You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầKeWZu lôu36yng mar8Dày DzEWJung Ânr8Da zEWJnảy lênr8Da, ánu36yh mKeWZắt củaKeWZ XeTtanh quá mr8Daức sắXeTtc zEWJbén thônKeWZg suốtKeWZ, làKeWZm ngườiXeTt KeWZta neXeTt́ tu36yránh khôr8Dang được.

Cô khôKeWZng nór8Dai gìu36y, u36ytinh tếr8Da nghĩKeWZ, nếuu36y Nau36ym zEWJDạ Tướcu36y biết Giau36ỷn làr8Da zEWJTư Cần,KeWZ izEWJ́t nr8Dahất sẽr8Da biếtzEWJ cXeTtô XeTtấy lar8Dam nu36yhư vậXeTty vu36yì liKeWŹ KeWZdo KeWZgì, ngXeTthĩ như vậy,XeTt sXeTto vớiu36y zEWJGiản vr8Daô duyênXeTt vôXeTt r8Dacớ tìmu36y ngườu36yi đốir8Da pzEWJhó u36yHạ PhKeWZi XeTtVũ thì r8Da lý r8Dado r8Danày coXeTt́ sưKeWŹc thuyếtKeWZ pr8Dahục hơn.

 

Ngón tzEWJay bắmKeWZ KeWZchặt lar8Dan cKeWZan lôzEWJ̣ KeWZra khẩnXeTt trưKeWZơng, u36yDung Ân XeTt xoay ngườXeTti r8Dađi tXeTtới pu36yhòng ngủ,u36y u36y"Anh XeTtđã XeTtnói, zEWJnhững ngưzEWJời làmzEWJ tổnr8Da thương XeTt Hạ zEWJPhi Vũu36y mộKeWZt ngườiu36y cuXeTt̃ng khôu36yng bozEWJ̉ qu36yua, vzEWJậy làKeWZ coXeTt́ ýr8Da gì?"

"Bọn hou36ỵ lKeWZà hướnr8Dag vêr8Dà phKeWZía cr8Daô ấyKeWZ đếnr8Da, mKeWZặc dù bôr8Dán bềXeTt lốiXeTt ru36ya đềXeTtu biKeWẒ XeTtchặn lại,zEWJ nhzEWJưng lr8Daúc ấu36yy, cr8Dahúng tôr8Dai KeWZai cũngzEWJ không bizEWJết. CzEWJô ấXeTty trXeTtong tìnXeTth huzEWJống nKeWZhư vậKeWZy vẫnXeTt đẩyXeTt KeWZcửa xKeWZe ku36yéo zEWJtay XeTtcứa tôi,u36y Ân ÂKeWZn, KeWZtôi khôu36yng cKeWZho côu36y ấyr8Da KeWZđược tr8Dahứ khaXeTt́c, zEWJnhưng nXeTtếu azEWJi muốr8Dan làmu36y r8Dacô u36yta tổKeWZn thương, tôiu36y KeWZsẽ u36yđòi vềr8Da từnXeTtg cr8Daái một."

Dung Ânu36y đir8Da XeTtvào phòngr8Da ngủzEWJ, tiếngzEWJ kXeTthóc rôu36ýng củzEWJa u36yHạ XeTtPhi KeWZVũ còn ởXeTt zEWJbên zEWJtai, cr8Daòn cXeTtó, gươngzEWJ mu36yặt r8Dabi thKeWZương tuyu36yệt vor8Dạng cXeTtủa HKeWZạ Tửu36y Hạor8Da, cũng XeTtlàm chKeWZo ngưXeTṭc côu36y nhưr8Da bịu36y bXeTtóp nghu36yẹn, du36yường u36ynhư bzEWJị tazEWJ̉ng đár8Da khổng lồzEWJ đeXeTt̀ ezEWJ́p, tKeWZhở khônu36yg được.

"Anh đzEWJòi nKeWZợ cKeWZho Hạr8Da PKeWZhi Vũu36y, u36yvậy nKeWZhững u36yđau đớnr8Da Tu36yư Cầnr8Da đã trảiu36y qXeTtua, côXeTt ấyKeWZ phXeTtải đr8Dai đozEWJ̀i ar8Dai đây?"KeWZ Dur8Dang u36yÂn tKeWZhất thXeTtần nr8Dagồi ởzEWJ mép giường,u36y nXeTtgước lênKeWZ zEWJnhìn Nu36yam DạXeTt TướcXeTt, "PhưKeWZơng KeWZthức giốnzEWJg nu36yhau, zEWJanh cu36yòn muốn diễKeWZn lazEWJ̣i lầnKeWZ nXeTtữa, phr8Daải không?"

Nam Du36yạ Tướr8Dac đứXeTtng ởr8Da czEWJửa KeWZthân thểr8Da caXeTto tXeTto dựu36ya vàoXeTt zEWJvách tường, “Cr8Daô tu36ya KeWZquả nhiêKeWZn chínhKeWZ KeWZlà Tr8Daư Cần."

Dung u36yÂn khKeWZông XeTtcó r8Dathừa nu36yhận, u36ycũng khXeTtông cózEWJ phzEWJủ nhKeWZận, "BanKeWZ đầu, nếuXeTt khônu36yg phr8Daải anr8Dah rXeTta tXeTtay tu36yàn nhzEWJẫn, HạzEWJ r8DaPhi VzEWJũ cũngKeWZ KeWZsẽ khôngKeWZ cóKeWZ hôzEWJm nazEWJy, Tư u36yCần cr8Daũng seXeTt̃ XeTtkhông KeWZcó kếtzEWJ quảzEWJ XeTtnhư bzEWJây giờKeWZ, Nau36ym Dạu36y Tước,KeWZ rốtu36y cuộc, cuKeWẒc du36yiện đếnKeWZ ngàzEWJy hr8Daôm nau36yy, czEWJũng XeTtlà KeWZdo anh."

Cô zEWJgiương ngónu36y tau36yy cKeWZhỉ đếKeWZn ngươzEWJ̀i anKeWZh trácXeTth u36ymóc, Nr8Daam Dạ r8Da Tước cànr8Dag khôr8Dang cu36yó phủu36y r8Danhận, r8Dalà tráu36ych nhiêr8Dạm XeTtcủa zEWJanh, aXeTtnh sẽKeWZ kr8Dahông u36yđẩy ra, mặKeWZc duzEWJ̀ nKeWZgày đr8Daó TưKeWZ Cầr8Dan đu36yã quar8Dá khzEWJích trước,zEWJ nhưr8Dang XeTthành độngr8Da đôKeWŹi phó nhzEWJư vậy,zEWJ duu36ỳ r8Dasao cũngKeWZ làu36y anh.

"Anh muốKeWZn đòir8Da vềzEWJ nhưKeWZ thếzEWJ nàzEWJo chưu36ý?" DKeWZung Ân r8Dahai tKeWZay czEWJhống ởr8Da giXeTtường, "CôXeTt ấu36yy bâyXeTt zEWJgiờ cònr8Da u36ycó cr8Daái r8Dagì đêzEWJ̉ cár8Dac người lấyKeWZ đizEWJ nữa?"

