You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH C7NgMẢM VkdiJẤN VƯƠNG

 

- VsWQKân VysWQK, csWQKô sWQKcắt c7NgMử 3rSjngười đsWQKi đs8ipào kdiJtạo s8ipcho khách3rSj hàngs8ip. ĐâykdiJ lkdiJà lầnsWQK đs8ipầu tiêkdiJn cs8iphúng s8ipta 7NgMhợp tás8ipc kdiJvới b7NgMệnh việs8ipn, nhất3rSj định7NgM p7NgMhải phụcsWQK vụ7NgM s8ipngười s8ipta thậkdiJt c3rSjhu đáo!

Đây làkdiJ lầns8ip đầukdiJ tisWQKên côsWQKng kdiJty hợpsWQK t7NgMác với3rSj bs8ipệnh 3rSjviện, thế7NgM nênkdiJ sế7NgMp của3rSj 3rSjVân VkdiJy 7NgMcẩn 7NgMthận d7NgMặn 3rSjdò cô.

- Giờ7NgM t7NgMôi đang7NgM khôngs8ip có3rSj việcs8ip gì,sWQK đ3rSjể tô7NgMi 7NgMđi vậkdiJy! s8ip- Thấy7NgM sếpkdiJ ckdiJó vẻkdiJ thậkdiJn trọng7NgM, hơ7NgMn nữas8ip đ7NgMây lạikdiJ lkdiJà lầnkdiJ đầukdiJ tiêkdiJn c3rSjông kdiJty s8ipcô 7NgMphục vsWQKụ tậnsWQK s8ipnơi 3rSjcho kháckdiJh hàngkdiJ nê3rSjn sWQKcô khônsWQKg s8ipyên 3rSjtâm gs8ipiao csWQKho ng7NgMười khác.

Qu7NgMả n3rSjhiên, sếs8ipp 7NgMcủa VkdiJân s8ipVy gậ7NgMt đầu3rSj vẻs8ip 3rSjhài l3rSjòng: kdiJ- Cũn7NgMg được,kdiJ 7NgMvậy sWQKgiao chs8ipo c7NgMô nhé!

Công 7NgMviệc 3rSjcủa sWQKVân sWQKVy làkdiJ giảisWQK thíchs8ip s8ipcho 3rSjkhách hàkdiJng cáchkdiJ sử3rSj dụ3rSjng phần3rSj mkdiJềm cs8ipủa côn7NgMg 3rSjty cs8ipô nhs8ipư th3rSjế s8ipnào, sas8ipu đósWQK kdiJtiến sWQKhành 3rSjmột số7NgM điềs8ipu 3rSjtra v7NgMà sWQKbảo hànhs8ip chs8ipo khá7NgMch hàkdiJng 7NgMsau ksWQKhi muasWQK. SasWQKu hakdiJi ngàykdiJ làms8ip việs8ipc bậ3rSjn rộn,sWQK kdiJbác sĩsWQK Ti3rSjểu kdiJlâm 3rSjvô s8ipcùng s8iphài kdiJlòng vkdiJới s8iptác sWQKphong lsWQKàm v3rSjiệc sWQKcủa VkdiJân Vy.

- G3rSjiám đs8ipốc 3rSjVân qu7NgMả nhi7NgMên kdiJlà kiêsWQKn sWQKnhẫn! s8ip- BsWQKác s8ipsĩ LâkdiJm khekdiJn sWQKngợi: -Ls8ipại 3rSjcòn s8iphiểu đượckdiJ 7NgMnhững từ7NgM sWQKngữ của3rSj giới3rSj s8ipy kdiJhọc ckdiJhúng tsWQKôi nữa!
s8ip- T7NgMôi cs8ipó 3rSjmột ngườikdiJ bạn3rSj làs8ipm b7NgMác sWQKsĩ mà!

- Chẳng3rSj tr3rSjách! 7NgM- 7NgMBác skdiJĩ LâkdiJm tikdiJễn Vâ3rSjn s8ipVy rsWQKa đếnsWQK s8iptận cửa.

Đi t3rSjừ đâys8ip s8ipra là3rSj gầnsWQK nhấts8ip! 3rSj- Bác7NgM skdiJĩ LkdiJâm chỉ7NgM sWQKtay vềkdiJ psWQKhía hà3rSjnh la3rSjng b7NgMên cạnh.

Bên hànsWQKh 3rSjlang khôns8ipg bi3rSjết làsWQK kdiJphòng khámkdiJ kh7NgMoa nsWQKào, dườngs8ip n7NgMhư tkdiJất sWQKcả ckdiJác psWQKhòng bệnhkdiJ ởsWQK đây3rSj kdiJđều đưkdiJợc bốs8ip sWQKtrí giốsWQKng h3rSjệt nhaukdiJ, s8ipbên hàn7NgMh lsWQKang csWQKòn 3rSjđược trồngsWQK rấtsWQK nhiềs8ipu câsWQKy xsWQKanh, mans8ipg kdiJlại 3rSjcho 7NgMngười sWQKta cảm3rSj g7NgMiác 3rSjmát l7NgMành, ths8ipư thái.

KsWQKhông đợis8ip VâkdiJn s8ipVy sWQKlên 3rSjtiếng hỏi,7NgM bákdiJc s3rSjĩ Lâ3rSjm đãsWQK ckdiJhủ độ7NgMng giớis8ip thikdiJệu: s8ip- 7NgMĐây l3rSjà kh3rSjoa tưsWQK vấnsWQK tâs8ipm lí.

Khoa kdiJtư vấnkdiJ tâms8ip l7NgMí? Ss8ipau khs8ipi s8ipGiang NhkdiJan xkdiJảy r3rSja chus8ipyện, người7NgM kdiJnhà 7NgMcô đã3rSj từngkdiJ mời3rSj 3rSjbác 7NgMsĩ 7NgMtâm líkdiJ vềkdiJ gis8ipúp 3rSjcô th3rSjoát kh3rSjỏi kdiJtâm ts8iprạng đ7NgMau đớnkdiJ 7NgMvà ksWQKhổ 7NgMsở, nhưkdiJng 3rSjkết qukdiJả điềukdiJ kdiJtrị rkdiJõ ràng3rSj chẳngs8ip csWQKó t3rSjác d3rSjụng sWQKgì vớis8ip csWQKô 7NgMcả. Ph3rSjần lớ7NgMn thkdiJời gikdiJan 7NgMcô đ3rSjều dànkdiJh c7NgMho vikdiJệc ngủ3rSj, sống3rSj nkdiJhờ vàkdiJo nhữkdiJng 3rSjgiọt nướ7NgMc trkdiJuyền 3rSjvào m7NgMáu mỗi3rSj sWQKngày. NsWQKếu sWQKnhư ô7NgMng trờisWQK k3rSjhông ch3rSjo cô7NgM cơs8ip hộsWQKi đượckdiJ qs8ipuay n7NgMgược 7NgMthời 3rSjgian s8ipthì có7NgM sWQKlẽ 7NgMcô đkdiJã ki7NgMệt sứckdiJ 3rSjbởi nỗsWQKi đaukdiJ đớnsWQK s8ipquá s8iplớn ấykdiJ rồi.

Vân 3rSjVy vừa3rSj đs8ipi vừakdiJ nghkdiJĩ, kdiJlúc đs8ipi ngsWQKang q3rSjua ph7NgMòng 3rSjchẩn t3rSjrị, bấ3rSjt s8ipngờ 7NgMcó mộ7NgMt s8ipcơn 3rSjgió thổkdiJi qus8ipa sWQKlàm c7NgMánh 3rSjcửa ph7NgMòng hsWQKơi 7NgMhé rs8ipa. kdiJCô s8ipđưa mắs8ipt nhìnsWQK vàkdiJo 3rSjbên tronsWQKg, vô7NgM sWQKtình ch7NgMạm ph7NgMải sWQKánh mắt7NgM củasWQK 7NgMmột bs8ipệnh nhs8ipân trsWQKong đó.

VâsWQKn V7NgMy chợsWQKt t3rSjhấy cácsWQK dâykdiJ thầnkdiJ kdiJkinh sWQKtrong đầus8ip cănsWQKg 7NgMra. sWQKCô kdiJrảo bước3rSj đi3rSj thật7NgM ns8iphanh, ch7NgMỉ sợs8ip ng7NgMười đkdiJó sẽ7NgM đ3rSjuổi theo.

Không phs8ipải 3rSjmắt s8ipcô nhìkdiJn nhầms8ip đấ7NgMy chứs8ip? C3rSjô là7NgMm sa3rSjo csWQKó th3rSjể n3rSjgờ s8iprằng kdiJbệnh nhâ3rSjn ởsWQK t7NgMrong kdiJcăn phòkdiJng ấkdiJy chíkdiJnh lkdiJà TriệusWQK Dương?

Rõ ràs8ipng a7NgMnh t7NgMa bịkdiJ phát7NgM bệnh7NgM ti7NgMm đột7NgM ngột3rSj, vậykdiJ tạis8ip kdiJsao gis8ipờ a3rSjnh tsWQKa lạ7NgMi s8ipở sWQKtrong khkdiJoa 3rSjtâm lsWQKí? kdiJLẽ 3rSjnào ngosWQKài bệ3rSjnh tis8ipm rs8ipa a7NgMnh tsWQKa 7NgMcòn mắc3rSj bệnhkdiJ vềkdiJ tâm3rSj kdiJlí nữ7NgMa à?

Trước đsWQKây cô3rSj sWQKtừng đọcs8ip kdiJbáo vkdiJà đượ3rSjc biếkdiJt, phần7NgM lớsWQKn nhữnkdiJg 7NgMcô n3rSjam, q7NgMuả 3rSjnữ tron7NgMg thà7NgMnh p7NgMhố đềukdiJ bị3rSj ms8ipắc căn3rSj bệnhs8ip trầm7NgM cảms8ip hoặ7NgMc tsWQKự sWQKkỉ. Khs8ipông bi3rSjết s8ipcái 3rSjgã họ7NgM Trs8ipiệu ấkdiJy mắc3rSj ph3rSjải bkdiJệnh gì?kdiJ Khôn3rSjg biếs8ipt sWQKvài s8ipnăm nữa3rSj liệkdiJu 3rSjcô c7NgMó phkdiJải thườngsWQK xus8ipyên bổs8ip s8ipsung s8ipcác lokdiJại thựs8ipc phẩmkdiJ chứsWQKc sWQKnăng, sWQKliên tụ3rSjc đến3rSj thẩs8ipm kdiJmỹ việkdiJn vàsWQK thỉ3rSjnh th7NgMoảng 7NgM“ghé thăm”7NgM b7NgMác sĩkdiJ t7NgMư 7NgMvấn s8iptâm l3rSjí s8ipkhông nữa?

Đi sWQKmột kdiJđoạn đườn3rSjg dài7NgM, cuố3rSji cùn3rSjg 3rSjcô cũngsWQK 3rSjra đưsWQKợc kdiJđến cầusWQK thang7NgM. Ngoảnh7NgM kdiJđầu kdiJlại kdiJnhìn,không t7NgMhấy TriệusWQK s8ipDương khô3rSjng 3rSjđuổi thsWQKeo, Vâ7NgMn V3rSjy t3rSjhở phàkdiJo nhẹ3rSj nhõ7NgMm. T7NgMhoát đượcs8ip Triệ7NgMu DươsWQKng s8ipthì sakdiJo? Thoás8ipt được3rSj ans8iph t7NgMa côs8ip ckdiJũng kdiJchẳng 3rSjthể thoá3rSjt kdiJngăn đ3rSjược bsWQKàn sWQKchân mis8ipnh 7NgMđang t3rSjiến dầnkdiJ đến3rSj tus8ipổi kdiJgià. Nỗs8ip l3rSjực sốs8ipng hs8ipết 7NgMnăm ns8ipày 3rSjqua s8ipnăm kh3rSjác, tuổ7NgMi sWQKtác csWQKũng sWQKtheo đó7NgM 3rSjnhiều lên3rSj. sWQKChỉ t7NgMhêm 7NgMvài năs8ipm nữasWQK thkdiJôi, c7NgMó lsWQKẽ msWQKột ngườ7NgMi đànsWQK ô3rSjng nhsWQKư T3rSjriệu DươnsWQKg b3rSjây giờ3rSj sWQKcô sWQKcũng kdiJchẳng thể7NgM s8iptìm được.

- Sa3rSju kh7NgMi vsWQKề phsWQKải kdiJchịu k7NgMhó ngh7NgMỉ n7NgMgơi, mặc7NgM dùs8ip skdiJức khỏekdiJ đã7NgM hồikdiJ phsWQKục tưs8ipơng đốikdiJ nhưnsWQKg cũngkdiJ khônkdiJg đkdiJược phésWQKp làsWQKm vi7NgMệc qs8ipuá sức.3rSj V3rSjới cườngkdiJ sWQKđộ 3rSjlàm việ7NgMc củas8ip a3rSjnh 7NgMtôi thấykdiJ ngườikdiJ s8ipbình thườngsWQK k7NgMhông t3rSjhể nàkdiJo tikdiJêu hóas8ip nổi!

- TôsWQKi biết!

- As8ipnh biếtkdiJ? CứkdiJ sWQKnhìn vàosWQK thành7NgM tsWQKích của3rSj kdiJanh has8ipi ns8ipăm sWQKnay kdiJthì sWQKtôi b7NgMiết a3rSjnh mankdiJg mạngs8ip ssWQKống ckdiJủa mìns8iph kdiJra s8ipđùa nhưs8ip th3rSjế nàsWQKo 3rSjrồi! Thes8ipo nhưkdiJ kdiJnhững g3rSjì tôis8ip được7NgM biếsWQKt vsWQKề kdiJanh, 7NgManh khs8ipông đờis8ip nà7NgMo chấps8ip nkdiJhận kdiJan phận!
T7NgMiếng 3rSjcười sWQKkhe khẽ3rSj v3rSjang lênsWQK: 3rSj- sWQKCũng cs8iphưa chắc!

s8ipCó ng3rSjười đan3rSjg nó3rSji chukdiJyện ởkdiJ s8ipcầu thansWQKg, 3rSjcó một7NgM gisWQKọng 7NgMnói mà3rSj V7NgMân s8ipVy ckdiJảm thấ7NgMy rấtkdiJ 7NgMquen thuộc.

Vân Vs8ipy 7NgMchầm chậsWQKm đkdiJi đến7NgM ckdiJầu t7NgMhang và3rSj nhìnsWQK xuốn3rSjg dưới,kdiJ ánsWQKh mắtsWQK s8ipvô tình7NgM 3rSjlướt qus8ipa ms8ipột 7NgMkhuôn mặt.

Người 7NgMđó cũng3rSj ngẩngkdiJ 7NgMđầu ns8iphìn cô.

Ánh mắt3rSj của3rSj 3rSjanh dườngkdiJ n7NgMhư làkdiJ chsWQKùm 7NgMánh sWQKsáng msWQKặt 7NgMtrời đ3rSjẹp đẽkdiJ s8ipnhất đậus8ip trsWQKên s8ipbờ vakdiJi cô.

NếukdiJ nhưsWQK lsWQKúc n7NgMãy kdiJcô còn7NgM s8iphoang 3rSjmang 3rSjđi sWQKnhư chạsWQKy thì3rSj giờs8ip côs8ip 3rSjđã chẳngsWQK cònsWQK sứckdiJ lựcs8ip nàsWQKo đ7NgMể m7NgMà chạy7NgM tkdiJrốn s8ipnữa. 3rSjBàn sWQKchân củkdiJa ckdiJô ns8iphư bịs8ip d3rSjính cs8iphặt xuốngkdiJ dưới7NgM sWQKđất, 7NgMmiệng ấsWQKp úng3rSj mãisWQK kdiJchẳng thốtkdiJ rkdiJa ls8ipời d7NgMưới cákdiJi nhìnkdiJ củakdiJ a7NgMnh: sWQK-

Thật….thật trsWQKùng hợp!

sWQKAnh mỉm3rSj cười,7NgM nhẹkdiJ nhsWQKàng ckdiJất lờ7NgMi: 3rSj- 7NgMĐúng lkdiJà 7NgMtrùng hợs8ipp thậs8ipt! MớikdiJ đós8ip m7NgMà kdiJđã sWQKgặp lạkdiJi nhau!

- VâkdiJng, bệnhs8ip viện3rSj này3rSj muốnkdiJ sửs8ip dsWQKụng 7NgMphần mềmsWQK của7NgM cô7NgMng s8ipty 3rSjchúng tôs8ipi n7NgMên tôsWQKi đến3rSj đs8ipây đểs8ip hướngs8ip d3rSjẫn họ!7NgM 3rSj- 3rSjCô cốsWQK gkdiJắng gs8ipiải ths8ipích, sWQKvụng về7NgM n7NgMhư mộkdiJt 3rSjcon ng3rSjốc, s8ipchỉ 7NgMsợ 3rSjanh 3rSjlại hiểkdiJu nhkdiJầm mình.7NgM s8ipHơn nữa7NgM csWQKô rs8ipất sợsWQK ankdiJh sẽkdiJ vạchs8ip trầnsWQK nhữ3rSjng l3rSjời n7NgMói dốsWQKi củ3rSja 7NgMmình, cs8ipái gìs8ip mà7NgM đkdiJưa chị3rSj Đường3rSj đisWQK khá7NgMm 7NgMbệnh ch3rSjứ, tsWQKoàn 3rSjlà n3rSjói dốisWQK. Nh3rSjư vsWQKậy thìkdiJ 3rSjcòn mặ7NgMt mũis8ip sWQKnào kdiJmà nhìsWQKn anh?

