You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không 9ENzthể dừng2HSU lại

“Nếu 28tAem đồngbP2j ý2HSU thâ9ENzn mậtyv9t t2HSUrước tbP2jhời hạyv9tn, tôyv9ti c28tAó thể2HSU bắbP2jt 2HSUđầu bP2jngay lậ2HSUp tức.”

Nói 2HSUxong bP2jcâu này,2HSU Mục9ENz Huyề9ENzn 9ENzbắt đầuyv9t hôn2HSU cổyv9t tôyv9ti. Đầuyv9t lưbP2jỡi nóyv9tng hổi9ENz củayv9t a9ENznh 9ENzta giống28tA cá9ENzi bP2jbàn chả28tAi, manbP2jg th2HSUeo yv9ttiếng n9ENzước khẽ2HSU 28tAkhàng, chảiyv9t từng2HSU tyv9tấc 9ENzda c2HSUủa tôi.

Tôi cbP2jó c2HSUảm giác28tA 28tAbị điệbP2jn giậbP2jt. Tron9ENzg ngườibP2j t9ENzôi nhưyv9t 2HSUxuất 2HSUhiện một28tA c28tAon 9ENzrắn n28tAước, bòyv9t t9ENzừ lỗ28tA 28tAtai lyv9tên nã28tAo, bP2jsau đyv9tó lại28tA 2HSUquay bP2jđầu bò2HSU xubP2jống dưyv9tới, đâmyv9t vàoyv9t mộtbP2j yv9tnơi nàbP2jo đó2HSU đã28tA c2HSUăng lyv9tên c28tAủa tôiyv9t, k2HSUhiến nơ2HSUi đó2HSU bP2jkhông ngừ9ENzng tiế28tAt yv9tra chyv9tất 2HSUdịch ướt2HSU át.28tA bP2jSau 9ENzđó, nyv9tó lại28tA xuyên28tA yv9tqua sbP2jống lư28tAng 2HSUvà 2HSUhai 28tAchân tyv9tôi, là28tAm to28tAàn t28tAhân tô28tAi yv9ttê liệt.

Tôi thở2HSU 2HSUhổn h2HSUển, 28tAgần n28tAhư th2HSUét lê9ENzn: “Tôi9ENz khô2HSUng đồng2HSU 9ENzý t9ENzhân mậtyv9t yv9ttrước, an28tAh 2HSUcó tbP2jhể kếtyv9t thúc2HSU rồi.”

Mục Huyền28tA l28tAập t2HSUức dừng2HSU lạiyv9t, ngẩngyv9t đầubP2j 2HSUnhìn tôi.bP2j Đ2HSUến lúbP2jc yv9tnày yv9ttôi mới2HSU chú9ENz ý,9ENz bP2jcó 28tAlẽ 2HSUdo 9ENzvừa rồ2HSUi bP2jhôn quábP2j lâu9ENz bP2jvà qu2HSUá d2HSUùng s28tAức nbP2jên m28tAôi abP2jnh 9ENzta sbP2jưng mọng,yv9t bP2jbờ 9ENzmôi trênbP2j cò2HSUn byv9tị sứt.9ENz Án28tAh mắbP2jt 9ENzanh 9ENzta mờ9ENz yv9tmịt, đồngbP2j bP2jtử 2HSUđen nhá28tAnh 9ENznhư bịbP2j phủyv9t mộtbP2j 9ENzlớp sương2HSU mỏng.bP2j Tron28tAg đầu28tA tôi9ENz bP2jtự n2HSUhiên 28tAbật 28tAra t9ENzừ ‘ý28tA loyv9tạn t28tAình mê’.

“Tôi 28tAmuốn nóibP2j...” TôibP2j 2HSUcân nh2HSUắc 28tAtừ nbP2jgữ: yv9t“Bây 28tAgiờ t28tAôi vẫnyv9t ch2HSUưa muốn.”

Ánh mbP2jắt M9ENzục Huyề9ENzn cuối9ENz cùngbP2j cũng2HSU t2HSUỉnh tá9ENzo một2HSU chút,bP2j bP2janh bP2jta d2HSUán mắ2HSUt vbP2jào tôi:yv9t “Được.”

Giọng 28tAnói 2HSUcủa an2HSUh t9ENza 28tAvẫn khàyv9tn k28tAhàn, bP2jbộ pbP2jhận 28tAnào 9ENzđó tyv9tì tr2HSUên bụn2HSUg tôiyv9t vẫbP2jn cươn9ENzg yv9tcứng, nhưyv9tng t9ENzôi thở2HSU pbP2jhào n28tAhẹ nyv9thõm, bở28tAi vì9ENz tôi28tA byv9tiết 9ENzanh 28tAta 9ENzsẽ kh2HSUông nuyv9tốt lời.

***

Như t2HSUôi dựyv9t đoán,2HSU Mụ2HSUc 9ENzHuyền q28tAuả n2HSUhiên chốngbP2j t9ENzay xu9ENzống yv9tsàn, lyv9tật ngườiyv9t nbP2jgồi s9ENzang một9ENz bênyv9t. 28tATôi cũ9ENzng ng9ENzồi dậy9ENz, 9ENzlúc nà9ENzy tôibP2j mớbP2ji phá9ENzt hiệnbP2j, yv9tquần áoyv9t vbP2jũ 28tAtrụ, áo9ENz khoá2HSUc 28tAquân phụ28tAc vàbP2j 2HSUváy của9ENz tô9ENzi đãbP2j bịyv9t Mụcyv9t Huyề2HSUn 28tAtốc l9ENzên ng28tAực từbP2j ba9ENzo giờ,2HSU 9ENzđể lbP2jộ mộtyv9t 9ENzmảng 9ENzxuân quang.

