You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 5DM6N7: MuộiWor8 yWor8êu huynh.

Bạch DM6NMạn ĐiệpWor8 từDM6N khDM6Ni bưvK3Aớc DM6Nra khỏvK3Ai thưLJk5 phòngLJk5 LJk5cũng không lgpACập tứvK3Ac rWor8ời gpACkhỏi vK3ATống ggpACia tgpACrang mLJk5à trởgpAC lạgpACi phòngLJk5 mình.gpAC HiDM6Nện ggpACiờ trờigpAC cgpACũng sắp tốDM6Ni rồi,LJk5 nếuLJk5 Wor8có muốDM6Nn đLJk5i cũngDM6N làLJk5 gpACchuyện LJk5của Wor8sáng nvK3Agày hômvK3A sauvK3A. DùWor8 savK3Ao đâyLJk5 cũnLJk5g là chỗvK3A củagpAC gpACcha nWor8àng, ởWor8 Wor8lại mgpACột đêmgpAC kWor8hông phạmWor8 phávK3Ap chứ.

May làvK3A TốngDM6N lãoDM6N ggpACia cũgpACng khôngvK3A cóWor8 quêWor8n DM6Nhai gpACngười họ, sgpACai ngườivK3A đưaLJk5 tớivK3A gpACvài LJk5món ngoDM6Nn, nàDM6Nng tWor8ùy LJk5tiện ăWor8n vgpACài mWor8iếng rvK3Aồi lạigpAC dựagpAC vàvK3Ao cửa sổgpAC mvK3Aà ngẩnDM6N ngườiDM6N rDM6Na. KỳWor8 thLJk5ực nvK3Aàng đãLJk5 ngẩgpACn DM6Nngười vK3Aở LJk5đó rấtWor8 lvK3Aâu, từWor8 khWor8i rờivK3A khỏi thưvK3A phvK3Aòng, LJk5nàng luvK3Aôn rầuLJk5 DM6Nrĩ khônDM6Ng vuiLJk5, cWor8àng DM6Nlà lầnWor8 đầuWor8 tiêvK3An kvK3Ahông mởLJk5 miệngvK3A nói gpAC lời nào.vK3A vK3ANàng LJk5vốn Wor8dĩ lWor8à ngườigpAC lúcgpAC nWor8ào cũnggpAC hvK3Auyên thuyLJk5ên, muốnLJk5 nvK3Aàng bgpACa Wor8tiếng không nóLJk5i lờiDM6N nDM6Nào tuyDM6Nệt đốiWor8 khônDM6Ng cvK3Aó khảDM6N năngDM6N. Wor8Tính tDM6Nình nànggpAC ĐônWor8g PhươnggpAC Vũ LJk5thập phLJk5ần hiểuWor8 rõWor8, thấygpAC nàngDM6N kvK3Ahông nvK3Aói gpAClời nLJk5ào, vK3Ahắn cógpAC LJk5chút lDM6No DM6Nlắng. ĐộtvK3A nhiên gpAClại nhvK3Aảy Wor8ra mộtWor8 ngvK3Aười phụvK3A Wor8thân, gpACthực svK3Aự kgpAChiến nàngWor8 khWor8ó tiếpgpAC nhận.

Bản thâLJk5n ĐôngDM6N PhưvK3Aơng VũLJk5 cũnggpAC làDM6N nggpACười LJk5ít nói,Wor8 BạchWor8 Mạn gpACĐiệp lạvK3Ai ngậvK3Am miệnWor8g khiDM6Nến hgpACai ngườvK3Ai khôngWor8 LJk5ai nóiWor8 LJk5chuyện vớigpAC ai.

“Tiểu ĐDM6Niệp, nWor8àng làmgpAC gpACsao vậyDM6N?” SuLJk5y vK3Anghĩ DM6Nmột DM6Nlát, hắn quyếtDM6N đLJk5ịnh mởgpAC lờiDM6N trLJk5ước. NàLJk5ng DM6Nngay cảvK3A nóvK3Ai cũnDM6Ng khônWor8g muDM6Nốn, vK3Anhất đWor8ịnh gpAClà thập phầngpAC Wor8khổ sở.

Không LJk5một cLJk5hút phảvK3An ứngLJk5, chLJk5ỉ chớgpACp mgpACắt vàiLJk5 vK3Acái vK3Arồi lạWor8i như vK3Acũ ngpAChìn chằmWor8 chằLJk5m DM6Nbên ngoàivK3A. TrgpACong Wor8viện cvK3Ahỉ cóLJk5 mộtWor8 mvK3Aạt gpACánh Wor8trăng ảmgpAC đLJk5ạm hòa vớivK3A vK3Abóng câyDM6N, thDM6Nực sWor8ự cDM6Nhẳng cgpACó gìDM6N haDM6Ny đểDM6N nhìn.

“Nàng rấtDM6N LJk5khó gpACxử LJk5phải không?”

Nàng qugpACay đầuvK3A lạiLJk5 gpACliếc nhìvK3An LJk5hắn mộtgpAC cáWor8i rồivK3A lạivK3A nhìgpACn chằm cWor8hằm gpACbên ngoài.

Xong, gpACnàng nhấgpACt gpACđịnh lLJk5à bgpACi thươngDM6N quvK3Aá đLJk5ộ, cDM6Năn bảWor8n không muốnLJk5 trảDM6N lờWor8i hắn.DM6N NWor8gày xưagpAC đDM6Nều lvK3Aà hắnWor8 khDM6Nông trgpACả lờWor8i câvK3Au hỏiWor8 cWor8ủa nànggpAC, nhưng Wor8nàng vẫnvK3A DM6Nhễ gpAChỏi làWor8 đáp,Wor8 nàngpACg hôDM6Nm nWor8ay tWor8hực sDM6Nự Wor8quá kWor8hác thường.

Đông PDM6Nhương vK3AVũ đigpAC tớiDM6N saDM6Nu lưnLJk5g, gpACkhoát taDM6Ny lêDM6Nn vgpACai nàng, “TDM6Niểu ĐivK3Aệp, nànvK3Ag DM6Ncó biếvK3At tạiLJk5 Wor8sao tíWor8nh tWor8ình tWor8a quávK3Ai gởLJk5 vậyLJk5 không?”

Bạch MạnvK3A ĐiệDM6Np vẫnDM6N nWor8hư LJk5cũ khôvK3Ang chúWor8t DM6Nphản gpACứng, dường nhưvK3A khôWor8ng nvK3Aghe gpACthấy hắnWor8 LJk5nói gì.

Hắn kéoDM6N gpACqua mộLJk5t DM6Ncái ghế,gpAC ngồivK3A bênvK3A cạnhLJk5 nàng.

“Kỳ tDM6Nhực… LJk5ta DM6Nkhông biếtDM6N Wor8cha tWor8a LJk5là ai.”

Hắn thìnhWor8 lìnWor8h nWor8ói vK3Ara mộtWor8 câuDM6N khiếvK3An gpACBạch MgpACạn vK3AĐiệp ngpACghi ngờ Wor8liếc hắngpAC DM6Nmột cgpACái, nhưnWor8g vẫvK3An kLJk5hông nógpACi gì.

Hắn cưvK3Aời khWor8ổ, Wor8“Buồn cườigpAC lắLJk5m đúnvK3Ag khôDM6Nng? TDM6Na thựcDM6N sự khôngLJk5 biếtgpAC, gpACvì nưvK3Aơng tDM6Na chvK3Aưa baDM6No giờgpAC nóiLJk5 cvK3Aho LJk5ta biết.”

Bạch MạDM6Nn ĐiệLJk5p ggpAChé vàWor8o vK3Amột bênDM6N cửaWor8 LJk5sổ, vươLJk5n tWor8ay vK3Ara hái mộtgpAC mộtDM6N chgpACiếc vK3Alá, mvK3Aiễn cưDM6Nỡng nhDM6Nìn Wor8hắn mộtWor8 cávK3Ai, “TiếpWor8 tục.”LJk5 Wor8Có tiếnDM6N gpACbộ, LJk5hắn nói nhiWor8ều nhLJk5ư vậDM6Ny, cuvK3Aối cDM6Nùng cLJk5ũng đgpACổi đượcLJk5 hgpACai chgpACữ cWor8ủa nàng.

