You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không tpRTDXjhể dừngpRTDXj lại

“Nếu e5Def4hm đồng9t pRTDXjý thân9t w6Vi5Cmật trưw6Vi5Cớc thời5Def4h hạ9tn, tôi9t c5Def4hó w6Vi5Cthể bw6Vi5Cắt pRTDXjđầu pRTDXjngay lập9t tức.”

Nói xonpRTDXjg pRTDXjcâu npRTDXjày, MụcpRTDXj Hu9tyền bắt9t đầw6Vi5Cu 9thôn c9tổ tôi9t. Đầuw6Vi5C lưỡ5Def4hi pRTDXjnóng hổpRTDXji củapRTDXj w6Vi5Canh tpRTDXja 5Def4hgiống cá9ti b9tàn chải5Def4h, man5Def4hg the9to tiếng5Def4h nướcpRTDXj khẽw6Vi5C pRTDXjkhàng, chảpRTDXji từng5Def4h tấ9tc 9tda củ5Def4ha tôi.

Tôi w6Vi5Ccó c9tảm giw6Vi5Các bị5Def4h điệnw6Vi5C gw6Vi5Ciật. T5Def4hrong người9t tô9ti nw6Vi5Chư x5Def4huất hiện5Def4h mw6Vi5Cột co9tn rw6Vi5Cắn pRTDXjnước, pRTDXjbò 9ttừ 9tlỗ ta9ti lê5Def4hn nã9to, pRTDXjsau đó9t 5Def4hlại qpRTDXjuay đầpRTDXju bw6Vi5Cò xuốngpRTDXj dướpRTDXji, đâmpRTDXj vào5Def4h một5Def4h nơi9t nào9t đópRTDXj pRTDXjđã cpRTDXjăng lê5Def4hn w6Vi5Ccủa tw6Vi5Côi, w6Vi5Ckhiến nơipRTDXj đ9tó khônw6Vi5Cg nw6Vi5Cgừng 9ttiết r9ta chấtw6Vi5C dịch9t ướtw6Vi5C áw6Vi5Ct. Saw6Vi5Cu đó,w6Vi5C nó9t l5Def4hại xuypRTDXjên qupRTDXja sống9t lw6Vi5Cưng vw6Vi5Cà w6Vi5Chai ch9tân tôipRTDXj, lpRTDXjàm t9toàn 9tthân tô5Def4hi tpRTDXjê liệt.

Tôi thởpRTDXj hổ5Def4hn hể9tn, gầ5Def4hn npRTDXjhư w6Vi5Cthét lên9t: “9tTôi khôw6Vi5Cng đồng5Def4h 5Def4hý thpRTDXjân w6Vi5Cmật tw6Vi5Crước, anw6Vi5Ch cópRTDXj thểpRTDXj kếpRTDXjt t9thúc rồi.”

Mục Huy9tền lw6Vi5Cập tứ5Def4hc dừ9tng lại,9t ngẩw6Vi5Cng w6Vi5Cđầu nhìw6Vi5Cn tôi.w6Vi5C Đ5Def4hến 9tlúc này5Def4h tw6Vi5Côi mới9t 5Def4hchú ý,w6Vi5C có5Def4h pRTDXjlẽ w6Vi5Cdo 5Def4hvừa rồw6Vi5Ci hôw6Vi5Cn pRTDXjquá 5Def4hlâu vàpRTDXj 5Def4hquá dù5Def4hng sứ9tc nên5Def4h mô9ti pRTDXjanh 9tta sưw6Vi5Cng mọw6Vi5Cng, pRTDXjbờ môw6Vi5Ci pRTDXjtrên 5Def4hcòn bịpRTDXj sw6Vi5Cứt. ÁnpRTDXjh mắt5Def4h apRTDXjnh 5Def4hta mw6Vi5Cờ pRTDXjmịt, đpRTDXjồng t9tử w6Vi5Cđen nh5Def4hánh 5Def4hnhư bị5Def4h ph9tủ m5Def4hột pRTDXjlớp sương9t mỏng.w6Vi5C TronpRTDXjg đầu9t tôpRTDXji tựw6Vi5C nhiê9tn 5Def4hbật r5Def4ha từ5Def4h ‘w6Vi5Cý l5Def4hoạn tìn9th mê’.

“Tôi muốn9t 9tnói...” T9tôi câpRTDXjn nhắcw6Vi5C từw6Vi5C ngữ5Def4h: “BâypRTDXj giờw6Vi5C 9ttôi vẫn9t pRTDXjchưa muốn.”

Ánh mắtw6Vi5C 5Def4hMục Huyề9tn cuốipRTDXj cùng9t cpRTDXjũng tỉnh5Def4h táw6Vi5Co một5Def4h cpRTDXjhút, apRTDXjnh t5Def4ha dán9t w6Vi5Cmắt vàpRTDXjo pRTDXjtôi: “Được.”

Giọng nói5Def4h củpRTDXja pRTDXjanh t9ta vpRTDXjẫn kpRTDXjhàn k9thàn, bộ9t pRTDXjphận npRTDXjào đó9t tw6Vi5Cì trê9tn bpRTDXjụng pRTDXjtôi vẫn9t cươ5Def4hng cứnw6Vi5Cg, nhpRTDXjưng tôw6Vi5Ci thở9t 9tphào nh9tẹ nhõm,w6Vi5C b5Def4hởi vì9t w6Vi5Ctôi bi9tết aw6Vi5Cnh pRTDXjta w6Vi5Csẽ khw6Vi5Công nuố9tt lời.

***

Như 5Def4htôi d9tự đoán,9t Mụ9tc Huyền5Def4h quảw6Vi5C nhiê5Def4hn chốngw6Vi5C ta9ty xpRTDXjuống sàw6Vi5Cn, w6Vi5Clật 5Def4hngười npRTDXjgồi san9tg mộ5Def4ht bên.w6Vi5C Tôiw6Vi5C cũnpRTDXjg ngồpRTDXji dậpRTDXjy, 5Def4hlúc n9tày tôpRTDXji mới9t phápRTDXjt hiệ9tn, quầnw6Vi5C áo5Def4h w6Vi5Cvũ pRTDXjtrụ, áo9t w6Vi5Ckhoác quâ9tn phụcpRTDXj pRTDXjvà vá5Def4hy c5Def4hủa 5Def4htôi đ9tã 5Def4hbị w6Vi5CMục Huyền5Def4h 9ttốc 5Def4hlên ngự5Def4hc từpRTDXj w6Vi5Cbao giờ,9t đểw6Vi5C w6Vi5Clộ một9t mảngpRTDXj xuân9t quang.

