You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai tAkCđầu qpSylông qpSymày Du5RAung Qy2JÂn ntAkCảy qpSylên, aqpSýnh 5RAumắt củatAkC aqpSynh quá mưPBWŹc sqpSyắc beQy2J́n tPBWZhông suốt,5RAu PBWZlàm ngườitAkC qpSyta nQy2Jé tQy2Jránh khônqpSyg được.

Cô kPBWZhông nói5RAu gPBWZì, tPBWZinh tPBWZế nghĩqpSy, nê5RAúu NQy2Jam DtAkCạ 5RAuTước PBWZbiết Giản lqpSyà TQy2Jư Qy2JCần, iPBWŹt nQy2Jhất sẽtAkC biếttAkC côtAkC 5RAuấy Qy2Jlam nhưqpSy 5RAuvậy vqpSyì l5RAuí dqpSyo gtAkCì, nghĩ nhưPBWZ vậy,PBWZ stAkCo vớiPBWZ GiảqpSyn vôQy2J duyêPBWZn vôQy2J PBWZcớ titAkC̀m ngươQy2J̀i đôPBWŹi Qy2Jphó Qy2JHạ qpSyPhi VũtAkC thiQy2J̀ lý dPBWZo nàyQy2J coQy2J́ sQy2Jức thPBWZuyết phutAkC̣c hơn.

 

Ngón taQy2Jy tAkCbắm chặtqpSy la5RAun cPBWZan lộQy2J rtAkCa qpSykhẩn trqpSyương, 5RAuDung ÂnPBWZ xoay ngườitAkC đ5RAui tớiQy2J p5RAuhòng ngủ,PBWZ "AnPBWZh PBWZđã noPBWŹi, PBWZnhững ngườitAkC laqpSỳm tQy2Jổn thương HạqpSy tAkCPhi Vũ5RAu mộtQy2J ngưqpSyời cũngtAkC ktAkChông btAkCỏ qua5RAu, vậytAkC qpSylà cótAkC yQy2J́ gì?"

"Bọn PBWZhọ 5RAulà hướtAkCng vềqpSy qpSyphía côtAkC 5RAuấy đếnPBWZ, măQy2J̣c dù bốnQy2J bềPBWZ lốiPBWZ rPBWZa đPBWZều Qy2Jbị chặtAkCn lạQy2Ji, nhưtAkCng lúc5RAu ấy,tAkC chúnQy2Jg PBWZtôi aQy2Ji cũn5RAug không PBWZ biết. Cô5RAu ấyQy2J Qy2Jtrong tìn5RAuh huôPBWŹng nhưtAkC qpSyvậy vẫnqpSy đẩQy2Jy cửatAkC xQy2Je kéoPBWZ tQy2Jay cứ5RAua tôi,PBWZ ÂPBWZn Ân, PBWZtôi khôntAkCg cqpSyho ctAkCô â5RAúy 5RAuđược thứPBWZ khác,5RAu nhưnQy2Jg nêqpSýu 5RAuai mutAkCốn PBWZlàm cPBWZô tqpSya tổn thương,PBWZ tqpSyôi tAkCsẽ qpSyđòi 5RAuvề từngtAkC caQy2J́i một."

Dung qpSyÂn điPBWZ 5RAuvào pQy2Jhòng ngủQy2J, tiếnQy2Jg khótAkCc rốnqpSyg củqpSya HạtAkC Qy2JPhi VũtAkC còn 5RAuở btAkCên ttAkCai, còqpSyn coqpSý, gưQy2Jơng mặtQy2J qpSybi thưtAkCơng ttAkCuyệt Qy2Jvọng củQy2Ja H5RAuạ TửqpSy Hạo, cũntAkCg latAkC̀m cPBWZho PBWZngực Qy2Jcô nqpSyhư Qy2Jbị tAkCbóp nghqpSyẹn, dườPBWZng nhQy2Jư bịQy2J taQy2J̉ng đQy2Já khổng lồ5RAu Qy2Jđè eQy2J́p, thởQy2J khôQy2Jng được.

"Anh đòQy2Ji nPBWZợ qpSycho Hạ5RAu PtAkChi Vũ,PBWZ vậy5RAu nhữQy2Jng đauPBWZ đơ5RAún Tư5RAu Cần đaQy2J̃ trảiPBWZ qqpSyua, côtAkC â5RAúy phảQy2Ji PBWZđi PBWZđòi qpSyai đây?"PBWZ DuQy2Jng tAkCÂn thấ5RAut tPBWZhần ngồPBWZi tAkCở mép giườntAkCg, ntAkCgước lêPBWZn nPBWZhìn PBWZNam DạqpSy Tước,Qy2J "PhPBWZương t5RAuhức giốngQy2J 5RAunhau, anqpSyh còn tAkCmuốn diêtAkC̃n Qy2Jlại lQy2Jần nữa5RAu, phải5RAu không?"

Nam tAkCDạ TqpSyước Qy2Jđứng PBWZở cqpSyửa thâqpSyn thểQy2J Qy2Jcao t5RAuo dqpSyựa vQy2Jào váqpSych tường,Qy2J “Cô tAkCta tAkCquả n5RAuhiên qpSychính làtAkC Qy2JTư Cần."

Dung ÂnqpSy kQy2Jhông cóPBWZ th5RAuừa nhậnqpSy, cũnPBWZg khôngtAkC có5RAu phủtAkC PBWZnhận, "tAkCBan đầu, nếuqpSy ktAkChông phảitAkC tAkCanh rtAkCa ttAkCay tànqpSy 5RAunhẫn, HạQy2J PhqpSyi VũqpSy cũqpSyng sẽtAkC khôPBWZng cóQy2J hômPBWZ n5RAuay, Tư CầntAkC cuPBWZ̃ng 5RAusẽ qpSykhông cPBWZó qpSykết qPBWZuả tAkCnhư bPBWZây giờPBWZ, NqpSyam DạtAkC TướPBWZc, rốtqpSy cuộc, cuPBWẒc diệqpSyn tAkCđến ngatAkC̀y hQy2Jôm naQy2Jy, cũQy2Jng PBWZlà dqpSyo anh."

Cô giươngQy2J ngqpSyón tPBWZay qpSychỉ đếnqpSy ngưPBWZời antAkCh trácQy2Jh mócPBWZ, Na5RAum Dạ TướctAkC càngqpSy khôngQy2J tAkCcó phQy2Jủ nhậqpSyn, laPBWZ̀ tAkCtrách nhiệmtAkC củPBWZa antAkCh, aQy2Jnh qpSysẽ kPBWZhông đtAkCẩy rtAkCa, mặc tAkCdù ngàtAkCy đóPBWZ 5RAuTư CầnQy2J đã5RAu quaQy2J́ khqpSyích trước,PBWZ nhQy2Jưng hànhtAkC đôtAkC̣ng đốqpSyi phó nhưQy2J vậytAkC, dùPBWZ Qy2Jsao cũngPBWZ latAkC̀ anh.

"Anh m5RAuuốn đòiPBWZ vêQy2J̀ nhPBWZư tQy2Jhế nàQy2Jo cQy2Jhứ?" DuqpSyng Ân ha5RAui Qy2Jtay chốngQy2J ởPBWZ giườtAkCng, "C5RAuô tAkCấy bâtAkCy giqpSyờ PBWZcòn Qy2Jcó cáqpSyi gqpSyì đQy2Jể cPBWZác ngtAkCười lấy tAkCđi nữa?"

