You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thRfể dừnYoc7rhg lại

“Nếu GjjCyqem đồngGjjCyq kep7Xrý tkep7Xrhân mkep7Xrật tGjjCyqrước thờiRf hạn,Rf tôiGjjCyq cóYoc7rh kep7Xrthể bắGjjCyqt đYoc7rhầu ngRfay lậpGjjCyq tức.”

Nói xRfong cGjjCyqâu Rfnày, Mụkep7Xrc HuRfyền bắtYoc7rh đầukep7Xr hYoc7rhôn ckep7Xrổ tôikep7Xr. ĐầuRf lưỡikep7Xr nóngRf Yoc7rhhổi củaRf anGjjCyqh tkep7Xra giRfống Rfcái bYoc7rhàn chải,Rf Rfmang tkep7Xrheo tiếRfng nướcGjjCyq Yoc7rhkhẽ Rfkhàng, cGjjCyqhải từngkep7Xr tấcYoc7rh Yoc7rhda củaRf tôi.

Tôi cóGjjCyq cảmGjjCyq giácRf bịRf điệnRf giậkep7Xrt. TRfrong ngGjjCyqười kep7Xrtôi nhưkep7Xr xuGjjCyqất hiGjjCyqện mGjjCyqột cokep7Xrn rắnYoc7rh nưYoc7rhớc, bGjjCyqò từYoc7rh kep7Xrlỗ tGjjCyqai Rflên nãkep7Xro, saRfu đGjjCyqó lkep7Xrại qYoc7rhuay đRfầu bòYoc7rh Yoc7rhxuống dRfưới, Yoc7rhđâm vYoc7rhào mộGjjCyqt nYoc7rhơi nYoc7rhào đókep7Xr đãGjjCyq cănkep7Xrg lênGjjCyq củGjjCyqa tôRfi, khiếnYoc7rh nơYoc7rhi đYoc7rhó kYoc7rhhông ngừkep7Xrng Rftiết Yoc7rhra chấtkep7Xr dGjjCyqịch ướtRf átkep7Xr. kep7XrSau đó,GjjCyq nkep7Xró lGjjCyqại GjjCyqxuyên quRfa sốngGjjCyq lưRfng vGjjCyqà Yoc7rhhai chânkep7Xr tRfôi, làkep7Xrm Yoc7rhtoàn thRfân kep7Xrtôi GjjCyqtê liệt.

Tôi thRfở hRfổn hển,Yoc7rh gầnYoc7rh nYoc7rhhư théRft lêkep7Xrn: Yoc7rh“Tôi Rfkhông kep7Xrđồng ýRf thânRf mậGjjCyqt trước,Yoc7rh anRfh cóGjjCyq thểGjjCyq kếtYoc7rh thúRfc rồi.”

Mục GjjCyqHuyền lRfập Yoc7rhtức dGjjCyqừng lạkep7Xri, ngẩngYoc7rh đầuRf nkep7Xrhìn tôi.Rf ĐếnYoc7rh lúkep7Xrc nàkep7Xry tkep7Xrôi mớikep7Xr chúkep7Xr Rfý, cYoc7rhó lẽYoc7rh GjjCyqdo vừYoc7rha rYoc7rhồi hRfôn qYoc7rhuá kep7Xrlâu vRfà quáGjjCyq Yoc7rhdùng sứcYoc7rh nênkep7Xr môiYoc7rh anGjjCyqh tkep7Xra sưnkep7Xrg mọng,GjjCyq bkep7Xrờ môYoc7rhi trênGjjCyq còGjjCyqn bịRf sứGjjCyqt. Ánkep7Xrh mắYoc7rht anGjjCyqh Yoc7rhta mGjjCyqờ mịGjjCyqt, đGjjCyqồng tRfử đGjjCyqen nhánhRf nhYoc7rhư bịkep7Xr phủGjjCyq mộkep7Xrt lớpRf sươnYoc7rhg mỏGjjCyqng. GjjCyqTrong GjjCyqđầu tôiYoc7rh GjjCyqtự nhiêkep7Xrn bGjjCyqật Yoc7rhra tkep7Xrừ ‘ýRf kep7Xrloạn tRfình mê’.

“Tôi muốRfn nYoc7rhói...” TôYoc7rhi Rfcân nhắcGjjCyq Rftừ nRfgữ: “BYoc7rhây GjjCyqgiờ tôikep7Xr vkep7Xrẫn Yoc7rhchưa muốn.”

Ánh mắRft MụcYoc7rh RfHuyền cuYoc7rhối cùnkep7Xrg ckep7Xrũng tkep7Xrỉnh tRfáo mkep7Xrột chútYoc7rh, aGjjCyqnh Yoc7rhta GjjCyqdán mắtYoc7rh vRfào tRfôi: “Được.”

Giọng nóRfi củRfa anRfh kep7Xrta vẫYoc7rhn khànYoc7rh khàn,GjjCyq bộkep7Xr phậkep7Xrn GjjCyqnào đóGjjCyq tRfì tkep7Xrrên bYoc7rhụng tYoc7rhôi vẫnGjjCyq cươkep7Xrng cứng,GjjCyq nkep7Xrhưng tôYoc7rhi thởYoc7rh pRfhào nhẹRf nkep7Xrhõm, bGjjCyqởi vRfì tRfôi biếRft Rfanh Yoc7rhta sGjjCyqẽ khôRfng nukep7Xrốt lời.

***

Như Yoc7rhtôi dựRf đoYoc7rhán, MYoc7rhục HuGjjCyqyền quYoc7rhả nhRfiên chốngYoc7rh tGjjCyqay xuốnkep7Xrg sàn,Rf kep7Xrlật ngưYoc7rhời ngồRfi saGjjCyqng mYoc7rhột bênRf. TôGjjCyqi cũRfng ngồRfi dậy,GjjCyq lúkep7Xrc nàykep7Xr kep7Xrtôi mớYoc7rhi phákep7Xrt hiệRfn, quầnRf áYoc7rho vũGjjCyq trụ,GjjCyq áoYoc7rh kep7Xrkhoác quYoc7rhân phGjjCyqục vkep7Xrà vGjjCyqáy củaGjjCyq tRfôi đãRf bkep7Xrị MụRfc Hukep7Xryền tốcRf lênYoc7rh Yoc7rhngực từRf Rfbao giRfờ, đểRf lộGjjCyq mkep7Xrột mRfảng xuYoc7rhân quang.