Tôi vpRTDXjội vàngpRTDXj k9téo váypRTDXj 5Def4hvà 5Def4hcài w6Vi5Ccúc áw6Vi5Co w6Vi5Ckhoác. Mụ9tc Huy9tền cởiw6Vi5C bộw6Vi5C đồpRTDXj dpRTDXju hàpRTDXjnh vũ5Def4h trụ,pRTDXj w6Vi5Cbên tro5Def4hng an9th 9tta chỉ9t mặw6Vi5Cc m9tột chiế9tc áo5Def4h spRTDXjơ m5Def4hi màu9t xápRTDXjm pRTDXjnhạt v9tà quầnw6Vi5C dàpRTDXji. TôipRTDXj tưởpRTDXjng 5Def4hđã w6Vi5Cđến lúw6Vi5Cc rờpRTDXji khpRTDXjỏi má9ty baypRTDXj, w6Vi5Cnào w6Vi5Cngờ anpRTDXjh pRTDXjta 9tgiơ 9ttay 5Def4hôm w6Vi5Cvai tô5Def4hi, đầuw6Vi5C ngảpRTDXj 5Def4hvề phípRTDXja tô5Def4hi. SpRTDXjau đópRTDXj, w6Vi5Canh 9tta 5Def4hvùi mpRTDXjặt vàow6Vi5C 5Def4hmái tó5Def4hc dài5Def4h cpRTDXjủa tôi.

“Khải Á9t hôw6Vi5Cn pRTDXjem 9tphải khôngpRTDXj?” 5Def4hThanh âm5Def4h trầm5Def4h 9tthấp dpRTDXjịu 5Def4hdàng đột5Def4h nw6Vi5Cgột v5Def4hang lênw6Vi5C, kh5Def4hông một5Def4h chú9tt nộ9t khí.

Nhưng bâ5Def4hy gw6Vi5Ciờ tpRTDXjôi đã5Def4h h9tơi hiểuw6Vi5C Mụ5Def4hc Huyền.pRTDXj A5Def4hnh w6Vi5Cta w6Vi5Ctỏ thw6Vi5Cái độ5Def4h bìnhw6Vi5C tĩnhpRTDXj khpRTDXjông cw6Vi5Có 9tnghĩa an5Def4hh tpRTDXja 9tkhông pRTDXjtức 9tgiận. TôipRTDXj ghét9t 5Def4hkiểu chấw6Vi5Ct vấnpRTDXj nàw6Vi5Cy nênpRTDXj 5Def4hthản nhiêw6Vi5Cn thừa9t nhậ9tn: “Ừ,pRTDXj đ9túng pRTDXjlà hpRTDXjắn 5Def4hđã hô5Def4hn 9ttôi. w6Vi5CSao a5Def4hnh biết?”

Bàn ta9ty đặtw6Vi5C tw6Vi5Crên va5Def4hi t9tôi bỗng9t siết9t chặt.

“Tôi n5Def4hgửi thấy.”w6Vi5C M9tục HuyềnpRTDXj w6Vi5Ctừ tốnpRTDXj tr9tả lời.

Tôi bất9t chợt9t hiểuw6Vi5C r5Def4ha, thpRTDXjảo nw6Vi5Cào l5Def4húc mớ5Def4hi 9tbắt w6Vi5Cđầu hpRTDXjôn tôi5Def4h, sắc9t mặtw6Vi5C pRTDXjanh 9tta bỗpRTDXjng dưn5Def4hg 5Def4hthay đổiw6Vi5C. Hó9ta 9tra an9th 5Def4hta ngử5Def4hi thấy9t mùpRTDXji pRTDXjcủa K5Def4hhải pRTDXjÁ trw6Vi5Cong mi9tệng tôi.

“Mấy lần?”5Def4h 5Def4hMục Hw6Vi5Cuyền hỏi9t tiếp.

“Gì cơ9t?” TôipRTDXj nhất9t thpRTDXjời 5Def4hkhông hw6Vi5Ciểu ý.

Mục HupRTDXjyền w6Vi5Ctrầm m5Def4hặc tron9tg giâ5Def4hy látw6Vi5C. 9tSau đów6Vi5C apRTDXjnh w6Vi5Cta pRTDXjôm e9to tôpRTDXji, w6Vi5Cxoay ngpRTDXjười t9tôi đốipRTDXj di5Def4hện apRTDXjnh tapRTDXj, ánw6Vi5Ch mắt9t sắw6Vi5Cc b9tén 9tnhìn tpRTDXjôi chpRTDXjằm c9thằm: “HắnpRTDXj h5Def4hôn ew6Vi5Cm mấypRTDXj pRTDXjlần?” Nw6Vi5Cgữ kh5Def4hí có5Def4h phần9t pRTDXjđanh lại.

Anh tpRTDXja w6Vi5Ckhông tpRTDXjruy w6Vi5Cvấn thì5Def4h khw6Vi5Công s9tao. Vừa5Def4h nhw6Vi5Cắc tớpRTDXji, tôiw6Vi5C pRTDXjliền nhớ5Def4h đến9t chuyệnw6Vi5C w6Vi5Csuýt 5Def4hnữa bw6Vi5Cị KhảpRTDXji w6Vi5CÁ cưỡ9tng b9tức. Tô9ti 5Def4hthật sựw6Vi5C khpRTDXjông mw6Vi5Cuốn hồi5Def4h tưởnpRTDXjg lạiw6Vi5C 5Def4hsự pRTDXjviệc đpRTDXjó. Nếu9t khôn5Def4hg phpRTDXjải tôiw6Vi5C nw6Vi5Chanh trpRTDXjí, c5Def4hó lẽ5Def4h b5Def4hây giờpRTDXj 5Def4htôi như5Def4h một9t b9tãi bw6Vi5Cùn n5Def4hhão nằ5Def4hm dư9tới thpRTDXjân ngườw6Vi5Ci đàn5Def4h pRTDXjông k9thác. Tấ9tt cả5Def4h 5Def4hnhững c9thuyện n5Def4hày đềuw6Vi5C d5Def4ho pRTDXjMục Huw6Vi5Cyền bw6Vi5Can c9tho. 5Def4hVậy m9tà w6Vi5Cbây gw6Vi5Ciờ, aw6Vi5Cnh pRTDXjta còpRTDXjn ch9tất 9tvấn tôi9t b9tị pRTDXjKhải pRTDXjÁ hônw6Vi5C pRTDXjmấy lần5Def4h? T5Def4hrong quaw6Vi5Cn niệm5Def4h 5Def4hcủa apRTDXjnh t5Def4ha, dục5Def4h 9tvọng chiếm9t hữu5Def4h qu9tan trọn9tg w6Vi5Chơn cả5Def4hm nhận5Def4h pRTDXjcủa t5Def4hôi, dan5Def4hh 9tdự cw6Vi5Của t9tôi ha5Def4hy sao?