Nam DạtAkC TướcQy2J nghiêng5RAu đứngqpSy dậy,PBWZ đ5RAui tAkCvào phòntAkCg ngủ,PBWZ "Cho nênQy2J, c5RAuô Qy2Jta đổiqpSy khutAkCôn mặQy2Jt c5RAuhính làtAkC vìQy2J tPBWZrả tAkCthù? CôQy2J PBWZta khuấttAkC nhục,Qy2J PBWZbà nôqpSỵi Qy2Jcô tatAkC chết, Qy2Jnếu Qy2Jnhư vậ5RAuy, vì5RAu PBWZsao khôngQy2J trựctAkC tiếpqpSy tì5RAum tôi?"

Dung qpSyÂn thtAkCấy qpSyanh Qy2Jngồi 5RAuvào b5RAuên cqpSyạnh 5RAumình, qpSythân ảntAkCh caPBWZo lớn ngănQy2J trởQy2J ánqpSyh qpSysáng nơ5RAui đỉnhtAkC đầutAkC, cqpSyô độtQy2J nhiêtAkCn tAkCcảm giatAkĆc râQy2J́t mệtPBWZ mỏi, qpSychu toànQy2J qpSyở PBWZhai bên,5RAu tQy2Jrơ mắttAkC nhì5RAun ngqpSyười kháPBWZc qpSyđau tAkCđớn rồqpSyi ltAkCại ktAkChông thể vãntAkC hồPBWZi, "CQy2Jô âPBWŹy nó5RAui, ngPBWZười PBWZcô PBWZấy k5RAuhông mPBWZuốn th5RAuương tổ5RAun nhâ5RAút là tôi,PBWZ 5RAucô ấy5RAu bqpSyiết PBWZchúng qpSyta ởPBWZ chungtAkC, NaPBWZm PBWZDạ Tước,5RAu ttAkCối qpSyhôm đoQy2J́, haPBWZi PBWZngười cũng khôn5RAug Qy2Jcó xa5RAủy qpSyra c5RAuhuyện gì..."

Thông PBWZminh PBWZnhư PBWZanh, chỉtAkC cầnqpSy ngPBWZhĩ mộQy2Jt chuPBWŹt, lqpSyà cóqpSy thêQy2J̉ thông suố5RAut nhtAkCững thư5RAú kiQy2Ja bQy2Jan đầuQy2J khônQy2Jg coqpSý chuyện5RAu 5RAugì, Qy2JNam DạQy2J Tước5RAu thqpSyuận thế nằmqpSy 5RAudài trêqpSyn giườ5RAung, nói5RAu qpSycái PBWZgì Qy2Jcũng khôQy2Jng qpSycó 5RAunói, nhắm5RAu haQy2Ji qpSymắt lại.

Dạ Dạ5RAu dựaQy2J ởtAkC bênqpSy cạqpSynh, bị5RAu đáPBWZ mộtQy2J cáiPBWZ, lâ5RAùn nàQy2Jy không kêQy2Ju lênqpSy nữa,PBWZ PBWZbộ datAkĆng qpSyim lặngQy2J caQy2J̀ng lPBWZộ tAkCra vQy2Jẻ đángPBWZ thương.

Tư CầQy2Jn mấyPBWZ ngàyqpSy qQy2Jua qpSycũng ktAkChông cqpSyó điPBWZ làmtAkC, 5RAucô biếtQy2J tAkCtrốn cũng v5RAuô PBWZdụng, tAkCđợi chuyệnqpSy sánPBWZg tỏQy2J… cPBWZô liêqpSỳn khPBWZông coPBWŹ đườqpSyng thểtAkC đi.

Chẳng qPBWZua l5RAuà, côqpSy 5RAulàm sa5RAuo cQy2Jũng kh5RAuông ntAkCghĩ qpSytới NaqpSym DạqpSy PBWZTước sẽ qpSytìm tớiPBWZ cửa.

Khi côqpSy mởqpSy cử5RAua, thầtAkCn sắcPBWZ rqpSyun sPBWZợ, rQy2Jõ rqpSyàng kinqpSyh ngQy2Jạc, người Qy2Jđàn ôtAkCng mộQy2Jt mìqpSynh đếnQy2J, TưqpSy qpSyCần tránQy2Jh rqpSya bê5RAun Qy2Jcạnh qpSyý nqpSyói antAkCh vào.

Cô róttAkC chPBWZo an5RAuh l5RAuy qpSynước, NaqpSym PBWZDạ Tước5RAu mưQy2Jời ngónPBWZ qpSytay nă5RAúm chặt, 5RAuTư CầnqpSy mặcPBWZ quầqpSyn áoqpSy đơQy2Jn giảnqpSy PBWZngồi PBWZđối diê5RAụn anh.

"Anh tới,qpSy latAkC̀ qpSyvì 5RAuchuyện HạtAkC PhtAkCi VQy2Jũ sao?"

"Cô khô5RAung sơtAkC̣ à?"5RAu Co5RAun Qy2Jngươi NatAkCm DạQy2J tAkCTước bénPBWZ nhọn qpSy quét bốnqpSy phía,PBWZ cănPBWZ Qy2Jphòng rấtqpSy đqpSyơn giảnQy2J, khônQy2Jg qpSycó bàytAkC qpSybiện Qy2Jgì xinh đẹp.

"Lúc t5RAuôi bắt5RAu tAkCđầu lênPBWZ kếQy2J hoạchqpSy, tôPBWZi đqpSyã khqpSyông n5RAughĩ đến nQy2Jỗi sợ5RAu nQy2Jữa." Mu5RAục điQy2J́ch củaQy2J Qy2JTư CầntAkC đãQy2J qpSyđạt đượPBWZc, tAkCkhông cần phả5RAui giấ5RAuu giếmQy2J nữtAkCa, “Tô5RAui biếQy2Jt, antAkCh 5RAusẽ khôntAkCg bỏQy2J quQy2Ja chqpSyo tôPBWZi, HạPBWZ gitAkCa cũng sẽQy2J khQy2Jông bỏ5RAu q5RAuua, tPBWZôi đatAkC̃ làqpSym Qy2Jđược đếnPBWZ nướcQy2J nà5RAuy, đqpSyã cóPBWZ thQy2Jể xe5RAum như đòiQy2J tAkCnợ đưPBWZợc rồQy2Ji, chPBWZuyện baQy2J̀ nội,5RAu luPBWZật pháptAkC pháqpSyn quyếqpSyt rấttAkC côngQy2J bằng sao?qpSy TôqpSyi khôn5RAug mPBWZuốn thưqpSý hưPBWZ tAkCvô đó,PBWZ chânQy2J tAkCchính đềnPBWZ mqpSyạng, tPBWZôi cũng5RAu không thểPBWZ PBWZlàm đươqpSỵc, ctAkCho nên,qpSy tôiqpSy Qy2Jrạch t5RAurên mặt5RAu qpSycô ttAkCa mộtQy2J đường."

Thật PBWZra tqpSyhì, tron5RAug thếQy2J gPBWZiới cuqpSỷa NPBWZam Dạ5RAu TướqpSyc, loạqpSyi ăn tAkC miếng tratAkC̉ miQy2Jếng nà5RAuy gặp5RAu PBWZphải k5RAuhông itAkĆt, atAkCnh thậmQy2J qpSychí tqpSyìm khPBWZông rPBWZa liqpSý do phQy2Jản bátAkCc TtAkCư Cần.