Cũng s8ipmay l3rSjà as8ipnh khônsWQKg nhắckdiJ g7NgMì đến7NgM chuyệ3rSjn đó.3rSj s8ipAnh s8ipkết thúkdiJc cu7NgMộc nókdiJi ckdiJhuyện vs8ipới b3rSjác sĩ3rSj của3rSj mìsWQKnh rồikdiJ cs8ipùng ckdiJô đồng7NgM hànhkdiJ, thản3rSj nh7NgMiên cứ3rSj nhưs8ip thểkdiJ hs8ipôm ấ3rSjy chưas8ip từsWQKng kdiJxảy r3rSja bkdiJất cứsWQK csWQKhuyện gì.

Anh sánhkdiJ vas8ipi đ7NgMi bêkdiJn cô3rSj. VânsWQK V7NgMy khôsWQKng bkdiJiết phảisWQK l7NgMàm thếkdiJ n7NgMào đểs8ip csWQKhe đi7NgM sWQKsự hoa3rSjng 7NgMmang tronsWQKg l3rSjòng, bànkdiJ s8iptay túms8ip chặ3rSjt sWQKlấy vkdiJạt 7NgMáo đasWQKng rịnsWQK mồ7NgM hôi.

3rSjCô s8ipy tás8ip sWQKở phòngsWQK sWQKphát ths8ipuốc đưa3rSj s8ipcho a7NgMnh 7NgMmột 3rSjtúi 7NgMto đủs8ip các3rSj lo3rSjại thkdiJuốc s8iprồi dặkdiJn ds8ipò: s8ip- 7NgMAnh nhớsWQK usWQKống tsWQKheo cs8iphỉ d7NgMẫn s8ipcủa bác7NgM sĩ!

Trong kí3rSj kdiJức 3rSjcủa Vâ3rSjn V7NgMy, sứ7NgMc khỏ3rSje s8ipcủa sWQKGiang NkdiJhan rấtkdiJ 3rSjtốt, cs8ipho 3rSjdù cósWQK bsWQKị cả7NgMm cúm7NgM 7NgMhay s7NgMốt sWQKcao 7NgMthì cũkdiJng chỉ3rSj s8ipmất vàikdiJ ngsWQKày lkdiJà ksWQKhỏi ngay.

3rSjVân sWQKVy 3rSjnhìn vàokdiJ nhữs8ipng s8iploại sWQKthuốc ởsWQK kdiJtrong tú7NgMi, toànkdiJ làkdiJ nhữ7NgMng loại3rSj thuố3rSjc his8ipếm gặp.

- kdiJCô kdiJchuẩn bịs8ip đi3rSj đâu?

- Vềs8ip côngsWQK sWQKty thkdiJôi!- CôkdiJ kdiJnghĩ GikdiJang Nha3rSjn chs8ipỉ tsWQKiện miệng7NgM hỏikdiJ n7NgMhư vậ3rSjy tkdiJhôi 3rSjnên cũkdiJng thả3rSjn nhiênsWQK đápsWQK sWQKmà không7NgM sWQKcần 3rSjsuy nghĩ.

kdiJ- ĐsWQKể t3rSjôi tiễn3rSj cô!

s8ipĐề nsWQKghị củkdiJa an7NgMh qu7NgMá bấs8ipt n7NgMgờ, VsWQKân s8ipVy bốis8ip r7NgMối từkdiJ chối:kdiJ sWQK- K7NgMhông cầnsWQK đâukdiJ ankdiJh G3rSjiang, làsWQKm ps8iphiền 7NgManh quá!-3rSj Vs8ipân s8ipVy cs8ipó chút7NgM kh7NgMông qusWQKen vớ3rSji cs8ipách xưnsWQKg h7NgMô 3rSjkhách ssWQKáo này.

Anh vsWQKốn quá7NgM đỗisWQK 3rSjthân thươ7NgMng t3rSjrong 7NgMtrái 3rSjtim côs8ip, ts8iphế kdiJmà giờ7NgM lạ3rSji trở3rSj thàs8ipnh mộtsWQK n3rSjgười ch3rSjẳng qu7NgMen bikdiJết. Nếu3rSj nhưkdiJ GkdiJiang Nha3rSjn gkdiJọi 7NgMcô 3rSjlà 3rSj“Cô Vâ3rSjn” thsWQKì s8ipcó lẽs8ip côkdiJ s8ipcũng sẽ7NgM c7NgMảm kdiJthấy vôs8ip c7NgMùng 7NgMxót xkdiJa. sWQKThế nhưngs8ip côs8ip s8ipcố gkdiJắng kkdiJìm ns8ipén s8ipbản thâsWQKn, chỉsWQK ssWQKợ kdiJmột s8ipkhi khôs8ipng kiềmkdiJ chsWQKế 7NgMđược sWQKtâm trạngs8ip kdiJcủa m7NgMình 3rSjsẽ khiếns8ip 7NgMcho sWQKanh s3rSjợ mất7NgM víakdiJ. Côs8ip phả3rSji dkdiJuy tr3rSjì khoảnsWQKg cá7NgMch n7NgMhất định7NgM sWQKvới sWQKanh, ms8ipột kh7NgMoảng 3rSjcách sWQKđủ đsWQKể kdiJanh 3rSjcoi cô3rSj là7NgM ms8ipột ngườ3rSji bình3rSj thường.

Khôngs8ip cókdiJ 7NgMai biếsWQKt, 7NgManh s8ipvà c3rSjô đã7NgM cs8ipách nh7NgMau cảsWQK kdiJmột ki7NgMếp người.
N7NgMếu nhs8ipư cô7NgM nkdiJói r3rSja sựkdiJ tkdiJhực nsWQKày, khôns8ipg nhkdiJững akdiJnh khôn3rSjg thểsWQK tis8ipn m7NgMà còn3rSj s8ipcho rằngsWQK côkdiJ là3rSj mộtsWQK cokdiJn điên.kdiJ sWQKDường n7NgMhư chỉkdiJ c3rSjó mộts8ip mìs8ipnh côsWQK còn7NgM mãsWQKi đắms8ip chì3rSjm tr3rSjong nhữ7NgMng ks8ipí ức3rSj 3rSjxa xô3rSji. 7NgMCô khá3rSjt s8ipkhao được7NgM ở3rSj gầ7NgMn bsWQKên as8ipnh, nhs8ipưng lạisWQK sợ7NgM khoả3rSjng cács8iph tsWQKrong 3rSjhiện thựcs8ip 7NgMsẽ khiếns8ip chsWQKo cô7NgM quỵs8ip kdiJngã. 7NgMVân 7NgMVy cảms8ip thấ3rSjy bảnkdiJ ts8iphân m3rSjình kh7NgMông hkdiJề yếu7NgM đuối3rSj, côs8ip ch7NgMỉ khônkdiJg muốn3rSj kdiJbị G7NgMiang NhsWQKan làkdiJm tổn7NgM thkdiJương, bởi3rSj vìs8ip kdiJtrong sWQKkí ứcsWQK củ7NgMa kdiJcô, sWQKtất sWQKcả nhữns8ipg kỉsWQK niệm7NgM của7NgM c7NgMô sWQKvà asWQKnh đềus8ip 3rSjvô cùs8ipng đẹpkdiJ đẽ.

- Nó3rSji địa7NgM chỉ3rSj 7NgMcông 3rSjty csWQKô chsWQKo tôi!

Xem sWQKra an3rSjh ấy7NgM địnhkdiJ 7NgMđưa cô3rSj về7NgM 3rSjcông 3rSjty thkdiJật rồi!

Cô7NgM ngokdiJan ngoãn3rSj ngồ3rSji và7NgMo kdiJtrong s8ipxe củkdiJa anhkdiJ, sasWQKu đó3rSj nkdiJói địakdiJ chỉkdiJ c3rSjông ts8ipy m3rSjình ckdiJho asWQKnh: kdiJ- ĐsWQKi sWQKqua 3rSjCầu kdiJW, đisWQK sWQKthêm mộ7NgMt đoạns8ip nữsWQKa sWQKlà đến!s8ip sWQK- Nhìn3rSj Vâns8ip V3rSjy tkdiJự nhi3rSjên 3rSjthế tkdiJhôi nhưngs8ip kdiJlúc 7NgMnày trốns8ipg ngựcs8ip kdiJcô 3rSjđang đs8ipập thìs8ipnh 3rSjthịch. Nh3rSjìn msWQKình trosWQKng gươn3rSjg chiếsWQKu hậu,3rSj VsWQKân V7NgMy ths8ipấy has8ipi m3rSjá m7NgMình đỏ3rSj bừngkdiJ lên.

Giang kdiJNhan vẫ3rSjn t3rSjỏ rkdiJa nkdiJhư bình7NgM thường7NgM, thả7NgMn nhiê3rSjn 7NgMnhìn c3rSjô hỏis8ip: 7NgM- CầsWQKu tsWQKây h7NgMay làkdiJ 7NgMcầu đông?

Vân 7NgMVy đưakdiJ sWQKánh mắt7NgM msWQKơ hồ3rSj 3rSjnhìn sWQKra dòns8ipg xsWQKe cộ7NgM 3rSjtập nấp3rSj ở7NgM bs8ipên ngo3rSjài, cốkdiJ gắngsWQK phân7NgM biệ7NgMt đượkdiJc ph3rSjương hướngs8ip đôn7NgMg tâ7NgMy ns8ipam bắc.s8ip Cuối3rSj sWQKcùng s8ipcô đ3rSjành kdiJmím môisWQK 3rSjtừ bỏ3rSj: sWQK- Tô3rSji chỉ7NgM biếts8ip là3rSj đis8ip 3rSjqua cầusWQK, r3rSjẽ san3rSjg kdiJbên tkdiJrái kdiJlà đến.

Lần nsWQKày ts8iphì Gia3rSjng Ns8iphan khẽkdiJ s8ipmỉm cư3rSjời, đôi7NgM mắ7NgMt ánsWQKh 3rSjlên nhữn7NgMg t3rSjia sángs8ip 7NgMấm 7NgMáp. V7NgMân VkdiJy ckdiJảm thấs8ipy h7NgMình nh7NgMư ms8ipình đã3rSj nhì7NgMn nhầm3rSj, hs8ipoặc sWQKcũng cókdiJ sWQKthể cs8ipô bkdiJị ảokdiJ giác.

Giang Nha7NgMn biếsWQKt kdiJlái xekdiJ, khônsWQKg biế7NgMt kdiJanh đsWQKã họckdiJ lákdiJi kdiJxe từ7NgM ks8iphi nào3rSj. V3rSjân VkdiJy nkdiJgồi bên7NgM c3rSjạnh nhìsWQKn as8ipnh điềsWQKu kh3rSjiển xekdiJ, những7NgM nkdiJgón t3rSjay thuôsWQKn 7NgMdài đặt7NgM kdiJlên v7NgMô l7NgMăng, 7NgMmùi hư3rSjơng tsWQKừ cơsWQK thểs8ip a3rSjnh th7NgMoang t3rSjhoảng đưa3rSj lại.

sWQKNhững kísWQK kdiJức đ7NgMẹp vsWQKề as8ipnh sWQKbắt đầsWQKu s8ipnhạt 3rSjnhòa trosWQKng cô.

Mấy n3rSjăm khsWQKông g3rSjặp, 3rSjanh đ3rSjã t7NgMhay đ3rSjổi rsWQKất nh3rSjiều, s8ipkhông giống7NgM 7NgMnhư csWQKô chẳ7NgMng cókdiJ 7NgMchút tiến7NgM bkdiJộ n3rSjào. Qua3rSjy ngs8ipược t3rSjhời 7NgMgian đs8ipã m7NgMấy năkdiJm 3rSjrồi nhưns8ipg dườnkdiJg như7NgM sWQKcô chẳngsWQK cs8ipó gì3rSj tha3rSjy đổs8ipi, 7NgMngay cảkdiJ s8ipcông vi7NgMệc hiệnkdiJ nasWQKy cũns8ipg ms8ipới làkdiJm có3rSj gầnsWQK bs8ipa năm.

- Th7NgMuốc sWQKnày 7NgManh mkdiJua hộkdiJ người7NgM khá7NgMc à?7NgM sWQK- 3rSjVân sWQKVy csWQKố ngs8iphĩ rsWQKa 3rSjmột chủ7NgM 3rSjđề đs8ipể nsWQKói chuyện.

- KhôngsWQK! s8ip- kdiJCâu sWQKtrả lờ7NgMi của7NgM kdiJGiang Nha7NgMn khônkdiJg nằm7NgM ngoàisWQK sukdiJy n7NgMghĩ csWQKủa kdiJVân VysWQK: s8ip- s8ipTôi ms8ipua sWQKcho tôikdiJ đấy!

Ss8ipao kdiJcó tsWQKhể thếs8ip được?s8ip VsWQKân 3rSjVy 3rSjkinh ngạc,s8ip mộtkdiJ túkdiJi thkdiJuốc t3rSjo sWQKthế n7NgMày, ms8ipỗi lần7NgM pkdiJhải us8ipống kdiJbao nhi7NgMêu thuốc3rSj msWQKới đủ?

7NgM- SkdiJợ rồkdiJi ph3rSjải kkdiJhông? 7NgM- kdiJAnh mỉkdiJm cư7NgMời: sWQK- Tô3rSji bình3rSj thườ7NgMng rấts8ip bận3rSj r3rSjộn 3rSjnên chẳng3rSj cós8ip thờkdiJi g3rSjian đ3rSji lấykdiJ thuốc,sWQK vs8ipì vậys8ip mỗisWQK 7NgMlần đ3rSji phảikdiJ lấs8ipy nhiều3rSj hơn3rSj mộsWQKt chút!

Vân 7NgMVy địn3rSjh 3rSjđưa 3rSjtay 3rSjra lsWQKấy t3rSjúi thuốckdiJ 3rSjxem sasWQKo, n3rSjhưng cuốkdiJi s8ipcùng csWQKô lsWQKại rụts8ip t7NgMay lại.

Hai ngưkdiJời sWQKgiờ đã3rSj chẳnkdiJg còkdiJn c3rSjòn qusWQKan hệsWQK tsWQKhân m3rSjật như7NgM trước7NgM nữs8ipa, sWQKdù gìs8ip cũs8ipng ch7NgMỉ 7NgMlà nsWQKgười qsWQKua 3rSjđường, khô3rSjng nê7NgMn dsWQKò x3rSjét đờikdiJ 7NgMtư củ3rSja người3rSj khác3rSj, s8ipnếu không7NgM biếts8ip đâukdiJ s8iplại khiếnkdiJ 7NgMcho an3rSjh cảms8ip thấs8ipy s8ipbực bội.

sWQKGiang 7NgMNhan ngo3rSjảnh kdiJđầu sas8ipng nhsWQKìn VkdiJân VysWQK, thấys8ip côsWQK tú3rSjm 7NgMchặt vkdiJạt áo3rSj, cốkdiJ gắn3rSjg th3rSju s8ipmình lạs8ipi ckdiJứ nh3rSjư thểkdiJ sợsWQK chạm3rSj p3rSjhải bấtsWQK c3rSjứ th7NgMứ gìkdiJ t3rSjrên sWQKxe củkdiJa an3rSjh vậs8ipy. GiansWQKg N3rSjhan hơs8ipi nhí7NgMu 3rSjmày, d7NgMồn ssWQKức tậ3rSjp trsWQKung ts8iprở 7NgMlại s8ipcon đườn7NgMg trs8ipước sWQKmặt: kdiJ- Cô3rSj kés8ipo giúp7NgM tôikdiJ sWQKcái màs8ipn chkdiJe s8ipnắng xuốngs8ip với!

Vân V7NgMy liềns8ip đưa7NgM 3rSjtay s8ipra ké7NgMo csWQKái mànsWQK s8ipche sWQKnắng xuốn3rSjg. 7NgMBỗng nhiê3rSjn mộtsWQK sWQKtấm ảnh3rSj r3rSjớt xuốngkdiJ tkdiJheo. Bứcs8ip ả7NgMnh chụpsWQK mộsWQKt pho7NgMng sWQKcảnh m3rSjột đỉnh7NgM 7NgMnúi t3rSjuyết trkdiJắng xóas8ip. BứcsWQK ảnh3rSj kdiJnày trước3rSj đâkdiJy s8ipanh đã3rSj 3rSjtừng s8ipcho c7NgMô xem.

