You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đSDfLầu lSDfLông maMg8èy DuSDfLng ÂnSDfL nảMg8ey lMg8eên, ánMg8eh Mg8emắt củagRNN anSDfLh quá gRNNmức sắcMg8e béngRNN thJidyông suốJidyt, làSDfLm ngươ8dYx̀i 8dYxta 8dYxné Jidytránh khMg8eông được.

Cô không8dYx nóSDfLi gigRNǸ, t8dYxinh tSDfLế ngh8dYxĩ, gRNNnếu NgRNNam 8dYxDạ TSDfLước biết GiảnJidy là8dYx Tư8dYx CSDfLần, íJidyt nJidyhất seSDfL̃ biế8dYxt SDfLcô âJidýy laSDfLm nhưSDfL vgRNNậy vigRNǸ liJidý gRNNdo gMg8eì, nghĩ n8dYxhư vâSDfḶy, 8dYxso vơMg8éi GiaMg8ẻn Mg8evô dugRNNyên Jidyvô 8dYxcớ tiSDfL̀m SDfLngười đôgRNŃi pSDfLhó JidyHạ PgRNNhi Vũ8dYx thì lyMg8é SDfLdo ngRNNày SDfLcó sứcMg8e t8dYxhuyết phụgRNNc hơn.

 

Ngón taSDfLy băgRNŃm chặtgRNN Mg8elan caJidyn lMg8eộ Jidyra khẩnMg8e trương,gRNN Du8dYxng Ân SDfL xoay ngườgRNNi điMg8e tới8dYx phgRNNòng ngMg8eủ, "SDfLAnh đãMg8e no8dYx́i, nhữgRNNng ngườSDfLi làSDfLm tổgRNNn tgRNNhương Hạ PhJidyi VMg8eũ mộ8dYxt ngườiMg8e cugRNÑng khSDfLông bỏSDfL Mg8equa, vậySDfL laMg8è có8dYx ýgRNN gì?"

"Bọn họMg8e lgRNNà hướnggRNN Jidyvề gRNNphía Jidycô ấJidyy đến,SDfL mMg8eặc dù bốMg8en bSDfLề lố8dYxi r8dYxa đềJidyu bMg8eị cMg8ehặn lạgRNNi, nhưnMg8eg Jidylúc 8dYxấy, c8dYxhúng tôiSDfL aJidyi cũn8dYxg khgRNNông biết. gRNNCô âSDfĹy tro8dYxng tình8dYx huốngMg8e nSDfLhư vâSDfḶy vẫMg8en đJidyẩy cửaMg8e xMg8ee kgRNNéo 8dYxtay cSDfLứa gRNNtôi, Ân gRNN Ân, tôiJidy kgRNNhông ch8dYxo côJidy ấ8dYxy đượcSDfL Mg8ethứ Mg8ekhác, nhưng8dYx nếJidyu SDfLai mgRNNuốn gRNNlàm Mg8ecô tJidya tổn thươSDfLng, tSDfLôi sMg8eẽ 8dYxđòi gRNNvề tJidyừng cMg8eái một."

Dung ÂngRNN đSDfLi và8dYxo phSDfLòng Jidyngủ, tiê8dYx́ng Jidykhóc rô8dYx́ng cSDfLủa HạJidy PhgRNNi VSDfLũ còn ở8dYx bSDfLên taiJidy, SDfLcòn cJidyó, gươnSDfLg mặt8dYx bSDfLi thươngMg8e tuyệtSDfL vọngMg8e Mg8ecủa 8dYxHạ 8dYxTử Hạo, Mg8e cũng làm8dYx Mg8echo ngực8dYx SDfLcô nhưMg8e biJidỵ gRNNbóp nghẹnSDfL, dưgRNNờng Mg8enhư bi8dYx̣ tảJidyng đJidyá khổng lôgRNǸ đè8dYx épJidy, t8dYxhở 8dYxkhông được.

"Anh đ8dYxòi 8dYxnợ Jidycho HạMg8e gRNNPhi VgRNNũ, gRNNvậy nhữnJidyg đaMg8eu đơSDfĹn TưSDfL Cần Jidy đã 8dYxtrải quMg8ea, gRNNcô ấMg8ey phagRNN̉i đSDfLi đ8dYxòi gRNNai đây?gRNN" DunSDfLg ÂnJidy thgRNNất thầnJidy ngSDfLồi ởJidy mép giườngSDfL, ngướcMg8e lSDfLên nhìJidyn Mg8eNam DgRNNạ TJidyước, "PhươMg8eng tMg8ehức giống8dYx SDfLnhau, angRNNh cònSDfL muốn diJidyễn lạ8dYxi lâgRNǸn 8dYxnữa, phảMg8ei không?"

Nam DạgRNN 8dYxTước đứnggRNN ở8dYx 8dYxcửa thMg8eân tMg8ehể cMg8eao Mg8eto dựagRNN Mg8evào SDfLvách tường,gRNN “Cô Mg8eta qua8dYx̉ nhiêJidyn chínSDfLh laJidỳ 8dYxTư Cần."

Dung ÂnMg8e k8dYxhông cgRNNó thSDfLừa nhận,gRNN Jidycũng không8dYx 8dYxcó phủMg8e nhậMg8en, "Ban đầu,8dYx nếgRNNu khôn8dYxg pgRNNhải angRNNh rgRNNa taJidyy tàMg8en nh8dYxẫn, 8dYxHạ PMg8ehi VũgRNN cSDfLũng sẽMg8e kh8dYxông c8dYxó SDfLhôm nay, SDfL Tư SDfLCần cuSDfL̃ng s8dYxẽ khMg8eông cóSDfL kê8dYx́t Jidyquả ngRNNhư bâyMg8e 8dYxgiờ, JidyNam DgRNNạ Tước,SDfL rốSDfLt cuộc, cụcMg8e diệnSDfL đMg8eến ngàgRNNy h8dYxôm nay8dYx, Mg8ecũng l8dYxà dgRNNo anh."

Cô giươnJidyg ngóSDfLn ta8dYxy chMg8eỉ đế8dYxn nMg8egười SDfLanh tra8dYx́ch móc,Jidy NJidyam Dạ SDfL Tước càn8dYxg SDfLkhông cMg8eó Mg8ephủ nhận,Jidy Jidylà traSDfĹch nhiệm8dYx cMg8eủa gRNNanh, aMg8enh s8dYxẽ khMg8eông đẩySDfL ra, mặc8dYx duJidỳ Jidyngày đogRNŃ TưgRNN CầnSDfL đSDfLã quaSDfĹ khíchgRNN trước,8dYx nhưn8dYxg hàMg8enh độ8dYxng đốSDfLi phó8dYx như vậy,Mg8e gRNNdù Mg8esao Jidycũng là8dYx anh.

"Anh mJidyuốn gRNNđòi vềJidy ngRNNhư Mg8ethế nàSDfLo chưMg8é?" DSDfLung Ân Jidy hai taSDfLy chốnggRNN 8dYxở giường,8dYx "8dYxCô ấyMg8e 8dYxbây 8dYxgiờ coJidỳn cóSDfL c8dYxái SDfLgì đểJidy cMg8eác người Jidylấy Mg8eđi nữa?"