Cô gái5RAu bQy2Jưng chéqpSyn traPBWZ̀ đứngtAkC qpSylên, PBWZđi đ5RAuến qpSyban côngQy2J, “Ban qpSy đầu, tQy2Jôi PBWZhận cQy2Jả haPBWZi người,PBWZ tAkCcho nênPBWZ, t5RAuôi trở5RAu lPBWZại, chuyệqpSyn thứtAkC nhất chítAkCnh la5RAù tìPBWZm anhtAkC, tôPBWZi Qy2Jvốn địnhPBWZ, để5RAu saPBWZu kqpSyhi anPBWZh biếtQy2J đtAkCược thâPBWZn phận cqpSyủa tôi,5RAu coqpSý phả5RAui sqpSyẽ thPBWZấy rấqpSyt ghtAkCê tởqpSym, như5RAung yPBWŹ nghi5RAũ baQy2Jn PBWZđầu saPBWZu khi gặp5RAu DPBWZung ÂPBWZn đ5RAuã Qy2Jdao động.qpSy TôqpSyi từng5RAu muố5RAun từtAkC antAkCh, qpSylàm PBWZra qpSyrất nhiều chuyệnPBWZ, nhQy2Jưng Qy2Jcuối cuQy2J̀ng cuPBWZ̃ng qpSybỏ qutAkCa, tAkCchính tôPBWZi đtAkCã ktAkChông ctAkCó h5RAuạnh phúc, Qy2Jliền Qy2Jmuốn PBWZcô ấqpSyy coqpSý tPBWZhể hQy2Jạnh phúc."

Nam DạqpSy T5RAuước mộ5RAut lPBWZần Qy2Jnữa qpSynhìn kỹ5RAu cPBWZô gátAkCi nàQy2Jy, bóPBWZng lưntAkCg cô tAkCmảnh maqpSyi, PBWZmặc mPBWZặc dqpSyù PBWZtư tưởngqpSy rấtPBWZ cPBWZực đotAkCan, nPBWZhưng PBWZkhông phảiQy2J khônqpSyg th5RAuừa nhận, PBWZcô đố5RAui vớQy2Ji nQy2Jgười tốqpSyt vQy2Jới miPBWZ̀nh, ntAkChiệt tìnhqpSy 5RAubáo đá5RAup nQy2Jồng ntAkChiệt, ngưPBWZời như vậPBWZy, 5RAuyêu hậnQy2J qtAkCuá rQy2Jõ ràng.

"Tôi từngPBWZ tAkCkhông cqpSyho PBWZlà mìPBWZnh lQy2Jàm tAkCgì sai,5RAu" ánh mắtAkCt lươtAkĆt tAkCqua 5RAutai Qy2JTư Qy2JCần nhìn5RAu vPBWZề qpSynơi xaQy2J, “NhưngtAkC lầqpSyn này,PBWZ tAkCtôi tAkClại khônQy2Jg có cQy2Jách nào5RAu khẳngPBWZ định."

Cô gátAkCi cườiQy2J cười,Qy2J ngóntAkC t5RAuay cầqpSym qpSychặt chQy2Jén qpSytrà, "Tô5RAui cũng vậyQy2J,” cPBWZô cươQy2J̀i như5RAu qpSykhông cưQy2Jời ngẩntAkCg đ5RAuầu nhìn5RAu vqpSyề ntAkCơi qpSyxa, "NgQy2Jày Qy2Jđó Qy2Jở Cám Dỗ,Qy2J nqpSyếu nhQy2Jư qpSytôi tAkCcó 5RAuthể kiêQy2Jn nhẫtAkCn 5RAumột cqpSyhút, cũnQy2Jg sPBWZẽ ktAkChông c5RAuó cụqpSyc Qy2Jdiện nh5RAuư hôm PBWZnay, tAkCnhưng ttAkCôi kqpSyhông có!tAkC” tAkCTính tAkCtình TqpSyư CầtAkCn tAkCrất mạnh5RAu 5RAumẽ, cóQy2J lẽ,Qy2J chutAkCyện qpSyxưa một tAkClần nữaqpSy nPBWZhớ lại…Qy2J PBWZcô vẫntAkC làtAkC nhịqpSyn khQy2Jông được5RAu qpSyHạ PhPBWZi qpSyVũ côQy2Jng kícQy2Jh, nQy2Jhưng vừa nghQy2Jĩ tPBWZới HatAkC̣ TửQy2J qpSyHạo… côPBWZ nhấqpSyt địnPBWZh tAkCcó tqpSyhể nhịtAkCn xuống.

Cô ngPBWZhĩ, bPBWZan đầu5RAu cQy2Jô 5RAucoi nh5RAuư tAkClà cPBWZắn nát5RAu hPBWZàm rtAkCăng cũnQy2Jg có Qy2Jthể nhịn.

Ánh nắng5RAu x5RAuuyên thqpSyấu PBWZđi vaPBWZ̀o, ctAkChiếu và5RAuo gư5RAuơng măqpSỵt NQy2Jam Dạ Tư5RAuớc PBWZhiện 5RAulên âmqpSy PBWZmị, PBWZmỗi n5RAugũ qQy2Juan củaQy2J a5RAunh cũPBWZng râ5RAút Qy2Jhoàn myqpSỹ, kPBWZết hợpQy2J với nqpSyhau, luô5RAun luônqpSy làPBWZ loatAkC̣i caPBWZo q5RAuuý ma5RAù mọitAkC ngườqpSyi PBWZđổ xôtAkC vàoqpSy. NếutAkC anh tAkC biết cóQy2J ngaqpSỳy hôm5RAu PBWZnay, Qy2Jban đầu5RAu stAkCẽ khôtAkCng đôqpSýi vPBWZới 5RAucô ấytAkC nQy2Jhư vậtAkCy, nhiều lắmPBWZ cQy2Jhỉ lQy2Jà tqpSyrừng 5RAutrị m5RAuấy têntAkC ki5RAua, rtAkCốt cuôQy2J̣c, DuQy2Jng ÂnQy2J nóiQy2J khôn5RAug sai, tAkC người gtAkCây nênQy2J hếtqpSy thPBWZảy chuyệnqpSy ntAkCày, thậttAkC 5RAura lqpSyà anh.

Bọn hQy2Jọ đPBWZứng ởPBWZ cùn5RAug mộ5RAut phònPBWZg, cũtAkCng khôngqpSy cóQy2J như5RAu troQy2Jng tưởng tượng,PBWZ thủyqpSy hỏaPBWZ bất5RAu du5RAung, qpSyhai Qy2Jtay TPBWZư CầnPBWZ Qy2Jcảm nhậnQy2J đượcQy2J Qy2Jnhiệt đôPBWẒ 5RAucủa tách trQy2Jà, qpSy"Anh stAkCẽ đố5RAui xưPBWZ̉ tốQy2Jt vơQy2J́i DPBWZung Ân5RAu, đúngQy2J không?"

"Sao côqpSy lQy2Jại 5RAucho lQy2Jà, 5RAucô ấytAkC tAkCở bêqpSyn PBWZcạnh tôQy2Ji sẽ5RAu hạnh phúc?"

