You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai DB4MUKđầu lônsnVpmQg màDB4MUKy DsnVpmQung ÂL6n DB4MUKnảy snVpmQlên, áZVKRCnnh msnVpmQắt DB4MUKcủa DB4MUKanh quá msnVpmQức săDB4MUḰc bL6én DB4MUKthông suôsnVpmQ́t, làmsnVpmQ ngZVKRCnười tZVKRCna néL6 trL6ánh kZVKRCnhông được.

Cô ZVKRCnkhông DB4MUKnói gìDB4MUK, tiZVKRCnnh têsnVpmQ́ nghĩ,snVpmQ nếsnVpmQu NaZVKRCnm DạDB4MUK TướcZVKRCn biết snVpmQ Giản L6là TL6ư Cần,snVpmQ ítsnVpmQ nhấL6t sẽL6 biZVKRCnết L6cô âZVKRCńy snVpmQlam nhưZVKRCn vâZVKRCṇy vsnVpmQì lísnVpmQ dDB4MUKo gZVKRCnì, nghiL6̃ như vậyDB4MUK, sZVKRCno vơZVKRCńi GiDB4MUKản L6vô duyêDB4MUKn vôsnVpmQ L6cớ tL6ìm ngườZVKRCni đốsnVpmQi phoDB4MUḰ DB4MUKHạ PhDB4MUKi snVpmQVũ thiZVKRCǹ lý snVpmQdo nL6ày coZVKRCń snVpmQsức thuyL6ết phsnVpmQục hơn.

 

Ngón DB4MUKtay bDB4MUKắm cL6hặt ZVKRCnlan caL6n snVpmQlộ L6ra khâsnVpmQ̉n tL6rương, DunZVKRCng Ân xoaysnVpmQ ngưZVKRCnời điDB4MUK tớiDB4MUK phsnVpmQòng ngủDB4MUK, "AZVKRCnnh đãL6 nóZVKRCni, nhữDB4MUKng ngươL6̀i laZVKRCǹm tổnL6 thương HạL6 PhL6i VZVKRCnũ mộtL6 ngưL6ời cusnVpmQ̃ng ZVKRCnkhông bZVKRCnỏ L6qua, vL6ậy laL6̀ coDB4MUḰ snVpmQý gì?"

"Bọn ZVKRCnhọ làL6 hướngZVKRCn vềDB4MUK phiDB4MUḰa ZVKRCncô DB4MUKấy đêDB4MUḰn, mặDB4MUKc duL6̀ bốn DB4MUKbề lốiDB4MUK DB4MUKra đL6ều biDB4MUḲ chặnL6 lZVKRCnại, nhưnL6g luZVKRCńc âsnVpmQ́y, chúnDB4MUKg tôL6i aL6i cusnVpmQ̃ng không ZVKRCn biết. DB4MUKCô ấyZVKRCn trosnVpmQng L6tình huốngL6 nL6hư vậyZVKRCn vâDB4MUK̃n đẩL6y cửaL6 xL6e ZVKRCnkéo taL6y cứsnVpmQa tôi,L6 Ân Ân,snVpmQ tL6ôi khônsnVpmQg chL6o L6cô ấyDB4MUK đượcDB4MUK snVpmQthứ khácZVKRCn, L6nhưng nêL6́u aDB4MUKi muôDB4MUḰn snVpmQlàm csnVpmQô tDB4MUKa tổnDB4MUK thương, snVpmQtôi ssnVpmQẽ đòiDB4MUK vềZVKRCn từngZVKRCn cáisnVpmQ một."

Dung ÂnL6 đZVKRCni vàsnVpmQo phònsnVpmQg ngsnVpmQủ, tiêZVKRCńng kL6hóc rốngDB4MUK snVpmQcủa HạDB4MUK L6Phi Vũ L6 còn ơsnVpmQ̉ bêDB4MUKn taZVKRCni, cDB4MUKòn cL6ó, L6gương mặtL6 bDB4MUKi DB4MUKthương DB4MUKtuyệt L6vọng củDB4MUKa snVpmQHạ TửsnVpmQ HL6ạo, cũng ZVKRCnlàm ZVKRCncho ngựcL6 snVpmQcô nZVKRCnhư DB4MUKbị bsnVpmQóp ngDB4MUKhẹn, dườDB4MUKng nhZVKRCnư biZVKRCṇ tảDB4MUKng ZVKRCnđá khổng ZVKRCnlồ đèZVKRCn éL6p, tZVKRCnhở khôsnVpmQng được.

"Anh đòL6i L6nợ csnVpmQho L6Hạ DB4MUKPhi ZVKRCnVũ, vậyZVKRCn nhZVKRCnững đL6au đớnDB4MUK TZVKRCnư Cần đãsnVpmQ tDB4MUKrải ZVKRCnqua, ZVKRCncô ấZVKRCny phaZVKRCn̉i đsnVpmQi đòiZVKRCn asnVpmQi đL6ây?" DunsnVpmQg ÂsnVpmQn thấtL6 thầnZVKRCn DB4MUKngồi L6ở mép giườDB4MUKng, ngươZVKRCńc ZVKRCnlên nhZVKRCnìn snVpmQNam DL6ạ DB4MUKTước, "PhưL6ơng thưZVKRCńc giốngDB4MUK nhaDB4MUKu, aDB4MUKnh cDB4MUKòn muốn snVpmQdiễn lạiDB4MUK DB4MUKlần nữa,ZVKRCn L6phải không?"

Nam ZVKRCnDạ TưDB4MUKớc đứngZVKRCn L6ở cửaZVKRCn thâDB4MUKn thZVKRCnể casnVpmQo tsnVpmQo dựL6a vàZVKRCno DB4MUKvách tường, “CôsnVpmQ tZVKRCna quảL6 nhsnVpmQiên chiL6́nh lsnVpmQà TZVKRCnư Cần."

Dung ÂnDB4MUK khZVKRCnông cóL6 tDB4MUKhừa snVpmQnhận, cũZVKRCnng snVpmQkhông snVpmQcó phsnVpmQủ nhậDB4MUKn, "Ban đầu,DB4MUK nsnVpmQếu kL6hông L6phải DB4MUKanh rsnVpmQa taL6y tànZVKRCn nhẫn,snVpmQ HạL6 DB4MUKPhi VDB4MUKũ cũZVKRCnng sẽsnVpmQ khônsnVpmQg cDB4MUKó hL6ôm nay, ZVKRCnTư CầnZVKRCn cuL6̃ng L6sẽ snVpmQkhông cóL6 kếZVKRCnt quảDB4MUK nhsnVpmQư bâyL6 giơDB4MUK̀, NsnVpmQam DsnVpmQạ TL6ước, rốZVKRCnt cuộc, cuDB4MUḲc dDB4MUKiện ZVKRCnđến nsnVpmQgày hôDB4MUKm DB4MUKnay, L6cũng snVpmQlà ZVKRCndo anh."

Cô gsnVpmQiương ngoZVKRCńn tsnVpmQay chisnVpmQ̉ đL6ến ngườiL6 aZVKRCnnh tZVKRCnrách snVpmQmóc, NDB4MUKam Dạ L6Tước cànZVKRCng kL6hông cDB4MUKó phủZVKRCn snVpmQnhận, làZVKRCn trácDB4MUKh nhiệZVKRCnm cuL6̉a anDB4MUKh, ansnVpmQh L6sẽ khônsnVpmQg snVpmQđẩy ra, mDB4MUKặc dùDB4MUK snVpmQngày DB4MUKđó TsnVpmQư ZVKRCnCần L6đã qL6uá kL6hích trưL6ớc, nhưngL6 hZVKRCnành độngDB4MUK đốiZVKRCn phó L6như vậy,snVpmQ L6dù sDB4MUKao ZVKRCncũng làZVKRCn anh.

"Anh muốL6n đoL6̀i vềZVKRCn nhL6ư thêsnVpmQ́ nàZVKRCno chứ?"L6 L6Dung ÂnL6 hai tL6ay chốnDB4MUKg L6ở gDB4MUKiường, snVpmQ"Cô L6ấy bâyL6 giờsnVpmQ coZVKRCǹn cósnVpmQ caDB4MUḰi snVpmQgì đểsnVpmQ snVpmQcác DB4MUKngười lấy ZVKRCnđi nữa?"

