You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không tfThể dừQgrnC9ng lại

“Nếu eBEmm74m đồngfT ýy9FP5W thâBEmm74n mậtBEmm74 trướcy9FP5W thfTời QgrnC9hạn, tôQgrnC9i y9FP5Wcó y9FP5Wthể y9FP5Wbắt QgrnC9đầu ngy9FP5Way lậpQgrnC9 tức.”

Nói xy9FP5Wong câuy9FP5W nàBEmm74y, MụcQgrnC9 Huy9FP5Wyền bắtQgrnC9 đầuQgrnC9 hônBEmm74 y9FP5Wcổ tôi.QgrnC9 ĐầufT lưỡfTi BEmm74nóng hổifT củafT y9FP5Wanh fTta giốngBEmm74 cáBEmm74i bànQgrnC9 chải,BEmm74 BEmm74mang theQgrnC9o tiQgrnC9ếng nướQgrnC9c ky9FP5Whẽ fTkhàng, QgrnC9chải từQgrnC9ng y9FP5Wtấc dQgrnC9a củaQgrnC9 tôi.

Tôi BEmm74có cảmfT fTgiác bịQgrnC9 điệQgrnC9n giậty9FP5W. QgrnC9Trong ngBEmm74ười tBEmm74ôi nhưy9FP5W xuQgrnC9ất hiệBEmm74n mBEmm74ột QgrnC9con rắnfT nưQgrnC9ớc, bQgrnC9ò từy9FP5W lỗfT ty9FP5Wai lênQgrnC9 não,QgrnC9 QgrnC9sau đóBEmm74 lạiBEmm74 quaQgrnC9y đầuBEmm74 bòQgrnC9 xfTuống dQgrnC9ưới, đâmy9FP5W QgrnC9vào mộtfT nBEmm74ơi nàfTo BEmm74đó đãfT cănQgrnC9g y9FP5Wlên củafT BEmm74tôi, fTkhiến fTnơi y9FP5Wđó khôngy9FP5W ngừBEmm74ng tiếtBEmm74 ry9FP5Wa chQgrnC9ất QgrnC9dịch ướtQgrnC9 átfT. y9FP5WSau QgrnC9đó, nófT fTlại xuQgrnC9yên quBEmm74a fTsống fTlưng BEmm74và hQgrnC9ai cQgrnC9hân tôBEmm74i, y9FP5Wlàm toànQgrnC9 thâBEmm74n BEmm74tôi têQgrnC9 liệt.

Tôi thởBEmm74 fThổn hểBEmm74n, y9FP5Wgần QgrnC9như ty9FP5Whét y9FP5Wlên: “TôiBEmm74 khQgrnC9ông đồngfT ýfT thfTân QgrnC9mật trưQgrnC9ớc, any9FP5Wh cBEmm74ó thểy9FP5W kếy9FP5Wt thúcy9FP5W rồi.”

Mục HuyềQgrnC9n lậfTp tứBEmm74c dừy9FP5Wng lfTại, ngẩnfTg đầuBEmm74 nhìy9FP5Wn tfTôi. ĐfTến lúcfT y9FP5Wnày tQgrnC9ôi mớifT cBEmm74hú ýQgrnC9, cóQgrnC9 y9FP5Wlẽ dy9FP5Wo vừafT ry9FP5Wồi hôQgrnC9n y9FP5Wquá ly9FP5Wâu BEmm74và QgrnC9quá dùny9FP5Wg sứQgrnC9c ny9FP5Wên BEmm74môi y9FP5Wanh tfTa sưfTng mQgrnC9ọng, bfTờ môiBEmm74 trBEmm74ên cònBEmm74 bịy9FP5W sứt.QgrnC9 ÁnhQgrnC9 mBEmm74ắt afTnh tfTa mfTờ mịty9FP5W, đồy9FP5Wng fTtử đy9FP5Wen BEmm74nhánh fTnhư bBEmm74ị phy9FP5Wủ BEmm74một lớQgrnC9p sươnBEmm74g mỏQgrnC9ng. TfTrong đầuQgrnC9 tôQgrnC9i tựQgrnC9 nhiy9FP5Wên bậtBEmm74 fTra từQgrnC9 ‘ýQgrnC9 QgrnC9loạn tìnhBEmm74 mê’.

“Tôi muQgrnC9ốn nófTi...” fTTôi cBEmm74ân nhắcBEmm74 tfTừ ngữ:QgrnC9 “BEmm74Bây gBEmm74iờ tôifT vQgrnC9ẫn chưay9FP5W muốn.”

Ánh mBEmm74ắt Mụy9FP5Wc Huyềy9FP5Wn fTcuối cùy9FP5Wng cũngBEmm74 ty9FP5Wỉnh QgrnC9táo BEmm74một cfThút, any9FP5Wh tQgrnC9a y9FP5Wdán y9FP5Wmắt vàfTo tôifT: “Được.”

Giọng nQgrnC9ói cQgrnC9ủa ay9FP5Wnh QgrnC9ta vẫnQgrnC9 khàQgrnC9n khfTàn, BEmm74bộ phy9FP5Wận nQgrnC9ào đófT fTtì trQgrnC9ên bfTụng fTtôi vẫny9FP5W cQgrnC9ương cứngfT, nhưBEmm74ng tôiy9FP5W thởy9FP5W pQgrnC9hào nBEmm74hẹ nhõmBEmm74, bởiy9FP5W vìfT tfTôi biếBEmm74t anfTh tfTa sẽBEmm74 khfTông nuốfTt lời.

***

Như tôQgrnC9i dựBEmm74 đoáy9FP5Wn, MụcBEmm74 HuyềQgrnC9n qy9FP5Wuả nhiênQgrnC9 chốngBEmm74 tafTy xBEmm74uống sànQgrnC9, lậy9FP5Wt QgrnC9người ngồiy9FP5W y9FP5Wsang mfTột bênfT. TQgrnC9ôi cy9FP5Wũng ngồifT dậyQgrnC9, ly9FP5Wúc nQgrnC9ày tôiQgrnC9 QgrnC9mới phátfT hiQgrnC9ện, y9FP5Wquần áfTo vBEmm74ũ trfTụ, áQgrnC9o khoácBEmm74 y9FP5Wquân fTphục BEmm74và váyBEmm74 củaQgrnC9 tôifT đQgrnC9ã QgrnC9bị Mụcy9FP5W HuyfTền tốcfT lêny9FP5W ngy9FP5Wực tBEmm74ừ y9FP5Wbao giy9FP5Wờ, đểy9FP5W fTlộ QgrnC9một mảnfTg xBEmm74uân quang.

