You are here

Hãy để anh ở bên em - Chương 02

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

TÌNH CXPzYẢM SFsPVẤN VƯƠNG

 

- SFsPVân bQ2NVy, XPzYcô cắt4xW8 cửSmxp ngXPzYười SFsPđi đàobQ2N SFsPtạo chSFsPo SFsPkhách hàSmxpng. ĐâSFsPy làbQ2N lầnbQ2N đSmxpầu tbQ2Niên 4xW8chúng SFsPta XPzYhợp tábQ2Nc vSmxpới bSFsPệnh viện,bQ2N nhấtSFsP đXPzYịnh phảSmxpi phụcXPzY vụSmxp ngưbQ2Nời Smxpta thậtbQ2N XPzYchu đáo!

Đây Smxplà lầSFsPn đầbQ2Nu SFsPtiên cSmxpông bQ2Nty hXPzYợp tSFsPác vớSFsPi bệSFsPnh việ4xW8n, tXPzYhế nêbQ2Nn sếpSFsP cbQ2Nủa VânbQ2N V4xW8y bQ2Ncẩn thậnbQ2N dXPzYặn Smxpdò cô.

- GiờSmxp tôiXPzY đaSFsPng 4xW8không 4xW8có việSmxpc g4xW8ì, Smxpđể tôiSFsP đXPzYi vậy!Smxp XPzY- ThấySmxp sếpbQ2N cSFsPó v4xW8ẻ thậXPzYn trọnXPzYg, Smxphơn nữabQ2N XPzYđây lại4xW8 làSFsP Smxplần đầuSmxp tiên4xW8 cô4xW8ng tbQ2Ny 4xW8cô phụSFsPc SFsPvụ tSFsPận SFsPnơi chXPzYo khá4xW8ch hàSmxpng nêbQ2Nn bQ2Ncô kbQ2Nhông SFsPyên tâmSFsP gi4xW8ao cbQ2Nho ngườiSmxp khác.

Qu4xW8ả nhXPzYiên, sếp4xW8 của4xW8 VâbQ2Nn SFsPVy gbQ2Nật đầuSmxp SFsPvẻ hài4xW8 lòng:SFsP SFsP- CũngbQ2N được,bQ2N XPzYvậy giaSFsPo cbQ2Nho 4xW8cô nhé!

Công viSFsPệc củaXPzY VSFsPân bQ2NVy lSFsPà Smxpgiải XPzYthích chSmxpo XPzYkhách h4xW8àng cSFsPách sSmxpử dụngbQ2N phần4xW8 mềmXPzY bQ2Ncủa côngSmxp bQ2Nty côSFsP nXPzYhư thế4xW8 nàoSFsP, saSmxpu đóSFsP tiếnSFsP hàSFsPnh mộtSFsP sốSmxp đ4xW8iều XPzYtra vbQ2Nà b4xW8ảo hànhSmxp chSmxpo khbQ2Nách hànbQ2Ng sabQ2Nu 4xW8khi muaSFsP. SSmxpau hSFsPai ngàbQ2Ny làmbQ2N việcSFsP bậnXPzY rộn,bQ2N bbQ2Nác sĩbQ2N Tiểu4xW8 lâmbQ2N vô4xW8 cùn4xW8g hàiSFsP SFsPlòng với4xW8 tábQ2Nc pXPzYhong làbQ2Nm vi4xW8ệc XPzYcủa VâXPzYn Vy.

- GiámSFsP đốcbQ2N Vân4xW8 XPzYquả nhiênSFsP làXPzY 4xW8kiên nhẫnbQ2N! bQ2N- BácSFsP SFsPsĩ LâmbQ2N khSFsPen bQ2Nngợi: 4xW8-Lại XPzYcòn hiSmxpểu đư4xW8ợc bQ2Nnhững từXPzY n4xW8gữ bQ2Ncủa giớiSmxp 4xW8y 4xW8học chbQ2Núng tXPzYôi nữa!
Smxp- TXPzYôi 4xW8có Smxpmột n4xW8gười bQ2Nbạn làmSFsP bXPzYác 4xW8sĩ mà!

- CSmxphẳng trSmxpách! bQ2N- BbQ2Nác s4xW8ĩ bQ2NLâm tiễnXPzY V4xW8ân SmxpVy 4xW8ra đếnSFsP tận4xW8 cửa.

Đi từbQ2N đSmxpây Smxpra 4xW8là gầXPzYn nhSFsPất! XPzY- XPzYBác s4xW8ĩ XPzYLâm cSmxphỉ ta4xW8y vềbQ2N phíaSFsP hànSFsPh lanSmxpg bXPzYên cạnh.

Bên h4xW8ành lSmxpang kSmxphông bbQ2Niết làSmxp XPzYphòng khámSmxp khXPzYoa nào4xW8, dbQ2Nường n4xW8hư tấtSmxp cả4xW8 c4xW8ác phòngSFsP bệnhXPzY ởbQ2N đâySmxp XPzYđều đượcXPzY bốXPzY 4xW8trí giốngSFsP hệt4xW8 nSFsPhau, bênSmxp h4xW8ành lbQ2Nang cònSFsP đượcSmxp trồngSFsP rấtbQ2N nSmxphiều bQ2Ncây xanXPzYh, m4xW8ang Smxplại SFsPcho ngưSmxpời Smxpta cảmbQ2N giXPzYác mátSFsP lSmxpành, thưXPzY thái.

KhbQ2Nông SFsPđợi bQ2NVân SFsPVy lênXPzY tSmxpiếng hỏibQ2N, bácSmxp sXPzYĩ XPzYLâm SFsPđã chủ4xW8 động4xW8 giXPzYới tXPzYhiệu: SFsP- ĐSFsPây là4xW8 XPzYkhoa tXPzYư 4xW8vấn tâm4xW8 lí.

KSmxphoa tưSFsP vấnSFsP tSFsPâm líXPzY? bQ2NSau kSmxphi bQ2NGiang 4xW8Nhan xảybQ2N rXPzYa chSFsPuyện, người4xW8 nSFsPhà SFsPcô đãXPzY từnSmxpg mờibQ2N bábQ2Nc bQ2Nsĩ t4xW8âm líSmxp SFsPvề giúpXPzY SFsPcô thbQ2Noát Smxpkhỏi Smxptâm 4xW8trạng đabQ2Nu đ4xW8ớn vSFsPà k4xW8hổ sSFsPở, nhưn4xW8g kXPzYết quảXPzY điềuXPzY trịSFsP XPzYrõ ràng4xW8 chSFsPẳng 4xW8có tábQ2Nc bQ2Ndụng gbQ2Nì vớiXPzY SFsPcô cả.4xW8 PhầnbQ2N lớnbQ2N thSFsPời gbQ2Nian bQ2Ncô đbQ2Nều dàXPzYnh chSFsPo việcSFsP ngủ4xW8, s4xW8ống nhờSFsP vào4xW8 XPzYnhững giSmxpọt nướbQ2Nc 4xW8truyền và4xW8o mXPzYáu mỗibQ2N ngXPzYày. NếXPzYu 4xW8như SFsPông tr4xW8ời khSmxpông XPzYcho cXPzYô cSmxpơ hSFsPội đưSmxpợc bQ2Nquay nSFsPgược thời4xW8 giaSmxpn thì4xW8 có4xW8 lSmxpẽ cô4xW8 đãbQ2N SFsPkiệt sứcbQ2N 4xW8bởi n4xW8ỗi 4xW8đau đớ4xW8n Smxpquá lớnbQ2N ấSFsPy rồi.

Vân VXPzYy vừa4xW8 đSFsPi v4xW8ừa nghSFsPĩ, lúSmxpc đXPzYi ngSmxpang q4xW8ua phSmxpòng chẩ4xW8n SFsPtrị, bấ4xW8t ngờXPzY SFsPcó mSmxpột XPzYcơn gSmxpió thổiSmxp 4xW8qua làSmxpm cSFsPánh cửaSmxp phò4xW8ng hSFsPơi SFsPhé r4xW8a. CôSFsP đưaSFsP mắtSFsP nhìnXPzY vàSFsPo SFsPbên troXPzYng, vSmxpô tìnXPzYh chSFsPạm 4xW8phải án4xW8h mắtXPzY củbQ2Na SFsPmột bệnhSFsP nhâ4xW8n tro4xW8ng đó.

Vân VSFsPy SFsPchợt thbQ2Nấy cáXPzYc dbQ2Nây thầbQ2Nn kinSmxph tronSFsPg SFsPđầu că4xW8ng rSFsPa. SFsPCô rXPzYảo bướcSFsP điXPzY thật4xW8 nhanhXPzY, cbQ2Nhỉ SFsPsợ ngư4xW8ời XPzYđó sẽSFsP đuổiSmxp theo.

Không pXPzYhải m4xW8ắt c4xW8ô SFsPnhìn XPzYnhầm đấSmxpy SFsPchứ? SFsPCô lbQ2Nàm sXPzYao cóSFsP thểSmxp ng4xW8ờ rSFsPằng bệbQ2Nnh n4xW8hân ở4xW8 SFsPtrong cănXPzY phònSFsPg ấXPzYy chí4xW8nh Smxplà Tr4xW8iệu Dương?

Rõ ràSmxpng bQ2Nanh t4xW8a bịSFsP phbQ2Nát XPzYbệnh tSmxpim độtXPzY ngột,4xW8 vậ4xW8y tạiXPzY SFsPsao giờSFsP anSmxph 4xW8ta lSFsPại bQ2Nở tXPzYrong khoSFsPa tâmbQ2N XPzYlí? L4xW8ẽ nàobQ2N ngoSFsPài bệnhXPzY tSmxpim 4xW8ra aSFsPnh bQ2Nta còSmxpn mắcSFsP bệnXPzYh SFsPvề XPzYtâm lXPzYí nSmxpữa à?

TrướcXPzY đâyXPzY cSmxpô tXPzYừng đọc4xW8 báXPzYo bQ2Nvà Smxpđược bSmxpiết, phầSFsPn lớ4xW8n nhữXPzYng cSFsPô nSmxpam, quảSmxp nữSmxp tronSmxpg thành4xW8 pXPzYhố đềubQ2N bịXPzY mắSmxpc c4xW8ăn bệ4xW8nh tSFsPrầm cSmxpảm hoSFsPặc tựSFsP kỉ.bQ2N KhônSmxpg biết4xW8 cSFsPái bQ2Ngã hbQ2Nọ TriSFsPệu ấyXPzY SFsPmắc phải4xW8 bệXPzYnh 4xW8gì? 4xW8Không b4xW8iết vXPzYài năXPzYm nbQ2Nữa liệubQ2N côbQ2N Smxpcó phải4xW8 XPzYthường xu4xW8yên 4xW8bổ sXPzYung SFsPcác lbQ2Noại thbQ2Nực phẩmSmxp chứcXPzY năng,bQ2N lXPzYiên tụbQ2Nc đếbQ2Nn thẩ4xW8m mỹbQ2N việnSFsP vbQ2Nà thỉSmxpnh thoảngSFsP “ghéSFsP thăm”SFsP bQ2Nbác SFsPsĩ SFsPtư vấnSFsP bQ2Ntâm Smxplí khô4xW8ng nữa?

Đi SFsPmột đoạn4xW8 Smxpđường dàiXPzY, cuSFsPối c4xW8ùng bQ2Ncô XPzYcũng SFsPra đượcSmxp đến4xW8 cSFsPầu thXPzYang. NgobQ2Nảnh XPzYđầu bQ2Nlại nhìn,khôngSFsP thấSFsPy TribQ2Nệu SFsPDương kh4xW8ông đuổSmxpi theoSmxp, VâSFsPn 4xW8Vy thởbQ2N XPzYphào n4xW8hẹ Smxpnhõm. ThoábQ2Nt đượcSmxp TriSmxpệu DươnXPzYg thXPzYì sSmxpao? SFsPThoát đưSmxpợc aXPzYnh bQ2Nta Smxpcô cũnSFsPg cSFsPhẳng thể4xW8 tSFsPhoát SFsPngăn SFsPđược bà4xW8n chbQ2Nân miXPzYnh đaXPzYng tiến4xW8 dầnbQ2N đbQ2Nến tu4xW8ổi gi4xW8à. NbQ2Nỗ l4xW8ực sXPzYống hết4xW8 nămXPzY nXPzYày quSFsPa năbQ2Nm kbQ2Nhác, tuổSmxpi t4xW8ác cbQ2Nũng th4xW8eo đóXPzY bQ2Nnhiều lêbQ2Nn. ChỉSmxp thêmSFsP vàSmxpi Smxpnăm nữa4xW8 thôiSmxp, cbQ2Nó Smxplẽ mộtSmxp ngưSFsPời Smxpđàn ôSmxpng SFsPnhư TriệuXPzY DbQ2Nương bSFsPây giờbQ2N côSmxp SFsPcũng chSFsPẳng thXPzYể tìXPzYm được.

- bQ2NSau k4xW8hi vXPzYề phảbQ2Ni chịuSmxp kh4xW8ó nSFsPghỉ ngơSFsPi, mặbQ2Nc dbQ2Nù sbQ2Nức kbQ2Nhỏe đãbQ2N hồSmxpi phụcSmxp tươSFsPng đốiSFsP nh4xW8ưng cũngXPzY khônSFsPg đượcbQ2N phSFsPép XPzYlàm việcSmxp qbQ2Nuá Smxpsức. VớbQ2Ni 4xW8cường độSmxp 4xW8làm vSmxpiệc củbQ2Na aSFsPnh tô4xW8i thấy4xW8 ngư4xW8ời bìnSFsPh thườSFsPng không4xW8 thbQ2Nể nàSmxpo bQ2Ntiêu hóaXPzY nổi!

- bQ2NTôi biết!

- AnbQ2Nh biSmxpết? CứXPzY nhìn4xW8 vbQ2Nào thSmxpành tXPzYích cSmxpủa Smxpanh hbQ2Nai nămSFsP naSFsPy thì4xW8 t4xW8ôi biếtXPzY anSmxph mXPzYang mạnXPzYg 4xW8sống củ4xW8a mìnSFsPh XPzYra 4xW8đùa nhưXPzY bQ2Nthế nàSFsPo rbQ2Nồi! TheXPzYo nhưbQ2N nhữnSFsPg bQ2Ngì tô4xW8i đượXPzYc biếSmxpt vềSFsP bQ2Nanh, anbQ2Nh khSFsPông đờiXPzY nàoSFsP chấ4xW8p nhậnSmxp aSFsPn phận!
4xW8Tiếng cườbQ2Ni khXPzYe khẽ4xW8 v4xW8ang SFsPlên: XPzY- bQ2NCũng ch4xW8ưa chắc!

CóSmxp bQ2Nngười Smxpđang nóXPzYi chuybQ2Nện ởXPzY cầXPzYu thangSFsP, cbQ2Nó mộ4xW8t gXPzYiọng n4xW8ói 4xW8mà VâSFsPn SFsPVy cả4xW8m thấSmxpy rấtSmxp qbQ2Nuen thuộc.

Vân bQ2NVy 4xW8chầm chậm4xW8 đibQ2N đếnSFsP bQ2Ncầu thaSFsPng 4xW8và nhSFsPìn xuốngSmxp dưới,bQ2N 4xW8ánh mSFsPắt vSmxpô tìnhXPzY lbQ2Nướt qbQ2Nua mộtbQ2N khuônSmxp mặt.

Người đóbQ2N 4xW8cũng bQ2Nngẩng Smxpđầu nhìSFsPn cô.

ÁSFsPnh mXPzYắt của4xW8 aXPzYnh dườngXPzY nhbQ2Nư làbQ2N chùmbQ2N ánhSmxp sáSFsPng mặtSmxp bQ2Ntrời đẹbQ2Np bQ2Nđẽ nhSmxpất đậubQ2N trêSFsPn bbQ2Nờ vSFsPai cô.

Nếu nSmxphư lúSFsPc Smxpnãy côbQ2N cXPzYòn hXPzYoang ma4xW8ng SFsPđi 4xW8như c4xW8hạy t4xW8hì 4xW8giờ XPzYcô đãbQ2N cXPzYhẳng Smxpcòn sứcSmxp lựSFsPc nbQ2Nào đSFsPể m4xW8à chạySFsP XPzYtrốn nữa.XPzY BàXPzYn chXPzYân củaSmxp cSFsPô nhưbQ2N XPzYbị dbQ2Nính chặtXPzY bQ2Nxuống 4xW8dưới đất,bQ2N miSFsPệng ấpbQ2N úngSFsP mSFsPãi chẳngXPzY 4xW8thốt SFsPra lSmxpời dướiXPzY SFsPcái 4xW8nhìn SFsPcủa anXPzYh: Smxp-

T4xW8hật….thật trùngSFsP hợp!

Anh mXPzYỉm cười,4xW8 XPzYnhẹ nhànbQ2Ng cấtSmxp lời:SFsP XPzY- ĐSmxpúng bQ2Nlà tbQ2Nrùng hợpSmxp thSmxpật! MSmxpới SFsPđó mà4xW8 đãbQ2N gặXPzYp lạiSmxp nhau!

- VânSmxpg, bện4xW8h việnSFsP nàySmxp mSmxpuốn SFsPsử dụngSFsP phXPzYần mềm4xW8 SFsPcủa SFsPcông tXPzYy ch4xW8úng tôiSFsP nê4xW8n tôibQ2N đbQ2Nến đâySFsP đSmxpể hướn4xW8g dSmxpẫn hbQ2Nọ! Smxp- CSmxpô 4xW8cố gắnbQ2Ng gibQ2Nải thSFsPích, vụngXPzY về4xW8 nh4xW8ư mộtSFsP co4xW8n ngốc,bQ2N bQ2Nchỉ sợ4xW8 SFsPanh lạiSFsP hiểXPzYu nhầSmxpm mìnXPzYh. SFsPHơn nbQ2Nữa côXPzY rấ4xW8t sợXPzY bQ2Nanh sẽXPzY vạchSmxp trSFsPần XPzYnhững lbQ2Nời SFsPnói 4xW8dối củaSmxp m4xW8ình, cábQ2Ni gXPzYì mXPzYà đXPzYưa chịSFsP ĐSFsPường XPzYđi Smxpkhám bệnh4xW8 chứSFsP, toSFsPàn 4xW8là nóibQ2N Smxpdối. Như4xW8 Smxpvậy th4xW8ì còbQ2Nn mặtSFsP m4xW8ũi nàoSmxp mSFsPà nhì4xW8n anh?

CũngXPzY m4xW8ay XPzYlà aSmxpnh SFsPkhông nhắcSmxp gìbQ2N đếnSmxp chuyệnSFsP đSmxpó. XPzYAnh kSFsPết t4xW8húc cuộbQ2Nc nóXPzYi cSmxphuyện vSmxpới bQ2Nbác sĩSFsP SFsPcủa mìnSFsPh rồ4xW8i XPzYcùng SFsPcô đồng4xW8 hànhbQ2N, thảXPzYn nSFsPhiên cứSmxp nbQ2Như thể4xW8 XPzYhôm ấbQ2Ny chXPzYưa Smxptừng xảySmxp 4xW8ra Smxpbất cứbQ2N chuy4xW8ện gì.

Anh sánSFsPh vabQ2Ni đSFsPi bênSmxp cSFsPô. 4xW8Vân VSFsPy SFsPkhông bSFsPiết phảibQ2N Smxplàm thXPzYế nSmxpào đSmxpể chSmxpe Smxpđi sựSFsP hoanXPzYg maSFsPng tronSFsPg lòngXPzY, b4xW8àn ta4xW8y tbQ2Núm chặXPzYt lấSmxpy vạtXPzY áoXPzY đanXPzYg rịnSmxp mồXPzY hôi.

Cô XPzYy SFsPtá ởSmxp pXPzYhòng Smxpphát thbQ2Nuốc đXPzYưa cSFsPho XPzYanh Smxpmột tSFsPúi tXPzYo đbQ2Nủ cábQ2Nc loạiSmxp thuXPzYốc rồiSmxp dặnbQ2N dòXPzY: 4xW8- AnSmxph nhớXPzY uống4xW8 bQ2Ntheo chbQ2Nỉ dẫnSmxp cSFsPủa bác4xW8 sĩ!

Trong 4xW8kí 4xW8ức củXPzYa VSFsPân VyXPzY, sSmxpức khỏeXPzY củSmxpa GiabQ2Nng bQ2NNhan bQ2Nrất tốt,SFsP SFsPcho dSFsPù SFsPcó XPzYbị cảbQ2Nm cúXPzYm SFsPhay sốtXPzY bQ2Ncao thìSmxp cũbQ2Nng chXPzYỉ mấ4xW8t vSmxpài ngàybQ2N lSFsPà kXPzYhỏi ngay.

VânSFsP VSmxpy n4xW8hìn vàoSmxp 4xW8những loạibQ2N thuốcXPzY bQ2Nở troSFsPng túi4xW8, toànXPzY là4xW8 nhữngSFsP loạXPzYi thuốc4xW8 hSFsPiếm gặp.

- CSmxpô chuẩn4xW8 b4xW8ị đSmxpi đâu?

- VềbQ2N 4xW8công Smxpty thôi!bQ2N- CSFsPô XPzYnghĩ GbQ2Niang bQ2NNhan chỉbQ2N tiệnSmxp miệbQ2Nng hỏi4xW8 n4xW8hư vSFsPậy thôSmxpi 4xW8nên XPzYcũng thảnbQ2N nhiêSmxpn đábQ2Np m4xW8à khôSFsPng cầnSmxp Smxpsuy nghĩ.

- 4xW8Để Smxptôi tiXPzYễn cô!

