You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đâ2kv8̀u 2kv8lông mày6a8v Du6M9Dng QtAoÂn 6a8vnảy K5Sjlên, áQtAonh mK5Sjắt củQtAoa K5Sjanh qua6M9D́ mức 6M9Dsắc bén2kv8 thô6M9Dng suQtAoốt, là6a8vm người6a8v t6M9Da 2kv8né tráK5Sjnh khô6M9Dng được.

Cô khôn2kv8g nóQtAoi giK5Sj̀, tin6a8vh tếK5Sj ng6M9Dhĩ, nếuK5Sj Na6a8vm Dạ2kv8 Tướ6M9Dc biết G6a8viản 6a8vlà 6a8vTư CầnQtAo, ít2kv8 nhâ6a8v́t 2kv8sẽ bi6M9Dết cK5Sjô â2kv8́y l6a8vam như6a8v vậy6a8v 6M9Dvì li6M9D́ K5Sjdo 6M9Dgì, nghĩ nhK5Sjư K5Sjvậy, QtAoso vơ6M9D́i G6M9Diản vô6M9D d2kv8uyên 6a8vvô c6M9Dớ 2kv8tìm ngQtAoười đối6a8v phK5Sjó QtAoHạ PK5Sjhi Vu6a8ṽ thì 6M9Dlý d6M9Do naK5Sj̀y c6M9Dó sức2kv8 thuyK5Sjết ph6a8vục hơn.

 

Ngón ta6a8vy b6M9Dắm chặ6a8vt lK5Sjan ca2kv8n lôQtAọ K5Sjra k6M9Dhẩn trương6M9D, D6a8vung Ân QtAoxoay ngườiQtAo đQtAoi 2kv8tới 6a8vphòng ngủQtAo, 6M9D"Anh đã6M9D nK5Sjói, những2kv8 ngươ6a8v̀i làm6M9D tổn2kv8 thươn6a8vg Hạ Ph6M9Di 6a8vVũ mộtQtAo ngưK5Sjời cũn6a8vg khQtAoông bỏQtAo quaQtAo, vậy6a8v la2kv8̀ co6a8v́ 2kv8ý gì?"

"Bọn họ2kv8 là6M9D hưK5Sjớng 2kv8về 2kv8phía c6M9Dô QtAoấy đến,QtAo măK5Sj̣c dù bốnK5Sj b6M9Dề lô2kv8́i 2kv8ra đQtAoều biK5Sj̣ 6a8vchặn lQtAoại, n6a8vhưng K5Sjlúc ấy,2kv8 chuK5Sj́ng tôi6a8v QtAoai cu6M9D̃ng khôK5Sjng biết. 6a8vCô K5Sjấy troK5Sjng tiQtAònh QtAohuống 2kv8như vâ6a8ṿy 6M9Dvẫn K5Sjđẩy cửa6M9D K5Sjxe 2kv8kéo taK5Sjy cứa6a8v tôi,2kv8 Ân Ân,QtAo tôiQtAo k6a8vhông 6M9Dcho c2kv8ô ấ6a8vy đưQtAoợc thứK5Sj kha2kv8́c, như6a8vng nếuQtAo a6M9Di mQtAouốn làm2kv8 QtAocô 2kv8ta tổn thương2kv8, tôiQtAo seQtAõ đòQtAoi 2kv8về từK5Sjng 6a8vcái một."

Dung Ân6a8v đK5Sji 2kv8vào pQtAohòng ngủ,6a8v tiếngQtAo kho2kv8́c rốngQtAo 6a8vcủa Hạ2kv8 P6a8vhi Vũ còn2kv8 ơQtAỏ QtAobên t2kv8ai, c2kv8òn cóQtAo, gưQtAoơng mặt6M9D bQtAoi 6M9Dthương tuyệt6M9D vọn6M9Dg cuQtAỏa 6a8vHạ 6M9DTử HQtAoạo, cũng là6a8vm chQtAoo ngưK5Sj̣c QtAocô nQtAohư bi6M9Ḍ bó6M9Dp ng6a8vhẹn, dườn6a8vg n6a8vhư 2kv8bị 6M9Dtảng K5Sjđá khổ2kv8ng lồ đè6a8v 6M9Dép, thở2kv8 khô6a8vng được.

"Anh đ6a8vòi n6M9Dợ cQtAoho H2kv8ạ P6M9Dhi Vũ2kv8, QtAovậy nhữK5Sjng đau6M9D đớn2kv8 TưK5Sj CQtAoần đã trảK5Sji qu6M9Da, 2kv8cô 6a8vấy phảK5Sji 2kv8đi đ6a8vòi 6M9Dai QtAođây?" Dun2kv8g ÂnK5Sj th6M9Dất K5Sjthần ngồi2kv8 ởQtAo K5Sjmép giường, 6M9Dngước lênK5Sj nhìnQtAo Na6M9Dm 2kv8Dạ Tước,K5Sj "Phươ2kv8ng 6M9Dthức giốngQtAo nha6M9Du, 2kv8anh cònK5Sj muốn diê2kv8̃n lQtAoại lầnK5Sj nQtAoữa, phải2kv8 không?"

Nam QtAoDạ Tước2kv8 đứn2kv8g K5Sjở cửQtAoa t6a8vhân th2kv8ể cK5Sjao t6M9Do dự2kv8a vàoQtAo 2kv8vách tường, “CôQtAo t2kv8a quả6a8v n2kv8hiên chK5Sjính l6M9Dà T6a8vư Cần."

Dung ÂnQtAo khK5Sjông cQtAoó thQtAoừa nh2kv8ận, cũ6M9Dng k6a8vhông cóK5Sj ph6a8vủ nh2kv8ận, "Ban đầuK5Sj, nếQtAou khQtAoông p6M9Dhải an6a8vh 6M9Dra t6M9Day tànQtAo nhẫnK5Sj, Hạ2kv8 PK5Sjhi Vũ6M9D cũn6a8vg K5Sjsẽ 6a8vkhông cQtAoó hôm2kv8 nay, K5SjTư CầnQtAo cũng6M9D sK5Sjẽ kQtAohông 2kv8có kết6M9D qu6M9Dả như2kv8 6M9Dbây giờ,QtAo QtAoNam K5SjDạ Tước6M9D, K5Sjrốt cuộc, cQtAoục diệ6a8vn đến6a8v nK5Sjgày hôm6a8v QtAonay, cũn2kv8g la2kv8̀ dK5Sjo anh."

Cô gQtAoiương ngón2kv8 t2kv8ay 6M9Dchỉ đê6a8v́n ngưK5Sjời an2kv8h t6a8vrách móQtAoc, NaQtAom D6M9Dạ Tước cK5Sjàng khôQtAong 2kv8có 2kv8phủ nhậK5Sjn, là6a8v tr6a8vách nhiệ6a8vm cQtAoủa anh6M9D, aQtAonh sẽ6a8v kK5Sjhông đẩK5Sjy r6M9Da, mặc 6a8vdù ngày6M9D đK5Sjó Tư6a8v C6a8vần đã2kv8 quáK5Sj khíc6a8vh trước2kv8, như6M9Dng hànQtAoh độ6a8vng đố6M9Di phó nhưQtAo 2kv8vậy, duK5Sj̀ s6a8vao cũngQtAo la6M9D̀ anh.

"Anh muQtAoốn đK5Sjòi 2kv8về nQtAohư thế2kv8 nàoK5Sj chứ?6M9D" 2kv8Dung Ân6a8v hai ta2kv8y chố2kv8ng 2kv8ở gi6M9Dường, "C2kv8ô ấy2kv8 bâyQtAo 2kv8giờ K5Sjcòn c6a8vó QtAocái gi2kv8̀ K5Sjđể cácK5Sj người 2kv8lấy đi6a8v nữa?"

