You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không qWJBLLxxthể qWJBLLxxdừng lại

“Nếu eqWJBLLxxm đồqWJBLLxxng ýgUkvaWkm thâfHGgn mậfHGgt trướqWJBLLxxc thờigUkvaWkm hạfHGgn, tôgUkvaWkmi cóqWJBLLxx thgUkvaWkmể bắgUkvaWkmt đầufHGg nfHGggay gUkvaWkmlập tức.”

Nói fHGgxong câgUkvaWkmu này,fHGg gUkvaWkmMục HugUkvaWkmyền bắfHGgt đầuqWJBLLxx hqWJBLLxxôn qWJBLLxxcổ tôqWJBLLxxi. qWJBLLxxĐầu lưỡgUkvaWkmi nógUkvaWkmng hfHGgổi cqWJBLLxxủa agUkvaWkmnh qWJBLLxxta qWJBLLxxgiống cáiqWJBLLxx bànqWJBLLxx chảiqWJBLLxx, manqWJBLLxxg thgUkvaWkmeo tifHGgếng nướfHGgc khẽgUkvaWkm khàng,qWJBLLxx gUkvaWkmchải từnggUkvaWkm tqWJBLLxxấc dfHGga củaqWJBLLxx tôi.

Tôi cófHGg gUkvaWkmcảm giácfHGg bịgUkvaWkm đgUkvaWkmiện giậtfHGg. TronfHGgg ngườgUkvaWkmi tôqWJBLLxxi gUkvaWkmnhư xuấqWJBLLxxt gUkvaWkmhiện mộtgUkvaWkm cgUkvaWkmon qWJBLLxxrắn nướfHGgc, bògUkvaWkm tfHGgừ lqWJBLLxxỗ gUkvaWkmtai lêfHGgn nãgUkvaWkmo, saqWJBLLxxu gUkvaWkmđó lqWJBLLxxại fHGgquay đqWJBLLxxầu bfHGgò xuốfHGgng dưgUkvaWkmới, fHGgđâm vqWJBLLxxào mfHGgột nơifHGg nàofHGg đgUkvaWkmó đãfHGg gUkvaWkmcăng lênqWJBLLxx qWJBLLxxcủa tqWJBLLxxôi, kgUkvaWkmhiến nfHGgơi đfHGgó khôfHGgng nfHGggừng tiếgUkvaWkmt rfHGga cgUkvaWkmhất dịchqWJBLLxx ướqWJBLLxxt áqWJBLLxxt. gUkvaWkmSau đó,qWJBLLxx nóqWJBLLxx lạfHGgi xfHGguyên qgUkvaWkmua sốqWJBLLxxng lfHGgưng vàgUkvaWkm hagUkvaWkmi gUkvaWkmchân tôqWJBLLxxi, làmqWJBLLxx tgUkvaWkmoàn thfHGgân tôfHGgi tgUkvaWkmê liệt.

Tôi thởqWJBLLxx hổnqWJBLLxx fHGghển, gầngUkvaWkm ngUkvaWkmhư thégUkvaWkmt lgUkvaWkmên: “TôiqWJBLLxx qWJBLLxxkhông đồgUkvaWkmng qWJBLLxxý thâfHGgn mậtqWJBLLxx trướgUkvaWkmc, anfHGgh cófHGg thểgUkvaWkm fHGgkết thqWJBLLxxúc rồi.”

Mục HuyềfHGgn lậqWJBLLxxp tfHGgức dừngqWJBLLxx lại,fHGg nqWJBLLxxgẩng đgUkvaWkmầu nhfHGgìn tqWJBLLxxôi. fHGgĐến lúqWJBLLxxc nàgUkvaWkmy tôigUkvaWkm fHGgmới chgUkvaWkmú ý,qWJBLLxx qWJBLLxxcó lgUkvaWkmẽ dqWJBLLxxo vừafHGg rồifHGg qWJBLLxxhôn qugUkvaWkmá lâufHGg vàqWJBLLxx quqWJBLLxxá gUkvaWkmdùng sứcfHGg nênfHGg môgUkvaWkmi agUkvaWkmnh tgUkvaWkma sưnqWJBLLxxg fHGgmọng, fHGgbờ môqWJBLLxxi trêgUkvaWkmn qWJBLLxxcòn qWJBLLxxbị fHGgsứt. fHGgÁnh qWJBLLxxmắt fHGganh qWJBLLxxta mờfHGg mịt,qWJBLLxx đồngUkvaWkmg tửqWJBLLxx đefHGgn nhánhfHGg ngUkvaWkmhư bịqWJBLLxx fHGgphủ qWJBLLxxmột lớpqWJBLLxx fHGgsương mỏng.qWJBLLxx TqWJBLLxxrong đgUkvaWkmầu qWJBLLxxtôi tfHGgự fHGgnhiên bfHGgật rfHGga từfHGg ‘ýqWJBLLxx logUkvaWkmạn gUkvaWkmtình mê’.

“Tôi mqWJBLLxxuốn nói...”qWJBLLxx TfHGgôi gUkvaWkmcân qWJBLLxxnhắc từqWJBLLxx ngữ:fHGg “BfHGgây giờgUkvaWkm tôfHGgi vgUkvaWkmẫn chưqWJBLLxxa muốn.”

Ánh mắgUkvaWkmt fHGgMục HuyềnqWJBLLxx cqWJBLLxxuối cqWJBLLxxùng fHGgcũng tỉnhqWJBLLxx fHGgtáo mộfHGgt cqWJBLLxxhút, agUkvaWkmnh qWJBLLxxta fHGgdán mắtgUkvaWkm vàfHGgo tôfHGgi: “Được.”

Giọng gUkvaWkmnói củafHGg aqWJBLLxxnh tfHGga qWJBLLxxvẫn khàfHGgn kfHGghàn, bộfHGg phậqWJBLLxxn qWJBLLxxnào đóqWJBLLxx qWJBLLxxtì tqWJBLLxxrên bụnfHGgg tôiqWJBLLxx vẫnfHGg cươngUkvaWkmg cứng,qWJBLLxx nhưfHGgng fHGgtôi thởfHGg phàfHGgo nhẹgUkvaWkm nhõmqWJBLLxx, bởifHGg fHGgvì gUkvaWkmtôi biếtqWJBLLxx agUkvaWkmnh qWJBLLxxta sfHGgẽ qWJBLLxxkhông nfHGguốt lời.

***

Như tfHGgôi dựfHGg đoáqWJBLLxxn, MụqWJBLLxxc HqWJBLLxxuyền quảfHGg nhigUkvaWkmên chốnfHGgg tfHGgay xuqWJBLLxxống fHGgsàn, lậqWJBLLxxt fHGgngười ngồiqWJBLLxx qWJBLLxxsang gUkvaWkmmột bên.fHGg TgUkvaWkmôi fHGgcũng ngồiqWJBLLxx gUkvaWkmdậy, fHGglúc fHGgnày tôgUkvaWkmi mớiqWJBLLxx phágUkvaWkmt hiện,qWJBLLxx quầnfHGg gUkvaWkmáo qWJBLLxxvũ trụqWJBLLxx, áogUkvaWkm qWJBLLxxkhoác qWJBLLxxquân phụcfHGg vqWJBLLxxà vfHGgáy củagUkvaWkm tôgUkvaWkmi đãqWJBLLxx bịgUkvaWkm MụcgUkvaWkm HuyềngUkvaWkm tốfHGgc gUkvaWkmlên fHGgngực từfHGg fHGgbao qWJBLLxxgiờ, đểqWJBLLxx lộgUkvaWkm qWJBLLxxmột qWJBLLxxmảng xuâfHGgn quang.

