You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầuAowS lôngAowS ma6Vqày DPjv4ung Â4Vusn nảy4Vus lênnzF4, a6Vqánh mắAowSt c6Vqaủa nzF4anh quá AowSmức s6Vqaắc Pjv4bén thôngAowS suốtPjv4, làPjv4m ngươ6Vqài tnzF4a né6Vqa tránnzF4h khPjv4ông được.

Cô khôAowSng nó4Vusi gì4Vus, tnzF4inh tếAowS nghiAowS̃, nnzF4ếu N4Vusam Dạ4Vus TướPjv4c biết Gi4Vusản làPjv4 TưnzF4 Cần,Pjv4 i6Vqát AowSnhất AowSsẽ AowSbiết côPjv4 ấyPjv4 6Vqalam nPjv4hư AowSvậy vnzF4ì líAowS Pjv4do 4Vusgì, nzF4nghĩ như vậyAowS, 4Vusso v6Vqaới 6VqaGiản 4Vusvô 4Vusduyên vnzF4ô cơnzF4́ AowStìm ng4Vusười đốinzF4 phónzF4 HạAowS nzF4Phi 6VqaVũ thìnzF4 lý nzF4do nàPjv4y AowScó sức6Vqa thuyếtAowS phPjv4ục hơn.

 

Ngón tAowSay bnzF4ắm chặtPjv4 lanzF4n nzF4can lôAowṢ rnzF4a khânzF4̉n AowStrương, D6Vqaung Ân xo4Vusay ngườiAowS điPjv4 nzF4tới pPjv4hòng nAowSgủ, "Pjv4Anh đã6Vqa nói,Pjv4 4Vusnhững Pjv4người làmnzF4 t6Vqaổn thư6Vqaơng Hạ Pjv4Phi VAowSũ mộ6Vqat người6Vqa cũnAowSg 4Vuskhông b6Vqaỏ AowSqua, vậynzF4 lnzF4à 6Vqacó ý4Vus gì?"

"Bọn họnzF4 làAowS h4Vusướng vPjv4ề phiAowŚa c4Vusô â4Vuśy đế4Vusn, Pjv4mặc dnzF4ù bốn bề4Vus lốPjv4i rAowSa đAowSều 4Vusbị chặnAowS lạinzF4, nhưngAowS lú4Vusc ấ6Vqay, nzF4chúng t6Vqaôi anzF4i cu4Vus̃ng kPjv4hông biết. CôAowS ấy6Vqa t6Vqarong nzF4tình h6Vqauống nh4Vusư vâPjv4̣y vẫn6Vqa đâPjv4̉y cửnzF4a xPjv4e ke4Vuśo taPjv4y cứa4Vus tôAowSi, Ân Â4Vusn, tô6Vqai kh4Vusông cPjv4ho côAowS ấy6Vqa được6Vqa thứAowS kha6Vqác, nh4Vusưng 4Vusnếu aPjv4i m6Vqauốn làmAowS c6Vqaô t4Vusa tổn thưPjv4ơng, tAowSôi se4Vus̃ đò6Vqai vềPjv4 từnAowSg cáPjv4i một."

Dung Â6Vqan đi4Vus vnzF4ào pAowShòng nPjv4gủ, ti4Vusếng khAowSóc rố6Vqang 4Vuscủa HạPjv4 6VqaPhi Vũ cnzF4òn ở6Vqa 4Vusbên AowStai, còAowSn c6Vqaó, gươngnzF4 4Vusmặt b6Vqai thưAowSơng tuyêAowṢt vọn4Vusg AowScủa AowSHạ T4Vusử AowSHạo, cũng làmPjv4 AowScho ngực6Vqa cô6Vqa 6Vqanhư bịAowS bópAowS Pjv4nghẹn, dưPjv4ờng nnzF4hư b6Vqaị tảnPjv4g AowSđá khổn6Vqag lồ Pjv4đè AowSép, thở6Vqa khôngnzF4 được.

"Anh đòAowSi nzF4nợ AowScho HạAowS PhnzF4i V4Vusũ, vAowSậy nhữngnzF4 nzF4đau đ4Vusớn TPjv4ư Cần nzF4đã trảinzF4 quAowSa, côPjv4 ấyPjv4 phnzF4ải Pjv4đi đò4Vusi Pjv4ai đây?"nzF4 DuAowSng ÂPjv4n thấnzF4t tnzF4hần ngồiAowS 6Vqaở mép giườ4Vusng, ngước6Vqa AowSlên nhìnzF4n N4Vusam DnzF4ạ Tước4Vus, "PhươnAowSg thưPjv4́c giốn4Vusg nh6Vqaau, a4Vusnh nzF4còn muốn diễnAowS lạ4Vusi l4Vusần n4Vusữa, ph6Vqaải không?"

Nam Dạ4Vus 6VqaTước đPjv4ứng nzF4ở cửnzF4a thâ4Vusn t6Vqahể nzF4cao tnzF4o dựanzF4 vàPjv4o vá4Vusch tường, “CnzF4ô AowSta quảnzF4 nAowShiên chính6Vqa l4Vusà Tư6Vqa Cần."

Dung Ân6Vqa Pjv4không c6Vqaó thừaPjv4 nhận,6Vqa cPjv4ũng nzF4không Pjv4có phủnzF4 nh6Vqaận, "Ban đầ6Vqau, nếuAowS AowSkhông pPjv4hải AowSanh rAowSa nzF4tay taPjv4̀n nhẫn,6Vqa AowSHạ P6Vqahi VnzF4ũ nzF4cũng 4Vussẽ khPjv4ông 4Vuscó hôm6Vqa nay, TưAowS 4VusCần cu4Vus̃ng 4Vussẽ 6Vqakhông cóPjv4 kếtAowS quaAowS̉ nhPjv4ư 4Vusbây 6Vqagiờ, Na6Vqam D4Vusạ Tước,Pjv4 rPjv4ốt cuộc, cụ4Vusc diêAowṢn đêAowŚn ngày6Vqa hôm4Vus nanzF4y, cũPjv4ng la6Vqà 6Vqado anh."

Cô giươngPjv4 ngoAowŚn ta6Vqay 4Vuschỉ đếAowSn ngườnzF4i a6Vqanh tráchAowS m4Vusóc, N6Vqaam Dạ TưPjv4ớc c4Vusàng khAowSông cAowSó AowSphủ nAowShận, lAowSà trác6Vqah nAowShiệm cnzF4ủa anhAowS, a4Vusnh s6Vqaẽ khôngPjv4 đânzF4̉y ra, mặAowSc 4Vusdù Pjv4ngày đónzF4 T4Vusư CầnzF4n đãAowS quAowSá nzF4khích trước,Pjv4 nhPjv4ưng hanzF4̀nh độnnzF4g đốiPjv4 pho6Vqá như v4Vusậy, 6Vqadù 6Vqasao cũngAowS là6Vqa anh.

"Anh muốnPjv4 AowSđòi vnzF4ề nhưPjv4 thPjv4ế nàonzF4 4Vuschứ?" DnzF4ung Ân hai6Vqa 4Vustay chốn6Vqag AowSở giường,Pjv4 Pjv4"Cô ấ4Vusy bây6Vqa gi4Vusờ cnzF4òn co4Vuś 4Vuscái giAowS̀ đểnzF4 4Vuscác ngườ4Vusi lấy đPjv4i nữa?"

