You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH CẢM7LDQLRRp VẤ7LDQLRRpN VƯƠNG

 

- VpeY6ân Vy2s7DiUqk, cô2s7DiUqk cắ7LDQLRRpt cử7LDQLRRp người2s7DiUqk peY6đi đàpeY6o t7LDQLRRpạo chpeY6o khác7LDQLRRph hàng.2s7DiUqk Đây2s7DiUqk l7LDQLRRpà lầ2s7DiUqkn đầpeY6u t7LDQLRRpiên ch7LDQLRRpúng tpeY6a peY6hợp 7LDQLRRptác 2s7DiUqkvới bệnh2s7DiUqk v7LDQLRRpiện, nhấtpeY6 định2s7DiUqk ppeY6hải phục7LDQLRRp v2s7DiUqkụ ngưpeY6ời tpeY6a thật2s7DiUqk 2s7DiUqkchu đáo!

2s7DiUqkĐây là2s7DiUqk lần7LDQLRRp đầ7LDQLRRpu tpeY6iên công7LDQLRRp t2s7DiUqky 2s7DiUqkhợp tá2s7DiUqkc vớpeY6i 7LDQLRRpbệnh viện7LDQLRRp, 2s7DiUqkthế nêpeY6n sếp2s7DiUqk của2s7DiUqk VânpeY6 V2s7DiUqky 2s7DiUqkcẩn thận2s7DiUqk 2s7DiUqkdặn d7LDQLRRpò cô.

- Giờ2s7DiUqk 2s7DiUqktôi đanpeY6g k2s7DiUqkhông có2s7DiUqk việcpeY6 gì,peY6 để7LDQLRRp 7LDQLRRptôi peY6đi vậy!7LDQLRRp 2s7DiUqk- T7LDQLRRphấy 2s7DiUqksếp c2s7DiUqkó vẻ7LDQLRRp t7LDQLRRphận trọng7LDQLRRp, hơn7LDQLRRp nữ2s7DiUqka đây2s7DiUqk lạ2s7DiUqki 7LDQLRRplà lần7LDQLRRp đầupeY6 t2s7DiUqkiên peY6công t2s7DiUqky peY6cô 2s7DiUqkphục vpeY6ụ tậnpeY6 nơi2s7DiUqk chpeY6o khá7LDQLRRpch h7LDQLRRpàng nêpeY6n côpeY6 k2s7DiUqkhông ypeY6ên t2s7DiUqkâm 2s7DiUqkgiao cpeY6ho 2s7DiUqkngười khác.

7LDQLRRpQuả nh2s7DiUqkiên, peY6sếp củ7LDQLRRpa Vân7LDQLRRp 2s7DiUqkVy 2s7DiUqkgật đầpeY6u vẻpeY6 h2s7DiUqkài 7LDQLRRplòng: 7LDQLRRp- Cũng7LDQLRRp được2s7DiUqk, vậypeY6 2s7DiUqkgiao 2s7DiUqkcho 7LDQLRRpcô nhé!

Công việcpeY6 củ7LDQLRRpa V2s7DiUqkân V7LDQLRRpy l2s7DiUqkà gipeY6ải 7LDQLRRpthích cpeY6ho kpeY6hách hànpeY6g cách7LDQLRRp 7LDQLRRpsử peY6dụng peY6phần mề7LDQLRRpm c2s7DiUqkủa peY6công 2s7DiUqkty 2s7DiUqkcô nh2s7DiUqkư thế7LDQLRRp nà7LDQLRRpo, 7LDQLRRpsau đó2s7DiUqk tiến2s7DiUqk hpeY6ành một2s7DiUqk sốpeY6 đpeY6iều tpeY6ra peY6và 7LDQLRRpbảo hà2s7DiUqknh cpeY6ho khách7LDQLRRp hpeY6àng speY6au 2s7DiUqkkhi mupeY6a. 2s7DiUqkSau h2s7DiUqkai ng7LDQLRRpày là7LDQLRRpm việcpeY6 2s7DiUqkbận rộn2s7DiUqk, 2s7DiUqkbác sĩ2s7DiUqk 7LDQLRRpTiểu l7LDQLRRpâm v2s7DiUqkô cùngpeY6 hpeY6ài lò7LDQLRRpng với2s7DiUqk tá2s7DiUqkc phon7LDQLRRpg làpeY6m v2s7DiUqkiệc củ2s7DiUqka 7LDQLRRpVân Vy.

- Gi2s7DiUqkám đốcpeY6 peY6Vân qupeY6ả nhi2s7DiUqkên làpeY6 ki2s7DiUqkên nh2s7DiUqkẫn! 7LDQLRRp- BácpeY6 s2s7DiUqkĩ Lâ7LDQLRRpm khpeY6en ngpeY6ợi: -LpeY6ại còpeY6n h7LDQLRRpiểu được2s7DiUqk những7LDQLRRp 7LDQLRRptừ ngữ7LDQLRRp c2s7DiUqkủa gipeY6ới 7LDQLRRpy họcpeY6 chúng7LDQLRRp 2s7DiUqktôi nữa!
2s7DiUqk- TôpeY6i 7LDQLRRpcó một2s7DiUqk npeY6gười bạnpeY6 7LDQLRRplàm b7LDQLRRpác 2s7DiUqksĩ mà!

- Chẳng7LDQLRRp 7LDQLRRptrách! 2s7DiUqk- Bác7LDQLRRp s2s7DiUqkĩ LpeY6âm tipeY6ễn VânpeY6 V2s7DiUqky 2s7DiUqkra đến7LDQLRRp tậ2s7DiUqkn cửa.

Đi từ7LDQLRRp đây7LDQLRRp 2s7DiUqkra l7LDQLRRpà g7LDQLRRpần nhất2s7DiUqk! peY6- peY6Bác sĩ2s7DiUqk Lâ7LDQLRRpm chpeY6ỉ peY6tay vpeY6ề 2s7DiUqkphía hànhpeY6 2s7DiUqklang peY6bên cạnh.

BênpeY6 hàn2s7DiUqkh peY6lang kh7LDQLRRpông bi7LDQLRRpết l2s7DiUqkà phòn7LDQLRRpg khámpeY6 peY6khoa nào2s7DiUqk, dườn7LDQLRRpg nhpeY6ư tấtpeY6 c2s7DiUqkả cá2s7DiUqkc phòpeY6ng b7LDQLRRpệnh 2s7DiUqkở peY6đây đều2s7DiUqk được7LDQLRRp peY6bố trpeY6í giốnpeY6g hệt7LDQLRRp n2s7DiUqkhau, bêpeY6n 2s7DiUqkhành lan2s7DiUqkg còn2s7DiUqk được2s7DiUqk t7LDQLRRprồng rất2s7DiUqk nhiềpeY6u 2s7DiUqkcây xapeY6nh, ma2s7DiUqkng lại7LDQLRRp c7LDQLRRpho người2s7DiUqk t7LDQLRRpa cảm7LDQLRRp 7LDQLRRpgiác mápeY6t làn2s7DiUqkh, t2s7DiUqkhư thái.

Không đợi2s7DiUqk VânpeY6 2s7DiUqkVy lpeY6ên tiếpeY6ng 7LDQLRRphỏi, 2s7DiUqkbác 7LDQLRRpsĩ peY6Lâm đã7LDQLRRp ch2s7DiUqkủ 7LDQLRRpđộng gipeY6ới thiệu:peY6 2s7DiUqk- Đây2s7DiUqk peY6là 2s7DiUqkkhoa t2s7DiUqkư vpeY6ấn tâ2s7DiUqkm lí.

Khoa 2s7DiUqktư vấ7LDQLRRpn tâ7LDQLRRpm l7LDQLRRpí? Sa7LDQLRRpu 7LDQLRRpkhi GpeY6iang peY6Nhan xảypeY6 r2s7DiUqka chpeY6uyện, ngư7LDQLRRpời 2s7DiUqknhà c7LDQLRRpô đ7LDQLRRpã từn2s7DiUqkg mời7LDQLRRp bác2s7DiUqk 7LDQLRRpsĩ t7LDQLRRpâm l2s7DiUqkí vpeY6ề gi2s7DiUqkúp cô7LDQLRRp th2s7DiUqkoát khỏpeY6i t7LDQLRRpâm trạn2s7DiUqkg đa7LDQLRRpu đớn7LDQLRRp v7LDQLRRpà khổ2s7DiUqk 2s7DiUqksở, nhưn2s7DiUqkg kết7LDQLRRp qu7LDQLRRpả điềupeY6 t7LDQLRRprị r7LDQLRRpõ rpeY6àng chẳngpeY6 c7LDQLRRpó tác7LDQLRRp dụn2s7DiUqkg g7LDQLRRpì vớipeY6 7LDQLRRpcô c7LDQLRRpả. PhầnpeY6 lớ2s7DiUqkn t7LDQLRRphời giapeY6n cô7LDQLRRp 7LDQLRRpđều d2s7DiUqkành 7LDQLRRpcho v2s7DiUqkiệc 7LDQLRRpngủ, sốngpeY6 nhờ7LDQLRRp và2s7DiUqko peY6những giọ7LDQLRRpt 2s7DiUqknước t2s7DiUqkruyền vào2s7DiUqk mápeY6u m2s7DiUqkỗi ngày.2s7DiUqk Nếu7LDQLRRp nhưpeY6 ô7LDQLRRpng t2s7DiUqkrời kpeY6hông peY6cho peY6cô c7LDQLRRpơ hộipeY6 đưpeY6ợc q2s7DiUqkuay ng2s7DiUqkược thời7LDQLRRp g2s7DiUqkian th7LDQLRRpì có7LDQLRRp lpeY6ẽ peY6cô đã2s7DiUqk 7LDQLRRpkiệt s7LDQLRRpức b7LDQLRRpởi 2s7DiUqknỗi đpeY6au đớnpeY6 qpeY6uá lpeY6ớn ấ7LDQLRRpy rồi.

V7LDQLRRpân 7LDQLRRpVy vừa7LDQLRRp đ7LDQLRRpi peY6vừa nghĩ,7LDQLRRp lpeY6úc peY6đi nga2s7DiUqkng 2s7DiUqkqua phpeY6òng peY6chẩn trpeY6ị, bpeY6ất ng7LDQLRRpờ có2s7DiUqk mộpeY6t cơ2s7DiUqkn gió7LDQLRRp thổ7LDQLRRpi qu2s7DiUqka 7LDQLRRplàm 7LDQLRRpcánh cửapeY6 phònpeY6g h7LDQLRRpơi hé2s7DiUqk ra7LDQLRRp. 7LDQLRRpCô peY6đưa mắpeY6t npeY6hìn vàopeY6 bpeY6ên trongpeY6, vô2s7DiUqk t7LDQLRRpình chạm2s7DiUqk ph2s7DiUqkải á7LDQLRRpnh mpeY6ắt cpeY6ủa 7LDQLRRpmột 2s7DiUqkbệnh nh7LDQLRRpân t7LDQLRRprong đó.

Vân7LDQLRRp V7LDQLRRpy chợ7LDQLRRpt thpeY6ấy peY6các 7LDQLRRpdây 7LDQLRRpthần kipeY6nh t7LDQLRRprong đầu7LDQLRRp căng2s7DiUqk peY6ra. Cô2s7DiUqk 2s7DiUqkrảo 7LDQLRRpbước 7LDQLRRpđi 7LDQLRRpthật 2s7DiUqknhanh, c2s7DiUqkhỉ s7LDQLRRpợ n2s7DiUqkgười đ7LDQLRRpó sẽpeY6 peY6đuổi theo.

Kh7LDQLRRpông ph2s7DiUqkải 2s7DiUqkmắt cô2s7DiUqk nhìn7LDQLRRp nhầmpeY6 2s7DiUqkđấy cpeY6hứ? C2s7DiUqkô làmpeY6 speY6ao có2s7DiUqk thể7LDQLRRp ngpeY6ờ rpeY6ằng bệnh7LDQLRRp n2s7DiUqkhân ở2s7DiUqk tron2s7DiUqkg căn2s7DiUqk phòngpeY6 ấpeY6y c2s7DiUqkhính là2s7DiUqk TriệupeY6 Dương?

Rõ peY6ràng a7LDQLRRpnh 7LDQLRRpta b7LDQLRRpị 7LDQLRRpphát 2s7DiUqkbệnh tipeY6m đột7LDQLRRp ngột,7LDQLRRp vậy2s7DiUqk peY6tại sapeY6o g2s7DiUqkiờ anpeY6h t7LDQLRRpa lpeY6ại peY6ở tro7LDQLRRpng kho7LDQLRRpa tpeY6âm 2s7DiUqklí? Lẽ7LDQLRRp n7LDQLRRpào ng7LDQLRRpoài b7LDQLRRpệnh t7LDQLRRpim r2s7DiUqka 7LDQLRRpanh peY6ta còn2s7DiUqk 7LDQLRRpmắc bệ2s7DiUqknh 7LDQLRRpvề tâ7LDQLRRpm peY6lí nữa2s7DiUqk à?

Trước đây2s7DiUqk cpeY6ô 2s7DiUqktừng 7LDQLRRpđọc bá2s7DiUqko vpeY6à đ7LDQLRRpược biết,7LDQLRRp p7LDQLRRphần lớnpeY6 nhữ7LDQLRRpng côpeY6 n7LDQLRRpam, q2s7DiUqkuả n7LDQLRRpữ t7LDQLRRprong thànpeY6h peY6phố đều7LDQLRRp bị7LDQLRRp mắc2s7DiUqk cănpeY6 bện2s7DiUqkh trầmpeY6 cảmpeY6 hoặ7LDQLRRpc tự2s7DiUqk 7LDQLRRpkỉ. Kh7LDQLRRpông biếpeY6t cpeY6ái 7LDQLRRpgã họ7LDQLRRp Triệu2s7DiUqk ấ2s7DiUqky mắpeY6c 2s7DiUqkphải bệnh2s7DiUqk gì?peY6 KpeY6hông bipeY6ết 7LDQLRRpvài n7LDQLRRpăm npeY6ữa li7LDQLRRpệu cpeY6ô cópeY6 peY6phải thườngpeY6 7LDQLRRpxuyên bổ2s7DiUqk 2s7DiUqksung cácpeY6 peY6loại thự7LDQLRRpc phẩmpeY6 peY6chức 2s7DiUqknăng, 2s7DiUqkliên 2s7DiUqktục đếpeY6n th2s7DiUqkẩm m2s7DiUqkỹ v2s7DiUqkiện 7LDQLRRpvà thỉnpeY6h thoảngpeY6 “gpeY6hé thăm”2s7DiUqk bác2s7DiUqk sĩpeY6 peY6tư vấ2s7DiUqkn t2s7DiUqkâm lí2s7DiUqk 2s7DiUqkkhông nữa?

Đi một7LDQLRRp đoạn7LDQLRRp đường2s7DiUqk dpeY6ài, cuốipeY6 cpeY6ùng cô7LDQLRRp 2s7DiUqkcũng rpeY6a 7LDQLRRpđược đ2s7DiUqkến cầpeY6u th2s7DiUqkang. Ng2s7DiUqkoảnh đầu7LDQLRRp 2s7DiUqklại nhìn2s7DiUqk,không thấypeY6 7LDQLRRpTriệu DươngpeY6 khônpeY6g đuổipeY6 theopeY6, VpeY6ân 2s7DiUqkVy peY6thở phàopeY6 nh2s7DiUqkẹ peY6nhõm. 7LDQLRRpThoát được7LDQLRRp Tri2s7DiUqkệu Dương7LDQLRRp tpeY6hì s7LDQLRRpao? Tho7LDQLRRpát được7LDQLRRp anpeY6h 7LDQLRRpta cô2s7DiUqk cũpeY6ng 2s7DiUqkchẳng th2s7DiUqkể thoátpeY6 ngpeY6ăn được2s7DiUqk bàn7LDQLRRp chânpeY6 mi7LDQLRRpnh đapeY6ng t7LDQLRRpiến 7LDQLRRpdần đế7LDQLRRpn t2s7DiUqkuổi gpeY6ià. NỗpeY6 lựcpeY6 số2s7DiUqkng hế7LDQLRRpt 7LDQLRRpnăm peY6này qu7LDQLRRpa 2s7DiUqknăm khác2s7DiUqk, tuổi7LDQLRRp tá7LDQLRRpc cpeY6ũng th2s7DiUqkeo đópeY6 nhiều7LDQLRRp lênpeY6. 2s7DiUqkChỉ th2s7DiUqkêm vài7LDQLRRp năpeY6m npeY6ữa thôipeY6, cópeY6 lẽ2s7DiUqk m2s7DiUqkột ngườpeY6i đànpeY6 ô7LDQLRRpng n7LDQLRRphư Triệu7LDQLRRp Dư2s7DiUqkơng bây2s7DiUqk 2s7DiUqkgiờ côpeY6 cũn2s7DiUqkg chẳngpeY6 2s7DiUqkthể tìpeY6m được.

- S7LDQLRRpau 2s7DiUqkkhi 7LDQLRRpvề peY6phải chịu7LDQLRRp kh7LDQLRRpó ng7LDQLRRphỉ ng2s7DiUqkơi, mặcpeY6 dù7LDQLRRp sức7LDQLRRp khỏe7LDQLRRp đpeY6ã hồi2s7DiUqk phụ7LDQLRRpc tư7LDQLRRpơng đố2s7DiUqki nh2s7DiUqkưng cũng2s7DiUqk kh2s7DiUqkông được7LDQLRRp phéppeY6 7LDQLRRplàm vipeY6ệc quá7LDQLRRp 2s7DiUqksức. Vớ7LDQLRRpi cườngpeY6 độpeY6 l2s7DiUqkàm việcpeY6 củ7LDQLRRpa apeY6nh tô7LDQLRRpi t7LDQLRRphấy ngườipeY6 peY6bình thường2s7DiUqk 7LDQLRRpkhông tpeY6hể nà2s7DiUqko ti7LDQLRRpêu hó2s7DiUqka nổi!

- TôipeY6 biết!

- ApeY6nh peY6biết? C7LDQLRRpứ nhìpeY6n v7LDQLRRpào thành7LDQLRRp tích2s7DiUqk củapeY6 an2s7DiUqkh ha2s7DiUqki năm2s7DiUqk n2s7DiUqkay thìpeY6 2s7DiUqktôi biết2s7DiUqk a2s7DiUqknh 2s7DiUqkmang 2s7DiUqkmạng sốngpeY6 củ7LDQLRRpa mình2s7DiUqk peY6ra đùa7LDQLRRp nh2s7DiUqkư thế2s7DiUqk 2s7DiUqknào rồi!2s7DiUqk peY6Theo n7LDQLRRphư nh7LDQLRRpững gpeY6ì tpeY6ôi được2s7DiUqk bi2s7DiUqkết vpeY6ề an7LDQLRRph, apeY6nh không7LDQLRRp đ2s7DiUqkời nào7LDQLRRp chấppeY6 nhậnpeY6 apeY6n phận!
7LDQLRRpTiếng cườipeY6 kh7LDQLRRpe kh2s7DiUqkẽ vanpeY6g lên:7LDQLRRp 2s7DiUqk- C7LDQLRRpũng c7LDQLRRphưa chắc!

Có ngườ2s7DiUqki đ2s7DiUqkang nóipeY6 ch2s7DiUqkuyện 7LDQLRRpở cầupeY6 th2s7DiUqkang, cópeY6 mpeY6ột gpeY6iọng 7LDQLRRpnói 7LDQLRRpmà V2s7DiUqkân peY6Vy cả2s7DiUqkm t7LDQLRRphấy rất2s7DiUqk qupeY6en thuộc.

Vân VpeY6y chầ7LDQLRRpm peY6chậm đ7LDQLRRpi đến2s7DiUqk cầ2s7DiUqku 2s7DiUqkthang vàpeY6 nhì2s7DiUqkn xuố2s7DiUqkng 2s7DiUqkdưới, ánh7LDQLRRp mắt2s7DiUqk vô7LDQLRRp tpeY6ình lướt7LDQLRRp qu2s7DiUqka mpeY6ột kpeY6huôn mặt.

Người peY6đó cũ2s7DiUqkng ngẩ7LDQLRRpng đ7LDQLRRpầu nh7LDQLRRpìn cô.

Ánh mắt7LDQLRRp 7LDQLRRpcủa an7LDQLRRph dường7LDQLRRp n7LDQLRRphư peY6là chù7LDQLRRpm 2s7DiUqkánh sá2s7DiUqkng mặpeY6t trờpeY6i đẹp7LDQLRRp đẽ2s7DiUqk nhấ7LDQLRRpt đậu7LDQLRRp 2s7DiUqktrên b7LDQLRRpờ v7LDQLRRpai cô.

Nếu2s7DiUqk như7LDQLRRp lpeY6úc nãy7LDQLRRp c2s7DiUqkô còn7LDQLRRp hpeY6oang man7LDQLRRpg đpeY6i n2s7DiUqkhư c7LDQLRRphạy t7LDQLRRphì giờpeY6 côpeY6 đpeY6ã chẳng7LDQLRRp peY6còn speY6ức lực7LDQLRRp nào7LDQLRRp đểpeY6 peY6mà chạ7LDQLRRpy peY6trốn n2s7DiUqkữa. B2s7DiUqkàn châpeY6n củ2s7DiUqka cô2s7DiUqk 7LDQLRRpnhư 7LDQLRRpbị d2s7DiUqkính 2s7DiUqkchặt xpeY6uống dưới7LDQLRRp đ7LDQLRRpất, miệng2s7DiUqk 2s7DiUqkấp ún7LDQLRRpg mpeY6ãi chẳnpeY6g th2s7DiUqkốt rpeY6a lời2s7DiUqk d7LDQLRRpưới cá2s7DiUqki peY6nhìn của7LDQLRRp a7LDQLRRpnh: 7LDQLRRp-

Thật….thật7LDQLRRp tr7LDQLRRpùng hợp!

Anh peY6mỉm cười,2s7DiUqk nhpeY6ẹ 2s7DiUqknhàng 2s7DiUqkcất lpeY6ời: 2s7DiUqk- Đú7LDQLRRpng l7LDQLRRpà trùnpeY6g hợp2s7DiUqk thật2s7DiUqk! peY6Mới đópeY6 mpeY6à đã2s7DiUqk gặp2s7DiUqk lại7LDQLRRp nhau!

- Vâng,peY6 b2s7DiUqkệnh vi2s7DiUqkện nàpeY6y mu2s7DiUqkốn sử2s7DiUqk dụ7LDQLRRpng phần7LDQLRRp mềmpeY6 của7LDQLRRp cônpeY6g t2s7DiUqky peY6chúng t7LDQLRRpôi nênpeY6 tôipeY6 đếnpeY6 7LDQLRRpđây đểpeY6 hướngpeY6 d2s7DiUqkẫn họpeY6! 7LDQLRRp- 7LDQLRRpCô peY6cố gắ7LDQLRRpng gipeY6ải thíc2s7DiUqkh, vụnpeY6g về2s7DiUqk nh7LDQLRRpư m7LDQLRRpột 2s7DiUqkcon ngpeY6ốc, 7LDQLRRpchỉ sợ2s7DiUqk a7LDQLRRpnh l7LDQLRRpại hi2s7DiUqkểu nhầ2s7DiUqkm mpeY6ình. HơpeY6n nữa7LDQLRRp 7LDQLRRpcô peY6rất sợpeY6 peY6anh sẽ7LDQLRRp v2s7DiUqkạch 2s7DiUqktrần nhữnpeY6g lời7LDQLRRp nói7LDQLRRp dố7LDQLRRpi củapeY6 mình,peY6 cái2s7DiUqk g2s7DiUqkì màpeY6 đưa7LDQLRRp ch2s7DiUqkị Đường2s7DiUqk peY6đi khám2s7DiUqk peY6bệnh chứ,peY6 toàpeY6n là2s7DiUqk 2s7DiUqknói dối.peY6 NpeY6hư vậy7LDQLRRp th2s7DiUqkì cò2s7DiUqkn m7LDQLRRpặt mũpeY6i nà7LDQLRRpo peY6mà 7LDQLRRpnhìn anh?

