You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đâSN6ǹu 5ocmlông mày5ocm 5ocmDung SN6nÂn nảyLExA lLExAên, ai9TQ́nh mắ5ocmt củSN6na tbCRanh quá SN6nmức sắctbCR btbCRén thi9TQông suốt,i9TQ làm5ocm người5ocm t5ocma néLExA tbCRtránh ktbCRhông được.

Cô khôtbCRng SN6nnói g5ocmì, titbCRnh tLExAế nghĩ5ocm, nếLExAu NLExAam DạtbCR Tướci9TQ biết tbCR Giản laSN6ǹ TSN6nư CtbCRần, íttbCR nhấttbCR sẽLExA biếtSN6n côSN6n ấySN6n li9TQam LExAnhư vậyi9TQ SN6nvì 5ocmlí i9TQdo gtbCRì, nghĩ nhưi9TQ vậy,LExA 5ocmso vớLExAi GitbCRản LExAvô duyênLExA vi9TQô cơ5ocḿ tii9TQ̀m LExAngười đốLExAi phi9TQó Hại9TQ PSN6nhi SN6nVũ LExAthì lý SN6ndo LExAnày ctbCRó sứtbCRc thuyêtbCŔt phụLExAc hơn.

 

Ngón SN6ntay i9TQbắm LExAchặt latbCRn tbCRcan lSN6nộ i9TQra khâSN6n̉n i9TQtrương, DtbCRung Ân xoaytbCR ngườSN6ni điSN6n tớitbCR phòni9TQg ngủ,LExA "An5ocmh đã5ocm 5ocmnói, nhưSN6ñng ngưi9TQời latbCR̀m tôLExẢn thương HạtbCR PhSN6ni i9TQVũ mộti9TQ người5ocm cũng5ocm khi9TQông bSN6nỏ quatbCR, 5ocmvậy lLExAà co5ocḿ yLExÁ gì?"

"Bọn ho5ocṃ laLExÀ tbCRhướng vềi9TQ phíai9TQ c5ocmô âSN6ńy đến,SN6n mSN6nặc di9TQù bốn bêLExÀ tbCRlối rtbCRa đềutbCR bLExAị chặ5ocmn SN6nlại, LExAnhưng lúi9TQc ấy,i9TQ chSN6núng tôi9TQi aSN6ni 5ocmcũng không SN6nbiết. C5ocmô âi9TQ́y trLExAong LExAtình huốntbCRg nSN6như vâSN6ṇy vâSN6ñn đẩSN6ny SN6ncửa xtbCRe kétbCRo tbCRtay cứaSN6n tôLExAi, Ân ÂLExAn, 5ocmtôi khôntbCRg ch5ocmo côtbCR â5ocḿy đượci9TQ tSN6nhứ i9TQkhác, nhưLExAng tbCRnếu 5ocmai muốni9TQ li9TQàm cô5ocm ttbCRa tổn thương,5ocm ti9TQôi seSN6ñ đòSN6ni về5ocm tưi9TQ̀ng cai9TQ́i một."

Dung tbCRÂn đi9TQi vàtbCRo pLExAhòng ngLExAủ, tiến5ocmg khói9TQc rốni9TQg tbCRcủa HạtbCR SN6nPhi Vũ còni9TQ ởi9TQ bê5ocmn taLExAi, coi9TQ̀n co5ocḿ, gưLExAơng mătbCṚt 5ocmbi thươni9TQg tuyệtbCRt votbCṚng tbCRcủa i9TQHạ LExATử 5ocmHạo, cũng làmtbCR chSN6no ngưSN6ṇc c5ocmô như5ocm bịSN6n LExAbóp nghẹLExAn, SN6ndường như5ocm bịSN6n t5ocmảng đáSN6n khổng lồLExA đei9TQ̀ SN6nép, thi9TQở khôn5ocmg được.

"Anh LExAđòi nợLExA tbCRcho HLExAạ PhLExAi i9TQVũ, vâLExẠy nhữSN6nng đ5ocmau đSN6nớn 5ocmTư Cần i9TQđã trảtbCRi LExAqua, i9TQcô ấySN6n phảii9TQ đLExAi i9TQđòi 5ocmai đây?SN6n" DuLExAng ÂSN6nn t5ocmhất ttbCRhần ngSN6nồi ởi9TQ LExAmép giường, ngLExAước tbCRlên nhìnLExA Na5ocmm DạSN6n Tước,5ocm "Phương5ocm thứctbCR giSN6nống nha5ocmu, a5ocmnh còn muốn5ocm diêLExÃn li9TQại lầnSN6n nữa,SN6n p5ocmhải không?"

Nam DạLExA tbCRTước đứngi9TQ ở5ocm cửi9TQa thânSN6n tLExAhể ca5ocmo SN6nto dựa5ocm SN6nvào tbCRvách tưLExAờng, “Cô tLExAa qLExAuả LExAnhiên cLExAhính laLExÀ TưtbCR Cần."

Dung tbCRÂn 5ocmkhông cótbCR tbCRthừa nhậLExAn, cũntbCRg khôngLExA cóLExA ph5ocmủ nLExAhận, "Ban đầu,tbCR LExAnếu khSN6nông LExAphải a5ocmnh rtbCRa ti9TQay tLExAàn nSN6nhẫn, Hại9TQ PSN6nhi tbCRVũ ci9TQũng sẽi9TQ khôni9TQg cói9TQ LExAhôm nay, i9TQTư Cầ5ocmn cũn5ocmg sẽLExA khLExAông có5ocm kLExAết qi9TQuả nhi9TQư i9TQbây gtbCRiờ, Ni9TQam SN6nDạ TướLExAc, rốttbCR cuôi9TQ̣c, cục di9TQiện đến5ocm ngatbCR̀y LExAhôm na5ocmy, cũng5ocm làLExA di9TQo anh."

Cô giươngi9TQ nLExAgón i9TQtay chiSN6n̉ đếnSN6n ngươ5ocm̀i ani9TQh tráLExAch moSN6ńc, NaLExAm Dạ Tước5ocm SN6ncàng khôngLExA 5ocmcó pi9TQhủ nhậLExAn, lai9TQ̀ ti9TQrách nhiLExAệm tbCRcủa tbCRanh, LExAanh s5ocmẽ i9TQkhông đ5ocmẩy ra, mă5ocṃc dù5ocm n5ocmgày đóSN6n TưSN6n LExACần đi9TQã quái9TQ khtbCRích trướcSN6n, nhưng5ocm hànhLExA độngLExA 5ocmđối phó nhưSN6n vậy,tbCR i9TQdù SN6nsao cũSN6nng laSN6ǹ anh.

"Anh mui9TQốn đo5ocm̀i vtbCRề ni9TQhư thếLExA i9TQnào 5ocmchứ?" Dun5ocmg 5ocmÂn hai ta5ocmy ci9TQhống ởSN6n giườni9TQg, "CLExAô ấySN6n bSN6nây giờ5ocm SN6ncòn ci9TQó LExAcái gìLExA đểi9TQ cáci9TQ người lấyLExA đi9TQi nữa?"

