You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đâQ8MroL̀u lDyVnr5ông maDyVnr5̀y DuQ8MroLng Ve96qjÂn nảyVe96qj lên,Ve96qj ánQ8MroLh mắVe96qjt củVe96qja bhanh Q8MroLquá mức sắcbh béDyVnr5n thQ8MroLông suốt,bh Ve96qjlàm DyVnr5người bhta Q8MroLné Ve96qjtránh khônVe96qjg được.

Cô Q8MroLkhông nóQ8MroLi gìDyVnr5, tiQ8MroLnh tQ8MroLế ngVe96qjhĩ, nếVe96qju NVe96qjam DạDyVnr5 TướcQ8MroL biết bhGiản bhlà TưVe96qj CầnQ8MroL, DyVnr5ít nhấtDyVnr5 sẽDyVnr5 biếtQ8MroL côQ8MroL âDyVnr5́y lQ8MroLam nbhhư vậybh vìDyVnr5 lbhí Q8MroLdo gìVe96qj, nghĩ nDyVnr5hư vâDyVnr5̣y, Q8MroLso vớbhi GiảQ8MroLn vbhô DyVnr5duyên vDyVnr5ô cớbh Ve96qjtìm ngườibh Q8MroLđối DyVnr5phó HVe96qjạ Ve96qjPhi Vbhũ thì lQ8MroLý bhdo Q8MroLnày cóVe96qj sDyVnr5ức thuyếtDyVnr5 phụVe96qjc hơn.

 

Ngón taDyVnr5y bắmbh chăQ8MroḶt lQ8MroLan cbhan lộbh Ve96qjra DyVnr5khẩn trương,Q8MroL bhDung Ân xDyVnr5oay ngườDyVnr5i bhđi tớiVe96qj DyVnr5phòng nbhgủ, "AVe96qjnh đãVe96qj nói,DyVnr5 nhữngDyVnr5 ngbhười DyVnr5làm tổnVe96qj thương HQ8MroLạ PhQ8MroLi VDyVnr5ũ mộtVe96qj ngườiDyVnr5 cũnDyVnr5g kbhhông bỏQ8MroL quaQ8MroL, vậyQ8MroL labh̀ Q8MroLcó DyVnr5ý gì?"

"Bọn hVe96qjọ laVe96qj̀ hưDyVnr5ớng vềVe96qj Ve96qjphía cVe96qjô âDyVnr5́y đêVe96qj́n, mặcQ8MroL dù bốnQ8MroL bhbề Ve96qjlối bhra đềuDyVnr5 bbhị chặQ8MroLn DyVnr5lại, nhưnDyVnr5g luQ8MroĹc ấQ8MroLy, chúVe96qjng tôbhi bhai cũngVe96qj không bhbiết. CôQ8MroL ấybh troVe96qjng tìnDyVnr5h huôVe96qj́ng Ve96qjnhư vậyVe96qj vâQ8MroL̃n đẩVe96qjy Ve96qjcửa xbhe Ve96qjkéo taDyVnr5y cứabh tôDyVnr5i, Ân ÂnDyVnr5, DyVnr5tôi Q8MroLkhông cbhho bhcô DyVnr5ấy đbhược thưQ8MroĹ khaVe96qj́c, nhưQ8MroLng nVe96qjếu DyVnr5ai muVe96qjốn làDyVnr5m côVe96qj tQ8MroLa tổn thbhương, Q8MroLtôi seQ8MroL̃ đòQ8MroLi vêQ8MroL̀ từngQ8MroL cQ8MroLái một."

Dung bhÂn đibh vbhào bhphòng nDyVnr5gủ, bhtiếng khóVe96qjc Q8MroLrống củQ8MroLa HQ8MroLạ bhPhi Vũbh còn ơQ8MroL̉ bDyVnr5ên tQ8MroLai, cònQ8MroL coQ8MroĹ, gưbhơng mặDyVnr5t bQ8MroLi thươngbh tuyêQ8MroḶt vọngQ8MroL Q8MroLcủa DyVnr5Hạ TDyVnr5ử HạQ8MroLo, cũng lQ8MroLàm Q8MroLcho Q8MroLngực Ve96qjcô bhnhư biDyVnr5̣ bóVe96qjp nghẹnQ8MroL, dườngQ8MroL nhDyVnr5ư DyVnr5bị Ve96qjtảng DyVnr5đá khổng DyVnr5lồ đèbh ép,bh thơVe96qj̉ khQ8MroLông được.

"Anh đòiQ8MroL nợbh cDyVnr5ho HVe96qjạ PVe96qjhi Vũ,DyVnr5 vậyDyVnr5 nhữngbh đaubh bhđớn Q8MroLTư Cbhần đã traVe96qj̉i quVe96qja, Ve96qjcô ấyVe96qj phảDyVnr5i điVe96qj đòDyVnr5i Ve96qjai đâyVe96qj?" DDyVnr5ung ÂVe96qjn tVe96qjhất DyVnr5thần ngồiVe96qj Ve96qjở mép giường,Q8MroL nQ8MroLgước lênDyVnr5 nhiDyVnr5̀n NDyVnr5am DạDyVnr5 TưDyVnr5ớc, "PhươnQ8MroLg thưDyVnr5́c giốnVe96qjg nhVe96qjau, bhanh coDyVnr5̀n muốn dVe96qjiễn laDyVnr5̣i lDyVnr5ần nữa,DyVnr5 phảiQ8MroL không?"

Nam DạQ8MroL TVe96qjước đứngVe96qj ởVe96qj cửDyVnr5a thânVe96qj thQ8MroLể Ve96qjcao tDyVnr5o dựabh vàVe96qjo váchVe96qj tường,Ve96qj “Cô DyVnr5ta quDyVnr5ả nhiênVe96qj chínVe96qjh lQ8MroLà bhTư Cần."

Dung ÂnQ8MroL kQ8MroLhông cóbh tbhhừa bhnhận, bhcũng khôQ8MroLng Q8MroLcó phủDyVnr5 nhận,bh "Ban đầu,DyVnr5 nbhếu khVe96qjông phảibh anVe96qjh rQ8MroLa taVe96qjy tDyVnr5àn nhẫn,DyVnr5 bhHạ DyVnr5Phi Vũbh cũngbh sẽDyVnr5 khDyVnr5ông cVe96qjó hôQ8MroLm nay, TưVe96qj Cầnbh cũngDyVnr5 Q8MroLsẽ bhkhông coDyVnr5́ kDyVnr5ết quaQ8MroL̉ nVe96qjhư bâyDyVnr5 Q8MroLgiờ, Q8MroLNam Q8MroLDạ Tước,Q8MroL rốtQ8MroL cuộbhc, cục diệVe96qjn đếnDyVnr5 ngbhày Q8MroLhôm naQ8MroLy, cũnbhg Q8MroLlà Q8MroLdo anh."

Cô giươnVe96qjg ngóQ8MroLn taVe96qjy cbhhỉ đếnDyVnr5 ngươQ8MroL̀i anQ8MroLh traQ8MroĹch mócVe96qj, NaVe96qjm Ve96qjDạ Tước cànQ8MroLg khônQ8MroLg cbhó bhphủ nhậbhn, làVe96qj traQ8MroĹch nbhhiệm cubh̉a Ve96qjanh, abhnh sẽbh khôQ8MroLng đQ8MroLẩy ra, mặVe96qjc duQ8MroL̀ ngàDyVnr5y Ve96qjđó Ve96qjTư CầnQ8MroL bhđã quáDyVnr5 khíVe96qjch trVe96qjước, DyVnr5nhưng hQ8MroLành độbhng đốbhi phó Q8MroL như vâDyVnr5̣y, dùbh saQ8MroLo cbhũng laQ8MroL̀ anh.

"Anh mQ8MroLuốn đVe96qjòi vềVe96qj nhVe96qjư tbhhế nDyVnr5ào chQ8MroLứ?" Dunbhg Ân DyVnr5hai tVe96qjay Ve96qjchống bhở Ve96qjgiường, "DyVnr5Cô Ve96qjấy bâyVe96qj giờVe96qj coDyVnr5̀n cVe96qjó cáQ8MroLi Ve96qjgì DyVnr5để cáVe96qjc ngưVe96qjời lấy đbhi nữa?"

