You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 574KKabw: XjD2XgMuội yê6C94Sxu huynh.

Bạch M6C94Sxạn Điệp4KKabw 6C94Sxtừ khXjD2Xgi Xqbước XjD2Xgra k4KKabwhỏi th4KKabwư phò6C94Sxng cXjD2Xgũng khXqông lập tứcXq Xqrời k4KKabwhỏi TốnXqg gXqia 6C94Sxtrang 6C94Sxmà t6C94Sxrở lại4KKabw phòngXq 6C94Sxmình. HiXjD2Xgện giXqờ trờiXq c6C94Sxũng sắp t4KKabwối rồi,XjD2Xg n6C94Sxếu cóXq 4KKabwmuốn đ6C94Sxi cũXqng XjD2Xglà chuyện6C94Sx Xqcủa sáng6C94Sx ngày4KKabw hômXjD2Xg XjD2Xgsau. DXjD2Xgù saXqo đâyXjD2Xg cũng 4KKabwlà chỗXjD2Xg Xqcủa chXjD2Xga 4KKabwnàng, ở4KKabw 4KKabwlại mộ6C94Sxt 4KKabwđêm k6C94Sxhông phạm6C94Sx phXqáp chứ.

May làXq Tố4KKabwng lão4KKabw gi4KKabwa cũnXjD2Xgg khôngXq cXqó quXjD2Xgên Xqhai n6C94Sxgười họXjD2Xg, sai ng4KKabwười đưa4KKabw tXjD2Xgới vàXqi m4KKabwón ngonXq, nànXjD2Xgg tXjD2Xgùy 6C94Sxtiện 6C94Sxăn vàiXq miếng4KKabw rồi6C94Sx lXqại d4KKabwựa vXjD2Xgào cửa sổ4KKabw 6C94Sxmà ngẩnXjD2Xg 4KKabwngười raXq. K4KKabwỳ thựXjD2Xgc XjD2Xgnàng đã4KKabw ngẩn4KKabw ngXjD2Xgười ởXq đóXq rấtXq lâ6C94Sxu, t4KKabwừ 4KKabwkhi rờ6C94Sxi XjD2Xgkhỏi thư phònXqg, nà6C94Sxng l6C94Sxuôn rầu4KKabw rĩ4KKabw khôXjD2Xgng vuiXq, cXjD2Xgàng làXq lần4KKabw đầu6C94Sx ti4KKabwên khXqông mởXq Xqmiệng nóiXq lời nàoXq. NànXqg vốn4KKabw Xqdĩ làXq ngưXjD2Xgời lúXjD2Xgc n4KKabwào cũn6C94Sxg huyênXjD2Xg XjD2Xgthuyên, muốn4KKabw nXqàng 4KKabwba tiếng kXjD2Xghông 6C94Sxnói lXqời 4KKabwnào tuy4KKabwệt đ4KKabwối XjD2Xgkhông Xqcó k4KKabwhả nXqăng. Tí4KKabwnh tìXjD2Xgnh nàng4KKabw Đông6C94Sx P6C94Sxhương Vũ thậXjD2Xgp phầnXq hiểu6C94Sx rõ,6C94Sx thấ4KKabwy nàXjD2Xgng khôXjD2Xgng nXjD2Xgói lXjD2Xgời XjD2Xgnào, hắ4KKabwn cóXq Xqchút Xqlo lắng.4KKabw XjD2XgĐột nhXqiên lại nhả6C94Sxy XjD2Xgra mXjD2Xgột ngườiXjD2Xg pXjD2Xghụ tXjD2Xghân, tXjD2Xghực 4KKabwsự khXjD2Xgiến nàn4KKabwg kXqhó XjD2Xgtiếp nhận.

Bản thâ6C94Sxn ĐXqông Phươn4KKabwg Vũ4KKabw cũXqng làXq ngXjD2Xgười í4KKabwt nXqói, Bạch4KKabw Mạn Đ6C94Sxiệp lạiXq ngậ4KKabwm 6C94Sxmiệng k6C94Sxhiến haXqi Xqngười khôngXq XjD2Xgai Xqnói chXquyện vớiXjD2Xg ai.

“Tiểu Điệp6C94Sx, Xqnàng 6C94Sxlàm sXjD2Xgao v6C94Sxậy?” SXjD2Xguy ng4KKabwhĩ mộtXq lá4KKabwt, hắn quyếtXjD2Xg địXjD2Xgnh mXjD2Xgở l4KKabwời trướcXjD2Xg. N6C94Sxàng Xqngay c4KKabwả nóiXjD2Xg c6C94Sxũng 4KKabwkhông m4KKabwuốn, XjD2Xgnhất địnhXq l4KKabwà thập4KKabw phần khổXjD2Xg sở.

Không một6C94Sx ch6C94Sxút phả6C94Sxn ứng,Xq cXqhỉ chớpXjD2Xg mXjD2Xgắt XjD2Xgvài cá4KKabwi Xqrồi lại nh6C94Sxư cXjD2Xgũ 6C94Sxnhìn chằm4KKabw chằXjD2Xgm 4KKabwbên ngoàiXjD2Xg. Tro4KKabwng việ4KKabwn cXqhỉ 6C94Sxcó mộ4KKabwt mạtXq 4KKabwánh 6C94Sxtrăng ảXqm đXqạm hòa4KKabw với 6C94Sxbóng câyXjD2Xg, thựcXq XjD2Xgsự chXqẳng 6C94Sxcó 4KKabwgì ha4KKabwy để4KKabw nhìn.

“Nàng rất4KKabw Xqkhó xử6C94Sx 6C94Sxphải không?”

Nàng 4KKabwquay đầu4KKabw lại6C94Sx li4KKabwếc nhì6C94Sxn hXqắn mộtXjD2Xg cáXjD2Xgi rồiXq XjD2Xglại nhXjD2Xgìn chằm chằm6C94Sx bên6C94Sx ngoài.

Xong, 4KKabwnàng n6C94Sxhất địn4KKabwh l4KKabwà b6C94Sxi thươ6C94Sxng q4KKabwuá XjD2Xgđộ, Xqcăn bản Xq không muố6C94Sxn trảXjD2Xg lờXqi 4KKabwhắn. NgàyXq xưXqa đềXqu Xqlà h4KKabwắn khXqông trXqả lờiXq 6C94Sxcâu hỏ4KKabwi củaXq nàng4KKabw, nhưng nàng6C94Sx vẫnXjD2Xg hễXq hỏiXq làXjD2Xg đáp,4KKabw nàXqng XjD2Xghôm 4KKabwnay thXjD2Xgực s4KKabwự quXjD2Xgá k6C94Sxhác thường.

Đông 4KKabwPhương 4KKabwVũ đ6C94Sxi tớXjD2Xgi s4KKabwau lưnXjD2Xgg, k4KKabwhoát Xqtay lêXjD2Xgn vai nàngXq, “6C94SxTiểu ĐiXjD2Xgệp, nànXjD2Xgg có4KKabw b4KKabwiết tạ6C94Sxi sXjD2Xgao tín4KKabwh tìn6C94Sxh t6C94Sxa q4KKabwuái gởXjD2Xg vậyXq không?”

Bạch Mạ4KKabwn Điệ4KKabwp XjD2Xgvẫn n4KKabwhư 6C94Sxcũ 6C94Sxkhông ch6C94Sxút phảXqn ứn6C94Sxg, dường 6C94Sx như kh6C94Sxông 4KKabwnghe thXjD2Xgấy hắ6C94Sxn 4KKabwnói gì.

Hắn XjD2Xgkéo quXjD2Xga mộtXq c4KKabwái ghXjD2Xgế, ngồ4KKabwi bên6C94Sx cạn4KKabwh nàng.

“Kỳ thực…6C94Sx t4KKabwa k6C94Sxhông biế4KKabwt cXqha t6C94Sxa Xqlà ai.”

Hắn t4KKabwhình lì6C94Sxnh nóiXjD2Xg r6C94Sxa một4KKabw câuXjD2Xg khiếXjD2Xgn Bạc4KKabwh MạnXjD2Xg ĐiệXjD2Xgp nXjD2Xgghi ngờ liếcXjD2Xg hắn6C94Sx mộtXq Xqcái, nhưn4KKabwg 4KKabwvẫn khô6C94Sxng nói4KKabw gì.

Hắn cưXqời khổ,6C94Sx “Bu4KKabwồn cười6C94Sx lắmXjD2Xg đún4KKabwg khXqông? T6C94Sxa thXqực sự6C94Sx không biết4KKabw, 4KKabwvì nương6C94Sx t4KKabwa cXjD2Xghưa baXjD2Xgo giXjD2Xgờ nóiXq 4KKabwcho tXqa biết.”

Bạch 4KKabwMạn Đ4KKabwiệp 6C94Sxghé vàXjD2Xgo mộtXq bênXjD2Xg Xqcửa Xqsổ, Xqvươn t4KKabway 6C94Sxra Xqhái một mộtXq chiế6C94Sxc lXjD2Xgá, 4KKabwmiễn cưỡng4KKabw nhìn6C94Sx hắXjD2Xgn một4KKabw cXjD2Xgái, 4KKabw“Tiếp tục.6C94Sx” CXjD2Xgó Xqtiến XjD2Xgbộ, 6C94Sxhắn nói Xqnhiều như6C94Sx 6C94Sxvậy, cuố6C94Sxi cùXjD2Xgng cũXjD2Xgng đổiXq XjD2Xgđược 4KKabwhai c4KKabwhữ củaXq nàng.

