You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TN4ÌNH CẢMPRLxUJ VẤNPRLxUJ VƯƠNG

 

- YkP3EjVân eFBYH5Vy, cYkP3Ejô cYkP3Ejắt cửYkP3Ej ngườiPRLxUJ đeFBYH5i đeFBYH5ào tạoN4 PRLxUJcho khN4ách hPRLxUJàng. ĐâyPRLxUJ leFBYH5à eFBYH5lần đầuYkP3Ej PRLxUJtiên chúngeFBYH5 YkP3Ejta PRLxUJhợp tácPRLxUJ vPRLxUJới bệneFBYH5h viện,eFBYH5 nhấPRLxUJt địnhN4 N4phải N4phục vụYkP3Ej ngườPRLxUJi eFBYH5ta thPRLxUJật cYkP3Ejhu đáo!

Đây làYkP3Ej lầN4n đầPRLxUJu tiêN4n côeFBYH5ng tYkP3Ejy hợpYkP3Ej táeFBYH5c eFBYH5với bệnhPRLxUJ viện,eFBYH5 N4thế eFBYH5nên sếpYkP3Ej củaN4 eFBYH5Vân eFBYH5Vy cẩeFBYH5n thậnYkP3Ej dặYkP3Ejn dòPRLxUJ cô.

- GiYkP3Ejờ tôeFBYH5i đangeFBYH5 khônPRLxUJg cóeFBYH5 việcYkP3Ej gì,PRLxUJ YkP3Ejđể tôeFBYH5i YkP3Ejđi vậN4y! eFBYH5- TN4hấy sếYkP3Ejp eFBYH5có eFBYH5vẻ N4thận tPRLxUJrọng, hN4ơn PRLxUJnữa đâN4y lạiYkP3Ej eFBYH5là lầneFBYH5 đPRLxUJầu eFBYH5tiên côngN4 PRLxUJty côeFBYH5 phụPRLxUJc veFBYH5ụ tậnYkP3Ej nN4ơi ceFBYH5ho kháchYkP3Ej hàngYkP3Ej neFBYH5ên côYkP3Ej keFBYH5hông YkP3Ejyên tâPRLxUJm eFBYH5giao YkP3Ejcho ngườiN4 khác.

Quả nhiênPRLxUJ, sếpPRLxUJ củaeFBYH5 VâN4n VeFBYH5y N4gật đầeFBYH5u vẻYkP3Ej eFBYH5hài lN4òng: eFBYH5- YkP3EjCũng được,YkP3Ej eFBYH5vậy geFBYH5iao cPRLxUJho côYkP3Ej nhé!

Công việcYkP3Ej củaN4 VPRLxUJân eFBYH5Vy N4là giYkP3Ejải PRLxUJthích N4cho kháchYkP3Ej hN4àng cácheFBYH5 PRLxUJsử dụngYkP3Ej pN4hần mềmeFBYH5 củaeFBYH5 côngeFBYH5 tPRLxUJy ceFBYH5ô nhưN4 thPRLxUJế neFBYH5ào, YkP3Ejsau đYkP3Ejó tiếN4n YkP3Ejhành mộYkP3Ejt sPRLxUJố điềueFBYH5 YkP3Ejtra N4và PRLxUJbảo hàeFBYH5nh cPRLxUJho kPRLxUJhách eFBYH5hàng sYkP3Ejau eFBYH5khi mueFBYH5a. SaPRLxUJu hN4ai ngPRLxUJày lN4àm vN4iệc bậnYkP3Ej rộN4n, YkP3Ejbác eFBYH5sĩ TiểueFBYH5 lâmPRLxUJ vôN4 cùngPRLxUJ hPRLxUJài lònN4g vớieFBYH5 YkP3Ejtác pheFBYH5ong lN4àm việN4c củaPRLxUJ PRLxUJVân Vy.

N4- GiámN4 đốcN4 eFBYH5Vân qeFBYH5uả nhiêneFBYH5 làPRLxUJ kiYkP3Ejên nheFBYH5ẫn! N4- YkP3EjBác PRLxUJsĩ LeFBYH5âm khePRLxUJn ngPRLxUJợi: -LạYkP3Eji YkP3Ejcòn heFBYH5iểu đYkP3Ejược neFBYH5hững từPRLxUJ N4ngữ ceFBYH5ủa giN4ới eFBYH5y họcYkP3Ej chúngPRLxUJ tôYkP3Eji nữa!
N4- TôN4i N4có meFBYH5ột ngườeFBYH5i bạnN4 N4làm PRLxUJbác sYkP3Ejĩ mà!

- ChẳngPRLxUJ tYkP3Ejrách! YkP3Ej- BáYkP3Ejc sYkP3Ejĩ PRLxUJLâm tiYkP3Ejễn VâN4n N4Vy reFBYH5a đếnYkP3Ej tậYkP3Ejn cửa.

Đi N4từ đâyN4 N4ra làYkP3Ej gầPRLxUJn neFBYH5hất! PRLxUJ- PRLxUJBác N4sĩ LYkP3Ejâm chỉeFBYH5 taN4y vềYkP3Ej phíeFBYH5a hànhN4 lN4ang bênN4 cạnh.

Bên hàN4nh eFBYH5lang keFBYH5hông biếtPRLxUJ làeFBYH5 phònPRLxUJg khámeFBYH5 kN4hoa nào,eFBYH5 PRLxUJdường nYkP3Ejhư tN4ất cảN4 cácPRLxUJ phòYkP3Ejng bệPRLxUJnh eFBYH5ở đâyYkP3Ej eFBYH5đều đượPRLxUJc bYkP3Ejố PRLxUJtrí giốngeFBYH5 N4hệt nPRLxUJhau, eFBYH5bên hàYkP3Ejnh lPRLxUJang YkP3Ejcòn đưN4ợc trồnN4g rấtN4 nhN4iều YkP3Ejcây xaeFBYH5nh, meFBYH5ang lạieFBYH5 cheFBYH5o ngN4ười eFBYH5ta YkP3Ejcảm eFBYH5giác máteFBYH5 lànhPRLxUJ, PRLxUJthư thái.

Không đN4ợi VâeFBYH5n YkP3EjVy lYkP3Ejên tYkP3Ejiếng hỏi,eFBYH5 beFBYH5ác YkP3Ejsĩ LYkP3Ejâm đN4ã YkP3Ejchủ độngYkP3Ej N4giới tN4hiệu: PRLxUJ- ĐâN4y PRLxUJlà kheFBYH5oa tN4ư vấneFBYH5 tN4âm lí.

Khoa tưN4 vấnYkP3Ej tâeFBYH5m eFBYH5lí? YkP3EjSau khN4i GiaPRLxUJng NhaeFBYH5n xeFBYH5ảy PRLxUJra chuyệneFBYH5, ngườieFBYH5 nhàN4 côeFBYH5 đYkP3Ejã tPRLxUJừng mN4ời bN4ác seFBYH5ĩ tN4âm YkP3Ejlí vềeFBYH5 giYkP3Ejúp N4cô thoátYkP3Ej eFBYH5khỏi eFBYH5tâm trN4ạng đaPRLxUJu đớnPRLxUJ vN4à N4khổ sở,eFBYH5 nhưnPRLxUJg PRLxUJkết quảPRLxUJ điềuYkP3Ej trịPRLxUJ rõPRLxUJ ràngN4 chẳnN4g ceFBYH5ó táN4c dụnYkP3Ejg PRLxUJgì veFBYH5ới côYkP3Ej cảeFBYH5. YkP3EjPhần lớnYkP3Ej thYkP3Ejời giPRLxUJan côYkP3Ej N4đều dàN4nh cPRLxUJho việcPRLxUJ ngủ,YkP3Ej YkP3Ejsống nhờPRLxUJ vN4ào nhữngYkP3Ej giYkP3Ejọt nướcYkP3Ej truyYkP3Ejền vàoPRLxUJ máuYkP3Ej N4mỗi ngàyPRLxUJ. NếuYkP3Ej nhưYkP3Ej ôeFBYH5ng trờYkP3Eji eFBYH5không cheFBYH5o côPRLxUJ ceFBYH5ơ hộN4i đượcYkP3Ej qeFBYH5uay ngượcPRLxUJ thờN4i gieFBYH5an thìPRLxUJ cóeFBYH5 leFBYH5ẽ N4cô đeFBYH5ã kYkP3Ejiệt sN4ức N4bởi eFBYH5nỗi đaeFBYH5u đớneFBYH5 PRLxUJquá N4lớn ấN4y rồi.

Vân VPRLxUJy N4vừa đieFBYH5 vừN4a nghĩeFBYH5, PRLxUJlúc YkP3Ejđi ngaPRLxUJng qYkP3Ejua phònPRLxUJg cYkP3Ejhẩn trị,eFBYH5 bấtN4 ngeFBYH5ờ cóPRLxUJ mộtN4 PRLxUJcơn gióN4 thổYkP3Eji quYkP3Eja PRLxUJlàm cPRLxUJánh cửPRLxUJa pN4hòng hơN4i héN4 N4ra. CPRLxUJô đưaN4 mắteFBYH5 nhìnN4 vàPRLxUJo bênYkP3Ej trongYkP3Ej, veFBYH5ô tìneFBYH5h chạmPRLxUJ phảiYkP3Ej PRLxUJánh meFBYH5ắt YkP3Ejcủa mộYkP3Ejt N4bệnh nhâN4n troYkP3Ejng đó.

Vân N4Vy chYkP3Ejợt thấPRLxUJy eFBYH5các dâeFBYH5y thầneFBYH5 kieFBYH5nh trPRLxUJong đầuN4 căneFBYH5g raYkP3Ej. PRLxUJCô rN4ảo bướcYkP3Ej đYkP3Eji thPRLxUJật neFBYH5hanh, cN4hỉ sợeFBYH5 ngườeFBYH5i PRLxUJđó sN4ẽ đuổiN4 theo.

KhônYkP3Ejg eFBYH5phải mắYkP3Ejt cYkP3Ejô nhìnPRLxUJ nhầmN4 đấyeFBYH5 eFBYH5chứ? PRLxUJCô PRLxUJlàm saPRLxUJo PRLxUJcó thểYkP3Ej nN4gờ rằngN4 bệeFBYH5nh nYkP3Ejhân N4ở tronN4g ceFBYH5ăn phòngYkP3Ej ấyN4 chínheFBYH5 lPRLxUJà TriệYkP3Eju Dương?

Rõ eFBYH5ràng aN4nh tYkP3Eja N4bị phN4át bệeFBYH5nh tPRLxUJim độeFBYH5t ngộeFBYH5t, vPRLxUJậy tPRLxUJại eFBYH5sao PRLxUJgiờ eFBYH5anh eFBYH5ta lPRLxUJại eFBYH5ở N4trong PRLxUJkhoa tâmeFBYH5 PRLxUJlí? LeFBYH5ẽ nN4ào nN4goài bệeFBYH5nh N4tim rYkP3Eja aPRLxUJnh teFBYH5a còeFBYH5n mN4ắc bệnhYkP3Ej vềPRLxUJ tN4âm PRLxUJlí nữYkP3Eja à?

Trước PRLxUJđây eFBYH5cô tYkP3Ejừng đeFBYH5ọc N4báo veFBYH5à đượYkP3Ejc biYkP3Ejết, phầnPRLxUJ lYkP3Ejớn nhYkP3Ejững cN4ô eFBYH5nam, quảeFBYH5 nữYkP3Ej trPRLxUJong thàN4nh phốeFBYH5 PRLxUJđều bPRLxUJị mắcN4 căYkP3Ejn bPRLxUJệnh trầmPRLxUJ cPRLxUJảm hoặeFBYH5c tPRLxUJự keFBYH5ỉ. KhôYkP3Ejng eFBYH5biết cáeFBYH5i gãPRLxUJ heFBYH5ọ TriệueFBYH5 ấyYkP3Ej mắceFBYH5 YkP3Ejphải bệnhYkP3Ej gìeFBYH5? KhôN4ng biếtPRLxUJ vPRLxUJài N4năm nữaN4 lN4iệu cN4ô cPRLxUJó N4phải thườnN4g xYkP3Ejuyên PRLxUJbổ sunYkP3Ejg cN4ác loạiPRLxUJ thYkP3Ejực phẩmPRLxUJ chYkP3Ejức năeFBYH5ng, PRLxUJliên tYkP3Ejục đếneFBYH5 tYkP3Ejhẩm mỹPRLxUJ YkP3Ejviện YkP3Ejvà thỉnYkP3Ejh thoeFBYH5ảng “ghéN4 thYkP3Ejăm” bácN4 sĩN4 tưPRLxUJ vYkP3Ejấn tâmYkP3Ej lPRLxUJí khônYkP3Ejg nữa?

Đi mPRLxUJột đYkP3Ejoạn đườngeFBYH5 deFBYH5ài, cN4uối cYkP3Ejùng côN4 PRLxUJcũng N4ra đưPRLxUJợc đếnYkP3Ej cầuN4 thanN4g. NgoảnheFBYH5 đầuPRLxUJ lPRLxUJại nhìnYkP3Ej,không thấPRLxUJy N4Triệu DươngYkP3Ej khônPRLxUJg đuổiYkP3Ej theoN4, VâPRLxUJn VN4y tYkP3Ejhở pN4hào nPRLxUJhẹ nhõmPRLxUJ. ThoáeFBYH5t đượPRLxUJc TriệuN4 DươYkP3Ejng eFBYH5thì sN4ao? PRLxUJThoát đượcN4 aN4nh tPRLxUJa côeFBYH5 cũngPRLxUJ YkP3Ejchẳng tYkP3Ejhể tN4hoát ngăPRLxUJn đượcPRLxUJ eFBYH5bàn châneFBYH5 minN4h YkP3Ejđang tiếnPRLxUJ dầeFBYH5n N4đến tuổN4i YkP3Ejgià. NỗN4 lựceFBYH5 sN4ống YkP3Ejhết nămeFBYH5 nàeFBYH5y queFBYH5a eFBYH5năm PRLxUJkhác, tuổPRLxUJi tYkP3Ejác cũN4ng eFBYH5theo đóeFBYH5 nhiN4ều PRLxUJlên. ChỉN4 thPRLxUJêm vàeFBYH5i năeFBYH5m nPRLxUJữa PRLxUJthôi, cYkP3Ejó lẽeFBYH5 mYkP3Ejột ngườiN4 đànYkP3Ej ôngeFBYH5 eFBYH5như TeFBYH5riệu DươnPRLxUJg bâeFBYH5y giờPRLxUJ côeFBYH5 cũnYkP3Ejg cPRLxUJhẳng tYkP3Ejhể PRLxUJtìm được.

- SaPRLxUJu YkP3Ejkhi vềeFBYH5 phảiYkP3Ej chịuYkP3Ej PRLxUJkhó nYkP3Ejghỉ ngơYkP3Eji, meFBYH5ặc PRLxUJdù eFBYH5sức khỏePRLxUJ đãYkP3Ej hồieFBYH5 PRLxUJphục tưN4ơng đYkP3Ejối nhPRLxUJưng PRLxUJcũng khônN4g đượcN4 N4phép leFBYH5àm veFBYH5iệc qYkP3Ejuá sức.eFBYH5 eFBYH5Với cườngeFBYH5 độeFBYH5 PRLxUJlàm việceFBYH5 N4của eFBYH5anh PRLxUJtôi thấyN4 nYkP3Ejgười bìnYkP3Ejh tPRLxUJhường khôngYkP3Ej thểYkP3Ej nàoeFBYH5 tiêuN4 eFBYH5hóa nổi!

- TN4ôi biết!

- AnYkP3Ejh biết?YkP3Ej CứN4 nPRLxUJhìn vàoPRLxUJ theFBYH5ành tícYkP3Ejh củaPRLxUJ aPRLxUJnh hYkP3Ejai neFBYH5ăm naPRLxUJy tN4hì tPRLxUJôi biếPRLxUJt anYkP3Ejh meFBYH5ang mạngPRLxUJ sốPRLxUJng củYkP3Eja N4mình N4ra N4đùa eFBYH5như thếN4 nàoPRLxUJ rồN4i! eFBYH5Theo nhưeFBYH5 nhữngYkP3Ej geFBYH5ì tôiN4 đeFBYH5ược beFBYH5iết vềeFBYH5 anhN4, aN4nh khôneFBYH5g đờiN4 eFBYH5nào chấpPRLxUJ nhậnPRLxUJ PRLxUJan phận!
TiếeFBYH5ng cưPRLxUJời PRLxUJkhe eFBYH5khẽ vanYkP3Ejg YkP3Ejlên: PRLxUJ- CYkP3Ejũng PRLxUJchưa chắc!

Có ngưYkP3Ejời đPRLxUJang nóPRLxUJi chuPRLxUJyện ởYkP3Ej cầueFBYH5 thaeFBYH5ng, cóN4 mộtN4 gN4iọng nóYkP3Eji meFBYH5à VPRLxUJân VN4y N4cảm thấeFBYH5y reFBYH5ất queFBYH5en thuộc.

Vân eFBYH5Vy PRLxUJchầm chậeFBYH5m đPRLxUJi đN4ến cầeFBYH5u thYkP3Ejang vN4à neFBYH5hìn eFBYH5xuống dưN4ới, ánPRLxUJh mắtYkP3Ej vôN4 tìnN4h lướtPRLxUJ qeFBYH5ua mN4ột kN4huôn mặt.

NeFBYH5gười N4đó cũnYkP3Ejg eFBYH5ngẩng PRLxUJđầu nPRLxUJhìn cô.

Ánh PRLxUJmắt củeFBYH5a eFBYH5anh dườYkP3Ejng neFBYH5hư làN4 chùPRLxUJm ánhN4 sángYkP3Ej mặteFBYH5 trờiYkP3Ej đẹpPRLxUJ đẽN4 neFBYH5hất eFBYH5đậu trêPRLxUJn bờPRLxUJ vaN4i cô.

NếueFBYH5 nhưeFBYH5 lúcN4 nãyN4 PRLxUJcô YkP3Ejcòn hoaeFBYH5ng eFBYH5mang điN4 neFBYH5hư PRLxUJchạy tYkP3Ejhì giờeFBYH5 côN4 N4đã chẳngPRLxUJ còN4n sứceFBYH5 lựceFBYH5 nàN4o đểeFBYH5 eFBYH5mà cYkP3Ejhạy tPRLxUJrốn nữeFBYH5a. BànYkP3Ej châPRLxUJn củaN4 côeFBYH5 nhPRLxUJư bYkP3Ejị PRLxUJdính N4chặt xuốnN4g dướiPRLxUJ đất,YkP3Ej miệngPRLxUJ ấpPRLxUJ únPRLxUJg mN4ãi chẳngPRLxUJ theFBYH5ốt PRLxUJra lờPRLxUJi dướiN4 PRLxUJcái nYkP3Ejhìn ceFBYH5ủa aN4nh: PRLxUJ-

Thật….thật trùeFBYH5ng hợp!

APRLxUJnh mỉmYkP3Ej cười,YkP3Ej N4nhẹ nhN4àng cấtPRLxUJ lời:YkP3Ej eFBYH5- ĐúngeFBYH5 làN4 trùngeFBYH5 N4hợp thật!eFBYH5 YkP3EjMới đYkP3Ejó mYkP3Ejà đPRLxUJã gặpYkP3Ej lạN4i nhau!

- VâYkP3Ejng, eFBYH5bệnh viPRLxUJện N4này muốN4n sửPRLxUJ dụN4ng N4phần mN4ềm củaN4 côN4ng tN4y eFBYH5chúng eFBYH5tôi neFBYH5ên tôiN4 PRLxUJđến đâyYkP3Ej đN4ể hưPRLxUJớng dẫnPRLxUJ PRLxUJhọ! PRLxUJ- CôPRLxUJ cốN4 eFBYH5gắng giảiPRLxUJ thN4ích, vụnYkP3Ejg vPRLxUJề YkP3Ejnhư PRLxUJmột ceFBYH5on ngốN4c, chN4ỉ sợPRLxUJ anPRLxUJh leFBYH5ại hPRLxUJiểu nhầmPRLxUJ PRLxUJmình. HơN4n PRLxUJnữa ceFBYH5ô rấN4t sợeFBYH5 aN4nh sẽN4 vạPRLxUJch trầnN4 eFBYH5những lờiN4 nóYkP3Eji dốiN4 củeFBYH5a meFBYH5ình, cáN4i geFBYH5ì màN4 đYkP3Ejưa chịPRLxUJ YkP3EjĐường đieFBYH5 YkP3Ejkhám bệnhN4 N4chứ, toPRLxUJàn làPRLxUJ neFBYH5ói dN4ối. YkP3EjNhư vậN4y tN4hì còYkP3Ejn mặtN4 mũN4i nàoN4 N4mà nhYkP3Ejìn anh?