Tôi vộiBEmm74 vàfTng kéoy9FP5W vy9FP5Wáy fTvà cQgrnC9ài cBEmm74úc áBEmm74o khfToác. MụcfT y9FP5WHuyền cy9FP5Wởi by9FP5Wộ đồQgrnC9 fTdu hàQgrnC9nh vQgrnC9ũ BEmm74trụ, bêy9FP5Wn tronfTg aQgrnC9nh BEmm74ta chỉBEmm74 my9FP5Wặc mQgrnC9ột y9FP5Wchiếc áy9FP5Wo sơQgrnC9 my9FP5Wi fTmàu BEmm74xám nhạtBEmm74 vàQgrnC9 QgrnC9quần dàQgrnC9i. BEmm74Tôi tưQgrnC9ởng đy9FP5Wã đếnBEmm74 lúfTc rờiBEmm74 kBEmm74hỏi máyQgrnC9 baBEmm74y, nBEmm74ào ny9FP5Wgờ y9FP5Wanh tfTa gQgrnC9iơ fTtay QgrnC9ôm vBEmm74ai tfTôi, đầufT ngảy9FP5W vềBEmm74 QgrnC9phía QgrnC9tôi. BEmm74Sau đóy9FP5W, fTanh ty9FP5Wa vBEmm74ùi mBEmm74ặt vàBEmm74o máfTi tócQgrnC9 dàQgrnC9i y9FP5Wcủa tôi.

“Khải ÁBEmm74 hônBEmm74 fTem phảiQgrnC9 không?”BEmm74 Thany9FP5Wh QgrnC9âm trBEmm74ầm thấBEmm74p dfTịu dfTàng độfTt ngộtQgrnC9 vany9FP5Wg lQgrnC9ên, khônQgrnC9g mộtBEmm74 chútfT nBEmm74ộ khí.

Nhưng QgrnC9bây gQgrnC9iờ tôy9FP5Wi fTđã BEmm74hơi hiểy9FP5Wu MụfTc HufTyền. AnQgrnC9h fTta tỏy9FP5W tháiy9FP5W độBEmm74 bìnhBEmm74 tĩQgrnC9nh BEmm74không cBEmm74ó nghQgrnC9ĩa anBEmm74h tQgrnC9a khy9FP5Wông tứfTc gifTận. TôiQgrnC9 ghétfT BEmm74kiểu cfThất vấnfT nfTày nfTên BEmm74thản nhy9FP5Wiên QgrnC9thừa nhậQgrnC9n: “Ừ,y9FP5W đQgrnC9úng làBEmm74 hắny9FP5W đfTã hy9FP5Wôn tôiy9FP5W. SaQgrnC9o fTanh biết?”

Bàn taBEmm74y đặty9FP5W trBEmm74ên vafTi QgrnC9tôi bỗngy9FP5W sBEmm74iết chặt.

“Tôi ngửiy9FP5W thấy.”BEmm74 fTMục Huyềny9FP5W từy9FP5W tốny9FP5W trảBEmm74 lời.

Tôi bQgrnC9ất chợy9FP5Wt hiểuQgrnC9 rQgrnC9a, thảoBEmm74 BEmm74nào lúfTc fTmới bắfTt đầy9FP5Wu hôy9FP5Wn BEmm74tôi, sắcBEmm74 mặtBEmm74 anfTh y9FP5Wta bỗngfT dưBEmm74ng thaQgrnC9y đổi.BEmm74 HóafT BEmm74ra anBEmm74h ty9FP5Wa ngửfTi thấyQgrnC9 fTmùi củaQgrnC9 KhBEmm74ải Áy9FP5W trfTong miệny9FP5Wg tôi.

“Mấy lần?”y9FP5W fTMục HuyfTền hỏy9FP5Wi tiếp.

“Gì cơ?”fT TôiBEmm74 nhấy9FP5Wt QgrnC9thời kBEmm74hông hBEmm74iểu ý.

Mục HuyfTền trầfTm mặcy9FP5W tQgrnC9rong gQgrnC9iây láQgrnC9t. SBEmm74au đófT aBEmm74nh y9FP5Wta ôQgrnC9m fTeo tôQgrnC9i, fTxoay ngườiQgrnC9 ty9FP5Wôi đQgrnC9ối difTện BEmm74anh taBEmm74, ánhy9FP5W mắtQgrnC9 sắcBEmm74 BEmm74bén y9FP5Wnhìn tôiBEmm74 chQgrnC9ằm chằmfT: “HBEmm74ắn hôny9FP5W ey9FP5Wm mấyQgrnC9 lầnQgrnC9?” NgữBEmm74 khíBEmm74 BEmm74có fTphần đanhQgrnC9 lại.

Anh tfTa khôfTng BEmm74truy vấBEmm74n thìQgrnC9 khôQgrnC9ng say9FP5Wo. Vừy9FP5Wa nhắcQgrnC9 tớQgrnC9i, y9FP5Wtôi liềfTn fTnhớ đếnQgrnC9 chuyệny9FP5W sy9FP5Wuýt nfTữa y9FP5Wbị KhBEmm74ải ÁQgrnC9 cưỡny9FP5Wg bứQgrnC9c. TôiBEmm74 thậBEmm74t sựQgrnC9 khôQgrnC9ng mQgrnC9uốn y9FP5Whồi BEmm74tưởng lạfTi BEmm74sự vy9FP5Wiệc đóy9FP5W. NếufT BEmm74không pBEmm74hải BEmm74tôi nhanfTh ty9FP5Wrí, cQgrnC9ó lQgrnC9ẽ fTbây gQgrnC9iờ y9FP5Wtôi nhưBEmm74 fTmột by9FP5Wãi fTbùn nhãofT nằmfT dướiQgrnC9 thfTân ngườy9FP5Wi đànfT ôngy9FP5W khác.QgrnC9 TQgrnC9ất BEmm74cả nhQgrnC9ững chuyệnQgrnC9 nàyfT QgrnC9đều QgrnC9do QgrnC9Mục HfTuyền fTban choBEmm74. Vậyy9FP5W màBEmm74 bBEmm74ây giờ,QgrnC9 any9FP5Wh fTta cònBEmm74 BEmm74chất vấnQgrnC9 tôBEmm74i QgrnC9bị KhảiQgrnC9 QgrnC9Á y9FP5Whôn QgrnC9mấy lần?fT TrfTong qfTuan niệy9FP5Wm y9FP5Wcủa any9FP5Wh tBEmm74a, dụcBEmm74 vọBEmm74ng chiQgrnC9ếm hBEmm74ữu y9FP5Wquan trọngy9FP5W hơQgrnC9n cảmBEmm74 fTnhận cBEmm74ủa tôifT, dQgrnC9anh BEmm74dự củfTa tôifT hfTay sao?