“Trước k6C94Sxhi nưXjD2Xgơng gả4KKabw Xqcho cXjD2Xgha ta4KKabw, ngườiXq đ4KKabwã Xqmang 4KKabwthai. Người cXqha hXjD2Xgiện tXjD2Xgại củaXjD2Xg tXjD2Xga rXjD2Xgất yêuXq tXqhương n4KKabwương, nhưnXjD2Xgg nươngXjD2Xg ngượcXjD2Xg lạ4KKabwi XjD2Xgkhông hề 6C94Sxthương ôngXq ấy.4KKabw Nươ6C94Sxng t4KKabwa trướcXq 6C94Sxkhi xu6C94Sxất giáXjD2Xg đã6C94Sx từngXjD2Xg thícXqh mXjD2Xgột nXqam XjD2Xgnhân. Th4KKabwậm chí cò4KKabwn XjD2Xgcó hàXqi tử4KKabw cXjD2Xgủa hXjD2Xgắn, thếXq nhưXjD2Xgng nXjD2Xgam nhâ4KKabwn 4KKabwkia lXjD2Xgại Xqbỏ r6C94Sxơi nươXqng nê4KKabwn Xqnương mớiXjD2Xg gả chXqo 6C94Sxcha t4KKabwa. Thự6C94Sxc 6C94Sxsự bXjD2Xgan đầu4KKabw nương6C94Sx cũn6C94Sxg khônXjD2Xgg 6C94Sxmuốn gả,XjD2Xg là4KKabw dXqo ngXqoại cô6C94Sxng tXjD2Xga 6C94Sxép buộc, XjD2Xgtự 6C94Sxchủ trìXq hôXjD2Xgn XjD2Xgsự. LúcXq đóXjD2Xg VạXqn Kiếm4KKabw sXjD2Xgơn tran6C94Sxg được6C94Sx 4KKabwxưng XjD2Xglà võ6C94Sx lâXqm đệXq nXjD2Xghất thế giXqa, ngoXjD2Xgại cô4KKabwng tuy4KKabwệt đốiXq XjD2Xgkhông c4KKabwho ph6C94Sxép nươn6C94Sxg XjD2Xgta hXjD2Xgồi h4KKabwôn, điểmXq hXjD2Xguyệt đạo của4KKabw nư4KKabwơng rXqồi XjD2Xgép XjD2Xglên 6C94Sxkiệu ho6C94Sxa. Tro6C94Sxng đêm6C94Sx 4KKabwtân hXjD2Xgôn, XjD2Xgnương 4KKabwta thẳng6C94Sx th6C94Sxắn nó6C94Sxi thật v6C94Sxới chXqa. ChXqa t6C94Sxa tXjD2Xguy r6C94Sxằng khổXq XjD2Xgsở n4KKabwhưng cũng4KKabw nguyệnXq 6C94Sxý m6C94Sxuốn nXjD2Xgương, cXqhăm sócXq 4KKabwnương cả đời6C94Sx. N6C94Sxhưng nXjD2Xgương t4KKabwa khôn4KKabwg muXqốn, XjD2Xgnương Xqđối 6C94Sxvới ch6C94Sxa m6C94Sxột 4KKabwchút cảm4KKabw tXjD2Xgình cũ4KKabwng không XjD2Xgcó, kh4KKabwông muốnXjD2Xg 4KKabwcùng chXjD2Xga làm4KKabw pXqhu thêXjD2Xg thựcXq sự.XjD2Xg Có6C94Sx thể6C94Sx cXjD2Xgha tXqa mXqong m4KKabwuốn có XjD2Xgngày nương4KKabw Xqta sẽ6C94Sx hồXjD2Xgi t6C94Sxâm chuy4KKabwển ý4KKabw XjD2Xgnên 6C94Sxcố gắn6C94Sxg nh6C94Sxịn. NhưnXqg tình6C94Sx cảm6C94Sx của6C94Sx hai người4KKabw th6C94Sxực s6C94Sxự Xqrất xấu,XjD2Xg vào4KKabw đêmXq tân6C94Sx h6C94Sxôn đXqầu XjD2Xgtiên, haXqi ngưXqời đã6C94Sx XjD2Xgchia Xqphòng XjD2Xgmà ngủ, ch4KKabwo tới6C94Sx 4KKabwhôm na6C94Sxy vẫnXjD2Xg làXjD2Xg ph6C94Sxu th6C94Sxê Xqhữu da6C94Sxnh vXqô thực.XjD2Xg SaXqu 6C94Sxkhi t4KKabwa rXqa đời,4KKabw nương vìXq hậnXjD2Xg thânXq pXqhụ 6C94Sxta 6C94Sxbỏ 6C94Sxrơi Xqnương XjD2Xgnên cũnXqg hXjD2Xgận cảXjD2Xg taXjD2Xg. TừXjD2Xg k4KKabwhi t4KKabwa Xqbắt 6C94Sxđầu c4KKabwó ký6C94Sx ức, đềuXq Xqlà 6C94Sxnha hoà6C94Sxn bội4KKabw 6C94Sxdi 6C94Sxchăm sóXqc taXjD2Xg. K4KKabwhi t4KKabwa sá6C94Sxu XjD2Xgtuổi, XjD2Xgbội 6C94Sxdi qXqua Xqđời, cũn6C94Sxg 4KKabwkhông còn Xqai chă4KKabwm XjD2Xgsóc cXqho t4KKabwa. TXqừ đó6C94Sx v6C94Sxề s4KKabwau, chúng4KKabw t6C94Sxa mộ4KKabwt nhàXjD2Xg XjD2Xgba người4KKabw đềuXq XjD2Xgcó cuộc 4KKabw sống riXqêng, 6C94Sxcơ b4KKabwản Xqkhông hề4KKabw quXqa lạiXq. CXjD2Xgha tu6C94Sxy rằngXq hận6C94Sx như4KKabwng cũ4KKabwng khXjD2Xgông Xqbạc đãi ta,XjD2Xg cũn6C94Sxg thỉnXqh tiXjD2Xgên si6C94Sxnh dạyXjD2Xg XjD2Xgta đọcXjD2Xg 4KKabwsách viết6C94Sx ch4KKabwữ, tXqhậm chíXjD2Xg t6C94Sxự mìXjD2Xgnh dạy4KKabw XjD2Xgvõ công XjD2Xg cho ta6C94Sx, n4KKabwhưng c6C94Sxha XjD2Xgchưa từngXjD2Xg Xqnói Xqvới t4KKabwa m6C94Sxột c6C94Sxâu nào.XjD2Xg M4KKabwỗi 6C94Sxlần dạy6C94Sx t6C94Sxa võXjD2Xg c6C94Sxông XjD2Xgđều đem 6C94Sxta đ6C94Sxứng trướ4KKabwc XjD2Xgmặt ng6C94Sxười, XjD2Xgtự 4KKabwmình thựXqc hiệnXq 6C94Sxba Xqlần cXqho 6C94Sxta xe4KKabwm, khXjD2Xgông Xqcần biết t6C94Sxa 4KKabwhọc c6C94Sxó đượcXq Xqhay kh4KKabwông đưXqợc. C4KKabwứ bXjD2Xga thXqáng, cXqha lạiXjD2Xg dạy4KKabw 4KKabwta một6C94Sx lXjD2Xgoại võ4KKabw công khác,XjD2Xg cảXq thờXqi thơXq ấ6C94Sxu, chXjD2Xga chXjD2Xgưa tXqừng nóXqi với4KKabw XjD2Xgta câ4KKabwu XjD2Xgnào. C4KKabwho đXjD2Xgến gần6C94Sx đây,4KKabw hai Xqngười cXqhúng tXjD2Xga mớiXq t4KKabwhỉnh tho4KKabwảng nXqói cXqhuyện. NXjD2Xgương tXqa thíchXjD2Xg đọc4KKabw sách,Xq vXjD2Xgẽ tranh, 4KKabwmỗi 6C94Sxlần 4KKabwta đi4KKabw Xqthỉnh 6C94Sxan ngXjD2Xgười, hXjD2Xgai ngườXqi mộXqt lẳ6C94Sxng lặng4KKabw vẽ6C94Sx tranhXjD2Xg, Xqmột chơi 6C94Sx cờ, khXjD2Xgông Xqai 6C94Sxliếc 6C94Sxmắt nhìn4KKabw 6C94Sxta một6C94Sx cái.4KKabw Chỉ4KKabw 4KKabwcó kXqhi t4KKabwa 4KKabwphạm 6C94Sxphải sXjD2Xgai lXqầm mới4KKabw nghiêm khác4KKabwh trXqách ph6C94Sxạt Xqta, đá6C94Sxnh chửi4KKabw tXjD2Xga. NànXjD2Xgg luôn4KKabw hỏXjD2Xgi vìXjD2Xg 6C94Sxsao tXjD2Xga khô6C94Sxng nXqói lời 6C94Sx nào, XjD2Xgkỳ XjD2Xgthực chính6C94Sx v4KKabwì 4KKabwta trưởngXjD2Xg XjD2Xgthành đ6C94Sxã cóXq tínhXq cáXqch như4KKabw vậy4KKabw. NgXqoại tXjD2Xgrừ gXjD2Xgiao tiếp b6C94Sxên ng4KKabwoài, Xqta căXjD2Xgn b4KKabwản kh4KKabwông muốnXq nóiXq, cũn4KKabwg khô6C94Sxng 4KKabwai nguyXqện ýXq ngh4KKabwe 6C94Sxta nói.” HắnXq b6C94Sxan Xqđầu XjD2Xgmuốn dù4KKabwng 6C94Sxhoàn cảnhXq củaXjD2Xg mìnXjD2Xgh 4KKabwđể thống4KKabw suốt4KKabw cXjD2Xgho 4KKabwBạch MạnXjD2Xg ĐiệpXq, nhưng Xq cuối XjD2Xgcùng bản4KKabw t4KKabwhân lại4KKabw rXjD2Xgơi v6C94Sxào 6C94Sxbi thương4KKabw. KhoXjD2Xgảng thời4KKabw gia4KKabwn đó,6C94Sx hắnXq rất4KKabw cô6C94Sx đơn,6C94Sx rất bất6C94Sx lXqực. Nh6C94Sxìn tXjD2Xghấy nhữngXjD2Xg đứa6C94Sx trXjD2Xgẻ kh6C94Sxác 4KKabwcó 6C94Sxcha nươn4KKabwg yXjD2Xgêu th6C94Sxương, hắn6C94Sx luô4KKabwn nhịn Xqkhông đượ4KKabwc ngưỡngXq mộ6C94Sx. Hắ4KKabwn d4KKabwù s6C94Sxao Xqcũng 4KKabwlà ngXjD2Xghiệt chủn6C94Sxg. HắnXq khXqóc 4KKabwlóc h4KKabwỏi bội d6C94Sxi t6C94Sxại sa6C94Sxo ch6C94Sxa nXjD2Xgương khôXqng thương6C94Sx 6C94Sxhắn, bội4KKabw 4KKabwdi khôn6C94Sxg đàXjD2Xgnh Xqlòng nh6C94Sxìn hXjD2Xgắn như 6C94Sx thế mớiXjD2Xg XjD2Xgđem châ6C94Sxn tướngXq sự4KKabw việcXjD2Xg nXqói ra.

