You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thLHzWể dừngGdg7 lại

“Nếu ewiqBm đồngwiqB dZCeý dZCethân mậtdZCe Gdg7trước thờidZCe hạn,dZCe tôidZCe cówiqB thểLHzW Gdg7bắt đwiqBầu nLHzWgay lậpe8wm tức.”

Nói xondZCeg câuwiqB nàe8wmy, MLHzWục HuyềwiqBn LHzWbắt đwiqBầu e8wmhôn cwiqBổ tôGdg7i. ĐầuGdg7 lưỡiwiqB nóne8wmg hổie8wm củadZCe wiqBanh e8wmta giốnLHzWg wiqBcái wiqBbàn chải,dZCe mae8wmng tLHzWheo wiqBtiếng nướdZCec Gdg7khẽ khàng,e8wm cdZCehải te8wmừng tấe8wmc dLHzWa wiqBcủa tôi.

Tôi cóLHzW cảe8wmm giáLHzWc bịdZCe Gdg7điện giậdZCet. TrondZCeg ndZCegười Gdg7tôi nhưe8wm xue8wmất hiệLHzWn me8wmột cowiqBn rắnwiqB nước,LHzW bGdg7ò từGdg7 lỗdZCe tawiqBi lêne8wm nwiqBão, saLHzWu đLHzWó lạiGdg7 quadZCey đầGdg7u LHzWbò xuốe8wmng dướidZCe, dZCeđâm LHzWvào mộtwiqB nơidZCe nLHzWào đóGdg7 đãwiqB dZCecăng lêdZCen cdZCeủa tôie8wm, khiếne8wm ne8wmơi đóe8wm kGdg7hông ngừe8wmng tiếLHzWt rGdg7a chấLHzWt dịche8wm ướGdg7t áe8wmt. dZCeSau đó,LHzW wiqBnó lLHzWại xuyêne8wm qudZCea sGdg7ống lưdZCeng vwiqBà hGdg7ai châdZCen tôGdg7i, Gdg7làm tLHzWoàn thâwiqBn tôiwiqB tGdg7ê liệt.

Tôi thGdg7ở hwiqBổn Gdg7hển, gầnLHzW nhGdg7ư e8wmthét lênLHzW: Gdg7“Tôi khônwiqBg đồngGdg7 e8wmý thâdZCen mậtGdg7 trdZCeước, LHzWanh cóLHzW e8wmthể kếe8wmt tdZCehúc rồi.”

Mục Huyềne8wm lậpwiqB tdZCeức dừGdg7ng lại,Gdg7 nLHzWgẩng đầuGdg7 nhìGdg7n tôidZCe. Đếne8wm lúcdZCe nàLHzWy LHzWtôi mớiLHzW chúGdg7 LHzWý, LHzWcó lẽdZCe e8wmdo vừawiqB re8wmồi hôwiqBn qGdg7uá e8wmlâu vàLHzW LHzWquá dwiqBùng sdZCeức nêe8wmn dZCemôi ae8wmnh LHzWta sưngLHzW me8wmọng, bờe8wm e8wmmôi wiqBtrên dZCecòn Gdg7bị sứwiqBt. LHzWÁnh mắGdg7t aLHzWnh te8wma mờwiqB mịtGdg7, wiqBđồng e8wmtử đeGdg7n nGdg7hánh ndZCehư bdZCeị pdZCehủ dZCemột lớpdZCe swiqBương LHzWmỏng. LHzWTrong đầuwiqB tôdZCei tựGdg7 nhiêne8wm e8wmbật LHzWra tdZCeừ LHzW‘ý loạnLHzW tGdg7ình mê’.

“Tôi mGdg7uốn nói...e8wm” TôiwiqB câne8wm nhắce8wm từGdg7 ngữ:Gdg7 “BâywiqB giờLHzW tôiwiqB vẫne8wm chưwiqBa muốn.”

Ánh mắtwiqB MụcdZCe Huye8wmền cuốiLHzW cùdZCeng cũnGdg7g tỉdZCenh te8wmáo mộe8wmt cdZCehút, awiqBnh e8wmta dádZCen mắtGdg7 vàdZCeo te8wmôi: “Được.”

Giọng nwiqBói củawiqB dZCeanh tdZCea vẫne8wm khànGdg7 khàGdg7n, be8wmộ pdZCehận nàLHzWo đóe8wm tìe8wm trLHzWên bụe8wmng LHzWtôi vLHzWẫn cươnwiqBg cứnLHzWg, nhưe8wmng dZCetôi te8wmhở phàowiqB nhe8wmẹ LHzWnhõm, bởiLHzW ve8wmì tôie8wm bGdg7iết aLHzWnh wiqBta sLHzWẽ khwiqBông nuốwiqBt lời.

***

Như tôe8wmi dựwiqB đoáne8wm, dZCeMục dZCeHuyền quảe8wm nGdg7hiên chốngdZCe tLHzWay xuốLHzWng e8wmsàn, lậdZCet ngườiwiqB dZCengồi sanwiqBg mdZCeột bên.Gdg7 TLHzWôi cũdZCeng LHzWngồi dậy,LHzW lúe8wmc dZCenày tôdZCei mGdg7ới pGdg7hát hiLHzWện, quầnGdg7 áwiqBo vũGdg7 trụ,e8wm áoLHzW khGdg7oác qe8wmuân phụdZCec vLHzWà vGdg7áy củaGdg7 tôidZCe đãe8wm bịe8wm Me8wmục Huyềne8wm tdZCeốc lêne8wm ngựcLHzW LHzWtừ bLHzWao giờ,LHzW đểdZCe Gdg7lộ dZCemột mảngwiqB xuânLHzW quang.

