You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 5Mttc7gqN7: MuộXzE9EoUYi yXzE9EoUYêu huynh.

Bạch MGJeRạn Mttc7gqNĐiệp XzE9EoUYtừ kGJeRhi bướXzE9EoUYc Mttc7gqNra khỏiGJeR thưGJeR phGJeRòng XzE9EoUYcũng không lậpMttc7gqN tMttc7gqNức GJeRrời khGJeRỏi TXzE9EoUYống XzE9EoUYgia tMttc7gqNrang màMttc7gqN trởMttc7gqN lMttc7gqNại phònXzE9EoUYg mGJeRình. HiMttc7gqNện giGJeRờ trờiXzE9EoUY cũGJeRng sắp tốiGJeR rồi,GJeR nếuMttc7gqN cGJeRó muốnGJeR đGJeRi cũngMttc7gqN XzE9EoUYlà chuXzE9EoUYyện củMttc7gqNa GJeRsáng ngàyXzE9EoUY hômXzE9EoUY sGJeRau. DùGJeR sXzE9EoUYao đâyMttc7gqN cũXzE9EoUYng là cGJeRhỗ cGJeRủa cGJeRha nàng,Mttc7gqN ởMttc7gqN lạiMttc7gqN mộtXzE9EoUY đêXzE9EoUYm XzE9EoUYkhông GJeRphạm pháXzE9EoUYp chứ.

May làXzE9EoUY TốnMttc7gqNg lãoMttc7gqN gMttc7gqNia cũnGJeRg khôngGJeR cXzE9EoUYó quXzE9EoUYên haXzE9EoUYi ngườiXzE9EoUY họ, saMttc7gqNi ngườiMttc7gqN đưaGJeR tớiMttc7gqN vàiXzE9EoUY móGJeRn ngonMttc7gqN, nàngGJeR tXzE9EoUYùy tMttc7gqNiện Mttc7gqNăn vàiGJeR miếXzE9EoUYng rMttc7gqNồi lạiMttc7gqN dựaGJeR vXzE9EoUYào Mttc7gqNcửa sổ mGJeRà ngXzE9EoUYẩn Mttc7gqNngười Mttc7gqNra. Mttc7gqNKỳ XzE9EoUYthực nànMttc7gqNg đãGJeR ngXzE9EoUYẩn ngườGJeRi GJeRở Mttc7gqNđó rấtGJeR lâu,Mttc7gqN từGJeR kMttc7gqNhi rờGJeRi khỏi thưXzE9EoUY phòng,Mttc7gqN nànMttc7gqNg luGJeRôn rầuMttc7gqN rĩXzE9EoUY khôngMttc7gqN vuiXzE9EoUY, Mttc7gqNcàng XzE9EoUYlà lMttc7gqNần đMttc7gqNầu tGJeRiên khôngGJeR XzE9EoUYmở miệngGJeR nGJeRói lời GJeRnào. NàngXzE9EoUY vốnXzE9EoUY dXzE9EoUYĩ làXzE9EoUY ngườiGJeR lúcGJeR Mttc7gqNnào cMttc7gqNũng XzE9EoUYhuyên thXzE9EoUYuyên, muốMttc7gqNn nàXzE9EoUYng bXzE9EoUYa tiếng kMttc7gqNhông XzE9EoUYnói lờiMttc7gqN XzE9EoUYnào tuyệtXzE9EoUY GJeRđối khôngGJeR cGJeRó khảXzE9EoUY năngMttc7gqN. TínhGJeR tìnMttc7gqNh nàMttc7gqNng ĐônGJeRg PhươngXzE9EoUY Vũ XzE9EoUY thập phXzE9EoUYần Mttc7gqNhiểu rõMttc7gqN, thấyMttc7gqN nànGJeRg khôngXzE9EoUY nóXzE9EoUYi lMttc7gqNời nMttc7gqNào, hMttc7gqNắn cóGJeR cXzE9EoUYhút GJeRlo lGJeRắng. ĐộXzE9EoUYt nhiêGJeRn lại nhảyXzE9EoUY XzE9EoUYra mộGJeRt ngườiMttc7gqN phụGJeR thâMttc7gqNn, thGJeRực sựXzE9EoUY khiếnGJeR nànGJeRg khóMttc7gqN tGJeRiếp nhận.

Bản XzE9EoUYthân ĐôngXzE9EoUY Mttc7gqNPhương Mttc7gqNVũ cũnMttc7gqNg lMttc7gqNà ngườiXzE9EoUY XzE9EoUYít GJeRnói, BạchXzE9EoUY Mạn ĐiệpXzE9EoUY GJeRlại nGJeRgậm miệngMttc7gqN khiếnMttc7gqN haGJeRi ngườGJeRi kGJeRhông XzE9EoUYai nóiGJeR chuyXzE9EoUYện vớiXzE9EoUY ai.

“Tiểu Điệp,Mttc7gqN GJeRnàng làmGJeR sGJeRao vậyXzE9EoUY?” SXzE9EoUYuy nXzE9EoUYghĩ mộtMttc7gqN láXzE9EoUYt, hắGJeRn quyết địXzE9EoUYnh mởXzE9EoUY lờiXzE9EoUY trXzE9EoUYước. NànMttc7gqNg ngaXzE9EoUYy cGJeRả nóMttc7gqNi cũngMttc7gqN Mttc7gqNkhông muốnGJeR, nhấtGJeR XzE9EoUYđịnh XzE9EoUYlà XzE9EoUYthập phần khXzE9EoUYổ sở.

Không mộtMttc7gqN chútGJeR phảMttc7gqNn XzE9EoUYứng, chGJeRỉ chớpGJeR mắtXzE9EoUY vàiGJeR cGJeRái rồiMttc7gqN lại nhGJeRư GJeRcũ nXzE9EoUYhìn cXzE9EoUYhằm chằmGJeR bênGJeR ngoài.GJeR TrXzE9EoUYong XzE9EoUYviện chỉXzE9EoUY cGJeRó Mttc7gqNmột mMttc7gqNạt ánhGJeR GJeRtrăng ảmGJeR đạmGJeR hòa GJeRvới bGJeRóng cMttc7gqNây, thMttc7gqNực sựXzE9EoUY chẳngMttc7gqN cóGJeR gìXzE9EoUY hMttc7gqNay đXzE9EoUYể nhìn.

“Nàng rXzE9EoUYất khMttc7gqNó xGJeRử Mttc7gqNphải không?”

Nàng quXzE9EoUYay Mttc7gqNđầu lạXzE9EoUYi liếcGJeR nhXzE9EoUYìn hắnMttc7gqN mộtGJeR cXzE9EoUYái rồiMttc7gqN lMttc7gqNại nhGJeRìn chằm chằXzE9EoUYm bXzE9EoUYên ngoài.

Xong, nànXzE9EoUYg nGJeRhất địnhGJeR lGJeRà GJeRbi tMttc7gqNhương quáXzE9EoUY độXzE9EoUY, cănMttc7gqN bản Mttc7gqN không muốnMttc7gqN Mttc7gqNtrả XzE9EoUYlời hắn.GJeR NgàyMttc7gqN XzE9EoUYxưa đềuXzE9EoUY GJeRlà hGJeRắn khôMttc7gqNng trảGJeR lXzE9EoUYời cGJeRâu Mttc7gqNhỏi XzE9EoUYcủa nàngMttc7gqN, nhưng nàXzE9EoUYng vXzE9EoUYẫn hễMttc7gqN hGJeRỏi lXzE9EoUYà đáMttc7gqNp, nànXzE9EoUYg hômGJeR nXzE9EoUYay tMttc7gqNhực sXzE9EoUYự quGJeRá khXzE9EoUYác thường.

Đông PhươngXzE9EoUY XzE9EoUYVũ đXzE9EoUYi tớiGJeR GJeRsau lưng,Mttc7gqN khoXzE9EoUYát taGJeRy lêXzE9EoUYn vai XzE9EoUYnàng, “TiGJeRểu ĐXzE9EoUYiệp, nàngXzE9EoUY XzE9EoUYcó biGJeRết XzE9EoUYtại Mttc7gqNsao tínGJeRh tìnXzE9EoUYh GJeRta qXzE9EoUYuái gởGJeR vậyXzE9EoUY không?”

Bạch MạnXzE9EoUY XzE9EoUYĐiệp XzE9EoUYvẫn nMttc7gqNhư Mttc7gqNcũ khônXzE9EoUYg chúMttc7gqNt GJeRphản ứngMttc7gqN, dường nhưMttc7gqN khôngXzE9EoUY nghXzE9EoUYe tMttc7gqNhấy hắnMttc7gqN XzE9EoUYnói gì.

Hắn kéoGJeR quGJeRa mGJeRột cXzE9EoUYái XzE9EoUYghế, ngồiGJeR bênXzE9EoUY cGJeRạnh nàng.

“Kỳ thựGJeRc… Mttc7gqNta Mttc7gqNkhông biếtGJeR cMttc7gqNha Mttc7gqNta Mttc7gqNlà ai.”

Hắn thìMttc7gqNnh lXzE9EoUYình XzE9EoUYnói XzE9EoUYra XzE9EoUYmột câuMttc7gqN khiGJeRến BạcGJeRh MạnMttc7gqN ĐiệGJeRp nghXzE9EoUYi ngờ Mttc7gqNliếc hXzE9EoUYắn mXzE9EoUYột cáiXzE9EoUY, nhưXzE9EoUYng vẫnGJeR khôngGJeR nMttc7gqNói gì.

Hắn XzE9EoUYcười khổ,Mttc7gqN “BuồnMttc7gqN cườiMttc7gqN XzE9EoUYlắm đXzE9EoUYúng khônXzE9EoUYg? TGJeRa thựcMttc7gqN sựMttc7gqN không biếtGJeR, vMttc7gqNì nưMttc7gqNơng Mttc7gqNta chưaXzE9EoUY bGJeRao Mttc7gqNgiờ nóiGJeR cGJeRho GJeRta biết.”

Bạch MạXzE9EoUYn ĐMttc7gqNiệp ghéMttc7gqN vàGJeRo mGJeRột bênMttc7gqN cửaMttc7gqN sMttc7gqNổ, vưXzE9EoUYơn tMttc7gqNay GJeRra hMttc7gqNái một mMttc7gqNột GJeRchiếc lá,Mttc7gqN miễXzE9EoUYn cưỡGJeRng nXzE9EoUYhìn hắnMttc7gqN Mttc7gqNmột GJeRcái, “TGJeRiếp tụXzE9EoUYc.” XzE9EoUYCó tiếnXzE9EoUY bộ,Mttc7gqN hắnMttc7gqN nóiGJeR nhiều Mttc7gqNnhư vậy,Mttc7gqN cuXzE9EoUYối cGJeRùng cGJeRũng đMttc7gqNổi đượcXzE9EoUY hGJeRai cXzE9EoUYhữ củaXzE9EoUY nàng.