Đó là4KKabw 6C94Sxbí mậXqt cXqủa hắ4KKabwn, hắnXq kh6C94Sxông biếXjD2Xgt 4KKabwbất c4KKabwứ a6C94Sxi biết chuXjD2Xgyện này,4KKabw chXqo dù6C94Sx lXjD2Xgà ngưXjD2Xgời thâ6C94Sxn nhấXqt như6C94Sx XjD2Xgsư XjD2Xgphụ cùngXjD2Xg Q6C94Sxuân XjD2XgTùy PhXqong cũnXqg không bXjD2Xgiết đXjD2Xgược th6C94Sxân thế6C94Sx thực6C94Sx sự4KKabw c4KKabwủa hắ6C94Sxn. BXjD2Xgí mật4KKabw XjD2Xgnày 4KKabwhắn chô6C94Sxn 6C94Sxsâu tậnXq XjD2Xgđáy lò4KKabwng Xqđã hai Xqmươi năm,6C94Sx XjD2Xgrốt cuộ6C94Sxc bây6C94Sx gi4KKabwờ cũn4KKabwg cóXq Xqcơ hXqội nói4KKabw raXq. 6C94SxNói XjD2Xgra b4KKabwí mậXqt t4KKabwrong 4KKabwlòng, đột nhiênXjD2Xg cảXqm thấyXq n4KKabwhẹ nhõm.

Bạch M6C94Sxạn 4KKabwĐiệp rốt4KKabw Xqcuộc nhị6C94Sxn khôXjD2Xgng Xqđược n4KKabwhẹ giọXjD2Xgng hỏiXjD2Xg, “Sau đó4KKabw Xqthì XjD2Xgsao?” TrờiXq ạ,6C94Sx Xqchả tr4KKabwách t4KKabwính tìn4KKabwh 4KKabwhắn qXjD2Xguái gở,4KKabw th6C94Sxì r6C94Sxa là6C94Sx dXqo lXqớn lên tr4KKabwong mộXjD2Xgt Xqgia đình4KKabw như6C94Sx vậy6C94Sx. Nế4KKabwu nXjD2Xghư đổiXq lXjD2Xgại Xqlà nàngXq, cháchXjD2Xg Xqnàng đ4KKabwiên mấtXq, một gia6C94Sx đìn6C94Sxh 4KKabwquái dXqị điể6C94Sxn 6C94Sxhình, nà4KKabwng làXqm Xqsao lạ4KKabwi gả6C94Sx đượXqc và4KKabwo nh6C94Sxà đó6C94Sx chứ?

Đông XjD2XgPhương XjD2XgVũ cười4KKabw khổ,6C94Sx “4KKabwNăm 6C94Sxta chXjD2Xgín tuổi6C94Sx, vXqô 6C94Sxtình cứu đượXqc Xqsư phụ,6C94Sx 4KKabwtừ Xqđó về6C94Sx sXqau d6C94Sxo XjD2Xgmột t4KKabway XjD2Xgsư phụXjD2Xg d4KKabwạy bảo,Xq nXqhưng XjD2Xgbóng m4KKabwa trongXjD2Xg lòng vẫXjD2Xgn tồnXjD2Xg tạXjD2Xgi nh6C94Sxư trư4KKabwớc, XjD2Xgta kXqhông thích4KKabw nXjD2Xgói. XjD2XgKhi t6C94Sxa mười6C94Sx XjD2Xglăm tuổi,Xq the4KKabwo sư p4KKabwhụ vềXjD2Xg Thương4KKabw XjD2XgMang sơ4KKabwn, Xqcòn 6C94Sxcó sưXq đệ6C94Sx QuXjD2Xgân Tùy4KKabw Phon4KKabwg. TXqùy 4KKabwPhong lúc6C94Sx nà4KKabwo cũng XjD2Xg huyên thuyên4KKabw 6C94Sxnày nọ,XjD2Xg lâXqu ngàXjD2Xgy, 4KKabwtính tìXjD2Xgnh quXqái g4KKabwở c4KKabwủa tXjD2Xga Xqcũng Xqthay đổiXjD2Xg khôn4KKabwg ít.” L6C94Sxấy ti6C94Sxêu c4KKabwhuẩn trướcXjD2Xg đâ4KKabwy cXjD2Xgủa hắn,XjD2Xg 6C94Sxcó thểXq cXqả 6C94Sxtháng cũ6C94Sxng khôngXjD2Xg Xqnói l4KKabwời nào.

Bạch XjD2XgMạn ĐiệpXjD2Xg vỗXq XjD2Xgngực, troXjD2Xgng Xqlòng Xqvẫn cò4KKabwn 6C94Sxsợ 4KKabwhãi, 6C94Sx“Lão Thiên àXjD2Xg, mXjD2Xgay XjD2Xgmà gXjD2Xgặp 4KKabwđược XjD2Xgsư 6C94Sxphụ ngươ6C94Sxi. Nếu4KKabw ngươXqi XjD2Xgcứ sốngXjD2Xg Xqtrong cái6C94Sx nXqhà đXqó không Xqbiết còXqn biXqến thà4KKabwnh dXqạng 4KKabwngười gì?XjD2Xg BXjD2Xgộ dạng6C94Sx tiế6C94Sxc chữ4KKabw nhưXq vXqàng nàyXjD2Xg của6C94Sx ngư4KKabwơi đã là6C94Sx 4KKabwthay đổiXjD2Xg rồi6C94Sx sXqao? Vậ4KKabwy trướ6C94Sxc kh4KKabwi XjD2Xgthay đổiXq 4KKabwcòn r4KKabwa 4KKabwthế nào?Xq Chác4KKabwh XjD2Xglà h4KKabwỏi 6C94Sxngươi trăm câuXjD2Xg mớ4KKabwi tr6C94Sxả lời6C94Sx XjD2Xgmột câ6C94Sxu q6C94Sxuá. 4KKabwMay mXjD2Xgà cXjD2Xgó 4KKabwQuân TùXqy PhonXjD2Xgg, nế6C94Sxu khôngXjD2Xg mXqỗi ngXjD2Xgày ta Xqđều phảiXq đốiXq di4KKabwện XjD2Xgvới mộ6C94Sxt cái6C94Sx đầu4KKabw gỗ.”

“Năm tXqa mười6C94Sx lăXjD2Xgm tuổi6C94Sx rờiXjD2Xg khỏiXq nhXqà, năXjD2Xgm năm4KKabw sXjD2Xgau mớiXq quay 4KKabwtrở lạXjD2Xgi. Kh4KKabwông hiểu6C94Sx vì4KKabw saXjD2Xgo lạ4KKabwi p4KKabwhát hiệXqn 6C94Sxtình cảmXjD2Xg XjD2Xgcủa bXqọn Xqhọ với4KKabw tXqa tốt hơ6C94Sxn rấ6C94Sxt nhi6C94Sxều. 6C94SxCha nguyXqện ý6C94Sx n6C94Sxói chXquyện c4KKabwùng 6C94Sxta, bàn6C94Sx luận4KKabw Xqvõ Xqcông, nXjD2Xgương cũng chXqủ động4KKabw đích6C94Sx th6C94Sxân xu6C94Sxống bếp.”4KKabw Đ4KKabwông PhươXjD2Xgng XqVũ cố6C94Sx ýXq tXjD2Xgrêu c4KKabwhọc, “Nà6C94Sxng yXjD2Xgên tâm, sa6C94Sxu nàXjD2Xgy gXjD2Xgả vàoXq nh6C94Sxà taXjD2Xg, nà6C94Sxng 6C94Sxcó thể6C94Sx thícXjD2Xgh ứnXjD2Xgg.” NếXjD2Xgu lXjD2Xgà Xqcái không4KKabw khXqí tr6C94Sxầm lặng tXqrước ki6C94Sxa, a4KKabwi cXjD2Xgòn Xqcó thể6C94Sx tiếp6C94Sx tXjD2Xgục ởXjD2Xg l4KKabwại nữa.

Bạch MXjD2Xgạn Điệp4KKabw độtXq nhiê6C94Sxn nhớ4KKabw 6C94Sxtới Xqmột viXjD2Xgệc, “VXqậy saXjD2Xgo? Vậy ngươXqi lấyXjD2Xg Xqthê Xqtử lXjD2Xgà Xqthế n6C94Sxào? XqNgươi Xqnói chXjD2Xga Xqnương ngươi6C94Sx ép6C94Sx ngươi,4KKabw 6C94Sxnhưng theo ngươXjD2Xgi nói4KKabw Xqthì cả4KKabwm tìnhXq 6C94Sxđối với4KKabw Xqbọn 6C94Sxhọ khôXqng tốtXq lắm,Xq saXqo Xqbọn 6C94Sxhọ lạiXq bứcXq được ngươi?”

“Bắt đầXqu từXq sXjD2Xgáu nă4KKabwm trướ4KKabwc, tXjD2Xga Xqmỗi nămXq đềuXq vềXq nhXjD2Xgà một lầnXq. TìXqnh cảm4KKabw củaXjD2Xg 6C94Sxta vớXqi haXqi ngXjD2Xgười hXqọ 6C94Sxkhông hẳ4KKabwn 4KKabwlà Xqtốt, cXjD2Xgũng khô6C94Sxng t4KKabwhể nóiXjD2Xg Xqlà quá xấu.Xq Lầ6C94Sxn trướcXq trởXq về,6C94Sx nươ4KKabwng XjD2Xgta bệXjD2Xgnh liệt4KKabw Xqgiường, n4KKabwói lXqà chẳnXqg XjD2Xgcòn sống đư4KKabwợc XjD2Xgbao XjD2Xglâu nữaXq, muốn4KKabw tXjD2Xga lấy6C94Sx vợXjD2Xg để4KKabw n4KKabwgười yên4KKabw t6C94Sxâm nhắmXq 4KKabwmắt. Bị4KKabw nương6C94Sx dồ6C94Sxn tới đườngXjD2Xg cùng,4KKabw tXjD2Xga chỉ6C94Sx 4KKabwcó t6C94Sxhể lấyXq v6C94Sxị 6C94Sxcô nươXjD2Xgng k6C94Sxia.” N4KKabwói tớ6C94Sxi chuy4KKabwện n6C94Sxày, hắXqn lần4KKabw th4KKabwứ hai Xqthấy đ4KKabwau đầu.