Nam Dạr8Da u36yTước nghiêngzEWJ đứngr8Da dậyXeTt, đizEWJ u36yvào XeTtphòng ngủ,XeTt "Cho nênr8Da, XeTtcô tzEWJa đổizEWJ ku36yhuôn mặtr8Da czEWJhính làKeWZ r8Davì trảu36y thù?KeWZ CôzEWJ tXeTta kr8Dahuất nr8Dahục, bàXeTt nộiXeTt u36ycô ta cr8Dahết, nu36yếu nhXeTtư vậy,u36y vu36yì zEWJsao khôr8Dang trzEWJực KeWZtiếp tìmr8Da tôi?"

Dung ÂXeTtn thấu36yy zEWJanh ngồir8Da vàXeTto bêXeTtn cạnhr8Da mình,zEWJ thânu36y ảzEWJnh cKeWZao lớn ngănXeTt KeWZtrở áKeWZnh sázEWJng XeTtnơi đỉnhu36y đầu,r8Da zEWJcô độtr8Da nhizEWJên zEWJcảm gir8Daác KeWZrất mệtKeWZ mỏi, XeTtchu toàu36yn r8Daở r8Dahai u36ybên, tXeTtrơ mắtXeTt nhìnzEWJ ngườiXeTt u36ykhác u36yđau XeTtđớn rzEWJồi KeWZlại khônr8Dag thể vaKeWZ̃n hồi,zEWJ KeWZ"Cô âXeTt́y KeWZnói, ngườiKeWZ czEWJô ấKeWZy KeWZkhông muôXeTt́n zEWJthương tổnXeTt nhấr8Dat là tr8Daôi, KeWZcô ấyr8Da biếzEWJt chu36yúng tzEWJa ởr8Da chungu36y, zEWJNam u36yDạ Tước,KeWZ tốiKeWZ hXeTtôm đó,r8Da zEWJhai người cũngu36y kXeTthông r8Dacó u36yxảy zEWJra chuyKeWZện gì..."

Thông KeWZminh r8Danhư anhKeWZ, chXeTtỉ cầnXeTt nr8Daghĩ môzEWJ̣t chút,KeWZ laXeTt̀ cózEWJ thể thôngXeTt suốr8Dat u36ynhững thưzEWJ́ XeTtkia baXeTtn đầr8Dau KeWZkhông zEWJcó chuyr8Daện gìu36y, NaKeWZm Du36yạ Tướr8Dac thuận thếKeWZ nằzEWJm dXeTtài trKeWZên giường,XeTt nóiXeTt u36ycái u36ygì cũKeWZng khôngzEWJ cózEWJ nóu36yi, nKeWZhắm hau36yi KeWZmắt lại.

Dạ Dar8Dạ dựXeTta ơr8Dả r8Dabên cXeTtạnh, bịXeTt XeTtđá mộtKeWZ cáiKeWZ, lầu36yn nàzEWJy khKeWZông kêu zEWJlên nữar8Da, r8Dabộ du36yáng iu36ym lặngXeTt cànXeTtg r8Dalộ XeTtra XeTtvẻ đr8Daáng thương.

Tư Cr8Daần r8Damấy ngàr8Day qr8Daua zEWJcũng khr8Daông zEWJcó đzEWJi lKeWZàm, KeWZcô biếr8Dat tu36yrốn cũng vôKeWZ dụngr8Da, đợir8Da chuyệnr8Da sángr8Da tỏ…zEWJ côKeWZ liêr8Dàn khônr8Dag coXeTt́ đườnKeWZg thr8Daể đi.

Chẳng quu36ya KeWZlà, czEWJô làmzEWJ sazEWJo cũKeWZng khôKeWZng nKeWZghĩ XeTttới Nar8Dam DzEWJạ TướcXeTt sẽ zEWJ tìm r8Datới cửa.

Khi côu36y mởzEWJ cưr8Dảa, thầnXeTt su36yắc rXeTtun sXeTtợ, rr8Daõ ru36yàng zEWJkinh ngạc, ngườiXeTt đaKeWZ̀n ônXeTtg mXeTtột mìKeWZnh đến,zEWJ Tưu36y KeWZCần trar8Dánh u36yra bêr8Dan cạnhr8Da ýKeWZ nóKeWZi r8Daanh vào.

Cô rór8Dat XeTtcho r8Daanh KeWZly nước,u36y Nau36ym u36yDạ TưKeWZớc r8Damười nzEWJgón tr8Daay nắm czEWJhặt, TưzEWJ CầnzEWJ mặr8Dac quâKeWZ̀n áou36y đr8Daơn giazEWJ̉n ngKeWZồi đXeTtối zEWJdiện anh.

"Anh tới,KeWZ làXeTt r8Davì chuyêu36ỵn HạXeTt zEWJPhi VXeTtũ sao?"

"Cô XeTtkhông u36ysợ àXeTt?" Cr8Daon r8Dangươi NzEWJam u36yDạ TướcKeWZ zEWJbén nhọn r8Daquét bốu36yn phíaXeTt, cu36yăn pu36yhòng rzEWJất đơnKeWZ giảXeTtn, khôngXeTt KeWZcó bàyXeTt bKeWZiện giKeWZ̀ xinh đẹp.

"Lúc tôiXeTt bắXeTtt đầuXeTt lênKeWZ kếr8Da hoaKeWẒch, tzEWJôi u36yđã kXeTthông nghĩ đếnr8Da nr8Daỗi sợzEWJ nr8Daữa." MụKeWZc đKeWZích củXeTta TKeWZư XeTtCần đaXeTt̃ đaKeWẒt được,r8Da khôKeWZng cần u36yphải giấuu36y giếmr8Da nữXeTta, “TôizEWJ biếr8Dat, XeTtanh szEWJẽ khXeTtông bou36ỷ qu36yua chr8Dao tôiKeWZ, u36yHạ r8Dagia u36ycũng sẽ khôXeTtng bzEWJỏ quau36y, tôu36yi XeTtđã làzEWJm đưr8Daợc đếnu36y zEWJnước nazEWJ̀y, đKeWZã cXeTtó thêu36ỷ xeu36ym như đu36yòi nXeTtợ đượcu36y rồiu36y, chuKeWZyện bzEWJà nộr8Dai, u36yluật phápXeTt phr8Daán quyêu36ýt râu36ýt côngr8Da bằng sazEWJo? TôzEWJi kXeTthông mu36yuốn tr8Dahứ r8Dahư vu36yô đr8Daó, cu36yhân chínKeWZh đều36yn mar8Dạng, tôr8Dai cũXeTtng không thzEWJể zEWJlàm zEWJđược, chKeWZo nênXeTt, r8Datôi rạchKeWZ trêzEWJn XeTtmặt KeWZcô tXeTta mộtXeTt đường."

Thật rKeWZa zEWJthì, zEWJtrong thếr8Da u36ygiới cXeTtủa NXeTtam Dr8Daạ zEWJTước, loạr8Dai ăn miếngzEWJ tr8Darả miếu36yng nKeWZày gặpXeTt phazEWJ̉i kzEWJhông zEWJít, u36yanh tXeTthậm chzEWJí tr8Daìm khôr8Dang rzEWJa liu36ý do phaXeTt̉n br8Daác r8DaTư Cần.

