You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thểjAhP d8dz8ừng lại

“Nếu ejAhPm ycRnđồng ý8dz8 thânjAhP mậtjAhP 4Q8btrước th8dz8ời hạycRnn, tôijAhP jAhPcó t4Q8bhể bycRnắt ycRnđầu 4Q8bngay lậ7w5Bp tức.”

Nói x4Q8bong c7w5Bâu này,8dz8 MụcycRn jAhPHuyền bắ4Q8bt đầuycRn hô8dz8n cổ7w5B tôi.4Q8b 8dz8Đầu l7w5Bưỡi 8dz8nóng h7w5Bổi cycRnủa anjAhPh 8dz8ta ycRngiống cycRnái bà7w5Bn chả8dz8i, ma8dz8ng 4Q8btheo tiếycRnng nước7w5B khẽjAhP khàn4Q8bg, ycRnchải từ7w5Bng tjAhPấc 8dz8da c8dz8ủa tôi.

Tôi c8dz8ó cycRnảm ycRngiác b7w5Bị đycRniện giật.8dz8 8dz8Trong n7w5Bgười tôi4Q8b n7w5Bhư x8dz8uất hjAhPiện một7w5B 4Q8bcon rắn7w5B nướ4Q8bc, bòjAhP ycRntừ lỗ8dz8 tjAhPai l7w5Bên 8dz8não, sa4Q8bu đójAhP l4Q8bại jAhPquay đầu8dz8 8dz8bò xuống7w5B dưjAhPới, jAhPđâm vàoycRn mycRnột nơiycRn n7w5Bào đójAhP đãjAhP căngjAhP lênycRn c4Q8bủa 8dz8tôi, khiến7w5B nơycRni đójAhP kh4Q8bông ng7w5Bừng tiết8dz8 4Q8bra c8dz8hất 7w5Bdịch ướtjAhP jAhPát. 4Q8bSau đ4Q8bó, 7w5Bnó 4Q8blại xuyênycRn q7w5Bua sống7w5B l8dz8ưng v7w5Bà ha7w5Bi chân8dz8 tôi4Q8b, làjAhPm to7w5Bàn thjAhPân jAhPtôi tê7w5B liệt.

Tôi thởycRn hổnycRn hển,jAhP gầnjAhP n7w5Bhư 7w5Bthét lên:jAhP jAhP“Tôi kycRnhông đ4Q8bồng ýycRn thâ7w5Bn mậ8dz8t trjAhPước, an4Q8bh jAhPcó ycRnthể kế4Q8bt thú8dz8c rồi.”

Mục Huyền4Q8b lậpycRn tứjAhPc dừnjAhPg lạiycRn, ngẩnjAhPg đầu7w5B nhìjAhPn 4Q8btôi. Đến8dz8 lúycRnc njAhPày t7w5Bôi mớiycRn ch8dz8ú 7w5Bý, c4Q8bó l4Q8bẽ dycRno vừa8dz8 rồi8dz8 ycRnhôn quájAhP lâjAhPu vàjAhP 8dz8quá dù7w5Bng 4Q8bsức jAhPnên jAhPmôi 8dz8anh 7w5Bta s7w5Bưng mọn4Q8bg, b8dz8ờ m8dz8ôi tr7w5Bên 8dz8còn ycRnbị ycRnsứt. Án4Q8bh m4Q8bắt a8dz8nh jAhPta 4Q8bmờ mị8dz8t, đồ7w5Bng tửjAhP đen8dz8 nhán8dz8h nh8dz8ư bị4Q8b phủycRn m4Q8bột lớp7w5B sương8dz8 mỏng8dz8. T8dz8rong đầu7w5B tôijAhP t8dz8ự nhiênycRn bậtjAhP rycRna từ8dz8 ‘7w5Bý loạnycRn tìn7w5Bh mê’.

“Tôi muốnycRn nói..7w5B.” T7w5Bôi cân4Q8b nhắc4Q8b 7w5Btừ ngữ4Q8b: “4Q8bBây gi4Q8bờ tôi8dz8 vẫn7w5B ycRnchưa muốn.”

Ánh mắt7w5B Mụ7w5Bc Hu4Q8byền cuối8dz8 7w5Bcùng cũn7w5Bg jAhPtỉnh tycRnáo mộtjAhP ch7w5Bút, anjAhPh t8dz8a dán7w5B mắjAhPt vàojAhP tôjAhPi: “Được.”

Giọng ycRnnói 7w5Bcủa an4Q8bh tycRna vẫn7w5B khjAhPàn kycRnhàn, bộ4Q8b phậ4Q8bn nà8dz8o đó4Q8b t7w5Bì tr4Q8bên 7w5Bbụng tôijAhP ycRnvẫn cươn8dz8g cứn7w5Bg, nh8dz8ưng tôycRni thởycRn phà4Q8bo nhẹ7w5B n8dz8hõm, bởycRni v8dz8ì tôi4Q8b biết7w5B ycRnanh t4Q8ba sẽ4Q8b 8dz8không nu7w5Bốt lời.

***

Như tôijAhP dự8dz8 đoán,ycRn M7w5Bục Huyền4Q8b quả8dz8 nh7w5Biên 4Q8bchống taycRny x7w5Buống sà8dz8n, lậ7w5Bt ngư4Q8bời ngồ7w5Bi s4Q8bang 4Q8bmột bênycRn. T7w5Bôi cũnjAhPg jAhPngồi dậy,ycRn lúc8dz8 nycRnày 8dz8tôi mới8dz8 phát8dz8 hiện,8dz8 quần4Q8b á8dz8o vjAhPũ tr7w5Bụ, áo4Q8b kh8dz8oác quâ8dz8n jAhPphục vàycRn váycRny 4Q8bcủa tôi8dz8 đjAhPã bị8dz8 7w5BMục HuyềycRnn tốcycRn 8dz8lên ngựcjAhP từ7w5B ba8dz8o giờ,7w5B đểycRn 7w5Blộ mộtycRn mả4Q8bng 4Q8bxuân quang.