Nam DZVKRCnạ TướcDB4MUK nghisnVpmQêng đứngZVKRCn dL6ậy, đisnVpmQ vàDB4MUKo pDB4MUKhòng ngủ,L6 "Cho DB4MUK nên, cL6ô tDB4MUKa đổiL6 khuL6ôn mZVKRCnặt chíZVKRCnnh DB4MUKlà L6vì trL6ả thL6ù? CôDB4MUK tDB4MUKa khuấtsnVpmQ nhục,L6 bàDB4MUK nDB4MUKội L6cô ta chếL6t, nếuDB4MUK nhưDB4MUK vậy,DB4MUK vìsnVpmQ sasnVpmQo DB4MUKkhông trựcZVKRCn tZVKRCniếp tìmL6 tôi?"

Dung ZVKRCnÂn L6thấy asnVpmQnh ZVKRCnngồi vsnVpmQào bêsnVpmQn ZVKRCncạnh mìL6nh, thâDB4MUKn ảL6nh csnVpmQao lớn ngănZVKRCn trZVKRCnở aZVKRCńnh ssnVpmQáng nơDB4MUKi đỉnhZVKRCn đDB4MUKầu, côDB4MUK snVpmQđột nhZVKRCniên cDB4MUKảm gZVKRCniác râsnVpmQ́t mệtZVKRCn mỏi, chDB4MUKu toànZVKRCn DB4MUKở DB4MUKhai DB4MUKbên, tZVKRCnrơ mắtDB4MUK nhL6ìn ngườisnVpmQ kZVKRCnhác ZVKRCnđau đớDB4MUKn L6rồi DB4MUKlại khônsnVpmQg tZVKRCnhể vãn hồL6i, "ZVKRCnCô âDB4MUḰy nói,DB4MUK ngườiDB4MUK ZVKRCncô ấyDB4MUK khônDB4MUKg muôL6́n ZVKRCnthương tôZVKRCn̉n ZVKRCnnhất lasnVpmQ̀ tôi, snVpmQcô âsnVpmQ́y biếtZVKRCn csnVpmQhúng DB4MUKta ởsnVpmQ chunDB4MUKg, NL6am snVpmQDạ TưL6ớc, tôL6́i hôDB4MUKm đósnVpmQ, haZVKRCni người cũngDB4MUK khôngL6 csnVpmQó snVpmQxảy rsnVpmQa csnVpmQhuyện gì..."

Thông miZVKRCnnh nDB4MUKhư L6anh, cDB4MUKhỉ cầnDB4MUK DB4MUKnghĩ mL6ột chút,L6 L6là cL6ó tDB4MUKhể thông suốtDB4MUK nhưL6̃ng thưDB4MUḰ kiZVKRCna bZVKRCnan đâL6̀u DB4MUKkhông cosnVpmQ́ chuyệZVKRCnn gìL6, snVpmQNam DạL6 TướcL6 thuận thếDB4MUK nằmL6 dàZVKRCni tsnVpmQrên giưL6ờng, nDB4MUKói cáL6i gìL6 cũnL6g khDB4MUKông snVpmQcó nói,L6 nhắmsnVpmQ haZVKRCni mắtL6 lại.

Dạ DL6ạ dDB4MUKựa ởL6 bênsnVpmQ snVpmQcạnh, ZVKRCnbị đaZVKRCń môZVKRCṇt cáisnVpmQ, lâsnVpmQ̀n naZVKRCǹy ZVKRCnkhông kêu lêL6n nữaZVKRCn, bôZVKRCṇ dasnVpmQ́ng ZVKRCnim lăsnVpmQ̣ng càsnVpmQng lZVKRCnộ DB4MUKra vL6ẻ ZVKRCnđáng thương.

Tư CầL6n mấyL6 ngàyZVKRCn qL6ua snVpmQcũng khôngZVKRCn cóDB4MUK snVpmQđi làZVKRCnm, côL6 biếtDB4MUK snVpmQtrốn cũng vôDB4MUK dụnsnVpmQg, đợZVKRCni chuyệnL6 sáL6ng tỏ…snVpmQ cZVKRCnô lDB4MUKiền khônsnVpmQg DB4MUKcó đườnDB4MUKg thểL6 đi.

Chẳng DB4MUKqua là,snVpmQ côL6 ZVKRCnlàm ZVKRCnsao cũngZVKRCn kL6hông ngZVKRCnhĩ tớiDB4MUK NasnVpmQm DạsnVpmQ TướcZVKRCn L6sẽ tìm DB4MUKtới cửa.

Khi cL6ô mơZVKRCn̉ csnVpmQửa, thâL6̀n sắcZVKRCn rsnVpmQun sDB4MUKợ, rõZVKRCn raDB4MUK̀ng snVpmQkinh ngạc, ngươsnVpmQ̀i đaZVKRCǹn snVpmQông msnVpmQột DB4MUKmình đến,DB4MUK snVpmQTư CầnDB4MUK tDB4MUKránh DB4MUKra L6bên caDB4MUḲnh ysnVpmQ́ ZVKRCnnói asnVpmQnh vào.

Cô rótsnVpmQ DB4MUKcho anDB4MUKh lL6y nướZVKRCnc, NsnVpmQam DạZVKRCn TL6ước DB4MUKmười ngDB4MUKón taZVKRCny năsnVpmQ́m chặt, ZVKRCnTư CsnVpmQần mL6ặc qsnVpmQuần áoZVKRCn đơZVKRCnn giảnL6 ngồDB4MUKi đốL6i diZVKRCnện anh.

"Anh tớiZVKRCn, laZVKRCǹ L6vì chuyệnL6 HạsnVpmQ PhZVKRCni VsnVpmQũ sao?"

"Cô khônL6g L6sợ à?"L6 CDB4MUKon ngưDB4MUKơi NsnVpmQam DạL6 snVpmQTước beZVKRCńn nhọn qsnVpmQuét bZVKRCnốn snVpmQphía, cZVKRCnăn pDB4MUKhòng rL6ất đơnL6 giaZVKRCn̉n, khôngDB4MUK cDB4MUKó bàyL6 biệDB4MUKn snVpmQgì xinh đẹp.

"Lúc tsnVpmQôi bL6ắt đầuL6 lênsnVpmQ kêL6́ hosnVpmQạch, tZVKRCnôi đaZVKRCñ ksnVpmQhông nghĩ đL6ến nỗDB4MUKi ssnVpmQợ nữa.snVpmQ" DB4MUKMục đísnVpmQch cuL6̉a TL6ư CầnsnVpmQ đãZVKRCn đDB4MUKạt đượZVKRCnc, khL6ông L6cần phải giâDB4MUḰu giếmsnVpmQ nDB4MUKữa, “TôDB4MUKi biếsnVpmQt, anZVKRCnh sesnVpmQ̃ khôngsnVpmQ snVpmQbỏ quZVKRCna cZVKRCnho tZVKRCnôi, ZVKRCnHạ DB4MUKgia cũng DB4MUKsẽ snVpmQkhông boL6̉ qL6ua, tL6ôi đL6ã L6làm đượcZVKRCn đZVKRCnến nướcDB4MUK này,ZVKRCn đãDB4MUK cDB4MUKó thểDB4MUK xesnVpmQm như đòZVKRCni nơL6̣ đượcsnVpmQ rồi,snVpmQ chuyệnDB4MUK bàsnVpmQ nsnVpmQội, L6luật phasnVpmQ́p phaDB4MUḰn quyDB4MUKết DB4MUKrất cônDB4MUKg bằng saZVKRCno? TôiZVKRCn khôngZVKRCn muDB4MUKốn thsnVpmQứ snVpmQhư snVpmQvô đosnVpmQ́, cZVKRCnhân cDB4MUKhính đềnL6 mạDB4MUKng, L6tôi cũnDB4MUKg không ZVKRCn thể làsnVpmQm đươDB4MUḲc, chsnVpmQo nên,snVpmQ tDB4MUKôi raL6̣ch trZVKRCnên mặtsnVpmQ côsnVpmQ tsnVpmQa môZVKRCṇt đường."

Thật rL6a thì,snVpmQ tronZVKRCng thDB4MUKế gisnVpmQới cuZVKRCn̉a NDB4MUKam DạDB4MUK Tước,DB4MUK loạisnVpmQ ăDB4MUKn miếng trasnVpmQ̉ miếDB4MUKng DB4MUKnày găZVKRCṇp phảiDB4MUK khôL6ng iDB4MUḰt, aL6nh thậmL6 chíDB4MUK tDB4MUKìm khônsnVpmQg rDB4MUKa líZVKRCn do phZVKRCnản L6bác TZVKRCnư Cần.

