You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không QQthể dừngQQ lại

“Nếu cGJpvqem đồng9V2xeE QQý thânQQ cGJpvqmật trưvjMtrQớc thời9V2xeE hạnQQ, tôivjMtrQ 9V2xeEcó thểvjMtrQ bắt9V2xeE đầuQQ nvjMtrQgay lập9V2xeE tức.”

Nói x9V2xeEong câ9V2xeEu nQQày, 9V2xeEMục Huyề9V2xeEn bắtQQ đầuvjMtrQ cGJpvqhôn cQQổ vjMtrQtôi. ĐQQầu QQlưỡi nóngvjMtrQ hổicGJpvq ccGJpvqủa avjMtrQnh 9V2xeEta giốngvjMtrQ cáiQQ bàncGJpvq vjMtrQchải, m9V2xeEang vjMtrQtheo tiếvjMtrQng nướvjMtrQc QQkhẽ khcGJpvqàng, chảcGJpvqi từngcGJpvq tấ9V2xeEc d9V2xeEa của9V2xeE tôi.

Tôi QQcó cảmQQ giáQQc bQQị điệQQn giật.vjMtrQ TcGJpvqrong nQQgười tôicGJpvq nh9V2xeEư xuấcGJpvqt hiệvjMtrQn một9V2xeE cocGJpvqn rvjMtrQắn nướccGJpvq, bcGJpvqò t9V2xeEừ lvjMtrQỗ taQQi lêQQn nQQão, vjMtrQsau đóQQ lạicGJpvq vjMtrQquay đầuvjMtrQ cGJpvqbò xuốngQQ dưới,9V2xeE đâcGJpvqm vQQào mộtvjMtrQ 9V2xeEnơi n9V2xeEào đóQQ đãcGJpvq cănQQg lênvjMtrQ củaQQ 9V2xeEtôi, khQQiến nơivjMtrQ đvjMtrQó khô9V2xeEng ngừn9V2xeEg tiế9V2xeEt cGJpvqra chất9V2xeE dịc9V2xeEh ưcGJpvqớt 9V2xeEát. SaQQu vjMtrQđó, nQQó lạcGJpvqi xuyênQQ QQqua sốcGJpvqng lưQQng v9V2xeEà 9V2xeEhai 9V2xeEchân tôQQi, l9V2xeEàm toànvjMtrQ th9V2xeEân tôcGJpvqi têvjMtrQ liệt.

Tôi thởcGJpvq hổcGJpvqn hểncGJpvq, QQgần nvjMtrQhư tvjMtrQhét lêQQn: “TôivjMtrQ khôngQQ đồngcGJpvq ýQQ thvjMtrQân m9V2xeEật trước9V2xeE, cGJpvqanh ccGJpvqó thể9V2xeE kếtcGJpvq thQQúc rồi.”

Mục HQQuyền lvjMtrQập tứQQc dừcGJpvqng lạcGJpvqi, nQQgẩng đầuQQ nhìn9V2xeE tôcGJpvqi. Đ9V2xeEến lvjMtrQúc nàQQy tôicGJpvq mớicGJpvq chvjMtrQú QQý, cvjMtrQó l9V2xeEẽ QQdo vQQừa vjMtrQrồi hônQQ qvjMtrQuá QQlâu và9V2xeE quácGJpvq dùncGJpvqg vjMtrQsức nê9V2xeEn môicGJpvq an9V2xeEh 9V2xeEta sưQQng m9V2xeEọng, bờvjMtrQ môiQQ vjMtrQtrên còvjMtrQn bvjMtrQị scGJpvqứt. Ánh9V2xeE mắtvjMtrQ aQQnh 9V2xeEta mờ9V2xeE mịtvjMtrQ, đQQồng tửvjMtrQ đe9V2xeEn nháncGJpvqh nhvjMtrQư QQbị pvjMtrQhủ mộvjMtrQt lớvjMtrQp cGJpvqsương mỏng.vjMtrQ TcGJpvqrong đầucGJpvq tôcGJpvqi tự9V2xeE vjMtrQnhiên QQbật vjMtrQra từ9V2xeE ‘ývjMtrQ loạnQQ tìn9V2xeEh mê’.

“Tôi muốn9V2xeE nói...”9V2xeE TôiQQ câvjMtrQn nhắcQQ 9V2xeEtừ nvjMtrQgữ: “BâyQQ giờvjMtrQ tôQQi vẫQQn chvjMtrQưa muốn.”

Ánh cGJpvqmắt MQQục HuQQyền cuối9V2xeE cùngQQ cvjMtrQũng tỉnhQQ tcGJpvqáo mộtcGJpvq chú9V2xeEt, 9V2xeEanh QQta dánvjMtrQ mắtcGJpvq vcGJpvqào vjMtrQtôi: “Được.”

Giọng nóicGJpvq ccGJpvqủa cGJpvqanh 9V2xeEta vjMtrQvẫn khàQQn khàn9V2xeE, bvjMtrQộ phQQận nàvjMtrQo vjMtrQđó tQQì tcGJpvqrên bụvjMtrQng tôicGJpvq vvjMtrQẫn cươngvjMtrQ cứng,QQ nhưngcGJpvq 9V2xeEtôi QQthở phàovjMtrQ nhẹ9V2xeE ncGJpvqhõm, QQbởi 9V2xeEvì tôvjMtrQi QQbiết anvjMtrQh tQQa QQsẽ khôQQng nucGJpvqốt lời.

***

Như tôicGJpvq dựQQ đoáQQn, MụccGJpvq HuyvjMtrQền quảvjMtrQ QQnhiên chốn9V2xeEg tacGJpvqy xuốn9V2xeEg svjMtrQàn, lậtQQ ngưvjMtrQời ngồi9V2xeE s9V2xeEang mộcGJpvqt bêncGJpvq. 9V2xeETôi QQcũng ngồvjMtrQi dậycGJpvq, vjMtrQlúc QQnày tôi9V2xeE vjMtrQmới pcGJpvqhát hQQiện, qvjMtrQuần á9V2xeEo vũQQ t9V2xeErụ, QQáo khcGJpvqoác quâncGJpvq phvjMtrQục và9V2xeE váy9V2xeE của9V2xeE vjMtrQtôi đ9V2xeEã cGJpvqbị MụccGJpvq HuQQyền tốcQQ vjMtrQlên ngựccGJpvq từ9V2xeE 9V2xeEbao giờ9V2xeE, đểQQ lộcGJpvq mộtvjMtrQ mảnvjMtrQg xuâvjMtrQn quang.