“Trước Mttc7gqNkhi nMttc7gqNương gảMttc7gqN Mttc7gqNcho XzE9EoUYcha Mttc7gqNta, ngườiMttc7gqN đMttc7gqNã maXzE9EoUYng thai. NgườiGJeR cMttc7gqNha hiệnMttc7gqN tạMttc7gqNi GJeRcủa tMttc7gqNa rấGJeRt GJeRyêu GJeRthương nương,Mttc7gqN Mttc7gqNnhưng nươnMttc7gqNg ngXzE9EoUYược lạXzE9EoUYi khMttc7gqNông hềMttc7gqN thương ôngXzE9EoUY ấyGJeR. NươngGJeR Mttc7gqNta trướcGJeR Mttc7gqNkhi xuấtMttc7gqN GJeRgiá đãGJeR tMttc7gqNừng thíchGJeR mMttc7gqNột GJeRnam nhânXzE9EoUY. ThậmGJeR chí cònXzE9EoUY cXzE9EoUYó hXzE9EoUYài tXzE9EoUYử củMttc7gqNa hắGJeRn, thMttc7gqNế nhưngXzE9EoUY GJeRnam nXzE9EoUYhân kiMttc7gqNa lMttc7gqNại bXzE9EoUYỏ rơiMttc7gqN nGJeRương Mttc7gqNnên nưGJeRơng mớGJeRi gGJeRả cho GJeRcha XzE9EoUYta. ThXzE9EoUYực sựMttc7gqN baMttc7gqNn XzE9EoUYđầu nươnGJeRg cũnMttc7gqNg khôngMttc7gqN muốGJeRn gGJeRả, lXzE9EoUYà GJeRdo GJeRngoại cônMttc7gqNg tGJeRa ép buộc,XzE9EoUY tMttc7gqNự Mttc7gqNchủ tMttc7gqNrì hXzE9EoUYôn sựMttc7gqN. LMttc7gqNúc Mttc7gqNđó VGJeRạn KXzE9EoUYiếm sơGJeRn tranGJeRg đượcMttc7gqN xưXzE9EoUYng Mttc7gqNlà vMttc7gqNõ lâmGJeR đệGJeR nhGJeRất thế XzE9EoUYgia, ngoXzE9EoUYại cônGJeRg tuyệGJeRt đốiGJeR khôMttc7gqNng cMttc7gqNho phépXzE9EoUY nươngGJeR XzE9EoUYta hGJeRồi hôGJeRn, điểmXzE9EoUY huyệXzE9EoUYt đạoGJeR của nưMttc7gqNơng rồGJeRi épMttc7gqN lêXzE9EoUYn XzE9EoUYkiệu hXzE9EoUYoa. TroGJeRng đêmXzE9EoUY tXzE9EoUYân hôGJeRn, GJeRnương GJeRta thẳnXzE9EoUYg Mttc7gqNthắn nóiMttc7gqN thMttc7gqNật với chGJeRa. ChXzE9EoUYa tXzE9EoUYa GJeRtuy rằngXzE9EoUY khXzE9EoUYổ sMttc7gqNở nGJeRhưng cũngGJeR ngGJeRuyện ýGJeR muốMttc7gqNn GJeRnương, chGJeRăm sócXzE9EoUY XzE9EoUYnương cả đờGJeRi. Mttc7gqNNhưng nưMttc7gqNơng XzE9EoUYta khôGJeRng Mttc7gqNmuốn, nươngXzE9EoUY đốiGJeR Mttc7gqNvới cGJeRha mộtMttc7gqN chútGJeR cảmMttc7gqN tìnhGJeR cũng khônGJeRg cóMttc7gqN, khônGJeRg muMttc7gqNốn cùngXzE9EoUY cXzE9EoUYha XzE9EoUYlàm pMttc7gqNhu thêMttc7gqN thựcMttc7gqN sXzE9EoUYự. CóMttc7gqN thểXzE9EoUY GJeRcha tGJeRa moXzE9EoUYng muốnMttc7gqN có ngXzE9EoUYày nươngMttc7gqN tGJeRa sẽMttc7gqN hGJeRồi tâmGJeR chuyểnGJeR ýXzE9EoUY Mttc7gqNnên GJeRcố gGJeRắng nhXzE9EoUYịn. NhMttc7gqNưng tMttc7gqNình cảmGJeR cXzE9EoUYủa hai XzE9EoUYngười thựMttc7gqNc Mttc7gqNsự rXzE9EoUYất xấu,Mttc7gqN GJeRvào đMttc7gqNêm tMttc7gqNân hXzE9EoUYôn XzE9EoUYđầu tXzE9EoUYiên, haXzE9EoUYi ngườMttc7gqNi đãXzE9EoUY Mttc7gqNchia phòngXzE9EoUY mà XzE9EoUYngủ, cXzE9EoUYho tớMttc7gqNi hômXzE9EoUY nMttc7gqNay XzE9EoUYvẫn XzE9EoUYlà phXzE9EoUYu GJeRthê Mttc7gqNhữu dGJeRanh vôGJeR tXzE9EoUYhực. Mttc7gqNSau kMttc7gqNhi tGJeRa XzE9EoUYra đờGJeRi, nương XzE9EoUY vì hGJeRận tXzE9EoUYhân phXzE9EoUYụ tXzE9EoUYa bỏGJeR GJeRrơi XzE9EoUYnương nênGJeR cũMttc7gqNng hGJeRận cảGJeR taXzE9EoUY. TừMttc7gqN khMttc7gqNi XzE9EoUYta bắXzE9EoUYt đầGJeRu cóGJeR kGJeRý ức,XzE9EoUY đều lXzE9EoUYà nGJeRha XzE9EoUYhoàn bộiXzE9EoUY dMttc7gqNi cMttc7gqNhăm sócMttc7gqN tGJeRa. KXzE9EoUYhi GJeRta sáuXzE9EoUY tMttc7gqNuổi, bộMttc7gqNi Mttc7gqNdi quXzE9EoUYa đờXzE9EoUYi, GJeRcũng khMttc7gqNông còn GJeRai chăGJeRm Mttc7gqNsóc chGJeRo Mttc7gqNta. TừGJeR đóGJeR vềXzE9EoUY sGJeRau, chúnGJeRg tMttc7gqNa mộtXzE9EoUY nhMttc7gqNà XzE9EoUYba nMttc7gqNgười đềuMttc7gqN XzE9EoUYcó Mttc7gqNcuộc sống riêGJeRng, GJeRcơ GJeRbản khôGJeRng hềMttc7gqN Mttc7gqNqua Mttc7gqNlại. GJeRCha GJeRtuy rằnGJeRg hXzE9EoUYận nXzE9EoUYhưng cũngMttc7gqN khônMttc7gqNg bạGJeRc đãi Mttc7gqN ta, cũnGJeRg thỉnhGJeR tiêXzE9EoUYn siXzE9EoUYnh dạyGJeR tGJeRa đọcXzE9EoUY sácMttc7gqNh viếMttc7gqNt chữ,GJeR thậmGJeR cGJeRhí tựMttc7gqN XzE9EoUYmình dạyXzE9EoUY vXzE9EoUYõ côMttc7gqNng cho tGJeRa, nhưnGJeRg cXzE9EoUYha chưGJeRa tGJeRừng nóMttc7gqNi vớiMttc7gqN XzE9EoUYta Mttc7gqNmột cXzE9EoUYâu XzE9EoUYnào. MỗMttc7gqNi lầnMttc7gqN dạyXzE9EoUY tMttc7gqNa vMttc7gqNõ XzE9EoUYcông đềXzE9EoUYu đem tGJeRa đứnMttc7gqNg trướMttc7gqNc mMttc7gqNặt ngưXzE9EoUYời, tựXzE9EoUY mìnhMttc7gqN thựcGJeR hiệMttc7gqNn XzE9EoUYba lầnMttc7gqN chXzE9EoUYo XzE9EoUYta xeXzE9EoUYm, khôngGJeR cGJeRần biết tGJeRa XzE9EoUYhọc cóXzE9EoUY đượcMttc7gqN haXzE9EoUYy khônGJeRg được.XzE9EoUY CứMttc7gqN bMttc7gqNa thángXzE9EoUY, XzE9EoUYcha lạiXzE9EoUY GJeRdạy GJeRta mộMttc7gqNt loạiXzE9EoUY võ côngGJeR khác,GJeR cXzE9EoUYả Mttc7gqNthời GJeRthơ ấu,GJeR cGJeRha XzE9EoUYchưa từngGJeR nóiGJeR vớGJeRi XzE9EoUYta câXzE9EoUYu nàMttc7gqNo. ChXzE9EoUYo đếnGJeR gXzE9EoUYần đây, haXzE9EoUYi GJeRngười chúnMttc7gqNg tGJeRa Mttc7gqNmới thMttc7gqNỉnh thoảMttc7gqNng nXzE9EoUYói chuyện.GJeR NXzE9EoUYương GJeRta GJeRthích đọcMttc7gqN sXzE9EoUYách, vẽ tranh,XzE9EoUY mỗiGJeR GJeRlần tGJeRa Mttc7gqNđi thỉnMttc7gqNh aGJeRn ngưMttc7gqNời, XzE9EoUYhai ngườMttc7gqNi mộGJeRt lẳnGJeRg lặnGJeRg vẽXzE9EoUY tranMttc7gqNh, mộtGJeR chơi cờXzE9EoUY, khGJeRông Mttc7gqNai liếcXzE9EoUY mMttc7gqNắt nhGJeRìn GJeRta mộtXzE9EoUY cáXzE9EoUYi. ChMttc7gqNỉ GJeRcó khGJeRi tGJeRa XzE9EoUYphạm phảiGJeR XzE9EoUYsai lXzE9EoUYầm mới GJeRnghiêm kháMttc7gqNch GJeRtrách phXzE9EoUYạt taGJeR, đánGJeRh Mttc7gqNchửi XzE9EoUYta. XzE9EoUYNàng luMttc7gqNôn hMttc7gqNỏi vìMttc7gqN sXzE9EoUYao GJeRta XzE9EoUYkhông nXzE9EoUYói lờiGJeR nào, kỳXzE9EoUY thựcMttc7gqN XzE9EoUYchính vìGJeR Mttc7gqNta trưởngXzE9EoUY thàMttc7gqNnh Mttc7gqNđã Mttc7gqNcó tGJeRính cáGJeRch nhGJeRư vậyGJeR. NGJeRgoại tXzE9EoUYrừ giao tiếGJeRp bênXzE9EoUY Mttc7gqNngoài, GJeRta cănXzE9EoUY bảnXzE9EoUY XzE9EoUYkhông muốMttc7gqNn nóiGJeR, cũGJeRng khôMttc7gqNng aMttc7gqNi nguyệXzE9EoUYn ýGJeR ngMttc7gqNhe Mttc7gqNta nói.” HắnXzE9EoUY baMttc7gqNn đầuMttc7gqN muốnMttc7gqN dùnGJeRg hoànGJeR cảXzE9EoUYnh củaMttc7gqN mXzE9EoUYình GJeRđể thMttc7gqNống Mttc7gqNsuốt cGJeRho Mttc7gqNBạch XzE9EoUYMạn ĐiệMttc7gqNp, XzE9EoUYnhưng cuối XzE9EoUYcùng bảMttc7gqNn thânMttc7gqN lạiGJeR rơiXzE9EoUY vGJeRào bXzE9EoUYi GJeRthương. KhoảXzE9EoUYng thờiGJeR giXzE9EoUYan đó,XzE9EoUY hắGJeRn Mttc7gqNrất côMttc7gqN đơn,GJeR rất bấtGJeR lực.XzE9EoUY NhìnGJeR thXzE9EoUYấy nXzE9EoUYhững đGJeRứa tMttc7gqNrẻ khGJeRác cóXzE9EoUY cMttc7gqNha nươngMttc7gqN yêuXzE9EoUY thương,Mttc7gqN hắXzE9EoUYn luôGJeRn nhịn khMttc7gqNông đượcMttc7gqN ngưỡnXzE9EoUYg mộ.Mttc7gqN Mttc7gqNHắn dùXzE9EoUY saGJeRo cũnXzE9EoUYg làXzE9EoUY nghiệtMttc7gqN chủngXzE9EoUY. HắXzE9EoUYn Mttc7gqNkhóc lóXzE9EoUYc hỏi bộiGJeR Mttc7gqNdi tạiGJeR sXzE9EoUYao cMttc7gqNha nươnXzE9EoUYg kXzE9EoUYhông thươngMttc7gqN hXzE9EoUYắn, bộMttc7gqNi dMttc7gqNi kXzE9EoUYhông đànhGJeR GJeRlòng GJeRnhìn hGJeRắn như tXzE9EoUYhế mXzE9EoUYới đeGJeRm GJeRchân tướngGJeR sMttc7gqNự vMttc7gqNiệc nXzE9EoUYói ra.

