You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 5FwKD3fk57: 5FwKD3fkMuội X8XVyêu huynh.

Bạch Mạn5FwKD3fk MCPtJQQqĐiệp từ5FwKD3fk kX8XVhi MCPtJQQqbước rMCPtJQQqa 5FwKD3fkkhỏi thư5FwKD3fk X8XVphòng X8XVcũng khônMCPtJQQqg lập X8XVtức rờiMCPtJQQq kX8XVhỏi TốngMCPtJQQq g5FwKD3fkia traX8XVng màX8XV MCPtJQQqtrở lạiMCPtJQQq p5FwKD3fkhòng mMCPtJQQqình. MCPtJQQqHiện giờMCPtJQQq trờiX8XV cũnMCPtJQQqg X8XVsắp tối X8XVrồi, MCPtJQQqnếu cX8XVó muốMCPtJQQqn 5FwKD3fkđi cũngX8XV MCPtJQQqlà X8XVchuyện cMCPtJQQqủa s5FwKD3fkáng ngMCPtJQQqày hôMCPtJQQqm s5FwKD3fkau. MCPtJQQqDù saMCPtJQQqo đâyX8XV cũng làMCPtJQQq 5FwKD3fkchỗ củaX8XV chX8XVa X8XVnàng, ởMCPtJQQq lạiX8XV MCPtJQQqmột 5FwKD3fkđêm khôn5FwKD3fkg phạ5FwKD3fkm phápX8XV chứ.

May MCPtJQQqlà X8XVTống X8XVlão giMCPtJQQqa cũngX8XV khônX8XVg c5FwKD3fkó quêX8XVn h5FwKD3fkai MCPtJQQqngười họ, MCPtJQQqsai ngưX8XVời đưMCPtJQQqa tMCPtJQQqới vàMCPtJQQqi 5FwKD3fkmón MCPtJQQqngon, nàMCPtJQQqng tùyMCPtJQQq tiX8XVện MCPtJQQqăn vàX8XVi miến5FwKD3fkg rồMCPtJQQqi 5FwKD3fklại d5FwKD3fkựa và5FwKD3fko cửa MCPtJQQq sổ màX8XV 5FwKD3fkngẩn ngườiMCPtJQQq MCPtJQQqra. 5FwKD3fkKỳ thMCPtJQQqực nàX8XVng 5FwKD3fkđã ngẩnX8XV n5FwKD3fkgười X8XVở đóMCPtJQQq X8XVrất lâu,X8XV từ5FwKD3fk kh5FwKD3fki X8XVrời khỏi thưX8XV X8XVphòng, nàngMCPtJQQq lMCPtJQQquôn rầX8XVu 5FwKD3fkrĩ khX8XVông v5FwKD3fkui, cà5FwKD3fkng MCPtJQQqlà lần5FwKD3fk X8XVđầu t5FwKD3fkiên MCPtJQQqkhông mởMCPtJQQq miệng5FwKD3fk X8XVnói lời nàX8XVo. N5FwKD3fkàng v5FwKD3fkốn d5FwKD3fkĩ X8XVlà ng5FwKD3fkười lX8XVúc X8XVnào X8XVcũng MCPtJQQqhuyên thuy5FwKD3fkên, muốX8XVn nà5FwKD3fkng b5FwKD3fka tiX8XVếng không n5FwKD3fkói lời5FwKD3fk nMCPtJQQqào tuX8XVyệt đố5FwKD3fki khX8XVông cóX8XV khảX8XV nănX8XVg. Tín5FwKD3fkh tìn5FwKD3fkh 5FwKD3fknàng 5FwKD3fkĐông PhươngX8XV MCPtJQQqVũ thập phần5FwKD3fk hiểu5FwKD3fk X8XVrõ, thấy5FwKD3fk nànMCPtJQQqg khôngMCPtJQQq nóiX8XV lời5FwKD3fk nào5FwKD3fk, h5FwKD3fkắn MCPtJQQqcó chútMCPtJQQq X8XVlo lắng.5FwKD3fk ĐộtX8XV nhiên 5FwKD3fk lại nhMCPtJQQqảy r5FwKD3fka 5FwKD3fkmột ngườiX8XV phụX8XV thân,X8XV thựcX8XV s5FwKD3fkự khiX8XVến nàng5FwKD3fk khóX8XV tiếpMCPtJQQq nhận.

Bản thâX8XVn Đông5FwKD3fk PhươMCPtJQQqng VũX8XV cX8XVũng l5FwKD3fkà ngư5FwKD3fkời íMCPtJQQqt n5FwKD3fkói, BạchMCPtJQQq Mạn MCPtJQQqĐiệp lạX8XVi 5FwKD3fkngậm miệX8XVng khMCPtJQQqiến MCPtJQQqhai ngườiX8XV kh5FwKD3fkông aMCPtJQQqi nó5FwKD3fki X8XVchuyện với5FwKD3fk ai.

“Tiểu ĐiệMCPtJQQqp, nànX8XVg là5FwKD3fkm saMCPtJQQqo vậy?”5FwKD3fk SuX8XVy nghĩ5FwKD3fk mộtMCPtJQQq látX8XV, hắnX8XV quyết địnhX8XV m5FwKD3fkở X8XVlời trước.MCPtJQQq NànX8XVg ngMCPtJQQqay MCPtJQQqcả nóiX8XV cũnX8XVg khôngX8XV X8XVmuốn, nhấX8XVt địMCPtJQQqnh MCPtJQQqlà t5FwKD3fkhập phần khổX8XV sở.

Không mMCPtJQQqột cMCPtJQQqhút phảnMCPtJQQq ứn5FwKD3fkg, chỉX8XV chớpMCPtJQQq X8XVmắt vàiX8XV cáX8XVi rồX8XVi lại nhưMCPtJQQq cũMCPtJQQq nX8XVhìn c5FwKD3fkhằm chX8XVằm 5FwKD3fkbên 5FwKD3fkngoài. TronX8XVg việMCPtJQQqn chỉ5FwKD3fk 5FwKD3fkcó mộtMCPtJQQq m5FwKD3fkạt X8XVánh trăX8XVng ảm5FwKD3fk đạm5FwKD3fk hòa MCPtJQQqvới bóX8XVng câyX8XV, thựcX8XV sX8XVự c5FwKD3fkhẳng cóX8XV gMCPtJQQqì hX8XVay đểMCPtJQQq nhìn.

“Nàng MCPtJQQqrất khMCPtJQQqó MCPtJQQqxử phảiX8XV không?”

Nàng quX8XVay đầMCPtJQQqu X8XVlại liếcX8XV nh5FwKD3fkìn hắnMCPtJQQq X8XVmột cX8XVái rồiX8XV MCPtJQQqlại nhìn chằMCPtJQQqm cX8XVhằm X8XVbên ngoài.

Xong, MCPtJQQqnàng MCPtJQQqnhất đ5FwKD3fkịnh là5FwKD3fk bX8XVi thMCPtJQQqương quX8XVá độ,5FwKD3fk cănX8XV bảnMCPtJQQq không muốnMCPtJQQq tX8XVrả lX8XVời hắn.5FwKD3fk NgàMCPtJQQqy xX8XVưa đềMCPtJQQqu là5FwKD3fk hắnX8XV 5FwKD3fkkhông trả5FwKD3fk lờiMCPtJQQq c5FwKD3fkâu hỏi5FwKD3fk cX8XVủa nàng, nMCPtJQQqhưng X8XVnàng vẫnMCPtJQQq hễX8XV hỏi5FwKD3fk làX8XV đá5FwKD3fkp, nMCPtJQQqàng hômMCPtJQQq naMCPtJQQqy thự5FwKD3fkc sựMCPtJQQq quáMCPtJQQq khá5FwKD3fkc thường.

Đông PhưX8XVơng VMCPtJQQqũ đi5FwKD3fk tớiX8XV sa5FwKD3fku lưng5FwKD3fk, kX8XVhoát t5FwKD3fkay X8XVlên vai nànMCPtJQQqg, “TiểuX8XV Đi5FwKD3fkệp, nX8XVàng cóMCPtJQQq 5FwKD3fkbiết tại5FwKD3fk sMCPtJQQqao tí5FwKD3fknh tìnhMCPtJQQq X8XVta quáiMCPtJQQq MCPtJQQqgở vậyX8XV không?”

Bạch MạnMCPtJQQq Điệ5FwKD3fkp v5FwKD3fkẫn nX8XVhư cũ5FwKD3fk khôX8XVng chúX8XVt 5FwKD3fkphản 5FwKD3fkứng, dường như5FwKD3fk không5FwKD3fk nghMCPtJQQqe tX8XVhấy hắ5FwKD3fkn nói5FwKD3fk gì.

Hắn k5FwKD3fkéo qX8XVua X8XVmột cMCPtJQQqái ghế,MCPtJQQq ngồi5FwKD3fk bên5FwKD3fk X8XVcạnh nàng.

“Kỳ MCPtJQQqthực… tX8XVa khô5FwKD3fkng bi5FwKD3fkết chX8XVa MCPtJQQqta X8XVlà ai.”

Hắn thì5FwKD3fknh lìMCPtJQQqnh n5FwKD3fkói X8XVra mộtX8XV 5FwKD3fkcâu kX8XVhiến BMCPtJQQqạch MạnMCPtJQQq Đi5FwKD3fkệp nX8XVghi ngờ liếc5FwKD3fk h5FwKD3fkắn m5FwKD3fkột cái5FwKD3fk, nh5FwKD3fkưng vX8XVẫn khônX8XVg nX8XVói gì.

Hắn cườMCPtJQQqi khổ,5FwKD3fk “BuồnMCPtJQQq cườMCPtJQQqi lắ5FwKD3fkm đúX8XVng không5FwKD3fk? T5FwKD3fka MCPtJQQqthực sự5FwKD3fk không biết,X8XV vìMCPtJQQq nưMCPtJQQqơng MCPtJQQqta chưa5FwKD3fk 5FwKD3fkbao giờX8XV nóiX8XV 5FwKD3fkcho t5FwKD3fka biết.”

Bạch Mạn5FwKD3fk Đi5FwKD3fkệp ghéMCPtJQQq MCPtJQQqvào mộ5FwKD3fkt bMCPtJQQqên c5FwKD3fkửa sX8XVổ, vươ5FwKD3fkn ta5FwKD3fky X8XVra hái mộtX8XV mộtX8XV chiX8XVếc l5FwKD3fká, miMCPtJQQqễn cưỡngX8XV nhìX8XVn hắnX8XV một5FwKD3fk MCPtJQQqcái, “Tiếp5FwKD3fk tục.”MCPtJQQq MCPtJQQqCó tiếX8XVn bộ,5FwKD3fk hắnX8XV nói 5FwKD3fknhiều nhX8XVư vMCPtJQQqậy, cu5FwKD3fkối cMCPtJQQqùng cũX8XVng 5FwKD3fkđổi đượcX8XV haX8XVi 5FwKD3fkchữ cX8XVủa nàng.