Cô gazEWJ́i KeWZbưng cheu36ýn tràr8Da đXeTtứng lKeWZên, điu36y đếKeWZn r8Daban cu36yông, “Ban đầuXeTt, r8Datôi hậnu36y r8Dacả haKeWZi người,KeWZ chr8Dao nênKeWZ, tôzEWJi tr8Darở lạu36yi, cKeWZhuyện tu36yhứ nhất chízEWJnh lr8Daà XeTttìm anhKeWZ, u36ytôi KeWZvốn địnu36yh, đểKeWZ KeWZsau u36ykhi anr8Dah bXeTtiết đượcu36y thâr8Dan pr8Dahận của tôu36yi, cr8Daó phảzEWJi u36ysẽ thấyXeTt rr8Daất gr8Dahê tởmXeTt, nu36yhưng yzEWJ́ nKeWZghĩ bzEWJan đXeTtầu r8Dasau khi gặpKeWZ DunzEWJg KeWZÂn đar8Dã dazEWJo độnu36yg. Tôu36yi từnXeTtg muốKeWZn tr8Daừ anhu36y, laXeTt̀m rr8Daa rấKeWZt nhiều chuyện,r8Da nr8Dahưng cXeTtuối cuKeWZ̀ng cũr8Dang KeWZbỏ qzEWJua, XeTtchính tu36yôi r8Dađã khôngzEWJ cóu36y KeWZhạnh phúc, liềnXeTt zEWJmuốn cXeTtô ấzEWJy cóu36y thểKeWZ hạnhKeWZ phúc."

Nam XeTtDạ TướczEWJ mộu36yt lầr8Dan nu36yữa nhìXeTtn u36ykỹ côKeWZ gáiu36y naXeTt̀y, bou36ýng r8Dalưng cô XeTt mảnh mXeTtai, măKeWẒc mu36yặc dr8Daù r8Datư tưởnu36yg rấtr8Da cựzEWJc đoan,u36y nr8Dahưng khôngXeTt phảKeWZi kr8Dahông KeWZthừa nhận, côzEWJ đKeWZối vớu36yi ngườr8Dai tXeTtốt vớizEWJ mình,zEWJ nu36yhiệt tu36yình bKeWZáo đazEWJ́p nKeWZồng nhiệtr8Da, ngườir8Da như vậy,r8Da zEWJyêu hzEWJận quár8Da zEWJrõ ràng.

"Tôi từngzEWJ khu36yông chKeWZo XeTtlà zEWJmình làmKeWZ gìXeTt sai,XeTt" ánh u36ymắt lướtKeWZ qu36yua u36ytai KeWZTư CXeTtần nKeWZhìn vêr8Dà nơir8Da xu36ya, “Nr8Dahưng lầnKeWZ nazEWJ̀y, tôzEWJi lạzEWJi không KeWZcó czEWJách nau36ỳo khzEWJẳng định."

Cô gu36yái cườiu36y cười,XeTt XeTtngón r8Datay u36ycầm chKeWZặt chKeWZén tràXeTt, "TôKeWZi cũng vzEWJậy,” côXeTt cườiXeTt nhKeWZư khôngr8Da cườiKeWZ ngẩu36yng KeWZđầu nhìnXeTt vr8Daề nơizEWJ xKeWZa, "NgàyKeWZ đóu36y KeWZở Cám Dỗ,u36y nếur8Da nhu36yư KeWZtôi cór8Da tr8Dahể r8Dakiên nhẫKeWZn zEWJmột czEWJhút, cũXeTtng sẽXeTt khr8Daông cXeTtó cuzEWJ̣c dizEWJện nhKeWZư hôm nXeTtay, nhưngzEWJ tr8Daôi ku36yhông có!”zEWJ TízEWJnh tìnzEWJh Tưr8Da KeWZCần XeTtrất mazEWJ̣nh mẽ,u36y czEWJó lXeTtẽ, chuyệnu36y xưaKeWZ một lầnKeWZ nữaXeTt r8Danhớ lại…r8Da cKeWZô vXeTtẫn làKeWZ r8Danhịn khôKeWZng đượcXeTt Hạr8Da PhzEWJi XeTtVũ côXeTtng kíchr8Da, nhưnzEWJg vừa XeTtnghĩ tớXeTti XeTtHạ TửzEWJ HạKeWZo… côXeTt nhr8Daất XeTtđịnh r8Dacó r8Dathể nhịnr8Da xuống.

Cô ngr8Dahĩ, r8Daban đầur8Da côKeWZ cu36yoi nr8Dahư làzEWJ r8Dacắn nátzEWJ u36yhàm rănu36yg cũng u36y có thêu36ỷ nhịn.

Ánh nắu36yng xuyKeWZên thấr8Dau r8Dađi vào,XeTt chiếu36yu vaXeTt̀o gưr8Daơng KeWZmặt XeTtNam KeWZDạ Tước hiệXeTtn lênKeWZ âmzEWJ zEWJmị, u36ymỗi nzEWJgũ quar8Dan cuXeTt̉a anzEWJh czEWJũng u36yrất hoazEWJ̀n myu36ỹ, kếr8Dat hợp vớiu36y zEWJnhau, luônXeTt luônu36y lr8Daà zEWJloại cKeWZao zEWJquý mu36yà mor8Dại nu36ygười đôKeWZ̉ XeTtxô vàor8Da. NếuKeWZ anh biếu36yt r8Dacó nr8Dagày hômXeTt nazEWJy, u36yban u36yđầu XeTtsẽ KeWZkhông đốiu36y vr8Daới u36ycô zEWJấy nhưr8Da vâu36ỵy, nhiXeTtều lắm cKeWZhỉ zEWJlà tXeTtrừng trir8Dạ mấr8Day têzEWJn kiu36ya, rốtu36y zEWJcuộc, DKeWZung Âu36yn u36ynói r8Dakhông sai, ngzEWJười gâu36yy nêr8Dan u36yhết thKeWZảy chuyệnXeTt KeWZnày, thậtu36y ru36ya lu36yà anh.

Bọn hzEWJọ đu36yứng ởu36y cXeTtùng mzEWJột phòng,r8Da zEWJcũng khônu36yg cu36yó nhr8Daư KeWZtrong tưởng tượng,KeWZ thủyr8Da hỏau36y bấzEWJt dr8Daung, hazEWJi tar8Day XeTtTư CầnzEWJ car8Dảm nhâu36ỵn đượXeTtc nhir8Daệt độr8Da củXeTta tácu36yh trà, XeTt"Anh seXeTt̃ đốiXeTt xửXeTt tốtu36y vớiu36y Dr8Daung ÂnzEWJ, đúKeWZng không?"

"Sao cXeTtô lạir8Da zEWJcho làXeTt, czEWJô u36yấy zEWJở bênu36y cạzEWJnh tôKeWZi sẽu36y hạnh phúc?"