Tôi v9V2xeEội vàngcGJpvq kcGJpvqéo váQQy vcGJpvqà càcGJpvqi vjMtrQcúc áoQQ khoáQQc. Mục9V2xeE HuyềncGJpvq vjMtrQcởi bộ9V2xeE vjMtrQđồ dQQu QQhành vũ9V2xeE tcGJpvqrụ, bêQQn tQQrong QQanh cGJpvqta ch9V2xeEỉ 9V2xeEmặc một9V2xeE cQQhiếc ácGJpvqo scGJpvqơ vjMtrQmi màuQQ xá9V2xeEm nhạtcGJpvq 9V2xeEvà quầnvjMtrQ dài.9V2xeE Tô9V2xeEi 9V2xeEtưởng đãcGJpvq đvjMtrQến l9V2xeEúc rờivjMtrQ cGJpvqkhỏi máyvjMtrQ bay9V2xeE, QQnào vjMtrQngờ anQQh 9V2xeEta giơQQ taQQy vjMtrQôm 9V2xeEvai tôivjMtrQ, đầuQQ n9V2xeEgả 9V2xeEvề phícGJpvqa tôvjMtrQi. SacGJpvqu đó,QQ QQanh t9V2xeEa vùivjMtrQ mQQặt và9V2xeEo máiQQ tóQQc dàicGJpvq cvjMtrQủa tôi.

“Khải vjMtrQÁ hôvjMtrQn ecGJpvqm phải9V2xeE kQQhông?” Th9V2xeEanh âmvjMtrQ cGJpvqtrầm thấQQp QQdịu dàngQQ độtvjMtrQ ngộvjMtrQt vvjMtrQang vjMtrQlên, kvjMtrQhông mQQột c9V2xeEhút n9V2xeEộ khí.

Nhưng vjMtrQbây vjMtrQgiờ tôQQi vjMtrQđã hQQơi hiểvjMtrQu MụccGJpvq HuvjMtrQyền. An9V2xeEh cGJpvqta tỏcGJpvq tháiQQ cGJpvqđộ bìncGJpvqh t9V2xeEĩnh khôvjMtrQng cvjMtrQó n9V2xeEghĩa avjMtrQnh tQQa kcGJpvqhông tứQQc giậnQQ. TôcGJpvqi ghétQQ kiểucGJpvq cvjMtrQhất vcGJpvqấn nàyQQ nêcGJpvqn thản9V2xeE nhiênvjMtrQ thừa9V2xeE nhậncGJpvq: “Ừ,cGJpvq đúQQng làQQ hắncGJpvq đãcGJpvq hôncGJpvq tcGJpvqôi. SacGJpvqo 9V2xeEanh biết?”

Bàn ta9V2xeEy đặtcGJpvq tQQrên vacGJpvqi tvjMtrQôi bỗ9V2xeEng siết9V2xeE chặt.

“Tôi ngửcGJpvqi cGJpvqthấy.” QQMục HuyềQQn tcGJpvqừ tcGJpvqốn trả9V2xeE lời.

Tôi bất9V2xeE cQQhợt h9V2xeEiểu vjMtrQra, 9V2xeEthảo nàovjMtrQ lú9V2xeEc mớivjMtrQ bcGJpvqắt đầucGJpvq hô9V2xeEn cGJpvqtôi, sắccGJpvq mặt9V2xeE anvjMtrQh QQta bỗngvjMtrQ dưnQQg th9V2xeEay đổiQQ. cGJpvqHóa vjMtrQra a9V2xeEnh QQta ng9V2xeEửi 9V2xeEthấy mcGJpvqùi củcGJpvqa KhảicGJpvq ÁvjMtrQ tronQQg miệnvjMtrQg tôi.

“Mấy lầncGJpvq?” Mục9V2xeE Huy9V2xeEền hỏivjMtrQ tiếp.

“Gì cơcGJpvq?” TQQôi nhvjMtrQất thờiQQ khônQQg 9V2xeEhiểu ý.

Mục vjMtrQHuyền trvjMtrQầm mặcQQ trQQong giâ9V2xeEy lát9V2xeE. ScGJpvqau QQđó a9V2xeEnh tQQa QQôm evjMtrQo tcGJpvqôi, xo9V2xeEay nvjMtrQgười 9V2xeEtôi đvjMtrQối diệncGJpvq acGJpvqnh 9V2xeEta, áQQnh mQQắt scGJpvqắc bénvjMtrQ nhcGJpvqìn tôvjMtrQi ccGJpvqhằm chvjMtrQằm: “HắnQQ hôQQn eQQm QQmấy lần?QQ” NQQgữ kcGJpvqhí QQcó phcGJpvqần đanvjMtrQh lại.

Anh tvjMtrQa kcGJpvqhông truQQy 9V2xeEvấn vjMtrQthì khônQQg sacGJpvqo. Vừa9V2xeE nvjMtrQhắc vjMtrQtới, tôcGJpvqi liền9V2xeE nhớQQ đến9V2xeE chvjMtrQuyện suýcGJpvqt 9V2xeEnữa bị9V2xeE KhảiQQ 9V2xeEÁ cư9V2xeEỡng bức.QQ TôvjMtrQi QQthật 9V2xeEsự khôQQng muố9V2xeEn hồicGJpvq QQtưởng lạcGJpvqi s9V2xeEự việcvjMtrQ đcGJpvqó. NếucGJpvq k9V2xeEhông phvjMtrQải 9V2xeEtôi nhvjMtrQanh trívjMtrQ, cQQó lẽ9V2xeE bây9V2xeE gQQiờ tôcGJpvqi nhQQư một9V2xeE vjMtrQbãi bùcGJpvqn nhãocGJpvq nằm9V2xeE dư9V2xeEới thâvjMtrQn ng9V2xeEười đ9V2xeEàn ônQQg khác.cGJpvq TấtQQ cảcGJpvq những9V2xeE chuyệncGJpvq vjMtrQnày đềcGJpvqu 9V2xeEdo Mục9V2xeE HucGJpvqyền bQQan ch9V2xeEo. VQQậy vjMtrQmà bâyQQ giQQờ, acGJpvqnh t9V2xeEa còcGJpvqn chcGJpvqất vấnvjMtrQ cGJpvqtôi bịcGJpvq KhvjMtrQải ÁQQ QQhôn mấvjMtrQy QQlần? TrcGJpvqong qcGJpvquan nQQiệm cvjMtrQủa QQanh taQQ, d9V2xeEục v9V2xeEọng chiếmcGJpvq hữvjMtrQu quaQQn trcGJpvqọng hơcGJpvqn ccGJpvqảm cGJpvqnhận vjMtrQcủa tôicGJpvq, danQQh 9V2xeEdự củcGJpvqa cGJpvqtôi cGJpvqhay sao?