Trong lòfTng tfTôi bốcfT lêQgrnC9n BEmm74một ngBEmm74ọn lửa.

“Anh muốnQgrnC9 hfTỏi BEmm74ở chỗBEmm74 nàoQgrnC9?” TôiBEmm74 trừny9FP5Wg mắy9FP5Wt vfTới MBEmm74ục Huyền.

Anh tBEmm74a ngâBEmm74y ngườy9FP5Wi, thầBEmm74n fTsắc bfTỗng tBEmm74rở nêny9FP5W y9FP5Wu ám.

“Anh hỏiBEmm74 mấBEmm74y lQgrnC9ần, làfT chỉQgrnC9 miệngfT, cổy9FP5W hBEmm74ay tay?”fT Tôiy9FP5W từfT tốfTn hỏiBEmm74 tiếp.

Cả ngưBEmm74ời MụcBEmm74 fTHuyền hBEmm74óa đBEmm74á trony9FP5Wg giBEmm74ây lát.

Từ gươQgrnC9ng mặy9FP5Wt đếQgrnC9n thâny9FP5W fTthể, từBEmm74 ánhy9FP5W mắBEmm74t QgrnC9đến QgrnC9hô hấpy9FP5W củaQgrnC9 y9FP5Wanh tQgrnC9a phảngy9FP5W phấy9FP5Wt ngQgrnC9ưng trệ.

“Tôi mệtfT rBEmm74ồi, tQgrnC9ôi muy9FP5Wốn vềy9FP5W nghy9FP5Wỉ ngơi.”BEmm74 Ty9FP5Wôi đẩyQgrnC9 ngườiBEmm74 MfTục QgrnC9Huyền rồifT đứnBEmm74g dQgrnC9ậy. AnQgrnC9h tfTa vẫny9FP5W QgrnC9ngồi bấtfT độny9FP5Wg my9FP5Wột BEmm74chỗ. TôfTi biếty9FP5W lờQgrnC9i BEmm74nói vQgrnC9ừa rồifT củafT tôiy9FP5W cófT BEmm74sức QgrnC9sát thươngfT QgrnC9rất y9FP5Wlớn. ChứnQgrnC9g kiếnQgrnC9 phảnBEmm74 ứny9FP5Wg củaBEmm74 QgrnC9Mục Huyền,fT y9FP5Wtôi cảmQgrnC9 thấyBEmm74 vôfT cQgrnC9ùng QgrnC9sảng khoái.

Tôi QgrnC9chỉnh lQgrnC9ại gấfTu vy9FP5Wáy, đQgrnC9ặt BEmm74tay lêfTn tfTay y9FP5Wnắm cửQgrnC9a khoang.

Mục Huyềny9FP5W đy9FP5Wột nhiênQgrnC9 gQgrnC9ọi ly9FP5Wớn tiy9FP5Wếng: “MạcBEmm74 PhQgrnC9ổ, lậpBEmm74 tứfTc đemBEmm74 tấBEmm74t cfTả ty9FP5Wài lfTiệu trQgrnC9ong pfThòng chQgrnC9ỉ hufTy củQgrnC9a KhfTải ÁQgrnC9 đếQgrnC9n QgrnC9đây.” NgừngBEmm74 mộtBEmm74 y9FP5Wgiây, y9FP5Wanh y9FP5Wta nóiBEmm74 tiếy9FP5Wp: “BaBEmm74o gQgrnC9ồm cảQgrnC9 y9FP5Wcamera ty9FP5Wheo dõi.”

“Vâng fTạ.” Ty9FP5Whanh âmy9FP5W MạBEmm74c y9FP5WPhổ cQgrnC9ách rấty9FP5W xa.

Tôi giậQgrnC9t mình.y9FP5W Nếuy9FP5W xey9FP5Wm QgrnC9hình ảnfTh đy9FP5Wó, BEmm74Mục HuyềnQgrnC9 sẽQgrnC9 chứny9FP5Wg kiếnQgrnC9 cfTảnh ty9FP5Wôi suýtQgrnC9 bịy9FP5W fTKhải ÁfT cfTưỡng QgrnC9bức? Nhớy9FP5W QgrnC9đến lờiy9FP5W củafT Khy9FP5Wải Á,QgrnC9 tôiBEmm74 tfThật sBEmm74ự sy9FP5Wợ any9FP5Wh tfTa fTnổi điêny9FP5W rồfTi gây9FP5Wy thfTương tổQgrnC9n y9FP5Wcho tôi.BEmm74 MfTau rờiy9FP5W khỏfTi khQgrnC9ông gifTan kBEmm74ín QgrnC9mít này9FP5Wy mớiy9FP5W làBEmm74 y9FP5Wthượng sách.y9FP5W NBEmm74ghĩ đếy9FP5Wn đây,y9FP5W tôiBEmm74 dBEmm74ùng fTsức vặy9FP5Wn taQgrnC9y ny9FP5Wắm cửa.

Cánh cửaBEmm74 khôQgrnC9ng hềy9FP5W nhfTúc nhích.

Tôi y9FP5Wvẫn cQgrnC9hưa pháy9FP5Wt giy9FP5Wác rBEmm74a điềuBEmm74 fTbất thQgrnC9ường, chỉBEmm74 nghBEmm74ĩ tafTy tôiBEmm74 khôy9FP5Wng đủy9FP5W lực.QgrnC9 ĐfTang địnhy9FP5W thửy9FP5W lạiBEmm74 mộtfT y9FP5Wlần, tQgrnC9ôi đBEmm74ột nhQgrnC9iên cứQgrnC9ng đờQgrnC9 người.

Bởi fTvì tôiBEmm74 ky9FP5Whông QgrnC9thể độny9FP5Wg đQgrnC9ậy. ChânQgrnC9, tBEmm74ay vàQgrnC9 tofTàn thfTân fTtôi bịy9FP5W mộtfT sứBEmm74c my9FP5Wạnh vfTô BEmm74hình trQgrnC9ói chặt.

Mục HuyềnfT lQgrnC9ại QgrnC9dùng ‘BEmm74sức mạnhfT tiny9FP5Wh thần’BEmm74 vfTới tôi!

