Khi hơi thở hoá thinh không - Phần 2

PHẦN II

KHÔNG DỪNG CHO TỚI CHẾT

Nếu tôi là một nhà văn, tôi sẽ biên soạn một cuốn sổ sinh tử, kèm theo một dòng ghi chú về những cáI chết khác nhau của loài người: ai dạy con ngườI cách chết sẽ đồng thời dạy họ cách sống.

- MICHEL DE MONTAIGNE

“RẰNG HỌC TRIẾT LÀ ĐỂ HỌC CÁCH CHẾT”