You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 54ewE9Sdo7: MuộUKeBi yêUKeBu huynh.

Bạch M4ewE9Sdoạn ĐUKeBiệp UKeBtừ kZyavF4ohhi bZyavF4ohước r4ewE9Sdoa khỏi4ewE9Sdo UKeBthư phòng4ewE9Sdo cũUKeBng kh4ewE9Sdoông lập tứZyavF4ohc 4ewE9Sdorời khỏiUKeB Tống4ewE9Sdo g4ewE9Sdoia tUKeBrang ZyavF4ohmà trUKeBở lạiUKeB phUKeBòng mình4ewE9Sdo. HiệnUKeB UKeBgiờ UKeBtrời cũn4ewE9Sdog sắp tối4ewE9Sdo rồi,UKeB nZyavF4ohếu c4ewE9Sdoó muốn4ewE9Sdo 4ewE9Sdođi cũngZyavF4oh lZyavF4ohà ZyavF4ohchuyện ZyavF4ohcủa s4ewE9Sdoáng ng4ewE9Sdoày hômUKeB sauUKeB. DUKeBù 4ewE9Sdosao đây4ewE9Sdo 4ewE9Sdocũng là chUKeBỗ cZyavF4ohủa chZyavF4oha nàngZyavF4oh, ở4ewE9Sdo UKeBlại một4ewE9Sdo đ4ewE9Sdoêm kUKeBhông phạ4ewE9Sdom pháZyavF4ohp chứ.

May 4ewE9Sdolà 4ewE9SdoTống l4ewE9Sdoão ZyavF4ohgia cUKeBũng ZyavF4ohkhông UKeBcó 4ewE9Sdoquên hUKeBai ngZyavF4ohười họ, sa4ewE9Sdoi người4ewE9Sdo đưUKeBa 4ewE9Sdotới UKeBvài m4ewE9Sdoón ngonZyavF4oh, n4ewE9Sdoàng tùZyavF4ohy tiệUKeBn ăZyavF4ohn vàUKeBi miếZyavF4ohng rồi4ewE9Sdo lạ4ewE9Sdoi dự4ewE9Sdoa vZyavF4ohào cửaUKeB sổ mZyavF4ohà ngẩnZyavF4oh ngZyavF4ohười r4ewE9Sdoa. KỳUKeB thZyavF4ohực n4ewE9Sdoàng đãUKeB ngẩn4ewE9Sdo ngư4ewE9Sdoời ở4ewE9Sdo 4ewE9Sdođó rUKeBất lUKeBâu, ZyavF4ohtừ kZyavF4ohhi ZyavF4ohrời khỏi thưZyavF4oh phòngZyavF4oh, nànUKeBg 4ewE9Sdoluôn rZyavF4ohầu UKeBrĩ UKeBkhông ZyavF4ohvui, UKeBcàng là4ewE9Sdo lần4ewE9Sdo 4ewE9Sdođầu tiê4ewE9Sdon khô4ewE9Sdong mởUKeB miệnUKeBg nóZyavF4ohi lời UKeBnào. 4ewE9SdoNàng ZyavF4ohvốn d4ewE9Sdoĩ lUKeBà nZyavF4ohgười l4ewE9Sdoúc 4ewE9Sdonào cũUKeBng ZyavF4ohhuyên thuyênUKeB, muốnZyavF4oh UKeBnàng UKeBba tiếng ZyavF4oh không ZyavF4ohnói l4ewE9Sdoời nàoZyavF4oh tuyệtZyavF4oh đối4ewE9Sdo UKeBkhông cZyavF4ohó UKeBkhả năZyavF4ohng. TíZyavF4ohnh tZyavF4ohình n4ewE9Sdoàng ĐôngZyavF4oh Phương4ewE9Sdo VZyavF4ohũ thập phầZyavF4ohn hiểuUKeB rõUKeB, tZyavF4ohhấy UKeBnàng khô4ewE9Sdong nói4ewE9Sdo lờiUKeB nào,4ewE9Sdo hắZyavF4ohn cUKeBó chúUKeBt ZyavF4ohlo lắ4ewE9Sdong. ĐộtZyavF4oh nhiên 4ewE9Sdolại nhảyZyavF4oh ZyavF4ohra m4ewE9Sdoột ngườiZyavF4oh pZyavF4ohhụ thâ4ewE9Sdon, thực4ewE9Sdo sựZyavF4oh khZyavF4ohiến UKeBnàng kUKeBhó tiếpZyavF4oh nhận.

Bản t4ewE9Sdohân Đôn4ewE9Sdog Phươ4ewE9Sdong ZyavF4ohVũ cũnZyavF4ohg làUKeB ngườiUKeB UKeBít nóUKeBi, Bạch4ewE9Sdo Mạn UKeB Điệp lạiZyavF4oh ngUKeBậm miệUKeBng khiếnZyavF4oh 4ewE9Sdohai ngưUKeBời kUKeBhông aZyavF4ohi nZyavF4ohói chuyện4ewE9Sdo vớZyavF4ohi ai.

“Tiểu UKeBĐiệp, nàZyavF4ohng làZyavF4ohm sa4ewE9Sdoo vậyUKeB?” SuUKeBy nghĩ4ewE9Sdo mộZyavF4oht láUKeBt, hắn quyế4ewE9Sdot địnUKeBh mở4ewE9Sdo l4ewE9Sdoời trước.4ewE9Sdo Nà4ewE9Sdong ngZyavF4ohay cả4ewE9Sdo UKeBnói cũn4ewE9Sdog khôn4ewE9Sdog ZyavF4ohmuốn, nhấtUKeB định4ewE9Sdo l4ewE9Sdoà thập phần4ewE9Sdo kZyavF4ohhổ sở.

Không một4ewE9Sdo chú4ewE9Sdot phZyavF4ohản ứnUKeBg, chỉ4ewE9Sdo chớZyavF4ohp mUKeBắt v4ewE9Sdoài cái4ewE9Sdo UKeBrồi lại UKeBnhư cũ4ewE9Sdo 4ewE9Sdonhìn ch4ewE9Sdoằm cUKeBhằm bê4ewE9Sdon ngoài.4ewE9Sdo TZyavF4ohrong việnUKeB cZyavF4ohhỉ cóUKeB 4ewE9Sdomột mạtZyavF4oh áUKeBnh trZyavF4ohăng ảmUKeB đZyavF4ohạm hZyavF4ohòa với bónZyavF4ohg câyUKeB, t4ewE9Sdohực sự4ewE9Sdo chẳ4ewE9Sdong c4ewE9Sdoó gì4ewE9Sdo haUKeBy đểUKeB nhìn.

“Nàng rấtUKeB k4ewE9Sdohó xửUKeB phả4ewE9Sdoi không?”

Nàng quaUKeBy đầuUKeB lZyavF4ohại li4ewE9Sdoếc nUKeBhìn h4ewE9Sdoắn mộtUKeB cZyavF4ohái 4ewE9Sdorồi lạiUKeB nhìn chằmZyavF4oh chằmUKeB b4ewE9Sdoên ngoài.

Xong, nàngUKeB nhấtZyavF4oh đZyavF4ohịnh lUKeBà bUKeBi thư4ewE9Sdoơng quáUKeB độ,4ewE9Sdo cănUKeB bản không4ewE9Sdo muUKeBốn t4ewE9Sdorả lời4ewE9Sdo hắnZyavF4oh. Ngày4ewE9Sdo xưUKeBa ZyavF4ohđều l4ewE9Sdoà UKeBhắn kZyavF4ohhông trảZyavF4oh lờiZyavF4oh cZyavF4ohâu hỏ4ewE9Sdoi cZyavF4ohủa nàng,ZyavF4oh nhưng nàUKeBng vẫn4ewE9Sdo hễ4ewE9Sdo hỏiUKeB ZyavF4ohlà đáp,ZyavF4oh nàng4ewE9Sdo hôUKeBm UKeBnay thZyavF4ohực s4ewE9Sdoự ZyavF4ohquá khUKeBác thường.

Đông PhươngUKeB 4ewE9SdoVũ đZyavF4ohi tới4ewE9Sdo saUKeBu lUKeBưng, khoátZyavF4oh UKeBtay lênUKeB vai nàngZyavF4oh, “TiểuUKeB Đ4ewE9Sdoiệp, nàZyavF4ohng cUKeBó UKeBbiết tUKeBại saZyavF4oho 4ewE9Sdotính 4ewE9Sdotình UKeBta quáiZyavF4oh gởUKeB UKeBvậy không?”

Bạch Mạ4ewE9Sdon ĐiệpZyavF4oh vẫZyavF4ohn nUKeBhư cũUKeB k4ewE9Sdohông chZyavF4ohút pUKeBhản ứUKeBng, dường ZyavF4oh như ZyavF4ohkhông n4ewE9Sdoghe thấZyavF4ohy hắn4ewE9Sdo nUKeBói gì.

Hắn UKeBkéo quUKeBa m4ewE9Sdoột cZyavF4ohái 4ewE9Sdoghế, ngồZyavF4ohi b4ewE9Sdoên cạnhZyavF4oh nàng.

“Kỳ thực…4ewE9Sdo tZyavF4oha khZyavF4ohông biếtUKeB chZyavF4oha ZyavF4ohta làUKeB ai.”

Hắn tUKeBhình lìn4ewE9Sdoh nóUKeBi UKeBra mộZyavF4oht câu4ewE9Sdo khiếnZyavF4oh BZyavF4ohạch Mạn4ewE9Sdo ĐiệpZyavF4oh nghi 4ewE9Sdongờ ZyavF4ohliếc UKeBhắn ZyavF4ohmột cUKeBái, nUKeBhưng vẫnUKeB khôn4ewE9Sdog nói4ewE9Sdo gì.

Hắn ZyavF4ohcười kh4ewE9Sdoổ, “Buồ4ewE9Sdon cưUKeBời lắmZyavF4oh đúng4ewE9Sdo khôngZyavF4oh? UKeBTa thựcZyavF4oh sự khôn4ewE9Sdog biết,4ewE9Sdo vì4ewE9Sdo nươngUKeB ZyavF4ohta chưaUKeB b4ewE9Sdoao g4ewE9Sdoiờ UKeBnói ZyavF4ohcho UKeBta biết.”

Bạch Mạn4ewE9Sdo ĐiZyavF4ohệp ghUKeBé vUKeBào 4ewE9Sdomột bên4ewE9Sdo cUKeBửa sUKeBổ, vư4ewE9Sdoơn tZyavF4ohay UKeBra hái ZyavF4oh một ZyavF4ohmột 4ewE9Sdochiếc ZyavF4ohlá, mUKeBiễn cưỡngZyavF4oh nhìZyavF4ohn h4ewE9Sdoắn ZyavF4ohmột cUKeBái, “TiếpZyavF4oh tục.”UKeB C4ewE9Sdoó UKeBtiến bộ,4ewE9Sdo hắn4ewE9Sdo nói nhUKeBiều nhUKeBư UKeBvậy, cZyavF4ohuối cùnUKeBg cũngZyavF4oh đổ4ewE9Sdoi đượcZyavF4oh hUKeBai ch4ewE9Sdoữ c4ewE9Sdoủa nàng.

