You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 5LYuu7: MuộXK8gi y4bSpêu huynh.

Bạch Mạn4Mn4 ĐiệUCamp 4bSptừ khLYuui bXK8gước rUCama khỏLYuui thưXK8g phòLYuung cXK8gũng khôUCamng lập tức4bSp XK8grời 4bSpkhỏi Tốn4bSpg XK8ggia traUCamng UCammà trở4Mn4 lạUCami p4Mn4hòng mìnhUCam. Hiện4bSp gXK8giờ tLYuurời cũn4bSpg sắp LYuutối r4bSpồi, nếuXK8g LYuucó muốnLYuu đi4bSp cũUCamng l4Mn4à chuyệnUCam của4Mn4 4bSpsáng UCamngày hXK8gôm 4bSpsau. DùUCam XK8gsao đLYuuây cũng là4Mn4 chỗXK8g củUCama chXK8ga nàXK8gng, UCamở lUCamại mộtXK8g UCamđêm không4Mn4 phạmXK8g ph4Mn4áp chứ.

May XK8glà TốngXK8g lã4Mn4o gi4bSpa cUCamũng khôngUCam có4bSp 4Mn4quên haXK8gi XK8gngười hUCamọ, sai ngườXK8gi đưaLYuu t4bSpới vàiUCam mónUCam 4bSpngon, UCamnàng tùy4Mn4 tiệXK8gn ănLYuu 4bSpvài mXK8giếng rồi4Mn4 lạUCami d4bSpựa vàUCamo cửa sổ4bSp XK8gmà ng4Mn4ẩn nXK8ggười raXK8g. Kỳ4Mn4 t4bSphực nUCamàng đã4Mn4 n4Mn4gẩn ngườiLYuu ởLYuu đó4Mn4 rUCamất lâu4Mn4, từ4bSp kh4Mn4i rời4Mn4 kh4Mn4ỏi thư ph4Mn4òng, nàXK8gng l4bSpuôn LYuurầu r4Mn4ĩ khô4bSpng LYuuvui, 4bSpcàng là4bSp lầnXK8g đầuXK8g tLYuuiên không4Mn4 mởUCam m4bSpiệng nói lờiLYuu nào.LYuu Nàn4Mn4g UCamvốn d4bSpĩ là4Mn4 ngưUCamời lú4bSpc nàLYuuo cXK8gũng huyên4Mn4 thuy4Mn4ên, muLYuuốn nUCamàng LYuuba tiếng khLYuuông nóiLYuu lời4bSp nà4Mn4o tuyệ4Mn4t đốiLYuu kXK8ghông c4bSpó khả4Mn4 nXK8găng. T4Mn4ính tUCamình n4bSpàng ĐôLYuung PhươnUCamg XK8gVũ thập ph4Mn4ần hiểuXK8g rõ,XK8g thXK8gấy n4Mn4àng khônLYuug n4Mn4ói XK8glời LYuunào, hắLYuun c4bSpó cUCamhút 4bSplo lắn4Mn4g. ĐộtLYuu nhi4Mn4ên lại nhả4Mn4y LYuura m4bSpột ngườiLYuu phụLYuu XK8gthân, thựcXK8g sựUCam khiếnUCam nXK8gàng kh4bSpó tiUCamếp nhận.

Bản thUCamân ĐôngXK8g PhưXK8gơng 4Mn4Vũ c4bSpũng l4bSpà ngườXK8gi LYuuít nói,XK8g BạchLYuu Mạn ĐiXK8gệp lạXK8gi nUCamgậm miệnUCamg khiếUCamn ha4Mn4i người4bSp kXK8ghông 4bSpai nXK8gói chUCamuyện UCamvới ai.

“Tiểu ĐiXK8gệp, n4Mn4àng là4Mn4m sa4Mn4o vậy4Mn4?” LYuuSuy UCamnghĩ mộ4bSpt lát,XK8g hắn quyếtUCam 4Mn4định 4Mn4mở lời4bSp trướ4Mn4c. NànLYuug ngaUCamy cả4Mn4 XK8gnói 4bSpcũng khLYuuông muốn,4bSp UCamnhất địnhLYuu l4bSpà thập phầnLYuu khUCamổ sở.

Không mộ4bSpt chútXK8g phLYuuản ứ4Mn4ng, 4Mn4chỉ UCamchớp m4Mn4ắt LYuuvài cáiLYuu 4bSprồi lạ4Mn4i như cũUCam nhìXK8gn chằLYuum chằm4Mn4 bXK8gên ngoài.XK8g TrXK8gong việnUCam chUCamỉ LYuucó mộtXK8g mạUCamt ánhXK8g tr4bSpăng 4bSpảm đạm4bSp hòa v4bSpới XK8gbóng UCamcây, thLYuuực XK8gsự chẳngUCam c4bSpó gìUCam h4bSpay đểXK8g nhìn.

“Nàng 4Mn4rất 4bSpkhó xLYuuử phảLYuui không?”

Nàng LYuuquay đ4bSpầu XK8glại liếcXK8g XK8gnhìn hắnXK8g mộ4bSpt 4Mn4cái rồUCami XK8glại nhìn chLYuuằm chằ4bSpm bê4bSpn ngoài.

Xong, nàUCamng 4Mn4nhất địXK8gnh lLYuuà b4bSpi thươngUCam quáUCam đ4bSpộ, c4bSpăn bản LYuukhông muốn4Mn4 tr4bSpả l4Mn4ời h4bSpắn. NgàUCamy x4Mn4ưa đềuLYuu 4Mn4là hắn4bSp khônUCamg tLYuurả lời4Mn4 cUCamâu hỏiUCam củaXK8g nàng,LYuu nhưng n4bSpàng vLYuuẫn hễLYuu hLYuuỏi 4bSplà đáp4Mn4, n4bSpàng 4Mn4hôm nUCamay thực4bSp s4bSpự quá4bSp kháLYuuc thường.

Đông PhươLYuung VũUCam đi4Mn4 tới4Mn4 s4bSpau lưnUCamg, UCamkhoát t4bSpay lên4bSp vai nUCamàng, “TiểuUCam Điệp,4bSp nàn4Mn4g cXK8gó biếtXK8g tạiLYuu sa4bSpo tíLYuunh tìnhXK8g tLYuua quái4Mn4 gUCamở vậy4bSp không?”

Bạch MạnUCam ĐiXK8gệp vẫn4Mn4 n4bSphư cũ4Mn4 khônXK8gg cLYuuhút phảXK8gn XK8gứng, dLYuuường như khônUCamg nghLYuue th4bSpấy hắn4bSp nó4bSpi gì.

Hắn kLYuuéo q4bSpua mộtXK8g cái4Mn4 ghế,4bSp nLYuugồi LYuubên c4bSpạnh nàng.

“Kỳ thực…XK8g 4Mn4ta khônUCamg LYuubiết LYuucha UCamta 4bSplà ai.”

Hắn thLYuuình lUCamình n4Mn4ói 4Mn4ra 4Mn4một câuXK8g khiế4Mn4n BạchUCam MạnUCam UCamĐiệp nghi ngờUCam liếcUCam hắUCamn mLYuuột cái,LYuu nhXK8gưng vẫn4bSp kXK8ghông nóLYuui gì.

Hắn cườ4bSpi khổLYuu, XK8g“Buồn cườUCami XK8glắm đúngXK8g k4bSphông? UCamTa thLYuuực sự khôngUCam b4bSpiết, LYuuvì nXK8gương LYuuta ch4bSpưa 4Mn4bao gi4bSpờ n4bSpói chUCamo t4Mn4a biết.”

Bạch MLYuuạn ĐiLYuuệp LYuughé vLYuuào XK8gmột b4Mn4ên 4bSpcửa sổ,XK8g vươnUCam taXK8gy rUCama hái 4Mn4 một mộUCamt chiếcLYuu lá,LYuu miễ4Mn4n cưỡngUCam nhìUCamn h4Mn4ắn mLYuuột cá4bSpi, “Tiếp4bSp tụcXK8g.” 4Mn4Có tUCamiến bộUCam, hắnUCam XK8gnói nhiều nhưUCam vậy4bSp, cXK8guối cùn4Mn4g LYuucũng đổiLYuu đượcXK8g ha4Mn4i LYuuchữ củaLYuu nàng.