Nam DK5Sjạ Tướ6a8vc ngh6M9Diêng đQtAoứng dậy,6M9D QtAođi vàK5Sjo 6M9Dphòng ngủK5Sj, "C6M9Dho nên, QtAocô t6a8va đ6M9Dổi khuô6M9Dn mặt6M9D cK5Sjhính là6M9D vì6a8v trQtAoả t6a8vhù? C6a8vô K5Sjta khuấ6a8vt nhục,K5Sj bà2kv8 2kv8nội QtAocô ta chêK5Sj́t, nếu6a8v 6a8vnhư K5Sjvậy, vì2kv8 6a8vsao kh6a8vông tr6M9Dực QtAotiếp 6a8vtìm tôi?"

Dung QtAoÂn thấy2kv8 6M9Danh n2kv8gồi vàoK5Sj 6a8vbên cạn6M9Dh mình,6M9D tQtAohân ảnh2kv8 caQtAoo lớn ng6a8văn trQtAoở 6M9Dánh sángK5Sj 2kv8nơi điQtAỏnh đ6a8vầu, cô6a8v đột6a8v nhiê6M9Dn 6a8vcảm gia2kv8́c QtAorất 2kv8mệt 2kv8mỏi, chu 6M9Dtoàn ở6a8v h6M9Dai b6a8vên, K5Sjtrơ mắtK5Sj nQtAohìn ngườiQtAo kh6a8vác đaK5Sju đ6M9Dớn rồ6M9Di lạ6M9Di khôQtAong thể vãn6M9D hồi,QtAo "6a8vCô ấQtAoy 6M9Dnói, ngươ2kv8̀i cô2kv8 ấ2kv8y K5Sjkhông 6a8vmuốn thương6a8v tổn2kv8 nK5Sjhất là tôi,QtAo 6a8vcô ấyQtAo b6M9Diết chún6a8vg 2kv8ta ởK5Sj chung2kv8, N6M9Dam 2kv8Dạ Tước,K5Sj tôQtAói hômK5Sj đo6a8v́, h6M9Dai người cũnK5Sjg khôQtAong cóK5Sj xả2kv8y 6a8vra chuyệK5Sjn gì..."

Thông mi2kv8nh nh6a8vư K5Sjanh, c6a8vhỉ c2kv8ần nghi6M9D̃ 6a8vmột 6a8vchút, là6a8v 6M9Dcó thể thôn6M9Dg suô6M9D́t 2kv8những thứK5Sj k6a8via bK5Sjan đầuK5Sj khônQtAog co2kv8́ chQtAouyện gQtAoì, NK5Sjam D6M9Dạ TướcK5Sj tQtAohuận thế nằmQtAo dàK5Sji tr6M9Dên giườnK5Sjg, nói2kv8 cái6a8v g6a8vì cũnK5Sjg kK5Sjhông 6a8vcó 6a8vnói, nh6M9Dắm haQtAoi m6a8vắt lại.

Dạ 6a8vDạ dự2kv8a ơ2kv8̉ b2kv8ên cạnhQtAo, b6M9Dị 2kv8đá m6a8vột cáQtAoi, lầnQtAo n2kv8ày khôngK5Sj kêu lQtAoên K5Sjnữa, bộ6a8v dángQtAo iK5Sjm lặngK5Sj caK5Sj̀ng lK5Sjộ 6M9Dra K5Sjvẻ đángK5Sj thương.

Tư Cần6a8v m6M9Dấy n6a8vgày qQtAoua cũng2kv8 khônQtAog c6a8vó đK5Sji làK5Sjm, cK5Sjô biết2kv8 trốn2kv8 cũng2kv8 vô dụng,6a8v đợQtAoi chuyệnK5Sj s2kv8áng tỏ…6M9D cô6a8v liê6M9D̀n khônK5Sjg co2kv8́ đường2kv8 t2kv8hể đi.

Chẳng qQtAoua là2kv8, K5Sjcô l6a8vàm K5Sjsao cũng6M9D 6M9Dkhông K5Sjnghĩ tớiQtAo 6M9DNam Dạ6a8v TK5Sjước sẽ tìmQtAo t6a8với cửa.

Khi cô6M9D mởK5Sj cửaK5Sj, thâ6M9D̀n sắ6M9Dc QtAorun 2kv8sợ, ro2kv8̃ ràng6M9D k6M9Dinh ngạc, ngươ6a8v̀i đaK5Sj̀n 6M9Dông môQtAọt mì6M9Dnh đế6a8vn, TK5Sjư Cần2kv8 tra2kv8́nh r2kv8a bênQtAo 2kv8cạnh ý6M9D QtAonói a6a8vnh vào.

Cô ro2kv8́t ch2kv8o 2kv8anh l6M9Dy nước,K5Sj NK5Sjam DạQtAo Tước6a8v 2kv8mười ngóQtAon t6M9Day nắm chặt6a8v, T6M9Dư 6M9DCần mă6M9Ḍc q2kv8uần á2kv8o 2kv8đơn gQtAoiản ngồi2kv8 K5Sjđối diêQtAọn anh.

"Anh t2kv8ới, lK5Sjà v2kv8ì c6M9Dhuyện HạQtAo K5SjPhi VK5Sjũ sao?"

"Cô QtAokhông sợK5Sj 6a8và?" C2kv8on ngươ6M9Di NaK5Sjm Dạ2kv8 TướcK5Sj bénQtAo nhọnK5Sj quét b6M9Dốn p6a8vhía, cQtAoăn ph6a8vòng rQtAoất đơnK5Sj giản6M9D, khônQtAog c2kv8ó bàyQtAo biệnQtAo g6a8vì xinh đẹp.

"Lúc tôiQtAo bắtQtAo đầu2kv8 2kv8lên kếK5Sj hoạK5Sjch, tQtAoôi đã6a8v khôn6a8vg nghĩ đến6a8v n6a8vỗi sơ6a8ṿ nữa.6a8v" M6a8vục đi6M9D́ch K5Sjcủa TQtAoư 6a8vCần 2kv8đã đạ2kv8t đượcK5Sj, k6M9Dhông c2kv8ần phải giQtAoấu giếK5Sjm nưQtAõa, “TôiQtAo bi6a8vết, 6M9Danh 6a8vsẽ khK5Sjông bỏ2kv8 QtAoqua cK5Sjho 2kv8tôi, H6M9Dạ 6M9Dgia cũn6a8vg sẽ khôn6M9Dg b6a8vỏ qua6M9D, t6M9Dôi đa6M9D̃ l6M9Dàm đượ6a8vc đêQtAón nướcK5Sj này,QtAo đK5Sjã cK5Sjó th6M9Dể 6M9Dxem như 6a8vđòi K5Sjnợ đK5Sjược rồi,2kv8 2kv8chuyện bà6a8v nội,2kv8 luK5Sjật pha6M9D́p K5Sjphán QtAoquyết rK5Sjất c6a8vông bằng 6M9Dsao? T6a8vôi kh6M9Dông 6M9Dmuốn thứ2kv8 6M9Dhư 2kv8vô đó,2kv8 châ6a8vn c2kv8hính đềnQtAo mạngQtAo, tQtAoôi cũng6M9D kK5Sjhông thể l6M9Dàm được,6a8v 6a8vcho nK5Sjên, K5Sjtôi ra2kv8̣ch trên6M9D m6M9Dặt côQtAo QtAota một2kv8 đường."

Thật rQtAoa K5Sjthì, troQtAong thế6M9D 2kv8giới cu2kv8̉a N6M9Dam Dạ6M9D 6M9DTước, 6a8vloại ăn miếngQtAo 2kv8trả miếnQtAog này2kv8 gặpQtAo QtAophải khôn2kv8g 6a8vít, QtAoanh tK5Sjhậm chí6M9D t6a8vìm khQtAoông 6a8vra lí K5Sj do K5Sjphản K5Sjbác TQtAoư Cần.

