You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầuBttqvy lôNXEnK5ng mNXEnK5ày DunBttqvyg NXEnK5Ân nảyPg6h8j tnlên, áPg6h8jnh mắPg6h8jt cuPg6h8j̉a aBttqvynh Bttqvyquá mức sNXEnK5ắc btnén thôtnng suBttqvyốt, NXEnK5làm nBttqvygười Pg6h8jta netń tránBttqvyh khôntng được.

Cô kBttqvyhông nóitn gìNXEnK5, Pg6h8jtinh tếPg6h8j nghPg6h8jĩ, nếtnu NaPg6h8jm DạBttqvy Tướctn btniết Giản NXEnK5là Tưtn CầNXEnK5n, iPg6h8j́t nhâtńt seNXEnK5̃ biếPg6h8jt NXEnK5cô âtńy latnm nhưBttqvy vậtny viPg6h8j̀ Pg6h8jlí Pg6h8jdo gì,Bttqvy nghĩ nhtnư vPg6h8jậy, NXEnK5so vPg6h8jới Gitnản vPg6h8jô NXEnK5duyên vôBttqvy cNXEnK5ớ tPg6h8jìm tnngười đốiNXEnK5 Pg6h8jphó HạPg6h8j Ptnhi VPg6h8jũ thì NXEnK5lý Pg6h8jdo naNXEnK5̀y tncó sứNXEnK5c NXEnK5thuyết tnphục hơn.

 

Ngón Bttqvytay băBttqvým chặBttqvyt NXEnK5lan Bttqvycan lộtn Pg6h8jra khẩtnn trBttqvyương, DuNXEnK5ng Ân Pg6h8j xoay ngNXEnK5ười đitn tntới phòBttqvyng ngủ,NXEnK5 "AnPg6h8jh Bttqvyđã nóBttqvyi, NXEnK5những ngươtǹi latǹm tổnBttqvy thương HạBttqvy PBttqvyhi VũPg6h8j môBttqvỵt ngườBttqvyi ctnũng khtnông Pg6h8jbỏ qutna, vNXEnK5ậy ltnà cóBttqvy yBttqvý gì?"

"Bọn hPg6h8jọ lPg6h8jà hướPg6h8jng vêPg6h8j̀ phiBttqvýa tncô ấytn đêPg6h8j́n, mặNXEnK5c dù bốnNXEnK5 bềBttqvy lốPg6h8ji tnra Pg6h8jđều btnị chăNXEnK5̣n tnlại, nhưngNXEnK5 Bttqvylúc ấy,NXEnK5 chúngPg6h8j tôNXEnK5i aPg6h8ji cũnNXEnK5g không biếtNXEnK5. NXEnK5Cô tnấy troBttqvyng tìnhtn huôBttqvýng nhtnư NXEnK5vậy vẫntn đâPg6h8j̉y cửPg6h8ja xBttqvye NXEnK5kéo tntay cứtna tôBttqvyi, Ân ÂNXEnK5n, tôiNXEnK5 khôtnng Bttqvycho côBttqvy ấyBttqvy đưNXEnK5ợc Pg6h8jthứ kháBttqvyc, nPg6h8jhưng nếPg6h8ju aNXEnK5i muốtnn laPg6h8j̀m côPg6h8j tBttqvya tổn thương,NXEnK5 Bttqvytôi sPg6h8jẽ đòiPg6h8j vêBttqvỳ từtnng NXEnK5cái một."

Dung tnÂn Bttqvyđi NXEnK5vào phNXEnK5òng nPg6h8jgủ, tiêtńng kPg6h8jhóc rốngtn cuNXEnK5̉a HNXEnK5ạ PhNXEnK5i Vũ cònNXEnK5 ởBttqvy Bttqvybên Bttqvytai, cònBttqvy tncó, gươnPg6h8jg mặPg6h8jt btni tPg6h8jhương tuyêBttqvỵt voBttqvỵng ctnủa NXEnK5Hạ Tửtn Hạo, Bttqvy cũng làPg6h8jm chtno ngưPg6h8j̣c Bttqvycô nPg6h8jhư bPg6h8jị btnóp nPg6h8jghẹn, dườngBttqvy Bttqvynhư bịNXEnK5 tảnPg6h8jg đaNXEnK5́ khổng lồPg6h8j đèPg6h8j épBttqvy, thNXEnK5ở tnkhông được.

"Anh đòPg6h8ji nơtṇ ctnho HạNXEnK5 PhPg6h8ji VũBttqvy, vâtṇy nhữnBttqvyg đBttqvyau đơPg6h8j́n Pg6h8jTư CầNXEnK5n đã trtnải tnqua, cPg6h8jô ấytn phBttqvyải đitn NXEnK5đòi atni đây?"Pg6h8j DBttqvyung tnÂn thấNXEnK5t ttnhần ngồiBttqvy tnở mNXEnK5ép giường, ngướcPg6h8j lêPg6h8jn nhBttqvyìn tnNam Dạtn Tước,tn "PhươnBttqvyg thứcBttqvy giốtnng nhaNXEnK5u, anBttqvyh cònBttqvy muốn dPg6h8jiễn lạBttqvyi lầntn NXEnK5nữa, phảiNXEnK5 không?"

Nam DạBttqvy tnTước đtnứng ởPg6h8j cửaNXEnK5 tNXEnK5hân tnthể ctnao tNXEnK5o tndựa vàoBttqvy váchBttqvy tường, “Côtn tnta quPg6h8jả nhBttqvyiên chiNXEnK5́nh ltnà TPg6h8jư Cần."

Dung ÂnBttqvy khôngPg6h8j cótn thừaBttqvy nhận,Bttqvy cũngtn kNXEnK5hông cPg6h8jó Pg6h8jphủ nhận,Bttqvy "BttqvyBan đầu, nếNXEnK5u khôntng Pg6h8jphải anNXEnK5h Bttqvyra taPg6h8jy taNXEnK5̀n Bttqvynhẫn, tnHạ PhPg6h8ji VũPg6h8j cũnBttqvyg tnsẽ khôPg6h8jng NXEnK5có hNXEnK5ôm naPg6h8jy, Tư CầBttqvyn Pg6h8jcũng sẽBttqvy khôtnng coPg6h8j́ kêNXEnK5́t quNXEnK5ả nhPg6h8jư bâNXEnK5y giBttqvyờ, NaBttqvym BttqvyDạ TướcBttqvy, Pg6h8jrốt cuộc, cụcBttqvy dBttqvyiện đếnBttqvy ngNXEnK5ày hôPg6h8jm nPg6h8jay, tncũng làNXEnK5 Bttqvydo anh."

Cô giươngtn ngónPg6h8j tntay chiBttqvỷ đPg6h8jến ngườiBttqvy NXEnK5anh tráBttqvych Bttqvymóc, NNXEnK5am Dạ TướcBttqvy càPg6h8jng khôNXEnK5ng Bttqvycó pBttqvyhủ nhận,Pg6h8j ltnà trNXEnK5ách nhiêtṇm tncủa tnanh, Bttqvyanh seNXEnK5̃ khôNXEnK5ng đẩyPg6h8j ratn, mặc dutǹ ngàyPg6h8j đotń Ttnư CBttqvyần đãtn Pg6h8jquá khiNXEnK5́ch tNXEnK5rước, nhPg6h8jưng hàNXEnK5nh độPg6h8jng đPg6h8jối phó nhưPg6h8j vPg6h8jậy, dùtn satno cũngBttqvy làBttqvy anh.

"Anh Pg6h8jmuốn đòPg6h8ji NXEnK5về Bttqvynhư thBttqvyế tnnào chứNXEnK5?" DPg6h8jung Ân haNXEnK5i NXEnK5tay chốnBttqvyg ởNXEnK5 giNXEnK5ường, "Pg6h8jCô ấyBttqvy btnây giơPg6h8j̀ cònNXEnK5 cóPg6h8j cáiPg6h8j giPg6h8j̀ Pg6h8jđể cáBttqvyc ngươBttqvỳi lấy điBttqvy nữa?"

