You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầKeyUkUu lônKeyUkUg KeyUkUmày DunKeyUkUg ÂnZp nảyJKxRi9 xBvVyAlên, áJKxRi9nh mắxBvVyAt xBvVyAcủa KeyUkUanh quxBvVyAá mức săZṕc bénKeyUkU thôngKeyUkU suốt,JKxRi9 xBvVyAlàm ngườiJKxRi9 tJKxRi9a nxBvVyAé trKeyUkUánh JKxRi9không được.

Cô khônJKxRi9g nóJKxRi9i gZpì, tinJKxRi9h tếKeyUkU nghĩ,JKxRi9 nếuZp NaZpm xBvVyADạ TKeyUkUước biZpết Giản laZp̀ TZpư Cần,xBvVyA xBvVyAít Zpnhất Zpsẽ bJKxRi9iết cKeyUkUô ấyxBvVyA xBvVyAlam KeyUkUnhư vậZpy vìxBvVyA lKeyUkUí dxBvVyAo gì,JKxRi9 nghĩ JKxRi9 như vậKeyUkUy, JKxRi9so vớiKeyUkU GKeyUkUiản JKxRi9vô duyxBvVyAên vJKxRi9ô cxBvVyAớ tìmJKxRi9 ngườixBvVyA đxBvVyAối pxBvVyAhó HạKeyUkU xBvVyAPhi VuxBvVyà thì lýKeyUkU dKeyUkUo nàZpy cZpó JKxRi9sức thuxBvVyAyết phụcZp hơn.

 

Ngón taKeyUkUy bắZpm chặJKxRi9t lZpan caxBvVyAn lôJKxRi9̣ rxBvVyAa khẩnxBvVyA trZpương, DuJKxRi9ng Ân xoayJKxRi9 nKeyUkUgười JKxRi9đi tớxBvVyAi phòngJKxRi9 ngZpủ, "AKeyUkUnh đãKeyUkU nJKxRi9ói, KeyUkUnhững ngườiJKxRi9 laZp̀m JKxRi9tổn thươngJKxRi9 Hạ KeyUkUPhi VũKeyUkU môZp̣t ngưxBvVyAời Zpcũng kKeyUkUhông xBvVyAbỏ quaxBvVyA, vậyxBvVyA làKeyUkU cóKeyUkU Zpý gì?"

"Bọn hxBvVyAọ làxBvVyA JKxRi9hướng JKxRi9về phxBvVyAía cZpô ấyZp đếnxBvVyA, mặZpc dù bốnZp bêZp̀ lốKeyUkUi rJKxRi9a đxBvVyAều bJKxRi9ị chăZp̣n lại,JKxRi9 nhưKeyUkUng lúxBvVyAc âKeyUkÚy, chZpúng Zptôi aZpi cũnJKxRi9g không bixBvVyAết. KeyUkUCô âxBvVyÁy tZprong xBvVyAtình huxBvVyAống nhưZp vậZpy KeyUkUvẫn đẩyZp cửaKeyUkU KeyUkUxe KeyUkUkéo xBvVyAtay cứaZp xBvVyAtôi, ÂnKeyUkU Ân, tôxBvVyAi khônZpg cZpho cxBvVyAô âJKxRi9́y đượZpc txBvVyAhứ KeyUkUkhác, nhZpưng nêxBvVyÁu aJKxRi9i muốZpn xBvVyAlàm côKeyUkU KeyUkUta tổnZp thương, tôZpi seZp̃ đòiKeyUkU vềKeyUkU từnKeyUkUg cáiZp một."

Dung ÂnZp KeyUkUđi vàoJKxRi9 phòxBvVyAng ngủ,JKxRi9 tiếnZpg khócJKxRi9 KeyUkUrống cuJKxRi9̉a HạKeyUkU xBvVyAPhi KeyUkUVũ còn ởxBvVyA xBvVyAbên taKeyUkUi, coJKxRi9̀n có,JKxRi9 gươZpng mặtKeyUkU xBvVyAbi thươKeyUkUng tuyệxBvVyAt vọZpng củKeyUkUa xBvVyAHạ xBvVyATử Hạo, KeyUkU cũng laJKxRi9̀m chxBvVyAo ngựcJKxRi9 cJKxRi9ô nhưxBvVyA bịJKxRi9 bZpóp ngheZp̣n, dườKeyUkUng KeyUkUnhư bixBvVyẠ tảngJKxRi9 đáKeyUkU Zpkhổng lồ đèJKxRi9 KeyUkUép, thởZp khônZpg được.

"Anh đoJKxRi9̀i nKeyUkUợ chKeyUkUo HạJKxRi9 PhKeyUkUi JKxRi9Vũ, vKeyUkUậy nhữnZpg đauxBvVyA đxBvVyAớn TưKeyUkU Cần đãJKxRi9 traZp̉i quxBvVyAa, côJKxRi9 âKeyUkÚy phảxBvVyAi đxBvVyAi đòiZp Zpai đKeyUkUây?" JKxRi9Dung ÂZpn tJKxRi9hất thxBvVyAần JKxRi9ngồi ởZp mép giườnJKxRi9g, ngướJKxRi9c lênJKxRi9 nhiKeyUkÙn NJKxRi9am DạxBvVyA TxBvVyAước, "PhươnKeyUkUg thZpức giôxBvVyÁng nZphau, axBvVyAnh còZpn muốn JKxRi9diễn lZpại Zplần nxBvVyAữa, KeyUkUphải không?"

Nam DạZp TJKxRi9ước đKeyUkUứng JKxRi9ở cửaZp thZpân thểZp cZpao tKeyUkUo dựZpa vàoJKxRi9 vKeyUkUách tườnJKxRi9g, “Cô JKxRi9ta KeyUkUquả nhKeyUkUiên Zpchính lKeyUkUà TưxBvVyA Cần."

Dung ÂJKxRi9n kKeyUkUhông cZpó thừaKeyUkU nhận,xBvVyA KeyUkUcũng khônKeyUkUg cóKeyUkU pZphủ nhậJKxRi9n, "Ban xBvVyA đầu, nếZpu khôxBvVyAng phảKeyUkUi anJKxRi9h rJKxRi9a taZpy tJKxRi9àn nhẫn,JKxRi9 HxBvVyAạ JKxRi9Phi VũZp cũxBvVyAng sẽxBvVyA khJKxRi9ông cóZp hômJKxRi9 nay, TJKxRi9ư CầnJKxRi9 cũxBvVyAng sẽKeyUkU Zpkhông cóJKxRi9 kZpết quaxBvVyẢ nxBvVyAhư KeyUkUbây gixBvVyAờ, NKeyUkUam KeyUkUDạ TướKeyUkUc, JKxRi9rốt cuộc, cZpục diệnxBvVyA đKeyUkUến ngKeyUkUày hJKxRi9ôm JKxRi9nay, cũnJKxRi9g JKxRi9là dJKxRi9o anh."

Cô KeyUkUgiương ngoJKxRi9́n tKeyUkUay chiZp̉ đKeyUkUến JKxRi9người axBvVyAnh KeyUkUtrách moJKxRi9́c, NxBvVyAam Dạ TướxBvVyAc xBvVyAcàng khôngZp cóKeyUkU pZphủ nhJKxRi9ận, làZp tráJKxRi9ch JKxRi9nhiệm cJKxRi9ủa aKeyUkUnh, axBvVyAnh sẽxBvVyA khônJKxRi9g KeyUkUđẩy xBvVyAra, mặc dùKeyUkU nZpgày KeyUkUđó TưJKxRi9 CầnKeyUkU đaZp̃ KeyUkUquá kKeyUkUhích trướJKxRi9c, nhZpưng hànKeyUkUh độnxBvVyAg đốiJKxRi9 phó nhưZp vậyZp, duJKxRi9̀ Zpsao cKeyUkUũng Zplà anh.

"Anh muKeyUkUốn đZpòi vềJKxRi9 KeyUkUnhư thxBvVyAế naZp̀o chứKeyUkU?" DunKeyUkUg Ân hxBvVyAai txBvVyAay chốnKeyUkUg ởKeyUkU giườnJKxRi9g, xBvVyA"Cô ấyKeyUkU bâZpy Zpgiờ còZpn Zpcó cáixBvVyA giJKxRi9̀ đêKeyUkỦ caJKxRi9́c ngươJKxRi9̀i lấy điZp nữa?"

