You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương s3zb57: Mnqkhuội ygTuyêu huynh.

Bạch Mạns3zb ĐiiCZFệp từs3zb khJcLGi nqkhbước JcLGra khỏygTui thygTuư nqkhphòng cũnnqkhg không lậpnqkh tứcJcLG rờJcLGi s3zbkhỏi TốJcLGng giCZFia trans3zbg mygTuà trởiCZF lạiygTu phòngiCZF mìnhnqkh. HiệniCZF gJcLGiờ trờis3zb cũs3zbng sắp nqkh tối rồi,s3zb nếJcLGu cós3zb miCZFuốn JcLGđi cs3zbũng làs3zb chnqkhuyện củaiCZF sánnqkhg ngàygTuy hômJcLG saygTuu. JcLGDù snqkhao đânqkhy cũnJcLGg là chJcLGỗ củaygTu ciCZFha nàng,ygTu ygTuở lạinqkh miCZFột đêmJcLG khôngnqkh phạmygTu phánqkhp chứ.

May ygTulà TốnygTug iCZFlão nqkhgia cs3zbũng khôiCZFng cJcLGó qunqkhên has3zbi nnqkhgười họ,nqkh sai ngườiJcLG đưygTua tớiJcLG vnqkhài móygTun iCZFngon, nàJcLGng tùs3zby tiệs3zbn ăiCZFn iCZFvài miygTuếng rồiiCZF lạs3zbi dựas3zb vygTuào ygTucửa sổ ms3zbà ngẩnJcLG nnqkhgười raiCZF. KỳiCZF thiCZFực nJcLGàng s3zbđã ngiCZFẩn nygTugười ởs3zb iCZFđó rấts3zb lJcLGâu, từiCZF khiCZFi ygTurời khiCZFỏi thư pJcLGhòng, nàJcLGng luJcLGôn rầygTuu ygTurĩ khônqkhng vuiygTu, cygTuàng lnqkhà iCZFlần đầiCZFu tJcLGiên khôJcLGng mygTuở miệngnqkh nói lờis3zb nànqkho. JcLGNàng vốnqkhn dĩygTu iCZFlà ngJcLGười ygTulúc nàoygTu s3zbcũng huyênnqkh thiCZFuyên, muốs3zbn ns3zbàng bJcLGa tiếng nqkh không s3zbnói JcLGlời ygTunào tuyệygTut đốs3zbi ygTukhông cóJcLG khygTuả năngygTu. TínygTuh JcLGtình nàngygTu ĐôngiCZF Phươnqkhng Vũs3zb thập iCZFphần hiểuJcLG rs3zbõ, thấyJcLG nàniCZFg khôngygTu s3zbnói lờinqkh nàygTuo, iCZFhắn ciCZFó ciCZFhút iCZFlo lắnnqkhg. ĐộtygTu nhiên s3zblại nqkhnhảy iCZFra mộs3zbt ngưiCZFời iCZFphụ iCZFthân, ts3zbhực sựygTu khiếs3zbn s3zbnàng kiCZFhó tiCZFiếp nhận.

Bản thâygTun ĐôngiCZF Phươnqkhng nqkhVũ cũngiCZF lànqkh iCZFngười ítiCZF nóis3zb, Bạs3zbch Mạn ĐiệpiCZF lạiiCZF nygTugậm mnqkhiệng nqkhkhiến haygTui ngygTuười ygTukhông iCZFai nJcLGói chuyiCZFện vớiygTu ai.

“Tiểu Điệpnqkh, nàngiCZF liCZFàm JcLGsao vậy?”s3zb Ss3zbuy nghygTuĩ mộygTut iCZFlát, hắn qnqkhuyết nqkhđịnh iCZFmở lờinqkh trướnqkhc. NàniCZFg iCZFngay cảJcLG nóJcLGi cũs3zbng JcLGkhông muốn,nqkh nqkhnhất đnqkhịnh nqkhlà thập phầnygTu khổJcLG sở.

Không mJcLGột chJcLGút phảns3zb ứngnqkh, s3zbchỉ chớps3zb mắtnqkh vàiiCZF cJcLGái rồJcLGi lại nhnqkhư cs3zbũ s3zbnhìn chJcLGằm chiCZFằm ygTubên ngygTuoài. TronJcLGg việnqkhn chygTuỉ iCZFcó mộiCZFt mạtnqkh ániCZFh trăns3zbg ảnqkhm đạJcLGm hòaygTu với bóngygTu câyiCZF, thựcs3zb iCZFsự chẳs3zbng JcLGcó gygTuì has3zby iCZFđể nhìn.

“Nàng s3zbrất khónqkh nqkhxử phảnqkhi không?”

Nàng JcLGquay đầuiCZF lạinqkh iCZFliếc nhìns3zb hs3zbắn mygTuột cáinqkh rồinqkh lnqkhại nhìnnqkh chằm chằmnqkh bygTuên ngoài.

Xong, nàngnqkh nnqkhhất iCZFđịnh lygTuà biCZFi tygTuhương quJcLGá độ,s3zb s3zbcăn bản khJcLGông muiCZFốn trygTuả lờis3zb ygTuhắn. Nnqkhgày xiCZFưa đềuygTu làs3zb hắnnqkh khônqkhng trảs3zb liCZFời câus3zb s3zbhỏi củaygTu nàng, nhưngJcLG nàngnqkh vẫnygTu hJcLGễ hygTuỏi lygTuà iCZFđáp, ns3zbàng hiCZFôm s3zbnay thựcs3zb sựJcLG ygTuquá kháciCZF thường.

Đông PhươygTung Vũnqkh điygTu s3zbtới snqkhau lưng,s3zb kiCZFhoát tiCZFay lês3zbn vaJcLGi nàng, nqkh“Tiểu s3zbĐiệp, nàs3zbng cóygTu bis3zbết tạiJcLG sygTuao tínygTuh tìygTunh s3zbta qiCZFuái gởygTu vậynqkh không?”

Bạch iCZFMạn ĐiCZFiệp viCZFẫn nhiCZFư JcLGcũ kJcLGhông chúygTut ygTuphản ứng,ygTu dườnnqkhg như kygTuhông ygTunghe thấynqkh ygTuhắn ygTunói gì.

Hắn iCZFkéo quiCZFa mộiCZFt cáJcLGi ghế,s3zb ns3zbgồi JcLGbên cạnJcLGh nàng.

“Kỳ thực…iCZF ts3zba khônJcLGg biếts3zb chnqkha tygTua ygTulà ai.”

Hắn thJcLGình lìnhiCZF niCZFói rJcLGa mộnqkht ygTucâu khJcLGiến Bạchs3zb nqkhMạn Đis3zbệp nghJcLGi ngờ liếcJcLG ygTuhắn mộnqkht cánqkhi, ns3zbhưng vẫnJcLG kJcLGhông nós3zbi gì.

Hắn cưJcLGời khiCZFổ, “BuồnygTu cườnqkhi lắmygTu đúngs3zb khôiCZFng? nqkhTa thJcLGực ss3zbự không biếtnqkh, vs3zbì nưJcLGơng ygTuta cygTuhưa bygTuao giờs3zb nóinqkh chiCZFo tiCZFa biết.”

Bạch Mạns3zb Đinqkhệp gnqkhhé vàoygTu mộJcLGt biCZFên cửas3zb JcLGsổ, iCZFvươn taiCZFy riCZFa ygTuhái một ms3zbột s3zbchiếc lJcLGá, miiCZFễn ygTucưỡng nhìniCZF hygTuắn mộtygTu cái,iCZF nqkh“Tiếp tụiCZFc.” CiCZFó tiếiCZFn bộ,nqkh hắygTun nós3zbi nhiều nhiCZFư vậy,JcLG cuiCZFối ciCZFùng cũngiCZF đổiJcLG đượcnqkh has3zbi chữs3zb ciCZFủa nàng.

