You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương GRtQ57: MJDYguội yc6jrêu huynh.

Bạch Mc6jrạn ĐiệpaXMk c6jrtừ khGRtQi bq7QUước rGRtQa JDYgkhỏi thưc6jr phaXMkòng cũnc6jrg aXMkkhông lập tJDYgức JDYgrời khJDYgỏi Tốc6jrng c6jrgia trc6jrang mq7QUà trq7QUở lạiq7QU phòngJDYg mìnaXMkh. Hiq7QUện giờaXMk trJDYgời cũq7QUng sắpc6jr tối rồi,JDYg nếuGRtQ cq7QUó muốnc6jr JDYgđi caXMkũng làc6jr chq7QUuyện cGRtQủa sánaXMkg GRtQngày hc6jrôm sauaXMk. q7QUDù JDYgsao đaXMkây cũng JDYglà JDYgchỗ củaaXMk chaXMka nJDYgàng, ởGRtQ GRtQlại mộtJDYg JDYgđêm kJDYghông phc6jrạm phápJDYg chứ.

May laXMkà TốngaXMk lJDYgão giaXMka cũaXMkng kJDYghông cóGRtQ qGRtQuên hGRtQai nq7QUgười hc6jrọ, sai ngườiJDYg GRtQđưa tớq7QUi vàiq7QU mónq7QU ngaXMkon, naXMkàng GRtQtùy tiệnc6jr ănGRtQ vàic6jr mJDYgiếng rồic6jr laXMkại JDYgdựa vàoaXMk cửa sổaXMk JDYgmà ngaXMkẩn ngườiJDYg rGRtQa. c6jrKỳ GRtQthực nàngc6jr đãc6jr ngẩnaXMk ngườaXMki JDYgở đóJDYg rc6jrất lâuGRtQ, từJDYg khc6jri rờiJDYg khỏi tJDYghư phònGRtQg, nàc6jrng luôq7QUn rầuq7QU c6jrrĩ kGRtQhông vuaXMki, q7QUcàng c6jrlà lầnq7QU đầq7QUu tiaXMkên khôngq7QU mởc6jr miệngGRtQ nói lờiq7QU q7QUnào. aXMkNàng aXMkvốn dJDYgĩ làc6jr ngưGRtQời lúq7QUc nàoc6jr cc6jrũng hc6jruyên tc6jrhuyên, muốJDYgn nGRtQàng bGRtQa tic6jrếng không nóJDYgi lc6jrời JDYgnào tuyệc6jrt đốiJDYg khGRtQông cGRtQó khảJDYg năng.aXMk TínhGRtQ tìGRtQnh nàngGRtQ ĐGRtQông PGRtQhương VJDYgũ thập phầnc6jr hiểuGRtQ raXMkõ, thaXMkấy nànGRtQg GRtQkhông c6jrnói lc6jrời nào,GRtQ hắnc6jr JDYgcó chútaXMk GRtQlo c6jrlắng. ĐGRtQột JDYgnhiên lại nhảyc6jr GRtQra mộtc6jr ngườiJDYg phụGRtQ thaXMkân, thựcc6jr sực6jr khiếJDYgn nàaXMkng khJDYgó tiếpGRtQ nhận.

Bản thaXMkân ĐônaXMkg c6jrPhương aXMkVũ cq7QUũng làGRtQ naXMkgười aXMkít c6jrnói, BạchaXMk Mạn q7QU Điệp lạiGRtQ ngậmGRtQ miệngJDYg khc6jriến haXMkai ngườGRtQi khôq7QUng ac6jri nGRtQói JDYgchuyện JDYgvới ai.

“Tiểu Điq7QUệp, nJDYgàng GRtQlàm q7QUsao vậy?”aXMk SJDYguy nghĩq7QU mộtJDYg GRtQlát, hắc6jrn quyết đaXMkịnh maXMkở lờc6jri trước.q7QU aXMkNàng ngaJDYgy cGRtQả nóq7QUi GRtQcũng khôngc6jr muốn,q7QU aXMknhất aXMkđịnh GRtQlà thập phầnJDYg khổGRtQ sở.

Không JDYgmột chútc6jr phảnaXMk GRtQứng, chỉaXMk chGRtQớp GRtQmắt vàGRtQi q7QUcái rồiGRtQ laXMkại như cũGRtQ nhìnGRtQ cc6jrhằm chJDYgằm bênq7QU ngoaXMkài. JDYgTrong việnJDYg chq7QUỉ c6jrcó mộJDYgt mạtGRtQ áaXMknh trăJDYgng ảmc6jr đạaXMkm hòa vớiJDYg bóngGRtQ JDYgcây, taXMkhực sực6jr chẳngGRtQ q7QUcó gq7QUì hac6jry đJDYgể nhìn.

“Nàng rấtGRtQ kq7QUhó GRtQxử phảiaXMk không?”

Nàng quaJDYgy đầuc6jr lạc6jri liếcq7QU GRtQnhìn hắaXMkn mộtJDYg aXMkcái rồiq7QU lạq7QUi naXMkhìn chằm chằmGRtQ bênJDYg ngoài.

Xong, nàaXMkng nhq7QUất địnhGRtQ làc6jr bGRtQi thươq7QUng quq7QUá độ,GRtQ căJDYgn bảnq7QU không maXMkuốn trảaXMk lờGRtQi hắnJDYg. q7QUNgày xưc6jra đềuGRtQ q7QUlà haXMkắn kGRtQhông c6jrtrả lờc6jri cGRtQâu hỏiaXMk củGRtQa nàng, aXMk nhưng q7QUnàng vẫnq7QU hễJDYg hỏic6jr làq7QU đáJDYgp, nàq7QUng hômc6jr GRtQnay thựcJDYg sựJDYg JDYgquá khaXMkác thường.

Đông PGRtQhương Vũc6jr điaXMk q7QUtới sc6jrau lưng,JDYg kc6jrhoát tac6jry GRtQlên vaGRtQi nàng, “Tiểuq7QU Đc6jriệp, nàngGRtQ aXMkcó bq7QUiết tạiq7QU sq7QUao q7QUtính tìGRtQnh aXMkta quáiaXMk GRtQgở vậyc6jr không?”

Bạch MạnaXMk ĐiệpaXMk vẫnaXMk nGRtQhư cJDYgũ c6jrkhông cJDYghút paXMkhản ứng,aXMk dường aXMk như khaXMkông q7QUnghe thấyaXMk hắaXMkn nóiJDYg gì.

Hắn kéc6jro c6jrqua mộtGRtQ cáJDYgi GRtQghế, ngồJDYgi bênc6jr cạnGRtQh nàng.

“Kỳ thực…q7QU GRtQta khq7QUông q7QUbiết c6jrcha c6jrta lJDYgà ai.”

Hắn thìnhJDYg GRtQlình nóic6jr q7QUra JDYgmột câq7QUu khiếJDYgn BạJDYgch MạGRtQn Điệpq7QU nGRtQghi ngờ liếcGRtQ hắaXMkn mộtaXMk cáq7QUi, q7QUnhưng vẫnJDYg khôc6jrng nóic6jr gì.

Hắn cGRtQười c6jrkhổ, “Buồnc6jr aXMkcười lắmq7QU đúngc6jr không?GRtQ TaXMka tq7QUhực sự khôngGRtQ bJDYgiết, vìq7QU nươngc6jr tq7QUa cc6jrhưa q7QUbao giờGRtQ JDYgnói chGRtQo c6jrta biết.”

Bạch MạnJDYg Điệq7QUp gJDYghé vq7QUào mộtGRtQ bênaXMk cửq7QUa sổJDYg, GRtQvươn taq7QUy raXMka hái mộtJDYg GRtQmột chiếaXMkc laXMká, miễnGRtQ JDYgcưỡng nhJDYgìn hắaXMkn mộtJDYg c6jrcái, “Tq7QUiếp tục6jrc.” CóJDYg tiếnc6jr bộ,q7QU hắnaXMk nói nhiềuc6jr q7QUnhư vậyq7QU, cJDYguối cùJDYgng cũnaXMkg đổiGRtQ đượcc6jr haXMkai chq7QUữ cc6jrủa nàng.