Cũng peY6may làpeY6 7LDQLRRpanh khônpeY6g 2s7DiUqknhắc 7LDQLRRpgì đến7LDQLRRp chu2s7DiUqkyện đó.peY6 An2s7DiUqkh kếtpeY6 thpeY6úc cu7LDQLRRpộc n7LDQLRRpói chuyện7LDQLRRp vớ7LDQLRRpi 2s7DiUqkbác sĩ7LDQLRRp của2s7DiUqk mìnhpeY6 peY6rồi peY6cùng 2s7DiUqkcô đồpeY6ng 7LDQLRRphành, tpeY6hản npeY6hiên cứ2s7DiUqk như7LDQLRRp thểpeY6 h2s7DiUqkôm ấy2s7DiUqk chưa2s7DiUqk từng2s7DiUqk xpeY6ảy 2s7DiUqkra bất2s7DiUqk peY6cứ chuyện2s7DiUqk gì.

Anh sá7LDQLRRpnh vpeY6ai peY6đi bpeY6ên c2s7DiUqkô. Vân7LDQLRRp VpeY6y 7LDQLRRpkhông biếtpeY6 phả2s7DiUqki làpeY6m thế7LDQLRRp nàpeY6o để2s7DiUqk c7LDQLRRphe đ7LDQLRRpi s7LDQLRRpự hoan2s7DiUqkg man7LDQLRRpg t7LDQLRRprong lòn7LDQLRRpg, b7LDQLRRpàn ta2s7DiUqky tú2s7DiUqkm chặ7LDQLRRpt l7LDQLRRpấy vạtpeY6 á2s7DiUqko đan2s7DiUqkg 7LDQLRRprịn m2s7DiUqkồ hôi.

Cô 2s7DiUqky 7LDQLRRptá ở2s7DiUqk p7LDQLRRphòng peY6phát thuốc7LDQLRRp đư7LDQLRRpa cpeY6ho anpeY6h một7LDQLRRp túpeY6i tpeY6o đủ7LDQLRRp cá2s7DiUqkc loạipeY6 thuốpeY6c rồpeY6i dặn7LDQLRRp d7LDQLRRpò: 2s7DiUqk- An7LDQLRRph nhớ2s7DiUqk uố2s7DiUqkng t7LDQLRRpheo cpeY6hỉ dpeY6ẫn của7LDQLRRp b2s7DiUqkác sĩ!

Trong kí2s7DiUqk ức2s7DiUqk peY6của 2s7DiUqkVân 2s7DiUqkVy, sức2s7DiUqk khỏpeY6e peY6của GpeY6iang Nha2s7DiUqkn peY6rất tốt,7LDQLRRp 7LDQLRRpcho dùpeY6 7LDQLRRpcó bịpeY6 cảm2s7DiUqk cpeY6úm 2s7DiUqkhay s7LDQLRRpốt 7LDQLRRpcao thìpeY6 cũngpeY6 chỉ7LDQLRRp mấ2s7DiUqkt và2s7DiUqki n2s7DiUqkgày là2s7DiUqk khỏi2s7DiUqk ngay.

Vân 2s7DiUqkVy nhpeY6ìn 7LDQLRRpvào nhữ7LDQLRRpng lpeY6oại thupeY6ốc 2s7DiUqkở 2s7DiUqktrong túi,7LDQLRRp topeY6àn là2s7DiUqk nhữn2s7DiUqkg lpeY6oại t7LDQLRRphuốc hiếmpeY6 gặp.

peY6- CpeY6ô chuẩn2s7DiUqk b7LDQLRRpị đ7LDQLRRpi đâu?

- V7LDQLRRpề côn7LDQLRRpg 7LDQLRRpty thôi!-7LDQLRRp Cô2s7DiUqk nghĩ7LDQLRRp GpeY6iang 2s7DiUqkNhan c7LDQLRRphỉ t7LDQLRRpiện mpeY6iệng hỏipeY6 peY6như vậ7LDQLRRpy peY6thôi 2s7DiUqknên cũnpeY6g thảnpeY6 nhiên2s7DiUqk đáppeY6 peY6mà 2s7DiUqkkhông cần7LDQLRRp peY6suy nghĩ.

- Đ2s7DiUqkể peY6tôi tiễ7LDQLRRpn cô!

Đề nghpeY6ị của2s7DiUqk peY6anh peY6quá bấ2s7DiUqkt peY6ngờ, Vâ7LDQLRRpn V7LDQLRRpy bối2s7DiUqk rối7LDQLRRp t2s7DiUqkừ chối:2s7DiUqk peY6- Không2s7DiUqk 2s7DiUqkcần đâu2s7DiUqk apeY6nh GpeY6iang, làm7LDQLRRp phiền2s7DiUqk anpeY6h 2s7DiUqkquá!- VânpeY6 VpeY6y 7LDQLRRpcó peY6chút khôngpeY6 2s7DiUqkquen với7LDQLRRp peY6cách xưngpeY6 h2s7DiUqkô khác2s7DiUqkh s2s7DiUqkáo này.

Anh vốn2s7DiUqk q2s7DiUqkuá peY6đỗi thân2s7DiUqk thương2s7DiUqk t2s7DiUqkrong trá2s7DiUqki ti2s7DiUqkm 7LDQLRRpcô, 7LDQLRRpthế màpeY6 g2s7DiUqkiờ l7LDQLRRpại tpeY6rở 7LDQLRRpthành peY6một ngườ2s7DiUqki chpeY6ẳng 7LDQLRRpquen b7LDQLRRpiết. Nếu2s7DiUqk nh7LDQLRRpư 2s7DiUqkGiang Nh7LDQLRRpan gọpeY6i 7LDQLRRpcô là2s7DiUqk “Cô7LDQLRRp Vân”peY6 thìpeY6 peY6có lẽ2s7DiUqk cpeY6ô cũ2s7DiUqkng 2s7DiUqksẽ cảmpeY6 2s7DiUqkthấy 7LDQLRRpvô cùngpeY6 x7LDQLRRpót xa2s7DiUqk. Th2s7DiUqkế nhưng7LDQLRRp c2s7DiUqkô 2s7DiUqkcố g7LDQLRRpắng kpeY6ìm nénpeY6 bản7LDQLRRp thpeY6ân, chỉ7LDQLRRp sợpeY6 mộtpeY6 2s7DiUqkkhi khô2s7DiUqkng kiềm2s7DiUqk chế7LDQLRRp đượcpeY6 t2s7DiUqkâm trạn2s7DiUqkg củapeY6 mì7LDQLRRpnh sẽ7LDQLRRp khiến2s7DiUqk c2s7DiUqkho a7LDQLRRpnh sợ7LDQLRRp m7LDQLRRpất 2s7DiUqkvía. CôpeY6 phải2s7DiUqk peY6duy trpeY6ì khoảngpeY6 c2s7DiUqkách n7LDQLRRphất địpeY6nh v7LDQLRRpới 7LDQLRRpanh, một2s7DiUqk khoản7LDQLRRpg cách2s7DiUqk đủ7LDQLRRp để2s7DiUqk a2s7DiUqknh 2s7DiUqkcoi cô7LDQLRRp l2s7DiUqkà m7LDQLRRpột ng2s7DiUqkười bình2s7DiUqk thường.

Không c7LDQLRRpó peY6ai biết2s7DiUqk, a2s7DiUqknh v7LDQLRRpà 7LDQLRRpcô đpeY6ã các7LDQLRRph nha2s7DiUqku c7LDQLRRpả mpeY6ột kiếp2s7DiUqk người.
Nếu2s7DiUqk nhưpeY6 c7LDQLRRpô 7LDQLRRpnói peY6ra s2s7DiUqkự 7LDQLRRpthực này2s7DiUqk, kh7LDQLRRpông 7LDQLRRpnhững apeY6nh khpeY6ông peY6thể tpeY6in 7LDQLRRpmà cpeY6òn c7LDQLRRpho rằng7LDQLRRp cpeY6ô 2s7DiUqklà một2s7DiUqk copeY6n điênpeY6. DưpeY6ờng như2s7DiUqk 7LDQLRRpchỉ 2s7DiUqkcó một2s7DiUqk m2s7DiUqkình c2s7DiUqkô còpeY6n m7LDQLRRpãi 7LDQLRRpđắm c2s7DiUqkhìm 2s7DiUqktrong nhữngpeY6 peY6kí ứcpeY6 x7LDQLRRpa xôi2s7DiUqk. C2s7DiUqkô khápeY6t 2s7DiUqkkhao đ7LDQLRRpược 2s7DiUqkở gầnpeY6 b7LDQLRRpên anh2s7DiUqk, n7LDQLRRphưng lại2s7DiUqk sợpeY6 khpeY6oảng cách7LDQLRRp tr2s7DiUqkong 7LDQLRRphiện thực2s7DiUqk sẽ2s7DiUqk peY6khiến 7LDQLRRpcho cô7LDQLRRp quỵ2s7DiUqk ngã.7LDQLRRp VâpeY6n VpeY6y 2s7DiUqkcảm thpeY6ấy bpeY6ản thâ7LDQLRRpn mìn7LDQLRRph khôpeY6ng 2s7DiUqkhề ypeY6ếu đuối,2s7DiUqk c7LDQLRRpô chỉ2s7DiUqk kh2s7DiUqkông m2s7DiUqkuốn bịpeY6 G7LDQLRRpiang Nha2s7DiUqkn là7LDQLRRpm tpeY6ổn thương,peY6 bởipeY6 2s7DiUqkvì tr7LDQLRRpong kípeY6 peY6ức peY6của cô,peY6 tấ7LDQLRRpt cpeY6ả nhữnpeY6g kỉpeY6 niệm2s7DiUqk c2s7DiUqkủa cô2s7DiUqk vpeY6à a7LDQLRRpnh đều2s7DiUqk vô7LDQLRRp cùng2s7DiUqk đẹp7LDQLRRp đẽ.

- Nó2s7DiUqki địpeY6a c2s7DiUqkhỉ côn2s7DiUqkg t7LDQLRRpy 7LDQLRRpcô c2s7DiUqkho tôi!

Xem 7LDQLRRpra an2s7DiUqkh peY6ấy đ2s7DiUqkịnh đ7LDQLRRpưa cô7LDQLRRp v7LDQLRRpề cô7LDQLRRpng tpeY6y t7LDQLRRphật rồi!

Cô ngoa2s7DiUqkn ngopeY6ãn npeY6gồi v7LDQLRRpào 7LDQLRRptrong peY6xe của2s7DiUqk apeY6nh, sa7LDQLRRpu đó2s7DiUqk n7LDQLRRpói địa2s7DiUqk c7LDQLRRphỉ 7LDQLRRpcông t7LDQLRRpy 2s7DiUqkmình chpeY6o peY6anh: 2s7DiUqk- 2s7DiUqkĐi qu2s7DiUqka C2s7DiUqkầu W2s7DiUqk, peY6đi thê7LDQLRRpm m7LDQLRRpột đ7LDQLRRpoạn nữa2s7DiUqk peY6là đến!peY6 peY6- peY6Nhìn Vâ7LDQLRRpn V7LDQLRRpy tựpeY6 nhi2s7DiUqkên peY6thế thôipeY6 nhưpeY6ng lú2s7DiUqkc peY6này trốn7LDQLRRpg ngực7LDQLRRp cô7LDQLRRp peY6đang đậppeY6 thìpeY6nh thịc7LDQLRRph. 7LDQLRRpNhìn mpeY6ình tron7LDQLRRpg gưpeY6ơng chiếu7LDQLRRp hậu,2s7DiUqk 2s7DiUqkVân V7LDQLRRpy th2s7DiUqkấy h2s7DiUqkai má7LDQLRRp mìnpeY6h 2s7DiUqkđỏ bừng2s7DiUqk lên.

Gian2s7DiUqkg NpeY6han vẫnpeY6 tpeY6ỏ r2s7DiUqka nhưpeY6 bình2s7DiUqk th7LDQLRRpường, thản7LDQLRRp nhi2s7DiUqkên nhìnpeY6 7LDQLRRpcô hỏi:peY6 peY6- Cầ7LDQLRRpu tâ2s7DiUqky hpeY6ay l2s7DiUqkà cầupeY6 đông?

Vân2s7DiUqk 2s7DiUqkVy đưa2s7DiUqk án7LDQLRRph mắtpeY6 mơ2s7DiUqk hpeY6ồ nhì2s7DiUqkn peY6ra dòpeY6ng xpeY6e peY6cộ tậppeY6 7LDQLRRpnấp peY6ở b7LDQLRRpên ngpeY6oài, cố7LDQLRRp 7LDQLRRpgắng ppeY6hân 7LDQLRRpbiệt đượ2s7DiUqkc 7LDQLRRpphương hướng7LDQLRRp đông2s7DiUqk 2s7DiUqktây n7LDQLRRpam bắ7LDQLRRpc. Cuối2s7DiUqk c7LDQLRRpùng 2s7DiUqkcô đ2s7DiUqkành mpeY6ím môi7LDQLRRp 7LDQLRRptừ 7LDQLRRpbỏ: 2s7DiUqk- Tôi2s7DiUqk chỉpeY6 biết2s7DiUqk lpeY6à peY6đi qu2s7DiUqka cpeY6ầu, rẽ2s7DiUqk 7LDQLRRpsang 7LDQLRRpbên trá2s7DiUqki 2s7DiUqklà đến.

Lần npeY6ày th7LDQLRRpì Gi7LDQLRRpang NhapeY6n khẽ2s7DiUqk mpeY6ỉm cười,peY6 đôipeY6 m7LDQLRRpắt ánh2s7DiUqk lên7LDQLRRp peY6những t2s7DiUqkia peY6sáng ấ7LDQLRRpm áp.peY6 2s7DiUqkVân V2s7DiUqky cảmpeY6 thấpeY6y hpeY6ình nh7LDQLRRpư mìn2s7DiUqkh 7LDQLRRpđã nhìpeY6n nhầ2s7DiUqkm, 2s7DiUqkhoặc c2s7DiUqkũng 2s7DiUqkcó th2s7DiUqkể cô7LDQLRRp bpeY6ị ảo7LDQLRRp giác.

Gian7LDQLRRpg Nh2s7DiUqkan b7LDQLRRpiết lpeY6ái xe2s7DiUqk, không7LDQLRRp biế2s7DiUqkt an2s7DiUqkh đpeY6ã họcpeY6 lápeY6i x7LDQLRRpe từ7LDQLRRp k2s7DiUqkhi peY6nào. peY6Vân VpeY6y ng7LDQLRRpồi peY6bên cạnh7LDQLRRp npeY6hìn peY6anh đi7LDQLRRpều khpeY6iển xepeY6, nhữn2s7DiUqkg ngón7LDQLRRp tapeY6y th7LDQLRRpuôn 2s7DiUqkdài đặt2s7DiUqk lpeY6ên peY6vô 2s7DiUqklăng, mù7LDQLRRpi hư7LDQLRRpơng từpeY6 cơ7LDQLRRp thể7LDQLRRp 2s7DiUqkanh tpeY6hoang thoảng7LDQLRRp đưa2s7DiUqk lại.

Những kí7LDQLRRp ức7LDQLRRp đẹppeY6 7LDQLRRpvề an2s7DiUqkh b2s7DiUqkắt đầu2s7DiUqk peY6nhạt 7LDQLRRpnhòa tron2s7DiUqkg cô.

Mấ7LDQLRRpy nă2s7DiUqkm không2s7DiUqk gặp7LDQLRRp, an7LDQLRRph đ2s7DiUqkã tha2s7DiUqky 2s7DiUqkđổi rấ2s7DiUqkt n7LDQLRRphiều, khôn7LDQLRRpg giốn7LDQLRRpg n2s7DiUqkhư cô7LDQLRRp ch2s7DiUqkẳng 7LDQLRRpcó chúpeY6t tiế2s7DiUqkn b7LDQLRRpộ nào7LDQLRRp. Q7LDQLRRpuay ngư7LDQLRRpợc thờ2s7DiUqki gi7LDQLRRpan peY6đã peY6mấy nămpeY6 7LDQLRRprồi npeY6hưng dườ2s7DiUqkng n2s7DiUqkhư cô7LDQLRRp ch2s7DiUqkẳng cópeY6 g2s7DiUqkì thapeY6y đổi7LDQLRRp, nga7LDQLRRpy cả2s7DiUqk peY6công vi7LDQLRRpệc hiện7LDQLRRp napeY6y cũ7LDQLRRpng mớpeY6i làmpeY6 c2s7DiUqkó gầnpeY6 2s7DiUqkba năm.

- peY6Thuốc 7LDQLRRpnày peY6anh mu7LDQLRRpa h7LDQLRRpộ peY6người khápeY6c 2s7DiUqkà? 7LDQLRRp- V7LDQLRRpân VpeY6y cố2s7DiUqk nghĩ7LDQLRRp 2s7DiUqkra một2s7DiUqk chủpeY6 đềpeY6 peY6để nóipeY6 chuyện.

- Khôn7LDQLRRpg! 7LDQLRRp- Câu7LDQLRRp trả7LDQLRRp 7LDQLRRplời c7LDQLRRpủa GianpeY6g Nh2s7DiUqkan khpeY6ông 7LDQLRRpnằm ngoàpeY6i speY6uy ng2s7DiUqkhĩ 7LDQLRRpcủa Vâ7LDQLRRpn Vy7LDQLRRp: peY6- T2s7DiUqkôi mu7LDQLRRpa chpeY6o tpeY6ôi đấy!

Sao cópeY6 tpeY6hể thế2s7DiUqk đượ2s7DiUqkc? 7LDQLRRpVân 7LDQLRRpVy kin2s7DiUqkh ngạ2s7DiUqkc, 7LDQLRRpmột tú2s7DiUqki th7LDQLRRpuốc 2s7DiUqkto 7LDQLRRpthế này,peY6 7LDQLRRpmỗi peY6lần phải7LDQLRRp uống2s7DiUqk ba7LDQLRRpo peY6nhiêu thu7LDQLRRpốc 2s7DiUqkmới đủ?

- peY6Sợ r7LDQLRRpồi 7LDQLRRpphải khôngpeY6? 2s7DiUqk- An7LDQLRRph mỉmpeY6 cườipeY6: 2s7DiUqk- 2s7DiUqkTôi 7LDQLRRpbình th2s7DiUqkường rấ2s7DiUqkt bậnpeY6 rộnpeY6 npeY6ên chẳnpeY6g có2s7DiUqk thời2s7DiUqk gi2s7DiUqkan 2s7DiUqkđi lấy7LDQLRRp th7LDQLRRpuốc, vì2s7DiUqk vậypeY6 mpeY6ỗi 2s7DiUqklần đ2s7DiUqki peY6phải lpeY6ấy nhiềupeY6 hơ2s7DiUqkn mộ2s7DiUqkt chút!

Vân V2s7DiUqky định2s7DiUqk 2s7DiUqkđưa tpeY6ay r2s7DiUqka l2s7DiUqkấy túi7LDQLRRp thuốcpeY6 peY6xem sa7LDQLRRpo, nhưpeY6ng cuối7LDQLRRp cù2s7DiUqkng c2s7DiUqkô lại2s7DiUqk rụt2s7DiUqk 2s7DiUqktay lại.

HapeY6i người2s7DiUqk g2s7DiUqkiờ đpeY6ã chẳng7LDQLRRp cpeY6òn 7LDQLRRpcòn qu7LDQLRRpan peY6hệ th7LDQLRRpân m7LDQLRRpật 2s7DiUqknhư trước7LDQLRRp 2s7DiUqknữa, dpeY6ù 2s7DiUqkgì cũpeY6ng chỉpeY6 l7LDQLRRpà người2s7DiUqk q7LDQLRRpua đpeY6ường, kh2s7DiUqkông nên2s7DiUqk d2s7DiUqkò xétpeY6 đờipeY6 t2s7DiUqkư 2s7DiUqkcủa người2s7DiUqk k7LDQLRRphác, nếupeY6 peY6không biế2s7DiUqkt 2s7DiUqkđâu lại2s7DiUqk khiế7LDQLRRpn peY6cho an7LDQLRRph cả7LDQLRRpm thấ2s7DiUqky bực7LDQLRRp bội.

Gia7LDQLRRpng peY6Nhan ngoảnh7LDQLRRp đầu2s7DiUqk s7LDQLRRpang nhìn7LDQLRRp 2s7DiUqkVân peY6Vy, thấypeY6 c2s7DiUqkô tpeY6úm chặt2s7DiUqk vạt7LDQLRRp 7LDQLRRpáo, cố2s7DiUqk gắng2s7DiUqk th7LDQLRRpu mìpeY6nh lpeY6ại cpeY6ứ 7LDQLRRpnhư thể7LDQLRRp sợ7LDQLRRp 2s7DiUqkchạm phải2s7DiUqk bất7LDQLRRp cpeY6ứ thứ7LDQLRRp gìpeY6 2s7DiUqktrên x7LDQLRRpe 2s7DiUqkcủa a2s7DiUqknh vpeY6ậy. Gi2s7DiUqkang N2s7DiUqkhan hơi2s7DiUqk nhíu2s7DiUqk màpeY6y, dồn2s7DiUqk sứpeY6c tậppeY6 tpeY6rung trở7LDQLRRp lại7LDQLRRp co7LDQLRRpn đưpeY6ờng trước2s7DiUqk mặ7LDQLRRpt: peY6- CôpeY6 ké2s7DiUqko 2s7DiUqkgiúp 2s7DiUqktôi cpeY6ái 7LDQLRRpmàn chpeY6e nắng7LDQLRRp xuốnpeY6g với!

Vân VpeY6y li2s7DiUqkền đư7LDQLRRpa ta7LDQLRRpy rpeY6a ké2s7DiUqko 7LDQLRRpcái 7LDQLRRpmàn chpeY6e nắng7LDQLRRp xpeY6uống. BpeY6ỗng nhi7LDQLRRpên một7LDQLRRp tấmpeY6 ảnh2s7DiUqk rớt2s7DiUqk xuống2s7DiUqk th2s7DiUqkeo. Bức7LDQLRRp ảnh2s7DiUqk chụppeY6 mộ7LDQLRRpt phon2s7DiUqkg cảnhpeY6 mộ7LDQLRRpt đỉnhpeY6 núi7LDQLRRp tuyếtpeY6 trắ2s7DiUqkng xóa2s7DiUqk. Bức2s7DiUqk ảnhpeY6 này7LDQLRRp trướ2s7DiUqkc đâ7LDQLRRpy an2s7DiUqkh đã2s7DiUqk từpeY6ng ch2s7DiUqko c2s7DiUqkô xem.

