You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đâBz9US9̀u lônQWJcGcg màyFr9uRt DQWJcGcung ÂQWJcGcn nảyFr9uRt lênFr9uRt, áBz9US9nh mắtBz9US9 cuBz9US9̉a aBz9US9nh qQWJcGcuá mức sắcBz9US9 bén7P t7Phông suôBz9US9́t, làQWJcGcm ngườBz9US9i t7Pa neQWJcGć Bz9US9tránh khôBz9US9ng được.

Cô khôngQWJcGc nBz9US9ói gì,Bz9US9 tBz9US9inh tFr9uRtế nghiQWJcGc̃, Bz9US9nếu QWJcGcNam DạBz9US9 TướcQWJcGc biết GiaFr9uRt̉n làFr9uRt Bz9US9Tư CầnFr9uRt, iQWJcGćt nhấtFr9uRt sQWJcGcẽ biếtFr9uRt côFr9uRt ấyFr9uRt laBz9US9m n7Phư Fr9uRtvậy Bz9US9vì lí7P dBz9US9o Bz9US9gì, Fr9uRtnghĩ như vâBz9US9̣y, sBz9US9o vớiBz9US9 GiảnFr9uRt vô7P duy7Pên Fr9uRtvô QWJcGccớ Bz9US9tìm ngườiQWJcGc 7Pđối phóQWJcGc HạBz9US9 Ph7Pi VBz9US9ũ thì7P lý QWJcGcdo naQWJcGc̀y cóFr9uRt sưBz9US9́c QWJcGcthuyết phuFr9uRṭc hơn.

 

Ngón tBz9US9ay bBz9US9ắm cQWJcGchặt laFr9uRtn Bz9US9can l7Pộ 7Pra khẩn7P trươnQWJcGcg, Du7Png Ân QWJcGc xoay QWJcGcngười Bz9US9đi tớiFr9uRt phòBz9US9ng ngủ,QWJcGc 7P"Anh đãBz9US9 Fr9uRtnói, nhữngQWJcGc ngườiQWJcGc làmQWJcGc Bz9US9tổn thương HạBz9US9 PhBz9US9i VũQWJcGc mộ7Pt ngư7Pời cFr9uRtũng k7Phông bỏ7P quaQWJcGc, vậyBz9US9 laQWJcGc̀ cóFr9uRt 7Pý gì?"

"Bọn hoQWJcGc̣ làBz9US9 hướng7P vBz9US9ề ph7Pía côQWJcGc ấyFr9uRt đến,QWJcGc mặcQWJcGc dù bốnBz9US9 7Pbề lối7P rFr9uRta đềuFr9uRt bịQWJcGc cFr9uRthặn lQWJcGcại, QWJcGcnhưng Fr9uRtlúc ấy,Bz9US9 chBz9US9úng tôQWJcGci aFr9uRti cBz9US9ũng không biêQWJcGćt. Bz9US9Cô QWJcGcấy troBz9US9ng tiBz9US9̀nh Fr9uRthuống nhFr9uRtư vậy7P vẫ7Pn Bz9US9đẩy 7Pcửa Bz9US9xe ke7Ṕo taFr9uRty c7Pứa 7Ptôi, ÂFr9uRtn Ân, tôQWJcGci kQWJcGchông chBz9US9o cô7P Bz9US9ấy đư7Pợc th7Pứ kháFr9uRtc, nh7Pưng nBz9US9ếu Bz9US9ai muôQWJcGćn 7Plàm côQWJcGc tQWJcGca tổn thFr9uRtương, t7Pôi seQWJcGc̃ đòFr9uRti vBz9US9ề từngBz9US9 caFr9uRt́i một."

Dung ÂQWJcGcn đi7P vàoQWJcGc phQWJcGcòng ngủ,7P t7Piếng khóQWJcGcc Fr9uRtrống cBz9US9ủa HạBz9US9 PFr9uRthi Vũ còn7P ởQWJcGc b7Pên ta7Pi, c7Pòn có,QWJcGc gươn7Pg mQWJcGcặt bQWJcGci thươngQWJcGc Bz9US9tuyệt voQWJcGc̣ng Bz9US9của Ha7P̣ T7Pử HạoQWJcGc, cũng làmQWJcGc Fr9uRtcho ngựcBz9US9 QWJcGccô nhQWJcGcư bFr9uRtị bópBz9US9 ng7Phẹn, dườngFr9uRt 7Pnhư Fr9uRtbị tảngQWJcGc Bz9US9đá Fr9uRtkhổng lồ đeFr9uRt̀ eFr9uRt́p, thFr9uRtở khônFr9uRtg được.

"Anh QWJcGcđòi nợBz9US9 7Pcho QWJcGcHạ PFr9uRthi Fr9uRtVũ, vậyQWJcGc n7Phững đQWJcGcau đớnBz9US9 T7Pư Cần đãQWJcGc tQWJcGcrải q7Pua, côQWJcGc â7Ṕy 7Pphải đFr9uRti đòiBz9US9 aFr9uRti đây?"Bz9US9 DunBz9US9g ÂQWJcGcn thQWJcGcất Fr9uRtthần ngồBz9US9i ởBz9US9 mép giưBz9US9ờng, ngước7P lFr9uRtên Bz9US9nhìn QWJcGcNam D7Pạ TướcFr9uRt, "PhQWJcGcương thứcFr9uRt giốBz9US9ng QWJcGcnhau, aBz9US9nh cònBz9US9 muốn diễn7P Fr9uRtlại lâBz9US9̀n nữa,QWJcGc phaFr9uRt̉i không?"

Nam DạBz9US9 Tước7P đứngFr9uRt ởBz9US9 cửQWJcGca thâFr9uRtn thQWJcGcể caBz9US9o Bz9US9to 7Pdựa QWJcGcvào vácFr9uRth tường,QWJcGc “Cô Fr9uRtta quBz9US9ả nhiQWJcGcên chiFr9uRt́nh làFr9uRt TưBz9US9 Cần."

Dung ÂnFr9uRt khôBz9US9ng cQWJcGcó thừaBz9US9 nhậnQWJcGc, 7Pcũng Fr9uRtkhông cóBz9US9 phủQWJcGc nhận,7P "Ban Fr9uRtđầu, nếQWJcGcu khQWJcGcông phảQWJcGci aFr9uRtnh rFr9uRta tFr9uRtay tànQWJcGc nhẫBz9US9n, HạQWJcGc Ph7Pi 7PVũ c7Pũng sẽQWJcGc Bz9US9không cóBz9US9 hômBz9US9 nay, Fr9uRtTư CầQWJcGcn cũ7Png seFr9uRt̃ khQWJcGcông cóFr9uRt kêFr9uRt́t quảQWJcGc nh7Pư Bz9US9bây giờ,Bz9US9 NBz9US9am DạBz9US9 TBz9US9ước, rQWJcGcốt cu7Pộc, cục diêBz9US9̣n đQWJcGcến ngàBz9US9y hQWJcGcôm nayQWJcGc, cuQWJcGc̃ng laFr9uRt̀ QWJcGcdo anh."

Cô gFr9uRtiương ngóQWJcGcn Fr9uRttay chiBz9US9̉ 7Pđến ngFr9uRtười anFr9uRth tBz9US9rách mFr9uRtóc, N7Pam DạQWJcGc Tước càng7P kFr9uRthông 7Pcó phủFr9uRt 7Pnhận, là7P tráchQWJcGc nhBz9US9iệm củFr9uRta aQWJcGcnh, aFr9uRtnh se7P̃ khôngBz9US9 đâBz9US9̉y ra, mFr9uRtặc duBz9US9̀ ng7Pày đóBz9US9 TưBz9US9 7PCần đaQWJcGc̃ quáFr9uRt QWJcGckhích trước,7P nhFr9uRtưng hànQWJcGch độngFr9uRt đốiBz9US9 QWJcGcphó như vBz9US9ậy, du7P̀ QWJcGcsao cũQWJcGcng laFr9uRt̀ anh.

"Anh muốn7P đoQWJcGc̀i vềQWJcGc nh7Pư thBz9US9ế nà7Po chứ?"Fr9uRt DunBz9US9g Ân haBz9US9i t7Pay chốngBz9US9 ởFr9uRt giưBz9US9ờng, "QWJcGcCô ấyQWJcGc bBz9US9ây giờ7P cònBz9US9 Bz9US9có cáFr9uRti Fr9uRtgì đQWJcGcể cá7Pc người lấyBz9US9 đFr9uRti nữa?"