“Trước JDYgkhi aXMknương gảaXMk cq7QUho chJDYga c6jrta, ngườiaXMk GRtQđã mc6jrang thai. aXMk Người cGRtQha JDYghiện tạiq7QU JDYgcủa q7QUta rấtJDYg yêuaXMk thc6jrương nương,c6jr nq7QUhưng q7QUnương ngaXMkược lạq7QUi khôngaXMk hềJDYg thương ôngc6jr ấyaXMk. JDYgNương JDYgta trướJDYgc khq7QUi xuấc6jrt gaXMkiá đGRtQã từnc6jrg thícc6jrh mGRtQột nc6jram nhânJDYg. ThậaXMkm chí còq7QUn cGRtQó hc6jrài tc6jrử aXMkcủa aXMkhắn, tc6jrhế nhc6jrưng nc6jram nhânGRtQ kc6jria lạic6jr bỏJDYg rq7QUơi nươngGRtQ nq7QUên nươaXMkng mớiaXMk gả chGRtQo cc6jrha q7QUta. ThựJDYgc aXMksự c6jrban đầuaXMk nươngGRtQ cũc6jrng khônJDYgg GRtQmuốn gả,aXMk GRtQlà c6jrdo aXMkngoại côaXMkng aXMkta ép bGRtQuộc, taXMkự chq7QUủ trìq7QU hc6jrôn sựGRtQ. LúcGRtQ đóq7QU VạGRtQn KiếmJDYg sơnaXMk trJDYgang đượcq7QU xGRtQưng lJDYgà aXMkvõ lq7QUâm đệaXMk nc6jrhất thế giq7QUa, ngGRtQoại côGRtQng tq7QUuyệt đốic6jr khôq7QUng chq7QUo pJDYghép nươngaXMk tGRtQa JDYghồi hôGRtQn, đaXMkiểm huyệGRtQt đạo củac6jr nươngq7QU JDYgrồi éc6jrp lc6jrên kGRtQiệu hc6jroa. TrJDYgong đaXMkêm tâGRtQn hônq7QU, nc6jrương tc6jra thẳngaXMk thắq7QUn nóiq7QU thậc6jrt với chaJDYg. q7QUCha q7QUta JDYgtuy rằnq7QUg GRtQkhổ sởq7QU nhưngJDYg cũc6jrng nguyệc6jrn q7QUý muJDYgốn nưaXMkơng, chămJDYg sGRtQóc JDYgnương cả đờiGRtQ. Nhưnq7QUg nươaXMkng taXMka khGRtQông GRtQmuốn, nươaXMkng đaXMkối vớaXMki chaXMka mGRtQột cc6jrhút cảmGRtQ tìnhq7QU cũGRtQng không có,c6jr q7QUkhông mq7QUuốn cùGRtQng caXMkha q7QUlàm c6jrphu tJDYghê thựaXMkc sJDYgự. Cóc6jr tGRtQhể cJDYgha JDYgta monq7QUg muq7QUốn cq7QUó ngày q7QUnương q7QUta sẽq7QU hồc6jri q7QUtâm chq7QUuyển ýaXMk nGRtQên q7QUcố gắngq7QU nhịnGRtQ. NhưngaXMk tìc6jrnh cảaXMkm c6jrcủa hai JDYgngười q7QUthực sựq7QU JDYgrất xGRtQấu, vàoq7QU đêmq7QU tGRtQân hôc6jrn đầuq7QU GRtQtiên, hGRtQai GRtQngười đãq7QU chiaXMka pJDYghòng JDYgmà ngủ, chaXMko tớic6jr GRtQhôm naaXMky vẫnq7QU lGRtQà phGRtQu thJDYgê hữc6jru dGRtQanh vôq7QU q7QUthực. aXMkSau kJDYghi q7QUta rGRtQa đJDYgời, nương vìJDYg hc6jrận taXMkhân pc6jrhụ aXMkta bỏc6jr JDYgrơi nươc6jrng JDYgnên cJDYgũng hậnJDYg cGRtQả tac6jr. TừJDYg kc6jrhi tq7QUa aXMkbắt JDYgđầu cóJDYg kýaXMk ức,c6jr đều lq7QUà nhGRtQa GRtQhoàn bq7QUội dGRtQi chămc6jr q7QUsóc tc6jra. KhGRtQi tJDYga sác6jru tuc6jrổi, bộiJDYg daXMki GRtQqua đời,aXMk cũnc6jrg không cònaXMk aJDYgi cJDYghăm sGRtQóc c6jrcho taq7QU. Tq7QUừ đóaXMk vềGRtQ sGRtQau, chúnq7QUg c6jrta mc6jrột nhàGRtQ bq7QUa ngườiq7QU đềq7QUu cóc6jr cuộc sốngGRtQ riêng,aXMk cc6jrơ bGRtQản aXMkkhông hềGRtQ quJDYga lc6jrại. Chc6jra tJDYguy rGRtQằng hc6jrận nhưnaXMkg GRtQcũng khaXMkông bạcGRtQ đãi ta,c6jr cũngq7QU thJDYgỉnh tiq7QUên q7QUsinh dạGRtQy tc6jra đọcc6jr sJDYgách viếtq7QU chGRtQữ, tGRtQhậm q7QUchí JDYgtự mGRtQình dạJDYgy võJDYg công chGRtQo tq7QUa, nhưaXMkng chGRtQa chưac6jr từngaXMk nGRtQói JDYgvới tq7QUa mộaXMkt câq7QUu nc6jrào. Mỗic6jr lầnJDYg dạyq7QU tc6jra vJDYgõ cGRtQông đềGRtQu đem GRtQta đứngGRtQ JDYgtrước GRtQmặt người,c6jr tựGRtQ mìnGRtQh thựcGRtQ hiệnq7QU bc6jra lầnc6jr c6jrcho tc6jra xemc6jr, khôngGRtQ cần biếtGRtQ c6jrta JDYghọc GRtQcó được6jrc haaXMky khôngq7QU c6jrđược. CứaXMk JDYgba tháGRtQng, chq7QUa lạiq7QU dc6jrạy GRtQta mộtGRtQ lJDYgoại võ côngJDYg kháaXMkc, cảGRtQ thờq7QUi thơq7QU ấu,aXMk q7QUcha chưaJDYg từngJDYg nóc6jri vớiJDYg GRtQta q7QUcâu nGRtQào. Cq7QUho đJDYgến gầnaXMk đâJDYgy, hai ngườiaXMk chúnaXMkg c6jrta mớiq7QU c6jrthỉnh thoảngaXMk nóiq7QU chuyaXMkện. Nươngc6jr aXMkta JDYgthích đọcc6jr sách,GRtQ vẽ tranh,c6jr GRtQmỗi aXMklần taXMka điJDYg thỉc6jrnh ac6jrn ngaXMkười, hJDYgai ngGRtQười GRtQmột lẳngGRtQ aXMklặng vaXMkẽ traJDYgnh, q7QUmột chơi cờ,GRtQ khônGRtQg c6jrai liếcaXMk q7QUmắt nhaXMkìn aXMkta mộtc6jr JDYgcái. ChỉGRtQ cq7QUó q7QUkhi tc6jra pGRtQhạm phảiq7QU saaXMki lầq7QUm mới nghiêmc6jr kaXMkhách tráJDYgch pGRtQhạt JDYgta, đánhGRtQ chửiaXMk c6jrta. c6jrNàng lJDYguôn aXMkhỏi q7QUvì aXMksao tc6jra khôngq7QU naXMkói q7QUlời nào, kỳc6jr thựcaXMk chíaXMknh q7QUvì tJDYga trưởJDYgng thànhq7QU đãJDYg cóGRtQ GRtQtính cáGRtQch JDYgnhư vậy.aXMk NgoạiGRtQ trừaXMk giao JDYgtiếp bJDYgên nGRtQgoài, q7QUta căGRtQn bảnGRtQ khq7QUông muốnJDYg nóic6jr, cc6jrũng khôaXMkng ac6jri nc6jrguyện ýaXMk ngJDYghe tJDYga nói.” HắGRtQn baXMkan đc6jrầu maXMkuốn dùnaXMkg hoànGRtQ cảc6jrnh củGRtQa maXMkình đểaXMk thốngc6jr suốaXMkt cGRtQho BạchGRtQ Mạq7QUn ĐiệGRtQp, nhưng cuốaXMki cùngaXMk bảnGRtQ thânJDYg lạic6jr rơJDYgi vGRtQào c6jrbi thương.q7QU Khoảc6jrng tGRtQhời gic6jran đJDYgó, hắnc6jr rấtJDYg cc6jrô đơnq7QU, rất bấtaXMk lựcq7QU. Nq7QUhìn tc6jrhấy nhữngc6jr đứaJDYg tc6jrrẻ kháaXMkc aXMkcó chaXMka nươJDYgng JDYgyêu thương,GRtQ hắq7QUn luôn nhịnaXMk khôngq7QU đượcq7QU ngưỡngaXMk mộ.JDYg Hắnc6jr dùq7QU saJDYgo q7QUcũng q7QUlà nghGRtQiệt caXMkhủng. HJDYgắn GRtQkhóc lóc6jrc hỏi bộJDYgi dc6jri tạiJDYg aXMksao GRtQcha aXMknương khôngaXMk thưaXMkơng hq7QUắn, bộJDYgi daXMki khGRtQông đànhc6jr lòaXMkng nhìnGRtQ hắq7QUn như GRtQ thế JDYgmới đGRtQem q7QUchân tưGRtQớng sGRtQự c6jrviệc nóiJDYg ra.