Đó lGJeRà bXzE9EoUYí GJeRmật củaGJeR hắnGJeR, hắnXzE9EoUY khôMttc7gqNng biếMttc7gqNt bấtGJeR cứXzE9EoUY GJeRai biết XzE9EoUY chuyện nàyGJeR, chGJeRo dùMttc7gqN lMttc7gqNà GJeRngười thâMttc7gqNn nhấtXzE9EoUY Mttc7gqNnhư sGJeRư phụGJeR XzE9EoUYcùng GJeRQuân GJeRTùy PXzE9EoUYhong cũnXzE9EoUYg kXzE9EoUYhông biết đưGJeRợc tMttc7gqNhân XzE9EoUYthế thMttc7gqNực sMttc7gqNự cMttc7gqNủa hắnMttc7gqN. BGJeRí mMttc7gqNật nàMttc7gqNy hắGJeRn cGJeRhôn sâXzE9EoUYu tMttc7gqNận XzE9EoUYđáy lòXzE9EoUYng đGJeRã hai mXzE9EoUYươi nGJeRăm, rốGJeRt cuộcXzE9EoUY bâyXzE9EoUY giờXzE9EoUY cMttc7gqNũng cMttc7gqNó cMttc7gqNơ hộiGJeR nóiXzE9EoUY Mttc7gqNra. NóXzE9EoUYi rMttc7gqNa bíMttc7gqN mậtXzE9EoUY trMttc7gqNong lòGJeRng, đột nhiênXzE9EoUY cảGJeRm thấyXzE9EoUY nMttc7gqNhẹ nhõm.

Bạch MạnGJeR ĐiMttc7gqNệp Mttc7gqNrốt cuộcMttc7gqN nhịnMttc7gqN kMttc7gqNhông đượcMttc7gqN nXzE9EoUYhẹ Mttc7gqNgiọng hỏXzE9EoUYi, “Sau XzE9EoUYđó tMttc7gqNhì sGJeRao?” TrờiMttc7gqN ạMttc7gqN, chGJeRả GJeRtrách Mttc7gqNtính GJeRtình hGJeRắn XzE9EoUYquái GJeRgở, thXzE9EoUYì GJeRra lXzE9EoUYà XzE9EoUYdo XzE9EoUYlớn lên tXzE9EoUYrong mộXzE9EoUYt gGJeRia đìnhGJeR nhGJeRư vậy.GJeR GJeRNếu nhXzE9EoUYư đổiXzE9EoUY lạiGJeR lXzE9EoUYà nGJeRàng, cXzE9EoUYhách nXzE9EoUYàng XzE9EoUYđiên GJeRmất, một giXzE9EoUYa đMttc7gqNình qGJeRuái Mttc7gqNdị điểnMttc7gqN hìnhGJeR, Mttc7gqNnàng GJeRlàm saMttc7gqNo lạiMttc7gqN gảMttc7gqN đượcGJeR vàMttc7gqNo GJeRnhà đóXzE9EoUY chứ?

Đông PhưXzE9EoUYơng VũGJeR cườiMttc7gqN khổGJeR, “NXzE9EoUYăm Mttc7gqNta cMttc7gqNhín tuXzE9EoUYổi, vôMttc7gqN tình GJeR cứu đượMttc7gqNc sưXzE9EoUY phụ,XzE9EoUY từMttc7gqN Mttc7gqNđó vXzE9EoUYề saMttc7gqNu XzE9EoUYdo mộtGJeR tGJeRay XzE9EoUYsư XzE9EoUYphụ dạMttc7gqNy bảo,XzE9EoUY nhưMttc7gqNng bGJeRóng Mttc7gqNma tronMttc7gqNg lòng vẫMttc7gqNn XzE9EoUYtồn tXzE9EoUYại nMttc7gqNhư trước,XzE9EoUY tXzE9EoUYa khMttc7gqNông thGJeRích nóXzE9EoUYi. Mttc7gqNKhi tMttc7gqNa mườMttc7gqNi lGJeRăm tXzE9EoUYuổi, theXzE9EoUYo sư phXzE9EoUYụ vềGJeR GJeRThương MXzE9EoUYang Mttc7gqNsơn, cònGJeR cXzE9EoUYó sưGJeR đMttc7gqNệ QuXzE9EoUYân Mttc7gqNTùy PhGJeRong. TGJeRùy PhXzE9EoUYong lXzE9EoUYúc Mttc7gqNnào cũng huyênGJeR thuyênGJeR nàyMttc7gqN nGJeRọ, lMttc7gqNâu ngàGJeRy, tínMttc7gqNh tìnhMttc7gqN quMttc7gqNái gXzE9EoUYở củGJeRa GJeRta cũnGJeRg thMttc7gqNay đổGJeRi khônMttc7gqNg ít.” LấMttc7gqNy tXzE9EoUYiêu chXzE9EoUYuẩn trGJeRước đâyGJeR củGJeRa hXzE9EoUYắn, cóGJeR thểMttc7gqN cMttc7gqNả tGJeRháng cũngGJeR khôXzE9EoUYng Mttc7gqNnói XzE9EoUYlời nào.

Bạch MGJeRạn ĐiệpXzE9EoUY Mttc7gqNvỗ nXzE9EoUYgực, troMttc7gqNng lMttc7gqNòng vẫnXzE9EoUY còGJeRn Mttc7gqNsợ hãi,XzE9EoUY “Lão Mttc7gqN Thiên Mttc7gqNà, GJeRmay màMttc7gqN gặpGJeR đượcMttc7gqN sưXzE9EoUY phụGJeR ngươGJeRi. NXzE9EoUYếu GJeRngươi cứMttc7gqN sXzE9EoUYống troXzE9EoUYng cáXzE9EoUYi GJeRnhà đóXzE9EoUY khôGJeRng biết cMttc7gqNòn biếnMttc7gqN thànhXzE9EoUY dạGJeRng Mttc7gqNngười gìGJeR? GJeRBộ Mttc7gqNdạng tiếGJeRc GJeRchữ GJeRnhư vGJeRàng nXzE9EoUYày củaMttc7gqN ngươiGJeR đã làMttc7gqN thaGJeRy đGJeRổi rXzE9EoUYồi saXzE9EoUYo? VậyMttc7gqN tGJeRrước Mttc7gqNkhi thaXzE9EoUYy Mttc7gqNđổi cMttc7gqNòn rGJeRa thếXzE9EoUY nXzE9EoUYào? CháMttc7gqNch lMttc7gqNà XzE9EoUYhỏi XzE9EoUYngươi trăm câXzE9EoUYu mớiMttc7gqN trảXzE9EoUY lờMttc7gqNi mXzE9EoUYột cXzE9EoUYâu XzE9EoUYquá. MXzE9EoUYay mXzE9EoUYà cXzE9EoUYó QuânGJeR XzE9EoUYTùy PhonGJeRg, nếuGJeR khGJeRông mMttc7gqNỗi nMttc7gqNgày ta đMttc7gqNều phảiGJeR đMttc7gqNối dXzE9EoUYiện vớMttc7gqNi Mttc7gqNmột cáiGJeR đầMttc7gqNu gỗ.”

“Năm XzE9EoUYta mườiXzE9EoUY lămXzE9EoUY tuXzE9EoUYổi rờGJeRi kGJeRhỏi XzE9EoUYnhà, nămXzE9EoUY nGJeRăm GJeRsau mới quayMttc7gqN tXzE9EoUYrở lạiXzE9EoUY. KhMttc7gqNông GJeRhiểu vXzE9EoUYì XzE9EoUYsao Mttc7gqNlại XzE9EoUYphát hiệXzE9EoUYn tìGJeRnh cXzE9EoUYảm Mttc7gqNcủa bọnXzE9EoUY họMttc7gqN vGJeRới XzE9EoUYta tốt GJeR hơn GJeRrất nMttc7gqNhiều. ChXzE9EoUYa nguyệMttc7gqNn GJeRý Mttc7gqNnói chGJeRuyện cùnGJeRg tGJeRa, bGJeRàn lXzE9EoUYuận vMttc7gqNõ côGJeRng, GJeRnương cũngXzE9EoUY chủ độnXzE9EoUYg đíXzE9EoUYch thâMttc7gqNn xuMttc7gqNống bếpXzE9EoUY.” XzE9EoUYĐông PhưXzE9EoUYơng VMttc7gqNũ cGJeRố GJeRý trêMttc7gqNu Mttc7gqNchọc, “NàXzE9EoUYng yênXzE9EoUY tMttc7gqNâm, sau nàyXzE9EoUY gảXzE9EoUY vMttc7gqNào nhXzE9EoUYà tMttc7gqNa, nàngXzE9EoUY cóXzE9EoUY Mttc7gqNthể thMttc7gqNích XzE9EoUYứng.” NếuGJeR làMttc7gqN cáiMttc7gqN khôGJeRng khGJeRí trầmXzE9EoUY lặng XzE9EoUY trước kiaXzE9EoUY, aXzE9EoUYi Mttc7gqNcòn cMttc7gqNó thểMttc7gqN tiếGJeRp tụMttc7gqNc XzE9EoUYở lạMttc7gqNi nữa.

Bạch MMttc7gqNạn ĐMttc7gqNiệp độGJeRt nhiênGJeR nhGJeRớ tớGJeRi mXzE9EoUYột viMttc7gqNệc, XzE9EoUY“Vậy sao?GJeR Vậy ngươMttc7gqNi lấyMttc7gqN XzE9EoUYthê XzE9EoUYtử làGJeR thếMttc7gqN nào?GJeR NgMttc7gqNươi nóMttc7gqNi Mttc7gqNcha GJeRnương ngươiXzE9EoUY Mttc7gqNép ngươMttc7gqNi, nhưnGJeRg theo ngươiXzE9EoUY GJeRnói thXzE9EoUYì cGJeRảm tìnhMttc7gqN đốiXzE9EoUY vớXzE9EoUYi bGJeRọn họGJeR kMttc7gqNhông tốtMttc7gqN lắm,GJeR saGJeRo bọnMttc7gqN XzE9EoUYhọ lMttc7gqNại bứcXzE9EoUY được ngươi?”

“Bắt XzE9EoUYđầu từXzE9EoUY GJeRsáu năGJeRm trMttc7gqNước, XzE9EoUYta Mttc7gqNmỗi năMttc7gqNm XzE9EoUYđều vềGJeR nMttc7gqNhà một lần.Mttc7gqN TìnGJeRh cảGJeRm XzE9EoUYcủa Mttc7gqNta vớiMttc7gqN hMttc7gqNai ngườiMttc7gqN họMttc7gqN kMttc7gqNhông hẳnMttc7gqN XzE9EoUYlà tốtMttc7gqN, cũngMttc7gqN Mttc7gqNkhông tGJeRhể nGJeRói là quGJeRá xấu.GJeR LầMttc7gqNn trướcMttc7gqN Mttc7gqNtrở vềMttc7gqN, nươXzE9EoUYng GJeRta bệnMttc7gqNh liệtGJeR giườnXzE9EoUYg, nóiXzE9EoUY lGJeRà chẳngGJeR cònMttc7gqN sống đượcXzE9EoUY XzE9EoUYbao XzE9EoUYlâu nữa,GJeR muốnGJeR Mttc7gqNta GJeRlấy vợMttc7gqN đểMttc7gqN ngưXzE9EoUYời yênMttc7gqN tâmGJeR nhắXzE9EoUYm mắt.XzE9EoUY BGJeRị nươnMttc7gqNg GJeRdồn tới đườngMttc7gqN cXzE9EoUYùng, Mttc7gqNta chXzE9EoUYỉ cXzE9EoUYó tMttc7gqNhể lấyGJeR vMttc7gqNị XzE9EoUYcô nưMttc7gqNơng kiMttc7gqNa.” NóMttc7gqNi tớGJeRi chuyệnMttc7gqN nMttc7gqNày, hắnMttc7gqN lầMttc7gqNn thứ haGJeRi thMttc7gqNấy đGJeRau đầu.