Nh2s7DiUqkiếp 7LDQLRRpảnh l7LDQLRRpà sở2s7DiUqk thích7LDQLRRp củ7LDQLRRpa Gian2s7DiUqkg Nh7LDQLRRpan, cô7LDQLRRp lại2s7DiUqk đặcpeY6 bi2s7DiUqkệt 2s7DiUqkthích 7LDQLRRpnhững 7LDQLRRpbức peY6ảnh ch7LDQLRRpụp cảnhpeY6 peY6tuyết c7LDQLRRpủa peY6anh. Đ7LDQLRRpây peY6là 7LDQLRRpbức ảnhpeY6 mpeY6à côpeY6 thpeY6ích nhất.

7LDQLRRpCô peY6nhớ rằng7LDQLRRp 7LDQLRRpsau kpeY6hi Gi2s7DiUqkang Nh2s7DiUqkan chế7LDQLRRpt, cô7LDQLRRp 2s7DiUqkđã 2s7DiUqkđem đốt7LDQLRRp t2s7DiUqkất c2s7DiUqkả npeY6hững bứpeY6c ảnh2s7DiUqk này.peY6 Thế7LDQLRRp mà7LDQLRRp giờ2s7DiUqk đây2s7DiUqk an7LDQLRRph lạ2s7DiUqki đa2s7DiUqkng giữ2s7DiUqk 2s7DiUqknó. Điều2s7DiUqk nàypeY6 khiến7LDQLRRp ch2s7DiUqko peY6Vân VpeY6y cpeY6ó 2s7DiUqkcảm giácpeY6 nhpeY6ư 2s7DiUqkhai peY6người đang2s7DiUqk cpeY6ách 2s7DiUqknhau peY6cả 7LDQLRRpmột thế7LDQLRRp g2s7DiUqkiới vậy.

- C7LDQLRRpô peY6có th2s7DiUqkích không?

Vân 2s7DiUqkVy gậtpeY6 2s7DiUqkđầu: peY6- Trước2s7DiUqk đây2s7DiUqk tôpeY6i 7LDQLRRpvô cùng7LDQLRRp t7LDQLRRphích n2s7DiUqkhững bứcpeY6 ảnpeY6h chụ7LDQLRRpp cpeY6ảnh t2s7DiUqkuyết trắng!

- 2s7DiUqkThế 7LDQLRRpcòn bây2s7DiUqk giờ?

peY6- VẫnpeY6 peY6như vậy!2s7DiUqk peY6- VâpeY6n 2s7DiUqkVy l2s7DiUqkưu lu7LDQLRRpyến c2s7DiUqkầm bứ7LDQLRRpc peY6ảnh trên2s7DiUqk tapeY6y, kh2s7DiUqkông n2s7DiUqkỡ đặpeY6t xuống.

ApeY6nh ngoản7LDQLRRph đầpeY6u lpeY6ại 7LDQLRRpnhìn thẳnpeY6g vpeY6ào còn7LDQLRRp đườngpeY6 t7LDQLRRprước mặt,2s7DiUqk đô7LDQLRRpi mắt2s7DiUqk khẽ2s7DiUqk nhepeY6o 2s7DiUqklại: peY6- Tô7LDQLRRpi cò7LDQLRRpn tưởng2s7DiUqk 2s7DiUqkbây gi2s7DiUqkờ t2s7DiUqkhì khô7LDQLRRpng tpeY6hích peY6nữa chứ?

Vân 2s7DiUqkVy vội2s7DiUqk vàng7LDQLRRp nópeY6i: peY6- 2s7DiUqkCó nhữ2s7DiUqkng s7LDQLRRpở peY6thích có2s7DiUqk l7LDQLRRpàm peY6thế n7LDQLRRpào peY6cũng khô7LDQLRRpng tpeY6hể thapeY6y đpeY6ổi được!

- TpeY6hế sao?

- Ừ2s7DiUqk? 7LDQLRRp- peY6Vân V2s7DiUqky lạpeY6i mộtpeY6 l7LDQLRRpần peY6nữa peY6khẳng định.

GianpeY6g Nh7LDQLRRpan kpeY6hẽ 2s7DiUqknhếch môipeY6 2s7DiUqkcười: peY6- Vậ2s7DiUqky th7LDQLRRpì tốt!

Vân V2s7DiUqky cứpeY6 cảm2s7DiUqk t7LDQLRRphấy t7LDQLRRprong nhpeY6ững c7LDQLRRpâu 7LDQLRRpnói peY6của 2s7DiUqkGiang Nh2s7DiUqkan peY6có peY6ẩn peY6ý g2s7DiUqkì đó7LDQLRRp, thế2s7DiUqk peY6nhưng 2s7DiUqkcô k7LDQLRRphông s2s7DiUqkao hpeY6iểu nổi7LDQLRRp. 2s7DiUqkCô 7LDQLRRpchợt 2s7DiUqknhớ lại2s7DiUqk ngưpeY6ời peY6con gpeY6ái ởpeY6 bên2s7DiUqk cpeY6ạnh G7LDQLRRpiang N2s7DiUqkhan mấpeY6y peY6năm trước,peY6 peY6có t7LDQLRRphể an2s7DiUqkh đan2s7DiUqkg nói7LDQLRRp đ7LDQLRRpến 2s7DiUqkcô ấypeY6 chăng?

2s7DiUqkVân 7LDQLRRpVy lậ2s7DiUqkt đ7LDQLRRpi lậ7LDQLRRpt lại2s7DiUqk b2s7DiUqkức ảnh,peY6 c7LDQLRRpuối cùn2s7DiUqkg 7LDQLRRpcũng đàn2s7DiUqkh ppeY6hải peY6đưa nó2s7DiUqk l2s7DiUqkại chpeY6o Gia2s7DiUqkng N7LDQLRRphan. CôpeY6 đãpeY6 chpeY6ẳng c2s7DiUqkòn quyền2s7DiUqk s2s7DiUqkở 2s7DiUqkhữu đốipeY6 peY6với bứ7LDQLRRpc ảnh7LDQLRRp nàypeY6 nữapeY6 rồi.

- NếupeY6 côpeY6 thíc7LDQLRRph tpeY6ôi peY6tặng c7LDQLRRpho peY6cô đấy!

Vân peY6Vy ngạ2s7DiUqkc n2s7DiUqkhiên hpeY6á hốc7LDQLRRp miệpeY6ng. Trư7LDQLRRpớc 2s7DiUqkđây cô7LDQLRRp từ7LDQLRRpng đòi2s7DiUqk GpeY6iang NpeY6han 2s7DiUqkphải ch2s7DiUqko mìnhpeY6 bứ2s7DiUqkc ản2s7DiUqkh 7LDQLRRpnày, tpeY6hế peY6mà an2s7DiUqkh còn7LDQLRRp peY6tiếc. V2s7DiUqkậy màpeY6 bây7LDQLRRp giờ7LDQLRRp peY6anh lạipeY6 h2s7DiUqkào phóngpeY6 2s7DiUqktặng n7LDQLRRpó cpeY6ho peY6một ngư7LDQLRRpời m2s7DiUqkà 2s7DiUqkanh m2s7DiUqkới gặp7LDQLRRp mpeY6ặt c7LDQLRRpó vài2s7DiUqk lần.

- Anh….-peY6 CpeY6ô biế7LDQLRRpt lpeY6à a7LDQLRRpnh đãpeY6 đ2s7DiUqkánh mất7LDQLRRp ppeY6him chụpeY6p của2s7DiUqk peY6bức ả7LDQLRRpnh n2s7DiUqkày r2s7DiUqkồi, nế7LDQLRRpu peY6như peY6là vậy…:-2s7DiUqk A2s7DiUqknh thậ7LDQLRRpt speY6ự muố7LDQLRRpn tặngpeY6 nó2s7DiUqk ch2s7DiUqko tôipeY6 sao?

Gian7LDQLRRpg peY6Nhan mỉm7LDQLRRp cư2s7DiUqkời, tpeY6ỏ 7LDQLRRpvẻ rất2s7DiUqk thảpeY6n n2s7DiUqkhiên, nhữngpeY6 ngónpeY6 t7LDQLRRpay t2s7DiUqkhon dà7LDQLRRpi nhẹ2s7DiUqk nhàngpeY6 điềupeY6 khiể2s7DiUqkn 7LDQLRRpvô lăng:2s7DiUqk 7LDQLRRp- CôpeY6 rấ2s7DiUqkt thícpeY6h nó2s7DiUqk màpeY6! 7LDQLRRp- anpeY6h dừng2s7DiUqk lại2s7DiUqk mộtpeY6 chpeY6út rồi7LDQLRRp peY6nói t7LDQLRRpiếp: 7LDQLRRp- 7LDQLRRpHay là2s7DiUqk c2s7DiUqkô kh2s7DiUqkông m7LDQLRRpuốn 2s7DiUqknhận c7LDQLRRpái 7LDQLRRpgì từ7LDQLRRp người2s7DiUqk lạ?

VâpeY6n peY6Vy ch2s7DiUqkẳng 7LDQLRRpbao giờpeY6 peY6nghĩ rằng7LDQLRRp tấ7LDQLRRpt peY6cả nh7LDQLRRpững tpeY6hứ đã7LDQLRRp mấtpeY6 2s7DiUqkđi lpeY6ại c7LDQLRRpó thpeY6ể peY6lấy lạ7LDQLRRpi được.7LDQLRRp 7LDQLRRpCô éppeY6 ch2s7DiUqkặt 2s7DiUqkbức ả2s7DiUqknh vào2s7DiUqk lồpeY6ng ngực2s7DiUqk, vộpeY6i vàngpeY6 giả2s7DiUqki 7LDQLRRpthích: 7LDQLRRp- peY6Không phpeY6ải, tôi7LDQLRRp peY6chỉ c2s7DiUqkảm th2s7DiUqkấy peY6núi 7LDQLRRpcao n2s7DiUqkhư vậy,peY6 an2s7DiUqkh chẳnpeY6g 7LDQLRRpdễ d7LDQLRRpàng gpeY6ì m2s7DiUqkới ch2s7DiUqkụp đư7LDQLRRpợc bức2s7DiUqk 7LDQLRRpảnh này….-2s7DiUqk Gia7LDQLRRpng peY6Nhan 2s7DiUqkđã tpeY6ừng n7LDQLRRpói v7LDQLRRpới 2s7DiUqkcô, đ2s7DiUqkể c2s7DiUqkó peY6được bức2s7DiUqk ản7LDQLRRph này7LDQLRRp, anpeY6h đ2s7DiUqkã ph7LDQLRRpải khổ2s7DiUqk côngpeY6 7LDQLRRpchờ đợi2s7DiUqk s7LDQLRRpuốt cả7LDQLRRp đêmpeY6, v7LDQLRRpì th2s7DiUqkế 2s7DiUqkmà 2s7DiUqksuýt chúpeY6t nữa2s7DiUqk an7LDQLRRph 7LDQLRRpcòn bpeY6ị chết7LDQLRRp cón7LDQLRRpg ở2s7DiUqk trêpeY6n đỉn7LDQLRRph núipeY6 2s7DiUqktuyết đó.

- 2s7DiUqkLàm s2s7DiUqkao peY6cô bi7LDQLRRpết đượcpeY6 ngpeY6ọn npeY6úi 7LDQLRRpấy peY6rất cao?

peY6Vân 7LDQLRRpVy sữpeY6ng người,peY6 peY6cô vộ2s7DiUqki vànpeY6g giải7LDQLRRp thí7LDQLRRpch màpeY6 chẳng7LDQLRRp buồn2s7DiUqk 7LDQLRRpsuy ng7LDQLRRphĩ: 7LDQLRRp- TôipeY6 7LDQLRRpcó 2s7DiUqkmột peY6người 2s7DiUqkbạn đãpeY6 từng2s7DiUqk đếnpeY6 đó!

- A2s7DiUqknh t2s7DiUqka cũ7LDQLRRpng peY6thích n7LDQLRRphiếp ảnh7LDQLRRp à?

- Vâng!

Giang 2s7DiUqkNhan bậ7LDQLRRpt cườpeY6i thành7LDQLRRp tiế2s7DiUqkng: 7LDQLRRp- T7LDQLRRpôi cứpeY6 tưpeY6ởng cpeY6ô 7LDQLRRpchỉ 2s7DiUqkbiết đ2s7DiUqkây 7LDQLRRplà m2s7DiUqkột bứ2s7DiUqkc 7LDQLRRpảnh chụ2s7DiUqkp 2s7DiUqkđỉnh núi2s7DiUqk, nàopeY6 ngờ7LDQLRRp 2s7DiUqkcô 2s7DiUqkcòn b2s7DiUqkiết đ2s7DiUqkược cụ7LDQLRRp thểpeY6 cả7LDQLRRp 7LDQLRRpđịa điểm2s7DiUqk chụpeY6p nó!

Vân V2s7DiUqky chột7LDQLRRp d7LDQLRRpạ, chẳpeY6ng 7LDQLRRpngờ c2s7DiUqkô lạipeY6 h7LDQLRRpết lần7LDQLRRp này2s7DiUqk đến2s7DiUqk lần2s7DiUqk khpeY6ác 2s7DiUqkđể “lộ2s7DiUqk c7LDQLRRpái peY6đuôi” củ2s7DiUqka 7LDQLRRpmình. V7LDQLRRpốn peY6dĩ chỉ7LDQLRRp làpeY6 m2s7DiUqkột 7LDQLRRpcâu 2s7DiUqknói hếtpeY6 7LDQLRRpsức bìn7LDQLRRph thường,7LDQLRRp th7LDQLRRpế m2s7DiUqkà peY6cô càng7LDQLRRp giải7LDQLRRp t7LDQLRRphích cpeY6àng rpeY6ắc rối,peY6 chẳpeY6ng khácpeY6 gpeY6ì “chữ2s7DiUqka lợn7LDQLRRp lànpeY6h th7LDQLRRpành lợnpeY6 què”.peY6 NếupeY6 nhưpeY6 7LDQLRRpGiang 2s7DiUqkNhan 2s7DiUqkmà npeY6ói peY6một câupeY6: “Kh7LDQLRRpi nà7LDQLRRpo rảnh2s7DiUqk 2s7DiUqkgiới th2s7DiUqkiệu an7LDQLRRph ấpeY6y với7LDQLRRp tôpeY6i nhé!”,peY6 peY6thế 7LDQLRRpthì ch2s7DiUqkẳng phải2s7DiUqk peY6cô speY6ẽ lộ7LDQLRRp nguyêpeY6n hìnpeY6h hpeY6ay sao?

Giang NpeY6han 7LDQLRRphình nhpeY6ư 2s7DiUqkđã t7LDQLRRphay đổipeY6 khác7LDQLRRp trướ2s7DiUqkc rồi,2s7DiUqk 2s7DiUqkít nhất7LDQLRRp thì2s7DiUqk 7LDQLRRpanh đpeY6ã kh2s7DiUqkông cònpeY6 giốpeY6ng như7LDQLRRp GiapeY6ng NhpeY6an 2s7DiUqktrong kípeY6 ức7LDQLRRp c2s7DiUqkủa cô.2s7DiUqk GianpeY6g NhpeY6an peY6của 2s7DiUqkhiện tại2s7DiUqk k2s7DiUqkhiến 2s7DiUqkcho c7LDQLRRpô không7LDQLRRp 2s7DiUqkthể n7LDQLRRpắm bắt7LDQLRRp được.

- 2s7DiUqkCô peY6có biết2s7DiUqk 2s7DiUqkcon đpeY6ường nà7LDQLRRpy không?

Vân peY6Vy lắcpeY6 đầpeY6u đpeY6áp: 2s7DiUqk- Không!

Giang Nh7LDQLRRpan đ7LDQLRRpi qupeY6a một2s7DiUqk 7LDQLRRpcon đư7LDQLRRpờng nhỏ7LDQLRRp peY6rồi dpeY6ừng lại7LDQLRRp: 2s7DiUqk- Nhớ7LDQLRRp npeY6hé, từpeY6 đ2s7DiUqkây peY6đến côngpeY6 peY6ty côpeY6 cpeY6àng npeY6hanh hơ7LDQLRRpn đấy!

7LDQLRRpGiờ VpeY6ân VpeY6y mới2s7DiUqk p2s7DiUqkhát hiệ2s7DiUqkn r2s7DiUqka cpeY6ông t7LDQLRRpy mì2s7DiUqknh 7LDQLRRpcách cpeY6hỗ npeY6ày chẳngpeY6 2s7DiUqkxa: peY6- Anh….

- Trướ2s7DiUqkc đâypeY6 tôi7LDQLRRp từn2s7DiUqkg lpeY6ái xpeY6e q2s7DiUqkua peY6đây! 2s7DiUqk- An2s7DiUqkh 7LDQLRRpđã từpeY6ng lpeY6ái x7LDQLRRpe q2s7DiUqkua đâpeY6y, 2s7DiUqksau đó7LDQLRRp n2s7DiUqkhìn thpeY6ấy mộ7LDQLRRpt côpeY6 gpeY6ái nhỏ2s7DiUqk nhpeY6ắn đ2s7DiUqkang peY6ôm m2s7DiUqkột cápeY6i túpeY6i xá7LDQLRRpch rất2s7DiUqk tpeY6o, chậmpeY6 ch7LDQLRRpạp lpeY6ê b2s7DiUqkước vềpeY6 ppeY6hía trước.

Vân 2s7DiUqkVy sữpeY6ng ngườpeY6i. 2s7DiUqkAnh chỉ7LDQLRRp nóipeY6 rằng7LDQLRRp a2s7DiUqknh đpeY6ã từn2s7DiUqkg 2s7DiUqkđi qu2s7DiUqka đ2s7DiUqkây t7LDQLRRphôi, th2s7DiUqkế peY6mà peY6đã thuộ2s7DiUqkc đườpeY6ng 7LDQLRRpxá hơn7LDQLRRp cảpeY6 2s7DiUqkmột ngư2s7DiUqkời 7LDQLRRpđã 7LDQLRRphọc ở7LDQLRRp đâypeY6 h7LDQLRRpai 7LDQLRRpnăm trời2s7DiUqk như7LDQLRRp cô.

- Tôi2s7DiUqk ít2s7DiUqk kpeY6hi đi2s7DiUqk đường7LDQLRRp nà2s7DiUqky, nhpeY6à t7LDQLRRpôi ở2s7DiUqk hư7LDQLRRpớng 2s7DiUqkkhác mà!peY6 2s7DiUqk- Cô2s7DiUqk ng2s7DiUqkại 7LDQLRRpngùng nói.

Hai npeY6ăm na2s7DiUqky cô7LDQLRRp gpeY6ần npeY6hư đã7LDQLRRp qu7LDQLRRpen thuộ2s7DiUqkc vớpeY6i m2s7DiUqkột co2s7DiUqkn đườ2s7DiUqkng. Thỉnh2s7DiUqk thoảnpeY6g l2s7DiUqkắm cô2s7DiUqk mpeY6ới 7LDQLRRpđi 2s7DiUqksiêu thị,2s7DiUqk 2s7DiUqkvì khô2s7DiUqkng biết7LDQLRRp đư7LDQLRRpờng 2s7DiUqknên phải7LDQLRRp đi7LDQLRRp vòpeY6ng một7LDQLRRp vòpeY6ng rất2s7DiUqk xpeY6a. CpeY6ó lần2s7DiUqk peY6vì 7LDQLRRpmua n2s7DiUqkhiều đồpeY6 qu7LDQLRRpá npeY6ên cô7LDQLRRp đànhpeY6 2s7DiUqkphải ngồpeY6i bệt7LDQLRRp xuốn7LDQLRRpg đất7LDQLRRp 7LDQLRRpmà thở.

Gia2s7DiUqkng 7LDQLRRpNhan tr2s7DiUqkước đây2s7DiUqk thpeY6ường 7LDQLRRpxuyên nhắc7LDQLRRp nhở7LDQLRRp c2s7DiUqkô lpeY6à đừng7LDQLRRp npeY6ên peY6mua qupeY6á npeY6hiều đ7LDQLRRpồ 2s7DiUqkvà ph2s7DiUqkải tìm7LDQLRRp peY6con đ7LDQLRRpường n7LDQLRRpgắn nhpeY6ất v7LDQLRRpề nhà.

Có lẽ….peY6 VânpeY6 VpeY6y 7LDQLRRplén nhìnpeY6 Gia7LDQLRRpng Nha7LDQLRRpn, cpeY6ó lẽpeY6 ông7LDQLRRp 7LDQLRRptrời 7LDQLRRpđã b2s7DiUqkan 7LDQLRRpcho c2s7DiUqkô 7LDQLRRpcó peY6cơ hội7LDQLRRp qu7LDQLRRpay ng2s7DiUqkược lạipeY6 thờ2s7DiUqki 7LDQLRRpgian k7LDQLRRphông 7LDQLRRpchỉ 7LDQLRRplà đ7LDQLRRpể GipeY6ang NhapeY6n 2s7DiUqkcó 7LDQLRRpthể sốn7LDQLRRpg 2s7DiUqktốt hpeY6ơn m2s7DiUqkà 2s7DiUqkrất cpeY6ó peY6thể còn2s7DiUqk tạopeY6 c7LDQLRRpơ peY6hội 2s7DiUqkcho h7LDQLRRpai n2s7DiUqkgười qu2s7DiUqkay trở7LDQLRRp lạipeY6 vớipeY6 nhau.

Tiế2s7DiUqkng chu7LDQLRRpông điệ2s7DiUqkn thoạipeY6 v2s7DiUqkui t7LDQLRRpai van2s7DiUqkg l7LDQLRRpên. Vân2s7DiUqk 2s7DiUqkVy vpeY6ội vàng7LDQLRRp 7LDQLRRpmở peY6túi xápeY6ch, nhưng7LDQLRRp lạ2s7DiUqki thpeY6ấy chiếc2s7DiUqk điện2s7DiUqk thoại7LDQLRRp vẫnpeY6 i7LDQLRRpm lìm2s7DiUqk nằpeY6m đó.peY6 LúcpeY6 peY6này 2s7DiUqkcô mới2s7DiUqk peY6ý thứcpeY6 đ7LDQLRRpược rằngpeY6 tiế2s7DiUqkng ch2s7DiUqkuông điện7LDQLRRp 7LDQLRRpthoại peY6quen thuộc2s7DiUqk ấy2s7DiUqk khôpeY6ng phảpeY6i l2s7DiUqkà 2s7DiUqktừ 2s7DiUqkmáy đpeY6iện th7LDQLRRpoại 7LDQLRRpcủa cô.

Cô gi7LDQLRRpật m7LDQLRRpình 2s7DiUqknhớ peY6ra peY6rằng k2s7DiUqkể từ7LDQLRRp peY6sau k7LDQLRRphi Gi7LDQLRRpang peY6Nhan chết7LDQLRRp, chuôpeY6ng điện7LDQLRRp th2s7DiUqkoại củapeY6 c7LDQLRRpô 2s7DiUqkđã đổi7LDQLRRp tpeY6hành bản2s7DiUqk nhạ2s7DiUqkc mà2s7DiUqk G7LDQLRRpiang NhapeY6n thípeY6ch. Th7LDQLRRpế mà7LDQLRRp peY6giờ bả2s7DiUqkn 7LDQLRRpnhạc c2s7DiUqkô th2s7DiUqkích 7LDQLRRplại phá2s7DiUqkt peY6ra 2s7DiUqktừ đipeY6ện tpeY6hoại cpeY6ủa GipeY6ang Nhan.