“Trước gpACkhi nWor8ương gảvK3A cWor8ho cWor8ha Wor8ta, vK3Angười đãvK3A gpACmang thvK3Aai. Người vK3Acha hiệnLJk5 tạWor8i LJk5của vK3Ata DM6Nrất yêugpAC thươngLJk5 nương,gpAC nhưnggpAC nưWor8ơng nggpACược lạiWor8 khônLJk5g hề LJk5thương ôvK3Ang ấyLJk5. NưLJk5ơng vK3Ata trướcvK3A LJk5khi LJk5xuất LJk5giá đãLJk5 DM6Ntừng tvK3Ahích mộtvK3A naDM6Nm nhâDM6Nn. ThậLJk5m chí cLJk5òn cWor8ó hàiDM6N tửLJk5 DM6Ncủa hắWor8n, thếvK3A LJk5nhưng LJk5nam nhânvK3A kWor8ia lạivK3A bDM6Nỏ Wor8rơi nưDM6Nơng Wor8nên nươgpACng gpACmới Wor8gả cho gpACcha tavK3A. ThvK3Aực vK3Asự bgpACan đầgpACu nươngWor8 cDM6Nũng khôDM6Nng muốDM6Nn gả,LJk5 lLJk5à dLJk5o nWor8goại cgpACông vK3Ata ép buLJk5ộc, LJk5tự chWor8ủ trDM6Nì hôLJk5n vK3Asự. LúcgpAC vK3Ađó DM6NVạn KLJk5iếm sơDM6Nn travK3Ang đượcLJk5 xưWor8ng DM6Nlà vLJk5õ lâDM6Nm đệWor8 nhất thếgpAC giagpAC, nLJk5goại cônWor8g LJk5tuyệt đốiWor8 khôLJk5ng chgpACo phéDM6Np nươngvK3A tgpACa hồLJk5i Wor8hôn, điểmDM6N huyệvK3At đạo củavK3A nươngvK3A rồiLJk5 évK3Ap vK3Alên kiDM6Nệu hoWor8a. TrovK3Ang đvK3Aêm Wor8tân hôn,LJk5 nươvK3Ang tvK3Aa thẳgpACng tWor8hắn nóiLJk5 thật vvK3Aới cgpACha. CDM6Nha tvK3Aa gpACtuy rLJk5ằng khLJk5ổ sDM6Nở nhDM6Nưng cũnggpAC ngugpACyện ýWor8 muốngpAC nươnLJk5g, cgpAChăm sócLJk5 nương cảgpAC đgpACời. NhưngWor8 nươnggpAC Wor8ta LJk5không vK3Amuốn, nươnvK3Ag vK3Ađối vớivK3A chDM6Na mộtvK3A chútgpAC cảWor8m tìngpACh cũng khôngvK3A cóWor8, khôngvK3A mDM6Nuốn cùnDM6Ng chDM6Na làWor8m gpACphu thgpACê thựcvK3A sự.vK3A DM6NCó LJk5thể vK3Acha DM6Nta monWor8g mvK3Auốn cóWor8 ngày nươngvK3A tDM6Na LJk5sẽ hồDM6Ni tâmDM6N chuyểnvK3A ýDM6N nênLJk5 Wor8cố gắnggpAC DM6Nnhịn. NhưnWor8g tìDM6Nnh cDM6Nảm vK3Acủa hai ngườiLJk5 thựcDM6N sựWor8 rấWor8t xấu,vK3A vàLJk5o đêmDM6N tâLJk5n hôLJk5n đầugpAC LJk5tiên, LJk5hai vK3Angười đgpACã vK3Achia phònLJk5g mà nDM6Ngủ, cWor8ho tớiWor8 LJk5hôm nLJk5ay vẫngpAC lvK3Aà gpACphu tWor8hê hữgpACu vK3Adanh Wor8vô thực.DM6N SWor8au Wor8khi tDM6Na rvK3Aa đời,LJk5 nươngWor8 vì hậnLJk5 thânvK3A pvK3Ahụ tvK3Aa bỏgpAC rơgpACi nươDM6Nng nênDM6N cũngLJk5 hậgpACn cảvK3A tLJk5a. TgpACừ Wor8khi DM6Nta bDM6Nắt đầugpAC LJk5có kýWor8 ức, vK3Ađều lWor8à nhLJk5a hoàDM6Nn bộivK3A dWor8i chăvK3Am sóWor8c tWor8a. KDM6Nhi DM6Nta sávK3Au tugpACổi, bộiDM6N vK3Adi quDM6Na gpACđời, cũnLJk5g khvK3Aông còn aLJk5i chămgpAC DM6Nsóc chDM6No tagpAC. TừvK3A LJk5đó vK3Avề svK3Aau, chúnWor8g LJk5ta mộLJk5t nhDM6Nà gpACba ngườvK3Ai đềuWor8 DM6Ncó cuộc gpACsống rigpACêng, gpACcơ bảLJk5n khônvK3Ag hềLJk5 gpACqua lLJk5ại. CgpACha tuWor8y rằgpACng hậnvK3A nhưWor8ng cũnggpAC khgpACông DM6Nbạc đãi tvK3Aa, DM6Ncũng thỉnhDM6N tiêDM6Nn svK3Ainh dạgpACy tDM6Na đgpACọc LJk5sách vivK3Aết chWor8ữ, LJk5thậm cWor8hí tDM6Nự mgpACình dLJk5ạy võvK3A công cvK3Aho vK3Ata, gpACnhưng vK3Acha chưLJk5a tLJk5ừng nvK3Aói vớiDM6N tgpACa mộtLJk5 cWor8âu nào.vK3A MỗigpAC lầnWor8 dDM6Nạy tWor8a DM6Nvõ côgpACng vK3Ađều đem tDM6Na đứgpACng trướcDM6N mặtDM6N ngưvK3Aời, Wor8tự mìgpACnh tvK3Ahực hiệnLJk5 bDM6Na lầnWor8 cvK3Aho DM6Nta vK3Axem, khônggpAC cần biếtLJk5 tgpACa DM6Nhọc DM6Ncó đượvK3Ac vK3Ahay khôLJk5ng được.LJk5 CDM6Nứ bWor8a tháDM6Nng, LJk5cha gpAClại dạgpACy tvK3Aa mộDM6Nt lvK3Aoại gpACvõ công kWor8hác, cảDM6N thgpACời Wor8thơ Wor8ấu, chvK3Aa chưvK3Aa từngpACg LJk5nói gpACvới DM6Nta câDM6Nu gpACnào. CvK3Aho đếnvK3A gầnWor8 đây,DM6N hai ngườiLJk5 chúngWor8 tWor8a LJk5mới thỉLJk5nh thWor8oảng vK3Anói chuyện.gpAC NươngLJk5 DM6Nta thícgpACh đọcWor8 sácDM6Nh, vẽ tgpACranh, mỗiLJk5 vK3Alần tWor8a đLJk5i DM6Nthỉnh aDM6Nn ngườWor8i, havK3Ai ngườDM6Ni mộtvK3A lẳngLJk5 lgpACặng Wor8vẽ trDM6Nanh, mộtLJk5 cvK3Ahơi cờ, khôngWor8 DM6Nai lDM6Niếc mắgpACt ngpAChìn tDM6Na mDM6Nột cLJk5ái. ChgpACỉ cWor8ó vK3Akhi Wor8ta phạLJk5m phảivK3A saWor8i lầmLJk5 mớiLJk5 nghiêm khávK3Ach tráWor8ch phạtLJk5 tDM6Na, đánDM6Nh chLJk5ửi tLJk5a. DM6NNàng luôngpAC hvK3Aỏi vLJk5ì sgpACao gpACta khgpACông DM6Nnói lờDM6Ni nào, DM6Nkỳ thựcLJk5 chígpACnh vWor8ì tLJk5a tgpACrưởng thàngpACh DM6Nđã cgpACó LJk5tính cvK3Aách nDM6Như vậy.DM6N NgoạiLJk5 tWor8rừ giao tivK3Aếp bênvK3A nvK3Agoài, tLJk5a căDM6Nn bảnDM6N DM6Nkhông muốnWor8 nvK3Aói, cũvK3Ang khLJk5ông DM6Nai nguLJk5yện gpACý nghvK3Ae DM6Nta nói.” HắnWor8 gpACban đầuWor8 Wor8muốn dùngLJk5 hoànLJk5 cảLJk5nh LJk5của mvK3Aình đDM6Nể thvK3Aống sLJk5uốt vK3Acho gpACBạch vK3AMạn Điệp,Wor8 nhưng Wor8cuối cùWor8ng vK3Abản tLJk5hân lWor8ại rơLJk5i DM6Nvào bgpACi thưWor8ơng. DM6NKhoảng thờgpACi giLJk5an đó,DM6N Wor8hắn LJk5rất vK3Acô đơn, rấtDM6N bấtLJk5 lLJk5ực. NhìnvK3A vK3Athấy nhWor8ững đứWor8a trDM6Nẻ kvK3Ahác cDM6Nó chLJk5a nươLJk5ng yêDM6Nu DM6Nthương, hắgpACn luôvK3An nhịn LJk5không đượgpACc ngưỡnggpAC mộ.LJk5 HắngpAC gpACdù svK3Aao cũngvK3A gpAClà ngWor8hiệt chLJk5ủng. LJk5Hắn khWor8óc lóWor8c hỏi LJk5bội vK3Adi tạiLJk5 saDM6No vK3Acha nươnWor8g khônDM6Ng thWor8ương gpAChắn, bộigpAC dLJk5i khWor8ông đànhvK3A gpAClòng nhDM6Nìn hLJk5ắn như tLJk5hế mớvK3Ai đeWor8m LJk5chân tướngDM6N sựgpAC vigpACệc nvK3Aói ra.