Trong lòncGJpvqg tôvjMtrQi bốc9V2xeE cGJpvqlên vjMtrQmột ngọnvjMtrQ lửa.

“Anh cGJpvqmuốn hỏi9V2xeE ở9V2xeE chỗcGJpvq nào?vjMtrQ” QQTôi trừngQQ 9V2xeEmắt v9V2xeEới MụQQc Huyền.

Anh t9V2xeEa ngcGJpvqây ngvjMtrQười, thầncGJpvq svjMtrQắc 9V2xeEbỗng trở9V2xeE nvjMtrQên 9V2xeEu ám.

“Anh hỏivjMtrQ mấy9V2xeE lầQQn, làvjMtrQ chỉ9V2xeE miệng,cGJpvq cGJpvqcổ hcGJpvqay tay?QQ” cGJpvqTôi cGJpvqtừ tốn9V2xeE hỏQQi tiếp.

Cả nQQgười MụcGJpvqc cGJpvqHuyền hóaQQ đcGJpvqá trocGJpvqng vjMtrQgiây lát.

Từ gưQQơng mặtcGJpvq đcGJpvqến thânQQ 9V2xeEthể, t9V2xeEừ ácGJpvqnh mQQắt vjMtrQđến hôvjMtrQ hấpQQ củaQQ an9V2xeEh vjMtrQta phảcGJpvqng pQQhất n9V2xeEgưng trệ.

“Tôi mvjMtrQệt rồcGJpvqi, tôcGJpvqi muQQốn vềQQ QQnghỉ ngơi.”9V2xeE TvjMtrQôi đẩycGJpvq ngườivjMtrQ vjMtrQMục HuyềncGJpvq rcGJpvqồi đứngcGJpvq d9V2xeEậy. AvjMtrQnh tQQa vẫn9V2xeE ncGJpvqgồi bấtQQ đQQộng mộtQQ c9V2xeEhỗ. TôQQi bicGJpvqết lờicGJpvq nóicGJpvq vừa9V2xeE rồivjMtrQ củ9V2xeEa tôQQi cócGJpvq sứcvjMtrQ sQQát cGJpvqthương rất9V2xeE lớvjMtrQn. CvjMtrQhứng kiếnvjMtrQ phả9V2xeEn ứng9V2xeE củQQa MụccGJpvq Huyền,cGJpvq cGJpvqtôi cảmvjMtrQ thcGJpvqấy 9V2xeEvô cGJpvqcùng s9V2xeEảng khoái.

Tôi chỉnh9V2xeE lạcGJpvqi gấvjMtrQu váy,9V2xeE đặcGJpvqt cGJpvqtay lêQQn 9V2xeEtay n9V2xeEắm cửacGJpvq khoang.

Mục HuyềcGJpvqn 9V2xeEđột nhiê9V2xeEn gQQọi lớvjMtrQn tiếng:cGJpvq “MạccGJpvq Phổ9V2xeE, lậpcGJpvq tcGJpvqức đemvjMtrQ tấtcGJpvq cảQQ tàQQi liệu9V2xeE vjMtrQtrong ph9V2xeEòng ch9V2xeEỉ QQhuy củavjMtrQ KhQQải QQÁ đvjMtrQến cGJpvqđây.” cGJpvqNgừng mộtQQ giây,cGJpvq vjMtrQanh vjMtrQta n9V2xeEói tiếp:cGJpvq “BacGJpvqo gồ9V2xeEm cvjMtrQả cGJpvqcamera tcGJpvqheo dõi.”

“Vâng ạcGJpvq.” TvjMtrQhanh âmcGJpvq Mạc9V2xeE PhổcGJpvq cáchvjMtrQ rất9V2xeE xa.

Tôi QQgiật mìnhcGJpvq. NếuvjMtrQ xevjMtrQm hìnhcGJpvq ảnhcGJpvq vjMtrQđó, MụcvjMtrQ 9V2xeEHuyền sẽcGJpvq chứnQQg kiếncGJpvq cảnhcGJpvq tôiQQ vjMtrQsuýt bị9V2xeE KhảvjMtrQi ÁcGJpvq cưvjMtrQỡng cGJpvqbức? NhớQQ đến9V2xeE lờvjMtrQi củavjMtrQ KhảivjMtrQ cGJpvqÁ, tQQôi thậtcGJpvq vjMtrQsự 9V2xeEsợ aQQnh QQta nổ9V2xeEi điQQên rồcGJpvqi vjMtrQgây tQQhương tổnvjMtrQ ccGJpvqho t9V2xeEôi. MacGJpvqu r9V2xeEời k9V2xeEhỏi khcGJpvqông giacGJpvqn kícGJpvqn mQQít QQnày vjMtrQmới lvjMtrQà vjMtrQthượng cGJpvqsách. NgQQhĩ đếnQQ cGJpvqđây, tôiQQ dùn9V2xeEg sứcQQ vcGJpvqặn 9V2xeEtay nắmQQ cửa.

Cánh cử9V2xeEa khônvjMtrQg hềQQ ncGJpvqhúc nhích.

Tôi vcGJpvqẫn vjMtrQchưa phácGJpvqt gvjMtrQiác cGJpvqra điều9V2xeE vjMtrQbất th9V2xeEường, chvjMtrQỉ ngvjMtrQhĩ tacGJpvqy tôcGJpvqi k9V2xeEhông đủ9V2xeE cGJpvqlực. ĐacGJpvqng địnhvjMtrQ thửcGJpvq 9V2xeElại mộtcGJpvq lầnQQ, tvjMtrQôi độtvjMtrQ nhiên9V2xeE cứcGJpvqng đờ9V2xeE người.

Bởi vcGJpvqì tQQôi khôcGJpvqng vjMtrQthể độngvjMtrQ cGJpvqđậy. CQQhân, tcGJpvqay vjMtrQvà toàvjMtrQn th9V2xeEân t9V2xeEôi bị9V2xeE m9V2xeEột sứ9V2xeEc m9V2xeEạnh vvjMtrQô hình9V2xeE QQtrói chặt.

Mục HuyềnvjMtrQ lạiQQ dùngQQ ‘sứcvjMtrQ QQmạnh vjMtrQtinh thầnvjMtrQ’ vớiQQ tôi!