Tôi vộ7w5Bi vàng8dz8 kéoycRn vá7w5By và8dz8 c4Q8bài cú4Q8bc á7w5Bo khoá7w5Bc. Mục7w5B Huyền8dz8 cở4Q8bi bộ7w5B đồ4Q8b ycRndu hycRnành v8dz8ũ 8dz8trụ, ycRnbên tro4Q8bng 4Q8banh ycRnta jAhPchỉ mycRnặc 4Q8bmột ch4Q8biếc áycRno 8dz8sơ 4Q8bmi mjAhPàu jAhPxám nhạt7w5B ycRnvà quần8dz8 dài7w5B. T4Q8bôi tưởn8dz8g đãjAhP 8dz8đến lú8dz8c rờycRni kycRnhỏi máy7w5B 4Q8bbay, nà7w5Bo ngờjAhP jAhPanh 8dz8ta gi4Q8bơ t8dz8ay ôjAhPm v4Q8bai 8dz8tôi, đầu4Q8b ngả7w5B v4Q8bề phjAhPía tôi.8dz8 4Q8bSau đójAhP, a7w5Bnh jAhPta jAhPvùi jAhPmặt và7w5Bo 4Q8bmái t7w5Bóc d8dz8ài của8dz8 tôi.

“Khải Á7w5B hônycRn e8dz8m phảijAhP không?ycRn” Tha8dz8nh âm4Q8b trầm8dz8 thấpycRn dịuycRn dàn7w5Bg độycRnt ngộjAhPt vycRnang 8dz8lên, jAhPkhông mộtycRn chú7w5Bt 8dz8nộ khí.

Nhưng ycRnbây gycRniờ 4Q8btôi jAhPđã hycRnơi hiể4Q8bu Mục8dz8 Huyề8dz8n. 4Q8bAnh t7w5Ba 4Q8btỏ thái8dz8 độjAhP 8dz8bình t8dz8ĩnh khôn7w5Bg 4Q8bcó ng4Q8bhĩa 7w5Banh t7w5Ba k7w5Bhông tức4Q8b giận.8dz8 T4Q8bôi gh8dz8ét kiể7w5Bu ch7w5Bất vấn4Q8b nycRnày njAhPên t8dz8hản n8dz8hiên t7w5Bhừa nh7w5Bận: “Ừ,4Q8b 8dz8đúng ljAhPà hắ7w5Bn ycRnđã hô7w5Bn t4Q8bôi. jAhPSao a4Q8bnh biết?”

Bàn taycRny đặt8dz8 tr4Q8bên vjAhPai tycRnôi bỗjAhPng si8dz8ết chặt.

“Tôi ngửi7w5B thấy.7w5B” M4Q8bục 8dz8Huyền từ7w5B tốn8dz8 trả4Q8b lời.

Tôi 8dz8bất ycRnchợt h4Q8biểu ycRnra, tjAhPhảo nà7w5Bo lú4Q8bc mycRnới b8dz8ắt đầycRnu hônjAhP tôi,ycRn sắcycRn mặycRnt 4Q8banh t8dz8a bỗn4Q8bg dycRnưng 7w5Bthay đổi.8dz8 H7w5Bóa rycRna a4Q8bnh tjAhPa ng8dz8ửi thấ8dz8y mùijAhP ycRncủa Khả7w5Bi ÁycRn trojAhPng m8dz8iệng tôi.

“Mấy lần?”8dz8 ycRnMục HuyềnycRn h4Q8bỏi tiếp.

“Gì cơ4Q8b?” TôijAhP njAhPhất thjAhPời 4Q8bkhông hiểuycRn ý.

Mục Huyề4Q8bn trầm8dz8 mặ7w5Bc 8dz8trong g8dz8iây lá4Q8bt. SjAhPau 7w5Bđó a8dz8nh tycRna ô7w5Bm ejAhPo t4Q8bôi, x7w5Boay n8dz8gười tycRnôi đ4Q8bối ycRndiện an8dz8h ycRnta, ánjAhPh 4Q8bmắt sắ4Q8bc bé4Q8bn nh8dz8ìn ycRntôi chằmjAhP chằm8dz8: “Hắn4Q8b hôycRnn ycRnem mấyjAhP ycRnlần?” NgjAhPữ jAhPkhí cójAhP phầjAhPn đan4Q8bh lại.

Anh t7w5Ba 8dz8không tr4Q8buy v7w5Bấn thìycRn khônjAhPg sao8dz8. Vừ8dz8a n8dz8hắc tới,8dz8 8dz8tôi 8dz8liền ycRnnhớ đếnjAhP chuyệjAhPn suý7w5Bt jAhPnữa bịycRn Khải4Q8b ycRnÁ 4Q8bcưỡng bứycRnc. TôycRni tycRnhật 4Q8bsự k8dz8hông mu7w5Bốn hồi7w5B tư7w5Bởng ycRnlại ycRnsự vi8dz8ệc đó8dz8. 7w5BNếu khô7w5Bng phjAhPải tôycRni nh8dz8anh tríycRn, ycRncó lẽ8dz8 b8dz8ây giờycRn tôi4Q8b n4Q8bhư mộtjAhP bãi8dz8 bùn7w5B nhã4Q8bo 8dz8nằm dưới7w5B thân7w5B ng7w5Bười đàn4Q8b ôycRnng 4Q8bkhác. T8dz8ất cả4Q8b nh7w5Bững jAhPchuyện nà4Q8by đề7w5Bu 8dz8do Mục4Q8b HuyycRnền b4Q8ban c8dz8ho. VậjAhPy mà8dz8 bây4Q8b ycRngiờ, 8dz8anh jAhPta c7w5Bòn 7w5Bchất vjAhPấn tjAhPôi ycRnbị 4Q8bKhải 7w5BÁ 7w5Bhôn mấy7w5B lần?8dz8 T7w5Brong q4Q8buan ni7w5Bệm củajAhP an8dz8h t8dz8a, dục7w5B vọn4Q8bg c4Q8bhiếm hữu8dz8 ycRnquan tr4Q8bọng h7w5Bơn cả4Q8bm nhận4Q8b c4Q8bủa tôycRni, 4Q8bdanh d4Q8bự của8dz8 t4Q8bôi h4Q8bay sao?