Nam NXEnK5Dạ Tướctn Pg6h8jnghiêng đứNXEnK5ng dPg6h8jậy, đitn Bttqvyvào phòngtn ngủ,NXEnK5 "tnCho nên, côNXEnK5 ttna đổiNXEnK5 kPg6h8jhuôn mặtPg6h8j chítnnh làNXEnK5 vìtn trảPg6h8j thPg6h8jù? BttqvyCô tPg6h8ja khuấNXEnK5t nNXEnK5hục, bBttqvyà nộPg6h8ji NXEnK5cô ttna chết, Bttqvynếu Pg6h8jnhư vậyNXEnK5, Bttqvyvì tnsao ktnhông trựctn tntiếp tntìm tôi?"

Dung NXEnK5Ân thâBttqvýy atnnh ngồitn tnvào bPg6h8jên cạnhNXEnK5 mìntnh, thBttqvyân ảnhNXEnK5 catno lớntn ngăn trởPg6h8j ántnh tnsáng nơiBttqvy đỉBttqvynh đầu,tn NXEnK5cô độtPg6h8j nhPg6h8jiên caBttqvỷm giáPg6h8jc rBttqvyất mêPg6h8j̣t mỏi, cPg6h8jhu toànPg6h8j tnở tnhai bên,Bttqvy trNXEnK5ơ mắPg6h8jt nhìnBttqvy ngườiPg6h8j kháctn đBttqvyau tnđớn rồtni lạitn Bttqvykhông thể vãntn hôtǹi, "CôBttqvy ấyPg6h8j nNXEnK5ói, ngươtǹi cPg6h8jô ấyBttqvy khtnông muôBttqvýn thươngtn tổntn nhấtBttqvy là tNXEnK5ôi, NXEnK5cô Pg6h8jấy biBttqvyết Bttqvychúng ttna ởPg6h8j chunPg6h8jg, Pg6h8jNam Pg6h8jDạ TướcNXEnK5, Pg6h8jtối hômtn NXEnK5đó, htnai Pg6h8jngười cũng khôBttqvyng coNXEnK5́ xaPg6h8j̉y NXEnK5ra chuyPg6h8jện gì..."

Thông miPg6h8jnh nBttqvyhư Bttqvyanh, chPg6h8jỉ câPg6h8j̀n nghiNXEnK5̃ NXEnK5một chPg6h8jút, ltnà cóBttqvy tBttqvyhể thông suốttn Bttqvynhững thứPg6h8j kiBttqvya NXEnK5ban đâNXEnK5̀u khôngBttqvy cóBttqvy chuyêBttqvỵn giBttqvỳ, NaNXEnK5m DạBttqvy TướcBttqvy thuậNXEnK5n thế nằmBttqvy dàiNXEnK5 tPg6h8jrên giường,Pg6h8j NXEnK5nói cáBttqvyi gPg6h8jì cũngBttqvy khtnông cóPg6h8j nPg6h8jói, nBttqvyhắm haBttqvyi mắBttqvyt lại.

Dạ Datṇ dựaBttqvy ơtn̉ bênBttqvy cạnh,NXEnK5 biPg6h8j̣ đPg6h8já mộNXEnK5t cNXEnK5ái, NXEnK5lần ntnày không NXEnK5kêu tnlên nữa,NXEnK5 NXEnK5bộ tndáng Pg6h8jim lNXEnK5ặng càngPg6h8j tnlộ rNXEnK5a vẻPg6h8j đángNXEnK5 thương.

Tư CầnPg6h8j tnmấy ngàBttqvyy quBttqvya NXEnK5cũng kPg6h8jhông cBttqvyó đNXEnK5i ltnàm, cBttqvyô biếBttqvyt trNXEnK5ốn cũnPg6h8jg vô dụBttqvyng, đBttqvyợi chuyệnPg6h8j sátnng tỏ…Pg6h8j cNXEnK5ô liêNXEnK5̀n khtnông cotń đưPg6h8jờng tBttqvyhể đi.

Chẳng tnqua là,NXEnK5 cBttqvyô lNXEnK5àm stnao NXEnK5cũng tnkhông nghNXEnK5ĩ tớiNXEnK5 NaBttqvym DPg6h8jạ TướcNXEnK5 Bttqvysẽ tìm tớPg6h8ji cửa.

Khi ctnô mởNXEnK5 cửa,NXEnK5 thPg6h8jần sắctn ruPg6h8jn sợtn, rõtn ràngNXEnK5 ktninh ngaPg6h8j̣c, người Bttqvyđàn tnông Bttqvymột mNXEnK5ình đếtnn, TPg6h8jư CầBttqvyn trántnh rNXEnK5a bêNXEnK5n cạnBttqvyh yNXEnK5́ Bttqvynói Bttqvyanh vào.

Cô rBttqvyót cBttqvyho anNXEnK5h Pg6h8jly nước,Bttqvy NaBttqvym Pg6h8jDạ TướcNXEnK5 mườBttqvyi ngoPg6h8j́n taBttqvyy nắm chặt,tn TBttqvyư CầNXEnK5n mặcNXEnK5 Pg6h8jquần Bttqvyáo đtnơn Bttqvygiản ngồiPg6h8j đốiNXEnK5 ditnện anh.

"Anh tới,tn laBttqvỳ vBttqvyì chuyệBttqvyn HạBttqvy BttqvyPhi VũBttqvy sao?"

"Cô khôngNXEnK5 Pg6h8jsợ à?Pg6h8j" Ctnon NXEnK5ngươi Ntnam DạPg6h8j TướPg6h8jc Bttqvybén tnnhọn quét bốnBttqvy Bttqvyphía, căNXEnK5n phòngNXEnK5 rấttn tnđơn giPg6h8jản, khôngPg6h8j cNXEnK5ó Bttqvybày bNXEnK5iện gtnì xinh đẹp.

"Lúc tôtni bắttn tnđầu lêtnn kNXEnK5ế hotnạch, tBttqvyôi đãBttqvy NXEnK5không nghiBttqvỹ đến nỗiBttqvy sơPg6h8j̣ nữa."NXEnK5 Mutṇc đtních củatn TNXEnK5ư CầnNXEnK5 đãBttqvy đạPg6h8jt tnđược, khôngBttqvy cầNXEnK5n phải giấuBttqvy giPg6h8jếm nữa,Pg6h8j “TôBttqvyi biêBttqvýt, Pg6h8janh sBttqvyẽ khôngPg6h8j Bttqvybỏ qutna NXEnK5cho ttnôi, HaBttqvỵ giNXEnK5a cũng sPg6h8jẽ kNXEnK5hông bNXEnK5ỏ quaPg6h8j, tôiBttqvy đãPg6h8j làtnm đưtnợc Pg6h8jđến Bttqvynước nàtny, đNXEnK5ã coBttqvý thPg6h8jể xePg6h8jm như đòiBttqvy nPg6h8jợ đượcNXEnK5 rồiNXEnK5, chuyệnBttqvy NXEnK5bà nộiNXEnK5, ltnuật phaBttqvýp phánNXEnK5 quyếBttqvyt rấttn Bttqvycông bằNXEnK5ng sao? Ttnôi khônBttqvyg muPg6h8jốn thBttqvyứ hưtn NXEnK5vô đoPg6h8j́, tnchân chínBttqvyh đềnBttqvy mạngNXEnK5, Bttqvytôi NXEnK5cũng khônPg6h8jg thể NXEnK5làm được,NXEnK5 cNXEnK5ho nên,tn tôPg6h8ji rBttqvyạch Bttqvytrên NXEnK5mặt cPg6h8jô Pg6h8jta mộBttqvyt đường."

Thật rBttqvya thì,NXEnK5 troPg6h8jng tPg6h8jhế giBttqvyới củPg6h8ja NaPg6h8jm DạNXEnK5 BttqvyTước, loạiBttqvy ăn miếngPg6h8j tratn̉ miếPg6h8jng Pg6h8jnày gNXEnK5ặp ptnhải khôngBttqvy iNXEnK5́t, aNXEnK5nh thậmNXEnK5 Bttqvychí tìtnm khôNXEnK5ng rNXEnK5a lí doBttqvy phảnNXEnK5 baNXEnK5́c TPg6h8jư Cần.

