You are here

Độc quyền chiếm hữu - Chương 15

Chương 15Không thểzuRa dừngT5fX lại

“Nếu sk6Nem jeMSđồng ýzuRa tsk6Nhân mậT5fXt trưsk6Nớc t2gThhời hạn,T5fX tôjeMSi zuRacó thểT5fX bắjeMSt đT5fXầu njeMSgay lT5fXập tức.”

Nói xo2gThng câusk6N này,T5fX MụjeMSc HuyềnzuRa bắT5fXt đầu2gTh hônsk6N sk6Ncổ tôiT5fX. Đầsk6Nu lưỡzuRai nó2gThng hzuRaổi củask6N sk6Nanh zuRata zuRagiống sk6Ncái bànjeMS chảsk6Ni, mjeMSang jeMStheo tiếT5fXng nướcjeMS khjeMSẽ khàjeMSng, jeMSchải từngT5fX tấczuRa djeMSa czuRaủa tôi.

Tôi cóT5fX cảmjeMS giác2gTh T5fXbị sk6Nđiện giT5fXật. TrozuRang ngườT5fXi tôijeMS nsk6Như sk6Nxuất hiệzuRan mộtsk6N co2gThn rắjeMSn nướcsk6N, bT5fXò từT5fX zuRalỗ tajeMSi ljeMSên nãzuRao, sazuRau đzuRaó 2gThlại qjeMSuay đầzuRau T5fXbò xuốzuRang dưới,jeMS sk6Nđâm vàsk6No mộtT5fX nơi2gTh 2gThnào đóT5fX đãT5fX c2gThăng lsk6Nên củask6N tzuRaôi, khiế2gThn nơizuRa đósk6N khôn2gThg ngừngzuRa tT5fXiết zuRara chấT5fXt dịch2gTh ướt2gTh 2gThát. T5fXSau đósk6N, nójeMS lạijeMS sk6Nxuyên quzuRaa ssk6Nống lưjeMSng T5fXvà sk6Nhai châsk6Nn tôT5fXi, làmjeMS zuRatoàn thânjeMS tôzuRai tzuRaê liệt.

Tôi tT5fXhở hổnjeMS hểzuRan, gầnjeMS nhưzuRa thésk6Nt zuRalên: “TôijeMS khT5fXông đồngzuRa ýsk6N 2gThthân mậzuRat trước,zuRa anT5fXh cójeMS thểzuRa kjeMSết thúcjeMS rồi.”

Mục H2gThuyền zuRalập tjeMSức dừngjeMS lạT5fXi, ngjeMSẩng jeMSđầu nhìT5fXn tôijeMS. sk6NĐến zuRalúc nàyjeMS sk6Ntôi mớisk6N ch2gThú ý2gTh, csk6Nó lẽzuRa dT5fXo vừazuRa rồT5fXi hôn2gTh 2gThquá lâuzuRa vàzuRa quzuRaá dùngsk6N sứcjeMS nên2gTh môsk6Ni azuRanh jeMSta sư2gThng mọng,jeMS 2gThbờ môisk6N trênzuRa jeMScòn bịjeMS sT5fXứt. 2gThÁnh mjeMSắt jeMSanh jeMSta mờ2gTh mịtsk6N, đồng2gTh tửjeMS đesk6Nn sk6Nnhánh jeMSnhư jeMSbị T5fXphủ m2gThột lớsk6Np sk6Nsương mT5fXỏng. TrT5fXong đầ2gThu tT5fXôi tzuRaự nhiêzuRan bậtjeMS rT5fXa từzuRa ‘ýzuRa jeMSloạn jeMStình mê’.

“Tôi muT5fXốn nói...zuRa” Tôi2gTh cjeMSân nhắczuRa tT5fXừ ngzuRaữ: “Bâ2gThy giờT5fX tôsk6Ni vẫsk6Nn chưajeMS muốn.”

Ánh mắ2gTht Mục2gTh HuyềnzuRa cuốjeMSi cT5fXùng cũngT5fX T5fXtỉnh tjeMSáo zuRamột ch2gThút, anzuRah 2gThta jeMSdán msk6Nắt vàjeMSo tôiT5fX: “Được.”

Giọng nóisk6N củask6N ask6Nnh t2gTha vẫnsk6N khànzuRa khànT5fX, bộzuRa T5fXphận nzuRaào zuRađó tT5fXì trên2gTh bụngsk6N tôisk6N vẫnsk6N sk6Ncương cứng,sk6N sk6Nnhưng tzuRaôi T5fXthở phàzuRao nhẹ2gTh nhõm2gTh, T5fXbởi vìT5fX jeMStôi biếjeMSt ansk6Nh t2gTha T5fXsẽ jeMSkhông nuốtjeMS lời.

***

Như tôzuRai dựzuRa đoán,zuRa Msk6Nục HuyềzuRan qsk6Nuả nhiT5fXên chốnT5fXg t2gThay xuốjeMSng sànT5fX, lậtT5fX 2gThngười ngồjeMSi sansk6Ng mT5fXột bjeMSên. TjeMSôi cũng2gTh ngồisk6N dậjeMSy, lúcjeMS n2gThày tzuRaôi mzuRaới jeMSphát hi2gThện, quT5fXần ájeMSo vT5fXũ trzuRaụ, ázuRao khoáczuRa quân2gTh phụ2gThc vjeMSà váT5fXy cjeMSủa tôi2gTh đãT5fX bịjeMS MjeMSục Huyền2gTh tT5fXốc lênzuRa ngựT5fXc từjeMS 2gThbao jeMSgiờ, để2gTh lộzuRa mộtsk6N zuRamảng xujeMSân quang.

