You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thểJL dừngJL lại

“Nếu JLem đồnJLg JLý thtJB8USân mtJB8USật td6or3rrước tJB8USthời JLhạn, tôJLi cydFyN7ó thd6or3rể tJB8USbắt đầud6or3r ngad6or3ry lậd6or3rp tức.”

Nói xod6or3rng câydFyN7u nàJLy, ydFyN7Mục HtJB8USuyền btJB8USắt tJB8USđầu hônydFyN7 ctJB8USổ JLtôi. Đầud6or3r lưJLỡi nóngJL hJLổi củJLa aydFyN7nh tydFyN7a gydFyN7iống cáiydFyN7 ydFyN7bàn chảid6or3r, mad6or3rng thetJB8USo tiếngtJB8US nướcJL tJB8USkhẽ khtJB8USàng, ctJB8UShải từd6or3rng tJLấc JLda ydFyN7của tôi.

Tôi ydFyN7có JLcảm gitJB8USác ydFyN7bị điệnd6or3r giật.JL Trond6or3rg ngJLười ttJB8USôi nJLhư xuấtd6or3r htJB8USiện tJB8USmột d6or3rcon rtJB8USắn nướctJB8US, bd6or3rò tydFyN7ừ d6or3rlỗ JLtai JLlên não,ydFyN7 sydFyN7au JLđó lạtJB8USi qutJB8USay đầuJL bòJL xuJLống dưd6or3rới, đJLâm d6or3rvào mộd6or3rt nơid6or3r JLnào đtJB8USó đãtJB8US căydFyN7ng ltJB8USên JLcủa tôid6or3r, khd6or3riến nơydFyN7i đJLó khôngJL ngừydFyN7ng tiếtd6or3r rydFyN7a cd6or3rhất dịchtJB8US ướttJB8US áttJB8US. SydFyN7au đóJL, ntJB8USó lạitJB8US ydFyN7xuyên qud6or3ra stJB8USống lưydFyN7ng JLvà JLhai chydFyN7ân d6or3rtôi, làmJL tJB8UStoàn d6or3rthân tôid6or3r têydFyN7 liệt.

Tôi thởtJB8US hổntJB8US hển,JL gầnd6or3r nhJLư ydFyN7thét lên:ydFyN7 “TôiydFyN7 khôngtJB8US đồnydFyN7g tJB8USý thânydFyN7 mậtJL trước,d6or3r ad6or3rnh cótJB8US d6or3rthể kếtd6or3r thtJB8USúc rồi.”

Mục HuydFyN7yền tJB8USlập ydFyN7tức dừnydFyN7g ld6or3rại, ngẩJLng đầud6or3r tJB8USnhìn tôi.ydFyN7 ĐếJLn lúydFyN7c nd6or3rày ttJB8USôi mydFyN7ới d6or3rchú ýd6or3r, cód6or3r JLlẽ dd6or3ro vừaJL tJB8USrồi hôd6or3rn JLquá ydFyN7lâu vàd6or3r quád6or3r dùtJB8USng JLsức nêntJB8US môiJL ydFyN7anh tJLa sưnd6or3rg mọng,ydFyN7 d6or3rbờ tJB8USmôi trênd6or3r ydFyN7còn btJB8USị tJB8USsứt. ÁnhJL mắttJB8US JLanh JLta mJLờ mịt,tJB8US tJB8USđồng td6or3rử ydFyN7đen nhánhtJB8US nhJLư bịd6or3r phủJL mộtydFyN7 d6or3rlớp sưJLơng mỏnydFyN7g. d6or3rTrong ydFyN7đầu tôd6or3ri tJB8UStự nhiênydFyN7 bậttJB8US rydFyN7a td6or3rừ ‘ýydFyN7 loạydFyN7n tìntJB8USh mê’.

“Tôi ydFyN7muốn nóiydFyN7...” Tôid6or3r tJB8UScân nhắcydFyN7 ydFyN7từ ngd6or3rữ: “Bâd6or3ry d6or3rgiờ tôydFyN7i vẫnd6or3r ctJB8UShưa muốn.”

Ánh md6or3rắt MJLục HuyềnJL JLcuối ctJB8USùng ydFyN7cũng ydFyN7tỉnh táydFyN7o md6or3rột d6or3rchút, d6or3ranh tJB8USta JLdán mắJLt vd6or3rào td6or3rôi: “Được.”

Giọng nd6or3rói củydFyN7a ad6or3rnh JLta ydFyN7vẫn khànydFyN7 tJB8USkhàn, tJB8USbộ ydFyN7phận nàoydFyN7 đóydFyN7 tJLì ydFyN7trên bụngtJB8US tôiydFyN7 ydFyN7vẫn cươngtJB8US cứtJB8USng, tJB8USnhưng ydFyN7tôi thydFyN7ở d6or3rphào nhtJB8USẹ nhõm,tJB8US bởJLi vìtJB8US tôitJB8US bJLiết aydFyN7nh ydFyN7ta tJB8USsẽ kJLhông nuốtd6or3r lời.

***

Như JLtôi dựtJB8US đoán,tJB8US MydFyN7ục Huyềnd6or3r quJLả JLnhiên chốnJLg d6or3rtay tJB8USxuống sàntJB8US, lậydFyN7t ngườd6or3ri ngJLồi satJB8USng mJLột bydFyN7ên. ydFyN7Tôi cũntJB8USg nd6or3rgồi d6or3rdậy, ltJB8USúc nàydFyN7y JLtôi mớiydFyN7 ptJB8UShát hiệnd6or3r, quydFyN7ần áJLo JLvũ ttJB8USrụ, áotJB8US khoJLác quydFyN7ân pJLhục vàtJB8US vydFyN7áy củydFyN7a td6or3rôi đãydFyN7 bịydFyN7 Mụd6or3rc HuyềnJL tốcydFyN7 lêJLn nJLgực JLtừ bJLao giờJL, đểJL lộJL ydFyN7một d6or3rmảng tJB8USxuân quang.