Cô gáNXEnK5i tnbưng cBttqvyhén traPg6h8j̀ đứngPg6h8j lên,Pg6h8j điNXEnK5 đếntn NXEnK5ban côngNXEnK5, “BttqvyBan đầu, ttnôi hậnPg6h8j caBttqvỷ haBttqvyi ngươBttqvỳi, chNXEnK5o nêPg6h8jn, tôiPg6h8j tNXEnK5rở lPg6h8jại, chuyệnPg6h8j thứNXEnK5 nhất chínhtn tnlà tìPg6h8jm tnanh, Pg6h8jtôi tnvốn địtnnh, tnđể sPg6h8jau ktnhi NXEnK5anh biếtBttqvy đưPg6h8jợc thâPg6h8jn phâNXEnK5̣n của tôBttqvyi, cNXEnK5ó Pg6h8jphải sẽBttqvy thấyPg6h8j râPg6h8j́t ghêtn tntởm, nhưngNXEnK5 Bttqvyý ngPg6h8jhĩ baBttqvyn đầuPg6h8j sPg6h8jau ktnhi gặp DunNXEnK5g BttqvyÂn đaPg6h8j̃ dBttqvyao độnBttqvyg. Ttnôi từPg6h8jng muốnNXEnK5 NXEnK5từ Pg6h8janh, làmNXEnK5 tnra rấttn nhiều chuyện,Bttqvy nPg6h8jhưng cuPg6h8jối cùnBttqvyg cPg6h8jũng boNXEnK5̉ quPg6h8ja, tnchính tôiNXEnK5 NXEnK5đã Bttqvykhông cPg6h8jó haPg6h8j̣nh phúc, liềtnn NXEnK5muốn côPg6h8j Pg6h8jấy Bttqvycó Pg6h8jthể hạnhBttqvy phúc."

Nam DBttqvyạ Tướctn mộPg6h8jt lầnBttqvy nữtna nhìnNXEnK5 Bttqvykỹ côBttqvy gaNXEnK5́i naNXEnK5̀y, boPg6h8j́ng lưnBttqvyg ctnô mảnh maiPg6h8j, mặctn mặPg6h8jc Bttqvydù NXEnK5tư tưởnNXEnK5g Pg6h8jrất cựPg6h8jc đoanBttqvy, ntnhưng khôngtn phBttqvyải khtnông thPg6h8jừa nhậNXEnK5n, cô đốiPg6h8j vớitn Bttqvyngười Pg6h8jtốt vớiPg6h8j mình,Bttqvy nhiệttn tBttqvyình báoPg6h8j đápPg6h8j nồngtn Bttqvynhiệt, Bttqvyngười nhNXEnK5ư vậy, yNXEnK5êu Bttqvyhận quátn rtnõ ràng.

"Tôi tBttqvyừng Pg6h8jkhông ctnho lBttqvyà mìnhNXEnK5 làtnm gìNXEnK5 tnsai," ánh Pg6h8j mắt lNXEnK5ướt qBttqvyua tntai TưBttqvy Cầtnn ntnhìn vềNXEnK5 NXEnK5nơi xtna, “Nhưntng lBttqvyần nàPg6h8jy, tBttqvyôi lạBttqvyi khôPg6h8jng có caBttqvých nàtno khẳngNXEnK5 định."

Cô gáitn Pg6h8jcười cườiBttqvy, Pg6h8jngón taPg6h8jy cầmNXEnK5 Bttqvychặt chBttqvyén trà,Pg6h8j "TPg6h8jôi cũng vậyPg6h8j,” ctnô cưtnời ntnhư khônPg6h8jg cườiNXEnK5 ngẩngNXEnK5 đầuNXEnK5 NXEnK5nhìn vềtn nơiNXEnK5 xPg6h8ja, Pg6h8j"Ngày đPg6h8jó tnở Catńm Dỗ, NXEnK5nếu nhBttqvyư ttnôi Pg6h8jcó tnthể kiêPg6h8jn nhẫBttqvyn mộtNXEnK5 NXEnK5chút, cũnPg6h8jg Pg6h8jsẽ Bttqvykhông NXEnK5có cBttqvyục diNXEnK5ện nhBttqvyư hôm tnnay, nhưnNXEnK5g tôitn khônPg6h8jg có!”Bttqvy BttqvyTính tìnhtn Tưtn CNXEnK5ần NXEnK5rất mạnPg6h8jh mẽ,Pg6h8j cóBttqvy lẽPg6h8j, chuyệnNXEnK5 xưa tnmột lầnPg6h8j nữaNXEnK5 Bttqvynhớ lạitn… côNXEnK5 vNXEnK5ẫn lPg6h8jà nhịntn khônNXEnK5g đưNXEnK5ợc HạBttqvy PhNXEnK5i VPg6h8jũ côngBttqvy kích,Bttqvy nhưnNXEnK5g vừa ngtnhĩ NXEnK5tới HNXEnK5ạ TưBttqvỷ HaNXEnK5̣o… côtn nhấtNXEnK5 địnhNXEnK5 cPg6h8jó tBttqvyhể ntnhịn xuống.

Cô tnnghĩ, tnban đPg6h8jầu NXEnK5cô coNXEnK5i nhtnư ltnà cắtnn tnnát haPg6h8j̀m rănBttqvyg cũng coBttqvý Pg6h8jthể nhịn.

Ánh năBttqvýng xuyNXEnK5ên thNXEnK5ấu đNXEnK5i vaNXEnK5̀o, chiếNXEnK5u vBttqvyào gưNXEnK5ơng măNXEnK5̣t Ntnam Dạ Tưtnớc hiệnPg6h8j lênNXEnK5 âNXEnK5m Bttqvymị, mỗiNXEnK5 nguBttqvỹ Pg6h8jquan NXEnK5của aBttqvynh cuBttqvỹng NXEnK5rất hoàBttqvyn mPg6h8jỹ, tnkết hNXEnK5ợp với nhaPg6h8ju, luNXEnK5ôn luôPg6h8jn ltnà loBttqvyại cPg6h8jao quyNXEnK5́ mtnà mtnọi ngưNXEnK5ời đBttqvyổ tnxô vàoNXEnK5. tnNếu anh Bttqvybiết cPg6h8jó nPg6h8jgày hômPg6h8j Pg6h8jnay, Bttqvyban đầBttqvyu seBttqvỹ Pg6h8jkhông Bttqvyđối vớiBttqvy côPg6h8j ấyPg6h8j NXEnK5như vậyPg6h8j, nhiều lPg6h8jắm chPg6h8jỉ ltnà Pg6h8jtrừng trịPg6h8j mtnấy têNXEnK5n kBttqvyia, rốtBttqvy cuPg6h8jộc, DuPg6h8jng ÂNXEnK5n nBttqvyói khôngBttqvy saNXEnK5i, người gâtny nêPg6h8jn hếtPg6h8j tnthảy tnchuyện này,Pg6h8j thậtBttqvy rBttqvya latǹ anh.

Bọn họtn đứngBttqvy Bttqvyở Bttqvycùng mộtPg6h8j phòng,Pg6h8j cũnNXEnK5g khôngBttqvy cóNXEnK5 ntnhư trBttqvyong tưởng tượng,Bttqvy thủytn hỏaNXEnK5 NXEnK5bất dutnng, hBttqvyai NXEnK5tay TưBttqvy tnCần caPg6h8j̉m nhậnPg6h8j đượctn nhiêNXEnK5̣t độPg6h8j cutn̉a tách Bttqvy trà, "Pg6h8jAnh sPg6h8jẽ đốiBttqvy xửBttqvy tôPg6h8j́t vớiNXEnK5 DunNXEnK5g Pg6h8jÂn, đúNXEnK5ng không?"

"Sao NXEnK5cô lạiPg6h8j cBttqvyho làtn, cBttqvyô ấytn ởPg6h8j Pg6h8jbên catṇnh tôPg6h8ji sPg6h8jẽ hạnh phúc?"

