You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không LVthể dừngxYt6G7 lại

“Nếu K8R6VYem xYt6G7đồng xYt6G7ý tK8R6VYhân mậtxYt6G7 trướcxYt6G7 thờiK8R6VY hạK8R6VYn, tôiDYsDmw cóxYt6G7 xYt6G7thể bK8R6VYắt đầuK8R6VY nLVgay DYsDmwlập tức.”

Nói xxYt6G7ong câxYt6G7u nLVày, xYt6G7Mục HuyềnLV bxYt6G7ắt đầK8R6VYu hôLVn DYsDmwcổ tK8R6VYôi. K8R6VYĐầu lưỡiDYsDmw nDYsDmwóng hổLVi xYt6G7của xYt6G7anh LVta gxYt6G7iống cáDYsDmwi bxYt6G7àn cxYt6G7hải, mxYt6G7ang theLVo tiếnLVg nưLVớc xYt6G7khẽ LVkhàng, chảiDYsDmw txYt6G7ừng DYsDmwtấc DYsDmwda củaxYt6G7 tôi.

Tôi K8R6VYcó cK8R6VYảm gixYt6G7ác bịxYt6G7 đLViện giLVật. TronLVg ngườiK8R6VY tôK8R6VYi nhưxYt6G7 xuấtxYt6G7 K8R6VYhiện K8R6VYmột cDYsDmwon rắnDYsDmw LVnước, bDYsDmwò từK8R6VY lỗxYt6G7 taK8R6VYi lêK8R6VYn xYt6G7não, LVsau đóLV lạixYt6G7 qLVuay đxYt6G7ầu bòDYsDmw xuốngK8R6VY dưới,DYsDmw đâLVm vK8R6VYào mDYsDmwột K8R6VYnơi nàoLV xYt6G7đó DYsDmwđã cK8R6VYăng lK8R6VYên củaK8R6VY tôiDYsDmw, K8R6VYkhiến nơiLV đóxYt6G7 xYt6G7không ngừngxYt6G7 tiDYsDmwết rxYt6G7a chấxYt6G7t dịchxYt6G7 ướtK8R6VY xYt6G7át. xYt6G7Sau đó,xYt6G7 nxYt6G7ó lạiDYsDmw xuyênLV qLVua sốngK8R6VY lưLVng vDYsDmwà hK8R6VYai châK8R6VYn tôiK8R6VY, làxYt6G7m toàDYsDmwn thâLVn tôiLV txYt6G7ê liệt.

Tôi thK8R6VYở DYsDmwhổn hểLVn, gK8R6VYần nhưK8R6VY K8R6VYthét lên:xYt6G7 “TôiDYsDmw khônDYsDmwg đồDYsDmwng ýK8R6VY K8R6VYthân mậxYt6G7t DYsDmwtrước, anxYt6G7h cóK8R6VY thLVể kếtK8R6VY thúcLV rồi.”

Mục xYt6G7Huyền lậpK8R6VY tứcLV dừngDYsDmw lxYt6G7ại, ngẩngxYt6G7 DYsDmwđầu nhìK8R6VYn tôK8R6VYi. ĐếnxYt6G7 lxYt6G7úc K8R6VYnày tôxYt6G7i DYsDmwmới chúK8R6VY LVý, cóK8R6VY lẽxYt6G7 LVdo K8R6VYvừa rLVồi hônDYsDmw DYsDmwquá lâxYt6G7u vDYsDmwà LVquá dùngDYsDmw xYt6G7sức nênDYsDmw môixYt6G7 DYsDmwanh tLVa sưxYt6G7ng mọnxYt6G7g, bxYt6G7ờ môLVi txYt6G7rên DYsDmwcòn bịxYt6G7 sứt.xYt6G7 K8R6VYÁnh mắK8R6VYt axYt6G7nh tDYsDmwa mờxYt6G7 DYsDmwmịt, đồngxYt6G7 tDYsDmwử LVđen nhánhxYt6G7 nxYt6G7hư bxYt6G7ị DYsDmwphủ K8R6VYmột lK8R6VYớp sươnDYsDmwg mK8R6VYỏng. TxYt6G7rong đầuK8R6VY tôiLV tựK8R6VY nxYt6G7hiên bậtDYsDmw rLVa tLVừ ‘ýxYt6G7 loLVạn txYt6G7ình mê’.

“Tôi mDYsDmwuốn nói...DYsDmw” TDYsDmwôi cânxYt6G7 nhắK8R6VYc DYsDmwtừ nK8R6VYgữ: “BLVây gDYsDmwiờ tLVôi vẫnDYsDmw chưaDYsDmw muốn.”

Ánh DYsDmwmắt MụcDYsDmw HK8R6VYuyền cuốiDYsDmw cùxYt6G7ng cũngLV tỉnhLV táDYsDmwo mộtxYt6G7 chút,K8R6VY anDYsDmwh LVta dáDYsDmwn mắtxYt6G7 vàoLV LVtôi: “Được.”

Giọng nLVói cDYsDmwủa DYsDmwanh tLVa vẫnLV khàLVn khàDYsDmwn, bxYt6G7ộ phậnK8R6VY nàxYt6G7o đLVó tK8R6VYì txYt6G7rên bụngK8R6VY tôLVi vẫnLV cươngDYsDmw cK8R6VYứng, nhưK8R6VYng tôiDYsDmw thởxYt6G7 xYt6G7phào DYsDmwnhẹ LVnhõm, bởixYt6G7 vK8R6VYì tôDYsDmwi biLVết anDYsDmwh tDYsDmwa sLVẽ kK8R6VYhông xYt6G7nuốt lời.

***

Như txYt6G7ôi dựDYsDmw đoán,xYt6G7 K8R6VYMục HK8R6VYuyền quK8R6VYả nhiênK8R6VY chốngxYt6G7 tDYsDmway xuốngLV sxYt6G7àn, K8R6VYlật nDYsDmwgười DYsDmwngồi saK8R6VYng mộtLV bênxYt6G7. TxYt6G7ôi cDYsDmwũng ngồiDYsDmw dậDYsDmwy, lúDYsDmwc nàxYt6G7y tôiK8R6VY LVmới pháDYsDmwt hiệLVn, quxYt6G7ần xYt6G7áo LVvũ trụ,K8R6VY áoDYsDmw khoáK8R6VYc LVquân phK8R6VYục vLVà vK8R6VYáy K8R6VYcủa tôK8R6VYi xYt6G7đã bịLV MụcDYsDmw HuyềnDYsDmw LVtốc lênK8R6VY ngựcxYt6G7 xYt6G7từ LVbao giờ,DYsDmw đểK8R6VY lDYsDmwộ xYt6G7một mảK8R6VYng xuânLV quang.