Tôi vydFyN7ội vtJB8USàng JLkéo váyydFyN7 vd6or3rà ctJB8USài cútJB8USc d6or3ráo khd6or3roác. MụJLc HuytJB8USền cởiydFyN7 bJLộ đtJB8USồ dd6or3ru hànJLh vydFyN7ũ tJLrụ, bênydFyN7 trontJB8USg anydFyN7h ttJB8USa chJLỉ JLmặc mộd6or3rt chiếcydFyN7 áod6or3r ydFyN7sơ md6or3ri màydFyN7u xydFyN7ám JLnhạt tJB8USvà quầnJL dàd6or3ri. TtJB8USôi tưởngydFyN7 đãtJB8US JLđến d6or3rlúc rờydFyN7i khỏtJB8USi máyJL batJB8USy, nàydFyN7o ngJLờ d6or3ranh ttJB8USa tJB8USgiơ d6or3rtay d6or3rôm d6or3rvai tôiJL, JLđầu ngảydFyN7 vtJB8USề pJLhía tôiydFyN7. SatJB8USu đód6or3r, aJLnh JLta vùydFyN7i d6or3rmặt vàtJB8USo md6or3rái d6or3rtóc dJLài củtJB8USa tôi.

“Khải ÁtJB8US hôJLn eJLm phảitJB8US JLkhông?” ThatJB8USnh âydFyN7m trJLầm thấpydFyN7 ydFyN7dịu dànd6or3rg độtydFyN7 ngd6or3rột vad6or3rng lêydFyN7n, ydFyN7không mJLột ydFyN7chút nộydFyN7 khí.

Nhưng bd6or3rây ydFyN7giờ tJB8UStôi d6or3rđã hydFyN7ơi hiểutJB8US tJB8USMục Huyền.d6or3r AtJB8USnh ydFyN7ta JLtỏ ydFyN7thái d6or3rđộ tJB8USbình tĩd6or3rnh khJLông ctJB8USó nghĩad6or3r anydFyN7h ydFyN7ta kJLhông tứtJB8USc gitJB8USận. TôiJL ghéttJB8US kiểuJL ydFyN7chất ydFyN7vấn nàydFyN7y ntJB8USên thảnJL ntJB8UShiên tydFyN7hừa ydFyN7nhận: “tJB8USỪ, đtJB8USúng JLlà hắnd6or3r đd6or3rã hôydFyN7n tôi.tJB8US ydFyN7Sao aydFyN7nh biết?”

Bàn tJB8UStay đặJLt trydFyN7ên vaJLi tôJLi bỗngd6or3r ydFyN7siết chặt.

“Tôi ngửitJB8US thấy.ydFyN7” MtJB8USục Huyềnd6or3r từtJB8US tốnJL trảd6or3r lời.

Tôi bấttJB8US chợttJB8US hiểutJB8US tJB8USra, thJLảo ydFyN7nào lúcJL mớJLi tJB8USbắt đd6or3rầu hôd6or3rn tJB8UStôi, ydFyN7sắc mặtJL and6or3rh JLta tJB8USbỗng d6or3rdưng thtJB8USay ydFyN7đổi. ydFyN7Hóa JLra JLanh tydFyN7a nydFyN7gửi thấyJL mùJLi d6or3rcủa KhảiJL ÁJL trydFyN7ong miệngtJB8US tôi.

“Mấy lầnJL?” MydFyN7ục HtJB8USuyền htJB8USỏi tiếp.

“Gì cơtJB8US?” tJB8USTôi nJLhất thờitJB8US d6or3rkhông hd6or3riểu ý.

Mục HuyềtJB8USn trd6or3rầm mJLặc trJLong giâyydFyN7 ltJB8USát. d6or3rSau đtJB8USó and6or3rh ttJB8USa ydFyN7ôm etJB8USo tJB8UStôi, xoaydFyN7y ydFyN7người tôid6or3r đốitJB8US ydFyN7diện d6or3ranh taydFyN7, ánhydFyN7 mắJLt sắcJL bd6or3rén nhìtJB8USn tôiJL chd6or3rằm chtJB8USằm: tJB8US“Hắn hôydFyN7n etJB8USm mấyydFyN7 lần?”JL JLNgữ khydFyN7í tJB8UScó pd6or3rhần đydFyN7anh lại.

Anh tJLa khôntJB8USg JLtruy vd6or3rấn td6or3rhì d6or3rkhông d6or3rsao. Vừad6or3r d6or3rnhắc tới,JL tJLôi liềnJL JLnhớ đtJB8USến chud6or3ryện suydFyN7ýt nữtJB8USa bd6or3rị d6or3rKhải d6or3rÁ cưỡydFyN7ng btJB8USức. TôJLi JLthật sựJL khôJLng muốntJB8US hồiJL tưydFyN7ởng JLlại sựd6or3r việcydFyN7 đó.tJB8US NếuydFyN7 khôngJL phảtJB8USi tôiJL nhantJB8USh tríJL, tJB8UScó lẽJL tJB8USbây gydFyN7iờ td6or3rôi ntJB8UShư mộydFyN7t tJB8USbãi bJLùn nhydFyN7ão tJB8USnằm dướid6or3r thânJL ngưd6or3rời đtJB8USàn ôntJB8USg kháydFyN7c. TJLất cảd6or3r nhữngJL chtJB8USuyện nJLày đềutJB8US ydFyN7do Mụd6or3rc HutJB8USyền tJB8USban JLcho. d6or3rVậy mtJB8USà bâyydFyN7 giờ,tJB8US ydFyN7anh JLta cònydFyN7 chấtydFyN7 vấtJB8USn tôiydFyN7 bịydFyN7 KydFyN7hải Ád6or3r hôd6or3rn mấyd6or3r lầnJL? TydFyN7rong ydFyN7quan nydFyN7iệm củd6or3ra d6or3ranh tydFyN7a, dụcd6or3r vtJB8USọng chiếmtJB8US hữd6or3ru qJLuan trọngJL htJB8USơn cảydFyN7m ydFyN7nhận củatJB8US tôydFyN7i, dJLanh JLdự ctJB8USủa tôydFyN7i htJB8USay sao?

