You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đâisNq3Ptz̀u lôisNq3Ptzng mà2Cihy DisNq3Ptzung ÂK4FiAwNqn nảK4FiAwNqy lisNq3Ptzên, aisNq3Ptźnh K4FiAwNqmắt của2Cih aK4FiAwNqnh quaK4FiAwNq́ mức sắc2Cih bisNq3Ptzén thisNq3Ptzông su2Cihốt, làm2Cih ngưisNq3Ptzời 2Cihta 2Cihné tránisNq3Ptzh K4FiAwNqkhông được.

Cô khôngisNq3Ptz no2Cih́i giisNq3Ptz̀, ti2Cihnh tế2Cih isNq3Ptznghĩ, nếuisNq3Ptz isNq3PtzNam DạisNq3Ptz Tư2Cihớc biê2Cih́t Giản 2Cihlà TK4FiAwNqư Cần,isNq3Ptz ít2Cih nhấisNq3Ptzt K4FiAwNqsẽ biế2Ciht côK4FiAwNq ấyisNq3Ptz 2Cihlam K4FiAwNqnhư K4FiAwNqvậy viK4FiAwNq̀ liK4FiAwNq́ d2Ciho gì,2Cih nghĩ isNq3Ptznhư vK4FiAwNqậy, 2Cihso isNq3Ptzvới GiaisNq3Ptz̉n vôK4FiAwNq isNq3Ptzduyên v2Cihô cớ2Cih ti2Cih̀m người2Cih đ2Cihối pho2Cih́ HạisNq3Ptz Ph2Cihi VisNq3Ptzũ thisNq3Ptzì lý dK4FiAwNqo na2Cih̀y cóK4FiAwNq s2Cihức thK4FiAwNquyết p2Cihhục hơn.

 

Ngón K4FiAwNqtay băisNq3Ptźm cisNq3Ptzhặt K4FiAwNqlan 2Cihcan 2Cihlộ 2Cihra khẩ2Cihn tr2Cihương, DK4FiAwNqung Â2Cihn xoay ngườiK4FiAwNq K4FiAwNqđi tớiK4FiAwNq pK4FiAwNqhòng ngủ,isNq3Ptz "isNq3PtzAnh đãisNq3Ptz nói,K4FiAwNq nhữngK4FiAwNq n2Cihgười làmisNq3Ptz tổnisNq3Ptz thươngK4FiAwNq Hạ P2Cihhi isNq3PtzVũ mộtK4FiAwNq người2Cih isNq3Ptzcũng isNq3Ptzkhông boK4FiAwNq̉ qua2Cih, vậ2Cihy lisNq3Ptzà K4FiAwNqcó yK4FiAwNq́ gì?"

"Bọn isNq3Ptzhọ là2Cih hướngK4FiAwNq isNq3Ptzvề pisNq3Ptzhía côK4FiAwNq ấisNq3Ptzy isNq3Ptzđến, K4FiAwNqmặc d2Cihù bốn b2Cihề lố2Cihi r2Ciha đê2Cih̀u 2Cihbị K4FiAwNqchặn l2Cihại, K4FiAwNqnhưng K4FiAwNqlúc ấisNq3Ptzy, chuisNq3Ptźng tôK4FiAwNqi isNq3Ptzai cũnK4FiAwNqg không biế2Ciht. K4FiAwNqCô ấyisNq3Ptz isNq3Ptztrong tìisNq3Ptznh huôisNq3Ptźng nisNq3Ptzhư vậyisNq3Ptz v2Cihẫn đẩyisNq3Ptz cửaK4FiAwNq xisNq3Ptze keK4FiAwNq́o tisNq3Ptzay cứaK4FiAwNq tôi,isNq3Ptz 2CihÂn Ân, tô2Cihi khôisNq3Ptzng cK4FiAwNqho 2Cihcô ấyK4FiAwNq đươisNq3Ptẓc thứisNq3Ptz kisNq3Ptzhác, nhưngK4FiAwNq nếisNq3Ptzu aK4FiAwNqi muốnK4FiAwNq làisNq3Ptzm cisNq3Ptzô isNq3Ptzta tổn th2Cihương, tK4FiAwNqôi s2Cihẽ isNq3Ptzđòi về2Cih từnK4FiAwNqg cisNq3Ptzái một."

Dung ÂnisNq3Ptz đi2Cih vàK4FiAwNqo phK4FiAwNqòng nK4FiAwNqgủ, ti2Cihếng khóc2Cih rốnK4FiAwNqg cK4FiAwNqủa HạisNq3Ptz K4FiAwNqPhi Vũ cK4FiAwNqòn ơisNq3Ptz̉ K4FiAwNqbên taisNq3Ptzi, coK4FiAwNq̀n có,K4FiAwNq gươngisNq3Ptz măK4FiAwNq̣t bisNq3Ptzi thươK4FiAwNqng tuyệisNq3Ptzt vọngK4FiAwNq cuK4FiAwNq̉a HK4FiAwNqạ TửisNq3Ptz HạoK4FiAwNq, cũng làm2Cih cK4FiAwNqho ngựcK4FiAwNq cK4FiAwNqô nisNq3Ptzhư bisNq3Ptzị bóp2Cih nghe2Ciḥn, dườK4FiAwNqng nhưK4FiAwNq biisNq3Ptẓ ta2Cih̉ng đá2Cih khisNq3Ptzổng lồ đisNq3Ptzè ép,K4FiAwNq tisNq3Ptzhở kK4FiAwNqhông được.

"Anh đò2Cihi nơK4FiAwNq̣ 2Cihcho HK4FiAwNqạ Ph2Cihi VũisNq3Ptz, isNq3Ptzvậy nhữisNq3Ptzng 2Cihđau đớ2Cihn Tư2Cih Cần K4FiAwNq đã tK4FiAwNqrải qisNq3Ptzua, côisNq3Ptz ấyK4FiAwNq pK4FiAwNqhải đisNq3Ptzi 2Cihđòi 2Cihai đây?K4FiAwNq" D2Cihung Â2Cihn th2Cihất thần2Cih ngồisNq3Ptzi ởK4FiAwNq mép giường,2Cih ngK4FiAwNqước 2Cihlên nhì2Cihn K4FiAwNqNam isNq3PtzDạ TướK4FiAwNqc, "Ph2Cihương tK4FiAwNqhức giốngisNq3Ptz nhaisNq3Ptzu, aK4FiAwNqnh còn K4FiAwNq muốn K4FiAwNqdiễn lạiisNq3Ptz isNq3Ptzlần nisNq3Ptzữa, phảisNq3Ptzi không?"

Nam DisNq3Ptzạ TưisNq3Ptzớc đứnisNq3Ptzg 2Cihở cửisNq3Ptza thâ2Cihn thểisNq3Ptz cisNq3Ptzao 2Cihto dự2Ciha isNq3Ptzvào vác2Cihh t2Cihường, “Cô isNq3Ptzta qK4FiAwNquả nhiênisNq3Ptz chínK4FiAwNqh K4FiAwNqlà TisNq3Ptzư Cần."

Dung K4FiAwNqÂn 2Cihkhông cóisNq3Ptz thK4FiAwNqừa 2Cihnhận, isNq3Ptzcũng khK4FiAwNqông K4FiAwNqcó phủK4FiAwNq isNq3Ptznhận, "Ban đầK4FiAwNqu, nếuisNq3Ptz khônisNq3Ptzg phải2Cih anK4FiAwNqh 2Cihra tisNq3Ptzay tàisNq3Ptzn K4FiAwNqnhẫn, HạK4FiAwNq Ph2Cihi VũK4FiAwNq cũng2Cih s2Cihẽ kisNq3Ptzhông 2Cihcó hô2Cihm nayisNq3Ptz, Tư CầK4FiAwNqn cuK4FiAwNq̃ng s2Cihẽ không2Cih cisNq3Ptzó kisNq3Ptzết quaK4FiAwNq̉ nhisNq3Ptzư bâyisNq3Ptz giờ,2Cih K4FiAwNqNam DạisNq3Ptz Tước,2Cih risNq3Ptzốt cuộc, cụisNq3Ptzc diệnK4FiAwNq đếnisNq3Ptz nK4FiAwNqgày K4FiAwNqhôm nayisNq3Ptz, cũnK4FiAwNqg isNq3Ptzlà isNq3Ptzdo anh."

Cô 2Cihgiương 2Cihngón taisNq3Ptzy cK4FiAwNqhỉ đếnK4FiAwNq K4FiAwNqngười a2Cihnh trácisNq3Ptzh isNq3Ptzmóc, NaisNq3Ptzm Dạ TướK4FiAwNqc cànisNq3Ptzg khôisNq3Ptzng cisNq3Ptzó phủisNq3Ptz n2Cihhận, laK4FiAwNq̀ tráchK4FiAwNq nhiệK4FiAwNqm cuisNq3Ptz̉a isNq3Ptzanh, anisNq3Ptzh sisNq3Ptzẽ isNq3Ptzkhông 2Cihđẩy ra, mặcisNq3Ptz dùisNq3Ptz isNq3Ptzngày đóisNq3Ptz 2CihTư CK4FiAwNqần đã2Cih qu2Cihá K4FiAwNqkhích trước,isNq3Ptz nhưng2Cih isNq3Ptzhành độnisNq3Ptzg isNq3Ptzđối phó nhưK4FiAwNq vậ2Cihy, dùK4FiAwNq 2Cihsao cũnK4FiAwNqg l2Cihà anh.

"Anh muốn2Cih isNq3Ptzđòi vêisNq3Ptz̀ nisNq3Ptzhư thếK4FiAwNq 2Cihnào K4FiAwNqchứ?" DisNq3Ptzung Ân haisNq3Ptzi 2Cihtay chốn2Cihg ởisNq3Ptz g2Cihiường, "2CihCô ấy2Cih bâ2Cihy giơisNq3Ptz̀ cK4FiAwNqòn isNq3Ptzcó cáK4FiAwNqi gi2Cih̀ để2Cih cK4FiAwNqác người K4FiAwNq lấy đ2Cihi nữa?"

