You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 7PctAKgb57: 7PctAKgbMuội yêuRYwt2n9U huynh.

Bạch MạmbU9n ĐimbU9ệp tmbU9ừ kmbU9hi b7PctAKgbước rmbU9a khỏimbU9 tRYwt2n9Uhư phònmbU9g cũngmbU9 không7PctAKgb lập tứ7PctAKgbc rmbU9ời khỏi7PctAKgb TốmbU9ng gmbU9ia tranmbU9g màRYwt2n9U trởRYwt2n9U mbU9lại phònRYwt2n9Ug mình.7PctAKgb RYwt2n9UHiện giờmbU9 trời7PctAKgb cũnRYwt2n9Ug sắp tốiRYwt2n9U rồi,RYwt2n9U mbU9nếu có7PctAKgb muốRYwt2n9Un 7PctAKgbđi cũngRYwt2n9U làmbU9 cmbU9huyện củambU9 7PctAKgbsáng ngRYwt2n9Uày hôRYwt2n9Um sau7PctAKgb. D7PctAKgbù s7PctAKgbao đây7PctAKgb cũng làmbU9 7PctAKgbchỗ cmbU9ủa ch7PctAKgba nmbU9àng, ởRYwt2n9U lạmbU9i RYwt2n9Umột đêmRYwt2n9U khôRYwt2n9Ung RYwt2n9Uphạm pmbU9háp chứ.

May lmbU9à TốRYwt2n9Ung lãRYwt2n9Uo g7PctAKgbia cũngmbU9 RYwt2n9Ukhông cmbU9ó quêmbU9n ha7PctAKgbi ngườiRYwt2n9U mbU9họ, sai ngưmbU9ời đưaRYwt2n9U tớimbU9 RYwt2n9Uvài mónmbU9 RYwt2n9Ungon, nàng7PctAKgb t7PctAKgbùy 7PctAKgbtiện RYwt2n9Uăn vàmbU9i 7PctAKgbmiếng rồimbU9 lại7PctAKgb mbU9dựa 7PctAKgbvào cửa RYwt2n9Usổ m7PctAKgbà ngẩnmbU9 ngườmbU9i r7PctAKgba. 7PctAKgbKỳ t7PctAKgbhực nàng7PctAKgb RYwt2n9Uđã ngẩ7PctAKgbn người7PctAKgb 7PctAKgbở đmbU9ó rất7PctAKgb lâuRYwt2n9U, từRYwt2n9U RYwt2n9Ukhi rờiRYwt2n9U RYwt2n9Ukhỏi thư 7PctAKgbphòng, nàngRYwt2n9U luônRYwt2n9U rầumbU9 rmbU9ĩ khôngRYwt2n9U vmbU9ui, càn7PctAKgbg lRYwt2n9Uà lầ7PctAKgbn đầRYwt2n9Uu tiRYwt2n9Uên khmbU9ông mởRYwt2n9U 7PctAKgbmiệng nóRYwt2n9Ui lời RYwt2n9Unào. NmbU9àng vRYwt2n9Uốn dĩmbU9 7PctAKgblà người7PctAKgb lmbU9úc mbU9nào cũn7PctAKgbg RYwt2n9Uhuyên thuyêmbU9n, muốRYwt2n9Un nàRYwt2n9Ung 7PctAKgbba tiếng khônRYwt2n9Ug nómbU9i lRYwt2n9Uời nào7PctAKgb tu7PctAKgbyệt đố7PctAKgbi 7PctAKgbkhông có7PctAKgb mbU9khả mbU9năng. TíRYwt2n9Unh RYwt2n9Utình nàngmbU9 7PctAKgbĐông PhươngRYwt2n9U Vũ thập7PctAKgb phmbU9ần himbU9ểu rõ,RYwt2n9U thRYwt2n9Uấy nàngmbU9 khmbU9ông n7PctAKgbói l7PctAKgbời n7PctAKgbào, hắmbU9n cómbU9 chút7PctAKgb RYwt2n9Ulo RYwt2n9Ulắng. ĐmbU9ột nhiên lạimbU9 nhảRYwt2n9Uy r7PctAKgba mộRYwt2n9Ut ngườ7PctAKgbi phụmbU9 t7PctAKgbhân, th7PctAKgbực 7PctAKgbsự 7PctAKgbkhiến nàmbU9ng k7PctAKgbhó tmbU9iếp nhận.

Bản thRYwt2n9Uân ĐôngmbU9 PhmbU9ương VmbU9ũ RYwt2n9Ucũng l7PctAKgbà nmbU9gười RYwt2n9Uít nói,RYwt2n9U BạcRYwt2n9Uh Mạn Điệp7PctAKgb lạimbU9 7PctAKgbngậm miện7PctAKgbg khiếnmbU9 RYwt2n9Uhai nRYwt2n9Ugười không7PctAKgb a7PctAKgbi nómbU9i chuymbU9ện v7PctAKgbới ai.

“Tiểu Điệp,7PctAKgb nànmbU9g làRYwt2n9Um 7PctAKgbsao vậy?”mbU9 SmbU9uy nRYwt2n9Ughĩ mRYwt2n9Uột lát,7PctAKgb hắn RYwt2n9U quyết địRYwt2n9Unh mởRYwt2n9U lờiRYwt2n9U trước.RYwt2n9U NRYwt2n9Uàng ngaRYwt2n9Uy cảmbU9 nóiRYwt2n9U mbU9cũng khôngmbU9 muốn,RYwt2n9U nhấtRYwt2n9U địRYwt2n9Unh l7PctAKgbà thập pmbU9hần khổmbU9 sở.

Không một7PctAKgb mbU9chút phảnRYwt2n9U ứng,mbU9 cmbU9hỉ chớpmbU9 mắmbU9t 7PctAKgbvài cáRYwt2n9Ui rồ7PctAKgbi lạiRYwt2n9U như cũmbU9 nhRYwt2n9Uìn mbU9chằm chằmmbU9 bênmbU9 RYwt2n9Ungoài. TrmbU9ong 7PctAKgbviện chỉ7PctAKgb c7PctAKgbó mmbU9ột mạ7PctAKgbt áRYwt2n9Unh trămbU9ng ảmmbU9 mbU9đạm hòa v7PctAKgbới 7PctAKgbbóng câRYwt2n9Uy, th7PctAKgbực sự7PctAKgb chẳn7PctAKgbg mbU9có mbU9gì 7PctAKgbhay để7PctAKgb nhìn.

“Nàng rRYwt2n9Uất 7PctAKgbkhó x7PctAKgbử phRYwt2n9Uải không?”

Nàng q7PctAKgbuay đầuRYwt2n9U mbU9lại liếcmbU9 nhìnRYwt2n9U hmbU9ắn mộmbU9t cmbU9ái rồ7PctAKgbi lạimbU9 nhìn chằRYwt2n9Um cmbU9hằm bRYwt2n9Uên ngoài.

Xong, nànmbU9g nhấtRYwt2n9U địnhRYwt2n9U làmbU9 mbU9bi thươnmbU9g qumbU9á độ,mbU9 că7PctAKgbn bản khmbU9ông mRYwt2n9Uuốn tmbU9rả lờiRYwt2n9U hmbU9ắn. 7PctAKgbNgày mbU9xưa đmbU9ều làRYwt2n9U mbU9hắn không7PctAKgb tr7PctAKgbả lRYwt2n9Uời cRYwt2n9Uâu hỏimbU9 của7PctAKgb nàng, nhưnmbU9g nànRYwt2n9Ug vẫn7PctAKgb hRYwt2n9Uễ hỏ7PctAKgbi làmbU9 đRYwt2n9Uáp, nànRYwt2n9Ug mbU9hôm naRYwt2n9Uy 7PctAKgbthực sự7PctAKgb qumbU9á kh7PctAKgbác thường.

Đông PhươnRYwt2n9Ug 7PctAKgbVũ mbU9đi tớiRYwt2n9U sRYwt2n9Uau lưmbU9ng, khoáRYwt2n9Ut tRYwt2n9Uay RYwt2n9Ulên vai7PctAKgb nàng, “TiểuRYwt2n9U ĐiệmbU9p, nànRYwt2n9Ug 7PctAKgbcó biếtmbU9 mbU9tại RYwt2n9Usao t7PctAKgbính RYwt2n9Utình t7PctAKgba qmbU9uái gmbU9ở mbU9vậy không?”

Bạch MạnRYwt2n9U RYwt2n9UĐiệp vẫnmbU9 nRYwt2n9Uhư cũRYwt2n9U kRYwt2n9Uhông chúRYwt2n9Ut mbU9phản ứng,RYwt2n9U dRYwt2n9Uường như khônRYwt2n9Ug n7PctAKgbghe thấy7PctAKgb hắRYwt2n9Un n7PctAKgbói gì.

Hắn 7PctAKgbkéo qu7PctAKgba mộ7PctAKgbt cRYwt2n9Uái ghế,RYwt2n9U nmbU9gồi bêmbU9n c7PctAKgbạnh nàng.

“Kỳ thực…RYwt2n9U tmbU9a kh7PctAKgbông bmbU9iết RYwt2n9Ucha 7PctAKgbta lmbU9à ai.”

Hắn thình7PctAKgb mbU9lình nói7PctAKgb RYwt2n9Ura mộtRYwt2n9U câmbU9u khiếnRYwt2n9U BạchRYwt2n9U Mạn7PctAKgb Đ7PctAKgbiệp nghi mbU9ngờ lmbU9iếc hắRYwt2n9Un mộtmbU9 cáiRYwt2n9U, nhmbU9ưng vẫn7PctAKgb khômbU9ng mbU9nói gì.

Hắn mbU9cười khổ,7PctAKgb “BuồnmbU9 cười7PctAKgb lắm7PctAKgb đRYwt2n9Uúng mbU9không? TRYwt2n9Ua thự7PctAKgbc sự kh7PctAKgbông 7PctAKgbbiết, v7PctAKgbì RYwt2n9Unương t7PctAKgba chưaRYwt2n9U bmbU9ao giờ7PctAKgb nó7PctAKgbi RYwt2n9Ucho RYwt2n9Uta biết.”

Bạch Mạn7PctAKgb Điệ7PctAKgbp 7PctAKgbghé vàombU9 một7PctAKgb mbU9bên cửa7PctAKgb smbU9ổ, vươnRYwt2n9U tmbU9ay RYwt2n9Ura hái mộRYwt2n9Ut mộRYwt2n9Ut chiếcmbU9 láRYwt2n9U, RYwt2n9Umiễn cưỡ7PctAKgbng nhìn7PctAKgb hắnmbU9 mộmbU9t 7PctAKgbcái, “TiếpmbU9 tmbU9ục.” CómbU9 t7PctAKgbiến bộ,7PctAKgb hắ7PctAKgbn nói nhiềuRYwt2n9U nhmbU9ư RYwt2n9Uvậy, cuốiRYwt2n9U cRYwt2n9Uùng cũnRYwt2n9Ug đổi7PctAKgb đượcRYwt2n9U hRYwt2n9Uai chữRYwt2n9U mbU9của nàng.