Trong lòJLng tôitJB8US tJB8USbốc tJB8USlên mJLột nd6or3rgọn lửa.

“Anh JLmuốn hỏiydFyN7 d6or3rở cd6or3rhỗ nào?”JL TydFyN7ôi trừnd6or3rg mắtJB8USt vớiydFyN7 MụctJB8US Huyền.

Anh td6or3ra ngâJLy nd6or3rgười, thtJB8USần sắd6or3rc bỗngd6or3r trd6or3rở nêd6or3rn ydFyN7u ám.

“Anh JLhỏi mấytJB8US tJB8USlần, d6or3rlà chỉJL miệngd6or3r, d6or3rcổ JLhay taytJB8US?” TôJLi từydFyN7 tốd6or3rn hỏJLi tiếp.

Cả ngydFyN7ười MụtJB8USc Hd6or3ruyền hydFyN7óa tJB8USđá trydFyN7ong tJB8USgiây lát.

Từ d6or3rgương mặtydFyN7 đydFyN7ến thând6or3r thểtJB8US, ttJB8USừ áJLnh JLmắt đếntJB8US tJB8UShô hấptJB8US ydFyN7của aydFyN7nh tJLa phd6or3rảng ptJB8UShất ngydFyN7ưng trệ.

“Tôi mệd6or3rt rồtJB8USi, JLtôi muốnd6or3r vtJB8USề ngd6or3rhỉ ngtJB8USơi.” d6or3rTôi đẩyJL ngườid6or3r tJB8USMục Huyềnd6or3r rồydFyN7i đứd6or3rng dậyJL. AnydFyN7h tJB8USta vẫtJB8USn ntJB8USgồi d6or3rbất độngd6or3r mydFyN7ột chỗ.ydFyN7 Tôd6or3ri d6or3rbiết lydFyN7ời ydFyN7nói vừatJB8US tJB8USrồi cJLủa ydFyN7tôi cótJB8US stJB8USức sátd6or3r thươngJL rJLất lớd6or3rn. ChứngtJB8US kiếnd6or3r phảnJL ứydFyN7ng củatJB8US JLMục Huyền,tJB8US JLtôi ydFyN7cảm ydFyN7thấy vd6or3rô cùydFyN7ng d6or3rsảng khoái.

Tôi tJB8USchỉnh ld6or3rại gấutJB8US váy,d6or3r đặtJL tydFyN7ay d6or3rlên tydFyN7ay nydFyN7ắm cửtJB8USa khoang.

Mục d6or3rHuyền độydFyN7t nhiêJLn gọiydFyN7 JLlớn tiếng:ydFyN7 “MydFyN7ạc Phổ,tJB8US lJLập tứcydFyN7 đed6or3rm tJLất d6or3rcả tJB8UStài liệud6or3r troJLng pydFyN7hòng ydFyN7chỉ huJLy cydFyN7ủa KhảydFyN7i JLÁ ydFyN7đến đtJB8USây.” NgừngydFyN7 mộd6or3rt giâyJL, JLanh tJB8USta ydFyN7nói tiếp:JL “BaoydFyN7 gồmydFyN7 JLcả cametJB8USra thetJB8USo dõi.”

“Vâng ạ.”ydFyN7 Td6or3rhanh d6or3râm MạcJL Phổd6or3r cd6or3rách rd6or3rất xa.

Tôi gJLiật mình.tJB8US NếuJL JLxem hìnhydFyN7 ảnhydFyN7 đó,d6or3r MụcJL HydFyN7uyền sẽd6or3r chứnydFyN7g d6or3rkiến cảnhJL ttJB8USôi sud6or3rýt bịd6or3r KhJLải tJB8USÁ cưỡngtJB8US bd6or3rức? NhydFyN7ớ đếntJB8US lờitJB8US cydFyN7ủa KhảydFyN7i ÁtJB8US, JLtôi thậtydFyN7 sựydFyN7 sydFyN7ợ antJB8USh ttJB8USa ydFyN7nổi điêJLn rJLồi gâJLy thươngtJB8US tJLổn chd6or3ro tôi.tJB8US Mad6or3ru rờiydFyN7 khd6or3rỏi kydFyN7hông giad6or3rn d6or3rkín mítJL nàyydFyN7 mớid6or3r làtJB8US thưtJB8USợng stJB8USách. Nghd6or3rĩ đd6or3rến đydFyN7ây, tôiydFyN7 dùntJB8USg sydFyN7ức d6or3rvặn JLtay tJB8USnắm cửa.

Cánh cửaydFyN7 kd6or3rhông tJB8UShề ydFyN7nhúc nhích.

Tôi vẫntJB8US chưJLa phátJB8USt giJLác rJLa JLđiều bấtJL thưtJB8USờng, tJB8USchỉ nghĩydFyN7 JLtay tôJLi JLkhông đủtJB8US ld6or3rực. ĐaJLng ydFyN7định thửJL lạtJB8USi mộtd6or3r lJLần, tydFyN7ôi độtd6or3r nhJLiên tJB8UScứng đờtJB8US người.

Bởi d6or3rvì ttJB8USôi khJLông thểd6or3r độnydFyN7g đậytJB8US. CtJB8UShân, JLtay vydFyN7à tJLoàn thând6or3r d6or3rtôi bd6or3rị mộtJB8USt sứcd6or3r mạnhydFyN7 JLvô hìtJB8USnh tróydFyN7i chặt.

Mục ydFyN7Huyền ltJB8USại dùnd6or3rg ‘sứcydFyN7 mtJB8USạnh d6or3rtinh thydFyN7ần’ vydFyN7ới tôi!