Tôi vLHzWội vànwiqBg kéoe8wm váyLHzW Gdg7và Gdg7cài cwiqBúc áoLHzW khoáGdg7c. MdZCeục e8wmHuyền Gdg7cởi bGdg7ộ đồGdg7 LHzWdu hànhdZCe LHzWvũ trụe8wm, bêndZCe trone8wmg anwiqBh Gdg7ta chỉdZCe mặcLHzW mộtGdg7 cLHzWhiếc áGdg7o sơwiqB mLHzWi wiqBmàu xwiqBám nhLHzWạt vàwiqB quầndZCe dàLHzWi. TôGdg7i tưởne8wmg đãdZCe đếndZCe Gdg7lúc rờiGdg7 e8wmkhỏi máe8wmy bayGdg7, nàowiqB e8wmngờ andZCeh tLHzWa gLHzWiơ wiqBtay wiqBôm wiqBvai LHzWtôi, đầLHzWu dZCengả wiqBvề phíae8wm tôi.dZCe LHzWSau đó,e8wm anwiqBh LHzWta ve8wmùi mặwiqBt vàLHzWo máwiqBi tówiqBc dàwiqBi củae8wm tôi.

“Khải ÁLHzW hôLHzWn eGdg7m phảidZCe không?”e8wm TdZCehanh e8wmâm trGdg7ầm thấpLHzW dGdg7ịu dàne8wmg độtGdg7 ngộtdZCe vLHzWang lwiqBên, khônwiqBg mộtGdg7 chúGdg7t nộdZCe khí.

Nhưng bâdZCey giờe8wm wiqBtôi dZCeđã wiqBhơi hLHzWiểu wiqBMục HuyềnwiqB. dZCeAnh tdZCea wiqBtỏ thwiqBái độe8wm dZCebình tLHzWĩnh e8wmkhông LHzWcó Gdg7nghĩa ae8wmnh tLHzWa khôngwiqB te8wmức giận.wiqB wiqBTôi ghdZCeét kiLHzWểu chwiqBất vấGdg7n nàyLHzW nênGdg7 thLHzWản nhLHzWiên thdZCeừa nhận:e8wm “Ừ,dZCe đúngdZCe le8wmà hắne8wm LHzWđã LHzWhôn tdZCeôi. SLHzWao ae8wmnh biết?”

Bàn taGdg7y đặtLHzW tre8wmên vwiqBai tôiwiqB bỗLHzWng wiqBsiết chặt.

“Tôi wiqBngửi thấy.dZCe” Mụce8wm Huyềe8wmn từLHzW tốnwiqB Gdg7trả lời.

Tôi bấtdZCe cdZCehợt hiểuwiqB dZCera, wiqBthảo nwiqBào lúcLHzW mớiwiqB bắtLHzW đầuGdg7 hdZCeôn twiqBôi, sắce8wm mặdZCet LHzWanh tLHzWa bwiqBỗng de8wmưng thadZCey đổiwiqB. HwiqBóa re8wma andZCeh tGdg7a ngLHzWửi thấLHzWy wiqBmùi củwiqBa Khảie8wm wiqBÁ troe8wmng miệnwiqBg tôi.

“Mấy lần?”wiqB wiqBMục HuLHzWyền hỏiLHzW tiếp.

“Gì cơ?LHzW” TôiGdg7 nLHzWhất thờLHzWi khe8wmông hdZCeiểu ý.

Mục LHzWHuyền tre8wmầm mặcwiqB dZCetrong giâyLHzW láwiqBt. SLHzWau đóLHzW dZCeanh wiqBta ôe8wmm LHzWeo tôi,LHzW xGdg7oay ngườiLHzW tôiwiqB đốdZCei Gdg7diện e8wmanh taGdg7, ánGdg7h me8wmắt wiqBsắc bénGdg7 nhGdg7ìn wiqBtôi chGdg7ằm chằmGdg7: wiqB“Hắn hôwiqBn eLHzWm mấywiqB lwiqBần?” dZCeNgữ khíwiqB cóLHzW pwiqBhần đanGdg7h lại.

Anh tdZCea khôdZCeng trwiqBuy vấe8wmn wiqBthì khôe8wmng saoGdg7. dZCeVừa nhắcwiqB tớe8wmi, tôidZCe liềwiqBn nhGdg7ớ đếnwiqB chGdg7uyện Gdg7suýt nữawiqB bịdZCe Khảe8wmi ÁLHzW ce8wmưỡng bức.e8wm Te8wmôi thậGdg7t sựwiqB khwiqBông muốe8wmn hồie8wm tưGdg7ởng lạiLHzW sựe8wm việcGdg7 đó.dZCe NếuLHzW khônGdg7g phwiqBải tôGdg7i wiqBnhanh tdZCerí, Gdg7có lLHzWẽ e8wmbây giờe8wm e8wmtôi ne8wmhư mộtwiqB dZCebãi e8wmbùn wiqBnhão nằmwiqB dưe8wmới thânwiqB ngưwiqBời đànLHzW ôe8wmng wiqBkhác. TấtGdg7 cảdZCe ne8wmhững chuyệdZCen dZCenày đềe8wmu LHzWdo MGdg7ục HuyềwiqBn wiqBban choe8wm. VậyGdg7 màdZCe Gdg7bây giờe8wm, Gdg7anh Gdg7ta còndZCe chLHzWất dZCevấn LHzWtôi bịe8wm KhwiqBải wiqBÁ hôdZCen mấyLHzW lầdZCen? dZCeTrong e8wmquan niệmdZCe e8wmcủa andZCeh tLHzWa, LHzWdục vọGdg7ng cdZCehiếm hữuLHzW quGdg7an trọnLHzWg hGdg7ơn ce8wmảm LHzWnhận củae8wm LHzWtôi, wiqBdanh Gdg7dự e8wmcủa tôidZCe hawiqBy sao?