Một thâvjMtrQn hìnhQQ ấmcGJpvq QQáp lặvjMtrQng lẽcGJpvq ápvjMtrQ vQQào sQQau lưncGJpvqg tôi.vjMtrQ EQQo độQQt ngộQQt bịcGJpvq siếtcGJpvq chặt,vjMtrQ McGJpvqục cGJpvqHuyền vjMtrQôm QQtôi, tựa9V2xeE cằcGJpvqm vàoQQ tvjMtrQóc 9V2xeEtôi, đ9V2xeEôi vjMtrQbàn vjMtrQtay trắnvjMtrQg nõncGJpvq bắtvjMtrQ đ9V2xeEầu cGJpvqcởi cúvjMtrQc áoQQ khQQoác quânQQ QQphục trêncGJpvq ngườ9V2xeEi tôi.

“Anh muốvjMtrQn vjMtrQlàm g9V2xeEì h9V2xeEả?” Lời9V2xeE nóvjMtrQi vừaQQ dứt,QQ vjMtrQáo khQQoác quQQân phụccGJpvq đãQQ vjMtrQrơi xvjMtrQuống sànvjMtrQ. SQQau đQQó, cGJpvqMục QQHuyền tivjMtrQếp tụ9V2xeEc cởcGJpvqi vjMtrQcúc áovjMtrQ vácGJpvqy. K9V2xeEhi chấcGJpvqt liệuQQ 9V2xeEvải mềmQQ mại9V2xeE rờiQQ khỏiQQ t9V2xeEhân thểvjMtrQ, đầuQQ óc9V2xeE tQQôi hoà9V2xeEn to9V2xeEàn trố9V2xeEng rỗng.

“Anh k9V2xeEhông gi9V2xeEữ chữvjMtrQ tvjMtrQín... A...”

Cả ngư9V2xeEời đột9V2xeE nhiênvjMtrQ nhẹcGJpvq bẫngvjMtrQ, tôicGJpvq bQQị MụvjMtrQc Huyền9V2xeE bếcGJpvq lcGJpvqên rồvjMtrQi đặQQt nằmcGJpvq xu9V2xeEống QQsàn vjMtrQmáy 9V2xeEbay. BQQên dư9V2xeEới thcGJpvqân lQQà QQchất liệuQQ vjMtrQvải cGJpvqmềm mại,vjMtrQ cGJpvqanh QQta đãQQ trảiQQ á9V2xeEo khovjMtrQác QQquân phụcGJpvqc làm9V2xeE đệmcGJpvq QQlót vjMtrQcho tôicGJpvq. QQSau đó9V2xeE th9V2xeEân hìQQnh cacGJpvqo lớnQQ ccGJpvqủa anQQh 9V2xeEta ậpvjMtrQ đến.

Không nóvjMtrQi cũngcGJpvq cóQQ tcGJpvqhể đoán9V2xeE chuyệnQQ sắpQQ dcGJpvqiễn rQQa vvjMtrQới b9V2xeEản thâcGJpvqn. TôvjMtrQi lvjMtrQập tứcQQ nhcGJpvqớ đếcGJpvqn buổicGJpvq t9V2xeEối bốnQQ vjMtrQnăm trước,9V2xeE t9V2xeEoàn th9V2xeEân tôiQQ buốt9V2xeE vjMtrQgiá, tôvjMtrQi QQđau kQQhổ nhắQQm m9V2xeEắt. 9V2xeEMặc dcGJpvqù cGJpvqbiết 9V2xeEtình huốngQQ ncGJpvqày QQtrước sQQau gìcGJpvq QQcũng xảyvjMtrQ r9V2xeEa nhQQưng tôi9V2xeE vẫn9V2xeE cQQảm tQQhấy cGJpvqnhục nhã.

Đột n9V2xeEhiên, mộ9V2xeEt lvjMtrQuồng khcGJpvqí nó9V2xeEng tcGJpvqhổi vcGJpvqào c9V2xeEổ tôi.QQ cGJpvqSau đó,9V2xeE mộvjMtrQt thvjMtrQứ gvjMtrQì đóvjMtrQ, nhưvjMtrQ cócGJpvq như9V2xeE cGJpvqkhông lưvjMtrQớt qvjMtrQua QQlàn dcGJpvqa QQtôi. KcGJpvqhông p9V2xeEhải miệnvjMtrQg Mục9V2xeE HucGJpvqyền, cũnQQg vjMtrQkhông phảQQi cGJpvqđầu ngón9V2xeE tacGJpvqy củacGJpvq anQQh tQQa. TcGJpvqhứ nàyvjMtrQ mát9V2xeE lạnh,vjMtrQ khiếnvjMtrQ tô9V2xeEi buồncGJpvq buồn,QQ vjMtrQlực đạo9V2xeE QQrất nQQhẹ, 9V2xeEkhông cQQhú QQý kỹcGJpvq vjMtrQsẽ khôn9V2xeEg cảmvjMtrQ nhậcGJpvqn thấy.

Chỉ 9V2xeEtrong chố9V2xeEc lávjMtrQt, vjMtrQthứ QQđó nhẹ9V2xeE nhànQQg QQlướt cGJpvqtừ cổ9V2xeE tvjMtrQôi xucGJpvqống d9V2xeEưới, tớQQi bộ9V2xeE nQQgực, bụnQQg, 9V2xeEbên h9V2xeEông củacGJpvq cGJpvqtôi. TôQQi nvjMtrQghe thấcGJpvqy cGJpvqMục HuyềcGJpvqn QQhít một9V2xeE cGJpvqhơi QQsâu. ĐúncGJpvqg là9V2xeE QQrất cGJpvqkỳ vjMtrQquái, tôi9V2xeE cGJpvqliền cGJpvqmở mắt,vjMtrQ saQQu cGJpvqđó h9V2xeEóa đá.

Mục Hu9V2xeEyền đanvjMtrQg... ngcGJpvqửi thâ9V2xeEn thểvjMtrQ tôi?

Anh QQta lộ9V2xeEt svjMtrQạch đồ9V2xeE trêQQn ngườQQi cGJpvqtôi, ch9V2xeEỉ đểQQ lạvjMtrQi mỗiQQ bộcGJpvq quầ9V2xeEn áo9V2xeE cGJpvqlót. Sa9V2xeEu đ9V2xeEó, vjMtrQanh tQQa dùnvjMtrQg mũ9V2xeEi ngQQửi từng9V2xeE tấc9V2xeE dcGJpvqa củavjMtrQ tcGJpvqôi. QQThứ vừQQa vjMtrQchạm nQQhẹ vàovjMtrQ 9V2xeElàn QQda QQtôi chvjMtrQính QQlà đầuQQ mũivjMtrQ mátvjMtrQ vjMtrQlạnh cvjMtrQủa cGJpvqanh ta.

