You are here

Ám dục - Chương 105 - Phần 1

Chương 105

Hai đầbDHQdGu lôc2wJ5rng bDHQdGmày bDHQdGDung ÂbDHQdGn YMnảy lên,c2wJ5r ánYMh mắc2wJ5rt củMcvB6da abDHQdGnh quá mức2wJ5rc sYMắc bMcvB6dén YMthông suốt,c2wJ5r lbDHQdGàm nbDHQdGgười tbDHQdGa nebDHQdǴ tráYMnh kc2wJ5rhông được.

Cô khYMông noMcvB6d́i gìMcvB6d, McvB6dtinh têYḾ nghic2wJ5r̃, nếuYM NaMcvB6dm DạYM TướYMc biêc2wJ5ŕt Giản lMcvB6dà McvB6dTư Cầc2wJ5rn, ítc2wJ5r nhbDHQdGất seYM̃ biêbDHQdǴt c2wJ5rcô ấc2wJ5ry lMcvB6dam c2wJ5rnhư McvB6dvậy viYM̀ McvB6dlí dbDHQdGo gìMcvB6d, nghYMĩ như vc2wJ5rậy, McvB6dso vYMới GiaYM̉n vôYM dc2wJ5ruyên vYMô cbDHQdGớ tìmbDHQdG ngườiMcvB6d đốibDHQdG phóc2wJ5r Hc2wJ5rạ PhMcvB6di VũMcvB6d McvB6dthì lý dbDHQdGo nMcvB6dày cc2wJ5ró sứcYM thuyếMcvB6dt phụbDHQdGc hơn.

 

Ngón YMtay bắmMcvB6d chăc2wJ5ṛt McvB6dlan caYMn lộbDHQdG rYMa khẩbDHQdGn c2wJ5rtrương, DuYMng ÂYMn xoay ngườibDHQdG đYMi tớMcvB6di pMcvB6dhòng ngủMcvB6d, bDHQdG"Anh đc2wJ5rã nóibDHQdG, nhữnc2wJ5rg ngc2wJ5rười YMlàm tYMổn thươngbDHQdG Hạ PMcvB6dhi c2wJ5rVũ mộtMcvB6d nbDHQdGgười cc2wJ5rũng khôbDHQdGng bỏbDHQdG quYMa, vậYMy labDHQdG̀ cbDHQdGó c2wJ5rý gì?"

"Bọn họbDHQdG laMcvB6d̀ hMcvB6dướng vêc2wJ5r̀ c2wJ5rphía YMcô ấybDHQdG đêMcvB6d́n, mặcYM dù bYMốn bMcvB6dề lốiYM bDHQdGra đbDHQdGều bibDHQdG̣ chặnbDHQdG lạc2wJ5ri, nhYMưng luYḾc ấc2wJ5ry, chuc2wJ5ŕng tôbDHQdGi aYMi cuYM̃ng không biết.YM CôMcvB6d bDHQdGấy McvB6dtrong tìnbDHQdGh huốMcvB6dng nhc2wJ5rư vậbDHQdGy YMvẫn c2wJ5rđẩy cửabDHQdG bDHQdGxe YMkéo tMcvB6day cứaMcvB6d tôi,c2wJ5r c2wJ5rÂn Ân, tôiMcvB6d YMkhông cYMho YMcô YMấy được2wJ5rc c2wJ5rthứ khaMcvB6d́c, McvB6dnhưng nêbDHQdǴu abDHQdGi mMcvB6duốn laYM̀m bDHQdGcô tMcvB6da tôbDHQdG̉n thương, tbDHQdGôi sc2wJ5rẽ bDHQdGđòi vềMcvB6d tMcvB6dừng cábDHQdGi một."

Dung ÂnMcvB6d đYMi vYMào pYMhòng nbDHQdGgủ, tiếngYM khMcvB6dóc rôYḾng cbDHQdGủa Hc2wJ5rạ Phc2wJ5ri Vũ YMcòn McvB6dở bênbDHQdG c2wJ5rtai, coYM̀n cóYM, gươnMcvB6dg mặtYM bMcvB6di thưYMơng tuyệtc2wJ5r vMcvB6dọng củc2wJ5ra HaMcvB6ḍ TbDHQdGử Hạo, cc2wJ5rũng lc2wJ5ràm chMcvB6do ngựcYM côbDHQdG nhưc2wJ5r bbDHQdGị bóMcvB6dp nghc2wJ5rẹn, YMdường nhYMư biYṂ McvB6dtảng đc2wJ5rá khôc2wJ5r̉ng lồ YMđè ébDHQdGp, thơMcvB6d̉ khônc2wJ5rg được.

"Anh c2wJ5rđòi nợYM bDHQdGcho HYMạ PYMhi VũbDHQdG, vậMcvB6dy nhưMcvB6d̃ng c2wJ5rđau đơbDHQdǴn c2wJ5rTư CbDHQdGần đã trc2wJ5rải quaMcvB6d, côc2wJ5r ấYMy c2wJ5rphải đMcvB6di đòiYM bDHQdGai đây?"c2wJ5r DunbDHQdGg ÂnMcvB6d thYMất thầnYM nYMgồi ởbDHQdG mép gYMiường, ngướcbDHQdG lênc2wJ5r nhìnbDHQdG YMNam YMDạ TYMước, "PhươngbDHQdG tc2wJ5rhức giốngYM nhauc2wJ5r, bDHQdGanh còn muYMốn diYMễn lạiYM bDHQdGlần nữaMcvB6d, phac2wJ5r̉i không?"

Nam Dạc2wJ5r TYMước đứnMcvB6dg ởc2wJ5r c2wJ5rcửa McvB6dthân tMcvB6dhể bDHQdGcao tbDHQdGo dựabDHQdG McvB6dvào McvB6dvách tường, “CôbDHQdG c2wJ5rta qYMuả nYMhiên chibDHQdǴnh laYM̀ TbDHQdGư Cần."

Dung Ânc2wJ5r YMkhông cóbDHQdG thừaYM nhậc2wJ5rn, cbDHQdGũng khôngbDHQdG cMcvB6dó phMcvB6dủ nhYMận, "Ban đầuc2wJ5r, nếuYM khbDHQdGông phMcvB6dải YManh rMcvB6da tc2wJ5ray tànMcvB6d nhẫn,c2wJ5r bDHQdGHạ bDHQdGPhi VũMcvB6d cũngMcvB6d bDHQdGsẽ kbDHQdGhông McvB6dcó McvB6dhôm c2wJ5rnay, Tư CầbDHQdGn cũnc2wJ5rg bDHQdGsẽ khônc2wJ5rg cóc2wJ5r kếtc2wJ5r McvB6dquả bDHQdGnhư bâYMy gibDHQdGờ, Nac2wJ5rm DạMcvB6d Tước,McvB6d rMcvB6dốt cubDHQdGộc, cục diệnc2wJ5r đếnbDHQdG nYMgày hômMcvB6d nac2wJ5ry, cũbDHQdGng lYMà c2wJ5rdo anh."

Cô YMgiương ngc2wJ5rón tbDHQdGay McvB6dchỉ đếMcvB6dn nc2wJ5rgười bDHQdGanh tráchYM móc,c2wJ5r NMcvB6dam Dạ TưMcvB6dớc cYMàng khôngYM cbDHQdGó phYMủ nhận,c2wJ5r làMcvB6d tbDHQdGrách nhiêMcvB6ḍm cuYM̉a c2wJ5ranh, anbDHQdGh c2wJ5rsẽ kYMhông đâc2wJ5r̉y rYMa, mặc dùbDHQdG ngàc2wJ5ry McvB6dđó Tưc2wJ5r YMCần đYMã c2wJ5rquá kc2wJ5rhích trước,c2wJ5r nhưMcvB6dng habDHQdG̀nh độbDHQdGng đốic2wJ5r phoMcvB6d́ như vâbDHQdG̣y, McvB6ddù saYMo cũnYMg làYM anh.

"Anh muốMcvB6dn đòMcvB6di c2wJ5rvề nhMcvB6dư tbDHQdGhế nàoYM chưbDHQdǴ?" YMDung Ân hMcvB6dai tYMay chYMống ởbDHQdG giường,McvB6d c2wJ5r"Cô McvB6dấy bâYMy gMcvB6diờ cònMcvB6d cóc2wJ5r caMcvB6d́i gìbDHQdG bDHQdGđể cábDHQdGc ngbDHQdGười lấy đc2wJ5ri nữa?"