“Trước k5FwKD3fkhi MCPtJQQqnương gảX8XV chMCPtJQQqo chMCPtJQQqa ta5FwKD3fk, MCPtJQQqngười đã5FwKD3fk maX8XVng thai. NgưMCPtJQQqời chX8XVa hiệ5FwKD3fkn tạ5FwKD3fki củX8XVa tX8XVa rấ5FwKD3fkt yX8XVêu thươMCPtJQQqng nươngMCPtJQQq, n5FwKD3fkhưng nưMCPtJQQqơng ngược5FwKD3fk 5FwKD3fklại khôngX8XV hề t5FwKD3fkhương MCPtJQQqông ấ5FwKD3fky. NươngX8XV t5FwKD3fka trưX8XVớc MCPtJQQqkhi xuX8XVất giMCPtJQQqá đãMCPtJQQq tMCPtJQQqừng thícX8XVh m5FwKD3fkột 5FwKD3fknam MCPtJQQqnhân. Th5FwKD3fkậm chí 5FwKD3fkcòn cóX8XV hàiX8XV tửX8XV MCPtJQQqcủa hắn,MCPtJQQq MCPtJQQqthế X8XVnhưng X8XVnam 5FwKD3fknhân kiX8XVa MCPtJQQqlại bMCPtJQQqỏ rơ5FwKD3fki nX8XVương X8XVnên nưMCPtJQQqơng mớiMCPtJQQq gả chMCPtJQQqo X8XVcha tX8XVa. 5FwKD3fkThực MCPtJQQqsự MCPtJQQqban đầu5FwKD3fk nươnX8XVg cX8XVũng X8XVkhông 5FwKD3fkmuốn g5FwKD3fkả, l5FwKD3fkà X8XVdo ngoX8XVại MCPtJQQqcông MCPtJQQqta ép buộc,5FwKD3fk MCPtJQQqtự chủMCPtJQQq MCPtJQQqtrì hMCPtJQQqôn sự.MCPtJQQq X8XVLúc đóMCPtJQQq VạnX8XV KiếmMCPtJQQq 5FwKD3fksơn tra5FwKD3fkng đưMCPtJQQqợc x5FwKD3fkưng l5FwKD3fkà võ5FwKD3fk lâmX8XV đX8XVệ nh5FwKD3fkất thế gia5FwKD3fk, ngoạ5FwKD3fki cônX8XVg tuyệ5FwKD3fkt đốiMCPtJQQq kh5FwKD3fkông c5FwKD3fkho phépX8XV MCPtJQQqnương 5FwKD3fkta hồi5FwKD3fk hôn5FwKD3fk, điểm5FwKD3fk huMCPtJQQqyệt đạo5FwKD3fk của nươngMCPtJQQq 5FwKD3fkrồi épX8XV 5FwKD3fklên kMCPtJQQqiệu hoa5FwKD3fk. TrMCPtJQQqong đ5FwKD3fkêm MCPtJQQqtân hônMCPtJQQq, nươn5FwKD3fkg t5FwKD3fka thẳnX8XVg thắnX8XV MCPtJQQqnói thật X8XVvới c5FwKD3fkha. C5FwKD3fkha 5FwKD3fkta tu5FwKD3fky rằng5FwKD3fk MCPtJQQqkhổ sở5FwKD3fk nhưnX8XVg cũn5FwKD3fkg n5FwKD3fkguyện ýX8XV muốn5FwKD3fk nương5FwKD3fk, chX8XVăm sócMCPtJQQq nương MCPtJQQqcả đời.MCPtJQQq NhưX8XVng nươn5FwKD3fkg 5FwKD3fkta 5FwKD3fkkhông muốnX8XV, nương5FwKD3fk đối5FwKD3fk vớiX8XV chX8XVa một5FwKD3fk c5FwKD3fkhút cX8XVảm tMCPtJQQqình cũng khôngX8XV c5FwKD3fkó, khôngX8XV mu5FwKD3fkốn cùX8XVng ch5FwKD3fka 5FwKD3fklàm pMCPtJQQqhu thêMCPtJQQq thựX8XVc 5FwKD3fksự. CóMCPtJQQq MCPtJQQqthể chMCPtJQQqa X8XVta mX8XVong muốnX8XV có nX8XVgày nươnX8XVg MCPtJQQqta sẽMCPtJQQq hồX8XVi tâX8XVm chuyểnX8XV 5FwKD3fký nê5FwKD3fkn cốMCPtJQQq gắX8XVng nhMCPtJQQqịn. 5FwKD3fkNhưng 5FwKD3fktình cảMCPtJQQqm X8XVcủa hai ngườiX8XV thựcMCPtJQQq sự5FwKD3fk r5FwKD3fkất xấX8XVu, v5FwKD3fkào đêm5FwKD3fk tânMCPtJQQq hôn5FwKD3fk đầu5FwKD3fk tiX8XVên, h5FwKD3fkai ngX8XVười đãX8XV chiMCPtJQQqa phòn5FwKD3fkg mà ngủ,5FwKD3fk ch5FwKD3fko tX8XVới hômX8XV naMCPtJQQqy 5FwKD3fkvẫn làX8XV phX8XVu thMCPtJQQqê X8XVhữu X8XVdanh v5FwKD3fkô thự5FwKD3fkc. 5FwKD3fkSau kX8XVhi MCPtJQQqta X8XVra đời,5FwKD3fk nương v5FwKD3fkì h5FwKD3fkận thân5FwKD3fk 5FwKD3fkphụ X8XVta bX8XVỏ 5FwKD3fkrơi nươngMCPtJQQq MCPtJQQqnên cũnX8XVg hậnX8XV MCPtJQQqcả tMCPtJQQqa. TMCPtJQQqừ khMCPtJQQqi t5FwKD3fka bắtMCPtJQQq đX8XVầu c5FwKD3fkó kX8XVý ứcX8XV, đều l5FwKD3fkà 5FwKD3fknha hoàMCPtJQQqn bộiMCPtJQQq d5FwKD3fki MCPtJQQqchăm sóX8XVc MCPtJQQqta. KhMCPtJQQqi 5FwKD3fkta sá5FwKD3fku tuổX8XVi, bX8XVội 5FwKD3fkdi qu5FwKD3fka đờMCPtJQQqi, cũng5FwKD3fk không c5FwKD3fkòn a5FwKD3fki chăX8XVm sócX8XV chX8XVo taX8XV. Từ5FwKD3fk 5FwKD3fkđó X8XVvề sauX8XV, chúMCPtJQQqng tX8XVa một5FwKD3fk nMCPtJQQqhà bMCPtJQQqa ngườ5FwKD3fki đều5FwKD3fk có5FwKD3fk X8XVcuộc sống rX8XViêng, cX8XVơ bản5FwKD3fk khX8XVông hề5FwKD3fk qX8XVua lMCPtJQQqại. ChX8XVa X8XVtuy r5FwKD3fkằng hậnMCPtJQQq như5FwKD3fkng cũMCPtJQQqng khôn5FwKD3fkg bạcX8XV đãX8XVi ta, cũX8XVng thỉnhMCPtJQQq tMCPtJQQqiên MCPtJQQqsinh dạy5FwKD3fk MCPtJQQqta đọcMCPtJQQq 5FwKD3fksách viết5FwKD3fk X8XVchữ, th5FwKD3fkậm X8XVchí tựX8XV 5FwKD3fkmình dạy5FwKD3fk v5FwKD3fkõ côMCPtJQQqng cho t5FwKD3fka, nhX8XVưng chMCPtJQQqa MCPtJQQqchưa tX8XVừng MCPtJQQqnói vX8XVới t5FwKD3fka mộX8XVt X8XVcâu nàoX8XV. MỗiX8XV lầ5FwKD3fkn dX8XVạy t5FwKD3fka võ5FwKD3fk MCPtJQQqcông đềMCPtJQQqu đem 5FwKD3fkta X8XVđứng MCPtJQQqtrước mặt5FwKD3fk 5FwKD3fkngười, tự5FwKD3fk mìX8XVnh th5FwKD3fkực hiệnMCPtJQQq MCPtJQQqba lầX8XVn ch5FwKD3fko X8XVta 5FwKD3fkxem, MCPtJQQqkhông cần b5FwKD3fkiết t5FwKD3fka h5FwKD3fkọc cMCPtJQQqó X8XVđược haX8XVy k5FwKD3fkhông được.X8XV Cứ5FwKD3fk bMCPtJQQqa thángMCPtJQQq, chX8XVa lạiMCPtJQQq dạX8XVy tX8XVa mộtMCPtJQQq l5FwKD3fkoại võ cô5FwKD3fkng kMCPtJQQqhác, cả5FwKD3fk thờiX8XV tMCPtJQQqhơ ấMCPtJQQqu, chMCPtJQQqa chưX8XVa t5FwKD3fkừng MCPtJQQqnói X8XVvới 5FwKD3fkta câX8XVu n5FwKD3fkào. 5FwKD3fkCho X8XVđến g5FwKD3fkần MCPtJQQqđây, hai ngườiMCPtJQQq MCPtJQQqchúng MCPtJQQqta MCPtJQQqmới thX8XVỉnh thoảng5FwKD3fk X8XVnói chuyệMCPtJQQqn. NươngX8XV t5FwKD3fka thíchMCPtJQQq đọcMCPtJQQq sách,MCPtJQQq vẽ tranhMCPtJQQq, mỗX8XVi lầMCPtJQQqn t5FwKD3fka MCPtJQQqđi thỉnh5FwKD3fk aMCPtJQQqn n5FwKD3fkgười, h5FwKD3fkai ngườMCPtJQQqi mộtMCPtJQQq l5FwKD3fkẳng lặngMCPtJQQq vẽ5FwKD3fk X8XVtranh, mộtX8XV chMCPtJQQqơi cờ, khônX8XVg X8XVai X8XVliếc X8XVmắt 5FwKD3fknhìn tMCPtJQQqa 5FwKD3fkmột cá5FwKD3fki. ChỉMCPtJQQq cóX8XV kh5FwKD3fki X8XVta pMCPtJQQqhạm phảiX8XV MCPtJQQqsai X8XVlầm mới nghiêm5FwKD3fk kháX8XVch t5FwKD3fkrách phạt5FwKD3fk X8XVta, đánMCPtJQQqh cMCPtJQQqhửi taMCPtJQQq. NàX8XVng luôn5FwKD3fk hMCPtJQQqỏi 5FwKD3fkvì MCPtJQQqsao tMCPtJQQqa kX8XVhông MCPtJQQqnói lời X8XV nào, 5FwKD3fkkỳ thựX8XVc chínhX8XV vì5FwKD3fk MCPtJQQqta trưởngX8XV MCPtJQQqthành đãMCPtJQQq cMCPtJQQqó X8XVtính cácMCPtJQQqh nhưMCPtJQQq vậyMCPtJQQq. NgoạiX8XV tMCPtJQQqrừ giao ti5FwKD3fkếp bênMCPtJQQq ngX8XVoài, tMCPtJQQqa cMCPtJQQqăn MCPtJQQqbản khôngMCPtJQQq m5FwKD3fkuốn n5FwKD3fkói, cũn5FwKD3fkg khMCPtJQQqông aMCPtJQQqi nguMCPtJQQqyện 5FwKD3fký X8XVnghe tX8XVa nó5FwKD3fki.” Hắn 5FwKD3fkban đầMCPtJQQqu muốnX8XV X8XVdùng X8XVhoàn MCPtJQQqcảnh củ5FwKD3fka mìnhMCPtJQQq đểMCPtJQQq thố5FwKD3fkng suX8XVốt chX8XVo BX8XVạch MạnX8XV Điệp,X8XV nhưngX8XV cuối cùX8XVng bảnMCPtJQQq thâX8XVn X8XVlại rơiMCPtJQQq 5FwKD3fkvào bX8XVi thươn5FwKD3fkg. KMCPtJQQqhoảng thờiX8XV X8XVgian đó,MCPtJQQq hắnMCPtJQQq 5FwKD3fkrất 5FwKD3fkcô đơn, 5FwKD3fk rất bấMCPtJQQqt lựcMCPtJQQq. NX8XVhìn MCPtJQQqthấy nhữngMCPtJQQq đứa5FwKD3fk 5FwKD3fktrẻ khácMCPtJQQq cX8XVó ch5FwKD3fka nươn5FwKD3fkg yêu5FwKD3fk thương,X8XV hắnX8XV luôn MCPtJQQq nhịn khX8XVông đượcMCPtJQQq X8XVngưỡng mộ.MCPtJQQq 5FwKD3fkHắn X8XVdù MCPtJQQqsao MCPtJQQqcũng l5FwKD3fkà 5FwKD3fknghiệt X8XVchủng. X8XVHắn MCPtJQQqkhóc lóMCPtJQQqc hỏi bộiMCPtJQQq 5FwKD3fkdi MCPtJQQqtại sMCPtJQQqao chMCPtJQQqa nMCPtJQQqương không5FwKD3fk thươngX8XV hắnMCPtJQQq, MCPtJQQqbội dMCPtJQQqi khônX8XVg đànhX8XV lòMCPtJQQqng nhìnMCPtJQQq X8XVhắn như 5FwKD3fk thế m5FwKD3fkới đeX8XVm chX8XVân tướngX8XV sựX8XV X8XVviệc nóX8XVi ra.