Đó lWor8à bíWor8 mậtWor8 DM6Ncủa hắnWor8, Wor8hắn khôngvK3A vK3Abiết bvK3Aất cứWor8 aLJk5i biết chuyệngpAC nàyLJk5, chWor8o Wor8dù lDM6Nà ngpACgười thânWor8 nhấWor8t nhưWor8 Wor8sư pWor8hụ cùgpACng QuDM6Nân TùyvK3A PhonvK3Ag cũDM6Nng không biếtWor8 đượcvK3A tLJk5hân thếDM6N thựLJk5c vK3Asự củaDM6N hắnLJk5. BíLJk5 mậtWor8 nàygpAC hắvK3An gpACchôn sâuLJk5 tậnvK3A đáyLJk5 lògpACng đLJk5ã haiWor8 mươi nămLJk5, rốtDM6N cuLJk5ộc bLJk5ây giờgpAC cũngvK3A cDM6Nó cơWor8 hWor8ội ngpACói vK3Ara. NóDM6Ni gpACra DM6Nbí vK3Amật troDM6Nng lòDM6Nng, đột nhDM6Niên cảWor8m thấyWor8 nvK3Ahẹ nhõm.

Bạch MạnLJk5 ĐiDM6Nệp DM6Nrốt cuộcvK3A nhịnLJk5 khôngDM6N đượcWor8 LJk5nhẹ giọngWor8 hỏi,vK3A “Sau đóDM6N vK3Athì saoDM6N?” TrWor8ời ạ,LJk5 chảvK3A trácWor8h tDM6Nính tìnWor8h hDM6Nắn gpACquái gDM6Nở, tgpAChì rWor8a lLJk5à dvK3Ao lớnLJk5 lên tronWor8g mộgpACt gpACgia LJk5đình nhưLJk5 vậy.Wor8 NếDM6Nu nLJk5hư đổvK3Ai DM6Nlại vK3Alà DM6Nnàng, cháDM6Nch nàngpACg gpACđiên mLJk5ất, một DM6N gia đDM6Nình quáigpAC dịDM6N vK3Ađiển hình,DM6N ngpACàng làDM6Nm saDM6No lLJk5ại vK3Agả đượcLJk5 gpACvào gpACnhà đóvK3A chứ?

Đông PWor8hương vK3AVũ cườiWor8 khổ,gpAC “NămLJk5 tDM6Na chígpACn gpACtuổi, vôDM6N gpACtình cứu đượcgpAC sưgpAC LJk5phụ, từgpAC gpACđó vềgpAC sLJk5au dgpACo mộtvK3A taDM6Ny sDM6Nư phWor8ụ dạyvK3A bảDM6No, nvK3Ahưng bóngDM6N mDM6Na LJk5trong lòng vẫDM6Nn vK3Atồn tạiLJk5 nhưvK3A trước,vK3A tDM6Na vK3Akhông thDM6Ních nLJk5ói. KhWor8i gpACta mườivK3A lăDM6Nm tuvK3Aổi, tgpACheo sưDM6N phụ vềvK3A ThLJk5ương MWor8ang sơWor8n, cògpACn cóDM6N sưWor8 đWor8ệ QuânWor8 TgpACùy PhWor8ong. TùyWor8 PhonWor8g lúgpACc nLJk5ào gpACcũng huyên tgpAChuyên nvK3Aày nDM6Nọ, lâLJk5u gpACngày, tínLJk5h tìWor8nh gpACquái gpACgở củavK3A tgpACa cũgpACng tWor8hay đổiLJk5 không ít.”DM6N Wor8Lấy vK3Atiêu chuẩgpACn tgpACrước đgpACây củaWor8 hWor8ắn, gpACcó thgpACể cảWor8 thángpACg cũgpACng khônLJk5g ngpACói lờigpAC nào.

Bạch LJk5Mạn ĐiệWor8p vWor8ỗ ngDM6Nực, trDM6Nong lòngWor8 vẫnWor8 cLJk5òn sợLJk5 gpAChãi, LJk5“Lão Thiên àvK3A, gpACmay mDM6Nà gặgpACp đượcvK3A vK3Asư phDM6Nụ ngươiLJk5. NWor8ếu ngươiWor8 cvK3Aứ sốDM6Nng trLJk5ong cáDM6Ni DM6Nnhà đóDM6N khDM6Nông biết cònDM6N bivK3Aến gpACthành gpACdạng ngườiDM6N vK3Agì? BộgpAC dạnvK3Ag tiếLJk5c LJk5chữ nhvK3Aư vàngpACg LJk5này củaDM6N ngươWor8i đã DM6Nlà thLJk5ay đLJk5ổi gpACrồi LJk5sao? Wor8Vậy trưLJk5ớc kWor8hi tLJk5hay đổigpAC cònDM6N rvK3Aa thếWor8 nàDM6No? ChácWor8h làgpAC hỏivK3A nWor8gươi trăm cgpACâu mớgpACi tvK3Arả lờDM6Ni mWor8ột câDM6Nu DM6Nquá. MaLJk5y DM6Nmà cWor8ó QuânLJk5 TùyDM6N PvK3Ahong, nếuWor8 LJk5không gpACmỗi ngDM6Này ta đềuvK3A pgpAChải đvK3Aối dLJk5iện vgpACới mộtWor8 LJk5cái đầuDM6N gỗ.”

“Năm DM6Nta mườiLJk5 lLJk5ăm tuổgpACi rờivK3A kWor8hỏi nhàvK3A, năvK3Am LJk5năm sagpACu mới LJk5quay DM6Ntrở DM6Nlại. KhôngpACg hiểuDM6N vìLJk5 svK3Aao lạiLJk5 pgpAChát hgpACiện tìnvK3Ah cvK3Aảm củaLJk5 LJk5bọn họDM6N gpACvới tgpACa tốt hơnDM6N DM6Nrất DM6Nnhiều. CLJk5ha nguyWor8ện ýgpAC nóiLJk5 chuyWor8ện gpACcùng tgpACa, bànvK3A lLJk5uận vWor8õ cônvK3Ag, nưgpACơng cũng chủgpAC LJk5động đíchWor8 thvK3Aân Wor8xuống bếp.”DM6N ĐôvK3Ang PhưWor8ơng VũvK3A cgpACố ýgpAC trêWor8u chWor8ọc, “Wor8Nàng yêvK3An tâgpACm, sau nàygpAC DM6Ngả vLJk5ào nvK3Ahà taLJk5, vK3Anàng cvK3Aó thWor8ể LJk5thích ứngLJk5.” NWor8ếu DM6Nlà gpACcái khônDM6Ng khíLJk5 vK3Atrầm lặngpACg trước kDM6Nia, vK3Aai Wor8còn cWor8ó thDM6Nể tiếpWor8 tụcLJk5 Wor8ở lạivK3A nữa.

Bạch MLJk5ạn vK3AĐiệp đDM6Nột nWor8hiên nhớgpAC tớiLJk5 mộtLJk5 việcLJk5, “VậDM6Ny LJk5sao? Vậy ngươiDM6N lấyDM6N thvK3Aê tDM6Nử lgpACà tLJk5hế ngpACào? NgvK3Aươi vK3Anói cDM6Nha nươngWor8 ngươiDM6N gpACép ngưvK3Aơi, vK3Anhưng theo LJk5ngươi Wor8nói thLJk5ì cảLJk5m tìgpACnh đDM6Nối vK3Avới vK3Abọn Wor8họ DM6Nkhông tốtLJk5 lắm,DM6N sLJk5ao Wor8bọn họWor8 lạLJk5i bứcvK3A được ngươi?”

“Bắt vK3Ađầu tDM6Nừ sLJk5áu nămDM6N trước,Wor8 LJk5ta mỗgpACi vK3Anăm đềuLJk5 vềDM6N nhWor8à một lầnDM6N. Wor8Tình cảmvK3A DM6Ncủa gpACta vK3Avới havK3Ai ngưLJk5ời hgpACọ khôngvK3A vK3Ahẳn làWor8 tốt,DM6N vK3Acũng khDM6Nông thWor8ể nvK3Aói lgpACà quá gpACxấu. LầnWor8 trướWor8c trởvK3A vềWor8, nLJk5ương Wor8ta bệvK3Anh liệWor8t giườnvK3Ag, nóiDM6N làgpAC chẳvK3Ang cLJk5òn DM6Nsống được Wor8bao lâuWor8 nvK3Aữa, LJk5muốn tDM6Na lấyWor8 vợgpAC đLJk5ể ngườiDM6N gpACyên tLJk5âm nhắmgpAC mgpACắt. BịDM6N nDM6Nương dvK3Aồn tới đườngWor8 cùnWor8g, tDM6Na chỉvK3A cLJk5ó thểLJk5 lLJk5ấy vịLJk5 côLJk5 LJk5nương kia.”Wor8 LJk5Nói tLJk5ới chuyDM6Nện nàyLJk5, vK3Ahắn DM6Nlần thứ haDM6Ni tDM6Nhấy DM6Nđau đầu.

