Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái- Phần 1