Đó làX8XV bí5FwKD3fk 5FwKD3fkmật X8XVcủa hắ5FwKD3fkn, MCPtJQQqhắn khônMCPtJQQqg MCPtJQQqbiết bấtMCPtJQQq cứ5FwKD3fk aMCPtJQQqi biếtX8XV chuyện này,MCPtJQQq cX8XVho dù5FwKD3fk là5FwKD3fk n5FwKD3fkgười thânMCPtJQQq X8XVnhất n5FwKD3fkhư s5FwKD3fkư phụMCPtJQQq cùnX8XVg Q5FwKD3fkuân X8XVTùy MCPtJQQqPhong cũng5FwKD3fk không biếtX8XV được5FwKD3fk thâMCPtJQQqn thế5FwKD3fk thựcMCPtJQQq sự5FwKD3fk củMCPtJQQqa hắnX8XV. BX8XVí 5FwKD3fkmật X8XVnày 5FwKD3fkhắn cMCPtJQQqhôn s5FwKD3fkâu tMCPtJQQqận đáyMCPtJQQq 5FwKD3fklòng đãX8XV hai mươ5FwKD3fki n5FwKD3fkăm, rốtMCPtJQQq cMCPtJQQquộc bX8XVây giờX8XV cũnX8XVg X8XVcó c5FwKD3fkơ hX8XVội nóX8XVi rX8XVa. NóiMCPtJQQq rMCPtJQQqa bí5FwKD3fk mật5FwKD3fk MCPtJQQqtrong lX8XVòng, đột5FwKD3fk nhiên cảm5FwKD3fk th5FwKD3fkấy nhMCPtJQQqẹ nhõm.

Bạch MX8XVạn X8XVĐiệp 5FwKD3fkrốt cuộcX8XV nMCPtJQQqhịn khônMCPtJQQqg đưX8XVợc MCPtJQQqnhẹ giMCPtJQQqọng hỏi, “Sau5FwKD3fk MCPtJQQqđó MCPtJQQqthì sao?X8XV” TrờiX8XV ạMCPtJQQq, X8XVchả tráchMCPtJQQq tínMCPtJQQqh tìnMCPtJQQqh hắnX8XV q5FwKD3fkuái X8XVgở, tMCPtJQQqhì r5FwKD3fka X8XVlà 5FwKD3fkdo lớnMCPtJQQq lên tr5FwKD3fkong 5FwKD3fkmột g5FwKD3fkia đình5FwKD3fk nX8XVhư vậy.MCPtJQQq Nếu5FwKD3fk nX8XVhư đổX8XVi lạ5FwKD3fki lX8XVà nàn5FwKD3fkg, chX8XVách 5FwKD3fknàng đX8XViên mất,X8XV mộtX8XV gia đìX8XVnh quáMCPtJQQqi dMCPtJQQqị điểnMCPtJQQq X8XVhình, nà5FwKD3fkng làX8XVm MCPtJQQqsao l5FwKD3fkại X8XVgả được5FwKD3fk vàMCPtJQQqo X8XVnhà X8XVđó chứ?

Đông Phương5FwKD3fk VũMCPtJQQq 5FwKD3fkcười kh5FwKD3fkổ, “Nă5FwKD3fkm 5FwKD3fkta cMCPtJQQqhín MCPtJQQqtuổi, vôMCPtJQQq tìnhMCPtJQQq cứu được5FwKD3fk X8XVsư X8XVphụ, từMCPtJQQq đóX8XV 5FwKD3fkvề X8XVsau d5FwKD3fko m5FwKD3fkột taX8XVy sư5FwKD3fk phMCPtJQQqụ dạ5FwKD3fky b5FwKD3fkảo, nhưn5FwKD3fkg bó5FwKD3fkng 5FwKD3fkma tronMCPtJQQqg lòng vẫMCPtJQQqn tMCPtJQQqồn MCPtJQQqtại như5FwKD3fk tX8XVrước, t5FwKD3fka kX8XVhông thMCPtJQQqích X8XVnói. K5FwKD3fkhi t5FwKD3fka mườiMCPtJQQq l5FwKD3fkăm tuổi,5FwKD3fk MCPtJQQqtheo sư p5FwKD3fkhụ vX8XVề Thương5FwKD3fk X8XVMang MCPtJQQqsơn, còX8XVn cóX8XV sưMCPtJQQq X8XVđệ Q5FwKD3fkuân TX8XVùy 5FwKD3fkPhong. 5FwKD3fkTùy PhonX8XVg lúX8XVc nàoMCPtJQQq cũng h5FwKD3fkuyên thuyên5FwKD3fk nàyMCPtJQQq nX8XVọ, X8XVlâu ngày,X8XV tín5FwKD3fkh X8XVtình qu5FwKD3fkái MCPtJQQqgở MCPtJQQqcủa MCPtJQQqta cũ5FwKD3fkng thaMCPtJQQqy đX8XVổi không X8XV ít.” L5FwKD3fkấy tMCPtJQQqiêu ch5FwKD3fkuẩn 5FwKD3fktrước đX8XVây củMCPtJQQqa hắnX8XV, cóMCPtJQQq X8XVthể cMCPtJQQqả X8XVtháng cũ5FwKD3fkng 5FwKD3fkkhông nó5FwKD3fki lMCPtJQQqời nào.

Bạch M5FwKD3fkạn ĐiệX8XVp vỗX8XV ngX8XVực, trX8XVong lòngMCPtJQQq vẫn5FwKD3fk còn5FwKD3fk sợX8XV hãMCPtJQQqi, “Lão5FwKD3fk Thiên à,X8XV maMCPtJQQqy 5FwKD3fkmà gặ5FwKD3fkp đượcX8XV MCPtJQQqsư phụMCPtJQQq MCPtJQQqngươi. Nếu5FwKD3fk ngươX8XVi cứ5FwKD3fk sốn5FwKD3fkg 5FwKD3fktrong c5FwKD3fkái nhX8XVà 5FwKD3fkđó không MCPtJQQq biết cò5FwKD3fkn biếMCPtJQQqn tMCPtJQQqhành 5FwKD3fkdạng ngưX8XVời g5FwKD3fkì? Bộ5FwKD3fk 5FwKD3fkdạng ti5FwKD3fkếc X8XVchữ MCPtJQQqnhư v5FwKD3fkàng nàyX8XV X8XVcủa n5FwKD3fkgươi đã làX8XV 5FwKD3fkthay đổi5FwKD3fk rồiMCPtJQQq sao5FwKD3fk? Vậy5FwKD3fk trướcX8XV khX8XVi tMCPtJQQqhay đổ5FwKD3fki 5FwKD3fkcòn r5FwKD3fka thế5FwKD3fk MCPtJQQqnào? C5FwKD3fkhách lMCPtJQQqà X8XVhỏi ngươi trămMCPtJQQq cX8XVâu MCPtJQQqmới MCPtJQQqtrả lờiMCPtJQQq một5FwKD3fk câuMCPtJQQq quáMCPtJQQq. MaX8XVy mà5FwKD3fk cX8XVó Quân5FwKD3fk TùyMCPtJQQq Phong5FwKD3fk, nX8XVếu khMCPtJQQqông X8XVmỗi ngày taMCPtJQQq MCPtJQQqđều pX8XVhải MCPtJQQqđối dX8XViện vớMCPtJQQqi m5FwKD3fkột cáiMCPtJQQq đầuMCPtJQQq gỗ.”

“Năm t5FwKD3fka mười5FwKD3fk lă5FwKD3fkm X8XVtuổi rời5FwKD3fk X8XVkhỏi X8XVnhà, nămMCPtJQQq MCPtJQQqnăm saMCPtJQQqu mới MCPtJQQqquay MCPtJQQqtrở MCPtJQQqlại. KhMCPtJQQqông hMCPtJQQqiểu vMCPtJQQqì saMCPtJQQqo lạiMCPtJQQq phátX8XV h5FwKD3fkiện 5FwKD3fktình cMCPtJQQqảm cMCPtJQQqủa bọ5FwKD3fkn h5FwKD3fkọ vớX8XVi t5FwKD3fka X8XVtốt hơn rất5FwKD3fk nhiều.MCPtJQQq CMCPtJQQqha nMCPtJQQqguyện ýX8XV nó5FwKD3fki chuyX8XVện X8XVcùng MCPtJQQqta, 5FwKD3fkbàn luậ5FwKD3fkn võMCPtJQQq công,5FwKD3fk 5FwKD3fknương cũng chủMCPtJQQq đ5FwKD3fkộng đícMCPtJQQqh thâMCPtJQQqn xuX8XVống bếp.X8XV” ĐôngMCPtJQQq PhưMCPtJQQqơng 5FwKD3fkVũ MCPtJQQqcố ýMCPtJQQq trêu5FwKD3fk chọcX8XV, “N5FwKD3fkàng 5FwKD3fkyên tMCPtJQQqâm, sau n5FwKD3fkày gảX8XV vMCPtJQQqào X8XVnhà 5FwKD3fkta, nànX8XVg cóMCPtJQQq X8XVthể thíMCPtJQQqch ứ5FwKD3fkng.” NMCPtJQQqếu làX8XV cáiMCPtJQQq khôMCPtJQQqng kX8XVhí X8XVtrầm lặX8XVng trước kia5FwKD3fk, aMCPtJQQqi cMCPtJQQqòn cóMCPtJQQq thể5FwKD3fk tMCPtJQQqiếp tụX8XVc 5FwKD3fkở l5FwKD3fkại nữa.

Bạch MạnX8XV Điệ5FwKD3fkp MCPtJQQqđột nhi5FwKD3fkên nhớ5FwKD3fk tớMCPtJQQqi m5FwKD3fkột việc,MCPtJQQq “VậMCPtJQQqy sao?MCPtJQQq Vậy ng5FwKD3fkươi lấy5FwKD3fk tMCPtJQQqhê tX8XVử l5FwKD3fkà tMCPtJQQqhế nàX8XVo? NgươiX8XV 5FwKD3fknói MCPtJQQqcha nương5FwKD3fk nMCPtJQQqgươi X8XVép ngươi5FwKD3fk, MCPtJQQqnhưng theo 5FwKD3fkngươi nMCPtJQQqói X8XVthì 5FwKD3fkcảm tìnX8XVh X8XVđối 5FwKD3fkvới bọnX8XV hX8XVọ k5FwKD3fkhông tốtMCPtJQQq MCPtJQQqlắm, sMCPtJQQqao bọnMCPtJQQq họMCPtJQQq lMCPtJQQqại bứcX8XV được ngươi?”

“Bắt đ5FwKD3fkầu từ5FwKD3fk MCPtJQQqsáu MCPtJQQqnăm trMCPtJQQqước, tMCPtJQQqa X8XVmỗi nămMCPtJQQq đềX8XVu về5FwKD3fk nhMCPtJQQqà một lần.5FwKD3fk T5FwKD3fkình cảm5FwKD3fk củ5FwKD3fka 5FwKD3fkta X8XVvới haMCPtJQQqi nMCPtJQQqgười 5FwKD3fkhọ kX8XVhông hẳ5FwKD3fkn làMCPtJQQq tốt,MCPtJQQq cũngMCPtJQQq không5FwKD3fk tX8XVhể n5FwKD3fkói MCPtJQQqlà quá 5FwKD3fkxấu. LầMCPtJQQqn 5FwKD3fktrước X8XVtrở vềMCPtJQQq, nươngX8XV tMCPtJQQqa bệnMCPtJQQqh liệMCPtJQQqt giườMCPtJQQqng, nó5FwKD3fki l5FwKD3fkà chẳngX8XV MCPtJQQqcòn sống MCPtJQQqđược b5FwKD3fkao lâX8XVu nữa,5FwKD3fk muX8XVốn tMCPtJQQqa l5FwKD3fkấy vợMCPtJQQq đểMCPtJQQq n5FwKD3fkgười yê5FwKD3fkn tâmMCPtJQQq nhắmMCPtJQQq mắtX8XV. X8XVBị n5FwKD3fkương dồn5FwKD3fk 5FwKD3fktới đường cùX8XVng, X8XVta chỉX8XV cóMCPtJQQq t5FwKD3fkhể lMCPtJQQqấy vị5FwKD3fk c5FwKD3fkô nươngMCPtJQQq kia.X8XV” Nó5FwKD3fki tới5FwKD3fk cMCPtJQQqhuyện MCPtJQQqnày, hắnMCPtJQQq lầnMCPtJQQq X8XVthứ hai X8XVthấy đaX8XVu đầu.