Trong lòn4Q8bg t4Q8bôi b4Q8bốc l8dz8ên ycRnmột n7w5Bgọn lửa.

“Anh mjAhPuốn hỏi4Q8b ởycRn c8dz8hỗ nào?”7w5B T8dz8ôi trừn4Q8bg mắ4Q8bt v4Q8bới M4Q8bục Huyền.

Anh 7w5Bta 7w5Bngây người7w5B, thầnjAhP s4Q8bắc b7w5Bỗng trởycRn nêjAhPn ycRnu ám.

“Anh jAhPhỏi mấ7w5By lần,4Q8b l7w5Bà ycRnchỉ miệ8dz8ng, cổjAhP haycRny 7w5Btay?” TycRnôi 7w5Btừ tốn7w5B jAhPhỏi tiếp.

Cả ngjAhPười Mụ4Q8bc Huy7w5Bền hóaycRn đájAhP 7w5Btrong 4Q8bgiây lát.

Từ gư7w5Bơng mặ4Q8bt đ8dz8ến 8dz8thân thể,7w5B ycRntừ ánh4Q8b mắycRnt đếnjAhP h8dz8ô hấp4Q8b của7w5B jAhPanh 4Q8bta 7w5Bphảng p8dz8hất jAhPngưng trệ.

“Tôi mệ8dz8t 7w5Brồi, tycRnôi muốnjAhP vềycRn nghỉ8dz8 ngơi.”7w5B Tôi7w5B đẩyjAhP người7w5B MycRnục H7w5Buyền rồi8dz8 4Q8bđứng dậy4Q8b. An4Q8bh ycRnta vẫnjAhP ngồijAhP b7w5Bất động4Q8b một7w5B chỗ.jAhP 7w5BTôi biycRnết jAhPlời nó8dz8i v7w5Bừa rồ8dz8i của4Q8b t7w5Bôi jAhPcó sứycRnc s4Q8bát thươjAhPng rất8dz8 lớn.7w5B Chứng7w5B kiycRnến jAhPphản ứng8dz8 củ8dz8a MụcjAhP Huyền,8dz8 7w5Btôi c7w5Bảm jAhPthấy 7w5Bvô cùn7w5Bg sảng8dz8 khoái.

Tôi ch7w5Bỉnh lạ8dz8i 4Q8bgấu váy7w5B, ycRnđặt jAhPtay jAhPlên jAhPtay nắycRnm cửajAhP khoang.

Mục Hu8dz8yền 7w5Bđột 8dz8nhiên gọijAhP lớnjAhP tiếng:4Q8b “8dz8Mạc Ph8dz8ổ, lậ4Q8bp tức7w5B ycRnđem t8dz8ất cả8dz8 tài4Q8b lycRniệu trojAhPng phjAhPòng 8dz8chỉ 4Q8bhuy ycRncủa KhảiycRn ÁycRn đ8dz8ến đjAhPây.” NgycRnừng m7w5Bột giâyjAhP, an8dz8h jAhPta n8dz8ói tiếpycRn: “BaoycRn gồmycRn cjAhPả 7w5Bcamera tjAhPheo dõi.”

“Vâng ạ.7w5B” Tha7w5Bnh âmycRn M4Q8bạc PhổjAhP cájAhPch rấ8dz8t xa.

Tôi giật7w5B mình.4Q8b Nếu7w5B 7w5Bxem hìjAhPnh ảnycRnh đó7w5B, MycRnục HujAhPyền s4Q8bẽ cycRnhứng jAhPkiến ycRncảnh tjAhPôi suycRnýt bị7w5B KjAhPhải Á4Q8b cưjAhPỡng bứcycRn? Nh4Q8bớ đếnycRn lời4Q8b của4Q8b Khải4Q8b ycRnÁ, 8dz8tôi thậ8dz8t sycRnự sợycRn anjAhPh ycRnta nổ4Q8bi điênjAhP rồijAhP gâ8dz8y thương8dz8 t7w5Bổn c4Q8bho tô4Q8bi. jAhPMau rời7w5B 7w5Bkhỏi khô8dz8ng g7w5Bian k4Q8bín jAhPmít 7w5Bnày mới4Q8b 7w5Blà thượnycRng sách8dz8. 4Q8bNghĩ đến7w5B 7w5Bđây, tô7w5Bi d7w5Bùng sức8dz8 vặn7w5B ta8dz8y nắmycRn cửa.

Cánh c4Q8bửa khô8dz8ng hề8dz8 nycRnhúc nhích.

Tôi vẫn4Q8b chư8dz8a phycRnát g8dz8iác 7w5Bra điều4Q8b bất4Q8b thườnjAhPg, c7w5Bhỉ 4Q8bnghĩ ta4Q8by tôi8dz8 7w5Bkhông đủjAhP lực.4Q8b Đan8dz8g 8dz8định thử7w5B l4Q8bại mộtjAhP lần7w5B, tôi7w5B đột8dz8 nycRnhiên cứng7w5B đờjAhP người.

Bởi vycRnì tôijAhP khjAhPông t8dz8hể độngycRn đậy.jAhP C7w5Bhân, 7w5Btay v4Q8bà t4Q8boàn th4Q8bân tô4Q8bi bjAhPị 8dz8một sycRnức mạnhjAhP vôycRn h7w5Bình trjAhPói chặt.

Mục Huyề8dz8n lại8dz8 ycRndùng ‘sức8dz8 mạn8dz8h tycRninh thycRnần’ vớiycRn tôi!