Tôi vộifHGg vànggUkvaWkm kfHGgéo qWJBLLxxváy vgUkvaWkmà càigUkvaWkm qWJBLLxxcúc qWJBLLxxáo gUkvaWkmkhoác. MụcqWJBLLxx HuyềfHGgn gUkvaWkmcởi bqWJBLLxxộ đồgUkvaWkm gUkvaWkmdu fHGghành fHGgvũ trgUkvaWkmụ, bêngUkvaWkm troqWJBLLxxng angUkvaWkmh tqWJBLLxxa chỉqWJBLLxx fHGgmặc mộtqWJBLLxx chiếcqWJBLLxx áoqWJBLLxx sơqWJBLLxx fHGgmi màgUkvaWkmu xgUkvaWkmám nhạgUkvaWkmt vfHGgà qgUkvaWkmuần dfHGgài. TôqWJBLLxxi tưởgUkvaWkmng qWJBLLxxđã đếnqWJBLLxx lúcgUkvaWkm rfHGgời khỏqWJBLLxxi máygUkvaWkm bqWJBLLxxay, nfHGgào ngờfHGg aqWJBLLxxnh qWJBLLxxta giơgUkvaWkm tqWJBLLxxay qWJBLLxxôm vfHGgai tôi,gUkvaWkm đầugUkvaWkm ngảfHGg vềqWJBLLxx phígUkvaWkma tgUkvaWkmôi. fHGgSau đógUkvaWkm, aqWJBLLxxnh qWJBLLxxta vgUkvaWkmùi mgUkvaWkmặt fHGgvào mágUkvaWkmi tócfHGg fHGgdài củqWJBLLxxa tôi.

“Khải qWJBLLxxÁ hôngUkvaWkm gUkvaWkmem fHGgphải qWJBLLxxkhông?” ThgUkvaWkmanh âmqWJBLLxx trầmfHGg tqWJBLLxxhấp dịgUkvaWkmu dàgUkvaWkmng đqWJBLLxxột ngộtqWJBLLxx qWJBLLxxvang lên,gUkvaWkm kgUkvaWkmhông mộtqWJBLLxx chútqWJBLLxx nộfHGg khí.

Nhưng fHGgbây gUkvaWkmgiờ tfHGgôi đãgUkvaWkm hơfHGgi hiểqWJBLLxxu qWJBLLxxMục Huyền.gUkvaWkm fHGgAnh tgUkvaWkma tỏgUkvaWkm tháiqWJBLLxx độfHGg bfHGgình qWJBLLxxtĩnh khôqWJBLLxxng cófHGg nghgUkvaWkmĩa aqWJBLLxxnh tqWJBLLxxa khôngqWJBLLxx tqWJBLLxxức giậqWJBLLxxn. TfHGgôi ghétfHGg fHGgkiểu chqWJBLLxxất gUkvaWkmvấn nàygUkvaWkm fHGgnên thảfHGgn gUkvaWkmnhiên thgUkvaWkmừa fHGgnhận: “Ừ,fHGg fHGgđúng gUkvaWkmlà hắngUkvaWkm đãqWJBLLxx hfHGgôn gUkvaWkmtôi. SgUkvaWkmao afHGgnh biết?”

Bàn taqWJBLLxxy đặqWJBLLxxt tqWJBLLxxrên vaqWJBLLxxi tôqWJBLLxxi bỗnggUkvaWkm sfHGgiết chặt.

“Tôi nggUkvaWkmửi thấygUkvaWkm.” MụcqWJBLLxx HuyềnfHGg tqWJBLLxxừ tốgUkvaWkmn trảqWJBLLxx lời.

Tôi qWJBLLxxbất chợtqWJBLLxx hiqWJBLLxxểu fHGgra, tqWJBLLxxhảo nàofHGg lfHGgúc mớfHGgi bắfHGgt qWJBLLxxđầu hqWJBLLxxôn tgUkvaWkmôi, sắcfHGg mặqWJBLLxxt qWJBLLxxanh gUkvaWkmta bỗqWJBLLxxng dưnfHGgg thfHGgay đổi.fHGg HóagUkvaWkm rqWJBLLxxa aqWJBLLxxnh qWJBLLxxta ngửiqWJBLLxx qWJBLLxxthấy mqWJBLLxxùi củaqWJBLLxx KhảiqWJBLLxx qWJBLLxxÁ trfHGgong miệnfHGgg tôi.

“Mấy qWJBLLxxlần?” MụcgUkvaWkm HgUkvaWkmuyền hqWJBLLxxỏi tiếp.

“Gì cơ?”fHGg TgUkvaWkmôi gUkvaWkmnhất thqWJBLLxxời khôgUkvaWkmng hfHGgiểu ý.

Mục HuyềnfHGg trầmfHGg mgUkvaWkmặc tronfHGgg gUkvaWkmgiây látqWJBLLxx. SagUkvaWkmu đóqWJBLLxx anqWJBLLxxh fHGgta gUkvaWkmôm qWJBLLxxeo tôi,fHGg gUkvaWkmxoay ngUkvaWkmgười tqWJBLLxxôi đốqWJBLLxxi diệnfHGg anfHGgh tfHGga, áqWJBLLxxnh qWJBLLxxmắt sắcqWJBLLxx bgUkvaWkmén gUkvaWkmnhìn tqWJBLLxxôi cfHGghằm chằqWJBLLxxm: “HắgUkvaWkmn hôfHGgn fHGgem mấygUkvaWkm lầgUkvaWkmn?” NqWJBLLxxgữ fHGgkhí cógUkvaWkm phầnqWJBLLxx đanhgUkvaWkm lại.

Anh qWJBLLxxta kqWJBLLxxhông trufHGgy vấnqWJBLLxx tqWJBLLxxhì kfHGghông safHGgo. VừafHGg nhắcgUkvaWkm tớiqWJBLLxx, tôifHGg qWJBLLxxliền nhớqWJBLLxx đếngUkvaWkm cgUkvaWkmhuyện sqWJBLLxxuýt nữagUkvaWkm bịgUkvaWkm qWJBLLxxKhải ÁgUkvaWkm cưfHGgỡng bứcqWJBLLxx. TôqWJBLLxxi thậtgUkvaWkm sựgUkvaWkm khôngUkvaWkmg mfHGguốn hồifHGg tưởngqWJBLLxx lạqWJBLLxxi sựfHGg vgUkvaWkmiệc fHGgđó. qWJBLLxxNếu fHGgkhông phảigUkvaWkm tôgUkvaWkmi ngUkvaWkmhanh trqWJBLLxxí, cóqWJBLLxx lẽgUkvaWkm bâfHGgy giqWJBLLxxờ tôigUkvaWkm nhqWJBLLxxư mqWJBLLxxột fHGgbãi bùqWJBLLxxn nhgUkvaWkmão nằgUkvaWkmm dưgUkvaWkmới thânfHGg ngườigUkvaWkm đgUkvaWkmàn ônqWJBLLxxg kháqWJBLLxxc. TấtqWJBLLxx qWJBLLxxcả nhữfHGgng chuyqWJBLLxxện qWJBLLxxnày đqWJBLLxxều dfHGgo MụqWJBLLxxc HuyfHGgền bafHGgn cfHGgho. VậyqWJBLLxx qWJBLLxxmà bâfHGgy giqWJBLLxxờ, qWJBLLxxanh qWJBLLxxta cqWJBLLxxòn qWJBLLxxchất gUkvaWkmvấn qWJBLLxxtôi bịfHGg qWJBLLxxKhải gUkvaWkmÁ fHGghôn mấgUkvaWkmy lần?qWJBLLxx TroqWJBLLxxng qqWJBLLxxuan niệmfHGg củqWJBLLxxa anqWJBLLxxh qWJBLLxxta, gUkvaWkmdục vọqWJBLLxxng chiếmgUkvaWkm hgUkvaWkmữu gUkvaWkmquan trqWJBLLxxọng gUkvaWkmhơn gUkvaWkmcảm nhậnfHGg củagUkvaWkm qWJBLLxxtôi, danqWJBLLxxh gUkvaWkmdự fHGgcủa tgUkvaWkmôi gUkvaWkmhay sao?

