You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không tajjza3T6hể dừnHybUg lại

“Nếu eajjza3T6m đHybUồng ýajjza3T6 thânHybU mậtajjza3T6 tajjza3T6rước thajjza3T6ời hHybUạn, tôHybUi ajjza3T6có thểmoezWBzA bắtmoezWBzA đầmoezWBzAu ngaajjza3T6y lậajjza3T6p tức.”

Nói xmoezWBzAong câuajjza3T6 ajjza3T6này, MmoezWBzAục HuymoezWBzAền bắHybUt đầuHybU hHybUôn cổmoezWBzA tôHybUi. Đầuajjza3T6 ajjza3T6lưỡi nónajjza3T6g hổiajjza3T6 củamoezWBzA ajjza3T6anh moezWBzAta giốngajjza3T6 cáimoezWBzA bàmoezWBzAn cmoezWBzAhải, manHybUg moezWBzAtheo tiếngHybU nưmoezWBzAớc khẽmoezWBzA khàngHybU, chảiajjza3T6 ajjza3T6từng moezWBzAtấc moezWBzAda củHybUa tôi.

Tôi cajjza3T6ó cảmoezWBzAm giámoezWBzAc bịHybU điệajjza3T6n giật.HybU Tronajjza3T6g ngườmoezWBzAi tôiajjza3T6 nHybUhư xHybUuất hajjza3T6iện mmoezWBzAột cHybUon rắmoezWBzAn nước,moezWBzA bajjza3T6ò tmoezWBzAừ lỗHybU moezWBzAtai lmoezWBzAên não,moezWBzA sajjza3T6au đajjza3T6ó lạiajjza3T6 qmoezWBzAuay đầuajjza3T6 bHybUò xuốngHybU dướiajjza3T6, đâmajjza3T6 vajjza3T6ào mộtHybU nơiajjza3T6 nàHybUo đóHybU ajjza3T6đã HybUcăng ajjza3T6lên cmoezWBzAủa ajjza3T6tôi, kajjza3T6hiến HybUnơi đHybUó khônmoezWBzAg nHybUgừng tiHybUết moezWBzAra chHybUất dịmoezWBzAch ướtmoezWBzA át.moezWBzA SmoezWBzAau đó,HybU nHybUó lạiajjza3T6 xumoezWBzAyên ajjza3T6qua sốngajjza3T6 lajjza3T6ưng vajjza3T6à HybUhai cajjza3T6hân HybUtôi, lajjza3T6àm toàajjza3T6n thHybUân tmoezWBzAôi têmoezWBzA liệt.

Tôi thởajjza3T6 hổnHybU hển,ajjza3T6 gầnmoezWBzA nhưajjza3T6 thmoezWBzAét lên:moezWBzA “TômoezWBzAi HybUkhông đồnmoezWBzAg HybUý thâmoezWBzAn mmoezWBzAật trước,ajjza3T6 aHybUnh cajjza3T6ó ajjza3T6thể kmoezWBzAết HybUthúc rồi.”

Mục HybUHuyền lậajjza3T6p tứcajjza3T6 dừngajjza3T6 lạHybUi, nHybUgẩng ajjza3T6đầu nhìnHybU tôimoezWBzA. ajjza3T6Đến lúajjza3T6c nmoezWBzAày ajjza3T6tôi mớimoezWBzA chHybUú ajjza3T6ý, cóajjza3T6 HybUlẽ HybUdo ajjza3T6vừa rồimoezWBzA hHybUôn quámoezWBzA lajjza3T6âu ajjza3T6và HybUquá HybUdùng moezWBzAsức moezWBzAnên mHybUôi ajjza3T6anh HybUta ajjza3T6sưng mọnmoezWBzAg, bajjza3T6ờ mômoezWBzAi trênmoezWBzA cònHybU bmoezWBzAị sajjza3T6ứt. Ánhajjza3T6 mắHybUt HybUanh tajjza3T6a mờmoezWBzA HybUmịt, đồngajjza3T6 tửHybU moezWBzAđen nhánhajjza3T6 nhưajjza3T6 bịajjza3T6 phủajjza3T6 mmoezWBzAột lớpajjza3T6 sươnajjza3T6g moezWBzAmỏng. TmoezWBzArong đầumoezWBzA tôHybUi tHybUự nhiêmoezWBzAn bajjza3T6ật rajjza3T6a từHybU ‘ýmoezWBzA loajjza3T6ạn tìnhmoezWBzA mê’.

“Tôi muốnmoezWBzA HybUnói...” TôHybUi cHybUân HybUnhắc từHybU ngữ:ajjza3T6 “BâymoezWBzA gajjza3T6iờ tajjza3T6ôi vẫnmoezWBzA chưaajjza3T6 muốn.”

Ánh mắtHybU MụcmoezWBzA Hajjza3T6uyền cmoezWBzAuối cùnajjza3T6g moezWBzAcũng ajjza3T6tỉnh táomoezWBzA HybUmột HybUchút, aHybUnh ajjza3T6ta dajjza3T6án moezWBzAmắt vàmoezWBzAo tôiajjza3T6: “Được.”

Giọng nómoezWBzAi củaHybU anmoezWBzAh ajjza3T6ta vẫmoezWBzAn khàajjza3T6n khajjza3T6àn, bộajjza3T6 phậHybUn nHybUào đóajjza3T6 tmoezWBzAì trênHybU bụnajjza3T6g tômoezWBzAi vẫnajjza3T6 cưHybUơng cứmoezWBzAng, nhưnajjza3T6g tômoezWBzAi thởmoezWBzA phàmoezWBzAo nhẹajjza3T6 nhõmajjza3T6, moezWBzAbởi HybUvì tôHybUi ajjza3T6biết aajjza3T6nh moezWBzAta sẽmoezWBzA khômoezWBzAng nuốtHybU lời.

***

Như tajjza3T6ôi dựHybU đoánmoezWBzA, moezWBzAMục HuHybUyền quảmoezWBzA nHybUhiên ajjza3T6chống taHybUy xuHybUống sHybUàn, lậtajjza3T6 najjza3T6gười ngHybUồi samoezWBzAng mộtmoezWBzA bênmoezWBzA. ajjza3T6Tôi cũmoezWBzAng ngồHybUi moezWBzAdậy, lúcmoezWBzA HybUnày tôiHybU mớmoezWBzAi phátHybU hajjza3T6iện, qajjza3T6uần áoHybU ajjza3T6vũ HybUtrụ, áoHybU HybUkhoác ajjza3T6quân phụcHybU vHybUà moezWBzAváy moezWBzAcủa moezWBzAtôi HybUđã bmoezWBzAị Mụajjza3T6c HuyềHybUn tốcajjza3T6 lêmoezWBzAn HybUngực từHybU bmoezWBzAao giờHybU, đểajjza3T6 lộmoezWBzA mHybUột majjza3T6ảng xuânmoezWBzA quang.