Từ Xqkhi h6C94Sxắn rờiXjD2Xg n6C94Sxhà năXqm năXqm tXqrước, XjD2Xgbầu XjD2Xgkhông 4KKabwkhí trong nhXjD2Xgà tXjD2Xgựa XjD2Xghồ rất4KKabw khẩ4KKabwn trươXqng. TXqrở Xqlại n4KKabwăm hắn6C94Sx hXjD2Xgai mươiXjD2Xg mố6C94Sxt tXjD2Xguổi, lã4KKabwo chXjD2Xga 6C94Sxkhông chỉ 6C94Sxthân cận6C94Sx nhi4KKabwều hơXqn XjD2Xgvới hắn,6C94Sx cò6C94Sxn kiXjD2Xgên qXquyết 6C94Sxmuốn đeXjD2Xgm Xqtoàn Xqbộ 6C94Sxgiao ng6C94Sxhiệp chXjD2Xgo hắn tr6C94Sxông coXqi. H6C94Sxắn vốn4KKabw thíchXjD2Xg cuXjD2Xgộc sống6C94Sx pXqhiêu bạt4KKabw thựcXjD2Xg 6C94Sxsự kh4KKabwông thểXjD2Xg ch4KKabwịu được ngàyXjD2Xg nào6C94Sx cũn4KKabwg Xqsống troXqng mXjD2Xgột đốXqng 6C94Sxsổ sách4KKabw. XqTheo lờiXq đXjD2Xgề XjD2Xgnghị Xqcủa 4KKabwcẩu đXqầu 6C94Sxquân Xqsư Quân Tù6C94Sxy Phon6C94Sxg, hắn6C94Sx quyết4KKabw địnhXq tXjD2Xgự 4KKabwmình gXqây dựXjD2Xgng sựXjD2Xg nghiệp.

Trở nXjD2Xgên cXjD2Xgó Xqthân tì6C94Sxnh làXjD2Xg tốt4KKabw hXjD2Xgay xấuXjD2Xg đây?4KKabw NếuXjD2Xg n4KKabwhư cXjD2Xgha nương vẫn4KKabw ti4KKabwếp 6C94Sxtục mặc4KKabw kệ4KKabw hắn,XjD2Xg h4KKabwắn khôn6C94Sxg XjD2Xgcần bịXjD2Xg 4KKabwép bXquộc làm6C94Sx v6C94Sxiệc ki4KKabwnh thương, c4KKabwũng không6C94Sx cần6C94Sx XjD2Xglấy mộXjD2Xgt 4KKabwnữ n4KKabwhân không6C94Sx quXqen khô4KKabwng biếtXjD2Xg. ĐươngXq nhiXjD2Xgên, Xqnếu không nXjD2Xghờ 4KKabwcha 6C94Sxnương bXqức 4KKabwép, hắXjD2Xgn XjD2Xgcũng kXjD2Xghông đ6C94Sxược gXqia 6C94Sxtài bXjD2Xgạc vạn,Xq cũnXjD2Xgg khXjD2Xgông l6C94Sxấy đượcXjD2Xg Tiểu Điệ4KKabwp củaXq hắn.

“Chẳng t6C94Sxrách Xqsao ngươi4KKabw tíXqnh Xqtình XjD2Xgkỳ quá6C94Sxi, thìXq rXqa là troXjD2Xgng lò6C94Sxng Xqtừ n4KKabwhỏ đXjD2Xgã có6C94Sx mộ6C94Sxt Xqbóng ma.”Xq Kh4KKabwông hiểu4KKabw Xqvì Xqsao, Xqnghĩ đến6C94Sx hắn4KKabw lú4KKabwc nhỏ Xq bi Xqthảm n4KKabwhư vậ6C94Sxy, tro6C94Sxng Xqlòng nàngXq mơ6C94Sx hXjD2Xgồ cXjD2Xgó cảXjD2Xgm gXjD2Xgiác đau.

“Kỳ thựXqc nànXjD2Xgg k4KKabwhông cầnXjD2Xg Xqkhổ sở4KKabw, íXqt nh6C94Sxất XjD2Xgnàng cònXq biết tXjD2Xghân Xqphụ mXjD2Xgình lXqà Xqai, nhXqưng t6C94Sxa tXqhì khô4KKabwng biết.”XjD2Xg H6C94Sxắn XjD2Xgkhông XjD2Xgbiết a6C94Sxn XjD2Xgủi XjD2Xgngười khá6C94Sxc, có thểXjD2Xg nó6C94Sxi Xqra nhưXq vậyXjD2Xg t4KKabwhực sXjD2Xgự khô6C94Sxng đơXqn giản.

“Ta XjD2Xgcó kh4KKabwổ 6C94Sxsở b6C94Sxao giờ?”4KKabw Bạch6C94Sx MạXjD2Xgn Điệp6C94Sx kỳ6C94Sx qXquái n6C94Sxhìn hắn, 4KKabwcon mắXqt 6C94Sxnào củaXjD2Xg hắn6C94Sx 4KKabwthấy n6C94Sxàng vXqì Tố6C94Sxng t4KKabwrang cXqhủ Xqkhổ sở?

“Lẽ Xqnào 4KKabwnàng khô4KKabwng phXqải vXqì nhấtXq XjD2Xgthời kXqhông th4KKabwể tiếpXq nhận đượXqc TốngXq Xqtrang 4KKabwchủ là6C94Sx cXjD2Xgha nàngXjD2Xg XjD2Xgnên mới4KKabw khôXjD2Xgng n4KKabwói l4KKabwời nàoXjD2Xg sao?”

Bạch M4KKabwạn ĐiệpXjD2Xg t4KKabwrợn trừXqng XjD2Xghai mắt,6C94Sx thậtXjD2Xg s4KKabwâu t4KKabwhở dài, “Ta4KKabw đãXjD2Xg mấtXjD2Xg 6C94Sxtrí nhớ4KKabw rồXjD2Xgi, XjD2Xgnương cùngXq k6C94Sxế pXqhụ 4KKabwcó t6C94Sxốt với4KKabw tXqa h6C94Sxay kh4KKabwông 4KKabwta 6C94Sxcũng chẳng biết,4KKabw cXjD2Xgũng khôngXjD2Xg Xqmuốn t6C94Sxruy cứu.XjD2Xg Đư6C94Sxơng nhi4KKabwên, xXqem 6C94Sxta h6C94Sxiện tXqại mXjD2Xgột tXjD2Xghân bản4KKabw lĩnh, chứngXjD2Xg tỏ6C94Sx XjD2Xghai người4KKabw đối4KKabw vớXjD2Xgi tXqa rất4KKabw t4KKabwốt. XjD2XgTa chXjD2Xgỉ biếtXq c6C94Sxha mXjD2Xgẹ thâ4KKabwn nXjD2Xghân 6C94Sxta toà4KKabwn bộ đãXjD2Xg chết,4KKabw ch4KKabwo dùXq TXjD2Xgống t4KKabwrang Xqchủ XjD2Xgthực sXqự lXqà Xqcha tXqa Xqthì th6C94Sxế nào?6C94Sx XjD2XgTa không6C94Sx muốn nghĩXq tớiXq. TXqa cũn6C94Sxg kXjD2Xghông phải4KKabw h6C94Sxận ôXqng 4KKabwấy, chXjD2Xgỉ XjD2Xglà đốXjD2Xgi với6C94Sx ông6C94Sx ấyXjD2Xg mXjD2Xgột chXqút cảm giá6C94Sxc cũn4KKabwg kXqhông 6C94Sxcó.” 4KKabwCha nXjD2Xgàng g4KKabwiờ đangXq ở6C94Sx hi4KKabwện đại,6C94Sx cXjD2Xgho 4KKabwdù T4KKabwống XjD2Xgtrang cXjD2Xghủ thực sựXq 6C94Sxlà ch6C94Sxa Xqnàng cũ4KKabwng chXjD2Xgỉ là4KKabw cXjD2Xgha củXqa 6C94Sxthân XjD2Xgthể này,6C94Sx cùng6C94Sx nàXqng khônXqg quXjD2Xgan hệ.

“Thế nànXjD2Xgg v4KKabwì saXjD2Xgo l6C94Sxại XjD2Xgrầu rĩXq 4KKabwkhông vui?”

“Ta đanXjD2Xgg sXjD2Xguy nghĩ4KKabw, XjD2Xgvõ lâ6C94Sxm đồn6C94Sx 4KKabwđại quảXjD2Xg nhiênXjD2Xg XjD2Xglà phóng đại,6C94Sx Th6C94Sxánh XjD2Xglinh châu6C94Sx chXqỉ l6C94Sxà m6C94Sxột viê6C94Sxn dạ6C94Sx mi6C94Sxnh c4KKabwhâu b4KKabwình thường6C94Sx, XjD2Xgkhông thể4KKabw cứuXjD2Xg mạng hXjD2Xgai chúnXjD2Xgg XjD2Xgta, toànXjD2Xg bXjD2Xgộ hXqi vọn4KKabwg bây6C94Sx gXjD2Xgiờ đXjD2Xgều đặt4KKabw XjD2Xgtrên ngườ6C94Sxi 6C94SxQuỷ 4KKabwY cùn6C94Sxg h4KKabwạt tuyết. Hạt4KKabw XjD2Xgtuyết thực4KKabw XjD2Xgsự Xqcó thể6C94Sx giải6C94Sx độc6C94Sx khôngXjD2Xg? QuỷXq 6C94SxY 4KKabwcó thXjD2Xgật lợi6C94Sx hạiXq nh4KKabwư tronXjD2Xgg truyền t6C94Sxhuyết? 4KKabwTa hiện4KKabw XjD2Xgtại đaXqng l4KKabwo Xqlắng đXqộc trê4KKabwn XjD2Xgngười ngươi,4KKabw XjD2Xglo lắnXqg bệnh6C94Sx trên Xqngười taXjD2Xg. XqVề phần6C94Sx TXqống lãoXq đầu,XjD2Xg 6C94Sxta mộ4KKabwt chút6C94Sx cũngXq khôngXq m6C94Sxuốn nghĩ.”

“Không sXqao 6C94Sxđâu, XjD2Xgcó Xqtam 4KKabwmuội nànXqg cùXqng sư6C94Sx phụXjD2Xg taXq, sẽ khôngXjD2Xg cXjD2Xgó chuyệ4KKabwn gìXjD2Xg.” XjD2XgCho dù4KKabw Xqy thuậXjD2Xgt sXqư phXjD2Xgụ 6C94Sxhắn khôXjD2Xgng 4KKabwđược tốtXjD2Xg Xqlắm, cũnXqg c6C94Sxòn có 6C94SxĐộc NưXqơng Tử4KKabw l4KKabwà ca6C94Sxo t4KKabwhủ dụnXjD2Xgg đ6C94Sxộc, 4KKabwxem XjD2Xgđan 6C94Sxdược Xqnàng điều6C94Sx chếXjD2Xg 6C94Sxcũng đủXjD2Xg bXqiết nàngXq danh bXqất 6C94Sxhư truyền.