“Trước khUCami nươn4Mn4g gảXK8g 4bSpcho 4Mn4cha ta4Mn4, ngườiLYuu đãXK8g manXK8gg thaiUCam. Người chXK8ga hiXK8gện tạXK8gi củ4bSpa tXK8ga 4bSprất y4bSpêu thươngXK8g nương,UCam nhưng4Mn4 nươngUCam UCamngược lạ4bSpi 4Mn4không LYuuhề thương 4bSpông ấy.LYuu XK8gNương t4bSpa trướcLYuu UCamkhi xXK8guất gi4Mn4á đãLYuu từng4bSp thíUCamch mộ4bSpt naUCamm nhUCamân. XK8gThậm chí4Mn4 còn UCamcó hàXK8gi XK8gtử của4Mn4 hắn,UCam 4Mn4thế n4bSphưng UCamnam 4Mn4nhân k4bSpia 4Mn4lại bUCamỏ 4bSprơi nương4Mn4 4Mn4nên nưXK8gơng UCammới gả cXK8gho LYuucha tUCama. TLYuuhực LYuusự 4Mn4ban đầuXK8g n4Mn4ương 4Mn4cũng kLYuuhông XK8gmuốn gUCamả, lLYuuà d4bSpo ngoại4Mn4 côLYuung 4bSpta ép buộc,UCam tự4Mn4 ch4bSpủ trìLYuu hônXK8g sự.4Mn4 L4Mn4úc 4bSpđó VạXK8gn KiếmUCam XK8gsơn tr4Mn4ang đượcXK8g LYuuxưng là4bSp LYuuvõ lâUCamm đệ4Mn4 nhất thLYuuế giLYuua, ngoạiLYuu côXK8gng tuy4bSpệt đối4Mn4 không4bSp 4Mn4cho phépLYuu 4bSpnương tXK8ga hLYuuồi hôn,LYuu LYuuđiểm huUCamyệt đạo củUCama nư4Mn4ơng rồXK8gi éUCamp l4Mn4ên kiệXK8gu 4bSphoa. TronXK8gg đêmUCam tân4bSp hônLYuu, UCamnương UCamta thXK8gẳng thắ4bSpn 4Mn4nói thật vớLYuui 4Mn4cha. Ch4bSpa t4Mn4a tu4bSpy rằ4Mn4ng kXK8ghổ sUCamở n4Mn4hưng cũn4Mn4g nguyệ4bSpn ý4bSp muốnXK8g XK8gnương, chăm4Mn4 sLYuuóc nương LYuucả đời.XK8g N4bSphưng nưXK8gơng UCamta khLYuuông m4bSpuốn, nưLYuuơng đối4Mn4 vớLYuui chLYuua mLYuuột chúXK8gt cảm4bSp t4Mn4ình cũnUCamg không cóUCam, kUCamhông muố4bSpn 4bSpcùng cLYuuha l4bSpàm 4bSpphu UCamthê thự4bSpc sựXK8g. 4bSpCó thể4bSp chLYuua XK8gta mo4bSpng mu4Mn4ốn có ngLYuuày nươngXK8g 4Mn4ta 4bSpsẽ hồXK8gi tLYuuâm chuyểnLYuu ýLYuu UCamnên cố4Mn4 gắn4bSpg nhịn.4bSp NXK8ghưng 4bSptình XK8gcảm của4bSp hai người4bSp 4Mn4thực sự4Mn4 rất4Mn4 x4Mn4ấu, và4Mn4o đê4Mn4m tâLYuun LYuuhôn đầu4bSp tLYuuiên, hLYuuai ngườiLYuu UCamđã chiUCama phòn4bSpg mà ngủ4bSp, chXK8go tới4bSp h4Mn4ôm n4Mn4ay v4Mn4ẫn lUCamà pLYuuhu th4Mn4ê h4bSpữu da4bSpnh LYuuvô LYuuthực. SUCamau k4Mn4hi tUCama rLYuua đờLYuui, UCamnương vì hận4bSp thânUCam phụXK8g tLYuua bỏXK8g rơ4Mn4i XK8gnương nênXK8g cũnUCamg hận4Mn4 cả4Mn4 LYuuta. 4Mn4Từ khXK8gi t4Mn4a bXK8gắt đầu4Mn4 LYuucó kUCamý XK8gức, đều 4bSplà nXK8gha XK8ghoàn bội4bSp LYuudi chăm4Mn4 sóXK8gc taLYuu. 4bSpKhi tUCama sá4Mn4u tXK8guổi, bLYuuội dUCami q4Mn4ua đ4bSpời, cũn4bSpg k4bSphông còn UCamai chLYuuăm sLYuuóc c4bSpho taXK8g. TUCamừ đóXK8g vềLYuu sXK8gau, chúngUCam tUCama một4Mn4 nhà4Mn4 b4bSpa ngườiUCam đềUCamu cóUCam cuộc4Mn4 sống riUCamêng, cơUCam bXK8gản không4Mn4 hềUCam qu4Mn4a 4bSplại. Ch4bSpa t4bSpuy rằngLYuu hận4bSp LYuunhưng cũnLYuug khLYuuông b4bSpạc đãi tLYuua, cũnLYuug thỉnUCamh tiênLYuu sinLYuuh dạ4bSpy tLYuua đLYuuọc sUCamách vXK8giết chUCamữ, thậmLYuu c4bSphí tự4bSp 4Mn4mình dUCamạy võUCam côngXK8g cho taXK8g, nhưngUCam chXK8ga chXK8gưa từngUCam nóiXK8g vớiUCam 4Mn4ta mộtXK8g c4Mn4âu nào.XK8g Mỗi4Mn4 lầXK8gn dạy4Mn4 XK8gta v4Mn4õ cônXK8gg đều đemLYuu tXK8ga đứngLYuu LYuutrước mặt4bSp người4Mn4, tựLYuu mXK8gình thựXK8gc hiệLYuun 4Mn4ba lầnXK8g UCamcho t4bSpa xemLYuu, không4bSp cần biếtLYuu t4bSpa học4Mn4 LYuucó đượcUCam h4bSpay k4Mn4hông được.UCam CLYuuứ 4bSpba thánUCamg, 4bSpcha lạiUCam dLYuuạy XK8gta XK8gmột loại4Mn4 4bSpvõ công kXK8ghác, c4Mn4ả tUCamhời thơLYuu ấu,UCam XK8gcha cLYuuhưa UCamtừng n4Mn4ói với4Mn4 4Mn4ta câXK8gu nàUCamo. ChXK8go đến4bSp gầnXK8g XK8gđây, hai ngXK8gười cXK8ghúng t4Mn4a UCammới thLYuuỉnh thoảXK8gng n4Mn4ói chuy4Mn4ện. NLYuuương UCamta thích4bSp đọc4bSp sách,LYuu vẽ UCamtranh, mỗiXK8g 4Mn4lần tXK8ga đXK8gi thLYuuỉnh 4bSpan người,UCam XK8ghai người4bSp m4Mn4ột 4bSplẳng lặng4Mn4 vLYuuẽ tranXK8gh, 4Mn4một UCamchơi cờ, kh4Mn4ông UCamai liLYuuếc 4bSpmắt nhìnLYuu t4bSpa m4bSpột cái.4Mn4 CXK8ghỉ LYuucó khUCami XK8gta ph4Mn4ạm phLYuuải LYuusai lLYuuầm mới nghiLYuuêm kh4Mn4ách trách4bSp phạt4bSp XK8gta, đáXK8gnh chửiXK8g tXK8ga. NànLYuug luô4bSpn hỏ4Mn4i vìUCam XK8gsao LYuuta khôngUCam LYuunói lờiLYuu nào, kỳ4Mn4 tLYuuhực chínhXK8g vìLYuu t4bSpa trưởngUCam LYuuthành đã4bSp 4Mn4có tínUCamh 4Mn4cách nLYuuhư vậXK8gy. NgLYuuoại trừ4bSp giao tiếpXK8g bên4Mn4 ngoài,UCam 4bSpta 4Mn4căn bả4Mn4n khôngLYuu muốLYuun 4bSpnói, cũUCamng khôLYuung aUCami XK8gnguyện LYuuý nghUCame 4bSpta nói.”4Mn4 Hắn baXK8gn đầuXK8g muốn4Mn4 dXK8gùng XK8ghoàn cảnh4bSp củaUCam mLYuuình đểUCam thốngLYuu suốt4Mn4 ch4Mn4o Bạc4bSph 4bSpMạn ĐiệLYuup, nhưng cuXK8gối cùnLYuug bảnLYuu thâ4Mn4n lại4bSp rơ4bSpi vLYuuào b4bSpi thương.XK8g KhoảUCamng thờiLYuu gia4bSpn đó,LYuu h4bSpắn 4bSprất 4bSpcô đUCamơn, rất bUCamất lựUCamc. XK8gNhìn thấLYuuy nhữngUCam LYuuđứa trUCamẻ khá4Mn4c cóLYuu ch4bSpa XK8gnương XK8gyêu 4Mn4thương, XK8ghắn luôn nhịn4Mn4 4Mn4không LYuuđược ngưỡng4Mn4 mộ.LYuu Hắn4bSp d4bSpù 4Mn4sao cũ4bSpng XK8glà nUCamghiệt chủng.XK8g HUCamắn khLYuuóc lóc4bSp hỏi bộiUCam d4bSpi tại4bSp UCamsao chUCama nưLYuuơng khô4bSpng 4bSpthương hắn,LYuu bộ4Mn4i d4bSpi không4bSp đànhXK8g lòLYuung nhìLYuun LYuuhắn nhưUCam thế XK8gmới đeXK8gm LYuuchân tưLYuuớng sựUCam vUCamiệc nUCamói ra.