Tư CPg6h8jần suPg6h8jy nghtnĩ mBttqvyột chúNXEnK5t, chậmBttqvy rãBttqvyi nói,Bttqvy "BttqvyTrực giáPg6h8jc thNXEnK5ôi, anh hBttqvyôm naNXEnK5y đBttqvyến nơiNXEnK5 nPg6h8jày, khẳPg6h8jng địPg6h8jnh cũngNXEnK5 lBttqvyà Bttqvyvì DunPg6h8jg ÂnNXEnK5, thtnật Pg6h8jra thì,Pg6h8j chPg6h8jo dù NXEnK5anh khôngtn tìmtn tBttqvyôi, tôitn cBttqvyũng Bttqvysẽ NXEnK5tìm anhBttqvy. DĩNXEnK5 nhBttqvyiên, chtnúng Bttqvyta Pg6h8jkhông làtnm đưPg6h8jợc bạn Pg6h8j bè, thậmBttqvy Bttqvychí từngtn Pg6h8jcó Bttqvyý ngBttqvyhĩ đemBttqvy đốiNXEnK5 phươngPg6h8j đBttqvyưa vàoBttqvy chỗtn chếNXEnK5t, gặptn quBttqvya NXEnK5lần này vềPg6h8j sauBttqvy, Pg6h8jcũng đừBttqvyng ctnó gặpBttqvy Bttqvymặt Pg6h8jlại nưPg6h8j̃a, nBttqvyói vớBttqvyi DPg6h8jung Ân,Pg6h8j tôiNXEnK5 lạPg6h8jc tPg6h8jới tiPg6h8j̀nh trạng hPg6h8jôm nNXEnK5ay, khôtnng liPg6h8jên NXEnK5quan giPg6h8j̀ đếntn anh..."

“Trả nPg6h8jợ vtnà trưNXEnK5̀ng Pg6h8jphạt, laPg6h8j̀ haPg6h8ji Pg6h8jloại pBttqvyhương tNXEnK5hức không NXEnK5giống nPg6h8jhau, tNXEnK5ôi Bttqvybên ntnày, ttnôi sẽNXEnK5 Pg6h8jbuông tBttqvyay chuyêNXEnK5̣n nàBttqvyy vìBttqvy ttnôi mNXEnK5à dựNXEnK5ng lên, NXEnK5hôm Bttqvynay biếnNXEnK5 tnthành Bttqvynhư vậy,NXEnK5 tNXEnK5ôi muBttqvyốn đếntn đâyPg6h8j kếtBttqvy thuBttqvýc. Vìtn ÂBttqvyn ÂnNXEnK5, NXEnK5tôi cũng khBttqvyông thểPg6h8j Pg6h8jtiếp Pg6h8jtục latǹm chuyệNXEnK5n tôPg6h8j̉n Pg6h8jthương tncô, nNXEnK5hưng Htnạ Pg6h8jgia bênNXEnK5 kia, Bttqvy bọn Bttqvyhọ NXEnK5sẽ cóPg6h8j hàntnh tnđộng Bttqvycủa họtn, Pg6h8jtôi sẽBttqvy ktnhông nNXEnK5húng taBttqvyy, đtnó là chuPg6h8jyện giPg6h8jữa caNXEnK5́c ngườNXEnK5i, Bttqvytôi khôtnng cNXEnK5ách nàPg6h8jo gBttqvyiúp cô,Bttqvy ctnô hiểtnu chưa?" tnNam DBttqvyạ TNXEnK5ước tnnói rấtBttqvy thựcBttqvy tế,Bttqvy Pg6h8jcô vétnn tnlên khtnóe NXEnK5miệng gPg6h8jật tnđầu, anNXEnK5h tNXEnK5a ctnó thểtn vì Dtnung ÂnNXEnK5 NXEnK5làm Pg6h8jđược chuyệnPg6h8j nNXEnK5ày, đúngBttqvy lBttqvyà kNXEnK5hông dễ.

Nam NXEnK5Dạ TướcPg6h8j khBttqvyông cóPg6h8j ởBttqvy lâu,NXEnK5 NXEnK5Tư Cầtnn NXEnK5nói rấPg6h8jt đúng,NXEnK5 bPg6h8jọn Pg6h8jhọ không tn là bạtnn, nNXEnK5ếu khPg6h8jông phảtni ởBttqvy giữaBttqvy cótn Pg6h8jmột DNXEnK5ung NXEnK5Ân, bNXEnK5ọn họPg6h8j sPg6h8jớm Bttqvyđã tnbắt đNXEnK5ầu chém giNXEnK5ết lPg6h8jẫn nhau.

Lúc Ntnam DạPg6h8j TưNXEnK5ớc mởBttqvy cửNXEnK5a đtni NXEnK5ra ngoNXEnK5ài, gBttqvyiật mìnBttqvyh kPg6h8jinh ngạc, xBttqvyoa vaPg6h8ji nBttqvygười đàBttqvyn ôPg6h8jng đBttqvyi tnra ngoài.

Tư tnCần NXEnK5không cNXEnK5ó ngPg6h8jhe Pg6h8jđược âmPg6h8j thNXEnK5anh đónNXEnK5g cửaBttqvy, Bttqvycô xoBttqvyay người lại,Pg6h8j liềnBttqvy thPg6h8jấy HaNXEnK5̣ tnTử HạPg6h8jo đứPg6h8jng ởPg6h8j cửa.

Chén ttnrà Pg6h8jtrong NXEnK5lòng bàNXEnK5n Bttqvytay Bttqvyrơi xuốngNXEnK5 mặtNXEnK5 đất,Bttqvy nướcPg6h8j trBttqvyà ấmNXEnK5 áBttqvyp bắn tunNXEnK5g tóBttqvye lưnPg6h8jg btnàn Bttqvychân Ttnư Cần,NXEnK5 Pg6h8jcô tntheo bảnNXEnK5 năNXEnK5ng Bttqvylui lại,NXEnK5 mặcNXEnK5 tndù tnsớm muộn tncũng sPg6h8jẽ gặp,NXEnK5 nhưngtn Bttqvynếu khôntng tnphải Pg6h8jNam Dạtn TướcBttqvy đtni rPg6h8ja ngoBttqvyài, TưNXEnK5 Ctnần chắctn chắPg6h8jn sẽ khôngBttqvy đểtn tnanh vtnào. ChânBttqvy tatny cNXEnK5ô luốngPg6h8j Bttqvycuống NXEnK5đứng ởNXEnK5 Pg6h8jban cPg6h8jông, Hạtn TửBttqvy tnHạo đóng cửatn lại,tn mặctn chiếctn NXEnK5áo khoáNXEnK5c mNXEnK5àu nâuNXEnK5, cằmtn kBttqvyiên nPg6h8jghị lNXEnK5ộ Bttqvyra mấBttqvyy phầnNXEnK5 lạBttqvynh lùng, Pg6h8j râu mBttqvyép Pg6h8jlâu nBttqvygày khôngtn cạo.

Hai ngườiBttqvy liếNXEnK5c nhaBttqvyu mộtnt cáitn, Pg6h8jTư CNXEnK5ần lưNXEnK5ớt Pg6h8jqua nNXEnK5hững mãtnnh vỡ ktnia NXEnK5đi NXEnK5vào phòng.

Hạ tnTử HaPg6h8j̣o Pg6h8jthấy côtn muBttqvyốn điPg6h8j Pg6h8jvào pBttqvyhòng ngủ,NXEnK5 Pg6h8jhắn nắmBttqvy chặPg6h8jt tPg6h8jay cô, Bttqvydùng sứcPg6h8j Pg6h8jrất Bttqvymạnh, Pg6h8jdường nhtnư tnmuốn Pg6h8jbẻ Bttqvygãy Bttqvytay TPg6h8jư Cần,NXEnK5 Bttqvymặc NXEnK5dù đauPg6h8j, nhưnNXEnK5g cô cũNXEnK5ng cắnNXEnK5 răntng ktnhông NXEnK5có kêPg6h8ju lên.

"Tại sao?tn” htnắn hỏi.

Tư CNXEnK5ần tncó thểtn nótni vNXEnK5ới mọtni người,Bttqvy “TôiNXEnK5 khôngNXEnK5 hNXEnK5ối hận”Bttqvy, duy NXEnK5 nhất Pg6h8jkhông thểtn Pg6h8jđối mặtBttqvy vớiNXEnK5 HBttqvyạ TưPg6h8j̉ Hạo.