Đó q7QUlà bGRtQí mGRtQật caXMkủa hắn,aXMk hắnq7QU khôngq7QU biếtJDYg bấGRtQt cứaXMk c6jrai biếtq7QU chuyện nàyc6jr, chaXMko dc6jrù c6jrlà aXMkngười thânJDYg nhấtJDYg nq7QUhư JDYgsư aXMkphụ cùnGRtQg QGRtQuân aXMkTùy PhonJDYgg cũJDYgng không biếtJDYg đượcc6jr JDYgthân tJDYghế q7QUthực aXMksự củaGRtQ hJDYgắn. BJDYgí mậc6jrt nGRtQày hắnq7QU caXMkhôn sJDYgâu tc6jrận đáJDYgy lòngq7QU đãGRtQ hai mươiGRtQ năaXMkm, rốc6jrt cuộcq7QU bâyGRtQ giờq7QU cũGRtQng c6jrcó aXMkcơ hq7QUội nóiq7QU raJDYg. NJDYgói rJDYga bíq7QU mậc6jrt troaXMkng lònJDYgg, đột nhiêq7QUn cảmq7QU thấyJDYg nhẹJDYg nhõm.

Bạch MaXMkạn Điệpq7QU rốtJDYg cuộcaXMk nhịnc6jr kGRtQhông đượcc6jr nc6jrhẹ gaXMkiọng hỏi, c6jr “Sau đóaXMk q7QUthì saoc6jr?” TrờiJDYg ạ,c6jr chGRtQả trácq7QUh tínc6jrh tìnq7QUh hắq7QUn qc6jruái gởJDYg, taXMkhì rc6jra làJDYg q7QUdo lq7QUớn c6jrlên trong aXMkmột aXMkgia đìnq7QUh JDYgnhư c6jrvậy. c6jrNếu nc6jrhư đq7QUổi laXMkại làaXMk nàngc6jr, cháq7QUch nàngaXMk JDYgđiên mấGRtQt, một giaq7QU GRtQđình quc6jrái dịq7QU c6jrđiển hGRtQình, nàq7QUng làmc6jr saGRtQo lạic6jr q7QUgả đưq7QUợc vàoJDYg nhGRtQà đaXMkó chứ?

Đông Phq7QUương VJDYgũ cườaXMki GRtQkhổ, “NăJDYgm tc6jra chq7QUín tJDYguổi, GRtQvô tìnhaXMk cứu đượcJDYg GRtQsư phụ,JDYg tq7QUừ đc6jró vc6jrề aXMksau c6jrdo mộtGRtQ taJDYgy sc6jrư phụaXMk GRtQdạy q7QUbảo, nq7QUhưng bGRtQóng mq7QUa trc6jrong lòng vẫnq7QU GRtQtồn tq7QUại nhưq7QU traXMkước, GRtQta GRtQkhông thq7QUích nói.JDYg GRtQKhi tJDYga mườaXMki lăaXMkm tuổi,q7QU tGRtQheo sưGRtQ phụ vềJDYg ThaXMkương ManGRtQg sơGRtQn, aXMkcòn GRtQcó c6jrsư đệaXMk aXMkQuân q7QUTùy Pc6jrhong. TaXMkùy PhJDYgong laXMkúc nc6jrào cũng huyênGRtQ JDYgthuyên aXMknày nc6jrọ, lâuJDYg ngJDYgày, tíq7QUnh tìnhGRtQ quaXMkái gởc6jr củGRtQa aXMkta aXMkcũng q7QUthay đổic6jr khônc6jrg ít.” LấyJDYg tiêuc6jr JDYgchuẩn trưGRtQớc đâyaXMk cGRtQủa hắGRtQn, aXMkcó GRtQthể cảq7QU taXMkháng cũJDYgng khônc6jrg nóiq7QU lGRtQời nào.

Bạch MGRtQạn ĐiệJDYgp vỗc6jr ngựcJDYg, troJDYgng aXMklòng vq7QUẫn q7QUcòn sGRtQợ hãic6jr, “Lão ThiêaXMkn à,GRtQ q7QUmay màGRtQ GRtQgặp đJDYgược c6jrsư phụaXMk ngGRtQươi. GRtQNếu ngưJDYgơi cứaXMk sốngGRtQ taXMkrong aXMkcái nhàaXMk đóq7QU khaXMkông biết cònGRtQ aXMkbiến tJDYghành dJDYgạng ngườiaXMk gJDYgì? q7QUBộ dq7QUạng tiếcJDYg cq7QUhữ nc6jrhư vàc6jrng nàJDYgy củq7QUa ngươic6jr đã c6jr là thaq7QUy đổiGRtQ rồiaXMk sc6jrao? Vậyc6jr trướcaXMk kJDYghi tJDYghay đổic6jr cònaXMk JDYgra thaXMkế nàGRtQo? ChJDYgách làc6jr hỏic6jr nq7QUgươi trăm câaXMku mGRtQới trGRtQả lờiq7QU mộtJDYg câJDYgu quJDYgá. MaJDYgy GRtQmà cc6jró GRtQQuân Tùyq7QU Pc6jrhong, JDYgnếu khJDYgông mỗiGRtQ GRtQngày ta q7QUđều aXMkphải đốiGRtQ dc6jriện vc6jrới mộtGRtQ cáiGRtQ đJDYgầu gỗ.”

“Năm tq7QUa mưq7QUời lămc6jr tGRtQuổi rờic6jr kc6jrhỏi nhàJDYg, năc6jrm nămaXMk saaXMku mới quayaXMk trGRtQở lạq7QUi. KJDYghông hiểq7QUu vJDYgì saGRtQo lạiaXMk pháGRtQt hiệnc6jr tìnGRtQh cJDYgảm củGRtQa q7QUbọn họaXMk vớc6jri tGRtQa tốt hơGRtQn rấaXMkt nhiềGRtQu. CGRtQha nguq7QUyện JDYgý naXMkói chuJDYgyện cùJDYgng taXMka, bàaXMkn luậnc6jr vc6jrõ cônaXMkg, nưJDYgơng cũng chủGRtQ độJDYgng đíchaXMk thq7QUân aXMkxuống JDYgbếp.” ĐJDYgông c6jrPhương Vc6jrũ cốaXMk ýq7QU trêuq7QU cJDYghọc, c6jr“Nàng q7QUyên tâm, sauGRtQ nJDYgày gq7QUả aXMkvào nhàJDYg taaXMk, nàaXMkng cq7QUó thaXMkể tq7QUhích ứng.”c6jr NếuaXMk GRtQlà JDYgcái khônq7QUg khc6jrí trầGRtQm aXMklặng trước kiJDYga, ac6jri cc6jròn caXMkó thểaXMk tiJDYgếp tụcc6jr ởaXMk lạq7QUi nữa.

Bạch Mạnc6jr ĐiệpaXMk độtq7QU nhq7QUiên naXMkhớ tớiJDYg mộtJDYg việc6jrc, “VậyaXMk sao?q7QU Vậy ngươiGRtQ lấJDYgy tq7QUhê aXMktử lq7QUà thGRtQế JDYgnào? GRtQNgươi nóJDYgi caXMkha nJDYgương nGRtQgươi épc6jr ngươi,c6jr nhưJDYgng theq7QUo ngươi naXMkói thìc6jr cGRtQảm tìnc6jrh đốiJDYg vớic6jr bọaXMkn họGRtQ kq7QUhông q7QUtốt lắm,JDYg sq7QUao bọnq7QU q7QUhọ lạiq7QU JDYgbức được ngươi?”

“Bắt đầaXMku từc6jr c6jrsáu năq7QUm trước,q7QU JDYgta mGRtQỗi năc6jrm đềuc6jr JDYgvề nhàaXMk một lần.c6jr TìGRtQnh cJDYgảm củJDYga aXMkta vq7QUới haJDYgi JDYgngười họGRtQ khônJDYgg hẳGRtQn laXMkà tốt,aXMk cũnGRtQg kq7QUhông thểGRtQ nJDYgói lc6jrà quá xấuc6jr. GRtQLần trướcq7QU trq7QUở về,c6jr nươngc6jr tq7QUa GRtQbệnh liệq7QUt JDYggiường, nc6jrói lc6jrà cJDYghẳng còq7QUn sống đượaXMkc JDYgbao lâJDYgu nq7QUữa, muốaXMkn tq7QUa lấc6jry GRtQvợ đJDYgể nc6jrgười yêGRtQn GRtQtâm nhắmq7QU mắt.GRtQ Bịq7QU nươnq7QUg daXMkồn tới đườnGRtQg aXMkcùng, c6jrta chỉq7QU GRtQcó JDYgthể lJDYgấy vịJDYg JDYgcô nươnJDYgg kiq7QUa.” NóiGRtQ tớq7QUi chuyGRtQện này,aXMk hắnc6jr lầnaXMk thứ q7QUhai thấJDYgy đauc6jr đầu.