Nam 4VusDạ TướcPjv4 nghiêngnzF4 đứng4Vus d6Vqaậy, 4Vusđi vànzF4o pAowShòng ngAowSủ, "Cho nên,Pjv4 cônzF4 tnzF4a đnzF4ổi khuôPjv4n mặt4Vus 4Vuschính 4Vuslà v6Vqaì trảPjv4 tAowShù? CôPjv4 6Vqata k6Vqahuất nhnzF4ục, 6Vqabà n4Vusội côAowS ta chế4Vust, nếPjv4u nh6Vqaư vậyAowS, vAowSì saAowSo Pjv4không trPjv4ực ti4Vusếp Pjv4tìm tôi?"

Dung Â6Vqan thấyAowS 4Vusanh 6Vqangồi 4Vusvào AowSbên cAowSạnh mìAowSnh, 4Vusthân ảnhPjv4 caPjv4o lớn 4Vusngăn AowStrở áPjv4nh sángnzF4 Pjv4nơi AowSđỉnh đâ4Vus̀u, Pjv4cô độ6Vqat nhnzF4iên nzF4cảm giaPjv4́c rấnzF4t mệ6Vqat mỏPjv4i, chu toànzF4n ởAowS h4Vusai bPjv4ên, trơ6Vqa mắtAowS n6Vqahìn n4Vusgười khanzF4́c đ4Vusau đớPjv4n rồi4Vus 6Vqalại khônnzF4g thể 4Vusvãn h6Vqaồi, "CônzF4 6Vqaấy nói,6Vqa ngườinzF4 cnzF4ô ấyAowS khôngAowS Pjv4muốn thươnPjv4g tổ4Vusn 6Vqanhất la4Vus̀ tôi, c4Vusô ấy4Vus b4Vusiết c4Vushúng t6Vqaa ơnzF4̉ chu6Vqang, N6Vqaam 6VqaDạ AowSTước, t4Vusối hôAowSm đó6Vqa, Pjv4hai người c6Vqaũng khôn4Vusg cPjv4ó Pjv4xảy r6Vqaa chuyêPjv4̣n gì..."

Thông mi4Vusnh n6Vqahư aAowSnh, chi6Vqả cnzF4ần nPjv4ghĩ mộtAowS chuPjv4́t, Pjv4là cóPjv4 thể thôngnzF4 suố6Vqat nhnzF4ững thứ4Vus Pjv4kia bnzF4an đầAowSu khôngnzF4 cónzF4 4Vuschuyện g6Vqaì, Na4Vusm 4VusDạ Tước4Vus thuận thếnzF4 nằmnzF4 dPjv4ài trênnzF4 gAowSiường, nó4Vusi c4Vusái gìnzF4 AowScũng khôAowSng cPjv4ó nzF4nói, nhắmAowS haAowSi mắtnzF4 lại.

Dạ nzF4Dạ dAowSựa ơPjv4̉ b6Vqaên c6Vqaạnh, AowSbị đa6Vqá mộtPjv4 4Vuscái, lnzF4ần nzF4này kh6Vqaông kêu lêAowSn Pjv4nữa, bộAowS d4Vusáng iPjv4m lặng4Vus càng4Vus lô4Vuṣ rPjv4a vẻ4Vus đángAowS thương.

Tư Cầ4Vusn AowSmấy ngà4Vusy qAowSua c4Vusũng khôngPjv4 cóAowS đAowSi làm,4Vus cnzF4ô b6Vqaiết trốnnzF4 cũng6Vqa vô Pjv4dụng, đợ4Vusi chAowSuyện Pjv4sáng tỏ…AowS c6Vqaô liềnAowS khônzF4ng c6Vqaó đườnnzF4g t6Vqahể đi.

Chẳng qunzF4a 4Vuslà, côAowS là6Vqam AowSsao cũnnzF4g không4Vus ng4Vushĩ tớ6Vqai Na4Vusm DạnzF4 6VqaTước sẽ Pjv4 tìm tớiAowS cửa.

Khi AowScô m6Vqaở cử6Vqaa, thPjv4ần 4Vussắc ru6Vqan sợ,Pjv4 rõAowS rànPjv4g kin6Vqah ngạc, ngườiAowS đanzF4̀n ônPjv4g 4Vusmột nzF4mình đến,Pjv4 T4Vusư Cần4Vus trAowSánh rPjv4a Pjv4bên cạnh4Vus AowSý nóinzF4 aAowSnh vào.

Cô Pjv4rót chPjv4o 6Vqaanh 6Vqaly nươ6Vqác, Na6Vqam DạnzF4 Tư6Vqaớc mườinzF4 n6Vqagón Pjv4tay nắm chặt,4Vus TAowSư 6VqaCần mặPjv4c qnzF4uần áoAowS 4Vusđơn gi6Vqaản nnzF4gồi đố4Vusi 4Vusdiện anh.

"Anh tới,Pjv4 lanzF4̀ AowSvì chuyệnPjv4 nzF4Hạ PhnzF4i VnzF4ũ sao?"

"Cô 4Vuskhông s6Vqaợ à?4Vus" AowSCon Pjv4ngươi 6VqaNam nzF4Dạ Tướ6Vqac bén6Vqa nhọn qu6Vqaét bốnAowS pAowShía, cPjv4ăn phòn4Vusg 6Vqarất đơn4Vus gia4Vus̉n, k6Vqahông Pjv4có 6Vqabày 6Vqabiện gi6Vqà xinh đẹp.

"Lúc tôi6Vqa bắAowSt đầu4Vus Pjv4lên Pjv4kế hoạPjv4ch, tôi6Vqa đaAowS̃ khônPjv4g n6Vqaghĩ đến nôPjv4̃i sơnzF4̣ nữa."nzF4 MụcAowS đíchnzF4 cAowSủa TưnzF4 CầnPjv4 đã4Vus AowSđạt đượnzF4c, kh6Vqaông cần phảiAowS gnzF4iấu gi6Vqaếm nữa,AowS “Tôi6Vqa biếnzF4t, anPjv4h seAowS̃ AowSkhông bỏ4Vus qAowSua cPjv4ho tôi,nzF4 H6Vqaạ nzF4gia cũng 4Vus sẽ khônzF4ng bỏAowS nzF4qua, tôiAowS 6Vqađã là4Vusm được6Vqa AowSđến AowSnước này,nzF4 đãPjv4 nzF4có Pjv4thể xe6Vqam nhPjv4ư đòi nơAowṢ đưPjv4ợc rồi,6Vqa cnzF4huyện b4Vusà nội,AowS lnzF4uật 6Vqapháp phá6Vqan qnzF4uyết rất4Vus c4Vusông bằng s6Vqaao? TôPjv4i khônnzF4g muốn6Vqa thư6Vqá hư6Vqa vAowSô AowSđó, AowSchân chín6Vqah đềnAowS mạPjv4ng, nzF4tôi 4Vuscũng không th6Vqaể 6Vqalàm được,nzF4 chPjv4o nAowSên, tôiAowS Pjv4rạch tnzF4rên mă6Vqạt cPjv4ô 6Vqata mộ4Vust đường."

Thật 4Vusra thiPjv4̀, tronnzF4g thêPjv4́ nzF4giới củanzF4 NnzF4am AowSDạ Tước,AowS loạnzF4i ăn mi4Vusếng trAowSả miê4Vuśng nAowSày găAowṢp phảinzF4 Pjv4không AowSít, nzF4anh th6Vqaậm ch6Vqaí tìmAowS 6Vqakhông rnzF4a lPjv4í do phnzF4ản baAowŚc T4Vusư Cần.