Nam c2wJ5rDạ Tước2wJ5rc bDHQdGnghiêng đứngbDHQdG YMdậy, đc2wJ5ri vàc2wJ5ro phònc2wJ5rg ngủ,c2wJ5r bDHQdG"Cho nên, côYM tYMa đổbDHQdGi kc2wJ5rhuôn mặtc2wJ5r YMchính c2wJ5rlà vbDHQdGì trảMcvB6d thùYM? McvB6dCô tc2wJ5ra khuấtbDHQdG nc2wJ5rhục, bàbDHQdG YMnội cYMô ta chếtc2wJ5r, McvB6dnếu YMnhư vậybDHQdG, vYMì saMcvB6do kYMhông tMcvB6drực tiếpbDHQdG bDHQdGtìm tôi?"

Dung YMÂn thấbDHQdGy ac2wJ5rnh ngồic2wJ5r vMcvB6dào bMcvB6dên cạnhbDHQdG mYMình, tYMhân ảYMnh caMcvB6do McvB6dlớn ngăn bDHQdGtrở YMánh sánMcvB6dg nYMơi đYMỉnh đâc2wJ5r̀u, cMcvB6dô đôMcvB6ḍt c2wJ5rnhiên cYMảm gbDHQdGiác rấtbDHQdG mMcvB6dệt mỏiMcvB6d, chu tbDHQdGoàn bDHQdGở habDHQdGi bc2wJ5rên, trc2wJ5rơ măc2wJ5ŕt nhc2wJ5rìn ngưMcvB6dời khác2wJ5rc YMđau đớbDHQdGn rồic2wJ5r lạic2wJ5r McvB6dkhông thể vãc2wJ5rn hôYM̀i, "CôbDHQdG âYḾy nóic2wJ5r, ngưbDHQdGời YMcô ấyc2wJ5r khôbDHQdGng muốbDHQdGn YMthương tc2wJ5rổn nMcvB6dhất lMcvB6dà tôi, côMcvB6d âbDHQdǴy biếtc2wJ5r chc2wJ5rúng c2wJ5rta ởYM cYMhung, McvB6dNam DạMcvB6d Tước,bDHQdG tôbDHQdǴi hôc2wJ5rm YMđó, bDHQdGhai người cũngMcvB6d khc2wJ5rông cYMó McvB6dxảy rbDHQdGa chuyệnc2wJ5r gì..."

Thông bDHQdGminh nhbDHQdGư aYMnh, chMcvB6dỉ cầnbDHQdG ngbDHQdGhĩ mộtMcvB6d chút,YM McvB6dlà McvB6dcó thêc2wJ5r̉ thông suốc2wJ5rt nhưc2wJ5r̃ng thứMcvB6d YMkia babDHQdGn đâbDHQdG̀u khôc2wJ5rng McvB6dcó chuyệnMcvB6d giMcvB6d̀, NMcvB6dam Dc2wJ5rạ TướcbDHQdG thuận tMcvB6dhế nằYMm dàiMcvB6d trbDHQdGên giường,bDHQdG nMcvB6dói cYMái c2wJ5rgì cYMũng kc2wJ5rhông McvB6dcó nóibDHQdG, nbDHQdGhắm hc2wJ5rai mắtbDHQdG lại.

Dạ bDHQdGDạ dựbDHQdGa ơbDHQdG̉ bêYMn cạnbDHQdGh, YMbị đabDHQdǴ mộtc2wJ5r McvB6dcái, lầbDHQdGn nàc2wJ5ry khônbDHQdGg kêu c2wJ5rlên nữac2wJ5r, bc2wJ5rộ bDHQdGdáng ic2wJ5rm lặnMcvB6dg càngbDHQdG c2wJ5rlộ rMcvB6da vMcvB6dẻ đánbDHQdGg thương.

Tư Cầnc2wJ5r mấbDHQdGy ngàyMcvB6d bDHQdGqua cũnMcvB6dg khôngbDHQdG cóMcvB6d điYM làYMm, cMcvB6dô bDHQdGbiết trMcvB6dốn cũng vôMcvB6d dụbDHQdGng, McvB6dđợi chuyYMện sánYMg tỏ…c2wJ5r c2wJ5rcô liềnYM khônYMg c2wJ5rcó McvB6dđường thc2wJ5rể đi.

Chẳng quYMa làMcvB6d, McvB6dcô McvB6dlàm c2wJ5rsao cũbDHQdGng khôYMng nbDHQdGghĩ tớic2wJ5r NaMcvB6dm DYMạ TướcMcvB6d sẽ tìmMcvB6d tớiYM cửa.

Khi McvB6dcô mMcvB6dở cửa,McvB6d tbDHQdGhần c2wJ5rsắc rMcvB6dun YMsợ, roc2wJ5r̃ ràngYM kinYMh ngạc, nYMgười YMđàn ôngMcvB6d mộtc2wJ5r mc2wJ5rình đếbDHQdGn, TưYM Cầnc2wJ5r tránYMh rYMa bbDHQdGên c2wJ5rcạnh c2wJ5rý nMcvB6dói aMcvB6dnh vào.

Cô rótYM McvB6dcho anYMh YMly nướcMcvB6d, NMcvB6dam DạMcvB6d TướcbDHQdG mườic2wJ5r nc2wJ5rgón tc2wJ5ray năc2wJ5ŕm chặt, bDHQdGTư CbDHQdGần mặc2wJ5rc quâc2wJ5r̀n ác2wJ5ro đơc2wJ5rn giac2wJ5r̉n ngMcvB6dồi đốic2wJ5r dbDHQdGiện anh.

"Anh tới,McvB6d lac2wJ5r̀ viYM̀ chMcvB6duyện HbDHQdGạ Phc2wJ5ri VũMcvB6d sao?"

"Cô khôngbDHQdG sợbDHQdG à?"bDHQdG bDHQdGCon YMngươi NabDHQdGm Dạc2wJ5r TMcvB6dước YMbén nhc2wJ5rọn quét bốYMn phíYMa, cănMcvB6d phc2wJ5ròng rấMcvB6dt đơnc2wJ5r giảbDHQdGn, c2wJ5rkhông cóMcvB6d bàyMcvB6d biệnYM gYMì xinh đẹp.

"Lúc tôc2wJ5ri c2wJ5rbắt đầubDHQdG lMcvB6dên McvB6dkế YMhoạch, bDHQdGtôi đãc2wJ5r khônbDHQdGg nghibDHQdG̃ đến nỗibDHQdG sợc2wJ5r nữaYM." Mục2wJ5rc đíchMcvB6d cubDHQdG̉a Tưc2wJ5r bDHQdGCần đãc2wJ5r đạtYM đượcYM, khôngc2wJ5r cầnbDHQdG phải giMcvB6dấu giếmc2wJ5r nưc2wJ5r̃a, “TôiMcvB6d bic2wJ5rết, McvB6danh YMsẽ kc2wJ5rhông McvB6dbỏ McvB6dqua chYMo tôibDHQdG, HạMcvB6d c2wJ5rgia cũng sẽbDHQdG McvB6dkhông boYM̉ quaYM, tôYMi YMđã laMcvB6d̀m c2wJ5rđược đếnbDHQdG McvB6dnước nàMcvB6dy, McvB6dđã YMcó thêYM̉ YMxem như YMđòi nc2wJ5rợ đYMược rồMcvB6di, chuyêMcvB6ḍn c2wJ5rbà bDHQdGnội, luậtMcvB6d phápc2wJ5r phMcvB6dán quyếtYM rYMất bDHQdGcông bằng saoc2wJ5r? YMTôi khôc2wJ5rng muốnYM McvB6dthứ hc2wJ5rư McvB6dvô đó,McvB6d chânYM chíc2wJ5rnh đềnc2wJ5r maMcvB6ḍng, tôMcvB6di YMcũng kbDHQdGhông thể YMlàm McvB6dđược, chc2wJ5ro nênc2wJ5r, tYMôi rạYMch trêc2wJ5rn mặtbDHQdG côYM bDHQdGta môMcvB6ḍt đường."

Thật rYMa thc2wJ5rì, c2wJ5rtrong thMcvB6dế giớibDHQdG củaYM Nc2wJ5ram DbDHQdGạ Tc2wJ5rước, lYMoại ăn miYMếng trbDHQdGả miMcvB6dếng c2wJ5rnày gặc2wJ5rp phac2wJ5r̉i khYMông bDHQdGít, ac2wJ5rnh thâbDHQdG̣m chíbDHQdG c2wJ5rtìm c2wJ5rkhông rbDHQdGa lMcvB6dí do c2wJ5rphản c2wJ5rbác bDHQdGTư Cần.

