You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

TÌNH 7Rb5FyCẢM VẤN8uCD8g VƯƠNG

 

- Vâ7Rb5Fyn V6xy, cô8uCD8g cắ8uCD8gt cửjQa3WK ngườ7Rb5Fyi đjQa3WKi đàjQa3WKo tạo6x jQa3WKcho k6xhách h8uCD8gàng. ĐâyjQa3WK 6xlà lần7Rb5Fy đầjQa3WKu t6xiên cjQa3WKhúng 6xta jQa3WKhợp t8uCD8gác vớ6xi 7Rb5Fybệnh 6xviện, nhấtjQa3WK đị6xnh 8uCD8gphải phục8uCD8g 6xvụ người6x t7Rb5Fya jQa3WKthật chjQa3WKu đáo!

Đâ8uCD8gy là6x l7Rb5Fyần đầu6x tijQa3WKên công8uCD8g t7Rb5Fyy hợp8uCD8g 8uCD8gtác jQa3WKvới bệnhjQa3WK viện7Rb5Fy, 7Rb5Fythế nê6xn sếp8uCD8g 8uCD8gcủa V6xân V8uCD8gy jQa3WKcẩn thjQa3WKận dặnjQa3WK 8uCD8gdò cô.

- 6xGiờ tôijQa3WK đ8uCD8gang kjQa3WKhông c8uCD8gó việc8uCD8g gì6x, 7Rb5Fyđể 8uCD8gtôi 6xđi vậy!8uCD8g 8uCD8g- Thấy8uCD8g 7Rb5Fysếp 6xcó jQa3WKvẻ thận6x trọng,6x hơ7Rb5Fyn n7Rb5Fyữa đâ7Rb5Fyy lại7Rb5Fy là6x l6xần đầjQa3WKu tiêjQa3WKn công7Rb5Fy 8uCD8gty côjQa3WK phục7Rb5Fy 6xvụ tậ7Rb5Fyn nơjQa3WKi jQa3WKcho khjQa3WKách hà6xng njQa3WKên jQa3WKcô jQa3WKkhông y8uCD8gên tâm7Rb5Fy gia8uCD8go 7Rb5Fycho ngư7Rb5Fyời khác.

Quả nhiên,7Rb5Fy 8uCD8gsếp 6xcủa V8uCD8gân VjQa3WKy 6xgật đầu8uCD8g vẻ7Rb5Fy h6xài lò6xng: jQa3WK- CũngjQa3WK đượ8uCD8gc, v8uCD8gậy 8uCD8ggiao 7Rb5Fycho cjQa3WKô nhé!

Công việjQa3WKc củ6xa V6xân jQa3WKVy 8uCD8glà gijQa3WKải 8uCD8gthích ch6xo khjQa3WKách hàn8uCD8gg cáchjQa3WK s8uCD8gử dụng8uCD8g phjQa3WKần mjQa3WKềm 6xcủa côn8uCD8gg t7Rb5Fyy c6xô n6xhư th6xế 8uCD8gnào, 7Rb5Fysau đ6xó ti7Rb5Fyến hàjQa3WKnh một6x sốjQa3WK điềujQa3WK tr6xa và6x bảo8uCD8g hà8uCD8gnh ch7Rb5Fyo kh7Rb5Fyách hàng7Rb5Fy sa6xu k7Rb5Fyhi 7Rb5Fymua. 8uCD8gSau jQa3WKhai ngày6x l6xàm v7Rb5Fyiệc 7Rb5Fybận 6xrộn, bác6x sjQa3WKĩ Ti7Rb5Fyểu l6xâm jQa3WKvô cùng7Rb5Fy h8uCD8gài lòjQa3WKng vớjQa3WKi tác6x phon6xg làjQa3WKm việ6xc củ6xa jQa3WKVân Vy.

- G7Rb5Fyiám đ7Rb5Fyốc Vân6x quả8uCD8g nhiên6x 7Rb5Fylà ki7Rb5Fyên nh8uCD8gẫn! jQa3WK- Bác6x sĩ6x LjQa3WKâm kh8uCD8gen ngợi:7Rb5Fy -Lạ6xi cò6xn hiểu6x được6x nhữn8uCD8gg từ8uCD8g ngữ8uCD8g của7Rb5Fy giới7Rb5Fy 8uCD8gy họ8uCD8gc chújQa3WKng tô7Rb5Fyi nữa!
8uCD8g- T7Rb5Fyôi c7Rb5Fyó một8uCD8g 6xngười bạ8uCD8gn l7Rb5Fyàm b7Rb5Fyác s7Rb5Fyĩ mà!

- Chẳng7Rb5Fy trácjQa3WKh! 7Rb5Fy- BácjQa3WK sĩ7Rb5Fy Lâm6x tiễ8uCD8gn V7Rb5Fyân VjQa3WKy 7Rb5Fyra đế6xn t7Rb5Fyận cửa.

Đi 6xtừ jQa3WKđây jQa3WKra 8uCD8glà gjQa3WKần nhjQa3WKất! 8uCD8g- Bác8uCD8g sjQa3WKĩ LâjQa3WKm ch8uCD8gỉ ta6xy về6x p8uCD8ghía hàjQa3WKnh lanjQa3WKg b7Rb5Fyên cạnh.

Bên h8uCD8gành la7Rb5Fyng khônjQa3WKg 6xbiết ljQa3WKà p7Rb5Fyhòng khájQa3WKm 7Rb5Fykhoa jQa3WKnào, dường6x nhjQa3WKư jQa3WKtất cảjQa3WK c8uCD8gác ph6xòng bệ6xnh ở7Rb5Fy 7Rb5Fyđây đề7Rb5Fyu được6x bjQa3WKố 6xtrí giốn7Rb5Fyg 8uCD8ghệt nh6xau, bê7Rb5Fyn 8uCD8ghành la7Rb5Fyng 6xcòn đượcjQa3WK trồn7Rb5Fyg r7Rb5Fyất jQa3WKnhiều jQa3WKcây x7Rb5Fyanh, m8uCD8gang lạjQa3WKi ch7Rb5Fyo ng6xười t6xa cảmjQa3WK giác6x 8uCD8gmát lành,7Rb5Fy t8uCD8ghư thái.

8uCD8gKhông đợi8uCD8g Vâ8uCD8gn VjQa3WKy 6xlên tiếngjQa3WK hỏ7Rb5Fyi, b6xác sĩ6x Lâm8uCD8g 6xđã ch6xủ đ8uCD8gộng giớ6xi t8uCD8ghiệu: 6x- 6xĐây l8uCD8gà kh7Rb5Fyoa 8uCD8gtư 6xvấn tâmjQa3WK lí.

Kho7Rb5Fya tưjQa3WK v8uCD8gấn tâmjQa3WK 7Rb5Fylí? Sa8uCD8gu jQa3WKkhi GijQa3WKang Nh8uCD8gan xảy7Rb5Fy jQa3WKra chuyện7Rb5Fy, ngư6xời 8uCD8gnhà 6xcô đ7Rb5Fyã từngjQa3WK m7Rb5Fyời bác7Rb5Fy s7Rb5Fyĩ jQa3WKtâm líjQa3WK về7Rb5Fy giúpjQa3WK cô6x th6xoát k7Rb5Fyhỏi tâm8uCD8g trạng7Rb5Fy 6xđau đớn8uCD8g và6x jQa3WKkhổ 7Rb5Fysở, nh8uCD8gưng 8uCD8gkết 6xquả đ6xiều trị7Rb5Fy 8uCD8grõ ràngjQa3WK chẳ7Rb5Fyng cjQa3WKó tácjQa3WK dụ7Rb5Fyng gjQa3WKì vớijQa3WK 6xcô cả.jQa3WK Phần7Rb5Fy lớn6x thời6x gi6xan cô8uCD8g 6xđều 7Rb5Fydành 8uCD8gcho v8uCD8giệc 7Rb5Fyngủ, jQa3WKsống jQa3WKnhờ vào6x những7Rb5Fy giọjQa3WKt nướjQa3WKc truyjQa3WKền jQa3WKvào m6xáu m6xỗi ngjQa3WKày. Nếu8uCD8g n6xhư 6xông trờ7Rb5Fyi không8uCD8g c7Rb5Fyho 8uCD8gcô cơ6x hội8uCD8g đư7Rb5Fyợc qua6xy ngượ7Rb5Fyc t6xhời gia8uCD8gn thìjQa3WK cójQa3WK lẽjQa3WK c7Rb5Fyô 6xđã k7Rb5Fyiệt sức6x 6xbởi nỗ6xi đau7Rb5Fy đớ7Rb5Fyn qjQa3WKuá 6xlớn ấyjQa3WK rồi.

Vân jQa3WKVy vừ6xa đi6x vừjQa3WKa nghĩ,jQa3WK ljQa3WKúc 7Rb5Fyđi njQa3WKgang q6xua phòjQa3WKng cjQa3WKhẩn jQa3WKtrị, b6xất ng6xờ 8uCD8gcó một7Rb5Fy cơn7Rb5Fy 6xgió 8uCD8gthổi 7Rb5Fyqua làm8uCD8g cjQa3WKánh cửa8uCD8g phònjQa3WKg hjQa3WKơi hé8uCD8g ra6x. 7Rb5FyCô đưa8uCD8g mắt6x njQa3WKhìn vàojQa3WK bê7Rb5Fyn 8uCD8gtrong, vjQa3WKô tì8uCD8gnh chạm6x phải6x án8uCD8gh m7Rb5Fyắt 7Rb5Fycủa một8uCD8g bệnh6x nhâ6xn tr8uCD8gong đó.

jQa3WKVân V7Rb5Fyy chợt7Rb5Fy thấ7Rb5Fyy cájQa3WKc d6xây jQa3WKthần 8uCD8gkinh t8uCD8grong đầu6x c8uCD8găng rjQa3WKa. jQa3WKCô rả6xo bước7Rb5Fy đjQa3WKi thậ6xt nhajQa3WKnh, 7Rb5Fychỉ s8uCD8gợ ngườ8uCD8gi đó8uCD8g 8uCD8gsẽ đjQa3WKuổi theo.

Không6x phải8uCD8g mắjQa3WKt c7Rb5Fyô n8uCD8ghìn nh6xầm đấyjQa3WK chứ?8uCD8g C7Rb5Fyô làm8uCD8g s8uCD8gao jQa3WKcó t7Rb5Fyhể ng7Rb5Fyờ rằ7Rb5Fyng bệnhjQa3WK jQa3WKnhân jQa3WKở trojQa3WKng că7Rb5Fyn 7Rb5Fyphòng ấy6x chí6xnh l7Rb5Fyà TriệujQa3WK Dương?

8uCD8gRõ ràng7Rb5Fy 7Rb5Fyanh 6xta 8uCD8gbị 7Rb5Fyphát bệnjQa3WKh ti8uCD8gm đ6xột ngột7Rb5Fy, vậ6xy tạijQa3WK 6xsao gijQa3WKờ anjQa3WKh 8uCD8gta 7Rb5Fylại ởjQa3WK 7Rb5Fytrong kjQa3WKhoa tâjQa3WKm l7Rb5Fyí? LẽjQa3WK nào7Rb5Fy 8uCD8gngoài 8uCD8gbệnh 6xtim rjQa3WKa ajQa3WKnh tjQa3WKa còn6x 6xmắc bệnh8uCD8g v7Rb5Fyề tâ8uCD8gm jQa3WKlí 6xnữa à?

TrưjQa3WKớc 8uCD8gđây cjQa3WKô từjQa3WKng đọc6x bá8uCD8go và8uCD8g đjQa3WKược biếtjQa3WK, ph8uCD8gần lớn8uCD8g n8uCD8ghững cô6x jQa3WKnam, qjQa3WKuả 6xnữ tronjQa3WKg thà7Rb5Fynh phố6x đều7Rb5Fy bị7Rb5Fy mắc6x căn7Rb5Fy b8uCD8gệnh trầ8uCD8gm jQa3WKcảm hjQa3WKoặc jQa3WKtự kjQa3WKỉ. Khô8uCD8gng biết6x cá8uCD8gi 7Rb5Fygã họ6x jQa3WKTriệu 6xấy mắc6x phảjQa3WKi bệnh8uCD8g gì?jQa3WK K7Rb5Fyhông biết8uCD8g v6xài năm8uCD8g njQa3WKữa l7Rb5Fyiệu 8uCD8gcô cójQa3WK phải8uCD8g t6xhường 7Rb5Fyxuyên bổ8uCD8g 7Rb5Fysung 7Rb5Fycác loại7Rb5Fy thự7Rb5Fyc jQa3WKphẩm chứcjQa3WK nă8uCD8gng, 8uCD8gliên jQa3WKtục đếnjQa3WK jQa3WKthẩm mỹ6x 6xviện và7Rb5Fy tjQa3WKhỉnh thoản7Rb5Fyg “gh6xé thjQa3WKăm” bác6x s6xĩ 7Rb5Fytư vấ8uCD8gn tâm8uCD8g l6xí không7Rb5Fy nữa?

Đi8uCD8g mộjQa3WKt đoạn6x đườ6xng dài8uCD8g, c6xuối cùjQa3WKng c8uCD8gô cjQa3WKũng r7Rb5Fya được7Rb5Fy đến8uCD8g c6xầu th8uCD8gang. Ngoản8uCD8gh đầu8uCD8g l6xại nhìn,không6x thấyjQa3WK Triệ8uCD8gu Dương7Rb5Fy kh8uCD8gông đuổ7Rb5Fyi 6xtheo, V6xân 7Rb5FyVy thở6x phàjQa3WKo nhẹ7Rb5Fy jQa3WKnhõm. Thoát8uCD8g được7Rb5Fy Tri6xệu jQa3WKDương t8uCD8ghì jQa3WKsao? ThoájQa3WKt được7Rb5Fy a6xnh t6xa cô7Rb5Fy cũng6x chẳng8uCD8g 8uCD8gthể thoát7Rb5Fy 6xngăn được6x bànjQa3WK chân6x mijQa3WKnh đan6xg tiếjQa3WKn djQa3WKần đến6x tu8uCD8gổi giàjQa3WK. Nỗ8uCD8g 8uCD8glực sjQa3WKống 7Rb5Fyhết n7Rb5Fyăm này7Rb5Fy 6xqua n7Rb5Fyăm khác7Rb5Fy, tujQa3WKổi tác6x cũng7Rb5Fy tjQa3WKheo đó6x 8uCD8gnhiều l8uCD8gên. CjQa3WKhỉ 8uCD8gthêm vàjQa3WKi nă7Rb5Fym nữjQa3WKa th6xôi, 6xcó lẽ6x jQa3WKmột ng6xười đ7Rb5Fyàn 6xông nh7Rb5Fyư Triệ8uCD8gu Dương6x b7Rb5Fyây g8uCD8giờ c7Rb5Fyô cũng7Rb5Fy c8uCD8ghẳng thể8uCD8g t6xìm được.

- 6xSau 6xkhi v6xề p7Rb5Fyhải chị8uCD8gu 8uCD8gkhó nghỉ8uCD8g n6xgơi, mặc6x dùjQa3WK s6xức khỏ8uCD8ge jQa3WKđã hồjQa3WKi 6xphục tươjQa3WKng đối6x n7Rb5Fyhưng cũn8uCD8gg k7Rb5Fyhông đưjQa3WKợc phép7Rb5Fy 7Rb5Fylàm 6xviệc 6xquá sjQa3WKức. Với6x 6xcường độ8uCD8g l8uCD8gàm việ6xc củajQa3WK an7Rb5Fyh tjQa3WKôi thấ8uCD8gy ngườ6xi bình8uCD8g 6xthường khôn7Rb5Fyg thể6x 7Rb5Fynào t6xiêu jQa3WKhóa nổi!

- Tôi6x biết!

- A7Rb5Fynh biếtjQa3WK? Cứ6x 6xnhìn v6xào th7Rb5Fyành tích6x của7Rb5Fy an6xh ha8uCD8gi năm6x 8uCD8gnay thì8uCD8g tôi8uCD8g biế8uCD8gt a7Rb5Fynh ma7Rb5Fyng mạ7Rb5Fyng sốngjQa3WK 7Rb5Fycủa jQa3WKmình 7Rb5Fyra đ7Rb5Fyùa n7Rb5Fyhư thế7Rb5Fy nào8uCD8g rồi!7Rb5Fy T8uCD8gheo nh7Rb5Fyư njQa3WKhững g8uCD8gì tjQa3WKôi được8uCD8g bi6xết 8uCD8gvề 7Rb5Fyanh, jQa3WKanh khjQa3WKông đời8uCD8g njQa3WKào chấpjQa3WK nhận8uCD8g jQa3WKan phận!
TiếjQa3WKng cư7Rb5Fyời kh8uCD8ge k6xhẽ v6xang lênjQa3WK: 6x- CũnjQa3WKg c6xhưa chắc!

Có người8uCD8g đang8uCD8g 7Rb5Fynói chuyệjQa3WKn ở7Rb5Fy jQa3WKcầu thjQa3WKang, cjQa3WKó m7Rb5Fyột 8uCD8ggiọng nói7Rb5Fy m7Rb5Fyà Vân7Rb5Fy V8uCD8gy cả7Rb5Fym thjQa3WKấy rấtjQa3WK que8uCD8gn thuộc.

Vân VjQa3WKy chầ6xm jQa3WKchậm đjQa3WKi đếnjQa3WK 8uCD8gcầu thajQa3WKng 6xvà nhìnjQa3WK xu6xống dư6xới, ájQa3WKnh mắt7Rb5Fy 7Rb5Fyvô tìn8uCD8gh lướtjQa3WK qu7Rb5Fya 6xmột khu8uCD8gôn mặt.

Người7Rb5Fy đójQa3WK 8uCD8gcũng ngẩn6xg đ8uCD8gầu nhjQa3WKìn cô.

7Rb5FyÁnh 6xmắt củajQa3WK 8uCD8ganh dườ8uCD8gng nh6xư làjQa3WK chùm6x án7Rb5Fyh sjQa3WKáng mặt7Rb5Fy trờjQa3WKi đẹjQa3WKp 8uCD8gđẽ nhất7Rb5Fy đậu8uCD8g 6xtrên bờ6x v6xai cô.

N8uCD8gếu nh8uCD8gư lú7Rb5Fyc njQa3WKãy cjQa3WKô còn8uCD8g ho7Rb5Fyang ma8uCD8gng đi7Rb5Fy n7Rb5Fyhư c7Rb5Fyhạy t8uCD8ghì giờ7Rb5Fy jQa3WKcô đ7Rb5Fyã chẳng7Rb5Fy cònjQa3WK sứcjQa3WK l7Rb5Fyực nào6x để8uCD8g mà7Rb5Fy chạjQa3WKy trốnjQa3WK nữ7Rb5Fya. B8uCD8gàn ch6xân c7Rb5Fyủa côjQa3WK nh7Rb5Fyư bịjQa3WK djQa3WKính chặ7Rb5Fyt xuống6x d8uCD8gưới đất,6x m8uCD8giệng ấp6x úng6x jQa3WKmãi chẳng8uCD8g thốtjQa3WK jQa3WKra lờ7Rb5Fyi dưới7Rb5Fy cjQa3WKái n6xhìn của6x anh6x: 7Rb5Fy-

Th8uCD8gật….thật 8uCD8gtrùng hợp!

Anh mỉmjQa3WK cườ8uCD8gi, nh8uCD8gẹ nh7Rb5Fyàng cjQa3WKất l8uCD8gời: 6x- Đ8uCD8gúng 8uCD8glà t6xrùng hợp6x thjQa3WKật! Mới6x đójQa3WK mà8uCD8g đãjQa3WK 7Rb5Fygặp 8uCD8glại nhau!

- VângjQa3WK, bệ7Rb5Fynh vjQa3WKiện jQa3WKnày muốn8uCD8g s6xử dụ7Rb5Fyng phần8uCD8g mềm8uCD8g của7Rb5Fy cjQa3WKông jQa3WKty 8uCD8gchúng t6xôi njQa3WKên 6xtôi đến8uCD8g 7Rb5Fyđây để7Rb5Fy hướn6xg dẫn6x họ!jQa3WK 8uCD8g- 6xCô 8uCD8gcố jQa3WKgắng 7Rb5Fygiải thíchjQa3WK, vụng7Rb5Fy 7Rb5Fyvề njQa3WKhư mộtjQa3WK co6xn ng6xốc, 6xchỉ sợ6x anjQa3WKh l6xại jQa3WKhiểu nhầmjQa3WK 6xmình. Hơ7Rb5Fyn jQa3WKnữa c6xô rấ8uCD8gt sợ6x an6xh 8uCD8gsẽ vạch8uCD8g trầ6xn nhjQa3WKững lời7Rb5Fy nóijQa3WK 6xdối của6x 6xmình, cá6xi gì6x jQa3WKmà đưa6x chị8uCD8g Đường8uCD8g đ6xi kjQa3WKhám bệ7Rb5Fynh ch6xứ, tjQa3WKoàn 7Rb5Fylà nó7Rb5Fyi jQa3WKdối. Như7Rb5Fy 8uCD8gvậy thì7Rb5Fy còjQa3WKn mặ7Rb5Fyt jQa3WKmũi nào6x jQa3WKmà nhìjQa3WKn anh?

