You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thsZXHbAể dừngUqmQVe lại

“Nếu aFem đồngaF ýCze2Fc thCze2Fcân mậtaF taFrước thờCze2Fci hạn,aF tUqmQVeôi Cze2Fccó thểaF bắUqmQVet đầaFu ngaaFy lsZXHbAập tức.”

Nói xaFong cCze2Fcâu nàyCze2Fc, UqmQVeMục HaFuyền UqmQVebắt đầusZXHbA hUqmQVeôn cổaF tôi.sZXHbA sZXHbAĐầu lưỡiUqmQVe nóngCze2Fc hsZXHbAổi củasZXHbA aUqmQVenh taFa gUqmQVeiống cáiUqmQVe bàCze2Fcn csZXHbAhải, maFang tsZXHbAheo taFiếng nướCze2Fcc khsZXHbAẽ khànCze2Fcg, sZXHbAchải UqmQVetừng tCze2Fcấc sZXHbAda csZXHbAủa tôi.

Tôi csZXHbAó cảmUqmQVe UqmQVegiác bCze2Fcị aFđiện UqmQVegiật. TrUqmQVeong nCze2Fcgười tsZXHbAôi nhCze2Fcư xuấtaF hiệCze2Fcn maFột UqmQVecon rắsZXHbAn nước,aF aFbò tCze2Fcừ aFlỗ tCze2Fcai lêUqmQVen nãoCze2Fc, saaFu Cze2Fcđó lạaFi UqmQVequay đầuaF baFò xuốnsZXHbAg dưCze2Fcới, Cze2Fcđâm UqmQVevào mộtUqmQVe nCze2Fcơi naFào đaFó đaFã căngCze2Fc lênCze2Fc UqmQVecủa UqmQVetôi, khiếnaF Cze2Fcnơi đóaF khônCze2Fcg aFngừng tCze2Fciết Cze2Fcra chấtsZXHbA daFịch ướsZXHbAt át.aF SasZXHbAu đó,UqmQVe nóCze2Fc lạiaF xusZXHbAyên qusZXHbAa sốngsZXHbA lưsZXHbAng vUqmQVeà haFai châsZXHbAn UqmQVetôi, UqmQVelàm tosZXHbAàn Cze2Fcthân tsZXHbAôi têCze2Fc liệt.

Tôi taFhở Cze2Fchổn hển,sZXHbA gầnsZXHbA UqmQVenhư tUqmQVehét aFlên: “TôiUqmQVe khônsZXHbAg đồngaF Cze2Fcý UqmQVethân mậtCze2Fc trước,Cze2Fc ansZXHbAh Cze2Fccó thUqmQVeể UqmQVekết thúcaF rồi.”

Mục aFHuyền lUqmQVeập tUqmQVeức dừUqmQVeng lại,Cze2Fc ngẩngsZXHbA đầuaF nhìnCze2Fc tôsZXHbAi. ĐCze2Fcến lúCze2Fcc nàysZXHbA UqmQVetôi mớiUqmQVe chaFú aFý, cóUqmQVe Cze2Fclẽ dsZXHbAo vUqmQVeừa rồiCze2Fc sZXHbAhôn aFquá lâsZXHbAu vaFà quáaF dùngsZXHbA sứcaF nênsZXHbA sZXHbAmôi aUqmQVenh Cze2Fcta sưnsZXHbAg UqmQVemọng, UqmQVebờ môaFi trsZXHbAên caFòn baFị sứaFt. ÁnhCze2Fc mắtsZXHbA anUqmQVeh tsZXHbAa aFmờ mUqmQVeịt, sZXHbAđồng tửsZXHbA sZXHbAđen nhánhUqmQVe sZXHbAnhư sZXHbAbị psZXHbAhủ mộsZXHbAt lớaFp sươCze2Fcng mỏng.UqmQVe TronsZXHbAg đầuUqmQVe aFtôi UqmQVetự nCze2Fchiên bậtaF rCze2Fca từaF ‘ýsZXHbA losZXHbAạn tsZXHbAình mê’.

“Tôi msZXHbAuốn nói.sZXHbA..” TôaFi cânUqmQVe nsZXHbAhắc Cze2Fctừ Cze2Fcngữ: “BâyCze2Fc giCze2Fcờ tsZXHbAôi vẫnUqmQVe chưUqmQVea muốn.”

Ánh Cze2Fcmắt sZXHbAMục HuyềnUqmQVe cuCze2Fcối aFcùng cũnsZXHbAg tỉnhsZXHbA Cze2Fctáo mCze2Fcột UqmQVechút, aaFnh taFa Cze2Fcdán mắCze2Fct vCze2Fcào tôsZXHbAi: “Được.”

Giọng nsZXHbAói Cze2Fccủa sZXHbAanh Cze2Fcta vaFẫn khàCze2Fcn khàaFn, aFbộ UqmQVephận nUqmQVeào Cze2Fcđó UqmQVetì sZXHbAtrên bụUqmQVeng tôiaF vẫnCze2Fc cươCze2Fcng cứsZXHbAng, nhưnsZXHbAg tôCze2Fci thUqmQVeở Cze2Fcphào nUqmQVehẹ UqmQVenhõm, bởiUqmQVe vìaF tCze2Fcôi bsZXHbAiết ansZXHbAh tsZXHbAa sẽaF khônCze2Fcg Cze2Fcnuốt lời.

***

Như tôaFi dựUqmQVe đoán,UqmQVe MụcCze2Fc HuCze2Fcyền quUqmQVeả nhiCze2Fcên chốngUqmQVe taCze2Fcy xCze2Fcuống sànaF, lậtsZXHbA ngườUqmQVei ngồUqmQVei ssZXHbAang mộaFt bêCze2Fcn. sZXHbATôi cũCze2Fcng ngồiaF dCze2Fcậy, sZXHbAlúc naFày tôiUqmQVe Cze2Fcmới phaFát hUqmQVeiện, quầaFn áCze2Fco aFvũ trụ,sZXHbA áoUqmQVe khoáCze2Fcc Cze2Fcquân sZXHbAphục vàUqmQVe váyCze2Fc Cze2Fccủa Cze2Fctôi đãUqmQVe Cze2Fcbị UqmQVeMục HusZXHbAyền taFốc lênUqmQVe ngựcsZXHbA từsZXHbA sZXHbAbao giờ,Cze2Fc đểaF lộsZXHbA maFột mảngCze2Fc Cze2Fcxuân quang.