Tôi bỗvjMtrQng hvjMtrQiểu vjMtrQra mọ9V2xeEi chuyện.

“Anh cGJpvqmuốn ncGJpvqgửi xcGJpvqem, KvjMtrQhải cGJpvqÁ đQQã đcGJpvqộng đế9V2xeEn chỗvjMtrQ nào?”

“Ừ.”

Tôi thở9V2xeE vjMtrQphào nhvjMtrQẹ nhvjMtrQõm, vjMtrQthì cGJpvqra khôngcGJpvq phảicGJpvq an9V2xeEh tQQa cóQQ cGJpvqý làcGJpvqm trQQái lờcGJpvqi c9V2xeEam kết.

“Vậy avjMtrQnh đừng9V2xeE 9V2xeEdùng ‘sức9V2xeE mạnh9V2xeE tiQQnh thầvjMtrQn’ t9V2xeErói tôiQQ nữa.”

Mục vjMtrQHuyền chẳncGJpvqg lên9V2xeE tiếngcGJpvq cGJpvqcũng khôngvjMtrQ hềcGJpvq vjMtrQcó bấ9V2xeEt cứcGJpvq cvjMtrQử độQQng nàoQQ, nhưQQng cGJpvqkhi tô9V2xeEi thửcGJpvq độngQQ đậyvjMtrQ cvjMtrQhân 9V2xeEtay, vjMtrQtôi mớcGJpvqi h9V2xeEiện thQQân thvjMtrQể đãQQ trởcGJpvq lại9V2xeE vjMtrQbình thường.

Sau kQQhi biếtcGJpvq MvjMtrQục HQQuyền cGJpvqchỉ mu9V2xeEốn ngửvjMtrQi người9V2xeE tôi,9V2xeE cGJpvqtôi vjMtrQkhông QQkháng cựvjMtrQ, cGJpvqcũng không9V2xeE cGJpvqdám nóiQQ một9V2xeE lờQQi kíchvjMtrQ tcGJpvqhích anQQh taQQ. NhưngQQ 9V2xeEnhìn n9V2xeEgười đàncGJpvq ôngcGJpvq QQcao lớnQQ vjMtrQnằm 9V2xeEbò trQQên n9V2xeEgười tôi9V2xeE hí9V2xeEt hívjMtrQt ngửivjMtrQ ngvjMtrQửi, tôcGJpvqi thậtvjMtrQ sựvjMtrQ cGJpvqcảm thấy9V2xeE vvjMtrQừa cGJpvqkỳ cGJpvqquái vvjMtrQừa nvjMtrQgứa ngáy.

Mục Huyền9V2xeE bấtcGJpvq cGJpvqchợt dừngQQ cGJpvqđộng távjMtrQc, ngẩncGJpvqg đ9V2xeEầu nhìncGJpvq tôi.

Tôi ngâQQy người.

Bởi vQQì ánvjMtrQh mvjMtrQắt anQQh 9V2xeEta h9V2xeEết 9V2xeEsức 9V2xeEu tốivjMtrQ. GươngvjMtrQ mặtcGJpvq vvjMtrQốn trắngvjMtrQ nõnQQ đỏcGJpvq bừngcGJpvq bừcGJpvqng nhưQQ ngọnvjMtrQ lửacGJpvq, đếnQQ vànQQh cGJpvqtai anQQh tvjMtrQa cũQQng QQđỏ ửng.

Xong đờQQi rồ9V2xeEi. MụccGJpvq HuyềcGJpvqn trước9V2xeE đóvjMtrQ đãvjMtrQ ccGJpvqó 9V2xeEthể vjMtrQđè néncGJpvq vjMtrQdục QQvọng, vjMtrQsau khcGJpvqi n9V2xeEgửi mvjMtrQột lưQQợt, anQQh vjMtrQta từQQ vjMtrQvô tvjMtrQâm cGJpvqchuyển thàn9V2xeEh vjMtrQcó tâm từ9V2xeE lúc nvjMtrQào vjMtrQkhông hay.

Tôi QQvội kéocGJpvq vạt9V2xeE áo9V2xeE QQquân cGJpvqphục r9V2xeEồi vjMtrQcài cúcvjMtrQ. NQQhưng 9V2xeEmới 9V2xeEcài havjMtrQi cQQúc, cGJpvqtôi đột9V2xeE ncGJpvqhiên n9V2xeEghe thấycGJpvq tQQiếng cGJpvqloạt cGJpvqxoạt. K9V2xeEhóe 9V2xeEmắt liếccGJpvq QQmột cá9V2xeEi, 9V2xeEbắt gặpcGJpvq vjMtrQMục HuyềnvjMtrQ đang9V2xeE cGJpvqgiơ QQtay kévjMtrQo khvjMtrQóa quần.

Toàn thânvjMtrQ cGJpvqtôi rucGJpvqn lêvjMtrQn, độngvjMtrQ tá9V2xeEc tvjMtrQay c9V2xeEàng cGJpvqnhanh hơn.9V2xeE QQTuy nh9V2xeEiên, vjMtrQcúc vjMtrQthứ vjMtrQba v9V2xeEẫn ccGJpvqhưa cà9V2xeEi xon9V2xeEg, tôicGJpvq lạcGJpvqi liế9V2xeEc QQthấy mộ9V2xeEt tcGJpvqhứ ccGJpvqực vjMtrQlớn nhảy9V2xeE vjMtrQra khỏicGJpvq qu9V2xeEần dàivjMtrQ. Mộ9V2xeEt bàn9V2xeE vjMtrQtay trắvjMtrQng 9V2xeEnõn nắmcGJpvq chặtcGJpvq lấcGJpvqy nó.QQ MặtQQ tôcGJpvqi QQnóng QQran, vjMtrQlẽ nàoQQ cGJpvqanh t9V2xeEa địn9V2xeEh ‘lauQQ súng’QQ ngavjMtrQy trQQước QQmặt tQQôi? GhêQQ quá!

Nhưng tôicGJpvq đQQã vjMtrQnhầm to!

Bởi vìcGJpvq QQở cGJpvqgiây t9V2xeEiếp thQQeo, 9V2xeEMục HuyềnQQ QQgiơ bàcGJpvqn taQQy bQQẩn thỉ9V2xeEu vềcGJpvq phcGJpvqía tcGJpvqôi, túm9V2xeE lấy9V2xeE taQQy tôcGJpvqi vớiQQ QQmột sQQức mạnhcGJpvq kivjMtrQnh hồn.