Cô gaZVKRCńi bưngL6 chL6én L6trà đứnZVKRCng lsnVpmQên, L6đi đếnsnVpmQ snVpmQban côL6ng, “Ban DB4MUK đầu, tZVKRCnôi hậnZVKRCn csnVpmQả haL6i ngườisnVpmQ, cZVKRCnho nên,L6 tsnVpmQôi trởL6 lạL6i, L6chuyện thứL6 snVpmQnhất chính ZVKRCnlà DB4MUKtìm anhDB4MUK, ZVKRCntôi DB4MUKvốn địnhL6, DB4MUKđể saZVKRCnu khL6i aDB4MUKnh DB4MUKbiết đưZVKRCnợc tDB4MUKhân phận csnVpmQủa ZVKRCntôi, csnVpmQó ZVKRCnphải seL6̃ thấyZVKRCn rấtsnVpmQ ghêDB4MUK tởm,snVpmQ nhưnL6g ýZVKRCn nghĩDB4MUK baL6n đầusnVpmQ sL6au khi snVpmQgặp ZVKRCnDung ÂnZVKRCn đãL6 DB4MUKdao động.snVpmQ ZVKRCnTôi tL6ừng muốnsnVpmQ ZVKRCntừ L6anh, lsnVpmQàm DB4MUKra rấtsnVpmQ nhiều chDB4MUKuyện, nhưngsnVpmQ cuôsnVpmQ́i cùnDB4MUKg cũZVKRCnng ZVKRCnbỏ quasnVpmQ, chíL6nh tôL6i đãDB4MUK snVpmQkhông DB4MUKcó ZVKRCnhạnh phúDB4MUKc, liền muốnsnVpmQ cDB4MUKô ấyDB4MUK csnVpmQó thsnVpmQể hạL6nh phúc."

Nam DạZVKRCn TướcZVKRCn mộtDB4MUK lầsnVpmQn nZVKRCnữa nhìDB4MUKn kyL6̃ cZVKRCnô gL6ái này,snVpmQ DB4MUKbóng lưZVKRCnng cô mảsnVpmQnh maisnVpmQ, DB4MUKmặc mặcL6 ZVKRCndù tL6ư tưởngsnVpmQ snVpmQrất cựL6c đosnVpmQan, nhưL6ng khôngL6 phảiL6 kL6hông tL6hừa nhận, L6 cô đốiDB4MUK vớiL6 ngườiL6 tốtL6 vơDB4MUḰi mìnhDB4MUK, nhL6iệt tìL6nh baL6́o snVpmQđáp nồngsnVpmQ nZVKRCnhiệt, ngườiDB4MUK như snVpmQvậy, snVpmQyêu hậnL6 qL6uá rõDB4MUK ràng.

"Tôi từnL6g ksnVpmQhông L6cho laDB4MUK̀ mìnL6h lsnVpmQàm gìZVKRCn sZVKRCnai," ánh DB4MUKmắt lưDB4MUKớt quZVKRCna tL6ai TưDB4MUK CầnsnVpmQ nL6hìn vêL6̀ nơZVKRCni ZVKRCnxa, “NhưZVKRCnng snVpmQlần nàDB4MUKy, tDB4MUKôi lạiZVKRCn kDB4MUKhông có cDB4MUKách nàL6o snVpmQkhẳng định."

Cô gáiL6 cườiZVKRCn L6cười, ngDB4MUKón taL6y L6cầm chặZVKRCnt chéZVKRCnn trà,DB4MUK "TôisnVpmQ cũng vậy,”L6 côL6 csnVpmQười nL6hư DB4MUKkhông cL6ười nL6gẩng đầusnVpmQ nhìsnVpmQn vềZVKRCn L6nơi xZVKRCna, "NsnVpmQgày đsnVpmQó ởsnVpmQ Cám DB4MUK Dỗ, DB4MUKnếu nDB4MUKhư tôZVKRCni ZVKRCncó DB4MUKthể kiDB4MUKên nsnVpmQhẫn mộsnVpmQt snVpmQchút, cũnsnVpmQg sẽDB4MUK khônDB4MUKg cosnVpmQ́ cusnVpmQ̣c dsnVpmQiện như DB4MUK hôm nZVKRCnay, nhưL6ng tL6ôi khDB4MUKông cóL6!” TínZVKRCnh snVpmQtình TưsnVpmQ CDB4MUKần rDB4MUKất mạnsnVpmQh mẽsnVpmQ, DB4MUKcó lDB4MUKẽ, chZVKRCnuyện xưa mộtZVKRCn lầDB4MUKn nữaZVKRCn nsnVpmQhớ ZVKRCnlại… ZVKRCncô vâsnVpmQ̃n làsnVpmQ nsnVpmQhịn khôZVKRCnng đượcDB4MUK HạDB4MUK PL6hi VZVKRCnũ cL6ông kisnVpmQ́ch, nhưng vL6ừa ngDB4MUKhĩ tớL6i HZVKRCnạ TưDB4MUK̉ HạL6o… cDB4MUKô ZVKRCnnhất địnZVKRCnh snVpmQcó thểL6 nhDB4MUKịn xuống.

Cô nghĩsnVpmQ, snVpmQban đầuDB4MUK ZVKRCncô L6coi nhưL6 làDB4MUK căDB4MUḰn náL6t hsnVpmQàm DB4MUKrăng cũng coZVKRCń thểL6 nhịn.

Ánh nắngL6 xuyênsnVpmQ tZVKRCnhấu snVpmQđi vàosnVpmQ, chiếL6u vàoL6 gươngZVKRCn mặtZVKRCn NasnVpmQm Dạ TướcZVKRCn hiệnsnVpmQ lêsnVpmQn âDB4MUKm mịDB4MUK, môDB4MUK̃i nDB4MUKgũ quZVKRCnan củaL6 anZVKRCnh cũngDB4MUK rấL6t hDB4MUKoàn myL6̃, kếtDB4MUK L6hợp với snVpmQnhau, L6luôn ZVKRCnluôn lL6à ZVKRCnloại cDB4MUKao quýL6 màL6 mọZVKRCni ngươZVKRCǹi snVpmQđổ xsnVpmQô vàL6o. ZVKRCnNếu anh snVpmQ biết cZVKRCnó nZVKRCngày hDB4MUKôm ZVKRCnnay, snVpmQban đâZVKRCǹu seDB4MUK̃ khôZVKRCnng đDB4MUKối vL6ới côDB4MUK ấyDB4MUK nDB4MUKhư vâZVKRCṇy, nhiều lắmL6 chiDB4MUK̉ lsnVpmQà trừngZVKRCn tL6rị mZVKRCnấy ZVKRCntên L6kia, rốtL6 cuôsnVpmQ̣c, ZVKRCnDung ÂnsnVpmQ nóiL6 khôDB4MUKng saL6i, người snVpmQgây nêL6n hL6ết thảsnVpmQy chuysnVpmQện này,L6 thậtsnVpmQ snVpmQra làDB4MUK anh.

Bọn họDB4MUK đứnsnVpmQg ởZVKRCn L6cùng mZVKRCnột phDB4MUKòng, cũnDB4MUKg khDB4MUKông ZVKRCncó L6như tronZVKRCng tưởL6ng tượng, thủsnVpmQy hỏaL6 L6bất dL6ung, L6hai snVpmQtay TsnVpmQư CầnZVKRCn cảmsnVpmQ ZVKRCnnhận đượcZVKRCn nhiệtZVKRCn đôsnVpmQ̣ củsnVpmQa tách tràL6, "AnDB4MUKh sẽL6 đsnVpmQối xửZVKRCn ZVKRCntốt vơsnVpmQ́i DunL6g ÂZVKRCnn, đúDB4MUKng không?"

"Sao côZVKRCn lạiZVKRCn L6cho lZVKRCnà, côL6 ấyZVKRCn ởZVKRCn bênL6 casnVpmQ̣nh tôisnVpmQ sẽL6 hạnh phúc?"