Tôi vộ2HSUi vàng28tA k9ENzéo váybP2j vbP2jà c9ENzài cú9ENzc 9ENzáo khoácbP2j. M9ENzục yv9tHuyền cyv9tởi bộbP2j đồ9ENz dbP2ju hà28tAnh vũ28tA trụ,28tA bên9ENz tryv9tong an2HSUh 28tAta chỉ28tA yv9tmặc myv9tột c28tAhiếc áoyv9t sơyv9t m9ENzi 9ENzmàu xáyv9tm nhạtyv9t và9ENz quần2HSU d28tAài. T2HSUôi t9ENzưởng đ2HSUã đến28tA 28tAlúc rờiyv9t khỏ9ENzi 28tAmáy 9ENzbay, 28tAnào ng9ENzờ an28tAh 9ENzta 28tAgiơ t28tAay ôbP2jm 9ENzvai tôi9ENz, đầuyv9t 2HSUngả về9ENz pyv9thía tô28tAi. Sa9ENzu 9ENzđó, anyv9th 2HSUta vùi9ENz mặt2HSU vào28tA myv9tái tyv9tóc d2HSUài 2HSUcủa tôi.

“Khải ÁbP2j hô28tAn ebP2jm phảiyv9t khôyv9tng?” yv9tThanh bP2jâm trầm9ENz thấp2HSU dị9ENzu dàngyv9t độtbP2j 28tAngột va28tAng 2HSUlên, k9ENzhông 2HSUmột bP2jchút nộ9ENz khí.

Nhưng bâ28tAy g9ENziờ tôi9ENz đã9ENz h9ENzơi hiể2HSUu Mụyv9tc Huy28tAền. Ayv9tnh t28tAa tỏ9ENz bP2jthái độbP2j yv9tbình tbP2jĩnh k9ENzhông cyv9tó ngbP2jhĩa 28tAanh t9ENza yv9tkhông tứcyv9t giận.bP2j Tôiyv9t ghé28tAt kiểuyv9t chất2HSU vấn28tA 9ENznày nên28tA thảnbP2j 28tAnhiên thừa9ENz nhậ2HSUn: “Ừ,28tA đún2HSUg làbP2j hắ2HSUn bP2jđã h2HSUôn tô28tAi. yv9tSao 2HSUanh biết?”

Bàn ta28tAy đặt9ENz trêyv9tn va2HSUi tôiyv9t bỗ28tAng s28tAiết chặt.

“Tôi ngử2HSUi thyv9tấy.” Mục9ENz HubP2jyền từ9ENz 28tAtốn trả28tA lời.

Tôi bấtbP2j cyv9thợt hi2HSUểu bP2jra, thả2HSUo nào28tA l28tAúc mới9ENz bắt28tA đầu2HSU hôyv9tn tô2HSUi, sắcyv9t mặt9ENz an9ENzh yv9tta bỗng28tA dưng28tA tbP2jhay đổ2HSUi. 28tAHóa 9ENzra a2HSUnh 28tAta 2HSUngửi t9ENzhấy mù9ENzi của28tA Kyv9thải Á2HSU bP2jtrong mi2HSUệng tôi.

“Mấy lần28tA?” 9ENzMục Huyyv9tền hỏ9ENzi tiếp.

“Gì cơ?”9ENz T28tAôi nhấ9ENzt thờ9ENzi khôn9ENzg hi28tAểu ý.

Mục HuybP2jền trầ9ENzm mặyv9tc tro9ENzng gibP2jây lát2HSU. S9ENzau đó2HSU bP2janh t2HSUa ômbP2j 28tAeo tôi,9ENz xoayv9ty ngườ28tAi tôibP2j đốyv9ti diệnbP2j anyv9th tayv9t, án28tAh mbP2jắt 2HSUsắc 28tAbén nhìn9ENz 9ENztôi chằm28tA 9ENzchằm: bP2j“Hắn yv9thôn bP2jem mấy2HSU lần?yv9t” Ngữyv9t 9ENzkhí có9ENz 28tAphần đanhbP2j lại.

Anh bP2jta khbP2jông truyv9ty vấn9ENz thì9ENz k2HSUhông saoyv9t. Vừ28tAa nhắbP2jc bP2jtới, tôbP2ji li9ENzền nhớ28tA đến2HSU chuyệyv9tn suýt9ENz nữ28tAa bị28tA Khảiyv9t Á9ENz cbP2jưỡng bứcbP2j. TôbP2ji tbP2jhật 28tAsự 9ENzkhông mu9ENzốn hồbP2ji tưởngbP2j lại9ENz s2HSUự vi2HSUệc đbP2jó. bP2jNếu khô2HSUng phải2HSU yv9ttôi nhan9ENzh trbP2jí, có9ENz l2HSUẽ b9ENzây gi2HSUờ tôiyv9t như9ENz yv9tmột bãyv9ti b2HSUùn nhãyv9to bP2jnằm dướbP2ji thân9ENz ngườ2HSUi đbP2jàn ôngbP2j khác.28tA Tất28tA cả28tA nh2HSUững chuyện28tA nà2HSUy đều28tA bP2jdo MbP2jục Huyềyv9tn bP2jban c28tAho. VậybP2j bP2jmà 2HSUbây bP2jgiờ, 2HSUanh bP2jta c9ENzòn 28tAchất 9ENzvấn 2HSUtôi 9ENzbị 28tAKhải Á9ENz hôbP2jn mấybP2j l9ENzần? T28tArong quayv9tn n2HSUiệm củyv9ta an2HSUh tbP2ja, dục9ENz v2HSUọng chyv9tiếm hữu28tA 9ENzquan trọn2HSUg h28tAơn cảm28tA nh28tAận 9ENzcủa tôi2HSU, 2HSUdanh dự9ENz củyv9ta tôbP2ji hyv9tay sao?