Tôi vộiGjjCyq vàGjjCyqng kRféo Rfváy Yoc7rhvà càGjjCyqi cYoc7rhúc áoRf khoáGjjCyqc. MụcGjjCyq HuyềnGjjCyq cởiRf GjjCyqbộ kep7Xrđồ Yoc7rhdu Rfhành vYoc7rhũ trụ,GjjCyq bêRfn tronRfg anYoc7rhh Rfta cRfhỉ mặcRf Yoc7rhmột chiếcRf áoRf sGjjCyqơ mYoc7rhi mGjjCyqàu xYoc7rhám nhạtRf Yoc7rhvà Yoc7rhquần dàiRf. Tkep7Xrôi tưởnYoc7rhg đRfã đếnkep7Xr lúYoc7rhc rờiYoc7rh khRfỏi máGjjCyqy bayYoc7rh, nàokep7Xr ngGjjCyqờ ankep7Xrh Rfta GjjCyqgiơ tYoc7rhay GjjCyqôm Yoc7rhvai tôikep7Xr, đầGjjCyqu ngảGjjCyq vềYoc7rh phíaGjjCyq tkep7Xrôi. GjjCyqSau đó,GjjCyq aYoc7rhnh kep7Xrta vùikep7Xr mRfặt vGjjCyqào máYoc7rhi Yoc7rhtóc Yoc7rhdài củaYoc7rh tôi.

“Khải ÁYoc7rh hônYoc7rh Yoc7rhem phảiYoc7rh GjjCyqkhông?” ThaGjjCyqnh GjjCyqâm trầkep7Xrm thấYoc7rhp dịuGjjCyq dàGjjCyqng Rfđột ngộtGjjCyq vaRfng lên,Yoc7rh khôYoc7rhng mkep7Xrột ckep7Xrhút GjjCyqnộ khí.

Nhưng bâyGjjCyq Yoc7rhgiờ tGjjCyqôi đãRf hơkep7Xri hiGjjCyqểu MụRfc HuyYoc7rhền. AnGjjCyqh tkep7Xra Yoc7rhtỏ Rfthái đkep7Xrộ bYoc7rhình tĩnkep7Xrh khônYoc7rhg cYoc7rhó nRfghĩa anGjjCyqh tkep7Xra khôGjjCyqng tứcGjjCyq GjjCyqgiận. TôRfi gkep7Xrhét kkep7Xriểu kep7Xrchất kep7Xrvấn nàkep7Xry kep7Xrnên thảnYoc7rh nhiêGjjCyqn thRfừa kep7Xrnhận: “Ừ,Yoc7rh đúngYoc7rh làkep7Xr hắRfn đGjjCyqã hôYoc7rhn tôiGjjCyq. Yoc7rhSao aGjjCyqnh biết?”

Bàn Rftay đặtGjjCyq tkep7Xrrên vaGjjCyqi tôGjjCyqi Yoc7rhbỗng siếGjjCyqt chặt.

“Tôi ngkep7Xrửi thấy.GjjCyq” MụcGjjCyq GjjCyqHuyền tRfừ tốnRf trảRf lời.

Tôi bấkep7Xrt cYoc7rhhợt hRfiểu rYoc7rha, tkep7Xrhảo nàRfo lúYoc7rhc mGjjCyqới bắtYoc7rh đầGjjCyqu hônGjjCyq tGjjCyqôi, sYoc7rhắc GjjCyqmặt aRfnh Rfta bGjjCyqỗng dưYoc7rhng GjjCyqthay GjjCyqđổi. HYoc7rhóa rRfa kep7Xranh Rfta kep7Xrngửi thấyGjjCyq mGjjCyqùi cYoc7rhủa KhảiGjjCyq ÁGjjCyq Yoc7rhtrong kep7Xrmiệng tôi.

“Mấy lần?”Yoc7rh MụcRf HuyềnRf GjjCyqhỏi tiếp.

“Gì cơ?GjjCyq” Yoc7rhTôi nhGjjCyqất thờYoc7rhi khôYoc7rhng hiểRfu ý.

Mục HuyềnRf trYoc7rhầm GjjCyqmặc troGjjCyqng giâRfy látYoc7rh. SYoc7rhau đGjjCyqó aYoc7rhnh GjjCyqta ôYoc7rhm eRfo tôikep7Xr, xkep7Xroay ngườiGjjCyq Yoc7rhtôi đốiYoc7rh Rfdiện anRfh Yoc7rhta, ánYoc7rhh GjjCyqmắt sYoc7rhắc bYoc7rhén Rfnhìn tôYoc7rhi chYoc7rhằm chằGjjCyqm: “HắnRf hYoc7rhôn eYoc7rhm mRfấy lầnkep7Xr?” NgữGjjCyq Rfkhí cóYoc7rh phầRfn đanRfh lại.

Anh tGjjCyqa khôYoc7rhng trukep7Xry vkep7Xrấn thìRf khYoc7rhông saoRf. VRfừa nhắkep7Xrc tới,Rf tôikep7Xr Rfliền nRfhớ đếnRf chuyệnkep7Xr sukep7Xrýt nữGjjCyqa kep7Xrbị Khkep7Xrải ÁGjjCyq cưGjjCyqỡng bức.GjjCyq RfTôi Yoc7rhthật sRfự khôkep7Xrng mRfuốn hkep7Xrồi tưởngRf lkep7Xrại sRfự việcRf đó.Rf Nkep7Xrếu Rfkhông phkep7Xrải tôiGjjCyq nhaRfnh Rftrí, cYoc7rhó lẽkep7Xr bâyRf GjjCyqgiờ tYoc7rhôi nhưYoc7rh GjjCyqmột bãRfi kep7Xrbùn nhkep7Xrão nằmYoc7rh dkep7Xrưới tGjjCyqhân ngưRfời Yoc7rhđàn ôngYoc7rh kep7Xrkhác. TấtRf cGjjCyqả nhữngYoc7rh chuyệRfn nRfày Rfđều dGjjCyqo Mụkep7Xrc HuGjjCyqyền Yoc7rhban cGjjCyqho. VậyRf Rfmà bGjjCyqây giờkep7Xr, akep7Xrnh Rfta còkep7Xrn chấGjjCyqt GjjCyqvấn GjjCyqtôi bịRf Kkep7Xrhải Yoc7rhÁ hôGjjCyqn mGjjCyqấy lRfần? TronYoc7rhg quakep7Xrn niệkep7Xrm củaGjjCyq anGjjCyqh takep7Xr, dụYoc7rhc vọnYoc7rhg chiYoc7rhếm hữukep7Xr qRfuan trọngkep7Xr hơkep7Xrn cảRfm nhRfận củakep7Xr tYoc7rhôi, danRfh dựYoc7rh củaYoc7rh tôiRf kep7Xrhay sao?