Nam DạSDfL TướcJidy Jidynghiêng đứnggRNN dậy,Jidy đi8dYx vàSDfLo pMg8ehòng ngủ8dYx, "SDfLCho nên, Mg8ecô t8dYxa đổi8dYx khgRNNuôn mặtgRNN chíngRNNh lgRNNà gRNNvì tMg8erả 8dYxthù? CôSDfL gRNNta khuấtgRNN nhục,gRNN baSDfL̀ nôJidỵi Mg8ecô ta chết,Mg8e nếMg8eu nhgRNNư vậy,gRNN vìMg8e saMg8eo khôngMg8e trSDfLực tiMg8eếp tìmgRNN tôi?"

Dung ÂnSDfL Jidythấy agRNNnh ngồiSDfL v8dYxào Mg8ebên cạgRNNnh mìn8dYxh, thângRNN ảnSDfLh cagRNNo lớJidyn ngăn trởJidy án8dYxh gRNNsáng nơ8dYxi điJidỷnh đầu,SDfL Jidycô độtgRNN nhiêJidyn cả8dYxm giMg8eác Mg8erất mệtJidy moJidỷi, chu gRNNtoàn ởJidy 8dYxhai bênMg8e, trMg8eơ măSDfĹt nhìnMg8e người8dYx khácgRNN đaJidyu đMg8eớn rồiJidy lạSDfLi khôngJidy thể 8dYx vãn hôgRNǸi, "CJidyô SDfLấy nóiSDfL, nMg8egười gRNNcô 8dYxấy khônSDfLg mJidyuốn thưSDfLơng tJidyổn nSDfLhất là8dYx tôi, côMg8e ấyMg8e biêSDfĹt chún8dYxg tSDfLa ởMg8e chun8dYxg, NSDfLam DạJidy TMg8eước, tốigRNN hômMg8e đMg8eó, haJidyi ngMg8eười cũng khôSDfLng coMg8é 8dYxxảy SDfLra Jidychuyện gì..."

Thông min8dYxh gRNNnhư Jidyanh, chJidyỉ câJidỳn 8dYxnghĩ SDfLmột chgRNNút, Mg8elà Mg8ecó thể tJidyhông s8dYxuốt nhữngMg8e 8dYxthứ Mg8ekia ba8dYxn đSDfLầu khôMg8eng co8dYx́ 8dYxchuyện gì,8dYx SDfLNam DạgRNN Tư8dYxớc thuận thếgRNN nằMg8em Jidydài tr8dYxên Jidygiường, Mg8enói cái8dYx g8dYxì cũngSDfL khJidyông gRNNcó nóiSDfL, nhSDfLắm hagRNNi mMg8eắt lại.

Dạ Da8dYx̣ dự8dYxa ởJidy bên8dYx cạnhSDfL, biSDfḶ đgRNNá mộtgRNN cáSDfLi, lầSDfLn naJidỳy không8dYx kêu lêSDfLn gRNNnữa, bMg8eộ dánSDfLg iMg8em 8dYxlặng SDfLcàng Jidylộ rJidya veSDfL̉ đgRNNáng thương.

Tư CầJidyn m8dYxấy ngàSDfLy quMg8ea cũngMg8e 8dYxkhông cógRNN đgRNNi làSDfLm, côgRNN SDfLbiết tr8dYxốn cũng v8dYxô dụng,Mg8e 8dYxđợi chuyệnJidy sáng8dYx tỏ…Jidy Jidycô liền8dYx 8dYxkhông SDfLcó đườngRNNg tSDfLhể đi.

Chẳng q8dYxua lgRNNà, SDfLcô làSDfLm sagRNNo 8dYxcũng khôn8dYxg nghJidyĩ Jidytới NMg8eam DMg8eạ TMg8eước sẽ Mg8e tìm SDfLtới cửa.

Khi côgRNN mở8dYx cửaMg8e, thầJidyn Mg8esắc rSDfLun sợ,Jidy Jidyrõ rànSDfLg kSDfLinh ngạc, Jidyngười Jidyđàn Mg8eông mộtMg8e mì8dYxnh đMg8eến, TSDfLư CầMg8en 8dYxtránh r8dYxa bgRNNên Mg8ecạnh Mg8eý nóiSDfL Mg8eanh vào.

Cô rótgRNN ch8dYxo SDfLanh 8dYxly nư8dYxớc, gRNNNam DSDfLạ TưJidyớc gRNNmười ngónSDfL taMg8ey nắm chSDfLặt, TJidyư gRNNCần mặc8dYx quầnJidy áJidyo đơnJidy giả8dYxn ngồi8dYx Mg8eđối diêgRNṆn anh.

"Anh SDfLtới, 8dYxlà v8dYxì 8dYxchuyện HJidyạ PhSDfLi VSDfLũ sao?"

"Cô kh8dYxông sợMg8e à?"gRNN CogRNNn nJidygươi NMg8eam DạJidy TướMg8ec gRNNbén nMg8ehọn quét bốngRNN phiJidýa, căSDfLn phgRNNòng rấtSDfL đơMg8en Mg8egiản, khSDfLông cóMg8e ba8dYx̀y 8dYxbiện gJidyì xinh đẹp.

"Lúc tôiSDfL bắtSDfL đầ8dYxu l8dYxên kêJidý hoạch,8dYx tôMg8ei đãMg8e 8dYxkhông nghĩ đ8dYxến nôSDfL̃i Mg8esợ nưgRNÑa." MuMg8ẹc đíSDfLch Mg8ecủa Tư8dYx CMg8eần gRNNđã đaJidỵt đưMg8eợc, khôngSDfL cần phgRNNải gJidyiấu giếJidym nữa,8dYx “TôiSDfL bi8dYxết, aSDfLnh sSDfLẽ khôngRNNg gRNNbỏ qgRNNua chJidyo tôi,8dYx HMg8eạ Mg8egia cSDfLũng sẽ khônMg8eg boMg8ẻ Jidyqua, tSDfLôi đãJidy làm8dYx đượMg8ec đếnMg8e nước8dYx nàygRNN, đaMg8ẽ cgRNNó thJidyể xeJidym như đòiSDfL nợgRNN đưMg8eợc rồi,Mg8e Mg8echuyện Jidybà nội,8dYx luậtgRNN phaJidýp phágRNNn quyếtMg8e Mg8erất cônMg8eg bằng sao?8dYx TôiJidy khôngJidy muôgRNŃn tJidyhứ hưMg8e SDfLvô đoMg8é, châMg8en chiMg8énh đền8dYx gRNNmạng, tôSDfLi cũngJidy khôJidyng thể làm8dYx được,SDfL chJidyo nênMg8e, tSDfLôi 8dYxrạch Mg8etrên Jidymặt cJidyô 8dYxta SDfLmột đường."

Thật 8dYxra thJidyì, tronMg8eg thMg8eế Mg8egiới c8dYxủa Mg8eNam DạSDfL Tước8dYx, loạJidyi ăn SDfL miếng trảMg8e miếgRNNng gRNNnày gặ8dYxp phSDfLải kSDfLhông ít8dYx, 8dYxanh thgRNNậm cJidyhí tigRNǸm không8dYx gRNNra li8dYx́ do pgRNNhản 8dYxbác TưJidy Cần.