Trong lòng5Def4h tôiw6Vi5C bốcw6Vi5C lênw6Vi5C mpRTDXjột ngọpRTDXjn lửa.

“Anh 5Def4hmuốn hỏ9ti ởw6Vi5C w6Vi5Cchỗ nào?”5Def4h Tôi9t trừng5Def4h mắpRTDXjt pRTDXjvới M9tục Huyền.

Anh t5Def4ha ngâpRTDXjy người,w6Vi5C 5Def4hthần 9tsắc bỗ5Def4hng trở9t nênpRTDXj 5Def4hu ám.

“Anh pRTDXjhỏi 9tmấy l5Def4hần, 9tlà ch5Def4hỉ mi9tệng, 9tcổ haw6Vi5Cy tw6Vi5Cay?” pRTDXjTôi từ5Def4h 5Def4htốn h5Def4hỏi tiếp.

Cả 5Def4hngười Mụ9tc Huw6Vi5Cyền w6Vi5Chóa đáw6Vi5C tro9tng g5Def4hiây lát.

Từ gươngw6Vi5C mặt9t đế9tn thâw6Vi5Cn thể9t, 5Def4htừ ánh5Def4h m5Def4hắt đếpRTDXjn h9tô w6Vi5Chấp củapRTDXj pRTDXjanh t9ta 5Def4hphảng 9tphất ngưng5Def4h trệ.

“Tôi mệt5Def4h rồi,w6Vi5C tôipRTDXj mu9tốn vềpRTDXj n9tghỉ ngơi.w6Vi5C” T9tôi đẩyw6Vi5C người5Def4h Mục9t Huy9tền rồiw6Vi5C 9tđứng dậy9t. AnpRTDXjh 9tta 5Def4hvẫn npRTDXjgồi bất9t động5Def4h mộtpRTDXj chỗ.pRTDXj TpRTDXjôi biết9t lờw6Vi5Ci nói5Def4h vừw6Vi5Ca rồw6Vi5Ci củ5Def4ha tôpRTDXji c9tó w6Vi5Csức sátpRTDXj t9thương r9tất lớn.pRTDXj Ch9tứng kiếw6Vi5Cn pRTDXjphản ứngw6Vi5C pRTDXjcủa Mụcw6Vi5C pRTDXjHuyền, tw6Vi5Côi c9tảm thấy9t v5Def4hô cùnpRTDXjg sả9tng khoái.

Tôi c9thỉnh lại5Def4h 5Def4hgấu w6Vi5Cváy, đặt5Def4h tapRTDXjy lên5Def4h tapRTDXjy nắm9t cửa9t khoang.

Mục Hu5Def4hyền độtpRTDXj pRTDXjnhiên gw6Vi5Cọi lớn9t tiế5Def4hng: “Mạc5Def4h Ph9tổ, lpRTDXjập tứ9tc đew6Vi5Cm tpRTDXjất cả9t tài5Def4h liệuw6Vi5C 5Def4htrong phò5Def4hng chw6Vi5Cỉ h9tuy cpRTDXjủa Khảw6Vi5Ci ÁpRTDXj đến5Def4h đ5Def4hây.” Ngừw6Vi5Cng 5Def4hmột gpRTDXjiây, a9tnh pRTDXjta 5Def4hnói tiếp:5Def4h “pRTDXjBao gw6Vi5Cồm 9tcả capRTDXjmera 9ttheo dõi.”

“Vâng 9tạ.” T9thanh âmpRTDXj w6Vi5CMạc 5Def4hPhổ cácpRTDXjh rấ5Def4ht xa.

Tôi w6Vi5Cgiật mì5Def4hnh. Nếu5Def4h x9tem hìnw6Vi5Ch ảnw6Vi5Ch đ9tó, w6Vi5CMục Huyền5Def4h sẽ9t w6Vi5Cchứng ki5Def4hến pRTDXjcảnh tw6Vi5Côi suý9tt bị9t Khả5Def4hi Á5Def4h cưpRTDXjỡng 9tbức? NhớpRTDXj đếnpRTDXj lw6Vi5Cời của9t Khảiw6Vi5C Á,9t pRTDXjtôi 5Def4hthật sựpRTDXj sợpRTDXj w6Vi5Canh 9tta nổi5Def4h điên5Def4h rồ9ti gâyw6Vi5C thưw6Vi5Cơng tổnw6Vi5C 9tcho tôi9t. Mw6Vi5Cau rờipRTDXj khỏiw6Vi5C khw6Vi5Công 5Def4hgian pRTDXjkín mípRTDXjt pRTDXjnày mớ5Def4hi l5Def4hà pRTDXjthượng sácpRTDXjh. NghĩpRTDXj 5Def4hđến đâ9ty, tôiw6Vi5C dùw6Vi5Cng pRTDXjsức vw6Vi5Cặn pRTDXjtay nắm5Def4h cửa.

Cánh cửapRTDXj khô9tng hề5Def4h nhúc5Def4h nhích.

Tôi 9tvẫn cw6Vi5Chưa p5Def4hhát pRTDXjgiác w6Vi5Cra đ5Def4hiều b9tất thườnpRTDXjg, c9thỉ nghĩpRTDXj w6Vi5Ctay tôw6Vi5Ci không5Def4h đủw6Vi5C lpRTDXjực. ĐapRTDXjng 9tđịnh pRTDXjthử pRTDXjlại một5Def4h lần,5Def4h 5Def4htôi đột9t nh5Def4hiên cứn5Def4hg đờw6Vi5C người.

Bởi vìpRTDXj tw6Vi5Côi kh9tông 9tthể đw6Vi5Cộng đpRTDXjậy. ChâpRTDXjn, tw6Vi5Cay vpRTDXjà toàpRTDXjn th9tân tpRTDXjôi bị9t mộtpRTDXj 5Def4hsức mạnh9t vpRTDXjô hì9tnh w6Vi5Ctrói chặt.

Mục HuyềnpRTDXj 9tlại dùw6Vi5Cng ‘5Def4hsức m9tạnh ti5Def4hnh th5Def4hần’ w6Vi5Cvới tôi!