Trong lYoc7rhòng tôiRf Yoc7rhbốc lYoc7rhên mộGjjCyqt GjjCyqngọn lửa.

“Anh muốYoc7rhn GjjCyqhỏi ởRf chRfỗ nào?GjjCyq” TôYoc7rhi trừngYoc7rh mRfắt vớGjjCyqi RfMục Huyền.

Anh tGjjCyqa ngâRfy ngườiGjjCyq, thGjjCyqần sYoc7rhắc bRfỗng kep7Xrtrở nênYoc7rh kep7Xru ám.

“Anh hYoc7rhỏi mấGjjCyqy lkep7Xrần, làkep7Xr GjjCyqchỉ miệngkep7Xr, cổkep7Xr Yoc7rhhay taRfy?” TôRfi Rftừ tốkep7Xrn hỏiYoc7rh tiếp.

Cả ngườYoc7rhi Yoc7rhMục Huyềnkep7Xr hkep7Xróa đáYoc7rh troGjjCyqng Rfgiây lát.

Từ gưRfơng kep7Xrmặt đkep7Xrến thânYoc7rh tYoc7rhhể, từGjjCyq áRfnh mắGjjCyqt đếGjjCyqn hôYoc7rh hấpkep7Xr kep7Xrcủa anYoc7rhh kep7Xrta phảngGjjCyq GjjCyqphất GjjCyqngưng trệ.

“Tôi mkep7Xrệt rồikep7Xr, Yoc7rhtôi muốnYoc7rh vềkep7Xr nghkep7Xrỉ ngơiRf.” Tkep7Xrôi đẩyGjjCyq ngườiYoc7rh MụYoc7rhc kep7XrHuyền rồiRf đứngGjjCyq dậy.Rf GjjCyqAnh Yoc7rhta vẫkep7Xrn ngkep7Xrồi bấtkep7Xr độngkep7Xr mộtGjjCyq chGjjCyqỗ. TôRfi bkep7Xriết lờRfi nóiYoc7rh vYoc7rhừa rGjjCyqồi củaGjjCyq tôiRf cGjjCyqó sứcRf sGjjCyqát tGjjCyqhương rấRft lớnGjjCyq. CRfhứng kYoc7rhiến phảnYoc7rh ứngkep7Xr củYoc7rha MụcYoc7rh HuGjjCyqyền, tôiGjjCyq cYoc7rhảm thấyRf vYoc7rhô cùnRfg sảngRf khoái.

Tôi GjjCyqchỉnh lạiYoc7rh gRfấu váyYoc7rh, đặtYoc7rh Yoc7rhtay lênYoc7rh Rftay nắYoc7rhm cửaGjjCyq khoang.

Mục Huyềkep7Xrn độtYoc7rh nkep7Xrhiên gRfọi lGjjCyqớn tiếng:kep7Xr “Yoc7rhMạc PYoc7rhhổ, lậRfp tGjjCyqức đkep7Xrem tấtkep7Xr Rfcả Yoc7rhtài liGjjCyqệu troRfng phòkep7Xrng chRfỉ huYoc7rhy củaGjjCyq Khảikep7Xr ÁRf Rfđến đây.Yoc7rh” NgừnRfg mộtGjjCyq gkep7Xriây, akep7Xrnh Rfta nóiYoc7rh Yoc7rhtiếp: “BYoc7rhao Rfgồm cGjjCyqả cameGjjCyqra kep7Xrtheo dõi.”

“Vâng ạ.”Rf ThYoc7rhanh âRfm MGjjCyqạc PhổRf cRfách rRfất xa.

Tôi gkep7Xriật mìnhkep7Xr. NếuRf xekep7Xrm hìGjjCyqnh ảRfnh GjjCyqđó, kep7XrMục HuyYoc7rhền Rfsẽ chYoc7rhứng kiếnYoc7rh cảnhYoc7rh tôkep7Xri suYoc7rhýt Rfbị GjjCyqKhải GjjCyqÁ cưỡngRf bứkep7Xrc? Yoc7rhNhớ đkep7Xrến lờikep7Xr củaGjjCyq RfKhải Yoc7rhÁ, tRfôi kep7Xrthật sYoc7rhự sợRf aRfnh tYoc7rha nổiYoc7rh điêYoc7rhn rồiRf gâyYoc7rh thươGjjCyqng kep7Xrtổn cYoc7rhho tôRfi. MYoc7rhau rRfời khỏkep7Xri Rfkhông Yoc7rhgian kínYoc7rh míkep7Xrt kep7Xrnày Yoc7rhmới làYoc7rh thượRfng sáGjjCyqch. kep7XrNghĩ đếYoc7rhn Rfđây, tôYoc7rhi dùRfng sGjjCyqức vkep7Xrặn Yoc7rhtay Rfnắm cửa.

Cánh Yoc7rhcửa kGjjCyqhông hềkep7Xr nhúcRf nhích.

Tôi kep7Xrvẫn chưkep7Xra phRfát giácGjjCyq rRfa GjjCyqđiều bấYoc7rht thường,Rf chỉkep7Xr nRfghĩ taYoc7rhy tôRfi kRfhông GjjCyqđủ lRfực. kep7XrĐang địRfnh thửRf lạiYoc7rh mộtkep7Xr lầnRf, tGjjCyqôi độtkep7Xr nhiênkep7Xr cứngGjjCyq Yoc7rhđờ người.

Bởi vìYoc7rh tôRfi khôYoc7rhng Rfthể độngGjjCyq Rfđậy. RfChân, taYoc7rhy vRfà Rftoàn thâkep7Xrn kep7Xrtôi bịRf mộkep7Xrt Yoc7rhsức mạnhRf kep7Xrvô hìnRfh Yoc7rhtrói chặt.

Mục HuyềYoc7rhn lạiYoc7rh dùnRfg ‘sứYoc7rhc mạnhRf tYoc7rhinh thần’GjjCyq Rfvới tôi!

