You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đGvjqe4z3ầu lô9PS8TjxFng Gvjqe4z3mày D9PS8TjxFung 9PS8TjxFÂn 9PS8TjxFnảy lên,XmRB ánXmRBh mắGvjqe4z3t củGvjqe4z3a Gvjqe4z3anh quá XmRB mức sắcXmRB bGvjqe4z3én thôn9PS8TjxFg suXmRBốt, làXmRBm nXmRBgười tGvjqe4z3a néGvjqe4z3 tránh9PS8TjxF khônXmRBg được.

Cô khônGvjqe4z3g nó9PS8TjxFi gì,Gvjqe4z3 tinXmRBh tế9PS8TjxF nghiGvjqe4z3̃, nXmRBếu XmRBNam Gvjqe4z3Dạ TướcXmRB biế9PS8TjxFt Giản lXmRBà TưGvjqe4z3 CầGvjqe4z3n, i9PS8TjxF́t nh9PS8TjxFất se9PS8TjxF̃ biêGvjqe4z3́t cGvjqe4z3ô âGvjqe4z3́y la9PS8TjxFm nhưXmRB 9PS8TjxFvậy vì9PS8TjxF lXmRBí dXmRBo 9PS8TjxFgì, nghĩ XmRB như vậyXmRB, 9PS8TjxFso vXmRBới GXmRBiản vôXmRB duGvjqe4z3yên XmRBvô cớ9PS8TjxF tìmXmRB ngườiXmRB đốiXmRB 9PS8TjxFphó HạXmRB XmRBPhi Gvjqe4z3Vũ thì XmRBlý dXmRBo nàXmRBy co9PS8TjxF́ sứcGvjqe4z3 thuyết9PS8TjxF 9PS8TjxFphục hơn.

 

Ngón ta9PS8TjxFy bXmRBắm chặt9PS8TjxF lXmRBan Gvjqe4z3can XmRBlộ 9PS8TjxFra khẩnGvjqe4z3 trươngGvjqe4z3, 9PS8TjxFDung ÂnXmRB xoay XmRBngười điXmRB tớXmRBi phòngGvjqe4z3 XmRBngủ, "AGvjqe4z3nh đGvjqe4z3ã nó9PS8TjxFi, nXmRBhững ngườGvjqe4z3i là9PS8TjxFm tổGvjqe4z3n thương 9PS8TjxF Hạ PhXmRBi V9PS8TjxFũ mộGvjqe4z3t ngườiGvjqe4z3 cu9PS8TjxF̃ng khô9PS8TjxFng bỏGvjqe4z3 quaGvjqe4z3, Gvjqe4z3vậy làGvjqe4z3 c9PS8TjxFó yXmRB́ gì?"

"Bọn h9PS8TjxFọ XmRBlà hướnGvjqe4z3g Gvjqe4z3về pXmRBhía cXmRBô âGvjqe4z3́y đếnXmRB, mặc9PS8TjxF Gvjqe4z3dù bốn bề9PS8TjxF lốiXmRB XmRBra đêXmRB̀u biXmRḄ chặn9PS8TjxF lại,XmRB Gvjqe4z3nhưng l9PS8TjxFúc ấy,Gvjqe4z3 chúng9PS8TjxF tô9PS8TjxFi a9PS8TjxFi Gvjqe4z3cũng kh9PS8TjxFông biết. CôXmRB XmRBấy trGvjqe4z3ong tìXmRBnh h9PS8TjxFuống nhXmRBư vGvjqe4z3ậy vẫ9PS8TjxFn đẩy9PS8TjxF cửXmRBa xGvjqe4z3e 9PS8TjxFkéo tXmRBay cGvjqe4z3ứa tGvjqe4z3ôi, Ân Â9PS8TjxFn, XmRBtôi XmRBkhông Gvjqe4z3cho c9PS8TjxFô ấy9PS8TjxF đ9PS8TjxFược thứXmRB khaXmRB́c, nhưngXmRB nếuGvjqe4z3 XmRBai muốXmRBn làXmRBm c9PS8TjxFô 9PS8TjxFta tổn Gvjqe4z3 thương, tôiGvjqe4z3 sXmRBẽ XmRBđòi XmRBvề tư9PS8TjxF̀ng cái9PS8TjxF một."

Dung Gvjqe4z3Ân điXmRB vGvjqe4z3ào phGvjqe4z3òng ng9PS8TjxFủ, tiê9PS8TjxF́ng XmRBkhóc rGvjqe4z3ống củaGvjqe4z3 Gvjqe4z3Hạ Gvjqe4z3Phi Vũ c9PS8TjxFòn ơGvjqe4z3̉ bênXmRB taiXmRB, còn9PS8TjxF XmRBcó, Gvjqe4z3gương mGvjqe4z3ặt XmRBbi thươnGvjqe4z3g tuyệtXmRB v9PS8TjxFọng c9PS8TjxFủa HạGvjqe4z3 TửXmRB Hạo, cũ9PS8TjxFng làm9PS8TjxF chXmRBo ngựcXmRB cGvjqe4z3ô Gvjqe4z3như b9PS8TjxFị XmRBbóp nghẹ9PS8TjxFn, dươGvjqe4z3̀ng nGvjqe4z3hư bXmRBị tảGvjqe4z3ng đáGvjqe4z3 khổng lồGvjqe4z3 đXmRBè ép9PS8TjxF, thởGvjqe4z3 khôngXmRB được.

"Anh đòGvjqe4z3i nGvjqe4z3ợ XmRBcho Hạ9PS8TjxF PGvjqe4z3hi XmRBVũ, vậyXmRB nh9PS8TjxFững đXmRBau đớn9PS8TjxF TXmRBư Cần đãXmRB trGvjqe4z3ải 9PS8TjxFqua, 9PS8TjxFcô ấyGvjqe4z3 ph9PS8TjxFải Gvjqe4z3đi đòiXmRB aGvjqe4z3i đâXmRBy?" 9PS8TjxFDung ÂGvjqe4z3n th9PS8TjxFất th9PS8TjxFần nXmRBgồi ở9PS8TjxF mép giườn9PS8TjxFg, ngươXmRB́c lGvjqe4z3ên nhìGvjqe4z3n 9PS8TjxFNam DạGvjqe4z3 TướcGvjqe4z3, "Ph9PS8TjxFương thứcXmRB 9PS8TjxFgiống nhauGvjqe4z3, an9PS8TjxFh còn muô9PS8TjxF́n diêXmRB̃n lạiGvjqe4z3 lầnGvjqe4z3 nữaGvjqe4z3, ph9PS8TjxFải không?"

Nam 9PS8TjxFDạ TướGvjqe4z3c đ9PS8TjxFứng ởXmRB cửa9PS8TjxF XmRBthân thể9PS8TjxF caXmRBo tXmRBo Gvjqe4z3dựa vàoGvjqe4z3 vXmRBách t9PS8TjxFường, “Cô XmRBta quaXmRB̉ nhiênXmRB chínGvjqe4z3h XmRBlà Tư9PS8TjxF Cần."

Dung ÂnGvjqe4z3 kXmRBhông 9PS8TjxFcó thừa9PS8TjxF nhận,XmRB cũng9PS8TjxF Gvjqe4z3không cóGvjqe4z3 pXmRBhủ nhận,XmRB "Ban đGvjqe4z3ầu, nGvjqe4z3ếu kh9PS8TjxFông phảiGvjqe4z3 XmRBanh rXmRBa XmRBtay tàGvjqe4z3n nhẫn,XmRB HạXmRB PGvjqe4z3hi VũGvjqe4z3 Gvjqe4z3cũng Gvjqe4z3sẽ khXmRBông XmRBcó hôGvjqe4z3m nayXmRB, Tư CầnGvjqe4z3 cuXmRB̃ng XmRBsẽ khôn9PS8TjxFg coGvjqe4z3́ kếGvjqe4z3t q9PS8TjxFuả nXmRBhư bâ9PS8TjxFy giơXmRB̀, NaGvjqe4z3m D9PS8TjxFạ Tước,XmRB rốt9PS8TjxF cuộc9PS8TjxF, cục 9PS8TjxFdiện đếnGvjqe4z3 XmRBngày hXmRBôm nay9PS8TjxF, cuGvjqe4z3̃ng laXmRB̀ dXmRBo anh."

Cô giươGvjqe4z3ng 9PS8TjxFngón XmRBtay chiXmRB̉ đến9PS8TjxF ngưXmRBời aXmRBnh Gvjqe4z3trách móc,XmRB XmRBNam Dạ TưGvjqe4z3ớc cànGvjqe4z3g khô9PS8TjxFng có9PS8TjxF phủGvjqe4z3 n9PS8TjxFhận, là9PS8TjxF tr9PS8TjxFách XmRBnhiệm củaXmRB a9PS8TjxFnh, aXmRBnh sẽXmRB khXmRBông đẩGvjqe4z3y ra, mặ9PS8TjxFc dùGvjqe4z3 ngGvjqe4z3ày đo9PS8TjxF́ Tư9PS8TjxF CầnXmRB đãXmRB qXmRBuá khích9PS8TjxF trước,XmRB 9PS8TjxFnhưng Gvjqe4z3hành động9PS8TjxF đô9PS8TjxF́i phó nhưXmRB vậyXmRB, dùGvjqe4z3 Gvjqe4z3sao cGvjqe4z3ũng la9PS8TjxF̀ anh.

"Anh muốnGvjqe4z3 Gvjqe4z3đòi v9PS8TjxFề nh9PS8TjxFư thGvjqe4z3ế Gvjqe4z3nào chứ9PS8TjxF?" Gvjqe4z3Dung Gvjqe4z3Ân hai taXmRBy chốGvjqe4z3ng ởGvjqe4z3 XmRBgiường, "C9PS8TjxFô ấGvjqe4z3y bGvjqe4z3ây giờGvjqe4z3 còn9PS8TjxF coGvjqe4z3́ ca9PS8TjxF́i gìGvjqe4z3 đểGvjqe4z3 caXmRB́c người lấyGvjqe4z3 đGvjqe4z3i nữa?"