Nam DyVnr5Dạ TướcDyVnr5 nVe96qjghiêng đứnQ8MroLg dậQ8MroLy, điDyVnr5 vàoQ8MroL phòDyVnr5ng ngủ,bh "ChQ8MroLo nên, côDyVnr5 tbha đổiDyVnr5 khuôVe96qjn mặVe96qjt chínhQ8MroL lbhà vìbh trảQ8MroL thDyVnr5ù? Ve96qjCô tbha khuấDyVnr5t nQ8MroLhục, bQ8MroLà nVe96qjội bhcô ta chếtbh, nQ8MroLếu nhưQ8MroL vậy,bh DyVnr5vì saVe96qjo khbhông trựcbh bhtiếp tìmbh tôi?"

Dung ÂnQ8MroL bhthấy DyVnr5anh ngồDyVnr5i vQ8MroLào bVe96qjên cạQ8MroLnh mìnhDyVnr5, tQ8MroLhân ảQ8MroLnh Ve96qjcao lớn ngănDyVnr5 trởDyVnr5 Ve96qjánh saVe96qj́ng nơiVe96qj đỉnhbh bhđầu, Q8MroLcô đôQ8MroḶt nbhhiên cảmQ8MroL giaQ8MroĹc bhrất mDyVnr5ệt mỏiVe96qj, chu toàVe96qjn ởQ8MroL habhi bênVe96qj, trơQ8MroL Q8MroLmắt nhDyVnr5ìn ngườbhi khácVe96qj đVe96qjau đớnDyVnr5 rồiDyVnr5 lạibh kVe96qjhông thể Q8MroL vãn hôVe96qj̀i, "Côbh ấyQ8MroL nóiDyVnr5, ngươQ8MroL̀i Q8MroLcô ấQ8MroLy khôngVe96qj mubhốn tQ8MroLhương Ve96qjtổn nhấtbh là bhtôi, côbh ấyDyVnr5 biêVe96qj́t chDyVnr5úng Ve96qjta ởbh chuDyVnr5ng, NQ8MroLam Ve96qjDạ TVe96qjước, Q8MroLtối hômDyVnr5 đbhó, hVe96qjai người cũngbh Q8MroLkhông cobh́ xảyVe96qj DyVnr5ra chuyêVe96qj̣n gì..."

Thông miQ8MroLnh Ve96qjnhư anhQ8MroL, chỉVe96qj cầnVe96qj bhnghĩ mộVe96qjt cbhhút, Q8MroLlà bhcó thể thôVe96qjng suốDyVnr5t Q8MroLnhững thưVe96qj́ kiVe96qja bDyVnr5an đầuQ8MroL khôQ8MroLng DyVnr5có chuyệnbh giVe96qj̀, NaVe96qjm Ve96qjDạ Ve96qjTước thuận thếVe96qj Q8MroLnằm dQ8MroLài trênDyVnr5 gQ8MroLiường, nóVe96qji cáiVe96qj gQ8MroLì cũVe96qjng khbhông cVe96qjó nóiVe96qj, nQ8MroLhắm DyVnr5hai mắtDyVnr5 lại.

Dạ Dbhạ dựaQ8MroL ơVe96qj̉ DyVnr5bên cạDyVnr5nh, bịVe96qj đbhá mbhột cabh́i, lầnbh nàDyVnr5y không kêuDyVnr5 lVe96qjên nQ8MroLữa, bôVe96qj̣ Ve96qjdáng ibhm lặDyVnr5ng càngQ8MroL lộQ8MroL rQ8MroLa veDyVnr5̉ đaVe96qj́ng thương.

Tư bhCần mấybh ngDyVnr5ày Q8MroLqua cũngQ8MroL khônVe96qjg Ve96qjcó DyVnr5đi lVe96qjàm, Q8MroLcô biDyVnr5ết trVe96qjốn cũng vôDyVnr5 dụngQ8MroL, đợiVe96qj chuybhện sángDyVnr5 tỏ…DyVnr5 côbh liềnbh khQ8MroLông cóbh đườngbh Ve96qjthể đi.

Chẳng DyVnr5qua làDyVnr5, côVe96qj làQ8MroLm sVe96qjao DyVnr5cũng kQ8MroLhông Ve96qjnghĩ bhtới Nbham DạDyVnr5 TướcDyVnr5 Q8MroLsẽ tìm bhtới cửa.

Khi cDyVnr5ô mởQ8MroL cửa,Q8MroL DyVnr5thần sắcQ8MroL DyVnr5run sợ,Ve96qj roVe96qj̃ rànbhg kbhinh ngạc, ngưbhời đànDyVnr5 ôQ8MroLng mộtDyVnr5 bhmình đêQ8MroĹn, Ve96qjTư Cbhần tránDyVnr5h DyVnr5ra DyVnr5bên cạnVe96qjh yDyVnr5́ nDyVnr5ói Q8MroLanh vào.

Cô bhrót cbhho abhnh lVe96qjy nươQ8MroĹc, NaQ8MroLm DVe96qjạ TướcQ8MroL mườiDyVnr5 Ve96qjngón taVe96qjy nắm chbhặt, bhTư CDyVnr5ần mDyVnr5ặc DyVnr5quần aQ8MroĹo đQ8MroLơn giabh̉n ngồibh đốbhi diêQ8MroḶn anh.

"Anh tới,DyVnr5 lQ8MroLà viDyVnr5̀ chuyệnQ8MroL HạDyVnr5 Pbhhi VQ8MroLũ sao?"

"Cô kQ8MroLhông DyVnr5sợ Q8MroLà?" DyVnr5Con nQ8MroLgươi Ve96qjNam DQ8MroLạ Tướcbh beQ8MroĹn nhbhọn quét bôbh́n pDyVnr5hía, căbhn phònVe96qjg rấVe96qjt đơnbh giản,Ve96qj khbhông coDyVnr5́ bbhày biệnQ8MroL gìDyVnr5 xinh đẹp.

"Lúc tQ8MroLôi băQ8MroĹt đâQ8MroL̀u lQ8MroLên kêQ8MroĹ Ve96qjhoạch, tbhôi đVe96qjã Ve96qjkhông nVe96qjghĩ đến nDyVnr5ỗi sợbh nữa."DyVnr5 Mụbhc đíchQ8MroL cVe96qjủa Q8MroLTư CầnQ8MroL DyVnr5đã đQ8MroLạt được,DyVnr5 khônDyVnr5g câVe96qj̀n phải giấDyVnr5u giQ8MroLếm nưQ8MroL̃a, “DyVnr5Tôi biếVe96qjt, aDyVnr5nh sẽDyVnr5 khônVe96qjg bVe96qjỏ quVe96qja cbhho tôbhi, HDyVnr5ạ DyVnr5gia cũng sẽDyVnr5 khDyVnr5ông bobh̉ bhqua, tDyVnr5ôi Ve96qjđã laQ8MroL̀m đưDyVnr5ợc Ve96qjđến nướQ8MroLc DyVnr5này, đãQ8MroL DyVnr5có thQ8MroLể xeDyVnr5m như đòiQ8MroL nợDyVnr5 DyVnr5được rDyVnr5ồi, cQ8MroLhuyện baDyVnr5̀ nộiVe96qj, bhluật phaVe96qj́p Ve96qjphán quyếVe96qjt râDyVnr5́t côngQ8MroL bằng sVe96qjao? DyVnr5Tôi khônVe96qjg muốnDyVnr5 thVe96qjứ hưQ8MroL vbhô đVe96qjó, cbhhân cDyVnr5hính đềnbh mạVe96qjng, tôiVe96qj cVe96qjũng không Ve96qjthể làVe96qjm đươbḥc, cVe96qjho nên,Q8MroL tôDyVnr5i rạDyVnr5ch trênbh mDyVnr5ặt côQ8MroL Ve96qjta mộtVe96qj đường."

Thật rDyVnr5a tbhhì, trDyVnr5ong thếVe96qj giớQ8MroLi cbhủa Nbham Q8MroLDạ TưQ8MroLớc, loạibh ăn miếngbh trảVe96qj mbhiếng nàDyVnr5y gặpQ8MroL phabh̉i bhkhông ítQ8MroL, aQ8MroLnh thậmbh cVe96qjhí tìmbh bhkhông rDyVnr5a líDyVnr5 do pDyVnr5hản bVe96qjác TQ8MroLư Cần.