Cô gáiAowS bưng6Vqa chéAowSn tràAowS đưAowŚng lênPjv4, đ4Vusi đến4Vus nzF4ban công,6Vqa Pjv4“Ban đầu, 6Vqatôi hậnPjv4 cảPjv4 hPjv4ai ngườ6Vqai, c6Vqaho nên4Vus, nzF4tôi trởnzF4 lạnzF4i, c6Vqahuyện thứAowS nhâ4Vuśt chính là4Vus tnzF4ìm an6Vqah, tôinzF4 vốnAowS đ6Vqaịnh, đênzF4̉ snzF4au 6Vqakhi an6Vqah biếtAowS đượcPjv4 th4Vusân phận cu4Vus̉a AowStôi, AowScó Pjv4phải senzF4̃ thấynzF4 rânzF4́t ghnzF4ê tởm,AowS nhPjv4ưng yPjv4́ nghiPjv4̃ banzF4n đâAowS̀u AowSsau khi gặpAowS 4VusDung Ân6Vqa AowSđã danzF4o độngnzF4. T4Vusôi tưAowS̀ng muốn6Vqa từ4Vus anPjv4h, laPjv4̀m rPjv4a r6Vqaất nhiềuPjv4 chuyện, 6Vqanhưng cu4Vusối cu6Vqàng cPjv4ũng 4Vusbỏ nzF4qua, chíPjv4nh tôiAowS đPjv4ã 4Vuskhông coAowŚ hạ6Vqanh phúc, Pjv4 liền muốnzF4n cô4Vus âAowŚy cnzF4ó thểnzF4 hạnh6Vqa phúc."

Nam AowSDạ T6Vqaước mộtAowS lầnPjv4 nữa4Vus 4Vusnhìn nzF4kỹ cônzF4 gái6Vqa nPjv4ày, bAowSóng lưPjv4ng cô mảnhAowS nzF4mai, mặc4Vus AowSmặc 6Vqadù nzF4tư tưAowSởng r4Vusất cực6Vqa 4Vusđoan, nhưng4Vus khônAowSg ph4Vusải khnzF4ông AowSthừa AowSnhận, cô đối6Vqa vớiPjv4 ngnzF4ười tô6Vqát Pjv4với mình,6Vqa nhi6Vqaệt tPjv4ình baPjv4́o đáPjv4p nồnPjv4g nh4Vusiệt, ngườnzF4i như vậPjv4y, yênzF4u hPjv4ận quáAowS rõ4Vus ràng.

"Tôi từn6Vqag khnzF4ông chPjv4o làPjv4 mìn6Vqah 6Vqalàm gìnzF4 saiPjv4," á4Vusnh mắt lươnzF4́t qu4Vusa 6Vqatai TưPjv4 CầnnzF4 nhinzF4̀n về6Vqa Pjv4nơi xa4Vus, “NhưngAowS lầnnzF4 nnzF4ày, tôi4Vus laPjv4̣i không nzF4có cá4Vusch n6Vqaào kPjv4hẳng định."

Cô gá4Vusi 6Vqacười cười,Pjv4 AowSngón ta6Vqay cnzF4ầm ch4Vusặt ché4Vusn tràAowS, "TôinzF4 cũng vậy,”6Vqa Pjv4cô cườinzF4 nh6Vqaư khôngAowS cườiPjv4 ngẩngAowS đầunzF4 nh4Vusìn v6Vqaề nnzF4ơi xanzF4, "NgàyPjv4 đónzF4 ởAowS Cá6Vqam Dỗ, nPjv4ếu như6Vqa Pjv4tôi c4Vusó th6Vqaể kiê6Vqan Pjv4nhẫn mộtPjv4 chúPjv4t, cũnAowSg nzF4sẽ khô4Vusng Pjv4có cụPjv4c diê4Vuṣn như hômnzF4 naAowSy, nhưngnzF4 t6Vqaôi khôngnzF4 có!”Pjv4 nzF4Tính 4Vustình Pjv4Tư CầAowSn rấnzF4t mạ4Vusnh mẽnzF4, cPjv4ó l4Vusẽ, chuy4Vusện xưa một4Vus lầnnzF4 nữa6Vqa nzF4nhớ nzF4lại… 4Vuscô vẫ6Vqan nzF4là nhịnnzF4 khôn6Vqag đư6Vqaợc H4Vusạ PhAowSi V4Vusũ 4Vuscông kiAowŚch, nhưn6Vqag vừa ngh6Vqaĩ tớnzF4i nzF4Hạ Tư6Vqả Hạo…AowS cAowSô nhấtPjv4 địnPjv4h cóAowS thể4Vus nhịnnzF4 xuống.

Cô 6Vqanghĩ, ba6Vqan đầ4Vusu AowScô cnzF4oi AowSnhư l4Vusà căAowŚn na6Vqát hàm4Vus nzF4răng cũng cnzF4ó Pjv4thể nhịn.

Ánh nắnzF4ng xuyêPjv4n thAowSấu đi4Vus 6Vqavào, ch4Vusiếu vnzF4ào gươngPjv4 mă6Vqạt NAowSam Dạ4Vus Tước h4Vusiện l6Vqaên âm4Vus nzF4mị, mỗnzF4i ng6Vqaũ AowSquan AowScủa 4Vusanh c6Vqaũng râPjv4́t 4Vushoàn mỹ,Pjv4 kênzF4́t hợp nzF4với nhanzF4u, luô4Vusn 6Vqaluôn 4Vuslà nzF4loại canzF4o quýAowS ma4Vus̀ mọPjv4i ngAowSười đổnzF4 xAowSô vào.6Vqa Nê6Vqáu anh biếtAowS cónzF4 ngaPjv4̀y hônzF4m nayAowS, ba4Vusn đầPjv4u sẽPjv4 k6Vqahông đốiAowS vớiAowS côAowS ấ4Vusy nhưPjv4 vâ6Vqạy, nhiều lắ6Vqam cPjv4hỉ làAowS tnzF4rừng tr4Vusị mấ6Vqay t4Vusên kia4Vus, rố4Vust cuô4Vuṣc, 6VqaDung nzF4Ân nnzF4ói không4Vus s6Vqaai, người gnzF4ây nênzF4n hêPjv4́t thaPjv4̉y c4Vushuyện nàynzF4, thAowSật r4Vusa 6Vqalà anh.

Bọn Pjv4họ đứ4Vusng ởPjv4 cùng4Vus AowSmột 4Vusphòng, cPjv4ũng khôngAowS 6Vqacó nAowShư tronPjv4g tưởng tượng,Pjv4 t6Vqahủy hỏAowSa bấPjv4t nzF4dung, haPjv4i tanzF4y TưAowS Cần4Vus cảAowSm nAowShận đươ4Vuṣc nhiệtnzF4 đô4Vuṣ cu6Vqảa tách tPjv4rà, "AnAowSh sẽ6Vqa đối6Vqa xửAowS nzF4tốt vơAowŚi Du6Vqang Ân,6Vqa đuPjv4́ng không?"

"Sao Pjv4cô laPjv4̣i c6Vqaho l4Vusà, AowScô âAowŚy ơ4Vus̉ bên6Vqa cạPjv4nh tô6Vqai snzF4ẽ hạnh phúc?"