Từ kLJk5hi hắLJk5n rờigpAC nhvK3Aà LJk5năm nLJk5ăm trước,DM6N bầugpAC khôvK3Ang khígpAC troLJk5ng nhà tựagpAC hồDM6N rấtLJk5 kWor8hẩn trươLJk5ng. Wor8Trở lạiLJk5 nvK3Aăm hvK3Aắn hDM6Nai mưgpACơi mốgpACt tuổWor8i, lãogpAC cWor8ha khôgpACng chỉ thLJk5ân cậnvK3A nhiềWor8u hơWor8n DM6Nvới hLJk5ắn, còvK3An kiLJk5ên DM6Nquyết muốvK3An Wor8đem toànvK3A DM6Nbộ giavK3Ao nghiệpWor8 cho hgpACắn vK3Atrông coiDM6N. HắnvK3A vốnLJk5 tWor8hích cuộcLJk5 sốnWor8g phiDM6Nêu bạtgpAC tLJk5hực sWor8ự khôgpACng thểgpAC chịuvK3A được ngvK3Aày nàovK3A DM6Ncũng sDM6Nống tgpACrong mộDM6Nt đốgpACng sLJk5ổ sáWor8ch. ThvK3Aeo lLJk5ời đềDM6N nghịLJk5 DM6Ncủa cLJk5ẩu LJk5đầu qWor8uân sư gpACQuân TùyDM6N Wor8Phong, hắnDM6N quyếtgpAC địnhWor8 tvK3Aự mLJk5ình gâyDM6N dựnggpAC sDM6Nự nghiệp.

Trở gpACnên vK3Acó vK3Athân tvK3Aình lDM6Nà tốtgpAC hLJk5ay xấvK3Au đâgpACy? NếugpAC nWor8hư cha nươnDM6Ng vẫnDM6N tiDM6Nếp tụcDM6N mặWor8c DM6Nkệ hắnWor8, Wor8hắn khônDM6Ng cầnvK3A gpACbị vK3Aép buộcDM6N làmvK3A gpACviệc kiLJk5nh vK3Athương, cũng khvK3Aông vK3Acần vK3Alấy mộWor8t nWor8ữ nvK3Ahân kLJk5hông LJk5quen khgpACông bDM6Niết. ĐươngWor8 nhvK3Aiên, nếvK3Au không nhờWor8 LJk5cha nươDM6Nng bDM6Nức gpACép, hDM6Nắn cũvK3Ang khôngDM6N Wor8được gigpACa Wor8tài bạgpACc vạn,gpAC cgpACũng khôngLJk5 lấyDM6N được TiểuLJk5 ĐiệpgpAC củaLJk5 hắn.

“Chẳng tráchLJk5 sgpACao ngươLJk5i tínhvK3A tìnLJk5h kỳgpAC DM6Nquái, thDM6Nì rgpACa là tronWor8g lònDM6Ng gpACtừ nhLJk5ỏ đWor8ã Wor8có Wor8một bóngvK3A mavK3A.” KgpAChông LJk5hiểu DM6Nvì gpACsao, nDM6Nghĩ đếnWor8 LJk5hắn lDM6Núc nhỏ gpACbi Wor8thảm gpACnhư gpACvậy, trgpACong lògpACng nànWor8g mơLJk5 hWor8ồ cóvK3A cảmWor8 giáLJk5c đau.

“Kỳ thựcDM6N Wor8nàng khvK3Aông cầnWor8 khổDM6N Wor8sở, gpACít nhvK3Aất nàWor8ng cònWor8 LJk5biết thân gpACphụ mìnhWor8 làvK3A vK3Aai, nhưWor8ng DM6Nta vK3Athì DM6Nkhông biết.LJk5” HắDM6Nn khôngDM6N biếtgpAC gpACan ủWor8i ngưgpACời khác, cóvK3A thểLJk5 nóvK3Ai DM6Nra nhưLJk5 vậyWor8 thựDM6Nc sựDM6N khôWor8ng đơnWor8 giản.

“Ta cóvK3A khổDM6N sởLJk5 bagpACo gpACgiờ?” BạcWor8h MạngpAC ĐiệpvK3A kỳgpAC qDM6Nuái nhìnLJk5 hắn, coLJk5n mắtgpAC nàgpACo cgpACủa hWor8ắn thấyWor8 nànLJk5g vìDM6N LJk5Tống DM6Ntrang chủWor8 LJk5khổ sở?

“Lẽ nàLJk5o nLJk5àng khvK3Aông phảiWor8 vvK3Aì nhgpACất thờiLJk5 khôWor8ng vK3Athể tLJk5iếp nhận đượWor8c TốnvK3Ag DM6Ntrang cLJk5hủ làgpAC chvK3Aa Wor8nàng nvK3Aên mớiWor8 khônWor8g nóWor8i lờvK3Ai Wor8nào sao?”

Bạch MạnWor8 ĐiệpDM6N trợnWor8 trừngvK3A hDM6Nai DM6Nmắt, thậtLJk5 DM6Nsâu tWor8hở dài, “TvK3Aa đãgpAC mấtgpAC tgpACrí nhLJk5ớ rồi,vK3A nươngvK3A cùnDM6Ng vK3Akế phụLJk5 cógpAC tốtWor8 vK3Avới tWor8a Wor8hay DM6Nkhông tLJk5a gpACcũng chẳvK3Ang biết, cũnDM6Ng khvK3Aông mugpACốn truWor8y cứu.Wor8 ĐươnDM6Ng vK3Anhiên, xeDM6Nm LJk5ta gpAChiện tạiWor8 mộWor8t thângpAC bảnLJk5 lĩnh, cWor8hứng tgpACỏ haDM6Ni ngườigpAC DM6Nđối vWor8ới tDM6Na rấtLJk5 vK3Atốt. TvK3Aa chDM6Nỉ biếtvK3A chvK3Aa mẹDM6N thâvK3An nhWor8ân tDM6Na togpACàn bộ gpACđã chếtvK3A, LJk5cho dLJk5ù TốngpACg tranDM6Ng chủvK3A tvK3Ahực Wor8sự làWor8 cgpACha tWor8a thìWor8 tgpAChế nào?LJk5 TgpACa gpACkhông muốn nghĩgpAC vK3Atới. DM6NTa cũngWor8 khDM6Nông phảDM6Ni DM6Nhận ôngWor8 ấy,gpAC cgpAChỉ lWor8à đốLJk5i vớgpACi ônggpAC ấyWor8 mộtvK3A cDM6Nhút cảm giácvK3A cũLJk5ng khLJk5ông có.”LJk5 CDM6Nha nàngpACg giờvK3A đanWor8g ởgpAC higpACện đLJk5ại, cWor8ho gpACdù DM6NTống tragpACng chDM6Nủ thực sựLJk5 lgpACà chWor8a ngpACàng cũngLJk5 chDM6Nỉ lWor8à chWor8a củWor8a thDM6Nân thểLJk5 này,Wor8 cLJk5ùng nàngLJk5 khgpACông qugpACan hệ.

“Thế nWor8àng vWor8ì DM6Nsao lWor8ại rầuLJk5 rWor8ĩ vK3Akhông vui?”

“Ta đvK3Aang sDM6Nuy nvK3Aghĩ, vWor8õ lâLJk5m vK3Ađồn đạivK3A quảgpAC nhiêgpACn lWor8à phónDM6Ng đại, ThánhDM6N linvK3Ah chvK3Aâu chỉvK3A làLJk5 gpACmột vigpACên dạWor8 mvK3Ainh châugpAC vK3Abình thường,LJk5 khôngvK3A vK3Athể cứu mạnvK3Ag vK3Ahai LJk5chúng vK3Ata, tLJk5oàn gpACbộ hWor8i vọnWor8g bvK3Aây DM6Ngiờ Wor8đều đặtWor8 trêLJk5n vK3Angười QgpACuỷ Wor8Y cùnWor8g hạt tuyếDM6Nt. DM6NHạt tuvK3Ayết thựgpACc sựgpAC cgpACó tDM6Nhể giảivK3A đLJk5ộc khôngpACg? QuỷgpAC LJk5Y cóvK3A tLJk5hật lợLJk5i Wor8hại nhWor8ư trong truyềnLJk5 thuyếvK3At? gpACTa hiệnDM6N tạWor8i đagpACng lDM6No gpAClắng Wor8độc trWor8ên ngườigpAC ngươiWor8, gpAClo gpAClắng bệDM6Nnh trên gpAC người tLJk5a. VềLJk5 vK3Aphần TốnDM6Ng lãWor8o đầu,vK3A tWor8a mộtDM6N gpACchút cũngWor8 khônDM6Ng mLJk5uốn nghĩ.”

“Không sagpACo gpACđâu, vK3Acó tDM6Nam mugpACội nàvK3Ang cùngWor8 DM6Nsư gpACphụ LJk5ta, sẽ LJk5 không cvK3Aó cDM6Nhuyện gì.LJk5” DM6NCho dùWor8 LJk5y thWor8uật sLJk5ư phụLJk5 hgpACắn khgpACông đưvK3Aợc vK3Atốt lắm,Wor8 cWor8ũng LJk5còn có ĐgpACộc NươWor8ng DM6NTử làWor8 caLJk5o thủgpAC vK3Adụng độLJk5c, DM6Nxem vK3Ađan gpACdược Wor8nàng điềuLJk5 cWor8hế gpACcũng đủDM6N biếtvK3A nàng dLJk5anh bvK3Aất hưgpAC truyền.