Trong lònggUkvaWkm tgUkvaWkmôi fHGgbốc qWJBLLxxlên mgUkvaWkmột ngUkvaWkmgọn lửa.

“Anh muốngUkvaWkm hỏifHGg fHGgở cgUkvaWkmhỗ qWJBLLxxnào?” TqWJBLLxxôi trừgUkvaWkmng mắtfHGg vớiqWJBLLxx MgUkvaWkmục Huyền.

Anh tfHGga nfHGggây ngườiqWJBLLxx, fHGgthần sắcgUkvaWkm bgUkvaWkmỗng trởqWJBLLxx nqWJBLLxxên gUkvaWkmu ám.

“Anh hỏqWJBLLxxi mấyfHGg qWJBLLxxlần, qWJBLLxxlà chỉqWJBLLxx miqWJBLLxxệng, cổqWJBLLxx hafHGgy gUkvaWkmtay?” qWJBLLxxTôi tfHGgừ tốfHGgn hỏqWJBLLxxi tiếp.

Cả ngườifHGg MfHGgục HfHGguyền hóafHGg đáfHGg tronfHGgg fHGggiây lát.

Từ gUkvaWkmgương fHGgmặt đếnqWJBLLxx thâfHGgn thểfHGg, từqWJBLLxx ánhgUkvaWkm mắtqWJBLLxx đếnfHGg hôfHGg hấqWJBLLxxp củagUkvaWkm qWJBLLxxanh fHGgta pgUkvaWkmhảng phấtqWJBLLxx ngưngfHGg trệ.

“Tôi mệtgUkvaWkm fHGgrồi, fHGgtôi muốqWJBLLxxn vềgUkvaWkm nggUkvaWkmhỉ ngơi.fHGg” TgUkvaWkmôi đẩyfHGg ngườigUkvaWkm MfHGgục HuyềnfHGg rồiqWJBLLxx đứgUkvaWkmng dqWJBLLxxậy. AqWJBLLxxnh tgUkvaWkma vẫnfHGg gUkvaWkmngồi bấtfHGg độnggUkvaWkm mộgUkvaWkmt cfHGghỗ. TôiqWJBLLxx biếgUkvaWkmt lờifHGg ngUkvaWkmói vừafHGg rồqWJBLLxxi củfHGga tfHGgôi cófHGg sfHGgức sátgUkvaWkm thfHGgương rấqWJBLLxxt lfHGgớn. ChứgUkvaWkmng kiếngUkvaWkm phảngUkvaWkm ứnggUkvaWkm cqWJBLLxxủa MụcqWJBLLxx HgUkvaWkmuyền, gUkvaWkmtôi cgUkvaWkmảm thqWJBLLxxấy vfHGgô qWJBLLxxcùng sảgUkvaWkmng khoái.

Tôi cfHGghỉnh lạgUkvaWkmi gấuqWJBLLxx váy,fHGg đặtfHGg gUkvaWkmtay gUkvaWkmlên taqWJBLLxxy nắfHGgm cửafHGg khoang.

Mục HuyfHGgền đqWJBLLxxột ngUkvaWkmhiên gọigUkvaWkm lớnqWJBLLxx tiếng:qWJBLLxx “gUkvaWkmMạc PhổqWJBLLxx, lậpgUkvaWkm tứcqWJBLLxx fHGgđem tấtgUkvaWkm cgUkvaWkmả tfHGgài lqWJBLLxxiệu trofHGgng fHGgphòng chỉgUkvaWkm hfHGguy củagUkvaWkm fHGgKhải ÁqWJBLLxx đếgUkvaWkmn đâyfHGg.” NgừngqWJBLLxx qWJBLLxxmột gfHGgiây, agUkvaWkmnh fHGgta nógUkvaWkmi qWJBLLxxtiếp: “BqWJBLLxxao gqWJBLLxxồm cảfHGg camergUkvaWkma tfHGgheo dõi.”

“Vâng ạqWJBLLxx.” TgUkvaWkmhanh âfHGgm MạgUkvaWkmc PhổgUkvaWkm cácqWJBLLxxh rấqWJBLLxxt xa.

Tôi giậtfHGg qWJBLLxxmình. NqWJBLLxxếu xgUkvaWkmem hgUkvaWkmình ảnhfHGg đógUkvaWkm, fHGgMục HuyềqWJBLLxxn fHGgsẽ chứngfHGg kiếqWJBLLxxn cgUkvaWkmảnh tôifHGg sugUkvaWkmýt bịqWJBLLxx fHGgKhải qWJBLLxxÁ fHGgcưỡng bức?qWJBLLxx NhgUkvaWkmớ fHGgđến qWJBLLxxlời củafHGg KhqWJBLLxxải ÁqWJBLLxx, tôiqWJBLLxx thfHGgật sựqWJBLLxx sợqWJBLLxx anfHGgh fHGgta nổifHGg điênfHGg rồifHGg qWJBLLxxgây tqWJBLLxxhương gUkvaWkmtổn qWJBLLxxcho gUkvaWkmtôi. fHGgMau rờifHGg khỏiqWJBLLxx khônggUkvaWkm gifHGgan kíqWJBLLxxn mfHGgít nàyqWJBLLxx mớifHGg làgUkvaWkm thượfHGgng sáchfHGg. fHGgNghĩ đqWJBLLxxến đây,gUkvaWkm tôiqWJBLLxx fHGgdùng qWJBLLxxsức vặnqWJBLLxx tgUkvaWkmay nắmqWJBLLxx cửa.

Cánh cửaqWJBLLxx gUkvaWkmkhông hfHGgề nhqWJBLLxxúc nhích.

Tôi vqWJBLLxxẫn cqWJBLLxxhưa phátqWJBLLxx giácqWJBLLxx rfHGga điềgUkvaWkmu gUkvaWkmbất thưqWJBLLxxờng, chỉqWJBLLxx qWJBLLxxnghĩ tafHGgy tgUkvaWkmôi gUkvaWkmkhông đgUkvaWkmủ lfHGgực. ĐangUkvaWkmg địnhfHGg thửgUkvaWkm lgUkvaWkmại mộtfHGg lầnqWJBLLxx, tgUkvaWkmôi độtfHGg nhiêgUkvaWkmn fHGgcứng đờfHGg người.

Bởi vìfHGg tôqWJBLLxxi fHGgkhông thgUkvaWkmể độnqWJBLLxxg qWJBLLxxđậy. CfHGghân, tagUkvaWkmy gUkvaWkmvà tfHGgoàn thfHGgân tqWJBLLxxôi bịqWJBLLxx mộfHGgt sqWJBLLxxức mạnhqWJBLLxx vôqWJBLLxx qWJBLLxxhình fHGgtrói chặt.

Mục HugUkvaWkmyền lạigUkvaWkm dùngqWJBLLxx fHGg‘sức mạngUkvaWkmh fHGgtinh thgUkvaWkmần’ vớifHGg tôi!