Tôi trợncGJpvq mcGJpvqắt QQhá mồ9V2xeEm, qQQuên cvjMtrQả cGJpvqla hét9V2xeE, cũQQng không9V2xeE vjMtrQkịp 9V2xeEcó bấtcGJpvq vjMtrQcứ hànvjMtrQh vjMtrQđộng phảncGJpvq kháng9V2xeE ncGJpvqào, cvjMtrQhỉ vjMtrQmở cGJpvqto mắt9V2xeE nvjMtrQhìn bàn9V2xeE taQQy củaQQ vjMtrQtôi 9V2xeEbị QQấn lên9V2xeE trQQên đó.

Xúc cảmcGJpvq QQdưới lòncGJpvqg bàvjMtrQn taQQy nóngQQ cGJpvqbỏng, hQQơi gi9V2xeEật giật.cGJpvq Toàn9V2xeE thân9V2xeE MQQục Huyền9V2xeE ccGJpvqũng ruQQn lênQQ, ancGJpvqh vjMtrQta không9V2xeE thQQể kiềmvjMtrQ ccGJpvqhế phvjMtrQát cGJpvqra tiếngcGJpvq rQQên khẽ.

Tôi vjMtrQra sức9V2xeE rụtQQ tvjMtrQay về,cGJpvq nhưvjMtrQng bàQQn vjMtrQtay anvjMtrQh tQQa gvjMtrQiống vjMtrQmột gọvjMtrQng cGJpvqkìm sắt,vjMtrQ 9V2xeEép tQQôi x9V2xeEòe năQQm ngóvjMtrQn cGJpvqtay QQrồi cGJpvqnắm ch9V2xeEặt thứQQ đó.9V2xeE TôQQi tấtQQ nhQQiên hcGJpvqiểu a9V2xeEnh tvjMtrQa muốnQQ tôvjMtrQi làmcGJpvq 9V2xeEgì, trocGJpvqng lòngQQ vừacGJpvq khóvjMtrQ vjMtrQchịu vừaQQ đavjMtrQu khổ.9V2xeE LQQàm tQQheo QQyêu cầ9V2xeEu của9V2xeE anvjMtrQh t9V2xeEa, quả9V2xeE thựvjMtrQc vượtcGJpvq quáQQ 9V2xeEsức chQQịu đựngQQ củvjMtrQa QQtôi. CcGJpvqòn nếuvjMtrQ kh9V2xeEông làmcGJpvq, ncGJpvqhỡ anvjMtrQh QQta khônQQg nhQQịn đưcGJpvqợc, ‘bắncGJpvq súQQng tcGJpvqhật’ thìvjMtrQ tôiQQ phảcGJpvqi lcGJpvqàm sao?

Trong lúcQQ tôcGJpvqi QQđang lưỡng9V2xeE lựcGJpvq, MụccGJpvq HucGJpvqyền vjMtrQđột nhiêvjMtrQn đẩy9V2xeE tô9V2xeEi nằcGJpvqm xuốngcGJpvq đấcGJpvqt, bàQQn tavjMtrQy đancGJpvqg nắmvjMtrQ QQtay tôivjMtrQ vjMtrQđồng thờicGJpvq QQbuông lỏng.vjMtrQ SQQau đó,9V2xeE anvjMtrQh tvjMtrQa QQnằm QQúp sấpQQ lcGJpvqên 9V2xeEngười 9V2xeEtôi, thứQQ cương9V2xeE cứnvjMtrQg củvjMtrQa acGJpvqnh 9V2xeEta ccGJpvqhọc 9V2xeEvào bụngQQ tôi.

Tôi khiếpQQ đảm,9V2xeE bấtcGJpvq chấp9V2xeE tấtQQ c9V2xeEả 9V2xeEhét QQlên: “vjMtrQTôi muốnvjMtrQ dcGJpvqùng vjMtrQtay! DùcGJpvqng tay!”

Trước QQmắt tối9V2xeE sầmvjMtrQ, 9V2xeEMục HuyềQQn ápcGJpvq mặtvjMtrQ h9V2xeEôn tôvjMtrQi nQQgấu nghivjMtrQến. N9V2xeEụ hQQôn nàcGJpvqy hu9V2xeEng hãnvjMtrQ hơncGJpvq bấtcGJpvq QQcứ nụvjMtrQ hôcGJpvqn cGJpvqnào cGJpvqkhác. ĐầuQQ lưỡiQQ củacGJpvq t9V2xeEôi bịvjMtrQ ancGJpvqh vjMtrQmút đếQQn cGJpvqđau rát.

Trong lQQúc hôncGJpvq nhavjMtrQu, cGJpvqtôi 9V2xeEvẫn cảm9V2xeE thấcGJpvqy cGJpvqthứ vjMtrQở trênvjMtrQ bụngvjMtrQ tQQôi ccGJpvqo rcGJpvqút mộvjMtrQt cáiQQ. ScGJpvqau 9V2xeEđó cGJpvqmột dò9V2xeEng dcGJpvqung dị9V2xeEch ươncGJpvq ướtQQ cGJpvqkhông ngQQừng phuQQn lêQQn bQQụng tôi.

Tôi vjMtrQhoàn tovjMtrQàn chQQết lặng.

Cùng vjMtrQlúc cGJpvqđó, MụcvjMtrQ HuycGJpvqền dừngQQ nvjMtrQụ hQQôn. AcGJpvqnh QQta cGJpvqvùi mặQQt QQvào máicGJpvq t9V2xeEóc dàiQQ 9V2xeEbên vcGJpvqai tôvjMtrQi, thởQQ QQhổn hển.

Tôi ngâcGJpvqy ngốQQc cQQúi xQQuống nhìcGJpvqn ‘đcGJpvqầu súcGJpvqng’, 9V2xeEthậm chvjMtrQí vvjMtrQẫn ccGJpvqó thể9V2xeE cảmcGJpvq nhậvjMtrQn vjMtrQthấy thứQQ cGJpvqđó đangvjMtrQ đ9V2xeEộng đậQQy trvjMtrQên bQQụng cGJpvqtôi. VàiQQ giây9V2xeE sacGJpvqu, MụcGJpvqc HucGJpvqyền chốnQQg taQQy ngvjMtrQồi dậy.vjMtrQ AnvjMtrQh 9V2xeEta cúcGJpvqi cGJpvqđầu, cGJpvqtôi cGJpvqcũng thuậQQn tvjMtrQheo QQánh mắtvjMtrQ acGJpvqnh t9V2xeEa nQQhìn xuống.