Giang NpeY6han từn7LDQLRRpg trêpeY6u peY6chọc c7LDQLRRpô vpeY6ì dpeY6ùng thứ7LDQLRRp peY6âm nhạ7LDQLRRpc peY6ấu trpeY6ĩ 2s7DiUqknày, t2s7DiUqkhế mà2s7DiUqk bâ7LDQLRRpy g7LDQLRRpiờ a7LDQLRRpnh lại….

Trong điệnpeY6 tho2s7DiUqkại loán7LDQLRRpg 7LDQLRRpthoáng vọ2s7DiUqkng 7LDQLRRpra 2s7DiUqkgiọng peY6nói rất7LDQLRRp hpeY6ào hứn7LDQLRRpg củpeY6a 7LDQLRRpai đó2s7DiUqk: -CpeY6ậu 2s7DiUqkchuẩn bị2s7DiUqk kết2s7DiUqk hôpeY6n rồi7LDQLRRp k7LDQLRRphông? 7LDQLRRpKhông đợi2s7DiUqk cái2s7DiUqk ngư7LDQLRRpời kpeY6hông tpeY6hể ki2s7DiUqka 7LDQLRRpcủa 2s7DiUqkcậu 7LDQLRRpnữa à?peY6 Tô2s7DiUqki n7LDQLRRpói rồpeY6i mpeY6à, 2s7DiUqkban nãypeY6 tôipeY6 g7LDQLRRpọi 2s7DiUqkđiện 2s7DiUqkcho bpeY6ác gái,2s7DiUqk bpeY6ác 2s7DiUqkbảo peY6cậu peY6sắp kế2s7DiUqkt hôn,7LDQLRRp h7LDQLRRpóa r2s7DiUqka làpeY6 2s7DiUqkthật à?

- Ừ…2s7DiUqk- Gi7LDQLRRpang NhapeY6n khôn2s7DiUqkg hềpeY6 phủpeY6 địnpeY6h: peY6- 2s7DiUqkKhi n2s7DiUqkào gpeY6ặp thpeY6ì peY6nói cpeY6huyện peY6tiếp nhé!

2s7DiUqkTrái ti7LDQLRRpm của7LDQLRRp Vâ2s7DiUqkn VpeY6y đột7LDQLRRp nh7LDQLRRpiên nhpeY6ư bpeY6ị bó7LDQLRRpp 2s7DiUqknghẹt lạ2s7DiUqki. ApeY6nh ấpeY6y cpeY6huẩn bịpeY6 k2s7DiUqkết hôn7LDQLRRp rồi.A2s7DiUqknh thật7LDQLRRp s2s7DiUqkự speY6ắp kếtpeY6 hô7LDQLRRpn rồi,7LDQLRRp peY6hóa r2s7DiUqka 7LDQLRRpông trpeY6ời đangpeY6 tr2s7DiUqkêu đùapeY6 cô.2s7DiUqk 2s7DiUqkHai peY6người họ2s7DiUqk sớ7LDQLRRpm ch7LDQLRRpẳng peY6gặp, mpeY6uộn c2s7DiUqkhẳng gặpeY6p, peY6lại 2s7DiUqkgặp đúpeY6ng peY6vào lpeY6úc an7LDQLRRph ch7LDQLRRpuẩn bị2s7DiUqk 2s7DiUqkkết hôn.

Giang Nh2s7DiUqkan ngắt2s7DiUqk điệnpeY6 tho7LDQLRRpại. VâpeY6n VpeY6y vộipeY6 7LDQLRRpvàng peY6nói peY6cám ơnpeY6 rpeY6ồi 2s7DiUqkmở cửa7LDQLRRp 7LDQLRRpxe địnhpeY6 xuống.

- KhpeY6oan đã!peY6 peY6- Gian2s7DiUqkg N7LDQLRRphan cườipeY6 cườipeY6 peY6nói: peY6- 2s7DiUqkCó phải7LDQLRRp cpeY6ô cũpeY6ng 2s7DiUqknên đưa7LDQLRRp ch7LDQLRRpo 2s7DiUqktôi m2s7DiUqkột t7LDQLRRphứ giống2s7DiUqk n2s7DiUqkhư thpeY6ế không?

- peY6Cái gì?

7LDQLRRp-Danh 2s7DiUqkthiếp ấ2s7DiUqky! 7LDQLRRp- 2s7DiUqkAnh ngập2s7DiUqk ngừng7LDQLRRp nói:2s7DiUqk 7LDQLRRp- D7LDQLRRpù peY6sao tô7LDQLRRpi cũn7LDQLRRpg ppeY6hải bpeY6iết ngưpeY6ời 2s7DiUqktôi đ2s7DiUqkã 7LDQLRRpđưa d7LDQLRRpanh thiế2s7DiUqkp là2s7DiUqk a2s7DiUqki 7LDQLRRpchứ nhỉ?

LúcpeY6 nàypeY6 Vâ2s7DiUqkn VpeY6y mớpeY6i sựpeY6c tỉnh.2s7DiUqk Cô2s7DiUqk vụng7LDQLRRp peY6về lấy2s7DiUqk rpeY6a một7LDQLRRp t2s7DiUqkấm dan2s7DiUqkh tpeY6hiếp 7LDQLRRpđưa cpeY6ho Gi2s7DiUqkang NhpeY6an r7LDQLRRpồi đứng7LDQLRRp gọn2s7DiUqk vào2s7DiUqk lềpeY6 đường,2s7DiUqk nh7LDQLRRpìn chi2s7DiUqkếc peY6xe 7LDQLRRpcủa G7LDQLRRpiang Nha2s7DiUqkn đ2s7DiUqkang hpeY6òa vào7LDQLRRp dòn7LDQLRRpg 2s7DiUqkxe cộpeY6 đông2s7DiUqk đ2s7DiUqkúc tpeY6rên đường.

- Vâ2s7DiUqkn V7LDQLRRpy, ngườipeY6 2s7DiUqkban nãy2s7DiUqk l7LDQLRRpà peY6ai thế?

Mãi đ2s7DiUqkến peY6khi ngh2s7DiUqke th7LDQLRRpấy peY6tiếng 7LDQLRRphỏi c7LDQLRRpủa đồnpeY6g npeY6ghiệp, V2s7DiUqkân 2s7DiUqkVy mớ2s7DiUqki peY6giật m2s7DiUqkình bừnpeY6g tỉnh.

- MộtpeY6 người2s7DiUqk bạn!

-Khô7LDQLRRpng phpeY6ải chứ?

- ThpeY6ật đấy!peY6 peY6- CópeY6 lpeY6ẽ đối7LDQLRRp vớipeY6 Gian7LDQLRRpg Nha7LDQLRRpn, c7LDQLRRpô chẳngpeY6 th7LDQLRRpể đượcpeY6 c2s7DiUqkoi làpeY6 7LDQLRRpmột ngườ7LDQLRRpi bạn.

Giang NhapeY6n l7LDQLRRpấy 7LDQLRRpchìa k7LDQLRRphóa peY6mở cpeY6ửa, v2s7DiUqkừa 7LDQLRRpđi vào2s7DiUqk phò7LDQLRRpng peY6đã ngh2s7DiUqke th7LDQLRRpấy 2s7DiUqkmột gi7LDQLRRpọng 7LDQLRRpnói rất2s7DiUqk q7LDQLRRpuen thuộpeY6c: peY6- Tiể2s7DiUqku NguypeY6ên peY6về rồipeY6 đấ2s7DiUqky à?

- 2s7DiUqkNhìn co7LDQLRRpn xem7LDQLRRp, lớn7LDQLRRp bằ2s7DiUqkng npeY6gần n7LDQLRRpày rpeY6ồi peY6mà 7LDQLRRpcòn k2s7DiUqkhông biế7LDQLRRpt t7LDQLRRpự chă2s7DiUqkm sóc7LDQLRRp bản7LDQLRRp thâ2s7DiUqkn! 2s7DiUqk- Bà7LDQLRRp Gi7LDQLRRpang đanpeY6g mặc7LDQLRRp tạp7LDQLRRp dề7LDQLRRp từ7LDQLRRp t7LDQLRRprong bếppeY6 chpeY6ạy peY6ra, đ7LDQLRRpón l7LDQLRRpấy peY6cái á2s7DiUqko k7LDQLRRphoác trpeY6ên t7LDQLRRpay Gi2s7DiUqkang N7LDQLRRphan rồ7LDQLRRpi n2s7DiUqkhíu mpeY6ày nhìnpeY6 cậu7LDQLRRp copeY6n 7LDQLRRptrai: 2s7DiUqk- 7LDQLRRpCó ppeY6hải gần2s7DiUqk 7LDQLRRpđây 2s7DiUqklại l2s7DiUqkàm việc2s7DiUqk vất2s7DiUqk vả7LDQLRRp 7LDQLRRpquá peY6không? TrôngpeY6 peY6có vẻ2s7DiUqk peY6tâm trạng2s7DiUqk khôngpeY6 đượ2s7DiUqkc tốt…2s7DiUqk- nópeY6i đpeY6ến đ7LDQLRRpây mẹ7LDQLRRp Gia7LDQLRRpng NpeY6han b2s7DiUqkỗng nhíu7LDQLRRp m7LDQLRRpày: peY6- C2s7DiUqkó phả7LDQLRRpi bệnh2s7DiUqk 2s7DiUqktim lại….

-M7LDQLRRpẹ à…-2s7DiUqk G7LDQLRRpiang N2s7DiUqkhan cườ7LDQLRRpi cười:7LDQLRRp 2s7DiUqk- 2s7DiUqkĐừng 7LDQLRRpnghĩ vớ7LDQLRRp vpeY6ẩn nữa2s7DiUqk, co2s7DiUqkn vừ7LDQLRRpa đ2s7DiUqkến 7LDQLRRpbệnh việnpeY6 kiể7LDQLRRpm trpeY6a rồi2s7DiUqk, 2s7DiUqkmọi thứpeY6 đềupeY6 ổpeY6n cả!7LDQLRRp 7LDQLRRp- peY6Để chứng7LDQLRRp m7LDQLRRpinh 2s7DiUqkcho những7LDQLRRp gpeY6ì mình7LDQLRRp vừapeY6 nói,2s7DiUqk G7LDQLRRpiang 7LDQLRRpNhan cònpeY6 đưa7LDQLRRp chpeY6o m7LDQLRRpẹ 2s7DiUqkxem tờpeY6 đơn7LDQLRRp kpeY6hám bện7LDQLRRph mà7LDQLRRp bácpeY6 2s7DiUqksĩ đã7LDQLRRp viết.

Mẹ2s7DiUqk 2s7DiUqkGiang NpeY6han đọ7LDQLRRpc kết7LDQLRRp 7LDQLRRpquả kiểmpeY6 t7LDQLRRpra cpeY6ủa copeY6n, nụ7LDQLRRp cư2s7DiUqkời lậppeY6 tứ7LDQLRRpc nở7LDQLRRp trêpeY6n môi.

Trong n2s7DiUqkhà vpeY6ệ 7LDQLRRpsinh, Gi7LDQLRRpang NhpeY6an s7LDQLRRpoi v7LDQLRRpào gươ2s7DiUqkng. Hìn7LDQLRRph ảnh7LDQLRRp của7LDQLRRp 2s7DiUqkanh 2s7DiUqktrong gươngpeY6 c7LDQLRRpó chpeY6út cứngpeY6 nhắcpeY6, khuôn7LDQLRRp 2s7DiUqkmặt cứ2s7DiUqk thấ7LDQLRRpt thầnpeY6 nhpeY6ư ngpeY6ười mấtpeY6 hồn,7LDQLRRp nếpeY6u khôn7LDQLRRpg chẳ7LDQLRRpng đế7LDQLRRpn 7LDQLRRpmức cópeY6 npeY6gười đến7LDQLRRp peY6nhà mà2s7DiUqk peY6anh khôpeY6ng biếtpeY6. Mẹ2s7DiUqk an7LDQLRRph cứ7LDQLRRp 7LDQLRRpthỉnh tho2s7DiUqkảng lạpeY6i đến2s7DiUqk d2s7DiUqkọn d2s7DiUqkẹp 7LDQLRRpnhà cửa7LDQLRRp chpeY6o anh7LDQLRRp, hô2s7DiUqkm na7LDQLRRpy c2s7DiUqkũng khôn7LDQLRRpg phả7LDQLRRpi l2s7DiUqkà ngopeY6ại lệ.

TrêpeY6n bpeY6àn b2s7DiUqkày t7LDQLRRpoàn 2s7DiUqkđồ ănpeY6 mà2s7DiUqk thường7LDQLRRp ng7LDQLRRpày an2s7DiUqkh vẫn7LDQLRRp 7LDQLRRpthích ăn7LDQLRRp, thếpeY6 nh2s7DiUqkưng h7LDQLRRpôm npeY6ay ănpeY6 7LDQLRRpvào 7LDQLRRplại chẳnpeY6g thấy2s7DiUqk peY6ngon miệng2s7DiUqk chútpeY6 peY6nào. Có7LDQLRRp lẽ2s7DiUqk tạ2s7DiUqki peY6vì dpeY6ạo 2s7DiUqknày apeY6nh th2s7DiUqkực s2s7DiUqkự quápeY6 bpeY6ận rộn.

- Mẹ2s7DiUqk đã2s7DiUqk đặ2s7DiUqkt khá7LDQLRRpch sạn2s7DiUqk 2s7DiUqktổ chức7LDQLRRp hô2s7DiUqkn lễ7LDQLRRp cpeY6ho c7LDQLRRpon r7LDQLRRpồi, peY6ở khách…..
MẹpeY6 an2s7DiUqkh bắ2s7DiUqkt đpeY6ầu nóipeY6 2s7DiUqkđến c2s7DiUqkhuyện 7LDQLRRpchuẩn bịpeY6 hô2s7DiUqkn 7LDQLRRplễ. Gi2s7DiUqkang peY6Nhan chẳng7LDQLRRp để7LDQLRRp hề7LDQLRRp peY6để tâm2s7DiUqk 7LDQLRRpđến nhữpeY6ng gìpeY6 m7LDQLRRpẹ 2s7DiUqkanh peY6đang nói.

- CápeY6c 7LDQLRRpcon kết7LDQLRRp h2s7DiUqkôn 7LDQLRRpxong khônpeY6g peY6định 2s7DiUqkdọn vềpeY6 npeY6hà ởpeY6 th7LDQLRRpật à?

- KhpeY6ông ạ7LDQLRRp…- Gi2s7DiUqkang Nha2s7DiUqkn cườ2s7DiUqki cười:7LDQLRRp 7LDQLRRp- CpeY6on peY6quen ởpeY6 ri2s7DiUqkêng rồi!

- Cũn7LDQLRRpg phpeY6ải! 7LDQLRRp- peY6Mẹ Gi2s7DiUqkang NpeY6han tpeY6ỏ vpeY6ẻ r2s7DiUqkộng lượngpeY6: 2s7DiUqk- T7LDQLRRphanh niê7LDQLRRpn đề7LDQLRRpu th7LDQLRRpích c7LDQLRRpó peY6không gi2s7DiUqkan peY6riêng 2s7DiUqktư! 2s7DiUqk- NpeY6ói 2s7DiUqkrồi b2s7DiUqkà 7LDQLRRpđưa m7LDQLRRpắt nhpeY6ìn kh7LDQLRRpắp căpeY6n ph7LDQLRRpòng: peY6- 7LDQLRRpCó cầnpeY6 phpeY6ải sửa2s7DiUqk lạ7LDQLRRpi căn2s7DiUqk 7LDQLRRphộ 2s7DiUqknày khô7LDQLRRpng con?

Giang NpeY6han b7LDQLRRpỏ 2s7DiUqkđôi 2s7DiUqkđũa peY6trên peY6tay xuống,2s7DiUqk đá7LDQLRRpp: peY6- KhôngpeY6 cần2s7DiUqk ph7LDQLRRpiền peY6phức 2s7DiUqknhư v2s7DiUqkậy đâpeY6u mẹ!

- Dù7LDQLRRp s7LDQLRRpao cũng7LDQLRRp phảpeY6i mu7LDQLRRpa peY6sắm mộtpeY6 và2s7DiUqki d7LDQLRRpụng cụ2s7DiUqk g2s7DiUqkia đình7LDQLRRp chứ….

- Gầ7LDQLRRpn đây7LDQLRRp 2s7DiUqkcông 2s7DiUqkty peY6bận lắm,2s7DiUqk c2s7DiUqkon khpeY6ông có7LDQLRRp tpeY6hời gi2s7DiUqkan đâu!

- Khôn2s7DiUqkg s7LDQLRRpao, đ7LDQLRRpể 2s7DiUqkmẹ mupeY6a giú2s7DiUqkp peY6con! 2s7DiUqk- Mẹ7LDQLRRp 7LDQLRRpGiang Nha7LDQLRRpn hào2s7DiUqk hứnpeY6g nópeY6i. Chỉ7LDQLRRp cầ2s7DiUqkn cpeY6on trapeY6i chịupeY6 kpeY6ết hôn7LDQLRRp peY6thì chpeY6o dpeY6ù peY6có vấtpeY6 vảpeY6 đế2s7DiUqkn đâpeY6u 7LDQLRRpbà cũngpeY6 chấp2s7DiUqk nhận.

Giang N7LDQLRRphan c2s7DiUqkhần chừ2s7DiUqk m7LDQLRRpột chút7LDQLRRp đànhpeY6 gật7LDQLRRp đầupeY6, chẳngpeY6 7LDQLRRpnhẽ mẹ7LDQLRRp nó2s7DiUqki gì2s7DiUqk a2s7DiUqknh cpeY6ũng g2s7DiUqkạt đi:2s7DiUqk peY6- peY6Vâng, vất7LDQLRRp vả2s7DiUqk ch2s7DiUqko mẹ2s7DiUqk quá!

2s7DiUqk- 2s7DiUqkCái peY6thằng này7LDQLRRp, s7LDQLRRpao 2s7DiUqkmà khácpeY6h s2s7DiUqkáo vpeY6ới m7LDQLRRpẹ thế!

Sau 7LDQLRRpkhi th7LDQLRRpu dọ7LDQLRRpn phòn7LDQLRRpg bếpeY6p 7LDQLRRpxong xupeY6ôi, mẹ7LDQLRRp G7LDQLRRpiang Nh7LDQLRRpan chu7LDQLRRpẩn bị2s7DiUqk rpeY6a v7LDQLRRpề. TrpeY6ước kh2s7DiUqki peY6đi mẹ2s7DiUqk an2s7DiUqkh chợ2s7DiUqkt nhpeY6ớ peY6ra chuyện2s7DiUqk gì7LDQLRRp đó2s7DiUqk, lipeY6ền ngoảnpeY6h lạ2s7DiUqki nỏi:peY6 7LDQLRRp- À2s7DiUqk phải2s7DiUqk 2s7DiUqkrồi….- peY6mẹ lấypeY6 2s7DiUqkra mộtpeY6 2s7DiUqkcái đ7LDQLRRpiện thopeY6ại đãpeY6 tắt2s7DiUqk máy7LDQLRRp ởpeY6 tron7LDQLRRpg 2s7DiUqktúi rpeY6a peY6và n7LDQLRRpói: 2s7DiUqk- Tiểu7LDQLRRp Nguyên2s7DiUqk, cáipeY6 điện7LDQLRRp 2s7DiUqkthoại nàypeY6 c2s7DiUqkon 2s7DiUqkđã đểpeY6 peY6ở 2s7DiUqknhà peY6hơn m7LDQLRRpột npeY6ăm 7LDQLRRpnay 7LDQLRRprồi. peY6Nếu nhpeY6ư co2s7DiUqkn peY6đã không7LDQLRRp dùn2s7DiUqkg đến2s7DiUqk thì2s7DiUqk m7LDQLRRpẹ 2s7DiUqkmang đ2s7DiUqki cpeY6ho ngưpeY6ời t2s7DiUqka nhé!

Giang NhapeY6n ngẩ2s7DiUqkng đầu2s7DiUqk 2s7DiUqknhìn, chiếc7LDQLRRp điện7LDQLRRp thoạipeY6 ấypeY6 được7LDQLRRp bàypeY6 tron7LDQLRRpg 7LDQLRRptủ kính,peY6 a2s7DiUqknh vừapeY6 2s7DiUqknhìn đã2s7DiUqk ưng2s7DiUqk peY6ý n7LDQLRRpgay. 7LDQLRRpKiểu peY6cách đơn7LDQLRRp giản,2s7DiUqk peY6vỏ ngo7LDQLRRpài màupeY6 đpeY6en sapeY6ng trọ7LDQLRRpng….không hiể7LDQLRRpu v7LDQLRRpì sa2s7DiUqko mà7LDQLRRp 7LDQLRRpanh 7LDQLRRpvừa n7LDQLRRphìn t7LDQLRRphấy 7LDQLRRpnó đã2s7DiUqk bỏ7LDQLRRp tiền2s7DiUqk 7LDQLRRpra m2s7DiUqkua nó2s7DiUqk về2s7DiUqk luôn2s7DiUqk khônpeY6g su2s7DiUqky peY6nghĩ, rồi7LDQLRRp đ7LDQLRRpặt n2s7DiUqkó peY6vào chiếpeY6c 2s7DiUqktủ peY6đầu giường.

Hóa rpeY6a 7LDQLRRpđã đểpeY6 n7LDQLRRpó ởpeY6 đ7LDQLRRpó hpeY6ơn peY6một n7LDQLRRpăm t2s7DiUqkrời rồi,2s7DiUqk cuối2s7DiUqk cùnpeY6g vẫn7LDQLRRp chỉ7LDQLRRp copeY6i làpeY6 nhưpeY6 một2s7DiUqk vật7LDQLRRp đ7LDQLRRpể tr2s7DiUqkưng 2s7DiUqkbày m2s7DiUqkà thôi.

Chẳng peY6mấy c7LDQLRRphốc đpeY6ã đếpeY6n cuốpeY6i tháng7LDQLRRp. Tro7LDQLRRpng buổipeY6 2s7DiUqkhọp tổng7LDQLRRp peY6kết cupeY6ối thá7LDQLRRpng, s2s7DiUqkếp hết2s7DiUqk lờ2s7DiUqki kpeY6hen ngợipeY6 Vâ2s7DiUqkn V7LDQLRRpy. Kh2s7DiUqkách hpeY6àng của7LDQLRRp cônpeY6g tpeY6y peY6đã gọi2s7DiUqk đi7LDQLRRpện đến2s7DiUqk hế7LDQLRRpt 7LDQLRRplời khe2s7DiUqkn ngợipeY6 peY6và peY6tỏ 2s7DiUqkra v2s7DiUqkô cù7LDQLRRpng hà7LDQLRRpi lòng7LDQLRRp vớipeY6 thái2s7DiUqk đ7LDQLRRpộ vàpeY6 chất7LDQLRRp lpeY6ượng ph7LDQLRRpục v2s7DiUqkụ củapeY6 peY6công t7LDQLRRpy. Sế7LDQLRRpp cpeY6òn t7LDQLRRphưởng 7LDQLRRpcho 7LDQLRRpVân V7LDQLRRpy b7LDQLRRpa n2s7DiUqkghìn tệ.

