You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầuXd lôkLetEwng kLetEwmày kLetEwDung ÂnbuQd4i nảyQefJH9 lêQefJH9n, akLetEẃnh măQefJH9́t cbuQd4iủa aXdnh quQefJH9á mức săQefJH9́c bénXd thônkLetEwg suXdốt, QefJH9làm ngườikLetEw tkLetEwa nQefJH9é trkLetEwánh kXdhông được.

Cô khôngQefJH9 nóibuQd4i gbuQd4iì, tiQefJH9nh tXdế nQefJH9ghĩ, nêkLetEẃu NbuQd4iam XdDạ buQd4iTước biết XdGiản lbuQd4ià XdTư Cần,buQd4i kLetEwít nXdhất sebuQd4ĩ bXdiết cXdô ấXdy laXdm nhkLetEwư vậykLetEw vkLetEwì líbuQd4i buQd4ido giXd̀, nghĩ nbuQd4ihư vậyQefJH9, sQefJH9o vớikLetEw GiabuQd4ỉn vXdô dkLetEwuyên vôXd cớbuQd4i tiQefJH9̀m ngườbuQd4ii đốiXd phQefJH9ó HXdạ XdPhi VũXd thibuQd4ì lý kLetEwdo nkLetEwày cXdó sứXdc thuyếtXd phụcQefJH9 hơn.

 

Ngón taXdy buQd4ibắm chăQefJH9̣t lakLetEwn cbuQd4ian lộkLetEw kLetEwra khẩnkLetEw trương,kLetEw DubuQd4ing Ân Xd xoay ngườiXd đibuQd4i tớiQefJH9 pbuQd4ihòng nkLetEwgủ, "buQd4iAnh đaXd̃ buQd4inói, nhữngQefJH9 ngườiXd làkLetEwm tổnQefJH9 thươnXdg Hạ PhkLetEwi VkLetEwũ mộtkLetEw QefJH9người cQefJH9ũng kQefJH9hông QefJH9bỏ qubuQd4ia, vậykLetEw lXdà cobuQd4í ybuQd4í gì?"

"Bọn buQd4ihọ lakLetEẁ hướngXd Xdvề phíabuQd4i Xdcô âkLetEẃy đến,QefJH9 mặcXd dùXd bốn bêkLetEẁ lôbuQd4íi QefJH9ra đXdều bịXd ckLetEwhặn Xdlại, nkLetEwhưng lúkLetEwc ấy,QefJH9 chuXd́ng tôXdi akLetEwi cũQefJH9ng kXdhông biết. CQefJH9ô ấyXd tronkLetEwg tìkLetEwnh huốngQefJH9 nhưkLetEw vậykLetEw vẫnXd QefJH9đẩy Xdcửa QefJH9xe kéQefJH9o tQefJH9ay cứakLetEw tkLetEwôi, XdÂn Ân, tôXdi khônQefJH9g buQd4icho côkLetEw ấyQefJH9 QefJH9được thứXd khaXd́c, nhQefJH9ưng nếuQefJH9 buQd4iai mukLetEwốn buQd4ilàm buQd4icô buQd4ita tổnXd thương, tkLetEwôi sbuQd4iẽ đokLetEẁi vêbuQd4ì từngQefJH9 QefJH9cái một."

Dung ÂQefJH9n Xdđi vXdào phòQefJH9ng ngXdủ, tiếnQefJH9g kkLetEwhóc QefJH9rống cbuQd4iủa HQefJH9ạ PXdhi VXdũ còn QefJH9ở bXdên buQd4itai, cQefJH9òn có,QefJH9 gươnkLetEwg mặtkLetEw bkLetEwi tQefJH9hương tuyệbuQd4it vọXdng Xdcủa buQd4iHạ TửbuQd4i Hạo,Xd cũng lbuQd4iàm cQefJH9ho ngQefJH9ực côXd nXdhư bXdị bópkLetEw nXdghẹn, dưbuQd4iờng nkLetEwhư bịkLetEw tảnXdg Xdđá khổnXdg lồ đXdè épQefJH9, tkLetEwhở kQefJH9hông được.

"Anh đòikLetEw nkLetEwợ chXdo XdHạ PhbuQd4ii Vũ,buQd4i vậykLetEw nhXdững đkLetEwau đớnbuQd4i kLetEwTư CbuQd4iần đã trảiQefJH9 kLetEwqua, côbuQd4i ấyQefJH9 phakLetEw̉i điQefJH9 đòikLetEw Xdai đâykLetEw?" buQd4iDung ÂQefJH9n Xdthất thầXdn QefJH9ngồi ởkLetEw Xdmép giường, ngướckLetEw lênXd nhQefJH9ìn NkLetEwam DạQefJH9 TướcQefJH9, "PhươnXdg thứbuQd4ic gXdiống nhaQefJH9u, Xdanh còn mXduốn diễQefJH9n lạQefJH9i lầnQefJH9 nXdữa, phảkLetEwi không?"

Nam DạbuQd4i TướcbuQd4i đQefJH9ứng Xdở QefJH9cửa thânXd thểkLetEw cQefJH9ao tXdo dbuQd4iựa vàoXd váchbuQd4i tường, Xd“Cô Xdta quaXd̉ nhiênbuQd4i cQefJH9hính làbuQd4i XdTư Cần."

Dung buQd4iÂn khôkLetEwng QefJH9có QefJH9thừa nXdhận, cũnQefJH9g kbuQd4ihông ckLetEwó phủkLetEw nhận,kLetEw "Ban đầu,QefJH9 nếuXd kkLetEwhông phảkLetEwi aXdnh Xdra QefJH9tay tànQefJH9 nhXdẫn, HQefJH9ạ PhXdi kLetEwVũ cXdũng kLetEwsẽ khôngkLetEw Xdcó hômkLetEw nay, kLetEwTư CbuQd4iần cXdũng buQd4isẽ khôbuQd4ing cóbuQd4i kếtbuQd4i qkLetEwuả nhưbuQd4i kLetEwbây gibuQd4iờ, NaQefJH9m DạXd Tước,Xd rốtQefJH9 buQd4icuộc, cục diệnkLetEw đếnkLetEw Xdngày hQefJH9ôm nbuQd4iay, buQd4icũng labuQd4ì dbuQd4io anh."

Cô giươnQefJH9g ngkLetEwón buQd4itay chiQefJH9̉ đbuQd4iến ngườXdi QefJH9anh tkLetEwrách mócXd, XdNam Dạ TướcbuQd4i càkLetEwng khônbuQd4ig cbuQd4ió phủkLetEw nhận,QefJH9 làbuQd4i traXd́ch nhiệkLetEwm cuXd̉a ankLetEwh, anXdh seXd̃ khônQefJH9g đẩyXd ra, QefJH9 mặc dXdù ngàkLetEwy đbuQd4ió TkLetEwư CQefJH9ần đakLetEw̃ quákLetEw khíchQefJH9 trQefJH9ước, nhXdưng hàkLetEwnh độnbuQd4ig đbuQd4iối phó nhưkLetEw vâbuQd4ịy, dùQefJH9 QefJH9sao cũngbuQd4i làQefJH9 anh.

"Anh mukLetEwốn kLetEwđòi vXdề buQd4inhư thêbuQd4í nàokLetEw chbuQd4iứ?" DXdung Ân habuQd4ii Xdtay chốQefJH9ng buQd4iở gikLetEwường, "CôkLetEw ấQefJH9y bâyXd giờXd cònbuQd4i cókLetEw cabuQd4íi gbuQd4iì đểXd cácXd người lâQefJH9́y Xdđi nữa?"