Tôi vsZXHbAội vUqmQVeàng késZXHbAo váyaF Cze2Fcvà càiCze2Fc cúsZXHbAc áosZXHbA khaFoác. Cze2FcMục aFHuyền aFcởi bộUqmQVe đồsZXHbA daFu hànaFh vaFũ tCze2Fcrụ, bUqmQVeên sZXHbAtrong aaFnh tCze2Fca chỉUqmQVe mặCze2Fcc msZXHbAột cUqmQVehiếc áUqmQVeo sCze2Fcơ mCze2Fci màuCze2Fc UqmQVexám nhạtUqmQVe vUqmQVeà quầaFn dàsZXHbAi. TôCze2Fci tưởnUqmQVeg Cze2Fcđã đếnsZXHbA lCze2Fcúc rờsZXHbAi khỏCze2Fci máyaF bUqmQVeay, Cze2Fcnào ngờCze2Fc asZXHbAnh taFa giơCze2Fc taUqmQVey ômUqmQVe vUqmQVeai tôUqmQVei, đầUqmQVeu sZXHbAngả vsZXHbAề paFhía tôiCze2Fc. SaaFu đóaF, anCze2Fch UqmQVeta vùisZXHbA msZXHbAặt vàoCze2Fc máisZXHbA tUqmQVeóc dàiaF củaUqmQVe tôi.

“Khải Cze2FcÁ sZXHbAhôn eUqmQVem phUqmQVeải khônUqmQVeg?” aFThanh Cze2Fcâm UqmQVetrầm thaFấp daFịu dàCze2Fcng độtsZXHbA ngộtCze2Fc vansZXHbAg aFlên, khôngUqmQVe mộtCze2Fc chútUqmQVe nUqmQVeộ khí.

Nhưng bâaFy giờaF tôaFi đãaF hUqmQVeơi hiểusZXHbA UqmQVeMục Huyền.Cze2Fc AnUqmQVeh sZXHbAta UqmQVetỏ thaFái độUqmQVe bìnhUqmQVe tĩnhUqmQVe khônsZXHbAg UqmQVecó ngaFhĩa aUqmQVenh taFa khônsZXHbAg tứaFc giận.Cze2Fc TôisZXHbA ghéCze2Fct kisZXHbAểu chaFất vấnaF nsZXHbAày nCze2Fcên aFthản nhiêCze2Fcn tCze2Fchừa sZXHbAnhận: “Ừ,aF đúUqmQVeng laFà hUqmQVeắn Cze2Fcđã aFhôn tUqmQVeôi. SaFao Cze2Fcanh biết?”

Bàn tasZXHbAy đặtaF trêaFn vaUqmQVei tôiCze2Fc bỗnCze2Fcg siếtCze2Fc chặt.

“Tôi ngửiUqmQVe thấyUqmQVe.” MsZXHbAục HuyềUqmQVen từsZXHbA UqmQVetốn sZXHbAtrả lời.

Tôi UqmQVebất chợtsZXHbA UqmQVehiểu raaF, tsZXHbAhảo Cze2Fcnào lúcsZXHbA aFmới bắtCze2Fc Cze2Fcđầu hôUqmQVen tôi,Cze2Fc sắcaF mặtaF Cze2Fcanh Cze2Fcta bỗnCze2Fcg dưngsZXHbA thsZXHbAay đổaFi. HUqmQVeóa Cze2Fcra UqmQVeanh tCze2Fca ngCze2Fcửi taFhấy mCze2Fcùi Cze2Fccủa Cze2FcKhải Cze2FcÁ sZXHbAtrong misZXHbAệng tôi.

“Mấy lần?”Cze2Fc MUqmQVeục HuyềnsZXHbA hỏCze2Fci tiếp.

“Gì cơ?”sZXHbA TCze2Fcôi nhấtUqmQVe tCze2Fchời khUqmQVeông haFiểu ý.

Mục HuyềUqmQVen sZXHbAtrầm mặCze2Fcc trosZXHbAng giâCze2Fcy UqmQVelát. UqmQVeSau đóCze2Fc anUqmQVeh aFta ômsZXHbA sZXHbAeo Cze2Fctôi, xoasZXHbAy ngườiCze2Fc tUqmQVeôi đốsZXHbAi diệnaF ansZXHbAh tUqmQVea, ánsZXHbAh mắtaF aFsắc aFbén nUqmQVehìn tôiCze2Fc aFchằm chằm:Cze2Fc aF“Hắn hôaFn Cze2Fcem sZXHbAmấy lần?”aF NgUqmQVeữ khaFí cóUqmQVe phầsZXHbAn đsZXHbAanh lại.

Anh UqmQVeta khôsZXHbAng trUqmQVeuy vấnaF sZXHbAthì khôngUqmQVe saUqmQVeo. sZXHbAVừa nhắCze2Fcc tCze2Fcới, sZXHbAtôi liaFền nhớCze2Fc Cze2Fcđến chuyUqmQVeện suýaFt nữaUqmQVe bịUqmQVe KhảUqmQVei aFÁ cCze2Fcưỡng aFbức. TCze2Fcôi thaFật ssZXHbAự sZXHbAkhông muUqmQVeốn hồCze2Fci tưởsZXHbAng lCze2Fcại sựCze2Fc sZXHbAviệc đsZXHbAó. NếuaF Cze2Fckhông phảCze2Fci aFtôi nhansZXHbAh UqmQVetrí, cUqmQVeó sZXHbAlẽ sZXHbAbây sZXHbAgiờ tôsZXHbAi aFnhư mộtCze2Fc bãisZXHbA bùCze2Fcn nsZXHbAhão nằmUqmQVe dướisZXHbA thaFân ngưUqmQVeời đUqmQVeàn ônaFg khác.aF TấtaF caFả nhữnaFg chsZXHbAuyện nàaFy đềusZXHbA dUqmQVeo MụcaF HuyềnsZXHbA sZXHbAban cUqmQVeho. VsZXHbAậy màaF sZXHbAbây giờ,aF UqmQVeanh tsZXHbAa sZXHbAcòn chsZXHbAất vCze2Fcấn tôCze2Fci bịCze2Fc KhUqmQVeải ÁUqmQVe Cze2Fchôn mấyUqmQVe lầnUqmQVe? UqmQVeTrong UqmQVequan niệmaF cCze2Fcủa aUqmQVenh tasZXHbA, dụcUqmQVe Cze2Fcvọng chisZXHbAếm Cze2Fchữu quasZXHbAn trọngaF hơnaF cảmaF nhUqmQVeận csZXHbAủa tôiUqmQVe, dansZXHbAh dCze2Fcự củasZXHbA tsZXHbAôi Cze2Fchay sao?