Trong lGdg7òng dZCetôi bốcGdg7 Gdg7lên mộwiqBt wiqBngọn lửa.

“Anh mGdg7uốn hỏiGdg7 dZCeở ce8wmhỗ ndZCeào?” dZCeTôi trừnge8wm mắtLHzW vớidZCe MụwiqBc Huyền.

Anh twiqBa nLHzWgây LHzWngười, thầnLHzW sắe8wmc bỗLHzWng tGdg7rở nênGdg7 Gdg7u ám.

“Anh hỏe8wmi mấyLHzW lầndZCe, làe8wm Gdg7chỉ miệngLHzW, cLHzWổ hLHzWay tadZCey?” TGdg7ôi wiqBtừ tdZCeốn hỏLHzWi tiếp.

Cả ngườidZCe LHzWMục HuyềLHzWn hóadZCe Gdg7đá tronwiqBg giwiqBây lát.

Từ gưGdg7ơng mặtLHzW đếne8wm te8wmhân thểLHzW, tLHzWừ áLHzWnh mwiqBắt đếe8wmn hdZCeô hấpe8wm LHzWcủa aGdg7nh Gdg7ta phdZCeảng phLHzWất ngưne8wmg trệ.

“Tôi mLHzWệt rLHzWồi, tôiwiqB me8wmuốn vềLHzW nghỉwiqB ngơi.Gdg7” wiqBTôi đẩywiqB wiqBngười MụcdZCe HuLHzWyền rồiLHzW đGdg7ứng dwiqBậy. AdZCenh tdZCea vGdg7ẫn ngdZCeồi bấwiqBt Gdg7động mộtLHzW chỗ.wiqB TôdZCei biếtLHzW lờdZCei nwiqBói Gdg7vừa rồGdg7i củawiqB wiqBtôi cLHzWó sứLHzWc wiqBsát dZCethương rấtGdg7 lớn.LHzW ChứngLHzW kiếnLHzW pLHzWhản ứnwiqBg cwiqBủa MụcdZCe Gdg7Huyền, tôLHzWi wiqBcảm thấLHzWy vôe8wm cLHzWùng Gdg7sảng khoái.

Tôi cwiqBhỉnh lạe8wmi gấudZCe váy,dZCe đe8wmặt LHzWtay lêndZCe tLHzWay nắmLHzW cửadZCe khoang.

Mục Hue8wmyền độwiqBt nhiêe8wmn wiqBgọi lớnGdg7 tie8wmếng: “wiqBMạc PwiqBhổ, lậe8wmp tLHzWức dZCeđem tấe8wmt cảwiqB tàLHzWi liệdZCeu twiqBrong phònLHzWg chỉGdg7 hue8wmy cwiqBủa KLHzWhải dZCeÁ đếnGdg7 đâe8wmy.” NgừdZCeng mộtLHzW Gdg7giây, awiqBnh Gdg7ta nówiqBi tiếp:e8wm “BaodZCe gồmLHzW cảLHzW cameGdg7ra thwiqBeo dõi.”

“Vâng LHzWạ.” TLHzWhanh âmLHzW MạcdZCe PLHzWhổ Gdg7cách rấtLHzW xa.

Tôi ge8wmiật mình.wiqB NếuwiqB xeLHzWm hìLHzWnh ảdZCenh đówiqB, Mụce8wm HuyềnLHzW sẽGdg7 chứLHzWng kiếnGdg7 ce8wmảnh tôiGdg7 suLHzWýt bịLHzW KhảiwiqB ÁLHzW cưỡngdZCe bGdg7ức? NdZCehớ đếnwiqB lờdZCei dZCecủa KwiqBhải Á,LHzW tôLHzWi thậtwiqB sựLHzW dZCesợ ae8wmnh Gdg7ta nổiLHzW điênLHzW rGdg7ồi dZCegây thươngLHzW tổGdg7n dZCecho tôi.Gdg7 MLHzWau Gdg7rời khwiqBỏi Gdg7không giGdg7an kíne8wm mwiqBít nGdg7ày mớGdg7i LHzWlà thượe8wmng sGdg7ách. NghĩLHzW đếnwiqB đâdZCey, twiqBôi Gdg7dùng dZCesức ve8wmặn tawiqBy nắLHzWm cửa.

Cánh cửaLHzW khôGdg7ng e8wmhề nhe8wmúc nhích.

Tôi vẫne8wm e8wmchưa pwiqBhát giáe8wmc re8wma điềGdg7u bấtLHzW thườnge8wm, cwiqBhỉ ne8wmghĩ taLHzWy tôiwiqB khGdg7ông Gdg7đủ lLHzWực. Đae8wmng địnhdZCe wiqBthử lạwiqBi mộtdZCe dZCelần, tôe8wmi đGdg7ột dZCenhiên cGdg7ứng đờe8wm người.

Bởi vìGdg7 tôiGdg7 khôwiqBng thểwiqB độnge8wm e8wmđậy. Châe8wmn, e8wmtay vàe8wm toàwiqBn thâGdg7n LHzWtôi bịe8wm mwiqBột sLHzWức mạnhGdg7 wiqBvô hìLHzWnh tróie8wm chặt.

Mục HuyềdZCen LHzWlại dùLHzWng ‘sứcLHzW mạnhLHzW tinLHzWh thần’dZCe LHzWvới tôi!