Tư nzF4Cần snzF4uy 6Vqanghĩ mộtPjv4 chút,4Vus chậm6Vqa rãnzF4i nóAowSi, "TrựAowSc giác4Vus thôi, an6Vqah nzF4hôm nnzF4ay 4Vusđến Pjv4nơi này,6Vqa kPjv4hẳng định6Vqa cũngAowS lànzF4 nzF4vì nzF4Dung ÂnzF4n, thật4Vus rPjv4a Pjv4thì, ch6Vqao 6Vqadù anh 6Vqakhông tì6Vqam tôi6Vqa, tôAowSi cũngPjv4 snzF4ẽ tì4Vusm anzF4nh. DĩPjv4 nh6Vqaiên, c4Vushúng AowSta khônPjv4g lPjv4àm được6Vqa bạn bè,4Vus thậPjv4m c6Vqahí từngAowS nzF4có yPjv4́ ngAowShĩ đeAowSm đốinzF4 phAowSương Pjv4đưa Pjv4vào cAowShỗ nzF4chết, gặAowSp qu6Vqaa Pjv4lần này về6Vqa saPjv4u, AowScũng Pjv4đừng cPjv4ó gặ4Vusp m4Vusặt lạinzF4 nữa,AowS n4Vusói vnzF4ới Dun6Vqag Â6Vqan, t6Vqaôi lạc6Vqa tới6Vqa tình tPjv4rạng hômnzF4 nAowSay, kAowShông linzF4ên nzF4quan gìAowS đếnzF4n anh..."

“Trả nợnzF4 và4Vus trưnzF4̀ng phAowSạt, lànzF4 Pjv4hai loạiAowS phươngPjv4 thưnzF4́c khô4Vusng giống nhaPjv4u, tôi4Vus b4Vusên này,4Vus 6Vqatôi sẽAowS Pjv4buông tanzF4y c6Vqahuyện na4Vus̀y vìPjv4 tôAowSi maPjv4̀ dựng4Vus lên, Pjv4hôm nzF4nay 4Vusbiến thành6Vqa nzF4như vậ6Vqay, 6Vqatôi m6Vqauốn đến4Vus đây4Vus kê6Vqát Pjv4thúc. VìnzF4 6VqaÂn ÂnzF4n, tôi Pjv4 cũng kPjv4hông t6Vqahể tiê4Vuśp tụnzF4c làm4Vus chuyệnAowS tô4Vus̉n 4Vusthương AowScô, nnzF4hưng 6VqaHạ 4Vusgia 6Vqabên kia,6Vqa bọn nzF4họ sẽ6Vqa 4Vuscó hànzF4nh đ6Vqaộng cuAowS̉a h6Vqaọ, tôinzF4 sAowSẽ khôngnzF4 nhún4Vusg tAowSay, đPjv4ó Pjv4là chuyện giữa6Vqa cácAowS nnzF4gười, 6Vqatôi khônnzF4g AowScách nàoPjv4 giú6Vqap cô,nzF4 cô6Vqa hiêAowS̉u 6Vqachưa?" Nam Dạ6Vqa Tư6Vqaớc nó6Vqai rấtPjv4 thựcnzF4 tAowSế, cPjv4ô 4Vusvén 6Vqalên AowSkhóe miệngAowS gnzF4ật đầu6Vqa, 4Vusanh 4Vusta cAowSó thnzF4ể vì6Vqa Dung 4VusÂn lànzF4m được4Vus chuyê4Vuṣn nàAowSy, đPjv4úng 6Vqalà khô4Vusng dễ.

Nam AowSDạ TướcnzF4 4Vuskhông có4Vus 4Vusở nzF4lâu, Tư6Vqa CầnAowS nnzF4ói rất4Vus đúng,6Vqa b6Vqaọn Pjv4họ không làPjv4 bạn,Pjv4 nế4Vusu kPjv4hông phải6Vqa ở6Vqa ginzF4ữa cPjv4ó mộ4Vust DunPjv4g 6VqaÂn, nzF4bọn họAowS sớmAowS 4Vusđã bAowSắt đầu4Vus ché4Vusm giết lPjv4ẫn nhau.

Lúc NaAowSm Dạ6Vqa TPjv4ước nzF4mở cửaPjv4 điAowS rnzF4a ng4Vusoài, giâAowṢt mình6Vqa kiAowSnh ngạc,4Vus xoa va4Vusi n4Vusgười đPjv4àn ôn4Vusg nzF4đi Pjv4ra ngoài.

Tư 6VqaCần 4Vuskhông cóAowS AowSnghe được6Vqa âm4Vus tnzF4hanh đónAowSg cửa,4Vus côPjv4 4Vusxoay người lạiPjv4, liề6Vqan thAowSấy nzF4Hạ T4Vusử Pjv4Hạo đ4Vusứng ở6Vqa cửa.

Chén trà4Vus trAowSong nzF4lòng bànzF4n ta6Vqay rơPjv4i xuốngAowS mặtPjv4 đấ4Vust, nướcnzF4 AowStrà ấm6Vqa nzF4áp bắn tun6Vqag tó4Vuse lưPjv4ng 4Vusbàn ch6Vqaân Tư4Vus Pjv4Cần, cnzF4ô 6Vqatheo bảnzF4n năngAowS lunzF4i lại,AowS mặc4Vus nzF4dù sớm4Vus muộn cũngPjv4 Pjv4sẽ 6Vqagặp, nhPjv4ưng nếu4Vus khônzF4ng phảAowSi NnzF4am AowSDạ TưAowSớc đi6Vqa rPjv4a 6Vqangoài, Tư6Vqa Pjv4Cần ch4Vusắc chắnPjv4 sẽ k4Vushông đểAowS aPjv4nh 4Vusvào. nzF4Chân taPjv4y c4Vusô lunzF4ống 6Vqacuống đứngAowS ở4Vus 6Vqaban cô6Vqang, HạAowS TAowSử HAowSạo đóng cửa6Vqa lại,6Vqa mặcnzF4 chAowSiếc á6Vqao khAowSoác mnzF4àu nâPjv4u, cằmPjv4 knzF4iên nghPjv4ị AowSlộ rAowSa mấy6Vqa phần4Vus nzF4lạnh lùngAowS, râu 4Vusmép lâPjv4u ngày4Vus khôn6Vqag cạo.

Hai người6Vqa Pjv4liếc nh4Vusau một4Vus cáiPjv4, TnzF4ư CầPjv4n lướt6Vqa quPjv4a nhữAowSng AowSmãnh vỡ ki6Vqaa điPjv4 vàAowSo phòng.

Hạ TưPjv4̉ HPjv4ạo thấy6Vqa Pjv4cô muAowSốn đ4Vusi v4Vusào phònAowSg ngủPjv4, Pjv4hắn nắmnzF4 ch4Vusặt tay 4Vus cô, dPjv4ùng sứAowSc rấ4Vust mạnzF4nh, dườn4Vusg nzF4như muPjv4ốn bẻAowS gã4Vusy 6Vqatay nzF4Tư Cần,6Vqa mnzF4ặc dùPjv4 đau6Vqa, nhưn4Vusg cô cũng6Vqa cắn6Vqa r6Vqaăng AowSkhông c4Vusó kêAowSu lên.

"Tại sao?4Vus” hắn4Vus hỏi.

Tư C4Vusần c6Vqaó thể6Vqa nó4Vusi với6Vqa mọinzF4 người,6Vqa “TôiPjv4 khônzF4ng hốinzF4 hAowSận”, duy nhnzF4ất 6Vqakhông thnzF4ể đốPjv4i mặtnzF4 vớ6Vqai 6VqaHạ TưnzF4̉ Hạo.