Tôi vLVội vànK8R6VYg kéoxYt6G7 váxYt6G7y xYt6G7và càK8R6VYi cúDYsDmwc áoLV LVkhoác. MụcLV xYt6G7Huyền DYsDmwcởi bộK8R6VY K8R6VYđồ LVdu xYt6G7hành vũLV trụ,xYt6G7 bDYsDmwên tDYsDmwrong LVanh LVta K8R6VYchỉ mặcK8R6VY DYsDmwmột K8R6VYchiếc K8R6VYáo sLVơ xYt6G7mi xYt6G7màu xáDYsDmwm DYsDmwnhạt LVvà xYt6G7quần dDYsDmwài. DYsDmwTôi txYt6G7ưởng DYsDmwđã đếnLV lLVúc rDYsDmwời khỏiDYsDmw máDYsDmwy bxYt6G7ay, xYt6G7nào nxYt6G7gờ anDYsDmwh K8R6VYta gK8R6VYiơ taLVy ôLVm xYt6G7vai tôDYsDmwi, đầuDYsDmw DYsDmwngả DYsDmwvề phíaK8R6VY tôi.DYsDmw SK8R6VYau xYt6G7đó, anDYsDmwh LVta vùDYsDmwi K8R6VYmặt vàLVo máiK8R6VY tócK8R6VY dàixYt6G7 cLVủa tôi.

“Khải ÁxYt6G7 hK8R6VYôn K8R6VYem pLVhải khôngLV?” xYt6G7Thanh âLVm LVtrầm thấpLV LVdịu dàngxYt6G7 độtLV ngộtxYt6G7 vanxYt6G7g lDYsDmwên, khK8R6VYông mộtLV cLVhút nộxYt6G7 khí.

Nhưng bâyxYt6G7 giLVờ tK8R6VYôi đãDYsDmw hơixYt6G7 LVhiểu MụK8R6VYc HuyềDYsDmwn. AnDYsDmwh LVta tỏDYsDmw DYsDmwthái độLV bLVình tĩnhK8R6VY khôxYt6G7ng cóK8R6VY nghK8R6VYĩa DYsDmwanh K8R6VYta DYsDmwkhông xYt6G7tức giậnxYt6G7. xYt6G7Tôi ghétK8R6VY kLViểu chDYsDmwất vấLVn nxYt6G7ày nênK8R6VY thảnDYsDmw nhiênxYt6G7 thừDYsDmwa nhậnLV: “Ừ,K8R6VY đúngLV lLVà hắnK8R6VY đãxYt6G7 hôxYt6G7n tôi.LV SDYsDmwao aLVnh biết?”

Bàn xYt6G7tay đặtK8R6VY trênxYt6G7 vLVai tK8R6VYôi bK8R6VYỗng siếtK8R6VY chặt.

“Tôi xYt6G7ngửi thấy.”xYt6G7 MụxYt6G7c HuyềnK8R6VY tDYsDmwừ tốnDYsDmw trK8R6VYả lời.

Tôi bấtLV LVchợt hiểLVu DYsDmwra, thảxYt6G7o LVnào lúDYsDmwc DYsDmwmới bắK8R6VYt đDYsDmwầu hônLV xYt6G7tôi, sắcxYt6G7 xYt6G7mặt anxYt6G7h tDYsDmwa bỗLVng dưLVng thaxYt6G7y đổDYsDmwi. xYt6G7Hóa LVra anK8R6VYh DYsDmwta ngxYt6G7ửi thấyDYsDmw mLVùi củaK8R6VY KhK8R6VYải ÁDYsDmw troxYt6G7ng miệngK8R6VY tôi.

“Mấy lầnK8R6VY?” MụcK8R6VY HuyềnK8R6VY hỏLVi tiếp.

“Gì cơ?”xYt6G7 TôixYt6G7 nhấtK8R6VY DYsDmwthời khônLVg hiểK8R6VYu ý.

Mục HuyềnxYt6G7 tDYsDmwrầm mặcLV troDYsDmwng gixYt6G7ây láLVt. SaDYsDmwu xYt6G7đó axYt6G7nh tK8R6VYa DYsDmwôm eK8R6VYo tôiK8R6VY, xoDYsDmway K8R6VYngười tK8R6VYôi đốixYt6G7 diệDYsDmwn aDYsDmwnh taK8R6VY, ánhDYsDmw mắtLV sắK8R6VYc bK8R6VYén nhìK8R6VYn LVtôi chK8R6VYằm K8R6VYchằm: “HxYt6G7ắn hDYsDmwôn exYt6G7m mấDYsDmwy lK8R6VYần?” NgữxYt6G7 kxYt6G7hí cóDYsDmw phầnLV DYsDmwđanh lại.

Anh tDYsDmwa khDYsDmwông txYt6G7ruy vLVấn thìDYsDmw khôngDYsDmw saoK8R6VY. VừaxYt6G7 nhắcK8R6VY tới,K8R6VY LVtôi liềnxYt6G7 nhxYt6G7ớ đếnDYsDmw chuLVyện suýtDYsDmw nDYsDmwữa bịxYt6G7 K8R6VYKhải ÁLV cưỡDYsDmwng bDYsDmwức. TôLVi thậtxYt6G7 LVsự khôDYsDmwng muốDYsDmwn hồiK8R6VY xYt6G7tưởng lDYsDmwại sK8R6VYự việcxYt6G7 đóDYsDmw. NếxYt6G7u khôLVng phảK8R6VYi tLVôi nhK8R6VYanh tríDYsDmw, cLVó K8R6VYlẽ bLVây giK8R6VYờ tôixYt6G7 nhưDYsDmw DYsDmwmột bLVãi LVbùn nDYsDmwhão nằLVm dướK8R6VYi thânLV ngườiK8R6VY đànxYt6G7 ônDYsDmwg kháLVc. TấLVt cảK8R6VY nhữngDYsDmw chuyệLVn nàLVy K8R6VYđều dK8R6VYo LVMục HuyềxYt6G7n bK8R6VYan chDYsDmwo. VậyxYt6G7 mLVà K8R6VYbây gLViờ, anLVh txYt6G7a cònxYt6G7 chấtxYt6G7 vxYt6G7ấn tôDYsDmwi bịK8R6VY KhảLVi ÁK8R6VY hôDYsDmwn DYsDmwmấy lần?K8R6VY TronxYt6G7g quaK8R6VYn niệmK8R6VY củaxYt6G7 anxYt6G7h LVta, K8R6VYdục vọnxYt6G7g chiếmK8R6VY hữuxYt6G7 qDYsDmwuan trọK8R6VYng hơK8R6VYn cảmxYt6G7 nhxYt6G7ận củaDYsDmw xYt6G7tôi, dLVanh dựDYsDmw củxYt6G7a xYt6G7tôi hK8R6VYay sao?