Từ X8XVkhi hắMCPtJQQqn rời5FwKD3fk nhMCPtJQQqà năm5FwKD3fk n5FwKD3fkăm trướcX8XV, 5FwKD3fkbầu khôMCPtJQQqng khX8XVí troMCPtJQQqng nhà X8XVtựa hMCPtJQQqồ rất5FwKD3fk MCPtJQQqkhẩn trMCPtJQQqương. X8XVTrở lạX8XVi nMCPtJQQqăm MCPtJQQqhắn ha5FwKD3fki mươi5FwKD3fk mốX8XVt tuổi,MCPtJQQq 5FwKD3fklão ch5FwKD3fka không MCPtJQQqchỉ tX8XVhân cMCPtJQQqận nh5FwKD3fkiều hX8XVơn vớ5FwKD3fki hắnMCPtJQQq, X8XVcòn kMCPtJQQqiên MCPtJQQqquyết muốnX8XV đMCPtJQQqem toàn5FwKD3fk bX8XVộ gia5FwKD3fko ng5FwKD3fkhiệp cho X8XV hắn trX8XVông coiX8XV. MCPtJQQqHắn vố5FwKD3fkn thícX8XVh cuộX8XVc sốngX8XV pX8XVhiêu bạtMCPtJQQq thực5FwKD3fk s5FwKD3fkự khônX8XVg th5FwKD3fkể X8XVchịu được ngày5FwKD3fk nàMCPtJQQqo c5FwKD3fkũng 5FwKD3fksống tro5FwKD3fkng 5FwKD3fkmột đốX8XVng sMCPtJQQqổ sác5FwKD3fkh. 5FwKD3fkTheo lờiX8XV đềX8XV ng5FwKD3fkhị củaX8XV X8XVcẩu đầuX8XV quMCPtJQQqân sưX8XV Quân TùMCPtJQQqy PhMCPtJQQqong, hắn5FwKD3fk quyếMCPtJQQqt MCPtJQQqđịnh t5FwKD3fkự mìn5FwKD3fkh 5FwKD3fkgây dX8XVựng s5FwKD3fkự nghiệp.

Trở nMCPtJQQqên c5FwKD3fkó thânMCPtJQQq t5FwKD3fkình l5FwKD3fkà tMCPtJQQqốt haX8XVy x5FwKD3fkấu đMCPtJQQqây? Nế5FwKD3fku X8XVnhư cha nươngX8XV MCPtJQQqvẫn MCPtJQQqtiếp tục5FwKD3fk mặcMCPtJQQq k5FwKD3fkệ hắnMCPtJQQq, hắnX8XV khônMCPtJQQqg cMCPtJQQqần bMCPtJQQqị épX8XV buMCPtJQQqộc làmX8XV viX8XVệc ki5FwKD3fknh thương, X8XV cũng kh5FwKD3fkông 5FwKD3fkcần lấyMCPtJQQq mộMCPtJQQqt nữMCPtJQQq nhâMCPtJQQqn không5FwKD3fk quMCPtJQQqen khôX8XVng bi5FwKD3fkết. ĐươngX8XV nhi5FwKD3fkên, nếuX8XV khônMCPtJQQqg nhờ cX8XVha X8XVnương bMCPtJQQqức MCPtJQQqép, X8XVhắn cũ5FwKD3fkng khônMCPtJQQqg đượcX8XV g5FwKD3fkia MCPtJQQqtài b5FwKD3fkạc vạMCPtJQQqn, cX8XVũng khôX8XVng lấyX8XV đượMCPtJQQqc Tiểu ĐiệpMCPtJQQq MCPtJQQqcủa hắn.

“Chẳng trMCPtJQQqách s5FwKD3fkao ngươiX8XV tX8XVính MCPtJQQqtình k5FwKD3fkỳ quá5FwKD3fki, thX8XVì rMCPtJQQqa MCPtJQQqlà trong 5FwKD3fklòng X8XVtừ nhMCPtJQQqỏ MCPtJQQqđã cMCPtJQQqó mX8XVột bó5FwKD3fkng ma5FwKD3fk.” KhôX8XVng X8XVhiểu vì5FwKD3fk s5FwKD3fkao, MCPtJQQqnghĩ đếX8XVn h5FwKD3fkắn MCPtJQQqlúc MCPtJQQqnhỏ bi t5FwKD3fkhảm n5FwKD3fkhư vậy,MCPtJQQq troX8XVng lòngMCPtJQQq nà5FwKD3fkng mMCPtJQQqơ 5FwKD3fkhồ cóX8XV cảmMCPtJQQq gX8XViác đau.

“Kỳ t5FwKD3fkhực nàng5FwKD3fk X8XVkhông cầnMCPtJQQq MCPtJQQqkhổ sở5FwKD3fk, íMCPtJQQqt nhấMCPtJQQqt 5FwKD3fknàng X8XVcòn biết thân5FwKD3fk phụMCPtJQQq mìnhX8XV làX8XV MCPtJQQqai, nhưng5FwKD3fk tX8XVa thìX8XV khônX8XVg X8XVbiết.” Hắn5FwKD3fk kh5FwKD3fkông biếtMCPtJQQq aX8XVn ủiX8XV người5FwKD3fk kh5FwKD3fkác, có thMCPtJQQqể n5FwKD3fkói 5FwKD3fkra nhưX8XV vậyX8XV thựcX8XV sự5FwKD3fk khônX8XVg đ5FwKD3fkơn giản.

“Ta X8XVcó MCPtJQQqkhổ sở5FwKD3fk baMCPtJQQqo gi5FwKD3fkờ?” Bạch5FwKD3fk MMCPtJQQqạn ĐiệpX8XV kỳX8XV q5FwKD3fkuái nhìn hắnMCPtJQQq, 5FwKD3fkcon mắtX8XV nàoX8XV củMCPtJQQqa hX8XVắn MCPtJQQqthấy nànX8XVg vìX8XV MCPtJQQqTống tX8XVrang chủ5FwKD3fk MCPtJQQqkhổ sở?

“Lẽ nX8XVào 5FwKD3fknàng khX8XVông phả5FwKD3fki 5FwKD3fkvì nhMCPtJQQqất tX8XVhời khô5FwKD3fkng thể5FwKD3fk tiếp nhận5FwKD3fk đưX8XVợc T5FwKD3fkống tran5FwKD3fkg c5FwKD3fkhủ 5FwKD3fklà ch5FwKD3fka nX8XVàng 5FwKD3fknên mới5FwKD3fk MCPtJQQqkhông n5FwKD3fkói l5FwKD3fkời nX8XVào sao?”

Bạch MCPtJQQqMạn ĐiệMCPtJQQqp trợnX8XV trừngX8XV X8XVhai mắt5FwKD3fk, thX8XVật sâuMCPtJQQq tX8XVhở dà5FwKD3fki, “Ta đãMCPtJQQq X8XVmất MCPtJQQqtrí n5FwKD3fkhớ rồi,X8XV nươMCPtJQQqng cùngX8XV 5FwKD3fkkế phụX8XV cX8XVó tốtMCPtJQQq vMCPtJQQqới MCPtJQQqta 5FwKD3fkhay 5FwKD3fkkhông tX8XVa cũX8XVng chẳng X8XV biết, 5FwKD3fkcũng kMCPtJQQqhông mX8XVuốn MCPtJQQqtruy cứu.MCPtJQQq Đương5FwKD3fk 5FwKD3fknhiên, X8XVxem t5FwKD3fka hiệnX8XV tạiMCPtJQQq X8XVmột thâX8XVn bảnMCPtJQQq lĩnh, chMCPtJQQqứng tỏX8XV hMCPtJQQqai ngườiX8XV X8XVđối X8XVvới X8XVta MCPtJQQqrất tố5FwKD3fkt. TMCPtJQQqa X8XVchỉ biếtX8XV chX8XVa mẹ5FwKD3fk thâ5FwKD3fkn nhâ5FwKD3fkn t5FwKD3fka MCPtJQQqtoàn bộ đãX8XV cX8XVhết, c5FwKD3fkho d5FwKD3fkù TốX8XVng traX8XVng c5FwKD3fkhủ thực5FwKD3fk sX8XVự MCPtJQQqlà chMCPtJQQqa t5FwKD3fka thMCPtJQQqì thếMCPtJQQq nào?X8XV TX8XVa khôX8XVng muốn ngMCPtJQQqhĩ MCPtJQQqtới. T5FwKD3fka 5FwKD3fkcũng kMCPtJQQqhông pMCPtJQQqhải hậnX8XV MCPtJQQqông ấy,X8XV c5FwKD3fkhỉ X8XVlà đốiX8XV vX8XVới ônX8XVg ấy5FwKD3fk mộMCPtJQQqt chú5FwKD3fkt cảm 5FwKD3fk giác 5FwKD3fkcũng 5FwKD3fkkhông có.”5FwKD3fk Ch5FwKD3fka X8XVnàng giMCPtJQQqờ đaX8XVng ở5FwKD3fk hiệ5FwKD3fkn đạiX8XV, MCPtJQQqcho dX8XVù TốnMCPtJQQqg tranMCPtJQQqg chủMCPtJQQq thực sựX8XV làX8XV c5FwKD3fkha nMCPtJQQqàng 5FwKD3fkcũng chỉ5FwKD3fk l5FwKD3fkà X8XVcha X8XVcủa th5FwKD3fkân thểX8XV này5FwKD3fk, cùMCPtJQQqng nà5FwKD3fkng kh5FwKD3fkông quMCPtJQQqan hệ.

“Thế nà5FwKD3fkng X8XVvì sa5FwKD3fko X8XVlại rầuMCPtJQQq rMCPtJQQqĩ khô5FwKD3fkng vui?”

“Ta 5FwKD3fkđang s5FwKD3fkuy MCPtJQQqnghĩ, X8XVvõ lâX8XVm MCPtJQQqđồn 5FwKD3fkđại quảX8XV nhiêMCPtJQQqn X8XVlà phóng đại,X8XV TMCPtJQQqhánh liX8XVnh MCPtJQQqchâu 5FwKD3fkchỉ làMCPtJQQq mMCPtJQQqột viêMCPtJQQqn dX8XVạ MCPtJQQqminh châMCPtJQQqu bX8XVình thường,X8XV kh5FwKD3fkông thể5FwKD3fk cứu X8XVmạng h5FwKD3fkai chúnMCPtJQQqg tX8XVa, t5FwKD3fkoàn bX8XVộ hX8XVi 5FwKD3fkvọng 5FwKD3fkbây gMCPtJQQqiờ đềuMCPtJQQq đặX8XVt trêMCPtJQQqn ngườMCPtJQQqi Quỷ5FwKD3fk MCPtJQQqY MCPtJQQqcùng hạt tuyết.X8XV H5FwKD3fkạt tuyết5FwKD3fk thựcMCPtJQQq s5FwKD3fkự có5FwKD3fk thểMCPtJQQq MCPtJQQqgiải đ5FwKD3fkộc k5FwKD3fkhông? QMCPtJQQquỷ X8XVY X8XVcó thMCPtJQQqật lợi5FwKD3fk hX8XVại nh5FwKD3fkư troMCPtJQQqng truyền thuyết?MCPtJQQq T5FwKD3fka hiện5FwKD3fk tạiX8XV đanX8XVg lX8XVo lắMCPtJQQqng độX8XVc MCPtJQQqtrên người5FwKD3fk MCPtJQQqngươi, lX8XVo lắngX8XV bệnhMCPtJQQq trêMCPtJQQqn người tMCPtJQQqa. VMCPtJQQqề phầMCPtJQQqn Tống5FwKD3fk lã5FwKD3fko đ5FwKD3fkầu, 5FwKD3fkta một5FwKD3fk cX8XVhút cũngMCPtJQQq khX8XVông mX8XVuốn nghĩ.”

“Không saX8XVo đâu,X8XV X8XVcó taX8XVm MCPtJQQqmuội nàng5FwKD3fk cX8XVùng sưX8XV MCPtJQQqphụ tMCPtJQQqa, sẽ không5FwKD3fk cóMCPtJQQq chuX8XVyện gX8XVì.” Ch5FwKD3fko dù5FwKD3fk 5FwKD3fky th5FwKD3fkuật sMCPtJQQqư phX8XVụ hắ5FwKD3fkn kX8XVhông đMCPtJQQqược tốtMCPtJQQq lắ5FwKD3fkm, cũnMCPtJQQqg còn5FwKD3fk có 5FwKD3fk Độc Nư5FwKD3fkơng TMCPtJQQqử MCPtJQQqlà ca5FwKD3fko thủMCPtJQQq 5FwKD3fkdụng độ5FwKD3fkc, X8XVxem đan5FwKD3fk dượcMCPtJQQq nàn5FwKD3fkg điMCPtJQQqều chếX8XV cX8XVũng đủ5FwKD3fk X8XVbiết nàMCPtJQQqng danh bấtMCPtJQQq h5FwKD3fkư truyền.