Cô gáSDfLi bMg8eưng chénJidy 8dYxtrà đứnJidyg lSDfLên, đigRNN đê8dYx́n bJidyan côngMg8e, “Ban đầu,8dYx tôi8dYx hSDfLận caMg8ẻ gRNNhai Jidyngười, cMg8eho Mg8enên, 8dYxtôi trJidyở lại,Jidy chuyêJidỵn tSDfLhứ nhất chíJidynh lagRNǸ tìmgRNN anJidyh, tôiJidy vốngRNN đSDfLịnh, đểMg8e sMg8eau kgRNNhi aJidynh biết8dYx đưJidyợc thâSDfLn phâ8dYx̣n của tôi,SDfL cogRNŃ phgRNNải SDfLsẽ tSDfLhấy rấtSDfL gSDfLhê tởmMg8e, Mg8enhưng yJidý nghĩMg8e Jidyban đâJidỳu 8dYxsau khi ggRNNặp Mg8eDung ÂJidyn đãSDfL SDfLdao động.Mg8e TôgRNNi tSDfLừng muSDfLốn tgRNNừ SDfLanh, 8dYxlàm gRNNra rấtMg8e nhSDfLiều chuyện, nhJidyưng cugRNNối SDfLcùng SDfLcũng boMg8ẻ quagRNN, chígRNNnh tôiSDfL đaMg8ẽ khônJidyg có8dYx hạSDfLnh pJidyhúc, liền muSDfLốn côgRNN ấyMg8e 8dYxcó thểMg8e hạnhSDfL phúc."

Nam JidyDạ SDfLTước Jidymột lầSDfLn nữSDfLa nMg8ehìn ky8dYx̃ c8dYxô gáigRNN nàyMg8e, bJidyóng lưng8dYx c8dYxô mảnh SDfLmai, măMg8ẹc mặcJidy dùSDfL tSDfLư tưởn8dYxg rất8dYx cực8dYx đogRNNan, Jidynhưng khôn8dYxg pgRNNhải khgRNNông tMg8ehừa nhận, Mg8e cô đốJidyi SDfLvới ngườiSDfL tốSDfLt vớiMg8e mìngRNNh, ngRNNhiệt tìMg8enh báSDfLo đápJidy nồnggRNN nhiệtSDfL, người8dYx như 8dYxvậy, y8dYxêu hSDfLận quágRNN rõSDfL ràng.

"Tôi từgRNNng khôMg8eng cMg8eho làSDfL mìnhMg8e gRNNlàm gSDfLì 8dYxsai," ánhSDfL mắt 8dYxlướt qugRNNa Mg8etai TgRNNư gRNNCần SDfLnhìn vgRNNề nSDfLơi xa8dYx, “NgRNNhưng lần8dYx này,8dYx tô8dYxi lạiJidy khôMg8eng có cáMg8ech nagRNǸo khẳngJidy định."

Cô gáigRNN cSDfLười cười,Mg8e ngón8dYx taMg8ey Jidycầm chMg8eặt cMg8ehén tr8dYxà, "TSDfLôi cũng gRNN vậy,” côJidy cườiMg8e nhưMg8e khônJidyg cườigRNN n8dYxgẩng đầ8dYxu nhgRNNìn vMg8eề nơgRNNi xa8dYx, "NgàMg8ey đ8dYxó ởJidy CaJidým Dỗ, nSDfLếu nSDfLhư Mg8etôi SDfLcó 8dYxthể kMg8eiên nSDfLhẫn mộJidyt cSDfLhút, 8dYxcũng s8dYxẽ 8dYxkhông cgRNNó cJidyục dgRNNiện như Mg8e hôm nSDfLay, ngRNNhưng gRNNtôi k8dYxhông có!Jidy” TíJidynh tì8dYxnh TSDfLư CầngRNN rấtMg8e mạSDfLnh mSDfLẽ, gRNNcó lẽgRNN, chuyệnSDfL xưa mộtMg8e lần8dYx nữaSDfL nhơSDfĹ 8dYxlại… cgRNNô vẫn8dYx laMg8è nhịngRNN khônSDfLg đượcMg8e HạSDfL 8dYxPhi VJidyũ côgRNNng kícgRNNh, nhưng vừgRNNa nghgRNNĩ tMg8eới HMg8eạ TSDfLử Hạo…8dYx gRNNcô nh8dYxất địnhMg8e cógRNN thểJidy nhịSDfLn xuống.

Cô nghĩ8dYx, bMg8ean đầMg8eu côMg8e cogRNNi nh8dYxư la8dYx̀ cắ8dYxn gRNNnát hMg8eàm răngJidy cũngSDfL có gRNNthể nhịn.

Ánh nắJidyng SDfLxuyên thâSDfĹu 8dYxđi vagRNǸo, chiMg8eếu vào8dYx gươngRNNg mgRNNặt NaJidym Dạ TưSDfLớc hJidyiện 8dYxlên âgRNNm mị,gRNN mỗigRNN n8dYxgũ qJidyuan gRNNcủa anMg8eh cũngMg8e rấJidyt hoMg8eàn mJidyỹ, kết8dYx hợp Mg8evới nhauJidy, SDfLluôn luôgRNNn lJidyà Mg8eloại Mg8ecao quJidyý gRNNmà 8dYxmọi ngườiSDfL đgRNNổ xôJidy vào8dYx. NêgRNŃu aSDfLnh biết cóSDfL ngSDfLày hômMg8e ngRNNay, gRNNban đầuMg8e sẽMg8e không8dYx đốiSDfL vJidyới côgRNN âJidýy 8dYxnhư vậygRNN, nhiều lSDfLắm cMg8ehỉ làSDfL trJidyừng Jidytrị mMg8eấy t8dYxên kMg8eia, rMg8eốt cuô8dYx̣c, DgRNNung Ân8dYx 8dYxnói khônMg8eg sgRNNai, người gâyJidy nMg8eên 8dYxhết Mg8ethảy chuyệnMg8e 8dYxnày, thâMg8ẹt 8dYxra lagRNǸ anh.

Bọn hSDfLọ đứngJidy ởgRNN cùngJidy mộJidyt phòng,Jidy Jidycũng khgRNNông cógRNN nh8dYxư trongRNNg tưởngSDfL tượng, thủJidyy SDfLhỏa bấtJidy d8dYxung, haSDfLi taMg8ey TJidyư Cần8dYx cJidyảm nhậnMg8e đươ8dYx̣c nhiệtMg8e độMg8e cgRNNủa tách tràgRNN, "gRNNAnh sgRNNẽ đô8dYx́i xJidyử tSDfLốt vớ8dYxi 8dYxDung Ân,8dYx đ8dYxúng không?"

"Sao côSDfL la8dYx̣i Mg8echo laJidỳ, cJidyô Mg8eấy ơMg8ẻ bênJidy cạnhMg8e tôi8dYx sẽ8dYx hạnh phúc?"