Trong lòngK8R6VY tôxYt6G7i bốxYt6G7c lxYt6G7ên LVmột ngọnxYt6G7 lửa.

“Anh xYt6G7muốn hxYt6G7ỏi K8R6VYở chỗK8R6VY nào?DYsDmw” DYsDmwTôi trừngxYt6G7 mắtLV vDYsDmwới MụcDYsDmw Huyền.

Anh txYt6G7a ngâyK8R6VY ngưDYsDmwời, thầnDYsDmw sxYt6G7ắc DYsDmwbỗng DYsDmwtrở nênDYsDmw xYt6G7u ám.

“Anh hỏK8R6VYi mấyxYt6G7 lLVần, K8R6VYlà chxYt6G7ỉ miệngxYt6G7, cổDYsDmw LVhay tayxYt6G7?” DYsDmwTôi từDYsDmw tốnK8R6VY hỏiK8R6VY tiếp.

Cả ngưDYsDmwời MụLVc LVHuyền hóaK8R6VY đáK8R6VY tronLVg giDYsDmwây lát.

Từ gươK8R6VYng mặtDYsDmw đếnK8R6VY tK8R6VYhân thể,DYsDmw txYt6G7ừ ánhDYsDmw mắtxYt6G7 đếnDYsDmw hôLV K8R6VYhấp củaK8R6VY DYsDmwanh K8R6VYta pLVhảng phấxYt6G7t ngưngxYt6G7 trệ.

“Tôi xYt6G7mệt rồi,K8R6VY tôDYsDmwi muốLVn DYsDmwvề nLVghỉ ngơi.”LV TLVôi đẩyDYsDmw xYt6G7người MụcDYsDmw K8R6VYHuyền rồDYsDmwi đứngLV LVdậy. AK8R6VYnh K8R6VYta vLVẫn ngồK8R6VYi bấtLV độnK8R6VYg mộtDYsDmw chỗ.K8R6VY TxYt6G7ôi biếDYsDmwt lờK8R6VYi nóixYt6G7 K8R6VYvừa rồiLV K8R6VYcủa tôixYt6G7 K8R6VYcó sứcxYt6G7 DYsDmwsát thươLVng K8R6VYrất LVlớn. ChứK8R6VYng kiếnLV phảnDYsDmw ứDYsDmwng củaK8R6VY MụcLV HuxYt6G7yền, tôDYsDmwi cảmxYt6G7 K8R6VYthấy vôLV cùnLVg sảK8R6VYng khoái.

Tôi chỉnhxYt6G7 lLVại gấLVu váy,DYsDmw đặtLV taLVy xYt6G7lên taLVy nK8R6VYắm cửaK8R6VY khoang.

Mục HuyềDYsDmwn độtxYt6G7 nhDYsDmwiên gọiK8R6VY LVlớn tiLVếng: “MạcxYt6G7 PhổLV, lxYt6G7ập tứLVc đDYsDmwem tấtxYt6G7 cảxYt6G7 tDYsDmwài liệuK8R6VY trxYt6G7ong phK8R6VYòng cLVhỉ LVhuy củaDYsDmw KhảiK8R6VY DYsDmwÁ đếnLV đâyK8R6VY.” NgừLVng mộtLV gxYt6G7iây, aDYsDmwnh LVta nóDYsDmwi tiếp:K8R6VY “BaoDYsDmw DYsDmwgồm cDYsDmwả cDYsDmwamera theK8R6VYo dõi.”

“Vâng ạ.”LV ThDYsDmwanh âmLV MK8R6VYạc PhổDYsDmw K8R6VYcách xYt6G7rất xa.

Tôi gixYt6G7ật mìK8R6VYnh. NếuDYsDmw LVxem hìnhK8R6VY K8R6VYảnh đóDYsDmw, MụDYsDmwc HuK8R6VYyền sLVẽ chK8R6VYứng kiếnLV cLVảnh DYsDmwtôi K8R6VYsuýt DYsDmwbị KhảiDYsDmw xYt6G7Á cưỡngxYt6G7 bứxYt6G7c? NhớDYsDmw đếnDYsDmw lờiDYsDmw củK8R6VYa KhLVải LVÁ, tôiK8R6VY thậDYsDmwt sựxYt6G7 sợK8R6VY anLVh xYt6G7ta nLVổi đK8R6VYiên rồxYt6G7i gâK8R6VYy xYt6G7thương tổLVn chK8R6VYo DYsDmwtôi. MaK8R6VYu LVrời kxYt6G7hỏi kDYsDmwhông gLVian kDYsDmwín míLVt nàyLV mớiK8R6VY K8R6VYlà thượngLV sáLVch. NLVghĩ đếnK8R6VY xYt6G7đây, tLVôi dùngxYt6G7 sứcDYsDmw K8R6VYvặn txYt6G7ay LVnắm cửa.

Cánh cửaLV khôLVng hềDYsDmw nhúcLV nhích.

Tôi vẫnxYt6G7 chưK8R6VYa phK8R6VYát K8R6VYgiác K8R6VYra điềuxYt6G7 LVbất thK8R6VYường, DYsDmwchỉ xYt6G7nghĩ taDYsDmwy tôLVi DYsDmwkhông đủLV lựcxYt6G7. ĐangDYsDmw đDYsDmwịnh txYt6G7hử lạDYsDmwi mộtLV lầnLV, tôxYt6G7i độtLV nhiêxYt6G7n cLVứng đờK8R6VY người.

Bởi K8R6VYvì DYsDmwtôi kxYt6G7hông tLVhể đK8R6VYộng đDYsDmwậy. ChâxYt6G7n, K8R6VYtay LVvà toànxYt6G7 thâDYsDmwn tDYsDmwôi K8R6VYbị DYsDmwmột sứcDYsDmw mạnK8R6VYh vxYt6G7ô hìLVnh tLVrói chặt.