Bạch Mạn4KKabw ĐiệXjD2Xgp Xqgật đầu,4KKabw đXqôi 4KKabwmi 6C94Sxcũng k6C94Sxhông c6C94Sxhe đượcXjD2Xg 4KKabwưu sách.

“Ừ, 4KKabwngươi n4KKabwgàn v4KKabwạn lXjD2Xgần đừn4KKabwg 6C94Sxnên xảy6C94Sx rXjD2Xga chuyện.”

“Được.” Đôn6C94Sxg PhưXjD2Xgơng VXjD2Xgũ lẳngXjD2Xg lặn4KKabwg nhì6C94Sxn nàngXq, áXqnh trăngXjD2Xg ảm đXqạm lXjD2Xgượn lXjD2Xgờ 4KKabwchiếu đến,6C94Sx ánXjD2Xgh nến6C94Sx liê6C94Sxn tục6C94Sx tỏXjD2Xga r6C94Sxa khiến4KKabw bXjD2Xgầu khXjD2Xgông khXqí cXqàng thêm lãXjD2Xgng mạn.

“Đại c6C94Sxa, nXjD2Xggươi thí6C94Sxch t6C94Sxa sao?4KKabw” Lầ4KKabwn đầ4KKabwu tiXqên 6C94Sxnàng Xqkhông muốn trốn4KKabw trán6C94Sxh, 4KKabwnghiêm 4KKabwtúc hXqỏi hắn.Xq 6C94SxĐể đượXjD2Xgc 6C94Sxở bênXq cạ4KKabwnh hXjD2Xgắn, nànXjD2Xgg đãXjD2Xg từXjD2Xg bỏXjD2Xg 4KKabwtất cả mọi6C94Sx thứ6C94Sx ởXq hiện4KKabw đại,6C94Sx nế6C94Sxu đếnXjD2Xg XjD2Xgbây giXjD2Xgờ cònXjD2Xg khXjD2Xgông đố6C94Sxi m4KKabwặt vớiXq XjD2Xgtình cXqảm củaXq 6C94Sxmình thì thực6C94Sx s4KKabwự Xqquá nXjD2Xghu nhược.

Đông PhươXqng 6C94SxVũ c6C94Sxong môiXq, “Sớm6C94Sx đãXq thà4KKabwnh yêXjD2Xgu rXqồi, là nhấXqt kiếnXq XjD2Xgchung tình.”XjD2Xg XqHắn đốXjD2Xgi vớ6C94Sxi nXqàng XjD2Xglà nhấtXq ki4KKabwến 4KKabwchung tXqình, đáng6C94Sx tiếXqc nàng quá6C94Sx ngốc,Xq Xqmãi khXqông chị4KKabwu tiếp6C94Sx nhận.

Bạch Mạn4KKabw 4KKabwĐiệp 4KKabwcười, Xqđôi mXjD2Xgắt h4KKabwíp conXjD2Xgg XjD2Xglại, giốngXjD2Xg như XjD2Xgtrăng non.

Đông Phương4KKabw VXqũ đứXqng phíXqa 4KKabwsau nàng,4KKabw giú6C94Sxp nàXqng vXjD2Xgén tóc. NàXjD2Xgng 6C94Sxrất tựXq nhiê6C94Sxn đứXjD2Xgng dậy,Xq XjD2Xghai XjD2Xgtay ôXjD2Xgm lấy4KKabw thXqắt lưng4KKabw hXjD2Xgắn, đầuXjD2Xg tựXqa v6C94Sxào người 4KKabwhắn, “4KKabwĐại Xqca, chúXjD2Xgng 4KKabwta sXjD2Xgẽ XjD2Xgkhông sXjD2Xgao. XqTa XjD2Xgmuốn vĩnh6C94Sx 6C94Sxviễn ởXjD2Xg cạnh6C94Sx ngư6C94Sxơi, Xqcả đời 4KKabwkhông XjD2Xgxa nXqhau. XjD2XgCha n4KKabwương n4KKabwgươi XjD2Xgkhông 6C94Sxthương ngươ6C94Sxi, t4KKabwa Xqsẽ dùXqng c4KKabwả đờiXq đ6C94Sxể yêu ngươiXjD2Xg, b6C94Sxồi thXjD2Xgường 4KKabwcho n4KKabwgươi.” Nàng4KKabw ngẩnXqg đầuXjD2Xg XjD2Xglên, cườiXq hỏiXq hắn,4KKabw “Có6C94Sx đượcXjD2Xg hay không?”

“Được.” Hắn6C94Sx nhẹXjD2Xg nhànXqg đáp6C94Sx mộXjD2Xgt tiếXjD2Xgng, 4KKabwôm XjD2Xglấy tXqhân thể nàng.

“Đại c4KKabwa.” NàXqng vXjD2Xgẫn như6C94Sx cũXjD2Xg XjD2Xgngửa Xqđầu, cườiXjD2Xg tủ4KKabwm tỉm6C94Sx nói, “6C94SxĐại caXq, kỳXq tXjD2Xghực muộXjD2Xgi cũnXjD2Xgg yêu4KKabw huynh6C94Sx.” Sớm4KKabw XjD2Xgđã thành4KKabw y6C94Sxêu r6C94Sxồi, chỉXjD2Xg l4KKabwà không6C94Sx dám Xqthừa nhận6C94Sx thôi.

“Tại sa6C94Sxo đột4KKabw nhiêXjD2Xgn XjD2Xglại nóiXjD2Xg chuyệnXjD2Xg n6C94Sxày?” N6C94Sxàng cXqó chúXjD2Xgt thích hắn,Xq hXjD2Xgắn đ4KKabwã sớmXq bXjD2Xgiết, chỉXq làXq n4KKabwàng vẫ4KKabwn 4KKabwkhông Xqmuốn nói,4KKabw nguyên4KKabw nh4KKabwân gXjD2Xgì khiến 6C94Sxnàng đột4KKabw nhiê6C94Sxn biểu4KKabw lộ.

Bạch MạnXq ĐiệpXjD2Xg cườiXjD2Xg nh6C94Sxư hồXq l6C94Sxy, “BXjD2Xgởi vì,6C94Sx Xqhôm nXjD2Xgay huyXqnh nói r4KKabwất nhiều,6C94Sx ướcXjD2Xg 4KKabwchừng đemXq lXjD2Xgời của6C94Sx n6C94Sxửa th6C94Sxáng 6C94Sxtoàn 4KKabwbộ nói6C94Sx rXqa. 6C94SxVậy chứ4KKabwng XjD2Xgtỏ… tính tìnXqh huy4KKabwnh đXqã tha4KKabwy đổi6C94Sx rất4KKabw nhi6C94Sxều, ởXq cạXjD2Xgnh huynXjD2Xgh sẽXq khônXjD2Xgg quXqá buồn6C94Sx Xqchán.” Kỳ thựcXjD2Xg ngaXjD2Xgy 6C94Sxtừ ngXqày đầ6C94Sxu 4KKabwgặp nànXjD2Xgg, tí6C94Sxnh tXqình hắn4KKabw đXjD2Xgã 6C94Sxthay đXjD2Xgổi rồi.6C94Sx CùngXq XjD2Xgmột nữXq nhâXqn luôn XjD2Xgríu rXjD2Xga ríuXq rít4KKabw ở4KKabw cùXqng m6C94Sxột XjD2Xgchỗ, khôn6C94Sxg muốn6C94Sx sửaXjD2Xg cXjD2Xgũng khô4KKabwng được.

“Chỉ 4KKabwvì vXjD2Xgậy?” 6C94SxSớm bXqiết hắn6C94Sx nhiềuXjD2Xg lời.6C94Sx 6C94SxHắn chỉ4KKabw 6C94Sxlà không thích6C94Sx XjD2Xgnói 6C94Sxchứ kh4KKabwông phảiXq khô6C94Sxng bXqiết nói4KKabw. XqChỉ Xqlà 6C94Sxnói thXqôi 4KKabwmà, 6C94Sxrất đơn4KKabw giản.

Bạch MXjD2Xgạn Điệ4KKabwp vẫXjD2Xgn ôXqm lấy4KKabw thắtXjD2Xg lXqưng hắ6C94Sxn, đ4KKabwầu ngửaXjD2Xg về6C94Sx sau, cườiXjD2Xg hìXq 6C94Sxhì Xqnói, “Kh4KKabwông chXqỉ vậy,6C94Sx hu4KKabwynh đemXjD2Xg chuyệXjD2Xgn xXqấu trXjD2Xgong Xqnhà Xqnói cho 4KKabw muội Xqbiết, muội6C94Sx còn6C94Sx Xqcó cơ4KKabw hXjD2Xgội lựXqa chọXqn s4KKabwao? TụXqc ngữXjD2Xg nói4KKabw chuXqyện x4KKabwấu tronXjD2Xgg nhà khôngXq thXqể truyền4KKabw ra6C94Sx, hXquynh nóXjD2Xgi muXqội biế6C94Sxt, muộiXq kh4KKabwông trở4KKabw XjD2Xgthành ngườiXjD2Xg nhXqà XjD2Xghuynh cũng khXqông được.”

“Chỉ vì…6C94Sx chuyệ4KKabwn này?”

Nàng nghịXjD2Xgch ngợXqm nh6C94Sxáy mắXqt, Xq“Ách, lýXq d4KKabwo n4KKabwhư vậXjD2Xgy 6C94Sxchưa Xqđủ sao?” 6C94SxNgụy biện.

Đông PhưXjD2Xgơng VũXq nhíXjD2Xgu m6C94Sxi, Xqcũng XjD2Xgkhông 4KKabwcó tr6C94Sxả lời.

”Được r4KKabwồi, Xqbởi v4KKabwì m6C94Sxuôi phátXjD2Xg hiXqện huXjD2Xgynh Xqđối Xqxử vớiXq muội 6C94Sxrất XjD2Xgtốt. 6C94SxĐể 6C94Sxan ủXjD2Xgi muXjD2Xgội, 4KKabwkhông tiếXjD2Xgc nhắcXq tớiXq chuy6C94Sxện thươnXqg tâXqm củaXq mình4KKabw. Huynh 6C94Sxtuy rằnXqg nóiXq xonXqg vân4KKabw đạm4KKabw XjD2Xgphong khiXqnh, n4KKabwhưng muội6C94Sx b4KKabwiết hXquynh rXqất khổ6C94Sx sở,4KKabw chịu nXjD2Xghiều ủy6C94Sx khu4KKabwất. Hôm4KKabw Xqnay nhắcXq 6C94Sxtới, trXqong lòngXq nXjD2Xghất định4KKabw 6C94Sxkhó c4KKabwhịu. MộtXq người Xq nguyện Xqý vXqì Xqmuội Xqchịu k4KKabwhổ mới6C94Sx 6C94Sxlà ngXqười thíc6C94Sxh hợ6C94Sxp với4KKabw muXqội, hXjD2Xguynh h4KKabwợp cách.”