Nam DXmRBạ Tước9PS8TjxF nXmRBghiêng đứngXmRB dGvjqe4z3ậy, đGvjqe4z3i và9PS8TjxFo phòngXmRB ngGvjqe4z3ủ, "CXmRBho nên, cô9PS8TjxF Gvjqe4z3ta đổXmRBi 9PS8TjxFkhuôn mGvjqe4z3ặt chínXmRBh lGvjqe4z3à vìGvjqe4z3 trXmRBả thXmRBù? XmRBCô XmRBta 9PS8TjxFkhuất nhụcGvjqe4z3, bàXmRB nôGvjqe4z3̣i côXmRB ta chết,Gvjqe4z3 nế9PS8TjxFu nhXmRBư vậyGvjqe4z3, vXmRBì Gvjqe4z3sao khôXmRBng t9PS8TjxFrực tiGvjqe4z3ếp tìmXmRB tôi?"

Dung 9PS8TjxFÂn thấyXmRB aXmRBnh ngồi9PS8TjxF vGvjqe4z3ào bên9PS8TjxF cạnhGvjqe4z3 mGvjqe4z3ình, XmRBthân XmRBảnh ca9PS8TjxFo lớGvjqe4z3n ngăn trởGvjqe4z3 áGvjqe4z3nh sángGvjqe4z3 9PS8TjxFnơi đỉXmRBnh đ9PS8TjxFầu, cXmRBô đXmRBột nh9PS8TjxFiên Gvjqe4z3cảm giGvjqe4z3ác XmRBrất mê9PS8TjxF̣t mỏi,9PS8TjxF chu tXmRBoàn ở9PS8TjxF 9PS8TjxFhai bên9PS8TjxF, trXmRBơ mă9PS8TjxF́t nhiGvjqe4z3̀n n9PS8TjxFgười khGvjqe4z3ác XmRBđau đớGvjqe4z3n r9PS8TjxFồi lạiGvjqe4z3 khôn9PS8TjxFg thể 9PS8TjxFvãn hồXmRBi, "Cô9PS8TjxF â9PS8TjxF́y nXmRBói, ngưXmRBời cXmRBô ấy9PS8TjxF kh9PS8TjxFông muôXmRB́n thươnXmRBg tổn9PS8TjxF 9PS8TjxFnhất laXmRB̀ tôi, cXmRBô XmRBấy bGvjqe4z3iết chúng9PS8TjxF t9PS8TjxFa ơXmRB̉ XmRBchung, NaGvjqe4z3m DXmRBạ Tước,XmRB Gvjqe4z3tối hôGvjqe4z3m Gvjqe4z3đó, ha9PS8TjxFi người c9PS8TjxFũng XmRBkhông 9PS8TjxFcó xảy9PS8TjxF rXmRBa chuGvjqe4z3yện gì..."

Thông minXmRBh nXmRBhư a9PS8TjxFnh, chiXmRB̉ Gvjqe4z3cần nghi9PS8TjxF̃ mộtGvjqe4z3 chútXmRB, làGvjqe4z3 Gvjqe4z3có thể thôn9PS8TjxFg suôXmRB́t nhGvjqe4z3ững 9PS8TjxFthứ Gvjqe4z3kia b9PS8TjxFan đ9PS8TjxFầu Gvjqe4z3không cXmRBó chuyGvjqe4z3ện g9PS8TjxFì, Na9PS8TjxFm DạGvjqe4z3 TướcXmRB thXmRBuận thế nXmRBằm dàiXmRB trê9PS8TjxFn gXmRBiường, nGvjqe4z3ói c9PS8TjxFái gGvjqe4z3ì Gvjqe4z3cũng Gvjqe4z3không cGvjqe4z3ó Gvjqe4z3nói, nhắmXmRB hXmRBai mGvjqe4z3ắt lại.

Dạ DaGvjqe4z3̣ dXmRBựa ơ9PS8TjxF̉ bê9PS8TjxFn cạnXmRBh, bị9PS8TjxF đ9PS8TjxFá mXmRBột cáGvjqe4z3i, lâXmRB̀n nàyXmRB khôn9PS8TjxFg kêu l9PS8TjxFên nữa,XmRB bộ9PS8TjxF daGvjqe4z3́ng iXmRBm lă9PS8TjxF̣ng XmRBcàng lGvjqe4z3ộ r9PS8TjxFa ve9PS8TjxF̉ đaXmRB́ng thương.

Tư CầnXmRB m9PS8TjxFấy ngà9PS8TjxFy qu9PS8TjxFa c9PS8TjxFũng k9PS8TjxFhông 9PS8TjxFcó đGvjqe4z3i làm9PS8TjxF, c9PS8TjxFô biGvjqe4z3ết Gvjqe4z3trốn XmRBcũng vô dụng,XmRB đợi9PS8TjxF chuyệGvjqe4z3n 9PS8TjxFsáng tỏ…XmRB cGvjqe4z3ô liềnXmRB không9PS8TjxF có9PS8TjxF đườGvjqe4z3ng thể9PS8TjxF đi.

Chẳng qu9PS8TjxFa l9PS8TjxFà, cGvjqe4z3ô làXmRBm Gvjqe4z3sao cũ9PS8TjxFng khô9PS8TjxFng nghXmRBĩ tGvjqe4z3ới NGvjqe4z3am Dạ9PS8TjxF TưXmRBớc sẽ 9PS8TjxF tìm XmRBtới cửa.

Khi côXmRB Gvjqe4z3mở cGvjqe4z3ửa, thâXmRB̀n sắc9PS8TjxF rXmRBun sợ,XmRB Gvjqe4z3rõ Gvjqe4z3ràng Gvjqe4z3kinh ngạc, ngườiGvjqe4z3 XmRBđàn ônGvjqe4z3g một9PS8TjxF mì9PS8TjxFnh đến,9PS8TjxF TưXmRB Cần9PS8TjxF tr9PS8TjxFánh r9PS8TjxFa b9PS8TjxFên XmRBcạnh 9PS8TjxFý nGvjqe4z3ói anGvjqe4z3h vào.

Cô rótXmRB chXmRBo anGvjqe4z3h Gvjqe4z3ly nước,XmRB NGvjqe4z3am Gvjqe4z3Dạ TướcXmRB mườiXmRB ngónGvjqe4z3 9PS8TjxFtay nắm chặt,9PS8TjxF 9PS8TjxFTư CGvjqe4z3ần măXmRḄc quần9PS8TjxF áGvjqe4z3o đGvjqe4z3ơn gGvjqe4z3iản XmRBngồi đôXmRB́i diêGvjqe4z3̣n anh.

"Anh t9PS8TjxFới, lXmRBà Gvjqe4z3vì chu9PS8TjxFyện Hạ9PS8TjxF PXmRBhi VXmRBũ sao?"

"Cô XmRBkhông sợXmRB Gvjqe4z3à?" CGvjqe4z3on ngươiXmRB NaXmRBm Dạ9PS8TjxF Tướ9PS8TjxFc bénXmRB nhọn9PS8TjxF quét bốnGvjqe4z3 phi9PS8TjxF́a, că9PS8TjxFn pho9PS8TjxF̀ng rấtXmRB đơnXmRB giảGvjqe4z3n, khôngXmRB cóGvjqe4z3 bGvjqe4z3ày b9PS8TjxFiện giXmRB̀ xinh đẹp.

"Lúc t9PS8TjxFôi b9PS8TjxFắt đầuGvjqe4z3 lGvjqe4z3ên XmRBkế hoạchXmRB, tôi9PS8TjxF đãXmRB XmRBkhông nghĩ đêXmRB́n nGvjqe4z3ỗi sơ9PS8TjxF̣ nữa."XmRB Mục9PS8TjxF đích9PS8TjxF 9PS8TjxFcủa T9PS8TjxFư C9PS8TjxFần đãXmRB đạtXmRB đượcXmRB, khônGvjqe4z3g cXmRBần phải gi9PS8TjxFấu giếXmRBm nữa,XmRB “TGvjqe4z3ôi 9PS8TjxFbiết, aXmRBnh s9PS8TjxFẽ kGvjqe4z3hông bGvjqe4z3ỏ quXmRBa chXmRBo tôXmRBi, Ha9PS8TjxF̣ giGvjqe4z3a cũng XmRBsẽ khXmRBông bỏXmRB quaXmRB, tôi9PS8TjxF đaXmRB̃ laXmRB̀m đượcXmRB XmRBđến nướGvjqe4z3c nàGvjqe4z3y, đGvjqe4z3ã XmRBcó thXmRBể xe9PS8TjxFm nhưGvjqe4z3 đòi nợGvjqe4z3 đượXmRBc rồiGvjqe4z3, chuyệGvjqe4z3n ba9PS8TjxF̀ nô9PS8TjxF̣i, l9PS8TjxFuật p9PS8TjxFháp pXmRBhán quyếtXmRB 9PS8TjxFrất c9PS8TjxFông XmRBbằng sao? Tôi9PS8TjxF khôn9PS8TjxFg muốGvjqe4z3n thứ9PS8TjxF hGvjqe4z3ư v9PS8TjxFô 9PS8TjxFđó, chGvjqe4z3ân chXmRBính đềnGvjqe4z3 mạng,XmRB tXmRBôi cũnGvjqe4z3g không thểXmRB laXmRB̀m được,Gvjqe4z3 Gvjqe4z3cho nên,Gvjqe4z3 XmRBtôi rạcGvjqe4z3h tGvjqe4z3rên mặtGvjqe4z3 c9PS8TjxFô t9PS8TjxFa mộtGvjqe4z3 đường."

Thật rXmRBa thXmRBì, tro9PS8TjxFng thGvjqe4z3ế XmRBgiới cuXmRB̉a NGvjqe4z3am Gvjqe4z3Dạ T9PS8TjxFước, 9PS8TjxFloại ăn miếngGvjqe4z3 trGvjqe4z3ả miếng9PS8TjxF nàyGvjqe4z3 XmRBgặp XmRBphải khônGvjqe4z3g ítGvjqe4z3, a9PS8TjxFnh Gvjqe4z3thậm Gvjqe4z3chí tGvjqe4z3ìm kGvjqe4z3hông rGvjqe4z3a lí XmRBdo phaGvjqe4z3̉n baXmRB́c Tư9PS8TjxF Cần.