Mục HuyềnxYt6G7 lạiLV DYsDmwdùng ‘sứcK8R6VY mạnxYt6G7h tinDYsDmwh txYt6G7hần’ vớiDYsDmw tôi!

Một thânLV hìLVnh ấDYsDmwm áLVp lặnLVg lẽK8R6VY ápLV vàoxYt6G7 sLVau lưxYt6G7ng tLVôi. ELVo độtxYt6G7 ngxYt6G7ột bK8R6VYị sK8R6VYiết xYt6G7chặt, DYsDmwMục HxYt6G7uyền LVôm tôLVi, DYsDmwtựa cằmLV vàoDYsDmw tócDYsDmw tôi,K8R6VY đDYsDmwôi LVbàn DYsDmwtay trắDYsDmwng nõxYt6G7n bắxYt6G7t đầxYt6G7u cởixYt6G7 cK8R6VYúc áLVo DYsDmwkhoác qLVuân phK8R6VYục DYsDmwtrên ngườLVi tôi.

“Anh muLVốn lDYsDmwàm gxYt6G7ì hả?”K8R6VY LờiDYsDmw nóixYt6G7 K8R6VYvừa dK8R6VYứt, áoxYt6G7 kK8R6VYhoác quâDYsDmwn phụcLV K8R6VYđã K8R6VYrơi xuxYt6G7ống sLVàn. SxYt6G7au đK8R6VYó, MK8R6VYục HK8R6VYuyền tiếLVp tụcxYt6G7 LVcởi cúcLV áK8R6VYo K8R6VYváy. KLVhi xYt6G7chất liệuDYsDmw vảiDYsDmw LVmềm xYt6G7mại rờiDYsDmw khỏiLV thâLVn DYsDmwthể, đầuxYt6G7 K8R6VYóc tôLVi hoànDYsDmw toànK8R6VY trốDYsDmwng rỗng.

“Anh khônxYt6G7g giữxYt6G7 xYt6G7chữ K8R6VYtín... A...”

Cả ngườK8R6VYi độtDYsDmw nhiDYsDmwên DYsDmwnhẹ bK8R6VYẫng, tôK8R6VYi bịxYt6G7 xYt6G7Mục HuyLVền bếDYsDmw DYsDmwlên rồiLV xYt6G7đặt nằK8R6VYm xxYt6G7uống LVsàn máLVy DYsDmwbay. K8R6VYBên dướiK8R6VY tDYsDmwhân DYsDmwlà DYsDmwchất liệuxYt6G7 vLVải mềmDYsDmw mạxYt6G7i, xYt6G7anh xYt6G7ta đãDYsDmw LVtrải LVáo khoáK8R6VYc qLVuân pK8R6VYhục làmxYt6G7 đệK8R6VYm DYsDmwlót cK8R6VYho tôi.LV SaLVu DYsDmwđó thK8R6VYân xYt6G7hình caLVo lớnLV củaLV anxYt6G7h tK8R6VYa ậDYsDmwp đến.

Không DYsDmwnói xYt6G7cũng cK8R6VYó LVthể K8R6VYđoán chuyệnK8R6VY sắpLV diễDYsDmwn xYt6G7ra vớiK8R6VY bxYt6G7ản K8R6VYthân. TôLVi lậxYt6G7p LVtức nhớDYsDmw LVđến buổixYt6G7 tốiK8R6VY bốK8R6VYn DYsDmwnăm tLVrước, txYt6G7oàn xYt6G7thân tK8R6VYôi buốxYt6G7t giáxYt6G7, tôK8R6VYi đaK8R6VYu khổxYt6G7 xYt6G7nhắm mắt.K8R6VY MặLVc dùDYsDmw biếtDYsDmw tìLVnh huốngxYt6G7 nàyK8R6VY trK8R6VYước saxYt6G7u DYsDmwgì cLVũng xảyLV rDYsDmwa xYt6G7nhưng K8R6VYtôi vK8R6VYẫn cảxYt6G7m thấyDYsDmw nhụcLV nhã.

Đột nhiêDYsDmwn, mộtDYsDmw LVluồng khDYsDmwí nóngDYsDmw K8R6VYthổi vàDYsDmwo cổxYt6G7 LVtôi. DYsDmwSau đóK8R6VY, mộxYt6G7t tLVhứ gDYsDmwì đDYsDmwó, LVnhư cóK8R6VY nLVhư khôngK8R6VY lLVướt qDYsDmwua lànK8R6VY dLVa tôi.xYt6G7 KhôLVng phảiK8R6VY DYsDmwmiệng MụcDYsDmw HuyK8R6VYền, cũnxYt6G7g khôLVng phảDYsDmwi K8R6VYđầu K8R6VYngón DYsDmwtay xYt6G7của aLVnh taK8R6VY. ThứxYt6G7 nàyDYsDmw mxYt6G7át lạnxYt6G7h, kDYsDmwhiến xYt6G7tôi buLVồn bLVuồn, lựcLV đLVạo rấtDYsDmw nhẹ,K8R6VY khônLVg chDYsDmwú ýDYsDmw kỹxYt6G7 sẽDYsDmw khôngDYsDmw DYsDmwcảm DYsDmwnhận thấy.

Chỉ troK8R6VYng chốcK8R6VY lát,K8R6VY xYt6G7thứ DYsDmwđó nLVhẹ nhànK8R6VYg xYt6G7lướt xYt6G7từ LVcổ tôixYt6G7 xuốLVng dDYsDmwưới, tDYsDmwới bộDYsDmw ngựcDYsDmw, bụxYt6G7ng, bK8R6VYên hôngDYsDmw củaLV tôiK8R6VY. TôixYt6G7 LVnghe tDYsDmwhấy MụDYsDmwc HDYsDmwuyền hítxYt6G7 mK8R6VYột xYt6G7hơi sâxYt6G7u. ĐúngK8R6VY K8R6VYlà rấtDYsDmw kDYsDmwỳ quái,LV txYt6G7ôi DYsDmwliền mK8R6VYở mDYsDmwắt, sxYt6G7au đóxYt6G7 xYt6G7hóa đá.

Mục HuDYsDmwyền đang..DYsDmw. ngửiDYsDmw xYt6G7thân tK8R6VYhể tôi?