Một thRfân hìnhRf Rfấm áGjjCyqp lặngYoc7rh lẽkep7Xr áYoc7rhp GjjCyqvào sRfau lưnGjjCyqg tôi.GjjCyq EYoc7rho GjjCyqđột nGjjCyqgột bkep7Xrị siếtRf Rfchặt, MụcGjjCyq Huyềkep7Xrn kep7Xrôm Rftôi, tựaYoc7rh cằmYoc7rh vàGjjCyqo tókep7Xrc tYoc7rhôi, đôiGjjCyq Rfbàn kep7Xrtay trắngYoc7rh nõYoc7rhn bắYoc7rht đầkep7Xru cởiGjjCyq cúcGjjCyq áRfo kep7Xrkhoác quYoc7rhân GjjCyqphục trêYoc7rhn ngườGjjCyqi tôi.

“Anh mGjjCyquốn kep7Xrlàm gìkep7Xr hả?”Yoc7rh GjjCyqLời nYoc7rhói vừaRf Yoc7rhdứt, Rfáo khoáYoc7rhc quâRfn phụcGjjCyq đãRf kep7Xrrơi xuốYoc7rhng sRfàn. Sakep7Xru Rfđó, MụcRf HuyRfền tiếpRf tụRfc cởiYoc7rh cRfúc kep7Xráo vRfáy. GjjCyqKhi Yoc7rhchất GjjCyqliệu vảiYoc7rh mềmkep7Xr mạRfi rờiYoc7rh khỏYoc7rhi thGjjCyqân thkep7Xrể, đầuGjjCyq Yoc7rhóc tôYoc7rhi hoRfàn toànRf trốngGjjCyq rỗng.

“Anh Rfkhông giữGjjCyq Yoc7rhchữ tín...GjjCyq A...”

Cả kep7Xrngười độtRf Yoc7rhnhiên nhkep7Xrẹ bẫng,Rf tôiYoc7rh bịGjjCyq MụYoc7rhc HuyềnRf bYoc7rhế lênkep7Xr rồiRf đYoc7rhặt kep7Xrnằm xGjjCyquống sGjjCyqàn mkep7Xráy kep7Xrbay. Bênkep7Xr dướiYoc7rh tYoc7rhhân lkep7Xrà chấtRf liệuYoc7rh vảikep7Xr mYoc7rhềm mạiGjjCyq, aRfnh tYoc7rha Rfđã trảYoc7rhi GjjCyqáo GjjCyqkhoác quGjjCyqân phụkep7Xrc làmRf kep7Xrđệm Rflót GjjCyqcho tôGjjCyqi. RfSau đóRf thânGjjCyq hìnkep7Xrh caRfo lkep7Xrớn củaGjjCyq Rfanh Rfta ậpRf đến.

Không Yoc7rhnói cũnkep7Xrg cóRf tGjjCyqhể đoánRf kep7Xrchuyện sắYoc7rhp dkep7Xriễn rRfa vớiYoc7rh bảnGjjCyq thânYoc7rh. TGjjCyqôi lYoc7rhập tứcGjjCyq nhGjjCyqớ đếnGjjCyq buYoc7rhổi Rftối bốnGjjCyq năRfm trưGjjCyqớc, toYoc7rhàn thkep7Xrân tôkep7Xri buốtYoc7rh gYoc7rhiá, Yoc7rhtôi đauYoc7rh Rfkhổ nhắmYoc7rh mắt.Yoc7rh Mặckep7Xr GjjCyqdù bGjjCyqiết tYoc7rhình huốngYoc7rh nàykep7Xr trkep7Xrước saRfu gYoc7rhì cũRfng xảYoc7rhy rGjjCyqa Yoc7rhnhưng tôiRf vRfẫn cảGjjCyqm tRfhấy nYoc7rhhục nhã.

Đột nhiên,Yoc7rh mRfột lGjjCyquồng kYoc7rhhí nGjjCyqóng thRfổi vàoRf cổGjjCyq tôkep7Xri. SYoc7rhau kep7Xrđó, mộtkep7Xr tGjjCyqhứ gìYoc7rh đó,GjjCyq Rfnhư ckep7Xró nhRfư khRfông lưRfớt Rfqua lànRf dYoc7rha kep7Xrtôi. KYoc7rhhông kep7Xrphải Yoc7rhmiệng Mụckep7Xr Huyền,Yoc7rh Yoc7rhcũng khôkep7Xrng phảGjjCyqi đầuGjjCyq GjjCyqngón kep7Xrtay củaGjjCyq aRfnh GjjCyqta. ThGjjCyqứ nàYoc7rhy mátYoc7rh Rflạnh, kRfhiến tRfôi bukep7Xrồn buồnRf, lựckep7Xr kep7Xrđạo rấGjjCyqt nhYoc7rhẹ, khôkep7Xrng chúRf GjjCyqý Rfkỹ sYoc7rhẽ khôGjjCyqng Yoc7rhcảm kep7Xrnhận thấy.

Chỉ trkep7Xrong cRfhốc látRf, thứkep7Xr đRfó nhẹRf nhàngGjjCyq lướYoc7rht từkep7Xr cRfổ tkep7Xrôi xuốngYoc7rh kep7Xrdưới, tớiGjjCyq bộYoc7rh ngựkep7Xrc, Yoc7rhbụng, Yoc7rhbên hônRfg Rfcủa tôiYoc7rh. TôiYoc7rh nghGjjCyqe tkep7Xrhấy MụYoc7rhc HuRfyền GjjCyqhít mộGjjCyqt hkep7Xrơi sGjjCyqâu. Yoc7rhĐúng lGjjCyqà rYoc7rhất kỳGjjCyq quáRfi, kep7Xrtôi liềRfn kep7Xrmở GjjCyqmắt, saYoc7rhu đóGjjCyq hóRfa đá.

Mục HGjjCyquyền đang...Yoc7rh ngGjjCyqửi thâkep7Xrn thểkep7Xr tôi?

Anh tGjjCyqa kep7Xrlột sRfạch kep7Xrđồ Yoc7rhtrên nGjjCyqgười GjjCyqtôi, chRfỉ đểkep7Xr kep7Xrlại kep7Xrmỗi bộGjjCyq quầnGjjCyq Yoc7rháo lóGjjCyqt. GjjCyqSau đGjjCyqó, aYoc7rhnh tYoc7rha dùngGjjCyq mGjjCyqũi ngkep7Xrửi tRfừng tGjjCyqấc Yoc7rhda củkep7Xra tôi.GjjCyq TRfhứ Yoc7rhvừa chạYoc7rhm nhẹYoc7rh vàGjjCyqo lànGjjCyq dRfa tôRfi Rfchính làkep7Xr đầGjjCyqu Yoc7rhmũi mkep7Xrát lRfạnh củGjjCyqa anRfh ta.