Bạch MạLJk5n ĐiệvK3Ap gLJk5ật đầvK3Au, đôgpACi vK3Ami cũngpACg khôvK3Ang LJk5che đượcgpAC vK3Aưu sách.

“Ừ, LJk5ngươi ngànDM6N vạngpAC DM6Nlần đừnDM6Ng nêWor8n Wor8xảy rvK3Aa chuyện.”

“Được.” ĐônvK3Ag PhươngDM6N vK3AVũ DM6Nlẳng gpAClặng nhvK3Aìn nàngLJk5, DM6Nánh trăng ảWor8m đạvK3Am lưDM6Nợn lLJk5ờ chLJk5iếu đến,vK3A LJk5ánh nếnDM6N lLJk5iên tụvK3Ac tvK3Aỏa vK3Ara khiếnDM6N bầuDM6N khLJk5ông khWor8í Wor8càng thêm lãgpACng mạn.

“Đại caWor8, nLJk5gươi Wor8thích Wor8ta sao?”vK3A LầngpAC đgpACầu tiêDM6Nn nànLJk5g DM6Nkhông muốn trốWor8n tráLJk5nh, Wor8nghiêm Wor8túc LJk5hỏi hắDM6Nn. ĐểvK3A đượcLJk5 ởWor8 DM6Nbên cạnDM6Nh hắn,LJk5 DM6Nnàng đLJk5ã từvK3A bỏWor8 tất Wor8cả vK3Amọi gpACthứ ởgpAC hLJk5iện đại,Wor8 nếDM6Nu Wor8đến bâyWor8 giờvK3A cònDM6N kLJk5hông đốDM6Ni mặtWor8 vgpACới tLJk5ình cảvK3Am cvK3Aủa mình thìLJk5 thựcWor8 sựDM6N qgpACuá nvK3Ahu nhược.

Đông PhưgpACơng VWor8ũ covK3Ang môi,LJk5 “SớvK3Am đãgpAC thàLJk5nh yêLJk5u rồi,Wor8 là Wor8 nhất kiếWor8n gpACchung tìLJk5nh.” HắnvK3A đgpACối vớiDM6N nànvK3Ag làgpAC DM6Nnhất kvK3Aiến LJk5chung tìnhDM6N, đángvK3A tiếDM6Nc nàngLJk5 quá ngốc,LJk5 LJk5mãi kgpAChông chịugpAC tiếpWor8 nhận.

Bạch MạnLJk5 ĐiệpgpAC cườDM6Ni, đôvK3Ai mLJk5ắt hípvK3A conDM6Ng lDM6Nại, gLJk5iống như tDM6Nrăng non.

Đông PhươnvK3Ag VLJk5ũ đứLJk5ng gpACphía Wor8sau nàLJk5ng, giúpWor8 gpACnàng véDM6Nn tóc. NànWor8g rấDM6Nt tựgpAC nhiLJk5ên đDM6Nứng dậy,DM6N hvK3Aai Wor8tay vK3Aôm vK3Alấy thắtgpAC lưWor8ng vK3Ahắn, đgpACầu tựaLJk5 DM6Nvào DM6Nngười hắn, “ĐạDM6Ni LJk5ca, chúgpACng tgpACa sẽWor8 khônWor8g Wor8sao. TgpACa muốgpACn vĩWor8nh viDM6Nễn ởDM6N cạnhvK3A ngươLJk5i, cDM6Nả đời khônDM6Ng DM6Nxa nhaLJk5u. ChgpACa nLJk5ương ngưWor8ơi khôngDM6N vK3Athương ngươi,DM6N tgpACa sẽWor8 dùngvK3A cảLJk5 vK3Ađời đểgpAC vK3Ayêu ngươi, bồigpAC thvK3Aường gpACcho ngươi.”vK3A vK3ANàng ngẩLJk5ng DM6Nđầu lWor8ên, cWor8ười hỏWor8i hvK3Aắn, “CWor8ó đượvK3Ac hay không?”

“Được.” HắgpACn nhẹvK3A nhàngDM6N đápWor8 mgpACột tiếgpACng, ômvK3A lấygpAC tLJk5hân thể nàng.

“Đại ca.”DM6N NànggpAC vẫnvK3A nLJk5hư cũDM6N ngửagpAC đvK3Aầu, cườiWor8 tủmvK3A tỉmLJk5 nói, “ĐạiWor8 Wor8ca, kLJk5ỳ thựWor8c mLJk5uội cũngWor8 yêLJk5u huygpACnh.” SDM6Nớm đgpACã thgpACành yêDM6Nu rồi,gpAC chỉDM6N làvK3A khôvK3Ang dám tDM6Nhừa nhậLJk5n thôi.

“Tại sWor8ao độtDM6N LJk5nhiên lạiDM6N nóigpAC chuyệnWor8 này?”gpAC NàgpACng cWor8ó gpACchút thích hDM6Nắn, Wor8hắn vK3Ađã sớDM6Nm bWor8iết, chDM6Nỉ vK3Alà ngpACàng vWor8ẫn khônWor8g muDM6Nốn gpACnói, vK3Anguyên nhâvK3An gì khiDM6Nến nàngLJk5 độtLJk5 nhiênDM6N bivK3Aểu lộ.

Bạch MDM6Nạn ĐiệLJk5p cưDM6Nời nDM6Như hồDM6N lyDM6N, “BởiWor8 vìLJk5, hôvK3Am ngpACay hWor8uynh nói LJk5rất nhiều,vK3A ướcLJk5 cgpAChừng đDM6Nem lờiLJk5 củgpACa nửaLJk5 thángvK3A toDM6Nàn bWor8ộ nóiLJk5 ravK3A. VậgpACy chứngvK3A tỏ… DM6Ntính tìgpACnh hvK3Auynh vK3Ađã thvK3Aay đDM6Nổi rDM6Nất LJk5nhiều, ởLJk5 cạngpACh huyLJk5nh sDM6Nẽ khônvK3Ag gpACquá buồnLJk5 chán.”gpAC Kỳ thựgpACc ngLJk5ay từDM6N ngvK3Aày DM6Nđầu gvK3Aặp nàgpACng, tíWor8nh tWor8ình hWor8ắn đãDM6N thLJk5ay đLJk5ổi Wor8rồi. CùnLJk5g mvK3Aột DM6Nnữ nhâLJk5n luôn rDM6Níu DM6Nra rDM6Níu DM6Nrít ởvK3A cùnggpAC mộtgpAC cDM6Nhỗ, LJk5không mugpACốn sửavK3A cDM6Nũng khvK3Aông được.

“Chỉ DM6Nvì vậygpAC?” SớmDM6N Wor8biết hvK3Aắn nhiềuvK3A lLJk5ời. Wor8Hắn DM6Nchỉ lgpACà khônvK3Ag thích nDM6Nói chứWor8 kLJk5hông phảiDM6N khôLJk5ng biLJk5ết nWor8ói. ChỉgpAC Wor8là nóiWor8 thWor8ôi mà,DM6N rLJk5ất đDM6Nơn giản.

Bạch MDM6Nạn vK3AĐiệp vẫDM6Nn ômDM6N lấyDM6N thắgpACt lưLJk5ng LJk5hắn, DM6Nđầu ngpACgửa về sau,Wor8 cưgpACời gpAChì hìvK3A ngpACói, “vK3AKhông chỉgpAC gpACvậy, huynLJk5h DM6Nđem chuDM6Nyện xấuWor8 trWor8ong nhàDM6N nóiWor8 cho muộiDM6N gpACbiết, muộigpAC còLJk5n cóDM6N LJk5cơ hgpACội gpAClựa chọWor8n DM6Nsao? TụcvK3A ngDM6Nữ nóWor8i chuyệvK3An xấuvK3A trvK3Aong nvK3Ahà không thểWor8 truyềngpAC DM6Nra, vK3Ahuynh nógpACi muộiDM6N biếgpACt, muộiDM6N vK3Akhông tvK3Arở tLJk5hành ngườLJk5i ngpAChà huynhDM6N cũng khônvK3Ag được.”

“Chỉ vìvK3A… chuyệgpACn này?”

Nàng nghịchLJk5 ngợmWor8 ngpACháy mWor8ắt, “Ách,LJk5 lDM6Ný vK3Ado DM6Nnhư gpACvậy chDM6Nưa đủ LJk5sao?” NgụyDM6N biện.

Đông PhươDM6Nng LJk5Vũ nLJk5híu gpACmi, cũngLJk5 kWor8hông cvK3Aó gpACtrả lời.

”Được rồvK3Ai, LJk5bởi gpACvì muôgpACi pháWor8t LJk5hiện Wor8huynh đốiDM6N xửLJk5 vớWor8i muội rấtDM6N tốDM6Nt. ĐểDM6N aWor8n ủWor8i muDM6Nội, khôgpACng tiếDM6Nc nhắWor8c gpACtới chWor8uyện tgpAChương LJk5tâm củaLJk5 mìnhvK3A. DM6NHuynh tuy rvK3Aằng nLJk5ói gpACxong vânvK3A đgpACạm LJk5phong khiDM6Nnh, nhưgpACng muộivK3A biếgpACt huyDM6Nnh rấtDM6N khổvK3A sở,gpAC cDM6Nhịu nhiều gpACủy kvK3Ahuất. gpACHôm nWor8ay nhắcLJk5 tớLJk5i, troWor8ng lòngpACg nhvK3Aất địnhLJk5 khóvK3A chịu.gpAC MgpACột người nguyệnWor8 ýWor8 vìLJk5 muLJk5ội cDM6Nhịu kLJk5hổ mớiWor8 làgpAC ngườivK3A tvK3Ahích hợpDM6N vK3Avới muộiLJk5, gpAChuynh gpAChợp cách.”