3rSjNhiếp ảsWQKnh 7NgMlà sở3rSj thích3rSj csWQKủa Gian7NgMg Ns8iphan, kdiJcô lạkdiJi đặcsWQK biệ7NgMt thíchsWQK nhs8ipững bứs8ipc ảkdiJnh chụp7NgM cảnhkdiJ tuyết3rSj của3rSj as8ipnh. Đâys8ip làsWQK bứkdiJc ảnhkdiJ 3rSjmà côsWQK sWQKthích nhất.

Cô nhớ7NgM rằn7NgMg 3rSjsau kkdiJhi Gia7NgMng s8ipNhan chs8ipết, côkdiJ kdiJđã đems8ip đốts8ip tấtkdiJ cảs8ip 7NgMnhững sWQKbức sWQKảnh n3rSjày. T3rSjhế msWQKà giờkdiJ đsWQKây a7NgMnh ls8ipại đans8ipg g7NgMiữ nókdiJ. Điềus8ip 7NgMnày khiếns8ip ch3rSjo kdiJVân V7NgMy cókdiJ kdiJcảm giácsWQK kdiJnhư ha3rSji ngườikdiJ s8ipđang cá7NgMch nhakdiJu cả3rSj mộ3rSjt ts8iphế giớikdiJ vậy.

- kdiJCô kdiJcó 3rSjthích không?

sWQKVân V3rSjy gậtsWQK đầu:kdiJ s8ip- Trướcs8ip đâysWQK tôs8ipi vô7NgM cùngkdiJ thíchs8ip 7NgMnhững bsWQKức ảnhs8ip chs8ipụp cảnkdiJh 7NgMtuyết trắng!

- Ths8ipế còn7NgM 7NgMbây giờ?

- 7NgMVẫn nhưs8ip vs8ipậy! sWQK- kdiJVân Vs8ipy lưus8ip luyếkdiJn cầmkdiJ bsWQKức ảnhsWQK tr7NgMên tay3rSj, khôn7NgMg 7NgMnỡ đặs8ipt xuống.

An7NgMh 3rSjngoảnh đầkdiJu ls8ipại nhì7NgMn sWQKthẳng kdiJvào 3rSjcòn đường3rSj ts8iprước mặts8ip, đôs8ipi mắ3rSjt khẽsWQK nhe3rSjo lại:sWQK sWQK- Tô3rSji sWQKcòn sWQKtưởng bkdiJây giờ7NgM sWQKthì ksWQKhông thí7NgMch kdiJnữa chứ?

Vân sWQKVy vộs8ipi vàng3rSj s8ipnói: sWQK- CókdiJ sWQKnhững s7NgMở thís8ipch 7NgMcó là7NgMm ths8ipế nào3rSj cũngs8ip khôns8ipg thểkdiJ s8ipthay đổikdiJ được!

- Thế3rSj sao?

- Ừ?7NgM kdiJ- Vâs8ipn kdiJVy lại7NgM mộ7NgMt lầnsWQK nữa7NgM kh3rSjẳng định.

Giang NhakdiJn ksWQKhẽ kdiJnhếch môi7NgM cườis8ip: sWQK- Vậs8ipy t7NgMhì tốt!

Vân kdiJVy cứ7NgM 3rSjcảm thấys8ip t3rSjrong nhsWQKững câu7NgM nó7NgMi c7NgMủa Gi7NgMang Nhs8ipan ckdiJó ẩ7NgMn s8ipý 7NgMgì đó,s8ip thế7NgM nhưng3rSj sWQKcô 7NgMkhông s7NgMao hs8ipiểu nổi.sWQK Côs8ip chs8ipợt nhớsWQK lạs8ipi nsWQKgười cos8ipn sWQKgái ởkdiJ b7NgMên cạnkdiJh 3rSjGiang s8ipNhan m7NgMấy nă7NgMm trước,7NgM c7NgMó thểsWQK an3rSjh đangs8ip kdiJnói sWQKđến s8ipcô ấykdiJ chăng?

Vân V7NgMy 3rSjlật sWQKđi lậkdiJt lạ7NgMi kdiJbức ảnh,3rSj cuốsWQKi cùkdiJng cũ7NgMng đànhsWQK phkdiJải 7NgMđưa sWQKnó 3rSjlại sWQKcho kdiJGiang Nhs8ipan. CôkdiJ đ7NgMã chẳ7NgMng còs8ipn qkdiJuyền 3rSjsở h3rSjữu đs8ipối với3rSj bứ3rSjc ả7NgMnh nà7NgMy n3rSjữa rồi.

- Nếu3rSj cs8ipô ths8ipích tsWQKôi tặs8ipng ckdiJho côsWQK đấy!

Vân3rSj s8ipVy ngạ3rSjc n3rSjhiên hs8ipá 7NgMhốc sWQKmiệng. TrướcsWQK đkdiJây côsWQK từn7NgMg 7NgMđòi Gias8ipng 3rSjNhan phải3rSj sWQKcho mì7NgMnh bkdiJức ả7NgMnh này,sWQK thếkdiJ sWQKmà ankdiJh còkdiJn 7NgMtiếc. 7NgMVậy màs8ip 3rSjbây gikdiJờ a7NgMnh lại3rSj h7NgMào p3rSjhóng tặngs8ip 7NgMnó sWQKcho một7NgM người7NgM m7NgMà an7NgMh mớisWQK sWQKgặp kdiJmặt c3rSjó vsWQKài lần.

- Anh3rSj….- sWQKCô biếsWQKt ls8ipà an3rSjh đ7NgMã đásWQKnh mấtkdiJ phikdiJm s8ipchụp ckdiJủa sWQKbức s8ipảnh nàs8ipy rồikdiJ, nếkdiJu như3rSj 7NgMlà vậy…:-7NgM An7NgMh tkdiJhật sự3rSj 7NgMmuốn tặnsWQKg n3rSjó 3rSjcho tôis8ip sao?

Giang N3rSjhan mỉmkdiJ cưkdiJời, tỏ3rSj vẻ3rSj rấkdiJt thảns8ip n7NgMhiên, những7NgM ngó7NgMn 7NgMtay tkdiJhon dài3rSj nhẹ3rSj nhàng3rSj s8ipđiều khisWQKển v3rSjô sWQKlăng: sWQK- CsWQKô s8iprất ts8iphích nókdiJ mà3rSj! sWQK- sWQKanh kdiJdừng lạsWQKi mộts8ip chú3rSjt rồikdiJ nókdiJi tiếp:sWQK s8ip- Ha3rSjy 3rSjlà 7NgMcô khôngkdiJ muố3rSjn nhậkdiJn cá3rSji gì3rSj từ7NgM ngườ3rSji lạ?

Vân V3rSjy chẳsWQKng bas8ipo giờsWQK ngh3rSjĩ 3rSjrằng t7NgMất c7NgMả nhữngs8ip 3rSjthứ đ3rSjã m7NgMất s8ipđi s8iplại cs8ipó thkdiJể sWQKlấy sWQKlại đưkdiJợc. CôsWQK ép3rSj chặtkdiJ bkdiJức ảnhs8ip v3rSjào 3rSjlồng ngs8ipực, 3rSjvội vàkdiJng giảikdiJ thí7NgMch: 3rSj- Kh7NgMông phả3rSji, tôs8ipi chỉ7NgM s8ipcảm thấ7NgMy núkdiJi casWQKo nhưsWQK vậy,s8ip sWQKanh chẳngsWQK sWQKdễ dàng3rSj s8ipgì m3rSjới chụpsWQK đư7NgMợc sWQKbức ảnhs8ip nà7NgMy….- Gia3rSjng Nh7NgMan đã7NgM từ7NgMng nó7NgMi v3rSjới cs8ipô, đểs8ip có3rSj đượcs8ip b7NgMức 3rSjảnh này,kdiJ a3rSjnh đ3rSjã pkdiJhải kh3rSjổ côs8ipng csWQKhờ đợisWQK suốkdiJt cảsWQK đêkdiJm, s8ipvì thếsWQK msWQKà s3rSjuýt chkdiJút nữakdiJ ans8iph cònkdiJ b7NgMị chếtsWQK cónkdiJg ở7NgM 7NgMtrên đỉn7NgMh nsWQKúi tuyế7NgMt đó.

- Là7NgMm sa3rSjo c3rSjô bi3rSjết được3rSj ngọs8ipn nkdiJúi ấ3rSjy rất3rSj cao?

Vân s8ipVy sWQKsững người,kdiJ côkdiJ vộikdiJ vàn7NgMg giảisWQK tkdiJhích m7NgMà 3rSjchẳng bu3rSjồn sukdiJy nghĩ:sWQK 3rSj- Tô3rSji cs8ipó mộts8ip 3rSjngười bạsWQKn đãs8ip 7NgMtừng đếnsWQK đó!

- An3rSjh ts8ipa cũkdiJng thíckdiJh nhiếps8ip ảnsWQKh à?

- Vâng!

Giang sWQKNhan bậtsWQK cườ7NgMi thànhkdiJ kdiJtiếng: sWQK- TôsWQKi s8ipcứ tưởkdiJng c3rSjô chỉkdiJ kdiJbiết đâykdiJ là7NgM mộtkdiJ 3rSjbức sWQKảnh chụ7NgMp đ7NgMỉnh nús8ipi, nàkdiJo s8ipngờ côs8ip còs8ipn bkdiJiết đượcsWQK sWQKcụ sWQKthể sWQKcả đị3rSja 7NgMđiểm chụkdiJp nó!

Vân s8ipVy chột3rSj dạ,s8ip chsWQKẳng nsWQKgờ csWQKô lạisWQK hết7NgM lầs8ipn nàysWQK 7NgMđến lầnkdiJ khkdiJác để3rSj “lộsWQK cáisWQK đ7NgMuôi” củsWQKa mình.sWQK VốnkdiJ dĩs8ip chỉ7NgM sWQKlà một3rSj 3rSjcâu nókdiJi 7NgMhết s3rSjức bìnkdiJh thườs8ipng, thếs8ip kdiJmà cô3rSj càng3rSj giải7NgM thíc7NgMh càng7NgM kdiJrắc rốsWQKi, chẳng3rSj khá7NgMc gìsWQK “chữasWQK lợ3rSjn sWQKlành sWQKthành ls8ipợn kdiJquè”. sWQKNếu nh3rSjư Gis8ipang Ns8iphan màs8ip ns8ipói ms8ipột sWQKcâu: “Khi3rSj nào3rSj rảnhs8ip gisWQKới th7NgMiệu an3rSjh ấysWQK vớisWQK tôs8ipi nhé!”,kdiJ thkdiJế t7NgMhì chsWQKẳng phải3rSj sWQKcô sẽsWQK lộ7NgM nguys8ipên hìnhkdiJ kdiJhay sao?

GiansWQKg Nh3rSjan h3rSjình nh7NgMư đ7NgMã t7NgMhay đổi7NgM ks8iphác trước7NgM rkdiJồi, í7NgMt sWQKnhất 7NgMthì an7NgMh đkdiJã khôngs8ip còn3rSj kdiJgiống nsWQKhư Gia3rSjng NkdiJhan s8iptrong k7NgMí ứcs8ip củasWQK c7NgMô. Gis8ipang N7NgMhan củas8ip s8iphiện tsWQKại khis8ipến c3rSjho csWQKô khkdiJông thsWQKể n3rSjắm 3rSjbắt được.

- kdiJCô ckdiJó bisWQKết csWQKon đường3rSj nàys8ip không?

VâkdiJn kdiJVy l3rSjắc đầs8ipu đáp:sWQK 3rSj- Không!

Gian7NgMg 7NgMNhan 3rSjđi qu3rSja mộ7NgMt ckdiJon đườnsWQKg n7NgMhỏ s8iprồi sWQKdừng lại:sWQK sWQK- Nhớ7NgM s8ipnhé, tkdiJừ đâs8ipy đến7NgM côn3rSjg 3rSjty csWQKô kdiJcàng nhan3rSjh s8iphơn đấy!

Gs8ipiờ 7NgMVân VkdiJy mới3rSj phkdiJát hsWQKiện 3rSjra s8ipcông 7NgMty mìkdiJnh các3rSjh chỗ7NgM ns8ipày chẳn3rSjg xas8ip: 7NgM- Anh….

- TrướcsWQK đây7NgM t7NgMôi từngsWQK lá7NgMi s8ipxe kdiJqua đâysWQK! kdiJ- AnsWQKh 3rSjđã từs8ipng lás8ipi x3rSje qusWQKa đâsWQKy, sakdiJu đkdiJó nhkdiJìn sWQKthấy một7NgM 3rSjcô gsWQKái nhỏsWQK nhắn3rSj đansWQKg ôs8ipm mkdiJột csWQKái túis8ip xáchkdiJ r3rSjất 7NgMto, chậm3rSj chạpkdiJ l7NgMê bướsWQKc vsWQKề phíkdiJa trước.

Vân 7NgMVy sững3rSj người.kdiJ AnsWQKh chỉs8ip nós8ipi rs8ipằng as8ipnh đãs8ip 3rSjtừng đs8ipi qs8ipua 7NgMđây sWQKthôi, thếs8ip kdiJmà đãkdiJ thuộc7NgM đ7NgMường sWQKxá hơnsWQK kdiJcả 3rSjmột ngư3rSjời đã7NgM họ7NgMc ởsWQK đâysWQK 3rSjhai năms8ip kdiJtrời n3rSjhư cô.

- Tô3rSji ís8ipt sWQKkhi đ7NgMi đường3rSj này3rSj, nhàsWQK 3rSjtôi ở3rSj hướns8ipg kháckdiJ 7NgMmà! 3rSj- Cô7NgM nkdiJgại ngùsWQKng nói.

Hai nămsWQK n3rSjay 3rSjcô gần3rSj nhkdiJư đkdiJã quekdiJn t7NgMhuộc vớis8ip ms8ipột 7NgMcon đưsWQKờng. T7NgMhỉnh t3rSjhoảng lắmsWQK 3rSjcô mới7NgM đsWQKi ssWQKiêu thịsWQK, sWQKvì kdiJkhông s8ipbiết đường3rSj nêsWQKn phải3rSj đkdiJi vòn3rSjg mộtsWQK vò7NgMng rất7NgM 7NgMxa. Có7NgM ls8ipần vsWQKì 3rSjmua nhiềus8ip đồsWQK qu7NgMá nêkdiJn c7NgMô đànhsWQK phả7NgMi ngồs8ipi bệkdiJt xuốngkdiJ đấtkdiJ m7NgMà thở.

GkdiJiang N3rSjhan sWQKtrước 3rSjđây thường3rSj xuyêns8ip nhkdiJắc sWQKnhở cô7NgM 3rSjlà đừng7NgM nkdiJên msWQKua quá7NgM n7NgMhiều đkdiJồ v3rSjà phả3rSji tì3rSjm c7NgMon đườns8ipg ngắnsWQK nhsWQKất vềs8ip nhà.

Có lẽkdiJ…. kdiJVân sWQKVy l7NgMén nkdiJhìn Gia7NgMng N3rSjhan, c3rSjó s8iplẽ 3rSjông trờsWQKi đsWQKã bakdiJn cs8ipho ckdiJô 3rSjcó s8ipcơ hộikdiJ qs8ipuay ngược3rSj lạs8ipi 3rSjthời 7NgMgian khs8ipông chỉ7NgM 7NgMlà để7NgM Gs8ipiang NhsWQKan cókdiJ sWQKthể sốngkdiJ t3rSjốt h3rSjơn màkdiJ r7NgMất c7NgMó 7NgMthể 7NgMcòn tạosWQK cơkdiJ h7NgMội c3rSjho has8ipi ngườ7NgMi q7NgMuay tkdiJrở lại3rSj vớikdiJ nhau.

Tiếng ch7NgMuông điệns8ip th3rSjoại vu7NgMi sWQKtai v3rSjang lên.7NgM sWQKVân 7NgMVy 7NgMvội sWQKvàng mởsWQK túisWQK xásWQKch, 3rSjnhưng 7NgMlại t3rSjhấy chiếc7NgM điệ3rSjn 3rSjthoại vẫns8ip 7NgMim lìm3rSj nằkdiJm 3rSjđó. LúkdiJc nàs8ipy 3rSjcô m7NgMới ýs8ip th7NgMức được7NgM r3rSjằng sWQKtiếng chkdiJuông điệkdiJn thokdiJại qu7NgMen thuộkdiJc ấy3rSj khôns8ipg phải7NgM làkdiJ kdiJtừ má3rSjy đisWQKện ts8iphoại củ7NgMa cô.

Cô giậtkdiJ mìnhsWQK nhs8ipớ kdiJra rsWQKằng kểkdiJ từkdiJ s8ipsau sWQKkhi Gs8ipiang NsWQKhan chết,sWQK chuôkdiJng đkdiJiện t3rSjhoại củakdiJ cô3rSj 7NgMđã đổikdiJ thàs8ipnh 7NgMbản nsWQKhạc m7NgMà G7NgMiang N7NgMhan thích.sWQK Th3rSjế màs8ip giờsWQK bkdiJản nhạsWQKc 7NgMcô thís8ipch 3rSjlại ph7NgMát r7NgMa kdiJtừ điệ7NgMn thosWQKại sWQKcủa GkdiJiang Nhan.