Tôi Rfbỗng hiểYoc7rhu rkep7Xra mkep7Xrọi chuyện.

“Anh muốnkep7Xr ngYoc7rhửi GjjCyqxem, KhGjjCyqải kep7XrÁ đãkep7Xr độngRf Rfđến kep7Xrchỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi thởYoc7rh phYoc7rhào nhẹYoc7rh nhõkep7Xrm, GjjCyqthì rYoc7rha khkep7Xrông phảiYoc7rh GjjCyqanh tYoc7rha Rfcó ýRf Yoc7rhlàm tráGjjCyqi lờRfi ckep7Xram kết.

“Vậy aGjjCyqnh đừngGjjCyq dùnkep7Xrg ‘sứcRf mạkep7Xrnh tRfinh thần’kep7Xr trRfói tkep7Xrôi nữa.”

Mục HuYoc7rhyền kep7Xrchẳng lGjjCyqên tiếngGjjCyq cũkep7Xrng khôngRf hềYoc7rh kep7Xrcó bấtRf cứkep7Xr cửkep7Xr độnGjjCyqg kep7Xrnào, nhYoc7rhưng Rfkhi tôiYoc7rh tGjjCyqhử độngYoc7rh đYoc7rhậy chânYoc7rh Rftay, tôYoc7rhi mRfới GjjCyqhiện thRfân tkep7Xrhể Rfđã trkep7Xrở lRfại Yoc7rhbình thường.

Sau kRfhi Rfbiết GjjCyqMục Huyềkep7Xrn chỉYoc7rh Rfmuốn ngRfửi ngYoc7rhười tôikep7Xr, tôikep7Xr kGjjCyqhông khákep7Xrng Rfcự, cũngkep7Xr khônRfg dámkep7Xr nóiGjjCyq mộRft GjjCyqlời kRfích thíckep7Xrh aGjjCyqnh Rfta. NhưnRfg nkep7Xrhìn Yoc7rhngười đàYoc7rhn Yoc7rhông cRfao lớnkep7Xr nằmRf bòYoc7rh trênGjjCyq ngườRfi tYoc7rhôi híGjjCyqt kep7Xrhít kep7Xrngửi nRfgửi, Yoc7rhtôi tGjjCyqhật Rfsự cảmkep7Xr thkep7Xrấy vkep7Xrừa kỳGjjCyq qYoc7rhuái vừaGjjCyq ngứaGjjCyq ngáy.

Mục HuyềnGjjCyq bấtYoc7rh GjjCyqchợt dừngGjjCyq độGjjCyqng tác,kep7Xr ngẩnGjjCyqg đầuRf Yoc7rhnhìn tôi.

Tôi Yoc7rhngây người.

Bởi vìkep7Xr ánhYoc7rh mắGjjCyqt GjjCyqanh Rfta hếGjjCyqt sứckep7Xr GjjCyqu tốYoc7rhi. GYoc7rhương mặtGjjCyq kep7Xrvốn tRfrắng kep7Xrnõn đkep7Xrỏ bừngGjjCyq bừngYoc7rh nhưkep7Xr ngọnGjjCyq lửaGjjCyq, đếnGjjCyq vRfành tGjjCyqai anRfh tRfa cũkep7Xrng Yoc7rhđỏ ửng.

Xong đờikep7Xr rồiRf. MụRfc Hukep7Xryền tGjjCyqrước GjjCyqđó đãRf GjjCyqcó Rfthể kep7Xrđè néYoc7rhn dYoc7rhục vọnRfg, sGjjCyqau kYoc7rhhi ngửiGjjCyq mộtkep7Xr kep7Xrlượt, Yoc7rhanh tkep7Xra từRf vkep7Xrô tâkep7Xrm chuyRfển thYoc7rhành GjjCyqcó tâm&nbskep7Xrp;từ lúc nàRfo khGjjCyqông hay.

Tôi vộiRf kéYoc7rho vạtYoc7rh áoGjjCyq GjjCyqquân phụRfc rkep7Xrồi càRfi cúckep7Xr. NGjjCyqhưng Yoc7rhmới càiGjjCyq haGjjCyqi cúkep7Xrc, tôiRf độtYoc7rh nhikep7Xrên Yoc7rhnghe thấyGjjCyq tiếRfng GjjCyqloạt xoạtkep7Xr. KGjjCyqhóe mRfắt likep7Xrếc Yoc7rhmột Rfcái, bắtRf GjjCyqgặp GjjCyqMục Yoc7rhHuyền đanYoc7rhg giơGjjCyq Rftay Rfkéo khóGjjCyqa quần.

Toàn thânkep7Xr tôGjjCyqi rRfun lGjjCyqên, độkep7Xrng tákep7Xrc GjjCyqtay ckep7Xràng nkep7Xrhanh hơkep7Xrn. kep7XrTuy GjjCyqnhiên, cGjjCyqúc thứkep7Xr Yoc7rhba vẫRfn GjjCyqchưa Yoc7rhcài xongkep7Xr, tôkep7Xri lạiGjjCyq liếcRf tRfhấy mYoc7rhột thRfứ cựcYoc7rh Rflớn nhảyYoc7rh Yoc7rhra khỏiGjjCyq qukep7Xrần kep7Xrdài. Mộkep7Xrt Yoc7rhbàn taYoc7rhy trắngkep7Xr nõnYoc7rh nắGjjCyqm chRfặt lấyRf nóYoc7rh. MặRft tôGjjCyqi nRfóng rankep7Xr, kep7Xrlẽ nàkep7Xro ankep7Xrh tRfa địnhkep7Xr ‘lYoc7rhau súng’GjjCyq GjjCyqngay trYoc7rhước GjjCyqmặt tôYoc7rhi? GhGjjCyqê quá!

Nhưng tôkep7Xri GjjCyqđã nGjjCyqhầm to!

Bởi GjjCyqvì ởGjjCyq gikep7Xrây tGjjCyqiếp GjjCyqtheo, MụYoc7rhc Huyềkep7Xrn giRfơ bàRfn tYoc7rhay Rfbẩn tYoc7rhhỉu vềRf GjjCyqphía tôi,GjjCyq tGjjCyqúm lấRfy Rftay Yoc7rhtôi kep7Xrvới mộtYoc7rh sứckep7Xr mạnhYoc7rh kep7Xrkinh hồn.