Cô XmRBgái bưng9PS8TjxF ché9PS8TjxFn Gvjqe4z3trà đứnXmRBg 9PS8TjxFlên, đi9PS8TjxF đếnXmRB baXmRBn cô9PS8TjxFng, “Ban 9PS8TjxF đầu, tXmRBôi h9PS8TjxFận cXmRBả haGvjqe4z3i người,9PS8TjxF XmRBcho n9PS8TjxFên, Gvjqe4z3tôi trởGvjqe4z3 lXmRBại, chuyệ9PS8TjxFn thứGvjqe4z3 nhất chínhXmRB lGvjqe4z3à tìmXmRB anGvjqe4z3h, tôiXmRB vô9PS8TjxF́n địnGvjqe4z3h, đểGvjqe4z3 sXmRBau kXmRBhi anGvjqe4z3h Gvjqe4z3biết 9PS8TjxFđược thXmRBân phậGvjqe4z3n của t9PS8TjxFôi, cGvjqe4z3ó pha9PS8TjxF̉i s9PS8TjxFẽ thâ9PS8TjxF́y XmRBrất gGvjqe4z3hê tXmRBởm, Gvjqe4z3nhưng ýGvjqe4z3 nGvjqe4z3ghĩ baGvjqe4z3n đ9PS8TjxFầu sGvjqe4z3au khi gặpXmRB 9PS8TjxFDung 9PS8TjxFÂn đãXmRB d9PS8TjxFao XmRBđộng. T9PS8TjxFôi từngGvjqe4z3 muốXmRBn tXmRBừ an9PS8TjxFh, lXmRBàm r9PS8TjxFa rXmRBất nhiêXmRB̀u chuyện, nh9PS8TjxFưng cuốiGvjqe4z3 c9PS8TjxFùng cũngXmRB 9PS8TjxFbỏ 9PS8TjxFqua, c9PS8TjxFhính tXmRBôi đãXmRB không9PS8TjxF coGvjqe4z3́ hXmRBạnh phúcXmRB, liền Gvjqe4z3muốn côGvjqe4z3 ấ9PS8TjxFy cGvjqe4z3ó thểXmRB hạGvjqe4z3nh phúc."

Nam DạXmRB TướcGvjqe4z3 một9PS8TjxF lần9PS8TjxF XmRBnữa XmRBnhìn kỹXmRB c9PS8TjxFô gáXmRBi XmRBnày, boXmRB́ng lXmRBưng XmRBcô mảnh mXmRBai, mă9PS8TjxF̣c mXmRBặc dù9PS8TjxF tXmRBư tGvjqe4z3ưởng rất9PS8TjxF c9PS8TjxFực 9PS8TjxFđoan, nhưngGvjqe4z3 khôXmRBng phXmRBải khôXmRBng thừXmRBa nhận, cGvjqe4z3ô đối9PS8TjxF vXmRBới nGvjqe4z3gười tốtXmRB vớiGvjqe4z3 mìnXmRBh, Gvjqe4z3nhiệt Gvjqe4z3tình bá9PS8TjxFo đáGvjqe4z3p nồng9PS8TjxF n9PS8TjxFhiệt, ngườiXmRB như vậy,Gvjqe4z3 yêGvjqe4z3u hận9PS8TjxF qu9PS8TjxFá rõXmRB ràng.

"Tôi từngXmRB khôngGvjqe4z3 Gvjqe4z3cho laGvjqe4z3̀ Gvjqe4z3mình làXmRBm gìGvjqe4z3 sXmRBai," ánh mGvjqe4z3ắt lướtGvjqe4z3 XmRBqua taXmRBi TXmRBư Cần9PS8TjxF XmRBnhìn vềXmRB nơXmRBi xXmRBa, “N9PS8TjxFhưng lGvjqe4z3ần nàXmRBy, Gvjqe4z3tôi lGvjqe4z3ại khônXmRBg có cách9PS8TjxF n9PS8TjxFào kXmRBhẳng định."

Cô gáiGvjqe4z3 cườiGvjqe4z3 cười,XmRB nGvjqe4z3gón tXmRBay cầ9PS8TjxFm chặtXmRB XmRBchén XmRBtrà, "Tôi9PS8TjxF cũng 9PS8TjxF vậy,” côXmRB cườiGvjqe4z3 như9PS8TjxF khô9PS8TjxFng cGvjqe4z3ười ngẩnXmRBg 9PS8TjxFđầu nhìGvjqe4z3n về9PS8TjxF nGvjqe4z3ơi x9PS8TjxFa, Gvjqe4z3"Ngày 9PS8TjxFđó XmRBở Cám Gvjqe4z3Dỗ, 9PS8TjxFnếu n9PS8TjxFhư tôi9PS8TjxF Gvjqe4z3có thGvjqe4z3ể kiên9PS8TjxF n9PS8TjxFhẫn mộXmRBt chGvjqe4z3út, XmRBcũng sẽGvjqe4z3 khôngXmRB XmRBcó 9PS8TjxFcục diệnGvjqe4z3 như hômXmRB nay9PS8TjxF, nhưngGvjqe4z3 tô9PS8TjxFi kXmRBhông có!9PS8TjxF” XmRBTính tGvjqe4z3ình TưXmRB CầnXmRB rấXmRBt maGvjqe4z3̣nh meGvjqe4z3̃, cGvjqe4z3ó lẽ,9PS8TjxF XmRBchuyện xưXmRBa một lần9PS8TjxF nữGvjqe4z3a nXmRBhớ lạiXmRB… côGvjqe4z3 vẫ9PS8TjxFn Gvjqe4z3là nhịn9PS8TjxF kGvjqe4z3hông đượcXmRB Hạ9PS8TjxF 9PS8TjxFPhi Vũ9PS8TjxF côXmRBng kích,XmRB nhưng vừXmRBa nghĩ9PS8TjxF tớ9PS8TjxFi HạXmRB XmRBTử HạoGvjqe4z3… côXmRB XmRBnhất định9PS8TjxF Gvjqe4z3có 9PS8TjxFthể nhịnGvjqe4z3 xuống.

Cô ngGvjqe4z3hĩ, bXmRBan đâGvjqe4z3̀u c9PS8TjxFô 9PS8TjxFcoi nXmRBhư l9PS8TjxFà cắGvjqe4z3n 9PS8TjxFnát 9PS8TjxFhàm răn9PS8TjxFg cũng cóGvjqe4z3 th9PS8TjxFể nhịn.

Ánh Gvjqe4z3nắng xXmRBuyên thấuGvjqe4z3 đGvjqe4z3i vXmRBào, chiếuXmRB và9PS8TjxFo 9PS8TjxFgương mặtGvjqe4z3 NGvjqe4z3am Gvjqe4z3Dạ Tước hiê9PS8TjxF̣n lê9PS8TjxFn XmRBâm mị,XmRB mỗiXmRB n9PS8TjxFgũ qua9PS8TjxFn củ9PS8TjxFa aXmRBnh cũngGvjqe4z3 rấtXmRB hoaXmRB̀n mỹ,Gvjqe4z3 kê9PS8TjxF́t hợp vớiGvjqe4z3 nhau9PS8TjxF, luGvjqe4z3ôn luôXmRBn Gvjqe4z3là loa9PS8TjxF̣i cXmRBao 9PS8TjxFquý XmRBmà moXmRḄi ngườiGvjqe4z3 đôGvjqe4z3̉ XmRBxô va9PS8TjxF̀o. NXmRBếu anh 9PS8TjxFbiết 9PS8TjxFcó ngGvjqe4z3ày hômXmRB n9PS8TjxFay, b9PS8TjxFan XmRBđầu 9PS8TjxFsẽ kGvjqe4z3hông XmRBđối vXmRBới Gvjqe4z3cô âGvjqe4z3́y nhXmRBư vậy,XmRB nhiều9PS8TjxF lắm chỉGvjqe4z3 l9PS8TjxFà 9PS8TjxFtrừng tGvjqe4z3rị mXmRBấy têGvjqe4z3n kiXmRBa, rốXmRBt cXmRBuộc, DuGvjqe4z3ng ÂXmRBn XmRBnói khXmRBông sai, ng9PS8TjxFười gâ9PS8TjxFy Gvjqe4z3nên hếGvjqe4z3t thảyGvjqe4z3 chuyện9PS8TjxF n9PS8TjxFày, thậtXmRB rGvjqe4z3a là9PS8TjxF anh.

Bọn hXmRBọ đứngXmRB ởGvjqe4z3 cùnGvjqe4z3g mXmRBột pXmRBhòng, XmRBcũng không9PS8TjxF Gvjqe4z3có như9PS8TjxF XmRBtrong tưởng 9PS8TjxF tượng, thủy9PS8TjxF hGvjqe4z3ỏa bất9PS8TjxF dun9PS8TjxFg, Gvjqe4z3hai taGvjqe4z3y TưGvjqe4z3 Cần9PS8TjxF ca9PS8TjxF̉m nGvjqe4z3hận được9PS8TjxF nhiệt9PS8TjxF độXmRB cGvjqe4z3ủa tách XmRBtrà, "AnGvjqe4z3h sẽ9PS8TjxF Gvjqe4z3đối xXmRBử tốt9PS8TjxF vơGvjqe4z3́i DuGvjqe4z3ng Gvjqe4z3Ân, đúnGvjqe4z3g không?"

"Sao côXmRB Gvjqe4z3lại ch9PS8TjxFo làGvjqe4z3, cô9PS8TjxF 9PS8TjxFấy ở9PS8TjxF bênXmRB cXmRBạnh tGvjqe4z3ôi se9PS8TjxF̃ hạnh phúc?"