ĐXPzYề bQ2Nnghị củaSFsP Smxpanh quá4xW8 bấtbQ2N ngờ,bQ2N XPzYVân XPzYVy Smxpbối rốbQ2Ni từXPzY chố4xW8i: 4xW8- KhônXPzYg cần4xW8 đSmxpâu anXPzYh GiaXPzYng, làm4xW8 phiềSmxpn an4xW8h quá!-SFsP VâSFsPn VSmxpy có4xW8 chút4xW8 khô4xW8ng queXPzYn vớiSmxp c4xW8ách Smxpxưng SFsPhô khácSmxph Smxpsáo này.

Anh bQ2Nvốn SFsPquá bQ2Nđỗi thânXPzY thươSmxpng trSmxpong tbQ2Nrái 4xW8tim cXPzYô, t4xW8hế XPzYmà gXPzYiờ lạSmxpi tSFsPrở tSFsPhành mộtbQ2N nSFsPgười chbQ2Nẳng bQ2Nquen biSmxpết. NếuSmxp nhbQ2Nư SmxpGiang NhaSmxpn gọiSFsP Smxpcô 4xW8là “CôSmxp VXPzYân” t4xW8hì cóXPzY lẽXPzY côXPzY cXPzYũng sSmxpẽ cảm4xW8 th4xW8ấy v4xW8ô 4xW8cùng Smxpxót xbQ2Na. Th4xW8ế nhưnbQ2Ng SFsPcô cSmxpố gắbQ2Nng kìbQ2Nm nSmxpén bSmxpản thânSFsP, cSmxphỉ SFsPsợ SFsPmột kbQ2Nhi k4xW8hông Smxpkiềm chế4xW8 đSmxpược tâmbQ2N trạnXPzYg củaXPzY mSmxpình sSmxpẽ kSmxphiến cXPzYho aSmxpnh sợSmxp mấSFsPt víSFsPa. SFsPCô phảXPzYi d4xW8uy trSmxpì k4xW8hoảng cáchSmxp nhấSFsPt địnhSFsP vớiXPzY anSFsPh, mộtXPzY khoảngXPzY cách4xW8 đủ4xW8 để4xW8 a4xW8nh SFsPcoi cSmxpô lbQ2Nà m4xW8ột ngườibQ2N bbQ2Nình thường.

KSmxphông cSFsPó Smxpai biếSmxpt, aSmxpnh vSmxpà XPzYcô đãSFsP cáchSmxp Smxpnhau cảXPzY mộtSmxp kiếp4xW8 người.
NếSFsPu nXPzYhư cSmxpô Smxpnói rSmxpa sXPzYự thXPzYực này,4xW8 k4xW8hông nhữXPzYng Smxpanh khôngSFsP thểSmxp t4xW8in mXPzYà cònSmxp bQ2Ncho rằng4xW8 SFsPcô 4xW8là mộtSmxp coSFsPn điên.Smxp DườnXPzYg nXPzYhư c4xW8hỉ cbQ2Nó mbQ2Nột SFsPmình côbQ2N SFsPcòn XPzYmãi XPzYđắm chìXPzYm SFsPtrong nhữnSmxpg kí4xW8 ứcSmxp XPzYxa xôi4xW8. XPzYCô khátSFsP kbQ2Nhao đbQ2Nược ởXPzY gần4xW8 bênSFsP anSFsPh, nhưngXPzY SFsPlại Smxpsợ khoSFsPảng cXPzYách tr4xW8ong hbQ2Niện thựcbQ2N sSFsPẽ k4xW8hiến cbQ2Nho côSmxp q4xW8uỵ bQ2Nngã. VSmxpân bQ2NVy cảmbQ2N SFsPthấy 4xW8bản thân4xW8 mìnbQ2Nh khôngSFsP hềSFsP SFsPyếu đuối,bQ2N cXPzYô chỉbQ2N khôngXPzY muốnXPzY bbQ2Nị GiaSmxpng Nh4xW8an làmSmxp tXPzYổn thXPzYương, bởSFsPi v4xW8ì troXPzYng SFsPkí ứcXPzY cbQ2Nủa cSFsPô, tấXPzYt cả4xW8 nbQ2Những kỉSFsP niệm4xW8 cSFsPủa Smxpcô 4xW8và anSmxph đềbQ2Nu bQ2Nvô cbQ2Nùng đbQ2Nẹp đẽ.

- SFsPNói địXPzYa chXPzYỉ cônSFsPg SFsPty bQ2Ncô cSFsPho tôi!

Xem 4xW8ra aXPzYnh SFsPấy định4xW8 XPzYđưa XPzYcô vềbQ2N cô4xW8ng SFsPty SFsPthật rồi!

Cô ngoaXPzYn nSmxpgoãn ngồiXPzY và4xW8o tronSFsPg xbQ2Ne cXPzYủa an4xW8h, saSmxpu đ4xW8ó nóbQ2Ni địSFsPa XPzYchỉ cônSmxpg tXPzYy mSmxpình Smxpcho aXPzYnh: XPzY- ĐiSmxp quSmxpa CầubQ2N W4xW8, điSmxp tXPzYhêm SFsPmột đoạ4xW8n nữaSmxp l4xW8à đếbQ2Nn! SFsP- SFsPNhìn V4xW8ân bQ2NVy tSFsPự nhiên4xW8 thSFsPế thôXPzYi nhbQ2Nưng lúSmxpc nSFsPày trốnSFsPg ng4xW8ực cSFsPô đangXPzY đSmxpập thìnhbQ2N thịcbQ2Nh. NhìSmxpn mìXPzYnh tr4xW8ong gươnXPzYg cbQ2Nhiếu Smxphậu, VâSFsPn XPzYVy thấySFsP XPzYhai mSmxpá mìnhbQ2N đỏXPzY bừngSmxp lên.

Giang NSFsPhan vẫnbQ2N tỏSFsP XPzYra nSmxphư bìnhbQ2N tSmxphường, XPzYthản nhiê4xW8n XPzYnhìn 4xW8cô hỏi:4xW8 bQ2N- CầuSmxp tâySmxp bQ2Nhay lSFsPà cầXPzYu đông?

Vân bQ2NVy đưaSFsP á4xW8nh XPzYmắt SFsPmơ XPzYhồ nhSFsPìn rbQ2Na dò4xW8ng 4xW8xe cộSmxp tậpSmxp nấSFsPp XPzYở bênbQ2N ngobQ2Nài, cbQ2Nố Smxpgắng phânXPzY biệtXPzY đSFsPược Smxpphương hướngSmxp đôngbQ2N bQ2Ntây nXPzYam bắc.4xW8 Cuối4xW8 cXPzYùng côbQ2N đXPzYành míSmxpm mSmxpôi tbQ2Nừ bỏ:bQ2N XPzY- 4xW8Tôi chỉSmxp Smxpbiết bQ2Nlà điSmxp SFsPqua XPzYcầu, r4xW8ẽ XPzYsang bênbQ2N tbQ2Nrái Smxplà đến.

LSmxpần nàySFsP SFsPthì SmxpGiang NSmxphan kXPzYhẽ 4xW8mỉm cười,SFsP đôi4xW8 mắtXPzY bQ2Nánh lXPzYên nhữngXPzY tiXPzYa s4xW8áng ấmXPzY 4xW8áp. VânXPzY XPzYVy cảmSFsP thấyXPzY hìnhSFsP nhSFsPư mìnbQ2Nh đbQ2Nã nhSmxpìn nhầmSmxp, hoặc4xW8 cũngSmxp cXPzYó tbQ2Nhể bQ2Ncô bịbQ2N ảoXPzY giác.

Giang XPzYNhan XPzYbiết lá4xW8i x4xW8e, XPzYkhông biếtXPzY aXPzYnh đãSFsP họcbQ2N bQ2Nlái xXPzYe từ4xW8 khSmxpi nào4xW8. VâSFsPn SmxpVy XPzYngồi bêSFsPn cạnhbQ2N nhSmxpìn aXPzYnh điềuSFsP kbQ2Nhiển xeSFsP, nhữngXPzY 4xW8ngón SFsPtay XPzYthuôn dàSmxpi đặtXPzY lê4xW8n vôSFsP lăngSmxp, mùbQ2Ni hươngXPzY bQ2Ntừ XPzYcơ bQ2Nthể aSFsPnh tXPzYhoang bQ2Nthoảng đưabQ2N lại.

NhữngSFsP kSmxpí ứbQ2Nc đẹpSFsP Smxpvề anSFsPh bXPzYắt đầuXPzY SFsPnhạt nSmxphòa t4xW8rong cô.

Mấy XPzYnăm không4xW8 gặp,SFsP 4xW8anh đãSFsP t4xW8hay SFsPđổi rấSmxpt nhiSFsPều, bQ2Nkhông gSmxpiống nSFsPhư côXPzY chẳn4xW8g cóXPzY SFsPchút tXPzYiến bSFsPộ nào.Smxp QSmxpuay ngượcSmxp Smxpthời gi4xW8an đXPzYã mấ4xW8y n4xW8ăm rSFsPồi nhSFsPưng dườngXPzY nSmxphư 4xW8cô chẳn4xW8g cXPzYó g4xW8ì thSmxpay đổbQ2Ni, n4xW8gay XPzYcả 4xW8công v4xW8iệc hiện4xW8 bQ2Nnay c4xW8ũng mbQ2Nới là4xW8m cóSmxp 4xW8gần Smxpba năm.

- TSFsPhuốc Smxpnày aXPzYnh Smxpmua hộ4xW8 ngườXPzYi khácXPzY àSFsP? 4xW8- VbQ2Nân V4xW8y cSmxpố ngXPzYhĩ Smxpra Smxpmột cXPzYhủ đề4xW8 đểbQ2N nóXPzYi chuyện.

- Khô4xW8ng! SFsP- CâXPzYu tSmxprả lờiSFsP củXPzYa G4xW8iang NhaSmxpn khôbQ2Nng nằmbQ2N nXPzYgoài sXPzYuy Smxpnghĩ cSmxpủa VânSFsP VXPzYy: XPzY- XPzYTôi bQ2Nmua chXPzYo bQ2Ntôi đấy!

Sao cóbQ2N thSmxpể tbQ2Nhế được?Smxp XPzYVân XPzYVy SFsPkinh n4xW8gạc, mộ4xW8t túXPzYi thuốcXPzY tSmxpo bQ2Nthế nàbQ2Ny, mỗXPzYi lbQ2Nần phSFsPải Smxpuống SFsPbao nhbQ2Niêu Smxpthuốc mớXPzYi đủ?

- SợSFsP rXPzYồi phảiSmxp k4xW8hông? bQ2N- AnbQ2Nh mỉ4xW8m cườiSmxp: Smxp- TôSmxpi bìnhXPzY thườbQ2Nng rbQ2Nất bậXPzYn rSFsPộn nênbQ2N chẳngbQ2N cSmxpó Smxpthời bQ2Ngian điSFsP lấbQ2Ny thuXPzYốc, Smxpvì vậySmxp mỗSFsPi lầnSFsP XPzYđi 4xW8phải l4xW8ấy nhXPzYiều hơnbQ2N mộXPzYt chút!

VânSFsP VbQ2Ny địnhXPzY đưaXPzY taSmxpy Smxpra XPzYlấy túSmxpi SFsPthuốc 4xW8xem saSFsPo, nhưngbQ2N cuốSFsPi Smxpcùng XPzYcô lạibQ2N 4xW8rụt tSFsPay lại.

Hai ngưbQ2Nời giờXPzY đãSmxp SFsPchẳng cònXPzY cònbQ2N XPzYquan hXPzYệ tSmxphân Smxpmật Smxpnhư tSmxprước nữa,Smxp dùbQ2N gìbQ2N XPzYcũng chỉSFsP l4xW8à ngườ4xW8i q4xW8ua đườnXPzYg, không4xW8 nbQ2Nên dSmxpò Smxpxét đXPzYời t4xW8ư củabQ2N nSmxpgười kháSFsPc, Smxpnếu Smxpkhông biế4xW8t đXPzYâu lạiSmxp khiếbQ2Nn ch4xW8o anXPzYh cảm4xW8 thấySmxp bXPzYực bội.

Giang Nha4xW8n ngXPzYoảnh đầSFsPu sanSmxpg nhXPzYìn VâSmxpn Vy4xW8, 4xW8thấy bQ2Ncô túmSmxp chặSFsPt vạSmxpt áoSmxp, bQ2Ncố g4xW8ắng XPzYthu 4xW8mình lbQ2Nại cbQ2Nứ SFsPnhư tSmxphể sợXPzY chSmxpạm phảSmxpi 4xW8bất cSmxpứ thSFsPứ gXPzYì trbQ2Nên Smxpxe củaSmxp anSFsPh XPzYvậy. G4xW8iang NbQ2Nhan hơ4xW8i XPzYnhíu màbQ2Ny, dồnXPzY SFsPsức tập4xW8 truXPzYng tXPzYrở SFsPlại c4xW8on đườngbQ2N t4xW8rước bQ2Nmặt: bQ2N- CôSFsP kébQ2No giSmxpúp tXPzYôi bQ2Ncái mXPzYàn cSFsPhe nắXPzYng xuốngSmxp với!

bQ2NVân SFsPVy liSmxpền đưabQ2N Smxptay rSmxpa SFsPkéo cáSmxpi 4xW8màn 4xW8che nắngbQ2N xuốn4xW8g. BỗngbQ2N nhiênbQ2N mSFsPột tấmXPzY ảbQ2Nnh Smxprớt Smxpxuống XPzYtheo. BứSmxpc ảnhSmxp chụp4xW8 mộSFsPt phonSmxpg cảSmxpnh mộtSFsP đSmxpỉnh nXPzYúi 4xW8tuyết XPzYtrắng xóa4xW8. BứSmxpc 4xW8ảnh nbQ2Này trướcSFsP đây4xW8 anSmxph đãXPzY từnSFsPg chSFsPo c4xW8ô xem.

bQ2NNhiếp 4xW8ảnh lbQ2Nà sbQ2Nở tSFsPhích củabQ2N bQ2NGiang XPzYNhan, 4xW8cô lạiSFsP đSmxpặc bi4xW8ệt tSFsPhích nhSFsPững bứcXPzY ảnh4xW8 chụSmxpp XPzYcảnh 4xW8tuyết cbQ2Nủa aXPzYnh. Đây4xW8 lSFsPà bứSmxpc ảbQ2Nnh m4xW8à côSFsP XPzYthích nhất.

Cô nhớSmxp 4xW8rằng sa4xW8u kSmxphi GXPzYiang Nha4xW8n chếbQ2Nt, côSFsP đãSmxp đ4xW8em đốtSmxp tấtXPzY cảSmxp nhữnSFsPg bSmxpức ảSFsPnh nbQ2Này. ThbQ2Nế màXPzY giờXPzY SFsPđây anSmxph lSmxpại đaSmxpng gSFsPiữ nXPzYó. ĐiềubQ2N nXPzYày SFsPkhiến bQ2Ncho Vâ4xW8n SFsPVy cóSmxp cSmxpảm giáXPzYc nhưSFsP 4xW8hai ngườbQ2Ni XPzYđang 4xW8cách 4xW8nhau cảSmxp mộtSFsP thếSmxp giớiSFsP vậy.

- XPzYCô bQ2Ncó tSmxphích không?

Vân VXPzYy gậtSFsP đầu:Smxp Smxp- TrưSmxpớc đâybQ2N tôXPzYi vbQ2Nô cbQ2Nùng thíchSmxp nhSFsPững bbQ2Nức ảnSmxph SFsPchụp XPzYcảnh tu4xW8yết trắng!

- ThbQ2Nế còXPzYn bây4xW8 giờ?

- VẫnbQ2N nXPzYhư vậy!4xW8 SFsP- VâSFsPn VSFsPy bQ2Nlưu luyếnSFsP SFsPcầm bbQ2Nức ảnhSmxp trêSmxpn tabQ2Ny, kXPzYhông nỡSFsP đặtbQ2N xuống.

Anh ngoảnhSFsP đầ4xW8u lạiXPzY nhìXPzYn thẳXPzYng vàSFsPo XPzYcòn đ4xW8ường trướcSFsP mặtSFsP, bQ2Nđôi mắtSFsP khẽSmxp nheXPzYo lạiSFsP: 4xW8- TôiSmxp còn4xW8 tưởngSmxp bâbQ2Ny giờXPzY SFsPthì kbQ2Nhông thíXPzYch XPzYnữa chứ?

VânXPzY 4xW8Vy XPzYvội vàSmxpng nói:Smxp Smxp- XPzYCó Smxpnhững 4xW8sở thíchSmxp XPzYcó lXPzYàm thbQ2Nế XPzYnào cSFsPũng khônbQ2Ng thểXPzY thaXPzYy đbQ2Nổi được!

- T4xW8hế sao?

- Ừ?bQ2N XPzY- VânSFsP VSFsPy lSmxpại mXPzYột bQ2Nlần nữaSFsP k4xW8hẳng định.

G4xW8iang NXPzYhan khẽ4xW8 nSmxphếch SFsPmôi Smxpcười: Smxp- bQ2NVậy thXPzYì tốt!

Vân XPzYVy c4xW8ứ 4xW8cảm thấyXPzY troXPzYng nhữnSmxpg cSmxpâu nSmxpói củaSFsP Gi4xW8ang Nh4xW8an Smxpcó ẩbQ2Nn ýbQ2N gìSFsP bQ2Nđó, 4xW8thế nhưnbQ2Ng côSmxp k4xW8hông saSFsPo hXPzYiểu nổi4xW8. Cô4xW8 chợbQ2Nt nhớXPzY lạiXPzY ngườiXPzY cbQ2Non gbQ2Nái ởSmxp bê4xW8n bQ2Ncạnh GianXPzYg XPzYNhan mấySFsP SFsPnăm trước,Smxp cSmxpó tXPzYhể XPzYanh đSFsPang XPzYnói đến4xW8 c4xW8ô ấySFsP chăng?

Vân VSmxpy lậSFsPt SFsPđi lậtbQ2N lại4xW8 bXPzYức ảnh,SFsP cSFsPuối cùnSFsPg cũ4xW8ng đ4xW8ành phải4xW8 đưaXPzY n4xW8ó SFsPlại cSmxpho GiXPzYang NhaSmxpn. bQ2NCô Smxpđã chẳng4xW8 còSmxpn quSFsPyền sởSFsP hữuXPzY đốiXPzY vớibQ2N bứbQ2Nc ảnSFsPh nàySmxp nữa4xW8 rồi.

- NếuXPzY 4xW8cô thíSFsPch tôibQ2N tSmxpặng cbQ2Nho bQ2Ncô đấy!

Vân VSmxpy ngSFsPạc nhiênbQ2N hSFsPá XPzYhốc bQ2Nmiệng. Tr4xW8ước đâySmxp cSmxpô từ4xW8ng đòiSFsP GbQ2Niang NhSFsPan pXPzYhải chbQ2No Smxpmình 4xW8bức ảnSFsPh nàySFsP, thếSmxp Smxpmà bQ2Nanh cSFsPòn Smxptiếc. Vậy4xW8 4xW8mà bSmxpây giờXPzY aXPzYnh 4xW8lại hbQ2Nào pbQ2Nhóng tặngSmxp bQ2Nnó chSFsPo Smxpmột ngườiXPzY SFsPmà bQ2Nanh mớiSmxp gặpSFsP XPzYmặt cSFsPó XPzYvài lần.

- SmxpAnh….- Cô4xW8 biếtbQ2N l4xW8à bQ2Nanh đã4xW8 đán4xW8h mấtSFsP pSmxphim chụpSFsP cbQ2Nủa bứcbQ2N ảSmxpnh bQ2Nnày rSFsPồi, n4xW8ếu nbQ2Như làbQ2N vậy…:bQ2N- AnSFsPh thậbQ2Nt sbQ2Nự muốnXPzY tbQ2Nặng nóXPzY XPzYcho tSFsPôi sao?

Giang NbQ2Nhan mỉSmxpm cưSFsPời, Smxptỏ SFsPvẻ Smxprất thảnSmxp nhiêbQ2Nn, nhữnbQ2Ng Smxpngón SFsPtay bQ2Nthon dSmxpài nSmxphẹ nhàng4xW8 đXPzYiều khiểSmxpn vôXPzY lăngXPzY: SFsP- CôSFsP rấSmxpt thíXPzYch bQ2Nnó mXPzYà! Smxp- anXPzYh dừngbQ2N lạibQ2N Smxpmột chúXPzYt rồibQ2N nóiSmxp ti4xW8ếp: XPzY- H4xW8ay SFsPlà Smxpcô kbQ2Nhông muốn4xW8 nSFsPhận bQ2Ncái gìXPzY từSmxp ng4xW8ười lạ?

VânSmxp 4xW8Vy chSmxpẳng Smxpbao gi4xW8ờ n4xW8ghĩ SFsPrằng bQ2Ntất cảXPzY nhữngSFsP thứ4xW8 bQ2Nđã bQ2Nmất điSFsP lSFsPại cóbQ2N thXPzYể lấySFsP lạiSFsP được.bQ2N CSFsPô épSmxp chặtSFsP bứcSmxp Smxpảnh vàXPzYo lSFsPồng ngbQ2Nực, XPzYvội v4xW8àng giảiXPzY thích4xW8: Smxp- KhbQ2Nông phảiXPzY, tôXPzYi chỉ4xW8 cảmSmxp thấSmxpy nSmxpúi cXPzYao nhSmxpư vậy,XPzY anXPzYh XPzYchẳng dSFsPễ dXPzYàng gSmxpì mớiSmxp bQ2Nchụp đượcSmxp bứSmxpc ảbQ2Nnh này…SFsP.- SFsPGiang Nh4xW8an bQ2Nđã tSFsPừng nXPzYói vớibQ2N bQ2Ncô, đ4xW8ể cSmxpó đưbQ2Nợc bứbQ2Nc ảnhbQ2N này,bQ2N anbQ2Nh đãbQ2N SFsPphải kSmxphổ cbQ2Nông chờ4xW8 đXPzYợi suốXPzYt cSFsPả đêSFsPm, vXPzYì thSmxpế mXPzYà suýtXPzY cSFsPhút nữXPzYa XPzYanh còbQ2Nn bịSFsP chếtbQ2N Smxpcóng ở4xW8 trên4xW8 đỉnbQ2Nh nSFsPúi tSFsPuyết đó.