CôpeY6 cpeY6òn peY6chưa được2s7DiUqk lpeY6ĩnh peY6tiền thì2s7DiUqk peY6các đồn7LDQLRRpg ng2s7DiUqkhiệp đãpeY6 2s7DiUqkhò re2s7DiUqko đòi2s7DiUqk VâpeY6n peY6Vy phảpeY6i khpeY6ao. Vừ7LDQLRRpa peY6hay 2s7DiUqkở trêpeY6n peY6con phố2s7DiUqk gần7LDQLRRp đó2s7DiUqk mới7LDQLRRp kha2s7DiUqki trươnpeY6g m2s7DiUqkột cửpeY6a 7LDQLRRphàng đồ2s7DiUqk nướng,7LDQLRRp mọi7LDQLRRp ngườipeY6 a2s7DiUqki nấ2s7DiUqky đề2s7DiUqku 7LDQLRRpnghỉ lpeY6àm từ2s7DiUqk peY6sớm peY6và 7LDQLRRpra peY6đó ngồi7LDQLRRp 2s7DiUqktụ tập7LDQLRRp vớ2s7DiUqki nhau.

Cô cò2s7DiUqkn c7LDQLRRphưa được2s7DiUqk lĩn7LDQLRRph tiền2s7DiUqk th7LDQLRRpì 7LDQLRRpcác đồn7LDQLRRpg nghiệp7LDQLRRp đ2s7DiUqkã h2s7DiUqkò r7LDQLRRpeo đòpeY6i V7LDQLRRpân V7LDQLRRpy phả2s7DiUqki kh7LDQLRRpao. Vừa2s7DiUqk h2s7DiUqkay ở7LDQLRRp trên7LDQLRRp c7LDQLRRpon p7LDQLRRphố g7LDQLRRpần peY6đó mới2s7DiUqk k7LDQLRRphai trươngpeY6 một7LDQLRRp peY6cửa h2s7DiUqkàng đpeY6ồ nướng,7LDQLRRp 7LDQLRRpmọi ngưpeY6ời a7LDQLRRpi 7LDQLRRpnấy đề2s7DiUqku npeY6ghỉ là2s7DiUqkm từ7LDQLRRp sớmpeY6 vpeY6à r7LDQLRRpa peY6đó n2s7DiUqkgồi t2s7DiUqkụ t7LDQLRRpập vớ2s7DiUqki nhau.

C7LDQLRRphẳng mấy2s7DiUqk 2s7DiUqkkhi được7LDQLRRp vupeY6i vẻpeY6 t2s7DiUqkhế này,peY6 2s7DiUqkcho d2s7DiUqkù 2s7DiUqkcó m7LDQLRRpất ti2s7DiUqkền cũpeY6ng th7LDQLRRpấy đ7LDQLRRpáng! D7LDQLRRpù g2s7DiUqkì t7LDQLRRphì đây7LDQLRRp 2s7DiUqkcũng 2s7DiUqklà t7LDQLRRpiền c7LDQLRRpủa sế7LDQLRRpp chứ2s7DiUqk đâpeY6u phảpeY6i tiề7LDQLRRpn củapeY6 c7LDQLRRpô. peY6Mọi 2s7DiUqkngười ngồ2s7DiUqki xun2s7DiUqkg quan7LDQLRRph cpeY6ái bà2s7DiUqkn, cụngpeY6 l2s7DiUqki chúc2s7DiUqk mừng2s7DiUqk v2s7DiUqkà ă7LDQLRRpn uống7LDQLRRp 7LDQLRRpno s7LDQLRRpay. 2s7DiUqkSau kpeY6hi 2s7DiUqkăn uốnpeY6g xopeY6ng, họ7LDQLRRp lpeY6ại rủpeY6 peY6nhau đế7LDQLRRpn peY6KTV hát.

Nhân lú7LDQLRRpc đápeY6m đàn7LDQLRRp ôngpeY6 co7LDQLRRpn 7LDQLRRptrai đan7LDQLRRpg 7LDQLRRphát 2s7DiUqkhò, m2s7DiUqkấy chị2s7DiUqk 2s7DiUqkem phụpeY6 npeY6ữ lipeY6ền ngồi7LDQLRRp túm7LDQLRRp tụm2s7DiUqk vớpeY6i n7LDQLRRphau buô2s7DiUqkn dư2s7DiUqka lê.

peY6- 7LDQLRRpThật kh2s7DiUqkông ngờ7LDQLRRp trpeY6ước peY6khi kếtpeY6 hô2s7DiUqkn 2s7DiUqklại 2s7DiUqkgặp p2s7DiUqkhải chuyệnpeY6 này2s7DiUqk! 7LDQLRRp- peY6Tôn 2s7DiUqkKì mí7LDQLRRpm m7LDQLRRpôi nhấ7LDQLRRpp mộpeY6t 2s7DiUqkngụm rượpeY6u v7LDQLRRpang: 2s7DiUqk- Cá7LDQLRRpc peY6chị nó7LDQLRRpi xe2s7DiUqkm có2s7DiUqk kpeY6ì peY6lạ khpeY6ông, đúngpeY6 2s7DiUqkvào lúc2s7DiUqk npeY6ày peY6gặp lại2s7DiUqk anpeY6h peY6ấy, 7LDQLRRphóa rpeY6a a2s7DiUqknh 7LDQLRRpấy đếnpeY6 7LDQLRRpgiờ vẫ2s7DiUqkn 2s7DiUqkcòn c7LDQLRRphưa kết7LDQLRRp hôn!

Đúng7LDQLRRp vàpeY6o 7LDQLRRplúc chuẩn7LDQLRRp bpeY6ị nắm2s7DiUqk peY6tay vpeY6ị hôpeY6n peY6phu b2s7DiUqkước vào2s7DiUqk lpeY6ễ đường7LDQLRRp thpeY6ì Tô2s7DiUqkn Kì7LDQLRRp lạpeY6i t2s7DiUqkình peY6cờ gpeY6ặp 2s7DiUqklại ngư2s7DiUqkời y7LDQLRRpêu cũ.

- Thế2s7DiUqk cậpeY6u 2s7DiUqkđịnh lựa7LDQLRRp 2s7DiUqkchọn r7LDQLRRpa l2s7DiUqkàm speY6ao? 7LDQLRRp- Tiểu2s7DiUqk TpeY6hu 2s7DiUqktò 2s7DiUqkmò hỏi.

2s7DiUqkVẻ 7LDQLRRpmặt T7LDQLRRpôn Kì7LDQLRRp 2s7DiUqkcó chút2s7DiUqk đau2s7DiUqk k2s7DiUqkhổ, 2s7DiUqkchỉ có7LDQLRRp điềupeY6 đây7LDQLRRp chẳpeY6ng qu2s7DiUqka ch2s7DiUqkỉ 7LDQLRRplà sự7LDQLRRp 2s7DiUqku upeY6ất tro7LDQLRRpng mộ2s7DiUqkt vài7LDQLRRp giâypeY6 ngắn7LDQLRRp ng2s7DiUqkủi. C7LDQLRRphỉ v7LDQLRRpài gpeY6iây 7LDQLRRpsau c2s7DiUqkô đã2s7DiUqk nở2s7DiUqk nụpeY6 peY6cười tươi2s7DiUqk r7LDQLRRpói: peY6- Lự7LDQLRRpa chọn7LDQLRRp 2s7DiUqkthế nào2s7DiUqk? Đươn7LDQLRRpg nhpeY6iên 2s7DiUqklà 2s7DiUqktôi vẫnpeY6 2s7DiUqksẽ kpeY6ết 7LDQLRRphôn thpeY6eo đúngpeY6 7LDQLRRpkế hoạch,2s7DiUqk cpeY6hẳng nhẽ7LDQLRRp peY6anh ấypeY6 7LDQLRRpđột nhiê7LDQLRRpn xuấpeY6t hiện2s7DiUqk npeY6ói rằngpeY6 vẫnpeY6 2s7DiUqkcòn yêu7LDQLRRp t7LDQLRRpôi 7LDQLRRpthì tô7LDQLRRpi 2s7DiUqkphải b7LDQLRRpỏ đ7LDQLRRpám 2s7DiUqkcưới peY6để qupeY6ay lạ2s7DiUqki 7LDQLRRpvới apeY6nh ấy7LDQLRRp chắc?peY6 CpeY6ho dù2s7DiUqk tô7LDQLRRpi có2s7DiUqk ypeY6êu peY6anh 2s7DiUqkấy đến7LDQLRRp mức7LDQLRRp nào2s7DiUqk cũn2s7DiUqkg sẽpeY6 khô7LDQLRRpng là2s7DiUqkm 2s7DiUqknhư v2s7DiUqkậy. Đ7LDQLRRpâu 7LDQLRRpcó cpeY6òn l2s7DiUqkà mấy2s7DiUqk cpeY6ô bé,2s7DiUqk cậu2s7DiUqk bpeY6é nông7LDQLRRp peY6nổi peY6như trướcpeY6 peY6đâu, c2s7DiUqkòn c2s7DiUqkó a2s7DiUqki dápeY6m t7LDQLRRpin tưởn7LDQLRRpg và7LDQLRRpo 2s7DiUqkmột th7LDQLRRpứ peY6tình yêupeY6 cpeY6hẳng ba7LDQLRRpo giờ2s7DiUqk peY6phôi ph2s7DiUqkai peY6nữa cpeY6hứ? TrưpeY6ớc đâypeY6 cậu2s7DiUqk n2s7DiUqkói cậ2s7DiUqku thề7LDQLRRp npeY6on hẹn7LDQLRRp biển7LDQLRRp 2s7DiUqkvới mộpeY6t ngpeY6ười, cảpeY6 đpeY6ời chỉ2s7DiUqk yê7LDQLRRpu m2s7DiUqkột 7LDQLRRpmình 2s7DiUqkngười ấy2s7DiUqk thôi,2s7DiUqk c7LDQLRRpó lẽ2s7DiUqk mọ2s7DiUqki người2s7DiUqk 7LDQLRRpsẽ cả2s7DiUqkm động7LDQLRRp 7LDQLRRpđến peY6rớt nướpeY6c mắt.peY6 Nh7LDQLRRpưng bây2s7DiUqk gipeY6ờ mà2s7DiUqk c2s7DiUqkậu nópeY6i 7LDQLRRpvậy, mpeY6ọi người2s7DiUqk 2s7DiUqkvẫn sẽ7LDQLRRp rơpeY6i peY6nước mắt,2s7DiUqk như2s7DiUqkng mpeY6à là2s7DiUqk c2s7DiUqkười 7LDQLRRpchảy nước2s7DiUqk mắt.2s7DiUqk peY6Quá khứ2s7DiUqk chỉ2s7DiUqk làpeY6 quápeY6 khứ,2s7DiUqk khôpeY6ng t7LDQLRRphể đểpeY6 quá7LDQLRRp khứpeY6 trpeY6ở 2s7DiUqkthành peY6vật peY6cản 7LDQLRRpcho tương7LDQLRRp la2s7DiUqki được!

Tiểu2s7DiUqk 2s7DiUqkThu tiếpeY6c nuối2s7DiUqk thở2s7DiUqk dài:peY6 7LDQLRRp- Lẽ2s7DiUqk 2s7DiUqknào bâ2s7DiUqky giờ7LDQLRRp apeY6i nấ7LDQLRRpy đều2s7DiUqk bịpeY6 hi2s7DiUqkện t2s7DiUqkhực hóapeY6 hếpeY6t r2s7DiUqkồi 7LDQLRRphay sao?

Tôn KìpeY6 cườipeY6 cườ2s7DiUqki peY6nói: 7LDQLRRp- Đâ2s7DiUqky là2s7DiUqk hpeY6iện thực,2s7DiUqk 2s7DiUqkcũng lpeY6à một7LDQLRRp sự2s7DiUqk l7LDQLRRpựa c7LDQLRRphọn hế7LDQLRRpt sức7LDQLRRp bình2s7DiUqk thườngpeY6! peY6Chẳng 2s7DiUqkai mu7LDQLRRpốn man2s7DiUqkg mộtpeY6 tpeY6hứ m2s7DiUqkơ hồ2s7DiUqk rpeY6a để7LDQLRRp đánhpeY6 c2s7DiUqkuộc cả7LDQLRRp đờipeY6 mì7LDQLRRpnh cả!2s7DiUqk Mà7LDQLRRp tình2s7DiUqk ypeY6êu 7LDQLRRplại là7LDQLRRp t2s7DiUqkhứ mơ7LDQLRRp hồpeY6 nhất2s7DiUqk peY6trong c2s7DiUqkái 7LDQLRRpthế gi2s7DiUqkới này!

- 7LDQLRRpTìm lạipeY6 g7LDQLRRpiấc mộpeY6ng tì2s7DiUqknh yêu7LDQLRRp 7LDQLRRpchẳng qpeY6ua chpeY6ỉ l2s7DiUqkà mộpeY6t sựpeY6 hopeY6ang tư7LDQLRRpởng. MpeY6ộng c7LDQLRRpũ, chẳngpeY6 7LDQLRRpqua 2s7DiUqkcũng 2s7DiUqkchỉ peY6là một7LDQLRRp 7LDQLRRpgiấc m2s7DiUqkộng peY6mà thôi!

Tôn KìpeY6 npeY6ói đúng,7LDQLRRp đ7LDQLRRpó 2s7DiUqkchẳng q2s7DiUqkua chpeY6ỉ l7LDQLRRpà mộtpeY6 giấpeY6c mơ.

Vì hôpeY6m sapeY6u còn7LDQLRRp phảipeY6 2s7DiUqkđi 2s7DiUqklàm nên7LDQLRRp mọ7LDQLRRpi ngườpeY6i v2s7DiUqkui ch2s7DiUqkơi đếnpeY6 mườipeY6 gipeY6ờ 7LDQLRRplà lụpeY6c 7LDQLRRptục giải7LDQLRRp tpeY6án hết.2s7DiUqk V7LDQLRRpân 7LDQLRRpVy peY6ra qupeY6ầy thapeY6nh t7LDQLRRpoán r7LDQLRRpồi cùngpeY6 Tiểu2s7DiUqk Th7LDQLRRpu r7LDQLRRpa bếnpeY6 peY6xe buýt.peY6 peY6Ra đếpeY6n bếnpeY6 7LDQLRRpxe, mở2s7DiUqk 7LDQLRRptúi 2s7DiUqkra lấ2s7DiUqky ti2s7DiUqkền lẻ2s7DiUqk thì7LDQLRRp c2s7DiUqkô mớ2s7DiUqki phpeY6át h7LDQLRRpiện rpeY6a 7LDQLRRplà điệ7LDQLRRpn thoại2s7DiUqk c2s7DiUqkủa mình2s7DiUqk khô7LDQLRRpng có7LDQLRRp ở2s7DiUqk tr7LDQLRRpong túi.

- Cậ2s7DiUqku nhớ2s7DiUqk lạpeY6i 7LDQLRRpcho k7LDQLRRpĩ và7LDQLRRpo, có7LDQLRRp phpeY6ải lpeY6à 7LDQLRRpđể 7LDQLRRpquên điện2s7DiUqk th7LDQLRRpoại ở7LDQLRRp K7LDQLRRpTV rpeY6ồi không?

Vân 7LDQLRRpVy nh7LDQLRRpớ kĩ7LDQLRRp lại,peY6 peY6ban nã7LDQLRRpy 2s7DiUqkvì sợ7LDQLRRp tiếng2s7DiUqk nhạpeY6c q2s7DiUqkuá ồn7LDQLRRp 2s7DiUqkkhông thể7LDQLRRp n2s7DiUqkghe thpeY6ấy tipeY6ếng chuông7LDQLRRp đpeY6iện thoại2s7DiUqk nê2s7DiUqkn côpeY6 đã2s7DiUqk peY6lấy điện2s7DiUqk thoạ7LDQLRRpi 2s7DiUqkra 7LDQLRRpkhỏi peY6túi 2s7DiUqkvà đpeY6ể 2s7DiUqklên ghế7LDQLRRp sôpeY6 2s7DiUqkpha. TpeY6hế peY6mà lú7LDQLRRpc 2s7DiUqkra về7LDQLRRp 2s7DiUqkcô 2s7DiUqklại 7LDQLRRpquên khô7LDQLRRpng peY6cầm theo.

- Tớ2s7DiUqk m2s7DiUqkột mìnhpeY6 qpeY6uay lạpeY6i đó7LDQLRRp lấpeY6y 7LDQLRRplà đư7LDQLRRpợc rồ2s7DiUqki! Cậu2s7DiUqk về2s7DiUqk đi,2s7DiUqk n2s7DiUqkhà c2s7DiUqkậu xa!

- KhôngpeY6 sao7LDQLRRp! peY6- Tiể7LDQLRRpu 2s7DiUqkThu tú2s7DiUqkm lấy2s7DiUqk cánh2s7DiUqk t7LDQLRRpay V2s7DiUqkân 7LDQLRRpVy: peY6- TớpeY6 đi2s7DiUqk vớ2s7DiUqki 2s7DiUqkcậu, cù7LDQLRRpng lắm7LDQLRRp thì7LDQLRRp v7LDQLRRpề nhpeY6à cậu7LDQLRRp n2s7DiUqkgủ một7LDQLRRp đêm7LDQLRRp cpeY6hứ gì!

Ha7LDQLRRpi ngườpeY6i 7LDQLRRpvừa npeY6ói vừa7LDQLRRp peY6chạy vộ7LDQLRRpi vàpeY6ng về7LDQLRRp phía2s7DiUqk peY6quán 2s7DiUqkkaraok để2s7DiUqk lấypeY6 điện2s7DiUqk thoại2s7DiUqk. Vân7LDQLRRp 7LDQLRRpVy đpeY6i nhan2s7DiUqkh đến7LDQLRRp 7LDQLRRpnỗi khpeY6iến 7LDQLRRpcho TiểupeY6 ThpeY6u chạypeY6 đu7LDQLRRpổi t7LDQLRRpheo mệtpeY6 đếnpeY6 bpeY6ở hơipeY6 ta2s7DiUqki: 2s7DiUqk- Tiểu2s7DiUqk Vy7LDQLRRp, cậu7LDQLRRp đừngpeY6 s2s7DiUqkốt rột,7LDQLRRp đi2s7DiUqkện 2s7DiUqkthoại để2s7DiUqk ởpeY6 đpeY6ấy khôpeY6ng mấ2s7DiUqkt được7LDQLRRp 2s7DiUqkđâu. Bìn7LDQLRRph thường2s7DiUqk 2s7DiUqkcậu gipeY6ữ đipeY6ện th7LDQLRRpoại 2s7DiUqkrất kĩ,7LDQLRRp 2s7DiUqkcó ph7LDQLRRpải lpeY6à sợ7LDQLRRp ngư7LDQLRRpời kh7LDQLRRpác p2s7DiUqkhát hiệ7LDQLRRpn r2s7DiUqka bpeY6í mật7LDQLRRp g7LDQLRRpì peY6trong đ7LDQLRRpó khô7LDQLRRpng hả?

Tiểu 7LDQLRRpThu 7LDQLRRpnói bừ7LDQLRRpa nh7LDQLRRpưng lạipeY6 trún7LDQLRRpg ngpeY6ay tipeY6m peY6đen của2s7DiUqk VâpeY6n Vy.

Trong điện7LDQLRRp thopeY6ại của2s7DiUqk c7LDQLRRpô có2s7DiUqk chứa7LDQLRRp bípeY6 m2s7DiUqkật 2s7DiUqkkhông thể7LDQLRRp 2s7DiUqknói c7LDQLRRpho npeY6gười k7LDQLRRphác biế2s7DiUqkt được.7LDQLRRp Sa7LDQLRRpu 2s7DiUqkkhi thời2s7DiUqk g2s7DiUqkian 2s7DiUqkquay ngượcpeY6 tpeY6rở lạ7LDQLRRpi,cô đ7LDQLRRpã ch2s7DiUqkạy đếnpeY6 trướcpeY6 cửa7LDQLRRp nhà7LDQLRRp nh2s7DiUqkà Gia2s7DiUqkng Nha2s7DiUqkn, dùng2s7DiUqk m7LDQLRRpáy ảnh7LDQLRRp chụp2s7DiUqk 7LDQLRRplại mộ2s7DiUqkt bpeY6ức ảpeY6nh cpeY6ủa Gi7LDQLRRpang Nha7LDQLRRpn. 2s7DiUqkSau k7LDQLRRphi 7LDQLRRpmua điệpeY6n thoại7LDQLRRp 7LDQLRRphồi đầupeY6 n2s7DiUqkăm, c2s7DiUqkô đpeY6ã chuyểnpeY6 bức7LDQLRRp ảnpeY6h 7LDQLRRpấy peY6vào t2s7DiUqkrong bpeY6ộ n2s7DiUqkhớ máy.peY6 peY6Ngộ 7LDQLRRpnhớ cópeY6 n7LDQLRRpgười 2s7DiUqklấy được2s7DiUqk c2s7DiUqkái m7LDQLRRpáy rồipeY6 mởpeY6 r7LDQLRRpa x7LDQLRRpem ảnpeY6h, phátpeY6 hpeY6iện r2s7DiUqka bức2s7DiUqk ảnh2s7DiUqk ấy…c7LDQLRRphắc cũn2s7DiUqkg khô2s7DiUqkng peY6có vấn2s7DiUqk đề2s7DiUqk peY6gì đ7LDQLRRpâu peY6nhỉ? K2s7DiUqkhông được,7LDQLRRp 7LDQLRRpcô peY6không thpeY6ể m7LDQLRRpạo hipeY6ểm n7LDQLRRphư vpeY6ậy được2s7DiUqk! Cô2s7DiUqk nhấtpeY6 định7LDQLRRp phải7LDQLRRp peY6tìm 2s7DiUqklại đpeY6iện thoạ2s7DiUqki. Chuyện2s7DiUqk 7LDQLRRpnày m2s7DiUqkà đểpeY6 peY6cho Gian2s7DiUqkg Nh2s7DiUqkan 2s7DiUqkbiết được,peY6 chpeY6ắc chắn7LDQLRRp an7LDQLRRph 7LDQLRRpsẽ c7LDQLRRpho rằng7LDQLRRp cô2s7DiUqk lpeY6à mộtpeY6 k2s7DiUqkẻ biếnpeY6 th2s7DiUqkái, m7LDQLRRpột co2s7DiUqkn điên.

Tr2s7DiUqkước kiapeY6, 7LDQLRRplúc cô2s7DiUqk và2s7DiUqk Gia7LDQLRRpng N2s7DiUqkhan còn2s7DiUqk peY6ở b2s7DiUqkên 7LDQLRRpnhau, c2s7DiUqkô lu7LDQLRRpôn t7LDQLRRphể hipeY6ện nhữn7LDQLRRpg mặ2s7DiUqkt 2s7DiUqktốt củpeY6a 7LDQLRRpmình trưpeY6ớc mpeY6ặt 7LDQLRRpanh. B7LDQLRRpây giờpeY6 mặcpeY6 2s7DiUqkdù khpeY6ông cpeY6ó 7LDQLRRpduyên phậpeY6n đư7LDQLRRpợc 7LDQLRRpở bê2s7DiUqkn npeY6hau nhưngpeY6 cũ7LDQLRRpng khôn2s7DiUqkg t7LDQLRRphể để7LDQLRRp 2s7DiUqkanh 7LDQLRRpcó ấn2s7DiUqk 2s7DiUqktượng x7LDQLRRpấu về7LDQLRRp côpeY6 được.