Tôi vộisk6N vT5fXàng ké2gTho vsk6Náy v2gThà càiT5fX cúT5fXc ásk6No khosk6Nác. 2gThMục Huyề2gThn cT5fXởi bjeMSộ đồ2gTh T5fXdu hàn2gThh vũzuRa T5fXtrụ, bêsk6Nn trojeMSng sk6Nanh zuRata chỉ2gTh mT5fXặc msk6Nột chiếczuRa T5fXáo 2gThsơ jeMSmi msk6Nàu xzuRaám njeMShạt vàT5fX qusk6Nần dài.jeMS TôjeMSi tưởngzuRa sk6Nđã đếnsk6N lúczuRa rời2gTh khỏijeMS máyzuRa bayT5fX, nàojeMS ngờT5fX jeMSanh jeMSta g2gThiơ tT5fXay ômjeMS vsk6Nai tôi,T5fX sk6Nđầu ngả2gTh v2gThề phzuRaía tôi.sk6N SazuRau đó,zuRa ansk6Nh jeMSta vsk6Nùi zuRamặt 2gThvào jeMSmái tósk6Nc dà2gThi củask6N tôi.

“Khải 2gThÁ hsk6Nôn zuRaem phsk6Nải khT5fXông?” TzuRahanh T5fXâm trjeMSầm tzuRahấp dịsk6Nu dàng2gTh zuRađột ngột2gTh vT5fXang lT5fXên, khôngsk6N mộtT5fX chútsk6N T5fXnộ khí.

Nhưng bâyT5fX giờjeMS zuRatôi đ2gThã 2gThhơi hiể2gThu T5fXMục HujeMSyền. jeMSAnh t2gTha tT5fXỏ T5fXthái độjeMS bì2gThnh tĩsk6Nnh T5fXkhông cózuRa ngjeMShĩa azuRanh t2gTha khôjeMSng t2gThức giậsk6Nn. TôizuRa ghé2gTht kiểjeMSu chất2gTh v2gThấn nà2gThy njeMSên tsk6Nhản nhjeMSiên tzuRahừa zuRanhận: “Ừ,2gTh đúnT5fXg là2gTh hắnsk6N đ2gThã hzuRaôn tôzuRai. T5fXSao aT5fXnh biết?”

Bàn tajeMSy T5fXđặt tsk6Nrên va2gThi tôjeMSi bỗn2gThg T5fXsiết chặt.

“Tôi ngử2gThi thấy.sk6N” Mụsk6Nc Huyền2gTh tT5fXừ tốnzuRa tzuRarả lời.

Tôi zuRabất cjeMShợt hiểuT5fX rjeMSa, thảoT5fX nàoT5fX lT5fXúc 2gThmới bắ2gTht đjeMSầu 2gThhôn tôijeMS, sắjeMSc mT5fXặt an2gThh jeMSta bỗT5fXng sk6Ndưng thsk6Nay đổi.T5fX Hóask6N rT5fXa anzuRah tT5fXa ngửT5fXi th2gThấy mùiT5fX củask6N KjeMShải ÁT5fX trozuRang mT5fXiệng tôi.

“Mấy lsk6Nần?” Mục2gTh HuyềnT5fX zuRahỏi tiếp.

“Gì cơ?”zuRa sk6NTôi nhấtT5fX thờiT5fX khT5fXông hiểusk6N ý.

Mục Huy2gThền trầmzuRa mặc2gTh sk6Ntrong giâsk6Ny látzuRa. SaT5fXu đó2gTh anzuRah tsk6Na ômzuRa 2gTheo zuRatôi, xoask6Ny ngzuRaười tôizuRa đốizuRa diệnT5fX anzuRah taT5fX, ásk6Nnh mjeMSắt sắczuRa bén2gTh nhìsk6Nn sk6Ntôi chT5fXằm sk6Nchằm: “jeMSHắn hônsk6N zuRaem mấ2gThy lần?”jeMS 2gThNgữ zuRakhí sk6Ncó phT5fXần đaT5fXnh lại.

Anh sk6Nta không2gTh jeMStruy sk6Nvấn tjeMShì khôngsk6N zuRasao. T5fXVừa nhắcsk6N tới,zuRa tôzuRai liề2gThn nhớsk6N đT5fXến chuyệzuRan suýzuRat n2gThữa bịT5fX Khải2gTh ÁT5fX cưỡngzuRa bức.jeMS TôizuRa t2gThhật sjeMSự khôjeMSng jeMSmuốn hồizuRa tưởnjeMSg lT5fXại sựjeMS T5fXviệc đó.2gTh Nếusk6N khsk6Nông phảiT5fX tsk6Nôi njeMShanh trsk6Ní, cózuRa lẽT5fX bây2gTh gizuRaờ tôjeMSi jeMSnhư mzuRaột sk6Nbãi 2gThbùn nzuRahão nsk6Nằm dưzuRaới thân2gTh ngườjeMSi đànzuRa ônsk6Ng khác.jeMS TấtzuRa cảT5fX những2gTh c2gThhuyện nà2gThy đều2gTh jeMSdo MụT5fXc Huyền2gTh baT5fXn ch2gTho. VậyT5fX mà2gTh T5fXbây gjeMSiờ, azuRanh tT5fXa 2gThcòn sk6Nchất vấ2gThn T5fXtôi bjeMSị KzuRahải ÁjeMS hôsk6Nn mấT5fXy lsk6Nần? TrjeMSong 2gThquan niT5fXệm củazuRa sk6Nanh sk6Nta, dT5fXục vọng2gTh chiếmjeMS hữuT5fX jeMSquan t2gThrọng hzuRaơn c2gThảm nsk6Nhận c2gThủa tôT5fXi, dzuRaanh dựjeMS củajeMS tôzuRai hzuRaay sao?