“Trước s3zbkhi nươnygTug gnqkhả s3zbcho nqkhcha tas3zb, ngườinqkh JcLGđã mannqkhg thai.ygTu Người cs3zbha hiệnygTu tạs3zbi củnqkha ts3zba rấtJcLG yêuiCZF thươngJcLG nươngJcLG, nhưngs3zb nưygTuơng ngượcJcLG ls3zbại JcLGkhông hề nqkhthương ôngs3zb ấyygTu. NươJcLGng tJcLGa trưnqkhớc khJcLGi xuấygTut giCZFiá đãJcLG từs3zbng ygTuthích mộs3zbt naygTum nhâns3zb. ThậmJcLG chí ygTu còn s3zbcó hygTuài tửJcLG củanqkh hắnygTu, thJcLGế nhs3zbưng niCZFam s3zbnhân JcLGkia lạiygTu bỏnqkh rs3zbơi nươiCZFng nêns3zb nươngJcLG mớiiCZF gả chs3zbo cnqkhha JcLGta. ygTuThực nqkhsự baygTun đầuygTu nươnJcLGg cũngiCZF khôns3zbg muốniCZF gả,JcLG lnqkhà nqkhdo ngoạJcLGi côngiCZF tnqkha ép buộcJcLG, tygTuự chủygTu tygTurì hJcLGôn sJcLGự. iCZFLúc đs3zbó JcLGVạn KygTuiếm s3zbsơn iCZFtrang đượygTuc xiCZFưng iCZFlà võygTu liCZFâm đệiCZF nhất thếygTu giaiCZF, ngoạiiCZF côJcLGng tuyygTuệt nqkhđối khônnqkhg JcLGcho pnqkhhép nưygTuơng ygTuta iCZFhồi ygTuhôn, nqkhđiểm huyệtnqkh đạo củas3zb nưygTuơng riCZFồi ygTuép lygTuên kinqkhệu hiCZFoa. Tronnqkhg đJcLGêm tânnqkh hôn,JcLG nưs3zbơng iCZFta thẳnnqkhg thắnnqkh ygTunói thật iCZF với cygTuha. CygTuha s3zbta ts3zbuy rằnygTug nqkhkhổ iCZFsở nhưJcLGng cũngnqkh ngiCZFuyện ygTuý muốs3zbn nnqkhương, chJcLGăm s3zbsóc nương ygTu cả đời.JcLG Ns3zbhưng ygTunương tnqkha ks3zbhông muốn,nqkh nygTuương đốiJcLG s3zbvới cnqkhha mộJcLGt cygTuhút cảms3zb tìnhygTu cũng khônnqkhg ciCZFó, khôygTung munqkhốn ciCZFùng ygTucha JcLGlàm nqkhphu thygTuê thựs3zbc sựs3zb. JcLGCó ygTuthể chygTua s3zbta miCZFong mus3zbốn có ngs3zbày nươnJcLGg s3zbta snqkhẽ hồnqkhi tâygTum chuyểnnqkh nqkhý s3zbnên cnqkhố gnqkhắng JcLGnhịn. nqkhNhưng nqkhtình cảmiCZF củnqkha haiJcLG người thygTuực ygTusự rygTuất s3zbxấu, vs3zbào đygTuêm tnqkhân hônygTu s3zbđầu tJcLGiên, iCZFhai ngườiJcLG đãnqkh cnqkhhia phòngygTu mà ngiCZFủ, cygTuho ygTutới hJcLGôm nygTuay s3zbvẫn lnqkhà piCZFhu tnqkhhê nqkhhữu daiCZFnh vôiCZF ths3zbực. SaygTuu kygTuhi s3zbta rs3zba đời,JcLG nươngJcLG vì hJcLGận thâiCZFn phụiCZF tnqkha bỏiCZF ygTurơi nươngs3zb nêns3zb iCZFcũng hậnJcLG JcLGcả tanqkh. ygTuTừ ygTukhi tygTua bắts3zb đầunqkh ygTucó kýiCZF ức,iCZF đều lnqkhà nhnqkha hs3zboàn bnqkhội JcLGdi chiCZFăm sJcLGóc tanqkh. Khs3zbi nqkhta sás3zbu tuổnqkhi, bs3zbội JcLGdi ygTuqua đờygTui, iCZFcũng khiCZFông còn ygTuai chănqkhm sócJcLG chJcLGo nqkhta. TừJcLG đygTuó vềJcLG saiCZFu, chúJcLGng s3zbta JcLGmột nhnqkhà bnqkha ngườiJcLG đềuiCZF cónqkh cuộc sốngnqkh riênygTug, cơs3zb iCZFbản nqkhkhông hềygTu qygTuua lại.iCZF CJcLGha s3zbtuy rygTuằng hJcLGận niCZFhưng JcLGcũng khôns3zbg bạcnqkh đãi iCZF ta, JcLGcũng tJcLGhỉnh tJcLGiên siiCZFnh dạyiCZF ts3zba đọcnqkh sáchygTu viJcLGết chygTuữ, tygTuhậm iCZFchí tựs3zb mnqkhình dygTuạy võnqkh công s3zbcho tas3zb, iCZFnhưng JcLGcha chJcLGưa JcLGtừng nós3zbi vớiJcLG iCZFta mộtiCZF s3zbcâu nàoJcLG. Mỗis3zb lầJcLGn dạnqkhy tJcLGa viCZFõ nqkhcông đều đnqkhem tJcLGa đứnygTug tiCZFrước mặtJcLG ngs3zbười, tJcLGự iCZFmình ygTuthực hiygTuện bs3zba lầnJcLG ciCZFho ygTuta xenqkhm, kJcLGhông cần biếts3zb iCZFta họcnqkh ciCZFó đượs3zbc ygTuhay iCZFkhông đJcLGược. nqkhCứ bygTua thánqkhng, chs3zba lạiJcLG dạynqkh tJcLGa mộiCZFt loạiygTu võ cônygTug nqkhkhác, cảnqkh thJcLGời tnqkhhơ ấnqkhu, cnqkhha iCZFchưa nqkhtừng nóis3zb vớygTui JcLGta nqkhcâu nygTuào. ChJcLGo đếygTun gầnnqkh đs3zbây, hai nnqkhgười chúngnqkh tiCZFa mớinqkh thỉnhs3zb thoảns3zbg nónqkhi chuyện.JcLG Nưs3zbơng ygTuta thínqkhch đọnqkhc sács3zbh, vẽnqkh tranh, mỗiCZFi lnqkhần tiCZFa ygTuđi thỉnJcLGh iCZFan người,s3zb nqkhhai ngưiCZFời mộts3zb s3zblẳng lặygTung vs3zbẽ tJcLGranh, mộtnqkh chơi JcLG cờ, khôns3zbg aygTui ygTuliếc mắygTut nhìygTun ygTuta mộiCZFt cs3zbái. Chs3zbỉ cóygTu khiCZFi JcLGta ygTuphạm pygTuhải ygTusai lầms3zb mới nygTughiêm khánqkhch trJcLGách pJcLGhạt taiCZF, đánhiCZF chửiiCZF iCZFta. NJcLGàng luônJcLG hnqkhỏi iCZFvì nqkhsao iCZFta s3zbkhông nqkhnói lời ns3zbào, s3zbkỳ thựciCZF ygTuchính vJcLGì tiCZFa trJcLGưởng thànqkhnh nqkhđã cnqkhó tínhygTu cácJcLGh ygTunhư vậiCZFy. Ngoạnqkhi trừiCZF giaos3zb tiếp iCZFbên ngiCZFoài, ts3zba cs3zbăn bnqkhản ygTukhông JcLGmuốn nygTuói, cũiCZFng khiCZFông nqkhai ygTunguyện ýygTu nygTughe ygTuta nói.” HắJcLGn bas3zbn đầs3zbu muốnygTu dùnJcLGg hygTuoàn cảnhiCZF củaJcLG mìnhnqkh đểiCZF thốngs3zb suốts3zb cygTuho Bạcs3zbh MạygTun Điệp,JcLG nhưng cuốiygTu iCZFcùng bảs3zbn thâniCZF lạiiCZF ygTurơi vàJcLGo bnqkhi thươniCZFg. Khoảngnqkh ts3zbhời gs3zbian đó,JcLG hắnJcLG rấtnqkh nqkhcô đơJcLGn, rất bấtygTu s3zblực. Nhìns3zb JcLGthấy nhữnygTug nqkhđứa tygTurẻ khácJcLG iCZFcó chygTua nnqkhương yêJcLGu thươniCZFg, hắnygTu luôn nhịns3zb khôngygTu đượcs3zb ngưỡnnqkhg mộ.ygTu Hắnqkhn dygTuù nqkhsao cũJcLGng lygTuà ngnqkhhiệt chủnqkhng. JcLGHắn khóygTuc liCZFóc hỏi nqkh bội iCZFdi tygTuại s3zbsao s3zbcha nươs3zbng khs3zbông thươnqkhng hắJcLGn, bộJcLGi ds3zbi khôniCZFg đàygTunh lJcLGòng ns3zbhìn hygTuắn nhnqkhư thế nqkhmới đJcLGem cnqkhhân ts3zbướng snqkhự việcJcLG iCZFnói ra.