Nam DạK4FiAwNq TướisNq3Ptzc nghiisNq3Ptzêng đứ2Cihng dậK4FiAwNqy, điK4FiAwNq K4FiAwNqvào phòisNq3Ptzng ng2Cihủ, "K4FiAwNqCho nên, cô2Cih isNq3Ptzta đổiisNq3Ptz khuôK4FiAwNqn mặK4FiAwNqt chínK4FiAwNqh K4FiAwNqlà vì2Cih trảK4FiAwNq thùisNq3Ptz? CisNq3Ptzô tisNq3Ptza khuấtK4FiAwNq K4FiAwNqnhục, bàK4FiAwNq nô2Ciḥi isNq3Ptzcô ta ch2Cihết, nếuK4FiAwNq nhK4FiAwNqư vậisNq3Ptzy, visNq3Ptzì saisNq3Ptzo kh2Cihông trựK4FiAwNqc tK4FiAwNqiếp t2Cihìm tôi?"

Dung ÂnK4FiAwNq thấy2Cih a2Cihnh n2Cihgồi vàoisNq3Ptz K4FiAwNqbên K4FiAwNqcạnh mìn2Cihh, t2Cihhân ả2Cihnh cK4FiAwNqao lớn2Cih ngăn trở2Cih ánK4FiAwNqh K4FiAwNqsáng nơi2Cih đi2Cih̉nh đầu,2Cih côK4FiAwNq độisNq3Ptzt nh2Cihiên cảmisNq3Ptz giáisNq3Ptzc rK4FiAwNqất misNq3Ptzệt mỏi, chuisNq3Ptz toK4FiAwNqàn ởisNq3Ptz K4FiAwNqhai bêK4FiAwNqn, tisNq3Ptzrơ isNq3Ptzmắt nK4FiAwNqhìn ngư2Cihời 2Cihkhác đisNq3Ptzau đớnK4FiAwNq isNq3Ptzrồi lạisNq3Ptzi khô2Cihng thể vãnisNq3Ptz hôisNq3Ptz̀i, "Cô2Cih ấy2Cih nói,isNq3Ptz nK4FiAwNqgười côK4FiAwNq ấy2Cih kK4FiAwNqhông muốnisNq3Ptz tisNq3Ptzhương 2Cihtổn nhấK4FiAwNqt làK4FiAwNq tôi, cô2Cih isNq3Ptzấy biêisNq3Ptźt isNq3Ptzchúng 2Cihta ơK4FiAwNq̉ cisNq3Ptzhung, N2Ciham DạK4FiAwNq Tước,K4FiAwNq tô2Cih́i hôisNq3Ptzm 2Cihđó, h2Cihai người cũng2Cih isNq3Ptzkhông coK4FiAwNq́ xK4FiAwNqảy rK4FiAwNqa chuy2Cihện gì..."

Thông 2Cihminh isNq3Ptznhư aisNq3Ptznh, cK4FiAwNqhỉ cầnK4FiAwNq nK4FiAwNqghĩ một2Cih chút,K4FiAwNq laisNq3Ptz̀ cóisNq3Ptz th2Cihể thông 2Cihsuốt nhữngK4FiAwNq thứisNq3Ptz kisNq3Ptzia b2Cihan đâ2Cih̀u 2Cihkhông cisNq3Ptzó K4FiAwNqchuyện gìisNq3Ptz, NisNq3Ptzam K4FiAwNqDạ Tước2Cih thuận thisNq3Ptzế n2Cihằm disNq3Ptzài trêK4FiAwNqn giườngisNq3Ptz, nóiK4FiAwNq isNq3Ptzcái gìisNq3Ptz cK4FiAwNqũng khisNq3Ptzông cisNq3Ptzó nóiK4FiAwNq, nhắmK4FiAwNq haK4FiAwNqi misNq3Ptzắt lại.

Dạ DạK4FiAwNq dựaK4FiAwNq ởK4FiAwNq bisNq3Ptzên caK4FiAwNq̣nh, K4FiAwNqbị đK4FiAwNqá mộK4FiAwNqt cái2Cih, lâK4FiAwNq̀n na2Cih̀y không kK4FiAwNqêu isNq3Ptzlên nư2Cih̃a, bô2Ciḥ disNq3Ptzáng iK4FiAwNqm lặisNq3Ptzng 2Cihcàng lộisNq3Ptz rK4FiAwNqa veK4FiAwNq̉ đK4FiAwNqáng thương.

Tư CầK4FiAwNqn 2Cihmấy n2Cihgày quK4FiAwNqa cũng2Cih khôK4FiAwNqng cóK4FiAwNq điK4FiAwNq là2Cihm, 2Cihcô bK4FiAwNqiết trốnK4FiAwNq cũng 2Cihvô dK4FiAwNqụng, isNq3Ptzđợi chuyisNq3Ptzện sá2Cihng tỏ…2Cih cisNq3Ptzô liềnisNq3Ptz khK4FiAwNqông coK4FiAwNq́ đườ2Cihng t2Cihhể đi.

Chẳng qisNq3Ptzua là,isNq3Ptz c2Cihô làmK4FiAwNq s2Cihao cũisNq3Ptzng khK4FiAwNqông 2Cihnghĩ tới2Cih NisNq3Ptzam isNq3PtzDạ TướcisNq3Ptz sẽ tìmisNq3Ptz tớiK4FiAwNq cửa.

Khi K4FiAwNqcô 2Cihmở cửK4FiAwNqa, thK4FiAwNqần sắcK4FiAwNq risNq3Ptzun sK4FiAwNqợ, rõisNq3Ptz rK4FiAwNqàng kK4FiAwNqinh ngạc, ngườK4FiAwNqi đa2Cih̀n ônK4FiAwNqg mộisNq3Ptzt mìnhisNq3Ptz đếnK4FiAwNq, T2Cihư CầnK4FiAwNq tránisNq3Ptzh isNq3Ptzra bê2Cihn 2Cihcạnh ý2Cih nK4FiAwNqói 2Cihanh vào.

Cô 2Cihrót isNq3Ptzcho anisNq3Ptzh lK4FiAwNqy nước,2Cih NaisNq3Ptzm DạisNq3Ptz T2Cihước mườ2Cihi n2Cihgón t2Cihay nắm chặt,isNq3Ptz TisNq3Ptzư Cần2Cih mặ2Cihc quần2Cih a2Cih́o đK4FiAwNqơn giK4FiAwNqản ngisNq3Ptzồi đốiK4FiAwNq diện2Cih anh.

"Anh tớK4FiAwNqi, laK4FiAwNq̀ 2Cihvì chuyện2Cih H2Cihạ PK4FiAwNqhi VK4FiAwNqũ sao?"

"Cô không2Cih sợ2Cih à?K4FiAwNq" C2Cihon ng2Cihươi 2CihNam D2Cihạ TướcK4FiAwNq beisNq3Ptźn nhọnK4FiAwNq quét bôisNq3Ptźn phíaisNq3Ptz, K4FiAwNqcăn pisNq3Ptzhòng râisNq3Ptźt đơK4FiAwNqn giaK4FiAwNq̉n, khôngK4FiAwNq cisNq3Ptzó 2Cihbày biK4FiAwNqện g2Cihì xinh đẹp.

"Lúc tôiisNq3Ptz bắtisNq3Ptz đầuK4FiAwNq lêK4FiAwNqn kếisNq3Ptz hoạch2Cih, tô2Cihi đaK4FiAwNq̃ khôK4FiAwNqng nghiK4FiAwNq̃ đến nK4FiAwNqỗi isNq3Ptzsợ nữa.K4FiAwNq" M2Cihục đi2Cih́ch củK4FiAwNqa isNq3PtzTư Cần2Cih đãK4FiAwNq đisNq3Ptzạt được,K4FiAwNq khôisNq3Ptzng K4FiAwNqcần phải giâisNq3Ptźu 2Cihgiếm nữisNq3Ptza, “Tôi2Cih isNq3Ptzbiết, K4FiAwNqanh seisNq3Ptz̃ K4FiAwNqkhông bỏK4FiAwNq quisNq3Ptza isNq3Ptzcho tôi,isNq3Ptz HisNq3Ptzạ g2Cihia isNq3Ptzcũng sẽ khôngisNq3Ptz K4FiAwNqbỏ 2Cihqua, tK4FiAwNqôi đaisNq3Ptz̃ làisNq3Ptzm đượcK4FiAwNq 2Cihđến nư2Cihớc nK4FiAwNqày, đisNq3Ptzã coK4FiAwNq́ 2Cihthể xeisNq3Ptzm như đòi2Cih n2Cihợ đưisNq3Ptzợc rồi,isNq3Ptz cisNq3Ptzhuyện ba2Cih̀ nội,K4FiAwNq lisNq3Ptzuật pK4FiAwNqháp phisNq3Ptzán isNq3Ptzquyết rấtisNq3Ptz isNq3Ptzcông bằng K4FiAwNqsao? TisNq3Ptzôi khônK4FiAwNqg mK4FiAwNquốn isNq3Ptzthứ hK4FiAwNqư vôisNq3Ptz đoisNq3Ptź, cK4FiAwNqhân chíisNq3Ptznh đền2Cih mạngK4FiAwNq, tô2Cihi cũngK4FiAwNq kh2Cihông thể là2Cihm K4FiAwNqđược, 2Cihcho nêisNq3Ptzn, tôiisNq3Ptz rạchK4FiAwNq trê2Cihn mặtK4FiAwNq cK4FiAwNqô 2Cihta mộ2Ciht đường."

Thật risNq3Ptza tisNq3Ptzhì, K4FiAwNqtrong thếisNq3Ptz isNq3Ptzgiới K4FiAwNqcủa NaK4FiAwNqm K4FiAwNqDạ Tước,2Cih loại2Cih ăisNq3Ptzn miếng traK4FiAwNq̉ miế2Cihng 2Cihnày gặp2Cih phả2Cihi k2Cihhông iisNq3Ptźt, anK4FiAwNqh thậK4FiAwNqm chi2Cih́ tisNq3Ptzìm K4FiAwNqkhông r2Ciha isNq3Ptzlí do phaK4FiAwNq̉n K4FiAwNqbác isNq3PtzTư Cần.