Nam DFr9uRtạ Tước7P nghiêngQWJcGc đứnFr9uRtg dFr9uRtậy, đBz9US9i Fr9uRtvào phò7Png Bz9US9ngủ, "Cho Bz9US9 nên, côBz9US9 QWJcGcta đổi7P 7Pkhuôn m7Pặt Bz9US9chính 7Plà vQWJcGcì 7Ptrả thFr9uRtù? QWJcGcCô QWJcGcta khuBz9US9ất nBz9US9hục, bBz9US9à nôFr9uRṭi cFr9uRtô ta cFr9uRthết, nBz9US9ếu Bz9US9như vậQWJcGcy, Bz9US9vì Bz9US9sao khôngQWJcGc trFr9uRtực tiếBz9US9p tìBz9US9m tôi?"

Dung ÂnQWJcGc thQWJcGcấy anBz9US9h ngồiQWJcGc vàoFr9uRt bêFr9uRtn cạnBz9US9h Bz9US9mình, tFr9uRthân ảnhFr9uRt 7Pcao QWJcGclớn ngăn Bz9US9trở áBz9US9nh sQWJcGcáng nQWJcGcơi đBz9US9ỉnh đ7Pầu, QWJcGccô độtQWJcGc nhFr9uRtiên cảQWJcGcm gBz9US9iác rấtFr9uRt Bz9US9mệt mỏi, chuFr9uRt tQWJcGcoàn ởFr9uRt h7Pai bên,7P Fr9uRttrơ mắtFr9uRt nhìnQWJcGc nQWJcGcgười kQWJcGchác đBz9US9au đớnQWJcGc rồ7Pi lạFr9uRti kh7Pông thể vãnFr9uRt hQWJcGcồi, "Bz9US9Cô ấy7P nóBz9US9i, ngườBz9US9i côFr9uRt ấy7P khôQWJcGcng muốnBz9US9 thFr9uRtương t7Pổn nhâ7Ṕt là tôi,QWJcGc QWJcGccô 7Pấy biêFr9uRt́t c7Phúng t7Pa ởFr9uRt chuQWJcGcng, Fr9uRtNam DạQWJcGc TQWJcGcước, tQWJcGcối hômBz9US9 đóQWJcGc, hQWJcGcai người cũngFr9uRt kQWJcGchông coFr9uRt́ QWJcGcxảy rFr9uRta chuyệnBz9US9 gì..."

Thông Fr9uRtminh Bz9US9như anQWJcGch, QWJcGcchỉ cFr9uRtần ngBz9US9hĩ mộQWJcGct cQWJcGchút, lBz9US9à Fr9uRtcó tBz9US9hể thông suBz9US9ốt nhữngFr9uRt thứBz9US9 kiBz9US9a 7Pban đầuFr9uRt khôBz9US9ng cBz9US9ó chuyệ7Pn gì,QWJcGc Bz9US9Nam DFr9uRtạ TướcBz9US9 th7Puận thế nằmQWJcGc dFr9uRtài trênFr9uRt giườngBz9US9, nóiFr9uRt QWJcGccái QWJcGcgì cũBz9US9ng khô7Png cFr9uRtó nóiFr9uRt, nhQWJcGcắm haBz9US9i mắBz9US9t lại.

Dạ DBz9US9ạ dưFr9uRṭa ở7P bêBz9US9n caQWJcGc̣nh, bFr9uRtị đaFr9uRt́ mộ7Pt cá7Pi, lâQWJcGc̀n này7P khôngBz9US9 kêu 7Plên nữaQWJcGc, bộQWJcGc dá7Png iQWJcGcm lBz9US9ặng càngBz9US9 lFr9uRtộ rBz9US9a veBz9US9̉ QWJcGcđáng thương.

Tư CBz9US9ần 7Pmấy ngà7Py quFr9uRta cũn7Pg QWJcGckhông có7P Fr9uRtđi làmQWJcGc, c7Pô biếFr9uRtt trốn7P cũng vBz9US9ô dụnFr9uRtg, đBz9US9ợi chuBz9US9yện sFr9uRtáng tỏ…QWJcGc cQWJcGcô liQWJcGcền khôngFr9uRt c7Pó đưBz9US9ờng t7Phể đi.

Chẳng qBz9US9ua là,QWJcGc Bz9US9cô 7Plàm Bz9US9sao cFr9uRtũng khBz9US9ông nghĩBz9US9 Fr9uRttới NaBz9US9m DạQWJcGc TướcBz9US9 sẽ tQWJcGcìm t7Pới cửa.

Khi cBz9US9ô mởFr9uRt cưBz9US9̉a, thâBz9US9̀n sBz9US9ắc rFr9uRtun sơ7P̣, ro7P̃ raBz9US9̀ng kBz9US9inh ngFr9uRtạc, người đBz9US9àn ôQWJcGcng m7Pột Bz9US9mình đến,Bz9US9 Bz9US9Tư Bz9US9Cần tBz9US9ránh Fr9uRtra bBz9US9ên cạnBz9US9h yFr9uRt́ no7Ṕi 7Panh vào.

Cô roFr9uRt́t Bz9US9cho Bz9US9anh lQWJcGcy nướ7Pc, NaFr9uRtm Dạ7P TướcBz9US9 mườQWJcGci Bz9US9ngón tFr9uRtay nắQWJcGcm chặt, Bz9US9Tư CầBz9US9n mă7P̣c quâ7P̀n Bz9US9áo đơQWJcGcn gQWJcGciản n7Pgồi QWJcGcđối dBz9US9iện anh.

"Anh QWJcGctới, Bz9US9là Fr9uRtvì cBz9US9huyện HạFr9uRt Ph7Pi VũFr9uRt sao?"

"Cô kFr9uRthông 7Psợ QWJcGcà?" CBz9US9on ng7Pươi NaBz9US9m Dạ7P Tước7P be7Ṕn nhọn quétBz9US9 bôQWJcGćn phíaBz9US9, căFr9uRtn Fr9uRtphòng rQWJcGcất đơnBz9US9 gi7Pản, khBz9US9ông 7Pcó Bz9US9bày biệQWJcGcn Fr9uRtgì xinh đẹp.

"Lúc tôi7P bFr9uRtắt đầuQWJcGc lênFr9uRt kBz9US9ế hoạch,QWJcGc QWJcGctôi đaFr9uRt̃ kFr9uRthông nghĩ đếnBz9US9 nFr9uRtỗi Fr9uRtsợ nFr9uRtữa." Mục7P đQWJcGcích cQWJcGcủa Fr9uRtTư Cầ7Pn đãQWJcGc đ7Pạt được,QWJcGc không7P cầnFr9uRt phải gFr9uRtiấu giếmQWJcGc QWJcGcnữa, “TôQWJcGci biếBz9US9t, aBz9US9nh seBz9US9̃ khôn7Pg bỏ7P Fr9uRtqua c7Pho tô7Pi, HạFr9uRt Bz9US9gia cũFr9uRtng sẽ Bz9US9không bỏ7P qua7P, tôiFr9uRt đãBz9US9 làmFr9uRt Fr9uRtđược 7Pđến nư7Pớc nàBz9US9y, đQWJcGcã c7Pó Fr9uRtthể QWJcGcxem như đòiFr9uRt nQWJcGcợ QWJcGcđược 7Prồi, 7Pchuyện 7Pbà nộQWJcGci, luBz9US9ật phaBz9US9́p ph7Pán quyê7Ṕt râ7Ṕt 7Pcông bằng sQWJcGcao? 7PTôi kQWJcGchông muBz9US9ốn tFr9uRthứ hưFr9uRt 7Pvô đoFr9uRt́, châ7Pn chiQWJcGćnh đềQWJcGcn mạng7P, tôiFr9uRt cũnFr9uRtg k7Phông thể lBz9US9àm được,Fr9uRt cQWJcGcho nên7P, tôQWJcGci rFr9uRtạch tBz9US9rên mBz9US9ặt cô7P tFr9uRta QWJcGcmột đường."

Thật r7Pa thì,Fr9uRt Bz9US9trong thếQWJcGc giQWJcGcới củaFr9uRt NBz9US9am DQWJcGcạ TướQWJcGcc, lBz9US9oại ăn miBz9US9ếng tBz9US9rả miFr9uRtếng nà7Py gặp7P phảiFr9uRt khôn7Pg ít7P, aFr9uRtnh Bz9US9thậm ch7Pí tìmQWJcGc khôFr9uRtng 7Pra líFr9uRt do phả7Pn QWJcGcbác TFr9uRtư Cần.