Nam DXdạ TướbuQd4ic nXdghiêng đứngkLetEw dậy,kLetEw điXd QefJH9vào phònXdg ngủ,QefJH9 QefJH9"Cho nên, QefJH9cô tQefJH9a đQefJH9ổi khXduôn mQefJH9ặt chínXdh lbuQd4ià QefJH9vì Xdtrả thùkLetEw? CôbuQd4i tkLetEwa kQefJH9huất nhục,kLetEw kLetEwbà nộibuQd4i cQefJH9ô ta chết,Xd nbuQd4iếu nhQefJH9ư vậy,QefJH9 vQefJH9ì saQefJH9o kXdhông trXdực tiếpbuQd4i tXdìm tôi?"

Dung ÂQefJH9n thâbuQd4íy anQefJH9h ngbuQd4iồi Xdvào Xdbên cạnhbuQd4i mbuQd4iình, thânkLetEw kLetEwảnh caXdo lớn ngănXd trởkLetEw ánXdh sákLetEwng nơXdi đỉnkLetEwh đâbuQd4ìu, côQefJH9 độtXd nhiXdên cảbuQd4im kLetEwgiác rấtXd mXdệt mkLetEwỏi, chu toàXdn ởQefJH9 QefJH9hai bQefJH9ên, trơXd mắQefJH9t Xdnhìn ngườiXd khQefJH9ác đaukLetEw đớQefJH9n rôQefJH9̀i lakLetEẉi khôXdng thể vãnXd hồi,QefJH9 "CQefJH9ô Xdấy nobuQd4íi, ngươbuQd4ìi ckLetEwô ấyQefJH9 khôngQefJH9 muôbuQd4ín thưbuQd4iơng tôXd̉n nhấtXd là tbuQd4iôi, côkLetEw âXd́y biếtkLetEw chúQefJH9ng tXda ơbuQd4ỉ cXdhung, NQefJH9am DạbuQd4i TưXdớc, Xdtối hQefJH9ôm đXdó, hkLetEwai người cũkLetEwng khôQefJH9ng Xdcó xảkLetEwy rkLetEwa chuyệQefJH9n gì..."

Thông minkLetEwh nhưkLetEw QefJH9anh, chỉkLetEw cầnkLetEw nghĩkLetEw buQd4imột chúkLetEwt, kLetEwlà cXdó thXdể thông suôbuQd4ít nhữnkLetEwg thưQefJH9́ kLetEwkia kLetEwban đâkLetEẁu khbuQd4iông cóbuQd4i chuyQefJH9ện giQefJH9̀, NabuQd4im DạQefJH9 TướcXd thuận thXdế nằmXd dàikLetEw tbuQd4irên giXdường, nóiQefJH9 kLetEwcái gìbuQd4i ckLetEwũng khôngkLetEw cbuQd4ió nói,Xd QefJH9nhắm hXdai mkLetEwắt lại.

Dạ DạXd QefJH9dựa ởkLetEw bênkLetEw cạkLetEwnh, bịbuQd4i đákLetEw mộbuQd4it cakLetEẃi, lầbuQd4in kLetEwnày không kêuXd Xdlên nữaQefJH9, bộXd dánQefJH9g iXdm lQefJH9ặng càngkLetEw lộbuQd4i Xdra vẻXd đángbuQd4i thương.

Tư CbuQd4iần mấXdy ngàQefJH9y QefJH9qua cũnkLetEwg khôbuQd4ing cóbuQd4i buQd4iđi làm,kLetEw kLetEwcô biếtkLetEw Xdtrốn cũng buQd4i vô dụnbuQd4ig, buQd4iđợi chuyệnbuQd4i sánbuQd4ig tbuQd4iỏ… kLetEwcô liềnQefJH9 khbuQd4iông cókLetEw đườngbuQd4i thQefJH9ể đi.

Chẳng qQefJH9ua làbuQd4i, côQefJH9 buQd4ilàm QefJH9sao cũngkLetEw Xdkhông ngQefJH9hĩ QefJH9tới NakLetEwm DạXd TướcbuQd4i sẽXd tìm tXdới cửa.

Khi QefJH9cô mơQefJH9̉ cửkLetEwa, thầnbuQd4i sắckLetEw ruXdn sợ,Xd rõXd ràbuQd4ing kQefJH9inh nbuQd4igạc, người đànXd QefJH9ông mbuQd4iột miQefJH9̀nh đếQefJH9n, XdTư QefJH9Cần tránhkLetEw QefJH9ra Xdbên cạXdnh ýbuQd4i nóikLetEw anbuQd4ih vào.

Cô rótXd chXdo anXdh kLetEwly nươXd́c, NXdam DạXd TướcQefJH9 mườbuQd4ii ngóQefJH9n Xdtay nắm chặQefJH9t, TưbuQd4i XdCần mặXdc QefJH9quần áoXd đQefJH9ơn giảXdn ngồikLetEw đốiQefJH9 diệnbuQd4i anh.

"Anh tơbuQd4íi, kLetEwlà vìXd chuyệkLetEwn HạbuQd4i PhXdi VũXd sao?"

"Cô khônbuQd4ig sợXd à?"QefJH9 CkLetEwon ngbuQd4iươi NabuQd4im DQefJH9ạ TướcbuQd4i kLetEwbén nhọn quékLetEwt bXdốn Xdphía, cănXd phXdòng rấtkLetEw đơnbuQd4i giQefJH9ản, kkLetEwhông cXdó bQefJH9ày bkLetEwiện QefJH9gì xinh đẹp.

"Lúc tôiXd bắtXd Xdđầu buQd4ilên kếkLetEw hQefJH9oạch, QefJH9tôi đXdã khôkLetEwng nghĩXd đến nỗiQefJH9 kLetEwsợ nữbuQd4ia." MụQefJH9c đíXdch cbuQd4iủa TkLetEwư CQefJH9ần buQd4iđã đạtQefJH9 được,kLetEw kQefJH9hông cần phQefJH9ải giấbuQd4iu giếXdm nbuQd4iữa, “TôbuQd4ii biêkLetEẃt, ankLetEwh sebuQd4ĩ Xdkhông boQefJH9̉ kLetEwqua kLetEwcho tôkLetEwi, HạkLetEw kLetEwgia cũng sẽXd khôbuQd4ing buQd4ibỏ qkLetEwua, tôXdi đakLetEw̃ làmbuQd4i đươQefJH9̣c đếnbuQd4i nướkLetEwc này,Xd đkLetEwã cóXd tXdhể xebuQd4im như đòiXd buQd4inợ đưkLetEwợc rồiQefJH9, chubuQd4iyện baXd̀ nộQefJH9i, lXduật pXdháp pXdhán kLetEwquyết rấbuQd4it cbuQd4iông bQefJH9ằng sao? TkLetEwôi kLetEwkhông muốnkLetEw thkLetEwứ kLetEwhư vôQefJH9 đobuQd4í, chXdân chínhXd đềnkLetEw mạnXdg, tôiXd buQd4icũng kbuQd4ihông thể làbuQd4im kLetEwđược, ckLetEwho kLetEwnên, QefJH9tôi rbuQd4iạch trêkLetEwn kLetEwmặt cQefJH9ô tbuQd4ia mộQefJH9t đường."

Thật kLetEwra thikLetEẁ, tronQefJH9g thkLetEwế giớibuQd4i ckLetEwủa QefJH9Nam buQd4iDạ Tước,buQd4i loạikLetEw ăn miếnQefJH9g tXdrả miếnQefJH9g naQefJH9̀y gặpkLetEw pbuQd4ihải kXdhông íkLetEwt, kLetEwanh tbuQd4ihậm cbuQd4ihí tQefJH9ìm buQd4ikhông Xdra lí Xddo buQd4iphản babuQd4íc buQd4iTư Cần.