Một tLHzWhân hìnhdZCe ấme8wm LHzWáp lặGdg7ng lẽwiqB ápGdg7 vàoLHzW sae8wmu lGdg7ưng tôi.e8wm wiqBEo độtwiqB ngộdZCet bLHzWị sdZCeiết che8wmặt, e8wmMục Hue8wmyền ômLHzW tôGdg7i, tựaGdg7 cằmLHzW vàodZCe tócGdg7 tôiLHzW, đwiqBôi bàe8wmn tae8wmy trắnge8wm nõne8wm bắte8wm đLHzWầu dZCecởi cúcwiqB Gdg7áo kwiqBhoác quâwiqBn phụLHzWc tGdg7rên e8wmngười tôi.

“Anh muốndZCe làmdZCe gLHzWì hả?”Gdg7 LờidZCe nLHzWói vừadZCe dứtwiqB, dZCeáo khoáGdg7c quânwiqB pLHzWhục đãLHzW re8wmơi xuốngdZCe wiqBsàn. Sae8wmu đódZCe, Mụce8wm HuyềnwiqB tiếe8wmp tụGdg7c cởie8wm LHzWcúc áLHzWo dZCeváy. KhGdg7i dZCechất liệudZCe vảiwiqB mềmwiqB mạiLHzW rờiGdg7 wiqBkhỏi thwiqBân thể,e8wm Gdg7đầu óLHzWc tGdg7ôi howiqBàn dZCetoàn trwiqBống rỗng.

“Anh khônGdg7g giLHzWữ chữe8wm tín.LHzW.. A...”

Cả ngườidZCe đwiqBột nhiêdZCen nhẹe8wm bẫGdg7ng, tGdg7ôi bịLHzW e8wmMục dZCeHuyền bếGdg7 lênGdg7 LHzWrồi đặtLHzW ndZCeằm xuốngwiqB wiqBsàn mdZCeáy bae8wmy. BêndZCe dưGdg7ới thâdZCen ldZCeà cdZCehất liệGdg7u vảidZCe mềwiqBm mại,dZCe adZCenh wiqBta đãe8wm trảie8wm áoe8wm khdZCeoác qGdg7uân phụcdZCe lLHzWàm e8wmđệm lGdg7ót cLHzWho tôdZCei. wiqBSau đe8wmó the8wmân hìLHzWnh cadZCeo lớnLHzW củLHzWa anwiqBh e8wmta Gdg7ập đến.

Không nóidZCe wiqBcũng cdZCeó tGdg7hể đLHzWoán chuyệndZCe sắpGdg7 diGdg7ễn wiqBra Gdg7với bwiqBản thân.LHzW TôwiqBi lậpe8wm LHzWtức nhwiqBớ đLHzWến buổiwiqB e8wmtối Gdg7bốn nămwiqB trướcdZCe, te8wmoàn thândZCe wiqBtôi buốtdZCe giá,LHzW tLHzWôi đawiqBu khổLHzW nhắe8wmm mắtwiqB. MặcGdg7 dùwiqB biwiqBết Gdg7tình huốngLHzW nàye8wm trướcLHzW swiqBau gìdZCe cũLHzWng xLHzWảy wiqBra nhưwiqBng tôe8wmi Gdg7vẫn wiqBcảm thấwiqBy nhụce8wm nhã.

Đột nhiên,LHzW mLHzWột luồe8wmng khíGdg7 nóngdZCe tdZCehổi vàoLHzW e8wmcổ tdZCeôi. wiqBSau đóLHzW, dZCemột e8wmthứ gLHzWì Gdg7đó, nhwiqBư e8wmcó nhdZCeư kdZCehông lướte8wm wiqBqua làe8wmn dwiqBa twiqBôi. KGdg7hông phảiLHzW wiqBmiệng Me8wmục LHzWHuyền, cũne8wmg khôngdZCe e8wmphải đầuwiqB ngLHzWón tGdg7ay củadZCe dZCeanh tLHzWa. TwiqBhứ nàLHzWy Gdg7mát lạGdg7nh, kdZCehiến tGdg7ôi be8wmuồn buồGdg7n, lựLHzWc đe8wmạo rấLHzWt nhẹ,e8wm khôngdZCe che8wmú e8wmý kỹdZCe sẽGdg7 e8wmkhông cảmGdg7 nwiqBhận thấy.

Chỉ tronLHzWg chGdg7ốc látwiqB, thGdg7ứ đówiqB ne8wmhẹ nhàne8wmg lLHzWướt từLHzW cổLHzW tôidZCe wiqBxuống dưới,e8wm tớiLHzW bộGdg7 ngựcdZCe, bụng,wiqB bênLHzW hôngGdg7 củadZCe tGdg7ôi. TôwiqBi nwiqBghe thấwiqBy MụcGdg7 HuyềdZCen hítwiqB mộwiqBt hơiGdg7 sâdZCeu. Đúne8wmg dZCelà wiqBrất e8wmkỳ qe8wmuái, tdZCeôi lie8wmền mLHzWở wiqBmắt, saLHzWu Gdg7đó e8wmhóa đá.

Mục HLHzWuyền e8wmđang... dZCengửi thâLHzWn thểwiqB tôi?

Anh wiqBta lộtdZCe sạchwiqB đồGdg7 te8wmrên ngườLHzWi tôi,dZCe chdZCeỉ LHzWđể lạidZCe mỗie8wm wiqBbộ que8wmần áe8wmo lóte8wm. SawiqBu LHzWđó, awiqBnh te8wma dwiqBùng wiqBmũi ngửwiqBi từe8wmng tấdZCec ddZCea củadZCe tôie8wm. Te8wmhứ LHzWvừa wiqBchạm nhẹe8wm vàLHzWo làne8wm ddZCea e8wmtôi chGdg7ính làwiqB đGdg7ầu mũiLHzW mátLHzW lLHzWạnh wiqBcủa andZCeh ta.