Anh tLVa lộtK8R6VY sạxYt6G7ch LVđồ tK8R6VYrên nDYsDmwgười tDYsDmwôi, chỉLV xYt6G7để lạK8R6VYi mỗLVi bộDYsDmw qxYt6G7uần áDYsDmwo lLVót. SK8R6VYau đó,DYsDmw DYsDmwanh tK8R6VYa dK8R6VYùng DYsDmwmũi ngửDYsDmwi từngxYt6G7 LVtấc xYt6G7da xYt6G7của tôxYt6G7i. LVThứ vxYt6G7ừa cxYt6G7hạm nhLVẹ vàDYsDmwo xYt6G7làn dK8R6VYa tôLVi xYt6G7chính lLVà K8R6VYđầu mK8R6VYũi mátxYt6G7 lạnhLV cDYsDmwủa aDYsDmwnh ta.

Tôi LVbỗng hiểuDYsDmw DYsDmwra LVmọi chuyện.

“Anh muốnDYsDmw ngửxYt6G7i xK8R6VYem, KhDYsDmwải ÁLV K8R6VYđã xYt6G7động đLVến K8R6VYchỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi thởDYsDmw phxYt6G7ào nhẹxYt6G7 nhxYt6G7õm, thìLV rK8R6VYa khônxYt6G7g phDYsDmwải xYt6G7anh tLVa DYsDmwcó ýDYsDmw lxYt6G7àm tráixYt6G7 lờK8R6VYi caDYsDmwm kết.

“Vậy aK8R6VYnh DYsDmwđừng dùnDYsDmwg ‘sứcxYt6G7 mLVạnh tiK8R6VYnh thần’K8R6VY trLVói tôiLV nữa.”

Mục HuyềnLV chDYsDmwẳng lLVên tiếngDYsDmw cũxYt6G7ng khDYsDmwông K8R6VYhề cK8R6VYó bấK8R6VYt cDYsDmwứ cửLV độxYt6G7ng nào,K8R6VY nhưDYsDmwng DYsDmwkhi tLVôi tLVhử LVđộng đậyK8R6VY K8R6VYchân taxYt6G7y, txYt6G7ôi mớiLV hiệK8R6VYn K8R6VYthân thK8R6VYể đãLV trLVở lạiK8R6VY bLVình thường.

Sau kLVhi biếtK8R6VY MụLVc HuyềnK8R6VY chỉLV muDYsDmwốn ngLVửi K8R6VYngười tôiLV, LVtôi khôngxYt6G7 khángLV cựDYsDmw, cũngDYsDmw khônK8R6VYg dDYsDmwám nóiK8R6VY mxYt6G7ột lờiK8R6VY kícxYt6G7h thíchK8R6VY DYsDmwanh taDYsDmw. NhưxYt6G7ng LVnhìn ngườiLV đàxYt6G7n ôngLV xYt6G7cao lLVớn nằmxYt6G7 LVbò trêDYsDmwn ngDYsDmwười tôK8R6VYi xYt6G7hít DYsDmwhít K8R6VYngửi ngửxYt6G7i, tôixYt6G7 thDYsDmwật sựLV DYsDmwcảm thấyK8R6VY vừaDYsDmw kỳLV LVquái vừaxYt6G7 ngK8R6VYứa ngáy.

Mục HK8R6VYuyền DYsDmwbất chợtK8R6VY dừnLVg độK8R6VYng táK8R6VYc, ngẩngLV đầuK8R6VY nhìnxYt6G7 tôi.

Tôi ngLVây người.

Bởi vìxYt6G7 xYt6G7ánh mắDYsDmwt aK8R6VYnh tLVa K8R6VYhết K8R6VYsức LVu tốK8R6VYi. GươxYt6G7ng mK8R6VYặt vốnK8R6VY trắngDYsDmw nLVõn LVđỏ bừngLV bừLVng nLVhư nLVgọn K8R6VYlửa, đếnK8R6VY vàLVnh tLVai anxYt6G7h DYsDmwta cũDYsDmwng đDYsDmwỏ ửng.

Xong đờiDYsDmw rồi.LV LVMục HuyềnLV trướcDYsDmw đóK8R6VY đK8R6VYã DYsDmwcó thLVể đLVè nénLV dụcxYt6G7 vọnLVg, K8R6VYsau kDYsDmwhi nK8R6VYgửi mộtK8R6VY lượt,LV LVanh tLVa LVtừ vôDYsDmw LVtâm chuyểDYsDmwn thànhK8R6VY LVcó tâm từ lúcK8R6VY nàxYt6G7o xYt6G7không hay.

Tôi vộxYt6G7i LVkéo vạtLV xYt6G7áo quâK8R6VYn phxYt6G7ục rồixYt6G7 cxYt6G7ài cúc.DYsDmw NhưnxYt6G7g mớixYt6G7 càiK8R6VY hLVai cK8R6VYúc, tDYsDmwôi độtLV nhiênLV nghxYt6G7e thấLVy tDYsDmwiếng loạtxYt6G7 xoạt.xYt6G7 K8R6VYKhóe mắK8R6VYt liếK8R6VYc mộtxYt6G7 cáixYt6G7, bắtK8R6VY gặK8R6VYp MLVục HuyK8R6VYền đanDYsDmwg giơxYt6G7 DYsDmwtay kDYsDmwéo khóDYsDmwa quần.

Toàn thânxYt6G7 tôiK8R6VY ruDYsDmwn DYsDmwlên, độnLVg tácK8R6VY txYt6G7ay cLVàng nhaxYt6G7nh hơnK8R6VY. TDYsDmwuy nhiDYsDmwên, cúcxYt6G7 thứDYsDmw bDYsDmwa vẫnLV chưaxYt6G7 càixYt6G7 xongK8R6VY, DYsDmwtôi lạiK8R6VY liếxYt6G7c thấLVy mộDYsDmwt thK8R6VYứ cựK8R6VYc lớnLV nhảxYt6G7y rDYsDmwa DYsDmwkhỏi quầnxYt6G7 dLVài. MK8R6VYột bàK8R6VYn xYt6G7tay trắK8R6VYng nõnK8R6VY nắDYsDmwm chặtK8R6VY lấyxYt6G7 nK8R6VYó. MặtLV DYsDmwtôi nóxYt6G7ng ranxYt6G7, LVlẽ nDYsDmwào anDYsDmwh DYsDmwta địnhxYt6G7 K8R6VY‘lau súngLV’ K8R6VYngay trK8R6VYước K8R6VYmặt tôiDYsDmw? DYsDmwGhê quá!

Nhưng tDYsDmwôi đãLV xYt6G7nhầm to!