Một thântJB8US hìntJB8USh ấmd6or3r áptJB8US lặngJL lydFyN7ẽ áydFyN7p vtJB8USào sd6or3rau lưngydFyN7 d6or3rtôi. tJB8USEo tJB8USđột tJB8USngột btJB8USị siydFyN7ết chặt,ydFyN7 Mụd6or3rc HuyềntJB8US tJB8USôm ttJB8USôi, tựad6or3r cằmJL ydFyN7vào tóydFyN7c tJLôi, đôitJB8US bd6or3ràn tatJB8USy trắngydFyN7 nõtJB8USn btJB8USắt đầuJL cởitJB8US JLcúc áod6or3r khd6or3roác qydFyN7uân phụtJB8USc ydFyN7trên ngưtJB8USời tôi.

“Anh ydFyN7muốn làmtJB8US gìtJB8US hả?”d6or3r LờydFyN7i JLnói vừJLa dứtd6or3r, JLáo khtJB8USoác quJLân phụcd6or3r đãd6or3r ydFyN7rơi xuốngd6or3r sàJLn. SaydFyN7u d6or3rđó, Mụcd6or3r HydFyN7uyền tiếptJB8US tJB8UStục cd6or3rởi cúcd6or3r átJB8USo váy.JL JLKhi chấydFyN7t lJLiệu vydFyN7ải mJLềm mạiydFyN7 rờiJL khỏd6or3ri thJLân thể,tJB8US đJLầu óctJB8US tôJLi ydFyN7hoàn tJLoàn trốngd6or3r rỗng.

“Anh khônd6or3rg giữJL cydFyN7hữ d6or3rtín... A...”

Cả ngườiJL độtJL nhiêntJB8US nhẹd6or3r bd6or3rẫng, tôitJB8US bJLị MụcJL HuyềnJL bếydFyN7 lênJL rồitJB8US đặd6or3rt nằd6or3rm xuốngd6or3r sd6or3ràn máydFyN7y batJB8USy. BêtJB8USn dướiJL thânJL tJB8USlà chấtydFyN7 ltJB8USiệu tJB8USvải mềJLm ydFyN7mại, d6or3ranh td6or3ra đtJB8USã tJLrải JLáo khoácJL qd6or3ruân ydFyN7phục lJLàm d6or3rđệm JLlót chtJB8USo td6or3rôi. SaJLu đóJL JLthân hìJLnh cd6or3rao lJLớn củtJB8USa atJB8USnh JLta ydFyN7ập đến.

Không tJB8USnói ydFyN7cũng tJB8UScó thểJL đoánydFyN7 chuytJB8USện sắpydFyN7 dydFyN7iễn rd6or3ra vớitJB8US bydFyN7ản tJLhân. TJLôi ld6or3rập tứctJB8US nhớd6or3r đếnJL buổiJL d6or3rtối bốnJL nătJB8USm trd6or3rước, ttJB8USoàn thâydFyN7n tJB8UStôi buốtJB8USt giJLá, tJLôi đad6or3ru khtJB8USổ ydFyN7nhắm JLmắt. JLMặc dùydFyN7 bid6or3rết ydFyN7tình huốngtJB8US nàydFyN7y trướctJB8US sJLau gìJL ctJB8USũng xảyd6or3r tJB8USra nhd6or3rưng tôitJB8US vẫnJL cd6or3rảm thấtJB8USy nhụcydFyN7 nhã.

Đột nhiên,JL d6or3rmột lJLuồng khíJL tJB8USnóng thổiJL vydFyN7ào ydFyN7cổ tôi.tJB8US SydFyN7au đó,tJB8US mộtd6or3r ydFyN7thứ gJLì đtJB8USó, nhưydFyN7 JLcó nhưtJB8US khôJLng lưJLớt ydFyN7qua làtJB8USn JLda tôydFyN7i. KJLhông phydFyN7ải mydFyN7iệng MụctJB8US HydFyN7uyền, ctJB8USũng khydFyN7ông phảd6or3ri đầud6or3r ngónd6or3r ttJB8USay cd6or3rủa aJLnh taJL. ThứtJB8US ydFyN7này md6or3rát ld6or3rạnh, khiếnJL JLtôi tJB8USbuồn buồtJB8USn, lydFyN7ực đạoydFyN7 rấtJL nhẹ,ydFyN7 kydFyN7hông chJLú ýtJB8US kỹJL sẽydFyN7 khôngydFyN7 cảmydFyN7 nhậnd6or3r thấy.

Chỉ tJLrong chốtJB8USc ydFyN7lát, thứtJB8US d6or3rđó nhẹJL nhàtJB8USng lướtJL ttJB8USừ cổtJB8US tôid6or3r xd6or3ruống dưới,ydFyN7 tớid6or3r bd6or3rộ nd6or3rgực, bụnJLg, bênd6or3r hôngd6or3r ydFyN7của tJLôi. TôiJL JLnghe thấd6or3ry tJB8USMục HuyềnJL hítydFyN7 mộd6or3rt htJB8USơi sJLâu. Đúngd6or3r ltJB8USà rấd6or3rt d6or3rkỳ qydFyN7uái, tôtJB8USi liềnd6or3r mydFyN7ở mắJLt, stJB8USau đd6or3ró htJB8USóa đá.

Mục HuyềnJL ydFyN7đang... tJB8USngửi ydFyN7thân d6or3rthể tôi?

Anh d6or3rta ltJB8USột tJB8USsạch đồd6or3r trêntJB8US ngtJB8USười tôJLi, cydFyN7hỉ đd6or3rể lạid6or3r mỗid6or3r bJLộ quầnd6or3r JLáo lótydFyN7. SaydFyN7u đó,JL aJLnh ydFyN7ta dùtJB8USng mũJLi ngửiydFyN7 từngJL tJLấc ydFyN7da củydFyN7a tôiydFyN7. d6or3rThứ vừatJB8US chạtJB8USm nhydFyN7ẹ vtJB8USào JLlàn d6or3rda tôid6or3r chínhd6or3r ld6or3rà đầutJB8US mũJLi JLmát JLlạnh JLcủa anydFyN7h ta.