Nam Dạ5ocm TướSN6nc nLExAghiêng i9TQđứng LExAdậy, tbCRđi v5ocmào phtbCRòng ni9TQgủ, "SN6nCho nên, cô5ocm i9TQta đổiSN6n khtbCRuôn mLExAặt SN6nchính làtbCR vìLExA tri9TQả thù?i9TQ Cô5ocm LExAta khuấti9TQ nhụcLExA, bi9TQà nôLExẠi côi9TQ ta chết,SN6n SN6nnếu nhưtbCR vậi9TQy, vìtbCR SN6nsao khôi9TQng tbCRtrực ti5ocmếp ti9TQìm tôi?"

Dung LExAÂn ti9TQhấy i9TQanh ngi9TQồi vàoLExA bêi9TQn cạni9TQh SN6nmình, tbCRthân 5ocmảnh caSN6no lớtbCRn ngăn SN6ntrở ánhtbCR sLExAáng SN6nnơi đitbCR̉nh i9TQđầu, tbCRcô đô5ocṃt nhiêLExAn caLExẢm giái9TQc râi9TQ́t tbCRmệt mỏi, LExA chu toàni9TQ ở5ocm SN6nhai bêtbCRn, ti9TQrơ mắti9TQ n5ocmhìn ngưSN6nời kh5ocmác LExAđau đớn5ocm rtbCRồi lai9TQ̣i ktbCRhông th5ocmể vãn hồiLExA, "CLExAô 5ocmấy notbCŔi, ng5ocmười LExAcô ấytbCR khôngLExA muốntbCR thươngLExA tô5ocm̉n nhấti9TQ là tbCR tôi, ci9TQô i9TQấy biêi9TQ́t chúnSN6ng t5ocma LExAở chSN6nung, i9TQNam Di9TQạ TưtbCRớc, tốiLExA hôm5ocm đSN6nó, haSN6ni ngLExAười cũng khôni9TQg cói9TQ xSN6nảy LExAra chuyLExAện gì..."

Thông mintbCRh nSN6như anhSN6n, SN6nchỉ SN6ncần nghĩ5ocm môi9TQ̣t chúti9TQ, tbCRlà SN6ncó thể thi9TQông suốttbCR nhưSN6ñng thứ5ocm kSN6nia tbCRban đầuSN6n khôn5ocmg co5ocḿ c5ocmhuyện LExAgì, Nai9TQm Dại9TQ Tướ5ocmc thtbCRuận thế 5ocmnằm d5ocmài ti9TQrên g5ocmiường, nótbCRi i9TQcái gìLExA i9TQcũng khôngi9TQ cLExAó nói9TQi, nSN6nhắm hLExAai 5ocmmắt lại.

Dạ DạSN6n dư5ocṃa i9TQở bênSN6n cạ5ocmnh, LExAbị đatbCŔ mộtSN6n cá5ocmi, tbCRlần nai9TQ̀y không kLExAêu l5ocmên nữ5ocma, bộtbCR dán5ocmg iLExAm lặni9TQg càntbCRg lộSN6n SN6nra v5ocmẻ đánSN6ng thương.

Tư CSN6nần SN6nmấy ngàyi9TQ qui9TQa cũnSN6ng khôLExAng tbCRcó đ5ocmi lSN6nàm, LExAcô biết5ocm trố5ocmn 5ocmcũng vô dtbCRụng, đợi5ocm chuyệLExAn s5ocmáng tỏLExA… cSN6nô liềnLExA khôSN6nng c5ocmó đường5ocm thểLExA đi.

Chẳng i9TQqua LExAlà, ci9TQô tbCRlàm saSN6no tbCRcũng k5ocmhông ngtbCRhĩ tới5ocm NLExAam SN6nDạ Ti9TQước sẽ tSN6nìm tớtbCRi cửa.

Khi SN6ncô mơSN6n̉ cửa,5ocm thâtbCR̀n sắtbCRc SN6nrun sợ,LExA rõLExA ràngSN6n kitbCRnh ngaLExẠc, người đàSN6nn ôi9TQng 5ocmmột mtbCRình đếtbCRn, Tư5ocm Cầni9TQ tránSN6nh SN6nra bênSN6n cại9TQnh ytbCŔ nóitbCR antbCRh vào.

Cô 5ocmrót ci9TQho 5ocmanh SN6nly nước,tbCR NaSN6nm i9TQDạ T5ocmước mươLExÀi i9TQngón t5ocmay nắm chặt,LExA TưSN6n CầtbCRn mặcSN6n quầni9TQ atbCŔo đtbCRơn gii9TQản ngồiSN6n đôi9TQ́i diệSN6nn anh.

"Anh tơ5ocḿi, i9TQlà vìSN6n chuSN6nyện SN6nHạ 5ocmPhi V5ocmũ sao?"

"Cô khôSN6nng tbCRsợ tbCRà?" tbCRCon ngươitbCR i9TQNam Dại9TQ TướtbCRc 5ocmbén nhoSN6ṇn quét bốLExAn phi5ocḿa, ci9TQăn pi9TQhòng rấi9TQt đơLExAn gi9TQiản, khônSN6ng i9TQcó bàyLExA bLExAiện gìLExA xinh đẹp.

"Lúc tôiSN6n bă5ocḿt đi9TQầu i9TQlên kếtbCR hoạcSN6nh, ti9TQôi 5ocmđã khôi9TQng ngi9TQhĩ đến nô5ocm̃i tbCRsợ nữa5ocm." Mụ5ocmc đíchtbCR củai9TQ TưSN6n CầLExAn đãi9TQ đạti9TQ đưtbCRợc, tbCRkhông cầLExAn phải giấ5ocmu giếmi9TQ nữaSN6n, “Tôii9TQ biết,SN6n atbCRnh tbCRsẽ 5ocmkhông 5ocmbỏ i9TQqua LExAcho tô5ocmi, Hại9TQ g5ocmia cui9TQ̃ng sẽ 5ocmkhông bLExAỏ quLExAa, tLExAôi đãLExA laSN6ǹm đượctbCR đếni9TQ nưi9TQớc nàytbCR, đa5ocm̃ c5ocmó thểSN6n xLExAem nh5ocmư đòi nợSN6n đượcSN6n rôSN6ǹi, chui9TQyện bLExAà nội,5ocm lui9TQật ph5ocmáp phi9TQán quyếtLExA SN6nrất côngi9TQ bằi9TQng sao? Tôi5ocm khôngLExA muối9TQn thưSN6ń 5ocmhư vtbCRô đó,5ocm chi9TQân chín5ocmh đLExAền mạng,i9TQ tôii9TQ cũnLExAg i9TQkhông thể làSN6nm đượi9TQc, SN6ncho nên,i9TQ tbCRtôi LExArạch ti9TQrên mặLExAt cLExAô ttbCRa 5ocmmột đường."

Thật r5ocma thitbCR̀, troSN6nng thêi9TQ́ SN6ngiới củai9TQ NaLExAm i9TQDạ Tước,LExA 5ocmloại ăntbCR miếng tri9TQả miếnLExAg nàySN6n gặ5ocmp pSN6nhải khôn5ocmg ít,tbCR tbCRanh tbCRthậm chi5ocḿ i9TQtìm khôngLExA i9TQra ltbCRí do phaSN6n̉n LExAbác i9TQTư Cần.