Cô gáiVe96qj bưngbh chéQ8MroLn trabh̀ đứDyVnr5ng lêQ8MroLn, điDyVnr5 đếnDyVnr5 bQ8MroLan cQ8MroLông, “Ban đâQ8MroL̀u, tôibh DyVnr5hận Q8MroLcả hQ8MroLai DyVnr5người, chbho nQ8MroLên, tbhôi trbhở lbhại, chuyêVe96qj̣n thDyVnr5ứ nhất bhchính làQ8MroL tiDyVnr5̀m aQ8MroLnh, tQ8MroLôi vốnQ8MroL DyVnr5định, đVe96qjể sVe96qjau bhkhi aQ8MroLnh biếtbh đươVe96qj̣c thânVe96qj phDyVnr5ận của tQ8MroLôi, cDyVnr5ó pbhhải seQ8MroL̃ thâVe96qj́y rDyVnr5ất ghêDyVnr5 tởmVe96qj, nhưVe96qjng Q8MroLý Q8MroLnghĩ bhban đầQ8MroLu saDyVnr5u khi gVe96qjặp DuVe96qjng Ânbh đVe96qjã daVe96qjo động.DyVnr5 Ve96qjTôi từbhng muôVe96qj́n từbh aVe96qjnh, laDyVnr5̀m rQ8MroLa rbhất nhiêVe96qj̀u chuyện, nbhhưng cubhối cùnVe96qjg cũngVe96qj Q8MroLbỏ bhqua, chínhDyVnr5 tôiQ8MroL đDyVnr5ã khônDyVnr5g cVe96qjó hbhạnh phúc, bhliền muôbh́n côbh Ve96qjấy coDyVnr5́ DyVnr5thể haVe96qj̣nh phúc."

Nam DạDyVnr5 TướcQ8MroL mQ8MroLột Ve96qjlần nDyVnr5ữa nhibh̀n kybh̃ bhcô gáQ8MroLi nàyDyVnr5, boQ8MroĹng Q8MroLlưng cô mảQ8MroLnh maibh, DyVnr5mặc mặcQ8MroL dùQ8MroL bhtư tưVe96qjởng Q8MroLrất cựcQ8MroL đoaVe96qjn, nhưQ8MroLng DyVnr5không pbhhải khôQ8MroLng thQ8MroLừa nhVe96qjận, cô đVe96qjối vớiDyVnr5 ngưQ8MroLời tốtVe96qj vVe96qjới Q8MroLmình, nDyVnr5hiệt bhtình báoQ8MroL DyVnr5đáp nVe96qjồng nhiệtDyVnr5, DyVnr5người Q8MroLnhư vậy, yêuVe96qj hậnDyVnr5 qDyVnr5uá roQ8MroL̃ ràng.

"Tôi tDyVnr5ừng khôngDyVnr5 cbhho làQ8MroL mbhình laVe96qj̀m giQ8MroL̀ saQ8MroLi," ánh mắtVe96qj bhlướt qVe96qjua tDyVnr5ai Ve96qjTư CầnQ8MroL nhiDyVnr5̀n vbhề nơVe96qji Ve96qjxa, “Ve96qjNhưng lầnDyVnr5 DyVnr5này, tôQ8MroLi lạiVe96qj khônbhg có cQ8MroLách nàbho khẳnDyVnr5g định."

Cô gbhái cườVe96qji cườiVe96qj, ngbhón taVe96qjy cầmVe96qj cVe96qjhặt bhchén trDyVnr5à, "Ve96qjTôi cũng vậy,”Ve96qj DyVnr5cô cườiQ8MroL nhưbh khQ8MroLông Q8MroLcười ngẩQ8MroLng đầubh nhDyVnr5ìn vềDyVnr5 nbhơi xQ8MroLa, "NgàyQ8MroL đóQ8MroL bhở Cám Dôbh̃, bhnếu nVe96qjhư tVe96qjôi cóbh thểbh kiVe96qjên nhDyVnr5ẫn Ve96qjmột chúbht, cũVe96qjng sẽVe96qj khôQ8MroLng coVe96qj́ bhcục diệnQ8MroL như hôVe96qjm naVe96qjy, bhnhưng bhtôi khônbhg có!”Ve96qj Ve96qjTính tìVe96qjnh Ve96qjTư Cầnbh Q8MroLrất mạnbhh mQ8MroLẽ, cóDyVnr5 lbhẽ, bhchuyện xưa mộtQ8MroL Ve96qjlần nữVe96qja nhớDyVnr5 Q8MroLlại… cVe96qjô vẫnVe96qj Ve96qjlà nVe96qjhịn khôngDyVnr5 đượcQ8MroL Ve96qjHạ Ve96qjPhi VDyVnr5ũ Q8MroLcông kiVe96qj́ch, nhDyVnr5ưng vừa bhnghĩ tớibh Q8MroLHạ TưQ8MroL̉ Hạo…DyVnr5 cVe96qjô nhbhất đDyVnr5ịnh Ve96qjcó thểQ8MroL Ve96qjnhịn xuống.

Cô nghĩQ8MroL, bbhan bhđầu côDyVnr5 cbhoi Ve96qjnhư làVe96qj cắnDyVnr5 náQ8MroLt hàmDyVnr5 rănDyVnr5g cũbhng có thêQ8MroL̉ nhịn.

Ánh nắngQ8MroL xVe96qjuyên thấubh đDyVnr5i vàoQ8MroL, chQ8MroLiếu vàoQ8MroL gươVe96qjng mặtDyVnr5 DyVnr5Nam Dạ TướcVe96qj Q8MroLhiện lQ8MroLên âmbh miQ8MroḶ, môDyVnr5̃i nQ8MroLgũ qbhuan cubh̉a Ve96qjanh cũQ8MroLng rấtQ8MroL hDyVnr5oàn mỹbh, kếbht hợp DyVnr5với DyVnr5nhau, Q8MroLluôn Ve96qjluôn lQ8MroLà loạQ8MroLi cabho qDyVnr5uý màQ8MroL Ve96qjmọi ngườibh đổDyVnr5 xVe96qjô vàoVe96qj. DyVnr5Nếu DyVnr5anh biết cóVe96qj ngàybh hôVe96qjm bhnay, baQ8MroLn đầQ8MroLu seQ8MroL̃ khôngQ8MroL đôVe96qj́i vớiVe96qj côDyVnr5 ấVe96qjy nDyVnr5hư vDyVnr5ậy, nhiều lắDyVnr5m chỉQ8MroL lbhà trừbhng Q8MroLtrị mấybh tVe96qjên kVe96qjia, rốtVe96qj cuộVe96qjc, DDyVnr5ung Ve96qjÂn nóbhi kVe96qjhông saiDyVnr5, người gâbhy nêQ8MroLn hếVe96qjt thaVe96qj̉y chuyệnQ8MroL này,Q8MroL thâDyVnr5̣t rbha lQ8MroLà anh.

Bọn bhhọ đứngDyVnr5 DyVnr5ở cbhùng Q8MroLmột DyVnr5phòng, Q8MroLcũng khbhông cVe96qjó nhưVe96qj tQ8MroLrong tưởng tượng,Ve96qj thVe96qjủy hỏVe96qja bấtbh dungbh, habhi Ve96qjtay Q8MroLTư CầnDyVnr5 Ve96qjcảm nhậnVe96qj đượcVe96qj nhiệtVe96qj đQ8MroLộ Q8MroLcủa tách bh trà, "Anbhh sẽDyVnr5 đốibh bhxử tốtVe96qj vớiVe96qj bhDung ÂnVe96qj, đuQ8MroĹng không?"

"Sao Ve96qjcô lạbhi cQ8MroLho là,Q8MroL cVe96qjô bhấy bhở bêbhn cQ8MroLạnh tôiDyVnr5 seQ8MroL̃ hạnh phúc?"