Một thâqWJBLLxxn hìnhqWJBLLxx ấmqWJBLLxx ágUkvaWkmp lqWJBLLxxặng lẽgUkvaWkm fHGgáp gUkvaWkmvào sqWJBLLxxau lưnggUkvaWkm qWJBLLxxtôi. gUkvaWkmEo độqWJBLLxxt ngfHGgột bịqWJBLLxx sifHGgết cqWJBLLxxhặt, qWJBLLxxMục HuygUkvaWkmền ômfHGg tôgUkvaWkmi, tfHGgựa cằgUkvaWkmm vqWJBLLxxào tógUkvaWkmc tôfHGgi, đôfHGgi bfHGgàn tafHGgy trắnfHGgg nõnfHGg bắqWJBLLxxt đgUkvaWkmầu cfHGgởi cúcqWJBLLxx ágUkvaWkmo khoqWJBLLxxác qqWJBLLxxuân phụgUkvaWkmc tqWJBLLxxrên ngườifHGg tôi.

“Anh muốngUkvaWkm làqWJBLLxxm gUkvaWkmgì hả?”fHGg LờfHGgi nóifHGg vừaqWJBLLxx dứtqWJBLLxx, áogUkvaWkm kgUkvaWkmhoác quânfHGg phụqWJBLLxxc qWJBLLxxđã rơigUkvaWkm xufHGgống sqWJBLLxxàn. fHGgSau đgUkvaWkmó, MụgUkvaWkmc HufHGgyền tqWJBLLxxiếp tụcqWJBLLxx cgUkvaWkmởi cqWJBLLxxúc áofHGg váyfHGg. KqWJBLLxxhi chấtfHGg lifHGgệu fHGgvải mềgUkvaWkmm mạifHGg rờqWJBLLxxi qWJBLLxxkhỏi thâgUkvaWkmn thể,fHGg đầufHGg ócfHGg gUkvaWkmtôi hoànqWJBLLxx fHGgtoàn trốnggUkvaWkm rỗng.

“Anh fHGgkhông ggUkvaWkmiữ chgUkvaWkmữ tífHGgn... A...”

Cả ngườiqWJBLLxx độtgUkvaWkm nhfHGgiên nhqWJBLLxxẹ bgUkvaWkmẫng, tôifHGg fHGgbị MụcgUkvaWkm HgUkvaWkmuyền bqWJBLLxxế lqWJBLLxxên rồigUkvaWkm đặtqWJBLLxx nằmqWJBLLxx xuốnqWJBLLxxg fHGgsàn mfHGgáy fHGgbay. BgUkvaWkmên dướigUkvaWkm fHGgthân lqWJBLLxxà chấtqWJBLLxx liệufHGg vảiqWJBLLxx mqWJBLLxxềm mqWJBLLxxại, aqWJBLLxxnh qWJBLLxxta đqWJBLLxxã trảgUkvaWkmi áofHGg kfHGghoác quânfHGg phụfHGgc lfHGgàm đệmfHGg lótqWJBLLxx chfHGgo tgUkvaWkmôi. SagUkvaWkmu đóqWJBLLxx thâfHGgn hqWJBLLxxình fHGgcao fHGglớn cfHGgủa angUkvaWkmh tgUkvaWkma ậgUkvaWkmp đến.

Không nfHGgói fHGgcũng cóqWJBLLxx tfHGghể đoángUkvaWkm cfHGghuyện fHGgsắp diễnfHGg rqWJBLLxxa vớiqWJBLLxx fHGgbản thân.gUkvaWkm TôigUkvaWkm fHGglập gUkvaWkmtức gUkvaWkmnhớ đếqWJBLLxxn buqWJBLLxxổi tgUkvaWkmối bốnqWJBLLxx qWJBLLxxnăm trước,qWJBLLxx toànfHGg thângUkvaWkm tôifHGg buốtfHGg giágUkvaWkm, tgUkvaWkmôi đqWJBLLxxau gUkvaWkmkhổ nhắmqWJBLLxx mắt.qWJBLLxx MặgUkvaWkmc fHGgdù fHGgbiết tìnhqWJBLLxx huốngfHGg nfHGgày trưqWJBLLxxớc sgUkvaWkmau gìqWJBLLxx cũgUkvaWkmng xảyfHGg qWJBLLxxra qWJBLLxxnhưng tôfHGgi vẫfHGgn cảmqWJBLLxx qWJBLLxxthấy nhụcqWJBLLxx nhã.

Đột fHGgnhiên, mqWJBLLxxột luồngUkvaWkmg khíqWJBLLxx nónggUkvaWkm thổfHGgi vàqWJBLLxxo cgUkvaWkmổ tôigUkvaWkm. SafHGgu đó,gUkvaWkm mộtqWJBLLxx gUkvaWkmthứ qWJBLLxxgì đó,qWJBLLxx fHGgnhư gUkvaWkmcó gUkvaWkmnhư fHGgkhông lướtqWJBLLxx qgUkvaWkmua lànqWJBLLxx qWJBLLxxda tôqWJBLLxxi. KhôqWJBLLxxng phảiqWJBLLxx miệnfHGgg MụfHGgc HufHGgyền, cũngqWJBLLxx khônqWJBLLxxg fHGgphải đầuqWJBLLxx ngfHGgón qWJBLLxxtay củagUkvaWkm agUkvaWkmnh tfHGga. ThứqWJBLLxx qWJBLLxxnày mqWJBLLxxát lạnfHGgh, khiếnfHGg tôqWJBLLxxi buồgUkvaWkmn bgUkvaWkmuồn, lựcgUkvaWkm đqWJBLLxxạo rấfHGgt gUkvaWkmnhẹ, fHGgkhông chúgUkvaWkm gUkvaWkmý kỹqWJBLLxx sfHGgẽ khfHGgông cảmfHGg nhậngUkvaWkm thấy.

Chỉ trongUkvaWkmg chốcgUkvaWkm lát,qWJBLLxx gUkvaWkmthứ đqWJBLLxxó nhẹfHGg fHGgnhàng lưqWJBLLxxớt từgUkvaWkm cổqWJBLLxx tôiqWJBLLxx xqWJBLLxxuống dưới,fHGg fHGgtới bộfHGg ngựgUkvaWkmc, qWJBLLxxbụng, fHGgbên hqWJBLLxxông củfHGga tôgUkvaWkmi. TôgUkvaWkmi nfHGgghe thấqWJBLLxxy MqWJBLLxxục HuqWJBLLxxyền hfHGgít mgUkvaWkmột hgUkvaWkmơi sfHGgâu. fHGgĐúng lqWJBLLxxà rấtgUkvaWkm qWJBLLxxkỳ quáigUkvaWkm, tôiqWJBLLxx gUkvaWkmliền mởgUkvaWkm mắqWJBLLxxt, sagUkvaWkmu đgUkvaWkmó hófHGga đá.

Mục fHGgHuyền đagUkvaWkmng... ngUkvaWkmgửi tqWJBLLxxhân tfHGghể tôi?

Anh qWJBLLxxta lộgUkvaWkmt sạcqWJBLLxxh gUkvaWkmđồ trqWJBLLxxên ngườiqWJBLLxx tôi,qWJBLLxx cfHGghỉ đểgUkvaWkm gUkvaWkmlại mỗqWJBLLxxi bfHGgộ quầfHGgn fHGgáo lót.gUkvaWkm SagUkvaWkmu đó,gUkvaWkm angUkvaWkmh tfHGga dùngqWJBLLxx fHGgmũi ngqWJBLLxxửi gUkvaWkmtừng tấcfHGg qWJBLLxxda cfHGgủa tfHGgôi. ThfHGgứ vừfHGga chạmgUkvaWkm nhgUkvaWkmẹ vàogUkvaWkm gUkvaWkmlàn dfHGga tôgUkvaWkmi fHGgchính gUkvaWkmlà đầuqWJBLLxx fHGgmũi qWJBLLxxmát lạnhgUkvaWkm qWJBLLxxcủa gUkvaWkmanh ta.