Đó lUCamà XK8gbí mậ4Mn4t củaXK8g hLYuuắn, hắn4Mn4 khôngUCam biXK8gết bấtLYuu cLYuuứ aLYuui biết chuyệnXK8g này,4bSp 4Mn4cho dùLYuu XK8glà ngư4Mn4ời thâUCamn LYuunhất nLYuuhư sư4Mn4 phUCamụ UCamcùng UCamQuân TLYuuùy PLYuuhong cũng4Mn4 không biUCamết được4bSp thân4bSp tUCamhế UCamthực 4bSpsự của4Mn4 h4Mn4ắn. B4Mn4í m4Mn4ật XK8gnày hắn4Mn4 cLYuuhôn sâLYuuu tậnLYuu đáyLYuu lò4bSpng đLYuuã hai4bSp mươi năXK8gm, rốLYuut XK8gcuộc bâXK8gy gXK8giờ cLYuuũng XK8gcó cơ4Mn4 hộ4Mn4i nó4Mn4i rLYuua. NóXK8gi r4Mn4a bíXK8g mậXK8gt tronUCamg lònLYuug, đột n4bSphiên cảm4Mn4 thấy4Mn4 n4Mn4hẹ nhõm.

Bạch Mạn4bSp ĐiệpLYuu rốt4Mn4 cuộcXK8g XK8gnhịn khônUCamg được4bSp nhẹLYuu LYuugiọng hỏi, “Sau4Mn4 đóLYuu th4Mn4ì XK8gsao?” TUCamrời ạLYuu, UCamchả t4bSprách tí4Mn4nh tìnXK8gh hUCamắn quá4Mn4i gở,XK8g thì4bSp r4Mn4a 4bSplà 4bSpdo 4bSplớn lên tro4Mn4ng một4Mn4 gi4Mn4a đìnUCamh 4bSpnhư vậy4bSp. NếuXK8g XK8gnhư 4bSpđổi lạ4bSpi làXK8g nàUCamng, ch4bSpách nàLYuung điLYuuên XK8gmất, một g4Mn4ia đLYuuình 4bSpquái dịXK8g điển4Mn4 LYuuhình, n4Mn4àng làLYuum sa4Mn4o 4bSplại gLYuuả được4bSp 4Mn4vào n4bSphà đóLYuu chứ?

Đông PhươngLYuu V4Mn4ũ 4bSpcười khổ,LYuu “NămLYuu t4Mn4a chín4Mn4 tLYuuuổi, vUCamô tình 4bSp cứu đượcUCam XK8gsư phụLYuu, tUCamừ XK8gđó vUCamề sUCamau 4bSpdo mộUCamt LYuutay UCamsư ph4Mn4ụ dạy4bSp bảoLYuu, như4Mn4ng XK8gbóng mLYuua trong LYuulòng 4Mn4vẫn tồ4Mn4n tUCamại UCamnhư trước,4Mn4 tXK8ga khôngUCam thícXK8gh nóiXK8g. K4bSphi t4Mn4a mLYuuười XK8glăm tuổi,4Mn4 theLYuuo sư pUCamhụ về4Mn4 4Mn4Thương 4Mn4Mang 4bSpsơn, c4bSpòn cóXK8g s4bSpư đệXK8g QuânUCam TùyUCam Phong4Mn4. T4Mn4ùy PhXK8gong XK8glúc nào4bSp cũ4bSpng huyên thuyêXK8gn này4bSp nọUCam, l4bSpâu ngàLYuuy, tính4Mn4 LYuutình q4Mn4uái g4Mn4ở củaXK8g XK8gta c4bSpũng thaXK8gy 4bSpđổi XK8gkhông ít.” Lấ4bSpy tiXK8gêu chuUCamẩn UCamtrước đây4bSp củ4bSpa hắnLYuu, UCamcó thểLYuu LYuucả thángLYuu cũngXK8g 4bSpkhông nóXK8gi lờ4bSpi nào.

Bạch MạUCamn Đi4Mn4ệp UCamvỗ XK8gngực, tro4bSpng lòngXK8g vLYuuẫn cònXK8g sLYuuợ hãi,LYuu 4bSp“Lão Thiên à,4Mn4 ma4Mn4y màLYuu gXK8gặp đUCamược LYuusư phụXK8g ngUCamươi. Nếu4Mn4 ngươLYuui cUCamứ sống4Mn4 tXK8grong cáXK8gi nhàLYuu đóUCam không UCambiết cònXK8g biXK8gến thà4bSpnh 4bSpdạng n4Mn4gười LYuugì? 4bSpBộ dạn4bSpg tUCamiếc chữ4Mn4 như4Mn4 vàLYuung nLYuuày XK8gcủa nLYuugươi đã4Mn4 là tha4bSpy đổLYuui r4bSpồi LYuusao? VậyXK8g trước4bSp LYuukhi tXK8ghay đổ4Mn4i còXK8gn 4Mn4ra thếLYuu nàUCamo? Chách4bSp lXK8gà hỏiXK8g ngươi trămLYuu câuXK8g 4Mn4mới trả4bSp lờUCami mộ4bSpt cUCamâu UCamquá. LYuuMay XK8gmà có4Mn4 Quân4Mn4 Tùy4bSp PhongXK8g, UCamnếu khônUCamg mLYuuỗi ngLYuuày ta đều4Mn4 UCamphải đốiLYuu diệXK8gn vớLYuui LYuumột XK8gcái đầuUCam gỗ.”

“Năm 4bSpta XK8gmười lUCamăm tuổiLYuu rờiLYuu khXK8gỏi 4bSpnhà, năLYuum năm4bSp s4bSpau mới 4Mn4 quay trởUCam lại.4Mn4 KhUCamông hi4Mn4ểu vìUCam sa4bSpo lXK8gại phá4Mn4t hiệnLYuu tì4Mn4nh cảmLYuu củaLYuu LYuubọn 4bSphọ 4bSpvới t4Mn4a tốt LYuuhơn rUCamất nh4bSpiều. 4Mn4Cha nguyệUCamn ýUCam LYuunói chuyệnUCam cùngLYuu ta4bSp, 4bSpbàn l4Mn4uận LYuuvõ công,XK8g 4bSpnương cũng LYuu chủ 4bSpđộng đíLYuuch thLYuuân xuố4Mn4ng bếpXK8g.” LYuuĐông Phươn4Mn4g 4bSpVũ cố4Mn4 LYuuý trêuLYuu chọc,UCam “Nàng4bSp y4Mn4ên tâ4bSpm, sau nàXK8gy gUCamả vàoUCam nLYuuhà UCamta, nàn4Mn4g LYuucó 4bSpthể 4bSpthích ứng.”LYuu N4bSpếu 4Mn4là cá4Mn4i khônUCamg UCamkhí trầ4bSpm lặng 4Mn4 trước ki4Mn4a, 4Mn4ai cò4Mn4n cóXK8g tXK8ghể tiếpXK8g tục4bSp 4bSpở lXK8gại nữa.

Bạch MXK8gạn ĐiUCamệp đ4Mn4ột nhiêXK8gn XK8gnhớ tớiXK8g mộLYuut việLYuuc, “Vậy4Mn4 sao? LYuuVậy ngUCamươi lấy4Mn4 LYuuthê tửXK8g 4Mn4là thếLYuu n4Mn4ào? Ng4bSpươi 4Mn4nói 4Mn4cha nươUCamng ngUCamươi éUCamp ngư4Mn4ơi, 4Mn4nhưng theo LYuungươi nóiXK8g th4Mn4ì cảmLYuu tìUCamnh đối4Mn4 vUCamới 4bSpbọn họ4Mn4 khôn4bSpg tXK8gốt lắm4bSp, 4Mn4sao bọ4bSpn LYuuhọ lạiLYuu bức4bSp được ngươi?”

“Bắt đầuLYuu từ4bSp sáuLYuu năLYuum trướUCamc, 4bSpta mỗi4Mn4 nămLYuu đều4Mn4 vềXK8g nhUCamà một4Mn4 lần. TìXK8gnh cảmXK8g của4bSp 4bSpta 4Mn4với h4Mn4ai ngườUCami họ4Mn4 khôngUCam hẳn4bSp LYuulà 4bSptốt, cũUCamng không4Mn4 thểXK8g nXK8gói là q4Mn4uá xấu.LYuu LầnUCam tUCamrước 4bSptrở LYuuvề, nươnLYuug tLYuua bệXK8gnh lLYuuiệt giường,LYuu XK8gnói 4Mn4là ch4Mn4ẳng c4bSpòn sống UCam được ba4Mn4o lLYuuâu 4bSpnữa, muố4Mn4n LYuuta lấUCamy 4Mn4vợ đểLYuu ngư4bSpời XK8gyên XK8gtâm nhXK8gắm mắUCamt. B4bSpị nươn4bSpg dồnLYuu tới đường4Mn4 UCamcùng, tLYuua chỉ4Mn4 LYuucó thể4Mn4 lấyXK8g vị4Mn4 côUCam nư4Mn4ơng UCamkia.” NóLYuui tớiUCam cLYuuhuyện nàyUCam, hắnLYuu UCamlần thứUCam hai thấXK8gy đau4bSp đầu.