Từ khXzE9EoUYi hắnXzE9EoUY rờXzE9EoUYi nhàXzE9EoUY năMttc7gqNm nămMttc7gqN tXzE9EoUYrước, bGJeRầu khMttc7gqNông khíGJeR tronGJeRg nhà tựaGJeR XzE9EoUYhồ rấXzE9EoUYt khẩnGJeR trXzE9EoUYương. TrMttc7gqNở lạiGJeR năGJeRm hắMttc7gqNn haXzE9EoUYi mưMttc7gqNơi mốtGJeR tuổi,Mttc7gqN lãoGJeR chXzE9EoUYa không GJeR chỉ XzE9EoUYthân cGJeRận GJeRnhiều hơXzE9EoUYn vớMttc7gqNi hắnXzE9EoUY, cònMttc7gqN kXzE9EoUYiên quyMttc7gqNết muốnGJeR đXzE9EoUYem toMttc7gqNàn bộXzE9EoUY giaGJeRo nghiệpXzE9EoUY cho Mttc7gqN hắn GJeRtrông coiMttc7gqN. HắnXzE9EoUY vốMttc7gqNn thMttc7gqNích cuộMttc7gqNc sốGJeRng phiêGJeRu XzE9EoUYbạt thựcXzE9EoUY XzE9EoUYsự khôGJeRng thểXzE9EoUY chịGJeRu được ngàyMttc7gqN nàoGJeR cũnGJeRg XzE9EoUYsống XzE9EoUYtrong mộXzE9EoUYt đốngMttc7gqN sổMttc7gqN sách.XzE9EoUY TheMttc7gqNo GJeRlời đềMttc7gqN Mttc7gqNnghị củaGJeR cẩXzE9EoUYu đầuXzE9EoUY quGJeRân sư Mttc7gqNQuân TùXzE9EoUYy PhonGJeRg, Mttc7gqNhắn qGJeRuyết địMttc7gqNnh tựMttc7gqN mìnGJeRh gGJeRây dựGJeRng sựXzE9EoUY nghiệp.

Trở nêGJeRn cMttc7gqNó tMttc7gqNhân tìnGJeRh làMttc7gqN XzE9EoUYtốt haGJeRy GJeRxấu XzE9EoUYđây? NếuXzE9EoUY nhXzE9EoUYư cha nưMttc7gqNơng vGJeRẫn tiếpGJeR tụcGJeR mMttc7gqNặc kGJeRệ hắnGJeR, hắnMttc7gqN khôGJeRng cầGJeRn bMttc7gqNị éXzE9EoUYp bXzE9EoUYuộc làmGJeR XzE9EoUYviệc kXzE9EoUYinh thương, cGJeRũng khôXzE9EoUYng cầMttc7gqNn lGJeRấy mộGJeRt nữMttc7gqN nhXzE9EoUYân khGJeRông qGJeRuen khônGJeRg bMttc7gqNiết. ĐươXzE9EoUYng nhiên,XzE9EoUY nGJeRếu không nhờGJeR cXzE9EoUYha nươnMttc7gqNg Mttc7gqNbức éXzE9EoUYp, GJeRhắn XzE9EoUYcũng khôngXzE9EoUY đXzE9EoUYược gXzE9EoUYia tMttc7gqNài bạXzE9EoUYc vạGJeRn, cũngXzE9EoUY kMttc7gqNhông lMttc7gqNấy GJeRđược Tiểu ĐiệpXzE9EoUY GJeRcủa hắn.

“Chẳng trácXzE9EoUYh GJeRsao nXzE9EoUYgươi tMttc7gqNính tìnhXzE9EoUY kỳMttc7gqN GJeRquái, tXzE9EoUYhì GJeRra là tMttc7gqNrong lGJeRòng tXzE9EoUYừ XzE9EoUYnhỏ đãGJeR XzE9EoUYcó mộtGJeR Mttc7gqNbóng ma.”XzE9EoUY KhMttc7gqNông hiểMttc7gqNu vìMttc7gqN saGJeRo, nghĩMttc7gqN đếMttc7gqNn hắnMttc7gqN lúXzE9EoUYc nhỏ biGJeR thảmMttc7gqN nhXzE9EoUYư vậy,XzE9EoUY tGJeRrong lònMttc7gqNg nànXzE9EoUYg mơMttc7gqN hồMttc7gqN Mttc7gqNcó cảGJeRm XzE9EoUYgiác đau.

“Kỳ thựcXzE9EoUY nànGJeRg khônMttc7gqNg cXzE9EoUYần Mttc7gqNkhổ sở,XzE9EoUY ítGJeR nMttc7gqNhất nGJeRàng cMttc7gqNòn biếtMttc7gqN thân pGJeRhụ mXzE9EoUYình GJeRlà aMttc7gqNi, XzE9EoUYnhưng tGJeRa tXzE9EoUYhì khôngXzE9EoUY biGJeRết.” HắnGJeR khôXzE9EoUYng biếGJeRt aMttc7gqNn ủiGJeR nMttc7gqNgười XzE9EoUYkhác, có Mttc7gqNthể nóiMttc7gqN XzE9EoUYra nhMttc7gqNư vậyXzE9EoUY thựcGJeR sựGJeR khôMttc7gqNng đơnMttc7gqN giản.

“Ta Mttc7gqNcó khổGJeR XzE9EoUYsở baMttc7gqNo giờ?GJeR” BXzE9EoUYạch MMttc7gqNạn ĐiệpMttc7gqN kGJeRỳ quáGJeRi Mttc7gqNnhìn hắn, cGJeRon mXzE9EoUYắt nàGJeRo củaMttc7gqN GJeRhắn thấMttc7gqNy nànGJeRg vXzE9EoUYì TốngMttc7gqN trMttc7gqNang chủGJeR khXzE9EoUYổ sở?

“Lẽ GJeRnào nàGJeRng khôngXzE9EoUY XzE9EoUYphải vMttc7gqNì nhấtMttc7gqN XzE9EoUYthời khMttc7gqNông GJeRthể tiếpGJeR nhận đượcGJeR TGJeRống XzE9EoUYtrang chủGJeR lXzE9EoUYà XzE9EoUYcha nGJeRàng Mttc7gqNnên mMttc7gqNới khôGJeRng nóXzE9EoUYi lờiGJeR nàoXzE9EoUY sao?”

Bạch MạnGJeR ĐiMttc7gqNệp trợnMttc7gqN tGJeRrừng haMttc7gqNi mắtGJeR, thậtMttc7gqN sMttc7gqNâu thGJeRở dài, “TaGJeR đãXzE9EoUY mấtXzE9EoUY XzE9EoUYtrí nhớMttc7gqN GJeRrồi, nươnMttc7gqNg cùnGJeRg kXzE9EoUYế XzE9EoUYphụ Mttc7gqNcó tốtGJeR XzE9EoUYvới tXzE9EoUYa haXzE9EoUYy GJeRkhông Mttc7gqNta Mttc7gqNcũng chẳng biếtMttc7gqN, cũGJeRng khôXzE9EoUYng muMttc7gqNốn trMttc7gqNuy Mttc7gqNcứu. ĐươMttc7gqNng nhiêGJeRn, Mttc7gqNxem tMttc7gqNa hiệnXzE9EoUY tạiXzE9EoUY mộtGJeR tMttc7gqNhân bảnXzE9EoUY lĩXzE9EoUYnh, chứng tỏXzE9EoUY Mttc7gqNhai ngGJeRười đGJeRối vớiXzE9EoUY Mttc7gqNta rấXzE9EoUYt tốt.GJeR TXzE9EoUYa chỉGJeR bXzE9EoUYiết cMttc7gqNha mGJeRẹ tMttc7gqNhân nXzE9EoUYhân tMttc7gqNa Mttc7gqNtoàn bộXzE9EoUY đã chết,XzE9EoUY cXzE9EoUYho dùXzE9EoUY TốngXzE9EoUY GJeRtrang Mttc7gqNchủ thMttc7gqNực sựXzE9EoUY làMttc7gqN chMttc7gqNa GJeRta tXzE9EoUYhì tMttc7gqNhế nàXzE9EoUYo? GJeRTa khôngGJeR muốMttc7gqNn nghĩ tớMttc7gqNi. TMttc7gqNa cũGJeRng khôngXzE9EoUY phảiMttc7gqN hậnXzE9EoUY ônXzE9EoUYg ấy,XzE9EoUY chMttc7gqNỉ lGJeRà đốGJeRi GJeRvới Mttc7gqNông ấyMttc7gqN GJeRmột cXzE9EoUYhút Mttc7gqNcảm giác cũnXzE9EoUYg khônXzE9EoUYg cXzE9EoUYó.” ChGJeRa XzE9EoUYnàng gMttc7gqNiờ đangGJeR Mttc7gqNở hiệXzE9EoUYn XzE9EoUYđại, cMttc7gqNho dùMttc7gqN TốGJeRng GJeRtrang chMttc7gqNủ thực sựXzE9EoUY lXzE9EoUYà chGJeRa GJeRnàng cũnMttc7gqNg cGJeRhỉ lMttc7gqNà cXzE9EoUYha củMttc7gqNa tXzE9EoUYhân thểGJeR này,XzE9EoUY cùngMttc7gqN nMttc7gqNàng khôngGJeR GJeRquan hệ.

“Thế nGJeRàng Mttc7gqNvì sXzE9EoUYao lạiMttc7gqN rầuMttc7gqN Mttc7gqNrĩ khôXzE9EoUYng vui?”

“Ta đanMttc7gqNg sGJeRuy nghĩMttc7gqN, võXzE9EoUY lâGJeRm đồnMttc7gqN đạiGJeR quảGJeR nhiMttc7gqNên lGJeRà phóng Mttc7gqNđại, ThXzE9EoUYánh lMttc7gqNinh châXzE9EoUYu cXzE9EoUYhỉ GJeRlà mộGJeRt viênMttc7gqN dạXzE9EoUY minXzE9EoUYh cGJeRhâu bìnGJeRh thườngXzE9EoUY, khônMttc7gqNg thểXzE9EoUY cứXzE9EoUYu mạng hXzE9EoUYai chúngGJeR taXzE9EoUY, tMttc7gqNoàn bộXzE9EoUY hXzE9EoUYi vGJeRọng bâMttc7gqNy giXzE9EoUYờ đềuGJeR đặXzE9EoUYt trêMttc7gqNn XzE9EoUYngười QGJeRuỷ XzE9EoUYY cXzE9EoUYùng hMttc7gqNạt tuyết. HạGJeRt tuyếtGJeR thựcGJeR sGJeRự XzE9EoUYcó thểGJeR giảMttc7gqNi độcXzE9EoUY GJeRkhông? QuỷGJeR GJeRY cMttc7gqNó thậtXzE9EoUY lợiMttc7gqN hạiGJeR nhXzE9EoUYư trong truXzE9EoUYyền tXzE9EoUYhuyết? XzE9EoUYTa hiXzE9EoUYện tạiMttc7gqN đaXzE9EoUYng GJeRlo XzE9EoUYlắng độcGJeR tGJeRrên ngườiGJeR ngươi,GJeR XzE9EoUYlo lGJeRắng bệGJeRnh trêMttc7gqNn người XzE9EoUYta. VềXzE9EoUY phầnMttc7gqN TốngGJeR lMttc7gqNão đầuGJeR, XzE9EoUYta mMttc7gqNột chXzE9EoUYút cũnXzE9EoUYg kXzE9EoUYhông mMttc7gqNuốn nghĩ.”

“Không XzE9EoUYsao XzE9EoUYđâu, XzE9EoUYcó taXzE9EoUYm muộiXzE9EoUY nànGJeRg cùnXzE9EoUYg sGJeRư phụMttc7gqN taMttc7gqN, sẽ khGJeRông GJeRcó chuyGJeRện gìGJeR.” CXzE9EoUYho dùXzE9EoUY Mttc7gqNy tMttc7gqNhuật sMttc7gqNư phMttc7gqNụ hắMttc7gqNn khôngMttc7gqN đượcXzE9EoUY GJeRtốt lắmGJeR, cũnMttc7gqNg cònGJeR cXzE9EoUYó Độc NươnXzE9EoUYg Mttc7gqNTử Mttc7gqNlà cMttc7gqNao tGJeRhủ dGJeRụng độc,GJeR xeXzE9EoUYm GJeRđan dượMttc7gqNc nàGJeRng điềuMttc7gqN chXzE9EoUYế cXzE9EoUYũng đXzE9EoUYủ biếtGJeR Mttc7gqNnàng danh bấtMttc7gqN XzE9EoUYhư truyền.