Tôi bỗngwiqB he8wmiểu rwiqBa mdZCeọi chuyện.

“Anh muốne8wm ngửdZCei xLHzWem, KhwiqBải ÁGdg7 đãe8wm độnLHzWg đếnGdg7 che8wmỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi LHzWthở wiqBphào wiqBnhẹ nhõm,Gdg7 LHzWthì Gdg7ra e8wmkhông pLHzWhải aLHzWnh wiqBta cdZCeó Gdg7ý làLHzWm dZCetrái dZCelời ce8wmam kết.

“Vậy dZCeanh Gdg7đừng dùwiqBng ‘sứcLHzW mạnwiqBh tinLHzWh thần’Gdg7 trGdg7ói wiqBtôi nữa.”

Mục HLHzWuyền chdZCeẳng wiqBlên te8wmiếng cũGdg7ng khônwiqBg hwiqBề cdZCeó e8wmbất cwiqBứ cửwiqB độngLHzW nàdZCeo, nhưngwiqB khwiqBi tôie8wm thGdg7ử độngLHzW đwiqBậy châLHzWn dZCetay, tôdZCei me8wmới hiệndZCe tGdg7hân te8wmhể e8wmđã trởLHzW lạidZCe bìndZCeh thường.

Sau kLHzWhi biếte8wm MụcdZCe Huyềe8wmn cdZCehỉ muốndZCe ngửidZCe ngườiGdg7 tôiwiqB, tôiwiqB kGdg7hông khángdZCe cựLHzW, e8wmcũng kwiqBhông dáLHzWm nóGdg7i mộtdZCe lờidZCe kíce8wmh dZCethích ae8wmnh tadZCe. NhLHzWưng nhGdg7ìn ngườLHzWi đàndZCe e8wmông Gdg7cao dZCelớn nLHzWằm wiqBbò e8wmtrên ngwiqBười tôe8wmi hítLHzW hídZCet ngửdZCei ngửi,e8wm Gdg7tôi tLHzWhật sựwiqB ce8wmảm LHzWthấy ve8wmừa dZCekỳ quáiGdg7 vừwiqBa ngLHzWứa ngáy.

Mục Huyềne8wm bấtLHzW chợtGdg7 Gdg7dừng độnge8wm te8wmác, ngLHzWẩng đầuGdg7 nhìGdg7n tôi.

Tôi ngLHzWây người.

Bởi vìwiqB ánhe8wm mắLHzWt awiqBnh tLHzWa hếGdg7t sứcGdg7 dZCeu tối.Gdg7 GươngLHzW me8wmặt vốnLHzW trắngLHzW dZCenõn dZCeđỏ wiqBbừng bừwiqBng nhưLHzW ngọGdg7n lửae8wm, Gdg7đến vàwiqBnh tdZCeai aGdg7nh tGdg7a e8wmcũng đwiqBỏ ửng.

Xong đờie8wm rồiwiqB. MụLHzWc HuLHzWyền trướcLHzW đódZCe đe8wmã cóe8wm twiqBhể đwiqBè nénwiqB dụGdg7c vGdg7ọng, sGdg7au wiqBkhi e8wmngửi mộtLHzW lượt,dZCe aGdg7nh e8wmta từwiqB vGdg7ô dZCetâm chuGdg7yển thàLHzWnh dZCecó tâm từ&ndZCebsp;lúc nàLHzWo khône8wmg hay.

Tôi e8wmvội e8wmkéo wiqBvạt áoe8wm quGdg7ân phLHzWục rGdg7ồi càe8wmi cúcLHzW. Nhưe8wmng mớie8wm càie8wm hdZCeai cúce8wm, dZCetôi đGdg7ột nhiGdg7ên nwiqBghe thGdg7ấy tiếngwiqB loạGdg7t xoạtwiqB. KhóGdg7e mắtGdg7 liếcdZCe mộwiqBt cáGdg7i, wiqBbắt gặpLHzW e8wmMục HudZCeyền đwiqBang giơLHzW tae8wmy kéoLHzW khóadZCe quần.

Toàn LHzWthân tLHzWôi ruGdg7n wiqBlên, độngLHzW táGdg7c LHzWtay wiqBcàng nhGdg7anh hơn.wiqB TuGdg7y nhiêndZCe, cúcLHzW thLHzWứ dZCeba vdZCeẫn cdZCehưa ce8wmài xongdZCe, tôidZCe LHzWlại liếce8wm thwiqBấy wiqBmột wiqBthứ cựcwiqB LHzWlớn nhe8wmảy wiqBra khỏiLHzW quầe8wmn dLHzWài. MộtLHzW bàndZCe wiqBtay trắngGdg7 nõLHzWn nắe8wmm chặdZCet wiqBlấy nwiqBó. MặtdZCe te8wmôi nónLHzWg dZCeran, lẽLHzW nwiqBào ae8wmnh tdZCea địnLHzWh ‘ldZCeau súng’wiqB nGdg7gay wiqBtrước mặte8wm tôi?Gdg7 GhêdZCe quá!

Nhưng tôiGdg7 đãdZCe nwiqBhầm to!

Bởi vìLHzW ởGdg7 giwiqBây tie8wmếp thwiqBeo, MụcLHzW HuyLHzWền giơLHzW wiqBbàn tawiqBy bẩndZCe LHzWthỉu wiqBvề wiqBphía tGdg7ôi, túe8wmm e8wmlấy tLHzWay LHzWtôi vớidZCe mộtdZCe se8wmức e8wmmạnh kine8wmh hồn.

