You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai P8bmTLđầu vrATqjlông màP8bmTLy Du9nhUsVng BLÂn P8bmTLnảy lêP8bmTLn, avrATqj́nh mắtP8bmTL cvrATqjủa a9nhUsVnh quá mưBĹc să9nhUsV́c bP8bmTLén tvrATqjhông suốt,P8bmTL làmBL ngườivrATqj vrATqjta néBL tráBLnh 9nhUsVkhông được.

Cô kP8bmTLhông nó9nhUsVi gì,BL tiP8bmTLnh P8bmTLtế nghvrATqjĩ, nêBĹu NavrATqjm DBLạ TP8bmTLước biết Gia9nhUsV̉n là9nhUsV TưBL Cần,P8bmTL ít9nhUsV nhBLất seBL̃ biếtP8bmTL côvrATqj ấy9nhUsV P8bmTLlam nhP8bmTLư vP8bmTLậy vrATqjvì P8bmTLlí dBLo giBL̀, n9nhUsVghĩ như vậyBL, P8bmTLso BLvới GivrATqjản vôP8bmTL vrATqjduyên BLvô cớ9nhUsV tP8bmTLìm ngườvrATqji đốiBL 9nhUsVphó BLHạ vrATqjPhi Vũ9nhUsV thì lyP8bmTĹ P8bmTLdo này9nhUsV P8bmTLcó sứcBL thuyếvrATqjt phBLục hơn.

 

Ngón ta9nhUsVy bắm9nhUsV chăP8bmTḶt lP8bmTLan vrATqjcan lôP8bmTḶ rP8bmTLa khẩnP8bmTL trươBLng, DunvrATqjg vrATqjÂn xoay người9nhUsV điP8bmTL tớivrATqj P8bmTLphòng ngBLủ, "AP8bmTLnh đã9nhUsV nói,P8bmTL như9nhUsṼng BLngười lavrATqj̀m tvrATqjổn BLthương Hạ BLPhi VP8bmTLũ mô9nhUsṾt ngưP8bmTLời cuP8bmTL̃ng vrATqjkhông bovrATqj̉ q9nhUsVua, 9nhUsVvậy BLlà covrATqj́ vrATqjý gì?"

"Bọn hovrATqj̣ lBLà hP8bmTLướng vêvrATqj̀ BLphía côvrATqj ấyP8bmTL đến,P8bmTL mặ9nhUsVc dù bốn9nhUsV bề9nhUsV lvrATqjối vrATqjra đềuBL vrATqjbị chăvrATqj̣n laBḶi, nhưvrATqjng 9nhUsVlúc 9nhUsVấy, chúngBL tôiBL vrATqjai cvrATqjũng không biết.9nhUsV CôvrATqj ấ9nhUsVy tBLrong tìBLnh huốngBL nhP8bmTLư vậBLy v9nhUsVẫn đâP8bmTL̉y P8bmTLcửa x9nhUsVe kP8bmTLéo P8bmTLtay cứaP8bmTL BLtôi, Ân ÂnBL, t9nhUsVôi vrATqjkhông chvrATqjo cvrATqjô ấBLy 9nhUsVđược thứP8bmTL k9nhUsVhác, nhưP8bmTLng nế9nhUsVu aBLi muvrATqjốn lP8bmTLàm P8bmTLcô BLta tổn P8bmTLthương, P8bmTLtôi BLsẽ P8bmTLđòi vềvrATqj tBLừng cá9nhUsVi một."

Dung BLÂn vrATqjđi vBLào phònBLg ngủ9nhUsV, tiếnBLg khBLóc rôvrATqj́ng củvrATqja vrATqjHạ 9nhUsVPhi Vũ cò9nhUsVn ơP8bmTL̉ bênvrATqj vrATqjtai, cò9nhUsVn coBĹ, gươngBL mặtvrATqj bP8bmTLi thươP8bmTLng tBLuyệt vvrATqjọng cu9nhUsV̉a HvrATqjạ TửP8bmTL Hạo, cvrATqjũng là9nhUsVm chvrATqjo ngực9nhUsV vrATqjcô nvrATqjhư b9nhUsVị bo9nhUsV́p nghẹP8bmTLn, dườ9nhUsVng nhvrATqjư 9nhUsVbị tvrATqjảng vrATqjđá khBLổng lồ BLđè eBĹp, thởP8bmTL khvrATqjông được.

"Anh đovrATqj̀i vrATqjnợ P8bmTLcho HạvrATqj PvrATqjhi Vũ,9nhUsV vậyvrATqj nhữngBL đa9nhUsVu đớnBL TưBL Cần đãBL tra9nhUsV̉i quaP8bmTL, cP8bmTLô ấyBL phảiBL đ9nhUsVi đP8bmTLòi aBLi đây?"BL vrATqjDung ÂBLn thất9nhUsV P8bmTLthần ngồiBL vrATqjở mép giường,vrATqj ngướcvrATqj lên9nhUsV nhìnvrATqj NaBLm DạP8bmTL Tước,BL "PhươngvrATqj thứcBL giôBĹng nhBLau, an9nhUsVh còn muốnBL diêBL̃n lạvrATqji lầvrATqjn P8bmTLnữa, p9nhUsVhải không?"

Nam D9nhUsVạ Tước9nhUsV đứngP8bmTL ởvrATqj P8bmTLcửa tBLhân tvrATqjhể caBLo tP8bmTLo dựavrATqj vP8bmTLào váBLch 9nhUsVtường, “Cô t9nhUsVa qvrATqjuả nvrATqjhiên chínBLh làvrATqj P8bmTLTư Cần."

Dung ÂP8bmTLn khônBLg 9nhUsVcó thừ9nhUsVa nhận,9nhUsV cũBLng khôBLng 9nhUsVcó phủP8bmTL nP8bmTLhận, "Ban P8bmTL đầu, vrATqjnếu BLkhông phảBLi aBLnh 9nhUsVra 9nhUsVtay tànvrATqj nP8bmTLhẫn, HạBL P9nhUsVhi Vũ9nhUsV cũng9nhUsV BLsẽ kP8bmTLhông BLcó hôm9nhUsV nayBL, Tư 9nhUsVCần cũngvrATqj sẽ9nhUsV khôn9nhUsVg cvrATqjó kếvrATqjt 9nhUsVquả nhP8bmTLư bP8bmTLây giơP8bmTL̀, NBLam vrATqjDạ T9nhUsVước, rô9nhUsV́t cuộc,BL cục diệnvrATqj đếnBL nvrATqjgày 9nhUsVhôm navrATqjy, cũnP8bmTLg vrATqjlà BLdo anh."

Cô gBLiương vrATqjngón P8bmTLtay ch9nhUsVỉ vrATqjđến ngP8bmTLười avrATqjnh trvrATqjách m9nhUsVóc, NP8bmTLam Dạ TướcvrATqj càvrATqjng k9nhUsVhông cóP8bmTL phủP8bmTL 9nhUsVnhận, 9nhUsVlà trác9nhUsVh nhiệ9nhUsVm BLcủa anhP8bmTL, P8bmTLanh vrATqjsẽ P8bmTLkhông đẩyvrATqj ra, mặcP8bmTL dP8bmTLù ngàyvrATqj đóvrATqj TưvrATqj 9nhUsVCần đã9nhUsV qP8bmTLuá kBLhích trướP8bmTLc, nhưnP8bmTLg hànBLh độngBL đố9nhUsVi pho9nhUsV́ như vậy9nhUsV, duBL̀ svrATqjao cũP8bmTLng lP8bmTLà anh.

"Anh muốnP8bmTL đoP8bmTL̀i vêvrATqj̀ nhưvrATqj thếP8bmTL nàoP8bmTL chứ?"BL DBLung Ân hBLai ta9nhUsVy cvrATqjhống BLở giườnBLg, "9nhUsVCô vrATqjấy bBLây giờBL coP8bmTL̀n co9nhUsV́ P8bmTLcái gi9nhUsV̀ đểvrATqj các9nhUsV ngườvrATqji lấy 9nhUsVđi nữa?"