Từ kGRtQhi c6jrhắn rq7QUời q7QUnhà nămc6jr nămJDYg q7QUtrước, bc6jrầu aXMkkhông khíGRtQ trong nc6jrhà tựaaXMk hồJDYg rJDYgất khJDYgẩn aXMktrương. TGRtQrở lạq7QUi năc6jrm q7QUhắn aXMkhai mươiJDYg mGRtQốt tuổi,q7QU lãoc6jr chaXMka khôngq7QU chỉ thâGRtQn cậnaXMk nhiJDYgều c6jrhơn JDYgvới hắn,c6jr cònq7QU kGRtQiên q7QUquyết muốnaXMk đemJDYg toànaXMk bộaXMk giq7QUao nghiệpaXMk cho hắnq7QU c6jrtrông cc6jroi. Hắnq7QU vGRtQốn thícaXMkh cuộcc6jr sốaXMkng phiêq7QUu bạc6jrt thq7QUực sựJDYg kc6jrhông tc6jrhể cGRtQhịu được ngàGRtQy nàc6jro cũnaXMkg sốc6jrng tq7QUrong mộtGRtQ đốngq7QU sổGRtQ sác6jrch. ThaXMkeo laXMkời đGRtQề ngq7QUhị củac6jr caXMkẩu đầuaXMk q7QUquân sư QuâaXMkn TGRtQùy Phoc6jrng, hắnJDYg quyếtJDYg địnhc6jr tGRtQự maXMkình c6jrgây dựngq7QU sựJDYg nghiệp.

Trở c6jrnên q7QUcó thâGRtQn tc6jrình lGRtQà tốtaXMk JDYghay xấuaXMk đâyc6jr? JDYgNếu nJDYghư cha nc6jrương vc6jrẫn tiGRtQếp JDYgtục mJDYgặc kệq7QU hắn,q7QU hắGRtQn kaXMkhông caXMkần bịq7QU c6jrép bc6jruộc lJDYgàm c6jrviệc kiq7QUnh thươngaXMk, cũng kaXMkhông q7QUcần q7QUlấy mộtaXMk nữq7QU nJDYghân khôq7QUng qc6jruen khJDYgông bq7QUiết. Đươngq7QU nGRtQhiên, nếuJDYg không nhờq7QU chJDYga nươaXMkng q7QUbức éGRtQp, hắnGRtQ cũngc6jr khJDYgông GRtQđược giJDYga tàiJDYg bạaXMkc vạn,JDYg cGRtQũng khôGRtQng lq7QUấy được TiểuaXMk ĐiệpGRtQ củac6jr hắn.

“Chẳng trácJDYgh sac6jro ngc6jrươi tíaXMknh q7QUtình kỳaXMk quáic6jr, tJDYghì rGRtQa là trGRtQong JDYglòng q7QUtừ nhỏaXMk đJDYgã JDYgcó mộtc6jr bónc6jrg maGRtQ.” KhaXMkông q7QUhiểu aXMkvì sGRtQao, nghc6jrĩ đJDYgến hắnaXMk laXMkúc nq7QUhỏ bi thc6jrảm naXMkhư vậy,q7QU taXMkrong laXMkòng nàc6jrng aXMkmơ hồGRtQ caXMkó c6jrcảm giácc6jr đau.

“Kỳ thGRtQực nàngGRtQ JDYgkhông GRtQcần khổc6jr sở,JDYg íaXMkt nhấtc6jr nàngGRtQ cònJDYg biết thânaXMk pq7QUhụ mìnhc6jr lGRtQà aJDYgi, nhưnc6jrg tc6jra thìq7QU khôngGRtQ biết.”c6jr Hắnc6jr khôngGRtQ biếc6jrt aJDYgn ủic6jr ngườiaXMk khác, GRtQ có thq7QUể nóaXMki rGRtQa nJDYghư vậyaXMk thựcc6jr sc6jrự khôngGRtQ đơq7QUn giản.

“Ta cóJDYg khổJDYg c6jrsở baGRtQo giờq7QU?” BạchGRtQ Mạq7QUn ĐiệpJDYg kJDYgỳ quc6jrái nhìn JDYghắn, cq7QUon aXMkmắt aXMknào c6jrcủa hắaXMkn GRtQthấy nGRtQàng vìGRtQ TJDYgống trJDYgang cGRtQhủ khổaXMk sở?

“Lẽ nGRtQào aXMknàng khônq7QUg pJDYghải vìJDYg nGRtQhất tJDYghời khôngc6jr aXMkthể tiếp nhậnq7QU đaXMkược Tốq7QUng GRtQtrang chủJDYg JDYglà q7QUcha nJDYgàng nGRtQên mớic6jr khaXMkông nóic6jr JDYglời nàoaXMk sao?”

Bạch GRtQMạn ĐiệpGRtQ trợaXMkn trừngGRtQ haXMkai GRtQmắt, tJDYghật sq7QUâu thởc6jr dài, “TaJDYg đãc6jr mấtJDYg taXMkrí nhớq7QU raXMkồi, nưJDYgơng JDYgcùng kc6jrế pGRtQhụ cóc6jr aXMktốt vớiJDYg aXMkta haGRtQy khôc6jrng JDYgta cJDYgũng chẳng bic6jrết, cq7QUũng kq7QUhông muc6jrốn trJDYguy cứu.GRtQ GRtQĐương naXMkhiên, xeJDYgm tJDYga hiệGRtQn tq7QUại aXMkmột tJDYghân bc6jrản lĩnh, chứaXMkng taXMkỏ c6jrhai ngưc6jrời đGRtQối GRtQvới GRtQta rJDYgất tốt.aXMk Tc6jra cJDYghỉ biếtq7QU chaXMka mGRtQẹ tq7QUhân nhâaXMkn GRtQta toànc6jr bộ đãJDYg chGRtQết, cJDYgho q7QUdù Tốq7QUng traq7QUng cJDYghủ tq7QUhực sựaXMk JDYglà chJDYga GRtQta thìaXMk thếGRtQ nào?aXMk Tc6jra GRtQkhông muốn nghq7QUĩ tớaXMki. TaXMka cc6jrũng khc6jrông c6jrphải hq7QUận ônJDYgg ấy,q7QU chGRtQỉ lq7QUà q7QUđối vớGRtQi ôJDYgng ấyq7QU mộq7QUt chútaXMk cảm c6jrgiác cũngaXMk khJDYgông có.q7QU” ChaXMka nàngq7QU c6jrgiờ đangc6jr ởq7QU aXMkhiện đại,c6jr JDYgcho aXMkdù Tốnq7QUg trq7QUang chaXMkủ thq7QUực sự làc6jr chJDYga c6jrnàng GRtQcũng cJDYghỉ làJDYg chc6jra củaaXMk thâq7QUn thc6jrể nàyq7QU, cùnq7QUg GRtQnàng khôngc6jr quaGRtQn hệ.

“Thế c6jrnàng vìaXMk aXMksao lạiJDYg rầuaXMk rc6jrĩ q7QUkhông vui?”

“Ta đac6jrng sGRtQuy naXMkghĩ, võGRtQ lâq7QUm đồnc6jr đạiq7QU qc6jruả nhiJDYgên lq7QUà phónq7QUg đại, ThaXMkánh linJDYgh châq7QUu aXMkchỉ làq7QU mộJDYgt viêaXMkn q7QUdạ minc6jrh JDYgchâu bìaXMknh thường,c6jr khôq7QUng aXMkthể cứu mạngq7QU hJDYgai chq7QUúng tGRtQa, toànq7QU bộc6jr q7QUhi c6jrvọng bJDYgây gGRtQiờ q7QUđều đặtq7QU tq7QUrên ngaXMkười Quỷq7QU c6jrY cùngJDYg JDYghạt tuyết. Hạtq7QU tuc6jryết JDYgthực sGRtQự cóq7QU thểGRtQ giảGRtQi đc6jrộc khôaXMkng? aXMkQuỷ q7QUY cGRtQó thậtJDYg lợic6jr hạiaXMk nhưq7QU trong JDYgtruyền tq7QUhuyết? Tq7QUa hiệnJDYg tạiq7QU đaq7QUng lc6jro lGRtQắng độcq7QU trênaXMk ngườiq7QU c6jrngươi, laXMko lắc6jrng bệnhq7QU tJDYgrên người taJDYg. VềJDYg phầnc6jr Tốngc6jr JDYglão đaXMkầu, q7QUta mộtc6jr chútaXMk cũc6jrng khc6jrông muJDYgốn nghĩ.”

“Không saXMkao q7QUđâu, cGRtQó taGRtQm muaXMkội nàGRtQng cùnJDYgg sưaXMk phGRtQụ tq7QUa, sẽ khôc6jrng c6jrcó chuyc6jrện gìaXMk.” CaXMkho GRtQdù JDYgy thuậJDYgt sc6jrư paXMkhụ hắaXMkn khôngJDYg c6jrđược q7QUtốt lắm,c6jr q7QUcũng cJDYgòn caXMkó Độc Nươngq7QU Tửq7QU lGRtQà cJDYgao thJDYgủ dụnaXMkg độc,aXMk xeq7QUm đac6jrn dượcc6jr nàc6jrng đJDYgiều chJDYgế cũngc6jr đủaXMk biếq7QUt nàng JDYg danh bấtaXMk hq7QUư truyền.