Trong sk6Nlòng tjeMSôi bốT5fXc l2gThên mộ2gTht ng2gThọn lửa.

“Anh muố2gThn hỏ2gThi 2gThở ch2gThỗ n2gThào?” TzuRaôi trừngjeMS mắtsk6N sk6Nvới MjeMSục Huyền.

Anh zuRata 2gThngây n2gThgười, thsk6Nần szuRaắc bzuRaỗng trởzuRa nê2gThn jeMSu ám.

“Anh hỏ2gThi mấyzuRa lần2gTh, sk6Nlà jeMSchỉ miệng,sk6N jeMScổ T5fXhay tay?sk6N” jeMSTôi từT5fX T5fXtốn h2gThỏi tiếp.

Cả nzuRagười Mụ2gThc HuyềnzuRa h2gThóa đázuRa t2gThrong gsk6Niây lát.

Từ gươngT5fX mặtzuRa đếT5fXn tjeMShân thểT5fX, 2gThtừ ánT5fXh mắtzuRa đếnjeMS hôsk6N hấp2gTh cjeMSủa ajeMSnh 2gThta phảngsk6N psk6Nhất ngưngjeMS trệ.

“Tôi mệT5fXt rồzuRai, tjeMSôi musk6Nốn vềjeMS nghỉ2gTh ngơi.”2gTh Tô2gThi đsk6Nẩy ngsk6Nười Mục2gTh HuyzuRaền rT5fXồi đứsk6Nng dậy.T5fX AnT5fXh jeMSta v2gThẫn n2gThgồi bzuRaất độngjeMS mộ2gTht chỗ.T5fX TjeMSôi biết2gTh lờsk6Ni nzuRaói v2gThừa r2gThồi cjeMSủa tôijeMS cT5fXó s2gThức T5fXsát thưsk6Nơng rT5fXất lớnzuRa. Chứngsk6N T5fXkiến phảzuRan jeMSứng csk6Nủa 2gThMục HT5fXuyền, tsk6Nôi cjeMSảm thấ2gThy vzuRaô cùsk6Nng sjeMSảng khoái.

Tôi sk6Nchỉnh l2gThại gjeMSấu T5fXváy, đặ2gTht sk6Ntay lênsk6N tazuRay jeMSnắm T5fXcửa khoang.

Mục Huyềnsk6N độsk6Nt nzuRahiên g2gThọi lớsk6Nn tiếng:sk6N zuRa“Mạc PT5fXhổ, T5fXlập tứcsk6N jeMSđem zuRatất cảjeMS tà2gThi lzuRaiệu zuRatrong psk6Nhòng csk6Nhỉ h2gThuy czuRaủa jeMSKhải ÁjeMS 2gThđến đây.”jeMS T5fXNgừng mộtjeMS gi2gThây, anzuRah t2gTha nózuRai tiếsk6Np: “BaozuRa T5fXgồm csk6Nả camer2gTha thjeMSeo dõi.”

“Vâng ạ.”jeMS T2gThhanh âmzuRa Mạc2gTh P2gThhổ cácsk6Nh r2gThất xa.

Tôi gijeMSật mìzuRanh. zuRaNếu xjeMSem hìn2gThh ảjeMSnh đT5fXó, Mục2gTh Husk6Nyền sẽsk6N chsk6Nứng kiT5fXến c2gThảnh tôizuRa T5fXsuýt bị2gTh KhjeMSải Ásk6N cưỡngT5fX bứsk6Nc? Nhớ2gTh đếnjeMS lờisk6N củaT5fX Khảisk6N Á,T5fX tôiT5fX thjeMSật sựT5fX jeMSsợ a2gThnh tzuRaa nổiT5fX đi2gThên rồzuRai sk6Ngây thươzuRang tổsk6Nn T5fXcho tôi.jeMS Ma2gThu r2gThời khỏizuRa khôngzuRa zuRagian kín2gTh mísk6Nt nàsk6Ny mớijeMS sk6Nlà thượngT5fX sách.sk6N T5fXNghĩ T5fXđến đâyzuRa, tT5fXôi dùnzuRag sk6Nsức vặnzuRa tzuRaay nắmT5fX cửa.

Cánh cửask6N khôngT5fX 2gThhề njeMShúc nhích.

Tôi jeMSvẫn cjeMShưa phsk6Nát g2gThiác rzuRaa điềT5fXu bjeMSất tT5fXhường, chỉzuRa njeMSghĩ tajeMSy tT5fXôi khônT5fXg đủ2gTh zuRalực. ĐangjeMS T5fXđịnh t2gThhử lạisk6N msk6Nột lầ2gThn, tôi2gTh độtzuRa 2gThnhiên cứngT5fX đờsk6N người.

Bởi T5fXvì tôijeMS khsk6Nông thểsk6N độsk6Nng đậy.sk6N ChânzuRa, sk6Ntay vT5fXà toànzuRa 2gThthân tôjeMSi bị2gTh mộtT5fX sứcsk6N mạnhT5fX vô2gTh hjeMSình jeMStrói chặt.

Mục Huyềsk6Nn lạsk6Ni T5fXdùng ‘sjeMSức mạnhzuRa t2gThinh thần’sk6N vsk6Nới tôi!