Bạch MạnMCPtJQQq ĐiệpX8XV gậtMCPtJQQq đầX8XVu, MCPtJQQqđôi X8XVmi cX8XVũng k5FwKD3fkhông chMCPtJQQqe đượcMCPtJQQq ưuMCPtJQQq sách.

“Ừ, ngươX8XVi ngànX8XV X8XVvạn l5FwKD3fkần đừX8XVng nênMCPtJQQq xảy5FwKD3fk MCPtJQQqra chuyện.”

“Được.” ĐMCPtJQQqông Phư5FwKD3fkơng X8XVVũ MCPtJQQqlẳng lặX8XVng nMCPtJQQqhìn nàng,X8XV 5FwKD3fkánh trăng ảX8XVm đạX8XVm lượn5FwKD3fk lMCPtJQQqờ chiế5FwKD3fku đ5FwKD3fkến, ánh5FwKD3fk nếnMCPtJQQq liêMCPtJQQqn tụX8XVc tỏa5FwKD3fk r5FwKD3fka khMCPtJQQqiến bMCPtJQQqầu 5FwKD3fkkhông khX8XVí cMCPtJQQqàng thêm lãMCPtJQQqng mạn.

“Đại caMCPtJQQq, n5FwKD3fkgươi thí5FwKD3fkch t5FwKD3fka sao?”5FwKD3fk Lần5FwKD3fk đầuMCPtJQQq ti5FwKD3fkên nàn5FwKD3fkg không muốnMCPtJQQq trố5FwKD3fkn t5FwKD3fkránh, nghiêX8XVm tMCPtJQQqúc MCPtJQQqhỏi hX8XVắn. Đ5FwKD3fkể đX8XVược ởMCPtJQQq bX8XVên cạnX8XVh hắnMCPtJQQq, X8XVnàng đãX8XV tX8XVừ bỏX8XV tấX8XVt cả mọMCPtJQQqi thứX8XV X8XVở 5FwKD3fkhiện đại,5FwKD3fk nếuX8XV đếX8XVn bâyX8XV giờ5FwKD3fk còMCPtJQQqn không5FwKD3fk đX8XVối m5FwKD3fkặt vớiMCPtJQQq tX8XVình X8XVcảm X8XVcủa mình thMCPtJQQqì thựcX8XV sự5FwKD3fk q5FwKD3fkuá n5FwKD3fkhu nhược.

Đông Phươ5FwKD3fkng MCPtJQQqVũ conX8XVg môiX8XV, “SớmX8XV đãX8XV thMCPtJQQqành X8XVyêu rMCPtJQQqồi, là nhấMCPtJQQqt kiến5FwKD3fk ch5FwKD3fkung tìMCPtJQQqnh.” 5FwKD3fkHắn đối5FwKD3fk MCPtJQQqvới nàng5FwKD3fk lX8XVà nhMCPtJQQqất kiếX8XVn MCPtJQQqchung tình,5FwKD3fk đánX8XVg tiX8XVếc nàng quáMCPtJQQq X8XVngốc, mã5FwKD3fki khX8XVông chịu5FwKD3fk ti5FwKD3fkếp nhận.

Bạch Mạn5FwKD3fk ĐiệpX8XV cười,5FwKD3fk đôi5FwKD3fk mắtMCPtJQQq hX8XVíp cMCPtJQQqong lạiX8XV, giốngMCPtJQQq như trănX8XVg non.

Đông PX8XVhương VX8XVũ đứnX8XVg phMCPtJQQqía sX8XVau nàng,5FwKD3fk giX8XVúp n5FwKD3fkàng vX8XVén tóc. NàMCPtJQQqng X8XVrất 5FwKD3fktự X8XVnhiên đứnMCPtJQQqg dậy,MCPtJQQq haX8XVi 5FwKD3fktay ôX8XVm lMCPtJQQqấy X8XVthắt X8XVlưng h5FwKD3fkắn, đầu5FwKD3fk tựaMCPtJQQq v5FwKD3fkào ngườ5FwKD3fki hắn, “Đại5FwKD3fk 5FwKD3fkca, X8XVchúng tX8XVa 5FwKD3fksẽ khôngMCPtJQQq sao5FwKD3fk. TMCPtJQQqa muốnX8XV X8XVvĩnh viễnMCPtJQQq ở5FwKD3fk cạnhMCPtJQQq ngươi,MCPtJQQq cảMCPtJQQq đời không5FwKD3fk xX8XVa X8XVnhau. ChX8XVa nươnX8XVg n5FwKD3fkgươi khôngMCPtJQQq thươngX8XV ngưX8XVơi, t5FwKD3fka sẽX8XV dùnX8XVg c5FwKD3fkả MCPtJQQqđời đểX8XV yêu MCPtJQQqngươi, bX8XVồi t5FwKD3fkhường cX8XVho nMCPtJQQqgươi.” Nà5FwKD3fkng ngẩn5FwKD3fkg đầu5FwKD3fk lêX8XVn, cư5FwKD3fkời hX8XVỏi hX8XVắn, “CóX8XV đưX8XVợc hay không?”

“Được.” HắnX8XV nhẹMCPtJQQq X8XVnhàng đMCPtJQQqáp mX8XVột 5FwKD3fktiếng, 5FwKD3fkôm lấyX8XV 5FwKD3fkthân thể nàng.

“Đại ca5FwKD3fk.” N5FwKD3fkàng 5FwKD3fkvẫn nMCPtJQQqhư cMCPtJQQqũ ngửaX8XV đầu,X8XV cười5FwKD3fk tX8XVủm t5FwKD3fkỉm nói, “ĐạiX8XV X8XVca, MCPtJQQqkỳ thX8XVực 5FwKD3fkmuội c5FwKD3fkũng y5FwKD3fkêu MCPtJQQqhuynh.” 5FwKD3fkSớm đãX8XV thà5FwKD3fknh yê5FwKD3fku rồMCPtJQQqi, chỉ5FwKD3fk là5FwKD3fk X8XVkhông 5FwKD3fkdám thừa nhậMCPtJQQqn thôi.

“Tại saMCPtJQQqo X8XVđột nhiê5FwKD3fkn MCPtJQQqlại nóiMCPtJQQq chMCPtJQQquyện này?”X8XV NàngMCPtJQQq 5FwKD3fkcó chút thícX8XVh hắnX8XV, h5FwKD3fkắn 5FwKD3fkđã sMCPtJQQqớm biết,X8XV cX8XVhỉ là5FwKD3fk nàX8XVng vẫn5FwKD3fk khônX8XVg muốnX8XV nói,5FwKD3fk nguyêX8XVn nhânMCPtJQQq g5FwKD3fkì khiến nàngX8XV độMCPtJQQqt 5FwKD3fknhiên biểu5FwKD3fk lộ.

Bạch MạnX8XV ĐMCPtJQQqiệp cưMCPtJQQqời nhX8XVư hồ5FwKD3fk l5FwKD3fky, “BởMCPtJQQqi vì5FwKD3fk, hôm5FwKD3fk 5FwKD3fknay huynh5FwKD3fk nói r5FwKD3fkất 5FwKD3fknhiều, ướcMCPtJQQq cMCPtJQQqhừng đeX8XVm X8XVlời của5FwKD3fk nửa5FwKD3fk tX8XVháng X8XVtoàn b5FwKD3fkộ X8XVnói raX8XV. VMCPtJQQqậy chứX8XVng tỏ… X8XVtính 5FwKD3fktình h5FwKD3fkuynh đã5FwKD3fk thaMCPtJQQqy đX8XVổi rấtMCPtJQQq nhX8XViều, ở5FwKD3fk cạnhX8XV hMCPtJQQquynh 5FwKD3fksẽ khôngMCPtJQQq MCPtJQQqquá X8XVbuồn chán.”5FwKD3fk Kỳ X8XVthực ngaX8XVy từ5FwKD3fk 5FwKD3fkngày đầu5FwKD3fk gX8XVặp nàngX8XV, tín5FwKD3fkh t5FwKD3fkình h5FwKD3fkắn đ5FwKD3fkã MCPtJQQqthay đổiMCPtJQQq rồX8XVi. CùngMCPtJQQq MCPtJQQqmột MCPtJQQqnữ 5FwKD3fknhân luôn ríMCPtJQQqu MCPtJQQqra rí5FwKD3fku rít5FwKD3fk 5FwKD3fkở cùng5FwKD3fk mộtMCPtJQQq MCPtJQQqchỗ, khônMCPtJQQqg muốMCPtJQQqn sửMCPtJQQqa cũng5FwKD3fk kMCPtJQQqhông được.

“Chỉ vì5FwKD3fk vX8XVậy?” X8XVSớm biếtMCPtJQQq hắn5FwKD3fk nhiềX8XVu lời.X8XV HắX8XVn ch5FwKD3fkỉ là5FwKD3fk không thíchX8XV nói5FwKD3fk chứMCPtJQQq khôX8XVng phảiX8XV 5FwKD3fkkhông bMCPtJQQqiết n5FwKD3fkói. MCPtJQQqChỉ lMCPtJQQqà nóMCPtJQQqi thôiX8XV 5FwKD3fkmà, rấX8XVt 5FwKD3fkđơn giản.

Bạch MX8XVạn MCPtJQQqĐiệp vẫMCPtJQQqn X8XVôm X8XVlấy thắtMCPtJQQq lMCPtJQQqưng hắ5FwKD3fkn, đầu5FwKD3fk ngửaMCPtJQQq về s5FwKD3fkau, cườ5FwKD3fki X8XVhì 5FwKD3fkhì nMCPtJQQqói, “5FwKD3fkKhông cMCPtJQQqhỉ vậy,X8XV hX8XVuynh đe5FwKD3fkm chuyện5FwKD3fk xấuMCPtJQQq troMCPtJQQqng nhàMCPtJQQq nó5FwKD3fki choMCPtJQQq muội X8XVbiết, muộiMCPtJQQq cX8XVòn cóX8XV MCPtJQQqcơ hộ5FwKD3fki lMCPtJQQqựa X8XVchọn X8XVsao? MCPtJQQqTục nX8XVgữ nX8XVói chuyện5FwKD3fk 5FwKD3fkxấu tron5FwKD3fkg nhà khônMCPtJQQqg t5FwKD3fkhể truX8XVyền r5FwKD3fka, hu5FwKD3fkynh nMCPtJQQqói muộiX8XV bX8XViết, mu5FwKD3fkội khôn5FwKD3fkg trX8XVở thX8XVành người5FwKD3fk nMCPtJQQqhà huynh cũnMCPtJQQqg khôX8XVng được.”

“Chỉ vìX8XV… cX8XVhuyện này?”

Nàng ngh5FwKD3fkịch MCPtJQQqngợm 5FwKD3fknháy X8XVmắt, “Á5FwKD3fkch, lýX8XV d5FwKD3fko n5FwKD3fkhư vậX8XVy c5FwKD3fkhưa đủ 5FwKD3fk sao?” NgụMCPtJQQqy biện.

Đông PhươngMCPtJQQq Vũ5FwKD3fk nhíuMCPtJQQq MCPtJQQqmi, cũMCPtJQQqng k5FwKD3fkhông có5FwKD3fk trMCPtJQQqả lời.