Tư CầnzEWJ sKeWZuy ngXeTthĩ mộtXeTt chXeTtút, zEWJchậm rãiKeWZ nói,u36y "TrKeWZực u36ygiác thôi, anhXeTt u36yhôm nau36yy đzEWJến nơiXeTt u36ynày, khẳnzEWJg XeTtđịnh cũu36yng XeTtlà vìXeTt Duu36yng ÂKeWZn, thr8Daật rzEWJa thzEWJì, czEWJho dKeWZù anh kzEWJhông tìmXeTt tôir8Da, tôiKeWZ cũr8Dang sXeTtẽ tìzEWJm zEWJanh. Du36yĩ nXeTthiên, zEWJchúng tu36ya khôngzEWJ zEWJlàm đượczEWJ bạn bè,XeTt thậmu36y cu36yhí từnXeTtg cóXeTt ýKeWZ nzEWJghĩ đemzEWJ zEWJđối pKeWZhương đưKeWZa vàozEWJ chỗu36y chết,XeTt gr8Daặp qKeWZua lzEWJần này vềKeWZ zEWJsau, cũXeTtng đừngzEWJ cr8Daó gặpKeWZ mXeTtặt lạizEWJ nKeWZữa, nóir8Da vớiu36y Duu36yng ÂnXeTt, tôKeWZi lu36yạc tớiKeWZ tir8Dành trạng hômu36y nayzEWJ, KeWZkhông lXeTtiên quu36yan KeWZgì đKeWZến anh..."

“Trả nơXeTṭ vKeWZà trừnXeTtg phạt,zEWJ u36ylà hzEWJai loKeWZại phươnzEWJg tzEWJhức khXeTtông giống nhauKeWZ, tKeWZôi br8Daên KeWZnày, KeWZtôi seu36ỹ bur8Daông taXeTty chuyệnr8Da naXeTt̀y viXeTt̀ tr8Daôi mXeTtà dựng u36y lên, hôu36ym nazEWJy biếnKeWZ thànKeWZh u36ynhư vậyKeWZ, KeWZtôi zEWJmuốn đr8Daến đâXeTty kếtr8Da tKeWZhúc. u36yVì zEWJÂn Ân,u36y tôizEWJ cũng khXeTtông thểKeWZ tiu36yếp tuzEWJ̣c laXeTt̀m chuyệnzEWJ tôr8Dản u36ythương cô,zEWJ nhưnu36yg HaXeTṭ u36ygia bênzEWJ kiu36ya, bọn zEWJhọ u36ysẽ coXeTt́ r8Dahành độngzEWJ cuXeTt̉a họzEWJ, tôiXeTt sr8Daẽ khônzEWJg nhzEWJúng r8Datay, đóKeWZ là chuyzEWJện giữar8Da r8Dacác ngưKeWZời, tôXeTti khu36yông cáchXeTt nzEWJào gr8Daiúp XeTtcô, zEWJcô hiểur8Da chưa?" NamKeWZ DXeTtạ TXeTtước nr8Daói rấXeTtt thựcu36y XeTttế, côu36y KeWZvén lXeTtên ku36yhóe miệngu36y gậr8Dat đầu,u36y azEWJnh KeWZta cór8Da thXeTtể vì Dungr8Da ÂnKeWZ u36ylàm KeWZđược chuyệnr8Da XeTtnày, đzEWJúng zEWJlà r8Dakhông dễ.

Nam u36yDạ Tướcr8Da khXeTtông cr8Daó ởKeWZ lâuXeTt, u36yTư KeWZCần XeTtnói rấtXeTt đúnr8Dag, bọnu36y họXeTt kr8Dahông là bạnKeWZ, nếur8Da zEWJkhông phảiKeWZ ởKeWZ gXeTtiữa cr8Daó u36ymột DuXeTtng u36yÂn, bXeTtọn họr8Da sớmu36y đu36yã bắtzEWJ đầuzEWJ chém giếtu36y lẫr8Dan nhau.

Lúc KeWZNam Du36yạ TướzEWJc mởXeTt cửXeTta điXeTt r8Dara ngoàizEWJ, giậtzEWJ mir8Dành r8Dakinh ngạc,XeTt xoa vKeWZai ngườKeWZi đànXeTt XeTtông đzEWJi rXeTta ngoài.

Tư Cầnu36y zEWJkhông cór8Da ngr8Dahe đượczEWJ âu36ym r8Dathanh đónKeWZg cửa,XeTt KeWZcô xr8Daoay người lạKeWZi, r8Daliền tu36yhấy HXeTtạ TửKeWZ Hạor8Da đứngzEWJ ởKeWZ cửa.

Chén tzEWJrà tronr8Dag lr8Daòng bànr8Da u36ytay rơiKeWZ xuốngKeWZ mu36yặt đất,zEWJ nưr8Daớc u36ytrà ấmr8Da áp bắnu36y tuu36yng tzEWJóe lưngr8Da u36ybàn chânKeWZ Tu36yư Cu36yần, cXeTtô zEWJtheo bảKeWZn XeTtnăng luzEWJi lại,r8Da r8Damặc dùXeTt sớmzEWJ muộn cũr8Dang zEWJsẽ gặp,XeTt nhu36yưng nếr8Dau khu36yông phảu36yi Nau36ym KeWZDạ TướcKeWZ đr8Dai rKeWZa ngoàir8Da, u36yTư Cầnr8Da czEWJhắc chắnKeWZ su36yẽ không đểzEWJ r8Daanh vàzEWJo. ChâXeTtn tzEWJay czEWJô luốngu36y cuốngKeWZ đứzEWJng ởKeWZ u36yban công,XeTt HaXeTṭ TửKeWZ Hu36yạo đóng cửar8Da lXeTtại, mặcu36y chiếczEWJ áXeTto KeWZkhoác màr8Dau nâu,zEWJ cKeWZằm kiênr8Da nghKeWZị lộKeWZ XeTtra mấXeTty phr8Daần lạnhKeWZ lùng, rXeTtâu mzEWJép lâuXeTt ngàyzEWJ kXeTthông cạo.

Hai ngườir8Da u36yliếc nKeWZhau mộtKeWZ zEWJcái, Tu36yư CầnXeTt lướtKeWZ XeTtqua nXeTthững mr8Daãnh vr8Daỡ kia đr8Dai vàoKeWZ phòng.

Hạ TKeWZử HaXeTṭo zEWJthấy côzEWJ muốnu36y đir8Da KeWZvào phòr8Dang ngKeWZủ, hzEWJắn nKeWZắm chặu36yt tar8Day cô, dùu36yng sứczEWJ rấtKeWZ mạnh,KeWZ dưr8Daờng nhưr8Da muzEWJốn bẻXeTt gu36yãy tr8Daay Tr8Daư Cr8Daần, mặzEWJc XeTtdù đzEWJau, nhưngr8Da cu36yô cũng cắXeTtn răngKeWZ khKeWZông KeWZcó u36ykêu lên.

"Tại sao?”r8Da hắnKeWZ hỏi.

Tư CầKeWZn XeTtcó tzEWJhể u36ynói KeWZvới mọiKeWZ người,u36y “r8DaTôi khu36yông KeWZhối zEWJhận”, duy nKeWZhất khônr8Dag zEWJthể đốir8Da mặtKeWZ vr8Daới Hu36yạ TưzEWJ̉ Hạo.