Cô gáiMcvB6d bưngbDHQdG chébDHQdGn McvB6dtrà đứMcvB6dng lêYMn, điMcvB6d đc2wJ5rến bbDHQdGan cc2wJ5rông, “Ban đầu,McvB6d McvB6dtôi hMcvB6dận cabDHQdG̉ hac2wJ5ri ngườic2wJ5r, chbDHQdGo c2wJ5rnên, tôibDHQdG trởbDHQdG labDHQdG̣i, chMcvB6duyện thbDHQdGứ nhất chínhYM làMcvB6d tic2wJ5r̀m c2wJ5ranh, tôc2wJ5ri vốnbDHQdG định,c2wJ5r bDHQdGđể sYMau khc2wJ5ri aYMnh biếtbDHQdG đbDHQdGược thânbDHQdG phận McvB6dcủa tôi,bDHQdG c2wJ5rcó phc2wJ5rải sc2wJ5rẽ tYMhấy rMcvB6dất gMcvB6dhê tởm,bDHQdG nhưMcvB6dng yc2wJ5ŕ nghiMcvB6d̃ bc2wJ5ran đầc2wJ5ru sabDHQdGu bDHQdGkhi gặp DuYMng Ânc2wJ5r đabDHQdG̃ YMdao động.c2wJ5r TôMcvB6di từnYMg mubDHQdGốn tYMừ anc2wJ5rh, labDHQdG̀m rYMa rấtMcvB6d nhiều c2wJ5rchuyện, nhbDHQdGưng McvB6dcuối cYMùng cũYMng YMbỏ quMcvB6da, chíbDHQdGnh tbDHQdGôi đac2wJ5r̃ khônc2wJ5rg cobDHQdǴ haYṂnh phúc, liêMcvB6d̀n muốnc2wJ5r bDHQdGcô âYḾy cobDHQdǴ thểMcvB6d hbDHQdGạnh phúc."

Nam DạbDHQdG Tước2wJ5rc mộMcvB6dt lầnYM nbDHQdGữa nhMcvB6dìn YMkỹ cc2wJ5rô gáiMcvB6d nàyc2wJ5r, bónYMg McvB6dlưng cô mảnc2wJ5rh mc2wJ5rai, mặcc2wJ5r c2wJ5rmặc dùc2wJ5r bDHQdGtư tưởnMcvB6dg rYMất cực2wJ5rc đoan,c2wJ5r nhưbDHQdGng kbDHQdGhông phảYMi bDHQdGkhông thừaMcvB6d nhậnc2wJ5r, cô đốic2wJ5r vc2wJ5rới ngưbDHQdGời tbDHQdGốt vớibDHQdG mìnhc2wJ5r, nhiệMcvB6dt tìMcvB6dnh babDHQdǴo đápMcvB6d nồngMcvB6d nhiêbDHQdG̣t, nc2wJ5rgười như vậy,McvB6d yêuMcvB6d hậnc2wJ5r quáMcvB6d bDHQdGrõ ràng.

"Tôi từnbDHQdGg khôc2wJ5rng chbDHQdGo c2wJ5rlà mic2wJ5r̀nh làmMcvB6d YMgì YMsai," ánh mắtc2wJ5r lươMcvB6d́t bDHQdGqua McvB6dtai TYMư CầnbDHQdG YMnhìn vềc2wJ5r nbDHQdGơi bDHQdGxa, “Nhưnc2wJ5rg lầnMcvB6d YMnày, bDHQdGtôi laMcvB6ḍi khbDHQdGông có cácc2wJ5rh naMcvB6d̀o c2wJ5rkhẳng định."

Cô bDHQdGgái cườiYM cười,YM ngóc2wJ5rn tMcvB6day cầmYM chặbDHQdGt cc2wJ5rhén trbDHQdGà, "c2wJ5rTôi cũng vậy,”YM côYM cươbDHQdG̀i nhYMư khôc2wJ5rng cườic2wJ5r nbDHQdGgẩng đầMcvB6du McvB6dnhìn vềc2wJ5r nbDHQdGơi xMcvB6da, "NgàYMy đóMcvB6d YMở Cám DỗMcvB6d, nếubDHQdG nhưMcvB6d tôic2wJ5r bDHQdGcó tYMhể c2wJ5rkiên nc2wJ5rhẫn mộbDHQdGt chútMcvB6d, cũngMcvB6d sbDHQdGẽ kMcvB6dhông YMcó cbDHQdGục diệnMcvB6d như c2wJ5r hôm nabDHQdGy, nhưngbDHQdG McvB6dtôi khôngbDHQdG có!”YM TínhMcvB6d tìbDHQdGnh TMcvB6dư CầbDHQdGn rấYMt mạnc2wJ5rh YMmẽ, cc2wJ5ró lbDHQdGẽ, chuyệYMn xưa mộtMcvB6d lYMần nữabDHQdG nhớc2wJ5r lại…c2wJ5r cc2wJ5rô vẫnMcvB6d McvB6dlà nhc2wJ5rịn khYMông đượcMcvB6d HYMạ PhYMi VbDHQdGũ McvB6dcông McvB6dkích, nhưbDHQdGng vừa nghĩMcvB6d tớc2wJ5ri HabDHQdG̣ TbDHQdGử McvB6dHạo… cMcvB6dô nYMhất địnhc2wJ5r cc2wJ5ró thểMcvB6d nhc2wJ5rịn xuống.

Cô nghĩ,YM baMcvB6dn đầuYM McvB6dcô McvB6dcoi YMnhư laYM̀ cMcvB6dắn McvB6dnát c2wJ5rhàm rbDHQdGăng cũnMcvB6dg có thểMcvB6d nhịn.

Ánh nắnc2wJ5rg McvB6dxuyên tYMhấu điMcvB6d c2wJ5rvào, cMcvB6dhiếu vàbDHQdGo gYMương mYMặt NabDHQdGm Dạ TướcYM hiệMcvB6dn lYMên âYMm c2wJ5rmị, mỗiYM nYMgũ quac2wJ5rn củac2wJ5r anYMh cYMũng McvB6drất hMcvB6doàn mỹ,bDHQdG c2wJ5rkết hợp vớiMcvB6d nhc2wJ5rau, lYMuôn luYMôn lac2wJ5r̀ loc2wJ5rại cc2wJ5rao quMcvB6dý bDHQdGmà mọiYM McvB6dngười đổMcvB6d YMxô vMcvB6dào. NêbDHQdǴu anh biêbDHQdǴt coMcvB6d́ ngàYMy McvB6dhôm naYMy, baMcvB6dn đâMcvB6d̀u sẽYM kYMhông McvB6dđối vớiMcvB6d cbDHQdGô âc2wJ5ŕy nc2wJ5rhư vậyc2wJ5r, nhiều lắmbDHQdG chỉc2wJ5r lac2wJ5r̀ trc2wJ5rừng trịMcvB6d mâc2wJ5ŕy c2wJ5rtên kiYMa, rốMcvB6dt cuộc,c2wJ5r c2wJ5rDung Ânc2wJ5r McvB6dnói c2wJ5rkhông sai, ngYMười c2wJ5rgây McvB6dnên c2wJ5rhết thảybDHQdG chYMuyện nac2wJ5r̀y, thâc2wJ5ṛt bDHQdGra laYM̀ anh.

Bọn hc2wJ5rọ đứnbDHQdGg bDHQdGở cùngbDHQdG mMcvB6dột phòng,YM cũngMcvB6d khYMông cbDHQdGó nhbDHQdGư troMcvB6dng tưởbDHQdGng tượng, thủyc2wJ5r hỏaMcvB6d bấtc2wJ5r McvB6ddung, c2wJ5rhai tabDHQdGy Tưc2wJ5r CầnMcvB6d cảYMm c2wJ5rnhận bDHQdGđược nhiêbDHQdG̣t độbDHQdG củc2wJ5ra tácYMh trà, "AnMcvB6dh seYM̃ bDHQdGđối xMcvB6dử tốtc2wJ5r vớbDHQdGi Dunc2wJ5rg YMÂn, đúnYMg không?"

"Sao côc2wJ5r lac2wJ5ṛi McvB6dcho YMlà, cYMô ấc2wJ5ry ởbDHQdG bênMcvB6d YMcạnh tôbDHQdGi sẽbDHQdG hạnh phúc?"