Bạch XzE9EoUYMạn ĐiXzE9EoUYệp Mttc7gqNgật đMttc7gqNầu, đôXzE9EoUYi Mttc7gqNmi cũXzE9EoUYng khônMttc7gqNg chMttc7gqNe đượcMttc7gqN ưuGJeR sách.

“Ừ, ngươiGJeR ngàGJeRn vạnXzE9EoUY lầnGJeR GJeRđừng nXzE9EoUYên xXzE9EoUYảy rXzE9EoUYa chuyện.”

“Được.” ĐônMttc7gqNg PhươngGJeR Mttc7gqNVũ lẳGJeRng lặMttc7gqNng nMttc7gqNhìn nàMttc7gqNng, ánhMttc7gqN trăng ảmXzE9EoUY đạmXzE9EoUY lưXzE9EoUYợn lXzE9EoUYờ chiGJeRếu đến,GJeR áXzE9EoUYnh nGJeRến liêMttc7gqNn tụGJeRc tGJeRỏa rGJeRa Mttc7gqNkhiến bầuXzE9EoUY kXzE9EoUYhông khMttc7gqNí cXzE9EoUYàng thêm XzE9EoUYlãng mạn.

“Đại GJeRca, ngươiGJeR thícGJeRh Mttc7gqNta saGJeRo?” LầnMttc7gqN đầuXzE9EoUY Mttc7gqNtiên nGJeRàng không muốXzE9EoUYn XzE9EoUYtrốn XzE9EoUYtránh, nghiêmXzE9EoUY tMttc7gqNúc Mttc7gqNhỏi hắn.Mttc7gqN ĐểXzE9EoUY GJeRđược ởXzE9EoUY bêGJeRn cXzE9EoUYạnh Mttc7gqNhắn, Mttc7gqNnàng XzE9EoUYđã GJeRtừ bỏMttc7gqN tGJeRất cả mọMttc7gqNi thMttc7gqNứ GJeRở GJeRhiện Mttc7gqNđại, nếuMttc7gqN đếnMttc7gqN bâXzE9EoUYy GJeRgiờ Mttc7gqNcòn khôngMttc7gqN đGJeRối mặMttc7gqNt vớiXzE9EoUY tìGJeRnh cảGJeRm củaMttc7gqN mình thìMttc7gqN thựcMttc7gqN GJeRsự GJeRquá nhGJeRu nhược.

Đông XzE9EoUYPhương Mttc7gqNVũ cMttc7gqNong mMttc7gqNôi, “SớXzE9EoUYm Mttc7gqNđã thànhGJeR yêMttc7gqNu rồiMttc7gqN, làXzE9EoUY nhất Mttc7gqNkiến chunGJeRg tìMttc7gqNnh.” HắnMttc7gqN đốiXzE9EoUY GJeRvới Mttc7gqNnàng XzE9EoUYlà nhấXzE9EoUYt kiếMttc7gqNn XzE9EoUYchung GJeRtình, đGJeRáng tGJeRiếc nàng qXzE9EoUYuá ngốGJeRc, mãMttc7gqNi khônGJeRg cXzE9EoUYhịu tMttc7gqNiếp nhận.

Bạch Mttc7gqNMạn ĐMttc7gqNiệp cườMttc7gqNi, đôMttc7gqNi mắtMttc7gqN XzE9EoUYhíp coMttc7gqNng lạiGJeR, giốngGJeR như trănXzE9EoUYg non.

Đông PMttc7gqNhương VGJeRũ đứnMttc7gqNg phíaGJeR sMttc7gqNau XzE9EoUYnàng, gMttc7gqNiúp nànGJeRg vMttc7gqNén tóc. NàngMttc7gqN rMttc7gqNất tựGJeR nMttc7gqNhiên đứngMttc7gqN dậy,GJeR haMttc7gqNi taMttc7gqNy XzE9EoUYôm lGJeRấy thGJeRắt XzE9EoUYlưng hắXzE9EoUYn, đầuMttc7gqN tMttc7gqNựa vMttc7gqNào ngưXzE9EoUYời hắn, “GJeRĐại cXzE9EoUYa, cXzE9EoUYhúng tMttc7gqNa XzE9EoUYsẽ khMttc7gqNông saXzE9EoUYo. TGJeRa muGJeRốn vĩnXzE9EoUYh viMttc7gqNễn ởMttc7gqN Mttc7gqNcạnh ngMttc7gqNươi, XzE9EoUYcả đời khôngXzE9EoUY xMttc7gqNa nhaGJeRu. ChXzE9EoUYa nươngGJeR ngươMttc7gqNi khôngMttc7gqN thươnXzE9EoUYg nMttc7gqNgươi, GJeRta sẽGJeR dùnXzE9EoUYg GJeRcả đờiXzE9EoUY GJeRđể GJeRyêu ngươi, XzE9EoUYbồi thGJeRường Mttc7gqNcho ngMttc7gqNươi.” NàngGJeR ngXzE9EoUYẩng đGJeRầu XzE9EoUYlên, XzE9EoUYcười XzE9EoUYhỏi hắGJeRn, XzE9EoUY“Có đượcGJeR hay không?”

“Được.” GJeRHắn nhMttc7gqNẹ nhàngGJeR đápMttc7gqN mộGJeRt tGJeRiếng, Mttc7gqNôm lấyXzE9EoUY thâGJeRn thể nàng.

“Đại caGJeR.” NXzE9EoUYàng vXzE9EoUYẫn GJeRnhư cMttc7gqNũ ngMttc7gqNửa đầu,XzE9EoUY cXzE9EoUYười tủMttc7gqNm Mttc7gqNtỉm nói,XzE9EoUY “Đại XzE9EoUYca, kMttc7gqNỳ thựMttc7gqNc muộiMttc7gqN Mttc7gqNcũng yêuXzE9EoUY huynMttc7gqNh.” XzE9EoUYSớm XzE9EoUYđã thànXzE9EoUYh yêuXzE9EoUY rồi,GJeR XzE9EoUYchỉ Mttc7gqNlà khôMttc7gqNng dám thừaGJeR nhậnMttc7gqN thôi.

“Tại XzE9EoUYsao độGJeRt nhiGJeRên lạiXzE9EoUY XzE9EoUYnói chuyệnMttc7gqN GJeRnày?” NànGJeRg cXzE9EoUYó chút XzE9EoUY thích hắXzE9EoUYn, hắnXzE9EoUY đãXzE9EoUY sớmXzE9EoUY bXzE9EoUYiết, chỉXzE9EoUY làMttc7gqN nXzE9EoUYàng vẫnMttc7gqN Mttc7gqNkhông muốnGJeR nGJeRói, nguyênMttc7gqN nhXzE9EoUYân gì khiGJeRến nànMttc7gqNg độXzE9EoUYt nhiMttc7gqNên biểuXzE9EoUY lộ.

Bạch MạMttc7gqNn ĐiệpMttc7gqN cườGJeRi nGJeRhư hXzE9EoUYồ XzE9EoUYly, “BởiGJeR vGJeRì, hôXzE9EoUYm Mttc7gqNnay huynh nGJeRói XzE9EoUYrất nhiều,XzE9EoUY ướcXzE9EoUY chừnGJeRg đeMttc7gqNm lờiXzE9EoUY cXzE9EoUYủa nửGJeRa thGJeRáng XzE9EoUYtoàn bộGJeR nGJeRói rMttc7gqNa. VậXzE9EoUYy cMttc7gqNhứng tỏ… XzE9EoUY tính tìnMttc7gqNh huynGJeRh đXzE9EoUYã thMttc7gqNay đổiXzE9EoUY rấtGJeR Mttc7gqNnhiều, ởXzE9EoUY cGJeRạnh huynGJeRh sMttc7gqNẽ khônGJeRg qMttc7gqNuá buồXzE9EoUYn cháGJeRn.” Kỳ thựcMttc7gqN GJeRngay từXzE9EoUY nMttc7gqNgày đầuGJeR gặpXzE9EoUY nànGJeRg, tínMttc7gqNh tGJeRình hắnMttc7gqN đãMttc7gqN tXzE9EoUYhay đGJeRổi rồGJeRi. CGJeRùng mộtMttc7gqN nữGJeR XzE9EoUYnhân luôn rMttc7gqNíu rGJeRa GJeRríu rXzE9EoUYít ởMttc7gqN cùnGJeRg mộtXzE9EoUY chỗ,XzE9EoUY khôngXzE9EoUY muốnMttc7gqN sXzE9EoUYửa cũngXzE9EoUY kGJeRhông được.

“Chỉ vìMttc7gqN vậy?”GJeR SớmGJeR bGJeRiết hắnXzE9EoUY nhMttc7gqNiều GJeRlời. HGJeRắn chỉMttc7gqN lXzE9EoUYà không thícXzE9EoUYh nóiGJeR chMttc7gqNứ XzE9EoUYkhông phảiXzE9EoUY kGJeRhông biếGJeRt nóiXzE9EoUY. ChỉMttc7gqN XzE9EoUYlà nXzE9EoUYói thôiXzE9EoUY mMttc7gqNà, rMttc7gqNất đơGJeRn giản.

Bạch MạnMttc7gqN ĐXzE9EoUYiệp GJeRvẫn ômMttc7gqN lXzE9EoUYấy thắXzE9EoUYt lưMttc7gqNng hắMttc7gqNn, đầuMttc7gqN nGJeRgửa về sauGJeR, cXzE9EoUYười GJeRhì hìXzE9EoUY nóiXzE9EoUY, “KhôXzE9EoUYng chỉGJeR vậy,GJeR huGJeRynh GJeRđem chuGJeRyện xGJeRấu tronXzE9EoUYg XzE9EoUYnhà nóMttc7gqNi choXzE9EoUY muội XzE9EoUYbiết, XzE9EoUYmuội Mttc7gqNcòn GJeRcó cXzE9EoUYơ hMttc7gqNội lMttc7gqNựa GJeRchọn saoMttc7gqN? TụcXzE9EoUY ngữGJeR GJeRnói chuyMttc7gqNện xXzE9EoUYấu trXzE9EoUYong nhà khônXzE9EoUYg GJeRthể truyềnMttc7gqN Mttc7gqNra, hXzE9EoUYuynh nóXzE9EoUYi muộiGJeR biết,GJeR muộiGJeR khôngMttc7gqN GJeRtrở tMttc7gqNhành ngưGJeRời nXzE9EoUYhà huGJeRynh cũng kMttc7gqNhông được.”

“Chỉ vì…Mttc7gqN chuyệnXzE9EoUY này?”

Nàng nghịMttc7gqNch ngợGJeRm nhMttc7gqNáy mắMttc7gqNt, Mttc7gqN“Ách, GJeRlý dMttc7gqNo GJeRnhư vậyMttc7gqN Mttc7gqNchưa đủXzE9EoUY sao?” NgụyXzE9EoUY biện.

Đông PhưGJeRơng VMttc7gqNũ nXzE9EoUYhíu mGJeRi, cũMttc7gqNng khônGJeRg cMttc7gqNó tXzE9EoUYrả lời.

”Được rMttc7gqNồi, Mttc7gqNbởi Mttc7gqNvì muôiMttc7gqN phGJeRát GJeRhiện huGJeRynh GJeRđối xửXzE9EoUY vớiMttc7gqN muội rấtXzE9EoUY tốt.Mttc7gqN ĐểXzE9EoUY Mttc7gqNan ủiXzE9EoUY muộGJeRi, khônXzE9EoUYg tiếcMttc7gqN nhắcGJeR Mttc7gqNtới chuyệMttc7gqNn thươngMttc7gqN Mttc7gqNtâm GJeRcủa mìnMttc7gqNh. Huynh tuXzE9EoUYy rằnGJeRg nóiMttc7gqN xoMttc7gqNng vMttc7gqNân đạmGJeR Mttc7gqNphong khMttc7gqNinh, nMttc7gqNhưng muộiXzE9EoUY biXzE9EoUYết huXzE9EoUYynh rấtXzE9EoUY khGJeRổ sởMttc7gqN, chịu nhiềuXzE9EoUY ủyXzE9EoUY khMttc7gqNuất. HôGJeRm GJeRnay GJeRnhắc tới,Mttc7gqN Mttc7gqNtrong lXzE9EoUYòng nMttc7gqNhất địnhGJeR khMttc7gqNó cXzE9EoUYhịu. MộtGJeR ngưMttc7gqNời nguyện ýMttc7gqN vìMttc7gqN muMttc7gqNội chịMttc7gqNu khổGJeR GJeRmới làGJeR nGJeRgười XzE9EoUYthích hMttc7gqNợp vớiGJeR Mttc7gqNmuội, hMttc7gqNuynh hợpMttc7gqN cách.”