Cô Xdgái bưngXd chékLetEwn tXdrà đứngXd buQd4ilên, đikLetEw đếnkLetEw baXdn côngXd, “Ban Xd đầu, tôkLetEwi hậnXd cabuQd4ỉ Xdhai người,kLetEw cQefJH9ho buQd4inên, tôibuQd4i trXdở labuQd4ịi, ckLetEwhuyện thứQefJH9 nhất buQd4ichính labuQd4ì kLetEwtìm Xdanh, Xdtôi vốnQefJH9 địXdnh, đêkLetEw̉ kLetEwsau khkLetEwi aQefJH9nh biếXdt đượXdc tQefJH9hân phâkLetEẉn của tôQefJH9i, ckLetEwó phảiQefJH9 kLetEwsẽ thâkLetEẃy kLetEwrất ghêQefJH9 buQd4itởm, nhưnkLetEwg yQefJH9́ nXdghĩ Xdban đầuXd sakLetEwu khi kLetEw gặp XdDung ÂnQefJH9 đãXd kLetEwdao động.QefJH9 TXdôi từngkLetEw muôXd́n tưkLetEẁ kLetEwanh, làbuQd4im kLetEwra rXdất nhiều chuyệnkLetEw, kLetEwnhưng ckLetEwuối Xdcùng cũnXdg bỏXd quaQefJH9, chíkLetEwnh tôbuQd4ii đkLetEwã khXdông cQefJH9ó hạnhkLetEw phúc, liềnXd mkLetEwuốn côXd Xdấy buQd4icó thểkLetEw hQefJH9ạnh phúc."

Nam kLetEwDạ TướckLetEw mộtkLetEw lbuQd4iần nữaQefJH9 nhkLetEwìn kyQefJH9̃ côbuQd4i gáiQefJH9 nakLetEẁy, bókLetEwng lưngQefJH9 cô mảnhkLetEw Xdmai, mbuQd4iặc mặcbuQd4i dbuQd4iù tkLetEwư tưởQefJH9ng rấkLetEwt cXdực đXdoan, nhưkLetEwng kbuQd4ihông phảQefJH9i khôkLetEwng thừabuQd4i nhận, côQefJH9 đốiXd vớiXd ngưbuQd4iời tXdốt vớXdi kLetEwmình, nhibuQd4iệt tXdình bQefJH9áo đápXd nồnXdg nhikLetEwệt, ngườXdi nhưbuQd4i vậy, ykLetEwêu kLetEwhận QefJH9quá rõQefJH9 ràng.

"Tôi từngbuQd4i khbuQd4iông buQd4icho laQefJH9̀ mìnhXd labuQd4ìm gkLetEwì sXdai," QefJH9ánh mắt QefJH9lướt qbuQd4iua takLetEwi TXdư XdCần nhikLetEẁn vbuQd4iề nXdơi xabuQd4i, “NbuQd4ihưng kLetEwlần nbuQd4iày, tôQefJH9i laXḍi không QefJH9 có caQefJH9́ch kLetEwnào khẳngkLetEw định."

Cô QefJH9gái cườibuQd4i cưbuQd4iời, nQefJH9gón taXdy cầXdm cQefJH9hặt cbuQd4ihén trà,QefJH9 "TôbuQd4ii cũnbuQd4ig vậy,” QefJH9cô cườiQefJH9 nkLetEwhư khônkLetEwg Xdcười ngẩngXd kLetEwđầu nhbuQd4iìn vềbuQd4i kLetEwnơi buQd4ixa, "NgàbuQd4iy đóQefJH9 ởbuQd4i Cám Dỗ,kLetEw nếukLetEw nhưQefJH9 tôikLetEw cbuQd4ió thQefJH9ể kkLetEwiên nhẫnbuQd4i mkLetEwột chút,Xd cũkLetEwng sẽQefJH9 khôQefJH9ng cóbuQd4i Xdcục diệkLetEwn nbuQd4ihư hôm nkLetEway, kLetEwnhưng QefJH9tôi khôQefJH9ng cóXd!” TínhkLetEw kLetEwtình kLetEwTư CầnQefJH9 Xdrất mQefJH9ạnh mkLetEwẽ, cóQefJH9 QefJH9lẽ, chuyệkLetEwn Xdxưa một lkLetEwần QefJH9nữa nhớQefJH9 lkLetEwại… kLetEwcô vQefJH9ẫn buQd4ilà nhịkLetEwn QefJH9không đượcbuQd4i HbuQd4iạ PbuQd4ihi VũQefJH9 buQd4icông kíchkLetEw, nhưngkLetEw vừa nbuQd4ighĩ tớXdi HạXd buQd4iTử Hạo…buQd4i côkLetEw nhấtbuQd4i đXdịnh kLetEwcó buQd4ithể nhQefJH9ịn xuống.

Cô nghĩ,kLetEw Xdban đầukLetEw kLetEwcô buQd4icoi nQefJH9hư lbuQd4ià căbuQd4ín nábuQd4it hàbuQd4im răQefJH9ng cũng coXd́ thXdể nhịn.

Ánh nắngQefJH9 xbuQd4iuyên kLetEwthấu đbuQd4ii kLetEwvào, chkLetEwiếu vbuQd4iào gươnQefJH9g Xdmặt QefJH9Nam Dạ TQefJH9ước hiệnkLetEw QefJH9lên âmXd mkLetEwị, mỗibuQd4i ngkLetEwũ quQefJH9an ckLetEwủa anbuQd4ih cubuQd4ĩng rấtQefJH9 hoàbuQd4in mQefJH9ỹ, kbuQd4iết hợpQefJH9 với buQd4inhau, luônbuQd4i luônQefJH9 lkLetEwà loakLetEẉi ckLetEwao qkLetEwuý maQefJH9̀ mQefJH9ọi Xdngười đổXd xQefJH9ô Xdvào. NêbuQd4íu aQefJH9nh biết cókLetEw ngàyXd hôXdm nXday, baXdn đầubuQd4i sẽkLetEw khQefJH9ông đốiXd vXdới cbuQd4iô ấXdy nhưQefJH9 vậy,buQd4i nhiều lắmXd chỉXd Xdlà trừnQefJH9g trịXd mâXd́y têbuQd4in QefJH9kia, rôQefJH9́t ckLetEwuộc, DQefJH9ung ÂnXd nóiQefJH9 khônQefJH9g saQefJH9i, người kLetEwgây nkLetEwên hếtQefJH9 QefJH9thảy cXdhuyện naQefJH9̀y, thậkLetEwt rXda làbuQd4i anh.

Bọn hkLetEwọ đứnXdg ởbuQd4i cùnbuQd4ig mộtbuQd4i pkLetEwhòng, cũngkLetEw buQd4ikhông kLetEwcó nhưbuQd4i trokLetEwng tưởkLetEwng tượng, thủyXd hQefJH9ỏa bấtkLetEw dungkLetEw, buQd4ihai taXdy TbuQd4iư CQefJH9ần cảmbuQd4i nhậXdn đượcQefJH9 nXdhiệt độkLetEw cbuQd4iủa tabuQd4ích trà, "XdAnh sXdẽ đôXd́i xửbuQd4i tốtkLetEw vớQefJH9i DunkLetEwg buQd4iÂn, đúngXd không?"

"Sao côbuQd4i lạbuQd4ii Xdcho lXdà, QefJH9cô kLetEwấy QefJH9ở buQd4ibên cạQefJH9nh buQd4itôi sẽkLetEw hạnh phúc?"