Cô 5ocmgái i9TQbưng chétbCRn i9TQtrà đư5ocḿng i9TQlên, đLExAi LExAđến LExAban côngLExA, “BSN6nan đầu, tôiSN6n hậntbCR ca5ocm̉ hi9TQai ngườii9TQ, chi9TQo nêtbCRn, tbCRtôi ttbCRrở laSN6ṇi, 5ocmchuyện thLExAứ nhất chínhtbCR 5ocmlà tiSN6ǹm tbCRanh, tô5ocmi vốnSN6n địnhSN6n, SN6nđể i9TQsau tbCRkhi aLExAnh tbCRbiết đượctbCR thâi9TQn phậnLExA của tôi,tbCR coLExÁ pLExAhải sSN6nẽ thâLExÁy tbCRrất gi9TQhê tởm,SN6n 5ocmnhưng LExAý ngtbCRhĩ tbCRban 5ocmđầu 5ocmsau khi gătbCṚp DuntbCRg ÂntbCR đaLExà d5ocmao đôSN6ṇng. TôiSN6n từnSN6ng tbCRmuốn tưSN6ǹ ai9TQnh, li9TQàm i9TQra rSN6nất nhiều chuyêSN6ṇn, SN6nnhưng cuối5ocm cùni9TQg cuSN6ñng bỏLExA qLExAua, cSN6nhính t5ocmôi đatbCR̃ kh5ocmông cói9TQ hạnSN6nh phúc, 5ocm liền muốni9TQ i9TQcô LExAấy có5ocm thểi9TQ hạtbCRnh phúc."

Nam SN6nDạ TướtbCRc mội9TQt lần5ocm nữaLExA nhi5ocm̀n SN6nkỹ ci9TQô gaLExÁi nàtbCRy, bóngi9TQ LExAlưng cô mảLExAnh maii9TQ, mặci9TQ 5ocmmặc tbCRdù ttbCRư tưLExAởng rấ5ocmt 5ocmcực đoan,LExA ntbCRhưng không5ocm phảtbCRi ktbCRhông ttbCRhừa nhận, 5ocmcô đối9TQi vớSN6ni ngi9TQười tSN6nốt vi9TQới mìnhtbCR, nhiệtLExA tì5ocmnh SN6nbáo SN6nđáp nồng5ocm ntbCRhiệt, ngưtbCRời như vậy,i9TQ yêui9TQ hậSN6nn LExAquá rotbCR̃ ràng.

"Tôi từng5ocm khônLExAg chtbCRo latbCR̀ mì5ocmnh li9TQàm gSN6nì sai,LExA" ánLExAh mắt lươi9TQ́t qtbCRua tSN6nai 5ocmTư CầnSN6n nhìnSN6n vềi9TQ ntbCRơi xaLExA, “NhưngtbCR lâtbCR̀n nai9TQ̀y, i9TQtôi 5ocmlại không cSN6nó LExAcách tbCRnào khẳSN6nng định."

Cô gáitbCR ci9TQười cười,SN6n tbCRngón tatbCRy 5ocmcầm ch5ocmặt c5ocmhén ti9TQrà, "TôSN6ni cũng5ocm vậy,” 5ocmcô cSN6nười LExAnhư khôngtbCR cườ5ocmi i9TQngẩng đầu5ocm i9TQnhìn vềLExA tbCRnơi xai9TQ, "NLExAgày đói9TQ ởSN6n Cám Dỗ,LExA SN6nnếu SN6nnhư tôLExAi ci9TQó thể5ocm kii9TQên nhẫnSN6n mộti9TQ chút,SN6n cũngLExA sẽi9TQ khôLExAng coSN6ń cụctbCR diê5ocṃn như i9TQ hôm tbCRnay, nhưngi9TQ tôSN6ni khSN6nông có5ocm!” TínhLExA i9TQtình TưLExA i9TQCần 5ocmrất mi9TQạnh mẽ,LExA 5ocmcó lẽtbCR, chuyệ5ocmn xưi9TQa một lầLExAn nữ5ocma nhơ5ocḿ l5ocmại… côLExA vẫnLExA là5ocm 5ocmnhịn khSN6nông được5ocm i9TQHạ PhLExAi VSN6nũ côLExAng kii9TQ́ch, nhưng vừai9TQ nghĩtbCR tớitbCR H5ocmạ TSN6nử SN6nHạo… 5ocmcô SN6nnhất địnhtbCR ci9TQó ti9TQhể nhSN6nịn xuống.

Cô nghi5ocm̃, bLExAan 5ocmđầu cô5ocm c5ocmoi nSN6như li9TQà ci9TQắn nátSN6n hàmSN6n rLExAăng cũng LExAcó thêSN6n̉ nhịn.

Ánh nắng5ocm xuyênLExA ttbCRhấu đii9TQ vàLExAo, chiêi9TQ́u SN6nvào gươntbCRg mặLExAt i9TQNam Dạ TướcLExA hiệni9TQ lLExAên âm5ocm mtbCRị, LExAmỗi n5ocmgũ tbCRquan cuLExẢa LExAanh 5ocmcũng rấtLExA SN6nhoàn myi9TQ̃, kêi9TQ́t hợp LExA với nhauSN6n, luônSN6n lui9TQôn 5ocmlà SN6nloại catbCRo qLExAuý 5ocmmà tbCRmọi ngườiSN6n đi9TQổ tbCRxô 5ocmvào. tbCRNếu anh bitbCRết cotbCŔ ngàytbCR hôtbCRm n5ocmay, tbCRban đLExAầu sẽtbCR LExAkhông đôSN6ńi vơSN6ńi ci9TQô i9TQấy LExAnhư vậySN6n, nhiều lSN6nắm chỉSN6n lai9TQ̀ trừngtbCR LExAtrị mâtbCŔy têi9TQn kitbCRa, ri9TQốt cuội9TQc, DunLExAg ÂntbCR nó5ocmi kLExAhông s5ocmai, người gi9TQây SN6nnên 5ocmhết 5ocmthảy chuLExAyện này,i9TQ thậtbCRt LExAra làtbCR anh.

Bọn họtbCR đ5ocmứng ởLExA cSN6nùng tbCRmột phSN6nòng, cũi9TQng i9TQkhông cóLExA nhLExAư tron5ocmg tưởi9TQng tượng, thủyi9TQ hLExAỏa bấtLExA dun5ocmg, h5ocmai taLExAy TưLExA CLExAần cải9TQm nhLExAận đươSN6ṇc nhiệttbCR đôtbCṚ cuSN6n̉a táchi9TQ trà, LExA"Anh sSN6nẽ SN6nđối xưi9TQ̉ tLExAốt vớ5ocmi tbCRDung tbCRÂn, đúni9TQg không?"

"Sao LExAcô lạii9TQ ci9TQho 5ocmlà, tbCRcô tbCRấy LExAở bêi9TQn cai9TQ̣nh tôi5ocm sLExAẽ hạnh phúc?"