“Trước khRYwt2n9Ui nươngRYwt2n9U g7PctAKgbả chRYwt2n9Uo mbU9cha mbU9ta, ngườRYwt2n9Ui RYwt2n9Uđã m7PctAKgbang thai. mbU9Người c7PctAKgbha hiệ7PctAKgbn tạiRYwt2n9U của7PctAKgb mbU9ta rRYwt2n9Uất yêRYwt2n9Uu thRYwt2n9Uương nương,RYwt2n9U nRYwt2n9Uhưng nương7PctAKgb ngược7PctAKgb lạmbU9i khônmbU9g hềRYwt2n9U thương ôngmbU9 ấy7PctAKgb. NRYwt2n9Uương mbU9ta trước7PctAKgb kRYwt2n9Uhi xuấRYwt2n9Ut gmbU9iá đRYwt2n9Uã 7PctAKgbtừng tRYwt2n9Uhích RYwt2n9Umột n7PctAKgbam nhân.RYwt2n9U ThRYwt2n9Uậm chíRYwt2n9U còn cómbU9 hàRYwt2n9Ui RYwt2n9Utử củambU9 hắn,7PctAKgb thế7PctAKgb nhưnRYwt2n9Ug RYwt2n9Unam n7PctAKgbhân ki7PctAKgba lạmbU9i bỏRYwt2n9U r7PctAKgbơi nmbU9ương nê7PctAKgbn n7PctAKgbương mớmbU9i gả 7PctAKgb cho 7PctAKgbcha tmbU9a. ThựcRYwt2n9U 7PctAKgbsự 7PctAKgbban đầu7PctAKgb nương7PctAKgb 7PctAKgbcũng khmbU9ông mumbU9ốn gmbU9ả, làmbU9 mbU9do ngmbU9oại côngmbU9 tmbU9a mbU9ép buộc, tựmbU9 mbU9chủ tRYwt2n9Urì RYwt2n9Uhôn sự.RYwt2n9U LúmbU9c đómbU9 VạnmbU9 KiếmRYwt2n9U sơ7PctAKgbn tranmbU9g đượcRYwt2n9U xưng7PctAKgb 7PctAKgblà RYwt2n9Uvõ mbU9lâm đệRYwt2n9U nhất tRYwt2n9Uhế gimbU9a, ng7PctAKgboại côngmbU9 tu7PctAKgbyệt đốiRYwt2n9U khmbU9ông RYwt2n9Ucho pRYwt2n9Uhép nươngmbU9 mbU9ta h7PctAKgbồi 7PctAKgbhôn, điể7PctAKgbm hu7PctAKgbyệt đạo củambU9 nươngRYwt2n9U rồiRYwt2n9U é7PctAKgbp mbU9lên kiệuRYwt2n9U hoa7PctAKgb. TroRYwt2n9Ung đRYwt2n9Uêm 7PctAKgbtân 7PctAKgbhôn, n7PctAKgbương RYwt2n9Uta thẳng7PctAKgb thắnRYwt2n9U nói7PctAKgb tmbU9hật với chmbU9a. ChRYwt2n9Ua mbU9ta 7PctAKgbtuy rằngRYwt2n9U khổmbU9 RYwt2n9Usở nhưn7PctAKgbg cũmbU9ng 7PctAKgbnguyện RYwt2n9Uý muốnRYwt2n9U nương7PctAKgb, cmbU9hăm 7PctAKgbsóc nương7PctAKgb cả đờRYwt2n9Ui. NhưngmbU9 mbU9nương mbU9ta mbU9không muốnRYwt2n9U, 7PctAKgbnương đối7PctAKgb vớmbU9i 7PctAKgbcha RYwt2n9Umột chútmbU9 cảmRYwt2n9U tìmbU9nh cũng khômbU9ng cRYwt2n9Uó, RYwt2n9Ukhông muốnRYwt2n9U cRYwt2n9Uùng RYwt2n9Ucha mbU9làm pRYwt2n9Uhu t7PctAKgbhê thựcmbU9 sRYwt2n9Uự. CRYwt2n9Uó tRYwt2n9Uhể RYwt2n9Ucha 7PctAKgbta monRYwt2n9Ug muRYwt2n9Uốn có 7PctAKgb ngày nươnRYwt2n9Ug tmbU9a smbU9ẽ 7PctAKgbhồi tâmbU9m chuyểRYwt2n9Un 7PctAKgbý nên7PctAKgb cốRYwt2n9U gắngmbU9 nhmbU9ịn. NhưnmbU9g tmbU9ình mbU9cảm của7PctAKgb hai 7PctAKgb người thựRYwt2n9Uc smbU9ự rất7PctAKgb xấ7PctAKgbu, RYwt2n9Uvào đêRYwt2n9Um tân7PctAKgb hô7PctAKgbn đầu7PctAKgb mbU9tiên, mbU9hai người7PctAKgb đãmbU9 7PctAKgbchia p7PctAKgbhòng mmbU9à ngủ, c7PctAKgbho tới7PctAKgb hômRYwt2n9U naRYwt2n9Uy vẫ7PctAKgbn lRYwt2n9Uà phRYwt2n9Uu th7PctAKgbê hữmbU9u da7PctAKgbnh vô7PctAKgb RYwt2n9Uthực. RYwt2n9USau kh7PctAKgbi tRYwt2n9Ua 7PctAKgbra đờimbU9, nương vì7PctAKgb hmbU9ận thâmbU9n phRYwt2n9Uụ t7PctAKgba b7PctAKgbỏ rơimbU9 n7PctAKgbương nêmbU9n cũn7PctAKgbg hRYwt2n9Uận cảRYwt2n9U tmbU9a. TmbU9ừ mbU9khi tRYwt2n9Ua bmbU9ắt đầuRYwt2n9U c7PctAKgbó 7PctAKgbký ức, đềumbU9 mbU9là n7PctAKgbha RYwt2n9Uhoàn bmbU9ội d7PctAKgbi chămmbU9 sóc7PctAKgb tRYwt2n9Ua. mbU9Khi tmbU9a sáuRYwt2n9U tuổi,mbU9 b7PctAKgbội mbU9di quRYwt2n9Ua đờRYwt2n9Ui, cũngRYwt2n9U khônRYwt2n9Ug còn mbU9ai RYwt2n9Uchăm smbU9óc chRYwt2n9Uo tRYwt2n9Ua. 7PctAKgbTừ RYwt2n9Uđó vRYwt2n9Uề sRYwt2n9Uau, mbU9chúng 7PctAKgbta mộ7PctAKgbt nhmbU9à 7PctAKgbba ngườimbU9 đềRYwt2n9Uu c7PctAKgbó cmbU9uộc sống riêmbU9ng, mbU9cơ RYwt2n9Ubản khRYwt2n9Uông hmbU9ề qmbU9ua lại.7PctAKgb Ch7PctAKgba tuRYwt2n9Uy rằngRYwt2n9U RYwt2n9Uhận nhưmbU9ng RYwt2n9Ucũng 7PctAKgbkhông bạRYwt2n9Uc đãi mbU9ta, cũng7PctAKgb thỉnhRYwt2n9U tiênRYwt2n9U s7PctAKgbinh mbU9dạy RYwt2n9Uta đRYwt2n9Uọc sáRYwt2n9Uch vRYwt2n9Uiết chRYwt2n9Uữ, thRYwt2n9Uậm 7PctAKgbchí RYwt2n9Utự 7PctAKgbmình dạ7PctAKgby v7PctAKgbõ c7PctAKgbông cho tRYwt2n9Ua, nhưnRYwt2n9Ug cmbU9ha chưa7PctAKgb từngRYwt2n9U nóRYwt2n9Ui vmbU9ới 7PctAKgbta mbU9một câ7PctAKgbu mbU9nào. MỗiRYwt2n9U lRYwt2n9Uần dạymbU9 mbU9ta vmbU9õ côngRYwt2n9U RYwt2n9Uđều đem tmbU9a đứngmbU9 7PctAKgbtrước mặt7PctAKgb ngư7PctAKgbời, 7PctAKgbtự 7PctAKgbmình thực7PctAKgb hi7PctAKgbện bmbU9a lầRYwt2n9Un cRYwt2n9Uho mbU9ta RYwt2n9Uxem, RYwt2n9Ukhông cầnmbU9 biết tRYwt2n9Ua họcRYwt2n9U có7PctAKgb đượRYwt2n9Uc ha7PctAKgby khôRYwt2n9Ung 7PctAKgbđược. Cứ7PctAKgb RYwt2n9Uba 7PctAKgbtháng, cmbU9ha lại7PctAKgb dạy7PctAKgb tmbU9a mộtmbU9 loạimbU9 RYwt2n9Uvõ công khácmbU9, cảRYwt2n9U thờimbU9 th7PctAKgbơ mbU9ấu, ch7PctAKgba cmbU9hưa từng7PctAKgb nRYwt2n9Uói RYwt2n9Uvới tmbU9a câuRYwt2n9U nào7PctAKgb. RYwt2n9UCho RYwt2n9Uđến gầnmbU9 đây, hai7PctAKgb nmbU9gười chmbU9úng 7PctAKgbta mớimbU9 RYwt2n9Uthỉnh thoảngmbU9 n7PctAKgbói chuyện.7PctAKgb Nươ7PctAKgbng RYwt2n9Uta thíRYwt2n9Uch đọcmbU9 sámbU9ch, vẽ tranhmbU9, mỗimbU9 lầmbU9n mbU9ta đi7PctAKgb thỉ7PctAKgbnh 7PctAKgban ngườiRYwt2n9U, RYwt2n9Uhai ngườiRYwt2n9U mộtRYwt2n9U lẳnRYwt2n9Ug lặRYwt2n9Ung RYwt2n9Uvẽ tranh7PctAKgb, mộtmbU9 chơi mbU9cờ, khRYwt2n9Uông ambU9i 7PctAKgbliếc m7PctAKgbắt mbU9nhìn mbU9ta 7PctAKgbmột cái.mbU9 Ch7PctAKgbỉ cóRYwt2n9U kRYwt2n9Uhi mbU9ta pRYwt2n9Uhạm phRYwt2n9Uải saRYwt2n9Ui lầm7PctAKgb mmbU9ới nghiêm kRYwt2n9Uhách t7PctAKgbrách phạ7PctAKgbt t7PctAKgba, đ7PctAKgbánh RYwt2n9Uchửi t7PctAKgba. NàRYwt2n9Ung luôRYwt2n9Un hỏmbU9i mbU9vì 7PctAKgbsao RYwt2n9Uta khRYwt2n9Uông n7PctAKgbói lời nào,7PctAKgb kỳRYwt2n9U tRYwt2n9Uhực ch7PctAKgbính vì7PctAKgb mbU9ta trưởn7PctAKgbg thàRYwt2n9Unh đãRYwt2n9U cRYwt2n9Uó 7PctAKgbtính RYwt2n9Ucách nhưRYwt2n9U vRYwt2n9Uậy. Ng7PctAKgboại trừRYwt2n9U gia7PctAKgbo tiếp 7PctAKgbbên ngoài7PctAKgb, mbU9ta RYwt2n9Ucăn bảnmbU9 khôRYwt2n9Ung muốnRYwt2n9U nóRYwt2n9Ui, cũ7PctAKgbng khômbU9ng aRYwt2n9Ui nguyệnRYwt2n9U ýRYwt2n9U ng7PctAKgbhe mbU9ta nói.” Hắn7PctAKgb b7PctAKgban đầu7PctAKgb mumbU9ốn dùRYwt2n9Ung hoRYwt2n9Uàn cản7PctAKgbh củRYwt2n9Ua mìnmbU9h đểRYwt2n9U thốn7PctAKgbg su7PctAKgbốt cmbU9ho BạchmbU9 MRYwt2n9Uạn Điệp,RYwt2n9U nhưngRYwt2n9U cuối cùnRYwt2n9Ug bảnRYwt2n9U RYwt2n9Uthân lạmbU9i rRYwt2n9Uơi mbU9vào mbU9bi thương7PctAKgb. Khoảng7PctAKgb thờiRYwt2n9U giaRYwt2n9Un đmbU9ó, h7PctAKgbắn rấtRYwt2n9U côRYwt2n9U đơn, 7PctAKgbrất bRYwt2n9Uất lực.7PctAKgb NhRYwt2n9Uìn tmbU9hấy nhRYwt2n9Uững đứ7PctAKgba RYwt2n9Utrẻ mbU9khác cRYwt2n9Uó 7PctAKgbcha nư7PctAKgbơng mbU9yêu mbU9thương, hắnmbU9 7PctAKgbluôn nhịn kh7PctAKgbông đượcRYwt2n9U ngưỡngRYwt2n9U mộRYwt2n9U. HắnmbU9 7PctAKgbdù 7PctAKgbsao cũRYwt2n9Ung RYwt2n9Ulà n7PctAKgbghiệt chủn7PctAKgbg. HắnmbU9 kRYwt2n9Uhóc lóRYwt2n9Uc hỏi bộimbU9 dRYwt2n9Ui RYwt2n9Utại sRYwt2n9Uao mbU9cha RYwt2n9Unương khô7PctAKgbng thươmbU9ng hắn,RYwt2n9U bộimbU9 RYwt2n9Udi khmbU9ông đàn7PctAKgbh lònmbU9g n7PctAKgbhìn hắnRYwt2n9U n7PctAKgbhư thế mớRYwt2n9Ui đembU9m cRYwt2n9Uhân tướngRYwt2n9U 7PctAKgbsự việmbU9c 7PctAKgbnói ra.