Một thâzuRan hT5fXình ấT5fXm ápjeMS lặnsk6Ng lẽzuRa ázuRap vàoT5fX sT5fXau lưnsk6Ng tôijeMS. Esk6No độtjeMS 2gThngột bịsk6N sjeMSiết chsk6Nặt, Mụ2gThc HuyềnT5fX ômT5fX tôisk6N, T5fXtựa czuRaằm và2gTho tT5fXóc zuRatôi, đ2gThôi bjeMSàn task6Ny trắngT5fX nõnjeMS bắT5fXt đầuzuRa sk6Ncởi 2gThcúc áozuRa kzuRahoác sk6Nquân phụcsk6N tzuRarên ngườisk6N tôi.

“Anh muốnjeMS T5fXlàm zuRagì hả?”jeMS L2gThời nzuRaói jeMSvừa dứt,jeMS ájeMSo khoácT5fX quânjeMS zuRaphục đãzuRa rơzuRai xuốngT5fX s2gThàn. Ssk6Nau 2gThđó, MụzuRac HuyềnzuRa tiếjeMSp tục2gTh sk6Ncởi cúc2gTh á2gTho váy.T5fX KhzuRai cT5fXhất liệuzuRa vsk6Nải sk6Nmềm m2gThại T5fXrời k2gThhỏi jeMSthân th2gThể, đjeMSầu óT5fXc tôT5fXi hoànjeMS toàn2gTh trố2gThng rỗng.

“Anh khônzuRag sk6Ngiữ chữT5fX zuRatín... A...”

Cả ngườiT5fX độtzuRa nhiêzuRan nhẹzuRa bẫng,jeMS tôjeMSi jeMSbị MụzuRac HuT5fXyền T5fXbế sk6Nlên zuRarồi đặjeMSt nT5fXằm xuốT5fXng T5fXsàn máy2gTh bsk6Nay. BjeMSên dưsk6Nới jeMSthân lT5fXà zuRachất lsk6Niệu vT5fXải mềmT5fX mại,zuRa T5fXanh sk6Nta đã2gTh trải2gTh 2gTháo khT5fXoác zuRaquân phsk6Nục lsk6Nàm đệ2gThm lótsk6N chjeMSo jeMStôi. SzuRaau đT5fXó thânsk6N hìnjeMSh jeMScao lớnjeMS của2gTh aT5fXnh 2gThta sk6Nập đến.

Không nT5fXói 2gThcũng zuRacó tzuRahể sk6Nđoán chuyệnsk6N sT5fXắp diễnT5fX rsk6Na vzuRaới bảnjeMS thân.sk6N Tôisk6N lậpzuRa t2gThức nh2gThớ sk6Nđến buT5fXổi tốzuRai sk6Nbốn nzuRaăm t2gThrước, zuRatoàn thânzuRa tT5fXôi buốtjeMS g2gThiá, tôjeMSi đT5fXau khổ2gTh nhắmT5fX mắjeMSt. Mặc2gTh T5fXdù biếT5fXt tìnhzuRa hjeMSuống nàT5fXy sk6Ntrước sk6Nsau gìjeMS cũjeMSng xảyjeMS jeMSra njeMShưng tôiT5fX vẫT5fXn cT5fXảm thấysk6N nhụcsk6N nhã.

Đột nhiên,2gTh mộjeMSt luồngzuRa kzuRahí nó2gThng thjeMSổi vàozuRa 2gThcổ tôi.T5fX SajeMSu đó2gTh, mzuRaột thứ2gTh gzuRaì jeMSđó, nhjeMSư cózuRa 2gThnhư khôngsk6N lướT5fXt zuRaqua ljeMSàn d2gTha tôisk6N. sk6NKhông phảsk6Ni mzuRaiệng MụjeMSc HuyềzuRan, 2gThcũng không2gTh phải2gTh đầuzuRa nsk6Ngón tzuRaay của2gTh aT5fXnh taT5fX. Thứsk6N nàyzuRa mátsk6N lạnjeMSh, khijeMSến tjeMSôi buồnsk6N buồn,zuRa 2gThlực đạo2gTh rấzuRat jeMSnhẹ, khônzuRag chsk6Nú sk6Ný kỹjeMS sẽ2gTh zuRakhông csk6Nảm 2gThnhận thấy.

Chỉ troT5fXng chốcsk6N lát,2gTh thzuRaứ đjeMSó nhẹzuRa 2gThnhàng lướtzuRa từ2gTh c2gThổ jeMStôi xuốngzuRa dưới,zuRa tớijeMS b2gThộ ngực,jeMS b2gThụng, bêjeMSn hzuRaông của2gTh tôi.sk6N TôjeMSi nsk6Nghe thấyzuRa T5fXMục HuyềjeMSn hT5fXít T5fXmột zuRahơi s2gThâu. ĐúngjeMS lzuRaà rấtjeMS kỳzuRa zuRaquái, tôjeMSi lijeMSền 2gThmở mắt,jeMS s2gThau đjeMSó hóa2gTh đá.

Mục HuyjeMSền đang..2gTh. jeMSngửi t2gThhân zuRathể tôi?

Anh t2gTha sk6Nlột sạcT5fXh đT5fXồ t2gThrên ngưsk6Nời tjeMSôi, chzuRaỉ đểzuRa zuRalại mỗsk6Ni T5fXbộ qujeMSần á2gTho lótsk6N. SaT5fXu đzuRaó, anzuRah jeMSta sk6Ndùng mũ2gThi jeMSngửi từngsk6N tấc2gTh zuRada củzuRaa tô2gThi. TzuRahứ vừa2gTh chạT5fXm nT5fXhẹ và2gTho sk6Nlàn dT5fXa t2gThôi chínjeMSh lzuRaà đjeMSầu mjeMSũi mátzuRa sk6Nlạnh củask6N jeMSanh ta.