“Trước khUKeBi nươ4ewE9Sdong gả4ewE9Sdo ZyavF4ohcho UKeBcha tUKeBa, ngườZyavF4ohi đãUKeB manZyavF4ohg thai. NgưUKeBời ch4ewE9Sdoa hiệnZyavF4oh tạiZyavF4oh cZyavF4ohủa tZyavF4oha rấtUKeB 4ewE9Sdoyêu thươngUKeB nư4ewE9Sdoơng, nZyavF4ohhưng ZyavF4ohnương ngưZyavF4ohợc 4ewE9Sdolại kUKeBhông hề thươ4ewE9Sdong ônZyavF4ohg ZyavF4ohấy. NươngUKeB 4ewE9Sdota trUKeBước kUKeBhi xuấUKeBt ZyavF4ohgiá đãZyavF4oh từnUKeBg ZyavF4ohthích mộZyavF4oht ZyavF4ohnam nhânZyavF4oh. ThậZyavF4ohm chí 4ewE9Sdocòn cóUKeB hàiUKeB tử4ewE9Sdo củaUKeB ZyavF4ohhắn, thếUKeB nh4ewE9Sdoưng UKeBnam nhUKeBân kiZyavF4oha lZyavF4ohại ZyavF4ohbỏ UKeBrơi ZyavF4ohnương ZyavF4ohnên nương4ewE9Sdo mUKeBới gả choUKeB UKeBcha ta4ewE9Sdo. TUKeBhực sựZyavF4oh ba4ewE9Sdon đầuZyavF4oh nươngZyavF4oh cũng4ewE9Sdo khôngUKeB muốnUKeB gả,UKeB lUKeBà ZyavF4ohdo ngoạiZyavF4oh côUKeBng tZyavF4oha ép bZyavF4ohuộc, tựUKeB cZyavF4ohhủ t4ewE9Sdorì hô4ewE9Sdon sựZyavF4oh. LúZyavF4ohc đóZyavF4oh VạZyavF4ohn Ki4ewE9Sdoếm UKeBsơn ZyavF4ohtrang đượ4ewE9Sdoc xUKeBưng làUKeB v4ewE9Sdoõ l4ewE9Sdoâm đệUKeB nhất thếZyavF4oh giaZyavF4oh, ngZyavF4ohoại UKeBcông UKeBtuyệt đZyavF4ohối ZyavF4ohkhông chZyavF4oho phUKeBép nương4ewE9Sdo 4ewE9Sdota UKeBhồi ZyavF4ohhôn, đZyavF4ohiểm huyệt4ewE9Sdo đạoUKeB của nươ4ewE9Sdong rUKeBồi ép4ewE9Sdo lênUKeB kiệu4ewE9Sdo h4ewE9Sdooa. Tro4ewE9Sdong đê4ewE9Sdom ZyavF4ohtân h4ewE9Sdoôn, nươn4ewE9Sdog UKeBta thẳngZyavF4oh thZyavF4ohắn nZyavF4ohói thậ4ewE9Sdot với chaZyavF4oh. ChUKeBa tZyavF4oha tZyavF4ohuy rằng4ewE9Sdo khổZyavF4oh s4ewE9Sdoở nhưZyavF4ohng cũUKeBng nguyện4ewE9Sdo 4ewE9Sdoý muốn4ewE9Sdo nươ4ewE9Sdong, chăUKeBm sócUKeB nương cảUKeB đờUKeBi. Như4ewE9Sdong nươ4ewE9Sdong t4ewE9Sdoa kZyavF4ohhông muốnZyavF4oh, nư4ewE9Sdoơng đUKeBối 4ewE9Sdovới ZyavF4ohcha mUKeBột chUKeBút c4ewE9Sdoảm tìn4ewE9Sdoh cũng khôngZyavF4oh ZyavF4ohcó, khôUKeBng muố4ewE9Sdon cùng4ewE9Sdo 4ewE9Sdocha làUKeBm ph4ewE9Sdou 4ewE9Sdothê thực4ewE9Sdo UKeBsự. CZyavF4ohó thểUKeB 4ewE9Sdocha UKeBta mo4ewE9Sdong muUKeBốn có UKeBngày nươ4ewE9Sdong tZyavF4oha s4ewE9Sdoẽ hồiUKeB ZyavF4ohtâm chuyển4ewE9Sdo ýUKeB nUKeBên cốUKeB gUKeBắng nhịn.4ewE9Sdo NUKeBhưng UKeBtình cảmZyavF4oh củZyavF4oha hai 4ewE9Sdongười thZyavF4ohực sựUKeB rấZyavF4oht xấuZyavF4oh, ZyavF4ohvào đêmUKeB tâ4ewE9Sdon hôZyavF4ohn đầuUKeB tUKeBiên, ZyavF4ohhai người4ewE9Sdo đUKeBã chUKeBia 4ewE9Sdophòng mà ngủ,ZyavF4oh cZyavF4ohho t4ewE9Sdoới hômUKeB nUKeBay vẫZyavF4ohn lUKeBà p4ewE9Sdohu t4ewE9Sdohê hữuUKeB 4ewE9Sdodanh UKeBvô thZyavF4ohực. SUKeBau ZyavF4ohkhi t4ewE9Sdoa ZyavF4ohra đời,ZyavF4oh nươnZyavF4ohg vì h4ewE9Sdoận tUKeBhân phUKeBụ tUKeBa 4ewE9Sdobỏ 4ewE9Sdorơi nương4ewE9Sdo 4ewE9Sdonên ZyavF4ohcũng hậUKeBn cUKeBả t4ewE9Sdoa. TừZyavF4oh khZyavF4ohi 4ewE9Sdota 4ewE9Sdobắt đZyavF4ohầu ZyavF4ohcó UKeBký ức, 4ewE9Sdođều làZyavF4oh UKeBnha hoànZyavF4oh bộiUKeB dZyavF4ohi chă4ewE9Sdom 4ewE9Sdosóc t4ewE9Sdoa. K4ewE9Sdohi tZyavF4oha sZyavF4oháu tuổi,ZyavF4oh bộiUKeB 4ewE9Sdodi quZyavF4oha đờUKeBi, ZyavF4ohcũng không cUKeBòn ZyavF4ohai chămUKeB sócZyavF4oh ch4ewE9Sdoo tZyavF4oha. 4ewE9SdoTừ đóZyavF4oh vềUKeB ZyavF4ohsau, ch4ewE9Sdoúng tZyavF4oha ZyavF4ohmột ZyavF4ohnhà 4ewE9Sdoba nUKeBgười 4ewE9Sdođều cUKeBó ZyavF4ohcuộc sống riUKeBêng, cUKeBơ bUKeBản khôngUKeB hZyavF4ohề quZyavF4oha lZyavF4ohại. CUKeBha tuUKeBy r4ewE9Sdoằng hZyavF4ohận nZyavF4ohhưng cZyavF4ohũng khônUKeBg bUKeBạc đãi UKeB ta, cũn4ewE9Sdog thỉn4ewE9Sdoh tiêZyavF4ohn 4ewE9Sdosinh 4ewE9Sdodạy tZyavF4oha đọ4ewE9Sdoc ZyavF4ohsách viết4ewE9Sdo ch4ewE9Sdoữ, thậmUKeB chí4ewE9Sdo ZyavF4ohtự ZyavF4ohmình dZyavF4ohạy 4ewE9Sdovõ công UKeB cho 4ewE9Sdota, nhZyavF4ohưng UKeBcha chUKeBưa UKeBtừng nói4ewE9Sdo UKeBvới tUKeBa một4ewE9Sdo cZyavF4ohâu nàUKeBo. ZyavF4ohMỗi lZyavF4ohần ZyavF4ohdạy tZyavF4oha vUKeBõ côn4ewE9Sdog đềUKeBu đem tZyavF4oha đứngUKeB trưZyavF4ohớc mặtUKeB nZyavF4ohgười, t4ewE9Sdoự mìnhUKeB thực4ewE9Sdo hiệUKeBn bUKeBa lUKeBần cUKeBho 4ewE9Sdota xem4ewE9Sdo, 4ewE9Sdokhông cầUKeBn biết tUKeBa họ4ewE9Sdoc ZyavF4ohcó đượcZyavF4oh 4ewE9Sdohay khUKeBông 4ewE9Sdođược. ZyavF4ohCứ 4ewE9Sdoba tháZyavF4ohng, ch4ewE9Sdoa lZyavF4ohại 4ewE9Sdodạy t4ewE9Sdoa mUKeBột loạiUKeB võ côZyavF4ohng UKeBkhác, cả4ewE9Sdo tUKeBhời UKeBthơ ấu,4ewE9Sdo chUKeBa chưa4ewE9Sdo ZyavF4ohtừng n4ewE9Sdoói vớUKeBi ZyavF4ohta 4ewE9Sdocâu nàoZyavF4oh. ChZyavF4oho đZyavF4ohến ZyavF4ohgần đây,UKeB hai ngưUKeBời chúnUKeBg ZyavF4ohta ZyavF4ohmới thỉnUKeBh thoUKeBảng nUKeBói chuyện4ewE9Sdo. Nương4ewE9Sdo tUKeBa tZyavF4ohhích đ4ewE9Sdoọc ZyavF4ohsách, vẽ tr4ewE9Sdoanh, UKeBmỗi lầnZyavF4oh tUKeBa 4ewE9Sdođi thỉ4ewE9Sdonh a4ewE9Sdon ng4ewE9Sdoười, haUKeBi ngườiZyavF4oh mộtUKeB lẳnZyavF4ohg lặngUKeB vẽUKeB tranUKeBh, mộ4ewE9Sdot chơi cờ,ZyavF4oh kUKeBhông UKeBai liếc4ewE9Sdo mắt4ewE9Sdo nhZyavF4ohìn UKeBta mộ4ewE9Sdot cáZyavF4ohi. Ch4ewE9Sdoỉ UKeBcó khUKeBi tZyavF4oha phạmZyavF4oh pZyavF4ohhải sa4ewE9Sdoi lầmUKeB mớUKeBi nghiêm khácUKeBh tZyavF4ohrách UKeBphạt ZyavF4ohta, đánZyavF4ohh ch4ewE9Sdoửi taUKeB. N4ewE9Sdoàng luô4ewE9Sdon ZyavF4ohhỏi v4ewE9Sdoì saUKeBo UKeBta ZyavF4ohkhông nó4ewE9Sdoi lờiZyavF4oh nào, ZyavF4ohkỳ t4ewE9Sdohực c4ewE9Sdohính vUKeBì tUKeBa trưởngUKeB thàn4ewE9Sdoh đãZyavF4oh c4ewE9Sdoó tínhUKeB UKeBcách nhưZyavF4oh vậy.UKeB NgoạiZyavF4oh 4ewE9Sdotrừ giao tiếpZyavF4oh bê4ewE9Sdon ngoà4ewE9Sdoi, 4ewE9Sdota căn4ewE9Sdo UKeBbản khôngUKeB UKeBmuốn nZyavF4ohói, cũngZyavF4oh kh4ewE9Sdoông 4ewE9Sdoai nguy4ewE9Sdoện ZyavF4ohý ng4ewE9Sdohe tZyavF4oha nói.” HắnZyavF4oh ba4ewE9Sdon đầu4ewE9Sdo muZyavF4ohốn dZyavF4ohùng 4ewE9Sdohoàn cả4ewE9Sdonh củaUKeB mìnUKeBh 4ewE9Sdođể thốngZyavF4oh suZyavF4ohốt cZyavF4ohho 4ewE9SdoBạch MạnUKeB ĐiệpZyavF4oh, nhưn4ewE9Sdog cuối cùngUKeB bảZyavF4ohn tZyavF4ohhân lạiZyavF4oh rơiZyavF4oh vàUKeBo ZyavF4ohbi thươnZyavF4ohg. KhoảnZyavF4ohg thời4ewE9Sdo giaZyavF4ohn đó,4ewE9Sdo hắUKeBn rất4ewE9Sdo 4ewE9Sdocô đơn, 4ewE9Sdo rất UKeBbất lự4ewE9Sdoc. NhZyavF4ohìn thấy4ewE9Sdo nhữngZyavF4oh 4ewE9Sdođứa trẻUKeB khZyavF4ohác 4ewE9Sdocó ch4ewE9Sdoa nươngZyavF4oh 4ewE9Sdoyêu t4ewE9Sdohương, hắZyavF4ohn luôUKeBn nhịn khôZyavF4ohng được4ewE9Sdo ngưỡng4ewE9Sdo mộZyavF4oh. Hắ4ewE9Sdon dùUKeB sZyavF4ohao cUKeBũng ZyavF4ohlà nUKeBghiệt chủngUKeB. HUKeBắn ZyavF4ohkhóc ZyavF4ohlóc hỏi bộiZyavF4oh ZyavF4ohdi tại4ewE9Sdo sZyavF4ohao c4ewE9Sdoha nương4ewE9Sdo khZyavF4ohông thươngUKeB h4ewE9Sdoắn, bộ4ewE9Sdoi dUKeBi kZyavF4ohhông đànZyavF4ohh lòUKeBng ZyavF4ohnhìn h4ewE9Sdoắn như thếUKeB mớiZyavF4oh 4ewE9Sdođem chânZyavF4oh tưUKeBớng sựUKeB viZyavF4ohệc nóZyavF4ohi ra.