Hắn khônWor8g cvK3Ahỉ nWor8guyện vK3Aý vK3Akhổ gpACvì nàWor8ng, tgpAChậm Wor8chí còn nguyvK3Aện ývK3A DM6Nchết DM6Nvì nànWor8g, LJk5chỉ lLJk5à nàngLJk5 khWor8ông nóiDM6N rWor8a thôi.

Hắn kLJk5hông tDM6Nrả lời,vK3A chỉWor8 cườiDM6N cười,vK3A LJk5dịu dWor8àng ôLJk5m nàng.

“Đại DM6Nca, muộiDM6N muốDM6Nn xLJk5in huyvK3Anh mộvK3At việc.LJk5” GiLJk5ọng nàgpACng rất nvK3Ahỏ, tựgpACa Wor8hồ sợgpAC Wor8phá hủDM6Ny bầuDM6N khDM6Nông kLJk5hí Wor8ấm ápLJk5 này.

“Cứ nói.gpAC” GiWor8ờ LJk5này DM6Nkhách vK3Anày, cDM6Nái gìvK3A hắnvK3A cũngLJk5 đágpACp ứng.

“Huynh lớvK3An LJk5lên vK3Arất suấtgpAC aDM6N, kWor8hông DM6Nthể mgpACang cágpACi mặtDM6N nạ chướnggpAC mDM6Nắt kigpACa đDM6Nược. DM6NTuy DM6Nrằng Wor8mang vàgpACo rấtgpAC khốgpACc, LJk5nhưng mWor8uội khôvK3Ang tWor8hích. Trừ phigpAC cóLJk5 việWor8c cầgpACn, khDM6Nông vK3Athì đừgpACng DM6Nmang, đượDM6Nc không?”

“Được.” HắnWor8 gpACnói xWor8ong cDM6Nười DM6Ngian xgpACảo, “ĐápWor8 ứnDM6Ng tWor8a một điềuvK3A kiệgpACn, vK3Ata sẽvK3A khônLJk5g mang.”

“Điều Wor8kiện gì?”

“Hôn tWor8a mDM6Nột cái.”

“Hả?” BạDM6Nch MạnDM6N ĐWor8iệp nhvK3Aảy rWor8ồi vònLJk5g taDM6Ny DM6Ncủa vK3Ahắn, nhìngpAC tDM6Nừ trên xuốngLJk5 dưới,Wor8 gpAC“Đại gpACca, vK3Ahuynh bịWor8 gpACtrúng vK3Atà savK3Ao? CâgpACu vvK3Aừa vK3Arồi gpAClà huynWor8h nói.” ĐWor8ánh chếtgpAC vK3Anàng cũWor8ng khôngvK3A ngWor8hĩ navK3Am LJk5nhân cứngWor8 nhvK3Aắc cổLJk5 hủLJk5 nLJk5hư ĐôvK3Ang gpACPhương VũDM6N cũngvK3A nói vK3Ađược vK3Amấy lờLJk5i ngảWor8 ngớnLJk5 thWor8ế này.

Nàng khôngWor8 gpACbiết, nDM6Nam gpACnhân nàDM6No LJk5khi gpACở cLJk5ạnh DM6Nngười mình Wor8 yêu vK3Amến cũvK3Ang đềuvK3A cvK3Aó tWor8hay đổi.

Đông PhươWor8ng DM6NVũ cưLJk5ời vK3Atinh qDM6Nuái nvK3Ahìn nànvK3Ag, “LàLJk5 LJk5ta nói.”

Bạch MạLJk5n vK3AĐiệp cvK3Aố Wor8ý DM6Nlàm rgpACa vẻWor8 sLJk5uy nghLJk5ĩ mộtLJk5 hồWor8i lâu, “ĐượcDM6N rồi.”gpAC vK3ALợi dvK3Aụng lúDM6Nc hắvK3An LJk5không Wor8để ý,Wor8 trêvK3An mvK3Aôi hắnWor8 nhgpACẹ nhànggpAC lưvK3Aớt qWor8ua một cái.

Đây Wor8là lầgpACn đầuDM6N tiênWor8 ngpACàng chủvK3A đLJk5ộng hôgpACn hắn,gpAC tuvK3Ay rằng chỉgpAC lvK3Aà hônvK3A nhẹ,Wor8 nhưnggpAC đWor8ủ đDM6Nể ĐôWor8ng PhưgpACơng DM6NVũ tâLJk5m tLJk5hần daDM6No DM6Nđộng. LJk5Ngón LJk5tay hvK3Aắn lướt LJk5 qua chỗgpAC LJk5nàng vừgpACa hôn,LJk5 gpACcười nhẹvK3A mộtgpAC cái.

Bạch MgpACạn ĐvK3Aiệp LJk5ở gpACtrên ngườgpACi DM6Nsờ sgpACoạt nDM6Nửa nggpACày, cuốivK3A vK3Acùng cầm lấyLJk5 cLJk5ái kgpACéo, cLJk5ắt bỏDM6N mDM6Nột vK3Alọn tócgpAC, lấygpAC khLJk5ăn DM6Ntay gpACbao lạDM6Ni, “CágpACi vK3Anày chLJk5o huynh.”

Đông PhươWor8ng VũLJk5 nhậWor8n lấy,Wor8 “CáiWor8 gì?”

Ai đóDM6N dõDM6Nng dạcgpAC nói,gpAC “LJk5Tín vK3Avật đvK3Aịnh tìDM6Nnh.” NànggpAC thvK3Aực sựLJk5 không thểLJk5 tìmgpAC DM6Nra đượDM6Nc vậtgpAC ggpACì gpAClàm vậLJk5t địnhDM6N ước.

Đông PhươngLJk5 gpACVũ cvK3Aất vào,Wor8 sagpACu đóWor8 đvK3Aưa Wor8cho nànWor8g mộtgpAC vật, “NhậnvK3A đigpAC, đâyDM6N lWor8à tígpACn vậtDM6N gpACcủa ta.”

“A?” BạchvK3A MạnDM6N ĐiệpDM6N gpAClùi vềgpAC saLJk5u mấvK3Ay gpACbước, “Ách,LJk5 đạigpAC cagpAC, vật LJk5này cDM6Nó pvK3Ahải rvK3Aất quWor8ý giávK3A haDM6Ny kWor8hông, huynWor8h gDM6Niữ LJk5lại dWor8ùng Wor8đi.” DM6NĐây lvK3Aà vK3Avật tượngDM6N trưng DM6Ncho gpACthân LJk5phận củWor8a hắvK3An, làDM6N sDM6Náo ngọcLJk5 tDM6Nheo hắnDM6N đãDM6N nhiềWor8u năWor8m, nàDM6Nng lLJk5àm saovK3A nhận được?

“Không đượvK3Ac sao?”

“Không phải,DM6N lvK3Aà muộiDM6N khôngvK3A thgpACể Wor8nhận, vK3Avật nàyDM6N LJk5quá quan tLJk5rọng. Wor8Nếu huynvK3Ah đưagpAC muWor8ội vậtLJk5 nàLJk5y, khDM6Nông pWor8hải muộWor8i nêLJk5n đưDM6Na DM6Nkim kWor8iếm cvK3Aho hLJk5uynh sao? CWor8húng Wor8ta đềuDM6N lWor8à ngườigpAC trongpACg ggpACiang vK3Ahồ, svK3Aao lạiWor8 đeWor8m vũDM6N khígpAC tùyWor8 tiệnWor8 Wor8tặng chogpAC người khác?”

Đông PhLJk5ương VũDM6N DM6Nthu LJk5lại gpACsáo nWor8gọc, nămLJk5 ngóvK3An gpACtay thLJk5on vK3Adài cầm sWor8áo ngọcWor8 LJk5đặt vK3Aở vK3Asau lưWor8ng, “NvK3Aàng thícvK3Ah lLJk5àm ngườiDM6N tronDM6Ng givK3Aang vK3Ahồ sao?”

Bạch MạnLJk5 ĐiệLJk5p sLJk5uy nghĩWor8 mộtWor8 chút,Wor8 láLJk5ch đầu,LJk5 “Không thích.”

“Vô tranLJk5h sLJk5ơn trDM6Nang, vWor8ô trvK3Aanh vớiLJk5 LJk5đời, LJk5ta cũnLJk5g muốn cuộcWor8 sốngDM6N DM6Nnhư vậy.”Wor8 HắnWor8 vK3Atrong Wor8lời cvK3Aó hàmDM6N vK3Aý khác.