Tôi trợnLHzW mắtwiqB wiqBhá mồmGdg7, quênLHzW e8wmcả wiqBla e8wmhét, dZCecũng khône8wmg kdZCeịp cówiqB bấte8wm e8wmcứ he8wmành Gdg7động phảne8wm e8wmkháng LHzWnào, cwiqBhỉ mdZCeở tdZCeo me8wmắt nhìdZCen bàdZCen tLHzWay củaGdg7 tôLHzWi bịwiqB ấnwiqB lênwiqB LHzWtrên đó.

Xúc cảmGdg7 dướie8wm lònge8wm bàndZCe twiqBay nónge8wm LHzWbỏng, hdZCeơi e8wmgiật giwiqBật. Te8wmoàn thâwiqBn MụcGdg7 HuyềLHzWn cwiqBũng rGdg7un e8wmlên, e8wmanh Gdg7ta khwiqBông tdZCehể kiềmGdg7 Gdg7chế pháte8wm e8wmra tiếngLHzW LHzWrên khẽ.

Tôi re8wma sứcGdg7 rụtGdg7 Gdg7tay vềe8wm, nhLHzWưng LHzWbàn taLHzWy aGdg7nh dZCeta giốe8wmng mộtGdg7 ge8wmọng kGdg7ìm sắt,dZCe épdZCe tôwiqBi xòdZCee wiqBnăm ngódZCen tae8wmy e8wmrồi nắme8wm chặtGdg7 twiqBhứ đó.wiqB TôiLHzW Gdg7tất nhiêndZCe hiLHzWểu Gdg7anh LHzWta wiqBmuốn e8wmtôi làwiqBm gìLHzW, tronwiqBg lònLHzWg vừadZCe Gdg7khó chwiqBịu vdZCeừa đaGdg7u khổGdg7. Làme8wm wiqBtheo yGdg7êu cầuLHzW LHzWcủa anLHzWh tdZCea, qudZCeả tGdg7hực vGdg7ượt quáe8wm sứcGdg7 wiqBchịu đựngLHzW Gdg7của tôi.e8wm Ce8wmòn nếuwiqB kdZCehông làdZCem, nGdg7hỡ wiqBanh tLHzWa khe8wmông nhịndZCe đượLHzWc, ‘bắne8wm súngwiqB thật’dZCe te8wmhì tôidZCe pe8wmhải le8wmàm sao?

Trong LHzWlúc tôdZCei e8wmđang lưỡngGdg7 LHzWlự, dZCeMục HuyềnwiqB e8wmđột nhwiqBiên đGdg7ẩy tôe8wmi nằme8wm xudZCeống đấtdZCe, bàne8wm tawiqBy đandZCeg nwiqBắm tGdg7ay tLHzWôi đồngGdg7 LHzWthời be8wmuông lỏng.LHzW SawiqBu LHzWđó, wiqBanh tdZCea nằGdg7m e8wmúp sLHzWấp lêne8wm nGdg7gười LHzWtôi, thứdZCe cưdZCeơng cứngdZCe wiqBcủa awiqBnh tdZCea chọcLHzW e8wmvào bụne8wmg tôi.

Tôi khiếwiqBp đảLHzWm, LHzWbất che8wmấp tấtdZCe ce8wmả he8wmét lêLHzWn: “TôiGdg7 wiqBmuốn dLHzWùng tawiqBy! LHzWDùng tay!”

Trước mắdZCet tốie8wm sầGdg7m, wiqBMục Huyềne8wm áGdg7p mdZCeặt hônLHzW tôe8wmi ngấue8wm nghiến.dZCe NwiqBụ hdZCeôn ne8wmày hLHzWung hãwiqBn dZCehơn dZCebất cứe8wm nLHzWụ he8wmôn LHzWnào khácwiqB. ĐầGdg7u Gdg7lưỡi cwiqBủa tôiLHzW bịe8wm Gdg7anh dZCemút đếnwiqB đawiqBu rát.

Trong ldZCeúc hôe8wmn nhawiqBu, tôie8wm wiqBvẫn cảmLHzW thấye8wm wiqBthứ Gdg7ở trêne8wm LHzWbụng te8wmôi cdZCeo rúLHzWt mộe8wmt cáiwiqB. SaGdg7u đódZCe mwiqBột dòGdg7ng duGdg7ng dZCedịch ưe8wmơn ướLHzWt khôGdg7ng ngừngdZCe phue8wmn lêwiqBn bụnGdg7g tôi.

Tôi howiqBàn toGdg7àn chếtGdg7 lặng.

Cùng lLHzWúc đó,LHzW MụGdg7c Gdg7Huyền dừne8wmg nụwiqB hGdg7ôn. AwiqBnh tGdg7a vLHzWùi mwiqBặt vwiqBào me8wmái tócwiqB dLHzWài LHzWbên vwiqBai tôwiqBi, tdZCehở wiqBhổn hển.

Tôi ngwiqBây ngốcwiqB Gdg7cúi xuốnwiqBg nhìe8wmn ‘đầe8wmu wiqBsúng’, thậmGdg7 chíwiqB e8wmvẫn cGdg7ó thểwiqB Gdg7cảm nhậnGdg7 thấywiqB dZCethứ đówiqB đe8wmang đwiqBộng đậywiqB trênGdg7 bụngwiqB wiqBtôi. Ve8wmài giâdZCey Gdg7sau, Mụce8wm LHzWHuyền chốwiqBng Gdg7tay ngồie8wm dậy.LHzW e8wmAnh tGdg7a cúidZCe đwiqBầu, tôie8wm cũngwiqB Gdg7thuận LHzWtheo áne8wmh mắtdZCe wiqBanh LHzWta nhìnGdg7 xuống.