Từ kh4bSpi hắnXK8g rờiLYuu nUCamhà nUCamăm LYuunăm trước,4bSp bầuLYuu khô4Mn4ng khíXK8g t4bSprong nhà tựaXK8g hồ4Mn4 4Mn4rất khUCamẩn trương4Mn4. TrởLYuu lạ4bSpi UCamnăm hắnLYuu ha4bSpi mươiXK8g mUCamốt tuổi,UCam 4bSplão 4Mn4cha khônUCamg chỉ tUCamhân cậnLYuu XK8gnhiều hUCamơn vớ4Mn4i hắUCamn, cònLYuu kiêLYuun LYuuquyết 4Mn4muốn đemLYuu toànLYuu bUCamộ LYuugiao nLYuughiệp cho LYuu hắn trXK8gông coiLYuu. HắnLYuu vốXK8gn thíUCamch XK8gcuộc sốUCamng phiêLYuuu bUCamạt thự4Mn4c sLYuuự khôUCamng thUCamể ch4bSpịu đượcUCam ngày 4bSpnào cXK8gũng sUCamống tro4bSpng 4Mn4một đốngXK8g sổ4Mn4 XK8gsách. ThXK8geo XK8glời đềLYuu nghị4Mn4 cLYuuủa cẩu4bSp 4Mn4đầu quXK8gân sư Quân4bSp Tù4Mn4y Phon4Mn4g, hắnUCam quLYuuyết UCamđịnh tựXK8g 4Mn4mình gâXK8gy dự4Mn4ng sựXK8g nghiệp.

Trở 4Mn4nên có4Mn4 thânUCam tXK8gình 4Mn4là 4bSptốt hUCamay xấuXK8g đây?XK8g NếuUCam nXK8ghư LYuucha nương v4bSpẫn tiế4bSpp tụcXK8g UCammặc kUCamệ hắn,XK8g hắn4Mn4 khôUCamng c4bSpần bị4bSp é4bSpp buộc4Mn4 LYuulàm XK8gviệc kin4Mn4h thương, cũ4Mn4ng khônXK8gg cầnLYuu lấyUCam mộ4Mn4t nữXK8g nhLYuuân khô4Mn4ng qUCamuen khôn4Mn4g biếtXK8g. ĐươngLYuu nhiUCamên, LYuunếu khUCamông nhờ cUCamha nươngXK8g bUCamức ép,4Mn4 hắnXK8g c4bSpũng khô4bSpng đ4Mn4ược gi4bSpa LYuutài bạc4bSp vạn,4bSp 4Mn4cũng khôXK8gng lấyUCam XK8gđược Tiểu ĐiệpUCam củ4Mn4a hắn.

“Chẳng tráchXK8g 4bSpsao ngưXK8gơi t4Mn4ính tìnhLYuu k4bSpỳ qLYuuuái, 4Mn4thì UCamra là troXK8gng lòngLYuu t4bSpừ nLYuuhỏ đã4Mn4 cLYuuó XK8gmột bónXK8gg XK8gma.” KhôLYuung hi4bSpểu vìUCam s4Mn4ao, nXK8gghĩ đLYuuến 4Mn4hắn lú4Mn4c nhỏXK8g bi thảm4bSp nh4bSpư vậy,XK8g UCamtrong lònUCamg n4bSpàng UCammơ 4bSphồ c4Mn4ó cả4bSpm gUCamiác đau.

“Kỳ LYuuthực nXK8gàng khUCamông cầUCamn XK8gkhổ sở,UCam XK8gít 4Mn4nhất n4bSpàng cònLYuu biết 4Mn4 thân phLYuuụ mìnhUCam lXK8gà ai4bSp, nUCamhưng LYuuta 4bSpthì kh4bSpông biết.”4bSp XK8gHắn khô4Mn4ng biế4bSpt UCaman ủXK8gi ngưUCamời khácUCam, có thXK8gể nóiUCam r4bSpa như4bSp vậ4Mn4y tUCamhực sự4bSp khôXK8gng đ4bSpơn giản.

“Ta cUCamó khổ4Mn4 sởUCam 4Mn4bao gLYuuiờ?” BạchLYuu MạXK8gn ĐiệpLYuu kXK8gỳ 4Mn4quái n4bSphìn hắn, XK8gcon mắ4bSpt nào4Mn4 XK8gcủa hắn4bSp XK8gthấy nàngLYuu UCamvì TốnLYuug trLYuuang chủUCam khổ4bSp sở?

“Lẽ n4Mn4ào LYuunàng k4Mn4hông pXK8ghải v4bSpì LYuunhất thờiXK8g khôLYuung thể4bSp tiếp nhận4bSp đ4Mn4ược Tốn4bSpg tr4Mn4ang cLYuuhủ 4Mn4là LYuucha XK8gnàng nênXK8g mớ4Mn4i khô4Mn4ng nói4bSp lờ4bSpi nào4Mn4 sao?”

Bạch UCamMạn ĐiệpUCam trợUCamn trừng4Mn4 haLYuui mUCamắt, thậtXK8g sâuXK8g thở4Mn4 dài, “LYuuTa đ4Mn4ã mất4Mn4 LYuutrí nhớ4bSp 4bSprồi, nươngXK8g cùn4bSpg 4Mn4kế phụUCam XK8gcó tốLYuut vXK8gới tXK8ga hXK8gay khXK8gông tUCama cũLYuung 4bSpchẳng biết, UCamcũng khXK8gông muốXK8gn trXK8guy cứu.LYuu ĐươLYuung nhi4bSpên, xeUCamm XK8gta hiUCamện tạUCami m4Mn4ột XK8gthân bảnLYuu lĩnh, chứngUCam UCamtỏ haLYuui ngXK8gười đối4bSp với4bSp UCamta rUCamất tốt.4Mn4 TUCama c4Mn4hỉ biếtUCam XK8gcha mẹXK8g thUCamân nhânXK8g t4Mn4a tLYuuoàn bộ đãLYuu chết,LYuu LYuucho 4bSpdù TốnLYuug trXK8gang chủXK8g tUCamhực sự4Mn4 là4bSp cUCamha tUCama th4bSpì tLYuuhế nào?LYuu LYuuTa 4Mn4không mXK8guốn nghĩ tớiXK8g. 4Mn4Ta cũngLYuu khLYuuông phảiLYuu hậLYuun ônXK8gg 4Mn4ấy, UCamchỉ UCamlà đốiXK8g v4bSpới ôngLYuu UCamấy mộXK8gt UCamchút cảm giXK8gác LYuucũng khônLYuug có.”4bSp ChXK8ga 4bSpnàng giờ4Mn4 đan4bSpg 4bSpở hiệUCamn đại,UCam c4bSpho d4bSpù Tốn4bSpg 4bSptrang chủ4bSp thực sự4bSp 4bSplà 4Mn4cha nà4Mn4ng cũLYuung chỉ4Mn4 làLYuu chUCama cLYuuủa thâXK8gn tXK8ghể 4bSpnày, cùng4bSp nà4Mn4ng kh4Mn4ông quaXK8gn hệ.

“Thế nàngUCam 4Mn4vì LYuusao lLYuuại 4Mn4rầu rUCamĩ khônLYuug vui?”

“Ta đan4Mn4g suXK8gy ngXK8ghĩ, vLYuuõ lâmLYuu LYuuđồn đạiLYuu quXK8gả nhiêLYuun UCamlà phóng đạiXK8g, TháUCamnh lin4bSph LYuuchâu ch4bSpỉ là4Mn4 một4bSp vi4Mn4ên UCamdạ miUCamnh chLYuuâu bUCamình thường,UCam k4bSphông thLYuuể cứu mạngXK8g haXK8gi c4bSphúng taXK8g, XK8gtoàn 4Mn4bộ hUCami vọngUCam UCambây giờLYuu đềuXK8g XK8gđặt t4Mn4rên nLYuugười Quỷ4bSp 4bSpY cùngLYuu hạt tuyết.4Mn4 HUCamạt tuyXK8gết t4bSphực s4bSpự cXK8gó thểLYuu LYuugiải UCamđộc khôngXK8g? UCamQuỷ XK8gY cXK8gó XK8gthật lợi4Mn4 hại4bSp n4Mn4hư trong trUCamuyền thuUCamyết? 4bSpTa hiệUCamn 4Mn4tại đa4Mn4ng lLYuuo LYuulắng độcXK8g t4Mn4rên người4bSp ngUCamươi, l4Mn4o lắng4bSp bệnhXK8g trên ngườiLYuu 4Mn4ta. VLYuuề phầnUCam TốUCamng UCamlão 4bSpđầu, XK8gta m4Mn4ột ch4bSpút 4Mn4cũng khXK8gông XK8gmuốn nghĩ.”

“Không sUCamao LYuuđâu, UCamcó XK8gtam LYuumuội nàn4Mn4g cù4Mn4ng LYuusư phụ4Mn4 XK8gta, sẽ LYuukhông UCamcó cXK8ghuyện LYuugì.” C4Mn4ho dù4Mn4 4Mn4y thuXK8gật sưLYuu ph4Mn4ụ hắn4Mn4 XK8gkhông đ4Mn4ược tốt4Mn4 lắXK8gm, c4bSpũng cònLYuu có ĐộcUCam Nương4bSp TửXK8g làLYuu cUCamao thUCamủ XK8gdụng độcLYuu, xLYuuem đaLYuun dượcUCam nàn4bSpg UCamđiều XK8gchế cũnUCamg đủLYuu biết4bSp nàXK8gng danh bất4Mn4 hưXK8g truyền.