Bạch MaXMkạn Điệpc6jr gậtq7QU đầu,q7QU JDYgđôi c6jrmi q7QUcũng khJDYgông chaXMke đượcc6jr ưGRtQu sách.

“Ừ, ngươGRtQi ngàGRtQn vạc6jrn aXMklần q7QUđừng nênaXMk xq7QUảy aXMkra chuyện.”

“Được.” q7QUĐông PGRtQhương JDYgVũ lẳngq7QU lặnq7QUg nhJDYgìn nGRtQàng, áaXMknh trăGRtQng ảm c6jrđạm lượnJDYg lờc6jr chiếq7QUu đếnaXMk, aXMkánh nếnGRtQ lGRtQiên tq7QUục taXMkỏa aXMkra khiq7QUến c6jrbầu khônq7QUg khaXMkí cànc6jrg thêm lãJDYgng mạn.

“Đại caq7QU, c6jrngươi thíchq7QU tGRtQa saoJDYg?” LaXMkần đầq7QUu tiaXMkên nàq7QUng không muốGRtQn aXMktrốn tránhaXMk, nghJDYgiêm túcGRtQ q7QUhỏi hắGRtQn. Đểq7QU đượcaXMk JDYgở bênq7QU cạnJDYgh hắGRtQn, nànaXMkg đãJDYg tc6jrừ c6jrbỏ tất cảaXMk mọGRtQi tJDYghứ ởq7QU hiệnc6jr đạic6jr, nGRtQếu đếnJDYg bc6jrây giờaXMk cònJDYg q7QUkhông đaXMkối mặtc6jr vớiGRtQ tJDYgình aXMkcảm củJDYga maXMkình thì thựcaXMk sựJDYg quaXMká nGRtQhu nhược.

Đông PaXMkhương VũGRtQ conc6jrg maXMkôi, “c6jrSớm đãaXMk thJDYgành yêuc6jr rồiaXMk, là nhGRtQất kic6jrến chunJDYgg tình.q7QU” HắGRtQn đGRtQối vq7QUới nàngGRtQ lc6jrà nhấtaXMk kiaXMkến chJDYgung tình,aXMk đánaXMkg tiếJDYgc nàng quGRtQá ngGRtQốc, mãiGRtQ khq7QUông chịaXMku tiếaXMkp nhận.

Bạch aXMkMạn ĐiaXMkệp aXMkcười, đôc6jri mắtaXMk híGRtQp q7QUcong c6jrlại, gic6jrống như trăngGRtQ non.

Đông PhươngJDYg c6jrVũ đức6jrng GRtQphía sac6jru c6jrnàng, giúq7QUp nàc6jrng vGRtQén tóc. GRtQ Nàng GRtQrất GRtQtự nhiJDYgên đứngaXMk dậy,aXMk c6jrhai JDYgtay ôc6jrm q7QUlấy thắc6jrt lc6jrưng hắaXMkn, GRtQđầu tựJDYga GRtQvào người GRtQ hắn, “c6jrĐại c6jrca, chúngGRtQ tc6jra c6jrsẽ khJDYgông saoc6jr. TaXMka mq7QUuốn vĩnq7QUh vGRtQiễn ởJDYg aXMkcạnh ngươiGRtQ, cảGRtQ đờiGRtQ không xq7QUa nhauq7QU. Chq7QUa nc6jrương c6jrngươi GRtQkhông thaXMkương ngươi,q7QU c6jrta c6jrsẽ dùnJDYgg cảaXMk đờc6jri JDYgđể yêu ngươiJDYg, bồq7QUi thườngJDYg chq7QUo ngươi.”JDYg Nc6jràng ngẩngJDYg đầuGRtQ lc6jrên, cườic6jr hc6jrỏi hắGRtQn, JDYg“Có q7QUđược hay không?”

“Được.” HắnGRtQ nhẹc6jr nhJDYgàng JDYgđáp mộGRtQt tiếngGRtQ, aXMkôm lấyGRtQ tq7QUhân thể nàng.

“Đại cq7QUa.” NGRtQàng vc6jrẫn nhưq7QU cũaXMk ngửaaXMk đầuc6jr, cườiJDYg tủJDYgm tỉq7QUm nói, “ĐạaXMki cJDYga, c6jrkỳ taXMkhực muộic6jr cũGRtQng c6jryêu hJDYguynh.” SớGRtQm đãJDYg thànhc6jr JDYgyêu rồiGRtQ, chỉaXMk lGRtQà khGRtQông aXMkdám thừa nhGRtQận thôi.

“Tại sac6jro độtq7QU nhJDYgiên lạiq7QU aXMknói chuyệnq7QU này?”c6jr NàngaXMk cGRtQó chúGRtQt thích haXMkắn, aXMkhắn q7QUđã sớmGRtQ biJDYgết, GRtQchỉ GRtQlà nànJDYgg vJDYgẫn khôngq7QU mc6jruốn JDYgnói, nguaXMkyên GRtQnhân JDYggì khiến nJDYgàng đJDYgột JDYgnhiên biểuaXMk lộ.

Bạch MạJDYgn Đic6jrệp cưJDYgời nhaXMkư hồGRtQ q7QUly, “Bởiq7QU vc6jrì, hômaXMk naXMkay huynh nóiq7QU rJDYgất nhiều,q7QU ướcaXMk chừngJDYg đemq7QU lờJDYgi aXMkcủa nửc6jra thángJDYg toànGRtQ bộq7QU nóJDYgi q7QUra. c6jrVậy chứGRtQng tỏc6jr… tính taXMkình hc6jruynh đãJDYg c6jrthay đổic6jr rấtc6jr nhiềuq7QU, ởq7QU cạnhJDYg huyc6jrnh sẽq7QU khôngaXMk quáGRtQ buồq7QUn c6jrchán.” KJDYgỳ thực ngJDYgay q7QUtừ ngàJDYgy đJDYgầu JDYggặp c6jrnàng, tínhq7QU c6jrtình hắnaXMk đaXMkã tq7QUhay đổiJDYg rồJDYgi. Cùnq7QUg c6jrmột nữc6jr nhGRtQân luôn raXMkíu c6jrra JDYgríu rítGRtQ ởc6jr cùnGRtQg mộc6jrt aXMkchỗ, khJDYgông muGRtQốn sửaaXMk cũJDYgng khq7QUông được.

“Chỉ JDYgvì vậJDYgy?” Sq7QUớm c6jrbiết hGRtQắn nhiềuGRtQ laXMkời. HắnaXMk JDYgchỉ lGRtQà khônGRtQg thích nóc6jri cGRtQhứ khc6jrông phaXMkải kq7QUhông c6jrbiết nóiq7QU. Cc6jrhỉ q7QUlà nóiGRtQ thJDYgôi mà,q7QU GRtQrất đơnc6jr giản.

Bạch MGRtQạn Điệpc6jr vẫnaXMk ômJDYg lấyJDYg tGRtQhắt lưnJDYgg hắnq7QU, đầuaXMk naXMkgửa vềGRtQ sau, cườiaXMk haXMkì q7QUhì nói,GRtQ “KGRtQhông cGRtQhỉ vậy,JDYg c6jrhuynh đec6jrm c6jrchuyện xấuc6jr q7QUtrong c6jrnhà nq7QUói cho mq7QUuội biếtq7QU, muaXMkội cc6jròn cGRtQó cơc6jr hGRtQội lựaGRtQ chaXMkọn saoaXMk? Tụcc6jr ngữq7QU nóc6jri chuyệnc6jr xJDYgấu tGRtQrong nhà khônc6jrg thGRtQể truyềc6jrn raGRtQ, huync6jrh nóiGRtQ muộic6jr GRtQbiết, muộaXMki JDYgkhông trởc6jr thànGRtQh ngc6jrười nhàc6jr huynh cũnGRtQg khôc6jrng được.”

“Chỉ vì…GRtQ chuyệnc6jr này?”

Nàng nghịchc6jr ngợmc6jr nc6jrháy mắt,GRtQ “ÁcaXMkh, aXMklý dGRtQo JDYgnhư vậyaXMk chGRtQưa đủ saoq7QU?” Ngụyq7QU biện.

Đông Phươnq7QUg q7QUVũ nhaXMkíu JDYgmi, cũGRtQng c6jrkhông cóaXMk trảGRtQ lời.

”Được rồi,aXMk q7QUbởi JDYgvì muôiaXMk q7QUphát c6jrhiện huynaXMkh q7QUđối xJDYgử aXMkvới muJDYgội rất tc6jrốt. ĐJDYgể GRtQan JDYgủi maXMkuội, kJDYghông tJDYgiếc nhắGRtQc tc6jrới chuyq7QUện thươq7QUng tc6jrâm củaq7QU mình.GRtQ HuyGRtQnh tuy rằq7QUng nóic6jr xonJDYgg vânGRtQ đạaXMkm phonc6jrg kGRtQhinh, aXMknhưng mJDYguội biếaXMkt huynGRtQh rGRtQất khổJDYg sở,c6jr chịuGRtQ nhiều ủyc6jr khuấtq7QU. Hq7QUôm naJDYgy nhắJDYgc q7QUtới, tronJDYgg lònaXMkg naXMkhất địc6jrnh khGRtQó chịu.aXMk Mc6jrột ngưaXMkời nguyện q7QUý vìGRtQ mc6jruội chịc6jru JDYgkhổ mớic6jr lGRtQà nq7QUgười thaXMkích hợc6jrp vớiaXMk muq7QUội, JDYghuynh hợJDYgp cách.”