Một thâ9tn hìn5Def4hh w6Vi5Cấm á5Def4hp lặn9tg l9tẽ ápw6Vi5C vw6Vi5Cào saw6Vi5Cu lưnpRTDXjg t9tôi. Ew6Vi5Co đột5Def4h ngột9t b9tị siết5Def4h chặtpRTDXj, M9tục w6Vi5CHuyền ômw6Vi5C tôipRTDXj, tựw6Vi5Ca cằm9t vw6Vi5Cào tó9tc 9ttôi, đôiw6Vi5C bàw6Vi5Cn tapRTDXjy trắ5Def4hng 5Def4hnõn b9tắt đầpRTDXju cởpRTDXji pRTDXjcúc 9táo khoápRTDXjc qupRTDXjân ph9tục 9ttrên người5Def4h tôi.

“Anh muốnw6Vi5C làpRTDXjm w6Vi5Cgì hả?”w6Vi5C Lời5Def4h nói5Def4h vừapRTDXj dứtpRTDXj, áow6Vi5C khoá9tc qupRTDXjân p5Def4hhục đãw6Vi5C rơi5Def4h xuốnw6Vi5Cg pRTDXjsàn. 9tSau đó,pRTDXj Mụ9tc 5Def4hHuyền tiếp9t tw6Vi5Cục c9tởi 5Def4hcúc á9to váy.5Def4h K5Def4hhi pRTDXjchất liệu9t vpRTDXjải mềmw6Vi5C mại9t r9tời kh9tỏi thâw6Vi5Cn thể,w6Vi5C đầ5Def4hu ó9tc tôipRTDXj hoànpRTDXj t9toàn trốw6Vi5Cng rỗng.

“Anh khôngw6Vi5C 9tgiữ chữpRTDXj típRTDXjn... A...”

Cả ngườipRTDXj đpRTDXjột nw6Vi5Chiên 5Def4hnhẹ 5Def4hbẫng, tôw6Vi5Ci b5Def4hị MpRTDXjục Huy5Def4hền bế9t lênpRTDXj rồ9ti đặtw6Vi5C nằmw6Vi5C 5Def4hxuống sàn9t má9ty b9tay. BêpRTDXjn dướiw6Vi5C thâw6Vi5Cn 9tlà chấw6Vi5Ct li5Def4hệu vải5Def4h mềmw6Vi5C mạpRTDXji, anpRTDXjh w6Vi5Cta đã5Def4h trảiw6Vi5C pRTDXjáo khopRTDXjác 5Def4hquân phục9t làmpRTDXj đệ5Def4hm l9tót c9tho tôi.pRTDXj Sa9tu pRTDXjđó t9thân hìnpRTDXjh cw6Vi5Cao l5Def4hớn cpRTDXjủa a9tnh tpRTDXja w6Vi5Cập đến.

Không n9tói cũngw6Vi5C cópRTDXj thw6Vi5Cể đw6Vi5Coán chuyện5Def4h sắ9tp di9tễn r5Def4ha 5Def4hvới bảnw6Vi5C t9thân. Tôiw6Vi5C lậpw6Vi5C tức9t npRTDXjhớ đến5Def4h buổiw6Vi5C tốipRTDXj 9tbốn 9tnăm trước,w6Vi5C toànpRTDXj tw6Vi5Chân tpRTDXjôi buố5Def4ht giá,9t tôi9t đw6Vi5Cau khpRTDXjổ nhắw6Vi5Cm mắtpRTDXj. Mặcw6Vi5C dùw6Vi5C 5Def4hbiết t5Def4hình 5Def4hhuống nà9ty trư9tớc s9tau 5Def4hgì cũng5Def4h xảy9t pRTDXjra nhw6Vi5Cưng tô5Def4hi vpRTDXjẫn c5Def4hảm thấy5Def4h nhục9t nhã.

Đột n5Def4hhiên, mộtpRTDXj lw6Vi5Cuồng w6Vi5Ckhí nów6Vi5Cng th9tổi vàopRTDXj cổ9t 5Def4htôi. w6Vi5CSau đó9t, mộ9tt 9tthứ 9tgì w6Vi5Cđó, nhưpRTDXj có9t nh9tư kh9tông lướ9tt q9tua làw6Vi5Cn w6Vi5Cda tpRTDXjôi. KhônpRTDXjg phảipRTDXj mpRTDXjiệng pRTDXjMục H5Def4huyền, cpRTDXjũng khôn5Def4hg phảw6Vi5Ci pRTDXjđầu ngw6Vi5Cón 5Def4htay củ9ta 5Def4hanh tpRTDXja. Thứw6Vi5C nàw6Vi5Cy pRTDXjmát lạnh,pRTDXj khiế9tn tôi9t 5Def4hbuồn b9tuồn, l9tực đạpRTDXjo 9trất pRTDXjnhẹ, khôngw6Vi5C 5Def4hchú ýw6Vi5C kw6Vi5Cỹ s9tẽ khpRTDXjông pRTDXjcảm nhận9t thấy.

Chỉ tw6Vi5Crong chốcpRTDXj lát,9t tpRTDXjhứ đów6Vi5C nhẹ9t nhà9tng lw6Vi5Cướt tpRTDXjừ cổ5Def4h tôi9t xuống5Def4h dưới,5Def4h tới5Def4h bw6Vi5Cộ ngực,w6Vi5C bw6Vi5Cụng, 5Def4hbên hôpRTDXjng củ5Def4ha 5Def4htôi. Tôiw6Vi5C ngh5Def4he thpRTDXjấy Mụ9tc HuypRTDXjền hítpRTDXj một9t hpRTDXjơi sâu9t. Đúngw6Vi5C l5Def4hà rw6Vi5Cất 9tkỳ w6Vi5Cquái, tôi5Def4h liền9t mở9t 5Def4hmắt, w6Vi5Csau w6Vi5Cđó hóa5Def4h đá.

Mục Huyềnw6Vi5C đang..pRTDXj. ngửiw6Vi5C 9tthân t9thể tôi?

Anh tw6Vi5Ca lộ5Def4ht sạw6Vi5Cch đồpRTDXj trêw6Vi5Cn ngpRTDXjười tpRTDXjôi, chpRTDXjỉ đểw6Vi5C lại9t mỗiw6Vi5C bộw6Vi5C quầnpRTDXj 5Def4háo lw6Vi5Cót. Sa5Def4hu đpRTDXjó, w6Vi5Canh 9tta w6Vi5Cdùng mpRTDXjũi w6Vi5Cngửi từngw6Vi5C 9ttấc 5Def4hda của5Def4h tôipRTDXj. Thứ9t vừa5Def4h chạm5Def4h nhẹ9t 5Def4hvào lpRTDXjàn dpRTDXja t9tôi w6Vi5Cchính l5Def4hà đầ5Def4hu mũiw6Vi5C 5Def4hmát lạn9th cpRTDXjủa 5Def4hanh ta.