Người đzEWJàn ôngXeTt nắmu36y chặtXeTt hXeTtai vau36yi củr8Daa XeTtcô, r8Dakéo KeWZcô đếnu36y, KeWZvội zEWJvã đặzEWJt cô tu36yrước zEWJmặt r8Damình, "Tr8Daại saXeTto, chúnXeTtg zEWJta vốnr8Da lr8Daà cózEWJ thểr8Da thậtXeTt tốt,XeTt cu36yô tạu36yi sau36yo muốn lKeWZàm KeWZnhư zEWJvậy? Tu36yrần Cần!"

Hắn laXeTty bảXeTt vzEWJai củaXeTt cr8Daô, cXeTtô chỉzEWJ czEWJảm thr8Daấy bXeTtên trzEWJong đôiu36y mắtr8Da thr8Daế giới tzEWJan thàKeWZnh nhữKeWZng mảXeTtnh nhỏ,KeWZ KeWZcàng u36ylúc càXeTtng r8Damơ hồu36y, “Tôir8Da khônXeTtg gzEWJọi làXeTt TXeTtrần u36yCần, tên củzEWJa XeTttôi làKeWZ r8DaTư Cần."

Người đànKeWZ r8Daông đốiu36y vớiXeTt cázEWJi tênKeWZ nzEWJày cũu36yng chưazEWJ quKeWZen thuộc, "u36yTại XeTtsao XeTtcô KeWZmuốn gạKeWZt tôi?"

Thân XeTtthể mảKeWZnh khảnhzEWJ củau36y czEWJô tzEWJrong lòngzEWJ bànKeWZ r8Datay anr8Dah cKeWZàng lộKeWZ ra r8Da vẻ gzEWJầy u36yyếu, tócXeTt quăKeWZn cu36yhe ởKeWZ tKeWZay ngườiu36y đànu36y ôu36yng, KeWZTư Cầnr8Da r8Daở r8Darất u36ygần hắn,zEWJ r8Dacó XeTtthể r8Danhìn thấy czEWJon ngườXeTti màuXeTt đỏu36y tươi,KeWZ "TXeTtử Hạo,zEWJ au36ynh bu36yiết tạzEWJi su36yao không?"

"Nói KeWZcho KeWZtôi KeWZbiết." GiXeTtọng u36ynói ngưu36yời đànKeWZ ôngXeTt tràn đầyu36y thKeWZống khổKeWZ, khànXeTt vôXeTt cùng.

"Được.” TưzEWJ CầKeWZn mzEWJặt khôKeWZng thấyzEWJ đổiXeTt chốnu36yg lạiXeTt ánzEWJh mKeWZắt của hắKeWZn, “Anhr8Da sẽzEWJ kKeWZhông quêKeWZn, trưzEWJớc đâyXeTt khônXeTtg lâKeWZu, ezEWJm củaXeTt aKeWZnh đãKeWZ đụnzEWJg mộtu36y lãoKeWZ bà chứ?"

Hạ Tửu36y HzEWJạo u36ycon ngươir8Da nhưzEWJ kr8Daiếm sắXeTtc thâmXeTt tzEWJhúy, lắXeTtc đầu, “Cô..."

"Đúng, đór8Da lu36yà r8Dabà r8Danội tôir8Da." NưzEWJớc mắu36yt r8Daquá mXeTtức nặngKeWZ nề, cXeTtuối r8Dacùng XeTtvẫn chảyKeWZ rKeWZa, chKeWZảy xuu36yống đếnzEWJ khr8Daóe miệnXeTtg, mặnr8Da sázEWJp làr8Dam ngr8Daười tXeTta KeWZnôn mKeWZửa, “Bà KeWZlà ngưKeWZời thâr8Dan dr8Dauy r8Danhất củar8Da tKeWZôi, er8Dam củu36ya anXeTth KeWZđã tôngzEWJ cr8Dahết bàzEWJ, u36ycòn có,zEWJ tôiXeTt sở dĩzEWJ KeWZđối xKeWZử KeWZvới zEWJcô tXeTta nXeTthư vậy,XeTt KeWZlà bởXeTti vìu36y tôiKeWZ KeWZcũng đãr8Da bịu36y zEWJnhư vXeTtậy, Hạu36y Tưr8Dả Hạo, tôiu36y bịzEWJ ngườir8Da r8Data cu36yưỡng u36ydâm, anu36yh u36ycó zEWJbiết không?"

Tóc ngắnr8Da cu36yủa ngườizEWJ r8Dađàn ônXeTtg dườnr8Dag zEWJnhư dựnzEWJg thẳngzEWJ lêzEWJn, mườiu36y ngón zEWJtay r8Daanh dzEWJùng sứcKeWZ, zEWJtrên zEWJmặt hr8Daiện rzEWJa vẻzEWJ kKeWZhó tzEWJin, "KhôngXeTt thểr8Da nàzEWJo, r8Dalà aKeWZi, là ai?"

"Anh zEWJđi zEWJvề u36yhỏi HạXeTt r8DaPhi VzEWJũ sẽKeWZ biếtu36y thôi,”KeWZ TưKeWZ Cầnr8Da br8Daiết mình tàr8Dan nhXeTtẫn, côzEWJ lr8Daúc này,zEWJ trr8Daong tXeTtay u36ynhư zEWJnắm r8Dalấy mộtXeTt cu36yon dzEWJao haKeWZi lưỡXeTti, XeTtđâm TưzEWJ Cầnu36y một nhátu36y đồngr8Da tXeTthời cũngu36y hr8Daung hzEWJăng khzEWJoét vKeWZào chr8Daính r8Damình, “TXeTtôi r8Daở KeWZbên XeTtcạnh anh, cũKeWZng làu36y vìzEWJ trảXeTt thzEWJù, chuyệnr8Da XeTtanh nu36yhận hốu36yi r8Dalộ, cũKeWZng làr8Da XeTttôi azEWJn bàu36yi, bâKeWZy giờ,zEWJ ar8Danh cuối u36ycùng u36ycũng r8Dahiểu hếzEWJt u36yrồi chứ?"

Hạ TzEWJử HKeWZạo vr8Daung cáKeWZnh tar8Day, TzEWJư CXeTtần r8Dangã xuốXeTtng gu36yhế KeWZsalon, đầu KeWZchoáng vángzEWJ zEWJhoa mắt,XeTt hXeTtắn chỉu36y cảXeTtm thXeTtấy cKeWZả bộXeTt ngựXeTtc gr8Daiống u36ynhư làKeWZ muXeTtốn nổu36y tu36yung lừzEWJa gạt, pXeTthản bộizEWJ, hKeWZắn r8Dayêu ngzEWJười u36yphụ nữr8Da nàyzEWJ r8Dasâu đXeTtậm nhKeWZư vậXeTty, cKeWZũng vìu36y r8Dacô KeWZmà ku36yhông tiếc trởzEWJ mặtu36y vớKeWZi mzEWJọi XeTtngười trr8Daong nhàzEWJ, muốnr8Da czEWJho XeTtcô mộu36yt KeWZgia đìKeWZnh, zEWJhắn quKeWZý trKeWZọng như thế,XeTt KeWZnhưng đổzEWJi lạizEWJ lXeTtà cKeWZái gì?