GiansWQKg 3rSjNhan từ3rSjng t7NgMrêu sWQKchọc côkdiJ s8ipvì kdiJdùng thứs8ip 3rSjâm sWQKnhạc ấus8ip sWQKtrĩ nà7NgMy, thếs8ip mà3rSj bs8ipây gi3rSjờ an3rSjh lại….

Trong điệnkdiJ thkdiJoại lsWQKoáng th3rSjoáng v7NgMọng 3rSjra giọngsWQK sWQKnói rấ3rSjt hà7NgMo 3rSjhứng của3rSj a3rSji đó3rSj: -CậsWQKu ckdiJhuẩn bị3rSj kkdiJết h3rSjôn rồi3rSj s8ipkhông? KhsWQKông đ7NgMợi cáisWQK n7NgMgười ks8iphông tkdiJhể kisWQKa củas8ip cậs8ipu nsWQKữa àkdiJ? Tô7NgMi kdiJnói rkdiJồi màs8ip, bkdiJan n3rSjãy tôkdiJi gọsWQKi điệnsWQK sWQKcho bácsWQK gái7NgM, bs8ipác bảo7NgM ckdiJậu sắp3rSj kếtsWQK hônsWQK, 7NgMhóa 7NgMra l3rSjà ts8iphật à?

- Ừ…-sWQK Gians8ipg NhsWQKan ks8iphông hềsWQK kdiJphủ định:3rSj s8ip- sWQKKhi nàokdiJ gặp3rSj kdiJthì nóis8ip chusWQKyện tiế7NgMp nhé!

Trái3rSj tis8ipm csWQKủa VsWQKân Vs8ipy đột3rSj n3rSjhiên sWQKnhư bkdiJị bó7NgMp nghsWQKẹt lạikdiJ. 3rSjAnh ấy3rSj chuẩns8ip bịsWQK 7NgMkết s8iphôn rồi.7NgMAnh ts8iphật sự3rSj sắpsWQK kếkdiJt hôn3rSj s8iprồi, 3rSjhóa sWQKra ôn7NgMg trờ3rSji 7NgMđang 3rSjtrêu đkdiJùa c7NgMô. H3rSjai người3rSj 7NgMhọ ssWQKớm chsWQKẳng s8ipgặp, muộs8ipn chẳn3rSjg gặp,sWQK lạ7NgMi gặkdiJp đ7NgMúng vàs8ipo lsWQKúc a7NgMnh ch3rSjuẩn bs8ipị ks8ipết hôn.

sWQKGiang s8ipNhan sWQKngắt điệ7NgMn thoại.3rSj V7NgMân sWQKVy vkdiJội 7NgMvàng nó3rSji cáms8ip 7NgMơn r3rSjồi mởs8ip cửa3rSj 3rSjxe địnkdiJh xuống.

- KhokdiJan sWQKđã! 7NgM- Gis8ipang Nhs8ipan cưs8ipời csWQKười nókdiJi: kdiJ- Cós8ip phải7NgM sWQKcô cũs8ipng nsWQKên đưas8ip c7NgMho 7NgMtôi mộ3rSjt sWQKthứ giống7NgM ns8iphư thế7NgM không?

- C3rSjái gì?

-kdiJDanh thiếsWQKp ấ3rSjy! 7NgM- 7NgMAnh ng3rSjập ngừng7NgM nóikdiJ: s8ip- Dù3rSj sa3rSjo tôs8ipi cũnkdiJg ps8iphải kdiJbiết ngườisWQK 7NgMtôi đã7NgM sWQKđưa dans8iph ths8ipiếp làkdiJ a7NgMi csWQKhứ nhỉ?

Lúc 7NgMnày s8ipVân VsWQKy ms8ipới 7NgMsực tỉnh.s8ip C3rSjô vụng3rSj về7NgM ls8ipấy rkdiJa 7NgMmột tấkdiJm kdiJdanh thiế7NgMp sWQKđưa chkdiJo 3rSjGiang 7NgMNhan kdiJrồi 3rSjđứng gọ3rSjn vàs8ipo lkdiJề đường,7NgM nh7NgMìn chiế7NgMc kdiJxe củakdiJ G7NgMiang Nh7NgMan đ7NgMang hò7NgMa v3rSjào dòngs8ip xkdiJe s8ipcộ đông3rSj đúcsWQK trê7NgMn đường.

- kdiJVân Vys8ip, ngườisWQK b7NgMan nãy3rSj là3rSj as8ipi thế?

MãisWQK đến7NgM kkdiJhi ngh7NgMe thấykdiJ tiếngs8ip hkdiJỏi củakdiJ s8ipđồng nghiệp,kdiJ 3rSjVân VkdiJy mớis8ip gsWQKiật mìn7NgMh bừn3rSjg tỉnh.

- Mộs8ipt ngsWQKười bạn!

-Không pkdiJhải chứ?

- 3rSjThật đấy!sWQK kdiJ- CsWQKó lẽsWQK đ3rSjối vớs8ipi Gians8ipg Nh7NgMan, côkdiJ ckdiJhẳng thểsWQK đượckdiJ co7NgMi l3rSjà một7NgM ngs8ipười bạn.

Gias8ipng Nha7NgMn 3rSjlấy 7NgMchìa khóa3rSj 3rSjmở cửa,s8ip v3rSjừa đs8ipi vào7NgM phònsWQKg đã7NgM nghkdiJe th7NgMấy mộs8ipt giọns8ipg nó7NgMi rất3rSj sWQKquen ts8iphuộc: s8ip- Tiểu7NgM Ngus8ipyên kdiJvề rồsWQKi đấys8ip à?

- NhkdiJìn cosWQKn sWQKxem, lớns8ip bsWQKằng 3rSjngần nkdiJày rồi3rSj kdiJmà còkdiJn khôsWQKng biếs8ipt tựs8ip ch7NgMăm só7NgMc bảkdiJn thâs8ipn! 3rSj- 3rSjBà 7NgMGiang đakdiJng kdiJmặc tsWQKạp dềs8ip từ7NgM tr7NgMong bếkdiJp chạysWQK s8ipra, đósWQKn lấysWQK 7NgMcái kdiJáo ks8iphoác trêns8ip ta7NgMy GsWQKiang Nh3rSjan rồi7NgM 3rSjnhíu 7NgMmày n7NgMhìn cậkdiJu csWQKon trsWQKai: 7NgM- CósWQK phảisWQK gầnkdiJ sWQKđây lsWQKại l3rSjàm việcsWQK v7NgMất vs8ipả s8ipquá không?7NgM Trông7NgM cós8ip s8ipvẻ sWQKtâm trạnsWQKg khôn3rSjg được3rSj tốt…-sWQK nókdiJi đếnsWQK đây3rSj mẹkdiJ kdiJGiang Nhs8ipan bỗ7NgMng nhíus8ip mày:3rSj kdiJ- Có3rSj phải3rSj bệnh3rSj 7NgMtim lại….

-Mẹ 7NgMà…- GiakdiJng NsWQKhan cườis8ip cười:s8ip 7NgM- ĐừngkdiJ ngh7NgMĩ 3rSjvớ vẩns8ip 7NgMnữa, c7NgMon vsWQKừa s8ipđến bệnhs8ip việsWQKn kiểm7NgM kdiJtra rkdiJồi, mkdiJọi th3rSjứ đềukdiJ ổns8ip cảsWQK! kdiJ- ĐkdiJể chứn3rSjg mikdiJnh c3rSjho nh7NgMững sWQKgì mì3rSjnh v7NgMừa nói3rSj, GiakdiJng NhakdiJn còn7NgM 7NgMđưa ch7NgMo mẹsWQK xesWQKm 7NgMtờ đơnsWQK khs8ipám bện3rSjh mà7NgM bás8ipc kdiJsĩ đãsWQK viết.

Mẹ 7NgMGiang NhsWQKan đ7NgMọc k7NgMết qkdiJuả kiểms8ip sWQKtra ckdiJủa co7NgMn, kdiJnụ cườs8ipi lậpsWQK sWQKtức nkdiJở sWQKtrên môi.

Trong nhkdiJà vs8ipệ sinhkdiJ, Gis8ipang N7NgMhan s7NgMoi kdiJvào gương.7NgM H7NgMình ảs8ipnh c7NgMủa a7NgMnh tronkdiJg gưs8ipơng c3rSjó cs8iphút cứng3rSj nhắc3rSj, khuôkdiJn mặtkdiJ cứ7NgM thấsWQKt thầs8ipn nsWQKhư người7NgM sWQKmất 3rSjhồn, nếkdiJu khônsWQKg chs8ipẳng đến3rSj mứcs8ip cs8ipó s8ipngười đếsWQKn nkdiJhà msWQKà ansWQKh kkdiJhông biết.sWQK MẹsWQK an3rSjh cứ7NgM thỉnhs8ip thkdiJoảng lạsWQKi đếns8ip ds8ipọn dẹs8ipp nsWQKhà sWQKcửa ch7NgMo ansWQKh, hsWQKôm nas8ipy cũng3rSj k3rSjhông ph3rSjải s8iplà ngoại7NgM lệ.

Trên sWQKbàn s8ipbày toà7NgMn đồs8ip ăn7NgM s8ipmà thường7NgM ng7NgMày s8ipanh vẫnsWQK thíchsWQK ăn,3rSj sWQKthế nhưns8ipg h3rSjôm 7NgMnay ăkdiJn vàos8ip lạs8ipi chẳn7NgMg thấysWQK ngo7NgMn mis8ipệng 7NgMchút nàkdiJo. Cs8ipó lẽs8ip sWQKtại 3rSjvì 3rSjdạo ns8ipày kdiJanh thsWQKực ssWQKự sWQKquá bậkdiJn rộn.

- Ms8ipẹ đã3rSj đặtsWQK kháchs8ip sạkdiJn sWQKtổ chứ3rSjc hônkdiJ lkdiJễ sWQKcho cokdiJn rồ3rSji, ởsWQK khách…..
MẹsWQK 7NgManh bkdiJắt kdiJđầu kdiJnói đ7NgMến cs8iphuyện chu3rSjẩn s8ipbị hôns8ip lễsWQK. G7NgMiang 3rSjNhan sWQKchẳng để3rSj 3rSjhề đểs8ip 3rSjtâm đếkdiJn những7NgM kdiJgì s8ipmẹ a7NgMnh đang7NgM nói.

- CásWQKc sWQKcon kế3rSjt hônsWQK xosWQKng k7NgMhông địkdiJnh dọ7NgMn s8ipvề n3rSjhà ở3rSj kdiJthật à?

- Khôn3rSjg ạs8ip…- Gi7NgMang Nh3rSjan kdiJcười cưkdiJời: 3rSj- C3rSjon 7NgMquen 7NgMở riêkdiJng rồi!

- Cũ3rSjng 3rSjphải! sWQK- MsWQKẹ sWQKGiang Nha3rSjn ts8ipỏ vẻsWQK rộngsWQK lượkdiJng: 7NgM- TkdiJhanh ni3rSjên đềs8ipu thíchkdiJ có7NgM khôngsWQK sWQKgian riên3rSjg tư!3rSj 3rSj- NósWQKi 7NgMrồi bàsWQK đưs8ipa sWQKmắt nhìns8ip khắps8ip 7NgMcăn phònkdiJg: 7NgM- Cs8ipó c3rSjần psWQKhải skdiJửa lạisWQK căns8ip hộsWQK nà3rSjy khônkdiJg con?

Giang 7NgMNhan kdiJbỏ sWQKđôi đũa7NgM tr7NgMên tasWQKy xuống,sWQK đ3rSjáp: s8ip- Kh7NgMông cầkdiJn p3rSjhiền pkdiJhức 7NgMnhư vậ7NgMy đâu3rSj mẹ!

kdiJ- sWQKDù sWQKsao cũkdiJng phải7NgM mkdiJua sắmkdiJ mộsWQKt vài3rSj dụnsWQKg cụs8ip gisWQKa đì7NgMnh chứ….

- Gs8ipần đây7NgM 7NgMcông tsWQKy bkdiJận 7NgMlắm, s8ipcon 3rSjkhông s8ipcó 3rSjthời kdiJgian đâu!

sWQK- KhkdiJông sa7NgMo, 3rSjđể mẹ7NgM mus8ipa giúp7NgM cs8ipon! s8ip- Mẹs8ip kdiJGiang s8ipNhan sWQKhào hứ7NgMng nóis8ip. 3rSjChỉ c3rSjần c3rSjon 3rSjtrai ch3rSjịu ks8ipết s8iphôn thìs8ip ckdiJho dùkdiJ csWQKó v7NgMất vs8ipả đến3rSj đâukdiJ bàkdiJ cũnkdiJg chấs8ipp nhận.

GiankdiJg Nhas8ipn ch3rSjần chừkdiJ mộtkdiJ chú7NgMt 7NgMđành gậts8ip đầu,s8ip chẳsWQKng nhẽkdiJ mkdiJẹ ns8ipói gìs8ip ansWQKh cũng3rSj gạtsWQK s8ipđi: sWQK- V7NgMâng, vấtkdiJ vảkdiJ c7NgMho mẹ7NgM quá!

s8ip- Cái7NgM t3rSjhằng nàsWQKy, sakdiJo m3rSjà khác7NgMh skdiJáo với7NgM kdiJmẹ thế!

Sau kh7NgMi tsWQKhu dọkdiJn phòns8ipg bếkdiJp xokdiJng x7NgMuôi, mẹ7NgM Gis8ipang NkdiJhan chusWQKẩn bịkdiJ rs8ipa về7NgM. Trước3rSj 7NgMkhi 3rSjđi mẹsWQK ans8iph cs8iphợt nsWQKhớ 7NgMra chukdiJyện kdiJgì đ3rSjó, l3rSjiền ngokdiJảnh lạis8ip nỏs8ipi: kdiJ- kdiJÀ phải7NgM rồi….-s8ip m7NgMẹ lấ7NgMy rsWQKa mộkdiJt cásWQKi đ3rSjiện 7NgMthoại đkdiJã tsWQKắt mkdiJáy 3rSjở trsWQKong túi3rSj 7NgMra 3rSjvà nói:s8ip 7NgM- TiểusWQK Ngu7NgMyên, kdiJcái đis8ipện thoại7NgM nàykdiJ ckdiJon đãsWQK đkdiJể ở3rSj nhàs8ip hsWQKơn một7NgM năm3rSj nasWQKy r3rSjồi. Nếu3rSj kdiJnhư co7NgMn đ7NgMã khôns8ipg dùn7NgMg đến3rSj tsWQKhì mẹ3rSj ma3rSjng sWQKđi chsWQKo ngư7NgMời tkdiJa nhé!

Giang N3rSjhan ngẩngkdiJ đầus8ip nh7NgMìn, chiếc3rSj s8ipđiện thsWQKoại ấkdiJy đư7NgMợc bàkdiJy trkdiJong tsWQKủ kín7NgMh, s8ipanh 7NgMvừa n7NgMhìn kdiJđã ưnsWQKg kdiJý ngkdiJay. Kiểu7NgM ckdiJách đ3rSjơn g3rSjiản, vsWQKỏ ngoà3rSji kdiJmàu đe3rSjn sasWQKng trọng….không3rSj hs8ipiểu 7NgMvì ssWQKao m3rSjà an3rSjh vừa3rSj s8ipnhìn thấy7NgM sWQKnó s8ipđã bỏsWQK kdiJtiền r7NgMa mu7NgMa n3rSjó v3rSjề luôn3rSj s8ipkhông s7NgMuy 7NgMnghĩ, rsWQKồi 7NgMđặt sWQKnó s8ipvào chiếcs8ip tủ3rSj 3rSjđầu giường.

Hóa rsWQKa đãs8ip đểs8ip s8ipnó ởs8ip đó3rSj hơn3rSj mộtkdiJ nă7NgMm trờkdiJi r3rSjồi, cuốisWQK cùng3rSj 3rSjvẫn 7NgMchỉ sWQKcoi l3rSjà ns8iphư 7NgMmột vậsWQKt đểsWQK trư7NgMng bàs8ipy màs8ip thôi.

Chẳng mấykdiJ chốcsWQK đãkdiJ đế7NgMn kdiJcuối thán7NgMg. TkdiJrong buổisWQK hs8ipọp 3rSjtổng 3rSjkết cuốikdiJ thásWQKng, sếp7NgM hếkdiJt lờikdiJ sWQKkhen ngợisWQK s8ipVân kdiJVy. KhsWQKách hàn3rSjg s8ipcủa côns8ipg tsWQKy đãsWQK gọ3rSji điệnkdiJ đến7NgM hếtsWQK lờ7NgMi 3rSjkhen ngsWQKợi v7NgMà sWQKtỏ r3rSja vôs8ip csWQKùng hàkdiJi ls8ipòng vớis8ip ts8iphái độkdiJ v7NgMà chấtkdiJ lượs8ipng phụ7NgMc vụkdiJ c7NgMủa cô3rSjng ts8ipy. Ss8ipếp c3rSjòn kdiJthưởng chs8ipo V7NgMân V3rSjy b7NgMa nghìns8ip tệ.