Đó ygTulà bs3zbí mậtJcLG cJcLGủa hắn,ygTu JcLGhắn khnqkhông biếtygTu s3zbbất nqkhcứ nqkhai biết chuyệniCZF niCZFày, chJcLGo ds3zbù lnqkhà ngườiygTu thiCZFân nhấtygTu nnqkhhư snqkhư phụs3zb ygTucùng QuJcLGân TùygTuy PhygTuong cnqkhũng không biếtygTu đượcs3zb thâniCZF thếiCZF thựcnqkh nqkhsự củas3zb hiCZFắn. Bnqkhí mậtJcLG ns3zbày hắnJcLG nqkhchôn sâuygTu tJcLGận điCZFáy lòniCZFg ygTuđã hai mưs3zbơi năm,nqkh rốs3zbt cuộciCZF bâyJcLG giờiCZF cũnnqkhg cJcLGó ciCZFơ ygTuhội nóis3zb rJcLGa. ygTuNói s3zbra nqkhbí mậygTut trnqkhong ls3zbòng, đột JcLGnhiên cJcLGảm tJcLGhấy nJcLGhẹ nhõm.

Bạch MạnygTu ĐJcLGiệp nqkhrốt cuộcs3zb nhiCZFịn nqkhkhông iCZFđược nJcLGhẹ giọngs3zb hỏi, “SaiCZFu đs3zbó tygTuhì ygTusao?” TrờiiCZF ạ,iCZF chiCZFả tráchygTu tíJcLGnh iCZFtình hắnnqkh quás3zbi gở,ygTu tiCZFhì riCZFa nqkhlà dnqkho ls3zbớn lnqkhên trong mộs3zbt giJcLGa iCZFđình nJcLGhư vậy.s3zb NJcLGếu nJcLGhư đổis3zb nqkhlại lànqkh nàng,nqkh cháchJcLG nàngnqkh điiCZFên mấnqkht, một gs3zbia đìnnqkhh ygTuquái dịygTu điểnygTu hìns3zbh, nàns3zbg iCZFlàm saiCZFo lạiygTu gảygTu ygTuđược vàs3zbo iCZFnhà ygTuđó chứ?

Đông Phươngs3zb ViCZFũ cygTuười khổ,s3zb “NygTuăm ts3zba chíJcLGn tuổi,s3zb vygTuô tìJcLGnh cứu đượJcLGc sưnqkh phụ,nqkh tJcLGừ đónqkh vềnqkh siCZFau dygTuo s3zbmột tnqkhay sJcLGư phiCZFụ dnqkhạy bygTuảo, nnqkhhưng bónnqkhg mygTua nqkhtrong lòng nqkhvẫn tồs3zbn iCZFtại nnqkhhư trước,iCZF s3zbta kygTuhông thygTuích nóis3zb. s3zbKhi iCZFta mườnqkhi lăiCZFm iCZFtuổi, theJcLGo sư phJcLGụ vềiCZF ThươngygTu Manqkhng iCZFsơn, còniCZF JcLGcó sưnqkh đệygTu Qs3zbuân TùygTuy JcLGPhong. s3zbTùy PiCZFhong iCZFlúc nygTuào cũngJcLG huyên iCZFthuyên nànqkhy nọ,s3zb lâuygTu ns3zbgày, tínJcLGh tnqkhình quáygTui giCZFở củnqkha nqkhta cygTuũng thanqkhy iCZFđổi khôiCZFng ít.” LiCZFấy tiêJcLGu chuẩnnqkh trướcygTu JcLGđây củygTua hs3zbắn, s3zbcó thnqkhể JcLGcả nqkhtháng cũniCZFg knqkhhông nóiiCZF lờiJcLG nào.

Bạch MạnJcLG ĐiCZFiệp JcLGvỗ ngực,JcLG troJcLGng JcLGlòng vẫniCZF JcLGcòn sygTuợ hãinqkh, “Lão ThiygTuên iCZFà, maiCZFy màygTu gặnqkhp đượciCZF sJcLGư phnqkhụ nqkhngươi. Nếus3zb ngưygTuơi cứnqkh JcLGsống trnqkhong cáJcLGi iCZFnhà đóJcLG không bygTuiết ciCZFòn biJcLGến thànJcLGh diCZFạng ns3zbgười gì?iCZF Bnqkhộ s3zbdạng tJcLGiếc cnqkhhữ s3zbnhư vàngs3zb nàyJcLG cygTuủa ns3zbgươi đã ygTu là s3zbthay đổiJcLG rồiJcLG siCZFao? VậyiCZF trướiCZFc khygTui JcLGthay đổinqkh cJcLGòn nqkhra thếnqkh nàJcLGo? ygTuChách nqkhlà hiCZFỏi ngươis3zb trăm ciCZFâu mớiygTu trs3zbả lờiJcLG ygTumột câuiCZF quáygTu. MaiCZFy miCZFà cónqkh QuâJcLGn Tùs3zby PhonygTug, nếJcLGu khôngygTu iCZFmỗi nJcLGgày ta đềuygTu phảis3zb đốiJcLG diệnnqkh vnqkhới iCZFmột cás3zbi đầunqkh gỗ.”

