You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không cXLb5pthể dcXLb5pừng lại

“Nếu R3K47jem đồngcXLb5p cXLb5pý tcXLb5phân cXLb5pmật trướccXLb5p thờitKDWYp aGhạn, tôaGi cóR3K47j thểtKDWYp bắtaG đầutKDWYp nR3K47jgay cXLb5plập tức.”

Nói xonR3K47jg câtKDWYpu nàyR3K47j, aGMục HuyềR3K47jn bắtKDWYpt đầutKDWYp hôaGn tKDWYpcổ tôi.R3K47j ĐaGầu lưỡR3K47ji nóntKDWYpg hổaGi củcXLb5pa aR3K47jnh ttKDWYpa giốtKDWYpng ccXLb5pái R3K47jbàn chải,cXLb5p mcXLb5pang R3K47jtheo tiếR3K47jng nướtKDWYpc kaGhẽ cXLb5pkhàng, chảiaG cXLb5ptừng tấctKDWYp tKDWYpda củaaG tôi.

Tôi cR3K47jó R3K47jcảm giáctKDWYp cXLb5pbị cXLb5pđiện giR3K47jật. TroncXLb5pg ngưtKDWYpời tôicXLb5p R3K47jnhư xuR3K47jất hiệntKDWYp mộcXLb5pt coaGn rắncXLb5p nướccXLb5p, bòaG từcXLb5p cXLb5plỗ ttKDWYpai cXLb5plên nãR3K47jo, saGau đtKDWYpó lạitKDWYp qR3K47juay đầtKDWYpu bR3K47jò xuốngtKDWYp dưới,aG tKDWYpđâm vaGào mR3K47jột nơtKDWYpi nàoaG đóaG đãtKDWYp R3K47jcăng tKDWYplên củaGa tôi,aG khiếntKDWYp tKDWYpnơi đR3K47jó khôntKDWYpg aGngừng tiếtcXLb5p rR3K47ja chấtKDWYpt dịctKDWYph ưtKDWYpớt áaGt. StKDWYpau đó,aG nótKDWYp lạicXLb5p xtKDWYpuyên qutKDWYpa sốngtKDWYp lưncXLb5pg vcXLb5pà htKDWYpai cR3K47jhân tôaGi, làaGm taGoàn tcXLb5phân tôaGi cXLb5ptê liệt.

Tôi thởaG hổntKDWYp hểnR3K47j, gầncXLb5p nhcXLb5pư théttKDWYp cXLb5plên: cXLb5p“Tôi tKDWYpkhông đồngtKDWYp tKDWYpý thcXLb5pân aGmật traGước, antKDWYph tKDWYpcó thR3K47jể kếtR3K47j tcXLb5phúc rồi.”

Mục HuyềaGn lcXLb5pập ttKDWYpức dtKDWYpừng tKDWYplại, ngẩnaGg đầuaG ntKDWYphìn tôtKDWYpi. cXLb5pĐến aGlúc tKDWYpnày cXLb5ptôi mớiR3K47j chúaG ý,tKDWYp cóR3K47j R3K47jlẽ dtKDWYpo vừcXLb5pa rồiR3K47j hôcXLb5pn quáaG lâutKDWYp vaGà cXLb5pquá dùntKDWYpg aGsức cXLb5pnên môiaG ancXLb5ph cXLb5pta sưntKDWYpg mọng,tKDWYp bờtKDWYp môitKDWYp trcXLb5pên tKDWYpcòn baGị sứt.aG ÁnhaG mcXLb5pắt tKDWYpanh tKDWYpta tKDWYpmờ cXLb5pmịt, đtKDWYpồng taGử đeR3K47jn ntKDWYphánh nR3K47jhư bịaG phủaG mtKDWYpột lớpR3K47j cXLb5psương mỏng.tKDWYp TR3K47jrong đầucXLb5p tôaGi cXLb5ptự nhitKDWYpên bậtaG tKDWYpra từcXLb5p ‘ýtKDWYp loạncXLb5p tcXLb5pình mê’.

“Tôi muốcXLb5pn nói...”tKDWYp TôaGi tKDWYpcân nhtKDWYpắc từR3K47j R3K47jngữ: “BâyR3K47j giờtKDWYp tcXLb5pôi vcXLb5pẫn R3K47jchưa muốn.”

Ánh aGmắt MụcaG HuyaGền cuốR3K47ji cùtKDWYpng cũR3K47jng tcXLb5pỉnh tcXLb5páo mộtR3K47j chútR3K47j, acXLb5pnh R3K47jta cXLb5pdán mắttKDWYp vaGào tôicXLb5p: “Được.”

Giọng nótKDWYpi củR3K47ja R3K47janh cXLb5pta vcXLb5pẫn khàcXLb5pn kR3K47jhàn, bR3K47jộ phR3K47jận ncXLb5pào đótKDWYp tìaG cXLb5ptrên tKDWYpbụng tcXLb5pôi R3K47jvẫn cươngtKDWYp cR3K47jứng, nhcXLb5pưng tôiaG tcXLb5phở phcXLb5pào nhẹaG nhõmR3K47j, bởiR3K47j vìtKDWYp tcXLb5pôi bcXLb5piết tKDWYpanh tKDWYpta R3K47jsẽ khôR3K47jng nuốaGt lời.

***

Như tR3K47jôi dR3K47jự đoán,cXLb5p MụctKDWYp aGHuyền qaGuả nhiênR3K47j chốngaG ttKDWYpay xuốaGng cXLb5psàn, R3K47jlật nR3K47jgười ncXLb5pgồi saGang mộcXLb5pt bên.aG TôiaG ccXLb5pũng ntKDWYpgồi dậcXLb5py, ltKDWYpúc nàtKDWYpy R3K47jtôi mớicXLb5p cXLb5pphát hiR3K47jện, quầncXLb5p áR3K47jo cXLb5pvũ trụ,cXLb5p cXLb5páo khoR3K47jác quaGân phụcaG R3K47jvà vcXLb5páy củaR3K47j tôiaG đcXLb5pã bịtKDWYp MR3K47jục HuyềR3K47jn tốcR3K47j aGlên ngựcR3K47j từR3K47j baR3K47jo gtKDWYpiờ, đểR3K47j ltKDWYpộ maGột mảngaG xuânaG quang.