Cũng ma7Rb5Fyy là8uCD8g ajQa3WKnh khôn7Rb5Fyg nhắcjQa3WK g7Rb5Fyì đến8uCD8g ch7Rb5Fyuyện đ8uCD8gó. A7Rb5Fynh 6xkết t8uCD8ghúc c6xuộc nó8uCD8gi chuyện8uCD8g v8uCD8gới bá7Rb5Fyc 7Rb5Fysĩ củ6xa mjQa3WKình r6xồi cùn7Rb5Fyg c6xô đ8uCD8gồng hàn6xh, thản8uCD8g nhi7Rb5Fyên c6xứ như6x th8uCD8gể hô6xm ấ7Rb5Fyy jQa3WKchưa từ8uCD8gng x6xảy r8uCD8ga bất8uCD8g cứjQa3WK chuy7Rb5Fyện gì.

Anh s6xánh 8uCD8gvai đi8uCD8g 6xbên c7Rb5Fyô. VjQa3WKân VjQa3WKy k6xhông bi7Rb5Fyết ph7Rb5Fyải là8uCD8gm thếjQa3WK 7Rb5Fynào 8uCD8gđể chjQa3WKe đi7Rb5Fy 6xsự hoa7Rb5Fyng ma8uCD8gng tron6xg lòngjQa3WK, b8uCD8gàn ta8uCD8gy t7Rb5Fyúm chặ6xt lấjQa3WKy vạ7Rb5Fyt áo8uCD8g đ6xang r6xịn m6xồ hôi.

7Rb5FyCô jQa3WKy tá6x 6xở phònjQa3WKg phát7Rb5Fy thuố8uCD8gc đưa6x ch8uCD8go jQa3WKanh jQa3WKmột 7Rb5Fytúi t7Rb5Fyo đjQa3WKủ cá7Rb5Fyc loại8uCD8g 8uCD8gthuốc rồi6x dặ7Rb5Fyn dò:7Rb5Fy 8uCD8g- A7Rb5Fynh njQa3WKhớ 7Rb5Fyuống jQa3WKtheo chjQa3WKỉ dẫn8uCD8g c8uCD8gủa bác8uCD8g sĩ!

Trong kí8uCD8g ức8uCD8g củ8uCD8ga jQa3WKVân V7Rb5Fyy, sức8uCD8g khỏe8uCD8g củajQa3WK 6xGiang Nh8uCD8gan r6xất tốt,7Rb5Fy chjQa3WKo jQa3WKdù c7Rb5Fyó b7Rb5Fyị cảm6x cúmjQa3WK h6xay sốt7Rb5Fy cajQa3WKo thì6x cũng8uCD8g 7Rb5Fychỉ mất6x và6xi ngjQa3WKày jQa3WKlà khỏi7Rb5Fy ngay.

Vân 7Rb5FyVy njQa3WKhìn 8uCD8gvào 8uCD8gnhững lo6xại 8uCD8gthuốc ở8uCD8g tr7Rb5Fyong t8uCD8gúi, toà6xn 8uCD8glà nh7Rb5Fyững loạijQa3WK thuốcjQa3WK hjQa3WKiếm gặp.

- 8uCD8gCô chujQa3WKẩn bị8uCD8g đijQa3WK đâu?

- Về8uCD8g cônjQa3WKg 7Rb5Fyty tjQa3WKhôi!- C8uCD8gô nghjQa3WKĩ Gia6xng 6xNhan c8uCD8ghỉ 6xtiện miệng8uCD8g hỏi7Rb5Fy n6xhư v8uCD8gậy 7Rb5Fythôi n8uCD8gên cũn7Rb5Fyg thản6x nh7Rb5Fyiên đ7Rb5Fyáp mà7Rb5Fy khôjQa3WKng 6xcần sjQa3WKuy nghĩ.

- Để7Rb5Fy 8uCD8gtôi tiễnjQa3WK cô!

Đề n6xghị c8uCD8gủa anjQa3WKh qjQa3WKuá bấ7Rb5Fyt ng8uCD8gờ, 7Rb5FyVân VjQa3WKy b6xối jQa3WKrối từ7Rb5Fy chố7Rb5Fyi: jQa3WK- Khôn8uCD8gg 7Rb5Fycần đjQa3WKâu 8uCD8ganh Giang7Rb5Fy, 7Rb5Fylàm phjQa3WKiền 8uCD8ganh jQa3WKquá!- Vân8uCD8g V7Rb5Fyy 6xcó chújQa3WKt 7Rb5Fykhông q8uCD8guen vớjQa3WKi cá8uCD8gch xư6xng 8uCD8ghô kh7Rb5Fyách sájQa3WKo này.

jQa3WKAnh vốnjQa3WK quájQa3WK đỗi8uCD8g tjQa3WKhân thương6x t8uCD8grong jQa3WKtrái 8uCD8gtim cô8uCD8g, 8uCD8gthế mjQa3WKà gijQa3WKờ 7Rb5Fylại trở8uCD8g th8uCD8gành jQa3WKmột 6xngười chẳng8uCD8g qu7Rb5Fyen biết.jQa3WK jQa3WKNếu như7Rb5Fy Gia7Rb5Fyng NhjQa3WKan gọi6x jQa3WKcô 8uCD8glà “CôjQa3WK Vân”8uCD8g jQa3WKthì 7Rb5Fycó lẽ7Rb5Fy cô8uCD8g cũnjQa3WKg sẽ8uCD8g cảm6x 8uCD8gthấy vô6x cùng8uCD8g xjQa3WKót xjQa3WKa. Thế8uCD8g nhưngjQa3WK 6xcô cố7Rb5Fy 7Rb5Fygắng 6xkìm n7Rb5Fyén bả7Rb5Fyn thâjQa3WKn, chỉjQa3WK 6xsợ 6xmột kh6xi khô6xng k7Rb5Fyiềm c7Rb5Fyhế đượcjQa3WK t6xâm jQa3WKtrạng 7Rb5Fycủa mì7Rb5Fynh 6xsẽ kh8uCD8giến ch6xo an6xh 6xsợ mất7Rb5Fy vía.jQa3WK CôjQa3WK p7Rb5Fyhải d8uCD8guy tjQa3WKrì khoảng6x c6xách njQa3WKhất 6xđịnh với7Rb5Fy an7Rb5Fyh, một8uCD8g khoảngjQa3WK cá6xch đ7Rb5Fyủ 7Rb5Fyđể a7Rb5Fynh c8uCD8goi c7Rb5Fyô 8uCD8glà mộ7Rb5Fyt ngư6xời 8uCD8gbình thường.

jQa3WKKhông c8uCD8gó 8uCD8gai biết,8uCD8g anjQa3WKh 6xvà c7Rb5Fyô đ7Rb5Fyã jQa3WKcách 7Rb5Fynhau 7Rb5Fycả mộ6xt 7Rb5Fykiếp người.
8uCD8gNếu n8uCD8ghư 6xcô 7Rb5Fynói 7Rb5Fyra sựjQa3WK thự7Rb5Fyc n6xày, k8uCD8ghông 7Rb5Fynhững anjQa3WKh k7Rb5Fyhông th6xể ti8uCD8gn mà8uCD8g cò6xn 7Rb5Fycho rằngjQa3WK cô6x ljQa3WKà 7Rb5Fymột co8uCD8gn đ6xiên. DườjQa3WKng n8uCD8ghư chỉjQa3WK có6x mộjQa3WKt mìnhjQa3WK 6xcô 6xcòn mãi7Rb5Fy đắmjQa3WK ch6xìm tr6xong njQa3WKhững 6xkí jQa3WKức xjQa3WKa xôi.7Rb5Fy jQa3WKCô khá6xt k7Rb5Fyhao đượ7Rb5Fyc ở8uCD8g 8uCD8ggần b6xên anh7Rb5Fy, njQa3WKhưng lại8uCD8g 7Rb5Fysợ kjQa3WKhoảng 7Rb5Fycách tro6xng hiện8uCD8g 8uCD8gthực 8uCD8gsẽ khiếjQa3WKn ch7Rb5Fyo cjQa3WKô qu8uCD8gỵ 6xngã. V6xân 6xVy 6xcảm thấjQa3WKy 8uCD8gbản thâ7Rb5Fyn mìnhjQa3WK không8uCD8g 6xhề y7Rb5Fyếu đuối,6x c8uCD8gô chỉ7Rb5Fy 8uCD8gkhông muốn7Rb5Fy bjQa3WKị GianjQa3WKg 6xNhan l8uCD8gàm tjQa3WKổn thư6xơng, bởjQa3WKi vjQa3WKì tronjQa3WKg k7Rb5Fyí ức7Rb5Fy 7Rb5Fycủa cô7Rb5Fy, t6xất cả7Rb5Fy những7Rb5Fy k8uCD8gỉ ni8uCD8gệm củ6xa 6xcô v8uCD8gà an6xh đều7Rb5Fy v8uCD8gô cùn6xg đẹp7Rb5Fy đẽ.

- Nói7Rb5Fy 7Rb5Fyđịa c6xhỉ c8uCD8gông t8uCD8gy 7Rb5Fycô c6xho tôi!

Xem r8uCD8ga an8uCD8gh ấ6xy định7Rb5Fy 6xđưa c6xô về6x c6xông t6xy th7Rb5Fyật rồi!

Cô 6xngoan n7Rb5Fygoãn ngồijQa3WK và8uCD8go tr6xong x8uCD8ge củ8uCD8ga 8uCD8ganh, 8uCD8gsau jQa3WKđó nóijQa3WK 6xđịa chỉ8uCD8g công7Rb5Fy t7Rb5Fyy mình6x ch7Rb5Fyo 8uCD8ganh: 8uCD8g- 6xĐi q6xua Cầ7Rb5Fyu 8uCD8gW, đ8uCD8gi t6xhêm một7Rb5Fy 7Rb5Fyđoạn 6xnữa là7Rb5Fy đến!8uCD8g 6x- Nhì7Rb5Fyn Vân8uCD8g VjQa3WKy t6xự nh6xiên thế6x 7Rb5Fythôi nhưn8uCD8gg lúc7Rb5Fy n6xày tjQa3WKrống ngựcjQa3WK c6xô đajQa3WKng đậ8uCD8gp 7Rb5Fythình thịc7Rb5Fyh. Nhì7Rb5Fyn mì7Rb5Fynh 6xtrong 6xgương chiếu7Rb5Fy 8uCD8ghậu, Vân6x V7Rb5Fyy thấy6x ha6xi 7Rb5Fymá mì8uCD8gnh đ6xỏ 8uCD8gbừng lên.

Giang jQa3WKNhan vẫnjQa3WK 8uCD8gtỏ 6xra nhjQa3WKư jQa3WKbình thườngjQa3WK, jQa3WKthản nh8uCD8giên nhìnjQa3WK côjQa3WK h7Rb5Fyỏi: 7Rb5Fy- CầjQa3WKu t6xây 8uCD8ghay 7Rb5Fylà cầujQa3WK đông?

Vân V7Rb5Fyy đưajQa3WK 8uCD8gánh mắ8uCD8gt mơjQa3WK h8uCD8gồ nh7Rb5Fyìn 6xra dò7Rb5Fyng jQa3WKxe cộ6x t7Rb5Fyập nấp7Rb5Fy ở6x b8uCD8gên n6xgoài, cố7Rb5Fy g7Rb5Fyắng phâ8uCD8gn biệt8uCD8g 7Rb5Fyđược p8uCD8ghương hưjQa3WKớng đô6xng t8uCD8gây 6xnam bắc.8uCD8g 8uCD8gCuối cù8uCD8gng c6xô đà6xnh mím7Rb5Fy môi7Rb5Fy 8uCD8gtừ bỏ:7Rb5Fy 6x- 8uCD8gTôi chjQa3WKỉ biết6x jQa3WKlà đjQa3WKi 7Rb5Fyqua jQa3WKcầu, rẽ8uCD8g jQa3WKsang bjQa3WKên tjQa3WKrái l7Rb5Fyà đến.

Lầ8uCD8gn n7Rb5Fyày thìjQa3WK 8uCD8gGiang Nh6xan k7Rb5Fyhẽ jQa3WKmỉm 8uCD8gcười, đ7Rb5Fyôi mắ7Rb5Fyt 8uCD8gánh lêjQa3WKn jQa3WKnhững t6xia sá7Rb5Fyng ấjQa3WKm áp.8uCD8g V8uCD8gân 8uCD8gVy c8uCD8gảm thấjQa3WKy hình8uCD8g như6x mjQa3WKình 6xđã n7Rb5Fyhìn nhầ7Rb5Fym, hoặ8uCD8gc cũ6xng c6xó 6xthể c6xô b6xị ảo8uCD8g giác.

8uCD8gGiang 8uCD8gNhan bi8uCD8gết lái7Rb5Fy xejQa3WK, khôn6xg jQa3WKbiết a8uCD8gnh đ8uCD8gã họjQa3WKc láijQa3WK jQa3WKxe từ8uCD8g kh7Rb5Fyi nàjQa3WKo. 7Rb5FyVân 7Rb5FyVy ngồi8uCD8g bê6xn cạn8uCD8gh jQa3WKnhìn a7Rb5Fynh điều6x khiển7Rb5Fy xjQa3WKe, nhữjQa3WKng ngó6xn ta8uCD8gy thu8uCD8gôn dà7Rb5Fyi 6xđặt jQa3WKlên vô7Rb5Fy lăng8uCD8g, mùijQa3WK h6xương từ8uCD8g jQa3WKcơ th6xể a6xnh t7Rb5Fyhoang t7Rb5Fyhoảng đưa6x lại.

NhữngjQa3WK kjQa3WKí 6xức jQa3WKđẹp về8uCD8g an6xh b8uCD8gắt đầu7Rb5Fy nh8uCD8gạt nh8uCD8gòa jQa3WKtrong cô.

Mấ8uCD8gy n7Rb5Fyăm khôn8uCD8gg gặ6xp, ajQa3WKnh đã7Rb5Fy tha7Rb5Fyy đổ8uCD8gi rất7Rb5Fy nhiều,jQa3WK không7Rb5Fy giống6x nh8uCD8gư côjQa3WK chẳ7Rb5Fyng cójQa3WK ch7Rb5Fyút tijQa3WKến bộ6x 7Rb5Fynào. Q6xuay n7Rb5Fygược 8uCD8gthời gia6xn đã8uCD8g m8uCD8gấy năm7Rb5Fy rồijQa3WK nhưn8uCD8gg dườnjQa3WKg nhjQa3WKư c7Rb5Fyô ch7Rb5Fyẳng 7Rb5Fycó jQa3WKgì jQa3WKthay đjQa3WKổi, ngjQa3WKay cảjQa3WK 8uCD8gcông việcjQa3WK hi8uCD8gện n7Rb5Fyay jQa3WKcũng mới8uCD8g là7Rb5Fym 7Rb5Fycó gjQa3WKần 8uCD8gba năm.

- Th6xuốc nàjQa3WKy jQa3WKanh 7Rb5Fymua hộ6x ng7Rb5Fyười 8uCD8gkhác 6xà? jQa3WK- Vâ6xn jQa3WKVy 6xcố nghĩ7Rb5Fy r7Rb5Fya mộjQa3WKt c6xhủ 6xđề jQa3WKđể njQa3WKói chuyện.

- Không7Rb5Fy! 7Rb5Fy- CâjQa3WKu jQa3WKtrả lời8uCD8g củjQa3WKa Gi6xang N8uCD8ghan khônjQa3WKg nằm8uCD8g ngo8uCD8gài 7Rb5Fysuy ng8uCD8ghĩ c7Rb5Fyủa 8uCD8gVân 7Rb5FyVy: jQa3WK- 7Rb5FyTôi mujQa3WKa ch8uCD8go tôi7Rb5Fy đấy!

Sa6xo 6xcó 7Rb5Fythể jQa3WKthế được?8uCD8g 6xVân V6xy k8uCD8ginh ngạc7Rb5Fy, m6xột 8uCD8gtúi thuốc8uCD8g t8uCD8go thế6x này8uCD8g, mỗ8uCD8gi l8uCD8gần phải8uCD8g uống6x ba6xo nhi6xêu thuốjQa3WKc mới7Rb5Fy đủ?

6x- Sợ7Rb5Fy rồi8uCD8g jQa3WKphải kh6xông? 6x- 7Rb5FyAnh m6xỉm c6xười: 6x- Tô6xi bìn6xh t8uCD8ghường 7Rb5Fyrất jQa3WKbận rộn7Rb5Fy njQa3WKên c7Rb5Fyhẳng cójQa3WK thjQa3WKời 7Rb5Fygian jQa3WKđi l8uCD8gấy jQa3WKthuốc, vjQa3WKì v6xậy 7Rb5Fymỗi lầnjQa3WK đ6xi ph8uCD8gải lấ7Rb5Fyy nhiều6x hơ6xn 8uCD8gmột chút!

Vân 6xVy địnhjQa3WK 6xđưa t7Rb5Fyay jQa3WKra lấy8uCD8g 8uCD8gtúi thuốc8uCD8g x8uCD8gem sao6x, jQa3WKnhưng cuốijQa3WK cùn8uCD8gg côjQa3WK lại7Rb5Fy r8uCD8gụt ta7Rb5Fyy lại.

Ha6xi ngườijQa3WK giờ8uCD8g đ7Rb5Fyã cjQa3WKhẳng cò6xn còn6x 7Rb5Fyquan 7Rb5Fyhệ th8uCD8gân mậjQa3WKt 7Rb5Fynhư tr7Rb5Fyước 7Rb5Fynữa, d7Rb5Fyù gì8uCD8g cũng8uCD8g chỉ6x jQa3WKlà jQa3WKngười qu8uCD8ga đườn6xg, khjQa3WKông nên8uCD8g dò8uCD8g x7Rb5Fyét 8uCD8gđời tjQa3WKư củ8uCD8ga ngườ7Rb5Fyi khá7Rb5Fyc, nếu8uCD8g không6x b7Rb5Fyiết jQa3WKđâu lại6x khiến7Rb5Fy chjQa3WKo a8uCD8gnh jQa3WKcảm tjQa3WKhấy bựjQa3WKc bội.

Giang NhajQa3WKn ngoản7Rb5Fyh đầu6x s7Rb5Fyang nh7Rb5Fyìn VânjQa3WK 6xVy, thấy6x c7Rb5Fyô túm6x chặtjQa3WK vạt8uCD8g 6xáo, cốjQa3WK gắ7Rb5Fyng thjQa3WKu mì8uCD8gnh lại7Rb5Fy c6xứ n6xhư 7Rb5Fythể jQa3WKsợ chạm6x 8uCD8gphải bất7Rb5Fy c8uCD8gứ t7Rb5Fyhứ jQa3WKgì 7Rb5Fytrên x8uCD8ge 8uCD8gcủa an8uCD8gh 8uCD8gvậy. Gia8uCD8gng Nh6xan h8uCD8gơi 8uCD8gnhíu 6xmày, dồn7Rb5Fy sứ8uCD8gc t6xập tr8uCD8gung 8uCD8gtrở lại7Rb5Fy co8uCD8gn đường6x t8uCD8grước mặjQa3WKt: 6x- Cô6x kéojQa3WK gi6xúp 8uCD8gtôi cái6x mànjQa3WK c7Rb5Fyhe nắ6xng xuố8uCD8gng với!

Vân 6xVy liề8uCD8gn đ6xưa ta8uCD8gy 8uCD8gra k8uCD8géo cá6xi mjQa3WKàn 8uCD8gche nắng6x x6xuống. Bỗn7Rb5Fyg nhiên6x jQa3WKmột tấm8uCD8g 6xảnh rớ8uCD8gt xu8uCD8gống th7Rb5Fyeo. B6xức ảnh8uCD8g chjQa3WKụp mộ8uCD8gt phon6xg cả6xnh một8uCD8g đỉnhjQa3WK núi8uCD8g t6xuyết 6xtrắng xó7Rb5Fya. Bức6x ảnh7Rb5Fy nàjQa3WKy t6xrước 6xđây a8uCD8gnh 6xđã t7Rb5Fyừng ch8uCD8go côjQa3WK xem.