Tôi bỗd6or3rng hiểJLu rydFyN7a ydFyN7mọi chuyện.

“Anh mutJB8USốn d6or3rngửi xemJL, KJLhải JLÁ đydFyN7ã đydFyN7ộng tJB8USđến chỗydFyN7 nào?”

“Ừ.”

Tôi tydFyN7hở ydFyN7phào ntJB8UShẹ nhõmJL, td6or3rhì d6or3rra khôngd6or3r JLphải JLanh ttJB8USa cótJB8US tJB8USý làd6or3rm td6or3rrái ydFyN7lời catJB8USm kết.

“Vậy JLanh đừngd6or3r dtJB8USùng ‘sứcJL d6or3rmạnh tJLinh ttJB8UShần’ tróitJB8US td6or3rôi nữa.”

Mục HuyềnydFyN7 ydFyN7chẳng ld6or3rên tiếngd6or3r ydFyN7cũng khôngydFyN7 hềydFyN7 cóydFyN7 bấtydFyN7 cứtJB8US JLcử d6or3rđộng nàoydFyN7, tJB8USnhưng ktJB8UShi ydFyN7tôi thửtJB8US độnydFyN7g đậytJB8US châydFyN7n td6or3ray, JLtôi mớiJL JLhiện d6or3rthân tydFyN7hể đtJB8USã trởydFyN7 lạJLi bìnydFyN7h thường.

Sau JLkhi bJLiết d6or3rMục HuyềnJL d6or3rchỉ muốntJB8US ngydFyN7ửi ntJB8USgười tôi,ydFyN7 ydFyN7tôi khôngtJB8US khtJB8USáng cự,ydFyN7 cũtJB8USng khôngydFyN7 dydFyN7ám nóid6or3r ydFyN7một lJLời kíchtJB8US thíJLch anJLh taJL. NJLhưng tJB8USnhìn ydFyN7người đàntJB8US ôd6or3rng cydFyN7ao tJB8USlớn tJB8USnằm bydFyN7ò d6or3rtrên ntJB8USgười tôydFyN7i hítydFyN7 híttJB8US JLngửi ngtJB8USửi, tôitJB8US thậtJL sựd6or3r JLcảm td6or3rhấy vừatJB8US ydFyN7kỳ quád6or3ri vJLừa ntJB8USgứa ngáy.

Mục HJLuyền bấydFyN7t chợtd6or3r dừnJLg độJLng ydFyN7tác, ngJLẩng JLđầu nhtJB8USìn tôi.

Tôi ngâyd6or3r người.

Bởi vìJL ánhydFyN7 d6or3rmắt atJB8USnh JLta hếtd6or3r sứcydFyN7 tJB8USu tối.ydFyN7 GưydFyN7ơng d6or3rmặt vtJB8USốn trtJB8USắng nJLõn đỏtJB8US bừd6or3rng tJB8USbừng nhydFyN7ư ngọntJB8US lửtJB8USa, ydFyN7đến JLvành td6or3rai ydFyN7anh td6or3ra ydFyN7cũng d6or3rđỏ ửng.

Xong đờd6or3ri rồi.JL Md6or3rục HJLuyền trtJB8USước JLđó đydFyN7ã JLcó thểtJB8US d6or3rđè tJB8USnén dtJB8USục vọntJB8USg, d6or3rsau ydFyN7khi JLngửi mộtydFyN7 lượt,ydFyN7 anJLh ydFyN7ta tJB8UStừ vôd6or3r tâydFyN7m chuyydFyN7ển thd6or3rành cód6or3r tâm từ lúcydFyN7 tJB8USnào khydFyN7ông hay.

Tôi vộiJL kydFyN7éo vạydFyN7t ydFyN7áo qydFyN7uân tJB8USphục ydFyN7rồi càydFyN7i cúcydFyN7. tJB8USNhưng mớd6or3ri càitJB8US JLhai cúydFyN7c, JLtôi đydFyN7ột nhiêd6or3rn ntJB8USghe thấyd6or3r tiếydFyN7ng loạd6or3rt xoạd6or3rt. KhóydFyN7e mắtd6or3r liJLếc mộtJL cád6or3ri, JLbắt gặd6or3rp MụcJL HuytJB8USền ydFyN7đang giơtJB8US td6or3ray ydFyN7kéo khód6or3ra quần.

Toàn thtJB8USân ttJB8USôi rtJB8USun lên,JL đd6or3rộng táJLc td6or3ray càJLng nd6or3rhanh hơnd6or3r. TuJLy nhiên,JL tJB8UScúc thydFyN7ứ ydFyN7ba vẫnydFyN7 chtJB8USưa cJLài xonydFyN7g, tôiJL lạitJB8US liếcydFyN7 tJB8USthấy tJB8USmột thứJL d6or3rcực lớydFyN7n nhJLảy rJLa ydFyN7khỏi JLquần d6or3rdài. MộtJB8USt bàydFyN7n ttJB8USay tJB8UStrắng nõnJL nắmJL JLchặt lJLấy nótJB8US. MặttJB8US tôydFyN7i ydFyN7nóng ydFyN7ran, tJB8USlẽ ydFyN7nào antJB8USh td6or3ra địnhtJB8US ‘laud6or3r súng’d6or3r ngd6or3ray trướcd6or3r mặydFyN7t tôiydFyN7? GhtJB8USê quá!

Nhưng tydFyN7ôi đãtJB8US JLnhầm to!

Bởi vtJB8USì tJB8USở giydFyN7ây tiếptJB8US thd6or3reo, MụctJB8US Hud6or3ryền JLgiơ JLbàn td6or3ray bẩnydFyN7 thỉtJB8USu vềJL phydFyN7ía td6or3rôi, túmd6or3r lấyydFyN7 d6or3rtay ydFyN7tôi vớid6or3r mộttJB8US ydFyN7sức mạnhtJB8US kinydFyN7h hồn.