Bởi vK8R6VYì ởLV giK8R6VYây tK8R6VYiếp thLVeo, MụxYt6G7c K8R6VYHuyền giDYsDmwơ LVbàn tDYsDmway bẩnK8R6VY thỉuK8R6VY vềK8R6VY phxYt6G7ía tôi,xYt6G7 tDYsDmwúm lấyLV DYsDmwtay DYsDmwtôi vớxYt6G7i mLVột sDYsDmwức LVmạnh kiK8R6VYnh hồn.

Tôi trợnK8R6VY mắxYt6G7t hDYsDmwá mồm,K8R6VY qDYsDmwuên cảK8R6VY LVla hétLV, cũnLVg khLVông kLVịp cxYt6G7ó bấtLV LVcứ hànLVh DYsDmwđộng xYt6G7phản DYsDmwkháng nào,K8R6VY chK8R6VYỉ mởK8R6VY xYt6G7to LVmắt nhìLVn bànLV tK8R6VYay củaLV tôixYt6G7 bịK8R6VY ấnDYsDmw lênxYt6G7 trênLV đó.

Xúc cLVảm dưK8R6VYới LVlòng bxYt6G7àn taxYt6G7y nK8R6VYóng bỏngLV, hơiDYsDmw giậtDYsDmw giậtxYt6G7. TxYt6G7oàn tK8R6VYhân MụLVc HuyDYsDmwền cũDYsDmwng rxYt6G7un lxYt6G7ên, anDYsDmwh tK8R6VYa khôngxYt6G7 thểK8R6VY kiềDYsDmwm DYsDmwchế phátLV rxYt6G7a tiếnLVg LVrên khẽ.

Tôi xYt6G7ra sứcxYt6G7 DYsDmwrụt taDYsDmwy K8R6VYvề, nLVhưng bàLVn xYt6G7tay aLVnh tLVa giLVống mK8R6VYột gọngLV kìDYsDmwm sắt,LV LVép tK8R6VYôi xòxYt6G7e nDYsDmwăm xYt6G7ngón tK8R6VYay rồK8R6VYi xYt6G7nắm chặDYsDmwt thDYsDmwứ đLVó. xYt6G7Tôi tấtLV nhixYt6G7ên DYsDmwhiểu aDYsDmwnh LVta muLVốn tôLVi lxYt6G7àm gLVì, troK8R6VYng lòngLV vừaxYt6G7 K8R6VYkhó chịuDYsDmw vừaLV LVđau khổxYt6G7. LàxYt6G7m theK8R6VYo DYsDmwyêu DYsDmwcầu cxYt6G7ủa axYt6G7nh LVta, quLVả thựcxYt6G7 vượtDYsDmw LVquá sứcLV chxYt6G7ịu đựngDYsDmw củDYsDmwa tôi.K8R6VY LVCòn nK8R6VYếu khDYsDmwông làmLV, K8R6VYnhỡ aK8R6VYnh tK8R6VYa kLVhông nhịLVn đưxYt6G7ợc, ‘bắnLV súDYsDmwng thậtDYsDmw’ thLVì tôxYt6G7i LVphải làK8R6VYm sao?

Trong K8R6VYlúc tôLVi đangxYt6G7 lưỡngDYsDmw lự,LV MụLVc HuyềLVn độtLV nhiLVên đẩyK8R6VY DYsDmwtôi nằLVm xK8R6VYuống đất,DYsDmw DYsDmwbàn tK8R6VYay đK8R6VYang nắmK8R6VY taLVy tôDYsDmwi đồngLV thDYsDmwời buôngDYsDmw lxYt6G7ỏng. K8R6VYSau đó,DYsDmw aK8R6VYnh xYt6G7ta nLVằm DYsDmwúp xYt6G7sấp lêDYsDmwn ngườxYt6G7i tôDYsDmwi, thK8R6VYứ cươngK8R6VY cứngK8R6VY củLVa axYt6G7nh LVta chọcK8R6VY K8R6VYvào bDYsDmwụng tôi.

Tôi khiếpxYt6G7 LVđảm, K8R6VYbất chLVấp tK8R6VYất cLVả hLVét lên:K8R6VY LV“Tôi muxYt6G7ốn dùnLVg K8R6VYtay! DùnLVg tay!”

Trước LVmắt tDYsDmwối K8R6VYsầm, K8R6VYMục DYsDmwHuyền xYt6G7áp DYsDmwmặt hôDYsDmwn tK8R6VYôi ngK8R6VYấu nDYsDmwghiến. NụxYt6G7 xYt6G7hôn nDYsDmwày huK8R6VYng hLVãn DYsDmwhơn bK8R6VYất cứDYsDmw xYt6G7nụ hôDYsDmwn xYt6G7nào khácLV. ĐLVầu lưỡixYt6G7 K8R6VYcủa K8R6VYtôi bịK8R6VY aK8R6VYnh mK8R6VYút đxYt6G7ến đauDYsDmw rát.

Trong DYsDmwlúc hxYt6G7ôn nhaxYt6G7u, tDYsDmwôi vẫnxYt6G7 xYt6G7cảm thấDYsDmwy thDYsDmwứ ởxYt6G7 tK8R6VYrên bụnLVg K8R6VYtôi cxYt6G7o rK8R6VYút DYsDmwmột cáDYsDmwi. SLVau DYsDmwđó mDYsDmwột dòngK8R6VY LVdung dịchxYt6G7 ưK8R6VYơn DYsDmwướt khônDYsDmwg ngDYsDmwừng pDYsDmwhun lêK8R6VYn bụngLV tôi.

Tôi hoK8R6VYàn tLVoàn chLVết lặng.

Cùng lúDYsDmwc đK8R6VYó, MụcK8R6VY HK8R6VYuyền LVdừng nụDYsDmw LVhôn. AnLVh K8R6VYta xYt6G7vùi mặxYt6G7t vàDYsDmwo máK8R6VYi tLVóc LVdài bêxYt6G7n vK8R6VYai tôiDYsDmw, tLVhở hổDYsDmwn hển.

Tôi ngâK8R6VYy ngốcLV xYt6G7cúi xuốnDYsDmwg nhìxYt6G7n ‘đầuK8R6VY súnxYt6G7g’, thậLVm chK8R6VYí vẫnxYt6G7 cóDYsDmw thDYsDmwể cảK8R6VYm nhậLVn K8R6VYthấy LVthứ đLVó đanDYsDmwg độnDYsDmwg đậyK8R6VY trênDYsDmw bụDYsDmwng LVtôi. VxYt6G7ài giâyK8R6VY sLVau, MụLVc HK8R6VYuyền chốngLV taK8R6VYy ngồiLV dậy.K8R6VY AnxYt6G7h tDYsDmwa cúiDYsDmw đầu,LV tôK8R6VYi xYt6G7cũng DYsDmwthuận tK8R6VYheo áLVnh mắtLV aK8R6VYnh xYt6G7ta nhìnLV xuống.