Tôi bỗngfHGg hiểgUkvaWkmu qWJBLLxxra fHGgmọi chuyện.

“Anh muqWJBLLxxốn ngửqWJBLLxxi xemqWJBLLxx, KhảfHGgi ÁfHGg đgUkvaWkmã gUkvaWkmđộng đqWJBLLxxến chỗqWJBLLxx nào?”

“Ừ.”

Tôi thởfHGg fHGgphào nfHGghẹ nhõfHGgm, tfHGghì rgUkvaWkma khôqWJBLLxxng phảiqWJBLLxx gUkvaWkmanh fHGgta cfHGgó ýfHGg lgUkvaWkmàm tfHGgrái lờifHGg cagUkvaWkmm kết.

“Vậy anfHGgh đừnqWJBLLxxg dùnqWJBLLxxg ‘sứcqWJBLLxx mạnhfHGg tigUkvaWkmnh thần’gUkvaWkm trqWJBLLxxói gUkvaWkmtôi nữa.”

Mục HuyềnfHGg chẳgUkvaWkmng lêfHGgn qWJBLLxxtiếng cũnfHGgg gUkvaWkmkhông hfHGgề cfHGgó bấtqWJBLLxx cứgUkvaWkm cfHGgử đqWJBLLxxộng qWJBLLxxnào, nhgUkvaWkmưng gUkvaWkmkhi qWJBLLxxtôi tgUkvaWkmhử độnfHGgg đậygUkvaWkm chângUkvaWkm tqWJBLLxxay, tôifHGg mớiqWJBLLxx hiệngUkvaWkm thfHGgân fHGgthể đgUkvaWkmã trởgUkvaWkm lạgUkvaWkmi fHGgbình thường.

Sau khqWJBLLxxi biếtqWJBLLxx MụcqWJBLLxx gUkvaWkmHuyền chỉqWJBLLxx muốnqWJBLLxx fHGgngửi fHGgngười fHGgtôi, tgUkvaWkmôi khôgUkvaWkmng khfHGgáng cự,gUkvaWkm cũgUkvaWkmng khôngUkvaWkmg gUkvaWkmdám nóifHGg mộtgUkvaWkm fHGglời fHGgkích thícfHGgh fHGganh taqWJBLLxx. NhưfHGgng nhìnfHGg nggUkvaWkmười đfHGgàn ôqWJBLLxxng fHGgcao lớfHGgn nfHGgằm bqWJBLLxxò trqWJBLLxxên ngườigUkvaWkm tôifHGg hgUkvaWkmít hítgUkvaWkm ngUkvaWkmgửi ngửfHGgi, tqWJBLLxxôi thậtgUkvaWkm sựqWJBLLxx cfHGgảm tgUkvaWkmhấy vừafHGg qWJBLLxxkỳ qugUkvaWkmái qWJBLLxxvừa ngứfHGga ngáy.

Mục HuyềgUkvaWkmn bấtqWJBLLxx chợtfHGg dừnqWJBLLxxg độqWJBLLxxng tác,fHGg nggUkvaWkmẩng đqWJBLLxxầu nhìgUkvaWkmn tôi.

Tôi ngâyfHGg người.

Bởi gUkvaWkmvì ánqWJBLLxxh mắtqWJBLLxx anfHGgh gUkvaWkmta hếtfHGg sứcfHGg fHGgu tốigUkvaWkm. GươngfHGg mặfHGgt vốnfHGg trfHGgắng nõnqWJBLLxx đỏfHGg bừnggUkvaWkm bừngUkvaWkmg nhưqWJBLLxx ngọngUkvaWkm fHGglửa, đếnfHGg vànfHGgh tafHGgi aqWJBLLxxnh gUkvaWkmta cfHGgũng fHGgđỏ ửng.

Xong đờigUkvaWkm rồi.gUkvaWkm MụgUkvaWkmc HugUkvaWkmyền fHGgtrước đófHGg gUkvaWkmđã qWJBLLxxcó thqWJBLLxxể qWJBLLxxđè fHGgnén dụcgUkvaWkm qWJBLLxxvọng, saqWJBLLxxu khqWJBLLxxi gUkvaWkmngửi mộfHGgt qWJBLLxxlượt, agUkvaWkmnh gUkvaWkmta tgUkvaWkmừ gUkvaWkmvô tâmgUkvaWkm chuygUkvaWkmển thànfHGgh cófHGg tâm từgUkvaWkm lúc ngUkvaWkmào khônqWJBLLxxg hay.

Tôi vộigUkvaWkm kfHGgéo fHGgvạt áoqWJBLLxx quânqWJBLLxx phụgUkvaWkmc rồifHGg càfHGgi cgUkvaWkmúc. NhfHGgưng qWJBLLxxmới càfHGgi qWJBLLxxhai cúgUkvaWkmc, tôqWJBLLxxi độtgUkvaWkm nhiênqWJBLLxx nqWJBLLxxghe gUkvaWkmthấy tiqWJBLLxxếng loạtfHGg xogUkvaWkmạt. KhóeqWJBLLxx mqWJBLLxxắt liếcfHGg mfHGgột cái,fHGg bắtqWJBLLxx qWJBLLxxgặp MụcfHGg HugUkvaWkmyền đqWJBLLxxang gifHGgơ fHGgtay gUkvaWkmkéo khófHGga quần.

Toàn thqWJBLLxxân tgUkvaWkmôi gUkvaWkmrun lênfHGg, độqWJBLLxxng tágUkvaWkmc tagUkvaWkmy càqWJBLLxxng nqWJBLLxxhanh hơn.fHGg TgUkvaWkmuy nhiên,qWJBLLxx qWJBLLxxcúc thứgUkvaWkm bgUkvaWkma vqWJBLLxxẫn chưgUkvaWkma càfHGgi gUkvaWkmxong, tôigUkvaWkm lạgUkvaWkmi liếcgUkvaWkm thấyqWJBLLxx mộtqWJBLLxx tgUkvaWkmhứ fHGgcực fHGglớn nhảyqWJBLLxx fHGgra khỏfHGgi quầfHGgn qWJBLLxxdài. MfHGgột qWJBLLxxbàn tqWJBLLxxay trắngfHGg nõgUkvaWkmn ngUkvaWkmắm chặtqWJBLLxx lấyfHGg nófHGg. MặtfHGg tôifHGg nóngqWJBLLxx ragUkvaWkmn, lẽqWJBLLxx qWJBLLxxnào agUkvaWkmnh gUkvaWkmta địnhgUkvaWkm ‘laugUkvaWkm súgUkvaWkmng’ fHGgngay fHGgtrước mặtqWJBLLxx tôigUkvaWkm? GhêgUkvaWkm quá!

Nhưng fHGgtôi đfHGgã fHGgnhầm to!

Bởi fHGgvì ởgUkvaWkm qWJBLLxxgiây tiếpqWJBLLxx theogUkvaWkm, MụgUkvaWkmc fHGgHuyền qWJBLLxxgiơ bàqWJBLLxxn tagUkvaWkmy gUkvaWkmbẩn thỉuqWJBLLxx fHGgvề phíagUkvaWkm tôifHGg, qWJBLLxxtúm lấyqWJBLLxx tqWJBLLxxay tgUkvaWkmôi gUkvaWkmvới fHGgmột sứcqWJBLLxx mạnfHGgh kqWJBLLxxinh hồn.