Tôi ttJB8USrợn mắtydFyN7 háydFyN7 mồmtJB8US, JLquên ctJB8USả ltJB8USa hét,d6or3r cũydFyN7ng d6or3rkhông kJLịp JLcó btJB8USất tJB8UScứ hànJLh độJLng phJLản khángydFyN7 tJB8USnào, chtJB8USỉ mJLở tydFyN7o md6or3rắt nhd6or3rìn bàd6or3rn JLtay củtJB8USa tôiJL bịJL tJB8USấn lêntJB8US tJB8UStrên đó.

Xúc cảJLm dướd6or3ri lJLòng bànJL tatJB8USy nónydFyN7g bỏng,tJB8US hơid6or3r ydFyN7giật giậd6or3rt. TotJB8USàn tydFyN7hân MtJB8USục HuydFyN7yền cũngtJB8US rtJB8USun lJLên, anJLh tJLa khôJLng ttJB8UShể kiềmydFyN7 chếJL phátd6or3r rtJB8USa ttJB8USiếng rêd6or3rn khẽ.

Tôi rJLa sứcJL rụtd6or3r ttJB8USay về,JL nhJLưng bàtJB8USn tydFyN7ay JLanh ydFyN7ta ydFyN7giống JLmột gọngJL kydFyN7ìm sắJLt, éydFyN7p tôitJB8US xòeJL tJB8USnăm nydFyN7gón d6or3rtay rồid6or3r nắmd6or3r chặtydFyN7 thydFyN7ứ đd6or3ró. TydFyN7ôi tấydFyN7t nd6or3rhiên hd6or3riểu and6or3rh td6or3ra md6or3ruốn ttJB8USôi làmd6or3r gJLì, ttJB8USrong lòntJB8USg vừatJB8US ktJB8UShó chịd6or3ru vừaJL đautJB8US khổ.ydFyN7 ydFyN7Làm thd6or3reo yêutJB8US cydFyN7ầu củaJL aJLnh tJLa, quảJL tJB8USthực vydFyN7ượt quád6or3r sứtJB8USc ctJB8UShịu ydFyN7đựng củaydFyN7 JLtôi. JLCòn nếydFyN7u JLkhông ydFyN7làm, nhỡd6or3r anydFyN7h d6or3rta tJB8USkhông tJB8USnhịn được,JL ydFyN7‘bắn tJB8USsúng thậtydFyN7’ ttJB8UShì td6or3rôi tJB8USphải ld6or3ràm sao?

Trong lútJB8USc td6or3rôi đaydFyN7ng lưtJB8USỡng ld6or3rự, MụctJB8US ydFyN7Huyền độtd6or3r nhiênd6or3r đẩyydFyN7 tôiydFyN7 ntJB8USằm xuốd6or3rng đất,d6or3r bànydFyN7 d6or3rtay đad6or3rng nydFyN7ắm td6or3ray tJLôi đtJB8USồng tJB8USthời buJLông lỏng.tJB8US Sd6or3rau đtJB8USó, and6or3rh ttJB8USa tJB8USnằm úpydFyN7 sấpJL lêydFyN7n ngườydFyN7i tydFyN7ôi, thd6or3rứ cươngJL cứngJL tJB8UScủa anJLh tydFyN7a chọydFyN7c vàd6or3ro bụngydFyN7 tôi.

Tôi khiếpJL đảm,d6or3r tJB8USbất chấpJL tấydFyN7t cảd6or3r htJB8USét lydFyN7ên: “ydFyN7Tôi tJB8USmuốn dùJLng tydFyN7ay! JLDùng tay!”

Trước md6or3rắt tốJLi sầm,tJB8US Mụcd6or3r ydFyN7Huyền ápJL mặttJB8US hônd6or3r tôitJB8US nydFyN7gấu nghitJB8USến. Nd6or3rụ hôJLn nàJLy hund6or3rg hãnydFyN7 tJB8UShơn ydFyN7bất cứydFyN7 nụd6or3r tJB8UShôn nJLào kháctJB8US. Đầud6or3r lưỡiJL củaydFyN7 ydFyN7tôi bịJL antJB8USh mútJL đếnJL ydFyN7đau rát.

Trong ydFyN7lúc hd6or3rôn nJLhau, ttJB8USôi vJLẫn cydFyN7ảm tJLhấy thứydFyN7 ởtJB8US tJLrên bụnydFyN7g tôitJB8US d6or3rco rtJB8USút mộtJB8USt cád6or3ri. SJLau đd6or3ró mộtd6or3r dòngydFyN7 duydFyN7ng JLdịch d6or3rươn ướtJL JLkhông ngừnd6or3rg d6or3rphun tJB8USlên btJB8USụng tôi.

Tôi hoàd6or3rn toàtJB8USn cydFyN7hết lặng.

Cùng d6or3rlúc đó,JL MJLục HuyềnJL dừngydFyN7 nụydFyN7 hôntJB8US. AnJLh d6or3rta vtJB8USùi tJB8USmặt vàotJB8US mád6or3ri tJB8UStóc dàitJB8US bydFyN7ên vaydFyN7i tJB8UStôi, thởydFyN7 JLhổn hển.

Tôi d6or3rngây d6or3rngốc JLcúi xuốtJB8USng nJLhìn ‘đầutJB8US súd6or3rng’, thậmJL cJLhí vydFyN7ẫn d6or3rcó tydFyN7hể cảmtJB8US nJLhận thtJB8USấy thứtJB8US JLđó ydFyN7đang độngd6or3r đậyydFyN7 trtJB8USên bụd6or3rng ydFyN7tôi. VàtJB8USi giâyJL saydFyN7u, MụJLc tJB8USHuyền chtJB8USống d6or3rtay ngồiydFyN7 dJLậy. AntJB8USh ttJB8USa cúitJB8US đầutJB8US, tôiJL cũngJL td6or3rhuận ydFyN7theo ád6or3rnh mydFyN7ắt atJB8USnh JLta nhìnd6or3r xuống.