Người đà6Vqan ông4Vus nzF4nắm cAowShặt AowShai v6Vqaai củaAowS 6Vqacô, k6Vqaéo c4Vusô AowSđến, vộAowSi vã4Vus nzF4đặt cô trướPjv4c mAowSặt mình,6Vqa "TạiAowS 6Vqasao, chúnPjv4g Pjv4ta vốnnzF4 AowSlà cónzF4 tPjv4hể thật6Vqa tố6Vqat, 4Vuscô tạ6Vqai sao muốn4Vus là6Vqam nhưPjv4 vậy?AowS TrAowSần Cần!"

Hắn 6Vqalay b6Vqaả vaAowSi của4Vus cô,AowS cô4Vus cPjv4hỉ cảnzF4m thấynzF4 bênPjv4 tronAowSg đôPjv4i mPjv4ắt t4Vushế giới tPjv4an thànhnzF4 những4Vus mảnhPjv4 nzF4nhỏ, càAowSng lú6Vqac AowScàng mơPjv4 hồ,AowS “nzF4Tôi kh4Vusông gọAowSi lAowSà TrầnzF4n Cần, tên4Vus cnzF4ủa tô4Vusi làPjv4 TưAowS Cần."

Người đ6Vqaàn ôngAowS đối4Vus vớiPjv4 cá6Vqai tAowSên nàynzF4 cũngPjv4 chưPjv4a q4Vusuen thuộ6Vqac, "Tại nzF4sao AowScô muốnAowS gPjv4ạt tôi?"

Thân thểnzF4 mảnhnzF4 khả6Vqanh của6Vqa cô6Vqa tro4Vusng nzF4lòng bàn4Vus Pjv4tay anzF4nh cànAowSg lộAowS ra 4Vusvẻ gầy6Vqa yếu,4Vus tócAowS quăPjv4n c6Vqahe ở6Vqa tnzF4ay người4Vus đànAowS ôngnzF4, TưAowS CnzF4ần ởAowS rấPjv4t gần4Vus hắn6Vqa, cPjv4ó t6Vqahể nhìn4Vus thấy coAowSn nnzF4gười mnzF4àu đAowSỏ tươi,4Vus "TửnzF4 Hạo,AowS a4Vusnh bi4Vusết tạiAowS snzF4ao không?"

"Nói 6Vqacho tôiPjv4 biết.6Vqa" Giọng4Vus nPjv4ói ngườiPjv4 6Vqađàn Pjv4ông tr4Vusàn đầy thốn4Vusg khổPjv4, khàn6Vqa vôPjv4 cùng.

"Được.” TnzF4ư Cầ4Vusn mPjv4ặt k4Vushông AowSthấy đổnzF4i nzF4chống lAowSại Pjv4ánh 6Vqamắt 6Vqacủa hắn, “AnzF4nh s4Vusẽ k6Vqahông quAowSên, trướcnzF4 đâ6Vqay khônAowSg lâuAowS, nzF4em củaPjv4 aAowSnh AowSđã đụng6Vqa m4Vusột lão6Vqa bà chứ?"

Hạ Tư6Vqả AowSHạo 6Vqacon nnzF4gươi n4Vushư kiAowSếm s4Vusắc thâAowSm AowSthúy, lắcAowS đầu, “Cô..."

"Đúng, đ6Vqaó làPjv4 nzF4bà nội6Vqa tôi.nzF4" Nước6Vqa mắtnzF4 4Vusquá 6Vqamức nặngPjv4 nề, 6Vqacuối cnzF4ùng v4Vusẫn chả6Vqay ra6Vqa, c4Vushảy xuố6Vqang đếnPjv4 Pjv4khóe miệng,AowS nzF4mặn 4Vussáp l4Vusàm nnzF4gười 4Vusta AowSnôn mửa,6Vqa “Bà lPjv4à ngư4Vusời thân6Vqa d6Vqauy nhấAowSt củ6Vqaa tôPjv4i, ePjv4m cAowSủa 6Vqaanh đãnzF4 tô6Vqang cAowShết b6Vqaà, cònPjv4 có6Vqa, 4Vustôi sở 4Vus dĩ đốAowSi xAowSử vớiAowS 6Vqacô AowSta nhnzF4ư vậy,AowS AowSlà bởnzF4i nzF4vì tô6Vqai Pjv4cũng đãnzF4 bị4Vus như4Vus v6Vqaậy, nzF4Hạ nzF4Tử Hạo, 6Vqa tôi AowSbị nnzF4gười t4Vusa cưỡngAowS dâm,4Vus aAowSnh có4Vus b4Vusiết không?"

Tóc ngắ4Vusn củaPjv4 ngnzF4ười đàPjv4n ôngnzF4 d4Vusường nnzF4hư dPjv4ựng thẳngPjv4 lPjv4ên, mười nAowSgón t6Vqaay AowSanh d4Vusùng Pjv4sức, nzF4trên mặtAowS hAowSiện rnzF4a vẻPjv4 knzF4hó tAowSin, "KhAowSông t6Vqahể nPjv4ào, làAowS ai,4Vus là ai?"

"Anh Pjv4đi Pjv4về hỏi4Vus HạnzF4 PhnzF4i Vũ4Vus sẽ6Vqa biết4Vus thôi,”6Vqa Tư6Vqa 6VqaCần 6Vqabiết mình 6Vqatàn nhẫn,6Vqa 6Vqacô l6Vqaúc này,6Vqa troPjv4ng tnzF4ay nPjv4hư n4Vusắm lấAowSy mPjv4ột 4Vuscon da4Vuso AowShai lưỡ6Vqai, AowSđâm Tư4Vus CầAowSn một nhPjv4át đ6Vqaồng thời4Vus cũngPjv4 hu4Vusng hăng4Vus Pjv4khoét Pjv4vào chính4Vus mìnPjv4h, “AowSTôi ởPjv4 Pjv4bên cạAowSnh anh, nzF4cũng là4Vus 4Vusvì t6Vqarả 4Vusthù, chuyệAowSn Pjv4anh nhậnPjv4 hốiAowS lộ,nzF4 Pjv4cũng 6Vqalà tnzF4ôi aPjv4n 6Vqabài, bânzF4y giờ,6Vqa anh cuố6Vqai cù4Vusng cũPjv4ng h4Vusiểu hPjv4ết rồ6Vqai chứ?"

Hạ TửPjv4 AowSHạo v4Vusung cPjv4ánh tnzF4ay, 4VusTư C6Vqaần nnzF4gã 6Vqaxuống AowSghế salPjv4on, 4Vusđầu choáng 6Vqaváng Pjv4hoa mắt,nzF4 hắnnzF4 cnzF4hỉ cảmPjv4 thấyAowS 6Vqacả bộ6Vqa ngAowSực giốnAowSg nhnzF4ư AowSlà muốAowSn nnzF4ổ tunPjv4g 4Vuslừa gạt, phảnAowS bội,Pjv4 hắ4Vusn y6Vqaêu ngườ6Vqai nzF4phụ nữAowS này4Vus sâPjv4u đậm6Vqa 4Vusnhư vAowSậy, Pjv4cũng vAowSì nzF4cô màAowS không nzF4 tiếc tr4Vusở mặtnzF4 vPjv4ới Pjv4mọi nzF4người t4Vusrong nhàAowS, muốnzF4n cnzF4ho côPjv4 mộtAowS 6Vqagia đình,4Vus hắnnzF4 6Vqaquý trọng Pjv4 như th6Vqaế, nhnzF4ưng đổi6Vqa AowSlại 6Vqalà cáinzF4 gì?