Tư Cần9PS8TjxF sGvjqe4z3uy ngXmRBhĩ 9PS8TjxFmột chXmRBút, chậmGvjqe4z3 rXmRBãi nó9PS8TjxFi, "T9PS8TjxFrực Gvjqe4z3giác thôi, XmRB anh hôGvjqe4z3m nXmRBay đXmRBến 9PS8TjxFnơi này,XmRB Gvjqe4z3khẳng địGvjqe4z3nh cuGvjqe4z3̃ng làXmRB XmRBvì Gvjqe4z3Dung ÂnXmRB, thậ9PS8TjxFt rXmRBa thGvjqe4z3ì, ch9PS8TjxFo dù anhGvjqe4z3 khôn9PS8TjxFg t9PS8TjxFìm t9PS8TjxFôi, tôiGvjqe4z3 cũng9PS8TjxF sẽ9PS8TjxF tìGvjqe4z3m anhXmRB. D9PS8TjxFĩ nhiXmRBên, chúng9PS8TjxF XmRBta Gvjqe4z3không lXmRBàm đượcGvjqe4z3 bGvjqe4z3ạn bè, thậmGvjqe4z3 c9PS8TjxFhí từngGvjqe4z3 cXmRBó ýGvjqe4z3 nghĩGvjqe4z3 XmRBđem đốGvjqe4z3i XmRBphương đXmRBưa Gvjqe4z3vào chỗ9PS8TjxF chết,9PS8TjxF gặpGvjqe4z3 q9PS8TjxFua 9PS8TjxFlần này vềGvjqe4z3 sGvjqe4z3au, cũngXmRB XmRBđừng 9PS8TjxFcó g9PS8TjxFặp XmRBmặt lại9PS8TjxF nữaXmRB, XmRBnói vơXmRB́i 9PS8TjxFDung 9PS8TjxFÂn, tôiXmRB XmRBlạc tớiXmRB tìnhGvjqe4z3 trạng 9PS8TjxFhôm 9PS8TjxFnay, 9PS8TjxFkhông l9PS8TjxFiên quGvjqe4z3an gì9PS8TjxF đếGvjqe4z3n anh..."

“Trả Gvjqe4z3nợ vaGvjqe4z3̀ trGvjqe4z3ừng phạtGvjqe4z3, laGvjqe4z3̀ XmRBhai loa9PS8TjxF̣i phươXmRBng thXmRBức khôGvjqe4z3ng giống 9PS8TjxFnhau, tôiGvjqe4z3 bêGvjqe4z3n nàyGvjqe4z3, tô9PS8TjxFi XmRBsẽ buôngGvjqe4z3 9PS8TjxFtay c9PS8TjxFhuyện nàXmRBy viXmRB̀ tô9PS8TjxFi mà9PS8TjxF d9PS8TjxFựng lên, hômGvjqe4z3 naXmRBy biếGvjqe4z3n th9PS8TjxFành như9PS8TjxF vậyGvjqe4z3, tXmRBôi m9PS8TjxFuốn đêGvjqe4z3́n đâGvjqe4z3y kế9PS8TjxFt th9PS8TjxFúc. VìXmRB ÂGvjqe4z3n Gvjqe4z3Ân, tôi cũ9PS8TjxFng Gvjqe4z3không Gvjqe4z3thể tiếpGvjqe4z3 tụXmRBc làGvjqe4z3m ch9PS8TjxFuyện Gvjqe4z3tổn thGvjqe4z3ương cô,XmRB nhưngGvjqe4z3 Hạ9PS8TjxF giXmRBa 9PS8TjxFbên kiGvjqe4z3a, bọn họXmRB sXmRBẽ cGvjqe4z3ó hà9PS8TjxFnh 9PS8TjxFđộng Gvjqe4z3của họGvjqe4z3, tôXmRBi sẽ9PS8TjxF XmRBkhông nhún9PS8TjxFg XmRBtay, đXmRBó là cGvjqe4z3huyện gGvjqe4z3iữa các9PS8TjxF ngườGvjqe4z3i, tôiXmRB khôngGvjqe4z3 XmRBcách nà9PS8TjxFo giuGvjqe4z3́p cô9PS8TjxF, Gvjqe4z3cô hi9PS8TjxFểu ch9PS8TjxFưa?" Nam DGvjqe4z3ạ TướcXmRB nGvjqe4z3ói rGvjqe4z3ất 9PS8TjxFthực tếGvjqe4z3, cGvjqe4z3ô véGvjqe4z3n lênXmRB kGvjqe4z3hóe miệngXmRB Gvjqe4z3gật đ9PS8TjxFầu, anGvjqe4z3h 9PS8TjxFta cóXmRB thXmRBể vì XmRBDung XmRBÂn l9PS8TjxFàm đượcXmRB chuyệ9PS8TjxFn n9PS8TjxFày, đúng9PS8TjxF là9PS8TjxF khôngXmRB dễ.

Nam XmRBDạ TưGvjqe4z3ớc 9PS8TjxFkhông cóGvjqe4z3 ởXmRB lâ9PS8TjxFu, T9PS8TjxFư CầnGvjqe4z3 nói9PS8TjxF rấtGvjqe4z3 Gvjqe4z3đúng, bọnGvjqe4z3 họXmRB không Gvjqe4z3là bạn,Gvjqe4z3 nếXmRBu khXmRBông phGvjqe4z3ải Gvjqe4z3ở gXmRBiữa XmRBcó mộtGvjqe4z3 DuGvjqe4z3ng Gvjqe4z3Ân, bọnXmRB XmRBhọ 9PS8TjxFsớm đXmRBã bắt9PS8TjxF đầGvjqe4z3u chém giXmRBết lẫ9PS8TjxFn nhau.

Lúc NaXmRBm Dạ9PS8TjxF T9PS8TjxFước mởGvjqe4z3 cửaGvjqe4z3 điGvjqe4z3 XmRBra ngoài,XmRB giậ9PS8TjxFt mìnhXmRB Gvjqe4z3kinh ngạc,XmRB xoa vXmRBai ngươ9PS8TjxF̀i đàn9PS8TjxF ôXmRBng 9PS8TjxFđi r9PS8TjxFa ngoài.

Tư Gvjqe4z3Cần khôXmRBng cóGvjqe4z3 n9PS8TjxFghe đượ9PS8TjxFc âm9PS8TjxF thXmRBanh đóngGvjqe4z3 c9PS8TjxFửa, cXmRBô 9PS8TjxFxoay người lại,9PS8TjxF 9PS8TjxFliền thấy9PS8TjxF Gvjqe4z3Hạ Tư9PS8TjxF̉ 9PS8TjxFHạo đứng9PS8TjxF ở9PS8TjxF cửa.

Chén XmRBtrà tro9PS8TjxFng 9PS8TjxFlòng XmRBbàn t9PS8TjxFay 9PS8TjxFrơi xuống9PS8TjxF XmRBmặt đấ9PS8TjxFt, nước9PS8TjxF tXmRBrà ấmXmRB áp bắn9PS8TjxF tunXmRBg Gvjqe4z3tóe l9PS8TjxFưng bXmRBàn chGvjqe4z3ân TưGvjqe4z3 CGvjqe4z3ần, cô9PS8TjxF thGvjqe4z3eo bảXmRBn nXmRBăng 9PS8TjxFlui lGvjqe4z3ại, mặc9PS8TjxF XmRBdù 9PS8TjxFsớm muộn cũng9PS8TjxF sẽ9PS8TjxF gặp9PS8TjxF, nhưngXmRB nếXmRBu khXmRBông ph9PS8TjxFải XmRBNam DạGvjqe4z3 TướcXmRB đXmRBi XmRBra n9PS8TjxFgoài, TưGvjqe4z3 CầnXmRB chắcXmRB Gvjqe4z3chắn sẽ khôngGvjqe4z3 đểXmRB a9PS8TjxFnh vàoXmRB. Chân9PS8TjxF taXmRBy Gvjqe4z3cô luốXmRBng cuốXmRBng đứngGvjqe4z3 ởXmRB bGvjqe4z3an cônGvjqe4z3g, H9PS8TjxFạ TGvjqe4z3ử Hạ9PS8TjxFo đóng cửa9PS8TjxF lGvjqe4z3ại, mXmRBặc ch9PS8TjxFiếc 9PS8TjxFáo 9PS8TjxFkhoác màuGvjqe4z3 Gvjqe4z3nâu, cằGvjqe4z3m kiên9PS8TjxF nghGvjqe4z3ị lộ9PS8TjxF XmRBra mGvjqe4z3ấy 9PS8TjxFphần lạnh9PS8TjxF lùng,XmRB râu méXmRBp lâuXmRB ngày9PS8TjxF kXmRBhông cạo.

Hai ng9PS8TjxFười li9PS8TjxFếc nXmRBhau mộtGvjqe4z3 cái,Gvjqe4z3 TưGvjqe4z3 Cầ9PS8TjxFn lXmRBướt qGvjqe4z3ua 9PS8TjxFnhững mãGvjqe4z3nh vỡXmRB kia 9PS8TjxFđi vào9PS8TjxF phòng.

Hạ T9PS8TjxFử HGvjqe4z3ạo XmRBthấy côGvjqe4z3 muốXmRBn điGvjqe4z3 vXmRBào XmRBphòng ngủ,9PS8TjxF hắn9PS8TjxF nắmXmRB ch9PS8TjxFặt taXmRBy cô, Gvjqe4z3dùng sứcXmRB rất9PS8TjxF XmRBmạnh, dường9PS8TjxF nhXmRBư muố9PS8TjxFn bẻ9PS8TjxF gãy9PS8TjxF taXmRBy TưGvjqe4z3 CGvjqe4z3ần, mặcXmRB d9PS8TjxFù Gvjqe4z3đau, nhưng9PS8TjxF cXmRBô cũng cXmRBắn 9PS8TjxFrăng không9PS8TjxF cGvjqe4z3ó kêuXmRB lên.

"Tại sao?”Gvjqe4z3 XmRBhắn hỏi.

Tư Cần9PS8TjxF cGvjqe4z3ó thểXmRB Gvjqe4z3nói vớiGvjqe4z3 mọiXmRB ngXmRBười, “TôiGvjqe4z3 khôn9PS8TjxFg hốXmRBi hận”9PS8TjxF, XmRBduy nhất khôngXmRB thểXmRB đốXmRBi mặ9PS8TjxFt với9PS8TjxF HaGvjqe4z3̣ TửXmRB Hạo.

Người Gvjqe4z3đàn ôn9PS8TjxFg nXmRBắm chặt9PS8TjxF hGvjqe4z3ai vXmRBai củaXmRB Gvjqe4z3cô, ké9PS8TjxFo c9PS8TjxFô đến,9PS8TjxF Gvjqe4z3vội XmRBvã đặt XmRB cô trướ9PS8TjxFc mặtXmRB mìnhGvjqe4z3, "TạiXmRB sGvjqe4z3ao, XmRBchúng Gvjqe4z3ta vốXmRBn lXmRBà c9PS8TjxFó thể9PS8TjxF thGvjqe4z3ật Gvjqe4z3tốt, cô9PS8TjxF tạGvjqe4z3i XmRBsao muốn làXmRBm nh9PS8TjxFư vậ9PS8TjxFy? XmRBTrần Cần!"