Tôi vộitKDWYp vàtKDWYpng kéoaG vcXLb5páy vàR3K47j càR3K47ji cúccXLb5p cXLb5páo khoácR3K47j. MụcaG HucXLb5pyền cXLb5pcởi bộtKDWYp đồcXLb5p cXLb5pdu hànR3K47jh vũR3K47j trụaG, bênR3K47j traGong R3K47janh tR3K47ja chỉR3K47j mặccXLb5p R3K47jmột chicXLb5pếc áocXLb5p scXLb5pơ maGi mR3K47jàu xaGám tKDWYpnhạt cXLb5pvà qaGuần dàicXLb5p. TôcXLb5pi tưởngcXLb5p đãcXLb5p đếntKDWYp lR3K47júc rờiaG khỏtKDWYpi maGáy R3K47jbay, nàotKDWYp ntKDWYpgờ atKDWYpnh ttKDWYpa giơR3K47j cXLb5ptay ômaG aGvai tôiR3K47j, đầucXLb5p ngaGả vềR3K47j phR3K47jía tôaGi. cXLb5pSau R3K47jđó, antKDWYph tKDWYpta vùR3K47ji mặtcXLb5p vaGào R3K47jmái tóccXLb5p dàicXLb5p củatKDWYp tôi.

“Khải R3K47jÁ cXLb5phôn aGem phảicXLb5p không?aG” TcXLb5phanh R3K47jâm trầmtKDWYp thcXLb5pấp dịuR3K47j dR3K47jàng tKDWYpđột naGgột vanR3K47jg lêcXLb5pn, khôncXLb5pg mộtaG caGhút nộR3K47j khí.

Nhưng bâtKDWYpy aGgiờ R3K47jtôi đãR3K47j hơtKDWYpi hiểutKDWYp MụR3K47jc HucXLb5pyền. AcXLb5pnh ttKDWYpa tỏR3K47j tháicXLb5p độcXLb5p bìR3K47jnh tĩtKDWYpnh khR3K47jông cótKDWYp nghĩaaG aaGnh tR3K47ja kcXLb5phông taGức giận.cXLb5p TR3K47jôi gaGhét kiểR3K47ju ccXLb5phất vấnR3K47j nR3K47jày ncXLb5pên thcXLb5pản nhiêR3K47jn cXLb5pthừa nhận:cXLb5p “Ừ,aG đúngcXLb5p lR3K47jà hắtKDWYpn đãaG hôR3K47jn tôi.R3K47j R3K47jSao anR3K47jh biết?”

Bàn R3K47jtay đtKDWYpặt trêcXLb5pn cXLb5pvai tôR3K47ji bcXLb5pỗng siếtcXLb5p chặt.

“Tôi ngửtKDWYpi thấR3K47jy.” MụcaG HuytKDWYpền từaG tốncXLb5p aGtrả lời.

Tôi bấtaG aGchợt hiểuR3K47j cXLb5pra, thảotKDWYp cXLb5pnào ltKDWYpúc mR3K47jới aGbắt đầutKDWYp hôntKDWYp ttKDWYpôi, sắcR3K47j mtKDWYpặt ancXLb5ph tKDWYpta bỗtKDWYpng dtKDWYpưng thcXLb5pay tKDWYpđổi. HóaR3K47j tKDWYpra atKDWYpnh tcXLb5pa tKDWYpngửi thấyaG mùR3K47ji ctKDWYpủa KaGhải ÁaG tR3K47jrong micXLb5pệng tôi.

“Mấy lần?”cXLb5p MụcR3K47j aGHuyền hỏiR3K47j tiếp.

“Gì ccXLb5pơ?” TaGôi nhấtaG thaGời ktKDWYphông hiểucXLb5p ý.

Mục HuyềtKDWYpn aGtrầm aGmặc trontKDWYpg giâyR3K47j cXLb5plát. SaR3K47ju đóaG tKDWYpanh tR3K47ja tKDWYpôm R3K47jeo tKDWYptôi, xoatKDWYpy ngườiaG cXLb5ptôi đốR3K47ji ditKDWYpện antKDWYph taaG, áaGnh mắR3K47jt sắcR3K47j aGbén nhìaGn cXLb5ptôi cR3K47jhằm chằmtKDWYp: “HắncXLb5p hôncXLb5p eaGm R3K47jmấy cXLb5plần?” NgaGữ khítKDWYp cótKDWYp tKDWYpphần đanaGh lại.

Anh tcXLb5pa khôngR3K47j traGuy vấnaG cXLb5pthì khcXLb5pông R3K47jsao. VaGừa tKDWYpnhắc tới,R3K47j tôitKDWYp aGliền nhớaG đếaGn chaGuyện suýaGt nữacXLb5p bịtKDWYp KhảaGi cXLb5pÁ cưcXLb5pỡng bcXLb5pức. TôicXLb5p thậaGt sựtKDWYp aGkhông muốnR3K47j hồitKDWYp R3K47jtưởng tKDWYplại aGsự vaGiệc đóR3K47j. NR3K47jếu khôngcXLb5p phảitKDWYp taGôi nhanR3K47jh trtKDWYpí, tKDWYpcó lẽR3K47j bcXLb5pây giR3K47jờ cXLb5ptôi nR3K47jhư mộtcXLb5p R3K47jbãi bcXLb5pùn ncXLb5phão nằmR3K47j dtKDWYpưới thtKDWYpân ngưtKDWYpời đànaG ônaGg khcXLb5pác. cXLb5pTất tKDWYpcả nhữngtKDWYp R3K47jchuyện naGày đềucXLb5p dR3K47jo MR3K47jục HuyềnR3K47j aGban caGho. VậaGy R3K47jmà bâyaG giờ,R3K47j aR3K47jnh tcXLb5pa còaGn chấtcXLb5p tKDWYpvấn taGôi tKDWYpbị KhảitKDWYp ÁcXLb5p haGôn mấyaG lần?R3K47j TronaGg cXLb5pquan niệR3K47jm củaR3K47j aGanh taaG, dụccXLb5p vọcXLb5png aGchiếm hữR3K47ju tKDWYpquan trọaGng R3K47jhơn cảmaG nhậntKDWYp củaaG R3K47jtôi, daaGnh dtKDWYpự củacXLb5p cXLb5ptôi haGay sao?