‘Quái thú’LV củaxYt6G7 xYt6G7Mục xYt6G7Huyền LVvẫn hếtLV sứcxYt6G7 tLVo lLVớn. xYt6G7Có xYt6G7điều, nLVó dườngK8R6VY xYt6G7như mềmK8R6VY đxYt6G7i khôngDYsDmw LVít. K8R6VYTrong kK8R6VYhi DYsDmwđó, dướiLV chânLV anK8R6VYh taLV, trênLV bụngxYt6G7 tôi,DYsDmw đùiLV xYt6G7tôi, quầnxYt6G7 LVlót củaK8R6VY tôiLV, cK8R6VYhỗ DYsDmwnào cũK8R6VYng DYsDmwcó chấtLV dịchLV màuxYt6G7 trắngxYt6G7, xYt6G7rối LVtinh rốK8R6VYi mù.

Cho dDYsDmwù chúxYt6G7ng tDYsDmwôi từngLV trDYsDmwải DYsDmwqua mộtxYt6G7 đêK8R6VYm, nDYsDmwhưng LVlúc kLVhông cLVó đènLV sáxYt6G7ng, MụcLV HuyềnDYsDmw phDYsDmwóng đixYt6G7 đâuLV tôK8R6VYi LVkhông hềLV hK8R6VYay biết.LV TLVôi chưxYt6G7a baDYsDmwo gixYt6G7ờ LVchứng kLViến cảnhLV K8R6VYtượng nK8R6VYày. VàK8R6VYo giâyDYsDmw K8R6VYphút xYt6G7đó, toànxYt6G7 thâLVn tK8R6VYôi cứnK8R6VYg đờ,DYsDmw đầK8R6VYu DYsDmwóc K8R6VYtrống rỗng.

Mục HLVuyền DYsDmwtrầm mặcDYsDmw txYt6G7rong gK8R6VYiây xYt6G7lát rK8R6VYồi K8R6VYrút mộtK8R6VY chiếcDYsDmw DYsDmwkhăn màLVu trắngK8R6VY LVtừ túK8R6VYi qLVuần, DYsDmwbắt LVđầu nhẹDYsDmw nhàK8R6VYng lxYt6G7au chLVùi chLVo tôi.LV TôixYt6G7 LVđột nxYt6G7hiên cảmK8R6VY thấyLV K8R6VYrất DYsDmwbi aiK8R6VY, sốngK8R6VY DYsDmwmũi cLVay cLVay, nướK8R6VYc mắtDYsDmw tràoxYt6G7 xYt6G7ra kDYsDmwhóe mi.

Bàn tDYsDmway xYt6G7anh txYt6G7a đaLVng dxYt6G7i chLVuyển trênLV K8R6VYngười tDYsDmwôi lậpLV tDYsDmwức dừngLV lại.

Sau đó,LV ngưLVời txYt6G7ôi nK8R6VYhẹ bDYsDmwẫng, tôLVi K8R6VYbị MụcLV HuyềnK8R6VY bếLV LVlên. TôiDYsDmw khLVông mxYt6G7uốn đDYsDmwể ýK8R6VY K8R6VYđến xYt6G7anh taDYsDmw, troLVng đầuDYsDmw lặpxYt6G7 đxYt6G7i lặDYsDmwp lạixYt6G7 hxYt6G7ình ảnK8R6VYh LVkinh DYsDmwkhủng vừDYsDmwa rồi.LV TxYt6G7ôi DYsDmwcảm tLVhấy rấtLV tủiDYsDmw nxYt6G7hục, từngLV DYsDmwgiọt tLVừng giọtxYt6G7 nưDYsDmwớc mắtxYt6G7 cLVhảy xuống.xYt6G7 xYt6G7Tôi thậDYsDmwm cxYt6G7hí òaxYt6G7 kxYt6G7hóc nứK8R6VYc nở.

Mục HuyềnLV siếxYt6G7t chặxYt6G7t LVđôi cáK8R6VYnh LVtay đK8R6VYang bxYt6G7ế tôi,DYsDmw gLViọng LVnói dịxYt6G7u dàDYsDmwng LVcủa anLVh tLVa vaDYsDmwng lK8R6VYên xYt6G7bên taxYt6G7i tôK8R6VYi: “TôLVi LVxin lỗiK8R6VY, DxYt6G7ao, tôiDYsDmw xDYsDmwin lỗi.”

Tôi ngâyLV rK8R6VYa, anxYt6G7h txYt6G7a đDYsDmwang xYt6G7xin lỗK8R6VYi tôi?

“Tôi sDYsDmwẽ giếtLV chếDYsDmwt KhảiLV DYsDmwÁ. SuýtxYt6G7 nữaLV DYsDmwmất K8R6VYem... ChLVuyện K8R6VYnày sK8R6VYẽ khôxYt6G7ng bxYt6G7ao gK8R6VYiờ xảyxYt6G7 rxYt6G7a nữa.”

Ngữ kK8R6VYhí DYsDmwcủa DYsDmwanh tLVa dịuxYt6G7 dànK8R6VYg đếnLV DYsDmwmức khônDYsDmwg thK8R6VYể hìK8R6VYnh duK8R6VYng nổi.K8R6VY xYt6G7Tôi bỗngLV K8R6VYcó mộtK8R6VY cảK8R6VYm giK8R6VYác bấtxYt6G7 lựxYt6G7c chưxYt6G7a từLVng thấy.K8R6VY DYsDmwTôi xYt6G7nằm LVim troLVng lòngLV axYt6G7nh taxYt6G7, khônxYt6G7g khóc,K8R6VY khônDYsDmwg đxYt6G7ộng đậy,xYt6G7 cxYt6G7ũng kxYt6G7hông lK8R6VYên tiếng.

Mục HuyềnDYsDmw ngK8R6VYồi xYt6G7xuống đất,LV đặtLV tôiK8R6VY nDYsDmwgồi lênK8R6VY xYt6G7đùi LVanh DYsDmwta. AK8R6VYnh LVta áDYsDmwp mLVá vDYsDmwào mLVặt tôDYsDmwi, sDYsDmwau đK8R6VYó K8R6VYhôn xYt6G7đi nướcK8R6VY mắLVt củaxYt6G7 tôi.

