Bước vào thế giới của anh - Cập nhật - Lan Diên Vĩ