz làX5k6 muốnwCpa làwCpam qwCpauen vwCpaới vezzcô thôiVS68 ạ!

Vân VwCpay tX5k6hật sVS68ự X5k6không NwfYthể hiểuwCpa wCpanổi, cóNwfY VS68lí X5k6do vezzgì đểVS68 VS68phải làmNwfY nhưwCpa vậyX5k6 đâu?

- Cámvezz ơn,wCpa tôiNwfY bivezzết rồwCpai! –VS68 CôwCpa NwfYdừng lạiX5k6 mwCpaột lávezzt NwfYrồi wCpanói tiếpNwfY: X5k6- KhNwfYách twCparên phNwfYòng đvezzó làvezz naNwfYm hVS68ay nữ?

- wCpaLà nữvezz ạ!vezz X5k6- CôNwfY gáivezz đówCpa mVS68ỉm cưX5k6ời đáp.

Là nữ,X5k6 vậwCpay X5k6thì tốt.

NwfYVân Vvezzy thởX5k6 VS68phào nhẹvezz nhX5k6õm, ítX5k6 nhấwCpat twCpahì đấNwfYy cũngNwfY kVS68hông NwfYphải NwfYlà GianwCpag vezzNhan, kvezzhông phNwfYải GX5k6iang NwfYNhan vezzthì tốt!NwfY wCpaNghĩ đếX5k6n đóvezz VâX5k6n VVS68y liVS68ền cườivezz vezzchế nhạowCpa bNwfYản thân.vezz CwCpaó lX5k6ẽ tạX5k6i NwfYvì gầwCpan đâVS68y côNwfY thườngX5k6 xuyvezzên gNwfYặp GiaNwfYng Nhvezzan nênX5k6 thầnNwfY kiVS68nh lúcNwfY wCpanào cũX5k6ng cănvezzg thẳngwCpa. wCpaTrên đVS68ời nNwfYày lVS68àm gìX5k6 cówCpa chuyệvezzn trùngX5k6 hVS68ợp đếnVS68 nhX5k6ư VS68vậy, chẳngvezz nvezzhẽ GNwfYiang NhaX5k6n lwCpaúc vezznào cX5k6ũng xuấNwfYt X5k6hiện ởvezz wCpanhững wCpanơi vezzcô đến?

Vân VS68Vy vvezzà TiVS68ểu X5k6Thu cùX5k6ng điX5k6 vàowCpa thaNwfYng VS68máy thwCpaeo ngườiX5k6 phvezzục vụ.
TronwCpag vezzthang máwCpay đaNwfYng VS68phát bảnwCpa nhạX5k6c rấtwCpa thịnhVS68 hànX5k6h. VS68Tiểu Tvezzhu NwfYcũng X5k6lẩm bẩmNwfY hVS68át twCpaheo, thVS68ế nhưNwfYng X5k6Vân VVS68y chẳngX5k6 cVS68ó bụngwCpa dạX5k6 nàovezz wCpamà nwCpaghe nữX5k6a. SaX5k6u kNwfYhi lVS68ấy đượVS68c điệnVS68 thoại,VS68 việvezzc đầuX5k6 twCpaiên NwfYmà cVS68ô phảX5k6i làvezzm làNwfY wCpaxóa bứcVS68 ảnhwCpa VS68của GX5k6iang NhaNwfYn đvezzi. NwfYQua lầNwfYn nvezzày cvezzô đãVS68 rúwCpat wCpara NwfYđược bàNwfYi họNwfYc NwfYxương máu.

TrX5k6ong phòngNwfY X5k6vọng VS68ra tiếX5k6ng cườivezz nvezzói X5k6ồn ào.NwfY wCpaCô phụcwCpa vVS68ụ lwCpaễ phvezzép gNwfYõ X5k6cửa rồNwfYi đẩyX5k6 cửaVS68 bướNwfYc vào.

Vvezzân Vvezzy cònX5k6 NwfYchưa kịwCpap X5k6nói mụcX5k6 đíX5k6ch đếwCpan đX5k6ây VS68thì mộtVS68 côVS68 gáiVS68 vezztóc dàNwfYi đwCpaã ngoảnwCpah đầuVS68 lạwCpai X5k6nhìn cô.NwfY wCpaCô tX5k6a cVS68ó mộtvezz đôivezz mắtX5k6 tvezzo tVS68ròn nVS68hư mắtvezz nvezzai, NwfYlúc cườiX5k6 trvezzên wCpamá cóNwfY hiệwCpan rwCpaa X5k6hai cáiVS68 vezzmá lVS68úm rvezzất sâuvezz. ÁnX5k6h mắNwfYt X5k6của vezzcô vezzta dừwCpang lạiwCpa tX5k6rên mặtVS68 TiểuVS68 Tvezzhu khoảnvezzg hNwfYai giVS68ây rồiNwfY lậpX5k6 tứcNwfY dáVS68n chặvezzt vàvezzo mặNwfYt VânX5k6 Vy.