Tôi vộmoezWBzAi vàngHybU kajjza3T6éo vHybUáy vajjza3T6à cmoezWBzAài cajjza3T6úc áomoezWBzA khajjza3T6oác. MHybUục HybUHuyền cHybUởi bộajjza3T6 đmoezWBzAồ dmoezWBzAu hajjza3T6ành vmoezWBzAũ tHybUrụ, bênHybU trmoezWBzAong HybUanh ajjza3T6ta chmoezWBzAỉ mặcHybU mộHybUt chiếajjza3T6c áoHybU ajjza3T6sơ ajjza3T6mi màumoezWBzA xámmoezWBzA nhạtajjza3T6 vmoezWBzAà moezWBzAquần dàiHybU. TôHybUi tưởngHybU đmoezWBzAã đếnHybU lúcajjza3T6 rờiajjza3T6 ajjza3T6khỏi máajjza3T6y moezWBzAbay, nàoHybU nHybUgờ moezWBzAanh ajjza3T6ta ajjza3T6giơ taHybUy ajjza3T6ôm vaHybUi moezWBzAtôi, đầumoezWBzA ngảHybU vềHybU phajjza3T6ía tmoezWBzAôi. Saajjza3T6u HybUđó, aajjza3T6nh tajjza3T6a vùmoezWBzAi mHybUặt vàmoezWBzAo máHybUi tajjza3T6óc dàajjza3T6i củajjza3T6a tôi.

“Khải Áajjza3T6 hmoezWBzAôn HybUem phảiajjza3T6 không?”HybU moezWBzAThanh âmHybU trầajjza3T6m thmoezWBzAấp dịuajjza3T6 dàngajjza3T6 độtajjza3T6 nmoezWBzAgột HybUvang lênajjza3T6, khajjza3T6ông HybUmột chúmoezWBzAt nộajjza3T6 khí.

Nhưng bâyHybU gmoezWBzAiờ tôimoezWBzA đãajjza3T6 hơmoezWBzAi hiểajjza3T6u Mụcajjza3T6 Huyền.moezWBzA AnmoezWBzAh HybUta moezWBzAtỏ thajjza3T6ái độajjza3T6 bìajjza3T6nh tĩnhmoezWBzA khôngHybU cómoezWBzA nghĩHybUa ajjza3T6anh HybUta khôHybUng moezWBzAtức gimoezWBzAận. TômoezWBzAi moezWBzAghét kmoezWBzAiểu cHybUhất vấnHybU nmoezWBzAày moezWBzAnên thảmoezWBzAn ajjza3T6nhiên thHybUừa nhajjza3T6ận: “Ừajjza3T6, đúHybUng lajjza3T6à hHybUắn đãHybU HybUhôn tôi.ajjza3T6 moezWBzASao HybUanh biết?”

Bàn taajjza3T6y đmoezWBzAặt trênHybU HybUvai ajjza3T6tôi bỗngajjza3T6 smoezWBzAiết chặt.

“Tôi najjza3T6gửi tHybUhấy.” Majjza3T6ục HuyHybUền HybUtừ tốnmoezWBzA HybUtrả lời.

Tôi ajjza3T6bất chợtmoezWBzA moezWBzAhiểu HybUra, thảoajjza3T6 nàoHybU lúcajjza3T6 mớmoezWBzAi bắtajjza3T6 đầuHybU hmoezWBzAôn tHybUôi, ajjza3T6sắc mặHybUt aHybUnh tajjza3T6a ajjza3T6bỗng dưnmoezWBzAg thHybUay ajjza3T6đổi. HybUHóa moezWBzAra aHybUnh moezWBzAta ngmoezWBzAửi HybUthấy majjza3T6ùi củajjza3T6a KhảimoezWBzA moezWBzAÁ tronmoezWBzAg miệngHybU tôi.

“Mấy lần?”ajjza3T6 ajjza3T6Mục HumoezWBzAyền hỏiajjza3T6 tiếp.

“Gì cơ?”moezWBzA Tôajjza3T6i nhấtmoezWBzA thờmoezWBzAi kHybUhông hiểuajjza3T6 ý.

Mục moezWBzAHuyền HybUtrầm mặajjza3T6c moezWBzAtrong giâmoezWBzAy ajjza3T6lát. SamoezWBzAu đómoezWBzA HybUanh tmoezWBzAa ômmoezWBzA eajjza3T6o moezWBzAtôi, xoajjza3T6ay moezWBzAngười moezWBzAtôi đốimoezWBzA diệnmoezWBzA amoezWBzAnh ajjza3T6ta, áajjza3T6nh mắtHybU sắcHybU moezWBzAbén nhajjza3T6ìn tmoezWBzAôi chằmHybU chằmHybU: “HmoezWBzAắn hmoezWBzAôn eajjza3T6m mấmoezWBzAy lần?”ajjza3T6 NmoezWBzAgữ khajjza3T6í cHybUó ajjza3T6phần đanhHybU lại.

Anh HybUta khônHybUg tHybUruy vấnmoezWBzA thìajjza3T6 kmoezWBzAhông saoajjza3T6. Vừajjza3T6a HybUnhắc tới,ajjza3T6 tHybUôi liềnHybU nhajjza3T6ớ đếnajjza3T6 chuyệnHybU smoezWBzAuýt nữamoezWBzA bịmoezWBzA ajjza3T6Khải HybUÁ cưajjza3T6ỡng moezWBzAbức. ajjza3T6Tôi thậmoezWBzAt sựajjza3T6 khôngmoezWBzA mHybUuốn HybUhồi tHybUưởng lHybUại sựHybU moezWBzAviệc đó.HybU NếHybUu khHybUông phảHybUi tHybUôi nhanajjza3T6h trajjza3T6í, cómoezWBzA lẽajjza3T6 moezWBzAbây gmoezWBzAiờ tôiajjza3T6 nhưajjza3T6 mộajjza3T6t ajjza3T6bãi bùnHybU nmoezWBzAhão nHybUằm moezWBzAdưới tajjza3T6hân ngườimoezWBzA đànmoezWBzA ônHybUg kajjza3T6hác. TmoezWBzAất cảHybU najjza3T6hững cmoezWBzAhuyện nàyajjza3T6 đềuHybU HybUdo Mụcajjza3T6 HuyềnmoezWBzA moezWBzAban ajjza3T6cho. VậHybUy màajjza3T6 bâyajjza3T6 moezWBzAgiờ, anajjza3T6h ajjza3T6ta HybUcòn ajjza3T6chất vấnHybU HybUtôi bịmoezWBzA Khajjza3T6ải Áajjza3T6 hôHybUn mấajjza3T6y lHybUần? TrHybUong qajjza3T6uan niajjza3T6ệm củamoezWBzA anmoezWBzAh tamoezWBzA, dụcHybU vọnHybUg chiếajjza3T6m hữajjza3T6u quaHybUn ajjza3T6trọng ajjza3T6hơn HybUcảm nmoezWBzAhận củHybUa tHybUôi, ajjza3T6danh dHybUự củamoezWBzA tôiajjza3T6 hajjza3T6ay sao?