Trong lòn2HSUg tbP2jôi bốbP2jc l9ENzên một2HSU ngọ28tAn lửa.

“Anh m9ENzuốn hỏi9ENz ở9ENz chyv9tỗ nào?9ENz” T28tAôi t2HSUrừng mắt2HSU với28tA M9ENzục Huyền.

Anh 9ENzta ngâ9ENzy người2HSU, tyv9thần sắc2HSU bỗngbP2j tr28tAở nênyv9t 28tAu ám.

“Anh hỏi9ENz mấyyv9t lần,28tA yv9tlà 28tAchỉ miệng,yv9t cổ2HSU yv9thay tay?9ENz” T2HSUôi 28tAtừ tốn2HSU hỏ28tAi tiếp.

Cả n28tAgười MụcbP2j Huyền9ENz hóa9ENz 9ENzđá tron28tAg bP2jgiây lát.

Từ gươn2HSUg mặtyv9t đến9ENz thân9ENz thể28tA, t9ENzừ án28tAh mắbP2jt đến9ENz h28tAô hấpbP2j củayv9t anbP2jh 2HSUta ph28tAảng phất2HSU ng9ENzưng trệ.

“Tôi m28tAệt rồ28tAi, tôi2HSU muốyv9tn vềbP2j nghỉbP2j 28tAngơi.” Tôiyv9t đẩyyv9t ngườyv9ti 28tAMục Huy28tAền 2HSUrồi đứngbP2j dậy.bP2j AnbP2jh 28tAta vẫ28tAn n2HSUgồi bất2HSU yv9tđộng bP2jmột chỗ.2HSU Tô28tAi bibP2jết lờiyv9t n28tAói vừa9ENz yv9trồi củabP2j tôyv9ti bP2jcó sức9ENz sbP2ját thươbP2jng rấtyv9t lớn.bP2j Chứnyv9tg kiến28tA phản28tA ứ9ENzng của2HSU 9ENzMục Huy28tAền, bP2jtôi c9ENzảm thấyyv9t vôyv9t bP2jcùng sảnyv9tg khoái.

Tôi chyv9tỉnh bP2jlại gấ2HSUu váyv9ty, yv9tđặt tayv9ty yv9tlên t28tAay 9ENznắm cử28tAa khoang.

Mục Huyền9ENz 9ENzđột 2HSUnhiên gbP2jọi 2HSUlớn tiếng:yv9t “Mạ2HSUc Ph2HSUổ, lậpbP2j tứ2HSUc đebP2jm tấ9ENzt cả2HSU tài2HSU liệ28tAu 9ENztrong 28tAphòng c28tAhỉ yv9thuy củbP2ja KhbP2jải Á9ENz bP2jđến đây.”2HSU bP2jNgừng mộtyv9t g28tAiây, 2HSUanh bP2jta nói2HSU tiếp2HSU: “B9ENzao 2HSUgồm cả28tA ca28tAmera t9ENzheo dõi.”

“Vâng ạ.”2HSU Th9ENzanh âmbP2j MạbP2jc Pyv9thổ các9ENzh rất2HSU xa.

Tôi giậbP2jt 28tAmình. 9ENzNếu yv9txem h28tAình ả28tAnh đó,9ENz MụcbP2j HubP2jyền sẽ2HSU chứng2HSU yv9tkiến 28tAcảnh tôi9ENz 2HSUsuýt bị9ENz Khải9ENz 2HSUÁ cưỡ28tAng bứ9ENzc? Nhớ9ENz 28tAđến lờ9ENzi c9ENzủa Khải28tA Á9ENz, 9ENztôi t28tAhật bP2jsự sợbP2j anyv9th t2HSUa 9ENznổi điênyv9t 28tArồi g9ENzây yv9tthương tổnyv9t 28tAcho tbP2jôi. M2HSUau rời9ENz khỏbP2ji không9ENz 2HSUgian kíbP2jn myv9tít nàyyv9t 2HSUmới bP2jlà tyv9thượng sách.bP2j Nghĩ2HSU đếnbP2j 2HSUđây, t9ENzôi dùn28tAg s28tAức vặ28tAn ta9ENzy yv9tnắm cửa.

Cánh cửayv9t không9ENz hềbP2j nhúbP2jc nhích.

Tôi v9ENzẫn ch28tAưa phátyv9t yv9tgiác r28tAa đ2HSUiều bất2HSU th28tAường, 9ENzchỉ ngbP2jhĩ t9ENzay tôbP2ji yv9tkhông đủbP2j lực.yv9t bP2jĐang đyv9tịnh tbP2jhử lạiyv9t mộ9ENzt lần,2HSU tô9ENzi đột2HSU nhiênbP2j cứnyv9tg 2HSUđờ người.

Bởi 9ENzvì 28tAtôi kbP2jhông t2HSUhể độngyv9t 2HSUđậy. yv9tChân, bP2jtay và9ENz toà9ENzn th28tAân t28tAôi bP2jbị m9ENzột sứcyv9t mạnh9ENz 2HSUvô 28tAhình tróiyv9t chặt.

Mục H9ENzuyền lại28tA dù2HSUng ‘sức9ENz mạnh2HSU t9ENzinh thần2HSU’ với2HSU tôi!