Cô gQWJcGcái bQWJcGcưng chénQWJcGc trBz9US9à đứngQWJcGc lêFr9uRtn, đFr9uRti QWJcGcđến bQWJcGcan c7Pông, “Ban đFr9uRtầu, tôi7P hậnBz9US9 caQWJcGc̉ haQWJcGci ngưQWJcGcời, cBz9US9ho Fr9uRtnên, tôiBz9US9 7Ptrở lạiFr9uRt, cFr9uRthuyện thứFr9uRt nhất Fr9uRtchính lBz9US9à ti7P̀m Fr9uRtanh, tôQWJcGci vốnFr9uRt Bz9US9định, đểFr9uRt sa7Pu 7Pkhi a7Pnh biFr9uRtết đượcQWJcGc thân7P phận7P của 7Ptôi, cBz9US9ó phaBz9US9̉i sBz9US9ẽ QWJcGcthấy rấtQWJcGc g7Phê tởm,QWJcGc nFr9uRthưng Fr9uRtý nFr9uRtghĩ Bz9US9ban đầu7P saBz9US9u khi găQWJcGc̣p Du7Png Ân7P đFr9uRtã da7Po đ7Pộng. Tôi7P từngFr9uRt muốBz9US9n tư7P̀ Fr9uRtanh, lQWJcGcàm rBz9US9a rất7P nhiều Bz9US9 chuyện, nhưQWJcGcng cuốQWJcGci cùngBz9US9 Fr9uRtcũng 7Pbỏ Fr9uRtqua, chí7Pnh Fr9uRttôi đ7Pã 7Pkhông cóQWJcGc hQWJcGcạnh phúQWJcGcc, liền muốQWJcGcn côQWJcGc ấyFr9uRt Fr9uRtcó thêQWJcGc̉ Bz9US9hạnh phúc."

Nam DQWJcGcạ TướBz9US9c mộQWJcGct lầBz9US9n nữ7Pa nhiBz9US9̀n kyFr9uRt̃ cô7P gáQWJcGci nFr9uRtày, QWJcGcbóng lư7Png cô mảBz9US9nh mFr9uRtai, mặcFr9uRt Fr9uRtmặc dBz9US9ù tưQWJcGc tưởngFr9uRt rấtFr9uRt cFr9uRtực đoan,7P nhưngBz9US9 khôngBz9US9 phảQWJcGci không7P tFr9uRthừa nhận, c7Pô 7Pđối v7Pới ngFr9uRtười t7Pốt vớiQWJcGc mình,Bz9US9 nhi7Pệt tìnhBz9US9 7Pbáo đápQWJcGc nôBz9US9̀ng nhiệtQWJcGc, ngườiBz9US9 như vậy,QWJcGc Bz9US9yêu Fr9uRthận quFr9uRtá 7Prõ ràng.

"Tôi từngFr9uRt khônBz9US9g cBz9US9ho l7Pà miQWJcGc̀nh làBz9US9m gìFr9uRt saiFr9uRt," Fr9uRtánh mắt lươ7Ṕt Fr9uRtqua taFr9uRti TưQWJcGc CầBz9US9n nh7Pìn vêFr9uRt̀ nQWJcGcơi xa7P, “NhưngFr9uRt lầnQWJcGc nàFr9uRty, tôFr9uRti lạFr9uRti không có7P cácFr9uRth na7P̀o khẳngBz9US9 định."

Cô 7Pgái cười7P cưQWJcGcời, ngóBz9US9n t7Pay cầmFr9uRt chặtBz9US9 chéFr9uRtn tràQWJcGc, "TôiFr9uRt cũng vậy,Bz9US9” côBz9US9 cươBz9US9̀i như7P khôBz9US9ng cườ7Pi ngẩQWJcGcng đầu7P nQWJcGchìn vBz9US9ề Fr9uRtnơi xa7P, "NgàBz9US9y đFr9uRtó ởQWJcGc Cám Dỗ,Bz9US9 nếuBz9US9 QWJcGcnhư QWJcGctôi Bz9US9có thểBz9US9 kiFr9uRtên nhẫnQWJcGc QWJcGcmột cBz9US9hút, cũnFr9uRtg sẽBz9US9 kBz9US9hông Bz9US9có QWJcGccục diện7P như Bz9US9hôm nBz9US9ay, nhưngBz9US9 tôQWJcGci khFr9uRtông có!”7P TínBz9US9h tình7P TưQWJcGc CFr9uRtần rấtQWJcGc mạnh7P mẽQWJcGc, c7Pó lFr9uRtẽ, chuyệ7Pn xQWJcGcưa một lầQWJcGcn nữaQWJcGc QWJcGcnhớ lại7P… Fr9uRtcô vâ7P̃n QWJcGclà Fr9uRtnhịn khô7Png đượcFr9uRt HạQWJcGc PFr9uRthi Vũ7P côngBz9US9 kícQWJcGch, nhưng vừa7P 7Pnghĩ QWJcGctới Hạ7P QWJcGcTử Bz9US9Hạo… côFr9uRt nhấtQWJcGc địnhQWJcGc cóQWJcGc thểBz9US9 nhQWJcGcịn xuống.

Cô Fr9uRtnghĩ, 7Pban Bz9US9đầu cô7P cQWJcGcoi như7P Bz9US9là cắQWJcGcn náBz9US9t hàBz9US9m răngFr9uRt cũng coBz9US9́ thêBz9US9̉ nhịn.

Ánh nắngQWJcGc xuQWJcGcyên thâFr9uRt́u đBz9US9i vaBz9US9̀o, cFr9uRthiếu va7P̀o gưFr9uRtơng mặBz9US9t QWJcGcNam Dạ Tước7P hiệBz9US9n lêBz9US9n âmFr9uRt Fr9uRtmị, 7Pmỗi nguFr9uRt̃ quaQWJcGcn củFr9uRta anQWJcGch 7Pcũng râBz9US9́t hoà7Pn mỹ,QWJcGc kêQWJcGćt hợQWJcGcp với nhau7P, luôFr9uRtn luBz9US9ôn laBz9US9̀ Bz9US9loại c7Pao Fr9uRtquý 7Pmà mọ7Pi người7P đổFr9uRt xFr9uRtô vFr9uRtào. NếBz9US9u anh 7P biết cóQWJcGc ngàBz9US9y hôQWJcGcm QWJcGcnay, baFr9uRtn đầuQWJcGc QWJcGcsẽ khQWJcGcông đốiQWJcGc với7P côBz9US9 âFr9uRt́y nhưFr9uRt vậyFr9uRt, n7Phiều lắm c7Phỉ 7Plà trừ7Png 7Ptrị 7Pmấy 7Ptên Fr9uRtkia, rốtBz9US9 cuô7P̣c, DuFr9uRtng ÂnBz9US9 nói7P không7P sai, Bz9US9 người gFr9uRtây nêBz9US9n hêBz9US9́t thaQWJcGc̉y chuyBz9US9ện này,Bz9US9 thậQWJcGct Bz9US9ra lFr9uRtà anh.

Bọn 7Phọ đứ7Png QWJcGcở cùQWJcGcng mộtFr9uRt Fr9uRtphòng, cũngFr9uRt khônFr9uRtg QWJcGccó Bz9US9như tBz9US9rong tưởnQWJcGcg tượng, t7Phủy Bz9US9hỏa bấtFr9uRt 7Pdung, Bz9US9hai taFr9uRty TFr9uRtư CầnFr9uRt cả7Pm nhậnBz9US9 đưFr9uRtợc QWJcGcnhiệt độQWJcGc củ7Pa tách trà,QWJcGc "AnQWJcGch sẽ7P đốiBz9US9 xư7P̉ tôBz9US9́t vơQWJcGći 7PDung Â7Pn, đúQWJcGcng không?"

"Sao cQWJcGcô lạ7Pi chBz9US9o Fr9uRtlà, cô7P 7Pấy ởQWJcGc bên7P 7Pcạnh tFr9uRtôi sẽ7P hạnh phúc?"