Hắn khôXjD2Xgng Xqchỉ nguXjD2Xgyện ýXjD2Xg khXqổ vXjD2Xgì nà4KKabwng, thậmXjD2Xg c6C94Sxhí còn ng4KKabwuyện 6C94Sxý c4KKabwhết vXjD2Xgì Xqnàng, c4KKabwhỉ Xqlà nàng4KKabw không4KKabw nóiXq r4KKabwa thôi.

Hắn khôn4KKabwg 6C94Sxtrả lời,Xq chỉ4KKabw c4KKabwười cười,XjD2Xg dịXqu dàng6C94Sx ôXqm nàng.

“Đại ca6C94Sx, mu6C94Sxội 4KKabwmuốn xXqin huy6C94Sxnh mộtXjD2Xg việc4KKabw.” XjD2XgGiọng nàn6C94Sxg rất n4KKabwhỏ, tXjD2Xgựa hồ6C94Sx 4KKabwsợ 6C94Sxphá hủXjD2Xgy 4KKabwbầu khôn4KKabwg kXjD2Xghí ấmXjD2Xg áp4KKabw này.

“Cứ nói.”4KKabw Giờ4KKabw này6C94Sx kháchXjD2Xg 4KKabwnày, 4KKabwcái Xqgì hắ4KKabwn c4KKabwũng đXqáp ứng.

“Huynh 4KKabwlớn Xqlên rấtXjD2Xg suấ4KKabwt 4KKabwa, khô6C94Sxng thểXjD2Xg maXjD2Xgng cáXjD2Xgi mXjD2Xgặt nạ chướng4KKabw Xqmắt XjD2Xgkia đXjD2Xgược. XjD2XgTuy rằ4KKabwng manXjD2Xgg XjD2Xgvào Xqrất khốc,4KKabw XjD2Xgnhưng muXqội 6C94Sxkhông thíXqch. Trừ Xqphi c4KKabwó XjD2Xgviệc cầ4KKabwn, XjD2Xgkhông 4KKabwthì đ4KKabwừng ma6C94Sxng, XjD2Xgđược không?”

“Được.” Hắ6C94Sxn n4KKabwói xXjD2Xgong cườiXq g6C94Sxian xảo,Xq “ĐápXjD2Xg ứng4KKabw Xqta một điều4KKabw kiXqện, 4KKabwta 4KKabwsẽ khônXqg mang.”

“Điều kiXqện gì?”

“Hôn Xqta mộtXq cái.”

“Hả?” Bạ4KKabwch Mạ4KKabwn ĐXqiệp nh6C94Sxảy rồi6C94Sx vònXjD2Xgg tXjD2Xgay củ4KKabwa hXqắn, n4KKabwhìn t4KKabwừ trên xuốnXqg d6C94Sxưới, “ĐạiXjD2Xg caXjD2Xg, hu4KKabwynh 6C94Sxbị trú6C94Sxng tàXq sXjD2Xgao? 6C94SxCâu vXjD2Xgừa rồiXq là6C94Sx hu6C94Sxynh nói.” Xq Đánh chế6C94Sxt nànXqg 4KKabwcũng khô6C94Sxng 6C94Sxnghĩ n6C94Sxam Xqnhân cứXqng nhắcXq cổ6C94Sx hủXq nhXjD2Xgư Đôn4KKabwg Phươn6C94Sxg V6C94Sxũ 6C94Sxcũng nói đXjD2Xgược mấy4KKabw l4KKabwời ng4KKabwả ngXqớn thXjD2Xgế này.

Nàng khôn6C94Sxg biếXjD2Xgt, na6C94Sxm nhâXjD2Xgn 6C94Sxnào kXjD2Xghi ở6C94Sx cạnh6C94Sx ngXqười mì4KKabwnh yêu mến6C94Sx cũngXq đề4KKabwu Xqcó Xqthay đổi.

Đông PhươXqng Vũ6C94Sx cườXjD2Xgi 6C94Sxtinh q6C94Sxuái nXqhìn nàng,6C94Sx “LàXq 6C94Sxta nói.”

Bạch Mạn4KKabw Điệp4KKabw cốXjD2Xg Xqý làm4KKabw rXqa v4KKabwẻ su6C94Sxy ng6C94Sxhĩ mộtXjD2Xg h6C94Sxồi lâu, “ĐượcXjD2Xg rồi.”Xq LợiXq dụnXqg 4KKabwlúc hXqắn khônXqg đXqể ý,6C94Sx tXqrên XjD2Xgmôi XjD2Xghắn nhẹXjD2Xg nhàngXjD2Xg lư6C94Sxớt qu4KKabwa một cái.

Đây làXq XjD2Xglần đầuXq tiXqên Xqnàng chXqủ độngXq hôn4KKabw 6C94Sxhắn, 6C94Sxtuy rằng chỉ4KKabw làXq Xqhôn nh4KKabwẹ, nhưng4KKabw đủXq XjD2Xgđể ĐôXqng PhươXqng VXjD2Xgũ tâ6C94Sxm thầ4KKabwn 4KKabwdao động.6C94Sx NgóXqn XjD2Xgtay h6C94Sxắn lướ4KKabwt qua chỗXq nànXqg 6C94Sxvừa hôn6C94Sx, cười6C94Sx 4KKabwnhẹ XjD2Xgmột cái.

Bạch XjD2XgMạn ĐiệpXjD2Xg ởXq XjD2Xgtrên Xqngười sờ4KKabw sXqoạt nửXjD2Xga 4KKabwngày, cuXjD2Xgối cùXjD2Xgng cầm lấyXq cáXqi XjD2Xgkéo, cắ6C94Sxt bXjD2Xgỏ một6C94Sx lXqọn 4KKabwtóc, lấ6C94Sxy 6C94Sxkhăn t4KKabway baXqo 6C94Sxlại, “CXjD2Xgái nàyXjD2Xg XjD2Xgcho huynh.”

Đông PhươXqng VXjD2Xgũ nh6C94Sxận lấy,Xq “CáiXq gì?”

Ai Xqđó dõn6C94Sxg d4KKabwạc nXjD2Xgói, “TíXqn 4KKabwvật định6C94Sx tình6C94Sx.” Nàn6C94Sxg thựXjD2Xgc sự không6C94Sx thXjD2Xgể tìmXq rXjD2Xga được6C94Sx vậXqt 4KKabwgì 4KKabwlàm vậ4KKabwt định6C94Sx ước.

Đông PXqhương VXqũ Xqcất Xqvào, XjD2Xgsau đó6C94Sx đưa6C94Sx cXjD2Xgho 6C94Sxnàng mXqột vật, Xq “Nhận đi,4KKabw đXqây làXq tXjD2Xgín vậtXjD2Xg của4KKabw ta.”

“A?” BạcXqh XjD2XgMạn Điệp4KKabw l6C94Sxùi v6C94Sxề Xqsau mấy6C94Sx 6C94Sxbước, “4KKabwÁch, đại6C94Sx ca, vậ6C94Sxt này4KKabw có4KKabw pXqhải rấtXq XjD2Xgquý gi4KKabwá 4KKabwhay khônXjD2Xgg, huXqynh giXjD2Xgữ lại4KKabw dùngXq đi6C94Sx.” Đ4KKabwây Xqlà vậ6C94Sxt tượng XjD2Xgtrưng cXjD2Xgho t4KKabwhân phậ4KKabwn của6C94Sx hắn,6C94Sx l4KKabwà sáXqo ng4KKabwọc t4KKabwheo hắn4KKabw Xqđã nh4KKabwiều n4KKabwăm, nàXqng lXqàm saoXjD2Xg nhận được?

“Không đượcXjD2Xg sao?”

“Không 6C94Sxphải, 6C94Sxlà mXquội kXjD2Xghông t6C94Sxhể nhậXjD2Xgn, v6C94Sxật nàyXq q6C94Sxuá quan trọng.XjD2Xg Nếu6C94Sx huyn6C94Sxh 4KKabwđưa 4KKabwmuội XjD2Xgvật này,6C94Sx khô6C94Sxng pXqhải muộiXjD2Xg nê6C94Sxn đư6C94Sxa kiXqm kXqiếm chXjD2Xgo Xqhuynh sao? XjD2XgChúng 6C94Sxta đều6C94Sx lXqà ngư4KKabwời t4KKabwrong gia6C94Sxng hXqồ, sa4KKabwo lạXjD2Xgi đeXqm vũ4KKabw khí6C94Sx tXqùy tiệ4KKabwn tặngXq Xqcho người khác?”

Đông PhươngXq Vũ4KKabw th4KKabwu lại6C94Sx sá4KKabwo Xqngọc, n6C94Sxăm nXqgón taXqy thXjD2Xgon dàXjD2Xgi cầm sáXjD2Xgo ngọ6C94Sxc đặt6C94Sx ở6C94Sx saXqu lưng,Xq “XjD2XgNàng 6C94Sxthích làXjD2Xgm ngưXqời troXqng gianXqg hồXjD2Xg sao?”

Bạch Mạn4KKabw Đ6C94Sxiệp suXqy ngh4KKabwĩ XjD2Xgmột chú6C94Sxt, láXjD2Xgch đầu,4KKabw “Không thích.”

“Vô tr6C94Sxanh XjD2Xgsơn tXjD2Xgrang, XjD2Xgvô trXqanh vớXjD2Xgi đời,6C94Sx XjD2Xgta c4KKabwũng muốn cu4KKabwộc s6C94Sxống nh4KKabwư vậy.”4KKabw Hắ4KKabwn XjD2Xgtrong lời4KKabw cóXq hàmXq ý6C94Sx khác.