Nhiếp 8uCD8gảnh là7Rb5Fy s7Rb5Fyở thícjQa3WKh củjQa3WKa Gia7Rb5Fyng Nha8uCD8gn, c8uCD8gô lạijQa3WK đặc6x biệt7Rb5Fy jQa3WKthích những8uCD8g bứ7Rb5Fyc ản8uCD8gh ch8uCD8gụp cảjQa3WKnh tuyết8uCD8g củ8uCD8ga 7Rb5Fyanh. Đây6x 8uCD8glà bứ8uCD8gc ảjQa3WKnh mà7Rb5Fy c8uCD8gô tjQa3WKhích nhất.

Cô 6xnhớ 7Rb5Fyrằng s7Rb5Fyau kh6xi Gi7Rb5Fyang 7Rb5FyNhan chết6x, cô8uCD8g đã7Rb5Fy đe6xm đố7Rb5Fyt t6xất cả7Rb5Fy nh6xững bứcjQa3WK ảnh7Rb5Fy n8uCD8gày. T6xhế màjQa3WK giờ8uCD8g đ8uCD8gây an7Rb5Fyh lại8uCD8g đanjQa3WKg giữ7Rb5Fy n7Rb5Fyó. Đ8uCD8giều này8uCD8g khiếnjQa3WK c8uCD8gho Vân7Rb5Fy V7Rb5Fyy có7Rb5Fy cảm6x g8uCD8giác nh8uCD8gư h7Rb5Fyai người6x đangjQa3WK cjQa3WKách nh8uCD8gau cả6x m8uCD8gột th7Rb5Fyế giới7Rb5Fy vậy.

- Cô6x jQa3WKcó thích8uCD8g không?

Vân V7Rb5Fyy 8uCD8ggật đầu8uCD8g: 6x- Trước8uCD8g đây8uCD8g t8uCD8gôi v8uCD8gô cùng7Rb5Fy thíjQa3WKch 8uCD8gnhững bứ8uCD8gc ả8uCD8gnh c6xhụp cảjQa3WKnh tuyết7Rb5Fy trắng!

6x- T6xhế c6xòn 6xbây giờ?

- Vẫn7Rb5Fy nh7Rb5Fyư vậy!jQa3WK jQa3WK- VjQa3WKân 7Rb5FyVy lư7Rb5Fyu luyếnjQa3WK jQa3WKcầm bứ7Rb5Fyc ản6xh trê8uCD8gn tay7Rb5Fy, không7Rb5Fy nỡ7Rb5Fy đ6xặt xuống.

Anh ngo6xảnh 6xđầu l6xại 7Rb5Fynhìn thjQa3WKẳng vào7Rb5Fy cò6xn đ6xường trư7Rb5Fyớc mặt,jQa3WK đ6xôi mắt7Rb5Fy 8uCD8gkhẽ nhejQa3WKo lại:6x jQa3WK- Tô8uCD8gi 6xcòn tưởn7Rb5Fyg 6xbây gi7Rb5Fyờ thì7Rb5Fy 7Rb5Fykhông thích8uCD8g 6xnữa chứ?

Vân V8uCD8gy vộ8uCD8gi vànjQa3WKg n8uCD8gói: 6x- CójQa3WK nh8uCD8gững s8uCD8gở thích7Rb5Fy có7Rb5Fy l8uCD8gàm thế6x nàjQa3WKo cũnjQa3WKg khjQa3WKông thểjQa3WK tha7Rb5Fyy 8uCD8gđổi được!

- ThếjQa3WK sao?

- ỪjQa3WK? 6x- Vâ6xn VjQa3WKy lạijQa3WK mộ7Rb5Fyt lầjQa3WKn n6xữa khẳng7Rb5Fy định.

Giang N8uCD8ghan khẽ8uCD8g nhếch6x mjQa3WKôi cườijQa3WK: 8uCD8g- VậyjQa3WK thjQa3WKì tốt!

Vân 7Rb5FyVy cứ8uCD8g cảm8uCD8g t7Rb5Fyhấy t8uCD8grong nhữn8uCD8gg câ8uCD8gu njQa3WKói củajQa3WK jQa3WKGiang NhjQa3WKan 7Rb5Fycó ẩnjQa3WK jQa3WKý gìjQa3WK đó,7Rb5Fy thế8uCD8g như8uCD8gng 6xcô khônjQa3WKg sjQa3WKao 7Rb5Fyhiểu jQa3WKnổi. C8uCD8gô chợt8uCD8g nhớjQa3WK 7Rb5Fylại ngườ8uCD8gi c6xon 7Rb5Fygái 7Rb5Fyở b6xên cạn6xh Gi8uCD8gang NhajQa3WKn mjQa3WKấy năm7Rb5Fy trước,6x cójQa3WK th8uCD8gể jQa3WKanh đang7Rb5Fy nójQa3WKi đến6x 8uCD8gcô 8uCD8gấy chăng?

Vân 8uCD8gVy 6xlật đ6xi lậjQa3WKt ljQa3WKại bức6x ảnh,7Rb5Fy cu6xối c8uCD8gùng 8uCD8gcũng đjQa3WKành phảijQa3WK jQa3WKđưa n6xó l6xại cjQa3WKho Gi8uCD8gang N6xhan. C8uCD8gô 6xđã c7Rb5Fyhẳng cò7Rb5Fyn qu7Rb5Fyyền sở8uCD8g hữ6xu 6xđối v6xới jQa3WKbức 8uCD8gảnh jQa3WKnày nữ8uCD8ga rồi.

- 6xNếu côjQa3WK thíc7Rb5Fyh tôijQa3WK tặng8uCD8g c6xho cô6x đấy!

Vân V6xy 6xngạc nhiên8uCD8g h7Rb5Fyá 6xhốc jQa3WKmiệng. Tr7Rb5Fyước đ8uCD8gây c6xô jQa3WKtừng đòi7Rb5Fy Gia7Rb5Fyng Nh7Rb5Fyan phảjQa3WKi c7Rb5Fyho jQa3WKmình 7Rb5Fybức ả6xnh này,6x 7Rb5Fythế mà7Rb5Fy a6xnh 8uCD8gcòn tiếc6x. V8uCD8gậy jQa3WKmà bây7Rb5Fy gi8uCD8gờ 7Rb5Fyanh lại8uCD8g h7Rb5Fyào pjQa3WKhóng t8uCD8gặng n7Rb5Fyó cjQa3WKho m7Rb5Fyột ngườ8uCD8gi 8uCD8gmà 6xanh mớ8uCD8gi gặ6xp mặtjQa3WK cójQa3WK vài6x lần.

- Anh….6x- Cô7Rb5Fy 8uCD8gbiết 6xlà an6xh đãjQa3WK đán8uCD8gh mất7Rb5Fy phi7Rb5Fym c7Rb5Fyhụp c7Rb5Fyủa bjQa3WKức 7Rb5Fyảnh nà6xy jQa3WKrồi, nếu8uCD8g 8uCD8gnhư làjQa3WK v6xậy…:- 7Rb5FyAnh thật6x sựjQa3WK mujQa3WKốn tặjQa3WKng n8uCD8gó c6xho tô8uCD8gi sao?

Giang Nh7Rb5Fyan mỉm6x cười6x, tỏjQa3WK vẻ7Rb5Fy rấjQa3WKt 8uCD8gthản 6xnhiên, nh6xững ng7Rb5Fyón tajQa3WKy tjQa3WKhon 6xdài nh6xẹ nh6xàng điều7Rb5Fy 8uCD8gkhiển 8uCD8gvô lă6xng: 7Rb5Fy- CôjQa3WK r6xất 8uCD8gthích nójQa3WK mjQa3WKà! 7Rb5Fy- an8uCD8gh dừn6xg lạ7Rb5Fyi một6x 6xchút 7Rb5Fyrồi n7Rb5Fyói tiếp6x: 8uCD8g- 8uCD8gHay jQa3WKlà cô7Rb5Fy không8uCD8g mujQa3WKốn 6xnhận cá8uCD8gi g7Rb5Fyì từ6x njQa3WKgười lạ?

Vân VjQa3WKy chẳn8uCD8gg b7Rb5Fyao g8uCD8giờ nghĩ7Rb5Fy 6xrằng t8uCD8gất cả6x những6x thứ6x đ7Rb5Fyã mất8uCD8g 8uCD8gđi lạ8uCD8gi 7Rb5Fycó t8uCD8ghể l7Rb5Fyấy l6xại 8uCD8gđược. C6xô é8uCD8gp chặt6x 8uCD8gbức ảnh6x vjQa3WKào lồng6x ng8uCD8gực, vộ8uCD8gi v6xàng gjQa3WKiải 8uCD8gthích: jQa3WK- Khôn7Rb5Fyg ph6xải, tôi6x chỉjQa3WK cả8uCD8gm t8uCD8ghấy 6xnúi c8uCD8gao njQa3WKhư vậ8uCD8gy, an6xh c7Rb5Fyhẳng dễjQa3WK dà6xng jQa3WKgì m8uCD8gới chụp8uCD8g được8uCD8g bjQa3WKức ảnh6x này….-jQa3WK Gi6xang 7Rb5FyNhan đjQa3WKã từ8uCD8gng jQa3WKnói vớjQa3WKi cjQa3WKô, để6x 6xcó đượjQa3WKc bứ7Rb5Fyc ảnh7Rb5Fy này7Rb5Fy, 8uCD8ganh đã7Rb5Fy phảijQa3WK khổ7Rb5Fy cjQa3WKông ch8uCD8gờ 8uCD8gđợi suốt8uCD8g cảjQa3WK đêm,8uCD8g v6xì th6xế 7Rb5Fymà suýt6x 8uCD8gchút nữajQa3WK 6xanh c7Rb5Fyòn jQa3WKbị c8uCD8ghết cón6xg 8uCD8gở tr7Rb5Fyên đjQa3WKỉnh nú6xi 7Rb5Fytuyết đó.

- Làm6x 7Rb5Fysao c6xô biết8uCD8g 8uCD8gđược 8uCD8gngọn jQa3WKnúi ấ8uCD8gy rấ8uCD8gt cao?

Vân 8uCD8gVy sữn6xg người,jQa3WK 6xcô vội8uCD8g vàn7Rb5Fyg gjQa3WKiải thí6xch màjQa3WK chẳng6x bu7Rb5Fyồn s8uCD8guy 6xnghĩ: 6x- Tô8uCD8gi c6xó 6xmột người6x b7Rb5Fyạn đã7Rb5Fy từn8uCD8gg đ6xến đó!

- An8uCD8gh 8uCD8gta 7Rb5Fycũng thích8uCD8g jQa3WKnhiếp jQa3WKảnh à?

- Vâng!

6xGiang Nh7Rb5Fyan 8uCD8gbật cườ8uCD8gi th8uCD8gành tiếng:8uCD8g jQa3WK- 8uCD8gTôi 6xcứ tưởng7Rb5Fy cô7Rb5Fy 7Rb5Fychỉ biết6x đây7Rb5Fy l6xà mộtjQa3WK bức8uCD8g ảnh8uCD8g c7Rb5Fyhụp đ8uCD8gỉnh núi6x, n6xào ngjQa3WKờ cjQa3WKô cjQa3WKòn biế7Rb5Fyt được8uCD8g c8uCD8gụ th6xể cả7Rb5Fy địa8uCD8g điểjQa3WKm c7Rb5Fyhụp nó!

Vân V8uCD8gy chột7Rb5Fy d6xạ, 7Rb5Fychẳng ngờ7Rb5Fy c7Rb5Fyô lạijQa3WK hếtjQa3WK l7Rb5Fyần nàjQa3WKy đế8uCD8gn lầnjQa3WK khác6x jQa3WKđể 7Rb5Fy“lộ cái6x đuôi”6x 6xcủa mìn7Rb5Fyh. 7Rb5FyVốn 8uCD8gdĩ c6xhỉ là7Rb5Fy m7Rb5Fyột c6xâu nó8uCD8gi hếjQa3WKt sứcjQa3WK 7Rb5Fybình thường,7Rb5Fy 8uCD8gthế 6xmà cjQa3WKô càn7Rb5Fyg giả6xi t6xhích c8uCD8gàng rắc7Rb5Fy rối,7Rb5Fy ch7Rb5Fyẳng khác6x gìjQa3WK “8uCD8gchữa lợnjQa3WK lànjQa3WKh th6xành 8uCD8glợn què”.8uCD8g Nếu8uCD8g nhjQa3WKư G6xiang 8uCD8gNhan m6xà nói7Rb5Fy một7Rb5Fy 8uCD8gcâu: 6x“Khi nào7Rb5Fy rản8uCD8gh giớjQa3WKi 6xthiệu 7Rb5Fyanh ấ6xy với7Rb5Fy tôjQa3WKi nhé!6x”, 8uCD8gthế tjQa3WKhì chẳjQa3WKng phảjQa3WKi c6xô sẽ8uCD8g lộ6x nguyêjQa3WKn hìjQa3WKnh ha8uCD8gy sao?

Giang jQa3WKNhan hình6x 6xnhư đãjQa3WK th7Rb5Fyay đ8uCD8gổi k8uCD8ghác trjQa3WKước rồi,6x 7Rb5Fyít nhấjQa3WKt 8uCD8gthì a8uCD8gnh 6xđã k8uCD8ghông còjQa3WKn 8uCD8ggiống 7Rb5Fynhư Gi8uCD8gang N7Rb5Fyhan tron6xg k7Rb5Fyí ứ6xc củjQa3WKa cô.8uCD8g GijQa3WKang Nha8uCD8gn 8uCD8gcủa hjQa3WKiện tạ8uCD8gi khiến7Rb5Fy ch6xo cô7Rb5Fy jQa3WKkhông thể8uCD8g nắ8uCD8gm b7Rb5Fyắt được.

- 6xCô có8uCD8g biếjQa3WKt 8uCD8gcon đườngjQa3WK 8uCD8gnày không?

Vân 8uCD8gVy lắcjQa3WK jQa3WKđầu đáp:jQa3WK 6x- Không!

Giang NjQa3WKhan đjQa3WKi jQa3WKqua một6x co7Rb5Fyn đường6x nhỏ8uCD8g 6xrồi dừnjQa3WKg lại:7Rb5Fy 8uCD8g- Nhớ7Rb5Fy n7Rb5Fyhé, từ6x đ7Rb5Fyây đế8uCD8gn c7Rb5Fyông 8uCD8gty c8uCD8gô càjQa3WKng nhan7Rb5Fyh jQa3WKhơn đấy!

Giờ Vâ6xn V7Rb5Fyy mớijQa3WK phá7Rb5Fyt hiệ7Rb5Fyn 7Rb5Fyra cjQa3WKông t6xy m8uCD8gình cách6x chỗjQa3WK này7Rb5Fy chẳngjQa3WK jQa3WKxa: 8uCD8g- Anh….

- TrưjQa3WKớc đ6xây 7Rb5Fytôi từjQa3WKng 7Rb5Fylái jQa3WKxe 6xqua đây!8uCD8g 6x- A7Rb5Fynh 6xđã từng6x l6xái x8uCD8ge 7Rb5Fyqua đây,8uCD8g s6xau đó8uCD8g n7Rb5Fyhìn jQa3WKthấy m8uCD8gột côjQa3WK g8uCD8gái nhỏjQa3WK nhjQa3WKắn đa8uCD8gng jQa3WKôm mộ8uCD8gt 7Rb5Fycái t8uCD8gúi x7Rb5Fyách 8uCD8grất 6xto, chjQa3WKậm chạpjQa3WK l7Rb5Fyê bướcjQa3WK vjQa3WKề phíajQa3WK trước.

Vân V6xy sữngjQa3WK người7Rb5Fy. A6xnh chỉ6x jQa3WKnói rằn6xg a8uCD8gnh 7Rb5Fyđã t6xừng đi6x 6xqua đâyjQa3WK th8uCD8gôi, thế8uCD8g m6xà đ7Rb5Fyã 7Rb5Fythuộc đjQa3WKường xá7Rb5Fy h7Rb5Fyơn c6xả một7Rb5Fy ngư7Rb5Fyời đ8uCD8gã học7Rb5Fy ở7Rb5Fy đây7Rb5Fy h7Rb5Fyai nămjQa3WK trờijQa3WK jQa3WKnhư cô.

- TôjQa3WKi 7Rb5Fyít k6xhi đ6xi đ7Rb5Fyường n6xày, nhà6x tôi6x ở7Rb5Fy hướ8uCD8gng khácjQa3WK 8uCD8gmà! 6x- Cô7Rb5Fy ngạijQa3WK ngùnjQa3WKg nói.

Hai n8uCD8găm 8uCD8gnay c7Rb5Fyô gần8uCD8g 7Rb5Fynhư 8uCD8gđã q6xuen thu7Rb5Fyộc vjQa3WKới m7Rb5Fyột 8uCD8gcon đ6xường. 8uCD8gThỉnh thoả6xng lắm7Rb5Fy cjQa3WKô mới6x đi7Rb5Fy siêu6x thị,7Rb5Fy vì6x khônjQa3WKg biếjQa3WKt đườ6xng nê8uCD8gn phải6x 7Rb5Fyđi vòngjQa3WK mộtjQa3WK 8uCD8gvòng rấ8uCD8gt xa7Rb5Fy. C8uCD8gó jQa3WKlần v6xì mjQa3WKua nhiềjQa3WKu đồjQa3WK qu7Rb5Fyá jQa3WKnên cô7Rb5Fy đ6xành p7Rb5Fyhải 7Rb5Fyngồi bjQa3WKệt xuống6x đất8uCD8g màjQa3WK thở.

Giang Nha8uCD8gn trước8uCD8g 7Rb5Fyđây thườn6xg 6xxuyên n6xhắc nhởjQa3WK cjQa3WKô là7Rb5Fy đừngjQa3WK nên7Rb5Fy 7Rb5Fymua 7Rb5Fyquá nh7Rb5Fyiều đ8uCD8gồ v7Rb5Fyà ph7Rb5Fyải tìm8uCD8g c8uCD8gon đườjQa3WKng ng8uCD8gắn njQa3WKhất 8uCD8gvề nhà.

C6xó lẽ…7Rb5Fy. 6xVân 6xVy lé8uCD8gn nhìn7Rb5Fy Gia6xng Nha7Rb5Fyn, có7Rb5Fy lẽ8uCD8g ôjQa3WKng trời7Rb5Fy đã6x ba7Rb5Fyn ch6xo c8uCD8gô có6x cơ8uCD8g hội6x qujQa3WKay ngượ8uCD8gc lạjQa3WKi th7Rb5Fyời g7Rb5Fyian 6xkhông chỉjQa3WK l8uCD8gà để7Rb5Fy Gi8uCD8gang NjQa3WKhan c6xó thể7Rb5Fy sốn8uCD8gg tốtjQa3WK hjQa3WKơn mà6x rấtjQa3WK jQa3WKcó t8uCD8ghể c8uCD8gòn tạo7Rb5Fy cơ7Rb5Fy hộ8uCD8gi c7Rb5Fyho 6xhai ngư8uCD8gời qujQa3WKay trở7Rb5Fy 8uCD8glại vớjQa3WKi nhau.

Tiếng cjQa3WKhuông đijQa3WKện tho6xại 7Rb5Fyvui ta7Rb5Fyi va6xng ljQa3WKên. Vâ6xn jQa3WKVy 6xvội 6xvàng mở8uCD8g 7Rb5Fytúi xách8uCD8g, jQa3WKnhưng ljQa3WKại thấy8uCD8g chiếjQa3WKc điệ6xn thoạ7Rb5Fyi vẫn7Rb5Fy jQa3WKim lì8uCD8gm n8uCD8gằm 7Rb5Fyđó. Lú7Rb5Fyc 7Rb5Fynày cô7Rb5Fy m8uCD8gới ýjQa3WK 6xthức được6x rằnjQa3WKg ti6xếng c6xhuông đ7Rb5Fyiện 7Rb5Fythoại qu8uCD8gen thuộ8uCD8gc ấ8uCD8gy không6x phải7Rb5Fy 8uCD8glà jQa3WKtừ m8uCD8gáy điệnjQa3WK thoạ8uCD8gi c7Rb5Fyủa cô.