Tôi trợYoc7rhn mắtYoc7rh hkep7Xrá mkep7Xrồm, kep7Xrquên cGjjCyqả lYoc7rha hGjjCyqét, cũnYoc7rhg Rfkhông GjjCyqkịp Rfcó bấtGjjCyq cYoc7rhứ hàkep7Xrnh GjjCyqđộng GjjCyqphản khákep7Xrng nRfào, chỉkep7Xr mGjjCyqở tRfo mắtRf nhìnYoc7rh bRfàn tYoc7rhay Yoc7rhcủa tôRfi bịRf ấGjjCyqn lkep7Xrên tkep7Xrrên đó.

Xúc cảRfm dướiRf lòngYoc7rh GjjCyqbàn taYoc7rhy nóngYoc7rh bỏnRfg, GjjCyqhơi giậtYoc7rh giậtRf. GjjCyqToàn thâYoc7rhn GjjCyqMục Huyềnkep7Xr cũGjjCyqng ruGjjCyqn lên,kep7Xr anYoc7rhh Rfta khônRfg thểYoc7rh kikep7Xrềm chYoc7rhế pkep7Xrhát Rfra kep7Xrtiếng Rfrên khẽ.

Tôi GjjCyqra sứcRf rụkep7Xrt taGjjCyqy vềRf, nhưGjjCyqng bàYoc7rhn kep7Xrtay aRfnh Rfta gYoc7rhiống mộtkep7Xr gọngRf kGjjCyqìm sắkep7Xrt, épYoc7rh tôYoc7rhi xRfòe kep7Xrnăm Yoc7rhngón Yoc7rhtay rồiRf nRfắm cRfhặt thứkep7Xr đó.Rf Tôikep7Xr tRfất nhYoc7rhiên hiểuRf Yoc7rhanh Yoc7rhta mRfuốn tôkep7Xri lYoc7rhàm gì,Yoc7rh tYoc7rhrong lòYoc7rhng vừaYoc7rh kkep7Xrhó chịuGjjCyq vừRfa đaRfu khổGjjCyq. Làkep7Xrm Yoc7rhtheo kep7Xryêu ckep7Xrầu cRfủa anYoc7rhh tYoc7rha, Yoc7rhquả thYoc7rhực vưRfợt qYoc7rhuá sứGjjCyqc chịuRf Yoc7rhđựng củaYoc7rh tôikep7Xr. RfCòn nếuGjjCyq kGjjCyqhông làkep7Xrm, GjjCyqnhỡ kep7Xranh tkep7Xra GjjCyqkhông nhịnkep7Xr GjjCyqđược, ‘Yoc7rhbắn sGjjCyqúng thậkep7Xrt’ thGjjCyqì tôikep7Xr phRfải lkep7Xràm sao?

Trong kep7Xrlúc tôkep7Xri đangYoc7rh lưỡngGjjCyq kep7Xrlự, MGjjCyqục HuyềGjjCyqn độtYoc7rh nYoc7rhhiên đYoc7rhẩy tôiYoc7rh nằmYoc7rh xuốngRf kep7Xrđất, bànkep7Xr taRfy đankep7Xrg nắYoc7rhm taGjjCyqy tôiRf đồnGjjCyqg GjjCyqthời bYoc7rhuông lỏng.Yoc7rh SGjjCyqau đGjjCyqó, aGjjCyqnh tkep7Xra Rfnằm úpRf kep7Xrsấp lênRf ngườikep7Xr tôiYoc7rh, thkep7Xrứ cươnGjjCyqg cứnRfg Rfcủa aRfnh Rfta chọcYoc7rh Yoc7rhvào bụngRf tôi.

Tôi Rfkhiếp đảm,Rf bấtRf cRfhấp tấtRf ckep7Xrả héRft lên:kep7Xr “TôiYoc7rh Rfmuốn dYoc7rhùng tayRf! DùRfng tay!”

Trước mắYoc7rht tkep7Xrối sầm,kep7Xr MYoc7rhục kep7XrHuyền ákep7Xrp mkep7Xrặt hYoc7rhôn tôiRf ngYoc7rhấu nkep7Xrghiến. GjjCyqNụ hYoc7rhôn nàykep7Xr hkep7Xrung Rfhãn kep7Xrhơn bRfất cứYoc7rh nRfụ Yoc7rhhôn kep7Xrnào Yoc7rhkhác. ĐầuRf lưkep7Xrỡi củYoc7rha tôiYoc7rh bịGjjCyq Yoc7rhanh mYoc7rhút đếnkep7Xr đaRfu rát.

Trong lúcRf hôYoc7rhn nhaRfu, tYoc7rhôi vẫnYoc7rh cảmYoc7rh tRfhấy thYoc7rhứ ởRf kep7Xrtrên bụngRf tRfôi Rfco rúkep7Xrt mộkep7Xrt kep7Xrcái. RfSau đóRf mộtkep7Xr dòkep7Xrng Yoc7rhdung GjjCyqdịch ươYoc7rhn ướtRf khôRfng nGjjCyqgừng phuYoc7rhn GjjCyqlên bụnRfg tôi.

Tôi hoRfàn Yoc7rhtoàn ckep7Xrhết lặng.

Cùng lGjjCyqúc đGjjCyqó, MụRfc HuyYoc7rhền dừYoc7rhng nụRf kep7Xrhôn. AnYoc7rhh Rfta vùiGjjCyq mặtGjjCyq vGjjCyqào Rfmái kep7Xrtóc dkep7Xrài bêRfn vGjjCyqai tôi,GjjCyq thởkep7Xr hổkep7Xrn hển.

Tôi kep7Xrngây GjjCyqngốc cúiRf xuốngGjjCyq nhìnRf ‘đầYoc7rhu Yoc7rhsúng’, thậmGjjCyq chRfí vRfẫn cGjjCyqó thểRf Yoc7rhcảm Rfnhận thấyYoc7rh tRfhứ đókep7Xr Rfđang độGjjCyqng đậykep7Xr trênkep7Xr bụngGjjCyq Yoc7rhtôi. Yoc7rhVài giâYoc7rhy sRfau, MụcGjjCyq HuyềnRf chốnGjjCyqg takep7Xry ngồiRf dậYoc7rhy. Akep7Xrnh Rfta cúkep7Xri Yoc7rhđầu, tôRfi cũYoc7rhng thuậYoc7rhn GjjCyqtheo áYoc7rhnh mRfắt anGjjCyqh tkep7Xra nkep7Xrhìn xuống.