Tư CầnLExA 5ocmsuy nghLExAĩ mộSN6nt chút5ocm, ci9TQhậm rãi9TQi ni9TQói, "TrtbCRực gtbCRiác tbCRthôi, anh hôi9TQm LExAnay đếLExAn nơi5ocm i9TQnày, khẳngLExA địnhtbCR SN6ncũng là5ocm LExAvì DutbCRng Ân5ocm, tSN6nhật tbCRra thìtbCR, chtbCRo dLExAù anh khôtbCRng tbCRtìm tôLExAi, SN6ntôi c5ocmũng sẽtbCR tbCRtìm aSN6nnh. D5ocmĩ nhiênSN6n, chúnLExAg tSN6na khôSN6nng làmtbCR được5ocm bạn SN6n bè, thậtbCRm chíLExA từn5ocmg c5ocmó ýSN6n nLExAghĩ đemi9TQ đtbCRối phưLExAơng đưaSN6n SN6nvào chi9TQỗ chếtSN6n, gSN6nặp i9TQqua lần nà5ocmy tbCRvề sau5ocm, cũSN6nng đừngSN6n cLExAó gSN6nặp mặttbCR lạiLExA nữaSN6n, n5ocmói vớ5ocmi DuSN6nng 5ocmÂn, tôtbCRi lạSN6nc ti9TQới tình trạLExAng hôLExAm nSN6nay, kh5ocmông li9TQiên LExAquan gi9TQì đLExAến anh..."

“Trả tbCRnợ vài9TQ trưtbCR̀ng i9TQphạt, li9TQà 5ocmhai loạiSN6n phươni9TQg thưSN6ńc không giống5ocm nhaSN6nu, tôiLExA 5ocmbên tbCRnày, tôSN6ni si9TQẽ buônSN6ng tSN6nay chuyệntbCR nàySN6n 5ocmvì LExAtôi m5ocmà dựng lên,5ocm 5ocmhôm na5ocmy btbCRiến thànhSN6n n5ocmhư vậy,LExA SN6ntôi muốn5ocm đếnSN6n tbCRđây kết5ocm thúcLExA. Vì5ocm SN6nÂn ÂnLExA, 5ocmtôi cũng không5ocm thêLExẢ titbCRếp tu5ocṃc lSN6nàm chuyệntbCR tổni9TQ thSN6nương tbCRcô, nhưng5ocm Hi9TQạ SN6ngia bêSN6nn kia, SN6n bọn htbCRọ SN6nsẽ ci9TQó hai9TQ̀nh đ5ocmộng cui9TQ̉a tbCRhọ, 5ocmtôi tbCRsẽ kSN6nhông nhúngSN6n SN6ntay, đóSN6n là chutbCRyện giưLExÃa cá5ocmc ngườ5ocmi, 5ocmtôi khôtbCRng cá5ocmch nSN6nào giutbCŔp côi9TQ, c5ocmô hi9TQiểu chưLExAa?" Nam DạtbCR Tưi9TQớc nó5ocmi rSN6nất thựcLExA tbCRtế, côLExA vi9TQén lê5ocmn kh5ocmóe mLExAiệng g5ocmật đầu,i9TQ an5ocmh LExAta cóLExA thểSN6n vì DunSN6ng LExAÂn làSN6nm đtbCRược chuyệLExAn nàyLExA, đúngLExA SN6nlà khôngSN6n dễ.

Nam DSN6nạ TLExAước khôngLExA cóSN6n 5ocmở l5ocmâu, TSN6nư i9TQCần ni9TQói rấttbCR đúi9TQng, bọn5ocm họtbCR k5ocmhông là bạnLExA, nLExAếu ktbCRhông SN6nphải ởLExA gii9TQữa i9TQcó mộtbCRt i9TQDung SN6nÂn, bọLExAn họi9TQ sớmi9TQ đãtbCR i9TQbắt đầu5ocm chém giếti9TQ lẫnLExA nhau.

Lúc LExANam Di9TQạ Ti9TQước mSN6nở cử5ocma đitbCR r5ocma ngoài,LExA 5ocmgiật mìn5ocmh kitbCRnh ngại9TQc, xoa 5ocmvai ngườLExAi đàntbCR 5ocmông đtbCRi r5ocma ngoài.

Tư C5ocmần k5ocmhông cóLExA nSN6nghe SN6nđược âLExAm tLExAhanh đóngi9TQ cửaSN6n, ci9TQô xLExAoay người lại,5ocm liề5ocmn thấySN6n HSN6nạ i9TQTử HtbCRạo đứnLExAg ởi9TQ cửa.

Chén ti9TQrà i9TQtrong lònSN6ng bàni9TQ tbCRtay i9TQrơi SN6nxuống mặt5ocm đSN6nất, nướcLExA trLExAà ấmi9TQ áp bắni9TQ SN6ntung tóe5ocm LExAlưng bLExAàn chânSN6n T5ocmư Cần,i9TQ 5ocmcô tSN6nheo b5ocmản ntbCRăng LExAlui lại5ocm, mLExAặc dù5ocm sớm5ocm mui9TQộn cũng sẽSN6n gặp,SN6n nh5ocmưng nế5ocmu khôSN6nng ph5ocmải i9TQNam tbCRDạ TướctbCR điLExA i9TQra i9TQngoài, Tưi9TQ Cầni9TQ chắc5ocm chtbCRắn sSN6nẽ không đểtbCR SN6nanh vài9TQo. Ch5ocmân t5ocmay c5ocmô luSN6nống cSN6nuống đứni9TQg ởtbCR bi9TQan cLExAông, H5ocmạ Tửi9TQ HaLExẠo SN6nđóng cửa lạiLExA, mặLExAc chiếcLExA áotbCR khoáci9TQ mLExAàu tbCRnâu, cằtbCRm ktbCRiên nghịi9TQ LExAlộ rtbCRa i9TQmấy ptbCRhần lạnhSN6n lùng, râtbCRu mSN6nép lâSN6nu ntbCRgày khônLExAg cạo.

Hai nLExAgười liSN6nếc nh5ocmau một5ocm ci9TQái, TtbCRư CầnSN6n i9TQlướt SN6nqua n5ocmhững mãnLExAh vỡ LExA kia 5ocmđi vtbCRào phòng.

Hạ TưSN6n̉ Hại9TQo tLExAhấy cô5ocm tbCRmuốn đitbCR tbCRvào 5ocmphòng ngủ,LExA hắ5ocmn nắ5ocmm chặtLExA tay côLExA, dLExAùng i9TQsức rấttbCR mạnh,tbCR SN6ndường nh5ocmư m5ocmuốn bLExAẻ gtbCRãy tSN6nay TtbCRư CầLExAn, m5ocmặc dùLExA i9TQđau, ntbCRhưng cô cũnSN6ng tbCRcắn rănLExAg i9TQkhông i9TQcó kêtbCRu lên.

"Tại saoLExA?” hắ5ocmn hỏi.

Tư CầnLExA LExAcó thtbCRể 5ocmnói vớ5ocmi tbCRmọi ngườitbCR, “TôiSN6n khônLExAg hốitbCR h5ocmận”, duytbCR nhất khô5ocmng thểLExA tbCRđối mặti9TQ vớLExAi HạLExA TưLExẢ Hạo.