Cô isNq3Ptzgái bK4FiAwNqưng cK4FiAwNqhén tràisNq3Ptz đứngK4FiAwNq lên2Cih, đisNq3Ptzi đếnK4FiAwNq K4FiAwNqban cônK4FiAwNqg, “Ban isNq3Ptzđầu, isNq3Ptztôi 2Cihhận caK4FiAwNq̉ haK4FiAwNqi người,2Cih cK4FiAwNqho isNq3Ptznên, K4FiAwNqtôi K4FiAwNqtrở l2Cihại, chuyện2Cih t2Cihhứ nhất chínhisNq3Ptz isNq3Ptzlà tìisNq3Ptzm anh2Cih, tôi2Cih vố2Cihn isNq3Ptzđịnh, để2Cih sK4FiAwNqau khisNq3Ptzi anK4FiAwNqh biê2Cih́t 2Cihđược th2Cihân phận 2Cih của tôi,isNq3Ptz 2Cihcó phải2Cih s2Cihẽ thấyK4FiAwNq rấtisNq3Ptz 2Cihghê tởm,2Cih nhưK4FiAwNqng ýisNq3Ptz ngh2Cihĩ bK4FiAwNqan đầisNq3Ptzu saK4FiAwNqu khi găK4FiAwNq̣p DunisNq3Ptzg ÂK4FiAwNqn đaisNq3Ptz̃ da2Ciho độ2Cihng. K4FiAwNqTôi tK4FiAwNqừng muốn2Cih từisNq3Ptz 2Cihanh, isNq3Ptzlàm r2Ciha rấ2Ciht nhiều isNq3Ptzchuyện, K4FiAwNqnhưng cuố2Cihi cùK4FiAwNqng cũngK4FiAwNq bo2Cih̉ quaK4FiAwNq, chí2Cihnh 2Cihtôi K4FiAwNqđã khônK4FiAwNqg co2Cih́ hạnh2Cih phúc,isNq3Ptz liền muốK4FiAwNqn cK4FiAwNqô ấisNq3Ptzy K4FiAwNqcó t2Cihhể hK4FiAwNqạnh phúc."

Nam Dạ2Cih TướcisNq3Ptz mộtisNq3Ptz lầK4FiAwNqn isNq3Ptznữa n2Cihhìn ky2Cih̃ cisNq3Ptzô gáiK4FiAwNq này,isNq3Ptz K4FiAwNqbóng lưnisNq3Ptzg cô mả2Cihnh ma2Cihi, mặc2Cih mặcisNq3Ptz dù2Cih 2Cihtư tisNq3Ptzưởng rấtisNq3Ptz K4FiAwNqcực đ2Cihoan, 2Cihnhưng khK4FiAwNqông isNq3Ptzphải khônK4FiAwNqg thừaisNq3Ptz nhận, côisNq3Ptz đốisNq3Ptzi vK4FiAwNqới ngK4FiAwNqười tốK4FiAwNqt isNq3Ptzvới mình,K4FiAwNq n2Cihhiệt tìnisNq3Ptzh K4FiAwNqbáo đK4FiAwNqáp nồng2Cih nhK4FiAwNqiệt, 2Cihngười nh2Cihư vậy, yK4FiAwNqêu h2Cihận qisNq3Ptzuá rõ2Cih ràng.

"Tôi từngisNq3Ptz không2Cih 2Cihcho isNq3Ptzlà mìn2Cihh làm2Cih gìK4FiAwNq sai,2Cih" ánh mắtK4FiAwNq lướt2Cih K4FiAwNqqua taisNq3Ptzi 2CihTư CisNq3Ptzần nhK4FiAwNqìn vK4FiAwNqề nơiK4FiAwNq K4FiAwNqxa, “isNq3PtzNhưng lâ2Cih̀n naK4FiAwNq̀y, tôK4FiAwNqi laisNq3Ptẓi khK4FiAwNqông có cácK4FiAwNqh 2Cihnào khă2Cih̉ng định."

Cô gisNq3Ptzái cườiisNq3Ptz cisNq3Ptzười, ngónisNq3Ptz taisNq3Ptzy cầm2Cih chặtK4FiAwNq cK4FiAwNqhén trà,2Cih "TisNq3Ptzôi 2Cihcũng vậy,” K4FiAwNqcô 2Cihcười nK4FiAwNqhư không2Cih cK4FiAwNqười ngK4FiAwNqẩng đầuisNq3Ptz nh2Cihìn vK4FiAwNqề nK4FiAwNqơi K4FiAwNqxa, "isNq3PtzNgày K4FiAwNqđó isNq3Ptzở Cám Dỗ,K4FiAwNq nêK4FiAwNq́u nisNq3Ptzhư 2Cihtôi có2Cih thể2Cih K4FiAwNqkiên 2Cihnhẫn mộtisNq3Ptz chú2Ciht, cũ2Cihng isNq3Ptzsẽ K4FiAwNqkhông K4FiAwNqcó cuK4FiAwNq̣c diệnK4FiAwNq nhK4FiAwNqư hôm nisNq3Ptzay, nhưnK4FiAwNqg tisNq3Ptzôi kK4FiAwNqhông có!K4FiAwNq” isNq3PtzTính 2Cihtình 2CihTư CầnisNq3Ptz rất2Cih m2Cihạnh K4FiAwNqmẽ, isNq3Ptzcó l2Cihẽ, chuyệnisNq3Ptz K4FiAwNqxưa một l2Cihần nữ2Ciha nh2Cihớ lại…2Cih cô2Cih vâK4FiAwNq̃n laisNq3Ptz̀ nhịnK4FiAwNq isNq3Ptzkhông đượcK4FiAwNq HK4FiAwNqạ PK4FiAwNqhi V2Cihũ isNq3Ptzcông kíK4FiAwNqch, nhưng vừ2Ciha K4FiAwNqnghĩ tisNq3Ptzới K4FiAwNqHạ T2Cihử Hạo…2Cih isNq3Ptzcô n2Cihhất địnK4FiAwNqh cisNq3Ptzó th2Cihể nhịK4FiAwNqn xuống.

Cô nghĩ,K4FiAwNq baK4FiAwNqn đầuK4FiAwNq cK4FiAwNqô isNq3Ptzcoi nhisNq3Ptzư làisNq3Ptz căK4FiAwNq́n naisNq3Ptźt hàmisNq3Ptz rănK4FiAwNqg cũngK4FiAwNq có t2Cihhể nhịn.

Ánh nắng2Cih xuyK4FiAwNqên thấuisNq3Ptz đisNq3Ptzi và2Ciho, chiếu2Cih v2Cihào gư2Cihơng măK4FiAwNq̣t N2Ciham Dạ 2Cih Tước hK4FiAwNqiện lê2Cihn K4FiAwNqâm misNq3Ptzị, mỗiK4FiAwNq nisNq3Ptzgũ qK4FiAwNquan của2Cih anisNq3Ptzh cũisNq3Ptzng râ2Cih́t hoa2Cih̀n mỹK4FiAwNq, K4FiAwNqkết hợp vớiK4FiAwNq K4FiAwNqnhau, l2Cihuôn isNq3Ptzluôn làisNq3Ptz loạiisNq3Ptz cK4FiAwNqao quý2Cih 2Cihmà m2Cihọi ngK4FiAwNqười đô2Cih̉ xôK4FiAwNq và2Ciho. isNq3PtzNếu anh biếtK4FiAwNq cóK4FiAwNq nK4FiAwNqgày hômK4FiAwNq na2Cihy, bisNq3Ptzan đâK4FiAwNq̀u sẽK4FiAwNq khôn2Cihg K4FiAwNqđối vớiisNq3Ptz K4FiAwNqcô âK4FiAwNq́y n2Cihhư vậy,isNq3Ptz nhiều 2Cih lắm chisNq3Ptzỉ là2Cih trừn2Cihg isNq3Ptztrị mấ2Cihy 2Cihtên kia2Cih, isNq3Ptzrốt cuộcK4FiAwNq, DuisNq3Ptzng Â2Cihn nó2Cihi không2Cih sai, ngươ2Cih̀i gK4FiAwNqây nê2Cihn hếisNq3Ptzt thảK4FiAwNqy ch2Cihuyện này2Cih, thâ2Ciḥt rK4FiAwNqa la2Cih̀ anh.

Bọn họK4FiAwNq đứngisNq3Ptz ởisNq3Ptz isNq3Ptzcùng mộK4FiAwNqt phK4FiAwNqòng, cũn2Cihg khK4FiAwNqông có2Cih nhisNq3Ptzư t2Cihrong tưởng 2Cih tượng, thủ2Cihy hỏaK4FiAwNq K4FiAwNqbất dung2Cih, h2Cihai K4FiAwNqtay TK4FiAwNqư Cần2Cih cK4FiAwNqảm nhậnK4FiAwNq đượcK4FiAwNq nisNq3Ptzhiệt đ2Cihộ isNq3Ptzcủa tách tràisNq3Ptz, "AisNq3Ptznh sK4FiAwNqẽ đốiisNq3Ptz xửisNq3Ptz K4FiAwNqtốt vơK4FiAwNq́i D2Cihung ÂnK4FiAwNq, đún2Cihg không?"

"Sao isNq3Ptzcô lại2Cih chK4FiAwNqo laK4FiAwNq̀, 2Cihcô ấy2Cih isNq3Ptzở bisNq3Ptzên cạnK4FiAwNqh tôiK4FiAwNq se2Cih̃ hạnh phúc?"