Một t2HSUhân 9ENzhình ấm9ENz yv9táp lặbP2jng lyv9tẽ 28tAáp yv9tvào sa2HSUu lưngyv9t tôi.9ENz 2HSUEo độtyv9t ngbP2jột b28tAị siết9ENz c2HSUhặt, M2HSUục Huy28tAền ô2HSUm t9ENzôi, tự9ENza yv9tcằm 2HSUvào tbP2jóc tô28tAi, đôi9ENz 28tAbàn 9ENztay trắ9ENzng nõn28tA bắ28tAt đ9ENzầu c9ENzởi 9ENzcúc áyv9to khbP2joác 28tAquân phụ28tAc tbP2jrên ngư2HSUời tôi.

“Anh mu28tAốn làyv9tm g2HSUì hảbP2j?” Lời28tA n28tAói vừyv9ta 9ENzdứt, bP2jáo kh2HSUoác qu9ENzân 9ENzphục 9ENzđã rơi28tA xuống28tA s28tAàn. S2HSUau đó,bP2j MụcbP2j H9ENzuyền ti9ENzếp tục2HSU 2HSUcởi cúyv9tc 2HSUáo váyv9ty. Kyv9thi 9ENzchất lbP2jiệu bP2jvải m28tAềm m2HSUại r28tAời bP2jkhỏi t28tAhân thể,9ENz đầu2HSU óbP2jc tôibP2j ho2HSUàn toàn2HSU tryv9tống rỗng.

“Anh khyv9tông g9ENziữ chữ28tA tín..bP2j. A...”

Cả ngườ28tAi đột9ENz nh2HSUiên nhẹ2HSU b2HSUẫng, tôbP2ji bịbP2j Myv9tục H2HSUuyền bbP2jế lên9ENz rồi28tA đặ2HSUt 2HSUnằm 2HSUxuống 9ENzsàn 2HSUmáy byv9tay. Bên28tA dưbP2jới 2HSUthân 2HSUlà chấtyv9t libP2jệu v9ENzải bP2jmềm mạ2HSUi, a2HSUnh tyv9ta đã2HSU t2HSUrải á28tAo khoá2HSUc quân9ENz pbP2jhục làyv9tm đệm2HSU 2HSUlót cyv9tho tôi.9ENz bP2jSau đó9ENz thân28tA hìn9ENzh cayv9to lớn2HSU c28tAủa bP2janh bP2jta ậpyv9t đến.

Không 28tAnói cũng28tA 28tAcó 9ENzthể đoán2HSU chuybP2jện yv9tsắp diễn2HSU ryv9ta vớiyv9t bảnyv9t thbP2jân. Tôi9ENz bP2jlập tức2HSU nhớbP2j đyv9tến buyv9tổi tối28tA byv9tốn n9ENzăm trước28tA, tyv9toàn t2HSUhân tôibP2j bu9ENzốt gi2HSUá, tôi28tA đabP2ju kh9ENzổ nhắmbP2j mắt.bP2j MặcbP2j dùyv9t biế2HSUt 2HSUtình huốn9ENzg 2HSUnày tyv9trước sabP2ju gì28tA cũng28tA x2HSUảy rbP2ja nhưngbP2j tô2HSUi yv9tvẫn 9ENzcảm thấ9ENzy nbP2jhục nhã.

Đột nhiê28tAn, một28tA luồngbP2j kbP2jhí nónbP2jg tyv9thổi vbP2jào cổ9ENz tôi.28tA Sa2HSUu đ28tAó, mộtyv9t thứ2HSU 28tAgì đó,yv9t nyv9thư có28tA như9ENz khbP2jông lướt28tA 2HSUqua là9ENzn 28tAda t2HSUôi. KhôbP2jng phải2HSU miệyv9tng Mụ28tAc Huy9ENzền, cũnbP2jg bP2jkhông phả2HSUi đầ28tAu ng2HSUón t28tAay c9ENzủa a2HSUnh tyv9ta. 9ENzThứ n9ENzày mátbP2j lạnh28tA, khiếbP2jn tôbP2ji buồnyv9t b2HSUuồn, lự2HSUc đạobP2j 28tArất yv9tnhẹ, khôn28tAg bP2jchú yv9tý kỹ28tA s2HSUẽ khôngbP2j 9ENzcảm nhậ9ENzn thấy.

Chỉ tro28tAng chốc28tA lát28tA, tbP2jhứ 2HSUđó bP2jnhẹ n28tAhàng lướtbP2j t2HSUừ yv9tcổ tô9ENzi xuống2HSU dưới,9ENz tới9ENz byv9tộ ngự2HSUc, bụngyv9t, b28tAên hônyv9tg củ9ENza tô9ENzi. Tôi2HSU ngh9ENze thấy28tA Mụ2HSUc HuyềnbP2j híyv9tt một28tA 2HSUhơi yv9tsâu. Đúyv9tng lbP2jà 9ENzrất k9ENzỳ q9ENzuái, t2HSUôi li28tAền mở28tA mắt,yv9t syv9tau đó28tA hóbP2ja đá.

Mục Huyềyv9tn đan2HSUg... ngyv9tửi t2HSUhân 9ENzthể tôi?

Anh tbP2ja lộbP2jt sạch2HSU đồ28tA trê28tAn ngườ28tAi tôyv9ti, chỉ2HSU đểyv9t l9ENzại mỗi2HSU bP2jbộ quần9ENz ábP2jo ló9ENzt. Sa28tAu đó,28tA a9ENznh yv9tta dùng2HSU mũiyv9t n28tAgửi từngbP2j t2HSUấc dyv9ta củbP2ja t9ENzôi. TbP2jhứ v2HSUừa c2HSUhạm nhbP2jẹ 28tAvào là9ENzn d9ENza 2HSUtôi chí2HSUnh 2HSUlà đ28tAầu yv9tmũi yv9tmát 9ENzlạnh củayv9t abP2jnh ta.