- NpeY6ày 7LDQLRRpanh! 2s7DiUqk- Vân2s7DiUqk VpeY6y 7LDQLRRplao đ2s7DiUqkến qu2s7DiUqkầy t2s7DiUqkhu peY6tiền: peY6- 7LDQLRRpTôi vừa2s7DiUqk ngồipeY6 ở2s7DiUqk phòngpeY6 30peY62, 7LDQLRRphình npeY6hư điện7LDQLRRp thoạpeY6i củapeY6 t7LDQLRRpôi vẫpeY6n cò2s7DiUqkn đểpeY6 trpeY6ong 2s7DiUqkđó! peY6- VpeY6ừa nó7LDQLRRpi Vân7LDQLRRp peY6Vy v2s7DiUqkừa mópeY6c r7LDQLRRpa hó2s7DiUqka 7LDQLRRpđơn vừ2s7DiUqka 7LDQLRRpthanh toán.

- Xi2s7DiUqkn côpeY6 2s7DiUqkđợi c7LDQLRRpho 7LDQLRRpmột peY6chút! ĐểpeY6 tôi7LDQLRRp hỏi2s7DiUqk n7LDQLRRphân viê2s7DiUqkn phục7LDQLRRp vụ2s7DiUqk xepeY6m sao2s7DiUqk!- c2s7DiUqkô 7LDQLRRpgái 7LDQLRRpở quầypeY6 t7LDQLRRphanh toán2s7DiUqk peY6lịch speY6ự chấn7LDQLRRp 7LDQLRRpan cpeY6ô rồi7LDQLRRp npeY6hấc má7LDQLRRpy gọi2s7DiUqk ch7LDQLRRpo peY6nhân viê7LDQLRRpn 2s7DiUqkphục vụ.

Trống ngựcpeY6 Vân2s7DiUqk peY6Vy đậppeY6 t2s7DiUqkhình thịch,2s7DiUqk mắtpeY6 dánpeY6 2s7DiUqkchặt 2s7DiUqkvào peY6cô gá2s7DiUqki đứng2s7DiUqk 2s7DiUqkở quầy.
C7LDQLRRpô gái2s7DiUqk đópeY6 h2s7DiUqkỏi nhâ2s7DiUqkn 2s7DiUqkviên 7LDQLRRpphục v7LDQLRRpụ và2s7DiUqki câupeY6 làpeY6 lậ2s7DiUqkp tứ2s7DiUqkc có2s7DiUqk 7LDQLRRpđáp án:
2s7DiUqk- 7LDQLRRpNhân vi2s7DiUqkên dọn7LDQLRRp dẹppeY6 nói7LDQLRRp ba7LDQLRRpn 2s7DiUqknãy dọn7LDQLRRp ppeY6hòng khôngpeY6 n2s7DiUqkhìn t7LDQLRRphấy điện7LDQLRRp thopeY6ại củapeY6 c7LDQLRRpô! peY6- CpeY6ô gái2s7DiUqk đópeY6 nói.

VânpeY6 2s7DiUqkVy vẫn7LDQLRRp khôn7LDQLRRpg 7LDQLRRpnản lòpeY6ng: 2s7DiUqk- ĐiệnpeY6 t7LDQLRRphoại của7LDQLRRp tôpeY6i 2s7DiUqkcó m7LDQLRRpàu peY6đen, có7LDQLRRp peY6khi lại2s7DiUqk r2s7DiUqkơi và7LDQLRRpo khpeY6e gh7LDQLRRpế nàopeY6 đó2s7DiUqk màpeY6 ngườpeY6i 7LDQLRRpđó khô2s7DiUqkng nhìpeY6n thấpeY6y, tô2s7DiUqki cópeY6 t2s7DiUqkhể l2s7DiUqkên đ7LDQLRRpó tìpeY6m có7LDQLRRp peY6được không?

- X7LDQLRRpin lỗ2s7DiUqki cô2s7DiUqk, p2s7DiUqkhòng 307LDQLRRp2 hiệ7LDQLRRpn giờ2s7DiUqk đã7LDQLRRp cpeY6ó khá2s7DiUqkch vàopeY6 rồpeY6i, chúng2s7DiUqk tôi2s7DiUqk phpeY6ải đượcpeY6 sự2s7DiUqk đồn7LDQLRRpg ýpeY6 củapeY6 khác2s7DiUqkh 2s7DiUqkmới dámpeY6 c2s7DiUqkho c7LDQLRRpô vào2s7DiUqk 2s7DiUqk!- 7LDQLRRpCô gái7LDQLRRp ở2s7DiUqk quầy2s7DiUqk l2s7DiUqkễ tânpeY6 mỉmpeY6 cườ2s7DiUqki giả7LDQLRRpi thích,peY6 speY6au đó7LDQLRRp đư7LDQLRRpa t2s7DiUqkay r2s7DiUqka mờipeY6 VâpeY6n V7LDQLRRpy 2s7DiUqkngồi và2s7DiUqko 2s7DiUqkghế peY6chờ đợ2s7DiUqki: peY6- Mời7LDQLRRp cô2s7DiUqk n7LDQLRRpgồi xuốpeY6ng đpeY6ây 7LDQLRRpđợi mpeY6ột chút,peY6 chúpeY6ng peY6tôi đpeY6ã 2s7DiUqkcho ng7LDQLRRpười 2s7DiUqkvào hỏi2s7DiUqk rồ2s7DiUqki ạ!

Một cố7LDQLRRpc trà2s7DiUqk 2s7DiUqkhoa cúc2s7DiUqk 7LDQLRRpnóng h7LDQLRRpổi được2s7DiUqk 2s7DiUqkbê đến7LDQLRRp trướ2s7DiUqkc mặ7LDQLRRpt 2s7DiUqkcô, VânpeY6 2s7DiUqkVy chẳng7LDQLRRp buồn2s7DiUqk uốpeY6ng 2s7DiUqklấy mpeY6ột n2s7DiUqkgụm, 2s7DiUqkmắt cứ2s7DiUqk peY6dán c2s7DiUqkhặt vàopeY6 quầy.

Đáng nh7LDQLRRpẽ 7LDQLRRpra c7LDQLRRpô không2s7DiUqk n7LDQLRRpên lưupeY6 lạpeY6i ảpeY6nh c7LDQLRRpủa peY6Giang N2s7DiUqkhan. D7LDQLRRpù s7LDQLRRpao anpeY6h peY6cũng đâu2s7DiUqk 7LDQLRRpcòn làpeY6 ngườpeY6i ypeY6êu của7LDQLRRp c2s7DiUqkô nữa.peY6 7LDQLRRpCô c7LDQLRRpất giữ2s7DiUqk nhữn7LDQLRRpg gì7LDQLRRp c2s7DiUqkó peY6liên qpeY6uan đ2s7DiUqkến 7LDQLRRpanh, peY6lén lút2s7DiUqk npeY6hư một7LDQLRRp t2s7DiUqkên 2s7DiUqkăn trộm7LDQLRRp, thế2s7DiUqk này2s7DiUqk còn2s7DiUqk 2s7DiUqkra 2s7DiUqkthể 2s7DiUqkthống 2s7DiUqkgì nữa2s7DiUqk chứ?

Nỗi tươ2s7DiUqkng 2s7DiUqktư, s2s7DiUqkự peY6mong n7LDQLRRphớ k2s7DiUqkhiến cpeY6ho cô7LDQLRRp 7LDQLRRpcó peY6cảm peY6giác 2s7DiUqknhư đangpeY6 lpeY6àm chuypeY6ện 7LDQLRRpgì tộ7LDQLRRpi lỗi…màpeY6 đốipeY6 tượng7LDQLRRp 7LDQLRRpbị phạ2s7DiUqkm 2s7DiUqktội lại7LDQLRRp lpeY6à ng2s7DiUqkười mà2s7DiUqk cô2s7DiUqk 2s7DiUqkđã th2s7DiUqkề peY6non hẹnpeY6 biểu.2s7DiUqk Ngh2s7DiUqkĩ đ2s7DiUqkến đây2s7DiUqk trá7LDQLRRpi ti2s7DiUqkm côpeY6 chợt7LDQLRRp đau7LDQLRRp đớn2s7DiUqk nhpeY6ư 2s7DiUqkbị peY6ai đ2s7DiUqkó bpeY6óp nghẹt.

Không b7LDQLRRpiết có7LDQLRRp phảipeY6 là7LDQLRRp peY6vì “có7LDQLRRp tậ2s7DiUqkt giậpeY6t mình”7LDQLRRp ha2s7DiUqky khôn7LDQLRRpg mpeY6à cpeY6ô cứpeY6 c7LDQLRRpảm t2s7DiUqkhấy c7LDQLRRpó gì7LDQLRRp đó2s7DiUqk kh7LDQLRRpông làpeY6nh đpeY6ang chpeY6ờ đợi2s7DiUqk mình.2s7DiUqk Ngộ2s7DiUqk nhỡ2s7DiUqk b7LDQLRRpị ph7LDQLRRpát hpeY6iện…cô b7LDQLRRpiết gipeY6ải th7LDQLRRpích thế7LDQLRRp nào7LDQLRRp đâ2s7DiUqky. ĐpeY6ang mpeY6ải m7LDQLRRpê n2s7DiUqkghĩ ngợi2s7DiUqk 2s7DiUqkvẩn vơ2s7DiUqk thì….

2s7DiUqk- Thưa7LDQLRRp cô…-2s7DiUqk CôpeY6 gáipeY6 ởpeY6 qu7LDQLRRpầy lễ2s7DiUqk peY6tân lên7LDQLRRp peY6tiếng: 7LDQLRRp- Điện2s7DiUqk thoại7LDQLRRp củ7LDQLRRpa 2s7DiUqkcô đãpeY6 tì2s7DiUqkm thấ2s7DiUqky rồ2s7DiUqki, nhpeY6ưng vpeY6ị peY6khách 7LDQLRRpnhặt đượcpeY6 đipeY6ện thoạipeY6 củapeY6 cpeY6ô peY6yêu cầu7LDQLRRp đípeY6ch 7LDQLRRpdanh peY6cô lênpeY6 lấy!

Vừa hapeY6y 2s7DiUqktin đ2s7DiUqkã t2s7DiUqkìm đpeY6ược đi7LDQLRRpện thoạ7LDQLRRpi, VânpeY6 peY6Vy chưa7LDQLRRp k2s7DiUqkịp th7LDQLRRpở 7LDQLRRpphào tpeY6hì câpeY6u n2s7DiUqkói tiế2s7DiUqkp the7LDQLRRpo của7LDQLRRp c7LDQLRRpô peY6phục v2s7DiUqkụ khiến7LDQLRRp c2s7DiUqkho Vân2s7DiUqk V2s7DiUqky 7LDQLRRpgiật th7LDQLRRpót: peY6- TạipeY6 s7LDQLRRpao l7LDQLRRpại bảo7LDQLRRp đpeY6ích da2s7DiUqknh tôipeY6 đế7LDQLRRpn lấ2s7DiUqky? peY6- Vân2s7DiUqk 2s7DiUqkVy đứng2s7DiUqk dậy7LDQLRRp, ngầ2s7DiUqkn ngừ2s7DiUqk hỏi.

CpeY6ô 7LDQLRRpgái peY6đó bìpeY6nh 7LDQLRRpthản nópeY6i: 7LDQLRRp- 7LDQLRRpCó lpeY6ẽ l2s7DiUqkà mpeY6uốn làmpeY6 que7LDQLRRpn vớipeY6 7LDQLRRpcô t7LDQLRRphôi ạ!

Vân V7LDQLRRpy t2s7DiUqkhật 7LDQLRRpsự khôn7LDQLRRpg thể7LDQLRRp hiểu7LDQLRRp 2s7DiUqknổi, peY6có 7LDQLRRplí peY6do g7LDQLRRpì đểpeY6 phpeY6ải làmpeY6 như7LDQLRRp peY6vậy đâu?

- peY6Cám ơ7LDQLRRpn, tôipeY6 peY6biết rồi!peY6 –peY6 CpeY6ô peY6dừng lạ2s7DiUqki mộ2s7DiUqkt lá7LDQLRRpt r2s7DiUqkồi nó2s7DiUqki peY6tiếp: 7LDQLRRp- KháchpeY6 trên7LDQLRRp peY6phòng đ7LDQLRRpó là7LDQLRRp napeY6m 7LDQLRRphay nữ?

- 2s7DiUqkLà nữpeY6 ạ!peY6 peY6- 2s7DiUqkCô gápeY6i 7LDQLRRpđó mỉmpeY6 cườpeY6i đáp.

Là nữ,2s7DiUqk v2s7DiUqkậy 2s7DiUqkthì tốt.

Vân V2s7DiUqky th2s7DiUqkở ph7LDQLRRpào nhẹ2s7DiUqk nh7LDQLRRpõm, í7LDQLRRpt 7LDQLRRpnhất 7LDQLRRpthì peY6đấy cũng2s7DiUqk khôn7LDQLRRpg p2s7DiUqkhải làpeY6 7LDQLRRpGiang 2s7DiUqkNhan, khônpeY6g phải7LDQLRRp G2s7DiUqkiang Nh7LDQLRRpan thìpeY6 tốt2s7DiUqk! NpeY6ghĩ đến2s7DiUqk đópeY6 VpeY6ân 7LDQLRRpVy 2s7DiUqkliền cườpeY6i chpeY6ế npeY6hạo b7LDQLRRpản thâ7LDQLRRpn. CpeY6ó lẽpeY6 t2s7DiUqkại vìpeY6 7LDQLRRpgần đâpeY6y c2s7DiUqkô thườpeY6ng xupeY6yên 2s7DiUqkgặp G2s7DiUqkiang NhpeY6an npeY6ên thần2s7DiUqk ki7LDQLRRpnh lúc7LDQLRRp 2s7DiUqknào cũng2s7DiUqk peY6căng th7LDQLRRpẳng. TrênpeY6 2s7DiUqkđời n2s7DiUqkày peY6làm 7LDQLRRpgì c2s7DiUqkó chuyện7LDQLRRp trù7LDQLRRpng hợp7LDQLRRp đến2s7DiUqk n2s7DiUqkhư vậ2s7DiUqky, 2s7DiUqkchẳng 7LDQLRRpnhẽ 2s7DiUqkGiang N7LDQLRRphan 2s7DiUqklúc n2s7DiUqkào cũng2s7DiUqk xu7LDQLRRpất hiệnpeY6 ở2s7DiUqk những7LDQLRRp nơ2s7DiUqki c2s7DiUqkô đến?

Vân peY6Vy 2s7DiUqkvà T7LDQLRRpiểu T7LDQLRRphu c7LDQLRRpùng 7LDQLRRpđi v7LDQLRRpào than7LDQLRRpg máy7LDQLRRp 7LDQLRRptheo ngườipeY6 phụ7LDQLRRpc vụ.
T7LDQLRRprong tha2s7DiUqkng 7LDQLRRpmáy đan7LDQLRRpg phpeY6át bảpeY6n peY6nhạc 2s7DiUqkrất 2s7DiUqkthịnh hàpeY6nh. Tiểu7LDQLRRp peY6Thu c7LDQLRRpũng lẩmpeY6 bpeY6ẩm hát2s7DiUqk theopeY6, t7LDQLRRphế nhưnpeY6g V7LDQLRRpân VpeY6y cpeY6hẳng c7LDQLRRpó peY6bụng dạ2s7DiUqk nà2s7DiUqko màpeY6 n7LDQLRRpghe nữa.7LDQLRRp 7LDQLRRpSau kh7LDQLRRpi lấpeY6y đượcpeY6 điện2s7DiUqk thoại7LDQLRRp, việc7LDQLRRp đầupeY6 tiên2s7DiUqk 7LDQLRRpmà 7LDQLRRpcô phảpeY6i là2s7DiUqkm lpeY6à xó7LDQLRRpa bức2s7DiUqk ảpeY6nh củapeY6 Gi2s7DiUqkang Nh2s7DiUqkan đi.7LDQLRRp Q2s7DiUqkua lầ2s7DiUqkn nà2s7DiUqky côpeY6 đãpeY6 rút7LDQLRRp r2s7DiUqka được7LDQLRRp b7LDQLRRpài họ7LDQLRRpc xươngpeY6 máu.

Trong ppeY6hòng peY6vọng peY6ra peY6tiếng cư2s7DiUqkời peY6nói ồn7LDQLRRp à2s7DiUqko. C2s7DiUqkô 7LDQLRRpphục 7LDQLRRpvụ lễ2s7DiUqk phépeY6p peY6gõ cửa2s7DiUqk r7LDQLRRpồi đẩ2s7DiUqky cửa2s7DiUqk bưpeY6ớc vào.

VâpeY6n 7LDQLRRpVy cò2s7DiUqkn 7LDQLRRpchưa kịp7LDQLRRp peY6nói mục2s7DiUqk 7LDQLRRpđích đến7LDQLRRp đâ7LDQLRRpy thì2s7DiUqk mộpeY6t peY6cô gá7LDQLRRpi 2s7DiUqktóc dàipeY6 peY6đã npeY6goảnh đầ7LDQLRRpu 7LDQLRRplại nh2s7DiUqkìn 2s7DiUqkcô. 7LDQLRRpCô 2s7DiUqkta c7LDQLRRpó một2s7DiUqk đôi7LDQLRRp mpeY6ắt peY6to t7LDQLRRpròn n7LDQLRRphư 2s7DiUqkmắt 7LDQLRRpnai, l2s7DiUqkúc cườpeY6i trê7LDQLRRpn peY6má c7LDQLRRpó peY6hiện r2s7DiUqka ha7LDQLRRpi cái2s7DiUqk m7LDQLRRpá lú2s7DiUqkm peY6rất sâu2s7DiUqk. ÁnhpeY6 7LDQLRRpmắt của2s7DiUqk c2s7DiUqkô 7LDQLRRpta dừ7LDQLRRpng peY6lại t7LDQLRRprên mặtpeY6 TiểpeY6u 2s7DiUqkThu khopeY6ảng hpeY6ai gpeY6iây rồi7LDQLRRp lpeY6ập tức7LDQLRRp dápeY6n chặt7LDQLRRp peY6vào mặ2s7DiUqkt 2s7DiUqkVân Vy.

Hai bê7LDQLRRpn n2s7DiUqkhìn peY6nhau 2s7DiUqkmất peY6vài 2s7DiUqkgiây, 7LDQLRRpđột 7LDQLRRpnhiên Vâ7LDQLRRpn V2s7DiUqky 2s7DiUqkcảm t2s7DiUqkhấy 2s7DiUqkkhuôn mặt7LDQLRRp này7LDQLRRp 2s7DiUqkquen qu7LDQLRRpen 2s7DiUqknhưng n7LDQLRRphất 2s7DiUqkthời cô7LDQLRRp 7LDQLRRpkhông t7LDQLRRphể peY6nhớ peY6ra đ2s7DiUqkã g2s7DiUqkặp 2s7DiUqkở đâu.

- 2s7DiUqkThật sự7LDQLRRp rấ2s7DiUqkt 2s7DiUqkxin lỗ7LDQLRRpi peY6vì đã7LDQLRRp 7LDQLRRplàm p2s7DiUqkhiền 7LDQLRRpcác bạn!2s7DiUqk 2s7DiUqk- Nếu7LDQLRRp npeY6hư đốipeY6 phươpeY6ng đ2s7DiUqkã khôngpeY6 lên7LDQLRRp ti2s7DiUqkếng t2s7DiUqkhì peY6Vân V7LDQLRRpy peY6đành ph7LDQLRRpải l2s7DiUqkịch sự7LDQLRRp cấtpeY6 lời.

- Khô2s7DiUqkng sapeY6o! peY6- 2s7DiUqkCô gápeY6i peY6tóc peY6dài 2s7DiUqkxinh 2s7DiUqkđẹp đ2s7DiUqki 2s7DiUqkđến trpeY6ước mpeY6ặt VânpeY6 2s7DiUqkVy, c2s7DiUqkhìa cái7LDQLRRp đipeY6ện thoại2s7DiUqk peY6ra 7LDQLRRptrước mặt7LDQLRRp peY6cô: 2s7DiUqk- C7LDQLRRpô xe2s7DiUqkm x7LDQLRRpem đpeY6ây có7LDQLRRp phảipeY6 điện7LDQLRRp thoạ2s7DiUqki peY6của c7LDQLRRpô không?

ChiếpeY6c điện7LDQLRRp th7LDQLRRpoại mpeY6àu đen,2s7DiUqk tpeY6rên đ7LDQLRRpó có7LDQLRRp tr7LDQLRRpeo peY6một 2s7DiUqkcái mó2s7DiUqkc đpeY6iện thoạ2s7DiUqki c2s7DiUqkó h7LDQLRRpình q7LDQLRRpuả c2s7DiUqkầu tpeY6hủy ti7LDQLRRpnh lpeY6óng lánh.

T7LDQLRRphật khôpeY6ng ngờ7LDQLRRp có7LDQLRRp 2s7DiUqkthể 2s7DiUqktìm tpeY6hấy cá7LDQLRRpi điện2s7DiUqk 2s7DiUqkthoại củapeY6 peY6mình d7LDQLRRpễ dànpeY6g đếnpeY6 7LDQLRRpnhư vậy.peY6 Vân2s7DiUqk VpeY6y mỉm7LDQLRRp cưpeY6ời đáp:peY6 2s7DiUqk- ĐúngpeY6 làpeY6 củpeY6a tôi!

Cô gái7LDQLRRp đó2s7DiUqk n7LDQLRRpheo n7LDQLRRpheo mắtpeY6 hỏipeY6: peY6- Thật7LDQLRRp sựpeY6 lpeY6à cpeY6ủa côpeY6 ư?

peY6Vân VpeY6y nhìn2s7DiUqk c7LDQLRRpô 2s7DiUqkta peY6bằng ánhpeY6 mắt7LDQLRRp kh2s7DiUqkó hipeY6ểu, l7LDQLRRpẽ npeY6ào c7LDQLRRpô lại2s7DiUqk nhậpeY6n b2s7DiUqkừa điệnpeY6 2s7DiUqkthoại củ2s7DiUqka ngườipeY6 khácpeY6 lpeY6à củ7LDQLRRpa mình?

- peY6Vậy, cáipeY6 2s7DiUqknày 7LDQLRRpthì 7LDQLRRpsao? 2s7DiUqk- Những2s7DiUqk ngpeY6ón 2s7DiUqktay trắ7LDQLRRpng 2s7DiUqknõn lạipeY6 gi2s7DiUqkơ r2s7DiUqka một2s7DiUqk chiếcpeY6 điệpeY6n thoại2s7DiUqk khác.

Một2s7DiUqk chiếc2s7DiUqk điệnpeY6 thopeY6ại giốngpeY6 hệt,7LDQLRRp đpeY6iều 7LDQLRRpkhiến 2s7DiUqkcho ngườpeY6i khá2s7DiUqkc k7LDQLRRphông thểpeY6 ngờ2s7DiUqk đếnpeY6 2s7DiUqkđó peY6là 7LDQLRRpngay cả2s7DiUqk 2s7DiUqkcái mpeY6óc đe2s7DiUqko điệnpeY6 thoạipeY6 7LDQLRRpcũng giốnpeY6g hệt.

Trên đờpeY6i lạ2s7DiUqki có2s7DiUqk chuy2s7DiUqkện trùng7LDQLRRp hợp7LDQLRRp thế2s7DiUqk sao?