Tư C5RAuần suQy2Jy qpSynghĩ mộtPBWZ Qy2Jchút, cqpSyhậm rqpSyãi nóiqpSy, tAkC"Trực giácPBWZ PBWZthôi, anh hômqpSy ntAkCay đếntAkC nơqpSyi ntAkCày, khẳn5RAug địnhPBWZ cũnqpSyg làPBWZ tAkCvì DqpSyung ÂntAkC, thậtQy2J PBWZra thì5RAu, chQy2Jo dù antAkCh khôn5RAug tqpSyìm tôiQy2J, tôqpSyi tAkCcũng sPBWZẽ tìtAkCm anhQy2J. 5RAuDĩ nQy2Jhiên, chtAkCúng qpSyta PBWZkhông làmPBWZ đượQy2Jc tAkCbạn bè, 5RAuthậm chPBWZí tAkCtừng ctAkCó Qy2Jý nghĩPBWZ đeQy2Jm đốiPBWZ PBWZphương đư5RAua Qy2Jvào chỗtAkC chếtQy2J, tAkCgặp qtAkCua lần5RAu này vPBWZề 5RAusau, qpSycũng đừ5RAung 5RAucó gPBWZặp tAkCmặt lạitAkC 5RAunữa, n5RAuói qpSyvới DuQy2Jng qpSyÂn, tôqpSyi lạtAkCc tớiPBWZ tình trạngtAkC tAkChôm naQy2Jy, khQy2Jông liênQy2J qutAkCan gìqpSy đtAkCến anh..."

“Trả nợQy2J vPBWZà PBWZtrừng phatAkC̣t, l5RAuà haPBWZi lqpSyoại phươngtAkC thứtAkCc kh5RAuông giống nhaqpSyu, Qy2Jtôi bPBWZên này5RAu, tPBWZôi stAkCẽ buôQy2Jng taQy2Jy chuyêqpSỵn nàyPBWZ viqpSỳ tôiPBWZ Qy2Jmà dPBWZựng lên, hô5RAum 5RAunay biến5RAu thành5RAu Qy2Jnhư vậqpSyy, tôPBWZi muố5RAun đếqpSyn đâytAkC Qy2Jkết Qy2Jthúc. PBWZVì Â5RAun ÂnQy2J, t5RAuôi cũng 5RAukhông thêPBWZ̉ tiêqpSýp qpSytục lQy2Jàm PBWZchuyện tôQy2J̉n PBWZthương PBWZcô, 5RAunhưng HatAkC̣ giPBWZa bênQy2J kqpSyia, bọn h5RAuọ seqpSỹ co5RAú hatAkC̀nh độngqpSy củPBWZa Qy2Jhọ, tôiqpSy sPBWZẽ khqpSyông nhúngqpSy tayqpSy, đoPBWŹ là qpSychuyện giưqpSỹa cácPBWZ người,Qy2J tqpSyôi khôngQy2J cácQy2Jh qpSynào giu5RAúp qpSycô, côQy2J hiêtAkC̉u ch5RAuưa?" Nam DạtAkC TướctAkC nói5RAu rất5RAu thựcqpSy Qy2Jtế, qpSycô tAkCvén PBWZlên khó5RAue mi5RAuệng gậqpSyt đầu,5RAu 5RAuanh qpSyta cótAkC thQy2Jể vì5RAu Dung ÂnPBWZ làQy2Jm đượPBWZc chuyQy2Jện nQy2Jày, đúngqpSy lqpSyà khôngtAkC dễ.

Nam DạqpSy TướcQy2J khônPBWZg cótAkC Qy2Jở lQy2Jâu, qpSyTư tAkCCần nQy2Jói rấtPBWZ đúngqpSy, bọPBWZn 5RAuhọ khôngPBWZ là bạn5RAu, nếuqpSy khôngqpSy pqpSyhải ởtAkC giữaQy2J cótAkC mPBWZột DuqpSyng PBWZÂn, btAkCọn họPBWZ sớqpSym đãQy2J bắt5RAu đầuqpSy chém giêqpSýt qpSylẫn nhau.

Lúc Na5RAum 5RAuDạ TưPBWZớc mởtAkC cửa5RAu 5RAuđi r5RAua ngPBWZoài, gi5RAuật mìnPBWZh kiqpSynh ngạc,5RAu xoa vatAkCi ngườiqpSy đàtAkCn qpSyông tAkCđi rQy2Ja ngoài.

Tư CầnQy2J khôngPBWZ cóPBWZ Qy2Jnghe đqpSyược âqpSym thaqpSynh đóqpSyng PBWZcửa, côPBWZ Qy2Jxoay người Qy2Jlại, liềnqpSy tAkCthấy HaPBWẒ TửQy2J HaQy2J̣o đứnqpSyg ởQy2J cửa.

Chén PBWZtrà tQy2Jrong lòtAkCng PBWZbàn t5RAuay rơi5RAu xPBWZuống mặtQy2J đấtQy2J, nQy2Jước tràPBWZ ấmqpSy áp btAkCắn tAkCtung tóPBWZe lưnQy2Jg bàtAkCn chtAkCân Qy2JTư Cần,qpSy côQy2J thetAkCo bảnPBWZ năntAkCg lPBWZui lại,5RAu mặcqpSy dù5RAu sớmtAkC muộn5RAu cũng sẽtAkC Qy2Jgặp, nqpSyhưng nếu5RAu kQy2Jhông phảitAkC NQy2Jam DtAkCạ TướctAkC tAkCđi rtAkCa ngQy2Joài, T5RAuư 5RAuCần chqpSyắc chắ5RAun sẽ khqpSyông đểQy2J Qy2Janh 5RAuvào. CtAkChân tPBWZay côQy2J luống5RAu cuốngtAkC đứnQy2Jg PBWZở bPBWZan qpSycông, qpSyHạ TửPBWZ HạqpSyo đóng Qy2J cửa lqpSyại, mặqpSyc chiếcPBWZ á5RAuo kho5RAuác qpSymàu nâPBWZu, cằmtAkC kiPBWZên nghịtAkC lộtAkC rtAkCa mấyqpSy phầnqpSy 5RAulạnh lqpSyùng, râu mépqpSy lâuQy2J n5RAugày khôngtAkC cạo.

Hai ngưPBWZời liếtAkCc nhtAkCau 5RAumột tAkCcái, TPBWZư PBWZCần Qy2Jlướt qPBWZua nQy2Jhững m5RAuãnh tAkCvỡ kia điPBWZ vàtAkCo phòng.

Hạ qpSyTử HqpSyạo thQy2Jấy ctAkCô muốnQy2J tAkCđi vàQy2Jo phòngQy2J ngủPBWZ, hắ5RAun nắmQy2J chặttAkC tay cô,PBWZ Qy2Jdùng sứcPBWZ rấttAkC mạtAkCnh, dườnQy2Jg như5RAu muốnPBWZ bẻtAkC gãyqpSy taQy2Jy qpSyTư Cần,Qy2J mặcQy2J dqpSyù đau5RAu, nhưPBWZng qpSycô cũng cắntAkC rătAkCng ktAkChông cótAkC kqpSyêu lên.

"Tại sao?”tAkC hắQy2Jn hỏi.

Tư Cần5RAu cPBWZó thể5RAu nó5RAui vớitAkC mọiqpSy ngưqpSyời, “TôqpSyi khôntAkCg hố5RAui hậQy2Jn”, duyPBWZ nhất khônQy2Jg thQy2Jể đốitAkC mặ5RAut vPBWZới HtAkCạ PBWZTử Hạo.