”Được rồi,MCPtJQQq 5FwKD3fkbởi vì5FwKD3fk muôiMCPtJQQq phMCPtJQQqát hiệX8XVn huynMCPtJQQqh đốiX8XV 5FwKD3fkxử X8XVvới muội rấMCPtJQQqt MCPtJQQqtốt. Để5FwKD3fk a5FwKD3fkn ủi5FwKD3fk muội,5FwKD3fk khôX8XVng MCPtJQQqtiếc nhắX8XVc tX8XVới cX8XVhuyện thươnMCPtJQQqg tâm5FwKD3fk củaX8XV mMCPtJQQqình. Huynh tX8XVuy rằX8XVng MCPtJQQqnói xX8XVong vâMCPtJQQqn đ5FwKD3fkạm phoX8XVng khX8XVinh, X8XVnhưng muộ5FwKD3fki biếtX8XV hu5FwKD3fkynh rấtMCPtJQQq X8XVkhổ sMCPtJQQqở, chịu nhiềuMCPtJQQq MCPtJQQqủy kMCPtJQQqhuất. H5FwKD3fkôm X8XVnay nhắ5FwKD3fkc tớMCPtJQQqi, tX8XVrong lòng5FwKD3fk nhất5FwKD3fk định5FwKD3fk k5FwKD3fkhó c5FwKD3fkhịu. MộtMCPtJQQq ngưMCPtJQQqời nguyện ýMCPtJQQq 5FwKD3fkvì mu5FwKD3fkội chịuX8XV khổX8XV mới5FwKD3fk lMCPtJQQqà ngườiX8XV X8XVthích hX8XVợp vMCPtJQQqới muX8XVội, hu5FwKD3fkynh MCPtJQQqhợp cách.”

Hắn khôngMCPtJQQq c5FwKD3fkhỉ ng5FwKD3fkuyện X8XVý khổX8XV vX8XVì nàng,5FwKD3fk tMCPtJQQqhậm chX8XVí 5FwKD3fkcòn nguyện ýMCPtJQQq chX8XVết vX8XVì nànMCPtJQQqg, ch5FwKD3fkỉ 5FwKD3fklà nàng5FwKD3fk khônMCPtJQQqg X8XVnói X8XVra thôi.

Hắn khônX8XVg trảX8XV X8XVlời, 5FwKD3fkchỉ cườiMCPtJQQq c5FwKD3fkười, d5FwKD3fkịu dàX8XVng ôMCPtJQQqm nàng.

“Đại caX8XV, muộiMCPtJQQq X8XVmuốn xX8XVin huynX8XVh mộtMCPtJQQq việc.”X8XV Giọng5FwKD3fk nX8XVàng rất 5FwKD3fk nhỏ, tựMCPtJQQqa h5FwKD3fkồ sợX8XV pMCPtJQQqhá hủ5FwKD3fky bầMCPtJQQqu khMCPtJQQqông k5FwKD3fkhí ấmX8XV áX8XVp này.

“Cứ nói.”MCPtJQQq Giờ5FwKD3fk này5FwKD3fk khách5FwKD3fk nàMCPtJQQqy, cáX8XVi gMCPtJQQqì hắ5FwKD3fkn cũngX8XV đáp5FwKD3fk ứng.

“Huynh lMCPtJQQqớn lênX8XV rMCPtJQQqất sMCPtJQQquất X8XVa, khôngX8XV X8XVthể mMCPtJQQqang cMCPtJQQqái mX8XVặt nạ chướnMCPtJQQqg mắtMCPtJQQq MCPtJQQqkia được.MCPtJQQq TuMCPtJQQqy rằngMCPtJQQq m5FwKD3fkang 5FwKD3fkvào rất5FwKD3fk khốc,X8XV X8XVnhưng muộiMCPtJQQq khôMCPtJQQqng tX8XVhích. Trừ5FwKD3fk phi cóMCPtJQQq việc5FwKD3fk cMCPtJQQqần, khônX8XVg t5FwKD3fkhì MCPtJQQqđừng mang5FwKD3fk, đượcMCPtJQQq không?”

“Được.” Hắn5FwKD3fk nX8XVói x5FwKD3fkong cưX8XVời giaX8XVn MCPtJQQqxảo, “Đáp5FwKD3fk ứng5FwKD3fk 5FwKD3fkta mX8XVột điều kiệnX8XV, tMCPtJQQqa s5FwKD3fkẽ kMCPtJQQqhông mang.”

“Điều kiệnMCPtJQQq gì?”

“Hôn X8XVta mộX8XVt cái.”

“Hả?” BạcX8XVh MX8XVạn ĐiệpMCPtJQQq nhảyX8XV r5FwKD3fkồi X8XVvòng 5FwKD3fktay củ5FwKD3fka hMCPtJQQqắn, X8XVnhìn t5FwKD3fkừ trên xu5FwKD3fkống dưới,MCPtJQQq “ĐạMCPtJQQqi X8XVca, huynX8XVh bịMCPtJQQq trúnMCPtJQQqg tX8XVà 5FwKD3fksao? CMCPtJQQqâu vừa5FwKD3fk rồiMCPtJQQq làX8XV MCPtJQQqhuynh nói.” ĐánhMCPtJQQq chMCPtJQQqết nànMCPtJQQqg cMCPtJQQqũng kh5FwKD3fkông nghĩMCPtJQQq n5FwKD3fkam nhMCPtJQQqân cứngX8XV nhắcX8XV cổMCPtJQQq MCPtJQQqhủ nhưX8XV ĐX8XVông Phươn5FwKD3fkg Vũ5FwKD3fk cũng nMCPtJQQqói đượcMCPtJQQq mấX8XVy lX8XVời ngMCPtJQQqả X8XVngớn thế5FwKD3fk này.

Nàng 5FwKD3fkkhông biếX8XVt, nMCPtJQQqam 5FwKD3fknhân X8XVnào 5FwKD3fkkhi ởX8XV cạnh5FwKD3fk ng5FwKD3fkười mình yêX8XVu mếnMCPtJQQq cũnMCPtJQQqg MCPtJQQqđều cMCPtJQQqó thaMCPtJQQqy đổi.

Đông PhươX8XVng VũX8XV cườiMCPtJQQq tinMCPtJQQqh quMCPtJQQqái X8XVnhìn nàngX8XV, “Là5FwKD3fk X8XVta nói.”

Bạch X8XVMạn ĐiệX8XVp MCPtJQQqcố MCPtJQQqý 5FwKD3fklàm MCPtJQQqra vX8XVẻ MCPtJQQqsuy nghX8XVĩ mX8XVột hồiX8XV lâu, “ĐượcX8XV rồi5FwKD3fk.” LợiX8XV X8XVdụng lúMCPtJQQqc hắnMCPtJQQq MCPtJQQqkhông đểMCPtJQQq 5FwKD3fký, tr5FwKD3fkên môX8XVi X8XVhắn X8XVnhẹ nhàMCPtJQQqng lướt5FwKD3fk 5FwKD3fkqua một cái.

Đây l5FwKD3fkà MCPtJQQqlần đầMCPtJQQqu MCPtJQQqtiên nàX8XVng ch5FwKD3fkủ độngX8XV hôMCPtJQQqn hắX8XVn, tMCPtJQQquy rằng chỉ5FwKD3fk làX8XV h5FwKD3fkôn nX8XVhẹ, MCPtJQQqnhưng đủ5FwKD3fk để5FwKD3fk ĐônMCPtJQQqg PhươngX8XV MCPtJQQqVũ tâX8XVm thần5FwKD3fk d5FwKD3fkao độnMCPtJQQqg. NX8XVgón MCPtJQQqtay hắMCPtJQQqn lX8XVướt qua chỗMCPtJQQq nàngX8XV vừ5FwKD3fka hMCPtJQQqôn, cườiX8XV nX8XVhẹ một5FwKD3fk cái.

Bạch MCPtJQQqMạn ĐiX8XVệp ởX8XV tMCPtJQQqrên người5FwKD3fk sờMCPtJQQq soạt5FwKD3fk nX8XVửa nX8XVgày, cMCPtJQQquối cùng cX8XVầm lấX8XVy cái5FwKD3fk kéo,MCPtJQQq c5FwKD3fkắt bỏ5FwKD3fk mộtMCPtJQQq lMCPtJQQqọn X8XVtóc, X8XVlấy kMCPtJQQqhăn taMCPtJQQqy bMCPtJQQqao 5FwKD3fklại, 5FwKD3fk“Cái nàX8XVy MCPtJQQqcho huynh.”

Đông PhươnX8XVg V5FwKD3fkũ nX8XVhận lấy,MCPtJQQq 5FwKD3fk“Cái gì?”

Ai 5FwKD3fkđó dõnMCPtJQQqg X8XVdạc 5FwKD3fknói, MCPtJQQq“Tín vật5FwKD3fk địX8XVnh t5FwKD3fkình.” NX8XVàng t5FwKD3fkhực sự khôngX8XV t5FwKD3fkhể t5FwKD3fkìm 5FwKD3fkra đượcMCPtJQQq vậtX8XV gìX8XV MCPtJQQqlàm vậtMCPtJQQq địnX8XVh ước.

Đông PMCPtJQQqhương 5FwKD3fkVũ cMCPtJQQqất 5FwKD3fkvào, MCPtJQQqsau đóMCPtJQQq MCPtJQQqđưa c5FwKD3fkho nàngX8XV một5FwKD3fk vX8XVật, “Nhận đX8XVi, đâyMCPtJQQq là5FwKD3fk t5FwKD3fkín X8XVvật củaMCPtJQQq ta.”

“A?” BMCPtJQQqạch MạMCPtJQQqn ĐiệpX8XV l5FwKD3fkùi về5FwKD3fk sa5FwKD3fku X8XVmấy bX8XVước, “5FwKD3fkÁch, đại5FwKD3fk ca5FwKD3fk, vật nàyMCPtJQQq cóMCPtJQQq phảiX8XV rất5FwKD3fk MCPtJQQqquý gi5FwKD3fká hMCPtJQQqay khX8XVông, huynMCPtJQQqh giX8XVữ lại5FwKD3fk dX8XVùng đi5FwKD3fk.” ĐMCPtJQQqây là5FwKD3fk vậtX8XV tượng trưng5FwKD3fk ch5FwKD3fko tX8XVhân pMCPtJQQqhận X8XVcủa hắn,5FwKD3fk 5FwKD3fklà sMCPtJQQqáo ngọ5FwKD3fkc theMCPtJQQqo MCPtJQQqhắn 5FwKD3fkđã nhiề5FwKD3fku nămX8XV, MCPtJQQqnàng lX8XVàm sao n5FwKD3fkhận được?

“Không đượX8XVc sao?”

“Không pX8XVhải, MCPtJQQqlà muộMCPtJQQqi khôX8XVng thX8XVể MCPtJQQqnhận, vậX8XVt nX8XVày X8XVquá qX8XVuan trọng. X8XVNếu hMCPtJQQquynh đưaX8XV 5FwKD3fkmuội v5FwKD3fkật nà5FwKD3fky, kX8XVhông phảiX8XV muội5FwKD3fk nê5FwKD3fkn đX8XVưa kX8XVim kiếMCPtJQQqm c5FwKD3fkho huynh sX8XVao? CX8XVhúng X8XVta đ5FwKD3fkều lMCPtJQQqà ngườiX8XV tro5FwKD3fkng X8XVgiang X8XVhồ, saX8XVo l5FwKD3fkại đ5FwKD3fkem MCPtJQQqvũ kX8XVhí X8XVtùy tX8XViện tặn5FwKD3fkg cho ngườiMCPtJQQq khác?”

Đông PhMCPtJQQqương VX8XVũ 5FwKD3fkthu lạMCPtJQQqi sáoX8XV ngọc,X8XV năX8XVm ngónX8XV 5FwKD3fktay t5FwKD3fkhon dài X8XV cầm 5FwKD3fksáo ngọ5FwKD3fkc đặMCPtJQQqt MCPtJQQqở 5FwKD3fksau l5FwKD3fkưng, “5FwKD3fkNàng X8XVthích làX8XVm ngư5FwKD3fkời troMCPtJQQqng g5FwKD3fkiang hồ5FwKD3fk sao?”

Bạch MạnMCPtJQQq Điệp5FwKD3fk suMCPtJQQqy nghĩ5FwKD3fk mộMCPtJQQqt chút5FwKD3fk, láMCPtJQQqch đầu,X8XV “Không thích.”

“Vô traMCPtJQQqnh sX8XVơn trangMCPtJQQq, vMCPtJQQqô traMCPtJQQqnh vMCPtJQQqới đời,MCPtJQQq tX8XVa c5FwKD3fkũng muMCPtJQQqốn cuộc sốngMCPtJQQq nhưMCPtJQQq vậy5FwKD3fk.” HắnX8XV tro5FwKD3fkng lời5FwKD3fk cóMCPtJQQq 5FwKD3fkhàm X8XVý khác.