Tôi bỗn2HSUg hiểu2HSU ryv9ta 2HSUmọi chuyện.

“Anh muốn9ENz ngử9ENzi x2HSUem, KhảbP2ji Á2HSU đãbP2j đ2HSUộng đến28tA ch9ENzỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi 28tAthở 9ENzphào n9ENzhẹ nhõ28tAm, th28tAì r9ENza kyv9thông ph2HSUải 2HSUanh t9ENza cóyv9t ý2HSU là2HSUm trábP2ji l28tAời ca28tAm kết.

“Vậy a2HSUnh 2HSUđừng dùyv9tng bP2j‘sức mạnh9ENz tin2HSUh tyv9thần’ trói28tA tyv9tôi nữa.”

Mục 28tAHuyền chẳng9ENz yv9tlên tiến2HSUg cũn2HSUg yv9tkhông 9ENzhề 28tAcó bấ2HSUt cứ9ENz cửyv9t độ2HSUng nàyv9to, n28tAhưng kh9ENzi tô2HSUi thử9ENz độngbP2j đ28tAậy chân2HSU bP2jtay, tyv9tôi mớiyv9t hiệ28tAn t28tAhân thể28tA đã28tA t28tArở lạiyv9t bìn9ENzh thường.

Sau 28tAkhi biếtbP2j yv9tMục 28tAHuyền chỉbP2j bP2jmuốn 28tAngửi ngư2HSUời tôi,bP2j 28tAtôi khôbP2jng khyv9táng cự9ENz, cũn28tAg kyv9thông yv9tdám nói9ENz mộ2HSUt 9ENzlời bP2jkích thíc28tAh 2HSUanh tyv9ta. Nhưnyv9tg nhì2HSUn ngườibP2j 28tAđàn ônyv9tg cayv9to lớnbP2j nằm2HSU b9ENzò trêbP2jn ngườ2HSUi tôi9ENz hítyv9t hít2HSU ngyv9tửi ngbP2jửi, bP2jtôi 2HSUthật 28tAsự 2HSUcảm thấybP2j v9ENzừa bP2jkỳ quá2HSUi vừa28tA 28tAngứa ngáy.

Mục 2HSUHuyền bất2HSU ch2HSUợt dừng9ENz độbP2jng tác,yv9t nbP2jgẩng đầyv9tu nyv9thìn tôi.

Tôi nbP2jgây người.

Bởi vyv9tì ánh9ENz mắ9ENzt a28tAnh tyv9ta hếbP2jt s28tAức 9ENzu 9ENztối. Gươyv9tng mặt28tA bP2jvốn tryv9tắng n9ENzõn đỏ9ENz bừngyv9t b2HSUừng 9ENznhư ng9ENzọn 28tAlửa, đyv9tến v9ENzành ta28tAi a2HSUnh 2HSUta cũ2HSUng đyv9tỏ ửng.

Xong 9ENzđời yv9trồi. Mụ2HSUc H28tAuyền tryv9tước yv9tđó 9ENzđã 28tAcó thểyv9t đè28tA yv9tnén dục9ENz vọn9ENzg, s2HSUau kh2HSUi ng9ENzửi mộyv9tt lbP2jượt, ayv9tnh 9ENzta từyv9t bP2jvô yv9ttâm cbP2jhuyển thành2HSU cbP2jó tâm bP2jtừ lúc nào2HSU không28tA hay.

Tôi vội9ENz 28tAkéo v2HSUạt áoyv9t quânbP2j phụcbP2j rồi2HSU càbP2ji cúc.9ENz NhưbP2jng mớiyv9t bP2jcài hayv9ti cyv9túc, 28tAtôi độtbP2j nhiênbP2j n28tAghe thấy2HSU tiếng9ENz 9ENzloạt xoạt.bP2j Khyv9tóe yv9tmắt 9ENzliếc mộ2HSUt cyv9tái, bP2jbắt gặpyv9t MụbP2jc Huyềyv9tn 9ENzđang giyv9tơ tayv9ty k9ENzéo yv9tkhóa quần.

Toàn th2HSUân tô2HSUi r2HSUun lêyv9tn, động2HSU t2HSUác tyv9tay yv9tcàng nhan9ENzh hơn9ENz. 2HSUTuy nyv9thiên, bP2jcúc 9ENzthứ bbP2ja vbP2jẫn 2HSUchưa yv9tcài xonyv9tg, 28tAtôi lạyv9ti lbP2jiếc thấy28tA mộ2HSUt thứbP2j cựbP2jc lớn9ENz nhảbP2jy r9ENza khỏiyv9t quầnbP2j dài2HSU. 2HSUMột b9ENzàn tyv9tay 2HSUtrắng nõn28tA 2HSUnắm chặtyv9t lấy9ENz nó28tA. Mặtyv9t 28tAtôi nón2HSUg 9ENzran, lẽ2HSU nà28tAo an9ENzh bP2jta địnyv9th ‘layv9tu súngyv9t’ ngayv9ty trưyv9tớc 28tAmặt t2HSUôi? GhbP2jê quá!

Nhưng t9ENzôi đbP2jã nhầyv9tm to!

Bởi vìbP2j yv9tở g2HSUiây tyv9tiếp 9ENztheo, yv9tMục Huyv9tyền giơbP2j 28tAbàn ta28tAy bẩbP2jn bP2jthỉu yv9tvề phíyv9ta tôiyv9t, túmyv9t lấbP2jy 2HSUtay yv9ttôi vớbP2ji yv9tmột sứyv9tc yv9tmạnh ki28tAnh hồn.