Hắn la9PS8TjxFy b9PS8TjxFả va9PS8TjxFi 9PS8TjxFcủa cô,Gvjqe4z3 cGvjqe4z3ô chXmRBỉ Gvjqe4z3cảm t9PS8TjxFhấy bênXmRB trXmRBong đôi9PS8TjxF mắt9PS8TjxF thế9PS8TjxF giới tGvjqe4z3an thànhGvjqe4z3 nhữnGvjqe4z3g mảnGvjqe4z3h nhXmRBỏ, càng9PS8TjxF l9PS8TjxFúc càngXmRB mơ9PS8TjxF hồ9PS8TjxF, “Gvjqe4z3Tôi khôngGvjqe4z3 gGvjqe4z3ọi là9PS8TjxF TrầnXmRB Cần,Gvjqe4z3 tên c9PS8TjxFủa tôi9PS8TjxF làGvjqe4z3 T9PS8TjxFư Cần."

Người Gvjqe4z3đàn ôGvjqe4z3ng đốiGvjqe4z3 vGvjqe4z3ới cXmRBái tênGvjqe4z3 XmRBnày cGvjqe4z3ũng cXmRBhưa qu9PS8TjxFen thuộc, "Tại9PS8TjxF s9PS8TjxFao 9PS8TjxFcô XmRBmuốn gạtXmRB tôi?"

Thân XmRBthể Gvjqe4z3mảnh khảGvjqe4z3nh củaXmRB Gvjqe4z3cô troXmRBng lòngXmRB bà9PS8TjxFn XmRBtay XmRBanh XmRBcàng Gvjqe4z3lộ 9PS8TjxFra vẻ gầy9PS8TjxF yXmRBếu, tócGvjqe4z3 quă9PS8TjxFn 9PS8TjxFche ở9PS8TjxF taXmRBy ngưGvjqe4z3ời đànGvjqe4z3 ôGvjqe4z3ng, TXmRBư CXmRBần ởGvjqe4z3 rấXmRBt gầnGvjqe4z3 hắn,XmRB có9PS8TjxF thXmRBể nhìn thấy9PS8TjxF coXmRBn ngGvjqe4z3ười 9PS8TjxFmàu Gvjqe4z3đỏ tươi,XmRB "Tử9PS8TjxF Gvjqe4z3Hạo, anGvjqe4z3h bGvjqe4z3iết tạiXmRB XmRBsao không?"

"Nói c9PS8TjxFho tôi9PS8TjxF biếGvjqe4z3t." 9PS8TjxFGiọng nóXmRBi XmRBngười 9PS8TjxFđàn 9PS8TjxFông tràn đầ9PS8TjxFy Gvjqe4z3thống 9PS8TjxFkhổ, XmRBkhàn vôGvjqe4z3 cùng.

"Được.” TGvjqe4z3ư Gvjqe4z3Cần mặGvjqe4z3t khôn9PS8TjxFg thấy9PS8TjxF đổiXmRB ch9PS8TjxFống lạGvjqe4z3i XmRBánh mắGvjqe4z3t 9PS8TjxFcủa hắn, “A9PS8TjxFnh sẽGvjqe4z3 khXmRBông quê9PS8TjxFn, tXmRBrước đây9PS8TjxF khô9PS8TjxFng lâu,9PS8TjxF eGvjqe4z3m củ9PS8TjxFa aXmRBnh đXmRBã Gvjqe4z3đụng mộtGvjqe4z3 Gvjqe4z3lão bà chứ?"

Hạ TửGvjqe4z3 HạGvjqe4z3o 9PS8TjxFcon ngGvjqe4z3ươi nGvjqe4z3hư kiế9PS8TjxFm sắc9PS8TjxF tGvjqe4z3hâm thXmRBúy, XmRBlắc đầu, “Cô..."

"Đúng, Gvjqe4z3đó lGvjqe4z3à bXmRBà 9PS8TjxFnội tô9PS8TjxFi." Nước9PS8TjxF mắGvjqe4z3t quGvjqe4z3á mứXmRBc XmRBnặng nề, Gvjqe4z3 cuối cùn9PS8TjxFg vẫnXmRB chả9PS8TjxFy raXmRB, XmRBchảy xuXmRBống đXmRBến kh9PS8TjxFóe miệngXmRB, m9PS8TjxFặn XmRBsáp làXmRBm n9PS8TjxFgười t9PS8TjxFa nôn9PS8TjxF mửa, “BàGvjqe4z3 Gvjqe4z3là ngườXmRBi thânGvjqe4z3 d9PS8TjxFuy XmRBnhất củaGvjqe4z3 tôiGvjqe4z3, e9PS8TjxFm cXmRBủa aGvjqe4z3nh đã9PS8TjxF tXmRBông cXmRBhết bà,9PS8TjxF cònXmRB có9PS8TjxF, tô9PS8TjxFi Gvjqe4z3sở dĩ đốGvjqe4z3i xửGvjqe4z3 vớGvjqe4z3i 9PS8TjxFcô tGvjqe4z3a n9PS8TjxFhư vậy9PS8TjxF, là9PS8TjxF bXmRBởi vìGvjqe4z3 tôiXmRB cũnXmRBg đãGvjqe4z3 9PS8TjxFbị nh9PS8TjxFư vậyXmRB, Ha9PS8TjxF̣ Tử9PS8TjxF Hạo, Gvjqe4z3 tôi bGvjqe4z3ị ngXmRBười tXmRBa 9PS8TjxFcưỡng dâm,9PS8TjxF XmRBanh có9PS8TjxF biếXmRBt không?"

Tóc ngắn9PS8TjxF XmRBcủa ngưGvjqe4z3ời đàn9PS8TjxF ônGvjqe4z3g d9PS8TjxFường nhưXmRB dựng9PS8TjxF 9PS8TjxFthẳng lGvjqe4z3ên, mười ngón9PS8TjxF taXmRBy aXmRBnh dùGvjqe4z3ng sức,9PS8TjxF XmRBtrên m9PS8TjxFặt hiệnGvjqe4z3 rXmRBa vẻ9PS8TjxF kXmRBhó t9PS8TjxFin, "Kh9PS8TjxFông thGvjqe4z3ể Gvjqe4z3nào, XmRBlà ai, làXmRB ai?"

"Anh điGvjqe4z3 về9PS8TjxF hỏiXmRB 9PS8TjxFHạ PhGvjqe4z3i Gvjqe4z3Vũ sẽXmRB bGvjqe4z3iết tGvjqe4z3hôi,” TGvjqe4z3ư CầXmRBn biế9PS8TjxFt mìnhXmRB tàn nhẫnGvjqe4z3, côGvjqe4z3 lúGvjqe4z3c Gvjqe4z3này, trXmRBong tGvjqe4z3ay 9PS8TjxFnhư 9PS8TjxFnắm lấyXmRB mXmRBột cGvjqe4z3on XmRBdao XmRBhai lưỡi,Gvjqe4z3 đâm9PS8TjxF TGvjqe4z3ư Cần một9PS8TjxF 9PS8TjxFnhát đồ9PS8TjxFng thờiXmRB 9PS8TjxFcũng hu9PS8TjxFng Gvjqe4z3hăng khXmRBoét vàXmRBo chí9PS8TjxFnh mXmRBình, 9PS8TjxF“Tôi ởXmRB bênGvjqe4z3 cạnh9PS8TjxF aXmRBnh, cũng 9PS8TjxFlà vìGvjqe4z3 trGvjqe4z3ả thGvjqe4z3ù, chuyệ9PS8TjxFn aXmRBnh nhậ9PS8TjxFn hối9PS8TjxF lộ,Gvjqe4z3 XmRBcũng 9PS8TjxFlà 9PS8TjxFtôi a9PS8TjxFn bàiXmRB, XmRBbây giờGvjqe4z3, aGvjqe4z3nh cuối cùngGvjqe4z3 cGvjqe4z3ũng XmRBhiểu hếGvjqe4z3t rồi9PS8TjxF chứ?"

Hạ TửGvjqe4z3 HGvjqe4z3ạo Gvjqe4z3vung cá9PS8TjxFnh taXmRBy, TGvjqe4z3ư Cần9PS8TjxF ngXmRBã xuống9PS8TjxF gXmRBhế salo9PS8TjxFn, đầu ch9PS8TjxFoáng vánGvjqe4z3g 9PS8TjxFhoa mXmRBắt, hắXmRBn chGvjqe4z3ỉ cảGvjqe4z3m XmRBthấy cảGvjqe4z3 bộ9PS8TjxF 9PS8TjxFngực gGvjqe4z3iống 9PS8TjxFnhư làGvjqe4z3 Gvjqe4z3muốn nổGvjqe4z3 tuGvjqe4z3ng lGvjqe4z3ừa gạt, phảnGvjqe4z3 bội9PS8TjxF, h9PS8TjxFắn yêuXmRB ngườiXmRB phụGvjqe4z3 n9PS8TjxFữ nàyGvjqe4z3 sâ9PS8TjxFu đXmRBậm 9PS8TjxFnhư v9PS8TjxFậy, cũXmRBng vì9PS8TjxF c9PS8TjxFô màGvjqe4z3 không Gvjqe4z3 tiếc trởXmRB mặGvjqe4z3t vớ9PS8TjxFi mọ9PS8TjxFi ngườiXmRB tGvjqe4z3rong nhXmRBà, muốXmRBn cXmRBho côGvjqe4z3 Gvjqe4z3một g9PS8TjxFia đình9PS8TjxF, hGvjqe4z3ắn qGvjqe4z3uý trọng như9PS8TjxF thGvjqe4z3ế, nhưXmRBng đổi9PS8TjxF lại9PS8TjxF 9PS8TjxFlà cáiGvjqe4z3 gì?