Trong laGòng tôtKDWYpi bốcR3K47j lêaGn mộR3K47jt ngọncXLb5p lửa.

“Anh tKDWYpmuốn hỏR3K47ji ởtKDWYp chỗR3K47j nàotKDWYp?” TôicXLb5p trừngaG mR3K47jắt vớcXLb5pi MụcaG Huyền.

Anh ttKDWYpa nR3K47jgây ngườiaG, R3K47jthần sắccXLb5p bỗngaG R3K47jtrở nênaG aGu ám.

“Anh hỏiaG aGmấy lầnaG, laGà R3K47jchỉ miệngaG, R3K47jcổ htKDWYpay taaGy?” TtKDWYpôi R3K47jtừ aGtốn tKDWYphỏi tiếp.

Cả aGngười McXLb5pục HuyềnR3K47j haGóa R3K47jđá troncXLb5pg aGgiây lát.

Từ gươngaG mặtR3K47j đếntKDWYp thtKDWYpân tcXLb5phể, từtKDWYp ánhaG aGmắt R3K47jđến hôtKDWYp hấpcXLb5p củR3K47ja ancXLb5ph cXLb5pta ptKDWYphảng phấR3K47jt cXLb5pngưng trệ.

“Tôi mR3K47jệt rồi,cXLb5p tR3K47jôi muaGốn vtKDWYpề nghỉtKDWYp ngcXLb5pơi.” TR3K47jôi R3K47jđẩy ngườicXLb5p cXLb5pMục tKDWYpHuyền rtKDWYpồi đứngaG dậycXLb5p. AaGnh ttKDWYpa vẫR3K47jn naGgồi bấtcXLb5p đcXLb5pộng mộtcXLb5p chtKDWYpỗ. TôtKDWYpi bcXLb5piết lờitKDWYp naGói vừacXLb5p rtKDWYpồi củaGa R3K47jtôi caGó sR3K47jức sátcXLb5p cXLb5pthương rtKDWYpất lớR3K47jn. ChứngcXLb5p kicXLb5pến cXLb5pphản ứR3K47jng cXLb5pcủa MụcaG HtKDWYpuyền, cXLb5ptôi R3K47jcảm thấyaG vôR3K47j cùngcXLb5p sảngaG khoái.

Tôi chaGỉnh lcXLb5pại R3K47jgấu vátKDWYpy, đặtcXLb5p aGtay lêR3K47jn tcXLb5pay nắmcXLb5p cửaR3K47j khoang.

Mục HR3K47juyền đR3K47jột nhiênR3K47j aGgọi lớnaG tiếng:R3K47j “MạcR3K47j Phổ,cXLb5p tKDWYplập aGtức đemtKDWYp tấttKDWYp cR3K47jả tàitKDWYp liệucXLb5p taGrong phòncXLb5pg chỉcXLb5p huR3K47jy ctKDWYpủa KhảiR3K47j ÁcXLb5p đcXLb5pến đâytKDWYp.” NgừngcXLb5p mcXLb5pột giâyaG, R3K47janh R3K47jta nóaGi tiếp:aG “BaotKDWYp gồaGm R3K47jcả camertKDWYpa thaGeo dõi.”

“Vâng ạ.”tKDWYp ThaGanh âmaG aGMạc PtKDWYphổ cáR3K47jch rcXLb5pất xa.

Tôi gtKDWYpiật mìnhaG. NtKDWYpếu xeR3K47jm hìnhR3K47j ảnhaG đóaG, MR3K47jục HuyềaGn sẽR3K47j chứngtKDWYp kiếnaG cảR3K47jnh aGtôi cXLb5psuýt bịtKDWYp KhảitKDWYp R3K47jÁ cưỡngaG bcXLb5pức? R3K47jNhớ đếncXLb5p R3K47jlời củacXLb5p R3K47jKhải Á,aG tôcXLb5pi thậR3K47jt sựaG sợaG acXLb5pnh tKDWYpta nổicXLb5p điêcXLb5pn raGồi gtKDWYpây R3K47jthương R3K47jtổn cXLb5pcho tôi.R3K47j MacXLb5pu rờicXLb5p khcXLb5pỏi khônR3K47jg gicXLb5pan aGkín mtKDWYpít ntKDWYpày mớiaG tKDWYplà thượngtKDWYp sáchaG. NgaGhĩ đếnaG đâyaG, tôitKDWYp dùnaGg aGsức vặnaG R3K47jtay nắR3K47jm cửa.

Cánh aGcửa khôtKDWYpng cXLb5phề R3K47jnhúc nhích.

Tôi vẫnaG chưcXLb5pa pháR3K47jt gicXLb5pác rR3K47ja điềuaG bấR3K47jt thường,cXLb5p cXLb5pchỉ ngtKDWYphĩ taR3K47jy tôcXLb5pi R3K47jkhông R3K47jđủ lực.R3K47j ĐcXLb5pang aGđịnh tcXLb5phử aGlại mR3K47jột aGlần, tôicXLb5p đaGột ntKDWYphiên cứaGng đờR3K47j người.

Bởi R3K47jvì tôiR3K47j khaGông tR3K47jhể cXLb5pđộng đậy.R3K47j ChâR3K47jn, tacXLb5py R3K47jvà toàR3K47jn cXLb5pthân tôtKDWYpi bịR3K47j mộtR3K47j sứctKDWYp R3K47jmạnh vaGô aGhình trótKDWYpi chặt.

Mục aGHuyền aGlại dùngcXLb5p ‘sứccXLb5p mR3K47jạnh tinaGh taGhần’ vớiaG tôi!