- 2s7DiUqkChẳng trác7LDQLRRph mà2s7DiUqk c2s7DiUqkô lại7LDQLRRp 7LDQLRRpnhận nhầm,7LDQLRRp peY6ban đpeY6ầu tô2s7DiUqki 7LDQLRRpcũng nhpeY6ận 2s7DiUqknhầm đấy!

Vân 7LDQLRRpVy ngâ7LDQLRRpy 7LDQLRRpngười khôpeY6ng 7LDQLRRpbiết phả2s7DiUqki l7LDQLRRpàm sao.

- ChipeY6ếc điện7LDQLRRp th7LDQLRRpoại nàpeY6y lpeY6à củpeY6a chồn2s7DiUqkg chư2s7DiUqka cpeY6ưới mu2s7DiUqka cpeY6ho peY6tôi, còpeY6n cáipeY6 7LDQLRRpmóc đ2s7DiUqkeo đpeY6iện tho2s7DiUqkại n7LDQLRRpày tpeY6ôi vớipeY6 chồn2s7DiUqkg c2s7DiUqkhưa cưới2s7DiUqk mpeY6ới cùngpeY6 đpeY6i chọn7LDQLRRp gần2s7DiUqk peY6đây !7LDQLRRp- C7LDQLRRpô peY6ta kh2s7DiUqkẽ peY6mấp mpeY6áy môi,7LDQLRRp á7LDQLRRpnh mắ7LDQLRRpt chăpeY6m peY6chú nhì2s7DiUqkn Vâ7LDQLRRpn V2s7DiUqky, dường2s7DiUqk nhpeY6ư muốn7LDQLRRp thăm7LDQLRRp 2s7DiUqkdò điều7LDQLRRp g7LDQLRRpì đó7LDQLRRp 7LDQLRRptừ c2s7DiUqkô: 7LDQLRRp- Điề2s7DiUqku khiến7LDQLRRp 2s7DiUqkcho t2s7DiUqkôi 7LDQLRRpbất peY6ngờ 7LDQLRRpnhất lạipeY6 lpeY6à…- peY6cô tpeY6a peY6ấn vào7LDQLRRp 2s7DiUqkbàn phím2s7DiUqk, m7LDQLRRpàn 7LDQLRRphình s7LDQLRRpáng lênpeY6, sapeY6u peY6đó g7LDQLRRpiơ 7LDQLRRpra 7LDQLRRptrước 2s7DiUqkmặt 7LDQLRRpVân Vy.

Tiểu 7LDQLRRpThu peY6kinh 7LDQLRRpngạc “A”peY6 l7LDQLRRpên một2s7DiUqk tiế2s7DiUqkng. Bức7LDQLRRp ảnh2s7DiUqk của2s7DiUqk G2s7DiUqkiang Nh2s7DiUqkan đpeY6ã 7LDQLRRphiện 2s7DiUqklên 7LDQLRRpmàn hình2s7DiUqk. TipeY6m Vâ2s7DiUqkn VpeY6y nhpeY6ư thpeY6ắt lại.

-Cô7LDQLRRp cpeY6ó t2s7DiUqkhể nópeY6i c7LDQLRRpho tpeY6ôi biế2s7DiUqkt đâ2s7DiUqky là2s7DiUqk a2s7DiUqki không?

Cô 2s7DiUqkchưa 2s7DiUqkbao peY6giờ 2s7DiUqkdám làm7LDQLRRp vipeY6ệc 2s7DiUqkxấu, 2s7DiUqkbởi 7LDQLRRpvì sợ2s7DiUqk mộpeY6t 2s7DiUqkngày sẽ2s7DiUqk bị7LDQLRRp n2s7DiUqkgười khác7LDQLRRp vạch7LDQLRRp trần.7LDQLRRp ThếpeY6 mpeY6à peY6hôm na7LDQLRRpy, đốipeY6 mặpeY6t với7LDQLRRp 2s7DiUqkcô gái7LDQLRRp này2s7DiUqk, cô7LDQLRRp lạipeY6 thấy2s7DiUqk peY6bất lựcpeY6 vàpeY6 sợ2s7DiUqk hãpeY6i n7LDQLRRphư peY6một 2s7DiUqktên kẻpeY6 cắppeY6 bpeY6ị 7LDQLRRpbắt tạpeY6i trận.

Tất 2s7DiUqkcả nhữn7LDQLRRpg người7LDQLRRp ngồi7LDQLRRp 7LDQLRRptrong phòng7LDQLRRp đềupeY6 hướn2s7DiUqkg mắt7LDQLRRp về7LDQLRRp p2s7DiUqkhía cô.7LDQLRRp 2s7DiUqkVân 7LDQLRRpVy hoan2s7DiUqkg m7LDQLRRpang peY6nhìn 7LDQLRRpvào đôipeY6 m7LDQLRRpắt 7LDQLRRptức tpeY6ối đangpeY6 nhpeY6ìn thẳng2s7DiUqk 2s7DiUqkvào mặtpeY6 mìpeY6nh kipeY6a, 2s7DiUqkcô kh2s7DiUqkông t2s7DiUqkhể nó2s7DiUqki với2s7DiUqk mpeY6ọi ngườ2s7DiUqki peY6trên tpeY6hế giớipeY6 nàpeY6y rpeY6ằng, 7LDQLRRpđây chín2s7DiUqkh 7LDQLRRplà ngư7LDQLRRpời yêpeY6u củapeY6 c2s7DiUqkô, l7LDQLRRpà ngườipeY6 đã2s7DiUqk 7LDQLRRpchết 2s7DiUqkđi 7LDQLRRpgiờ đpeY6ược sống2s7DiUqk lạ7LDQLRRpi nh2s7DiUqkờ thời2s7DiUqk gi7LDQLRRpan qu7LDQLRRpay 2s7DiUqkngược 2s7DiUqktrở lại..

Thấ2s7DiUqky 7LDQLRRpVân 2s7DiUqkVy khpeY6ông nópeY6i peY6năng peY6gì, peY6đối phươ7LDQLRRpng cà7LDQLRRpng tỏpeY6 r2s7DiUqka hu2s7DiUqkng hăng.

- T2s7DiUqkại 7LDQLRRpsao c2s7DiUqkô lạ7LDQLRRpi peY6có ảnhpeY6 chồng7LDQLRRp chưa7LDQLRRp cưới7LDQLRRp củpeY6a tôi?

- H2s7DiUqkai ngư2s7DiUqkời qpeY6uen biếpeY6t nhapeY6u à?

Trước 7LDQLRRphai 7LDQLRRpcâu hỏipeY6 đầypeY6 tínhpeY6 peY6chất vấ7LDQLRRpn này,peY6 Vân7LDQLRRp V2s7DiUqky còpeY6n peY6chưa k7LDQLRRpịp t7LDQLRRprả l2s7DiUqkời th2s7DiUqkì Tiểu2s7DiUqk Th2s7DiUqku đ2s7DiUqkã n7LDQLRRpổi q2s7DiUqkuạu peY6lên: 7LDQLRRp- Này2s7DiUqk, 2s7DiUqkcô làmpeY6 c7LDQLRRpái tr2s7DiUqkò peY6gì thế2s7DiUqk h2s7DiUqkả? 7LDQLRRpTrong peY6điện thoạ2s7DiUqki peY6của Vâ2s7DiUqkn peY6Vy 7LDQLRRpcó ảnh7LDQLRRp c7LDQLRRpủa a7LDQLRRpi thìpeY6 l2s7DiUqkiên q2s7DiUqkuan 2s7DiUqkgì 2s7DiUqkđến cô.7LDQLRRp CpeY6ô trả7LDQLRRp đipeY6ện t7LDQLRRphoại lạ2s7DiUqki chpeY6o chúpeY6ng tôipeY6 thì7LDQLRRp cpeY6húng 2s7DiUqktôi 2s7DiUqkcảm 2s7DiUqkơn cô.7LDQLRRp CònpeY6 n2s7DiUqkếu c7LDQLRRpô cứpeY6 peY6thích 2s7DiUqkbắt nạpeY6t npeY6gười khácpeY6, tôipeY6 7LDQLRRpnói c7LDQLRRpho cpeY6ô biết,2s7DiUqk peY6chúng tô7LDQLRRpi khôpeY6ng dễ7LDQLRRp 2s7DiUqkbắt 7LDQLRRpnạt đâu!

Tiểu T7LDQLRRphu v7LDQLRRpừa nói7LDQLRRp dứtpeY6 lờ7LDQLRRpi thpeY6ì mấ2s7DiUqky côpeY6 gái2s7DiUqk ba7LDQLRRpn nã2s7DiUqky vẫn2s7DiUqk còn7LDQLRRp mảipeY6 m7LDQLRRpê peY6hát h2s7DiUqkò liền2s7DiUqk b2s7DiUqkỏ mpeY6icro xuốngpeY6, cầm7LDQLRRp mộ2s7DiUqkt 2s7DiUqkcốc 7LDQLRRpnước đápeY6 đi2s7DiUqk 2s7DiUqkvề phípeY6a h7LDQLRRpai npeY6gười: 2s7DiUqk- peY6Nói peY6chuyện v2s7DiUqkới loạpeY6i ng2s7DiUqkười peY6này thì7LDQLRRp cầpeY6n peY6gì phảpeY6i lịpeY6ch sự?7LDQLRRp- dứt7LDQLRRp peY6lời peY6cô t7LDQLRRpa đư2s7DiUqka tapeY6y 2s7DiUqklên, hất2s7DiUqk thẳngpeY6 cpeY6ốc nướcpeY6 và7LDQLRRpo mặt7LDQLRRp 7LDQLRRphai người.

Lúc Vân2s7DiUqk 7LDQLRRpVy 2s7DiUqkkịp 2s7DiUqkphản ứnpeY6g lạ2s7DiUqki peY6thì đãpeY6 2s7DiUqkquá muộ7LDQLRRpn. Mặ2s7DiUqkc dù2s7DiUqk côpeY6 đã7LDQLRRp né7LDQLRRp người2s7DiUqk đ7LDQLRRpi nhưng2s7DiUqk nửpeY6a bênpeY6 mặt7LDQLRRp củpeY6a cô7LDQLRRp vẫ7LDQLRRpn lĩnhpeY6 t2s7DiUqkrọn cố7LDQLRRpc nước7LDQLRRp l2s7DiUqkạnh. B7LDQLRRpộ dạ7LDQLRRpng củapeY6 c2s7DiUqkô 7LDQLRRplúc n7LDQLRRpày 7LDQLRRptrông t2s7DiUqkhật thê7LDQLRRp thảm.

Cô ph7LDQLRRpục 7LDQLRRpvụ t2s7DiUqkhấy 2s7DiUqktình h7LDQLRRpình khôn7LDQLRRpg ổ2s7DiUqkn liền7LDQLRRp cpeY6ầm peY6máy bpeY6ộ đàm2s7DiUqk lpeY6ên gọi.

Các nhân2s7DiUqk 7LDQLRRpviên ph7LDQLRRpục vụ7LDQLRRp xpeY6ung q7LDQLRRpuanh đpeY6ấy bỗnpeY6g chốc2s7DiUqk kéo.peY6 ĐâypeY6 l7LDQLRRpà peY6lần 2s7DiUqkthứ peY6hai tropeY6ng thpeY6áng peY6Vân 7LDQLRRpVy p2s7DiUqkhải chứng2s7DiUqk kiến7LDQLRRp cả7LDQLRRpnh tượng2s7DiUqk hỗnpeY6 2s7DiUqkloạn nà2s7DiUqky. Những2s7DiUqk khá7LDQLRRpch 2s7DiUqkđến hátpeY6 ở2s7DiUqk phò2s7DiUqkng bpeY6ên đều2s7DiUqk m2s7DiUqkở 7LDQLRRpcửa ng2s7DiUqkó s2s7DiUqkang ngh7LDQLRRpe peY6ngóng tì2s7DiUqknh hìn2s7DiUqkh 7LDQLRRprồi c7LDQLRRphỉ chỏ,7LDQLRRp 7LDQLRRpbàn tán….

- KpeY6hang 7LDQLRRpDi, rố2s7DiUqkt cuộc2s7DiUqk peY6có peY6chuyện peY6gì thế?-peY6 2s7DiUqkĐám bạ2s7DiUqkn củ2s7DiUqka 7LDQLRRpcô g7LDQLRRpái tócpeY6 dà2s7DiUqki peY6bắt đ7LDQLRRpầu peY6xôn xao.

Hóa r7LDQLRRpa cái7LDQLRRp c7LDQLRRpô gpeY6ái tóc7LDQLRRp 2s7DiUqkdài 2s7DiUqkấy tpeY6ên lpeY6à KpeY6hang 7LDQLRRpDi, 7LDQLRRpngay cả2s7DiUqk 2s7DiUqkcái tên2s7DiUqk củ2s7DiUqka c2s7DiUqkô t7LDQLRRpa cũpeY6ng 2s7DiUqkhay hơn7LDQLRRp 7LDQLRRptên của7LDQLRRp cô7LDQLRRp 7LDQLRRprất n7LDQLRRphiều. Vâ7LDQLRRpn 7LDQLRRpVy ngoảnh2s7DiUqk mặtpeY6 lại2s7DiUqk n2s7DiUqkhìn vàopeY6 khuô2s7DiUqkn mặtpeY6 củapeY6 côpeY6 gáipeY6 peY6tên Khan2s7DiUqkg 7LDQLRRpDi kia…..

Chẳng tpeY6rách peY6mà m2s7DiUqkới n7LDQLRRphìn 2s7DiUqkthấy 7LDQLRRpcô t7LDQLRRpa, Vâ2s7DiUqkn 2s7DiUqkVy đãpeY6 cảm2s7DiUqk thấy2s7DiUqk 2s7DiUqkrất qpeY6uen. HóapeY6 7LDQLRRpra bọn2s7DiUqk 7LDQLRRphọ đã7LDQLRRp gpeY6ặp nh2s7DiUqkau từ7LDQLRRp trước2s7DiUqk. CôpeY6 2s7DiUqkta chípeY6nh là2s7DiUqk 7LDQLRRpcô gáipeY6 xinpeY6h đẹp2s7DiUqk đã2s7DiUqk xuấtpeY6 hi2s7DiUqkện peY6bên cạnpeY6h G2s7DiUqkiang NhapeY6n peY6ngày hôm7LDQLRRp đó.

Tiểu7LDQLRRp ThpeY6u vộpeY6i vpeY6àng giúp7LDQLRRp VânpeY6 peY6Vy l2s7DiUqkau sạchpeY6 n7LDQLRRphững giọt7LDQLRRp n2s7DiUqkước đang2s7DiUqk tonpeY6g t2s7DiUqkỏng nhỏ7LDQLRRp xuốn2s7DiUqkg 7LDQLRRptừ 2s7DiUqkmái tóc7LDQLRRp côpeY6 rồi7LDQLRRp ké2s7DiUqko t2s7DiUqkay 2s7DiUqkcô nópeY6i: peY6- Ti2s7DiUqkểu V2s7DiUqky, chú2s7DiUqkng t7LDQLRRpa đi2s7DiUqk thôpeY6i, quâpeY6n t2s7DiUqkử trả7LDQLRRp peY6thù peY6mười n2s7DiUqkăm 2s7DiUqkcũng peY6không muộn!

Hai nhpeY6ân viênpeY6 p2s7DiUqkhục 2s7DiUqkvụ đ2s7DiUqkứng c2s7DiUqkhặn trước2s7DiUqk mặtpeY6 cpeY6ô nó7LDQLRRpi:- peY6Chi bằpeY6ng h7LDQLRRpai peY6cô hãy2s7DiUqk 7LDQLRRptránh peY6đi trước2s7DiUqk đi!

Trong tpeY6ình tr2s7DiUqkạng này….có7LDQLRRp thể2s7DiUqk lpeY6à 2s7DiUqkdo bapeY6n 2s7DiUqknãy côpeY6 uống7LDQLRRp rư2s7DiUqkợu van7LDQLRRpg nên7LDQLRRp 7LDQLRRpbây giờpeY6 chấtpeY6 me7LDQLRRpn mpeY6ới p2s7DiUqkhát tápeY6c.Hoặc c2s7DiUqkũng 7LDQLRRpcó t2s7DiUqkhể là7LDQLRRp 2s7DiUqkdo tpeY6rong 7LDQLRRplòng cảm7LDQLRRp t7LDQLRRphấy ấpeY6m 7LDQLRRpức nênpeY6 V7LDQLRRpân 2s7DiUqkVy chẳpeY6ng bupeY6ồn đ2s7DiUqkể ý2s7DiUqk 2s7DiUqkđến nhữn2s7DiUqkg lpeY6ời 2s7DiUqkkhuyên 7LDQLRRpcan củ2s7DiUqka ngpeY6ười p7LDQLRRphục vụ.7LDQLRRp 7LDQLRRpTình 2s7DiUqkyêu của2s7DiUqk 7LDQLRRpcô v2s7DiUqkới Gian7LDQLRRpg Nhan…vốnpeY6 dĩ2s7DiUqk 7LDQLRRpcô đã2s7DiUqk rấ2s7DiUqkt hạpeY6nh phúc,peY6 hạnh7LDQLRRp phúc2s7DiUqk t7LDQLRRpới mức2s7DiUqk muốpeY6n peY6tuyên bố2s7DiUqk vpeY6ới tất7LDQLRRp cả2s7DiUqk mọipeY6 ngườ2s7DiUqki peY6ở trênpeY6 thếpeY6 gi2s7DiUqkới n2s7DiUqkày, t2s7DiUqkhế m7LDQLRRpà bây7LDQLRRp giờ…..

Vân V7LDQLRRpy peY6đi peY6gạt t2s7DiUqkay ng7LDQLRRpười 7LDQLRRpphục vpeY6ụ peY6ra, đi7LDQLRRp thẳng7LDQLRRp đpeY6ến trư7LDQLRRpớc mpeY6ặt KhapeY6ng 7LDQLRRpDi lấy2s7DiUqk điệpeY6n th2s7DiUqkoại củpeY6a mìnhpeY6 rồi7LDQLRRp 2s7DiUqknhìn 2s7DiUqkthẳng peY6vào mắpeY6t 2s7DiUqkcô t2s7DiUqka mà7LDQLRRp nó2s7DiUqki: peY6- Đây2s7DiUqk 7LDQLRRplà bạ2s7DiUqkn trpeY6ai cpeY6ủa tôi!7LDQLRRp peY6- GiọpeY6ng n2s7DiUqkói khôpeY6ng cứnpeY6g r2s7DiUqkắn n7LDQLRRphưng cũ2s7DiUqkng chẳng2s7DiUqk mề2s7DiUqkm mỏng.

Ngọn lửa2s7DiUqk 7LDQLRRptứ 2s7DiUqktối tropeY6ng 2s7DiUqklòng đối7LDQLRRp 2s7DiUqkphương bỗng7LDQLRRp chố7LDQLRRpc bù7LDQLRRpng 7LDQLRRplên: 2s7DiUqk- Bạ7LDQLRRpn trpeY6ai cô7LDQLRRp á2s7DiUqk? Đây2s7DiUqk rõpeY6 2s7DiUqkràng là7LDQLRRp chồng7LDQLRRp chưpeY6a cưới2s7DiUqk của….

- TpeY6ôi peY6với bạn2s7DiUqk 7LDQLRRptrai tôi7LDQLRRp q7LDQLRRpuen nh2s7DiUqkau đpeY6ã peY6năm nă7LDQLRRpm rồi!2s7DiUqk 7LDQLRRp- VânpeY6 peY6Vy 7LDQLRRptiện 2s7DiUqktay mở2s7DiUqk 2s7DiUqklịch ở2s7DiUqk tropeY6ng điệ7LDQLRRpn thoại7LDQLRRp r7LDQLRRpa: -Trê2s7DiUqkn 2s7DiUqkđó còn7LDQLRRp có2s7DiUqk peY6ghi npeY6gày si2s7DiUqknh nhậtpeY6 củapeY6 7LDQLRRpanh ấ7LDQLRRpy vớ7LDQLRRpi peY6những npeY6gày peY6kỉ npeY6iệm củ2s7DiUqka c2s7DiUqkhúng tôi!

- Chúng7LDQLRRp tôipeY6 d7LDQLRRpự 7LDQLRRpđịnh sẽpeY6 k2s7DiUqkết peY6hôn vào2s7DiUqk n7LDQLRRpgày 17LDQLRRp0 thánpeY6g 12s7DiUqk0 n7LDQLRRpăm 2010.

-TôipeY6 peY6không biế2s7DiUqkt b2s7DiUqkan nã7LDQLRRpy 2s7DiUqkcô n2s7DiUqkói là7LDQLRRp c7LDQLRRpó ýpeY6 g7LDQLRRpì…- CpeY6ô đư2s7DiUqka đpeY6iện 7LDQLRRpthoại r7LDQLRRpa trước7LDQLRRp 2s7DiUqkmặt Kh2s7DiUqkang Di7LDQLRRp: 7LDQLRRp- PhímpeY6 speY6ố mộtpeY6 2s7DiUqklà ph7LDQLRRpím gọ7LDQLRRpi 7LDQLRRptắt c7LDQLRRpho an2s7DiUqkh ấ2s7DiUqky, nếu7LDQLRRp nhpeY6ư c7LDQLRRpô 2s7DiUqkcòn n2s7DiUqkghi vấ2s7DiUqkn tpeY6hì c7LDQLRRpứ gọi2s7DiUqk điện7LDQLRRp ch2s7DiUqko peY6anh ấ2s7DiUqky 7LDQLRRpmà hỏi!
VẻpeY6 mặ2s7DiUqkt củpeY6a Kha2s7DiUqkng 7LDQLRRpDi peY6lúc nà2s7DiUqky khpeY6á kì7LDQLRRp l2s7DiUqkạ. V7LDQLRRpẻ mặt2s7DiUqk ấy7LDQLRRp peY6không phả2s7DiUqki 7LDQLRRplà vpeY6ẻ mặtpeY6 củ2s7DiUqka mộpeY6t người2s7DiUqk đan2s7DiUqkg 7LDQLRRptức đpeY6ến p2s7DiUqkhát đ2s7DiUqkiên lên7LDQLRRp, 2s7DiUqkthế n7LDQLRRpên VâpeY6n VpeY6y peY6cho rằ7LDQLRRpng rất7LDQLRRp có7LDQLRRp thể2s7DiUqk cái2s7DiUqk côpeY6 Kha7LDQLRRpng D7LDQLRRpi nàypeY6 vốn2s7DiUqk dĩpeY6 c2s7DiUqkũng khôngpeY6 d2s7DiUqkám khẳn2s7DiUqkg đị7LDQLRRpnh người7LDQLRRp 2s7DiUqktrong ả7LDQLRRpnh chính7LDQLRRp lpeY6à Gian7LDQLRRpg Nhan.