Cũng mYkP3Ejay làPRLxUJ anN4h khônPRLxUJg nhắPRLxUJc gPRLxUJì đếnN4 eFBYH5chuyện eFBYH5đó. AeFBYH5nh kếYkP3Ejt teFBYH5húc cuộceFBYH5 nóYkP3Eji cN4huyện vớeFBYH5i bYkP3Ejác sĩPRLxUJ ceFBYH5ủa mN4ình rồiN4 cùngYkP3Ej côN4 đồngN4 hàneFBYH5h, thảN4n nhiêN4n cứeFBYH5 nYkP3Ejhư eFBYH5thể heFBYH5ôm eFBYH5ấy N4chưa từnYkP3Ejg xN4ảy PRLxUJra bấtN4 cYkP3Ejứ chuyệnYkP3Ej gì.

Anh sánPRLxUJh vaYkP3Eji đieFBYH5 bêPRLxUJn ceFBYH5ô. YkP3EjVân eFBYH5Vy YkP3Ejkhông biếYkP3Ejt pheFBYH5ải YkP3Ejlàm theFBYH5ế nàeFBYH5o đểeFBYH5 cN4he điYkP3Ej eFBYH5sự hoanN4g YkP3Ejmang troneFBYH5g PRLxUJlòng, bànYkP3Ej taPRLxUJy túYkP3Ejm chPRLxUJặt lấyeFBYH5 vYkP3Ejạt PRLxUJáo đangN4 rịneFBYH5 mồeFBYH5 hôi.

Cô YkP3Ejy PRLxUJtá ởYkP3Ej phòngN4 eFBYH5phát thuốceFBYH5 đưaPRLxUJ chN4o aN4nh YkP3Ejmột túN4i tPRLxUJo N4đủ cáYkP3Ejc loạPRLxUJi thuốcYkP3Ej rồiPRLxUJ dặneFBYH5 dòeFBYH5: eFBYH5- YkP3EjAnh N4nhớ uốnN4g thePRLxUJo chỉN4 dẫYkP3Ejn củaPRLxUJ báN4c sĩ!

TN4rong kN4í ứcN4 củaeFBYH5 VânYkP3Ej YkP3EjVy, sứcYkP3Ej khYkP3Ejỏe củaeFBYH5 PRLxUJGiang NPRLxUJhan rấPRLxUJt PRLxUJtốt, eFBYH5cho dùeFBYH5 cóeFBYH5 bịYkP3Ej cPRLxUJảm N4cúm haPRLxUJy sN4ốt cPRLxUJao tN4hì cũnN4g chỉN4 N4mất vàieFBYH5 ngàyN4 làYkP3Ej khỏeFBYH5i ngay.

Vân eFBYH5Vy nhN4ìn vàPRLxUJo nhữneFBYH5g loPRLxUJại thuốeFBYH5c ởN4 trYkP3Ejong teFBYH5úi, toPRLxUJàn lYkP3Ejà nhữnPRLxUJg loạieFBYH5 thuốcYkP3Ej N4hiếm gặp.

- CeFBYH5ô PRLxUJchuẩn eFBYH5bị điN4 đâu?

- VeFBYH5ề N4công tPRLxUJy tYkP3Ejhôi!- CôPRLxUJ nghĩeFBYH5 GianPRLxUJg eFBYH5Nhan chỉeFBYH5 tN4iện mN4iệng hỏeFBYH5i nhưYkP3Ej vậyPRLxUJ thN4ôi nêN4n cũnN4g thảnYkP3Ej N4nhiên đápN4 màN4 khN4ông cầneFBYH5 seFBYH5uy nghĩ.

- ĐểPRLxUJ tôiPRLxUJ tiễnYkP3Ej cô!

Đề ngPRLxUJhị củaeFBYH5 PRLxUJanh quáN4 bấteFBYH5 nYkP3Ejgờ, eFBYH5Vân VYkP3Ejy bốiPRLxUJ rốiYkP3Ej tN4ừ chối:N4 YkP3Ej- KhôPRLxUJng cầneFBYH5 đâuPRLxUJ aneFBYH5h GianN4g, làmeFBYH5 phiềnYkP3Ej PRLxUJanh quá!YkP3Ej- VâN4n VYkP3Ejy cóYkP3Ej chúYkP3Ejt keFBYH5hông eFBYH5quen vớiN4 cáceFBYH5h xưeFBYH5ng hYkP3Ejô kYkP3Ejhách N4sáo này.

Anh vN4ốn quáYkP3Ej đỗiPRLxUJ eFBYH5thân thươnYkP3Ejg troneFBYH5g tráiYkP3Ej tiYkP3Ejm cô,N4 tPRLxUJhế màYkP3Ej giờeFBYH5 lạYkP3Eji teFBYH5rở tN4hành eFBYH5một ngườiN4 eFBYH5chẳng queYkP3Ejn beFBYH5iết. NếuPRLxUJ eFBYH5như GiN4ang PRLxUJNhan gọiPRLxUJ ceFBYH5ô lPRLxUJà “PRLxUJCô Vân”eFBYH5 thN4ì cN4ó lẽPRLxUJ côeFBYH5 cũneFBYH5g sẽN4 ceFBYH5ảm thấyYkP3Ej YkP3Ejvô cYkP3Ejùng xóPRLxUJt xN4a. ThếPRLxUJ PRLxUJnhưng N4cô cốN4 gắngPRLxUJ kìYkP3Ejm YkP3Ejnén bảnN4 thân,N4 chỉPRLxUJ sợeFBYH5 mộN4t khN4i keFBYH5hông kiềmN4 cheFBYH5ế đượceFBYH5 tâPRLxUJm tYkP3Ejrạng củaN4 mìeFBYH5nh seFBYH5ẽ khiếnPRLxUJ ceFBYH5ho YkP3Ejanh sợeFBYH5 mấtYkP3Ej víN4a. N4Cô phảPRLxUJi dN4uy treFBYH5ì khoYkP3Ejảng cáceFBYH5h nhấteFBYH5 địnhPRLxUJ N4với anhN4, YkP3Ejmột khoảYkP3Ejng cácYkP3Ejh đủN4 đểeFBYH5 aneFBYH5h cYkP3Ejoi côPRLxUJ YkP3Ejlà mộeFBYH5t ngườiPRLxUJ beFBYH5ình thường.

KhYkP3Ejông cóeFBYH5 aN4i biết,N4 aPRLxUJnh vàN4 côYkP3Ej đãN4 cáeFBYH5ch nhaeFBYH5u ceFBYH5ả mộeFBYH5t keFBYH5iếp người.
NếuN4 nheFBYH5ư eFBYH5cô nYkP3Ejói rPRLxUJa PRLxUJsự N4thực này,PRLxUJ khN4ông nhữngN4 aeFBYH5nh kheFBYH5ông tN4hể tYkP3Ejin meFBYH5à còYkP3Ejn cYkP3Ejho N4rằng côYkP3Ej YkP3Ejlà mộPRLxUJt ceFBYH5on eFBYH5điên. DườngYkP3Ej neFBYH5hư cN4hỉ cN4ó mộeFBYH5t mìnN4h PRLxUJcô cN4òn mN4ãi YkP3Ejđắm chìPRLxUJm tronN4g nhữYkP3Ejng kíPRLxUJ N4ức xN4a xôPRLxUJi. CN4ô kháN4t khPRLxUJao đượcPRLxUJ eFBYH5ở gYkP3Ejần beFBYH5ên aeFBYH5nh, PRLxUJnhưng lạN4i sợPRLxUJ khoN4ảng ceFBYH5ách troN4ng hiPRLxUJện thựcN4 sẽeFBYH5 khiếeFBYH5n chPRLxUJo côN4 quỵN4 nYkP3Ejgã. VâeFBYH5n VeFBYH5y cảmYkP3Ej thấeFBYH5y bảPRLxUJn teFBYH5hân mìnPRLxUJh khôN4ng heFBYH5ề yếuPRLxUJ đeFBYH5uối, côPRLxUJ chỉYkP3Ej eFBYH5không mYkP3Ejuốn N4bị N4Giang NeFBYH5han lPRLxUJàm tN4ổn teFBYH5hương, bởiN4 vìYkP3Ej tronPRLxUJg kíeFBYH5 PRLxUJức cN4ủa PRLxUJcô, tPRLxUJất cảeFBYH5 nhữN4ng kỉeFBYH5 niệmPRLxUJ cPRLxUJủa eFBYH5cô YkP3Ejvà N4anh đPRLxUJều N4vô PRLxUJcùng đẹpYkP3Ej đẽ.

- NeFBYH5ói địaPRLxUJ cPRLxUJhỉ côngN4 teFBYH5y cYkP3Ejô chYkP3Ejo tôi!

Xem YkP3Ejra N4anh ấN4y địneFBYH5h đPRLxUJưa côeFBYH5 vYkP3Ejề cônN4g tN4y N4thật rồi!

Cô ngoN4an ngoeFBYH5ãn ngồiYkP3Ej vàeFBYH5o troN4ng xN4e củaN4 YkP3Ejanh, saYkP3Eju đóeFBYH5 nóN4i địaN4 chYkP3Ejỉ côN4ng tN4y mìneFBYH5h chPRLxUJo aeFBYH5nh: N4- PRLxUJĐi quN4a YkP3EjCầu WPRLxUJ, điYkP3Ej thêN4m PRLxUJmột đoạnN4 nữaPRLxUJ YkP3Ejlà PRLxUJđến! eFBYH5- NhìN4n VânN4 VYkP3Ejy tựeFBYH5 nhieFBYH5ên thếeFBYH5 thôiYkP3Ej nhưnN4g lúcYkP3Ej nàyN4 trốnYkP3Ejg ngựceFBYH5 cPRLxUJô đangN4 đPRLxUJập thPRLxUJình YkP3Ejthịch. eFBYH5Nhìn mìnN4h tYkP3Ejrong gưN4ơng YkP3Ejchiếu hN4ậu, PRLxUJVân N4Vy tN4hấy hPRLxUJai mPRLxUJá mYkP3Ejình đỏeFBYH5 bừYkP3Ejng lên.

Giang NhaPRLxUJn vẫnYkP3Ej YkP3Ejtỏ PRLxUJra neFBYH5hư bìeFBYH5nh thYkP3Ejường, thN4ản nhiêneFBYH5 nN4hìn côPRLxUJ hỏiYkP3Ej: PRLxUJ- CN4ầu tâeFBYH5y haeFBYH5y lN4à cầueFBYH5 đông?

Vân VYkP3Ejy eFBYH5đưa YkP3Ejánh mắN4t PRLxUJmơ hồeFBYH5 nYkP3Ejhìn rPRLxUJa dYkP3Ejòng xN4e cN4ộ YkP3Ejtập nấpPRLxUJ PRLxUJở bêPRLxUJn YkP3Ejngoài, cPRLxUJố gắngeFBYH5 pYkP3Ejhân biYkP3Ejệt đượPRLxUJc eFBYH5phương hướPRLxUJng đôngeFBYH5 teFBYH5ây neFBYH5am bắN4c. CuốiPRLxUJ cùngPRLxUJ eFBYH5cô đYkP3Ejành mímN4 mN4ôi tN4ừ N4bỏ: eFBYH5- TôiYkP3Ej YkP3Ejchỉ biN4ết eFBYH5là đeFBYH5i N4qua cầuYkP3Ej, YkP3Ejrẽ sYkP3Ejang eFBYH5bên tráiN4 lPRLxUJà đến.

Lần nPRLxUJày thYkP3Ejì GiN4ang NYkP3Ejhan khN4ẽ N4mỉm cưN4ời, đôiN4 mYkP3Ejắt ánYkP3Ejh lêneFBYH5 nhữngPRLxUJ N4tia sPRLxUJáng ấeFBYH5m ápN4. VâPRLxUJn PRLxUJVy cảmeFBYH5 thấYkP3Ejy hìeFBYH5nh nN4hư mìPRLxUJnh đãeFBYH5 nhìPRLxUJn eFBYH5nhầm, hoặcN4 cũPRLxUJng cóN4 YkP3Ejthể eFBYH5cô bN4ị ảoeFBYH5 giác.

Giang NN4han bN4iết láieFBYH5 N4xe, N4không PRLxUJbiết YkP3Ejanh đãeFBYH5 họcN4 N4lái eFBYH5xe eFBYH5từ khYkP3Eji nàoPRLxUJ. N4Vân VYkP3Ejy ngồPRLxUJi beFBYH5ên cạnheFBYH5 nhN4ìn aeFBYH5nh điềueFBYH5 khiểneFBYH5 eFBYH5xe, nhữYkP3Ejng ngeFBYH5ón taeFBYH5y teFBYH5huôn N4dài đặtPRLxUJ lêneFBYH5 vôYkP3Ej lăng,N4 eFBYH5mùi hươeFBYH5ng từPRLxUJ YkP3Ejcơ thểPRLxUJ aneFBYH5h thoanYkP3Ejg YkP3Ejthoảng đưaPRLxUJ lại.

NhữneFBYH5g PRLxUJkí ứcPRLxUJ đẹpeFBYH5 vYkP3Ejề aeFBYH5nh bắteFBYH5 đầuPRLxUJ nhạtN4 nN4hòa tronPRLxUJg cô.

MấN4y neFBYH5ăm khôneFBYH5g gặp,PRLxUJ aeFBYH5nh đYkP3Ejã eFBYH5thay đổieFBYH5 rấtPRLxUJ nhiềN4u, khôneFBYH5g gN4iống N4như eFBYH5cô chẳnN4g cYkP3Ejó chúN4t YkP3Ejtiến bN4ộ nàN4o. QuN4ay ngeFBYH5ược thPRLxUJời gPRLxUJian N4đã N4mấy năPRLxUJm rồiN4 PRLxUJnhưng dườeFBYH5ng nhưN4 eFBYH5cô chẳngPRLxUJ cóYkP3Ej eFBYH5gì teFBYH5hay đổieFBYH5, N4ngay cảYkP3Ej côngN4 vPRLxUJiệc hiệnN4 N4nay cũnYkP3Ejg mớiPRLxUJ làmeFBYH5 PRLxUJcó gPRLxUJần YkP3Ejba năm.

- ThuốYkP3Ejc nàyPRLxUJ aneFBYH5h eFBYH5mua hPRLxUJộ ngưPRLxUJời khYkP3Ejác N4à? N4- VN4ân N4Vy ceFBYH5ố nghĩeFBYH5 N4ra mộPRLxUJt PRLxUJchủ đềN4 YkP3Ejđể nóYkP3Eji chuyện.

- KhônN4g! PRLxUJ- YkP3EjCâu YkP3Ejtrả lờYkP3Eji eFBYH5của GiaYkP3Ejng NYkP3Ejhan khônN4g nằmeFBYH5 ngYkP3Ejoài suYkP3Ejy ngheFBYH5ĩ củeFBYH5a VeFBYH5ân VyN4: PRLxUJ- eFBYH5Tôi mPRLxUJua chN4o tôN4i đấy!

Sao ceFBYH5ó thPRLxUJể thếeFBYH5 đưN4ợc? VânPRLxUJ YkP3EjVy kineFBYH5h ngạcN4, mPRLxUJột túiN4 tN4huốc tPRLxUJo thếPRLxUJ này,eFBYH5 mỗiPRLxUJ lầnYkP3Ej phảiPRLxUJ uốYkP3Ejng baeFBYH5o nN4hiêu thuốcYkP3Ej mN4ới đủ?

- SợPRLxUJ rPRLxUJồi N4phải khônYkP3Ejg? PRLxUJ- AnN4h mN4ỉm cườYkP3Eji: N4- YkP3EjTôi bYkP3Ejình tN4hường rPRLxUJất bậYkP3Ejn YkP3Ejrộn nênPRLxUJ chẳPRLxUJng eFBYH5có N4thời giaeFBYH5n điN4 lấPRLxUJy thuốcN4, veFBYH5ì vậyeFBYH5 N4mỗi YkP3Ejlần điYkP3Ej phYkP3Ejải lấyYkP3Ej nhiềueFBYH5 hYkP3Ejơn mộteFBYH5 chút!

Vân VN4y địnPRLxUJh N4đưa taeFBYH5y N4ra lấyeFBYH5 túeFBYH5i eFBYH5thuốc PRLxUJxem N4sao, nhưnN4g PRLxUJcuối cùnN4g PRLxUJcô lạeFBYH5i rụYkP3Ejt tPRLxUJay lại.

HaPRLxUJi ngN4ười giờN4 eFBYH5đã cPRLxUJhẳng còYkP3Ejn cYkP3Ejòn YkP3Ejquan hệN4 thâeFBYH5n mậteFBYH5 neFBYH5hư trướPRLxUJc YkP3Ejnữa, dùYkP3Ej gìN4 cũnPRLxUJg chỉeFBYH5 PRLxUJlà YkP3Ejngười eFBYH5qua đường,eFBYH5 khôngN4 nêneFBYH5 dòeFBYH5 xeFBYH5ét đeFBYH5ời N4tư củaYkP3Ej ngeFBYH5ười khác,YkP3Ej nếueFBYH5 kheFBYH5ông eFBYH5biết đâuPRLxUJ lạieFBYH5 khiếneFBYH5 eFBYH5cho aPRLxUJnh ceFBYH5ảm thấyeFBYH5 bN4ực bội.

Giang YkP3EjNhan nPRLxUJgoảnh đầuN4 YkP3Ejsang nPRLxUJhìn VânYkP3Ej N4Vy, thN4ấy N4cô túN4m chặPRLxUJt vPRLxUJạt áo,eFBYH5 YkP3Ejcố gắeFBYH5ng teFBYH5hu mìnheFBYH5 lạiN4 cứeFBYH5 N4như thểN4 PRLxUJsợ chạmeFBYH5 N4phải bấeFBYH5t cứPRLxUJ thứPRLxUJ eFBYH5gì trêYkP3Ejn PRLxUJxe củaeFBYH5 anN4h YkP3Ejvậy. GiaeFBYH5ng N4Nhan hPRLxUJơi nhíueFBYH5 meFBYH5ày, PRLxUJdồn sứceFBYH5 tậpeFBYH5 trueFBYH5ng trởN4 eFBYH5lại YkP3Ejcon đườngPRLxUJ trướceFBYH5 mặt:N4 eFBYH5- CYkP3Ejô kN4éo giYkP3Ejúp teFBYH5ôi cáieFBYH5 màneFBYH5 eFBYH5che nN4ắng xPRLxUJuống với!

Vân VN4y liềN4n PRLxUJđưa taeFBYH5y eFBYH5ra kéeFBYH5o cáiPRLxUJ N4màn cN4he nắngN4 xuN4ống. BỗngYkP3Ej eFBYH5nhiên mộtYkP3Ej tấmN4 YkP3Ejảnh rớteFBYH5 xueFBYH5ống theYkP3Ejo. BứPRLxUJc PRLxUJảnh chụpN4 mN4ột phonN4g cảnheFBYH5 mộtN4 đỉnhYkP3Ej nN4úi tuyếtN4 teFBYH5rắng xóaYkP3Ej. YkP3EjBức YkP3Ejảnh N4này trướceFBYH5 PRLxUJđây anN4h N4đã từngN4 chYkP3Ejo cYkP3Ejô xem.

NeFBYH5hiếp ảnhYkP3Ej lYkP3Ejà PRLxUJsở thíN4ch củaN4 GeFBYH5iang NhanPRLxUJ, côYkP3Ej lạeFBYH5i đặceFBYH5 bN4iệt tYkP3Ejhích nPRLxUJhững PRLxUJbức ảnhN4 chụpeFBYH5 cPRLxUJảnh tuyếtYkP3Ej cYkP3Ejủa PRLxUJanh. ĐYkP3Ejây làPRLxUJ bứceFBYH5 ảnPRLxUJh PRLxUJmà ceFBYH5ô N4thích nhất.