Người tnđàn ônNXEnK5g nắmNXEnK5 chặtBttqvy tnhai vaBttqvyi củBttqvya côtn, tnkéo tncô đến,Bttqvy vộiBttqvy vãNXEnK5 Pg6h8jđặt cô Bttqvytrước Pg6h8jmặt mNXEnK5ình, "Tạitn stnao, chBttqvyúng tBttqvya vốnPg6h8j làBttqvy tncó tPg6h8jhể thậtnt tốNXEnK5t, Pg6h8jcô tBttqvyại saBttqvyo muốn làmBttqvy nPg6h8jhư Bttqvyvậy? BttqvyTrần Cần!"

Hắn Bttqvylay bảtn vaBttqvyi củaBttqvy côPg6h8j, tncô ctnhỉ cảmtn thPg6h8jấy bênNXEnK5 trBttqvyong đôiBttqvy mắtBttqvy thế gNXEnK5iới taNXEnK5n tnthành nhữngNXEnK5 mảnhNXEnK5 NXEnK5nhỏ, NXEnK5càng lúcBttqvy cànPg6h8jg NXEnK5mơ hồ,Bttqvy “Tôitn Bttqvykhông tngọi làNXEnK5 TPg6h8jrần Cần, tn tên củaBttqvy tôiNXEnK5 NXEnK5là Pg6h8jTư Cần."

Người đBttqvyàn ôngPg6h8j đốiNXEnK5 tnvới tncái tPg6h8jên nàyBttqvy ctnũng cPg6h8jhưa quBttqvyen thuộPg6h8jc, "Tại sPg6h8jao cBttqvyô muốtnn gạttn tôi?"

Thân thểPg6h8j mtnảnh tnkhảnh củPg6h8ja côtn tntrong lòntng bPg6h8jàn taNXEnK5y Bttqvyanh NXEnK5càng lộBttqvy ra Pg6h8jvẻ gầyPg6h8j yếu,NXEnK5 tntóc quăBttqvyn chtne ởBttqvy taPg6h8jy nPg6h8jgười đàntn ông,Bttqvy tnTư CầnBttqvy tnở rấttn gBttqvyần hắn,Pg6h8j cótn thểtn nhìn thấNXEnK5y NXEnK5con ngNXEnK5ười màuBttqvy đỏPg6h8j tưNXEnK5ơi, Bttqvy"Tử Hạo,Bttqvy NXEnK5anh biếPg6h8jt tạNXEnK5i tnsao không?"

"Nói chtno NXEnK5tôi biết."tn GiọnBttqvyg ntnói NXEnK5người đàPg6h8jn ôngPg6h8j tràBttqvyn đầy thốngBttqvy khổNXEnK5, khàNXEnK5n vBttqvyô cùng.

"Được.” TưPg6h8j Cầntn mặttn khônPg6h8jg thNXEnK5ấy đổiPg6h8j Pg6h8jchống lạiPg6h8j ánhBttqvy tnmắt của hắBttqvyn, Bttqvy“Anh sẽNXEnK5 Bttqvykhông NXEnK5quên, trướctn đâyNXEnK5 khônNXEnK5g lNXEnK5âu, etnm NXEnK5của anPg6h8jh đãtn đNXEnK5ụng mBttqvyột lãtno bà chứ?"

Hạ TửNXEnK5 HBttqvyạo Bttqvycon ngươiBttqvy nhưNXEnK5 kNXEnK5iếm Pg6h8jsắc tBttqvyhâm thútny, lNXEnK5ắc đầu, “Cô..."

"Đúng, đóPg6h8j làBttqvy bàtn Pg6h8jnội NXEnK5tôi." Nướctn mPg6h8jắt qNXEnK5uá mứPg6h8jc Bttqvynặng nề, cuốiBttqvy tncùng vBttqvyẫn chtnảy NXEnK5ra, chtnảy xuốngPg6h8j đếNXEnK5n khóeNXEnK5 miệng,Pg6h8j mNXEnK5ặn sápNXEnK5 làmPg6h8j ngPg6h8jười Bttqvyta nôBttqvyn mửa, “BNXEnK5à tnlà NXEnK5người thânBttqvy dBttqvyuy nPg6h8jhất củNXEnK5a tôi,NXEnK5 NXEnK5em củaBttqvy NXEnK5anh Pg6h8jđã tôngBttqvy cBttqvyhết bàtn, còPg6h8jn cótn, NXEnK5tôi sở Pg6h8jdĩ đốitn xPg6h8jử tnvới côtn tnta nhPg6h8jư vậtny, lBttqvyà bởiBttqvy vìPg6h8j tôiBttqvy Bttqvycũng đãNXEnK5 tnbị NXEnK5như vậy,Pg6h8j HaPg6h8j̣ TNXEnK5ử HPg6h8jạo, tôi bịBttqvy nPg6h8jgười tNXEnK5a Pg6h8jcưỡng Pg6h8jdâm, atnnh Bttqvycó Pg6h8jbiết không?"

Tóc ngắnNXEnK5 củatn ngưPg6h8jời đànBttqvy Pg6h8jông dườNXEnK5ng nhưNXEnK5 dựngNXEnK5 Pg6h8jthẳng lênNXEnK5, mười ngótnn taNXEnK5y anBttqvyh dùPg6h8jng sức,NXEnK5 tNXEnK5rên mPg6h8jặt hiệNXEnK5n Pg6h8jra vẻBttqvy kBttqvyhó Bttqvytin, "Khôngtn thểtn nào,NXEnK5 lNXEnK5à ai,Bttqvy là ai?"

"Anh Bttqvyđi vềNXEnK5 hBttqvyỏi NXEnK5Hạ BttqvyPhi VũNXEnK5 tnsẽ biếtPg6h8j thôBttqvyi,” TBttqvyư CầnNXEnK5 bNXEnK5iết mình Pg6h8j tàn nhPg6h8jẫn, côtn lPg6h8júc tnnày, troBttqvyng tPg6h8jay NXEnK5như nắtnm lNXEnK5ấy mộtPg6h8j coPg6h8jn dBttqvyao hBttqvyai lưỡi,tn Bttqvyđâm BttqvyTư Cần tnmột nNXEnK5hát đồngBttqvy thờNXEnK5i cũngPg6h8j hutnng hăBttqvyng khoétnt vàoNXEnK5 tnchính mìnhNXEnK5, “Pg6h8jTôi Pg6h8jở Pg6h8jbên cạnhPg6h8j anh, Pg6h8jcũng làtn vìtn tNXEnK5rả thPg6h8jù, chuyBttqvyện Pg6h8janh nhậtnn hốiBttqvy lPg6h8jộ, cPg6h8jũng lNXEnK5à NXEnK5tôi aPg6h8jn bài,NXEnK5 bBttqvyây giờ,Pg6h8j anhNXEnK5 cuối cùngNXEnK5 Bttqvycũng hiểNXEnK5u hếtNXEnK5 rồiBttqvy chứ?"

Hạ Ttnử HạNXEnK5o vunPg6h8jg cánBttqvyh tatny, NXEnK5Tư CPg6h8jần Bttqvyngã xuốntng ghếtn saNXEnK5lon, đầu cBttqvyhoáng Pg6h8jváng tnhoa mắttn, Pg6h8jhắn chỉtn cảmNXEnK5 thấyNXEnK5 NXEnK5cả bộPg6h8j ntngực giBttqvyống tnnhư tnlà muốnBttqvy nPg6h8jổ tunBttqvyg lừaPg6h8j gạt, ptnhản Bttqvybội, hắntn NXEnK5yêu ngtnười pBttqvyhụ nữtn nàtny sâtnu tnđậm nhPg6h8jư vậyBttqvy, cũPg6h8jng vìNXEnK5 ctnô mNXEnK5à không tiếcNXEnK5 trởNXEnK5 mặPg6h8jt vớtni NXEnK5mọi NXEnK5người trNXEnK5ong nhPg6h8jà, muNXEnK5ốn chPg6h8jo cBttqvyô mộPg6h8jt gBttqvyia đình,Pg6h8j Bttqvyhắn quýtn tntrọng như thế,NXEnK5 nhưngPg6h8j đtnổi lạiBttqvy lBttqvyà Pg6h8jcái gì?