Tư Cầnc2wJ5r suYMy YMnghĩ mộtYM chútc2wJ5r, chbDHQdGậm c2wJ5rrãi nbDHQdGói, "TYMrực YMgiác thôi, c2wJ5r anh bDHQdGhôm naMcvB6dy bDHQdGđến nơMcvB6di nàyc2wJ5r, khẳngc2wJ5r địnYMh cubDHQdG̃ng làMcvB6d vìMcvB6d DuMcvB6dng ÂnYM, tMcvB6dhật rbDHQdGa thì,bDHQdG McvB6dcho dù YManh kc2wJ5rhông tYMìm tôi,McvB6d tc2wJ5rôi cũYMng seMcvB6d̃ McvB6dtìm McvB6danh. Dc2wJ5rĩ McvB6dnhiên, chúbDHQdGng bDHQdGta khônMcvB6dg làc2wJ5rm đưMcvB6dợc bạn c2wJ5rbè, thậmYM cYMhí từngYM cbDHQdGó ýYM ngYMhĩ c2wJ5rđem đốic2wJ5r phYMương đưaYM vMcvB6dào cYMhỗ cYMhết, gặpc2wJ5r McvB6dqua McvB6dlần này bDHQdGvề sauYM, cbDHQdGũng đMcvB6dừng c2wJ5rcó bDHQdGgặp mYMặt c2wJ5rlại nữa,YM nóMcvB6di vớiYM McvB6dDung Ân,YM tôMcvB6di c2wJ5rlạc McvB6dtới tYMình trạng hômbDHQdG nbDHQdGay, khc2wJ5rông liênbDHQdG bDHQdGquan gMcvB6dì đếnbDHQdG anh..."

“Trả nợc2wJ5r vaYM̀ trừc2wJ5rng phạt,c2wJ5r labDHQdG̀ hc2wJ5rai c2wJ5rloại phươngMcvB6d thứYMc không giYMống McvB6dnhau, tôYMi bêc2wJ5rn nYMày, tôMcvB6di sc2wJ5rẽ buônYMg tbDHQdGay chuyêbDHQdG̣n nàyMcvB6d vìbDHQdG tôiYM c2wJ5rmà dYMựng lên, hc2wJ5rôm nabDHQdGy biếnbDHQdG thbDHQdGành nhưc2wJ5r vậc2wJ5ry, tôic2wJ5r mc2wJ5ruốn đếc2wJ5rn đâyMcvB6d c2wJ5rkết thYMúc. bDHQdGVì ÂnMcvB6d Ân,YM tôi cũngbDHQdG khôc2wJ5rng thểbDHQdG bDHQdGtiếp tụYMc McvB6dlàm chuYMyện tổnc2wJ5r thưbDHQdGơng bDHQdGcô, nhMcvB6dưng YMHạ McvB6dgia YMbên kiaMcvB6d, bọn hobDHQdG̣ seMcvB6d̃ bDHQdGcó hàMcvB6dnh độngbDHQdG củaYM hbDHQdGọ, tôMcvB6di sẽMcvB6d khMcvB6dông nhYMúng tbDHQdGay, đóbDHQdG là chuyYMện YMgiữa cácc2wJ5r ngbDHQdGười, tôibDHQdG khônbDHQdGg cc2wJ5rách nàMcvB6do gMcvB6diúp cYMô, bDHQdGcô c2wJ5rhiểu chưabDHQdG?" Nam Dc2wJ5rạ TướcMcvB6d c2wJ5rnói rấtMcvB6d thựYMc tế,YM c2wJ5rcô McvB6dvén bDHQdGlên khYMóe miệYMng gậtMcvB6d đầu,McvB6d aYMnh tYMa cMcvB6dó thbDHQdGể bDHQdGvì Dung ÂnYM làbDHQdGm đượcbDHQdG chYMuyện bDHQdGnày, đúngbDHQdG làc2wJ5r kMcvB6dhông dễ.

Nam DMcvB6dạ TbDHQdGước kc2wJ5rhông YMcó ởc2wJ5r lâu,YM TưYM CYMần nóiYM rc2wJ5rất đúc2wJ5rng, bọnbDHQdG học2wJ5r không lc2wJ5rà bYMạn, nếuc2wJ5r McvB6dkhông phảibDHQdG ởMcvB6d giMcvB6dữa cóbDHQdG YMmột DbDHQdGung ÂnMcvB6d, bMcvB6dọn học2wJ5r sớc2wJ5rm bDHQdGđã bYMắt đầubDHQdG chém giếtc2wJ5r McvB6dlẫn nhau.

Lúc NaYMm DạbDHQdG TYMước mởMcvB6d c2wJ5rcửa đibDHQdG rc2wJ5ra ngoàbDHQdGi, giậc2wJ5rt mìnhMcvB6d kMcvB6dinh ngạc,c2wJ5r xoa vac2wJ5ri ngườiYM đYMàn ôngYM đibDHQdG McvB6dra ngoài.

Tư CYMần kc2wJ5rhông cMcvB6dó nghbDHQdGe đượcc2wJ5r âmMcvB6d tc2wJ5rhanh đóc2wJ5rng cửa,YM c2wJ5rcô xMcvB6doay người lạc2wJ5ri, liềnc2wJ5r thấYMy HạYM bDHQdGTử HạobDHQdG đứngbDHQdG ởYM cửa.

Chén tràYM trc2wJ5rong YMlòng bc2wJ5ràn tMcvB6day rbDHQdGơi xuốngYM mặbDHQdGt đấtbDHQdG, nướcMcvB6d tYMrà c2wJ5rấm ápMcvB6d bắn tunMcvB6dg tMcvB6dóe lưngbDHQdG bDHQdGbàn bDHQdGchân c2wJ5rTư Cần,c2wJ5r côbDHQdG c2wJ5rtheo c2wJ5rbản c2wJ5rnăng McvB6dlui lại,c2wJ5r mặcYM McvB6ddù sớmYM muộnbDHQdG cũng bDHQdGsẽ gặp,McvB6d nhưnMcvB6dg nếYMu khôbDHQdGng phảbDHQdGi Nc2wJ5ram Dạc2wJ5r TMcvB6dước đbDHQdGi bDHQdGra ngoàiYM, YMTư McvB6dCần chắcc2wJ5r chắc2wJ5rn sẽ khôngc2wJ5r đểbDHQdG abDHQdGnh vbDHQdGào. ChâYMn tMcvB6day cc2wJ5rô luốngYM cuốnbDHQdGg c2wJ5rđứng ởYM bYMan côngc2wJ5r, HạbDHQdG Tc2wJ5rử McvB6dHạo đóYMng cửa lạiYM, mYMặc YMchiếc áoc2wJ5r bDHQdGkhoác mYMàu YMnâu, cMcvB6dằm kiYMên McvB6dnghị lộYM rYMa mMcvB6dấy phbDHQdGần c2wJ5rlạnh lùc2wJ5rng, râu mbDHQdGép lâbDHQdGu nbDHQdGgày bDHQdGkhông cạo.

Hai ngườibDHQdG lYMiếc c2wJ5rnhau c2wJ5rmột cáiMcvB6d, TbDHQdGư bDHQdGCần lMcvB6dướt qc2wJ5rua nhữbDHQdGng mYMãnh c2wJ5rvỡ kia c2wJ5rđi vàoc2wJ5r phòng.

Hạ YMTử HạoYM tMcvB6dhấy cbDHQdGô muốnc2wJ5r đic2wJ5r vàobDHQdG phòngYM ngủ,McvB6d McvB6dhắn nắmc2wJ5r chặMcvB6dt tay c2wJ5r cô, dùnc2wJ5rg sc2wJ5rức rbDHQdGất mạnMcvB6dh, dc2wJ5rường nYMhư McvB6dmuốn bYMẻ gãbDHQdGy tc2wJ5ray bDHQdGTư Cần,bDHQdG mặc2wJ5rc McvB6ddù đauc2wJ5r, nhưngbDHQdG côbDHQdG cũng cắnbDHQdG rănbDHQdGg khôYMng YMcó kêbDHQdGu lên.

"Tại McvB6dsao?” hYMắn hỏi.

Tư Cầc2wJ5rn cYMó bDHQdGthể c2wJ5rnói bDHQdGvới mọiYM người,c2wJ5r “TMcvB6dôi khôngbDHQdG hốic2wJ5r hận”,bDHQdG duy McvB6dnhất kMcvB6dhông tbDHQdGhể đc2wJ5rối c2wJ5rmặt vc2wJ5rới HbDHQdGạ c2wJ5rTử Hạo.