‘Quái thú’vjMtrQ củvjMtrQa MvjMtrQục HcGJpvquyền vẫn9V2xeE hếtQQ s9V2xeEức cGJpvqto lớQQn. CvjMtrQó điềcGJpvqu, nócGJpvq dường9V2xeE nhQQư QQmềm đ9V2xeEi khô9V2xeEng ítQQ. TroQQng cGJpvqkhi đó,9V2xeE d9V2xeEưới cGJpvqchân acGJpvqnh 9V2xeEta, vjMtrQtrên bụQQng cGJpvqtôi, đùivjMtrQ tQQôi, quầQQn cGJpvqlót vjMtrQcủa QQtôi, chỗcGJpvq vjMtrQnào cũcGJpvqng cócGJpvq chấtcGJpvq dịchQQ m9V2xeEàu trắQQng, rốivjMtrQ tQQinh rvjMtrQối mù.

Cho dùQQ chQQúng vjMtrQtôi từncGJpvqg tr9V2xeEải quvjMtrQa một9V2xeE đêm,vjMtrQ nhưvjMtrQng lúccGJpvq khcGJpvqông cQQó đcGJpvqèn sávjMtrQng, MvjMtrQục Hu9V2xeEyền phóQQng đivjMtrQ đcGJpvqâu vjMtrQtôi khQQông 9V2xeEhề ha9V2xeEy biếtvjMtrQ. TôvjMtrQi 9V2xeEchưa vjMtrQbao giờvjMtrQ chứngcGJpvq k9V2xeEiến cảnhvjMtrQ tcGJpvqượng nà9V2xeEy. QQVào gi9V2xeEây phQQút đó,QQ QQtoàn thânQQ tcGJpvqôi cứcGJpvqng đờvjMtrQ, đầucGJpvq QQóc trốncGJpvqg rỗng.

Mục vjMtrQHuyền cGJpvqtrầm mặcvjMtrQ tr9V2xeEong gQQiây QQlát rồi9V2xeE rúQQt mộtcGJpvq chiếcGJpvqc khăn9V2xeE màcGJpvqu trắnvjMtrQg từQQ túcGJpvqi quvjMtrQần, bắtcGJpvq QQđầu nhẹcGJpvq nhàng9V2xeE 9V2xeElau 9V2xeEchùi vjMtrQcho tôi.9V2xeE cGJpvqTôi độQQt nh9V2xeEiên c9V2xeEảm thấyQQ rất9V2xeE cGJpvqbi aicGJpvq, sốngQQ vjMtrQmũi 9V2xeEcay cayvjMtrQ, nQQước mắtcGJpvq tràcGJpvqo rvjMtrQa khóe9V2xeE mi.

Bàn tcGJpvqay QQanh tQQa đanvjMtrQg 9V2xeEdi chuyểnQQ tvjMtrQrên ngườivjMtrQ t9V2xeEôi lập9V2xeE tứcQQ dcGJpvqừng lại.

Sau đQQó, người9V2xeE tQQôi QQnhẹ b9V2xeEẫng, tôvjMtrQi cGJpvqbị 9V2xeEMục Huy9V2xeEền QQbế lêQQn. TQQôi không9V2xeE vjMtrQmuốn đểcGJpvq ýcGJpvq vjMtrQđến vjMtrQanh tcGJpvqa, trvjMtrQong đầucGJpvq lvjMtrQặp đicGJpvq lặpcGJpvq lạQQi h9V2xeEình ảnhvjMtrQ kinvjMtrQh khủn9V2xeEg vjMtrQvừa rQQồi. TôicGJpvq cảm9V2xeE 9V2xeEthấy rấvjMtrQt tủi9V2xeE nhục,9V2xeE từngvjMtrQ giọvjMtrQt từng9V2xeE gi9V2xeEọt nQQước mắt9V2xeE chảcGJpvqy xvjMtrQuống. TôivjMtrQ thậQQm chícGJpvq 9V2xeEòa khvjMtrQóc nứcGJpvqc nở.

Mục HuyềncGJpvq sivjMtrQết QQchặt 9V2xeEđôi vjMtrQcánh cGJpvqtay đa9V2xeEng b9V2xeEế tôvjMtrQi, giọncGJpvqg 9V2xeEnói d9V2xeEịu dàcGJpvqng QQcủa anQQh vjMtrQta vvjMtrQang lcGJpvqên bêcGJpvqn tvjMtrQai tôi:QQ “TôivjMtrQ xicGJpvqn lỗicGJpvq, 9V2xeEDao, tô9V2xeEi xQQin lỗi.”

Tôi nQQgây vjMtrQra, an9V2xeEh 9V2xeEta đanvjMtrQg x9V2xeEin lỗi9V2xeE tôi?

“Tôi scGJpvqẽ giếtcGJpvq cvjMtrQhết QQKhải vjMtrQÁ. S9V2xeEuýt nữaQQ mcGJpvqất em..vjMtrQ. Ch9V2xeEuyện 9V2xeEnày svjMtrQẽ k9V2xeEhông QQbao 9V2xeEgiờ vjMtrQxảy QQra nữa.”

Ngữ vjMtrQkhí của9V2xeE avjMtrQnh tQQa dịuvjMtrQ dàng9V2xeE đếnQQ mức9V2xeE khôngQQ tcGJpvqhể hìvjMtrQnh dvjMtrQung nổvjMtrQi. TôcGJpvqi 9V2xeEbỗng cGJpvqcó mộtQQ cảcGJpvqm gi9V2xeEác cGJpvqbất lực9V2xeE chQQưa từng9V2xeE QQthấy. cGJpvqTôi vjMtrQnằm icGJpvqm tcGJpvqrong lòngQQ an9V2xeEh taQQ, khcGJpvqông khócQQ, khôncGJpvqg QQđộng đậy,QQ cGJpvqcũng khônQQg lêQQn tiếng.

Mục HuyềnvjMtrQ nQQgồi xu9V2xeEống đvjMtrQất, đặ9V2xeEt t9V2xeEôi ng9V2xeEồi QQlên đùiQQ acGJpvqnh tvjMtrQa. A9V2xeEnh tcGJpvqa ácGJpvqp QQmá v9V2xeEào mặvjMtrQt tôi,QQ sa9V2xeEu đó9V2xeE hQQôn vjMtrQđi cGJpvqnước mắvjMtrQt c9V2xeEủa tôi.

“Hết vjMtrQkhóc rồi?”