Cô giậ8uCD8gt mìnjQa3WKh n7Rb5Fyhớ jQa3WKra rằn7Rb5Fyg kjQa3WKể t6xừ s8uCD8gau kh7Rb5Fyi G7Rb5Fyiang N7Rb5Fyhan chết,jQa3WK ch6xuông điện6x thoạ8uCD8gi của7Rb5Fy 8uCD8gcô đã8uCD8g đổi7Rb5Fy thànhjQa3WK 7Rb5Fybản nhạjQa3WKc 7Rb5Fymà 6xGiang jQa3WKNhan thích.8uCD8g T6xhế mà8uCD8g giờ8uCD8g bả7Rb5Fyn njQa3WKhạc c8uCD8gô 7Rb5Fythích 6xlại p6xhát jQa3WKra 6xtừ điệnjQa3WK thoại8uCD8g c6xủa Gian7Rb5Fyg Nhan.

Giang Nh6xan từng7Rb5Fy trê6xu jQa3WKchọc c7Rb5Fyô vì8uCD8g dùnjQa3WKg thứjQa3WK 7Rb5Fyâm nhạc8uCD8g jQa3WKấu tr8uCD8gĩ nà6xy, thế7Rb5Fy mà7Rb5Fy 7Rb5Fybây giờ7Rb5Fy a8uCD8gnh lại….

Trong điệnjQa3WK 8uCD8gthoại loá8uCD8gng th6xoáng vọng7Rb5Fy jQa3WKra giọ8uCD8gng 8uCD8gnói 8uCD8grất hào6x hứng6x của7Rb5Fy 6xai đó:8uCD8g -CậjQa3WKu 8uCD8gchuẩn bị7Rb5Fy kjQa3WKết hôn8uCD8g 8uCD8grồi khôjQa3WKng? Không7Rb5Fy đợi7Rb5Fy cái7Rb5Fy người8uCD8g jQa3WKkhông th6xể k8uCD8gia củajQa3WK cjQa3WKậu nữajQa3WK à?8uCD8g Tô7Rb5Fyi nóijQa3WK rồi7Rb5Fy mà,7Rb5Fy b6xan njQa3WKãy 7Rb5Fytôi gọ6xi điệnjQa3WK jQa3WKcho b8uCD8gác 7Rb5Fygái, jQa3WKbác bả7Rb5Fyo cậujQa3WK sắpjQa3WK kế6xt hônjQa3WK, hóa8uCD8g r7Rb5Fya l6xà thậ8uCD8gt à?

8uCD8g- Ừ7Rb5Fy…- 6xGiang NhjQa3WKan không8uCD8g hề8uCD8g phủ7Rb5Fy định:7Rb5Fy 6x- K7Rb5Fyhi nào8uCD8g gặ6xp thì6x jQa3WKnói 6xchuyện tiế7Rb5Fyp nhé!

Trái ti8uCD8gm củajQa3WK VjQa3WKân V7Rb5Fyy độtjQa3WK nhiên6x n8uCD8ghư bjQa3WKị bó6xp ngh7Rb5Fyẹt lạijQa3WK. A7Rb5Fynh ấjQa3WKy chuẩ8uCD8gn bị7Rb5Fy kế8uCD8gt hôn7Rb5Fy rồi.Anh7Rb5Fy thậjQa3WKt 8uCD8gsự sắp7Rb5Fy kế7Rb5Fyt hô6xn rồjQa3WKi, hó6xa jQa3WKra 7Rb5Fyông tr8uCD8gời đ6xang 7Rb5Fytrêu 8uCD8gđùa cô6x. Ha8uCD8gi jQa3WKngười jQa3WKhọ sớm6x chjQa3WKẳng gặp,6x mjQa3WKuộn c6xhẳng gặ6xp, l8uCD8gại gặp8uCD8g 7Rb5Fyđúng v7Rb5Fyào l8uCD8gúc an6xh chu8uCD8gẩn b8uCD8gị jQa3WKkết hôn.

Giang NhjQa3WKan ngắt6x đ6xiện t8uCD8ghoại. Vâ8uCD8gn V7Rb5Fyy v7Rb5Fyội vànjQa3WKg nójQa3WKi cájQa3WKm jQa3WKơn 6xrồi mởjQa3WK c7Rb5Fyửa xjQa3WKe đjQa3WKịnh xuống.

8uCD8g- Kho6xan 7Rb5Fyđã! 6x- GjQa3WKiang 7Rb5FyNhan cười6x cười8uCD8g nó6xi: 8uCD8g- 7Rb5FyCó ph6xải c6xô cũng7Rb5Fy n6xên jQa3WKđưa c6xho 8uCD8gtôi mộtjQa3WK t7Rb5Fyhứ giốn8uCD8gg jQa3WKnhư t6xhế không?

- C8uCD8gái gì?

-Danh 6xthiếp ấy8uCD8g! jQa3WK- 7Rb5FyAnh ng6xập ngjQa3WKừng jQa3WKnói: 6x- 6xDù sajQa3WKo tô6xi jQa3WKcũng ph7Rb5Fyải biế8uCD8gt 6xngười tôi7Rb5Fy đã8uCD8g đư6xa 6xdanh thiếpjQa3WK là7Rb5Fy a6xi chjQa3WKứ nhỉ?

Lúc 6xnày 8uCD8gVân V6xy m8uCD8gới sjQa3WKực 6xtỉnh. CjQa3WKô v8uCD8gụng 7Rb5Fyvề lấjQa3WKy jQa3WKra mộtjQa3WK tấm8uCD8g dan7Rb5Fyh thiếpjQa3WK đư6xa c6xho Gi7Rb5Fyang Nh6xan rồi6x đ8uCD8gứng gọn8uCD8g 7Rb5Fyvào ljQa3WKề đườ6xng, nhì8uCD8gn c8uCD8ghiếc 6xxe c6xủa 6xGiang N8uCD8ghan đan8uCD8gg h7Rb5Fyòa vào7Rb5Fy dòng8uCD8g 7Rb5Fyxe c7Rb5Fyộ đôngjQa3WK đ7Rb5Fyúc tr8uCD8gên đường.

- jQa3WKVân VyjQa3WK, njQa3WKgười ba7Rb5Fyn 7Rb5Fynãy làjQa3WK a6xi thế?

Mãi đ7Rb5Fyến kh8uCD8gi ngh7Rb5Fye thấy6x jQa3WKtiếng h7Rb5Fyỏi của7Rb5Fy đồng6x nghiệp8uCD8g, VâjQa3WKn VjQa3WKy mới8uCD8g giật6x 8uCD8gmình bjQa3WKừng tỉnh.

- Mộ8uCD8gt ngườijQa3WK bạn!

-Không phảijQa3WK chứ?

- T8uCD8ghật đấy!7Rb5Fy jQa3WK- C6xó 8uCD8glẽ đối7Rb5Fy vjQa3WKới GiajQa3WKng Nha6xn, cô6x 6xchẳng jQa3WKthể được8uCD8g 8uCD8gcoi l8uCD8gà 8uCD8gmột ng7Rb5Fyười bạn.

Giang NhajQa3WKn lấyjQa3WK 6xchìa kjQa3WKhóa mở6x c8uCD8gửa, vừa8uCD8g đijQa3WK 7Rb5Fyvào phòng8uCD8g đã6x 6xnghe th7Rb5Fyấy mộtjQa3WK gijQa3WKọng nói7Rb5Fy rất6x qu6xen thuộc6x: 8uCD8g- TiểujQa3WK NgjQa3WKuyên 7Rb5Fyvề rồi7Rb5Fy đ6xấy à?

- 6xNhìn 8uCD8gcon xem7Rb5Fy, ljQa3WKớn jQa3WKbằng ngầjQa3WKn nà6xy rồ8uCD8gi m8uCD8gà còjQa3WKn không6x biết8uCD8g jQa3WKtự 8uCD8gchăm só8uCD8gc bả8uCD8gn thâ8uCD8gn! jQa3WK- BàjQa3WK Gia6xng đanjQa3WKg m7Rb5Fyặc 6xtạp dề8uCD8g từjQa3WK tronjQa3WKg b8uCD8gếp jQa3WKchạy ra7Rb5Fy, đ8uCD8gón lấy8uCD8g jQa3WKcái á7Rb5Fyo khoácjQa3WK tr8uCD8gên 7Rb5Fytay Gia8uCD8gng N6xhan rồ7Rb5Fyi n6xhíu mà7Rb5Fyy n6xhìn cậu8uCD8g c8uCD8gon tra8uCD8gi: 8uCD8g- CjQa3WKó 6xphải gầ6xn 6xđây lạjQa3WKi 7Rb5Fylàm việc8uCD8g jQa3WKvất vảjQa3WK q8uCD8guá khô8uCD8gng? Tr7Rb5Fyông 6xcó vẻ6x t6xâm trạ6xng 8uCD8gkhông được8uCD8g tốt…6x- nó6xi 6xđến đ7Rb5Fyây m7Rb5Fyẹ GjQa3WKiang Nh8uCD8gan bỗng7Rb5Fy njQa3WKhíu jQa3WKmày: 6x- 8uCD8gCó phả6xi bệ8uCD8gnh 7Rb5Fytim lại….

-Mẹ8uCD8g à…6x- Gian6xg Nh8uCD8gan cườjQa3WKi cười:8uCD8g 8uCD8g- Đừ6xng ngh6xĩ 8uCD8gvớ vẩjQa3WKn nữ6xa, 7Rb5Fycon v6xừa đ7Rb5Fyến 7Rb5Fybệnh việnjQa3WK kiểm8uCD8g 8uCD8gtra r8uCD8gồi, 6xmọi t6xhứ đề8uCD8gu ổn7Rb5Fy cả6x! 7Rb5Fy- Đ7Rb5Fyể 8uCD8gchứng jQa3WKminh cjQa3WKho nhjQa3WKững gì7Rb5Fy mìn8uCD8gh vừa6x n6xói, Gia8uCD8gng Nha6xn cjQa3WKòn đưa7Rb5Fy c7Rb5Fyho 7Rb5Fymẹ 8uCD8gxem jQa3WKtờ jQa3WKđơn khá8uCD8gm bệnh7Rb5Fy mà8uCD8g 8uCD8gbác 8uCD8gsĩ đã8uCD8g viết.

Mẹ 7Rb5FyGiang NhjQa3WKan đọ7Rb5Fyc kế6xt qujQa3WKả kiể8uCD8gm t6xra củ7Rb5Fya co6xn, 7Rb5Fynụ cườ6xi lậ7Rb5Fyp tứ7Rb5Fyc nởjQa3WK tr7Rb5Fyên môi.

Trong nh6xà vệ8uCD8g sin8uCD8gh, GjQa3WKiang Nha6xn sjQa3WKoi v6xào gư7Rb5Fyơng. H7Rb5Fyình ảnh7Rb5Fy của8uCD8g an8uCD8gh tronjQa3WKg gjQa3WKương cjQa3WKó chú7Rb5Fyt 8uCD8gcứng nhắc,8uCD8g kh7Rb5Fyuôn jQa3WKmặt cứjQa3WK thấjQa3WKt th6xần n8uCD8ghư ngườijQa3WK mất6x hồn,8uCD8g n6xếu không8uCD8g c8uCD8ghẳng đến6x mức6x c8uCD8gó người6x đến6x 8uCD8gnhà 8uCD8gmà 8uCD8ganh khôjQa3WKng bjQa3WKiết. Mẹ7Rb5Fy 6xanh cứ8uCD8g thỉnh8uCD8g t6xhoảng 7Rb5Fylại đến6x jQa3WKdọn d6xẹp 7Rb5Fynhà cửjQa3WKa ch6xo 6xanh, h8uCD8gôm 8uCD8gnay 7Rb5Fycũng khônjQa3WKg jQa3WKphải 6xlà ngoại7Rb5Fy lệ.

TrêjQa3WKn bàn6x bày6x 7Rb5Fytoàn jQa3WKđồ 8uCD8găn jQa3WKmà thjQa3WKường ng7Rb5Fyày an6xh vjQa3WKẫn thích8uCD8g ăn,jQa3WK 7Rb5Fythế 7Rb5Fynhưng hôm7Rb5Fy n6xay ănjQa3WK vào6x lạ6xi ch8uCD8gẳng thấjQa3WKy ngo6xn miệngjQa3WK 8uCD8gchút jQa3WKnào. Có7Rb5Fy 8uCD8glẽ tạjQa3WKi vì8uCD8g dạ8uCD8go nà6xy ajQa3WKnh tjQa3WKhực 6xsự 8uCD8gquá b8uCD8gận rộn.

- MjQa3WKẹ đã8uCD8g đặt8uCD8g kh6xách sạnjQa3WK tổ6x chứ8uCD8gc h8uCD8gôn 6xlễ 8uCD8gcho co8uCD8gn rjQa3WKồi, 6xở khách…..
MẹjQa3WK a6xnh bắt7Rb5Fy đầ8uCD8gu nó6xi đế8uCD8gn cjQa3WKhuyện chu6xẩn bị6x hô6xn lễ8uCD8g. Gi7Rb5Fyang N8uCD8ghan chẳjQa3WKng để7Rb5Fy h7Rb5Fyề để6x 7Rb5Fytâm đếnjQa3WK những8uCD8g jQa3WKgì jQa3WKmẹ a8uCD8gnh đjQa3WKang nói.

- 7Rb5FyCác c6xon kếtjQa3WK h7Rb5Fyôn xo7Rb5Fyng khôn6xg định6x dọnjQa3WK vềjQa3WK njQa3WKhà ởjQa3WK th8uCD8gật à?

- Kh7Rb5Fyông 6xạ…- Gian7Rb5Fyg 7Rb5FyNhan cười6x cười:6x 8uCD8g- C6xon qu7Rb5Fyen ởjQa3WK r7Rb5Fyiêng rồi!

jQa3WK- 6xCũng phảijQa3WK! 8uCD8g- Mẹ8uCD8g 8uCD8gGiang Nh6xan tỏ6x vẻ8uCD8g rộng6x lượn7Rb5Fyg: jQa3WK- Than6xh njQa3WKiên đềujQa3WK thích6x có6x khôn8uCD8gg gjQa3WKian 6xriêng jQa3WKtư! 8uCD8g- 7Rb5FyNói rồ6xi bà8uCD8g đưajQa3WK mắjQa3WKt nhìjQa3WKn 6xkhắp că6xn ph8uCD8gòng: jQa3WK- C8uCD8gó cần6x phải7Rb5Fy sửa6x l8uCD8gại că8uCD8gn hộ7Rb5Fy n8uCD8gày khônjQa3WKg con?

G8uCD8giang jQa3WKNhan bỏ7Rb5Fy 6xđôi đũajQa3WK tr6xên t8uCD8gay xuốjQa3WKng, đjQa3WKáp: 7Rb5Fy- Khôn8uCD8gg cần6x phi8uCD8gền phứcjQa3WK như7Rb5Fy 8uCD8gvậy đâu7Rb5Fy mẹ!

- Dù6x sajQa3WKo c8uCD8gũng pjQa3WKhải jQa3WKmua s6xắm một6x jQa3WKvài d8uCD8gụng c8uCD8gụ g6xia đìn7Rb5Fyh chứ….

- Gầ8uCD8gn đâ7Rb5Fyy jQa3WKcông 6xty bận8uCD8g jQa3WKlắm, co7Rb5Fyn không6x c6xó thời7Rb5Fy gi6xan đâu!

- Không8uCD8g sa8uCD8go, để6x 8uCD8gmẹ mujQa3WKa 6xgiúp co6xn! 8uCD8g- Mẹ7Rb5Fy Gian8uCD8gg N6xhan hào6x hứng8uCD8g nóijQa3WK. ChjQa3WKỉ cjQa3WKần co6xn trajQa3WKi chị7Rb5Fyu kết8uCD8g h6xôn t7Rb5Fyhì ch6xo dùjQa3WK có6x 7Rb5Fyvất vả6x jQa3WKđến đâ6xu bà7Rb5Fy 6xcũng ch6xấp nhận.

jQa3WKGiang NhjQa3WKan chầjQa3WKn chừ6x mộtjQa3WK chjQa3WKút đành7Rb5Fy gật7Rb5Fy đ7Rb5Fyầu, c8uCD8ghẳng nhẽ6x mẹjQa3WK njQa3WKói jQa3WKgì jQa3WKanh cũng6x gạt8uCD8g jQa3WKđi: 6x- 6xVâng, vjQa3WKất 7Rb5Fyvả c6xho 6xmẹ quá!

- C6xái thằng6x njQa3WKày, sjQa3WKao m8uCD8gà khácjQa3WKh s6xáo vớ6xi 6xmẹ thế!

Sau kh7Rb5Fyi th6xu dọnjQa3WK p7Rb5Fyhòng bếp7Rb5Fy xon6xg xjQa3WKuôi, jQa3WKmẹ Gian7Rb5Fyg Nha6xn chu8uCD8gẩn 8uCD8gbị r6xa về.8uCD8g Tr6xước jQa3WKkhi đi7Rb5Fy m6xẹ a8uCD8gnh chợtjQa3WK nhớ8uCD8g 6xra 7Rb5Fychuyện 7Rb5Fygì đ7Rb5Fyó, liền8uCD8g ngoả7Rb5Fynh lạ7Rb5Fyi nỏi:7Rb5Fy 7Rb5Fy- À7Rb5Fy phả6xi rồi6x….- mẹ6x l8uCD8gấy 6xra mjQa3WKột cáijQa3WK điệ6xn th8uCD8goại đãjQa3WK tjQa3WKắt m6xáy ở7Rb5Fy 8uCD8gtrong t7Rb5Fyúi r6xa và7Rb5Fy nói8uCD8g: 7Rb5Fy- TjQa3WKiểu 8uCD8gNguyên, cá6xi điện7Rb5Fy thoạ7Rb5Fyi nà8uCD8gy c7Rb5Fyon 6xđã để6x ở6x njQa3WKhà 7Rb5Fyhơn 6xmột 6xnăm na7Rb5Fyy rồi.6x Nế6xu nh7Rb5Fyư cojQa3WKn jQa3WKđã khô6xng 6xdùng đến7Rb5Fy th6xì mẹ8uCD8g man7Rb5Fyg đi6x 7Rb5Fycho ngườijQa3WK jQa3WKta nhé!

Gian6xg Nh7Rb5Fyan ngjQa3WKẩng jQa3WKđầu nhìn,jQa3WK chiế7Rb5Fyc điện6x t8uCD8ghoại ấ6xy được8uCD8g bàyjQa3WK tron8uCD8gg tủ6x kính,8uCD8g an6xh vừ8uCD8ga nhìjQa3WKn đã7Rb5Fy ưn6xg 8uCD8gý n7Rb5Fygay. Kiểu6x 6xcách đơ8uCD8gn giản,jQa3WK v8uCD8gỏ ngoà7Rb5Fyi 8uCD8gmàu 7Rb5Fyđen s8uCD8gang trọng….không6x hi8uCD8gểu 7Rb5Fyvì sa6xo 7Rb5Fymà ajQa3WKnh v7Rb5Fyừa njQa3WKhìn 6xthấy nó8uCD8g 7Rb5Fyđã 6xbỏ tijQa3WKền jQa3WKra m6xua 8uCD8gnó về8uCD8g l8uCD8guôn không6x s7Rb5Fyuy 6xnghĩ, rồjQa3WKi đặt8uCD8g nó6x và6xo chiế8uCD8gc 6xtủ đầ8uCD8gu giường.

Hóa 6xra đã7Rb5Fy 8uCD8gđể nó8uCD8g 8uCD8gở đójQa3WK hơ8uCD8gn 6xmột năm8uCD8g tr6xời 7Rb5Fyrồi, cu8uCD8gối cùn8uCD8gg vẫjQa3WKn 8uCD8gchỉ cjQa3WKoi ljQa3WKà n8uCD8ghư mộtjQa3WK 7Rb5Fyvật đ8uCD8gể trưn6xg b6xày mà7Rb5Fy thôi.

Chẳng mjQa3WKấy chố6xc đjQa3WKã đế6xn 6xcuối tháng.6x Tro6xng jQa3WKbuổi 8uCD8ghọp t7Rb5Fyổng kjQa3WKết cuố7Rb5Fyi tháng,8uCD8g s8uCD8gếp jQa3WKhết jQa3WKlời kh8uCD8gen 7Rb5Fyngợi 8uCD8gVân 7Rb5FyVy. Khá6xch hàng7Rb5Fy của7Rb5Fy cô6xng t8uCD8gy 7Rb5Fyđã 8uCD8ggọi đi7Rb5Fyện đ8uCD8gến hếtjQa3WK 6xlời kh6xen ngợ8uCD8gi 8uCD8gvà t7Rb5Fyỏ r6xa 8uCD8gvô cùng6x hài8uCD8g lòng8uCD8g 7Rb5Fyvới tháijQa3WK độ7Rb5Fy v7Rb5Fyà chất7Rb5Fy lư7Rb5Fyợng 6xphục 8uCD8gvụ của7Rb5Fy c6xông t6xy. Sếp8uCD8g cò6xn thư8uCD8gởng jQa3WKcho VjQa3WKân 7Rb5FyVy b7Rb5Fya njQa3WKghìn tệ.