Đó l4ewE9Sdoà bíZyavF4oh mật4ewE9Sdo củaZyavF4oh hắn4ewE9Sdo, hUKeBắn khônZyavF4ohg biếtZyavF4oh bấZyavF4oht ZyavF4ohcứ a4ewE9Sdoi biế4ewE9Sdot chuyện này,UKeB ch4ewE9Sdoo dZyavF4ohù là4ewE9Sdo ngườUKeBi thZyavF4ohân nhất4ewE9Sdo nhưZyavF4oh s4ewE9Sdoư ZyavF4ohphụ cùnUKeBg 4ewE9SdoQuân Tù4ewE9Sdoy Phon4ewE9Sdog cũ4ewE9Sdong không ZyavF4oh biết ZyavF4ohđược thâZyavF4ohn thếZyavF4oh thZyavF4ohực UKeBsự củaUKeB hUKeBắn. UKeBBí mậtZyavF4oh ZyavF4ohnày h4ewE9Sdoắn chônUKeB sâUKeBu tUKeBận đáyUKeB lUKeBòng 4ewE9Sdođã haiUKeB mươi nămUKeB, rốUKeBt cuộc4ewE9Sdo bâyUKeB giờ4ewE9Sdo cũnUKeBg cUKeBó UKeBcơ 4ewE9Sdohội nóiUKeB raUKeB. NóZyavF4ohi r4ewE9Sdoa bUKeBí UKeBmật tronUKeBg lòn4ewE9Sdog, đột nh4ewE9Sdoiên cả4ewE9Sdom ZyavF4ohthấy nUKeBhẹ nhõm.

Bạch UKeBMạn ĐiệpZyavF4oh rốtUKeB cuZyavF4ohộc nh4ewE9Sdoịn kh4ewE9Sdoông được4ewE9Sdo ZyavF4ohnhẹ giọng4ewE9Sdo hỏUKeBi, “Sau đóUKeB ZyavF4ohthì ZyavF4ohsao?” Trời4ewE9Sdo ạ,4ewE9Sdo 4ewE9Sdochả tráchUKeB tUKeBính tìUKeBnh 4ewE9Sdohắn UKeBquái UKeBgở, thì4ewE9Sdo UKeBra lZyavF4ohà dZyavF4oho lZyavF4ohớn lên trongZyavF4oh UKeBmột g4ewE9Sdoia đìnhZyavF4oh UKeBnhư vZyavF4ohậy. NếUKeBu nUKeBhư đổi4ewE9Sdo l4ewE9Sdoại 4ewE9Sdolà nZyavF4ohàng, UKeBchách nàngUKeB đ4ewE9Sdoiên mấ4ewE9Sdot, một ZyavF4oh gia đìnhUKeB quUKeBái dịUKeB điểnUKeB 4ewE9Sdohình, nànZyavF4ohg làmZyavF4oh sa4ewE9Sdoo lạiUKeB gUKeBả đưZyavF4ohợc vào4ewE9Sdo 4ewE9Sdonhà ZyavF4ohđó chứ?

Đông PhưZyavF4ohơng VũZyavF4oh cườiZyavF4oh 4ewE9Sdokhổ, “UKeBNăm ZyavF4ohta chíUKeBn tuổi,ZyavF4oh vZyavF4ohô tình cứ4ewE9Sdou đượ4ewE9Sdoc UKeBsư phUKeBụ, từZyavF4oh 4ewE9Sdođó ZyavF4ohvề sUKeBau d4ewE9Sdoo mộUKeBt tUKeBay sưZyavF4oh pZyavF4ohhụ dạ4ewE9Sdoy bảo,UKeB nhưUKeBng UKeBbóng m4ewE9Sdoa trong 4ewE9Sdolòng vZyavF4ohẫn tồnZyavF4oh tạUKeBi như4ewE9Sdo trước,UKeB 4ewE9Sdota khônUKeBg ZyavF4ohthích n4ewE9Sdoói. KhZyavF4ohi UKeBta mườiUKeB lăUKeBm tuổi,4ewE9Sdo ZyavF4ohtheo sư 4ewE9Sdophụ về4ewE9Sdo ThươnZyavF4ohg ManZyavF4ohg sơZyavF4ohn, cUKeBòn có4ewE9Sdo sUKeBư đệUKeB ZyavF4ohQuân TZyavF4ohùy PhUKeBong. TUKeBùy Pho4ewE9Sdong UKeBlúc nZyavF4ohào 4ewE9Sdocũng huyên thuyUKeBên nàZyavF4ohy n4ewE9Sdoọ, lâuUKeB ngày,UKeB tínhZyavF4oh tìZyavF4ohnh UKeBquái gởZyavF4oh 4ewE9Sdocủa ZyavF4ohta 4ewE9Sdocũng t4ewE9Sdohay đổiUKeB không ít.”UKeB ZyavF4ohLấy tiUKeBêu UKeBchuẩn trướcUKeB đâUKeBy củaZyavF4oh 4ewE9Sdohắn, có4ewE9Sdo thểZyavF4oh cả4ewE9Sdo thán4ewE9Sdog cũUKeBng UKeBkhông UKeBnói lờiUKeB nào.

Bạch MạUKeBn ĐiUKeBệp vỗZyavF4oh ngực,ZyavF4oh t4ewE9Sdorong 4ewE9Sdolòng vẫn4ewE9Sdo c4ewE9Sdoòn s4ewE9Sdoợ hãi,4ewE9Sdo “Lão ZyavF4ohThiên UKeBà, 4ewE9Sdomay mà4ewE9Sdo gặpZyavF4oh ZyavF4ohđược sZyavF4ohư p4ewE9Sdohụ ngươi.4ewE9Sdo Nếu4ewE9Sdo ngUKeBươi cUKeBứ sốngUKeB tZyavF4ohrong 4ewE9Sdocái nZyavF4ohhà đóZyavF4oh khôngUKeB biết cò4ewE9Sdon bZyavF4ohiến thành4ewE9Sdo dạngZyavF4oh người4ewE9Sdo gìUKeB? B4ewE9Sdoộ ZyavF4ohdạng tiếcZyavF4oh chUKeBữ nUKeBhư vZyavF4ohàng nàyUKeB củaZyavF4oh ng4ewE9Sdoươi đã 4ewE9Sdolà thUKeBay đổiZyavF4oh rồiZyavF4oh saoUKeB? VậyZyavF4oh trướ4ewE9Sdoc kZyavF4ohhi thZyavF4ohay 4ewE9Sdođổi c4ewE9Sdoòn UKeBra thế4ewE9Sdo nàoZyavF4oh? Chá4ewE9Sdoch là4ewE9Sdo 4ewE9Sdohỏi ngươi trămUKeB câuUKeB mZyavF4ohới trả4ewE9Sdo lời4ewE9Sdo ZyavF4ohmột câUKeBu UKeBquá. ZyavF4ohMay 4ewE9Sdomà cUKeBó QUKeBuân UKeBTùy Phong4ewE9Sdo, 4ewE9Sdonếu khUKeBông mỗi4ewE9Sdo ngày 4ewE9Sdota đềuZyavF4oh pUKeBhải đốiZyavF4oh d4ewE9Sdoiện ZyavF4ohvới 4ewE9Sdomột cái4ewE9Sdo đầZyavF4ohu gỗ.”

“Năm tZyavF4oha mư4ewE9Sdoời lăZyavF4ohm ZyavF4ohtuổi rờZyavF4ohi khỏ4ewE9Sdoi nhà4ewE9Sdo, n4ewE9Sdoăm năZyavF4ohm 4ewE9Sdosau mới quay4ewE9Sdo tr4ewE9Sdoở lại.ZyavF4oh KhUKeBông hiểUKeBu ZyavF4ohvì sZyavF4ohao lạUKeBi pháZyavF4oht hiệ4ewE9Sdon tình4ewE9Sdo cảZyavF4ohm củUKeBa bọn4ewE9Sdo hUKeBọ vớZyavF4ohi UKeBta tốt UKeBhơn rấUKeBt nhiều4ewE9Sdo. CUKeBha nguUKeByện UKeBý nóiUKeB chZyavF4ohuyện 4ewE9Sdocùng tZyavF4oha, bàn4ewE9Sdo luUKeBận vUKeBõ côngUKeB, nUKeBương cũng chủUKeB động4ewE9Sdo đícZyavF4ohh t4ewE9Sdohân xuUKeBống bZyavF4ohếp.” Đôn4ewE9Sdog PhươUKeBng VZyavF4ohũ 4ewE9Sdocố 4ewE9Sdoý trZyavF4ohêu chọc,UKeB “NànZyavF4ohg yêUKeBn tâmZyavF4oh, sau nà4ewE9Sdoy gả4ewE9Sdo vàoUKeB n4ewE9Sdohà taZyavF4oh, nàng4ewE9Sdo cZyavF4ohó 4ewE9Sdothể ZyavF4ohthích ứng.4ewE9Sdo” NUKeBếu là4ewE9Sdo cáZyavF4ohi khô4ewE9Sdong 4ewE9Sdokhí trầUKeBm lặng4ewE9Sdo trước kia4ewE9Sdo, 4ewE9Sdoai cUKeBòn có4ewE9Sdo ZyavF4ohthể tiế4ewE9Sdop tụZyavF4ohc ở4ewE9Sdo lạiUKeB nữa.

Bạch MạnUKeB ĐZyavF4ohiệp đUKeBột nhiêZyavF4ohn nhớ4ewE9Sdo t4ewE9Sdoới mộ4ewE9Sdot viZyavF4ohệc, “VậyUKeB sao?4ewE9Sdo Vậy ngươiZyavF4oh lấyZyavF4oh th4ewE9Sdoê 4ewE9Sdotử 4ewE9Sdolà t4ewE9Sdohế nào?ZyavF4oh Ngươ4ewE9Sdoi nZyavF4ohói c4ewE9Sdoha nươnUKeBg ng4ewE9Sdoươi UKeBép ngươiUKeB, nh4ewE9Sdoưng ZyavF4ohtheo ngươi nóUKeBi 4ewE9Sdothì 4ewE9Sdocảm tìn4ewE9Sdoh đUKeBối vớ4ewE9Sdoi bọ4ewE9Sdon hUKeBọ khUKeBông tốt4ewE9Sdo lắm,4ewE9Sdo 4ewE9Sdosao bọnUKeB họZyavF4oh lạiUKeB bứcZyavF4oh được ngươi?”

“Bắt đầuUKeB từUKeB ZyavF4ohsáu ZyavF4ohnăm trưZyavF4ohớc, tUKeBa mỗUKeBi nă4ewE9Sdom đềuZyavF4oh UKeBvề nh4ewE9Sdoà một lần.ZyavF4oh UKeBTình UKeBcảm củaUKeB ZyavF4ohta với4ewE9Sdo UKeBhai ngườiZyavF4oh h4ewE9Sdoọ khôngUKeB hẳnZyavF4oh làZyavF4oh tốUKeBt, cũnZyavF4ohg khôZyavF4ohng thểZyavF4oh UKeBnói là 4ewE9Sdoquá xấu.4ewE9Sdo LầnZyavF4oh trướcZyavF4oh trở4ewE9Sdo vềZyavF4oh, nươUKeBng 4ewE9Sdota bệnh4ewE9Sdo liệtZyavF4oh giường4ewE9Sdo, nZyavF4ohói làUKeB chẳngUKeB còUKeBn sống đượ4ewE9Sdoc baZyavF4oho lUKeBâu nữa,4ewE9Sdo muZyavF4ohốn UKeBta lấyUKeB vợZyavF4oh 4ewE9Sdođể ngườiUKeB yên4ewE9Sdo tâm4ewE9Sdo nhắmUKeB ZyavF4ohmắt. BZyavF4ohị nươ4ewE9Sdong dồnZyavF4oh tới đườ4ewE9Sdong ZyavF4ohcùng, ZyavF4ohta ZyavF4ohchỉ 4ewE9Sdocó tUKeBhể l4ewE9Sdoấy 4ewE9Sdovị côUKeB nưUKeBơng 4ewE9Sdokia.” Nó4ewE9Sdoi tới4ewE9Sdo chuyện4ewE9Sdo ZyavF4ohnày, hắZyavF4ohn lầUKeBn UKeBthứ hai t4ewE9Sdohấy ZyavF4ohđau đầu.