Người đtAkCàn ông5RAu nắ5RAum chặtAkCt haqpSyi qpSyvai củaqpSy tAkCcô, kPBWZéo côPBWZ đến,qpSy vộitAkC vãtAkC tAkCđặt cô t5RAurước mặtqpSy mPBWZình, "TạiPBWZ sqpSyao, chúng5RAu ttAkCa vốnQy2J lPBWZà cótAkC thểqpSy thậtqpSy tốt,PBWZ cQy2Jô tạiqpSy sao muố5RAun làmQy2J nhưPBWZ vậy?Qy2J TrầntAkC Cần!"

Hắn Qy2Jlay btAkCả vatAkCi củaqpSy cô,Qy2J cqpSyô cqpSyhỉ cảm5RAu tqpSyhấy 5RAubên PBWZtrong đôQy2Ji mắ5RAut thế giới5RAu taqpSyn thtAkCành nQy2Jhững mtAkCảnh nhỏ,tAkC càqpSyng lúctAkC tAkCcàng mtAkCơ hQy2Jồ, “Tô5RAui khôngqpSy g5RAuọi Qy2Jlà TrầtAkCn C5RAuần, tên củaqpSy tPBWZôi Qy2Jlà PBWZTư Cần."

Người đànqpSy ônQy2Jg đốiQy2J vớitAkC cá5RAui tê5RAun nàqpSyy cũnPBWZg chưatAkC qu5RAuen thQy2Juộc, "Tại saQy2Jo tAkCcô muốnqpSy gạtQy2J tôi?"

Thân tQy2Jhể mPBWZảnh khPBWZảnh củ5RAua cô5RAu trQy2Jong lòtAkCng 5RAubàn taPBWZy aqpSynh cqpSyàng tAkClộ raqpSy vẻ gtAkCầy yếu,tAkC tó5RAuc quătAkCn tAkCche ởQy2J Qy2Jtay ngườiQy2J đqpSyàn ông,qpSy TưQy2J CầtAkCn PBWZở rấtqpSy gầnPBWZ hắn,tAkC cóQy2J Qy2Jthể nhìn thấyPBWZ cotAkCn ngườiQy2J màu5RAu đQy2Jỏ Qy2Jtươi, PBWZ"Tử HạPBWZo, aPBWZnh biếtQy2J tạiqpSy Qy2Jsao không?"

"Nói ctAkCho tôqpSyi biết."PBWZ GPBWZiọng nóiPBWZ Qy2Jngười đàPBWZn PBWZông tràn đầtAkCy thốngPBWZ khổ,tAkC khàqpSyn vôQy2J cùng.

"Được.” Qy2JTư qpSyCần mQy2Jặt khôtAkCng qpSythấy đổi5RAu chQy2Jống lqpSyại áPBWZnh mqpSyắt của hắn,PBWZ “AQy2Jnh sẽ5RAu khônqpSyg quênQy2J, PBWZtrước đ5RAuây khQy2Jông lâu,tAkC etAkCm củQy2Ja aPBWZnh đPBWZã đụnQy2Jg mộtQy2J qpSylão bà chứ?"

Hạ TửQy2J qpSyHạo coPBWZn Qy2Jngươi nhtAkCư kiếPBWZm stAkCắc thâ5RAum qpSythúy, lqpSyắc đầu, “Cô..."

"Đúng, Qy2Jđó lqpSyà btAkCà n5RAuội tôi.qpSy" NướcqpSy tAkCmắt tAkCquá mứctAkC nặngqpSy nề5RAu, cuối cqpSyùng vtAkCẫn chảy5RAu rtAkCa, chảyqpSy xuốngqpSy đến5RAu kh5RAuóe miệng5RAu, mặnqpSy sápQy2J làPBWZm ngườiqpSy t5RAua nôntAkC mửa, “Bà5RAu làPBWZ ngqpSyười tQy2Jhân dtAkCuy n5RAuhất của5RAu tôitAkC, e5RAum ctAkCủa an5RAuh đãqpSy qpSytông chếttAkC bà,Qy2J cqpSyòn PBWZcó, t5RAuôi sở Qy2J dĩ đPBWZối xửqpSy vQy2Jới côPBWZ t5RAua ntAkChư vậ5RAuy, 5RAulà bởiqpSy vìqpSy tôqpSyi cQy2Jũng 5RAuđã bịqpSy nhưtAkC vPBWZậy, 5RAuHạ Tư5RAủ Hạo, tôi5RAu bqpSyị ngườQy2Ji ttAkCa cưỡngtAkC dQy2Jâm, atAkCnh tAkCcó biếtqpSy không?"

Tóc ngắnQy2J củaqpSy ngQy2Jười đànQy2J ônPBWZg dườngtAkC Qy2Jnhư dựqpSyng thtAkCẳng ltAkCên, m5RAuười ngón qpSytay anQy2Jh dùtAkCng sứctAkC, trqpSyên mặtqpSy hiện5RAu Qy2Jra vẻPBWZ khQy2Jó Qy2Jtin, "KhqpSyông tPBWZhể nàqpSyo, làqpSy ai, PBWZlà ai?"

"Anh điqpSy vềqpSy hỏ5RAui HạtAkC PqpSyhi VũqpSy sẽPBWZ bQy2Jiết thôi,”Qy2J TPBWZư CầPBWZn bQy2Jiết mình tQy2Jàn Qy2Jnhẫn, Qy2Jcô lú5RAuc ntAkCày, troPBWZng t5RAuay tAkCnhư nắmQy2J lấQy2Jy mộPBWZt 5RAucon daQy2Jo tAkChai lưỡi,qpSy đâm5RAu tAkCTư Cần mộtqpSy nháqpSyt đồngtAkC thời5RAu cũngtAkC huPBWZng qpSyhăng khoQy2Jét tAkCvào chíqpSynh mìn5RAuh, “Qy2JTôi ởPBWZ 5RAubên cqpSyạnh anh5RAu, cũng làtAkC vìqpSy qpSytrả thù,tAkC chuyệqpSyn Qy2Janh nhậnQy2J hốtAkCi lộ,tAkC cũqpSyng lPBWZà PBWZtôi aqpSyn bPBWZài, bâyqpSy Qy2Jgiờ, anh cuPBWZối cPBWZùng cũ5RAung hiểutAkC hếttAkC rồiQy2J chứ?"

Hạ TửqpSy HạoqpSy vuqpSyng tAkCcánh 5RAutay, TưPBWZ CầntAkC ngãqpSy xuốnPBWZg g5RAuhế salonQy2J, đầ5RAuu choáng vángtAkC hQy2Joa 5RAumắt, hPBWZắn chỉtAkC cảtAkCm thấqpSyy PBWZcả bộtAkC ngực5RAu gqpSyiống nhưPBWZ l5RAuà mqpSyuốn nổqpSy tuPBWZng lừa gạtAkCt, phQy2Jản bQy2Jội, hắPBWZn yêuPBWZ qpSyngười ptAkChụ ntAkCữ ntAkCày sqpSyâu đậm5RAu n5RAuhư vậQy2Jy, cũnqpSyg 5RAuvì qpSycô mQy2Jà khônqpSyg tiếc trPBWZở mặqpSyt vớiqpSy mọitAkC ngườ5RAui PBWZtrong nhqpSyà, m5RAuuốn chQy2Jo c5RAuô mtAkCột g5RAuia đìnPBWZh, hắnPBWZ qu5RAuý trọng tAkC như PBWZthế, nhưPBWZng đQy2Jổi PBWZlại làtAkC cáqpSyi gì?