Nam DạJKxRi9 TướcJKxRi9 nghiêxBvVyAng đứngxBvVyA dJKxRi9ậy, điKeyUkU KeyUkUvào phòngKeyUkU KeyUkUngủ, "Cho nên,KeyUkU côJKxRi9 KeyUkUta đổiZp khZpuôn mJKxRi9ặt chínKeyUkUh làxBvVyA vJKxRi9ì KeyUkUtrả JKxRi9thù? CKeyUkUô Zpta JKxRi9khuất nhục,KeyUkU baxBvVyÀ JKxRi9nội xBvVyAcô ta cZphết, nếZpu nhZpư JKxRi9vậy, vìZp saJKxRi9o kKeyUkUhông trJKxRi9ực tiếKeyUkUp tKeyUkUìm tôi?"

Dung ÂnxBvVyA thâxBvVyÁy anKeyUkUh ngZpồi vxBvVyAào bZpên cạZpnh mìnhKeyUkU, thâxBvVyAn ảxBvVyAnh cJKxRi9ao lớn ngănxBvVyA trJKxRi9ở KeyUkUánh saxBvVyÁng JKxRi9nơi Zpđỉnh đầu,Zp côJKxRi9 độtJKxRi9 nhiênKeyUkU cJKxRi9ảm KeyUkUgiác râZṕt mệtZp mỏiJKxRi9, chu JKxRi9toàn xBvVyAở haKeyUkUi bênJKxRi9, trZpơ mắZpt nhìxBvVyAn ngườxBvVyAi khácJKxRi9 Zpđau đơJKxRi9́n rôJKxRi9̀i lZpại kKeyUkUhông thể vaxBvVyÃn hôZp̀i, JKxRi9"Cô âZṕy nóKeyUkUi, JKxRi9người xBvVyAcô xBvVyAấy kxBvVyAhông muKeyUkUốn JKxRi9thương JKxRi9tổn nhấtJKxRi9 là tôiKeyUkU, Zpcô âZṕy biếxBvVyAt chúnxBvVyAg KeyUkUta ơxBvVyẢ cJKxRi9hung, NaJKxRi9m ZpDạ Tước,JKxRi9 tốiJKxRi9 hôxBvVyAm đó,xBvVyA JKxRi9hai ngưZpời cũng khôxBvVyAng cóZp xaJKxRi9̉y rKeyUkUa chuyệnxBvVyA gì..."

Thông mJKxRi9inh nxBvVyAhư anhKeyUkU, chỉKeyUkU Zpcần ngZphĩ Zpmột chuxBvVyÁt, laxBvVyÀ Zpcó thểZp thông suKeyUkUốt nhữnZpg thKeyUkUứ kiJKxRi9a baJKxRi9n đầuKeyUkU khônxBvVyAg cxBvVyAó chuyệJKxRi9n gKeyUkUì, JKxRi9Nam xBvVyADạ TxBvVyAước tJKxRi9huận thế nằJKxRi9m Zpdài trZpên giườnZpg, nóixBvVyA cZpái gìKeyUkU cũngxBvVyA khôngKeyUkU xBvVyAcó nóxBvVyAi, nhắmxBvVyA Zphai mKeyUkUắt lại.

Dạ DJKxRi9ạ dựZpa ởxBvVyA bêKeyUkUn cạKeyUkUnh, JKxRi9bị đáxBvVyA mxBvVyAột cáiJKxRi9, xBvVyAlần naJKxRi9̀y khôKeyUkUng kêu lênKeyUkU nữa,KeyUkU bộKeyUkU dKeyUkUáng Zpim KeyUkUlặng càZpng lôKeyUkỤ xBvVyAra veZp̉ Zpđáng thương.

Tư CZpần JKxRi9mấy ngxBvVyAày quZpa cũngZp khônxBvVyAg cóxBvVyA điKeyUkU làmKeyUkU, côZp bxBvVyAiết trốnxBvVyA cũng Zp vô dKeyUkUụng, đợiJKxRi9 chuyệnZp sKeyUkUáng tỏZp… côKeyUkU liêxBvVyÀn khôngJKxRi9 Zpcó đườngZp thểxBvVyA đi.

Chẳng Zpqua làJKxRi9, cJKxRi9ô KeyUkUlàm JKxRi9sao xBvVyAcũng khônKeyUkUg nghZpĩ KeyUkUtới NaZpm JKxRi9Dạ TướKeyUkUc sẽ tìxBvVyAm xBvVyAtới cửa.

Khi cZpô mxBvVyAở cửa,Zp thầnJKxRi9 Zpsắc KeyUkUrun sJKxRi9ợ, rõZp raJKxRi9̀ng kinxBvVyAh ngạc, nxBvVyAgười đaxBvVyÀn ôngZp mộtxBvVyA mìZpnh đKeyUkUến, TưJKxRi9 CầnxBvVyA txBvVyAránh JKxRi9ra bêJKxRi9n caKeyUkỤnh ýJKxRi9 KeyUkUnói anZph vào.

Cô róJKxRi9t cKeyUkUho xBvVyAanh lKeyUkUy nưJKxRi9ớc, NaJKxRi9m DạZp TướcJKxRi9 mườKeyUkUi xBvVyAngón Zptay nắm chặt,xBvVyA TưxBvVyA ZpCần mặcZp quầnxBvVyA JKxRi9áo đơnJKxRi9 xBvVyAgiản ngJKxRi9ồi JKxRi9đối diệnxBvVyA anh.

"Anh txBvVyAới, Zplà viKeyUkÙ chuyZpện JKxRi9Hạ PhZpi ZpVũ sao?"

"Cô khôngKeyUkU sợxBvVyA àZp?" KeyUkUCon nJKxRi9gươi NaxBvVyAm DạZp TướcxBvVyA beKeyUkÚn nhoxBvVyẠn quét bốnZp phía,JKxRi9 cănZp phònxBvVyAg rấtZp đơZpn giản,KeyUkU khôxBvVyAng xBvVyAcó bàKeyUkUy xBvVyAbiện gìZp xinh đẹp.

"Lúc txBvVyAôi băKeyUkÚt đầuxBvVyA lêxBvVyAn kếxBvVyA xBvVyAhoạch, tôZpi đxBvVyAã khônxBvVyAg nghĩZp đến nỗiZp sxBvVyAợ nữaKeyUkU." MụcxBvVyA đícZph cuKeyUkỦa TZpư KeyUkUCần đãZp đạtJKxRi9 đươZp̣c, khôngZp cần phảiKeyUkU giâxBvVyÁu giếZpm nữJKxRi9a, “TôiZp bJKxRi9iết, anKeyUkUh JKxRi9sẽ khôngxBvVyA bJKxRi9ỏ qJKxRi9ua cKeyUkUho tJKxRi9ôi, HxBvVyAạ gJKxRi9ia cũng JKxRi9sẽ khKeyUkUông bỏKeyUkU quaJKxRi9, txBvVyAôi xBvVyAđã làmZp đượcKeyUkU đêxBvVyÁn nướxBvVyAc này,KeyUkU đJKxRi9ã cxBvVyAó thểZp JKxRi9xem Zpnhư đòi nơJKxRi9̣ đượcxBvVyA rồZpi, chuyệnZp baKeyUkÙ nộxBvVyAi, luậtKeyUkU phaJKxRi9́p pháKeyUkUn Zpquyết rKeyUkUất cxBvVyAông bằng saKeyUkUo? TZpôi khôJKxRi9ng muốnKeyUkU thứxBvVyA hKeyUkUư vxBvVyAô KeyUkUđó, chxBvVyAân chíxBvVyAnh đềnKeyUkU mạngxBvVyA, tZpôi cuxBvVyÃng kxBvVyAhông thể Zplàm được,JKxRi9 chJKxRi9o nênxBvVyA, tôxBvVyAi rKeyUkUạch trênZp mặtZp côJKxRi9 txBvVyAa mộtJKxRi9 đường."

Thật rxBvVyAa thì,KeyUkU trJKxRi9ong thêxBvVyÁ xBvVyAgiới cZpủa KeyUkUNam DZpạ Tước,Zp loaZp̣i ăJKxRi9n miếng traZp̉ mixBvVyAếng Zpnày gZpặp Zpphải khôKeyUkUng Zpít, axBvVyAnh thâxBvVyẠm chZpí tìxBvVyAm KeyUkUkhông rZpa lí doKeyUkU phảKeyUkUn baxBvVyÁc TưZp Cần.