Người 5ocmđàn LExAông nắi9TQm chặtbCRt SN6nhai v5ocmai củatbCR cô,LExA tbCRkéo 5ocmcô đến,LExA vtbCRội vã5ocm đặt cô5ocm SN6ntrước mặtLExA m5ocmình, "Ti9TQại sa5ocmo, tbCRchúng tbCRta vốLExAn SN6nlà LExAcó thểSN6n SN6nthật tốtbCRt, côSN6n tạtbCRi satbCRo muốn làmLExA nh5ocmư LExAvậy? TrầtbCRn Cần!"

Hắn i9TQlay tbCRbả tbCRvai củSN6na cô,i9TQ ctbCRô tbCRchỉ cảmtbCR 5ocmthấy bêntbCR trLExAong SN6nđôi mi9TQắt thSN6nế giới tai9TQn thành5ocm nhữ5ocmng mải9TQnh nh5ocmỏ, càngSN6n lútbCRc càngi9TQ mơi9TQ h5ocmồ, “TôiLExA khLExAông gtbCRọi tbCRlà TtbCRrần Cần, tênLExA ci9TQủa i9TQtôi ltbCRà LExATư Cần."

Người đàSN6nn ôLExAng đốiSN6n vớii9TQ LExAcái têi9TQn nLExAày cũntbCRg chư5ocma 5ocmquen thuộc5ocm, "Tại tbCRsao cLExAô m5ocmuốn gạttbCR tôi?"

Thân LExAthể mảnhtbCR ktbCRhảnh củaLExA i9TQcô i9TQtrong ltbCRòng bànLExA SN6ntay LExAanh ctbCRàng lộSN6n ra vẻSN6n gầLExAy yLExAếu, tóSN6nc tbCRquăn chSN6ne ởtbCR LExAtay ntbCRgười đàntbCR ông,tbCR Tư5ocm Cầni9TQ ởLExA i9TQrất gầLExAn 5ocmhắn, SN6ncó thểLExA nhìn tLExAhấy cSN6non ngtbCRười màutbCR đỏ5ocm tươi,SN6n "T5ocmử Hạo,SN6n ani9TQh biếti9TQ tạiLExA sSN6nao không?"

"Nói tbCRcho SN6ntôi biết."LExA GiSN6nọng 5ocmnói ngườitbCR đtbCRàn ông5ocm tràn 5ocm đầy 5ocmthống khổ,5ocm ktbCRhàn vLExAô cùng.

"Được.” SN6nTư i9TQCần mặSN6nt ki9TQhông thấyLExA đổiLExA chố5ocmng LExAlại áSN6nnh mắtSN6n củaLExA hắn, “SN6nAnh LExAsẽ SN6nkhông quêni9TQ, trư5ocmớc đâytbCR khônSN6ng lâu,LExA tbCRem 5ocmcủa atbCRnh đãi9TQ đụngSN6n SN6nmột lãSN6no bà chứ?"

Hạ Tư5ocm̉ HạtbCRo i9TQcon ngươii9TQ nSN6như kiếmSN6n sắctbCR thâi9TQm thi9TQúy, li9TQắc đầu, “Cô..."

"Đúng, đó5ocm tbCRlà b5ocmà nộitbCR ttbCRôi." Nướci9TQ mắtbCRt qtbCRuá mSN6nức ni9TQặng nề, cu5ocmối cùngtbCR vtbCRẫn c5ocmhảy i9TQra, ch5ocmảy xuối9TQng đếnLExA khSN6nóe miệng5ocm, mặntbCR sáSN6np LExAlàm ngườiSN6n 5ocmta nôn5ocm mửa, “Bà5ocm lLExAà ngưi9TQời thâni9TQ dtbCRuy nhất5ocm SN6ncủa tbCRtôi, ei9TQm ctbCRủa LExAanh đãSN6n i9TQtông chếSN6nt bàtbCR, ctbCRòn ci9TQó, tôi9TQi sở i9TQdĩ đố5ocmi LExAxử vớiLExA c5ocmô tLExAa nhLExAư vậy5ocm, tbCRlà bLExAởi 5ocmvì ti9TQôi ci9TQũng i9TQđã b5ocmị n5ocmhư vậi9TQy, HạtbCR TửtbCR Hạo, SN6n tôi bLExAị ngLExAười 5ocmta SN6ncưỡng dSN6nâm, tbCRanh i9TQcó i9TQbiết không?"

Tóc ngSN6nắn c5ocmủa ni9TQgười đàni9TQ ôi9TQng dtbCRường i9TQnhư dựngi9TQ thẳngLExA lênLExA, mười ngóni9TQ tSN6nay i9TQanh dùnSN6ng sứi9TQc, 5ocmtrên SN6nmặt hiệnSN6n i9TQra vẻtbCR LExAkhó tinSN6n, "Khôngi9TQ thể5ocm nàoi9TQ, làtbCR ai,SN6n là ai?"

"Anh đii9TQ vềtbCR hỏiSN6n 5ocmHạ SN6nPhi LExAVũ sẽSN6n biếti9TQ thôi,”5ocm Tưi9TQ Ci9TQần biSN6nết mìnhLExA tàn nhẫn,SN6n ctbCRô lúSN6nc i9TQnày, tronLExAg LExAtay SN6nnhư nắSN6nm lLExAấy mộtLExA cotbCRn datbCRo SN6nhai i9TQlưỡi, đâtbCRm TưtbCR Cần mộtSN6n nháttbCR đồng5ocm ttbCRhời cũngSN6n huLExAng hăn5ocmg khLExAoét LExAvào i9TQchính mìnLExAh, “5ocmTôi SN6nở bê5ocmn cạnhtbCR anhi9TQ, cũng làLExA tbCRvì tbCRtrả LExAthù, chuyệni9TQ tbCRanh nhậtbCRn hốtbCRi lộ,i9TQ cSN6nũng làtbCR LExAtôi a5ocmn bài,tbCR bLExAây LExAgiờ, anhSN6n cuối cùntbCRg cũni9TQg hiểtbCRu h5ocmết rồi5ocm chứ?"

Hạ TtbCRử HaLExẠo i9TQvung c5ocmánh ttbCRay, TưLExA Ci9TQần ntbCRgã xuốngtbCR ghếSN6n saloSN6nn, đầu choántbCRg vángSN6n hoSN6na 5ocmmắt, tbCRhắn ctbCRhỉ cảtbCRm ti9TQhấy ctbCRả LExAbộ ngựtbCRc giốngLExA 5ocmnhư li9TQà SN6nmuốn nổi9TQ tun5ocmg i9TQlừa gạt, pLExAhản bộiSN6n, hắn5ocm yêuLExA ngSN6nười phụi9TQ nữLExA nàySN6n sâi9TQu đậtbCRm nLExAhư vtbCRậy, cũSN6nng SN6nvì SN6ncô tbCRmà khôni9TQg tiếc trở5ocm mặti9TQ LExAvới mọiLExA người9TQi SN6ntrong i9TQnhà, i9TQmuốn tbCRcho ctbCRô LExAmột gSN6nia đì5ocmnh, hắtbCRn qi9TQuý trLExAọng như thế,5ocm nhưn5ocmg đổii9TQ lạitbCR lLExAà cáii9TQ gì?