Trong lmoezWBzAòng tmoezWBzAôi bốcHybU lêajjza3T6n mộHybUt ngọnHybU lửa.

“Anh muHybUốn hỏajjza3T6i moezWBzAở cajjza3T6hỗ nào?”ajjza3T6 moezWBzATôi tHybUrừng mmoezWBzAắt vớHybUi MụcHybU Huyền.

Anh tmoezWBzAa HybUngây người,ajjza3T6 tajjza3T6hần smoezWBzAắc HybUbỗng ajjza3T6trở najjza3T6ên HybUu ám.

“Anh hỏiajjza3T6 mHybUấy lần,ajjza3T6 làmoezWBzA chỉajjza3T6 miệng,ajjza3T6 cHybUổ hajjza3T6ay tay?moezWBzA” HybUTôi từajjza3T6 HybUtốn hmoezWBzAỏi tiếp.

Cả ngHybUười MụcmoezWBzA Huyajjza3T6ền hóHybUa đámoezWBzA tajjza3T6rong gHybUiây lát.

Từ moezWBzAgương majjza3T6ặt HybUđến HybUthân thể,moezWBzA từajjza3T6 ánhHybU moezWBzAmắt đajjza3T6ến hôHybU hấajjza3T6p củmoezWBzAa moezWBzAanh ajjza3T6ta phảnajjza3T6g phấHybUt ngưnHybUg trệ.

“Tôi mHybUệt rồi,moezWBzA tôiHybU muốajjza3T6n ajjza3T6về nghajjza3T6ỉ ngơi.HybU” Tôiajjza3T6 đẩyajjza3T6 ajjza3T6người Mụajjza3T6c HuyHybUền rồimoezWBzA đứajjza3T6ng dậy.moezWBzA AmoezWBzAnh moezWBzAta vHybUẫn ngồiHybU bấmoezWBzAt độmoezWBzAng mộHybUt chỗ.ajjza3T6 TôHybUi biếtHybU moezWBzAlời ajjza3T6nói vừamoezWBzA rồimoezWBzA củaajjza3T6 tmoezWBzAôi cajjza3T6ó sứHybUc sajjza3T6át thươngmoezWBzA rấmoezWBzAt lmoezWBzAớn. moezWBzAChứng kiHybUến phảnmoezWBzA ứnmoezWBzAg cajjza3T6ủa MụcmoezWBzA Huyềnajjza3T6, tmoezWBzAôi cảmHybU thấajjza3T6y HybUvô cajjza3T6ùng sảmoezWBzAng khoái.

Tôi chỉnHybUh HybUlại gấumoezWBzA váy,ajjza3T6 đặtHybU tajjza3T6ay HybUlên taHybUy nắmajjza3T6 cmoezWBzAửa khoang.

Mục HuyềnmoezWBzA độtajjza3T6 nhiHybUên gHybUọi lớHybUn tiếng:moezWBzA “MạcHybU Phổ,ajjza3T6 HybUlập tứcmoezWBzA đemajjza3T6 tấHybUt moezWBzAcả tàHybUi liệuHybU tronHybUg phòngHybU ajjza3T6chỉ huajjza3T6y cmoezWBzAủa KmoezWBzAhải HybUÁ đếnmoezWBzA đây.moezWBzA” Najjza3T6gừng moezWBzAmột giây,ajjza3T6 anmoezWBzAh tajjza3T6a nóiHybU tiếHybUp: “Bajjza3T6ao gồmajjza3T6 cảajjza3T6 moezWBzAcamera thmoezWBzAeo dõi.”

“Vâng ạ.moezWBzA” moezWBzAThanh HybUâm Majjza3T6ạc Pajjza3T6hổ cácmoezWBzAh ajjza3T6rất xa.

Tôi gimoezWBzAật moezWBzAmình. Nếuajjza3T6 moezWBzAxem HybUhình ảnhHybU đóHybU, moezWBzAMục Hajjza3T6uyền ajjza3T6sẽ chứngajjza3T6 kmoezWBzAiến cảnhajjza3T6 tôajjza3T6i suýHybUt moezWBzAbị KhảimoezWBzA ajjza3T6Á cưỡngHybU bức?HybU NhớHybU đếnmoezWBzA lờiHybU HybUcủa KhmoezWBzAải ÁmoezWBzA, tôajjza3T6i tajjza3T6hật HybUsự HybUsợ amoezWBzAnh tajjza3T6a nổajjza3T6i điênajjza3T6 HybUrồi gHybUây thưmoezWBzAơng tổnmoezWBzA moezWBzAcho ajjza3T6tôi. ajjza3T6Mau rờiHybU HybUkhỏi khmoezWBzAông giaajjza3T6n kínajjza3T6 mítHybU nàyajjza3T6 mHybUới làajjza3T6 thượnmoezWBzAg smoezWBzAách. moezWBzANghĩ đếmoezWBzAn ajjza3T6đây, tômoezWBzAi dùngajjza3T6 moezWBzAsức vajjza3T6ặn moezWBzAtay moezWBzAnắm cửa.

Cánh cửaHybU HybUkhông ajjza3T6hề nhHybUúc nhích.

Tôi vẫnmoezWBzA chưamoezWBzA pmoezWBzAhát HybUgiác moezWBzAra đHybUiều bấmoezWBzAt thajjza3T6ường, ajjza3T6chỉ moezWBzAnghĩ tamoezWBzAy tajjza3T6ôi khôngajjza3T6 đmoezWBzAủ lực.HybU ĐangHybU HybUđịnh thửajjza3T6 lạiHybU moezWBzAmột ajjza3T6lần, tôiajjza3T6 độmoezWBzAt ajjza3T6nhiên cứngmoezWBzA đờajjza3T6 người.

Bởi moezWBzAvì moezWBzAtôi khônajjza3T6g ajjza3T6thể độmoezWBzAng đậajjza3T6y. Chân,moezWBzA taHybUy moezWBzAvà ajjza3T6toàn thmoezWBzAân tôiHybU moezWBzAbị mHybUột smoezWBzAức mạnajjza3T6h vHybUô hmoezWBzAình ajjza3T6trói chặt.

Mục Huyềajjza3T6n lạmoezWBzAi dùngajjza3T6 ‘sHybUức mạajjza3T6nh tinajjza3T6h moezWBzAthần’ vớmoezWBzAi tôi!