Trong lòngUqmQVe tUqmQVeôi sZXHbAbốc lêaFn UqmQVemột ngọCze2Fcn lửa.

“Anh UqmQVemuốn hỏisZXHbA ởCze2Fc sZXHbAchỗ nào?”aF aFTôi aFtrừng mắtUqmQVe vớaFi MụcUqmQVe Huyền.

Anh Cze2Fcta ngâUqmQVey ngườCze2Fci, sZXHbAthần ssZXHbAắc bỗngsZXHbA sZXHbAtrở aFnên Cze2Fcu ám.

“Anh hỏsZXHbAi sZXHbAmấy lầnCze2Fc, lCze2Fcà chCze2Fcỉ Cze2Fcmiệng, cUqmQVeổ aFhay taysZXHbA?” sZXHbATôi tUqmQVeừ taFốn hỏisZXHbA tiếp.

Cả ngườCze2Fci MụUqmQVec HaFuyền hóaCze2Fc đáUqmQVe tCze2Fcrong giâsZXHbAy lát.

Từ sZXHbAgương mặtUqmQVe đếnaF tsZXHbAhân thUqmQVeể, aFtừ ánhsZXHbA mắtaF UqmQVeđến hôsZXHbA hấpCze2Fc củsZXHbAa Cze2Fcanh UqmQVeta paFhảng UqmQVephất ngaFưng trệ.

“Tôi mệtUqmQVe rồi,aF tôiCze2Fc mCze2Fcuốn vềCze2Fc nghỉsZXHbA ngơi.”aF aFTôi đẩaFy ngườiCze2Fc MụCze2Fcc HsZXHbAuyền rồUqmQVei đứsZXHbAng dậyaF. AUqmQVenh Cze2Fcta vUqmQVeẫn nsZXHbAgồi bấCze2Fct độngCze2Fc mộtsZXHbA aFchỗ. TUqmQVeôi biếtCze2Fc lờCze2Fci sZXHbAnói vừasZXHbA Cze2Fcrồi sZXHbAcủa sZXHbAtôi cóUqmQVe sứCze2Fcc sáaFt thươngCze2Fc rấtUqmQVe laFớn. Cze2FcChứng kiếnUqmQVe phảnUqmQVe ứnUqmQVeg củasZXHbA MụcUqmQVe HuCze2Fcyền, tôUqmQVei cảmsZXHbA thấyaF vôsZXHbA cùngsZXHbA sảaFng khoái.

Tôi chỉUqmQVenh lsZXHbAại UqmQVegấu váy,aF đặtsZXHbA tUqmQVeay lênCze2Fc taaFy nắUqmQVem cửaCze2Fc khoang.

Mục HuyềsZXHbAn độtsZXHbA nhaFiên gUqmQVeọi lsZXHbAớn taFiếng: “MạcUqmQVe PhổCze2Fc, lậpUqmQVe UqmQVetức UqmQVeđem tấtCze2Fc cảsZXHbA tàiCze2Fc liệuaF tsZXHbArong phòCze2Fcng caFhỉ husZXHbAy cCze2Fcủa sZXHbAKhải aFÁ sZXHbAđến aFđây.” Cze2FcNgừng mCze2Fcột giâCze2Fcy, Cze2Fcanh tUqmQVea naFói tsZXHbAiếp: “BsZXHbAao gồmaF cảsZXHbA cCze2Fcamera theUqmQVeo dõi.”

“Vâng ạ.”aF TaFhanh UqmQVeâm MạcUqmQVe PhaFổ cáCze2Fcch aFrất xa.

Tôi gaFiật UqmQVemình. NếuUqmQVe Cze2Fcxem aFhình ảnhaF đCze2Fcó, MụcCze2Fc HuysZXHbAền sẽaF chCze2Fcứng kiCze2Fcến cảnaFh tôiCze2Fc suýtCze2Fc Cze2Fcbị KhảiCze2Fc ÁsZXHbA cưỡnsZXHbAg bứcsZXHbA? NhsZXHbAớ đếaFn lờiCze2Fc củaUqmQVe KhảiaF Cze2FcÁ, tôisZXHbA tsZXHbAhật sCze2Fcự sợCze2Fc sZXHbAanh Cze2Fcta nổiaF điênUqmQVe rồUqmQVei gâyaF thươngUqmQVe tổnsZXHbA csZXHbAho tôi.UqmQVe MCze2Fcau rờiUqmQVe khỏaFi khôngaF sZXHbAgian UqmQVekín mUqmQVeít nCze2Fcày mCze2Fcới laFà thượsZXHbAng sáchUqmQVe. NghĩsZXHbA đếnsZXHbA sZXHbAđây, tôisZXHbA dùnsZXHbAg sứcUqmQVe vặaFn sZXHbAtay nắUqmQVem cửa.

Cánh cửaaF khôngUqmQVe Cze2Fchề nhsZXHbAúc nhích.

Tôi aFvẫn caFhưa pUqmQVehát gCze2Fciác rUqmQVea điềusZXHbA sZXHbAbất thaFường, chỉaF nghĩCze2Fc UqmQVetay tôCze2Fci kUqmQVehông đủCze2Fc lực.Cze2Fc ĐangsZXHbA Cze2Fcđịnh thUqmQVeử lạaFi mộUqmQVet lầUqmQVen, tôiUqmQVe độtCze2Fc nhaFiên Cze2Fccứng UqmQVeđờ người.

Bởi vsZXHbAì tôsZXHbAi Cze2Fckhông thểaF đaFộng đậyCze2Fc. Cze2FcChân, tsZXHbAay aFvà toànUqmQVe taFhân tôiUqmQVe UqmQVebị Cze2Fcmột sứCze2Fcc mạCze2Fcnh vôCze2Fc hìnhaF aFtrói chặt.

Mục HuyềnUqmQVe lạiUqmQVe dùnaFg ‘sứCze2Fcc mạUqmQVenh UqmQVetinh thần’sZXHbA aFvới tôi!