‘Quái thú’Rf củGjjCyqa MụcRf HuyềGjjCyqn vẫnGjjCyq hếYoc7rht sứckep7Xr tkep7Xro lớn.kep7Xr CóGjjCyq điềkep7Xru, nóYoc7rh dưYoc7rhờng nhưRf mềmGjjCyq đYoc7rhi Rfkhông ít.Rf TroYoc7rhng khkep7Xri đó,kep7Xr Yoc7rhdưới châYoc7rhn anRfh taRf, kep7Xrtrên Rfbụng kep7Xrtôi, đùRfi tkep7Xrôi, Yoc7rhquần GjjCyqlót củaGjjCyq tôi,kep7Xr chỗRf nàkep7Xro cũRfng GjjCyqcó chRfất dịchkep7Xr màRfu trắng,Yoc7rh rốiRf tinkep7Xrh rốikep7Xr mù.

Cho dùGjjCyq chúngGjjCyq Yoc7rhtôi GjjCyqtừng trảiRf Yoc7rhqua mYoc7rhột đêkep7Xrm, nhưnRfg Rflúc kYoc7rhhông cóGjjCyq đYoc7rhèn GjjCyqsáng, MụcGjjCyq HuyRfền kep7Xrphóng đikep7Xr Rfđâu tôRfi khônYoc7rhg hềGjjCyq GjjCyqhay bGjjCyqiết. Tôikep7Xr chưakep7Xr baYoc7rho giGjjCyqờ Yoc7rhchứng kiGjjCyqến cảnRfh tượngYoc7rh nRfày. kep7XrVào giâYoc7rhy pkep7Xrhút đRfó, toYoc7rhàn thânYoc7rh tôRfi kep7Xrcứng đRfờ, đầuRf GjjCyqóc trYoc7rhống rỗng.

Mục HGjjCyquyền tGjjCyqrầm mặcYoc7rh tronRfg giâyYoc7rh lGjjCyqát Yoc7rhrồi rútkep7Xr mRfột cRfhiếc khănGjjCyq mGjjCyqàu tGjjCyqrắng từkep7Xr tkep7Xrúi quần,Yoc7rh bGjjCyqắt đầuGjjCyq nhẹYoc7rh nhàngYoc7rh kep7Xrlau chùGjjCyqi Yoc7rhcho tôikep7Xr. TRfôi kep7Xrđột kep7Xrnhiên cảkep7Xrm thấkep7Xry rấtRf bkep7Xri aGjjCyqi, sốngGjjCyq mkep7Xrũi cakep7Xry GjjCyqcay, nướcYoc7rh mYoc7rhắt Rftrào rYoc7rha khóeGjjCyq mi.

Bàn Rftay aYoc7rhnh GjjCyqta đangRf Rfdi chYoc7rhuyển trênRf ngườiGjjCyq tYoc7rhôi lậkep7Xrp tứcGjjCyq Rfdừng lại.

Sau đó,GjjCyq ngườiRf tôiYoc7rh nhẹRf bẫngkep7Xr, tRfôi bịkep7Xr MụRfc HRfuyền bGjjCyqế lênkep7Xr. TGjjCyqôi khôngRf muốYoc7rhn đểYoc7rh Yoc7rhý đếnkep7Xr aYoc7rhnh takep7Xr, tYoc7rhrong đầuRf lặkep7Xrp Rfđi kep7Xrlặp lạiYoc7rh hYoc7rhình ảnhYoc7rh kiRfnh khủGjjCyqng vkep7Xrừa rồi.Yoc7rh Tôikep7Xr kep7Xrcảm GjjCyqthấy rấtkep7Xr tủiYoc7rh nGjjCyqhục, kep7Xrtừng GjjCyqgiọt từnRfg giọtRf nưYoc7rhớc mắGjjCyqt chGjjCyqảy xuốYoc7rhng. TGjjCyqôi thkep7Xrậm chYoc7rhí òaYoc7rh khYoc7rhóc GjjCyqnức nở.

Mục HGjjCyquyền sGjjCyqiết chặGjjCyqt đGjjCyqôi GjjCyqcánh kep7Xrtay đanYoc7rhg bếGjjCyq tôiGjjCyq, giọngRf kep7Xrnói dRfịu dàngGjjCyq củkep7Xra akep7Xrnh tRfa vaRfng GjjCyqlên kep7Xrbên tGjjCyqai tôkep7Xri: “Tôikep7Xr xiGjjCyqn lỗYoc7rhi, kep7XrDao, tôkep7Xri xiRfn lỗi.”

Tôi nYoc7rhgây raYoc7rh, Yoc7rhanh Yoc7rhta đRfang xkep7Xrin kep7Xrlỗi tôi?

“Tôi sẽkep7Xr gikep7Xrết chếtGjjCyq KhảRfi GjjCyqÁ. SYoc7rhuýt nữRfa mấtGjjCyq em.GjjCyq.. ChuyệnYoc7rh nàyRf Rfsẽ khYoc7rhông baRfo giờRf xRfảy Yoc7rhra nữa.”

Ngữ GjjCyqkhí củaYoc7rh anGjjCyqh tkep7Xra dịuGjjCyq dYoc7rhàng đRfến mứcGjjCyq khôYoc7rhng thểYoc7rh hìkep7Xrnh dkep7Xrung GjjCyqnổi. kep7XrTôi Yoc7rhbỗng GjjCyqcó mộtRf cảmYoc7rh kep7Xrgiác bấtYoc7rh lựGjjCyqc cYoc7rhhưa GjjCyqtừng thấy.Yoc7rh TôYoc7rhi nGjjCyqằm iYoc7rhm trRfong lòngRf Rfanh tkep7Xra, khôngGjjCyq kYoc7rhhóc, khônkep7Xrg Rfđộng Yoc7rhđậy, cũngkep7Xr kGjjCyqhông lRfên tiếng.

Mục HuyềnGjjCyq ngồGjjCyqi xukep7Xrống đất,Rf đRfặt tôYoc7rhi ngồiGjjCyq lênYoc7rh kep7Xrđùi Rfanh takep7Xr. AnYoc7rhh tYoc7rha GjjCyqáp máYoc7rh Yoc7rhvào mặtYoc7rh tôi,Rf Yoc7rhsau đókep7Xr hYoc7rhôn điGjjCyq nướcRf mắtRf cGjjCyqủa tôi.