Bạch MạnX8XV MCPtJQQqĐiệp X8XVngẩn ngX8XVười, lập5FwKD3fk tứX8XVc mừngMCPtJQQq 5FwKD3fkrỡ t5FwKD3fkúm lX8XVấy y X8XV phục củX8XVa hắMCPtJQQqn, “5FwKD3fkHuynh nói…5FwKD3fk hX8XVuynh cũ5FwKD3fkng không5FwKD3fk mMCPtJQQquốn lMCPtJQQqàm ngườiX8XV tron5FwKD3fkg gianMCPtJQQqg MCPtJQQqhồ, muốn5FwKD3fk cùng 5FwKD3fkmuội k5FwKD3fkhông traX8XVnh sựX8XV đời.”

“Thiên hX8XVạ X8XVđệ nh5FwKD3fkất MCPtJQQqthì MCPtJQQqđã s5FwKD3fkao? MCPtJQQqTa MCPtJQQqkhông thíX8XVch lX8XVàm nX8XVgười trong MCPtJQQqgiang h5FwKD3fkồ. NếuX8XV t5FwKD3fkrên đời5FwKD3fk đX8XVã kX8XVhông c5FwKD3fkó Thánh5FwKD3fk li5FwKD3fknh châu,X8XV X8XVta cMCPtJQQqhỉ muốn5FwKD3fk quaMCPtJQQqy vềMCPtJQQq làm 5FwKD3fkĐông PhươX8XVng Vũ.”

“Đại cX8XVa, muMCPtJQQqội cX8XVó X8XVmột đề5FwKD3fk nghị.”

“Nói đi.”

“Ở 5FwKD3fkgần ThươngX8XV ManX8XVg trấnMCPtJQQq tìmMCPtJQQq mX8XVột làngMCPtJQQq, saX8XVu đX8XVó xâX8XVy vài phònMCPtJQQqg nhỏ,MCPtJQQq MCPtJQQqsau khMCPtJQQqi chúng5FwKD3fk tMCPtJQQqa thoái5FwKD3fk ẩn,X8XV cù5FwKD3fkng vớiMCPtJQQq LănMCPtJQQqg Tương,MCPtJQQq nX8XVhị m5FwKD3fkuội pX8XVhu cùng 5FwKD3fk nhau ởMCPtJQQq đó.MCPtJQQq Đươ5FwKD3fkng nhi5FwKD3fkên, MCPtJQQqnếu tX8XVam muội5FwKD3fk nguy5FwKD3fkện ý5FwKD3fk đ5FwKD3fki cùn5FwKD3fkg thìMCPtJQQq cMCPtJQQqàng tốt.”X8XV MCPtJQQqNhị muộX8XVi phu củX8XVa X8XVnàng ngh5FwKD3fkề ngh5FwKD3fkiệp đặcX8XV thX8XVù, lMCPtJQQqấy MCPtJQQqlão bX8XVà rồiMCPtJQQq s5FwKD3fkợ r5FwKD3fkằng khônMCPtJQQqg thX8XVể tX8XViếp tục5FwKD3fk làm nữa.X8XV Để5FwKD3fk phX8XVòng ngừa5FwKD3fk cừu5FwKD3fk MCPtJQQqnhân trMCPtJQQqả tMCPtJQQqhù, đánhX8XV khMCPtJQQqông lạX8XVi hắnMCPtJQQq th5FwKD3fkì nhằmX8XV t5FwKD3fkới lãMCPtJQQqo bà, MCPtJQQqbiện phX8XVáp MCPtJQQqtốt nMCPtJQQqhất vẫn5FwKD3fk MCPtJQQqlà thoá5FwKD3fki ẩX8XVn g5FwKD3fkiang hồX8XV đi.

“Vô TX8XVranh MCPtJQQqsơn X8XVtrang ở5FwKD3fk đâu?”

Bạch Mạ5FwKD3fkn ĐiệMCPtJQQqp hưnX8XVg phấnX8XV pMCPtJQQqhát biểuX8XV ýX8XV k5FwKD3fkiến, “Đ5FwKD3fkây 5FwKD3fklà mMCPtJQQquội muốn ch5FwKD3fkúng t5FwKD3fka đếMCPtJQQqn m5FwKD3fkột làX8XVng ẩnX8XV 5FwKD3fkcư, gọiX8XV nMCPtJQQqơi MCPtJQQqđó X8XVlà 5FwKD3fkVô T5FwKD3fkranh sơnMCPtJQQq X8XVtrang. G5FwKD3fkiang hồ MCPtJQQq mọi ngườiX8XV MCPtJQQqđều 5FwKD3fkbiết cMCPtJQQqhúng tMCPtJQQqa ẩn5FwKD3fk MCPtJQQqcư tại5FwKD3fk X8XVVô T5FwKD3fkranh s5FwKD3fkơn trangMCPtJQQq, nhưngX8XV MCPtJQQqlại kh5FwKD3fkông bMCPtJQQqiết V5FwKD3fkô Tranh sơMCPtJQQqn X8XVtrang ở5FwKD3fk X8XVđâu, 5FwKD3fknhư X8XVvậy mớiMCPtJQQq làMCPtJQQq aMCPtJQQqn toà5FwKD3fkn nhấ5FwKD3fkt. Há5FwKD3fkch háchX8XV, huynMCPtJQQqh cMCPtJQQqũng có tX8XVhể ti5FwKD3fkếp tụcX8XV X8XVlàm Ki5FwKD3fkm X8XVlão bX8XVản củaMCPtJQQq h5FwKD3fkuynh. NếX8XVu mX8XVuốn nhX8XVớ tớMCPtJQQqi những5FwKD3fk nX8XVgày náX8XVo nhiệt, cứX8XV q5FwKD3fkuay về5FwKD3fk TMCPtJQQqhương Man5FwKD3fkg MCPtJQQqsơn trX8XVang, nh5FwKD3fkớ tớiMCPtJQQq nhữX8XVng ngàyX8XV khô5FwKD3fkng m5FwKD3fkàng dan5FwKD3fkh l5FwKD3fkợi thì MCPtJQQq quay vX8XVề lànMCPtJQQqg, thX8XVật tốt.”

Bạch M5FwKD3fkạn ĐMCPtJQQqiệp lé5FwKD3fkn cưMCPtJQQqời X8XVhề 5FwKD3fkhề, “HayMCPtJQQq nhấ5FwKD3fkt lX8XVà ở5FwKD3fk gầMCPtJQQqn X8XVQuân Tùy P5FwKD3fkhong, muộiX8XV tMCPtJQQqùy thờiX8XV cX8XVó MCPtJQQqthể k5FwKD3fkhi X8XVdễ hắn.”

Nghĩ đMCPtJQQqến bMCPtJQQqộ dX8XVạng bX8XVị kMCPtJQQqhi dMCPtJQQqễ cMCPtJQQqủa Quân5FwKD3fk TùX8XVy PhoMCPtJQQqng, Đông Phương5FwKD3fk Vũ5FwKD3fk bX8XVắt đầX8XVu t5FwKD3fkhông cảm5FwKD3fk chX8XVo hắn.

“Sau kMCPtJQQqhi nàngX8XV khỏi5FwKD3fk MCPtJQQqbệnh, ch5FwKD3fkúng 5FwKD3fkta MCPtJQQqcùng X8XVnhau X8XVđi tMCPtJQQqìm làng.” K5FwKD3fkiến nghịX8XV cMCPtJQQqủa nMCPtJQQqàng thựcMCPtJQQq MCPtJQQqsự X8XVkhông tệ.

“Không X8XVcần đMCPtJQQqâu, nhịX8XV muội5FwKD3fk X8XVcùng nhMCPtJQQqị muộ5FwKD3fki 5FwKD3fkphu sớm5FwKD3fk 5FwKD3fkcó ý 5FwKD3fk định thoái5FwKD3fk ẩn5FwKD3fk gia5FwKD3fkng hồX8XV đúX8XVng khônX8XVg? 5FwKD3fkThế cX8XVứ 5FwKD3fkđể ha5FwKD3fki giMCPtJQQqa MCPtJQQqhỏa kiX8XVa điMCPtJQQq làX8XVm. HMCPtJQQqai người MCPtJQQqhọ saMCPtJQQqu kh5FwKD3fki thànhMCPtJQQq thX8XVân cóX8XV phMCPtJQQqải khô5FwKD3fkng chuyệnMCPtJQQq gìX8XV làmX8XV? 5FwKD3fkỞ nhX8XVà rảnhMCPtJQQq rỗi5FwKD3fk đếMCPtJQQqn mốMCPtJQQqc meMCPtJQQqo a? NhiềuMCPtJQQq l5FwKD3fkắm thìMCPtJQQq MCPtJQQqcho bạX8XVc để5FwKD3fk 5FwKD3fkhai ng5FwKD3fkười tMCPtJQQqìm cMCPtJQQqhỗ MCPtJQQqở. Á5FwKD3fkch, hX8XVay nhấtX8XV MCPtJQQqlà X8XVkhai kh5FwKD3fkẩn vài MCPtJQQq mẫu đất,5FwKD3fk muộMCPtJQQqi MCPtJQQqcó thểMCPtJQQq trồngX8XV rauMCPtJQQq, nMCPtJQQquôi gMCPtJQQqà. Đ5FwKD3fkến lúcX8XV đ5FwKD3fkó chú5FwKD3fkng tX8XVa mMCPtJQQqỗi nX8XVgày đềMCPtJQQqu cóX8XV thể ă5FwKD3fkn MCPtJQQqrau sạchMCPtJQQq, hơn5FwKD3fk nMCPtJQQqữa cònX8XV lMCPtJQQqà t5FwKD3fkự mìnX8XVh trồngMCPtJQQq 5FwKD3fknha. 5FwKD3fkChúng t5FwKD3fka X8XVcòn c5FwKD3fkó thểX8XV nuôiMCPtJQQq X8XVcá, công tMCPtJQQqác bX8XVảo vMCPtJQQqệ mX8XVôi X8XVtrường X8XVở cổMCPtJQQq X8XVđại rấtMCPtJQQq MCPtJQQqkhá, c5FwKD3fká MCPtJQQqở khMCPtJQQqe sX8XVuối khMCPtJQQqông bịX8XV X8XVô nhiễm. 5FwKD3fkNếu nhưMCPtJQQq kX8XVhông có5FwKD3fk việ5FwKD3fkc g5FwKD3fkì, MCPtJQQqchúng tMCPtJQQqa 5FwKD3fkcó thể5FwKD3fk đ5FwKD3fki dạX8XVo ngX8XVoại tX8XVhành, đến5FwKD3fk tối5FwKD3fk 5FwKD3fkcùng nhauMCPtJQQq ngắm saMCPtJQQqo…” NgườiX8XV nàyMCPtJQQq bX8XVị MCPtJQQqmách vMCPtJQQqọng tưởX8XVng chứngMCPtJQQq 5FwKD3fkvô cùng5FwKD3fk trMCPtJQQqầm trọng.

“Được.” ĐôMCPtJQQqng PhươMCPtJQQqng V5FwKD3fkũ cũX8XVng bắtX8XV đ5FwKD3fkầu mX8XVơ tưởngX8XV tớiX8XV MCPtJQQqnhững ngày 5FwKD3fktháng nhưX8XV vậy.

“Đại cMCPtJQQqa, 5FwKD3fkchúng t5FwKD3fka hiệnMCPtJQQq giờMCPtJQQq MCPtJQQqđi đâu?X8XV ĐộtX8XV nhMCPtJQQqiên khMCPtJQQqông cMCPtJQQqó mục tiêuX8XV rồi.”

“Trở lạiMCPtJQQq X8XVThương MaX8XVng trấnMCPtJQQq, haX8XVi muộiX8XV mu5FwKD3fkội nàngX8XV đềuMCPtJQQq X8XVở đó.” ĐểMCPtJQQq điều5FwKD3fk MCPtJQQqchế giMCPtJQQqải MCPtJQQqdược X8XVcho hắMCPtJQQqn. MấyX8XV 5FwKD3fkngày MCPtJQQqtrước hX8XVắn đã5FwKD3fk tX8XVhu đượcMCPtJQQq bồX8XV câuX8XV đưa ti5FwKD3fkn, X8XVnếu khô5FwKD3fkng 5FwKD3fkvì Thán5FwKD3fkh liMCPtJQQqnh châ5FwKD3fku thìX8XV đãMCPtJQQq sớmMCPtJQQq quaX8XVy về5FwKD3fk Thư5FwKD3fkơng Ma5FwKD3fkng 5FwKD3fktrấn rồi.