Một thâUqmQVen haFình ấaFm aFáp lặngCze2Fc lẽsZXHbA Cze2Fcáp vàaFo sCze2Fcau Cze2Fclưng UqmQVetôi. UqmQVeEo độtUqmQVe ngộtaF bịaF siếtsZXHbA cCze2Fchặt, MụcsZXHbA HuyềnaF ôsZXHbAm tôi,UqmQVe taFựa caFằm vàsZXHbAo aFtóc tôi,Cze2Fc đCze2Fcôi bàCze2Fcn tUqmQVeay UqmQVetrắng naFõn sZXHbAbắt đầuaF csZXHbAởi cúaFc ásZXHbAo aFkhoác quUqmQVeân phụcCze2Fc taFrên ngườiCze2Fc tôi.

“Anh muốnUqmQVe sZXHbAlàm gsZXHbAì hả?”sZXHbA LờiUqmQVe nCze2Fcói UqmQVevừa dứt,UqmQVe sZXHbAáo ksZXHbAhoác UqmQVequân phsZXHbAục đãCze2Fc rơiCze2Fc xuốngaF aFsàn. Cze2FcSau đsZXHbAó, MụcUqmQVe aFHuyền tiếpsZXHbA tụcaF aFcởi cCze2Fcúc sZXHbAáo váyUqmQVe. KhCze2Fci aFchất aFliệu vảiaF mềmCze2Fc mạisZXHbA rCze2Fcời kCze2Fchỏi tUqmQVehân thể,Cze2Fc đầusZXHbA ócaF tCze2Fcôi sZXHbAhoàn toàaFn sZXHbAtrống rỗng.

“Anh khôngCze2Fc gCze2Fciữ chữUqmQVe sZXHbAtín... A...”

Cả ngsZXHbAười đsZXHbAột nhiêUqmQVen nhCze2Fcẹ bẫngUqmQVe, sZXHbAtôi bịCze2Fc MụUqmQVec HsZXHbAuyền aFbế lCze2Fcên rồUqmQVei đaFặt nUqmQVeằm xUqmQVeuống sànUqmQVe Cze2Fcmáy bayaF. BsZXHbAên Cze2Fcdưới thânCze2Fc laFà cCze2Fchất sZXHbAliệu vảiCze2Fc mềaFm mạaFi, sZXHbAanh tsZXHbAa đãaF aFtrải áCze2Fco khoáUqmQVec Cze2Fcquân phụcCze2Fc lsZXHbAàm đệCze2Fcm lósZXHbAt sZXHbAcho tsZXHbAôi. SasZXHbAu đóCze2Fc thâaFn hìnhUqmQVe caFao lớsZXHbAn củaaF anUqmQVeh aFta ậpCze2Fc đến.

Không Cze2Fcnói cũngUqmQVe UqmQVecó Cze2Fcthể đoánUqmQVe chuyệnaF sắpsZXHbA sZXHbAdiễn aFra Cze2Fcvới bảnUqmQVe thânUqmQVe. TsZXHbAôi lậpsZXHbA tứsZXHbAc nhớsZXHbA đếnUqmQVe sZXHbAbuổi tốiCze2Fc bốnaF nsZXHbAăm trướcUqmQVe, sZXHbAtoàn thânsZXHbA tôaFi buốtUqmQVe gUqmQVeiá, tôisZXHbA aFđau sZXHbAkhổ nhaFắm mắaFt. MUqmQVeặc dCze2Fcù biếUqmQVet tìnhaF huốngUqmQVe aFnày aFtrước ssZXHbAau gìCze2Fc Cze2Fccũng xảyCze2Fc raFa nhưngaF tôCze2Fci vẫnaF aFcảm thsZXHbAấy nhụcaF nhã.

Đột nhiên,aF mộtaF laFuồng khíUqmQVe nóngUqmQVe aFthổi vàUqmQVeo cổCze2Fc taFôi. UqmQVeSau đó,sZXHbA mộUqmQVet thứsZXHbA gCze2Fcì đUqmQVeó, nhưCze2Fc sZXHbAcó UqmQVenhư khôaFng lướtUqmQVe aFqua sZXHbAlàn Cze2Fcda tôi.sZXHbA KhôngaF phảisZXHbA miệnUqmQVeg Cze2FcMục Huyền,sZXHbA cCze2Fcũng Cze2Fckhông phUqmQVeải đầusZXHbA ngóUqmQVen tsZXHbAay củaUqmQVe aCze2Fcnh aFta. TaFhứ nUqmQVeày mátUqmQVe lạnh,sZXHbA khiếCze2Fcn tôisZXHbA buồnCze2Fc buồn,aF Cze2Fclực aFđạo rấtaF nCze2Fchẹ, khCze2Fcông chaFú sZXHbAý kỹUqmQVe sẽCze2Fc khônsZXHbAg csZXHbAảm aFnhận thấy.

Chỉ troaFng chốsZXHbAc lát,UqmQVe tCze2Fchứ đUqmQVeó nhẹCze2Fc Cze2Fcnhàng lsZXHbAướt taFừ cUqmQVeổ tCze2Fcôi xuốngCze2Fc dsZXHbAưới, tớisZXHbA baFộ ngựCze2Fcc, bụngCze2Fc, bêsZXHbAn haFông củaaF tsZXHbAôi. TôiUqmQVe nghCze2Fce thấyCze2Fc MụcUqmQVe HuyềUqmQVen hísZXHbAt msZXHbAột Cze2Fchơi sUqmQVeâu. ĐúngaF lUqmQVeà rấtCze2Fc Cze2Fckỳ aFquái, tôiUqmQVe liềaFn mởUqmQVe sZXHbAmắt, sCze2Fcau đóUqmQVe hUqmQVeóa đá.

Mục HuyềnaF đCze2Fcang... ngửisZXHbA thsZXHbAân tCze2Fchể tôi?

Anh UqmQVeta lCze2Fcột sạCze2Fcch UqmQVeđồ trsZXHbAên ngưCze2Fcời tôi,sZXHbA chỉsZXHbA đểsZXHbA lạiCze2Fc aFmỗi bộUqmQVe quầnsZXHbA áoUqmQVe lUqmQVeót. SUqmQVeau đósZXHbA, anCze2Fch taFa dùUqmQVeng maFũi ngửUqmQVei từnUqmQVeg tấcCze2Fc aFda cCze2Fcủa tôiCze2Fc. ThUqmQVeứ vừaUqmQVe chạmCze2Fc nhẹUqmQVe vàUqmQVeo lànUqmQVe aFda aFtôi csZXHbAhính làaF đầuUqmQVe aFmũi máCze2Fct lạnhaF cUqmQVeủa anaFh ta.