Tôi bỗ2gThng hiểujeMS jeMSra mọzuRai chuyện.

“Anh muốnsk6N nT5fXgửi xem2gTh, 2gThKhải Ásk6N đãjeMS độngzuRa đsk6Nến chỗT5fX nào?”

“Ừ.”

Tôi thở2gTh phàojeMS nhẹT5fX nhõm2gTh, tzuRahì r2gTha khônsk6Ng phzuRaải anT5fXh tzuRaa có2gTh sk6Ný làmjeMS trjeMSái lờT5fXi csk6Nam kết.

“Vậy jeMSanh đừn2gThg dùT5fXng ‘sứzuRac jeMSmạnh tizuRanh thần’zuRa trói2gTh t2gThôi nữa.”

Mục HuyềT5fXn chjeMSẳng lênT5fX tT5fXiếng c2gThũng khô2gThng h2gThề cózuRa bT5fXất 2gThcứ T5fXcử động2gTh 2gThnào, nhưnzuRag kjeMShi tôjeMSi tzuRahử đzuRaộng sk6Nđậy csk6Nhân zuRatay, sk6Ntôi mớzuRai hzuRaiện tT5fXhân thểsk6N đã2gTh t2gThrở ljeMSại bìnzuRah thường.

Sau T5fXkhi biếtT5fX jeMSMục HT5fXuyền chsk6Nỉ muốn2gTh ngzuRaửi nzuRagười tôi,sk6N tôjeMSi khôngT5fX khásk6Nng zuRacự, csk6Nũng khôngzuRa zuRadám jeMSnói T5fXmột lsk6Nời kízuRach thíchT5fX anT5fXh zuRata. zuRaNhưng nzuRahìn T5fXngười đ2gThàn ônT5fXg czuRaao lớnT5fX nằmzuRa zuRabò T5fXtrên ngsk6Nười tôzuRai h2gThít jeMShít ngửijeMS jeMSngửi, T5fXtôi thậtjeMS sựjeMS cảmT5fX thjeMSấy jeMSvừa kzuRaỳ 2gThquái vừaT5fX ngứajeMS ngáy.

Mục Huyề2gThn bấtjeMS chjeMSợt dT5fXừng đT5fXộng tT5fXác, ngẩnT5fXg đầT5fXu nhjeMSìn tôi.

Tôi ngzuRaây người.

Bởi 2gThvì 2gThánh mắtjeMS ask6Nnh sk6Nta hếtjeMS 2gThsức sk6Nu tối.sk6N GươnjeMSg mặtjeMS vsk6Nốn tr2gThắng nõn2gTh đỏT5fX bừnT5fXg 2gThbừng 2gThnhư ngọnsk6N ljeMSửa, đếnzuRa zuRavành taT5fXi ask6Nnh tjeMSa cũsk6Nng 2gThđỏ ửng.

Xong đờisk6N rồi2gTh. sk6NMục zuRaHuyền trướcjeMS đ2gThó đãjeMS T5fXcó tjeMShể T5fXđè zuRanén dụcsk6N vọT5fXng, s2gThau kh2gThi ngửzuRai jeMSmột lượtT5fX, a2gThnh T5fXta từsk6N zuRavô tâmT5fX zuRachuyển thT5fXành T5fXcó tâzuRam từ lúc nàoT5fX kT5fXhông hay.

Tôi jeMSvội 2gThkéo vạtT5fX áosk6N qusk6Nân p2gThhục rồijeMS czuRaài cúc.jeMS NzuRahưng sk6Nmới T5fXcài hajeMSi c2gThúc, tôsk6Ni 2gThđột nhiT5fXên nsk6Nghe thjeMSấy zuRatiếng loạT5fXt xoạtT5fX. KzuRahóe jeMSmắt liếcsk6N zuRamột cái,jeMS bzuRaắt gsk6Nặp MụczuRa zuRaHuyền đa2gThng zuRagiơ sk6Ntay T5fXkéo kh2gThóa quần.

Toàn thjeMSân tôi2gTh jeMSrun lên,jeMS độnzuRag sk6Ntác taT5fXy càT5fXng nhanT5fXh zuRahơn. 2gThTuy nhiêT5fXn, cúzuRac thứ2gTh T5fXba vsk6Nẫn chT5fXưa 2gThcài xjeMSong, tôzuRai lại2gTh lizuRaếc zuRathấy jeMSmột T5fXthứ T5fXcực 2gThlớn nhả2gThy rsk6Na kh2gThỏi quần2gTh dT5fXài. Mộtsk6N bànT5fX t2gThay tsk6Nrắng nsk6Nõn nắsk6Nm ch2gThặt lấsk6Ny nó.2gTh MặtzuRa tsk6Nôi nónzuRag ranjeMS, lẽ2gTh nàozuRa 2gThanh jeMSta jeMSđịnh ‘lauT5fX súngjeMS’ ngazuRay trướcT5fX mặT5fXt tôisk6N? Ghêsk6N quá!

Nhưng tT5fXôi jeMSđã nzuRahầm to!

Bởi zuRavì ởjeMS giâyzuRa tiếpT5fX theozuRa, M2gThục H2gThuyền giơjeMS bà2gThn T5fXtay bẩnzuRa thỉuzuRa vềjeMS sk6Nphía tsk6Nôi, túsk6Nm lT5fXấy tT5fXay sk6Ntôi vớjeMSi mộ2gTht sức2gTh mạn2gThh kiT5fXnh hồn.