Cô K5Sjgái bưng2kv8 c2kv8hén tràQtAo đưQtAóng lêK5Sjn, đi6M9D đến6M9D bQtAoan QtAocông, “Ban đầu,K5Sj tK5Sjôi hậ6a8vn ca6M9D̉ ha2kv8i ngườiQtAo, c6a8vho 6M9Dnên, tôQtAoi trơQtAỏ lại,2kv8 ch6M9Duyện thưQtAó nhấtQtAo chính là6a8v tìm6a8v anhK5Sj, tôiK5Sj vốn6a8v 6a8vđịnh, để6M9D sQtAoau 6a8vkhi aQtAonh biK5Sjết đượcK5Sj tK5Sjhân phận củaQtAo K5Sjtôi, cóQtAo phả6M9Di s6a8vẽ thấyK5Sj rất6a8v ghê2kv8 6a8vtởm, nhưng6a8v y2kv8́ nghi2kv8̃ 2kv8ban đâ2kv8̀u s6a8vau khiK5Sj gặp DK5Sjung ÂK5Sjn đK5Sjã 6M9Ddao động.QtAo TôiQtAo từ6M9Dng muốn6a8v tQtAoừ anh6M9D, QtAolàm r2kv8a 2kv8rất nhiề6a8vu chuyện, nhưn6a8vg cuối2kv8 cùngK5Sj cu2kv8̃ng bo6a8v̉ qua6M9D, chi6M9D́nh tôQtAoi đa6a8ṽ khô6M9Dng c6a8vó haK5Sj̣nh phúc,K5Sj liền muốK5Sjn cQtAoô ấy2kv8 c6a8vó tK5Sjhể hạnh6M9D phúc."

Nam D6a8vạ K5SjTước 6a8vmột lần6M9D nữK5Sja n2kv8hìn kỹ6a8v côK5Sj gái2kv8 nà6a8vy, bo2kv8́ng lưK5Sjng QtAocô mảnh maiK5Sj, m6M9Dặc mặc6M9D 2kv8dù tưK5Sj tưởn6M9Dg 2kv8rất K5Sjcực đoQtAoan, nhưng2kv8 khQtAoông QtAophải kh6a8vông thừaQtAo nhận, cô2kv8 đối6M9D vQtAoới ng2kv8ười tố6a8vt vK5Sjới mìnhQtAo, QtAonhiệt 2kv8tình K5Sjbáo 2kv8đáp nô6a8v̀ng nhiệt,6a8v ngưK5Sjời n6a8vhư vậy, QtAoyêu hậQtAon qu6M9Dá rõ6M9D ràng.

"Tôi từngK5Sj kK5Sjhông ch2kv8o QtAolà mình2kv8 làm2kv8 gQtAoì QtAosai," ánh 2kv8 mắt lươQtAót q6a8vua 6M9Dtai T6M9Dư CầnQtAo nh6a8vìn về6a8v nơiQtAo x6M9Da, 6M9D“Nhưng lâQtAòn nàyK5Sj, K5Sjtôi lK5Sjại k6M9Dhông có c6a8vách na6M9D̀o 6M9Dkhẳng định."

Cô g6a8vái cườQtAoi cườQtAoi, ng2kv8ón tK5Sjay 2kv8cầm chặt2kv8 ché6a8vn 6a8vtrà, "TôiK5Sj cũng vậy,”2kv8 cQtAoô cười6M9D nh6a8vư kh6M9Dông cư6M9Dời 6M9Dngẩng đầu6a8v nhìK5Sjn về2kv8 nơ6M9Di 6a8vxa, "NgàyQtAo đóQtAo ở6M9D CaK5Sj́m Dỗ, nếu6M9D QtAonhư t6M9Dôi cQtAoó t6M9Dhể kiê6a8vn nh6a8vẫn một2kv8 chút6a8v, cK5Sjũng s6a8vẽ khôn2kv8g c6M9Dó QtAocục diê6a8ṿn nh6a8vư hôm 6a8vnay, n6a8vhưng t6M9Dôi kh6M9Dông cóK5Sj!” 6M9DTính tìn2kv8h TưK5Sj CầnK5Sj rấQtAot mạnhK5Sj K5Sjmẽ, cóK5Sj l6a8vẽ, chuyện6M9D xưa mộtQtAo K5Sjlần nữK5Sja nhớQtAo K5Sjlại… 2kv8cô QtAovẫn 2kv8là nQtAohịn kh6M9Dông đượcK5Sj 2kv8Hạ P2kv8hi VQtAoũ cô2kv8ng kí6a8vch, 6M9Dnhưng vừa ngh6a8vĩ 6a8vtới H2kv8ạ Tử6a8v HQtAoạo… cK5Sjô nhất6a8v đ2kv8ịnh c2kv8ó th6a8vể nQtAohịn xuống.

Cô ngh6M9Dĩ, baQtAon đầuK5Sj cQtAoô 2kv8coi n2kv8hư la6M9D̀ K5Sjcắn nK5Sját 6M9Dhàm rănQtAog cũQtAong có 6M9Dthể nhịn.

Ánh 6a8vnắng K5Sjxuyên thâ6a8v́u điK5Sj va6M9D̀o, chiếuQtAo va6M9D̀o gươngQtAo mặt6a8v NQtAoam Dạ TướcQtAo QtAohiện lê6M9Dn âmQtAo mịQtAo, mỗ6M9Di ng6a8vũ quaQtAon QtAocủa 6a8vanh cũ2kv8ng râ2kv8́t hoànK5Sj mỹ,6M9D kết6a8v hợp v6a8với n6M9Dhau, l2kv8uôn l2kv8uôn là2kv8 6a8vloại ca6a8vo 6M9Dquý m2kv8à mo6M9Ḍi người2kv8 đổK5Sj 6M9Dxô vàQtAoo. N6a8vếu anh QtAo biết có6M9D ngK5Sjày hômQtAo n6M9Day, ba6a8vn đ6a8vầu sẽK5Sj kK5Sjhông đốQtAoi K5Sjvới cô6M9D ấ2kv8y n2kv8hư vậy,6M9D nhiều K5Sj lắm ch6a8vỉ 2kv8là trừngQtAo trịK5Sj mấ6M9Dy tênQtAo k6M9Dia, r6M9Dốt 6M9Dcuộc, Du2kv8ng Ân6a8v nói6a8v khôK5Sjng sai, n6a8vgười gâyQtAo nê6a8vn hê6M9D́t thaK5Sj̉y chuyê6a8ṿn na2kv8̀y, tK5Sjhật r6a8va là2kv8 anh.

Bọn 2kv8họ đứng6M9D 6M9Dở cQtAoùng m6M9Dột p6M9Dhòng, 2kv8cũng khônQtAog có2kv8 nhK5Sjư tK5Sjrong tưởng tượng,QtAo tQtAohủy K5Sjhỏa bấ2kv8t d6M9Dung, 2kv8hai t2kv8ay Tư6a8v 2kv8Cần cK5Sjảm nhận6a8v đượ6M9Dc nhK5Sjiệt độQtAo cu2kv8̉a taK5Sj́ch trà, 6a8v"Anh 2kv8sẽ đối6M9D 2kv8xử tôK5Sj́t v6M9Dới DK5Sjung Â6a8vn, đu6M9D́ng không?"

"Sao côK5Sj 6a8vlại ch6a8vo làQtAo, c2kv8ô 6a8vấy ơ2kv8̉ 6M9Dbên QtAocạnh tK5Sjôi 6M9Dsẽ hạnh phúc?"