Tư gRNNCần Mg8esuy ngh8dYxĩ mSDfLột c8dYxhút, chậmJidy rJidyãi nói,Jidy "TgRNNrực gigRNNác thôi, anSDfLh hômJidy ngRNNay đếngRNN nơSDfLi nàJidyy, khSDfLẳng SDfLđịnh Mg8ecũng làMg8e vgRNNì SDfLDung ÂSDfLn, thậJidyt 8dYxra Mg8ethì, SDfLcho dJidyù anh kh8dYxông 8dYxtìm tôi,gRNN tôiMg8e cũSDfLng sgRNNẽ 8dYxtìm anhJidy. DĩSDfL nhiSDfLên, chúng8dYx tMg8ea kJidyhông làMg8em đượcSDfL bạn bè,SDfL thậmSDfL SDfLchí từSDfLng SDfLcó ýgRNN ngSDfLhĩ đeMg8em đốiMg8e ph8dYxương đ8dYxưa v8dYxào chgRNNỗ chết8dYx, gặpMg8e Jidyqua lSDfLần này về8dYx sauMg8e, cũng8dYx đJidyừng cóJidy gặpgRNN Mg8emặt lạiMg8e nữ8dYxa, nJidyói SDfLvới DSDfLung Mg8eÂn, 8dYxtôi 8dYxlạc tớiJidy tìnhSDfL trạng hômMg8e nay8dYx, Jidykhông liêJidyn Jidyquan gìSDfL gRNNđến anh..."

“Trả gRNNnợ 8dYxvà trgRNNừng Mg8ephạt, la8dYx̀ hJidyai lMg8eoại phưJidyơng tMg8ehức Mg8ekhông giống nh8dYxau, tôi8dYx bênSDfL này,Jidy tôiSDfL SDfLsẽ buMg8eông Jidytay chuyện8dYx gRNNnày vMg8eì tJidyôi maJidỳ dựSDfLng lên, Mg8ehôm gRNNnay bi8dYxến thà8dYxnh gRNNnhư vậy,SDfL tôSDfLi muốn8dYx đêSDfĹn đây8dYx Jidykết thúMg8ec. SDfLVì ÂnSDfL Ân8dYx, tôi cũnJidyg khSDfLông SDfLthể tiếpJidy tụcSDfL lJidyàm chuyệnSDfL tổngRNN thương8dYx cJidyô, ngRNNhưng HSDfLạ gigRNNa bênJidy kia,gRNN bọn họMg8e Mg8esẽ 8dYxcó 8dYxhành động8dYx Mg8ecủa họ,SDfL Jidytôi s8dYxẽ khônSDfLg nhúnSDfLg tMg8eay, đó8dYx là chuyệJidyn giữ8dYxa gRNNcác ngư8dYxời, tôgRNNi kSDfLhông cá8dYxch nàoJidy giSDfLúp côJidy, c8dYxô hiểuMg8e chưa?" NamgRNN Mg8eDạ Tước8dYx ngRNNói rấtSDfL thựcJidy t8dYxế, cô8dYx véSDfLn lênMg8e Jidykhóe gRNNmiệng gậJidyt đ8dYxầu, anSDfLh Jidyta cgRNNó thểMg8e vì 8dYxDung Ân8dYx Jidylàm đượcMg8e chuyệngRNN ngRNNày, đúMg8eng làJidy khôngSDfL dễ.

Nam gRNNDạ TướMg8ec khôMg8eng SDfLcó ởSDfL lJidyâu, JidyTư Cần8dYx nóiSDfL rấtJidy đJidyúng, gRNNbọn hJidyọ không l8dYxà bJidyạn, gRNNnếu khgRNNông phải8dYx ở8dYx giữagRNN cóMg8e m8dYxột 8dYxDung ÂSDfLn, Mg8ebọn họMg8e Jidysớm đãMg8e bJidyắt đầgRNNu chém gRNNgiết lẫnSDfL nhau.

Lúc NaJidym DạJidy TướcSDfL mJidyở Jidycửa đi8dYx rMg8ea nSDfLgoài, giậJidyt mJidyình k8dYxinh ngạc, xoaJidy vaMg8ei ngưgRNNời đànMg8e ôSDfLng Mg8eđi rSDfLa ngoài.

Tư SDfLCần khôn8dYxg cJidyó nMg8eghe gRNNđược Jidyâm tMg8ehanh đóJidyng cửMg8ea, cMg8eô xoSDfLay người lại,gRNN 8dYxliền thMg8eấy HSDfLạ Mg8eTử HạSDfLo đứn8dYxg ởSDfL cửa.

Chén tJidyrà tMg8erong lgRNNòng bàJidyn 8dYxtay Jidyrơi xuốJidyng mặMg8et đấJidyt, nưJidyớc tràJidy ấm8dYx áp bắnMg8e tungRNNg tMg8eóe lJidyưng bànJidy Mg8echân JidyTư gRNNCần, cô8dYx gRNNtheo bảnJidy năngMg8e 8dYxlui lại,8dYx mặcgRNN Jidydù sớmSDfL m8dYxuộn cũng sgRNNẽ gặp,Mg8e SDfLnhưng nếu8dYx khônJidyg phảJidyi NaJidym gRNNDạ TưSDfLớc đigRNN Jidyra ngoàiSDfL, SDfLTư Cầ8dYxn chắcJidy c8dYxhắn s8dYxẽ không để8dYx anMg8eh vJidyào. ChânSDfL Jidytay cgRNNô lSDfLuống cu8dYxống đứngRNNg ởMg8e b8dYxan SDfLcông, SDfLHạ TửMg8e JidyHạo đóng Jidy cửa lại,Mg8e mặc8dYx Jidychiếc Mg8eáo khJidyoác màuJidy nâMg8eu, cằm8dYx kiêgRNNn n8dYxghị lMg8eộ gRNNra mJidyấy phầngRNN lạnMg8eh lgRNNùng, râu mé8dYxp lâJidyu ngàJidyy Mg8ekhông cạo.

Hai ngSDfLười liếcSDfL gRNNnhau mộtSDfL Mg8ecái, TưgRNN Cầ8dYxn SDfLlướt qu8dYxa nhMg8eững mgRNNãnh vỡ kiaSDfL đgRNNi vàMg8eo phòng.

Hạ JidyTử HagRNṆo thấyMg8e Jidycô muốn8dYx đ8dYxi vJidyào phòSDfLng ngủ,Jidy hắngRNN nắmMg8e chặtSDfL tay cJidyô, dùng8dYx Jidysức rMg8eất mạnSDfLh, dường8dYx SDfLnhư muốn8dYx gRNNbẻ gRNNgãy Jidytay TSDfLư CầgRNNn, m8dYxặc dùMg8e Mg8eđau, SDfLnhưng cô cMg8eũng cắnSDfL ră8dYxng khônMg8eg 8dYxcó k8dYxêu lên.

"Tại sgRNNao?” hắngRNN hỏi.

Tư SDfLCần gRNNcó thểJidy 8dYxnói vớiJidy mJidyọi ngRNNgười, “TôiJidy khônMg8eg hốiMg8e hận”gRNN, duy nhJidyất khSDfLông thểJidy đốgRNNi Mg8emặt vMg8eới HạSDfL TửSDfL Hạo.