Bạch XK8gMạn ĐXK8giệp gậ4bSpt đầu,UCam LYuuđôi 4Mn4mi cũ4Mn4ng khônLYuug UCamche đượcUCam ưu4bSp sách.

“Ừ, ngLYuuươi nLYuugàn vạnXK8g lần4bSp đừng4bSp UCamnên 4bSpxảy rUCama chuyện.”

“Được.” ĐônUCamg Ph4Mn4ương Vũ4bSp 4bSplẳng lXK8gặng nh4Mn4ìn 4Mn4nàng, ánhLYuu trăng ả4Mn4m đạm4bSp lư4bSpợn l4Mn4ờ chiLYuuếu LYuuđến, 4bSpánh n4bSpến li4bSpên tụcXK8g tỏ4bSpa 4bSpra LYuukhiến bầu4Mn4 khônLYuug khLYuuí cànLYuug t4Mn4hêm lãng mạn.

“Đại LYuuca, 4bSpngươi thích4Mn4 UCamta sao?”LYuu LầXK8gn đXK8gầu tiê4bSpn UCamnàng không 4Mn4 muốn tXK8grốn tUCamránh, nghiê4bSpm tLYuuúc hLYuuỏi hắnLYuu. 4bSpĐể đUCamược ởXK8g bên4bSp cạnhLYuu 4Mn4hắn, nànUCamg đã4bSp từXK8g bỏUCam tất c4Mn4ả mọiLYuu thứXK8g ở4Mn4 hiệnLYuu đạiUCam, n4bSpếu đến4Mn4 UCambây giờUCam cUCamòn 4Mn4không đối4Mn4 mặtXK8g vớ4bSpi t4Mn4ình cảmXK8g củLYuua mình tLYuuhì thLYuuực UCamsự qXK8guá nXK8ghu nhược.

Đông Phư4bSpơng XK8gVũ coLYuung 4bSpmôi, “SớmUCam đãXK8g tXK8ghành LYuuyêu r4bSpồi, là nhấtUCam LYuukiến cLYuuhung LYuutình.” HắLYuun đốiUCam vớiXK8g nàUCamng l4Mn4à nhLYuuất kiếnUCam c4bSphung tìLYuunh, đángXK8g XK8gtiếc UCamnàng quá 4Mn4ngốc, mXK8gãi khônLYuug chịu4Mn4 LYuutiếp nhận.

Bạch UCamMạn Điệp4bSp cười,XK8g đôiXK8g mắt4bSp hXK8gíp co4bSpng lại,LYuu giốngUCam như tră4Mn4ng non.

Đông Phương4bSp XK8gVũ UCamđứng phíUCama 4bSpsau nànXK8gg, giúXK8gp nàngLYuu vé4bSpn tóc. NànXK8gg rấ4Mn4t tự4Mn4 nhiêXK8gn đứng4bSp dXK8gậy, ha4Mn4i UCamtay ô4Mn4m lấy4Mn4 UCamthắt lưng4bSp h4bSpắn, đầu4Mn4 LYuutựa vàoUCam người hắn,LYuu LYuu“Đại c4bSpa, chún4Mn4g 4Mn4ta s4Mn4ẽ kLYuuhông 4bSpsao. TUCama muốnUCam vĩnh4bSp vi4Mn4ễn ởLYuu cLYuuạnh ngươi,4Mn4 cả4bSp đời khLYuuông 4Mn4xa nUCamhau. 4bSpCha UCamnương ngươXK8gi kh4bSpông thương4Mn4 ngươ4bSpi, tLYuua sLYuuẽ dùUCamng cả4bSp đời4bSp để4Mn4 yêu nLYuugươi, bồi4bSp thườnUCamg cUCamho ngươi4bSp.” NànXK8gg ngẩng4Mn4 đầuUCam lLYuuên, cườXK8gi 4Mn4hỏi hắn,LYuu “CóLYuu đưLYuuợc hay không?”

“Được.” H4Mn4ắn nh4bSpẹ nhàXK8gng đá4Mn4p 4Mn4một 4bSptiếng, ôm4bSp lấy4bSp thânUCam thể nàng.

“Đại ca.4Mn4” N4Mn4àng vXK8gẫn UCamnhư cũ4Mn4 ngXK8gửa đầu,4bSp cườ4Mn4i tủ4Mn4m t4Mn4ỉm nóiLYuu, “Đại XK8gca, UCamkỳ 4Mn4thực muộUCami cũngXK8g yêu4Mn4 huy4Mn4nh.” SớLYuum LYuuđã thànLYuuh yêXK8gu rồ4Mn4i, chUCamỉ UCamlà khôngLYuu dám 4Mn4 thừa nhậnLYuu thôi.

“Tại sa4bSpo độtLYuu nhiLYuuên lạiLYuu nó4Mn4i chuyệ4Mn4n này?”UCam NàXK8gng cXK8gó chút th4bSpích hắ4Mn4n, hắn4bSp LYuuđã XK8gsớm biế4bSpt, chỉLYuu lLYuuà nàng4Mn4 vẫn4bSp khônLYuug muốnXK8g nóLYuui, n4Mn4guyên nhân4bSp gì LYuukhiến nUCamàng đột4Mn4 nh4bSpiên biểLYuuu lộ.

Bạch 4Mn4Mạn ĐUCamiệp cười4bSp nLYuuhư hồXK8g LYuuly, “Bởi4Mn4 vì,XK8g hô4Mn4m nLYuuay huynh nUCamói rất4Mn4 nhiều4bSp, 4Mn4ước ch4bSpừng đeLYuum lờiUCam cLYuuủa nửUCama thángLYuu XK8gtoàn bộUCam nUCamói UCamra. UCamVậy ch4bSpứng tỏ… tínhXK8g tìnhLYuu UCamhuynh đãLYuu th4Mn4ay đổiLYuu XK8grất nhiều,4bSp UCamở XK8gcạnh UCamhuynh XK8gsẽ khôngLYuu qUCamuá b4bSpuồn chán.UCam” LYuuKỳ thực n4Mn4gay tUCamừ ng4Mn4ày đXK8gầu gặ4Mn4p nànLYuug, tín4bSph tUCamình hắnXK8g đã4Mn4 th4bSpay đổUCami rồi4bSp. CùXK8gng mộtLYuu nữ4Mn4 nhân lXK8guôn 4Mn4ríu XK8gra ríUCamu r4Mn4ít XK8gở cùnLYuug LYuumột chỗ,UCam khôXK8gng muố4Mn4n XK8gsửa cũn4bSpg khôLYuung được.

“Chỉ XK8gvì vậy?”UCam Sớ4bSpm UCambiết hắnLYuu nhiềuXK8g lời4Mn4. HắnXK8g ch4bSpỉ làXK8g không tLYuuhích nóXK8gi chUCamứ khôXK8gng phả4Mn4i khôn4bSpg biXK8gết nóiUCam. Chỉ4bSp làUCam n4bSpói 4Mn4thôi mà4bSp, rXK8gất đơXK8gn giản.

Bạch Mạn4Mn4 ĐiệpXK8g v4Mn4ẫn UCamôm l4bSpấy thắt4Mn4 lưXK8gng h4Mn4ắn, XK8gđầu ngửaUCam XK8gvề sau, cười4Mn4 hXK8gì hì4bSp nóLYuui, “Không4Mn4 ch4bSpỉ vậUCamy, huyLYuunh đem4Mn4 ch4bSpuyện x4bSpấu tronLYuug nhà4Mn4 nóiUCam UCamcho muội b4bSpiết, muộiLYuu cònUCam LYuucó c4Mn4ơ hộUCami lựa4Mn4 chọn4bSp sa4bSpo? TụcUCam n4Mn4gữ nó4Mn4i chuyLYuuện xXK8gấu tXK8grong nLYuuhà không thể4Mn4 4bSptruyền XK8gra, hLYuuuynh nóUCami muộXK8gi biết,XK8g LYuumuội UCamkhông tXK8grở thành4Mn4 ngưLYuuời nh4bSpà huynh cũUCamng khôngUCam được.”

“Chỉ vì…UCam 4bSpchuyện này?”

Nàng nghịcXK8gh ngợmUCam nháLYuuy mắt,XK8g “Ách,4bSp lýUCam 4bSpdo nhưLYuu vậy4bSp chLYuuưa 4Mn4đủ sao?” UCamNgụy biện.

Đông 4Mn4Phương VũLYuu UCamnhíu 4bSpmi, 4Mn4cũng khôUCamng cXK8gó LYuutrả lời.

”Được rồi,UCam bở4Mn4i vXK8gì muLYuuôi phát4Mn4 hiệnUCam 4Mn4huynh đốiXK8g LYuuxử vớiXK8g muội UCam rất tốt.LYuu LYuuĐể 4bSpan ủiLYuu mUCamuội, kh4bSpông tiếcUCam LYuunhắc tớ4Mn4i chuyLYuuện 4bSpthương tâUCamm của4bSp mì4bSpnh. Huynh tuUCamy rằnUCamg nLYuuói x4bSpong XK8gvân đLYuuạm LYuuphong kUCamhinh, nhưLYuung muUCamội biUCamết huLYuuynh rấtUCam k4bSphổ sở,4bSp chịu 4bSpnhiều ủUCamy khu4bSpất. HôUCamm nUCamay 4bSpnhắc t4Mn4ới, tLYuurong 4bSplòng LYuunhất địnhLYuu kXK8ghó chịu.XK8g 4Mn4Một người nguyệnUCam ýXK8g vXK8gì muUCamội UCamchịu khổLYuu mớiUCam 4Mn4là LYuungười thí4Mn4ch h4bSpợp vớ4Mn4i 4Mn4muội, hUCamuynh hLYuuợp cách.”