Tư CầK4FiAwNqn 2Cihsuy 2Cihnghĩ 2Cihmột chútK4FiAwNq, chisNq3Ptzậm K4FiAwNqrãi nói2Cih, "Trự2Cihc giisNq3Ptzác thôi, isNq3Ptzanh hômK4FiAwNq isNq3Ptznay 2Cihđến nơi2Cih này,K4FiAwNq khẳngK4FiAwNq đ2Cihịnh K4FiAwNqcũng là2Cih vK4FiAwNqì Du2Cihng ÂK4FiAwNqn, th2Cihật 2Cihra t2Cihhì, cK4FiAwNqho dù an2Cihh khô2Cihng tìisNq3Ptzm tôiisNq3Ptz, tô2Cihi cũn2Cihg se2Cih̃ isNq3Ptztìm anhisNq3Ptz. DisNq3Ptzĩ nh2Cihiên, chún2Cihg t2Ciha khônK4FiAwNqg làisNq3Ptzm đisNq3Ptzược b2Cihạn bè, th2Cihậm cK4FiAwNqhí t2Cihừng cóK4FiAwNq ýisNq3Ptz 2Cihnghĩ đem2Cih đốiK4FiAwNq p2Cihhương đưa2Cih vào2Cih chỗisNq3Ptz chết,K4FiAwNq 2Cihgặp quK4FiAwNqa lần nàyK4FiAwNq vềK4FiAwNq K4FiAwNqsau, cũng2Cih đ2Cihừng K4FiAwNqcó gặpK4FiAwNq K4FiAwNqmặt lK4FiAwNqại nisNq3Ptzữa, K4FiAwNqnói 2Cihvới Du2Cihng 2CihÂn, tô2Cihi lạcisNq3Ptz isNq3Ptztới tình K4FiAwNqtrạng hômisNq3Ptz K4FiAwNqnay, kK4FiAwNqhông l2Cihiên qisNq3Ptzuan 2Cihgì đếnisNq3Ptz anh..."

“Trả 2Cihnợ vaK4FiAwNq̀ trừngK4FiAwNq phạt,K4FiAwNq làisNq3Ptz isNq3Ptzhai loạiK4FiAwNq phisNq3Ptzương tK4FiAwNqhức không giốngK4FiAwNq K4FiAwNqnhau, tôisNq3Ptzi 2Cihbên nàyK4FiAwNq, tôiisNq3Ptz sẽ2Cih buK4FiAwNqông K4FiAwNqtay chuyK4FiAwNqện nK4FiAwNqày viisNq3Ptz̀ tôiisNq3Ptz mK4FiAwNqà isNq3Ptzdựng lên, h2Cihôm naK4FiAwNqy isNq3Ptzbiến thànK4FiAwNqh nisNq3Ptzhư vậyK4FiAwNq, tôiK4FiAwNq K4FiAwNqmuốn đếnK4FiAwNq đâK4FiAwNqy k2Cihết th2Cihúc. isNq3PtzVì ÂisNq3Ptzn ÂnisNq3Ptz, tô2Cihi cũng khôK4FiAwNqng 2Cihthể tiê2Cih́p tục2Cih lisNq3Ptzàm K4FiAwNqchuyện tổK4FiAwNqn thưK4FiAwNqơng c2Cihô, n2Cihhưng Ha2Ciḥ g2Cihia K4FiAwNqbên kia,isNq3Ptz bọn họisNq3Ptz sK4FiAwNqẽ coisNq3Ptź K4FiAwNqhành độ2Cihng 2Cihcủa hK4FiAwNqọ, tôi2Cih K4FiAwNqsẽ isNq3Ptzkhông isNq3Ptznhúng t2Cihay, 2Cihđó là chuK4FiAwNqyện g2Cihiữa cá2Cihc ngườiK4FiAwNq, K4FiAwNqtôi khônK4FiAwNqg caK4FiAwNq́ch isNq3Ptznào giúisNq3Ptzp cô2Cih, c2Cihô hiểuisNq3Ptz chK4FiAwNqưa?" Nam DạisNq3Ptz TướcK4FiAwNq nóisNq3Ptzi risNq3Ptzất th2Cihực tế2Cih, 2Cihcô v2Cihén 2Cihlên khóeK4FiAwNq m2Cihiệng gật2Cih đầ2Cihu, aK4FiAwNqnh 2Cihta cisNq3Ptzó tK4FiAwNqhể vì 2CihDung Â2Cihn l2Cihàm đượcK4FiAwNq chuyện2Cih này,K4FiAwNq đún2Cihg làisNq3Ptz K4FiAwNqkhông dễ.

Nam 2CihDạ TướcisNq3Ptz khônisNq3Ptzg cóK4FiAwNq K4FiAwNqở lâuisNq3Ptz, TK4FiAwNqư 2CihCần nóiisNq3Ptz rấtisNq3Ptz đúng2Cih, isNq3Ptzbọn họisNq3Ptz khôn2Cihg là isNq3Ptzbạn, nếuK4FiAwNq k2Cihhông phảiK4FiAwNq ở2Cih giisNq3Ptzữa K4FiAwNqcó mộtisNq3Ptz K4FiAwNqDung Ân2Cih, bọnisNq3Ptz hK4FiAwNqọ isNq3Ptzsớm đã2Cih K4FiAwNqbắt đầuK4FiAwNq chém giê2Cih́t lẫK4FiAwNqn nhau.

Lúc NK4FiAwNqam K4FiAwNqDạ isNq3PtzTước mởK4FiAwNq cửisNq3Ptza đisNq3Ptzi rK4FiAwNqa ngoK4FiAwNqài, giâ2Ciḥt mìisNq3Ptznh kisNq3Ptzinh ngạc, isNq3Ptz xoa visNq3Ptzai ngườiK4FiAwNq K4FiAwNqđàn ô2Cihng đisNq3Ptzi risNq3Ptza ngoài.

Tư CầnisNq3Ptz khôisNq3Ptzng cóK4FiAwNq isNq3Ptznghe đisNq3Ptzược âm2Cih thisNq3Ptzanh đóK4FiAwNqng cửa,2Cih cisNq3Ptzô xK4FiAwNqoay người lại,isNq3Ptz liK4FiAwNqền 2Cihthấy Ha2Ciḥ TisNq3Ptzử 2CihHạo K4FiAwNqđứng ởK4FiAwNq cửa.

Chén tK4FiAwNqrà troK4FiAwNqng lòngisNq3Ptz bàK4FiAwNqn tisNq3Ptzay 2Cihrơi xuốngisNq3Ptz misNq3Ptzặt đất,2Cih nước2Cih trK4FiAwNqà ấm2Cih áp bắn2Cih tu2Cihng tóeisNq3Ptz lưngisNq3Ptz bà2Cihn chisNq3Ptzân K4FiAwNqTư Cần,isNq3Ptz c2Cihô tisNq3Ptzheo b2Cihản K4FiAwNqnăng lisNq3Ptzui K4FiAwNqlại, mặc2Cih dùisNq3Ptz sớmisNq3Ptz muộn isNq3Ptzcũng isNq3Ptzsẽ gặp,isNq3Ptz isNq3Ptznhưng K4FiAwNqnếu khôn2Cihg phảisNq3Ptzi NaK4FiAwNqm DạK4FiAwNq Tước2Cih K4FiAwNqđi isNq3Ptzra ngisNq3Ptzoài, K4FiAwNqTư 2CihCần chắcisNq3Ptz ch2Cihắn sẽ khôngK4FiAwNq để2Cih anisNq3Ptzh isNq3Ptzvào. C2Cihhân taK4FiAwNqy cô2Cih isNq3Ptzluống cuốisNq3Ptzng đứng2Cih ởK4FiAwNq b2Cihan côisNq3Ptzng, HaK4FiAwNq̣ TửK4FiAwNq 2CihHạo đóng isNq3Ptz cửa lại,K4FiAwNq 2Cihmặc chiếcisNq3Ptz áoisNq3Ptz khoisNq3Ptzác m2Cihàu 2Cihnâu, K4FiAwNqcằm kiên2Cih nK4FiAwNqghị lộ2Cih risNq3Ptza mấyisNq3Ptz ph2Cihần 2Cihlạnh lùng, 2Cih râu isNq3Ptzmép lâu2Cih isNq3Ptzngày khôisNq3Ptzng cạo.

Hai 2Cihngười liK4FiAwNqếc nhisNq3Ptzau isNq3Ptzmột cisNq3Ptzái, Tư2Cih K4FiAwNqCần lưK4FiAwNqớt qu2Ciha 2Cihnhững mãnisNq3Ptzh vỡ ki2Ciha isNq3Ptzđi vàoK4FiAwNq phòng.

Hạ K4FiAwNqTử HạoK4FiAwNq tK4FiAwNqhấy 2Cihcô muốnisNq3Ptz đK4FiAwNqi vàoK4FiAwNq 2Cihphòng ngủisNq3Ptz, K4FiAwNqhắn nK4FiAwNqắm K4FiAwNqchặt tay 2Cihcô, dùng2Cih s2Cihức isNq3Ptzrất mạnh,K4FiAwNq dườK4FiAwNqng nisNq3Ptzhư K4FiAwNqmuốn isNq3Ptzbẻ 2Cihgãy taK4FiAwNqy TưisNq3Ptz Cần2Cih, mặc2Cih dù2Cih đau,isNq3Ptz nhưn2Cihg cô K4FiAwNqcũng cắisNq3Ptzn rănisNq3Ptzg khônK4FiAwNqg cóK4FiAwNq kêu2Cih lên.

"Tại sa2Ciho?” hắisNq3Ptzn hỏi.

Tư CầnisNq3Ptz cóisNq3Ptz thểisNq3Ptz n2Cihói visNq3Ptzới mọiisNq3Ptz isNq3Ptzngười, “isNq3PtzTôi khôn2Cihg isNq3Ptzhối hận2Cih”, duy K4FiAwNq nhất K4FiAwNqkhông thểisNq3Ptz isNq3Ptzđối 2Cihmặt với2Cih H2Cihạ Tư2Cih̉ Hạo.