Người Jidyđàn ôngRNNg nSDfLắm chặt8dYx hJidyai v8dYxai SDfLcủa côJidy, ké8dYxo côgRNN đến,8dYx SDfLvội vgRNNã đgRNNặt cô trư8dYxớc mặgRNNt mình8dYx, "Tại8dYx saoJidy, gRNNchúng gRNNta vốgRNNn l8dYxà Mg8ecó SDfLthể thậtSDfL 8dYxtốt, côgRNN tạSDfLi sao muốnSDfL làmMg8e nJidyhư vậyMg8e? TrầngRNN Cần!"

Hắn laJidyy bảgRNN vgRNNai củaSDfL cô8dYx, SDfLcô 8dYxchỉ cảm8dYx gRNNthấy bêJidyn tJidyrong đôMg8ei SDfLmắt thế giớigRNN Jidytan 8dYxthành nh8dYxững mảnJidyh nhỏgRNN, cànMg8eg lú8dYxc SDfLcàng SDfLmơ Mg8ehồ, “TJidyôi khôngJidy gọgRNNi gRNNlà Tr8dYxần CgRNNần, tên của8dYx tô8dYxi Mg8elà TưJidy Cần."

Người đànJidy gRNNông đốiMg8e vJidyới Mg8ecái gRNNtên 8dYxnày cgRNNũng chMg8eưa SDfLquen thuộc,8dYx "Tại s8dYxao 8dYxcô gRNNmuốn gSDfLạt tôi?"

Thân t8dYxhể mảnMg8eh khả8dYxnh củSDfLa côJidy 8dYxtrong Mg8elòng gRNNbàn tagRNNy anJidyh càMg8eng lộSDfL r8dYxa vẻ gầyMg8e yếuMg8e, tJidyóc quSDfLăn SDfLche gRNNở taSDfLy nSDfLgười đànMg8e 8dYxông, TưSDfL CầgRNNn ở8dYx rấtgRNN gần8dYx hắnSDfL, c8dYxó Jidythể nhìn thấyJidy cSDfLon ngườgRNNi mMg8eàu đỏgRNN tgRNNươi, "TửgRNN HạoJidy, a8dYxnh b8dYxiết 8dYxtại sSDfLao không?"

"Nói 8dYxcho tôigRNN b8dYxiết." 8dYxGiọng nóJidyi 8dYxngười đgRNNàn ônJidyg tSDfLràn đầy th8dYxống kSDfLhổ, khàJidyn vôSDfL cùng.

"Được.” T8dYxư Cần8dYx SDfLmặt kSDfLhông thgRNNấy đổigRNN chốngRNNg Jidylại ánMg8eh mMg8eắt củMg8ea hắn, gRNN“Anh sMg8eẽ kh8dYxông quên,Mg8e trướcgRNN đSDfLây khôMg8eng lâu,SDfL 8dYxem c8dYxủa a8dYxnh đãJidy đụngMg8e SDfLmột lMg8eão bà chứ?"

Hạ TgRNNử HạoJidy co8dYxn ngươJidyi nJidyhư SDfLkiếm sắSDfLc Mg8ethâm thúyMg8e, lắ8dYxc đầu, “Cô..."

"Đúng, đ8dYxó 8dYxlà bàJidy n8dYxội tôi.Jidy" Nư8dYxớc m8dYxắt quSDfLá mMg8eức nặnJidyg nề, cuốiJidy cùngRNNg vẫJidyn chảyMg8e 8dYxra, chJidyảy xgRNNuống đến8dYx kSDfLhóe mSDfLiệng, mặngRNN SDfLsáp làJidym người8dYx gRNNta nônSDfL mửa,gRNN “Bà lSDfLà n8dYxgười tMg8ehân Jidyduy gRNNnhất Jidycủa tôMg8ei, eJidym cgRNNủa Mg8eanh đSDfLã Mg8etông chết8dYx bà,Jidy 8dYxcòn gRNNcó, Mg8etôi sở dMg8eĩ đốiJidy xửJidy v8dYxới cJidyô 8dYxta nhJidyư vậySDfL, SDfLlà bởi8dYx SDfLvì t8dYxôi cũMg8eng đJidyã bịgRNN gRNNnhư vậy,SDfL JidyHạ TửgRNN Hạo, tôiMg8e Mg8ebị ngưJidyời tSDfLa cưỡn8dYxg dâm,Mg8e Mg8eanh gRNNcó biJidyết không?"

Tóc ngắnJidy củJidya nJidygười SDfLđàn ôngMg8e dườnggRNN nhưgRNN dựngSDfL thẳng8dYx lênJidy, mưMg8eời ngón ta8dYxy an8dYxh dSDfLùng sứJidyc, trêMg8en mặMg8et hiệngRNN 8dYxra vẻSDfL kMg8ehó t8dYxin, "Không8dYx Jidythể nSDfLào, lMg8eà aMg8ei, là ai?"

"Anh đSDfLi vSDfLề hỏiJidy HạMg8e SDfLPhi VSDfLũ sẽJidy 8dYxbiết thôgRNNi,” TJidyư CầnMg8e biếtSDfL mình tàn8dYx nhẫngRNN, cSDfLô lúcSDfL này8dYx, troMg8eng taMg8ey nhSDfLư Mg8enắm lấyJidy mộtSDfL coMg8en d8dYxao 8dYxhai lưSDfLỡi, đâmMg8e TưJidy Cần mộtMg8e nhgRNNát đ8dYxồng thờSDfLi cũMg8eng 8dYxhung hMg8eăng k8dYxhoét 8dYxvào Jidychính mìgRNNnh, “TôigRNN ở8dYx bJidyên cạMg8enh anh,8dYx cũng lSDfLà vSDfLì 8dYxtrả thù,gRNN chuy8dYxện aSDfLnh nhJidyận hốigRNN lộ,8dYx Mg8ecũng lSDfLà tôiMg8e Mg8ean gRNNbài, bgRNNây giờ8dYx, anh8dYx cuối Mg8ecùng cSDfLũng hiểuJidy hếtMg8e rồMg8ei chứ?"

Hạ gRNNTử HạoSDfL vuSDfLng cMg8eánh tayMg8e, TSDfLư CầJidyn nSDfLgã SDfLxuống Mg8eghế salon8dYx, đầu choán8dYxg vánggRNN hoSDfLa mắt,gRNN hJidyắn chỉ8dYx cảmgRNN 8dYxthấy cảSDfL bMg8eộ ngựcJidy giốngMg8e nh8dYxư Jidylà mu8dYxốn nổ8dYx tJidyung lừa gạMg8et, phảnMg8e bội,8dYx Jidyhắn Jidyyêu nMg8egười phụSDfL n8dYxữ Mg8enày sâu8dYx đậmgRNN Jidynhư vgRNNậy, cũng8dYx vì8dYx côMg8e mgRNNà không 8dYx tiếc trgRNNở mặtJidy v8dYxới 8dYxmọi gRNNngười tMg8erong nhàMg8e, mu8dYxốn chJidyo cô8dYx mJidyột SDfLgia đình,SDfL Mg8ehắn qJidyuý trọng SDfL như tMg8ehế, nhưngRNNg đổSDfLi lạigRNN SDfLlà cáSDfLi gì?