Một 8dz8thân hìn4Q8bh ấmycRn 7w5Báp lặn4Q8bg lẽycRn á4Q8bp và4Q8bo s8dz8au lư7w5Bng t4Q8bôi. EycRno độ4Q8bt ngộtjAhP jAhPbị siế8dz8t 8dz8chặt, MụjAhPc 7w5BHuyền jAhPôm tôiycRn, tựa4Q8b cằm8dz8 8dz8vào tójAhPc tôiycRn, đôi7w5B bà8dz8n ta8dz8y trắngjAhP 7w5Bnõn 8dz8bắt đầu7w5B cởiycRn cúc8dz8 áo7w5B 8dz8khoác quâycRnn phụycRnc t4Q8brên ngườ4Q8bi tôi.

“Anh muốn7w5B làjAhPm gì8dz8 jAhPhả?” 4Q8bLời n4Q8bói v8dz8ừa dứ8dz8t, 7w5Báo khoycRnác jAhPquân pjAhPhục đãycRn rơycRni xuống8dz8 ycRnsàn. SajAhPu đó,7w5B MụcjAhP HuycRnyền tiếpjAhP tục4Q8b cởi8dz8 cú4Q8bc áo4Q8b váy.jAhP Kh4Q8bi chấ7w5Bt liệu4Q8b vảycRni mề7w5Bm mại4Q8b 7w5Brời khỏiycRn tycRnhân thể,4Q8b đầujAhP 7w5Bóc jAhPtôi hoycRnàn toàn7w5B trốnjAhPg rỗng.

“Anh khô4Q8bng jAhPgiữ c7w5Bhữ tín.jAhP.. A...”

Cả người7w5B độtycRn 7w5Bnhiên nhẹ8dz8 bẫnjAhPg, t4Q8bôi b7w5Bị Mục8dz8 Hu4Q8byền 4Q8bbế lêjAhPn rồi8dz8 đặtycRn nằm4Q8b xu7w5Bống sàn8dz8 jAhPmáy b8dz8ay. 4Q8bBên dướijAhP thâycRnn là4Q8b chấ7w5Bt liycRnệu vải7w5B mềm8dz8 mạjAhPi, a8dz8nh t7w5Ba đycRnã 8dz8trải 8dz8áo 7w5Bkhoác qu8dz8ân phụ4Q8bc làm8dz8 ycRnđệm ljAhPót cycRnho tô4Q8bi. S7w5Bau đjAhPó ycRnthân jAhPhình c7w5Bao lớn7w5B của4Q8b anycRnh t8dz8a 8dz8ập đến.

Không n4Q8bói cũn7w5Bg có4Q8b 8dz8thể đoánjAhP chu8dz8yện jAhPsắp 4Q8bdiễn r4Q8ba với4Q8b bảjAhPn thâ7w5Bn. Tô7w5Bi l8dz8ập tức7w5B nh8dz8ớ đến4Q8b buổi7w5B ycRntối bốn4Q8b nă8dz8m trưjAhPớc, 8dz8toàn thânjAhP tycRnôi buốtycRn gi7w5Bá, t4Q8bôi đaujAhP khjAhPổ ycRnnhắm mắt.jAhP jAhPMặc 8dz8dù biết4Q8b t8dz8ình hujAhPống 8dz8này trướcycRn 8dz8sau gìycRn c4Q8bũng xjAhPảy 4Q8bra njAhPhưng tôi8dz8 vẫnjAhP cảmjAhP th4Q8bấy nhục4Q8b nhã.

Đột n4Q8bhiên, m7w5Bột luồng8dz8 khíjAhP ycRnnóng ycRnthổi vào7w5B 4Q8bcổ 8dz8tôi. 7w5BSau đó,ycRn một7w5B thứycRn ycRngì 4Q8bđó, như8dz8 8dz8có như4Q8b khôjAhPng lướtycRn quycRna là7w5Bn jAhPda tôjAhPi. KhôngjAhP ycRnphải miệng4Q8b Mụ8dz8c Huyền,jAhP cycRnũng không8dz8 4Q8bphải đầuycRn 4Q8bngón tycRnay 8dz8của anjAhPh ta7w5B. Th8dz8ứ 8dz8này 4Q8bmát lạycRnnh, kycRnhiến 4Q8btôi buồ7w5Bn 7w5Bbuồn, lực4Q8b đạo8dz8 rấtjAhP nh7w5Bẹ, khôn7w5Bg chújAhP 7w5Bý jAhPkỹ sẽ4Q8b 4Q8bkhông c8dz8ảm nhận7w5B thấy.

Chỉ t4Q8brong chốycRnc lá7w5Bt, th8dz8ứ đó4Q8b nhjAhPẹ nhàn4Q8bg l7w5Bướt từycRn jAhPcổ tô4Q8bi xu7w5Bống d8dz8ưới, tớ7w5Bi bộ8dz8 ngực,ycRn bụn7w5Bg, bênycRn 8dz8hông jAhPcủa tjAhPôi. T4Q8bôi ng7w5Bhe th8dz8ấy Mụ7w5Bc Huyền4Q8b hí8dz8t mộycRnt hơ4Q8bi s8dz8âu. Đú8dz8ng ycRnlà rất4Q8b kỳycRn qu4Q8bái, tôjAhPi liền4Q8b mở7w5B mắt4Q8b, sa4Q8bu đójAhP h8dz8óa đá.

Mục HuyềnycRn đa7w5Bng... ngửijAhP thâ8dz8n thểycRn tôi?

Anh jAhPta 4Q8blột sạc8dz8h đ8dz8ồ trênycRn ngjAhPười tôycRni, chỉ4Q8b 7w5Bđể lại8dz8 mỗi7w5B 4Q8bbộ 4Q8bquần áycRno ló7w5Bt. SajAhPu đycRnó, anycRnh 4Q8bta 8dz8dùng 7w5Bmũi ngửi7w5B t7w5Bừng tấc8dz8 d8dz8a củajAhP tôi.jAhP ThứycRn vừa7w5B chạm4Q8b 7w5Bnhẹ vào8dz8 ljAhPàn jAhPda tôi8dz8 chínhycRn làjAhP đầ4Q8bu m4Q8bũi m8dz8át lạ4Q8bnh 8dz8của anycRnh ta.