Cô cò3rSjn c7NgMhưa được3rSj lĩnhkdiJ tsWQKiền 3rSjthì cás8ipc đồng3rSj nghiệ3rSjp s8ipđã s8iphò re3rSjo đ7NgMòi VâsWQKn s8ipVy sWQKphải khao7NgM. V3rSjừa s8iphay ởs8ip t3rSjrên sWQKcon sWQKphố gần3rSj đósWQK sWQKmới 3rSjkhai trươ7NgMng ms8ipột cs8ipửa hàs8ipng s8ipđồ nướng,7NgM sWQKmọi người3rSj kdiJai nấs8ipy đều7NgM n3rSjghỉ l3rSjàm từs8ip sớm3rSj s8ipvà s8ipra đ7NgMó ngồisWQK tụsWQK t7NgMập vs8ipới nhau.

Cô còn3rSj chư3rSja đượcsWQK lĩnhs8ip tiềnkdiJ th7NgMì cá7NgMc đồn3rSjg nghiệp3rSj đãkdiJ s8iphò 3rSjreo đòis8ip sWQKVân sWQKVy phảis8ip kh7NgMao. Vừas8ip h3rSjay ởs8ip trêns8ip c3rSjon phốkdiJ g3rSjần đókdiJ mớikdiJ sWQKkhai trươngkdiJ kdiJmột 7NgMcửa hàngsWQK đồ7NgM nướn3rSjg, mọisWQK ngư7NgMời 7NgMai nấy3rSj 3rSjđều nghỉ7NgM lsWQKàm ts8ipừ sớm3rSj sWQKvà rkdiJa đósWQK ngồisWQK tụ3rSj tậkdiJp vs8ipới nhau.

ChẳngsWQK m3rSjấy kdiJkhi đưs8ipợc vu3rSji s8ipvẻ thế3rSj nsWQKày, ch3rSjo s8ipdù sWQKcó mkdiJất tiề7NgMn ckdiJũng ts8iphấy đángs8ip! DkdiJù s8ipgì s8ipthì đâsWQKy sWQKcũng 3rSjlà tiềs8ipn củas8ip sWQKsếp chứkdiJ đâusWQK ps8iphải ti7NgMền củ3rSja cô.kdiJ s8ipMọi kdiJngười ngồkdiJi xus8ipng quan7NgMh kdiJcái b3rSjàn, cụsWQKng l7NgMi chúc3rSj mừng7NgM vsWQKà ănkdiJ uốs8ipng ns8ipo ssWQKay. S7NgMau s8ipkhi ă3rSjn uố7NgMng x7NgMong, họ7NgM kdiJlại rkdiJủ nhkdiJau đến7NgM KT7NgMV hát.

Ns8iphân lúc7NgM đám3rSj đàn3rSj ôn7NgMg 3rSjcon tr7NgMai đas8ipng hátsWQK 3rSjhò, mấy3rSj chsWQKị e7NgMm phkdiJụ 3rSjnữ lisWQKền kdiJngồi tsWQKúm tụms8ip vớ7NgMi nha3rSju 7NgMbuôn 3rSjdưa lê.

s8ip- Thậs8ipt kdiJkhông ngờ3rSj tsWQKrước k3rSjhi kết7NgM hôns8ip l3rSjại gặpsWQK 7NgMphải chus8ipyện này!3rSj 7NgM- Tô7NgMn 7NgMKì mímsWQK môisWQK 3rSjnhấp mộs8ipt ngụmsWQK rượu3rSj v3rSjang: 7NgM- C7NgMác cs8iphị nóisWQK xsWQKem c7NgMó kkdiJì 3rSjlạ khô3rSjng, đún7NgMg và3rSjo s8iplúc nàysWQK 3rSjgặp lạ7NgMi a7NgMnh 3rSjấy, hóa7NgM sWQKra 7NgManh ấy3rSj kdiJđến giờkdiJ vẫns8ip còns8ip chư7NgMa sWQKkết hôn!

Đúng và7NgMo lúc7NgM chuẩns8ip s8ipbị nắsWQKm tkdiJay v7NgMị hô3rSjn s8ipphu bước3rSj vàs8ipo lễkdiJ đườns8ipg t7NgMhì Tôns8ip 7NgMKì lạisWQK 3rSjtình kdiJcờ gặp3rSj 7NgMlại người7NgM yêu7NgM cũ.

- ThếsWQK cs8ipậu định3rSj lựas8ip chọnsWQK rsWQKa làms8ip sa7NgMo? s8ip- Tiểs8ipu ThkdiJu tòs8ip mòsWQK hỏi.

7NgMVẻ ms8ipặt 3rSjTôn KsWQKì ckdiJó csWQKhút đsWQKau khổ,sWQK ch3rSjỉ 7NgMcó đkdiJiều đâkdiJy c3rSjhẳng q3rSjua chỉ3rSj là7NgM skdiJự s8ipu uấts8ip t7NgMrong m7NgMột v3rSjài gikdiJây ngsWQKắn ngủi.3rSj ChkdiJỉ vàkdiJi sWQKgiây sa3rSju c3rSjô đã7NgM sWQKnở nụsWQK c7NgMười ts8ipươi rói:7NgM s8ip- s8ipLựa ch3rSjọn ts8iphế nsWQKào? ĐươsWQKng nhiên7NgM làsWQK t7NgMôi vẫ3rSjn sẽ7NgM kết3rSj h3rSjôn 7NgMtheo đkdiJúng kdiJkế hoạs8ipch, chsWQKẳng nhẽ3rSj s8ipanh ấy3rSj đ7NgMột sWQKnhiên x7NgMuất hi3rSjện 7NgMnói r3rSjằng 3rSjvẫn còkdiJn 3rSjyêu ts8ipôi thì3rSj tôs8ipi phả7NgMi bỏ3rSj đám7NgM cưsWQKới để7NgM quas8ipy lại7NgM kdiJvới ans8iph ấysWQK chắc?7NgM kdiJCho s8ipdù tkdiJôi cósWQK y7NgMêu as8ipnh kdiJấy đến3rSj sWQKmức kdiJnào kdiJcũng sẽkdiJ ks8iphông ls8ipàm s8ipnhư vậy.s8ip ĐkdiJâu c3rSjó 7NgMcòn l7NgMà mấysWQK côkdiJ 3rSjbé, cậus8ip bsWQKé n3rSjông sWQKnổi như7NgM ts8iprước đâus8ip, cò7NgMn ckdiJó akdiJi dá3rSjm ts8ipin t3rSjưởng kdiJvào mộts8ip thứ3rSj tì7NgMnh yêsWQKu 3rSjchẳng basWQKo sWQKgiờ p3rSjhôi psWQKhai nsWQKữa chứ?3rSj 3rSjTrước đ3rSjây cậu3rSj nkdiJói cậus8ip t3rSjhề nosWQKn s8iphẹn biểnkdiJ 7NgMvới kdiJmột ngườ7NgMi, cả3rSj đờkdiJi chỉs8ip yêu3rSj s8ipmột mìsWQKnh ngườisWQK 3rSjấy 7NgMthôi, sWQKcó ls8ipẽ mkdiJọi ngư7NgMời sẽ7NgM cảmkdiJ 7NgMđộng đếns8ip rớt7NgM nước7NgM mắ3rSjt. NhưnsWQKg bâ3rSjy giờ3rSj kdiJmà 7NgMcậu 7NgMnói vậy,s8ip mọs8ipi ngườis8ip vẫn7NgM ssWQKẽ rơis8ip nư3rSjớc mắt,kdiJ nkdiJhưng màsWQK 7NgMlà cườisWQK sWQKchảy s8ipnước mắtkdiJ. Qu7NgMá khkdiJứ chỉs8ip l3rSjà qu3rSjá khứ7NgM, khôngsWQK 3rSjthể đểs8ip quá3rSj ksWQKhứ kdiJtrở thànhs8ip vậtsWQK cả7NgMn chkdiJo tươngs8ip 3rSjlai được!

Tiểu 3rSjThu kdiJtiếc n3rSjuối th7NgMở kdiJdài: sWQK- LẽkdiJ nkdiJào sWQKbây giờsWQK sWQKai nấs8ipy đều3rSj bị3rSj hi3rSjện 3rSjthực hs8ipóa hết3rSj rồis8ip kdiJhay sao?

Tôn KkdiJì cườ3rSji cườ3rSji n7NgMói: kdiJ- Đ7NgMây ls8ipà hiệns8ip thựcsWQK, cũngsWQK làsWQK mộ3rSjt sWQKsự l3rSjựa chs8ipọn hếtsWQK s7NgMức bìsWQKnh tsWQKhường! Chẳs8ipng a3rSji muốn7NgM 3rSjmang một3rSj thứ3rSj m7NgMơ hồkdiJ 3rSjra để7NgM đá7NgMnh cuộcs8ip ckdiJả đờisWQK sWQKmình cả!7NgM M3rSjà tkdiJình s8ipyêu lạisWQK 7NgMlà thứ3rSj mơs8ip hồkdiJ nhất3rSj trs8ipong s8ipcái thế7NgM gi3rSjới này!

7NgM- Tìs8ipm lạis8ip gis8ipấc s8ipmộng ts8ipình y3rSjêu csWQKhẳng q3rSjua chỉsWQK làkdiJ msWQKột kdiJsự s8iphoang tưkdiJởng. Ms8ipộng c3rSjũ, chẳns8ipg sWQKqua cũnkdiJg csWQKhỉ l7NgMà một7NgM gis8ipấc ms8ipộng kdiJmà thôi!

Tôn K3rSjì nó3rSji kdiJđúng, đósWQK cs8iphẳng 7NgMqua s8ipchỉ 3rSjlà m7NgMột giấckdiJ mơ.

Vì hô3rSjm s7NgMau ckdiJòn ph7NgMải đi7NgM làm7NgM nên3rSj mọis8ip ns8ipgười vus8ipi chơs8ipi kdiJđến mkdiJười gsWQKiờ làsWQK lục3rSj tụkdiJc sWQKgiải 7NgMtán hếkdiJt. kdiJVân VsWQKy r7NgMa qsWQKuầy thansWQKh t7NgMoán rs8ipồi cù7NgMng TisWQKểu Ts8iphu rkdiJa bếns8ip kdiJxe b7NgMuýt. R3rSja đến3rSj bếns8ip x7NgMe, mởsWQK t7NgMúi r3rSja kdiJlấy 7NgMtiền lẻ7NgM tkdiJhì côs8ip msWQKới ph7NgMát hiệnsWQK 3rSjra l3rSjà đis8ipện sWQKthoại củasWQK mìnhs8ip kh3rSjông có7NgM ởkdiJ 7NgMtrong túi.

- CậkdiJu sWQKnhớ lạikdiJ 3rSjcho kĩsWQK và3rSjo, cs8ipó phải7NgM là7NgM sWQKđể quê7NgMn đi7NgMện s8ipthoại sWQKở K3rSjTV rồisWQK không?

Vân VsWQKy nhs8ipớ k3rSjĩ l3rSjại, basWQKn sWQKnãy vìkdiJ sợ3rSj tsWQKiếng nsWQKhạc 3rSjquá ồns8ip khôn3rSjg thểsWQK nsWQKghe thấykdiJ tiếngkdiJ cs8iphuông điện3rSj thoại3rSj nsWQKên ckdiJô 7NgMđã lấys8ip điệkdiJn t3rSjhoại rs8ipa khỏi7NgM túi3rSj v7NgMà đểkdiJ l7NgMên g3rSjhế sôkdiJ psWQKha. ThếsWQK màs8ip lúckdiJ rsWQKa vs8ipề cô3rSj lại3rSj quên3rSj ksWQKhông cầ3rSjm theo.

- Tớ3rSj mkdiJột mìns8iph qs8ipuay lạ3rSji đókdiJ lấys8ip lkdiJà 3rSjđược rồi!3rSj CậusWQK vềsWQK sWQKđi, ns8iphà cậu7NgM xa!

- Khôn3rSjg 3rSjsao! s8ip- Tis8ipểu TsWQKhu tús8ipm lấys8ip cánh7NgM ta7NgMy sWQKVân VsWQKy: s8ip- TớkdiJ đ3rSji với3rSj c3rSjậu, cùs8ipng l7NgMắm th3rSjì vềkdiJ nhs8ipà cậ3rSju ngủs8ip s8ipmột đêms8ip cs8iphứ gì!

Hai kdiJngười vừakdiJ nói3rSj vừkdiJa s8ipchạy vộisWQK vàns8ipg về3rSj p7NgMhía qsWQKuán ka3rSjraok đsWQKể s8iplấy điện3rSj thoạ7NgMi. 3rSjVân VsWQKy đi7NgM nhs8ipanh đến3rSj nỗs8ipi khiếs8ipn ch7NgMo TiểusWQK ThkdiJu chạys8ip đuổikdiJ tkdiJheo msWQKệt đếnsWQK bởsWQK hơkdiJi tais8ip: 7NgM- Tiểs8ipu kdiJVy, cậu3rSj đừs8ipng ss8ipốt rkdiJột, đis8ipện thos8ipại đsWQKể ở3rSj đấykdiJ khôns8ipg s8ipmất đượcsWQK đâus8ip. BìkdiJnh thườn7NgMg cs8ipậu g3rSjiữ điện7NgM thoạisWQK rấ7NgMt kdiJkĩ, có7NgM kdiJphải lsWQKà skdiJợ ns8ipgười k3rSjhác p3rSjhát 3rSjhiện r3rSja s8ipbí mật7NgM gì7NgM tronsWQKg đ7NgMó k3rSjhông hả?

Tiểu TkdiJhu nói7NgM b3rSjừa nhsWQKưng lsWQKại trúsWQKng ng3rSjay ts8ipim đ7NgMen củasWQK VkdiJân Vy.

Trong điệnsWQK thoạis8ip củs8ipa ckdiJô kdiJcó chứakdiJ bís8ip mậts8ip không7NgM thkdiJể nó7NgMi 3rSjcho ngư3rSjời 7NgMkhác biếts8ip được.7NgM 3rSjSau kh3rSji s8ipthời gias8ipn q7NgMuay ngưs8ipợc trởkdiJ lại,c3rSjô đãkdiJ chạys8ip đến3rSj kdiJtrước cửkdiJa nhs8ipà nhs8ipà GiansWQKg Nhan3rSj, dùsWQKng 7NgMmáy ả7NgMnh 3rSjchụp lạisWQK mộts8ip bứcs8ip ả7NgMnh củsWQKa G3rSjiang Nhan3rSj. Sa7NgMu s8ipkhi musWQKa đ3rSjiện thoại3rSj hồisWQK đkdiJầu ns8ipăm, côsWQK 7NgMđã c3rSjhuyển bức7NgM s8ipảnh ấs8ipy vàos8ip 3rSjtrong bộkdiJ 3rSjnhớ s8ipmáy. NgsWQKộ nhớs8ip cós8ip ngsWQKười lấkdiJy được7NgM csWQKái ms8ipáy rồ7NgMi mởsWQK r7NgMa sWQKxem kdiJảnh, kdiJphát hiệns8ip s8ipra s8ipbức ảnsWQKh ấy…chắc3rSj cũngkdiJ khôn3rSjg cs8ipó vấnsWQK đềkdiJ gsWQKì đâus8ip nhkdiJỉ? K7NgMhông đưs8ipợc, csWQKô khônkdiJg sWQKthể m3rSjạo hiểmsWQK n7NgMhư vậykdiJ đ7NgMược! C3rSjô nhsWQKất định3rSj phảisWQK tìms8ip lạikdiJ điệns8ip thoạ7NgMi. Cs8iphuyện nàs8ipy sWQKmà 3rSjđể chs8ipo G3rSjiang Nh7NgMan bsWQKiết đư7NgMợc, chắckdiJ csWQKhắn ankdiJh sWQKsẽ csWQKho sWQKrằng cs8ipô sWQKlà mộtkdiJ kẻ3rSj biến7NgM kdiJthái, m3rSjột c7NgMon điên.

TrướcsWQK kias8ip, lú3rSjc c7NgMô s8ipvà 7NgMGiang kdiJNhan 3rSjcòn ởkdiJ bên3rSj nhau7NgM, côkdiJ luôkdiJn thểkdiJ kdiJhiện kdiJnhững sWQKmặt tố3rSjt củasWQK sWQKmình s8iptrước mặkdiJt a7NgMnh. BâysWQK giờ3rSj mặ7NgMc 7NgMdù khônsWQKg cós8ip duyên3rSj phkdiJận được7NgM s8ipở 3rSjbên s8ipnhau nhưnkdiJg cũnkdiJg ksWQKhông thểsWQK đểs8ip as8ipnh cósWQK ấn3rSj tượn3rSjg xấu7NgM v7NgMề côs8ip được.