Một R3K47jthân aGhình aGấm tKDWYpáp cXLb5plặng lR3K47jẽ ápR3K47j vàcXLb5po sacXLb5pu lưaGng cXLb5ptôi. tKDWYpEo độtR3K47j naGgột aGbị siếtR3K47j aGchặt, tKDWYpMục HuyềnR3K47j ôaGm tôi,aG tựacXLb5p cXLb5pcằm vaGào aGtóc tôitKDWYp, đôR3K47ji bàR3K47jn aGtay trắngtKDWYp nõncXLb5p bắaGt đầcXLb5pu ctKDWYpởi cúcaG cXLb5páo khoáR3K47jc qaGuân phụcXLb5pc trêaGn ngườcXLb5pi tôi.

“Anh mR3K47juốn làaGm aGgì hả?”R3K47j LcXLb5pời nóaGi vừaR3K47j dứtaG, átKDWYpo khoácXLb5pc cXLb5pquân phụtKDWYpc đR3K47jã R3K47jrơi cXLb5pxuống sànR3K47j. StKDWYpau cXLb5pđó, MaGục HuyềncXLb5p tiếpcXLb5p tụtKDWYpc cởiaG R3K47jcúc aGáo váytKDWYp. KtKDWYphi chấtaG liaGệu cXLb5pvải mềaGm mạiR3K47j raGời khỏitKDWYp thâncXLb5p cXLb5pthể, tKDWYpđầu ócaG tR3K47jôi hoàncXLb5p tcXLb5poàn trốngcXLb5p rỗng.

“Anh khôngcXLb5p giữtKDWYp chaGữ aGtín... A...”

Cả ngườiaG độtaG nhiêaGn nhcXLb5pẹ bẫtKDWYpng, tcXLb5pôi bịR3K47j MR3K47jục HuytKDWYpền bếcXLb5p lêncXLb5p raGồi đặR3K47jt naGằm xuốngtKDWYp sàcXLb5pn cXLb5pmáy baaGy. BêR3K47jn dướaGi thaGân ltKDWYpà aGchất liệtKDWYpu tKDWYpvải R3K47jmềm cXLb5pmại, antKDWYph ttKDWYpa cXLb5pđã trảiaG áaGo khoR3K47jác quânR3K47j tKDWYpphục cXLb5plàm đcXLb5pệm tKDWYplót cXLb5pcho tôitKDWYp. aGSau đR3K47jó thtKDWYpân hìR3K47jnh cacXLb5po lớncXLb5p củaR3K47j atKDWYpnh tKDWYpta ậtKDWYpp đến.

Không nóicXLb5p R3K47jcũng R3K47jcó thtKDWYpể đoánR3K47j chuyệaGn R3K47jsắp diễncXLb5p tKDWYpra vớitKDWYp bảntKDWYp thân.cXLb5p TôtKDWYpi lậpcXLb5p tứctKDWYp cXLb5pnhớ đếnR3K47j buổiaG R3K47jtối baGốn naGăm trước,cXLb5p cXLb5ptoàn cXLb5pthân tôiaG buốtaG gcXLb5piá, taGôi tKDWYpđau khổaG nhắmcXLb5p mắcXLb5pt. MặcR3K47j daGù biaGết tìnhaG huốngcXLb5p nR3K47jày cXLb5ptrước saGau gtKDWYpì cũcXLb5png aGxảy rR3K47ja nR3K47jhưng tôiR3K47j vẫntKDWYp cảmcXLb5p thấtKDWYpy nhụR3K47jc nhã.

Đột nhtKDWYpiên, mộttKDWYp luồngR3K47j kaGhí nónaGg thổiR3K47j vtKDWYpào cổtKDWYp ttKDWYpôi. ScXLb5pau đó,tKDWYp mộtcXLb5p thứtKDWYp tKDWYpgì đó,cXLb5p nR3K47jhư tKDWYpcó naGhư khôaGng lướttKDWYp qucXLb5pa lR3K47jàn dtKDWYpa tôtKDWYpi. KhônR3K47jg tKDWYpphải miệaGng MụctKDWYp HR3K47juyền, cũnaGg khônR3K47jg aGphải đầcXLb5pu ngóaGn tcXLb5pay R3K47jcủa cXLb5panh R3K47jta. ThứaG nàcXLb5py mátcXLb5p lạnh,tKDWYp khaGiến tôicXLb5p buồntKDWYp buồncXLb5p, lựcXLb5pc đạaGo rR3K47jất nhẹ,aG khônaGg chúaG tKDWYpý tKDWYpkỹ aGsẽ khôngR3K47j cảaGm nhậaGn thấy.

Chỉ trtKDWYpong chtKDWYpốc lát,R3K47j tKDWYpthứ đótKDWYp nR3K47jhẹ nhàaGng lướttKDWYp từaG ctKDWYpổ cXLb5ptôi xuốntKDWYpg dướtKDWYpi, tớaGi R3K47jbộ ngực,aG bụnR3K47jg, btKDWYpên htKDWYpông củaaG tôi.aG TôitKDWYp nghaGe thấyaG MụcR3K47j aGHuyền hítcXLb5p tKDWYpmột cXLb5phơi stKDWYpâu. ĐúngaG tKDWYplà cXLb5prất kỳtKDWYp quái,tKDWYp tcXLb5pôi ltKDWYpiền R3K47jmở R3K47jmắt, saaGu đR3K47jó hóR3K47ja đá.

Mục HuyềnaG đanaGg... ngcXLb5pửi ttKDWYphân thểcXLb5p tôi?

Anh taGa tKDWYplột saGạch đồcXLb5p trêR3K47jn ngườiaG tR3K47jôi, tKDWYpchỉ đểtKDWYp ltKDWYpại mỗR3K47ji aGbộ cXLb5pquần átKDWYpo lót.tKDWYp SacXLb5pu aGđó, antKDWYph taGa dùngcXLb5p mũiaG ngửR3K47ji từngcXLb5p tấcXLb5pc dcXLb5pa tKDWYpcủa tôitKDWYp. ThaGứ R3K47jvừa caGhạm nR3K47jhẹ vàcXLb5po cXLb5plàn dR3K47ja taGôi chíR3K47jnh làR3K47j đầcXLb5pu mũiaG maGát lạtKDWYpnh ctKDWYpủa ancXLb5ph ta.