Hắn khôngc6jr cGRtQhỉ nJDYgguyện q7QUý khổaXMk GRtQvì nGRtQàng, thậmaXMk GRtQchí còn c6jrnguyện ýaXMk cc6jrhết vìc6jr nc6jràng, chỉc6jr c6jrlà nJDYgàng khôngq7QU nóGRtQi q7QUra thôi.

Hắn khôngJDYg trGRtQả lờJDYgi, chỉq7QU cưGRtQời JDYgcười, JDYgdịu aXMkdàng ômJDYg nàng.

“Đại caXMka, muộic6jr muốJDYgn q7QUxin huync6jrh mộaXMkt JDYgviệc.” Gc6jriọng nq7QUàng rất nhỏ,GRtQ JDYgtựa hJDYgồ sợq7QU phc6jrá hq7QUủy aXMkbầu khaXMkông khGRtQí q7QUấm áaXMkp này.

“Cứ naXMkói.” GiờJDYg GRtQnày kháchq7QU nàyaXMk, các6jri aXMkgì aXMkhắn cũq7QUng đápc6jr ứng.

“Huynh c6jrlớn lq7QUên rấtGRtQ suấc6jrt aGRtQ, khônaXMkg thểc6jr GRtQmang cáGRtQi mặtq7QU nạ chướngJDYg mGRtQắt JDYgkia c6jrđược. TuaXMky raXMkằng maaXMkng vàJDYgo rấtGRtQ q7QUkhốc, nc6jrhưng muGRtQội khq7QUông tGRtQhích. Trừ aXMkphi cJDYgó aXMkviệc cầnJDYg, c6jrkhông aXMkthì đừnJDYgg mangGRtQ, đJDYgược không?”

“Được.” HGRtQắn nóJDYgi xoc6jrng aXMkcười giaq7QUn xảGRtQo, “ĐápaXMk ứngJDYg aXMkta c6jrmột điều kiGRtQện, q7QUta sẽaXMk khônc6jrg mang.”

“Điều kiệnaXMk gì?”

“Hôn JDYgta c6jrmột cái.”

“Hả?” Bạcq7QUh Mc6jrạn ĐiệGRtQp naXMkhảy raXMkồi vònGRtQg aXMktay JDYgcủa hắn,q7QU nGRtQhìn từ trênJDYg xuốngc6jr dưới,aXMk “ĐạiGRtQ c6jrca, huyc6jrnh GRtQbị trc6jrúng c6jrtà saq7QUo? CâJDYgu vừac6jr rc6jrồi làGRtQ JDYghuynh nóiGRtQ.” Đánh chGRtQết nànq7QUg JDYgcũng khôGRtQng nghĩJDYg naGRtQm nGRtQhân cứngq7QU nhắcJDYg JDYgcổ hủc6jr GRtQnhư ĐôGRtQng q7QUPhương JDYgVũ cũng c6jrnói đượJDYgc q7QUmấy lờc6jri ngJDYgả ngớnJDYg thGRtQế này.

Nàng khôJDYgng biết,JDYg naXMkam nhâJDYgn nàaXMko kaXMkhi ởq7QU cạnGRtQh ngườiGRtQ mình yêGRtQu maXMkến cũaXMkng đềuGRtQ q7QUcó tc6jrhay đổi.

Đông PhươaXMkng VũJDYg cưq7QUời GRtQtinh quáic6jr nhìnJDYg nànc6jrg, “LàGRtQ tJDYga nói.”

Bạch Mq7QUạn Điệc6jrp cGRtQố ýGRtQ aXMklàm q7QUra vGRtQẻ sJDYguy nc6jrghĩ mộtq7QU hồiaXMk lâc6jru, “Được rc6jrồi.” LaXMkợi dụngGRtQ JDYglúc hắc6jrn GRtQkhông đểc6jr aXMký, trq7QUên maXMkôi hắnaXMk nGRtQhẹ nhàGRtQng lướJDYgt quc6jra một cái.

Đây làGRtQ lJDYgần đầuJDYg tGRtQiên nàaXMkng chủq7QU độngc6jr GRtQhôn hắc6jrn, tuaXMky rằng cJDYghỉ laXMkà hJDYgôn nhẹ,aXMk nhưaXMkng đủq7QU c6jrđể ĐôngGRtQ GRtQPhương c6jrVũ GRtQtâm tGRtQhần dq7QUao đGRtQộng. aXMkNgón tac6jry hq7QUắn lướt q7QU qua chỗq7QU nJDYgàng vc6jrừa hôn,q7QU cườic6jr nhc6jrẹ mộtc6jr cái.

Bạch MGRtQạn Điệpq7QU JDYgở trênJDYg ngưGRtQời JDYgsờ soạtq7QU nửaJDYg ngày,c6jr cuốiJDYg cùng cầmGRtQ aXMklấy các6jri kéoaXMk, cắq7QUt bỏc6jr mộJDYgt lc6jrọn tóJDYgc, aXMklấy kJDYghăn GRtQtay baGRtQo lạc6jri, “CáiGRtQ c6jrnày JDYgcho huynh.”

Đông Phươnc6jrg VũJDYg nhậJDYgn lấy,JDYg q7QU“Cái gì?”

Ai đJDYgó GRtQdõng dạJDYgc nói,aXMk “TíJDYgn JDYgvật địJDYgnh tình.”GRtQ NàGRtQng thựcq7QU sự q7QU không GRtQthể tìmc6jr rc6jra đượcc6jr JDYgvật gìJDYg lq7QUàm vậJDYgt địnGRtQh ước.

Đông Phươq7QUng aXMkVũ cấtJDYg JDYgvào, GRtQsau đóq7QU đưaXMka chq7QUo nànJDYgg q7QUmột vật, “NhậnJDYg đi,aXMk đâJDYgy lGRtQà tíaXMkn JDYgvật củJDYga ta.”

“A?” BJDYgạch MạnJDYg ĐiệpaXMk lJDYgùi vaXMkề JDYgsau maXMkấy bướcq7QU, “Áchq7QU, đạiq7QU ca,q7QU vật nàyaXMk cq7QUó phảic6jr rấtGRtQ quýGRtQ gic6jrá hGRtQay khôc6jrng, huGRtQynh giữaXMk lGRtQại dùnc6jrg đi.JDYg” Đq7QUây làq7QU vậtc6jr tượng JDYg trưng GRtQcho GRtQthân pGRtQhận aXMkcủa hắnc6jr, làJDYg sq7QUáo naXMkgọc tq7QUheo hắnGRtQ đq7QUã nhq7QUiều năm,GRtQ aXMknàng làmq7QU saaXMko nhận được?

“Không đượcJDYg sao?”

“Không aXMkphải, JDYglà muộiaXMk khôngc6jr JDYgthể nJDYghận, q7QUvật nàyGRtQ quGRtQá quan traXMkọng. Nếq7QUu c6jrhuynh đc6jrưa q7QUmuội vậtc6jr này,aXMk khôGRtQng JDYgphải GRtQmuội nênGRtQ đGRtQưa kq7QUim kiếJDYgm cGRtQho huynJDYgh sao? aXMkChúng tGRtQa đềuGRtQ làc6jr ngườiq7QU tq7QUrong gc6jriang hồ,q7QU c6jrsao lạiaXMk đemaXMk JDYgvũ kc6jrhí tùaXMky tiệnGRtQ c6jrtặng cho ngườiaXMk khác?”

Đông Phươngc6jr q7QUVũ aXMkthu q7QUlại sq7QUáo ngGRtQọc, JDYgnăm ngóc6jrn c6jrtay thJDYgon dài cầmaXMk sáoq7QU ngọcc6jr đặaXMkt ởq7QU saJDYgu c6jrlưng, “NàngJDYg thíaXMkch làmGRtQ ngưJDYgời q7QUtrong giaXMkang aXMkhồ sao?”

Bạch Mạq7QUn Đq7QUiệp sGRtQuy nghĩGRtQ mộtJDYg chút,q7QU láchc6jr đầu,aXMk “Không thích.”

“Vô trc6jranh sGRtQơn traJDYgng, GRtQvô trJDYganh vớaXMki c6jrđời, tc6jra GRtQcũng mc6jruốn cuộc saXMkống nhưJDYg vậyc6jr.” HắnJDYg trq7QUong aXMklời q7QUcó hàmaXMk ýGRtQ khác.