“Năm iCZFta mườiJcLG nqkhlăm tuổinqkh rờygTui knqkhhỏi nhà,nqkh năs3zbm nqkhnăm sas3zbu mới qnqkhuay trs3zbở ygTulại. KygTuhông hiygTuểu s3zbvì sas3zbo lạiJcLG pnqkhhát hiệs3zbn ts3zbình cảiCZFm cJcLGủa biCZFọn họJcLG viCZFới tygTua tốtygTu hơn rấnqkht nhiềs3zbu. s3zbCha nguyệJcLGn ýnqkh JcLGnói cygTuhuyện cùngnqkh tnqkha, bàs3zbn luậs3zbn iCZFvõ nqkhcông, nươns3zbg cũs3zbng chủ độngygTu đíiCZFch thnqkhân iCZFxuống bếp.”ygTu Đôngs3zb PhươngJcLG Vs3zbũ cJcLGố iCZFý trêus3zb cJcLGhọc, “NiCZFàng yês3zbn tâygTum, sau nàys3zb giCZFả JcLGvào nhàiCZF nqkhta, iCZFnàng s3zbcó ts3zbhể thíchygTu ứng.”iCZF Nếus3zb JcLGlà cáinqkh khnqkhông kygTuhí tiCZFrầm lặng trướygTuc ks3zbia, aiCZFi s3zbcòn cóJcLG s3zbthể iCZFtiếp tụcJcLG ygTuở lJcLGại nữa.

Bạch Mạnqkhn ĐiCZFiệp độtygTu nhiênqkhn nJcLGhớ tớis3zb mộtJcLG việc,iCZF “Vậs3zby saJcLGo? Vậy iCZFngươi iCZFlấy ths3zbê ts3zbử lnqkhà thếJcLG nào?JcLG Ngs3zbươi nóiCZFi s3zbcha nJcLGương ngươis3zb ygTuép nqkhngươi, nhưiCZFng theo ngygTuươi nóygTui thìnqkh cảJcLGm tJcLGình đốiJcLG ygTuvới bnqkhọn họs3zb khôns3zbg tốts3zb lắm,ygTu saJcLGo bọs3zbn họJcLG liCZFại bứcs3zb được ngươi?”

“Bắt đầuygTu tnqkhừ sáunqkh nănqkhm trước,ygTu s3zbta mygTuỗi nămJcLG đềuygTu nqkhvề ns3zbhà một ygTulần. TìnJcLGh cảms3zb cnqkhủa tiCZFa iCZFvới has3zbi ngườinqkh hnqkhọ knqkhhông hẳygTun iCZFlà tốt,ygTu cũngygTu iCZFkhông thygTuể iCZFnói là qs3zbuá xs3zbấu. LJcLGần trnqkhước triCZFở vềiCZF, nươngs3zb tJcLGa bệiCZFnh liệtygTu giườniCZFg, nnqkhói nqkhlà chẳngygTu JcLGcòn sống đượcs3zb JcLGbao lâuiCZF nữJcLGa, muốnygTu iCZFta lấyJcLG ygTuvợ nqkhđể s3zbngười ygTuyên tnqkhâm niCZFhắm JcLGmắt. BịiCZF ns3zbương iCZFdồn ts3zbới đường cùnnqkhg, nqkhta cnqkhhỉ cóiCZF thểs3zb lấyygTu vịs3zb côygTu nươns3zbg kiygTua.” Nnqkhói tớiiCZF chuyệnJcLG ns3zbày, hiCZFắn lầns3zb thứ haJcLGi thJcLGấy đaiCZFu đầu.

Từ JcLGkhi hiCZFắn rờiygTu nygTuhà ns3zbăm năygTum trước,s3zb bygTuầu kJcLGhông khnqkhí trong nhàJcLG tựas3zb nqkhhồ rấtnqkh khẩnqkhn trương.s3zb TrởJcLG lygTuại nămnqkh hiCZFắn hs3zbai JcLGmươi mốtiCZF tuổiJcLG, lnqkhão cnqkhha không iCZF chỉ tnqkhhân cậniCZF nqkhnhiều hơns3zb vớnqkhi hắn,ygTu ygTucòn kiCZFiên quyếtygTu mJcLGuốn đems3zb tonqkhàn bộs3zb gianqkho nnqkhghiệp cho hắnqkhn ygTutrông coiJcLG. ygTuHắn vốnygTu s3zbthích cuJcLGộc sốnygTug phinqkhêu bygTuạt thựJcLGc sựJcLG khôygTung thểnqkh JcLGchịu được ngàys3zb nàs3zbo cũnqkhng ygTusống JcLGtrong mộiCZFt đốngs3zb siCZFổ sács3zbh. Thes3zbo lờnqkhi iCZFđề nghygTuị củanqkh JcLGcẩu đầJcLGu quânJcLG nqkhsư Quân TùJcLGy PygTuhong, ygTuhắn quyếts3zb địniCZFh tJcLGự miCZFình gâys3zb dựngs3zb nqkhsự nghiệp.

Trở nês3zbn cóygTu thâniCZF tìns3zbh ls3zbà tJcLGốt nqkhhay xấuJcLG ygTuđây? ygTuNếu nhưnqkh cha nưJcLGơng vẫnnqkh tiếpygTu tụJcLGc s3zbmặc kệs3zb hắns3zb, hiCZFắn khônygTug cJcLGần bịiCZF énqkhp buygTuộc nqkhlàm viJcLGệc JcLGkinh thươns3zbg, cũng khôiCZFng cầJcLGn lygTuấy mộtiCZF nữygTu ns3zbhân khôngJcLG quiCZFen nqkhkhông biếygTut. s3zbĐương nhiCZFiên, nếygTuu không nqkh nhờ chs3zba nưiCZFơng s3zbbức énqkhp, hắniCZF cũngiCZF JcLGkhông đưJcLGợc JcLGgia tiCZFài bạygTuc vạn,nqkh cũniCZFg khôngJcLG iCZFlấy được Tis3zbểu s3zbĐiệp iCZFcủa hắn.

“Chẳng tráchnqkh sanqkho ngươis3zb tínhs3zb tìnhiCZF kỳJcLG qiCZFuái, tygTuhì riCZFa là nqkh trong lònJcLGg từygTu nhJcLGỏ đygTuã ygTucó mộts3zb s3zbbóng maJcLG.” Khônqkhng ygTuhiểu vJcLGì saos3zb, niCZFghĩ đếniCZF hắs3zbn lúcJcLG nnqkhhỏ bi thảmygTu nhiCZFư vygTuậy, tronJcLGg lònJcLGg JcLGnàng ygTumơ hồiCZF JcLGcó cJcLGảm ygTugiác đau.

“Kỳ tygTuhực nàngs3zb khôygTung ygTucần s3zbkhổ sởygTu, ygTuít nhJcLGất nàngJcLG cs3zbòn binqkhết thân phygTuụ mìnhs3zb làJcLG ais3zb, nhưniCZFg tnqkha iCZFthì kJcLGhông biCZFiết.” nqkhHắn khôngiCZF biCZFiết aJcLGn ủs3zbi ngườinqkh khánqkhc, có tJcLGhể nJcLGói JcLGra JcLGnhư vs3zbậy thựcnqkh s3zbsự khôiCZFng ygTuđơn giản.

“Ta cóJcLG s3zbkhổ sygTuở ygTubao giờs3zb?” BygTuạch Mnqkhạn Điệpnqkh kỳJcLG quás3zbi nhìJcLGn hắn, cos3zbn mắts3zb nàoiCZF JcLGcủa hắns3zb JcLGthấy nàngnqkh vìs3zb TJcLGống tranqkhng chủJcLG ygTukhổ sở?

“Lẽ nàygTuo nàngnqkh khôJcLGng phảiCZFi JcLGvì JcLGnhất thiCZFời nqkhkhông JcLGthể tiếp JcLGnhận đượcJcLG Tốngs3zb tygTurang chJcLGủ lànqkh chnqkha nnqkhàng nêns3zb mớinqkh ks3zbhông nóiCZFi lờiJcLG nàs3zbo sao?”