Tư CầK5Sjn sQtAouy ng6M9Dhĩ mộQtAot ch6a8vút, c6a8vhậm rãiK5Sj nói,6M9D K5Sj"Trực giá2kv8c thôi, anhK5Sj 2kv8hôm naK5Sjy đến2kv8 nơQtAoi này,K5Sj kK5Sjhẳng đ6M9Dịnh QtAocũng là6a8v v2kv8ì K5SjDung ÂQtAon, thật6a8v 6M9Dra thìK5Sj, chQtAoo dù6M9D anh kK5Sjhông tìm2kv8 6M9Dtôi, tK5Sjôi 6a8vcũng 2kv8sẽ tQtAoìm an6M9Dh. 6M9DDĩ nhiên,6a8v chúnQtAog 2kv8ta khô6M9Dng lK5Sjàm được6M9D b2kv8ạn bè, thậmQtAo 2kv8chí từngK5Sj cQtAoó ý6a8v 2kv8nghĩ đe6M9Dm đối6M9D phươ6M9Dng K5Sjđưa và2kv8o c2kv8hỗ chết,6M9D gặ6M9Dp 6a8vqua lần nà2kv8y về6M9D K5Sjsau, 6M9Dcũng đQtAoừng K5Sjcó QtAogặp QtAomặt lạ6a8vi nữa6a8v, nóiK5Sj với2kv8 D6M9Dung Ân,6M9D t2kv8ôi lQtAoạc tQtAoới tình trạ6a8vng QtAohôm 6a8vnay, khônK5Sjg liêQtAon 6M9Dquan gi6M9D̀ đêK5Sj́n anh..."

“Trả 2kv8nợ vaQtAò trQtAoừng pha2kv8̣t, la6M9D̀ QtAohai loạ6a8vi phương6a8v thức2kv8 khôn2kv8g giống nh2kv8au, t2kv8ôi bên6M9D này,6M9D K5Sjtôi K5Sjsẽ bu6a8vông 6M9Dtay chuy6M9Dện này2kv8 v2kv8ì 2kv8tôi mQtAoà dựng K5Sj lên, hôm6M9D nK5Sjay biếnQtAo th6M9Dành nK5Sjhư vậ6M9Dy, t6a8vôi QtAomuốn K5Sjđến đây6a8v kết6a8v thúK5Sjc. V6M9Dì QtAoÂn Ân6M9D, tôi6a8v cũng khô6M9Dng thểK5Sj tiêK5Sj́p 2kv8tục la6a8v̀m chuyệ2kv8n QtAotổn thương2kv8 6a8vcô, như2kv8ng K5SjHạ g6a8via bên6M9D kia,6a8v bọn h6M9Dọ 2kv8sẽ cQtAoó haQtAònh 6a8vđộng 6a8vcủa 6M9Dhọ, tô2kv8i se6a8ṽ k6M9Dhông QtAonhúng tay2kv8, K5Sjđó là chuy2kv8ện 2kv8giữa ca6a8v́c người,6a8v tK5Sjôi khQtAoông c6a8vách nK5Sjào 6a8vgiúp 6M9Dcô, c6M9Dô h6M9Diểu chưa?K5Sj" Nam DạK5Sj Tư6M9Dớc nóQtAoi rất6M9D thực2kv8 6M9Dtế, cô6M9D 2kv8vén lK5Sjên khQtAoóe miệ6a8vng g6a8vật 6M9Dđầu, K5Sjanh 6M9Dta c2kv8ó thểQtAo vì D6M9Dung ÂnK5Sj lQtAoàm đượ6a8vc chuyê2kv8̣n 6M9Dnày, 6a8vđúng là6M9D k6a8vhông dễ.

Nam 6a8vDạ K5SjTước kK5Sjhông cQtAoó ở2kv8 lâu,QtAo 6a8vTư CầQtAon nói6M9D rất2kv8 K5Sjđúng, b2kv8ọn họ6a8v không QtAolà QtAobạn, nK5Sjếu khôK5Sjng phảQtAoi ở2kv8 giữaK5Sj 6a8vcó mK5Sjột 6M9DDung QtAoÂn, bọ6M9Dn 6a8vhọ K5Sjsớm đã2kv8 bắtK5Sj đầuQtAo chémK5Sj giết QtAolẫn nhau.

Lúc N6M9Dam Dạ2kv8 Tước6a8v mởQtAo cửa6M9D 2kv8đi K5Sjra ngoài6M9D, QtAogiật mi2kv8̀nh 2kv8kinh ngQtAoạc, xoa v2kv8ai người6M9D đaQtAòn ônQtAog đK5Sji 2kv8ra ngoài.

Tư Cần6M9D 6M9Dkhông cK5Sjó ng6M9Dhe được6a8v â6a8vm thQtAoanh đóng6a8v cửa,QtAo cK5Sjô xoaK5Sjy K5Sjngười lại, 6M9Dliền th6a8vấy Hạ6a8v Tử6M9D 6M9DHạo đứn6a8vg 2kv8ở cửa.

Chén 6a8vtrà tro6M9Dng 2kv8lòng bà6M9Dn ta6a8vy rơ2kv8i xuống6M9D mặQtAot 6a8vđất, nướK5Sjc trà6a8v ấm6M9D ápQtAo bắn t6M9Dung t6a8vóe lưng6M9D 6M9Dbàn c2kv8hân Tư2kv8 Cần,6a8v c6a8vô th6a8veo b2kv8ản nK5Sjăng lQtAoui lại6a8v, mặ6a8vc 6M9Ddù sớ6M9Dm muộn QtAo cũng K5Sjsẽ gặpK5Sj, nhưngQtAo n6M9Dếu khôngK5Sj p6a8vhải NaQtAom Dạ2kv8 K5SjTước đ6M9Di QtAora ng6a8voài, T6a8vư CQtAoần c6M9Dhắc chắn6a8v sẽ khôngK5Sj đểQtAo 2kv8anh vào2kv8. ChQtAoân taK5Sjy cô6a8v luốQtAong cuốngQtAo đứngQtAo ởQtAo bK5Sjan cô6M9Dng, 6M9DHạ Tư2kv8̉ 6a8vHạo đóngQtAo cửa lạ6M9Di, mặcQtAo chiếcK5Sj áo6a8v khoá6a8vc 2kv8màu nâQtAou, cằm2kv8 kiênQtAo nghịK5Sj K5Sjlộ K5Sjra 6a8vmấy ph2kv8ần 6M9Dlạnh 6a8vlùng, râu mQtAoép l2kv8âu n2kv8gày khôQtAong cạo.

Hai người6M9D K5Sjliếc n2kv8hau mK5Sjột cái,2kv8 T2kv8ư Cầ6M9Dn lư6a8vớt 6M9Dqua nhữnK5Sjg mã6M9Dnh vỡ kia6M9D đ2kv8i vàoQtAo phòng.

Hạ T6a8vử Hạo2kv8 2kv8thấy c6a8vô 6M9Dmuốn đi2kv8 vàoK5Sj K5Sjphòng 6a8vngủ, hắnK5Sj 6M9Dnắm chặt6a8v ta6a8vy cô, dQtAoùng sức2kv8 rất2kv8 mạnhQtAo, d6M9Dường như6a8v mQtAouốn QtAobẻ 2kv8gãy 2kv8tay TK5Sjư CầK5Sjn, mặc6M9D dùK5Sj K5Sjđau, nhưn6a8vg côK5Sj cũng cắn2kv8 răK5Sjng 6a8vkhông cóQtAo 2kv8kêu lên.

"Tại sao?”6a8v QtAohắn hỏi.

Tư CầK5Sjn cóQtAo thểK5Sj nK5Sjói vớiK5Sj mọ2kv8i người,K5Sj “TôQtAoi khôn2kv8g 2kv8hối hận2kv8”, duy nhK5Sjất QtAokhông thQtAoể đ6a8vối mặt6M9D với6a8v Ha6a8ṿ Tử2kv8 Hạo.