Tôi trzuRaợn mắT5fXt háT5fX mT5fXồm, qusk6Nên cả2gTh lsk6Na hT5fXét, cũngzuRa khjeMSông kzuRaịp 2gThcó bấtT5fX cT5fXứ hànhjeMS độnsk6Ng phảnjeMS khán2gThg njeMSào, 2gThchỉ mởjeMS sk6Nto mắt2gTh nhìsk6Nn bàjeMSn tajeMSy zuRacủa tôizuRa jeMSbị jeMSấn 2gThlên trjeMSên đó.

Xúc cảmT5fX dướizuRa lòzuRang bàzuRan jeMStay nó2gThng bỏng,jeMS 2gThhơi gizuRaật giậtsk6N. Toànsk6N tjeMShân Mụsk6Nc H2gThuyền zuRacũng ru2gThn l2gThên, a2gThnh tT5fXa khônzuRag thjeMSể kisk6Nềm c2gThhế 2gThphát r2gTha sk6Ntiếng sk6Nrên khẽ.

Tôi r2gTha sứczuRa rụzuRat tsk6Nay vềzuRa, njeMShưng bàzuRan tT5fXay anjeMSh T5fXta giố2gThng một2gTh gsk6Nọng kT5fXìm 2gThsắt, épsk6N t2gThôi xzuRaòe njeMSăm njeMSgón task6Ny rsk6Nồi nắ2gThm chặtjeMS thứT5fX đóT5fX. TôiT5fX T5fXtất nhiênsk6N hiểzuRau sk6Nanh tsk6Na zuRamuốn tsk6Nôi làm2gTh gìzuRa, 2gThtrong lòsk6Nng vừT5fXa khT5fXó chjeMSịu vừaT5fX đ2gThau khổT5fX. LjeMSàm tsk6Nheo yêzuRau cầusk6N củaT5fX 2gThanh ta2gTh, quảzuRa thjeMSực vượzuRat qjeMSuá s2gThức czuRahịu 2gThđựng của2gTh jeMStôi. Cònsk6N nếsk6Nu kT5fXhông jeMSlàm, nhỡjeMS ansk6Nh tT5fXa khT5fXông nh2gThịn đưzuRaợc, ‘bắnsk6N sújeMSng thật2gTh’ thìT5fX tzuRaôi phT5fXải lzuRaàm sao?

Trong lú2gThc 2gThtôi đanzuRag lưỡngT5fX l2gThự, Mụcsk6N HuyềnT5fX độT5fXt T5fXnhiên đẩy2gTh tT5fXôi nT5fXằm xuốn2gThg đấzuRat, 2gThbàn ta2gThy đzuRaang nắzuRam taT5fXy tjeMSôi đồngjeMS thờzuRai bujeMSông sk6Nlỏng. 2gThSau 2gThđó, sk6Nanh 2gThta nsk6Nằm úT5fXp T5fXsấp sk6Nlên ngsk6Nười tôjeMSi, thứzuRa csk6Nương cứngzuRa csk6Nủa ansk6Nh tjeMSa cjeMShọc vàoT5fX bụnjeMSg tôi.

Tôi khiếpzuRa đảmsk6N, b2gThất chấpT5fX T5fXtất cảsk6N hsk6Nét l2gThên: T5fX“Tôi musk6Nốn dùnT5fXg tay2gTh! DùjeMSng tay!”

Trước mắtsk6N tT5fXối sầmT5fX, MjeMSục Huyềnsk6N ápsk6N mặt2gTh hôn2gTh tT5fXôi n2gThgấu nghiến.sk6N NụT5fX hôn2gTh nàzuRay hT5fXung T5fXhãn hơnT5fX bấT5fXt cứzuRa nT5fXụ hjeMSôn nàoT5fX khác.zuRa jeMSĐầu sk6Nlưỡi củazuRa tôi2gTh zuRabị azuRanh múzuRat đ2gThến zuRađau rát.

Trong 2gThlúc h2gThôn nh2gThau, jeMStôi vẫnjeMS c2gThảm thấysk6N thứjeMS ở2gTh trên2gTh bụnjeMSg tôjeMSi T5fXco rútT5fX jeMSmột cjeMSái. Sask6Nu đóT5fX mjeMSột dòT5fXng dzuRaung T5fXdịch ưjeMSơn ưT5fXớt khônT5fXg T5fXngừng p2gThhun lsk6Nên bụngT5fX tôi.

Tôi hoàzuRan tzuRaoàn jeMSchết lặng.

Cùng ljeMSúc đózuRa, MzuRaục Hsk6Nuyền dừngT5fX nụjeMS hjeMSôn. AzuRanh sk6Nta 2gThvùi sk6Nmặt jeMSvào má2gThi jeMStóc dàjeMSi jeMSbên 2gThvai tôi,sk6N thjeMSở hổnT5fX hển.

Tôi n2gThgây ngsk6Nốc cúi2gTh xuốjeMSng n2gThhìn ‘đầuT5fX sú2gThng’, thzuRaậm cT5fXhí jeMSvẫn cjeMSó tzuRahể cảmjeMS nsk6Nhận thT5fXấy thứ2gTh T5fXđó đzuRaang 2gThđộng đậyT5fX trsk6Nên bụnzuRag tzuRaôi. Vài2gTh gzuRaiây sau2gTh, jeMSMục HuyềzuRan czuRahống t2gThay njeMSgồi dT5fXậy. Ask6Nnh sk6Nta czuRaúi đầu,zuRa tjeMSôi cũnzuRag sk6Nthuận thT5fXeo ásk6Nnh sk6Nmắt a2gThnh zuRata nhì2gThn xuống.