Từ ZyavF4ohkhi hắZyavF4ohn rờiZyavF4oh nhZyavF4ohà năUKeBm năZyavF4ohm 4ewE9Sdotrước, bầuUKeB kZyavF4ohhông khí4ewE9Sdo trong nhàZyavF4oh tựaZyavF4oh hUKeBồ ZyavF4ohrất 4ewE9Sdokhẩn 4ewE9Sdotrương. TrởZyavF4oh lạiZyavF4oh 4ewE9Sdonăm UKeBhắn ZyavF4ohhai mư4ewE9Sdoơi mốt4ewE9Sdo tuổi,UKeB lãUKeBo ZyavF4ohcha không UKeB chỉ UKeBthân cận4ewE9Sdo nhUKeBiều hơZyavF4ohn với4ewE9Sdo ZyavF4ohhắn, cò4ewE9Sdon kiênUKeB UKeBquyết mZyavF4ohuốn UKeBđem toà4ewE9Sdon bộ4ewE9Sdo UKeBgiao nghiệpZyavF4oh cho hắ4ewE9Sdon tZyavF4ohrông cZyavF4ohoi. HUKeBắn 4ewE9Sdovốn t4ewE9Sdohích cuộcUKeB sốUKeBng phiZyavF4ohêu bạtUKeB thựcUKeB sựZyavF4oh khôngUKeB thểUKeB chịUKeBu được 4ewE9Sdongày nàUKeBo cũn4ewE9Sdog số4ewE9Sdong tronZyavF4ohg m4ewE9Sdoột đống4ewE9Sdo UKeBsổ sáchUKeB. TZyavF4ohheo lời4ewE9Sdo đZyavF4ohề ngh4ewE9Sdoị c4ewE9Sdoủa UKeBcẩu đầuZyavF4oh ZyavF4ohquân sư UKeB Quân TùUKeBy PhongZyavF4oh, h4ewE9Sdoắn quyếtUKeB đUKeBịnh tự4ewE9Sdo mìn4ewE9Sdoh gâZyavF4ohy dựUKeBng sựUKeB nghiệp.

Trở 4ewE9Sdonên 4ewE9Sdocó 4ewE9Sdothân tình4ewE9Sdo là4ewE9Sdo tốtZyavF4oh UKeBhay ZyavF4ohxấu UKeBđây? N4ewE9Sdoếu như4ewE9Sdo cha ZyavF4oh nương vẫUKeBn UKeBtiếp tục4ewE9Sdo mặcUKeB 4ewE9Sdokệ h4ewE9Sdoắn, 4ewE9Sdohắn khUKeBông cầ4ewE9Sdon bZyavF4ohị ZyavF4ohép 4ewE9Sdobuộc lZyavF4ohàm viZyavF4ohệc kiUKeBnh 4ewE9Sdothương, cũng khô4ewE9Sdong ZyavF4ohcần UKeBlấy m4ewE9Sdoột nữZyavF4oh nhUKeBân khôngUKeB queZyavF4ohn k4ewE9Sdohông 4ewE9Sdobiết. Đương4ewE9Sdo nh4ewE9Sdoiên, nếUKeBu không 4ewE9Sdonhờ cZyavF4ohha nư4ewE9Sdoơng bức4ewE9Sdo épUKeB, UKeBhắn 4ewE9Sdocũng khôZyavF4ohng đượcZyavF4oh gUKeBia tàiUKeB UKeBbạc UKeBvạn, cũngZyavF4oh khôngZyavF4oh lZyavF4ohấy được TiểuUKeB ĐUKeBiệp củaUKeB hắn.

“Chẳng tZyavF4ohrách sZyavF4ohao ngUKeBươi tUKeBính tìZyavF4ohnh kUKeBỳ 4ewE9Sdoquái, th4ewE9Sdoì UKeBra là tron4ewE9Sdog UKeBlòng tZyavF4ohừ n4ewE9Sdohỏ ZyavF4ohđã 4ewE9Sdocó mộ4ewE9Sdot bó4ewE9Sdong ma.”UKeB Không4ewE9Sdo hiểu4ewE9Sdo v4ewE9Sdoì sZyavF4ohao, ng4ewE9Sdohĩ đếnZyavF4oh hắnZyavF4oh lúUKeBc nhỏ 4ewE9Sdo bi thUKeBảm ZyavF4ohnhư vậ4ewE9Sdoy, trUKeBong lòUKeBng 4ewE9Sdonàng mơUKeB UKeBhồ ZyavF4ohcó cảmZyavF4oh ZyavF4ohgiác đau.

“Kỳ thựUKeBc nàng4ewE9Sdo khôZyavF4ohng cUKeBần khZyavF4ohổ sở,ZyavF4oh 4ewE9Sdoít nhấtZyavF4oh 4ewE9Sdonàng cò4ewE9Sdon biết ZyavF4ohthân UKeBphụ m4ewE9Sdoình 4ewE9Sdolà aiZyavF4oh, như4ewE9Sdong ZyavF4ohta thUKeBì UKeBkhông biết.”ZyavF4oh HắUKeBn ZyavF4ohkhông biếtUKeB 4ewE9Sdoan UKeBủi nUKeBgười khác4ewE9Sdo, có tZyavF4ohhể nUKeBói r4ewE9Sdoa ZyavF4ohnhư vậZyavF4ohy UKeBthực s4ewE9Sdoự khôn4ewE9Sdog đơn4ewE9Sdo giản.

“Ta cóUKeB khổUKeB sở4ewE9Sdo baUKeBo giờ?”4ewE9Sdo BạcZyavF4ohh MUKeBạn ĐiệpZyavF4oh kỳUKeB quáUKeBi nhì4ewE9Sdon hắn, c4ewE9Sdoon UKeBmắt nUKeBào 4ewE9Sdocủa 4ewE9Sdohắn thấy4ewE9Sdo ZyavF4ohnàng UKeBvì T4ewE9Sdoống tranUKeBg ch4ewE9Sdoủ khổZyavF4oh sở?

“Lẽ nàoZyavF4oh nZyavF4ohàng kZyavF4ohhông phảiZyavF4oh vì4ewE9Sdo nh4ewE9Sdoất thờiZyavF4oh k4ewE9Sdohông thểUKeB tiUKeBếp nhận đượ4ewE9Sdoc TốngZyavF4oh trUKeBang chUKeBủ là4ewE9Sdo cUKeBha nànUKeBg nUKeBên m4ewE9Sdoới kh4ewE9Sdoông UKeBnói l4ewE9Sdoời nZyavF4ohào sao?”

Bạch M4ewE9Sdoạn ĐiệZyavF4ohp trợnUKeB trừngZyavF4oh h4ewE9Sdoai m4ewE9Sdoắt, t4ewE9Sdohật sZyavF4ohâu thởUKeB dài4ewE9Sdo, “Ta đãZyavF4oh m4ewE9Sdoất trZyavF4ohí UKeBnhớ rồi,ZyavF4oh nư4ewE9Sdoơng cùnUKeBg kếZyavF4oh phụ4ewE9Sdo ZyavF4ohcó tố4ewE9Sdot vUKeBới UKeBta 4ewE9Sdohay khônZyavF4ohg ZyavF4ohta UKeBcũng chẳng biết,UKeB c4ewE9Sdoũng khô4ewE9Sdong muốnUKeB ZyavF4ohtruy cứu.UKeB ĐươngZyavF4oh nhiên,UKeB xeZyavF4ohm 4ewE9Sdota ZyavF4ohhiện tạiZyavF4oh mộtUKeB 4ewE9Sdothân b4ewE9Sdoản lĩnh, chứng4ewE9Sdo tỏ4ewE9Sdo ZyavF4ohhai ngưUKeBời đZyavF4ohối vUKeBới 4ewE9Sdota rấZyavF4oht 4ewE9Sdotốt. TZyavF4oha chUKeBỉ biếtZyavF4oh cUKeBha ZyavF4ohmẹ thânZyavF4oh nhUKeBân tZyavF4oha UKeBtoàn bộ đãZyavF4oh chết,UKeB 4ewE9Sdocho dùZyavF4oh Tố4ewE9Sdong tranZyavF4ohg chủUKeB thực4ewE9Sdo sựUKeB l4ewE9Sdoà cUKeBha t4ewE9Sdoa t4ewE9Sdohì UKeBthế nào4ewE9Sdo? TZyavF4oha khônZyavF4ohg muố4ewE9Sdon nghĩ tới.4ewE9Sdo T4ewE9Sdoa cũUKeBng khô4ewE9Sdong phảZyavF4ohi h4ewE9Sdoận UKeBông ấyZyavF4oh, chỉ4ewE9Sdo là4ewE9Sdo đốUKeBi vớiUKeB ZyavF4ohông ấUKeBy mZyavF4ohột chút4ewE9Sdo cảm giácUKeB c4ewE9Sdoũng khUKeBông có.UKeB” UKeBCha ZyavF4ohnàng giờUKeB đangZyavF4oh ởUKeB hiệ4ewE9Sdon đại,ZyavF4oh UKeBcho ZyavF4ohdù TốngZyavF4oh UKeBtrang chUKeBủ thực ZyavF4oh sự UKeBlà cUKeBha nànUKeBg cũUKeBng 4ewE9Sdochỉ l4ewE9Sdoà cZyavF4ohha của4ewE9Sdo thâZyavF4ohn thUKeBể nàUKeBy, c4ewE9Sdoùng ZyavF4ohnàng khôngZyavF4oh quZyavF4ohan hệ.

“Thế UKeBnàng ZyavF4ohvì s4ewE9Sdoao lUKeBại rầuZyavF4oh ZyavF4ohrĩ khôUKeBng vui?”

“Ta đangZyavF4oh suZyavF4ohy nghĩ,ZyavF4oh vZyavF4ohõ UKeBlâm đồn4ewE9Sdo đạZyavF4ohi quảUKeB UKeBnhiên lZyavF4ohà phóng đạ4ewE9Sdoi, ThUKeBánh 4ewE9Sdolinh ch4ewE9Sdoâu chỉ4ewE9Sdo UKeBlà mộUKeBt vZyavF4ohiên dạUKeB minUKeBh chZyavF4ohâu UKeBbình tUKeBhường, khôn4ewE9Sdog thể4ewE9Sdo cứu mạnZyavF4ohg h4ewE9Sdoai chZyavF4ohúng tUKeBa, toà4ewE9Sdon UKeBbộ hZyavF4ohi vọng4ewE9Sdo bây4ewE9Sdo giờUKeB đềuZyavF4oh đ4ewE9Sdoặt tZyavF4ohrên ngườiUKeB QuỷUKeB ZyavF4ohY cUKeBùng hạt tuUKeByết. UKeBHạt tuyếtUKeB UKeBthực sự4ewE9Sdo 4ewE9Sdocó t4ewE9Sdohể gi4ewE9Sdoải độcZyavF4oh không4ewE9Sdo? Qu4ewE9Sdoỷ ZyavF4ohY ZyavF4ohcó thZyavF4ohật lợiUKeB ZyavF4ohhại n4ewE9Sdohư trong4ewE9Sdo truyền ZyavF4ohthuyết? UKeBTa hiệ4ewE9Sdon tạiUKeB đaZyavF4ohng ZyavF4ohlo lắngUKeB độc4ewE9Sdo ZyavF4ohtrên người4ewE9Sdo 4ewE9Sdongươi, lUKeBo lắngZyavF4oh bệZyavF4ohnh trên ngườiUKeB tUKeBa. ZyavF4ohVề phầUKeBn TốngZyavF4oh lãoZyavF4oh đầu,UKeB tUKeBa mộtZyavF4oh 4ewE9Sdochút UKeBcũng k4ewE9Sdohông UKeBmuốn nghĩ.”

“Không UKeBsao đâZyavF4ohu, 4ewE9Sdocó UKeBtam mZyavF4ohuội nàUKeBng cZyavF4ohùng s4ewE9Sdoư phụZyavF4oh UKeBta, 4ewE9Sdosẽ không c4ewE9Sdoó cZyavF4ohhuyện gì.”ZyavF4oh C4ewE9Sdoho UKeBdù ZyavF4ohy th4ewE9Sdouật sưZyavF4oh phụ4ewE9Sdo ZyavF4ohhắn ZyavF4ohkhông đượcZyavF4oh tốUKeBt lắm,ZyavF4oh cũUKeBng còUKeBn có ĐộcUKeB NUKeBương UKeBTử làZyavF4oh caUKeBo UKeBthủ dụngUKeB độcUKeB, ZyavF4ohxem đ4ewE9Sdoan dược4ewE9Sdo nàZyavF4ohng điều4ewE9Sdo chếZyavF4oh ZyavF4ohcũng 4ewE9Sdođủ bi4ewE9Sdoết nàng danUKeBh bUKeBất UKeBhư truyền.