Đó làRYwt2n9U RYwt2n9Ubí mbU9mật củambU9 7PctAKgbhắn, hắ7PctAKgbn không7PctAKgb biếtmbU9 bấtRYwt2n9U 7PctAKgbcứ 7PctAKgbai biết chmbU9uyện nàymbU9, 7PctAKgbcho d7PctAKgbù làRYwt2n9U ngRYwt2n9Uười t7PctAKgbhân nhấtRYwt2n9U mbU9như s7PctAKgbư 7PctAKgbphụ mbU9cùng QumbU9ân 7PctAKgbTùy PhRYwt2n9Uong mbU9cũng mbU9không biết đượcRYwt2n9U tRYwt2n9Uhân thếmbU9 thRYwt2n9Uực mbU9sự củmbU9a hắn.7PctAKgb B7PctAKgbí 7PctAKgbmật nàyRYwt2n9U hắ7PctAKgbn 7PctAKgbchôn 7PctAKgbsâu tậnRYwt2n9U đámbU9y RYwt2n9Ulòng 7PctAKgbđã hai mbU9 mươi nmbU9ăm, rốt7PctAKgb cuộRYwt2n9Uc 7PctAKgbbây giờ7PctAKgb mbU9cũng RYwt2n9Ucó mbU9cơ hộRYwt2n9Ui n7PctAKgbói raRYwt2n9U. NóiRYwt2n9U rmbU9a bRYwt2n9Uí mbU9mật tro7PctAKgbng lòn7PctAKgbg, đột nhiênRYwt2n9U cảmmbU9 thấy7PctAKgb nhmbU9ẹ nhõm.

Bạch MạmbU9n Điệp7PctAKgb rố7PctAKgbt cuộcmbU9 nhịn7PctAKgb khôngmbU9 đượcmbU9 nhmbU9ẹ giọngmbU9 hỏi, “Sau7PctAKgb đ7PctAKgbó RYwt2n9Uthì sao?mbU9” T7PctAKgbrời ạmbU9, chmbU9ả tr7PctAKgbách tímbU9nh tìnhRYwt2n9U hắnmbU9 quámbU9i gở,RYwt2n9U thRYwt2n9Uì 7PctAKgbra mbU9là 7PctAKgbdo lRYwt2n9Uớn lên tRYwt2n9Urong mbU9một g7PctAKgbia đìRYwt2n9Unh mbU9như vậ7PctAKgby. NếuRYwt2n9U như7PctAKgb đ7PctAKgbổi lmbU9ại làmbU9 mbU9nàng, chRYwt2n9Uách nàng7PctAKgb điRYwt2n9Uên mất,mbU9 mộmbU9t gia đìnhmbU9 RYwt2n9Uquái dị7PctAKgb RYwt2n9Uđiển mbU9hình, nànmbU9g lmbU9àm smbU9ao lạiRYwt2n9U gả7PctAKgb mbU9được vàRYwt2n9Uo nRYwt2n9Uhà RYwt2n9Uđó chứ?

Đông 7PctAKgbPhương VũmbU9 cRYwt2n9Uười khổ,RYwt2n9U “NămbU9m 7PctAKgbta chínmbU9 tuổRYwt2n9Ui, vômbU9 RYwt2n9Utình cứu mbU9được sưRYwt2n9U phụ7PctAKgb, RYwt2n9Utừ đó7PctAKgb mbU9về saRYwt2n9Uu dRYwt2n9Uo 7PctAKgbmột 7PctAKgbtay s7PctAKgbư pRYwt2n9Uhụ dmbU9ạy bảombU9, như7PctAKgbng bmbU9óng RYwt2n9Uma trong lònmbU9g vẫnRYwt2n9U tồn7PctAKgb tạRYwt2n9Ui n7PctAKgbhư trmbU9ước, 7PctAKgbta k7PctAKgbhông mbU9thích nói.RYwt2n9U KhRYwt2n9Ui t7PctAKgba 7PctAKgbmười RYwt2n9Ulăm tRYwt2n9Uuổi, tRYwt2n9Uheo sRYwt2n9Uư phụ vRYwt2n9Uề ThươngmbU9 MRYwt2n9Uang s7PctAKgbơn, cònmbU9 cóRYwt2n9U RYwt2n9Usư đệRYwt2n9U QmbU9uân TRYwt2n9Uùy P7PctAKgbhong. TùyRYwt2n9U PhoRYwt2n9Ung lúRYwt2n9Uc 7PctAKgbnào cũn7PctAKgbg huyên thuyêRYwt2n9Un nRYwt2n9Uày 7PctAKgbnọ, lâRYwt2n9Uu ng7PctAKgbày, t7PctAKgbính tìnRYwt2n9Uh quáimbU9 gởRYwt2n9U RYwt2n9Ucủa mbU9ta cũRYwt2n9Ung thambU9y RYwt2n9Uđổi không í7PctAKgbt.” Lấy7PctAKgb tiRYwt2n9Uêu chu7PctAKgbẩn trướcRYwt2n9U đâyRYwt2n9U củambU9 hắn,RYwt2n9U có7PctAKgb mbU9thể cảRYwt2n9U thángRYwt2n9U 7PctAKgbcũng kmbU9hông n7PctAKgbói mbU9lời nào.

Bạch MạnmbU9 ĐRYwt2n9Uiệp vỗmbU9 ngực,7PctAKgb tron7PctAKgbg lòn7PctAKgbg v7PctAKgbẫn cònRYwt2n9U mbU9sợ mbU9hãi, “LãRYwt2n9Uo Thiên à,RYwt2n9U mRYwt2n9Uay mbU9mà gặ7PctAKgbp được7PctAKgb mbU9sư phụRYwt2n9U ngươ7PctAKgbi. Nếu7PctAKgb ngươi7PctAKgb cứRYwt2n9U sốngmbU9 trmbU9ong cá7PctAKgbi nhmbU9à đómbU9 khômbU9ng biết còn7PctAKgb biến7PctAKgb thànhRYwt2n9U dạngRYwt2n9U n7PctAKgbgười mbU9gì? BộmbU9 mbU9dạng mbU9tiếc mbU9chữ nh7PctAKgbư vàng7PctAKgb 7PctAKgbnày cmbU9ủa ng7PctAKgbươi đã làRYwt2n9U 7PctAKgbthay đổiRYwt2n9U rồi7PctAKgb mbU9sao? 7PctAKgbVậy trướRYwt2n9Uc mbU9khi RYwt2n9Uthay đổiRYwt2n9U c7PctAKgbòn rRYwt2n9Ua thếRYwt2n9U nào?RYwt2n9U CháchRYwt2n9U là7PctAKgb hỏmbU9i nRYwt2n9Ugươi trăm câumbU9 mớimbU9 trảmbU9 lRYwt2n9Uời 7PctAKgbmột câuRYwt2n9U quá.7PctAKgb MRYwt2n9Uay màRYwt2n9U cmbU9ó QRYwt2n9Uuân TùyRYwt2n9U Ph7PctAKgbong, nếumbU9 kmbU9hông mỗiRYwt2n9U ngày mbU9 ta 7PctAKgbđều phải7PctAKgb đốimbU9 diện7PctAKgb vớimbU9 mRYwt2n9Uột cáiRYwt2n9U đầRYwt2n9Uu gỗ.”

“Năm t7PctAKgba mưmbU9ời lămbU9m tu7PctAKgbổi rờmbU9i k7PctAKgbhỏi nhà,mbU9 mbU9năm mbU9năm mbU9sau mới RYwt2n9Uquay tr7PctAKgbở lại.mbU9 KhônmbU9g hiểuRYwt2n9U vìmbU9 saRYwt2n9Uo lại7PctAKgb phátRYwt2n9U hiện7PctAKgb tìnhRYwt2n9U cảmmbU9 củambU9 bọnRYwt2n9U họmbU9 RYwt2n9Uvới 7PctAKgbta tốt hơRYwt2n9Un r7PctAKgbất nhiều.RYwt2n9U CmbU9ha RYwt2n9Unguyện mbU9ý nómbU9i 7PctAKgbchuyện cmbU9ùng tRYwt2n9Ua, bà7PctAKgbn RYwt2n9Uluận vmbU9õ cmbU9ông, 7PctAKgbnương cũmbU9ng chủ độn7PctAKgbg RYwt2n9Uđích thâ7PctAKgbn mbU9xuống bếp.”RYwt2n9U ĐônRYwt2n9Ug mbU9Phương V7PctAKgbũ cốRYwt2n9U ý7PctAKgb trê7PctAKgbu chọc,RYwt2n9U “NàmbU9ng yên7PctAKgb tâmRYwt2n9U, sau mbU9này gảRYwt2n9U RYwt2n9Uvào nhRYwt2n9Uà taRYwt2n9U, n7PctAKgbàng RYwt2n9Ucó thmbU9ể thíRYwt2n9Uch ứng.”RYwt2n9U Nế7PctAKgbu làRYwt2n9U cáiRYwt2n9U kmbU9hông kh7PctAKgbí trầmmbU9 lặng 7PctAKgb trước kia7PctAKgb, aRYwt2n9Ui còmbU9n cmbU9ó th7PctAKgbể mbU9tiếp tụ7PctAKgbc ở7PctAKgb lại7PctAKgb nữa.

Bạch Mạn7PctAKgb ĐiệpmbU9 độtRYwt2n9U nh7PctAKgbiên nhớ7PctAKgb RYwt2n9Utới mộtmbU9 việmbU9c, “RYwt2n9UVậy sao?7PctAKgb Vậy ngươimbU9 mbU9lấy th7PctAKgbê tử7PctAKgb là7PctAKgb mbU9thế RYwt2n9Unào? NgưmbU9ơi RYwt2n9Unói mbU9cha nư7PctAKgbơng ngươi7PctAKgb é7PctAKgbp 7PctAKgbngươi, như7PctAKgbng t7PctAKgbheo ngươi nRYwt2n9Uói tmbU9hì cảmRYwt2n9U tìnmbU9h đốimbU9 với7PctAKgb bọnRYwt2n9U hRYwt2n9Uọ kmbU9hông tốt7PctAKgb mbU9lắm, 7PctAKgbsao bRYwt2n9Uọn mbU9họ lạRYwt2n9Ui bứmbU9c được ngươi?”

“Bắt đầmbU9u từRYwt2n9U 7PctAKgbsáu 7PctAKgbnăm tmbU9rước, RYwt2n9Uta mỗi7PctAKgb RYwt2n9Unăm đRYwt2n9Uều về7PctAKgb nhàmbU9 một lần.RYwt2n9U TìnhmbU9 7PctAKgbcảm 7PctAKgbcủa 7PctAKgbta vớmbU9i ha7PctAKgbi ngmbU9ười 7PctAKgbhọ khônRYwt2n9Ug hẳmbU9n là7PctAKgb tốt,RYwt2n9U cũmbU9ng kh7PctAKgbông th7PctAKgbể nó7PctAKgbi làmbU9 quá xấu.7PctAKgb LầRYwt2n9Un trướcRYwt2n9U trởmbU9 về,RYwt2n9U nươnmbU9g t7PctAKgba RYwt2n9Ubệnh mbU9liệt giường,mbU9 nói7PctAKgb l7PctAKgbà chẳngRYwt2n9U cò7PctAKgbn sống đượcRYwt2n9U b7PctAKgbao lRYwt2n9Uâu nữaRYwt2n9U, 7PctAKgbmuốn mbU9ta lấymbU9 vợ7PctAKgb 7PctAKgbđể ngườiRYwt2n9U ymbU9ên 7PctAKgbtâm mbU9nhắm mắt.RYwt2n9U 7PctAKgbBị nươngmbU9 dồRYwt2n9Un tớimbU9 đường cmbU9ùng, 7PctAKgbta cRYwt2n9Uhỉ RYwt2n9Ucó mbU9thể lấRYwt2n9Uy v7PctAKgbị cmbU9ô 7PctAKgbnương kRYwt2n9Uia.” NmbU9ói tRYwt2n9Uới chRYwt2n9Uuyện này,mbU9 hắRYwt2n9Un lầmbU9n thứ haimbU9 RYwt2n9Uthấy RYwt2n9Uđau đầu.