Phanh tBttqvyhây xPg6h8jé xáBttqvyc, cũnPg6h8jg khôPg6h8jng cBttqvyó đNXEnK5au nhPg6h8jư vậyNXEnK5. HạBttqvy Ttnử Hạo đNXEnK5ứng ởBttqvy tronBttqvyg phòntng kháPg6h8jch, nPg6h8jhớ ttnới gưtnơng tnmặt NXEnK5em Bttqvygái tnbị hủNXEnK5y hoạBttqvyi, tnnhớ tNXEnK5ới tncô ta nửaPg6h8j đNXEnK5êm tnthấy áBttqvyc mộngtn thBttqvyức giấc,Bttqvy tnhắn Bttqvychỉ cPg6h8jảm tnthấy càngNXEnK5 ntngày cNXEnK5àng áNXEnK5y náBttqvyy, dường như,tn chínhtn mìnNXEnK5h NXEnK5là hNXEnK5ung thủPg6h8j tngián Pg6h8jtiếp Bttqvyphá hBttqvyủy cô.

"Là Pg6h8jmắt tôiBttqvy bịPg6h8j Bttqvymù, tôiNXEnK5 nghNXEnK5ĩ cNXEnK5ô tPg6h8jhật NXEnK5tâm, mọiNXEnK5 nNXEnK5gười trong Pg6h8jnhà đềutn phNXEnK5ản NXEnK5đối, tôiBttqvy nhtnư kẻNXEnK5 tnđiên vẫntn kNXEnK5iên tNXEnK5rì, NXEnK5Phi VũPg6h8j Bttqvylúc ấyBttqvy NXEnK5đã nhắNXEnK5c ntnhở tôBttqvyi, nói cPg6h8jô cùnPg6h8jg BttqvyNam DạPg6h8j TNXEnK5ước quaBttqvyn Bttqvyhệ Bttqvykhông phảitn nôPg6h8jng cạBttqvyn, nBttqvyó cònPg6h8j xePg6h8jm Pg6h8jqua hìNXEnK5nh các Pg6h8j người lênBttqvy giườnNXEnK5g, nhNXEnK5ưng Bttqvylà Bttqvytôi kêBttqvyu nNXEnK5ó Pg6h8jcâm miệng.NXEnK5 BởBttqvyi vì,Bttqvy nhữntng chuytnện đóPg6h8j cũngBttqvy là cBttqvyhuyện trướcNXEnK5 khPg6h8ji ttnôi biếNXEnK5t cPg6h8jô, tôiPg6h8j khôngPg6h8j tnquan tâmNXEnK5, NXEnK5tôi tncứ tưởnNXEnK5g rằngNXEnK5, tôPg6h8ji có thểtn cNXEnK5ho cPg6h8jô mộttn cBttqvyuộc sốnNXEnK5g mớiBttqvy, bắBttqvyt đầutn Bttqvylại tBttqvyừ NXEnK5đầu..." HNXEnK5ạ Ttnử Htnạo Pg6h8jnói xong lờNXEnK5i cuốiBttqvy cùngNXEnK5, ntnhư mộttn đứaBttqvy Pg6h8jbé ngồitn chồmtn hBttqvyổm tPg6h8jrên mặtNXEnK5 đấtPg6h8j khóPg6h8jc, NXEnK5hai tntay Pg6h8janh dùPg6h8jng sức nắmBttqvy Bttqvylấy tNXEnK5óc mìnhNXEnK5, cầmBttqvy lêBttqvyn qNXEnK5uả đấmNXEnK5 hunNXEnK5g tnhăng nệnNXEnK5 Pg6h8jtrên đầu.

Tư CầBttqvyn NXEnK5không chPg6h8jịu nổiPg6h8j chảNXEnK5y nướtnc mPg6h8jắt, khtní lựPg6h8jc đứtnng lênPg6h8j ctnô cũng khônNXEnK5g cóNXEnK5, NXEnK5hai đầuNXEnK5 tngối qBttqvyuỳ tnbò đếNXEnK5n bêtnn ngườitn Bttqvyđàn ôngNXEnK5, “TPg6h8jử HạoPg6h8j, tnthật tnxin lỗNXEnK5i, thật xNXEnK5in lỗi..."

Cô khNXEnK5ông nBttqvyghĩ đếNXEnK5n chínhBttqvy mìBttqvynh Pg6h8jlại đtnau Bttqvynhư tnvậy, Bttqvytim đãNXEnK5 bịPg6h8j xé NXEnK5nát, tncô cNXEnK5ố gắntng tnkéo tNXEnK5ay ngưPg6h8jời Pg6h8jđàn ôngPg6h8j, mtnuốn Bttqvyôm aPg6h8jnh, nhBttqvyưng HaBttqvỵ TửBttqvy HaBttqvỵo NXEnK5không muốn NXEnK5cô đtnụng chBttqvyạm, anNXEnK5h Pg6h8jdùng lựcPg6h8j hNXEnK5ất rBttqvya, khôBttqvyng còntn kịBttqvyp Pg6h8jthu lạiPg6h8j quPg6h8jả đấNXEnK5m rơNXEnK5i vtnào mặt TNXEnK5ư CầPg6h8jn. NgNXEnK5ười đBttqvyàn ônBttqvyg đứngPg6h8j lên,Bttqvy đốtnt nPg6h8jgón Bttqvytay ntnắm chặtnt, tntrên mặNXEnK5t đầyNXEnK5 nước mắttn, Pg6h8jsau Bttqvykhi ngẩBttqvyn ngPg6h8jơ đếnBttqvy đtnáy mắtNXEnK5 trởPg6h8j thàntnh mộttn mảnhBttqvy lạnhtn Pg6h8jnhư băntng, anPg6h8jh cũng khôtnng tnquay đNXEnK5ầu ltnại điPg6h8j Pg6h8jra ngoài.

Dung BttqvyÂn nhậntn đượNXEnK5c điệnPg6h8j thoạNXEnK5i, lBttqvyúc chNXEnK5ạy đếntn, đPg6h8jã Pg6h8jlà Pg6h8jbuổi tối.

Cửa Bttqvynhà TưBttqvy NXEnK5Cần mởBttqvy rộng,NXEnK5 hànNXEnK5g xPg6h8jóm Pg6h8jở ngtnoài cửtna tnthỉnh thoNXEnK5ảng ngó vào.

Bên trontng phòngtn tnkhách, bừaPg6h8j btnộn, lBttqvyon btnia cùnBttqvyg gạNXEnK5c NXEnK5tàn thuốc, gốPg6h8ji, tấtPg6h8j Bttqvycả nhữngPg6h8j Pg6h8jđồ vậttn NXEnK5có thểPg6h8j ntném NXEnK5được đầuNXEnK5 Pg6h8jnằm dưtnới đấttn. DBttqvyung ÂPg6h8jn đóngBttqvy tncửa lại, ởtn saNXEnK5u NXEnK5rèm cửaPg6h8j Bttqvysổ NXEnK5tìm đưBttqvyợc tnTư Cần.

CÔ chậtBttqvy vậtBttqvy Bttqvyđem NXEnK5mặt chônNXEnK5 ởNXEnK5 haNXEnK5i đầBttqvyu gốiBttqvy, NXEnK5trên cổtn taPg6h8jy trPg6h8jái, máu tưNXEnK5ơi chtnảy rBttqvya, DBttqvyung ÂNXEnK5n nhẹNXEnK5 tnkéo đầNXEnK5u củaBttqvy cPg6h8jô, chỉtn thtnấy trBttqvyên mặtBttqvy Pg6h8jcô stnưng lêntn một mảngBttqvy Bttqvylớn, khóNXEnK5e miệngNXEnK5 rátnch toạctn, "TBttqvyư Ctnần, chPg6h8juyện gìNXEnK5 Bttqvyxảy ratn, cBttqvyó tnphải tnai đánh cậuPg6h8j không?"

Bên tnchân, ltnà mộBttqvyt cotnn Bttqvydao cắttn tỉaPg6h8j. Côtn NXEnK5khắc tạPg6h8ji chínhNXEnK5 cổBttqvy tay mìnPg6h8jh Pg6h8jba chữPg6h8j “HPg6h8jạ Tửtn BttqvyHạo”, NXEnK5hơn nBttqvyữa, Pg6h8jkhắc rNXEnK5ất Pg6h8jsâu, mỗPg6h8ji mộtPg6h8j vNXEnK5ết dBttqvyao NXEnK5làm ráchBttqvy toạc dBttqvya thịt.

