Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi [Convert]

Hai năm trước, nàng bị phán định cố ý lộng bị thương hắn âu yếm người chân.

Vì thế hắn phế đi nàng một chân cùng nàng sở hữu kiêu ngạo.

Hai năm sau, nàng tự nhận là đã từ trong địa ngục chạy ra tới, thề lại không muốn lại cùng hắn có bất luận cái gì liên quan.

Nhưng sự thật chứng minh, địa ngục Satan như thế nào khả năng sẽ dễ dàng buông tha ngươi đâu.

Liên kết nhúng