Tư CDyVnr5ần suDyVnr5y nDyVnr5ghĩ mộQ8MroLt chút,Q8MroL chậmQ8MroL rVe96qjãi nDyVnr5ói, "TrựQ8MroLc gibhác thôi,Q8MroL anh hômVe96qj nbhay đếnDyVnr5 nDyVnr5ơi Q8MroLnày, khẳnbhg đbhịnh cQ8MroLũng lVe96qjà Ve96qjvì DunQ8MroLg ÂVe96qjn, thậtVe96qj rDyVnr5a thì,DyVnr5 chQ8MroLo dù aDyVnr5nh khôDyVnr5ng tìmbh tôiVe96qj, tôVe96qji bhcũng DyVnr5sẽ tìQ8MroLm abhnh. DĩDyVnr5 nhVe96qjiên, chúDyVnr5ng DyVnr5ta khônVe96qjg làmQ8MroL đượcQ8MroL baDyVnr5̣n bè, thậmVe96qj cQ8MroLhí bhtừng cóVe96qj ýbh ngDyVnr5hĩ đebhm đDyVnr5ối pQ8MroLhương đưQ8MroLa vàoQ8MroL Q8MroLchỗ chếtVe96qj, gDyVnr5ặp qQ8MroLua lần nàQ8MroLy vềbh bhsau, cũngbh đừngQ8MroL cóDyVnr5 DyVnr5gặp mDyVnr5ặt lạiDyVnr5 Ve96qjnữa, bhnói vớiDyVnr5 DuQ8MroLng ÂVe96qjn, tôiVe96qj lạcQ8MroL tớDyVnr5i tình bhtrạng DyVnr5hôm nayVe96qj, Q8MroLkhông liVe96qjên quabhn giQ8MroL̀ đêQ8MroĹn anh..."

“Trả nợDyVnr5 vabh̀ trừngDyVnr5 phVe96qjạt, lVe96qjà bhhai loạbhi pDyVnr5hương thứcDyVnr5 không giôDyVnr5́ng nhQ8MroLau, bhtôi bênVe96qj nàyQ8MroL, tôiVe96qj sQ8MroLẽ buôbhng tDyVnr5ay cbhhuyện nàQ8MroLy bhvì tbhôi màQ8MroL dQ8MroLựng lên, bhhôm Q8MroLnay biếVe96qjn thàQ8MroLnh nDyVnr5hư Ve96qjvậy, tDyVnr5ôi muốnVe96qj đêVe96qj́n đâDyVnr5y Ve96qjkết thúc.Ve96qj DyVnr5Vì Ânbh Ve96qjÂn, tôi DyVnr5cũng khônQ8MroLg thểDyVnr5 tiếpDyVnr5 tụcVe96qj làVe96qjm cVe96qjhuyện tôbh̉n tQ8MroLhương Q8MroLcô, Ve96qjnhưng HạVe96qj bhgia bêVe96qjn kia, bbhọn Ve96qjhọ bhsẽ cobh́ hDyVnr5ành đVe96qjộng cubh̉a Q8MroLhọ, Q8MroLtôi seDyVnr5̃ kbhhông nhúngDyVnr5 taybh, đoVe96qj́ là chuyVe96qjện giDyVnr5ữa DyVnr5các ngươVe96qj̀i, tVe96qjôi khôngQ8MroL cáVe96qjch nàoVe96qj gVe96qjiúp cô,DyVnr5 cDyVnr5ô hiêbh̉u chQ8MroLưa?" Nam DVe96qjạ Tưbhớc nbhói bhrất tVe96qjhực tbhế, Q8MroLcô vénVe96qj lQ8MroLên kVe96qjhóe miệngQ8MroL Q8MroLgật đầu,bh DyVnr5anh tVe96qja cóbh thDyVnr5ể vì Dubhng Q8MroLÂn làQ8MroLm đượcbh chbhuyện nàDyVnr5y, bhđúng làDyVnr5 khôngbh dễ.

Nam DạVe96qj TưQ8MroLớc khôngDyVnr5 DyVnr5có ởVe96qj lVe96qjâu, bhTư CầnQ8MroL nóQ8MroLi DyVnr5rất đúnDyVnr5g, bbhọn họDyVnr5 không Q8MroLlà bạnQ8MroL, nếQ8MroLu khônbhg phQ8MroLải Q8MroLở Ve96qjgiữa cDyVnr5ó bhmột DVe96qjung ÂVe96qjn, bọnDyVnr5 họVe96qj sớmbh Q8MroLđã bbhắt đVe96qjầu chém Q8MroLgiết lẫnDyVnr5 nhau.

Lúc NVe96qjam Dạbh Tướcbh mởDyVnr5 cVe96qjửa Q8MroLđi Q8MroLra ngoàibh, DyVnr5giật mbhình DyVnr5kinh ngaDyVnr5̣c, xoa DyVnr5vai ngưQ8MroLời Ve96qjđàn ôngQ8MroL bhđi Ve96qjra ngoài.

Tư CầnVe96qj khVe96qjông Q8MroLcó nghDyVnr5e đưQ8MroLợc âDyVnr5m thanQ8MroLh Ve96qjđóng cửa,DyVnr5 cVe96qjô xoaQ8MroLy người lại,Ve96qj liềnbh thấVe96qjy HaVe96qj̣ TQ8MroLử Hbhạo đứngDyVnr5 ởQ8MroL cửa.

Chén tràbh tDyVnr5rong Ve96qjlòng bànVe96qj bhtay rơQ8MroLi Q8MroLxuống mbhặt đất,Ve96qj nướcDyVnr5 Q8MroLtrà ấDyVnr5m áQ8MroLp bắn bhtung Q8MroLtóe lưbhng bàQ8MroLn cQ8MroLhân TưVe96qj Cần,bh Q8MroLcô thVe96qjeo bhbản bhnăng lubhi Ve96qjlại, mặDyVnr5c dQ8MroLù bhsớm muộn Ve96qjcũng sẽbh Ve96qjgặp, nhưDyVnr5ng nếuDyVnr5 khôQ8MroLng phbhải bhNam DạDyVnr5 TướcVe96qj Q8MroLđi Ve96qjra ngoàQ8MroLi, TưVe96qj Cbhần bhchắc chắnQ8MroL sẽ khôngbh đểDyVnr5 aDyVnr5nh vào.Ve96qj ChânDyVnr5 taVe96qjy bhcô lbhuống cuốngDyVnr5 đứVe96qjng ởVe96qj baDyVnr5n cVe96qjông, DyVnr5Hạ bhTử Hạobh đóng cửaQ8MroL lạDyVnr5i, DyVnr5mặc chbhiếc áVe96qjo bhkhoác màuDyVnr5 nâubh, cằmVe96qj kiênVe96qj Q8MroLnghị lộDyVnr5 rQ8MroLa mấybh phầQ8MroLn lạnQ8MroLh lùngVe96qj, râu mépDyVnr5 lDyVnr5âu ngbhày khôDyVnr5ng cạo.

Hai ngườiQ8MroL liếcDyVnr5 nDyVnr5hau mộDyVnr5t cáQ8MroLi, Ve96qjTư Cầnbh lướtbh qDyVnr5ua nhữVe96qjng bhmãnh vỡbh kia đQ8MroLi vbhào phòng.

Hạ Tbhử HVe96qjạo tbhhấy cQ8MroLô mbhuốn bhđi vVe96qjào DyVnr5phòng ngủ,bh DyVnr5hắn nQ8MroLắm chặtDyVnr5 tay bh cô, dbhùng sứQ8MroLc rấtbh mạbhnh, dườngQ8MroL nhưVe96qj mVe96qjuốn bẻDyVnr5 gãyDyVnr5 tVe96qjay TDyVnr5ư Cần,Q8MroL mặcVe96qj Q8MroLdù đbhau, nhQ8MroLưng cô cũbhng Ve96qjcắn rănQ8MroLg Q8MroLkhông bhcó kêDyVnr5u lên.

"Tại Q8MroLsao?” hắnVe96qj hỏi.

Tư CầnDyVnr5 Q8MroLcó thểbh nDyVnr5ói vớiQ8MroL DyVnr5mọi ngưDyVnr5ời, bh“Tôi kVe96qjhông hbhối hận”,DyVnr5 duy bhnhất kVe96qjhông tDyVnr5hể đốiVe96qj mặbht vDyVnr5ới Hbhạ Tbhử Hạo.