Cô cò7Rb5Fyn ch6xưa đượcjQa3WK lĩ7Rb5Fynh ti8uCD8gền thjQa3WKì các7Rb5Fy đồng7Rb5Fy nghijQa3WKệp đã8uCD8g jQa3WKhò rejQa3WKo đòi6x 6xVân V6xy phjQa3WKải 6xkhao. V6xừa 6xhay 8uCD8gở tr8uCD8gên jQa3WKcon phố6x gầjQa3WKn đjQa3WKó mớijQa3WK kh8uCD8gai trương8uCD8g một6x cửjQa3WKa hàng6x đồ6x nướng,7Rb5Fy mọi7Rb5Fy người6x ajQa3WKi nấ6xy đều7Rb5Fy nghỉ7Rb5Fy là7Rb5Fym từjQa3WK sớ7Rb5Fym jQa3WKvà r6xa đjQa3WKó n7Rb5Fygồi 7Rb5Fytụ tập7Rb5Fy 6xvới nhau.

Cô jQa3WKcòn ch8uCD8gưa đượ6xc lĩn6xh ti8uCD8gền th7Rb5Fyì cá7Rb5Fyc đồngjQa3WK nghiệp8uCD8g đã8uCD8g hòjQa3WK 8uCD8greo đò7Rb5Fyi Vâ6xn 8uCD8gVy phả7Rb5Fyi 6xkhao. VừajQa3WK ha8uCD8gy ở7Rb5Fy t6xrên 6xcon 7Rb5Fyphố 7Rb5Fygần đó8uCD8g mới8uCD8g 6xkhai t8uCD8grương 6xmột c7Rb5Fyửa hà6xng đ8uCD8gồ nướng,jQa3WK 8uCD8gmọi ngườijQa3WK a7Rb5Fyi n6xấy đềujQa3WK 7Rb5Fynghỉ l6xàm từ7Rb5Fy sớ6xm và8uCD8g 6xra đó6x ngồi7Rb5Fy tụjQa3WK tập8uCD8g vớ8uCD8gi nhau.

ChẳnjQa3WKg mấy7Rb5Fy k8uCD8ghi được7Rb5Fy vu6xi vẻ7Rb5Fy 6xthế 8uCD8gnày, 8uCD8gcho jQa3WKdù 8uCD8gcó mất7Rb5Fy ti6xền cũ7Rb5Fyng th6xấy đjQa3WKáng! D7Rb5Fyù g6xì thì6x đây6x cũng8uCD8g 6xlà ti7Rb5Fyền củ6xa sếp8uCD8g 7Rb5Fychứ đ6xâu p8uCD8ghải tiền6x của7Rb5Fy cô.7Rb5Fy Mọ7Rb5Fyi n6xgười ngồi7Rb5Fy xun6xg quan6xh cá6xi bàn6x, 7Rb5Fycụng l7Rb5Fyi chúc6x m7Rb5Fyừng và8uCD8g ăn8uCD8g uố8uCD8gng n7Rb5Fyo sajQa3WKy. S6xau kjQa3WKhi ăn7Rb5Fy 8uCD8guống 8uCD8gxong, họ8uCD8g lại8uCD8g rủjQa3WK nh6xau đ6xến KT7Rb5FyV hát.

Nhân l6xúc đ8uCD8gám đàn8uCD8g ônjQa3WKg co7Rb5Fyn tra6xi đan7Rb5Fyg hátjQa3WK hò,8uCD8g mấyjQa3WK chị6x 6xem phụ6x nữ7Rb5Fy liề7Rb5Fyn ngồi6x túmjQa3WK tụ6xm vớijQa3WK n6xhau b7Rb5Fyuôn dư7Rb5Fya lê.

jQa3WK- Th6xật khjQa3WKông ngờ7Rb5Fy trưjQa3WKớc 6xkhi kế7Rb5Fyt hônjQa3WK lạjQa3WKi gjQa3WKặp phả8uCD8gi c6xhuyện này6x! 6x- T8uCD8gôn Kì8uCD8g jQa3WKmím mô8uCD8gi nhấpjQa3WK mộtjQa3WK ngụ7Rb5Fym r7Rb5Fyượu v7Rb5Fyang: 8uCD8g- C6xác 6xchị n7Rb5Fyói xe6xm 6xcó kìjQa3WK lạ8uCD8g 8uCD8gkhông, 8uCD8gđúng 7Rb5Fyvào lúc6x n8uCD8gày 8uCD8ggặp lạijQa3WK a7Rb5Fynh 6xấy, hóa7Rb5Fy rjQa3WKa a6xnh jQa3WKấy đến7Rb5Fy giờjQa3WK vẫn7Rb5Fy 6xcòn chư7Rb5Fya kết8uCD8g hôn!

Đúng 7Rb5Fyvào 8uCD8glúc 8uCD8gchuẩn bị7Rb5Fy nắm7Rb5Fy t6xay v6xị hô6xn p6xhu bước7Rb5Fy vàojQa3WK ljQa3WKễ 6xđường t8uCD8ghì jQa3WKTôn KjQa3WKì lạ8uCD8gi tình8uCD8g c8uCD8gờ gặp7Rb5Fy lại7Rb5Fy người7Rb5Fy 8uCD8gyêu cũ.

- Thế6x 7Rb5Fycậu định6x lựa8uCD8g ch8uCD8gọn 7Rb5Fyra ljQa3WKàm sao8uCD8g? 7Rb5Fy- Tiể8uCD8gu 6xThu tò6x 8uCD8gmò hỏi.

Vẻ mặt8uCD8g TôjQa3WKn KjQa3WKì c8uCD8gó chújQa3WKt đa6xu 8uCD8gkhổ, 8uCD8gchỉ có6x điều8uCD8g đ7Rb5Fyây chjQa3WKẳng qu7Rb5Fya 6xchỉ l6xà sự7Rb5Fy jQa3WKu uất6x tro7Rb5Fyng mộ8uCD8gt và7Rb5Fyi g8uCD8giây ngắn8uCD8g ng8uCD8gủi. Ch7Rb5Fyỉ v6xài 8uCD8ggiây 7Rb5Fysau cjQa3WKô 7Rb5Fyđã 8uCD8gnở n8uCD8gụ cười6x tươi8uCD8g jQa3WKrói: 6x- Lự8uCD8ga chọ7Rb5Fyn 6xthế nào?8uCD8g Đương7Rb5Fy nh7Rb5Fyiên là8uCD8g jQa3WKtôi jQa3WKvẫn sjQa3WKẽ kết8uCD8g 6xhôn th6xeo đún6xg 6xkế hoạchjQa3WK, chẳ7Rb5Fyng nh8uCD8gẽ jQa3WKanh 6xấy đột8uCD8g nhiên7Rb5Fy x7Rb5Fyuất hijQa3WKện n6xói rằngjQa3WK vẫ6xn cjQa3WKòn yê7Rb5Fyu 6xtôi thì6x jQa3WKtôi phải6x bỏ6x đ7Rb5Fyám cưới6x để8uCD8g qua7Rb5Fyy lạijQa3WK vớijQa3WK jQa3WKanh ấy6x chắ7Rb5Fyc? 7Rb5FyCho 7Rb5Fydù tôi7Rb5Fy 7Rb5Fycó yê6xu 8uCD8ganh ấyjQa3WK đến8uCD8g 8uCD8gmức n7Rb5Fyào cũn7Rb5Fyg sjQa3WKẽ khô8uCD8gng làmjQa3WK njQa3WKhư vậy8uCD8g. Đâ6xu cójQa3WK còn6x làjQa3WK mấy8uCD8g 8uCD8gcô 6xbé, c7Rb5Fyậu 8uCD8gbé 7Rb5Fynông nổi8uCD8g n8uCD8ghư t7Rb5Fyrước đâu,8uCD8g cjQa3WKòn 6xcó 7Rb5Fyai d7Rb5Fyám ti6xn tưởn8uCD8gg và8uCD8go m6xột t8uCD8ghứ tình8uCD8g y7Rb5Fyêu chẳnjQa3WKg b6xao giờ6x 8uCD8gphôi pjQa3WKhai 8uCD8gnữa ch7Rb5Fyứ? Trước8uCD8g đ8uCD8gây cậ8uCD8gu jQa3WKnói c8uCD8gậu 8uCD8gthề 6xnon hjQa3WKẹn biển6x với8uCD8g mộtjQa3WK ngư6xời, 6xcả đờ7Rb5Fyi ch6xỉ yjQa3WKêu mộ8uCD8gt mình7Rb5Fy n7Rb5Fygười ấ8uCD8gy thôijQa3WK, 6xcó ljQa3WKẽ mjQa3WKọi ng6xười sẽ7Rb5Fy cảjQa3WKm đ8uCD8gộng 8uCD8gđến rớt8uCD8g nư7Rb5Fyớc 6xmắt. Như6xng bây6x 7Rb5Fygiờ m6xà cậjQa3WKu nó8uCD8gi vậy,6x mọi7Rb5Fy người6x vẫjQa3WKn 8uCD8gsẽ rơi7Rb5Fy n8uCD8gước mắt,8uCD8g nhưn6xg mjQa3WKà làjQa3WK 7Rb5Fycười chjQa3WKảy nước6x mắt.8uCD8g Qu6xá kh8uCD8gứ jQa3WKchỉ ljQa3WKà quá8uCD8g 8uCD8gkhứ, khôn7Rb5Fyg t8uCD8ghể để7Rb5Fy qujQa3WKá kjQa3WKhứ trjQa3WKở th7Rb5Fyành vậtjQa3WK cản8uCD8g jQa3WKcho tươ8uCD8gng 8uCD8glai được!

Tiểu TjQa3WKhu tjQa3WKiếc n8uCD8guối th6xở dài:6x 6x- LjQa3WKẽ 7Rb5Fynào 7Rb5Fybây 8uCD8ggiờ a8uCD8gi nấy8uCD8g đều8uCD8g bị8uCD8g 7Rb5Fyhiện 8uCD8gthực hójQa3WKa 6xhết rồijQa3WK ha8uCD8gy sao?

8uCD8gTôn Kì8uCD8g cườ6xi cườijQa3WK nói:jQa3WK 7Rb5Fy- ĐâyjQa3WK 6xlà hiệ7Rb5Fyn tjQa3WKhực, cũn7Rb5Fyg là6x mộ8uCD8gt sự8uCD8g jQa3WKlựa ch6xọn jQa3WKhết sứ8uCD8gc jQa3WKbình 6xthường! Chẳn7Rb5Fyg 8uCD8gai muốjQa3WKn ma7Rb5Fyng một6x thjQa3WKứ mơjQa3WK hjQa3WKồ 7Rb5Fyra 7Rb5Fyđể đánjQa3WKh cuộc8uCD8g cả8uCD8g đ6xời mìnhjQa3WK cả!jQa3WK M7Rb5Fyà 6xtình yê8uCD8gu 7Rb5Fylại l8uCD8gà thứjQa3WK 6xmơ hồ7Rb5Fy n6xhất t8uCD8grong cjQa3WKái t7Rb5Fyhế giới8uCD8g này!

- 7Rb5FyTìm lạijQa3WK giấc6x 8uCD8gmộng tjQa3WKình yêu7Rb5Fy 7Rb5Fychẳng qujQa3WKa chỉ7Rb5Fy l7Rb5Fyà mộ7Rb5Fyt sựjQa3WK hoanjQa3WKg tưởng.6x 6xMộng cũ,7Rb5Fy chẳng8uCD8g qu6xa cũn6xg c7Rb5Fyhỉ 7Rb5Fylà 7Rb5Fymột gi6xấc mộn7Rb5Fyg mà7Rb5Fy thôi!

8uCD8gTôn K8uCD8gì n6xói đúng7Rb5Fy, đ6xó ch6xẳng q8uCD8gua c8uCD8ghỉ là7Rb5Fy 8uCD8gmột giấ6xc mơ.

Vì hôm7Rb5Fy sajQa3WKu 6xcòn phả8uCD8gi đjQa3WKi 6xlàm 7Rb5Fynên 6xmọi người6x 8uCD8gvui c7Rb5Fyhơi đến7Rb5Fy mườijQa3WK g8uCD8giờ l6xà 8uCD8glục 6xtục jQa3WKgiải tá8uCD8gn 6xhết. Vân7Rb5Fy V7Rb5Fyy 6xra quầy7Rb5Fy than6xh toán7Rb5Fy 8uCD8grồi c6xùng TiểujQa3WK T8uCD8ghu jQa3WKra bjQa3WKến 7Rb5Fyxe buý6xt. R8uCD8ga đến8uCD8g bến8uCD8g xe7Rb5Fy, mởjQa3WK tjQa3WKúi 7Rb5Fyra lấjQa3WKy tiền6x l6xẻ t6xhì c8uCD8gô m6xới phát8uCD8g 8uCD8ghiện 6xra jQa3WKlà điệ7Rb5Fyn thoại7Rb5Fy 8uCD8gcủa mìjQa3WKnh 6xkhông có8uCD8g ở8uCD8g tr8uCD8gong túi.

- 7Rb5FyCậu nhớ8uCD8g ljQa3WKại c7Rb5Fyho 8uCD8gkĩ và6xo, có8uCD8g phải7Rb5Fy 8uCD8glà để7Rb5Fy qu7Rb5Fyên điện6x thoại6x ởjQa3WK KT6xV 6xrồi không?

Vân 7Rb5FyVy nh6xớ k8uCD8gĩ lạijQa3WK, b7Rb5Fyan n6xãy v7Rb5Fyì sợ8uCD8g tiếng7Rb5Fy 6xnhạc jQa3WKquá 6xồn kjQa3WKhông jQa3WKthể nghjQa3WKe 6xthấy tiế8uCD8gng chuông6x đijQa3WKện th6xoại nê8uCD8gn cô7Rb5Fy đãjQa3WK lấy8uCD8g điện6x th6xoại jQa3WKra khỏ8uCD8gi túi8uCD8g 8uCD8gvà 7Rb5Fyđể lê8uCD8gn ghếjQa3WK sjQa3WKô pha6x. 8uCD8gThế m7Rb5Fyà lúcjQa3WK r8uCD8ga về7Rb5Fy cjQa3WKô lại6x quê8uCD8gn khô8uCD8gng 8uCD8gcầm theo.

7Rb5Fy- Tớ7Rb5Fy 6xmột jQa3WKmình qjQa3WKuay lạ8uCD8gi đó7Rb5Fy lấjQa3WKy là7Rb5Fy 6xđược rồi8uCD8g! Cậu6x v6xề đ7Rb5Fyi, 7Rb5Fynhà cậ7Rb5Fyu xa!

- K8uCD8ghông 7Rb5Fysao! 7Rb5Fy- Tiểu8uCD8g ThjQa3WKu túm7Rb5Fy lấy7Rb5Fy 8uCD8gcánh ta7Rb5Fyy 8uCD8gVân V7Rb5Fyy: 6x- Tớ7Rb5Fy đ8uCD8gi v8uCD8gới cậu,8uCD8g 6xcùng lắm6x 8uCD8gthì về6x nhàjQa3WK 6xcậu ngủ7Rb5Fy mjQa3WKột đ8uCD8gêm chứ8uCD8g gì!

Hai 8uCD8gngười vừ7Rb5Fya jQa3WKnói vừajQa3WK chạ6xy jQa3WKvội v7Rb5Fyàng jQa3WKvề 7Rb5Fyphía jQa3WKquán kar6xaok để7Rb5Fy lấ6xy 7Rb5Fyđiện thoại.7Rb5Fy V6xân V6xy 6xđi 6xnhanh đ8uCD8gến nỗi7Rb5Fy 7Rb5Fykhiến c7Rb5Fyho Tiể8uCD8gu 8uCD8gThu 8uCD8gchạy đuổ8uCD8gi the7Rb5Fyo mệ6xt jQa3WKđến bởjQa3WK h8uCD8gơi jQa3WKtai: jQa3WK- Ti8uCD8gểu VyjQa3WK, cậu6x đừnjQa3WKg sốt7Rb5Fy rột,7Rb5Fy điện7Rb5Fy thoại7Rb5Fy để8uCD8g jQa3WKở đấyjQa3WK khôn8uCD8gg mất7Rb5Fy đ6xược đâu8uCD8g. B7Rb5Fyình t7Rb5Fyhường c7Rb5Fyậu 6xgiữ đi7Rb5Fyện jQa3WKthoại 8uCD8grất k6xĩ, có7Rb5Fy phả7Rb5Fyi 7Rb5Fylà s7Rb5Fyợ người7Rb5Fy 6xkhác 6xphát hijQa3WKện r8uCD8ga b7Rb5Fyí mật8uCD8g 6xgì tro7Rb5Fyng đ6xó khôn8uCD8gg hả?

Tiểu T7Rb5Fyhu jQa3WKnói bừa7Rb5Fy 6xnhưng 8uCD8glại trújQa3WKng ngjQa3WKay 7Rb5Fytim đe8uCD8gn c7Rb5Fyủa Vân8uCD8g Vy.

jQa3WKTrong điệ6xn thoạ8uCD8gi của7Rb5Fy cô8uCD8g c6xó chứa8uCD8g bí6x mjQa3WKật khô7Rb5Fyng thểjQa3WK n7Rb5Fyói chjQa3WKo 8uCD8gngười khá6xc bjQa3WKiết đư6xợc. 6xSau k6xhi tjQa3WKhời gi8uCD8gan 8uCD8gquay ng7Rb5Fyược tr8uCD8gở lại,7Rb5Fycô đã7Rb5Fy ch7Rb5Fyạy đế7Rb5Fyn trướjQa3WKc cửajQa3WK n7Rb5Fyhà nh8uCD8gà Gia7Rb5Fyng Nh7Rb5Fyan, 8uCD8gdùng m8uCD8gáy ả8uCD8gnh c8uCD8ghụp lại8uCD8g jQa3WKmột bức6x ản7Rb5Fyh của6x GjQa3WKiang N7Rb5Fyhan. Sa8uCD8gu jQa3WKkhi 6xmua điệ8uCD8gn 8uCD8gthoại h8uCD8gồi 8uCD8gđầu njQa3WKăm, 7Rb5Fycô đã7Rb5Fy chuy8uCD8gển 7Rb5Fybức ảnh7Rb5Fy ấyjQa3WK v7Rb5Fyào tr7Rb5Fyong bộ8uCD8g nhớ6x má7Rb5Fyy. Ng8uCD8gộ nhớ6x 6xcó ngư8uCD8gời 8uCD8glấy được7Rb5Fy cáijQa3WK máy6x r8uCD8gồi mở7Rb5Fy jQa3WKra xjQa3WKem ảnh7Rb5Fy, jQa3WKphát 8uCD8ghiện 8uCD8gra 7Rb5Fybức ảnjQa3WKh ấy…chắc7Rb5Fy cũng7Rb5Fy khô8uCD8gng jQa3WKcó vấn6x đ7Rb5Fyề gjQa3WKì đ8uCD8gâu nhỉ?8uCD8g jQa3WKKhông được,7Rb5Fy cô6x khô7Rb5Fyng th6xể m7Rb5Fyạo jQa3WKhiểm 6xnhư v8uCD8gậy được8uCD8g! jQa3WKCô nh8uCD8gất địn6xh phải6x tì8uCD8gm lạ8uCD8gi jQa3WKđiện thoại6x. ChjQa3WKuyện này6x jQa3WKmà 7Rb5Fyđể c7Rb5Fyho 7Rb5FyGiang Nha8uCD8gn biế6xt 6xđược, ch8uCD8gắc chắnjQa3WK ajQa3WKnh 7Rb5Fysẽ 7Rb5Fycho rằ8uCD8gng cô6x 6xlà một7Rb5Fy 6xkẻ b6xiến thái,jQa3WK một8uCD8g jQa3WKcon điên.

Trước kia6x, jQa3WKlúc 6xcô 7Rb5Fyvà Gia8uCD8gng 6xNhan 6xcòn 7Rb5Fyở 6xbên n8uCD8ghau, cô6x luôjQa3WKn t7Rb5Fyhể jQa3WKhiện nhữjQa3WKng mặtjQa3WK t7Rb5Fyốt củjQa3WKa mình8uCD8g trư8uCD8gớc m8uCD8gặt anjQa3WKh. B6xây gijQa3WKờ mặc6x 8uCD8gdù khôn8uCD8gg 7Rb5Fycó duyên7Rb5Fy phjQa3WKận đượcjQa3WK ở6x bê7Rb5Fyn 8uCD8gnhau nhưn8uCD8gg c6xũng k6xhông t8uCD8ghể để8uCD8g 8uCD8ganh c7Rb5Fyó ấjQa3WKn tượngjQa3WK x8uCD8gấu về6x jQa3WKcô được.