Cô Zpgái bưJKxRi9ng chénxBvVyA trJKxRi9à đứngJKxRi9 lJKxRi9ên, Zpđi xBvVyAđến baxBvVyAn cZpông, “Ban đầu,Zp tôxBvVyAi hậnJKxRi9 caJKxRi9̉ haxBvVyAi nKeyUkUgười, cxBvVyAho nêJKxRi9n, tZpôi trởJKxRi9 laKeyUkỤi, chuyệxBvVyAn Zpthứ nhâZṕt chính laJKxRi9̀ tìKeyUkUm JKxRi9anh, tôiKeyUkU vốnxBvVyA địZpnh, đxBvVyAể saZpu JKxRi9khi Zpanh biKeyUkUết Zpđược Zpthân phận JKxRi9 của tôixBvVyA, KeyUkUcó Zpphải sKeyUkUẽ thKeyUkUấy rJKxRi9ất ghêZp KeyUkUtởm, nhZpưng ýxBvVyA ngKeyUkUhĩ bZpan JKxRi9đầu sJKxRi9au khiKeyUkU gặp DuZpng ÂnxBvVyA Zpđã daJKxRi9o KeyUkUđộng. TôJKxRi9i tưJKxRi9̀ng JKxRi9muốn tưJKxRi9̀ aJKxRi9nh, xBvVyAlàm JKxRi9ra rấJKxRi9t nhiều chuyện,KeyUkU nhưnJKxRi9g cJKxRi9uối cZpùng KeyUkUcũng bỏxBvVyA quZpa, chínKeyUkUh KeyUkUtôi đãKeyUkU khKeyUkUông coZṕ hạxBvVyAnh phúc, Zpliền mKeyUkUuốn cKeyUkUô âKeyUkÚy cJKxRi9ó thêxBvVyẢ haxBvVyẠnh phúc."

Nam DạKeyUkU TJKxRi9ước KeyUkUmột lầKeyUkUn KeyUkUnữa nxBvVyAhìn kZpỹ cZpô gaKeyUkÚi này,xBvVyA JKxRi9bóng lưngJKxRi9 cô maJKxRi9̉nh maKeyUkUi, mặcKeyUkU mặcxBvVyA dKeyUkUù tưJKxRi9 xBvVyAtưởng rấKeyUkUt cựcZp đoan,KeyUkU nhưnJKxRi9g JKxRi9không pKeyUkUhải JKxRi9không thừZpa nhận, KeyUkUcô đJKxRi9ối vKeyUkUới ngườKeyUkUi tốZpt xBvVyAvới miKeyUkÙnh, Zpnhiệt tìZpnh báJKxRi9o đápJKxRi9 nồnKeyUkUg nhiệt,Zp nZpgười nhưxBvVyA vậy, yêuZp hậnKeyUkU qKeyUkUuá Zprõ ràng.

"Tôi txBvVyAừng khôngJKxRi9 KeyUkUcho laKeyUkÙ Zpmình làmZp Zpgì sZpai," KeyUkUánh mắt lướtJKxRi9 quZpa taZpi TưZp CầnJKxRi9 Zpnhìn JKxRi9về nơKeyUkUi xaZp, “NJKxRi9hưng lầnJKxRi9 nZpày, xBvVyAtôi lạiJKxRi9 khônZpg có cáKeyUkUch nxBvVyAào KeyUkUkhẳng định."

Cô gZpái KeyUkUcười cưKeyUkUời, JKxRi9ngón txBvVyAay cầJKxRi9m chZpặt chéJKxRi9n tZprà, "TJKxRi9ôi cũng vJKxRi9ậy,” côZp cJKxRi9ười nhưJKxRi9 khôngZp cườiJKxRi9 ngẩngxBvVyA đầKeyUkUu nhìnxBvVyA vềJKxRi9 nKeyUkUơi xaZp, "NgàyJKxRi9 đKeyUkUó xBvVyAở Cám DxBvVyAỗ, nếuJKxRi9 nhKeyUkUư tôiJKxRi9 cZpó tJKxRi9hể JKxRi9kiên xBvVyAnhẫn mộZpt cKeyUkUhút, cxBvVyAũng sKeyUkUẽ khJKxRi9ông cxBvVyAó cuxBvVyẠc diKeyUkUện nhưJKxRi9 hôm naZpy, nhưxBvVyAng tKeyUkUôi khxBvVyAông có!xBvVyA” TínhxBvVyA JKxRi9tình TJKxRi9ư CZpần rấtxBvVyA mạnJKxRi9h mẽ,KeyUkU cóJKxRi9 lẽ,JKxRi9 chuKeyUkUyện xưa mKeyUkUột lầnKeyUkU nữKeyUkUa nZphớ lại…Zp cxBvVyAô vâxBvVyÃn làZp nhịnJKxRi9 khôZpng đượcJKxRi9 ZpHạ PKeyUkUhi JKxRi9Vũ côxBvVyAng kíKeyUkUch, nhưng vừaJKxRi9 JKxRi9nghĩ tớiJKxRi9 HxBvVyAạ TZpử HxBvVyAạo… cKeyUkUô nhJKxRi9ất địnZph cJKxRi9ó txBvVyAhể nZphịn xuống.

Cô nghĩxBvVyA, KeyUkUban đâxBvVyÀu KeyUkUcô JKxRi9coi nhxBvVyAư làZp cKeyUkUắn náJKxRi9t hàKeyUkUm răKeyUkUng cũng Zpcó KeyUkUthể nhịn.

Ánh năJKxRi9́ng xuyxBvVyAên JKxRi9thấu JKxRi9đi vàJKxRi9o, chiếuxBvVyA vàZpo KeyUkUgương mặZpt NaZpm Dạ TướcxBvVyA hxBvVyAiện lênxBvVyA âmJKxRi9 mịxBvVyA, mỗKeyUkUi KeyUkUngũ quKeyUkUan cuZp̉a aKeyUkUnh cuJKxRi9̃ng rấtZp Zphoàn xBvVyAmỹ, kếKeyUkUt hợp xBvVyAvới nhaxBvVyAu, xBvVyAluôn lZpuôn KeyUkUlà loaxBvVyẠi xBvVyAcao quyxBvVyÁ màKeyUkU moJKxRi9̣i ngZpười đổKeyUkU xôxBvVyA vào.Zp NêxBvVyÁu anh biếtZp xBvVyAcó ngaKeyUkÙy Zphôm JKxRi9nay, baxBvVyAn đầuZp sxBvVyAẽ khôJKxRi9ng đốiKeyUkU vớKeyUkUi côKeyUkU Zpấy nhưZp vậyKeyUkU, nhiềuxBvVyA lắm xBvVyAchỉ xBvVyAlà trừngJKxRi9 trZpị mấyJKxRi9 têxBvVyAn kKeyUkUia, KeyUkUrốt cuZpộc, ZpDung ÂnKeyUkU nóiKeyUkU khôngxBvVyA sai, ngườixBvVyA gâyJKxRi9 Zpnên hếtJKxRi9 thaxBvVyẢy chuyệKeyUkUn nàJKxRi9y, thậKeyUkUt rZpa KeyUkUlà anh.

Bọn xBvVyAhọ KeyUkUđứng ởKeyUkU cJKxRi9ùng JKxRi9một KeyUkUphòng, cũngZp khZpông cóJKxRi9 nxBvVyAhư KeyUkUtrong tưởng tượngxBvVyA, thKeyUkUủy hỏaJKxRi9 bKeyUkUất duJKxRi9ng, hxBvVyAai tZpay TZpư CxBvVyAần JKxRi9cảm nhậnZp đươKeyUkỤc nhiệtJKxRi9 độKeyUkU củaxBvVyA txBvVyAách trà, "xBvVyAAnh sẽKeyUkU KeyUkUđối xBvVyAxử txBvVyAốt xBvVyAvới DuZpng ÂnKeyUkU, đúxBvVyAng không?"

"Sao cJKxRi9ô laZp̣i cJKxRi9ho KeyUkUlà, cKeyUkUô ấyxBvVyA ởKeyUkU JKxRi9bên cKeyUkUạnh tJKxRi9ôi sexBvVyà hạnh phúc?"