Người đàDyVnr5n ôQ8MroLng nắmQ8MroL chặtQ8MroL haDyVnr5i vabhi cQ8MroLủa cQ8MroLô, kQ8MroLéo côQ8MroL đến,bh vộiDyVnr5 vVe96qjã đặt côVe96qj Ve96qjtrước mặtQ8MroL mìnVe96qjh, Ve96qj"Tại saobh, chúngQ8MroL bhta vốDyVnr5n lbhà Q8MroLcó thVe96qjể thDyVnr5ật tốt,Ve96qj côDyVnr5 Q8MroLtại sao Ve96qjmuốn làmDyVnr5 nhDyVnr5ư vậyQ8MroL? TrầDyVnr5n Cần!"

Hắn lDyVnr5ay bhbả Q8MroLvai cQ8MroLủa côDyVnr5, cVe96qjô chQ8MroLỉ cảDyVnr5m thấyDyVnr5 bênbh tronDyVnr5g đôibh mắtQ8MroL thếVe96qj giới bhtan thàbhnh nhQ8MroLững mảnQ8MroLh nhbhỏ, cbhàng lQ8MroLúc càngbh DyVnr5mơ hVe96qjồ, “TôiVe96qj khôngQ8MroL gọbhi lVe96qjà Trầbhn Cần, Q8MroL tên củaVe96qj tôbhi làVe96qj TVe96qjư Cần."

Người bhđàn Q8MroLông đốVe96qji vớbhi cbhái tênVe96qj bhnày cũnQ8MroLg chưDyVnr5a queDyVnr5n DyVnr5thuộc, "Tại Q8MroLsao cQ8MroLô muốDyVnr5n gạtVe96qj tôi?"

Thân thbhể Q8MroLmảnh khảQ8MroLnh củabh Ve96qjcô troVe96qjng lbhòng bhbàn tbhay Ve96qjanh DyVnr5càng lVe96qjộ ra vẻbh gầyQ8MroL Q8MroLyếu, tócQ8MroL qubhăn bhche ởbh tabhy ngườiQ8MroL Ve96qjđàn ônVe96qjg, bhTư CầnDyVnr5 ởVe96qj rấtDyVnr5 gQ8MroLần Ve96qjhắn, Ve96qjcó thểVe96qj nhìn thấVe96qjy bhcon ngườiQ8MroL màubh đỏbh tươDyVnr5i, "TửVe96qj HạoVe96qj, anDyVnr5h biếbht tạVe96qji bhsao không?"

"Nói chDyVnr5o tôiVe96qj biếDyVnr5t." GiọVe96qjng nóQ8MroLi nQ8MroLgười đbhàn ôQ8MroLng tràn đầbhy tQ8MroLhống bhkhổ, khàbhn Ve96qjvô cùng.

"Được.” Tbhư Cầbhn mặtDyVnr5 Q8MroLkhông thấQ8MroLy Ve96qjđổi chốngQ8MroL lạibh bhánh mắtQ8MroL của hắQ8MroLn, “Anbhh Q8MroLsẽ khôbhng qubhên, Ve96qjtrước đâDyVnr5y khôngVe96qj lâu,bh eDyVnr5m củbha aDyVnr5nh đVe96qjã đQ8MroLụng mộtVe96qj DyVnr5lão bà chứ?"

Hạ Tửbh Hbhạo cbhon ngươbhi nhQ8MroLư kiếmVe96qj Q8MroLsắc tbhhâm thúVe96qjy, lVe96qjắc đầu, “Cô..."

"Đúng, bhđó lQ8MroLà bàQ8MroL bhnội tôi.DyVnr5" NưDyVnr5ớc mQ8MroLắt Q8MroLquá mQ8MroLức nặbhng nề, Ve96qjcuối cùngQ8MroL vẫnDyVnr5 chQ8MroLảy rbha, chảyQ8MroL xuốngVe96qj Q8MroLđến khóeDyVnr5 miệQ8MroLng, mặnbh sápbh lVe96qjàm ngưQ8MroLời tbha nVe96qjôn DyVnr5mửa, “Bà làbh ngườiVe96qj thDyVnr5ân Ve96qjduy nhấtbh cVe96qjủa tôVe96qji, bhem củaVe96qj anQ8MroLh đãVe96qj tônDyVnr5g chếtQ8MroL Ve96qjbà, cònDyVnr5 cóQ8MroL, Q8MroLtôi sở dĩQ8MroL đốibh xửbh vớibh côDyVnr5 Ve96qjta nQ8MroLhư Ve96qjvậy, lVe96qjà Ve96qjbởi vbhì tôiQ8MroL Q8MroLcũng đãbh Ve96qjbị nVe96qjhư vậy,Ve96qj DyVnr5Hạ Tửbh Hạobh, tôi DyVnr5bị ngườiDyVnr5 Ve96qjta cưỡQ8MroLng Q8MroLdâm, anDyVnr5h cQ8MroLó bQ8MroLiết không?"

Tóc nVe96qjgắn củDyVnr5a nbhgười đàbhn DyVnr5ông dưVe96qjờng nQ8MroLhư dựngDyVnr5 Q8MroLthẳng lên,DyVnr5 mười ngónDyVnr5 tabhy anQ8MroLh dDyVnr5ùng sDyVnr5ức, DyVnr5trên mặQ8MroLt hiệnbh DyVnr5ra vẻDyVnr5 khóbh tVe96qjin, "KhôDyVnr5ng thbhể nào,DyVnr5 Q8MroLlà ai, Ve96qjlà ai?"

"Anh đQ8MroLi vềbh bhhỏi HVe96qjạ Pbhhi VũDyVnr5 sẽVe96qj biếDyVnr5t thôi,DyVnr5” Ve96qjTư Cầbhn bVe96qjiết mình tDyVnr5àn nhbhẫn, Ve96qjcô lúcQ8MroL nàyQ8MroL, trQ8MroLong tQ8MroLay nhưbh nắmQ8MroL DyVnr5lấy mộtbh cVe96qjon bhdao Q8MroLhai lưỡi,Q8MroL đâmDyVnr5 TưVe96qj Cầnbh một nVe96qjhát đồbhng thờbhi cũnVe96qjg huDyVnr5ng Ve96qjhăng khoétDyVnr5 vQ8MroLào Ve96qjchính mìnhVe96qj, “TôiVe96qj ởbh bêQ8MroLn cDyVnr5ạnh anh, cũQ8MroLng Ve96qjlà vQ8MroLì trảDyVnr5 thQ8MroLù, chuVe96qjyện Q8MroLanh nbhhận hốiQ8MroL lộbh, cũnDyVnr5g Q8MroLlà tVe96qjôi abhn bàibh, bDyVnr5ây giQ8MroLờ, anh Ve96qjcuối cQ8MroLùng cbhũng bhhiểu hếtVe96qj rVe96qjồi chứ?"

Hạ Ve96qjTử HạQ8MroLo vunQ8MroLg Ve96qjcánh tDyVnr5ay, bhTư CQ8MroLần ngQ8MroLã xVe96qjuống Q8MroLghế DyVnr5salon, đầuDyVnr5 choáng vDyVnr5áng Ve96qjhoa mắtQ8MroL, Q8MroLhắn chbhỉ cQ8MroLảm thDyVnr5ấy cảQ8MroL bộQ8MroL ngựbhc giVe96qjống nhDyVnr5ư Q8MroLlà mDyVnr5uốn DyVnr5nổ tunDyVnr5g lừa gạt,Ve96qj phảDyVnr5n bộiQ8MroL, hắnVe96qj yêVe96qju ngườiVe96qj phDyVnr5ụ nữVe96qj nàyDyVnr5 Ve96qjsâu đậmQ8MroL nhbhư vậbhy, cDyVnr5ũng Ve96qjvì côVe96qj DyVnr5mà khônbhg tiếc Ve96qjtrở Q8MroLmặt vớbhi mọiVe96qj Q8MroLngười tbhrong nhà,DyVnr5 DyVnr5muốn bhcho DyVnr5cô mộtQ8MroL giVe96qja đìnhbh, bhhắn DyVnr5quý trọng nhDyVnr5ư thếbh, Ve96qjnhưng đổibh Q8MroLlại lDyVnr5à cáDyVnr5i gì?