Bạch Mạ4ewE9Sdon ĐiệpZyavF4oh ZyavF4ohgật đầ4ewE9Sdou, đôiUKeB UKeBmi cũngUKeB khUKeBông chZyavF4ohe đ4ewE9Sdoược ưu4ewE9Sdo sách.

“Ừ, ZyavF4ohngươi ngàUKeBn UKeBvạn lần4ewE9Sdo đừng4ewE9Sdo nUKeBên xảyZyavF4oh UKeBra chuyện.”

“Được.” Đôn4ewE9Sdog PhươnUKeBg UKeBVũ lẳZyavF4ohng lặnZyavF4ohg nhìUKeBn nàUKeBng, ZyavF4ohánh tUKeBrăng ảm đạ4ewE9Sdom lượn4ewE9Sdo lZyavF4ohờ cUKeBhiếu đUKeBến, 4ewE9Sdoánh nếnUKeB liZyavF4ohên tụZyavF4ohc tUKeBỏa rUKeBa kZyavF4ohhiến bầuUKeB khUKeBông ZyavF4ohkhí càngZyavF4oh thêm lãZyavF4ohng mạn.

“Đại ca4ewE9Sdo, 4ewE9Sdongươi thích4ewE9Sdo t4ewE9Sdoa sao?UKeB” Lần4ewE9Sdo đầZyavF4ohu tiUKeBên nZyavF4ohàng không muốZyavF4ohn ZyavF4ohtrốn tZyavF4ohránh, nghiZyavF4ohêm túcZyavF4oh ZyavF4ohhỏi hắn.UKeB Để4ewE9Sdo đượcUKeB ởUKeB bênUKeB cạnUKeBh 4ewE9Sdohắn, nZyavF4ohàng đãZyavF4oh từZyavF4oh 4ewE9Sdobỏ tấZyavF4oht cả mọUKeBi thứZyavF4oh 4ewE9Sdoở 4ewE9Sdohiện đại,UKeB nUKeBếu đếnZyavF4oh bâUKeBy gi4ewE9Sdoờ còZyavF4ohn kUKeBhông 4ewE9Sdođối mặ4ewE9Sdot vớiUKeB 4ewE9Sdotình ZyavF4ohcảm của4ewE9Sdo mình thì4ewE9Sdo 4ewE9Sdothực sUKeBự quáZyavF4oh nhZyavF4ohu nhược.

Đông ZyavF4ohPhương ZyavF4ohVũ coUKeBng UKeBmôi, “Sớm4ewE9Sdo ZyavF4ohđã tUKeBhành ZyavF4ohyêu 4ewE9Sdorồi, là nhấtUKeB kUKeBiến 4ewE9Sdochung tình.”ZyavF4oh HUKeBắn đốiUKeB vớ4ewE9Sdoi nUKeBàng làUKeB nhấtUKeB kiếnZyavF4oh UKeBchung tình,ZyavF4oh đáng4ewE9Sdo tiếc4ewE9Sdo nUKeBàng quá ZyavF4ohngốc, mãi4ewE9Sdo khôUKeBng chịUKeBu tiếZyavF4ohp nhận.

Bạch Mạn4ewE9Sdo Điệp4ewE9Sdo cười,ZyavF4oh ZyavF4ohđôi mUKeBắt ZyavF4ohhíp con4ewE9Sdog UKeBlại, g4ewE9Sdoiống 4ewE9Sdonhư trăng non.

Đông Phương4ewE9Sdo VUKeBũ đ4ewE9Sdoứng phíUKeBa 4ewE9Sdosau nàUKeBng, g4ewE9Sdoiúp 4ewE9Sdonàng vé4ewE9Sdon tóc. Nàn4ewE9Sdog rUKeBất tự4ewE9Sdo UKeBnhiên đ4ewE9Sdoứng dậy,4ewE9Sdo hUKeBai 4ewE9Sdotay ôZyavF4ohm lấ4ewE9Sdoy thZyavF4ohắt lưUKeBng hắnUKeB, UKeBđầu tựaUKeB vàoZyavF4oh người hắn,4ewE9Sdo “ĐạiZyavF4oh cUKeBa, cUKeBhúng t4ewE9Sdoa sẽZyavF4oh không4ewE9Sdo saZyavF4oho. T4ewE9Sdoa muố4ewE9Sdon vĩn4ewE9Sdoh 4ewE9Sdoviễn ở4ewE9Sdo ZyavF4ohcạnh ngươi,4ewE9Sdo cUKeBả đờiUKeB không UKeBxa nhaZyavF4ohu. CZyavF4ohha nươnZyavF4ohg ZyavF4ohngươi khôUKeBng thương4ewE9Sdo ngươi,ZyavF4oh UKeBta sẽZyavF4oh dùngZyavF4oh cả4ewE9Sdo ZyavF4ohđời ZyavF4ohđể yê4ewE9Sdou ngươi, bZyavF4ohồi 4ewE9Sdothường chZyavF4oho ngươi.ZyavF4oh” NàngZyavF4oh ZyavF4ohngẩng đ4ewE9Sdoầu lên,4ewE9Sdo cườiZyavF4oh hỏiZyavF4oh hắn,UKeB “CóZyavF4oh đượcUKeB hay không?”

“Được.” HắnUKeB nUKeBhẹ nUKeBhàng đ4ewE9Sdoáp một4ewE9Sdo tiếng,4ewE9Sdo ômUKeB lấyUKeB t4ewE9Sdohân thể nàng.

“Đại 4ewE9Sdoca.” NàUKeBng vẫn4ewE9Sdo ZyavF4ohnhư UKeBcũ ngửa4ewE9Sdo đầu,ZyavF4oh cười4ewE9Sdo tủ4ewE9Sdom tỉmUKeB nói, “UKeBĐại 4ewE9Sdoca, 4ewE9Sdokỳ UKeBthực ZyavF4ohmuội 4ewE9Sdocũng yêZyavF4ohu huynh.”4ewE9Sdo Sớm4ewE9Sdo đãUKeB ZyavF4ohthành yêuUKeB UKeBrồi, ZyavF4ohchỉ 4ewE9Sdolà khôZyavF4ohng dám thừaUKeB nhậnUKeB thôi.

“Tại UKeBsao đột4ewE9Sdo nUKeBhiên lUKeBại nóZyavF4ohi ch4ewE9Sdouyện này4ewE9Sdo?” NZyavF4ohàng c4ewE9Sdoó chútZyavF4oh thích hZyavF4ohắn, h4ewE9Sdoắn đãUKeB sớmZyavF4oh biết,UKeB cUKeBhỉ l4ewE9Sdoà nàngUKeB 4ewE9Sdovẫn khôngZyavF4oh muố4ewE9Sdon nói,4ewE9Sdo n4ewE9Sdoguyên nhUKeBân gì khUKeBiến nUKeBàng độZyavF4oht 4ewE9Sdonhiên biUKeBểu lộ.

Bạch Mạ4ewE9Sdon ĐiệUKeBp cười4ewE9Sdo UKeBnhư hồ4ewE9Sdo UKeBly, “BởiUKeB vì,UKeB hôm4ewE9Sdo 4ewE9Sdonay huynh nóUKeBi r4ewE9Sdoất nhiUKeBều, ướcZyavF4oh chừng4ewE9Sdo đ4ewE9Sdoem lờ4ewE9Sdoi cZyavF4ohủa ZyavF4ohnửa t4ewE9Sdoháng toà4ewE9Sdon bộZyavF4oh nóiUKeB rUKeBa. UKeBVậy chứngUKeB tỏ… t4ewE9Sdoính tìnhUKeB huynUKeBh đZyavF4ohã thaUKeBy đổiZyavF4oh rất4ewE9Sdo nhiều4ewE9Sdo, ởUKeB c4ewE9Sdoạnh 4ewE9Sdohuynh sẽ4ewE9Sdo không4ewE9Sdo quá4ewE9Sdo buồnUKeB chán.”ZyavF4oh UKeBKỳ thực nUKeBgay từUKeB ngZyavF4ohày đầuZyavF4oh gặpUKeB nàngZyavF4oh, tínZyavF4ohh tìUKeBnh hắZyavF4ohn ZyavF4ohđã th4ewE9Sdoay đổiZyavF4oh ZyavF4ohrồi. CUKeBùng 4ewE9Sdomột nữZyavF4oh n4ewE9Sdohân luôn UKeBríu rUKeBa ZyavF4ohríu rí4ewE9Sdot ZyavF4ohở cZyavF4ohùng mUKeBột ZyavF4ohchỗ, kUKeBhông muUKeBốn sZyavF4ohửa cũZyavF4ohng kZyavF4ohhông được.

“Chỉ v4ewE9Sdoì vậy?”UKeB S4ewE9Sdoớm biUKeBết hắnUKeB nhiZyavF4ohều lời.ZyavF4oh 4ewE9SdoHắn ZyavF4ohchỉ là4ewE9Sdo không thí4ewE9Sdoch nói4ewE9Sdo 4ewE9Sdochứ khôZyavF4ohng phảUKeBi 4ewE9Sdokhông biếtUKeB nói.4ewE9Sdo ChỉZyavF4oh UKeBlà ZyavF4ohnói thUKeBôi ZyavF4ohmà, rất4ewE9Sdo đơnUKeB giản.

Bạch MạUKeBn ZyavF4ohĐiệp vẫn4ewE9Sdo ômZyavF4oh lấy4ewE9Sdo thUKeBắt lư4ewE9Sdong hắn,ZyavF4oh đầZyavF4ohu ngửaZyavF4oh về 4ewE9Sdosau, c4ewE9Sdoười hìZyavF4oh hUKeBì nóiZyavF4oh, “Khô4ewE9Sdong cZyavF4ohhỉ vậy,4ewE9Sdo huyZyavF4ohnh đeZyavF4ohm chuyện4ewE9Sdo x4ewE9Sdoấu tr4ewE9Sdoong nhàUKeB nóUKeBi cho m4ewE9Sdouội biết,UKeB ZyavF4ohmuội UKeBcòn UKeBcó UKeBcơ ZyavF4ohhội lUKeBựa chọn4ewE9Sdo sZyavF4ohao? Tụ4ewE9Sdoc ngữUKeB n4ewE9Sdoói chuyện4ewE9Sdo ZyavF4ohxấu tronZyavF4ohg nhà khônUKeBg tUKeBhể trZyavF4ohuyền rZyavF4oha, hUKeBuynh nZyavF4ohói muUKeBội bi4ewE9Sdoết, muộiZyavF4oh khôZyavF4ohng trở4ewE9Sdo thUKeBành ng4ewE9Sdoười ZyavF4ohnhà huynh cũng4ewE9Sdo khôngUKeB được.”

“Chỉ vì…ZyavF4oh chuy4ewE9Sdoện này?”

Nàng nghịch4ewE9Sdo ngợm4ewE9Sdo 4ewE9Sdonháy mắt,ZyavF4oh “Ách,4ewE9Sdo lýUKeB d4ewE9Sdoo 4ewE9Sdonhư vậZyavF4ohy cUKeBhưa đủ sao?”ZyavF4oh UKeBNgụy biện.

Đông Phư4ewE9Sdoơng V4ewE9Sdoũ nh4ewE9Sdoíu m4ewE9Sdoi, c4ewE9Sdoũng khôZyavF4ohng ZyavF4ohcó 4ewE9Sdotrả lời.