Tư CZpần sZpuy nghKeyUkUĩ mộtKeyUkU chúJKxRi9t, chKeyUkUậm KeyUkUrãi nKeyUkUói, "ZpTrực gKeyUkUiác thôiZp, anh hxBvVyAôm xBvVyAnay đếnxBvVyA JKxRi9nơi nJKxRi9ày, khZpẳng đZpịnh cũngKeyUkU JKxRi9là vxBvVyAì DJKxRi9ung ÂnZp, thậtZp rZpa KeyUkUthì, chJKxRi9o dù aZpnh khôngJKxRi9 tìZpm tôiZp, KeyUkUtôi cũnJKxRi9g xBvVyAsẽ tìKeyUkUm Zpanh. DĩxBvVyA nhxBvVyAiên, chKeyUkUúng tKeyUkUa khôngxBvVyA xBvVyAlàm đượcZp bạn bxBvVyAè, tKeyUkUhậm chKeyUkUí Zptừng Zpcó yKeyUkÚ nghZpĩ đxBvVyAem đốiKeyUkU pKeyUkUhương đưaxBvVyA JKxRi9vào chỗKeyUkU chết,Zp gặpxBvVyA quJKxRi9a lần KeyUkU này vềKeyUkU Zpsau, KeyUkUcũng đừngxBvVyA JKxRi9có gặxBvVyAp mặtKeyUkU lạiKeyUkU nưxBvVyÃa, nóxBvVyAi vớiJKxRi9 DunZpg ÂxBvVyAn, tKeyUkUôi Zplạc tZpới tJKxRi9ình trạng hôKeyUkUm nJKxRi9ay, khônxBvVyAg liêKeyUkUn xBvVyAquan gZpì đếnZp anh..."

“Trả nơJKxRi9̣ vJKxRi9à trừngKeyUkU pKeyUkUhạt, làxBvVyA KeyUkUhai loaJKxRi9̣i phươngxBvVyA thứcxBvVyA không giốngKeyUkU nhauxBvVyA, tôiZp bêZpn naKeyUkÙy, tôiKeyUkU sẽJKxRi9 buôKeyUkUng taJKxRi9y chKeyUkUuyện naKeyUkÙy viZp̀ JKxRi9tôi mKeyUkUà dựng lên,KeyUkU hôZpm xBvVyAnay bKeyUkUiến tZphành Zpnhư vậy,Zp tôiZp muxBvVyAốn đếnJKxRi9 KeyUkUđây kêxBvVyÁt thKeyUkUúc. VixBvVyÀ ÂZpn ÂnJKxRi9, tôi cũngKeyUkU KeyUkUkhông thểJKxRi9 tKeyUkUiếp tuJKxRi9̣c làmJKxRi9 cZphuyện txBvVyAổn thưKeyUkUơng cô,xBvVyA nJKxRi9hưng xBvVyAHạ gxBvVyAia bZpên kia, Zpbọn xBvVyAhọ JKxRi9sẽ cóZp hànKeyUkUh KeyUkUđộng cZpủa họxBvVyA, tôiZp JKxRi9sẽ khôngKeyUkU nhúngJKxRi9 tKeyUkUay, đóZp là chuyệnJKxRi9 giữaJKxRi9 cZpác JKxRi9người, tZpôi khKeyUkUông cáchxBvVyA nKeyUkUào giuZṕp cô,JKxRi9 côZp hiểxBvVyAu xBvVyAchưa?" Nam DạxBvVyA TướcZp nxBvVyAói rKeyUkUất JKxRi9thực KeyUkUtế, côJKxRi9 vénJKxRi9 lZpên khóexBvVyA JKxRi9miệng gậZpt đầu,JKxRi9 anJKxRi9h Zpta KeyUkUcó tZphể vì DungZp ÂKeyUkUn JKxRi9làm đượcKeyUkU chuyxBvVyAện nàyxBvVyA, đúngKeyUkU lZpà khônJKxRi9g dễ.

Nam JKxRi9Dạ TưZpớc khônKeyUkUg cZpó xBvVyAở lâu,JKxRi9 TZpư CZpần nóiJKxRi9 rxBvVyAất đúnZpg, KeyUkUbọn hZpọ kxBvVyAhông là bạnZp, Zpnếu kJKxRi9hông phảiKeyUkU ởJKxRi9 giữaxBvVyA cóxBvVyA JKxRi9một DJKxRi9ung JKxRi9Ân, bọJKxRi9n họKeyUkU KeyUkUsớm JKxRi9đã JKxRi9bắt Zpđầu cheKeyUkÚm giết lẫnxBvVyA nhau.

Lúc NxBvVyAam DạKeyUkU JKxRi9Tước mởKeyUkU Zpcửa đxBvVyAi JKxRi9ra ngoài,Zp giậtZp mìnZph Zpkinh ngaKeyUkỤc, xoa JKxRi9vai ngườiJKxRi9 đaZp̀n ôngKeyUkU đJKxRi9i xBvVyAra ngoài.

Tư CầnKeyUkU khôZpng Zpcó ngJKxRi9he đượxBvVyAc JKxRi9âm thZpanh đxBvVyAóng cửa,xBvVyA côKeyUkU xoaxBvVyAy người JKxRi9 lại, liềJKxRi9n thZpấy HạxBvVyA TưxBvVyẢ HạoKeyUkU đứnKeyUkUg KeyUkUở cửa.

Chén txBvVyArà trxBvVyAong lònKeyUkUg bàKeyUkUn taJKxRi9y rơJKxRi9i xuốJKxRi9ng Zpmặt đất,xBvVyA nKeyUkUước trZpà ấmKeyUkU áp bxBvVyAắn KeyUkUtung tóJKxRi9e KeyUkUlưng bànxBvVyA chxBvVyAân TưKeyUkU CầnxBvVyA, cKeyUkUô theZpo bảKeyUkUn năngKeyUkU luKeyUkUi lxBvVyAại, mặcZp dùxBvVyA sớZpm muộn cũKeyUkUng Zpsẽ gZpặp, nhưZpng nếJKxRi9u khôngKeyUkU phảiJKxRi9 ZpNam DZpạ KeyUkUTước Zpđi JKxRi9ra ngKeyUkUoài, KeyUkUTư CầnZp chắcJKxRi9 KeyUkUchắn sẽJKxRi9 không xBvVyAđể xBvVyAanh Zpvào. ChâZpn tKeyUkUay côZp luốngZp cuốngZp đứngJKxRi9 KeyUkUở bJKxRi9an JKxRi9công, HKeyUkUạ TửJKxRi9 ZpHạo đóng cKeyUkUửa lạixBvVyA, mặcxBvVyA chixBvVyAếc áZpo khoáJKxRi9c màxBvVyAu nxBvVyAâu, cằZpm kiênxBvVyA JKxRi9nghị KeyUkUlộ rJKxRi9a JKxRi9mấy phầJKxRi9n lKeyUkUạnh lùng, xBvVyA râu mépJKxRi9 lJKxRi9âu Zpngày kxBvVyAhông cạo.

Hai ngưZpời lxBvVyAiếc nhxBvVyAau mộtxBvVyA cxBvVyAái, JKxRi9Tư CầnxBvVyA lướtKeyUkU JKxRi9qua nhKeyUkUững mãZpnh vỡ kiaKeyUkU đJKxRi9i vàJKxRi9o phòng.

Hạ TZpử xBvVyAHạo thấyJKxRi9 cJKxRi9ô KeyUkUmuốn điJKxRi9 vàoZp phònZpg ngủ,xBvVyA hắnZp nắmKeyUkU chặtKeyUkU tZpay cô, dùxBvVyAng sZpức rấtxBvVyA mạnh,KeyUkU dưxBvVyAờng nhZpư muốnxBvVyA bẻZp Zpgãy taZpy TxBvVyAư CầJKxRi9n, mKeyUkUặc dùJKxRi9 đaZpu, nhZpưng cô xBvVyAcũng cắnJKxRi9 rxBvVyAăng khôxBvVyAng KeyUkUcó kKeyUkUêu lên.

"Tại sao?”JKxRi9 Zphắn hỏi.

Tư CZpần cóZp thJKxRi9ể nZpói vớiKeyUkU mKeyUkUọi người,xBvVyA JKxRi9“Tôi kZphông hốixBvVyA hận”,KeyUkU Zpduy nhất khJKxRi9ông KeyUkUthể đốiKeyUkU KeyUkUmặt KeyUkUvới HạxBvVyA TưKeyUkỦ Hạo.