Tư QWJcGcCần suQWJcGcy nFr9uRtghĩ mộtBz9US9 chBz9US9út, chậmQWJcGc rBz9US9ãi nói,Fr9uRt "Trực7P gQWJcGciác thôi, QWJcGcanh Bz9US9hôm naFr9uRty đếFr9uRtn nơiQWJcGc 7Pnày, khẳQWJcGcng đBz9US9ịnh cuQWJcGc̃ng l7Pà vìQWJcGc DunQWJcGcg Ân,7P thậ7Pt r7Pa thì,Fr9uRt chQWJcGco dù anh7P khFr9uRtông QWJcGctìm tôiQWJcGc, QWJcGctôi cFr9uRtũng sẽBz9US9 tQWJcGcìm aQWJcGcnh. DFr9uRtĩ nQWJcGchiên, cBz9US9húng t7Pa khô7Png Fr9uRtlàm đượcQWJcGc bạFr9uRtn bè, thFr9uRtậm chQWJcGcí từn7Pg c7Pó QWJcGcý ngBz9US9hĩ 7Pđem đốiBz9US9 ph7Pương đưaBz9US9 vàBz9US9o cQWJcGchỗ chếFr9uRtt, gặFr9uRtp q7Pua lần này7P Fr9uRtvề 7Psau, cFr9uRtũng đừngFr9uRt cQWJcGcó gặpBz9US9 Bz9US9mặt lFr9uRtại nư7P̃a, QWJcGcnói vớiFr9uRt QWJcGcDung Ân7P, tôQWJcGci lạBz9US9c 7Ptới tình trạngQWJcGc hôQWJcGcm naFr9uRty, khQWJcGcông liêFr9uRtn qua7Pn gìQWJcGc đêQWJcGćn anh..."

“Trả nợFr9uRt vBz9US9à trừnFr9uRtg phạt,Fr9uRt Bz9US9là h7Pai Bz9US9loại phươQWJcGcng thứcFr9uRt khônFr9uRtg giống nhaBz9US9u, tFr9uRtôi QWJcGcbên 7Pnày, Fr9uRttôi QWJcGcsẽ buônFr9uRtg taFr9uRty chuyệ7Pn nà7Py vQWJcGcì tôiBz9US9 màFr9uRt dựng lBz9US9ên, hô7Pm naFr9uRty biếFr9uRtn thànBz9US9h n7Phư vậBz9US9y, tFr9uRtôi muốnQWJcGc đến7P đâBz9US9y kếQWJcGct thu7Ṕc. VFr9uRtì ÂFr9uRtn ÂnQWJcGc, tôi cũnFr9uRtg khôngBz9US9 thểBz9US9 tiếpFr9uRt tFr9uRtục lBz9US9àm cBz9US9huyện QWJcGctổn thươ7Png cô,QWJcGc nhBz9US9ưng H7Pạ g7Pia 7Pbên k7Pia, bọn 7Phọ sQWJcGcẽ coQWJcGć hànBz9US9h độn7Pg 7Pcủa họFr9uRt, t7Pôi s7Pẽ khôFr9uRtng QWJcGcnhúng tayFr9uRt, đóFr9uRt là QWJcGc chuyện giFr9uRtữa Fr9uRtcác ngưFr9uRtời, tQWJcGcôi khôQWJcGcng cáQWJcGcch 7Pnào giúpBz9US9 QWJcGccô, cFr9uRtô hQWJcGciểu chưa?" NFr9uRtam Bz9US9Dạ TướcQWJcGc nóiQWJcGc rQWJcGcất thFr9uRtực tế,7P côQWJcGc vénFr9uRt Bz9US9lên khFr9uRtóe miFr9uRtệng Fr9uRtgật đầuBz9US9, anBz9US9h tBz9US9a 7Pcó t7Phể vì DungFr9uRt ÂnQWJcGc làFr9uRtm đượcQWJcGc chFr9uRtuyện QWJcGcnày, đúngFr9uRt làQWJcGc khônQWJcGcg dễ.

Nam D7Pạ Tư7Pớc kFr9uRthông c7Pó Bz9US9ở lâuFr9uRt, TBz9US9ư CầnFr9uRt nóiQWJcGc rấtFr9uRt đQWJcGcúng, bọnFr9uRt Bz9US9họ không là7P bạnBz9US9, nếuQWJcGc kFr9uRthông Bz9US9phải ởBz9US9 giBz9US9ữa cQWJcGcó một7P DunBz9US9g ÂBz9US9n, bọnQWJcGc 7Phọ 7Psớm đFr9uRtã bQWJcGcắt QWJcGcđầu chém giêQWJcGćt QWJcGclẫn nhau.

Lúc QWJcGcNam Dạ7P TướcQWJcGc mQWJcGcở Fr9uRtcửa 7Pđi Fr9uRtra ngoBz9US9ài, giâBz9US9̣t mìBz9US9nh k7Pinh ngạc, xoaBz9US9 QWJcGcvai người7P 7Pđàn ôngFr9uRt Fr9uRtđi 7Pra ngoài.

Tư C7Pần Bz9US9không Fr9uRtcó nFr9uRtghe được7P âmQWJcGc thBz9US9anh đóng7P cửa7P, cBz9US9ô xoaFr9uRty người 7P lại, liQWJcGcền thFr9uRtấy HaBz9US9̣ Tư7P̉ HaBz9US9̣o đứ7Png ở7P cửa.

Chén Bz9US9trà troQWJcGcng lònQWJcGcg bàBz9US9n QWJcGctay rBz9US9ơi xuốngQWJcGc QWJcGcmặt đFr9uRtất, nưBz9US9ớc trà7P ấFr9uRtm áp bắ7Pn QWJcGctung tó7Pe lưng7P bBz9US9àn chânQWJcGc TưBz9US9 Cần,7P côQWJcGc thFr9uRteo bảBz9US9n năBz9US9ng 7Plui lQWJcGcại, mặcBz9US9 dFr9uRtù sớBz9US9m muộn Fr9uRt cũng sFr9uRtẽ 7Pgặp, nhưng7P Bz9US9nếu kh7Pông phảQWJcGci QWJcGcNam DạBz9US9 TướcQWJcGc QWJcGcđi Bz9US9ra ng7Poài, 7PTư Bz9US9Cần chBz9US9ắc chắn7P sẽ khôngQWJcGc để7P an7Ph vàFr9uRto. ChâQWJcGcn t7Pay c7Pô luFr9uRtống Bz9US9cuống đứnQWJcGcg Bz9US9ở baFr9uRtn cônQWJcGcg, 7PHạ TửQWJcGc HạBz9US9o đFr9uRtóng cửa lQWJcGcại, m7Pặc ch7Piếc áo7P khoáFr9uRtc màuQWJcGc nâ7Pu, cằmQWJcGc 7Pkiên nghị7P lFr9uRtộ rFr9uRta mBz9US9ấy ph7Pần Fr9uRtlạnh lùng,Fr9uRt râu méBz9US9p l7Pâu ngàQWJcGcy khônFr9uRtg cạo.

Hai ngưFr9uRtời liếc7P nBz9US9hau mộtFr9uRt cáBz9US9i, 7PTư QWJcGcCần lFr9uRtướt quBz9US9a nh7Pững Bz9US9mãnh vỡ Bz9US9 kia đBz9US9i vQWJcGcào phòng.

Hạ TửQWJcGc HaQWJcGc̣o thấQWJcGcy QWJcGccô muốnQWJcGc đQWJcGci vàoBz9US9 7Pphòng ngủ,Fr9uRt hBz9US9ắn nắmBz9US9 chặ7Pt tay7P cô, dù7Png sứ7Pc rấtFr9uRt Fr9uRtmạnh, dườn7Pg nh7Pư muốnFr9uRt bẻQWJcGc gã7Py taBz9US9y TưBz9US9 Cần,QWJcGc m7Pặc dùBz9US9 đauQWJcGc, nhưQWJcGcng cô cũngQWJcGc c7Pắn răFr9uRtng kQWJcGchông 7Pcó kêu7P lên.

"Tại 7Psao?” Bz9US9hắn hỏi.

Tư Cần7P Bz9US9có thQWJcGcể nói7P 7Pvới mọ7Pi QWJcGcngười, QWJcGc“Tôi kQWJcGchông hối7P hận”,QWJcGc duy nhấtBz9US9 khôngBz9US9 thểQWJcGc đốiBz9US9 mặtFr9uRt vớQWJcGci QWJcGcHạ TQWJcGcử Hạo.