7NgM- Ns8ipày anhs8ip! sWQK- V3rSjân VsWQKy las8ipo đếnkdiJ qukdiJầy ts8iphu tiền:3rSj kdiJ- TôkdiJi vừakdiJ ngồi7NgM ởsWQK phòngsWQK 3rSj302, hsWQKình nh7NgMư điện7NgM tho7NgMại củas8ip tôkdiJi vẫsWQKn cs8ipòn đểsWQK ts8iprong đó!kdiJ sWQK- VừakdiJ nó7NgMi sWQKVân 7NgMVy vừasWQK 3rSjmóc 7NgMra kdiJhóa đơn7NgM 7NgMvừa th7NgManh toán.

- XikdiJn s8ipcô đợi7NgM ckdiJho 3rSjmột kdiJchút! 7NgMĐể tôkdiJi hỏi7NgM nkdiJhân viên3rSj phụkdiJc vkdiJụ xsWQKem sWQKsao!- sWQKcô 7NgMgái sWQKở 3rSjquầy thankdiJh tokdiJán 7NgMlịch sự3rSj chấ7NgMn 3rSjan ckdiJô rồs8ipi nsWQKhấc m3rSjáy gọi7NgM cs8ipho nh3rSjân viê3rSjn phụ3rSjc vụ.

Trống sWQKngực V7NgMân Vs8ipy đập7NgM thìnkdiJh thsWQKịch, mkdiJắt dákdiJn sWQKchặt vàos8ip cô7NgM gáis8ip đứng7NgM ởsWQK quầy.
s8ipCô gái3rSj đó3rSj s8iphỏi 3rSjnhân v7NgMiên phụ3rSjc vụs8ip vài3rSj c7NgMâu làs8ip lậpsWQK tứ3rSjc csWQKó đáp7NgM án:
3rSj- Nh7NgMân vi7NgMên dọn3rSj dkdiJẹp sWQKnói ba3rSjn 7NgMnãy dọ7NgMn s8ipphòng khônkdiJg s8ipnhìn thấy7NgM đis8ipện kdiJthoại sWQKcủa cô!3rSj s8ip- kdiJCô gáis8ip sWQKđó nói.

Vân VkdiJy vs8ipẫn 3rSjkhông nả3rSjn lòkdiJng: s8ip- Điện7NgM thosWQKại của7NgM 7NgMtôi 7NgMcó s8ipmàu đ7NgMen, sWQKcó kh7NgMi lại7NgM rơsWQKi vào3rSj ks8iphe ghsWQKế nàsWQKo kdiJđó m3rSjà s8ipngười s8ipđó khôns8ipg nhìkdiJn thấy,sWQK tôsWQKi có7NgM ths8ipể lênkdiJ đ3rSjó tìmsWQK kdiJcó được7NgM không?

- Xs8ipin lsWQKỗi côsWQK, phsWQKòng 303rSj2 3rSjhiện giờs8ip 3rSjđã c7NgMó s8ipkhách vkdiJào rồi,sWQK c7NgMhúng tôsWQKi phảikdiJ đượcs8ip ss8ipự đsWQKồng 3rSjý củas8ip ksWQKhách mớikdiJ kdiJdám ch3rSjo c3rSjô sWQKvào !3rSj- CôkdiJ 7NgMgái kdiJở quầkdiJy lsWQKễ t3rSjân mỉm3rSj c7NgMười giải7NgM thsWQKích, s7NgMau đós8ip đ7NgMưa s8iptay kdiJra mờikdiJ s8ipVân Vs8ipy ns8ipgồi v3rSjào 3rSjghế csWQKhờ đợ7NgMi: s8ip- sWQKMời 3rSjcô ngsWQKồi 3rSjxuống đkdiJây đợi3rSj sWQKmột chút,7NgM 7NgMchúng tôs8ipi đãsWQK chsWQKo ngườs8ipi vàosWQK hỏis8ip sWQKrồi ạ!

Một cốc3rSj sWQKtrà kdiJhoa 7NgMcúc nón7NgMg hổkdiJi đượcsWQK bê7NgM đếsWQKn 7NgMtrước mặtkdiJ cô3rSj, Vân3rSj V3rSjy chẳng3rSj buồ3rSjn uố3rSjng lấ7NgMy một3rSj s8ipngụm, 3rSjmắt c3rSjứ dás8ipn chsWQKặt 7NgMvào quầy.

ĐsWQKáng nhẽkdiJ rsWQKa cs8ipô khô3rSjng n7NgMên kdiJlưu lạikdiJ ả3rSjnh của7NgM GisWQKang 7NgMNhan. s8ipDù 7NgMsao as8ipnh kdiJcũng 3rSjđâu sWQKcòn l7NgMà s8ipngười 7NgMyêu củas8ip c7NgMô nữkdiJa. kdiJCô cấ7NgMt giữ7NgM nhữngkdiJ gìs8ip ckdiJó li3rSjên 7NgMquan đs8ipến asWQKnh, lén7NgM sWQKlút nhưkdiJ m7NgMột t3rSjên ă3rSjn trộmkdiJ, t3rSjhế nàs8ipy còns8ip 7NgMra thsWQKể 3rSjthống gs8ipì sWQKnữa chứ?

Nỗi tươs8ipng 7NgMtư, 3rSjsự mons8ipg nhớs8ip khi3rSjến kdiJcho côsWQK 7NgMcó cảm7NgM giác7NgM n7NgMhư s8ipđang ls8ipàm sWQKchuyện 7NgMgì s8iptội kdiJlỗi…mà đốikdiJ tượsWQKng bsWQKị phạm7NgM tộis8ip lsWQKại làs8ip ngưsWQKời mà3rSj kdiJcô 3rSjđã tkdiJhề n7NgMon hẹn3rSj biểu.3rSj Ngh3rSjĩ đếnkdiJ đâykdiJ s8iptrái tsWQKim côsWQK chợt7NgM s8ipđau đớkdiJn 3rSjnhư s8ipbị 7NgMai đsWQKó kdiJbóp nghẹt.

Không 7NgMbiết 3rSjcó phảis8ip 3rSjlà vsWQKì “cókdiJ sWQKtật giậts8ip mìns8iph” s8iphay khô7NgMng mkdiJà sWQKcô 3rSjcứ cảm3rSj thấysWQK kdiJcó g3rSjì đ3rSjó khsWQKông làns8iph đang3rSj c3rSjhờ 3rSjđợi s8ipmình. 3rSjNgộ nhỡ7NgM bịsWQK phsWQKát hiện…s8ipcô bis8ipết g7NgMiải th3rSjích tsWQKhế nà3rSjo đây.kdiJ Đang3rSj mảikdiJ msWQKê nghĩ3rSj nsWQKgợi vsWQKẩn sWQKvơ thì….

- TsWQKhưa 3rSjcô…- C7NgMô gákdiJi ởkdiJ kdiJquầy lễsWQK tâ3rSjn lêkdiJn ti3rSjếng: kdiJ- ĐsWQKiện thosWQKại củsWQKa c7NgMô đãsWQK t3rSjìm thấsWQKy rs8ipồi, nhưngkdiJ vsWQKị ks8iphách nhặtsWQK 7NgMđược điện7NgM ts8iphoại củ7NgMa kdiJcô yê7NgMu cầukdiJ 7NgMđích 7NgMdanh 3rSjcô ls8ipên lấy!

Vừa hakdiJy t3rSjin đsWQKã tì7NgMm đượ3rSjc điện7NgM thoại,sWQK s8ipVân sWQKVy 7NgMchưa s8ipkịp th7NgMở 7NgMphào thìkdiJ câs8ipu nói7NgM ti7NgMếp 3rSjtheo c3rSjủa sWQKcô phkdiJục vs8ipụ 7NgMkhiến chkdiJo VsWQKân Vs8ipy gkdiJiật thóts8ip: 7NgM- TạkdiJi sas8ipo lạkdiJi bảo3rSj đíchkdiJ dsWQKanh tôisWQK s8ipđến lkdiJấy? kdiJ- kdiJVân 3rSjVy đứs8ipng dậy,kdiJ ngầs8ipn ngừkdiJ hỏi.

Cô gáikdiJ đós8ip bìnkdiJh thảnsWQK nói7NgM: 7NgM- Có7NgM lẽ7NgM 3rSjlà muốsWQKn lsWQKàm kdiJquen vớ3rSji c7NgMô tkdiJhôi ạ!

Vân Vs8ipy thậs8ipt sựkdiJ s8ipkhông thểkdiJ h7NgMiểu nổi3rSj, s8ipcó lísWQK 3rSjdo sWQKgì đs8ipể phảs8ipi kdiJlàm n7NgMhư kdiJvậy đâu?

- CámsWQK 7NgMơn, tô7NgMi bi7NgMết rồi3rSj! –3rSj CkdiJô s8ipdừng ls8ipại mộkdiJt lkdiJát rồi7NgM nósWQKi t7NgMiếp: 7NgM- Khách3rSj tsWQKrên sWQKphòng đ7NgMó lkdiJà kdiJnam ha3rSjy nữ?

- 3rSjLà nữkdiJ ạ!kdiJ s8ip- Cô3rSj gá7NgMi đó3rSj kdiJmỉm c3rSjười đáp.

sWQKLà nữs8ip, 7NgMvậy 3rSjthì tốt.

Vân Vs8ipy thởs8ip ph3rSjào kdiJnhẹ nh3rSjõm, ít7NgM nh7NgMất th3rSjì đấys8ip cũngsWQK không7NgM 7NgMphải làs8ip Gias8ipng 3rSjNhan, khkdiJông phảis8ip Gis8ipang 7NgMNhan t7NgMhì ts8ipốt! Nghĩ3rSj đến7NgM đó7NgM Vâns8ip VsWQKy liền7NgM cư3rSjời chếsWQK nhạosWQK bảs8ipn thân.7NgM C7NgMó lẽ3rSj tạisWQK s8ipvì gkdiJần kdiJđây c7NgMô thường7NgM xuyêns8ip g3rSjặp Gian3rSjg N3rSjhan nês8ipn thầkdiJn ki3rSjnh lús8ipc s8ipnào kdiJcũng cs8ipăng th7NgMẳng. Ts8iprên đờisWQK này7NgM l3rSjàm gì3rSj c7NgMó chusWQKyện tkdiJrùng sWQKhợp đ3rSjến nsWQKhư 7NgMvậy, ckdiJhẳng nh7NgMẽ GsWQKiang Nha7NgMn l3rSjúc ns8ipào sWQKcũng 3rSjxuất hiện7NgM kdiJở nh7NgMững s8ipnơi c7NgMô đến?

VânsWQK s8ipVy v3rSjà TiểukdiJ T7NgMhu cùnsWQKg đikdiJ kdiJvào thankdiJg máy7NgM 7NgMtheo ngưsWQKời ps8iphục vụ.
T3rSjrong ths8ipang másWQKy đas8ipng phs8ipát bkdiJản nhạckdiJ 7NgMrất ts8iphịnh hànhkdiJ. T7NgMiểu T7NgMhu cũngsWQK ls8ipẩm b3rSjẩm hát7NgM ts8ipheo, thếkdiJ s8ipnhưng V3rSjân VsWQKy chẳng7NgM cósWQK s8ipbụng 3rSjdạ ns8ipào sWQKmà nghs8ipe nữa.kdiJ SkdiJau khs8ipi lấykdiJ được7NgM đ3rSjiện thoại,3rSj vi3rSjệc đầus8ip 7NgMtiên s8ipmà côs8ip kdiJphải làs8ipm là7NgM xó3rSja bứcs8ip ảnh7NgM củ3rSja Gias8ipng sWQKNhan đi.kdiJ Q7NgMua lầnkdiJ nàysWQK csWQKô s8ipđã rkdiJút kdiJra đượ7NgMc bàkdiJi hs8ipọc xkdiJương máu.

TronkdiJg kdiJphòng vọngsWQK rs8ipa tikdiJếng cưs8ipời s8ipnói ồ7NgMn ào3rSj. CsWQKô phụckdiJ sWQKvụ lễ7NgM phéps8ip 3rSjgõ cửas8ip rồi3rSj đẩ7NgMy cửakdiJ bướckdiJ vào.

Vân Vs8ipy cs8ipòn chsWQKưa kị3rSjp s8ipnói mụsWQKc đíchkdiJ đ7NgMến 3rSjđây ts8iphì mộsWQKt c7NgMô gásWQKi tós8ipc dàs8ipi đã3rSj ngoảs8ipnh sWQKđầu l7NgMại nhì7NgMn cô.kdiJ 3rSjCô 7NgMta c7NgMó m3rSjột đôi3rSj mắkdiJt kdiJto trònkdiJ n7NgMhư ms8ipắt nsWQKai, lús8ipc cườisWQK trên3rSj m3rSjá có3rSj hikdiJện sWQKra h7NgMai cás8ipi kdiJmá l3rSjúm rs8ipất sâu3rSj. ÁnhkdiJ mắtkdiJ 3rSjcủa csWQKô ts8ipa dừnkdiJg lạis8ip trên7NgM mặkdiJt TkdiJiểu TsWQKhu khoảsWQKng sWQKhai gis8ipây s8iprồi kdiJlập tứsWQKc 7NgMdán chặ7NgMt vs8ipào mặtkdiJ V3rSjân Vy.

Hai bs8ipên nkdiJhìn nhkdiJau 3rSjmất và7NgMi gs8ipiây, đột3rSj nh3rSjiên VâsWQKn Vs8ipy cảm3rSj 3rSjthấy 7NgMkhuôn mặt3rSj nkdiJày sWQKquen q7NgMuen nhưngkdiJ nhấkdiJt thờikdiJ csWQKô khkdiJông thểsWQK nhớkdiJ r3rSja đ3rSjã gặ7NgMp ở7NgM đâu.

- ThậsWQKt sựs8ip sWQKrất x7NgMin lỗi3rSj s8ipvì đs8ipã l7NgMàm phiề7NgMn cás8ipc 7NgMbạn! kdiJ- NsWQKếu 7NgMnhư đối7NgM phư7NgMơng đ7NgMã khôn7NgMg ls8ipên tiếngkdiJ kdiJthì 7NgMVân 7NgMVy đànhkdiJ 3rSjphải lịkdiJch s8ipsự c7NgMất lời.

- KhôkdiJng sWQKsao! kdiJ- Cô7NgM gsWQKái 7NgMtóc dàis8ip xins8iph đẹp3rSj đisWQK đế3rSjn trướcs8ip mặt3rSj VânsWQK VkdiJy, chkdiJìa 7NgMcái điện7NgM thoạisWQK kdiJra trướcs8ip mặ7NgMt cô7NgM: kdiJ- 3rSjCô xe7NgMm x7NgMem đâykdiJ c3rSjó sWQKphải điện7NgM thoạikdiJ 3rSjcủa csWQKô không?

3rSjChiếc 3rSjđiện sWQKthoại kdiJmàu đen,s8ip trên7NgM đókdiJ s8ipcó tr3rSjeo mộtsWQK cái7NgM 7NgMmóc điện3rSj thoại3rSj cókdiJ 7NgMhình quảkdiJ 3rSjcầu kdiJthủy tinkdiJh ló3rSjng lánh.

kdiJThật khôngsWQK ngờ3rSj s8ipcó ts8iphể tì3rSjm thấkdiJy cáisWQK sWQKđiện thoạikdiJ củ7NgMa mìsWQKnh dễkdiJ dàsWQKng đế7NgMn kdiJnhư vậykdiJ. Vân7NgM VsWQKy mỉmkdiJ cs8ipười đápsWQK: 7NgM- Đúng7NgM sWQKlà củasWQK tôi!

s8ipCô gá3rSji s8ipđó n3rSjheo nhs8ipeo m7NgMắt hỏisWQK: 3rSj- Thậ7NgMt ss8ipự ls8ipà củakdiJ cô3rSj ư?

Vân 7NgMVy 7NgMnhìn côsWQK tsWQKa sWQKbằng s8ipánh m7NgMắt ks8iphó h3rSjiểu, lẽ3rSj nàsWQKo côs8ip lạikdiJ nhs8ipận bừ3rSja đ3rSjiện ts8iphoại ckdiJủa ng3rSjười khács8ip làkdiJ củasWQK mình?

- Vậys8ip, cáikdiJ 7NgMnày thìs8ip sa3rSjo? sWQK- Những7NgM kdiJngón ts8ipay trắsWQKng nsWQKõn sWQKlại g7NgMiơ 3rSjra 3rSjmột c3rSjhiếc điệnsWQK thoạikdiJ khác.

3rSjMột ch3rSjiếc điệsWQKn sWQKthoại giốngs8ip hệs8ipt, điều3rSj khiếsWQKn chkdiJo ngưkdiJời kháckdiJ khôn3rSjg thsWQKể ngờkdiJ đến7NgM đós8ip kdiJlà nga3rSjy cảsWQK c3rSjái msWQKóc sWQKđeo điệ3rSjn thoạs8ipi cũngkdiJ gi3rSjống hệt.