‘Quái thú’d6or3r củaJL Mụd6or3rc Hd6or3ruyền vẫnydFyN7 tJB8UShết sJLức tJB8USto lớn.d6or3r CóJL điều,tJB8US nJLó dườtJB8USng nJLhư mydFyN7ềm đJLi khôntJB8USg ít.tJB8US TronydFyN7g khJLi JLđó, dưtJB8USới châd6or3rn antJB8USh d6or3rta, tydFyN7rên JLbụng tôi,tJB8US đtJB8USùi td6or3rôi, quJLần lydFyN7ót ctJB8USủa tôydFyN7i, chtJB8USỗ nàod6or3r tJB8UScũng JLcó chấtJL dtJB8USịch màd6or3ru trd6or3rắng, rốtJB8USi JLtinh rốid6or3r mù.

Cho ydFyN7dù chúJLng JLtôi td6or3rừng trảid6or3r quJLa mydFyN7ột đtJB8USêm, nhưngydFyN7 ydFyN7lúc khJLông cóJL đètJB8USn d6or3rsáng, JLMục HtJB8USuyền phónJLg JLđi đâtJB8USu tôd6or3ri tJB8USkhông htJB8USề hd6or3ray biếttJB8US. TôiJL chưtJB8USa batJB8USo tJB8USgiờ chứngydFyN7 kiếnJL cảnhydFyN7 tượd6or3rng này.d6or3r Vàd6or3ro ydFyN7giây tJB8USphút đó,d6or3r toàydFyN7n ttJB8UShân tôydFyN7i ctJB8USứng đờydFyN7, đầutJB8US tJB8USóc trốntJB8USg rỗng.

Mục Hud6or3ryền trJLầm mặtJB8USc trydFyN7ong giâyd6or3r lydFyN7át JLrồi rúd6or3rt JLmột JLchiếc tJB8USkhăn tJB8USmàu trJLắng từd6or3r td6or3rúi quần,d6or3r btJB8USắt đầud6or3r nhẹydFyN7 nhànJLg laydFyN7u chùiJL d6or3rcho tôydFyN7i. Td6or3rôi tJB8USđột nhiêydFyN7n cảmydFyN7 JLthấy rấttJB8US d6or3rbi JLai, d6or3rsống mũJLi catJB8USy cayd6or3r, nưd6or3rớc mtJB8USắt JLtrào rd6or3ra khd6or3róe mi.

Bàn ydFyN7tay anydFyN7h JLta đangydFyN7 tJB8USdi chuyểntJB8US JLtrên ngườid6or3r tôid6or3r lậpd6or3r tJB8UStức dd6or3rừng lại.

Sau đó,tJB8US ngưtJB8USời JLtôi nydFyN7hẹ ydFyN7bẫng, ttJB8USôi ydFyN7bị MụydFyN7c HuyềtJB8USn bếJL tJB8USlên. TydFyN7ôi tJB8USkhông muốtJB8USn đểJL ýd6or3r đtJB8USến tJB8USanh tJB8USta, trtJB8USong đầJLu lặptJB8US ydFyN7đi lặpd6or3r lạtJB8USi hìd6or3rnh ảnhJL kiJLnh ktJB8UShủng ydFyN7vừa rJLồi. TôtJB8USi cJLảm thấytJB8US rtJB8USất tủid6or3r nhd6or3rục, tJB8UStừng giọtJL ydFyN7từng tJB8USgiọt nướcJL md6or3rắt chảd6or3ry xuống.d6or3r TôydFyN7i thậtJB8USm cJLhí tJB8USòa ktJB8UShóc nứcydFyN7 nở.

Mục ydFyN7Huyền siếttJB8US chd6or3rặt tJB8USđôi cántJB8USh tad6or3ry ydFyN7đang JLbế tôiydFyN7, giọtJB8USng ydFyN7nói dịud6or3r dàngJL củatJB8US d6or3ranh ttJB8USa vantJB8USg lêydFyN7n bênJL tad6or3ri d6or3rtôi: “tJB8USTôi xtJB8USin tJB8USlỗi, Dad6or3ro, tôd6or3ri xydFyN7in lỗi.”

Tôi d6or3rngây raydFyN7, anydFyN7h td6or3ra đand6or3rg xitJB8USn lỗid6or3r tôi?

“Tôi tJB8USsẽ gitJB8USết d6or3rchết Khảd6or3ri d6or3rÁ. Suýtd6or3r ntJB8USữa JLmất emtJB8US... Chud6or3ryện ntJB8USày sẽydFyN7 khôngtJB8US baJLo giờd6or3r xảJLy JLra nữa.”

Ngữ ydFyN7khí củJLa and6or3rh td6or3ra d6or3rdịu tJB8USdàng đếnd6or3r mứcJL ydFyN7không tJLhể hydFyN7ình dJLung JLnổi. Tôd6or3ri bỗngd6or3r cydFyN7ó mộtydFyN7 cảmtJB8US gitJB8USác d6or3rbất ydFyN7lực d6or3rchưa từnd6or3rg thấyJL. TôJLi nằmJL JLim tronydFyN7g lòngd6or3r and6or3rh tJB8USta, khônJLg kd6or3rhóc, kJLhông độngtJB8US đậy,ydFyN7 cd6or3rũng khônJLg ltJB8USên tiếng.

Mục HuyềnJL tJB8USngồi xuốngtJB8US đJLất, đặydFyN7t tydFyN7ôi ngồitJB8US ltJB8USên đJLùi d6or3ranh tydFyN7a. AnydFyN7h ydFyN7ta ápd6or3r ydFyN7má vàoJL ydFyN7mặt ydFyN7tôi, stJB8USau đóJL hydFyN7ôn ydFyN7đi nướcd6or3r mắtJL cd6or3rủa tôi.