“Hết khócRf rồi?”

Tư thYoc7rhế thâkep7Xrn mYoc7rhật khiGjjCyqến Yoc7rhtôi không được tựRf nYoc7rhhiên. TôiGjjCyq mYoc7rhuốn quRfay đkep7Xrầu điRf cYoc7rhhỗ khácYoc7rh, nhưnYoc7rhg bịGjjCyq GjjCyqMục Huykep7Xrền giữRf cằmGjjCyq, khôkep7Xrng thểYoc7rh Rfnhúc nhích.

“Dao, tôikep7Xr đãkep7Xr nRfhìn thấyGjjCyq vếtkep7Xr thươngYoc7rh củaYoc7rh Kkep7Xrhải Á,kep7Xr tôkep7Xri cũngkep7Xr bkep7Xriết eRfm vìYoc7rh tGjjCyqôi mkep7Xrạo hiểRfm némRf bom.”Yoc7rh MụcYoc7rh HuyềnYoc7rh nRfhìn Yoc7rhtôi cRfhăm chú:Rf “RfEm tkep7Xrrung tRfrinh nGjjCyqhư vậRfy, vYoc7rhới Rftư cácGjjCyqh mộYoc7rht ngườikep7Xr chYoc7rhồng, Yoc7rhtôi sẽkep7Xr bRfù đkep7Xrắp cYoc7rhho Rfem kep7Xrgấp bội.”

Trung trinh?

Anh tkep7Xra tưởnGjjCyqg Rftôi chốngGjjCyq lạiYoc7rh KGjjCyqhải RfÁ làYoc7rh vRfì GjjCyqanh ta?

Bởi Yoc7rhvì kep7Xrtôi phóngYoc7rh tênRf lửaRf nkep7Xrgăn cRfhặn vikep7Xrện biGjjCyqnh củkep7Xra KhảiYoc7rh ÁRf nêkep7Xrn aGjjCyqnh Rfta hiGjjCyqểu nhầm?

Thảo nkep7Xrào trướckep7Xr Yoc7rhđó Yoc7rhtâm trạnYoc7rhg Rfcủa Mụkep7Xrc HGjjCyquyền cóYoc7rh vkep7Xrẻ rGjjCyqất tốRft. CRfhả kep7Xrtrách akep7Xrnh tGjjCyqa đềkep7Xr xRfuất ‘thânYoc7rh mậtYoc7rh Rftrước thờYoc7rhi hYoc7rhạn’. ARfnh GjjCyqta hYoc7rhôn Rftôi lâYoc7rhu nhYoc7rhư vậy,kep7Xr làYoc7rh bRfởi vìYoc7rh anRfh kep7Xrta cGjjCyqho rRfằng tôkep7Xri thíckep7Xrh GjjCyqanh ta?

Nhưng aYoc7rhnh tYoc7rha khGjjCyqông GjjCyqbận tâmGjjCyq đếYoc7rhn vấnYoc7rh đềYoc7rh tkep7Xrình cảkep7Xrm cơRf mà?

Dù anRfh tkep7Xra nYoc7rhghĩ thếYoc7rh nàokep7Xr, skep7Xrự hiểuRf nhầGjjCyqm nàykep7Xr kep7Xrcó Rfvẻ Yoc7rhrất nghkep7Xriêm trọng.GjjCyq NhưngYoc7rh nhìnYoc7rh ánRfh Rfmắt nóRfng bỏnGjjCyqg Rfcủa aGjjCyqnh taGjjCyq, Rfnghĩ đếnkep7Xr Yoc7rhchuyện vGjjCyqừa Rfrồi aRfnh tkep7Xra khRfổ sởGjjCyq đèRf nén...kep7Xr TôiYoc7rh khRfông biGjjCyqết nênkep7Xr gRfiải Yoc7rhthích nGjjCyqhư tYoc7rhhế nào.

“Ngoài rakep7Xr.” MRfục HuGjjCyqyền nRfói kep7Xrtiếp: “LầnRf nRfày GjjCyqlà ngYoc7rhoài ýRf muốnRf. RfDù sao.kep7Xr.. cũGjjCyqng bốRfn năRfm rồi.”

Tôi hGjjCyqơi ngượngYoc7rh ngGjjCyqùng. Tấtkep7Xr nYoc7rhhiên Yoc7rhtôi hiểGjjCyqu ýGjjCyq anYoc7rhh takep7Xr. GjjCyqAnh GjjCyqta muRfốn nRfói, saRfu lầnGjjCyq đầukep7Xr tiêGjjCyqn vkep7Xrào bốRfn nămRf trYoc7rhước, Rfanh tRfa phkep7Xrải kRfiềm chếYoc7rh quáGjjCyq lâGjjCyqu, GjjCyqnên lầnRf nRfày mGjjCyqới tYoc7rhhành Rfra nkep7Xrhư vậy.

“Anh khôRfng cầnYoc7rh giảikep7Xr thGjjCyqích vớiYoc7rh tôiYoc7rh cRfhuyện này...”

Đúng lúYoc7rhc đó,Yoc7rh bênRf ngoGjjCyqài vanRfg GjjCyqlên giọYoc7rhng nóiGjjCyq củakep7Xr MạcRf Yoc7rhLâm, ckep7Xrắt ngaGjjCyqng Rflời tôi.

“Khụ, khụ..kep7Xr. điệnkep7Xr hạ,Yoc7rh Rfrất xYoc7rhin Yoc7rhlỗi đGjjCyqã quấRfy rầyYoc7rh Yoc7rhngài Rfvà tiGjjCyqểu thYoc7rhư. HoGjjCyqàng đếkep7Xr bệkep7Xr hạYoc7rh triệuYoc7rh kRfiến điệRfn hạYoc7rh gấpGjjCyq.” ĐâyGjjCyq Yoc7rhlà lầGjjCyqn đYoc7rhầu tiênRf tôkep7Xri nGjjCyqghe ckep7Xró ngưYoc7rhời gọiGjjCyq MYoc7rhục Huyềnkep7Xr lkep7Xrà ‘đikep7Xrện hạ’.

Thần Yoc7rhsắc MRfục Huyềnkep7Xr trkep7Xrở nêRfn nghiêmkep7Xr nghịYoc7rh, anGjjCyqh tYoc7rha bGjjCyqế GjjCyqtôi đkep7Xrứng dậy.