Người đànbDHQdG ôngc2wJ5r nYMắm cc2wJ5rhặt bDHQdGhai YMvai củaYM bDHQdGcô, kéobDHQdG cbDHQdGô đến,YM vộic2wJ5r vbDHQdGã đặt YM cô trướcc2wJ5r mặc2wJ5rt mình,bDHQdG "McvB6dTại sbDHQdGao, chúnc2wJ5rg tYMa vc2wJ5rốn làbDHQdG c2wJ5rcó thểYM bDHQdGthật tốtMcvB6d, McvB6dcô tbDHQdGại sao muốnYM bDHQdGlàm nYMhư vậy?c2wJ5r bDHQdGTrần Cần!"

Hắn YMlay bảYM vMcvB6dai củabDHQdG côYM, McvB6dcô chMcvB6dỉ cảMcvB6dm c2wJ5rthấy bDHQdGbên McvB6dtrong đMcvB6dôi mắc2wJ5rt bDHQdGthế giới tMcvB6dan thàbDHQdGnh nhữngbDHQdG mc2wJ5rảnh nhỏYM, càngMcvB6d lúMcvB6dc cbDHQdGàng YMmơ hồbDHQdG, “Tôc2wJ5ri khônbDHQdGg gọiMcvB6d lMcvB6dà Trầnc2wJ5r Cần, McvB6d tên củaMcvB6d tôc2wJ5ri lYMà McvB6dTư Cần."

Người đànMcvB6d c2wJ5rông c2wJ5rđối vớibDHQdG cbDHQdGái têYMn nàybDHQdG cc2wJ5rũng cYMhưa queMcvB6dn thuộc, "bDHQdGTại bDHQdGsao cYMô muốnYM gạtYM tôi?"

Thân bDHQdGthể McvB6dmảnh khảnhMcvB6d củac2wJ5r cMcvB6dô YMtrong McvB6dlòng bDHQdGbàn tac2wJ5ry abDHQdGnh càMcvB6dng lộYM raMcvB6d vẻ gầMcvB6dy McvB6dyếu, McvB6dtóc quMcvB6dăn c2wJ5rche ởMcvB6d YMtay nbDHQdGgười đànbDHQdG ôYMng, TưMcvB6d CầMcvB6dn ởMcvB6d rbDHQdGất gầnbDHQdG hắbDHQdGn, cc2wJ5ró thc2wJ5rể nhìn tMcvB6dhấy coYMn ngườiMcvB6d màuYM đỏMcvB6d tưc2wJ5rơi, "Tc2wJ5rử HạoMcvB6d, aMcvB6dnh biMcvB6dết tc2wJ5rại sMcvB6dao không?"

"Nói YMcho tôc2wJ5ri biếMcvB6dt." GiọMcvB6dng nbDHQdGói ngườiMcvB6d đàYMn ôngbDHQdG tràn đầybDHQdG tbDHQdGhống khổ,YM khàc2wJ5rn vôMcvB6d cùng.

"Được.” TưMcvB6d CầnMcvB6d mYMặt YMkhông thấbDHQdGy đổiMcvB6d chốMcvB6dng lbDHQdGại YMánh McvB6dmắt của McvB6d hắn, “AnbDHQdGh sẽbDHQdG kbDHQdGhông McvB6dquên, trưYMớc đMcvB6dây khôngc2wJ5r YMlâu, YMem củbDHQdGa anYMh đãbDHQdG đYMụng bDHQdGmột bDHQdGlão bà chứ?"

Hạ Tửc2wJ5r HạobDHQdG bDHQdGcon ngươMcvB6di nMcvB6dhư kiếmYM sYMắc thbDHQdGâm thúyYM, lMcvB6dắc đầu, “Cô..."

"Đúng, McvB6dđó c2wJ5rlà bbDHQdGà nộc2wJ5ri tôi."c2wJ5r bDHQdGNước McvB6dmắt quMcvB6dá mbDHQdGức c2wJ5rnặng nề, YMcuối cùc2wJ5rng vẫnMcvB6d c2wJ5rchảy rabDHQdG, chảyMcvB6d xuốnYMg đếnYM kbDHQdGhóe miệnMcvB6dg, mặnc2wJ5r sáYMp làbDHQdGm ngườiYM tMcvB6da nôMcvB6dn McvB6dmửa, “Bà làc2wJ5r ngYMười tMcvB6dhân dMcvB6duy nhYMất củaMcvB6d tôi,McvB6d ec2wJ5rm củbDHQdGa McvB6danh đYMã tôbDHQdGng chếtMcvB6d bbDHQdGà, cbDHQdGòn cóMcvB6d, YMtôi sbDHQdGở dĩ c2wJ5rđối xbDHQdGử vớbDHQdGi cc2wJ5rô tMcvB6da YMnhư vậyMcvB6d, YMlà bởic2wJ5r c2wJ5rvì tôc2wJ5ri cũngMcvB6d đãc2wJ5r bMcvB6dị nbDHQdGhư vậbDHQdGy, YMHạ Tửc2wJ5r HabDHQdG̣o, tôi YMbị ngườMcvB6di tMcvB6da cưỡYMng bDHQdGdâm, aMcvB6dnh McvB6dcó biếtMcvB6d không?"

Tóc nc2wJ5rgắn củabDHQdG ngườiYM đànbDHQdG ôYMng dMcvB6dường nhbDHQdGư dựnc2wJ5rg tMcvB6dhẳng lên,McvB6d mườbDHQdGi ngón tabDHQdGy anMcvB6dh dùYMng sbDHQdGức, trênc2wJ5r mặtc2wJ5r hiệnYM rYMa YMvẻ khóbDHQdG c2wJ5rtin, "KhôYMng tYMhể nào,McvB6d làMcvB6d ai,YM là ai?"

"Anh đMcvB6di vềYM bDHQdGhỏi YMHạ PhMcvB6di VYMũ sẽYM biếtMcvB6d thôi,”c2wJ5r TMcvB6dư McvB6dCần biếtbDHQdG mình tànc2wJ5r nhẫYMn, côYM lúbDHQdGc c2wJ5rnày, tMcvB6drong tabDHQdGy c2wJ5rnhư nắc2wJ5rm lấc2wJ5ry mộtMcvB6d cc2wJ5ron daYMo hYMai bDHQdGlưỡi, đYMâm YMTư Cần mộtMcvB6d nhátbDHQdG đồMcvB6dng c2wJ5rthời cYMũng bDHQdGhung hănc2wJ5rg kMcvB6dhoét YMvào cYMhính mìMcvB6dnh, “TôiMcvB6d ởYM bbDHQdGên cạnhc2wJ5r anc2wJ5rh, cũng lMcvB6dà vìYM McvB6dtrả thùbDHQdG, chuyệnc2wJ5r anc2wJ5rh nMcvB6dhận hốibDHQdG lộ,YM cbDHQdGũng làMcvB6d tYMôi aYMn bc2wJ5rài, bbDHQdGây McvB6dgiờ, anh McvB6dcuối c2wJ5rcùng c2wJ5rcũng hiểuMcvB6d hYMết rồic2wJ5r chứ?"

Hạ TửbDHQdG c2wJ5rHạo bDHQdGvung McvB6dcánh tbDHQdGay, TưMcvB6d McvB6dCần ngãc2wJ5r xuốnYMg ghếMcvB6d salonc2wJ5r, đầu choángMcvB6d váYMng YMhoa mắt,YM hc2wJ5rắn cbDHQdGhỉ cbDHQdGảm thấybDHQdG cảMcvB6d bộc2wJ5r nYMgực giốngMcvB6d nbDHQdGhư làMcvB6d muốnYM nổc2wJ5r tunbDHQdGg lừa McvB6d gạt, McvB6dphản bội,bDHQdG hắnMcvB6d yêuYM ngườc2wJ5ri McvB6dphụ nữYM nàYMy sâbDHQdGu McvB6dđậm nhưYM bDHQdGvậy, cũnMcvB6dg vìc2wJ5r bDHQdGcô mbDHQdGà không c2wJ5r tiếc trởMcvB6d mặtbDHQdG vớiMcvB6d McvB6dmọi nc2wJ5rgười tronc2wJ5rg nhàc2wJ5r, c2wJ5rmuốn cYMho côYM mbDHQdGột gibDHQdGa McvB6dđình, hắnYM qMcvB6duý trọMcvB6dng như tYMhế, nhưMcvB6dng c2wJ5rđổi lMcvB6dại McvB6dlà cáiYM gì?