Bạch GRtQMạn Đq7QUiệp JDYgngẩn naXMkgười, JDYglập tứcGRtQ JDYgmừng c6jrrỡ tq7QUúm lấGRtQy y phụaXMkc củaaXMk hắn,GRtQ “HaXMkuynh aXMknói… huynGRtQh GRtQcũng khôGRtQng muốaXMkn c6jrlàm nGRtQgười troJDYgng gaXMkiang c6jrhồ, muốq7QUn cùng muộiaXMk khôc6jrng tranq7QUh sựGRtQ đời.”

“Thiên hc6jrạ JDYgđệ nhấtGRtQ tq7QUhì đaXMkã sJDYgao? Tq7QUa khJDYgông thícc6jrh aXMklàm người tq7QUrong giq7QUang hồaXMk. NJDYgếu trGRtQên đờc6jri đãq7QU khôngc6jr cJDYgó aXMkThánh lq7QUinh caXMkhâu, c6jrta aXMkchỉ muJDYgốn quGRtQay về làmGRtQ ĐônGRtQg aXMkPhương Vũ.”

“Đại cq7QUa, muộic6jr c6jrcó mGRtQột đc6jrề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầq7QUn Thươc6jrng Manc6jrg traXMkấn tc6jrìm mộtaXMk làng,q7QU sac6jru đóJDYg xâyc6jr vàJDYgi phòng GRtQnhỏ, JDYgsau khJDYgi chGRtQúng c6jrta thoq7QUái ẩnq7QU, caXMkùng vớc6jri LăJDYgng Tươnq7QUg, nhịq7QU JDYgmuội phaXMku cùng nhauGRtQ GRtQở JDYgđó. ĐươaXMkng nhic6jrên, nếuq7QU tq7QUam GRtQmuội q7QUnguyện ýc6jr q7QUđi c6jrcùng thìaXMk GRtQcàng taXMkốt.” JDYgNhị muội phuJDYg cGRtQủa nànc6jrg nghềGRtQ nghaXMkiệp đặcaXMk taXMkhù, lấyq7QU laXMkão c6jrbà rồGRtQi sq7QUợ q7QUrằng khôJDYgng thq7QUể tiq7QUếp tụcc6jr làm nữq7QUa. Đểq7QU phònaXMkg nq7QUgừa cừuc6jr nhaXMkân aXMktrả thù,JDYg đáJDYgnh khaXMkông lạiq7QU hắJDYgn thaXMkì nhằmGRtQ tớc6jri lãoGRtQ bàJDYg, biện phaXMkáp taXMkốt nhGRtQất vẫaXMkn q7QUlà thoáaXMki ẩnGRtQ gJDYgiang aXMkhồ đi.

“Vô Traq7QUnh q7QUsơn taXMkrang ởaXMk đâu?”

Bạch Mạnc6jr ĐiệpaXMk q7QUhưng phấnJDYg pJDYghát biaXMkểu q7QUý kiếaXMkn, “ĐâyJDYg c6jrlà muội muGRtQốn chúJDYgng tc6jra đếnGRtQ mộtq7QU làngJDYg aXMkẩn GRtQcư, gọGRtQi naXMkơi đaXMkó làc6jr VGRtQô TrGRtQanh sc6jrơn tranGRtQg. GianJDYgg hồ q7QUmọi JDYgngười đềuc6jr biếtq7QU aXMkchúng JDYgta ẩnaXMk cJDYgư tạic6jr JDYgVô Tc6jrranh saXMkơn tranaXMkg, nhưnq7QUg lạic6jr khôngJDYg baXMkiết Vô Trc6jranh sơnJDYg aXMktrang q7QUở đGRtQâu, nq7QUhư vậaXMky maXMkới lc6jrà aaXMkn toJDYgàn nhất.JDYg Háchc6jr hách,c6jr GRtQhuynh cũnc6jrg có thểq7QU GRtQtiếp tụJDYgc làc6jrm KaXMkim GRtQlão bảnq7QU củaJDYg q7QUhuynh. c6jrNếu muốnaXMk nhớc6jr tớiaXMk nhữc6jrng JDYgngày naXMkáo nhiệt, cứq7QU quaJDYgy vềc6jr ThươngGRtQ MaGRtQng c6jrsơn trGRtQang, nhớq7QU tớGRtQi JDYgnhững GRtQngày c6jrkhông màngc6jr daXMkanh lợic6jr thì quac6jry aXMkvề aXMklàng, thaXMkật tốt.”

Bạch GRtQMạn ĐiệpJDYg léJDYgn cườc6jri hềaXMk hề,aXMk “Hc6jray nhấtq7QU lc6jrà c6jrở gầnGRtQ Quân q7QU Tùy Phongc6jr, maXMkuội tùc6jry thờic6jr cóc6jr q7QUthể q7QUkhi aXMkdễ hắn.”

Nghĩ đếnaXMk bộaXMk dạnq7QUg baXMkị c6jrkhi dễaXMk củaGRtQ Qc6jruân Tùyq7QU Phoq7QUng, Đônq7QUg Phương aXMkVũ q7QUbắt đầJDYgu q7QUthông q7QUcảm cc6jrho hắn.

“Sau kaXMkhi naXMkàng khỏiq7QU bệnq7QUh, chJDYgúng tc6jra q7QUcùng nc6jrhau q7QUđi tìJDYgm làng.” KiếJDYgn nghịaXMk củaXMka nàc6jrng thaXMkực saXMkự khônc6jrg tệ.

“Không cầnc6jr JDYgđâu, q7QUnhị muộiaXMk cc6jrùng nhc6jrị muc6jrội c6jrphu c6jrsớm cóaXMk ý địnhq7QU thoJDYgái GRtQẩn q7QUgiang hồc6jr đc6jrúng khJDYgông? q7QUThế cứaXMk đểJDYg haXMkai giGRtQa hỏJDYga kiq7QUa c6jrđi lc6jràm. GRtQHai người họq7QU GRtQsau khGRtQi thànGRtQh thânGRtQ caXMkó phảiJDYg khônGRtQg chuyệJDYgn q7QUgì làc6jrm? ỞGRtQ c6jrnhà rảnhc6jr rỗaXMki đếnq7QU mốaXMkc meo JDYg a? NhiềuJDYg lắc6jrm thaXMkì cJDYgho bJDYgạc đaXMkể haq7QUi ngườGRtQi JDYgtìm cq7QUhỗ GRtQở. c6jrÁch, c6jrhay nq7QUhất lc6jrà khaq7QUi kJDYghẩn vc6jrài mẫu đấc6jrt, muộic6jr JDYgcó thểaXMk trồngGRtQ GRtQrau, nuJDYgôi gq7QUà. Đq7QUến lJDYgúc q7QUđó chúnc6jrg q7QUta mq7QUỗi ngàyq7QU đJDYgều cGRtQó thể ănJDYg rq7QUau sJDYgạch, hơJDYgn nữGRtQa caXMkòn làc6jr taXMkự q7QUmình trồaXMkng nc6jrha. Chq7QUúng JDYgta cònJDYg cGRtQó thq7QUể nuGRtQôi cá, côngc6jr tq7QUác bảoaXMk vệJDYg môJDYgi tGRtQrường JDYgở cổc6jr đaXMkại rấc6jrt khc6jrá, q7QUcá c6jrở khq7QUe JDYgsuối khôGRtQng bịGRtQ ôc6jr nhiễm. NếuJDYg c6jrnhư khôJDYgng cóaXMk việq7QUc gìc6jr, chaXMkúng aXMkta cq7QUó thq7QUể GRtQđi JDYgdạo ngc6jroại thJDYgành, đếnaXMk aXMktối GRtQcùng nhau nc6jrgắm saoq7QU…” NgườaXMki nàyGRtQ bịJDYg GRtQmách c6jrvọng tưởnc6jrg cc6jrhứng vôJDYg cùngJDYg GRtQtrầm trọng.

“Được.” ĐônGRtQg q7QUPhương VũJDYg cũnq7QUg bắtGRtQ đầuq7QU c6jrmơ tưởaXMkng tớiq7QU những ngàyGRtQ q7QUtháng nhJDYgư vậy.

“Đại q7QUca, chúnaXMkg taXMka JDYghiện giờGRtQ đic6jr đq7QUâu? ĐGRtQột nhiGRtQên khôc6jrng có mụcGRtQ tiaXMkêu rồi.”

“Trở lạq7QUi Thươngc6jr Manc6jrg aXMktrấn, aXMkhai muộiGRtQ muộic6jr nc6jràng đềuGRtQ ở đóGRtQ.” Đểc6jr đJDYgiều chếaXMk c6jrgiải dượcq7QU cq7QUho c6jrhắn. MaXMkấy nJDYggày trướcq7QU c6jrhắn đãaXMk taXMkhu đượcJDYg aXMkbồ cc6jrâu đưa tq7QUin, nếuq7QU khaXMkông JDYgvì TháaXMknh linc6jrh chGRtQâu thc6jrì đJDYgã sq7QUớm quaaXMky vJDYgề ThươngGRtQ MaaXMkng trấnaXMk rồi.

“Tại sq7QUao? KhJDYgông tìmc6jr QGRtQuỷ aXMkY à?”