Phanh thâKeWZy KeWZxé xáczEWJ, cKeWZũng ku36yhông czEWJó đauu36y nhưzEWJ XeTtvậy. Hạr8Da Tr8Daử Hau36ỵo đứng ởr8Da tXeTtrong u36yphòng khr8Daách, nhớu36y u36ytới gưzEWJơng mặtzEWJ zEWJem XeTtgái r8Dabị hủyXeTt zEWJhoại, nhớKeWZ tớXeTti r8Dacô KeWZta nửa đêmKeWZ thấyKeWZ r8Daác XeTtmộng thứzEWJc giấczEWJ, hắnu36y chỉr8Da cảmr8Da thấyKeWZ r8Dacàng ngàXeTty cKeWZàng KeWZáy KeWZnáy, dường nXeTthư, chzEWJính mìzEWJnh lzEWJà hur8Dang thủKeWZ gr8Daián tiếpXeTt pháu36y u36yhủy cô.

"Là mắtXeTt tôu36yi r8Dabị mù,KeWZ XeTttôi ngu36yhĩ XeTtcô zEWJthật tâmzEWJ, zEWJmọi ngưXeTtời trong r8Danhà đềuu36y r8Daphản đốXeTti, tKeWZôi nXeTthư zEWJkẻ điênXeTt vẫnr8Da zEWJkiên trìKeWZ, Pu36yhi VũKeWZ lr8Daúc ấyr8Da KeWZđã nhắXeTtc u36ynhở tôi, nóiKeWZ côKeWZ cùnXeTtg Nu36yam DạKeWZ TướczEWJ qr8Dauan r8Dahệ u36ykhông phảir8Da nôngXeTt cạn,zEWJ nór8Da cònzEWJ xeu36ym r8Daqua r8Dahình cáu36yc người u36ylên giườr8Dang, nhưngXeTt lKeWZà tôizEWJ kXeTtêu XeTtnó câmr8Da r8Damiệng. Br8Daởi vì,XeTt nhữr8Dang chuyệnzEWJ đóXeTt cũng r8Da là chuyệnu36y trướKeWZc kzEWJhi tXeTtôi biếtKeWZ côXeTt, tu36yôi kKeWZhông quKeWZan tr8Daâm, XeTttôi u36ycứ tưởngXeTt ru36yằng, u36ytôi có tr8Dahể cXeTtho XeTtcô mộzEWJt zEWJcuộc sốngu36y mớiKeWZ, bắu36yt đầuXeTt lạir8Da XeTttừ XeTtđầu..." Hạr8Da TXeTtử HạKeWZo nóiXeTt xoKeWZng lời czEWJuối cùu36yng, nhưzEWJ r8Damột đu36yứa u36ybé ngu36yồi chồmKeWZ hổmu36y tru36yên mặtKeWZ đấtXeTt khKeWZóc, hXeTtai tu36yay azEWJnh dùr8Dang sức nXeTtắm lấzEWJy tócr8Da mr8Daình, cầzEWJm lêKeWZn quảKeWZ zEWJđấm hunXeTtg hăngzEWJ KeWZnện trêu36yn đầu.

Tư CầXeTtn khXeTtông chịzEWJu nổir8Da chảyzEWJ nướu36yc mắu36yt, khr8Daí KeWZlực đứXeTtng lzEWJên côKeWZ cũng u36y không có,u36y hazEWJi đzEWJầu gốiu36y quKeWZỳ bzEWJò đXeTtến bênu36y ngườiKeWZ đKeWZàn ôzEWJng, “Tửu36y Hạor8Da, KeWZthật zEWJxin XeTtlỗi, tr8Dahật xin lỗi..."

Cô khônzEWJg ngKeWZhĩ đr8Daến chízEWJnh mu36yình lạiKeWZ đKeWZau nhu36yư vậyXeTt, r8Datim đãr8Da bịu36y xéXeTt nát, KeWZcô czEWJố gr8Daắng kéou36y KeWZtay ngườir8Da đànXeTt ôngzEWJ, mXeTtuốn ômr8Da anhKeWZ, nhưngXeTt u36yHạ TửXeTt HaKeWẒo khônu36yg muốn cu36yô đr8Daụng chạmKeWZ, ar8Danh dùKeWZng lựcKeWZ hKeWZất rau36y, khKeWZông còKeWZn kịpu36y tu36yhu lKeWZại quảu36y đấmXeTt rơXeTti vào mặtu36y zEWJTư u36yCần. NgzEWJười XeTtđàn ônzEWJg đứnzEWJg r8Dalên, đốtu36y KeWZngón tzEWJay u36ynắm chặt,XeTt trzEWJên mXeTtặt đầyXeTt nước mắt,u36y sr8Daau ku36yhi nzEWJgẩn ngơXeTt KeWZđến đáXeTty mKeWZắt trởzEWJ thàKeWZnh mộtr8Da mảnhr8Da lạnhzEWJ nXeTthư băXeTtng, KeWZanh cũng khônu36yg KeWZquay đầKeWZu lạiKeWZ đr8Dai rr8Daa ngoài.

Dung r8DaÂn r8Danhận đu36yược đKeWZiện thoạXeTti, zEWJlúc chạzEWJy đếnXeTt, đãu36y KeWZlà buzEWJổi tối.

Cửa nhr8Daà Tưu36y KeWZCần mởu36y u36yrộng, hànKeWZg xór8Dam ởr8Da zEWJngoài cửaXeTt thỉnhzEWJ thoảzEWJng ngó vào.

Bên troXeTtng r8Daphòng kházEWJch, bXeTtừa bộXeTtn, lozEWJn bzEWJia czEWJùng r8Dagạc tàr8Dan thuốc, gốiu36y, tấtu36y u36ycả nhữngXeTt đzEWJồ vậr8Dat czEWJó thểXeTt XeTtném đzEWJược đầr8Dau nằmu36y dướXeTti đu36yất. r8DaDung Âu36yn đónXeTtg cửa lạu36yi, ởzEWJ sar8Dau rèmXeTt cửazEWJ sổu36y tr8Daìm đượcu36y XeTtTư Cần.

CÔ chậXeTtt vậtXeTt đXeTtem mặtzEWJ XeTtchôn u36yở u36yhai đầr8Dau XeTtgối, trênXeTt cu36yổ tXeTtay trXeTtái, máu tươiKeWZ chảXeTty rKeWZa, DKeWZung Âu36yn nr8Dahẹ KeWZkéo KeWZđầu KeWZcủa cô,zEWJ cXeTthỉ thấXeTty tr8Darên mặtu36y côKeWZ sưnr8Dag lzEWJên một mảngr8Da lớn,KeWZ XeTtkhóe miệngKeWZ XeTtrách toạc,XeTt "r8DaTư CầKeWZn, chu36yuyện gr8Daì xảyu36y rau36y, cu36yó phảiXeTt aKeWZi đánh czEWJậu không?"

Bên KeWZchân, làXeTt mu36yột cKeWZon daKeWZo cXeTtắt r8Datỉa. zEWJCô khu36yắc tXeTtại cXeTthính cổu36y tay mìnu36yh bzEWJa chữKeWZ XeTt“Hạ Tưr8Dả Hr8Daạo”, hơu36yn zEWJnữa, zEWJkhắc rấXeTtt su36yâu, mỗiu36y mộr8Dat vếtu36y u36ydao lr8Daàm rách XeTt toạc KeWZda thịt.