Phanh thâ5ocmy 5ocmxé xá5ocmc, ctbCRũng LExAkhông cótbCR đauSN6n nhưLExA LExAvậy. 5ocmHạ LExATử Hạo đứng5ocm ởi9TQ trSN6nong phòngSN6n khách,i9TQ nSN6nhớ tới9TQi 5ocmgương mLExAặt eLExAm gái9TQi btbCRị hủySN6n hoạiLExA, i9TQnhớ t5ocmới cLExAô ta 5ocmnửa đSN6nêm tSN6nhấy áctbCR mộtbCRng i9TQthức giấtbCRc, hắntbCR chSN6nỉ i9TQcảm thấyLExA càngtbCR nLExAgày tbCRcàng áyi9TQ nátbCRy, dường nh5ocmư, chín5ocmh 5ocmmình tbCRlà htbCRung 5ocmthủ gián5ocm tSN6niếp ptbCRhá hủyLExA cô.

"Là mắ5ocmt tô5ocmi i9TQbị m5ocmù, t5ocmôi ngLExAhĩ cSN6nô thậti9TQ LExAtâm, mSN6nọi ngườtbCRi trtbCRong nhà đềtbCRu phảni9TQ đối,i9TQ tôitbCR nhtbCRư ki9TQẻ đii9TQên vẫni9TQ kiLExAên trì,LExA Pi9TQhi VũtbCR lúcLExA ấytbCR đãLExA nhắcLExA nhi9TQở tôi, nóSN6ni ci9TQô cùnLExAg LExANam Dại9TQ Tướci9TQ qLExAuan hệSN6n kSN6nhông LExAphải nôn5ocmg ctbCRạn, n5ocmó còtbCRn LExAxem 5ocmqua hi9TQình các ngưLExAời lên5ocm gi9TQiường, như5ocmng lLExAà tôitbCR kSN6nêu nóSN6n ci9TQâm mii9TQệng. i9TQBởi vìi9TQ, ni9TQhững chuyệnSN6n đóLExA cũng làLExA chi9TQuyện tbCRtrước ki9TQhi tLExAôi biếSN6nt cô5ocm, tôtbCRi kh5ocmông i9TQquan tâmSN6n, ttbCRôi tbCRcứ t5ocmưởng rằng,i9TQ tôi5ocm có thểSN6n chLExAo côSN6n mộtLExA cuSN6nộc sLExAống m5ocmới, bắi9TQt đầui9TQ ltbCRại từi9TQ đầu..."5ocm LExAHạ TửLExA Hạoi9TQ 5ocmnói xong lời5ocm cuốii9TQ ctbCRùng, nhi9TQư mộtLExA đứaLExA béSN6n ngồii9TQ chồm5ocm h5ocmổm trêSN6nn mặt5ocm đấtbCRt SN6nkhóc, LExAhai SN6ntay an5ocmh dùng sứcLExA nắi9TQm lấyLExA tótbCRc mtbCRình, cầm5ocm l5ocmên quảtbCR đấmtbCR huntbCRg hSN6năng SN6nnện trêSN6nn đầu.

Tư Cầi9TQn khtbCRông chịuSN6n nổiLExA tbCRchảy nưi9TQớc tbCRmắt, 5ocmkhí lựtbCRc đứngSN6n tbCRlên cô5ocm SN6ncũng không cLExAó, h5ocmai đLExAầu gốii9TQ quỳtbCR SN6nbò đếnLExA bên5ocm người5ocm đàLExAn ôngLExA, “TửtbCR Hại9TQo, SN6nthật xiLExAn lỗ5ocmi, thLExAật xin lỗi..."

Cô khôngtbCR i9TQnghĩ đếi9TQn tbCRchính i9TQmình lại5ocm đatbCRu nhLExAư vậtbCRy, LExAtim tbCRđã bịLExA xé nát,SN6n cSN6nô ci9TQố gSN6nắng tbCRkéo tatbCRy nLExAgười SN6nđàn ôngi9TQ, tbCRmuốn i9TQôm antbCRh, i9TQnhưng HaLExẠ TSN6nử HLExAạo không mui9TQốn cLExAô đi9TQụng chtbCRạm, SN6nanh SN6ndùng lLExAực hấLExAt ratbCR, khôi9TQng LExAcòn kSN6nịp th5ocmu lạLExAi qi9TQuả đ5ocmấm ri9TQơi i9TQvào mặt TtbCRư tbCRCần. NgườiLExA đànLExA tbCRông đứ5ocmng 5ocmlên, đốtSN6n 5ocmngón t5ocmay nắmLExA cLExAhặt, trêtbCRn LExAmặt đLExAầy nước mắt,tbCR s5ocmau SN6nkhi ngẩnLExA nLExAgơ đếni9TQ đáyi9TQ mắttbCR trởi9TQ thtbCRành mộtSN6n mản5ocmh lạSN6nnh ntbCRhư bătbCRng, anLExAh cũSN6nng không quaSN6ny đầu5ocm lLExAại đi5ocm ri9TQa ngoài.

Dung ÂtbCRn tbCRnhận đtbCRược điện5ocm thoại,tbCR lúcLExA chạySN6n đến,LExA đãtbCR LExAlà buổiSN6n tối.

Cửa nSN6nhà i9TQTư C5ocmần mởLExA rộngSN6n, hàn5ocmg xó5ocmm ởi9TQ ngoàLExAi i9TQcửa t5ocmhỉnh thoảngLExA ngó vào.

Bên 5ocmtrong phSN6nòng khách,SN6n bừaSN6n bộni9TQ, 5ocmlon bii9TQa SN6ncùng i9TQgạc i9TQtàn thuốc, gốtbCRi, tấtbCRt cảtbCR 5ocmnhững đồLExA vậttbCR cóSN6n thểi9TQ nétbCRm LExAđược đLExAầu 5ocmnằm dướiSN6n đi9TQất. tbCRDung Âi9TQn đóng5ocm ctbCRửa lại, ởLExA s5ocmau SN6nrèm cLExAửa sổSN6n tìmSN6n được5ocm T5ocmư Cần.

CÔ chậttbCR vậti9TQ đemLExA mặ5ocmt ch5ocmôn ởSN6n hatbCRi đầuSN6n gối,SN6n 5ocmtrên cổtbCR tbCRtay trái5ocm, máu tươtbCRi chảyLExA ri9TQa, DuSN6nng ÂtbCRn nhi9TQẹ k5ocméo đầui9TQ ctbCRủa cSN6nô, chỉLExA thấi9TQy SN6ntrên mLExAặt cô5ocm sưngtbCR lêi9TQn một mảLExAng lớSN6nn, kh5ocmóe miệng5ocm rácLExAh toạc,SN6n "TưLExA Cần,LExA chSN6nuyện 5ocmgì SN6nxảy SN6nra, LExAcó pSN6nhải i9TQai đLExAánh cậu không?"

Bên chântbCR, lSN6nà mộLExAt LExAcon 5ocmdao c5ocmắt tỉa.LExA SN6nCô kSN6nhắc tSN6nại chítbCRnh cổ5ocm tay 5ocmmình LExAba chữSN6n tbCR“Hạ TửtbCR Hạo”,SN6n hơ5ocmn nữi9TQa, khắci9TQ rấti9TQ sâu5ocm, mỗiLExA mSN6nột v5ocmết daLExAo làmSN6n rách toạcLExA tbCRda thịt.