Cô nhYkP3Ejớ rằPRLxUJng saeFBYH5u YkP3Ejkhi GeFBYH5iang NhaPRLxUJn chếPRLxUJt, PRLxUJcô đYkP3Ejã đemeFBYH5 đốteFBYH5 tấteFBYH5 cảeFBYH5 nhữngeFBYH5 beFBYH5ức ảnhN4 này.YkP3Ej ThếN4 PRLxUJmà gYkP3Ejiờ đâyPRLxUJ aPRLxUJnh lYkP3Ejại đYkP3Ejang giữPRLxUJ eFBYH5nó. ĐiềuPRLxUJ nN4ày khiếnPRLxUJ cPRLxUJho VâYkP3Ejn VeFBYH5y cóeFBYH5 cảmeFBYH5 giáN4c YkP3Ejnhư haYkP3Eji ngưPRLxUJời đangeFBYH5 cácYkP3Ejh nhaeFBYH5u N4cả mộtYkP3Ej thếeFBYH5 giớN4i vậy.

- CôYkP3Ej cPRLxUJó thíPRLxUJch không?

Vân VN4y gậN4t đầu:N4 eFBYH5- TreFBYH5ước đâN4y teFBYH5ôi YkP3Ejvô N4cùng tPRLxUJhích eFBYH5những N4bức N4ảnh chPRLxUJụp cảnhN4 tuyeFBYH5ết trắng!

- TheFBYH5ế còPRLxUJn bâyeFBYH5 giờ?

- eFBYH5Vẫn nN4hư vậyeFBYH5! eFBYH5- VN4ân N4Vy N4lưu lPRLxUJuyến eFBYH5cầm bứcPRLxUJ ảnhN4 treFBYH5ên teFBYH5ay, khôngN4 nỡPRLxUJ đặtPRLxUJ xuống.

Anh ngPRLxUJoảnh đầueFBYH5 lạiYkP3Ej nhìYkP3Ejn tYkP3Ejhẳng vàoN4 cònYkP3Ej đYkP3Ejường trướceFBYH5 mặt,YkP3Ej đôiYkP3Ej eFBYH5mắt khẽPRLxUJ nN4heo YkP3Ejlại: YkP3Ej- TôPRLxUJi YkP3Ejcòn tưởngeFBYH5 bâyN4 giờeFBYH5 thN4ì khôngN4 teFBYH5hích nữPRLxUJa chứ?

Vân N4Vy vộeFBYH5i veFBYH5àng nóiYkP3Ej: eFBYH5- N4Có nhữngPRLxUJ sởPRLxUJ thícYkP3Ejh N4có làYkP3Ejm YkP3Ejthế nàoeFBYH5 cũeFBYH5ng khN4ông N4thể theFBYH5ay đổiPRLxUJ được!

- N4Thế sao?

- PRLxUJỪ? YkP3Ej- VânPRLxUJ N4Vy lạiPRLxUJ meFBYH5ột lầnN4 nữaPRLxUJ PRLxUJkhẳng định.

Giang NheFBYH5an khẽeFBYH5 nhếceFBYH5h môeFBYH5i cườieFBYH5: eFBYH5- PRLxUJVậy theFBYH5ì tốt!

Vân VN4y YkP3Ejcứ cảmeFBYH5 eFBYH5thấy trPRLxUJong nhữPRLxUJng ceFBYH5âu PRLxUJnói củaYkP3Ej GiPRLxUJang NhPRLxUJan cóN4 N4ẩn ýYkP3Ej PRLxUJgì đóN4, thếeFBYH5 nhN4ưng YkP3Ejcô khôeFBYH5ng sPRLxUJao hiểN4u nổi.eFBYH5 YkP3EjCô eFBYH5chợt nheFBYH5ớ lạiYkP3Ej ngườN4i PRLxUJcon gYkP3Ejái N4ở bPRLxUJên ceFBYH5ạnh GianYkP3Ejg YkP3EjNhan mấyeFBYH5 năeFBYH5m trướYkP3Ejc, ceFBYH5ó thYkP3Ejể PRLxUJanh N4đang neFBYH5ói đếnYkP3Ej côPRLxUJ ấyN4 chăng?

VânPRLxUJ VYkP3Ejy lậteFBYH5 đieFBYH5 lậtPRLxUJ lạiYkP3Ej bYkP3Ejức ảnh,YkP3Ej cuốiPRLxUJ cùPRLxUJng cN4ũng đPRLxUJành phảPRLxUJi đN4ưa YkP3Ejnó YkP3Ejlại cN4ho GieFBYH5ang NhaYkP3Ejn. YkP3EjCô đN4ã chẳngeFBYH5 ceFBYH5òn N4quyền sởeFBYH5 N4hữu đYkP3Ejối N4với bứYkP3Ejc ảnN4h nàeFBYH5y YkP3Ejnữa rồi.

- eFBYH5Nếu eFBYH5cô thN4ích N4tôi tPRLxUJặng chYkP3Ejo côeFBYH5 đấy!

Vân VPRLxUJy ngPRLxUJạc nhiYkP3Ejên háPRLxUJ hYkP3Ejốc miệng.YkP3Ej TrướcPRLxUJ đN4ây ceFBYH5ô từngYkP3Ej đòiN4 GianPRLxUJg NhN4an phảiN4 YkP3Ejcho mN4ình bN4ức ảnhPRLxUJ eFBYH5này, YkP3Ejthế màPRLxUJ aneFBYH5h PRLxUJcòn tiếN4c. VậyYkP3Ej eFBYH5mà bPRLxUJây giờN4 anYkP3Ejh lạiPRLxUJ hàoPRLxUJ phóngPRLxUJ N4tặng PRLxUJnó cYkP3Ejho mộeFBYH5t ngườYkP3Eji N4mà aeFBYH5nh mớieFBYH5 N4gặp eFBYH5mặt cóN4 vàN4i lần.

PRLxUJ- AnN4h….- CôeFBYH5 biYkP3Ejết làeFBYH5 N4anh đãPRLxUJ đánN4h mấtPRLxUJ pN4him chụN4p củaeFBYH5 bứcYkP3Ej ảPRLxUJnh nàyN4 rồi,N4 PRLxUJnếu nhPRLxUJư làPRLxUJ vậy…eFBYH5:- AnYkP3Ejh theFBYH5ật sựPRLxUJ muốYkP3Ejn tN4ặng nN4ó chPRLxUJo tYkP3Ejôi sao?

Giang NheFBYH5an mỉmN4 cYkP3Ejười, eFBYH5tỏ vYkP3Ejẻ rấteFBYH5 tYkP3Ejhản neFBYH5hiên, nhYkP3Ejững ngóN4n tYkP3Ejay tYkP3Ejhon dàiYkP3Ej nYkP3Ejhẹ nhàneFBYH5g điềuYkP3Ej kYkP3Ejhiển YkP3Ejvô lăngYkP3Ej: PRLxUJ- CôN4 rấtPRLxUJ tN4hích nóeFBYH5 YkP3Ejmà! eFBYH5- anN4h dừngeFBYH5 PRLxUJlại N4một chútN4 rPRLxUJồi neFBYH5ói tiếpPRLxUJ: eFBYH5- N4Hay lN4à côN4 khôngeFBYH5 muPRLxUJốn N4nhận cáeFBYH5i geFBYH5ì N4từ ngườiPRLxUJ lạ?

Vân VYkP3Ejy eFBYH5chẳng beFBYH5ao giờYkP3Ej nghĩN4 rằngN4 tấtPRLxUJ cảYkP3Ej nPRLxUJhững thứYkP3Ej đãeFBYH5 PRLxUJmất điYkP3Ej lạiN4 cYkP3Ejó thN4ể lấyeFBYH5 lạiYkP3Ej đeFBYH5ược. CôPRLxUJ éeFBYH5p chặtYkP3Ej bứcYkP3Ej ảnhPRLxUJ vàYkP3Ejo lồeFBYH5ng YkP3Ejngực, vộiN4 vàngeFBYH5 giảiYkP3Ej PRLxUJthích: N4- KhôN4ng pN4hải, tôPRLxUJi chỉPRLxUJ cảmeFBYH5 thấeFBYH5y PRLxUJnúi caeFBYH5o nhPRLxUJư vN4ậy, aN4nh chẳneFBYH5g dYkP3Ejễ dàngeFBYH5 gPRLxUJì mN4ới eFBYH5chụp đượcN4 bứceFBYH5 ảnhYkP3Ej nYkP3Ejày….- GianYkP3Ejg NheFBYH5an YkP3Ejđã từngYkP3Ej eFBYH5nói veFBYH5ới eFBYH5cô, N4để YkP3Ejcó đeFBYH5ược bYkP3Ejức ảPRLxUJnh N4này, aN4nh N4đã pPRLxUJhải N4khổ côngPRLxUJ cN4hờ đợYkP3Eji sueFBYH5ốt eFBYH5cả đêPRLxUJm, veFBYH5ì theFBYH5ế N4mà suýtYkP3Ej chútN4 nYkP3Ejữa anYkP3Ejh cPRLxUJòn bịYkP3Ej YkP3Ejchết cónPRLxUJg PRLxUJở treFBYH5ên đỉnheFBYH5 PRLxUJnúi tuyeFBYH5ết đó.

- eFBYH5Làm saYkP3Ejo YkP3Ejcô biếtN4 đượN4c nN4gọn neFBYH5úi YkP3Ejấy rấtPRLxUJ cao?

VânN4 YkP3EjVy sN4ững ngưYkP3Ejời, côYkP3Ej vộiN4 vàngPRLxUJ giảieFBYH5 eFBYH5thích mYkP3Ejà chẳneFBYH5g buN4ồn sueFBYH5y nghĩeFBYH5: PRLxUJ- TôiN4 cóYkP3Ej PRLxUJmột ngYkP3Ejười bạnPRLxUJ đãeFBYH5 từngeFBYH5 đếneFBYH5 đó!

- AnYkP3Ejh N4ta N4cũng tPRLxUJhích nhieFBYH5ếp eFBYH5ảnh à?

N4- Vâng!

PRLxUJGiang NheFBYH5an bậtN4 cườiN4 PRLxUJthành tiếng:eFBYH5 YkP3Ej- PRLxUJTôi cứPRLxUJ tưởnN4g cPRLxUJô PRLxUJchỉ biếPRLxUJt đâYkP3Ejy làYkP3Ej eFBYH5một bứeFBYH5c ảPRLxUJnh chụN4p eFBYH5đỉnh N4núi, nPRLxUJào nYkP3Ejgờ N4cô còN4n biếtPRLxUJ đượcN4 eFBYH5cụ thểeFBYH5 cảN4 N4địa đieFBYH5ểm chụpeFBYH5 nó!

VâPRLxUJn VYkP3Ejy chộtYkP3Ej dYkP3Ejạ, chẳngeFBYH5 ngN4ờ N4cô lạiYkP3Ej hếtN4 lPRLxUJần nàyYkP3Ej đYkP3Ejến N4lần kháN4c đPRLxUJể “lộPRLxUJ ceFBYH5ái đuôi”YkP3Ej củaN4 mìneFBYH5h. VốPRLxUJn dĩeFBYH5 chỉYkP3Ej eFBYH5là mYkP3Ejột câPRLxUJu nóPRLxUJi heFBYH5ết sứcPRLxUJ bìPRLxUJnh tYkP3Ejhường, tYkP3Ejhế PRLxUJmà côN4 càngPRLxUJ giảiYkP3Ej tYkP3Ejhích PRLxUJcàng rắcPRLxUJ rối,PRLxUJ chẳeFBYH5ng PRLxUJkhác geFBYH5ì “chữaeFBYH5 lợYkP3Ejn làneFBYH5h thànPRLxUJh N4lợn qN4uè”. NếuPRLxUJ YkP3Ejnhư GiYkP3Ejang NhaeFBYH5n meFBYH5à nóiYkP3Ej mộtYkP3Ej N4câu: “KeFBYH5hi nPRLxUJào rN4ảnh giN4ới thiệPRLxUJu N4anh ấyYkP3Ej vớieFBYH5 teFBYH5ôi nN4hé!”, PRLxUJthế theFBYH5ì chẳngYkP3Ej YkP3Ejphải cPRLxUJô sN4ẽ lộeFBYH5 N4nguyên hìnYkP3Ejh haYkP3Ejy sao?

GieFBYH5ang eFBYH5Nhan hìnhN4 nhưPRLxUJ đãPRLxUJ thaeFBYH5y đổN4i khácPRLxUJ trưeFBYH5ớc rồiPRLxUJ, íeFBYH5t nPRLxUJhất thPRLxUJì YkP3Ejanh đãeFBYH5 kYkP3Ejhông ceFBYH5òn giốngPRLxUJ nN4hư GPRLxUJiang NhaPRLxUJn tronYkP3Ejg kíN4 ứcYkP3Ej củPRLxUJa côPRLxUJ. GiaN4ng YkP3EjNhan củaYkP3Ej hiệYkP3Ejn N4tại khiếnYkP3Ej cN4ho côN4 khônN4g eFBYH5thể N4nắm PRLxUJbắt được.

- N4Cô cóPRLxUJ biếtYkP3Ej coN4n đườngYkP3Ej YkP3Ejnày không?

Vân VeFBYH5y eFBYH5lắc eFBYH5đầu đN4áp: PRLxUJ- Không!

Giang N4Nhan điYkP3Ej qeFBYH5ua mộtYkP3Ej cYkP3Ejon đườngPRLxUJ nheFBYH5ỏ rồieFBYH5 eFBYH5dừng N4lại: PRLxUJ- eFBYH5Nhớ nhPRLxUJé, từeFBYH5 đâyYkP3Ej PRLxUJđến cN4ông teFBYH5y YkP3Ejcô càngN4 nhaeFBYH5nh hơnPRLxUJ đấy!

Giờ VânN4 VYkP3Ejy mớYkP3Eji pheFBYH5át hiệnN4 reFBYH5a côngYkP3Ej tPRLxUJy N4mình YkP3Ejcách cN4hỗ nàyN4 chẳngeFBYH5 xPRLxUJa: YkP3Ej- Anh….

- TrướcPRLxUJ đâyN4 tN4ôi teFBYH5ừng láeFBYH5i xPRLxUJe queFBYH5a đâPRLxUJy! YkP3Ej- AN4nh N4đã eFBYH5từng láYkP3Eji eFBYH5xe quN4a đây,YkP3Ej saeFBYH5u YkP3Ejđó nhìeFBYH5n thấyYkP3Ej meFBYH5ột cPRLxUJô geFBYH5ái eFBYH5nhỏ nhắneFBYH5 đaPRLxUJng ôYkP3Ejm mộtYkP3Ej cáiN4 túieFBYH5 xácheFBYH5 N4rất tYkP3Ejo, cN4hậm chạpPRLxUJ PRLxUJlê bướceFBYH5 PRLxUJvề pPRLxUJhía trước.

Vân VYkP3Ejy sữnYkP3Ejg ngườiPRLxUJ. AnN4h chỉPRLxUJ YkP3Ejnói rằngYkP3Ej eFBYH5anh đãPRLxUJ từeFBYH5ng đN4i queFBYH5a đâyYkP3Ej thôieFBYH5, PRLxUJthế mN4à đãN4 tPRLxUJhuộc đườngN4 N4xá PRLxUJhơn PRLxUJcả mộPRLxUJt ngườiYkP3Ej PRLxUJđã N4học ởN4 đâN4y PRLxUJhai nYkP3Ejăm teFBYH5rời N4như cô.

- TôN4i YkP3Ejít kYkP3Ejhi đieFBYH5 đườngYkP3Ej nN4ày, eFBYH5nhà tôieFBYH5 ởYkP3Ej PRLxUJhướng keFBYH5hác N4mà! N4- CôN4 nYkP3Ejgại ngùN4ng nói.

Hai PRLxUJnăm N4nay PRLxUJcô gầnYkP3Ej nN4hư YkP3Ejđã queYkP3Ejn tN4huộc eFBYH5với eFBYH5một YkP3Ejcon đườnPRLxUJg. YkP3EjThỉnh PRLxUJthoảng lắYkP3Ejm cYkP3Ejô mớeFBYH5i đN4i siêYkP3Eju PRLxUJthị, YkP3Ejvì khôPRLxUJng biếteFBYH5 đườngN4 nPRLxUJên phYkP3Ejải đN4i vòneFBYH5g eFBYH5một vòneFBYH5g PRLxUJrất eFBYH5xa. CóeFBYH5 lầeFBYH5n vìeFBYH5 mPRLxUJua nhiềuPRLxUJ đeFBYH5ồ quáPRLxUJ nPRLxUJên N4cô đàneFBYH5h phảPRLxUJi N4ngồi bệtN4 xuN4ống YkP3Ejđất mN4à thở.

Giang NhN4an trướN4c đâeFBYH5y PRLxUJthường xuyPRLxUJên neFBYH5hắc nN4hở PRLxUJcô eFBYH5là đừnN4g nêN4n mN4ua qPRLxUJuá nN4hiều đN4ồ vPRLxUJà phảiPRLxUJ tìmYkP3Ej coN4n đườnYkP3Ejg N4ngắn PRLxUJnhất vềPRLxUJ nhà.

Có lẽ….N4 VN4ân PRLxUJVy léeFBYH5n eFBYH5nhìn N4Giang eFBYH5Nhan, eFBYH5có lẽYkP3Ej ôngN4 teFBYH5rời đãPRLxUJ baN4n eFBYH5cho côYkP3Ej cóN4 cYkP3Ejơ hộiN4 qYkP3Ejuay ngượYkP3Ejc lạieFBYH5 tPRLxUJhời gYkP3Ejian khônYkP3Ejg chỉeFBYH5 N4là đeFBYH5ể GianPRLxUJg NN4han cóYkP3Ej teFBYH5hể sốN4ng tốtPRLxUJ hơPRLxUJn mPRLxUJà rấYkP3Ejt cóeFBYH5 thYkP3Ejể PRLxUJcòn tạoeFBYH5 cơN4 hộPRLxUJi cYkP3Ejho N4hai ngPRLxUJười qeFBYH5uay trN4ở lạYkP3Eji vớiPRLxUJ nhau.

Tiếng chueFBYH5ông điệnYkP3Ej N4thoại veFBYH5ui YkP3Ejtai vaPRLxUJng lên.PRLxUJ VYkP3Ejân N4Vy vộeFBYH5i N4vàng YkP3Ejmở YkP3Ejtúi xách,N4 nhưeFBYH5ng lạiPRLxUJ tN4hấy chiYkP3Ejếc điệnPRLxUJ thoạiN4 vẫYkP3Ejn YkP3Ejim lìYkP3Ejm nằmN4 đPRLxUJó. LúPRLxUJc eFBYH5này cPRLxUJô YkP3Ejmới eFBYH5ý thứcPRLxUJ đượcPRLxUJ rằngYkP3Ej tiếeFBYH5ng chuYkP3Ejông điệN4n thoạiYkP3Ej qYkP3Ejuen thuộcPRLxUJ ấPRLxUJy kN4hông pYkP3Ejhải lN4à từYkP3Ej meFBYH5áy đPRLxUJiện thoạPRLxUJi củeFBYH5a cô.

CYkP3Ejô geFBYH5iật mìnPRLxUJh nhớeFBYH5 rYkP3Eja rằngeFBYH5 YkP3Ejkể N4từ sYkP3Ejau YkP3Ejkhi PRLxUJGiang NhYkP3Ejan chết,N4 chuôngN4 điệnYkP3Ej thoạeFBYH5i củaPRLxUJ eFBYH5cô N4đã đeFBYH5ổi thPRLxUJành eFBYH5bản nhạcYkP3Ej mPRLxUJà GianeFBYH5g NN4han thích.N4 TN4hế màPRLxUJ giờeFBYH5 bảYkP3Ejn nYkP3Ejhạc YkP3Ejcô thíchYkP3Ej lạPRLxUJi N4phát YkP3Ejra tN4ừ điệnN4 YkP3Ejthoại củeFBYH5a GiYkP3Ejang Nhan.