Nam DạP8bmTL TướcBL nP8bmTLghiêng đứngP8bmTL dBLậy, BLđi vào9nhUsV phòn9nhUsVg ngP8bmTLủ, "ChovrATqj nên, cô9nhUsV tvrATqja đổiP8bmTL khuônBL mặt9nhUsV vrATqjchính lBLà vvrATqjì 9nhUsVtrả P8bmTLthù? Cô9nhUsV vrATqjta kBLhuất nhục,vrATqj bP8bmTLà n9nhUsVội cBLô ta chết9nhUsV, nvrATqjếu nhưP8bmTL vậy,9nhUsV vì9nhUsV saP8bmTLo khônBLg trBLực tP8bmTLiếp tìmP8bmTL tôi?"

Dung Ân9nhUsV thBLấy anBLh n9nhUsVgồi vàovrATqj vrATqjbên cạnhP8bmTL mìBLnh, thâ9nhUsVn ảnhvrATqj vrATqjcao lớn ngănBL trở9nhUsV ánBLh savrATqj́ng nP8bmTLơi đỉnhBL đvrATqjầu, cP8bmTLô độtvrATqj nBLhiên c9nhUsVảm gvrATqjiác rấtBL mệtvrATqj mỏiBL, chu t9nhUsVoàn ở9nhUsV hvrATqjai BLbên, P8bmTLtrơ BLmắt nP8bmTLhìn ngươBL̀i kháP8bmTLc đ9nhUsVau đvrATqjớn P8bmTLrồi lBLại khBLông thể BLvãn hồi,BL vrATqj"Cô ấyP8bmTL nBLói, nP8bmTLgười cP8bmTLô vrATqjấy khôvrATqjng muôP8bmTĹn thươngBL tô9nhUsV̉n nhâvrATqj́t là tBLôi, cBLô ấyBL biếtvrATqj chúnBLg vrATqjta ơP8bmTL̉ chuP8bmTLng, NaBLm DạBL TướcP8bmTL, tố9nhUsVi hômvrATqj P8bmTLđó, havrATqji người cũngP8bmTL kP8bmTLhông cBLó P8bmTLxảy rBLa cBLhuyện gì..."

Thông miP8bmTLnh n9nhUsVhư anh9nhUsV, vrATqjchỉ vrATqjcần nghĩBL mộtBL chuBĹt, P8bmTLlà cBLó thể thônvrATqjg s9nhUsVuốt nhữnP8bmTLg th9nhUsVứ vrATqjkia BLban P8bmTLđầu khôngBL co9nhUsV́ chuyvrATqjện gìvrATqj, NvrATqjam DBLạ TướP8bmTLc thuBLận thế nBLằm dvrATqjài 9nhUsVtrên giường,vrATqj n9nhUsVói cP8bmTLái gìP8bmTL cũngBL kP8bmTLhông cóvrATqj vrATqjnói, nvrATqjhắm vrATqjhai mắvrATqjt lại.

Dạ DạvrATqj dự9nhUsVa ở9nhUsV bêBLn cvrATqjạnh, bivrATqj̣ đáBL mộtvrATqj BLcái, lâP8bmTL̀n nP8bmTLày P8bmTLkhông kêu lênP8bmTL nữa,9nhUsV bộP8bmTL dángvrATqj P8bmTLim lặngBL cavrATqj̀ng lộvrATqj P8bmTLra vrATqjvẻ đ9nhUsVáng thương.

Tư P8bmTLCần vrATqjmấy ngà9nhUsVy quvrATqja cũvrATqjng khôngP8bmTL cóvrATqj điBL l9nhUsVàm, 9nhUsVcô biếtvrATqj trốnvrATqj cũnBLg vô dụng,vrATqj đợ9nhUsVi chuyệvrATqjn sávrATqjng t9nhUsVỏ… côBL liềnP8bmTL khôvrATqjng cóvrATqj đườBLng tBLhể đi.

Chẳng quvrATqja vrATqjlà, cvrATqjô lvrATqjàm sP8bmTLao 9nhUsVcũng khBLông nghBLĩ tớBLi NaP8bmTLm DạvrATqj TướcP8bmTL sẽ BL tìm BLtới cửa.

Khi côP8bmTL mởvrATqj vrATqjcửa, tP8bmTLhần săvrATqj́c BLrun sợ,9nhUsV rõ9nhUsV vrATqjràng vrATqjkinh ngạc,BL người 9nhUsVđàn ôn9nhUsVg mộ9nhUsVt vrATqjmình đến,BL TưP8bmTL CBLần P8bmTLtránh P8bmTLra P8bmTLbên caBḶnh yP8bmTĹ vrATqjnói an9nhUsVh vào.

Cô r9nhUsVót vrATqjcho aBLnh lBLy nước,vrATqj NvrATqjam DạvrATqj TBLước mườP8bmTLi nBLgón taP8bmTLy nắ9nhUsVm chặt, BLTư C9nhUsVần mặ9nhUsVc qBLuần aP8bmTĹo đơvrATqjn 9nhUsVgiản ngồBLi đối9nhUsV diệP8bmTLn anh.

"Anh tớiBL, 9nhUsVlà P8bmTLvì BLchuyện HạP8bmTL PhBLi 9nhUsVVũ sao?"

"Cô vrATqjkhông sP8bmTLợ à?vrATqj" C9nhUsVon ngvrATqjươi 9nhUsVNam Dạ9nhUsV T9nhUsVước beBĹn nhọn quétvrATqj 9nhUsVbốn 9nhUsVphía, cănBL phovrATqj̀ng rấtvrATqj đơnBL gi9nhUsVản, k9nhUsVhông cóBL 9nhUsVbày biêP8bmTḶn 9nhUsVgì xinh đẹp.

"Lúc tP8bmTLôi băBĹt đâP8bmTL̀u lêvrATqjn kvrATqjế hoạc9nhUsVh, tôP8bmTLi đãvrATqj khôngP8bmTL nghĩ P8bmTLđến nỗvrATqji sơP8bmTḶ nữavrATqj." Mu9nhUsṾc vrATqjđích cvrATqjủa vrATqjTư CầP8bmTLn đã9nhUsV đạtP8bmTL được,vrATqj khP8bmTLông cần phải9nhUsV BLgiấu giếP8bmTLm n9nhUsVữa, “vrATqjTôi biếBLt, a9nhUsVnh sẽP8bmTL khô9nhUsVng bỏvrATqj quP8bmTLa BLcho tô9nhUsVi, P8bmTLHạ givrATqja cũng seBL̃ khôngBL boP8bmTL̉ qBLua, tôP8bmTLi đaP8bmTL̃ lBLàm đư9nhUsVợc đêBĹn nươP8bmTĹc nàyP8bmTL, đãBL c9nhUsVó vrATqjthể xBLem nhP8bmTLư đòi nơ9nhUsṾ đ9nhUsVược rồP8bmTLi, c9nhUsVhuyện bàvrATqj nộ9nhUsVi, luậBLt phBLáp pháBLn qP8bmTLuyết rBLất cvrATqjông bP8bmTLằng sao? vrATqjTôi k9nhUsVhông BLmuốn tP8bmTLhứ BLhư vô9nhUsV vrATqjđó, chânvrATqj chínhvrATqj đêP8bmTL̀n mạ9nhUsVng, tBLôi cũvrATqjng không thêBL̉ BLlàm đươ9nhUsṾc, cvrATqjho nêvrATqjn, tvrATqjôi rạchP8bmTL trvrATqjên mặP8bmTLt vrATqjcô tP8bmTLa P8bmTLmột đường."

Thật rvrATqja thBLì, t9nhUsVrong thê9nhUsV́ vrATqjgiới củaP8bmTL NavrATqjm Dạ9nhUsV TP8bmTLước, loại9nhUsV ăn miếnP8bmTLg traP8bmTL̉ miến9nhUsVg nàyvrATqj gBLặp BLphải khôP8bmTLng ít,BL aP8bmTLnh thậmvrATqj BLchí tìmBL khBLông vrATqjra liBĹ do phả9nhUsVn bP8bmTLác TBLư Cần.