“Tại X8XVsao? KMCPtJQQqhông tìX8XVm QuX8XVỷ 5FwKD3fkY à?”

“Trời đấX8XVt bMCPtJQQqao l5FwKD3fka, biếtMCPtJQQq đX8XVi đ5FwKD3fkâu tìmMCPtJQQq. ThiêMCPtJQQqn C5FwKD3fkơ cX8XVác 5FwKD3fkcùng Hàn PMCPtJQQqhi nhấMCPtJQQqt địnhMCPtJQQq g5FwKD3fkiúp t5FwKD3fka tMCPtJQQqìm hắn5FwKD3fk, t5FwKD3fkin tưởngX8XV rấMCPtJQQqt nhMCPtJQQqanh sMCPtJQQqẽ X8XVcó tX8XVin tức.”X8XV MCPtJQQqCó tổ chứcX8XV tX8XVình 5FwKD3fkbáo X8XVđệ n5FwKD3fkhất thiêX8XVn MCPtJQQqhạ cùX8XVng X8XVthiên 5FwKD3fkhạ đệ5FwKD3fk nhấtMCPtJQQq b5FwKD3fkộ khoáiX8XV MCPtJQQqđích thânX8XV 5FwKD3fkra tay, QuMCPtJQQqỷ X8XVY tuyệtMCPtJQQq đố5FwKD3fki 5FwKD3fkchạy khôn5FwKD3fkg thoát.

Bạch MạX8XVn ĐiX8XVệp t5FwKD3fkhì MCPtJQQqthào nó5FwKD3fki, “Hơn5FwKD3fk nữX8XVa, còMCPtJQQqn có5FwKD3fk Mi5FwKD3fknh Cung hX8XVỗ tr5FwKD3fkợ mà.”

“Chúng tX8XVa X8XVbây giX8XVờ đMCPtJQQqi đâu?”X8XV LầnMCPtJQQq nX8XVày nàX8XVng thMCPtJQQqực sX8XVự không cX8XVó 5FwKD3fkmục tiX8XVêu rồi.

Đông PhươngMCPtJQQq V5FwKD3fkũ cùngMCPtJQQq BMCPtJQQqạch M5FwKD3fkạn X8XVĐiệp quX8XVan hệ5FwKD3fk MCPtJQQqchính thứ5FwKD3fkc thăng cấp5FwKD3fk thàMCPtJQQqnh t5FwKD3fkình 5FwKD3fkyêu na5FwKD3fkm X8XVnữ, Bạch5FwKD3fk 5FwKD3fkMạn ĐiệpMCPtJQQq đốiMCPtJQQq vớiX8XV Đông5FwKD3fk PhươX8XVng VũX8XV tháMCPtJQQqi độ X8XVkhông cóX8XV thaMCPtJQQqy đX8XVổi nhưMCPtJQQqng hà5FwKD3fknh độngMCPtJQQq tX8XVhực tếMCPtJQQq 5FwKD3fkđã X8XVthay MCPtJQQqđổi rấX8XVt nhiều.

Cho tớiMCPtJQQq naX8XVy, hX8XVai ngưMCPtJQQqời họMCPtJQQq khMCPtJQQqông pX8XVhải 5FwKD3fkchia phòMCPtJQQqng ngủ thX8XVì cũng5FwKD3fk làX8XV ĐôngMCPtJQQq PhươngX8XV 5FwKD3fkVũ phảiMCPtJQQq ngủMCPtJQQq ởMCPtJQQq MCPtJQQqtrên ghX8XVế. MấX8XVy ngày5FwKD3fk ởMCPtJQQq TMCPtJQQquyết sX8XVơn, MCPtJQQqbởi vì X8XVtrời MCPtJQQqquá lạnh,X8XV MCPtJQQqhai ngX8XVười bX8XVất MCPtJQQqđắc MCPtJQQqdĩ p5FwKD3fkhải X8XVngủ cMCPtJQQqùng mộX8XVt giX8XVường. 5FwKD3fkBất quMCPtJQQqá BạcMCPtJQQqh 5FwKD3fkMạn Điệp X8XVxin th5FwKD3fkề, X8XVhai ng5FwKD3fkười lú5FwKD3fkc đX8XVó thựX8XVc X8XVsự rấ5FwKD3fkt troMCPtJQQqng sáX8XVng, mỗi5FwKD3fk ngư5FwKD3fkời mộtX8XV cX8XVái chăn, tX8XVuyệt đốiMCPtJQQq kX8XVhông chạm5FwKD3fk v5FwKD3fkào đốiX8XV p5FwKD3fkhương c5FwKD3fkho MCPtJQQqdù làX8XV MCPtJQQqmột ngónX8XV tay.

Mới gần5FwKD3fk đX8XVây, sX8XVau nửaX8XV nă5FwKD3fkm X8XVduy tX8XVrì X8XVám muMCPtJQQqội, rố5FwKD3fkt cụcX8XV cũng cóMCPtJQQq ngàyX8XV X8XVbị MCPtJQQqphá vỡ.

Đó làMCPtJQQq vMCPtJQQqào đêmX8XV thứ5FwKD3fk bMCPtJQQqa X8XVsau 5FwKD3fkkhi ha5FwKD3fki ngX8XVười rờX8XVi kh5FwKD3fkỏi Tống gi5FwKD3fka, ở5FwKD3fk m5FwKD3fkột trấ5FwKD3fkn nh5FwKD3fkỏ tìMCPtJQQqm ch5FwKD3fkỗ trọ.MCPtJQQq X8XVCái lànMCPtJQQqg kX8XVia thựcMCPtJQQq MCPtJQQqsự r5FwKD3fkất nhỏ,X8XV X8XVmột t5FwKD3fkiểu khách5FwKD3fk điếm X8XVchỉ có5FwKD3fk mấ5FwKD3fky giX8XVan 5FwKD3fkphòng. ĐMCPtJQQqến X8XVkhi BạX8XVch MạnMCPtJQQq ĐX8XViệp đ5FwKD3fkến tMCPtJQQqrọ c5FwKD3fkhỉ còn5FwKD3fk lạiMCPtJQQq X8XVmột phòMCPtJQQqng duy nhấtX8XV, khôMCPtJQQqng cònX8XV lựaMCPtJQQq chọnMCPtJQQq MCPtJQQqnào khác,X8XV hMCPtJQQqai ngườX8XVi đànX8XVh X8XVngủ cMCPtJQQqùng mộMCPtJQQqt gian.

“Đại c5FwKD3fka, hX8XVuynh cX8XVó lạMCPtJQQqnh MCPtJQQqhay X8XVkhông?” BạX8XVch Mạn5FwKD3fk X8XVĐiệp s5FwKD3fkau khi leX8XVo l5FwKD3fkên giườngMCPtJQQq, nhịX8XVn khMCPtJQQqông đưX8XVợc hỏ5FwKD3fki ĐôMCPtJQQqng PhX8XVương Vũ.

Không th5FwKD3fkể 5FwKD3fkkhông n5FwKD3fkói hMCPtJQQqắn thực5FwKD3fk MCPtJQQqsự MCPtJQQqlà chín5FwKD3fkh nhâ5FwKD3fkn quâMCPtJQQqn tử, MCPtJQQqkiên X8XVtrì muốnX8XV nMCPtJQQqgủ trên5FwKD3fk 5FwKD3fktrường MCPtJQQqkỷ. Đã5FwKD3fk vàMCPtJQQqo thá5FwKD3fkng mườiX8XV rồi,X8XV trời5FwKD3fk b5FwKD3fkắt X8XVđầu lạnh,5FwKD3fk Hơn nữaMCPtJQQq vX8XVừa qu5FwKD3fka mộtX8XV X8XVtrận mMCPtJQQqưa MCPtJQQqto, nhiX8XVệt độMCPtJQQq rấ5FwKD3fkt thấp,MCPtJQQq nX8XVgủ trên5FwKD3fk trưX8XVờng kMCPtJQQqỉ khMCPtJQQqông tốt5FwKD3fk lắm đâu.

“Ngủ MCPtJQQqsớm X8XVchút MCPtJQQqđi.” Hắn5FwKD3fk cMCPtJQQqũng khôX8XVng trựcMCPtJQQq tiếp5FwKD3fk trX8XVả lời, choX8XV dX8XVù X8XVlà rấtX8XV lạnh.

“Ách, MCPtJQQqchúng tMCPtJQQqa cùnMCPtJQQqg nX8XVhau ngủ5FwKD3fk đi,X8XV muộiMCPtJQQq lạnh.”

“Thực sự5FwKD3fk muốnX8XV chú5FwKD3fkng MCPtJQQqta MCPtJQQqcùng nha5FwKD3fku ngủ.”

“Đúng vậy,MCPtJQQq nhưn5FwKD3fkg… muội5FwKD3fk cảnX8XVh cáoMCPtJQQq huynhMCPtJQQq, khôngX8XV đượcX8XV lợi dụng5FwKD3fk đó.”5FwKD3fk Sớm5FwKD3fk đã5FwKD3fk tìmX8XV cáMCPtJQQqch 5FwKD3fkăn tươiMCPtJQQq nàng.

“Ngủ điMCPtJQQq, t5FwKD3fka khôngMCPtJQQq sao5FwKD3fk.” Kỳ5FwKD3fk thực5FwKD3fk h5FwKD3fkắn rX8XVất lMCPtJQQqo lắnX8XVg nửa MCPtJQQqđêm 5FwKD3fksẽ 5FwKD3fklợi dụnMCPtJQQqg nàng.

“Được rồi,5FwKD3fk h5FwKD3fkuynh khônMCPtJQQqg 5FwKD3fklạnh nh5FwKD3fkưng mX8XVuội lạnh,MCPtJQQq giMCPtJQQqúp muội sưởX8XVi ấm.”

“Được.” 5FwKD3fkNàng đã5FwKD3fk MCPtJQQqmời nhMCPtJQQqư vậy5FwKD3fk, saMCPtJQQqo lại5FwKD3fk khônMCPtJQQqg 5FwKD3fkbiết xMCPtJQQqấu hX8XVổ cự tuyệ5FwKD3fkt chứ.

Vì thế5FwKD3fk đêMCPtJQQqm đóMCPtJQQq, ha5FwKD3fki người5FwKD3fk X8XVngủ troX8XVng MCPtJQQqcùng mX8XVột cáMCPtJQQqi chănMCPtJQQq, nằm tr5FwKD3fkên cùnX8XVg mộtX8XV cáMCPtJQQqi giường.

Đông PhMCPtJQQqương VX8XVũ cũMCPtJQQqng MCPtJQQqrất muố5FwKD3fkn làmX8XV Li5FwKD3fkễu H5FwKD3fkạ Huệ,X8XV cMCPtJQQqách X8XVxa nàng mộ5FwKD3fkt c5FwKD3fkhút, nX8XVhưng X8XVai X8XVđó 5FwKD3fkkhi ng5FwKD3fkủ cứ5FwKD3fk luô5FwKD3fkn b5FwKD3fkám rX8XViết vào5FwKD3fk ng5FwKD3fkười hắ5FwKD3fkn. Có5FwKD3fk l5FwKD3fkẽ 5FwKD3fkvì lạnh, cánhMCPtJQQq tMCPtJQQqay 5FwKD3fkngọc ômMCPtJQQq 5FwKD3fkhắn khôX8XVng MCPtJQQqtha. BMCPtJQQqất đắc5FwKD3fk X8XVdĩ, 5FwKD3fkhắn c5FwKD3fkhỉ cóMCPtJQQq 5FwKD3fkthể ômMCPtJQQq nàng5FwKD3fk vàoMCPtJQQq lòng, dùng5FwKD3fk nhiệX8XVt độ5FwKD3fk sMCPtJQQqưởi ấm.

Bọn hMCPtJQQqọ hX8XVai ngườMCPtJQQqi 5FwKD3fkchẳng cóMCPtJQQq làmMCPtJQQq chuyệX8XVn gX8XVì thMCPtJQQquộc loạiMCPtJQQq cấm thiếuMCPtJQQq n5FwKD3fkhi, bấX8XVt qMCPtJQQquá cuố5FwKD3fki cX8XVùng cũngX8XV phá5FwKD3fkt X8XVtriển MCPtJQQqthành quaMCPtJQQqn hX8XVệ X8XVtình lữ5FwKD3fk, MCPtJQQqcòn chờ nX8XVâng lên.