Một tfThân hy9FP5Wình ấmfT QgrnC9áp lBEmm74ặng y9FP5Wlẽ y9FP5Wáp vQgrnC9ào sfTau lBEmm74ưng tôi.y9FP5W BEmm74Eo độy9FP5Wt ngộtQgrnC9 bịQgrnC9 QgrnC9siết y9FP5Wchặt, MụfTc HBEmm74uyền ômy9FP5W fTtôi, tựay9FP5W cQgrnC9ằm vfTào tócBEmm74 tôfTi, fTđôi bày9FP5Wn y9FP5Wtay trắnfTg nõBEmm74n BEmm74bắt y9FP5Wđầu cởy9FP5Wi cúcy9FP5W áoQgrnC9 kBEmm74hoác qBEmm74uân phụcfT trfTên ngưQgrnC9ời tôi.

“Anh muốnBEmm74 làmQgrnC9 gìfT hả?”BEmm74 Lờiy9FP5W nfTói BEmm74vừa dBEmm74ứt, áoy9FP5W khoácBEmm74 qy9FP5Wuân pBEmm74hục QgrnC9đã rBEmm74ơi fTxuống sànfT. BEmm74Sau y9FP5Wđó, MụBEmm74c HuyềnQgrnC9 y9FP5Wtiếp QgrnC9tục cởiy9FP5W cúfTc áBEmm74o váfTy. fTKhi chQgrnC9ất liệufT vảiQgrnC9 mềy9FP5Wm mạifT rờifT y9FP5Wkhỏi thQgrnC9ân thểBEmm74, đầBEmm74u ócy9FP5W tôiBEmm74 BEmm74hoàn tBEmm74oàn trốy9FP5Wng rỗng.

“Anh kfThông gy9FP5Wiữ chữQgrnC9 tíy9FP5Wn... A...”

Cả ngưQgrnC9ời đy9FP5Wột nhiêny9FP5W nhBEmm74ẹ bẫQgrnC9ng, fTtôi bịQgrnC9 BEmm74Mục HuyQgrnC9ền fTbế lêBEmm74n fTrồi đặty9FP5W y9FP5Wnằm xuốy9FP5Wng sàfTn máfTy BEmm74bay. fTBên BEmm74dưới thâny9FP5W lBEmm74à cy9FP5Whất lifTệu vảBEmm74i mềmQgrnC9 mfTại, fTanh y9FP5Wta fTđã trảifT áoy9FP5W khofTác quânfT phụQgrnC9c lBEmm74àm đệBEmm74m BEmm74lót BEmm74cho tôBEmm74i. QgrnC9Sau đóy9FP5W thânfT QgrnC9hình y9FP5Wcao lớnfT BEmm74của BEmm74anh tQgrnC9a ậQgrnC9p đến.

Không nfTói cũnBEmm74g cfTó tBEmm74hể đoBEmm74án cBEmm74huyện sắpfT diễnfT rQgrnC9a QgrnC9với bfTản thân.y9FP5W TôQgrnC9i QgrnC9lập ty9FP5Wức nBEmm74hớ đfTến bBEmm74uổi tốiy9FP5W by9FP5Wốn y9FP5Wnăm trước,QgrnC9 tfToàn thânQgrnC9 tôifT by9FP5Wuốt giá,QgrnC9 tôy9FP5Wi đBEmm74au khBEmm74ổ fTnhắm my9FP5Wắt. MặcBEmm74 BEmm74dù biếty9FP5W tìnhQgrnC9 huốngfT QgrnC9này trướcQgrnC9 sBEmm74au gìBEmm74 cũngBEmm74 xảyy9FP5W QgrnC9ra nBEmm74hưng tôy9FP5Wi vẫfTn cảmy9FP5W thfTấy nhụcy9FP5W nhã.

Đột fTnhiên, mộfTt luồnfTg khíy9FP5W nóny9FP5Wg thổiBEmm74 vàoBEmm74 cBEmm74ổ y9FP5Wtôi. Say9FP5Wu đó,y9FP5W mộty9FP5W ty9FP5Whứ gìfT BEmm74đó, ny9FP5Whư cfTó QgrnC9như khôQgrnC9ng lướy9FP5Wt qy9FP5Wua y9FP5Wlàn dy9FP5Wa QgrnC9tôi. KhôBEmm74ng phBEmm74ải QgrnC9miệng y9FP5WMục HuyBEmm74ền, cBEmm74ũng kBEmm74hông phảifT đầQgrnC9u ngónQgrnC9 y9FP5Wtay củBEmm74a anBEmm74h BEmm74ta. ThứQgrnC9 nàBEmm74y máQgrnC9t fTlạnh, kQgrnC9hiến BEmm74tôi buồny9FP5W bQgrnC9uồn, lựcQgrnC9 y9FP5Wđạo rfTất nhẹy9FP5W, khQgrnC9ông QgrnC9chú ýQgrnC9 kỹBEmm74 y9FP5Wsẽ fTkhông cảQgrnC9m nhậnBEmm74 thấy.

Chỉ tfTrong cy9FP5Whốc ly9FP5Wát, thy9FP5Wứ đóBEmm74 nhẹfT nhày9FP5Wng lfTướt ty9FP5Wừ cổQgrnC9 tôBEmm74i xuốnfTg BEmm74dưới, tớiBEmm74 bộy9FP5W ngy9FP5Wực, bụBEmm74ng, bêBEmm74n QgrnC9hông củafT tôiBEmm74. TôQgrnC9i nghfTe y9FP5Wthấy MQgrnC9ục HufTyền hífTt mộBEmm74t hơQgrnC9i sy9FP5Wâu. ĐúnBEmm74g làQgrnC9 ry9FP5Wất kỳBEmm74 quBEmm74ái, tQgrnC9ôi lifTền my9FP5Wở mắt,y9FP5W safTu đQgrnC9ó hóQgrnC9a đá.

Mục HuyềnQgrnC9 đang.BEmm74.. ngQgrnC9ửi QgrnC9thân thểfT tôi?

Anh QgrnC9ta fTlột sạchBEmm74 đồQgrnC9 trêfTn ngườifT tBEmm74ôi, cfThỉ đểBEmm74 y9FP5Wlại mỗifT bộy9FP5W quầQgrnC9n áBEmm74o y9FP5Wlót. QgrnC9Sau đóy9FP5W, anQgrnC9h ty9FP5Wa dBEmm74ùng mQgrnC9ũi ngBEmm74ửi từngfT tấBEmm74c BEmm74da củaQgrnC9 tôy9FP5Wi. ThQgrnC9ứ vừfTa chạBEmm74m fTnhẹ vàBEmm74o lBEmm74àn dy9FP5Wa QgrnC9tôi chínhy9FP5W y9FP5Wlà đầuQgrnC9 y9FP5Wmũi máBEmm74t lạnhy9FP5W củay9FP5W anQgrnC9h ta.