Bạch MạygTun Đs3zbiệp trợns3zb ygTutrừng haiCZFi mắiCZFt, thiCZFật sâJcLGu thởJcLG dài, “ygTuTa đãiCZF mJcLGất tJcLGrí nhiCZFớ JcLGrồi, nygTuương cùngiCZF kếnqkh pygTuhụ s3zbcó ygTutốt vnqkhới ts3zba hygTuay khôngiCZF ts3zba cũns3zbg s3zbchẳng biết, cũngnqkh s3zbkhông muốiCZFn trnqkhuy cứu.iCZF s3zbĐương nhiên,iCZF xeJcLGm tJcLGa hiệs3zbn iCZFtại mộtJcLG thiCZFân bảnJcLG s3zblĩnh, chứng s3zbtỏ hJcLGai ngườiJcLG đốiCZFi vớJcLGi tnqkha rấtnqkh tốt.s3zb TygTua iCZFchỉ biếtJcLG cnqkhha s3zbmẹ thâJcLGn ygTunhân JcLGta tonqkhàn biCZFộ đã chếtygTu, cJcLGho dùiCZF TốnygTug tranqkhng chủnqkh tygTuhực sựs3zb làiCZF cs3zbha s3zbta iCZFthì thJcLGế nàJcLGo? TygTua khiCZFông muJcLGốn nghĩ tớis3zb. iCZFTa cũnJcLGg khôiCZFng phảs3zbi hậniCZF ôngnqkh ấyJcLG, chygTuỉ nqkhlà ygTuđối vớinqkh ôngnqkh iCZFấy mộtiCZF cnqkhhút cảnqkhm giác cũns3zbg khôiCZFng JcLGcó.” s3zbCha nàJcLGng gis3zbờ đJcLGang ởiCZF hiệygTun điCZFại, s3zbcho dùiCZF TygTuống trnqkhang ygTuchủ thực sựygTu lygTuà chygTua nànJcLGg cũJcLGng JcLGchỉ iCZFlà ygTucha củaygTu ths3zbân ygTuthể này,ygTu cùngJcLG nnqkhàng khônqkhng qnqkhuan hệ.

“Thế s3zbnàng s3zbvì ss3zbao iCZFlại JcLGrầu rJcLGĩ khônqkhng vui?”

“Ta đangiCZF iCZFsuy iCZFnghĩ, võs3zb s3zblâm nqkhđồn đạinqkh quảs3zb s3zbnhiên làJcLG phóng đại,nqkh s3zbThánh linJcLGh JcLGchâu ygTuchỉ ls3zbà mộts3zb vs3zbiên iCZFdạ minJcLGh s3zbchâu bìygTunh thườiCZFng, khônqkhng iCZFthể cứu mạngJcLG haygTui chúngygTu taJcLG, toàns3zb bộnqkh hnqkhi vJcLGọng biCZFây giCZFiờ đềnqkhu đs3zbặt tygTurên ngygTuười Qnqkhuỷ s3zbY cùJcLGng hạt tuyết.nqkh Hạtnqkh tuynqkhết thựiCZFc sựnqkh cóiCZF thểiCZF giảs3zbi độcJcLG khôs3zbng? ygTuQuỷ iCZFY cs3zbó thậtygTu lợiiCZF hạinqkh nhưiCZF tnqkhrong truyền thuyết?ygTu Ts3zba nqkhhiện ygTutại đanygTug liCZFo lắngiCZF s3zbđộc trênygTu nnqkhgười ngươJcLGi, iCZFlo lắygTung bệnhiCZF tJcLGrên người tas3zb. VềiCZF phầns3zb TốngygTu lãnqkho đầuiCZF, tiCZFa mộygTut nqkhchút cũJcLGng JcLGkhông mJcLGuốn nghĩ.”

“Không snqkhao đâu,iCZF cós3zb nqkhtam muộiJcLG nàngnqkh cùngygTu snqkhư s3zbphụ tas3zb, iCZFsẽ không cJcLGó chuyệnJcLG gs3zbì.” nqkhCho nqkhdù s3zby thuậts3zb sưJcLG phygTuụ hiCZFắn kJcLGhông đnqkhược tốiCZFt lắJcLGm, nqkhcũng còs3zbn có Đnqkhộc NươngygTu TJcLGử iCZFlà caiCZFo tnqkhhủ s3zbdụng độc,nqkh xs3zbem đanygTu JcLGdược nnqkhàng điygTuều chếnqkh cJcLGũng đs3zbủ biếiCZFt nàng s3zbdanh bấs3zbt iCZFhư truyền.

Bạch nqkhMạn ĐiệpJcLG gậygTut đầu,JcLG đônqkhi mygTui cũJcLGng s3zbkhông chygTue đượiCZFc ưuygTu sách.

“Ừ, nqkhngươi ygTungàn vạygTun lầygTun đừngnqkh ns3zbên xảygTuy JcLGra chuyện.”

“Được.” ĐôngJcLG Phươnqkhng VJcLGũ lẳngygTu lặngygTu nhiCZFìn nqkhnàng, JcLGánh trăng ảmiCZF đạmnqkh iCZFlượn s3zblờ chiếunqkh đến,iCZF iCZFánh nếs3zbn lJcLGiên tụs3zbc tiCZFỏa rJcLGa khiếnJcLG bầs3zbu khygTuông nqkhkhí càngs3zb thêm lãngs3zb mạn.

“Đại JcLGca, ngươis3zb thíygTuch s3zbta sao?”ygTu LầnJcLG đầuiCZF JcLGtiên nànqkhng khnqkhông muốn trốygTun tráJcLGnh, ngnqkhhiêm túiCZFc hỏnqkhi hnqkhắn. ĐểiCZF đượiCZFc ởygTu s3zbbên cạs3zbnh iCZFhắn, nJcLGàng đygTuã từnqkh iCZFbỏ tấygTut cả mọnqkhi tJcLGhứ ởygTu hiệJcLGn đạiCZFi, ns3zbếu đếniCZF bâs3zby s3zbgiờ cònJcLG ks3zbhông đygTuối mặts3zb s3zbvới tnqkhình cảmygTu củaJcLG mình ths3zbì thựciCZF sựJcLG quJcLGá nhiCZFu nhược.

Đông Phưnqkhơng nqkhVũ cs3zbong môiygTu, “Sớms3zb đygTuã thànnqkhh yêJcLGu rồi,iCZF là nhấts3zb kinqkhến chuJcLGng tình.”ygTu HygTuắn đốiiCZF vớiiCZF nànJcLGg làiCZF iCZFnhất JcLGkiến cnqkhhung tìnhJcLG, iCZFđáng JcLGtiếc nàng s3zbquá ngốc,s3zb mygTuãi nqkhkhông chiCZFịu iCZFtiếp nhận.

Bạch MạnJcLG Điệnqkhp cJcLGười, đôiiCZF mắygTut hs3zbíp JcLGcong lại,JcLG giJcLGống nhs3zbư trăng non.

Đông PhươngJcLG Vũnqkh đứngs3zb phíaiCZF ss3zbau nànJcLGg, JcLGgiúp nàiCZFng JcLGvén tóc. NygTuàng rấtJcLG tựJcLG nqkhnhiên đnqkhứng dậynqkh, hnqkhai tiCZFay nqkhôm ls3zbấy thắtygTu lưngnqkh hắns3zb, đầuJcLG ygTutựa ygTuvào người hJcLGắn, “ĐạiJcLG s3zbca, chúiCZFng JcLGta sẽs3zb khôniCZFg ygTusao. Tnqkha muốs3zbn nqkhvĩnh viygTuễn s3zbở cạnhnqkh ngươiJcLG, cJcLGả đJcLGời không iCZFxa s3zbnhau. Cnqkhha iCZFnương ngygTuươi khônygTug thưygTuơng s3zbngươi, JcLGta ss3zbẽ dùngygTu cảygTu điCZFời đểnqkh yêu ngygTuươi, bồiygTu thườngygTu cnqkhho ngưygTuơi.” NànygTug ngnqkhẩng đygTuầu iCZFlên, cườinqkh hỏJcLGi hiCZFắn, “CóJcLG đượcJcLG hay không?”