Tôi trợnyv9t mắyv9tt h9ENzá mồmyv9t, q28tAuên cảbP2j l9ENza hét28tA, cũng9ENz kh2HSUông 2HSUkịp có28tA byv9tất cứ28tA yv9thành động2HSU 28tAphản khyv9táng nào,2HSU 28tAchỉ m2HSUở 28tAto mắtbP2j nh9ENzìn bàn2HSU tbP2jay củayv9t tbP2jôi 28tAbị ấbP2jn lênbP2j trên2HSU đó.

Xúc c28tAảm dướ28tAi lyv9tòng bà9ENzn tbP2jay nóng28tA yv9tbỏng, hơi2HSU giyv9tật 28tAgiật. yv9tToàn tbP2jhân Mục9ENz H9ENzuyền cũngbP2j rubP2jn lê28tAn, a2HSUnh tbP2ja khôn28tAg 9ENzthể kiề28tAm c9ENzhế p9ENzhát 28tAra tiếng28tA rên28tA khẽ.

Tôi yv9tra yv9tsức r2HSUụt ta2HSUy 28tAvề, nyv9thưng 2HSUbàn t2HSUay 2HSUanh t2HSUa 2HSUgiống mộ28tAt gọn9ENzg kìyv9tm sắt,yv9t ép28tA 2HSUtôi xòe28tA nă9ENzm n9ENzgón tayv9ty rbP2jồi nắ2HSUm chặt9ENz thứyv9t đó.9ENz TbP2jôi 2HSUtất nhiên2HSU hi2HSUểu abP2jnh 28tAta bP2jmuốn tô9ENzi làbP2jm gyv9tì, tr9ENzong lònbP2jg vừyv9ta khó28tA yv9tchịu 28tAvừa đabP2ju kyv9thổ. 9ENzLàm tyv9theo yêuyv9t cầu2HSU củayv9t a28tAnh tbP2ja, quảbP2j thựcyv9t v28tAượt bP2jquá sứbP2jc chịyv9tu đựn28tAg của9ENz tôi.9ENz C28tAòn bP2jnếu không2HSU yv9tlàm, nh9ENzỡ anbP2jh t9ENza k28tAhông yv9tnhịn đượcbP2j, ‘bắn2HSU sbP2júng thậ2HSUt’ t2HSUhì tô28tAi phả2HSUi là2HSUm sao?

Trong yv9tlúc tôibP2j đang28tA lưỡng9ENz lựyv9t, M9ENzục Huyềnyv9t đ28tAột nhiê9ENzn bP2jđẩy tôiyv9t nằm28tA xuyv9tống đất,bP2j byv9tàn tayv9ty đang9ENz nắm2HSU yv9ttay tôyv9ti đồng2HSU tyv9thời buyv9tông lỏng.bP2j 2HSUSau bP2jđó, a2HSUnh 2HSUta n28tAằm úp9ENz sấp2HSU yv9tlên ngườ2HSUi t9ENzôi, th2HSUứ c28tAương cứngyv9t của28tA an9ENzh bP2jta chọ28tAc vbP2jào b9ENzụng tôi.

Tôi khiếpyv9t đảm,2HSU byv9tất chấpyv9t 28tAtất cyv9tả hét2HSU lêbP2jn: “28tATôi muốbP2jn dùyv9tng ta2HSUy! Dùn28tAg tay!”

Trước 2HSUmắt tố28tAi sầm,yv9t Mục9ENz Hu28tAyền bP2jáp mặtyv9t h28tAôn tôi28tA n28tAgấu nghi28tAến. NụbP2j hbP2jôn nàbP2jy hunyv9tg hbP2jãn h2HSUơn bấbP2jt cyv9tứ nụ9ENz hôbP2jn nàoyv9t khá28tAc. Đầuyv9t lưỡi2HSU củabP2j tyv9tôi b9ENzị abP2jnh mútyv9t đế28tAn đa2HSUu rát.

Trong lbP2júc hôn9ENz nh9ENzau, t28tAôi vẫn28tA cảmyv9t th9ENzấy thứbP2j ở9ENz t2HSUrên yv9tbụng tô9ENzi cyv9to bP2jrút một9ENz cái.bP2j Sa9ENzu đóyv9t mộbP2jt dòngyv9t d9ENzung dịch9ENz ư9ENzơn ướtbP2j kbP2jhông 28tAngừng ph9ENzun lênbP2j bbP2jụng tôi.

Tôi h2HSUoàn toànbP2j chết2HSU lặng.

Cùng lúc9ENz đyv9tó, MụcbP2j Huyền2HSU dừng9ENz nụbP2j hôyv9tn. 9ENzAnh t28tAa 28tAvùi mặtbP2j vbP2jào 9ENzmái bP2jtóc dà2HSUi bênyv9t v28tAai tôi,28tA th9ENzở h28tAổn hển.

Tôi ng2HSUây ngố2HSUc cú9ENzi xuốnbP2jg nhìn2HSU ‘đ2HSUầu súng’,9ENz thậmbP2j c2HSUhí v2HSUẫn có28tA thyv9tể cả28tAm nhậnbP2j bP2jthấy tyv9thứ đó2HSU đayv9tng độngbP2j đậyyv9t trên2HSU bụ2HSUng tôi28tA. 2HSUVài gyv9tiây saubP2j, Mục28tA Huyề28tAn chốn28tAg 9ENztay ng9ENzồi d28tAậy. A9ENznh t28tAa cúiyv9t đầu,2HSU t28tAôi cũn2HSUg thu2HSUận the9ENzo á2HSUnh mắt2HSU yv9tanh 9ENzta nhìnyv9t xuống.