- 8uCD8gNày anjQa3WKh! jQa3WK- Vân6x V6xy l7Rb5Fyao đến6x qu6xầy th7Rb5Fyu tiền:jQa3WK jQa3WK- T8uCD8gôi vừa7Rb5Fy 7Rb5Fyngồi ở7Rb5Fy phòng8uCD8g 308uCD8g2, hình7Rb5Fy như6x 8uCD8gđiện thoạijQa3WK của8uCD8g t7Rb5Fyôi v7Rb5Fyẫn cjQa3WKòn để7Rb5Fy tro6xng đó!jQa3WK 6x- Vừ8uCD8ga jQa3WKnói 8uCD8gVân V7Rb5Fyy vừa6x 6xmóc r6xa hjQa3WKóa đ6xơn vừ8uCD8ga 6xthanh toán.

- Xi6xn 8uCD8gcô đjQa3WKợi chjQa3WKo 8uCD8gmột 8uCD8gchút! ĐểjQa3WK t7Rb5Fyôi hỏi6x n6xhân vi7Rb5Fyên p8uCD8ghục v7Rb5Fyụ xe7Rb5Fym jQa3WKsao!- 6xcô jQa3WKgái ở7Rb5Fy quầyjQa3WK tha7Rb5Fynh 6xtoán lịch7Rb5Fy 7Rb5Fysự c7Rb5Fyhấn ajQa3WKn 8uCD8gcô rồjQa3WKi n6xhấc m7Rb5Fyáy gọijQa3WK c7Rb5Fyho njQa3WKhân viê6xn phụ8uCD8gc vụ.

Trống jQa3WKngực VânjQa3WK jQa3WKVy đập7Rb5Fy t7Rb5Fyhình t8uCD8ghịch, m7Rb5Fyắt dá7Rb5Fyn c6xhặt v6xào 6xcô g6xái 8uCD8gđứng 8uCD8gở quầy.
C7Rb5Fyô gáijQa3WK đójQa3WK hỏijQa3WK nh7Rb5Fyân vi8uCD8gên phục6x vụjQa3WK vài6x c7Rb5Fyâu là8uCD8g jQa3WKlập tứ7Rb5Fyc có8uCD8g đáp6x án:
7Rb5Fy- NhâjQa3WKn v8uCD8giên dọn6x dẹpjQa3WK n8uCD8gói 7Rb5Fyban nãy7Rb5Fy dọn7Rb5Fy p6xhòng khôngjQa3WK jQa3WKnhìn th6xấy jQa3WKđiện thoạijQa3WK của8uCD8g cjQa3WKô! 8uCD8g- 6xCô g6xái đ6xó nói.

Vân 7Rb5FyVy vẫjQa3WKn khônjQa3WKg nản6x l6xòng: jQa3WK- Đi7Rb5Fyện tho8uCD8gại c7Rb5Fyủa tô6xi cjQa3WKó 8uCD8gmàu đe8uCD8gn, jQa3WKcó kh7Rb5Fyi lạ6xi 6xrơi v7Rb5Fyào 7Rb5Fykhe ghế8uCD8g nào6x đójQa3WK jQa3WKmà ngườijQa3WK đó8uCD8g kh7Rb5Fyông nhìnjQa3WK thấyjQa3WK, 6xtôi có6x thểjQa3WK lên7Rb5Fy 7Rb5Fyđó jQa3WKtìm 7Rb5Fycó jQa3WKđược không?

- 8uCD8gXin ljQa3WKỗi cô,6x phòjQa3WKng 37Rb5Fy02 6xhiện giờ6x 8uCD8gđã có8uCD8g kh6xách v8uCD8gào rồ6xi, 6xchúng t8uCD8gôi phải8uCD8g được6x s7Rb5Fyự đồ7Rb5Fyng ý7Rb5Fy của8uCD8g 6xkhách m6xới dám8uCD8g c8uCD8gho 6xcô và8uCD8go 7Rb5Fy!- C8uCD8gô 6xgái 6xở quầ6xy lễ6x tân7Rb5Fy 8uCD8gmỉm 8uCD8gcười g7Rb5Fyiải thí8uCD8gch, sajQa3WKu jQa3WKđó jQa3WKđưa 8uCD8gtay r6xa mờijQa3WK V6xân jQa3WKVy ngồi8uCD8g jQa3WKvào gh6xế ch8uCD8gờ đợi:8uCD8g 6x- Mời8uCD8g c8uCD8gô 8uCD8gngồi 7Rb5Fyxuống đâyjQa3WK đợi6x 8uCD8gmột jQa3WKchút, chújQa3WKng tôijQa3WK 6xđã ch8uCD8go người7Rb5Fy 8uCD8gvào hỏi7Rb5Fy r8uCD8gồi ạ!

Một cố8uCD8gc trjQa3WKà ho8uCD8ga c8uCD8gúc njQa3WKóng hổ6xi jQa3WKđược bjQa3WKê đ6xến 6xtrước m6xặt cô6x, Vâ6xn 6xVy chẳ6xng buồ6xn uố7Rb5Fyng lấjQa3WKy mộ6xt ngụm,6x jQa3WKmắt cứ7Rb5Fy dá7Rb5Fyn chặ6xt 8uCD8gvào quầy.

Đáng6x n7Rb5Fyhẽ jQa3WKra 8uCD8gcô k8uCD8ghông nênjQa3WK l7Rb5Fyưu lại8uCD8g jQa3WKảnh củ8uCD8ga GijQa3WKang NjQa3WKhan. D6xù sa6xo ajQa3WKnh 8uCD8gcũng đjQa3WKâu còjQa3WKn là6x người7Rb5Fy y6xêu củ8uCD8ga cô7Rb5Fy n7Rb5Fyữa. C8uCD8gô cất6x 7Rb5Fygiữ n8uCD8ghững gì7Rb5Fy c8uCD8gó li8uCD8gên 8uCD8gquan đến8uCD8g 6xanh, lé6xn lút6x nhưjQa3WK một6x tê6xn ăn6x trộm8uCD8g, thế6x nà6xy c8uCD8gòn r6xa tjQa3WKhể thjQa3WKống jQa3WKgì nữa7Rb5Fy chứ?

Nỗi t8uCD8gương 8uCD8gtư, s7Rb5Fyự 6xmong 6xnhớ khiếnjQa3WK ch7Rb5Fyo cô6x c8uCD8gó cảm6x giác7Rb5Fy nhưjQa3WK đang8uCD8g làmjQa3WK c6xhuyện gjQa3WKì tộ6xi lỗi…mà6x đối7Rb5Fy tượn6xg bịjQa3WK p6xhạm tộ7Rb5Fyi lạ6xi l8uCD8gà ngườijQa3WK m8uCD8gà cjQa3WKô jQa3WKđã thềjQa3WK njQa3WKon hẹn6x b8uCD8giểu. Ngh7Rb5Fyĩ đếnjQa3WK 8uCD8gđây trájQa3WKi t7Rb5Fyim 7Rb5Fycô 6xchợt đa6xu đ7Rb5Fyớn nh6xư bị6x jQa3WKai 8uCD8gđó bóp6x nghẹt.

Không biết6x cójQa3WK phải7Rb5Fy l8uCD8gà vìjQa3WK “có6x tjQa3WKật giật7Rb5Fy mình”6x h6xay kh8uCD8gông mà7Rb5Fy côjQa3WK c8uCD8gứ cả8uCD8gm th7Rb5Fyấy cjQa3WKó gjQa3WKì đ7Rb5Fyó không7Rb5Fy là8uCD8gnh đang6x 8uCD8gchờ đợi6x mìnjQa3WKh. Ngộ6x 6xnhỡ 7Rb5Fybị jQa3WKphát hiện…c8uCD8gô biết7Rb5Fy giảijQa3WK thjQa3WKích thế6x nà8uCD8go 6xđây. Đ6xang mải7Rb5Fy m6xê n7Rb5Fyghĩ 7Rb5Fyngợi 7Rb5Fyvẩn 7Rb5Fyvơ thì….

- Thưa7Rb5Fy cô…-7Rb5Fy C7Rb5Fyô gái8uCD8g ở8uCD8g quầyjQa3WK lễ7Rb5Fy 8uCD8gtân lê7Rb5Fyn t6xiếng: 7Rb5Fy- Điện6x thojQa3WKại của7Rb5Fy cô8uCD8g đã6x tìjQa3WKm 7Rb5Fythấy rồi6x, như7Rb5Fyng vịjQa3WK kh7Rb5Fyách nh8uCD8gặt được6x điện7Rb5Fy thoạ7Rb5Fyi c8uCD8gủa 8uCD8gcô yêu7Rb5Fy cầu6x đíc8uCD8gh danjQa3WKh 6xcô lê8uCD8gn lấy!

Vừa6x 6xhay t8uCD8gin đãjQa3WK 8uCD8gtìm đượcjQa3WK điệ8uCD8gn tho7Rb5Fyại, Vân7Rb5Fy jQa3WKVy chư6xa kjQa3WKịp thở7Rb5Fy jQa3WKphào thì7Rb5Fy câ6xu nói8uCD8g tiếp8uCD8g t8uCD8gheo của8uCD8g c8uCD8gô phục6x jQa3WKvụ khiến6x c7Rb5Fyho V7Rb5Fyân 8uCD8gVy giật6x thót:6x 8uCD8g- 6xTại s7Rb5Fyao lạijQa3WK bả7Rb5Fyo đíchjQa3WK dajQa3WKnh tôi8uCD8g đ6xến lấy?7Rb5Fy jQa3WK- V7Rb5Fyân jQa3WKVy đứng7Rb5Fy dậ8uCD8gy, ngần6x n7Rb5Fygừ hỏi.

Cô gjQa3WKái 7Rb5Fyđó 8uCD8gbình th7Rb5Fyản 8uCD8gnói: jQa3WK- 8uCD8gCó lẽjQa3WK là7Rb5Fy muốn6x làm6x qu8uCD8gen với7Rb5Fy 8uCD8gcô t8uCD8ghôi ạ!

Vân V7Rb5Fyy th6xật sựjQa3WK không7Rb5Fy thể8uCD8g hjQa3WKiểu nổi7Rb5Fy, 7Rb5Fycó 8uCD8glí d7Rb5Fyo 6xgì để8uCD8g phjQa3WKải l8uCD8gàm 6xnhư vậy6x đâu?

- C8uCD8gám ơn,8uCD8g t8uCD8gôi biế8uCD8gt rồi!7Rb5Fy 8uCD8g– Cô8uCD8g d8uCD8gừng lạjQa3WKi 7Rb5Fymột jQa3WKlát rồijQa3WK jQa3WKnói tiế7Rb5Fyp: 8uCD8g- Kh8uCD8gách t7Rb5Fyrên p8uCD8ghòng đó6x 8uCD8glà jQa3WKnam 6xhay nữ?

- Là8uCD8g nữ8uCD8g ạ8uCD8g! 6x- 7Rb5FyCô gáijQa3WK đ7Rb5Fyó mỉm8uCD8g cườijQa3WK đáp.

Là nữ,6x vjQa3WKậy thì8uCD8g tốt.

Vân 6xVy 8uCD8gthở 8uCD8gphào nh7Rb5Fyẹ nhõjQa3WKm, 8uCD8gít nhất7Rb5Fy t8uCD8ghì đấjQa3WKy 6xcũng khjQa3WKông phjQa3WKải ljQa3WKà GiajQa3WKng 7Rb5FyNhan, k7Rb5Fyhông jQa3WKphải Gian7Rb5Fyg NhajQa3WKn t8uCD8ghì tốt!jQa3WK 8uCD8gNghĩ đếnjQa3WK đ7Rb5Fyó Vân8uCD8g V7Rb5Fyy liền7Rb5Fy cườjQa3WKi ch7Rb5Fyế nhạo8uCD8g b7Rb5Fyản thân.jQa3WK C6xó lẽ8uCD8g t6xại 7Rb5Fyvì gjQa3WKần đây6x cô7Rb5Fy thường8uCD8g xuy8uCD8gên gặp8uCD8g GiajQa3WKng NhajQa3WKn n8uCD8gên 6xthần kin6xh ljQa3WKúc nào6x cũng7Rb5Fy căn7Rb5Fyg 6xthẳng. T6xrên đời7Rb5Fy này8uCD8g là8uCD8gm jQa3WKgì 7Rb5Fycó chuyệ6xn tr7Rb5Fyùng hợ8uCD8gp jQa3WKđến njQa3WKhư vậy,jQa3WK c8uCD8ghẳng n6xhẽ GiajQa3WKng Nh6xan 8uCD8glúc 7Rb5Fynào 8uCD8gcũng xuấjQa3WKt 8uCD8ghiện ở6x nh7Rb5Fyững nơi7Rb5Fy c7Rb5Fyô đến?

V8uCD8gân V6xy v6xà T8uCD8giểu jQa3WKThu c6xùng đi7Rb5Fy vàojQa3WK t8uCD8ghang 8uCD8gmáy th7Rb5Fyeo jQa3WKngười 7Rb5Fyphục vụ.
TronjQa3WKg than8uCD8gg 6xmáy đajQa3WKng phá6xt 6xbản njQa3WKhạc rất6x thjQa3WKịnh h8uCD8gành. jQa3WKTiểu 6xThu cũn7Rb5Fyg 8uCD8glẩm b8uCD8gẩm 7Rb5Fyhát theo6x, thế7Rb5Fy nhưjQa3WKng VjQa3WKân 8uCD8gVy cjQa3WKhẳng có6x b7Rb5Fyụng d8uCD8gạ nàojQa3WK mà7Rb5Fy 8uCD8gnghe nữjQa3WKa. S8uCD8gau khjQa3WKi lấy6x đưjQa3WKợc điện6x thoại,jQa3WK v6xiệc đầujQa3WK 8uCD8gtiên jQa3WKmà cô8uCD8g phải6x làm6x 7Rb5Fylà xjQa3WKóa bứ6xc jQa3WKảnh c8uCD8gủa jQa3WKGiang 7Rb5FyNhan đ6xi. Q8uCD8gua lầnjQa3WK 6xnày jQa3WKcô đ7Rb5Fyã rút7Rb5Fy r6xa 6xđược bàijQa3WK hjQa3WKọc xưjQa3WKơng máu.

Trong ph8uCD8gòng vọjQa3WKng r7Rb5Fya 8uCD8gtiếng cười6x n6xói 8uCD8gồn à8uCD8go. CôjQa3WK ph7Rb5Fyục v8uCD8gụ l8uCD8gễ 7Rb5Fyphép gõ6x cửajQa3WK rồi7Rb5Fy đẩyjQa3WK cửjQa3WKa bư8uCD8gớc vào.

Vân 7Rb5FyVy c8uCD8gòn 8uCD8gchưa jQa3WKkịp nói8uCD8g m7Rb5Fyục đí8uCD8gch đến6x 6xđây 8uCD8gthì một8uCD8g 8uCD8gcô gá6xi tjQa3WKóc dàjQa3WKi đã8uCD8g ngoả6xnh đầ8uCD8gu lạijQa3WK nhìn8uCD8g 7Rb5Fycô. CôjQa3WK t8uCD8ga c6xó mjQa3WKột đô7Rb5Fyi 8uCD8gmắt t6xo trò7Rb5Fyn n7Rb5Fyhư mắt6x nai7Rb5Fy, lúcjQa3WK cười8uCD8g trên8uCD8g 6xmá có6x hi8uCD8gện 6xra h8uCD8gai c7Rb5Fyái májQa3WK lúm8uCD8g rjQa3WKất sâu.8uCD8g Án8uCD8gh mắt8uCD8g củajQa3WK 8uCD8gcô 6xta d7Rb5Fyừng lại7Rb5Fy jQa3WKtrên mặtjQa3WK 8uCD8gTiểu jQa3WKThu khoản6xg hajQa3WKi gi7Rb5Fyây rồijQa3WK lập8uCD8g tứcjQa3WK d8uCD8gán chặtjQa3WK v7Rb5Fyào m8uCD8gặt jQa3WKVân Vy.

Hai b6xên jQa3WKnhìn jQa3WKnhau mấ7Rb5Fyt vàjQa3WKi gi6xây, độjQa3WKt nh8uCD8giên VânjQa3WK VjQa3WKy cảm7Rb5Fy 6xthấy khuô8uCD8gn mặ7Rb5Fyt nà7Rb5Fyy q7Rb5Fyuen jQa3WKquen nhjQa3WKưng nhất6x thjQa3WKời 6xcô k8uCD8ghông t6xhể n7Rb5Fyhớ 6xra đã6x 8uCD8ggặp ở6x đâu.

7Rb5Fy- Thật7Rb5Fy sjQa3WKự rất7Rb5Fy jQa3WKxin 6xlỗi v6xì đã8uCD8g l8uCD8gàm jQa3WKphiền cá8uCD8gc bạn8uCD8g! jQa3WK- Nếu7Rb5Fy 7Rb5Fynhư 6xđối p7Rb5Fyhương 8uCD8gđã kh6xông lê8uCD8gn 6xtiếng th8uCD8gì VânjQa3WK 7Rb5FyVy 7Rb5Fyđành ph8uCD8gải lịch7Rb5Fy jQa3WKsự cấ6xt lời.

- K8uCD8ghông s6xao! 8uCD8g- CjQa3WKô 8uCD8ggái tóc6x dài8uCD8g 7Rb5Fyxinh đẹp8uCD8g jQa3WKđi đếnjQa3WK trướjQa3WKc m6xặt VjQa3WKân Vy6x, chìa6x cá7Rb5Fyi điện8uCD8g thoại7Rb5Fy 6xra trước6x mặt8uCD8g c6xô: 7Rb5Fy- C6xô xjQa3WKem 6xxem đây8uCD8g c7Rb5Fyó phảijQa3WK 8uCD8gđiện t8uCD8ghoại của6x 8uCD8gcô không?

Chiếc đi6xện t6xhoại mjQa3WKàu đe7Rb5Fyn, t8uCD8grên 7Rb5Fyđó có6x 8uCD8gtreo một8uCD8g cái7Rb5Fy móc6x điện6x thoạijQa3WK 7Rb5Fycó hìnjQa3WKh qu6xả c6xầu thủy8uCD8g jQa3WKtinh lónjQa3WKg lánh.

Thật7Rb5Fy kh6xông n8uCD8ggờ c6xó 7Rb5Fythể tìm8uCD8g thấyjQa3WK 8uCD8gcái điện6x t7Rb5Fyhoại củ6xa mình6x dễjQa3WK dàn6xg đến8uCD8g 8uCD8gnhư vậy.jQa3WK V7Rb5Fyân V7Rb5Fyy 7Rb5Fymỉm c6xười đáp:6x 6x- Đú7Rb5Fyng là8uCD8g jQa3WKcủa tôi!

C6xô 8uCD8ggái đó8uCD8g 7Rb5Fynheo nh7Rb5Fyeo 6xmắt h6xỏi: 8uCD8g- jQa3WKThật 8uCD8gsự l8uCD8gà 8uCD8gcủa cô6x ư?

Vân 6xVy n7Rb5Fyhìn cô7Rb5Fy jQa3WKta bằng8uCD8g 8uCD8gánh mắ6xt 7Rb5Fykhó 7Rb5Fyhiểu, lẽ8uCD8g nào8uCD8g cjQa3WKô l7Rb5Fyại nh8uCD8gận bừjQa3WKa điện6x th7Rb5Fyoại củajQa3WK 7Rb5Fyngười khá6xc là6x củ7Rb5Fya mình?

- V7Rb5Fyậy, c8uCD8gái n8uCD8gày thì6x jQa3WKsao? jQa3WK- Nh6xững n8uCD8ggón t6xay 6xtrắng 8uCD8gnõn lại6x giơjQa3WK r7Rb5Fya 7Rb5Fymột jQa3WKchiếc đijQa3WKện 8uCD8gthoại khác.

jQa3WKMột 8uCD8gchiếc điện6x t7Rb5Fyhoại giốn6xg hệt,jQa3WK điều7Rb5Fy khiến6x c6xho 6xngười k8uCD8ghác kh7Rb5Fyông thểjQa3WK n6xgờ đến7Rb5Fy 8uCD8gđó là7Rb5Fy jQa3WKngay cảjQa3WK cá8uCD8gi m8uCD8góc đeo7Rb5Fy điện6x jQa3WKthoại cũ7Rb5Fyng g6xiống hệt.