Tư CầnbuQd4i suQefJH9y ngXdhĩ mộtkLetEw chútQefJH9, chậQefJH9m QefJH9rãi nóbuQd4ii, "TbuQd4irực QefJH9giác thôi, kLetEwanh hXdôm nXday đQefJH9ến kLetEwnơi này,Xd khQefJH9ẳng địnXdh cũbuQd4ing buQd4ilà QefJH9vì DunkLetEwg buQd4iÂn, thQefJH9ật rQefJH9a QefJH9thì, cbuQd4iho dùkLetEw anh QefJH9không tìmbuQd4i tôXdi, tXdôi cũXdng sẽkLetEw Xdtìm akLetEwnh. DbuQd4iĩ nhQefJH9iên, chúnXdg QefJH9ta kkLetEwhông Xdlàm đượcbuQd4i Xdbạn bè, thậmXd buQd4ichí từngbuQd4i ckLetEwó kLetEwý nbuQd4ighĩ đemQefJH9 đốibuQd4i phươngkLetEw đưaQefJH9 vàoXd kLetEwchỗ ckLetEwhết, Xdgặp qkLetEwua lần nàbuQd4iy Xdvề sauXd, ckLetEwũng đừngQefJH9 ckLetEwó buQd4igặp mặtQefJH9 lạiQefJH9 nữa,QefJH9 QefJH9nói vớbuQd4ii DuQefJH9ng ÂnQefJH9, tôkLetEwi lạckLetEw tơXd́i tkLetEwình trạng hôbuQd4im nQefJH9ay, khôngXd liêXdn buQd4iquan giXd̀ đếnbuQd4i anh..."

“Trả nkLetEwợ Xdvà trừQefJH9ng phạkLetEwt, lkLetEwà kLetEwhai loQefJH9ại phươngQefJH9 thứcQefJH9 không giốngkLetEw Xdnhau, Xdtôi bênkLetEw nQefJH9ày, tôibuQd4i sẽbuQd4i buXdông Xdtay chuyêXḍn Xdnày kLetEwvì buQd4itôi makLetEẁ dựng lên,buQd4i hôXdm naXdy biếnQefJH9 thànQefJH9h nhưXd Xdvậy, Xdtôi mQefJH9uốn đếnbuQd4i đâyQefJH9 kQefJH9ết thukLetEẃc. VìQefJH9 ÂQefJH9n ÂnQefJH9, tkLetEwôi cũng khXdông thểkLetEw tiếQefJH9p tụbuQd4ic làQefJH9m chXduyện tổnQefJH9 thưQefJH9ơng cô,kLetEw nkLetEwhưng HạQefJH9 Xdgia Xdbên kia, Xd bọn hoQefJH9̣ sẽkLetEw coXd́ hkLetEwành độnXdg cukLetEw̉a họXd, tôibuQd4i sbuQd4iẽ khôngbuQd4i nhúkLetEwng tQefJH9ay, đóQefJH9 là Xdchuyện giữXda cákLetEwc ngườQefJH9i, kLetEwtôi khôbuQd4ing kLetEwcách nQefJH9ào gXdiúp côkLetEw, Xdcô hiểkLetEwu chkLetEwưa?" Nam DQefJH9ạ TướckLetEw nkLetEwói Xdrất thựcXd buQd4itế, cbuQd4iô vXdén lênQefJH9 khóekLetEw mkLetEwiệng QefJH9gật đbuQd4iầu, anXdh tXda kLetEwcó thXdể vXdì Dung ÂnbuQd4i làmQefJH9 Xdđược cQefJH9huyện nQefJH9ày, đúkLetEwng buQd4ilà khbuQd4iông dễ.

Nam DạQefJH9 XdTước QefJH9không cóXd ởXd lâu,kLetEw TkLetEwư buQd4iCần nXdói buQd4irất đúng,kLetEw bọnkLetEw họbuQd4i khôXdng là bạn,QefJH9 buQd4inếu kLetEwkhông phkLetEwải ởkLetEw giữaQefJH9 cóXd mộtbuQd4i DunXdg Ân,kLetEw bọXdn họbuQd4i QefJH9sớm đXdã Xdbắt đầuXd chémXd giết lẫQefJH9n nhau.

Lúc XdNam DạkLetEw TướcQefJH9 mởQefJH9 cbuQd4iửa kLetEwđi Xdra ngXdoài, giậtkLetEw Xdmình kiQefJH9nh ngạc, QefJH9xoa vbuQd4iai ngườQefJH9i đakLetEẁn QefJH9ông điXd rQefJH9a ngoài.

Tư CầbuQd4in kXdhông cóbuQd4i kLetEwnghe đượQefJH9c âmkLetEw thaXdnh buQd4iđóng cửaXd, côXd xQefJH9oay người lạQefJH9i, liềXdn tbuQd4ihấy HạXd TửbuQd4i HbuQd4iạo đứkLetEwng ởQefJH9 cửa.

Chén kLetEwtrà Xdtrong lXdòng bànbuQd4i buQd4itay kLetEwrơi xubuQd4iống mặtXd kLetEwđất, nướcbuQd4i trQefJH9à QefJH9ấm áp bắnQefJH9 tunbuQd4ig tóQefJH9e lưnXdg bàXdn châXdn TưQefJH9 CXdần, buQd4icô thebuQd4io bảnbuQd4i nXdăng lukLetEwi lbuQd4iại, mặQefJH9c dùQefJH9 QefJH9sớm muộn cũngQefJH9 QefJH9sẽ gặpXd, nhbuQd4iưng nếukLetEw khôngkLetEw phảiXd NQefJH9am buQd4iDạ TbuQd4iước đXdi QefJH9ra kLetEwngoài, XdTư CầbuQd4in chắbuQd4ic QefJH9chắn sẽ khôngQefJH9 đểbuQd4i ankLetEwh vàQefJH9o. CbuQd4ihân tXday Xdcô buQd4iluống cbuQd4iuống đQefJH9ứng buQd4iở babuQd4in cbuQd4iông, HaQefJH9̣ TửQefJH9 HQefJH9ạo đXdóng cửa lại,Xd buQd4imặc chiếbuQd4ic áokLetEw Xdkhoác màukLetEw kLetEwnâu, cằmkLetEw kiênXd nghQefJH9ị QefJH9lộ rQefJH9a mấbuQd4iy pXdhần lạnhbuQd4i lùng, Xdrâu mQefJH9ép Xdlâu Xdngày kLetEwkhông cạo.

Hai ngườiXd liXdếc kLetEwnhau mộtXd cái,QefJH9 TXdư CbuQd4iần lướtQefJH9 qXdua nhQefJH9ững mkLetEwãnh vỡ QefJH9 kia đibuQd4i vXdào phòng.

Hạ TbuQd4iử HạokLetEw thbuQd4iấy côQefJH9 muXdốn đbuQd4ii vXdào pbuQd4ihòng Xdngủ, Xdhắn nắmQefJH9 chkLetEwặt tay Xdcô, dùnbuQd4ig skLetEwức rQefJH9ất mạnhkLetEw, dườnkLetEwg nhbuQd4iư muốkLetEwn Xdbẻ gbuQd4iãy taQefJH9y TưkLetEw CầnXd, mặcbuQd4i dkLetEwù đakLetEwu, nhưngbuQd4i cô kLetEwcũng cắQefJH9n răngkLetEw khôngbuQd4i buQd4icó kêuQefJH9 lên.

"Tại saoXd?” hắXdn hỏi.

Tư CbuQd4iần ckLetEwó thkLetEwể buQd4inói vớiQefJH9 mọbuQd4ii người,QefJH9 “TôkLetEwi khônXdg hốiQefJH9 Xdhận”, kLetEwduy nhất kXdhông thểXd đốibuQd4i mặtXd vớibuQd4i kLetEwHạ TửkLetEw Hạo.

Người đàbuQd4in ônkLetEwg nắmbuQd4i chặtkLetEw hQefJH9ai QefJH9vai ckLetEwủa cbuQd4iô, kQefJH9éo Xdcô đếnXd, buQd4ivội vãXd đặt côXd tbuQd4irước Xdmặt mìnhXd, "TạibuQd4i QefJH9sao, chXdúng QefJH9ta vốQefJH9n làXd cókLetEw thkLetEwể kLetEwthật kLetEwtốt, cXdô kLetEwtại sao muốnbuQd4i làXdm buQd4inhư vậy?kLetEw TrầXdn Cần!"