Phanh thâYMy xbDHQdGé xác,bDHQdG cMcvB6dũng khônMcvB6dg cYMó McvB6dđau nhc2wJ5rư vYMậy. HabDHQdG̣ TửMcvB6d Hạo đYMứng ởYM McvB6dtrong phòngYM khách,YM nhớc2wJ5r c2wJ5rtới gươngbDHQdG mặtc2wJ5r bDHQdGem gábDHQdGi bMcvB6dị c2wJ5rhủy c2wJ5rhoại, YMnhớ tớic2wJ5r côc2wJ5r ta YMnửa đêc2wJ5rm thấyc2wJ5r c2wJ5rác bDHQdGmộng thYMức giấc,McvB6d hắnMcvB6d chMcvB6dỉ cảmYM tc2wJ5rhấy cànbDHQdGg nYMgày càMcvB6dng áMcvB6dy náyMcvB6d, dMcvB6dường như, chínYMh mìnYMh lYMà hYMung thủbDHQdG bDHQdGgián tic2wJ5rếp phMcvB6dá hủYMy cô.

"Là mắtMcvB6d tMcvB6dôi YMbị mc2wJ5rù, YMtôi nghMcvB6dĩ bDHQdGcô thậtYM tc2wJ5râm, mọiYM ngưbDHQdGời c2wJ5rtrong nhà đềuc2wJ5r c2wJ5rphản đối,c2wJ5r tc2wJ5rôi nhưYM kẻYM điêMcvB6dn vẫc2wJ5rn kiênMcvB6d trìMcvB6d, Pc2wJ5rhi VũMcvB6d c2wJ5rlúc ấyc2wJ5r YMđã McvB6dnhắc nhMcvB6dở tôi, McvB6dnói côMcvB6d cùnc2wJ5rg Nac2wJ5rm DạbDHQdG TướcYM quac2wJ5rn bDHQdGhệ khônYMg c2wJ5rphải nôngbDHQdG cạc2wJ5rn, nóc2wJ5r còMcvB6dn xMcvB6dem bDHQdGqua McvB6dhình các YM người lênMcvB6d giườbDHQdGng, nhMcvB6dưng lMcvB6dà tôic2wJ5r kêc2wJ5ru nYMó cMcvB6dâm mc2wJ5riệng. BởiMcvB6d bDHQdGvì, nYMhững chubDHQdGyện c2wJ5rđó cũng bDHQdGlà chuybDHQdGện trướMcvB6dc khYMi bDHQdGtôi YMbiết cô,YM tbDHQdGôi khônc2wJ5rg quYMan tbDHQdGâm, tôic2wJ5r cứMcvB6d tưởbDHQdGng rằnc2wJ5rg, tôiMcvB6d bDHQdGcó thể chc2wJ5ro cc2wJ5rô mộc2wJ5rt cuộcc2wJ5r sốnYMg mớYMi, McvB6dbắt đầuc2wJ5r YMlại YMtừ đầu..McvB6d." McvB6dHạ Tc2wJ5rử HạMcvB6do nóic2wJ5r xong lbDHQdGời cMcvB6duối YMcùng, nhưYM mộbDHQdGt đứaYM YMbé YMngồi chồMcvB6dm hổmYM trênbDHQdG mặtMcvB6d đấMcvB6dt khóYMc, hbDHQdGai taMcvB6dy anYMh dùnYMg sức nắmMcvB6d lấyMcvB6d tc2wJ5róc c2wJ5rmình, cầMcvB6dm lMcvB6dên McvB6dquả đấmMcvB6d huYMng hYMăng YMnện trênc2wJ5r đầu.

Tư Cc2wJ5rần khônMcvB6dg chịYMu bDHQdGnổi YMchảy nướbDHQdGc mắc2wJ5rt, khíYM lựcbDHQdG đYMứng lêMcvB6dn McvB6dcô cũng khôngbDHQdG McvB6dcó, YMhai đầubDHQdG gbDHQdGối quỳYM c2wJ5rbò đbDHQdGến bêc2wJ5rn ngườiMcvB6d đc2wJ5ràn McvB6dông, McvB6d“Tử c2wJ5rHạo, tMcvB6dhật xibDHQdGn lỗiYM, thậYMt xin lỗi..."

Cô khônYMg nMcvB6dghĩ đYMến chínhbDHQdG mìMcvB6dnh lạiMcvB6d đaubDHQdG McvB6dnhư McvB6dvậy, tMcvB6dim đbDHQdGã bịc2wJ5r xé nác2wJ5rt, côbDHQdG cbDHQdGố McvB6dgắng bDHQdGkéo bDHQdGtay nMcvB6dgười đànc2wJ5r ôbDHQdGng, muốnMcvB6d ômYM aYMnh, YMnhưng bDHQdGHạ TYMử YMHạo khônMcvB6dg muốn c2wJ5rcô đụbDHQdGng chạm,bDHQdG aYMnh dùngc2wJ5r c2wJ5rlực hbDHQdGất McvB6dra, khôYMng McvB6dcòn kịpMcvB6d thYMu lạiMcvB6d quYMả YMđấm rơibDHQdG vào mMcvB6dặt TbDHQdGư CầnMcvB6d. NgbDHQdGười đànbDHQdG bDHQdGông đứngMcvB6d lêc2wJ5rn, đốtc2wJ5r ngóc2wJ5rn tac2wJ5ry nắbDHQdGm chặtMcvB6d, tc2wJ5rrên mặtMcvB6d bDHQdGđầy nướcc2wJ5r mắt, saYMu khMcvB6di ngc2wJ5rẩn ngbDHQdGơ đếnc2wJ5r đábDHQdGy bDHQdGmắt trởc2wJ5r c2wJ5rthành mbDHQdGột YMmảnh lạbDHQdGnh nhbDHQdGư bănc2wJ5rg, anYMh cũc2wJ5rng không quaYMy đầuMcvB6d lạbDHQdGi đbDHQdGi rYMa ngoài.

Dung ÂYMn nc2wJ5rhận đượcbDHQdG đYMiện thoại,bDHQdG lúcbDHQdG chạybDHQdG đến,bDHQdG đãbDHQdG McvB6dlà buổiMcvB6d tối.

Cửa c2wJ5rnhà c2wJ5rTư YMCần YMmở rộng,c2wJ5r hànMcvB6dg bDHQdGxóm ởbDHQdG nbDHQdGgoài cửaMcvB6d thỉnbDHQdGh thoMcvB6dảng ngó vào.

Bên trobDHQdGng phòMcvB6dng khác2wJ5rch, c2wJ5rbừa bbDHQdGộn, McvB6dlon bDHQdGbia McvB6dcùng YMgạc tMcvB6dàn thYMuốc, gối, tấbDHQdGt McvB6dcả nhữYMng đồYM vậtbDHQdG c2wJ5rcó tYMhể c2wJ5rném đượbDHQdGc đầuYM nằbDHQdGm c2wJ5rdưới đấtMcvB6d. DYMung Âc2wJ5rn đóngYM cửa lại,YM bDHQdGở saYMu rc2wJ5rèm c2wJ5rcửa c2wJ5rsổ tbDHQdGìm c2wJ5rđược TYMư Cần.

CÔ chMcvB6dật vc2wJ5rật đec2wJ5rm mặtMcvB6d chMcvB6dôn ởMcvB6d c2wJ5rhai đMcvB6dầu gối,YM bDHQdGtrên cổMcvB6d taYMy tráiMcvB6d, mc2wJ5ráu tươi chảyc2wJ5r rMcvB6da, DunYMg Ânc2wJ5r nhc2wJ5rẹ kéMcvB6do đầuMcvB6d cYMủa côbDHQdG, c2wJ5rchỉ thMcvB6dấy trênYM c2wJ5rmặt côYM sưnYMg lêbDHQdGn một mảnMcvB6dg lớnc2wJ5r, bDHQdGkhóe c2wJ5rmiệng ráchc2wJ5r toạc,c2wJ5r "TMcvB6dư CầbDHQdGn, chuybDHQdGện gìYM xảYMy rac2wJ5r, cc2wJ5ró phảMcvB6di aMcvB6di đánh bDHQdGcậu không?"

Bên cMcvB6dhân, làbDHQdG mộYMt c2wJ5rcon dYMao McvB6dcắt tỉa.c2wJ5r CbDHQdGô bDHQdGkhắc tc2wJ5rại McvB6dchính bDHQdGcổ tay mìnc2wJ5rh bc2wJ5ra chữMcvB6d “HạMcvB6d c2wJ5rTử Hạoc2wJ5r”, hơc2wJ5rn nMcvB6dữa, khbDHQdGắc McvB6drất bDHQdGsâu, mỗMcvB6di mộtYM vếc2wJ5rt dac2wJ5ro YMlàm rách c2wJ5r toạc McvB6dda thịt.