Tư CầnsnVpmQ suZVKRCny snVpmQnghĩ mZVKRCnột chDB4MUKút, DB4MUKchậm rãiDB4MUK snVpmQnói, "TrựcL6 ZVKRCngiác thôi, L6 anh hZVKRCnôm naL6y đếnZVKRCn nơiZVKRCn nZVKRCnày, khẳngDB4MUK địL6nh cuZVKRCñng L6là vìDB4MUK DL6ung Ân,DB4MUK thậtZVKRCn L6ra tsnVpmQhì, chZVKRCno dù DB4MUKanh kDB4MUKhông tìmsnVpmQ tôi,DB4MUK tôiZVKRCn cũnDB4MUKg ssnVpmQẽ L6tìm L6anh. DB4MUKDĩ nhiênL6, chúngZVKRCn tDB4MUKa khL6ông lsnVpmQàm đượL6c bạn bZVKRCnè, tZVKRCnhậm chísnVpmQ từngL6 cóZVKRCn DB4MUKý nghisnVpmQ̃ L6đem đDB4MUKối pL6hương đưL6a vàsnVpmQo csnVpmQhỗ chết,ZVKRCn gDB4MUKặp qL6ua L6lần này vềL6 ZVKRCnsau, cũnsnVpmQg L6đừng cL6ó L6gặp mặDB4MUKt lZVKRCnại nZVKRCnữa, nóL6i vớL6i DunZVKRCng ÂnsnVpmQ, tôiDB4MUK L6lạc tZVKRCnới tình trạnDB4MUKg ZVKRCnhôm nasnVpmQy, khôsnVpmQng ZVKRCnliên quaZVKRCnn snVpmQgì đDB4MUKến anh..."

“Trả nợL6 DB4MUKvà trừngsnVpmQ phạt,ZVKRCn L6là haDB4MUKi loạsnVpmQi phươngDB4MUK thưL6́c ksnVpmQhông giống ZVKRCnnhau, snVpmQtôi bsnVpmQên nàyDB4MUK, L6tôi seL6̃ buôngL6 L6tay chuyệnsnVpmQ nsnVpmQày DB4MUKvì tZVKRCnôi msnVpmQà dưL6̣ng lên, DB4MUKhôm DB4MUKnay biếnDB4MUK thDB4MUKành nsnVpmQhư vậy,ZVKRCn DB4MUKtôi muôL6́n đL6ến đâysnVpmQ kếtsnVpmQ tL6húc. VZVKRCnì ÂL6n Ân,L6 tôi cũL6ng ZVKRCnkhông tsnVpmQhể tiếpZVKRCn tDB4MUKục làmsnVpmQ chuyệnL6 tôDB4MUK̉n thươngZVKRCn ZVKRCncô, nhưnsnVpmQg HạsnVpmQ snVpmQgia bêL6n kia, bọnDB4MUK hoZVKRCṇ sZVKRCnẽ cZVKRCnó hànDB4MUKh đsnVpmQộng củsnVpmQa ZVKRCnhọ, tôiZVKRCn L6sẽ kDB4MUKhông nhusnVpmQ́ng tDB4MUKay, ZVKRCnđó là chZVKRCnuyện gDB4MUKiữa L6các nDB4MUKgười, tôZVKRCni khôngDB4MUK snVpmQcách naL6̀o ZVKRCngiúp côsnVpmQ, ZVKRCncô hiểuDB4MUK chưa?" NamDB4MUK DạDB4MUK TướcZVKRCn nóisnVpmQ rsnVpmQất thựcDB4MUK L6tế, cZVKRCnô vDB4MUKén lênDB4MUK khDB4MUKóe mZVKRCniệng gậtZVKRCn đầu,snVpmQ aZVKRCnnh tDB4MUKa cósnVpmQ thểZVKRCn vì DuZVKRCnng ÂnL6 làDB4MUKm đưL6ợc chL6uyện nZVKRCnày, đúDB4MUKng L6là khôDB4MUKng dễ.

Nam DạZVKRCn TDB4MUKước khônZVKRCng cóDB4MUK ởZVKRCn lâZVKRCnu, DB4MUKTư snVpmQCần nL6ói rấZVKRCnt đúnL6g, bọL6n hL6ọ khZVKRCnông là bạnL6, DB4MUKnếu khsnVpmQông phảDB4MUKi ởDB4MUK giữaZVKRCn DB4MUKcó DB4MUKmột DusnVpmQng ÂL6n, L6bọn hZVKRCnọ sớmL6 đsnVpmQã bắtZVKRCn đầuZVKRCn chém L6giết lẫnsnVpmQ nhau.

Lúc DB4MUKNam DL6ạ TướcsnVpmQ mL6ở cZVKRCnửa đL6i rL6a ngoài,L6 giậtDB4MUK miDB4MUK̀nh kL6inh ngạc, snVpmQ xoa vDB4MUKai ngườL6i đDB4MUKàn ôngDB4MUK điDB4MUK L6ra ngoài.

Tư CZVKRCnần khônZVKRCng snVpmQcó ngsnVpmQhe đượcZVKRCn âmZVKRCn thansnVpmQh DB4MUKđóng cửa,L6 cDB4MUKô snVpmQxoay người ZVKRCn lại, liDB4MUKền thấyDB4MUK HasnVpmQ̣ L6Tử HạoL6 đứngsnVpmQ DB4MUKở cửa.

Chén tL6rà tronsnVpmQg lònL6g bL6àn DB4MUKtay rơDB4MUKi xuốngL6 msnVpmQặt đấL6t, nướDB4MUKc tsnVpmQrà ấZVKRCnm áDB4MUKp bắn tL6ung tóDB4MUKe L6lưng bL6àn chânsnVpmQ TưsnVpmQ Cần,ZVKRCn cDB4MUKô snVpmQtheo ZVKRCnbản nZVKRCnăng lL6ui lại,ZVKRCn DB4MUKmặc snVpmQdù sớmZVKRCn DB4MUKmuộn cũng snVpmQsẽ DB4MUKgặp, snVpmQnhưng nếL6u kDB4MUKhông phảL6i NaL6m L6Dạ TDB4MUKước đZVKRCni snVpmQra ngDB4MUKoài, TZVKRCnư CầDB4MUKn cZVKRCnhắc chắDB4MUKn sẽ khônZVKRCng đểL6 anDB4MUKh vàosnVpmQ. ChDB4MUKân tasnVpmQy L6cô DB4MUKluống cuZVKRCnống ZVKRCnđứng ởDB4MUK baDB4MUKn DB4MUKcông, HasnVpmQ̣ TửsnVpmQ HaZVKRCṇo đóng cửaDB4MUK lạiZVKRCn, mặcDB4MUK chiếsnVpmQc áoDB4MUK khL6oác mZVKRCnàu nZVKRCnâu, DB4MUKcằm kL6iên nghịsnVpmQ L6lộ ZVKRCnra DB4MUKmấy phầnZVKRCn ZVKRCnlạnh lùng, râuZVKRCn ZVKRCnmép lâuZVKRCn ngàZVKRCny snVpmQkhông cạo.

Hai ngườiDB4MUK liếcL6 L6nhau mDB4MUKột cásnVpmQi, TZVKRCnư L6Cần lưsnVpmQớt snVpmQqua nhữngDB4MUK mãnZVKRCnh vỡ kiaL6 L6đi vsnVpmQào phòng.

Hạ TửZVKRCn HDB4MUKạo L6thấy snVpmQcô muốnZVKRCn đDB4MUKi vàL6o phòngZVKRCn ngủ,DB4MUK hắnsnVpmQ nắZVKRCnm csnVpmQhặt tasnVpmQy cô, dùngZVKRCn DB4MUKsức rấtL6 L6mạnh, dsnVpmQường nhưDB4MUK muDB4MUKốn bẻL6 gãZVKRCny taZVKRCny TZVKRCnư snVpmQCần, mặcZVKRCn dùL6 đausnVpmQ, nZVKRCnhưng cô cũnDB4MUKg DB4MUKcắn rsnVpmQăng kDB4MUKhông snVpmQcó kêuZVKRCn lên.

"Tại saoL6?” hắsnVpmQn hỏi.

Tư CầDB4MUKn cóL6 L6thể ZVKRCnnói vsnVpmQới mọisnVpmQ nL6gười, “TôiL6 kL6hông hZVKRCnối DB4MUKhận”, DB4MUKduy nhất khL6ông L6thể đốiZVKRCn DB4MUKmặt vớiL6 HL6ạ TửDB4MUK Hạo.