Hắn lakLetEwy bảkLetEw vabuQd4ii củaQefJH9 QefJH9cô, côQefJH9 chỉQefJH9 cảmXd thấykLetEw bênkLetEw tQefJH9rong đXdôi mắQefJH9t buQd4ithế giới tQefJH9an tbuQd4ihành nhữngkLetEw mảnQefJH9h nbuQd4ihỏ, buQd4icàng Xdlúc càngXd mQefJH9ơ hồ,buQd4i “TôiQefJH9 khôXdng gXdọi lXdà TrQefJH9ần CXdần, tên cbuQd4iủa tkLetEwôi lkLetEwà TưQefJH9 Cần."

Người đàXdn QefJH9ông đốikLetEw vớbuQd4ii cábuQd4ii tênbuQd4i buQd4inày cbuQd4iũng cXdhưa qQefJH9uen thuộc, buQd4i"Tại saXdo côkLetEw kLetEwmuốn Xdgạt tôi?"

Thân thểQefJH9 mảnhkLetEw kQefJH9hảnh QefJH9của Xdcô Xdtrong lkLetEwòng bbuQd4iàn tQefJH9ay aXdnh cXdàng lkLetEwộ ra vẻkLetEw Xdgầy ybuQd4iếu, tóckLetEw quănQefJH9 kLetEwche ởkLetEw taQefJH9y Xdngười đàbuQd4in Xdông, TưQefJH9 CầkLetEwn ởXd Xdrất gầnXd hắn,Xd cóXd tQefJH9hể kLetEwnhìn thấy ckLetEwon QefJH9người mXdàu đQefJH9ỏ tươi,Xd "TửXd HạoXd, akLetEwnh biếtkLetEw kLetEwtại saXdo không?"

"Nói chQefJH9o tôiXd biết.kLetEw" GiọQefJH9ng nXdói ngườibuQd4i đàkLetEwn Xdông tràn đầyXd thốnQefJH9g khổ,kLetEw khbuQd4iàn vbuQd4iô cùng.

"Được.” buQd4iTư CầkLetEwn mặbuQd4it khôngbuQd4i tbuQd4ihấy đổiQefJH9 cXdhống lạkLetEwi Xdánh mbuQd4iắt của hắn,kLetEw “AbuQd4inh sẽkLetEw khôkLetEwng qukLetEwên, trưXdớc đâXdy khôngXd lXdâu, buQd4iem cQefJH9ủa QefJH9anh đãbuQd4i đụnQefJH9g mộXdt kLetEwlão bà chứ?"

Hạ TửQefJH9 HaQefJH9̣o cokLetEwn ngươkLetEwi kLetEwnhư QefJH9kiếm sắcXd thkLetEwâm thúyXd, lắkLetEwc đầu, “Cô..."

"Đúng, đQefJH9ó lkLetEwà kLetEwbà nộibuQd4i Xdtôi." NướcXd mắbuQd4it qkLetEwuá mứXdc nặQefJH9ng buQd4inề, cuối cXdùng vXdẫn kLetEwchảy raQefJH9, ckLetEwhảy xuXdống đbuQd4iến Xdkhóe miệng,kLetEw mặnQefJH9 sápkLetEw làmbuQd4i ngưbuQd4iời Xdta buQd4inôn mửabuQd4i, “Bà lQefJH9à ngQefJH9ười thânkLetEw kLetEwduy nQefJH9hất buQd4icủa kLetEwtôi, Xdem ckLetEwủa abuQd4inh đbuQd4iã tônXdg chếtkLetEw bàQefJH9, còXdn Xdcó, tbuQd4iôi sở dbuQd4iĩ đốXdi xQefJH9ử vớbuQd4ii QefJH9cô tbuQd4ia nhkLetEwư vậyXd, lkLetEwà bkLetEwởi vìkLetEw tQefJH9ôi cũnXdg đXdã bịXd nbuQd4ihư vQefJH9ậy, HQefJH9ạ TXdử buQd4iHạo, tôi bQefJH9ị ngườiXd tQefJH9a cưỡngkLetEw dâmkLetEw, aQefJH9nh QefJH9có kLetEwbiết không?"

Tóc ngQefJH9ắn củakLetEw ngưkLetEwời đàQefJH9n ôngXd dbuQd4iường nhkLetEwư dựngkLetEw thẳngQefJH9 lên,Xd mườiXd ngón takLetEwy buQd4ianh dùnbuQd4ig sức,Xd trbuQd4iên mbuQd4iặt hiệXdn rkLetEwa vbuQd4iẻ khóQefJH9 tiQefJH9n, "KhôngbuQd4i thểXd QefJH9nào, lbuQd4ià ai, QefJH9 là ai?"

"Anh đQefJH9i vềkLetEw Xdhỏi HạQefJH9 buQd4iPhi VũQefJH9 QefJH9sẽ biếtQefJH9 QefJH9thôi,” QefJH9Tư CkLetEwần bkLetEwiết mình tànbuQd4i nhẫn,QefJH9 côbuQd4i buQd4ilúc kLetEwnày, trkLetEwong tabuQd4iy nhưXd nắmXd lấXdy mkLetEwột cbuQd4ion daQefJH9o kLetEwhai lưỡi,buQd4i đQefJH9âm TưXd CầnQefJH9 một nbuQd4ihát buQd4iđồng thờQefJH9i cũbuQd4ing buQd4ihung hXdăng QefJH9khoét vàbuQd4io chínhXd mìnhXd, “TôXdi kLetEwở bbuQd4iên cạnhkLetEw anhkLetEw, cũng lQefJH9à vQefJH9ì trảXd tQefJH9hù, chbuQd4iuyện anQefJH9h Xdnhận hQefJH9ối lộkLetEw, cũbuQd4ing Xdlà kLetEwtôi buQd4ian bàXdi, bâXdy giờ,kLetEw anh buQd4i cuối cùngbuQd4i ckLetEwũng hiểuQefJH9 hếXdt QefJH9rồi chứ?"

Hạ TửbuQd4i HkLetEwạo vuXdng cáQefJH9nh tayQefJH9, TưXd CkLetEwần ngQefJH9ã QefJH9xuống ghếbuQd4i salonQefJH9, đầu choángkLetEw vángXd hobuQd4ia mắtXd, hắnbuQd4i cbuQd4ihỉ cảXdm kLetEwthấy cXdả bộbuQd4i ngựcXd giốbuQd4ing nhQefJH9ư QefJH9là muốnXd nXdổ kLetEwtung lừa gạXdt, phảkLetEwn bội,QefJH9 hắkLetEwn yêukLetEw ngườiXd buQd4iphụ nữXd nàQefJH9y sâukLetEw QefJH9đậm nhkLetEwư QefJH9vậy, cũngbuQd4i vkLetEwì côkLetEw màbuQd4i khQefJH9ông tiếc trởQefJH9 mặtXd vớiQefJH9 mọiQefJH9 ngườiQefJH9 trQefJH9ong buQd4inhà, muốnkLetEw chbuQd4io kLetEwcô kLetEwmột gbuQd4iia đìbuQd4inh, hắkLetEwn quQefJH9ý trọng nhưQefJH9 thQefJH9ế, nhkLetEwưng đkLetEwổi lạikLetEw làbuQd4i cáXdi gì?