Giang PRLxUJNhan từngPRLxUJ tPRLxUJrêu ceFBYH5học côYkP3Ej vìYkP3Ej dùngeFBYH5 tN4hứ âmN4 YkP3Ejnhạc ấYkP3Eju trĩeFBYH5 nàYkP3Ejy, thếYkP3Ej meFBYH5à bâyYkP3Ej giờeFBYH5 aPRLxUJnh lại….

TreFBYH5ong PRLxUJđiện PRLxUJthoại N4loáng PRLxUJthoáng eFBYH5vọng eFBYH5ra N4giọng nóieFBYH5 rấN4t hàeFBYH5o hứngPRLxUJ củaeFBYH5 aN4i đóeFBYH5: -CậYkP3Eju ceFBYH5huẩn bịPRLxUJ kếteFBYH5 N4hôn rồiPRLxUJ khôN4ng? KhôngeFBYH5 đợiN4 YkP3Ejcái ngườieFBYH5 khôngYkP3Ej thểYkP3Ej eFBYH5kia củN4a cN4ậu eFBYH5nữa àeFBYH5? TôiYkP3Ej nN4ói N4rồi eFBYH5mà, baN4n nN4ãy tôYkP3Eji YkP3Ejgọi PRLxUJđiện chN4o báPRLxUJc gáPRLxUJi, bácN4 N4bảo cậeFBYH5u sắpYkP3Ej kếtN4 hPRLxUJôn, hóaYkP3Ej reFBYH5a PRLxUJlà thậN4t à?

- YkP3EjỪ…- GiaN4ng NYkP3Ejhan khônYkP3Ejg hềN4 peFBYH5hủ địYkP3Ejnh: N4- KheFBYH5i nàPRLxUJo gặpeFBYH5 YkP3Ejthì nóiN4 chuPRLxUJyện tiếN4p nhé!

TeFBYH5rái tN4im củaN4 VâN4n N4Vy độtN4 N4nhiên YkP3Ejnhư bPRLxUJị bópYkP3Ej nghẹeFBYH5t lại.N4 APRLxUJnh eFBYH5ấy chuẩN4n YkP3Ejbị kếtYkP3Ej hYkP3Ejôn rồN4i.Anh YkP3Ejthật sựN4 sPRLxUJắp kếteFBYH5 hPRLxUJôn rồi,YkP3Ej hYkP3Ejóa PRLxUJra eFBYH5ông tYkP3Ejrời đN4ang tYkP3Ejrêu đN4ùa côeFBYH5. N4Hai ngườPRLxUJi hYkP3Ejọ eFBYH5sớm chN4ẳng gN4ặp, muộnN4 cPRLxUJhẳng gặYkP3Ejp, leFBYH5ại gặpeFBYH5 đúngPRLxUJ vPRLxUJào lN4úc PRLxUJanh chuYkP3Ejẩn N4bị kếYkP3Ejt hôn.

Giang NhPRLxUJan neFBYH5gắt điệN4n thN4oại. VâN4n VN4y vộiYkP3Ej vPRLxUJàng nPRLxUJói cáPRLxUJm ơeFBYH5n N4rồi PRLxUJmở cửYkP3Eja xeFBYH5e YkP3Ejđịnh xuống.

- KhoPRLxUJan N4đã! eFBYH5- GeFBYH5iang NeFBYH5han cườiPRLxUJ cườieFBYH5 nYkP3Ejói: N4- YkP3EjCó phảYkP3Eji cYkP3Ejô cũngYkP3Ej N4nên N4đưa chN4o tôiN4 mộtN4 thứPRLxUJ giốnN4g nhưYkP3Ej N4thế không?

- YkP3EjCái gì?

-Danh thiPRLxUJếp ấyeFBYH5! PRLxUJ- AnPRLxUJh ngậpPRLxUJ ngPRLxUJừng nói:N4 PRLxUJ- eFBYH5Dù saeFBYH5o teFBYH5ôi N4cũng phảieFBYH5 YkP3Ejbiết ngườieFBYH5 tôPRLxUJi đãN4 đưaYkP3Ej danYkP3Ejh tN4hiếp leFBYH5à eFBYH5ai chứeFBYH5 nhỉ?

Lúc nàPRLxUJy VeFBYH5ân VN4y mớeFBYH5i sựPRLxUJc tỉeFBYH5nh. CYkP3Ejô vụnPRLxUJg vPRLxUJề lấyN4 rYkP3Eja mộPRLxUJt tấN4m deFBYH5anh thiếeFBYH5p YkP3Ejđưa cYkP3Ejho GianPRLxUJg NYkP3Ejhan rồieFBYH5 đứPRLxUJng gọPRLxUJn vàPRLxUJo N4lề N4đường, nhìnN4 cYkP3Ejhiếc N4xe eFBYH5của GN4iang YkP3EjNhan eFBYH5đang hòaPRLxUJ vàoPRLxUJ dòeFBYH5ng xN4e cộYkP3Ej đôngYkP3Ej đN4úc tYkP3Ejrên đường.

- eFBYH5Vân VYkP3Ejy, ngườiN4 beFBYH5an nãyPRLxUJ leFBYH5à aN4i thế?

Mãi đN4ến kN4hi ngYkP3Ejhe teFBYH5hấy tiếnYkP3Ejg hN4ỏi củaeFBYH5 YkP3Ejđồng nghiPRLxUJệp, VâneFBYH5 VN4y PRLxUJmới gieFBYH5ật meFBYH5ình eFBYH5bừng tỉnh.

PRLxUJ- MN4ột ngưN4ời bạn!

-KhôN4ng phPRLxUJải chứ?

- ThN4ật đấy!N4 YkP3Ej- eFBYH5Có eFBYH5lẽ PRLxUJđối YkP3Ejvới GeFBYH5iang NN4han, PRLxUJcô chẳN4ng PRLxUJthể đưPRLxUJợc eFBYH5coi N4là eFBYH5một ngườiN4 bạn.

PRLxUJGiang NeFBYH5han lYkP3Ejấy chìYkP3Eja khóeFBYH5a mởYkP3Ej cửa,PRLxUJ veFBYH5ừa YkP3Ejđi vàoYkP3Ej pheFBYH5òng đãN4 ngPRLxUJhe thấyN4 mộteFBYH5 geFBYH5iọng nóeFBYH5i rN4ất queN4n theFBYH5uộc: PRLxUJ- TiểueFBYH5 YkP3EjNguyên vPRLxUJề rồiPRLxUJ đấyN4 à?

- NhìN4n N4con xeeFBYH5m, leFBYH5ớn bN4ằng ngPRLxUJần nàyN4 rồieFBYH5 mPRLxUJà còN4n khôngYkP3Ej bYkP3Ejiết tựeFBYH5 cN4hăm YkP3Ejsóc bN4ản YkP3Ejthân! eFBYH5- N4Bà GYkP3Ejiang đaneFBYH5g mặeFBYH5c tạpYkP3Ej dPRLxUJề tPRLxUJừ YkP3Ejtrong bYkP3Ejếp chạyPRLxUJ raPRLxUJ, đPRLxUJón lYkP3Ejấy cáiYkP3Ej áoeFBYH5 PRLxUJkhoác treFBYH5ên tPRLxUJay GN4iang NhaN4n rYkP3Ejồi neFBYH5híu mPRLxUJày eFBYH5nhìn cậN4u coYkP3Ejn traiPRLxUJ: PRLxUJ- CeFBYH5ó phảeFBYH5i eFBYH5gần đâyeFBYH5 lPRLxUJại làmeFBYH5 việcN4 vấPRLxUJt eFBYH5vả quáYkP3Ej không?N4 TrôngYkP3Ej cN4ó vẻYkP3Ej tâmeFBYH5 trạnYkP3Ejg PRLxUJkhông đượcPRLxUJ tốt…-eFBYH5 nóPRLxUJi đếnYkP3Ej đâyeFBYH5 PRLxUJmẹ GianYkP3Ejg NhaeFBYH5n bỗnN4g nheFBYH5íu mPRLxUJày: PRLxUJ- CYkP3Ejó phảiPRLxUJ bệnheFBYH5 tN4im lại….

-Mẹ à…-PRLxUJ GiYkP3Ejang NYkP3Ejhan cườieFBYH5 cười:PRLxUJ YkP3Ej- ĐừPRLxUJng nYkP3Ejghĩ vớeFBYH5 vẩneFBYH5 nPRLxUJữa, cPRLxUJon vN4ừa PRLxUJđến bệYkP3Ejnh việnPRLxUJ kiYkP3Ejểm trN4a rồiYkP3Ej, mYkP3Ejọi thN4ứ đềuN4 ổnN4 eFBYH5cả! eFBYH5- ĐeFBYH5ể chứngN4 miPRLxUJnh cheFBYH5o nPRLxUJhững PRLxUJgì meFBYH5ình vừPRLxUJa nPRLxUJói, GieFBYH5ang NN4han cPRLxUJòn đưYkP3Eja cheFBYH5o PRLxUJmẹ xYkP3Ejem tờYkP3Ej đYkP3Ejơn khPRLxUJám beFBYH5ệnh YkP3Ejmà báceFBYH5 sĩYkP3Ej đãPRLxUJ viết.

Mẹ GianYkP3Ejg NYkP3Ejhan đọcN4 kếtN4 quảN4 kiểPRLxUJm tN4ra củaeFBYH5 cN4on, nPRLxUJụ cườYkP3Eji lậpeFBYH5 tứceFBYH5 nởYkP3Ej treFBYH5ên môi.

Trong nhPRLxUJà vệeFBYH5 sYkP3Ejinh, GN4iang NhaeFBYH5n PRLxUJsoi vàPRLxUJo gương.YkP3Ej HìPRLxUJnh ảYkP3Ejnh cN4ủa anPRLxUJh troneFBYH5g gươngYkP3Ej cóPRLxUJ chúYkP3Ejt YkP3Ejcứng YkP3Ejnhắc, khuYkP3Ejôn YkP3Ejmặt cứYkP3Ej theFBYH5ất thầPRLxUJn PRLxUJnhư ngYkP3Ejười meFBYH5ất hPRLxUJồn, nếuPRLxUJ khôeFBYH5ng chẳYkP3Ejng đếnPRLxUJ mứcN4 cN4ó N4người PRLxUJđến nPRLxUJhà mN4à anPRLxUJh khôngN4 bYkP3Ejiết. eFBYH5Mẹ anYkP3Ejh cứN4 thỉnPRLxUJh thoảPRLxUJng lạYkP3Eji đYkP3Ejến eFBYH5dọn PRLxUJdẹp nhPRLxUJà cửN4a PRLxUJcho anN4h, eFBYH5hôm naYkP3Ejy N4cũng khôngN4 phYkP3Ejải làN4 ngoạPRLxUJi lệ.

Trên PRLxUJbàn N4bày toànPRLxUJ đồYkP3Ej ăneFBYH5 mPRLxUJà tYkP3Ejhường ngàyN4 PRLxUJanh YkP3Ejvẫn thícN4h ănPRLxUJ, thPRLxUJế nhPRLxUJưng N4hôm naYkP3Ejy ănPRLxUJ vN4ào PRLxUJlại chN4ẳng thấyN4 ngoN4n N4miệng chútYkP3Ej nào.N4 CóeFBYH5 lẽYkP3Ej tạiYkP3Ej vYkP3Ejì dạeFBYH5o YkP3Ejnày PRLxUJanh thựYkP3Ejc sựN4 quYkP3Ejá bậnYkP3Ej rộn.

- MN4ẹ eFBYH5đã đặteFBYH5 khácYkP3Ejh sạYkP3Ejn YkP3Ejtổ chPRLxUJức N4hôn lYkP3Ejễ ceFBYH5ho PRLxUJcon rồYkP3Eji, ởeFBYH5 khách…..
MẹPRLxUJ anPRLxUJh N4bắt đầuN4 nYkP3Ejói đPRLxUJến chuyệnYkP3Ej chuPRLxUJẩn bịeFBYH5 N4hôn eFBYH5lễ. GiPRLxUJang NhaN4n chẳnN4g đểYkP3Ej hềYkP3Ej đểYkP3Ej tâN4m đếYkP3Ejn nhữnN4g gìN4 mẹN4 YkP3Ejanh eFBYH5đang nói.

- CácN4 coeFBYH5n kếtN4 YkP3Ejhôn PRLxUJxong PRLxUJkhông địnPRLxUJh dYkP3Ejọn YkP3Ejvề nhàYkP3Ej PRLxUJở thậtYkP3Ej à?

- N4Không ạ…-PRLxUJ N4Giang NhN4an PRLxUJcười cưeFBYH5ời: N4- CoYkP3Ejn quYkP3Ejen ởYkP3Ej riênN4g rồi!

- PRLxUJCũng phải!PRLxUJ YkP3Ej- eFBYH5Mẹ GieFBYH5ang NN4han tỏYkP3Ej eFBYH5vẻ rộngeFBYH5 lượN4ng: eFBYH5- ThanN4h niênPRLxUJ đềuPRLxUJ tPRLxUJhích YkP3Ejcó kN4hông geFBYH5ian rYkP3Ejiêng tN4ư! eFBYH5- NóiN4 rồiN4 beFBYH5à đưN4a mắtPRLxUJ nheFBYH5ìn eFBYH5khắp căN4n phònN4g: N4- YkP3EjCó cầneFBYH5 phảiN4 PRLxUJsửa lạiPRLxUJ căneFBYH5 hộeFBYH5 nàYkP3Ejy khPRLxUJông con?

Giang NhaYkP3Ejn bỏYkP3Ej đeFBYH5ôi đũeFBYH5a tYkP3Ejrên teFBYH5ay xuốngN4, đPRLxUJáp: PRLxUJ- KhônN4g cầN4n phiYkP3Ejền pPRLxUJhức N4như vậYkP3Ejy đYkP3Ejâu mẹ!

- YkP3EjDù eFBYH5sao cũnYkP3Ejg pheFBYH5ải mueFBYH5a sắPRLxUJm N4một vàiPRLxUJ N4dụng YkP3Ejcụ gPRLxUJia đìnYkP3Ejh chứ….

- GầnYkP3Ej đâYkP3Ejy cYkP3Ejông teFBYH5y bậYkP3Ejn lắm,N4 YkP3Ejcon YkP3Ejkhông cóN4 thN4ời YkP3Ejgian đâu!

- KhN4ông saeFBYH5o, đểeFBYH5 eFBYH5mẹ PRLxUJmua gYkP3Ejiúp cN4on! PRLxUJ- MeFBYH5ẹ GianeFBYH5g NPRLxUJhan heFBYH5ào hN4ứng nóN4i. CeFBYH5hỉ eFBYH5cần ceFBYH5on PRLxUJtrai cYkP3Ejhịu kếtYkP3Ej hPRLxUJôn thN4ì PRLxUJcho dùeFBYH5 cóeFBYH5 PRLxUJvất vảYkP3Ej đếnPRLxUJ đYkP3Ejâu bàYkP3Ej cũngN4 eFBYH5chấp nhận.

GianeFBYH5g NYkP3Ejhan chầnPRLxUJ cheFBYH5ừ mộteFBYH5 chúeFBYH5t đànPRLxUJh gậeFBYH5t đầu,N4 chẳngYkP3Ej N4nhẽ mẹPRLxUJ nóiYkP3Ej geFBYH5ì aN4nh ceFBYH5ũng gạeFBYH5t đi:YkP3Ej YkP3Ej- Vâng,eFBYH5 eFBYH5vất N4vả chN4o mYkP3Ejẹ quá!

- CáiPRLxUJ thằPRLxUJng YkP3Ejnày, eFBYH5sao N4mà khN4ách PRLxUJsáo vớiN4 mN4ẹ thế!

Sau N4khi eFBYH5thu dọnN4 YkP3Ejphòng eFBYH5bếp PRLxUJxong xPRLxUJuôi, mẹeFBYH5 GiN4ang NhaN4n chuẩnN4 bN4ị rN4a vPRLxUJề. TeFBYH5rước YkP3Ejkhi đeFBYH5i mẹYkP3Ej aN4nh chợtYkP3Ej nhớN4 rN4a chuyệnYkP3Ej gYkP3Ejì YkP3Ejđó, liPRLxUJền ngeFBYH5oảnh lạiN4 nỏiPRLxUJ: N4- ÀYkP3Ej YkP3Ejphải rồi….-N4 mẹYkP3Ej lấyYkP3Ej reFBYH5a mộYkP3Ejt cYkP3Ejái điệnN4 thoạieFBYH5 đPRLxUJã tắteFBYH5 máyeFBYH5 ởYkP3Ej troeFBYH5ng eFBYH5túi rYkP3Eja vàeFBYH5 neFBYH5ói: PRLxUJ- N4Tiểu NguyêeFBYH5n, PRLxUJcái eFBYH5điện thoạiN4 nYkP3Ejày PRLxUJcon đãPRLxUJ đểeFBYH5 ởeFBYH5 eFBYH5nhà N4hơn N4một năYkP3Ejm neFBYH5ay rồieFBYH5. NếPRLxUJu neFBYH5hư YkP3Ejcon đYkP3Ejã keFBYH5hông dùnYkP3Ejg đếneFBYH5 teFBYH5hì N4mẹ PRLxUJmang điPRLxUJ N4cho N4người eFBYH5ta nhé!

Giang YkP3EjNhan ngẩnN4g đN4ầu nhìnYkP3Ej, eFBYH5chiếc điệN4n thoạieFBYH5 YkP3Ejấy đượcN4 bàYkP3Ejy trYkP3Ejong YkP3Ejtủ kíeFBYH5nh, anN4h vYkP3Ejừa nhìnYkP3Ej đãeFBYH5 PRLxUJưng ýN4 ngeFBYH5ay. KiểPRLxUJu cáYkP3Ejch đơeFBYH5n giản,eFBYH5 vYkP3Ejỏ ngoàN4i màuN4 YkP3Ejđen sN4ang eFBYH5trọng….không hPRLxUJiểu PRLxUJvì sPRLxUJao PRLxUJmà eFBYH5anh vừaeFBYH5 nhìYkP3Ejn thấyYkP3Ej nóeFBYH5 đãYkP3Ej bỏeFBYH5 N4tiền PRLxUJra N4mua PRLxUJnó vYkP3Ejề leFBYH5uôn khN4ông sueFBYH5y nghĩ,N4 rồeFBYH5i đặPRLxUJt nóPRLxUJ vàN4o chiếcYkP3Ej N4tủ PRLxUJđầu giường.

Hóa eFBYH5ra đãPRLxUJ eFBYH5để nóN4 ởYkP3Ej đeFBYH5ó eFBYH5hơn mộtPRLxUJ nămPRLxUJ treFBYH5ời rYkP3Ejồi, cuốiPRLxUJ N4cùng vẫYkP3Ejn cPRLxUJhỉ cN4oi làYkP3Ej N4như mộtN4 vậtN4 đPRLxUJể trưYkP3Ejng bàyYkP3Ej meFBYH5à thôi.

PRLxUJChẳng mấyeFBYH5 ceFBYH5hốc đãYkP3Ej đếeFBYH5n cuốiYkP3Ej theFBYH5áng. TronPRLxUJg bPRLxUJuổi họpN4 tổngN4 YkP3Ejkết cuốiN4 tháng,N4 sếpN4 hếYkP3Ejt lờiPRLxUJ PRLxUJkhen ngợiN4 VYkP3Ejân VPRLxUJy. KháN4ch hàngYkP3Ej PRLxUJcủa cônN4g YkP3Ejty đãPRLxUJ gọiYkP3Ej điệneFBYH5 đếN4n hếN4t lYkP3Ejời YkP3Ejkhen nN4gợi veFBYH5à tN4ỏ rN4a vôeFBYH5 cPRLxUJùng hàiPRLxUJ lòngN4 vớeFBYH5i tháiYkP3Ej N4độ YkP3Ejvà chấteFBYH5 lưPRLxUJợng phụcYkP3Ej vụPRLxUJ cN4ủa côneFBYH5g tyeFBYH5. SếeFBYH5p cN4òn thưởngPRLxUJ cheFBYH5o VânYkP3Ej N4Vy bYkP3Eja nghìeFBYH5n tệ.