" DuPg6h8jng ÂBttqvyn, mìnhBttqvy thậtPg6h8j Pg6h8jsự yPg6h8jêu tnanh ấy,Bttqvy yêuBttqvy đếNXEnK5n ttnận xPg6h8jương tủy... Pg6h8jKhắc sâBttqvyu, nhưPg6h8jng, mìntnh Pg6h8jbây gPg6h8jiờ đPg6h8jã NXEnK5mất NXEnK5anh ấyBttqvy rồi...Bttqvy”Tóc TưBttqvy CầnBttqvy rốiPg6h8j tnbù, Pg6h8jcô bắt đượcNXEnK5 cáBttqvynh taBttqvyy DPg6h8jung Âtnn, “tnLàm saBttqvyo bPg6h8jây tngiờ, cóBttqvy pBttqvyhải mìntnh sẽBttqvy khôngNXEnK5 Pg6h8jbao giờPg6h8j có thBttqvyể tìNXEnK5m antnh ấyPg6h8j trởtn vềNXEnK5 nPg6h8jữa đúngBttqvy không?"

Dung NXEnK5Ân chỉBttqvy Bttqvycảm thNXEnK5ấy cổBttqvy họPg6h8jng kBttqvyhô rPg6h8jáp khótn chịuNXEnK5, côBttqvy biếttn, TNXEnK5ư Cần cuBttqvyối cùnBttqvyg cũntng sẽBttqvy tncó ngàNXEnK5y hốiNXEnK5 hận,Pg6h8j côBttqvy ôPg6h8jm hBttqvyai Pg6h8jbai côPg6h8j gBttqvyái, “TưBttqvy Cần,Bttqvy đứngNXEnK5 lên đBttqvyi, chúNXEnK5ng ttna vàNXEnK5o phBttqvyòng trước."

"Ban đBttqvyầu ltnúc cậutn Bttqvykhuyên Pg6h8jmình, mtnình kNXEnK5hông nPg6h8jghe, Bttqvynhưng bây tngiờ, Pg6h8jtim cNXEnK5ủa mìnPg6h8jh rấBttqvyt đaPg6h8ju rấttn đau.Pg6h8j..” haBttqvyi tatny TPg6h8jư tnCần Bttqvydán chặBttqvyt trưNXEnK5ớc ngực,tn ba tnchữ tnHạ Tửtn HạoPg6h8j NXEnK5trên tntay, vNXEnK5ì côNXEnK5 dùngtn sNXEnK5ức màBttqvy máPg6h8ju tươiPg6h8j chảPg6h8jy raBttqvy, Pg6h8jchất lPg6h8jỏng rỉtn ra đỏtn Pg6h8jsẫm, chóPg6h8ji mắtBttqvy khôngNXEnK5 thôi.

"Anh ấytn nóBttqvyi, aBttqvynh ấytn khBttqvyông tnquan tâNXEnK5m đNXEnK5ến quáNXEnK5 khứtn củNXEnK5a mình, aNXEnK5nh ấyBttqvy muốnBttqvy cướiNXEnK5 NXEnK5mình, DNXEnK5ung Ân,tn anNXEnK5h ấyPg6h8j tnnói NXEnK5muốn kếBttqvyt hBttqvyôn vớiPg6h8j mNXEnK5ình...” Tưtn CNXEnK5ần ngồi dưtnới đPg6h8jất, vừBttqvya khóctn vừatn cười,NXEnK5 trBttqvyên mặtNXEnK5 nPg6h8jước mNXEnK5ắt cùNXEnK5ng máuBttqvy hòaPg6h8j vàotn nhauPg6h8j, cô đBttqvyến bâyNXEnK5 giBttqvyờ vẫnBttqvy NXEnK5cô đtnơn, htniện tPg6h8jại, tBttqvyhật Bttqvykhó NXEnK5khăn tncó ngườitn tnnói yêuPg6h8j cô,Bttqvy mutnốn cho côPg6h8j NXEnK5một gPg6h8jia đìtnnh ấmNXEnK5 ápPg6h8j, nhưntng Hatṇ TNXEnK5ử HạBttqvyo, cNXEnK5ho dNXEnK5ù cPg6h8jô thậBttqvyt muPg6h8jốn Bttqvytiếp Pg6h8jnhận NXEnK5tình yêu củBttqvya aBttqvynh, tnhọ cũntng khônPg6h8jg cóPg6h8j mộtBttqvy chBttqvyút khảtn năng.

Yêu Bttqvysâu tnđậm nhBttqvyư vậy,tn vừatn tnmới bắNXEnK5t đầtnu, cũngBttqvy đãNXEnK5 sNXEnK5ắp chếtPg6h8j điNXEnK5, nó đượPg6h8jc Bttqvyhun Pg6h8jđúc từPg6h8j tuyệtNXEnK5 vọnNXEnK5g vBttqvyà cừuNXEnK5 hPg6h8jận, NXEnK5sau tnkhi tnmọc rểBttqvy nẩPg6h8jy mầmPg6h8j, nhấtPg6h8j địtnnh sẽ chBttqvyết Bttqvynon. Ttnư Cầntn chặBttqvyt lPg6h8jấy DunNXEnK5g Âtnn, Bttqvycô khôngPg6h8j mBttqvyuốn mộtnt mìnPg6h8jh NXEnK5cô Bttqvyđơn ởNXEnK5 chỗBttqvy này,Bttqvy cô tn cảm gtniác NXEnK5mình Pg6h8jsắp Bttqvyđiên Bttqvyrồi, "Mìnhtn tạPg6h8ji stnao lạiPg6h8j Pg6h8jyêu anPg6h8jh ấyPg6h8j, tạiBttqvy sao?"

Dung ÂNXEnK5n mâtnn khtnẩn đôiNXEnK5 mtnôi, mặBttqvyc dNXEnK5ù nhưPg6h8j vậyBttqvy, btnên tBttqvyrong Bttqvyđôi mắt tn vẫn ltnà mơPg6h8j Bttqvyhồ hơNXEnK5i nước.

“Tư CPg6h8jần, hPg6h8jãy quNXEnK5ên hếtPg6h8j đi..."

"Mình kPg6h8jhông quêtnn được,Bttqvy” tnTư CNXEnK5ần tBttqvyhất thaNXEnK5nh kPg6h8jhóc rống, Pg6h8j "Dung NXEnK5Ân, cậutn đtnừng nóiNXEnK5, hãyBttqvy ntnghe mìNXEnK5nh Pg6h8jnói đượBttqvyc khôtnng, mtnình NXEnK5có Pg6h8jrất nhBttqvyiều điều mNXEnK5uốn nói..."

Hai ngườBttqvyi Pg6h8jco Bttqvyrúc tnở saPg6h8ju Pg6h8jrèm cửaNXEnK5 sổ,tn ômPg6h8j nBttqvyhau thậtNXEnK5 Bttqvychặt, Pg6h8jTư CầnBttqvy nói, kNXEnK5hi cònBttqvy bé,Pg6h8j ltnúc cNXEnK5ô cảmBttqvy thấPg6h8jy cBttqvyô đơn,Pg6h8j liNXEnK5ền thNXEnK5ích núpBttqvy ttnrong gócNXEnK5, hPg6h8joặc làtn trốn tNXEnK5rong Bttqvychăn, chỉNXEnK5 cầPg6h8jn Bttqvycó thtnể đtnem chPg6h8jính mNXEnK5ình giấuNXEnK5 đNXEnK5i. tnCô nótni Dtnung ÂnPg6h8j thậtBttqvy giống nhưtn bàNXEnK5 nộiBttqvy, giốngNXEnK5 bBttqvyà nộtni stnờ NXEnK5sờ đầutn cPg6h8jủa cBttqvyô, nóiPg6h8j BttqvyA Cần,Pg6h8j làNXEnK5m sBttqvyao bBttqvyây Pg6h8jgiờ mớtni về, đừngPg6h8j lBttqvyàm NXEnK5quá sức...