Hắn XK8gkhông cUCamhỉ nguyUCamện UCamý khổXK8g vì4bSp nàngLYuu, thậ4Mn4m ch4bSpí còn ng4Mn4uyện ý4bSp chếtXK8g vìUCam nà4Mn4ng, chỉ4bSp lUCamà nàngUCam khôngXK8g nó4Mn4i LYuura thôi.

Hắn kh4Mn4ông t4Mn4rả lờiUCam, c4Mn4hỉ cườ4bSpi cXK8gười, dịUCamu dàXK8gng ômUCam nàng.

“Đại cLYuua, muộUCami muXK8gốn xiXK8gn huyLYuunh mộ4Mn4t v4bSpiệc.” XK8gGiọng nàng4bSp rấXK8gt nhỏ, tựa4bSp hồUCam sợLYuu pháLYuu hủy4bSp bXK8gầu kUCamhông 4bSpkhí ấ4Mn4m 4Mn4áp này.

“Cứ nói.LYuu” 4bSpGiờ n4Mn4ày XK8gkhách này,XK8g cLYuuái gìXK8g hắUCamn cũngLYuu đ4bSpáp ứng.

“Huynh l4bSpớn lênLYuu rấ4Mn4t suUCamất LYuua, không4bSp thểUCam mXK8gang XK8gcái mặUCamt nạ chướnUCamg mắLYuut k4Mn4ia đượ4Mn4c. T4bSpuy rằngUCam m4bSpang vàUCamo rấtUCam khốc4bSp, nhLYuuưng muXK8gội khô4bSpng thí4bSpch. T4Mn4rừ phi c4bSpó việc4Mn4 cXK8gần, k4bSphông tUCamhì đừXK8gng manLYuug, đượcXK8g không?”

“Được.” Hắ4bSpn 4Mn4nói xLYuuong cườiUCam giaXK8gn xảoXK8g, “Đáp4bSp ứnXK8gg XK8gta một đ4bSpiều kiện4bSp, 4Mn4ta s4bSpẽ kh4Mn4ông mang.”

“Điều kLYuuiện gì?”

“Hôn 4bSpta 4bSpmột cái.”

“Hả?” Bạch4bSp MLYuuạn Điệ4Mn4p nhảy4Mn4 rồ4bSpi vòngUCam XK8gtay cLYuuủa UCamhắn, XK8gnhìn tLYuuừ trên LYuuxuống dưới,XK8g XK8g“Đại ca4Mn4, huynUCamh bị4Mn4 trXK8gúng XK8gtà sa4bSpo? CâuLYuu vừa4Mn4 rồiUCam l4bSpà huyn4bSph nUCamói.” Đánh c4Mn4hết nà4Mn4ng cLYuuũng kXK8ghông nghXK8gĩ LYuunam nhLYuuân cứng4bSp nhắcLYuu c4bSpổ hủ4Mn4 nh4bSpư XK8gĐông PhUCamương VũLYuu cũng nó4Mn4i đượcXK8g mUCamấy lờiLYuu nLYuugả ngớnXK8g 4Mn4thế này.

Nàng không4Mn4 biết,4bSp nXK8gam nLYuuhân n4Mn4ào XK8gkhi LYuuở cXK8gạnh người4Mn4 mìnhLYuu yêu m4bSpến cũXK8gng 4bSpđều cóUCam UCamthay đổi.

Đông PhươngUCam UCamVũ cười4bSp UCamtinh LYuuquái nhìnXK8g nàng,4Mn4 “Là4Mn4 4bSpta nói.”

Bạch M4bSpạn Đi4bSpệp cUCamố ýLYuu là4bSpm 4bSpra vẻXK8g su4bSpy XK8gnghĩ mXK8gột hLYuuồi lâu, “Được4Mn4 rồi.”4bSp LLYuuợi dụng4bSp 4Mn4lúc hắLYuun khôUCamng đLYuuể ýUCam, 4bSptrên mô4bSpi LYuuhắn n4Mn4hẹ nhàng4bSp lư4Mn4ớt 4Mn4qua một cái.

Đây 4bSplà lần4bSp 4bSpđầu tiXK8gên nànUCamg chủXK8g động4Mn4 hônXK8g hắn,UCam 4bSptuy rằng chỉ4Mn4 4Mn4là UCamhôn nhẹ,4bSp UCamnhưng đủLYuu để4bSp 4bSpĐông PhLYuuương UCamVũ tâ4bSpm tLYuuhần da4Mn4o động.4bSp UCamNgón UCamtay hắnLYuu lướt qua4Mn4 ch4bSpỗ nànLYuug vừ4bSpa hôn,4Mn4 cư4Mn4ời nhẹLYuu mộUCamt cái.

Bạch Mạ4Mn4n ĐiệpUCam ởXK8g XK8gtrên 4Mn4người XK8gsờ soạtUCam nửaUCam 4Mn4ngày, cuốUCami cùng cầ4Mn4m lấ4bSpy UCamcái kéoUCam, cắXK8gt bỏUCam mXK8gột lọnUCam tócUCam, 4bSplấy khănXK8g UCamtay UCambao lại,XK8g XK8g“Cái 4bSpnày 4bSpcho huynh.”

Đông PhưLYuuơng V4Mn4ũ nh4Mn4ận lấ4Mn4y, 4bSp“Cái gì?”

Ai đóUCam dõXK8gng dạc4bSp nói,4bSp 4Mn4“Tín vậtXK8g địnhXK8g tình.UCam” NànUCamg thựcUCam sự khô4Mn4ng tXK8ghể 4bSptìm LYuura đượcXK8g vLYuuật UCamgì làUCamm vật4bSp định4bSp ước.

Đông PhươnXK8gg Vũ4bSp cấtLYuu vàoXK8g, sXK8gau đUCamó đưLYuua 4bSpcho nLYuuàng m4Mn4ột vật, “NhậnLYuu điUCam, đXK8gây là4Mn4 4bSptín vật4bSp LYuucủa ta.”

“A?” BạUCamch 4Mn4Mạn ĐXK8giệp lLYuuùi vUCamề LYuusau mấyXK8g bước,UCam “Ác4bSph, đại4Mn4 ca, vậUCamt n4bSpày cóLYuu phLYuuải LYuurất LYuuquý g4Mn4iá hLYuuay kh4Mn4ông, 4bSphuynh giữ4Mn4 l4bSpại dù4Mn4ng đi.”UCam Đây4Mn4 4bSplà LYuuvật tượnUCamg trưng ch4bSpo th4Mn4ân LYuuphận củaLYuu hắnXK8g, 4Mn4là s4Mn4áo ngọcXK8g UCamtheo hắn4bSp LYuuđã nhi4Mn4ều năLYuum, nàn4bSpg 4Mn4làm sao nUCamhận được?

“Không được4Mn4 sao?”

“Không UCamphải, l4bSpà muXK8gội XK8gkhông tLYuuhể nhậ4Mn4n, vật4bSp 4bSpnày XK8gquá qu4bSpan trọng. N4bSpếu h4Mn4uynh đLYuuưa mUCamuội vậUCamt này,LYuu khôngLYuu pXK8ghải muộiXK8g nê4Mn4n đưa4Mn4 LYuukim kiếmXK8g UCamcho huynhXK8g sao? ChúnUCamg 4Mn4ta LYuuđều lXK8gà ngưUCamời tXK8grong gi4Mn4ang hồ,4bSp s4bSpao 4Mn4lại đemUCam 4Mn4vũ kUCamhí tLYuuùy tiệnUCam tặng4bSp cho ngườ4Mn4i khác?”

Đông PhươngUCam VXK8gũ UCamthu lXK8gại sUCamáo ngọXK8gc, năUCamm LYuungón ta4Mn4y tUCamhon 4bSpdài cầm sáoLYuu n4bSpgọc đXK8gặt 4Mn4ở 4Mn4sau lưngUCam, “NàUCamng thíc4bSph 4Mn4làm ngườ4bSpi tr4Mn4ong gi4bSpang hồLYuu sao?”

Bạch Mạn4Mn4 Đi4bSpệp suXK8gy 4Mn4nghĩ mộtLYuu ch4Mn4út, lá4bSpch đXK8gầu, “Không thích.”

“Vô tr4bSpanh XK8gsơn trXK8gang, vUCamô 4Mn4tranh 4bSpvới đời,4bSp XK8gta cũngLYuu 4bSpmuốn cuộc sốngXK8g như4bSp vậy.”XK8g Hắn4Mn4 tron4Mn4g lLYuuời cXK8gó hàm4Mn4 ýXK8g khác.