Tôi aGbỗng hiểutKDWYp rR3K47ja mtKDWYpọi chuyện.

“Anh muốntKDWYp ngửicXLb5p xR3K47jem, KhR3K47jải R3K47jÁ đaGã độngR3K47j đếnR3K47j chỗR3K47j nào?”

“Ừ.”

Tôi thR3K47jở pR3K47jhào nhẹtKDWYp nhõm,cXLb5p thcXLb5pì rR3K47ja khôngcXLb5p phaGải aaGnh aGta tKDWYpcó tKDWYpý aGlàm traGái lờitKDWYp caR3K47jm kết.

“Vậy aR3K47jnh đừtKDWYpng dùntKDWYpg tKDWYp‘sức mạnhR3K47j taGinh thần’aG tróR3K47ji tôicXLb5p nữa.”

Mục HuyềnaG aGchẳng ltKDWYpên tiếnaGg tKDWYpcũng R3K47jkhông hềcXLb5p aGcó bấtaG cR3K47jứ cR3K47jử aGđộng aGnào, nhưncXLb5pg khcXLb5pi tcXLb5pôi thửcXLb5p độngaG đậytKDWYp châR3K47jn tayaG, cXLb5ptôi mớtKDWYpi hiệcXLb5pn thaGân thaGể đãcXLb5p trởaG ltKDWYpại bìnR3K47jh thường.

Sau R3K47jkhi biếtcXLb5p MụcXLb5pc HuyềtKDWYpn tKDWYpchỉ muốaGn ngcXLb5pửi ngưaGời R3K47jtôi, tcXLb5pôi khônaGg khaGáng cựR3K47j, cũnaGg khôtKDWYpng cXLb5pdám nR3K47jói mộR3K47jt lờiR3K47j kíaGch thíR3K47jch anaGh taR3K47j. NhưnaGg nR3K47jhìn ngườR3K47ji R3K47jđàn ôngcXLb5p cXLb5pcao lớaGn cXLb5pnằm btKDWYpò trêaGn ngườtKDWYpi R3K47jtôi cXLb5phít aGhít ngửaGi ntKDWYpgửi, tôitKDWYp thậtKDWYpt scXLb5pự cảtKDWYpm tcXLb5phấy vừaaG kỳaG quR3K47jái vtKDWYpừa aGngứa ngáy.

Mục HuyềnR3K47j bấtaG chợtR3K47j dừngtKDWYp độngR3K47j tác,cXLb5p ngẩtKDWYpng R3K47jđầu cXLb5pnhìn tôi.

Tôi ntKDWYpgây người.

Bởi vR3K47jì áaGnh aGmắt antKDWYph aGta haGết tKDWYpsức aGu tốcXLb5pi. GưtKDWYpơng mặttKDWYp tKDWYpvốn trắngR3K47j naGõn đỏcXLb5p bừR3K47jng bừngcXLb5p aGnhư ngọaGn lửcXLb5pa, đếnaG vaGành R3K47jtai antKDWYph tR3K47ja cũnaGg đỏaG ửng.

Xong R3K47jđời rồi.cXLb5p aGMục HcXLb5puyền trướcR3K47j aGđó cXLb5pđã cócXLb5p tcXLb5phể đcXLb5pè nécXLb5pn dụctKDWYp aGvọng, saGau kR3K47jhi ngửcXLb5pi mcXLb5pột ltKDWYpượt, tKDWYpanh ttKDWYpa từR3K47j cXLb5pvô tâmR3K47j chR3K47juyển thàncXLb5ph cótKDWYp tâm&nbaGsp;từ lúc nàotKDWYp khôcXLb5png hay.

Tôi R3K47jvội kécXLb5po vạtaG aGáo qutKDWYpân phtKDWYpục rồiR3K47j càaGi cúccXLb5p. R3K47jNhưng mớiaG càicXLb5p R3K47jhai cR3K47júc, taGôi độttKDWYp tKDWYpnhiên nghaGe thR3K47jấy tiếngaG loạtKDWYpt xoR3K47jạt. KaGhóe R3K47jmắt liR3K47jếc R3K47jmột aGcái, bắttKDWYp gặpR3K47j MụctKDWYp HtKDWYpuyền đanR3K47jg giơcXLb5p R3K47jtay kéaGo R3K47jkhóa quần.

Toàn tKDWYpthân ttKDWYpôi cXLb5prun lêcXLb5pn, độngcXLb5p tácaG tcXLb5pay ctKDWYpàng nhanaGh hơnR3K47j. R3K47jTuy nhR3K47jiên, cúctKDWYp ttKDWYphứ tKDWYpba vẫntKDWYp chưR3K47ja càiR3K47j xoR3K47jng, tôitKDWYp lạicXLb5p R3K47jliếc thtKDWYpấy mộtKDWYpt tR3K47jhứ cựcXLb5pc lcXLb5pớn nhảR3K47jy aGra khỏtKDWYpi qR3K47juần dàiR3K47j. MtKDWYpột aGbàn taGay ttKDWYprắng nõtKDWYpn nắaGm chặtR3K47j laGấy cXLb5pnó. MặtKDWYpt tR3K47jôi nóntKDWYpg ranR3K47j, lẽtKDWYp ntKDWYpào acXLb5pnh ttKDWYpa địntKDWYph ‘lcXLb5pau súng’aG ngatKDWYpy trướccXLb5p mặR3K47jt tôcXLb5pi? GhêR3K47j quá!

Nhưng tKDWYptôi cXLb5pđã nhầmR3K47j to!

Bởi vìtKDWYp ởtKDWYp giâycXLb5p tiếpcXLb5p tKDWYptheo, McXLb5pục R3K47jHuyền gR3K47jiơ bàtKDWYpn taaGy bẩtKDWYpn thỉtKDWYpu vcXLb5pề phítKDWYpa ttKDWYpôi, tR3K47júm lấyaG tcXLb5pay ttKDWYpôi vớcXLb5pi mộtcXLb5p aGsức mạnhcXLb5p kintKDWYph hồn.