Một HybUthân ajjza3T6hình ấmajjza3T6 ámoezWBzAp lặngHybU lẽmoezWBzA ápmoezWBzA vàajjza3T6o smoezWBzAau lưnajjza3T6g tômoezWBzAi. moezWBzAEo độtmoezWBzA ngộHybUt bmoezWBzAị siếtmoezWBzA chặt,HybU Mụcajjza3T6 Huajjza3T6yền ôHybUm tajjza3T6ôi, moezWBzAtựa cằmajjza3T6 vàomoezWBzA tóajjza3T6c tôimoezWBzA, đôHybUi moezWBzAbàn ajjza3T6tay trắngmoezWBzA nõHybUn bắtajjza3T6 đầuajjza3T6 cởimoezWBzA cúmoezWBzAc áomoezWBzA khoámoezWBzAc qajjza3T6uân phụmoezWBzAc trêmoezWBzAn ngườiajjza3T6 tôi.

“Anh mmoezWBzAuốn lajjza3T6àm gajjza3T6ì hả?”ajjza3T6 Lờiajjza3T6 nmoezWBzAói vừamoezWBzA dứt,HybU ajjza3T6áo moezWBzAkhoác quHybUân HybUphục ajjza3T6đã rơiHybU xuốngajjza3T6 moezWBzAsàn. Saajjza3T6u đóajjza3T6, Mụcajjza3T6 ajjza3T6Huyền ajjza3T6tiếp tụcmoezWBzA cởajjza3T6i cúcajjza3T6 áoHybU váymoezWBzA. KHybUhi chấtHybU liHybUệu vảimoezWBzA mềHybUm majjza3T6ại rHybUời khỏimoezWBzA tHybUhân thểmoezWBzA, đầajjza3T6u ómoezWBzAc tôimoezWBzA hoàajjza3T6n toànajjza3T6 trốngajjza3T6 rỗng.

“Anh kHybUhông giajjza3T6ữ chữmoezWBzA tín...moezWBzA A...”

Cả ngườimoezWBzA độtmoezWBzA ajjza3T6nhiên nmoezWBzAhẹ bẫnHybUg, tôHybUi bHybUị MụcmoezWBzA Huyềnajjza3T6 bếHybU lênajjza3T6 rồmoezWBzAi đặHybUt nằmmoezWBzA HybUxuống smoezWBzAàn máyHybU HybUbay. Bajjza3T6ên dHybUưới thHybUân làHybU chấajjza3T6t liệuajjza3T6 vajjza3T6ải mềmoezWBzAm mmoezWBzAại, aajjza3T6nh moezWBzAta đãmoezWBzA trảimoezWBzA HybUáo ajjza3T6khoác quâajjza3T6n phụcHybU ajjza3T6làm đệmHybU lmoezWBzAót cmoezWBzAho tôiHybU. SamoezWBzAu moezWBzAđó tajjza3T6hân hìnmoezWBzAh cajjza3T6ao lajjza3T6ớn củaajjza3T6 HybUanh tHybUa HybUập đến.

Không nóiajjza3T6 cajjza3T6ũng cajjza3T6ó thmoezWBzAể đoánmoezWBzA chuyệnHybU sắHybUp diễnHybU ajjza3T6ra moezWBzAvới bảnajjza3T6 thajjza3T6ân. Tôiajjza3T6 lHybUập tứajjza3T6c nhớmoezWBzA đếnmoezWBzA buổimoezWBzA tốimoezWBzA bajjza3T6ốn nămoezWBzAm tmoezWBzArước, HybUtoàn thâajjza3T6n tHybUôi buốmoezWBzAt gmoezWBzAiá, tôimoezWBzA đamoezWBzAu khổmoezWBzA nhắajjza3T6m mắajjza3T6t. MặcmoezWBzA dùmoezWBzA bmoezWBzAiết tìnHybUh hHybUuống nàyajjza3T6 trướcHybU moezWBzAsau gHybUì cHybUũng xảymoezWBzA rajjza3T6a nHybUhưng tHybUôi vẫHybUn cmoezWBzAảm thấyHybU nhụmoezWBzAc nhã.

Đột moezWBzAnhiên, moezWBzAmột lmoezWBzAuồng khmoezWBzAí nóngHybU tajjza3T6hổi vajjza3T6ào moezWBzAcổ tôimoezWBzA. SHybUau HybUđó, mộajjza3T6t thứHybU gìHybU đó,ajjza3T6 HybUnhư cómoezWBzA HybUnhư kHybUhông moezWBzAlướt qmoezWBzAua làHybUn dHybUa tôi.ajjza3T6 Khônajjza3T6g pHybUhải miHybUệng MụmoezWBzAc HuyềmoezWBzAn, ajjza3T6cũng khômoezWBzAng pmoezWBzAhải đmoezWBzAầu najjza3T6gón moezWBzAtay củaajjza3T6 amoezWBzAnh ajjza3T6ta. ThứmoezWBzA nàyajjza3T6 mmoezWBzAát lạHybUnh, khiếnHybU ajjza3T6tôi moezWBzAbuồn buồn,HybU moezWBzAlực ajjza3T6đạo rmoezWBzAất nhẹ,ajjza3T6 khôajjza3T6ng chúmoezWBzA ýHybU kỹajjza3T6 ajjza3T6sẽ ajjza3T6không cảajjza3T6m nhajjza3T6ận thấy.

Chỉ tajjza3T6rong chốcajjza3T6 láHybUt, ajjza3T6thứ đómoezWBzA nhẹmoezWBzA nhHybUàng lướmoezWBzAt tmoezWBzAừ moezWBzAcổ HybUtôi xuốmoezWBzAng dưajjza3T6ới, tớiHybU moezWBzAbộ najjza3T6gực, bụngHybU, bêmoezWBzAn hônHybUg củaajjza3T6 tôi.HybU Tôajjza3T6i ngHybUhe thHybUấy ajjza3T6Mục ajjza3T6Huyền hajjza3T6ít mộtHybU ajjza3T6hơi sâmoezWBzAu. Đúngajjza3T6 lajjza3T6à rấtajjza3T6 kỳmoezWBzA qajjza3T6uái, tômoezWBzAi lmoezWBzAiền mởHybU mHybUắt, saajjza3T6u đóHybU hóaHybU đá.

Mục Huyajjza3T6ền đang.ajjza3T6.. moezWBzAngửi thânHybU thểajjza3T6 tôi?

Anh ajjza3T6ta lộtmoezWBzA sạchmoezWBzA đồajjza3T6 tHybUrên ngườiHybU tôi,moezWBzA chỉHybU đểmoezWBzA lạmoezWBzAi moezWBzAmỗi bộHybU quầHybUn ajjza3T6áo lót.HybU Saajjza3T6u đóHybU, amoezWBzAnh tmoezWBzAa dùngmoezWBzA HybUmũi ngửimoezWBzA từngajjza3T6 tấcmoezWBzA dmoezWBzAa cHybUủa tmoezWBzAôi. ThHybUứ HybUvừa chHybUạm nhẹmoezWBzA vmoezWBzAào HybUlàn HybUda ajjza3T6tôi ajjza3T6chính HybUlà đầHybUu mmoezWBzAũi mátHybU lạmoezWBzAnh củHybUa amoezWBzAnh ta.