" DuzEWJng ÂXeTtn, mìu36ynh thậtXeTt sr8Daự yêzEWJu aXeTtnh ấy,u36y yêuKeWZ đếKeWZn tKeWZận xKeWZương tủy... zEWJKhắc szEWJâu, nhưnu36yg, mìnhXeTt KeWZbây gu36yiờ đãXeTt mấtKeWZ KeWZanh ấyzEWJ rồi..KeWZ.”Tóc KeWZTư Cầu36yn rốu36yi bù,zEWJ XeTtcô bắt KeWZđược cáu36ynh KeWZtay DunKeWZg ÂnKeWZ, “LàmzEWJ su36yao bâzEWJy KeWZgiờ, cózEWJ phảXeTti mìnXeTth sẽXeTt khôngu36y baXeTto giờr8Da có KeWZ thể tìzEWJm azEWJnh ấyXeTt trởu36y vềXeTt nữKeWZa đúnzEWJg không?"

Dung ÂzEWJn chỉKeWZ cảzEWJm thKeWZấy cổzEWJ họngzEWJ ku36yhô u36yráp khór8Da cKeWZhịu, cXeTtô biếKeWZt, Tư CầnXeTt cuKeWZối cXeTtùng cũngr8Da sr8Daẽ XeTtcó nu36ygày hXeTtối XeTthận, czEWJô ômu36y u36yhai bzEWJai r8Dacô gázEWJi, “KeWZTư Cầnu36y, đứngr8Da lên đizEWJ, chúnXeTtg r8Data u36yvào phòzEWJng trước."

"Ban đầuu36y lúKeWZc zEWJcậu zEWJkhuyên u36ymình, mìnhXeTt khôzEWJng ngr8Dahe, nhưngXeTt bây gzEWJiờ, KeWZtim u36ycủa mìzEWJnh rấtu36y KeWZđau r8Darất u36yđau...” KeWZhai KeWZtay TKeWZư CầnzEWJ dzEWJán r8Dachặt trưr8Daớc ngực,XeTt ba r8Dachữ HzEWJạ Tửu36y HạozEWJ trXeTtên tayzEWJ, r8Davì cKeWZô du36yùng sứcr8Da màu36y mXeTtáu tzEWJươi u36ychảy rr8Daa, chấtXeTt lỏngXeTt rỉu36y ra đỏzEWJ sKeWZẫm, chóKeWZi mắtu36y kKeWZhông thôi.

"Anh zEWJấy nói,r8Da u36yanh ấyu36y khôngr8Da qr8Dauan târ8Dam đếnzEWJ quár8Da khứzEWJ củazEWJ r8Damình, anh ấyu36y mu36yuốn cướzEWJi mình,u36y Dunr8Dag ÂnKeWZ, aKeWZnh ấyzEWJ KeWZnói mur8Daốn zEWJkết hr8Daôn vr8Daới mình.r8Da..” TzEWJư Cần ngồiKeWZ dưXeTtới r8Dađất, vừr8Daa khzEWJóc vừaXeTt cười,zEWJ tru36yên zEWJmặt nướczEWJ mắXeTtt cùngu36y máuKeWZ hòazEWJ KeWZvào nhauXeTt, cô đếKeWZn zEWJbây u36ygiờ vẫu36yn zEWJcô đơn,r8Da KeWZhiện tạiXeTt, thậtzEWJ khKeWZó khu36yăn zEWJcó ngườir8Da nóiXeTt r8Dayêu cu36yô, mzEWJuốn chKeWZo cô mr8Daột zEWJgia đìr8Danh ấKeWZm XeTtáp, nhXeTtưng HaXeTṭ TưXeTt̉ Hạo,zEWJ cr8Daho dzEWJù u36ycô thKeWZật muu36yốn tiếpu36y XeTtnhận tình XeTtyêu củar8Da XeTtanh, hKeWZọ cr8Daũng khr8Daông r8Dacó mộtr8Da czEWJhút khảu36y năng.

Yêu r8Dasâu đậzEWJm nu36yhư vXeTtậy, vừKeWZa mXeTtới bXeTtắt zEWJđầu, cKeWZũng đãzEWJ sXeTtắp cKeWZhết đi,XeTt nóXeTt được hXeTtun đúcu36y từKeWZ tXeTtuyệt zEWJvọng zEWJvà cừuu36y hậnXeTt, sau36yu kr8Dahi mọcXeTt rKeWZể u36ynẩy mầXeTtm, nhấtu36y đzEWJịnh sẽ chếtKeWZ u36ynon. TKeWZư Cầnu36y chặtXeTt lzEWJấy Dunr8Dag ÂnzEWJ, cr8Daô khzEWJông u36ymuốn mộtKeWZ mKeWZình XeTtcô đơnzEWJ ởu36y chỗu36y nKeWZày, XeTtcô cảm u36ygiác mzEWJình sXeTtắp điu36yên rồiXeTt, "Mìnr8Dah tạir8Da sazEWJo XeTtlại yêzEWJu u36yanh u36yấy, tạu36yi sao?"

Dung Âu36yn zEWJmân khẩnKeWZ KeWZđôi môiKeWZ, mKeWZặc r8Dadù u36ynhư vậy,r8Da bêzEWJn tu36yrong đôXeTti mắu36yt vẫn làKeWZ mXeTtơ hồr8Da hơiXeTt nước.

“Tư Cr8Daần, hzEWJãy KeWZquên hếtzEWJ đi..."

"Mình khr8Daông qu36yuên được,”KeWZ TKeWZư Cầnr8Da KeWZthất thanKeWZh u36ykhóc rống, zEWJ "Dung Ân,zEWJ cr8Daậu đừngzEWJ nóiXeTt, hãyr8Da u36ynghe mu36yình nóu36yi đưKeWZợc không,r8Da mìnu36yh cu36yó zEWJrất nhiều điềuXeTt mKeWZuốn nói..."

Hai ngườiXeTt cr8Dao rúcKeWZ ởu36y sKeWZau rèu36ym r8Dacửa su36yổ, ôzEWJm nhazEWJu thzEWJật cXeTthặt, KeWZTư Cần nXeTtói, ku36yhi cKeWZòn bé,XeTt u36ylúc cu36yô cảr8Dam r8Dathấy cXeTtô đơn,u36y liềnKeWZ tu36yhích núpu36y XeTttrong gócKeWZ, hoKeWZặc lXeTtà r8Datrốn trong cr8Dahăn, chỉzEWJ cầnzEWJ XeTtcó thKeWZể r8Dađem cr8Dahính mìnr8Dah gXeTtiấu đir8Da. Cu36yô KeWZnói zEWJDung ÂzEWJn thậzEWJt giốnr8Dag như bKeWZà nộXeTti, giốngu36y KeWZbà nộiKeWZ XeTtsờ r8Dasờ đKeWZầu củau36y czEWJô, nózEWJi u36yA Cần,zEWJ u36ylàm zEWJsao bâzEWJy giờXeTt mớiu36y về, đừngr8Da làmu36y qXeTtuá sức...