Bạch MạnDM6N vK3AĐiệp ngẩgpACn ngườWor8i, gpAClập LJk5tức mừLJk5ng rỡDM6N túgpACm lấyvK3A y phDM6Nục củaDM6N hắn,gpAC DM6N“Huynh nói…gpAC DM6Nhuynh cũnggpAC khvK3Aông muLJk5ốn làvK3Am nLJk5gười trvK3Aong giagpACng gpAChồ, muốn cLJk5ùng muộiWor8 khônvK3Ag tranvK3Ah sựLJk5 đời.”

“Thiên DM6Nhạ gpACđệ nhấWor8t thLJk5ì đãLJk5 saogpAC? TLJk5a kWor8hông thLJk5ích lDM6Nàm ngưLJk5ời trong giLJk5ang gpAChồ. NếLJk5u trêgpACn đờiLJk5 LJk5đã kvK3Ahông cóDM6N ThDM6Nánh ligpACnh châu,gpAC Wor8ta cDM6Nhỉ DM6Nmuốn qgpACuay về lDM6Nàm ĐDM6Nông DM6NPhương Vũ.”

“Đại cDM6Na, muộigpAC cóLJk5 LJk5một đềWor8 nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnLJk5 ThươngpACg DM6NMang trấgpACn tìmLJk5 mộtWor8 làngpACg, sWor8au DM6Nđó xâWor8y vài gpAC phòng nhỏ,gpAC svK3Aau DM6Nkhi chLJk5úng tWor8a thoáivK3A ẩnWor8, Wor8cùng vớWor8i vK3ALăng TDM6Nương, nhịvK3A muộiDM6N vK3Aphu cùng nhvK3Aau ởDM6N đó.Wor8 ĐWor8ương nhiênvK3A, vK3Anếu taLJk5m muộiWor8 nguyệnWor8 gpACý gpACđi cùnvK3Ag thìvK3A DM6Ncàng Wor8tốt.” NLJk5hị muội pLJk5hu củvK3Aa DM6Nnàng nghềLJk5 nDM6Nghiệp đặLJk5c thgpACù, vK3Alấy lãgpACo bàLJk5 rồivK3A sDM6Nợ rằnggpAC khWor8ông thDM6Nể tiếpWor8 tụcgpAC làm nữDM6Na. ĐểgpAC phòWor8ng ngừaWor8 vK3Acừu nWor8hân LJk5trả thLJk5ù, đánhgpAC khWor8ông gpAClại hvK3Aắn tLJk5hì ngpAChằm tớiLJk5 lãvK3Ao bà, bDM6Niện phápWor8 tốtLJk5 LJk5nhất vẫvK3An vK3Alà thDM6Noái gpACẩn gianDM6Ng hWor8ồ đi.

“Vô TranDM6Nh sơgpACn trDM6Nang ởvK3A đâu?”

Bạch MạgpACn Wor8Điệp hưngLJk5 pLJk5hấn phávK3At biểuWor8 ýLJk5 kiếnvK3A, “ĐâyLJk5 lvK3Aà muội LJk5 muốn chgpACúng tWor8a đếnWor8 mộtgpAC làgpACng ẩnvK3A cDM6Nư, gDM6Nọi nơWor8i gpACđó Wor8là LJk5Vô TrDM6Nanh sơgpACn Wor8trang. DM6NGiang hồ mDM6Nọi ngườigpAC đềugpAC biếgpACt chúngpACg tWor8a Wor8ẩn cưvK3A tWor8ại VôvK3A Wor8Tranh sDM6Nơn tranWor8g, nhưngLJk5 lWor8ại khôDM6Nng biếtWor8 Vô TranvK3Ah sơvK3An trangpACg ởvK3A đâLJk5u, nhgpACư vậWor8y mgpACới lvK3Aà Wor8an tWor8oàn gpACnhất. gpACHách hvK3Aách, Wor8huynh cũnLJk5g có thgpACể tivK3Aếp tụgpACc LJk5làm LJk5Kim vK3Alão bảnvK3A củagpAC Wor8huynh. NgpACếu mvK3Auốn nhgpACớ tớiLJk5 nhữngLJk5 ngàyDM6N náoDM6N nhiệt, cứgpAC vK3Aquay vềgpAC ThvK3Aương vK3AMang LJk5sơn LJk5trang, ngpAChớ DM6Ntới nhữvK3Ang Wor8ngày khônWor8g màngDM6N danLJk5h lDM6Nợi thì Wor8quay DM6Nvề lànvK3Ag, thậtLJk5 tốt.”

Bạch LJk5Mạn ĐiệgpACp lénDM6N cWor8ười hềgpAC hề,gpAC “HayLJk5 nhvK3Aất làgpAC LJk5ở ggpACần Quân DM6NTùy PhDM6Nong, muLJk5ội gpACtùy thờigpAC gpACcó thWor8ể khDM6Ni DM6Ndễ hắn.”

Nghĩ đếnLJk5 DM6Nbộ dạngvK3A vK3Abị khWor8i dgpACễ cWor8ủa QuânDM6N TùvK3Ay PhoLJk5ng, Đông PhươnggpAC Wor8Vũ bắLJk5t vK3Ađầu thôgpACng DM6Ncảm gpACcho hắn.

“Sau DM6Nkhi nànggpAC khLJk5ỏi bệnDM6Nh, LJk5chúng tLJk5a cùvK3Ang nWor8hau đWor8i tìm lDM6Nàng.” KWor8iến nghgpACị củgpACa nànDM6Ng thựcDM6N sựgpAC khôLJk5ng tệ.

“Không cầLJk5n đâu,Wor8 nhịDM6N muộivK3A cùnvK3Ag Wor8nhị muộDM6Ni Wor8phu svK3Aớm Wor8có ý địnhvK3A thDM6Noái gpACẩn gWor8iang hLJk5ồ Wor8đúng không?DM6N DM6NThế cWor8ứ đWor8ể hgpACai Wor8gia vK3Ahỏa gpACkia Wor8đi làWor8m. HaDM6Ni người hLJk5ọ Wor8sau vK3Akhi thànhWor8 thLJk5ân cóDM6N phảgpACi khônLJk5g chugpACyện DM6Ngì lWor8àm? vK3AỞ nhgpACà rảnhWor8 rvK3Aỗi đếnLJk5 mLJk5ốc meo avK3A? NhLJk5iều lắmLJk5 thìvK3A cgpACho bạcgpAC gpACđể hgpACai ngườiLJk5 tìWor8m chWor8ỗ ởWor8. ÁLJk5ch, hWor8ay nhấtWor8 làDM6N kgpAChai khẩWor8n vàvK3Ai mẫu đất,LJk5 muộivK3A Wor8có thểDM6N trLJk5ồng raLJk5u, Wor8nuôi vK3Agà. ĐgpACến lLJk5úc đWor8ó chúnggpAC tvK3Aa mỗivK3A ngLJk5ày đềugpAC có thDM6Nể ănLJk5 raDM6Nu sạcWor8h, hơWor8n DM6Nnữa cgpACòn DM6Nlà tựDM6N mìLJk5nh trồngvK3A nDM6Nha. ChúngLJk5 vK3Ata cònWor8 cóvK3A thểDM6N nDM6Nuôi cá, LJk5công tácWor8 LJk5bảo vệgpAC gpACmôi LJk5trường ởvK3A cổDM6N Wor8đại rWor8ất vK3Akhá, cLJk5á ởvK3A vK3Akhe sDM6Nuối DM6Nkhông bịLJk5 ôvK3A nhiễm. NếuLJk5 nhưWor8 LJk5không cóWor8 việDM6Nc gì,DM6N chúngWor8 tLJk5a cvK3Aó thểgpAC điWor8 dạogpAC ngoạiDM6N thành,gpAC đếLJk5n tốigpAC cùnDM6Ng nhaLJk5u ngắm sao…”Wor8 NgườigpAC nàyDM6N DM6Nbị mácLJk5h vọnvK3Ag tưgpACởng chứngpACg vgpACô cùgpACng trầmvK3A trọng.

“Được.” ĐôgpACng PhưgpACơng VũgpAC LJk5cũng LJk5bắt LJk5đầu Wor8mơ tưởngpACg tớigpAC ngpAChững ngày thávK3Ang nhưgpAC vậy.

“Đại cagpAC, chúgpACng vK3Ata hiệnLJk5 giờgpAC vK3Ađi đâgpACu? ĐộvK3At DM6Nnhiên khgpACông có mụLJk5c tigpACêu rồi.”

“Trở vK3Alại ThươngLJk5 ManvK3Ag DM6Ntrấn, haDM6Ni muộigpAC DM6Nmuội Wor8nàng đềugpAC ở đó.”gpAC ĐểWor8 điềuDM6N chếgpAC giảigpAC gpACdược chgpACo hắn.vK3A DM6NMấy gpACngày trưLJk5ớc hắngpAC Wor8đã thgpACu LJk5được bồDM6N gpACcâu đưa tiWor8n, gpACnếu kLJk5hông vvK3Aì TgpAChánh liWor8nh châuLJk5 thìLJk5 gpACđã sớmLJk5 quWor8ay vK3Avề ThưWor8ơng MWor8ang trấnDM6N rồi.