Người đànsnVpmQ ônDB4MUKg nZVKRCnắm csnVpmQhặt hDB4MUKai vaL6i snVpmQcủa snVpmQcô, kZVKRCnéo côDB4MUK đến,ZVKRCn ZVKRCnvội vãL6 đặt côDB4MUK trướcZVKRCn mặtDB4MUK mìnhDB4MUK, "TạisnVpmQ saoL6, ZVKRCnchúng snVpmQta vDB4MUKốn DB4MUKlà cZVKRCnó DB4MUKthể tL6hật tsnVpmQốt, csnVpmQô snVpmQtại sao snVpmQ muốn làsnVpmQm nhDB4MUKư vậDB4MUKy? TrDB4MUKần Cần!"

Hắn ZVKRCnlay bảZVKRCn vasnVpmQi L6của côZVKRCn, côL6 L6chỉ cảmDB4MUK snVpmQthấy bDB4MUKên tL6rong đsnVpmQôi L6mắt thế gZVKRCniới L6tan thànhDB4MUK nhữnL6g mảnhDB4MUK L6nhỏ, cL6àng lúsnVpmQc cànZVKRCng mơDB4MUK hồ,snVpmQ “TôiDB4MUK kL6hông gZVKRCnọi DB4MUKlà TrDB4MUKần Cần, tênZVKRCn củZVKRCna tôisnVpmQ lL6à TL6ư Cần."

Người đànL6 ônDB4MUKg đốiDB4MUK vớiZVKRCn cáiZVKRCn tênZVKRCn snVpmQnày cũsnVpmQng chưZVKRCna qusnVpmQen DB4MUKthuộc, "Tại saZVKRCno ZVKRCncô muốZVKRCnn gạL6t tôi?"

Thân thsnVpmQể mảnhsnVpmQ khảZVKRCnnh củDB4MUKa ZVKRCncô snVpmQtrong snVpmQlòng ZVKRCnbàn L6tay L6anh csnVpmQàng snVpmQlộ ra vsnVpmQẻ gầyDB4MUK yếu,snVpmQ DB4MUKtóc qL6uăn cL6he ởsnVpmQ L6tay ngườsnVpmQi đànZVKRCn ôsnVpmQng, ZVKRCnTư CầnDB4MUK ởsnVpmQ rấDB4MUKt gDB4MUKần hắnL6, cDB4MUKó L6thể nhìn thấyDB4MUK coDB4MUKn nsnVpmQgười mDB4MUKàu đỏL6 tươL6i, "TửZVKRCn Hạo,L6 L6anh bZVKRCniết tạiL6 snVpmQsao không?"

"Nói L6cho ZVKRCntôi bisnVpmQết." GisnVpmQọng nósnVpmQi ngưL6ời đL6àn snVpmQông tràn đầyZVKRCn thốngDB4MUK khL6ổ, kZVKRCnhàn vDB4MUKô cùng.

"Được.” ZVKRCnTư CDB4MUKần mặtDB4MUK L6không thấyDB4MUK đổiDB4MUK chốZVKRCnng lL6ại áZVKRCnnh mắtZVKRCn của hắn,DB4MUK “L6Anh sẽZVKRCn khôsnVpmQng qsnVpmQuên, trướcZVKRCn đâyL6 khôngDB4MUK lsnVpmQâu, snVpmQem củsnVpmQa asnVpmQnh đãL6 đụngsnVpmQ mZVKRCnột lãsnVpmQo bà chứ?"

Hạ L6Tử HạosnVpmQ cDB4MUKon nZVKRCngươi nhL6ư snVpmQkiếm sắcsnVpmQ thsnVpmQâm ZVKRCnthúy, lZVKRCnắc đầu, “Cô..."

"Đúng, đóZVKRCn làDB4MUK bZVKRCnà nộL6i tL6ôi." NướcDB4MUK mắtL6 qsnVpmQuá mZVKRCnức nặnL6g nề, cL6uối DB4MUKcùng vẫnZVKRCn chL6ảy rZVKRCna, chảsnVpmQy xusnVpmQống đếnL6 khóesnVpmQ miệnsnVpmQg, mặnZVKRCn sáZVKRCnp lL6àm ngườiZVKRCn tDB4MUKa nôsnVpmQn mL6ửa, “Bà lL6à ngườL6i thânL6 dDB4MUKuy L6nhất củaZVKRCn tôiZVKRCn, esnVpmQm củaZVKRCn ansnVpmQh đsnVpmQã snVpmQtông chếtL6 bZVKRCnà, cònZVKRCn cDB4MUKó, tL6ôi sDB4MUKở dĩ đốiZVKRCn xửL6 vớZVKRCni csnVpmQô DB4MUKta L6như vậy,L6 làDB4MUK snVpmQbởi vL6ì tôiL6 cũL6ng đL6ã L6bị nhDB4MUKư DB4MUKvậy, HạL6 TDB4MUKử Hạo,L6 tôi bZVKRCnị ngZVKRCnười snVpmQta cưỡnDB4MUKg dâZVKRCnm, aL6nh cDB4MUKó biếtsnVpmQ không?"

Tóc nsnVpmQgắn củaZVKRCn ngườiZVKRCn đànL6 L6ông dườngDB4MUK DB4MUKnhư dZVKRCnựng thẳngZVKRCn DB4MUKlên, mười ngónZVKRCn tDB4MUKay asnVpmQnh dL6ùng sứcL6, L6trên mặtL6 hiL6ện rDB4MUKa vẻZVKRCn ZVKRCnkhó tinDB4MUK, snVpmQ"Không thểsnVpmQ nàosnVpmQ, lDB4MUKà ai, lsnVpmQà ai?"

"Anh đisnVpmQ snVpmQvề L6hỏi HạsnVpmQ PhL6i snVpmQVũ sẽL6 biZVKRCnết thôZVKRCni,” DB4MUKTư DB4MUKCần biL6ết mìnhsnVpmQ tàn L6nhẫn, cL6ô lúcDB4MUK này,snVpmQ tsnVpmQrong taDB4MUKy nZVKRCnhư nZVKRCnắm lấyL6 mDB4MUKột cZVKRCnon ZVKRCndao hasnVpmQi DB4MUKlưỡi, đâmDB4MUK TL6ư CầL6n một nhátsnVpmQ đL6ồng DB4MUKthời cũngsnVpmQ hunsnVpmQg hănL6g khoéZVKRCnt vàosnVpmQ ZVKRCnchính mìnsnVpmQh, “ZVKRCnTôi snVpmQở bênsnVpmQ cạnDB4MUKh L6anh, cũng L6là vìDB4MUK trảL6 thù,ZVKRCn ZVKRCnchuyện anL6h nhậZVKRCnn hốZVKRCni lộZVKRCn, snVpmQcũng lDB4MUKà tôiZVKRCn aZVKRCnn bàisnVpmQ, bâyZVKRCn giờ,snVpmQ anh L6cuối cùsnVpmQng cũnDB4MUKg hiểuL6 hếtDB4MUK rồiZVKRCn chứ?"

Hạ snVpmQTử HZVKRCnạo vuDB4MUKng cánhDB4MUK taZVKRCny, TưDB4MUK CZVKRCnần nsnVpmQgã xDB4MUKuống gZVKRCnhế sZVKRCnalon, đầu choángL6 vángDB4MUK hoL6a mắt,DB4MUK hắL6n chL6ỉ cảDB4MUKm DB4MUKthấy cảL6 bộDB4MUK snVpmQngực giốngZVKRCn nsnVpmQhư làZVKRCn muốnsnVpmQ ZVKRCnnổ snVpmQtung lừa gạt,L6 pL6hản bZVKRCnội, hắnL6 yêDB4MUKu ZVKRCnngười phụZVKRCn nữZVKRCn ZVKRCnnày sâusnVpmQ đsnVpmQậm DB4MUKnhư vậy,L6 cũL6ng vZVKRCnì ZVKRCncô mDB4MUKà khôngZVKRCn tiếc snVpmQtrở mặZVKRCnt vớZVKRCni msnVpmQọi nL6gười tronDB4MUKg nhZVKRCnà, mL6uốn chDB4MUKo ZVKRCncô mộDB4MUKt giL6a L6đình, hắDB4MUKn L6quý tDB4MUKrọng như tZVKRCnhế, nhưngZVKRCn đsnVpmQổi lạiDB4MUK L6là cáiZVKRCn gì?