Tôi bỗnajjza3T6g hiểumoezWBzA ajjza3T6ra mHybUọi chuyện.

“Anh muốajjza3T6n ngửmoezWBzAi xHybUem, Khajjza3T6ải ajjza3T6Á đajjza3T6ã độajjza3T6ng đếnmoezWBzA chmoezWBzAỗ nào?”

“Ừ.”

Tôi thHybUở phàmoezWBzAo ajjza3T6nhẹ nhõHybUm, tmoezWBzAhì HybUra khônHybUg phajjza3T6ải anHybUh ajjza3T6ta cajjza3T6ó ýHybU làmmoezWBzA tajjza3T6rái lờHybUi cmoezWBzAam kết.

“Vậy anmoezWBzAh HybUđừng dùnajjza3T6g ‘sứcmoezWBzA mạnmoezWBzAh tinajjza3T6h thần’moezWBzA tróiHybU moezWBzAtôi nữa.”

Mục Hajjza3T6uyền chẳmoezWBzAng moezWBzAlên tajjza3T6iếng cũnajjza3T6g kmoezWBzAhông hềHybU cHybUó bấtmoezWBzA cajjza3T6ứ cmoezWBzAử độngmoezWBzA nàajjza3T6o, nhưajjza3T6ng kajjza3T6hi tôHybUi HybUthử độngmoezWBzA đmoezWBzAậy chmoezWBzAân taHybUy, tajjza3T6ôi mớiHybU ajjza3T6hiện thânajjza3T6 thểmoezWBzA đãajjza3T6 trmoezWBzAở HybUlại bìajjza3T6nh thường.

Sau kHybUhi bajjza3T6iết MụcmoezWBzA HuyềnmoezWBzA ajjza3T6chỉ mHybUuốn ajjza3T6ngửi HybUngười tômoezWBzAi, tajjza3T6ôi khômoezWBzAng khánmoezWBzAg cự,moezWBzA cHybUũng kHybUhông dáHybUm nóiHybU mộHybUt lờimoezWBzA HybUkích thíajjza3T6ch aHybUnh ajjza3T6ta. Nhưajjza3T6ng nhìHybUn ngườiajjza3T6 đHybUàn ônmoezWBzAg caHybUo moezWBzAlớn nằmajjza3T6 bòajjza3T6 trajjza3T6ên ngmoezWBzAười tômoezWBzAi moezWBzAhít híajjza3T6t ngửiHybU ngajjza3T6ửi, moezWBzAtôi thmoezWBzAật sựHybU cảmmoezWBzA thấyHybU HybUvừa HybUkỳ qumoezWBzAái vừHybUa ngHybUứa ngáy.

Mục HmoezWBzAuyền moezWBzAbất cHybUhợt dừngmoezWBzA độmoezWBzAng táajjza3T6c, ngmoezWBzAẩng đầuHybU nhìajjza3T6n tôi.

Tôi ajjza3T6ngây người.

Bởi vmoezWBzAì ánajjza3T6h moezWBzAmắt aajjza3T6nh HybUta hmoezWBzAết sứcajjza3T6 moezWBzAu ajjza3T6tối. Gajjza3T6ương mặtHybU moezWBzAvốn trắngHybU ajjza3T6nõn đmoezWBzAỏ HybUbừng bừHybUng ajjza3T6như ngọnajjza3T6 HybUlửa, đếajjza3T6n vajjza3T6ành taHybUi aHybUnh ajjza3T6ta cmoezWBzAũng đajjza3T6ỏ ửng.

Xong đờmoezWBzAi ajjza3T6rồi. Mụcajjza3T6 HuyềHybUn HybUtrước đómoezWBzA đajjza3T6ã cóajjza3T6 tmoezWBzAhể ajjza3T6đè néHybUn dụmoezWBzAc vọng,HybU smoezWBzAau HybUkhi ngửajjza3T6i ajjza3T6một HybUlượt, anajjza3T6h tmoezWBzAa từmoezWBzA moezWBzAvô tâmoezWBzAm chuyểHybUn thHybUành cmoezWBzAó tâm từ&nHybUbsp;lúc ajjza3T6nào khônHybUg hay.

Tôi vộHybUi kémoezWBzAo vạHybUt áoajjza3T6 quHybUân moezWBzAphục rồiHybU cmoezWBzAài cúcmoezWBzA. Najjza3T6hưng mớiHybU ajjza3T6cài haajjza3T6i cHybUúc, moezWBzAtôi độtajjza3T6 moezWBzAnhiên ngajjza3T6he ajjza3T6thấy tajjza3T6iếng moezWBzAloạt xoạt.HybU moezWBzAKhóe mắtHybU limoezWBzAếc ajjza3T6một cái,moezWBzA bắtajjza3T6 gặpmoezWBzA MụHybUc HumoezWBzAyền đaajjza3T6ng gmoezWBzAiơ moezWBzAtay kmoezWBzAéo khóaajjza3T6 quần.

Toàn thHybUân tajjza3T6ôi moezWBzArun lajjza3T6ên, độajjza3T6ng tácmoezWBzA taajjza3T6y càngajjza3T6 nhanmoezWBzAh hmoezWBzAơn. THybUuy nhiênajjza3T6, cúcHybU thứmoezWBzA HybUba vẫnHybU chHybUưa cajjza3T6ài HybUxong, tôiajjza3T6 HybUlại liếHybUc tajjza3T6hấy mmoezWBzAột thứHybU cmoezWBzAực lớmoezWBzAn nhảyajjza3T6 rHybUa khỏmoezWBzAi quầmoezWBzAn dàimoezWBzA. MmoezWBzAột bàajjza3T6n taajjza3T6y trắngHybU ajjza3T6nõn nắmajjza3T6 chặtmoezWBzA lấHybUy nó.HybU Mặtajjza3T6 tôiajjza3T6 nóngHybU rajjza3T6an, lẽHybU nàoajjza3T6 anmoezWBzAh tajjza3T6a địajjza3T6nh ‘laumoezWBzA súnmoezWBzAg’ ngmoezWBzAay trưajjza3T6ớc mặHybUt tajjza3T6ôi? GhêmoezWBzA quá!

Nhưng tôiajjza3T6 đãHybU nhHybUầm to!

Bởi moezWBzAvì ởmoezWBzA giâHybUy ajjza3T6tiếp ajjza3T6theo, MụcmoezWBzA Huyajjza3T6ền moezWBzAgiơ bàajjza3T6n tamoezWBzAy bẩHybUn thỉmoezWBzAu vềajjza3T6 phíaHybU tajjza3T6ôi, túajjza3T6m lấajjza3T6y tmoezWBzAay ajjza3T6tôi vớiajjza3T6 mộtajjza3T6 sajjza3T6ức mạnhajjza3T6 kiajjza3T6nh hồn.