Phanh tPjv4hây nzF4xé x4Vusác, cAowSũng không6Vqa nzF4có đ4Vusau nPjv4hư vậAowSy. nzF4Hạ Pjv4Tử HạoAowS đứng ở6Vqa tronAowSg phònAowSg khá4Vusch, nAowShớ tớiPjv4 gươngAowS mnzF4ặt Pjv4em gnzF4ái bịnzF4 AowShủy hoạ6Vqai, nhnzF4ớ tớiAowS cPjv4ô taPjv4 nửa đ4Vusêm thnzF4ấy nzF4ác mộnnzF4g tPjv4hức giấc,Pjv4 hAowSắn Pjv4chỉ cảmPjv4 tnzF4hấy cànzF4ng ngày4Vus cànzF4ng áy4Vus 4Vusnáy, dường nh6Vqaư, cAowShính 6Vqamình làPjv4 AowShung nzF4thủ gi6Vqaán tiếpPjv4 phá6Vqa 4Vushủy cô.

"Là nzF4mắt tôi4Vus bị6Vqa mùPjv4, tnzF4ôi nghAowSĩ AowScô thật4Vus nzF4tâm, mọi6Vqa ngườnzF4i trong nhà4Vus đềunzF4 phảnzF4n nzF4đối, tô6Vqai nPjv4hư kAowSẻ điên4Vus vẫ6Vqan kiên4Vus tAowSrì, 4VusPhi 6VqaVũ lúcnzF4 ấ6Vqay Pjv4đã nh4Vusắc AowSnhở tôi, n6Vqaói côPjv4 cùAowSng AowSNam DạAowS 6VqaTước 4Vusquan hệPjv4 khôngnzF4 phảAowSi nôngPjv4 cạn6Vqa, nóAowS cò4Vusn xeAowSm nzF4qua AowShình cnzF4ác người lên4Vus giườnnzF4g, nzF4nhưng 6Vqalà tônzF4i kênzF4u 6Vqanó câ4Vusm miệng6Vqa. BởPjv4i 4Vusvì, những4Vus chuyệnAowS đó4Vus cũng lAowSà chuyệPjv4n 6Vqatrước 4Vuskhi tôi6Vqa binzF4ết 6Vqacô, t6Vqaôi khô4Vusng q6Vqauan tAowSâm, tôiPjv4 cứPjv4 tưởngAowS rằPjv4ng, tôi4Vus có nzF4 thể c6Vqaho côAowS mộnzF4t c4Vusuộc số6Vqang mnzF4ới, bắtnzF4 đầu4Vus 4Vuslại từAowS đầu..AowS." H4Vusạ TửnzF4 HạAowSo nóiAowS xongPjv4 lời c6Vqauối cAowSùng, Pjv4như mộtPjv4 đứa6Vqa Pjv4bé ngồiAowS chồ4Vusm hổmPjv4 trênPjv4 mặ4Vust đấtPjv4 khóc,6Vqa nzF4hai nzF4tay Pjv4anh dùng sức6Vqa n4Vusắm lấy6Vqa tnzF4óc mìPjv4nh, Pjv4cầm lnzF4ên qu6Vqaả đ6Vqaấm hunzF4ng hă6Vqang 6Vqanện trPjv4ên đầu.

Tư nzF4Cần 4Vuskhông 4Vuschịu nPjv4ổi 6Vqachảy nướcPjv4 mắt,6Vqa AowSkhí lựcPjv4 đứng6Vqa lêAowSn c6Vqaô cũng 4Vuskhông cónzF4, h4Vusai Pjv4đầu gối4Vus quAowSỳ AowSbò đ6Vqaến 4Vusbên người4Vus đAowSàn ông,AowS “TửnzF4 H4Vusạo, thAowSật xAowSin lỗi,4Vus thật Pjv4xin lỗi..."

Cô knzF4hông nghĩ4Vus đếnPjv4 chính4Vus mì6Vqanh lạPjv4i đ6Vqaau nhPjv4ư vậPjv4y, tnzF4im nzF4đã bịPjv4 xé 6Vqanát, cPjv4ô c4Vusố gắngnzF4 kéonzF4 taPjv4y ngnzF4ười đànnzF4 ông,4Vus m6Vqauốn ônzF4m anhAowS, n6Vqahưng HaPjv4̣ TửPjv4 HạoPjv4 không muốnPjv4 côPjv4 đụngnzF4 c6Vqahạm, a4Vusnh dùngAowS lựcnzF4 hấnzF4t ranzF4, 6Vqakhông cAowSòn nzF4kịp AowSthu l4Vusại qu6Vqaả đấmPjv4 rơPjv4i vào mặt6Vqa 4VusTư Cần.AowS NnzF4gười đànAowS ô4Vusng đứng4Vus lên,nzF4 đốPjv4t ngnzF4ón Pjv4tay nắPjv4m chặtAowS, trê6Vqan m6Vqaặt đầy6Vqa nước mắt,AowS s6Vqaau khPjv4i Pjv4ngẩn nPjv4gơ đến4Vus đánzF4y mắt4Vus 4Vustrở thàn6Vqah một6Vqa mản6Vqah l6Vqaạnh nhPjv4ư băn6Vqag, an6Vqah cũn6Vqag không qu4Vusay đầunzF4 lạ6Vqai 6Vqađi nzF4ra ngoài.

Dung ÂnAowS nhậnAowS Pjv4được nzF4điện thoạinzF4, AowSlúc chạynzF4 đếnPjv4, đã6Vqa là4Vus buổPjv4i tối.

Cửa n6Vqahà AowSTư Cần6Vqa AowSmở rộng,4Vus hàngnzF4 xóm4Vus 4Vusở ngoànzF4i cửaAowS thỉnzF4nh thoả4Vusng ngó vào.

Bên tPjv4rong p4Vushòng khácAowSh, bừAowSa bPjv4ộn, loAowSn bi4Vusa cùnnzF4g nzF4gạc tAowSàn thuốc, gố6Vqai, Pjv4tất AowScả nhnzF4ững đồAowS vậtAowS cAowSó thể4Vus némPjv4 đ4Vusược AowSđầu nằmAowS nzF4dưới đất4Vus. DAowSung 4VusÂn đ4Vusóng cửa lạ6Vqai, ởAowS saPjv4u rèmPjv4 cử6Vqaa sPjv4ổ tì6Vqam đượcnzF4 TAowSư Cần.

CÔ chậ6Vqat vậtnzF4 4Vusđem mặtPjv4 chônAowS ở4Vus ha4Vusi đầAowSu 6Vqagối, tr4Vusên cổAowS t6Vqaay trAowSái, máu tư6Vqaơi chả4Vusy 6Vqara, DAowSung ÂnPjv4 nzF4nhẹ 4Vuskéo đầunzF4 cPjv4ủa cô,nzF4 chAowSỉ thấyAowS nzF4trên mặtPjv4 6Vqacô snzF4ưng lêAowSn một mảngAowS l6Vqaớn, khó4Vuse miệngAowS rách4Vus toạc,Pjv4 "Tư4Vus Cần,nzF4 chuyệnPjv4 gnzF4ì xảnzF4y r6Vqaa, nzF4có phảiPjv4 Pjv4ai đánh6Vqa cậu không?"

Bên cPjv4hân, là4Vus mộtnzF4 conzF4n danzF4o Pjv4cắt tỉa.AowS nzF4Cô khnzF4ắc tAowSại cAowShính 6Vqacổ tay 4Vus mình bAowSa ch4Vusữ “nzF4Hạ TửAowS Hạo”,Pjv4 hnzF4ơn 4Vusnữa, kh4Vusắc rất6Vqa nzF4sâu, mỗiPjv4 m4Vusột vnzF4ết Pjv4dao Pjv4làm rách tAowSoạc 4Vusda thịt.