Tôi 9tbỗng 5Def4hhiểu r9ta mọi5Def4h chuyện.

“Anh muốn5Def4h ngw6Vi5Cửi xew6Vi5Cm, Khảw6Vi5Ci 9tÁ đã9t w6Vi5Cđộng đ5Def4hến chỗ9t nào?”

“Ừ.”

Tôi thở9t p9thào pRTDXjnhẹ nhõm5Def4h, tw6Vi5Chì pRTDXjra khôn5Def4hg phả5Def4hi an5Def4hh tpRTDXja có5Def4h w6Vi5Cý làmpRTDXj pRTDXjtrái l9tời pRTDXjcam kết.

“Vậy anpRTDXjh đ9từng dùng9t pRTDXj‘sức mạn5Def4hh tipRTDXjnh th5Def4hần’ tr5Def4hói 5Def4htôi nữa.”

Mục Hu5Def4hyền chw6Vi5Cẳng lêpRTDXjn tiếngw6Vi5C cũn5Def4hg kh9tông hpRTDXjề w6Vi5Ccó b5Def4hất cứpRTDXj c5Def4hử độn9tg nà9to, 5Def4hnhưng khpRTDXji pRTDXjtôi tw6Vi5Chử động9t đậyw6Vi5C chw6Vi5Cân tay5Def4h, tpRTDXjôi mw6Vi5Cới hiệnw6Vi5C thâw6Vi5Cn thể5Def4h đãpRTDXj trởpRTDXj l9tại b5Def4hình thường.

Sau w6Vi5Ckhi biw6Vi5Cết 5Def4hMục Hu5Def4hyền chỉ9t muốnw6Vi5C ngửi5Def4h người5Def4h tôi9t, tôipRTDXj kw6Vi5Chông kh5Def4háng pRTDXjcự, cpRTDXjũng kw6Vi5Chông dw6Vi5Cám 9tnói pRTDXjmột pRTDXjlời kí9tch tpRTDXjhích a5Def4hnh tpRTDXja. Nh5Def4hưng 5Def4hnhìn ngườpRTDXji đàn9t ôn9tg 9tcao w6Vi5Clớn nằpRTDXjm w6Vi5Cbò t5Def4hrên pRTDXjngười tw6Vi5Côi hw6Vi5Cít hít9t ngửipRTDXj npRTDXjgửi, tpRTDXjôi th9tật sự5Def4h cảmpRTDXj 5Def4hthấy 5Def4hvừa kỳw6Vi5C quw6Vi5Cái v9từa ngứpRTDXja ngáy.

Mục Hu5Def4hyền w6Vi5Cbất chợt5Def4h dừnw6Vi5Cg độ9tng 9ttác, pRTDXjngẩng đầu9t nhìw6Vi5Cn tôi.

Tôi nw6Vi5Cgây người.

Bởi vìpRTDXj ánhpRTDXj pRTDXjmắt anw6Vi5Ch w6Vi5Cta w6Vi5Chết sức5Def4h w6Vi5Cu 9ttối. Gw6Vi5Cương mặtpRTDXj v9tốn trắng5Def4h nõpRTDXjn đỏ5Def4h w6Vi5Cbừng bừn9tg nhưw6Vi5C n9tgọn lpRTDXjửa, đếnpRTDXj pRTDXjvành tpRTDXjai anw6Vi5Ch 5Def4hta 9tcũng đw6Vi5Cỏ ửng.

Xong đời5Def4h rồi.pRTDXj MụpRTDXjc Huyw6Vi5Cền 5Def4htrước đó5Def4h đã9t có5Def4h tw6Vi5Chể đpRTDXjè nén9t dụcw6Vi5C vọng5Def4h, sa9tu 5Def4hkhi n9tgửi 9tmột lưw6Vi5Cợt, a9tnh w6Vi5Cta từ9t vw6Vi5Cô tâw6Vi5Cm chuy9tển 5Def4hthành c9tó tâm từ lúc5Def4h nàpRTDXjo kpRTDXjhông hay.

Tôi vpRTDXjội kw6Vi5Céo vw6Vi5Cạt áw6Vi5Co q5Def4huân phw6Vi5Cục rồipRTDXj c5Def4hài cúc.5Def4h NhưnpRTDXjg mới9t cpRTDXjài hapRTDXji cúpRTDXjc, tôi9t đột5Def4h n5Def4hhiên ngw6Vi5Che thấpRTDXjy t9tiếng lw6Vi5Coạt xo9tạt. Khóew6Vi5C w6Vi5Cmắt liếc9t w6Vi5Cmột cáiw6Vi5C, bắtpRTDXj pRTDXjgặp Mục9t HupRTDXjyền w6Vi5Cđang g9tiơ 9ttay pRTDXjkéo khópRTDXja quần.

Toàn thân5Def4h tw6Vi5Côi ruw6Vi5Cn lêpRTDXjn, độnw6Vi5Cg 5Def4htác 5Def4htay cànpRTDXjg nhpRTDXjanh h9tơn. Tuw6Vi5Cy nhi5Def4hên, cw6Vi5Cúc tw6Vi5Chứ b9ta w6Vi5Cvẫn w6Vi5Cchưa c9tài 9txong, tw6Vi5Côi lpRTDXjại liếcw6Vi5C thpRTDXjấy 5Def4hmột thứpRTDXj cựcw6Vi5C pRTDXjlớn nhảypRTDXj r5Def4ha 9tkhỏi q5Def4huần dàpRTDXji. Một9t w6Vi5Cbàn tpRTDXjay t9trắng nõ9tn nắm5Def4h chw6Vi5Cặt pRTDXjlấy 5Def4hnó. 5Def4hMặt t9tôi nópRTDXjng w6Vi5Cran, pRTDXjlẽ nàow6Vi5C apRTDXjnh w6Vi5Cta đ9tịnh pRTDXj‘lau súng’9t nw6Vi5Cgay trướcw6Vi5C m5Def4hặt pRTDXjtôi? 5Def4hGhê quá!

Nhưng tôw6Vi5Ci 5Def4hđã nhầm5Def4h to!

Bởi vì9t ởw6Vi5C gipRTDXjây tiếp9t theo5Def4h, Mục5Def4h Huyw6Vi5Cền giơ9t b9tàn tw6Vi5Cay bẩnw6Vi5C thỉu9t vềpRTDXj phw6Vi5Cía tôpRTDXji, túmpRTDXj lw6Vi5Cấy ta9ty tôi9t với9t mộtpRTDXj sứcw6Vi5C mw6Vi5Cạnh kpRTDXjinh hồn.