Tôi trợnqWJBLLxx mắqWJBLLxxt háqWJBLLxx fHGgmồm, qWJBLLxxquên fHGgcả gUkvaWkmla hét,qWJBLLxx cũgUkvaWkmng fHGgkhông kịpqWJBLLxx qWJBLLxxcó bấtqWJBLLxx gUkvaWkmcứ gUkvaWkmhành độngqWJBLLxx phảgUkvaWkmn kqWJBLLxxháng nàoqWJBLLxx, fHGgchỉ mqWJBLLxxở tgUkvaWkmo mắfHGgt nhqWJBLLxxìn bgUkvaWkmàn tagUkvaWkmy củaqWJBLLxx tfHGgôi bgUkvaWkmị ấgUkvaWkmn qWJBLLxxlên trêgUkvaWkmn đó.

Xúc cảmfHGg dướigUkvaWkm fHGglòng bgUkvaWkmàn qWJBLLxxtay nóngfHGg bỏng,qWJBLLxx hơqWJBLLxxi giậtgUkvaWkm giậtgUkvaWkm. ToàqWJBLLxxn qWJBLLxxthân MụcgUkvaWkm HuyềfHGgn cũngUkvaWkmg rqWJBLLxxun lqWJBLLxxên, anqWJBLLxxh qWJBLLxxta khôngUkvaWkmg gUkvaWkmthể qWJBLLxxkiềm chếfHGg pgUkvaWkmhát fHGgra tiếngqWJBLLxx rênqWJBLLxx khẽ.

Tôi gUkvaWkmra sứfHGgc rqWJBLLxxụt gUkvaWkmtay vềgUkvaWkm, nhưngqWJBLLxx bànqWJBLLxx gUkvaWkmtay agUkvaWkmnh gUkvaWkmta giốqWJBLLxxng mfHGgột gọngUkvaWkmg kìgUkvaWkmm sắtfHGg, éfHGgp qWJBLLxxtôi xòegUkvaWkm nqWJBLLxxăm fHGgngón tqWJBLLxxay gUkvaWkmrồi qWJBLLxxnắm gUkvaWkmchặt thứqWJBLLxx qWJBLLxxđó. qWJBLLxxTôi tấtfHGg nhiêgUkvaWkmn higUkvaWkmểu qWJBLLxxanh gUkvaWkmta mqWJBLLxxuốn gUkvaWkmtôi qWJBLLxxlàm gfHGgì, tgUkvaWkmrong qWJBLLxxlòng vừaqWJBLLxx khóqWJBLLxx chqWJBLLxxịu vừgUkvaWkma đqWJBLLxxau khqWJBLLxxổ. LàmfHGg thqWJBLLxxeo yêufHGg cầufHGg củafHGg afHGgnh tafHGg, quảqWJBLLxx tfHGghực vượfHGgt gUkvaWkmquá gUkvaWkmsức chgUkvaWkmịu fHGgđựng củagUkvaWkm tôi.fHGg CgUkvaWkmòn nếuqWJBLLxx gUkvaWkmkhông fHGglàm, ngUkvaWkmhỡ anqWJBLLxxh gUkvaWkmta kgUkvaWkmhông nfHGghịn đượcgUkvaWkm, gUkvaWkm‘bắn súngUkvaWkmg thfHGgật’ qWJBLLxxthì tqWJBLLxxôi phảigUkvaWkm lfHGgàm sao?

Trong lúgUkvaWkmc tfHGgôi đafHGgng lưqWJBLLxxỡng fHGglự, MụcgUkvaWkm HuqWJBLLxxyền fHGgđột nhqWJBLLxxiên đẩqWJBLLxxy tôifHGg fHGgnằm xuốnggUkvaWkm fHGgđất, gUkvaWkmbàn tfHGgay qWJBLLxxđang nắgUkvaWkmm tafHGgy tôifHGg đồnggUkvaWkm thfHGgời buôngUkvaWkmg lỏng.qWJBLLxx SaqWJBLLxxu đógUkvaWkm, anfHGgh fHGgta gUkvaWkmnằm úqWJBLLxxp sấpqWJBLLxx lênfHGg gUkvaWkmngười tôqWJBLLxxi, thqWJBLLxxứ cươngqWJBLLxx cứngqWJBLLxx củafHGg anfHGgh gUkvaWkmta chọcfHGg fHGgvào bụgUkvaWkmng tôi.

Tôi khigUkvaWkmếp fHGgđảm, bấtfHGg fHGgchấp tấtqWJBLLxx cgUkvaWkmả gUkvaWkmhét lênqWJBLLxx: “TôifHGg mugUkvaWkmốn dùqWJBLLxxng tgUkvaWkmay! DùnqWJBLLxxg tay!”

Trước mfHGgắt fHGgtối sgUkvaWkmầm, MqWJBLLxxục HuyềqWJBLLxxn gUkvaWkmáp mặtqWJBLLxx hôqWJBLLxxn tôfHGgi ngấugUkvaWkm nghiến.gUkvaWkm NqWJBLLxxụ fHGghôn ngUkvaWkmày huqWJBLLxxng hãfHGgn hơnfHGg bấqWJBLLxxt cfHGgứ nụfHGg hônfHGg nàfHGgo qWJBLLxxkhác. ĐầufHGg gUkvaWkmlưỡi cqWJBLLxxủa tôigUkvaWkm bfHGgị afHGgnh mfHGgút fHGgđến đaufHGg rát.

Trong lúgUkvaWkmc fHGghôn nfHGghau, tôiqWJBLLxx vẫgUkvaWkmn cảmgUkvaWkm thấfHGgy tfHGghứ gUkvaWkmở trêqWJBLLxxn bqWJBLLxxụng tôigUkvaWkm cqWJBLLxxo rúfHGgt qWJBLLxxmột cái.fHGg SaqWJBLLxxu đófHGg mộtgUkvaWkm qWJBLLxxdòng dunqWJBLLxxg dịchgUkvaWkm ươnqWJBLLxx ướfHGgt khônqWJBLLxxg fHGgngừng pqWJBLLxxhun lêqWJBLLxxn bụqWJBLLxxng tôi.

Tôi hgUkvaWkmoàn toqWJBLLxxàn cqWJBLLxxhết lặng.

Cùng lfHGgúc qWJBLLxxđó, MụqWJBLLxxc HugUkvaWkmyền dqWJBLLxxừng qWJBLLxxnụ hgUkvaWkmôn. fHGgAnh tqWJBLLxxa vùiqWJBLLxx mgUkvaWkmặt vgUkvaWkmào mágUkvaWkmi qWJBLLxxtóc dàgUkvaWkmi fHGgbên vqWJBLLxxai fHGgtôi, thgUkvaWkmở hổfHGgn hển.

Tôi ngfHGgây ngốcfHGg cfHGgúi xuốnqWJBLLxxg gUkvaWkmnhìn ‘đqWJBLLxxầu gUkvaWkmsúng’, thậmfHGg fHGgchí vẫnfHGg cfHGgó thểfHGg cfHGgảm nhậnfHGg tqWJBLLxxhấy thfHGgứ đógUkvaWkm đaqWJBLLxxng độqWJBLLxxng đậgUkvaWkmy trêfHGgn bụngfHGg tgUkvaWkmôi. VgUkvaWkmài giâqWJBLLxxy sqWJBLLxxau, qWJBLLxxMục HuyềnqWJBLLxx chốnggUkvaWkm qWJBLLxxtay ngồgUkvaWkmi dậy.gUkvaWkm AngUkvaWkmh tqWJBLLxxa cgUkvaWkmúi đầu,qWJBLLxx gUkvaWkmtôi cũnggUkvaWkm gUkvaWkmthuận thefHGgo ánqWJBLLxxh mắtgUkvaWkm gUkvaWkmanh tqWJBLLxxa nhìnqWJBLLxx xuống.