Cô ceFBYH5òn PRLxUJchưa đN4ược lĩYkP3Ejnh tiềnYkP3Ej thìYkP3Ej cácN4 đồngN4 nghiPRLxUJệp đYkP3Ejã hòeFBYH5 reN4o đòiN4 VânN4 N4Vy phN4ải khYkP3Ejao. eFBYH5Vừa heFBYH5ay PRLxUJở trênN4 cN4on phốYkP3Ej gầnYkP3Ej đPRLxUJó mớiPRLxUJ kheFBYH5ai YkP3Ejtrương mộN4t cửPRLxUJa hànN4g đồYkP3Ej nưN4ớng, eFBYH5mọi ngườPRLxUJi aeFBYH5i YkP3Ejnấy đềN4u nghPRLxUJỉ lPRLxUJàm YkP3Ejtừ seFBYH5ớm YkP3Ejvà eFBYH5ra đeFBYH5ó ngồPRLxUJi teFBYH5ụ tậeFBYH5p vớYkP3Eji nhau.

Cô cònPRLxUJ N4chưa đưPRLxUJợc lĩnhPRLxUJ tiềnPRLxUJ tN4hì cácPRLxUJ đồngN4 nghYkP3Ejiệp đãPRLxUJ hòPRLxUJ eFBYH5reo đPRLxUJòi VYkP3Ejân VYkP3Ejy eFBYH5phải khaYkP3Ejo. VN4ừa hYkP3Ejay YkP3Ejở trYkP3Ejên YkP3Ejcon phN4ố gN4ần đPRLxUJó YkP3Ejmới PRLxUJkhai trươngYkP3Ej mPRLxUJột cửaN4 hàPRLxUJng đPRLxUJồ nướeFBYH5ng, N4mọi PRLxUJngười eFBYH5ai nấeFBYH5y PRLxUJđều nghYkP3Ejỉ làmN4 từN4 eFBYH5sớm N4và YkP3Ejra đóPRLxUJ eFBYH5ngồi YkP3Ejtụ tậpYkP3Ej N4với nhau.

Chẳng PRLxUJmấy kheFBYH5i đượceFBYH5 YkP3Ejvui vẻPRLxUJ tN4hế nàyYkP3Ej, cPRLxUJho PRLxUJdù cPRLxUJó mấteFBYH5 tiPRLxUJền cũngYkP3Ej thấyN4 đáng!YkP3Ej N4Dù gPRLxUJì tPRLxUJhì đâyYkP3Ej cũnPRLxUJg lN4à PRLxUJtiền cYkP3Ejủa sếYkP3Ejp chPRLxUJứ đâuPRLxUJ phảPRLxUJi teFBYH5iền cPRLxUJủa cPRLxUJô. MọeFBYH5i ngườiN4 ngồiYkP3Ej YkP3Ejxung quaeFBYH5nh cáPRLxUJi bàneFBYH5, cụN4ng N4li cheFBYH5úc mừngPRLxUJ vàeFBYH5 N4ăn uYkP3Ejống neFBYH5o saYkP3Ejy. eFBYH5Sau PRLxUJkhi ănYkP3Ej uốeFBYH5ng xongPRLxUJ, họeFBYH5 lạiPRLxUJ rủeFBYH5 PRLxUJnhau đPRLxUJến N4KTV hát.

Nhân lúceFBYH5 YkP3Ejđám đPRLxUJàn ôYkP3Ejng coPRLxUJn teFBYH5rai đeFBYH5ang hPRLxUJát hòPRLxUJ, YkP3Ejmấy cheFBYH5ị eN4m pYkP3Ejhụ YkP3Ejnữ liềneFBYH5 ngồieFBYH5 tN4úm eFBYH5tụm YkP3Ejvới N4nhau buYkP3Ejôn deFBYH5ưa lê.

PRLxUJ- TYkP3Ejhật khônPRLxUJg ngPRLxUJờ trướeFBYH5c YkP3Ejkhi kPRLxUJết YkP3Ejhôn lạiPRLxUJ N4gặp phảPRLxUJi chuyệnPRLxUJ nàyYkP3Ej! N4- N4Tôn KN4ì mímeFBYH5 meFBYH5ôi nhấpN4 mộtYkP3Ej nN4gụm rượuYkP3Ej PRLxUJvang: N4- CPRLxUJác chịN4 neFBYH5ói N4xem cóN4 kN4ì lạPRLxUJ không,eFBYH5 đúngPRLxUJ veFBYH5ào lúcN4 YkP3Ejnày gặpPRLxUJ lạiN4 eFBYH5anh ấy,eFBYH5 hóaN4 rPRLxUJa aeFBYH5nh ấyYkP3Ej đếeFBYH5n gPRLxUJiờ vẫnPRLxUJ còneFBYH5 chPRLxUJưa kYkP3Ejết hôn!

Đúng vàN4o lúPRLxUJc chuẩnYkP3Ej bịYkP3Ej nắmN4 tPRLxUJay veFBYH5ị hôYkP3Ejn N4phu YkP3Ejbước vàPRLxUJo lễYkP3Ej đườnYkP3Ejg thN4ì N4Tôn eFBYH5Kì lạeFBYH5i tìneFBYH5h cờeFBYH5 gặpN4 lạiPRLxUJ ngườiPRLxUJ yêueFBYH5 cũ.

PRLxUJ- ThếPRLxUJ cậuYkP3Ej địnheFBYH5 leFBYH5ựa chN4ọn rYkP3Eja lPRLxUJàm sYkP3Ejao? YkP3Ej- TiểueFBYH5 TeFBYH5hu tòN4 mòPRLxUJ hỏi.

Vẻ mPRLxUJặt PRLxUJTôn KìN4 N4có chN4út đaYkP3Eju PRLxUJkhổ, ceFBYH5hỉ PRLxUJcó điềueFBYH5 đPRLxUJây chẳYkP3Ejng N4qua YkP3Ejchỉ lN4à seFBYH5ự eFBYH5u uấtN4 trPRLxUJong mộtN4 vàiYkP3Ej gPRLxUJiây ngeFBYH5ắn ngủieFBYH5. ChỉYkP3Ej PRLxUJvài gieFBYH5ây sN4au côeFBYH5 PRLxUJđã neFBYH5ở nụYkP3Ej ceFBYH5ười teFBYH5ươi róiN4: eFBYH5- LN4ựa chọeFBYH5n thếPRLxUJ eFBYH5nào? ĐươnYkP3Ejg nhiêPRLxUJn YkP3Ejlà tôieFBYH5 PRLxUJvẫn sẽeFBYH5 kếteFBYH5 hônPRLxUJ PRLxUJtheo đúngN4 PRLxUJkế hoYkP3Ejạch, cN4hẳng nhẽN4 PRLxUJanh ấeFBYH5y độN4t nhiêeFBYH5n xueFBYH5ất hYkP3Ejiện nóiPRLxUJ rằngeFBYH5 vẫnN4 còneFBYH5 yêuYkP3Ej tôPRLxUJi thN4ì tN4ôi phảiYkP3Ej bỏN4 đN4ám cướN4i đểYkP3Ej qPRLxUJuay eFBYH5lại vớiN4 aeFBYH5nh ấyPRLxUJ chYkP3Ejắc? ChYkP3Ejo dùYkP3Ej teFBYH5ôi cN4ó yPRLxUJêu PRLxUJanh ấyYkP3Ej đếnYkP3Ej mN4ức nàoeFBYH5 N4cũng eFBYH5sẽ khôngN4 eFBYH5làm eFBYH5như PRLxUJvậy. ĐâuN4 cYkP3Ejó còN4n N4là mấyPRLxUJ N4cô béPRLxUJ, cN4ậu béPRLxUJ nôPRLxUJng eFBYH5nổi nhN4ư trưN4ớc đâeFBYH5u, còeFBYH5n cYkP3Ejó PRLxUJai dámPRLxUJ tiN4n N4tưởng PRLxUJvào mộteFBYH5 PRLxUJthứ tìPRLxUJnh yN4êu YkP3Ejchẳng bN4ao gPRLxUJiờ phôN4i phYkP3Ejai nYkP3Ejữa chứ?N4 TreFBYH5ước đâyPRLxUJ cậN4u YkP3Ejnói cậuN4 PRLxUJthề noeFBYH5n PRLxUJhẹn biểPRLxUJn vớiPRLxUJ N4một ngưN4ời, cảPRLxUJ PRLxUJđời cN4hỉ yêueFBYH5 mộN4t mìnhN4 ngườiPRLxUJ ấeFBYH5y thôiYkP3Ej, cóeFBYH5 N4lẽ mọieFBYH5 eFBYH5người sẽPRLxUJ cảPRLxUJm độngPRLxUJ đN4ến reFBYH5ớt nướcYkP3Ej mắPRLxUJt. YkP3EjNhưng eFBYH5bây gYkP3Ejiờ PRLxUJmà cậuN4 nóiN4 vậy,eFBYH5 mọN4i ngYkP3Ejười vẫnN4 seFBYH5ẽ rơieFBYH5 nướcYkP3Ej mắYkP3Ejt, nhưN4ng meFBYH5à eFBYH5là cYkP3Ejười eFBYH5chảy nướN4c mắYkP3Ejt. QuYkP3Ejá PRLxUJkhứ YkP3Ejchỉ lN4à N4quá khứPRLxUJ, khôYkP3Ejng thN4ể đểPRLxUJ quáYkP3Ej khứN4 N4trở tPRLxUJhành vậN4t PRLxUJcản N4cho tYkP3Ejương laYkP3Eji được!

Tiểu TN4hu tiPRLxUJếc nuốiPRLxUJ thởeFBYH5 dài:YkP3Ej PRLxUJ- LẽYkP3Ej eFBYH5nào N4bây giờN4 aeFBYH5i nấyYkP3Ej đeFBYH5ều bịeFBYH5 hiệPRLxUJn tPRLxUJhực hóaN4 eFBYH5hết rồiN4 eFBYH5hay sao?

Tôn KPRLxUJì cYkP3Ejười cườiPRLxUJ nPRLxUJói: PRLxUJ- ĐâyYkP3Ej làeFBYH5 PRLxUJhiện thựcN4, cYkP3Ejũng PRLxUJlà mộtPRLxUJ sựeFBYH5 lN4ựa N4chọn heFBYH5ết YkP3Ejsức bìnheFBYH5 thườYkP3Ejng! ChẳngYkP3Ej aN4i muốYkP3Ejn maeFBYH5ng mộtPRLxUJ thN4ứ meFBYH5ơ hồeFBYH5 reFBYH5a PRLxUJđể đáPRLxUJnh cuộceFBYH5 cảN4 đeFBYH5ời mìneFBYH5h eFBYH5cả! MàeFBYH5 tìYkP3Ejnh PRLxUJyêu eFBYH5lại eFBYH5là thN4ứ mYkP3Ejơ hPRLxUJồ nhấteFBYH5 tYkP3Ejrong cáPRLxUJi YkP3Ejthế gYkP3Ejiới này!

N4- TPRLxUJìm PRLxUJlại giấceFBYH5 mộnPRLxUJg tìYkP3Ejnh eFBYH5yêu cheFBYH5ẳng queFBYH5a chỉPRLxUJ làYkP3Ej mộtN4 sựYkP3Ej heFBYH5oang PRLxUJtưởng. PRLxUJMộng cũ,eFBYH5 chN4ẳng qPRLxUJua cũnPRLxUJg chYkP3Ejỉ leFBYH5à mộtN4 N4giấc mộPRLxUJng màYkP3Ej thôi!

TôYkP3Ejn KN4ì nóeFBYH5i đúeFBYH5ng, đóeFBYH5 chẳngeFBYH5 qN4ua chỉYkP3Ej lYkP3Ejà mộteFBYH5 giYkP3Ejấc mơ.

Vì YkP3Ejhôm saN4u còYkP3Ejn phảieFBYH5 đYkP3Eji lYkP3Ejàm nêeFBYH5n mọPRLxUJi nYkP3Ejgười N4vui chơYkP3Eji đếN4n mườieFBYH5 N4giờ làYkP3Ej lụcN4 tụcN4 giảiYkP3Ej N4tán hết.N4 VYkP3Ejân PRLxUJVy rYkP3Eja qPRLxUJuầy thanPRLxUJh toánYkP3Ej rồiYkP3Ej ceFBYH5ùng YkP3EjTiểu TN4hu rYkP3Eja bếnYkP3Ej eFBYH5xe buýtYkP3Ej. RN4a đN4ến YkP3Ejbến xeN4, mởPRLxUJ eFBYH5túi PRLxUJra N4lấy tiYkP3Ejền lẻYkP3Ej thìN4 ceFBYH5ô mYkP3Ejới eFBYH5phát N4hiện reFBYH5a lPRLxUJà điệeFBYH5n thoYkP3Ejại củaPRLxUJ mìnN4h khônN4g cóN4 ởYkP3Ej eFBYH5trong túi.

- CậuYkP3Ej eFBYH5nhớ lạiYkP3Ej PRLxUJcho keFBYH5ĩ vYkP3Ejào, N4có phYkP3Ejải làYkP3Ej đểYkP3Ej PRLxUJquên điệnPRLxUJ PRLxUJthoại ởYkP3Ej YkP3EjKTV rN4ồi không?

Vân VYkP3Ejy nhớYkP3Ej N4kĩ lại,PRLxUJ baPRLxUJn nãyPRLxUJ vìPRLxUJ sợPRLxUJ tN4iếng PRLxUJnhạc quáeFBYH5 YkP3Ejồn keFBYH5hông thểeFBYH5 nYkP3Ejghe thấyPRLxUJ tiếN4ng cheFBYH5uông điệnPRLxUJ thoạieFBYH5 N4nên cPRLxUJô đãYkP3Ej lPRLxUJấy điYkP3Ejện thoYkP3Ejại reFBYH5a khỏiPRLxUJ YkP3Ejtúi vàeFBYH5 đểN4 lêYkP3Ejn ghếPRLxUJ sôeFBYH5 N4pha. YkP3EjThế mN4à leFBYH5úc eFBYH5ra vềeFBYH5 côPRLxUJ lạiN4 quêneFBYH5 PRLxUJkhông cầmN4 theo.

- N4Tớ mộeFBYH5t mìneFBYH5h quaeFBYH5y lạiPRLxUJ đPRLxUJó lYkP3Ejấy lYkP3Ejà đượcN4 rồeFBYH5i! CậuPRLxUJ vềPRLxUJ PRLxUJđi, nhàeFBYH5 N4cậu xa!

- PRLxUJKhông saN4o! N4- TiểueFBYH5 TheFBYH5u teFBYH5úm leFBYH5ấy cánPRLxUJh taN4y VâN4n VyPRLxUJ: PRLxUJ- TớYkP3Ej eFBYH5đi vN4ới cậuYkP3Ej, YkP3Ejcùng lắN4m PRLxUJthì vN4ề nhàN4 cậuYkP3Ej ngYkP3Ejủ mPRLxUJột đêPRLxUJm PRLxUJchứ gì!

HaN4i ngườieFBYH5 vừaYkP3Ej nPRLxUJói vừPRLxUJa cN4hạy vYkP3Ejội vàngeFBYH5 vềPRLxUJ phíaYkP3Ej quN4án YkP3Ejkaraok đYkP3Ejể lấYkP3Ejy điệnN4 N4thoại. VânN4 VYkP3Ejy N4đi nhaeFBYH5nh N4đến nỗiYkP3Ej kheFBYH5iến chPRLxUJo TiểuN4 TPRLxUJhu chạyYkP3Ej đuổN4i theN4o mệN4t đếnYkP3Ej bởeFBYH5 heFBYH5ơi N4tai: N4- TieFBYH5ểu VyPRLxUJ, cậuPRLxUJ đừngN4 sYkP3Ejốt rột,eFBYH5 điệneFBYH5 tPRLxUJhoại đểPRLxUJ N4ở PRLxUJđấy khN4ông mấtN4 đượcPRLxUJ đâuN4. BìnhPRLxUJ thườneFBYH5g ceFBYH5ậu giữPRLxUJ điệN4n thoYkP3Ejại rấtPRLxUJ kĩ,N4 cYkP3Ejó eFBYH5phải PRLxUJlà sợeFBYH5 eFBYH5người kháeFBYH5c phátPRLxUJ hiệN4n PRLxUJra beFBYH5í mậtPRLxUJ gPRLxUJì tronPRLxUJg đeFBYH5ó kYkP3Ejhông hả?

TiểueFBYH5 YkP3EjThu nóN4i bPRLxUJừa nhYkP3Ejưng lPRLxUJại YkP3Ejtrúng neFBYH5gay tiN4m đeN4n củaN4 VPRLxUJân Vy.

YkP3EjTrong điệnPRLxUJ thoạeFBYH5i củaeFBYH5 cYkP3Ejô cóYkP3Ej PRLxUJchứa beFBYH5í eFBYH5mật kYkP3Ejhông thểN4 eFBYH5nói eFBYH5cho ngN4ười eFBYH5khác biếteFBYH5 đeFBYH5ược. SaN4u eFBYH5khi tN4hời PRLxUJgian PRLxUJquay ngưN4ợc trởeFBYH5 lạiYkP3Ej,cô đãN4 cN4hạy đếneFBYH5 trướN4c cửeFBYH5a nhYkP3Ejà nN4hà PRLxUJGiang NhaYkP3Ejn, dùngN4 PRLxUJmáy ảYkP3Ejnh ceFBYH5hụp YkP3Ejlại eFBYH5một bứPRLxUJc ảneFBYH5h củaPRLxUJ GeFBYH5iang eFBYH5Nhan. N4Sau YkP3Ejkhi muYkP3Eja điệnYkP3Ej thoạeFBYH5i hN4ồi đầueFBYH5 N4năm, YkP3Ejcô YkP3Ejđã chuyểneFBYH5 bYkP3Ejức ảnYkP3Ejh ấyeFBYH5 vàoN4 trPRLxUJong bộeFBYH5 nhYkP3Ejớ máy.PRLxUJ NgộeFBYH5 nhớPRLxUJ cYkP3Ejó ngườeFBYH5i eFBYH5lấy đượcYkP3Ej N4cái YkP3Ejmáy reFBYH5ồi mởN4 eFBYH5ra xeeFBYH5m ảnh,YkP3Ej pYkP3Ejhát hiệnPRLxUJ eFBYH5ra bứcPRLxUJ ảnhPRLxUJ ấy…chPRLxUJắc cũngeFBYH5 khôngN4 cóN4 vấnPRLxUJ đN4ề gPRLxUJì đâuN4 nhỉ?eFBYH5 KheFBYH5ông eFBYH5được, côN4 khôngYkP3Ej teFBYH5hể mạN4o hiểmN4 N4như vậPRLxUJy được!YkP3Ej CôYkP3Ej nhấPRLxUJt đPRLxUJịnh pPRLxUJhải tìmPRLxUJ lạiPRLxUJ điệneFBYH5 thoại.eFBYH5 ChuyN4ện nàyN4 meFBYH5à đểYkP3Ej cPRLxUJho PRLxUJGiang eFBYH5Nhan biếN4t được,PRLxUJ cPRLxUJhắc YkP3Ejchắn N4anh sẽPRLxUJ PRLxUJcho rằngN4 côYkP3Ej làeFBYH5 PRLxUJmột PRLxUJkẻ biếeFBYH5n eFBYH5thái, mộtPRLxUJ YkP3Ejcon điên.

Trước kPRLxUJia, lYkP3Ejúc côN4 vN4à GiaYkP3Ejng NhaPRLxUJn cN4òn ởYkP3Ej PRLxUJbên nhauYkP3Ej, cN4ô luôeFBYH5n tPRLxUJhể hiệPRLxUJn nPRLxUJhững meFBYH5ặt N4tốt củaPRLxUJ mìYkP3Ejnh PRLxUJtrước mặtN4 aPRLxUJnh. BâyYkP3Ej giN4ờ mYkP3Ejặc N4dù kPRLxUJhông ceFBYH5ó dYkP3Ejuyên phậYkP3Ejn đưN4ợc eFBYH5ở bêN4n nhPRLxUJau nheFBYH5ưng cũYkP3Ejng khôN4ng thYkP3Ejể PRLxUJđể eFBYH5anh ceFBYH5ó ấN4n tượnPRLxUJg xN4ấu vN4ề eFBYH5cô được.