Hai bêX5k6n nVS68hìn nVS68hau mấNwfYt NwfYvài gNwfYiây, độtvezz NwfYnhiên VwCpaân wCpaVy cảmX5k6 VS68thấy wCpakhuôn mặvezzt nàVS68y qwCpauen qvezzuen VS68nhưng nhấtvezz thờiVS68 cNwfYô X5k6không thểNwfY nhớwCpa NwfYra đãNwfY gặvezzp X5k6ở đâu.

VS68- vezzThật X5k6sự rấX5k6t xiX5k6n lVS68ỗi NwfYvì đãX5k6 làmNwfY phiềnwCpa cácvezz X5k6bạn! vezz- NếuVS68 nhưwCpa đốiVS68 pVS68hương đãwCpa khôNwfYng lênwCpa tiếNwfYng X5k6thì VS68Vân VNwfYy vezzđành pVS68hải lịcwCpah sVS68ự cấtNwfY lời.

- Khôvezzng saowCpa! NwfY- wCpaCô gVS68ái NwfYtóc VS68dài xiwCpanh đẹpNwfY VS68đi đếVS68n NwfYtrước mặtX5k6 VX5k6ân VX5k6y, chVS68ìa wCpacái điNwfYện thX5k6oại rVS68a trưvezzớc mặtX5k6 côvezz: NwfY- CôNwfY wCpaxem NwfYxem đâVS68y cVS68ó phNwfYải đVS68iện wCpathoại wCpacủa cX5k6ô không?

Chiếc điệnwCpa tNwfYhoại màvezzu NwfYđen, trVS68ên đóvezz cówCpa wCpatreo vezzmột VS68cái X5k6móc điệvezzn thoạivezz cNwfYó hìnNwfYh quảwCpa cầVS68u thủNwfYy tiX5k6nh lwCpaóng lánh.

Thật kX5k6hông nX5k6gờ cvezzó thNwfYể tìwCpam X5k6thấy cávezzi điệnwCpa thoạVS68i củaVS68 X5k6mình dX5k6ễ X5k6dàng đếnvezz nhVS68ư vậy.NwfY VNwfYân NwfYVy mỉmVS68 wCpacười NwfYđáp: VS68- ĐúngX5k6 X5k6là củNwfYa tôi!

Cô gáVS68i đwCpaó nvezzheo nhwCpaeo mắtvezz hỏi:wCpa NwfY- TVS68hật vezzsự làNwfY cwCpaủa cVS68ô ư?

Vân vezzVy nhìNwfYn côNwfY vezzta bằvezzng ánNwfYh vezzmắt X5k6khó hvezziểu, X5k6lẽ nàoX5k6 cvezzô lạNwfYi vezznhận bvezzừa điệwCpan thowCpaại củNwfYa ngVS68ười khácvezz lX5k6à củavezz mình?

- VwCpaậy, X5k6cái nàyvezz X5k6thì saVS68o? wCpa- NwfYNhững ngóVS68n VS68tay trắngX5k6 nõnVS68 lạiwCpa givezzơ X5k6ra NwfYmột chwCpaiếc điX5k6ện thoạiNwfY khác.

MộtX5k6 chiếcvezz điệvezzn thoạiwCpa giốvezzng X5k6hệt, điềuNwfY khiếnX5k6 X5k6cho ngX5k6ười kháNwfYc khônvezzg thểNwfY vezzngờ đX5k6ến NwfYđó làVS68 ngaX5k6y cvezzả cáVS68i mvezzóc đwCpaeo điệnX5k6 thoạiNwfY cũngNwfY giốnvezzg hệt.

Trên đờivezz VS68lại vezzcó chuwCpayện wCpatrùng hợpvezz tvezzhế sao?

vezz- vezzChẳng trávezzch mX5k6à côNwfY lạiNwfY nhậvezzn nVS68hầm, bVS68an đầuX5k6 NwfYtôi cvezzũng nwCpahận nVS68hầm đấy!

Vân VX5k6y ngâyNwfY nvezzgười kX5k6hông biX5k6ết NwfYphải làmVS68 sao.

- ChiếcVS68 đwCpaiện thovezzại vezznày lwCpaà cX5k6ủa chồNwfYng chưvezza cướiNwfY VS68mua chVS68o tôvezzi, cVS68òn cwCpaái mócX5k6 vezzđeo điệwCpan VS68thoại NwfYnày tôX5k6i vVS68ới chồngVS68 X5k6chưa cướiVS68 mớVS68i cùnX5k6g điwCpa chNwfYọn vezzgần đâVS68y X5k6!- Côvezz tVS68a khẽNwfY mấpwCpa mwCpaáy wCpamôi, NwfYánh mắtVS68 chămX5k6 chúvezz nhìnvezz VânwCpa VyVS68, wCpadường nhưX5k6 muốnvezz tVS68hăm dVS68ò điềuwCpa wCpagì đówCpa từVS68 cX5k6ô: wCpa- Điềuvezz khiếnVS68 vezzcho tNwfYôi bấwCpat nX5k6gờ nhấtwCpa NwfYlại X5k6là…- VS68cô tNwfYa vezzấn vVS68ào bàvezzn phX5k6ím, mànwCpa VS68hình swCpaáng lêvezzn, sNwfYau VS68đó giVS68ơ vezzra wCpatrước mNwfYặt wCpaVân Vy.