Người đànKeyUkU Zpông KeyUkUnắm chặtKeyUkU hZpai KeyUkUvai củZpa cxBvVyAô, kéxBvVyAo côZp đến,Zp vộiZp vãZp xBvVyAđặt cô trướcJKxRi9 mặtJKxRi9 mìKeyUkUnh, "xBvVyATại Zpsao, chúnxBvVyAg tZpa vốJKxRi9n làZp JKxRi9có thKeyUkUể tJKxRi9hật tốt,KeyUkU xBvVyAcô JKxRi9tại saZpo muốn làmKeyUkU JKxRi9như vJKxRi9ậy? TrầnJKxRi9 Cần!"

Hắn lxBvVyAay bảJKxRi9 vJKxRi9ai củaJKxRi9 Zpcô, côxBvVyA chỉKeyUkU xBvVyAcảm tJKxRi9hấy JKxRi9bên troJKxRi9ng JKxRi9đôi mắKeyUkUt thế giớxBvVyAi txBvVyAan Zpthành nZphững mZpảnh nKeyUkUhỏ, cxBvVyAàng lúcKeyUkU cxBvVyAàng JKxRi9mơ hJKxRi9ồ, “TôJKxRi9i khônKeyUkUg gọiZp lJKxRi9à TJKxRi9rần CZpần, tên củaKeyUkU tôiKeyUkU KeyUkUlà TưJKxRi9 Cần."

Người đKeyUkUàn KeyUkUông JKxRi9đối vớiJKxRi9 cáKeyUkUi tênKeyUkU nàxBvVyAy cJKxRi9ũng chưZpa queZpn thuKeyUkUộc, "Tại sKeyUkUao JKxRi9cô JKxRi9muốn gạKeyUkUt tôi?"

Thân thểZp Zpmảnh khảnhKeyUkU Zpcủa cxBvVyAô tronJKxRi9g lònJKxRi9g KeyUkUbàn taxBvVyAy anZph càKeyUkUng lộKeyUkU raKeyUkU vẻ gầJKxRi9y yếKeyUkUu, tJKxRi9óc quănxBvVyA Zpche ởJKxRi9 tJKxRi9ay ngườixBvVyA đànxBvVyA Zpông, TưZp CầxBvVyAn ởKeyUkU rấtxBvVyA JKxRi9gần hắnxBvVyA, cóKeyUkU thểKeyUkU nhìnxBvVyA thấy coJKxRi9n ngườxBvVyAi màKeyUkUu đỏxBvVyA tươixBvVyA, "xBvVyATử HạoKeyUkU, aKeyUkUnh biếtJKxRi9 Zptại KeyUkUsao không?"

"Nói xBvVyAcho tôiZp biết.Zp" KeyUkUGiọng nóZpi ngườKeyUkUi đKeyUkUàn KeyUkUông tràn đầyZp thốngKeyUkU khổJKxRi9, kKeyUkUhàn vKeyUkUô cùng.

"Được.” TJKxRi9ư CầnxBvVyA mặtKeyUkU kxBvVyAhông thấyZp đổZpi Zpchống lạixBvVyA KeyUkUánh mắtKeyUkU củxBvVyAa hắn, KeyUkU“Anh sẽxBvVyA khKeyUkUông quên,Zp tJKxRi9rước đKeyUkUây Zpkhông JKxRi9lâu, eKeyUkUm cKeyUkUủa JKxRi9anh Zpđã đụngKeyUkU mộtxBvVyA lKeyUkUão bà chứ?"

Hạ JKxRi9Tử KeyUkUHạo xBvVyAcon KeyUkUngươi nJKxRi9hư kixBvVyAếm sắxBvVyAc thxBvVyAâm thúyKeyUkU, lắcKeyUkU đầu, “Cô..."

"Đúng, đxBvVyAó lJKxRi9à bKeyUkUà nJKxRi9ội tôi.xBvVyA" NướZpc xBvVyAmắt quáJKxRi9 mKeyUkUức nxBvVyAặng nề, xBvVyA cuối cZpùng vZpẫn chKeyUkUảy KeyUkUra, JKxRi9chảy xuốngxBvVyA đếnJKxRi9 khóKeyUkUe miệngxBvVyA, mặnJKxRi9 sáZpp làmxBvVyA nJKxRi9gười tJKxRi9a nônZp mửKeyUkUa, “Bà làJKxRi9 ngườiKeyUkU thKeyUkUân xBvVyAduy nhZpất KeyUkUcủa tZpôi, KeyUkUem củZpa Zpanh đãJKxRi9 tôZpng chếKeyUkUt bJKxRi9à, xBvVyAcòn cóZp, tôixBvVyA sở dĩJKxRi9 đốiKeyUkU xửZp KeyUkUvới côJKxRi9 KeyUkUta nJKxRi9hư vậy,xBvVyA lxBvVyAà Zpbởi vxBvVyAì Zptôi KeyUkUcũng đãxBvVyA bịJKxRi9 Zpnhư vậy,Zp HạZp TửZp Hạo, tôixBvVyA bZpị ngườiZp xBvVyAta cưỡnZpg dâxBvVyAm, anKeyUkUh Zpcó KeyUkUbiết không?"

Tóc xBvVyAngắn củaZp Zpngười đànZp ôngxBvVyA dườngJKxRi9 nhxBvVyAư dZpựng thẳKeyUkUng lênKeyUkU, mười ngónJKxRi9 taKeyUkUy anZph dZpùng sức,JKxRi9 Zptrên mặtZp hiệnZp rJKxRi9a vẻxBvVyA khóJKxRi9 xBvVyAtin, "KhôngJKxRi9 thxBvVyAể nKeyUkUào, lKeyUkUà ai, xBvVyA là ai?"

"Anh JKxRi9đi vJKxRi9ề hKeyUkUỏi HạJKxRi9 PhxBvVyAi VxBvVyAũ sJKxRi9ẽ biếtKeyUkU thôi,”Zp TKeyUkUư CầJKxRi9n biKeyUkUết mình tànZp nJKxRi9hẫn, côZp lúcKeyUkU JKxRi9này, troJKxRi9ng tJKxRi9ay nhưJKxRi9 nắmKeyUkU JKxRi9lấy mộKeyUkUt cJKxRi9on Zpdao hxBvVyAai lZpưỡi, đâKeyUkUm TZpư Cần mộxBvVyAt nhxBvVyAát đồngxBvVyA thờiJKxRi9 JKxRi9cũng huZpng hăngJKxRi9 Zpkhoét vàJKxRi9o KeyUkUchính mình,KeyUkU “TôiJKxRi9 ởKeyUkU KeyUkUbên cạZpnh anh, cũngZp xBvVyAlà vKeyUkUì xBvVyAtrả tJKxRi9hù, Zpchuyện Zpanh nhKeyUkUận hốiKeyUkU lộ,KeyUkU cxBvVyAũng JKxRi9là tôixBvVyA Zpan bàiZp, bâxBvVyAy giờ,KeyUkU anJKxRi9h cuối JKxRi9cùng cũngJKxRi9 hiểuKeyUkU hZpết Zprồi chứ?"

Hạ KeyUkUTử ZpHạo JKxRi9vung cKeyUkUánh taKeyUkUy, TưKeyUkU xBvVyACần ngãZp xxBvVyAuống ghếJKxRi9 salonZp, đầu choángZp vxBvVyAáng hoxBvVyAa mắZpt, hắxBvVyAn chỉxBvVyA cKeyUkUảm thấyxBvVyA xBvVyAcả bộZp ngựZpc giJKxRi9ống nhxBvVyAư làxBvVyA Zpmuốn nKeyUkUổ tuZpng lừa gạtxBvVyA, phảKeyUkUn bộiKeyUkU, hắnxBvVyA yêZpu ngườxBvVyAi phxBvVyAụ nJKxRi9ữ nàZpy sZpâu đZpậm nhKeyUkUư vậyZp, KeyUkUcũng vìZp côJKxRi9 mJKxRi9à không KeyUkUtiếc trKeyUkUở mặtJKxRi9 JKxRi9với xBvVyAmọi JKxRi9người xBvVyAtrong JKxRi9nhà, muốJKxRi9n KeyUkUcho côZp Zpmột giZpa đìnhZp, hKeyUkUắn qZpuý trọZpng như Zpthế, nKeyUkUhưng đKeyUkUổi lạiJKxRi9 lZpà cáixBvVyA gì?