Bạch Mạn6C94Sx Điệp6C94Sx ngẩnXjD2Xg nXqgười, l4KKabwập tứXqc mừngXjD2Xg 4KKabwrỡ Xqtúm lấyXjD2Xg yXq phục c6C94Sxủa hắXqn, “Huynh4KKabw nói…XjD2Xg huXjD2Xgynh cũng4KKabw khôXjD2Xgng XjD2Xgmuốn là4KKabwm nXqgười Xqtrong gia6C94Sxng hồXq, 4KKabwmuốn cùng muộ6C94Sxi kXqhông tXjD2Xgranh sự6C94Sx đời.”

“Thiên hạXjD2Xg đệ4KKabw nXjD2Xghất thXqì đXjD2Xgã saXqo? TXjD2Xga không6C94Sx thíXjD2Xgch l6C94Sxàm người t4KKabwrong g6C94Sxiang hồXjD2Xg. XjD2XgNếu Xqtrên đờiXq đXqã kXjD2Xghông cXqó ThXqánh lXqinh châu4KKabw, tXjD2Xga ch4KKabwỉ muXjD2Xgốn qXquay về làmXjD2Xg 4KKabwĐông P6C94Sxhương Vũ.”

“Đại 4KKabwca, muội6C94Sx 4KKabwcó một4KKabw đề4KKabw nghị.”

“Nói đi.”

“Ở 4KKabwgần ThXjD2Xgương M6C94Sxang trấnXq tì4KKabwm m6C94Sxột lXjD2Xgàng, sa6C94Sxu 6C94Sxđó xâ4KKabwy vXqài phòng nhỏ,Xq saXqu Xqkhi c4KKabwhúng 4KKabwta tho4KKabwái ẩn,Xq cùXqng với6C94Sx L6C94Sxăng TưXjD2Xgơng, nhị6C94Sx muộiXq 4KKabwphu cùn4KKabwg nhau 6C94Sxở đó6C94Sx. ĐươngXjD2Xg nhiên,6C94Sx 6C94Sxnếu tXjD2Xgam muộ4KKabwi nguy6C94Sxện 4KKabwý đXjD2Xgi cùXjD2Xgng 6C94Sxthì càngXq 6C94Sxtốt.” N4KKabwhị muội XjD2Xgphu cXqủa nàn6C94Sxg nghềXjD2Xg ngXjD2Xghiệp đặcXjD2Xg t4KKabwhù, Xqlấy lã4KKabwo bXqà rồiXq sợ6C94Sx 4KKabwrằng không6C94Sx thể4KKabw ti6C94Sxếp tụcXq làXjD2Xgm nữa. XqĐể p4KKabwhòng ngừa6C94Sx 6C94Sxcừu nh6C94Sxân 6C94Sxtrả th4KKabwù, 4KKabwđánh kXjD2Xghông l4KKabwại 4KKabwhắn tXjD2Xghì nhằmXq tớiXjD2Xg lã6C94Sxo bà,XjD2Xg biện XjD2Xgpháp Xqtốt nhấ6C94Sxt vẫn6C94Sx l6C94Sxà tXqhoái ẩ4KKabwn XjD2Xggiang hồXjD2Xg đi.

“Vô TranXqh sơn6C94Sx traXjD2Xgng XjD2Xgở đâu?”

Bạch XjD2XgMạn Điệp4KKabw hXqưng 4KKabwphấn phátXjD2Xg biểXqu ýXq kiến,6C94Sx “Đây4KKabw lXqà muội muốn4KKabw chXqúng 4KKabwta Xqđến một6C94Sx là6C94Sxng ẩn4KKabw c6C94Sxư, g4KKabwọi nơ6C94Sxi 6C94Sxđó 6C94Sxlà XqVô XqTranh sXjD2Xgơn trang6C94Sx. Gian4KKabwg 6C94Sxhồ mọi ngườ6C94Sxi đều4KKabw b4KKabwiết ch6C94Sxúng tXqa Xqẩn cXqư 4KKabwtại 6C94SxVô Tr6C94Sxanh XjD2Xgsơn 4KKabwtrang, n6C94Sxhưng lạ6C94Sxi kXjD2Xghông Xqbiết Vô TraXqnh s6C94Sxơn tXjD2Xgrang 6C94Sxở đâu4KKabw, nhưXq vXqậy mớ6C94Sxi Xqlà 6C94Sxan toXjD2Xgàn nhấXjD2Xgt. Há6C94Sxch háchXq, huyXqnh cũng4KKabw có thể6C94Sx tiế6C94Sxp tụcXjD2Xg 4KKabwlàm 6C94SxKim l4KKabwão Xqbản củ6C94Sxa huynXqh. N6C94Sxếu muốXqn nhớ6C94Sx tớiXjD2Xg XjD2Xgnhững ngXqày náo4KKabw nhiệt, cứXjD2Xg quXqay vXqề T4KKabwhương ManXjD2Xgg sơXqn t4KKabwrang, Xqnhớ t4KKabwới nXqhững n6C94Sxgày không6C94Sx màng6C94Sx da4KKabwnh lợiXjD2Xg thì qXquay 4KKabwvề làn4KKabwg, Xqthật tốt.”

Bạch MạnXq Đi4KKabwệp lénXjD2Xg cười6C94Sx hề6C94Sx hềXjD2Xg, “HayXjD2Xg nhấtXq làXjD2Xg ở4KKabw gầnXq Quân TùXjD2Xgy PhonXqg, muội4KKabw Xqtùy tXqhời cóXjD2Xg tXjD2Xghể 6C94Sxkhi dễXjD2Xg hắn.”

Nghĩ đ6C94Sxến b6C94Sxộ dạng6C94Sx XjD2Xgbị kh6C94Sxi dễXq củaXjD2Xg QuXjD2Xgân Tù4KKabwy XqPhong, Đông6C94Sx Phương Vũ6C94Sx bắt6C94Sx đầuXq XjD2Xgthông cảm4KKabw ch6C94Sxo hắn.

“Sau kXjD2Xghi nXjD2Xgàng k6C94Sxhỏi bện6C94Sxh, 4KKabwchúng t4KKabwa XjD2Xgcùng nha6C94Sxu đ6C94Sxi tìm 6C94Sx làng.” K6C94Sxiến 6C94Sxnghị 4KKabwcủa nànXjD2Xgg thự4KKabwc sự6C94Sx k6C94Sxhông tệ.

“Không cầ4KKabwn đâ6C94Sxu, nhị4KKabw muộXjD2Xgi cùngXjD2Xg nXjD2Xghị muộiXjD2Xg ph6C94Sxu sớm6C94Sx Xqcó ý 6C94Sx định tXqhoái ẩnXq giXqang hồXjD2Xg đúng4KKabw 4KKabwkhông? ThXqế cứ6C94Sx đểXjD2Xg haXqi 4KKabwgia hỏ6C94Sxa k4KKabwia XjD2Xgđi lXjD2Xgàm. HaXjD2Xgi người Xq họ sXqau k4KKabwhi thàXjD2Xgnh thâXjD2Xgn có4KKabw phXjD2Xgải kh6C94Sxông ch6C94Sxuyện gìXjD2Xg là4KKabwm? ỞXq nhà6C94Sx rản6C94Sxh rỗ4KKabwi đến6C94Sx m6C94Sxốc meo aXq? NhiXjD2Xgều l4KKabwắm 4KKabwthì cXjD2Xgho bạc6C94Sx để6C94Sx XjD2Xghai ngườiXjD2Xg tìmXjD2Xg chXqỗ ở.6C94Sx 6C94SxÁch, hXqay nXjD2Xghất 6C94Sxlà khXjD2Xgai khẩXqn Xqvài mẫu đXjD2Xgất, mu6C94Sxội có6C94Sx tXqhể trồ6C94Sxng rXjD2Xgau, nuô6C94Sxi g4KKabwà. 4KKabwĐến lXjD2Xgúc đXjD2Xgó chXjD2Xgúng tXqa m4KKabwỗi ngày6C94Sx đ6C94Sxều có thểXjD2Xg XjD2Xgăn raXjD2Xgu sạ6C94Sxch, hơnXq nữaXjD2Xg còn6C94Sx làXq tự4KKabw mìnXqh trồng6C94Sx nhXjD2Xga. XjD2XgChúng Xqta còn4KKabw Xqcó 4KKabwthể nuXjD2Xgôi cá, côngXq tácXq bảoXjD2Xg v4KKabwệ mô6C94Sxi trườ4KKabwng ở6C94Sx c4KKabwổ đXqại 4KKabwrất kh6C94Sxá, XjD2Xgcá ở6C94Sx kXjD2Xghe suXqối kh4KKabwông bị6C94Sx 4KKabwô nhiễm. Nếu4KKabw nhưXjD2Xg khô4KKabwng có6C94Sx vi6C94Sxệc gXjD2Xgì, chúng4KKabw 4KKabwta c6C94Sxó thể6C94Sx đ4KKabwi dạoXq n6C94Sxgoại tXqhành, đế4KKabwn t4KKabwối cùng6C94Sx nhau ngắm4KKabw saoXq…” NgườXqi nàyXq bịXq máXjD2Xgch v6C94Sxọng tưởng6C94Sx ch4KKabwứng v6C94Sxô XjD2Xgcùng tr4KKabwầm trọng.

“Được.” ĐônXqg PhươnXqg XjD2XgVũ cũng6C94Sx 6C94Sxbắt đầuXjD2Xg Xqmơ tưởnXjD2Xgg tớiXq nhữngXq ngày 6C94Sxtháng 4KKabwnhư vậy.

“Đại cXjD2Xga, chúnXjD2Xgg 6C94Sxta hiệnXq XjD2Xggiờ đ6C94Sxi đ4KKabwâu? Độ4KKabwt nhi4KKabwên khôngXjD2Xg 4KKabwcó mục tiXjD2Xgêu rồi.”

“Trở lXqại Thươn4KKabwg XjD2XgMang trấn,XjD2Xg XjD2Xghai XjD2Xgmuội muội6C94Sx nXqàng đềuXq 6C94Sxở đó.” Đ4KKabwể điXqều chế6C94Sx giảiXq dượ6C94Sxc cXqho 6C94Sxhắn. M6C94Sxấy ngày4KKabw trước6C94Sx hắnXq đãXjD2Xg th6C94Sxu đượXjD2Xgc 4KKabwbồ câ4KKabwu đưa tin,Xq nếXjD2Xgu 6C94Sxkhông XjD2Xgvì TXqhánh l4KKabwinh châuXq tXqhì Xqđã sớmXq quXqay vềXjD2Xg Thương6C94Sx 6C94SxMang trấXqn rồi.

“Tại s4KKabwao? KhônXqg tìmXq Quỷ6C94Sx 6C94SxY à?”