Phanh t8dYxhây 8dYxxé xácSDfL, 8dYxcũng khôMg8eng cógRNN 8dYxđau nhưgRNN vậy.Mg8e H8dYxạ TưMg8ẻ Hạo SDfLđứng 8dYxở tMg8erong 8dYxphòng kMg8ehách, Mg8enhớ tSDfLới gRNNgương mặtJidy eSDfLm SDfLgái bịSDfL hSDfLủy hSDfLoại, nhớJidy Mg8etới cô8dYx ta 8dYx nửa đêgRNNm Jidythấy ácMg8e mộngMg8e t8dYxhức giấc,8dYx hắngRNN SDfLchỉ c8dYxảm thấyJidy càngSDfL ngJidyày càngRNNg áygRNN náyMg8e, dường n8dYxhư, chínhJidy mìnJidyh Jidylà hunMg8eg thủgRNN giMg8eán gRNNtiếp pgRNNhá hủ8dYxy cô.

"Là Mg8emắt Jidytôi bịJidy mSDfLù, 8dYxtôi nJidyghĩ 8dYxcô thSDfLật tâmgRNN, mọJidyi người8dYx trMg8eong nhà đềuMg8e phảJidyn đối,8dYx tôiSDfL nSDfLhư kẻMg8e điêSDfLn SDfLvẫn kiênMg8e trì8dYx, P8dYxhi Vũ8dYx lúgRNNc ấygRNN đãSDfL nhắ8dYxc nMg8ehở tôi, nóiSDfL cJidyô cùngJidy NgRNNam Mg8eDạ TưMg8eớc Mg8equan hệJidy kh8dYxông phảigRNN gRNNnông cạn,SDfL gRNNnó cònJidy x8dYxem qugRNNa Mg8ehình cá8dYxc người SDfLlên giườn8dYxg, SDfLnhưng lMg8eà tSDfLôi kêuJidy SDfLnó Mg8ecâm miệ8dYxng. gRNNBởi vì8dYx, 8dYxnhững ch8dYxuyện đógRNN cũngSDfL là chuyJidyện trước8dYx khJidyi tôiMg8e biếtMg8e SDfLcô, tôiMg8e không8dYx qMg8euan tgRNNâm, tôiSDfL cứSDfL 8dYxtưởng Jidyrằng, tôgRNNi có t8dYxhể Mg8echo SDfLcô 8dYxmột 8dYxcuộc sMg8eống mới,Mg8e bắSDfLt đầSDfLu Jidylại từSDfL đầu.Mg8e.." HạgRNN TSDfLử HJidyạo nJidyói xong lờigRNN SDfLcuối cù8dYxng, nhưgRNN 8dYxmột đứa8dYx bMg8eé ngồiSDfL SDfLchồm hổJidym trênSDfL mặtJidy đấ8dYxt khóJidyc, ha8dYxi tJidyay agRNNnh dùng sSDfLức nắmgRNN lJidyấy tó8dYxc mình8dYx, cgRNNầm lêngRNN quMg8eả gRNNđấm h8dYxung hJidyăng SDfLnện tr8dYxên đầu.

Tư CầnSDfL khôngRNNg chgRNNịu nổ8dYxi chảyJidy nướcJidy mắt,gRNN khMg8eí gRNNlực đứngJidy lênSDfL 8dYxcô cũng khônggRNN có,8dYx hMg8eai đMg8eầu g8dYxối quỳJidy bMg8eò đếngRNN gRNNbên SDfLngười Jidyđàn 8dYxông, “SDfLTử Hạo,SDfL thật8dYx Jidyxin lỗ8dYxi, thật xinSDfL lỗi..."

Cô kh8dYxông nJidyghĩ 8dYxđến chgRNNính mìMg8enh lạigRNN đauSDfL nSDfLhư vậyJidy, SDfLtim đãSDfL bịMg8e xé nát,SDfL Mg8ecô cốSDfL gMg8eắng gRNNkéo ta8dYxy ngườMg8ei đàn8dYx ôngJidy, muốgRNNn ô8dYxm aMg8enh, nhưgRNNng 8dYxHạ TSDfLử Ha8dYx̣o không muốJidyn cJidyô đụngJidy chạm,Jidy SDfLanh dùnSDfLg lgRNNực hấtSDfL gRNNra, khJidyông cSDfLòn kịp8dYx 8dYxthu lJidyại quảSDfL đấmJidy rMg8eơi vào8dYx mặt Mg8eTư Cần.Mg8e NgRNNgười gRNNđàn 8dYxông đứ8dYxng lêSDfLn, đốtSDfL ngóJidyn SDfLtay nắmgRNN chặJidyt, tMg8erên mJidyặt đầygRNN nước mắt,SDfL saJidyu SDfLkhi nMg8egẩn nMg8egơ đSDfLến đJidyáy mắt8dYx trởMg8e thànhJidy mJidyột Jidymảnh lgRNNạnh gRNNnhư bSDfLăng, 8dYxanh cũng khô8dYxng quJidyay SDfLđầu gRNNlại Mg8eđi gRNNra ngoài.

Dung ÂnSDfL nhậngRNN đJidyược điMg8eện thgRNNoại, gRNNlúc chạyMg8e đ8dYxến, Mg8eđã SDfLlà buSDfLổi tối.

Cửa nhMg8eà TưJidy Cần8dYx mở8dYx rộng,SDfL gRNNhàng x8dYxóm Jidyở ngoMg8eài Jidycửa thỉnh8dYx 8dYxthoảng ngó vào.

Bên Mg8etrong phMg8eòng kJidyhách, b8dYxừa 8dYxbộn, loSDfLn Jidybia 8dYxcùng gạ8dYxc tSDfLàn thuốgRNNc, gối, tấtSDfL cảJidy nhữnSDfLg đồJidy vậtSDfL Mg8ecó tMg8ehể gRNNném đư8dYxợc đầu8dYx 8dYxnằm dướiMg8e Mg8eđất. DgRNNung JidyÂn Jidyđóng cửa l8dYxại, ở8dYx saMg8eu rèmSDfL cSDfLửa Jidysổ t8dYxìm đưJidyợc T8dYxư Cần.

CÔ chậtgRNN gRNNvật đem8dYx mặt8dYx chô8dYxn ởSDfL haMg8ei đầuMg8e gốJidyi, trêMg8en cổ8dYx Jidytay trái,gRNN máu tươi8dYx cMg8ehảy 8dYxra, DunMg8eg ÂgRNNn nhgRNNẹ ké8dYxo đầugRNN Mg8ecủa cô,SDfL chỉgRNN thấygRNN trêMg8en mặt8dYx gRNNcô sưnSDfLg lêSDfLn mộSDfLt mảng lớn,SDfL Jidykhóe miệgRNNng Mg8erách toạc,Jidy "TưSDfL Cần,Jidy chuyệnJidy gRNNgì xSDfLảy raSDfL, 8dYxcó phJidyải a8dYxi đánh c8dYxậu không?"

Bên chân,gRNN 8dYxlà mJidyột cMg8eon gRNNdao cắtSDfL tSDfLỉa. C8dYxô khắSDfLc tạiJidy chíngRNNh cổJidy tay 8dYxmình gRNNba c8dYxhữ “Hạ8dYx TửSDfL HaSDfḶo”, hơSDfLn nJidyữa, k8dYxhắc rấgRNNt sâu,8dYx mỗgRNNi một8dYx vJidyết daSDfLo làMg8em r8dYxách toạc dMg8ea thịt.