“Hết khJLóc rồi?”

Tư thếtJB8US JLthân mậJLt khid6or3rến tJB8UStôi không&nbsydFyN7p;được tự nhiêtJB8USn. ydFyN7Tôi muốnydFyN7 quatJB8USy đJLầu đJLi chydFyN7ỗ khác,JL nhưngtJB8US bịd6or3r MụcJL HuyydFyN7ền giữJL cằm,JL khydFyN7ông ydFyN7thể nhydFyN7úc nhích.

“Dao, tJB8UStôi JLđã nhìtJB8USn thấyydFyN7 vtJB8USết thydFyN7ương ydFyN7của KhảJLi Á,tJB8US tôtJB8USi cũtJB8USng biydFyN7ết JLem tJB8USvì tôiJL mạoydFyN7 JLhiểm némJL boJLm.” Mụcd6or3r ydFyN7Huyền nhìydFyN7n tydFyN7ôi chămtJB8US chd6or3rú: “EmJL ydFyN7trung tJB8UStrinh nhưtJB8US vậy,JL vd6or3rới tưtJB8US cáJLch mJLột ngườiydFyN7 chồJLng, ydFyN7tôi d6or3rsẽ ydFyN7bù đắpd6or3r cd6or3rho ed6or3rm gấJLp bội.”

Trung trinh?

Anh tJB8USta tưydFyN7ởng td6or3rôi chốngtJB8US ydFyN7lại KtJB8UShải ÁJL ltJB8USà vìd6or3r aJLnh ta?

Bởi d6or3rvì tôiJL phd6or3róng tydFyN7ên lydFyN7ửa ngăntJB8US chặtJB8USn việJLn bintJB8USh cJLủa KhtJB8USải tJB8USÁ nd6or3rên antJB8USh tJB8USta htJB8USiểu nhầm?

Thảo ydFyN7nào ttJB8USrước đód6or3r tâJLm trạngd6or3r củtJB8USa MụcJL HJLuyền tJB8UScó vẻJL rấtydFyN7 ttJB8USốt. ChảydFyN7 tráJLch aJLnh tJB8USta tJB8USđề xuấtd6or3r d6or3r‘thân mậtJL tydFyN7rước ydFyN7thời htJB8USạn’. AntJB8USh tJLa d6or3rhôn tôitJB8US lâud6or3r nhd6or3rư vậJLy, ld6or3rà bởtJB8USi vìtJB8US JLanh tJLa cydFyN7ho d6or3rrằng tydFyN7ôi tJB8USthích aJLnh ta?

Nhưng d6or3ranh JLta ktJB8UShông bậd6or3rn tâmJL đếntJB8US vấydFyN7n đềtJB8US tìydFyN7nh d6or3rcảm cơJL mà?

Dù anJLh tydFyN7a d6or3rnghĩ td6or3rhế ntJB8USào, sd6or3rự hid6or3rểu nhầmJL nJLày cóydFyN7 ydFyN7vẻ rJLất nghJLiêm trọng.d6or3r NhJLưng nhydFyN7ìn ánhJL mydFyN7ắt nód6or3rng bỏngJL ydFyN7của ad6or3rnh ttJB8USa, ngJLhĩ đtJB8USến chuyệntJB8US vừydFyN7a rồydFyN7i tJB8USanh ttJB8USa kydFyN7hổ sởtJB8US đèydFyN7 nétJB8USn... TôiJL kJLhông d6or3rbiết nêd6or3rn gJLiải thíd6or3rch d6or3rnhư thếd6or3r nào.

“Ngoài ra.”tJB8US MụcJL HuyềntJB8US ntJB8USói tiếydFyN7p: “LầntJB8US JLnày làJL ngoàydFyN7i ýJL muốn.tJB8US DydFyN7ù saydFyN7o... cũd6or3rng bốnd6or3r nd6or3răm rồi.”

Tôi ydFyN7hơi ngượnJLg ngùnydFyN7g. TydFyN7ất nJLhiên ttJB8USôi hiểtJB8USu tJB8USý atJB8USnh tJB8USta. AnJLh tydFyN7a ydFyN7muốn nói,JL satJB8USu lầJLn đầydFyN7u tiêydFyN7n JLvào tJB8USbốn năd6or3rm trước,tJB8US antJB8USh td6or3ra phảydFyN7i tJB8USkiềm chếd6or3r quydFyN7á lâud6or3r, nêntJB8US lầntJB8US ntJB8USày mớJLi thJLành rtJB8USa d6or3rnhư vậy.

“Anh ydFyN7không ydFyN7cần giJLải thíydFyN7ch d6or3rvới tôJLi chydFyN7uyện này...”

Đúng ydFyN7lúc đó,JL bêd6or3rn nJLgoài vanJLg lêntJB8US giọnJLg nóiJL củJLa MạctJB8US Lâm,tJB8US cd6or3rắt ngtJB8USang lJLời tôi.

“Khụ, khd6or3rụ... tJB8USđiện hạ,JL rtJB8USất xd6or3rin tJB8USlỗi đJLã quấyydFyN7 rầyd6or3r ngàiydFyN7 vJLà tiểtJB8USu tJLhư. d6or3rHoàng đtJB8USế bệd6or3r hạd6or3r d6or3rtriệu kiếtJB8USn điệnydFyN7 hạydFyN7 gấp.tJB8US” ydFyN7Đây lJLà lầntJB8US đầutJB8US d6or3rtiên tôtJB8USi ngd6or3rhe JLcó JLngười gọJLi Mụd6or3rc HuyềydFyN7n làd6or3r ‘đJLiện hạ’.

Thần sắd6or3rc d6or3rMục Huyềnd6or3r tJLrở nêntJB8US ydFyN7nghiêm nghị,JL atJB8USnh td6or3ra d6or3rbế tJLôi đứnydFyN7g dậy.