" DutbCRng Ân,tbCR mìnhi9TQ thậttbCR sựSN6n SN6nyêu an5ocmh ấy,tbCR yêu5ocm đến5ocm LExAtận xương tủy...5ocm i9TQKhắc s5ocmâu, nhưng,i9TQ mtbCRình SN6nbây giờLExA i9TQđã mấi9TQt ani9TQh ấy5ocm rồi...”Tó5ocmc TtbCRư CầnLExA rố5ocmi SN6nbù, cô bắtLExA SN6nđược cánh5ocm taSN6ny D5ocmung ÂnSN6n, “Làm5ocm tbCRsao b5ocmây SN6ngiờ, cói9TQ pLExAhải mLExAình i9TQsẽ khôngSN6n ba5ocmo g5ocmiờ cLExAó thể tìm5ocm aSN6nnh ấySN6n tr5ocmở i9TQvề ntbCRữa đúntbCRg không?"

Dung ÂnSN6n cLExAhỉ cảtbCRm i9TQthấy LExAcổ họng5ocm khôSN6n rápLExA ki9TQhó 5ocmchịu, 5ocmcô i9TQbiết, Tư CầnLExA cLExAuối cùni9TQg cũtbCRng i9TQsẽ ci9TQó i9TQngày hLExAối hận,SN6n i9TQcô ô5ocmm ha5ocmi bi9TQai côi9TQ gái5ocm, “SN6nTư tbCRCần, đứi9TQng lên5ocm đi, tbCRchúng ti9TQa i9TQvào pSN6nhòng trước."

"Ban đầu5ocm lú5ocmc cậuLExA khuyêSN6nn mình,tbCR i9TQmình i9TQkhông ngSN6nhe, i9TQnhưng bây giờ,tbCR LExAtim ctbCRủa mì5ocmnh i9TQrất đaSN6nu rấttbCR đautbCR...” h5ocmai tLExAay tbCRTư CầSN6nn di9TQán 5ocmchặt trướcLExA ngự5ocmc, ba ch5ocmữ LExAHạ TtbCRử SN6nHạo ti9TQrên taLExAy, LExAvì côtbCR tbCRdùng sứctbCR màSN6n máuSN6n tươi5ocm 5ocmchảy i9TQra, chấti9TQ lỏi9TQng rỉi9TQ ra5ocm đỏ tbCRsẫm, chói9TQi mắti9TQ khôngtbCR thôi.

"Anh ấLExAy nói,5ocm a5ocmnh SN6nấy kLExAhông SN6nquan tâmLExA i9TQđến quátbCR kh5ocmứ ci9TQủa mình, aSN6nnh ấSN6ny LExAmuốn c5ocmưới mìntbCRh, tbCRDung ÂtbCRn, i9TQanh ấytbCR nó5ocmi muốni9TQ 5ocmkết h5ocmôn vi9TQới mình...”tbCR TtbCRư Cần ngồii9TQ dưới5ocm đất,LExA vừaSN6n kh5ocmóc vừa5ocm cườ5ocmi, trêLExAn mặSN6nt nướcSN6n 5ocmmắt SN6ncùng máuSN6n i9TQhòa vàoi9TQ i9TQnhau, cô LExAđến bâLExAy i9TQgiờ vẫtbCRn cLExAô đơnLExA, LExAhiện tbCRtại, th5ocmật khótbCR khăn5ocm cói9TQ nLExAgười nLExAói yêtbCRu cô,LExA muối9TQn ci9TQho cô mi9TQột g5ocmia đình5ocm ấm5ocm LExAáp, nhtbCRưng SN6nHạ 5ocmTử 5ocmHạo, cSN6nho dùLExA ctbCRô thậtbCRt muốSN6nn i9TQtiếp SN6nnhận tìnSN6nh yêu cLExAủa aSN6nnh, SN6nhọ ctbCRũng khônSN6ng có5ocm m5ocmột chút5ocm i9TQkhả năng.

Yêu sâui9TQ đậtbCRm 5ocmnhư vậy,LExA vừa5ocm mớLExAi b5ocmắt tbCRđầu, LExAcũng đãtbCR sắi9TQp chếtSN6n đLExAi, nóSN6n được huSN6nn 5ocmđúc tbCRtừ tuyLExAệt vSN6nọng 5ocmvà i9TQcừu hận,tbCR sLExAau khi9TQi mi9TQọc 5ocmrể nLExAẩy i9TQmầm, SN6nnhất LExAđịnh sẽ chếLExAt i9TQnon. TtbCRư Cần5ocm chặt5ocm lấy5ocm Du5ocmng ÂLExAn, côSN6n khônLExAg muốn5ocm mộtSN6n mìnhLExA côLExA đơLExAn LExAở cSN6nhỗ nàyi9TQ, cô cảmtbCR giátbCRc mtbCRình sắ5ocmp đ5ocmiên SN6nrồi, 5ocm"Mình t5ocmại saSN6no 5ocmlại yLExAêu an5ocmh ấSN6ny, tạitbCR sao?"

Dung Âi9TQn SN6nmân 5ocmkhẩn đôitbCR mSN6nôi, mặi9TQc tbCRdù nhưLExA vậSN6ny, SN6nbên troSN6nng LExAđôi mắt LExA vẫn i9TQlà LExAmơ 5ocmhồ hơSN6ni nước.

“Tư i9TQCần, 5ocmhãy qtbCRuên i9TQhết đi..."

"Mình kLExAhông LExAquên đưtbCRợc,” TSN6nư CầnLExA th5ocmất t5ocmhanh khócSN6n rống,SN6n "Dung ÂtbCRn, LExAcậu đừngSN6n nói,5ocm LExAhãy nLExAghe mìni9TQh n5ocmói đượctbCR khôSN6nng, mìnSN6nh cSN6nó 5ocmrất LExAnhiều điều mtbCRuốn nói..."

Hai ngưi9TQời ci9TQo rúci9TQ ởi9TQ s5ocmau rèmLExA tbCRcửa sổ,tbCR ôtbCRm nha5ocmu thậti9TQ cSN6nhặt, TưSN6n Cầ5ocmn nói, kSN6nhi c5ocmòn SN6nbé, lú5ocmc côtbCR cảtbCRm thSN6nấy ctbCRô đơn,SN6n SN6nliền thíc5ocmh ni9TQúp trotbCRng góc,i9TQ hoặcLExA làSN6n trốn tLExArong ctbCRhăn, ch5ocmỉ cầSN6nn 5ocmcó thểi9TQ tbCRđem 5ocmchính mìnLExAh gtbCRiấu i9TQđi. 5ocmCô LExAnói Du5ocmng SN6nÂn ti9TQhật giốngtbCR như bi9TQà nội9TQi, gi9TQiống bLExAà ni9TQội sờSN6n sờLExA đầuLExA củi9TQa côi9TQ, nói9TQi LExAA Cần,5ocm lLExAàm s5ocmao bâ5ocmy giờLExA mớii9TQ về, đừngSN6n làm5ocm SN6nquá sức...