”Được rồUKeBi, 4ewE9Sdobởi vì4ewE9Sdo mZyavF4ohuôi phátZyavF4oh hUKeBiện 4ewE9Sdohuynh đốiZyavF4oh x4ewE9Sdoử vớiUKeB muộ4ewE9Sdoi rất ZyavF4ohtốt. UKeBĐể ZyavF4ohan 4ewE9Sdoủi muộiZyavF4oh, khôngUKeB tiếcUKeB nhắc4ewE9Sdo tUKeBới chuyệZyavF4ohn thươnUKeBg tâ4ewE9Sdom c4ewE9Sdoủa mìUKeBnh. Huynh tUKeBuy rằngUKeB n4ewE9Sdoói xoZyavF4ohng vâUKeBn đạm4ewE9Sdo pZyavF4ohhong 4ewE9Sdokhinh, nhUKeBưng UKeBmuội biếtUKeB ZyavF4ohhuynh rấUKeBt khổUKeB sở,4ewE9Sdo chịu nhiềZyavF4ohu ủyUKeB khuấZyavF4oht. Hôm4ewE9Sdo naZyavF4ohy UKeBnhắc tới,ZyavF4oh tUKeBrong lòUKeBng nhấtZyavF4oh địUKeBnh kZyavF4ohhó cUKeBhịu. MUKeBột người nguy4ewE9Sdoện ZyavF4ohý vì4ewE9Sdo ZyavF4ohmuội chịUKeBu khổZyavF4oh mớUKeBi 4ewE9Sdolà ZyavF4ohngười ZyavF4ohthích hUKeBợp UKeBvới muội4ewE9Sdo, UKeBhuynh ZyavF4ohhợp cách.”

Hắn khôUKeBng chUKeBỉ n4ewE9Sdoguyện ý4ewE9Sdo khổZyavF4oh 4ewE9Sdovì nàng,ZyavF4oh thậm4ewE9Sdo ch4ewE9Sdoí còn nguyUKeBện ýUKeB chếtZyavF4oh v4ewE9Sdoì nàng,UKeB 4ewE9Sdochỉ ZyavF4ohlà nàngUKeB khUKeBông ZyavF4ohnói UKeBra thôi.

Hắn khôn4ewE9Sdog UKeBtrả lời,4ewE9Sdo chỉZyavF4oh ZyavF4ohcười cZyavF4ohười, dịUKeBu 4ewE9Sdodàng 4ewE9Sdoôm nàng.

“Đại ca4ewE9Sdo, 4ewE9Sdomuội muốnUKeB 4ewE9Sdoxin huyn4ewE9Sdoh mộtUKeB việc.”ZyavF4oh G4ewE9Sdoiọng nUKeBàng r4ewE9Sdoất nhỏ, t4ewE9Sdoựa hồZyavF4oh sợ4ewE9Sdo ph4ewE9Sdoá hủUKeBy ZyavF4ohbầu không4ewE9Sdo khUKeBí ấmUKeB UKeBáp này.

“Cứ nói.”UKeB GiờUKeB UKeBnày kháchZyavF4oh này,4ewE9Sdo cá4ewE9Sdoi 4ewE9Sdogì hắn4ewE9Sdo cũ4ewE9Sdong 4ewE9Sdođáp ứng.

“Huynh 4ewE9Sdolớn lêUKeBn 4ewE9Sdorất suất4ewE9Sdo UKeBa, không4ewE9Sdo thUKeBể manUKeBg cáUKeBi ZyavF4ohmặt nạ chướngUKeB mắt4ewE9Sdo ZyavF4ohkia ZyavF4ohđược. Tu4ewE9Sdoy rằngUKeB 4ewE9Sdomang vàoZyavF4oh rấZyavF4oht khốZyavF4ohc, nZyavF4ohhưng muộiUKeB kZyavF4ohhông thíUKeBch. Trừ ZyavF4oh phi cZyavF4ohó vi4ewE9Sdoệc cầZyavF4ohn, khôngZyavF4oh UKeBthì đừngUKeB manUKeBg, ZyavF4ohđược không?”

“Được.” ZyavF4ohHắn UKeBnói 4ewE9Sdoxong cUKeBười ZyavF4ohgian xảoZyavF4oh, “ĐUKeBáp UKeBứng ZyavF4ohta một điềuUKeB kiện,UKeB UKeBta sẽUKeB khô4ewE9Sdong mang.”

“Điều kiệnZyavF4oh gì?”

“Hôn tUKeBa mUKeBột cái.”

“Hả?” BạcZyavF4ohh UKeBMạn Đi4ewE9Sdoệp UKeBnhảy rồiZyavF4oh vòngUKeB 4ewE9Sdotay c4ewE9Sdoủa hắn,4ewE9Sdo nhìn4ewE9Sdo tZyavF4ohừ trên UKeBxuống dưới,UKeB “ĐạZyavF4ohi caZyavF4oh, hZyavF4ohuynh ZyavF4ohbị ZyavF4ohtrúng tà4ewE9Sdo sZyavF4ohao? Câ4ewE9Sdou vUKeBừa rồUKeBi làZyavF4oh UKeBhuynh nói.” Đ4ewE9Sdoánh chZyavF4ohết 4ewE9Sdonàng cũZyavF4ohng khôn4ewE9Sdog 4ewE9Sdonghĩ n4ewE9Sdoam nhâZyavF4ohn cứngZyavF4oh nhắc4ewE9Sdo cổZyavF4oh hZyavF4ohủ nUKeBhư 4ewE9SdoĐông P4ewE9Sdohương UKeBVũ cũngUKeB nói đượZyavF4ohc mấyUKeB lờiUKeB UKeBngả ngớnZyavF4oh ZyavF4ohthế này.

Nàng UKeBkhông 4ewE9Sdobiết, UKeBnam nhZyavF4ohân nUKeBào kZyavF4ohhi ZyavF4ohở cạnhZyavF4oh ngư4ewE9Sdoời mUKeBình yêu mế4ewE9Sdon cũnZyavF4ohg đềuUKeB ZyavF4ohcó ZyavF4ohthay đổi.

Đông ZyavF4ohPhương V4ewE9Sdoũ cưZyavF4ohời UKeBtinh quáiZyavF4oh nhìn4ewE9Sdo nàng,4ewE9Sdo “LàZyavF4oh 4ewE9Sdota nói.”

Bạch MạnZyavF4oh 4ewE9SdoĐiệp cốUKeB ýZyavF4oh lUKeBàm rZyavF4oha v4ewE9Sdoẻ UKeBsuy nZyavF4ohghĩ ZyavF4ohmột hUKeBồi lâu, “Được4ewE9Sdo rUKeBồi.” LUKeBợi dụUKeBng 4ewE9Sdolúc h4ewE9Sdoắn kh4ewE9Sdoông để4ewE9Sdo ý4ewE9Sdo, trênZyavF4oh môiZyavF4oh hắUKeBn UKeBnhẹ n4ewE9Sdohàng lZyavF4ohướt UKeBqua một cái.

Đây là4ewE9Sdo lần4ewE9Sdo đ4ewE9Sdoầu tiêZyavF4ohn n4ewE9Sdoàng chZyavF4ohủ ZyavF4ohđộng hôZyavF4ohn hắnZyavF4oh, tuZyavF4ohy rằng chỉZyavF4oh 4ewE9Sdolà ZyavF4ohhôn nZyavF4ohhẹ, nZyavF4ohhưng đ4ewE9Sdoủ để4ewE9Sdo UKeBĐông PhUKeBương ZyavF4ohVũ tâmUKeB UKeBthần UKeBdao độnUKeBg. NZyavF4ohgón tZyavF4ohay hắnZyavF4oh lướt4ewE9Sdo qua cZyavF4ohhỗ nàZyavF4ohng vừaUKeB hôZyavF4ohn, ZyavF4ohcười nh4ewE9Sdoẹ mộUKeBt cái.

Bạch MạnZyavF4oh ĐiệpUKeB ở4ewE9Sdo trêUKeBn người4ewE9Sdo 4ewE9Sdosờ soạ4ewE9Sdot nửaUKeB n4ewE9Sdogày, cuUKeBối cùng cầZyavF4ohm lấy4ewE9Sdo ZyavF4ohcái kéo,ZyavF4oh cắtZyavF4oh bUKeBỏ một4ewE9Sdo lọn4ewE9Sdo ZyavF4ohtóc, lấy4ewE9Sdo khă4ewE9Sdon t4ewE9Sdoay b4ewE9Sdoao lZyavF4ohại, “CáZyavF4ohi n4ewE9Sdoày UKeBcho huynh.”

Đông Phư4ewE9Sdoơng V4ewE9Sdoũ nhậnZyavF4oh lấy,4ewE9Sdo “CZyavF4ohái gì?”

Ai đ4ewE9Sdoó dõnZyavF4ohg dạcZyavF4oh nóZyavF4ohi, “TínUKeB vật4ewE9Sdo đUKeBịnh tình.”UKeB Nàn4ewE9Sdog thựcUKeB sự khôngZyavF4oh thểZyavF4oh tìZyavF4ohm ZyavF4ohra được4ewE9Sdo vậtUKeB gZyavF4ohì l4ewE9Sdoàm vUKeBật địn4ewE9Sdoh ước.

Đông Phương4ewE9Sdo 4ewE9SdoVũ c4ewE9Sdoất vào,UKeB UKeBsau đóUKeB đZyavF4ohưa cUKeBho nàngZyavF4oh mộZyavF4oht vật, “NhậnZyavF4oh 4ewE9Sdođi, đâyZyavF4oh 4ewE9Sdolà tUKeBín v4ewE9Sdoật ZyavF4ohcủa ta.”

“A?” BZyavF4ohạch Mạ4ewE9Sdon ĐiZyavF4ohệp lùiUKeB về4ewE9Sdo 4ewE9Sdosau 4ewE9Sdomấy bướcZyavF4oh, “ÁcZyavF4ohh, đạiUKeB ca, UKeBvật UKeBnày ZyavF4ohcó phải4ewE9Sdo rấtUKeB quýUKeB ZyavF4ohgiá ZyavF4ohhay không,4ewE9Sdo huZyavF4ohynh gUKeBiữ lạiZyavF4oh dùng4ewE9Sdo đi.”4ewE9Sdo ĐâUKeBy 4ewE9Sdolà vật4ewE9Sdo tượng trưngUKeB chZyavF4oho tZyavF4ohhân ph4ewE9Sdoận củUKeBa hắZyavF4ohn, ZyavF4ohlà sáUKeBo UKeBngọc tUKeBheo h4ewE9Sdoắn đã4ewE9Sdo nhiềZyavF4ohu ZyavF4ohnăm, nànUKeBg làmZyavF4oh sao nhậUKeBn được?

“Không đưUKeBợc sao?”

“Không pUKeBhải, UKeBlà muZyavF4ohội kUKeBhông thểUKeB nhậUKeBn, vậtUKeB nà4ewE9Sdoy ZyavF4ohquá quaUKeBn trọng. 4ewE9SdoNếu huZyavF4ohynh đ4ewE9Sdoưa mUKeBuội vậtZyavF4oh này,4ewE9Sdo kUKeBhông phảiUKeB mu4ewE9Sdoội nê4ewE9Sdon UKeBđưa UKeBkim kiếmUKeB ch4ewE9Sdoo huy4ewE9Sdonh sao? ChúngZyavF4oh 4ewE9Sdota ZyavF4ohđều l4ewE9Sdoà ngườZyavF4ohi tronZyavF4ohg gia4ewE9Sdong hồUKeB, saUKeBo lạiZyavF4oh UKeBđem vZyavF4ohũ khí4ewE9Sdo UKeBtùy tiZyavF4ohện tặng4ewE9Sdo cho ngườiZyavF4oh khác?”

Đông Phư4ewE9Sdoơng 4ewE9SdoVũ ZyavF4ohthu lại4ewE9Sdo ZyavF4ohsáo ngZyavF4ohọc, 4ewE9Sdonăm ngUKeBón taUKeBy tho4ewE9Sdon UKeBdài cầm s4ewE9Sdoáo ngọUKeBc đặtZyavF4oh ởUKeB saZyavF4ohu lưngUKeB, “Nà4ewE9Sdong thí4ewE9Sdoch lUKeBàm ngưUKeBời tZyavF4ohrong gianUKeBg hồUKeB sao?”

Bạch MạZyavF4ohn ĐiệpZyavF4oh 4ewE9Sdosuy nghĩUKeB mộtUKeB chUKeBút, lá4ewE9Sdoch đZyavF4ohầu, “Không thích.”

“Vô ZyavF4ohtranh sơZyavF4ohn tranUKeBg, v4ewE9Sdoô trUKeBanh vớiZyavF4oh đời4ewE9Sdo, 4ewE9Sdota cũnUKeBg muốn cuộUKeBc ZyavF4ohsống như4ewE9Sdo vậ4ewE9Sdoy.” HắnUKeB tr4ewE9Sdoong ZyavF4ohlời cóZyavF4oh ZyavF4ohhàm ýZyavF4oh khác.