Hắn khôngGJeR chGJeRỉ nguyệnMttc7gqN ýXzE9EoUY XzE9EoUYkhổ vMttc7gqNì nàGJeRng, Mttc7gqNthậm chMttc7gqNí còn nguyệnGJeR ýMttc7gqN chếtXzE9EoUY Mttc7gqNvì nàngXzE9EoUY, cXzE9EoUYhỉ lMttc7gqNà nGJeRàng khôngMttc7gqN GJeRnói rMttc7gqNa thôi.

Hắn khXzE9EoUYông tGJeRrả XzE9EoUYlời, chỉGJeR cườiGJeR cườiXzE9EoUY, XzE9EoUYdịu dànMttc7gqNg ôXzE9EoUYm nàng.

“Đại cGJeRa, muộiMttc7gqN Mttc7gqNmuốn xiMttc7gqNn hMttc7gqNuynh mộtMttc7gqN việXzE9EoUYc.” GiọXzE9EoUYng nXzE9EoUYàng Mttc7gqNrất nhỏ, tựGJeRa Mttc7gqNhồ Mttc7gqNsợ phGJeRá hMttc7gqNủy bGJeRầu Mttc7gqNkhông khíMttc7gqN GJeRấm XzE9EoUYáp này.

“Cứ nói.”Mttc7gqN GiờMttc7gqN nMttc7gqNày khácGJeRh này,GJeR cáiXzE9EoUY gMttc7gqNì hXzE9EoUYắn GJeRcũng đáXzE9EoUYp ứng.

“Huynh GJeRlớn lMttc7gqNên rấtMttc7gqN sMttc7gqNuất aXzE9EoUY, khônGJeRg thXzE9EoUYể manGJeRg cáGJeRi mặtXzE9EoUY nạ chướnXzE9EoUYg mắtMttc7gqN kMttc7gqNia được.GJeR Mttc7gqNTuy rMttc7gqNằng manXzE9EoUYg vGJeRào rấtGJeR XzE9EoUYkhốc, GJeRnhưng muXzE9EoUYội kXzE9EoUYhông thíGJeRch. TMttc7gqNrừ phi GJeRcó việMttc7gqNc cần,Mttc7gqN kXzE9EoUYhông thìXzE9EoUY đừngMttc7gqN manGJeRg, đượcMttc7gqN không?”

“Được.” HắnMttc7gqN nóiGJeR xonGJeRg cườMttc7gqNi gXzE9EoUYian xảoGJeR, “ĐápGJeR ứngGJeR XzE9EoUYta một điềuXzE9EoUY kiệnMttc7gqN, XzE9EoUYta sẽGJeR khôXzE9EoUYng mang.”

“Điều kiệnMttc7gqN gì?”

“Hôn tXzE9EoUYa mXzE9EoUYột cái.”

“Hả?” Mttc7gqNBạch MXzE9EoUYạn ĐiGJeRệp nGJeRhảy rồiGJeR vònXzE9EoUYg tMttc7gqNay cXzE9EoUYủa hắGJeRn, nhìnXzE9EoUY từ XzE9EoUYtrên xuMttc7gqNống Mttc7gqNdưới, “GJeRĐại cXzE9EoUYa, hXzE9EoUYuynh bịXzE9EoUY Mttc7gqNtrúng tMttc7gqNà Mttc7gqNsao? GJeRCâu vừaXzE9EoUY rồiGJeR XzE9EoUYlà huyGJeRnh nói.” ĐánhMttc7gqN chXzE9EoUYết nXzE9EoUYàng cũXzE9EoUYng khGJeRông nghĩXzE9EoUY nGJeRam nGJeRhân cứngXzE9EoUY Mttc7gqNnhắc cổMttc7gqN hủMttc7gqN nhGJeRư GJeRĐông PhGJeRương VXzE9EoUYũ cMttc7gqNũng nói đượcMttc7gqN mấyMttc7gqN lờiMttc7gqN nXzE9EoUYgả ngớnGJeR tGJeRhế này.

Nàng khôMttc7gqNng biếXzE9EoUYt, nMttc7gqNam nhâMttc7gqNn nXzE9EoUYào XzE9EoUYkhi XzE9EoUYở cạGJeRnh ngườiXzE9EoUY mình yêuXzE9EoUY mếnXzE9EoUY cũngXzE9EoUY đềuMttc7gqN XzE9EoUYcó thaGJeRy đổi.

Đông PhươXzE9EoUYng VũMttc7gqN Mttc7gqNcười GJeRtinh quXzE9EoUYái GJeRnhìn nMttc7gqNàng, “GJeRLà tMttc7gqNa nói.”

Bạch MGJeRạn ĐiệpMttc7gqN cXzE9EoUYố ýMttc7gqN làMttc7gqNm rXzE9EoUYa vẻMttc7gqN suGJeRy nGJeRghĩ mXzE9EoUYột hồiGJeR lâu,GJeR “Được rồi.XzE9EoUY” LợiGJeR dGJeRụng lúcXzE9EoUY hắnXzE9EoUY khônMttc7gqNg đGJeRể ýGJeR, trênMttc7gqN mGJeRôi hắMttc7gqNn nhẹGJeR Mttc7gqNnhàng lướGJeRt quGJeRa một cái.

Đây lMttc7gqNà Mttc7gqNlần XzE9EoUYđầu GJeRtiên nàngGJeR chủGJeR độngGJeR hMttc7gqNôn hắn,XzE9EoUY tGJeRuy rằngGJeR chỉ Mttc7gqNlà hônMttc7gqN Mttc7gqNnhẹ, nhưngGJeR XzE9EoUYđủ đMttc7gqNể ĐônXzE9EoUYg PhươGJeRng XzE9EoUYVũ tGJeRâm XzE9EoUYthần daXzE9EoUYo động.XzE9EoUY NgónMttc7gqN tMttc7gqNay XzE9EoUYhắn lướt GJeR qua chỗXzE9EoUY nGJeRàng vừMttc7gqNa hGJeRôn, cườGJeRi Mttc7gqNnhẹ mộXzE9EoUYt cái.

Bạch MạMttc7gqNn ĐiXzE9EoUYệp ởMttc7gqN GJeRtrên ngườiMttc7gqN Mttc7gqNsờ soMttc7gqNạt nửaGJeR XzE9EoUYngày, cuốXzE9EoUYi cùng Mttc7gqNcầm lấyGJeR cáiMttc7gqN kéoMttc7gqN, Mttc7gqNcắt bỏXzE9EoUY Mttc7gqNmột lXzE9EoUYọn tXzE9EoUYóc, lấGJeRy khXzE9EoUYăn taMttc7gqNy baGJeRo lại,GJeR “CXzE9EoUYái nGJeRày cMttc7gqNho huynh.”

Đông PhươnXzE9EoUYg XzE9EoUYVũ nhậXzE9EoUYn lấyMttc7gqN, GJeR“Cái gì?”

Ai Mttc7gqNđó dMttc7gqNõng dạcGJeR Mttc7gqNnói, “TMttc7gqNín vMttc7gqNật địnhMttc7gqN Mttc7gqNtình.” NànXzE9EoUYg tMttc7gqNhực sự Mttc7gqNkhông thểXzE9EoUY tMttc7gqNìm rGJeRa đGJeRược vậMttc7gqNt GJeRgì làMttc7gqNm vậGJeRt địGJeRnh ước.

Đông PhươngXzE9EoUY VũGJeR cấtGJeR XzE9EoUYvào, XzE9EoUYsau đóXzE9EoUY đưXzE9EoUYa GJeRcho nàMttc7gqNng mộtGJeR vậMttc7gqNt, “Nhận đi,XzE9EoUY đâyXzE9EoUY lXzE9EoUYà tGJeRín vMttc7gqNật cMttc7gqNủa ta.”

“A?” Mttc7gqNBạch Mttc7gqNMạn ĐiệpXzE9EoUY lùXzE9EoUYi Mttc7gqNvề saXzE9EoUYu mấyXzE9EoUY bướcXzE9EoUY, “XzE9EoUYÁch, đạiMttc7gqN XzE9EoUYca, vật nàXzE9EoUYy Mttc7gqNcó pXzE9EoUYhải rXzE9EoUYất quMttc7gqNý giáGJeR hXzE9EoUYay kMttc7gqNhông, hXzE9EoUYuynh Mttc7gqNgiữ lạiGJeR dùnMttc7gqNg đi.GJeR” ĐâyMttc7gqN GJeRlà vậtGJeR tượng GJeRtrưng chGJeRo tGJeRhân pGJeRhận cMttc7gqNủa hắnGJeR, làGJeR sáoMttc7gqN nGJeRgọc tGJeRheo hắnGJeR XzE9EoUYđã nhiềuMttc7gqN năGJeRm, XzE9EoUYnàng làXzE9EoUYm saXzE9EoUYo nhận được?

“Không đXzE9EoUYược sao?”

“Không phXzE9EoUYải, lXzE9EoUYà muộiMttc7gqN kXzE9EoUYhông thểMttc7gqN nhậnMttc7gqN, vậtGJeR GJeRnày quáMttc7gqN quGJeRan trọng. NGJeRếu huyXzE9EoUYnh Mttc7gqNđưa muộiMttc7gqN vậtMttc7gqN này,Mttc7gqN khônMttc7gqNg phảiXzE9EoUY muMttc7gqNội Mttc7gqNnên GJeRđưa kMttc7gqNim kiếmXzE9EoUY chGJeRo huynh saMttc7gqNo? ChúMttc7gqNng tMttc7gqNa đềuGJeR lXzE9EoUYà ngMttc7gqNười trMttc7gqNong gMttc7gqNiang hồGJeR, saGJeRo lạiGJeR Mttc7gqNđem vXzE9EoUYũ Mttc7gqNkhí Mttc7gqNtùy tiệnGJeR tMttc7gqNặng cMttc7gqNho người khác?”

Đông PhươXzE9EoUYng Mttc7gqNVũ Mttc7gqNthu lXzE9EoUYại sXzE9EoUYáo ngọc,GJeR năXzE9EoUYm ngóXzE9EoUYn GJeRtay thGJeRon dài GJeR cầm sáoXzE9EoUY ngọcXzE9EoUY đặtMttc7gqN ởXzE9EoUY XzE9EoUYsau lMttc7gqNưng, “NànXzE9EoUYg thGJeRích GJeRlàm ngưGJeRời tronGJeRg giXzE9EoUYang hGJeRồ sao?”

Bạch MạMttc7gqNn ĐiệGJeRp suMttc7gqNy ngXzE9EoUYhĩ mộtGJeR chúGJeRt, láXzE9EoUYch đầGJeRu, “Không thích.”

“Vô traGJeRnh Mttc7gqNsơn traMttc7gqNng, Mttc7gqNvô GJeRtranh vớiXzE9EoUY đờiXzE9EoUY, GJeRta cũGJeRng muốn cuộcMttc7gqN Mttc7gqNsống nhMttc7gqNư Mttc7gqNvậy.” HắnXzE9EoUY tronMttc7gqNg lờGJeRi GJeRcó hàmGJeR ýMttc7gqN khác.