Người đànFr9uRt ôngFr9uRt 7Pnắm chQWJcGcặt ha7Pi v7Pai củ7Pa cô,Fr9uRt ké7Po QWJcGccô đến,7P vộiBz9US9 Fr9uRtvã đặt côFr9uRt trướ7Pc mFr9uRtặt mFr9uRtình, "TạiFr9uRt QWJcGcsao, chúQWJcGcng t7Pa Bz9US9vốn làQWJcGc cóFr9uRt thểQWJcGc thậ7Pt tốt,Bz9US9 cQWJcGcô QWJcGctại saoBz9US9 muốn Bz9US9làm Fr9uRtnhư vậy?7P TrầnQWJcGc Cần!"

Hắn laFr9uRty b7Pả Fr9uRtvai củ7Pa cFr9uRtô, cFr9uRtô chQWJcGcỉ Fr9uRtcảm thấBz9US9y bBz9US9ên troBz9US9ng đ7Pôi mFr9uRtắt thQWJcGcế giới QWJcGctan tQWJcGchành nhBz9US9ững Bz9US9mảnh nhỏ,Bz9US9 càFr9uRtng 7Plúc càBz9US9ng Bz9US9mơ hồ,Bz9US9 “Fr9uRtTôi kh7Pông 7Pgọi làBz9US9 T7Prần Cần, tênFr9uRt củaQWJcGc tôFr9uRti là7P TưBz9US9 Cần."

Người đFr9uRtàn ôngFr9uRt đBz9US9ối vớiFr9uRt c7Pái tênBz9US9 nFr9uRtày cũBz9US9ng QWJcGcchưa Fr9uRtquen th7Puộc, "Tại saQWJcGco côFr9uRt muBz9US9ốn Fr9uRtgạt tôi?"

Thân tBz9US9hể mảnFr9uRth khảnh7P của7P QWJcGccô troQWJcGcng lònQWJcGcg bQWJcGcàn tBz9US9ay Bz9US9anh Fr9uRtcàng l7Pộ ra Fr9uRtvẻ gQWJcGcầy Fr9uRtyếu, tFr9uRtóc 7Pquăn ch7Pe ởBz9US9 ta7Py ngườFr9uRti QWJcGcđàn ônBz9US9g, QWJcGcTư CBz9US9ần ởFr9uRt QWJcGcrất Bz9US9gần hắnFr9uRt, cóBz9US9 thểQWJcGc 7Pnhìn thấy Bz9US9con người7P Bz9US9màu đỏ7P 7Ptươi, Bz9US9"Tử HạoFr9uRt, an7Ph Fr9uRtbiết QWJcGctại sQWJcGcao không?"

"Nói chQWJcGco tBz9US9ôi biết."Fr9uRt Giọng7P 7Pnói người7P đàn7P ôFr9uRtng tràn đầyFr9uRt th7Pống khổ,7P kBz9US9hàn vôFr9uRt cùng.

"Được.” Bz9US9Tư CầBz9US9n mặtFr9uRt khônFr9uRtg Bz9US9thấy đổi7P chốnBz9US9g lạiFr9uRt áFr9uRtnh 7Pmắt của hắn,7P “QWJcGcAnh sẽQWJcGc QWJcGckhông quên7P, tr7Pước đâ7Py khFr9uRtông QWJcGclâu, eFr9uRtm củaQWJcGc Bz9US9anh đã7P đụngQWJcGc mQWJcGcột lãoQWJcGc bà chứ?"

Hạ QWJcGcTử H7Pạo Fr9uRtcon ngươiQWJcGc QWJcGcnhư kiếmBz9US9 sắcFr9uRt thâmQWJcGc thBz9US9úy, lFr9uRtắc đầu, “Cô..."

"Đúng, đóBz9US9 làFr9uRt b7Pà nộ7Pi tôi."Fr9uRt Nước7P mắFr9uRtt qu7Pá mứcFr9uRt nặng7P nề, cu7Pối cùFr9uRtng Bz9US9vẫn chảBz9US9y 7Pra, chảyBz9US9 xuố7Png đến7P khóFr9uRte miệng,Bz9US9 mặn7P sáFr9uRtp QWJcGclàm nBz9US9gười tQWJcGca nôFr9uRtn QWJcGcmửa, “Bà làQWJcGc ngườiQWJcGc thâ7Pn Bz9US9duy nhBz9US9ất củaFr9uRt tôFr9uRti, eFr9uRtm Fr9uRtcủa Bz9US9anh đãQWJcGc tôngQWJcGc chếtFr9uRt Bz9US9bà, còFr9uRtn có,Fr9uRt tBz9US9ôi sở dĩQWJcGc đ7Pối xửBz9US9 vFr9uRtới 7Pcô tBz9US9a n7Phư vFr9uRtậy, l7Pà bởiFr9uRt vìBz9US9 tôiQWJcGc cBz9US9ũng đQWJcGcã 7Pbị nh7Pư 7Pvậy, Ha7P̣ Tư7P̉ HạBz9US9o, tôi bịQWJcGc ngQWJcGcười Fr9uRtta cưỡngBz9US9 dâFr9uRtm, Fr9uRtanh cóQWJcGc biếQWJcGct không?"

Tóc ngắQWJcGcn cBz9US9ủa người7P đà7Pn ônQWJcGcg dườngQWJcGc QWJcGcnhư dựng7P thQWJcGcẳng Bz9US9lên, mười nBz9US9gón 7Ptay Fr9uRtanh dùQWJcGcng sứQWJcGcc, tQWJcGcrên Bz9US9mặt hiệnQWJcGc Fr9uRtra 7Pvẻ k7Phó Fr9uRttin, 7P"Không tFr9uRthể nào,Bz9US9 làFr9uRt aiQWJcGc, là ai?"

"Anh Fr9uRtđi vềBz9US9 h7Pỏi HạBz9US9 Ph7Pi Bz9US9Vũ sẽFr9uRt biếtQWJcGc thôFr9uRti,” Fr9uRtTư CầnQWJcGc bQWJcGciết mình QWJcGc tàn nhẫn,Fr9uRt c7Pô lúBz9US9c nQWJcGcày, tBz9US9rong QWJcGctay 7Pnhư nắmFr9uRt lấy7P mộtBz9US9 coQWJcGcn daQWJcGco h7Pai l7Pưỡi, Bz9US9đâm TưBz9US9 CQWJcGcần một nhá7Pt đồngQWJcGc thờiQWJcGc cũn7Pg h7Pung hăngQWJcGc kBz9US9hoét QWJcGcvào cQWJcGchính mFr9uRtình, 7P“Tôi QWJcGcở bêQWJcGcn cạnhFr9uRt anh, cũnQWJcGcg làBz9US9 vìBz9US9 trảBz9US9 thùFr9uRt, chuyệQWJcGcn Bz9US9anh nBz9US9hận hFr9uRtối lộBz9US9, c7Pũng làFr9uRt tôQWJcGci aQWJcGcn Bz9US9bài, bâ7Py giờFr9uRt, anh Fr9uRtcuối cùngQWJcGc Bz9US9cũng hi7Pểu hếtBz9US9 rồ7Pi chứ?"

Hạ T7Pử H7Pạo vBz9US9ung cáFr9uRtnh tayQWJcGc, TBz9US9ư CBz9US9ần 7Pngã xuốBz9US9ng QWJcGcghế QWJcGcsalon, đầQWJcGcu choáng vánBz9US9g Bz9US9hoa mBz9US9ắt, hắBz9US9n chBz9US9ỉ c7Pảm t7Phấy cFr9uRtả Bz9US9bộ ngựcFr9uRt gQWJcGciống Bz9US9như làFr9uRt muốn7P n7Pổ Fr9uRttung lừa gạQWJcGct, phản7P bộiFr9uRt, hắQWJcGcn 7Pyêu ngườiFr9uRt phụFr9uRt nữ7P Bz9US9này sFr9uRtâu đậmBz9US9 Fr9uRtnhư vậy,7P Fr9uRtcũng vìQWJcGc cFr9uRtô Fr9uRtmà kh7Pông tiếc trởBz9US9 mặt7P vớ7Pi Fr9uRtmọi 7Pngười tQWJcGcrong nhBz9US9à, muQWJcGcốn Fr9uRtcho cQWJcGcô Bz9US9một g7Pia đìnhQWJcGc, 7Phắn qFr9uRtuý trọng nhQWJcGcư thế,Bz9US9 Fr9uRtnhưng đổQWJcGci lạiFr9uRt QWJcGclà cFr9uRtái gì?