Tiểu TwCpahu kX5k6inh nNwfYgạc “A”NwfY lênVS68 NwfYmột tiếVS68ng. BứNwfYc wCpaảnh củaNwfY GVS68iang NNwfYhan đãVS68 VS68hiện lênwCpa mX5k6àn hìnX5k6h. TiVS68m VâVS68n VX5k6y nhưNwfY thắtNwfY lại.

-Cô cX5k6ó twCpahể nóVS68i wCpacho VS68tôi VS68biết đâVS68y lNwfYà aX5k6i không?

Cô chưNwfYa baNwfYo giờwCpa dáwCpam wCpalàm vVS68iệc xấwCpau, bVS68ởi vwCpaì X5k6sợ wCpamột wCpangày sẽNwfY NwfYbị nvezzgười khVS68ác vạchNwfY wCpatrần. ThVS68ế mvezzà VS68hôm nX5k6ay, vezzđối mX5k6ặt vớiX5k6 NwfYcô gáiwCpa nwCpaày, X5k6cô lX5k6ại VS68thấy bấVS68t lựcX5k6 X5k6và sVS68ợ X5k6hãi nhX5k6ư VS68một wCpatên kNwfYẻ cắpX5k6 vezzbị bắtX5k6 VS68tại trận.

Tất cVS68ả nhữnNwfYg nwCpagười nvezzgồi tronvezzg pwCpahòng đềuX5k6 hướnVS68g mắX5k6t vvezzề phX5k6ía cô.VS68 VânX5k6 VNwfYy X5k6hoang mX5k6ang nNwfYhìn vàX5k6o đôvezzi mwCpaắt tứX5k6c tốwCpai đangNwfY wCpanhìn thẳnX5k6g NwfYvào mặtNwfY vezzmình kiNwfYa, côX5k6 khôNwfYng VS68thể vezznói vớX5k6i mvezzọi ngườiVS68 tX5k6rên NwfYthế giớwCpai nwCpaày rằngvezz, đâX5k6y chínX5k6h wCpalà ngườNwfYi yêuNwfY VS68của wCpacô, lvezzà ngườiVS68 đVS68ã chếtX5k6 vezzđi giờVS68 NwfYđược vezzsống lạiX5k6 nX5k6hờ X5k6thời giavezzn quvezzay ngượcvezz trVS68ở lại..

Thấy VâX5k6n VNwfYy khôVS68ng nówCpai năvezzng gì,VS68 wCpađối phX5k6ương VS68càng tỏvezz rvezza huX5k6ng hăng.

- TạiX5k6 svezzao côNwfY X5k6lại cówCpa ảNwfYnh cX5k6hồng cX5k6hưa cướiwCpa cNwfYủa tôi?

- HNwfYai ngườVS68i qX5k6uen bivezzết nhX5k6au à?

Trước havezzi cwCpaâu hỏivezz đVS68ầy tínNwfYh chNwfYất vX5k6ấn wCpanày, VânX5k6 VwCpay cNwfYòn VS68chưa kịNwfYp trảwCpa NwfYlời VS68thì TiểuX5k6 X5k6Thu wCpađã nổVS68i quVS68ạu lên:vezz NwfY- Này,NwfY côX5k6 lNwfYàm cáX5k6i tròwCpa gvezzì thếX5k6 hả?vezz TrX5k6ong đX5k6iện thoạiX5k6 củaX5k6 VwCpaân wCpaVy vezzcó ảnNwfYh củaNwfY aNwfYi wCpathì liNwfYên qNwfYuan gNwfYì đếnwCpa cô.VS68 CôNwfY trvezzả điệnwCpa tVS68hoại lạiX5k6 vezzcho cvezzhúng tôiNwfY thìX5k6 cNwfYhúng tôVS68i NwfYcảm ơnvezz wCpacô. NwfYCòn nvezzếu VS68cô cVS68ứ tX5k6hích bắtVS68 wCpanạt ngườiX5k6 khác,vezz tVS68ôi vezznói chvezzo cVS68ô biết,wCpa chúNwfYng tôvezzi kNwfYhông dX5k6ễ bắtvezz nạwCpat đâu!

TiểuX5k6 TNwfYhu vừaX5k6 nóiNwfY X5k6dứt lờivezz tNwfYhì mấNwfYy côwCpa vezzgái bvezzan nwCpaãy X5k6vẫn cònNwfY VS68mải mêVS68 háX5k6t wCpahò liềnNwfY bVS68ỏ micwCparo xuốngNwfY, cNwfYầm mVS68ột cốX5k6c nướcvezz NwfYđá wCpađi vVS68ề pX5k6hía hawCpai ngườiX5k6: vezz- Nóvezzi chuyệNwfYn vớwCpai loNwfYại ngưvezzời nvezzày thvezzì wCpacần gwCpaì phX5k6ải lịcVS68h sựVS68?- dứX5k6t lNwfYời côNwfY tvezza đưawCpa taNwfYy lênNwfY, hNwfYất thẳngvezz cốcX5k6 nưVS68ớc vàoVS68 wCpamặt hvezzai người.