“Trời đấtXq bXqao lXqa, biếtXjD2Xg điXjD2Xg đâXjD2Xgu tì6C94Sxm. 4KKabwThiên 4KKabwCơ cXqác cùXqng Hàn PXqhi nhất4KKabw địnhXjD2Xg gi6C94Sxúp tXjD2Xga tìm4KKabw hắ4KKabwn, 6C94Sxtin tưởng6C94Sx rấtXjD2Xg nha4KKabwnh sẽXq c6C94Sxó Xqtin tức.”4KKabw Có4KKabw tổ XjD2Xgchức tìn6C94Sxh b4KKabwáo đ6C94Sxệ nhất6C94Sx thi4KKabwên hạXq cùXjD2Xgng 4KKabwthiên XjD2Xghạ đệXq nhấ6C94Sxt bộXq kXqhoái đ6C94Sxích tXjD2Xghân rXqa tay, QXquỷ XqY 6C94Sxtuyệt Xqđối chXjD2Xgạy khônXqg thoát.

Bạch XqMạn Đ6C94Sxiệp thXqì thào6C94Sx Xqnói, “Hơn4KKabw nữa,6C94Sx cXqòn cóXq Min4KKabwh Cung hỗ6C94Sx tXqrợ mà.”

“Chúng 4KKabwta bâ4KKabwy 4KKabwgiờ 6C94Sxđi đXjD2Xgâu?” LXjD2Xgần n4KKabwày nàn4KKabwg tXjD2Xghực sựXq không có6C94Sx mụcXjD2Xg XjD2Xgtiêu rồi.

Đông PhươngXq Vũ4KKabw cùngXq BạchXjD2Xg MXqạn ĐiệpXjD2Xg 6C94Sxquan 4KKabwhệ chínXjD2Xgh thức thăngXjD2Xg cấp6C94Sx tXjD2Xghành 6C94Sxtình yêuXq nXqam nữ,XjD2Xg Bạch4KKabw MạnXjD2Xg ĐXjD2Xgiệp XjD2Xgđối vớ6C94Sxi 4KKabwĐông 6C94SxPhương VũXq tháXjD2Xgi độ kXjD2Xghông cóXjD2Xg tXqhay đổi4KKabw nhưn4KKabwg 4KKabwhành độngXq thựcXjD2Xg t6C94Sxế đXjD2Xgã thXjD2Xgay đổiXjD2Xg rXjD2Xgất nhiều.

Cho tới6C94Sx nXjD2Xgay, haXqi ngưXjD2Xgời họXq khô6C94Sxng 4KKabwphải ch4KKabwia phòn4KKabwg nXjD2Xggủ thì XjD2Xgcũng là4KKabw 4KKabwĐông XjD2XgPhương 4KKabwVũ p6C94Sxhải ngXqủ ở4KKabw trê6C94Sxn ghế.6C94Sx 4KKabwMấy n6C94Sxgày ởXq Tuy4KKabwết XjD2Xgsơn, 6C94Sxbởi vìXq trời q4KKabwuá lXjD2Xgạnh, 6C94Sxhai người4KKabw b6C94Sxất đXqắc dXqĩ 4KKabwphải ngủ6C94Sx cùng4KKabw mXjD2Xgột gXqiường. 4KKabwBất q6C94Sxuá BạcXqh 6C94SxMạn Điệp 6C94Sxxin thề4KKabw, h4KKabwai ngườiXjD2Xg lúXqc đó6C94Sx thựXqc sựXjD2Xg 4KKabwrất tron4KKabwg sáng,6C94Sx m6C94Sxỗi ngưXjD2Xgời mXqột c4KKabwái XjD2Xgchăn, tuyệt đốiXjD2Xg không6C94Sx XjD2Xgchạm vàoXjD2Xg đố4KKabwi phươn6C94Sxg 6C94Sxcho dù4KKabw lXjD2Xgà mộtXjD2Xg ngóXqn tay.

Mới gần6C94Sx đâyXq, 6C94Sxsau n6C94Sxửa năXqm duXjD2Xgy trìXq XjD2Xgám muộXjD2Xgi, 6C94Sxrốt cục4KKabw cũnXjD2Xgg có ngàXqy 4KKabwbị phXqá vỡ.

Đó 6C94Sxlà vàoXq 6C94Sxđêm thứ4KKabw XjD2Xgba Xqsau kXqhi haXjD2Xgi ngườ6C94Sxi rXjD2Xgời kh6C94Sxỏi Tống gia,Xq ởXjD2Xg mộtXq 6C94Sxtrấn nhỏ4KKabw tXjD2Xgìm c4KKabwhỗ trọ.6C94Sx CáiXq làngXq ki4KKabwa thựcXjD2Xg sự4KKabw rất4KKabw 4KKabwnhỏ, mộ6C94Sxt 4KKabwtiểu khách điếXqm cXqhỉ 6C94Sxcó 4KKabwmấy gi4KKabwan phòng.4KKabw ĐếnXjD2Xg kXjD2Xghi Bạc4KKabwh MạnXjD2Xg XjD2XgĐiệp 6C94Sxđến 6C94Sxtrọ chXjD2Xgỉ XjD2Xgcòn lạiXq m6C94Sxột phòng 4KKabwduy nXqhất, khôngXq Xqcòn lXqựa chXqọn n6C94Sxào k6C94Sxhác, ha4KKabwi ngườiXjD2Xg đàXqnh ngủXq cùXqng mộ4KKabwt gian.

“Đại caXq, huXjD2Xgynh Xqcó lạ6C94Sxnh haXjD2Xgy không?”6C94Sx Bạ4KKabwch MạnXq Điệ6C94Sxp sau kh6C94Sxi lXqeo lên6C94Sx giườngXjD2Xg, nhịn6C94Sx khôn4KKabwg đượXjD2Xgc h6C94Sxỏi ĐXjD2Xgông PhươngXjD2Xg Vũ.

Không thể4KKabw kXjD2Xghông nóXjD2Xgi 4KKabwhắn thựXjD2Xgc sự4KKabw là6C94Sx cXqhính Xqnhân qu6C94Sxân tử, kiên6C94Sx tr4KKabwì muốnXq n6C94Sxgủ tr6C94Sxên trườn4KKabwg kỷXq. Đã6C94Sx và6C94Sxo thá6C94Sxng mười6C94Sx rồiXjD2Xg, tXqrời b4KKabwắt đầuXq lạXjD2Xgnh, XqHơn nữa vừaXq qu4KKabwa một6C94Sx trXjD2Xgận mXqưa t4KKabwo, 6C94Sxnhiệt độXjD2Xg r4KKabwất thấpXq, ngủXq trê6C94Sxn tr4KKabwường kỉXjD2Xg không6C94Sx tốt lắXqm đâu.

“Ngủ sớm4KKabw Xqchút đi.XjD2Xg” Hắ6C94Sxn cũXqng kh4KKabwông 6C94Sxtrực tiếp6C94Sx tXjD2Xgrả 6C94Sxlời, cho dXjD2Xgù Xqlà 4KKabwrất lạnh.

“Ách, ch6C94Sxúng 6C94Sxta cùng4KKabw n6C94Sxhau Xqngủ điXjD2Xg, muộiXq lạnh.”

“Thực sự4KKabw muXjD2Xgốn ch4KKabwúng tXjD2Xga Xqcùng nhaXjD2Xgu ngủ.”

“Đúng vậy6C94Sx, nhưXjD2Xgng… muXqội cảnXjD2Xgh cáo4KKabw huynh6C94Sx, kh6C94Sxông đ6C94Sxược lợi dụng6C94Sx 4KKabwđó.” Sớ4KKabwm đãXq tìmXjD2Xg các6C94Sxh ă4KKabwn tươi6C94Sx nàng.

“Ngủ đi6C94Sx, t6C94Sxa không4KKabw sao.”XjD2Xg KỳXjD2Xg thực4KKabw hắn6C94Sx rXjD2Xgất 4KKabwlo lắngXjD2Xg nửa đêmXq sẽXq lợi6C94Sx dụng6C94Sx nàng.

“Được rồi,XjD2Xg h4KKabwuynh khô6C94Sxng lXjD2Xgạnh nh6C94Sxưng m6C94Sxuội lạnh,4KKabw giXjD2Xgúp muội Xq sưởi ấm.”

“Được.” NXjD2Xgàng đ4KKabwã m6C94Sxời Xqnhư vậy,Xq Xqsao Xqlại kh4KKabwông 6C94Sxbiết xấ4KKabwu hổ cựXq tuXqyệt chứ.

Vì 6C94Sxthế đXjD2Xgêm đó,XjD2Xg h6C94Sxai nXqgười nXjD2Xggủ tronXjD2Xgg cùXqng mXjD2Xgột cái4KKabw chăn,4KKabw nằm trêXjD2Xgn cù6C94Sxng một6C94Sx cái4KKabw giường.

Đông 6C94SxPhương V4KKabwũ cũn4KKabwg 6C94Sxrất mu4KKabwốn làmXjD2Xg LiễuXq H4KKabwạ Huệ,XjD2Xg cáchXjD2Xg 4KKabwxa nàng mộtXq chút4KKabw, XjD2Xgnhưng a6C94Sxi XjD2Xgđó 4KKabwkhi XjD2Xgngủ cứ6C94Sx luôn6C94Sx bXjD2Xgám riết6C94Sx và6C94Sxo ngư4KKabwời hắn.4KKabw CóXq lẽXq vì lạnh,4KKabw cXqánh Xqtay ngọc6C94Sx ô6C94Sxm hắn4KKabw khôn4KKabwg tXjD2Xgha. BấXqt đ4KKabwắc dĩ,Xq hắ4KKabwn c4KKabwhỉ có6C94Sx t4KKabwhể 6C94Sxôm nàn4KKabwg vXqào lòng, d6C94Sxùng nhiệtXq XjD2Xgđộ sXqưởi ấm.

Bọn XjD2Xghọ hXjD2Xgai ngườXqi chẳng4KKabw cóXjD2Xg làmXq XjD2Xgchuyện 4KKabwgì thuộc4KKabw loạXjD2Xgi cấm thiếuXjD2Xg n6C94Sxhi, bất4KKabw quáXq 6C94Sxcuối cùng6C94Sx cũn4KKabwg phá4KKabwt trXjD2Xgiển thàn6C94Sxh XjD2Xgquan 6C94Sxhệ t4KKabwình lữ6C94Sx, cò6C94Sxn chờ nân4KKabwg lên.