Tôi bỗngaF haFiểu Cze2Fcra sZXHbAmọi chuyện.

“Anh muaFốn aFngửi xemUqmQVe, KhảiaF ÁsZXHbA đãsZXHbA độngaF đếnUqmQVe chỗUqmQVe nào?”

“Ừ.”

Tôi tCze2Fchở phàCze2Fco sZXHbAnhẹ nhõm,UqmQVe taFhì sZXHbAra khôaFng phsZXHbAải aCze2Fcnh tCze2Fca aFcó ýaF lsZXHbAàm tráCze2Fci sZXHbAlời cUqmQVeam kết.

“Vậy anUqmQVeh đừngaF dùngsZXHbA ‘UqmQVesức mạnsZXHbAh tinCze2Fch thUqmQVeần’ tróiaF tôaFi nữa.”

Mục aFHuyền chẳnaFg lêCze2Fcn tiếnUqmQVeg aFcũng khôngsZXHbA aFhề cóaF bấaFt csZXHbAứ caFử đUqmQVeộng sZXHbAnào, nhưnaFg kUqmQVehi tôsZXHbAi tUqmQVehử độaFng đậCze2Fcy csZXHbAhân tayUqmQVe, tCze2Fcôi Cze2Fcmới hiệnsZXHbA Cze2Fcthân tUqmQVehể sZXHbAđã trởCze2Fc UqmQVelại sZXHbAbình thường.

Sau khaFi Cze2Fcbiết sZXHbAMục HuyềnsZXHbA chUqmQVeỉ UqmQVemuốn ngửUqmQVei ngaFười tôiCze2Fc, tsZXHbAôi khaFông sZXHbAkháng caFự, cũnsZXHbAg kaFhông Cze2Fcdám nóUqmQVei sZXHbAmột lờiCze2Fc kUqmQVeích thUqmQVeích aCze2Fcnh taaF. NhưnUqmQVeg UqmQVenhìn sZXHbAngười UqmQVeđàn UqmQVeông aFcao lớnUqmQVe nằmCze2Fc bUqmQVeò tsZXHbArên Cze2Fcngười tôiUqmQVe hCze2Fcít híCze2Fct nUqmQVegửi Cze2Fcngửi, tôiUqmQVe thaFật sựUqmQVe cCze2Fcảm thấyUqmQVe aFvừa kỳsZXHbA quáiUqmQVe Cze2Fcvừa Cze2Fcngứa ngáy.

Mục HuaFyền baFất aFchợt dừngUqmQVe độnaFg tUqmQVeác, nsZXHbAgẩng đCze2Fcầu UqmQVenhìn tôi.

Tôi aFngây người.

Bởi vìCze2Fc ánsZXHbAh mắtsZXHbA aFanh tCze2Fca Cze2Fchết UqmQVesức Cze2Fcu tốsZXHbAi. GưaFơng mặaFt aFvốn trắUqmQVeng nõnsZXHbA đỏCze2Fc bừnsZXHbAg bCze2Fcừng nCze2Fchư ngọnUqmQVe UqmQVelửa, đếnCze2Fc vàsZXHbAnh tUqmQVeai anaFh tCze2Fca cũnsZXHbAg đỏaF ửng.

Xong đUqmQVeời rCze2Fcồi. Cze2FcMục HsZXHbAuyền trướcUqmQVe đóCze2Fc đãsZXHbA caFó thểCze2Fc đèUqmQVe nénUqmQVe dụcUqmQVe vọsZXHbAng, sCze2Fcau UqmQVekhi ngửisZXHbA mộtCze2Fc lượt,aF Cze2Fcanh Cze2Fcta từUqmQVe Cze2Fcvô tâmaF chuyểnaF aFthành aFcó tâm&nbspaF;từ lúc naFào khôaFng hay.

Tôi vộiaF kaFéo vCze2Fcạt áoCze2Fc Cze2Fcquân pUqmQVehục sZXHbArồi càUqmQVei cúc.sZXHbA NaFhưng mCze2Fcới càsZXHbAi Cze2Fchai cúUqmQVec, tôiCze2Fc độsZXHbAt nhiênsZXHbA nUqmQVeghe thấyUqmQVe tiếaFng losZXHbAạt xoUqmQVeạt. KCze2Fchóe mắtCze2Fc liếaFc mộtaF sZXHbAcái, bắUqmQVet gặpCze2Fc MụcUqmQVe HCze2Fcuyền Cze2Fcđang giUqmQVeơ tsZXHbAay kéCze2Fco khCze2Fcóa quần.

Toàn thânaF tôCze2Fci ruUqmQVen lêsZXHbAn, độUqmQVeng tsZXHbAác Cze2Fctay cànaFg UqmQVenhanh hCze2Fcơn. TUqmQVeuy nhCze2Fciên, cúcaF thứsZXHbA Cze2Fcba vẫnaF chưaCze2Fc aFcài xosZXHbAng, taFôi aFlại liCze2Fcếc thấyCze2Fc mộtaF thứCze2Fc Cze2Fccực lớsZXHbAn nhUqmQVeảy Cze2Fcra khỏisZXHbA quUqmQVeần dàUqmQVei. MộtsZXHbA Cze2Fcbàn sZXHbAtay UqmQVetrắng nUqmQVeõn nắUqmQVem chặsZXHbAt lCze2Fcấy nóUqmQVe. MặCze2Fct tôiaF nóUqmQVeng ranUqmQVe, lẽUqmQVe nàoUqmQVe anUqmQVeh aFta địnhUqmQVe ‘lasZXHbAu súng’Cze2Fc UqmQVengay trưsZXHbAớc mặtsZXHbA tôi?sZXHbA UqmQVeGhê quá!

Nhưng tôCze2Fci Cze2Fcđã nhCze2Fcầm to!

Bởi vUqmQVeì ởUqmQVe giâyCze2Fc tiếpaF UqmQVetheo, MsZXHbAục Cze2FcHuyền giUqmQVeơ baFàn taUqmQVey bẩnaF thỉusZXHbA vsZXHbAề phíUqmQVea tôiCze2Fc, túUqmQVem lấCze2Fcy taUqmQVey sZXHbAtôi vCze2Fcới mộtsZXHbA sứcCze2Fc mạnhUqmQVe kCze2Fcinh hồn.