Người đà2Cihn ôK4FiAwNqng isNq3Ptznắm chặtisNq3Ptz haisNq3Ptzi K4FiAwNqvai củaisNq3Ptz cô,K4FiAwNq kéK4FiAwNqo cisNq3Ptzô đếnisNq3Ptz, vộiisNq3Ptz 2Cihvã đặt isNq3Ptz cô trướ2Cihc mặK4FiAwNqt mình2Cih, "2CihTại 2Cihsao, cK4FiAwNqhúng isNq3Ptzta vK4FiAwNqốn làK4FiAwNq isNq3Ptzcó t2Cihhể thật2Cih 2Cihtốt, isNq3Ptzcô tạiisNq3Ptz sao muốnisNq3Ptz làisNq3Ptzm nK4FiAwNqhư v2Cihậy? isNq3PtzTrần Cần!"

Hắn lK4FiAwNqay bả2Cih v2Cihai isNq3Ptzcủa isNq3Ptzcô, côisNq3Ptz 2Cihchỉ K4FiAwNqcảm thấyK4FiAwNq bêisNq3Ptzn tronisNq3Ptzg đôiisNq3Ptz K4FiAwNqmắt thế giớK4FiAwNqi taisNq3Ptzn thànisNq3Ptzh nhữngisNq3Ptz mảisNq3Ptznh nhisNq3Ptzỏ, cànisNq3Ptzg lúcisNq3Ptz càng2Cih K4FiAwNqmơ 2Cihhồ, “T2Cihôi khK4FiAwNqông gK4FiAwNqọi làK4FiAwNq TrisNq3Ptzần Cần, tK4FiAwNqên isNq3Ptzcủa tôi2Cih làK4FiAwNq K4FiAwNqTư Cần."

Người đàn2Cih ôn2Cihg đốisNq3Ptzi với2Cih cá2Cihi têK4FiAwNqn nàK4FiAwNqy cK4FiAwNqũng cK4FiAwNqhưa qisNq3Ptzuen thuộc, 2Cih"Tại saisNq3Ptzo 2Cihcô muốK4FiAwNqn 2Cihgạt tôi?"

Thân tK4FiAwNqhể mảnh2Cih khảnhK4FiAwNq củisNq3Ptza K4FiAwNqcô trisNq3Ptzong K4FiAwNqlòng bàisNq3Ptzn t2Cihay a2Cihnh cànK4FiAwNqg lộisNq3Ptz ra vẻK4FiAwNq gisNq3Ptzầy isNq3Ptzyếu, K4FiAwNqtóc quK4FiAwNqăn isNq3Ptzche 2Cihở taK4FiAwNqy ngườiisNq3Ptz đànK4FiAwNq ông2Cih, TK4FiAwNqư CầnK4FiAwNq ởK4FiAwNq risNq3Ptzất gầnK4FiAwNq hắnK4FiAwNq, cisNq3Ptzó thể2Cih nhìn thấyK4FiAwNq coK4FiAwNqn ngườK4FiAwNqi màuisNq3Ptz đ2Cihỏ K4FiAwNqtươi, "Tử2Cih Hạo,K4FiAwNq anisNq3Ptzh bi2Cihết tại2Cih sisNq3Ptzao không?"

"Nói ch2Ciho tôiisNq3Ptz biếtisNq3Ptz." isNq3PtzGiọng nói2Cih ngườiisNq3Ptz đànisNq3Ptz ôngK4FiAwNq trà2Cihn đầy thố2Cihng khổ,isNq3Ptz k2Cihhàn isNq3Ptzvô cùng.

"Được.” T2Cihư CK4FiAwNqần mặK4FiAwNqt khôngisNq3Ptz thisNq3Ptzấy đổiisNq3Ptz c2Cihhống lạ2Cihi K4FiAwNqánh mắ2Ciht của h2Cihắn, “AnhK4FiAwNq sẽ2Cih kh2Cihông quisNq3Ptzên, trướK4FiAwNqc đ2Cihây 2Cihkhông lâu,K4FiAwNq isNq3Ptzem củaK4FiAwNq 2Cihanh đãisNq3Ptz đụng2Cih mộtK4FiAwNq lãoK4FiAwNq bà chứ?"

Hạ 2CihTử H2Cihạo c2Cihon ngươiK4FiAwNq isNq3Ptznhư isNq3Ptzkiếm sK4FiAwNqắc thK4FiAwNqâm t2Cihhúy, lắcK4FiAwNq đầu, “Cô..."

"Đúng, đóisNq3Ptz làisNq3Ptz 2Cihbà nộ2Cihi isNq3Ptztôi." K4FiAwNqNước misNq3Ptzắt 2Cihquá 2Cihmức nặngisNq3Ptz nề, 2Cih cuối cùngisNq3Ptz isNq3Ptzvẫn chảyisNq3Ptz isNq3Ptzra, ch2Cihảy xuốngisNq3Ptz đếnK4FiAwNq K4FiAwNqkhóe miệng,K4FiAwNq mặK4FiAwNqn s2Ciháp lisNq3Ptzàm ngườisNq3Ptzi K4FiAwNqta nônisNq3Ptz mử2Ciha, “Bà K4FiAwNqlà n2Cihgười thâK4FiAwNqn K4FiAwNqduy K4FiAwNqnhất củ2Ciha t2Cihôi, eK4FiAwNqm K4FiAwNqcủa isNq3Ptzanh 2Cihđã tôngisNq3Ptz cK4FiAwNqhết bà,K4FiAwNq cònK4FiAwNq có,K4FiAwNq tK4FiAwNqôi K4FiAwNqsở dĩ đisNq3Ptzối xisNq3Ptzử với2Cih K4FiAwNqcô t2Ciha nisNq3Ptzhư v2Cihậy, K4FiAwNqlà bở2Cihi vì2Cih 2Cihtôi cũng2Cih 2Cihđã isNq3Ptzbị nhưK4FiAwNq vậyK4FiAwNq, H2Cihạ TửK4FiAwNq Hạo, t2Cihôi isNq3Ptzbị ngườiisNq3Ptz t2Ciha cK4FiAwNqưỡng disNq3Ptzâm, anK4FiAwNqh K4FiAwNqcó K4FiAwNqbiết không?"

Tóc K4FiAwNqngắn củaK4FiAwNq ngườ2Cihi K4FiAwNqđàn ôngisNq3Ptz dườngisNq3Ptz nhisNq3Ptzư disNq3Ptzựng thẳng2Cih 2Cihlên, mười ngónK4FiAwNq K4FiAwNqtay an2Cihh dK4FiAwNqùng K4FiAwNqsức, tK4FiAwNqrên mK4FiAwNqặt 2Cihhiện rK4FiAwNqa vẻ2Cih kh2Cihó K4FiAwNqtin, "KhôisNq3Ptzng thểisNq3Ptz n2Cihào, lK4FiAwNqà aisNq3Ptzi, là ai?"

"Anh K4FiAwNqđi vềisNq3Ptz h2Cihỏi HạisNq3Ptz PhK4FiAwNqi Vũ2Cih sẽisNq3Ptz 2Cihbiết t2Cihhôi,” TưisNq3Ptz isNq3PtzCần biết2Cih mình tànK4FiAwNq nhẫn,isNq3Ptz 2Cihcô isNq3Ptzlúc 2Cihnày, tronisNq3Ptzg tisNq3Ptzay nhưK4FiAwNq nắisNq3Ptzm isNq3Ptzlấy K4FiAwNqmột K4FiAwNqcon K4FiAwNqdao haK4FiAwNqi lưỡiisNq3Ptz, isNq3Ptzđâm T2Cihư C2Cihần một nháK4FiAwNqt đồ2Cihng thờiK4FiAwNq cisNq3Ptzũng hunK4FiAwNqg hănK4FiAwNqg kho2Cihét và2Ciho 2Cihchính K4FiAwNqmình, 2Cih“Tôi ởisNq3Ptz isNq3Ptzbên 2Cihcạnh aK4FiAwNqnh, cũng là2Cih vK4FiAwNqì trảisNq3Ptz thK4FiAwNqù, chuyệnK4FiAwNq isNq3Ptzanh nhậ2Cihn hK4FiAwNqối lộK4FiAwNq, cisNq3Ptzũng lK4FiAwNqà 2Cihtôi aisNq3Ptzn 2Cihbài, bK4FiAwNqây gK4FiAwNqiờ, aisNq3Ptznh cuối c2Cihùng 2Cihcũng hiểu2Cih hK4FiAwNqết r2Cihồi chứ?"

Hạ TửisNq3Ptz isNq3PtzHạo vunK4FiAwNqg cánhK4FiAwNq taK4FiAwNqy, TưisNq3Ptz CầnK4FiAwNq n2Cihgã xuisNq3Ptzống isNq3Ptzghế sisNq3Ptzalon, đầu isNq3Ptzchoáng vK4FiAwNqáng isNq3Ptzhoa mắisNq3Ptzt, hK4FiAwNqắn cisNq3Ptzhỉ cảmK4FiAwNq thấy2Cih cK4FiAwNqả bộK4FiAwNq ngựcisNq3Ptz giK4FiAwNqống nisNq3Ptzhư làisNq3Ptz K4FiAwNqmuốn nổisNq3Ptz tK4FiAwNqung lừa gạt,2Cih phảnK4FiAwNq bộ2Cihi, hắ2Cihn yK4FiAwNqêu ngườiK4FiAwNq phụK4FiAwNq n2Cihữ nK4FiAwNqày isNq3Ptzsâu đisNq3Ptzậm nK4FiAwNqhư isNq3Ptzvậy, c2Cihũng vì2Cih côisNq3Ptz misNq3Ptzà không tiếK4FiAwNqc trởK4FiAwNq mặtK4FiAwNq vớisNq3Ptzi isNq3Ptzmọi ngưisNq3Ptzời 2Cihtrong nhàisNq3Ptz, mu2Cihốn chisNq3Ptzo 2Cihcô mộtisNq3Ptz gi2Ciha đ2Cihình, h2Cihắn q2Cihuý trọng nhưK4FiAwNq tisNq3Ptzhế, 2Cihnhưng K4FiAwNqđổi isNq3Ptzlại làK4FiAwNq isNq3Ptzcái gì?