Phanh thâbuQd4iy QefJH9xé xác,buQd4i cũngXd khôbuQd4ing cXdó đaXdu buQd4inhư vậykLetEw. HạXd TửbuQd4i Hạo đứngXd ởQefJH9 buQd4itrong Xdphòng khXdách, nbuQd4ihớ tớkLetEwi gươngbuQd4i mặtbuQd4i ebuQd4im gbuQd4iái bQefJH9ị hủyXd hoại,Xd nhớbuQd4i Xdtới cXdô ta buQd4inửa QefJH9đêm tbuQd4ihấy buQd4iác mộngXd thứQefJH9c buQd4igiấc, Xdhắn chỉQefJH9 kLetEwcảm Xdthấy càngXd ngàXdy cXdàng áQefJH9y náykLetEw, dXdường như, chíbuQd4inh mXdình làkLetEw hubuQd4ing thủQefJH9 giákLetEwn tiQefJH9ếp phQefJH9á hủyQefJH9 cô.

"Là mắtQefJH9 tôbuQd4ii bXdị mXdù, tkLetEwôi nghĩQefJH9 côbuQd4i thậtkLetEw tQefJH9âm, mọXdi ngườibuQd4i trong QefJH9nhà đkLetEwều Xdphản đối,Xd tbuQd4iôi nXdhư kẻQefJH9 điênkLetEw vẫkLetEwn buQd4ikiên trìXd, PhQefJH9i buQd4iVũ lQefJH9úc ấkLetEwy đãXd nhắckLetEw Xdnhở tôi, nóikLetEw côbuQd4i cùkLetEwng NbuQd4iam DạbuQd4i TướbuQd4ic quQefJH9an hệbuQd4i khôXdng phảiXd kLetEwnông cạbuQd4in, nkLetEwó ckLetEwòn xQefJH9em qubuQd4ia hìQefJH9nh các ngườikLetEw lêbuQd4in giườQefJH9ng, nhưXdng làkLetEw tXdôi kêkLetEwu nbuQd4ió câmQefJH9 miệngkLetEw. kLetEwBởi vbuQd4iì, Xdnhững kLetEwchuyện QefJH9đó cũng kLetEwlà chuyệbuQd4in trướkLetEwc khkLetEwi tôiXd bibuQd4iết côXd, tkLetEwôi khkLetEwông quakLetEwn tXdâm, Xdtôi cbuQd4iứ tưởnbuQd4ig rằXdng, kLetEwtôi có thểXd cbuQd4iho côbuQd4i mộtXd kLetEwcuộc sQefJH9ống mới,QefJH9 bắtbuQd4i đầuQefJH9 lbuQd4iại từQefJH9 đkLetEwầu..." HạQefJH9 TưkLetEw̉ HaQefJH9̣o QefJH9nói xongbuQd4i lời kLetEwcuối cùngQefJH9, Xdnhư mộtbuQd4i đứQefJH9a kLetEwbé ngồikLetEw chồmbuQd4i hbuQd4iổm trênbuQd4i mặQefJH9t đkLetEwất khócXd, haXdi tkLetEway buQd4ianh dùnkLetEwg sức buQd4inắm lấyXd tócbuQd4i mìnXdh, cầmQefJH9 lênbuQd4i quảkLetEw đấmXd huQefJH9ng hXdăng nệnkLetEw trêbuQd4in đầu.

Tư CầnkLetEw khkLetEwông chQefJH9ịu nQefJH9ổi kLetEwchảy nướXdc mắkLetEwt, khkLetEwí lựbuQd4ic đứngbuQd4i lêQefJH9n buQd4icô cQefJH9ũng không QefJH9có, haXdi QefJH9đầu gốibuQd4i quỳkLetEw kLetEwbò đếnkLetEw buQd4ibên ngườiQefJH9 đbuQd4iàn ôngXd, “TửbuQd4i HạQefJH9o, thậtQefJH9 xikLetEwn lkLetEwỗi, thật xiXdn lỗi..."

Cô khôngXd ngQefJH9hĩ đbuQd4iến chínhkLetEw mQefJH9ình lbuQd4iại đaukLetEw buQd4inhư vậyXd, buQd4itim QefJH9đã kLetEwbị xXdé nát, buQd4icô cốXd gắXdng kéoXd tXday ngbuQd4iười QefJH9đàn ôbuQd4ing, kLetEwmuốn ôbuQd4im akLetEwnh, nQefJH9hưng HabuQd4ị TQefJH9ử HabuQd4ịo không QefJH9muốn côQefJH9 đụngbuQd4i chbuQd4iạm, Xdanh dùQefJH9ng lQefJH9ực QefJH9hất rabuQd4i, khônbuQd4ig còkLetEwn kịXdp thkLetEwu lkLetEwại quảXd đấmbuQd4i rbuQd4iơi vào mặtkLetEw TkLetEwư CầnXd. kLetEwNgười đàbuQd4in ônQefJH9g đứngQefJH9 lên,QefJH9 QefJH9đốt ngónQefJH9 tXday nắmQefJH9 chặt,buQd4i trbuQd4iên mặtXd đầyQefJH9 nbuQd4iước mắt, saQefJH9u kXdhi ngẩnXd buQd4ingơ đếkLetEwn đáybuQd4i mắtXd QefJH9trở thàbuQd4inh mkLetEwột kLetEwmảnh lạnhQefJH9 nhbuQd4iư băbuQd4ing, anQefJH9h cũng khôngQefJH9 qbuQd4iuay đầkLetEwu QefJH9lại đQefJH9i rbuQd4ia ngoài.

Dung ÂnbuQd4i nhXdận kLetEwđược đibuQd4iện thQefJH9oại, lúXdc buQd4ichạy đếQefJH9n, đãbuQd4i QefJH9là buổiQefJH9 tối.

Cửa buQd4inhà TưkLetEw kLetEwCần mởQefJH9 rộngQefJH9, kLetEwhàng xókLetEwm kLetEwở ngobuQd4iài cửakLetEw thỉXdnh thoXdảng ngó vào.

Bên trkLetEwong QefJH9phòng khách,kLetEw bXdừa bộkLetEwn, buQd4ilon Xdbia Xdcùng gạcbuQd4i buQd4itàn thuốc, buQd4igối, tấkLetEwt cảkLetEw nkLetEwhững đồQefJH9 buQd4ivật cókLetEw QefJH9thể buQd4iném đượcQefJH9 đầXdu QefJH9nằm dướikLetEw đấtbuQd4i. DuQefJH9ng ÂnkLetEw đóngkLetEw cửQefJH9a lại, buQd4iở sakLetEwu Xdrèm cửXda QefJH9sổ tìkLetEwm đượcbuQd4i TưbuQd4i Cần.

CÔ cXdhật vậtXd đembuQd4i mQefJH9ặt kLetEwchôn ởkLetEw Xdhai đầubuQd4i gXdối, tbuQd4irên cổXd Xdtay tXdrái, kLetEwmáu tươi cXdhảy rbuQd4ia, DubuQd4ing ÂQefJH9n nhẹQefJH9 kLetEwkéo đầuXd Xdcủa côXd, QefJH9chỉ thấybuQd4i QefJH9trên buQd4imặt cbuQd4iô buQd4isưng lêbuQd4in mộkLetEwt mảng lớn,Xd khóbuQd4ie miQefJH9ệng ráchbuQd4i toạc,QefJH9 Xd"Tư CầnXd, chuyệnQefJH9 gQefJH9ì QefJH9xảy kLetEwra, cóQefJH9 phảiXd abuQd4ii đánh kLetEw cậu không?"

Bên châbuQd4in, làbuQd4i mộkLetEwt coQefJH9n daQefJH9o cXdắt tỉaXd. CbuQd4iô khkLetEwắc buQd4itại chínkLetEwh cổQefJH9 tay mbuQd4iình bQefJH9a chữXd “HạbuQd4i TQefJH9ử Hạo”,Xd hơnQefJH9 nữbuQd4ia, khQefJH9ắc rXdất sXdâu, mQefJH9ỗi buQd4imột Xdvết dXdao lkLetEwàm ráXdch toạc dXda thịt.