Từ RYwt2n9Ukhi mbU9hắn 7PctAKgbrời 7PctAKgbnhà RYwt2n9Unăm 7PctAKgbnăm trướRYwt2n9Uc, bmbU9ầu khô7PctAKgbng khí7PctAKgb tr7PctAKgbong nhà tựambU9 7PctAKgbhồ rấtRYwt2n9U khẩn7PctAKgb trươnmbU9g. Trở7PctAKgb lạimbU9 mbU9năm hRYwt2n9Uắn 7PctAKgbhai mươ7PctAKgbi mốtmbU9 tuổRYwt2n9Ui, l7PctAKgbão chmbU9a không chỉ7PctAKgb thRYwt2n9Uân RYwt2n9Ucận nhmbU9iều hơnmbU9 với7PctAKgb hắn7PctAKgb, c7PctAKgbòn ki7PctAKgbên quyếtmbU9 7PctAKgbmuốn đmbU9em tmbU9oàn bộmbU9 gmbU9iao ngRYwt2n9Uhiệp chombU9 hắn t7PctAKgbrông 7PctAKgbcoi. HắmbU9n vốRYwt2n9Un tRYwt2n9Uhích cuộc7PctAKgb sốn7PctAKgbg p7PctAKgbhiêu bRYwt2n9Uạt thực7PctAKgb sựRYwt2n9U khmbU9ông thểmbU9 chịRYwt2n9Uu đmbU9ược ngày nào7PctAKgb cRYwt2n9Uũng mbU9sống tron7PctAKgbg RYwt2n9Umột đốnRYwt2n9Ug sổRYwt2n9U sácmbU9h. TmbU9heo RYwt2n9Ulời đềRYwt2n9U nmbU9ghị củambU9 cẩu7PctAKgb mbU9đầu quRYwt2n9Uân sư mbU9 Quân 7PctAKgbTùy PhonmbU9g, hắnmbU9 q7PctAKgbuyết địnhmbU9 tự7PctAKgb mìnhRYwt2n9U gâRYwt2n9Uy dRYwt2n9Uựng 7PctAKgbsự nghiệp.

Trở RYwt2n9Unên mbU9có thRYwt2n9Uân tìnRYwt2n9Uh RYwt2n9Ulà tốt7PctAKgb h7PctAKgbay x7PctAKgbấu đâ7PctAKgby? RYwt2n9UNếu nmbU9hư cha nươngRYwt2n9U vẫn7PctAKgb timbU9ếp tụ7PctAKgbc m7PctAKgbặc k7PctAKgbệ hmbU9ắn, hắnRYwt2n9U RYwt2n9Ukhông cmbU9ần bịmbU9 émbU9p buộmbU9c l7PctAKgbàm vmbU9iệc kRYwt2n9Uinh RYwt2n9Uthương, cũng khô7PctAKgbng cầnRYwt2n9U lấyRYwt2n9U mộRYwt2n9Ut nữmbU9 n7PctAKgbhân khôngRYwt2n9U quRYwt2n9Uen RYwt2n9Ukhông 7PctAKgbbiết. 7PctAKgbĐương nhi7PctAKgbên, mbU9nếu k7PctAKgbhông nhờ chRYwt2n9Ua nươ7PctAKgbng bứ7PctAKgbc éRYwt2n9Up, hắnmbU9 cũ7PctAKgbng khôn7PctAKgbg được7PctAKgb gi7PctAKgba tàRYwt2n9Ui bạcmbU9 vạnmbU9, cRYwt2n9Uũng 7PctAKgbkhông lấyRYwt2n9U được Tiểu7PctAKgb Đi7PctAKgbệp mbU9của hắn.

“Chẳng trách7PctAKgb 7PctAKgbsao ng7PctAKgbươi tínhRYwt2n9U mbU9tình kỳRYwt2n9U quRYwt2n9Uái, RYwt2n9Uthì r7PctAKgba là trongRYwt2n9U lònRYwt2n9Ug từ7PctAKgb n7PctAKgbhỏ đmbU9ã RYwt2n9Ucó mộRYwt2n9Ut bóng7PctAKgb ma.RYwt2n9U” 7PctAKgbKhông hRYwt2n9Uiểu vmbU9ì mbU9sao, RYwt2n9Unghĩ mbU9đến hắnRYwt2n9U mbU9lúc nmbU9hỏ bi t7PctAKgbhảm n7PctAKgbhư vRYwt2n9Uậy, tron7PctAKgbg lmbU9òng mbU9nàng mơRYwt2n9U hồRYwt2n9U cRYwt2n9Uó cảm7PctAKgb giácRYwt2n9U đau.

“Kỳ thựcmbU9 mbU9nàng khôngRYwt2n9U cầRYwt2n9Un khổmbU9 sở,RYwt2n9U ímbU9t nhấ7PctAKgbt nàmbU9ng 7PctAKgbcòn biết thâmbU9n phụRYwt2n9U RYwt2n9Umình RYwt2n9Ulà aiRYwt2n9U, mbU9nhưng RYwt2n9Uta thRYwt2n9Uì khRYwt2n9Uông bi7PctAKgbết.” mbU9Hắn khô7PctAKgbng biếtRYwt2n9U aRYwt2n9Un ủimbU9 ngườimbU9 khác, c7PctAKgbó mbU9thể nóiRYwt2n9U rmbU9a nhRYwt2n9Uư vậmbU9y thRYwt2n9Uực sựmbU9 kRYwt2n9Uhông đRYwt2n9Uơn giản.

“Ta mbU9có khổmbU9 7PctAKgbsở baRYwt2n9Uo giờmbU9?” BạchRYwt2n9U MmbU9ạn ĐiệpRYwt2n9U mbU9kỳ mbU9quái n7PctAKgbhìn hắn, c7PctAKgbon mắtRYwt2n9U nmbU9ào c7PctAKgbủa h7PctAKgbắn thRYwt2n9Uấy n7PctAKgbàng vRYwt2n9Uì TốnmbU9g tran7PctAKgbg RYwt2n9Uchủ kmbU9hổ sở?

“Lẽ nà7PctAKgbo nàng7PctAKgb RYwt2n9Ukhông 7PctAKgbphải vmbU9ì nhấtmbU9 thờiRYwt2n9U khRYwt2n9Uông thmbU9ể timbU9ếp nhận đưmbU9ợc TốngmbU9 trambU9ng c7PctAKgbhủ 7PctAKgblà cmbU9ha nàng7PctAKgb nmbU9ên mới7PctAKgb khRYwt2n9Uông nRYwt2n9Uói RYwt2n9Ulời 7PctAKgbnào sao?”

Bạch MmbU9ạn Đ7PctAKgbiệp trợ7PctAKgbn t7PctAKgbrừng hmbU9ai mmbU9ắt, th7PctAKgbật sRYwt2n9Uâu RYwt2n9Uthở dài, “TRYwt2n9Ua đ7PctAKgbã mấtmbU9 trRYwt2n9Uí nhớmbU9 RYwt2n9Urồi, n7PctAKgbương cùng7PctAKgb kế7PctAKgb RYwt2n9Uphụ có7PctAKgb tốtRYwt2n9U v7PctAKgbới mbU9ta h7PctAKgbay khôngRYwt2n9U tRYwt2n9Ua cũn7PctAKgbg RYwt2n9Uchẳng biết, cũnmbU9g khôngmbU9 muốnRYwt2n9U mbU9truy cứuRYwt2n9U. Đ7PctAKgbương mbU9nhiên, mbU9xem 7PctAKgbta h7PctAKgbiện mbU9tại RYwt2n9Umột thânmbU9 bả7PctAKgbn lĩnh, c7PctAKgbhứng tỏRYwt2n9U mbU9hai ngườiRYwt2n9U đốiRYwt2n9U 7PctAKgbvới RYwt2n9Uta rấtRYwt2n9U RYwt2n9Utốt. RYwt2n9UTa ch7PctAKgbỉ biế7PctAKgbt cmbU9ha mẹ7PctAKgb thâRYwt2n9Un nhânRYwt2n9U tmbU9a toRYwt2n9Uàn bộ đ7PctAKgbã ch7PctAKgbết, c7PctAKgbho dùmbU9 TốnmbU9g mbU9trang chủ7PctAKgb thựcRYwt2n9U sự7PctAKgb là7PctAKgb mbU9cha tmbU9a mbU9thì tmbU9hế nàmbU9o? TRYwt2n9Ua RYwt2n9Ukhông muốn mbU9 nghĩ tớiRYwt2n9U. TRYwt2n9Ua mbU9cũng khônmbU9g 7PctAKgbphải RYwt2n9Uhận RYwt2n9Uông ấyRYwt2n9U, chỉRYwt2n9U mbU9là đối7PctAKgb vớiRYwt2n9U 7PctAKgbông ấRYwt2n9Uy mộtmbU9 RYwt2n9Uchút mbU9cảm giác cRYwt2n9Uũng khmbU9ông có.”7PctAKgb CmbU9ha nànmbU9g giờRYwt2n9U đangmbU9 RYwt2n9Uở hiệRYwt2n9Un đại,RYwt2n9U mbU9cho d7PctAKgbù RYwt2n9UTống tRYwt2n9Urang ch7PctAKgbủ thực sự7PctAKgb l7PctAKgbà cRYwt2n9Uha nàngRYwt2n9U 7PctAKgbcũng chỉRYwt2n9U làmbU9 chmbU9a RYwt2n9Ucủa thânmbU9 thRYwt2n9Uể nàyRYwt2n9U, cùngmbU9 nRYwt2n9Uàng mbU9không qumbU9an hệ.

“Thế nRYwt2n9Uàng vmbU9ì RYwt2n9Usao 7PctAKgblại rầuRYwt2n9U r7PctAKgbĩ khôngRYwt2n9U vui?”

“Ta đaRYwt2n9Ung s7PctAKgbuy nghĩmbU9, võ7PctAKgb lâm7PctAKgb đRYwt2n9Uồn đạiRYwt2n9U quả7PctAKgb nRYwt2n9Uhiên l7PctAKgbà phómbU9ng đại, Thánh7PctAKgb mbU9linh ch7PctAKgbâu ch7PctAKgbỉ lRYwt2n9Uà mộRYwt2n9Ut viRYwt2n9Uên dạRYwt2n9U mi7PctAKgbnh châumbU9 bìnhmbU9 thmbU9ường, 7PctAKgbkhông thể7PctAKgb RYwt2n9Ucứu mạng mbU9hai chún7PctAKgbg taRYwt2n9U, toànRYwt2n9U bộ7PctAKgb RYwt2n9Uhi vọnmbU9g b7PctAKgbây RYwt2n9Ugiờ RYwt2n9Uđều mbU9đặt trê7PctAKgbn ngườmbU9i Quỷ7PctAKgb mbU9Y cùngmbU9 hạt tuyết7PctAKgb. 7PctAKgbHạt tuyếtRYwt2n9U thực7PctAKgb sựRYwt2n9U c7PctAKgbó thểmbU9 giảiRYwt2n9U mbU9độc kRYwt2n9Uhông? QuỷmbU9 RYwt2n9UY cóRYwt2n9U thậtRYwt2n9U 7PctAKgblợi hạimbU9 RYwt2n9Unhư trombU9ng truyền thuRYwt2n9Uyết? RYwt2n9UTa mbU9hiện tạRYwt2n9Ui đangRYwt2n9U mbU9lo lắng7PctAKgb độc7PctAKgb t7PctAKgbrên ngườiRYwt2n9U ngươi7PctAKgb, mbU9lo l7PctAKgbắng bện7PctAKgbh trên ngmbU9ười tmbU9a. VềmbU9 phầnmbU9 Tống7PctAKgb 7PctAKgblão đầu,RYwt2n9U 7PctAKgbta một7PctAKgb RYwt2n9Uchút cũngRYwt2n9U 7PctAKgbkhông muốn7PctAKgb nghĩ.”

“Không smbU9ao đâu,mbU9 c7PctAKgbó tambU9m m7PctAKgbuội nànRYwt2n9Ug cùn7PctAKgbg sư7PctAKgb RYwt2n9Uphụ ta7PctAKgb, sẽ không7PctAKgb cóRYwt2n9U chuymbU9ện mbU9gì.” CmbU9ho mbU9dù RYwt2n9Uy thuậtRYwt2n9U smbU9ư mbU9phụ hắmbU9n khôngRYwt2n9U đư7PctAKgbợc tốt7PctAKgb lắm,7PctAKgb cũngmbU9 mbU9còn có Độc7PctAKgb NươngmbU9 TRYwt2n9Uử l7PctAKgbà 7PctAKgbcao thRYwt2n9Uủ dụnmbU9g độc,7PctAKgb x7PctAKgbem đ7PctAKgban dưmbU9ợc RYwt2n9Unàng đmbU9iều chRYwt2n9Uế cũn7PctAKgbg 7PctAKgbđủ bmbU9iết nàng7PctAKgb danh RYwt2n9Ubất 7PctAKgbhư truyền.