“Hết khóLVc rồi?”

Tư DYsDmwthế thânK8R6VY xYt6G7mật khxYt6G7iến tLVôi không được tựLV nhiêDYsDmwn. TK8R6VYôi muốnxYt6G7 K8R6VYquay đầuDYsDmw đDYsDmwi chK8R6VYỗ DYsDmwkhác, nhưngLV bLVị DYsDmwMục K8R6VYHuyền giữDYsDmw cằm,DYsDmw kxYt6G7hông LVthể DYsDmwnhúc nhích.

“Dao, tôiK8R6VY đãK8R6VY xYt6G7nhìn thấxYt6G7y K8R6VYvết thươngK8R6VY củxYt6G7a LVKhải ÁK8R6VY, xYt6G7tôi cLVũng K8R6VYbiết DYsDmwem vìK8R6VY LVtôi mạK8R6VYo hiểmxYt6G7 K8R6VYném bxYt6G7om.” MụcDYsDmw HuyềxYt6G7n nhK8R6VYìn txYt6G7ôi chămK8R6VY chú:LV “EmDYsDmw truLVng trLVinh K8R6VYnhư K8R6VYvậy, xYt6G7với K8R6VYtư DYsDmwcách DYsDmwmột ngườiLV chồnxYt6G7g, tôK8R6VYi sẽLV bùDYsDmw đắpLV cxYt6G7ho K8R6VYem gxYt6G7ấp bội.”

Trung trinh?

Anh tDYsDmwa tưởngLV tôLVi chốLVng lạixYt6G7 KK8R6VYhải ÁK8R6VY xYt6G7là vìLV anDYsDmwh ta?

Bởi vìxYt6G7 tôixYt6G7 phK8R6VYóng tDYsDmwên lLVửa ngănK8R6VY cxYt6G7hặn vLViện bixYt6G7nh củaxYt6G7 KhK8R6VYải ÁDYsDmw nLVên anK8R6VYh txYt6G7a hiDYsDmwểu nhầm?

Thảo DYsDmwnào DYsDmwtrước đóDYsDmw tâmLV tLVrạng củaDYsDmw MụK8R6VYc HuLVyền cóDYsDmw vK8R6VYẻ rấK8R6VYt tốLVt. DYsDmwChả xYt6G7trách anxYt6G7h LVta đềK8R6VY xuDYsDmwất ‘thâK8R6VYn xYt6G7mật trướcK8R6VY DYsDmwthời hạDYsDmwn’. AK8R6VYnh tLVa hK8R6VYôn LVtôi K8R6VYlâu K8R6VYnhư vậy,LV lLVà bởiDYsDmw vìK8R6VY anDYsDmwh LVta DYsDmwcho K8R6VYrằng tôDYsDmwi thícK8R6VYh aDYsDmwnh ta?

Nhưng anxYt6G7h tK8R6VYa khôxYt6G7ng xYt6G7bận tâmLV đếDYsDmwn vấnDYsDmw đềxYt6G7 tìxYt6G7nh LVcảm cK8R6VYơ mà?

Dù xYt6G7anh LVta nghĩK8R6VY thếDYsDmw nàLVo, sựK8R6VY hiểuDYsDmw nhầmK8R6VY LVnày xYt6G7có LVvẻ rấtK8R6VY nghDYsDmwiêm trọngxYt6G7. K8R6VYNhưng nhìnDYsDmw ánhDYsDmw xYt6G7mắt nóK8R6VYng bỏngK8R6VY củaLV LVanh tDYsDmwa, nghĩDYsDmw K8R6VYđến K8R6VYchuyện vừaLV rDYsDmwồi LVanh DYsDmwta LVkhổ sởK8R6VY LVđè nén..xYt6G7. TôixYt6G7 khônLVg biếK8R6VYt nênK8R6VY giLVải thíDYsDmwch nhưxYt6G7 thxYt6G7ế nào.

“Ngoài ra.LV” LVMục HuyềnK8R6VY nK8R6VYói tiếp:K8R6VY K8R6VY“Lần nàyLV làLV ngxYt6G7oài ýK8R6VY muốnDYsDmw. K8R6VYDù sxYt6G7ao... cũK8R6VYng K8R6VYbốn nămxYt6G7 rồi.”

Tôi hơiLV ngượxYt6G7ng ngùngLV. TấtxYt6G7 nhiênxYt6G7 tôixYt6G7 hiểxYt6G7u ýLV K8R6VYanh K8R6VYta. AnK8R6VYh K8R6VYta muốnDYsDmw LVnói, sLVau lầnDYsDmw đầuDYsDmw DYsDmwtiên xYt6G7vào LVbốn nK8R6VYăm trướcLV, anK8R6VYh tK8R6VYa phK8R6VYải K8R6VYkiềm cK8R6VYhế K8R6VYquá lâuK8R6VY, K8R6VYnên LVlần nàxYt6G7y xYt6G7mới K8R6VYthành DYsDmwra LVnhư vậy.

“Anh khxYt6G7ông cầnK8R6VY giảixYt6G7 tDYsDmwhích vớiDYsDmw tK8R6VYôi chuyxYt6G7ện này...”

Đúng DYsDmwlúc đó,K8R6VY bêLVn ngoàiK8R6VY vaLVng lêxYt6G7n giọngK8R6VY LVnói củaDYsDmw MạcxYt6G7 LâxYt6G7m, cắLVt ngaK8R6VYng lK8R6VYời tôi.

“Khụ, kLVhụ... điệnK8R6VY DYsDmwhạ, rxYt6G7ất K8R6VYxin lỗiLV DYsDmwđã quấLVy rầxYt6G7y ngàiDYsDmw vàxYt6G7 xYt6G7tiểu DYsDmwthư. HLVoàng đếxYt6G7 LVbệ hLVạ DYsDmwtriệu kDYsDmwiến xYt6G7điện hạLV gấpxYt6G7.” LVĐây lxYt6G7à lầxYt6G7n DYsDmwđầu tK8R6VYiên tôiDYsDmw ngK8R6VYhe DYsDmwcó ngườiDYsDmw gK8R6VYọi DYsDmwMục HuyDYsDmwền lxYt6G7à ‘điệnK8R6VY hạ’.

Thần sK8R6VYắc MụcDYsDmw DYsDmwHuyền DYsDmwtrở nênDYsDmw nghiêK8R6VYm nghxYt6G7ị, aK8R6VYnh tLVa bếxYt6G7 LVtôi đứnK8R6VYg dậy.