- bQ2NLàm 4xW8sao côSmxp biếtXPzY đượcSmxp ngọSmxpn núiXPzY ấSFsPy rấtSFsP cao?

Vân VXPzYy sữSFsPng bQ2Nngười, cô4xW8 vộiSmxp vàng4xW8 giảibQ2N SFsPthích XPzYmà cXPzYhẳng SFsPbuồn sbQ2Nuy XPzYnghĩ: SFsP- SFsPTôi cSmxpó mộtSFsP ngườSFsPi b4xW8ạn đãXPzY t4xW8ừng đếnXPzY đó!

bQ2N- ASmxpnh tXPzYa cũbQ2Nng tXPzYhích XPzYnhiếp ảnSFsPh à?

- Vâng!

Giang NhSFsPan bậSmxpt SFsPcười thànhSFsP tiếnSmxpg: XPzY- SmxpTôi cứ4xW8 t4xW8ưởng SFsPcô 4xW8chỉ bibQ2Nết đSmxpây lXPzYà SFsPmột SFsPbức ảnh4xW8 chSFsPụp đỉnbQ2Nh núiSFsP, Smxpnào bQ2Nngờ cSFsPô cònSmxp biSFsPết đượcbQ2N cXPzYụ thể4xW8 cảXPzY địaSFsP SFsPđiểm chụpSFsP nó!

Vân VSFsPy chộ4xW8t dạ,SFsP chẳngbQ2N ngờ4xW8 côSmxp lXPzYại hếSmxpt lầnbQ2N 4xW8này đếnSFsP lXPzYần khácSFsP đSFsPể “l4xW8ộ XPzYcái đuSmxpôi” củaXPzY mìnSmxph. Vố4xW8n XPzYdĩ bQ2Nchỉ 4xW8là XPzYmột câubQ2N nóSmxpi SFsPhết sứcXPzY bìnXPzYh XPzYthường, thbQ2Nế Smxpmà SFsPcô càngSmxp giảbQ2Ni Smxpthích càXPzYng Smxprắc rối,bQ2N chẳng4xW8 kh4xW8ác Smxpgì “cXPzYhữa lợnXPzY SFsPlành tSmxphành l4xW8ợn quèbQ2N”. NbQ2Nếu nhưSFsP GiSFsPang NhSFsPan Smxpmà nóSFsPi một4xW8 câ4xW8u: “KhiSmxp nXPzYào rảnhbQ2N gSFsPiới tbQ2Nhiệu a4xW8nh ấySFsP vớibQ2N Smxptôi n4xW8hé!”, thếSmxp tSFsPhì chẳXPzYng phải4xW8 cXPzYô 4xW8sẽ lộbQ2N nguy4xW8ên hìSmxpnh hSmxpay sao?

Giang Nha4xW8n XPzYhình nhưXPzY đSmxpã SFsPthay 4xW8đổi khácbQ2N tSmxprước rồiSmxp, ítXPzY nhấtSmxp thSmxpì aSmxpnh đã4xW8 không4xW8 cònSmxp giốngXPzY nhưSmxp GXPzYiang NbQ2Nhan tron4xW8g kíSFsP ứcSFsP củbQ2Na côbQ2N. G4xW8iang NhaXPzYn cbQ2Nủa hiệnXPzY tạiSmxp khiSmxpến c4xW8ho côbQ2N SFsPkhông th4xW8ể n4xW8ắm bắtSFsP được.

- bQ2NCô Smxpcó biếtSmxp 4xW8con đườnbQ2Ng nSmxpày không?

Vân bQ2NVy lSmxpắc đSmxpầu đáSFsPp: SFsP- Không!

Giang NhbQ2Nan SFsPđi quSmxpa mộSmxpt cSmxpon SFsPđường nhbQ2Nỏ rXPzYồi d4xW8ừng lạ4xW8i: bQ2N- SFsPNhớ nSmxphé, 4xW8từ bQ2Nđây đSmxpến côbQ2Nng tbQ2Ny côXPzY 4xW8càng nhanXPzYh hbQ2Nơn đấy!

Giờ bQ2NVân SFsPVy SFsPmới phbQ2Nát hiệXPzYn rSmxpa côXPzYng XPzYty mìnhbQ2N cSmxpách chỗ4xW8 nbQ2Này chẳng4xW8 xSmxpa: Smxp- Anh….

bQ2N- Trước4xW8 đSmxpây tXPzYôi tSmxpừng bQ2Nlái Smxpxe quXPzYa đâybQ2N! SFsP- An4xW8h đãSmxp từngbQ2N láiXPzY xSFsPe qSFsPua đbQ2Nây, s4xW8au đóSFsP nhìXPzYn thấSmxpy mộSmxpt cbQ2Nô gáXPzYi nhỏ4xW8 Smxpnhắn đangSmxp SFsPôm XPzYmột cáiXPzY bQ2Ntúi bQ2Nxách rất4xW8 toSmxp, c4xW8hậm chạpSFsP lbQ2Nê bướSmxpc vềXPzY phía4xW8 trước.

Vân V4xW8y sữSmxpng SFsPngười. AbQ2Nnh chỉ4xW8 XPzYnói bQ2Nrằng abQ2Nnh đãSFsP từXPzYng điSFsP q4xW8ua bQ2Nđây thôi,Smxp thếXPzY 4xW8mà đãSmxp Smxpthuộc đườn4xW8g XPzYxá bQ2Nhơn bQ2Ncả mộtSFsP ngư4xW8ời đãSFsP học4xW8 ởbQ2N đâySFsP haSFsPi n4xW8ăm Smxptrời nhưSmxp cô.

- XPzYTôi íXPzYt Smxpkhi XPzYđi đườngSFsP nàSFsPy, nh4xW8à bQ2Ntôi ởbQ2N hướSFsPng kbQ2Nhác mà!Smxp 4xW8- 4xW8Cô nXPzYgại bQ2Nngùng nói.

Hai nă4xW8m nbQ2Nay cô4xW8 gầnSFsP n4xW8hư đSFsPã quSFsPen thubQ2Nộc với4xW8 mSFsPột coSFsPn đường.Smxp ThỉnhXPzY thSFsPoảng lắmSmxp c4xW8ô mSFsPới điXPzY sbQ2Niêu thị,SFsP vìbQ2N khônSmxpg bQ2Nbiết đườngSmxp nêXPzYn phải4xW8 điSmxp Smxpvòng một4xW8 vònSmxpg rbQ2Nất 4xW8xa. SFsPCó lầ4xW8n 4xW8vì mXPzYua nhiềXPzYu đồSmxp qSmxpuá nXPzYên côXPzY đànSmxph phảiSmxp ngồ4xW8i bQ2Nbệt xbQ2Nuống đất4xW8 màSmxp thở.

Giang NhabQ2Nn tr4xW8ước đâySFsP thườSFsPng xuyêSFsPn nSFsPhắc nhởXPzY côbQ2N lSFsPà đXPzYừng nêSFsPn mSmxpua q4xW8uá nhiềXPzYu đồbQ2N v4xW8à phSmxpải tìmbQ2N c4xW8on đbQ2Nường n4xW8gắn nXPzYhất vềSFsP nhà.

Có lẽ….SFsP VâSmxpn bQ2NVy lSmxpén 4xW8nhìn GiabQ2Nng NhanSmxp, bQ2Ncó Smxplẽ ôXPzYng trờXPzYi đXPzYã baSmxpn chXPzYo cô4xW8 c4xW8ó XPzYcơ hbQ2Nội qSmxpuay ngược4xW8 4xW8lại thờiXPzY SFsPgian kXPzYhông chỉSmxp bQ2Nlà đểSmxp GbQ2Niang NbQ2Nhan cbQ2Nó thểSFsP sốngSFsP tốtXPzY bQ2Nhơn màXPzY rấtXPzY cSmxpó Smxpthể cbQ2Nòn tạoXPzY cơXPzY hSmxpội cSmxpho haXPzYi ngườibQ2N q4xW8uay bQ2Ntrở lXPzYại vớ4xW8i nhau.

Tiếng Smxpchuông điệSmxpn thoạiSmxp Smxpvui tbQ2Nai vXPzYang lên4xW8. V4xW8ân VSFsPy vộiSmxp vànXPzYg mởSmxp XPzYtúi xáSFsPch, nSmxphưng bQ2Nlại thSmxpấy bQ2Nchiếc đibQ2Nện Smxpthoại vẫ4xW8n ibQ2Nm lìmbQ2N nằmSFsP đ4xW8ó. LúSFsPc nàbQ2Ny cSFsPô mSFsPới ýSmxp thứSFsPc đượcXPzY rằnXPzYg tiXPzYếng ch4xW8uông điệnSFsP thoạiSmxp SFsPquen SFsPthuộc ấybQ2N kh4xW8ông pXPzYhải làSFsP từXPzY máySmxp điện4xW8 thoạSmxpi củbQ2Na cô.

CôSFsP giật4xW8 mìXPzYnh nhớSFsP SFsPra bQ2Nrằng kểSmxp từ4xW8 sa4xW8u khSmxpi GibQ2Nang 4xW8Nhan chếtSmxp, chXPzYuông điệSFsPn thoạ4xW8i củabQ2N côbQ2N đã4xW8 SFsPđổi thXPzYành bQ2Nbản nhạcSFsP mà4xW8 GiSFsPang XPzYNhan bQ2Nthích. ThếSFsP màSFsP giờ4xW8 bản4xW8 nhạcSFsP côSFsP 4xW8thích lạbQ2Ni phSFsPát 4xW8ra XPzYtừ điệXPzYn thoạXPzYi củaSFsP SFsPGiang Nhan.

Giang NhaXPzYn từSmxpng t4xW8rêu chọSFsPc côSmxp 4xW8vì dùXPzYng bQ2Nthứ âSmxpm Smxpnhạc 4xW8ấu trXPzYĩ nàXPzYy, thSmxpế Smxpmà bâySFsP giờ4xW8 abQ2Nnh lại….

Trong điệnSmxp tSFsPhoại lobQ2Náng thoSmxpáng vSFsPọng bQ2Nra Smxpgiọng nó4xW8i rXPzYất 4xW8hào hứSmxpng củaSFsP aSmxpi đó:4xW8 -CbQ2Nậu chuẩXPzYn Smxpbị kết4xW8 4xW8hôn bQ2Nrồi kbQ2Nhông? KhôbQ2Nng bQ2Nđợi cábQ2Ni ngưSmxpời khôngSFsP thSFsPể kiXPzYa củ4xW8a cậuSFsP nữabQ2N SFsPà? XPzYTôi nXPzYói rồ4xW8i mSmxpà, baXPzYn Smxpnãy tSmxpôi Smxpgọi điSFsPện cSFsPho bácbQ2N gái,bQ2N báSmxpc b4xW8ảo cậu4xW8 sXPzYắp kết4xW8 hXPzYôn, hóaSmxp rSmxpa lSFsPà tSFsPhật à?

- Ừ…-Smxp GianXPzYg NhbQ2Nan khôngSFsP hbQ2Nề phủ4xW8 địnSFsPh: 4xW8- KbQ2Nhi nbQ2Nào XPzYgặp thìXPzY nóbQ2Ni chuyệSFsPn tXPzYiếp nhé!

TrSmxpái SFsPtim củabQ2N SFsPVân 4xW8Vy 4xW8đột nhi4xW8ên n4xW8hư 4xW8bị bbQ2Nóp nbQ2Nghẹt l4xW8ại. ASmxpnh ấSFsPy cSmxphuẩn bịXPzY kSFsPết hônXPzY rXPzYồi.Anh 4xW8thật sựXPzY XPzYsắp kết4xW8 hôSFsPn rồi,XPzY hXPzYóa 4xW8ra ônSmxpg trXPzYời đan4xW8g trêubQ2N đùaXPzY c4xW8ô. 4xW8Hai ngườbQ2Ni họXPzY sớSFsPm cXPzYhẳng gặpSmxp, 4xW8muộn chẳngbQ2N gặpXPzY, lạibQ2N gặpbQ2N đúSmxpng vàoXPzY 4xW8lúc abQ2Nnh 4xW8chuẩn bịSmxp kếtSmxp hôn.

SFsPGiang NhSmxpan ngắtXPzY điệnSmxp thoXPzYại. XPzYVân VXPzYy vộSFsPi vàng4xW8 SFsPnói XPzYcám ơXPzYn rồi4xW8 mởbQ2N cửXPzYa bQ2Nxe XPzYđịnh xuống.

- Kho4xW8an đã!4xW8 SFsP- GSmxpiang N4xW8han cườiXPzY Smxpcười nóiSFsP: XPzY- Có4xW8 pbQ2Nhải XPzYcô cũ4xW8ng nêSFsPn đư4xW8a chbQ2No tôiSmxp mộtbQ2N thứXPzY XPzYgiống nhSmxpư Smxpthế không?

- XPzYCái gì?

-Da4xW8nh thiếpSFsP bQ2Nấy! SFsP- SFsPAnh ngậpbQ2N nSmxpgừng nói:SFsP 4xW8- DùSmxp sSFsPao t4xW8ôi cũnbQ2Ng phXPzYải Smxpbiết ngườSFsPi tbQ2Nôi đã4xW8 đưXPzYa dSmxpanh thiếpXPzY XPzYlà aSFsPi SFsPchứ nhỉ?

Lúc nXPzYày VâSmxpn SFsPVy mSFsPới sSFsPực tỉnh.4xW8 CbQ2Nô XPzYvụng vbQ2Nề lXPzYấy r4xW8a m4xW8ột bQ2Ntấm danXPzYh thiếpSmxp đưbQ2Na chXPzYo GianSFsPg XPzYNhan rồi4xW8 Smxpđứng gọn4xW8 XPzYvào lềbQ2N đườSFsPng, nhXPzYìn chSmxpiếc bQ2Nxe củabQ2N GiSmxpang NhaSFsPn đangSmxp SFsPhòa vàbQ2No dòngSmxp xSFsPe cSmxpộ đôbQ2Nng đúcXPzY trêXPzYn đường.

- VânXPzY SmxpVy, nbQ2Người XPzYban nã4xW8y l4xW8à abQ2Ni thế?

Mãi đ4xW8ến khbQ2Ni SFsPnghe thSFsPấy tSmxpiếng hỏSFsPi của4xW8 đồnSFsPg nghiệp,XPzY XPzYVân XPzYVy mớiSmxp gSmxpiật 4xW8mình bừngXPzY tỉnh.

- MộSFsPt ngườiXPzY bạn!

-Không phXPzYải chứ?

- ThậtXPzY XPzYđấy! 4xW8- CóbQ2N lẽXPzY đSmxpối vớibQ2N GianSFsPg Nh4xW8an, bQ2Ncô chẳngbQ2N thểSmxp 4xW8được cobQ2Ni bQ2Nlà SFsPmột ngXPzYười bạn.

Giang NhaSmxpn lấyXPzY chìSmxpa khXPzYóa mởXPzY cửaSmxp, vừaXPzY Smxpđi vàXPzYo phSFsPòng Smxpđã XPzYnghe XPzYthấy một4xW8 giọngbQ2N nóSFsPi bQ2Nrất queSmxpn 4xW8thuộc: 4xW8- Tiể4xW8u N4xW8guyên vềbQ2N rXPzYồi đấSmxpy à?

- bQ2NNhìn Smxpcon xeXPzYm, lXPzYớn bằ4xW8ng SFsPngần này4xW8 rSFsPồi Smxpmà cbQ2Nòn khbQ2Nông bQ2Nbiết tự4xW8 bQ2Nchăm sóXPzYc bSFsPản thSmxpân! XPzY- BàSmxp XPzYGiang đXPzYang mặcXPzY tạpbQ2N dềSFsP từbQ2N 4xW8trong bếbQ2Np chạy4xW8 rSFsPa, đónbQ2N lấyXPzY 4xW8cái áo4xW8 kh4xW8oác tSmxprên ta4xW8y GianSmxpg Nh4xW8an rồiSmxp nhSFsPíu màySmxp n4xW8hìn cậuXPzY 4xW8con traiSFsP: SFsP- XPzYCó phSFsPải gầSFsPn đSFsPây lạXPzYi lbQ2Nàm việcXPzY vấtSmxp vảbQ2N quSmxpá SFsPkhông? TSFsPrông cóbQ2N vẻSFsP 4xW8tâm trạngbQ2N khXPzYông XPzYđược 4xW8tốt…- nóiSmxp đế4xW8n đâybQ2N mẹSFsP GianbQ2Ng 4xW8Nhan bQ2Nbỗng nbQ2Nhíu XPzYmày: Smxp- CóSFsP Smxpphải 4xW8bệnh tiXPzYm lại….

-MSFsPẹ à…Smxp- GiaSFsPng NhaSmxpn 4xW8cười cườiXPzY: bQ2N- ĐừSFsPng nghĩSmxp vớ4xW8 vẩn4xW8 nữa,Smxp 4xW8con vừaSmxp đếnbQ2N bệnhSmxp vbQ2Niện kiSFsPểm XPzYtra rồibQ2N, mọiXPzY thXPzYứ đềSFsPu ổnbQ2N cảSFsP! bQ2N- Để4xW8 chứngSmxp minSmxph SFsPcho bQ2Nnhững gXPzYì mìSFsPnh Smxpvừa 4xW8nói, SmxpGiang Nh4xW8an cònXPzY đưSmxpa XPzYcho mẹSFsP SFsPxem tXPzYờ đơnbQ2N khámSFsP bSFsPệnh Smxpmà Smxpbác sXPzYĩ đã4xW8 viết.

XPzYMẹ GianSFsPg bQ2NNhan đọcXPzY kếtSmxp qXPzYuả kiểmbQ2N trSmxpa củabQ2N cSFsPon, nụSmxp c4xW8ười lbQ2Nập 4xW8tức SFsPnở trSFsPên môi.

Trong nhSmxpà SFsPvệ sinXPzYh, GibQ2Nang 4xW8Nhan soXPzYi và4xW8o gươ4xW8ng. HìnhbQ2N ả4xW8nh cSFsPủa SFsPanh tro4xW8ng gươnSmxpg cbQ2Nó chXPzYút 4xW8cứng SFsPnhắc, khu4xW8ôn mSmxpặt cứXPzY thất4xW8 thầXPzYn 4xW8như ngườ4xW8i mấtSmxp hXPzYồn, nếuSFsP khôn4xW8g chẳnbQ2Ng đếnXPzY mứSFsPc c4xW8ó ngườiXPzY XPzYđến nhàXPzY 4xW8mà aSFsPnh khônSmxpg bbQ2Niết. XPzYMẹ 4xW8anh SFsPcứ thSFsPỉnh thXPzYoảng lXPzYại Smxpđến Smxpdọn dSFsPẹp nhbQ2Nà cửa4xW8 cXPzYho SFsPanh, hômSFsP naXPzYy cSFsPũng kbQ2Nhông p4xW8hải Smxplà ngo4xW8ại lệ.

TrênXPzY bàbQ2Nn bbQ2Này tSFsPoàn đXPzYồ ăn4xW8 XPzYmà thườngXPzY ngàySFsP a4xW8nh vSFsPẫn thíXPzYch ănXPzY, th4xW8ế nhưnXPzYg Smxphôm Smxpnay 4xW8ăn bQ2Nvào lbQ2Nại chẳXPzYng thấySmxp SFsPngon miệngXPzY chú4xW8t nàoSFsP. bQ2NCó SFsPlẽ tạSmxpi vbQ2Nì dạo4xW8 XPzYnày aXPzYnh thự4xW8c sSFsPự quáSFsP bậnSmxp rộn.

- XPzYMẹ XPzYđã bQ2Nđặt kbQ2Nhách XPzYsạn tổSFsP chứXPzYc hSFsPôn bQ2Nlễ chSmxpo 4xW8con rbQ2Nồi, ởXPzY khách…..
MẹSmxp anSFsPh bắtSFsP đầuSFsP bQ2Nnói đbQ2Nến cSFsPhuyện Smxpchuẩn 4xW8bị hôXPzYn lễ.Smxp GianXPzYg bQ2NNhan chẳSmxpng đXPzYể hềXPzY đểbQ2N Smxptâm đXPzYến nhữngbQ2N SFsPgì mẹ4xW8 anSmxph đSFsPang nói.

- XPzYCác co4xW8n kếtSmxp hôXPzYn xonSmxpg khônSmxpg địnhXPzY dọnSmxp vXPzYề nhSmxpà ởSmxp SFsPthật à?

- K4xW8hông ạ…-XPzY GiSmxpang NhaSFsPn cSFsPười bQ2Ncười: SFsP- C4xW8on quSmxpen ở4xW8 4xW8riêng rồi!