Tôi trợnmoezWBzA mắtajjza3T6 ajjza3T6há mồm,moezWBzA quênajjza3T6 cảmoezWBzA ajjza3T6la héajjza3T6t, HybUcũng khônmoezWBzAg kịajjza3T6p cmoezWBzAó HybUbất cứmoezWBzA hmoezWBzAành độngmoezWBzA phảajjza3T6n khánHybUg nào,ajjza3T6 chỉajjza3T6 HybUmở tmoezWBzAo mmoezWBzAắt nhìmoezWBzAn ajjza3T6bàn tajjza3T6ay củamoezWBzA tôimoezWBzA bịajjza3T6 ajjza3T6ấn lênHybU trêajjza3T6n đó.

Xúc cajjza3T6ảm moezWBzAdưới lòngHybU bàHybUn taajjza3T6y HybUnóng bỏnHybUg, HybUhơi gajjza3T6iật gmoezWBzAiật. ToàmoezWBzAn tajjza3T6hân MụcmoezWBzA HybUHuyền HybUcũng moezWBzArun moezWBzAlên, moezWBzAanh HybUta HybUkhông tmoezWBzAhể kiềmHybU chếHybU phmoezWBzAát rHybUa timoezWBzAếng rênajjza3T6 khẽ.

Tôi rHybUa sứcHybU rụHybUt tajjza3T6ay vHybUề, nhưnajjza3T6g bànmoezWBzA tHybUay anHybUh HybUta giốngHybU mộtmoezWBzA moezWBzAgọng ajjza3T6kìm sắtmoezWBzA, épajjza3T6 tôiHybU xmoezWBzAòe nămHybU ngónmoezWBzA tajjza3T6ay rồiajjza3T6 nắmmoezWBzA chajjza3T6ặt ajjza3T6thứ đHybUó. TmoezWBzAôi ajjza3T6tất nhmoezWBzAiên hiểuHybU HybUanh moezWBzAta muajjza3T6ốn tmoezWBzAôi lmoezWBzAàm gmoezWBzAì, tronHybUg lòajjza3T6ng HybUvừa moezWBzAkhó chajjza3T6ịu HybUvừa đamoezWBzAu HybUkhổ. LHybUàm theajjza3T6o ymoezWBzAêu cầuHybU củamoezWBzA moezWBzAanh ajjza3T6ta, qmoezWBzAuả tHybUhực vượtajjza3T6 quáajjza3T6 sứmoezWBzAc ajjza3T6chịu đựngajjza3T6 củaHybU tômoezWBzAi. Cònajjza3T6 nếumoezWBzA khôajjza3T6ng ajjza3T6làm, nhajjza3T6ỡ aHybUnh tHybUa khônmoezWBzAg nhịnajjza3T6 đượcHybU, HybU‘bắn súngmoezWBzA thậtHybU’ thmoezWBzAì tôimoezWBzA pajjza3T6hải làHybUm sao?

Trong lúcmoezWBzA tHybUôi đaHybUng lưmoezWBzAỡng lựmoezWBzA, moezWBzAMục HmoezWBzAuyền độtajjza3T6 nhiêHybUn đẩyHybU tôimoezWBzA nằmajjza3T6 xuajjza3T6ống đất,HybU ajjza3T6bàn taHybUy đanmoezWBzAg nắmmoezWBzA tamoezWBzAy tajjza3T6ôi đồajjza3T6ng thờiajjza3T6 buôajjza3T6ng lajjza3T6ỏng. HybUSau đmoezWBzAó, HybUanh tajjza3T6a nằajjza3T6m ajjza3T6úp HybUsấp lHybUên ngườiajjza3T6 HybUtôi, thứajjza3T6 cmoezWBzAương HybUcứng củHybUa aHybUnh ajjza3T6ta chọcajjza3T6 vàHybUo bụajjza3T6ng tôi.

Tôi khHybUiếp đảm,ajjza3T6 bấmoezWBzAt chHybUấp tấtajjza3T6 cHybUả hHybUét lêajjza3T6n: “Tôiajjza3T6 muốajjza3T6n dùHybUng tHybUay! DùmoezWBzAng tay!”

Trước mmoezWBzAắt tốiHybU sầmmoezWBzA, Mụcajjza3T6 HuyềnmoezWBzA áajjza3T6p ajjza3T6mặt hônajjza3T6 tmoezWBzAôi nHybUgấu nghiến.moezWBzA Nụajjza3T6 hôHybUn nHybUày humoezWBzAng HybUhãn hmoezWBzAơn bấHybUt cmoezWBzAứ nmoezWBzAụ hmoezWBzAôn nàajjza3T6o kháajjza3T6c. ĐầumoezWBzA lưỡiHybU ajjza3T6của ajjza3T6tôi bịHybU aajjza3T6nh múmoezWBzAt đếHybUn đauHybU rát.

Trong lúcajjza3T6 hômoezWBzAn nhamoezWBzAu, tmoezWBzAôi moezWBzAvẫn cảHybUm thấmoezWBzAy thứmoezWBzA HybUở trênmoezWBzA bụnHybUg tôimoezWBzA HybUco ajjza3T6rút mộmoezWBzAt cajjza3T6ái. SaHybUu đóajjza3T6 mộtmoezWBzA dòmoezWBzAng moezWBzAdung dịchHybU HybUươn ướtajjza3T6 khônHybUg ngừnmoezWBzAg phajjza3T6un lHybUên bajjza3T6ụng tôi.

Tôi hHybUoàn toàajjza3T6n ajjza3T6chết lặng.

Cùng lHybUúc đó,moezWBzA Mụcajjza3T6 HuHybUyền dừmoezWBzAng nụajjza3T6 hôn.ajjza3T6 Anajjza3T6h ajjza3T6ta vùiHybU moezWBzAmặt vàmoezWBzAo mámoezWBzAi ajjza3T6tóc dàmoezWBzAi bêmoezWBzAn vaajjza3T6i tôajjza3T6i, thởHybU hổmoezWBzAn hển.

Tôi moezWBzAngây ngốcHybU cúHybUi xuốmoezWBzAng najjza3T6hìn ‘đầumoezWBzA súng’HybU, thậmoezWBzAm chíajjza3T6 vẫajjza3T6n cómoezWBzA thểajjza3T6 cảmajjza3T6 HybUnhận tajjza3T6hấy moezWBzAthứ đóHybU đmoezWBzAang độngHybU đHybUậy moezWBzAtrên bHybUụng tôi.HybU VàiHybU giajjza3T6ây smoezWBzAau, MụcmoezWBzA Huyềnajjza3T6 chHybUống tHybUay ngajjza3T6ồi dậy.HybU moezWBzAAnh HybUta cúimoezWBzA đầu,moezWBzA tmoezWBzAôi cũnmoezWBzAg thuậnHybU ajjza3T6theo moezWBzAánh mắtmoezWBzA aajjza3T6nh tHybUa nmoezWBzAhìn xuống.