Trên đờikdiJ sWQKlại sWQKcó chsWQKuyện t7NgMrùng hợsWQKp tkdiJhế sao?

- ChẳnkdiJg trs8ipách mà7NgM 3rSjcô lạisWQK nhậnsWQK n7NgMhầm, s8ipban đ7NgMầu 3rSjtôi cũns8ipg nhsWQKận nhầmsWQK đấy!

Vâ3rSjn 3rSjVy ngâysWQK người7NgM khôkdiJng sWQKbiết kdiJphải làms8ip sao.

- ChikdiJếc đs8ipiện th3rSjoại nàkdiJy lkdiJà củas8ip chồngsWQK 3rSjchưa s8ipcưới mus8ipa ckdiJho tôkdiJi, còn3rSj c7NgMái kdiJmóc đ7NgMeo 7NgMđiện thoại7NgM 7NgMnày tô3rSji với7NgM 7NgMchồng ckdiJhưa cs8ipưới msWQKới cùnsWQKg kdiJđi chọnsWQK gầns8ip đâsWQKy 3rSj!- Cs8ipô s8ipta khẽs8ip mấps8ip 3rSjmáy môi,kdiJ kdiJánh 7NgMmắt chs8ipăm ckdiJhú ns8iphìn kdiJVân kdiJVy, dườ3rSjng như3rSj mus8ipốn thăm3rSj dòsWQK 3rSjđiều kdiJgì đkdiJó 7NgMtừ kdiJcô: 3rSj- Đis8ipều khiến3rSj chsWQKo tôikdiJ s8ipbất ngờsWQK nhấts8ip lsWQKại là…-sWQK côkdiJ tsWQKa sWQKấn vàokdiJ bkdiJàn ps8iphím, mà3rSjn hìn7NgMh ss8ipáng lês8ipn, s7NgMau đkdiJó gs8ipiơ 3rSjra trs8ipước mặtkdiJ Vs8ipân Vy.

TiểusWQK kdiJThu s8ipkinh ngạ3rSjc “A”7NgM l7NgMên một7NgM kdiJtiếng. BứcsWQK ảsWQKnh củas8ip Gis8ipang NsWQKhan đãkdiJ hiện3rSj lênsWQK màns8ip hình.sWQK T7NgMim VâkdiJn sWQKVy nhsWQKư th3rSjắt lại.

-Cô cós8ip ths8ipể nós8ipi 3rSjcho tôis8ip biếts8ip 3rSjđây 7NgMlà as8ipi không?

C7NgMô csWQKhưa s8ipbao 7NgMgiờ d3rSjám l3rSjàm vikdiJệc xấu,3rSj bởi7NgM s8ipvì sợ3rSj 7NgMmột ngàs8ipy 3rSjsẽ b3rSjị s8ipngười ks8iphác 7NgMvạch trần.kdiJ ThếkdiJ mà7NgM hôkdiJm na3rSjy, đốis8ip kdiJmặt vớkdiJi cô7NgM gá7NgMi này3rSj, kdiJcô lạ7NgMi th3rSjấy bất7NgM 7NgMlực vkdiJà sợs8ip hã7NgMi nhs8ipư s8ipmột tês8ipn kkdiJẻ cs8ipắp bịsWQK bắts8ip tạikdiJ trận.

Tất 3rSjcả nh7NgMững ngư7NgMời ns8ipgồi tkdiJrong phònsWQKg đều3rSj hsWQKướng 3rSjmắt vs8ipề kdiJphía 7NgMcô. VânsWQK kdiJVy 3rSjhoang m7NgMang n3rSjhìn vàosWQK đkdiJôi 7NgMmắt tsWQKức ts8ipối đa7NgMng 3rSjnhìn ts8iphẳng vàos8ip mkdiJặt mìns8iph sWQKkia, cs8ipô kh3rSjông thể3rSj n7NgMói vớ3rSji mọi3rSj ngkdiJười trê3rSjn ts8iphế gs8ipiới này7NgM rằn3rSjg, đâysWQK chính7NgM sWQKlà n7NgMgười 3rSjyêu csWQKủa c3rSjô, lkdiJà ngườkdiJi đãsWQK 7NgMchết đs8ipi giờsWQK được7NgM sốkdiJng lkdiJại kdiJnhờ thờs8ipi 3rSjgian quas8ipy ngưkdiJợc sWQKtrở lại..

Thấy7NgM Vân7NgM s8ipVy khô7NgMng nóis8ip n3rSjăng gs8ipì, đố7NgMi 7NgMphương cs8ipàng sWQKtỏ rs8ipa h3rSjung hăng.

- Tạ7NgMi s3rSjao côsWQK lạis8ip cs8ipó ảkdiJnh chồn7NgMg 3rSjchưa cướkdiJi 3rSjcủa tôi?

- Ha3rSji ngưsWQKời ques8ipn biếtkdiJ nha3rSju à?

Trư3rSjớc hs8ipai 7NgMcâu hỏi7NgM đkdiJầy tsWQKính cs8iphất vấs8ipn sWQKnày, VânsWQK 7NgMVy sWQKcòn chưsWQKa kịps8ip trảkdiJ lờ7NgMi thìsWQK TiểukdiJ T7NgMhu đã3rSj nổisWQK quạsWQKu lkdiJên: s8ip- kdiJNày, kdiJcô làms8ip cái7NgM 3rSjtrò gìsWQK thếs8ip h3rSjả? sWQKTrong điện7NgM tho7NgMại kdiJcủa V3rSjân 3rSjVy cós8ip ảnhkdiJ củkdiJa s8ipai tkdiJhì liêns8ip qua3rSjn 3rSjgì đến7NgM ckdiJô. CkdiJô trsWQKả điệ3rSjn tsWQKhoại lạs8ipi c7NgMho chús8ipng tkdiJôi t3rSjhì c7NgMhúng tôikdiJ cảm3rSj ơnkdiJ c3rSjô. Cò3rSjn nếukdiJ côkdiJ s8ipcứ thíchs8ip s8ipbắt nạ7NgMt ngườikdiJ khác,s8ip s8iptôi nói7NgM ch3rSjo cô3rSj biế7NgMt, chúngsWQK 3rSjtôi khô3rSjng dễ7NgM bắtsWQK nạtsWQK đâu!

Tiểu TkdiJhu vừ7NgMa sWQKnói dứt3rSj 7NgMlời t7NgMhì mấ3rSjy ckdiJô gá7NgMi bas8ipn nã3rSjy kdiJvẫn còkdiJn mảisWQK kdiJmê 7NgMhát 3rSjhò s8ipliền bỏ3rSj 7NgMmicro xuốs8ipng, sWQKcầm 3rSjmột cốc3rSj nsWQKước đásWQK đkdiJi s8ipvề sWQKphía kdiJhai kdiJngười: s8ip- NóisWQK chus8ipyện với7NgM loạisWQK ngườikdiJ nàysWQK th3rSjì cầsWQKn g7NgMì phảisWQK lịc3rSjh s3rSjự?- dứts8ip lời3rSj c7NgMô ts8ipa đ7NgMưa tkdiJay lên,7NgM hất3rSj thẳ3rSjng cốcs8ip nướs8ipc sWQKvào mặt3rSj has8ipi người.

sWQKLúc VâkdiJn V3rSjy 7NgMkịp ph7NgMản ứns8ipg lại7NgM 3rSjthì đs8ipã 7NgMquá mu7NgMộn. s8ipMặc dù3rSj ckdiJô đãsWQK n7NgMé ngườis8ip đ3rSji 3rSjnhưng 7NgMnửa 7NgMbên mặtsWQK kdiJcủa c7NgMô v7NgMẫn 3rSjlĩnh kdiJtrọn cốckdiJ nước3rSj l3rSjạnh. B3rSjộ s8ipdạng 3rSjcủa côs8ip lsWQKúc này7NgM tr3rSjông th7NgMật thêsWQK thảm.

CôkdiJ phụcsWQK vụkdiJ thấysWQK tình7NgM hìns8iph khs8ipông sWQKổn liềnsWQK cs8ipầm 3rSjmáy bkdiJộ đàms8ip lêns8ip gọi.

Các nhâsWQKn viên3rSj phục3rSj kdiJvụ xus8ipng quansWQKh đấsWQKy bỗng3rSj chkdiJốc kéo7NgM. ĐâkdiJy s8iplà lầnkdiJ kdiJthứ h3rSjai kdiJtrong thákdiJng Vân3rSj VkdiJy phải7NgM ch7NgMứng ki3rSjến cảs8ipnh tượnsWQKg hs8ipỗn losWQKạn n7NgMày. NkdiJhững khás8ipch đkdiJến háts8ip 3rSjở phòkdiJng b7NgMên kdiJđều 7NgMmở cửa7NgM nkdiJgó san3rSjg nghkdiJe s8ipngóng s8iptình hìns8iph rs8ipồi ch7NgMỉ c7NgMhỏ, bàn7NgM tán….

- 3rSjKhang DkdiJi, kdiJrốt 3rSjcuộc cókdiJ chuyệkdiJn gkdiJì thế7NgM?- Đáms8ip bạn3rSj của3rSj cô3rSj gákdiJi tókdiJc dkdiJài bắ7NgMt đầukdiJ xô3rSjn xao.

sWQKHóa rkdiJa cs8ipái s8ipcô g7NgMái t3rSjóc dkdiJài ấykdiJ tês8ipn 3rSjlà Ks8iphang Ds8ipi, n3rSjgay cs8ipả cái3rSj tên3rSj củ3rSja côsWQK tkdiJa s8ipcũng ha7NgMy kdiJhơn têsWQKn kdiJcủa s8ipcô rất7NgM nhiềs8ipu. VânsWQK s8ipVy nkdiJgoảnh mặtkdiJ lạis8ip nhìn7NgM 3rSjvào khukdiJôn mặts8ip củakdiJ cs8ipô gái7NgM tkdiJên KhankdiJg D7NgMi kia…..

3rSjChẳng s8iptrách ms8ipà mớ7NgMi nhìkdiJn thấysWQK c7NgMô ta7NgM, Vâs8ipn VkdiJy đkdiJã csWQKảm thấysWQK rấs8ipt sWQKquen. 3rSjHóa rkdiJa bọnkdiJ họs8ip đãkdiJ g3rSjặp sWQKnhau kdiJtừ trư3rSjớc. Cs8ipô t3rSja chkdiJính làs8ip côs8ip gásWQKi 3rSjxinh đẹpsWQK đã7NgM 7NgMxuất hiện3rSj bês8ipn c3rSjạnh 7NgMGiang Nha7NgMn s8ipngày hômsWQK đó.

sWQKTiểu Th3rSju vộikdiJ vàng7NgM gi3rSjúp 7NgMVân VsWQKy ls8ipau sạch7NgM những3rSj 3rSjgiọt nướsWQKc đa3rSjng tosWQKng tkdiJỏng nhsWQKỏ s8ipxuống từsWQK m7NgMái tsWQKóc 7NgMcô rồ3rSji ksWQKéo tas8ipy sWQKcô nói:s8ip 7NgM- Ts8ipiểu 3rSjVy, c7NgMhúng t3rSja đsWQKi sWQKthôi, quâns8ip t7NgMử t3rSjrả thù3rSj mư7NgMời năs8ipm cũngsWQK ksWQKhông muộn!

HkdiJai nhs8ipân sWQKviên sWQKphục v7NgMụ s8ipđứng chặ7NgMn trước7NgM 7NgMmặt c7NgMô nósWQKi:- sWQKChi bằsWQKng hakdiJi côs8ip hã3rSjy tkdiJránh 7NgMđi tkdiJrước đi!

Tron3rSjg 7NgMtình t3rSjrạng này….cósWQK thểkdiJ sWQKlà d7NgMo kdiJban kdiJnãy côkdiJ uống3rSj rượu3rSj vankdiJg 3rSjnên bâsWQKy 7NgMgiờ chấs8ipt me3rSjn mới3rSj phásWQKt tác.Hoặc3rSj cũng3rSj sWQKcó thểs8ip là7NgM 3rSjdo ts8iprong lòsWQKng cả3rSjm thấykdiJ ấmsWQK ứckdiJ 3rSjnên VânsWQK 7NgMVy chẳngkdiJ b7NgMuồn để7NgM 7NgMý đếns8ip nhữngs8ip kdiJlời khuy3rSjên kdiJcan c3rSjủa sWQKngười phụ3rSjc vụ.3rSj T3rSjình yê3rSju cs8ipủa cô7NgM vớis8ip s8ipGiang Nhan…vốnsWQK dĩ3rSj sWQKcô đãsWQK rấ3rSjt hạnhsWQK phkdiJúc, hạnhkdiJ phú3rSjc tớikdiJ mứkdiJc muốn3rSj tu7NgMyên s8ipbố vớis8ip tất3rSj s8ipcả m7NgMọi nkdiJgười 3rSjở trêns8ip ths8ipế gkdiJiới nkdiJày, thếsWQK kdiJmà sWQKbây giờ…..

Vân s8ipVy đsWQKi gạkdiJt ta3rSjy 3rSjngười phụcsWQK vụsWQK sWQKra, đisWQK thsWQKẳng đếns8ip trs8ipước ms8ipặt KhasWQKng s8ipDi lấy7NgM điệs8ipn thosWQKại cs8ipủa mìns8iph rồis8ip n3rSjhìn t7NgMhẳng vkdiJào mắ3rSjt s8ipcô s8ipta m7NgMà nóis8ip: sWQK- ĐâkdiJy lkdiJà bsWQKạn 3rSjtrai 3rSjcủa tôi!sWQK s8ip- Giọns8ipg nókdiJi khkdiJông cứng7NgM rsWQKắn nhưngsWQK cũ7NgMng c3rSjhẳng mề3rSjm mỏng.

Ngọn7NgM 7NgMlửa tứsWQK tốisWQK s8iptrong lòngkdiJ đs8ipối phư3rSjơng bỗs8ipng s8ipchốc 3rSjbùng lên:7NgM s8ip- Bạ3rSjn trakdiJi 3rSjcô á?kdiJ 3rSjĐây kdiJrõ ràs8ipng l7NgMà chồ3rSjng chưsWQKa cưkdiJới của….

- T3rSjôi vớs8ipi 3rSjbạn trkdiJai t7NgMôi q3rSjuen nha3rSju đ3rSjã 7NgMnăm nă3rSjm rồi!sWQK sWQK- VânkdiJ VkdiJy tis8ipện tsWQKay mởsWQK kdiJlịch ởsWQK kdiJtrong đ7NgMiện thoạikdiJ s8ipra: -TrêkdiJn đó7NgM còn3rSj ckdiJó gs8iphi n3rSjgày si7NgMnh nhậtkdiJ củ3rSja 3rSjanh ấy3rSj vớsWQKi những3rSj nsWQKgày kỉs8ip 3rSjniệm củsWQKa 7NgMchúng tôi!

- Chún7NgMg tôs8ipi dựsWQK địnhs8ip 3rSjsẽ kếs8ipt hôns8ip 3rSjvào ngs8ipày 17NgM0 thsWQKáng kdiJ10 năms8ip 2010.

-Tôi không3rSj bi7NgMết b3rSjan n3rSjãy s8ipcô nóisWQK 7NgMlà sWQKcó kdiJý gìkdiJ…- Cs8ipô đ3rSjưa điệ7NgMn ths8ipoại rsWQKa trước7NgM mặs8ipt KhansWQKg Di7NgM: kdiJ- Phí7NgMm kdiJsố mộts8ip làs8ip phs8ipím gọsWQKi tắt3rSj cs8ipho sWQKanh ấysWQK, nếus8ip ns8iphư c7NgMô 7NgMcòn ngh3rSji vấ3rSjn 3rSjthì cứkdiJ 3rSjgọi điệ7NgMn sWQKcho a3rSjnh ấysWQK màsWQK hỏi!
Vẻ7NgM mặtkdiJ củas8ip KhkdiJang Ds8ipi lúcs8ip nàysWQK 3rSjkhá kdiJkì l3rSjạ. Vẻs8ip mặkdiJt kdiJấy khôngkdiJ phải3rSj l3rSjà 7NgMvẻ mặtsWQK của7NgM một7NgM người3rSj đangsWQK tứcsWQK đếsWQKn sWQKphát điê3rSjn lkdiJên, thếs8ip 3rSjnên Vs8ipân kdiJVy ch3rSjo rằsWQKng rấts8ip 3rSjcó thểkdiJ c7NgMái côkdiJ Kh7NgMang 7NgMDi n3rSjày v7NgMốn dĩkdiJ cũngkdiJ khôns8ipg dkdiJám khkdiJẳng địnhsWQK 7NgMngười s8iptrong 3rSjảnh ch7NgMính s8iplà Gia3rSjng Nhan.

kdiJNếu khs8ipông t7NgMhì 3rSjKhang DkdiJi đ3rSjã kh7NgMông thửs8ip sWQKthăm dò7NgM bằngs8ip cs8ipách n7NgMói csWQKhuyện vớikdiJ s8ipcô. C7NgMhỉ có7NgM sWQKđiều nhsWQKững gì3rSj đa7NgMng 7NgMxảy rkdiJa k7NgMhông giốns8ipg nhkdiJư nhữnkdiJg g3rSjì côkdiJ tsWQKa mokdiJng muốs8ipn, bởi7NgM sWQKvì đkdiJám bạsWQKn củ3rSja ckdiJô đã3rSj qu7NgMá bứcs8ip xú7NgMc trkdiJước nkdiJhững kdiJcâu 3rSjnói 3rSjcủa Tiểu3rSj kdiJThu, là3rSjm s8ipcho mọ3rSji chuyệnsWQK trở3rSj nês8ipn 7NgMvô cùn3rSjg sWQKtồi tệ.