Người đànQtAo ô2kv8ng nắm2kv8 ch6a8vặt 2kv8hai vaK5Sji c2kv8ủa côQtAo, k6a8véo côQtAo đếQtAon, vộQtAoi vãK5Sj đặt 6a8vcô trướcK5Sj mặK5Sjt mQtAoình, "Tạ2kv8i 2kv8sao, chúnK5Sjg 6a8vta vốnK5Sj l2kv8à 2kv8có thểQtAo thật2kv8 tốt,6a8v 6a8vcô tại6a8v sao muốnK5Sj làm6a8v nh2kv8ư vậK5Sjy? T6M9Drần Cần!"

Hắn QtAolay bả6a8v v6M9Dai củaQtAo cô,2kv8 cô6a8v chỉQtAo cảQtAom th6a8vấy b2kv8ên K5Sjtrong đôQtAoi mắtK5Sj K5Sjthế giới tK5Sjan thànhQtAo nhQtAoững m6M9Dảnh nhỏ2kv8, cànK5Sjg 6M9Dlúc càng2kv8 m6a8vơ hồ,QtAo “TôiK5Sj 2kv8không gọ6a8vi K5Sjlà Trần2kv8 Cần, tK5Sjên củ6a8va 6M9Dtôi l6a8và T2kv8ư Cần."

Người đà2kv8n ô6a8vng đốiK5Sj vớK5Sji cáK5Sji t6M9Dên nà6a8vy cũn2kv8g 6M9Dchưa qQtAouen thuộc, "Tại2kv8 2kv8sao cK5Sjô muốn2kv8 gạt6a8v tôi?"

Thân K5Sjthể mản6a8vh khảnhK5Sj củaK5Sj c6a8vô troQtAong K5Sjlòng bQtAoàn tK5Sjay a6M9Dnh K5Sjcàng lộK5Sj ra 6a8v vẻ gầy6a8v yếu6a8v, tóc6M9D quăn6a8v c6a8vhe ở2kv8 taK5Sjy người6a8v 6M9Dđàn ông6a8v, T2kv8ư Cần2kv8 ởQtAo rấ6M9Dt gQtAoần h2kv8ắn, cQtAoó thểK5Sj nhìn thấ6a8vy c2kv8on K5Sjngười mQtAoàu đỏQtAo tươQtAoi, "TửK5Sj HK5Sjạo, a2kv8nh biK5Sjết QtAotại 6a8vsao không?"

"Nói chK5Sjo tô2kv8i biK5Sjết." Gi2kv8ọng nói2kv8 nQtAogười đK5Sjàn ông2kv8 trànK5Sj đầy thống2kv8 khổ2kv8, kh2kv8àn QtAovô cùng.

"Được.” T6a8vư Cần6a8v 6M9Dmặt không6M9D thấy2kv8 đổiK5Sj c6M9Dhống lK5Sjại án6M9Dh mắt6a8v của hắn,2kv8 “Anh6a8v 6a8vsẽ khôn6a8vg quêQtAon, trưQtAoớc đâK5Sjy kh6a8vông lâu,K5Sj 6M9Dem c2kv8ủa an6a8vh đãK5Sj đụng6a8v một6a8v lão6M9D bà chứ?"

Hạ Tử6M9D 6M9DHạo QtAocon n6M9Dgươi như6M9D kiếK5Sjm sắcQtAo thâ6M9Dm tQtAohúy, l6a8vắc đầu, “Cô..."

"Đúng, đóK5Sj 6M9Dlà bQtAoà 6a8vnội tôi2kv8." K5SjNước mắtK5Sj quáQtAo K5Sjmức nặnQtAog nề, cuốiK5Sj 6M9Dcùng vQtAoẫn ch6a8vảy ra6M9D, 6M9Dchảy 2kv8xuống đế6M9Dn 6a8vkhóe m6M9Diệng, mặnK5Sj sápK5Sj làQtAom ng6M9Dười 2kv8ta nôQtAon mửa,6M9D “Bà l6a8và người2kv8 K5Sjthân du2kv8y QtAonhất c6a8vủa tôi6a8v, eQtAom 6a8vcủa 2kv8anh đã6M9D tôngK5Sj ch2kv8ết b2kv8à, còn6M9D có,6M9D 6a8vtôi sở dĩK5Sj đối6a8v xQtAoử vớ6M9Di 2kv8cô K5Sjta K5Sjnhư vậy,2kv8 QtAolà bởiK5Sj 6a8vvì t6a8vôi cũK5Sjng K5Sjđã bịK5Sj như6a8v vậy6M9D, 2kv8Hạ Tử6a8v Hạo, t2kv8ôi bịQtAo ng6M9Dười 2kv8ta cưỡng6a8v QtAodâm, an2kv8h QtAocó biếtQtAo không?"

Tóc nQtAogắn 2kv8của 2kv8người đà6M9Dn ông6a8v dường6a8v 6a8vnhư dự6M9Dng th6M9Dẳng lê6a8vn, mười ngón6a8v taQtAoy 6a8vanh 6a8vdùng sứcQtAo, t6M9Drên mặt6a8v hiện6M9D r2kv8a vK5Sjẻ khK5Sjó tin6M9D, "KhôK5Sjng thQtAoể 2kv8nào, l2kv8à ai,K5Sj là ai?"

"Anh 6M9Dđi về2kv8 hK5Sjỏi 6M9DHạ Ph6M9Di 6M9DVũ s6M9Dẽ biếtQtAo t6a8vhôi,” QtAoTư CQtAoần bQtAoiết mình tàK5Sjn nhẫn,2kv8 cK5Sjô l6a8vúc 2kv8này, trK5Sjong t6M9Day K5Sjnhư nK5Sjắm 6M9Dlấy QtAomột co2kv8n dQtAoao QtAohai lưỡi,6a8v đâm6a8v Tư6M9D Cần mộ2kv8t QtAonhát đồng2kv8 2kv8thời cũ6a8vng hun6a8vg hăng2kv8 khoéQtAot vào6M9D chính6a8v mình,6a8v “T2kv8ôi 2kv8ở b2kv8ên cạnK5Sjh anh, cũn2kv8g lQtAoà 2kv8vì 2kv8trả t6a8vhù, chuy2kv8ện 6a8vanh QtAonhận hQtAoối lộ,K5Sj cũ6a8vng là6M9D tôQtAoi a2kv8n K5Sjbài, bQtAoây giQtAoờ, anh cuối6a8v cùngQtAo cũn2kv8g hiểK5Sju h6M9Dết rồiK5Sj chứ?"

Hạ Tư2kv8̉ 2kv8Hạo v6a8vung cán2kv8h tK5Sjay, 2kv8Tư CầK5Sjn ngQtAoã 2kv8xuống ghếQtAo sal6M9Don, đầu choángK5Sj vángK5Sj h2kv8oa K5Sjmắt, hắ6a8vn ch6M9Dỉ cảmQtAo t6a8vhấy 6M9Dcả bộK5Sj ngựcK5Sj giốK5Sjng n6a8vhư l2kv8à muốQtAon nổ6a8v QtAotung lừa gạt,6M9D QtAophản 6a8vbội, h6M9Dắn y2kv8êu ngườ6a8vi ph6M9Dụ K5Sjnữ này2kv8 sâK5Sju đậ2kv8m nhưQtAo 6a8vvậy, cũng2kv8 vì2kv8 côQtAo mà2kv8 không tiQtAoếc trở2kv8 mặtQtAo K5Sjvới mọ6M9Di người6M9D QtAotrong nhà6M9D, m2kv8uốn chK5Sjo côQtAo một6M9D gi6M9Da đình,QtAo hắ6a8vn quýK5Sj trọng 6a8vnhư t2kv8hế, nh6a8vưng đổQtAoi K5Sjlại l2kv8à K5Sjcái gì?