Bạch Mạ7PctAKgbn ĐiệRYwt2n9Up gậ7PctAKgbt đầu,RYwt2n9U đôiRYwt2n9U mRYwt2n9Ui cũng7PctAKgb khRYwt2n9Uông cmbU9he đRYwt2n9Uược ưRYwt2n9Uu sách.

“Ừ, ngươimbU9 ngànRYwt2n9U vRYwt2n9Uạn lRYwt2n9Uần đừmbU9ng nênmbU9 xảyRYwt2n9U r7PctAKgba chuyện.”

“Được.” Đ7PctAKgbông PhươmbU9ng Vũ7PctAKgb lẳRYwt2n9Ung lặRYwt2n9Ung nhìn7PctAKgb nà7PctAKgbng, ánhRYwt2n9U trmbU9ăng ảm đạm7PctAKgb lượnmbU9 lờRYwt2n9U chiếumbU9 đ7PctAKgbến, mbU9ánh RYwt2n9Unến mbU9liên mbU9tục t7PctAKgbỏa rmbU9a khimbU9ến bmbU9ầu khRYwt2n9Uông 7PctAKgbkhí càngmbU9 mbU9thêm lãng mạn.

“Đại cmbU9a, ngươi7PctAKgb thíRYwt2n9Uch 7PctAKgbta sao?”RYwt2n9U LầnRYwt2n9U đầuRYwt2n9U tiênRYwt2n9U nàmbU9ng RYwt2n9Ukhông muốn trốn7PctAKgb RYwt2n9Utránh, nghRYwt2n9Uiêm tú7PctAKgbc hỏimbU9 h7PctAKgbắn. ĐểRYwt2n9U đượcRYwt2n9U ởmbU9 bênRYwt2n9U mbU9cạnh hắRYwt2n9Un, nàn7PctAKgbg đRYwt2n9Uã t7PctAKgbừ bRYwt2n9Uỏ tất cả7PctAKgb 7PctAKgbmọi thứmbU9 ở7PctAKgb hiRYwt2n9Uện RYwt2n9Uđại, nRYwt2n9Uếu đ7PctAKgbến bâyRYwt2n9U giờRYwt2n9U cò7PctAKgbn k7PctAKgbhông đối7PctAKgb mặtmbU9 RYwt2n9Uvới mbU9tình cảmRYwt2n9U 7PctAKgbcủa mình thìmbU9 t7PctAKgbhực RYwt2n9Usự qRYwt2n9Uuá nmbU9hu nhược.

Đông PhươngRYwt2n9U VũmbU9 c7PctAKgbong m7PctAKgbôi, “SớmRYwt2n9U mbU9đã RYwt2n9Uthành RYwt2n9Uyêu mbU9rồi, làRYwt2n9U nhất kRYwt2n9Uiến 7PctAKgbchung tìnhRYwt2n9U.” HắnmbU9 đốiRYwt2n9U vớ7PctAKgbi nà7PctAKgbng lmbU9à nhấtmbU9 kimbU9ến chun7PctAKgbg tìnmbU9h, đáng7PctAKgb tiếcmbU9 nàngRYwt2n9U quá mbU9ngốc, RYwt2n9Umãi k7PctAKgbhông chRYwt2n9Uịu tiếRYwt2n9Up nhận.

Bạch RYwt2n9UMạn Điệ7PctAKgbp cườmbU9i, đôRYwt2n9Ui mắtmbU9 7PctAKgbhíp combU9ng lạ7PctAKgbi, g7PctAKgbiống như 7PctAKgb trăng non.

Đông Phư7PctAKgbơng V7PctAKgbũ đứng7PctAKgb pRYwt2n9Uhía smbU9au nmbU9àng, giúpmbU9 n7PctAKgbàng vémbU9n tóc. Nà7PctAKgbng rấtmbU9 tựRYwt2n9U nhi7PctAKgbên đứngmbU9 dậy,mbU9 hRYwt2n9Uai tmbU9ay ômRYwt2n9U lRYwt2n9Uấy tmbU9hắt lưng7PctAKgb hắn,mbU9 đRYwt2n9Uầu tmbU9ựa vàoRYwt2n9U ngư7PctAKgbời hắn, “ĐạiRYwt2n9U ca7PctAKgb, ch7PctAKgbúng RYwt2n9Uta s7PctAKgbẽ kmbU9hông sRYwt2n9Uao. TmbU9a mRYwt2n9Uuốn vĩnRYwt2n9Uh viễn7PctAKgb mbU9ở cạ7PctAKgbnh ngươi7PctAKgb, cảmbU9 đời không7PctAKgb mbU9xa 7PctAKgbnhau. RYwt2n9UCha nươn7PctAKgbg ngươimbU9 kh7PctAKgbông RYwt2n9Uthương nRYwt2n9Ugươi, tmbU9a sRYwt2n9Uẽ d7PctAKgbùng mbU9cả đờimbU9 7PctAKgbđể yêu ngươiRYwt2n9U, mbU9bồi thườngRYwt2n9U mbU9cho ngươimbU9.” Nà7PctAKgbng ngẩngmbU9 đầumbU9 RYwt2n9Ulên, mbU9cười hỏi7PctAKgb hắn,RYwt2n9U “CóRYwt2n9U đượcmbU9 hay không?”

“Được.” HắnRYwt2n9U n7PctAKgbhẹ 7PctAKgbnhàng đámbU9p mộtmbU9 tiếng,RYwt2n9U ôm7PctAKgb lấ7PctAKgby t7PctAKgbhân thể nàng.

“Đại ca.7PctAKgb” NàmbU9ng v7PctAKgbẫn RYwt2n9Unhư cRYwt2n9Uũ n7PctAKgbgửa đầu,RYwt2n9U cườRYwt2n9Ui tủmmbU9 tỉmRYwt2n9U nói, “Đại7PctAKgb ca7PctAKgb, kỳ7PctAKgb RYwt2n9Uthực m7PctAKgbuội cũnmbU9g yêuRYwt2n9U huynhRYwt2n9U.” SmbU9ớm đmbU9ã thành7PctAKgb ymbU9êu rồimbU9, 7PctAKgbchỉ làmbU9 khô7PctAKgbng dám 7PctAKgb thừa nhậnmbU9 thôi.

“Tại saRYwt2n9Uo đRYwt2n9Uột nhmbU9iên 7PctAKgblại nói7PctAKgb chuyRYwt2n9Uện nàymbU9?” 7PctAKgbNàng c7PctAKgbó chúmbU9t thích hắn7PctAKgb, hRYwt2n9Uắn đmbU9ã sớmbU9m b7PctAKgbiết, chỉRYwt2n9U lmbU9à nRYwt2n9Uàng vẫn7PctAKgb kh7PctAKgbông mbU9muốn nói7PctAKgb, nguyêmbU9n RYwt2n9Unhân gì kRYwt2n9Uhiến mbU9nàng đột7PctAKgb RYwt2n9Unhiên bimbU9ểu lộ.

Bạch Mạn7PctAKgb ĐmbU9iệp cườimbU9 nhRYwt2n9Uư hồ7PctAKgb lyRYwt2n9U, “BởimbU9 7PctAKgbvì, hRYwt2n9Uôm n7PctAKgbay hRYwt2n9Uuynh nói rấtRYwt2n9U nhiều,7PctAKgb ướcRYwt2n9U chừnRYwt2n9Ug đem7PctAKgb lờiRYwt2n9U c7PctAKgbủa nửambU9 thángmbU9 t7PctAKgboàn RYwt2n9Ubộ nRYwt2n9Uói rambU9. V7PctAKgbậy c7PctAKgbhứng tỏ… tmbU9ính tìn7PctAKgbh hu7PctAKgbynh đãRYwt2n9U th7PctAKgbay đổi7PctAKgb rấRYwt2n9Ut 7PctAKgbnhiều, mbU9ở 7PctAKgbcạnh huRYwt2n9Uynh sẽmbU9 khmbU9ông qu7PctAKgbá mbU9buồn 7PctAKgbchán.” Kỳ thựcmbU9 7PctAKgbngay mbU9từ ngàmbU9y đ7PctAKgbầu gmbU9ặp nàngRYwt2n9U, tmbU9ính t7PctAKgbình hắmbU9n đãRYwt2n9U thmbU9ay đổiRYwt2n9U rồiRYwt2n9U. 7PctAKgbCùng mộtmbU9 nmbU9ữ nhâ7PctAKgbn luôn rímbU9u mbU9ra r7PctAKgbíu ríRYwt2n9Ut ởmbU9 cùngRYwt2n9U 7PctAKgbmột chỗ,mbU9 khô7PctAKgbng muố7PctAKgbn sửaRYwt2n9U cũmbU9ng khônRYwt2n9Ug được.

“Chỉ vìRYwt2n9U vậy?”mbU9 Sớ7PctAKgbm biếtmbU9 hRYwt2n9Uắn nmbU9hiều lmbU9ời. HắnRYwt2n9U chỉmbU9 lmbU9à không tmbU9hích nRYwt2n9Uói chRYwt2n9Uứ khômbU9ng phải7PctAKgb 7PctAKgbkhông bimbU9ết nómbU9i. ChRYwt2n9Uỉ lmbU9à nmbU9ói thô7PctAKgbi mà7PctAKgb, rất7PctAKgb đRYwt2n9Uơn giản.

Bạch MạmbU9n mbU9Điệp v7PctAKgbẫn ômmbU9 l7PctAKgbấy 7PctAKgbthắt 7PctAKgblưng hắ7PctAKgbn, đầmbU9u ngửRYwt2n9Ua về saumbU9, cười7PctAKgb h7PctAKgbì hìRYwt2n9U nRYwt2n9Uói, “mbU9Không cRYwt2n9Uhỉ vậ7PctAKgby, huyRYwt2n9Unh RYwt2n9Uđem chuyệnRYwt2n9U xmbU9ấu trombU9ng RYwt2n9Unhà nómbU9i cRYwt2n9Uho muội biết,RYwt2n9U muội7PctAKgb còmbU9n cmbU9ó mbU9cơ hộ7PctAKgbi lựambU9 chọn7PctAKgb mbU9sao? TụcmbU9 nmbU9gữ nómbU9i chuyệmbU9n RYwt2n9Uxấu troRYwt2n9Ung nhà kh7PctAKgbông t7PctAKgbhể truyềnmbU9 7PctAKgbra, huRYwt2n9Uynh mbU9nói muộiRYwt2n9U biết,7PctAKgb muộmbU9i khRYwt2n9Uông trởmbU9 t7PctAKgbhành ngườmbU9i n7PctAKgbhà huRYwt2n9Uynh cũng khônmbU9g được.”

“Chỉ vì…RYwt2n9U ch7PctAKgbuyện này?”

Nàng nghịch7PctAKgb RYwt2n9Ungợm nháyRYwt2n9U m7PctAKgbắt, “RYwt2n9UÁch, mbU9lý 7PctAKgbdo nhưRYwt2n9U vRYwt2n9Uậy chmbU9ưa đmbU9ủ sao?” NgRYwt2n9Uụy biện.

Đông PhươngRYwt2n9U 7PctAKgbVũ n7PctAKgbhíu RYwt2n9Umi, RYwt2n9Ucũng khmbU9ông mbU9có t7PctAKgbrả lời.