" DunMcvB6dg ÂYMn, mìnhYM thậtc2wJ5r sYMự yêYMu ac2wJ5rnh bDHQdGấy, c2wJ5ryêu đếYMn tậYMn xương tủybDHQdG... KhắcYM sMcvB6dâu, nhưc2wJ5rng, mìMcvB6dnh bâyc2wJ5r c2wJ5rgiờ đãYM mMcvB6dất anYMh ấyMcvB6d rồi...”YMTóc Tc2wJ5rư CầYMn rốYMi bù,McvB6d cô c2wJ5r bắt đượcc2wJ5r cánbDHQdGh McvB6dtay DuYMng Ân,YM “Làmc2wJ5r sYMao bâbDHQdGy giờ,bDHQdG cbDHQdGó pMcvB6dhải mìnhYM sẽbDHQdG khônYMg bMcvB6dao gibDHQdGờ có tbDHQdGhể tìc2wJ5rm abDHQdGnh ấybDHQdG bDHQdGtrở vềYM nbDHQdGữa đMcvB6dúng không?"

Dung Ânc2wJ5r chMcvB6dỉ cảmbDHQdG c2wJ5rthấy cổc2wJ5r họnbDHQdGg khôMcvB6d rábDHQdGp kbDHQdGhó YMchịu, côYM bYMiết, TMcvB6dư Cần cuốibDHQdG cùYMng cũnbDHQdGg sẽMcvB6d cóbDHQdG ngc2wJ5rày bDHQdGhối hậc2wJ5rn, cMcvB6dô ômbDHQdG hMcvB6dai bac2wJ5ri côc2wJ5r gMcvB6dái, “Tưc2wJ5r bDHQdGCần, đứngc2wJ5r lc2wJ5rên đi, cc2wJ5rhúng tYMa McvB6dvào phòMcvB6dng trước."

"Ban đầYMu lúMcvB6dc bDHQdGcậu khc2wJ5ruyên mìnMcvB6dh, mbDHQdGình khônc2wJ5rg ngbDHQdGhe, nc2wJ5rhưng bây giMcvB6dờ, c2wJ5rtim củabDHQdG mìc2wJ5rnh rbDHQdGất đaYMu rấMcvB6dt đau...”McvB6d McvB6dhai tc2wJ5ray TưMcvB6d CầnMcvB6d dác2wJ5rn chặtYM trướcYM ngực2wJ5rc, bYMa chữ HYMạ TYMử Hac2wJ5ṛo tMcvB6drên tac2wJ5ry, bDHQdGvì côbDHQdG dùc2wJ5rng McvB6dsức màYM bDHQdGmáu tưYMơi cbDHQdGhảy raYM, chấtMcvB6d lỏngbDHQdG rỉMcvB6d bDHQdGra đỏ sẫm,bDHQdG chbDHQdGói YMmắt khônYMg thôi.

"Anh ấMcvB6dy nóibDHQdG, abDHQdGnh c2wJ5rấy khônbDHQdGg quMcvB6dan tâmbDHQdG đếnc2wJ5r qc2wJ5ruá khứbDHQdG củaMcvB6d mình, anbDHQdGh ấbDHQdGy muốbDHQdGn cưbDHQdGới mìc2wJ5rnh, DYMung YMÂn, aMcvB6dnh ấyMcvB6d nóMcvB6di mbDHQdGuốn kếtMcvB6d McvB6dhôn vớiYM mình..bDHQdG.” bDHQdGTư Cần ngồibDHQdG dướibDHQdG đất,bDHQdG vừMcvB6da McvB6dkhóc McvB6dvừa cười,c2wJ5r tbDHQdGrên mặtYM nướcYM bDHQdGmắt McvB6dcùng mYMáu McvB6dhòa vMcvB6dào nhMcvB6dau, cô đếc2wJ5rn bbDHQdGây giờYM vẫYMn côc2wJ5r đơn,YM McvB6dhiện tc2wJ5rại, YMthật khMcvB6dó kYMhăn cc2wJ5ró ngườic2wJ5r nóMcvB6di yêuMcvB6d cbDHQdGô, muốnc2wJ5r cho cc2wJ5rô mộtbDHQdG gc2wJ5ria đìnhbDHQdG ấYMm ápYM, nhưc2wJ5rng HabDHQdG̣ TửYM bDHQdGHạo, cYMho dùMcvB6d YMcô thbDHQdGật mMcvB6duốn McvB6dtiếp nhậnYM tìnhbDHQdG yêu củMcvB6da anYMh, bDHQdGhọ cũnc2wJ5rg bDHQdGkhông cóYM mộMcvB6dt cYMhút khảMcvB6d năng.

Yêu McvB6dsâu c2wJ5rđậm nbDHQdGhư vậy,c2wJ5r vừc2wJ5ra mớYMi bắtYM đc2wJ5rầu, cũngMcvB6d c2wJ5rđã sắpMcvB6d YMchết bDHQdGđi, nó đượcc2wJ5r hc2wJ5run đúcc2wJ5r từYM tuyMcvB6dệt vbDHQdGọng vàc2wJ5r McvB6dcừu hậnMcvB6d, YMsau khYMi YMmọc rYMể c2wJ5rnẩy mầm,bDHQdG bDHQdGnhất địnhc2wJ5r sẽc2wJ5r chết YMnon. Tc2wJ5rư c2wJ5rCần McvB6dchặt lMcvB6dấy McvB6dDung bDHQdGÂn, côMcvB6d kYMhông muốnc2wJ5r mộtMcvB6d bDHQdGmình cMcvB6dô đơnbDHQdG ởMcvB6d YMchỗ c2wJ5rnày, cô cảbDHQdGm gc2wJ5riác mc2wJ5rình sắpc2wJ5r điênMcvB6d rồi,c2wJ5r McvB6d"Mình tạMcvB6di saMcvB6do lYMại yêYMu c2wJ5ranh ấYMy, tạibDHQdG sao?"

Dung ÂnYM bDHQdGmân kbDHQdGhẩn đôic2wJ5r c2wJ5rmôi, YMmặc dùYM nYMhư YMvậy, bênc2wJ5r McvB6dtrong đôc2wJ5ri mắt vẫnc2wJ5r bDHQdGlà mYMơ hồMcvB6d hơiYM nước.

“Tư CầMcvB6dn, bDHQdGhãy quêbDHQdGn YMhết đi..."

"Mình YMkhông quêc2wJ5rn được,”YM Tc2wJ5rư CầbDHQdGn thấtMcvB6d c2wJ5rthanh khóbDHQdGc rống, "DungMcvB6d Âc2wJ5rn, cbDHQdGậu đừc2wJ5rng nóc2wJ5ri, hãyMcvB6d nghYMe mìnhYM nóic2wJ5r đượbDHQdGc khôYMng, YMmình c2wJ5rcó bDHQdGrất nhiềuYM điều muốnMcvB6d nói..."

Hai ngườibDHQdG cMcvB6do rúMcvB6dc ởMcvB6d saYMu c2wJ5rrèm cửaMcvB6d sổc2wJ5r, ômYM McvB6dnhau thậMcvB6dt YMchặt, TưMcvB6d CầnMcvB6d nói, McvB6dkhi cMcvB6dòn bébDHQdG, lbDHQdGúc cMcvB6dô cảbDHQdGm thấyc2wJ5r côc2wJ5r đơn,McvB6d lc2wJ5riền thíchbDHQdG núc2wJ5rp trYMong góbDHQdGc, YMhoặc lMcvB6dà trốn trongYM c2wJ5rchăn, cbDHQdGhỉ cầnYM cbDHQdGó bDHQdGthể YMđem chínhMcvB6d mìnhMcvB6d giấYMu đbDHQdGi. CYMô McvB6dnói bDHQdGDung Ânc2wJ5r tYMhật giống nbDHQdGhư bYMà nội,bDHQdG giốnMcvB6dg bàc2wJ5r nộMcvB6di sờbDHQdG c2wJ5rsờ đầuYM củMcvB6da McvB6dcô, nóibDHQdG McvB6dA Cần,YM làmMcvB6d sac2wJ5ro bMcvB6dây giMcvB6dờ mớMcvB6di về,bDHQdG đừng làmc2wJ5r qubDHQdGá sức...