Dung ÂnzEWJ XeTtthật khônr8Dag cóXeTt cKeWZhen vàKeWZo zEWJnói, côXeTt r8Darất au36yn tĩzEWJnh ngheXeTt, zEWJnước mắt chảyr8Da xKeWZuống XeTtrơi đếnXeTt zEWJtrên mr8Dau bàzEWJn tXeTtay, từngKeWZ giọu36yt nởr8Da rộ.

Tư CầKeWZn nór8Dai côKeWZ u36ycùng HạXeTt TửXeTt Hu36yạo br8Daắt đầu,KeWZ cu36yô nXeTtói, u36ybọn XeTthọ u36ygặp nhau ởu36y CáKeWZm Dỗ,XeTt lu36yúc ấyKeWZ azEWJnh đứnXeTtg trou36yng đámr8Da người,u36y hXeTtạc giu36yữa bzEWJầy gKeWZà, nhKeWZìn KeWZqua một cái,u36y đãr8Da hấpr8Da dẫzEWJn cô.

Cô nr8Daói, u36ylần đầuu36y giu36yữa hXeTtai ngưr8Daời, au36ynh cũzEWJng rr8Daất cẩnr8Da tXeTthận tXeTtừng li từnu36yg u36ytí, nânzEWJg r8Daniu cKeWZô, sợKeWZ côr8Da đau.

Tư u36yCần zEWJnói rấzEWJt nhXeTtiều u36yrất nhiều…r8Da đếnXeTt r8Dakhi, tiu36yếng nóKeWZi áKeWZch đi, vọngu36y KeWZlại nhưu36y tiếnr8Dag kêr8Dau oáu36yn, DXeTtung r8DaÂn KeWZlau nướKeWZc mắXeTtt, đứKeWZng dậyu36y đzEWJến u36ymáy đur8Dan nước,r8Da lấy KeWZcho cr8Daô mXeTtột lu36yy nước.

Lúc trởKeWZ lại,XeTt XeTtliền đốtzEWJ mr8Daột điếur8Da thu36yuốc, huzEWJng u36yhăng r8Dahút hzEWJai hơi r8Dasau đóXeTt đemXeTt đu36yiếu thuốcXeTt u36ygiụi vXeTtào cổr8Da tay.

Mùi vịKeWZ dKeWZa XeTtthịt cháyu36y trXeTtong nu36yháy mắtr8Da tzEWJràn ngậpKeWZ cảr8Da cr8Daăn phòng, KeWZDung Ânu36y XeTtvứt bỏr8Da zEWJchén nu36yước, lậtKeWZ đậtr8Da zEWJkéo taKeWZy r8Dacô rzEWJa, “KeWZTư Cần,r8Da XeTtcậu điênr8Da rồu36yi sazEWJo, cậu nhưKeWZ vậr8Day khôngu36y sợu36y zEWJmình sẽXeTt xảyzEWJ XeTtra chu36yuyện gzEWJì sao?"

Chữ zEWJHạ kKeWZia rướmKeWZ XeTtmáu đãu36y bịr8Da XeTthủy diệt,r8Da trêKeWZn cổu36y taXeTty hiệnu36y rXeTta một đốtr8Da rấtzEWJ sâXeTtu, TưXeTt Cu36yần dzEWJựa váchKeWZ tzEWJường, “KeWZDung Ânr8Da, KeWZcậu bu36yiết không?XeTt Mìnhu36y muốnu36y đemu36y Hạ r8DaTử HXeTtạo vĩnhKeWZ KeWZviễn nhớKeWZ trou36yng lònu36yg r8Damình, đợiu36y nhữngXeTt vếtXeTt thươngr8Da r8Danày làXeTtnh đizEWJ, chúng cóXeTt tXeTthể KeWZlưu lXeTtại trKeWZên thXeTtân thểXeTt mìnhXeTt cảr8Da đờiu36y này,u36y ngườir8Da đàu36yn ôngXeTt này,KeWZ mìnu36yh sXeTtẽ cózEWJ anXeTth ấy cảu36y đờXeTti, anKeWZh u36yấy sẽXeTt khôKeWZng biếzEWJn KeWZmất, czEWJhỉ XeTtcó thểr8Da tKeWZheo thờr8Dai gzEWJian u36ymà khắu36yc sr8Daâu hơn, mìnKeWZh mur8Daốn dùngr8Da cáizEWJ zEWJnày KeWZđể tếzEWJ lễ,r8Da đâyzEWJ làXeTt khoảngzEWJ thờiKeWZ XeTtgian duzEWJy nhấtKeWZ mìu36ynh được r8Dayêu, mìnKeWZh yêuzEWJ rấtXeTt r8Dasâu đậXeTtm, khXeTtông XeTtthể lấyr8Da u36yra được..."

Hai mắr8Dat TưzEWJ u36yCần tr8Darống rỗng,u36y DuKeWZng ÂKeWZn vénzEWJ tócu36y cr8Daô, muốu36yn XeTtxem vết thươngXeTt u36ytrên XeTttay czEWJô, XeTtnhưng XeTtkhông cho.

Cô ngồiKeWZ dr8Daưới r8Dađất, ku36yhóc XeTtđến r8Dasau cùngzEWJ, lạiKeWZ r8Daim lặKeWZng zEWJlạ thường, côXeTt dựaXeTt vàr8Dao cr8Daửa KeWZsổ XeTtsát XeTtđất, ánhKeWZ mắtXeTt nr8Dahìn XeTtra mặXeTtt trời.

Sau hu36yơn nửar8Da XeTtđêm, mr8Daột XeTtcâu u36yTư CầnzEWJ cũr8Dang khôu36yng u36ynói, DunXeTtg u36yÂn thzEWJeo cô ngồiKeWZ, cXeTtả đr8Daêm khôngKeWZ cr8Daó nXeTthắm mắt.

Đến ngàyzEWJ r8Dathứ XeTthai, u36yTư Cầnr8Da mXeTtệt mỏi,KeWZ pu36yhải dựazEWJ zEWJvào cửau36y sổXeTt ngủ zEWJ say, DXeTtung Âu36yn KeWZđỡ XeTtcô vKeWZào pzEWJhòng, tronXeTtg phòKeWZng kKeWZhách đãzEWJ dọnzEWJ XeTtdẹp r8Dasạch sẽ,u36y côKeWZ khôKeWZng dám r8Dara zEWJcửa, KeWZgọi đồzEWJ ăr8Dan zEWJmang đến,zEWJ cảmKeWZ thấyKeWZ rấtu36y mệt,r8Da liềnr8Da tựau36y vàu36yo trênr8Da ghếKeWZ sXeTta lon nr8Dagủ mKeWZột hồi.

Tư Cu36yần KeWZngủ đXeTtến xếXeTt chu36yiều, lXeTtúc đKeWZi raKeWZ, u36ytắm u36yrửa, qr8Dauần áKeWZo cũKeWZng thay, đr8Daầu zEWJtóc zEWJvẫn XeTtcòn ướt,KeWZ zEWJtinh thzEWJần nu36yhìn qu36yua zEWJkhông XeTttệ, XeTtkhôi phụcKeWZ KeWZkhông ít.