Phanh thây6a8v 6M9Dxé xácK5Sj, cũ6a8vng không6a8v 6M9Dcó đQtAoau nK5Sjhư QtAovậy. HạK5Sj 6a8vTử Hạo đứngK5Sj QtAoở troQtAong phòngQtAo 6M9Dkhách, n6a8vhớ tớ2kv8i gươnQtAog mặ6M9Dt QtAoem gQtAoái bị6M9D 6M9Dhủy hoại2kv8, 6M9Dnhớ tớQtAoi QtAocô ta nửa6M9D đêm6M9D thấ6M9Dy áQtAoc mQtAoộng QtAothức giấc,6a8v hắK5Sjn chQtAoỉ 2kv8cảm thấK5Sjy càngK5Sj ng2kv8ày càng2kv8 QtAoáy náy,QtAo dường nh6a8vư, chíK5Sjnh m2kv8ình 6a8vlà 2kv8hung t2kv8hủ giáQtAon ti2kv8ếp phá6M9D h6a8vủy cô.

"Là mắtK5Sj tô6a8vi b6a8vị mK5Sjù, tK5Sjôi QtAonghĩ cô6M9D tK5Sjhật tâm,K5Sj mọi2kv8 ngườ2kv8i troK5Sjng nhà 6M9Dđều phảQtAon đốQtAoi, K5Sjtôi QtAonhư kẻK5Sj điK5Sjên vẫn6M9D kiêQtAon trì6a8v, PQtAohi Vũ6a8v 6a8vlúc ấyQtAo đã2kv8 6M9Dnhắc nhở6M9D tôi, 2kv8nói c6M9Dô cù6a8vng N6a8vam DạQtAo Tước6a8v qu6a8van hK5Sjệ không2kv8 p6M9Dhải nôn6a8vg cK5Sjạn, QtAonó c6a8vòn xeK5Sjm K5Sjqua hì6M9Dnh QtAocác người 6M9Dlên giư2kv8ờng, như2kv8ng làK5Sj tô2kv8i kê6a8vu QtAonó c6M9Dâm miệ6a8vng. 6M9DBởi v6a8vì, 2kv8những chuyện2kv8 đ2kv8ó cũng làK5Sj c2kv8huyện 6a8vtrước 6M9Dkhi tôQtAoi biết2kv8 6a8vcô, tô2kv8i khQtAoông quaQtAon tâQtAom, tôQtAoi cứ6M9D tK5Sjưởng rằng,6a8v t6a8vôi có thể6M9D cQtAoho 6M9Dcô mộ6M9Dt cuộc6a8v sống6M9D 6M9Dmới, bắt6M9D đầu6M9D lạ2kv8i từ2kv8 K5Sjđầu..." HaK5Sj̣ TưK5Sj̉ Hạ2kv8o nói6M9D xong l6a8vời cuốQtAoi c2kv8ùng, nhQtAoư một6a8v đứa6M9D 6a8vbé ng6M9Dồi cQtAohồm hổmQtAo trênQtAo m6a8vặt 6M9Dđất khócQtAo, ha6M9Di t6a8vay a2kv8nh dùn6M9Dg sức QtAonắm lấyQtAo tK5Sjóc mìn6M9Dh, cầmQtAo l2kv8ên quảK5Sj 6a8vđấm K5Sjhung K5Sjhăng QtAonện tQtAorên đầu.

Tư Cần6M9D khQtAoông chịu6M9D nổi2kv8 chảK5Sjy nước2kv8 mắt6a8v, kh6a8ví l2kv8ực đứng2kv8 l6M9Dên c6M9Dô c6M9Dũng không K5Sjcó, hK5Sjai đ2kv8ầu 6M9Dgối QtAoquỳ b6M9Dò đến2kv8 QtAobên 6M9Dngười đQtAoàn ô6a8vng, “TửQtAo HạoK5Sj, thậK5Sjt xi6M9Dn lỗi,2kv8 6a8vthật xin lỗi..."

Cô khK5Sjông ngh6a8vĩ đến6M9D chK5Sjính mìK5Sjnh l6M9Dại 6a8vđau nK5Sjhư v6a8vậy, ti2kv8m đ6a8vã bị2kv8 xé nát,6a8v cô6M9D cốQtAo gQtAoắng QtAokéo tQtAoay ngườ6M9Di đ2kv8àn 6M9Dông, muốnK5Sj 2kv8ôm an6a8vh, nhưn6a8vg Ha2kv8̣ 2kv8Tử HQtAoạo không m2kv8uốn cô2kv8 đụngQtAo 2kv8chạm, an6a8vh dùngK5Sj K5Sjlực hK5Sjất ra2kv8, khô2kv8ng c2kv8òn kịQtAop th2kv8u QtAolại qK5Sjuả đấmQtAo r6a8vơi K5Sjvào mặt T2kv8ư C2kv8ần. NgườK5Sji đ6M9Dàn ôn6M9Dg 6a8vđứng lên,6M9D đốt2kv8 ngón2kv8 6a8vtay n2kv8ắm ch6a8vặt, trK5Sjên mặQtAot đầy6a8v nướ2kv8c mắt, sa6a8vu K5Sjkhi ngẩnK5Sj 6a8vngơ 2kv8đến 2kv8đáy mắt6M9D 6M9Dtrở thànhK5Sj K5Sjmột mả6a8vnh lạnhQtAo nhưK5Sj băng6a8v, an2kv8h cũng 6a8vkhông qu6a8vay đầu6a8v lạiQtAo đi2kv8 r2kv8a ngoài.

Dung 6M9DÂn nhậnK5Sj đượ6M9Dc điệ6a8vn QtAothoại, QtAolúc chạyQtAo đ6a8vến, đ2kv8ã lQtAoà buổ2kv8i tối.

Cửa nK5Sjhà TK5Sjư 6a8vCần m2kv8ở rộng6a8v, hàngK5Sj xómK5Sj K5Sjở ngoài2kv8 2kv8cửa QtAothỉnh thoảngK5Sj ngó vào.

Bên trK5Sjong p2kv8hòng khQtAoách, b6M9Dừa QtAobộn, K5Sjlon b6M9Dia cùQtAong 6a8vgạc tQtAoàn thuốc, gối6a8v, t6M9Dất cảK5Sj nhữn6M9Dg đ6M9Dồ vật6M9D 2kv8có thểK5Sj némQtAo 2kv8được đầu2kv8 nằ2kv8m dướiQtAo đất.QtAo DK5Sjung Ân2kv8 đóng2kv8 cửa lại,K5Sj ởK5Sj sa6M9Du rèmQtAo c2kv8ửa 2kv8sổ t2kv8ìm được6a8v 6M9DTư Cần.

CÔ chậ6M9Dt vật6a8v đe6M9Dm mQtAoặt chônK5Sj ở6a8v h6M9Dai đầuQtAo QtAogối, tr2kv8ên cổ6M9D 6M9Dtay tráiK5Sj, máu tươi6M9D chảyQtAo K5Sjra, DuQtAong Ân2kv8 nhẹ2kv8 6a8vkéo đầQtAou QtAocủa cô2kv8, chỉ6M9D thấy2kv8 trê6a8vn mặt6M9D c6M9Dô 2kv8sưng lQtAoên mộ6M9Dt mảng l6M9Dớn, khóQtAoe miệngK5Sj QtAorách toạc,6a8v "TưQtAo Cầ6M9Dn, chuyện2kv8 6M9Dgì xQtAoảy r2kv8a, c6M9Dó phải6M9D aK5Sji đánh c2kv8ậu không?"

Bên chân,6M9D là6M9D một6M9D coQtAon da6M9Do cắ6M9Dt tỉaQtAo. C6a8vô khắc6M9D t2kv8ại chí6a8vnh K5Sjcổ ta2kv8y mình b2kv8a c6a8vhữ “K5SjHạ TQtAoử Hạo”,QtAo hơnQtAo nữa,6a8v khK5Sjắc r2kv8ất 6a8vsâu, mỗ2kv8i m6M9Dột 6M9Dvết K5Sjdao 6a8vlàm rách QtAo toạc dQtAoa thịt.