Bạch 4bSpMạn Đi4Mn4ệp ngUCamẩn người,LYuu l4bSpập tứcXK8g mừ4bSpng rỡXK8g t4Mn4úm lấy4Mn4 yLYuu phục LYuucủa hắn,4bSp “Huynh4bSp nói…LYuu 4bSphuynh cXK8gũng không4bSp mu4bSpốn 4bSplàm ngườ4Mn4i 4Mn4trong giaLYuung hồUCam, muốn cùn4Mn4g UCammuội khô4Mn4ng t4bSpranh sự4Mn4 đời.”

“Thiên h4bSpạ đệXK8g nhUCamất thXK8gì đã4Mn4 4bSpsao? T4bSpa khôn4bSpg thíLYuuch l4Mn4àm người 4Mn4 trong LYuugiang 4bSphồ. NếLYuuu tXK8grên đời4bSp đã4Mn4 XK8gkhông 4bSpcó ThánLYuuh lin4bSph c4bSphâu, UCamta cUCamhỉ mu4bSpốn UCamquay về làm4Mn4 ĐôUCamng PhươngUCam Vũ.”

“Đại 4Mn4ca, muUCamội cóXK8g UCammột đề4Mn4 nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnLYuu ThươnLYuug UCamMang LYuutrấn tìmLYuu mộLYuut lLYuuàng, s4Mn4au đó4bSp xâyLYuu vài phò4Mn4ng nhỏ4Mn4, LYuusau k4Mn4hi c4Mn4húng UCamta thoUCamái ẩ4bSpn, cùngLYuu vUCamới Lăng4bSp Tư4Mn4ơng, n4bSphị m4Mn4uội p4Mn4hu cùng 4Mn4nhau XK8gở đXK8gó. Đương4bSp nUCamhiên, nếuLYuu taXK8gm muXK8gội XK8gnguyện ýXK8g 4bSpđi XK8gcùng thìLYuu càng4Mn4 tốt.”XK8g XK8gNhị muộiXK8g phu củ4bSpa nà4Mn4ng n4bSpghề 4Mn4nghiệp đUCamặc thLYuuù, LYuulấy lãoUCam bàUCam rồ4Mn4i LYuusợ rằng4Mn4 khXK8gông tLYuuhể tiếUCamp tụcUCam làm XK8gnữa. 4bSpĐể phòng4Mn4 ngừa4Mn4 XK8gcừu nhâXK8gn trảLYuu UCamthù, đ4bSpánh LYuukhông UCamlại hắ4bSpn UCamthì n4bSphằm tớiUCam lã4Mn4o bà4bSp, biện phápXK8g tốtUCam nh4Mn4ất v4Mn4ẫn lXK8gà thoLYuuái UCamẩn gXK8giang hLYuuồ đi.

“Vô 4bSpTranh XK8gsơn trXK8gang ởXK8g đâu?”

Bạch MLYuuạn ĐiệLYuup hXK8gưng phấn4Mn4 p4Mn4hát bLYuuiểu LYuuý kiến4bSp, UCam“Đây lXK8gà mUCamuội muốn chún4Mn4g tUCama đế4Mn4n XK8gmột làLYuung ẩnUCam cư,UCam gLYuuọi LYuunơi đóXK8g là4bSp Vô4bSp Tr4Mn4anh s4Mn4ơn trLYuuang. GianXK8gg hồ mọiLYuu 4Mn4người đềuXK8g bi4Mn4ết chún4Mn4g 4bSpta XK8gẩn 4Mn4cư tạiUCam VUCamô TraLYuunh sơ4Mn4n tra4Mn4ng, nUCamhưng lạ4Mn4i XK8gkhông biếXK8gt Vô XK8gTranh sơUCamn tXK8grang ởXK8g đâu,4Mn4 nh4Mn4ư LYuuvậy mới4bSp l4bSpà UCaman toà4bSpn nhất.UCam HácLYuuh hách,4bSp huynLYuuh XK8gcũng có thể4bSp t4Mn4iếp tục4Mn4 làUCamm XK8gKim lãoXK8g bảnUCam của4Mn4 huy4Mn4nh. XK8gNếu muốnUCam nXK8ghớ tXK8gới 4Mn4những ngà4Mn4y nLYuuáo nhiệt, cứ4bSp qu4bSpay vềXK8g ThưUCamơng MLYuuang XK8gsơn tr4Mn4ang, nUCamhớ tXK8gới n4Mn4hững nLYuugày khLYuuông mànLYuug daXK8gnh lợi4Mn4 thì quayLYuu vềLYuu lLYuuàng, thật4bSp tốt.”

Bạch MạXK8gn LYuuĐiệp lLYuuén cườiUCam h4Mn4ề 4bSphề, XK8g“Hay LYuunhất là4bSp 4bSpở 4bSpgần Quân TùUCamy PLYuuhong, muộLYuui XK8gtùy tLYuuhời cXK8gó 4Mn4thể khUCami dễXK8g hắn.”

Nghĩ đến4Mn4 bộUCam dạUCamng bXK8gị kXK8ghi LYuudễ 4bSpcủa QuXK8gân T4Mn4ùy PhongXK8g, Đông 4Mn4Phương Vũ4Mn4 bUCamắt XK8gđầu thôn4Mn4g cảLYuum XK8gcho hắn.

“Sau kLYuuhi 4bSpnàng khỏiLYuu UCambệnh, 4Mn4chúng tLYuua cù4Mn4ng nhXK8gau đUCami tìm lXK8gàng.” KiếnUCam 4Mn4nghị UCamcủa LYuunàng th4Mn4ực sự4bSp khôn4bSpg tệ.

“Không c4bSpần đXK8gâu, nhịXK8g muXK8gội cùngUCam nhLYuuị mUCamuội p4bSphu XK8gsớm c4Mn4ó ý đ4bSpịnh LYuuthoái XK8gẩn gia4bSpng LYuuhồ đúnLYuug kUCamhông? ThếUCam XK8gcứ đ4Mn4ể 4bSphai gLYuuia hỏUCama LYuukia UCamđi làm4bSp. H4bSpai ngư4bSpời họ UCamsau k4Mn4hi thUCamành thâ4bSpn cóXK8g phảUCami khô4bSpng chuyệnUCam gLYuuì lUCamàm? ỞLYuu nh4bSpà rảXK8gnh rỗ4Mn4i 4bSpđến mốcXK8g meo 4Mn4 a? Nh4Mn4iều lắm4Mn4 thì4bSp cXK8gho bạ4Mn4c LYuuđể ha4bSpi người4Mn4 tìXK8gm chỗ4Mn4 XK8gở. ÁcLYuuh, LYuuhay nUCamhất làUCam kha4Mn4i 4bSpkhẩn vUCamài mẫu đấtLYuu, mUCamuội cLYuuó tXK8ghể XK8gtrồng r4bSpau, nuôXK8gi gà.4bSp ĐếXK8gn 4bSplúc đóXK8g chLYuuúng XK8gta mỗiLYuu UCamngày đềLYuuu có 4bSp thể ăUCamn UCamrau sXK8gạch, 4bSphơn nữa4bSp còn4bSp lXK8gà tựLYuu mình4bSp trồngLYuu nXK8gha. ChúnUCamg tUCama cò4Mn4n c4Mn4ó thểUCam nuôi4Mn4 cá, côngXK8g t4Mn4ác XK8gbảo vệUCam môiXK8g trưUCamờng ởXK8g cổ4bSp đạiUCam LYuurất khá,4bSp c4bSpá ởUCam kh4bSpe suối4bSp khônUCamg bị4Mn4 ôUCam nhiễ4bSpm. Nếu nhưXK8g khônXK8gg 4bSpcó việUCamc gLYuuì, chúngLYuu UCamta LYuucó thXK8gể đ4Mn4i dạoLYuu ngoại4bSp th4bSpành, đến4Mn4 tối4Mn4 cùnLYuug nhauLYuu ngắm sao…”4bSp NLYuugười nà4bSpy bịLYuu UCammách vọLYuung tưởnUCamg chứn4Mn4g 4bSpvô cùnUCamg trUCamầm trọng.

“Được.” ĐônXK8gg XK8gPhương V4bSpũ cũn4bSpg b4bSpắt đầLYuuu UCammơ 4Mn4tưởng tớXK8gi nUCamhững ngày thá4bSpng nhưXK8g vậy.

“Đại ca4bSp, chúngXK8g tXK8ga hXK8giện giXK8gờ đUCami XK8gđâu? ĐộtXK8g nhiên4Mn4 khônUCamg có mụcUCam LYuutiêu rồi.”

“Trở 4Mn4lại Thư4bSpơng Man4Mn4g LYuutrấn, haUCami muộiLYuu m4Mn4uội nàn4bSpg đềXK8gu ở đó.”XK8g ĐểXK8g điềuXK8g cLYuuhế gXK8giải dưXK8gợc chLYuuo hắn4Mn4. MXK8gấy nXK8ggày trước4Mn4 4bSphắn đãXK8g thLYuuu XK8gđược bồ4bSp câ4Mn4u đưa tin,XK8g nế4Mn4u khôn4bSpg vXK8gì 4Mn4Thánh liLYuunh UCamchâu thìLYuu 4bSpđã sớmXK8g quLYuuay vềXK8g ThươngUCam Ma4bSpng tr4Mn4ấn rồi.

“Tại saoXK8g? KhXK8gông tXK8gìm UCamQuỷ 4Mn4Y à?”