‘Quái thú’dZCe củLHzWa dZCeMục HuyềwiqBn vẫnLHzW hếwiqBt sứcGdg7 LHzWto le8wmớn. CóGdg7 điều,dZCe nLHzWó dườngLHzW nhưe8wm mềdZCem đGdg7i wiqBkhông Gdg7ít. TrLHzWong Gdg7khi đóLHzW, dưe8wmới chândZCe ane8wmh tdZCea, trGdg7ên wiqBbụng e8wmtôi, đùiwiqB te8wmôi, quwiqBần lLHzWót củadZCe tôi,Gdg7 ce8wmhỗ nàLHzWo cũngwiqB cóLHzW chdZCeất dịchwiqB dZCemàu trGdg7ắng, rdZCeối twiqBinh rLHzWối mù.

Cho wiqBdù chúdZCeng tGdg7ôi từngdZCe trảGdg7i qGdg7ua mộtdZCe đLHzWêm, nLHzWhưng le8wmúc khôdZCeng cwiqBó đènwiqB se8wmáng, MụcLHzW HuyềnwiqB phdZCeóng đwiqBi đâuGdg7 tdZCeôi khôwiqBng hềdZCe he8wmay bLHzWiết. TôidZCe chưaGdg7 badZCeo gLHzWiờ chứdZCeng kiếnGdg7 cLHzWảnh tưLHzWợng LHzWnày. Vàe8wmo wiqBgiây phdZCeút đó,dZCe toàndZCe the8wmân Gdg7tôi cứngwiqB đờ,LHzW đầwiqBu wiqBóc trốe8wmng rỗng.

Mục HuLHzWyền trầmLHzW me8wmặc twiqBrong dZCegiây látLHzW rồiwiqB wiqBrút mLHzWột dZCechiếc khănwiqB mdZCeàu trắwiqBng tLHzWừ túiwiqB quần,Gdg7 bắLHzWt đầuwiqB nhẹGdg7 nhàngwiqB laLHzWu chLHzWùi chdZCeo tôe8wmi. LHzWTôi độe8wmt nhwiqBiên cảmwiqB thấye8wm rấtLHzW bdZCei aidZCe, sLHzWống me8wmũi e8wmcay cayLHzW, nướcGdg7 mLHzWắt tràowiqB re8wma khe8wmóe mi.

Bàn e8wmtay LHzWanh twiqBa đangLHzW dLHzWi chdZCeuyển tdZCerên ngdZCeười tôGdg7i lậpGdg7 LHzWtức dừngdZCe lại.

Sau đdZCeó, nge8wmười tôwiqBi nLHzWhẹ Gdg7bẫng, tôe8wmi bGdg7ị MụcwiqB wiqBHuyền bGdg7ế lêLHzWn. Tôie8wm dZCekhông mue8wmốn đe8wmể ýLHzW đếnwiqB anGdg7h tawiqB, wiqBtrong đầdZCeu lặpLHzW điLHzW lặpe8wm lạie8wm he8wmình ảnhe8wm LHzWkinh khủngLHzW vừawiqB rồi.Gdg7 TôdZCei cGdg7ảm thấye8wm rwiqBất LHzWtủi nhụwiqBc, từGdg7ng giọe8wmt từe8wmng LHzWgiọt nưLHzWớc mắtdZCe chảdZCey xGdg7uống. TwiqBôi thậme8wm cwiqBhí òe8wma wiqBkhóc e8wmnức nở.

Mục HuydZCeền wiqBsiết chặtLHzW đôie8wm cáne8wmh tae8wmy đangdZCe bếGdg7 LHzWtôi, giọnLHzWg nóGdg7i dịuwiqB dGdg7àng dZCecủa e8wmanh tdZCea vadZCeng ldZCeên dZCebên twiqBai tôGdg7i: “TôiGdg7 xidZCen lỗie8wm, Gdg7Dao, tôLHzWi xidZCen lỗi.”

Tôi ngâe8wmy rwiqBa, aLHzWnh wiqBta LHzWđang xLHzWin LHzWlỗi tôi?

“Tôi LHzWsẽ giếLHzWt dZCechết KhảiwiqB LHzWÁ. Gdg7Suýt nữaLHzW mấtLHzW LHzWem... ChuyệLHzWn nàe8wmy sLHzWẽ LHzWkhông LHzWbao gGdg7iờ xdZCeảy rwiqBa nữa.”

Ngữ wiqBkhí ce8wmủa anGdg7h te8wma dịLHzWu dàndZCeg đwiqBến me8wmức khônwiqBg te8wmhể hìGdg7nh duwiqBng e8wmnổi. Gdg7Tôi bỗe8wmng dZCecó Gdg7một cảme8wm giáGdg7c Gdg7bất wiqBlực chưaGdg7 từnge8wm thdZCeấy. TôidZCe nằmdZCe iGdg7m twiqBrong ldZCeòng wiqBanh tGdg7a, khLHzWông khóce8wm, khôngdZCe độnwiqBg đậy,dZCe cũngdZCe khôngdZCe lêGdg7n tiếng.

Mục dZCeHuyền ngồiLHzW wiqBxuống Gdg7đất, đặtdZCe tôie8wm ndZCegồi lLHzWên e8wmđùi ane8wmh tGdg7a. AnGdg7h tLHzWa ápLHzW mGdg7á dZCevào mặtwiqB wiqBtôi, saGdg7u đLHzWó hôe8wmn đwiqBi nướce8wm mắtLHzW dZCecủa tôi.

“Hết khócdZCe rồi?”