Phanh xBvVyAthây JKxRi9xé xác,Zp cZpũng khôJKxRi9ng cóKeyUkU Zpđau nJKxRi9hư vậy.xBvVyA HZpạ TửJKxRi9 ZpHạo đứng ởZp tKeyUkUrong phònJKxRi9g khách,Zp nhớKeyUkU txBvVyAới gươngxBvVyA mặJKxRi9t KeyUkUem gáKeyUkUi KeyUkUbị hủKeyUkUy hoại,xBvVyA nhớJKxRi9 tZpới cZpô ta nửxBvVyAa JKxRi9đêm thấyZp áZpc Zpmộng thứZpc giấKeyUkUc, hJKxRi9ắn cZphỉ cảxBvVyAm KeyUkUthấy càZpng ngàyJKxRi9 cKeyUkUàng xBvVyAáy náy,KeyUkU dườnKeyUkUg như, chKeyUkUính mìnhZp Zplà huxBvVyAng thủKeyUkU giáKeyUkUn tiếKeyUkUp KeyUkUphá hủKeyUkUy cô.

"Là mKeyUkUắt KeyUkUtôi bịJKxRi9 Zpmù, tôiKeyUkU nghKeyUkUĩ JKxRi9cô thKeyUkUật JKxRi9tâm, xBvVyAmọi Zpngười trong nhxBvVyAà JKxRi9đều phảnKeyUkU đối,JKxRi9 tZpôi nJKxRi9hư Zpkẻ điêKeyUkUn vẫnxBvVyA kxBvVyAiên trìJKxRi9, PhKeyUkUi VZpũ lúJKxRi9c ấyxBvVyA đxBvVyAã nhJKxRi9ắc KeyUkUnhở tôi,xBvVyA nói cZpô cùnZpg ZpNam DạZp xBvVyATước qJKxRi9uan Zphệ khônKeyUkUg KeyUkUphải nôngxBvVyA cạnxBvVyA, Zpnó JKxRi9còn JKxRi9xem qxBvVyAua KeyUkUhình các Zpngười JKxRi9lên giườngZp, nxBvVyAhưng lxBvVyAà Zptôi kZpêu nóxBvVyA câmZp xBvVyAmiệng. BởJKxRi9i vZpì, nhữngxBvVyA JKxRi9chuyện KeyUkUđó cũngxBvVyA là chuyệnJKxRi9 JKxRi9trước kJKxRi9hi KeyUkUtôi biếtJKxRi9 cô,JKxRi9 xBvVyAtôi khôngKeyUkU quZpan tâmKeyUkU, KeyUkUtôi cứZp tưởnKeyUkUg rằZpng, Zptôi có KeyUkU thể cJKxRi9ho cZpô mộtxBvVyA cuộcxBvVyA sốngxBvVyA mới,KeyUkU bắxBvVyAt đKeyUkUầu lạiZp Zptừ đầu..."KeyUkU HạJKxRi9 KeyUkUTử HJKxRi9ạo xBvVyAnói xonJKxRi9g lời cuốiZp cxBvVyAùng, nhKeyUkUư xBvVyAmột đứaZp béKeyUkU ngồZpi cKeyUkUhồm hổmJKxRi9 xBvVyAtrên mặtZp đấtZp KeyUkUkhóc, KeyUkUhai taJKxRi9y axBvVyAnh dùnZpg sức Zpnắm lấyKeyUkU txBvVyAóc KeyUkUmình, cầmxBvVyA lênKeyUkU quảxBvVyA đấmZp KeyUkUhung hănKeyUkUg Zpnện trKeyUkUên đầu.

Tư KeyUkUCần khôxBvVyAng chịuZp nổZpi chảyJKxRi9 KeyUkUnước KeyUkUmắt, kKeyUkUhí lựcJKxRi9 đxBvVyAứng Zplên cJKxRi9ô JKxRi9cũng không cKeyUkUó, Zphai đKeyUkUầu xBvVyAgối quỳZp bJKxRi9ò đếnJKxRi9 bênxBvVyA ngườKeyUkUi đànZp xBvVyAông, “JKxRi9Tử HKeyUkUạo, tZphật xJKxRi9in Zplỗi, thậKeyUkUt xin lỗi..."

Cô khôngJKxRi9 nZpghĩ đKeyUkUến chínZph mìnJKxRi9h xBvVyAlại đauZp nhZpư vậy,Zp tZpim Zpđã JKxRi9bị xé nxBvVyAát, cxBvVyAô cốZp gắngxBvVyA kKeyUkUéo txBvVyAay nKeyUkUgười đàZpn ônxBvVyAg, muJKxRi9ốn ôKeyUkUm aKeyUkUnh, nhưngZp KeyUkUHạ TưKeyUkỦ HaKeyUkỤo không muốKeyUkUn cJKxRi9ô đJKxRi9ụng chạm,xBvVyA JKxRi9anh dxBvVyAùng lựZpc hZpất rZpa, khZpông cònxBvVyA Zpkịp tKeyUkUhu Zplại qxBvVyAuả đấmZp rơixBvVyA vàoKeyUkU mặt TưKeyUkU Cần.KeyUkU NgưKeyUkUời đànZp ôngKeyUkU đứngJKxRi9 lên,KeyUkU đốZpt ngónxBvVyA taKeyUkUy nắmZp cZphặt, trKeyUkUên mặtJKxRi9 đầyKeyUkU nước mắxBvVyAt, JKxRi9sau khZpi ngJKxRi9ẩn ngJKxRi9ơ đếJKxRi9n đáyKeyUkU mắtJKxRi9 JKxRi9trở thànhZp mộtJKxRi9 mảnhZp lJKxRi9ạnh KeyUkUnhư băngZp, JKxRi9anh cũng xBvVyA không quaKeyUkUy đJKxRi9ầu lạZpi điZp xBvVyAra ngoài.

Dung KeyUkUÂn nhậnKeyUkU đượcZp điệnJKxRi9 txBvVyAhoại, lxBvVyAúc JKxRi9chạy đến,Zp Zpđã xBvVyAlà buKeyUkUổi tối.

Cửa nhxBvVyAà KeyUkUTư CầnKeyUkU mởKeyUkU rộngZp, hxBvVyAàng Zpxóm ởKeyUkU nxBvVyAgoài cửaJKxRi9 tZphỉnh thoảngZp ngó vào.

Bên troZpng phònKeyUkUg kháKeyUkUch, KeyUkUbừa bộn,JKxRi9 xBvVyAlon bKeyUkUia cùnKeyUkUg Zpgạc tàKeyUkUn thuốc, gối,Zp tKeyUkUất cảKeyUkU nhữxBvVyAng JKxRi9đồ vậZpt JKxRi9có thểxBvVyA néZpm đượcJKxRi9 đZpầu xBvVyAnằm Zpdưới đất.KeyUkU DunKeyUkUg ÂxBvVyAn đZpóng cửa lạiZp, ởKeyUkU sZpau rKeyUkUèm cửaxBvVyA sxBvVyAổ Zptìm đượKeyUkUc TxBvVyAư Cần.

CÔ chậtxBvVyA vKeyUkUật đZpem mKeyUkUặt cZphôn ởJKxRi9 hJKxRi9ai đJKxRi9ầu gốxBvVyAi, tZprên cổKeyUkU JKxRi9tay tráixBvVyA, máuKeyUkU tươi chảxBvVyAy raxBvVyA, DKeyUkUung ÂxBvVyAn Zpnhẹ kéJKxRi9o đầuJKxRi9 củaJKxRi9 côZp, chỉKeyUkU thấyKeyUkU trêxBvVyAn mKeyUkUặt côKeyUkU sưnKeyUkUg KeyUkUlên một mảngKeyUkU lớn,KeyUkU kJKxRi9hóe miệngxBvVyA rJKxRi9ách toạc,KeyUkU "TZpư CầJKxRi9n, chuyệnKeyUkU JKxRi9gì xKeyUkUảy JKxRi9ra, Zpcó phảZpi Zpai đánh cậuZp không?"

Bên chân,xBvVyA JKxRi9là Zpmột coJKxRi9n Zpdao cắZpt tỉaZp. JKxRi9Cô khắcxBvVyA tạiKeyUkU chíZpnh cổZp tay mìKeyUkUnh bZpa chữxBvVyA “HạZp TZpử HJKxRi9ạo”, hơnKeyUkU nữa,Zp khắcKeyUkU rấtxBvVyA KeyUkUsâu, mỗiKeyUkU mộtZp vKeyUkUết dZpao JKxRi9làm ráxBvVyAch toạc KeyUkUda thịt.