Phanh thâ7Py x7Pé x7Pác, cũngFr9uRt khFr9uRtông QWJcGccó đFr9uRtau như7P vậy.Bz9US9 Bz9US9Hạ TQWJcGcử Bz9US9Hạo đứng 7Pở tronFr9uRtg phòngFr9uRt kháchBz9US9, nFr9uRthớ tBz9US9ới gQWJcGcương mặtBz9US9 QWJcGcem gá7Pi bịBz9US9 hủyFr9uRt hoBz9US9ại, nhớBz9US9 tới7P QWJcGccô ta nửaQWJcGc đêBz9US9m thấQWJcGcy 7Pác mộnBz9US9g thBz9US9ức giấc,Fr9uRt hQWJcGcắn ch7Pỉ QWJcGccảm thBz9US9ấy c7Pàng nQWJcGcgày cQWJcGcàng Fr9uRtáy n7Páy, dường Bz9US9 như, chí7Pnh mình7P làFr9uRt hFr9uRtung QWJcGcthủ giáFr9uRtn tQWJcGciếp Fr9uRtphá Bz9US9hủy cô.

"Là mắtFr9uRt tFr9uRtôi bịBz9US9 m7Pù, Bz9US9tôi nghBz9US9ĩ Fr9uRtcô thậQWJcGct Fr9uRttâm, mọFr9uRti ngườiBz9US9 trong Fr9uRt nhà đều7P phQWJcGcản đBz9US9ối, tôQWJcGci nhưQWJcGc kBz9US9ẻ điên7P v7Pẫn kiQWJcGcên tr7Pì, P7Phi VũFr9uRt lFr9uRtúc ấy7P Bz9US9đã n7Phắc nhBz9US9ở Bz9US9tôi, nói 7Pcô cùnQWJcGcg NaQWJcGcm Dạ7P TQWJcGcước quBz9US9an QWJcGchệ khôFr9uRtng Fr9uRtphải nôngFr9uRt cạn,7P QWJcGcnó cBz9US9òn 7Pxem QWJcGcqua hFr9uRtình các ngườiQWJcGc l7Pên giườQWJcGcng, nhưBz9US9ng Fr9uRtlà tQWJcGcôi k7Pêu nFr9uRtó cFr9uRtâm miệng.Fr9uRt BQWJcGcởi vBz9US9ì, nhữnFr9uRtg chu7Pyện đó7P cũFr9uRtng là Bz9US9chuyện tFr9uRtrước kh7Pi tôiQWJcGc Fr9uRtbiết Fr9uRtcô, 7Ptôi khôngFr9uRt qBz9US9uan tâmBz9US9, tô7Pi Fr9uRtcứ tưởBz9US9ng r7Pằng, tôFr9uRti cóBz9US9 thể Bz9US9cho côQWJcGc m7Pột Fr9uRtcuộc sFr9uRtống mới,Fr9uRt Bz9US9bắt đầuFr9uRt lFr9uRtại từQWJcGc đầQWJcGcu..." HBz9US9ạ TửBz9US9 HaFr9uRṭo 7Pnói xong lờiFr9uRt cu7Pối cBz9US9ùng, nhưFr9uRt QWJcGcmột đứa7P b7Pé ngQWJcGcồi 7Pchồm hQWJcGcổm trêBz9US9n mQWJcGcặt đấQWJcGct khóc7P, h7Pai taFr9uRty QWJcGcanh dùng Bz9US9 sức nắmFr9uRt lấy7P tóBz9US9c mìnhQWJcGc, cQWJcGcầm Fr9uRtlên quảBz9US9 đấm7P 7Phung hăngBz9US9 nệnBz9US9 trFr9uRtên đầu.

Tư CầnFr9uRt không7P chFr9uRtịu nổFr9uRti chảyFr9uRt nFr9uRtước mắt,7P kFr9uRthí Fr9uRtlực đứngQWJcGc lênFr9uRt côQWJcGc c7Pũng không có,7P hQWJcGcai đQWJcGcầu gốQWJcGci 7Pquỳ bFr9uRtò đQWJcGcến bêFr9uRtn ngưBz9US9ời đBz9US9àn ông,Fr9uRt “Bz9US9Tử HạQWJcGco, Fr9uRtthật xQWJcGcin QWJcGclỗi, Bz9US9thật xin lỗi..."

Cô khFr9uRtông ngh7Pĩ đếnBz9US9 chín7Ph 7Pmình 7Plại đBz9US9au nhBz9US9ư vFr9uRtậy, tiFr9uRtm Fr9uRtđã bịFr9uRt xé ná7Pt, cBz9US9ô Fr9uRtcố gFr9uRtắng kéo7P Fr9uRttay người7P đ7Pàn ông,Fr9uRt muốQWJcGcn ômQWJcGc anQWJcGch, nhưBz9US9ng Ha7P̣ TửQWJcGc Bz9US9Hạo kBz9US9hông muốn QWJcGccô đụngFr9uRt chạ7Pm, aBz9US9nh dQWJcGcùng lựcBz9US9 hấtBz9US9 Fr9uRtra, khônQWJcGcg còFr9uRtn kQWJcGcịp th7Pu 7Plại QWJcGcquả đấQWJcGcm rơBz9US9i vàBz9US9o mặt Bz9US9Tư CầnFr9uRt. Ngư7Pời đàQWJcGcn ôFr9uRtng đứnFr9uRtg lênQWJcGc, đốFr9uRtt ngBz9US9ón tBz9US9ay nắBz9US9m chBz9US9ặt, trê7Pn mặtFr9uRt đầ7Py Bz9US9nước mắt, sBz9US9au QWJcGckhi nBz9US9gẩn Bz9US9ngơ đếnBz9US9 Bz9US9đáy mắtBz9US9 Fr9uRttrở tBz9US9hành một7P mFr9uRtảnh lạ7Pnh QWJcGcnhư bBz9US9ăng, Fr9uRtanh 7Pcũng không quaQWJcGcy đầuQWJcGc lại7P điBz9US9 r7Pa ngoài.

Dung Fr9uRtÂn nhậFr9uRtn được7P điệnBz9US9 thoạiQWJcGc, lúcQWJcGc chạy7P đếFr9uRtn, đBz9US9ã lFr9uRtà buBz9US9ổi tối.

Cửa nFr9uRthà TưQWJcGc CBz9US9ần mở7P rộng7P, QWJcGchàng 7Pxóm ởQWJcGc ngBz9US9oài QWJcGccửa thỉnhQWJcGc QWJcGcthoảng ngó vào.

Bên trFr9uRtong phònQWJcGcg khách,QWJcGc bừaFr9uRt bộFr9uRtn, lBz9US9on QWJcGcbia cù7Png gạcBz9US9 tànQWJcGc thuốc, 7Pgối, t7Pất cFr9uRtả QWJcGcnhững đồQWJcGc vQWJcGcật cQWJcGcó Fr9uRtthể 7Pném đượcBz9US9 đQWJcGcầu nFr9uRtằm d7Pưới đFr9uRtất. DuQWJcGcng ÂQWJcGcn Bz9US9đóng cửa lại,Bz9US9 7Pở saBz9US9u rèmQWJcGc cửaFr9uRt 7Psổ tìmFr9uRt đượcFr9uRt TưQWJcGc Cần.

CÔ chậQWJcGct vậ7Pt Bz9US9đem Bz9US9mặt chônBz9US9 ởQWJcGc Bz9US9hai đầuFr9uRt gốFr9uRti, Fr9uRttrên cổ7P ta7Py tráiBz9US9, Fr9uRtmáu tươi 7Pchảy r7Pa, 7PDung ÂQWJcGcn nhẹ7P kéBz9US9o đầFr9uRtu củaBz9US9 cô,Fr9uRt Fr9uRtchỉ thấyQWJcGc trêQWJcGcn mặtBz9US9 côBz9US9 QWJcGcsưng Fr9uRtlên Bz9US9một mảng QWJcGclớn, khBz9US9óe miFr9uRtệng ráQWJcGcch toạc,7P "Bz9US9Tư CầnFr9uRt, chuyệnBz9US9 gFr9uRtì xảyQWJcGc raBz9US9, cóBz9US9 ph7Pải aFr9uRti đá7Pnh cậu không?"

Bên QWJcGcchân, Bz9US9là mộtFr9uRt coFr9uRtn d7Pao c7Pắt t7Pỉa. QWJcGcCô kh7Pắc tạQWJcGci chínhFr9uRt cổBz9US9 tay mìnhQWJcGc b7Pa chBz9US9ữ “HạBz9US9 TửBz9US9 Ha7P̣o”, QWJcGchơn nữBz9US9a, khắcBz9US9 rấQWJcGct sâ7Pu, m7Pỗi mộ7Pt vếtFr9uRt Bz9US9dao QWJcGclàm rách toBz9US9ạc dQWJcGca thịt.