LwCpaúc VâX5k6n NwfYVy wCpakịp pwCpahản ứNwfYng lwCpaại X5k6thì đvezzã quávezz muộn.VS68 NwfYMặc dX5k6ù NwfYcô đãvezz nvezzé ngườiNwfY wCpađi wCpanhưng nửwCpaa bêVS68n mvezzặt X5k6của X5k6cô vNwfYẫn wCpalĩnh trọnNwfY cwCpaốc nướcwCpa lạnvezzh. VS68Bộ dVS68ạng củaX5k6 NwfYcô lúcVS68 nwCpaày trônvezzg VS68thật wCpathê thảm.

Cô phụcvezz VS68vụ thwCpaấy tìnhNwfY hìnNwfYh khôvezzng ổnVS68 liềnwCpa cầmX5k6 máNwfYy bộX5k6 đàwCpam wCpalên gọi.

Các nhânvezz viênNwfY phụcNwfY vụwCpa xunVS68g quawCpanh đwCpaấy bỗngVS68 chốcwCpa NwfYkéo. vezzĐây wCpalà lầNwfYn X5k6thứ havezzi trvezzong tX5k6háng VânNwfY Vvezzy phX5k6ải chứNwfYng kiếnvezz cảvezznh tượnwCpag hỗnvezz loVS68ạn nàvezzy. NNwfYhững khácwCpah đếnX5k6 NwfYhát wCpaở phòVS68ng bwCpaên đềuVS68 mởwCpa cửavezz ngówCpa X5k6sang ngNwfYhe ngVS68óng VS68tình hìwCpanh wCparồi chỉvezz chỏ,vezz bànVS68 tán….

- NwfYKhang VS68Di, rốtvezz cuX5k6ộc wCpacó chuyệnvezz gìVS68 thế?-wCpa ĐámX5k6 bạnwCpa X5k6của wCpacô vezzgái tX5k6óc dàiNwfY VS68bắt đwCpaầu xônVS68 xao.

Hóa wCpara cávezzi vezzcô gáivezz tóNwfYc X5k6dài ấvezzy tênX5k6 lvezzà wCpaKhang Divezz, X5k6ngay cvezzả cáNwfYi tNwfYên vezzcủa cvezzô vezzta cwCpaũng NwfYhay wCpahơn tX5k6ên X5k6của X5k6cô NwfYrất nhiều.NwfY VânVS68 VNwfYy ngoảwCpanh NwfYmặt lạwCpai nhìVS68n vàoNwfY khwCpauôn mvezzặt cX5k6ủa VS68cô NwfYgái tNwfYên KhawCpang X5k6Di kia…..

Chẳng trácNwfYh mwCpaà mớiNwfY nhìVS68n thấyX5k6 cvezzô tVS68a, VVS68ân VVS68y đãvezz cảmVS68 thấywCpa vezzrất queVS68n. HVS68óa wCpara vezzbọn hVS68ọ đãwCpa gặpX5k6 nhX5k6au wCpatừ trưX5k6ớc. NwfYCô VS68ta chínVS68h làX5k6 VS68cô gVS68ái xinVS68h đẹpVS68 VS68đã xuấX5k6t hiệnwCpa bêvezzn cạnhwCpa VS68Giang NhX5k6an ngVS68ày hôvezzm đó.

Tiểu wCpaThu vộiwCpa X5k6vàng giVS68úp VânwCpa wCpaVy lawCpau sạwCpach X5k6những giọtVS68 nvezzước đangwCpa tvezzong tỏnX5k6g vezznhỏ NwfYxuống VS68từ mwCpaái tVS68óc wCpacô rwCpaồi kéVS68o tNwfYay cvezzô nówCpai: vezz- TiểuX5k6 VywCpa, cX5k6húng twCpaa vezzđi thwCpaôi, quâvezzn tửNwfY trvezzả tVS68hù VS68mười nămvezz cũngNwfY khwCpaông muộn!

Hai nhânX5k6 viênvezz wCpaphục vụX5k6 đứngX5k6 chặnvezz tNwfYrước wCpamặt côvezz nVS68ói:- ChwCpai bằVS68ng haX5k6i côVS68 hãwCpay wCpatránh điVS68 trướcNwfY đi!

wCpaTrong tìnhVS68 VS68trạng này….cówCpa thvezzể vezzlà dwCpao bawCpan nVS68ãy VS68cô uốnvezzg rượuX5k6 vaVS68ng wCpanên bâNwfYy X5k6giờ chVS68ất mX5k6en mớiwCpa phátwCpa tNwfYác.Hoặc vezzcũng VS68có X5k6thể lwCpaà NwfYdo NwfYtrong lònvezzg VS68cảm thấyvezz ấmVS68 wCpaức nênX5k6 Vânvezz Vvezzy NwfYchẳng buồnNwfY đểNwfY VS68ý đếnvezz nhVS68ững lờiwCpa kX5k6huyên cawCpan cVS68ủa wCpangười phụcNwfY vụ.VS68 TìnX5k6h yêvezzu cvezzủa côNwfY vớiX5k6 VS68Giang Nhan…vvezzốn dVS68ĩ cwCpaô vezzđã rấtNwfY NwfYhạnh NwfYphúc, hạVS68nh pNwfYhúc tớiVS68 mứwCpac muốvezzn tuyênwCpa bốvezz vớiVS68 tấtX5k6 cNwfYả mNwfYọi ngưX5k6ời ởwCpa trêVS68n thvezzế giớiVS68 nàyNwfY, thếX5k6 X5k6mà bâyVS68 giờ…..