- CũngSFsP XPzYphải! SFsP- XPzYMẹ GSmxpiang NhabQ2Nn tỏXPzY v4xW8ẻ rSmxpộng lượng:bQ2N Smxp- T4xW8hanh 4xW8niên đềubQ2N 4xW8thích cóSFsP khSmxpông giabQ2Nn riêXPzYng tưSmxp! bQ2N- Nói4xW8 rồbQ2Ni Smxpbà SFsPđưa mắtSFsP nhXPzYìn khSmxpắp căbQ2Nn phòng:Smxp Smxp- CbQ2Nó cầ4xW8n phảSFsPi sửXPzYa lạibQ2N căSmxpn hộSFsP XPzYnày khôXPzYng con?

GianXPzYg NhaSFsPn bỏXPzY đôiSFsP 4xW8đũa tSmxprên tSmxpay xuốnbQ2Ng, đáp:4xW8 bQ2N- Khôn4xW8g cầSmxpn SFsPphiền phứSmxpc nbQ2Như vbQ2Nậy đXPzYâu mẹ!

- SmxpDù sXPzYao cSFsPũng pSmxphải mXPzYua sắSmxpm SFsPmột XPzYvài dụSFsPng SFsPcụ gXPzYia 4xW8đình chứ….

- GầnSmxp đâySFsP cônXPzYg Smxpty bậnXPzY lắm,Smxp coXPzYn khSmxpông bQ2Ncó tSFsPhời giXPzYan đâu!

- SFsPKhông 4xW8sao, 4xW8để mẹbQ2N bQ2Nmua giúSFsPp cXPzYon! Smxp- MẹSmxp GiaXPzYng NbQ2Nhan hà4xW8o hứng4xW8 nóSFsPi. ChXPzYỉ cầnSmxp SFsPcon XPzYtrai cSmxphịu kếbQ2Nt hônbQ2N t4xW8hì Smxpcho bQ2Ndù cSmxpó vSFsPất SFsPvả đếSFsPn đâSFsPu bàSFsP 4xW8cũng chấXPzYp nhận.

Giang NSmxphan chầSFsPn c4xW8hừ mộtSFsP chútSFsP đàbQ2Nnh gật4xW8 đầXPzYu, chẳngXPzY nXPzYhẽ 4xW8mẹ n4xW8ói gSFsPì an4xW8h cũSFsPng gSFsPạt điSFsP: SFsP- VâSmxpng, vấtbQ2N vảbQ2N c4xW8ho mẹSFsP quá!

- CáiSmxp bQ2Nthằng SFsPnày, bQ2Nsao mXPzYà khácSmxph sáoSmxp vớbQ2Ni XPzYmẹ thế!

Sau khSFsPi thbQ2Nu dSFsPọn phòSFsPng bếp4xW8 XPzYxong xuôiSmxp, mẹXPzY GianbQ2Ng SmxpNhan chuẩnSFsP bịSmxp 4xW8ra vềSmxp. TrướbQ2Nc khbQ2Ni Smxpđi mẹ4xW8 abQ2Nnh chbQ2Nợt nhớ4xW8 bQ2Nra cbQ2Nhuyện gXPzYì đó,4xW8 liềnbQ2N ng4xW8oảnh Smxplại nỏi:4xW8 4xW8- ÀbQ2N phảiSFsP rồi….-4xW8 m4xW8ẹ lấySmxp rbQ2Na XPzYmột cábQ2Ni điệSFsPn thoXPzYại đãXPzY tắSFsPt máy4xW8 ởSmxp SFsPtrong tSmxpúi XPzYra vXPzYà nóXPzYi: XPzY- TiểuXPzY NguSFsPyên, cSFsPái đSmxpiện thoạiSmxp này4xW8 co4xW8n đSmxpã đểSmxp ởXPzY nhSmxpà hơnSFsP một4xW8 nămbQ2N nbQ2Nay rồbQ2Ni. NếSmxpu nSFsPhư co4xW8n đãSmxp k4xW8hông bQ2Ndùng đếnbQ2N thìSFsP bQ2Nmẹ SFsPmang SFsPđi chSFsPo ngSmxpười SFsPta nhé!

Giang NhbQ2Nan ngXPzYẩng đầubQ2N nhSFsPìn, chSFsPiếc điệnXPzY thoạ4xW8i bQ2Nấy 4xW8được bQ2Nbày Smxptrong tủSmxp kbQ2Nính, bQ2Nanh vXPzYừa SFsPnhìn đbQ2Nã ưngXPzY ý4xW8 ngaySFsP. KSmxpiểu SFsPcách XPzYđơn bQ2Ngiản, vỏbQ2N ngSmxpoài màubQ2N đeXPzYn saSmxpng trọng….kSFsPhông hiểu4xW8 vìbQ2N saSFsPo Smxpmà aXPzYnh vừSmxpa nhìnSmxp thấSFsPy nóSmxp 4xW8đã bỏSmxp tSFsPiền rSFsPa mu4xW8a n4xW8ó vbQ2Nề luôn4xW8 khôSFsPng SFsPsuy nghSmxpĩ, XPzYrồi đặSFsPt nóSFsP vàoSmxp chiếSFsPc 4xW8tủ đầu4xW8 giường.

H4xW8óa Smxpra Smxpđã 4xW8để bQ2Nnó ởXPzY SFsPđó hbQ2Nơn mộtXPzY nămSFsP SFsPtrời rSFsPồi, cuốSFsPi cùngSFsP vẫSFsPn chỉ4xW8 bQ2Ncoi bQ2Nlà bQ2Nnhư mộtXPzY vậSmxpt Smxpđể trưbQ2Nng bQ2Nbày XPzYmà thôi.

ChẳnbQ2Ng mSmxpấy chốcXPzY bQ2Nđã đế4xW8n cuốibQ2N tSFsPháng. TXPzYrong XPzYbuổi hSmxpọp tổngSFsP kếtXPzY cuốiSFsP thán4xW8g, sếbQ2Np hếbQ2Nt lờiSFsP khebQ2Nn ngợiXPzY VâbQ2Nn V4xW8y. KháSmxpch hSFsPàng củabQ2N bQ2Ncông SFsPty Smxpđã SFsPgọi điệnSFsP đếXPzYn hSFsPết lờSFsPi khebQ2Nn Smxpngợi vSmxpà SFsPtỏ Smxpra vôSmxp cùSmxpng hài4xW8 lòngXPzY vớXPzYi tháSmxpi bQ2Nđộ v4xW8à chSmxpất lượnSFsPg phụbQ2Nc vSmxpụ Smxpcủa côXPzYng tySmxp. Sếp4xW8 c4xW8òn bQ2Nthưởng SFsPcho VSmxpân VXPzYy XPzYba ngSFsPhìn tệ.

Cô bQ2Ncòn cXPzYhưa đXPzYược lSFsPĩnh XPzYtiền thbQ2Nì c4xW8ác đồngbQ2N nghiệpbQ2N đã4xW8 h4xW8ò rSFsPeo đòibQ2N VânSmxp VbQ2Ny ph4xW8ải khaSmxpo. VừaSFsP haXPzYy ởSFsP t4xW8rên 4xW8con XPzYphố gầnXPzY đ4xW8ó mớiXPzY khabQ2Ni trươngSFsP mộSmxpt cửXPzYa XPzYhàng đồSFsP nướng,bQ2N mọi4xW8 ngSmxpười 4xW8ai nSmxpấy bQ2Nđều nghỉSmxp lbQ2Nàm tXPzYừ sbQ2Nớm vXPzYà SFsPra đóSmxp ngồiXPzY tụ4xW8 tập4xW8 với4xW8 nhau.

Cô cò4xW8n chbQ2Nưa đượcSFsP lĩnhSmxp ti4xW8ền bQ2Nthì cácbQ2N đồngSFsP ngh4xW8iệp SFsPđã hòSFsP rXPzYeo đ4xW8òi VânSFsP bQ2NVy phảiSFsP khabQ2No. V4xW8ừa hXPzYay Smxpở trbQ2Nên co4xW8n phốSFsP gầXPzYn đSmxpó mớibQ2N khSmxpai trươXPzYng bQ2Nmột 4xW8cửa hàSFsPng đồbQ2N nưSmxpớng, mọiSmxp ngườiSFsP bQ2Nai 4xW8nấy đềuSFsP nbQ2Nghỉ làmSmxp từSmxp 4xW8sớm v4xW8à r4xW8a đó4xW8 ngồibQ2N tbQ2Nụ tậSmxpp vớibQ2N nhau.

Chẳng mấy4xW8 k4xW8hi đượcSmxp bQ2Nvui SFsPvẻ thSmxpế n4xW8ày, SFsPcho dùbQ2N cbQ2Nó mấtbQ2N Smxptiền cbQ2Nũng thấySFsP đáng!Smxp 4xW8Dù 4xW8gì SFsPthì đXPzYây c4xW8ũng làSFsP bQ2Ntiền củbQ2Na 4xW8sếp ch4xW8ứ đâubQ2N phảiSFsP tiềnXPzY 4xW8của XPzYcô. MbQ2Nọi ngườiSmxp ngồiSmxp xubQ2Nng quanXPzYh cáSFsPi bàn,SFsP bQ2Ncụng XPzYli chúSmxpc mừng4xW8 vàSmxp ăSmxpn uống4xW8 SFsPno saSmxpy. bQ2NSau kbQ2Nhi ănXPzY uốnSFsPg bQ2Nxong, họXPzY Smxplại rXPzYủ nhaXPzYu đếnSmxp K4xW8TV hát.

Nhân lúc4xW8 đábQ2Nm đXPzYàn SFsPông coSFsPn tXPzYrai đSmxpang há4xW8t 4xW8hò, mấyXPzY chị4xW8 XPzYem pSmxphụ nữSmxp lbQ2Niền ngồSFsPi túSFsPm tSFsPụm vớibQ2N nhaSFsPu bbQ2Nuôn dưa4xW8 lê.

Smxp- TSFsPhật kbQ2Nhông ngờ4xW8 SFsPtrước bQ2Nkhi Smxpkết SFsPhôn lại4xW8 gặp4xW8 phảiSmxp chuXPzYyện bQ2Nnày! SFsP- TônSmxp XPzYKì mbQ2Ním môi4xW8 nhấSFsPp Smxpmột ngụmXPzY SFsPrượu vangbQ2N: 4xW8- Cá4xW8c Smxpchị 4xW8nói xebQ2Nm cóbQ2N SFsPkì lạbQ2N không,bQ2N đúnSFsPg vàobQ2N lúSFsPc bQ2Nnày XPzYgặp lSFsPại SFsPanh ấyXPzY, h4xW8óa rSmxpa bQ2Nanh ấySFsP đếnXPzY giờSmxp vSmxpẫn cònSFsP chưSmxpa kbQ2Nết hôn!

Đúng vàSFsPo lbQ2Núc chXPzYuẩn 4xW8bị 4xW8nắm tbQ2Nay vịXPzY hôSmxpn pbQ2Nhu bướcSmxp vàbQ2No lễ4xW8 đườngSmxp Smxpthì TôbQ2Nn XPzYKì Smxplại tì4xW8nh cờ4xW8 gặpSFsP bQ2Nlại n4xW8gười ySFsPêu cũ.

- ThếbQ2N cSmxpậu địnhSmxp lSmxpựa chọnSmxp r4xW8a là4xW8m saXPzYo? Smxp- TiểuSmxp ThbQ2Nu bQ2Ntò Smxpmò hỏi.

Vẻ mặSmxpt SFsPTôn bQ2NKì cóSFsP chú4xW8t bQ2Nđau k4xW8hổ, chỉSmxp cóSmxp điềubQ2N đSmxpây chẳSmxpng qSFsPua chỉbQ2N lbQ2Nà XPzYsự XPzYu uấtbQ2N trSFsPong XPzYmột vXPzYài gSmxpiây ngắbQ2Nn ngbQ2Nủi. SFsPChỉ vàbQ2Ni gibQ2Nây XPzYsau Smxpcô đSmxpã 4xW8nở nụSFsP cườSmxpi XPzYtươi róibQ2N: XPzY- L4xW8ựa chọSFsPn thếSFsP nXPzYào? ĐươngSFsP nhbQ2Niên 4xW8là t4xW8ôi vSmxpẫn sbQ2Nẽ kXPzYết Smxphôn thebQ2No đúng4xW8 kếSFsP hoạcSFsPh, chẳXPzYng nhẽbQ2N XPzYanh ấSFsPy SFsPđột nhbQ2Niên xuSmxpất hiện4xW8 nóXPzYi rằngSFsP XPzYvẫn còSFsPn y4xW8êu tSFsPôi tSFsPhì tôiSFsP 4xW8phải bbQ2Nỏ đáSmxpm c4xW8ưới để4xW8 quaSFsPy l4xW8ại vớSFsPi abQ2Nnh ấySmxp chbQ2Nắc? CSmxpho dùXPzY tôXPzYi có4xW8 XPzYyêu bQ2Nanh ấ4xW8y 4xW8đến Smxpmức SFsPnào cũn4xW8g sbQ2Nẽ kSFsPhông làXPzYm nhXPzYư vậXPzYy. ĐâuXPzY 4xW8có cXPzYòn là4xW8 mSFsPấy cô4xW8 béSFsP, Smxpcậu bXPzYé nôbQ2Nng nổSFsPi nSFsPhư trướcXPzY đâu,bQ2N bQ2Ncòn cSFsPó Smxpai dSmxpám ti4xW8n tSFsPưởng vXPzYào mộSFsPt thứ4xW8 tì4xW8nh yêXPzYu chẳngXPzY babQ2No giờSmxp phSmxpôi 4xW8phai nữaSmxp chứ4xW8? TrXPzYước SFsPđây cậ4xW8u nóiSFsP cậbQ2Nu thề4xW8 no4xW8n hẹn4xW8 biểSmxpn vớ4xW8i 4xW8một ng4xW8ười, c4xW8ả bQ2Nđời 4xW8chỉ yêbQ2Nu mộSFsPt mXPzYình ngbQ2Nười ấySmxp thôSFsPi, 4xW8có lXPzYẽ mọiSFsP người4xW8 sXPzYẽ Smxpcảm độnbQ2Ng đ4xW8ến rớbQ2Nt XPzYnước mắt4xW8. SFsPNhưng bâbQ2Ny Smxpgiờ SFsPmà cậbQ2Nu nSFsPói vậbQ2Ny, mọi4xW8 ngườibQ2N vẫSmxpn SFsPsẽ bQ2Nrơi nư4xW8ớc mắtbQ2N, nhưnbQ2Ng màSmxp Smxplà bQ2Ncười cbQ2Nhảy nSFsPước mắt4xW8. QuXPzYá khứ4xW8 ch4xW8ỉ làSFsP qXPzYuá khứ,bQ2N kXPzYhông thểSFsP để4xW8 4xW8quá kbQ2Nhứ 4xW8trở thà4xW8nh vậtSFsP cXPzYản XPzYcho tXPzYương lSmxpai được!

Tiểu TSmxphu t4xW8iếc nuốSmxpi thởSmxp dàbQ2Ni: 4xW8- LXPzYẽ nàoSFsP bâXPzYy giờbQ2N SFsPai nấ4xW8y đềSFsPu SFsPbị hiệ4xW8n thSFsPực Smxphóa hếSFsPt rồ4xW8i hXPzYay sao?

Tôn SmxpKì cườibQ2N c4xW8ười Smxpnói: 4xW8- ĐâySFsP lXPzYà hiệnbQ2N thSmxpực, cũSFsPng bQ2Nlà mộXPzYt sXPzYự lựXPzYa chọXPzYn hếtSmxp sứcSmxp bìnhSFsP thXPzYường! Chẳn4xW8g abQ2Ni muSFsPốn mbQ2Nang mSmxpột SFsPthứ m4xW8ơ SFsPhồ r4xW8a XPzYđể đáSmxpnh cbQ2Nuộc cXPzYả bQ2Nđời mìnhbQ2N c4xW8ả! MàSFsP tìnXPzYh yêuXPzY lạXPzYi làSmxp thứ4xW8 XPzYmơ hSmxpồ nh4xW8ất troSFsPng XPzYcái t4xW8hế bQ2Ngiới này!

- XPzYTìm lạXPzYi gXPzYiấc mộngSFsP tìbQ2Nnh yêSFsPu cSFsPhẳng qbQ2Nua chỉSFsP Smxplà XPzYmột sự4xW8 hoan4xW8g tưởSmxpng. MộSmxpng c4xW8ũ, chẳngSFsP qXPzYua 4xW8cũng chỉSmxp làSmxp mộtXPzY giXPzYấc mộXPzYng bQ2Nmà thôi!

Tôn KXPzYì SFsPnói đúngbQ2N, đóXPzY chẳngSmxp 4xW8qua chỉ4xW8 SFsPlà mộSFsPt giấSmxpc mơ.

VìSmxp XPzYhôm sa4xW8u 4xW8còn pSmxphải đi4xW8 bQ2Nlàm Smxpnên m4xW8ọi ngườ4xW8i vu4xW8i chơiSmxp đếnbQ2N mười4xW8 giXPzYờ 4xW8là lụcXPzY tụ4xW8c giảiSmxp tánXPzY hếSmxpt. Vâ4xW8n VSmxpy XPzYra qSmxpuầy thSFsPanh 4xW8toán rồiSmxp cùngbQ2N TbQ2Niểu bQ2NThu rXPzYa bếbQ2Nn xbQ2Ne buýt.bQ2N bQ2NRa SFsPđến bếnSFsP xXPzYe, Smxpmở túiSmxp rXPzYa bQ2Nlấy tiềnXPzY lẻXPzY tSFsPhì cXPzYô XPzYmới ph4xW8át h4xW8iện r4xW8a làSFsP điSmxpện thoạiSFsP củaXPzY mìnSmxph khôbQ2Nng cóSmxp ởSFsP trobQ2Nng túi.

- XPzYCậu nhớ4xW8 lạbQ2Ni c4xW8ho kXPzYĩ vào4xW8, Smxpcó p4xW8hải lXPzYà bQ2Nđể XPzYquên điệSFsPn thoại4xW8 ởbQ2N KTbQ2NV rồSFsPi không?

Vân VbQ2Ny nhớXPzY kXPzYĩ Smxplại, Smxpban nbQ2Nãy bQ2Nvì s4xW8ợ tiế4xW8ng n4xW8hạc qXPzYuá Smxpồn 4xW8không thể4xW8 ngSFsPhe thbQ2Nấy 4xW8tiếng chSmxpuông điệbQ2Nn tho4xW8ại nênSFsP côXPzY bQ2Nđã lấSmxpy điệnSmxp thbQ2Noại rbQ2Na khỏiSFsP túi4xW8 v4xW8à đSFsPể lên4xW8 gXPzYhế SFsPsô phSmxpa. Th4xW8ế m4xW8à lúSmxpc rSFsPa v4xW8ề cSmxpô lại4xW8 4xW8quên khSFsPông SFsPcầm theo.

- TớXPzY mộ4xW8t mìSmxpnh Smxpquay lXPzYại đóSmxp lấSmxpy làSFsP đưSmxpợc XPzYrồi! Cậ4xW8u bQ2Nvề đi,bQ2N nhàSFsP cậuXPzY xa!

- KhôngSFsP 4xW8sao! 4xW8- TiểSmxpu ThXPzYu túSmxpm lSmxpấy cáSmxpnh Smxptay VbQ2Nân VySmxp: Smxp- TXPzYớ đbQ2Ni vSFsPới cXPzYậu, cùnbQ2Ng lắmbQ2N thì4xW8 vềSmxp n4xW8hà cậSmxpu SFsPngủ mộ4xW8t đêmSmxp chứbQ2N gì!

Hai ngườiSmxp vừaXPzY nó4xW8i vừbQ2Na chạXPzYy vộXPzYi v4xW8àng Smxpvề phíaSFsP qXPzYuán kar4xW8aok 4xW8để bQ2Nlấy điệSFsPn Smxpthoại. VXPzYân SFsPVy XPzYđi nh4xW8anh đếXPzYn nỗiSFsP kSFsPhiến cbQ2Nho Tiể4xW8u SFsPThu chạSFsPy đuSmxpổi tbQ2Nheo SFsPmệt đXPzYến bở4xW8 XPzYhơi taXPzYi: XPzY- Tiể4xW8u bQ2NVy, cậbQ2Nu XPzYđừng sốtSmxp rộtXPzY, điệnXPzY thoạiSFsP đểbQ2N SFsPở đSmxpấy khôngSFsP mSFsPất đượcSmxp XPzYđâu. BìnhSmxp thườnSFsPg cậuXPzY gXPzYiữ đXPzYiện thoạiSmxp bQ2Nrất kĩ,XPzY 4xW8có ph4xW8ải l4xW8à bQ2Nsợ ngư4xW8ời bQ2Nkhác bQ2Nphát hiSFsPện rSFsPa bíSFsP bQ2Nmật XPzYgì trSFsPong đó4xW8 kSmxphông hả?

Tiểu XPzYThu nóSFsPi bừaSmxp nhưXPzYng lạibQ2N trúSFsPng Smxpngay ti4xW8m đ4xW8en SFsPcủa bQ2NVân Vy.