" KeyUkUDung xBvVyAÂn, mìnhJKxRi9 thậtZp sxBvVyAự yêJKxRi9u anxBvVyAh ấy,Zp yêZpu đếnJKxRi9 tậnKeyUkU xương tủJKxRi9y... xBvVyAKhắc sâuJKxRi9, nZphưng, mìxBvVyAnh xBvVyAbây KeyUkUgiờ đãZp mấtKeyUkU axBvVyAnh ấyKeyUkU rJKxRi9ồi...”Tóc ZpTư CZpần Zprối xBvVyAbù, cJKxRi9ô bắt đưZpợc cánxBvVyAh taKeyUkUy ZpDung ÂnKeyUkU, “LàmxBvVyA saxBvVyAo bâJKxRi9y KeyUkUgiờ, cKeyUkUó phảixBvVyA Zpmình sẽKeyUkU khôngxBvVyA baKeyUkUo KeyUkUgiờ có thểxBvVyA tìxBvVyAm anxBvVyAh ấxBvVyAy trởJKxRi9 xBvVyAvề nữaZp đúngKeyUkU không?"

Dung xBvVyAÂn cxBvVyAhỉ JKxRi9cảm thấyxBvVyA cxBvVyAổ họJKxRi9ng khJKxRi9ô rJKxRi9áp KeyUkUkhó KeyUkUchịu, côxBvVyA biếtJKxRi9, Tư CầnxBvVyA Zpcuối cùKeyUkUng cũnJKxRi9g sẽKeyUkU xBvVyAcó nZpgày hZpối hậxBvVyAn, KeyUkUcô xBvVyAôm hJKxRi9ai baxBvVyAi cJKxRi9ô KeyUkUgái, “TưKeyUkU Cần,Zp đứngKeyUkU lên đi,xBvVyA chúnJKxRi9g tZpa KeyUkUvào phònJKxRi9g trước."

"Ban đầuKeyUkU KeyUkUlúc cJKxRi9ậu khuyêZpn mìnhxBvVyA, mKeyUkUình khôngxBvVyA nZpghe, nhưKeyUkUng bây giờJKxRi9, xBvVyAtim củaZp JKxRi9mình rấtKeyUkU đxBvVyAau rấtJKxRi9 đau...”Zp hKeyUkUai tJKxRi9ay TưKeyUkU CầnKeyUkU dZpán chặtxBvVyA trướKeyUkUc ngựcJKxRi9, ba Zpchữ HạJKxRi9 TửZp HạoxBvVyA tJKxRi9rên Zptay, vìZp côKeyUkU dùngKeyUkU sứxBvVyAc mJKxRi9à máuxBvVyA tJKxRi9ươi chxBvVyAảy raZp, KeyUkUchất lỏngZp rỉxBvVyA ra đỏJKxRi9 KeyUkUsẫm, chóKeyUkUi mắtJKxRi9 Zpkhông thôi.

"Anh ấyZp JKxRi9nói, aJKxRi9nh ấyJKxRi9 Zpkhông quaJKxRi9n tâxBvVyAm đếxBvVyAn quJKxRi9á khJKxRi9ứ củaJKxRi9 mình, aKeyUkUnh ấxBvVyAy mJKxRi9uốn cướiKeyUkU mxBvVyAình, JKxRi9Dung Ân,xBvVyA anxBvVyAh Zpấy nZpói muZpốn kZpết hôKeyUkUn Zpvới mìnhKeyUkU...” KeyUkUTư CxBvVyAần ngồi dướiJKxRi9 đất,xBvVyA vừKeyUkUa kxBvVyAhóc vừKeyUkUa cườJKxRi9i, trêJKxRi9n mKeyUkUặt nxBvVyAước xBvVyAmắt cùxBvVyAng máxBvVyAu hòZpa vàoZp Zpnhau, cô đếxBvVyAn xBvVyAbây gZpiờ vẫnxBvVyA cJKxRi9ô đơn,Zp hiệJKxRi9n tZpại, thậJKxRi9t kZphó khănZp cxBvVyAó ngườKeyUkUi nJKxRi9ói xBvVyAyêu cxBvVyAô, mJKxRi9uốn cxBvVyAho cô mKeyUkUột Zpgia đìZpnh ấmZp áZpp, nhưnZpg HKeyUkUạ TửJKxRi9 KeyUkUHạo, chZpo JKxRi9dù JKxRi9cô thậtJKxRi9 muốnKeyUkU tiếpKeyUkU nhậnKeyUkU tìZpnh yêu củaxBvVyA anxBvVyAh, họZp cũJKxRi9ng khônZpg cJKxRi9ó mZpột chúJKxRi9t khZpả năng.

Yêu sâxBvVyAu đxBvVyAậm KeyUkUnhư vậy,Zp vừxBvVyAa xBvVyAmới bắKeyUkUt đKeyUkUầu, cũnZpg đãKeyUkU xBvVyAsắp cxBvVyAhết xBvVyAđi, nó đưxBvVyAợc huKeyUkUn đúxBvVyAc từZp txBvVyAuyệt KeyUkUvọng vJKxRi9à cừuxBvVyA JKxRi9hận, saJKxRi9u kJKxRi9hi JKxRi9mọc rểKeyUkU nẩyZp mầm,Zp nhJKxRi9ất địnhKeyUkU sẽ cKeyUkUhết nonKeyUkU. KeyUkUTư CầnKeyUkU cJKxRi9hặt lấKeyUkUy xBvVyADung ÂnZp, côZp khKeyUkUông mKeyUkUuốn mKeyUkUột mìnhJKxRi9 KeyUkUcô đơnZp ởKeyUkU KeyUkUchỗ nKeyUkUày, côKeyUkU cảm gxBvVyAiác mìZpnh sắpZp điKeyUkUên rồi,JKxRi9 KeyUkU"Mình tạJKxRi9i Zpsao lạKeyUkUi xBvVyAyêu Zpanh ấyxBvVyA, tạixBvVyA sao?"

Dung ÂnKeyUkU mâKeyUkUn kZphẩn đôiZp môiJKxRi9, mặKeyUkUc dJKxRi9ù nZphư vậKeyUkUy, xBvVyAbên tronxBvVyAg đôZpi mắt Zp vẫn làZp mxBvVyAơ hJKxRi9ồ hơiZp nước.

“Tư Cần,KeyUkU hãyJKxRi9 quênJKxRi9 hếtJKxRi9 đi..."

"Mình khxBvVyAông quêZpn đượcKeyUkU,” TưxBvVyA CầnZp thJKxRi9ất thanZph xBvVyAkhóc rống, "xBvVyADung ÂKeyUkUn, JKxRi9cậu Zpđừng nóZpi, hJKxRi9ãy nJKxRi9ghe mìnhxBvVyA nóixBvVyA đượcJKxRi9 khôngxBvVyA, mìnhJKxRi9 cJKxRi9ó rấtJKxRi9 Zpnhiều điều muốnxBvVyA nói..."

Hai ngưJKxRi9ời cxBvVyAo rúxBvVyAc ởZp sZpau rZpèm KeyUkUcửa sổZp, ômKeyUkU xBvVyAnhau thậtKeyUkU cJKxRi9hặt, TZpư Cần nJKxRi9ói, khJKxRi9i KeyUkUcòn béxBvVyA, lúcJKxRi9 cJKxRi9ô cZpảm txBvVyAhấy cJKxRi9ô đơn,KeyUkU lxBvVyAiền tJKxRi9hích nKeyUkUúp trxBvVyAong gZpóc, hoZpặc KeyUkUlà trốn JKxRi9 trong chKeyUkUăn, JKxRi9chỉ cầJKxRi9n cóxBvVyA tZphể đZpem KeyUkUchính JKxRi9mình giấuJKxRi9 điKeyUkU. CKeyUkUô nóZpi KeyUkUDung ÂnJKxRi9 tJKxRi9hật giống nZphư bxBvVyAà Zpnội, xBvVyAgiống bJKxRi9à nộZpi sxBvVyAờ sờJKxRi9 đầuZp củaxBvVyA cô,JKxRi9 nóixBvVyA ZpA Cần,KeyUkU lKeyUkUàm sZpao bâyZp giZpờ mớixBvVyA về, đừngxBvVyA JKxRi9làm qJKxRi9uá sức...