- NYkP3Ejày PRLxUJanh! YkP3Ej- VPRLxUJân N4Vy lN4ao đếeFBYH5n quầyN4 thN4u teFBYH5iền: YkP3Ej- TeFBYH5ôi vYkP3Ejừa ngồiPRLxUJ ởeFBYH5 phòN4ng 302eFBYH5, hìnhPRLxUJ YkP3Ejnhư điYkP3Ejện tN4hoại ceFBYH5ủa tôN4i vẫeFBYH5n còneFBYH5 đYkP3Ejể eFBYH5trong YkP3Ejđó! PRLxUJ- VừYkP3Eja nóPRLxUJi eFBYH5Vân VPRLxUJy vừaN4 móPRLxUJc N4ra eFBYH5hóa đơneFBYH5 vừPRLxUJa teFBYH5hanh toán.

- YkP3EjXin côPRLxUJ YkP3Ejđợi eFBYH5cho N4một chút!eFBYH5 ĐYkP3Ejể tPRLxUJôi hỏeFBYH5i nhâneFBYH5 N4viên N4phục vụYkP3Ej eFBYH5xem saoYkP3Ej!- N4cô gáN4i ởeFBYH5 qPRLxUJuầy tYkP3Ejhanh PRLxUJtoán lịchYkP3Ej sựYkP3Ej chPRLxUJấn aYkP3Ejn côN4 N4rồi nhấcN4 N4máy gọiN4 N4cho nhâN4n viêeFBYH5n phụPRLxUJc vụ.

Trống ngựN4c VâN4n eFBYH5Vy đậpYkP3Ej PRLxUJthình thYkP3Ejịch, mắPRLxUJt N4dán chặtN4 vàoPRLxUJ cYkP3Ejô gáiPRLxUJ đứPRLxUJng PRLxUJở quầy.
PRLxUJCô gáN4i đóeFBYH5 hỏYkP3Eji nhâneFBYH5 viêYkP3Ejn phụcPRLxUJ vPRLxUJụ PRLxUJvài PRLxUJcâu eFBYH5là lPRLxUJập tứceFBYH5 N4có đápN4 án:
YkP3Ej- NhâN4n viênPRLxUJ dN4ọn dẹpPRLxUJ neFBYH5ói N4ban nãyYkP3Ej dọnN4 phPRLxUJòng kheFBYH5ông nPRLxUJhìn tYkP3Ejhấy N4điện tN4hoại củaPRLxUJ eFBYH5cô! PRLxUJ- CôYkP3Ej gáieFBYH5 đPRLxUJó nói.

Vân N4Vy veFBYH5ẫn khôngeFBYH5 N4nản eFBYH5lòng: N4- YkP3EjĐiện theFBYH5oại củaYkP3Ej tN4ôi cPRLxUJó màuN4 đen,PRLxUJ PRLxUJcó kheFBYH5i N4lại rYkP3Ejơi vYkP3Ejào YkP3Ejkhe PRLxUJghế nàoYkP3Ej N4đó màeFBYH5 ngườieFBYH5 đóPRLxUJ khôYkP3Ejng neFBYH5hìn tPRLxUJhấy, tôYkP3Eji YkP3Ejcó thểYkP3Ej YkP3Ejlên đóYkP3Ej tìN4m cóN4 đượcN4 không?

- XiPRLxUJn lỗiN4 cPRLxUJô, PRLxUJphòng 3N402 hiYkP3Ejện gYkP3Ejiờ eFBYH5đã cóN4 khácYkP3Ejh PRLxUJvào rồi,N4 cN4húng tôPRLxUJi YkP3Ejphải đượcPRLxUJ sN4ự đồngN4 PRLxUJý củaYkP3Ej kháchYkP3Ej mớiYkP3Ej dáeFBYH5m chYkP3Ejo ceFBYH5ô vàoeFBYH5 !eFBYH5- CPRLxUJô gáPRLxUJi ởN4 quYkP3Ejầy lễN4 N4tân mỉmPRLxUJ cườieFBYH5 giảN4i thích,YkP3Ej eFBYH5sau N4đó eFBYH5đưa tN4ay eFBYH5ra mờiN4 VânYkP3Ej PRLxUJVy nYkP3Ejgồi vàPRLxUJo geFBYH5hế chờPRLxUJ đợi:eFBYH5 eFBYH5- MờeFBYH5i côeFBYH5 ngN4ồi xuốeFBYH5ng đâPRLxUJy đợiN4 mộtPRLxUJ chúteFBYH5, chúeFBYH5ng tôN4i YkP3Ejđã cheFBYH5o ngườieFBYH5 vàN4o hỏYkP3Eji rồN4i ạ!

Một cốcYkP3Ej N4trà hN4oa cúPRLxUJc nPRLxUJóng hN4ổi đưeFBYH5ợc bêYkP3Ej PRLxUJđến trướcN4 mYkP3Ejặt cYkP3Ejô, VYkP3Ejân VYkP3Ejy chẳngYkP3Ej beFBYH5uồn uốngYkP3Ej lấYkP3Ejy PRLxUJmột ngụYkP3Ejm, meFBYH5ắt ceFBYH5ứ dPRLxUJán chặtYkP3Ej N4vào quầy.

Đáng nhẽeFBYH5 rN4a YkP3Ejcô kYkP3Ejhông nêneFBYH5 lưN4u lạYkP3Eji eFBYH5ảnh củaN4 GiaeFBYH5ng NheFBYH5an. DùPRLxUJ sPRLxUJao aYkP3Ejnh ceFBYH5ũng đâPRLxUJu cYkP3Ejòn làYkP3Ej ngườiPRLxUJ yêuN4 củaYkP3Ej côYkP3Ej nữa.N4 CôYkP3Ej cấteFBYH5 YkP3Ejgiữ nheFBYH5ững gN4ì cóN4 PRLxUJliên queFBYH5an đN4ến PRLxUJanh, PRLxUJlén lPRLxUJút nhưPRLxUJ meFBYH5ột têPRLxUJn ăYkP3Ejn trộmYkP3Ej, teFBYH5hế nàeFBYH5y cPRLxUJòn YkP3Ejra thểYkP3Ej thốnYkP3Ejg N4gì nYkP3Ejữa chứ?

Nỗi N4tương tư,eFBYH5 sựYkP3Ej mPRLxUJong nhớeFBYH5 khiếnN4 N4cho PRLxUJcô cóeFBYH5 cảPRLxUJm giáPRLxUJc neFBYH5hư đaN4ng lPRLxUJàm chuyệnN4 gìPRLxUJ tộieFBYH5 lỗi…màeFBYH5 PRLxUJđối tượngPRLxUJ bịeFBYH5 N4phạm tộPRLxUJi YkP3Ejlại làeFBYH5 ngưeFBYH5ời mN4à PRLxUJcô đãYkP3Ej eFBYH5thề N4non hẹnPRLxUJ biểYkP3Eju. NgheFBYH5ĩ đếYkP3Ejn đâyPRLxUJ tráiN4 YkP3Ejtim côPRLxUJ chợteFBYH5 đaPRLxUJu đYkP3Ejớn YkP3Ejnhư bN4ị aeFBYH5i đN4ó bPRLxUJóp nghẹt.

KN4hông biếYkP3Ejt cóN4 phPRLxUJải eFBYH5là vìYkP3Ej “cóN4 tậteFBYH5 giYkP3Ejật mìN4nh” N4hay PRLxUJkhông eFBYH5mà côYkP3Ej ceFBYH5ứ cảmPRLxUJ thYkP3Ejấy cYkP3Ejó gPRLxUJì đeFBYH5ó khônPRLxUJg lànhYkP3Ej đangeFBYH5 chờPRLxUJ YkP3Ejđợi mYkP3Ejình. YkP3EjNgộ nhYkP3Ejỡ YkP3Ejbị pháYkP3Ejt hiện…côYkP3Ej biếPRLxUJt giảiPRLxUJ thíYkP3Ejch tN4hế nàoPRLxUJ đây.eFBYH5 ĐaeFBYH5ng mYkP3Ejải mêYkP3Ej nghPRLxUJĩ ngợiN4 vẩPRLxUJn eFBYH5vơ thì….

- TYkP3Ejhưa cô…-eFBYH5 CôN4 eFBYH5gái ởeFBYH5 YkP3Ejquầy lễN4 tPRLxUJân lênPRLxUJ tiếngYkP3Ej: N4- eFBYH5Điện thoạN4i củeFBYH5a cN4ô đãN4 YkP3Ejtìm thấN4y eFBYH5rồi, nhưN4ng veFBYH5ị kN4hách nhặeFBYH5t đYkP3Ejược điệnN4 thoạiYkP3Ej củaN4 côYkP3Ej yêuYkP3Ej cầuYkP3Ej đYkP3Ejích YkP3Ejdanh côN4 lN4ên lấy!

VừaYkP3Ej haN4y N4tin đãPRLxUJ tìPRLxUJm đưPRLxUJợc điệN4n teFBYH5hoại, VânPRLxUJ eFBYH5Vy chưN4a kịpPRLxUJ tN4hở pYkP3Ejhào thN4ì câYkP3Eju YkP3Ejnói tiPRLxUJếp YkP3Ejtheo cN4ủa ceFBYH5ô phụcN4 vụN4 khiếYkP3Ejn PRLxUJcho VânN4 eFBYH5Vy YkP3Ejgiật thóYkP3Ejt: PRLxUJ- TYkP3Ejại sYkP3Ejao lạiPRLxUJ bảoPRLxUJ đícPRLxUJh danN4h tôieFBYH5 đếnYkP3Ej lấyeFBYH5? eFBYH5- VâN4n VN4y đứneFBYH5g PRLxUJdậy, N4ngần nYkP3Ejgừ hỏi.

Cô gáN4i đóYkP3Ej bìnYkP3Ejh thảnYkP3Ej nN4ói: YkP3Ej- eFBYH5Có lẽYkP3Ej leFBYH5à muốYkP3Ejn làmPRLxUJ qeFBYH5uen vớYkP3Eji côPRLxUJ thôeFBYH5i ạ!

VâPRLxUJn N4Vy thN4ật sN4ự kPRLxUJhông thểPRLxUJ PRLxUJhiểu nổi,YkP3Ej PRLxUJcó líYkP3Ej deFBYH5o gN4ì PRLxUJđể phảieFBYH5 lYkP3Ejàm nYkP3Ejhư vậN4y đâu?

- CáN4m ơPRLxUJn, tôYkP3Eji biếtN4 PRLxUJrồi! PRLxUJ– CôPRLxUJ dừYkP3Ejng eFBYH5lại mộYkP3Ejt láeFBYH5t rồPRLxUJi nóiPRLxUJ tiếpPRLxUJ: PRLxUJ- KháPRLxUJch trênPRLxUJ peFBYH5hòng đóPRLxUJ leFBYH5à neFBYH5am hYkP3Ejay nữ?

- LeFBYH5à N4nữ ạ!N4 YkP3Ej- CôeFBYH5 geFBYH5ái YkP3Ejđó eFBYH5mỉm cườiYkP3Ej đáp.

Là nữ,N4 PRLxUJvậy eFBYH5thì tốt.

VânN4 eFBYH5Vy thN4ở phàoN4 nN4hẹ nhõeFBYH5m, ítPRLxUJ nhấtN4 thìN4 đấyeFBYH5 cũnYkP3Ejg kN4hông phảYkP3Eji làeFBYH5 N4Giang NhanPRLxUJ, khôngYkP3Ej phảiYkP3Ej eFBYH5Giang YkP3EjNhan theFBYH5ì YkP3Ejtốt! NghPRLxUJĩ đeFBYH5ến đóN4 eFBYH5Vân YkP3EjVy liềnN4 cườiYkP3Ej chN4ế nhYkP3Ejạo bảnPRLxUJ thânN4. CN4ó leFBYH5ẽ PRLxUJtại YkP3Ejvì gầnN4 đN4ây cYkP3Ejô thườngN4 xuyênYkP3Ej geFBYH5ặp GiPRLxUJang N4Nhan nênYkP3Ej thN4ần kiPRLxUJnh lúPRLxUJc nàoPRLxUJ cũngPRLxUJ cPRLxUJăng thN4ẳng. TrêneFBYH5 đờieFBYH5 nàyN4 lN4àm eFBYH5gì ceFBYH5ó chuyệeFBYH5n trùeFBYH5ng N4hợp đếnN4 YkP3Ejnhư N4vậy, chẳN4ng nhẽN4 GianYkP3Ejg NhaN4n lúceFBYH5 nN4ào cũeFBYH5ng xuấteFBYH5 hYkP3Ejiện PRLxUJở nhữngN4 nơPRLxUJi côYkP3Ej đến?

Vân YkP3EjVy veFBYH5à PRLxUJTiểu TPRLxUJhu PRLxUJcùng điN4 vàN4o teFBYH5hang máN4y YkP3Ejtheo PRLxUJngười phụcPRLxUJ vụ.
TrN4ong N4thang mYkP3Ejáy eFBYH5đang phátPRLxUJ bảnYkP3Ej nN4hạc rấPRLxUJt thịnPRLxUJh N4hành. TiểuN4 ThN4u ceFBYH5ũng lẩmN4 bẩmN4 háYkP3Ejt theN4o, N4thế nYkP3Ejhưng VâPRLxUJn eFBYH5Vy chN4ẳng cN4ó PRLxUJbụng dạPRLxUJ nàoeFBYH5 eFBYH5mà nPRLxUJghe nữPRLxUJa. PRLxUJSau N4khi lấeFBYH5y đượceFBYH5 điệnN4 thoại,YkP3Ej YkP3Ejviệc đầuYkP3Ej YkP3Ejtiên PRLxUJmà cPRLxUJô pYkP3Ejhải làYkP3Ejm làPRLxUJ xóYkP3Eja bN4ức ảnYkP3Ejh củaPRLxUJ eFBYH5Giang NheFBYH5an đieFBYH5. eFBYH5Qua lầnN4 N4này YkP3Ejcô eFBYH5đã rYkP3Ejút rPRLxUJa đượcN4 YkP3Ejbài YkP3Ejhọc eFBYH5xương máu.

TronYkP3Ejg N4phòng vọPRLxUJng eFBYH5ra tYkP3Ejiếng cườiN4 nóiYkP3Ej ồnN4 YkP3Ejào. CeFBYH5ô phụcYkP3Ej veFBYH5ụ lễYkP3Ej pheFBYH5ép gPRLxUJõ cửaeFBYH5 rồPRLxUJi đẩN4y cYkP3Ejửa bướcYkP3Ej vào.

Vân VN4y còeFBYH5n chưaYkP3Ej kịeFBYH5p nóiPRLxUJ mụcPRLxUJ YkP3Ejđích đếnYkP3Ej đâyeFBYH5 eFBYH5thì N4một eFBYH5cô gYkP3Ejái tócPRLxUJ dYkP3Ejài đPRLxUJã ngN4oảnh đầuYkP3Ej lYkP3Ejại nhìnPRLxUJ ceFBYH5ô. eFBYH5Cô PRLxUJta N4có mộtPRLxUJ đôN4i mắtYkP3Ej tYkP3Ejo tròneFBYH5 nhPRLxUJư mắtN4 nPRLxUJai, lúcYkP3Ej cườPRLxUJi trêYkP3Ejn mPRLxUJá eFBYH5có hiệnPRLxUJ rN4a eFBYH5hai cáieFBYH5 N4má lúmN4 N4rất seFBYH5âu. YkP3EjÁnh mắeFBYH5t củYkP3Eja côN4 eFBYH5ta dN4ừng lạiYkP3Ej teFBYH5rên mặtPRLxUJ TeFBYH5iểu TPRLxUJhu khN4oảng haYkP3Eji giâyPRLxUJ PRLxUJrồi lậpPRLxUJ tứYkP3Ejc dáN4n chặteFBYH5 vàoPRLxUJ PRLxUJmặt VânN4 Vy.

HaYkP3Eji PRLxUJbên PRLxUJnhìn nhYkP3Ejau mấtPRLxUJ PRLxUJvài giâPRLxUJy, độtPRLxUJ nPRLxUJhiên VYkP3Ejân VN4y ceFBYH5ảm tPRLxUJhấy khuônPRLxUJ YkP3Ejmặt nàPRLxUJy queFBYH5en eFBYH5quen nhưngN4 nhấteFBYH5 PRLxUJthời côeFBYH5 keFBYH5hông thểYkP3Ej nhớPRLxUJ reFBYH5a đãPRLxUJ gPRLxUJặp PRLxUJở đâu.

- TPRLxUJhật sPRLxUJự rấeFBYH5t xN4in lỗieFBYH5 PRLxUJvì N4đã làeFBYH5m phiềeFBYH5n cáYkP3Ejc N4bạn! YkP3Ej- NếeFBYH5u neFBYH5hư đốiPRLxUJ pN4hương đeFBYH5ã khôngN4 leFBYH5ên tiếngYkP3Ej PRLxUJthì VYkP3Ejân VPRLxUJy đànheFBYH5 phảeFBYH5i lịcheFBYH5 seFBYH5ự N4cất lời.

- KhPRLxUJông saoPRLxUJ! YkP3Ej- CôPRLxUJ gPRLxUJái tóPRLxUJc dàieFBYH5 YkP3Ejxinh đẹpYkP3Ej PRLxUJđi đếeFBYH5n trướcYkP3Ej meFBYH5ặt N4Vân VYkP3Ejy, cPRLxUJhìa cPRLxUJái điYkP3Ejện thoPRLxUJại rN4a trPRLxUJước mặtPRLxUJ cô:N4 eFBYH5- CeFBYH5ô xeN4m eFBYH5xem đYkP3Ejây YkP3Ejcó pN4hải điệneFBYH5 YkP3Ejthoại củaYkP3Ej cPRLxUJô không?

PRLxUJChiếc đeFBYH5iện thoạN4i N4màu đen,eFBYH5 trênYkP3Ej đóYkP3Ej cN4ó tN4reo meFBYH5ột YkP3Ejcái eFBYH5móc điệneFBYH5 thoạieFBYH5 cóeFBYH5 hìYkP3Ejnh quảeFBYH5 YkP3Ejcầu thYkP3Ejủy tYkP3Ejinh lóngPRLxUJ lánh.

ThậtPRLxUJ khôneFBYH5g ngờPRLxUJ cN4ó tPRLxUJhể tN4ìm thN4ấy cáiN4 điN4ện thoạieFBYH5 củN4a mN4ình dễN4 dàPRLxUJng đếneFBYH5 eFBYH5như vậyN4. YkP3EjVân VN4y mYkP3Ejỉm eFBYH5cười đYkP3Ejáp: PRLxUJ- N4Đúng N4là củeFBYH5a tôi!

Cô gN4ái PRLxUJđó nheN4o nPRLxUJheo mắtYkP3Ej hYkP3Ejỏi: YkP3Ej- ThậtYkP3Ej sựN4 lYkP3Ejà củYkP3Eja côeFBYH5 ư?

YkP3EjVân YkP3EjVy nhìnYkP3Ej côN4 N4ta bằngPRLxUJ áPRLxUJnh PRLxUJmắt PRLxUJkhó hiYkP3Ejểu, lYkP3Ejẽ nYkP3Ejào côPRLxUJ eFBYH5lại nhậnN4 bYkP3Ejừa đeFBYH5iện thoạiPRLxUJ củaeFBYH5 nYkP3Ejgười khPRLxUJác N4là YkP3Ejcủa mình?

- VậyPRLxUJ, cáN4i eFBYH5này N4thì saeFBYH5o? eFBYH5- NhữYkP3Ejng ngóneFBYH5 tYkP3Ejay trắN4ng nõnPRLxUJ YkP3Ejlại geFBYH5iơ rN4a mộteFBYH5 chiếcYkP3Ej điệneFBYH5 thN4oại khác.

MPRLxUJột chiếeFBYH5c điệneFBYH5 thoạiPRLxUJ giốnPRLxUJg hPRLxUJệt, N4điều khiN4ến cYkP3Ejho N4người PRLxUJkhác kN4hông thểPRLxUJ ngờeFBYH5 đYkP3Ejến đóPRLxUJ làYkP3Ej ngeFBYH5ay cảeFBYH5 cáeFBYH5i móN4c đeoeFBYH5 điệnYkP3Ej thoạYkP3Eji cũneFBYH5g giN4ống hệt.

N4Trên đờiN4 lạiPRLxUJ cóN4 chuYkP3Ejyện trùPRLxUJng hợN4p tYkP3Ejhế sao?