Phanh thâtAkCy xé5RAu xáctAkC, cũtAkCng k5RAuhông cPBWZó 5RAuđau nhQy2Jư vậy.tAkC HạQy2J qpSyTử Hạo đứn5RAug Qy2Jở tAkCtrong phòngPBWZ khácqpSyh, nhớ5RAu tớiQy2J gươqpSyng mặtQy2J etAkCm gáPBWZi bị5RAu hủytAkC hoạQy2Ji, nhớQy2J tQy2Jới côqpSy ta tAkC nửa đê5RAum tAkCthấy ácPBWZ mộPBWZng thứPBWZc gi5RAuấc, hắntAkC c5RAuhỉ PBWZcảm thấQy2Jy tAkCcàng ngtAkCày cànQy2Jg áyQy2J tAkCnáy, dường như,Qy2J chPBWZính mình5RAu làqpSy 5RAuhung tqpSyhủ gitAkCán tiếpPBWZ pQy2Jhá hủyPBWZ cô.

"Là mắPBWZt tAkCtôi bịPBWZ mùQy2J, tôPBWZi nghqpSyĩ ctAkCô tqpSyhật tâtAkCm, qpSymọi ngư5RAuời tAkCtrong nhà đềQy2Ju Qy2Jphản đốiPBWZ, tôPBWZi nhưQy2J Qy2Jkẻ điQy2Jên vẫtAkCn kiê5RAun tr5RAuì, PPBWZhi VũQy2J lúcPBWZ ấ5RAuy đ5RAuã nhQy2Jắc nhởqpSy tôiqpSy, nói PBWZcô cùtAkCng NqpSyam DạPBWZ T5RAuước quaPBWZn hệqpSy PBWZkhông ptAkChải nôn5RAug PBWZcạn, n5RAuó tAkCcòn xe5RAum q5RAuua hìnPBWZh tAkCcác người lênqpSy giườPBWZng, nhQy2Jưng qpSylà tôQy2Ji kêuQy2J nó5RAu câm5RAu miệQy2Jng. BtAkCởi qpSyvì, tAkCnhững chuyệnQy2J đqpSyó cũng5RAu là chu5RAuyện trướcPBWZ 5RAukhi tô5RAui biếtAkCt qpSycô, tôiQy2J khônqpSyg 5RAuquan tqpSyâm, t5RAuôi cứqpSy tưởQy2Jng Qy2Jrằng, qpSytôi có thểqpSy chQy2Jo cPBWZô mộttAkC cQy2Juộc s5RAuống tAkCmới, PBWZbắt đầu5RAu PBWZlại từqpSy đầQy2Ju..." HạQy2J TưPBWZ̉ HqpSyạo n5RAuói xtAkCong lời Qy2Jcuối cùng,tAkC như5RAu mộttAkC đứaQy2J PBWZbé ngồiQy2J cQy2Jhồm hổPBWZm Qy2Jtrên mặttAkC đấtAkCt khóc,Qy2J htAkCai Qy2Jtay tAkCanh dùn5RAug sức ntAkCắm lấPBWZy tAkCtóc mìntAkCh, 5RAucầm lê5RAun 5RAuquả 5RAuđấm hunQy2Jg h5RAuăng nệntAkC 5RAutrên đầu.

Tư C5RAuần qpSykhông ch5RAuịu nổiqpSy ch5RAuảy nướqpSyc mắtAkCt, khqpSyí lự5RAuc đứngqpSy lêPBWZn côqpSy cũng ktAkChông có,5RAu htAkCai đầuQy2J gQy2Jối qQy2Juỳ tAkCbò đqpSyến bQy2Jên ngườiPBWZ đànqpSy ô5RAung, “TửtAkC Hạo,qpSy thậtQy2J xiqpSyn lỗi,PBWZ thật xin5RAu lỗi..."

Cô khôngqpSy 5RAunghĩ đ5RAuến chính5RAu mì5RAunh lạiPBWZ Qy2Jđau nhPBWZư vtAkCậy, tAkCtim tAkCđã bịtAkC xé nát,Qy2J côQy2J cốQy2J qpSygắng tAkCkéo taqpSyy ngưQy2Jời đànPBWZ ông,qpSy muốnPBWZ qpSyôm anh5RAu, nhưtAkCng HaPBWẒ tAkCTử PBWZHạo không muốQy2Jn c5RAuô đụQy2Jng chạm,qpSy anqpSyh dùngtAkC lQy2Jực hất5RAu Qy2Jra, ktAkChông tAkCcòn kịQy2Jp tAkCthu lạtAkCi Qy2Jquả PBWZđấm rQy2Jơi vàQy2Jo mặt TPBWZư CtAkCần. Ngườ5RAui Qy2Jđàn ôngtAkC đứngPBWZ lên,tAkC tAkCđốt Qy2Jngón ta5RAuy nắm5RAu chPBWZặt, trênqpSy mặt5RAu PBWZđầy nqpSyước mắt, sa5RAuu kqpSyhi ngẩQy2Jn nqpSygơ đến5RAu đáQy2Jy mắQy2Jt trởQy2J tqpSyhành mộtPBWZ mảnh5RAu lạnhPBWZ nhqpSyư bPBWZăng, a5RAunh cũngqpSy không quPBWZay đầu5RAu lạtAkCi điqpSy 5RAura ngoài.

Dung PBWZÂn nhậnPBWZ đượtAkCc điệ5RAun t5RAuhoại, lúPBWZc 5RAuchạy đến5RAu, PBWZđã lqpSyà bu5RAuổi tối.

Cửa n5RAuhà TPBWZư CầtAkCn mPBWZở rộnqpSyg, hàn5RAug x5RAuóm ởPBWZ ngoQy2Jài ctAkCửa thỉn5RAuh thotAkCảng ngó vào.

Bên troqpSyng 5RAuphòng khách,qpSy bừ5RAua bộn,PBWZ tAkClon qpSybia qpSycùng Qy2Jgạc tànqpSy 5RAuthuốc, gối, tấqpSyt Qy2Jcả nhữnQy2Jg tAkCđồ vậtQy2J cPBWZó qpSythể nqpSyém đượcPBWZ đầPBWZu qpSynằm dướ5RAui qpSyđất. DunPBWZg PBWZÂn đQy2Jóng cửa lạ5RAui, ở5RAu saqpSyu rQy2Jèm PBWZcửa s5RAuổ tìQy2Jm đượcqpSy TưtAkC Cần.

CÔ chPBWZật vậPBWZt qpSyđem mặtAkCt cQy2Jhôn qpSyở Qy2Jhai đầuqpSy gối,Qy2J 5RAutrên 5RAucổ Qy2Jtay trQy2Jái, máu tAkC tươi ctAkChảy Qy2Jra, DunQy2Jg ÂPBWZn tAkCnhẹ kéoqpSy đầutAkC PBWZcủa côPBWZ, chqpSyỉ thqpSyấy trêQy2Jn mặtPBWZ ctAkCô sưnQy2Jg PBWZlên một mảng5RAu lớnqpSy, khóetAkC miệtAkCng qpSyrách toạcPBWZ, "Qy2JTư Cần,tAkC chuy5RAuện gPBWZì xảytAkC rqpSya, tAkCcó phảQy2Ji aPBWZi đánh cậ5RAuu không?"

Bên ctAkChân, làtAkC m5RAuột qpSycon daPBWZo c5RAuắt tỉaPBWZ. tAkCCô kQy2Jhắc PBWZtại chínhQy2J ctAkCổ tay mtAkCình b5RAua chữqpSy “HạtAkC TưQy2J̉ HPBWZạo”, qpSyhơn nPBWZữa, khqpSyắc PBWZrất sâqpSyu, mỗiQy2J mPBWZột vếttAkC d5RAuao 5RAulàm ráctAkCh toạc dtAkCa thịt.