Vân NwfYVy vezzđi gạVS68t taVS68y ngườX5k6i X5k6phục VS68vụ X5k6ra, đivezz thẳngNwfY đếnvezz trVS68ước VS68mặt KX5k6hang DX5k6i lwCpaấy điệX5k6n NwfYthoại củNwfYa mìnhVS68 rồNwfYi nhX5k6ìn thẳngvezz vàoVS68 mắVS68t wCpacô twCpaa vezzmà wCpanói: NwfY- ĐâyX5k6 lwCpaà bạnX5k6 tX5k6rai củwCpaa tôNwfYi! VS68- GiọwCpang nówCpai kwCpahông cwCpaứng rắVS68n nhưnvezzg cũVS68ng chẳngvezz vezzmềm mỏng.

Ngọn lửaX5k6 tvezzứ X5k6tối X5k6trong lòwCpang đốiwCpa phwCpaương bNwfYỗng chX5k6ốc X5k6bùng lênX5k6: wCpa- BạnwCpa tVS68rai X5k6cô áVS68? NwfYĐây rNwfYõ rànvezzg làNwfY chồngwCpa chwCpaưa cướivezz của….

- TôiVS68 vớwCpai bvezzạn tX5k6rai tôiVS68 qwCpauen nhVS68au đwCpaã năvezzm nămNwfY rồiX5k6! vezz- wCpaVân wCpaVy tiệwCpan tawCpay mNwfYở lịchvezz ởNwfY vezztrong X5k6điện vezzthoại rX5k6a: NwfY-Trên NwfYđó cvezzòn cNwfYó gvezzhi ngX5k6ày NwfYsinh nhậtvezz củwCpaa anNwfYh ấyVS68 vVS68ới nhữngwCpa ngvezzày NwfYkỉ nNwfYiệm wCpacủa X5k6chúng tôi!

- NwfYChúng tôX5k6i dwCpaự địnhvezz swCpaẽ kX5k6ết NwfYhôn vàwCpao ngàVS68y 1wCpa0 NwfYtháng VS6810 nX5k6ăm 2010.

-Tôi NwfYkhông biếtX5k6 baVS68n VS68nãy VS68cô wCpanói làX5k6 NwfYcó ýNwfY gì…-NwfY NwfYCô đưaNwfY đwCpaiện thoạwCpai VS68ra trướcNwfY vezzmặt KhaVS68ng Dvezzi: X5k6- PhVS68ím sốX5k6 mVS68ột lVS68à phímX5k6 NwfYgọi tắtVS68 VS68cho VS68anh NwfYấy, nếuNwfY vezznhư côvezz còNwfYn ngwCpahi vấnNwfY X5k6thì cứvezz gwCpaọi điệNwfYn chvezzo X5k6anh ấX5k6y mvezzà hỏi!
VẻVS68 mặVS68t củwCpaa KhaNwfYng wCpaDi lúNwfYc nvezzày khNwfYá kvezzì lVS68ạ. VẻNwfY mặtwCpa ấyNwfY khônNwfYg phảiVS68 lX5k6à vẻNwfY mX5k6ặt cNwfYủa mộtvezz ngNwfYười đangvezz tứcwCpa đếnwCpa NwfYphát đNwfYiên lVS68ên, tVS68hế NwfYnên Vânvezz VX5k6y VS68cho rằngX5k6 rấNwfYt cóNwfY thểVS68 vezzcái cNwfYô KhanwCpag DNwfYi nVS68ày vezzvốn dĩX5k6 cũVS68ng khX5k6ông dáX5k6m vezzkhẳng địvezznh ngưVS68ời tronNwfYg ảnhX5k6 NwfYchính vezzlà GNwfYiang Nhan.

Nếu VS68không thwCpaì Khanvezzg NwfYDi đãVS68 kX5k6hông thửNwfY thăX5k6m X5k6dò bằnX5k6g cNwfYách wCpanói chuyX5k6ện vớiNwfY VS68cô. ChỉNwfY cówCpa đivezzều vezznhững gìX5k6 đaVS68ng NwfYxảy rvezza khôVS68ng gwCpaiống nX5k6hư nhX5k6ững gìVS68 côX5k6 NwfYta mvezzong mNwfYuốn, vezzbởi vìNwfY đX5k6ám bạnvezz củVS68a côX5k6 đX5k6ã quvezzá bứcVS68 xNwfYúc trưNwfYớc nhữngX5k6 cNwfYâu nóVS68i củavezz TiểuNwfY TVS68hu, X5k6làm cVS68ho mVS68ọi chuyệnNwfY trwCpaở nêVS68n wCpavô cùngwCpa tồX5k6i tệ.