Trên đờijQa3WK l8uCD8gại có7Rb5Fy chuy8uCD8gện trùn7Rb5Fyg h8uCD8gợp th7Rb5Fyế sao?

- 7Rb5FyChẳng trácjQa3WKh 7Rb5Fymà cjQa3WKô jQa3WKlại nhjQa3WKận nh7Rb5Fyầm, ba8uCD8gn đầu6x tôjQa3WKi cũ7Rb5Fyng 7Rb5Fynhận nhầm7Rb5Fy đấy!

Vân 6xVy n6xgây ngjQa3WKười 8uCD8gkhông biết8uCD8g ph8uCD8gải 7Rb5Fylàm sao.

- C6xhiếc điện8uCD8g t8uCD8ghoại n6xày l8uCD8gà củ8uCD8ga ch8uCD8gồng 7Rb5Fychưa cjQa3WKưới mjQa3WKua 7Rb5Fycho tôi7Rb5Fy, cònjQa3WK c8uCD8gái jQa3WKmóc đeo7Rb5Fy đi8uCD8gện thoại8uCD8g n7Rb5Fyày t8uCD8gôi với6x ch7Rb5Fyồng chưjQa3WKa c6xưới mới8uCD8g c6xùng đi7Rb5Fy 8uCD8gchọn gầjQa3WKn đjQa3WKây !7Rb5Fy- Cô7Rb5Fy tjQa3WKa khẽ7Rb5Fy mấp7Rb5Fy májQa3WKy 6xmôi, án6xh m8uCD8gắt chă7Rb5Fym c7Rb5Fyhú nhìnjQa3WK 7Rb5FyVân Vy8uCD8g, dườ7Rb5Fyng 7Rb5Fynhư m8uCD8guốn t6xhăm 6xdò điều6x 8uCD8ggì 7Rb5Fyđó từ8uCD8g cô:7Rb5Fy 8uCD8g- Đ6xiều khiế7Rb5Fyn 6xcho 7Rb5Fytôi b8uCD8gất ngjQa3WKờ nhất8uCD8g 7Rb5Fylại là…-7Rb5Fy 8uCD8gcô 7Rb5Fyta ấ7Rb5Fyn 6xvào bàn6x phím,jQa3WK mà7Rb5Fyn h7Rb5Fyình sjQa3WKáng lên,jQa3WK sajQa3WKu 7Rb5Fyđó gi6xơ r8uCD8ga trước8uCD8g mặt6x 6xVân Vy.

Tiểu jQa3WKThu k7Rb5Fyinh ngạ7Rb5Fyc “A”8uCD8g lê7Rb5Fyn một8uCD8g ti8uCD8gếng. jQa3WKBức ả6xnh củ7Rb5Fya 8uCD8gGiang 6xNhan đã8uCD8g 8uCD8ghiện lênjQa3WK 6xmàn hìnhjQa3WK. TijQa3WKm Vâ8uCD8gn V7Rb5Fyy như8uCD8g thắt7Rb5Fy lại.

-Cô cójQa3WK thể6x 8uCD8gnói ch7Rb5Fyo tôijQa3WK jQa3WKbiết đây6x làjQa3WK a7Rb5Fyi không?

Cô chư8uCD8ga b6xao gi6xờ dám8uCD8g làjQa3WKm vi7Rb5Fyệc xấu8uCD8g, 6xbởi v8uCD8gì s6xợ một6x njQa3WKgày 6xsẽ bị7Rb5Fy 7Rb5Fyngười k6xhác vạch6x trầnjQa3WK. Thế8uCD8g jQa3WKmà hôm8uCD8g njQa3WKay, đ8uCD8gối m6xặt v8uCD8gới c6xô g7Rb5Fyái njQa3WKày, cô6x lạ6xi 6xthấy bất7Rb5Fy lựcjQa3WK v8uCD8gà sợ8uCD8g hãi8uCD8g jQa3WKnhư jQa3WKmột tênjQa3WK 7Rb5Fykẻ cắp6x jQa3WKbị bắtjQa3WK tại6x trận.

8uCD8gTất cảjQa3WK 7Rb5Fynhững 8uCD8gngười ngồi6x 7Rb5Fytrong phòn6xg đều6x hướ8uCD8gng jQa3WKmắt v8uCD8gề p8uCD8ghía cô.jQa3WK Vâ6xn V6xy hoajQa3WKng majQa3WKng nhì8uCD8gn và6xo đjQa3WKôi mắt8uCD8g tức8uCD8g tố7Rb5Fyi đa6xng nhì8uCD8gn t7Rb5Fyhẳng v8uCD8gào mặt7Rb5Fy mình7Rb5Fy kiajQa3WK, 8uCD8gcô khôn6xg 8uCD8gthể nó6xi vớ6xi m7Rb5Fyọi ngườ6xi trê6xn thế7Rb5Fy giới8uCD8g này7Rb5Fy rằng,7Rb5Fy đây8uCD8g 8uCD8gchính là7Rb5Fy n7Rb5Fygười yê6xu của6x c8uCD8gô, l6xà ngườ6xi 7Rb5Fyđã chế6xt 8uCD8gđi 6xgiờ đư6xợc s7Rb5Fyống lại6x nhờ6x thờ8uCD8gi 6xgian qu8uCD8gay ngược8uCD8g tr7Rb5Fyở lại..

Thấy Vâ7Rb5Fyn 8uCD8gVy khô7Rb5Fyng n6xói nă7Rb5Fyng gì,8uCD8g đ6xối phươn8uCD8gg jQa3WKcàng 8uCD8gtỏ 7Rb5Fyra hunjQa3WKg hăng.

- Tạ6xi sa8uCD8go 8uCD8gcô lạ6xi 8uCD8gcó ảnh8uCD8g 8uCD8gchồng chư7Rb5Fya 8uCD8gcưới của6x tôi?

- H8uCD8gai ng7Rb5Fyười que7Rb5Fyn biế8uCD8gt nha8uCD8gu à?

Tr7Rb5Fyước ha8uCD8gi 6xcâu hỏjQa3WKi đầy6x tín8uCD8gh jQa3WKchất 7Rb5Fyvấn này8uCD8g, 6xVân VjQa3WKy c8uCD8gòn chjQa3WKưa kịp8uCD8g tr7Rb5Fyả lời7Rb5Fy jQa3WKthì TiểujQa3WK TjQa3WKhu đã7Rb5Fy 8uCD8gnổi quạjQa3WKu lên6x: jQa3WK- NjQa3WKày, 6xcô làm8uCD8g cá8uCD8gi jQa3WKtrò 8uCD8ggì t6xhế hả?8uCD8g T8uCD8grong điện6x 8uCD8gthoại của7Rb5Fy jQa3WKVân 6xVy 8uCD8gcó ản8uCD8gh c8uCD8gủa a7Rb5Fyi t7Rb5Fyhì liêjQa3WKn q6xuan 6xgì đến6x cjQa3WKô. CjQa3WKô 8uCD8gtrả 6xđiện thoạijQa3WK l7Rb5Fyại 8uCD8gcho chúng8uCD8g 7Rb5Fytôi t6xhì ch6xúng tôi7Rb5Fy cjQa3WKảm jQa3WKơn 7Rb5Fycô. CjQa3WKòn nế6xu côjQa3WK cứ6x thjQa3WKích 8uCD8gbắt nạtjQa3WK ng8uCD8gười kjQa3WKhác, tôi8uCD8g jQa3WKnói c7Rb5Fyho c6xô bi8uCD8gết, cjQa3WKhúng tôjQa3WKi khôn7Rb5Fyg d8uCD8gễ bắ6xt nạ6xt đâu!

Tiểu Th8uCD8gu jQa3WKvừa 8uCD8gnói dứt6x 7Rb5Fylời 7Rb5Fythì jQa3WKmấy c6xô gái8uCD8g 7Rb5Fyban nã8uCD8gy vẫn6x c7Rb5Fyòn 8uCD8gmải mê8uCD8g há6xt 8uCD8ghò ljQa3WKiền b6xỏ m8uCD8gicro 8uCD8gxuống, cầm7Rb5Fy mộtjQa3WK cốc8uCD8g nước7Rb5Fy đájQa3WK đi8uCD8g v7Rb5Fyề phíajQa3WK h8uCD8gai 7Rb5Fyngười: jQa3WK- Nói8uCD8g chuyệnjQa3WK với7Rb5Fy loại8uCD8g người8uCD8g này8uCD8g thì6x c8uCD8gần 7Rb5Fygì 6xphải lịchjQa3WK sự?-jQa3WK dứt8uCD8g l7Rb5Fyời cô8uCD8g 8uCD8gta đ7Rb5Fyưa ta7Rb5Fyy lê8uCD8gn, hất7Rb5Fy th8uCD8gẳng cốc7Rb5Fy nư7Rb5Fyớc vàojQa3WK 7Rb5Fymặt 8uCD8ghai người.

7Rb5FyLúc 7Rb5FyVân 6xVy kịp6x ph8uCD8gản ứng6x lạjQa3WKi thjQa3WKì đã6x qujQa3WKá muộ8uCD8gn. Mặ8uCD8gc dù6x c7Rb5Fyô 7Rb5Fyđã n6xé n8uCD8ggười đijQa3WK nh6xưng nử6xa bjQa3WKên mặt6x củajQa3WK 8uCD8gcô v6xẫn lĩnh6x tr8uCD8gọn cốjQa3WKc nướ7Rb5Fyc lạ8uCD8gnh. B6xộ dạ8uCD8gng củjQa3WKa 7Rb5Fycô 8uCD8glúc này8uCD8g trông8uCD8g thậ6xt 6xthê thảm.

Cô pjQa3WKhục 6xvụ th8uCD8gấy tìn7Rb5Fyh 7Rb5Fyhình khô7Rb5Fyng ổ6xn lijQa3WKền cầ7Rb5Fym 8uCD8gmáy jQa3WKbộ đà7Rb5Fym 8uCD8glên gọi.

Các nhâ6xn vjQa3WKiên phục7Rb5Fy vụ6x 8uCD8gxung quan8uCD8gh đấy7Rb5Fy 6xbỗng ch8uCD8gốc kéojQa3WK. Đâ8uCD8gy 7Rb5Fylà lầjQa3WKn thứjQa3WK jQa3WKhai t8uCD8grong t8uCD8gháng 7Rb5FyVân V6xy phải6x ch6xứng kiế7Rb5Fyn cảnh8uCD8g tượng7Rb5Fy h8uCD8gỗn loạ8uCD8gn 8uCD8gnày. Những8uCD8g 6xkhách đến7Rb5Fy 7Rb5Fyhát ởjQa3WK phòn7Rb5Fyg b8uCD8gên đều7Rb5Fy mở7Rb5Fy 7Rb5Fycửa 6xngó sa7Rb5Fyng 6xnghe ngó8uCD8gng tìn8uCD8gh hjQa3WKình jQa3WKrồi c7Rb5Fyhỉ chỏ,jQa3WK 8uCD8gbàn tán….

- Kh6xang DijQa3WK, 6xrốt cuộ7Rb5Fyc 7Rb5Fycó cjQa3WKhuyện g8uCD8gì thế?-8uCD8g ĐámjQa3WK bạ7Rb5Fyn củ8uCD8ga cô8uCD8g g6xái tóc7Rb5Fy dài7Rb5Fy bắjQa3WKt đầujQa3WK xô7Rb5Fyn xao.

Hóa jQa3WKra cá6xi c7Rb5Fyô 6xgái tójQa3WKc dàijQa3WK ấy7Rb5Fy tên6x làjQa3WK Khan7Rb5Fyg DjQa3WKi, ngjQa3WKay cả6x cái8uCD8g têjQa3WKn củ7Rb5Fya cô7Rb5Fy tjQa3WKa 7Rb5Fycũng 8uCD8ghay hơ6xn 7Rb5Fytên 7Rb5Fycủa cô7Rb5Fy rấ6xt nh6xiều. 6xVân 6xVy ngoảnh6x mjQa3WKặt l6xại nh6xìn vàojQa3WK k6xhuôn mặjQa3WKt của7Rb5Fy c6xô 8uCD8ggái tên7Rb5Fy KhjQa3WKang 6xDi kia…..

Chẳng trác6xh mjQa3WKà m8uCD8gới jQa3WKnhìn thấy7Rb5Fy cô7Rb5Fy 7Rb5Fyta, Vâ7Rb5Fyn VjQa3WKy đãjQa3WK jQa3WKcảm jQa3WKthấy r7Rb5Fyất quen7Rb5Fy. H6xóa r7Rb5Fya bọnjQa3WK họ7Rb5Fy đã8uCD8g gặ8uCD8gp nhjQa3WKau từ8uCD8g trjQa3WKước. CôjQa3WK tjQa3WKa chín6xh là6x 6xcô 6xgái jQa3WKxinh đẹp7Rb5Fy đã8uCD8g xu7Rb5Fyất hiệnjQa3WK bênjQa3WK 8uCD8gcạnh Gi6xang 6xNhan n7Rb5Fygày 6xhôm đó.

TiểujQa3WK T6xhu v6xội vàng6x giú6xp VjQa3WKân V7Rb5Fyy 6xlau sạ7Rb5Fych nh7Rb5Fyững giọ8uCD8gt 6xnước đan7Rb5Fyg t7Rb5Fyong tỏ6xng nhỏjQa3WK xu7Rb5Fyống t6xừ máijQa3WK tó8uCD8gc 6xcô 7Rb5Fyrồi jQa3WKkéo tajQa3WKy cjQa3WKô nói7Rb5Fy: 8uCD8g- T8uCD8giểu Vy8uCD8g, chúnjQa3WKg t8uCD8ga đi6x thôi7Rb5Fy, quâ8uCD8gn tửjQa3WK t6xrả jQa3WKthù 7Rb5Fymười năm6x cũnjQa3WKg kjQa3WKhông muộn!

7Rb5FyHai n8uCD8ghân viênjQa3WK phục8uCD8g vụ8uCD8g đjQa3WKứng ch6xặn trư8uCD8gớc mặt6x c7Rb5Fyô nó7Rb5Fyi:- C8uCD8ghi bằ8uCD8gng ha6xi c7Rb5Fyô h7Rb5Fyãy t8uCD8gránh đi7Rb5Fy t6xrước đi!

Trong t8uCD8gình trạng7Rb5Fy n7Rb5Fyày….có t8uCD8ghể làjQa3WK jQa3WKdo b6xan nãyjQa3WK cjQa3WKô uống6x rư6xợu 6xvang n6xên 6xbây jQa3WKgiờ cjQa3WKhất 7Rb5Fymen mớjQa3WKi p6xhát tác.Hoặc7Rb5Fy c6xũng c6xó thểjQa3WK jQa3WKlà d6xo tr7Rb5Fyong lòng8uCD8g jQa3WKcảm thjQa3WKấy 8uCD8gấm ứcjQa3WK 6xnên V8uCD8gân 8uCD8gVy ch6xẳng buồn8uCD8g đểjQa3WK ý8uCD8g đến6x jQa3WKnhững lời8uCD8g kh8uCD8guyên jQa3WKcan củajQa3WK người6x jQa3WKphục v7Rb5Fyụ. 8uCD8gTình yêjQa3WKu c7Rb5Fyủa 7Rb5Fycô với6x GijQa3WKang Nhan…v7Rb5Fyốn 8uCD8gdĩ c7Rb5Fyô 6xđã rất7Rb5Fy hạ8uCD8gnh phú7Rb5Fyc, hạn8uCD8gh ph6xúc tới8uCD8g mứcjQa3WK muốn7Rb5Fy tu7Rb5Fyyên jQa3WKbố với6x tấtjQa3WK cả6x mọijQa3WK 7Rb5Fyngười 6xở t8uCD8grên th6xế giới7Rb5Fy nà7Rb5Fyy, jQa3WKthế mà8uCD8g bâ6xy giờ…..

Vâ6xn 6xVy 7Rb5Fyđi g7Rb5Fyạt ta6xy người6x phụ6xc vụ6x r7Rb5Fya, đijQa3WK thẳ7Rb5Fyng đến8uCD8g trướcjQa3WK mặjQa3WKt jQa3WKKhang 7Rb5FyDi l7Rb5Fyấy điệnjQa3WK t7Rb5Fyhoại củ7Rb5Fya mình7Rb5Fy rồi8uCD8g jQa3WKnhìn th8uCD8gẳng vàjQa3WKo mắt7Rb5Fy c6xô tjQa3WKa jQa3WKmà nóijQa3WK: 8uCD8g- Đ6xây là7Rb5Fy 6xbạn t8uCD8grai củajQa3WK tôi6x! 6x- GjQa3WKiọng n6xói khôn7Rb5Fyg c7Rb5Fyứng rắn6x nh7Rb5Fyưng 7Rb5Fycũng chẳ6xng mềm6x mỏng.

Ngọ7Rb5Fyn lửa8uCD8g tứ7Rb5Fy tố6xi tr7Rb5Fyong 7Rb5Fylòng đ8uCD8gối ph7Rb5Fyương bjQa3WKỗng chốjQa3WKc bù6xng l7Rb5Fyên: 6x- BạjQa3WKn 8uCD8gtrai cô6x á?8uCD8g Đâ8uCD8gy rõ6x rà8uCD8gng 8uCD8glà chồnjQa3WKg c7Rb5Fyhưa cư8uCD8gới của….

- jQa3WKTôi với6x bạ8uCD8gn 7Rb5Fytrai 6xtôi q7Rb5Fyuen 6xnhau đ6xã n8uCD8găm nă6xm rồi8uCD8g! 6x- jQa3WKVân V7Rb5Fyy ti7Rb5Fyện 8uCD8gtay mjQa3WKở lị7Rb5Fych ở8uCD8g t6xrong điệ8uCD8gn thoại8uCD8g rjQa3WKa: -T6xrên đó6x cònjQa3WK c7Rb5Fyó 8uCD8gghi ng6xày sin6xh nhật7Rb5Fy cjQa3WKủa a6xnh ấy7Rb5Fy v6xới 6xnhững ng6xày kỉ7Rb5Fy n6xiệm của7Rb5Fy chúng6x tôi!

7Rb5Fy- Chún8uCD8gg tô7Rb5Fyi jQa3WKdự jQa3WKđịnh 7Rb5Fysẽ kếtjQa3WK hôn6x jQa3WKvào ngày6x jQa3WK10 th6xáng 16x0 năm6x 2010.

-Tôi kh8uCD8gông biế6xt jQa3WKban njQa3WKãy cô6x 6xnói là7Rb5Fy 7Rb5Fycó 7Rb5Fyý gì…-6x Cô8uCD8g đưa6x điện6x t7Rb5Fyhoại jQa3WKra trước8uCD8g jQa3WKmặt KhjQa3WKang Di6x: 8uCD8g- Phí6xm s8uCD8gố 8uCD8gmột là7Rb5Fy phí8uCD8gm jQa3WKgọi t6xắt c6xho an8uCD8gh 6xấy, nếu6x nh7Rb5Fyư c7Rb5Fyô c7Rb5Fyòn 7Rb5Fynghi vấn6x jQa3WKthì c7Rb5Fyứ gọi7Rb5Fy 8uCD8gđiện ch7Rb5Fyo an7Rb5Fyh ấyjQa3WK mà6x hỏi!
Vẻ7Rb5Fy mặtjQa3WK jQa3WKcủa Kh8uCD8gang D8uCD8gi lújQa3WKc n8uCD8gày kh8uCD8gá kìjQa3WK lạ.6x 8uCD8gVẻ mặt7Rb5Fy ấy6x khjQa3WKông phải8uCD8g ljQa3WKà vẻjQa3WK mặt8uCD8g củajQa3WK mjQa3WKột người6x đa7Rb5Fyng tứ7Rb5Fyc đến7Rb5Fy phá8uCD8gt 8uCD8gđiên 7Rb5Fylên, thế8uCD8g 7Rb5Fynên 6xVân V8uCD8gy jQa3WKcho rằng7Rb5Fy 8uCD8grất cjQa3WKó thểjQa3WK jQa3WKcái c8uCD8gô Kha7Rb5Fyng DjQa3WKi nà6xy 8uCD8gvốn 6xdĩ c7Rb5Fyũng jQa3WKkhông dám6x khẳngjQa3WK đ8uCD8gịnh ngư7Rb5Fyời t6xrong ảnjQa3WKh 8uCD8gchính là8uCD8g GjQa3WKiang Nhan.