Phanh thisNq3Ptzây isNq3Ptzxé isNq3Ptzxác, cũK4FiAwNqng khôngK4FiAwNq cóK4FiAwNq K4FiAwNqđau isNq3Ptznhư 2Cihvậy. HaisNq3Ptẓ Tư2Cih̉ isNq3PtzHạo đứng K4FiAwNqở 2Cihtrong pK4FiAwNqhòng k2Cihhách, nhớisNq3Ptz t2Cihới gương2Cih 2Cihmặt 2Cihem K4FiAwNqgái K4FiAwNqbị hủyK4FiAwNq isNq3Ptzhoại, nhisNq3Ptzớ isNq3Ptztới K4FiAwNqcô ta nK4FiAwNqửa 2Cihđêm tK4FiAwNqhấy ácK4FiAwNq mộngK4FiAwNq thức2Cih giấc,K4FiAwNq hắ2Cihn isNq3Ptzchỉ K4FiAwNqcảm thấ2Cihy cisNq3Ptzàng n2Cihgày isNq3Ptzcàng áK4FiAwNqy náyK4FiAwNq, dườn2Cihg như, isNq3Ptzchính 2Cihmình l2Cihà hunisNq3Ptzg th2Cihủ giáK4FiAwNqn tiế2Cihp ph2Cihá hủyK4FiAwNq cô.

"Là mắtK4FiAwNq tôK4FiAwNqi 2Cihbị mù2Cih, isNq3Ptztôi nghĩisNq3Ptz cK4FiAwNqô thậtisNq3Ptz tâm,isNq3Ptz m2Cihọi ng2Cihười tro2Cihng nhà đềuK4FiAwNq phảK4FiAwNqn đối,isNq3Ptz t2Cihôi nhK4FiAwNqư kẻ2Cih điênisNq3Ptz vẫ2Cihn isNq3Ptzkiên tisNq3Ptzrì, PK4FiAwNqhi isNq3PtzVũ lúcK4FiAwNq K4FiAwNqấy đãisNq3Ptz 2Cihnhắc n2Cihhở K4FiAwNqtôi, nói isNq3Ptzcô cùng2Cih N2Ciham DạK4FiAwNq TướK4FiAwNqc 2Cihquan hệisNq3Ptz kK4FiAwNqhông phảK4FiAwNqi nôisNq3Ptzng cạnisNq3Ptz, nisNq3Ptzó còn2Cih K4FiAwNqxem qK4FiAwNqua hìisNq3Ptznh các ngườisNq3Ptzi lK4FiAwNqên giưK4FiAwNqờng, nh2Cihưng isNq3Ptzlà tô2Cihi 2Cihkêu 2Cihnó cisNq3Ptzâm mi2Cihệng. Bởi2Cih v2Cihì, nhữn2Cihg K4FiAwNqchuyện đóisNq3Ptz cũng isNq3Ptzlà 2Cihchuyện trướcisNq3Ptz K4FiAwNqkhi tK4FiAwNqôi biếtK4FiAwNq 2Cihcô, K4FiAwNqtôi khôisNq3Ptzng qu2Cihan tisNq3Ptzâm, tôisNq3Ptzi cisNq3Ptzứ tưisNq3Ptzởng rằK4FiAwNqng, 2Cihtôi có thểK4FiAwNq chisNq3Ptzo côK4FiAwNq mộtK4FiAwNq cisNq3Ptzuộc sK4FiAwNqống mK4FiAwNqới, bắ2Ciht đầu2Cih lại2Cih từisNq3Ptz đầu.K4FiAwNq.." Hạ2Cih TưK4FiAwNq̉ Hạo2Cih 2Cihnói xong lờiK4FiAwNq cisNq3Ptzuối 2Cihcùng, nhisNq3Ptzư mộ2Ciht đứa2Cih K4FiAwNqbé ngồ2Cihi K4FiAwNqchồm hổisNq3Ptzm trê2Cihn mặtisNq3Ptz đấtK4FiAwNq khóisNq3Ptzc, ha2Cihi 2Cihtay anisNq3Ptzh dùng2Cih sức nắK4FiAwNqm l2Cihấy tóc2Cih mìnK4FiAwNqh, K4FiAwNqcầm lênK4FiAwNq quisNq3Ptzả đấmK4FiAwNq hisNq3Ptzung hăn2Cihg nệK4FiAwNqn tisNq3Ptzrên đầu.

Tư isNq3PtzCần k2Cihhông isNq3Ptzchịu nổiisNq3Ptz chảK4FiAwNqy nướisNq3Ptzc mK4FiAwNqắt, khK4FiAwNqí lisNq3Ptzực đứ2Cihng lênK4FiAwNq côK4FiAwNq cũng isNq3Ptz không 2Cihcó, haisNq3Ptzi đầ2Cihu isNq3Ptzgối quỳK4FiAwNq 2Cihbò đến2Cih K4FiAwNqbên ngưisNq3Ptzời đK4FiAwNqàn ôngisNq3Ptz, “TửK4FiAwNq HisNq3Ptzạo, tK4FiAwNqhật xi2Cihn lỗi,2Cih thật xisNq3Ptzin lỗi..."

Cô kK4FiAwNqhông ngK4FiAwNqhĩ đếnK4FiAwNq c2Cihhính K4FiAwNqmình lạiisNq3Ptz đK4FiAwNqau nhưisNq3Ptz vậisNq3Ptzy, K4FiAwNqtim đãisNq3Ptz bị2Cih xé náisNq3Ptzt, cK4FiAwNqô K4FiAwNqcố gắngisNq3Ptz kK4FiAwNqéo tK4FiAwNqay ngườ2Cihi đàn2Cih 2Cihông, K4FiAwNqmuốn ôm2Cih anhK4FiAwNq, nhK4FiAwNqưng HK4FiAwNqạ TửK4FiAwNq K4FiAwNqHạo không 2Cihmuốn c2Cihô isNq3Ptzđụng cisNq3Ptzhạm, a2Cihnh dùK4FiAwNqng lựcisNq3Ptz hất2Cih 2Cihra, K4FiAwNqkhông cònK4FiAwNq kK4FiAwNqịp 2Cihthu l2Cihại quảisNq3Ptz K4FiAwNqđấm 2Cihrơi K4FiAwNqvào mặt K4FiAwNqTư Cầ2Cihn. 2CihNgười đàn2Cih ô2Cihng đứnisNq3Ptzg lênisNq3Ptz, đốtisNq3Ptz ngó2Cihn t2Cihay nắ2Cihm chặtK4FiAwNq, t2Cihrên mặtK4FiAwNq đầy2Cih nước isNq3Ptz mắt, sa2Cihu K4FiAwNqkhi ngẩnK4FiAwNq ngơK4FiAwNq đếnisNq3Ptz đáyisNq3Ptz K4FiAwNqmắt trở2Cih isNq3Ptzthành mộisNq3Ptzt mK4FiAwNqảnh lạnhisNq3Ptz isNq3Ptznhư băngisNq3Ptz, K4FiAwNqanh cũK4FiAwNqng không quaisNq3Ptzy đ2Cihầu lạK4FiAwNqi điisNq3Ptz isNq3Ptzra ngoài.

Dung ÂnisNq3Ptz nhậnisNq3Ptz đ2Cihược 2Cihđiện thoisNq3Ptzại, lúcisNq3Ptz chạyK4FiAwNq đến,2Cih đãK4FiAwNq là2Cih bu2Cihổi tối.

Cửa nisNq3Ptzhà T2Cihư CầnisNq3Ptz K4FiAwNqmở rộng,K4FiAwNq hànisNq3Ptzg xó2Cihm ở2Cih ngoà2Cihi 2Cihcửa 2Cihthỉnh thoảnK4FiAwNqg ngó vào.

Bên troisNq3Ptzng pisNq3Ptzhòng kisNq3Ptzhách, bisNq3Ptzừa b2Cihộn, K4FiAwNqlon isNq3Ptzbia cK4FiAwNqùng gạ2Cihc tàK4FiAwNqn thuốc, gối,K4FiAwNq tấtisNq3Ptz cả2Cih nh2Cihững đồK4FiAwNq vậtisNq3Ptz cK4FiAwNqó thểisNq3Ptz némK4FiAwNq K4FiAwNqđược isNq3Ptzđầu isNq3Ptznằm dướiK4FiAwNq đấtisNq3Ptz. K4FiAwNqDung ÂnK4FiAwNq đóisNq3Ptzng cửa lại,K4FiAwNq ởK4FiAwNq K4FiAwNqsau 2Cihrèm cửaisNq3Ptz isNq3Ptzsổ 2Cihtìm đượcK4FiAwNq Tư2Cih Cần.

CÔ chậ2Ciht visNq3Ptzật 2Cihđem mặtisNq3Ptz 2Cihchôn ởisNq3Ptz isNq3Ptzhai đầu2Cih gốiisNq3Ptz, 2Cihtrên cổ2Cih 2Cihtay trisNq3Ptzái, máu tươK4FiAwNqi chảisNq3Ptzy K4FiAwNqra, DuisNq3Ptzng Â2Cihn isNq3Ptznhẹ K4FiAwNqkéo đ2Cihầu củaisNq3Ptz isNq3Ptzcô, chisNq3Ptzỉ thấyisNq3Ptz tisNq3Ptzrên mặisNq3Ptzt c2Cihô sưngK4FiAwNq isNq3Ptzlên một mảngK4FiAwNq lớnK4FiAwNq, khK4FiAwNqóe miệng2Cih rácK4FiAwNqh toạc,K4FiAwNq "Tư2Cih Cần,2Cih K4FiAwNqchuyện gK4FiAwNqì xảy2Cih raK4FiAwNq, K4FiAwNqcó K4FiAwNqphải K4FiAwNqai đánh cậu2Cih không?"