‘Quái thúbP2j’ c9ENzủa Mụ2HSUc Huy28tAền 28tAvẫn hết2HSU bP2jsức 2HSUto 2HSUlớn. CóbP2j điềubP2j, nóyv9t bP2jdường 28tAnhư mềm2HSU đi28tA bP2jkhông yv9tít. Tronyv9tg khbP2ji đó,9ENz 2HSUdưới chân28tA anbP2jh 9ENzta, 9ENztrên bụngbP2j t2HSUôi, 28tAđùi t2HSUôi, bP2jquần bP2jlót 28tAcủa tôibP2j, chỗ9ENz 9ENznào cũ28tAng c28tAó chấtyv9t dị2HSUch myv9tàu trắngbP2j, rốibP2j 9ENztinh r28tAối mù.

Cho dyv9tù c2HSUhúng tô28tAi tyv9từng trbP2jải 9ENzqua mộtyv9t 28tAđêm, nhưn2HSUg lúc28tA khônbP2jg cóyv9t đ28tAèn sán28tAg, 2HSUMục Huy9ENzền ph2HSUóng đbP2ji đ9ENzâu t9ENzôi khônyv9tg hyv9tề yv9thay biết2HSU. Tyv9tôi bP2jchưa b2HSUao giờ2HSU c28tAhứng k28tAiến 9ENzcảnh yv9ttượng nà9ENzy. Và2HSUo gi2HSUây ph28tAút đó2HSU, toà9ENzn thyv9tân tô2HSUi cứng9ENz yv9tđờ, đầ2HSUu ó9ENzc 9ENztrống rỗng.

Mục bP2jHuyền tr28tAầm mặc2HSU tronbP2jg giâ28tAy 28tAlát rồi9ENz r28tAút m2HSUột chiếc2HSU khă9ENzn mà2HSUu trbP2jắng từ2HSU túi2HSU quầ2HSUn, bắt2HSU 9ENzđầu nhẹ2HSU nhànyv9tg l2HSUau chùibP2j chbP2jo tôbP2ji. Tôi28tA đột9ENz nhiênyv9t cả28tAm th28tAấy 28tArất yv9tbi bP2jai, số28tAng mũ28tAi yv9tcay cayv9ty, nướyv9tc mắtbP2j tràbP2jo yv9tra kbP2jhóe mi.

Bàn 28tAtay a2HSUnh tbP2ja 9ENzđang 28tAdi chuyv9tyển t2HSUrên ngườbP2ji 2HSUtôi lậ9ENzp tbP2jức dbP2jừng lại.

Sau bP2jđó, 28tAngười tô28tAi nh2HSUẹ bẫngbP2j, tô28tAi 9ENzbị yv9tMục Huyềnyv9t bế28tA lyv9tên. T28tAôi k2HSUhông 9ENzmuốn để28tA ýbP2j đế9ENzn a2HSUnh 2HSUta, tron9ENzg đầuyv9t bP2jlặp bP2jđi lặ28tAp lại28tA hì2HSUnh ảnh2HSU 2HSUkinh khủn28tAg vừayv9t rồi28tA. Tô2HSUi cảm2HSU thấybP2j rất9ENz tủi2HSU n2HSUhục, từngyv9t 28tAgiọt từng9ENz giọt28tA nướcyv9t 2HSUmắt ch2HSUảy bP2jxuống. T9ENzôi t2HSUhậm ch28tAí òa9ENz k2HSUhóc nứbP2jc nở.

Mục Huyề9ENzn siết9ENz cbP2jhặt bP2jđôi cán9ENzh t28tAay yv9tđang yv9tbế t28tAôi, giọ9ENzng nói2HSU dịu9ENz 9ENzdàng c28tAủa a9ENznh 28tAta v28tAang lên9ENz b2HSUên tabP2ji tôbP2ji: “T9ENzôi xyv9tin l2HSUỗi, Dao9ENz, tô2HSUi xyv9tin lỗi.”

Tôi ng9ENzây 2HSUra, an9ENzh t28tAa đangbP2j xi9ENzn lỗibP2j tôi?

“Tôi sẽ9ENz gbP2jiết chết9ENz Khải28tA bP2jÁ. SbP2juýt nữa2HSU mất28tA eyv9tm... Chuyệnyv9t n2HSUày bP2jsẽ khbP2jông bP2jbao giờ28tA xyv9tảy ryv9ta nữa.”

Ngữ kh9ENzí yv9tcủa anyv9th t28tAa dị28tAu yv9tdàng đếnyv9t 9ENzmức yv9tkhông thể28tA hìbP2jnh d2HSUung bP2jnổi. yv9tTôi bỗn2HSUg có28tA mộbP2jt cảmyv9t gi28tAác bất2HSU lực2HSU chyv9tưa từyv9tng yv9tthấy. Tôi2HSU nằmyv9t ibP2jm tbP2jrong l28tAòng a2HSUnh 28tAta, k9ENzhông kh2HSUóc, k2HSUhông độ2HSUng đậy,2HSU cũn28tAg kh28tAông lênyv9t tiếng.

Mục Huyền9ENz ng9ENzồi x28tAuống đất,yv9t đbP2jặt tôi9ENz ngồi2HSU lênbP2j đùi28tA 2HSUanh 28tAta. An2HSUh yv9tta 9ENzáp mábP2j v9ENzào mặt9ENz tbP2jôi, sabP2ju đóbP2j yv9thôn đi2HSU nư9ENzớc bP2jmắt củabP2j tôi.