" DqpSyung tAkCÂn, qpSymình thật5RAu sựtAkC 5RAuyêu an5RAuh 5RAuấy, yêtAkCu PBWZđến tậnPBWZ xqpSyương tủy... 5RAuKhắc sâu,5RAu nhqpSyưng, mìQy2Jnh bâyQy2J giờtAkC Qy2Jđã mtAkCất an5RAuh ấqpSyy rồi...”TóqpSyc Tư5RAu CầPBWZn qpSyrối bù5RAu, Qy2Jcô bắt đượcPBWZ cánhPBWZ tqpSyay Du5RAung qpSyÂn, “L5RAuàm qpSysao bPBWZây giờ,Qy2J cqpSyó p5RAuhải mìnhPBWZ tAkCsẽ kPBWZhông 5RAubao giPBWZờ cóqpSy thể tìqpSym an5RAuh ấytAkC trởtAkC vPBWZề nữaQy2J đúngQy2J không?"

Dung Â5RAun Qy2Jchỉ cảtAkCm thấQy2Jy PBWZcổ họn5RAug tAkCkhô qpSyráp khPBWZó Qy2Jchịu, PBWZcô biết,PBWZ 5RAuTư Cần cuốiQy2J cùngqpSy cũqpSyng sẽqpSy 5RAucó ngPBWZày qpSyhối hận,Qy2J côPBWZ ômtAkC hqpSyai baqpSyi tAkCcô gátAkCi, qpSy“Tư CầPBWZn, đứ5RAung lênQy2J đi, chúntAkCg tAkCta vPBWZào phòngqpSy trước."

"Ban đầQy2Ju 5RAulúc cậtAkCu khPBWZuyên mình5RAu, mìPBWZnh khPBWZông qpSynghe, nhưqpSyng bâPBWZy giờ, tiqpSym củaQy2J mìnPBWZh rất5RAu đauQy2J rất5RAu đatAkCu...” hQy2Jai tAkCtay TưQy2J C5RAuần dánQy2J cPBWZhặt tQy2Jrước ng5RAuực, ba ctAkChữ Hạ5RAu TửQy2J qpSyHạo trênPBWZ Qy2Jtay, 5RAuvì côPBWZ PBWZdùng sứcPBWZ m5RAuà qpSymáu qpSytươi c5RAuhảy Qy2Jra, chấtQy2J lỏngQy2J rỉqpSy ra tAkC đỏ 5RAusẫm, tAkCchói 5RAumắt khôQy2Jng thôi.

"Anh Qy2Jấy nóitAkC, a5RAunh ấQy2Jy khônqpSyg tAkCquan tâm5RAu đếnqpSy 5RAuquá PBWZkhứ củaqpSy PBWZmình, anh ấytAkC Qy2Jmuốn cưQy2Jới mìqpSynh, DtAkCung ÂPBWZn, aPBWZnh ấytAkC nQy2Jói mtAkCuốn PBWZkết hôtAkCn qpSyvới tAkCmình...” tAkCTư CQy2Jần ngồi d5RAuưới đấqpSyt, vừaPBWZ khóctAkC 5RAuvừa qpSycười, tQy2Jrên mặtqpSy nưPBWZớc mắt5RAu cùntAkCg mPBWZáu hòqpSya Qy2Jvào nhtAkCau, cô Qy2Jđến bPBWZây 5RAugiờ vẫntAkC cQy2Jô đơqpSyn, hQy2Jiện PBWZtại, tqpSyhật khóQy2J khăqpSyn cótAkC ngưQy2Jời nóqpSyi ytAkCêu côQy2J, muốnPBWZ cho PBWZ cô m5RAuột Qy2Jgia qpSyđình 5RAuấm 5RAuáp, n5RAuhưng HatAkC̣ qpSyTử HạtAkCo, ctAkCho dù5RAu ctAkCô ttAkChật muốntAkC qpSytiếp 5RAunhận tình ytAkCêu củaQy2J antAkCh, PBWZhọ cũ5RAung 5RAukhông c5RAuó mộttAkC cqpSyhút tAkCkhả năng.

Yêu sâQy2Ju PBWZđậm nhPBWZư Qy2Jvậy, vtAkCừa PBWZmới btAkCắt đầu,PBWZ cPBWZũng đãQy2J sPBWZắp chếtQy2J Qy2Jđi, nó đượcqpSy tAkChun đúPBWZc từqpSy tuyệtqpSy vọPBWZng Qy2Jvà 5RAucừu hận5RAu, 5RAusau qpSykhi tAkCmọc qpSyrể nẩy5RAu tAkCmầm, nhấttAkC địnhtAkC stAkCẽ chết PBWZnon. TPBWZư CtAkCần chặtQy2J lấyPBWZ Dun5RAug 5RAuÂn, cqpSyô khônPBWZg muốPBWZn mqpSyột qpSymình ctAkCô đơ5RAun qpSyở c5RAuhỗ ntAkCày, cQy2Jô cảm PBWZgiác mQy2Jình sắp5RAu PBWZđiên rồiQy2J, "M5RAuình tạiPBWZ PBWZsao lạqpSyi ytAkCêu aQy2Jnh ấPBWZy, tQy2Jại sao?"

Dung Qy2JÂn mâ5RAun khPBWZẩn đQy2Jôi môtAkCi, Qy2Jmặc dùqpSy nqpSyhư vậy,tAkC btAkCên tronPBWZg đô5RAui mắt vẫntAkC là5RAu mơ5RAu hồtAkC hơiQy2J nước.

“Tư Cầ5RAun, hQy2Jãy tAkCquên hếttAkC đi..."

"Mình khônQy2Jg quêtAkCn đqpSyược,” qpSyTư CầtAkCn ttAkChất t5RAuhanh 5RAukhóc rống,PBWZ "Dung Ân5RAu, qpSycậu đừngqpSy nói,qpSy PBWZhãy nPBWZghe 5RAumình nóQy2Ji đượQy2Jc khQy2Jông, PBWZmình cóqpSy rấttAkC nhiều điềutAkC mutAkCốn nói..."

Hai ngườiPBWZ PBWZco rqpSyúc ở5RAu saqpSyu 5RAurèm c5RAuửa sổ,PBWZ ômtAkC nh5RAuau thậtPBWZ cqpSyhặt, TtAkCư Cần ntAkCói, tAkCkhi tAkCcòn Qy2Jbé, qpSylúc qpSycô cảmPBWZ thấyPBWZ c5RAuô đPBWZơn, ltAkCiền PBWZthích nQy2Júp troqpSyng tAkCgóc, hoặQy2Jc Qy2Jlà trốn tron5RAug chănQy2J, PBWZchỉ ctAkCần tAkCcó tAkCthể qpSyđem chtAkCính mìQy2Jnh gqpSyiấu điQy2J. qpSyCô n5RAuói DuPBWZng Qy2JÂn thậPBWZt qpSygiống như btAkCà nPBWZội, gqpSyiống 5RAubà nộitAkC sờ5RAu tAkCsờ đầuqpSy củaqpSy cPBWZô, nóiqpSy qpSyA Cầ5RAun, tAkClàm 5RAusao bâPBWZy gPBWZiờ mớiqpSy về, đQy2Jừng là5RAum quáqpSy sức...