" DunPjv4g Ân,nzF4 mnzF4ình AowSthật s6Vqaự yêuAowS aPjv4nh Pjv4ấy, y4Vusêu nzF4đến tPjv4ận xương 6Vqa tủy... Pjv4Khắc sâunzF4, nAowShưng, mìn4Vush bPjv4ây giờnzF4 4Vusđã mấPjv4t Pjv4anh ấnzF4y rPjv4ồi...”Tóc 6VqaTư CầPjv4n rốinzF4 bù,6Vqa cô bắtAowS đượcPjv4 cá4Vusnh t6Vqaay AowSDung Ân4Vus, “LàmAowS 6Vqasao bPjv4ây giờ,AowS AowScó pPjv4hải mnzF4ình sẽ6Vqa khAowSông b6Vqaao giờ6Vqa có thể6Vqa t6Vqaìm aPjv4nh 6Vqaấy trởAowS nzF4về nzF4nữa đAowSúng không?"

Dung Â6Vqan chỉnzF4 cảm4Vus thnzF4ấy cAowSổ họnAowSg 6Vqakhô AowSráp khPjv4ó 4Vuschịu, 6Vqacô binzF4ết, TPjv4ư Cần cuố6Vqai nzF4cùng Pjv4cũng 4Vussẽ AowScó nzF4ngày hốiPjv4 hận6Vqa, nzF4cô ômPjv4 h6Vqaai nzF4bai c6Vqaô nzF4gái, 4Vus“Tư CPjv4ần, đứPjv4ng lênzF4n đi, chúng6Vqa t6Vqaa vnzF4ào phòng4Vus trước."

"Ban đPjv4ầu lPjv4úc c4Vusậu AowSkhuyên mì4Vusnh, mìAowSnh khPjv4ông nghPjv4e, nhưnAowSg bây giờ,4Vus t6Vqaim của6Vqa mì6Vqanh rấtAowS nzF4đau rất6Vqa đa6Vqau...” haPjv4i tAowSay AowSTư CầnAowS dánPjv4 chPjv4ặt trước4Vus ngựAowSc, bAowSa chữ AowSHạ TnzF4ử HAowSạo trPjv4ên taPjv4y, vìAowS côPjv4 d6Vqaùng snzF4ức 6Vqamà m4Vusáu tươiAowS chảyPjv4 ra4Vus, ch4Vusất Pjv4lỏng 6Vqarỉ rPjv4a đỏ snzF4ẫm, chóiAowS Pjv4mắt khônAowSg thôi.

"Anh 4Vusấy n6Vqaói, annzF4h ấy4Vus khôn6Vqag quaPjv4n tâmAowS đếnPjv4 AowSquá khứ6Vqa 4Vuscủa mình, Pjv4anh ấyPjv4 muAowSốn 4Vuscưới mình,4Vus 6VqaDung ÂnAowS, an4Vush ấynzF4 nAowSói mPjv4uốn kếtAowS hôn4Vus vớinzF4 mìnAowSh...” Tư4Vus Cần nzF4ngồi dướinzF4 đất,nzF4 vừanzF4 khóc4Vus vừaPjv4 cười,AowS trAowSên mặt4Vus nướcAowS mắnzF4t cùng6Vqa máunzF4 4Vushòa và4Vuso 4Vusnhau, cô đếnnzF4 bâyPjv4 ginzF4ờ v6Vqaẫn cô6Vqa đơn,nzF4 6Vqahiện tạinzF4, th6Vqaật khAowSó Pjv4khăn AowScó ng6Vqaười nóiAowS y4Vusêu cô,4Vus muốnnzF4 cho 6Vqacô mộ4Vust g6Vqaia đ6Vqaình ấmPjv4 ápPjv4, nAowShưng HạAowS TửAowS HaAowṢo, chnzF4o nzF4dù cPjv4ô thậtPjv4 muốnPjv4 tiPjv4ếp nhậnAowS tình 6Vqa yêu nzF4của an4Vush, 6Vqahọ cũ6Vqang k6Vqahông 4Vuscó mnzF4ột chút4Vus kh6Vqaả năng.

Yêu sâu4Vus đậmPjv4 nhPjv4ư 4Vusvậy, vừaAowS mớiPjv4 bAowSắt đ4Vusầu, 6Vqacũng đPjv4ã sắpPjv4 chếtAowS đi4Vus, nó đượcnzF4 4Vushun đúcAowS tnzF4ừ tuyAowSệt vnzF4ọng 4Vusvà cừAowSu hậnAowS, saAowSu khAowSi 6Vqamọc rAowSể nẩy6Vqa mầm,Pjv4 nPjv4hất Pjv4định sẽ chAowSết nAowSon. TnzF4ư CầnnzF4 chAowSặt lấy4Vus DunPjv4g Ân,nzF4 AowScô khônPjv4g 6Vqamuốn mAowSột mì4Vusnh AowScô đơ6Vqan 4Vusở cnzF4hỗ này,nzF4 cô nzF4 cảm giAowSác mì6Vqanh sắp6Vqa điênnzF4 6Vqarồi, "MìAowSnh tạiPjv4 4Vussao lnzF4ại nzF4yêu anzF4nh ấy,nzF4 tại4Vus sao?"

Dung ÂnzF4n mânnzF4 khPjv4ẩn đô4Vusi môi,Pjv4 mnzF4ặc Pjv4dù nhưnzF4 vậnzF4y, nzF4bên troPjv4ng đAowSôi mắnzF4t vẫn l4Vusà mPjv4ơ hAowSồ 6Vqahơi nước.

“Tư Cần,nzF4 hã6Vqay quêPjv4n hết4Vus đi..."

"Mình kAowShông quê4Vusn được,4Vus” TưnzF4 CầnPjv4 tAowShất tPjv4hanh khóAowSc rống, 6Vqa"Dung ÂAowSn, cnzF4ậu AowSđừng nnzF4ói, h4Vusãy AowSnghe 6Vqamình nóinzF4 đượ6Vqac không,6Vqa mìnhPjv4 c6Vqaó rấAowSt nhiều điề6Vqau muốn4Vus nói..."

Hai người6Vqa cAowSo rúc4Vus ở6Vqa sa4Vusu rAowSèm Pjv4cửa AowSsổ, Pjv4ôm 4Vusnhau thật6Vqa chặtPjv4, T6Vqaư Cần 4Vusnói, k6Vqahi c6Vqaòn bé6Vqa, nzF4lúc c4Vusô cảm4Vus t4Vushấy cô6Vqa đơnAowS, lAowSiền thíPjv4ch núp6Vqa tronzF4ng góc6Vqa, hoặc6Vqa Pjv4là trốn tnzF4rong chă6Vqan, chỉnzF4 cần6Vqa cónzF4 t4Vushể đem4Vus chPjv4ính nzF4mình ginzF4ấu Pjv4đi. CôAowS nzF4nói AowSDung Ân6Vqa tPjv4hật AowSgiống như bà4Vus nộinzF4, giPjv4ống bnzF4à nộ6Vqai sờAowS sờAowS đầ6Vqau củPjv4a côPjv4, nnzF4ói Pjv4A Cần6Vqa, làmAowS saAowSo bâyPjv4 giờPjv4 m6Vqaới về, đừngnzF4 6Vqalàm quáAowS sức...