Tư thếwiqB thânLHzW mậtdZCe khiwiqBến tôiLHzW không đưwiqBợc tự nhiLHzWên. TôiGdg7 muốne8wm quadZCey đLHzWầu đwiqBi chỗe8wm kháLHzWc, nhưndZCeg bdZCeị Me8wmục HuwiqByền giữwiqB cằm,LHzW khGdg7ông the8wmể nhúcGdg7 nhích.

“Dao, twiqBôi đGdg7ã nLHzWhìn thấyLHzW vếtdZCe thươngGdg7 cdZCeủa KhảidZCe e8wmÁ, tôdZCei cũngGdg7 biwiqBết ewiqBm dZCevì tôiGdg7 mạoGdg7 e8wmhiểm néGdg7m bom.”LHzW dZCeMục HwiqBuyền nhìndZCe tôLHzWi LHzWchăm chúLHzW: “LHzWEm LHzWtrung trie8wmnh nhwiqBư vậydZCe, Gdg7với tưGdg7 cáLHzWch mộGdg7t ngLHzWười chồng,dZCe tôwiqBi Gdg7sẽ be8wmù Gdg7đắp chGdg7o wiqBem LHzWgấp bội.”

Trung trinh?

Anh LHzWta tưởndZCeg tLHzWôi chốngGdg7 Gdg7lại KhảiLHzW ÁGdg7 LHzWlà vìe8wm awiqBnh ta?

Bởi wiqBvì Gdg7tôi pwiqBhóng têGdg7n lửaLHzW ngănwiqB cdZCehặn việdZCen bGdg7inh củaGdg7 KhảLHzWi ÁGdg7 nênGdg7 anLHzWh Gdg7ta hiểdZCeu nhầm?

Thảo ndZCeào trướcdZCe đdZCeó tâmGdg7 LHzWtrạng cdZCeủa MwiqBục dZCeHuyền wiqBcó vẻwiqB rấwiqBt dZCetốt. wiqBChả dZCetrách LHzWanh dZCeta đwiqBề LHzWxuất ‘thLHzWân dZCemật trưdZCeớc LHzWthời hạe8wmn’. dZCeAnh te8wma hGdg7ôn tôidZCe lâue8wm nwiqBhư vậydZCe, lLHzWà wiqBbởi ve8wmì ae8wmnh tLHzWa chGdg7o LHzWrằng tôiGdg7 thíce8wmh anLHzWh ta?

Nhưng Gdg7anh e8wmta khônwiqBg be8wmận tâwiqBm đếnGdg7 vấLHzWn Gdg7đề tìnLHzWh cLHzWảm ce8wmơ mà?

Dù andZCeh twiqBa nghĩdZCe LHzWthế Gdg7nào, Gdg7sự hiểLHzWu wiqBnhầm nàLHzWy cóGdg7 Gdg7vẻ e8wmrất nghwiqBiêm trọng.wiqB NhGdg7ưng nhìndZCe ánLHzWh mắdZCet dZCenóng bỏGdg7ng củaGdg7 adZCenh dZCeta, nLHzWghĩ đe8wmến cGdg7huyện ve8wmừa rồwiqBi Gdg7anh tdZCea khổdZCe sởGdg7 Gdg7đè nén...Gdg7 TôiGdg7 khônwiqBg biếtGdg7 nLHzWên giảiLHzW thíe8wmch nhưLHzW thGdg7ế nào.

“Ngoài ra.”e8wm wiqBMục HuwiqByền ne8wmói tiGdg7ếp: “LầdZCen nàdZCey làdZCe ngoàLHzWi dZCeý muốn.LHzW LHzWDù saLHzWo... cũngGdg7 bốGdg7n nGdg7ăm rồi.”

Tôi hdZCeơi nwiqBgượng ngdZCeùng. TấtLHzW nhiêGdg7n tGdg7ôi hiểuGdg7 ýdZCe ane8wmh taLHzW. Ane8wmh Gdg7ta muốnGdg7 nóGdg7i, sawiqBu lầne8wm đầwiqBu tiênwiqB vwiqBào bốne8wm wiqBnăm trướwiqBc, Gdg7anh e8wmta phảGdg7i kiềmGdg7 chGdg7ế qudZCeá lâe8wmu, nênGdg7 dZCelần nLHzWày mGdg7ới thLHzWành e8wmra nhưGdg7 vậy.

“Anh Gdg7không Gdg7cần giảidZCe thGdg7ích vớie8wm tôGdg7i chuGdg7yện này...”

Đúng lúcwiqB đóLHzW, dZCebên dZCengoài dZCevang lênLHzW gwiqBiọng nóie8wm wiqBcủa Mạe8wmc e8wmLâm, cắtdZCe ngdZCeang lờie8wm tôi.

“Khụ, khụ...e8wm điLHzWện wiqBhạ, rGdg7ất xdZCein lỗiLHzW đãLHzW qe8wmuấy rầe8wmy dZCengài vàdZCe tiểe8wmu thưGdg7. Hoàe8wmng đếGdg7 LHzWbệ hdZCeạ trdZCeiệu kLHzWiến điệnLHzW dZCehạ gấpwiqB.” LHzWĐây LHzWlà lầne8wm LHzWđầu tiLHzWên tôGdg7i nghGdg7e LHzWcó ngưGdg7ời gwiqBọi MụcLHzW He8wmuyền e8wmlà ‘điệnGdg7 hạ’.

Thần sắcGdg7 MwiqBục HuyềnGdg7 trLHzWở ndZCeên ngwiqBhiêm ne8wmghị, Gdg7anh dZCeta bếwiqB tôiGdg7 đứngLHzW dậy.