Tôi tr5Def4hợn mắt5Def4h há9t mpRTDXjồm, qw6Vi5Cuên 9tcả 9tla pRTDXjhét, cũ9tng kpRTDXjhông kịp9t w6Vi5Ccó b9tất cw6Vi5Cứ hàw6Vi5Cnh động9t phản9t pRTDXjkháng nàopRTDXj, chỉ9t 9tmở t5Def4ho mắtw6Vi5C nhpRTDXjìn bàw6Vi5Cn tpRTDXjay củaw6Vi5C 9ttôi bpRTDXjị ấ9tn pRTDXjlên trê9tn đó.

Xúc c9tảm dư9tới 5Def4hlòng bàn5Def4h w6Vi5Ctay 5Def4hnóng bỏw6Vi5Cng, h9tơi gi5Def4hật gi5Def4hật. ToàpRTDXjn 5Def4hthân MụcpRTDXj 9tHuyền cũng9t ru5Def4hn lên9t, w6Vi5Canh 9tta khônpRTDXjg th9tể k9tiềm chếw6Vi5C phá5Def4ht r5Def4ha tw6Vi5Ciếng rêpRTDXjn khẽ.

Tôi rpRTDXja sức9t w6Vi5Crụt ta9ty về,pRTDXj nhưng9t 5Def4hbàn ta9ty pRTDXjanh tw6Vi5Ca gw6Vi5Ciống m5Def4hột gọng5Def4h 9tkìm sắtw6Vi5C, pRTDXjép 9ttôi 5Def4hxòe nă9tm pRTDXjngón 5Def4htay pRTDXjrồi 5Def4hnắm pRTDXjchặt th5Def4hứ 9tđó. TôpRTDXji tấtpRTDXj nh9tiên h5Def4hiểu anpRTDXjh w6Vi5Cta mupRTDXjốn tôi9t l5Def4hàm pRTDXjgì, pRTDXjtrong lòn5Def4hg vừ9ta kh9tó chịuw6Vi5C vừaw6Vi5C đauw6Vi5C khổ.pRTDXj Là5Def4hm t5Def4hheo yêw6Vi5Cu cầu9t 9tcủa anpRTDXjh ta5Def4h, quả9t thw6Vi5Cực 9tvượt quw6Vi5Cá sứcpRTDXj w6Vi5Cchịu đựng5Def4h 9tcủa tw6Vi5Côi. Cònw6Vi5C nếupRTDXj kh9tông lw6Vi5Càm, nhỡ5Def4h w6Vi5Canh 9tta khô9tng nhịw6Vi5Cn được,5Def4h ‘w6Vi5Cbắn súnpRTDXjg thw6Vi5Cật’ tpRTDXjhì tw6Vi5Côi pRTDXjphải l9tàm sao?

Trong lúcw6Vi5C tô5Def4hi đpRTDXjang lưỡpRTDXjng lự,w6Vi5C MpRTDXjục Huy9tền 5Def4hđột pRTDXjnhiên đẩy9t tô5Def4hi nằ9tm xuố9tng đất,w6Vi5C b5Def4hàn t5Def4hay đanpRTDXjg n9tắm ta9ty w6Vi5Ctôi đồnpRTDXjg thời9t bu9tông pRTDXjlỏng. 9tSau đ9tó, 9tanh tw6Vi5Ca nằmw6Vi5C 5Def4húp sấ9tp lpRTDXjên ngw6Vi5Cười t9tôi, thpRTDXjứ cươ9tng cứngw6Vi5C của5Def4h a9tnh t9ta chọc9t và9to bụngw6Vi5C tôi.

Tôi khiếpRTDXjp 9tđảm, bấw6Vi5Ct chấp9t tất5Def4h cả5Def4h 9thét lêw6Vi5Cn: “TôipRTDXj 9tmuốn dùw6Vi5Cng taypRTDXj! Dw6Vi5Cùng tay!”

Trước 9tmắt tối9t sầ5Def4hm, Mw6Vi5Cục H9tuyền 9táp mặt5Def4h 5Def4hhôn 5Def4htôi n9tgấu nghiến5Def4h. 9tNụ hôn9t nw6Vi5Cày w6Vi5Chung h5Def4hãn hơ5Def4hn 5Def4hbất cpRTDXjứ nụpRTDXj h9tôn n5Def4hào pRTDXjkhác. ĐầpRTDXju lưỡiw6Vi5C pRTDXjcủa tôi5Def4h w6Vi5Cbị w6Vi5Canh m5Def4hút đ9tến đ5Def4hau rát.

Trong lúcpRTDXj 5Def4hhôn nhau9t, tôpRTDXji vẫn9t cả9tm th9tấy t5Def4hhứ ởpRTDXj tr5Def4hên bụnw6Vi5Cg tôiw6Vi5C pRTDXjco rúpRTDXjt 9tmột cá9ti. Sw6Vi5Cau pRTDXjđó mộtw6Vi5C dòw6Vi5Cng du9tng dịc5Def4hh ươn9t 5Def4hướt kw6Vi5Chông ngw6Vi5Cừng pRTDXjphun l5Def4hên bụn9tg tôi.

Tôi hoàw6Vi5Cn toàn5Def4h chếtpRTDXj lặng.

Cùng lú9tc đópRTDXj, Mụ5Def4hc Huyền5Def4h w6Vi5Cdừng 9tnụ h5Def4hôn. w6Vi5CAnh tpRTDXja v9tùi mặtw6Vi5C pRTDXjvào máw6Vi5Ci tócw6Vi5C dàw6Vi5Ci bênpRTDXj vpRTDXjai tôi9t, thw6Vi5Cở w6Vi5Chổn hển.

Tôi 5Def4hngây ngw6Vi5Cốc cpRTDXjúi 5Def4hxuống nhìnpRTDXj ‘đầuw6Vi5C súng’,9t thậmw6Vi5C ch9tí 5Def4hvẫn c9tó th5Def4hể c5Def4hảm w6Vi5Cnhận thấy5Def4h t5Def4hhứ w6Vi5Cđó đapRTDXjng w6Vi5Cđộng đậ5Def4hy trênpRTDXj bụn9tg tpRTDXjôi. Vàw6Vi5Ci gw6Vi5Ciây sau9t, MụpRTDXjc 9tHuyền chống5Def4h tw6Vi5Cay n9tgồi dậypRTDXj. A5Def4hnh tw6Vi5Ca cúipRTDXj đầu,9t tô5Def4hi cũn9tg thuận5Def4h th5Def4heo ánhw6Vi5C pRTDXjmắt 5Def4hanh 9tta n9thìn xuống.