Bạch MạnMttc7gqN GJeRĐiệp ngẩXzE9EoUYn ngGJeRười, lậGJeRp tứcMttc7gqN mừngGJeR rXzE9EoUYỡ túmXzE9EoUY lấyGJeR yGJeR phục cXzE9EoUYủa hắXzE9EoUYn, “HXzE9EoUYuynh nMttc7gqNói… huMttc7gqNynh cXzE9EoUYũng khôngGJeR muốnMttc7gqN làmXzE9EoUY ngườiXzE9EoUY troGJeRng giMttc7gqNang hXzE9EoUYồ, muốn Mttc7gqNcùng muGJeRội khôngXzE9EoUY tXzE9EoUYranh GJeRsự đời.”

“Thiên hạMttc7gqN đệMttc7gqN nhMttc7gqNất thìMttc7gqN GJeRđã saMttc7gqNo? XzE9EoUYTa khôGJeRng tMttc7gqNhích làmXzE9EoUY người Mttc7gqN trong gianGJeRg hồ.GJeR NếMttc7gqNu tXzE9EoUYrên Mttc7gqNđời đãGJeR khMttc7gqNông Mttc7gqNcó TháXzE9EoUYnh linMttc7gqNh chMttc7gqNâu, tGJeRa chỉGJeR XzE9EoUYmuốn qXzE9EoUYuay về làmMttc7gqN ĐGJeRông PhươngGJeR Vũ.”

“Đại Mttc7gqNca, mMttc7gqNuội cMttc7gqNó GJeRmột đềXzE9EoUY nghị.”

“Nói đi.”

“Ở Mttc7gqNgần ThươngGJeR Mttc7gqNMang trấnGJeR tGJeRìm mMttc7gqNột làGJeRng, saMttc7gqNu đóMttc7gqN GJeRxây vài phònXzE9EoUYg Mttc7gqNnhỏ, sXzE9EoUYau GJeRkhi cGJeRhúng Mttc7gqNta thoáMttc7gqNi ẩMttc7gqNn, cMttc7gqNùng vớiXzE9EoUY Mttc7gqNLăng Tương,XzE9EoUY nhịXzE9EoUY muộiXzE9EoUY pGJeRhu cùngXzE9EoUY nhau XzE9EoUYở đóGJeR. ĐươngGJeR nhiMttc7gqNên, nếGJeRu tXzE9EoUYam muộiGJeR ngMttc7gqNuyện Mttc7gqNý điMttc7gqN XzE9EoUYcùng thGJeRì cMttc7gqNàng tốt.GJeR” GJeRNhị muộXzE9EoUYi phu củGJeRa XzE9EoUYnàng nghXzE9EoUYề nghiMttc7gqNệp đMttc7gqNặc thMttc7gqNù, GJeRlấy Mttc7gqNlão bàGJeR Mttc7gqNrồi sợGJeR GJeRrằng XzE9EoUYkhông thểMttc7gqN tiếGJeRp tụGJeRc làm nữa.XzE9EoUY ĐXzE9EoUYể pGJeRhòng ngXzE9EoUYừa GJeRcừu nhâMttc7gqNn trảGJeR GJeRthù, đánhXzE9EoUY khônXzE9EoUYg GJeRlại hMttc7gqNắn tGJeRhì nhGJeRằm tớiGJeR lãoGJeR bà, bMttc7gqNiện GJeRpháp XzE9EoUYtốt nhMttc7gqNất vẫMttc7gqNn Mttc7gqNlà XzE9EoUYthoái ẩnGJeR gianGJeRg hGJeRồ đi.

“Vô TrXzE9EoUYanh GJeRsơn trXzE9EoUYang ởMttc7gqN đâu?”

Bạch MạXzE9EoUYn ĐiệpMttc7gqN hưMttc7gqNng phấnXzE9EoUY phMttc7gqNát biểuMttc7gqN Mttc7gqNý kiXzE9EoUYến, “ĐâMttc7gqNy lMttc7gqNà mGJeRuội muốn cXzE9EoUYhúng XzE9EoUYta đếnGJeR mộtMttc7gqN XzE9EoUYlàng ẩnGJeR cXzE9EoUYư, Mttc7gqNgọi nơiXzE9EoUY đóGJeR lMttc7gqNà VôGJeR TrMttc7gqNanh sGJeRơn trXzE9EoUYang. GiaGJeRng GJeRhồ mọi XzE9EoUYngười đềuMttc7gqN biếtXzE9EoUY chXzE9EoUYúng tGJeRa ẩnGJeR GJeRcư tXzE9EoUYại VGJeRô TraXzE9EoUYnh sơnMttc7gqN traMttc7gqNng, Mttc7gqNnhưng lạGJeRi khônXzE9EoUYg biếtGJeR VXzE9EoUYô Tranh sơnGJeR tranMttc7gqNg ởXzE9EoUY XzE9EoUYđâu, nMttc7gqNhư vậXzE9EoUYy mớiMttc7gqN lXzE9EoUYà aXzE9EoUYn toàMttc7gqNn nhấtGJeR. Mttc7gqNHách háGJeRch, huyMttc7gqNnh cũnGJeRg có tXzE9EoUYhể tiếpXzE9EoUY tụcXzE9EoUY GJeRlàm KiXzE9EoUYm lãoXzE9EoUY GJeRbản củaXzE9EoUY Mttc7gqNhuynh. GJeRNếu muXzE9EoUYốn nhXzE9EoUYớ tớiGJeR nhXzE9EoUYững GJeRngày nXzE9EoUYáo nhiệt,Mttc7gqN cứ Mttc7gqNquay vềMttc7gqN ThươngXzE9EoUY MaGJeRng GJeRsơn trGJeRang, nXzE9EoUYhớ tớiMttc7gqN nhXzE9EoUYững ngàyGJeR khôngGJeR mànMttc7gqNg GJeRdanh XzE9EoUYlợi thìXzE9EoUY quay vềXzE9EoUY làngMttc7gqN, thậXzE9EoUYt tốt.”

Bạch MạnMttc7gqN ĐiGJeRệp GJeRlén cườiXzE9EoUY hềGJeR hề,GJeR XzE9EoUY“Hay nhấtGJeR XzE9EoUYlà XzE9EoUYở gMttc7gqNần GJeRQuân Tùy PhonGJeRg, XzE9EoUYmuội GJeRtùy GJeRthời XzE9EoUYcó thểMttc7gqN kXzE9EoUYhi dễMttc7gqN hắn.”

Nghĩ đMttc7gqNến bộXzE9EoUY dạngGJeR bMttc7gqNị XzE9EoUYkhi dễXzE9EoUY củaGJeR XzE9EoUYQuân TMttc7gqNùy PhongXzE9EoUY, ĐôMttc7gqNng Phương VMttc7gqNũ bắtMttc7gqN đầMttc7gqNu thôngGJeR Mttc7gqNcảm Mttc7gqNcho hắn.

“Sau kMttc7gqNhi nàngGJeR GJeRkhỏi bệGJeRnh, chGJeRúng XzE9EoUYta cùGJeRng nhaXzE9EoUYu đMttc7gqNi tìm lànGJeRg.” KiMttc7gqNến GJeRnghị củMttc7gqNa nànXzE9EoUYg tGJeRhực sựGJeR XzE9EoUYkhông tệ.

“Không cầnMttc7gqN đâuMttc7gqN, nhịMttc7gqN XzE9EoUYmuội cùnXzE9EoUYg nXzE9EoUYhị muộiGJeR phXzE9EoUYu sớMttc7gqNm cóXzE9EoUY ý địnhMttc7gqN thoáGJeRi ẩnGJeR giaXzE9EoUYng hồGJeR XzE9EoUYđúng không?XzE9EoUY ThếGJeR cứGJeR đXzE9EoUYể XzE9EoUYhai Mttc7gqNgia hGJeRỏa kGJeRia điMttc7gqN làGJeRm. Mttc7gqNHai người Mttc7gqNhọ Mttc7gqNsau kMttc7gqNhi thànhXzE9EoUY thâGJeRn XzE9EoUYcó phảGJeRi kGJeRhông chXzE9EoUYuyện gXzE9EoUYì làGJeRm? GJeRỞ nhàGJeR XzE9EoUYrảnh rỗiMttc7gqN đếnMttc7gqN mGJeRốc meoGJeR a? XzE9EoUYNhiều lắGJeRm GJeRthì GJeRcho bạcXzE9EoUY đểMttc7gqN haMttc7gqNi ngưMttc7gqNời XzE9EoUYtìm Mttc7gqNchỗ ở.Mttc7gqN ÁcMttc7gqNh, hMttc7gqNay nhấGJeRt Mttc7gqNlà khMttc7gqNai khMttc7gqNẩn vài mẫuXzE9EoUY đất,Mttc7gqN muGJeRội cMttc7gqNó thểMttc7gqN trồMttc7gqNng rXzE9EoUYau, nuôiXzE9EoUY gàXzE9EoUY. ĐếMttc7gqNn lúGJeRc đMttc7gqNó chúXzE9EoUYng Mttc7gqNta mỗXzE9EoUYi nXzE9EoUYgày đMttc7gqNều có GJeRthể ănGJeR raGJeRu sạch,XzE9EoUY Mttc7gqNhơn GJeRnữa còGJeRn Mttc7gqNlà tựGJeR Mttc7gqNmình XzE9EoUYtrồng nhaMttc7gqN. ChúngXzE9EoUY tMttc7gqNa cònMttc7gqN cMttc7gqNó XzE9EoUYthể GJeRnuôi cá,Mttc7gqN công tXzE9EoUYác bXzE9EoUYảo vGJeRệ GJeRmôi Mttc7gqNtrường ởMttc7gqN cGJeRổ đạiMttc7gqN XzE9EoUYrất khMttc7gqNá, cáXzE9EoUY XzE9EoUYở kMttc7gqNhe suốiGJeR kMttc7gqNhông bịXzE9EoUY ôMttc7gqN Mttc7gqNnhiễm. Nếu Mttc7gqNnhư khôngMttc7gqN cXzE9EoUYó vGJeRiệc gMttc7gqNì, XzE9EoUYchúng tXzE9EoUYa cXzE9EoUYó thểGJeR điXzE9EoUY GJeRdạo nXzE9EoUYgoại thành,GJeR đếnXzE9EoUY GJeRtối cùnMttc7gqNg nGJeRhau ngắm sao…XzE9EoUY” NgGJeRười nGJeRày bịMttc7gqN mXzE9EoUYách vọngGJeR tưởngGJeR chứnGJeRg GJeRvô cùXzE9EoUYng XzE9EoUYtrầm trọng.

“Được.” ĐôMttc7gqNng PhươngXzE9EoUY GJeRVũ cũnMttc7gqNg bắMttc7gqNt đầuGJeR GJeRmơ tưởGJeRng GJeRtới nhữMttc7gqNng ngày tháMttc7gqNng nhưMttc7gqN vậy.

“Đại caMttc7gqN, XzE9EoUYchúng Mttc7gqNta hiệnGJeR gXzE9EoUYiờ đXzE9EoUYi đMttc7gqNâu? ĐộtGJeR nhMttc7gqNiên khXzE9EoUYông cGJeRó mục tMttc7gqNiêu rồi.”

“Trở lạiXzE9EoUY ThXzE9EoUYương MaMttc7gqNng trấnXzE9EoUY, GJeRhai muộiXzE9EoUY GJeRmuội nàMttc7gqNng đGJeRều ở đó.”XzE9EoUY Mttc7gqNĐể điXzE9EoUYều chGJeRế XzE9EoUYgiải dượcXzE9EoUY chXzE9EoUYo hắn.Mttc7gqN MấyGJeR XzE9EoUYngày trưMttc7gqNớc hXzE9EoUYắn đãXzE9EoUY Mttc7gqNthu đượcXzE9EoUY bồXzE9EoUY câuMttc7gqN đưa tXzE9EoUYin, nếuMttc7gqN kGJeRhông vGJeRì TXzE9EoUYhánh liMttc7gqNnh chXzE9EoUYâu thìXzE9EoUY Mttc7gqNđã sớmXzE9EoUY quXzE9EoUYay vềGJeR ThươXzE9EoUYng XzE9EoUYMang trấnMttc7gqN rồi.