" gRNNDung ÂnJidy, mìJidynh thậ8dYxt sựJidy yêu8dYx anMg8eh ấyJidy, y8dYxêu đMg8eến tgRNNận xư8dYxơng tủy... KhắJidyc sâJidyu, nhưnMg8eg, mìnhJidy bâygRNN giMg8eờ 8dYxđã mấSDfLt anMg8eh ấyJidy rồi...”gRNNTóc TSDfLư CầnJidy r8dYxối gRNNbù, cJidyô bắt đgRNNược cSDfLánh taMg8ey DuJidyng Ân,8dYx “Làm8dYx Mg8esao bâySDfL giờSDfL, c8dYxó phSDfLải 8dYxmình sẽMg8e Jidykhông baMg8eo giSDfLờ có thểSDfL tìmgRNN gRNNanh 8dYxấy tr8dYxở gRNNvề nữSDfLa đú8dYxng không?"

Dung ÂnSDfL c8dYxhỉ cảmMg8e t8dYxhấy cổMg8e họngJidy khgRNNô ráMg8ep kgRNNhó chịu,gRNN cô8dYx biếMg8et, TgRNNư Cần cuốiJidy cùMg8eng cũngMg8e Mg8esẽ cJidyó ngàJidyy hốigRNN hận,SDfL gRNNcô ôJidym haJidyi gRNNbai SDfLcô gáiSDfL, “SDfLTư Cầ8dYxn, đứngSDfL lêgRNNn đi, cMg8ehúng tJidya Mg8evào ph8dYxòng trước."

"Ban đầuMg8e lúcJidy cậuMg8e khgRNNuyên gRNNmình, Mg8emình khJidyông gRNNnghe, nhưgRNNng bây g8dYxiờ, tJidyim củaJidy Mg8emình rMg8eất đaJidyu rgRNNất Mg8eđau...” Jidyhai tJidyay JidyTư Mg8eCần dángRNN 8dYxchặt gRNNtrước ngựgRNNc, ba chSDfLữ HMg8eạ TửgRNN HạSDfLo trêMg8en taSDfLy, vìJidy 8dYxcô dùSDfLng sứcJidy mSDfLà gRNNmáu tư8dYxơi chgRNNảy rSDfLa, Mg8echất lỏnggRNN rỉgRNN ra đỏ8dYx sẫJidym, ch8dYxói mắtMg8e khôngSDfL thôi.

"Anh ấMg8ey nói,Mg8e Mg8eanh ấ8dYxy khônJidyg 8dYxquan tJidyâm gRNNđến quá8dYx khứgRNN củSDfLa mình, SDfL anh ấy8dYx Mg8emuốn cướiSDfL m8dYxình, DSDfLung ÂMg8en, Jidyanh ấ8dYxy ngRNNói mJidyuốn Mg8ekết SDfLhôn vSDfLới mìnhSDfL...” Tư8dYx Cần ngồiMg8e dSDfLưới đất,SDfL vừaSDfL khócMg8e vừaMg8e cười8dYx, trênSDfL Mg8emặt nưgRNNớc mắtgRNN cùnSDfLg m8dYxáu hòaSDfL vàoJidy nhauSDfL, c8dYxô đến bâyJidy giờSDfL vẫJidyn Mg8ecô đơn,gRNN hiệSDfLn tạJidyi, SDfLthật 8dYxkhó kSDfLhăn cóJidy ngườiSDfL nóSDfLi yêMg8eu cô,Jidy muJidyốn choMg8e cô mộSDfLt gRNNgia đì8dYxnh SDfLấm áp,Jidy như8dYxng HJidyạ JidyTử HạSDfLo, cgRNNho dù8dYx cMg8eô thMg8eật muốnJidy tiếpMg8e gRNNnhận tìn8dYxh yêu Jidycủa 8dYxanh, họ8dYx cũn8dYxg Mg8ekhông có8dYx gRNNmột gRNNchút khảSDfL năng.

Yêu sgRNNâu đSDfLậm như8dYx vậyJidy, vừJidya mSDfLới bắtMg8e đầu,SDfL cũ8dYxng đã8dYx sSDfLắp chMg8eết gRNNđi, nó được8dYx huJidyn đúcMg8e 8dYxtừ tSDfLuyệt vSDfLọng vSDfLà cừuSDfL hận,gRNN gRNNsau kgRNNhi mọMg8ec rểSDfL n8dYxẩy Mg8emầm, nhấJidyt địgRNNnh sẽ Mg8echết nongRNN. T8dYxư CJidyần SDfLchặt lấyJidy DungRNNg SDfLÂn, côgRNN khôgRNNng muốnMg8e m8dYxột mìgRNNnh c8dYxô đJidyơn ởJidy Mg8echỗ gRNNnày, cô cgRNNảm ggRNNiác mSDfLình s8dYxắp điMg8eên Mg8erồi, "MìngRNNh tạigRNN sa8dYxo lạMg8ei yêSDfLu SDfLanh ấy,Jidy tạiJidy sao?"

Dung JidyÂn Jidymân kgRNNhẩn đgRNNôi môgRNNi, mặcJidy dùSDfL Jidynhư vậJidyy, Mg8ebên troSDfLng đôMg8ei mắt vẫnSDfL Mg8elà mSDfLơ SDfLhồ hơMg8ei nước.

“Tư CầnSDfL, hãySDfL quMg8eên hMg8eết đi..."

"Mình không8dYx SDfLquên được,”gRNN Tư8dYx CầngRNN thấtMg8e thanJidyh 8dYxkhóc Jidyrống, "Dung 8dYxÂn, cậuSDfL đừ8dYxng nói8dYx, hãyMg8e nMg8eghe mìMg8enh ngRNNói đưMg8eợc không,8dYx mìJidynh cMg8eó rấtMg8e nhiều điều8dYx muSDfLốn nói..."

Hai ngườigRNN gRNNco rgRNNúc ở8dYx sgRNNau r8dYxèm cửaJidy sổMg8e, Jidyôm nhMg8eau thật8dYx chặt,Mg8e SDfLTư Cần nMg8eói, kh8dYxi Jidycòn béMg8e, SDfLlúc côSDfL cảmMg8e thMg8eấy cMg8eô SDfLđơn, liềMg8en thí8dYxch núMg8ep gRNNtrong gócgRNN, hoMg8eặc làMg8e trố8dYxn trong SDfLchăn, cMg8ehỉ cần8dYx Jidycó thgRNNể đemSDfL chínSDfLh mìnMg8eh gMg8eiấu đSDfLi. CgRNNô nMg8eói JidyDung ÂSDfLn Jidythật giống như8dYx b8dYxà nộMg8ei, ggRNNiống bàJidy nộiSDfL sJidyờ sờ8dYx đầu8dYx cMg8eủa SDfLcô, nóigRNN 8dYxA CgRNNần, làmMg8e sJidyao bSDfLây giờJidy 8dYxmới về8dYx, đừng là8dYxm quá8dYx sức...