Dung AowSÂn thậtPjv4 6Vqakhông AowScó chePjv4n và4Vuso 4Vusnói, AowScô 4Vusrất anzF4n tĩnAowSh AowSnghe, nư4Vusớc mắt chả6Vqay xuPjv4ống Pjv4rơi đAowSến 6Vqatrên 6Vqamu AowSbàn tanzF4y, từngnzF4 giọt6Vqa nởAowS rộ.

Tư CPjv4ần nóAowSi cAowSô cùnPjv4g Hạ6Vqa Tử6Vqa HạAowSo bắtAowS đầu,AowS nzF4cô Pjv4nói, bọnnzF4 Pjv4họ gặp 4Vusnhau ở6Vqa Cám4Vus Dỗ,nzF4 lúc4Vus ấnzF4y an6Vqah đứngPjv4 trnzF4ong đ6Vqaám ngườiAowS, AowShạc giữ4Vusa b6Vqaầy gà,nzF4 nhìnPjv4 qunzF4a một cáinzF4, đãPjv4 hnzF4ấp dẫnAowS cô.

Cô n6Vqaói, 4Vuslần đầunzF4 giữa4Vus 6Vqahai người,4Vus nzF4anh cPjv4ũng rất4Vus cnzF4ẩn thậAowSn từ6Vqang li từ4Vusng tí,4Vus nânPjv4g niAowSu cô4Vus, Pjv4sợ côAowS đau.

Tư CầnnzF4 nnzF4ói rấtPjv4 n4Vushiều 4Vusrất nhi6Vqaều… đếnAowS 6Vqakhi, tiAowSếng nó4Vusi ách6Vqa đi, vnzF4ọng l6Vqaại như6Vqa tiếngPjv4 kPjv4êu oPjv4án, 6VqaDung 6VqaÂn l4Vusau nướnzF4c mắPjv4t, đứngPjv4 dậy4Vus đế6Vqan m6Vqaáy đuAowSn nAowSước, lấy AowScho AowScô mộPjv4t AowSly nước.

Lúc Pjv4trở l6Vqaại, liềnnzF4 đPjv4ốt mnzF4ột điếu4Vus tAowShuốc, hnzF4ung hPjv4ăng AowShút h4Vusai hơi Pjv4sau AowSđó đnzF4em điếAowSu thuốnzF4c giụnzF4i vàoPjv4 c4Vusổ tay.

Mùi vịAowS dAowSa thịt4Vus cháy6Vqa tro4Vusng nháynzF4 mắt4Vus trànPjv4 ngậ4Vusp c4Vusả căAowSn 6Vqaphòng, Dung ÂPjv4n Pjv4vứt Pjv4bỏ ch4Vusén nưPjv4ớc, lật6Vqa đậtAowS ké6Vqao taPjv4y nzF4cô rAowSa, “6VqaTư nzF4Cần, cnzF4ậu điên6Vqa 6Vqarồi sao6Vqa, cậu nhAowSư vậy6Vqa không4Vus sợAowS mì4Vusnh sẽ4Vus xảPjv4y Pjv4ra ch4Vusuyện gnzF4ì sao?"

Chữ Pjv4Hạ kPjv4ia rư4Vusớm máuPjv4 đnzF4ã bịAowS hủyPjv4 dPjv4iệt, trêAowSn c4Vusổ ta4Vusy h6Vqaiện rnzF4a một đốtAowS rất6Vqa sâAowSu, TưAowS Cầ4Vusn 6Vqadựa vá6Vqach 4Vustường, “DnzF4ung ÂnPjv4, c6Vqaậu bPjv4iết khô6Vqang? MìnnzF4h muố6Vqan đPjv4em HaAowṢ Tử HạnzF4o vĩnhPjv4 viễn6Vqa nhnzF4ớ tro4Vusng AowSlòng m6Vqaình, đợiAowS nhữngnzF4 v4Vusết thnzF4ương nAowSày l4Vusành Pjv4đi, chúnPjv4g có th4Vusể 6Vqalưu lạiAowS trê4Vusn th6Vqaân tnzF4hể Pjv4mình nzF4cả đờAowSi nàPjv4y, ngườiAowS 6Vqađàn ôngPjv4 n4Vusày, mìnhAowS s6Vqaẽ cóPjv4 anh ấPjv4y c6Vqaả đời,4Vus anAowSh ấyAowS snzF4ẽ khônzF4ng biế4Vusn mPjv4ất, Pjv4chỉ cóAowS thể6Vqa theAowSo 6Vqathời AowSgian màAowS khắ6Vqac s6Vqaâu hơn,4Vus mình m4Vusuốn dùngnzF4 cánzF4i n6Vqaày đểnzF4 tếAowS nzF4lễ, đâyAowS làPjv4 khoảngAowS thời4Vus gianzF4n Pjv4duy nhất6Vqa mìn6Vqah được AowS yêu, m6Vqaình yê4Vusu rấtAowS snzF4âu đậm4Vus, khônzF4ng thể6Vqa lấnzF4y rPjv4a được..."

Hai mắPjv4t TPjv4ư Pjv4Cần trống4Vus rỗng,nzF4 D6Vqaung ÂAowSn vé6Vqan tócPjv4 6Vqacô, munzF4ốn xAowSem vết6Vqa thương AowStrên taAowSy Pjv4cô, nhnzF4ưng Pjv4không cho.

Cô n4Vusgồi dưới4Vus đất,4Vus k6Vqahóc đếnAowS sAowSau cùnzF4ng, lnzF4ại AowSim lặngPjv4 AowSlạ thườn4Vusg, cô dựanzF4 và4Vuso cnzF4ửa sổPjv4 sát4Vus đất,Pjv4 AowSánh mắt4Vus nhìn6Vqa 6Vqara 6Vqamặt trời.

Sau 6Vqahơn nzF4nửa đêm,6Vqa một6Vqa c6Vqaâu Tư4Vus Cầ6Vqan cũng4Vus khônnzF4g Pjv4nói, D6Vqaung Â4Vusn the6Vqao cô ngồPjv4i, cảPjv4 đêmnzF4 khônAowSg cnzF4ó 4Vusnhắm mắt.

Đến ngàynzF4 thAowSứ haiAowS, nzF4Tư CầnAowS mệ4Vust mỏAowSi, phAowSải dựanzF4 Pjv4vào nzF4cửa sổAowS ngủnzF4 say, DunnzF4g ÂAowSn đỡ6Vqa c6Vqaô 6Vqavào p6Vqahòng, 4Vustrong nzF4phòng Pjv4khách đãPjv4 dPjv4ọn d6Vqaẹp sạchPjv4 AowSsẽ, c6Vqaô không 4Vus dám AowSra AowScửa, gnzF4ọi Pjv4đồ 6Vqaăn ma4Vusng đếnzF4n, cảmPjv4 tPjv4hấy Pjv4rất 6Vqamệt, liềnAowS tựaAowS vào6Vqa t6Vqarên g6Vqahế Pjv4sa lnzF4on ngủ 6Vqamột hồi.

Tư 4VusCần ngnzF4ủ đnzF4ến xế4Vus chnzF4iều, lú6Vqac nzF4đi ra4Vus, tắmPjv4 rửa,Pjv4 quần4Vus áo4Vus cũng 6Vqa thay, đầuPjv4 tócAowS vẫnAowS còn4Vus ướt,6Vqa tin6Vqah th6Vqaần 4Vusnhìn q6Vqaua khôn6Vqag tệ6Vqa, khôi6Vqa phụcnzF4 khônzF4ng ít.