“Hết bP2jkhóc rồi?”

Tư th2HSUế 2HSUthân m28tAật khiế28tAn t2HSUôi không được tự28tA nhiêbP2jn. Tôyv9ti bP2jmuốn qubP2jay đầu28tA 2HSUđi chỗbP2j 9ENzkhác, nhbP2jưng bị2HSU Mục2HSU Huyền28tA g28tAiữ cằ9ENzm, k28tAhông 2HSUthể nh9ENzúc nhích.

“Dao, tyv9tôi đã2HSU nhì28tAn 2HSUthấy v2HSUết 28tAthương của28tA Khyv9tải 28tAÁ, t2HSUôi cũ9ENzng b2HSUiết yv9tem 9ENzvì t9ENzôi m9ENzạo bP2jhiểm né2HSUm boyv9tm.” Mục9ENz Huy9ENzền 28tAnhìn yv9ttôi chăbP2jm chú28tA: bP2j“Em trun28tAg yv9ttrinh như28tA 28tAvậy, với28tA bP2jtư cáyv9tch một2HSU nyv9tgười chồn9ENzg, yv9ttôi sẽ28tA bù9ENz đắ9ENzp chyv9to e2HSUm gấp9ENz bội.”

Trung trinh?

Anh 2HSUta yv9ttưởng 2HSUtôi chốngbP2j lại28tA Khả9ENzi 9ENzÁ 9ENzlà vyv9tì 28tAanh ta?

Bởi v28tAì tôibP2j phóng9ENz tê9ENzn lửyv9ta ng2HSUăn cyv9thặn v28tAiện bbP2jinh củbP2ja KhbP2jải Áyv9t nênbP2j 28tAanh tyv9ta hiểbP2ju nhầm?

Thảo nàyv9to t9ENzrước 9ENzđó t9ENzâm t9ENzrạng củyv9ta 2HSUMục Huyềnyv9t có28tA vẻ28tA rấyv9tt tốt.28tA Chả2HSU trácbP2jh a28tAnh bP2jta đềyv9t xuất9ENz ‘tbP2jhân mậyv9tt trướcbP2j thờibP2j hạn’.9ENz A2HSUnh tbP2ja 28tAhôn tô2HSUi lâ28tAu như28tA vậ28tAy, l2HSUà bở28tAi v28tAì 9ENzanh yv9tta 28tAcho rằnbP2jg tyv9tôi thích2HSU 2HSUanh ta?

Nhưng anyv9th 9ENzta kh2HSUông bận28tA tyv9tâm đến2HSU v28tAấn đ9ENzề tìn28tAh cbP2jảm cơyv9t mà?

Dù ayv9tnh t9ENza nghĩyv9t th28tAế nyv9tào, sựyv9t bP2jhiểu nhbP2jầm n2HSUày cbP2jó vẻ2HSU rấbP2jt nghbP2jiêm trọ2HSUng. yv9tNhưng nyv9thìn ánh2HSU m2HSUắt nó9ENzng 2HSUbỏng 9ENzcủa a28tAnh ta2HSU, ngbP2jhĩ đếnbP2j cyv9thuyện vừayv9t rồ28tAi abP2jnh 9ENzta khyv9tổ s28tAở đèyv9t n2HSUén... T28tAôi khôngyv9t biết28tA nên9ENz 28tAgiải thíc2HSUh n2HSUhư tbP2jhế nào.

“Ngoài ra2HSU.” MụbP2jc 9ENzHuyền nóiyv9t bP2jtiếp: “Lần9ENz nàybP2j lbP2jà ngyv9toài ý28tA muốn28tA. Dù2HSU sao9ENz... cũn2HSUg bốbP2jn năm2HSU rồi.”

Tôi yv9thơi bP2jngượng 2HSUngùng. TấbP2jt 28tAnhiên tôi2HSU hiyv9tểu ý9ENz anyv9th yv9tta. An2HSUh 28tAta muốbP2jn 28tAnói, bP2jsau lbP2jần đầu28tA t9ENziên 9ENzvào bốn28tA 9ENznăm tyv9trước, bP2janh 2HSUta phbP2jải kiề28tAm 2HSUchế qu2HSUá 9ENzlâu, 28tAnên lần28tA nyv9tày mớ9ENzi 9ENzthành bP2jra 28tAnhư vậy.

“Anh khônbP2jg cần9ENz g2HSUiải thíc9ENzh 28tAvới tôi28tA chyv9tuyện này...”

Đúng 28tAlúc bP2jđó, bêbP2jn ngbP2joài va2HSUng lê9ENzn giọn2HSUg nó9ENzi cyv9tủa MạcbP2j bP2jLâm, 2HSUcắt ngan28tAg 2HSUlời tôi.

“Khụ, khụyv9t... đi9ENzện hạ,yv9t rấtyv9t xbP2jin lỗbP2ji bP2jđã quấy9ENz 9ENzrầy ngyv9tài 28tAvà tiể28tAu t9ENzhư. 28tAHoàng đế28tA 28tAbệ hạ28tA triệu9ENz kiến9ENz yv9tđiện hạyv9t gấp.”bP2j Đâyv9ty làyv9t 28tAlần đầubP2j tiyv9tên t2HSUôi yv9tnghe bP2jcó người28tA gọyv9ti Mụcyv9t Hyv9tuyền 28tAlà ‘điệnbP2j hạ’.

Thần sắcyv9t bP2jMục 2HSUHuyền trởbP2j 9ENznên ng9ENzhiêm n9ENzghị, a28tAnh 2HSUta b2HSUế 2HSUtôi đứn9ENzg dậy.