Dung ÂnJKxRi9 thậtZp kxBvVyAhông cKeyUkUó cheJKxRi9n vàoKeyUkU nxBvVyAói, xBvVyAcô rấtxBvVyA xBvVyAan tĩnKeyUkUh nghxBvVyAe, nước mắtJKxRi9 Zpchảy xuốnxBvVyAg xBvVyArơi đếnZp trKeyUkUên mZpu bxBvVyAàn tKeyUkUay, từngxBvVyA giọtKeyUkU nxBvVyAở rộ.

Tư CầnZp JKxRi9nói côZp cùngxBvVyA KeyUkUHạ TZpử HaxBvVyẠo bJKxRi9ắt đầuZp, cKeyUkUô nóiZp, bọKeyUkUn JKxRi9họ gặp nhauZp ởKeyUkU CáKeyUkUm Dỗ,Zp lúxBvVyAc ấyxBvVyA Zpanh đứngxBvVyA troKeyUkUng đZpám người,xBvVyA hạcJKxRi9 giữaJKxRi9 bJKxRi9ầy gàJKxRi9, nhìJKxRi9n qKeyUkUua một cZpái, đJKxRi9ã hấpZp JKxRi9dẫn cô.

Cô nóJKxRi9i, lKeyUkUần Zpđầu giJKxRi9ữa haKeyUkUi người,JKxRi9 axBvVyAnh cũngxBvVyA JKxRi9rất xBvVyAcẩn thậnxBvVyA từngJKxRi9 li KeyUkUtừng tí,JKxRi9 nângZp niJKxRi9u cZpô, sợJKxRi9 côZp đau.

Tư CầnxBvVyA nóixBvVyA JKxRi9rất nhKeyUkUiều rấtJKxRi9 nhiềZpu… JKxRi9đến khZpi, tiếngZp nóixBvVyA áZpch đi, Zpvọng xBvVyAlại nhưxBvVyA Zptiếng kêxBvVyAu oáxBvVyAn, DxBvVyAung ÂnxBvVyA lxBvVyAau nướcKeyUkU mắt,Zp đứKeyUkUng dậyKeyUkU đJKxRi9ến máyJKxRi9 đKeyUkUun nước, JKxRi9 lấy chJKxRi9o KeyUkUcô Zpmột lxBvVyAy nước.

Lúc tZprở KeyUkUlại, liềxBvVyAn đốtJKxRi9 mộtxBvVyA điZpếu thuốc,Zp Zphung hăZpng hxBvVyAút Zphai hKeyUkUơi sau JKxRi9đó JKxRi9đem Zpđiếu thuốcxBvVyA giụiKeyUkU vàJKxRi9o cổxBvVyA tay.

Mùi vịJKxRi9 Zpda tZphịt cháyJKxRi9 tronJKxRi9g nJKxRi9háy xBvVyAmắt tJKxRi9ràn ngậJKxRi9p cảxBvVyA cănxBvVyA phòng,xBvVyA Dung KeyUkUÂn vứtZp bỏJKxRi9 chKeyUkUén nước,xBvVyA Zplật đậtKeyUkU kxBvVyAéo txBvVyAay côxBvVyA KeyUkUra, “TưZp CầnJKxRi9, cậJKxRi9u đZpiên JKxRi9rồi Zpsao, cậu xBvVyA như Zpvậy khôngZp sợKeyUkU mìnKeyUkUh KeyUkUsẽ xảyxBvVyA rxBvVyAa chKeyUkUuyện gKeyUkUì sao?"

Chữ HạKeyUkU kJKxRi9ia rướZpm mJKxRi9áu đJKxRi9ã xBvVyAbị JKxRi9hủy diệtKeyUkU, tKeyUkUrên KeyUkUcổ KeyUkUtay hKeyUkUiện rKeyUkUa một đốKeyUkUt KeyUkUrất sZpâu, ZpTư CZpần dựaxBvVyA vKeyUkUách JKxRi9tường, “DunKeyUkUg Ân,JKxRi9 cKeyUkUậu biJKxRi9ết kZphông? MìxBvVyAnh muốnKeyUkU đeJKxRi9m HạxBvVyA Tử HaxBvVyẠo vĩnZph viKeyUkUễn nhớKeyUkU troZpng xBvVyAlòng mZpình, đợiKeyUkU KeyUkUnhững vếxBvVyAt thưxBvVyAơng nZpày KeyUkUlành Zpđi, chúng JKxRi9 có thKeyUkUể lưuKeyUkU JKxRi9lại xBvVyAtrên tZphân thJKxRi9ể mìZpnh JKxRi9cả JKxRi9đời nàyJKxRi9, ngườiKeyUkU KeyUkUđàn ôngJKxRi9 nKeyUkUày, Zpmình sxBvVyAẽ JKxRi9có anh ấyKeyUkU cảZp đời,Zp anJKxRi9h ấJKxRi9y xBvVyAsẽ khônKeyUkUg biếnJKxRi9 mất,xBvVyA chZpỉ cóJKxRi9 tKeyUkUhể tJKxRi9heo Zpthời JKxRi9gian Zpmà khZpắc sâuKeyUkU hơn, mìxBvVyAnh muKeyUkUốn dùngxBvVyA cáxBvVyAi nàyJKxRi9 xBvVyAđể tếxBvVyA lễZp, xBvVyAđây làxBvVyA KeyUkUkhoảng thKeyUkUời gxBvVyAian duZpy nhZpất mìnhKeyUkU được JKxRi9 yêu, JKxRi9mình yêuZp rấtZp KeyUkUsâu đậKeyUkUm, khôngxBvVyA thểZp lZpấy rJKxRi9a được..."

Hai Zpmắt TJKxRi9ư CầxBvVyAn tZprống rỗKeyUkUng, DunxBvVyAg ÂZpn vénJKxRi9 tócZp cZpô, xBvVyAmuốn Zpxem vết Zp thương trênxBvVyA taJKxRi9y Zpcô, nxBvVyAhưng kZphông cho.

Cô nxBvVyAgồi dướxBvVyAi đất,JKxRi9 kKeyUkUhóc đếKeyUkUn saKeyUkUu Zpcùng, KeyUkUlại iKeyUkUm lZpặng lạKeyUkU thường,xBvVyA cô dựxBvVyAa vàZpo cZpửa sổxBvVyA sKeyUkUát đấKeyUkUt, ánxBvVyAh mZpắt nhìnKeyUkU Zpra KeyUkUmặt trời.

Sau xBvVyAhơn JKxRi9nửa đêZpm, mộZpt câKeyUkUu TKeyUkUư CầnZp JKxRi9cũng khôxBvVyAng nóiZp, DuKeyUkUng ÂKeyUkUn KeyUkUtheo cô KeyUkUngồi, KeyUkUcả JKxRi9đêm khônKeyUkUg cóKeyUkU KeyUkUnhắm mắt.

Đến xBvVyAngày xBvVyAthứ haiKeyUkU, TKeyUkUư CầZpn mệKeyUkUt mỏi,JKxRi9 pKeyUkUhải dJKxRi9ựa vJKxRi9ào cxBvVyAửa sổJKxRi9 JKxRi9ngủ say, DxBvVyAung ÂJKxRi9n đỡJKxRi9 KeyUkUcô vàoKeyUkU pJKxRi9hòng, xBvVyAtrong pxBvVyAhòng kháchKeyUkU KeyUkUđã dJKxRi9ọn dẹZpp sạchZp sẽJKxRi9, xBvVyAcô không xBvVyAdám Zpra cKeyUkUửa, gọJKxRi9i đJKxRi9ồ ăJKxRi9n manxBvVyAg đKeyUkUến, cKeyUkUảm tJKxRi9hấy rxBvVyAất mệtZp, liJKxRi9ền tựaZp vàZpo trJKxRi9ên ghZpế xBvVyAsa lon ngủxBvVyA JKxRi9một hồi.

Tư JKxRi9Cần ngủZp Zpđến xếJKxRi9 KeyUkUchiều, lúJKxRi9c điJKxRi9 KeyUkUra, tắmxBvVyA rJKxRi9ửa, quxBvVyAần áoKeyUkU cũng Zp thay, đầuJKxRi9 tóZpc vẫnZp cJKxRi9òn ướt,JKxRi9 txBvVyAinh thầnJKxRi9 nhìJKxRi9n qJKxRi9ua khônxBvVyAg tệ,JKxRi9 kZphôi phụcZp khxBvVyAông ít.