‘Quái thgUkvaWkmú’ củgUkvaWkma MgUkvaWkmục HuyềnqWJBLLxx vẫnqWJBLLxx hếgUkvaWkmt sứfHGgc qWJBLLxxto qWJBLLxxlớn. CófHGg điều,qWJBLLxx fHGgnó dườngqWJBLLxx nfHGghư mềqWJBLLxxm đifHGg khônggUkvaWkm qWJBLLxxít. TronfHGgg fHGgkhi đfHGgó, dưgUkvaWkmới chgUkvaWkmân angUkvaWkmh tgUkvaWkma, trgUkvaWkmên bụnggUkvaWkm tfHGgôi, đùigUkvaWkm tôqWJBLLxxi, quầngUkvaWkm gUkvaWkmlót củaqWJBLLxx tôifHGg, cfHGghỗ nàgUkvaWkmo cũnfHGgg qWJBLLxxcó cqWJBLLxxhất dịcfHGgh màqWJBLLxxu tgUkvaWkmrắng, rốigUkvaWkm tgUkvaWkminh rốifHGg mù.

Cho dgUkvaWkmù cfHGghúng qWJBLLxxtôi fHGgtừng trảiqWJBLLxx qugUkvaWkma mộtgUkvaWkm đfHGgêm, nhgUkvaWkmưng qWJBLLxxlúc kfHGghông gUkvaWkmcó đfHGgèn sáng,fHGg MfHGgục HuyềfHGgn phfHGgóng đifHGg đâufHGg tôfHGgi gUkvaWkmkhông fHGghề hagUkvaWkmy biết.qWJBLLxx TôifHGg cqWJBLLxxhưa bgUkvaWkmao gifHGgờ chgUkvaWkmứng kiếngUkvaWkm cqWJBLLxxảnh tượnfHGgg qWJBLLxxnày. VqWJBLLxxào giâyqWJBLLxx phútqWJBLLxx đóqWJBLLxx, toànqWJBLLxx thfHGgân tgUkvaWkmôi cứnfHGgg đờ,qWJBLLxx đầqWJBLLxxu fHGgóc trốnfHGgg rỗng.

Mục HufHGgyền fHGgtrầm mặcqWJBLLxx tqWJBLLxxrong giqWJBLLxxây gUkvaWkmlát gUkvaWkmrồi rúqWJBLLxxt mộtqWJBLLxx chiếcqWJBLLxx khqWJBLLxxăn qWJBLLxxmàu trắgUkvaWkmng gUkvaWkmtừ fHGgtúi qugUkvaWkmần, bắtgUkvaWkm đầqWJBLLxxu nhẹfHGg nhqWJBLLxxàng lagUkvaWkmu chùqWJBLLxxi gUkvaWkmcho qWJBLLxxtôi. TfHGgôi đqWJBLLxxột nqWJBLLxxhiên fHGgcảm thấgUkvaWkmy rfHGgất fHGgbi fHGgai, sgUkvaWkmống qWJBLLxxmũi cgUkvaWkmay cqWJBLLxxay, nqWJBLLxxước mgUkvaWkmắt trgUkvaWkmào fHGgra kfHGghóe mi.

Bàn gUkvaWkmtay anqWJBLLxxh gUkvaWkmta đangUkvaWkmg fHGgdi cgUkvaWkmhuyển trêgUkvaWkmn nfHGggười tgUkvaWkmôi lậfHGgp tứcgUkvaWkm qWJBLLxxdừng lại.

Sau gUkvaWkmđó, ngưgUkvaWkmời tfHGgôi ngUkvaWkmhẹ bẫqWJBLLxxng, tôigUkvaWkm bịgUkvaWkm qWJBLLxxMục HqWJBLLxxuyền bếfHGg lênfHGg. TôqWJBLLxxi khqWJBLLxxông muốnqWJBLLxx đểfHGg fHGgý đếgUkvaWkmn afHGgnh tfHGga, trfHGgong đầuqWJBLLxx lfHGgặp đigUkvaWkm lặpfHGg lạigUkvaWkm hìnhgUkvaWkm ảngUkvaWkmh kifHGgnh khủngUkvaWkmg vừagUkvaWkm rồiqWJBLLxx. TqWJBLLxxôi cảmfHGg thấyqWJBLLxx rấtgUkvaWkm tủigUkvaWkm nhục,qWJBLLxx từgUkvaWkmng giọtgUkvaWkm từgUkvaWkmng qWJBLLxxgiọt nướcgUkvaWkm mắtgUkvaWkm chgUkvaWkmảy xuống.gUkvaWkm gUkvaWkmTôi thgUkvaWkmậm cqWJBLLxxhí ògUkvaWkma qWJBLLxxkhóc nứcqWJBLLxx nở.

Mục HuyềfHGgn sqWJBLLxxiết cfHGghặt đôifHGg cáfHGgnh taqWJBLLxxy đfHGgang bếfHGg tfHGgôi, qWJBLLxxgiọng gUkvaWkmnói dịugUkvaWkm dànqWJBLLxxg fHGgcủa qWJBLLxxanh tfHGga vanqWJBLLxxg qWJBLLxxlên fHGgbên tagUkvaWkmi tôfHGgi: “TôifHGg xfHGgin lỗfHGgi, DgUkvaWkmao, gUkvaWkmtôi fHGgxin lỗi.”

Tôi fHGgngây raqWJBLLxx, anqWJBLLxxh gUkvaWkmta đangfHGg xiqWJBLLxxn qWJBLLxxlỗi tôi?

“Tôi sẽfHGg giếtqWJBLLxx chếtgUkvaWkm KhảiqWJBLLxx ÁqWJBLLxx. fHGgSuýt nữaqWJBLLxx fHGgmất em..qWJBLLxx. ChuyệnfHGg ngUkvaWkmày sẽgUkvaWkm kfHGghông bqWJBLLxxao giờgUkvaWkm gUkvaWkmxảy fHGgra nữa.”

Ngữ khqWJBLLxxí củgUkvaWkma afHGgnh tgUkvaWkma dịgUkvaWkmu dànfHGgg đếngUkvaWkm mứcgUkvaWkm khôqWJBLLxxng gUkvaWkmthể hìnhqWJBLLxx dqWJBLLxxung ngUkvaWkmổi. TôigUkvaWkm qWJBLLxxbỗng fHGgcó mgUkvaWkmột cfHGgảm gqWJBLLxxiác bfHGgất lựcqWJBLLxx chgUkvaWkmưa từnggUkvaWkm thấy.qWJBLLxx TôifHGg nằmgUkvaWkm qWJBLLxxim trongUkvaWkmg lòngUkvaWkmg anfHGgh tafHGg, khôqWJBLLxxng khfHGgóc, fHGgkhông đgUkvaWkmộng đậy,fHGg cqWJBLLxxũng khqWJBLLxxông lênqWJBLLxx tiếng.

Mục HugUkvaWkmyền nqWJBLLxxgồi xqWJBLLxxuống đấqWJBLLxxt, đặtqWJBLLxx tôgUkvaWkmi ngồigUkvaWkm lgUkvaWkmên đùifHGg afHGgnh tgUkvaWkma. gUkvaWkmAnh tgUkvaWkma áfHGgp mgUkvaWkmá vfHGgào mặtgUkvaWkm tôi,qWJBLLxx sagUkvaWkmu gUkvaWkmđó hfHGgôn điqWJBLLxx nướqWJBLLxxc mắtqWJBLLxx củaqWJBLLxx tôi.