Dung ÂtAkCn thậ5RAut khô5RAung cóPBWZ PBWZchen v5RAuào nóQy2Ji, cQy2Jô rấtQy2J qpSyan tĩ5RAunh n5RAughe, nước mắtPBWZ qpSychảy PBWZxuống qpSyrơi đếnQy2J trênqpSy mPBWZu btAkCàn tayPBWZ, t5RAuừng giọPBWZt qpSynở rộ.

Tư CầtAkCn nóitAkC c5RAuô c5RAuùng qpSyHạ TửtAkC HaPBWẒo bắt5RAu đầu,qpSy côqpSy nqpSyói, bọ5RAun hPBWZọ gặp PBWZnhau ởqpSy C5RAuám Dỗ,5RAu ltAkCúc ấyQy2J Qy2Janh tAkCđứng tronqpSyg đámqpSy người,qpSy PBWZhạc qpSygiữa bQy2Jầy gàqpSy, nh5RAuìn qtAkCua một cái,Qy2J đ5RAuã qpSyhấp dẫQy2Jn cô.

Cô nQy2Jói, l5RAuần đầutAkC giữaQy2J haQy2Ji ngưQy2Jời, aqpSynh PBWZcũng PBWZrất cẩqpSyn PBWZthận từnPBWZg li từnPBWZg PBWZtí, nâQy2Jng nQy2Jiu cPBWZô, tAkCsợ côPBWZ đau.

Tư CầnQy2J nóitAkC rqpSyất nhiềqpSyu rQy2Jất nhiPBWZều… qpSyđến khiQy2J, tQy2Jiếng nóqpSyi ác5RAuh đPBWZi, vọng qpSylại nhưtAkC tiếQy2Jng 5RAukêu oáPBWZn, DQy2Jung ÂtAkCn Qy2Jlau nướcQy2J mắtPBWZ, đqpSyứng dậqpSyy đ5RAuến máyQy2J đutAkCn nước, lấyQy2J cqpSyho côPBWZ mtAkCột Qy2Jly nước.

Lúc trởQy2J lạ5RAui, liềnPBWZ qpSyđốt mộQy2Jt đQy2Jiếu tPBWZhuốc, qpSyhung tAkChăng Qy2Jhút PBWZhai hơiqpSy sau đ5RAuó đQy2Jem đQy2Jiếu thu5RAuốc gPBWZiụi vàtAkCo cổqpSy tay.

Mùi vị5RAu PBWZda thịt5RAu chátAkCy tronPBWZg PBWZnháy mắt5RAu tràntAkC ngập5RAu ctAkCả Qy2Jcăn phòng, DuqpSyng ÂntAkC vứ5RAut 5RAubỏ chénQy2J nướctAkC, lậqpSyt đậ5RAut ké5RAuo Qy2Jtay Qy2Jcô tAkCra, “TưQy2J CầtAkCn, cậuqpSy điênQy2J Qy2Jrồi saoQy2J, ctAkCậu như vậytAkC khônqpSyg 5RAusợ qpSymình sẽQy2J xảyqpSy rtAkCa chqpSyuyện tAkCgì sao?"

Chữ HQy2Jạ ktAkCia rtAkCướm máu5RAu đãQy2J bịPBWZ hủyPBWZ diệt,qpSy trtAkCên cổqpSy tqpSyay hqpSyiện rQy2Ja một đốt5RAu rPBWZất sâqpSyu, TPBWZư CầnQy2J dựaqpSy PBWZvách tưtAkCờng, “DungtAkC Ân,Qy2J cậu5RAu biếtQy2J khôngqpSy? tAkCMình muốntAkC đeQy2Jm HạPBWZ Tử HaPBWẒo vtAkCĩnh viễtAkCn nhớQy2J trPBWZong lòPBWZng tAkCmình, PBWZđợi nhữngQy2J vQy2Jết thtAkCương 5RAunày tAkClành đPBWZi, chúng cQy2Jó thể5RAu lưtAkCu l5RAuại tAkCtrên thânQy2J 5RAuthể mìntAkCh cQy2Jả 5RAuđời nàqpSyy, ngườiQy2J đàtAkCn Qy2Jông nQy2Jày, mìtAkCnh s5RAuẽ PBWZcó anhqpSy ấy qpSycả đời,PBWZ PBWZanh PBWZấy sẽQy2J khôtAkCng biếnPBWZ mấPBWZt, chỉPBWZ PBWZcó thể5RAu thtAkCeo tPBWZhời gqpSyian màPBWZ tAkCkhắc sPBWZâu Qy2Jhơn, mình muốn5RAu dùQy2Jng cáitAkC nàQy2Jy tAkCđể tếPBWZ Qy2Jlễ, đâyQy2J qpSylà khoảng5RAu thqpSyời gia5RAun tAkCduy nQy2Jhất mình5RAu được Qy2J yêu, mìPBWZnh y5RAuêu tAkCrất 5RAusâu đPBWZậm, k5RAuhông thtAkCể Qy2Jlấy rtAkCa được..."

Hai PBWZmắt TPBWZư Qy2JCần 5RAutrống rỗtAkCng, DuQy2Jng ÂtAkCn véPBWZn tQy2Jóc cô,qpSy tAkCmuốn x5RAuem vết tPBWZhương tqpSyrên tPBWZay côQy2J, nhưntAkCg khôPBWZng cho.

Cô ngồiQy2J d5RAuưới đất,PBWZ 5RAukhóc đếnQy2J 5RAusau cù5RAung, lạiqpSy 5RAuim lặngPBWZ tAkClạ thường,Qy2J cô dựatAkC vQy2Jào cPBWZửa sổtAkC sáPBWZt đấ5RAut, án5RAuh mắtQy2J PBWZnhìn qpSyra mPBWZặt trời.

Sau Qy2Jhơn nQy2Jửa đêm,5RAu một5RAu Qy2Jcâu TqpSyư CầqpSyn cũtAkCng khôtAkCng nói,PBWZ DQy2Jung tAkCÂn the5RAuo cô qpSyngồi, cả5RAu đêPBWZm Qy2Jkhông cPBWZó nhắmqpSy mắt.

Đến tAkCngày tqpSyhứ haQy2Ji, tAkCTư CầnQy2J Qy2Jmệt mỏiqpSy, phPBWZải dựPBWZa vqpSyào ctAkCửa sổQy2J PBWZngủ say, DQy2Jung Ân5RAu PBWZđỡ c5RAuô vtAkCào 5RAuphòng, PBWZtrong phòngtAkC khácqpSyh đãtAkC dọtAkCn PBWZdẹp sạc5RAuh qpSysẽ, tAkCcô khôn5RAug dám rtAkCa cửa,Qy2J gọitAkC 5RAuđồ tAkCăn mtAkCang qpSyđến, cQy2Jảm thấyPBWZ rấtqpSy mệt,PBWZ liqpSyền t5RAuựa vào5RAu tr5RAuên ghếtAkC 5RAusa lon ngủ5RAu mộPBWZt hồi.

Tư CầQy2Jn PBWZngủ đếntAkC xtAkCế chiều,qpSy lúcPBWZ điPBWZ ra5RAu, ttAkCắm rửa,5RAu qutAkCần átAkCo cPBWZũng thay, đầPBWZu PBWZtóc vẫnQy2J còtAkCn ướt,qpSy tAkCtinh thầtAkCn nhqpSyìn quqpSya khPBWZông tệ,Qy2J khôiqpSy phục5RAu khôqpSyng ít.