Dung i9TQÂn thậi9TQt khônLExAg cSN6nó cheLExAn tbCRvào 5ocmnói, i9TQcô 5ocmrất i9TQan tĩnhLExA nghi9TQe, nước mắttbCR chảyi9TQ x5ocmuống tbCRrơi đếni9TQ ttbCRrên mi9TQu bàntbCR tay5ocm, 5ocmtừng giọtSN6n nở5ocm rộ.

Tư C5ocmần nóLExAi SN6ncô cùn5ocmg Hại9TQ TửLExA Hạ5ocmo bắtSN6n đầu5ocm, côSN6n nóitbCR, bọntbCR hi9TQọ gặpSN6n nhau 5ocmở CSN6nám Dỗ,5ocm lú5ocmc ấSN6ny anLExAh i9TQđứng i9TQtrong đái9TQm người,5ocm hạci9TQ SN6ngiữa b5ocmầy gà,i9TQ nhìLExAn 5ocmqua SN6nmột cái, đ5ocmã h5ocmấp dẫntbCR cô.

Cô i9TQnói, lầnSN6n đầi9TQu giữa5ocm h5ocmai người,LExA a5ocmnh cũi9TQng rấtSN6n cẩi9TQn thtbCRận từnSN6ng li từni9TQg tLExAí, nânLExAg n5ocmiu cô,LExA SN6nsợ cô5ocm đau.

Tư CSN6nần nóLExAi rấSN6nt nhiều5ocm 5ocmrất ntbCRhiều… đếtbCRn khi5ocm, tiếngi9TQ nóSN6ni ácSN6nh đi, LExA vọng SN6nlại nLExAhư tiếngLExA 5ocmkêu oá5ocmn, DunLExAg 5ocmÂn LExAlau nướcSN6n mắtLExA, đứngtbCR i9TQdậy 5ocmđến máyi9TQ SN6nđun nước, lấySN6n cLExAho cSN6nô mi9TQột 5ocmly nước.

Lúc trSN6nở lại,tbCR l5ocmiền đốtLExA LExAmột đ5ocmiếu thuốSN6nc, hutbCRng tbCRhăng hLExAút haLExAi hơi tbCR sau đLExAó đemi9TQ điếuLExA thuốLExAc giụi9TQi và5ocmo cổLExA tay.

Mùi vịi9TQ LExAda thịi9TQt cSN6nháy tSN6nrong nhátbCRy mắtbCRt trà5ocmn LExAngập 5ocmcả căni9TQ tbCRphòng, Dung ÂntbCR SN6nvứt bi9TQỏ cSN6nhén nưi9TQớc, lLExAật đậtbCRt ki9TQéo taLExAy SN6ncô rLExAa, “i9TQTư SN6nCần, cậ5ocmu điêntbCR ri9TQồi SN6nsao, cậu nhưtbCR SN6nvậy khônSN6ng sợLExA mìSN6nnh sẽi9TQ xảySN6n rSN6na chuyệSN6nn 5ocmgì sao?"

Chữ SN6nHạ tbCRkia rLExAướm máutbCR đãLExA bịi9TQ hủ5ocmy SN6ndiệt, t5ocmrên ci9TQổ 5ocmtay hiSN6nện LExAra một đ5ocmốt rấi9TQt sâu,i9TQ LExATư SN6nCần dLExAựa váchLExA t5ocmường, “Dungi9TQ Ân,5ocm cậuLExA biếtSN6n không?LExA MSN6nình mtbCRuốn đi9TQem Hạ LExATử HaSN6ṇo vĩni9TQh viễi9TQn 5ocmnhớ tronLExAg lòng5ocm mình,5ocm đợii9TQ nhữngi9TQ vếti9TQ thương5ocm nàyLExA LExAlành đitbCR, chúng cóSN6n thểtbCR lưSN6nu LExAlại SN6ntrên thânLExA t5ocmhể SN6nmình cải9TQ i9TQđời nLExAày, ngưLExAời đànLExA ô5ocmng nLExAày, mìLExAnh sLExAẽ c5ocmó anh tbCRấy cải9TQ đời,5ocm anLExAh ấyi9TQ si9TQẽ khtbCRông bii9TQến mấti9TQ, chỉSN6n cóSN6n tLExAhể ti9TQheo tbCRthời giai9TQn mtbCRà ktbCRhắc LExAsâu hơn,LExA mình mLExAuốn dùntbCRg cáiSN6n SN6nnày đểi9TQ tế5ocm lễ,5ocm SN6nđây làSN6n khoảngLExA thời5ocm gitbCRan d5ocmuy nhấti9TQ mìnhSN6n được yêu,LExA mìtbCRnh yêSN6nu rất5ocm si9TQâu đậmtbCR, khSN6nông ttbCRhể lấSN6ny rtbCRa được..."

Hai m5ocmắt TLExAư C5ocmần LExAtrống rỗng5ocm, DtbCRung 5ocmÂn vén5ocm i9TQtóc côtbCR, mLExAuốn i9TQxem vết thSN6nương tLExArên tLExAay côLExA, LExAnhưng SN6nkhông cho.

Cô LExAngồi dướ5ocmi đ5ocmất, kSN6nhóc đếnLExA 5ocmsau cùng5ocm, lạLExAi itbCRm lặngtbCR lạ5ocm thường, tbCR cô LExAdựa vLExAào ctbCRửa stbCRổ sá5ocmt đ5ocmất, ánhtbCR i9TQmắt nhSN6nìn rSN6na 5ocmmặt trời.

Sau hLExAơn nửLExAa đêmSN6n, mộtLExA câLExAu LExATư CtbCRần cũni9TQg SN6nkhông nóiSN6n, tbCRDung ÂSN6nn thLExAeo cô ngồi5ocm, c5ocmả đêmi9TQ khôngSN6n cótbCR nhi9TQắm mắt.

Đến ngLExAày thứ5ocm LExAhai, T5ocmư CầntbCR mtbCRệt mỏi,tbCR SN6nphải dựaSN6n vàtbCRo LExAcửa s5ocmổ ngủ sayLExA, i9TQDung Âi9TQn đSN6nỡ côSN6n LExAvào phi9TQòng, tronLExAg SN6nphòng khá5ocmch đãi9TQ tbCRdọn i9TQdẹp sạchSN6n sẽ,SN6n tbCRcô khôngtbCR dám LExAra tbCRcửa, gLExAọi đồtbCR SN6năn LExAmang đếSN6nn, cLExAảm LExAthấy rấtSN6n mệti9TQ, liềntbCR tựai9TQ vàoLExA tSN6nrên ghếtbCR i9TQsa li9TQon ngủ một5ocm hồi.

Tư C5ocmần nSN6ngủ i9TQđến xếtbCR chiềui9TQ, lútbCRc điLExA 5ocmra, tắmLExA rửa,tbCR qLExAuần áo5ocm cũng tLExAhay, đầui9TQ tótbCRc vẫn5ocm cLExAòn ưtbCRớt, ti5ocmnh SN6nthần nhtbCRìn qutbCRa khôn5ocmg tSN6nệ, LExAkhôi phụcSN6n tbCRkhông ít.