Tư thếvjMtrQ thâvjMtrQn mật9V2xeE khiếncGJpvq cGJpvqtôi không&nbvjMtrQsp;được tự nhiên9V2xeE. TôcGJpvqi m9V2xeEuốn quvjMtrQay đầuQQ đ9V2xeEi cQQhỗ khácvjMtrQ, QQnhưng bQQị Mụ9V2xeEc HuycGJpvqền gcGJpvqiữ cằm,cGJpvq khôn9V2xeEg thểcGJpvq vjMtrQnhúc nhích.

“Dao, tôicGJpvq đãvjMtrQ vjMtrQnhìn thcGJpvqấy vếtvjMtrQ thcGJpvqương ccGJpvqủa KhvjMtrQải QQÁ, tôivjMtrQ cũ9V2xeEng b9V2xeEiết eQQm vjMtrQvì tcGJpvqôi cGJpvqmạo hiểmvjMtrQ némQQ bocGJpvqm.” MQQục vjMtrQHuyền nhcGJpvqìn QQtôi ccGJpvqhăm chú:9V2xeE cGJpvq“Em tcGJpvqrung trQQinh QQnhư vậvjMtrQy, vcGJpvqới tư9V2xeE QQcách cGJpvqmột ncGJpvqgười chcGJpvqồng, QQtôi sẽ9V2xeE bùQQ đắpvjMtrQ QQcho ecGJpvqm vjMtrQgấp bội.”

Trung trinh?

Anh cGJpvqta tưvjMtrQởng vjMtrQtôi QQchống lạ9V2xeEi KhảivjMtrQ 9V2xeEÁ làQQ 9V2xeEvì a9V2xeEnh ta?

Bởi vcGJpvqì tôi9V2xeE phóng9V2xeE tênQQ lử9V2xeEa ngvjMtrQăn chQQặn vvjMtrQiện bcGJpvqinh củQQa KhcGJpvqải QQÁ ncGJpvqên anvjMtrQh tcGJpvqa hiểQQu nhầm?

Thảo nàovjMtrQ trướcQQ đóQQ tâ9V2xeEm trạng9V2xeE củacGJpvq MụcQQ HuyềncGJpvq cGJpvqcó vjMtrQvẻ rấtvjMtrQ tốt9V2xeE. cGJpvqChả trácQQh ancGJpvqh tvjMtrQa đềvjMtrQ xuvjMtrQất ‘thâ9V2xeEn mậcGJpvqt trcGJpvqước thờicGJpvq hạQQn’. AvjMtrQnh vjMtrQta QQhôn tQQôi vjMtrQlâu QQnhư vậQQy, 9V2xeElà bởQQi vìQQ acGJpvqnh t9V2xeEa chcGJpvqo rvjMtrQằng tôvjMtrQi th9V2xeEích vjMtrQanh ta?

Nhưng an9V2xeEh tcGJpvqa vjMtrQkhông bận9V2xeE t9V2xeEâm đvjMtrQến vvjMtrQấn đềQQ tì9V2xeEnh cvjMtrQảm 9V2xeEcơ mà?

Dù ancGJpvqh tcGJpvqa nghĩ9V2xeE thQQế nàocGJpvq, cGJpvqsự hiểcGJpvqu nhầmcGJpvq ncGJpvqày cvjMtrQó vẻvjMtrQ rcGJpvqất nghiQQêm trọQQng. NhvjMtrQưng nhìncGJpvq ánhvjMtrQ mắQQt nón9V2xeEg bỏngcGJpvq c9V2xeEủa anQQh vjMtrQta, QQnghĩ vjMtrQđến chu9V2xeEyện vQQừa rồ9V2xeEi anQQh cGJpvqta kh9V2xeEổ sởcGJpvq đè9V2xeE nécGJpvqn... 9V2xeETôi khôngcGJpvq bvjMtrQiết vjMtrQnên gcGJpvqiải thcGJpvqích nhưQQ tcGJpvqhế nào.

“Ngoài ra.”QQ MụvjMtrQc HuyềnvjMtrQ nóicGJpvq tiếcGJpvqp: “Lần9V2xeE n9V2xeEày lvjMtrQà ngcGJpvqoài ývjMtrQ 9V2xeEmuốn. cGJpvqDù saovjMtrQ... cũncGJpvqg bốQQn năm9V2xeE rồi.”

Tôi hơicGJpvq ngượngvjMtrQ ngùngcGJpvq. TấtcGJpvq nhiêvjMtrQn tô9V2xeEi hiểu9V2xeE ý9V2xeE avjMtrQnh tavjMtrQ. An9V2xeEh tcGJpvqa muốnvjMtrQ nói,9V2xeE sQQau lcGJpvqần 9V2xeEđầu tiênQQ vàvjMtrQo bcGJpvqốn nQQăm trướ9V2xeEc, cGJpvqanh vjMtrQta cGJpvqphải kQQiềm ch9V2xeEế q9V2xeEuá lâcGJpvqu, n9V2xeEên vjMtrQlần ncGJpvqày mới9V2xeE tcGJpvqhành rvjMtrQa nhcGJpvqư vậy.

“Anh khôcGJpvqng cầvjMtrQn giảQQi tvjMtrQhích vcGJpvqới tôvjMtrQi chuyQQện này...”

Đúng lúc9V2xeE đ9V2xeEó, bcGJpvqên ngoàivjMtrQ vavjMtrQng lênQQ QQgiọng nóQQi 9V2xeEcủa vjMtrQMạc Lâm,vjMtrQ cắt9V2xeE QQngang lờivjMtrQ tôi.

“Khụ, khụ.9V2xeE.. điệncGJpvq hạQQ, rấvjMtrQt cGJpvqxin lQQỗi 9V2xeEđã quấy9V2xeE vjMtrQrầy ngàicGJpvq vàQQ tiểuvjMtrQ thvjMtrQư. HoànvjMtrQg đếcGJpvq b9V2xeEệ hạ9V2xeE tri9V2xeEệu kiếnQQ điện9V2xeE 9V2xeEhạ g9V2xeEấp.” Đ9V2xeEây lcGJpvqà lần9V2xeE đầuvjMtrQ tvjMtrQiên QQtôi QQnghe cQQó ngưQQời gọi9V2xeE MụccGJpvq QQHuyền QQlà cGJpvq‘điện hạ’.

Thần sắccGJpvq Mục9V2xeE Hu9V2xeEyền tr9V2xeEở n9V2xeEên nghicGJpvqêm nghị,vjMtrQ 9V2xeEanh tvjMtrQa bế9V2xeE tôvjMtrQi đvjMtrQứng dậy.