“Được.” Hnqkhắn nhẹs3zb niCZFhàng đápiCZF iCZFmột tiếngiCZF, ômnqkh iCZFlấy thâniCZF thể nàng.

“Đại s3zbca.” NànygTug vẫiCZFn nhưygTu cygTuũ ngửanqkh đầu,JcLG ygTucười tủmiCZF tỉmygTu nói, “ĐạJcLGi caiCZF, ks3zbỳ thựcnqkh nqkhmuội cũngJcLG yêygTuu huynh.”s3zb SớmygTu đãnqkh thànqkhnh yêunqkh rồiJcLG, ygTuchỉ lJcLGà kJcLGhông dáJcLGm thừa nygTuhận thôi.

“Tại sas3zbo đJcLGột nhiJcLGên JcLGlại nóis3zb ygTuchuyện này?”s3zb NJcLGàng JcLGcó chút ts3zbhích hygTuắn, hắygTun đãs3zb sớms3zb biết,s3zb chỉs3zb làs3zb nàngnqkh JcLGvẫn khôs3zbng ygTumuốn nóiygTu, ngus3zbyên nhâns3zb gnqkhì khiến nàngnqkh iCZFđột s3zbnhiên bs3zbiểu lộ.

Bạch MạnJcLG Điệpnqkh ygTucười nJcLGhư hygTuồ s3zbly, “BởiJcLG vìiCZF, hômiCZF ygTunay hnqkhuynh nói s3zbrất nhiều,iCZF ướs3zbc cnqkhhừng đemJcLG lờinqkh củaygTu nJcLGửa thángygTu toàs3zbn bộiCZF iCZFnói rs3zba. Vậys3zb chứnygTug tỏ… ygTu tính tìnJcLGh JcLGhuynh JcLGđã ths3zbay điCZFổi rấs3zbt ygTunhiều, ởs3zb cạygTunh huynJcLGh s3zbsẽ khygTuông quáJcLG buygTuồn chán.”ygTu Kỳ nqkhthực nganqkhy từs3zb ngJcLGày đầus3zb giCZFặp nànnqkhg, ygTutính tnqkhình hJcLGắn đãiCZF JcLGthay đổiJcLG rnqkhồi. CùnJcLGg mJcLGột nữJcLG nhân lJcLGuôn JcLGríu s3zbra nqkhríu ygTurít iCZFở ciCZFùng mộtygTu chiCZFỗ, khôngygTu mus3zbốn sửanqkh cnqkhũng khôygTung được.

“Chỉ vìJcLG vậy?”iCZF Ss3zbớm biếnqkht hắnnqkh JcLGnhiều lJcLGời. Hnqkhắn cJcLGhỉ s3zblà khôngJcLG thích nygTuói iCZFchứ knqkhhông phảiygTu nqkhkhông biếts3zb nóiJcLG. ChỉiCZF ls3zbà nóinqkh thôiJcLG màiCZF, rấs3zbt đơygTun giản.

Bạch Mạns3zb ĐiệpiCZF vẫygTun ôygTum JcLGlấy thắiCZFt lưnnqkhg nqkhhắn, đầuJcLG ngửaJcLG về sau,nqkh cườis3zb hJcLGì JcLGhì ygTunói, “Khôngs3zb chnqkhỉ JcLGvậy, hygTuuynh đemiCZF chuyệnnqkh xấunqkh tronygTug nhànqkh nóinqkh cho ygTumuội JcLGbiết, muygTuội cygTuòn cóiCZF iCZFcơ hs3zbội lựanqkh chọnJcLG ygTusao? Tụs3zbc JcLGngữ nJcLGói chuyệnJcLG xấygTuu tros3zbng nhàygTu không ygTuthể triCZFuyền rJcLGa, huyygTunh nJcLGói muiCZFội biếiCZFt, mygTuuội ygTukhông triCZFở thàns3zbh ngưnqkhời nhàs3zb huygTuynh cũng khôngnqkh được.”

“Chỉ vìs3zb… cygTuhuyện này?”

Nàng ngnqkhhịch ngợmJcLG iCZFnháy ygTumắt, “ÁcygTuh, ygTulý JcLGdo ns3zbhư vậJcLGy chưs3zba đủ sao?ygTu” Ngụys3zb biện.

Đông PhygTuương ygTuVũ nhnqkhíu ms3zbi, iCZFcũng khôngJcLG cJcLGó trảJcLG lời.

”Được rồi,s3zb bởiJcLG s3zbvì muôinqkh phátnqkh hinqkhện hJcLGuynh đốnqkhi xửygTu viCZFới mus3zbội rất tiCZFốt. ĐiCZFể s3zban ủiCZFi muội,JcLG nqkhkhông tJcLGiếc nhắJcLGc tớinqkh chuyệnJcLG JcLGthương nqkhtâm củJcLGa ms3zbình. Huynqkhnh tuy rằngygTu nóJcLGi xonJcLGg vâniCZF đs3zbạm phnqkhong khygTuinh, nhưs3zbng muộiiCZF biygTuết hygTuuynh rấtnqkh iCZFkhổ sởnqkh, chịs3zbu nhiều ủyJcLG khuấnqkht. nqkhHôm nJcLGay nhắcs3zb iCZFtới, tnqkhrong s3zblòng nhJcLGất đs3zbịnh khónqkh chịnqkhu. ygTuMột người nguyệnygTu JcLGý vJcLGì JcLGmuội chịiCZFu khổiCZF mớnqkhi nqkhlà ngườinqkh thíchygTu hợiCZFp vớiygTu muygTuội, s3zbhuynh iCZFhợp cách.”

Hắn khôs3zbng chỉygTu iCZFnguyện ýJcLG khiCZFổ vJcLGì nàns3zbg, thậygTum ciCZFhí còn iCZF nguyện s3zbý chếs3zbt vs3zbì nànygTug, chỉygTu lànqkh nàs3zbng kygTuhông s3zbnói rygTua thôi.

Hắn kJcLGhông trảs3zb iCZFlời, chiCZFỉ cườis3zb cườiygTu, dịuiCZF dàiCZFng JcLGôm nàng.

“Đại caJcLG, muộis3zb muốiCZFn xis3zbn huyns3zbh mộtygTu việc.JcLG” GiọngiCZF nàngs3zb rất nhỏ,nqkh iCZFtựa hygTuồ sợJcLG phánqkh hiCZFủy bầiCZFu khiCZFông s3zbkhí ấs3zbm ápiCZF này.

“Cứ nói.”nqkh iCZFGiờ nàs3zby khácnqkhh nàynqkh, cáis3zb gìiCZF hắygTun cũnqkhng ygTuđáp ứng.

“Huynh lớnygTu lênJcLG rấtJcLG nqkhsuất as3zb, khônygTug tygTuhể JcLGmang cás3zbi mặiCZFt nạ nqkhchướng JcLGmắt kiygTua được.iCZF s3zbTuy JcLGrằng mas3zbng nqkhvào JcLGrất khốc,JcLG ygTunhưng muộinqkh khôs3zbng thíJcLGch. Trừ phis3zb cJcLGó vinqkhệc iCZFcần, s3zbkhông thiCZFì đừngnqkh miCZFang, đượcnqkh không?”

“Được.” HắnygTu nóygTui xonygTug cườygTui JcLGgian xảo,nqkh “nqkhĐáp ứnygTug tJcLGa mộygTut điều kiiCZFện, ts3zba sẽiCZF khJcLGông mang.”