”Được rồi,7PctAKgb RYwt2n9Ubởi vìRYwt2n9U RYwt2n9Umuôi pmbU9hát hiện7PctAKgb hu7PctAKgbynh đối7PctAKgb xửmbU9 mbU9với muộRYwt2n9Ui rất tốt.RYwt2n9U Để7PctAKgb mbU9an 7PctAKgbủi mbU9muội, khôngRYwt2n9U mbU9tiếc nhRYwt2n9Uắc tới7PctAKgb chuyệnmbU9 thương7PctAKgb t7PctAKgbâm mbU9của mìRYwt2n9Unh. Huynh mbU9tuy rằmbU9ng mbU9nói RYwt2n9Uxong vâRYwt2n9Un đạm7PctAKgb 7PctAKgbphong khinhRYwt2n9U, nhRYwt2n9Uưng m7PctAKgbuội biếtRYwt2n9U hmbU9uynh rất7PctAKgb kmbU9hổ sởmbU9, chịu nhiềuRYwt2n9U ủRYwt2n9Uy 7PctAKgbkhuất. RYwt2n9UHôm n7PctAKgbay nRYwt2n9Uhắc tRYwt2n9Uới, tronRYwt2n9Ug l7PctAKgbòng n7PctAKgbhất địnhRYwt2n9U khRYwt2n9Uó chịu.RYwt2n9U MộtRYwt2n9U người nguyệnRYwt2n9U ýmbU9 vRYwt2n9Uì 7PctAKgbmuội chịRYwt2n9Uu khổRYwt2n9U mớimbU9 lmbU9à 7PctAKgbngười thích7PctAKgb hợpRYwt2n9U vớimbU9 m7PctAKgbuội, huynmbU9h hợpmbU9 cách.”

Hắn mbU9không mbU9chỉ nguyệmbU9n ýmbU9 k7PctAKgbhổ vìmbU9 nàn7PctAKgbg, thậmmbU9 mbU9chí còn RYwt2n9U nguyện RYwt2n9Uý cRYwt2n9Uhết vì7PctAKgb nàng,mbU9 cmbU9hỉ l7PctAKgbà nànmbU9g k7PctAKgbhông nRYwt2n9Uói mbU9ra thôi.

Hắn khômbU9ng trảRYwt2n9U 7PctAKgblời, RYwt2n9Uchỉ cư7PctAKgbời cưmbU9ời, dịu7PctAKgb 7PctAKgbdàng ômRYwt2n9U nàng.

“Đại cRYwt2n9Ua, muộiRYwt2n9U muốn7PctAKgb xiRYwt2n9Un huynRYwt2n9Uh RYwt2n9Umột việc.”mbU9 Giọng7PctAKgb mbU9nàng rất nhỏ,RYwt2n9U t7PctAKgbựa hồ7PctAKgb 7PctAKgbsợ RYwt2n9Uphá RYwt2n9Uhủy b7PctAKgbầu khRYwt2n9Uông kRYwt2n9Uhí ấmRYwt2n9U mbU9áp này.

“Cứ nói7PctAKgb.” Giờ7PctAKgb 7PctAKgbnày kháchRYwt2n9U nàmbU9y, cmbU9ái RYwt2n9Ugì h7PctAKgbắn cũn7PctAKgbg đáp7PctAKgb ứng.

“Huynh lớRYwt2n9Un mbU9lên r7PctAKgbất RYwt2n9Usuất aRYwt2n9U, khônRYwt2n9Ug thể7PctAKgb mambU9ng 7PctAKgbcái 7PctAKgbmặt nạ chư7PctAKgbớng mắmbU9t kimbU9a đượ7PctAKgbc. RYwt2n9UTuy mbU9rằng mRYwt2n9Uang và7PctAKgbo rấtmbU9 khốc7PctAKgb, 7PctAKgbnhưng muộimbU9 không7PctAKgb thícmbU9h. TmbU9rừ phi cmbU9ó vimbU9ệc cầnRYwt2n9U, khônmbU9g thRYwt2n9Uì mbU9đừng mang7PctAKgb, được7PctAKgb không?”

“Được.” Hắn7PctAKgb n7PctAKgbói 7PctAKgbxong cườiRYwt2n9U gmbU9ian xảombU9, “ĐápmbU9 ứngRYwt2n9U RYwt2n9Uta một RYwt2n9U điều kRYwt2n9Uiện, tmbU9a RYwt2n9Usẽ khômbU9ng mang.”

“Điều ki7PctAKgbện gì?”

“Hôn tRYwt2n9Ua mộtmbU9 cái.”

“Hả?” BạchRYwt2n9U MạmbU9n mbU9Điệp nhảmbU9y rồiRYwt2n9U vò7PctAKgbng tmbU9ay củmbU9a 7PctAKgbhắn, nhìnmbU9 từ RYwt2n9Utrên mbU9xuống 7PctAKgbdưới, “Đ7PctAKgbại caRYwt2n9U, hu7PctAKgbynh bRYwt2n9Uị tr7PctAKgbúng tàmbU9 7PctAKgbsao? 7PctAKgbCâu vừambU9 rồRYwt2n9Ui l7PctAKgbà huyn7PctAKgbh nói.” ĐRYwt2n9Uánh chế7PctAKgbt n7PctAKgbàng 7PctAKgbcũng kmbU9hông nghĩmbU9 nRYwt2n9Uam nhâmbU9n cứn7PctAKgbg nhắcmbU9 mbU9cổ hmbU9ủ nmbU9hư RYwt2n9UĐông PhưmbU9ơng VmbU9ũ cũRYwt2n9Ung nói được7PctAKgb mấy7PctAKgb mbU9lời ngmbU9ả ngớmbU9n 7PctAKgbthế này.

Nàng khônmbU9g biết,7PctAKgb nmbU9am mbU9nhân nào7PctAKgb khmbU9i ởRYwt2n9U cạnhRYwt2n9U ngườiRYwt2n9U mì7PctAKgbnh yêu mếnmbU9 mbU9cũng đều7PctAKgb cRYwt2n9Uó tmbU9hay đổi.

Đông PhươnRYwt2n9Ug V7PctAKgbũ cưmbU9ời ti7PctAKgbnh quá7PctAKgbi n7PctAKgbhìn nmbU9àng, “LRYwt2n9Uà 7PctAKgbta nói.”

Bạch RYwt2n9UMạn ĐiệpmbU9 mbU9cố mbU9ý lRYwt2n9Uàm mbU9ra vẻmbU9 suRYwt2n9Uy ngRYwt2n9Uhĩ mộtmbU9 hồimbU9 lâu, mbU9“Được 7PctAKgbrồi.” Lợi7PctAKgb dụnmbU9g lúcmbU9 mbU9hắn khôRYwt2n9Ung đểmbU9 RYwt2n9Uý, RYwt2n9Utrên môimbU9 hắnmbU9 nhẹ7PctAKgb nhàngmbU9 lư7PctAKgbớt qmbU9ua một cái.

Đây l7PctAKgbà l7PctAKgbần mbU9đầu tmbU9iên nàn7PctAKgbg chủRYwt2n9U động7PctAKgb 7PctAKgbhôn hắnRYwt2n9U, tu7PctAKgby mbU9rằng chỉ mbU9là RYwt2n9Uhôn nhẹ,7PctAKgb nhưnRYwt2n9Ug đRYwt2n9Uủ để7PctAKgb ĐôngmbU9 PhươRYwt2n9Ung VũRYwt2n9U tâ7PctAKgbm thRYwt2n9Uần mbU9dao động.mbU9 NgónmbU9 mbU9tay hắ7PctAKgbn lướt quambU9 ch7PctAKgbỗ nRYwt2n9Uàng vừambU9 hômbU9n, cư7PctAKgbời nhẹmbU9 mộmbU9t cái.

Bạch RYwt2n9UMạn Đi7PctAKgbệp ở7PctAKgb tRYwt2n9Urên ngRYwt2n9Uười 7PctAKgbsờ s7PctAKgboạt RYwt2n9Unửa nmbU9gày, cuối7PctAKgb cùng cầm7PctAKgb l7PctAKgbấy c7PctAKgbái kéo,RYwt2n9U cắ7PctAKgbt bỏ7PctAKgb mộtRYwt2n9U lRYwt2n9Uọn tóc,7PctAKgb lRYwt2n9Uấy khăn7PctAKgb taRYwt2n9Uy bambU9o lạRYwt2n9Ui, “CáiRYwt2n9U này7PctAKgb chRYwt2n9Uo huynh.”

Đông RYwt2n9UPhương VũRYwt2n9U nhậRYwt2n9Un lấy7PctAKgb, “CáiRYwt2n9U gì?”

Ai đóRYwt2n9U dmbU9õng dạcmbU9 nói,mbU9 7PctAKgb“Tín RYwt2n9Uvật địn7PctAKgbh tìRYwt2n9Unh.” NànRYwt2n9Ug thự7PctAKgbc sựmbU9 không thểmbU9 tìm7PctAKgb RYwt2n9Ura đượcRYwt2n9U vậmbU9t mbU9gì làRYwt2n9Um vậ7PctAKgbt 7PctAKgbđịnh ước.

Đông PhươngRYwt2n9U V7PctAKgbũ cấtmbU9 vào7PctAKgb, saRYwt2n9Uu RYwt2n9Uđó RYwt2n9Uđưa mbU9cho nànRYwt2n9Ug 7PctAKgbmột vật, 7PctAKgb“Nhận đmbU9i, đmbU9ây làmbU9 tmbU9ín vRYwt2n9Uật củambU9 ta.”

“A?” BạchmbU9 Mạn7PctAKgb Đi7PctAKgbệp lù7PctAKgbi vềmbU9 smbU9au mấRYwt2n9Uy 7PctAKgbbước, “Ách,7PctAKgb 7PctAKgbđại c7PctAKgba, vật nRYwt2n9Uày mbU9có phảiRYwt2n9U rấtmbU9 mbU9quý gimbU9á mbU9hay kmbU9hông, humbU9ynh giữRYwt2n9U lạiRYwt2n9U dmbU9ùng đi.”RYwt2n9U ĐmbU9ây l7PctAKgbà mbU9vật tượng RYwt2n9Utrưng c7PctAKgbho th7PctAKgbân p7PctAKgbhận củmbU9a h7PctAKgbắn, là7PctAKgb sáRYwt2n9Uo nRYwt2n9Ugọc tmbU9heo hmbU9ắn đãmbU9 mbU9nhiều nămbU9m, nà7PctAKgbng làmbU9m sao nhậRYwt2n9Un được?

“Không đưRYwt2n9Uợc sao?”

“Không phải,7PctAKgb l7PctAKgbà mumbU9ội RYwt2n9Ukhông 7PctAKgbthể nhậ7PctAKgbn, vậtmbU9 nRYwt2n9Uày quRYwt2n9Uá quan trọng.mbU9 7PctAKgbNếu hu7PctAKgbynh RYwt2n9Uđưa mumbU9ội vmbU9ật này,RYwt2n9U k7PctAKgbhông phả7PctAKgbi mu7PctAKgbội nên7PctAKgb đ7PctAKgbưa kimbU9m k7PctAKgbiếm chmbU9o huynmbU9h sao? Chú7PctAKgbng RYwt2n9Uta đềuRYwt2n9U 7PctAKgblà 7PctAKgbngười mbU9trong gia7PctAKgbng hồ7PctAKgb, mbU9sao mbU9lại đRYwt2n9Uem RYwt2n9Uvũ 7PctAKgbkhí tùRYwt2n9Uy tiRYwt2n9Uện RYwt2n9Utặng cho ngưRYwt2n9Uời khác?”

Đông 7PctAKgbPhương VRYwt2n9Uũ 7PctAKgbthu lạiRYwt2n9U sá7PctAKgbo ngọcRYwt2n9U, năm7PctAKgb ngónmbU9 tRYwt2n9Uay mbU9thon dài 7PctAKgbcầm sRYwt2n9Uáo ngọmbU9c đ7PctAKgbặt ởmbU9 sambU9u lưn7PctAKgbg, 7PctAKgb“Nàng mbU9thích làm7PctAKgb ng7PctAKgbười troRYwt2n9Ung 7PctAKgbgiang 7PctAKgbhồ sao?”

Bạch MạnRYwt2n9U ĐiRYwt2n9Uệp smbU9uy nRYwt2n9Ughĩ m7PctAKgbột chútRYwt2n9U, lá7PctAKgbch đầu,RYwt2n9U “Không thích.”

“Vô mbU9tranh sơnRYwt2n9U tran7PctAKgbg, vôRYwt2n9U 7PctAKgbtranh vRYwt2n9Uới đời,RYwt2n9U t7PctAKgba cũRYwt2n9Ung muốn cuộcRYwt2n9U sốngRYwt2n9U RYwt2n9Unhư vậy.”mbU9 HắRYwt2n9Un tr7PctAKgbong lờ7PctAKgbi RYwt2n9Ucó hàRYwt2n9Um ý7PctAKgb khác.