Cô gaP8bmTĹi bưnvrATqjg cvrATqjhén travrATqj̀ đvrATqjứng lênBL, đivrATqj đê9nhUsV́n bP8bmTLan công,BL “BanBL đầu, tôvrATqji hậnP8bmTL ca9nhUsV̉ ha9nhUsVi n9nhUsVgười, cBLho nên,vrATqj tôP8bmTLi tBLrở BLlại, chuy9nhUsVện thưBĹ 9nhUsVnhất chính lBLà vrATqjtìm anhvrATqj, vrATqjtôi BLvốn định,BL đểBL sa9nhUsVu khBLi anP8bmTLh b9nhUsViết đP8bmTLược vrATqjthân phậvrATqjn của tôP8bmTLi, cóBL pBLhải sBLẽ thấvrATqjy rấtvrATqj gvrATqjhê tở9nhUsVm, nhP8bmTLưng 9nhUsVý 9nhUsVnghĩ bP8bmTLan đvrATqjầu sa9nhUsVu khi BL gặp DunBLg vrATqjÂn đãP8bmTL d9nhUsVao độn9nhUsVg. Tô9nhUsVi từng9nhUsV muốP8bmTLn 9nhUsVtừ anP8bmTLh, lBLàm rBLa rBLất nhiều chuyêBḶn, 9nhUsVnhưng cuốiBL 9nhUsVcùng cũBLng bo9nhUsV̉ 9nhUsVqua, cBLhính t9nhUsVôi đãBL kh9nhUsVông 9nhUsVcó haP8bmTḶnh phúc, liền9nhUsV mu9nhUsVốn cô9nhUsV ấyBL BLcó thể9nhUsV hạnhP8bmTL phúc."

Nam DạvrATqj TưBLớc mộtvrATqj lầnBL nữvrATqja nhìnBL kyBL̃ cô9nhUsV gBLái BLnày, bóngBL lưnBLg cô mảnBLh mavrATqji, mặcvrATqj mặcvrATqj d9nhUsVù t9nhUsVư tưởnP8bmTLg 9nhUsVrất cực9nhUsV P8bmTLđoan, 9nhUsVnhưng khôP8bmTLng phảivrATqj kBLhông thừBLa nhận, cP8bmTLô đốiP8bmTL vớivrATqj ngvrATqjười tôvrATqj́t với9nhUsV mìnhP8bmTL, nhBLiệt tìP8bmTLnh báovrATqj đápBL nồngP8bmTL nhvrATqjiệt, ngườiP8bmTL như vrATqjvậy, y9nhUsVêu hận9nhUsV quBLá rõBL ràng.

"Tôi từn9nhUsVg khôP8bmTLng P8bmTLcho làP8bmTL P8bmTLmình là9nhUsVm gìvrATqj sai,vrATqj" ánh mắt9nhUsV lưBLớt quBLa t9nhUsVai P8bmTLTư CBLần n9nhUsVhìn vềBL P8bmTLnơi 9nhUsVxa, “Nhưn9nhUsVg lầnBL nP8bmTLày, tôiP8bmTL vrATqjlại BLkhông có cáchP8bmTL nàvrATqjo k9nhUsVhẳng định."

Cô gáiP8bmTL cười9nhUsV BLcười, BLngón taP8bmTLy 9nhUsVcầm chặBLt 9nhUsVchén tràP8bmTL, "TôP8bmTLi cũng vậy,”BL BLcô cười9nhUsV P8bmTLnhư khônP8bmTLg cườivrATqj ngẩnP8bmTLg đầuBL nBLhìn về9nhUsV BLnơi vrATqjxa, "NgP8bmTLày đó9nhUsV ởvrATqj Cám DôvrATqj̃, nêBĹu n9nhUsVhư tôivrATqj cBLó thể9nhUsV kivrATqjên nhẫ9nhUsVn mộBLt 9nhUsVchút, 9nhUsVcũng sẽP8bmTL khôngP8bmTL coBĹ cụP8bmTLc diêP8bmTḶn BLnhư hôm P8bmTLnay, nhưng9nhUsV P8bmTLtôi không9nhUsV có!”P8bmTL TínP8bmTLh tì9nhUsVnh vrATqjTư C9nhUsVần rất9nhUsV mavrATqj̣nh me9nhUsṼ, c9nhUsVó lẽBL, chuvrATqjyện xưa mộtvrATqj BLlần nữa9nhUsV nP8bmTLhớ BLlại… côBL v9nhUsVẫn làP8bmTL nhịn9nhUsV khôP8bmTLng đưBLợc BLHạ vrATqjPhi vrATqjVũ cônvrATqjg kP8bmTLích, nP8bmTLhưng vừa nBLghĩ tP8bmTLới P8bmTLHạ Tư9nhUsV̉ HavrATqj̣o… P8bmTLcô nhấtBL địnvrATqjh cBLó thvrATqjể nhịnvrATqj xuống.

Cô nBLghĩ, BLban đâP8bmTL̀u cP8bmTLô cvrATqjoi 9nhUsVnhư P8bmTLlà cắP8bmTLn naBĹt vrATqjhàm 9nhUsVrăng cũng cvrATqjó thê9nhUsV̉ nhịn.

Ánh nắn9nhUsVg xuyP8bmTLên thâBĹu vrATqjđi vàvrATqjo, BLchiếu vrATqjvào gươnP8bmTLg mặtvrATqj NaP8bmTLm DP8bmTLạ Tước 9nhUsVhiện P8bmTLlên vrATqjâm mị,BL mỗivrATqj ngũP8bmTL quaP8bmTLn c9nhUsVủa BLanh cũn9nhUsVg rấtBL hoànP8bmTL vrATqjmỹ, BLkết P8bmTLhợp với n9nhUsVhau, luP8bmTLôn luBLôn P8bmTLlà loaBḶi caP8bmTLo qBLuý màvrATqj BLmọi ngươBL̀i đP8bmTLổ x9nhUsVô vào.vrATqj Nếu9nhUsV anh biêBĹt cBLó BLngày hP8bmTLôm naP8bmTLy, ba9nhUsVn đvrATqjầu sevrATqj̃ khôP8bmTLng đvrATqjối vơvrATqj́i cvrATqjô 9nhUsVấy nh9nhUsVư vậy,vrATqj nhiP8bmTLều lắm chvrATqjỉ lP8bmTLà trưvrATqj̀ng trịBL vrATqjmấy 9nhUsVtên kvrATqjia, rốtBL c9nhUsVuộc, DuvrATqjng ÂnBL BLnói BLkhông sBLai, người gP8bmTLây nBLên hếtvrATqj t9nhUsVhảy chu9nhUsVyện nP8bmTLày, thậtP8bmTL r9nhUsVa P8bmTLlà anh.

Bọn P8bmTLhọ đứnvrATqjg ởP8bmTL cùnBLg mvrATqjột phòngP8bmTL, cũ9nhUsVng khôvrATqjng P8bmTLcó nP8bmTLhư trovrATqjng tưởng tượBLng, P8bmTLthủy hvrATqjỏa bấP8bmTLt vrATqjdung, havrATqji P8bmTLtay TưBL Cầ9nhUsVn ca9nhUsV̉m nh9nhUsVận đươBḶc nhiệP8bmTLt đô9nhUsṾ của9nhUsV tách trà,P8bmTL "AnBLh seP8bmTL̃ đối9nhUsV xửvrATqj tốtP8bmTL v9nhUsVới Dun9nhUsVg Ân,P8bmTL đP8bmTLúng không?"

"Sao cvrATqjô laBḶi c9nhUsVho lBLà, c9nhUsVô 9nhUsVấy ở9nhUsV 9nhUsVbên cBLạnh t9nhUsVôi seP8bmTL̃ hạnh phúc?"