" DFr9uRtung Ân,Fr9uRt QWJcGcmình QWJcGcthật Bz9US9sự yêQWJcGcu QWJcGcanh ấBz9US9y, yêuBz9US9 đếFr9uRtn tậFr9uRtn xương tủy...Bz9US9 QWJcGcKhắc sâuBz9US9, nhưnBz9US9g, mình7P bâyBz9US9 g7Piờ đãFr9uRt QWJcGcmất anBz9US9h QWJcGcấy rồi...”TócBz9US9 TưBz9US9 CQWJcGcần 7Prối bùQWJcGc, cô Bz9US9bắt QWJcGcđược cáBz9US9nh tFr9uRtay DuBz9US9ng 7PÂn, “Làm7P sBz9US9ao bâyFr9uRt gQWJcGciờ, cQWJcGcó phảiQWJcGc mìnQWJcGch s7Pẽ khôngQWJcGc baFr9uRto giờ7P có QWJcGcthể tìQWJcGcm aFr9uRtnh ấyBz9US9 tFr9uRtrở vềBz9US9 nữaBz9US9 QWJcGcđúng không?"

Dung ÂnBz9US9 cBz9US9hỉ cảm7P thấQWJcGcy cổFr9uRt h7Pọng khQWJcGcô rápQWJcGc Fr9uRtkhó c7Phịu, cô7P biếQWJcGct, TưQWJcGc Cần cuốiQWJcGc cùn7Pg cFr9uRtũng sBz9US9ẽ cóQWJcGc ngBz9US9ày hFr9uRtối Fr9uRthận, 7Pcô ôQWJcGcm haBz9US9i bQWJcGcai cQWJcGcô 7Pgái, “TFr9uRtư QWJcGcCần, đứngBz9US9 l7Pên đi, cBz9US9húng tQWJcGca vàoQWJcGc phònQWJcGcg trước."

"Ban đầu7P lú7Pc cậQWJcGcu khuyêBz9US9n mìnhQWJcGc, mìnQWJcGch kh7Pông n7Pghe, nhFr9uRtưng 7Pbây giờ, tiQWJcGcm củaQWJcGc mìnhFr9uRt rBz9US9ất đaQWJcGcu rấtQWJcGc đau...”QWJcGc haFr9uRti Bz9US9tay 7PTư Cần7P Fr9uRtdán chặtFr9uRt tQWJcGcrước ngựcQWJcGc, bBz9US9a chữ HQWJcGcạ TửFr9uRt HaQWJcGc̣o trênQWJcGc Bz9US9tay, QWJcGcvì côQWJcGc dù7Png sứcBz9US9 màBz9US9 mQWJcGcáu tươiQWJcGc chQWJcGcảy QWJcGcra, chFr9uRtất lỏng7P rFr9uRtỉ QWJcGcra đỏ sẫm7P, Bz9US9chói mQWJcGcắt khônQWJcGcg thôi.

"Anh ấFr9uRty nói,7P an7Ph ấyQWJcGc khôngBz9US9 qQWJcGcuan tâBz9US9m đQWJcGcến quá7P khứFr9uRt củ7Pa mình,QWJcGc anh ấyBz9US9 muốnQWJcGc cướiBz9US9 QWJcGcmình, DunQWJcGcg Bz9US9Ân, anBz9US9h ấy7P QWJcGcnói 7Pmuốn kếtFr9uRt hônBz9US9 v7Pới mBz9US9ình...” TưBz9US9 Cần ngồiFr9uRt dBz9US9ưới đất7P, Bz9US9vừa 7Pkhóc vừaQWJcGc cười,Bz9US9 trêBz9US9n mặ7Pt nướcBz9US9 mắtBz9US9 cùng7P mQWJcGcáu hòFr9uRta vàoFr9uRt Bz9US9nhau, cô đếnFr9uRt Fr9uRtbây gQWJcGciờ vẫnFr9uRt 7Pcô đơ7Pn, hiQWJcGcện tạ7Pi, tQWJcGchật kQWJcGchó khăFr9uRtn QWJcGccó ngư7Pời nóFr9uRti Bz9US9yêu cô,7P muốnQWJcGc chFr9uRto cô mFr9uRtột gFr9uRtia QWJcGcđình Fr9uRtấm áBz9US9p, nhBz9US9ưng Ha7P̣ TửBz9US9 HBz9US9ạo, cBz9US9ho dQWJcGcù Bz9US9cô thật7P muốBz9US9n tiếp7P QWJcGcnhận tBz9US9ình yêu củQWJcGca anhBz9US9, họQWJcGc cQWJcGcũng khônQWJcGcg Fr9uRtcó mộFr9uRtt QWJcGcchút Bz9US9khả năng.

Yêu QWJcGcsâu 7Pđậm nhưBz9US9 vậy,7P vừBz9US9a Bz9US9mới bBz9US9ắt đầu,QWJcGc cũFr9uRtng đ7Pã sắQWJcGcp chếtBz9US9 đFr9uRti, Bz9US9nó được hQWJcGcun Bz9US9đúc QWJcGctừ tuyệQWJcGct vọngFr9uRt Fr9uRtvà cừuQWJcGc Fr9uRthận, saQWJcGcu kFr9uRthi mọ7Pc QWJcGcrể nẩy7P mầm,Fr9uRt n7Phất địnhBz9US9 sẽ chếtQWJcGc n7Pon. 7PTư QWJcGcCần cQWJcGchặt lấQWJcGcy Bz9US9Dung ÂnQWJcGc, côQWJcGc khôQWJcGcng Bz9US9muốn mQWJcGcột mìQWJcGcnh c7Pô đơnFr9uRt ởBz9US9 ch7Pỗ nàBz9US9y, cô cảmBz9US9 giáQWJcGcc mìnFr9uRth s7Pắp 7Pđiên rồi,Bz9US9 Bz9US9"Mình tạiQWJcGc Fr9uRtsao 7Plại yBz9US9êu aQWJcGcnh ấQWJcGcy, tạiBz9US9 sao?"

Dung Fr9uRtÂn m7Pân khẩnQWJcGc đôiBz9US9 môQWJcGci, mặFr9uRtc Fr9uRtdù QWJcGcnhư vậy,QWJcGc QWJcGcbên trFr9uRtong đôiBz9US9 mBz9US9ắt vẫn làFr9uRt mơBz9US9 7Phồ Fr9uRthơi nước.

“Tư Cần,QWJcGc hãBz9US9y quêQWJcGcn hếtQWJcGc đi..."

"Mình khôQWJcGcng qu7Pên đFr9uRtược,” TưFr9uRt CầFr9uRtn thấtFr9uRt 7Pthanh khócQWJcGc rốBz9US9ng, "Dung ÂnQWJcGc, c7Pậu đừngQWJcGc nói,QWJcGc hãyFr9uRt nBz9US9ghe mì7Pnh nó7Pi được7P khBz9US9ông, 7Pmình có7P QWJcGcrất nhiều điềuQWJcGc 7Pmuốn nói..."

Hai người7P QWJcGcco rúBz9US9c Fr9uRtở sa7Pu rèmQWJcGc cửaFr9uRt Fr9uRtsổ, ô7Pm Bz9US9nhau thFr9uRtật chặFr9uRtt, Bz9US9Tư Cần 7Pnói, khBz9US9i còFr9uRtn b7Pé, lQWJcGcúc cBz9US9ô cảFr9uRtm thFr9uRtấy côQWJcGc đơn,7P liFr9uRtền thíBz9US9ch QWJcGcnúp tronBz9US9g góQWJcGcc, h7Poặc QWJcGclà trốn 7Ptrong ch7Păn, ch7Pỉ cầnQWJcGc cBz9US9ó th7Pể QWJcGcđem chính7P Fr9uRtmình gBz9US9iấu Fr9uRtđi. Cô7P nóiQWJcGc QWJcGcDung QWJcGcÂn Bz9US9thật giống nhưBz9US9 bBz9US9à nộFr9uRti, giốn7Pg QWJcGcbà nộQWJcGci sBz9US9ờ sờFr9uRt đầuFr9uRt 7Pcủa cô7P, nóiBz9US9 7PA Cần,QWJcGc 7Plàm sQWJcGcao bQWJcGcây gi7Pờ mớiQWJcGc về, đừBz9US9ng lQWJcGcàm qu7Pá sức...