Tôi tUqmQVerợn mắaFt UqmQVehá mồm,sZXHbA quênUqmQVe sZXHbAcả lsZXHbAa hét,Cze2Fc cũnsZXHbAg khônaFg Cze2Fckịp cóCze2Fc bấtsZXHbA sZXHbAcứ sZXHbAhành độngUqmQVe phảnUqmQVe kUqmQVeháng nàoCze2Fc, chỉUqmQVe maFở Cze2Fcto mắaFt nCze2Fchìn bàCze2Fcn tasZXHbAy aFcủa tôiaF bịCze2Fc ấsZXHbAn lêUqmQVen sZXHbAtrên đó.

Xúc cảmUqmQVe dướiCze2Fc lsZXHbAòng bàaFn tsZXHbAay nóngCze2Fc bỏngUqmQVe, hCze2Fcơi giUqmQVeật giật.sZXHbA TaFoàn thaFân MụcaF HuyềsZXHbAn sZXHbAcũng aFrun Cze2Fclên, UqmQVeanh tsZXHbAa kUqmQVehông thCze2Fcể kiềCze2Fcm chếCze2Fc pCze2Fchát UqmQVera tiếnsZXHbAg Cze2Fcrên khẽ.

Tôi raFa UqmQVesức rụCze2Fct tasZXHbAy về,aF nhưnaFg bsZXHbAàn tasZXHbAy anCze2Fch tsZXHbAa gUqmQVeiống mộtUqmQVe gọnCze2Fcg kìCze2Fcm sắt,aF éUqmQVep tôUqmQVei xòCze2Fce năsZXHbAm ngónUqmQVe tasZXHbAy rồCze2Fci Cze2Fcnắm chặtCze2Fc tsZXHbAhứ đó.UqmQVe UqmQVeTôi tấtsZXHbA nhsZXHbAiên hiểuUqmQVe aCze2Fcnh tCze2Fca muốUqmQVen tCze2Fcôi Cze2Fclàm gìaF, troCze2Fcng lòngaF vsZXHbAừa khóUqmQVe sZXHbAchịu vừaCze2Fc đauaF khổ.UqmQVe LsZXHbAàm thaFeo yêUqmQVeu cầuCze2Fc củaUqmQVe Cze2Fcanh taFa, quảCze2Fc thựcsZXHbA aFvượt qaFuá sứUqmQVec chịUqmQVeu đựnsZXHbAg cUqmQVeủa aFtôi. CònsZXHbA nếusZXHbA sZXHbAkhông làmaF, nhỡaF anUqmQVeh taFa khsZXHbAông nhịsZXHbAn đượcaF, ‘bắaFn sCze2Fcúng thậaFt’ thsZXHbAì sZXHbAtôi phaFải lCze2Fcàm sao?

Trong lUqmQVeúc tôCze2Fci đasZXHbAng lUqmQVeưỡng lự,aF MUqmQVeục HuyaFền độtaF nhiCze2Fcên đẩyaF tUqmQVeôi nằmaF xuốngaF đất,UqmQVe bàaFn tCze2Fcay đCze2Fcang aFnắm tUqmQVeay UqmQVetôi đUqmQVeồng thờsZXHbAi bUqmQVeuông lỏngaF. SsZXHbAau đó,aF anUqmQVeh taFa UqmQVenằm aFúp sấsZXHbAp lênaF ngườiCze2Fc tôUqmQVei, tsZXHbAhứ cươnsZXHbAg UqmQVecứng cUqmQVeủa aCze2Fcnh UqmQVeta chọaFc sZXHbAvào bCze2Fcụng tôi.

Tôi khUqmQVeiếp đảm,sZXHbA bCze2Fcất cCze2Fchấp tấtaF UqmQVecả hsZXHbAét aFlên: “Cze2FcTôi sZXHbAmuốn dùaFng tasZXHbAy! UqmQVeDùng tay!”

Trước mắUqmQVet tốiaF sầCze2Fcm, MCze2Fcục HuyềnsZXHbA Cze2Fcáp mặtaF aFhôn tUqmQVeôi ngUqmQVeấu nsZXHbAghiến. NụUqmQVe Cze2Fchôn aFnày hunCze2Fcg UqmQVehãn hơaFn Cze2Fcbất UqmQVecứ aFnụ hônCze2Fc nàoUqmQVe kaFhác. ĐsZXHbAầu sZXHbAlưỡi củaUqmQVe sZXHbAtôi bịUqmQVe ansZXHbAh sZXHbAmút đếnCze2Fc UqmQVeđau rát.

Trong Cze2Fclúc hôCze2Fcn nhsZXHbAau, tôiUqmQVe vẫnaF cảmCze2Fc thấyCze2Fc thaFứ ởUqmQVe aFtrên aFbụng taFôi cUqmQVeo rúUqmQVet mộsZXHbAt cái.sZXHbA SaUqmQVeu đóUqmQVe aFmột dònaFg dusZXHbAng dịchUqmQVe ươnUqmQVe ưsZXHbAớt khôngUqmQVe ngừCze2Fcng aFphun aFlên bsZXHbAụng tôi.

Tôi haFoàn toCze2Fcàn chUqmQVeết lặng.

Cùng lúCze2Fcc đó,sZXHbA UqmQVeMục HuyềsZXHbAn sZXHbAdừng nụaF Cze2Fchôn. ACze2Fcnh taFa aFvùi mặtCze2Fc vàaFo máiaF tóUqmQVec Cze2Fcdài bêsZXHbAn vUqmQVeai tôUqmQVei, thởCze2Fc aFhổn hển.

Tôi ngâCze2Fcy ngốaFc caFúi xuốngaF nhìnaF ‘đầusZXHbA UqmQVesúng’, thaFậm cCze2Fchí vUqmQVeẫn aFcó tsZXHbAhể csZXHbAảm naFhận thấyCze2Fc thứsZXHbA UqmQVeđó đsZXHbAang độCze2Fcng đậUqmQVey UqmQVetrên bụngCze2Fc tôiCze2Fc. Cze2FcVài gUqmQVeiây sasZXHbAu, aFMục HuyUqmQVeền chốsZXHbAng UqmQVetay ngồiCze2Fc dậy.Cze2Fc ACze2Fcnh taFa cCze2Fcúi đUqmQVeầu, taFôi cũCze2Fcng tUqmQVehuận tsZXHbAheo ánaFh maFắt anaFh Cze2Fcta nhsZXHbAìn xuống.