‘Quái thúpRTDXj’ của5Def4h Mục5Def4h Hu9tyền vẫn5Def4h pRTDXjhết sức9t tw6Vi5Co lớn.pRTDXj CópRTDXj điềw6Vi5Cu, w6Vi5Cnó d5Def4hường nhpRTDXjư mềm9t đpRTDXji kh5Def4hông ípRTDXjt. T9trong 5Def4hkhi đó,5Def4h dướ9ti 5Def4hchân a9tnh tpRTDXja, t5Def4hrên pRTDXjbụng tô5Def4hi, đ5Def4hùi tôipRTDXj, 9tquần lópRTDXjt 5Def4hcủa tôipRTDXj, chỗw6Vi5C nw6Vi5Cào cũng9t c5Def4hó 9tchất dịchw6Vi5C m5Def4hàu trắngpRTDXj, rố5Def4hi t9tinh r5Def4hối mù.

Cho pRTDXjdù 9tchúng tôi5Def4h từngpRTDXj tr9tải 9tqua mộ5Def4ht đêm,5Def4h 5Def4hnhưng 9tlúc khônpRTDXjg pRTDXjcó đènw6Vi5C sáng5Def4h, Mụ5Def4hc Hw6Vi5Cuyền phpRTDXjóng đ5Def4hi đâpRTDXju tô9ti k9thông hề9t ha9ty biết.9t Tôi9t chưaw6Vi5C 5Def4hbao g9tiờ chứn9tg 5Def4hkiến cảnhpRTDXj tượngpRTDXj nàypRTDXj. Và5Def4ho giâpRTDXjy 9tphút 9tđó, toà9tn thânw6Vi5C tôiw6Vi5C cứn9tg đờ9t, đầuw6Vi5C ócpRTDXj trố5Def4hng rỗng.

Mục Huyềw6Vi5Cn trw6Vi5Cầm mặc5Def4h tronw6Vi5Cg w6Vi5Cgiây látpRTDXj rồi5Def4h pRTDXjrút một5Def4h 9tchiếc khăw6Vi5Cn mà5Def4hu trắpRTDXjng từpRTDXj túipRTDXj quầw6Vi5Cn, 9tbắt 9tđầu nhẹ9t nhà5Def4hng lw6Vi5Cau c5Def4hhùi chw6Vi5Co tôiw6Vi5C. Tôw6Vi5Ci độpRTDXjt nh5Def4hiên cảm9t thpRTDXjấy rpRTDXjất b9ti ai9t, sốn9tg mũiw6Vi5C caw6Vi5Cy capRTDXjy, n9tước mắt9t trpRTDXjào r9ta khóe9t mi.

Bàn tpRTDXjay 9tanh pRTDXjta đaw6Vi5Cng dpRTDXji chuw6Vi5Cyển t5Def4hrên ngư5Def4hời tôpRTDXji lập5Def4h tức9t pRTDXjdừng lại.

Sau đó,pRTDXj ngườpRTDXji tw6Vi5Côi nh9tẹ bẫng,pRTDXj tôi5Def4h bị5Def4h Mụcw6Vi5C Huyề5Def4hn 9tbế lw6Vi5Cên. 9tTôi không9t w6Vi5Cmuốn để5Def4h ý9t đếnpRTDXj 5Def4hanh taw6Vi5C, tron9tg w6Vi5Cđầu lặp9t điw6Vi5C lặw6Vi5Cp lạiw6Vi5C hì5Def4hnh ảw6Vi5Cnh 5Def4hkinh khpRTDXjủng vừapRTDXj rồipRTDXj. 5Def4hTôi cảmpRTDXj tw6Vi5Chấy rất5Def4h tủ9ti nhục,pRTDXj từng9t pRTDXjgiọt t9từng giọtw6Vi5C n5Def4hước pRTDXjmắt cw6Vi5Chảy xuống.9t TôipRTDXj th5Def4hậm ch5Def4hí 9tòa khóc5Def4h pRTDXjnức nở.

Mục 5Def4hHuyền siết9t chặt9t 5Def4hđôi cánh5Def4h ta5Def4hy đ9tang bếw6Vi5C tôpRTDXji, giọpRTDXjng nói9t dịw6Vi5Cu w6Vi5Cdàng củ5Def4ha anw6Vi5Ch t9ta vapRTDXjng lêpRTDXjn b9tên tpRTDXjai tôi:5Def4h “Tô5Def4hi 5Def4hxin lỗiw6Vi5C, Da5Def4ho, pRTDXjtôi w6Vi5Cxin lỗi.”

Tôi ngây5Def4h w6Vi5Cra, 5Def4hanh w6Vi5Cta 9tđang 9txin lpRTDXjỗi tôi?

“Tôi sẽ9t giếtw6Vi5C 5Def4hchết Khả5Def4hi ÁpRTDXj. Suýt9t nữ9ta mpRTDXjất empRTDXj... Chuyw6Vi5Cện nàyw6Vi5C sẽ5Def4h kh9tông baw6Vi5Co giờpRTDXj xảypRTDXj 9tra nữa.”

Ngữ khípRTDXj w6Vi5Ccủa apRTDXjnh tpRTDXja dpRTDXjịu dw6Vi5Càng đến9t mức5Def4h khôw6Vi5Cng thểpRTDXj hìnpRTDXjh dw6Vi5Cung nổi.5Def4h 9tTôi bỗpRTDXjng cópRTDXj mộtw6Vi5C cảm5Def4h 9tgiác bấpRTDXjt 9tlực chưa9t từngw6Vi5C pRTDXjthấy. T5Def4hôi nằm5Def4h 9tim tronpRTDXjg 9tlòng pRTDXjanh 5Def4hta, khôn9tg khóc9t, 9tkhông độngw6Vi5C w6Vi5Cđậy, cũ9tng khpRTDXjông lêpRTDXjn tiếng.

Mục Huyề5Def4hn ngpRTDXjồi xu9tống đấpRTDXjt, đpRTDXjặt w6Vi5Ctôi ngồipRTDXj lêw6Vi5Cn đpRTDXjùi apRTDXjnh 9tta. pRTDXjAnh tw6Vi5Ca 5Def4háp má9t vàw6Vi5Co 5Def4hmặt pRTDXjtôi, sapRTDXju đó5Def4h hô5Def4hn đipRTDXj nướpRTDXjc 9tmắt củapRTDXj tôi.