Tôi bỗy9FP5Wng QgrnC9hiểu ry9FP5Wa BEmm74mọi chuyện.

“Anh muốny9FP5W ngBEmm74ửi xey9FP5Wm, KhảiBEmm74 ÁQgrnC9 BEmm74đã y9FP5Wđộng BEmm74đến chỗfT nào?”

“Ừ.”

Tôi BEmm74thở pQgrnC9hào nhẹBEmm74 nhfTõm, thìy9FP5W fTra fTkhông py9FP5Whải anfTh ty9FP5Wa cBEmm74ó ýBEmm74 lBEmm74àm tráiy9FP5W lfTời y9FP5Wcam kết.

“Vậy aBEmm74nh đừnQgrnC9g dfTùng ‘sứcQgrnC9 mfTạnh tiny9FP5Wh thần’QgrnC9 tróBEmm74i BEmm74tôi nữa.”

Mục fTHuyền cBEmm74hẳng lêBEmm74n tBEmm74iếng cũngy9FP5W khy9FP5Wông hềfT cóy9FP5W bấtQgrnC9 cfTứ cBEmm74ử độngy9FP5W nàoBEmm74, nhy9FP5Wưng BEmm74khi QgrnC9tôi tQgrnC9hử độngfT đậyfT chfTân tfTay, y9FP5Wtôi mớifT hiệBEmm74n fTthân thy9FP5Wể đy9FP5Wã trởQgrnC9 QgrnC9lại bìny9FP5Wh thường.

Sau khBEmm74i biQgrnC9ết MụcQgrnC9 BEmm74Huyền y9FP5Wchỉ muốy9FP5Wn nBEmm74gửi ngườifT tôy9FP5Wi, tôBEmm74i kQgrnC9hông BEmm74kháng cựfT, cũngy9FP5W khôngy9FP5W dáBEmm74m QgrnC9nói mộtQgrnC9 lfTời kícy9FP5Wh thQgrnC9ích anBEmm74h taBEmm74. Nhưy9FP5Wng nhìnQgrnC9 QgrnC9người QgrnC9đàn ôngBEmm74 BEmm74cao lớnfT BEmm74nằm bòy9FP5W trênBEmm74 ngQgrnC9ười tQgrnC9ôi híBEmm74t BEmm74hít ngQgrnC9ửi nfTgửi, tQgrnC9ôi thậty9FP5W QgrnC9sự cảmQgrnC9 thấBEmm74y vừaBEmm74 kỳfT qy9FP5Wuái vQgrnC9ừa ngứaBEmm74 ngáy.

Mục HuQgrnC9yền bấQgrnC9t chợtfT dừny9FP5Wg độngfT QgrnC9tác, ngẩngQgrnC9 đầuQgrnC9 ny9FP5Whìn tôi.

Tôi nfTgây người.

Bởi vìfT ány9FP5Wh mắtfT anQgrnC9h BEmm74ta hếty9FP5W sứcQgrnC9 BEmm74u tối.QgrnC9 GươngfT mặtQgrnC9 fTvốn tBEmm74rắng nõnBEmm74 đỏQgrnC9 bừfTng QgrnC9bừng nfThư ngọnQgrnC9 fTlửa, đếnBEmm74 vày9FP5Wnh tafTi fTanh QgrnC9ta cũQgrnC9ng đBEmm74ỏ ửng.

Xong đờiy9FP5W rfTồi. MụcQgrnC9 y9FP5WHuyền trướcQgrnC9 đy9FP5Wó y9FP5Wđã cQgrnC9ó tfThể đèfT nBEmm74én dụcBEmm74 vọfTng, sfTau khfTi ngửfTi mfTột lượt,y9FP5W anfTh tfTa từQgrnC9 fTvô tâBEmm74m fTchuyển thàfTnh cófT tâm từy9FP5W lúc nfTào khQgrnC9ông hay.

Tôi vộiy9FP5W kéoy9FP5W vQgrnC9ạt fTáo qy9FP5Wuân phụcQgrnC9 rBEmm74ồi y9FP5Wcài cúBEmm74c. BEmm74Nhưng mớBEmm74i cQgrnC9ài hfTai cúcQgrnC9, tôiQgrnC9 BEmm74đột nhfTiên BEmm74nghe y9FP5Wthấy tiếy9FP5Wng loạy9FP5Wt xofTạt. KhóeBEmm74 mắy9FP5Wt ly9FP5Wiếc mộtfT y9FP5Wcái, BEmm74bắt gfTặp MụcQgrnC9 HuyềnfT đanQgrnC9g giơfT tafTy ky9FP5Wéo kfThóa quần.

Toàn thâBEmm74n tôiBEmm74 y9FP5Wrun lên,BEmm74 độngfT tfTác y9FP5Wtay càBEmm74ng ny9FP5Whanh hơnQgrnC9. BEmm74Tuy nhfTiên, cQgrnC9úc thứfT fTba vẫnQgrnC9 chBEmm74ưa càfTi xongBEmm74, tBEmm74ôi lạBEmm74i liếfTc tQgrnC9hấy mộBEmm74t thQgrnC9ứ cựcBEmm74 lớnfT nhảy9FP5Wy ry9FP5Wa y9FP5Wkhỏi qfTuần dàfTi. MộQgrnC9t bày9FP5Wn tafTy QgrnC9trắng nõBEmm74n nắmfT chặty9FP5W lấQgrnC9y nóQgrnC9. Mặty9FP5W y9FP5Wtôi nónQgrnC9g rafTn, lfTẽ nàofT ay9FP5Wnh y9FP5Wta địnhfT ‘fTlau súng’QgrnC9 ngfTay trướcy9FP5W my9FP5Wặt tôQgrnC9i? Ghy9FP5Wê quá!

Nhưng tBEmm74ôi đãy9FP5W nhầQgrnC9m to!

Bởi QgrnC9vì ởfT BEmm74giây tQgrnC9iếp theofT, MụcQgrnC9 HuyềfTn QgrnC9giơ bànQgrnC9 tQgrnC9ay bẩnQgrnC9 tQgrnC9hỉu vBEmm74ề phífTa y9FP5Wtôi, QgrnC9túm lfTấy y9FP5Wtay tôy9FP5Wi vớy9FP5Wi my9FP5Wột sứfTc mạfTnh QgrnC9kinh hồn.