Tôi trợncXLb5p mtKDWYpắt hácXLb5p mồm,R3K47j qtKDWYpuên cảcXLb5p laGa héttKDWYp, cũnR3K47jg R3K47jkhông kịcXLb5pp cótKDWYp aGbất aGcứ hàaGnh đtKDWYpộng phtKDWYpản khántKDWYpg tKDWYpnào, ctKDWYphỉ mởaG ttKDWYpo mắtcXLb5p nhìcXLb5pn bànaG tatKDWYpy ccXLb5pủa tôtKDWYpi bịcXLb5p ấR3K47jn lêtKDWYpn trêR3K47jn đó.

Xúc cảmtKDWYp dưaGới lòncXLb5pg btKDWYpàn ttKDWYpay nóntKDWYpg tKDWYpbỏng, aGhơi aGgiật tKDWYpgiật. ToàcXLb5pn thântKDWYp MR3K47jục HuyềaGn cũnR3K47jg rucXLb5pn lêR3K47jn, atKDWYpnh taGa khôntKDWYpg ttKDWYphể kiềmtKDWYp chếR3K47j aGphát R3K47jra tiaGếng rêntKDWYp khẽ.

Tôi R3K47jra sứaGc R3K47jrụt taaGy về,cXLb5p R3K47jnhưng bànR3K47j cXLb5ptay atKDWYpnh ttKDWYpa giốnaGg mộcXLb5pt gọngcXLb5p kìmR3K47j sắaGt, écXLb5pp aGtôi xR3K47jòe tKDWYpnăm aGngón tatKDWYpy cXLb5prồi nR3K47jắm caGhặt thR3K47jứ đR3K47jó. aGTôi tấtaG nhaGiên hiểuaG atKDWYpnh cXLb5pta muaGốn tôitKDWYp aGlàm aGgì, ttKDWYprong lòcXLb5png vừaGa kaGhó cXLb5pchịu R3K47jvừa đaGau khổ.aG LàaGm thR3K47jeo yR3K47jêu cầucXLb5p củaaG aGanh tatKDWYp, quảR3K47j thựctKDWYp vượR3K47jt aGquá tKDWYpsức chR3K47jịu đựcXLb5png củatKDWYp tôcXLb5pi. R3K47jCòn nếucXLb5p kcXLb5phông lR3K47jàm, nhtKDWYpỡ antKDWYph taGa khcXLb5pông aGnhịn được,tKDWYp ‘bắncXLb5p súnR3K47jg thật’R3K47j thìaG ttKDWYpôi pcXLb5phải lR3K47jàm sao?

Trong cXLb5plúc tôicXLb5p đatKDWYpng tKDWYplưỡng lự,aG MR3K47jục HuytKDWYpền độtR3K47j nhiêcXLb5pn đẩytKDWYp tôicXLb5p nằcXLb5pm xuaGống đất,cXLb5p bàtKDWYpn taaGy đangcXLb5p ntKDWYpắm tatKDWYpy tôicXLb5p đR3K47jồng thờcXLb5pi bucXLb5pông lỏng.R3K47j ScXLb5pau đó,tKDWYp R3K47janh tcXLb5pa aGnằm úcXLb5pp stKDWYpấp lR3K47jên ngườicXLb5p tôaGi, tKDWYpthứ cươtKDWYpng cứR3K47jng aGcủa anaGh R3K47jta chaGọc vaGào bụngtKDWYp tôi.

Tôi khiaGếp đảaGm, bấtcXLb5p cR3K47jhấp tấtR3K47j cảtKDWYp hétaG lêntKDWYp: R3K47j“Tôi muốR3K47jn dùngtKDWYp tayR3K47j! DùntKDWYpg tay!”

Trước mắtR3K47j cXLb5ptối sầmcXLb5p, MụcaG HuytKDWYpền ácXLb5pp mtKDWYpặt hônR3K47j tôaGi ngấuR3K47j ngaGhiến. NaGụ R3K47jhôn nR3K47jày hR3K47jung hR3K47jãn cXLb5phơn bấtcXLb5p cXLb5pcứ nụcXLb5p hônR3K47j ntKDWYpào khR3K47jác. ĐầR3K47ju lưỡitKDWYp cR3K47jủa tcXLb5pôi tKDWYpbị ancXLb5ph mR3K47jút đếnaG đcXLb5pau rát.

Trong lR3K47júc hcXLb5pôn nhaaGu, tcXLb5pôi aGvẫn cảmcXLb5p thấytKDWYp thứaG ởR3K47j taGrên bụntKDWYpg cXLb5ptôi ccXLb5po rúcXLb5pt mộaGt caGái. cXLb5pSau đóaG mộaGt dòcXLb5png dutKDWYpng dcXLb5pịch ươnaG ướttKDWYp khôngaG cXLb5pngừng tKDWYpphun R3K47jlên bụngcXLb5p tôi.

Tôi hoàtKDWYpn toàaGn chcXLb5pết lặng.

Cùng laGúc đóR3K47j, MụcaG HuyềtKDWYpn dừaGng R3K47jnụ hôncXLb5p. AcXLb5pnh tKDWYpta cXLb5pvùi mặtR3K47j vàocXLb5p máicXLb5p tKDWYptóc dcXLb5pài aGbên vcXLb5pai tôi,R3K47j thởcXLb5p hổaGn hển.

Tôi ngcXLb5pây R3K47jngốc tKDWYpcúi xuốncXLb5pg nhìnaG ‘đầcXLb5pu súng’,R3K47j thcXLb5pậm chícXLb5p vR3K47jẫn tKDWYpcó cXLb5pthể R3K47jcảm nhậncXLb5p thấytKDWYp thứR3K47j đóaG đR3K47jang đaGộng đậyR3K47j trêtKDWYpn bụngcXLb5p tôR3K47ji. VtKDWYpài giâcXLb5py saGau, MụccXLb5p HuyR3K47jền chốnR3K47jg tatKDWYpy ngồcXLb5pi dậcXLb5py. cXLb5pAnh ttKDWYpa cúcXLb5pi đầutKDWYp, tôitKDWYp cũngtKDWYp thuR3K47jận thtKDWYpeo ánR3K47jh mcXLb5pắt ancXLb5ph ttKDWYpa nhìntKDWYp xuống.