Tư CầBLn P8bmTLsuy 9nhUsVnghĩ mộtP8bmTL chút9nhUsV, chậm9nhUsV P8bmTLrãi nóP8bmTLi, "TBLrực giP8bmTLác 9nhUsVthôi, anh h9nhUsVôm vrATqjnay BLđến nơvrATqji 9nhUsVnày, khẳP8bmTLng địnvrATqjh cũ9nhUsVng làP8bmTL vrATqjvì DP8bmTLung BLÂn, thậtP8bmTL rP8bmTLa thìvrATqj, c9nhUsVho dù anhBL khônBLg tìP8bmTLm tôvrATqji, tôBLi 9nhUsVcũng svrATqjẽ tP8bmTLìm anhvrATqj. DĩP8bmTL BLnhiên, cBLhúng BLta k9nhUsVhông làBLm đvrATqjược bạn bBLè, thậP8bmTLm c9nhUsVhí từngBL có9nhUsV P8bmTLý nghiP8bmTL̃ đemvrATqj đốivrATqj BLphương đưaP8bmTL vào9nhUsV c9nhUsVhỗ 9nhUsVchết, gặp9nhUsV qP8bmTLua l9nhUsVần này vềvrATqj BLsau, cũ9nhUsVng đừngvrATqj cvrATqjó gặpP8bmTL mBLặt P8bmTLlại nữa,BL nóvrATqji với9nhUsV DuBLng vrATqjÂn, vrATqjtôi P8bmTLlạc tớiBL tình trạBLng hôP8bmTLm P8bmTLnay, khôngvrATqj BLliên P8bmTLquan gì9nhUsV đếnvrATqj anh..."

“Trả nợP8bmTL vrATqjvà trBLừng phạP8bmTLt, lBLà P8bmTLhai BLloại pBLhương thứcBL khBLông giống n9nhUsVhau, t9nhUsVôi bênP8bmTL nàvrATqjy, tô9nhUsVi sP8bmTLẽ buP8bmTLông BLtay chuBLyện vrATqjnày viP8bmTL̀ vrATqjtôi P8bmTLmà dựng BL lên, vrATqjhôm nP8bmTLay biế9nhUsVn thànvrATqjh n9nhUsVhư v9nhUsVậy, tvrATqjôi muôvrATqj́n vrATqjđến đâP8bmTLy kếvrATqjt t9nhUsVhúc. VìP8bmTL ÂnBL Ân9nhUsV, tôi cũnBLg khôngP8bmTL tP8bmTLhể tiBLếp BLtục P8bmTLlàm chuyệnP8bmTL tổnP8bmTL 9nhUsVthương vrATqjcô, nhvrATqjưng vrATqjHạ gi9nhUsVa bênvrATqj kia, bọnvrATqj họBL seBL̃ BLcó hvrATqjành độngP8bmTL cuBL̉a họP8bmTL, tvrATqjôi sẽvrATqj khô9nhUsVng 9nhUsVnhúng tay9nhUsV, đóvrATqj là vrATqj chuyện giP8bmTLữa P8bmTLcác vrATqjngười, P8bmTLtôi khôP8bmTLng cáchP8bmTL nàP8bmTLo giP8bmTLúp cô,BL vrATqjcô hivrATqjểu chưa?" P8bmTLNam DạvrATqj TướcP8bmTL BLnói rấtvrATqj t9nhUsVhực tế,9nhUsV côBL vP8bmTLén lP8bmTLên khó9nhUsVe miệng9nhUsV gậvrATqjt đầu,P8bmTL a9nhUsVnh 9nhUsVta cBLó thể9nhUsV vìBL Dung 9nhUsVÂn lP8bmTLàm đư9nhUsVợc chuyê9nhUsṾn 9nhUsVnày, đúnP8bmTLg lP8bmTLà khP8bmTLông dễ.

Nam DBLạ TướcP8bmTL kP8bmTLhông cP8bmTLó ở9nhUsV l9nhUsVâu, TvrATqjư CầnvrATqj nó9nhUsVi rất9nhUsV đúnP8bmTLg, bvrATqjọn họBL 9nhUsVkhông là bvrATqjạn, nvrATqjếu khP8bmTLông vrATqjphải ởvrATqj 9nhUsVgiữa cP8bmTLó mBLột Dun9nhUsVg ÂvrATqjn, bọP8bmTLn họBL sớmBL đP8bmTLã bắtvrATqj đầBLu vrATqjchém giết lẫnP8bmTL nhau.

Lúc vrATqjNam BLDạ T9nhUsVước mởBL cửa9nhUsV đivrATqj P8bmTLra nBLgoài, giậtBL mìnvrATqjh kinP8bmTLh ngạc, xovrATqja vaP8bmTLi ngươBL̀i 9nhUsVđàn 9nhUsVông điP8bmTL r9nhUsVa ngoài.

Tư CầBLn không9nhUsV BLcó ngP8bmTLhe đBLược âBLm tha9nhUsVnh đóvrATqjng cửP8bmTLa, 9nhUsVcô xovrATqjay vrATqjngười lại, liền9nhUsV thấyvrATqj HavrATqj̣ Tử9nhUsV HBLạo đP8bmTLứng ởBL cửa.

Chén tràBL tro9nhUsVng lònP8bmTLg b9nhUsVàn taBLy rơ9nhUsVi P8bmTLxuống mặ9nhUsVt đất,P8bmTL nvrATqjước tràBL ấvrATqjm áp bắnvrATqj tuBLng 9nhUsVtóe lưnBLg bànvrATqj vrATqjchân P8bmTLTư Cần,9nhUsV P8bmTLcô 9nhUsVtheo bảnvrATqj nvrATqjăng luP8bmTLi lạBLi, mvrATqjặc dù9nhUsV s9nhUsVớm muộn cũngP8bmTL svrATqjẽ gP8bmTLặp, nP8bmTLhưng nếuP8bmTL khônBLg pBLhải NP8bmTLam 9nhUsVDạ TướcP8bmTL điBL r9nhUsVa ngoài,9nhUsV TưvrATqj P8bmTLCần chắc9nhUsV chắn9nhUsV sẽ khôn9nhUsVg đểBL aP8bmTLnh v9nhUsVào. CvrATqjhân vrATqjtay cô9nhUsV luốngBL cuốnvrATqjg đứngP8bmTL ởvrATqj bBLan cvrATqjông, 9nhUsVHạ TửBL HP8bmTLạo vrATqjđóng cửa lạP8bmTLi, vrATqjmặc chiP8bmTLếc vrATqjáo khoácBL màuvrATqj nâu,vrATqj cvrATqjằm kiên9nhUsV nvrATqjghị lộP8bmTL 9nhUsVra mấBLy phầnvrATqj lạ9nhUsVnh lùngvrATqj, râu mP8bmTLép l9nhUsVâu ngàvrATqjy khôvrATqjng cạo.

Hai ngườvrATqji liP8bmTLếc vrATqjnhau một9nhUsV cái9nhUsV, TvrATqjư CầnBL lướt9nhUsV quvrATqja những9nhUsV mãnP8bmTLh vỡ kia9nhUsV đi9nhUsV P8bmTLvào phòng.

Hạ TửBL 9nhUsVHạo thvrATqjấy cP8bmTLô muP8bmTLốn đ9nhUsVi và9nhUsVo phòn9nhUsVg ngủ,P8bmTL hvrATqjắn P8bmTLnắm chặtBL tay vrATqjcô, P8bmTLdùng sức9nhUsV rấtP8bmTL BLmạnh, dườngP8bmTL nh9nhUsVư muốnBL bẻP8bmTL P8bmTLgãy tBLay TP8bmTLư CầBLn, mặcvrATqj vrATqjdù đavrATqju, P8bmTLnhưng cô cũngBL cắnvrATqj rvrATqjăng khôBLng 9nhUsVcó 9nhUsVkêu lên.

"Tại svrATqjao?” hắP8bmTLn hỏi.

Tư CầnBL P8bmTLcó vrATqjthể nBLói P8bmTLvới mọP8bmTLi vrATqjngười, “TôiBL khvrATqjông hốivrATqj hậP8bmTLn”, duy vrATqjnhất khvrATqjông thểvrATqj đ9nhUsVối mặtP8bmTL với9nhUsV HaBḶ Tư9nhUsV̉ Hạo.

Người đànvrATqj ôP8bmTLng P8bmTLnắm 9nhUsVchặt hvrATqjai vBLai BLcủa vrATqjcô, kvrATqjéo 9nhUsVcô đếvrATqjn, P8bmTLvội vãBL đặtvrATqj cô trướcBL mặvrATqjt mìnBLh, vrATqj"Tại s9nhUsVao, chúnvrATqjg tP8bmTLa vốnBL BLlà cvrATqjó thểBL thậBLt tốvrATqjt, P8bmTLcô tạvrATqji sao muốnP8bmTL lP8bmTLàm 9nhUsVnhư vậP8bmTLy? TrầnBL Cần!"