Phanh thâGvjqe4z3y x9PS8TjxFé x9PS8TjxFác, cũngGvjqe4z3 khôGvjqe4z3ng c9PS8TjxFó đaXmRBu nhXmRBư vGvjqe4z3ậy. XmRBHạ TửXmRB Hạo 9PS8TjxFđứng ở9PS8TjxF trXmRBong p9PS8TjxFhòng kháXmRBch, nhớXmRB tXmRBới gương9PS8TjxF mGvjqe4z3ặt eXmRBm gá9PS8TjxFi b9PS8TjxFị XmRBhủy hoạ9PS8TjxFi, n9PS8TjxFhớ tớiXmRB cXmRBô XmRBta nửa đê9PS8TjxFm t9PS8TjxFhấy XmRBác mộngGvjqe4z3 thứcXmRB giấXmRBc, h9PS8TjxFắn chỉXmRB 9PS8TjxFcảm thấy9PS8TjxF cànGvjqe4z3g n9PS8TjxFgày cà9PS8TjxFng áy9PS8TjxF náy,XmRB Gvjqe4z3dường như, c9PS8TjxFhính mìGvjqe4z3nh 9PS8TjxFlà hunXmRBg Gvjqe4z3thủ gián9PS8TjxF tiếGvjqe4z3p XmRBphá hủyXmRB cô.

"Là mắtGvjqe4z3 t9PS8TjxFôi bịXmRB mGvjqe4z3ù, tôi9PS8TjxF ngXmRBhĩ cGvjqe4z3ô tXmRBhật Gvjqe4z3tâm, m9PS8TjxFọi ng9PS8TjxFười trong 9PS8TjxFnhà đều9PS8TjxF phảnGvjqe4z3 đối,Gvjqe4z3 tôXmRBi nhưXmRB Gvjqe4z3kẻ điê9PS8TjxFn vẫnGvjqe4z3 ki9PS8TjxFên trXmRBì, PhXmRBi Vũ9PS8TjxF 9PS8TjxFlúc Gvjqe4z3ấy đXmRBã nhắcXmRB Gvjqe4z3nhở tôi, 9PS8TjxF nói 9PS8TjxFcô cùngXmRB NaXmRBm DGvjqe4z3ạ Tư9PS8TjxFớc XmRBquan hGvjqe4z3ệ khôn9PS8TjxFg pGvjqe4z3hải nGvjqe4z3ông cạn,Gvjqe4z3 nó9PS8TjxF cXmRBòn Gvjqe4z3xem Gvjqe4z3qua hìn9PS8TjxFh các ngườXmRBi Gvjqe4z3lên giườngGvjqe4z3, XmRBnhưng l9PS8TjxFà tôXmRBi kêuGvjqe4z3 9PS8TjxFnó câmGvjqe4z3 miệnXmRBg. BởiGvjqe4z3 vì,9PS8TjxF nXmRBhững chuyệnGvjqe4z3 đóGvjqe4z3 cũng l9PS8TjxFà chXmRBuyện trướcXmRB kXmRBhi tôi9PS8TjxF bGvjqe4z3iết XmRBcô, tôi9PS8TjxF XmRBkhông quGvjqe4z3an tâmGvjqe4z3, Gvjqe4z3tôi cứ9PS8TjxF tưởnXmRBg rằng9PS8TjxF, tGvjqe4z3ôi có Gvjqe4z3thể c9PS8TjxFho cXmRBô m9PS8TjxFột Gvjqe4z3cuộc sống9PS8TjxF mớGvjqe4z3i, Gvjqe4z3bắt đầuXmRB 9PS8TjxFlại t9PS8TjxFừ đầu...9PS8TjxF" Ha9PS8TjxF̣ Tử9PS8TjxF H9PS8TjxFạo nóXmRBi xong lờ9PS8TjxFi 9PS8TjxFcuối cùng,9PS8TjxF nXmRBhư một9PS8TjxF đứa9PS8TjxF bé9PS8TjxF ngồiGvjqe4z3 chồmXmRB hổ9PS8TjxFm 9PS8TjxFtrên mXmRBặt đấ9PS8TjxFt khóc,XmRB hGvjqe4z3ai t9PS8TjxFay aGvjqe4z3nh dùnGvjqe4z3g sức nắmXmRB lấGvjqe4z3y Gvjqe4z3tóc mìnhXmRB, cầmGvjqe4z3 lGvjqe4z3ên q9PS8TjxFuả đấmGvjqe4z3 h9PS8TjxFung hXmRBăng n9PS8TjxFện trXmRBên đầu.

Tư Cần9PS8TjxF không9PS8TjxF chị9PS8TjxFu nổiGvjqe4z3 chảy9PS8TjxF nước9PS8TjxF mắt,XmRB Gvjqe4z3khí Gvjqe4z3lực đứngGvjqe4z3 lXmRBên XmRBcô cũng không9PS8TjxF có9PS8TjxF, h9PS8TjxFai 9PS8TjxFđầu XmRBgối qGvjqe4z3uỳ 9PS8TjxFbò đến9PS8TjxF bêXmRBn n9PS8TjxFgười đà9PS8TjxFn ôngXmRB, “TửGvjqe4z3 H9PS8TjxFạo, t9PS8TjxFhật xi9PS8TjxFn lỗGvjqe4z3i, thật XmRB xin lỗi..."

Cô khGvjqe4z3ông nghĩGvjqe4z3 đế9PS8TjxFn Gvjqe4z3chính mìXmRBnh lại9PS8TjxF đauXmRB nGvjqe4z3hư XmRBvậy, Gvjqe4z3tim đãGvjqe4z3 bịXmRB xé nátXmRB, 9PS8TjxFcô Gvjqe4z3cố Gvjqe4z3gắng XmRBkéo taGvjqe4z3y ngXmRBười XmRBđàn ông,XmRB muốnXmRB ô9PS8TjxFm Gvjqe4z3anh, Gvjqe4z3nhưng HGvjqe4z3ạ Tử9PS8TjxF HGvjqe4z3ạo không muốGvjqe4z3n côXmRB đụngXmRB ch9PS8TjxFạm, an9PS8TjxFh dù9PS8TjxFng lXmRBực hất9PS8TjxF rXmRBa, không9PS8TjxF còn9PS8TjxF kịpXmRB t9PS8TjxFhu lạGvjqe4z3i XmRBquả XmRBđấm rXmRBơi vào mặt9PS8TjxF Tư9PS8TjxF CầXmRBn. NgưXmRBời đànXmRB ônXmRBg đứng9PS8TjxF lênXmRB, đGvjqe4z3ốt 9PS8TjxFngón tGvjqe4z3ay 9PS8TjxFnắm 9PS8TjxFchặt, trên9PS8TjxF 9PS8TjxFmặt XmRBđầy nước mắ9PS8TjxFt, XmRBsau khGvjqe4z3i ngẩnXmRB Gvjqe4z3ngơ đến9PS8TjxF đáyGvjqe4z3 mắtXmRB XmRBtrở XmRBthành mộ9PS8TjxFt mảnhXmRB lạXmRBnh nhưGvjqe4z3 băng,9PS8TjxF aGvjqe4z3nh XmRBcũng không qXmRBuay đ9PS8TjxFầu lạiGvjqe4z3 điGvjqe4z3 r9PS8TjxFa ngoài.

Dung ÂnGvjqe4z3 n9PS8TjxFhận đượ9PS8TjxFc điện9PS8TjxF thoGvjqe4z3ại, lúcXmRB chXmRBạy đến9PS8TjxF, đã9PS8TjxF làXmRB buổi9PS8TjxF tối.

Cửa nh9PS8TjxFà TGvjqe4z3ư Cầ9PS8TjxFn mở9PS8TjxF rộnXmRBg, hàXmRBng xóm9PS8TjxF ởXmRB Gvjqe4z3ngoài cửXmRBa thXmRBỉnh thoảnXmRBg ngó vào.

Bên Gvjqe4z3trong XmRBphòng kXmRBhách, XmRBbừa bộn,Gvjqe4z3 Gvjqe4z3lon bi9PS8TjxFa cù9PS8TjxFng gạcXmRB tànXmRB XmRBthuốc, gối, tất9PS8TjxF c9PS8TjxFả Gvjqe4z3những đồXmRB vậ9PS8TjxFt Gvjqe4z3có thểGvjqe4z3 n9PS8TjxFém đư9PS8TjxFợc đầuGvjqe4z3 nằ9PS8TjxFm dưới9PS8TjxF đấtXmRB. DunGvjqe4z3g Â9PS8TjxFn đGvjqe4z3óng cửGvjqe4z3a lại, ở9PS8TjxF Gvjqe4z3sau Gvjqe4z3rèm cử9PS8TjxFa Gvjqe4z3sổ tGvjqe4z3ìm đượcXmRB T9PS8TjxFư Cần.

CÔ c9PS8TjxFhật vậ9PS8TjxFt XmRBđem mặt9PS8TjxF c9PS8TjxFhôn XmRBở hGvjqe4z3ai đ9PS8TjxFầu gốiGvjqe4z3, trêGvjqe4z3n 9PS8TjxFcổ ta9PS8TjxFy trái9PS8TjxF, máu 9PS8TjxFtươi chảy9PS8TjxF r9PS8TjxFa, XmRBDung Gvjqe4z3Ân nhẹXmRB ké9PS8TjxFo đXmRBầu củaXmRB 9PS8TjxFcô, XmRBchỉ thấXmRBy tXmRBrên 9PS8TjxFmặt côXmRB sGvjqe4z3ưng lên9PS8TjxF một Gvjqe4z3mảng lớnGvjqe4z3, XmRBkhóe miệngXmRB rácGvjqe4z3h t9PS8TjxFoạc, 9PS8TjxF"Tư Cần,9PS8TjxF c9PS8TjxFhuyện gìXmRB xảy9PS8TjxF rXmRBa, cGvjqe4z3ó phảXmRBi aGvjqe4z3i đ9PS8TjxFánh cậu không?"

Bên chân,Gvjqe4z3 là9PS8TjxF mXmRBột 9PS8TjxFcon d9PS8TjxFao Gvjqe4z3cắt t9PS8TjxFỉa. CôGvjqe4z3 kXmRBhắc t9PS8TjxFại XmRBchính cổGvjqe4z3 tay Gvjqe4z3 mình 9PS8TjxFba chữGvjqe4z3 “HạXmRB Gvjqe4z3Tử Hạo”,Gvjqe4z3 hXmRBơn nữaXmRB, XmRBkhắc rGvjqe4z3ất sâu,9PS8TjxF mỗi9PS8TjxF một9PS8TjxF XmRBvết XmRBdao lGvjqe4z3àm ráchXmRB toạc d9PS8TjxFa thịt.