Phanh thâsnVpmQy xZVKRCné xáDB4MUKc, csnVpmQũng khôngL6 cóL6 đauZVKRCn nsnVpmQhư vậZVKRCny. HZVKRCnạ DB4MUKTử Hạo DB4MUK đứng ởDB4MUK tronZVKRCng pZVKRCnhòng kL6hách, nhớZVKRCn tớDB4MUKi ZVKRCngương mL6ặt eDB4MUKm gáiZVKRCn bịDB4MUK hủyDB4MUK hoại,L6 nhớL6 tDB4MUKới cZVKRCnô ta nửDB4MUKa đL6êm thấyDB4MUK ácZVKRCn snVpmQmộng thứcsnVpmQ giấc,DB4MUK ZVKRCnhắn chL6ỉ cDB4MUKảm tL6hấy cànsnVpmQg ngàyZVKRCn snVpmQcàng áyDB4MUK náyZVKRCn, dường như,snVpmQ chZVKRCnính mìDB4MUKnh lZVKRCnà huDB4MUKng thủDB4MUK giZVKRCnán snVpmQtiếp phDB4MUKá hủL6y cô.

"Là snVpmQmắt tôisnVpmQ bịsnVpmQ DB4MUKmù, tL6ôi snVpmQnghĩ côDB4MUK thậtDB4MUK tâmsnVpmQ, DB4MUKmọi ngườZVKRCni trong snVpmQnhà đL6ều pL6hản đZVKRCnối, tôDB4MUKi nhưZVKRCn kDB4MUKẻ điênDB4MUK vẫnsnVpmQ kL6iên tsnVpmQrì, PDB4MUKhi VsnVpmQũ lúZVKRCnc ấsnVpmQy đsnVpmQã ZVKRCnnhắc nhởDB4MUK tôi,snVpmQ nói snVpmQcô cùL6ng NaL6m DB4MUKDạ TsnVpmQước quZVKRCnan hệsnVpmQ khônDB4MUKg pDB4MUKhải nôL6ng L6cạn, nóDB4MUK cònsnVpmQ xeL6m qDB4MUKua DB4MUKhình các ngZVKRCnười DB4MUKlên giườDB4MUKng, nhưnZVKRCng lDB4MUKà tDB4MUKôi ksnVpmQêu nZVKRCnó csnVpmQâm miệZVKRCnng. BởiDB4MUK vì,L6 nhL6ững chuyệnZVKRCn đL6ó cL6ũng là chuDB4MUKyện L6trước khL6i tôsnVpmQi bL6iết côZVKRCn, tôisnVpmQ kDB4MUKhông qZVKRCnuan tâm,snVpmQ ZVKRCntôi DB4MUKcứ tưởnL6g rL6ằng, tôDB4MUKi có thL6ể chL6o côDB4MUK mộtDB4MUK cuộcL6 snVpmQsống mớL6i, bắZVKRCnt ZVKRCnđầu lL6ại từDB4MUK đầu...L6" HạDB4MUK TửsnVpmQ snVpmQHạo nL6ói xosnVpmQng lời cuốL6i cùnsnVpmQg, snVpmQnhư DB4MUKmột đứDB4MUKa L6bé snVpmQngồi chồZVKRCnm DB4MUKhổm trênL6 mL6ặt L6đất khóc,snVpmQ DB4MUKhai snVpmQtay aZVKRCnnh dùL6ng sức nắmDB4MUK L6lấy tóZVKRCnc mìL6nh, cầZVKRCnm snVpmQlên DB4MUKquả đấsnVpmQm ZVKRCnhung hăngsnVpmQ nệL6n tZVKRCnrên đầu.

Tư DB4MUKCần khônZVKRCng L6chịu nổL6i chZVKRCnảy nướcsnVpmQ mDB4MUKắt, ZVKRCnkhí lựcsnVpmQ đứngL6 lsnVpmQên DB4MUKcô cũng khôngsnVpmQ cóDB4MUK, haL6i đầusnVpmQ gZVKRCnối quDB4MUKỳ bòsnVpmQ đsnVpmQến bêsnVpmQn ngL6ười đàDB4MUKn ôngDB4MUK, “TDB4MUKử HạL6o, thậDB4MUKt DB4MUKxin lỗL6i, thật xiDB4MUKn lỗi..."

Cô khônZVKRCng ngsnVpmQhĩ đếL6n chsnVpmQính mìnhZVKRCn lZVKRCnại đauZVKRCn nhDB4MUKư vậy,snVpmQ tisnVpmQm đsnVpmQã snVpmQbị xé nsnVpmQát, csnVpmQô DB4MUKcố gắL6ng kéoL6 taDB4MUKy ngườisnVpmQ đàL6n ôngL6, muZVKRCnốn L6ôm anhsnVpmQ, ZVKRCnnhưng HZVKRCnạ TửDB4MUK HaDB4MUḲo không snVpmQmuốn ZVKRCncô đụZVKRCnng chDB4MUKạm, asnVpmQnh dùnDB4MUKg lsnVpmQực snVpmQhất raDB4MUK, khônDB4MUKg cZVKRCnòn kDB4MUKịp tZVKRCnhu lạisnVpmQ quảZVKRCn đấZVKRCnm rơZVKRCni vL6ào mặt TZVKRCnư CL6ần. NgườiL6 đsnVpmQàn DB4MUKông đsnVpmQứng lên,L6 đốsnVpmQt ngZVKRCnón tL6ay nZVKRCnắm chặt,DB4MUK DB4MUKtrên mặtZVKRCn snVpmQđầy nước mắtDB4MUK, sL6au kDB4MUKhi ngẩnZVKRCn nL6gơ đếnZVKRCn đáyZVKRCn mắDB4MUKt trởL6 ZVKRCnthành mộtDB4MUK mL6ảnh lạnhDB4MUK nZVKRCnhư DB4MUKbăng, anZVKRCnh cũng khôDB4MUKng qsnVpmQuay đầusnVpmQ lạisnVpmQ điZVKRCn rL6a ngoài.

Dung snVpmQÂn nsnVpmQhận DB4MUKđược điệnsnVpmQ thoại,L6 lúcZVKRCn csnVpmQhạy đếDB4MUKn, đãsnVpmQ làDB4MUK buổDB4MUKi tối.

Cửa nDB4MUKhà TsnVpmQư CầDB4MUKn mởsnVpmQ rộL6ng, hZVKRCnàng DB4MUKxóm L6ở ngL6oài cửaDB4MUK thỉsnVpmQnh thoảnL6g ngó vào.

Bên trsnVpmQong phòngDB4MUK kháZVKRCnch, bừaL6 bộn,snVpmQ loDB4MUKn bZVKRCnia cùsnVpmQng gạL6c tànZVKRCn thuốcL6, gối, tấL6t cảZVKRCn nhsnVpmQững đồsnVpmQ vậtsnVpmQ L6có thL6ể nDB4MUKém đượcDB4MUK đầZVKRCnu nằmsnVpmQ snVpmQdưới đDB4MUKất. L6Dung DB4MUKÂn đóngZVKRCn cửa DB4MUK lại, ZVKRCnở sL6au rèZVKRCnm L6cửa sổZVKRCn tìsnVpmQm đượcDB4MUK DB4MUKTư Cần.

CÔ chậtL6 vậL6t ZVKRCnđem msnVpmQặt chôDB4MUKn ởDB4MUK hasnVpmQi đầuL6 gối,ZVKRCn trênDB4MUK cL6ổ L6tay trL6ái, máu tươiDB4MUK snVpmQchảy raL6, DB4MUKDung ÂnsnVpmQ L6nhẹ kZVKRCnéo đsnVpmQầu csnVpmQủa snVpmQcô, L6chỉ thấyL6 tsnVpmQrên mặtDB4MUK côDB4MUK sL6ưng lêDB4MUKn một mảngZVKRCn lớL6n, khóesnVpmQ mL6iệng ZVKRCnrách toạcDB4MUK, "TưL6 CầL6n, ZVKRCnchuyện gìL6 xảysnVpmQ raDB4MUK, cL6ó phảiL6 aDB4MUKi đánhZVKRCn cậu không?"

Bên chân,ZVKRCn lL6à mộtL6 coZVKRCnn dDB4MUKao cắtsnVpmQ tDB4MUKỉa. snVpmQCô snVpmQkhắc ZVKRCntại csnVpmQhính ZVKRCncổ tay mìnhL6 bZVKRCna cL6hữ “DB4MUKHạ TưL6̉ HDB4MUKạo”, hơL6n L6nữa, ksnVpmQhắc ZVKRCnrất sâDB4MUKu, mỗiZVKRCn mL6ột vZVKRCnết daDB4MUKo lZVKRCnàm ráL6ch toạc ZVKRCnda thịt.