Bạch mbU9Mạn 7PctAKgbĐiệp RYwt2n9Ungẩn ngườimbU9, lậpRYwt2n9U 7PctAKgbtức mừRYwt2n9Ung rỡ7PctAKgb tRYwt2n9Uúm lấmbU9y y phmbU9ục RYwt2n9Ucủa hắ7PctAKgbn, “RYwt2n9UHuynh nóiRYwt2n9U… huy7PctAKgbnh mbU9cũng khôngRYwt2n9U muốn7PctAKgb 7PctAKgblàm ngườiRYwt2n9U RYwt2n9Utrong 7PctAKgbgiang hồ,7PctAKgb muốn cùngRYwt2n9U m7PctAKgbuội RYwt2n9Ukhông t7PctAKgbranh sự7PctAKgb đời.”

“Thiên hạRYwt2n9U đệ7PctAKgb nhấtmbU9 tmbU9hì đãRYwt2n9U smbU9ao? TRYwt2n9Ua mbU9không thRYwt2n9Uích lRYwt2n9Uàm người tRYwt2n9Urong gmbU9iang hồ7PctAKgb. mbU9Nếu mbU9trên đờimbU9 7PctAKgbđã khômbU9ng mbU9có TháRYwt2n9Unh RYwt2n9Ulinh RYwt2n9Uchâu, RYwt2n9Uta chỉ7PctAKgb mRYwt2n9Uuốn qumbU9ay về mbU9 làm ĐônmbU9g Phư7PctAKgbơng Vũ.”

“Đại ca7PctAKgb, mu7PctAKgbội c7PctAKgbó RYwt2n9Umột đRYwt2n9Uề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở mbU9gần ThRYwt2n9Uương ManRYwt2n9Ug tRYwt2n9Urấn tRYwt2n9Uìm một7PctAKgb lRYwt2n9Uàng, 7PctAKgbsau đmbU9ó xâmbU9y vài 7PctAKgbphòng nhmbU9ỏ, mbU9sau RYwt2n9Ukhi chúng7PctAKgb mbU9ta tmbU9hoái RYwt2n9Uẩn, cùng7PctAKgb RYwt2n9Uvới LămbU9ng Tương,7PctAKgb RYwt2n9Unhị m7PctAKgbuội phmbU9u cRYwt2n9Uùng nhau ở7PctAKgb mbU9đó. ĐưRYwt2n9Uơng RYwt2n9Unhiên, nếu7PctAKgb mbU9tam 7PctAKgbmuội RYwt2n9Unguyện ýRYwt2n9U đRYwt2n9Ui cùngRYwt2n9U thìRYwt2n9U cRYwt2n9Uàng tốt.RYwt2n9U” 7PctAKgbNhị muội 7PctAKgb phu 7PctAKgbcủa n7PctAKgbàng nghềRYwt2n9U nghiệp7PctAKgb đặcRYwt2n9U thùmbU9, lấmbU9y lãoRYwt2n9U bà7PctAKgb rồmbU9i sợ7PctAKgb rằngmbU9 kh7PctAKgbông 7PctAKgbthể 7PctAKgbtiếp RYwt2n9Utục là7PctAKgbm nữa. ĐểRYwt2n9U phò7PctAKgbng ngừa7PctAKgb cừu7PctAKgb nRYwt2n9Uhân RYwt2n9Utrả thRYwt2n9Uù, đánmbU9h khôngRYwt2n9U lmbU9ại mbU9hắn tRYwt2n9Uhì nh7PctAKgbằm tới7PctAKgb lãmbU9o bà, biện7PctAKgb pháp7PctAKgb mbU9tốt nhấtmbU9 RYwt2n9Uvẫn làRYwt2n9U th7PctAKgboái ẩRYwt2n9Un gRYwt2n9Uiang mbU9hồ đi.

“Vô RYwt2n9UTranh sơ7PctAKgbn tmbU9rang ởRYwt2n9U đâu?”

Bạch M7PctAKgbạn ĐiệpRYwt2n9U hưngmbU9 phấmbU9n ph7PctAKgbát biểmbU9u ý7PctAKgb kiến,mbU9 “ĐâyRYwt2n9U RYwt2n9Ulà muội mRYwt2n9Uuốn chúng7PctAKgb t7PctAKgba mbU9đến mộmbU9t làngmbU9 ẩmbU9n cư,7PctAKgb gọi7PctAKgb nRYwt2n9Uơi đómbU9 là7PctAKgb VmbU9ô Tr7PctAKgbanh 7PctAKgbsơn tranmbU9g. GiambU9ng hồ 7PctAKgbmọi ng7PctAKgbười đmbU9ều biRYwt2n9Uết chúmbU9ng 7PctAKgbta ẩmbU9n cư7PctAKgb tạimbU9 VmbU9ô TRYwt2n9Uranh sơmbU9n trambU9ng, nhRYwt2n9Uưng lạiRYwt2n9U mbU9không biRYwt2n9Uết Vô mbU9Tranh mbU9sơn 7PctAKgbtrang ởRYwt2n9U đâu,RYwt2n9U mbU9như vậyRYwt2n9U mới7PctAKgb làRYwt2n9U a7PctAKgbn toànRYwt2n9U nhấRYwt2n9Ut. HáRYwt2n9Uch há7PctAKgbch, mbU9huynh cũng7PctAKgb có thmbU9ể timbU9ếp tRYwt2n9Uục làm7PctAKgb KRYwt2n9Uim lRYwt2n9Uão RYwt2n9Ubản củambU9 RYwt2n9Uhuynh. NếRYwt2n9Uu muốmbU9n nRYwt2n9Uhớ mbU9tới nhữnRYwt2n9Ug ng7PctAKgbày náRYwt2n9Uo nhiệtmbU9, cứ quambU9y mbU9về T7PctAKgbhương 7PctAKgbMang sơnRYwt2n9U tr7PctAKgbang, nhớ7PctAKgb tới7PctAKgb nhữnRYwt2n9Ug nmbU9gày kh7PctAKgbông mànRYwt2n9Ug dRYwt2n9Uanh lợmbU9i thì mbU9quay về7PctAKgb làngRYwt2n9U, thmbU9ật tốt.”

Bạch Mạn7PctAKgb Đi7PctAKgbệp lémbU9n 7PctAKgbcười hmbU9ề hề,mbU9 RYwt2n9U“Hay nhất7PctAKgb là7PctAKgb ởRYwt2n9U gầnRYwt2n9U 7PctAKgbQuân Tùy PmbU9hong, muộiRYwt2n9U 7PctAKgbtùy thờimbU9 có7PctAKgb t7PctAKgbhể 7PctAKgbkhi dễ7PctAKgb hắn.”

Nghĩ mbU9đến bộRYwt2n9U d7PctAKgbạng bịmbU9 7PctAKgbkhi mbU9dễ củaRYwt2n9U QmbU9uân RYwt2n9UTùy PhongRYwt2n9U, Đông PhưmbU9ơng Vũ7PctAKgb bRYwt2n9Uắt đầu7PctAKgb thômbU9ng cảmmbU9 ch7PctAKgbo hắn.

“Sau RYwt2n9Ukhi nàngmbU9 mbU9khỏi bệRYwt2n9Unh, chúnRYwt2n9Ug RYwt2n9Uta cùngRYwt2n9U nmbU9hau đmbU9i tìm làng.7PctAKgb” KimbU9ến nghịRYwt2n9U cRYwt2n9Uủa nRYwt2n9Uàng RYwt2n9Uthực sựRYwt2n9U kmbU9hông tệ.

“Không RYwt2n9Ucần đâu7PctAKgb, n7PctAKgbhị mu7PctAKgbội cù7PctAKgbng nhịmbU9 mRYwt2n9Uuội pmbU9hu sớmmbU9 cóRYwt2n9U ý RYwt2n9U định tho7PctAKgbái ẩmbU9n giRYwt2n9Uang hồmbU9 mbU9đúng 7PctAKgbkhông? T7PctAKgbhế mbU9cứ 7PctAKgbđể mbU9hai 7PctAKgbgia mbU9hỏa mbU9kia điRYwt2n9U RYwt2n9Ulàm. mbU9Hai người mbU9 họ sRYwt2n9Uau RYwt2n9Ukhi thànRYwt2n9Uh mbU9thân c7PctAKgbó pmbU9hải kRYwt2n9Uhông chRYwt2n9Uuyện 7PctAKgbgì làmRYwt2n9U? ỞmbU9 RYwt2n9Unhà rảnhRYwt2n9U rRYwt2n9Uỗi đếnmbU9 mốc7PctAKgb meo mbU9a? Nhiề7PctAKgbu mbU9lắm thmbU9ì mbU9cho b7PctAKgbạc 7PctAKgbđể ha7PctAKgbi n7PctAKgbgười tì7PctAKgbm cmbU9hỗ ở.RYwt2n9U RYwt2n9UÁch, hRYwt2n9Uay nhất7PctAKgb lmbU9à kRYwt2n9Uhai kh7PctAKgbẩn vài mẫumbU9 RYwt2n9Uđất, muội7PctAKgb cmbU9ó 7PctAKgbthể t7PctAKgbrồng raumbU9, nuôiRYwt2n9U gàmbU9. ĐếmbU9n mbU9lúc đómbU9 cRYwt2n9Uhúng t7PctAKgba mRYwt2n9Uỗi RYwt2n9Ungày đềuRYwt2n9U có mbU9thể ăRYwt2n9Un rmbU9au sạcmbU9h, RYwt2n9Uhơn nữaRYwt2n9U c7PctAKgbòn làmbU9 tmbU9ự mìRYwt2n9Unh trồngmbU9 n7PctAKgbha. ChmbU9úng t7PctAKgba 7PctAKgbcòn c7PctAKgbó tRYwt2n9Uhể nuômbU9i cá, côngRYwt2n9U tácRYwt2n9U bảmbU9o mbU9vệ mRYwt2n9Uôi trườmbU9ng ởRYwt2n9U cổmbU9 đạiRYwt2n9U rRYwt2n9Uất mbU9khá, cáRYwt2n9U ởRYwt2n9U khmbU9e suố7PctAKgbi không7PctAKgb bịmbU9 ôRYwt2n9U nhiễm.7PctAKgb Nếu nhưmbU9 khô7PctAKgbng c7PctAKgbó viRYwt2n9Uệc gRYwt2n9Uì, chú7PctAKgbng t7PctAKgba cRYwt2n9Uó thểRYwt2n9U đmbU9i dạoRYwt2n9U ngmbU9oại thàRYwt2n9Unh, đếnRYwt2n9U tmbU9ối cùnRYwt2n9Ug nhau ngRYwt2n9Uắm sao…”RYwt2n9U NgườiRYwt2n9U nRYwt2n9Uày bmbU9ị máchmbU9 vọn7PctAKgbg t7PctAKgbưởng chứmbU9ng 7PctAKgbvô cùn7PctAKgbg tRYwt2n9Urầm trọng.

“Được.” ĐôngmbU9 PhRYwt2n9Uương VũmbU9 cũ7PctAKgbng bRYwt2n9Uắt đầuRYwt2n9U mmbU9ơ tưmbU9ởng tớiRYwt2n9U những ngàyRYwt2n9U thmbU9áng nhRYwt2n9Uư vậy.

“Đại cambU9, chú7PctAKgbng tmbU9a hiệnRYwt2n9U giờmbU9 đ7PctAKgbi đâu?mbU9 ĐộtRYwt2n9U nhiên7PctAKgb RYwt2n9Ukhông có 7PctAKgb mục RYwt2n9Utiêu rồi.”

“Trở lạmbU9i ThmbU9ương ManRYwt2n9Ug trấn,7PctAKgb ha7PctAKgbi 7PctAKgbmuội mmbU9uội nàngmbU9 đềuRYwt2n9U ở đ7PctAKgbó.” RYwt2n9UĐể điềumbU9 chếmbU9 gmbU9iải 7PctAKgbdược 7PctAKgbcho h7PctAKgbắn. MấRYwt2n9Uy ng7PctAKgbày trước7PctAKgb hắnmbU9 đãRYwt2n9U tmbU9hu đRYwt2n9Uược bồ7PctAKgb câumbU9 đưa tin7PctAKgb, nếu7PctAKgb RYwt2n9Ukhông vRYwt2n9Uì Thá7PctAKgbnh limbU9nh châRYwt2n9Uu RYwt2n9Uthì đãmbU9 sớ7PctAKgbm qu7PctAKgbay vềRYwt2n9U TRYwt2n9Uhương MaRYwt2n9Ung trấ7PctAKgbn rồi.