“Trời aXMkđất bq7QUao laGRtQ, bGRtQiết đc6jri đâuJDYg tìJDYgm. ThiêJDYgn JDYgCơ GRtQcác cc6jrùng Hàn Pq7QUhi c6jrnhất địq7QUnh giúJDYgp c6jrta aXMktìm haXMkắn, tiq7QUn JDYgtưởng raXMkất nhac6jrnh q7QUsẽ JDYgcó tiJDYgn tứcaXMk.” GRtQCó tổ cGRtQhức tìnc6jrh báJDYgo aXMkđệ nGRtQhất thiêq7QUn c6jrhạ JDYgcùng thiênJDYg c6jrhạ GRtQđệ GRtQnhất baXMkộ khoc6jrái đíchc6jr thâGRtQn rq7QUa tay, QuỷJDYg aXMkY tuGRtQyệt đGRtQối chJDYgạy khônq7QUg thoát.

Bạch Mạc6jrn Điệpc6jr tc6jrhì thàoq7QU nói,JDYg “q7QUHơn nữa,aXMk c6jrcòn GRtQcó GRtQMinh CunaXMkg hỗ c6jrtrợ mà.”

“Chúng tJDYga bâyq7QU giq7QUờ điGRtQ đc6jrâu?” Lầnq7QU nàc6jry nàngq7QU thựcGRtQ aXMksự JDYgkhông có mụcJDYg tc6jriêu rồi.

Đông Phc6jrương VũJDYg cc6jrùng BạcGRtQh MJDYgạn ĐiệpJDYg qc6jruan hệJDYg cq7QUhính thức thăngGRtQ aXMkcấp tGRtQhành tìnJDYgh yJDYgêu nc6jram aXMknữ, BaXMkạch Mc6jrạn ĐiệaXMkp đốic6jr q7QUvới Đôngq7QU PaXMkhương Vũq7QU thc6jrái độ khônq7QUg caXMkó thJDYgay đaXMkổi nhưc6jrng hàq7QUnh độngc6jr thaXMkực taXMkế đãJDYg thaXMkay đổic6jr rấaXMkt nhiều.

Cho tớiJDYg nGRtQay, GRtQhai ngưc6jrời họaXMk GRtQkhông phảiq7QU chiJDYga q7QUphòng nq7QUgủ thì cq7QUũng lGRtQà ĐôngGRtQ q7QUPhương Vũq7QU phảq7QUi ngủGRtQ ởGRtQ aXMktrên ghế.GRtQ Mấyc6jr c6jrngày GRtQở q7QUTuyết sơGRtQn, bởiaXMk vì trờq7QUi q7QUquá lạnGRtQh, JDYghai ngườic6jr bấtq7QU đắcJDYg daXMkĩ pJDYghải ngủGRtQ GRtQcùng mộtq7QU gaXMkiường. Bấtc6jr quáaXMk Bạcc6jrh Mạnc6jr Điệp aXMkxin thề,q7QU q7QUhai nGRtQgười aXMklúc đc6jró thựcq7QU c6jrsự rấtGRtQ tronq7QUg sánaXMkg, mq7QUỗi ngườiJDYg mộJDYgt cáic6jr chăn, tuyệtJDYg đốic6jr khônc6jrg aXMkchạm vàoGRtQ đốiGRtQ phươngc6jr chaXMko dq7QUù JDYglà mộtc6jr nJDYggón tay.

Mới gGRtQần đâyc6jr, q7QUsau nửGRtQa nămaXMk duq7QUy trGRtQì áq7QUm mJDYguội, rốtaXMk q7QUcục cũng cq7QUó ngàyaXMk bịc6jr pJDYghá vỡ.

Đó làc6jr vq7QUào đêq7QUm thứaXMk bc6jra sac6jru q7QUkhi hc6jrai nc6jrgười rờiaXMk khỏiGRtQ Tốngq7QU gia, ởJDYg mq7QUột aXMktrấn nhỏGRtQ tìGRtQm chGRtQỗ trọq7QU. Cáiq7QU lc6jràng q7QUkia tc6jrhực q7QUsự rấGRtQt nhJDYgỏ, c6jrmột tiểuc6jr GRtQkhách điếm cGRtQhỉ cóGRtQ mq7QUấy c6jrgian phòc6jrng. Đq7QUến c6jrkhi BJDYgạch q7QUMạn ĐiệpJDYg đếnJDYg tJDYgrọ chỉJDYg JDYgcòn lạiGRtQ mộGRtQt phq7QUòng duy nq7QUhất, khôngJDYg q7QUcòn q7QUlựa chọnJDYg GRtQnào kháJDYgc, hq7QUai ngưq7QUời đànhc6jr ngủq7QU aXMkcùng mộtaXMk gian.

“Đại caJDYg, GRtQhuynh cóJDYg lạnq7QUh haaXMky c6jrkhông?” BạaXMkch q7QUMạn q7QUĐiệp sau kq7QUhi JDYgleo aXMklên aXMkgiường, nGRtQhịn khôGRtQng q7QUđược hJDYgỏi ĐôngGRtQ PhươJDYgng Vũ.

Không thểJDYg c6jrkhông q7QUnói hắnGRtQ c6jrthực sựaXMk c6jrlà cJDYghính nhJDYgân qaXMkuân tử, aXMk kiên trìq7QU muJDYgốn ngủGRtQ tJDYgrên trườGRtQng kỷc6jr. Đãq7QU vq7QUào tháJDYgng mJDYgười rồq7QUi, c6jrtrời bắtc6jr GRtQđầu lạnq7QUh, Hơn nữaq7QU vừaq7QU quq7QUa mộtGRtQ trậnGRtQ JDYgmưa toaXMk, nhiệtGRtQ độq7QU rấq7QUt thấp,aXMk aXMkngủ traXMkên trườnq7QUg kỉGRtQ khôngaXMk tốt laXMkắm đâu.

“Ngủ sJDYgớm caXMkhút đi.GRtQ” c6jrHắn cũaXMkng khônJDYgg GRtQtrực tiếpq7QU trảc6jr lời,aXMk cho daXMkù làGRtQ rấc6jrt lạnh.

“Ách, cq7QUhúng taXMka cGRtQùng c6jrnhau c6jrngủ đi,GRtQ muộJDYgi lạnh.”

“Thực JDYgsự muốGRtQn chJDYgúng tJDYga GRtQcùng q7QUnhau ngủ.”

“Đúng vậy,aXMk nhưng…JDYg muộaXMki cảnhJDYg cáoGRtQ huaXMkynh, khônq7QUg đượcq7QU lợi dụnJDYgg đó.”c6jr Sớq7QUm đãaXMk tìmc6jr aXMkcách ăJDYgn tưc6jrơi nàng.

“Ngủ GRtQđi, c6jrta aXMkkhông aXMksao.” Kỳq7QU thựcc6jr c6jrhắn c6jrrất lGRtQo lắJDYgng nửa đêq7QUm sq7QUẽ q7QUlợi dục6jrng nàng.

“Được rồi,aXMk hc6jruynh JDYgkhông lạJDYgnh q7QUnhưng maXMkuội GRtQlạnh, giGRtQúp muội sưởic6jr ấm.”

“Được.” Nànc6jrg đãGRtQ q7QUmời nhq7QUư c6jrvậy, saq7QUo lq7QUại khc6jrông biq7QUết xấuaXMk hổ cựGRtQ tuaXMkyệt chứ.

Vì thếq7QU q7QUđêm đóaXMk, hJDYgai ngườJDYgi nc6jrgủ troaXMkng aXMkcùng mộtaXMk caXMkái chăn, c6jrnằm traXMkên cq7QUùng mộtaXMk cGRtQái giường.

Đông Phươngq7QU VGRtQũ GRtQcũng rấtq7QU mq7QUuốn làc6jrm q7QULiễu HạGRtQ HuJDYgệ, c6jrcách xc6jra nàng mc6jrột chúc6jrt, JDYgnhưng aq7QUi đóq7QU GRtQkhi ngGRtQủ JDYgcứ luq7QUôn bámJDYg aXMkriết vàoc6jr nGRtQgười hắn.JDYg CóGRtQ lẽGRtQ vì lạnh,q7QU cánaXMkh taJDYgy ngọq7QUc ômc6jr hắJDYgn khônc6jrg thaJDYg. c6jrBất đắJDYgc dĩJDYg, c6jrhắn cGRtQhỉ GRtQcó GRtQthể GRtQôm nànGRtQg vào lòng,q7QU dq7QUùng nhiệtJDYg q7QUđộ sưởiaXMk ấm.

Bọn JDYghọ JDYghai q7QUngười chẳnc6jrg cóc6jr lGRtQàm chuyệq7QUn aXMkgì thuJDYgộc loạiGRtQ cấm aXMkthiếu nhc6jri, bấq7QUt q7QUquá c6jrcuối cùJDYgng cũngq7QU pháaXMkt JDYgtriển thàc6jrnh aXMkquan hệc6jr taXMkình lữc6jr, cJDYgòn chờ nângc6jr lên.