" DunbuQd4ig ÂkLetEwn, mìnhkLetEw thậtQefJH9 sựkLetEw kLetEwyêu anbuQd4ih kLetEwấy, ybuQd4iêu đếnQefJH9 tậnkLetEw xương buQd4itủy... KhắcXd sâkLetEwu, nhưnbuQd4ig, mìnhbuQd4i bâybuQd4i giQefJH9ờ đbuQd4iã mấkLetEwt aQefJH9nh ấkLetEwy rồbuQd4ii...”Tóc TQefJH9ư CầnbuQd4i QefJH9rối bQefJH9ù, kLetEwcô bắt đượQefJH9c ckLetEwánh takLetEwy DuQefJH9ng ÂnXd, “LXdàm Xdsao QefJH9bây giờbuQd4i, cóQefJH9 phảibuQd4i mQefJH9ình sẽbuQd4i khXdông buQd4ibao QefJH9giờ buQd4icó thể tìXdm akLetEwnh ấykLetEw Xdtrở buQd4ivề nữabuQd4i buQd4iđúng không?"

Dung ÂnkLetEw QefJH9chỉ cảbuQd4im thkLetEwấy cổXd họngXd kkLetEwhô rbuQd4iáp khkLetEwó cbuQd4ihịu, Xdcô biếkLetEwt, Tư CầnQefJH9 cuốQefJH9i QefJH9cùng Xdcũng sẽkLetEw cókLetEw ngkLetEwày buQd4ihối kLetEwhận, buQd4icô ôQefJH9m hXdai baXdi Xdcô gáQefJH9i, buQd4i“Tư CầQefJH9n, đứngbuQd4i lênXd đi, chkLetEwúng kLetEwta QefJH9vào pbuQd4ihòng trước."

"Ban đầubuQd4i lúkLetEwc cậuXd khuyêkLetEwn mình,buQd4i mìnhkLetEw kQefJH9hông nghekLetEw, nhưnbuQd4ig bây giờ,Xd tikLetEwm củakLetEw mXdình rbuQd4iất đQefJH9au rấtkLetEw đau...”QefJH9 QefJH9hai tkLetEway TưbuQd4i CầQefJH9n dáQefJH9n cQefJH9hặt trướckLetEw ngực,QefJH9 ba chữQefJH9 HạQefJH9 TửkLetEw HkLetEwạo trQefJH9ên taybuQd4i, vìXd côkLetEw dQefJH9ùng kLetEwsức màQefJH9 máuQefJH9 tkLetEwươi ckLetEwhảy kLetEwra, chấtkLetEw lỏnQefJH9g rỉbuQd4i ra đkLetEwỏ sẫmkLetEw, chóbuQd4ii mắtQefJH9 kQefJH9hông thôi.

"Anh ấyQefJH9 Xdnói, ankLetEwh ấyXd khônQefJH9g quaXdn tâmkLetEw đếnbuQd4i qQefJH9uá kLetEwkhứ QefJH9của QefJH9mình, anh ấyXd QefJH9muốn cưbuQd4iới kLetEwmình, buQd4iDung XdÂn, aQefJH9nh ấykLetEw nQefJH9ói kLetEwmuốn kếtkLetEw hôkLetEwn vớiQefJH9 mìXdnh...” TbuQd4iư Cần nkLetEwgồi QefJH9dưới đất,buQd4i Xdvừa khókLetEwc QefJH9vừa QefJH9cười, tQefJH9rên mặtQefJH9 nưXdớc mắtkLetEw cùngbuQd4i mQefJH9áu QefJH9hòa vbuQd4iào nhauXd, cô đếXdn bâbuQd4iy gQefJH9iờ vXdẫn côbuQd4i đơn,Xd hiệnXd tạiQefJH9, thậXdt kbuQd4ihó buQd4ikhăn cóbuQd4i Xdngười nóiQefJH9 QefJH9yêu côXd, muốkLetEwn cXdho cô mộtbuQd4i gibuQd4ia đìnhQefJH9 ấXdm ápXd, nhkLetEwưng HaXḍ TửQefJH9 HbuQd4iạo, buQd4icho Xddù côbuQd4i thậbuQd4it mkLetEwuốn tiếQefJH9p buQd4inhận Xdtình yêu củaXd ankLetEwh, họkLetEw cũngkLetEw kQefJH9hông cóXd mkLetEwột cbuQd4ihút khQefJH9ả năng.

Yêu buQd4isâu Xdđậm nhưbuQd4i vậy,buQd4i vừaXd mớiXd bắtbuQd4i đầu,buQd4i cũQefJH9ng đãbuQd4i sắpXd chếtQefJH9 đi,kLetEw nó đượckLetEw buQd4ihun đúcbuQd4i từXd tQefJH9uyệt vọkLetEwng buQd4ivà Xdcừu hkLetEwận, kLetEwsau kQefJH9hi mọckLetEw rểbuQd4i QefJH9nẩy mầm,Xd nhấtXd kLetEwđịnh sẽXd chết nokLetEwn. TưQefJH9 CầnkLetEw chặtXd lấkLetEwy DuQefJH9ng XdÂn, côQefJH9 khbuQd4iông muốnkLetEw mộtXd mìnhQefJH9 côQefJH9 đơXdn ởXd chỗkLetEw này,buQd4i cô cảmQefJH9 giáXdc mìkLetEwnh sắpbuQd4i điênXd buQd4irồi, "MìnbuQd4ih tạiQefJH9 saQefJH9o lạQefJH9i ykLetEwêu Xdanh Xdấy, tạiQefJH9 sao?"

Dung buQd4iÂn kLetEwmân QefJH9khẩn đôiXd môiQefJH9, buQd4imặc dùkLetEw nhưbuQd4i vậyXd, buQd4ibên trQefJH9ong Xdđôi mắt vẫnbuQd4i làXd buQd4imơ hbuQd4iồ hơiQefJH9 nước.

“Tư CXdần, kLetEwhãy quêXdn hếtQefJH9 đi..."

"Mình khQefJH9ông quênbuQd4i được,”QefJH9 XdTư CầnXd thXdất thakLetEwnh kbuQd4ihóc rống, "DungbuQd4i ÂnbuQd4i, cậubuQd4i đừngkLetEw nókLetEwi, kLetEwhãy kLetEwnghe mìnhbuQd4i nóXdi đượcbuQd4i khkLetEwông, mìkLetEwnh Xdcó QefJH9rất nbuQd4ihiều điều kLetEwmuốn nói..."

Hai ngườiXd buQd4ico rbuQd4iúc ởQefJH9 sQefJH9au rèmbuQd4i cửaQefJH9 sổ,kLetEw ôXdm nhXdau kLetEwthật kLetEwchặt, kLetEwTư Cần nói,kLetEw kXdhi buQd4icòn béQefJH9, lúcXd kLetEwcô cảmbuQd4i thấyQefJH9 côQefJH9 đXdơn, liềnXd thíQefJH9ch núQefJH9p troQefJH9ng góc,Xd hoặcQefJH9 làbuQd4i trốn trkLetEwong chănbuQd4i, chỉQefJH9 cXdần cókLetEw tQefJH9hể đekLetEwm cXdhính mìnhkLetEw giấuQefJH9 đibuQd4i. buQd4iCô kLetEwnói kLetEwDung ÂnkLetEw thậbuQd4it giốnbuQd4ig như bàkLetEw nội,kLetEw QefJH9giống buQd4ibà nXdội sờQefJH9 sờbuQd4i đầubuQd4i củaQefJH9 cô,kLetEw nóiXd kLetEwA kLetEwCần, lQefJH9àm sQefJH9ao bâybuQd4i giờXd mớXdi về, QefJH9đừng lQefJH9àm quXdá sức...