‘Quái thú’tKDWYp củaR3K47j R3K47jMục HuyềncXLb5p vẫncXLb5p hR3K47jết sứcR3K47j cXLb5pto lớnaG. CóR3K47j đtKDWYpiều, tKDWYpnó dườngR3K47j cXLb5pnhư mềaGm điR3K47j khaGông ítKDWYpt. TrontKDWYpg cXLb5pkhi đó,cXLb5p dướicXLb5p châR3K47jn atKDWYpnh R3K47jta, trR3K47jên bụnaGg tôicXLb5p, đùicXLb5p tKDWYptôi, quầnR3K47j lR3K47jót củaaG tôiaG, aGchỗ nR3K47jào cR3K47jũng cóR3K47j cR3K47jhất dịtKDWYpch maGàu trắnaGg, rốiR3K47j ttKDWYpinh rốicXLb5p mù.

Cho dùcXLb5p chúnR3K47jg tôicXLb5p tKDWYptừng tR3K47jrải cXLb5pqua mcXLb5pột đêm,R3K47j nhưnR3K47jg lR3K47júc khcXLb5pông cóaG đècXLb5pn sR3K47jáng, R3K47jMục HuyềcXLb5pn phóntKDWYpg đicXLb5p đâuaG tôiR3K47j tKDWYpkhông hềtKDWYp hacXLb5py biếcXLb5pt. TôaGi chưR3K47ja bcXLb5pao aGgiờ cR3K47jhứng kiếnR3K47j cảcXLb5pnh tượngR3K47j này.aG VàaGo giâcXLb5py phútaG đó,aG taGoàn thaGân tR3K47jôi cứnR3K47jg đờR3K47j, đầutKDWYp aGóc trốnR3K47jg rỗng.

Mục R3K47jHuyền trầR3K47jm cXLb5pmặc troncXLb5pg gicXLb5pây tKDWYplát rồR3K47ji aGrút mộtcXLb5p chiếtKDWYpc khăntKDWYp mtKDWYpàu trtKDWYpắng từtKDWYp tKDWYptúi quầtKDWYpn, bR3K47jắt đtKDWYpầu nhẹR3K47j R3K47jnhàng latKDWYpu chR3K47jùi caGho tôi.R3K47j TôcXLb5pi độttKDWYp R3K47jnhiên cảmtKDWYp ttKDWYphấy rấttKDWYp btKDWYpi aiR3K47j, sốR3K47jng mũR3K47ji cXLb5pcay R3K47jcay, nướcaG tKDWYpmắt trR3K47jào rR3K47ja khóeR3K47j mi.

Bàn taGay tKDWYpanh tKDWYpta đangR3K47j dcXLb5pi chucXLb5pyển trêaGn ngườitKDWYp tôiR3K47j R3K47jlập R3K47jtức dừngtKDWYp lại.

Sau đtKDWYpó, ngườaGi tôtKDWYpi R3K47jnhẹ btKDWYpẫng, tcXLb5pôi bịtKDWYp MụccXLb5p HuyềnR3K47j bcXLb5pế lênR3K47j. cXLb5pTôi kR3K47jhông muốtKDWYpn tKDWYpđể ýcXLb5p đếnR3K47j atKDWYpnh tcXLb5pa, traGong đầuaG lcXLb5pặp aGđi R3K47jlặp lạitKDWYp hìnaGh ảnhaG kaGinh khủngR3K47j vR3K47jừa rồaGi. TôtKDWYpi R3K47jcảm thấyaG rấtR3K47j tủcXLb5pi aGnhục, tR3K47jừng giọttKDWYp taGừng giọtaG nướccXLb5p mắtR3K47j chcXLb5pảy cXLb5pxuống. TôcXLb5pi thậmR3K47j chíaG cXLb5pòa khóR3K47jc nứcR3K47j nở.

Mục HuyềcXLb5pn aGsiết chặtaG R3K47jđôi cánhR3K47j tatKDWYpy đacXLb5png bếaG tcXLb5pôi, giọnaGg tKDWYpnói aGdịu tKDWYpdàng củaGa aR3K47jnh tR3K47ja vanR3K47jg lênaG aGbên taaGi tôi:aG “TcXLb5pôi xaGin lỗaGi, DR3K47jao, tôcXLb5pi xaGin lỗi.”

Tôi ngtKDWYpây R3K47jra, cXLb5panh R3K47jta đanR3K47jg tKDWYpxin lỗitKDWYp tôi?

“Tôi saGẽ tKDWYpgiết chếcXLb5pt KhảiR3K47j ÁtKDWYp. SuýtaG ncXLb5pữa mấcXLb5pt emaG... CcXLb5phuyện tKDWYpnày stKDWYpẽ khônaGg baGao gtKDWYpiờ xcXLb5pảy tKDWYpra nữa.”

Ngữ aGkhí củaaG tKDWYpanh R3K47jta tKDWYpdịu dàngcXLb5p đtKDWYpến mứtKDWYpc cXLb5pkhông thểtKDWYp hìnhcXLb5p dtKDWYpung nổcXLb5pi. TôicXLb5p bỗR3K47jng tKDWYpcó maGột ctKDWYpảm gtKDWYpiác bấtKDWYpt lựctKDWYp chưaR3K47j từngcXLb5p thấaGy. tKDWYpTôi nằaGm iaGm ttKDWYprong lòtKDWYpng aGanh tR3K47ja, khaGông cXLb5pkhóc, ktKDWYphông aGđộng đậy,aG caGũng R3K47jkhông lcXLb5pên tiếng.

Mục tKDWYpHuyền ngồicXLb5p xuaGống đấaGt, đaGặt tKDWYptôi ngồicXLb5p lR3K47jên đùcXLb5pi ancXLb5ph taaG. AaGnh tcXLb5pa ápR3K47j máR3K47j vàaGo mặcXLb5pt tôaGi, saGau đócXLb5p hônaG đicXLb5p nướctKDWYp mắtR3K47j củacXLb5p tôi.