Tôi trợnBEmm74 mắBEmm74t háBEmm74 mồm,QgrnC9 quy9FP5Wên cảBEmm74 lQgrnC9a hétQgrnC9, fTcũng khBEmm74ông fTkịp y9FP5Wcó bBEmm74ất cBEmm74ứ hy9FP5Wành độngy9FP5W y9FP5Wphản khánfTg BEmm74nào, chỉBEmm74 mởfT BEmm74to mắtfT nhìnfT bàQgrnC9n tfTay BEmm74của y9FP5Wtôi y9FP5Wbị BEmm74ấn lênQgrnC9 trênfT đó.

Xúc cảBEmm74m dướiBEmm74 y9FP5Wlòng bQgrnC9àn y9FP5Wtay nóngQgrnC9 bBEmm74ỏng, hơifT giậty9FP5W giật.QgrnC9 ToànfT thQgrnC9ân MBEmm74ục HuyềQgrnC9n cũny9FP5Wg ruQgrnC9n BEmm74lên, any9FP5Wh tQgrnC9a khQgrnC9ông thy9FP5Wể fTkiềm fTchế pháfTt BEmm74ra y9FP5Wtiếng rBEmm74ên khẽ.

Tôi BEmm74ra sfTức rụtQgrnC9 tBEmm74ay vy9FP5Wề, nQgrnC9hưng bànQgrnC9 QgrnC9tay fTanh ty9FP5Wa giốnBEmm74g my9FP5Wột gọnBEmm74g BEmm74kìm sắt,y9FP5W y9FP5Wép BEmm74tôi fTxòe năBEmm74m ngófTn fTtay fTrồi y9FP5Wnắm QgrnC9chặt BEmm74thứ đófT. fTTôi tfTất nhy9FP5Wiên hiy9FP5Wểu anBEmm74h tfTa mfTuốn tôifT lày9FP5Wm gì,BEmm74 tQgrnC9rong lòy9FP5Wng vBEmm74ừa khBEmm74ó cQgrnC9hịu vy9FP5Wừa đauBEmm74 ky9FP5Whổ. BEmm74Làm thefTo yy9FP5Wêu cầuBEmm74 cy9FP5Wủa anfTh taBEmm74, quQgrnC9ả thựcfT vượQgrnC9t quQgrnC9á sứfTc cfThịu đQgrnC9ựng củaBEmm74 tôBEmm74i. QgrnC9Còn nếBEmm74u khôQgrnC9ng lfTàm, nhfTỡ any9FP5Wh tQgrnC9a khôny9FP5Wg y9FP5Wnhịn đượBEmm74c, ‘bắfTn sBEmm74úng thật’BEmm74 thBEmm74ì QgrnC9tôi py9FP5Whải lBEmm74àm sao?

Trong lúcfT tôQgrnC9i đangQgrnC9 y9FP5Wlưỡng lự,fT Mụy9FP5Wc BEmm74Huyền độty9FP5W QgrnC9nhiên đẩy9FP5Wy tôy9FP5Wi y9FP5Wnằm xuốngQgrnC9 đấtQgrnC9, bfTàn tQgrnC9ay đany9FP5Wg nBEmm74ắm ty9FP5Way y9FP5Wtôi đBEmm74ồng thờiy9FP5W by9FP5Wuông lỏng.y9FP5W Sy9FP5Wau đó,y9FP5W afTnh ty9FP5Wa nằmy9FP5W úy9FP5Wp QgrnC9sấp lêfTn ngQgrnC9ười tôfTi, thBEmm74ứ cfTương cfTứng y9FP5Wcủa aQgrnC9nh tfTa cBEmm74học vfTào bụnQgrnC9g tôi.

Tôi kBEmm74hiếp đảBEmm74m, bấtBEmm74 chấpBEmm74 tấQgrnC9t cảfT hétQgrnC9 lêQgrnC9n: “TôiBEmm74 QgrnC9muốn y9FP5Wdùng fTtay! Dùy9FP5Wng tay!”

Trước mắfTt tQgrnC9ối sầm,BEmm74 Mụy9FP5Wc Hy9FP5Wuyền ápfT y9FP5Wmặt BEmm74hôn QgrnC9tôi ngấuBEmm74 nBEmm74ghiến. y9FP5WNụ hôQgrnC9n nàyBEmm74 y9FP5Whung BEmm74hãn y9FP5Whơn bấtQgrnC9 cứQgrnC9 nfTụ hôQgrnC9n nàoBEmm74 kháfTc. ĐBEmm74ầu lưỡifT QgrnC9của ty9FP5Wôi bQgrnC9ị ay9FP5Wnh múBEmm74t đếnfT BEmm74đau rát.

Trong fTlúc hôfTn nhauQgrnC9, tôiBEmm74 vBEmm74ẫn fTcảm thấy9FP5Wy thBEmm74ứ BEmm74ở trêBEmm74n y9FP5Wbụng tôBEmm74i cy9FP5Wo QgrnC9rút my9FP5Wột cáiy9FP5W. y9FP5WSau QgrnC9đó mộfTt dònfTg dufTng dịchQgrnC9 ưQgrnC9ơn ướty9FP5W khôngy9FP5W nfTgừng phfTun ly9FP5Wên bụBEmm74ng tôi.

Tôi hBEmm74oàn toànQgrnC9 chếtQgrnC9 lặng.

Cùng lfTúc đQgrnC9ó, MụcfT Huyềny9FP5W dừngBEmm74 nfTụ hônQgrnC9. ABEmm74nh tBEmm74a vùy9FP5Wi mặQgrnC9t vàfTo máifT tóBEmm74c dàiy9FP5W bêny9FP5W vQgrnC9ai tôy9FP5Wi, thởy9FP5W hổBEmm74n hển.

Tôi ngâyfT ngốcBEmm74 QgrnC9cúi xuBEmm74ống nhìnQgrnC9 y9FP5W‘đầu sBEmm74úng’, thfTậm chfTí vẫnBEmm74 cy9FP5Wó fTthể cảBEmm74m BEmm74nhận thấyBEmm74 tfThứ đóQgrnC9 đafTng đfTộng đậyQgrnC9 trênBEmm74 bụQgrnC9ng tfTôi. fTVài giâBEmm74y sQgrnC9au, My9FP5Wục fTHuyền chốngQgrnC9 tBEmm74ay ngồiBEmm74 dậyBEmm74. AnQgrnC9h fTta fTcúi đầu,fT ty9FP5Wôi BEmm74cũng QgrnC9thuận tfTheo ánhfT mắtQgrnC9 QgrnC9anh tQgrnC9a ny9FP5Whìn xuống.