Dung ÂBz9US9n tBz9US9hật khôngFr9uRt cBz9US9ó Fr9uRtchen QWJcGcvào nBz9US9ói, Fr9uRtcô rấ7Pt 7Pan tĩnh7P nghBz9US9e, nưFr9uRtớc mắt cBz9US9hảy xuố7Png rQWJcGcơi đếnFr9uRt trêBz9US9n mQWJcGcu 7Pbàn tQWJcGcay, Bz9US9từng giọtFr9uRt nởFr9uRt rộ.

Tư Fr9uRtCần nQWJcGcói cQWJcGcô cùnBz9US9g H7Pạ 7PTử HạoFr9uRt bắtFr9uRt đầu,Bz9US9 côBz9US9 nói7P, bọ7Pn Bz9US9họ gặp n7Phau ởBz9US9 CQWJcGcám Dỗ,Bz9US9 Fr9uRtlúc ấyBz9US9 anFr9uRth đứng7P Fr9uRttrong QWJcGcđám người,7P hạc7P giFr9uRtữa bầyQWJcGc g7Pà, nhìQWJcGcn quBz9US9a một cQWJcGcái, đãFr9uRt hấp7P dẫn7P cô.

Cô nóBz9US9i, QWJcGclần đầFr9uRtu giBz9US9ữa hFr9uRtai ngườQWJcGci, 7Panh cũn7Pg QWJcGcrất cẩn7P Bz9US9thận từBz9US9ng li từngQWJcGc 7Ptí, 7Pnâng niBz9US9u c7Pô, sợ7P QWJcGccô đau.

Tư CầBz9US9n nQWJcGcói rấtBz9US9 nhiềuBz9US9 rấQWJcGct nhiều…Fr9uRt đếnBz9US9 Fr9uRtkhi, tiQWJcGcếng nFr9uRtói Bz9US9ách đi,7P vọng 7Plại nhưBz9US9 tiếngQWJcGc kêFr9uRtu oánQWJcGc, DBz9US9ung ÂnFr9uRt QWJcGclau nư7Pớc mắtQWJcGc, đứnBz9US9g d7Pậy đến7P Bz9US9máy đBz9US9un nước, Fr9uRtlấy cFr9uRtho côQWJcGc mBz9US9ột QWJcGcly nước.

Lúc trởBz9US9 lạiFr9uRt, 7Pliền đốtFr9uRt mộQWJcGct điế7Pu thuốc,7P hunFr9uRtg hăn7Pg QWJcGchút hBz9US9ai hơi 7Psau đóBz9US9 đemQWJcGc đFr9uRtiếu 7Pthuốc 7Pgiụi vQWJcGcào cổQWJcGc tay.

Mùi vịQWJcGc QWJcGcda 7Pthịt cháy7P t7Prong nháyFr9uRt mắtFr9uRt trànBz9US9 7Pngập QWJcGccả cănFr9uRt phòngQWJcGc, Dung ÂBz9US9n vứt7P bỏFr9uRt chéQWJcGcn nước7P, lBz9US9ật đậtFr9uRt kéQWJcGco Fr9uRttay cQWJcGcô raBz9US9, “Tư7P CầBz9US9n, cậuFr9uRt Fr9uRtđiên rồFr9uRti saoFr9uRt, cậFr9uRtu như vậyQWJcGc khônFr9uRtg sợ7P 7Pmình sBz9US9ẽ xảyFr9uRt Bz9US9ra chu7Pyện QWJcGcgì sao?"

Chữ HạBz9US9 kiFr9uRta 7Prướm máBz9US9u đBz9US9ã bịBz9US9 hủyBz9US9 diệtBz9US9, Bz9US9trên cổQWJcGc t7Pay hiệnFr9uRt 7Pra Bz9US9một đốt rấtQWJcGc sâuFr9uRt, TưFr9uRt Cần7P dFr9uRtựa vá7Pch tường,Fr9uRt “D7Pung QWJcGcÂn, cậFr9uRtu biếQWJcGct khôQWJcGcng? Fr9uRtMình muFr9uRtốn đBz9US9em H7Pạ Tử Hạ7Po vBz9US9ĩnh vi7Pễn nhớ7P tQWJcGcrong lòFr9uRtng mìn7Ph, đBz9US9ợi những7P vếtBz9US9 thươngFr9uRt nàQWJcGcy lànQWJcGch điQWJcGc, chúng Bz9US9có thểFr9uRt lưQWJcGcu 7Plại Bz9US9trên thâBz9US9n thểQWJcGc mìnhFr9uRt QWJcGccả 7Pđời này,QWJcGc ngườ7Pi đàQWJcGcn ôngFr9uRt nFr9uRtày, m7Pình Fr9uRtsẽ cBz9US9ó anh Bz9US9 ấy cBz9US9ả đQWJcGcời, QWJcGcanh ấQWJcGcy sẽFr9uRt Bz9US9không b7Piến mất,7P chỉQWJcGc cóBz9US9 thQWJcGcể 7Ptheo tQWJcGchời Bz9US9gian màBz9US9 QWJcGckhắc sFr9uRtâu hơnBz9US9, mình muốBz9US9n dùnQWJcGcg cáiBz9US9 nàyQWJcGc đểBz9US9 tếBz9US9 lễ,7P đFr9uRtây Fr9uRtlà kFr9uRthoảng thFr9uRtời giaQWJcGcn duQWJcGcy nFr9uRthất mìBz9US9nh được yêu,QWJcGc Fr9uRtmình 7Pyêu r7Pất sâu7P đậm7P, khQWJcGcông thBz9US9ể lấBz9US9y rBz9US9a được..."

Hai mắtFr9uRt Tư7P Cầ7Pn trống7P rFr9uRtỗng, DQWJcGcung ÂFr9uRtn véBz9US9n 7Ptóc côQWJcGc, muốnQWJcGc xeQWJcGcm vếtBz9US9 thương trên7P 7Ptay cQWJcGcô, nFr9uRthưng khôn7Pg cho.

Cô nBz9US9gồi dướBz9US9i đất,7P khóFr9uRtc đFr9uRtến saFr9uRtu Fr9uRtcùng, lạ7Pi Bz9US9im lBz9US9ặng QWJcGclạ thườngQWJcGc, cô dựa7P Fr9uRtvào cQWJcGcửa Bz9US9sổ sáBz9US9t Bz9US9đất, á7Pnh mắtBz9US9 Bz9US9nhìn Fr9uRtra mặtBz9US9 trời.

Sau Fr9uRthơn nFr9uRtửa đêm,Fr9uRt mộFr9uRtt câFr9uRtu Bz9US9Tư CầnFr9uRt cũn7Pg Fr9uRtkhông nQWJcGcói, Dun7Pg Bz9US9Ân theoQWJcGc cô nBz9US9gồi, cQWJcGcả đBz9US9êm khBz9US9ông Fr9uRtcó nhắmBz9US9 mắt.

Đến ngàFr9uRty 7Pthứ 7Phai, T7Pư CầBz9US9n m7Pệt mỏi,QWJcGc phảiBz9US9 dựaFr9uRt vào7P cửaFr9uRt Fr9uRtsổ Fr9uRtngủ say, DunQWJcGcg Ân7P đỡBz9US9 7Pcô vàFr9uRto phòQWJcGcng, tQWJcGcrong phòBz9US9ng kháchFr9uRt đãBz9US9 Fr9uRtdọn dẹpQWJcGc s7Pạch sẽQWJcGc, Bz9US9cô không dQWJcGcám rBz9US9a cửa,Fr9uRt gQWJcGcọi 7Pđồ ăBz9US9n 7Pmang đến,Bz9US9 c7Pảm QWJcGcthấy rấQWJcGct mBz9US9ệt, lBz9US9iền tựBz9US9a vàBz9US9o tFr9uRtrên ghế7P Fr9uRtsa loFr9uRtn ngủ mộFr9uRtt hồi.

Tư CQWJcGcần Fr9uRtngủ đến7P Fr9uRtxế chiều,QWJcGc lFr9uRtúc đBz9US9i raBz9US9, tFr9uRtắm rử7Pa, quầnBz9US9 áFr9uRto cũng Fr9uRt thay, đầuBz9US9 tócBz9US9 QWJcGcvẫn còFr9uRtn ướBz9US9t, tFr9uRtinh QWJcGcthần nhFr9uRtìn q7Pua Fr9uRtkhông tệFr9uRt, khô7Pi pBz9US9hục khBz9US9ông ít.