‘Quái thúHybU’ củajjza3T6a MụcHybU HuyHybUền vẫnajjza3T6 HybUhết sứajjza3T6c tmoezWBzAo lớn.HybU CóHybU đmoezWBzAiều, HybUnó dajjza3T6ường nHybUhư mHybUềm điHybU khôajjza3T6ng moezWBzAít. THybUrong moezWBzAkhi moezWBzAđó, dướiajjza3T6 châHybUn anajjza3T6h tHybUa, trHybUên bụngajjza3T6 tôiHybU, moezWBzAđùi tôi,ajjza3T6 quầnHybU lajjza3T6ót cajjza3T6ủa tôiajjza3T6, cHybUhỗ nàoajjza3T6 cũngajjza3T6 ajjza3T6có chHybUất dHybUịch màajjza3T6u trắnajjza3T6g, rmoezWBzAối tajjza3T6inh moezWBzArối mù.

Cho dùHybU chúngmoezWBzA tmoezWBzAôi từnmoezWBzAg trảiHybU quajjza3T6a majjza3T6ột đmoezWBzAêm, najjza3T6hưng ajjza3T6lúc khHybUông HybUcó đmoezWBzAèn HybUsáng, Mụcajjza3T6 Huyềnajjza3T6 phHybUóng đHybUi moezWBzAđâu tômoezWBzAi ajjza3T6không hềmoezWBzA HybUhay biếtajjza3T6. TôHybUi chưaHybU baHybUo giờmoezWBzA cmoezWBzAhứng kiếnHybU cảHybUnh tượHybUng nàmoezWBzAy. VàHybUo gmoezWBzAiây phúajjza3T6t đó,ajjza3T6 toàHybUn tajjza3T6hân HybUtôi cHybUứng đờ,HybU đầuHybU ócmoezWBzA trốngHybU rỗng.

Mục HuyềnmoezWBzA trmoezWBzAầm HybUmặc tHybUrong giâajjza3T6y látajjza3T6 HybUrồi rútHybU mộmoezWBzAt ajjza3T6chiếc khănajjza3T6 màajjza3T6u tajjza3T6rắng tmoezWBzAừ tmoezWBzAúi quần,ajjza3T6 bắmoezWBzAt đầuajjza3T6 HybUnhẹ nHybUhàng lmoezWBzAau cajjza3T6hùi chmoezWBzAo tajjza3T6ôi. Tajjza3T6ôi moezWBzAđột nhiêHybUn cảmmoezWBzA tmoezWBzAhấy rHybUất moezWBzAbi HybUai, sốHybUng majjza3T6ũi cHybUay cmoezWBzAay, HybUnước mắtmoezWBzA moezWBzAtrào ajjza3T6ra khóajjza3T6e mi.

Bàn tajjza3T6ay aajjza3T6nh tajjza3T6a đanmoezWBzAg moezWBzAdi cajjza3T6huyển trênajjza3T6 ajjza3T6người tHybUôi HybUlập tứcmoezWBzA dừnHybUg lại.

Sau đajjza3T6ó, HybUngười tôiHybU najjza3T6hẹ bẫnHybUg, tôimoezWBzA bajjza3T6ị ajjza3T6Mục Huyềajjza3T6n bếajjza3T6 moezWBzAlên. TôimoezWBzA khônmoezWBzAg HybUmuốn đajjza3T6ể ýajjza3T6 đHybUến amoezWBzAnh tHybUa, tromoezWBzAng đầajjza3T6u HybUlặp moezWBzAđi lHybUặp lạimoezWBzA hHybUình ảmoezWBzAnh kinmoezWBzAh khHybUủng vừaajjza3T6 rồiajjza3T6. HybUTôi cajjza3T6ảm thấyHybU rajjza3T6ất HybUtủi moezWBzAnhục, từmoezWBzAng giọHybUt từngmoezWBzA moezWBzAgiọt nướcajjza3T6 mHybUắt chảyajjza3T6 xuống.ajjza3T6 Tajjza3T6ôi ajjza3T6thậm ajjza3T6chí moezWBzAòa khajjza3T6óc nứajjza3T6c nở.

Mục Hajjza3T6uyền siếajjza3T6t chặmoezWBzAt đôajjza3T6i cajjza3T6ánh tmoezWBzAay HybUđang HybUbế tôiHybU, giọHybUng najjza3T6ói dịajjza3T6u ajjza3T6dàng củajjza3T6a HybUanh tmoezWBzAa vajjza3T6ang lênmoezWBzA bêajjza3T6n tmoezWBzAai tôi:moezWBzA “TmoezWBzAôi ajjza3T6xin lỗi,HybU Dajjza3T6ao, tôajjza3T6i moezWBzAxin lỗi.”

Tôi moezWBzAngây raajjza3T6, aHybUnh tajjza3T6a moezWBzAđang xiHybUn ajjza3T6lỗi tôi?

“Tôi ajjza3T6sẽ giếmoezWBzAt chếtHybU KhHybUải ajjza3T6Á. Suýajjza3T6t nữaajjza3T6 HybUmất emmoezWBzA... ChuyệnmoezWBzA nàymoezWBzA sẽajjza3T6 khôHybUng bajjza3T6ao giờajjza3T6 xảymoezWBzA ajjza3T6ra nữa.”

Ngữ kHybUhí cajjza3T6ủa anajjza3T6h tajjza3T6a HybUdịu ajjza3T6dàng đếajjza3T6n mứcmoezWBzA khônajjza3T6g thểHybU hìnhmoezWBzA dumoezWBzAng nổi.ajjza3T6 TôHybUi bỗnHybUg HybUcó mộtHybU cảHybUm gajjza3T6iác bajjza3T6ất moezWBzAlực chưaajjza3T6 từngajjza3T6 thấy.ajjza3T6 Tôiajjza3T6 nHybUằm iHybUm tronajjza3T6g lòajjza3T6ng amoezWBzAnh tHybUa, moezWBzAkhông khajjza3T6óc, khôngajjza3T6 moezWBzAđộng moezWBzAđậy, cũHybUng khônajjza3T6g lHybUên tiếng.

Mục Huyềnajjza3T6 ngmoezWBzAồi xmoezWBzAuống moezWBzAđất, đặtajjza3T6 tôimoezWBzA ngồmoezWBzAi lênHybU đùajjza3T6i ajjza3T6anh moezWBzAta. AmoezWBzAnh moezWBzAta moezWBzAáp majjza3T6á ajjza3T6vào mặtajjza3T6 tôHybUi, sajjza3T6au ajjza3T6đó HybUhôn điHybU nHybUước mHybUắt ajjza3T6của tôi.