Tôi b7w5Bỗng h4Q8biểu r8dz8a mọ7w5Bi chuyện.

“Anh muố4Q8bn nycRngửi xe4Q8bm, K7w5Bhải 4Q8bÁ 7w5Bđã đ7w5Bộng đếnjAhP chỗycRn nào?”

“Ừ.”

Tôi thởycRn p7w5Bhào nhẹ7w5B nhõm,4Q8b th7w5Bì 4Q8bra khôngycRn p4Q8bhải anycRnh ycRnta c8dz8ó ý7w5B làm4Q8b 7w5Btrái lờiycRn c7w5Bam kết.

“Vậy anjAhPh đừngjAhP djAhPùng ‘sứcjAhP mycRnạnh tin4Q8bh thần’4Q8b t7w5Brói tôi7w5B nữa.”

Mục Huy8dz8ền chẳng7w5B lênjAhP tiến4Q8bg 8dz8cũng 7w5Bkhông hềycRn jAhPcó bấ7w5Bt c8dz8ứ 7w5Bcử đ4Q8bộng nào4Q8b, nycRnhưng k8dz8hi tô4Q8bi th7w5Bử độn7w5Bg 4Q8bđậy ch8dz8ân ta7w5By, tôi8dz8 m4Q8bới hiệnycRn th8dz8ân jAhPthể đã8dz8 trở7w5B lạ4Q8bi b4Q8bình thường.

Sau ycRnkhi jAhPbiết MjAhPục H7w5Buyền chỉjAhP muốn8dz8 7w5Bngửi người7w5B tôijAhP, t4Q8bôi khôngjAhP khájAhPng cự,8dz8 7w5Bcũng kh7w5Bông djAhPám n7w5Bói mộjAhPt jAhPlời kycRních thycRních 7w5Banh tycRna. Nhưng4Q8b nh8dz8ìn n7w5Bgười đànycRn ycRnông 8dz8cao ljAhPớn nằmycRn 8dz8bò tycRnrên người7w5B tô8dz8i hycRnít 7w5Bhít njAhPgửi ng8dz8ửi, tôiycRn thậ4Q8bt sjAhPự cảm7w5B thấ8dz8y vừaycRn kỳ7w5B quái4Q8b vừa4Q8b ngứajAhP ngáy.

Mục Huyề7w5Bn bất4Q8b c4Q8bhợt dừnjAhPg độngycRn tác,ycRn ngẩng7w5B đầu4Q8b nycRnhìn tôi.

Tôi ngjAhPây người.

Bởi 8dz8vì ánh4Q8b mắtjAhP 7w5Banh t4Q8ba h7w5Bết sức8dz8 ycRnu tốycRni. Gươn8dz8g mặt7w5B jAhPvốn 4Q8btrắng nõn8dz8 7w5Bđỏ 8dz8bừng bừngycRn njAhPhư ngọ7w5Bn l8dz8ửa, đến7w5B vàn8dz8h ta4Q8bi 8dz8anh ycRnta cũ4Q8bng đỏjAhP ửng.

Xong đời7w5B rồi.jAhP Mục4Q8b H4Q8buyền trư4Q8bớc đóycRn đã7w5B cycRnó thể4Q8b đjAhPè n8dz8én dụcjAhP vọnycRng, s4Q8bau ycRnkhi ngửiycRn mộycRnt lượt,8dz8 anycRnh 8dz8ta 8dz8từ jAhPvô tâm7w5B chuyểjAhPn thà4Q8bnh cycRnó tâm t4Q8bừ lúc nàycRno 4Q8bkhông hay.

Tôi 4Q8bvội kéoycRn 8dz8vạt áojAhP quâjAhPn phục4Q8b jAhPrồi cà8dz8i cú7w5Bc. Nhưn4Q8bg m8dz8ới 7w5Bcài jAhPhai cúcycRn, tôycRni độtjAhP nhiênjAhP ngycRnhe 8dz8thấy tiếnycRng 8dz8loạt xoạt.4Q8b 7w5BKhóe m7w5Bắt liếc4Q8b một4Q8b cáycRni, bắtjAhP gặ7w5Bp Mụ4Q8bc H8dz8uyền đang4Q8b 7w5Bgiơ 8dz8tay kéoycRn jAhPkhóa quần.

Toàn t4Q8bhân tôi8dz8 r4Q8bun lên,7w5B đjAhPộng tájAhPc t8dz8ay c4Q8bàng nhanycRnh h4Q8bơn. 4Q8bTuy n8dz8hiên, cú8dz8c thứ8dz8 ycRnba 7w5Bvẫn chưaycRn cài7w5B ycRnxong, 8dz8tôi lạycRni liếc4Q8b t8dz8hấy m4Q8bột 7w5Bthứ 8dz8cực lớ8dz8n nhả4Q8by r8dz8a kycRnhỏi 8dz8quần dà4Q8bi. M7w5Bột bà7w5Bn tjAhPay trắnycRng nõjAhPn jAhPnắm chặt8dz8 lấyycRn nójAhP. 8dz8Mặt jAhPtôi njAhPóng jAhPran, lẽ4Q8b 4Q8bnào 8dz8anh tjAhPa định4Q8b ‘l7w5Bau súng’ycRn ycRnngay trướcycRn 7w5Bmặt tôi?ycRn 4Q8bGhê quá!

Nhưng 8dz8tôi đã8dz8 nhầmjAhP to!

Bởi jAhPvì ở4Q8b giâyycRn ti7w5Bếp the4Q8bo, Mụ4Q8bc Huy7w5Bền giơjAhP bjAhPàn tjAhPay 7w5Bbẩn thỉ8dz8u vjAhPề ph8dz8ía 7w5Btôi, 4Q8btúm lycRnấy 4Q8btay tôi8dz8 vớ7w5Bi mộ4Q8bt sứ4Q8bc mạn7w5Bh kiycRnnh hồn.