“Điều kiệJcLGn gì?”

“Hôn tiCZFa mộtJcLG cái.”

“Hả?” BygTuạch MạnygTu ĐiJcLGệp nhảyJcLG rồiJcLG vòiCZFng taJcLGy cs3zbủa hắn,nqkh nqkhnhìn từ ygTutrên xuốns3zbg dưới,JcLG iCZF“Đại cs3zba, huygTuynh bnqkhị trygTuúng tiCZFà saoJcLG? CiCZFâu vs3zbừa rồygTui làiCZF s3zbhuynh nói.” Đánhnqkh chếtnqkh nànqkhng cũnnqkhg khôngiCZF nnqkhghĩ nas3zbm nhânnqkh cứnnqkhg nhắcnqkh cổs3zb hủs3zb nhưiCZF ĐônygTug PhươnygTug Vũnqkh cũnnqkhg nói đượcs3zb nqkhmấy lờJcLGi ngảs3zb ngớygTun thếnqkh này.

Nàng iCZFkhông biết,ygTu nanqkhm nhânqkhn nygTuào khs3zbi ởiCZF cạniCZFh ngườis3zb mình yêygTuu mếns3zb iCZFcũng đềus3zb nqkhcó thygTuay đổi.

Đông Phươngnqkh VũygTu cưnqkhời JcLGtinh nqkhquái nhìygTun nàJcLGng, JcLG“Là s3zbta nói.”

Bạch JcLGMạn Điệps3zb s3zbcố JcLGý làiCZFm rJcLGa vẻnqkh suygTuy nJcLGghĩ mnqkhột nqkhhồi lâu, “Đượcs3zb rnqkhồi.” iCZFLợi dụnnqkhg lygTuúc hắns3zb khôygTung đểygTu ý,nqkh trênnqkh môs3zbi iCZFhắn nhẹiCZF nhJcLGàng lướtygTu qygTuua một cái.

Đây lnqkhà lnqkhần đầus3zb tiênJcLG nànqkhng JcLGchủ độs3zbng hônJcLG hs3zbắn, tus3zby rằng chygTuỉ iCZFlà ygTuhôn ns3zbhẹ, nhygTuưng đủs3zb đJcLGể ĐiCZFông PhươngiCZF ViCZFũ tâmnqkh thJcLGần diCZFao độygTung. JcLGNgón tygTuay hắnygTu lướt quas3zb chiCZFỗ nàngygTu ygTuvừa hôiCZFn, cườis3zb nhygTuẹ JcLGmột cái.

Bạch Mạns3zb ĐiệiCZFp s3zbở triCZFên ngườnqkhi ss3zbờ sJcLGoạt nửaJcLG JcLGngày, cuJcLGối cùng cầmiCZF lấyiCZF cáygTui kiCZFéo, cnqkhắt biCZFỏ ms3zbột lọiCZFn tóc,JcLG lấyiCZF khJcLGăn tygTuay JcLGbao lại,iCZF “JcLGCái ns3zbày ciCZFho huynh.”

Đông PhưiCZFơng VũygTu nhậiCZFn JcLGlấy, “Cánqkhi gì?”

Ai đós3zb dõnygTug dạcnqkh nqkhnói, “Tínnqkh ygTuvật địnhs3zb tygTuình.” ygTuNàng thựcygTu sự khôngJcLG s3zbthể tìmygTu s3zbra đượcygTu vygTuật gJcLGì lànqkhm vậygTut JcLGđịnh ước.

Đông PhiCZFương Vũs3zb JcLGcất vàoiCZF, sanqkhu ygTuđó đưaiCZF cnqkhho ygTunàng mộygTut vật, ygTu “Nhận đis3zb, đâyJcLG lnqkhà tínqkhn vậJcLGt củanqkh ta.”

“A?” Bạchs3zb MạnygTu ĐiCZFiệp iCZFlùi s3zbvề snqkhau mygTuấy bưygTuớc, “Ácnqkhh, đạs3zbi ca, iCZF vật nàys3zb cóygTu piCZFhải rấts3zb quýygTu giánqkh hs3zbay không,nqkh hs3zbuynh gis3zbữ lạygTui dùygTung đi.s3zb” ĐJcLGây làygTu vs3zbật tượng trJcLGưng cs3zbho tiCZFhân phậnJcLG nqkhcủa hắnnqkh, lnqkhà sáos3zb ngiCZFọc thes3zbo nqkhhắn đãygTu nhis3zbều nămiCZF, nàs3zbng JcLGlàm sao nhậns3zb được?

“Không iCZFđược sao?”

“Không ps3zbhải, liCZFà mus3zbội khônJcLGg thygTuể nhận,ygTu s3zbvật nàJcLGy qJcLGuá quan trọngs3zb. nqkhNếu ygTuhuynh đưnqkha muộinqkh vs3zbật nàynqkh, khônJcLGg phảiiCZF nqkhmuội nnqkhên iCZFđưa JcLGkim ks3zbiếm nqkhcho huynh saoJcLG? ChJcLGúng nqkhta đềus3zb nqkhlà ngiCZFười tJcLGrong gianJcLGg ygTuhồ, JcLGsao nqkhlại đeJcLGm vũs3zb JcLGkhí tùnqkhy tiệygTun tặs3zbng cho ngườs3zbi khác?”

Đông PhươiCZFng Vũnqkh thiCZFu lạiJcLG sygTuáo nqkhngọc, niCZFăm ngiCZFón taiCZFy thygTuon ygTudài cầm sás3zbo niCZFgọc đặtygTu iCZFở ss3zbau lưnnqkhg, “NàiCZFng thíciCZFh ls3zbàm nqkhngười triCZFong gias3zbng hồygTu sao?”

Bạch MiCZFạn ĐiiCZFệp JcLGsuy JcLGnghĩ mộygTut chútygTu, láchnqkh đầunqkh, “Không thích.”

“Vô trans3zbh sơnnqkh iCZFtrang, vJcLGô traJcLGnh vớnqkhi đời,iCZF JcLGta cũnnqkhg muốn ygTucuộc sốnnqkhg nhưJcLG vygTuậy.” HắnJcLG iCZFtrong lờs3zbi iCZFcó hàiCZFm ýJcLG khác.

Bạch MạJcLGn ĐJcLGiệp ngẩJcLGn ngưygTuời, lJcLGập ts3zbức mừngJcLG rnqkhỡ nqkhtúm ls3zbấy y phiCZFục JcLGcủa hiCZFắn, “Huys3zbnh nói…JcLG JcLGhuynh cJcLGũng ks3zbhông mygTuuốn làygTum ngườiJcLG trnqkhong s3zbgiang JcLGhồ, muốn iCZFcùng muộiJcLG khôJcLGng ts3zbranh ss3zbự đời.”

“Thiên hạJcLG đệs3zb JcLGnhất iCZFthì nqkhđã saoygTu? ygTuTa khônnqkhg ts3zbhích làiCZFm người trongJcLG gis3zbang iCZFhồ. nqkhNếu nqkhtrên đờJcLGi đãiCZF khôngygTu cJcLGó nqkhThánh lJcLGinh cnqkhhâu, ts3zba s3zbchỉ muốnygTu ygTuquay về làygTum Đôns3zbg PhươngygTu Vũ.”

“Đại JcLGca, mygTuuội ygTucó mộtJcLG đềiCZF nghị.”

“Nói đi.”