" D6M9Dung 6M9DÂn, mìn2kv8h thậ6a8vt sự6a8v K5Sjyêu anK5Sjh ấyQtAo, yêuQtAo đến2kv8 tậ2kv8n xương tủy...QtAo KhQtAoắc sQtAoâu, nhưng,QtAo mìnK5Sjh bâQtAoy giờ6a8v đã6M9D mất6M9D 2kv8anh QtAoấy rồi.6a8v..”Tóc Tư2kv8 CầQtAon r2kv8ối bù,2kv8 cô bắtK5Sj 2kv8được QtAocánh QtAotay 6M9DDung Ân2kv8, “6a8vLàm sa2kv8o bQtAoây g6a8viờ, có6a8v 6M9Dphải mìn6a8vh sẽ2kv8 kh6a8vông K5Sjbao giờK5Sj có tQtAohể 6a8vtìm anK5Sjh ấ6a8vy tr6a8vở K5Sjvề nữa6a8v đQtAoúng không?"

Dung ÂnK5Sj chQtAoỉ K5Sjcảm th6M9Dấy cQtAoổ 6a8vhọng QtAokhô rá6M9Dp khóQtAo c6M9Dhịu, 6a8vcô b6M9Diết, K5SjTư Cần 6M9Dcuối cùnK5Sjg cũn6a8vg sẽK5Sj c6M9Dó ngQtAoày h6M9Dối hận6a8v, 6M9Dcô ôQtAom hK5Sjai ba6M9Di côQtAo K5Sjgái, “TưK5Sj Cần6M9D, K5Sjđứng 6M9Dlên đi, chún6M9Dg tK5Sja v6a8vào 6a8vphòng trước."

"Ban đ6M9Dầu 6a8vlúc cậK5Sju khuQtAoyên mìn2kv8h, mì6M9Dnh 6M9Dkhông nghe6M9D, K5Sjnhưng bây 2kv8giờ, t6a8vim củaK5Sj QtAomình rất6a8v đ6M9Dau 6a8vrất đau.2kv8..” QtAohai t6a8vay Tư2kv8 Cần6a8v dá6M9Dn c6a8vhặt trướK5Sjc ngực,QtAo ba K5Sjchữ HK5Sjạ Tử6M9D K5SjHạo 6a8vtrên 2kv8tay, 6a8vvì 2kv8cô dù6M9Dng sứ6a8vc màK5Sj máu6a8v K5Sjtươi chảy6a8v r6M9Da, chấ2kv8t QtAolỏng r6M9Dỉ ra đ6a8vỏ sẫm,6M9D 2kv8chói mắt2kv8 khô2kv8ng thôi.

"Anh 2kv8ấy nói6M9D, a6a8vnh ấy6a8v khôngQtAo qua6M9Dn t6a8vâm đếQtAon qu6a8vá khứQtAo 6a8vcủa mình,2kv8 anh 6a8vấy mQtAouốn cướ6M9Di 6M9Dmình, Dun6M9Dg Â6a8vn, K5Sjanh 2kv8ấy 2kv8nói muốn6M9D kếK5Sjt hô2kv8n với6a8v QtAomình...” 6a8vTư Cần ngồi2kv8 dưới2kv8 6a8vđất, vừa2kv8 QtAokhóc vừa6a8v cườ2kv8i, trê6M9Dn QtAomặt nướcQtAo mắ2kv8t c2kv8ùng 2kv8máu hòK5Sja vào6M9D nhaQtAou, cô đến6M9D QtAobây 2kv8giờ K5Sjvẫn côQtAo đơn,6a8v 6a8vhiện K5Sjtại, t6M9Dhật 6M9Dkhó khăn6a8v có2kv8 ngư6a8vời K5Sjnói QtAoyêu c2kv8ô, muốK5Sjn 6M9Dcho cô m2kv8ột K5Sjgia 6M9Dđình ấmK5Sj QtAoáp, nh6a8vưng H6a8vạ TK5Sjử 2kv8Hạo, 6a8vcho d6a8vù côQtAo th2kv8ật muốnQtAo tiQtAoếp nhậnQtAo 6M9Dtình yêu c2kv8ủa anQtAoh, h6M9Dọ cũn6M9Dg kK5Sjhông c6a8vó mộ6a8vt ch6M9Dút khả2kv8 năng.

Yêu sQtAoâu đậm6M9D QtAonhư vậy6a8v, vừaK5Sj m6M9Dới 6M9Dbắt đầu,6M9D cũK5Sjng đK5Sjã 6a8vsắp chế6a8vt đi,2kv8 nó được6a8v huQtAon đúc2kv8 từ6M9D tuyệtQtAo vọ6a8vng v2kv8à cừu6M9D hận,2kv8 sQtAoau kQtAohi m2kv8ọc r6a8vể nẩQtAoy 6a8vmầm, nhất2kv8 QtAođịnh sẽ chết6M9D 6M9Dnon. QtAoTư Cần6M9D ch2kv8ặt lấyK5Sj DunQtAog Â2kv8n, cô2kv8 2kv8không K5Sjmuốn mộ6M9Dt m6a8vình K5Sjcô đơK5Sjn 6a8vở chỗ2kv8 nK5Sjày, QtAocô cảm giác6a8v mìnhQtAo sắp6M9D điênK5Sj rồi,6a8v "M2kv8ình tạ6a8vi s2kv8ao 6M9Dlại yêK5Sju anK5Sjh ấyQtAo, tại6a8v sao?"

Dung 2kv8Ân mâ2kv8n 6M9Dkhẩn đôi2kv8 môi6M9D, mặcK5Sj dùQtAo nhưK5Sj vậy,6a8v bêK5Sjn troQtAong đôiK5Sj m6M9Dắt vẫn l6M9Dà mơK5Sj QtAohồ hơQtAoi nước.

“Tư 6M9DCần, hã6M9Dy quêK5Sjn hế6M9Dt đi..."

"Mình khôK5Sjng qu6a8vên được,”K5Sj K5SjTư Cầ6M9Dn t6a8vhất thanK5Sjh 6a8vkhóc rống, "DungQtAo Ân,2kv8 cậuK5Sj QtAođừng 6M9Dnói, hã6M9Dy ngh2kv8e mì6a8vnh nQtAoói được2kv8 kQtAohông, m6M9Dình c6a8vó 6a8vrất nhiều điềuK5Sj QtAomuốn nói..."

Hai nQtAogười cQtAoo rQtAoúc ởK5Sj sK5Sjau 6a8vrèm c6a8vửa sổ,6M9D ôQtAom nh6a8vau thật2kv8 c6a8vhặt, TưK5Sj C6a8vần nói, k2kv8hi c6M9Dòn bé,6a8v lúK5Sjc cK5Sjô cảQtAom thấy6a8v c2kv8ô K5Sjđơn, liền6a8v t6a8vhích núpK5Sj tro2kv8ng gócK5Sj, hQtAooặc là6M9D trốn trongK5Sj chQtAoăn, chỉ2kv8 c2kv8ần c6M9Dó 2kv8thể đ6a8vem 6a8vchính mìnhQtAo giấuK5Sj đ6M9Di. C2kv8ô nóiK5Sj D2kv8ung K5SjÂn thật2kv8 giống K5Sjnhư K5Sjbà n6a8vội, giố6M9Dng 6a8vbà nội6a8v 6M9Dsờ sờ2kv8 đầu6M9D c2kv8ủa côQtAo, K5Sjnói 6a8vA CK5Sjần, là2kv8m sK5Sjao b6M9Dây gi6M9Dờ QtAomới về,K5Sj đừng làQtAom quá6M9D sức...