Bạch Mạn4ewE9Sdo ĐiZyavF4ohệp ngẩUKeBn người,UKeB lậpZyavF4oh tứcZyavF4oh mừUKeBng 4ewE9Sdorỡ ZyavF4ohtúm lấUKeBy yUKeB phục của4ewE9Sdo hắnZyavF4oh, “HuynhUKeB ZyavF4ohnói… huUKeBynh cũUKeBng 4ewE9Sdokhông muốUKeBn ZyavF4ohlàm nUKeBgười ZyavF4ohtrong gian4ewE9Sdog hồ,UKeB muốn cùZyavF4ohng muộiUKeB khZyavF4ohông UKeBtranh 4ewE9Sdosự đời.”

“Thiên hạ4ewE9Sdo đệ4ewE9Sdo nhất4ewE9Sdo thì4ewE9Sdo đZyavF4ohã sao4ewE9Sdo? T4ewE9Sdoa 4ewE9Sdokhông thícUKeBh lZyavF4ohàm người tronUKeBg ZyavF4ohgiang hồ.ZyavF4oh UKeBNếu t4ewE9Sdorên đời4ewE9Sdo đZyavF4ohã kZyavF4ohhông c4ewE9Sdoó ThUKeBánh li4ewE9Sdonh ZyavF4ohchâu, 4ewE9Sdota ch4ewE9Sdoỉ mUKeBuốn qu4ewE9Sdoay về làmUKeB ĐônZyavF4ohg ZyavF4ohPhương Vũ.”

“Đại cZyavF4oha, muộiZyavF4oh c4ewE9Sdoó mộtUKeB đềZyavF4oh nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gần4ewE9Sdo TZyavF4ohhương MZyavF4ohang trấnUKeB tìZyavF4ohm mộtUKeB làZyavF4ohng, 4ewE9Sdosau ZyavF4ohđó xây4ewE9Sdo v4ewE9Sdoài phòng nhỏUKeB, s4ewE9Sdoau ZyavF4ohkhi chúnUKeBg tZyavF4oha thoá4ewE9Sdoi 4ewE9Sdoẩn, cùUKeBng với4ewE9Sdo LZyavF4ohăng UKeBTương, nhị4ewE9Sdo muội4ewE9Sdo pUKeBhu cùUKeBng nhau UKeBở đó.ZyavF4oh ĐươngUKeB UKeBnhiên, nUKeBếu t4ewE9Sdoam muộiZyavF4oh nZyavF4ohguyện UKeBý đZyavF4ohi cZyavF4ohùng t4ewE9Sdohì cà4ewE9Sdong tốt4ewE9Sdo.” NhịZyavF4oh UKeBmuội phu củUKeBa nàZyavF4ohng ngZyavF4ohhề UKeBnghiệp đặcZyavF4oh thù,ZyavF4oh lấy4ewE9Sdo lão4ewE9Sdo bà4ewE9Sdo rồiZyavF4oh sợUKeB rằnZyavF4ohg 4ewE9Sdokhông thUKeBể tiếZyavF4ohp tục4ewE9Sdo làmZyavF4oh nữa. ĐUKeBể phòngZyavF4oh ngZyavF4ohừa cừuZyavF4oh nhânZyavF4oh trUKeBả thùZyavF4oh, ZyavF4ohđánh khônUKeBg lZyavF4ohại 4ewE9Sdohắn tUKeBhì nUKeBhằm t4ewE9Sdoới UKeBlão bà, ZyavF4oh biện p4ewE9Sdoháp tốtUKeB nhấtZyavF4oh UKeBvẫn ZyavF4ohlà thoáUKeBi ẩnUKeB gUKeBiang hồZyavF4oh đi.

“Vô UKeBTranh sơnZyavF4oh tr4ewE9Sdoang ởUKeB đâu?”

Bạch ZyavF4ohMạn ĐiệpZyavF4oh hưngUKeB phấnZyavF4oh pháZyavF4oht bUKeBiểu ZyavF4ohý kiế4ewE9Sdon, “ĐâZyavF4ohy làUKeB muộZyavF4ohi muốn cZyavF4ohhúng 4ewE9Sdota đếnUKeB 4ewE9Sdomột làn4ewE9Sdog ẩn4ewE9Sdo cưZyavF4oh, ZyavF4ohgọi UKeBnơi đó4ewE9Sdo làZyavF4oh VôZyavF4oh Tr4ewE9Sdoanh sơnZyavF4oh trang4ewE9Sdo. Gian4ewE9Sdog hồ mọ4ewE9Sdoi ngưZyavF4ohời đềuZyavF4oh biếZyavF4oht chúnZyavF4ohg tZyavF4oha ẩnUKeB cư4ewE9Sdo tạiUKeB ZyavF4ohVô T4ewE9Sdoranh sơnUKeB trUKeBang, 4ewE9Sdonhưng UKeBlại khôUKeBng 4ewE9Sdobiết VUKeBô Tranh sơUKeBn tZyavF4ohrang UKeBở đâu,4ewE9Sdo nhUKeBư 4ewE9Sdovậy mớiZyavF4oh làUKeB UKeBan toàUKeBn nhấtUKeB. UKeBHách hách,UKeB huUKeBynh cũngZyavF4oh có thZyavF4ohể tiUKeBếp ZyavF4ohtục là4ewE9Sdom K4ewE9Sdoim lãoZyavF4oh bảZyavF4ohn của4ewE9Sdo huZyavF4ohynh. Nếu4ewE9Sdo mZyavF4ohuốn nhớZyavF4oh tUKeBới nUKeBhững ngà4ewE9Sdoy n4ewE9Sdoáo nhiệt, cUKeBứ UKeBquay UKeBvề ThươnUKeBg ZyavF4ohMang sUKeBơn trang4ewE9Sdo, ZyavF4ohnhớ tới4ewE9Sdo nhữUKeBng ngàZyavF4ohy kh4ewE9Sdoông ZyavF4ohmàng danUKeBh lợi4ewE9Sdo tZyavF4ohhì quay về4ewE9Sdo 4ewE9Sdolàng, tUKeBhật tốt.”

Bạch MạnZyavF4oh Đ4ewE9Sdoiệp 4ewE9Sdolén cư4ewE9Sdoời hề4ewE9Sdo h4ewE9Sdoề, UKeB“Hay nhZyavF4ohất làZyavF4oh UKeBở gUKeBần ZyavF4ohQuân Tùy 4ewE9SdoPhong, muội4ewE9Sdo t4ewE9Sdoùy thời4ewE9Sdo c4ewE9Sdoó tUKeBhể kUKeBhi dễ4ewE9Sdo hắn.”

Nghĩ đến4ewE9Sdo UKeBbộ dZyavF4ohạng 4ewE9Sdobị 4ewE9Sdokhi dễZyavF4oh của4ewE9Sdo 4ewE9SdoQuân UKeBTùy PZyavF4ohhong, Đông Phương4ewE9Sdo VZyavF4ohũ bUKeBắt UKeBđầu thôn4ewE9Sdog cảmZyavF4oh 4ewE9Sdocho hắn.

“Sau kZyavF4ohhi nàngUKeB khỏ4ewE9Sdoi bệnh,ZyavF4oh chúnUKeBg tUKeBa UKeBcùng nha4ewE9Sdou UKeBđi tìm lUKeBàng.” KUKeBiến nghZyavF4ohị củaZyavF4oh nàZyavF4ohng thựcUKeB sựZyavF4oh kZyavF4ohhông tệ.

“Không UKeBcần đâu4ewE9Sdo, nh4ewE9Sdoị 4ewE9Sdomuội 4ewE9Sdocùng nhịUKeB m4ewE9Sdouội pUKeBhu sớmUKeB cZyavF4ohó ý 4ewE9Sdo định thoáUKeBi ẩnUKeB giZyavF4ohang UKeBhồ 4ewE9Sdođúng khônUKeBg? T4ewE9Sdohế cứZyavF4oh 4ewE9Sdođể h4ewE9Sdoai giUKeBa ZyavF4ohhỏa kUKeBia đUKeBi ZyavF4ohlàm. UKeBHai ngườUKeBi họ sUKeBau UKeBkhi thZyavF4ohành 4ewE9Sdothân ZyavF4ohcó 4ewE9Sdophải không4ewE9Sdo cZyavF4ohhuyện g4ewE9Sdoì ZyavF4ohlàm? ỞZyavF4oh n4ewE9Sdohà rZyavF4ohảnh rỗi4ewE9Sdo đế4ewE9Sdon 4ewE9Sdomốc meo ZyavF4oha? Nhiều4ewE9Sdo lắmUKeB tUKeBhì cZyavF4ohho ZyavF4ohbạc để4ewE9Sdo ha4ewE9Sdoi ngưUKeBời tì4ewE9Sdom 4ewE9Sdochỗ ởZyavF4oh. Ác4ewE9Sdoh, haUKeBy UKeBnhất làUKeB kUKeBhai k4ewE9Sdohẩn vài mẫuZyavF4oh 4ewE9Sdođất, 4ewE9Sdomuội cUKeBó thZyavF4ohể tUKeBrồng UKeBrau, 4ewE9Sdonuôi gà.ZyavF4oh ĐếnZyavF4oh lZyavF4ohúc đZyavF4ohó ch4ewE9Sdoúng UKeBta UKeBmỗi ngàyUKeB đề4ewE9Sdou cZyavF4ohó thể UKeBăn rUKeBau UKeBsạch, hơ4ewE9Sdon nữaUKeB còZyavF4ohn 4ewE9Sdolà ZyavF4ohtự mìnZyavF4ohh trồng4ewE9Sdo nhZyavF4oha. ChúngUKeB UKeBta còUKeBn cóUKeB t4ewE9Sdohể nuôUKeBi cá, côngUKeB táZyavF4ohc bảo4ewE9Sdo vZyavF4ohệ môi4ewE9Sdo trườngUKeB ởZyavF4oh cUKeBổ đại4ewE9Sdo ZyavF4ohrất khá,ZyavF4oh cZyavF4ohá ZyavF4ohở kZyavF4ohhe suố4ewE9Sdoi kZyavF4ohhông bịUKeB UKeBô nhiễZyavF4ohm. Nếu 4ewE9Sdonhư khônUKeBg ZyavF4ohcó viZyavF4ohệc 4ewE9Sdogì, chú4ewE9Sdong tZyavF4oha có4ewE9Sdo UKeBthể đZyavF4ohi d4ewE9Sdoạo ngoZyavF4ohại thành4ewE9Sdo, đếUKeBn UKeBtối c4ewE9Sdoùng nhau ngắmUKeB sa4ewE9Sdoo…” NgUKeBười nàZyavF4ohy bị4ewE9Sdo mácZyavF4ohh vọngZyavF4oh tưởngUKeB chZyavF4ohứng vZyavF4ohô cùnUKeBg ZyavF4ohtrầm trọng.

“Được.” ĐZyavF4ohông Phư4ewE9Sdoơng ZyavF4ohVũ cũ4ewE9Sdong bắUKeBt đUKeBầu mUKeBơ tưở4ewE9Sdong t4ewE9Sdoới những ngày4ewE9Sdo thánUKeBg 4ewE9Sdonhư vậy.

“Đại ZyavF4ohca, chúUKeBng ZyavF4ohta hiUKeBện UKeBgiờ đi4ewE9Sdo đâZyavF4ohu? Độ4ewE9Sdot nUKeBhiên UKeBkhông có mụZyavF4ohc UKeBtiêu rồi.”

“Trở lạiUKeB ThươngZyavF4oh Man4ewE9Sdog tr4ewE9Sdoấn, hUKeBai UKeBmuội muộZyavF4ohi nànZyavF4ohg đềUKeBu ở đó.”UKeB Đ4ewE9Sdoể điềuZyavF4oh 4ewE9Sdochế UKeBgiải dượ4ewE9Sdoc c4ewE9Sdoho ZyavF4ohhắn. MấUKeBy ngUKeBày trước4ewE9Sdo hắnUKeB ZyavF4ohđã tUKeBhu UKeBđược bồUKeB câUKeBu đưUKeBa tin, n4ewE9Sdoếu khônZyavF4ohg vì4ewE9Sdo TháZyavF4ohnh lUKeBinh UKeBchâu thUKeBì đãZyavF4oh sớmUKeB quUKeBay v4ewE9Sdoề ThươnZyavF4ohg Man4ewE9Sdog tUKeBrấn rồi.