Tôi 8dz8trợn mắt8dz8 há4Q8b mồ8dz8m, quê4Q8bn cảjAhP ljAhPa hétjAhP, cũjAhPng không7w5B 7w5Bkịp jAhPcó bấ7w5Bt cứ4Q8b 8dz8hành 8dz8động phảjAhPn kh8dz8áng nàoycRn, chỉ7w5B 4Q8bmở 7w5Bto mắtycRn n8dz8hìn bàn8dz8 taycRny củaycRn tô4Q8bi bị8dz8 jAhPấn lê8dz8n trên8dz8 đó.

Xúc cảm8dz8 dướijAhP l8dz8òng 7w5Bbàn t8dz8ay 8dz8nóng bỏ8dz8ng, hơ4Q8bi giậ7w5Bt 8dz8giật. TojAhPàn t4Q8bhân MụcjAhP Huyề7w5Bn cũng7w5B rujAhPn lên,7w5B a8dz8nh tjAhPa khôn4Q8bg jAhPthể ki7w5Bềm 4Q8bchế phjAhPát r7w5Ba 8dz8tiếng 7w5Brên khẽ.

Tôi 4Q8bra 4Q8bsức rụtycRn t8dz8ay về,7w5B nhưn4Q8bg bàn7w5B tajAhPy anycRnh 4Q8bta gijAhPống mycRnột gọ4Q8bng k7w5Bìm sắjAhPt, épjAhP tôiycRn xòe7w5B năm7w5B ngón7w5B ta7w5By rồiycRn 7w5Bnắm chặjAhPt t4Q8bhứ đó.jAhP Tô8dz8i tấ4Q8bt nhycRniên hiểycRnu a7w5Bnh t8dz8a m7w5Buốn tôi4Q8b làm7w5B gìycRn, 4Q8btrong lòn8dz8g vừa7w5B ycRnkhó chịycRnu vừa8dz8 4Q8bđau khjAhPổ. 4Q8bLàm t7w5Bheo y4Q8bêu cầujAhP củjAhPa an7w5Bh 7w5Bta, q7w5Buả thự4Q8bc vượt8dz8 quycRná s4Q8bức chịuycRn đự4Q8bng củajAhP tôiycRn. Còn4Q8b nế8dz8u k7w5Bhông ycRnlàm, ycRnnhỡ a7w5Bnh jAhPta khôngycRn nhịnjAhP 8dz8được, ‘bắn8dz8 s8dz8úng jAhPthật’ t4Q8bhì t4Q8bôi phải4Q8b l7w5Bàm sao?

Trong l7w5Búc tôi7w5B đa4Q8bng lưycRnỡng lự7w5B, Mụ7w5Bc Hu8dz8yền đ7w5Bột nhijAhPên đẩyycRn ycRntôi nằm7w5B xuống4Q8b đất,jAhP ycRnbàn jAhPtay đa4Q8bng 4Q8bnắm 7w5Btay tôi7w5B đồng8dz8 thời7w5B buô4Q8bng lỏng.4Q8b SajAhPu 4Q8bđó, ajAhPnh t8dz8a nằm8dz8 ycRnúp s8dz8ấp lêycRnn ngưjAhPời tôi,7w5B jAhPthứ 4Q8bcương cứng4Q8b củ7w5Ba 7w5Banh t4Q8ba jAhPchọc v7w5Bào bụycRnng tôi.

Tôi khiếp4Q8b đ4Q8bảm, 7w5Bbất chycRnấp tấjAhPt cả8dz8 jAhPhét lên:8dz8 “TôiycRn m7w5Buốn dù7w5Bng tay4Q8b! DùnycRng tay!”

Trước mắtycRn tố8dz8i sầm,7w5B Mụ4Q8bc Huy7w5Bền ápycRn m4Q8bặt hôycRnn tycRnôi ngấ7w5Bu n7w5Bghiến. N7w5Bụ hônjAhP nàyjAhP hunjAhPg hãnjAhP hơ8dz8n bất7w5B cứ8dz8 nụ8dz8 hôn7w5B 8dz8nào kháycRnc. 4Q8bĐầu lưỡijAhP củycRna tycRnôi b4Q8bị a8dz8nh mút7w5B đếnjAhP jAhPđau rát.

Trong 4Q8blúc ycRnhôn nycRnhau, 4Q8btôi v7w5Bẫn cycRnảm t7w5Bhấy ycRnthứ 7w5Bở trê7w5Bn bụ4Q8bng tôycRni jAhPco r8dz8út m7w5Bột cái.7w5B S4Q8bau đycRnó một7w5B 4Q8bdòng dun8dz8g 8dz8dịch ươn4Q8b ư4Q8bớt khôycRnng ngừnycRng 8dz8phun lên7w5B 7w5Bbụng tôi.

Tôi hoà7w5Bn jAhPtoàn chếtjAhP lặng.

Cùng lúc4Q8b đójAhP, Mục7w5B HuyềnjAhP dừngycRn nụycRn 4Q8bhôn. AnjAhPh jAhPta vù4Q8bi mặtjAhP và4Q8bo 8dz8mái t4Q8bóc 8dz8dài bênycRn v8dz8ai tô4Q8bi, thở7w5B hổnjAhP hển.

Tôi njAhPgây ngố7w5Bc cúi7w5B ycRnxuống ycRnnhìn 4Q8b‘đầu súngjAhP’, 7w5Bthậm chí7w5B vẫnycRn có7w5B thể8dz8 cảm8dz8 nh7w5Bận thấy8dz8 t4Q8bhứ ycRnđó đaycRnng độjAhPng đậy7w5B trycRnên bụnycRng tôjAhPi. Và7w5Bi g8dz8iây s4Q8bau, Mục8dz8 Huy7w5Bền chốycRnng 4Q8btay n8dz8gồi d7w5Bậy. jAhPAnh 7w5Bta c8dz8úi ycRnđầu, tjAhPôi cũngycRn th8dz8uận t7w5Bheo ánycRnh mắt8dz8 4Q8banh t7w5Ba jAhPnhìn xuống.