‘Quái thúzuRa’ của2gTh T5fXMục HujeMSyền vẫn2gTh hếtT5fX sứT5fXc T5fXto lsk6Nớn. Có2gTh điều,jeMS zuRanó dườn2gThg nhzuRaư mềmT5fX đjeMSi T5fXkhông ít.jeMS TrojeMSng T5fXkhi đó,zuRa dướiT5fX cjeMShân ask6Nnh tT5fXa, tsk6Nrên bụnsk6Ng tjeMSôi, đzuRaùi tôi,zuRa sk6Nquần lótjeMS củazuRa sk6Ntôi, chỗT5fX nàzuRao T5fXcũng sk6Ncó chzuRaất dịchjeMS jeMSmàu trắn2gThg, rốizuRa tizuRanh rối2gTh mù.

Cho dùjeMS zuRachúng 2gThtôi từngT5fX t2gThrải qzuRaua mộ2gTht đ2gThêm, n2gThhưng ljeMSúc khôn2gThg T5fXcó đzuRaèn jeMSsáng, MụcjeMS Huyền2gTh 2gThphóng đT5fXi đâT5fXu tô2gThi khôngT5fX hềT5fX hazuRay jeMSbiết. Tôsk6Ni cT5fXhưa sk6Nbao gi2gThờ chứsk6Nng kiếnT5fX cảnsk6Nh 2gThtượng n2gThày. VàozuRa giâysk6N phzuRaút đó,T5fX t2gThoàn T5fXthân tôi2gTh cứngjeMS đờ,jeMS đầuT5fX ócjeMS trốngsk6N rỗng.

Mục Huysk6Nền trầmsk6N T5fXmặc tzuRarong T5fXgiây l2gThát jeMSrồi rútT5fX mộtzuRa chiếsk6Nc khăsk6Nn màsk6Nu trắT5fXng từT5fX t2gThúi quần2gTh, 2gThbắt đầjeMSu nhẹ2gTh nhàngzuRa laT5fXu chzuRaùi T5fXcho tjeMSôi. TzuRaôi độtjeMS njeMShiên cảzuRam thT5fXấy 2gThrất b2gThi azuRai, sốzuRang mũiT5fX czuRaay T5fXcay, 2gThnước T5fXmắt T5fXtrào sk6Nra zuRakhóe mi.

Bàn tsk6Nay zuRaanh sk6Nta T5fXđang jeMSdi c2gThhuyển trênsk6N ngưzuRaời tôzuRai lậpzuRa 2gThtức dừT5fXng lại.

Sau sk6Nđó, ngườsk6Ni tôi2gTh nhT5fXẹ bsk6Nẫng, tsk6Nôi sk6Nbị MụcT5fX HuyjeMSền bếsk6N lênsk6N. TT5fXôi khjeMSông msk6Nuốn để2gTh ýzuRa đT5fXến ajeMSnh 2gThta, trT5fXong đzuRaầu lặpT5fX 2gThđi lặpzuRa lại2gTh hsk6Nình 2gThảnh kinT5fXh khủngzuRa vừask6N rồi.sk6N TzuRaôi cảm2gTh 2gThthấy rấ2gTht zuRatủi nhụ2gThc, t2gThừng giọzuRat từnT5fXg giọzuRat nướcsk6N mắtsk6N chảyT5fX xuốn2gThg. TôiT5fX tT5fXhậm jeMSchí T5fXòa khócsk6N nứczuRa nở.

Mục HuT5fXyền siế2gTht jeMSchặt đô2gThi cájeMSnh taT5fXy đanT5fXg bếsk6N tôiT5fX, gisk6Nọng nó2gThi dịu2gTh dànzuRag sk6Ncủa azuRanh 2gThta vjeMSang lT5fXên jeMSbên 2gThtai 2gThtôi: “Tôi2gTh 2gThxin lzuRaỗi, Dao2gTh, tsk6Nôi T5fXxin lỗi.”

Tôi nzuRagây T5fXra, ask6Nnh zuRata đ2gThang xi2gThn jeMSlỗi tôi?

“Tôi sẽjeMS giế2gTht chếtsk6N KhzuRaải 2gThÁ. SuýtjeMS njeMSữa mất2gTh ejeMSm... Chuysk6Nện njeMSày sẽ2gTh khôngjeMS b2gThao giờT5fX xảysk6N sk6Nra nữa.”

Ngữ kT5fXhí của2gTh ajeMSnh tjeMSa dzuRaịu dzuRaàng đến2gTh jeMSmức ksk6Nhông jeMSthể hjeMSình sk6Ndung nổi.jeMS Tôi2gTh bỗnsk6Ng zuRacó mộtzuRa cảjeMSm jeMSgiác bT5fXất 2gThlực c2gThhưa từT5fXng thấy.2gTh TôizuRa nằmjeMS izuRam tro2gThng lòngsk6N ask6Nnh sk6Nta, kzuRahông khzuRaóc, sk6Nkhông T5fXđộng đậy,jeMS T5fXcũng khônsk6Ng lêsk6Nn tiếng.

Mục Hsk6Nuyền ngzuRaồi xuốT5fXng đất,jeMS zuRađặt tôisk6N ng2gThồi lên2gTh đùiT5fX a2gThnh task6N. An2gThh tjeMSa ápT5fX msk6Ná vàozuRa mặtT5fX tôi,sk6N s2gThau đó2gTh hôT5fXn jeMSđi njeMSước mắt2gTh cjeMSủa tôi.

“Hết khjeMSóc rồi?”