Hắn lP8bmTLay bP8bmTLả v9nhUsVai BLcủa vrATqjcô, cvrATqjô chBLỉ cảmBL thấBLy b9nhUsVên tr9nhUsVong đôi9nhUsV mắBLt BLthế giới BLtan thànvrATqjh P8bmTLnhững mảnhBL nhBLỏ, càvrATqjng lúBLc cP8bmTLàng mơBL hvrATqjồ, “TôivrATqj khônP8bmTLg gọiP8bmTL lP8bmTLà TvrATqjrần Cần9nhUsV, tên c9nhUsVủa tôiP8bmTL vrATqjlà vrATqjTư Cần."

Người đàvrATqjn ôP8bmTLng đốiP8bmTL vớivrATqj cBLái P8bmTLtên nàBLy cũnP8bmTLg c9nhUsVhưa quP8bmTLen thuộc, "TạBLi sa9nhUsVo côP8bmTL mu9nhUsVốn vrATqjgạt tôi?"

Thân thểvrATqj m9nhUsVảnh BLkhảnh củavrATqj c9nhUsVô trovrATqjng l9nhUsVòng b9nhUsVàn tBLay BLanh c9nhUsVàng lộBL vrATqjra vẻ gầP8bmTLy yếu,vrATqj vrATqjtóc P8bmTLquăn ch9nhUsVe vrATqjở tavrATqjy ngườvrATqji BLđàn ôngvrATqj, Tư9nhUsV CầP8bmTLn vrATqjở r9nhUsVất gầnP8bmTL hắn9nhUsV, cóP8bmTL thBLể nhBLìn thấy 9nhUsVcon người9nhUsV màBLu đỏ9nhUsV tư9nhUsVơi, 9nhUsV"Tử Hạo,9nhUsV a9nhUsVnh bivrATqjết tạivrATqj sP8bmTLao không?"

"Nói 9nhUsVcho tôBLi biết.9nhUsV" GiọnBLg nóivrATqj ngườiBL đànvrATqj ônBLg tràn đầyBL thốngBL vrATqjkhổ, khànP8bmTL vôP8bmTL cùng.

"Được.” vrATqjTư CầnvrATqj BLmặt khônvrATqjg thấyvrATqj đổiP8bmTL chP8bmTLống lạiP8bmTL BLánh mắtBL của hắnvrATqj, “AnhvrATqj sBLẽ P8bmTLkhông quBLên, trướcP8bmTL đâvrATqjy khôngvrATqj lâuBL, P8bmTLem cvrATqjủa anvrATqjh vrATqjđã P8bmTLđụng mộtBL P8bmTLlão bà chứ?"

Hạ TưBL̉ Hạo9nhUsV coBLn ngưP8bmTLơi như9nhUsV kiếP8bmTLm sắcvrATqj thâmP8bmTL thBLúy, lắcvrATqj đầu, “Cô..."

"Đúng, đóP8bmTL lBLà P8bmTLbà nBLội tôP8bmTLi." 9nhUsVNước mắBLt P8bmTLquá mứcvrATqj nặnvrATqjg nề, cuốP8bmTLi cùngP8bmTL vẫnBL chảyP8bmTL raP8bmTL, P8bmTLchảy xuốngP8bmTL đế9nhUsVn khóevrATqj miệng,P8bmTL BLmặn svrATqjáp làP8bmTLm ngườiP8bmTL tP8bmTLa vrATqjnôn mửa, “Bà9nhUsV làvrATqj ngườivrATqj thânvrATqj 9nhUsVduy 9nhUsVnhất củP8bmTLa P8bmTLtôi, BLem của9nhUsV an9nhUsVh đãP8bmTL tônP8bmTLg chếtvrATqj bà,9nhUsV vrATqjcòn 9nhUsVcó, tBLôi sở dĩ9nhUsV đố9nhUsVi xP8bmTLử BLvới cô9nhUsV BLta 9nhUsVnhư BLvậy, lvrATqjà b9nhUsVởi P8bmTLvì tô9nhUsVi cBLũng đãP8bmTL BLbị n9nhUsVhư vvrATqjậy, P8bmTLHạ P8bmTLTử Hạ9nhUsVo, tôi bvrATqjị ngườivrATqj tBLa cưỡn9nhUsVg dâBLm, vrATqjanh BLcó biếvrATqjt không?"

Tóc ngắP8bmTLn củavrATqj nP8bmTLgười đànP8bmTL ôngBL dường9nhUsV 9nhUsVnhư vrATqjdựng thẳngBL lP8bmTLên, mười ngónBL tP8bmTLay anvrATqjh BLdùng sứvrATqjc, tr9nhUsVên P8bmTLmặt hiệnP8bmTL rvrATqja vẻvrATqj kvrATqjhó tiP8bmTLn, "KhônBLg P8bmTLthể nào,P8bmTL làvrATqj vrATqjai, là ai?"

"Anh vrATqjđi vP8bmTLề hỏvrATqji 9nhUsVHạ Ph9nhUsVi VvrATqjũ s9nhUsVẽ 9nhUsVbiết thôi,”P8bmTL TvrATqjư CầnP8bmTL bBLiết mình tà9nhUsVn nBLhẫn, cô9nhUsV l9nhUsVúc này,vrATqj tP8bmTLrong P8bmTLtay nh9nhUsVư nắBLm lấyBL vrATqjmột coBLn P8bmTLdao hBLai lưỡi,BL đâmP8bmTL TưBL CầBLn một vrATqjnhát đồng9nhUsV 9nhUsVthời cũP8bmTLng h9nhUsVung hăBLng khoét9nhUsV và9nhUsVo chínP8bmTLh BLmình, “TôivrATqj ởP8bmTL bvrATqjên cạnhP8bmTL anh, c9nhUsVũng BLlà vìBL trảBL P8bmTLthù, cvrATqjhuyện avrATqjnh nhP8bmTLận hối9nhUsV lộvrATqj, cũvrATqjng lP8bmTLà P8bmTLtôi avrATqjn vrATqjbài, bâyvrATqj giờ,BL anh cvrATqjuối cùngP8bmTL cBLũng hiểuvrATqj hế9nhUsVt rBLồi chứ?"

Hạ Tư9nhUsV̉ 9nhUsVHạo vunvrATqjg cánP8bmTLh tayBL, TưvrATqj CBLần n9nhUsVgã xuố9nhUsVng 9nhUsVghế saloBLn, đầu cho9nhUsVáng vángP8bmTL hoP8bmTLa mắt9nhUsV, h9nhUsVắn cP8bmTLhỉ 9nhUsVcảm vrATqjthấy cBLả bộ9nhUsV ngựcBL giống9nhUsV P8bmTLnhư l9nhUsVà muố9nhUsVn 9nhUsVnổ t9nhUsVung lừa 9nhUsVgạt, phảBLn bBLội, vrATqjhắn y9nhUsVêu ngườiP8bmTL phụ9nhUsV nP8bmTLữ 9nhUsVnày s9nhUsVâu đP8bmTLậm nhvrATqjư vậ9nhUsVy, cũnvrATqjg 9nhUsVvì côvrATqj 9nhUsVmà không tiếP8bmTLc BLtrở mặtvrATqj vrATqjvới mọiBL ngườP8bmTLi tBLrong nhvrATqjà, vrATqjmuốn vrATqjcho vrATqjcô mộtBL 9nhUsVgia đình,BL hắn9nhUsV vrATqjquý trọng9nhUsV như thP8bmTLế, nhưnP8bmTLg đổivrATqj lạP8bmTLi BLlà cvrATqjái gì?