“Hết khóaGc rồi?”

Tư thR3K47jế thâtKDWYpn mậttKDWYp khiaGến tôR3K47ji không được R3K47jtự nhiêR3K47jn. R3K47jTôi aGmuốn quaaGy đầucXLb5p đtKDWYpi tKDWYpchỗ khaGác, nhưngR3K47j bịtKDWYp MụcXLb5pc HuyềntKDWYp tKDWYpgiữ ccXLb5pằm, khaGông thểR3K47j cXLb5pnhúc nhích.

“Dao, tKDWYptôi đaGã R3K47jnhìn thấcXLb5py vếcXLb5pt thươngR3K47j củaaG KtKDWYphải aGÁ, tôiR3K47j caGũng biếtKDWYpt eaGm vR3K47jì cXLb5ptôi mạoR3K47j hiểmtKDWYp R3K47jném bomaG.” MụR3K47jc HuytKDWYpền R3K47jnhìn tKDWYptôi chtKDWYpăm tKDWYpchú: “EtKDWYpm trR3K47jung trinR3K47jh tKDWYpnhư R3K47jvậy, vớiaG aGtư ctKDWYpách mộtcXLb5p ntKDWYpgười chồngcXLb5p, tôiaG sẽaG R3K47jbù đắtKDWYpp caGho eR3K47jm cXLb5pgấp bội.”

Trung trinh?

Anh R3K47jta tưởngtKDWYp cXLb5ptôi ctKDWYphống lạtKDWYpi KhảitKDWYp aGÁ laGà vtKDWYpì aR3K47jnh ta?

Bởi vaGì tcXLb5pôi aGphóng têaGn aGlửa ngR3K47jăn chặnR3K47j viaGện bincXLb5ph ctKDWYpủa KR3K47jhải ÁtKDWYp nêntKDWYp tKDWYpanh taGa hiểR3K47ju nhầm?

Thảo nàaGo trướcaG đótKDWYp tâcXLb5pm tR3K47jrạng củaR3K47j MtKDWYpục R3K47jHuyền tKDWYpcó vẻtKDWYp rấtKDWYpt tốttKDWYp. ChảaG tráchtKDWYp atKDWYpnh tKDWYpta R3K47jđề aGxuất ‘thâncXLb5p mậaGt trướctKDWYp aGthời hạn’.R3K47j cXLb5pAnh aGta hônaG tcXLb5pôi laGâu nR3K47jhư vậaGy, laGà cXLb5pbởi vìR3K47j acXLb5pnh taGa ccXLb5pho cXLb5prằng tcXLb5pôi thícXLb5pch aR3K47jnh ta?

Nhưng atKDWYpnh aGta khôntKDWYpg bậnR3K47j tâR3K47jm đếnR3K47j vấnR3K47j đềaG ttKDWYpình cảR3K47jm R3K47jcơ mà?

Dù atKDWYpnh tR3K47ja R3K47jnghĩ thếtKDWYp ntKDWYpào, sựtKDWYp htKDWYpiểu nhầmR3K47j ntKDWYpày tKDWYpcó vẻR3K47j rấcXLb5pt nghiêmaG trọng.tKDWYp NhưngR3K47j ncXLb5phìn áaGnh mắttKDWYp cXLb5pnóng bỏngcXLb5p củacXLb5p anR3K47jh tacXLb5p, ntKDWYpghĩ đtKDWYpến chuyệnaG vừtKDWYpa rồtKDWYpi tKDWYpanh tR3K47ja khR3K47jổ sởR3K47j tKDWYpđè nénR3K47j... TôitKDWYp khônaGg biếtcXLb5p nênaG giR3K47jải tcXLb5phích nhR3K47jư thR3K47jế nào.

“Ngoài raaG.” MụcXLb5pc HutKDWYpyền nóaGi tiR3K47jếp: “LầntKDWYp ntKDWYpày làtKDWYp ngoàitKDWYp aGý aGmuốn. DtKDWYpù saGao... cũngaG tKDWYpbốn cXLb5pnăm rồi.”

Tôi hcXLb5pơi ncXLb5pgượng ngùngcXLb5p. TấtR3K47j nhiêncXLb5p tôtKDWYpi tKDWYphiểu ýaG ancXLb5ph tacXLb5p. AtKDWYpnh aGta muR3K47jốn nóitKDWYp, saGau lầnaG đầR3K47ju tiR3K47jên vàoR3K47j bcXLb5pốn nămaG R3K47jtrước, cXLb5panh aGta phaGải kiềaGm aGchế quácXLb5p lâu,cXLb5p nêntKDWYp laGần cXLb5pnày mớicXLb5p thànhcXLb5p rtKDWYpa naGhư vậy.

“Anh ktKDWYphông cầntKDWYp aGgiải thtKDWYpích vớiR3K47j taGôi chuyệntKDWYp này...”

Đúng laGúc đó,tKDWYp R3K47jbên ntKDWYpgoài vanR3K47jg aGlên giọnR3K47jg R3K47jnói củatKDWYp MaGạc Lâm,tKDWYp cắttKDWYp ngancXLb5pg lờtKDWYpi tôi.

“Khụ, khụ..tKDWYp. điệnR3K47j tKDWYphạ, rấtKDWYpt xicXLb5pn lỗicXLb5p đãcXLb5p quấtKDWYpy rầycXLb5p ngaGài aGvà tiểuR3K47j tcXLb5phư. HoR3K47jàng đaGế bệR3K47j tKDWYphạ R3K47jtriệu kiếncXLb5p điệtKDWYpn R3K47jhạ gaGấp.” ĐâycXLb5p cXLb5plà lcXLb5pần đầtKDWYpu tiR3K47jên taGôi nghaGe tKDWYpcó ngườcXLb5pi gcXLb5pọi MụctKDWYp HuyềncXLb5p tKDWYplà ‘tKDWYpđiện hạ’.

Thần stKDWYpắc MR3K47jục HuyềncXLb5p trởR3K47j ntKDWYpên nghiaGêm nghR3K47jị, atKDWYpnh tcXLb5pa bếtKDWYp tR3K47jôi tKDWYpđứng dậy.