" DunZVKRCng Ân,DB4MUK msnVpmQình thậtL6 ZVKRCnsự yêuDB4MUK anL6h ấy,snVpmQ ZVKRCnyêu đếnZVKRCn tậL6n xưDB4MUKơng tủy... KDB4MUKhắc ZVKRCnsâu, nhDB4MUKưng, snVpmQmình bâyL6 giờsnVpmQ DB4MUKđã snVpmQmất L6anh ấL6y rồi...”TócDB4MUK snVpmQTư L6Cần rốiZVKRCn bù,L6 cô bắtsnVpmQ đưL6ợc cánZVKRCnh L6tay DunDB4MUKg Ân,ZVKRCn “LàL6m saZVKRCno snVpmQbây giZVKRCnờ, snVpmQcó phảisnVpmQ L6mình L6sẽ khL6ông bDB4MUKao L6giờ cóL6 thể tZVKRCnìm aDB4MUKnh ấyDB4MUK trởDB4MUK vL6ề nữaDB4MUK đúngsnVpmQ không?"

Dung ÂnL6 cL6hỉ ZVKRCncảm thấysnVpmQ csnVpmQổ họngL6 khsnVpmQô ráL6p khósnVpmQ chDB4MUKịu, csnVpmQô biết,DB4MUK Tư CsnVpmQần DB4MUKcuối cùL6ng cũZVKRCnng sẽL6 cL6ó ngsnVpmQày hốiZVKRCn hậL6n, cL6ô ômDB4MUK haZVKRCni bsnVpmQai snVpmQcô gL6ái, “TZVKRCnư CDB4MUKần, L6đứng lên ZVKRCn đi, cDB4MUKhúng tZVKRCna vL6ào phònsnVpmQg trước."

"Ban đầusnVpmQ DB4MUKlúc cậuL6 khuyZVKRCnên mìnhsnVpmQ, mìnL6h kL6hông nghZVKRCne, nhưL6ng bZVKRCnây giờ, tiZVKRCnm csnVpmQủa L6mình rấtDB4MUK đauDB4MUK rấZVKRCnt đau..ZVKRCn.” haDB4MUKi tZVKRCnay DB4MUKTư CầnL6 snVpmQdán chặtL6 trướcDB4MUK ngực,snVpmQ ZVKRCnba chữ HaDB4MUḲ TửZVKRCn HDB4MUKạo trênDB4MUK tayDB4MUK, vìDB4MUK L6cô dùngZVKRCn sứL6c màDB4MUK másnVpmQu tươiDB4MUK chảyZVKRCn raZVKRCn, chấL6t lsnVpmQỏng rL6ỉ ra đỏZVKRCn sẫL6m, chóisnVpmQ mL6ắt khôDB4MUKng thôi.

"Anh ấyDB4MUK DB4MUKnói, snVpmQanh ấyL6 ZVKRCnkhông qL6uan L6tâm đếnZVKRCn quáL6 khứsnVpmQ củaL6 mình, aDB4MUKnh ấyZVKRCn muốL6n cướisnVpmQ mìDB4MUKnh, DDB4MUKung ÂnZVKRCn, aZVKRCnnh ấyZVKRCn L6nói musnVpmQốn kếtsnVpmQ hônZVKRCn L6với mình...”snVpmQ TZVKRCnư Cần snVpmQ ngồi dL6ưới đL6ất, vừaZVKRCn kDB4MUKhóc vừaL6 cDB4MUKười, trZVKRCnên mặtZVKRCn nướcDB4MUK mắtZVKRCn cùZVKRCnng ZVKRCnmáu hL6òa vàL6o nhL6au, ZVKRCncô đến bâysnVpmQ giL6ờ vẫnZVKRCn L6cô đơn,DB4MUK hsnVpmQiện snVpmQtại, thậtL6 khDB4MUKó ksnVpmQhăn DB4MUKcó ngườiDB4MUK nDB4MUKói L6yêu cDB4MUKô, musnVpmQốn cho L6 cô mộtDB4MUK gisnVpmQa DB4MUKđình ấmDB4MUK ápL6, nhDB4MUKưng HasnVpmQ̣ TửL6 HZVKRCnạo, csnVpmQho L6dù cDB4MUKô thậZVKRCnt muốL6n tiếpsnVpmQ nhậnL6 tìnhZVKRCn yêu DB4MUKcủa ZVKRCnanh, họZVKRCn cũsnVpmQng khôngsnVpmQ ZVKRCncó mộtZVKRCn cDB4MUKhút khảDB4MUK năng.

Yêu snVpmQsâu đậmZVKRCn nhsnVpmQư vậyZVKRCn, vZVKRCnừa mZVKRCnới DB4MUKbắt đsnVpmQầu, L6cũng đãDB4MUK ZVKRCnsắp chếDB4MUKt DB4MUKđi, nó đượcDB4MUK huZVKRCnn đúcL6 từDB4MUK tuyDB4MUKệt vọnsnVpmQg vàL6 cừusnVpmQ hậnL6, sL6au ZVKRCnkhi mọcL6 ZVKRCnrể nZVKRCnẩy DB4MUKmầm, L6nhất địnhL6 sẽ cZVKRCnhết nosnVpmQn. snVpmQTư CZVKRCnần csnVpmQhặt lấL6y DsnVpmQung ÂnL6, côZVKRCn khDB4MUKông muốDB4MUKn L6một snVpmQmình csnVpmQô snVpmQđơn ởZVKRCn chỗZVKRCn nàyL6, cô cảmsnVpmQ gisnVpmQác mL6ình ZVKRCnsắp điênL6 rồZVKRCni, "MìL6nh snVpmQtại sDB4MUKao lạiDB4MUK ysnVpmQêu aZVKRCnnh ấyDB4MUK, DB4MUKtại sao?"

Dung ÂnL6 ZVKRCnmân khẩnZVKRCn đôisnVpmQ môL6i, mặcZVKRCn dsnVpmQù nsnVpmQhư DB4MUKvậy, DB4MUKbên troL6ng đôisnVpmQ mắDB4MUKt vẫn làZVKRCn mL6ơ hồZVKRCn hơsnVpmQi nước.

“Tư CZVKRCnần, hãysnVpmQ quêDB4MUKn hếtDB4MUK đi..."

"Mình khôngDB4MUK qusnVpmQên được,”ZVKRCn TZVKRCnư DB4MUKCần thấsnVpmQt thL6anh ksnVpmQhóc rống,L6 "Dung DB4MUKÂn, cậZVKRCnu đừnZVKRCng nsnVpmQói, hãysnVpmQ ngZVKRCnhe mDB4MUKình L6nói đượcZVKRCn khônsnVpmQg, mL6ình cL6ó rấtL6 nhiều điềusnVpmQ muốnsnVpmQ nói..."

Hai snVpmQngười DB4MUKco rúL6c snVpmQở L6sau ZVKRCnrèm cửaDB4MUK L6sổ, ôZVKRCnm nsnVpmQhau thậtZVKRCn chặt,snVpmQ TZVKRCnư DB4MUKCần nói, ksnVpmQhi cZVKRCnòn L6bé, L6lúc côDB4MUK cảmsnVpmQ tL6hấy côL6 đơL6n, liềnL6 thísnVpmQch núpDB4MUK tronL6g góDB4MUKc, hZVKRCnoặc làL6 trốn trDB4MUKong chăZVKRCnn, cZVKRCnhỉ cầsnVpmQn DB4MUKcó tDB4MUKhể L6đem chZVKRCnính mìnhsnVpmQ giấDB4MUKu DB4MUKđi. CôsnVpmQ DB4MUKnói DuZVKRCnng DB4MUKÂn thZVKRCnật giống nhsnVpmQư bsnVpmQà nội,L6 gL6iống DB4MUKbà nDB4MUKội sZVKRCnờ sờsnVpmQ đầuZVKRCn củL6a cô,DB4MUK snVpmQnói ZVKRCnA Cần,ZVKRCn làmsnVpmQ sZVKRCnao bL6ây giờsnVpmQ mớL6i ZVKRCnvề, đừng lDB4MUKàm ZVKRCnquá sức...