Bên cK4FiAwNqhân, 2Cihlà mộK4FiAwNqt cK4FiAwNqon isNq3Ptzdao cắ2Ciht tK4FiAwNqỉa. CôK4FiAwNq khK4FiAwNqắc tK4FiAwNqại chínhK4FiAwNq cK4FiAwNqổ tisNq3Ptzay mình isNq3Ptzba chữK4FiAwNq “HK4FiAwNqạ TưisNq3Ptz̉ Hạo”,K4FiAwNq hơK4FiAwNqn nữisNq3Ptza, khắc2Cih rấ2Ciht sâu,K4FiAwNq K4FiAwNqmỗi mộisNq3Ptzt vếisNq3Ptzt d2Cihao làisNq3Ptzm rách K4FiAwNq toạc dK4FiAwNqa thịt.

" DK4FiAwNqung 2CihÂn, mìn2Cihh thậtK4FiAwNq K4FiAwNqsự yêu2Cih anisNq3Ptzh ấy,2Cih yê2Cihu K4FiAwNqđến tisNq3Ptzận xương 2Cihtủy... KhK4FiAwNqắc s2Cihâu, K4FiAwNqnhưng, mìnhisNq3Ptz bâK4FiAwNqy isNq3Ptzgiờ đãK4FiAwNq mấtK4FiAwNq isNq3Ptzanh ấyK4FiAwNq 2Cihrồi...”Tóc 2CihTư CầnK4FiAwNq rốiK4FiAwNq bùK4FiAwNq, cô bắtK4FiAwNq đưK4FiAwNqợc cánhisNq3Ptz t2Cihay DunK4FiAwNqg Ân,K4FiAwNq “Là2Cihm K4FiAwNqsao bâyK4FiAwNq giờ,2Cih c2Cihó phảisNq3Ptzi mìK4FiAwNqnh sẽK4FiAwNq kisNq3Ptzhông bK4FiAwNqao gi2Cihờ có isNq3Ptz thể t2Cihìm K4FiAwNqanh K4FiAwNqấy tisNq3Ptzrở vềisNq3Ptz nữaisNq3Ptz đúngisNq3Ptz không?"

Dung ÂK4FiAwNqn 2Cihchỉ cảmisNq3Ptz isNq3Ptzthấy cổisNq3Ptz họngisNq3Ptz kisNq3Ptzhô r2Ciháp khó2Cih chịu,K4FiAwNq 2Cihcô bisNq3Ptziết, Tư 2CihCần K4FiAwNqcuối cù2Cihng cũ2Cihng sẽ2Cih có2Cih n2Cihgày hK4FiAwNqối hK4FiAwNqận, cô2Cih ôK4FiAwNqm hisNq3Ptzai K4FiAwNqbai cisNq3Ptzô 2Cihgái, isNq3Ptz“Tư Cần,K4FiAwNq đứngK4FiAwNq lên đi,K4FiAwNq c2Cihhúng 2Cihta vàK4FiAwNqo phòn2Cihg trước."

"Ban đầu2Cih lúcisNq3Ptz cậuisNq3Ptz khuyK4FiAwNqên mình,2Cih mìisNq3Ptznh k2Cihhông nisNq3Ptzghe, n2Cihhưng bây K4FiAwNqgiờ, isNq3Ptztim cisNq3Ptzủa misNq3Ptzình rấ2Ciht đaK4FiAwNqu rấtK4FiAwNq đa2Cihu...” h2Cihai K4FiAwNqtay K4FiAwNqTư isNq3PtzCần dáK4FiAwNqn ch2Cihặt trước2Cih ngực,K4FiAwNq ba chK4FiAwNqữ HaK4FiAwNq̣ Tư2Cih̉ Ha2Ciḥo trênK4FiAwNq isNq3Ptztay, visNq3Ptzì c2Cihô disNq3Ptzùng isNq3Ptzsức mK4FiAwNqà K4FiAwNqmáu tươisNq3Ptzi chảyK4FiAwNq 2Cihra, ch2Cihất lỏngK4FiAwNq rỉK4FiAwNq ra đỏK4FiAwNq 2Cihsẫm, cK4FiAwNqhói m2Cihắt khô2Cihng thôi.

"Anh ấy2Cih n2Cihói, 2Cihanh K4FiAwNqấy isNq3Ptzkhông quK4FiAwNqan tâm2Cih đếnisNq3Ptz qisNq3Ptzuá kK4FiAwNqhứ củaK4FiAwNq mình, 2Cih anh ấy2Cih K4FiAwNqmuốn cướ2Cihi mình,K4FiAwNq DuK4FiAwNqng 2CihÂn, K4FiAwNqanh ấyK4FiAwNq nóisNq3Ptzi misNq3Ptzuốn kK4FiAwNqết hôn2Cih vớiK4FiAwNq misNq3Ptzình...” T2Cihư CầnisNq3Ptz ngồi dướiisNq3Ptz đất,K4FiAwNq 2Cihvừa k2Cihhóc vừaisNq3Ptz cườK4FiAwNqi, trisNq3Ptzên mK4FiAwNqặt isNq3Ptznước mắtisNq3Ptz cùn2Cihg K4FiAwNqmáu isNq3Ptzhòa vàisNq3Ptzo 2Cihnhau, isNq3Ptzcô đến b2Cihây giờisNq3Ptz vẫnK4FiAwNq isNq3Ptzcô đơn2Cih, hiệ2Cihn t2Cihại, K4FiAwNqthật k2Cihhó khăK4FiAwNqn có2Cih ng2Cihười K4FiAwNqnói yK4FiAwNqêu isNq3Ptzcô, muốnisNq3Ptz chisNq3Ptzo cô 2Cihmột giK4FiAwNqa đìK4FiAwNqnh K4FiAwNqấm áK4FiAwNqp, nhưngisNq3Ptz HaisNq3Ptẓ TK4FiAwNqử HaK4FiAwNq̣o, 2Cihcho dùisNq3Ptz côK4FiAwNq thậ2Ciht muốisNq3Ptzn ti2Cihếp isNq3Ptznhận tình yê2Cihu củaK4FiAwNq 2Cihanh, hisNq3Ptzọ K4FiAwNqcũng không2Cih cóK4FiAwNq mộtK4FiAwNq cK4FiAwNqhút K4FiAwNqkhả năng.

Yêu s2Cihâu đậ2Cihm như2Cih vậisNq3Ptzy, vừaisNq3Ptz mớiisNq3Ptz bắ2Ciht đầu,2Cih cũnK4FiAwNqg 2Cihđã sắK4FiAwNqp chK4FiAwNqết đisNq3Ptzi, nó 2Cih được hK4FiAwNqun đúc2Cih tK4FiAwNqừ tuyệtK4FiAwNq vK4FiAwNqọng v2Cihà cừuisNq3Ptz hậnK4FiAwNq, K4FiAwNqsau kh2Cihi mọK4FiAwNqc rể2Cih n2Cihẩy mầm,isNq3Ptz nhK4FiAwNqất đị2Cihnh sẽ chK4FiAwNqết n2Cihon. TK4FiAwNqư Cần2Cih chisNq3Ptzặt lấyK4FiAwNq DunK4FiAwNqg ÂK4FiAwNqn, cisNq3Ptzô không2Cih muốisNq3Ptzn một2Cih m2Cihình c2Cihô đơn2Cih ởisNq3Ptz 2Cihchỗ nisNq3Ptzày, côK4FiAwNq cảm isNq3Ptzgiác mìn2Cihh sắp2Cih K4FiAwNqđiên rồi,isNq3Ptz "M2Cihình tạK4FiAwNqi K4FiAwNqsao lạiisNq3Ptz yêuK4FiAwNq 2Cihanh 2Cihấy, tK4FiAwNqại sao?"

Dung ÂnisNq3Ptz mâ2Cihn khẩn2Cih đô2Cihi môiK4FiAwNq, mặ2Cihc dK4FiAwNqù 2Cihnhư vậy,2Cih bênK4FiAwNq tron2Cihg đô2Cihi 2Cihmắt vẫn làK4FiAwNq mK4FiAwNqơ isNq3Ptzhồ hơ2Cihi nước.

“Tư CisNq3Ptzần, hã2Cihy qK4FiAwNquên 2Cihhết đi..."

"Mình isNq3Ptzkhông K4FiAwNqquên được,K4FiAwNq” TưisNq3Ptz 2CihCần 2Cihthất thaK4FiAwNqnh khisNq3Ptzóc rống,K4FiAwNq "Dung ÂisNq3Ptzn, cậK4FiAwNqu đừn2Cihg nói,K4FiAwNq hãK4FiAwNqy n2Cihghe mìnhisNq3Ptz nK4FiAwNqói được2Cih 2Cihkhông, mK4FiAwNqình cisNq3Ptzó rấtK4FiAwNq nhiều điềisNq3Ptzu muốK4FiAwNqn nói..."

Hai ngườK4FiAwNqi cK4FiAwNqo K4FiAwNqrúc ởK4FiAwNq s2Cihau r2Cihèm cửK4FiAwNqa sK4FiAwNqổ, K4FiAwNqôm nhaK4FiAwNqu thậtK4FiAwNq chặisNq3Ptzt, TisNq3Ptzư Cần nK4FiAwNqói, khK4FiAwNqi isNq3Ptzcòn 2Cihbé, lúisNq3Ptzc isNq3Ptzcô cảisNq3Ptzm t2Cihhấy 2Cihcô isNq3Ptzđơn, liềnK4FiAwNq thíc2Cihh núisNq3Ptzp tronK4FiAwNqg góc,isNq3Ptz hoặisNq3Ptzc lisNq3Ptzà trốn tr2Cihong chăn,2Cih chỉisNq3Ptz cầ2Cihn 2Cihcó tK4FiAwNqhể đemisNq3Ptz 2Cihchính m2Cihình g2Cihiấu đi2Cih. CisNq3Ptzô isNq3Ptznói DunisNq3Ptzg isNq3PtzÂn 2Cihthật g2Cihiống như b2Cihà nộiK4FiAwNq, giốnisNq3Ptzg 2Cihbà nội2Cih sK4FiAwNqờ sờisNq3Ptz 2Cihđầu củ2Ciha côK4FiAwNq, 2Cihnói K4FiAwNqA C2Cihần, lisNq3Ptzàm sisNq3Ptzao bK4FiAwNqây g2Cihiờ 2Cihmới về, đK4FiAwNqừng làmisNq3Ptz quáK4FiAwNq sức...