Trong điệnSFsP Smxpthoại cSmxpủa cbQ2Nô c4xW8ó cXPzYhứa bQ2Nbí mật4xW8 khôn4xW8g thể4xW8 nóXPzYi Smxpcho ngườiXPzY Smxpkhác 4xW8biết được.XPzY SSFsPau khSFsPi thờXPzYi SFsPgian qubQ2Nay Smxpngược trởSmxp lbQ2Nại,cô XPzYđã chạySFsP đXPzYến trưSFsPớc c4xW8ửa nhbQ2Nà 4xW8nhà GSmxpiang NhXPzYan, dùSFsPng 4xW8máy ảnhSmxp chụpSFsP lạbQ2Ni mộtSmxp bứcSFsP ảnhSmxp củaSFsP GianbQ2Ng NhanXPzY. Sa4xW8u kXPzYhi muSmxpa điện4xW8 thoạiXPzY hSFsPồi đầubQ2N năm4xW8, XPzYcô đãSFsP chuyể4xW8n bứcbQ2N ảSmxpnh XPzYấy vàoXPzY SFsPtrong bộ4xW8 nhớ4xW8 m4xW8áy. NgộXPzY nhbQ2Nớ cóXPzY ngườSmxpi lấSmxpy đượcbQ2N cá4xW8i máy4xW8 rồibQ2N XPzYmở XPzYra 4xW8xem ảnh,4xW8 Smxpphát bQ2Nhiện XPzYra bSmxpức ảbQ2Nnh ấy…chắcSFsP cũng4xW8 khôSmxpng cóbQ2N Smxpvấn đềXPzY gìSFsP bQ2Nđâu nhỉ?XPzY KhônSFsPg được,Smxp cSFsPô Smxpkhông thểbQ2N mạbQ2No hiểbQ2Nm 4xW8như vậySmxp đ4xW8ược! CôbQ2N Smxpnhất địXPzYnh phả4xW8i 4xW8tìm lạiSFsP đbQ2Niện thoạiSFsP. CSmxphuyện nàXPzYy SFsPmà đSmxpể 4xW8cho SFsPGiang bQ2NNhan bXPzYiết được,bQ2N chắcXPzY chXPzYắn aSmxpnh sẽbQ2N cSFsPho rằnbQ2Ng côSFsP bQ2Nlà bQ2Nmột bQ2Nkẻ biếnbQ2N tháiXPzY, SFsPmột c4xW8on điên.

Trước SFsPkia, lú4xW8c côSFsP vàSFsP GianSFsPg NhaSFsPn cònSmxp ở4xW8 bXPzYên nhaSFsPu, bQ2Ncô XPzYluôn thểSmxp hSmxpiện nhữngbQ2N mSFsPặt SFsPtốt cSFsPủa mìnhbQ2N trướcSmxp m4xW8ặt anXPzYh. SFsPBây gi4xW8ờ bQ2Nmặc dXPzYù khôbQ2Nng bQ2Ncó bQ2Nduyên phậnSFsP đượcbQ2N ởSmxp XPzYbên nhXPzYau nhưbQ2Nng cũnSmxpg khônbQ2Ng thểSFsP bQ2Nđể abQ2Nnh cSmxpó ấbQ2Nn 4xW8tượng xấXPzYu vềbQ2N bQ2Ncô được.

- NàybQ2N anhSFsP! bQ2N- Vâ4xW8n V4xW8y bQ2Nlao đ4xW8ến quầybQ2N bQ2Nthu tiềSmxpn: XPzY- XPzYTôi vừXPzYa ngồi4xW8 ởSFsP phòngSmxp SFsP302, hìnbQ2Nh bQ2Nnhư điệnSFsP thoạibQ2N cXPzYủa tôXPzYi vẫSmxpn cSFsPòn đểSFsP tronSmxpg đó!4xW8 SFsP- SFsPVừa nóiSFsP VâSFsPn VbQ2Ny vSFsPừa móbQ2Nc rbQ2Na hXPzYóa đXPzYơn vSmxpừa thanSmxph toán.

- XiXPzYn 4xW8cô đợSFsPi chSFsPo mộtSmxp chút!SFsP Để4xW8 tôXPzYi hỏiSFsP Smxpnhân vbQ2Niên phục4xW8 Smxpvụ xSFsPem saoSFsP!- cô4xW8 XPzYgái ở4xW8 quầySFsP thSmxpanh tobQ2Nán lịcXPzYh sựbQ2N SFsPchấn XPzYan côSmxp rồbQ2Ni 4xW8nhấc Smxpmáy gọSmxpi c4xW8ho nSmxphân viêXPzYn pSmxphục vụ.

TrbQ2Nống ngSFsPực XPzYVân bQ2NVy đXPzYập SFsPthình thSmxpịch, mSmxpắt dábQ2Nn chặtXPzY vào4xW8 côbQ2N gáSFsPi đứbQ2Nng ởbQ2N quầy.
CôSFsP gSmxpái 4xW8đó hỏibQ2N nhXPzYân vSFsPiên phục4xW8 vbQ2Nụ vàibQ2N cSmxpâu là4xW8 4xW8lập t4xW8ức cóXPzY đápbQ2N án:
bQ2N- NXPzYhân viêbQ2Nn dọbQ2Nn dSmxpẹp XPzYnói Smxpban nXPzYãy dọnSFsP phònSmxpg khSFsPông nSmxphìn thSFsPấy điệnbQ2N tSmxphoại củabQ2N cô!SFsP Smxp- XPzYCô gái4xW8 đóXPzY nói.

Vân V4xW8y vẫnSFsP khôSFsPng nảnSmxp lòXPzYng: XPzY- ĐiSFsPện thSmxpoại c4xW8ủa tôiXPzY có4xW8 SFsPmàu đe4xW8n, cóbQ2N SFsPkhi lạbQ2Ni rbQ2Nơi SFsPvào SFsPkhe ghSmxpế nào4xW8 đóbQ2N XPzYmà nSmxpgười đóSFsP khônbQ2Ng nSFsPhìn thSFsPấy, tXPzYôi Smxpcó thểSmxp lênbQ2N XPzYđó bQ2Ntìm Smxpcó XPzYđược không?

- SmxpXin lSmxpỗi cô,SFsP ph4xW8òng 3XPzY02 h4xW8iện 4xW8giờ đXPzYã cóbQ2N khSmxpách vào4xW8 rồXPzYi, chúngXPzY t4xW8ôi Smxpphải đượcbQ2N sSFsPự đồngbQ2N ýbQ2N của4xW8 khXPzYách 4xW8mới dá4xW8m cSmxpho côSFsP vSmxpào SFsP!- Cô4xW8 gáibQ2N ởXPzY 4xW8quầy 4xW8lễ tâXPzYn mỉm4xW8 cườSmxpi giảiSFsP thích,XPzY s4xW8au đóSFsP đ4xW8ưa taSmxpy bQ2Nra mờXPzYi Vân4xW8 SmxpVy ng4xW8ồi Smxpvào ghếSmxp chờSmxp đbQ2Nợi: XPzY- M4xW8ời Smxpcô SFsPngồi xuốnbQ2Ng đSmxpây đợi4xW8 4xW8một chúSFsPt, chúnSFsPg tôbQ2Ni đSmxpã chbQ2No ngưSmxpời vào4xW8 4xW8hỏi rồibQ2N ạ!

SmxpMột cốcSmxp tr4xW8à hoXPzYa bQ2Ncúc bQ2Nnóng hổiSmxp đượcSmxp bêXPzY đếbQ2Nn trướcXPzY mặXPzYt Smxpcô, VânXPzY bQ2NVy chẳnXPzYg buồn4xW8 uốnbQ2Ng 4xW8lấy mộXPzYt ngụm,4xW8 m4xW8ắt SFsPcứ bQ2Ndán Smxpchặt vàSFsPo quầy.

Đáng nh4xW8ẽ SFsPra Smxpcô khbQ2Nông nêbQ2Nn lưuSFsP lạXPzYi Smxpảnh cbQ2Nủa Gi4xW8ang NhbQ2Nan. DùbQ2N sabQ2No XPzYanh 4xW8cũng đâ4xW8u Smxpcòn lXPzYà ngườSFsPi yXPzYêu bQ2Ncủa côSmxp nXPzYữa. C4xW8ô cấSFsPt SFsPgiữ nSFsPhững XPzYgì 4xW8có lbQ2Niên Smxpquan đếnXPzY anbQ2Nh, XPzYlén 4xW8lút bQ2Nnhư mộtXPzY tênXPzY bQ2Năn trộmSmxp, Smxpthế nàbQ2Ny còSFsPn SFsPra tSmxphể 4xW8thống gSFsPì nữaXPzY chứ?

NSFsPỗi tươnbQ2Ng tư,XPzY sSmxpự bQ2Nmong nhớSmxp khiSmxpến chSmxpo côSmxp SFsPcó cảmSFsP gibQ2Nác nhXPzYư bQ2Nđang làmSmxp chuyệSmxpn gì4xW8 tộiSmxp lỗi…màbQ2N đốSmxpi tượngbQ2N bXPzYị phạmXPzY tộiSFsP lạiSFsP làSmxp ngườiXPzY Smxpmà bQ2Ncô đãXPzY Smxpthề noSmxpn Smxphẹn biSmxpểu. SmxpNghĩ đSmxpến Smxpđây tráiXPzY tiSmxpm côSmxp chợtSmxp đ4xW8au đớn4xW8 XPzYnhư bịXPzY SFsPai đóXPzY bóSmxpp nghẹt.

Không biếSFsPt cXPzYó bQ2Nphải làbQ2N vìSmxp “cóbQ2N tbQ2Nật giSmxpật mình”Smxp hSFsPay khônSFsPg màSmxp côXPzY c4xW8ứ cảmSFsP bQ2Nthấy cóSmxp gSmxpì bQ2Nđó SFsPkhông SFsPlành bQ2Nđang cSmxphờ SFsPđợi mìSmxpnh. NgộXPzY nhỡSmxp bịbQ2N pháXPzYt hiện…côbQ2N XPzYbiết giảSFsPi thícSFsPh thSFsPế Smxpnào đây.bQ2N ĐaSFsPng mảiSmxp mSmxpê nghSFsPĩ ng4xW8ợi XPzYvẩn Smxpvơ thì….

- TSmxphưa SFsPcô…- C4xW8ô XPzYgái ởXPzY bQ2Nquầy lễbQ2N Smxptân lênSmxp tiếnSFsPg: bQ2N- ĐiXPzYện XPzYthoại củbQ2Na côSFsP đãXPzY tìSmxpm XPzYthấy XPzYrồi, Smxpnhưng bQ2Nvị kháchXPzY nhặSFsPt được4xW8 điện4xW8 thoXPzYại củaSFsP SFsPcô yêuSmxp 4xW8cầu đíchSmxp dabQ2Nnh cSmxpô 4xW8lên lấy!

Vừa SFsPhay tXPzYin đãXPzY tSFsPìm đưbQ2Nợc điệnSFsP tho4xW8ại, VâXPzYn 4xW8Vy chưaSmxp Smxpkịp tSmxphở pSFsPhào th4xW8ì câuSmxp nXPzYói tiếSFsPp bQ2Ntheo của4xW8 bQ2Ncô phụcSFsP XPzYvụ khSmxpiến c4xW8ho bQ2NVân bQ2NVy bQ2Ngiật thótbQ2N: 4xW8- TạibQ2N bQ2Nsao lSFsPại 4xW8bảo XPzYđích XPzYdanh tSmxpôi 4xW8đến lấy?4xW8 bQ2N- VânbQ2N VSFsPy đứnSmxpg dậbQ2Ny, ngầnSmxp ngừSFsP hỏi.

Cô gbQ2Nái XPzYđó SFsPbình tSmxphản nói:SFsP 4xW8- Có4xW8 lẽ4xW8 XPzYlà muSmxpốn làSmxpm quebQ2Nn vSmxpới cSmxpô thôiXPzY ạ!

Vân SFsPVy thậSmxpt sựSFsP 4xW8không Smxpthể hiSFsPểu nổi,SFsP cSmxpó líSmxp bQ2Ndo gìXPzY đểSmxp phSFsPải làmSmxp nhbQ2Nư vậySmxp đâu?

- CámSmxp bQ2Nơn, tôiXPzY biXPzYết rồ4xW8i! 4xW8– 4xW8Cô dừSmxpng 4xW8lại mộtSFsP látbQ2N rồbQ2Ni nóibQ2N tiếpSmxp: SFsP- KháchbQ2N trSFsPên ph4xW8òng SFsPđó l4xW8à Smxpnam 4xW8hay nữ?

- LàSmxp nữSFsP bQ2Nạ! SFsP- Cô4xW8 g4xW8ái đ4xW8ó mỉSFsPm cườiSmxp đáp.

Là nữSmxp, bQ2Nvậy thì4xW8 tốt.

Vân bQ2NVy thởSFsP p4xW8hào nhẹSFsP XPzYnhõm, ít4xW8 nhXPzYất thbQ2Nì đấySFsP cũ4xW8ng khbQ2Nông SFsPphải lXPzYà G4xW8iang Nha4xW8n, khôSmxpng phảiXPzY GiXPzYang NhbQ2Nan thìSFsP tSmxpốt! N4xW8ghĩ đếnSmxp đóSmxp VâbQ2Nn XPzYVy liềbQ2Nn XPzYcười cbQ2Nhế nhạSFsPo bảnXPzY thâ4xW8n. XPzYCó lXPzYẽ tbQ2Nại vì4xW8 gầnXPzY Smxpđây côSFsP thườSmxpng xSmxpuyên gặpSmxp GianSFsPg NhabQ2Nn bQ2Nnên SFsPthần kiSmxpnh lSFsPúc nàoSmxp cũngbQ2N SFsPcăng thẳng.XPzY SFsPTrên đờiSFsP nàybQ2N làbQ2Nm gì4xW8 cóSFsP cSmxphuyện bQ2Ntrùng XPzYhợp đSmxpến như4xW8 vậySmxp, ch4xW8ẳng nhẽ4xW8 GSmxpiang NhbQ2Nan lúcbQ2N nSmxpào cũSFsPng xuất4xW8 hiSFsPện ở4xW8 những4xW8 nơiSFsP cXPzYô đến?

Vân SFsPVy vSmxpà TSFsPiểu TSmxphu cùnXPzYg điSFsP vSmxpào thaSFsPng mXPzYáy XPzYtheo ngườiXPzY ph4xW8ục vụ.
bQ2NTrong t4xW8hang 4xW8máy đaSmxpng Smxpphát bảSmxpn nhbQ2Nạc rấtbQ2N tbQ2Nhịnh hành.XPzY TbQ2Niểu bQ2NThu cSmxpũng lẩSmxpm bQ2Nbẩm bQ2Nhát th4xW8eo, thế4xW8 nhưngbQ2N XPzYVân SmxpVy chẳng4xW8 Smxpcó bụngbQ2N Smxpdạ nbQ2Nào mà4xW8 ngbQ2Nhe nữXPzYa. Sa4xW8u kXPzYhi lấySFsP đượcSmxp điệ4xW8n Smxpthoại, viXPzYệc đầbQ2Nu tiêbQ2Nn 4xW8mà côXPzY XPzYphải lXPzYàm làXPzY xXPzYóa bbQ2Nức ảnSmxph c4xW8ủa GiaSFsPng XPzYNhan đXPzYi. QuSFsPa lXPzYần nSFsPày cbQ2Nô đXPzYã r4xW8út Smxpra đượcSFsP bàiSFsP SFsPhọc x4xW8ương máu.

TXPzYrong phòngbQ2N 4xW8vọng bQ2Nra tiếSmxpng cưbQ2Nời bQ2Nnói ồ4xW8n àSFsPo. CXPzYô phSmxpục vụXPzY SFsPlễ Smxpphép gSmxpõ bQ2Ncửa rồiXPzY đẩSFsPy cửaSmxp bXPzYước vào.

Vân V4xW8y còSFsPn chưabQ2N kịpbQ2N nóiXPzY mụbQ2Nc đíchXPzY đếnSmxp đbQ2Nây thìSFsP mXPzYột cô4xW8 gáiXPzY t4xW8óc dàSFsPi Smxpđã ngSFsPoảnh đầXPzYu lbQ2Nại nhbQ2Nìn cSFsPô. CXPzYô 4xW8ta cóbQ2N mộtSmxp đSFsPôi mắtXPzY tSmxpo tSFsPròn nXPzYhư mắt4xW8 naSFsPi, lbQ2Núc cườiSmxp trê4xW8n máXPzY 4xW8có hbQ2Niện rXPzYa haSmxpi cáiXPzY mSmxpá XPzYlúm r4xW8ất sâu.Smxp Án4xW8h mbQ2Nắt củSmxpa c4xW8ô XPzYta dừngbQ2N XPzYlại trênbQ2N mặSFsPt TXPzYiểu TXPzYhu kXPzYhoảng habQ2Ni gXPzYiây rồibQ2N lậpbQ2N tứcSFsP dábQ2Nn chặXPzYt vàXPzYo 4xW8mặt VXPzYân Vy.

HSmxpai bbQ2Nên nhìn4xW8 nhbQ2Nau XPzYmất SFsPvài gibQ2Nây, độtbQ2N nhiêSmxpn Vân4xW8 4xW8Vy cảmXPzY thấ4xW8y khuôXPzYn mSFsPặt nàXPzYy quXPzYen q4xW8uen nhưXPzYng nhấtSmxp tXPzYhời cSmxpô khbQ2Nông XPzYthể nhớSFsP rSFsPa đbQ2Nã gặpSFsP ởSmxp đâu.

- ThXPzYật sXPzYự rấtSFsP xiSmxpn lỗibQ2N vìbQ2N đãSmxp lXPzYàm phiSFsPền cácbQ2N bạSFsPn! Smxp- NếuSmxp nhưbQ2N đốXPzYi phươSmxpng XPzYđã khôngXPzY lênSmxp tiếngSmxp 4xW8thì VânSFsP 4xW8Vy Smxpđành pSFsPhải lịchSmxp sựSmxp c4xW8ất lời.

- KhbQ2Nông s4xW8ao! Smxp- CôXPzY gXPzYái t4xW8óc bQ2Ndài SFsPxinh đẹpSFsP đSmxpi đếnbQ2N tXPzYrước mặbQ2Nt VâXPzYn VbQ2Ny, chSmxpìa cáSFsPi đi4xW8ện thoạbQ2Ni rSFsPa trXPzYước mặ4xW8t côSmxp: XPzY- CôSmxp xe4xW8m xeXPzYm đây4xW8 bQ2Ncó phSmxpải điệnSFsP thobQ2Nại củaSFsP cô4xW8 không?

Chiếc điSmxpện thoạiSmxp SFsPmàu đen4xW8, trê4xW8n SFsPđó SFsPcó tre4xW8o mộXPzYt cSmxpái XPzYmóc điệnbQ2N thoại4xW8 cXPzYó hìnhXPzY qbQ2Nuả cầuXPzY SFsPthủy Smxptinh lSFsPóng lánh.

Thật khôXPzYng ngờSmxp Smxpcó t4xW8hể tSFsPìm thấySFsP cáSmxpi điện4xW8 thoạiXPzY củabQ2N mìnhXPzY dễ4xW8 SFsPdàng đếnSFsP nXPzYhư XPzYvậy. SFsPVân VbQ2Ny mỉmXPzY cườiXPzY đáp:Smxp Smxp- ĐúSmxpng bQ2Nlà củaXPzY tôi!

Cô gbQ2Nái đXPzYó nheSFsPo nhebQ2No mắt4xW8 hỏiSmxp: XPzY- ThậXPzYt sựSFsP lSmxpà cbQ2Nủa cô4xW8 ư?

4xW8Vân 4xW8Vy nhSFsPìn côSmxp 4xW8ta bằnSmxpg ánXPzYh mXPzYắt kbQ2Nhó hiểu,SFsP lẽbQ2N bQ2Nnào cbQ2Nô bQ2Nlại nhậnXPzY bừ4xW8a điệnSmxp thoạiXPzY củaSFsP ngườiSFsP k4xW8hác lSFsPà củaSmxp mình?

SFsP- Vậy,4xW8 bQ2Ncái 4xW8này t4xW8hì sao4xW8? 4xW8- bQ2NNhững ngón4xW8 4xW8tay trắngSFsP nõnbQ2N lại4xW8 SFsPgiơ bQ2Nra mộtXPzY SFsPchiếc điệnXPzY tSFsPhoại khác.

4xW8Một chiếcSmxp điSmxpện thoạiXPzY giốngXPzY hệt,XPzY đibQ2Nều kSFsPhiến XPzYcho nSmxpgười khSFsPác khSmxpông thể4xW8 ngờSmxp đếnbQ2N đóbQ2N làSmxp ngaXPzYy cSmxpả XPzYcái mócSmxp đbQ2Neo 4xW8điện tXPzYhoại cũbQ2Nng giốngXPzY hệt.

Trên đời4xW8 lại4xW8 cóXPzY chuyXPzYện trXPzYùng hợpXPzY tSmxphế sao?

- Chẳ4xW8ng SFsPtrách m4xW8à Smxpcô lạ4xW8i nSmxphận nhầmSFsP, Smxpban đầuSFsP tôXPzYi cũnXPzYg nbQ2Nhận nhầmbQ2N đấy!

Vân 4xW8Vy ngSFsPây ngưXPzYời kXPzYhông biSFsPết phảSmxpi làbQ2Nm sao.

- ChiếSmxpc điệnSmxp thoạiXPzY Smxpnày lSFsPà Smxpcủa XPzYchồng chSmxpưa cXPzYưới m4xW8ua cXPzYho tô4xW8i, còSmxpn cá4xW8i mócSFsP đ4xW8eo điệnbQ2N tbQ2Nhoại n4xW8ày Smxptôi vbQ2Nới chồ4xW8ng chXPzYưa cSmxpưới SFsPmới Smxpcùng điSmxp cSmxphọn gầSFsPn đbQ2Nây !4xW8- Cô4xW8 tbQ2Na khẽSFsP mấpSFsP máXPzYy bQ2Nmôi, á4xW8nh mSmxpắt c4xW8hăm cbQ2Nhú n4xW8hìn 4xW8Vân 4xW8Vy, dườnbQ2Ng nhưbQ2N muốnSFsP thăm4xW8 Smxpdò điSFsPều gXPzYì đóSFsP tbQ2Nừ cSmxpô: 4xW8- Đ4xW8iều khiến4xW8 chXPzYo tôiSFsP bấ4xW8t bQ2Nngờ nhấtSFsP lSmxpại làbQ2N…- cSmxpô XPzYta ấnSFsP vàobQ2N bbQ2Nàn phím,bQ2N mànXPzY hìnSFsPh sánSmxpg lên,Smxp sbQ2Nau Smxpđó giSFsPơ rSFsPa trướcXPzY mXPzYặt Vân4xW8 Vy.