‘Quái thú’7w5B ycRncủa Mục8dz8 Huyền8dz8 vẫn4Q8b hếycRnt jAhPsức tycRno lớn.ycRn 4Q8bCó điềycRnu, nó4Q8b 4Q8bdường nycRnhư mề8dz8m đ8dz8i khônjAhPg íjAhPt. 4Q8bTrong kh4Q8bi 8dz8đó, 8dz8dưới 7w5Bchân ycRnanh t7w5Ba, trênycRn bycRnụng tôi,7w5B đùi8dz8 t7w5Bôi, quầnycRn ló7w5Bt củaycRn ycRntôi, chỗycRn nào4Q8b cycRnũng c7w5Bó chjAhPất dịycRnch 8dz8màu trắng7w5B, jAhPrối tinycRnh rối4Q8b mù.

Cho djAhPù 4Q8bchúng ycRntôi 8dz8từng trả4Q8bi 7w5Bqua mjAhPột đêjAhPm, ycRnnhưng l7w5Búc khôn7w5Bg có7w5B đènjAhP jAhPsáng, Mục4Q8b Huyền4Q8b phón4Q8bg ycRnđi đâu4Q8b 7w5Btôi k7w5Bhông 8dz8hề 8dz8hay 8dz8biết. 8dz8Tôi chưycRna ba7w5Bo gjAhPiờ c7w5Bhứng kiycRnến cản7w5Bh tượng7w5B nàycRny. V7w5Bào jAhPgiây 8dz8phút 4Q8bđó, toà8dz8n thjAhPân tjAhPôi 4Q8bcứng đờ,ycRn đầuycRn ójAhPc t4Q8brống rỗng.

Mục HuyềycRnn tr7w5Bầm m4Q8bặc tjAhProng gi7w5Bây ljAhPát rồi7w5B rú8dz8t một8dz8 4Q8bchiếc khăn4Q8b m7w5Bàu trắngycRn 7w5Btừ tú7w5Bi quầ8dz8n, b4Q8bắt đầujAhP 4Q8bnhẹ njAhPhàng l7w5Bau c8dz8hùi ch4Q8bo tôijAhP. TjAhPôi đột8dz8 nhiên4Q8b cảmycRn ycRnthấy rjAhPất ycRnbi jAhPai, sốngycRn m4Q8bũi jAhPcay cajAhPy, nư4Q8bớc 8dz8mắt jAhPtrào r7w5Ba khjAhPóe mi.

Bàn ta8dz8y an8dz8h 4Q8bta đ7w5Bang djAhPi chuycRnyển tr8dz8ên ngườiycRn tycRnôi lập4Q8b tứycRnc d7w5Bừng lại.

Sau đ8dz8ó, n8dz8gười tôijAhP jAhPnhẹ 4Q8bbẫng, 8dz8tôi 8dz8bị MụcycRn Huyền8dz8 bế8dz8 lênjAhP. T4Q8bôi khôycRnng m4Q8buốn để8dz8 ý4Q8b đếnycRn ajAhPnh t7w5Ba, tjAhProng đầu8dz8 lặpjAhP đjAhPi lặp7w5B lại7w5B hình7w5B ả4Q8bnh kiycRnnh jAhPkhủng vừaycRn jAhPrồi. ycRnTôi cả7w5Bm thấ4Q8by ycRnrất tủijAhP njAhPhục, từycRnng g4Q8biọt từ4Q8bng giọ8dz8t nướcycRn m8dz8ắt chảy8dz8 jAhPxuống. T4Q8bôi t8dz8hậm ycRnchí òajAhP khócycRn nứcjAhP nở.

Mục HuyềycRnn si4Q8bết chặtjAhP đ4Q8bôi cánhycRn t7w5Bay đanjAhPg bế7w5B ycRntôi, g7w5Biọng 7w5Bnói dịu4Q8b djAhPàng của8dz8 a7w5Bnh 8dz8ta v7w5Bang l4Q8bên jAhPbên tycRnai tôjAhPi: “T8dz8ôi x8dz8in lỗi,jAhP ycRnDao, 4Q8btôi xycRnin lỗi.”

Tôi ycRnngây rycRna, 4Q8banh 8dz8ta đycRnang xijAhPn ycRnlỗi tôi?

“Tôi s7w5Bẽ giếtycRn c8dz8hết KjAhPhải ÁycRn. S7w5Buýt nữa7w5B mấ7w5Bt emjAhP... CycRnhuyện nà7w5By 4Q8bsẽ khôn7w5Bg 7w5Bbao g4Q8biờ xjAhPảy r4Q8ba nữa.”

Ngữ khjAhPí cjAhPủa ajAhPnh tycRna 7w5Bdịu djAhPàng đếnjAhP m8dz8ức khônycRng thểjAhP hình8dz8 ycRndung nổi.7w5B 4Q8bTôi 7w5Bbỗng 7w5Bcó m7w5Bột cjAhPảm gycRniác bấ8dz8t lựycRnc chưa7w5B từng4Q8b thấy7w5B. 8dz8Tôi n4Q8bằm i7w5Bm tron8dz8g lòng4Q8b aycRnnh tjAhPa, khycRnông kjAhPhóc, khôn7w5Bg độn8dz8g đậy,ycRn jAhPcũng khycRnông lên4Q8b tiếng.

Mục HycRnuyền n7w5Bgồi xuốngycRn đất,ycRn ycRnđặt tôijAhP ngồijAhP l4Q8bên đù7w5Bi an8dz8h ta7w5B. AjAhPnh 7w5Bta áycRnp m8dz8á vàojAhP m4Q8bặt 8dz8tôi, sa4Q8bu đ4Q8bó hôn8dz8 đijAhP nướcycRn mắt7w5B củjAhPa tôi.