Dung c2wJ5rÂn thậtc2wJ5r khôbDHQdGng cóYM chc2wJ5ren vc2wJ5rào nói,YM cYMô rấtbDHQdG bDHQdGan tĩYMnh ngYMhe, nưc2wJ5rớc mắt cMcvB6dhảy xuYMống rơbDHQdGi đếnc2wJ5r McvB6dtrên YMmu c2wJ5rbàn tbDHQdGay, từbDHQdGng gYMiọt bDHQdGnở rộ.

Tư CbDHQdGần nóc2wJ5ri McvB6dcô cùbDHQdGng HạYM TửbDHQdG HạMcvB6do bắtbDHQdG đầu,YM cYMô nóic2wJ5r, bọMcvB6dn họYM gặpMcvB6d nhau ởbDHQdG CMcvB6dám Dỗ,McvB6d lúcMcvB6d bDHQdGấy aMcvB6dnh đMcvB6dứng tYMrong đáMcvB6dm ngMcvB6dười, hạcYM c2wJ5rgiữa bầc2wJ5ry gàbDHQdG, nhìYMn qbDHQdGua mộYMt cái, đãYM bDHQdGhấp bDHQdGdẫn cô.

Cô nóic2wJ5r, lYMần đầuYM giữabDHQdG habDHQdGi ngườYMi, c2wJ5ranh cc2wJ5rũng rYMất cẩnMcvB6d thậnbDHQdG từMcvB6dng liMcvB6d từng bDHQdGtí, nâMcvB6dng nMcvB6diu côYM, c2wJ5rsợ côMcvB6d đau.

Tư Cầnc2wJ5r nbDHQdGói rấc2wJ5rt YMnhiều bDHQdGrất nhiều…McvB6d đếc2wJ5rn kYMhi, tiếnc2wJ5rg nóic2wJ5r áchbDHQdG đi, vọngc2wJ5r lạic2wJ5r nYMhư McvB6dtiếng kêuYM oánbDHQdG, DMcvB6dung bDHQdGÂn laMcvB6du nướcc2wJ5r mMcvB6dắt, đức2wJ5rng McvB6ddậy đếMcvB6dn mábDHQdGy đc2wJ5run nước, lấyMcvB6d bDHQdGcho côMcvB6d mộtYM bDHQdGly nước.

Lúc trbDHQdGở lạibDHQdG, liềnbDHQdG đốtc2wJ5r mYMột điếuc2wJ5r thuốcc2wJ5r, huMcvB6dng hănbDHQdGg húMcvB6dt habDHQdGi hơiYM sau đóbDHQdG c2wJ5rđem điMcvB6dếu thuốcc2wJ5r giụbDHQdGi bDHQdGvào cổYM tay.

Mùi vịMcvB6d dc2wJ5ra thịtbDHQdG cbDHQdGháy trMcvB6dong nháMcvB6dy mbDHQdGắt trc2wJ5ràn ngbDHQdGập cảbDHQdG bDHQdGcăn phòng, YMDung bDHQdGÂn vứMcvB6dt bỏbDHQdG c2wJ5rchén nướcYM, lbDHQdGật c2wJ5rđật kéc2wJ5ro taMcvB6dy côMcvB6d rMcvB6da, “TưYM Cần,c2wJ5r cc2wJ5rậu điênYM rồiMcvB6d sMcvB6dao, cậMcvB6du như vậMcvB6dy khônMcvB6dg sợMcvB6d mMcvB6dình sẽYM xảyc2wJ5r rc2wJ5ra chuyc2wJ5rện gìbDHQdG sao?"

Chữ HạbDHQdG kiYMa rYMướm máuYM đãMcvB6d McvB6dbị c2wJ5rhủy diYMệt, trbDHQdGên YMcổ tYMay hiệbDHQdGn c2wJ5rra một đốtYM rc2wJ5rất sc2wJ5râu, McvB6dTư CầbDHQdGn bDHQdGdựa YMvách tườngMcvB6d, YM“Dung Ânc2wJ5r, cậubDHQdG biếtYM bDHQdGkhông? Mìnc2wJ5rh muốnMcvB6d đc2wJ5rem c2wJ5rHạ Tử HbDHQdGạo vbDHQdGĩnh viYMễn nhớbDHQdG tYMrong lòYMng c2wJ5rmình, đợic2wJ5r c2wJ5rnhững vếtYM thMcvB6dương nYMày lànhMcvB6d McvB6dđi, chúng cóMcvB6d thểMcvB6d lMcvB6dưu lạc2wJ5ri McvB6dtrên tc2wJ5rhân thểc2wJ5r mìYMnh bDHQdGcả đờibDHQdG này,c2wJ5r ngMcvB6dười đànc2wJ5r c2wJ5rông này,McvB6d mìnc2wJ5rh c2wJ5rsẽ cóc2wJ5r anh ấyMcvB6d YMcả đờbDHQdGi, aMcvB6dnh McvB6dấy bDHQdGsẽ khYMông biếnMcvB6d mấYMt, cMcvB6dhỉ cc2wJ5ró thểbDHQdG thbDHQdGeo YMthời giaYMn mc2wJ5rà c2wJ5rkhắc sâbDHQdGu McvB6dhơn, mình muốMcvB6dn c2wJ5rdùng cábDHQdGi nbDHQdGày đểYM tMcvB6dế lễ,YM đâc2wJ5ry McvB6dlà khoảngbDHQdG YMthời bDHQdGgian dMcvB6duy bDHQdGnhất mìnMcvB6dh được McvB6d yêu, mc2wJ5rình yêuYM bDHQdGrất c2wJ5rsâu đbDHQdGậm, khônMcvB6dg tbDHQdGhể lấyc2wJ5r rc2wJ5ra được..."

Hai c2wJ5rmắt TbDHQdGư YMCần trốMcvB6dng rMcvB6dỗng, Dc2wJ5rung c2wJ5rÂn McvB6dvén tóMcvB6dc côYM, muốnYM YMxem vết thươngc2wJ5r c2wJ5rtrên tYMay bDHQdGcô, nhưbDHQdGng khônYMg cho.

Cô nMcvB6dgồi dướibDHQdG đbDHQdGất, c2wJ5rkhóc McvB6dđến sac2wJ5ru cùbDHQdGng, lạbDHQdGi YMim YMlặng lMcvB6dạ thườngYM, cô bDHQdGdựa vc2wJ5rào cửaYM sMcvB6dổ bDHQdGsát đất,bDHQdG ánc2wJ5rh mắtc2wJ5r nhìnc2wJ5r bDHQdGra mặtc2wJ5r trời.

Sau hơYMn nửc2wJ5ra đêm,YM mộtbDHQdG câuYM TưMcvB6d Cầc2wJ5rn cũngYM khônMcvB6dg bDHQdGnói, DYMung ÂnbDHQdG theoYM cô ngồi,YM YMcả đêc2wJ5rm khôngMcvB6d cYMó bDHQdGnhắm mắt.

Đến YMngày YMthứ haic2wJ5r, Tc2wJ5rư CầMcvB6dn mệtc2wJ5r mỏMcvB6di, phảbDHQdGi dựMcvB6da bDHQdGvào cửabDHQdG sbDHQdGổ McvB6dngủ say, DubDHQdGng Ânc2wJ5r đỡMcvB6d YMcô vàoMcvB6d phòbDHQdGng, tronMcvB6dg phc2wJ5ròng khácYMh đãbDHQdG bDHQdGdọn dẹbDHQdGp sạchbDHQdG sẽ,McvB6d côYM khôbDHQdGng dám McvB6dra cửa,YM gbDHQdGọi đồMcvB6d ăbDHQdGn mbDHQdGang đếnc2wJ5r, cảmbDHQdG thấc2wJ5ry rấtc2wJ5r mệt,McvB6d c2wJ5rliền tựYMa vàobDHQdG trêMcvB6dn ghếYM YMsa lon ngủc2wJ5r YMmột hồi.

Tư Cầnc2wJ5r nMcvB6dgủ đếnc2wJ5r xếc2wJ5r bDHQdGchiều, lc2wJ5rúc đibDHQdG raMcvB6d, bDHQdGtắm rửa,YM quầbDHQdGn áobDHQdG cũngMcvB6d thay, đbDHQdGầu tóbDHQdGc bDHQdGvẫn cònbDHQdG ướtc2wJ5r, bDHQdGtinh tMcvB6dhần nhìc2wJ5rn quc2wJ5ra bDHQdGkhông tệ,McvB6d khôc2wJ5ri phụcbDHQdG YMkhông ít.