“Tại sgpACao? KhônvK3Ag tìWor8m QgpACuỷ DM6NY à?”

“Trời đấtWor8 baDM6No lavK3A, biếWor8t đivK3A gpACđâu tìWor8m. ThiêLJk5n Wor8Cơ LJk5các cùng HàvK3An vK3APhi nhấtLJk5 địngpACh gLJk5iúp tWor8a DM6Ntìm hắn,Wor8 gpACtin LJk5tưởng rấtWor8 gpACnhanh LJk5sẽ gpACcó gpACtin tứDM6Nc.” CóvK3A tổDM6N chức tìDM6Nnh báoLJk5 đệLJk5 nhấtvK3A thivK3Aên hạDM6N cùngDM6N thiDM6Nên hạDM6N LJk5đệ nhấgpACt bDM6Nộ khoDM6Nái đígpACch DM6Nthân rDM6Na tayLJk5, Quỷ LJk5Y tuyệtgpAC đốgpACi chạyWor8 LJk5không thoát.

Bạch MạnvK3A ĐiệvK3Ap tDM6Nhì thLJk5ào nói,LJk5 “HơgpACn nữLJk5a, còDM6Nn cvK3Aó MDM6Ninh CunDM6Ng hỗ trợgpAC mà.”

“Chúng Wor8ta bâWor8y DM6Ngiờ điLJk5 đvK3Aâu?” LầvK3An Wor8này nLJk5àng thựcLJk5 svK3Aự không LJk5có Wor8mục tgpACiêu rồi.

Đông PhươngDM6N DM6NVũ cùngWor8 BạchvK3A MLJk5ạn ĐWor8iệp quagpACn hệvK3A chínvK3Ah thức tWor8hăng cấvK3Ap thànhDM6N tìnhDM6N yêWor8u naWor8m nữDM6N, BạchvK3A MDM6Nạn ĐiệpWor8 đLJk5ối vớivK3A LJk5Đông PhươngDM6N vK3AVũ LJk5thái độ khôngDM6N DM6Ncó thgpACay đWor8ổi nhWor8ưng hDM6Nành độngLJk5 thgpACực tếWor8 đLJk5ã gpACthay đổWor8i Wor8rất nhiều.

Cho tớivK3A nayLJk5, vK3Ahai ngườvK3Ai Wor8họ khônvK3Ag pWor8hải chvK3Aia phòngvK3A ngủ gpACthì cũnWor8g lLJk5à ĐgpACông PvK3Ahương VgpACũ phảiWor8 ngủvK3A LJk5ở DM6Ntrên ghWor8ế. MấygpAC ngàWor8y ởgpAC TuygpACết sơnLJk5, bởivK3A vìLJk5 trời qgpACuá lạvK3Anh, haLJk5i ngườiDM6N DM6Nbất đWor8ắc dgpACĩ phảiWor8 ngvK3Aủ cWor8ùng mộDM6Nt giườWor8ng. gpACBất DM6Nquá BạcgpACh Mạn ĐiệpWor8 xWor8in thềDM6N, havK3Ai ngLJk5ười DM6Nlúc đóDM6N thựcDM6N sựgpAC rWor8ất trLJk5ong sángLJk5, mỗiDM6N nWor8gười mộLJk5t cWor8ái chăn, tuyệtLJk5 vK3Ađối khôLJk5ng LJk5chạm vàogpAC đốiDM6N vK3Aphương cLJk5ho dùDM6N làgpAC mộDM6Nt nvK3Agón tay.

Mới gầvK3An đâLJk5y, sLJk5au nửagpAC nămWor8 dugpACy trìWor8 LJk5ám muLJk5ội, rốvK3At cWor8ục cũnWor8g có ngàygpAC bịgpAC pháLJk5 vỡ.

Đó làgpAC vàgpACo LJk5đêm Wor8thứ LJk5ba gpACsau Wor8khi hvK3Aai ngườiLJk5 rvK3Aời kDM6Nhỏi Tống gDM6Nia, ởvK3A mộtgpAC trấnDM6N nDM6Nhỏ tìmLJk5 Wor8chỗ trọ.gpAC gpACCái gpAClàng kgpACia thWor8ực sựgpAC rấtgpAC nhỏ,Wor8 mộtvK3A tiểuLJk5 khách điếmvK3A cDM6Nhỉ vK3Acó mgpACấy ggpACian phgpACòng. ĐếnvK3A kDM6Nhi BạchWor8 Wor8Mạn Wor8Điệp đếLJk5n tgpACrọ gpACchỉ còLJk5n vK3Alại mộgpACt phDM6Nòng duy nhất,vK3A khônggpAC còngpAC lựvK3Aa chọLJk5n vK3Anào gpACkhác, hWor8ai ngLJk5ười DM6Nđành nWor8gủ cùngLJk5 mộtWor8 gian.

“Đại cgpACa, hDM6Nuynh cógpAC lạLJk5nh hgpACay kLJk5hông?” BạchDM6N MạnWor8 ĐLJk5iệp sauDM6N khi DM6Nleo lêWor8n giưLJk5ờng, gpACnhịn khôngLJk5 đưvK3Aợc hDM6Nỏi ĐgpACông PhươngDM6N Vũ.

Không tgpAChể gpACkhông nLJk5ói Wor8hắn thựcgpAC vK3Asự làWor8 cDM6Nhính vK3Anhân quâgpACn tử, kiênDM6N tgpACrì mvK3Auốn ngủvK3A trênDM6N trWor8ường gpACkỷ. ĐgpACã vK3Avào tháWor8ng mườiDM6N rồiDM6N, trờiDM6N bắWor8t đWor8ầu lạWor8nh, Hơn nữavK3A vừWor8a gpACqua mộWor8t LJk5trận Wor8mưa vK3Ato, nhigpACệt độWor8 rấDM6Nt thấp,Wor8 ngDM6Nủ trênLJk5 trườngWor8 Wor8kỉ khLJk5ông tốt lDM6Nắm đâu.

“Ngủ sớmDM6N vK3Achút đi.”Wor8 HLJk5ắn cvK3Aũng kLJk5hông trựcgpAC tiếpgpAC trảLJk5 lời,vK3A cho dgpACù lgpACà rấvK3At lạnh.

“Ách, cLJk5húng DM6Nta cùngpACg nDM6Nhau ngủgpAC đi,Wor8 Wor8muội lạnh.”

“Thực sựgpAC vK3Amuốn chúWor8ng tDM6Na cùnggpAC gpACnhau ngủ.”

“Đúng vậyvK3A, nhưnWor8g… muộiDM6N Wor8cảnh cáDM6No huWor8ynh, khgpACông đgpACược lợi gpACdụng đó.Wor8” SớvK3Am đãWor8 tìvK3Am cáchgpAC ănLJk5 tươvK3Ai nàng.

“Ngủ đWor8i, tWor8a khôngDM6N savK3Ao.” KLJk5ỳ thDM6Nực DM6Nhắn vK3Arất lvK3Ao lắnvK3Ag gpACnửa đêm sẽvK3A lợivK3A dụngDM6N nàng.

“Được rvK3Aồi, hDM6Nuynh khônLJk5g lạnhDM6N nhưWor8ng LJk5muội lạnh,vK3A giúWor8p mDM6Nuội sưởi ấm.”

“Được.” NàLJk5ng đWor8ã mờgpACi nWor8hư vậy,gpAC sLJk5ao lạiDM6N khWor8ông biWor8ết gpACxấu hổ cựvK3A tuLJk5yệt chứ.

Vì tgpAChế đWor8êm đvK3Aó, haLJk5i ngưLJk5ời ngủLJk5 tgpACrong cùnggpAC mộgpACt vK3Acái chvK3Aăn, nằm trêvK3An cùnDM6Ng mộtvK3A Wor8cái giường.

Đông PhưvK3Aơng VDM6Nũ cũLJk5ng gpACrất muốvK3An vK3Alàm LivK3Aễu HạgpAC Huệ,vK3A cácWor8h xa nàngLJk5 mộtvK3A chgpACút, ngpAChưng agpACi đgpACó khLJk5i ngủvK3A cứWor8 luôgpACn báLJk5m riếtWor8 vLJk5ào ngưgpACời hWor8ắn. CgpACó lẽWor8 vì lạnh,gpAC cWor8ánh tWor8ay ngWor8ọc ôgpACm hắngpAC khônvK3Ag tvK3Aha. BấtWor8 đắDM6Nc LJk5dĩ, hắnDM6N cLJk5hỉ cóDM6N DM6Nthể ôWor8m LJk5nàng vDM6Nào lòng, vK3Adùng nhiệvK3At độDM6N sưởiDM6N ấm.

Bọn vK3Ahọ Wor8hai ngườvK3Ai chẳngDM6N cvK3Aó lvK3Aàm chuWor8yện vK3Agì thuộcDM6N loạDM6Ni cấm thiếuDM6N nLJk5hi, bWor8ất qugpACá cuốivK3A cùngLJk5 cũngWor8 vK3Aphát triểLJk5n tLJk5hành qDM6Nuan hDM6Nệ tìnDM6Nh lvK3Aữ, cLJk5òn chờgpAC nâng lên.