Tư thếsk6N thâT5fXn mậ2gTht khiếjeMSn sk6Ntôi không được tựzuRa nhiêzuRan. TT5fXôi muốjeMSn quaT5fXy đầjeMSu đ2gThi jeMSchỗ khsk6Nác, nzuRahưng bịzuRa MT5fXục H2gThuyền giữzuRa cằm,jeMS kzuRahông zuRathể nhúsk6Nc nhích.

“Dao, tT5fXôi đãT5fX nhìzuRan thzuRaấy vếtsk6N thươngjeMS jeMScủa Khải2gTh jeMSÁ, T5fXtôi cũnjeMSg 2gThbiết T5fXem vjeMSì tjeMSôi mạ2gTho hijeMSểm némzuRa T5fXbom.” Mục2gTh HuyềnzuRa nhìzuRan sk6Ntôi chT5fXăm chúsk6N: “Esk6Nm trsk6Nung 2gThtrinh nhưsk6N vậy,jeMS vớT5fXi tưzuRa cá2gThch mộtsk6N ngườizuRa c2gThhồng, tôizuRa szuRaẽ bzuRaù jeMSđắp c2gThho ejeMSm sk6Ngấp bội.”

Trung trinh?

Anh tjeMSa sk6Ntưởng sk6Ntôi chốngjeMS lạT5fXi KhảT5fXi Ásk6N jeMSlà jeMSvì an2gThh ta?

Bởi vìsk6N tôjeMSi phónjeMSg têT5fXn zuRalửa ngănzuRa chặnzuRa vijeMSện bjeMSinh zuRacủa Kh2gThải T5fXÁ sk6Nnên T5fXanh T5fXta hiểusk6N nhầm?

Thảo nàosk6N trướsk6Nc đóT5fX tâm2gTh 2gThtrạng củazuRa MụzuRac HuyềnzuRa jeMScó vẻ2gTh rấtjeMS tốt.zuRa ChảjeMS trjeMSách aT5fXnh tT5fXa đềjeMS xuấtsk6N ‘tsk6Nhân msk6Nật tzuRarước th2gThời hạn’.T5fX AnjeMSh sk6Nta hôjeMSn tôisk6N T5fXlâu nhsk6Nư vậyjeMS, làjeMS bzuRaởi jeMSvì ask6Nnh t2gTha 2gThcho rằT5fXng tT5fXôi thícjeMSh jeMSanh ta?

Nhưng anzuRah sk6Nta khsk6Nông bậnjeMS tâmT5fX đzuRaến vấsk6Nn đề2gTh tìnjeMSh cT5fXảm cơT5fX mà?

Dù anT5fXh tT5fXa ngsk6Nhĩ thzuRaế nàT5fXo, sựzuRa hiểT5fXu nsk6Nhầm nT5fXày có2gTh sk6Nvẻ rzuRaất nzuRaghiêm sk6Ntrọng. N2gThhưng nhìnjeMS ánhsk6N mắsk6Nt nóngjeMS bỏsk6Nng cjeMSủa azuRanh t2gTha, ngzuRahĩ đếnT5fX chuyệzuRan vừazuRa rồizuRa anzuRah jeMSta khổT5fX s2gThở đè2gTh zuRanén... Tôisk6N khjeMSông biế2gTht nênjeMS giT5fXải thíchT5fX nh2gThư tsk6Nhế nào.

“Ngoài ra.jeMS” Msk6Nục zuRaHuyền nó2gThi tzuRaiếp: “LjeMSần nàsk6Ny làsk6N ngoàisk6N ýsk6N msk6Nuốn. Dsk6Nù sao.2gTh.. cũngsk6N bjeMSốn năm2gTh rồi.”

Tôi T5fXhơi ngT5fXượng zuRangùng. TấtT5fX nhiêT5fXn tsk6Nôi hiểuT5fX ý2gTh ansk6Nh zuRata. AnzuRah t2gTha muT5fXốn n2gThói, sjeMSau lầsk6Nn đầ2gThu tiêsk6Nn và2gTho bốnsk6N nămjeMS trước,2gTh azuRanh jeMSta phsk6Nải T5fXkiềm csk6Nhế zuRaquá lâu,sk6N nT5fXên lầzuRan nàyzuRa mới2gTh thT5fXành jeMSra nhT5fXư vậy.

“Anh 2gThkhông sk6Ncần giảsk6Ni thíczuRah vớizuRa tT5fXôi chusk6Nyện này...”

Đúng T5fXlúc đó,2gTh bêsk6Nn ngosk6Nài vT5fXang zuRalên giọsk6Nng nóiT5fX củajeMS MạczuRa LâmT5fX, csk6Nắt nT5fXgang l2gThời tôi.

“Khụ, khụ...2gTh đzuRaiện hạ,jeMS rất2gTh xjeMSin jeMSlỗi đT5fXã quấyzuRa rầyzuRa 2gThngài jeMSvà tiể2gThu tjeMShư. H2gThoàng đsk6Nế bjeMSệ sk6Nhạ jeMStriệu kiế2gThn điệnT5fX hạzuRa gấpT5fX.” T5fXĐây zuRalà lsk6Nần đầuT5fX tijeMSên zuRatôi T5fXnghe csk6Nó ngườizuRa gọi2gTh M2gThục HuyềnzuRa lsk6Nà sk6N‘điện hạ’.

Thần ssk6Nắc MụcT5fX HuyềnjeMS tjeMSrở n2gThên ngzuRahiêm nghị,sk6N anzuRah tT5fXa bếsk6N jeMStôi đT5fXứng dậy.