Dung ÂbuQd4in tkLetEwhật khôngbuQd4i cóQefJH9 chXden vàXdo nói,Xd côkLetEw rbuQd4iất akLetEwn tĩQefJH9nh nghekLetEw, nước mắtbuQd4i chảyXd buQd4ixuống rơiQefJH9 đếnkLetEw trêQefJH9n QefJH9mu bXdàn tXday, từngbuQd4i giọtQefJH9 nởkLetEw rộ.

Tư CầnbuQd4i nbuQd4iói buQd4icô cùXdng HabuQd4ị TửXd HaQefJH9̣o bbuQd4iắt đầu,kLetEw côkLetEw nóikLetEw, kLetEwbọn Xdhọ gặpXd nhau Xdở CámkLetEw DkLetEwỗ, lúbuQd4ic ấkLetEwy kLetEwanh đứnXdg tronkLetEwg đábuQd4im ngbuQd4iười, hạkLetEwc gikLetEwữa QefJH9bầy kLetEwgà, nbuQd4ihìn quQefJH9a mộtXd cái, đãbuQd4i buQd4ihấp dẫnbuQd4i cô.

Cô nóiXd, lầnkLetEw đầuQefJH9 gbuQd4iiữa haQefJH9i người,buQd4i akLetEwnh cũXdng rấtQefJH9 cẩnkLetEw Xdthận từnbuQd4ig li từnbuQd4ig tí,Xd nângXd QefJH9niu côXd, sợQefJH9 cXdô đau.

Tư buQd4iCần nXdói rấtkLetEw kLetEwnhiều rấtXd nhiều…Xd đếnXd khiQefJH9, tiQefJH9ếng nóibuQd4i áXdch đQefJH9i, vọng lXdại nhkLetEwư tiếkLetEwng kêuQefJH9 oábuQd4in, DkLetEwung ÂQefJH9n QefJH9lau nướkLetEwc mắbuQd4it, buQd4iđứng dậyQefJH9 đếnXd máybuQd4i đuXdn kLetEwnước, lấy chQefJH9o buQd4icô mộtkLetEw lkLetEwy nước.

Lúc trởbuQd4i lkLetEwại, liềnbuQd4i đốtbuQd4i mộtkLetEw điếuQefJH9 thuốXdc, QefJH9hung hăngkLetEw hútQefJH9 kLetEwhai hơi sXdau đóXd buQd4iđem điếuXd thQefJH9uốc gQefJH9iụi vàokLetEw QefJH9cổ tay.

Mùi vịQefJH9 dQefJH9a thbuQd4iịt chQefJH9áy tronbuQd4ig nháXdy Xdmắt trànQefJH9 ngậbuQd4ip cảQefJH9 cănbuQd4i phòng, kLetEwDung ÂnXd vứtQefJH9 Xdbỏ cXdhén nướkLetEwc, lậXdt đậkLetEwt kékLetEwo tbuQd4iay QefJH9cô Xdra, “XdTư CầXdn, cậkLetEwu đkLetEwiên rkLetEwồi Xdsao, cậu nhưkLetEw vậykLetEw khôngkLetEw buQd4isợ QefJH9mình sẽQefJH9 xảykLetEw rXda chuykLetEwện gìXd sao?"

Chữ HạkLetEw kbuQd4iia rXdướm mbuQd4iáu đãQefJH9 bXdị hủykLetEw QefJH9diệt, tbuQd4irên buQd4icổ taQefJH9y hiệnQefJH9 rXda một đkLetEwốt kLetEwrất kLetEwsâu, QefJH9Tư CbuQd4iần dXdựa váchbuQd4i tườbuQd4ing, “kLetEwDung ÂbuQd4in, cậuQefJH9 biếtXd không?QefJH9 MìXdnh mkLetEwuốn đemXd HạXd Tử buQd4iHạo vĩnhbuQd4i viễnbuQd4i nhớkLetEw tQefJH9rong lòQefJH9ng mình,Xd đợibuQd4i nbuQd4ihững vếtXd tXdhương nàQefJH9y lànXdh điQefJH9, chúng Xdcó thQefJH9ể QefJH9lưu kLetEwlại trênXd tkLetEwhân thXdể mìnbuQd4ih cảbuQd4i đờiXd này,Xd ngườiXd đànbuQd4i ôbuQd4ing nkLetEwày, mìnhXd sẽbuQd4i ckLetEwó anh ấyQefJH9 Xdcả đờibuQd4i, anXdh ấXdy sXdẽ kbuQd4ihông biếkLetEwn buQd4imất, QefJH9chỉ cóQefJH9 thểXd thXdeo thờiQefJH9 gQefJH9ian màbuQd4i kkLetEwhắc QefJH9sâu hơn, kLetEw mình muốnQefJH9 kLetEwdùng cákLetEwi nbuQd4iày đbuQd4iể tếbuQd4i buQd4ilễ, đâykLetEw lQefJH9à khoảngbuQd4i buQd4ithời giaXdn dukLetEwy nhấtXd mìnhbuQd4i đượQefJH9c yêu, kLetEwmình yêuXd rấbuQd4it Xdsâu đậm,QefJH9 Xdkhông kLetEwthể lấyQefJH9 rXda được..."

Hai mắtQefJH9 XdTư CầkLetEwn tQefJH9rống kLetEwrỗng, DunbuQd4ig ÂnkLetEw véQefJH9n tóckLetEw cô,Xd muốnQefJH9 xXdem vết thưQefJH9ơng trênbuQd4i tbuQd4iay cbuQd4iô, Xdnhưng kQefJH9hông cho.

Cô ngồibuQd4i dXdưới đấtkLetEw, kbuQd4ihóc Xdđến Xdsau cùngXd, lạiQefJH9 ibuQd4im lặnkLetEwg buQd4ilạ thường, cQefJH9ô dựakLetEw vàoXd cửakLetEw sổQefJH9 sáXdt đất,kLetEw ánhXd mắkLetEwt nhìbuQd4in buQd4ira mặXdt trời.

Sau kLetEwhơn nQefJH9ửa đQefJH9êm, Xdmột Xdcâu XdTư CầnXd QefJH9cũng khôQefJH9ng nbuQd4iói, DukLetEwng kLetEwÂn tXdheo cô ngồikLetEw, ckLetEwả buQd4iđêm kbuQd4ihông buQd4icó nhắmkLetEw mắt.

Đến nXdgày buQd4ithứ haiXd, XdTư CầXdn mệQefJH9t mkLetEwỏi, phảibuQd4i dkLetEwựa vkLetEwào Xdcửa kLetEwsổ ngbuQd4iủ say, DubuQd4ing ÂnbuQd4i đkLetEwỡ buQd4icô vkLetEwào phXdòng, Xdtrong phònbuQd4ig kháXdch đãbuQd4i dọXdn dXdẹp sạchQefJH9 sẽ,kLetEw côXd khônbuQd4ig dám kLetEwra cửaQefJH9, Xdgọi đồQefJH9 buQd4iăn mkLetEwang kLetEwđến, cảQefJH9m kLetEwthấy rấtbuQd4i buQd4imệt, lkLetEwiền tựaXd QefJH9vào trêQefJH9n ghếXd sQefJH9a lon Xdngủ mộbuQd4it hồi.

Tư CầQefJH9n ngủXd đếnXd kLetEwxế chikLetEwều, lbuQd4iúc đbuQd4ii raXd, tắQefJH9m rửa,Xd qQefJH9uần ákLetEwo cũng tkLetEwhay, đầukLetEw kLetEwtóc vẫnQefJH9 còbuQd4in ướt,kLetEw QefJH9tinh tQefJH9hần nhìnQefJH9 qubuQd4ia QefJH9không tệQefJH9, buQd4ikhôi phbuQd4iục khôngQefJH9 ít.