" Gvjqe4z3Dung 9PS8TjxFÂn, XmRBmình thậGvjqe4z3t sự9PS8TjxF XmRByêu anGvjqe4z3h ấXmRBy, yê9PS8TjxFu đếnGvjqe4z3 tXmRBận xươnGvjqe4z3g tủy... KhắXmRBc sâu,XmRB nhXmRBưng, mGvjqe4z3ình b9PS8TjxFây giờ9PS8TjxF 9PS8TjxFđã mất9PS8TjxF XmRBanh ấy9PS8TjxF rồi..9PS8TjxF.”Tóc TưXmRB Gvjqe4z3Cần rGvjqe4z3ối bGvjqe4z3ù, cô bắtXmRB đGvjqe4z3ược cánhGvjqe4z3 t9PS8TjxFay XmRBDung ÂXmRBn, Gvjqe4z3“Làm saXmRBo bâ9PS8TjxFy giờ,Gvjqe4z3 c9PS8TjxFó phải9PS8TjxF mìnhXmRB sẽ9PS8TjxF kXmRBhông ba9PS8TjxFo giờXmRB có thGvjqe4z3ể t9PS8TjxFìm anGvjqe4z3h ấy9PS8TjxF tXmRBrở về9PS8TjxF nữaGvjqe4z3 đúGvjqe4z3ng không?"

Dung ÂnXmRB cXmRBhỉ cảm9PS8TjxF thấGvjqe4z3y cXmRBổ họ9PS8TjxFng khô9PS8TjxF rápGvjqe4z3 khóGvjqe4z3 chịu,Gvjqe4z3 côGvjqe4z3 biết,9PS8TjxF Tư Gvjqe4z3Cần c9PS8TjxFuối cùngGvjqe4z3 cũXmRBng sXmRBẽ c9PS8TjxFó 9PS8TjxFngày hốGvjqe4z3i XmRBhận, cô9PS8TjxF Gvjqe4z3ôm ha9PS8TjxFi Gvjqe4z3bai côXmRB Gvjqe4z3gái, Gvjqe4z3“Tư Cần,9PS8TjxF đứngXmRB lên đi,9PS8TjxF chún9PS8TjxFg Gvjqe4z3ta v9PS8TjxFào phòXmRBng trước."

"Ban đầuXmRB lúcGvjqe4z3 cậu9PS8TjxF kXmRBhuyên 9PS8TjxFmình, XmRBmình k9PS8TjxFhông 9PS8TjxFnghe, nhưng9PS8TjxF bây gGvjqe4z3iờ, Gvjqe4z3tim củaXmRB mìnXmRBh rXmRBất XmRBđau rất9PS8TjxF đau...”Gvjqe4z3 hXmRBai tXmRBay TXmRBư Gvjqe4z3Cần d9PS8TjxFán chặtGvjqe4z3 trưGvjqe4z3ớc ngực,XmRB bXmRBa chữ H9PS8TjxFạ Tử9PS8TjxF HạoXmRB trên9PS8TjxF tayGvjqe4z3, XmRBvì XmRBcô dXmRBùng sứcXmRB mGvjqe4z3à mXmRBáu tươi9PS8TjxF ch9PS8TjxFảy ra9PS8TjxF, cXmRBhất XmRBlỏng rỉXmRB ra đỏXmRB sẫmGvjqe4z3, Gvjqe4z3chói mGvjqe4z3ắt kGvjqe4z3hông thôi.

"Anh Gvjqe4z3ấy nXmRBói, aXmRBnh ấGvjqe4z3y khô9PS8TjxFng qu9PS8TjxFan tâGvjqe4z3m đXmRBến q9PS8TjxFuá khGvjqe4z3ứ của9PS8TjxF mìnhGvjqe4z3, anh ấyGvjqe4z3 9PS8TjxFmuốn cướiGvjqe4z3 mìn9PS8TjxFh, DunXmRBg Ân,9PS8TjxF a9PS8TjxFnh ấy9PS8TjxF nGvjqe4z3ói XmRBmuốn 9PS8TjxFkết hônGvjqe4z3 vớ9PS8TjxFi Gvjqe4z3mình...” TGvjqe4z3ư CầGvjqe4z3n ngồi 9PS8TjxFdưới đất,XmRB vừa9PS8TjxF khócGvjqe4z3 XmRBvừa cười,Gvjqe4z3 trênXmRB mặtGvjqe4z3 nướXmRBc mGvjqe4z3ắt 9PS8TjxFcùng mGvjqe4z3áu hGvjqe4z3òa 9PS8TjxFvào nhauGvjqe4z3, cô đXmRBến bâ9PS8TjxFy giờGvjqe4z3 vXmRBẫn Gvjqe4z3cô đơXmRBn, Gvjqe4z3hiện tại,XmRB thật9PS8TjxF k9PS8TjxFhó khănGvjqe4z3 9PS8TjxFcó nXmRBgười nóGvjqe4z3i yêuGvjqe4z3 cô,9PS8TjxF mGvjqe4z3uốn cho9PS8TjxF cô mộtXmRB giXmRBa đGvjqe4z3ình ấm9PS8TjxF áp,Gvjqe4z3 Gvjqe4z3nhưng HạGvjqe4z3 TửXmRB 9PS8TjxFHạo, ch9PS8TjxFo dùGvjqe4z3 cGvjqe4z3ô thậtGvjqe4z3 muốn9PS8TjxF tiếpGvjqe4z3 nhXmRBận tGvjqe4z3ình yêu củaGvjqe4z3 anGvjqe4z3h, họGvjqe4z3 XmRBcũng XmRBkhông XmRBcó một9PS8TjxF chúGvjqe4z3t khGvjqe4z3ả năng.

Yêu 9PS8TjxFsâu đ9PS8TjxFậm n9PS8TjxFhư vậGvjqe4z3y, vừXmRBa Gvjqe4z3mới bXmRBắt XmRBđầu, XmRBcũng đ9PS8TjxFã sắpGvjqe4z3 XmRBchết đGvjqe4z3i, n9PS8TjxFó được Gvjqe4z3hun đúcGvjqe4z3 từXmRB tuy9PS8TjxFệt vọng9PS8TjxF vGvjqe4z3à cừuXmRB 9PS8TjxFhận, s9PS8TjxFau XmRBkhi Gvjqe4z3mọc rểGvjqe4z3 XmRBnẩy mầmGvjqe4z3, nhấGvjqe4z3t địnXmRBh sẽ 9PS8TjxF chết 9PS8TjxFnon. XmRBTư CXmRBần chặtXmRB lấXmRBy DuGvjqe4z3ng Ân,9PS8TjxF cô9PS8TjxF khônXmRBg muốnGvjqe4z3 mộXmRBt mìXmRBnh c9PS8TjxFô đơnXmRB ởXmRB 9PS8TjxFchỗ này,9PS8TjxF cô cảm9PS8TjxF Gvjqe4z3giác Gvjqe4z3mình sXmRBắp 9PS8TjxFđiên rồi,XmRB "MGvjqe4z3ình tạ9PS8TjxFi 9PS8TjxFsao lXmRBại yêuXmRB anGvjqe4z3h ấyXmRB, tạGvjqe4z3i sao?"

Dung ÂnGvjqe4z3 mâGvjqe4z3n khẩGvjqe4z3n đXmRBôi Gvjqe4z3môi, mặ9PS8TjxFc dù9PS8TjxF như9PS8TjxF vậy,Gvjqe4z3 bêXmRBn trXmRBong đôGvjqe4z3i mắt vẫGvjqe4z3n 9PS8TjxFlà Gvjqe4z3mơ hồXmRB Gvjqe4z3hơi nước.

“Tư CầXmRBn, Gvjqe4z3hãy qu9PS8TjxFên XmRBhết đi..."

"Mình k9PS8TjxFhông 9PS8TjxFquên đượXmRBc,” TưXmRB Cầ9PS8TjxFn thất9PS8TjxF thaGvjqe4z3nh khXmRBóc rống, "Gvjqe4z3Dung ÂGvjqe4z3n, cGvjqe4z3ậu đừngXmRB XmRBnói, hGvjqe4z3ãy nghGvjqe4z3e m9PS8TjxFình nóGvjqe4z3i đượXmRBc 9PS8TjxFkhông, mìnhGvjqe4z3 cGvjqe4z3ó rất9PS8TjxF 9PS8TjxFnhiều điều muốnGvjqe4z3 nói..."

Hai người9PS8TjxF cXmRBo rúXmRBc ởXmRB s9PS8TjxFau Gvjqe4z3rèm cửaGvjqe4z3 sổ,Gvjqe4z3 ôm9PS8TjxF nXmRBhau th9PS8TjxFật chặtXmRB, TưGvjqe4z3 Cần nói,XmRB kGvjqe4z3hi cò9PS8TjxFn bé,Gvjqe4z3 Gvjqe4z3lúc XmRBcô XmRBcảm 9PS8TjxFthấy XmRBcô đơn,9PS8TjxF liXmRBền thXmRBích núpXmRB tronGvjqe4z3g gócXmRB, hoặcGvjqe4z3 làGvjqe4z3 9PS8TjxFtrốn trong chăXmRBn, chỉXmRB cXmRBần cóGvjqe4z3 thểXmRB đeXmRBm chínGvjqe4z3h 9PS8TjxFmình giGvjqe4z3ấu đi.9PS8TjxF CXmRBô nóXmRBi DGvjqe4z3ung Â9PS8TjxFn thậtGvjqe4z3 giốn9PS8TjxFg như b9PS8TjxFà XmRBnội, giốngXmRB Gvjqe4z3bà nộXmRBi s9PS8TjxFờ sờGvjqe4z3 đầXmRBu 9PS8TjxFcủa Gvjqe4z3cô, nóiGvjqe4z3 Gvjqe4z3A Cần,XmRB làGvjqe4z3m sXmRBao bâyXmRB giờXmRB mớXmRBi về, đừngXmRB l9PS8TjxFàm quXmRBá sức...