Dung ÂnsnVpmQ thậtZVKRCn khôDB4MUKng cZVKRCnó chZVKRCnen vàDB4MUKo DB4MUKnói, snVpmQcô rấtDB4MUK asnVpmQn tZVKRCnĩnh L6nghe, nước snVpmQ mắt chảZVKRCny xuốZVKRCnng DB4MUKrơi đếnL6 trênsnVpmQ ZVKRCnmu bàL6n DB4MUKtay, DB4MUKtừng giọtsnVpmQ nZVKRCnở rộ.

Tư CầnDB4MUK nóL6i côL6 cùnsnVpmQg HạDB4MUK TửDB4MUK HạosnVpmQ bắtDB4MUK đầu,ZVKRCn csnVpmQô DB4MUKnói, bọnDB4MUK họsnVpmQ gặp nhZVKRCnau snVpmQở CL6ám DỗL6, lúDB4MUKc ấyDB4MUK aZVKRCnnh đứngDB4MUK tronZVKRCng đZVKRCnám snVpmQngười, hZVKRCnạc giZVKRCnữa DB4MUKbầy gà,L6 nZVKRCnhìn qZVKRCnua một cái,L6 đDB4MUKã hấpsnVpmQ dẫZVKRCnn cô.

Cô nóisnVpmQ, DB4MUKlần đầsnVpmQu giữaZVKRCn haL6i người,snVpmQ aDB4MUKnh cũnZVKRCng rấtZVKRCn cẩsnVpmQn tsnVpmQhận từnL6g li từngsnVpmQ ZVKRCntí, nL6âng snVpmQniu cô,DB4MUK ssnVpmQợ cDB4MUKô đau.

Tư CầnDB4MUK nL6ói rấL6t DB4MUKnhiều rấL6t nhiều…L6 đếnsnVpmQ khiDB4MUK, L6tiếng nóDB4MUKi ácL6h đL6i, vọng lạiL6 DB4MUKnhư tZVKRCniếng kêsnVpmQu L6oán, DunZVKRCng ÂnL6 laDB4MUKu nướcL6 mZVKRCnắt, đứngsnVpmQ dậysnVpmQ đếnZVKRCn mZVKRCnáy đZVKRCnun nướcDB4MUK, lấy cDB4MUKho côL6 DB4MUKmột lDB4MUKy nước.

Lúc tZVKRCnrở lại,snVpmQ liềnL6 đốDB4MUKt mộtZVKRCn điếuZVKRCn thuốcL6, huZVKRCnng hăsnVpmQng L6hút haDB4MUKi hơisnVpmQ sau đósnVpmQ đemsnVpmQ điếL6u thL6uốc giụDB4MUKi vàoDB4MUK DB4MUKcổ tay.

Mùi vịL6 dZVKRCna thZVKRCnịt chásnVpmQy tsnVpmQrong DB4MUKnháy L6mắt trànZVKRCn L6ngập cảsnVpmQ cănDB4MUK phòng, DunDB4MUKg DB4MUKÂn vứtsnVpmQ bỏL6 chDB4MUKén nướcDB4MUK, L6lật đậtL6 kéosnVpmQ tasnVpmQy csnVpmQô raDB4MUK, “TưL6 DB4MUKCần, snVpmQcậu điêL6n rồL6i ssnVpmQao, cậu nhưsnVpmQ DB4MUKvậy khôZVKRCnng sợZVKRCn mìZVKRCnnh sẽDB4MUK xảyZVKRCn rsnVpmQa chuyệDB4MUKn gDB4MUKì sao?"

Chữ HZVKRCnạ kiDB4MUKa rướmDB4MUK mDB4MUKáu ZVKRCnđã bịsnVpmQ hủyZVKRCn diDB4MUKệt, snVpmQtrên ZVKRCncổ taZVKRCny DB4MUKhiện ZVKRCnra một đốZVKRCnt snVpmQrất ZVKRCnsâu, TưL6 CầnZVKRCn DB4MUKdựa váchsnVpmQ DB4MUKtường, “L6Dung Ân,ZVKRCn snVpmQcậu biếtsnVpmQ khônDB4MUKg? MìnL6h muốnL6 đDB4MUKem Hạ TZVKRCnử HaZVKRCṇo DB4MUKvĩnh visnVpmQễn nhớDB4MUK tZVKRCnrong lònDB4MUKg L6mình, L6đợi nhữDB4MUKng vếtsnVpmQ thưZVKRCnơng nàsnVpmQy lDB4MUKành đi,L6 chúng cóZVKRCn tDB4MUKhể DB4MUKlưu lạiZVKRCn trDB4MUKên L6thân ZVKRCnthể snVpmQmình cảDB4MUK đờisnVpmQ nàL6y, nsnVpmQgười đàL6n L6ông nsnVpmQày, mìnsnVpmQh sẽsnVpmQ cL6ó anh snVpmQấy csnVpmQả đờiDB4MUK, anZVKRCnh snVpmQấy sẽZVKRCn khZVKRCnông biếsnVpmQn mấtL6, snVpmQchỉ csnVpmQó thểL6 tZVKRCnheo thờisnVpmQ giasnVpmQn màDB4MUK ksnVpmQhắc sZVKRCnâu hơn, mDB4MUKình mZVKRCnuốn dùL6ng L6cái nàL6y đểsnVpmQ tếsnVpmQ snVpmQlễ, đsnVpmQây làZVKRCn khoảngZVKRCn thờiZVKRCn giaZVKRCnn dusnVpmQy nhấtDB4MUK mìnhDB4MUK được yêu,snVpmQ DB4MUKmình DB4MUKyêu ZVKRCnrất snVpmQsâu đậm,ZVKRCn kL6hông thểDB4MUK lấyZVKRCn ZVKRCnra được..."

Hai L6mắt snVpmQTư CầsnVpmQn tsnVpmQrống rỗnsnVpmQg, DuDB4MUKng ÂZVKRCnn véDB4MUKn tócL6 L6cô, muốnL6 xsnVpmQem vết thưDB4MUKơng trDB4MUKên taZVKRCny L6cô, nhưsnVpmQng L6không cho.

Cô ngDB4MUKồi dL6ưới đấtL6, kL6hóc đếnL6 ZVKRCnsau cùnDB4MUKg, lạDB4MUKi snVpmQim lặnZVKRCng lsnVpmQạ snVpmQthường, cô dựasnVpmQ DB4MUKvào csnVpmQửa sZVKRCnổ sZVKRCnát đấtL6, áZVKRCnnh mắtL6 nhsnVpmQìn snVpmQra mL6ặt trời.

Sau hDB4MUKơn L6nửa DB4MUKđêm, snVpmQmột cL6âu ZVKRCnTư CZVKRCnần cũnZVKRCng snVpmQkhông ZVKRCnnói, ZVKRCnDung ÂL6n theL6o cô ngồi,L6 cảDB4MUK đêmDB4MUK khônL6g L6có DB4MUKnhắm mắt.

Đến ZVKRCnngày tDB4MUKhứ ZVKRCnhai, TưL6 CsnVpmQần DB4MUKmệt mỏi,snVpmQ phảisnVpmQ DB4MUKdựa vàosnVpmQ ZVKRCncửa sL6ổ snVpmQngủ say, DuDB4MUKng L6Ân đỡsnVpmQ cL6ô vàZVKRCno phònZVKRCng, trL6ong phòDB4MUKng kDB4MUKhách đãsnVpmQ dL6ọn dẹDB4MUKp sạchZVKRCn snVpmQsẽ, csnVpmQô khsnVpmQông dám snVpmQra cửa,L6 gDB4MUKọi đồL6 ănZVKRCn maDB4MUKng đếsnVpmQn, cảmZVKRCn thDB4MUKấy rấtL6 msnVpmQệt, snVpmQliền tựasnVpmQ snVpmQvào tDB4MUKrên ghZVKRCnế DB4MUKsa lon L6ngủ mộtZVKRCn hồi.

Tư CầnZVKRCn DB4MUKngủ DB4MUKđến xL6ế L6chiều, lL6úc điZVKRCn raL6, tắmZVKRCn ZVKRCnrửa, quầnDB4MUK DB4MUKáo cũng thay,ZVKRCn đầuDB4MUK tDB4MUKóc vẫnsnVpmQ snVpmQcòn ướt,snVpmQ tisnVpmQnh ZVKRCnthần DB4MUKnhìn qL6ua khôngDB4MUK tệ,ZVKRCn L6khôi phsnVpmQục khDB4MUKông ít.