Nếu khô6xng thì8uCD8g 7Rb5FyKhang 7Rb5FyDi đã8uCD8g k7Rb5Fyhông 6xthử thă6xm 8uCD8gdò bằn8uCD8gg cáchjQa3WK njQa3WKói chuyệ7Rb5Fyn 6xvới cjQa3WKô. Chỉ7Rb5Fy 6xcó điềujQa3WK những8uCD8g 8uCD8ggì đjQa3WKang xảjQa3WKy jQa3WKra khjQa3WKông 7Rb5Fygiống 6xnhư nhjQa3WKững 7Rb5Fygì c7Rb5Fyô t6xa mo6xng 6xmuốn, bởi6x 8uCD8gvì đájQa3WKm 6xbạn của8uCD8g c7Rb5Fyô 6xđã qu7Rb5Fyá bức8uCD8g xúcjQa3WK t7Rb5Fyrước nh8uCD8gững cjQa3WKâu nó6xi c8uCD8gủa Tiể6xu Th8uCD8gu, là7Rb5Fym 8uCD8gcho mọi6x chjQa3WKuyện jQa3WKtrở 6xnên v7Rb5Fyô cùjQa3WKng t8uCD8gồi tệ.

Qua chuyệ6xn x6xảy r7Rb5Fya 7Rb5Fyquá jQa3WKđột ngột7Rb5Fy này,6x c7Rb5Fyô bắt8uCD8g đầu7Rb5Fy tijQa3WKn rằjQa3WKng chỉ6x jQa3WKcần dũ8uCD8gng cả7Rb5Fym, cứn6xg cỏijQa3WK đối7Rb5Fy m6xặt v7Rb5Fyới jQa3WKmọi 8uCD8gchuyện l8uCD8gà c7Rb5Fyó thểjQa3WK “tha7Rb5Fyy đổijQa3WK 6xcàn khôn”.jQa3WK DjQa3WKù th6xế 8uCD8gnào 7Rb5Fycô cũn8uCD8gg p7Rb5Fyhải cójQa3WK n6xiềm ti8uCD8gn vớijQa3WK chínhjQa3WK mình.

7Rb5Fy- C8uCD8ghắc 6xlà bở7Rb5Fyi v8uCD8gì c8uCD8gó né8uCD8gt giố7Rb5Fyng n6xhau q6xuá 6xđấy m6xà!- Khan8uCD8gg D8uCD8gi 6xchớp chớp7Rb5Fy 7Rb5Fymắt, giọng7Rb5Fy 7Rb5Fynói n8uCD8ghư có6x 8uCD8gvẻ đù8uCD8ga vui.

TrướjQa3WKc sự8uCD8g nhượng7Rb5Fy b7Rb5Fyộ của7Rb5Fy Khan6xg Di6x, 7Rb5Fyđám 7Rb5Fybạn củajQa3WK cô8uCD8g cũ7Rb5Fyng 6xlập 7Rb5Fytức “hạjQa3WK hỏa”.8uCD8g NhânjQa3WK l8uCD8gúc bọ8uCD8gn họ7Rb5Fy vẫn8uCD8g 8uCD8gcòn đa7Rb5Fyng d8uCD8go d8uCD8gự, 7Rb5FyVân 8uCD8gVy li7Rb5Fyền k8uCD8géo TjQa3WKiểu Th7Rb5Fyu r6xa khjQa3WKỏi phòng.

7Rb5FyĐã 8uCD8gra đến6x bênjQa3WK ngoà8uCD8gi rồ6xi 8uCD8gmà t8uCD8grống 8uCD8gngực VjQa3WKân V7Rb5Fyy 7Rb5Fyvẫn cò6xn đậpjQa3WK thình7Rb5Fy thịch.8uCD8g jQa3WKỞ n6xhững n7Rb5Fyơi đô7Rb5Fyng người6x 6xkhông n7Rb5Fyên gjQa3WKây chuyện8uCD8g ồn6x ào,6x nhưn8uCD8gg ajQa3WKi 8uCD8gmà bi6xết đư8uCD8gợc nh8uCD8gỡ đâu8uCD8g c7Rb5Fyô vừajQa3WK r6xa jQa3WKđến jQa3WKbên ngoài6x, 8uCD8gKhang D7Rb5Fyi đãjQa3WK dẫn7Rb5Fy the8uCD8go đámjQa3WK bạn7Rb5Fy 7Rb5Fyhung dữ8uCD8g củajQa3WK côjQa3WK t8uCD8ga đu6xổi jQa3WKtheo. C6xhẳng jQa3WKai ch6xịu d6xễ d7Rb5Fyàng 7Rb5Fybỏ qu6xa mọjQa3WKi c8uCD8ghuyện n6xhư t7Rb5Fyhế n7Rb5Fyày cả7Rb5Fy. Ch6xo dù8uCD8g c7Rb5Fyhỉ l8uCD8gà n6xghi vấ6xn th6xì cũng6x 8uCD8gphải hỏi8uCD8g 6xcho jQa3WKrõ rànjQa3WKg chứ.

Vân 8uCD8gVy vố7Rb5Fyn 7Rb5Fyđịnh 6xra đến8uCD8g KT6xV sjQa3WKẽ lập7Rb5Fy 7Rb5Fytức bắ7Rb5Fyt 6xxe chuồn8uCD8g thẳng.6x ThàjQa3WKnh phố7Rb5Fy lớn6x nhưjQa3WK vậy,6x khả6x năn7Rb5Fyg chạ8uCD8gm 6xmặt 7Rb5Fynhau 7Rb5Fycủa 8uCD8ghai ng8uCD8gười cũ7Rb5Fyng jQa3WKkhông 8uCD8gnhiều. Hơ6xn nữa8uCD8g chỉjQa3WK 8uCD8gcần 6xcô t6xa jQa3WKvề nh7Rb5Fyà 8uCD8gtìm jQa3WKGiang NhajQa3WKn đối7Rb5Fy chất,7Rb5Fy p7Rb5Fyhát hiệjQa3WKn GiajQa3WKng NjQa3WKhan 7Rb5Fychẳng cójQa3WK g7Rb5Fyì jQa3WKlạ 7Rb5Fythường th8uCD8gì c8uCD8gơn sjQa3WKóng 7Rb5Fygió này6x s6xẽ 8uCD8gqua đi8uCD8g jQa3WKngay jQa3WKthôi. Nào7Rb5Fy 8uCD8gai ng7Rb5Fyờ, tajQa3WKxi g8uCD8giờ nà6xy k6xhó m8uCD8gà b8uCD8gắt được.7Rb5Fy HjQa3WKai người8uCD8g đứng8uCD8g h6xơn jQa3WKnửa ti6xếng đồn8uCD8gg hồ6x m7Rb5Fyà v6xẫn khôn6xg bắt7Rb5Fy được8uCD8g xe.

Nếu biếtjQa3WK sớm8uCD8g như6x vậy8uCD8g tjQa3WKhì 8uCD8gcô đã8uCD8g r7Rb5Fya 6xbến 7Rb5Fyxe 8uCD8gbắt 8uCD8gxe bu6xýt ch6xo rồijQa3WK! VjQa3WKân V6xy liên8uCD8g tục8uCD8g n7Rb5Fyhìn lạijQa3WK phjQa3WKía 7Rb5Fysau lưng7Rb5Fy. Nếu6x 7Rb5Fycứ thế7Rb5Fy nà7Rb5Fyy 8uCD8gkhông 8uCD8gbiết jQa3WKchừng…..đang định6x k8uCD8géo Ti7Rb5Fyểu T8uCD8ghu jQa3WKra 6xbến x7Rb5Fye buýt8uCD8g 6xthì đột7Rb5Fy 7Rb5Fynhiên mộ8uCD8gt ch8uCD8giếc 8uCD8gxe jQa3WKhơi đỗ7Rb5Fy xjQa3WKịch trước8uCD8g mặ7Rb5Fyt h8uCD8gai người.

- Vâ6xn 8uCD8gVy!- cán7Rb5Fyh c8uCD8gửa 8uCD8gxe tjQa3WKừ tjQa3WKừ ké7Rb5Fyo xuống,jQa3WK 7Rb5Fyanh cú8uCD8gi đầu8uCD8g nh6xìn 6xra jQa3WKngoài nói8uCD8g: 6x- 6xLên 8uCD8gxe đi8uCD8g, 6xanh đưa8uCD8g 8uCD8gem về!

Vâ6xn VjQa3WKy c6xó ngần7Rb5Fy ng7Rb5Fyừ 8uCD8gmột ljQa3WKát mớijQa3WK mởjQa3WK cửajQa3WK r7Rb5Fya ngồ6xi và6xo tro6xng xe7Rb5Fy, 8uCD8gngoảnh đầu8uCD8g jQa3WKlại mỉm7Rb5Fy cười7Rb5Fy 6xái ngạijQa3WK 8uCD8gvới Tiểu8uCD8g Thu8uCD8g. 8uCD8gChiếc x8uCD8ge ljQa3WKao đ7Rb5Fyi tjQa3WKrên đưjQa3WKờng, 7Rb5Fycô vẫn7Rb5Fy khô8uCD8gng q7Rb5Fyuên nhìnjQa3WK lại8uCD8g cửa6x q8uCD8guán KT7Rb5FyV, t8uCD8ghầm thở6x ph7Rb5Fyào 6xnhẹ nhõm.

Những giọt7Rb5Fy 7Rb5Fynước vẫ6xn 6xtí 8uCD8gtách rơi7Rb5Fy xuốnjQa3WKg 8uCD8gtừ 8uCD8gmái tócjQa3WK cô.7Rb5Fy B6xộ djQa3WKạng của6x 7Rb5Fycô lúc6x n7Rb5Fyày 6xquả thực7Rb5Fy qu6xá thê8uCD8g thảm.jQa3WK 7Rb5FyCô 7Rb5Fygiống hệt6x n6xhư 8uCD8gmột cjQa3WKon vjQa3WKịt xjQa3WKấu xí7Rb5Fy. G7Rb5Fyiang jQa3WKNhan bây7Rb5Fy gi8uCD8gờ 7Rb5Fytuyệt đ7Rb5Fyối khônjQa3WKg 6xtừ b7Rb5Fyỏ một6x Kha8uCD8gng DjQa3WKi xin6xh đẹp7Rb5Fy jQa3WKđể đjQa3WKến vớjQa3WKi côjQa3WK, đe7Rb5Fym 8uCD8glòng yjQa3WKêu thươn7Rb5Fyg một6x người7Rb5Fy quá8uCD8g 8uCD8gđỗi b8uCD8gình jQa3WKthường n6xhư cô8uCD8g, 6xmột 8uCD8gcô g6xái 6xbình thường7Rb5Fy lạijQa3WK lớnjQa3WK tuổjQa3WKi. jQa3WKCô thậ7Rb5Fyt 8uCD8gsự khôngjQa3WK n6xên có6x nhữnjQa3WKg ả6xo tjQa3WKưởng nh8uCD8gư t8uCD8ghế này!

- N7Rb5Fyói ch6xo 6xanh bi6xết njQa3WKhà e8uCD8gm ở8uCD8g đâu?

Nếu nhưjQa3WK k6xhông 7Rb5Fyphải anjQa3WKh cấtjQa3WK t6xiếng 7Rb5Fyhỏi t7Rb5Fyhì có8uCD8g ljQa3WKẽ cjQa3WKô v8uCD8gẫn mải6x đắm6x cjQa3WKhìm trjQa3WKong dò8uCD8gng 8uCD8gsuy ngh7Rb5Fyĩ 8uCD8gmông l7Rb5Fyung củ8uCD8ga m6xình. Vâ7Rb5Fyn V7Rb5Fyy ng7Rb5Fyoảnh đ8uCD8gầu san7Rb5Fyg n8uCD8ghìn chủ6x nhânjQa3WK jQa3WKcủa cjQa3WKhiếc xe6x. A7Rb5Fynh t7Rb5Fya c7Rb5Fyũng đanjQa3WKg nhìnjQa3WK c8uCD8gô ch6xăm chú.

Nếu7Rb5Fy như8uCD8g không7Rb5Fy phả8uCD8gi 6xgặp pjQa3WKhải jQa3WKhoàn cảnh8uCD8g này7Rb5Fy t8uCD8ghì cjQa3WKó 8uCD8glẽ c6xả đ6xời 6xcô 7Rb5Fycũng sẽ6x khôn8uCD8gg ngồijQa3WK l7Rb5Fyên jQa3WKchiếc jQa3WKxe này.

Lúc nà8uCD8gy cô6x mớjQa3WKi gi7Rb5Fyật m8uCD8gình nhớ7Rb5Fy r8uCD8ga làjQa3WK p8uCD8ghải nójQa3WKi 7Rb5Fycám ơn:6x 6x- Cám8uCD8g ơnjQa3WK jQa3WKanh Triệu!7Rb5Fy NjQa3WKhà tô8uCD8gi ở7Rb5Fy kjQa3WKhu jQa3WKphía 6xnam, anjQa3WKh cjQa3WKứ đi8uCD8g th6xeo cjQa3WKon đườngjQa3WK này,8uCD8g tìm7Rb5Fy một8uCD8g bjQa3WKến tàu7Rb5Fy jQa3WKđiện jQa3WKngầm để7Rb5Fy tôi6x 8uCD8gxuống jQa3WKxe là6x được!

- Muộn8uCD8g l6xắm rjQa3WKồi, để7Rb5Fy a7Rb5Fynh đ6xưa e8uCD8gm jQa3WKvề nhà!

- Khôn7Rb5Fyg cjQa3WKần phiề7Rb5Fyn p8uCD8ghức thjQa3WKế đâu7Rb5Fy ạ!

8uCD8g- 7Rb5FyVân Vy…-6x TriệujQa3WK 6xDương 6xhơi dừjQa3WKng 7Rb5Fylại mộtjQa3WK lájQa3WKt rồ6xi nói6x ti8uCD8gếp: 7Rb5Fy- CójQa3WK thể6x 6xđừng k6xhách sáo7Rb5Fy v6xới jQa3WKanh nhjQa3WKư vậy8uCD8g không?
TriệujQa3WK DươngjQa3WK n8uCD8gói 6xnhư kh7Rb5Fyẩn cầu7Rb5Fy khi8uCD8gến 8uCD8gcho VjQa3WKân VjQa3WKy cả6xm 8uCD8gthấy c6xó jQa3WKhơi á6xi ngại.jQa3WK 8uCD8gBan nãy8uCD8g c6xòn vộ6xi 7Rb5Fyvàng 8uCD8gleo lên7Rb5Fy jQa3WKxe củ8uCD8ga ngườ7Rb5Fyi t8uCD8ga, th6xế m8uCD8gà 6xbây g7Rb5Fyiờ l8uCD8gại đòi6x n7Rb5Fyhanh nhan8uCD8gh chóng7Rb5Fy chóng6x xuốn8uCD8gg 6xxe. 8uCD8gXét cả8uCD8g về7Rb5Fy tjQa3WKình 8uCD8glẫn vềjQa3WK ljQa3WKí t8uCD8ghì cô7Rb5Fy cũn7Rb5Fyg k8uCD8ghông nên7Rb5Fy từ6x chốijQa3WK m6xãi 8uCD8gnhư th6xế jQa3WKnày. jQa3WKNếu nhjQa3WKư đãjQa3WK khôjQa3WKng thể7Rb5Fy xuống8uCD8g 8uCD8gxe thìjQa3WK 8uCD8gcô đà6xnh phjQa3WKải 6xngoan njQa3WKgoãn ng6xồi jQa3WKlại 7Rb5Fynói chuyện.

8uCD8g- HôjQa3WKm 8uCD8gnay thậ7Rb5Fyt tr6xùng hợp!

- jQa3WKĐúng vậ6xy, 6xtôi jQa3WKcũng 8uCD8gcùng v7Rb5Fyới mấy6x 8uCD8gngười bạ6xn đế8uCD8gn 6xđây 7Rb5Fyhát hò!

Vân 8uCD8gVy 6xngây njQa3WKgười 8uCD8gnhìn TriệujQa3WK Dư8uCD8gơng, hỏijQa3WK nh8uCD8gư t8uCD8ghăm d8uCD8gò: 6x- BjQa3WKan nã7Rb5Fyy anjQa3WKh cũn7Rb5Fyg vừa8uCD8g từ6x K6xTV 8uCD8gđi ra?

TrjQa3WKiệu DươjQa3WKng gậ6xt gật7Rb5Fy đầ8uCD8gu, dườngjQa3WK nh8uCD8gư 7Rb5Fyanh t6xa đajQa3WKng 6xnghĩ ngợi7Rb5Fy chuyện7Rb5Fy gì6x đó.7Rb5Fy Cuố8uCD8gi cù7Rb5Fyng an7Rb5Fyh 8uCD8gta jQa3WKcũng 6xđành phải8uCD8g m6xở miệng7Rb5Fy hỏi:jQa3WK 6x- jQa3WKVân 7Rb5FyVy, biể6xu jQa3WKhiện của6x ejQa3WKm ngày6x h7Rb5Fyôm njQa3WKay khijQa3WKến jQa3WKcho 8uCD8ganh r7Rb5Fyất bất7Rb5Fy ngjQa3WKờ. 8uCD8gAnh vốn7Rb5Fy dĩjQa3WK cứ6x nghĩ8uCD8g e6xm chỉ8uCD8g làjQa3WK một7Rb5Fy cô7Rb5Fy gá6xi nh6xút nhát.

- 8uCD8gÝ c8uCD8gủa ajQa3WKnh jQa3WKlà…- Vân6x jQa3WKVy thậ6xt khô7Rb5Fyng djQa3WKám t7Rb5Fyin và7Rb5Fyo nhữ7Rb5Fyng g6xì 8uCD8gmình vừa8uCD8g ng7Rb5Fyhe t7Rb5Fyhấy, lẽ8uCD8g n8uCD8gào 7Rb5Fyanh tjQa3WKa thậ7Rb5Fyt s7Rb5Fyự: 8uCD8g– B8uCD8gan nãjQa3WKy an7Rb5Fyh nh7Rb5Fyìn jQa3WKthấy tôi….-7Rb5Fy jQa3WKLúc 7Rb5Fyđó 8uCD8gdo hoan6xg m6xang nên7Rb5Fy c8uCD8gô c8uCD8ghẳng dájQa3WKm ngjQa3WKẩng 6xđầu nh6xìn 6xđám jQa3WKđông x6xung qjQa3WKuanh. CjQa3WKô thậm6x 8uCD8gchí còjQa3WKn tự8uCD8g lừ6xa 8uCD8ggạt bản6x 6xthân 7Rb5Fymình rằng8uCD8g k7Rb5Fyhông bjQa3WKị 6xai q8uCD8guen b8uCD8giết nhìn6x thấy.

- A6xnh 7Rb5Fychỉ là7Rb5Fy tì8uCD8gnh cờ6x jQa3WKđi 7Rb5Fyngang qua7Rb5Fy, njQa3WKhìn th6xấy 8uCD8gem m6xà thôi!

Máu tron6xg cơ6x thể6x Vân7Rb5Fy V6xy dồn6x hếtjQa3WK c6xả jQa3WKlên mặt,6x cjQa3WKô jQa3WKvội v7Rb5Fyàng 6xgiải tjQa3WKhích: -Chỉ7Rb5Fy 6xlà 7Rb5Fymột sự6x hi7Rb5Fyểu nhầm7Rb5Fy màjQa3WK thôi!
C6xô biếjQa3WKt ch7Rb5Fyo dù6x c7Rb5Fyô 8uCD8gcó nóijQa3WK như6x vậ7Rb5Fyy th8uCD8gì c7Rb5Fyũng ch8uCD8gỉ 7Rb5Fylà uổng7Rb5Fy côn8uCD8gg m7Rb5Fyà th6xôi. HọjQa3WK jQa3WKhàng c8uCD8gủa TrijQa3WKệu jQa3WKDương là7Rb5Fy đồjQa3WKng 6xnghiệp củajQa3WK jQa3WKcô, 7Rb5FyTriệu Dươn6xg cjQa3WKhỉ cầ8uCD8gn nó7Rb5Fyi chuyệ7Rb5Fyn n8uCD8ggày hô8uCD8gm 7Rb5Fynay rjQa3WKa l8uCD8gà c6xô sẽjQa3WK nga6xy lập6x tứ6xc 7Rb5Fybị lòijQa3WK đu8uCD8gôi là6x nó8uCD8gi 6xdối. 8uCD8gCô l8uCD8gàm sajQa3WKo gìjQa3WK cójQa3WK ng6xười yêu7Rb5Fy nào6x lâujQa3WK nă6xm n8uCD8ghư 6xvậy? N7Rb5Fyhững gì8uCD8g mà6x b7Rb5Fyan nã6xy nójQa3WKi 8uCD8gra thự7Rb5Fyc sự6x đang6x khiến6x c6xho 7Rb5Fycô cảm8uCD8g thấy6x v7Rb5Fyô cùng7Rb5Fy hối8uCD8g hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!