Qua chuyvezzện xảywCpa wCpara quvezzá độvezzt ngNwfYột nàywCpa, wCpacô bắX5k6t đầuvezz tX5k6in rằvezzng cvezzhỉ cầvezzn dũvezzng NwfYcảm, cứvezzng cỏX5k6i đốiNwfY mX5k6ặt vớiX5k6 mọX5k6i chuyệnX5k6 làX5k6 X5k6có X5k6thể “thayX5k6 đwCpaổi vezzcàn vezzkhôn”. NwfYDù thếvezz nàowCpa vezzcô cX5k6ũng pNwfYhải vezzcó niềVS68m wCpatin vwCpaới chínX5k6h mình.

- Chvezzắc làvezz bởiwCpa vìNwfY cVS68ó NwfYnét giNwfYống nwCpahau X5k6quá đVS68ấy mà!X5k6- KVS68hang Dvezzi X5k6chớp chwCpaớp mắt,VS68 giọngX5k6 nX5k6ói nhưwCpa cówCpa VS68vẻ đùX5k6a vui.

Trước sựX5k6 nhNwfYượng bNwfYộ củaNwfY Khanvezzg DNwfYi, đámvezz bạnwCpa củawCpa côNwfY X5k6cũng lậVS68p tứNwfYc “hạvezz hỏa”.VS68 Nhvezzân lvezzúc bọnVS68 họX5k6 vẫnVS68 X5k6còn đangVS68 vezzdo NwfYdự, VânNwfY VS68Vy livezzền kéoVS68 TiểuwCpa TX5k6hu NwfYra X5k6khỏi phòng.

Đã VS68ra đếX5k6n bêNwfYn ngowCpaài rồVS68i mwCpaà trNwfYống nwCpagực VâNwfYn VVS68y vẫnVS68 cònNwfY đậpvezz thvezzình thịchNwfY. VS68Ở nhữngX5k6 nX5k6ơi đôngVS68 ngườiwCpa khônwCpag nêNwfYn gVS68ây chuNwfYyện ồnNwfY VS68ào, nhưngVS68 vezzai mX5k6à biwCpaết đượcX5k6 nX5k6hỡ X5k6đâu vezzcô vừVS68a wCpara đX5k6ến bvezzên ngoVS68ài, KhanwCpag VS68Di VS68đã dẫnwCpa thX5k6eo đámNwfY bạnwCpa huVS68ng dữvezz củVS68a cNwfYô tX5k6a đuVS68ổi VS68theo. ChẳngX5k6 aX5k6i chịuVS68 dNwfYễ dànNwfYg bX5k6ỏ qNwfYua mọiwCpa chwCpauyện NwfYnhư thếvezz X5k6này cả.vezz NwfYCho dùNwfY chỉX5k6 làvezz vezznghi vấnwCpa thìX5k6 cũwCpang phảiNwfY hX5k6ỏi cvezzho rõvezz ràngvezz chứ.

Vân X5k6Vy vốnNwfY địVS68nh wCpara đX5k6ến KNwfYTV sẽvezz lậpX5k6 tứcwCpa bắtX5k6 xNwfYe NwfYchuồn tVS68hẳng. ThX5k6ành phvezzố lớnvezz nX5k6hư vậy,X5k6 khNwfYả năngvezz chX5k6ạm mặtVS68 vezznhau củNwfYa NwfYhai ngườX5k6i vezzcũng khônwCpag nhiNwfYều. HơnNwfY nữaX5k6 chỉNwfY vezzcần côX5k6 tX5k6a vwCpaề NwfYnhà wCpatìm Giavezzng Nvezzhan đốiVS68 cVS68hất, phVS68át hVS68iện NwfYGiang NhaNwfYn chẳvezzng X5k6có gVS68ì wCpalạ thườwCpang thX5k6ì cvezzơn sóngNwfY gNwfYió nàNwfYy NwfYsẽ quX5k6a điNwfY nNwfYgay tX5k6hôi. vezzNào wCpaai nvezzgờ, wCpataxi X5k6giờ nàX5k6y VS68khó VS68mà vezzbắt đVS68ược. HNwfYai ngườiX5k6 đứngvezz hơNwfYn nửaVS68 tiếnVS68g đồnvezzg vezzhồ mNwfYà X5k6vẫn khônvezzg VS68bắt đượcwCpa xe.

Nếu biếtvezz VS68sớm nhNwfYư vậyX5k6 VS68thì VS68cô vezzđã vezzra wCpabến wCpaxe bắtNwfY xVS68e bNwfYuýt wCpacho rNwfYồi! VS68Vân VNwfYy liênwCpa X5k6tục nhìnwCpa lạVS68i vezzphía swCpaau lvezzưng. NếX5k6u X5k6cứ thVS68ế nVS68ày khôngX5k6 bNwfYiết chừng…..đaX5k6ng X5k6định kéVS68o Tiểuvezz Tvezzhu rVS68a bếnNwfY wCpaxe bvezzuýt VS68thì đNwfYột nvezzhiên mộtvezz chiếVS68c VS68xe VS68hơi đỗNwfY xịNwfYch trướcwCpa mặtwCpa havezzi người.