“Tại RYwt2n9Usao? KhônmbU9g tìmbU9m RYwt2n9UQuỷ 7PctAKgbY à?”

“Trời đấmbU9t bRYwt2n9Uao 7PctAKgbla, bimbU9ết đRYwt2n9Ui đâRYwt2n9Uu tìRYwt2n9Um. ThmbU9iên RYwt2n9UCơ cácmbU9 cùngmbU9 Hàn RYwt2n9UPhi nhấtmbU9 đmbU9ịnh giú7PctAKgbp RYwt2n9Uta mbU9tìm hắ7PctAKgbn, tmbU9in tmbU9ưởng 7PctAKgbrất nhan7PctAKgbh sẽRYwt2n9U cRYwt2n9Uó RYwt2n9Utin mbU9tức.” RYwt2n9UCó RYwt2n9Utổ chức tìnhRYwt2n9U báo7PctAKgb đệ7PctAKgb nhấtmbU9 thRYwt2n9Uiên mbU9hạ cRYwt2n9Uùng thRYwt2n9Uiên hạRYwt2n9U đệmbU9 nhấRYwt2n9Ut bộmbU9 khmbU9oái đíc7PctAKgbh 7PctAKgbthân rmbU9a tay, Qu7PctAKgbỷ 7PctAKgbY RYwt2n9Utuyệt đ7PctAKgbối chạ7PctAKgby mbU9không thoát.

Bạch Mạn7PctAKgb 7PctAKgbĐiệp thìmbU9 t7PctAKgbhào nói,RYwt2n9U “7PctAKgbHơn 7PctAKgbnữa, cònRYwt2n9U 7PctAKgbcó mbU9Minh C7PctAKgbung hỗ tRYwt2n9Urợ mà.”

“Chúng t7PctAKgba b7PctAKgbây giờ7PctAKgb 7PctAKgbđi RYwt2n9Uđâu?” mbU9Lần 7PctAKgbnày nRYwt2n9Uàng thự7PctAKgbc smbU9ự RYwt2n9Ukhông có mụcRYwt2n9U tiêuRYwt2n9U rồi.

Đông PRYwt2n9Uhương V7PctAKgbũ c7PctAKgbùng BạchmbU9 MạnmbU9 ĐimbU9ệp 7PctAKgbquan RYwt2n9Uhệ cRYwt2n9Uhính thức th7PctAKgbăng RYwt2n9Ucấp 7PctAKgbthành tìnhRYwt2n9U yêumbU9 nmbU9am nữ,7PctAKgb Bạch7PctAKgb MạnRYwt2n9U ĐiệpmbU9 đối7PctAKgb vớRYwt2n9Ui ĐômbU9ng Phư7PctAKgbơng mbU9Vũ thámbU9i độ kmbU9hông có7PctAKgb tmbU9hay đổiRYwt2n9U nhưmbU9ng hành7PctAKgb độnmbU9g thực7PctAKgb tế7PctAKgb đmbU9ã thambU9y đổi7PctAKgb rấtRYwt2n9U nhiều.

Cho tớimbU9 7PctAKgbnay, h7PctAKgbai ngư7PctAKgbời họmbU9 7PctAKgbkhông 7PctAKgbphải chRYwt2n9Uia phòngRYwt2n9U ngủ thìmbU9 cũmbU9ng mbU9là ĐôRYwt2n9Ung PhươngRYwt2n9U V7PctAKgbũ phRYwt2n9Uải n7PctAKgbgủ ởmbU9 trênRYwt2n9U mbU9ghế. RYwt2n9UMấy nRYwt2n9Ugày ởmbU9 TmbU9uyết sơn,mbU9 bở7PctAKgbi vì trời7PctAKgb qRYwt2n9Uuá lạnRYwt2n9Uh, mbU9hai ngườimbU9 mbU9bất RYwt2n9Uđắc dĩRYwt2n9U pmbU9hải ngủ7PctAKgb cùngRYwt2n9U mộ7PctAKgbt gimbU9ường. BRYwt2n9Uất qumbU9á Bạch7PctAKgb MạnRYwt2n9U Điệp xmbU9in thmbU9ề, haRYwt2n9Ui ngườmbU9i mbU9lúc đómbU9 thựcRYwt2n9U sựmbU9 rất7PctAKgb RYwt2n9Utrong sáng,RYwt2n9U mỗiRYwt2n9U ngưmbU9ời RYwt2n9Umột RYwt2n9Ucái chăn, 7PctAKgb tuyệt mbU9đối khômbU9ng RYwt2n9Uchạm vàRYwt2n9Uo đối7PctAKgb pmbU9hương chmbU9o d7PctAKgbù 7PctAKgblà mộtRYwt2n9U ngómbU9n tay.

Mới gầRYwt2n9Un đây7PctAKgb, s7PctAKgbau nửambU9 nmbU9ăm dumbU9y trmbU9ì ám7PctAKgb mmbU9uội, 7PctAKgbrốt cụRYwt2n9Uc cũRYwt2n9Ung có ngà7PctAKgby bị7PctAKgb phRYwt2n9Uá vỡ.

Đó lRYwt2n9Uà vmbU9ào đêmmbU9 th7PctAKgbứ bmbU9a s7PctAKgbau kRYwt2n9Uhi 7PctAKgbhai người7PctAKgb rmbU9ời khỏimbU9 Tống giaRYwt2n9U, ở7PctAKgb mộ7PctAKgbt trấnRYwt2n9U nhỏRYwt2n9U tRYwt2n9Uìm RYwt2n9Uchỗ 7PctAKgbtrọ. CámbU9i lRYwt2n9Uàng mbU9kia thự7PctAKgbc sRYwt2n9Uự rấtmbU9 7PctAKgbnhỏ, mộtmbU9 tiểmbU9u khách RYwt2n9U điếm 7PctAKgbchỉ mbU9có mấy7PctAKgb giambU9n phònmbU9g. Đế7PctAKgbn khmbU9i BạcmbU9h MạnRYwt2n9U ĐRYwt2n9Uiệp đếnmbU9 mbU9trọ chỉmbU9 còRYwt2n9Un lạiRYwt2n9U mmbU9ột phòng7PctAKgb duy nhấRYwt2n9Ut, 7PctAKgbkhông cònmbU9 lự7PctAKgba cRYwt2n9Uhọn mbU9nào RYwt2n9Ukhác, RYwt2n9Uhai ng7PctAKgbười đ7PctAKgbành nmbU9gủ cmbU9ùng mbU9một gian.

“Đại 7PctAKgbca, huy7PctAKgbnh RYwt2n9Ucó lạnhRYwt2n9U ha7PctAKgby không?”RYwt2n9U RYwt2n9UBạch MạRYwt2n9Un Điệp7PctAKgb sambU9u khi le7PctAKgbo lêRYwt2n9Un giường,mbU9 nhịnRYwt2n9U khôngRYwt2n9U đmbU9ược hỏmbU9i Đô7PctAKgbng PRYwt2n9Uhương Vũ.

Không thểmbU9 khôn7PctAKgbg mbU9nói hắnmbU9 thựcmbU9 sRYwt2n9Uự làRYwt2n9U chínRYwt2n9Uh nhmbU9ân 7PctAKgbquân tmbU9ử, kiên tRYwt2n9Urì muốnmbU9 n7PctAKgbgủ tr7PctAKgbên trườRYwt2n9Ung kRYwt2n9Uỷ. Đã7PctAKgb 7PctAKgbvào tmbU9háng m7PctAKgbười rmbU9ồi, trờiRYwt2n9U b7PctAKgbắt đầu7PctAKgb lạnh,mbU9 HơnRYwt2n9U nữa vRYwt2n9Uừa 7PctAKgbqua mộtmbU9 trậnRYwt2n9U mưaRYwt2n9U tmbU9o, nhi7PctAKgbệt đmbU9ộ r7PctAKgbất th7PctAKgbấp, ngRYwt2n9Uủ trê7PctAKgbn trườn7PctAKgbg 7PctAKgbkỉ kh7PctAKgbông tốt lắ7PctAKgbm đâu.

“Ngủ sớmbU9m chútRYwt2n9U đi.mbU9” HRYwt2n9Uắn cũnmbU9g RYwt2n9Ukhông tRYwt2n9Urực tiếp7PctAKgb trảRYwt2n9U lờRYwt2n9Ui, cho dmbU9ù làRYwt2n9U rmbU9ất lạnh.

“Ách, chúnmbU9g RYwt2n9Uta cmbU9ùng RYwt2n9Unhau 7PctAKgbngủ đi,7PctAKgb muộimbU9 lạnh.”

“Thực mbU9sự muốn7PctAKgb mbU9chúng tmbU9a RYwt2n9Ucùng mbU9nhau ngủ.”

“Đúng vậy,mbU9 RYwt2n9Unhưng… muộimbU9 cảnhRYwt2n9U RYwt2n9Ucáo huynRYwt2n9Uh, khmbU9ông đượcRYwt2n9U lợ7PctAKgbi dụng 7PctAKgbđó.” SớmbU9m đã7PctAKgb tìm7PctAKgb cámbU9ch ăn7PctAKgb tươimbU9 nàng.

“Ngủ đimbU9, tRYwt2n9Ua khômbU9ng sambU9o.” RYwt2n9UKỳ thực7PctAKgb hắn7PctAKgb rấtRYwt2n9U mbU9lo lắnmbU9g nửa đêmRYwt2n9U s7PctAKgbẽ lợimbU9 dụ7PctAKgbng nàng.

“Được rồRYwt2n9Ui, hmbU9uynh RYwt2n9Ukhông lmbU9ạnh n7PctAKgbhưng muRYwt2n9Uội lạnh,7PctAKgb giúpmbU9 mbU9muội sưởi ấm.”

“Được.” NàngRYwt2n9U đã7PctAKgb 7PctAKgbmời nh7PctAKgbư vậy,7PctAKgb 7PctAKgbsao mbU9lại khôRYwt2n9Ung biếtmbU9 xấRYwt2n9Uu hổ mbU9cự tuyệtmbU9 chứ.

Vì 7PctAKgbthế đmbU9êm đRYwt2n9Uó, hRYwt2n9Uai ngườRYwt2n9Ui ngủmbU9 trRYwt2n9Uong 7PctAKgbcùng một7PctAKgb cáimbU9 chă7PctAKgbn, nằm trênRYwt2n9U 7PctAKgbcùng 7PctAKgbmột mbU9cái giường.

Đông PhươRYwt2n9Ung VmbU9ũ mbU9cũng rmbU9ất mbU9muốn làmmbU9 Li7PctAKgbễu 7PctAKgbHạ Huệ,mbU9 mbU9cách xa RYwt2n9Unàng 7PctAKgbmột chRYwt2n9Uút, nhưng7PctAKgb aRYwt2n9Ui đó7PctAKgb kRYwt2n9Uhi ng7PctAKgbủ 7PctAKgbcứ lRYwt2n9Uuôn bRYwt2n9Uám riếtmbU9 vàRYwt2n9Uo ngườ7PctAKgbi hắn.7PctAKgb RYwt2n9UCó lẽ7PctAKgb vì lạnhRYwt2n9U, cánmbU9h tambU9y ngọcRYwt2n9U 7PctAKgbôm hắ7PctAKgbn 7PctAKgbkhông t7PctAKgbha. BấtmbU9 đắc7PctAKgb dĩ7PctAKgb, hắnRYwt2n9U chỉ7PctAKgb cóRYwt2n9U thểmbU9 ô7PctAKgbm nàngRYwt2n9U mbU9vào lòng, mbU9dùng nhiệtRYwt2n9U độ7PctAKgb sưởi7PctAKgb ấm.

Bọn họRYwt2n9U ha7PctAKgbi người7PctAKgb 7PctAKgbchẳng mbU9có làmRYwt2n9U cmbU9huyện mbU9gì thmbU9uộc RYwt2n9Uloại cấmRYwt2n9U thiếu RYwt2n9Unhi, bmbU9ất qu7PctAKgbá cu7PctAKgbối RYwt2n9Ucùng cũnmbU9g phá7PctAKgbt triểmbU9n tmbU9hành quRYwt2n9Uan hệ7PctAKgb tìnhRYwt2n9U lữRYwt2n9U, còn7PctAKgb chờ nâRYwt2n9Ung lên.