Phanh thP8bmTLây vrATqjxé vrATqjxác, BLcũng khô9nhUsVng vrATqjcó 9nhUsVđau nh9nhUsVư vậy.9nhUsV H9nhUsVạ T9nhUsVử Hạo đứ9nhUsVng ở9nhUsV tro9nhUsVng phòng9nhUsV khácP8bmTLh, nhBLớ tớiP8bmTL gươBLng mặ9nhUsVt vrATqjem gáP8bmTLi bịP8bmTL hủ9nhUsVy hoBLại, nvrATqjhớ 9nhUsVtới cô9nhUsV vrATqjta nửa BLđêm thấyvrATqj 9nhUsVác mộn9nhUsVg thứ9nhUsVc BLgiấc, P8bmTLhắn chBLỉ cả9nhUsVm 9nhUsVthấy cP8bmTLàng ngàyvrATqj 9nhUsVcàng áy9nhUsV BLnáy, dường như,P8bmTL chínvrATqjh mìnhBL lvrATqjà 9nhUsVhung thủP8bmTL gBLián tiếvrATqjp ph9nhUsVá hủyBL cô.

"Là m9nhUsVắt 9nhUsVtôi bịP8bmTL mP8bmTLù, tôvrATqji nP8bmTLghĩ côBL thậtvrATqj tâm,vrATqj m9nhUsVọi ngườiBL tron9nhUsVg nhà đềuBL phảnP8bmTL đvrATqjối, P8bmTLtôi nhP8bmTLư kẻP8bmTL điênBL vẫnP8bmTL ki9nhUsVên trìP8bmTL, PhvrATqji BLVũ lP8bmTLúc ấy9nhUsV đP8bmTLã 9nhUsVnhắc nBLhở tôi, P8bmTL nói cvrATqjô cùngP8bmTL P8bmTLNam DạBL TưP8bmTLớc qBLuan h9nhUsVệ P8bmTLkhông phải9nhUsV nBLông cạ9nhUsVn, vrATqjnó cò9nhUsVn xeBLm P8bmTLqua hBLình c9nhUsVác người 9nhUsVlên giườvrATqjng, nBLhưng P8bmTLlà tôvrATqji kvrATqjêu 9nhUsVnó câmP8bmTL P8bmTLmiệng. Bở9nhUsVi 9nhUsVvì, nhBLững chuyệnvrATqj 9nhUsVđó cũP8bmTLng là P8bmTLchuyện trướvrATqjc khvrATqji t9nhUsVôi BLbiết côvrATqj, tôvrATqji khônvrATqjg BLquan tâm,vrATqj BLtôi cứP8bmTL tưởngP8bmTL rằng,BL t9nhUsVôi cóvrATqj thể cBLho P8bmTLcô mộP8bmTLt cuvrATqjộc s9nhUsVống mBLới, bắt9nhUsV đầBLu P8bmTLlại t9nhUsVừ đầBLu..." HBLạ TP8bmTLử HạoBL nóP8bmTLi xon9nhUsVg lời P8bmTLcuối cùnvrATqjg, nh9nhUsVư mBLột đvrATqjứa bé9nhUsV ngồiP8bmTL chồmBL hổmP8bmTL trênBL mP8bmTLặt đấtvrATqj khócBL, hP8bmTLai vrATqjtay aP8bmTLnh dùng sức9nhUsV nắmvrATqj P8bmTLlấy tó9nhUsVc mình,P8bmTL cvrATqjầm lên9nhUsV quvrATqjả đấmP8bmTL hBLung hăngP8bmTL nvrATqjện tvrATqjrên đầu.

Tư P8bmTLCần khvrATqjông chịuP8bmTL nổivrATqj chảyvrATqj nướcP8bmTL mắt,BL khí9nhUsV lựvrATqjc đứ9nhUsVng lBLên cvrATqjô cũng khôP8bmTLng 9nhUsVcó, P8bmTLhai đầu9nhUsV gối9nhUsV quỳvrATqj bvrATqjò đP8bmTLến b9nhUsVên người9nhUsV vrATqjđàn ônvrATqjg, “TBLử Hạo,vrATqj thật9nhUsV xvrATqjin lỗiP8bmTL, thật vrATqjxin lỗi..."

Cô khônP8bmTLg nghĩvrATqj đếnBL cBLhính mìP8bmTLnh lvrATqjại đa9nhUsVu nhưvrATqj vậy,P8bmTL 9nhUsVtim đBLã bị9nhUsV x9nhUsVé nát, cBLô cố9nhUsV gắnvrATqjg kévrATqjo 9nhUsVtay ngP8bmTLười BLđàn ôngP8bmTL, muP8bmTLốn ôP8bmTLm 9nhUsVanh, nhưnP8bmTLg H9nhUsVạ T9nhUsVử vrATqjHạo khôngvrATqj muốn 9nhUsVcô đụngBL chạmP8bmTL, avrATqjnh dùBLng vrATqjlực hấBLt ra9nhUsV, k9nhUsVhông cP8bmTLòn k9nhUsVịp thvrATqju l9nhUsVại quảP8bmTL đấm9nhUsV BLrơi vàoBL mặt TưBL Cầ9nhUsVn. NgườBLi đànvrATqj ônvrATqjg đứnP8bmTLg lêBLn, đốtBL BLngón BLtay nắmP8bmTL chặt,vrATqj trênP8bmTL mặtBL đ9nhUsVầy nước mắt,9nhUsV saP8bmTLu P8bmTLkhi n9nhUsVgẩn BLngơ đếnvrATqj 9nhUsVđáy mắBLt vrATqjtrở thànP8bmTLh mộP8bmTLt mảnhP8bmTL lạnhvrATqj nhưvrATqj băn9nhUsVg, anvrATqjh cũvrATqjng không quaP8bmTLy 9nhUsVđầu lạiP8bmTL điP8bmTL r9nhUsVa ngoài.

Dung ÂP8bmTLn nhậnvrATqj đượcvrATqj P8bmTLđiện thoại,BL lúcBL chạyvrATqj đến,P8bmTL đãP8bmTL làBL buổivrATqj tối.

Cửa n9nhUsVhà Tư9nhUsV CvrATqjần mP8bmTLở rộng,BL hànP8bmTLg xóvrATqjm vrATqjở BLngoài cửaBL thỉnhP8bmTL thoảP8bmTLng ngó vào.

Bên troP8bmTLng phònvrATqjg kvrATqjhách, bvrATqjừa bộn,9nhUsV l9nhUsVon biBLa cùP8bmTLng gạc9nhUsV tànP8bmTL thuốc, gối,BL 9nhUsVtất cảBL nhữngBL đP8bmTLồ vBLật có9nhUsV thBLể néBLm đượcP8bmTL đầu9nhUsV nằmvrATqj d9nhUsVưới đất.9nhUsV DBLung Â9nhUsVn đóngvrATqj cBLửa lại, ở9nhUsV saBLu rèBLm cửaP8bmTL sổP8bmTL vrATqjtìm đBLược BLTư Cần.

CÔ chậtBL vậ9nhUsVt đemP8bmTL 9nhUsVmặt chvrATqjôn P8bmTLở P8bmTLhai đBLầu gốBLi, trê9nhUsVn cổvrATqj BLtay trái,vrATqj máu 9nhUsVtươi cvrATqjhảy 9nhUsVra, DP8bmTLung P8bmTLÂn nhẹP8bmTL kP8bmTLéo vrATqjđầu củaP8bmTL BLcô, cvrATqjhỉ thấyBL trvrATqjên mặBLt cP8bmTLô sưBLng lvrATqjên một mvrATqjảng lớn,BL khóe9nhUsV miBLệng rácvrATqjh tBLoạc, "BLTư vrATqjCần, chuyệnP8bmTL vrATqjgì xvrATqjảy vrATqjra, cvrATqjó 9nhUsVphải avrATqji đánh cậu9nhUsV không?"

Bên vrATqjchân, 9nhUsVlà mộtP8bmTL P8bmTLcon P8bmTLdao cvrATqjắt tP8bmTLỉa. 9nhUsVCô khắcP8bmTL tạiBL 9nhUsVchính cổvrATqj tay mìBLnh bP8bmTLa chP8bmTLữ “HavrATqj̣ vrATqjTử Hạo”,BL hơnvrATqj n9nhUsVữa, vrATqjkhắc rấtP8bmTL sâu,BL mvrATqjỗi 9nhUsVmột vết9nhUsV P8bmTLdao làmBL rávrATqjch toạc vrATqjda thịt.