‘Quái thú’UqmQVe củaUqmQVe MCze2Fcục HuyềnaF Cze2Fcvẫn UqmQVehết sứUqmQVec aFto lớUqmQVen. CsZXHbAó Cze2Fcđiều, nUqmQVeó UqmQVedường UqmQVenhư mềsZXHbAm điCze2Fc khônsZXHbAg ítCze2Fc. TronUqmQVeg aFkhi đóCze2Fc, daFưới chUqmQVeân anCze2Fch taCze2Fc, trêaFn bụUqmQVeng UqmQVetôi, đùiCze2Fc tôiCze2Fc, quầnsZXHbA sZXHbAlót caFủa tôiCze2Fc, aFchỗ nàosZXHbA Cze2Fccũng csZXHbAó chCze2Fcất dịcUqmQVeh mUqmQVeàu taFrắng, rốiUqmQVe tUqmQVeinh rốaFi mù.

Cho dCze2Fcù chúsZXHbAng tôiaF từUqmQVeng trảisZXHbA aFqua UqmQVemột đêm,sZXHbA nhưnUqmQVeg lúcUqmQVe khônCze2Fcg caFó UqmQVeđèn UqmQVesáng, MụsZXHbAc HuaFyền phónaFg đsZXHbAi đâuCze2Fc tôisZXHbA khôUqmQVeng hsZXHbAề hUqmQVeay bUqmQVeiết. TôCze2Fci chưUqmQVea UqmQVebao UqmQVegiờ chứnCze2Fcg kiếnCze2Fc cảnhCze2Fc tsZXHbAượng aFnày. aFVào giâyCze2Fc phsZXHbAút đaFó, taFoàn UqmQVethân taFôi cứaFng sZXHbAđờ, đầUqmQVeu Cze2Fcóc trốaFng rỗng.

Mục HCze2Fcuyền trầmUqmQVe mặcaF taFrong giâCze2Fcy Cze2Fclát rồiUqmQVe aFrút mUqmQVeột chsZXHbAiếc aFkhăn màUqmQVeu trắnaFg từsZXHbA túiCze2Fc quầCze2Fcn, bUqmQVeắt đầuCze2Fc naFhẹ nhàngCze2Fc Cze2Fclau caFhùi cUqmQVeho tôiaF. TôiCze2Fc đaFột nhiênaF sZXHbAcảm thấysZXHbA rsZXHbAất baFi aiCze2Fc, ssZXHbAống sZXHbAmũi cCze2Fcay caaFy, aFnước mắsZXHbAt tUqmQVerào Cze2Fcra ksZXHbAhóe mi.

Bàn UqmQVetay aUqmQVenh tUqmQVea Cze2Fcđang daFi chuyểnaF trêCze2Fcn ngườaFi tôUqmQVei lậpUqmQVe aFtức dsZXHbAừng lại.

Sau đósZXHbA, ngườiaF tôiCze2Fc naFhẹ bẫnaFg, UqmQVetôi Cze2Fcbị MụCze2Fcc HuyềnUqmQVe sZXHbAbế lênsZXHbA. TôUqmQVei khôngUqmQVe muốnaF đểaF ýaF đếnUqmQVe anUqmQVeh tCze2Fca, tCze2Fcrong đầusZXHbA lặCze2Fcp điaF laFặp lạUqmQVei hìCze2Fcnh ảnhCze2Fc kaFinh khủnCze2Fcg vừaCze2Fc rUqmQVeồi. TôiaF cảmsZXHbA tsZXHbAhấy rấtsZXHbA tủisZXHbA nCze2Fchục, từngCze2Fc giọtCze2Fc từngUqmQVe gUqmQVeiọt nướCze2Fcc mắaFt Cze2Fcchảy xaFuống. UqmQVeTôi thCze2Fcậm UqmQVechí òaUqmQVe khócUqmQVe UqmQVenức nở.

Mục HUqmQVeuyền siaFết chUqmQVeặt đôiCze2Fc cánhCze2Fc tUqmQVeay đaaFng bsZXHbAế UqmQVetôi, giọnCze2Fcg nóiCze2Fc aFdịu daFàng cCze2Fcủa UqmQVeanh tUqmQVea vaCze2Fcng lCze2Fcên bêUqmQVen UqmQVetai tôsZXHbAi: “TôiCze2Fc xiCze2Fcn lỗiaF, DCze2Fcao, tôiCze2Fc aFxin lỗi.”

Tôi sZXHbAngây raUqmQVe, aaFnh tCze2Fca đsZXHbAang sZXHbAxin lỗisZXHbA tôi?

“Tôi sẽaF UqmQVegiết chếaFt KhUqmQVeải Á.Cze2Fc UqmQVeSuýt nCze2Fcữa mấUqmQVet sZXHbAem... aFChuyện sZXHbAnày sẽCze2Fc khôngaF baCze2Fco giUqmQVeờ xảyUqmQVe aFra nữa.”

Ngữ khíaF củaUqmQVe sZXHbAanh UqmQVeta dịusZXHbA dàUqmQVeng UqmQVeđến Cze2Fcmức kUqmQVehông thểaF hsZXHbAình dunCze2Fcg nổisZXHbA. TUqmQVeôi bỗngsZXHbA aFcó mộaFt aFcảm giUqmQVeác bUqmQVeất lựcsZXHbA chưaFa taFừng thấy.UqmQVe sZXHbATôi nUqmQVeằm UqmQVeim traFong lòngaF aFanh tUqmQVea, khôCze2Fcng khsZXHbAóc, khônaFg độngCze2Fc đaFậy, cũnaFg khônaFg lêsZXHbAn tiếng.

Mục HuaFyền ngsZXHbAồi xUqmQVeuống sZXHbAđất, đaFặt tUqmQVeôi ngồaFi lênCze2Fc đùiCze2Fc ansZXHbAh taaF. AnCze2Fch tsZXHbAa UqmQVeáp maFá aFvào mặtsZXHbA tôaFi, sZXHbAsau đUqmQVeó hsZXHbAôn điCze2Fc nướcUqmQVe msZXHbAắt củaCze2Fc tôi.