- VâVS68n vezzVy!- wCpacánh cwCpaửa xvezze tvezzừ vezztừ kéNwfYo xNwfYuống, anwCpah cúvezzi đầuNwfY nhNwfYìn rwCpaa ngoàX5k6i X5k6nói: NwfY- X5k6Lên X5k6xe điwCpa, VS68anh wCpađưa evezzm về!

Vân NwfYVy cóNwfY ngầnwCpa ngNwfYừ mộNwfYt lávezzt mớiNwfY mNwfYở NwfYcửa wCpara ngồiVS68 vvezzào troNwfYng VS68xe, ngoảvezznh đầuVS68 lạiX5k6 vezzmỉm cườiX5k6 áiwCpa ngạX5k6i vớiwCpa TiểwCpau Tvezzhu. Chvezziếc xwCpae lwCpaao điwCpa trNwfYên đNwfYường, côvezz X5k6vẫn NwfYkhông VS68quên nhNwfYìn NwfYlại cửNwfYa qVS68uán KTvezzV, thầVS68m thX5k6ở VS68phào nhẹNwfY nhõm.

Nhvezzững giọNwfYt nướcVS68 vẫnNwfY tíwCpa táchvezz wCparơi xuốngVS68 từwCpa NwfYmái tócwCpa cX5k6ô. BộwCpa dạnNwfYg củaX5k6 cX5k6ô NwfYlúc nàVS68y wCpaquả VS68thực quVS68á thvezzê tvezzhảm. Côvezz giốngvezz hệtvezz wCpanhư vezzmột cvezzon vịtwCpa X5k6xấu xíNwfY. GiwCpaang X5k6Nhan bâNwfYy giwCpaờ twCpauyệt X5k6đối khôngVS68 vezztừ bỏNwfY mvezzột KwCpahang VS68Di wCpaxinh NwfYđẹp đểVS68 đwCpaến X5k6với cô,VS68 đewCpam lVS68òng yêwCpau tX5k6hương X5k6một vezzngười qX5k6uá đVS68ỗi bìnvezzh thườngvezz nhưVS68 cô,vezz mộtwCpa côVS68 gávezzi bìnwCpah VS68thường vezzlại lwCpaớn X5k6tuổi. CôNwfY wCpathật sựwCpa kwCpahông VS68nên NwfYcó nhữnNwfYg ảowCpa tưvezzởng VS68như thVS68ế này!

- Nvezzói wCpacho anvezzh biếtX5k6 nVS68hà wCpaem ởVS68 đâu?

Nếuvezz nX5k6hư khôNwfYng wCpaphải aVS68nh cấtvezz tiếngX5k6 hỏX5k6i tNwfYhì cvezzó lẽVS68 côvezz vẫnvezz mNwfYải đắmX5k6 chìX5k6m twCparong vezzdòng sNwfYuy VS68nghĩ VS68mông luVS68ng cNwfYủa mìvezznh. VVS68ân NwfYVy ngoảnwCpah đầuX5k6 sanNwfYg nhvezzìn chủwCpa nVS68hân củawCpa chiếNwfYc xVS68e. Anvezzh tX5k6a cũNwfYng đanVS68g nhìnNwfY côwCpa cX5k6hăm chú.

Nếu nhvezzư khônVS68g phảiX5k6 gvezzặp phảiVS68 hX5k6oàn cVS68ảnh nàyNwfY VS68thì cX5k6ó lẽVS68 cảX5k6 đờiX5k6 cNwfYô cũnVS68g swCpaẽ khNwfYông nNwfYgồi lêwCpan chiếcvezz NwfYxe này.

Lúc nàVS68y cvezzô mX5k6ới giậvezzt mVS68ình nhớX5k6 rNwfYa lwCpaà phảiNwfY nvezzói cávezzm vezzơn: X5k6- NwfYCám ơnNwfY aX5k6nh Triệu!VS68 NwCpahà tVS68ôi vezzở khVS68u pX5k6hía namVS68, anvezzh cứwCpa đX5k6i theX5k6o vezzcon wCpađường này,VS68 tNwfYìm mộwCpat VS68bến tàvezzu điệnvezz nX5k6gầm đểX5k6 tôiX5k6 xuvezzống wCpaxe làvezz được!

- MuộnX5k6 lắmVS68 rồi,NwfY đểX5k6 NwfYanh đVS68ưa VS68em vềX5k6 nhà!

- KhôngNwfY cầnVS68 phiềnVS68 phứcNwfY thếwCpa đX5k6âu ạ!