N7LDQLRRpếu không2s7DiUqk thìpeY6 Kha2s7DiUqkng D2s7DiUqki đ7LDQLRRpã k7LDQLRRphông thửpeY6 peY6thăm 2s7DiUqkdò bằ7LDQLRRpng cápeY6ch n2s7DiUqkói chuyện7LDQLRRp vpeY6ới c7LDQLRRpô. 2s7DiUqkChỉ cpeY6ó đi7LDQLRRpều n7LDQLRRphững gì2s7DiUqk đa7LDQLRRpng xảy7LDQLRRp rpeY6a kpeY6hông giố2s7DiUqkng nhưpeY6 nh2s7DiUqkững g7LDQLRRpì côpeY6 7LDQLRRpta mo7LDQLRRpng muốn7LDQLRRp, bởi7LDQLRRp v7LDQLRRpì đ7LDQLRRpám bạpeY6n củ2s7DiUqka 7LDQLRRpcô đ7LDQLRRpã peY6quá bức7LDQLRRp xú7LDQLRRpc trướ7LDQLRRpc nhữ2s7DiUqkng câu2s7DiUqk nó2s7DiUqki của7LDQLRRp TiểupeY6 T7LDQLRRphu, làmpeY6 c2s7DiUqkho mọpeY6i chuyệ2s7DiUqkn tpeY6rở nên2s7DiUqk vôpeY6 cù2s7DiUqkng tồi7LDQLRRp tệ.

Qua chuyện7LDQLRRp xảy7LDQLRRp r2s7DiUqka quápeY6 đột7LDQLRRp n7LDQLRRpgột nàpeY6y, c7LDQLRRpô bpeY6ắt peY6đầu t7LDQLRRpin rằn7LDQLRRpg chỉpeY6 peY6cần d2s7DiUqkũng cảm7LDQLRRp, cứ2s7DiUqkng c7LDQLRRpỏi đối7LDQLRRp mặtpeY6 7LDQLRRpvới mọipeY6 7LDQLRRpchuyện là7LDQLRRp peY6có tpeY6hể “peY6thay đổipeY6 cànpeY6 khôn”.7LDQLRRp D2s7DiUqkù peY6thế nào7LDQLRRp côpeY6 cũpeY6ng ph2s7DiUqkải 7LDQLRRpcó ni7LDQLRRpềm t7LDQLRRpin vớ2s7DiUqki cpeY6hính mình.

- Ch2s7DiUqkắc l7LDQLRRpà b7LDQLRRpởi 7LDQLRRpvì peY6có n2s7DiUqkét gi7LDQLRRpống nha7LDQLRRpu peY6quá đấy7LDQLRRp mà!2s7DiUqk- 7LDQLRRpKhang D2s7DiUqki chớp2s7DiUqk chớp7LDQLRRp mắt2s7DiUqk, giọngpeY6 nó7LDQLRRpi peY6như 7LDQLRRpcó vẻ2s7DiUqk đùa7LDQLRRp vui.

Trước 2s7DiUqksự nhượ7LDQLRRpng bpeY6ộ 2s7DiUqkcủa Kh2s7DiUqkang 7LDQLRRpDi, 7LDQLRRpđám bạn2s7DiUqk c2s7DiUqkủa peY6cô cũng7LDQLRRp lập7LDQLRRp tứcpeY6 “h7LDQLRRpạ hỏ2s7DiUqka”. 2s7DiUqkNhân lúc2s7DiUqk bọn7LDQLRRp họpeY6 vẫnpeY6 c7LDQLRRpòn 2s7DiUqkđang peY6do dự,2s7DiUqk V7LDQLRRpân V7LDQLRRpy li7LDQLRRpền k7LDQLRRpéo 2s7DiUqkTiểu 7LDQLRRpThu 7LDQLRRpra khỏi7LDQLRRp phòng.

Đã r7LDQLRRpa peY6đến bên7LDQLRRp ngoàipeY6 2s7DiUqkrồi mà2s7DiUqk trố2s7DiUqkng ng2s7DiUqkực Vâ2s7DiUqkn V2s7DiUqky 7LDQLRRpvẫn cò7LDQLRRpn đập2s7DiUqk th7LDQLRRpình thịc2s7DiUqkh. Ở2s7DiUqk những2s7DiUqk peY6nơi đôpeY6ng ngườ2s7DiUqki khô2s7DiUqkng nên7LDQLRRp gây7LDQLRRp chuy2s7DiUqkện ồn7LDQLRRp 7LDQLRRpào, nhưpeY6ng 2s7DiUqkai peY6mà bipeY6ết đpeY6ược n7LDQLRRphỡ 7LDQLRRpđâu cô2s7DiUqk v7LDQLRRpừa peY6ra đến7LDQLRRp bên2s7DiUqk ngo2s7DiUqkài, Khan2s7DiUqkg DpeY6i đã7LDQLRRp dẫnpeY6 th7LDQLRRpeo đámpeY6 bạnpeY6 hu7LDQLRRpng dữpeY6 c2s7DiUqkủa c2s7DiUqkô t2s7DiUqka đu2s7DiUqkổi the7LDQLRRpo. Chẳng7LDQLRRp apeY6i chị7LDQLRRpu dễ7LDQLRRp dà2s7DiUqkng peY6bỏ qpeY6ua mọi2s7DiUqk chuyệ2s7DiUqkn nh2s7DiUqkư t7LDQLRRphế 2s7DiUqknày cả.7LDQLRRp peY6Cho dpeY6ù 2s7DiUqkchỉ là2s7DiUqk n2s7DiUqkghi vấn7LDQLRRp thì7LDQLRRp cũngpeY6 p2s7DiUqkhải hỏi7LDQLRRp 2s7DiUqkcho rõpeY6 7LDQLRRpràng chứ.

Vân 7LDQLRRpVy peY6vốn định7LDQLRRp 7LDQLRRpra đến7LDQLRRp KTpeY6V sẽpeY6 lập2s7DiUqk tức7LDQLRRp bắt2s7DiUqk x2s7DiUqke 7LDQLRRpchuồn t2s7DiUqkhẳng. Thàn7LDQLRRph phốpeY6 lớ7LDQLRRpn 2s7DiUqknhư peY6vậy, khả2s7DiUqk 7LDQLRRpnăng chạmpeY6 peY6mặt nhapeY6u peY6của peY6hai 7LDQLRRpngười cũ7LDQLRRpng kh2s7DiUqkông nhiề7LDQLRRpu. Hơn2s7DiUqk 2s7DiUqknữa chỉ7LDQLRRp cầnpeY6 2s7DiUqkcô 7LDQLRRpta về7LDQLRRp nhàpeY6 tìmpeY6 Gian7LDQLRRpg N7LDQLRRphan đối2s7DiUqk c7LDQLRRphất, phá2s7DiUqkt hiện7LDQLRRp GiapeY6ng NhpeY6an 2s7DiUqkchẳng có7LDQLRRp peY6gì lạ2s7DiUqk 2s7DiUqkthường thpeY6ì c2s7DiUqkơn són2s7DiUqkg gi7LDQLRRpó nà2s7DiUqky sẽpeY6 qu7LDQLRRpa 2s7DiUqkđi ng7LDQLRRpay t7LDQLRRphôi. Nào7LDQLRRp apeY6i ngpeY6ờ, tax7LDQLRRpi gpeY6iờ nàpeY6y khó7LDQLRRp m2s7DiUqkà bắ7LDQLRRpt đượcpeY6. H7LDQLRRpai người2s7DiUqk đứ7LDQLRRpng hơnpeY6 7LDQLRRpnửa peY6tiếng đồn2s7DiUqkg hồpeY6 2s7DiUqkmà vẫn2s7DiUqk kh2s7DiUqkông bắ7LDQLRRpt được7LDQLRRp xe.

peY6Nếu b2s7DiUqkiết sớ7LDQLRRpm như7LDQLRRp vậ7LDQLRRpy thì2s7DiUqk cpeY6ô đã7LDQLRRp r7LDQLRRpa bế7LDQLRRpn x7LDQLRRpe bắtpeY6 xpeY6e b7LDQLRRpuýt chpeY6o rồi!2s7DiUqk VâpeY6n V7LDQLRRpy peY6liên tụpeY6c 7LDQLRRpnhìn 2s7DiUqklại peY6phía sapeY6u lưng.2s7DiUqk Nếu2s7DiUqk c2s7DiUqkứ t7LDQLRRphế n2s7DiUqkày k7LDQLRRphông bipeY6ết chừng…..7LDQLRRpđang định2s7DiUqk 7LDQLRRpkéo T2s7DiUqkiểu Th2s7DiUqku rpeY6a bến7LDQLRRp xpeY6e buýpeY6t 2s7DiUqkthì đ2s7DiUqkột nhiên2s7DiUqk mộ7LDQLRRpt cpeY6hiếc peY6xe hơ2s7DiUqki đỗpeY6 peY6xịch trước2s7DiUqk mặpeY6t ha7LDQLRRpi người.

- 2s7DiUqkVân V2s7DiUqky!- cá2s7DiUqknh c7LDQLRRpửa x7LDQLRRpe từ2s7DiUqk 7LDQLRRptừ képeY6o x2s7DiUqkuống, apeY6nh cúi7LDQLRRp đầu2s7DiUqk 2s7DiUqknhìn 2s7DiUqkra n7LDQLRRpgoài nó2s7DiUqki: peY6- Lên7LDQLRRp 7LDQLRRpxe đ7LDQLRRpi, 7LDQLRRpanh đưa7LDQLRRp 2s7DiUqkem về!

Vân peY6Vy cpeY6ó ng7LDQLRRpần ngừ7LDQLRRp m7LDQLRRpột látpeY6 mpeY6ới mởpeY6 cửa2s7DiUqk 7LDQLRRpra ngồ7LDQLRRpi 2s7DiUqkvào 2s7DiUqktrong 2s7DiUqkxe, ngo7LDQLRRpảnh đầupeY6 7LDQLRRplại mỉm2s7DiUqk cpeY6ười á2s7DiUqki ngại2s7DiUqk vớ7LDQLRRpi T7LDQLRRpiểu Thu7LDQLRRp. ChiếpeY6c 7LDQLRRpxe la2s7DiUqko đ7LDQLRRpi trênpeY6 đường,2s7DiUqk 2s7DiUqkcô 7LDQLRRpvẫn khpeY6ông quênpeY6 nhì2s7DiUqkn lpeY6ại cửapeY6 quán7LDQLRRp KTVpeY6, t2s7DiUqkhầm thở2s7DiUqk phàopeY6 nhẹ2s7DiUqk nhõm.

Những giọtpeY6 nướpeY6c vẫpeY6n tí7LDQLRRp t2s7DiUqkách rơ7LDQLRRpi 2s7DiUqkxuống từpeY6 má2s7DiUqki t7LDQLRRpóc cô.7LDQLRRp BộpeY6 dạn7LDQLRRpg peY6của cô7LDQLRRp peY6lúc peY6này quảpeY6 thựpeY6c quápeY6 t2s7DiUqkhê 2s7DiUqkthảm. 7LDQLRRpCô giốpeY6ng hệpeY6t như2s7DiUqk một2s7DiUqk 7LDQLRRpcon vịt7LDQLRRp 2s7DiUqkxấu x7LDQLRRpí. Gi2s7DiUqkang Nha2s7DiUqkn b2s7DiUqkây g7LDQLRRpiờ tupeY6yệt đối2s7DiUqk kpeY6hông từpeY6 bỏpeY6 mộ2s7DiUqkt K7LDQLRRphang D2s7DiUqki x2s7DiUqkinh đẹp2s7DiUqk 7LDQLRRpđể đến2s7DiUqk với2s7DiUqk 7LDQLRRpcô, 2s7DiUqkđem lò2s7DiUqkng y7LDQLRRpêu thươngpeY6 2s7DiUqkmột ngườ2s7DiUqki q7LDQLRRpuá peY6đỗi bpeY6ình thpeY6ường 7LDQLRRpnhư 7LDQLRRpcô, mpeY6ột cô7LDQLRRp g7LDQLRRpái b2s7DiUqkình thườnpeY6g lại7LDQLRRp peY6lớn tuổi.7LDQLRRp 7LDQLRRpCô thật2s7DiUqk speY6ự kh2s7DiUqkông nê2s7DiUqkn peY6có nhữn2s7DiUqkg peY6ảo tưở7LDQLRRpng peY6như t2s7DiUqkhế này!

- NpeY6ói 2s7DiUqkcho apeY6nh bi2s7DiUqkết nh7LDQLRRpà e7LDQLRRpm 2s7DiUqkở đâu?

Nế7LDQLRRpu n7LDQLRRphư k7LDQLRRphông phải7LDQLRRp apeY6nh peY6cất tiến7LDQLRRpg hỏi2s7DiUqk th2s7DiUqkì c2s7DiUqkó l2s7DiUqkẽ côpeY6 vẫn2s7DiUqk 2s7DiUqkmải đpeY6ắm c7LDQLRRphìm tronpeY6g d7LDQLRRpòng su7LDQLRRpy n7LDQLRRpghĩ mông2s7DiUqk lun2s7DiUqkg của2s7DiUqk 7LDQLRRpmình. Vân2s7DiUqk V2s7DiUqky ngoảnhpeY6 đpeY6ầu 2s7DiUqksang n7LDQLRRphìn peY6chủ npeY6hân c2s7DiUqkủa chiếc7LDQLRRp xe7LDQLRRp. ApeY6nh t7LDQLRRpa c7LDQLRRpũng đang2s7DiUqk nhpeY6ìn cô7LDQLRRp c2s7DiUqkhăm chú.

Nếu nh7LDQLRRpư khôn7LDQLRRpg 7LDQLRRpphải gặp7LDQLRRp phả7LDQLRRpi hoà2s7DiUqkn cảpeY6nh n7LDQLRRpày peY6thì peY6có peY6lẽ cả2s7DiUqk 7LDQLRRpđời côpeY6 cũnpeY6g 7LDQLRRpsẽ peY6không n7LDQLRRpgồi lên7LDQLRRp c2s7DiUqkhiếc x7LDQLRRpe này.

Lúc nà2s7DiUqky cpeY6ô 7LDQLRRpmới 2s7DiUqkgiật mìpeY6nh nhớ7LDQLRRp 7LDQLRRpra lpeY6à ppeY6hải nó2s7DiUqki cá2s7DiUqkm ơ2s7DiUqkn: peY6- 2s7DiUqkCám 2s7DiUqkơn 2s7DiUqkanh peY6Triệu! N7LDQLRRphà 2s7DiUqktôi ởpeY6 k7LDQLRRphu phíapeY6 n7LDQLRRpam, an2s7DiUqkh 7LDQLRRpcứ đipeY6 th7LDQLRRpeo 7LDQLRRpcon đường7LDQLRRp nàpeY6y, tìmpeY6 mộtpeY6 bến7LDQLRRp tàu7LDQLRRp điện2s7DiUqk ngầm7LDQLRRp để2s7DiUqk 7LDQLRRptôi xuốngpeY6 x7LDQLRRpe 2s7DiUqklà được!

- Mu2s7DiUqkộn lpeY6ắm rồi,7LDQLRRp để7LDQLRRp apeY6nh đư7LDQLRRpa epeY6m v7LDQLRRpề nhà!

- KpeY6hông cầ7LDQLRRpn phpeY6iền phứpeY6c thếpeY6 đâu7LDQLRRp ạ!

7LDQLRRp- 2s7DiUqkVân peY6Vy…- Triệu2s7DiUqk Dương2s7DiUqk h7LDQLRRpơi dừn7LDQLRRpg lạipeY6 một7LDQLRRp 7LDQLRRplát 2s7DiUqkrồi nóipeY6 tiế2s7DiUqkp: 7LDQLRRp- CpeY6ó thể2s7DiUqk đừngpeY6 kháchpeY6 sápeY6o vpeY6ới 2s7DiUqkanh nhưpeY6 vậpeY6y không?
Triệu2s7DiUqk Dươ7LDQLRRpng 2s7DiUqknói như2s7DiUqk 2s7DiUqkkhẩn cầpeY6u kh7LDQLRRpiến 7LDQLRRpcho 7LDQLRRpVân VpeY6y cảm7LDQLRRp thấy7LDQLRRp có2s7DiUqk hơi7LDQLRRp 7LDQLRRpái ngại7LDQLRRp. B7LDQLRRpan n2s7DiUqkãy cò7LDQLRRpn peY6vội vàngpeY6 l7LDQLRRpeo lênpeY6 7LDQLRRpxe của2s7DiUqk npeY6gười tpeY6a, thế7LDQLRRp m2s7DiUqkà bâpeY6y giờ7LDQLRRp 7LDQLRRplại đ2s7DiUqkòi nhan7LDQLRRph nha7LDQLRRpnh chón2s7DiUqkg chón7LDQLRRpg xuốngpeY6 2s7DiUqkxe. XétpeY6 cả7LDQLRRp về7LDQLRRp tình2s7DiUqk lẫ2s7DiUqkn 7LDQLRRpvề peY6lí t7LDQLRRphì peY6cô cũnpeY6g khôn2s7DiUqkg nên2s7DiUqk 2s7DiUqktừ chối7LDQLRRp mpeY6ãi n7LDQLRRphư thế7LDQLRRp n2s7DiUqkày. N7LDQLRRpếu nhưpeY6 đãpeY6 peY6không thể2s7DiUqk xuốngpeY6 2s7DiUqkxe thpeY6ì 2s7DiUqkcô đà7LDQLRRpnh p7LDQLRRphải 2s7DiUqkngoan 2s7DiUqkngoãn ngồi7LDQLRRp lạ7LDQLRRpi npeY6ói chuyện.

- Hôm2s7DiUqk na7LDQLRRpy t2s7DiUqkhật tr2s7DiUqkùng hợp!

- Đ7LDQLRRpúng vậ2s7DiUqky, peY6tôi peY6cũng cù2s7DiUqkng vớipeY6 m2s7DiUqkấy peY6người bạnpeY6 đếnpeY6 đ2s7DiUqkây hpeY6át hò!

Vân VpeY6y ngâ2s7DiUqky n7LDQLRRpgười nh7LDQLRRpìn Triệu2s7DiUqk D2s7DiUqkương, peY6hỏi nh7LDQLRRpư thăm2s7DiUqk dòpeY6: 2s7DiUqk- B2s7DiUqkan nãy2s7DiUqk 7LDQLRRpanh cũngpeY6 v2s7DiUqkừa t7LDQLRRpừ 2s7DiUqkKTV 2s7DiUqkđi ra?

TrpeY6iệu Dươ2s7DiUqkng g7LDQLRRpật gậtpeY6 đầu,peY6 7LDQLRRpdường nhpeY6ư peY6anh tpeY6a đ7LDQLRRpang 2s7DiUqknghĩ ng7LDQLRRpợi chuyện2s7DiUqk g7LDQLRRpì 7LDQLRRpđó. CuốipeY6 7LDQLRRpcùng 7LDQLRRpanh 7LDQLRRpta 7LDQLRRpcũng đành7LDQLRRp ph7LDQLRRpải 2s7DiUqkmở peY6miệng h2s7DiUqkỏi: 2s7DiUqk- Vâ2s7DiUqkn Vy2s7DiUqk, 7LDQLRRpbiểu hiệ7LDQLRRpn c2s7DiUqkủa e7LDQLRRpm ngà7LDQLRRpy h7LDQLRRpôm 2s7DiUqknay khpeY6iến chpeY6o peY6anh r7LDQLRRpất bất2s7DiUqk ngờpeY6. 7LDQLRRpAnh vpeY6ốn dĩ7LDQLRRp 2s7DiUqkcứ n7LDQLRRpghĩ e7LDQLRRpm ch2s7DiUqkỉ 7LDQLRRplà một2s7DiUqk c7LDQLRRpô 2s7DiUqkgái nhút7LDQLRRp nhát.

- peY6Ý củpeY6a anpeY6h là…-peY6 Vân7LDQLRRp V2s7DiUqky thật7LDQLRRp k2s7DiUqkhông dám2s7DiUqk ti2s7DiUqkn và2s7DiUqko peY6những peY6gì mình7LDQLRRp 7LDQLRRpvừa ngh7LDQLRRpe 2s7DiUqkthấy, peY6lẽ 7LDQLRRpnào an7LDQLRRph 2s7DiUqkta thậ7LDQLRRpt sựpeY6: –2s7DiUqk B2s7DiUqkan 7LDQLRRpnãy an7LDQLRRph n7LDQLRRphìn thấy7LDQLRRp tô7LDQLRRpi….- 7LDQLRRpLúc đ7LDQLRRpó d2s7DiUqko hpeY6oang mapeY6ng nên7LDQLRRp c2s7DiUqkô c7LDQLRRphẳng dpeY6ám ngẩpeY6ng đầ2s7DiUqku n7LDQLRRphìn đám2s7DiUqk đpeY6ông xu2s7DiUqkng quanpeY6h. CôpeY6 7LDQLRRpthậm c2s7DiUqkhí 7LDQLRRpcòn tpeY6ự lpeY6ừa g2s7DiUqkạt bảnpeY6 th2s7DiUqkân mìnpeY6h peY6rằng peY6không bị2s7DiUqk a7LDQLRRpi 7LDQLRRpquen peY6biết 7LDQLRRpnhìn thấy.

- A2s7DiUqknh c2s7DiUqkhỉ l7LDQLRRpà tìn7LDQLRRph cờ2s7DiUqk 7LDQLRRpđi npeY6gang qupeY6a, nhìnpeY6 7LDQLRRpthấy e2s7DiUqkm màpeY6 thôi!

Máu tropeY6ng cpeY6ơ thpeY6ể 2s7DiUqkVân 2s7DiUqkVy d7LDQLRRpồn hết2s7DiUqk 7LDQLRRpcả peY6lên peY6mặt, cpeY6ô v7LDQLRRpội và2s7DiUqkng giảipeY6 thí7LDQLRRpch: -Chỉ7LDQLRRp là2s7DiUqk một7LDQLRRp speY6ự hiểupeY6 nh7LDQLRRpầm mà7LDQLRRp thôi!
peY6Cô biết7LDQLRRp c7LDQLRRpho peY6dù peY6cô c7LDQLRRpó nópeY6i 2s7DiUqknhư 7LDQLRRpvậy 7LDQLRRpthì cũ2s7DiUqkng 7LDQLRRpchỉ 2s7DiUqklà upeY6ổng côpeY6ng màpeY6 thôi2s7DiUqk. 2s7DiUqkHọ hàn2s7DiUqkg cpeY6ủa T2s7DiUqkriệu peY6Dương l7LDQLRRpà đồng2s7DiUqk ngpeY6hiệp củpeY6a 2s7DiUqkcô, 7LDQLRRpTriệu 2s7DiUqkDương c2s7DiUqkhỉ c7LDQLRRpần n7LDQLRRpói chuyện2s7DiUqk ng2s7DiUqkày hômpeY6 npeY6ay 2s7DiUqkra làpeY6 cô2s7DiUqk sẽ7LDQLRRp n7LDQLRRpgay lập2s7DiUqk tức7LDQLRRp bị2s7DiUqk l7LDQLRRpòi đpeY6uôi l2s7DiUqkà 7LDQLRRpnói dối.2s7DiUqk Cô2s7DiUqk l7LDQLRRpàm speY6ao gì2s7DiUqk có2s7DiUqk n7LDQLRRpgười yê2s7DiUqku n2s7DiUqkào lâupeY6 năpeY6m nh7LDQLRRpư vậy?peY6 Những7LDQLRRp peY6gì m7LDQLRRpà b7LDQLRRpan nãypeY6 n2s7DiUqkói r7LDQLRRpa 7LDQLRRpthực sự7LDQLRRp đa2s7DiUqkng khiếpeY6n ch2s7DiUqko cô2s7DiUqk c7LDQLRRpảm thấ7LDQLRRpy 2s7DiUqkvô c7LDQLRRpùng hốpeY6i hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!