Dung ÂisNq3Ptzn thậtisNq3Ptz khisNq3Ptzông K4FiAwNqcó chisNq3Ptzen vàoK4FiAwNq nK4FiAwNqói, cô2Cih rấisNq3Ptzt 2Cihan tisNq3Ptzĩnh nghisNq3Ptze, nước mK4FiAwNqắt chảisNq3Ptzy xuốisNq3Ptzng rơ2Cihi isNq3Ptzđến trisNq3Ptzên misNq3Ptzu bàisNq3Ptzn tayisNq3Ptz, từngK4FiAwNq giọisNq3Ptzt K4FiAwNqnở rộ.

Tư CầnK4FiAwNq nóiisNq3Ptz côisNq3Ptz cùngisNq3Ptz HạisNq3Ptz TửisNq3Ptz HạoisNq3Ptz b2Cihắt đầu,2Cih c2Cihô nK4FiAwNqói, K4FiAwNqbọn họ2Cih gặp nK4FiAwNqhau ởisNq3Ptz isNq3PtzCám Dỗ,K4FiAwNq lúc2Cih ấy2Cih aisNq3Ptznh đK4FiAwNqứng tronK4FiAwNqg đámK4FiAwNq nisNq3Ptzgười, isNq3Ptzhạc giisNq3Ptzữa bầyisNq3Ptz gà,K4FiAwNq nhisNq3Ptzìn K4FiAwNqqua một cái,isNq3Ptz đã2Cih hấisNq3Ptzp dẫnK4FiAwNq cô.

Cô nK4FiAwNqói, lầnisNq3Ptz đầisNq3Ptzu giữK4FiAwNqa ha2Cihi người,2Cih K4FiAwNqanh cũK4FiAwNqng rấtK4FiAwNq cisNq3Ptzẩn thậisNq3Ptzn từisNq3Ptzng li từngK4FiAwNq tK4FiAwNqí, nâK4FiAwNqng n2Cihiu cK4FiAwNqô, s2Cihợ c2Cihô đau.

Tư isNq3PtzCần nó2Cihi rấ2Ciht n2Cihhiều rấtK4FiAwNq nK4FiAwNqhiều… đến2Cih khK4FiAwNqi, tisNq3Ptziếng 2Cihnói áchisNq3Ptz đi, vọngK4FiAwNq lisNq3Ptzại isNq3Ptznhư ti2Cihếng kêisNq3Ptzu oK4FiAwNqán, D2Cihung 2CihÂn lK4FiAwNqau nước2Cih misNq3Ptzắt, đứn2Cihg dậ2Cihy đếisNq3Ptzn mK4FiAwNqáy isNq3Ptzđun nước, isNq3Ptzlấy ch2Ciho K4FiAwNqcô mộisNq3Ptzt l2Cihy nước.

Lúc trởK4FiAwNq lại2Cih, liềnK4FiAwNq đốt2Cih mộtK4FiAwNq đisNq3Ptziếu t2Cihhuốc, isNq3Ptzhung hisNq3Ptzăng hútK4FiAwNq isNq3Ptzhai hơi s2Cihau 2Cihđó isNq3Ptzđem đi2Cihếu thuK4FiAwNqốc giụiK4FiAwNq 2Cihvào K4FiAwNqcổ tay.

Mùi vịK4FiAwNq 2Cihda thịtisNq3Ptz chá2Cihy tron2Cihg nh2Ciháy m2Cihắt t2Cihràn ngậisNq3Ptzp cả2Cih cănK4FiAwNq phòng, isNq3PtzDung ÂisNq3Ptzn vứisNq3Ptzt b2Cihỏ chK4FiAwNqén nước,isNq3Ptz lậtisNq3Ptz đậtisNq3Ptz ké2Ciho tK4FiAwNqay côisNq3Ptz raK4FiAwNq, “TưisNq3Ptz CầK4FiAwNqn, cisNq3Ptzậu điê2Cihn rồi2Cih saK4FiAwNqo, cậuK4FiAwNq như vậy2Cih 2Cihkhông s2Cihợ mìisNq3Ptznh sK4FiAwNqẽ xả2Cihy K4FiAwNqra chuK4FiAwNqyện 2Cihgì sao?"

Chữ HạisNq3Ptz 2Cihkia rướm2Cih máu2Cih đãK4FiAwNq K4FiAwNqbị hK4FiAwNqủy diệt,isNq3Ptz trênK4FiAwNq cisNq3Ptzổ ta2Cihy hiệK4FiAwNqn r2Ciha một K4FiAwNq đốt rấtisNq3Ptz isNq3Ptzsâu, K4FiAwNqTư CK4FiAwNqần 2Cihdựa vách2Cih tư2Cihờng, “DungisNq3Ptz Ân,isNq3Ptz 2Cihcậu biếtisNq3Ptz khisNq3Ptzông? K4FiAwNqMình muốn2Cih đemK4FiAwNq Hạ Tử2Cih Hạ2Ciho 2Cihvĩnh isNq3Ptzviễn K4FiAwNqnhớ t2Cihrong lòng2Cih mình,isNq3Ptz đợ2Cihi isNq3Ptznhững vết2Cih thươnK4FiAwNqg nà2Cihy lK4FiAwNqành điK4FiAwNq, chúnisNq3Ptzg có thểK4FiAwNq lK4FiAwNqưu isNq3Ptzlại trK4FiAwNqên thâ2Cihn isNq3Ptzthể mì2Cihnh 2Cihcả đờiK4FiAwNq n2Cihày, 2Cihngười isNq3Ptzđàn ôngK4FiAwNq này,isNq3Ptz mìK4FiAwNqnh sẽK4FiAwNq cK4FiAwNqó anisNq3Ptzh ấy cả2Cih đờK4FiAwNqi, aisNq3Ptznh ấyK4FiAwNq s2Cihẽ khôngK4FiAwNq biếnK4FiAwNq mất,K4FiAwNq 2Cihchỉ c2Cihó tisNq3Ptzhể t2Cihheo thờiK4FiAwNq giaK4FiAwNqn mK4FiAwNqà khắK4FiAwNqc 2Cihsâu hơn,isNq3Ptz mình muK4FiAwNqốn dùn2Cihg cáiisNq3Ptz 2Cihnày để2Cih tế2Cih lễ,isNq3Ptz đâyK4FiAwNq là2Cih khoảng2Cih 2Cihthời giaisNq3Ptzn isNq3Ptzduy nhấtK4FiAwNq mK4FiAwNqình được yêu,2Cih isNq3Ptzmình yêK4FiAwNqu isNq3Ptzrất sâu2Cih đậm2Cih, khôisNq3Ptzng tK4FiAwNqhể lấyK4FiAwNq isNq3Ptzra được..."

Hai mắtK4FiAwNq T2Cihư Cần2Cih tisNq3Ptzrống rỗng,isNq3Ptz Du2Cihng 2CihÂn v2Cihén tócisNq3Ptz c2Cihô, m2Cihuốn x2Cihem vết 2Cih thương 2Cihtrên taK4FiAwNqy cô2Cih, nhK4FiAwNqưng khôK4FiAwNqng cho.

Cô ngồi2Cih dưới2Cih đK4FiAwNqất, khisNq3Ptzóc đến2Cih s2Cihau cù2Cihng, l2Cihại i2Cihm lặngK4FiAwNq lạ2Cih isNq3Ptzthường, cô dựaisNq3Ptz K4FiAwNqvào cử2Ciha sK4FiAwNqổ sK4FiAwNqát đất,2Cih áisNq3Ptznh mK4FiAwNqắt nh2Cihìn r2Ciha mặK4FiAwNqt trời.

Sau hơK4FiAwNqn isNq3Ptznửa đisNq3Ptzêm, K4FiAwNqmột K4FiAwNqcâu TưK4FiAwNq CisNq3Ptzần cũng2Cih khôK4FiAwNqng nói,isNq3Ptz DunK4FiAwNqg ÂnK4FiAwNq theisNq3Ptzo cô ngồi,K4FiAwNq cisNq3Ptzả đê2Cihm khônisNq3Ptzg 2Cihcó nisNq3Ptzhắm mắt.

Đến nisNq3Ptzgày thK4FiAwNqứ ha2Cihi, TisNq3Ptzư CầK4FiAwNqn mệtisNq3Ptz mỏi2Cih, phảisNq3Ptzi dựaK4FiAwNq vào2Cih cK4FiAwNqửa s2Cihổ ngK4FiAwNqủ say, DisNq3Ptzung 2CihÂn đỡisNq3Ptz isNq3Ptzcô visNq3Ptzào p2Cihhòng, 2Cihtrong phòng2Cih isNq3Ptzkhách đ2Cihã isNq3Ptzdọn dẹpK4FiAwNq sK4FiAwNqạch s2Cihẽ, côisNq3Ptz không dáK4FiAwNqm r2Ciha cửa,2Cih g2Cihọi đisNq3Ptzồ ăisNq3Ptzn misNq3Ptzang đisNq3Ptzến, K4FiAwNqcảm thấyisNq3Ptz 2Cihrất mệt,2Cih liềnK4FiAwNq tựaK4FiAwNq vào2Cih tr2Cihên ghếisNq3Ptz s2Ciha lon2Cih ngủ mộtisNq3Ptz hồi.

Tư CầK4FiAwNqn K4FiAwNqngủ đếnK4FiAwNq x2Cihế chiềK4FiAwNqu, lisNq3Ptzúc K4FiAwNqđi rK4FiAwNqa, tắisNq3Ptzm isNq3Ptzrửa, 2Cihquần 2Ciháo cũ2Cihng thay, đầuisNq3Ptz tócisNq3Ptz vK4FiAwNqẫn cisNq3Ptzòn ướ2Ciht, ti2Cihnh thầnK4FiAwNq nhìn2Cih quK4FiAwNqa kisNq3Ptzhông 2Cihtệ, khôK4FiAwNqi ph2Cihục khôngisNq3Ptz ít.