Phanh thâQ8MroLy xébh xáVe96qjc, DyVnr5cũng khôVe96qjng cDyVnr5ó đauQ8MroL Ve96qjnhư vậy.bh HQ8MroLạ TửDyVnr5 Hạo đứnVe96qjg bhở tronQ8MroLg DyVnr5phòng bhkhách, bhnhớ tớiQ8MroL bhgương Q8MroLmặt eDyVnr5m gáibh bịVe96qj hủybh hoại,Ve96qj nhDyVnr5ớ tớiVe96qj cbhô ta nửaDyVnr5 đêmVe96qj thấybh ácbh mộngQ8MroL thứcbh giấbhc, hắDyVnr5n cDyVnr5hỉ DyVnr5cảm tbhhấy Ve96qjcàng Q8MroLngày cànbhg áyDyVnr5 náy,Q8MroL dường như,Q8MroL chínQ8MroLh mbhình lVe96qjà hDyVnr5ung thủbh DyVnr5gián tDyVnr5iếp phDyVnr5á hủybh cô.

"Là mbhắt Q8MroLtôi bbhị mVe96qjù, Ve96qjtôi nghĩbh côQ8MroL thậVe96qjt tâVe96qjm, mbhọi ngườDyVnr5i trong nQ8MroLhà đềuVe96qj Ve96qjphản đốibh, bhtôi nhDyVnr5ư kVe96qjẻ Q8MroLđiên vVe96qjẫn kiênVe96qj trì,Q8MroL PhDyVnr5i VũDyVnr5 lúDyVnr5c ấVe96qjy đãVe96qj nhắcVe96qj nbhhở tôiQ8MroL, nói cDyVnr5ô cùVe96qjng Nabhm Dbhạ TướQ8MroLc quaDyVnr5n hệbh kbhhông pVe96qjhải nbhông cạQ8MroLn, nóbh cònQ8MroL Ve96qjxem qDyVnr5ua hìnhVe96qj các ngườiDyVnr5 lQ8MroLên gQ8MroLiường, nhQ8MroLưng Ve96qjlà bhtôi DyVnr5kêu nóDyVnr5 cbhâm bhmiệng. Bởibh vì,DyVnr5 nhữnbhg chuyVe96qjện đDyVnr5ó cũDyVnr5ng là chuyệDyVnr5n trướcbh DyVnr5khi tôVe96qji biQ8MroLết Q8MroLcô, Q8MroLtôi khônQ8MroLg qubhan tâVe96qjm, tôiDyVnr5 cứDyVnr5 tưDyVnr5ởng rằngbh, tôbhi DyVnr5có thể bhcho DyVnr5cô bhmột cuQ8MroLộc sốnDyVnr5g Q8MroLmới, bhbắt bhđầu lạiQ8MroL Q8MroLtừ Q8MroLđầu..." DyVnr5Hạ Q8MroLTử Q8MroLHạo nVe96qjói Q8MroLxong lời DyVnr5cuối cùng,DyVnr5 DyVnr5như mộtbh đứaVe96qj bbhé ngồiQ8MroL chồmQ8MroL bhhổm tVe96qjrên mặDyVnr5t đấtQ8MroL khóc,bh DyVnr5hai DyVnr5tay Ve96qjanh dùng sbhức nbhắm lDyVnr5ấy tóVe96qjc mìbhnh, DyVnr5cầm lbhên Q8MroLquả đấmDyVnr5 hunVe96qjg hănQ8MroLg nệbhn tQ8MroLrên đầu.

Tư DyVnr5Cần Ve96qjkhông chQ8MroLịu nbhổi chảQ8MroLy Ve96qjnước mắt,DyVnr5 bhkhí lựcQ8MroL đứngbh lVe96qjên Ve96qjcô cũnVe96qjg không cóbh, habhi đầuVe96qj gQ8MroLối qQ8MroLuỳ Q8MroLbò đếnQ8MroL Q8MroLbên ngườibh bhđàn ôngbh, “TửVe96qj Hạo,bh thVe96qjật xiQ8MroLn Q8MroLlỗi, thậtVe96qj xin lỗi..."

Cô khôbhng bhnghĩ đếnDyVnr5 chínQ8MroLh mìnhVe96qj lạbhi đauDyVnr5 nhbhư vDyVnr5ậy, tibhm đãQ8MroL bịbh xé nátQ8MroL, cbhô cVe96qjố gắngbh kéobh taDyVnr5y ngQ8MroLười Ve96qjđàn ông,Q8MroL bhmuốn bhôm anDyVnr5h, nQ8MroLhưng Q8MroLHạ Tbhử HạVe96qjo không muDyVnr5ốn côVe96qj đbhụng Ve96qjchạm, anbhh dùnVe96qjg lựbhc hDyVnr5ất rDyVnr5a, kQ8MroLhông cbhòn kịpDyVnr5 tVe96qjhu lbhại bhquả đấmQ8MroL bhrơi vào mặtDyVnr5 Tưbh CầnQ8MroL. NgườiDyVnr5 đànDyVnr5 Ve96qjông đứngbh lêbhn, đốbht ngónDyVnr5 DyVnr5tay nắDyVnr5m chQ8MroLặt, tDyVnr5rên mDyVnr5ặt bhđầy nước mắt,bh saQ8MroLu kDyVnr5hi ngẩnVe96qj ngơVe96qj Q8MroLđến đáyQ8MroL mắDyVnr5t tDyVnr5rở thàQ8MroLnh mộtVe96qj DyVnr5mảnh lạnQ8MroLh nhbhư Q8MroLbăng, anbhh cũng DyVnr5không qbhuay đầuDyVnr5 lạiQ8MroL đbhi DyVnr5ra ngoài.

Dung ÂQ8MroLn nhậnbh DyVnr5được điệbhn thoQ8MroLại, Ve96qjlúc bhchạy đến,Ve96qj đQ8MroLã bhlà DyVnr5buổi tối.

Cửa nhVe96qjà TưQ8MroL CầnVe96qj mbhở rộngbh, hànDyVnr5g xóQ8MroLm ởVe96qj ngoàVe96qji cửabh tbhhỉnh thoảnVe96qjg ngó vào.

Bên Ve96qjtrong phònVe96qjg bhkhách, bừQ8MroLa bộn,DyVnr5 Q8MroLlon bbhia cùVe96qjng gạcVe96qj tàDyVnr5n thuốc, gối,DyVnr5 tấtDyVnr5 cảDyVnr5 nhbhững đVe96qjồ vậtDyVnr5 DyVnr5có thVe96qjể nbhém đượcVe96qj đVe96qjầu nằmbh dướiVe96qj đất.Q8MroL Q8MroLDung Ânbh đóngQ8MroL cửa DyVnr5lại, bhở DyVnr5sau rèmbh cửabh sVe96qjổ Q8MroLtìm bhđược TưDyVnr5 Cần.

CÔ DyVnr5chật bhvật đbhem mặQ8MroLt chQ8MroLôn ởDyVnr5 bhhai đầuVe96qj gối,bh trDyVnr5ên cổVe96qj tVe96qjay tDyVnr5rái, máu tươiDyVnr5 cDyVnr5hảy rDyVnr5a, DunQ8MroLg ÂDyVnr5n nhbhẹ kéoVe96qj đầDyVnr5u cQ8MroLủa cVe96qjô, chỉbh thấyVe96qj trDyVnr5ên mbhặt cQ8MroLô DyVnr5sưng lênDyVnr5 một mảngQ8MroL lớn,Q8MroL Ve96qjkhóe miệngQ8MroL Q8MroLrách toạc,DyVnr5 Ve96qj"Tư DyVnr5Cần, cbhhuyện bhgì xảyQ8MroL rDyVnr5a, cbhó phảiQ8MroL bhai đVe96qjánh cậu không?"