“Hết khócgUkvaWkm rồi?”

Tư thếqWJBLLxx thângUkvaWkm mậtgUkvaWkm khiqWJBLLxxến tôifHGg khôfHGgng được tự nqWJBLLxxhiên. qWJBLLxxTôi mugUkvaWkmốn qufHGgay đgUkvaWkmầu fHGgđi chỗfHGg khác,gUkvaWkm nfHGghưng qWJBLLxxbị qWJBLLxxMục HuyềfHGgn giữqWJBLLxx cằm,fHGg khônqWJBLLxxg thểqWJBLLxx fHGgnhúc nhích.

“Dao, gUkvaWkmtôi gUkvaWkmđã nhgUkvaWkmìn fHGgthấy fHGgvết thươnqWJBLLxxg cfHGgủa gUkvaWkmKhải qWJBLLxxÁ, tôgUkvaWkmi cũngUkvaWkmg biếgUkvaWkmt gUkvaWkmem vgUkvaWkmì tfHGgôi mạgUkvaWkmo higUkvaWkmểm fHGgném bom.”qWJBLLxx MụqWJBLLxxc HuyềnqWJBLLxx nqWJBLLxxhìn qWJBLLxxtôi chăqWJBLLxxm cqWJBLLxxhú: “EmqWJBLLxx trugUkvaWkmng trigUkvaWkmnh nhưgUkvaWkm vqWJBLLxxậy, vfHGgới tưgUkvaWkm cfHGgách mộqWJBLLxxt qWJBLLxxngười chồfHGgng, tgUkvaWkmôi gUkvaWkmsẽ bùgUkvaWkm đắpgUkvaWkm chgUkvaWkmo egUkvaWkmm gấpqWJBLLxx bội.”

Trung trinh?

Anh gUkvaWkmta tưởnggUkvaWkm tôiqWJBLLxx gUkvaWkmchống lạiqWJBLLxx KhảqWJBLLxxi ÁgUkvaWkm fHGglà vfHGgì agUkvaWkmnh ta?

Bởi gUkvaWkmvì fHGgtôi phóngqWJBLLxx gUkvaWkmtên lửfHGga ngăfHGgn chgUkvaWkmặn qWJBLLxxviện biqWJBLLxxnh củaqWJBLLxx KhgUkvaWkmải fHGgÁ nênfHGg angUkvaWkmh gUkvaWkmta hiểugUkvaWkm nhầm?

Thảo nàofHGg trưfHGgớc đógUkvaWkm gUkvaWkmtâm trạfHGgng cfHGgủa MụqWJBLLxxc qWJBLLxxHuyền cfHGgó fHGgvẻ rgUkvaWkmất tốt.qWJBLLxx CgUkvaWkmhả trágUkvaWkmch angUkvaWkmh fHGgta đgUkvaWkmề xuqWJBLLxxất ‘fHGgthân mậtgUkvaWkm trướcfHGg thqWJBLLxxời hạgUkvaWkmn’. gUkvaWkmAnh tgUkvaWkma hfHGgôn tôiqWJBLLxx lâuqWJBLLxx nhgUkvaWkmư vậy,gUkvaWkm làfHGg qWJBLLxxbởi vgUkvaWkmì agUkvaWkmnh qWJBLLxxta fHGgcho fHGgrằng gUkvaWkmtôi tqWJBLLxxhích anfHGgh ta?

Nhưng agUkvaWkmnh tgUkvaWkma khgUkvaWkmông bậfHGgn qWJBLLxxtâm đếfHGgn gUkvaWkmvấn đềgUkvaWkm tìnhgUkvaWkm qWJBLLxxcảm cgUkvaWkmơ mà?

Dù gUkvaWkmanh qWJBLLxxta nghĩqWJBLLxx thfHGgế qWJBLLxxnào, sfHGgự hiểufHGg nqWJBLLxxhầm nàyqWJBLLxx cqWJBLLxxó gUkvaWkmvẻ rấqWJBLLxxt gUkvaWkmnghiêm trọqWJBLLxxng. NhưnfHGgg nhfHGgìn ángUkvaWkmh mgUkvaWkmắt nóngfHGg bỏqWJBLLxxng fHGgcủa anfHGgh tfHGga, gUkvaWkmnghĩ gUkvaWkmđến chuyqWJBLLxxện qWJBLLxxvừa rqWJBLLxxồi afHGgnh gUkvaWkmta khổfHGg sqWJBLLxxở đègUkvaWkm nén..gUkvaWkm. TqWJBLLxxôi khôgUkvaWkmng qWJBLLxxbiết nfHGgên qWJBLLxxgiải qWJBLLxxthích nhưgUkvaWkm thfHGgế nào.

“Ngoài ra.”fHGg qWJBLLxxMục HuyềgUkvaWkmn nógUkvaWkmi tfHGgiếp: “LầnfHGg ngUkvaWkmày fHGglà ngoàfHGgi fHGgý gUkvaWkmmuốn. DqWJBLLxxù sao..fHGg. cũfHGgng bqWJBLLxxốn năqWJBLLxxm rồi.”

Tôi hơigUkvaWkm nggUkvaWkmượng fHGgngùng. TấtqWJBLLxx nhiêgUkvaWkmn qWJBLLxxtôi hgUkvaWkmiểu qWJBLLxxý gUkvaWkmanh taqWJBLLxx. gUkvaWkmAnh fHGgta mufHGgốn nóifHGg, sagUkvaWkmu lầnfHGg fHGgđầu tqWJBLLxxiên vàoqWJBLLxx bgUkvaWkmốn nămgUkvaWkm trước,qWJBLLxx anfHGgh qWJBLLxxta pqWJBLLxxhải kigUkvaWkmềm chếfHGg qfHGguá lâuqWJBLLxx, nêfHGgn lầgUkvaWkmn nàgUkvaWkmy mfHGgới thàqWJBLLxxnh fHGgra nhưqWJBLLxx vậy.

“Anh khfHGgông qWJBLLxxcần giảqWJBLLxxi tfHGghích vgUkvaWkmới tfHGgôi chugUkvaWkmyện này...”

Đúng lúcqWJBLLxx đó,fHGg bênqWJBLLxx gUkvaWkmngoài vagUkvaWkmng lqWJBLLxxên giọnggUkvaWkm gUkvaWkmnói củgUkvaWkma MfHGgạc LâfHGgm, fHGgcắt ngangUkvaWkmg lờqWJBLLxxi tôi.

“Khụ, khfHGgụ... điệngUkvaWkm gUkvaWkmhạ, fHGgrất xqWJBLLxxin lqWJBLLxxỗi đãgUkvaWkm quqWJBLLxxấy rầygUkvaWkm ngàigUkvaWkm vàqWJBLLxx tgUkvaWkmiểu tqWJBLLxxhư. HqWJBLLxxoàng đếfHGg bfHGgệ hạqWJBLLxx tgUkvaWkmriệu kiếqWJBLLxxn điệqWJBLLxxn hfHGgạ gấpfHGg.” ĐfHGgây gUkvaWkmlà lqWJBLLxxần đầuqWJBLLxx tiqWJBLLxxên tôfHGgi nqWJBLLxxghe cófHGg ngườiqWJBLLxx gọigUkvaWkm MụqWJBLLxxc HuyềnqWJBLLxx lgUkvaWkmà ‘đfHGgiện hạ’.

Thần sfHGgắc MụcgUkvaWkm HuyfHGgền trởfHGg fHGgnên gUkvaWkmnghiêm nghị,fHGg qWJBLLxxanh tfHGga gUkvaWkmbế tfHGgôi đứngfHGg dậy.