“Hết khó8dz8c rồi?”

Tư 4Q8bthế jAhPthân mật7w5B khi4Q8bến tôi8dz8 không được tự4Q8b nhycRniên. Tô8dz8i ycRnmuốn qycRnuay ycRnđầu đ4Q8bi chỗ7w5B kh7w5Bác, n4Q8bhưng bị8dz8 MycRnục HuyềnycRn gi7w5Bữ cằm,8dz8 khônjAhPg th4Q8bể nhú4Q8bc nhích.

“Dao, tjAhPôi đãjAhP nhìycRnn thấ8dz8y jAhPvết thương7w5B 4Q8bcủa KhảycRni ÁycRn, tôi8dz8 cũn8dz8g biếtjAhP e7w5Bm v4Q8bì tô4Q8bi ycRnmạo hiểmycRn néjAhPm bom.”4Q8b MụcycRn HuyềnjAhP nhycRnìn tôi4Q8b chăm8dz8 jAhPchú: “EycRnm 8dz8trung trjAhPinh như4Q8b vậy,7w5B ycRnvới 4Q8btư cáchycRn mộtycRn jAhPngười chồng,ycRn t8dz8ôi sẽ8dz8 b7w5Bù đắjAhPp c4Q8bho 7w5Bem gấycRnp bội.”

Trung trinh?

Anh 8dz8ta 4Q8btưởng tô4Q8bi chống4Q8b lycRnại KhảiycRn ÁycRn ljAhPà vycRnì 8dz8anh ta?

Bởi jAhPvì tôijAhP p8dz8hóng têjAhPn lửa4Q8b ngă4Q8bn chjAhPặn 4Q8bviện bin4Q8bh 4Q8bcủa KhảiycRn ÁjAhP nên7w5B a7w5Bnh 8dz8ta hiểu7w5B nhầm?

Thảo ycRnnào t8dz8rước ycRnđó tâmycRn 7w5Btrạng 7w5Bcủa 4Q8bMục HuyềycRnn jAhPcó 4Q8bvẻ rấtycRn tốt.7w5B Ch4Q8bả ycRntrách aycRnnh 7w5Bta đềjAhP xuấtycRn ‘thâ7w5Bn mậtjAhP ycRntrước 8dz8thời hạn’.jAhP 4Q8bAnh 8dz8ta 4Q8bhôn ycRntôi lâujAhP nhưycRn vậy7w5B, là4Q8b bởi7w5B vìjAhP a8dz8nh 7w5Bta ch8dz8o rằycRnng tô8dz8i thíjAhPch a4Q8bnh ta?

Nhưng 7w5Banh 8dz8ta kh4Q8bông bận8dz8 tâm7w5B đếnjAhP vấjAhPn đ8dz8ề tjAhPình cảmjAhP jAhPcơ mà?

Dù an7w5Bh t7w5Ba nghĩ8dz8 t8dz8hế n8dz8ào, sựjAhP hi8dz8ểu nhầm7w5B nàjAhPy có7w5B v7w5Bẻ rjAhPất nghiêjAhPm trọ7w5Bng. NhjAhPưng 8dz8nhìn jAhPánh mắt4Q8b 4Q8bnóng bỏ8dz8ng c8dz8ủa jAhPanh tjAhPa, 8dz8nghĩ đế4Q8bn chuyệnycRn vừ8dz8a rồ7w5Bi ycRnanh t8dz8a khổ4Q8b sởjAhP đè7w5B nén...ycRn T8dz8ôi kjAhPhông biế8dz8t nê4Q8bn jAhPgiải thí7w5Bch như7w5B t8dz8hế nào.

“Ngoài ra.”jAhP MụcjAhP HuyềnycRn 8dz8nói tiếp:ycRn “ycRnLần nycRnày làjAhP nycRngoài ýjAhP m4Q8buốn. Dù8dz8 sao.7w5B.. cũn7w5Bg bốn4Q8b nămjAhP rồi.”

Tôi hơijAhP ngư7w5Bợng ngù7w5Bng. Tất7w5B nh4Q8biên tjAhPôi ycRnhiểu 8dz8ý anycRnh 4Q8bta. AnycRnh jAhPta mu8dz8ốn n8dz8ói, 4Q8bsau lần4Q8b đầu7w5B tiê8dz8n 7w5Bvào bốn7w5B nă4Q8bm 7w5Btrước, 7w5Banh t4Q8ba phjAhPải k7w5Biềm chếjAhP 4Q8bquá lâu,8dz8 n4Q8bên lầ7w5Bn 8dz8này mớiycRn thàycRnnh 8dz8ra nycRnhư vậy.

“Anh kh7w5Bông c7w5Bần 4Q8bgiải th7w5Bích vớijAhP tôijAhP ch4Q8buyện này...”

Đúng lúc8dz8 đó8dz8, bycRnên ngoà7w5Bi jAhPvang ljAhPên giọnjAhPg nói4Q8b của8dz8 Mạ4Q8bc Lâm7w5B, 8dz8cắt 4Q8bngang lờiycRn tôi.

“Khụ, khụ...8dz8 jAhPđiện hạ7w5B, rấtycRn xjAhPin lỗ7w5Bi đãycRn 8dz8quấy rầy4Q8b n8dz8gài vycRnà t4Q8biểu t7w5Bhư. Ho8dz8àng đế8dz8 b8dz8ệ hạ8dz8 triệu4Q8b kiếnycRn điện4Q8b hạ8dz8 gấp.”4Q8b jAhPĐây lycRnà lầnjAhP 4Q8bđầu ti7w5Bên ycRntôi ngh7w5Be 7w5Bcó người7w5B gọi8dz8 MụcjAhP Hu7w5Byền l8dz8à ‘điện8dz8 hạ’.

Thần sắ8dz8c MụjAhPc HuyềnycRn trjAhPở nêjAhPn nghi4Q8bêm jAhPnghị, anycRnh 4Q8bta b4Q8bế tô8dz8i đứn8dz8g dậy.