“Hết ksZXHbAhóc rồi?”

Tư Cze2Fcthế thânaF mậaFt kCze2Fchiến tôiUqmQVe không được tựUqmQVe UqmQVenhiên. Cze2FcTôi sZXHbAmuốn qsZXHbAuay đCze2Fcầu đaFi chCze2Fcỗ khCze2Fcác, naFhưng bịUqmQVe MụcsZXHbA UqmQVeHuyền giUqmQVeữ cằUqmQVem, khôngUqmQVe thểaF nhúCze2Fcc nhích.

“Dao, tôisZXHbA đãUqmQVe naFhìn thaFấy vếtaF thươngUqmQVe Cze2Fccủa aFKhải ÁaF, tôsZXHbAi cCze2Fcũng aFbiết eaFm UqmQVevì tôiaF mạaFo hiCze2Fcểm sZXHbAném bom.”sZXHbA MụcaF HuyềsZXHbAn aFnhìn tôUqmQVei chăCze2Fcm cUqmQVehú: “EmsZXHbA traFung taFrinh nhưUqmQVe vậsZXHbAy, vaFới tsZXHbAư cáchsZXHbA mộaFt ngCze2Fcười chồngaF, tôaFi sẽUqmQVe UqmQVebù đắpUqmQVe chUqmQVeo Cze2Fcem gUqmQVeấp bội.”

Trung trinh?

Anh Cze2Fcta tưởngsZXHbA tôCze2Fci chCze2Fcống lạiCze2Fc KhảiUqmQVe Cze2FcÁ laFà Cze2Fcvì ansZXHbAh ta?

Bởi Cze2Fcvì aFtôi phaFóng tsZXHbAên sZXHbAlửa ngănCze2Fc chặnaF việnUqmQVe Cze2Fcbinh củaaF KUqmQVehải UqmQVeÁ nêsZXHbAn sZXHbAanh taFa haFiểu nhầm?

Thảo UqmQVenào trướcsZXHbA đCze2Fcó UqmQVetâm trạngCze2Fc củUqmQVea MụcUqmQVe HuyềnCze2Fc UqmQVecó vẻsZXHbA rấtCze2Fc tốt.UqmQVe ChảCze2Fc UqmQVetrách UqmQVeanh Cze2Fcta đềUqmQVe xuấtCze2Fc ‘thaFân mậCze2Fct trướcCze2Fc thờaFi hạUqmQVen’. AnsZXHbAh taFa hsZXHbAôn tôiCze2Fc aFlâu nCze2Fchư vsZXHbAậy, lsZXHbAà bởiUqmQVe sZXHbAvì asZXHbAnh Cze2Fcta chUqmQVeo UqmQVerằng UqmQVetôi thícaFh sZXHbAanh ta?

Nhưng anUqmQVeh sZXHbAta khôUqmQVeng bậCze2Fcn tâsZXHbAm đếnUqmQVe vấsZXHbAn đềUqmQVe tCze2Fcình sZXHbAcảm sZXHbAcơ mà?

Dù anUqmQVeh tCze2Fca nghĩsZXHbA Cze2Fcthế aFnào, sUqmQVeự hiểCze2Fcu nhầmCze2Fc sZXHbAnày cóaF vẻUqmQVe rấUqmQVet nghiêsZXHbAm trọngaF. NhCze2Fcưng nhUqmQVeìn áUqmQVenh mắUqmQVet sZXHbAnóng bỏCze2Fcng củasZXHbA anCze2Fch tasZXHbA, naFghĩ Cze2Fcđến chuyệaFn vừCze2Fca rồCze2Fci anCze2Fch tUqmQVea UqmQVekhổ sởsZXHbA đèUqmQVe nén...aF TôiUqmQVe sZXHbAkhông aFbiết nênsZXHbA giCze2Fcải thísZXHbAch nCze2Fchư thsZXHbAế nào.

“Ngoài raaF.” MụcUqmQVe aFHuyền nóUqmQVei tUqmQVeiếp: “LầnCze2Fc nàaFy làsZXHbA Cze2Fcngoài Cze2Fcý muốn.aF DùCze2Fc UqmQVesao... cũnUqmQVeg bốnCze2Fc Cze2Fcnăm rồi.”

Tôi aFhơi ngCze2Fcượng ngùngaF. TấaFt UqmQVenhiên sZXHbAtôi haFiểu UqmQVeý anCze2Fch tsZXHbAa. UqmQVeAnh tUqmQVea muốnsZXHbA nóiUqmQVe, sasZXHbAu lầCze2Fcn đầuaF tUqmQVeiên vàaFo bốaFn nUqmQVeăm trưsZXHbAớc, asZXHbAnh tUqmQVea phảiUqmQVe kiềmaF chếaF qsZXHbAuá lâuaF, sZXHbAnên lầnsZXHbA nàUqmQVey maFới thànCze2Fch rUqmQVea nhưCze2Fc vậy.

“Anh khônCze2Fcg cầCze2Fcn giảiUqmQVe tsZXHbAhích vớiUqmQVe tôsZXHbAi chaFuyện này...”

Đúng aFlúc đó,Cze2Fc bUqmQVeên ngoàCze2Fci vanCze2Fcg lênsZXHbA sZXHbAgiọng nóiaF củasZXHbA UqmQVeMạc LâmaF, cắtaF ngsZXHbAang laFời tôi.

“Khụ, kUqmQVehụ... điệnUqmQVe hsZXHbAạ, rấtaF xiUqmQVen lỗisZXHbA đãaF qsZXHbAuấy rầCze2Fcy ngUqmQVeài vàsZXHbA tiểUqmQVeu thUqmQVeư. HaFoàng đếUqmQVe bệCze2Fc hạaF triUqmQVeệu kiCze2Fcến UqmQVeđiện hạaF Cze2Fcgấp.” ĐâyUqmQVe làUqmQVe lầCze2Fcn đầuCze2Fc tiênUqmQVe tUqmQVeôi ngsZXHbAhe csZXHbAó nUqmQVegười gọiCze2Fc MUqmQVeục HusZXHbAyền lsZXHbAà ‘điệnCze2Fc hạ’.

Thần sắaFc Cze2FcMục HusZXHbAyền traFở nênUqmQVe nghiêmaF nghịUqmQVe, UqmQVeanh aFta UqmQVebế aFtôi đứnUqmQVeg dậy.