Bên chbhân, làQ8MroL Q8MroLmột cVe96qjon Ve96qjdao cắDyVnr5t tQ8MroLỉa. CôDyVnr5 khVe96qjắc tDyVnr5ại chínQ8MroLh cổDyVnr5 tay mQ8MroLình bbha chbhữ “HạVe96qj TửQ8MroL Hạo”,bh hVe96qjơn nữa,Q8MroL kDyVnr5hắc DyVnr5rất sâu,Q8MroL mỗiDyVnr5 mộtVe96qj vếtQ8MroL daDyVnr5o làmDyVnr5 rách toạcQ8MroL DyVnr5da thịt.

" DuDyVnr5ng ÂnQ8MroL, Ve96qjmình thDyVnr5ật sDyVnr5ự DyVnr5yêu anVe96qjh ấy,Q8MroL yêuQ8MroL Q8MroLđến tậnQ8MroL xưQ8MroLơng tủy... Khắcbh bhsâu, nhưngQ8MroL, mDyVnr5ình bâybh giờVe96qj DyVnr5đã mấDyVnr5t anDyVnr5h ấyDyVnr5 rồi...”Q8MroLTóc DyVnr5Tư CVe96qjần rốiVe96qj bù,bh cô bắtQ8MroL đượcbh cáQ8MroLnh tbhay DyVnr5Dung ÂnVe96qj, “LàQ8MroLm sVe96qjao bâyVe96qj giờQ8MroL, cVe96qjó pQ8MroLhải mQ8MroLình sẽVe96qj khôngQ8MroL Q8MroLbao gVe96qjiờ có thbhể tìVe96qjm anbhh ấyDyVnr5 DyVnr5trở vềQ8MroL nbhữa đúngbh không?"

Dung ÂDyVnr5n chỉbh Ve96qjcảm thbhấy DyVnr5cổ họnVe96qjg Ve96qjkhô rQ8MroLáp khóVe96qj chịu,Q8MroL côQ8MroL bhbiết, Tư Cầnbh cuVe96qjối cùnVe96qjg Ve96qjcũng sẽbh cóQ8MroL ngàyDyVnr5 hốVe96qji hận,Ve96qj bhcô Q8MroLôm hVe96qjai bDyVnr5ai côQ8MroL bhgái, “TVe96qjư Cần,bh đQ8MroLứng Ve96qjlên đi, chúnQ8MroLg Q8MroLta bhvào bhphòng trước."

"Ban bhđầu DyVnr5lúc cậVe96qju khuyênVe96qj mìQ8MroLnh, mìDyVnr5nh Q8MroLkhông nQ8MroLghe, nhưVe96qjng bây bh giờ, tDyVnr5im DyVnr5của Ve96qjmình Ve96qjrất Ve96qjđau Ve96qjrất đau...”Ve96qj hQ8MroLai Q8MroLtay TQ8MroLư Ve96qjCần DyVnr5dán chặtVe96qj trướcDyVnr5 ngVe96qjực, bhba chữ HaVe96qj̣ TQ8MroLử HDyVnr5ạo trênDyVnr5 tabhy, vQ8MroLì côVe96qj Ve96qjdùng sứcQ8MroL màVe96qj máubh tDyVnr5ươi Ve96qjchảy raDyVnr5, chbhất lỏVe96qjng rỉbh ra đỏDyVnr5 sQ8MroLẫm, chóbhi mắtDyVnr5 khQ8MroLông thôi.

"Anh ấyQ8MroL nói,DyVnr5 bhanh ấVe96qjy khôQ8MroLng qubhan tâmDyVnr5 đVe96qjến Q8MroLquá kVe96qjhứ củVe96qja mìnhQ8MroL, anh ấyVe96qj muốQ8MroLn cưVe96qjới mbhình, DuVe96qjng Âbhn, anQ8MroLh Q8MroLấy nQ8MroLói mDyVnr5uốn kếtQ8MroL hVe96qjôn vbhới mìnQ8MroLh...” TưQ8MroL Cần bh ngồi dướibh đấDyVnr5t, vừaQ8MroL kDyVnr5hóc vừaQ8MroL cườQ8MroLi, tDyVnr5rên Q8MroLmặt Q8MroLnước mắtbh DyVnr5cùng DyVnr5máu hDyVnr5òa vàoVe96qj DyVnr5nhau, bhcô đến DyVnr5bây Ve96qjgiờ DyVnr5vẫn cbhô đơn,bh hiệVe96qjn tạQ8MroLi, thậtDyVnr5 kbhhó kDyVnr5hăn DyVnr5có ngườiQ8MroL nóiQ8MroL yêubh bhcô, muốnDyVnr5 chbho cô mDyVnr5ột bhgia đìVe96qjnh ấmbh áDyVnr5p, nhưDyVnr5ng Hạbh Ve96qjTử HDyVnr5ạo, cbhho dùDyVnr5 cbhô Q8MroLthật muốbhn tiếpbh nhậnDyVnr5 tìnbhh yêu cQ8MroLủa Ve96qjanh, họQ8MroL cũnVe96qjg khônDyVnr5g bhcó mộDyVnr5t cVe96qjhút kDyVnr5hả năng.

Yêu sbhâu DyVnr5đậm nQ8MroLhư vDyVnr5ậy, vừVe96qja mớibh bhbắt đầu,Ve96qj Ve96qjcũng đãQ8MroL sDyVnr5ắp DyVnr5chết đQ8MroLi, nó đượcQ8MroL hVe96qjun đúcbh từbh tDyVnr5uyệt vọnQ8MroLg vàVe96qj cừDyVnr5u Q8MroLhận, Q8MroLsau khDyVnr5i mọcDyVnr5 Ve96qjrể nẩyVe96qj mầm,Ve96qj nhấtQ8MroL địnhDyVnr5 sẽ chếbht Q8MroLnon. TưDyVnr5 DyVnr5Cần chặtbh lấyQ8MroL DQ8MroLung Q8MroLÂn, bhcô khôngVe96qj mVe96qjuốn mVe96qjột mVe96qjình cbhô đơDyVnr5n Ve96qjở cDyVnr5hỗ nàyVe96qj, cô cảmbh giáQ8MroLc mìVe96qjnh sbhắp điênDyVnr5 rồVe96qji, "DyVnr5Mình tQ8MroLại sQ8MroLao lạiQ8MroL yêVe96qju aVe96qjnh ấybh, tạbhi sao?"

Dung Ve96qjÂn mânVe96qj khẩnQ8MroL đôiQ8MroL môiVe96qj, mQ8MroLặc dbhù nhưbh DyVnr5vậy, bQ8MroLên tronVe96qjg Q8MroLđôi mắt bhvẫn làVe96qj mơDyVnr5 hồbh hbhơi nước.

“Tư DyVnr5Cần, hbhãy quênVe96qj hếtDyVnr5 đi..."

"Mình khônDyVnr5g Q8MroLquên đVe96qjược,” Q8MroLTư Cầnbh thấtbh thaDyVnr5nh khóQ8MroLc rốngDyVnr5, "Dung Ân,Ve96qj cậDyVnr5u DyVnr5đừng nóiDyVnr5, Q8MroLhãy nVe96qjghe mìnhDyVnr5 nVe96qjói Q8MroLđược kVe96qjhông, bhmình bhcó rấtQ8MroL nhiQ8MroLều điều mQ8MroLuốn nói..."

Hai ngườiVe96qj cDyVnr5o rbhúc ởVe96qj Ve96qjsau rèQ8MroLm Q8MroLcửa sổ,Q8MroL ômbh bhnhau Ve96qjthật chặt,Ve96qj Q8MroLTư Cần nóiDyVnr5, bhkhi cònVe96qj bé,Q8MroL lúDyVnr5c cDyVnr5ô cQ8MroLảm thVe96qjấy Q8MroLcô đơn,Ve96qj Q8MroLliền Ve96qjthích nVe96qjúp trDyVnr5ong gQ8MroLóc, Ve96qjhoặc làVe96qj trốn trongbh chbhăn, chVe96qjỉ Ve96qjcần cDyVnr5ó thểbh đebhm chíDyVnr5nh Q8MroLmình giấuVe96qj đi.DyVnr5 CDyVnr5ô nóQ8MroLi DunQ8MroLg ÂnQ8MroL thậtQ8MroL giống DyVnr5như bVe96qjà nộQ8MroLi, bhgiống bhbà nộiQ8MroL sờDyVnr5 bhsờ đầubh bhcủa DyVnr5cô, bhnói Ve96qjA Cầnbh, làmQ8MroL sDyVnr5ao bâyVe96qj giDyVnr5ờ mớiQ8MroL vbhề, đừng lbhàm quVe96qjá sức...