Tiểu ThSFsPu kiSmxpnh ngXPzYạc “A”SFsP lbQ2Nên mSmxpột tiế4xW8ng. BứcSFsP bQ2Nảnh củaSmxp Gian4xW8g NhSmxpan Smxpđã hi4xW8ện lêSFsPn bQ2Nmàn hình.Smxp bQ2NTim VânSmxp bQ2NVy 4xW8như thắt4xW8 lại.

-Cô cbQ2Nó thểSFsP nóiSFsP cSmxpho tôiSmxp biếtXPzY đâySmxp Smxplà aSFsPi không?

CbQ2Nô chư4xW8a ba4xW8o gibQ2Nờ dXPzYám làbQ2Nm việSmxpc xấSFsPu, b4xW8ởi vSmxpì sợbQ2N một4xW8 ngàySFsP sSmxpẽ Smxpbị ngXPzYười khácSFsP vạSFsPch trầSFsPn. SFsPThế mà4xW8 Smxphôm 4xW8nay, đố4xW8i XPzYmặt SFsPvới cXPzYô gbQ2Nái này,Smxp côXPzY lạbQ2Ni t4xW8hấy bSmxpất lSmxpực vbQ2Nà sợ4xW8 hãiSmxp XPzYnhư mSmxpột têbQ2Nn kẻSmxp cbQ2Nắp bị4xW8 bắtSmxp t4xW8ại trận.

4xW8Tất cXPzYả nhữngXPzY nSmxpgười ngồSFsPi tro4xW8ng phbQ2Nòng đều4xW8 hSmxpướng mSmxpắt vềbQ2N Smxpphía côSFsP. VâbQ2Nn XPzYVy hoaSFsPng maXPzYng nhìn4xW8 vXPzYào đXPzYôi XPzYmắt tứ4xW8c tốbQ2Ni đang4xW8 bQ2Nnhìn tSmxphẳng vàbQ2No mặXPzYt XPzYmình kbQ2Nia, XPzYcô Smxpkhông tXPzYhể Smxpnói vbQ2Nới mọibQ2N ngưXPzYời trênSFsP tSmxphế gibQ2Nới 4xW8này Smxprằng, đây4xW8 chínXPzYh lXPzYà ngSmxpười y4xW8êu cSmxpủa côbQ2N, SFsPlà ngườiSFsP đXPzYã chếtXPzY đibQ2N giờbQ2N đượcXPzY sống4xW8 lạiSmxp bQ2Nnhờ thờiSmxp giXPzYan SFsPquay ngượ4xW8c trXPzYở lại..

Thấy Vân4xW8 bQ2NVy khôSmxpng nSmxpói nă4xW8ng gSmxpì, đốiXPzY phươnXPzYg XPzYcàng tỏ4xW8 XPzYra hbQ2Nung hăng.

- SFsPTại Smxpsao cXPzYô lXPzYại Smxpcó ảnbQ2Nh chXPzYồng chưabQ2N cướiXPzY cSFsPủa tôi?

- 4xW8Hai ngưSmxpời qSFsPuen biếtbQ2N nhSmxpau à?

Trước haSFsPi câuSFsP hỏXPzYi đầySmxp tínhSmxp c4xW8hất vXPzYấn này,Smxp VânSFsP VSFsPy cònSFsP chưSFsPa kịpbQ2N trSmxpả 4xW8lời XPzYthì TiSFsPểu ThXPzYu SFsPđã nổiXPzY quạuXPzY lêXPzYn: 4xW8- Này,XPzY 4xW8cô làmXPzY cSmxpái bQ2Ntrò 4xW8gì bQ2Nthế XPzYhả? TSmxprong điệnbQ2N thoạXPzYi c4xW8ủa SFsPVân VSmxpy SFsPcó SFsPảnh củabQ2N SFsPai tSmxphì liê4xW8n Smxpquan bQ2Ngì đếnXPzY cXPzYô. CôbQ2N tr4xW8ả điSmxpện bQ2Nthoại lạiSmxp Smxpcho chúXPzYng tô4xW8i tSFsPhì chSmxpúng tôXPzYi cSmxpảm ơnbQ2N 4xW8cô. CbQ2Nòn nếubQ2N côbQ2N cứXPzY thíchSmxp bắ4xW8t nạ4xW8t ngXPzYười kháSmxpc, tôSFsPi nóSFsPi cbQ2Nho SFsPcô bSmxpiết, cXPzYhúng tSmxpôi khôXPzYng dễbQ2N b4xW8ắt nXPzYạt đâu!

TiểuSmxp ThXPzYu vừaSFsP nóSFsPi Smxpdứt lờibQ2N thSFsPì mấybQ2N 4xW8cô bQ2Ngái ba4xW8n nãbQ2Ny vẫnSmxp cXPzYòn mảXPzYi m4xW8ê hát4xW8 h4xW8ò lXPzYiền bỏbQ2N micrbQ2No xuốnSmxpg, 4xW8cầm mộtbQ2N cốcSFsP nướcSmxp đbQ2Ná điXPzY 4xW8về 4xW8phía hSmxpai người:4xW8 4xW8- NóibQ2N chuyệ4xW8n với4xW8 loạibQ2N nXPzYgười nàyXPzY tSmxphì XPzYcần g4xW8ì pbQ2Nhải lịcbQ2Nh sự?-Smxp dứtbQ2N lSmxpời cô4xW8 SFsPta đưaSFsP 4xW8tay lêXPzYn, hấtSmxp tSmxphẳng cốc4xW8 nưSFsPớc vàSmxpo mặSFsPt haSFsPi người.

4xW8Lúc VâSFsPn 4xW8Vy kSFsPịp pbQ2Nhản ứngXPzY bQ2Nlại 4xW8thì đãXPzY qSFsPuá muộn.XPzY SmxpMặc dùXPzY côbQ2N đãbQ2N nSmxpé ngườibQ2N đbQ2Ni nhưnSFsPg nXPzYửa bXPzYên bQ2Nmặt củbQ2Na côXPzY vbQ2Nẫn bQ2Nlĩnh trXPzYọn cốcXPzY nưSmxpớc lạXPzYnh. XPzYBộ dạngSFsP c4xW8ủa XPzYcô lSmxpúc Smxpnày trônbQ2Ng XPzYthật thXPzYê thảm.

XPzYCô phSmxpục vụSmxp thấybQ2N tSmxpình Smxphình khbQ2Nông XPzYổn Smxpliền SFsPcầm má4xW8y bộXPzY đSFsPàm lêSFsPn gọi.

Cá4xW8c nhâSmxpn viênbQ2N phụXPzYc vụ4xW8 xunSFsPg quanSmxph đbQ2Nấy b4xW8ỗng chXPzYốc kéXPzYo. bQ2NĐây bQ2Nlà lầ4xW8n thứSmxp ha4xW8i 4xW8trong tXPzYháng VânSFsP 4xW8Vy phXPzYải chbQ2Nứng kiến4xW8 cảnXPzYh XPzYtượng 4xW8hỗn lbQ2Noạn này4xW8. NhữbQ2Nng kháchbQ2N đếnSFsP hátXPzY ởXPzY pXPzYhòng Smxpbên đều4xW8 mởXPzY cửaSmxp ngbQ2Nó sanSmxpg nSFsPghe nSmxpgóng tSFsPình SFsPhình XPzYrồi XPzYchỉ chỏ,SFsP bbQ2Nàn tán….

- KSFsPhang DiXPzY, rốt4xW8 cuộcbQ2N Smxpcó cXPzYhuyện gìXPzY tSFsPhế?- ĐámXPzY bạSFsPn củabQ2N SFsPcô XPzYgái tóSFsPc dSFsPài bSmxpắt đầuXPzY xôbQ2Nn xao.

SmxpHóa r4xW8a cáXPzYi Smxpcô gáiXPzY tóc4xW8 SFsPdài ấybQ2N têbQ2Nn SFsPlà KhaXPzYng DXPzYi, ngaSFsPy cbQ2Nả c4xW8ái tênXPzY cSmxpủa cSFsPô tSFsPa cũn4xW8g ha4xW8y hơnXPzY tSmxpên cXPzYủa 4xW8cô SFsPrất nhiề4xW8u. Vân4xW8 bQ2NVy ngoảnhSFsP mặt4xW8 XPzYlại Smxpnhìn SFsPvào khSmxpuôn mặ4xW8t cbQ2Nủa cSmxpô Smxpgái tênbQ2N KSFsPhang SFsPDi kia…..

Chẳng tráchSmxp màSmxp mớSFsPi nhSFsPìn thấySmxp c4xW8ô tabQ2N, VâSFsPn V4xW8y XPzYđã Smxpcảm thấ4xW8y XPzYrất SFsPquen. HóSmxpa r4xW8a bSmxpọn SFsPhọ đã4xW8 gặp4xW8 bQ2Nnhau từXPzY trước4xW8. CôbQ2N XPzYta chbQ2Nính làSFsP côSFsP SFsPgái xinSmxph đẹpSmxp SFsPđã xuXPzYất hiệnXPzY bên4xW8 cạnSFsPh Gia4xW8ng bQ2NNhan SFsPngày hôbQ2Nm đó.

Tiểu TSmxphu Smxpvội vSFsPàng giSmxpúp Vâ4xW8n bQ2NVy lSFsPau XPzYsạch nhSmxpững giọtXPzY nước4xW8 đXPzYang 4xW8tong tỏngbQ2N nbQ2Nhỏ xuốnSFsPg từSmxp máXPzYi tSFsPóc côXPzY rồSFsPi kSFsPéo tabQ2Ny XPzYcô nói:SFsP SFsP- TiSmxpểu 4xW8Vy, cSmxphúng t4xW8a đi4xW8 thSFsPôi, qXPzYuân Smxptử trảSFsP thù4xW8 mườiXPzY nSmxpăm cũ4xW8ng khônbQ2Ng muộn!

Hai nhâ4xW8n viên4xW8 phụcSmxp vụbQ2N đSmxpứng chặbQ2Nn trướcbQ2N mXPzYặt 4xW8cô nói:bQ2N- CSFsPhi bằnSFsPg habQ2Ni côXPzY hãyXPzY t4xW8ránh đXPzYi trướcXPzY đi!

Trong tì4xW8nh SFsPtrạng này….SFsPcó 4xW8thể lbQ2Nà dSFsPo babQ2Nn nSFsPãy c4xW8ô u4xW8ống rưSFsPợu 4xW8vang nênXPzY bây4xW8 4xW8giờ 4xW8chất meXPzYn m4xW8ới phátbQ2N tác.HoặcSmxp cũSmxpng c4xW8ó thểSFsP l4xW8à dSmxpo tronSFsPg lònSFsPg cả4xW8m bQ2Nthấy XPzYấm ứcbQ2N nêSmxpn VSFsPân bQ2NVy cXPzYhẳng buồnSFsP đểSmxp SFsPý đếnSmxp nhXPzYững lbQ2Nời SFsPkhuyên 4xW8can củbQ2Na ngườiSmxp pSmxphục vụ.SFsP TìXPzYnh yêSmxpu củXPzYa cô4xW8 vớiSmxp bQ2NGiang Nhan…vố4xW8n dĩSFsP côbQ2N Smxpđã r4xW8ất hSmxpạnh phúc,XPzY hạXPzYnh phúcXPzY bQ2Ntới mSmxpức Smxpmuốn tuyêSFsPn Smxpbố vớbQ2Ni tấtXPzY cảSmxp 4xW8mọi bQ2Nngười bQ2Nở trên4xW8 Smxpthế giớibQ2N này,Smxp thSFsPế màSmxp bâSFsPy giờ…..

VâSmxpn VXPzYy điSmxp g4xW8ạt tSFsPay XPzYngười phụcSmxp vụSFsP SFsPra, SFsPđi t4xW8hẳng đếnSmxp trướXPzYc mặtbQ2N 4xW8Khang SFsPDi lXPzYấy SFsPđiện thoại4xW8 c4xW8ủa m4xW8ình rồibQ2N XPzYnhìn tXPzYhẳng 4xW8vào bQ2Nmắt côXPzY t4xW8a Smxpmà nói:bQ2N bQ2N- Đ4xW8ây lbQ2Nà bbQ2Nạn trSmxpai củaXPzY t4xW8ôi! bQ2N- Giọn4xW8g nSmxpói 4xW8không cứngSFsP rắSFsPn nh4xW8ưng cũbQ2Nng chẳngSmxp mềmXPzY mỏng.

Ngọn 4xW8lửa tứSFsP tốSmxpi bQ2Ntrong SFsPlòng đốiSFsP phưXPzYơng bỗXPzYng chốSFsPc Smxpbùng lên:XPzY XPzY- SFsPBạn Smxptrai cô4xW8 SFsPá? ĐâySFsP rõ4xW8 ràSFsPng làSmxp chồngSmxp chưbQ2Na cướiXPzY của….

bQ2N- 4xW8Tôi với4xW8 bạnXPzY trXPzYai bQ2Ntôi Smxpquen nhbQ2Nau đãXPzY năm4xW8 năSFsPm SFsPrồi! 4xW8- 4xW8Vân VSmxpy Smxptiện taXPzYy SFsPmở lịchXPzY ởbQ2N tSFsProng điệnbQ2N tho4xW8ại ra4xW8: -TrSmxpên XPzYđó còXPzYn XPzYcó gbQ2Nhi ngàbQ2Ny sinSmxph SFsPnhật củaXPzY an4xW8h ấSmxpy với4xW8 nhữ4xW8ng ngàyXPzY kỉ4xW8 ni4xW8ệm c4xW8ủa chúnSFsPg tôi!

bQ2N- bQ2NChúng 4xW8tôi dựXPzY định4xW8 sSmxpẽ kếbQ2Nt Smxphôn vào4xW8 ngàybQ2N 1SFsP0 tXPzYháng 1Smxp0 nSFsPăm 2010.

bQ2N-Tôi khôngXPzY biếtSFsP bSFsPan nãSFsPy 4xW8cô nóibQ2N làSmxp Smxpcó ýSmxp gSFsPì…- CSFsPô đưaXPzY điệSFsPn thoạiSmxp Smxpra trướcbQ2N mặtSFsP KbQ2Nhang DiSFsP: XPzY- PhSFsPím sốbQ2N mộtSmxp bQ2Nlà phbQ2Ním SFsPgọi Smxptắt Smxpcho anXPzYh ấXPzYy, nếubQ2N nh4xW8ư SFsPcô cònXPzY ngSFsPhi vbQ2Nấn thSFsPì cứbQ2N gọSmxpi điệnSFsP Smxpcho anXPzYh ấySFsP màbQ2N hỏi!
VSFsPẻ mặSFsPt cSmxpủa KhaXPzYng D4xW8i lúcbQ2N nàSmxpy bQ2Nkhá 4xW8kì lạ.Smxp VSFsPẻ mặbQ2Nt SFsPấy khSFsPông p4xW8hải 4xW8là Smxpvẻ mặ4xW8t củXPzYa mộtbQ2N người4xW8 đabQ2Nng tSmxpức đếnbQ2N Smxpphát điên4xW8 lêbQ2Nn, thếSmxp nbQ2Nên Vâ4xW8n VSmxpy SFsPcho rằ4xW8ng rấSFsPt cóXPzY t4xW8hể cáSFsPi côSFsP Kh4xW8ang SmxpDi XPzYnày Smxpvốn dXPzYĩ cSFsPũng khSFsPông dXPzYám khẳng4xW8 địnhXPzY bQ2Nngười SFsPtrong ảbQ2Nnh cSFsPhính XPzYlà GianSmxpg Nhan.

Nếu kbQ2Nhông thìSFsP KhanXPzYg D4xW8i đ4xW8ã khSFsPông thửbQ2N thămSmxp dòXPzY bằngSFsP cáSmxpch n4xW8ói chuyệnSmxp XPzYvới côSmxp. CSFsPhỉ XPzYcó điềuXPzY nbQ2Những gSmxpì đanSFsPg xả4xW8y 4xW8ra kXPzYhông giốnXPzYg XPzYnhư những4xW8 gSmxpì Smxpcô tSmxpa mSFsPong muốn4xW8, bQ2Nbởi vbQ2Nì đáXPzYm bQ2Nbạn của4xW8 côXPzY đãSFsP 4xW8quá XPzYbức xúSmxpc trướcXPzY nhSFsPững câuXPzY nóbQ2Ni XPzYcủa TiểubQ2N TbQ2Nhu, làSFsPm c4xW8ho mbQ2Nọi SFsPchuyện trXPzYở nên4xW8 vSFsPô cùnXPzYg tồibQ2N tệ.

Qua bQ2Nchuyện x4xW8ảy SFsPra qSFsPuá độSmxpt ngSFsPột này,SFsP bQ2Ncô bắtbQ2N XPzYđầu tiSmxpn rằng4xW8 cXPzYhỉ cần4xW8 4xW8dũng cXPzYảm, cứng4xW8 cỏiSFsP đốiSFsP mặtXPzY vớibQ2N mọi4xW8 cSFsPhuyện làXPzY XPzYcó SFsPthể “thaySFsP đổXPzYi cànbQ2N khôn”.SFsP DùSFsP Smxpthế nSmxpào cSFsPô cũnbQ2Ng bQ2Nphải cSFsPó niềmSmxp tiSFsPn vớiXPzY chínhSFsP mình.

- ChắcSFsP làSFsP bởibQ2N v4xW8ì cóSFsP SFsPnét gXPzYiống bQ2Nnhau quáSFsP XPzYđấy mSmxpà!- KbQ2Nhang XPzYDi chớp4xW8 chớpSFsP mSmxpắt, giọnXPzYg nóbQ2Ni nXPzYhư cóbQ2N XPzYvẻ đbQ2Nùa vui.

Trước sSmxpự như4xW8ợng bộSmxp XPzYcủa KSFsPhang bQ2NDi, đámbQ2N bạSFsPn củXPzYa cSmxpô cũnSFsPg lậpSFsP tứ4xW8c “hạSmxp hỏa”XPzY. NhânSFsP lúcbQ2N b4xW8ọn họ4xW8 vẫbQ2Nn cSmxpòn đanbQ2Ng bQ2Ndo dSmxpự, VSmxpân XPzYVy liềXPzYn kéoXPzY TiểSmxpu ThXPzYu rSmxpa khỏiSmxp phòng.

Đã XPzYra bQ2Nđến 4xW8bên 4xW8ngoài rồiSmxp mSFsPà 4xW8trống ngựcbQ2N VâbQ2Nn 4xW8Vy vbQ2Nẫn cònSmxp đậXPzYp thìXPzYnh thịch.XPzY ỞXPzY SFsPnhững nbQ2Nơi đôSmxpng ngườiXPzY kh4xW8ông nên4xW8 gâySFsP chuyệ4xW8n XPzYồn ào,4xW8 nhSmxpưng SFsPai mà4xW8 biếtSmxp đượcSFsP nhỡSmxp đâubQ2N XPzYcô vừaSFsP bQ2Nra đXPzYến bênbQ2N ngoài,4xW8 KhaSFsPng DSmxpi đSFsPã d4xW8ẫn thebQ2No SFsPđám bạnSmxp huSFsPng dbQ2Nữ c4xW8ủa cXPzYô 4xW8ta đuổSmxpi thbQ2Neo. Chẳng4xW8 a4xW8i ch4xW8ịu Smxpdễ d4xW8àng bQ2Nbỏ quXPzYa SFsPmọi chuyệnSmxp nhbQ2Nư thếSFsP nàbQ2Ny XPzYcả. Ch4xW8o dbQ2Nù chỉ4xW8 làSmxp XPzYnghi bQ2Nvấn thì4xW8 cũnSFsPg phảSmxpi Smxphỏi cSFsPho XPzYrõ rXPzYàng chứ.

Vân V4xW8y vốn4xW8 địnbQ2Nh rbQ2Na đến4xW8 4xW8KTV sẽ4xW8 SFsPlập tứSmxpc bắt4xW8 SFsPxe chuồn4xW8 thẳSmxpng. Thà4xW8nh phSFsPố 4xW8lớn nXPzYhư vậy,SFsP kh4xW8ả bQ2Nnăng chạm4xW8 mặtSmxp nhaSFsPu củbQ2Na hbQ2Nai ngườiSFsP SFsPcũng khSmxpông nhiềXPzYu. XPzYHơn XPzYnữa chỉ4xW8 c4xW8ần cSmxpô 4xW8ta XPzYvề SFsPnhà tìSFsPm GiabQ2Nng NbQ2Nhan đốibQ2N chSmxpất, Smxpphát hSmxpiện Gian4xW8g NhaSFsPn chẳn4xW8g SFsPcó Smxpgì lạXPzY thSmxpường bQ2Nthì cSmxpơn sXPzYóng gió4xW8 nà4xW8y sẽSFsP SFsPqua đ4xW8i ng4xW8ay thôi.bQ2N NSmxpào a4xW8i ngSFsPờ, XPzYtaxi 4xW8giờ nàyXPzY khóbQ2N màXPzY bắSFsPt được.SFsP HbQ2Nai ngườiSmxp đ4xW8ứng hSmxpơn nửabQ2N XPzYtiếng đồngXPzY hồ4xW8 màSFsP vẫXPzYn kbQ2Nhông bXPzYắt đượcXPzY xe.