- ChẳngN4 tPRLxUJrách màPRLxUJ N4cô lN4ại nheFBYH5ận nhầm,eFBYH5 PRLxUJban đYkP3Ejầu teFBYH5ôi cN4ũng nhYkP3Ejận PRLxUJnhầm đấy!

PRLxUJVân VN4y nPRLxUJgây ngưYkP3Ejời YkP3Ejkhông YkP3Ejbiết phảeFBYH5i lPRLxUJàm sao.

- ChiếN4c N4điện thoạiYkP3Ej nPRLxUJày lYkP3Ejà củeFBYH5a eFBYH5chồng chưN4a cướiYkP3Ej mueFBYH5a cYkP3Ejho tN4ôi, cònPRLxUJ cYkP3Ejái móeFBYH5c đYkP3Ejeo điệnYkP3Ej YkP3Ejthoại nàeFBYH5y tôYkP3Eji vớiPRLxUJ chồngPRLxUJ chưeFBYH5a cướieFBYH5 mớiN4 cYkP3Ejùng YkP3Ejđi cN4họn gầnN4 đYkP3Ejây eFBYH5!- CPRLxUJô teFBYH5a kheFBYH5ẽ mPRLxUJấp máyPRLxUJ mN4ôi, áN4nh mPRLxUJắt chăYkP3Ejm chúN4 nhìPRLxUJn VN4ân VyPRLxUJ, dườngPRLxUJ nPRLxUJhư muốnPRLxUJ N4thăm dòeFBYH5 điN4ều gìYkP3Ej N4đó YkP3Ejtừ cô:YkP3Ej eFBYH5- ĐiềueFBYH5 khiYkP3Ejến chN4o eFBYH5tôi bấtN4 ngờYkP3Ej eFBYH5nhất lYkP3Ejại là…PRLxUJ- côN4 eFBYH5ta ấYkP3Ejn vàYkP3Ejo bànYkP3Ej phímYkP3Ej, mànYkP3Ej YkP3Ejhình sáneFBYH5g lPRLxUJên, sPRLxUJau đóYkP3Ej giPRLxUJơ N4ra treFBYH5ước YkP3Ejmặt VPRLxUJân Vy.

Tiểu TYkP3Ejhu YkP3Ejkinh ngPRLxUJạc “A”eFBYH5 lPRLxUJên N4một tiếngN4. YkP3EjBức ảnPRLxUJh củYkP3Eja GianPRLxUJg NN4han PRLxUJđã PRLxUJhiện lYkP3Ejên mN4àn hìneFBYH5h. TPRLxUJim VânPRLxUJ VPRLxUJy neFBYH5hư PRLxUJthắt lại.

-Cô cóeFBYH5 PRLxUJthể nóeFBYH5i cheFBYH5o tôiYkP3Ej biYkP3Ejết đâyN4 PRLxUJlà aN4i không?

Cô cYkP3Ejhưa beFBYH5ao PRLxUJgiờ YkP3Ejdám PRLxUJlàm vPRLxUJiệc YkP3Ejxấu, bởiN4 veFBYH5ì sPRLxUJợ mộtPRLxUJ ngYkP3Ejày sẽPRLxUJ bịeFBYH5 ngườPRLxUJi kN4hác vạcN4h trầN4n. eFBYH5Thế YkP3Ejmà hômeFBYH5 naN4y, đốiPRLxUJ mặteFBYH5 vớiPRLxUJ côeFBYH5 gPRLxUJái này,YkP3Ej ceFBYH5ô lạiPRLxUJ thấyPRLxUJ bấtYkP3Ej YkP3Ejlực PRLxUJvà YkP3Ejsợ hãPRLxUJi nhưPRLxUJ mộtN4 teFBYH5ên kN4ẻ cắpPRLxUJ bịPRLxUJ bYkP3Ejắt tạN4i trận.

Tất cảYkP3Ej neFBYH5hững PRLxUJngười N4ngồi troneFBYH5g phòngN4 đềuYkP3Ej hướYkP3Ejng PRLxUJmắt eFBYH5về YkP3Ejphía cYkP3Ejô. VânN4 eFBYH5Vy hoYkP3Ejang maPRLxUJng nhìnN4 vàoN4 đôiN4 mắtN4 tứeFBYH5c tốiPRLxUJ PRLxUJđang nhìPRLxUJn theFBYH5ẳng vàYkP3Ejo N4mặt mìnhPRLxUJ kiaYkP3Ej, cYkP3Ejô khônPRLxUJg theFBYH5ể nóiPRLxUJ vớN4i YkP3Ejmọi ngườieFBYH5 trênYkP3Ej thếN4 giớYkP3Eji PRLxUJnày rằng,eFBYH5 đâPRLxUJy chíYkP3Ejnh YkP3Ejlà ngườiN4 yêYkP3Eju củaPRLxUJ cô,N4 lYkP3Ejà ngườiYkP3Ej đãYkP3Ej chếteFBYH5 đieFBYH5 giờYkP3Ej đượceFBYH5 sốN4ng lN4ại nhờN4 tPRLxUJhời N4gian quaN4y ngưN4ợc YkP3Ejtrở lại..

Thấy VeFBYH5ân PRLxUJVy PRLxUJkhông nóiYkP3Ej eFBYH5năng gN4ì, đốYkP3Eji phươeFBYH5ng càeFBYH5ng tỏN4 eFBYH5ra huneFBYH5g hăng.

- TạieFBYH5 sN4ao côeFBYH5 lN4ại YkP3Ejcó ảnhN4 chồngN4 cPRLxUJhưa cướiYkP3Ej củYkP3Eja tôi?

- eFBYH5Hai ngưPRLxUJời quYkP3Ejen bieFBYH5ết eFBYH5nhau à?

TreFBYH5ước eFBYH5hai câuN4 hỏYkP3Eji đầyN4 tínheFBYH5 chấtN4 vấneFBYH5 N4này, YkP3EjVân YkP3EjVy eFBYH5còn cPRLxUJhưa kịeFBYH5p trảN4 lờiYkP3Ej tN4hì YkP3EjTiểu ThYkP3Eju đãYkP3Ej neFBYH5ổi PRLxUJquạu lênN4: eFBYH5- NàyN4, N4cô YkP3Ejlàm cáYkP3Eji tPRLxUJrò PRLxUJgì thếN4 hả?PRLxUJ TroneFBYH5g điệneFBYH5 tYkP3Ejhoại eFBYH5của VânPRLxUJ VeFBYH5y YkP3Ejcó ảN4nh cYkP3Ejủa aYkP3Eji thYkP3Ejì liênPRLxUJ qPRLxUJuan PRLxUJgì N4đến cN4ô. CN4ô trảN4 đN4iện thPRLxUJoại PRLxUJlại chPRLxUJo chN4úng eFBYH5tôi tN4hì cN4húng PRLxUJtôi cảmeFBYH5 ơPRLxUJn côYkP3Ej. PRLxUJCòn nếN4u PRLxUJcô cứYkP3Ej thíchPRLxUJ bắPRLxUJt PRLxUJnạt ngeFBYH5ười YkP3Ejkhác, tYkP3Ejôi eFBYH5nói cPRLxUJho côYkP3Ej biết,PRLxUJ chúYkP3Ejng tN4ôi khN4ông dễYkP3Ej bắtYkP3Ej nạtN4 đâu!

Tiểu TPRLxUJhu vừPRLxUJa nYkP3Ejói YkP3Ejdứt lờiPRLxUJ thìN4 N4mấy cN4ô PRLxUJgái baN4n nãyN4 vẫnYkP3Ej cN4òn mảeFBYH5i mêN4 háYkP3Ejt hòPRLxUJ liềPRLxUJn bỏeFBYH5 mieFBYH5cro xuống,eFBYH5 cN4ầm mộeFBYH5t cốceFBYH5 nướcYkP3Ej đeFBYH5á PRLxUJđi vềeFBYH5 YkP3Ejphía hN4ai ngưN4ời: YkP3Ej- N4Nói chuyeFBYH5ện vớPRLxUJi lYkP3Ejoại ngườiYkP3Ej PRLxUJnày N4thì cầneFBYH5 gPRLxUJì peFBYH5hải lịYkP3Ejch sựYkP3Ej?- dứteFBYH5 lPRLxUJời côeFBYH5 tN4a đưPRLxUJa tN4ay leFBYH5ên, hPRLxUJất eFBYH5thẳng PRLxUJcốc nướN4c vàoN4 PRLxUJmặt hYkP3Ejai người.

Lúc VN4ân N4Vy kYkP3Ejịp phảeFBYH5n ứngPRLxUJ YkP3Ejlại thìeFBYH5 đN4ã quPRLxUJá muộn.N4 MặcPRLxUJ dùeFBYH5 côYkP3Ej đãN4 nYkP3Ejé eFBYH5người eFBYH5đi nhưYkP3Ejng PRLxUJnửa N4bên YkP3Ejmặt cN4ủa côeFBYH5 vẫneFBYH5 lĩnN4h trọYkP3Ejn cốcYkP3Ej N4nước lạnh.N4 BộPRLxUJ N4dạng củaYkP3Ej cYkP3Ejô lúcYkP3Ej nPRLxUJày treFBYH5ông teFBYH5hật thYkP3Ejê thảm.

Cô phYkP3Ejục PRLxUJvụ thYkP3Ejấy tPRLxUJình N4hình keFBYH5hông ổnN4 liềeFBYH5n cầmN4 meFBYH5áy bN4ộ đàPRLxUJm lN4ên gọi.

CácPRLxUJ nhPRLxUJân viN4ên phụcYkP3Ej YkP3Ejvụ xuN4ng qN4uanh đPRLxUJấy bỗYkP3Ejng chốceFBYH5 kéoeFBYH5. ĐâyeFBYH5 làeFBYH5 lầnN4 YkP3Ejthứ PRLxUJhai treFBYH5ong tPRLxUJháng VPRLxUJân eFBYH5Vy phN4ải cheFBYH5ứng kiếneFBYH5 cảnhPRLxUJ eFBYH5tượng hỗnN4 eFBYH5loạn nN4ày. NhYkP3Ejững kháYkP3Ejch đếneFBYH5 háYkP3Ejt N4ở peFBYH5hòng eFBYH5bên đYkP3Ejều mởeFBYH5 cYkP3Ejửa PRLxUJngó saYkP3Ejng ngheFBYH5e N4ngóng YkP3Ejtình hìnYkP3Ejh rồiYkP3Ej chỉYkP3Ej eFBYH5chỏ, bàYkP3Ejn tán….

- KhanYkP3Ejg N4Di, rốPRLxUJt cuN4ộc cóeFBYH5 chN4uyện gìPRLxUJ thế?-YkP3Ej ĐáeFBYH5m bạnPRLxUJ cPRLxUJủa côN4 gáiYkP3Ej tPRLxUJóc dPRLxUJài bắtPRLxUJ đầuN4 N4xôn xao.

Hóa PRLxUJra cáYkP3Eji côYkP3Ej gáiPRLxUJ PRLxUJtóc dàPRLxUJi PRLxUJấy tPRLxUJên lN4à KhanPRLxUJg DPRLxUJi, neFBYH5gay cảN4 cáiPRLxUJ PRLxUJtên củaYkP3Ej YkP3Ejcô tPRLxUJa cũneFBYH5g N4hay hơneFBYH5 N4tên củaYkP3Ej YkP3Ejcô rấPRLxUJt nhiềN4u. N4Vân VeFBYH5y ngoảnheFBYH5 mặtN4 lạeFBYH5i neFBYH5hìn PRLxUJvào khuN4ôn mặeFBYH5t củaYkP3Ej ceFBYH5ô gYkP3Ejái YkP3Ejtên KhaeFBYH5ng DPRLxUJi kia…..

ChẳnPRLxUJg tráchPRLxUJ mN4à mớiYkP3Ej eFBYH5nhìn thN4ấy PRLxUJcô PRLxUJta, VeFBYH5ân VN4y đeFBYH5ã YkP3Ejcảm YkP3Ejthấy eFBYH5rất queN4n. eFBYH5Hóa N4ra bọnYkP3Ej họYkP3Ej đãPRLxUJ gặpPRLxUJ nhaPRLxUJu tYkP3Ejừ treFBYH5ước. CôPRLxUJ tPRLxUJa chíneFBYH5h lN4à eFBYH5cô gáN4i xeFBYH5inh đẹpYkP3Ej đãPRLxUJ xuấtYkP3Ej hiệeFBYH5n bêYkP3Ejn cạnheFBYH5 GiaPRLxUJng NhaN4n ngàeFBYH5y YkP3Ejhôm đó.

Tiểu TPRLxUJhu vYkP3Ejội vàngeFBYH5 giúeFBYH5p VâPRLxUJn VYkP3Ejy laN4u PRLxUJsạch nhữN4ng giYkP3Ejọt nướcPRLxUJ đaN4ng tonN4g tỏYkP3Ejng eFBYH5nhỏ xuốngeFBYH5 từPRLxUJ eFBYH5mái tóN4c YkP3Ejcô PRLxUJrồi kéoeFBYH5 taN4y côeFBYH5 nóiPRLxUJ: eFBYH5- TYkP3Ejiểu PRLxUJVy, ceFBYH5húng eFBYH5ta đYkP3Eji tPRLxUJhôi, quPRLxUJân tửPRLxUJ PRLxUJtrả tPRLxUJhù mYkP3Ejười nămPRLxUJ eFBYH5cũng khônN4g muộn!

Hai nYkP3Ejhân vN4iên phụcPRLxUJ YkP3Ejvụ YkP3Ejđứng chặnYkP3Ej trướceFBYH5 PRLxUJmặt ceFBYH5ô nói:-YkP3Ej CYkP3Ejhi bằnYkP3Ejg YkP3Ejhai cN4ô heFBYH5ãy treFBYH5ánh N4đi trướPRLxUJc đi!

TroneFBYH5g tìnYkP3Ejh N4trạng N4này….có theFBYH5ể làeFBYH5 dYkP3Ejo baYkP3Ejn nãYkP3Ejy côeFBYH5 eFBYH5uống rượN4u vaYkP3Ejng nêYkP3Ejn eFBYH5bây gPRLxUJiờ chN4ất mYkP3Ejen mớieFBYH5 PRLxUJphát táN4c.Hoặc cũneFBYH5g ceFBYH5ó thểPRLxUJ N4là dPRLxUJo trYkP3Ejong lòngPRLxUJ cảeFBYH5m thấN4y ấeFBYH5m eFBYH5ức nêeFBYH5n PRLxUJVân YkP3EjVy cheFBYH5ẳng bPRLxUJuồn đeFBYH5ể ýYkP3Ej đếnN4 neFBYH5hững lờieFBYH5 khuyênN4 caeFBYH5n cYkP3Ejủa ngưeFBYH5ời YkP3Ejphục veFBYH5ụ. YkP3EjTình yêuYkP3Ej củaYkP3Ej côN4 vPRLxUJới GiaPRLxUJng Nhan…eFBYH5vốn dĩeFBYH5 eFBYH5cô đPRLxUJã rấPRLxUJt hạnhN4 phúPRLxUJc, hạneFBYH5h phN4úc tớeFBYH5i mYkP3Ejức muốnN4 tuyN4ên bốN4 eFBYH5với YkP3Ejtất N4cả YkP3Ejmọi ngườiYkP3Ej ởPRLxUJ trYkP3Ejên PRLxUJthế gieFBYH5ới nàyN4, thPRLxUJế meFBYH5à bâeFBYH5y giờ…..

Vân VYkP3Ejy eFBYH5đi gN4ạt tN4ay ngeFBYH5ười phụcN4 eFBYH5vụ raYkP3Ej, PRLxUJđi thẳnYkP3Ejg đYkP3Ejến trướcN4 eFBYH5mặt KheFBYH5ang N4Di lPRLxUJấy đeFBYH5iện thoạeFBYH5i củaYkP3Ej mìN4nh rồiYkP3Ej nhìnPRLxUJ tN4hẳng vYkP3Ejào mắtPRLxUJ côPRLxUJ teFBYH5a màeFBYH5 nYkP3Ejói: YkP3Ej- eFBYH5Đây lYkP3Ejà bPRLxUJạn traN4i củYkP3Eja tôi!YkP3Ej eFBYH5- GiọPRLxUJng nN4ói khôYkP3Ejng cứngYkP3Ej reFBYH5ắn PRLxUJnhưng cYkP3Ejũng chẳeFBYH5ng mềmeFBYH5 mỏng.

Ngọn eFBYH5lửa tứeFBYH5 eFBYH5tối troYkP3Ejng lN4òng đốieFBYH5 phươeFBYH5ng bỗnPRLxUJg chốceFBYH5 bùYkP3Ejng N4lên: YkP3Ej- BạnPRLxUJ traN4i côPRLxUJ á?PRLxUJ ĐâyeFBYH5 rõN4 reFBYH5àng eFBYH5là chồeFBYH5ng PRLxUJchưa cưeFBYH5ới của….

PRLxUJ- TôN4i vớiPRLxUJ bạPRLxUJn traN4i tôYkP3Eji queFBYH5en eFBYH5nhau YkP3Ejđã neFBYH5ăm N4năm rồPRLxUJi! N4- VPRLxUJân eFBYH5Vy tiệnN4 taYkP3Ejy mởeFBYH5 lịYkP3Ejch ởYkP3Ej tYkP3Ejrong điệnPRLxUJ tN4hoại rYkP3Eja: PRLxUJ-Trên đóPRLxUJ YkP3Ejcòn cPRLxUJó N4ghi nPRLxUJgày siN4nh eFBYH5nhật cN4ủa eFBYH5anh ấPRLxUJy eFBYH5với nhữnN4g ngàN4y kỉYkP3Ej eFBYH5niệm củPRLxUJa chúngeFBYH5 tôi!

- PRLxUJChúng tôeFBYH5i dựN4 địnheFBYH5 sẽYkP3Ej PRLxUJkết PRLxUJhôn vàN4o ngàyeFBYH5 YkP3Ej10 tPRLxUJháng 1eFBYH50 nPRLxUJăm 2010.

-Tôi khôeFBYH5ng bieFBYH5ết PRLxUJban nãYkP3Ejy eFBYH5cô PRLxUJnói YkP3Ejlà cóeFBYH5 ýeFBYH5 gì…-eFBYH5 CôYkP3Ej đưaN4 đYkP3Ejiện thoạPRLxUJi rYkP3Eja trướYkP3Ejc mặtN4 KhanPRLxUJg eFBYH5Di: YkP3Ej- PeFBYH5hím sYkP3Ejố PRLxUJmột N4là phíPRLxUJm gọYkP3Eji tắtPRLxUJ N4cho aN4nh YkP3Ejấy, neFBYH5ếu nhưPRLxUJ ceFBYH5ô N4còn neFBYH5ghi eFBYH5vấn teFBYH5hì YkP3Ejcứ gọiYkP3Ej YkP3Ejđiện ceFBYH5ho anPRLxUJh ấyN4 màYkP3Ej hỏi!
VẻPRLxUJ mặYkP3Ejt PRLxUJcủa KPRLxUJhang DeFBYH5i lúcPRLxUJ PRLxUJnày khPRLxUJá kYkP3Ejì lạeFBYH5. VẻN4 mYkP3Ejặt ấyPRLxUJ khN4ông phYkP3Ejải làPRLxUJ vYkP3Ejẻ mặtYkP3Ej củN4a mộtYkP3Ej ngYkP3Ejười đaYkP3Ejng tứPRLxUJc đếnPRLxUJ pháPRLxUJt điêYkP3Ejn N4lên, thếN4 nênPRLxUJ VâYkP3Ejn VYkP3Ejy cN4ho rằngPRLxUJ rYkP3Ejất N4có thểYkP3Ej cPRLxUJái côN4 KheFBYH5ang PRLxUJDi nàeFBYH5y vN4ốn dPRLxUJĩ cũneFBYH5g khYkP3Ejông dámN4 khẳngYkP3Ej địnheFBYH5 ngườiPRLxUJ eFBYH5trong eFBYH5ảnh YkP3Ejchính làN4 GiYkP3Ejang Nhan.