Dung Q8MroLÂn thậtVe96qj khôbhng cóQ8MroL cVe96qjhen vàQ8MroLo Ve96qjnói, cbhô rấtVe96qj Q8MroLan tĩQ8MroLnh ngheDyVnr5, nướcbh mắt cQ8MroLhảy xuốngbh rơibh đếQ8MroLn trênbh mbhu bàbhn tayDyVnr5, từnVe96qjg giVe96qjọt nởVe96qj rộ.

Tư CVe96qjần nóibh côQ8MroL Ve96qjcùng HaDyVnr5̣ TửDyVnr5 Q8MroLHạo bQ8MroLắt đVe96qjầu, cbhô nói,DyVnr5 bọnbh họDyVnr5 gặp nhauVe96qj ởbh Cbhám Ve96qjDỗ, lúbhc ấyQ8MroL DyVnr5anh bhđứng troVe96qjng đáVe96qjm người,bh DyVnr5hạc giữaVe96qj bầyDyVnr5 gà,DyVnr5 nhìbhn qVe96qjua một cáibh, Q8MroLđã Q8MroLhấp dẫnbh cô.

Cô nóQ8MroLi, lDyVnr5ần đầuVe96qj giữDyVnr5a DyVnr5hai nVe96qjgười, anbhh cQ8MroLũng rVe96qjất Ve96qjcẩn Q8MroLthận tbhừng li tDyVnr5ừng tQ8MroLí, nângVe96qj nDyVnr5iu cô,Q8MroL sợQ8MroL côDyVnr5 đau.

Tư Cầnbh nóibh bhrất nhiềuDyVnr5 rấVe96qjt nhiềuDyVnr5… Q8MroLđến DyVnr5khi, tiQ8MroLếng nóbhi Q8MroLách đi, vọngQ8MroL bhlại nbhhư tiVe96qjếng kVe96qjêu oán,DyVnr5 bhDung bhÂn DyVnr5lau nướcbh mắt,Ve96qj đứVe96qjng dậQ8MroLy đếnVe96qj mábhy đunQ8MroL nước, bh lấy Q8MroLcho côQ8MroL mộtVe96qj lQ8MroLy nước.

Lúc tbhrở lạiDyVnr5, liềnbh đốtQ8MroL mộtbh điếuVe96qj thuốc,Ve96qj huQ8MroLng hDyVnr5ăng húVe96qjt habhi hơi saVe96qju đóQ8MroL đemDyVnr5 điếQ8MroLu thuốcbh giQ8MroLụi DyVnr5vào cVe96qjổ tay.

Mùi vịbh dQ8MroLa thịtbh cháyQ8MroL trVe96qjong nháyVe96qj bhmắt bhtràn ngậpQ8MroL cQ8MroLả bhcăn phbhòng, Dung ÂnQ8MroL vứVe96qjt bỏbh bhchén nước,Ve96qj lậbht DyVnr5đật kéQ8MroLo tQ8MroLay côQ8MroL bhra, “TưVe96qj Cầbhn, cậuQ8MroL điênVe96qj rồQ8MroLi saVe96qjo, cậu nhưQ8MroL vậybh khôbhng Ve96qjsợ mìVe96qjnh sẽVe96qj xảyVe96qj rDyVnr5a chuyệVe96qjn Ve96qjgì sao?"

Chữ Q8MroLHạ bhkia rbhướm máubh đãQ8MroL bịDyVnr5 hQ8MroLủy dibhệt, trDyVnr5ên Ve96qjcổ tbhay hVe96qjiện rbha một đốQ8MroLt rấtbh sâuVe96qj, Tbhư bhCần dựaVe96qj váDyVnr5ch tường,DyVnr5 “DungVe96qj Ve96qjÂn, Q8MroLcậu biếDyVnr5t khônbhg? bhMình bhmuốn đemQ8MroL Hạ bh Tử HaVe96qj̣o vĩnhbh viễnbh nhớQ8MroL Ve96qjtrong bhlòng mìnbhh, đợiQ8MroL nhữngVe96qj vDyVnr5ết thưbhơng nQ8MroLày lànDyVnr5h điQ8MroL, bhchúng có tDyVnr5hể Ve96qjlưu lạbhi Ve96qjtrên thVe96qjân tQ8MroLhể bhmình cVe96qjả đờiDyVnr5 nbhày, ngườiQ8MroL đànDyVnr5 ôDyVnr5ng này,bh bhmình sẽDyVnr5 cbhó anh bh ấy cảQ8MroL đời,DyVnr5 anVe96qjh ấyVe96qj DyVnr5sẽ bhkhông biếnDyVnr5 mấtQ8MroL, DyVnr5chỉ DyVnr5có thểbh bhtheo thờibh Ve96qjgian màQ8MroL Q8MroLkhắc sbhâu hơn, mìnhDyVnr5 bhmuốn dDyVnr5ùng cDyVnr5ái Ve96qjnày đểQ8MroL tếbh bhlễ, bhđây làVe96qj khoảQ8MroLng Q8MroLthời giabhn dbhuy nhQ8MroLất mìnhDyVnr5 được yêu,bh mDyVnr5ình yQ8MroLêu rấtDyVnr5 sâDyVnr5u Q8MroLđậm, kVe96qjhông thểDyVnr5 lấyQ8MroL Q8MroLra được..."

Hai mQ8MroLắt Ve96qjTư CQ8MroLần Q8MroLtrống rỗbhng, DyVnr5Dung ÂnDyVnr5 véVe96qjn tócDyVnr5 côQ8MroL, muốnQ8MroL bhxem vết thươngbh bhtrên tQ8MroLay cQ8MroLô, Q8MroLnhưng khônDyVnr5g cho.

Cô nbhgồi dQ8MroLưới đất,Ve96qj khócQ8MroL đếQ8MroLn saDyVnr5u cùngDyVnr5, lạiDyVnr5 Ve96qjim lặbhng lạQ8MroL thường, DyVnr5cô bhdựa DyVnr5vào cửabh sổbh sábht đất,DyVnr5 Q8MroLánh Q8MroLmắt bhnhìn rbha mQ8MroLặt trời.

Sau hDyVnr5ơn nửaQ8MroL đbhêm, mbhột DyVnr5câu TưVe96qj CầnDyVnr5 cũngQ8MroL khQ8MroLông nóbhi, DunQ8MroLg Âbhn thQ8MroLeo cô ngồi,Ve96qj cVe96qjả đêmQ8MroL khQ8MroLông cQ8MroLó nhQ8MroLắm mắt.

Đến ngQ8MroLày DyVnr5thứ habhi, TưQ8MroL CầVe96qjn bhmệt Ve96qjmỏi, phảQ8MroLi dựabh bhvào cửaQ8MroL sổQ8MroL ngVe96qjủ say, DQ8MroLung Ânbh đVe96qjỡ DyVnr5cô vbhào pVe96qjhòng, trQ8MroLong pQ8MroLhòng kháDyVnr5ch đãDyVnr5 bhdọn Ve96qjdẹp sạcVe96qjh sẽ,DyVnr5 côbh không Ve96qj dám rDyVnr5a cửa,bh gọVe96qji bhđồ DyVnr5ăn bhmang đến,DyVnr5 cảQ8MroLm thấyDyVnr5 rấtbh Ve96qjmệt, lQ8MroLiền Ve96qjtựa bhvào trênQ8MroL Q8MroLghế sVe96qja loDyVnr5n ngủ mDyVnr5ột hồi.

Tư CDyVnr5ần ngủQ8MroL đQ8MroLến bhxế cbhhiều, Ve96qjlúc điDyVnr5 Ve96qjra, Ve96qjtắm Ve96qjrửa, Ve96qjquần áoDyVnr5 cũng thQ8MroLay, đbhầu Q8MroLtóc vDyVnr5ẫn bhcòn ướt,DyVnr5 tibhnh tbhhần nhìnDyVnr5 qubha khônVe96qjg tệ,bh kVe96qjhôi DyVnr5phục kbhhông ít.