NếuSmxp biếtXPzY sớmXPzY nhưbQ2N 4xW8vậy tbQ2Nhì Smxpcô đãXPzY rXPzYa bQ2Nbến x4xW8e bXPzYắt SFsPxe buýtSFsP chSmxpo rồi!Smxp VSmxpân VXPzYy liê4xW8n tụSFsPc SFsPnhìn bQ2Nlại phSmxpía sXPzYau lưng.4xW8 NếSmxpu Smxpcứ thếXPzY nàSFsPy bQ2Nkhông biếSmxpt chừng…..đangSFsP địSmxpnh XPzYkéo T4xW8iểu bQ2NThu bQ2Nra bếnSFsP xXPzYe buýtSFsP t4xW8hì đột4xW8 4xW8nhiên mộtSmxp chiSmxpếc xSFsPe hSFsPơi đỗSmxp xịchSFsP trướcXPzY mSFsPặt hSmxpai người.

- SmxpVân VSmxpy!- cXPzYánh 4xW8cửa 4xW8xe từSmxp XPzYtừ kbQ2Néo xuốXPzYng, SFsPanh cúbQ2Ni đầuSmxp nhSFsPìn r4xW8a nbQ2Ngoài n4xW8ói: Smxp- bQ2NLên xbQ2Ne đi,XPzY anSmxph đưaSFsP eXPzYm về!

VânXPzY XPzYVy XPzYcó ngXPzYần ngXPzYừ mộtSFsP lá4xW8t XPzYmới mởbQ2N cửXPzYa rXPzYa ngXPzYồi vbQ2Nào 4xW8trong x4xW8e, 4xW8ngoảnh đầu4xW8 lạiSmxp mỉXPzYm cườiXPzY Smxpái ngạiSFsP vSFsPới TiểuSFsP T4xW8hu. ChiếcXPzY xbQ2Ne SFsPlao đbQ2Ni trXPzYên đường,4xW8 c4xW8ô vẫnbQ2N 4xW8không qSFsPuên nhì4xW8n lạ4xW8i cSmxpửa qubQ2Nán KTSFsPV, thầSmxpm thởbQ2N phàobQ2N n4xW8hẹ nhõm.

Nhữn4xW8g gSmxpiọt bQ2Nnước Smxpvẫn XPzYtí 4xW8tách Smxprơi xuống4xW8 từSmxp mbQ2Nái tóc4xW8 cô.bQ2N BộSFsP dSmxpạng cSmxpủa cbQ2Nô lSmxpúc nàybQ2N SFsPquả XPzYthực XPzYquá thbQ2Nê thảm.4xW8 Cô4xW8 gXPzYiống hệtXPzY nhSFsPư mộbQ2Nt cSmxpon vịtXPzY xấ4xW8u xSmxpí. GbQ2Niang 4xW8Nhan XPzYbây giờbQ2N tbQ2Nuyệt đốiXPzY khôngbQ2N từXPzY b4xW8ỏ mSFsPột KSFsPhang XPzYDi xiXPzYnh XPzYđẹp đểbQ2N đếnXPzY vớiSmxp côSFsP, đemXPzY lXPzYòng yêSmxpu th4xW8ương XPzYmột ngườbQ2Ni quSFsPá đXPzYỗi bìnbQ2Nh tbQ2Nhường nbQ2Như cXPzYô, mộXPzYt bQ2Ncô gáiSmxp Smxpbình thườngbQ2N lại4xW8 bQ2Nlớn XPzYtuổi. CSmxpô thậXPzYt sựSmxp kbQ2Nhông 4xW8nên c4xW8ó nhữnSFsPg ảobQ2N tưởngSFsP nSmxphư thếSmxp này!

- 4xW8Nói chSmxpo anSFsPh biếSmxpt nhSmxpà ebQ2Nm 4xW8ở đâu?

XPzYNếu nhXPzYư kh4xW8ông pSmxphải a4xW8nh cbQ2Nất tiếSmxpng hbQ2Nỏi tSFsPhì có4xW8 l4xW8ẽ cbQ2Nô vẫnSFsP m4xW8ải đắmSmxp chìm4xW8 tron4xW8g dòbQ2Nng Smxpsuy nghĩSmxp bQ2Nmông lunSmxpg củabQ2N bQ2Nmình. XPzYVân V4xW8y ngoảXPzYnh đầu4xW8 XPzYsang nhìnSFsP chủSFsP n4xW8hân cSmxpủa chiếcbQ2N xSFsPe. An4xW8h Smxpta XPzYcũng đangbQ2N nXPzYhìn XPzYcô chSFsPăm chú.

NếuSmxp nhbQ2Nư Smxpkhông phXPzYải gặpXPzY phSFsPải hoàSFsPn cXPzYảnh nXPzYày thì4xW8 4xW8có lẽbQ2N cảSmxp đờiSFsP cXPzYô c4xW8ũng sẽSFsP khônSFsPg ngồiXPzY Smxplên c4xW8hiếc xSFsPe này.

Lúc4xW8 nàSFsPy SFsPcô mớiSmxp bQ2Ngiật mìnSmxph nh4xW8ớ rSFsPa là4xW8 pSFsPhải nó4xW8i cáXPzYm XPzYơn: XPzY- XPzYCám ơXPzYn aXPzYnh SmxpTriệu! XPzYNhà tXPzYôi ởSFsP khXPzYu phSmxpía nambQ2N, bQ2Nanh SFsPcứ điSFsP theSFsPo 4xW8con đườngbQ2N nà4xW8y, tSFsPìm một4xW8 bếnSFsP tàXPzYu XPzYđiện XPzYngầm đ4xW8ể tôibQ2N xuốngXPzY SFsPxe làbQ2N được!

- MXPzYuộn lbQ2Nắm rồi,SFsP đểSmxp Smxpanh đưa4xW8 4xW8em vềbQ2N nhà!

- KhbQ2Nông cầnSmxp XPzYphiền phSmxpức thSFsPế XPzYđâu ạ!

XPzY- SFsPVân Vy…SFsP- TriệuSmxp SmxpDương hơiSmxp dừngbQ2N lXPzYại mộSFsPt látSmxp rồi4xW8 n4xW8ói t4xW8iếp: 4xW8- bQ2NCó thSFsPể đừSmxpng kháchXPzY sáSFsPo vớiSmxp a4xW8nh nbQ2Như vậySmxp không?
Tri4xW8ệu D4xW8ương nóiSmxp XPzYnhư Smxpkhẩn cầubQ2N khiếnbQ2N bQ2Ncho VânXPzY 4xW8Vy SFsPcảm 4xW8thấy c4xW8ó hơibQ2N bQ2Nái ngại.Smxp BaSFsPn Smxpnãy cbQ2Nòn vội4xW8 vàng4xW8 leSmxpo lênXPzY Smxpxe cbQ2Nủa nbQ2Người bQ2Nta, thếSmxp màSmxp SFsPbây SFsPgiờ lạiSFsP đòiSFsP nhXPzYanh bQ2Nnhanh chónXPzYg chón4xW8g xuống4xW8 xeSFsP. SFsPXét bQ2Ncả 4xW8về tìnXPzYh l4xW8ẫn vềbQ2N lSFsPí XPzYthì côSFsP cũngbQ2N XPzYkhông nêSmxpn bQ2Ntừ cSFsPhối mãiSFsP nhưXPzY thếSFsP nàXPzYy. NXPzYếu n4xW8hư đãXPzY khôngXPzY XPzYthể xSmxpuống xXPzYe SFsPthì 4xW8cô đànbQ2Nh phảiSFsP nSmxpgoan ngoãnXPzY ngồSFsPi lạiXPzY bQ2Nnói chuyện.

- bQ2NHôm Smxpnay XPzYthật SFsPtrùng hợp!

SFsP- SmxpĐúng SFsPvậy, tXPzYôi cũSFsPng cXPzYùng với4xW8 mấy4xW8 ng4xW8ười bạSFsPn đếnSmxp đâySFsP bQ2Nhát hò!

XPzYVân VXPzYy ngâSmxpy ngườbQ2Ni nhìSmxpn SFsPTriệu DươSmxpng, hỏXPzYi bQ2Nnhư thSFsPăm dò4xW8: Smxp- BaSFsPn nãyXPzY anXPzYh Smxpcũng SFsPvừa từSmxp KTbQ2NV đi4xW8 ra?

Triệu DưbQ2Nơng gSFsPật g4xW8ật đXPzYầu, dườSFsPng XPzYnhư SFsPanh tSFsPa đangXPzY ng4xW8hĩ ngợbQ2Ni chuyệnSFsP g4xW8ì 4xW8đó. Cu4xW8ối cùnSmxpg anSFsPh tXPzYa cũSFsPng đSFsPành phảibQ2N SFsPmở mSmxpiệng hỏi:XPzY 4xW8- VâbQ2Nn V4xW8y, XPzYbiểu bQ2Nhiện củ4xW8a ebQ2Nm 4xW8ngày hSFsPôm nSmxpay khiếnSmxp ch4xW8o Smxpanh rấbQ2Nt bbQ2Nất ngXPzYờ. AnXPzYh vbQ2Nốn dbQ2Nĩ cứ4xW8 nghXPzYĩ bQ2Nem chXPzYỉ làSmxp một4xW8 cSmxpô gbQ2Nái bQ2Nnhút nhát.

XPzY- SmxpÝ cSmxpủa Smxpanh là…bQ2N- VâSmxpn VSFsPy th4xW8ật khSmxpông dáXPzYm tibQ2Nn và4xW8o nhữngSmxp g4xW8ì SFsPmình XPzYvừa bQ2Nnghe thấy,4xW8 XPzYlẽ 4xW8nào aSmxpnh XPzYta thậSmxpt sựXPzY: –XPzY XPzYBan nSmxpãy anXPzYh nhXPzYìn thấ4xW8y tSmxpôi….- LúbQ2Nc 4xW8đó dXPzYo hoSFsPang maSFsPng nSFsPên XPzYcô chẳnSmxpg SFsPdám ngẩnbQ2Ng XPzYđầu SFsPnhìn đ4xW8ám đôngSFsP XPzYxung quaSmxpnh. 4xW8Cô SFsPthậm chSmxpí cònbQ2N tựbQ2N lSmxpừa gạSFsPt bSmxpản thâXPzYn SFsPmình XPzYrằng khôn4xW8g bịSmxp 4xW8ai queSmxpn bXPzYiết n4xW8hìn thấy.

- AXPzYnh Smxpchỉ lSmxpà tìSFsPnh cờSmxp Smxpđi XPzYngang qua4xW8, nhìnbQ2N thấ4xW8y XPzYem mà4xW8 thôi!

SFsPMáu trSmxpong XPzYcơ 4xW8thể VânXPzY bQ2NVy dồnbQ2N hếSFsPt cbQ2Nả l4xW8ên mặt,bQ2N côSmxp vội4xW8 vànbQ2Ng giảiXPzY thícSmxph: XPzY-Chỉ lbQ2Nà mbQ2Nột sựXPzY hiểSFsPu nhầbQ2Nm XPzYmà thôi!
4xW8Cô XPzYbiết chSFsPo dùSmxp 4xW8cô cóbQ2N nó4xW8i Smxpnhư vậybQ2N thìXPzY cũnSmxpg cXPzYhỉ lSmxpà uổSFsPng cônSmxpg XPzYmà tbQ2Nhôi. XPzYHọ SFsPhàng của4xW8 TrSmxpiệu DươngSFsP SFsPlà đồngSFsP nSmxpghiệp củaSFsP XPzYcô, SFsPTriệu Dương4xW8 chỉSmxp SFsPcần nóbQ2Ni chSFsPuyện n4xW8gày hômXPzY XPzYnay rSFsPa SFsPlà cSmxpô sẽSmxp nSFsPgay lập4xW8 Smxptức bSFsPị SFsPlòi đuôXPzYi làbQ2N nbQ2Nói dSmxpối. CôXPzY làSmxpm 4xW8sao gXPzYì cbQ2Nó ngườibQ2N XPzYyêu Smxpnào lâXPzYu nSFsPăm nhưbQ2N vậy?4xW8 NhữSFsPng gìSFsP XPzYmà bSFsPan XPzYnãy nóbQ2Ni rbQ2Na thSFsPực sbQ2Nự 4xW8đang khXPzYiến SFsPcho 4xW8cô cảmXPzY thấySFsP vôbQ2N cùngSmxp SFsPhối hận.

-Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật không thể nói với người khác! - Triệu Dương ngập ngừng: - Trong điện thoại của anh trước đây cũng có ảnh của người yêu cũ, trong một lần vô tình, bạn học của anh đã giở ra và xem được.

Vân Vy không nén được tò mò hỏi: - Về sau thì sao?

Triệu Dương bật cười thành tiếng: - Anh đâu có nghĩ được ra cách hay như em, đương nhiên là bị chồng chưa cưới của cô ấy tẩn cho một trận chứ còn sao nữa!

Cô thật không ngờ chuyện xảy ra ngày hôm nay lại được người khác đồng tình, mà người đó lại đã từng trải qua một chuyện tương tự như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Dương đang ngồi bên cạnh, bỗng chốc hình ảnh của anh ta trở lên “cao lồng lộng” trong mắt cô.

- Mấy năm trước anh đã gặp phải một vụ tai nạn, vì vậy hôm đó anh phải đến khoa tư vấn tâm lí chứ thực ra tim anh không có bệnh gì hết! - Triệu Dương dừng lại một chút như thể đang hồi ức lại: - Anh nghĩ hôm đó tim anh đột nhiên ngừng đập là do bị ám ảnh của vụ tai nạn xe cộ đó!

Triệu Dương chỉ nói qua loa như vậy rồi không giải thích gì thêm, chỉ im lặng lái xe đưa Tiểu Thu và Vân Vy về đến cửa nhà.

Trước khi Vân Vy đi, Triệu Dương lại gọi với theo cô: - Vân Vy, anh thường nghĩ phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội!

- Thực ra cái anh chàng Triệu Dương này cũng không tệ!

- Thế à? Hay là tớ giới thiệu cho cậu nhé!

- Vớ vẩn! - Tiểu Thu ôm gối ngồi lại ghế sô pha: - Người ta rõ ràng là thích cậu, suốt cả đường đi chỉ mải chú ý đến cậu, hoàn toàn chẳng buồn liếc tớ lấy nửa cái!

- Tiểu Vy này, thực ra con người sống luôn phải sống trong hiện thực, nếu như không thể có kết quả tốt đẹp thì cậu hãy quên cái anh chàng trong điện thoại kia đi!

Xem mắt chẳng qua là hình thức làm quen giữa hai người với nhau, nghĩ được điều đó rồi trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó nữa. Nếu như không có buổi xem mắt ấy, không có cái anh chàng Triệu Dương này thì tối nay, không biết cô sẽ phải đối mặt với những chuyện gì?

Khang Di đi đến bên quầy thanh toán, đảo mắt nhìn quanh. Cái cô gái ban nãy còn hùng hồn phản bác cô giờ đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Biểu hiện của cô ta lúc ấy khiến cho cô suýt chút nữa thì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vốn dĩ là chuyện mình nắm chắc trong tay, thế mà lại bị kẻ khác chiếm thế thượng phong. Khang Di lắc lắc đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Có quan hệ thế nào với anh ấy? Đáng nhẽ ra cô nên tóm lấy cô ta mà hỏi cho rõ ngọn ngành.

Dù gì thì anh ấy với cô cũng chuẩn bị kết hôn rồi.

Những giọt mưa nhỏ xíu lất phất trong không trung. Khang Di đưa tay ra, hứng những giọt nước mưa vào lòng bàn tay. Sau khi tiễn bạn bè ra về, cô vốn định sẽ đi thẳng về nhà, chẳng hiểu sao cô lại đến trước chung cư của anh.

Khang Di lẩm nhẩm đếm số tầng. Anh ấy vẫn còn chưa ngủ, ánh đèn vẫn còn hắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cô nên tìm một lí do nào đó để gõ cửa nhà anh, bởi vì anh không thích bỗng nhiên bị người khác đến làm phiền. Mặc dù trong lòng đã nghĩ vậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mình gõ cửa phòng anh.

- Em quên mang theo chìa khóa nhà! - Cô cố bịa ra một cái cớ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây được là lượt cẩn thận, ngồi trước bàn làm việc, bên cạnh còn bày cả chồng văn kiện. Anh mỉm cười với cô: - Chăn đệm ở phòng ngủ nhỏ đều sạch đấy!

Cô thực sự không thích nụ cười này của anh, nụ cười chỉ mang tính xã giao công việc, một nụ cười vạch định rõ ranh giới giữa anh và cô.

- Điện thoại của em hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi!

Điện thoại của anh đang đặt ở trên bàn.

“Phím số một là phím gọi tắt cho anh ấy, nếu như cô còn nghi vấn thì cứ gọi điện cho anh ấy mà hỏi!”….không biết tại sao đột nhien cô lại nhớ đến câu nói ấy. Cô không nén nổi tò mò, ngón tay ấn thử vào phím gọi tắt số một.

Trên màn hình hiện ra một con số. Điện thoại còn chưa được kết nối thì cô đã ấn phím kết thúc cuộc gọi. Hóa ra phím số một của anh cũng có lưu một số điện thoại.

Là của Vân Vy.

Vân Vy không ngờ điều kiện của Triệu Dương lại tốt đến vậy, đã từng đi du học, gia đình cũng khá giả. Triệu Dương tới tấp “tấn công” cô bằng hoa tươi mỗi ngày, văn phòng của Vân Vy ngập tràn trong hoa tươi. Các bạn đồng nghiệp thấy vậy, ai nấy cũng trầm trồ: -Vân Vy, cái anh chàng ABC của cậu cũng lãng mạn ra phết đấy!

- Không phải như mọi người nghĩ đâu!

- Đừng giấu diếm nữa!

- Hôn lễ định tổ chức vào ngày nào rồi? Nói cho chúng tôi biết để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì chứ!
- Không có chuyện đó đâu!

Mặc dù nói vậy nhưng quan hệ giữa cô và Triệu Dương cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ có điều, cái gọi là tình yêu vẫn mất tăm mất tích.

- Thế thì gặp nhau ở nhà hàng tây gần công ty cô nhé!

- Ok!

Sau mấy lần gọi điện thoại, cuối cùng Triệu Dương cũng khiến cho Vân Vy phải đầu hàng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cô đâu cần phải cố chấp như vậy?

Đối diện bên đường là một nhà hàng đồ ăn tây. Trong lúc chờ hết đèn đò, ánh mắt của Vân Vy chợt lướt qua một quán cà phê, rồi sau đó ánh mắt của cô không thể nào rời khỏi đó được.

Giang Nhan mặc com ple vô cùng lịch sự đang ngồi đối diện nói chuyện với ai đó. Chiếc áo sơ mi mặc trên người anh mềm mại tựa như lụa. Trông anh chẳng khác gì trước đây, nụ cười ấy vẫn vô cùng quyến rũ!

- Đến đâu rồi?

Nếu như không phải nhận được điện thoại thì có lẽ Vân Vy vẫn đứng ngây ra ở đó mà ngắm Giang Nhan.

- Tôi sắp đến nơi rồi! - Cô bỏ điện thoại xuống, vội vàng chạy qua đường.

- Giang Nhan!- Anh ngoảnh đầu lại.

- Nghĩ gì vậy?

Anh trầm ngâm một lát mới mở miệng: - Ở đây đèn đỏ nhanh thật đấy!

- Đúng thế, hơn nữa giao thông ở đây nổi tiếng là tồi tệ!

Trước đây vẫn nghe nói cho dù là lúc qua đường cô cũng hay nghĩ ngợi vẩn vơ, xem ra hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

-Chuyện này làm xong chắc là cậu sẽ được thăng chức đấy!

Anh cười nhạt: - Còn phải xem lợi nhuận ra sao đã!

- Kế hoạch cậu đưa ra chắc chắn không có vấn đề. Những con số dự tính khổng lồ chính là căn cứ thuyết phục lớn nhất!- Nói đến đây người kia chợt ngập ngừng: – Chỉ có điều, Giang Nhan này, tôi rất tò mò, trước đây cậu làm việc ở đâu thế? Đừng có nói với tôi là cậu chỉ có hai năm kinh nghiệm này thôi nhé, chẳng ai tin nổi đâu!

Vừa mới bước chân vào ngành đã nhận được sự coi trọng của công ty A, chuyện này chẳng có mấy người có thể làm được.

- Chỉ là mấy nhân viên bình thường thôi mà!

- Nhưng mà tiền đồ rộng mở!

Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bóng dáng ấy đã chìm vào trong biển người rồi.

Kể từ sau khi nhìn thấy Giang Nhan, cô trở nên thất thần như người mất hồn. Những món ăn bữa tối hôm đó cô gần như chỉ nếm một miếng rồi gần như không động đũa nữa. Triệu Dương hào hứng kể cho cô nghe những hiểu biết của anh ta về những món ăn độc đáo này.

Mặc dù đã cố gắng phối hợp đến cuối cùng nhưng bữa ăn hôm nay vẫn trở nên vô cùng nhạt nhẽo.

Món ăn cuối cùng được bê lên là món côn trùng, đặc sản của một vùng nào đó ở Vân Nam. Triệu Dương gắp cho Vân Vy, Vân Vy vội vàng xua tay từ chối. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thử những món ăn kinh dị như thế này.

Triệu Dương mỉm cười nói: - Đây là món đặc sản của nhà hàng này, cô xem, có bao nhiêu người cũng gọi món này đấy!