“Tại saXzE9EoUYo? KhMttc7gqNông tìXzE9EoUYm Mttc7gqNQuỷ Mttc7gqNY à?”

“Trời đấtMttc7gqN bGJeRao lXzE9EoUYa, biếXzE9EoUYt điXzE9EoUY XzE9EoUYđâu tìm.GJeR TXzE9EoUYhiên CXzE9EoUYơ XzE9EoUYcác cùng GJeRHàn PhMttc7gqNi XzE9EoUYnhất địnhMttc7gqN giúXzE9EoUYp tMttc7gqNa tMttc7gqNìm hMttc7gqNắn, tGJeRin tưởngXzE9EoUY rGJeRất nhanMttc7gqNh sẽMttc7gqN cóGJeR tGJeRin tứMttc7gqNc.” CMttc7gqNó tổ XzE9EoUY chức tìnhGJeR báoXzE9EoUY đXzE9EoUYệ nhấtGJeR thMttc7gqNiên hạGJeR XzE9EoUYcùng tXzE9EoUYhiên Mttc7gqNhạ đệGJeR nhXzE9EoUYất bộGJeR kMttc7gqNhoái đGJeRích tXzE9EoUYhân Mttc7gqNra tay, Mttc7gqN Quỷ GJeRY tuyệGJeRt đốiMttc7gqN XzE9EoUYchạy Mttc7gqNkhông thoát.

Bạch MạnXzE9EoUY ĐiệpMttc7gqN thXzE9EoUYì thàGJeRo nói,XzE9EoUY “HơnMttc7gqN nữMttc7gqNa, GJeRcòn cXzE9EoUYó MinMttc7gqNh Cung hỗGJeR trợXzE9EoUY mà.”

“Chúng tXzE9EoUYa bâGJeRy giờXzE9EoUY GJeRđi đâu?”GJeR LầnXzE9EoUY nXzE9EoUYày nMttc7gqNàng Mttc7gqNthực sXzE9EoUYự khôXzE9EoUYng có mGJeRục tiêuMttc7gqN rồi.

Đông PhươngGJeR VũGJeR cXzE9EoUYùng BGJeRạch MMttc7gqNạn ĐiệpXzE9EoUY quaXzE9EoUYn GJeRhệ XzE9EoUYchính thức XzE9EoUY thăng cấpXzE9EoUY thànMttc7gqNh tìnhMttc7gqN yêMttc7gqNu XzE9EoUYnam nMttc7gqNữ, BạXzE9EoUYch MạnGJeR ĐiệpMttc7gqN đốiMttc7gqN vớXzE9EoUYi ĐônXzE9EoUYg PhươngGJeR Mttc7gqNVũ tXzE9EoUYhái độ khôGJeRng cóXzE9EoUY GJeRthay đổGJeRi nhưngXzE9EoUY hàXzE9EoUYnh độnGJeRg thựcXzE9EoUY tếGJeR đãXzE9EoUY Mttc7gqNthay đổiXzE9EoUY rấGJeRt nhiều.

Cho tớXzE9EoUYi nayGJeR, XzE9EoUYhai ngườiMttc7gqN họGJeR khôngXzE9EoUY phảGJeRi chiMttc7gqNa pXzE9EoUYhòng ngủ thìGJeR cũngGJeR làXzE9EoUY ĐGJeRông PhươMttc7gqNng VMttc7gqNũ phảiGJeR ngủGJeR ởGJeR tMttc7gqNrên ghế.Mttc7gqN MấyGJeR ngXzE9EoUYày ởXzE9EoUY TuyếtGJeR sơn,GJeR bởiXzE9EoUY vì XzE9EoUYtrời XzE9EoUYquá lạGJeRnh, hGJeRai ngườiXzE9EoUY bấXzE9EoUYt đMttc7gqNắc dXzE9EoUYĩ pMttc7gqNhải ngủMttc7gqN Mttc7gqNcùng mộtGJeR giườngXzE9EoUY. BấtXzE9EoUY GJeRquá XzE9EoUYBạch Mạn XzE9EoUY Điệp GJeRxin GJeRthề, hMttc7gqNai ngưGJeRời lúGJeRc đóGJeR tMttc7gqNhực sMttc7gqNự rXzE9EoUYất tMttc7gqNrong GJeRsáng, mỗiGJeR ngưGJeRời mộXzE9EoUYt cáGJeRi chăn, tuyệtGJeR đốiMttc7gqN khônGJeRg Mttc7gqNchạm vàoGJeR đốiGJeR phươnMttc7gqNg chGJeRo Mttc7gqNdù XzE9EoUYlà mộXzE9EoUYt ngMttc7gqNón tay.

Mới gGJeRần GJeRđây, sGJeRau nửXzE9EoUYa năMttc7gqNm dXzE9EoUYuy XzE9EoUYtrì áGJeRm muXzE9EoUYội, rốtMttc7gqN cụGJeRc XzE9EoUYcũng có XzE9EoUYngày XzE9EoUYbị pháXzE9EoUY vỡ.

Đó làMttc7gqN vGJeRào đêmGJeR thXzE9EoUYứ Mttc7gqNba sGJeRau kXzE9EoUYhi hGJeRai ngưGJeRời rMttc7gqNời GJeRkhỏi Tống gia,Mttc7gqN ởGJeR mộXzE9EoUYt trMttc7gqNấn Mttc7gqNnhỏ XzE9EoUYtìm chỗMttc7gqN trọXzE9EoUY. CGJeRái làGJeRng kiGJeRa thXzE9EoUYực sựGJeR rMttc7gqNất nMttc7gqNhỏ, Mttc7gqNmột tiXzE9EoUYểu kGJeRhách điếm XzE9EoUYchỉ cóMttc7gqN mấyMttc7gqN giaXzE9EoUYn pXzE9EoUYhòng. GJeRĐến XzE9EoUYkhi BạcMttc7gqNh MạMttc7gqNn ĐiXzE9EoUYệp GJeRđến trMttc7gqNọ XzE9EoUYchỉ cXzE9EoUYòn XzE9EoUYlại Mttc7gqNmột Mttc7gqNphòng duy nhấtGJeR, khXzE9EoUYông cXzE9EoUYòn lựaXzE9EoUY chMttc7gqNọn Mttc7gqNnào kXzE9EoUYhác, XzE9EoUYhai ngườiMttc7gqN đàXzE9EoUYnh ngXzE9EoUYủ GJeRcùng mộtMttc7gqN gian.

“Đại cGJeRa, huXzE9EoUYynh Mttc7gqNcó XzE9EoUYlạnh haXzE9EoUYy kGJeRhông?” XzE9EoUYBạch MạnMttc7gqN ĐiệMttc7gqNp sau GJeRkhi leGJeRo lênMttc7gqN gXzE9EoUYiường, nhMttc7gqNịn khMttc7gqNông đượcGJeR Mttc7gqNhỏi ĐMttc7gqNông PhXzE9EoUYương Vũ.

Không thểMttc7gqN GJeRkhông nóiMttc7gqN hắGJeRn tGJeRhực sựGJeR lGJeRà chíXzE9EoUYnh nhânGJeR Mttc7gqNquân XzE9EoUYtử, kiên trXzE9EoUYì muốXzE9EoUYn ngủGJeR trênMttc7gqN trXzE9EoUYường kMttc7gqNỷ. ĐãMttc7gqN vGJeRào thánXzE9EoUYg mườiGJeR rồiXzE9EoUY, trMttc7gqNời bMttc7gqNắt đầuXzE9EoUY lạnMttc7gqNh, GJeRHơn nữa vừaXzE9EoUY qXzE9EoUYua mXzE9EoUYột trXzE9EoUYận XzE9EoUYmưa toGJeR, nhiệtMttc7gqN độXzE9EoUY rấtXzE9EoUY tMttc7gqNhấp, XzE9EoUYngủ tMttc7gqNrên trườngMttc7gqN kỉXzE9EoUY kGJeRhông tốt GJeR lắm đâu.

“Ngủ sGJeRớm cXzE9EoUYhút đi.GJeR” XzE9EoUYHắn cGJeRũng khMttc7gqNông GJeRtrực tiếGJeRp trGJeRả lời, choXzE9EoUY dMttc7gqNù làXzE9EoUY rấXzE9EoUYt lạnh.

“Ách, chúnGJeRg Mttc7gqNta cùnXzE9EoUYg GJeRnhau XzE9EoUYngủ điMttc7gqN, mMttc7gqNuội lạnh.”

“Thực XzE9EoUYsự Mttc7gqNmuốn chúGJeRng tMttc7gqNa cùnGJeRg nhMttc7gqNau ngủ.”

“Đúng XzE9EoUYvậy, nhưngXzE9EoUY… XzE9EoUYmuội cMttc7gqNảnh cGJeRáo huynhXzE9EoUY, khônGJeRg XzE9EoUYđược lợXzE9EoUYi dụng đó.”XzE9EoUY SớmXzE9EoUY đãXzE9EoUY tXzE9EoUYìm cáMttc7gqNch ăMttc7gqNn tưXzE9EoUYơi nàng.

“Ngủ điMttc7gqN, tXzE9EoUYa khMttc7gqNông sao.”GJeR KỳGJeR thGJeRực hắnXzE9EoUY rGJeRất lGJeRo lGJeRắng nửa GJeR đêm sGJeRẽ lợGJeRi dụngGJeR nàng.

“Được rồi,XzE9EoUY XzE9EoUYhuynh khGJeRông lạnhGJeR GJeRnhưng muộiMttc7gqN lạnMttc7gqNh, giúpMttc7gqN muội sưởiMttc7gqN ấm.”

“Được.” XzE9EoUYNàng đãXzE9EoUY mờMttc7gqNi nGJeRhư GJeRvậy, sMttc7gqNao lạXzE9EoUYi khôXzE9EoUYng biếtGJeR xấuXzE9EoUY hổ cựGJeR tuyXzE9EoUYệt chứ.

Vì thếGJeR đêmXzE9EoUY đXzE9EoUYó, haXzE9EoUYi XzE9EoUYngười ngủXzE9EoUY tronMttc7gqNg Mttc7gqNcùng mộtGJeR XzE9EoUYcái GJeRchăn, nằm GJeRtrên cùnGJeRg mXzE9EoUYột cGJeRái giường.

Đông Mttc7gqNPhương VũGJeR cũngMttc7gqN XzE9EoUYrất muMttc7gqNốn lMttc7gqNàm LiễMttc7gqNu HGJeRạ HMttc7gqNuệ, cXzE9EoUYách xa nXzE9EoUYàng mXzE9EoUYột Mttc7gqNchút, nXzE9EoUYhưng aGJeRi đXzE9EoUYó khMttc7gqNi nGJeRgủ XzE9EoUYcứ luXzE9EoUYôn báGJeRm riếtMttc7gqN Mttc7gqNvào ngườiXzE9EoUY hMttc7gqNắn. CóGJeR lẽMttc7gqN vì GJeRlạnh, cXzE9EoUYánh GJeRtay ngXzE9EoUYọc XzE9EoUYôm hắnXzE9EoUY kGJeRhông thaGJeR. BấXzE9EoUYt đắcMttc7gqN dXzE9EoUYĩ, Mttc7gqNhắn chỉXzE9EoUY cGJeRó GJeRthể ômXzE9EoUY nànMttc7gqNg vGJeRào lòng, dùngXzE9EoUY nhiMttc7gqNệt độMttc7gqN sưởiMttc7gqN ấm.

Bọn XzE9EoUYhọ haXzE9EoUYi ngườiXzE9EoUY chẳnMttc7gqNg cóGJeR làGJeRm GJeRchuyện gMttc7gqNì thuộcXzE9EoUY loạiXzE9EoUY cấm thiếGJeRu nXzE9EoUYhi, bGJeRất quMttc7gqNá Mttc7gqNcuối cùMttc7gqNng cũnXzE9EoUYg pháXzE9EoUYt triểnMttc7gqN thànhGJeR XzE9EoUYquan hMttc7gqNệ tMttc7gqNình lữMttc7gqN, còMttc7gqNn chờ nâMttc7gqNng lên.