Dung ÂQtAon thậtK5Sj khô2kv8ng c2kv8ó che6a8vn v2kv8ào nói,6M9D c6a8vô rất2kv8 aK5Sjn tĩnhK5Sj ngheQtAo, nước2kv8 mắt chQtAoảy xuốngK5Sj r6M9Dơi 2kv8đến trên6M9D K5Sjmu bà2kv8n ta2kv8y, t6a8vừng giọt6M9D 6M9Dnở rộ.

Tư CầnQtAo nói6a8v 6M9Dcô cù6a8vng HạQtAo T6M9Dử 6M9DHạo b2kv8ắt đầu,K5Sj cô2kv8 nó6a8vi, 2kv8bọn họK5Sj gặp nha6a8vu 6M9Dở QtAoCám Dỗ,2kv8 l6M9Dúc ấyQtAo 6a8vanh đứng6a8v QtAotrong 6a8vđám QtAongười, hạcQtAo K5Sjgiữa bK5Sjầy gQtAoà, nhì2kv8n q6M9Dua một cái,6a8v đã6a8v hấQtAop dK5Sjẫn cô.

Cô nói,6a8v lần6M9D đầuQtAo giữ2kv8a h6M9Dai 2kv8người, a2kv8nh cũQtAong rQtAoất cẩn2kv8 K5Sjthận từng2kv8 li từnK5Sjg tíK5Sj, QtAonâng n2kv8iu c2kv8ô, sợK5Sj K5Sjcô đau.

Tư C6a8vần K5Sjnói rất6M9D nh2kv8iều rấ6M9Dt K5Sjnhiều… đến2kv8 kh6a8vi, K5Sjtiếng nó6M9Di ácQtAoh đi, vQtAoọng lạiQtAo 6M9Dnhư tK5Sjiếng 6a8vkêu oán2kv8, Dun6a8vg ÂnK5Sj lK5Sjau 6a8vnước mắt,QtAo đứngK5Sj d6M9Dậy đến2kv8 m2kv8áy đunQtAo nQtAoước, lấy chK5Sjo cK5Sjô mộ6a8vt lK5Sjy nước.

Lúc trở6M9D lại,6a8v liềnK5Sj đốt2kv8 một6a8v điếu6a8v thuốc,2kv8 h6a8vung h6M9Dăng húK5Sjt ha6M9Di h6M9Dơi sau đó6M9D đemK5Sj đ6M9Diếu thuốQtAoc gi6a8vụi v6a8vào cổK5Sj tay.

Mùi v6M9Dị dK5Sja t6M9Dhịt ch6M9Dáy 6M9Dtrong n6a8vháy mắt2kv8 2kv8tràn ngậpQtAo cả6M9D cQtAoăn phòng,2kv8 Dung ÂnQtAo vứK5Sjt bK5Sjỏ ch6M9Dén K5Sjnước, K5Sjlật đật6M9D kéoQtAo tK5Sjay cK5Sjô r6a8va, “TK5Sjư Cần2kv8, cậuQtAo 6a8vđiên 2kv8rồi s6a8vao, cậu 6M9D như vậyQtAo khQtAoông 6a8vsợ m2kv8ình K5Sjsẽ 6a8vxảy r6a8va chuyệnQtAo K5Sjgì sao?"

Chữ 6M9DHạ k2kv8ia rướm6a8v má6M9Du đãQtAo bQtAoị hủ2kv8y diệt,6M9D 2kv8trên cK5Sjổ K5Sjtay hiệK5Sjn r2kv8a một đốt6M9D rấtQtAo sâu,2kv8 TK5Sjư K5SjCần dựa6M9D váchK5Sj tườnK5Sjg, “DQtAoung Â2kv8n, cậu6a8v bQtAoiết không6a8v? MK5Sjình muốn2kv8 đ6M9Dem Hạ TửK5Sj Hạ6a8vo vĩK5Sjnh viễn6M9D nhớ6a8v t6M9Drong lòngQtAo mình,K5Sj đợiK5Sj nh6a8vững vết6M9D thư6a8vơng n6M9Dày làn2kv8h đi,2kv8 chúng có6M9D th6M9Dể lQtAoưu 2kv8lại tr6M9Dên th6M9Dân t6a8vhể mìK5Sjnh cảK5Sj đời2kv8 nàyK5Sj, người2kv8 đàn2kv8 ông6M9D nQtAoày, mìnK5Sjh sẽ2kv8 cóQtAo anh ấyQtAo cả6a8v đời,6a8v 2kv8anh ấy6M9D s6M9Dẽ QtAokhông biến6M9D m6M9Dất, chỉ2kv8 cóQtAo thể2kv8 theK5Sjo thK5Sjời giK5Sjan 6a8vmà 2kv8khắc sâu6M9D hơn, 2kv8mình muốn6a8v dùng2kv8 QtAocái nàyQtAo để2kv8 tế6M9D l6a8vễ, đâyQtAo l6a8và kQtAohoảng thời6M9D 2kv8gian K5Sjduy 2kv8nhất 6M9Dmình đượQtAoc yêu, 2kv8mình yêuK5Sj QtAorất s6M9Dâu 2kv8đậm, khK5Sjông th2kv8ể 2kv8lấy rK5Sja được..."

Hai 6a8vmắt K5SjTư CầK5Sjn trốn6M9Dg rỗnQtAog, D6M9Dung Ân6a8v vén6M9D tócQtAo côK5Sj, muố6M9Dn 2kv8xem v6M9Dết thương K5Sjtrên ta6M9Dy côQtAo, 6M9Dnhưng k6M9Dhông cho.

Cô QtAongồi d6a8vưới đất,6M9D k6a8vhóc 2kv8đến 2kv8sau cùng,6M9D l6a8vại i6a8vm lặn6M9Dg 6M9Dlạ thường, côQtAo d6a8vựa vào6a8v c2kv8ửa K5Sjsổ K5Sjsát đất,QtAo ánh2kv8 m2kv8ắt 6a8vnhìn QtAora K5Sjmặt trời.

Sau h6M9Dơn nửa2kv8 đêQtAom, mộtK5Sj câu2kv8 Tư6M9D Cầ2kv8n cũng6a8v kh2kv8ông nói,K5Sj DunQtAog 2kv8Ân 6a8vtheo cô ngồ2kv8i, c6M9Dả đêQtAom khK5Sjông có6M9D n6a8vhắm mắt.

Đến 2kv8ngày thQtAoứ hai2kv8, Tư6M9D CầnK5Sj mệt6a8v mỏi6M9D, phQtAoải dựa6a8v 2kv8vào cử6a8va sổ2kv8 ngủ K5Sj say, DK5Sjung Ân6a8v đỡ2kv8 cK5Sjô vàoK5Sj ph6M9Dòng, 2kv8trong phòngQtAo khá6a8vch đãQtAo dK5Sjọn d6a8vẹp sạQtAoch 2kv8sẽ, cô6a8v khônK5Sjg dám rK5Sja cửa,6M9D gK5Sjọi đồ2kv8 ăK5Sjn manQtAog đế6M9Dn, cảmQtAo tK5Sjhấy rất6a8v mệt2kv8, liềnQtAo 2kv8tựa 2kv8vào tr6a8vên gK5Sjhế s2kv8a lon ngủ2kv8 mQtAoột hồi.

Tư CQtAoần n2kv8gủ đến6M9D xế6a8v chiề2kv8u, lúc6a8v đ6a8vi r6M9Da, tắ6M9Dm rửa6M9D, quầK5Sjn QtAoáo cũng QtAothay, đầu6a8v K5Sjtóc vẫ6a8vn QtAocòn ướt,QtAo ti6M9Dnh thầ2kv8n nhìn6a8v q6a8vua không2kv8 6a8vtệ, khô6M9Di K5Sjphục khôngK5Sj ít.