“Hết k9thóc rồi?”

Tư tpRTDXjhế 5Def4hthân mậtpRTDXj k9thiến tw6Vi5Côi không đượw6Vi5Cc tự nhiênpRTDXj. w6Vi5CTôi muốn9t quapRTDXjy đầuw6Vi5C đipRTDXj chỗ9t kw6Vi5Chác, npRTDXjhưng bw6Vi5Cị Mụcw6Vi5C Huyềnw6Vi5C giữ9t cằpRTDXjm, khô9tng thểpRTDXj n5Def4hhúc nhích.

“Dao, 5Def4htôi đã9t nhìw6Vi5Cn thw6Vi5Cấy 5Def4hvết thưpRTDXjơng củaw6Vi5C Khải5Def4h ÁpRTDXj, tô5Def4hi w6Vi5Ccũng pRTDXjbiết e9tm v9tì w6Vi5Ctôi mạo5Def4h hiểmw6Vi5C w6Vi5Cném bopRTDXjm.” pRTDXjMục HuyềpRTDXjn nhìpRTDXjn pRTDXjtôi cw6Vi5Chăm chú:5Def4h “Em9t tr9tung trw6Vi5Cinh nh9tư vậ9ty, vớpRTDXji pRTDXjtư 5Def4hcách mộtpRTDXj ngư9tời chồng,5Def4h tw6Vi5Côi sw6Vi5Cẽ w6Vi5Cbù 5Def4hđắp ch9to pRTDXjem gấppRTDXj bội.”

Trung trinh?

Anh tw6Vi5Ca t5Def4hưởng tw6Vi5Côi chốw6Vi5Cng lạiw6Vi5C Khả9ti 5Def4hÁ là5Def4h 5Def4hvì anpRTDXjh ta?

Bởi v9tì w6Vi5Ctôi phóng9t tê9tn pRTDXjlửa n9tgăn pRTDXjchặn vw6Vi5Ciện w6Vi5Cbinh 5Def4hcủa K9thải ÁpRTDXj nênw6Vi5C a9tnh t5Def4ha hi5Def4hểu nhầm?

Thảo nàow6Vi5C trước9t đpRTDXjó tâw6Vi5Cm trạng9t củ5Def4ha Mụ9tc Huyềw6Vi5Cn c9tó vẻ9t rấw6Vi5Ct tpRTDXjốt. w6Vi5CChả trw6Vi5Cách an9th t9ta đềw6Vi5C xuấ9tt pRTDXj‘thân mậ9tt tr5Def4hước thời9t hạn’.w6Vi5C ApRTDXjnh 5Def4hta 9thôn tôpRTDXji lw6Vi5Câu 9tnhư vậ9ty, làpRTDXj bởi5Def4h vì5Def4h 5Def4hanh tw6Vi5Ca ch9to rằn9tg tôpRTDXji thí9tch an9th ta?

Nhưng an9th tw6Vi5Ca kpRTDXjhông bpRTDXjận w6Vi5Ctâm đ9tến vấn9t 9tđề 5Def4htình cảmw6Vi5C cơ9t mà?

Dù apRTDXjnh t5Def4ha nghĩpRTDXj w6Vi5Cthế n5Def4hào, sự5Def4h hiể9tu nh9tầm w6Vi5Cnày cpRTDXjó vẻpRTDXj 9trất npRTDXjghiêm 5Def4htrọng. Nhưng9t nhìnpRTDXj w6Vi5Cánh mắ5Def4ht w6Vi5Cnóng bỏngpRTDXj củpRTDXja a5Def4hnh 5Def4hta, nghĩ5Def4h đến5Def4h chuypRTDXjện vừ9ta w6Vi5Crồi 5Def4hanh t9ta khổw6Vi5C s5Def4hở đ9tè npRTDXjén... T9tôi khôn9tg bpRTDXjiết nênpRTDXj gi9tải th5Def4hích 5Def4hnhư tw6Vi5Chế nào.

“Ngoài ra.”pRTDXj M9tục Huy9tền nóipRTDXj tiế5Def4hp: “Lần9t w6Vi5Cnày pRTDXjlà ngoà5Def4hi 9tý mu5Def4hốn. w6Vi5CDù w6Vi5Csao... cũn5Def4hg bốn5Def4h năpRTDXjm rồi.”

Tôi h9tơi ng9tượng ngùng5Def4h. TpRTDXjất n9thiên pRTDXjtôi hipRTDXjểu ý5Def4h 9tanh w6Vi5Cta. pRTDXjAnh 5Def4hta muốn5Def4h w6Vi5Cnói, 9tsau w6Vi5Clần đầupRTDXj tipRTDXjên vàw6Vi5Co bốn9t nw6Vi5Căm t9trước, 9tanh pRTDXjta phải5Def4h kiềm9t chpRTDXjế quápRTDXj l5Def4hâu, pRTDXjnên lần5Def4h nàyw6Vi5C mớpRTDXji thành5Def4h w6Vi5Cra nhưw6Vi5C vậy.

“Anh kh5Def4hông cầpRTDXjn giảiw6Vi5C thícpRTDXjh vớiw6Vi5C tpRTDXjôi 5Def4hchuyện này...”

Đúng lúpRTDXjc đ9tó, bên5Def4h ngoài9t vapRTDXjng lw6Vi5Cên giọnpRTDXjg npRTDXjói củaw6Vi5C MạpRTDXjc pRTDXjLâm, cắt9t nganw6Vi5Cg lờ5Def4hi tôi.

“Khụ, khụ...w6Vi5C đw6Vi5Ciện hạ,pRTDXj rấ9tt xpRTDXjin lỗipRTDXj đã9t w6Vi5Cquấy rpRTDXjầy 5Def4hngài w6Vi5Cvà tipRTDXjểu thư.pRTDXj Hw6Vi5Coàng 9tđế bệ5Def4h h5Def4hạ triệupRTDXj kipRTDXjến đ5Def4hiện hạ9t gấp.w6Vi5C” Đâyw6Vi5C 9tlà 5Def4hlần pRTDXjđầu tiêw6Vi5Cn tôw6Vi5Ci ngh9te 5Def4hcó người5Def4h 5Def4hgọi 9tMục Huyw6Vi5Cền w6Vi5Clà ‘điện9t hạ’.

Thần sắ5Def4hc Mụ5Def4hc Huyềnw6Vi5C 9ttrở nênpRTDXj ngw6Vi5Chiêm nghị,5Def4h 9tanh w6Vi5Cta bế9t tô5Def4hi đứng9t dậy.