“Trời đất4Mn4 ba4Mn4o 4bSpla, biếXK8gt đXK8gi đâuUCam tìmLYuu. TLYuuhiên 4bSpCơ c4bSpác cùng HànXK8g XK8gPhi nhấLYuut địn4bSph gi4Mn4úp tXK8ga LYuutìm hắnXK8g, 4Mn4tin tưởnLYuug rXK8gất nh4Mn4anh sẽ4bSp cUCamó tUCamin tức.”LYuu 4bSpCó tổ chức4bSp tXK8gình b4bSpáo đ4Mn4ệ LYuunhất thi4bSpên hạ4bSp cùnXK8gg t4Mn4hiên hạ4bSp XK8gđệ nh4bSpất UCambộ khoUCamái đíUCamch th4Mn4ân rUCama tay,UCam Quỷ 4bSpY tuyệt4bSp đLYuuối cUCamhạy UCamkhông thoát.

Bạch MXK8gạn 4bSpĐiệp XK8gthì thàoLYuu nói,4Mn4 “Hơ4bSpn UCamnữa, c4bSpòn cóUCam MLYuuinh Cung hỗ4Mn4 4bSptrợ mà.”

“Chúng tXK8ga UCambây gXK8giờ điLYuu đâu?”UCam L4bSpần XK8gnày n4Mn4àng th4bSpực sựLYuu không XK8g có LYuumục LYuutiêu rồi.

Đông PhươngUCam V4Mn4ũ cùn4Mn4g BạUCamch UCamMạn ĐUCamiệp qUCamuan hệ4bSp chínUCamh thức thăng4Mn4 XK8gcấp thàn4bSph tìnhXK8g yêuUCam na4Mn4m nữUCam, 4Mn4Bạch MạnUCam ĐLYuuiệp đốiXK8g v4Mn4ới 4bSpĐông PhươngUCam 4bSpVũ thá4Mn4i độ không4bSp cLYuuó thXK8gay đổiLYuu nUCamhưng hàn4bSph độngUCam thực4bSp tếUCam LYuuđã XK8gthay đổiXK8g rấtLYuu nhiều.

Cho XK8gtới nUCamay, h4Mn4ai ngườiUCam họXK8g khLYuuông phảiLYuu cLYuuhia p4Mn4hòng ngủ UCam thì cũn4Mn4g là4bSp ĐôngUCam XK8gPhương 4Mn4Vũ phảiXK8g n4Mn4gủ 4bSpở UCamtrên ghế.4bSp 4Mn4Mấy nUCamgày ở4bSp TuUCamyết sơnUCam, bởiXK8g LYuuvì trời 4bSpquá lạn4Mn4h, 4bSphai n4bSpgười XK8gbất đắcXK8g UCamdĩ 4bSpphải ng4Mn4ủ cùn4bSpg XK8gmột giưLYuuờng. 4Mn4Bất qUCamuá BạXK8gch Mạn ĐLYuuiệp 4Mn4xin thề4Mn4, haUCami ngườiUCam 4bSplúc XK8gđó thự4Mn4c 4Mn4sự r4bSpất troXK8gng 4Mn4sáng, mỗiXK8g n4Mn4gười LYuumột cLYuuái LYuuchăn, tuyệt đối4bSp khôLYuung chạLYuum v4bSpào XK8gđối phương4bSp cUCamho dUCamù làXK8g mUCamột ngUCamón tay.

Mới 4bSpgần đây,4Mn4 XK8gsau nửaXK8g nămXK8g duXK8gy trLYuuì ám4Mn4 UCammuội, rố4Mn4t cụ4Mn4c 4Mn4cũng có ngàyUCam b4Mn4ị phUCamá vỡ.

Đó 4bSplà và4Mn4o đêm4bSp thLYuuứ bXK8ga saUCamu kLYuuhi XK8ghai ngườXK8gi 4Mn4rời kh4bSpỏi LYuuTống gia, ởUCam m4Mn4ột UCamtrấn XK8gnhỏ tì4bSpm cXK8ghỗ trUCamọ. CáiXK8g 4bSplàng 4bSpkia thLYuuực sựUCam rất4Mn4 nhỏ,XK8g một4Mn4 tiểuLYuu 4Mn4khách điếm chỉ4Mn4 cóUCam mấLYuuy gi4bSpan phòng.4Mn4 ĐếnUCam k4bSphi Bạc4bSph MUCamạn XK8gĐiệp đếnUCam trUCamọ XK8gchỉ cònUCam lạiUCam mộtLYuu pUCamhòng duy nhấLYuut, kh4Mn4ông cLYuuòn UCamlựa cLYuuhọn nàUCamo k4Mn4hác, haXK8gi ngưUCamời đUCamành ngủLYuu c4bSpùng m4Mn4ột gian.

“Đại cXK8ga, huy4bSpnh 4Mn4có l4bSpạnh LYuuhay kXK8ghông?” BạcLYuuh MạnXK8g Điệ4Mn4p saXK8gu khi l4bSpeo 4bSplên giườngUCam, UCamnhịn khôLYuung 4Mn4được hỏi4bSp ĐôngUCam Phương4Mn4 Vũ.

Không thể4Mn4 khônUCamg nXK8gói hXK8gắn thựUCamc sUCamự UCamlà chíXK8gnh nhXK8gân q4bSpuân t4bSpử, kiên 4Mn4trì muốnUCam ngủUCam trên4bSp LYuutrường kỷ.4bSp ĐXK8gã 4bSpvào thá4bSpng mười4Mn4 rồ4bSpi, trời4Mn4 LYuubắt đLYuuầu XK8glạnh, Hơ4Mn4n nữa vừ4Mn4a XK8gqua mộtUCam UCamtrận mUCamưa to4bSp, nUCamhiệt độUCam rấ4Mn4t thấp,UCam ngủUCam trên4Mn4 tr4Mn4ường kỉXK8g kh4bSpông tốt UCamlắm đâu.

“Ngủ sớmLYuu cUCamhút điLYuu.” Hắn4bSp cũLYuung kh4bSpông trUCamực tiế4bSpp LYuutrả lời, c4Mn4ho dLYuuù LYuulà rấ4bSpt lạnh.

“Ách, chúng4Mn4 XK8gta cùngXK8g nhaXK8gu 4Mn4ngủ đi,UCam muộiXK8g lạnh.”

“Thực sự4Mn4 UCammuốn 4bSpchúng tXK8ga cXK8gùng n4bSphau ngủ.”

“Đúng vậy,LYuu nhLYuuưng… m4Mn4uội cả4bSpnh cLYuuáo huynhXK8g, khôn4Mn4g đ4bSpược UCamlợi dụng đó.”4bSp 4Mn4Sớm đã4Mn4 tìmXK8g cá4Mn4ch ă4bSpn tươiLYuu nàng.

“Ngủ 4Mn4đi, tXK8ga kLYuuhông sao.”4bSp KỳUCam thực4bSp hắn4Mn4 r4Mn4ất XK8glo lắn4Mn4g nửa XK8gđêm sXK8gẽ lợ4bSpi dụ4Mn4ng nàng.

“Được rồ4Mn4i, huyLYuunh k4bSphông lạnhLYuu UCamnhưng 4Mn4muội lạnh,UCam giúUCamp 4Mn4muội sưởi ấm.”

“Được.” Nàng4Mn4 đãLYuu UCammời nhLYuuư vXK8gậy, 4bSpsao lLYuuại không4Mn4 4Mn4biết xấu4Mn4 hổ cUCamự tuyệt4bSp chứ.

Vì thế4bSp đêLYuum đó,LYuu hLYuuai ngườ4Mn4i ngủ4bSp 4bSptrong LYuucùng mộtXK8g XK8gcái chăn, nằ4Mn4m tr4bSpên 4Mn4cùng một4bSp cái4bSp giường.

Đông Ph4bSpương VUCamũ c4Mn4ũng r4Mn4ất muốUCamn LYuulàm LiễXK8gu H4bSpạ Huệ,XK8g cáchUCam xa n4bSpàng một4Mn4 ch4Mn4út, nXK8ghưng aXK8gi đó4Mn4 LYuukhi ngủXK8g cứXK8g l4Mn4uôn LYuubám riếtUCam vào4Mn4 người4bSp hắ4bSpn. C4Mn4ó lLYuuẽ vUCamì lạnh, cáXK8gnh XK8gtay ngọ4Mn4c 4bSpôm hắXK8gn không4Mn4 tXK8gha. B4bSpất đắc4Mn4 dĩ4bSp, XK8ghắn cLYuuhỉ cóUCam thXK8gể ô4bSpm UCamnàng vào lòng,XK8g LYuudùng nhXK8giệt UCamđộ sưởi4Mn4 ấm.

Bọn 4Mn4họ hLYuuai ngườiXK8g chẳLYuung 4bSpcó làmLYuu c4bSphuyện g4bSpì 4bSpthuộc loXK8gại cấm thXK8giếu nhLYuui, bấtUCam quá4Mn4 cuốiLYuu UCamcùng cũn4bSpg pLYuuhát UCamtriển thành4Mn4 qu4bSpan hệ4bSp tìUCamnh lữLYuu, còUCamn chờ nâng4Mn4 lên.