“Tại saoZyavF4oh? Kh4ewE9Sdoông tì4ewE9Sdom QuỷUKeB 4ewE9SdoY à?”

“Trời đZyavF4ohất ba4ewE9Sdoo lZyavF4oha, ZyavF4ohbiết UKeBđi đâZyavF4ohu tìmUKeB. Thiê4ewE9Sdon UKeBCơ cZyavF4ohác cùngZyavF4oh Hàn PhUKeBi nhấtZyavF4oh định4ewE9Sdo g4ewE9Sdoiúp ZyavF4ohta tìmZyavF4oh hắn,ZyavF4oh tiUKeBn UKeBtưởng rấtZyavF4oh nha4ewE9Sdonh ZyavF4ohsẽ c4ewE9Sdoó 4ewE9Sdotin tức.”ZyavF4oh CZyavF4ohó tổ4ewE9Sdo chức 4ewE9Sdotình bZyavF4oháo đUKeBệ nhất4ewE9Sdo tUKeBhiên h4ewE9Sdoạ cùZyavF4ohng t4ewE9Sdohiên hạUKeB đệ4ewE9Sdo nUKeBhất b4ewE9Sdoộ khoái4ewE9Sdo đícZyavF4ohh thâUKeBn rUKeBa tay, Quỷ4ewE9Sdo 4ewE9SdoY UKeBtuyệt ZyavF4ohđối chạZyavF4ohy khô4ewE9Sdong thoát.

Bạch UKeBMạn Đi4ewE9Sdoệp thUKeBì UKeBthào nóiZyavF4oh, UKeB“Hơn nữa,UKeB ZyavF4ohcòn cUKeBó 4ewE9SdoMinh Cung hỗ4ewE9Sdo tUKeBrợ mà.”

“Chúng ZyavF4ohta bZyavF4ohây UKeBgiờ đi4ewE9Sdo đâu?”4ewE9Sdo LZyavF4ohần nàyZyavF4oh nZyavF4ohàng ZyavF4ohthực UKeBsự ZyavF4ohkhông có ZyavF4ohmục t4ewE9Sdoiêu rồi.

Đông Phương4ewE9Sdo V4ewE9Sdoũ ZyavF4ohcùng BạcZyavF4ohh MạnUKeB ĐiệUKeBp qua4ewE9Sdon hệ4ewE9Sdo chínZyavF4ohh thức t4ewE9Sdohăng cấpZyavF4oh th4ewE9Sdoành tZyavF4ohình yêZyavF4ohu UKeBnam nữ,UKeB Bạch4ewE9Sdo Mạn4ewE9Sdo ĐiệpZyavF4oh đốiZyavF4oh v4ewE9Sdoới Đ4ewE9Sdoông Ph4ewE9Sdoương 4ewE9SdoVũ thUKeBái đZyavF4ohộ không cZyavF4ohó thUKeBay 4ewE9Sdođổi n4ewE9Sdohưng 4ewE9Sdohành độngUKeB tUKeBhực tếUKeB đZyavF4ohã tUKeBhay đổiUKeB rấtUKeB nhiều.

Cho tới4ewE9Sdo nay4ewE9Sdo, UKeBhai ngườiZyavF4oh họZyavF4oh UKeBkhông phải4ewE9Sdo chiUKeBa pUKeBhòng ngủ thìZyavF4oh cũnUKeBg l4ewE9Sdoà ĐUKeBông PhươngUKeB VUKeBũ phả4ewE9Sdoi ngủZyavF4oh ởUKeB trZyavF4ohên g4ewE9Sdohế. ZyavF4ohMấy ngàUKeBy ởZyavF4oh TuyếtUKeB sUKeBơn, bởUKeBi vì trUKeBời quáUKeB lạnUKeBh, ha4ewE9Sdoi ngưZyavF4ohời bZyavF4ohất đắc4ewE9Sdo dZyavF4ohĩ phUKeBải ngZyavF4ohủ 4ewE9Sdocùng mộUKeBt giường.ZyavF4oh BấUKeBt qUKeBuá BạchUKeB Mạn ĐiệpUKeB xi4ewE9Sdon thềZyavF4oh, h4ewE9Sdoai UKeBngười lUKeBúc đóUKeB t4ewE9Sdohực sựUKeB rấtUKeB tronZyavF4ohg sáZyavF4ohng, mỗiUKeB ngườ4ewE9Sdoi mộtZyavF4oh UKeBcái chăUKeBn, tuyệt UKeBđối khôZyavF4ohng chạmZyavF4oh v4ewE9Sdoào đối4ewE9Sdo UKeBphương cUKeBho d4ewE9Sdoù lZyavF4ohà mộtUKeB UKeBngón tay.

Mới gầnUKeB UKeBđây, 4ewE9Sdosau nửZyavF4oha ZyavF4ohnăm UKeBduy trìUKeB á4ewE9Sdom mUKeBuội, r4ewE9Sdoốt cụcZyavF4oh ZyavF4ohcũng có ngàyZyavF4oh bịUKeB UKeBphá vỡ.

Đó l4ewE9Sdoà vàZyavF4oho đêmUKeB thứ4ewE9Sdo UKeBba s4ewE9Sdoau kZyavF4ohhi UKeBhai ngườiZyavF4oh rờiUKeB khỏiZyavF4oh Tống UKeBgia, ZyavF4ohở mUKeBột tZyavF4ohrấn nhỏUKeB t4ewE9Sdoìm c4ewE9Sdohỗ UKeBtrọ. C4ewE9Sdoái làn4ewE9Sdog k4ewE9Sdoia thựUKeBc ZyavF4ohsự r4ewE9Sdoất n4ewE9Sdohỏ, mộtUKeB tiểuUKeB khác4ewE9Sdoh điếm chZyavF4ohỉ c4ewE9Sdoó m4ewE9Sdoấy giZyavF4ohan pUKeBhòng. ĐUKeBến khUKeBi BạchZyavF4oh MZyavF4ohạn ĐZyavF4ohiệp đếnZyavF4oh tr4ewE9Sdoọ ch4ewE9Sdoỉ cònZyavF4oh lại4ewE9Sdo mộ4ewE9Sdot phòng UKeB duy nhấtUKeB, không4ewE9Sdo c4ewE9Sdoòn lựaZyavF4oh chọnUKeB nàZyavF4oho UKeBkhác, ZyavF4ohhai nUKeBgười đànhZyavF4oh ngủZyavF4oh cùnUKeBg mộtZyavF4oh gian.

“Đại ca4ewE9Sdo, huyZyavF4ohnh ZyavF4ohcó l4ewE9Sdoạnh hZyavF4ohay khZyavF4ohông?” B4ewE9Sdoạch MUKeBạn ĐiệpZyavF4oh sau UKeB khi leUKeBo lêZyavF4ohn giZyavF4ohường, nhịnUKeB kUKeBhông đượ4ewE9Sdoc hỏi4ewE9Sdo ĐôUKeBng PhươUKeBng Vũ.

Không thể4ewE9Sdo k4ewE9Sdohông nóZyavF4ohi hUKeBắn t4ewE9Sdohực UKeBsự làUKeB chíZyavF4ohnh nhUKeBân ZyavF4ohquân tử, kiêZyavF4ohn t4ewE9Sdorì mu4ewE9Sdoốn nUKeBgủ 4ewE9Sdotrên trườ4ewE9Sdong kUKeBỷ. ĐUKeBã vZyavF4ohào thánZyavF4ohg mườiUKeB rồZyavF4ohi, trờiUKeB ZyavF4ohbắt đầu4ewE9Sdo ZyavF4ohlạnh, Hơn nữ4ewE9Sdoa vừ4ewE9Sdoa qUKeBua mộtZyavF4oh ZyavF4ohtrận mư4ewE9Sdoa UKeBto, ZyavF4ohnhiệt độUKeB 4ewE9Sdorất thấp,ZyavF4oh ngủZyavF4oh trUKeBên t4ewE9Sdorường k4ewE9Sdoỉ khôUKeBng tốt 4ewE9Sdolắm đâu.

“Ngủ sớmUKeB UKeBchút đi4ewE9Sdo.” UKeBHắn cZyavF4ohũng khônZyavF4ohg trực4ewE9Sdo t4ewE9Sdoiếp tr4ewE9Sdoả lời, c4ewE9Sdoho dù4ewE9Sdo UKeBlà rZyavF4ohất lạnh.

“Ách, UKeBchúng tZyavF4oha ZyavF4ohcùng n4ewE9Sdohau nZyavF4ohgủ đZyavF4ohi, muộUKeBi lạnh.”

“Thực sựZyavF4oh UKeBmuốn chúnZyavF4ohg 4ewE9Sdota cùUKeBng nh4ewE9Sdoau ngủ.”

“Đúng vậy,UKeB nhưng…4ewE9Sdo muộ4ewE9Sdoi cảnh4ewE9Sdo cUKeBáo huynUKeBh, 4ewE9Sdokhông đượZyavF4ohc lợi dụnUKeBg đZyavF4ohó.” S4ewE9Sdoớm đã4ewE9Sdo tìZyavF4ohm c4ewE9Sdoách UKeBăn tư4ewE9Sdoơi nàng.

“Ngủ đi,ZyavF4oh ZyavF4ohta kh4ewE9Sdoông saoUKeB.” 4ewE9SdoKỳ thự4ewE9Sdoc hUKeBắn rấtUKeB lUKeBo lắnZyavF4ohg n4ewE9Sdoửa đêm sUKeBẽ lợiUKeB 4ewE9Sdodụng nàng.

“Được rồi,ZyavF4oh ZyavF4ohhuynh khônZyavF4ohg 4ewE9Sdolạnh nhưZyavF4ohng muộiUKeB lạnhZyavF4oh, 4ewE9Sdogiúp muội sUKeBưởi ấm.”

“Được.” NàngZyavF4oh đãZyavF4oh mờiUKeB nhZyavF4ohư vậy,ZyavF4oh UKeBsao lạ4ewE9Sdoi khZyavF4ohông biết4ewE9Sdo UKeBxấu hổ UKeB cự t4ewE9Sdouyệt chứ.

Vì thUKeBế đêmUKeB đó,ZyavF4oh hUKeBai ngườiZyavF4oh ngUKeBủ t4ewE9Sdorong 4ewE9Sdocùng mộtZyavF4oh cái4ewE9Sdo chăn,4ewE9Sdo nằm trên4ewE9Sdo cùUKeBng mộtUKeB cáUKeBi giường.

Đông 4ewE9SdoPhương VũUKeB UKeBcũng rZyavF4ohất muốn4ewE9Sdo làm4ewE9Sdo 4ewE9SdoLiễu Hạ4ewE9Sdo H4ewE9Sdouệ, cá4ewE9Sdoch xa UKeBnàng mộZyavF4oht 4ewE9Sdochút, nhUKeBưng a4ewE9Sdoi đóUKeB kZyavF4ohhi ngủZyavF4oh c4ewE9Sdoứ 4ewE9Sdoluôn báUKeBm riZyavF4ohết UKeBvào ngườiZyavF4oh 4ewE9Sdohắn. CóZyavF4oh ZyavF4ohlẽ 4ewE9Sdovì lạnh, cáZyavF4ohnh ZyavF4ohtay ngọUKeBc ôUKeBm hắ4ewE9Sdon khUKeBông thZyavF4oha. 4ewE9SdoBất đắZyavF4ohc dĩ,ZyavF4oh hZyavF4ohắn ZyavF4ohchỉ cóUKeB UKeBthể 4ewE9Sdoôm nUKeBàng vào lò4ewE9Sdong, 4ewE9Sdodùng ZyavF4ohnhiệt ZyavF4ohđộ sưởiZyavF4oh ấm.

Bọn h4ewE9Sdoọ haZyavF4ohi ngư4ewE9Sdoời chẳng4ewE9Sdo cóZyavF4oh làmUKeB chuyệnZyavF4oh gì4ewE9Sdo thuUKeBộc lUKeBoại cấm thiUKeBếu nhiZyavF4oh, bất4ewE9Sdo 4ewE9Sdoquá cuốUKeBi cù4ewE9Sdong cũng4ewE9Sdo phZyavF4ohát triZyavF4ohển thàn4ewE9Sdoh quaZyavF4ohn UKeBhệ UKeBtình lữ,ZyavF4oh còUKeBn chờ 4ewE9Sdo nâng lên.