‘Quái thú’QgrnC9 y9FP5Wcủa MụcBEmm74 HufTyền vẫy9FP5Wn hếtBEmm74 sứQgrnC9c tBEmm74o lớn.QgrnC9 Cóy9FP5W điều,fT fTnó dườngy9FP5W nhưfT mQgrnC9ềm QgrnC9đi y9FP5Wkhông ítfT. fTTrong khBEmm74i đBEmm74ó, BEmm74dưới chânQgrnC9 BEmm74anh QgrnC9ta, fTtrên bụngQgrnC9 tôifT, đùBEmm74i tôifT, quầQgrnC9n lótfT cy9FP5Wủa tôy9FP5Wi, cy9FP5Whỗ BEmm74nào cũngQgrnC9 cBEmm74ó cBEmm74hất dịQgrnC9ch màuy9FP5W BEmm74trắng, rốfTi tfTinh rốQgrnC9i mù.

Cho dùQgrnC9 cBEmm74húng tôiBEmm74 y9FP5Wtừng trảiy9FP5W qufTa BEmm74một BEmm74đêm, ny9FP5Whưng BEmm74lúc khôQgrnC9ng cóBEmm74 đènBEmm74 sáQgrnC9ng, MụfTc HQgrnC9uyền phóngy9FP5W điBEmm74 fTđâu QgrnC9tôi khfTông BEmm74hề hQgrnC9ay bBEmm74iết. Tôy9FP5Wi cQgrnC9hưa bQgrnC9ao giờQgrnC9 chứnQgrnC9g kQgrnC9iến cảnhy9FP5W tượfTng này.y9FP5W VàQgrnC9o gBEmm74iây BEmm74phút đóQgrnC9, tfToàn thy9FP5Wân tôfTi cứngfT đờ,y9FP5W đầuBEmm74 óBEmm74c trốnBEmm74g rỗng.

Mục HuyềnBEmm74 QgrnC9trầm mQgrnC9ặc trfTong gfTiây láy9FP5Wt rồQgrnC9i rúfTt QgrnC9một chBEmm74iếc khănQgrnC9 mfTàu trắy9FP5Wng từfT QgrnC9túi quầnfT, bắtBEmm74 QgrnC9đầu nhẹBEmm74 nhàngQgrnC9 lBEmm74au chfTùi cQgrnC9ho tôiBEmm74. QgrnC9Tôi đQgrnC9ột nBEmm74hiên fTcảm thấyBEmm74 rấtfT by9FP5Wi aiy9FP5W, QgrnC9sống mũQgrnC9i caBEmm74y QgrnC9cay, BEmm74nước BEmm74mắt tràfTo fTra BEmm74khóe mi.

Bàn tay9FP5Wy fTanh QgrnC9ta đaQgrnC9ng QgrnC9di chuQgrnC9yển trêBEmm74n y9FP5Wngười tôfTi lậpfT tứcfT dừQgrnC9ng lại.

Sau đóQgrnC9, ngườifT tôifT nhBEmm74ẹ bBEmm74ẫng, tôy9FP5Wi bịfT MụfTc HfTuyền fTbế lêQgrnC9n. QgrnC9Tôi khônQgrnC9g muốnBEmm74 đểQgrnC9 ýBEmm74 đBEmm74ến aQgrnC9nh tfTa, trofTng đầuQgrnC9 lBEmm74ặp fTđi lặy9FP5Wp lạiBEmm74 hQgrnC9ình ảnhBEmm74 ky9FP5Winh khủnQgrnC9g vBEmm74ừa rồfTi. BEmm74Tôi cảmy9FP5W thấy9FP5Wy rấy9FP5Wt QgrnC9tủi nhụy9FP5Wc, từngBEmm74 gy9FP5Wiọt fTtừng giọty9FP5W nBEmm74ước mắty9FP5W BEmm74chảy xuốny9FP5Wg. fTTôi tQgrnC9hậm chfTí òy9FP5Wa fTkhóc nứcy9FP5W nở.

Mục QgrnC9Huyền siếtfT chặtfT fTđôi cánhQgrnC9 QgrnC9tay đay9FP5Wng bếBEmm74 tôiQgrnC9, giọngfT QgrnC9nói dịuBEmm74 dàngy9FP5W củaQgrnC9 aBEmm74nh BEmm74ta vaQgrnC9ng lBEmm74ên BEmm74bên tQgrnC9ai tôfTi: QgrnC9“Tôi BEmm74xin lỗi,fT DaoBEmm74, tôfTi xiBEmm74n lỗi.”

Tôi ngBEmm74ây raBEmm74, any9FP5Wh QgrnC9ta đangfT QgrnC9xin lỗy9FP5Wi tôi?

“Tôi sẽfT giQgrnC9ết chếty9FP5W KhfTải QgrnC9Á. SuýfTt nữay9FP5W mấtBEmm74 y9FP5Wem... CfThuyện nàyQgrnC9 sQgrnC9ẽ kQgrnC9hông baBEmm74o gy9FP5Wiờ xảyfT QgrnC9ra nữa.”

Ngữ QgrnC9khí củaBEmm74 anfTh tBEmm74a dịuy9FP5W y9FP5Wdàng đếnQgrnC9 mứcQgrnC9 BEmm74không ty9FP5Whể hìnBEmm74h dBEmm74ung BEmm74nổi. TôifT bỗnQgrnC9g fTcó mfTột cQgrnC9ảm giQgrnC9ác bấty9FP5W lựQgrnC9c chưaBEmm74 BEmm74từng thấy.QgrnC9 TQgrnC9ôi nằQgrnC9m ifTm troBEmm74ng lònBEmm74g ay9FP5Wnh taBEmm74, y9FP5Wkhông ky9FP5Whóc, khfTông độny9FP5Wg đQgrnC9ậy, cQgrnC9ũng khôny9FP5Wg lêy9FP5Wn tiếng.

Mục HuyềQgrnC9n ngQgrnC9ồi QgrnC9xuống đfTất, đặtfT tôfTi BEmm74ngồi lQgrnC9ên đùifT any9FP5Wh tay9FP5W. AnfTh QgrnC9ta ápQgrnC9 mBEmm74á vày9FP5Wo mặQgrnC9t tôBEmm74i, BEmm74sau đóBEmm74 hôQgrnC9n đBEmm74i nướcQgrnC9 mắtBEmm74 củaBEmm74 tôi.

“Hết BEmm74khóc rồi?”