" BLDung 9nhUsVÂn, mìBLnh thậtP8bmTL sựP8bmTL yêvrATqju anP8bmTLh ấy,BL P8bmTLyêu đếnP8bmTL tậ9nhUsVn xương tủvrATqjy... KhắP8bmTLc sâBLu, BLnhưng, mì9nhUsVnh bâvrATqjy g9nhUsViờ đã9nhUsV mấ9nhUsVt a9nhUsVnh ấyP8bmTL rồi.BL..”Tóc P8bmTLTư vrATqjCần rốivrATqj bù,P8bmTL cP8bmTLô bắt đượcvrATqj cBLánh tvrATqjay P8bmTLDung ÂP8bmTLn, “LBLàm saBLo 9nhUsVbây giờ,9nhUsV c9nhUsVó phảivrATqj mìBLnh sP8bmTLẽ khôP8bmTLng bvrATqjao giờP8bmTL có BL thể tBLìm avrATqjnh ấBLy vrATqjtrở vềvrATqj nữBLa đúngP8bmTL không?"

Dung ÂnP8bmTL chBLỉ 9nhUsVcảm thấyvrATqj cP8bmTLổ họng9nhUsV vrATqjkhô ráP8bmTLp k9nhUsVhó chBLịu, cvrATqjô biết,vrATqj TưvrATqj Cần cuBLối cùP8bmTLng vrATqjcũng sẽvrATqj cBLó ngàP8bmTLy hố9nhUsVi hậnP8bmTL, vrATqjcô ômBL P8bmTLhai bavrATqji P8bmTLcô g9nhUsVái, vrATqj“Tư Cần,P8bmTL đứP8bmTLng lên điP8bmTL, chúngP8bmTL P8bmTLta vvrATqjào phòBLng trước."

"Ban đầu9nhUsV 9nhUsVlúc cậu9nhUsV khuyên9nhUsV mìBLnh, mìnvrATqjh kBLhông nghP8bmTLe, nhvrATqjưng bây giờvrATqj, tiP8bmTLm vrATqjcủa mình9nhUsV rấtP8bmTL đauvrATqj rBLất đau...”P8bmTL havrATqji tBLay TưBL CầnP8bmTL d9nhUsVán c9nhUsVhặt trvrATqjước ngực,9nhUsV ba vrATqjchữ HvrATqjạ TP8bmTLử HạP8bmTLo trêvrATqjn tayBL, vvrATqjì P8bmTLcô dBLùng s9nhUsVức m9nhUsVà m9nhUsVáu tvrATqjươi chvrATqjảy r9nhUsVa, chấBLt lỏng9nhUsV rỉBL ra P8bmTL đỏ sBLẫm, 9nhUsVchói mắtvrATqj khô9nhUsVng thôi.

"Anh ấyBL nói,P8bmTL anP8bmTLh ấyP8bmTL khôBLng BLquan tP8bmTLâm BLđến qBLuá khứBL củaP8bmTL mìBLnh, anh ấ9nhUsVy muốn9nhUsV cướivrATqj mvrATqjình, D9nhUsVung P8bmTLÂn, avrATqjnh ấy9nhUsV nvrATqjói vrATqjmuốn 9nhUsVkết hôP8bmTLn vớivrATqj mìnvrATqjh...” TưP8bmTL Cần n9nhUsVgồi dướivrATqj đấP8bmTLt, vrATqjvừa vrATqjkhóc vừa9nhUsV cười,9nhUsV trênvrATqj 9nhUsVmặt 9nhUsVnước mắt9nhUsV cvrATqjùng má9nhUsVu BLhòa vàoBL nP8bmTLhau, cô9nhUsV đến bâyvrATqj giBLờ vrATqjvẫn cvrATqjô đơn,P8bmTL hiệnvrATqj tại,9nhUsV thậtBL BLkhó vrATqjkhăn cBLó ngườiP8bmTL nóP8bmTLi y9nhUsVêu cô,vrATqj vrATqjmuốn cvrATqjho cô mộP8bmTLt BLgia 9nhUsVđình BLấm áp,9nhUsV nhưngBL 9nhUsVHạ Tử9nhUsV Hạo9nhUsV, chP8bmTLo dvrATqjù côBL thậtvrATqj muBLốn tvrATqjiếp nhậvrATqjn tình yêuBL củaBL anhBL, họBL cũngvrATqj khôBLng cóP8bmTL vrATqjmột c9nhUsVhút khảvrATqj năng.

Yêu sâuBL đậmvrATqj nh9nhUsVư vậBLy, vừaBL mớvrATqji bắt9nhUsV đầu,vrATqj P8bmTLcũng đãBL 9nhUsVsắp chếtBL đ9nhUsVi, nó đvrATqjược P8bmTLhun đúBLc 9nhUsVtừ tuBLyệt vrATqjvọng vBLà cừu9nhUsV hậP8bmTLn, 9nhUsVsau P8bmTLkhi mọBLc rP8bmTLể nẩy9nhUsV mầP8bmTLm, nBLhất P8bmTLđịnh sẽvrATqj chết P8bmTLnon. TP8bmTLư vrATqjCần cBLhặt lấBLy DunBLg Â9nhUsVn, vrATqjcô khP8bmTLông mBLuốn một9nhUsV mìnhP8bmTL c9nhUsVô BLđơn ởP8bmTL cvrATqjhỗ nàyBL, cô cảmBL giá9nhUsVc mìnP8bmTLh vrATqjsắp đP8bmTLiên rồi,P8bmTL "Mình9nhUsV tại9nhUsV savrATqjo lạBLi yêu9nhUsV 9nhUsVanh ấy,P8bmTL t9nhUsVại sao?"

Dung Ân9nhUsV BLmân khẩnBL vrATqjđôi m9nhUsVôi, P8bmTLmặc dBLù nhưP8bmTL vậy,P8bmTL bêBLn 9nhUsVtrong đôi9nhUsV mBLắt vẫn BLlà vrATqjmơ 9nhUsVhồ hơP8bmTLi nước.

“Tư CP8bmTLần, P8bmTLhãy P8bmTLquên hế9nhUsVt đi..."

"Mình không9nhUsV quênvrATqj được,BL” 9nhUsVTư CầnP8bmTL tvrATqjhất thP8bmTLanh khvrATqjóc rốvrATqjng, "Dung P8bmTLÂn, cậuvrATqj đừng9nhUsV BLnói, h9nhUsVãy BLnghe m9nhUsVình nói9nhUsV đượcP8bmTL BLkhông, mìBLnh vrATqjcó rvrATqjất nhiều điềuBL m9nhUsVuốn nói..."

Hai ngườP8bmTLi vrATqjco 9nhUsVrúc ở9nhUsV sa9nhUsVu r9nhUsVèm cửavrATqj sBLổ, ôm9nhUsV nvrATqjhau BLthật chặP8bmTLt, TBLư vrATqjCần nói, khP8bmTLi còP8bmTLn bé9nhUsV, lúcBL P8bmTLcô cảm9nhUsV th9nhUsVấy P8bmTLcô đơn,P8bmTL liP8bmTLền thvrATqjích P8bmTLnúp trvrATqjong góc9nhUsV, hoặBLc lP8bmTLà tP8bmTLrốn trong chănBL, chP8bmTLỉ cầvrATqjn cóP8bmTL thểP8bmTL đeBLm chínhvrATqj 9nhUsVmình giấuvrATqj đi.9nhUsV P8bmTLCô nóiBL DuvrATqjng Â9nhUsVn vrATqjthật giống vrATqj như bBLà nBLội, giố9nhUsVng b9nhUsVà nộ9nhUsVi sờP8bmTL sờ9nhUsV đầuvrATqj củavrATqj cô,vrATqj nóiBL vrATqjA CầBLn, làvrATqjm s9nhUsVao bBLây P8bmTLgiờ mớivrATqj về, đừP8bmTLng là9nhUsVm quvrATqjá sức...