“Hết moezWBzAkhóc rồi?”

Tư thếajjza3T6 tmoezWBzAhân mậtajjza3T6 khimoezWBzAến tôiajjza3T6 không được&nbspHybU;tự nhiên.moezWBzA Tôajjza3T6i muốnHybU HybUquay đầuHybU đHybUi chỗHybU kháHybUc, nhưHybUng ajjza3T6bị Majjza3T6ục HuyềmoezWBzAn giữmoezWBzA cằajjza3T6m, khômoezWBzAng tajjza3T6hể nmoezWBzAhúc nhích.

“Dao, moezWBzAtôi đãmoezWBzA nhìnHybU thấyajjza3T6 vếtHybU thmoezWBzAương củHybUa ajjza3T6Khải ajjza3T6Á, tôiHybU cũajjza3T6ng biếtHybU ajjza3T6em ajjza3T6vì tôiajjza3T6 mạoHybU hiểajjza3T6m ajjza3T6ném bmoezWBzAom.” MụcHybU HuyềnmoezWBzA moezWBzAnhìn moezWBzAtôi chămajjza3T6 chHybUú: “HybUEm tmoezWBzArung trinajjza3T6h nhưmoezWBzA HybUvậy, vớHybUi tưmoezWBzA cHybUách mộajjza3T6t ngườiajjza3T6 cHybUhồng, tômoezWBzAi sẽHybU bHybUù đắHybUp cHybUho eHybUm HybUgấp bội.”

Trung trinh?

Anh HybUta tưởngajjza3T6 tôajjza3T6i cajjza3T6hống lạajjza3T6i KhmoezWBzAải ÁmoezWBzA lmoezWBzAà vìmoezWBzA aHybUnh ta?

Bởi HybUvì tôajjza3T6i phónmoezWBzAg tajjza3T6ên ajjza3T6lửa najjza3T6găn cmoezWBzAhặn việnmoezWBzA bimoezWBzAnh củmoezWBzAa KhảiHybU ajjza3T6Á ajjza3T6nên anmoezWBzAh tmoezWBzAa moezWBzAhiểu nhầm?

Thảo nàoHybU trướcajjza3T6 đómoezWBzA HybUtâm trajjza3T6ạng cHybUủa MụcmoezWBzA Huyềajjza3T6n cmoezWBzAó vẻmoezWBzA ajjza3T6rất tốt.moezWBzA Cajjza3T6hả trmoezWBzAách aajjza3T6nh ajjza3T6ta HybUđề moezWBzAxuất ‘thânmoezWBzA mậtajjza3T6 trướcmoezWBzA ajjza3T6thời hạn’HybU. HybUAnh tajjza3T6a moezWBzAhôn HybUtôi lajjza3T6âu nHybUhư vậy,moezWBzA HybUlà bởmoezWBzAi vìajjza3T6 HybUanh tmoezWBzAa HybUcho rằmoezWBzAng tHybUôi ajjza3T6thích anHybUh ta?

Nhưng moezWBzAanh moezWBzAta moezWBzAkhông bậnajjza3T6 tâmajjza3T6 đếnmoezWBzA vmoezWBzAấn đmoezWBzAề tìnajjza3T6h HybUcảm cơajjza3T6 mà?

Dù amoezWBzAnh tHybUa nghĩHybU thHybUế nàoajjza3T6, sựHybU hiểuHybU ajjza3T6nhầm nmoezWBzAày cóHybU moezWBzAvẻ ajjza3T6rất ngHybUhiêm ajjza3T6trọng. NhưHybUng moezWBzAnhìn ánHybUh ajjza3T6mắt nóajjza3T6ng bỏmoezWBzAng củamoezWBzA ajjza3T6anh tamoezWBzA, moezWBzAnghĩ HybUđến cmoezWBzAhuyện moezWBzAvừa rồiajjza3T6 HybUanh HybUta khmoezWBzAổ sởmoezWBzA đèHybU nén..ajjza3T6. moezWBzATôi khômoezWBzAng biajjza3T6ết nênajjza3T6 giảiHybU thícHybUh nhưHybU HybUthế nào.

“Ngoài rHybUa.” Mụajjza3T6c Huyềajjza3T6n moezWBzAnói tiếpHybU: “Lajjza3T6ần nàmoezWBzAy làHybU ngajjza3T6oài ýHybU muốn.HybU HybUDù sao.HybU.. cũajjza3T6ng bốnHybU nmoezWBzAăm rồi.”

Tôi hơHybUi ngượnmoezWBzAg ngHybUùng. THybUất nhiHybUên tmoezWBzAôi hiểumoezWBzA ýmoezWBzA aHybUnh ajjza3T6ta. Anajjza3T6h ajjza3T6ta mHybUuốn moezWBzAnói, sajjza3T6au lầmoezWBzAn đầmoezWBzAu tHybUiên vàoHybU bốnajjza3T6 nmoezWBzAăm trước,moezWBzA aHybUnh tmoezWBzAa phảajjza3T6i kiềajjza3T6m chếHybU quámoezWBzA lâmoezWBzAu, nêHybUn lầmoezWBzAn nàymoezWBzA mmoezWBzAới thànhmoezWBzA rHybUa nhưajjza3T6 vậy.

“Anh ajjza3T6không cầnajjza3T6 gmoezWBzAiải thícHybUh vớimoezWBzA tHybUôi moezWBzAchuyện này...”

Đúng ajjza3T6lúc HybUđó, bHybUên ngoàiajjza3T6 vanmoezWBzAg lêHybUn giọHybUng nómoezWBzAi HybUcủa MạcHybU LmoezWBzAâm, cắtmoezWBzA nganajjza3T6g lmoezWBzAời tôi.

“Khụ, khụajjza3T6... điajjza3T6ện hạ,ajjza3T6 rajjza3T6ất moezWBzAxin lỗimoezWBzA đajjza3T6ã quấyHybU rajjza3T6ầy moezWBzAngài HybUvà ajjza3T6tiểu HybUthư. HoàHybUng đếHybU HybUbệ moezWBzAhạ trimoezWBzAệu kiếnHybU điệHybUn hạmoezWBzA moezWBzAgấp.” ĐâyHybU moezWBzAlà lmoezWBzAần đầmoezWBzAu tajjza3T6iên tôimoezWBzA ajjza3T6nghe HybUcó nmoezWBzAgười gọiajjza3T6 Mụajjza3T6c HuymoezWBzAền HybUlà ‘đmoezWBzAiện hạ’.

Thần smoezWBzAắc MụmoezWBzAc Hajjza3T6uyền ajjza3T6trở nênajjza3T6 nghimoezWBzAêm nghị,ajjza3T6 amoezWBzAnh tHybUa bếmoezWBzA ajjza3T6tôi đứnajjza3T6g dậy.