Tư thếBEmm74 ty9FP5Whân mậty9FP5W khy9FP5Wiến tôifT không được&nbsy9FP5Wp;tự nhiên.QgrnC9 fTTôi muốnBEmm74 qy9FP5Wuay đầuQgrnC9 BEmm74đi QgrnC9chỗ kfThác, nhưQgrnC9ng bBEmm74ị MụcfT HuyềnfT QgrnC9giữ cfTằm, fTkhông tfThể y9FP5Wnhúc nhích.

“Dao, tôifT đãy9FP5W nBEmm74hìn thy9FP5Wấy vBEmm74ết thy9FP5Wương củQgrnC9a KhảQgrnC9i ÁBEmm74, tôiy9FP5W cũQgrnC9ng biếBEmm74t eBEmm74m vQgrnC9ì tôBEmm74i mạy9FP5Wo hiy9FP5Wểm némBEmm74 y9FP5Wbom.” y9FP5WMục Huyềny9FP5W nhìy9FP5Wn ty9FP5Wôi cfThăm QgrnC9chú: “y9FP5WEm tfTrung QgrnC9trinh nBEmm74hư vậQgrnC9y, fTvới ty9FP5Wư cy9FP5Wách y9FP5Wmột ngườQgrnC9i chồng,y9FP5W tôy9FP5Wi sẽfT bùQgrnC9 đắpfT QgrnC9cho BEmm74em gấpy9FP5W bội.”

Trung trinh?

Anh ty9FP5Wa QgrnC9tưởng tQgrnC9ôi fTchống lạy9FP5Wi KBEmm74hải ÁfT làBEmm74 y9FP5Wvì fTanh ta?

Bởi vQgrnC9ì QgrnC9tôi phóngy9FP5W ty9FP5Wên lửay9FP5W ngăBEmm74n chặnBEmm74 việnQgrnC9 binfTh y9FP5Wcủa Khy9FP5Wải y9FP5WÁ fTnên y9FP5Wanh y9FP5Wta hBEmm74iểu nhầm?

Thảo ny9FP5Wào trướcy9FP5W đóy9FP5W tâBEmm74m trạny9FP5Wg cy9FP5Wủa MQgrnC9ục HuyềQgrnC9n fTcó vy9FP5Wẻ BEmm74rất tốt.y9FP5W ChfTả trácfTh afTnh tfTa đBEmm74ề xfTuất ‘thânfT mậBEmm74t trưfTớc BEmm74thời hạn’.BEmm74 AnQgrnC9h tQgrnC9a hBEmm74ôn tôiy9FP5W y9FP5Wlâu nfThư vBEmm74ậy, làfT bởQgrnC9i vfTì any9FP5Wh tBEmm74a QgrnC9cho rằQgrnC9ng tôiy9FP5W thícBEmm74h aQgrnC9nh ta?

Nhưng anfTh tBEmm74a kQgrnC9hông bậnBEmm74 tâmy9FP5W đy9FP5Wến vfTấn đềfT tìy9FP5Wnh cy9FP5Wảm y9FP5Wcơ mà?

Dù ay9FP5Wnh y9FP5Wta nghĩQgrnC9 thếQgrnC9 nfTào, QgrnC9sự hiy9FP5Wểu ny9FP5Whầm nàyQgrnC9 cQgrnC9ó vẻfT rấtQgrnC9 nghiy9FP5Wêm trọfTng. NhưnBEmm74g ny9FP5Whìn ánhBEmm74 mắtBEmm74 nónBEmm74g bỏngfT củQgrnC9a fTanh ty9FP5Wa, y9FP5Wnghĩ đếnfT chuyQgrnC9ện vừay9FP5W y9FP5Wrồi anBEmm74h fTta BEmm74khổ QgrnC9sở đBEmm74è nén..QgrnC9. TBEmm74ôi BEmm74không biếty9FP5W nêy9FP5Wn giảifT thíy9FP5Wch nhQgrnC9ư ty9FP5Whế nào.

“Ngoài ra.y9FP5W” MụcBEmm74 HuyềnQgrnC9 nQgrnC9ói tiếp:y9FP5W QgrnC9“Lần fTnày y9FP5Wlà ngoQgrnC9ài y9FP5Wý muốBEmm74n. DùQgrnC9 say9FP5Wo... cũQgrnC9ng bốfTn nQgrnC9ăm rồi.”

Tôi fThơi ngượngQgrnC9 QgrnC9ngùng. TfTất nhiy9FP5Wên tôiBEmm74 hQgrnC9iểu ýfT QgrnC9anh BEmm74ta. AnfTh tQgrnC9a my9FP5Wuốn nfTói, BEmm74sau lầnQgrnC9 đầBEmm74u ty9FP5Wiên vàoBEmm74 by9FP5Wốn nămQgrnC9 trước,QgrnC9 fTanh y9FP5Wta phảiy9FP5W BEmm74kiềm cQgrnC9hế quBEmm74á lfTâu, ny9FP5Wên lầy9FP5Wn nàfTy mớifT thfTành rBEmm74a BEmm74như vậy.

“Anh khônfTg cầnQgrnC9 giảBEmm74i thy9FP5Wích vớiBEmm74 y9FP5Wtôi chuyBEmm74ện này...”

Đúng lúcfT đó,y9FP5W bQgrnC9ên ngofTài BEmm74vang lêny9FP5W giy9FP5Wọng y9FP5Wnói củafT MBEmm74ạc Lâm,fT cy9FP5Wắt ny9FP5Wgang lờiy9FP5W tôi.

“Khụ, khụ.y9FP5W.. đy9FP5Wiện hfTạ, rấtBEmm74 xiy9FP5Wn lỗfTi đãy9FP5W quy9FP5Wấy rầyy9FP5W ngày9FP5Wi fTvà QgrnC9tiểu thư.y9FP5W HQgrnC9oàng đếQgrnC9 bệQgrnC9 hạfT triQgrnC9ệu kiếy9FP5Wn điệnBEmm74 hạQgrnC9 gấp.BEmm74” ĐâfTy làQgrnC9 lBEmm74ần đầuy9FP5W tiBEmm74ên ty9FP5Wôi BEmm74nghe cBEmm74ó ngườiQgrnC9 gọiBEmm74 Mụcy9FP5W HuyềnBEmm74 ly9FP5Wà ‘QgrnC9điện hạ’.

Thần sắcBEmm74 Mụcy9FP5W HuyBEmm74ền tBEmm74rở QgrnC9nên BEmm74nghiêm nghịy9FP5W, anBEmm74h y9FP5Wta bQgrnC9ế tôQgrnC9i đứngy9FP5W dậy.