Qua chuyệns8ip xkdiJảy 7NgMra qkdiJuá độsWQKt 3rSjngột 3rSjnày, s8ipcô kdiJbắt đầ7NgMu tsWQKin rằs8ipng sWQKchỉ cần7NgM dũng3rSj cảm7NgM, sWQKcứng cỏi7NgM đốikdiJ mặtsWQK 3rSjvới mọis8ip chuysWQKện l3rSjà kdiJcó 7NgMthể “thay7NgM đổikdiJ c7NgMàn khônkdiJ”. kdiJDù thế7NgM 7NgMnào 7NgMcô cũnsWQKg ph3rSjải ckdiJó kdiJniềm ti3rSjn vớisWQK chísWQKnh mình.

- kdiJChắc lsWQKà bởkdiJi 3rSjvì c7NgMó nét3rSj giốnkdiJg nh3rSjau quásWQK đkdiJấy mà!-7NgM KsWQKhang sWQKDi chớpkdiJ cs8iphớp mắt,s8ip giọ7NgMng sWQKnói nhs8ipư cs8ipó vẻ7NgM 7NgMđùa vui.

Trước sựkdiJ nhượnkdiJg b3rSjộ của7NgM KhkdiJang 7NgMDi, đám7NgM bạns8ip củas8ip 3rSjcô cũns8ipg lậ7NgMp tứ7NgMc “hạkdiJ hỏa”.kdiJ kdiJNhân sWQKlúc b7NgMọn họs8ip vẫnkdiJ ckdiJòn đas8ipng dkdiJo dựs8ip, Vâ3rSjn s8ipVy liền7NgM kéo7NgM Tiểu7NgM T7NgMhu r3rSja khỏi3rSj phòng.

Đã s8ipra đsWQKến bsWQKên ngo3rSjài r7NgMồi ms8ipà kdiJtrống ngựcs8ip s8ipVân Vs8ipy kdiJvẫn cò7NgMn đập7NgM thì3rSjnh tsWQKhịch. Ở7NgM ns8iphững n7NgMơi đsWQKông ng7NgMười khsWQKông nê7NgMn 7NgMgây chuyệnkdiJ ồn7NgM àkdiJo, nhưsWQKng as8ipi mkdiJà biết3rSj đượcsWQK s8ipnhỡ đ3rSjâu cô7NgM vừakdiJ rkdiJa đến7NgM bêsWQKn ngoài,7NgM sWQKKhang D7NgMi đã7NgM dẫs8ipn thesWQKo đá3rSjm bạn7NgM hu3rSjng dữkdiJ c7NgMủa csWQKô ts8ipa 7NgMđuổi theo3rSj. Ch3rSjẳng 7NgMai chịkdiJu 7NgMdễ dàn3rSjg bỏ7NgM qs8ipua ms8ipọi chuyệnkdiJ như7NgM s8ipthế này7NgM c7NgMả. Ch7NgMo 3rSjdù 7NgMchỉ ls8ipà nghkdiJi vkdiJấn tkdiJhì cũns8ipg phả7NgMi hỏisWQK c7NgMho rõ3rSj ràngkdiJ chứ.

Vân kdiJVy vsWQKốn định3rSj kdiJra đếns8ip kdiJKTV s3rSjẽ lậ7NgMp 3rSjtức bkdiJắt 7NgMxe chuồn7NgM thẳngs8ip. Thà7NgMnh 3rSjphố lớn7NgM nhkdiJư vậ7NgMy, khả3rSj năns8ipg chạmsWQK mặs8ipt nsWQKhau của3rSj hs8ipai ngườisWQK cũn7NgMg khs8ipông nhiều.kdiJ HơkdiJn nữa7NgM ch7NgMỉ cầkdiJn côkdiJ t3rSja v3rSjề nhsWQKà tìmsWQK GiasWQKng Nhs8ipan s8ipđối c3rSjhất, phát3rSj 3rSjhiện GiansWQKg Nha7NgMn cs8iphẳng có3rSj sWQKgì lạsWQK thườn7NgMg thkdiJì c3rSjơn kdiJsóng gi3rSjó n3rSjày 3rSjsẽ qsWQKua đ7NgMi ngs8ipay t7NgMhôi. Nào7NgM a3rSji nkdiJgờ, tas8ipxi s8ipgiờ nà3rSjy kkdiJhó m3rSjà sWQKbắt đượ7NgMc. H7NgMai ngsWQKười đứn3rSjg hs8ipơn nửa7NgM tiếng3rSj đ3rSjồng h7NgMồ màsWQK vẫnsWQK k7NgMhông bắt3rSj đượkdiJc xe.

Nếu b3rSjiết sớmsWQK nhsWQKư vậ3rSjy thsWQKì côsWQK sWQKđã 7NgMra b3rSjến xs8ipe 3rSjbắt xsWQKe sWQKbuýt chs8ipo rsWQKồi! Vâ7NgMn V3rSjy lis8ipên tụcsWQK s8ipnhìn lạikdiJ sWQKphía sa7NgMu lkdiJưng. NkdiJếu cs8ipứ thếkdiJ sWQKnày khôngkdiJ s8ipbiết chừng…..đangsWQK định7NgM kés8ipo TiểukdiJ sWQKThu rkdiJa bến3rSj xsWQKe bs8ipuýt 7NgMthì đ7NgMột nhiêkdiJn mộsWQKt 7NgMchiếc s8ipxe hơsWQKi 7NgMđỗ xịc7NgMh trước7NgM mặts8ip hs8ipai người.

- 3rSjVân Vys8ip!- cs8ipánh cửa7NgM 7NgMxe từsWQK kdiJtừ kéosWQK xuống,7NgM an3rSjh c3rSjúi 3rSjđầu nhìs8ipn kdiJra ng3rSjoài n3rSjói: sWQK- 3rSjLên 3rSjxe đ7NgMi, kdiJanh đưkdiJa 7NgMem về!

Vân 3rSjVy cósWQK ngầnsWQK ngừ3rSj mộtsWQK lákdiJt mớ3rSji mở3rSj cửasWQK rsWQKa ngồisWQK v3rSjào trsWQKong xes8ip, ngoảnkdiJh đầukdiJ lại3rSj mỉm3rSj cườ3rSji 7NgMái ngạsWQKi vớikdiJ Tiểs8ipu Th7NgMu. s8ipChiếc sWQKxe 3rSjlao đi3rSj trs8ipên đường,kdiJ csWQKô vs8ipẫn khôs8ipng kdiJquên nhìns8ip lạ7NgMi s8ipcửa qusWQKán KkdiJTV, th7NgMầm thsWQKở ph3rSjào nhẹkdiJ nhõm.

Những giọt7NgM nướ7NgMc s8ipvẫn tsWQKí tákdiJch r3rSjơi xs8ipuống t7NgMừ s8ipmái ts8ipóc côkdiJ. Bộ7NgM dkdiJạng ckdiJủa c3rSjô lúkdiJc nkdiJày qu7NgMả thkdiJực qsWQKuá t3rSjhê thả7NgMm. CôsWQK sWQKgiống s8iphệt 3rSjnhư msWQKột 3rSjcon s8ipvịt xấu7NgM s8ipxí. Gias8ipng Ns8iphan bây3rSj gkdiJiờ tuy3rSjệt đốikdiJ sWQKkhông từkdiJ bỏsWQK mộsWQKt Kha3rSjng D3rSji xkdiJinh đkdiJẹp đểs8ip đếs8ipn với3rSj c7NgMô, đsWQKem lòkdiJng yê7NgMu 3rSjthương msWQKột ngườikdiJ quás8ip đỗi3rSj sWQKbình thư7NgMờng như7NgM cô7NgM, mộtkdiJ c7NgMô gáikdiJ bìnhs8ip 7NgMthường l7NgMại lớns8ip tkdiJuổi. kdiJCô s8ipthật skdiJự khôn7NgMg s8ipnên cósWQK những7NgM ả3rSjo tưởnkdiJg s8ipnhư tkdiJhế này!

- N7NgMói s8ipcho a7NgMnh biết7NgM s8ipnhà 3rSjem ởsWQK đâu?

Nếu 3rSjnhư không7NgM phả3rSji an3rSjh cất3rSj tiếngkdiJ hsWQKỏi thìkdiJ cókdiJ lẽ7NgM 7NgMcô vs8ipẫn mảisWQK 3rSjđắm chìmkdiJ trkdiJong dòngs8ip s7NgMuy 7NgMnghĩ 3rSjmông kdiJlung của7NgM mình.3rSj VâsWQKn VkdiJy ngosWQKảnh đầusWQK s8ipsang nhìs8ipn chủ3rSj nhs8ipân củas8ip chiế7NgMc xe3rSj. AnkdiJh kdiJta kdiJcũng đankdiJg nhìkdiJn cô7NgM cs8iphăm chú.

Nếu nhưs8ip k3rSjhông phsWQKải sWQKgặp phsWQKải s8iphoàn cảkdiJnh s8ipnày kdiJthì 7NgMcó lẽsWQK cả7NgM đờikdiJ csWQKô c3rSjũng kdiJsẽ không7NgM ngồis8ip lsWQKên c3rSjhiếc xs8ipe này.

Lúc 3rSjnày cs8ipô m3rSjới gisWQKật mìsWQKnh s8ipnhớ s8ipra lsWQKà phả3rSji nós8ipi cám3rSj ơnkdiJ: 7NgM- Cám3rSj ơs8ipn a3rSjnh Triệu!s8ip s8ipNhà tôi7NgM s8ipở k7NgMhu phís8ipa nakdiJm, s8ipanh cứsWQK đ3rSji tkdiJheo co7NgMn đường3rSj s8ipnày, tìm3rSj mộtsWQK bếnkdiJ tsWQKàu điện3rSj nsWQKgầm sWQKđể t3rSjôi xuống7NgM x3rSje l7NgMà được!

- s8ipMuộn lắkdiJm rồi,kdiJ để3rSj a7NgMnh đưasWQK e7NgMm s8ipvề nhà!

- Khs8ipông c7NgMần phiề3rSjn kdiJphức sWQKthế đâu3rSj ạ!

7NgM- VâsWQKn Vs8ipy…- TriệusWQK Dươs8ipng 7NgMhơi dừ3rSjng lạisWQK mộtsWQK l3rSját rồi7NgM nó3rSji tiế7NgMp: s8ip- C3rSjó kdiJthể đ7NgMừng 7NgMkhách sáosWQK vs8ipới 7NgManh như7NgM 3rSjvậy không?
Triệ3rSju Dươns8ipg s8ipnói 3rSjnhư khẩn7NgM cầukdiJ ksWQKhiến c7NgMho Vâ7NgMn Vs8ipy cs8ipảm thấy7NgM có3rSj hơisWQK s8ipái ngại.sWQK Ba3rSjn nkdiJãy s8ipcòn vộisWQK vàn7NgMg sWQKleo l7NgMên sWQKxe củas8ip ngs8ipười tkdiJa, thếs8ip mà3rSj sWQKbây giờkdiJ lại3rSj đòikdiJ nhansWQKh nh7NgManh chóns8ipg 3rSjchóng x7NgMuống 7NgMxe. XékdiJt cảsWQK vs8ipề tìnhs8ip lẫn3rSj vềsWQK lísWQK 7NgMthì csWQKô cũn7NgMg khônkdiJg nên7NgM tkdiJừ ch7NgMối mã7NgMi kdiJnhư thế3rSj s8ipnày. kdiJNếu nh3rSjư đã7NgM khô7NgMng t3rSjhể sWQKxuống xsWQKe ts8iphì cô7NgM đành7NgM phs8ipải ngoakdiJn ngoãnsWQK n3rSjgồi lại7NgM nóisWQK chuyện.

- Hôms8ip 3rSjnay thậkdiJt trùng7NgM hợp!

- Đúng3rSj vậy,kdiJ t7NgMôi cũ7NgMng ckdiJùng kdiJvới mấsWQKy ngườ3rSji bạns8ip đếnsWQK đâykdiJ sWQKhát hò!

Vân kdiJVy ngsWQKây ngườikdiJ 3rSjnhìn T3rSjriệu 3rSjDương, hỏi3rSj nkdiJhư thăsWQKm dò:s8ip sWQK- BakdiJn nã7NgMy ankdiJh ckdiJũng vừ3rSja kdiJtừ KTsWQKV 3rSjđi ra?

TriệusWQK DươkdiJng g3rSjật gậsWQKt đầu,kdiJ dkdiJường s8ipnhư s8ipanh tkdiJa 3rSjđang kdiJnghĩ sWQKngợi cs8iphuyện gs8ipì đó.sWQK sWQKCuối cùng7NgM ans8iph 7NgMta sWQKcũng đànkdiJh phải3rSj ms8ipở miệng7NgM hkdiJỏi: s8ip- s8ipVân s8ipVy, biểsWQKu hiện7NgM của3rSj 3rSjem ns8ipgày hôm7NgM nasWQKy khis8ipến 7NgMcho 7NgManh rấtsWQK bấtsWQK ngờ.kdiJ kdiJAnh v7NgMốn dkdiJĩ ckdiJứ ngkdiJhĩ esWQKm chỉkdiJ 3rSjlà mộtsWQK cs8ipô g3rSjái nhúts8ip nhát.

- sWQKÝ củas8ip akdiJnh sWQKlà…- Vân3rSj sWQKVy s8ipthật khônkdiJg dám3rSj t7NgMin vàsWQKo nhữ3rSjng gs8ipì mì7NgMnh vsWQKừa ngs8iphe thấy,7NgM lẽs8ip nsWQKào 7NgManh t7NgMa t3rSjhật sự:kdiJ –sWQK Bas8ipn ns8ipãy sWQKanh nhìn3rSj s8ipthấy s8iptôi….- LsWQKúc đókdiJ 7NgMdo h3rSjoang m7NgMang sWQKnên 7NgMcô chẳnsWQKg dás8ipm ngẩngs8ip đầukdiJ nhsWQKìn đám7NgM đônsWQKg xun3rSjg qukdiJanh. CkdiJô 3rSjthậm ch7NgMí ckdiJòn tự7NgM lừasWQK 7NgMgạt bản7NgM thân7NgM mình3rSj rằn7NgMg khô7NgMng bịkdiJ 3rSjai quesWQKn biếts8ip nhìnsWQK thấy.

- AnsWQKh ch7NgMỉ l3rSjà tì7NgMnh cờkdiJ đkdiJi ngkdiJang s8ipqua, nh3rSjìn thấysWQK es8ipm màs8ip thôi!

MáukdiJ tr3rSjong kdiJcơ kdiJthể VkdiJân kdiJVy dồkdiJn hếts8ip s8ipcả l7NgMên msWQKặt, 3rSjcô v3rSjội vànsWQKg gkdiJiải s8ipthích: -7NgMChỉ là7NgM mộtkdiJ sựkdiJ sWQKhiểu n3rSjhầm sWQKmà thôi!
Cs8ipô biết7NgM sWQKcho s8ipdù côkdiJ kdiJcó 7NgMnói n7NgMhư s8ipvậy thì3rSj c7NgMũng chỉs8ip lkdiJà uổng7NgM sWQKcông màs8ip 7NgMthôi. HọkdiJ hàs8ipng củs8ipa TrsWQKiệu Dư7NgMơng 3rSjlà s8ipđồng nghiệpsWQK s8ipcủa csWQKô, TriệsWQKu Dương3rSj csWQKhỉ cầkdiJn n7NgMói chuyệs8ipn ngàkdiJy hôs8ipm nsWQKay 3rSjra ls8ipà c7NgMô sẽs8ip nsWQKgay lậpsWQK tứcs8ip bị3rSj lòikdiJ đuôi7NgM kdiJlà sWQKnói dố3rSji. CôsWQK s8iplàm sakdiJo s8ipgì c7NgMó ngườis8ip yêus8ip 7NgMnào sWQKlâu nămsWQK nhsWQKư vậy?s8ip NkdiJhững gs8ipì 3rSjmà kdiJban nãkdiJy n7NgMói 7NgMra thực3rSj sựsWQK sWQKđang kkdiJhiến cs8ipho côs8ip c3rSjảm kdiJthấy s8ipvô c7NgMùng hố7NgMi hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!