Dung Pg6h8jÂn tnthật khôngBttqvy cóBttqvy chetnn vPg6h8jào Pg6h8jnói, NXEnK5cô rấtNXEnK5 Pg6h8jan tĩnhPg6h8j nNXEnK5ghe, nưtnớc mắt chảBttqvyy xNXEnK5uống Bttqvyrơi đếnPg6h8j tNXEnK5rên mPg6h8ju bànBttqvy tayPg6h8j, từtnng gNXEnK5iọt nởPg6h8j rộ.

Tư NXEnK5Cần Pg6h8jnói côBttqvy cùtnng HPg6h8jạ TưNXEnK5̉ HạoNXEnK5 bắtNXEnK5 đầu,Pg6h8j cBttqvyô nBttqvyói, bọnPg6h8j họPg6h8j gtnặp nhau ởtn Cámtn DỗPg6h8j, lúcPg6h8j ấyBttqvy tnanh đứngNXEnK5 trNXEnK5ong NXEnK5đám ngtnười, hạcNXEnK5 gtniữa Pg6h8jbầy NXEnK5gà, nBttqvyhìn qutna NXEnK5một cái, đãBttqvy hấptn dẫnNXEnK5 cô.

Cô tnnói, lầtnn đầuPg6h8j gitnữa hNXEnK5ai người,Bttqvy atnnh cBttqvyũng rấtBttqvy cPg6h8jẩn thậtnn tNXEnK5ừng li tPg6h8jừng Bttqvytí, nângtn niPg6h8ju cô,Bttqvy sợBttqvy cPg6h8jô đau.

Tư Pg6h8jCần nóitn rBttqvyất nhiềuNXEnK5 rấtNXEnK5 nhiều…tn đếnNXEnK5 khiPg6h8j, tiBttqvyếng Bttqvynói áchPg6h8j đi,NXEnK5 vọng Pg6h8jlại tnnhư tiếNXEnK5ng NXEnK5kêu oáPg6h8jn, Dtnung ÂPg6h8jn lPg6h8jau nướcBttqvy tnmắt, tnđứng dậyBttqvy đếPg6h8jn máyPg6h8j đPg6h8jun nước, lấyBttqvy tncho NXEnK5cô mộBttqvyt Pg6h8jly nước.

Lúc trNXEnK5ở tnlại, liềnBttqvy đốttn mộtPg6h8j điếutn thuốc,NXEnK5 Bttqvyhung hăngPg6h8j hPg6h8jút Bttqvyhai hơi Bttqvy sau tnđó NXEnK5đem đBttqvyiếu thuốcNXEnK5 tngiụi vàtno cNXEnK5ổ tay.

Mùi vịPg6h8j dBttqvya NXEnK5thịt cháyBttqvy trontng nBttqvyháy mắtBttqvy trBttqvyàn ngậpNXEnK5 ctnả cNXEnK5ăn phPg6h8jòng, Dung Pg6h8jÂn tnvứt Bttqvybỏ ctnhén nướctn, lNXEnK5ật đậBttqvyt Bttqvykéo Bttqvytay cPg6h8jô raPg6h8j, “TưNXEnK5 Cần,tn cậBttqvyu điNXEnK5ên rồNXEnK5i saoNXEnK5, cậu Pg6h8jnhư vậytn Bttqvykhông sợBttqvy Bttqvymình sẽPg6h8j xảytn rPg6h8ja chuyệnNXEnK5 NXEnK5gì sao?"

Chữ HPg6h8jạ ktnia rưtnớm mátnu đNXEnK5ã btnị hủyBttqvy diệt,tn trêNXEnK5n tncổ tatny NXEnK5hiện rNXEnK5a một đốtBttqvy rPg6h8jất sâu,NXEnK5 BttqvyTư CBttqvyần tndựa NXEnK5vách tườnNXEnK5g, “DuPg6h8jng Ân,Bttqvy cậuNXEnK5 biếtPg6h8j khôtnng? MìnhNXEnK5 muốBttqvyn đBttqvyem Hạ TửNXEnK5 Htnạo Bttqvyvĩnh vNXEnK5iễn nhớBttqvy trtnong lòngPg6h8j mìnBttqvyh, đBttqvyợi nhữnPg6h8jg vếtNXEnK5 thBttqvyương nPg6h8jày Pg6h8jlành điBttqvy, chúNXEnK5ng có NXEnK5thể lPg6h8jưu NXEnK5lại trêtnn thânBttqvy thểtn mBttqvyình NXEnK5cả đờiNXEnK5 nàyNXEnK5, nPg6h8jgười NXEnK5đàn ôPg6h8jng nàytn, mìnPg6h8jh sẽNXEnK5 cótn anh ấytn cảNXEnK5 đời,Bttqvy anBttqvyh Pg6h8jấy sẽBttqvy khônBttqvyg biếnBttqvy Pg6h8jmất, chPg6h8jỉ cótn tNXEnK5hể thPg6h8jeo thờPg6h8ji giBttqvyan NXEnK5mà kNXEnK5hắc tnsâu hPg6h8jơn, mình muBttqvyốn dPg6h8jùng cáPg6h8ji nàNXEnK5y đểtn tếtn lễ,Bttqvy đâyBttqvy Bttqvylà khoNXEnK5ảng thờPg6h8ji tngian dBttqvyuy nhtnất mNXEnK5ình NXEnK5được yêu, mìnhBttqvy yêuNXEnK5 rNXEnK5ất tnsâu đậNXEnK5m, khônBttqvyg Bttqvythể lấyPg6h8j rPg6h8ja được..."

Hai mắtNXEnK5 tnTư Ctnần trNXEnK5ống rỗng,NXEnK5 DNXEnK5ung BttqvyÂn Pg6h8jvén tócBttqvy cô,tn mPg6h8juốn xPg6h8jem vết thNXEnK5ương trBttqvyên taBttqvyy cNXEnK5ô, nhưngNXEnK5 khônPg6h8jg cho.

Cô ngtnồi dướiPg6h8j đấtBttqvy, khóctn đếntn Bttqvysau cùtnng, lNXEnK5ại tnim lặngNXEnK5 lạBttqvy thường, côBttqvy dựaBttqvy NXEnK5vào cửatn sổBttqvy sáttn đất,Bttqvy NXEnK5ánh mNXEnK5ắt nhBttqvyìn tnra mBttqvyặt trời.

Sau hơBttqvyn Bttqvynửa NXEnK5đêm, mộttn NXEnK5câu BttqvyTư Pg6h8jCần Pg6h8jcũng khôPg6h8jng nói,Pg6h8j Dtnung ÂnNXEnK5 theoBttqvy cô Bttqvyngồi, Bttqvycả đêmtn khôngtn ctnó nhPg6h8jắm mắt.

Đến ngàyNXEnK5 thứPg6h8j haitn, Pg6h8jTư Cầntn NXEnK5mệt NXEnK5mỏi, phảtni dPg6h8jựa Bttqvyvào cửBttqvya sổBttqvy ngNXEnK5ủ say, NXEnK5Dung ÂNXEnK5n đỡBttqvy Bttqvycô vàPg6h8jo phtnòng, Pg6h8jtrong phònBttqvyg kháchtn đãBttqvy dọnPg6h8j dẹtnp sạPg6h8jch Pg6h8jsẽ, Bttqvycô không dámBttqvy rNXEnK5a NXEnK5cửa, Pg6h8jgọi NXEnK5đồ Bttqvyăn maBttqvyng đến,Bttqvy cảmNXEnK5 tNXEnK5hấy tnrất mệtNXEnK5, liềnPg6h8j tựtna vtnào tPg6h8jrên gPg6h8jhế sBttqvya lon ngủNXEnK5 mộttn hồi.

Tư Ctnần ngtnủ đPg6h8jến tnxế chiềuBttqvy, lútnc đPg6h8ji rPg6h8ja, tntắm Bttqvyrửa, quầnBttqvy áPg6h8jo cũng Bttqvythay, đầuBttqvy tócBttqvy vẫBttqvyn tncòn ưBttqvyớt, Bttqvytinh thtnần nhìntn qBttqvyua tnkhông tệPg6h8j, khôiNXEnK5 phtnục Pg6h8jkhông ít.