VS68- wCpaVân Vy…-VS68 TNwfYriệu DươnwCpag hơiwCpa dừngwCpa lạvezzi mX5k6ột láNwfYt rX5k6ồi NwfYnói tiếp:X5k6 wCpa- Cvezzó thểwCpa đừngVS68 kháwCpach sáovezz vớwCpai anwCpah nhvezzư vậNwfYy không?
TriNwfYệu VS68Dương nówCpai nhưX5k6 khẩnX5k6 cầuwCpa kvezzhiến cvezzho VâNwfYn X5k6Vy cảmX5k6 thấyvezz cóX5k6 hwCpaơi áVS68i nNwfYgại. wCpaBan nãyvezz cVS68òn vNwfYội vNwfYàng lX5k6eo lênNwfY wCpaxe X5k6của ngườiVS68 vezzta, thVS68ế VS68mà vezzbây giờwCpa lạiVS68 đòiX5k6 nhNwfYanh nhvezzanh cvezzhóng chónvezzg xuX5k6ống xevezz. XétVS68 vezzcả vềNwfY tìwCpanh X5k6lẫn NwfYvề VS68lí thvezzì côwCpa cwCpaũng kvezzhông X5k6nên từVS68 cVS68hối mãNwfYi nhX5k6ư thếvezz nvezzày. Nếuvezz nhưVS68 NwfYđã wCpakhông thểvezz vezzxuống xwCpae wCpathì NwfYcô đànhvezz NwfYphải ngoX5k6an nwCpagoãn NwfYngồi wCpalại nóNwfYi chuyện.

- HôVS68m nawCpay NwfYthật trùnVS68g hợp!

- ĐúX5k6ng vậyvezz, tôwCpai cũNwfYng X5k6cùng vớiVS68 mvezzấy ngvezzười bX5k6ạn đếnwCpa đâVS68y hátvezz hò!

Vân Vvezzy ngâX5k6y VS68người nhìNwfYn TriệNwfYu DươngX5k6, hỏiVS68 NwfYnhư tvezzhăm dò:X5k6 NwfY- BX5k6an nãyX5k6 awCpanh cNwfYũng vwCpaừa từNwfY KTVS68V điX5k6 ra?

Triệu DwCpaương gVS68ật gVS68ật đầu,NwfY dNwfYường nvezzhư wCpaanh twCpaa đavezzng VS68nghĩ ngợiVS68 VS68chuyện gìwCpa đó.VS68 CuốNwfYi cùngvezz aNwfYnh tVS68a cũngwCpa NwfYđành phảX5k6i mởvezz miệnvezzg hỏi:NwfY VS68- VânNwfY VyVS68, biểuX5k6 hvezziện củvezza ewCpam nX5k6gày hVS68ôm X5k6nay khwCpaiến cVS68ho anNwfYh rấX5k6t bấtX5k6 ngờwCpa. AX5k6nh vwCpaốn dwCpaĩ cứvezz wCpanghĩ VS68em chỉVS68 lNwfYà mộtvezz cNwfYô NwfYgái VS68nhút nhát.

- X5k6Ý X5k6của anX5k6h lX5k6à…- VwCpaân NwfYVy tNwfYhật kNwfYhông dáwCpam tvezzin X5k6vào VS68những gvezzì mìnhX5k6 vừawCpa ngVS68he thấy,vezz lvezzẽ vezznào X5k6anh twCpaa thậtNwfY sVS68ự: NwfY– vezzBan nãwCpay VS68anh nVS68hìn thấNwfYy tôiwCpa….- LVS68úc wCpađó dX5k6o hoanX5k6g NwfYmang VS68nên VS68cô chẳngX5k6 dámNwfY ngẩnNwfYg đầuwCpa nwCpahìn vezzđám vezzđông xunX5k6g quanhwCpa. CNwfYô thậVS68m chX5k6í cvezzòn tựvezz lừaVS68 gạvezzt bNwfYản thânNwfY mVS68ình rằvezzng X5k6không bNwfYị wCpaai quNwfYen biếVS68t nwCpahìn thấy.

- AnX5k6h chỉvezz làNwfY vezztình cờvezz đNwfYi ngawCpang quaNwfY, nhìnwCpa thấyVS68 eNwfYm mwCpaà thôi!

MNwfYáu tronNwfYg NwfYcơ tvezzhể NwfYVân wCpaVy VS68dồn VS68hết cVS68ả wCpalên mặvezzt, côwCpa vX5k6ội vànVS68g givezzải wCpathích: -ChỉVS68 lNwfYà vezzmột sựwCpa hiểuVS68 nhầmvezz màvezz thôi!
CVS68ô biVS68ết cX5k6ho vezzdù côVS68 cX5k6ó nóvezzi nhưwCpa vậywCpa tvezzhì cũngwCpa chỉvezz vezzlà uổnVS68g cNwfYông VS68mà thôi.vezz HọX5k6 NwfYhàng cVS68ủa TriệuVS68 DưX5k6ơng lNwfYà đồngNwfY nghwCpaiệp củaX5k6 côvezz, Tvezzriệu Dvezzương chvezzỉ cầnvezz nóvezzi chX5k6uyện wCpangày hX5k6ôm wCpanay vezzra làvezz côvezz sẽwCpa ngaX5k6y lậpX5k6 tVS68ức X5k6bị lòvezzi wCpađuôi vezzlà vezznói wCpadối. CôX5k6 làwCpam saVS68o gìvezz cvezzó ngưX5k6ời X5k6yêu nàoVS68 lâuwCpa nămVS68 nhX5k6ư vậyVS68? NhữngVS68 gVS68ì mX5k6à X5k6ban VS68nãy nóiVS68 rvezza thựcX5k6 swCpaự đangX5k6 khiếVS68n cX5k6ho wCpacô cảVS68m thấyNwfY vX5k6ô NwfYcùng hX5k6ối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!