Dung Â9nhUsVn thậtBL khôngP8bmTL cvrATqjó cheP8bmTLn vàP8bmTLo nói,9nhUsV cvrATqjô rấBLt aBLn tĩnhBL nBLghe, nướcBL mắt c9nhUsVhảy xuốngvrATqj rơ9nhUsVi đếnP8bmTL BLtrên mvrATqju bvrATqjàn 9nhUsVtay, BLtừng P8bmTLgiọt nởvrATqj rộ.

Tư CP8bmTLần nP8bmTLói vrATqjcô P8bmTLcùng HP8bmTLạ TưP8bmTL̉ 9nhUsVHạo bắBLt đầvrATqju, côBL n9nhUsVói, bọnP8bmTL vrATqjhọ gặpP8bmTL nhau BLở CámP8bmTL P8bmTLDỗ, lúP8bmTLc ấyvrATqj anP8bmTLh 9nhUsVđứng tro9nhUsVng đP8bmTLám người,vrATqj hạcvrATqj giữ9nhUsVa bầy9nhUsV g9nhUsVà, nhìnBL BLqua một cá9nhUsVi, đBLã hấBLp P8bmTLdẫn cô.

Cô nóiBL, lầnvrATqj vrATqjđầu giữaP8bmTL vrATqjhai BLngười, avrATqjnh P8bmTLcũng rấtvrATqj cBLẩn thvrATqjận từngBL li từng9nhUsV tí,P8bmTL nângBL nivrATqju cô,BL sBLợ c9nhUsVô đau.

Tư CvrATqjần nóiP8bmTL rấP8bmTLt vrATqjnhiều rấBLt nhBLiều… đếnvrATqj khP8bmTLi, tiếnP8bmTLg nP8bmTLói áchP8bmTL đi, vrATqj vọng 9nhUsVlại nhP8bmTLư 9nhUsVtiếng kêP8bmTLu oánP8bmTL, Dun9nhUsVg ÂnBL laP8bmTLu nướcBL mvrATqjắt, đứngBL dậy9nhUsV đP8bmTLến má9nhUsVy đunBL nước, lấyBL P8bmTLcho 9nhUsVcô mBLột l9nhUsVy nước.

Lúc tvrATqjrở lBLại, li9nhUsVền đ9nhUsVốt P8bmTLmột điếuvrATqj thvrATqjuốc, hunP8bmTLg P8bmTLhăng húBLt P8bmTLhai hơi P8bmTLsau đóBL đeBLm điếu9nhUsV thuốc9nhUsV giụi9nhUsV 9nhUsVvào P8bmTLcổ tay.

Mùi v9nhUsVị d9nhUsVa thịt9nhUsV cháyvrATqj trBLong nháy9nhUsV mắt9nhUsV tP8bmTLràn ngBLập BLcả căBLn pvrATqjhòng, Dung ÂnBL vứt9nhUsV 9nhUsVbỏ cvrATqjhén nư9nhUsVớc, lật9nhUsV đvrATqjật kévrATqjo tvrATqjay cô9nhUsV r9nhUsVa, “T9nhUsVư Cần,vrATqj cậuvrATqj điê9nhUsVn rvrATqjồi 9nhUsVsao, cậu n9nhUsVhư vBLậy khônvrATqjg vrATqjsợ mìn9nhUsVh P8bmTLsẽ xảyvrATqj rvrATqja chuyệP8bmTLn gì9nhUsV sao?"

Chữ HvrATqjạ kiP8bmTLa rưP8bmTLớm mvrATqjáu đãP8bmTL bịvrATqj hủy9nhUsV diệP8bmTLt, trêvrATqjn cổP8bmTL taBLy hiệBLn rP8bmTLa một đP8bmTLốt rấtP8bmTL sâP8bmTLu, P8bmTLTư CầnP8bmTL dựa9nhUsV vrATqjvách tườn9nhUsVg, 9nhUsV“Dung ÂvrATqjn, cậBLu P8bmTLbiết khBLông? MBLình muốnBL đ9nhUsVem Ha9nhUsṾ Tử HavrATqj̣o vĩvrATqjnh viễn9nhUsV vrATqjnhớ 9nhUsVtrong vrATqjlòng mP8bmTLình, đợivrATqj nhữngP8bmTL vế9nhUsVt thươngBL này9nhUsV lànvrATqjh 9nhUsVđi, chúng cP8bmTLó tP8bmTLhể vrATqjlưu lại9nhUsV trêBLn thâBLn BLthể mìP8bmTLnh P8bmTLcả đờiBL này,P8bmTL vrATqjngười đBLàn ôn9nhUsVg nàBLy, mP8bmTLình vrATqjsẽ c9nhUsVó aP8bmTLnh ấy BLcả đờBLi, anP8bmTLh ấyP8bmTL sẽvrATqj khôngBL biếvrATqjn mvrATqjất, cvrATqjhỉ c9nhUsVó thể9nhUsV the9nhUsVo thờ9nhUsVi gi9nhUsVan vrATqjmà khắcP8bmTL sâ9nhUsVu hvrATqjơn, mình muvrATqjốn dùngP8bmTL cBLái BLnày đểP8bmTL tếBL lễ,9nhUsV đâyvrATqj BLlà khoảnBLg thời9nhUsV 9nhUsVgian duvrATqjy nhvrATqjất mìnP8bmTLh đưP8bmTLợc yêu, 9nhUsVmình yêP8bmTLu vrATqjrất svrATqjâu đậm,BL khôBLng thểvrATqj lấP8bmTLy 9nhUsVra được..."

Hai P8bmTLmắt 9nhUsVTư C9nhUsVần trốngvrATqj rỗng,vrATqj BLDung ÂnP8bmTL P8bmTLvén tó9nhUsVc 9nhUsVcô, muốn9nhUsV xeP8bmTLm vết thươngBL trên9nhUsV 9nhUsVtay c9nhUsVô, nhvrATqjưng kBLhông cho.

Cô ngồi9nhUsV dưvrATqjới đất,vrATqj khvrATqjóc đếnvrATqj vrATqjsau cùngP8bmTL, lạP8bmTLi P8bmTLim lặng9nhUsV vrATqjlạ thườ9nhUsVng, cô dựavrATqj vP8bmTLào vrATqjcửa BLsổ sátvrATqj đấvrATqjt, BLánh mBLắt nhvrATqjìn 9nhUsVra mặtBL trời.

Sau hơ9nhUsVn nP8bmTLửa đP8bmTLêm, vrATqjmột câBLu 9nhUsVTư CP8bmTLần cũnP8bmTLg kvrATqjhông nói,vrATqj D9nhUsVung ÂvrATqjn theo cô9nhUsV nP8bmTLgồi, 9nhUsVcả đBLêm kvrATqjhông cvrATqjó nhắmP8bmTL mắt.

Đến vrATqjngày thP8bmTLứ haBLi, TưvrATqj CBLần P8bmTLmệt mỏi,P8bmTL phP8bmTLải P8bmTLdựa vP8bmTLào cửavrATqj sBLổ ngủ vrATqj say, DuBLng P8bmTLÂn đP8bmTLỡ vrATqjcô vàBLo phòP8bmTLng, trBLong pvrATqjhòng BLkhách đãP8bmTL d9nhUsVọn dẹpvrATqj sạP8bmTLch BLsẽ, P8bmTLcô không BLdám BLra cửP8bmTLa, vrATqjgọi vrATqjđồ ăvrATqjn manBLg đế9nhUsVn, cP8bmTLảm P8bmTLthấy rấtP8bmTL mệP8bmTLt, liềnBL tựaBL và9nhUsVo t9nhUsVrên vrATqjghế P8bmTLsa l9nhUsVon ngủ mộtP8bmTL hồi.

Tư CầnP8bmTL ngủvrATqj P8bmTLđến xếP8bmTL chiều,BL lúvrATqjc 9nhUsVđi 9nhUsVra, tắmBL rửa,P8bmTL P8bmTLquần áo9nhUsV BLcũng thay, đầu9nhUsV tócP8bmTL vẫvrATqjn còP8bmTLn ướtvrATqj, tinP8bmTLh vrATqjthần nBLhìn vrATqjqua không9nhUsV tệ,vrATqj vrATqjkhôi pP8bmTLhục BLkhông ít.