Nếu khN4ông thPRLxUJì KN4hang DPRLxUJi đPRLxUJã kPRLxUJhông thN4ử tPRLxUJhăm PRLxUJdò YkP3Ejbằng N4cách eFBYH5nói chueFBYH5yện vớieFBYH5 N4cô. ChỉeFBYH5 cóeFBYH5 điềuPRLxUJ nhYkP3Ejững eFBYH5gì đaYkP3Ejng xảyN4 PRLxUJra khôngYkP3Ej gN4iống nhưYkP3Ej nhữnN4g PRLxUJgì côN4 tN4a moeFBYH5ng mueFBYH5ốn, N4bởi vYkP3Ejì đN4ám eFBYH5bạn cN4ủa ceFBYH5ô YkP3Ejđã YkP3Ejquá bN4ức xúN4c trướcN4 eFBYH5những câN4u nPRLxUJói cN4ủa TiểuYkP3Ej ThYkP3Eju, làmPRLxUJ PRLxUJcho mọiYkP3Ej PRLxUJchuyện PRLxUJtrở nêYkP3Ejn vN4ô cYkP3Ejùng tồiPRLxUJ tệ.

Qua chuyN4ện xảyPRLxUJ YkP3Ejra quáeFBYH5 độtPRLxUJ ngộYkP3Ejt nàN4y, N4cô beFBYH5ắt PRLxUJđầu tiYkP3Ejn rằngN4 chỉYkP3Ej cYkP3Ejần dũnN4g cảm,YkP3Ej cứngN4 cỏN4i đYkP3Ejối mặN4t vớPRLxUJi mPRLxUJọi chuyệnYkP3Ej làPRLxUJ PRLxUJcó tN4hể “thYkP3Ejay đổiPRLxUJ càPRLxUJn khônYkP3Ej”. DùYkP3Ej thếN4 nPRLxUJào côeFBYH5 cũnPRLxUJg phảPRLxUJi N4có nPRLxUJiềm tPRLxUJin vYkP3Ejới eFBYH5chính mình.

- CeFBYH5hắc lPRLxUJà bởiN4 PRLxUJvì ceFBYH5ó néYkP3Ejt gieFBYH5ống nN4hau quáN4 PRLxUJđấy N4mà!- KhaeFBYH5ng DYkP3Eji chớPRLxUJp chớpeFBYH5 PRLxUJmắt, geFBYH5iọng PRLxUJnói nYkP3Ejhư cPRLxUJó vẻPRLxUJ đYkP3Ejùa vui.

Trước YkP3Ejsự nPRLxUJhượng N4bộ N4của KhaneFBYH5g PRLxUJDi, đYkP3Ejám bạPRLxUJn cN4ủa eFBYH5cô cũnPRLxUJg lậYkP3Ejp tứN4c “hạeFBYH5 hỏeFBYH5a”. NhâYkP3Ejn N4lúc bPRLxUJọn họeFBYH5 vẫneFBYH5 cPRLxUJòn đaYkP3Ejng dPRLxUJo dựeFBYH5, VâneFBYH5 eFBYH5Vy liềnN4 PRLxUJkéo TiểueFBYH5 ThN4u YkP3Ejra kYkP3Ejhỏi phòng.

PRLxUJĐã rN4a PRLxUJđến bêN4n ngoeFBYH5ài rồN4i mPRLxUJà treFBYH5ống ngựcPRLxUJ VâneFBYH5 PRLxUJVy vN4ẫn còneFBYH5 YkP3Ejđập thìnhYkP3Ej teFBYH5hịch. ỞN4 nhữeFBYH5ng nơiPRLxUJ đôYkP3Ejng ngườiPRLxUJ kPRLxUJhông eFBYH5nên gâPRLxUJy chuyệeFBYH5n ồnPRLxUJ ào,N4 eFBYH5nhưng aPRLxUJi YkP3Ejmà biếYkP3Ejt đN4ược eFBYH5nhỡ đâN4u côN4 vừYkP3Eja rN4a đếnPRLxUJ bPRLxUJên nPRLxUJgoài, KhaN4ng eFBYH5Di đãPRLxUJ YkP3Ejdẫn tYkP3Ejheo đámN4 bạnPRLxUJ hunN4g dữYkP3Ej củaYkP3Ej YkP3Ejcô tPRLxUJa YkP3Ejđuổi YkP3Ejtheo. ChẳYkP3Ejng PRLxUJai ceFBYH5hịu dễPRLxUJ dàngN4 bPRLxUJỏ YkP3Ejqua PRLxUJmọi chN4uyện nhưPRLxUJ teFBYH5hế nYkP3Ejày cả.YkP3Ej CPRLxUJho dùeFBYH5 chYkP3Ejỉ N4là ngYkP3Ejhi vấYkP3Ejn tYkP3Ejhì ceFBYH5ũng phảeFBYH5i eFBYH5hỏi cYkP3Ejho rYkP3Ejõ rN4àng chứ.

Vân eFBYH5Vy YkP3Ejvốn địnhN4 N4ra đếnN4 N4KTV N4sẽ lậPRLxUJp tứcN4 bắN4t xeFBYH5e PRLxUJchuồn teFBYH5hẳng. YkP3EjThành phốeFBYH5 lN4ớn nYkP3Ejhư vậYkP3Ejy, eFBYH5khả N4năng chạPRLxUJm mặteFBYH5 YkP3Ejnhau củaPRLxUJ hPRLxUJai N4người cũnPRLxUJg kN4hông nhiều.YkP3Ej eFBYH5Hơn YkP3Ejnữa chỉYkP3Ej cầnPRLxUJ côN4 teFBYH5a vềYkP3Ej nhàeFBYH5 PRLxUJtìm N4Giang NYkP3Ejhan đốiYkP3Ej cheFBYH5ất, pheFBYH5át hiệYkP3Ejn GianN4g N4Nhan cN4hẳng N4có N4gì lạN4 thườneFBYH5g teFBYH5hì YkP3Ejcơn sóngPRLxUJ PRLxUJgió nàPRLxUJy sẽN4 quPRLxUJa đYkP3Eji ngPRLxUJay teFBYH5hôi. YkP3EjNào aYkP3Eji neFBYH5gờ, PRLxUJtaxi giN4ờ nàN4y kN4hó YkP3Ejmà bắtYkP3Ej đượcYkP3Ej. HPRLxUJai nYkP3Ejgười đeFBYH5ứng hơN4n nửaN4 tiếN4ng đPRLxUJồng eFBYH5hồ mYkP3Ejà vẫnPRLxUJ kYkP3Ejhông bắteFBYH5 PRLxUJđược xe.

NPRLxUJếu eFBYH5biết sYkP3Ejớm nhPRLxUJư PRLxUJvậy tN4hì côN4 đYkP3Ejã rN4a bếnPRLxUJ eFBYH5xe bắtPRLxUJ xYkP3Eje buPRLxUJýt N4cho rN4ồi! YkP3EjVân VYkP3Ejy liYkP3Ejên tụeFBYH5c nhN4ìn lYkP3Ejại phíeFBYH5a sPRLxUJau lưngPRLxUJ. NeFBYH5ếu cứPRLxUJ thếeFBYH5 nàYkP3Ejy khôngN4 bPRLxUJiết chừng…..đangYkP3Ej địYkP3Ejnh kéN4o TiểuPRLxUJ TPRLxUJhu N4ra bếeFBYH5n xPRLxUJe buýtYkP3Ej tYkP3Ejhì PRLxUJđột nhN4iên mộtPRLxUJ cN4hiếc YkP3Ejxe hơiN4 đỗYkP3Ej xYkP3Ejịch trPRLxUJước mặtN4 eFBYH5hai người.

- VâeFBYH5n VeFBYH5y!- cáeFBYH5nh cửaN4 N4xe từeFBYH5 từPRLxUJ kYkP3Ejéo xuốneFBYH5g, PRLxUJanh YkP3Ejcúi đầuN4 N4nhìn rN4a ngoYkP3Ejài nói:PRLxUJ YkP3Ej- LênYkP3Ej xYkP3Eje đN4i, N4anh đưPRLxUJa N4em về!

Vân N4Vy cóN4 ngầN4n ngừeFBYH5 PRLxUJmột látPRLxUJ mớiYkP3Ej YkP3Ejmở cN4ửa reFBYH5a ngYkP3Ejồi YkP3Ejvào troeFBYH5ng xeYkP3Ej, N4ngoảnh đầueFBYH5 lạiN4 mYkP3Ejỉm cườiYkP3Ej áieFBYH5 ngạN4i vớiYkP3Ej TN4iểu ThueFBYH5. ChiếcYkP3Ej YkP3Ejxe laYkP3Ejo đieFBYH5 trêneFBYH5 đPRLxUJường, cN4ô vẫnPRLxUJ khônPRLxUJg quYkP3Ejên neFBYH5hìn N4lại cửN4a qN4uán KTVPRLxUJ, thN4ầm theFBYH5ở YkP3Ejphào nhẹN4 nhõm.

NeFBYH5hững YkP3Ejgiọt nưeFBYH5ớc vẫeFBYH5n tíeFBYH5 tPRLxUJách eFBYH5rơi xuPRLxUJống từeFBYH5 eFBYH5mái tócYkP3Ej cPRLxUJô. BeFBYH5ộ dạeFBYH5ng củPRLxUJa côPRLxUJ lúcN4 nPRLxUJày quN4ả thựcYkP3Ej quPRLxUJá thN4ê thảmN4. YkP3EjCô giốYkP3Ejng hệtYkP3Ej nhYkP3Ejư mộtPRLxUJ PRLxUJcon vịYkP3Ejt YkP3Ejxấu xN4í. GiN4ang NhaN4n bâyeFBYH5 geFBYH5iờ tuyệtN4 đYkP3Ejối khôngYkP3Ej từYkP3Ej bỏeFBYH5 mộtPRLxUJ YkP3EjKhang PRLxUJDi xiN4nh đẹpeFBYH5 đPRLxUJể đếnN4 YkP3Ejvới côN4, PRLxUJđem lòN4ng yêuN4 thN4ương PRLxUJmột nN4gười quáN4 N4đỗi bìYkP3Ejnh N4thường eFBYH5như côYkP3Ej, mộtPRLxUJ eFBYH5cô gáN4i bìnN4h thườngPRLxUJ lạiN4 lớnPRLxUJ tuổiPRLxUJ. N4Cô thậtPRLxUJ sựPRLxUJ PRLxUJkhông nPRLxUJên eFBYH5có nhữngN4 eFBYH5ảo tưởngYkP3Ej neFBYH5hư tN4hế này!

- NPRLxUJói cheFBYH5o anYkP3Ejh bYkP3Ejiết nhN4à ePRLxUJm ởPRLxUJ đâu?

Nếu N4như eFBYH5không phảiYkP3Ej PRLxUJanh cấtYkP3Ej tiYkP3Ejếng hỏiYkP3Ej tPRLxUJhì PRLxUJcó lẽeFBYH5 PRLxUJcô vẫPRLxUJn mảeFBYH5i đắmN4 chYkP3Ejìm troneFBYH5g N4dòng N4suy nYkP3Ejghĩ PRLxUJmông luYkP3Ejng củYkP3Eja mìnhN4. VN4ân N4Vy ngoYkP3Ejảnh N4đầu saeFBYH5ng nhYkP3Ejìn chN4ủ nhâYkP3Ejn củN4a cheFBYH5iếc xN4e. eFBYH5Anh teFBYH5a YkP3Ejcũng đangeFBYH5 nhYkP3Ejìn côeFBYH5 cPRLxUJhăm chú.

Nếu neFBYH5hư khôngPRLxUJ phYkP3Ejải gặpeFBYH5 phN4ải PRLxUJhoàn cảnhYkP3Ej nàyYkP3Ej thìYkP3Ej eFBYH5có lẽYkP3Ej cảN4 đeFBYH5ời côYkP3Ej ceFBYH5ũng sẽeFBYH5 keFBYH5hông ngồieFBYH5 lênYkP3Ej chYkP3Ejiếc YkP3Ejxe này.

Lúc nàYkP3Ejy côeFBYH5 N4mới giậtYkP3Ej mìnheFBYH5 nhớeFBYH5 N4ra leFBYH5à phPRLxUJải eFBYH5nói cYkP3Ejám ơnYkP3Ej: YkP3Ej- CáN4m ơPRLxUJn anPRLxUJh TrieFBYH5ệu! NhàeFBYH5 tôeFBYH5i ởeFBYH5 N4khu YkP3Ejphía naeFBYH5m, anN4h cứPRLxUJ đPRLxUJi tPRLxUJheo cYkP3Ejon đườnN4g nN4ày, PRLxUJtìm YkP3Ejmột bếnN4 YkP3Ejtàu điệPRLxUJn ngầmeFBYH5 đểPRLxUJ tôieFBYH5 xuốnN4g YkP3Ejxe làN4 được!

- MuộnYkP3Ej lN4ắm rN4ồi, đểYkP3Ej aPRLxUJnh YkP3Ejđưa eYkP3Ejm vYkP3Ejề nhà!

- KhôngN4 cN4ần phiềnYkP3Ej phứcN4 thếPRLxUJ N4đâu ạ!

PRLxUJ- VânPRLxUJ Vy…-eFBYH5 TriệeFBYH5u YkP3EjDương hơN4i dừngPRLxUJ lạiN4 YkP3Ejmột láN4t rồYkP3Eji nóiYkP3Ej tiếN4p: eFBYH5- CóPRLxUJ thPRLxUJể đYkP3Ejừng kN4hách sáoN4 vớiPRLxUJ YkP3Ejanh nhưYkP3Ej vậN4y không?
eFBYH5Triệu DươeFBYH5ng nóiYkP3Ej eFBYH5như YkP3Ejkhẩn cPRLxUJầu khN4iến eFBYH5cho eFBYH5Vân PRLxUJVy cPRLxUJảm eFBYH5thấy cN4ó hơiN4 áiPRLxUJ ngeFBYH5ại. BaN4n neFBYH5ãy YkP3Ejcòn vPRLxUJội vànYkP3Ejg PRLxUJleo leFBYH5ên xYkP3Eje PRLxUJcủa ngưYkP3Ejời eFBYH5ta, eFBYH5thế mPRLxUJà bPRLxUJây eFBYH5giờ lạiN4 đòPRLxUJi nheFBYH5anh nhaN4nh chóngYkP3Ej cPRLxUJhóng xueFBYH5ống xeN4. XétN4 cảYkP3Ej vPRLxUJề tìnhYkP3Ej lẫnYkP3Ej vềN4 leFBYH5í thYkP3Ejì cPRLxUJô cũPRLxUJng khôngPRLxUJ nêneFBYH5 tPRLxUJừ chốiN4 mãieFBYH5 nheFBYH5ư teFBYH5hế eFBYH5này. NếuN4 YkP3Ejnhư eFBYH5đã kheFBYH5ông thPRLxUJể xuốngPRLxUJ YkP3Ejxe PRLxUJthì cPRLxUJô đànhN4 pheFBYH5ải ngoPRLxUJan nYkP3Ejgoãn ngồieFBYH5 N4lại nN4ói chuyện.

- HôeFBYH5m nN4ay PRLxUJthật trùeFBYH5ng hợp!

- ĐúngeFBYH5 veFBYH5ậy, tôiN4 N4cũng eFBYH5cùng vớiYkP3Ej mấPRLxUJy ngN4ười bYkP3Ejạn đếnN4 N4đây hátYkP3Ej hò!

PRLxUJVân VN4y ngâeFBYH5y ngườN4i nhPRLxUJìn YkP3EjTriệu DươngPRLxUJ, hN4ỏi nhưN4 thN4ăm dòN4: eFBYH5- BaN4n nãyYkP3Ej aeFBYH5nh cYkP3Ejũng vừPRLxUJa YkP3Ejtừ KTN4V YkP3Ejđi ra?

Triệu DeFBYH5ương gậteFBYH5 eFBYH5gật đầYkP3Eju, dN4ường nhYkP3Ejư eFBYH5anh PRLxUJta đN4ang nghĩYkP3Ej ngợiPRLxUJ chuyYkP3Ejện gìYkP3Ej N4đó. CYkP3Ejuối cùneFBYH5g anYkP3Ejh PRLxUJta ceFBYH5ũng đàYkP3Ejnh phPRLxUJải mởeFBYH5 miệngN4 hỏi:PRLxUJ eFBYH5- VâeFBYH5n VyPRLxUJ, beFBYH5iểu hiệYkP3Ejn củN4a ePRLxUJm neFBYH5gày hôYkP3Ejm nN4ay khiếnPRLxUJ YkP3Ejcho N4anh N4rất bấtN4 YkP3Ejngờ. AeFBYH5nh vYkP3Ejốn dĩYkP3Ej cứYkP3Ej ngheFBYH5ĩ YkP3Ejem chỉeFBYH5 YkP3Ejlà eFBYH5một PRLxUJcô gáiYkP3Ej nhN4út nhát.

- ÝN4 củaN4 YkP3Ejanh là…eFBYH5- VâneFBYH5 VeFBYH5y thN4ật khN4ông dáN4m eFBYH5tin vPRLxUJào nhữnN4g PRLxUJgì mìnPRLxUJh vừaPRLxUJ nghPRLxUJe eFBYH5thấy, PRLxUJlẽ eFBYH5nào aN4nh eFBYH5ta thN4ật sựN4: –PRLxUJ BaeFBYH5n nãPRLxUJy anYkP3Ejh nhìnPRLxUJ theFBYH5ấy PRLxUJtôi….- LúN4c eFBYH5đó YkP3Ejdo hoaeFBYH5ng YkP3Ejmang nYkP3Ejên côN4 cYkP3Ejhẳng dámeFBYH5 ngẩeFBYH5ng đầPRLxUJu nhìYkP3Ejn đeFBYH5ám đôneFBYH5g eFBYH5xung quaneFBYH5h. CN4ô thPRLxUJậm cPRLxUJhí còYkP3Ejn tN4ự lừaPRLxUJ gạtN4 bảeFBYH5n thN4ân PRLxUJmình N4rằng khôYkP3Ejng bPRLxUJị eFBYH5ai queeFBYH5n biYkP3Ejết nhìeFBYH5n thấy.

- AN4nh ceFBYH5hỉ làYkP3Ej teFBYH5ình YkP3Ejcờ N4đi nganeFBYH5g quPRLxUJa, nhN4ìn thấyeFBYH5 ePRLxUJm meFBYH5à thôi!

MáYkP3Eju tPRLxUJrong eFBYH5cơ N4thể eFBYH5Vân PRLxUJVy dPRLxUJồn hếYkP3Ejt eFBYH5cả leFBYH5ên mặtYkP3Ej, côPRLxUJ veFBYH5ội vànYkP3Ejg giảiN4 theFBYH5ích: -CeFBYH5hỉ làeFBYH5 mPRLxUJột sYkP3Ejự hiểeFBYH5u nhầN4m mPRLxUJà thôi!
CôeFBYH5 biếYkP3Ejt chYkP3Ejo dPRLxUJù côYkP3Ej ceFBYH5ó nN4ói neFBYH5hư vậyYkP3Ej tN4hì cũN4ng cPRLxUJhỉ lN4à uổngPRLxUJ côngPRLxUJ màN4 thôiYkP3Ej. eFBYH5Họ hànN4g củaeFBYH5 YkP3EjTriệu DưYkP3Ejơng N4là đN4ồng neFBYH5ghiệp củaeFBYH5 cPRLxUJô, TriệuN4 DươngeFBYH5 chỉN4 cầneFBYH5 nóeFBYH5i chuyệnN4 eFBYH5ngày hôN4m N4nay eFBYH5ra eFBYH5là cYkP3Ejô sN4ẽ YkP3Ejngay lậYkP3Ejp tPRLxUJức bYkP3Ejị lòiPRLxUJ đN4uôi làN4 nN4ói dối.eFBYH5 CYkP3Ejô lN4àm eFBYH5sao geFBYH5ì PRLxUJcó eFBYH5người yêuPRLxUJ YkP3Ejnào lâYkP3Eju năN4m nhYkP3Ejư N4vậy? NhN4ững gìeFBYH5 meFBYH5à PRLxUJban N4nãy nóiYkP3Ej rYkP3Eja thựcN4 sựN4 đaYkP3Ejng eFBYH5khiến cheFBYH5o côYkP3Ej cảeFBYH5m thấyYkP3Ej vPRLxUJô cYkP3Ejùng hốiN4 hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!