Vân Vy ngoảnh đầu nhìn quanh, đúng là có rất nhiều người ăn món này một cách ngon lành. Cô phục vụ mặc quần áo dân tộc Miêu nhìn thấy Vân Vy cau mày liền mỉm cười khuyên: -Đây là đặc sản của chúng tôi, cô có thể nếm thử xem thế nào, rất ngon đấy ạ!

Triệu Dương gắp một đũa cho vào bát của Vân Vy, nói rất hàm ý: -Vân Vy, anh biết em rất khó thích nghi với những thứ lạ lẫm. Nhưng liệu chúng ta có thể thử tiếp nhận mà không tìm cách né tránh hay không?

Những điều Triệu Dương nói vừa chững chạc vừa ấm áp, đặc biệt là cái giọng nói nghe như có vẻ thăm dò ấy vô cùng có sức thuyết phục.

Có lẽ cô thực sự không nên mãi cố chấp như vậy….

Ăn đầy môt bụng chua, ngọt, cay, đắng, mặn…về nhà, dạ dày của Vân Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trước đây mỗi lần hẹn hò với Giang Nhan đều thầm than sao thời gian quá ngắn ngủi. Giang Nhan đưa cô về đến nhà rồi mà cô cứ đi một mấy bước lại quay đầu lại nhìn anh. Cho dù trời có lạnh đến mấy hai người cũng vẫn cam tâm tình nguyện ra ngoài để được gặp mặt nhau. Thế mà bây giờ ngồi trong xe của Triệu Dương, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu, nhiệt độ bên ngoài mỗi lúc một giảm, Triệu Dương quan tâm bật điều hòa cho cô….thế mà sao trong lòng cô vẫn không cảm nhận được thứ cảm giác năm đó khi ở bên Giang Nhan?

Nếu như cô lấy lí do này để từ chối qua lại với Triệu Dương thì có lẽ người đời đều sẽ chê cười cô là ấu trĩ.
Lại là một cuộc từ biệt mang tính xã giao, thế rồi hai người ai về nhà nấy.

Vân Vy vừa lên cầu thang đã nghe thấy có tiếng người đang lẩm bẩm.

- Vân Vy, cậu về rồi à? - Giọng Tiểu Thu có vẻ hốt hoảng: - Điện thoại cậu tắt máy, tớ tìm cậu khắp nơi mà không thấy.

Vân Vy cúi đầu mở túi xách lấy điện thoại ra. Màn hình đen sì, chắc là điện thoại hết pin.

Vào đến nhà, Vân Vy liền với tay bật đèn. Ngoảnh lại nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thu trắng bệch ra, đầu tóc rối tinh lên, mắt và mũi đều đỏ lên: - Vân Vy, tớ gửi nhầm kế hoạch rồi!

Công ty Vân Vy chuẩn bị hợp tác với tập đoàn E, làm kĩ thuật trung tâm cho sản phẩm mới của họ. Sếp tổng rất coi trọng hợp đồng này, nửa năm trước đã điều một lượng lớn nhân lực đến tập đoàn E để lập kế hoạch. Bản kế hoạch này sau bao lần sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn mắc phải sai sót lớn đến thế.

- Tớ cũng chẳng biết làm sao lại cầm nhầm chứ!

Thường ngày Tiểu Thu không phải là một người sơ suất như vậy.

- Tập đoàn E sát giờ mới bảo giao bản kế hoạch cho họ, tớ cuống quýt chân tay lên thế là lấy nhầm bản cũ đi phô tô rồi gửi cho họ. Ngày mai có hội nghị, đến lúc đó….

Kế hoạch của đối tác với bên mình không giống chưa nói đến hậu quả của việc nội dung kế hoạch không giống nhau, mà chuyện sơ suất này sẽ để lại cho đối tác những ấn tượng không tốt về công ty mình.

- Tớ không dám nói với sếp. Tớ mà nói ông ấy chắc chắn sẽ…mà công ty bây giờ đang có chính sách cắt giảm nhân công….

Tiểu Thu chưa nói hết Vân Vy đã hiểu ý của bạn rồi. Kế hoạch đã bị gửi đi rồi, cái sai lầm này không thể cứu vãn được nữa.

- Thế nên tớ nghĩ liệu có thể nghĩ ra cách gì giải quyết không?

Vân Vy nhìn vẻ mặt như đang cầu cứu của Tiểu Thu, nói: - Thế cậu định thế nào?

- Vân Vy…- Tiểu Thu hấp tấp nói: -Cậu có thể hỏi cái anh chàng ABC kia của cậu, hỏi xem anh ấy có quen ai bên tập đoàn E không? Những người tớ quen đều không có ai quen biết người bên E cả, cái anh ABC của cậu làm việc ở công ty nước ngoài, biết đâu chừng….

Vân Vy cầm điện thoại lên, do dự một hồi lâu. Triệu Dương từng nói cho dù có là chuyện gì anh ta cũng sẽ dốc sức giúp cô. Mặc dù cô chẳng muốn nhờ vả gì anh ta, nhưng trong hoàn cảnh này….

Cuối cùng cô vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại cho Triệu Dương, nói sơ qua tình hình trước mắt.
- Nói qua điện thoại không được rõ ràng, giờ em đang ở đâu?

- Tôi đang ở nhà!

- Vậy thì tốt, tôi sẽ qua đó bây giờ!

Vân Vy khẽ thở dài.

- Vân Vy, thật làm phiền cậu quá!

- Còn chưa biết có thể giúp được việc gì không mà!

Chuyện của Tiểu Thu cô nhất định phải giúp đỡ. Mấy năm ở nơi đất khách quê người này, Tiểu Thu là người bạn thân nhất của cô. Mặc dù mọi người đều nói là đồng nghiệp thường không chơi thân thiết được với nhau, nhưng cho dù là về công việc hay cuộc sống thì Tiểu Thu luôn tận tâm chăm sóc cho cô.

- Thế nào rồi?

Triệu Dương cúp điện thoại, đi vào từ ban công nói: - Cậu ta không phụ trách đề án này, không thể nhúng tay vào được!

Vân Vy có thể nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Tiểu Thu bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Thấy vậy Vân Vy đành hỏi tiếp: - Anh còn quen ai trong tập đoàn E không?

Triệu Dương lắc đầu đáp: - Không. Anh chỉ có một người bạn học làm việc ở đó. Anh với cậu ta cũng chẳng phải thân thiết lắm. Nếu như cậu ta đã nói không phụ trách đề án này thì anh cũng không tiện nói gì thêm.
Tiểu Thu định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Dương hiểu ý của Tiểu Thu, vội vàng giải thích: - Các doanh nghiệp nước ngoài thường phân công rất rõ ràng, việc của người này người khác không được nhúng tay vào!

Tiểu Thu cáu kỉnh lẩm bẩm: - Thực ra muốn giúp thì giúp được ngay ý mà!

Triệu Dương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: - Anh nghe nói trong đề án này, có rất nhiều công ty chiếm ưu thế tuyệt đối so với công ty cô, ví dụ như công ty A….

Công ty A, Vân Vy chợt nhớ đến Giang Nhan, nhưng Giang Nhan….

Triệu Dương tiếp tục giải thích: - Tập đoàn E rất kén chọn trong việc tìm bạn hợp tác. Anh nghĩ cái đề án này sếp các em khó mà giành được, dù gì thì công ty các em cũng không có thế mạnh trên mặt này…- Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: - Thế cho nên em có gửi sai kế hoạch hay không cũng chẳng quan trọng, phải chờ xem sếp của các em nhìn nhận vấn đề này như thế nào thôi chứ thực ra chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì.

- Trước mắt, em nên đến nói rõ chuyện này cho sếp em biết.

Tiểu Thu cười tức tối: - Tôi không thể nói cho sếp biết chuyện này được!

Đã nói đến nước này có nghĩa là đã chẳng còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Vân Vy tiễn Triệu Dương xuống dưới lầu, im lặng không nói gì. Triệu Dương vào xe, kéo kính cửa sổ xuống và nói: - Vân Vy, có những chuyện chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, không nên quá cố chấp làm gì. Dù sao đó cũng là lỗi của cô ấy, em không thể lúc nào cũng gánh vác sai lầm cho cô ấy được!

- Cô ấy là bạn thân của tôi!

- Trong công việc không có bạn bè!

Không hiểu sao Vân Vy cảm thấy có chút khó chịu và khinh thường với những gì mà Triệu Dương nói.

- Đồng nghiệp thì không thể trở thành bạn bè sao?

- Vân Vy, anh không có ý đó! Có những chuyện dễ dàng giúp được thì không nói làm gì, nhưng có những chuyện thực sự rất phức tạp. Hôm nay anh cầu cứu người ta, ngày mai anh sẽ phải trả ơn cho người ta. Nhiều lúc phải biết cân nhắc xem làm như vậy có đáng hay không. Dù gì cô ấy cũng không phải là người thân của em. Giờ đã chẳng còn phải là thời học sinh nữa rồi, chẳng còn ai vô tư đi giúp đỡ người khác nữa đâu!

- Anh nghĩ như vậy à?

- Điều anh nói là sự thực! Có những chuyện giúp đỡ người khác chẳng có lợi gì cho em đâu. Sai thì đã sai rồi, gánh chịu hậu quả là trách nhiệm của mỗi người trưởng thành. Biết bao nhiêu người phải đối mặt với lỗi lầm do mình gây ra, sao cô ấy lại không làm được cơ chứ? Với lại là phúc hay là họa vẫn còn chưa biết mà?

Những lời Triệu Dương nói như châm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Vân Vy. Thế mà trước đây anh ta còn nói dù có thế nào cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Hóa ra sự giúp đỡ mà anh ta nói chẳng qua cũng vẫn là một sự giúp đỡ có tính toán thiệt hơn. Loại người như vậy có nên tin tưởng không? Anh ta có đáng để cho cô tin tưởng không?

Có thể đây chính là cái mà người ta gọi là lí trí. Đàn ông đều có lí trí như vậy đấy!

Triệu Dương đăm chiêu nhìn vào Vân Vy, nói: - Vân Vy, đừng trẻ con thế nữa!

Hai người chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì. Vân Vy cảm thấy trong lòng thật khó chịu, u ám tựa như đêm đen.

Tại sao lại không còn cái cảm giác đẹp đẽ trong cuộc sống nữa?

Cũng giống như những bức ảnh mà Giang Nhan đã chụp, trong ánh bình minh mỏng manh, cô khẽ thổi bay những hạt bồ công anh, cô mỉm cười, nụ cười nơi khóe mắt cũng dần trở nên ố vàng.

Giang Nhan không biết rằng lúc ấy cô đã nhìn trộm anh, đến gần nơi anh chụp ảnh là âm mưu đã được sắp đặt từ trước của cô. Cô thật sự rất muốn nhìn đôi mắt thuôn dài ấy khẽ nheo lại….một sức quyến rũ không thể kháng cự.

Cô lặng lẽ chạy về nơi cắm trại của trường, các bạn cùng phòng thi nhau hỏi: - Nhìn gần có đẹp trai không?
Cô lắc đầu nói: - Cũng chẳng đẹp lắm!

- Ờ….- Đám đông thất vọng.

Nếu như nói sự thật, không biết có bao nhiêu người sẽ thử bước vào tầm mắt của anh. Thế nên cô đã nói dối để giữ lại cái “đặc quyền” này cho riêng mình.

Cô cứ tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một lần gặp tình cờ, nào ngờ hơn một tháng sau, cô lại tình cờ gặp lại anh trong triển lãm ảnh thành phố.

Trong khi cô đang rụt rè, lén lút nhìn anh thì anh đã tự nhiên đưa tay ra trước mặt cô nói: - Xin chào, tôi là Giang Nhan!

Mặc dù anh ấy không điềm đạm và trầm lắng như những gì cô nghĩ, nhưng Giang Nhan lúc ấy cô cùng cởi mở và rạng rỡ.

Mặc dù tưởng tượng về anh trong lần đầu gặp mặt không trùng khớp với anh trong hiện tại, mặc dù không hoàn mỹ như cô tưởng tượng nhưng anh vẫn khiến cho trái tim cô loạn nhịp.

Vân Vy đã tìm ra số điện thoại của Giang Nhan.

Cố ấn phím gọi. Điện thoại đã được kết nối. Cô rụt rè nói: - Anh Giang Nhan….- cô cố hít thở thật sâu rồi mới nói tiếp: - Em có chuyện muốn nhờ anh giúp!

Giọng điệu có vẻ lo lắng và ngần ngại của Vân Vy khiến cho Giang Nhan chợt nhíu mày: - Vân Vy….

Không hiểu sao vừa nghe thấy giọng nói của Giang Nhan là Vân Vy lại thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Ít nhất thì trước đây Giang Nhan chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Cô lại chìm vào trong ảo giác trước đây của mình.

- Em sẽ đến chỗ anh, hoặc là anh chọn một địa điểm nào đó đi!- Vân Vy siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập nhanh đến mức khiến cho lồng ngực đau thắt, những ngón tay bắt đầu rịn mồ hôi.

- Nói cho anh địa chỉ của em, anh sẽ đến đó!

Trong lúc đợi Giang Nhan đến, Vân Vy thầm nghĩ, cô có phải quá mạo muội không? Nếu như không phải vì những lời nói của Triệu Dương đã làm cô kích động thì có lẽ cô đã không làm như vậy.

Cô lại thuật lại sự tình lần thứ hai.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cô dường như đang trở về với lần đầu tiên gặp anh. Nhành dây leo héo úa trong lòng cô dường như đang sống lại.

Thật chẳng ngờ bao nhiêu năm sau gặp lại, tưởng tượng của cô về anh trong lần đầu tiên gặp mặt với anh trong hiện tại hoàn toàn trùng khớp và càng đẹp hơn so với anh ở trong kí ức của cô. Vân Vy không thể kiềm chế nổi tâm trạng vui vẻ của mình, vì vậy cho dù là những lúc anh trầm ngâm thì cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

- Chớ lo lắng! - Anh mỉm cười nói: - Để anh nghĩ cách! - Anh đứng dậy đón lấy tập kế hoạch trong tay Tiểu Thu, sau đó ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy: - Em cứ chờ tin của anh!

Nhìn theo cái bóng cao lớn của anh, Vân Vy lại không kìm được lòng, vội vàng xỏ giầy đuổi theo anh: - Em đi với anh!

Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh đèn vàng mê hoặc bao trùm lấy anh: - Muộn lắm rồi!
Nhưng cô vẫn ngang bướng không chịu quay về. Xin anh, chỉ một lần này thôi!

- Anh đi trước, em theo sau nhé!

Vân Vy gật đầu lia lịa.

Anh vừa bước xuống cầu thang vừa tránh để không che mất ánh đèn, lắng tai nghe bước chân của cô và ngoảnh đầu lại nhìn cô.

Cứ như thể anh biết là cô bị bệnh quáng gà, nếu không thì anh đã không vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô như vậy.

Trước đây Giang Nhan rất sơ ý, không biết rằng cô bị quáng gà. Lúc ấy cô chỉ biết túm lấy áo anh, bám sát vào người anh, nghe theo nhịp bước chân anh. Lúc đó cô đã nghĩ, hai người bọn họ giống như một con quái vật bốn chân kì dị.

Vân Vy thất thần suy nghĩ, chẳng may bị trượt chân, cả người cô đổ ập xuống. Cô vừa kịp la lên một tiếng thì đã thấy vai mình được bàn tay của ai đó giữ lại, gò mà mềm mại của cô áp sát vào cổ áo sơ mi lành lạnh của anh.

Mặt của cô nóng bừng lên như bị sốt, vừa mở miệng định nói cám ơn thì anh đã lập tức thả tay ra rồi quay người đi tiếp, cứ như thể chỉ cần cô hơi tiến lại gần là anh sẽ lập tức tránh xa ra vậy. Cô không nên yêu cầu quá nhiều ở anh, hai người chẳng qua chỉ là những người bạn bình thường, anh chịu giúp cô đã là may mắn lắm rồi!

- Liệu có phiền phức lắm không?- Cô rụt rè hỏi.

- Không đâu.

Giọng nói lạnh lùng của anh khiến cho cô cảm thấy như đang ngồi trên thảm đinh. Ban nãy rõ ràng vẫn còn rất ổn, cô không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên ngồi xuống ghế trước xe. Vô tình cô nhìn thấy ở trên xe có một tấm thiệp cưới màu đỏ chói.

Cô nhớ cô đã từng nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ, mơ thấy trên tờ giấy đăng kí kết hôn của Giang Nhan không ghi tên cô mà là tên của người khác. Sau khi tỉnh lại, cô liền nói với Giang Nhan: - Giang Nhan, nếu như anh lấy người khác em phải làm thế nào?

Giang Nhan mỉm cười nói: - Chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh truy hỏi: - Nếu như ác mộng thành thật thì sao?

Giang Nhan giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng nói: - Anh thề là cả đời này sẽ không lấy ai ngoài Vân Vy.

Thế mà giờ đây cơn ác mộng của cô đã thành hiện thực. Con người anh và cả trái tim anh đều đã không thuộc về cô nữa rồi.

- Anh sắp lấy vợ à?- Cô khó khăn lắm mới mở miệng hỏi anh câu này.

Anh chỉ khẽ ậm ừ một tiếng trong bóng tối.

Câu nói chúc phúc vừa ra đến cửa miệng đã trở thành: - Có thể hạnh phúc như vậy….chúc mừng anh! - Đôi môi khẽ run lên, Vân Vy không tự chủ được mình, đưa mu bàn tay lên dụi mắt.

Anh im lặng một lát rồi hỏi: - Em định bao giờ?

- Em á? - Cổ họng cô như tắc nghẹn như bị cái gì đó đè vào, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn cố tỏ vẻ vui vẻ: - Em không vội!

- Em muốn tìm người thế nào?

Anh dường như tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Cô không kìm được lòng, he hé cửa kính xe, những lọn tóc của cô bị gió thổi rối tinh.

- Em chưa nghĩ đến! - Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hỏi cô chuyện này bằng một giọng điệu rất thản nhiên, trong lòng Vân Vy lại cảm thấy vô cùng chua xót, trái tim cô như bị đá tảng đè phải.

Vân Vy nhớ lại trước đây, Giang Nhan thường nắm lấy tay cô nói: -Vân Vy, anh không thể không có em, thật đấy! - Anh tì cằm lên vai cô, vòng tay ôm chặt eo cô: - Cho dù là ai cũng không thể cướp em khỏi anh được, dù là ai cũng không được!

Những lúc ấy cô chỉ cười anh ủy mị. Cô đưa tay lên vuốt phẳng những nhăn giữa lông mày anh, anh liền chộp lấy tay cô, càng siết chặt cô trong vòng tay và lặp lại những lời nói đầy dịu dàng đó.

Thế mà giờ đây nói đến chuyện này, anh lại vô cùng bình thản, cứ như thể chẳng có chút liên quan gì đến anh.
Vân Vy ngẩng đầu hứng những làn gió phả tới. Cô hít thở thật sâu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy hơi thở đang rối loạn của mình. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện người đó ở trong lòng cô một ngày nào đó sẽ không còn bên cô. Từ trước đến giờ cô luôn tự lừa gạt mình, luôn sống trong ảo tưởng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, nhìn vào nụ cười gượng gạo của cô, Giang Nhan đột nhiên lại không kiềm chế được ý muốn đưa tay ra ngăn lại nụ cười ấy. Nụ cười ấy của cô thật sự rất xấu, những câu chúc phúc cô nói ra cũng chẳng mấy lưu loát, giọng nói có vẻ nghẹn ngào khiến cho người khác nghe thấy chẳng dễ chịu chút nào. Anh vốn không định có quan hệ quá thân thiết với cô, nhưng vừa nhận được điện thoại của cô, anh đã vội đi ngay mà chẳng buồn mặc thêm áo khoác.

- Đóng cửa lại đi!- Nhìn cô thu mình trên ghế như một con thú bị thương, trong lòng anh lại thấy chua xót.

- À vâng, xin lỗi anh! - Cô vô tình quên mất rằng anh chỉ mặc có độc một chiếc áo sơ mi mỏng trên người.

Vân Vy ngồi trong xe, nhìn Giang Nhan nói chuyện với bạn qua tấm cửa kính ô tô.

Vân Vy nhìn thấy Giang Nhan đưa bản kế hoạch cho bạn nhưng không nghe thấy hai người ấy nói gì, chỉ thấy người đó liên tục nhìn về phía mình.

Thẩm Bình xoay người nhìn về phía xe của Giang Nhan. Lần này công ty A hợp tác với tập đoàn của bọn họ mà chưa lần nào Giang Nhan đến tìm anh nói chuyện, vậy mà hôm nay vì chuyện này mà tìm đến tận nhà anh. Rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Giang Nhan chịu giúp đỡ như vậy? Mặc dù nhìn không rõ nhưng Thẩm Bình có thể khẳng định chắc chắn người đang ngồi trong xe là nữ.

Tập đoàn của họ với công ty A đã không ít lần tổ chức tiệc tùng, mọi người ai nấy đều dẫn theo nửa kia của mình. Trong khi đó Giang Nhan lúc nào cũng một mình lẻ bóng, đây là lần đầu tiên thấy có con gái xuất hiện bên cạnh anh.

Thẩm Bình bạo gan đoán: - Bạn gái hả?

Giang Nhan chỉ cười mà không phản bác.

- Đúng là trai tài gái sắc!

Thật không ngờ câu tán dương xã giao của Thẩm Bình lại đổi lại được một tràng cười vui vẻ của Giang Nhan.
Xem ra điều Thẩm Bình đoán là chính xác: - Lần sau có hoạt động gì nhớ phải dẫn chị dâu đi cho chúng tôi làm quen đấy!