Dung Â9PS8TjxFn thXmRBật Gvjqe4z3không 9PS8TjxFcó che9PS8TjxFn vàGvjqe4z3o nóGvjqe4z3i, 9PS8TjxFcô rXmRBất a9PS8TjxFn tĩXmRBnh 9PS8TjxFnghe, nước mắtXmRB chảyXmRB Gvjqe4z3xuống rơiGvjqe4z3 đến9PS8TjxF trXmRBên mGvjqe4z3u bànGvjqe4z3 taGvjqe4z3y, 9PS8TjxFtừng Gvjqe4z3giọt Gvjqe4z3nở rộ.

Tư 9PS8TjxFCần nóGvjqe4z3i côGvjqe4z3 cùnGvjqe4z3g HGvjqe4z3ạ TửGvjqe4z3 Gvjqe4z3Hạo bắtXmRB đầu,Gvjqe4z3 c9PS8TjxFô Gvjqe4z3nói, bọnXmRB họ9PS8TjxF gặp nhauXmRB ở9PS8TjxF CGvjqe4z3ám DXmRBỗ, 9PS8TjxFlúc ấXmRBy anXmRBh đứngGvjqe4z3 XmRBtrong đám9PS8TjxF ngườiGvjqe4z3, hạ9PS8TjxFc giữaGvjqe4z3 bầXmRBy gGvjqe4z3à, nhì9PS8TjxFn 9PS8TjxFqua một Gvjqe4z3 cái, đãGvjqe4z3 hấXmRBp dẫnXmRB cô.

Cô nói,Gvjqe4z3 lầGvjqe4z3n XmRBđầu giXmRBữa haXmRBi ngư9PS8TjxFời, 9PS8TjxFanh cũnXmRBg rất9PS8TjxF XmRBcẩn tGvjqe4z3hận từngGvjqe4z3 XmRBli từng Gvjqe4z3tí, nân9PS8TjxFg Gvjqe4z3niu côXmRB, XmRBsợ cGvjqe4z3ô đau.

Tư Cần9PS8TjxF nó9PS8TjxFi rấXmRBt nhi9PS8TjxFều rGvjqe4z3ất nhGvjqe4z3iều… Gvjqe4z3đến khi9PS8TjxF, XmRBtiếng nóGvjqe4z3i áGvjqe4z3ch đi, Gvjqe4z3vọng lại9PS8TjxF n9PS8TjxFhư tiếngXmRB kêXmRBu 9PS8TjxFoán, Gvjqe4z3Dung ÂnGvjqe4z3 la9PS8TjxFu nướcXmRB mắt,9PS8TjxF đứnGvjqe4z3g Gvjqe4z3dậy đếnXmRB máy9PS8TjxF Gvjqe4z3đun nước, lấy9PS8TjxF c9PS8TjxFho Gvjqe4z3cô 9PS8TjxFmột 9PS8TjxFly nước.

Lúc tGvjqe4z3rở lại,9PS8TjxF liềnGvjqe4z3 đốXmRBt mộ9PS8TjxFt điếuXmRB thuốc,XmRB huGvjqe4z3ng hănGvjqe4z3g hXmRBút ha9PS8TjxFi hGvjqe4z3ơi sau đGvjqe4z3ó Gvjqe4z3đem điếGvjqe4z3u thuốXmRBc giụiGvjqe4z3 vàoXmRB cổ9PS8TjxF tay.

Mùi vGvjqe4z3ị 9PS8TjxFda th9PS8TjxFịt c9PS8TjxFháy trXmRBong nháXmRBy mắtGvjqe4z3 tràn9PS8TjxF 9PS8TjxFngập c9PS8TjxFả căXmRBn phòng, D9PS8TjxFung ÂGvjqe4z3n vứGvjqe4z3t bGvjqe4z3ỏ chXmRBén nước,XmRB Gvjqe4z3lật đậtGvjqe4z3 k9PS8TjxFéo XmRBtay 9PS8TjxFcô r9PS8TjxFa, “XmRBTư CXmRBần, XmRBcậu điênXmRB Gvjqe4z3rồi sGvjqe4z3ao, cậu nhưXmRB vậyGvjqe4z3 khXmRBông sGvjqe4z3ợ m9PS8TjxFình sẽGvjqe4z3 xả9PS8TjxFy rGvjqe4z3a chu9PS8TjxFyện gìXmRB sao?"

Chữ Hạ9PS8TjxF kXmRBia rướm9PS8TjxF máXmRBu đã9PS8TjxF bGvjqe4z3ị hủyGvjqe4z3 diệt,9PS8TjxF t9PS8TjxFrên cổGvjqe4z3 tXmRBay XmRBhiện XmRBra một đốGvjqe4z3t rất9PS8TjxF sXmRBâu, TXmRBư Cần9PS8TjxF Gvjqe4z3dựa vXmRBách tườngXmRB, “D9PS8TjxFung 9PS8TjxFÂn, cậGvjqe4z3u biếGvjqe4z3t XmRBkhông? 9PS8TjxFMình muốn9PS8TjxF đemGvjqe4z3 Hạ TXmRBử HạoXmRB vĩ9PS8TjxFnh viễ9PS8TjxFn nhXmRBớ troXmRBng lò9PS8TjxFng mìXmRBnh, đợiGvjqe4z3 9PS8TjxFnhững vếtGvjqe4z3 thươ9PS8TjxFng nàXmRBy Gvjqe4z3lành đi,9PS8TjxF Gvjqe4z3chúng có thểXmRB l9PS8TjxFưu lại9PS8TjxF trêGvjqe4z3n thânGvjqe4z3 9PS8TjxFthể mìnGvjqe4z3h 9PS8TjxFcả đời9PS8TjxF nàXmRBy, người9PS8TjxF đànGvjqe4z3 ông9PS8TjxF này,XmRB mXmRBình sXmRBẽ cóXmRB anXmRBh ấy cảXmRB đXmRBời, 9PS8TjxFanh XmRBấy sẽ9PS8TjxF kXmRBhông biXmRBến mất,9PS8TjxF chỉXmRB cXmRBó thểGvjqe4z3 th9PS8TjxFeo thờ9PS8TjxFi Gvjqe4z3gian màGvjqe4z3 kXmRBhắc sGvjqe4z3âu hơn, Gvjqe4z3mình muốnGvjqe4z3 dùGvjqe4z3ng cáiXmRB 9PS8TjxFnày đểXmRB tXmRBế lễ9PS8TjxF, đâyGvjqe4z3 làGvjqe4z3 kho9PS8TjxFảng thGvjqe4z3ời giGvjqe4z3an duXmRBy n9PS8TjxFhất mXmRBình được yêu,XmRB mìGvjqe4z3nh y9PS8TjxFêu rGvjqe4z3ất sXmRBâu đậXmRBm, khônXmRBg thể9PS8TjxF lGvjqe4z3ấy rXmRBa được..."

Hai mắt9PS8TjxF Gvjqe4z3Tư CầXmRBn trốXmRBng XmRBrỗng, DuXmRBng Ân9PS8TjxF 9PS8TjxFvén tGvjqe4z3óc côGvjqe4z3, mu9PS8TjxFốn x9PS8TjxFem vết thương9PS8TjxF t9PS8TjxFrên ta9PS8TjxFy cô,XmRB n9PS8TjxFhưng kXmRBhông cho.

Cô ngồiXmRB dưới9PS8TjxF đấ9PS8TjxFt, khóc9PS8TjxF đ9PS8TjxFến Gvjqe4z3sau cùnXmRBg, lXmRBại iXmRBm lặngXmRB lạGvjqe4z3 XmRBthường, cô dựXmRBa vàXmRBo cửaXmRB sXmRBổ s9PS8TjxFát đất,XmRB áXmRBnh mắtXmRB nhìn9PS8TjxF Gvjqe4z3ra Gvjqe4z3mặt trời.

Sau hXmRBơn nGvjqe4z3ửa đêm,9PS8TjxF mộtXmRB 9PS8TjxFcâu TưGvjqe4z3 CầnGvjqe4z3 cGvjqe4z3ũng khôXmRBng nóGvjqe4z3i, DuXmRBng ÂGvjqe4z3n theo 9PS8TjxF cô ngồi,9PS8TjxF cảXmRB đê9PS8TjxFm khônXmRBg cGvjqe4z3ó 9PS8TjxFnhắm mắt.

Đến n9PS8TjxFgày th9PS8TjxFứ haGvjqe4z3i, Tư9PS8TjxF Cần9PS8TjxF mệt9PS8TjxF mỏiGvjqe4z3, 9PS8TjxFphải XmRBdựa vXmRBào cửa9PS8TjxF sổGvjqe4z3 ngủGvjqe4z3 say, XmRBDung 9PS8TjxFÂn đGvjqe4z3ỡ XmRBcô vXmRBào 9PS8TjxFphòng, tronXmRBg pXmRBhòng kháchXmRB đ9PS8TjxFã dọnGvjqe4z3 dẹp9PS8TjxF sạXmRBch s9PS8TjxFẽ, XmRBcô không dá9PS8TjxFm rXmRBa cửXmRBa, XmRBgọi đồGvjqe4z3 ăGvjqe4z3n maGvjqe4z3ng đếXmRBn, cGvjqe4z3ảm thấyXmRB rấGvjqe4z3t mGvjqe4z3ệt, liềnXmRB 9PS8TjxFtựa vào9PS8TjxF trênXmRB ghGvjqe4z3ế sXmRBa lonXmRB ngủ mộtXmRB hồi.

Tư C9PS8TjxFần ng9PS8TjxFủ đếnXmRB xế9PS8TjxF cGvjqe4z3hiều, lúcGvjqe4z3 XmRBđi ra9PS8TjxF, tắm9PS8TjxF rửGvjqe4z3a, qGvjqe4z3uần áXmRBo cũng thay9PS8TjxF, đầu9PS8TjxF tóc9PS8TjxF 9PS8TjxFvẫn cGvjqe4z3òn ư9PS8TjxFớt, t9PS8TjxFinh thGvjqe4z3ần nhì9PS8TjxFn 9PS8TjxFqua XmRBkhông tXmRBệ, Gvjqe4z3khôi phGvjqe4z3ục khôngXmRB ít.