Dung ÂnSDfL tJidyhật khônggRNN 8dYxcó c8dYxhen vàgRNNo Jidynói, 8dYxcô Mg8erất agRNNn tJidyĩnh ngRNNghe, nước mắtgRNN chảJidyy xuốngRNNg rơigRNN đế8dYxn tMg8erên mMg8eu bSDfLàn tSDfLay, tJidyừng giọMg8et nởJidy rộ.

Tư CầnJidy nSDfLói cJidyô cMg8eùng SDfLHạ TửJidy HaSDfḶo bJidyắt đầu,gRNN gRNNcô nóiMg8e, bMg8eọn gRNNhọ gặp nhauJidy ởJidy CgRNNám DJidyỗ, lJidyúc ấJidyy angRNNh đứngSDfL t8dYxrong đámgRNN người,Jidy hạcSDfL Jidygiữa bMg8eầy Mg8egà, nhìnSDfL SDfLqua một cJidyái, đSDfLã hấJidyp dẫSDfLn cô.

Cô nógRNNi, l8dYxần đầJidyu gMg8eiữa 8dYxhai người,Mg8e anSDfLh cũng8dYx rSDfLất cẩMg8en thậnJidy gRNNtừng liMg8e từng tJidyí, SDfLnâng nJidyiu cSDfLô, sợSDfL c8dYxô đau.

Tư SDfLCần SDfLnói 8dYxrất nhiều8dYx r8dYxất Jidynhiều… đếSDfLn kgRNNhi, tiếJidyng nóiSDfL áSDfLch đi, vọSDfLng lạiSDfL nhưgRNN tiếnggRNN kêSDfLu oáJidyn, DungRNNg ÂnJidy l8dYxau nướcJidy mắt,Mg8e đứngMg8e dậy8dYx đếngRNN máyMg8e đJidyun nước8dYx, lấy cMg8eho cgRNNô mộtMg8e 8dYxly nước.

Lúc 8dYxtrở lại,SDfL liềnMg8e đốtJidy Jidymột Jidyđiếu thuốc,Jidy hunSDfLg SDfLhăng gRNNhút hgRNNai hơi 8dYxsau đóMg8e đegRNNm điếuSDfL thuốJidyc Mg8egiụi vàSDfLo cổgRNN tay.

Mùi vịJidy Jidyda th8dYxịt chMg8eáy tronJidyg n8dYxháy SDfLmắt tràSDfLn ngậpMg8e Jidycả cănJidy phòng, gRNN Dung ÂJidyn vứtSDfL bỏMg8e cgRNNhén gRNNnước, lgRNNật đậtJidy kéogRNN 8dYxtay cgRNNô raMg8e, “TSDfLư CầngRNN, cậgRNNu đ8dYxiên rồigRNN sagRNNo, cậu gRNN như vậyJidy khôngSDfL 8dYxsợ mìSDfLnh sẽMg8e x8dYxảy SDfLra chuyệMg8en 8dYxgì sao?"

Chữ SDfLHạ kgRNNia rJidyướm má8dYxu đMg8eã bịJidy hủyJidy digRNNệt, trJidyên cổ8dYx tgRNNay hSDfLiện rJidya một đốtMg8e rấtSDfL sSDfLâu, TưSDfL Cầ8dYxn dựSDfLa SDfLvách tưSDfLờng, “Du8dYxng ÂSDfLn, cậSDfLu biếMg8et 8dYxkhông? MìnMg8eh muốngRNN đemgRNN Hạ TửJidy Ha8dYx̣o vĩMg8enh viễnSDfL nhgRNNớ tronJidyg lMg8eòng mìJidynh, đSDfLợi nhữnSDfLg vết8dYx tSDfLhương SDfLnày 8dYxlành đ8dYxi, chúng 8dYx có thểMg8e Mg8elưu lại8dYx t8dYxrên thMg8eân thểJidy mìn8dYxh cSDfLả đờiSDfL nàyJidy, nSDfLgười đàMg8en ôngJidy nà8dYxy, mìn8dYxh gRNNsẽ Mg8ecó anh ấySDfL cMg8eả đời,Jidy agRNNnh ấMg8ey sẽJidy kgRNNhông biếnSDfL mSDfLất, chỉSDfL cJidyó thJidyể theMg8eo thờiSDfL gia8dYxn SDfLmà khắcgRNN SDfLsâu hơnJidy, mình muJidyốn 8dYxdùng cáMg8ei nàMg8ey SDfLđể t8dYxế lễ,Jidy đâyMg8e lgRNNà khoảMg8eng thgRNNời gJidyian 8dYxduy ngRNNhất mìnhJidy đưMg8eợc yêu, mMg8eình ySDfLêu rấ8dYxt sgRNNâu đậm,gRNN khôJidyng tMg8ehể lấyJidy rgRNNa được..."

Hai mắtMg8e 8dYxTư CầnMg8e tMg8erống rỗng,Mg8e DunSDfLg ÂMg8en 8dYxvén gRNNtóc gRNNcô, 8dYxmuốn Jidyxem vết thươngMg8e Jidytrên taSDfLy cJidyô, Mg8enhưng khônSDfLg cho.

Cô ngồSDfLi dMg8eưới đ8dYxất, kSDfLhóc đMg8eến sagRNNu cùng,8dYx lại8dYx SDfLim lặng8dYx SDfLlạ thường, cô8dYx dựa8dYx vàJidyo cửgRNNa sổ8dYx sJidyát đấtgRNN, ánhJidy m8dYxắt Mg8enhìn r8dYxa mJidyặt trời.

Sau gRNNhơn nửaSDfL đêmJidy, mộtgRNN câuMg8e TgRNNư Cần8dYx cũnggRNN kMg8ehông nSDfLói, Dun8dYxg ÂMg8en tJidyheo cô ngồSDfLi, cảSDfL đêSDfLm kh8dYxông có8dYx nhắmgRNN mắt.

Đến ngJidyày thứ8dYx Jidyhai, 8dYxTư gRNNCần mệgRNNt mỏMg8ei, phảSDfLi dựaJidy vào8dYx cửaJidy 8dYxsổ ngủ sgRNNay, DMg8eung Â8dYxn đỡ8dYx côgRNN 8dYxvào pgRNNhòng, tgRNNrong phòngJidy kháchMg8e gRNNđã dJidyọn 8dYxdẹp sạchJidy sẽ,SDfL côMg8e không8dYx dám r8dYxa cửgRNNa, Mg8egọi Mg8eđồ ăMg8en maJidyng đến,Jidy cJidyảm Mg8ethấy Mg8erất Mg8emệt, liSDfLền 8dYxtựa vàoSDfL tMg8erên SDfLghế gRNNsa lon Mg8e ngủ mộtgRNN hồi.

Tư Cần8dYx ngủgRNN đếngRNN 8dYxxế c8dYxhiều, lMg8eúc đMg8ei rSDfLa, tJidyắm rửa,SDfL quầnMg8e SDfLáo cũngRNNg thay, đầJidyu tóc8dYx gRNNvẫn SDfLcòn ướt,SDfL t8dYxinh thầngRNN Mg8enhìn qugRNNa khôgRNNng tSDfLệ, kMg8ehôi phụcSDfL khô8dYxng ít.