“Ở nqkhgần Thươngnqkh Ms3zbang JcLGtrấn tìmiCZF ygTumột làng,JcLG snqkhau đóJcLG xygTuây vài phònnqkhg nhỏ,s3zb s3zbsau khJcLGi chúngJcLG tJcLGa thoiCZFái ẩn,JcLG cygTuùng vJcLGới LăngiCZF Tương,ygTu nhJcLGị miCZFuội nqkhphu cùng nhaus3zb ygTuở đó.iCZF ĐươnygTug nhiênqkhn, nếuJcLG tnqkham muJcLGội nguynqkhện ýs3zb đis3zb nqkhcùng thnqkhì càns3zbg tốt.”s3zb Nhs3zbị muội phygTuu củygTua JcLGnàng ngygTuhề nghiiCZFệp đặcJcLG thùJcLG, liCZFấy lãJcLGo iCZFbà iCZFrồi sợygTu rằngiCZF khônygTug tJcLGhể tiếJcLGp tụcJcLG làm nữa.s3zb iCZFĐể phygTuòng ngJcLGừa cừuiCZF ns3zbhân trảygTu s3zbthù, iCZFđánh s3zbkhông lạiJcLG ygTuhắn thìnqkh nhằmiCZF tớnqkhi liCZFão bà, nqkhbiện phs3zbáp s3zbtốt s3zbnhất viCZFẫn làs3zb s3zbthoái ẩnJcLG s3zbgiang hồJcLG đi.

“Vô TranJcLGh sơygTun trnqkhang ởJcLG đâu?”

Bạch iCZFMạn Đnqkhiệp hưnygTug phs3zbấn phánqkht biểus3zb ýnqkh kiến,ygTu “Đânqkhy làygTu muộis3zb muốn chúnJcLGg tiCZFa đếnnqkh mộtygTu làs3zbng s3zbẩn cs3zbư, gọygTui nơiiCZF nqkhđó s3zblà Vôs3zb Tranqkhnh snqkhơn ygTutrang. GygTuiang hồ mọiiCZF ygTungười đềus3zb binqkhết chúngnqkh iCZFta ẩs3zbn iCZFcư iCZFtại VôJcLG ygTuTranh sơns3zb iCZFtrang, nJcLGhưng lạiygTu khôngygTu biếtJcLG Vô ygTu Tranh s3zbsơn s3zbtrang ởnqkh đygTuâu, iCZFnhư iCZFvậy mớygTui lygTuà nqkhan toygTuàn nhất.s3zb HáchygTu háygTuch, hunqkhynh cũnygTug cygTuó thể tiếiCZFp tụcs3zb làms3zb KiJcLGm ygTulão bygTuản củygTua huJcLGynh. s3zbNếu muốs3zbn nhớnqkh tớiCZFi ns3zbhững ngàs3zby nás3zbo nhiệt, iCZFcứ qiCZFuay JcLGvề s3zbThương iCZFMang sơnqkhn trangJcLG, iCZFnhớ iCZFtới nhs3zbững JcLGngày knqkhhông mànqkhng dJcLGanh lợJcLGi JcLGthì quay viCZFề lnqkhàng, thiCZFật tốt.”

Bạch Mnqkhạn Điệps3zb lénnqkh JcLGcười hềiCZF hJcLGề, iCZF“Hay nnqkhhất làygTu ởJcLG gầniCZF Qs3zbuân Tùy Phnqkhong, mygTuuội tùyygTu iCZFthời ygTucó tJcLGhể iCZFkhi JcLGdễ hắn.”

Nghĩ đếnnqkh bs3zbộ dạngygTu bnqkhị kiCZFhi dễiCZF củaygTu QJcLGuân nqkhTùy PhongJcLG, Đôns3zbg Phương Vnqkhũ bắtnqkh đầus3zb thôngygTu cảmygTu JcLGcho hắn.

“Sau ks3zbhi nàngs3zb khJcLGỏi bJcLGệnh, chs3zbúng tygTua JcLGcùng s3zbnhau iCZFđi tìm làng.”nqkh Kiếnnqkh iCZFnghị cs3zbủa JcLGnàng thựnqkhc sJcLGự khJcLGông tệ.

“Không cầns3zb đJcLGâu, nhịygTu muộiygTu cùs3zbng nhịnqkh muộiygTu phygTuu ygTusớm iCZFcó iCZFý định tiCZFhoái ẩs3zbn giaygTung hồJcLG đúngs3zb không?JcLG ygTuThế cứJcLG điCZFể has3zbi giygTua hỏas3zb ks3zbia đnqkhi ygTulàm. HiCZFai người họJcLG ygTusau khiCZFi thànygTuh nqkhthân cóiCZF pygTuhải kygTuhông cJcLGhuyện gJcLGì làm?iCZF ỞiCZF nqkhnhà rảnhiCZF iCZFrỗi đếnJcLG mốs3zbc meo JcLG a? iCZFNhiều lắmiCZF thìygTu ciCZFho bạygTuc đểnqkh hanqkhi ngườiygTu tìygTum s3zbchỗ s3zbở. iCZFÁch, ygTuhay nygTuhất ls3zbà khaygTui khygTuẩn vài mẫuiCZF đấiCZFt, muộygTui cónqkh tygTuhể trồngs3zb raygTuu, nuygTuôi gàygTu. ĐếnygTu lúcs3zb điCZFó chúJcLGng iCZFta mỗinqkh ygTungày đềuiCZF nqkhcó thể JcLGăn ranqkhu sạch,ygTu hiCZFơn nữs3zba s3zbcòn lnqkhà tựnqkh mìJcLGnh trồngs3zb ns3zbha. ChJcLGúng tnqkha cònnqkh cós3zb thểs3zb nuôiygTu cá,ygTu công táygTuc s3zbbảo vệJcLG môiiCZF trườngnqkh ởJcLG cổnqkh JcLGđại rấiCZFt JcLGkhá, cáJcLG ởnqkh khiCZFe sus3zbối ygTukhông bnqkhị nqkhô nhiễm. JcLG Nếu nhnqkhư kiCZFhông JcLGcó viygTuệc gìnqkh, chúngJcLG tJcLGa ygTucó ygTuthể s3zbđi dạoygTu ngoạiJcLG thàiCZFnh, đếns3zb tốiJcLG nqkhcùng nhau iCZF ngắm sao…”nqkh NgưJcLGời nJcLGày bịJcLG mnqkhách nqkhvọng JcLGtưởng ciCZFhứng iCZFvô s3zbcùng tnqkhrầm trọng.

“Được.” s3zbĐông Phưs3zbơng Vũnqkh cnqkhũng bắtJcLG đầuiCZF iCZFmơ tưởygTung tygTuới nhữnqkhng ngày tiCZFháng nhnqkhư vậy.

“Đại cas3zb, chúnygTug tJcLGa hygTuiện giờs3zb đs3zbi đâs3zbu? ĐJcLGột nhiênJcLG khôJcLGng có s3zb mục tiêuygTu rồi.”

“Trở lạiiCZF Ts3zbhương Mas3zbng trấiCZFn, haiCZFi iCZFmuội miCZFuội iCZFnàng đygTuều nqkhở đó.” ĐểiCZF điềuygTu chiCZFế giảis3zb ds3zbược cs3zbho ygTuhắn. MấyygTu ngàJcLGy trướciCZF hắs3zbn đãygTu s3zbthu đượcnqkh bồs3zb iCZFcâu đưs3zba tin, ygTunếu s3zbkhông viCZFì ThánJcLGh s3zblinh châus3zb tnqkhhì iCZFđã sớmnqkh qygTuuay nqkhvề ThưJcLGơng JcLGMang iCZFtrấn rồi.

“Tại siCZFao? nqkhKhông JcLGtìm QuygTuỷ iCZFY à?”

“Trời đấtnqkh ygTubao lnqkha, bnqkhiết điJcLG đâuJcLG tìm.JcLG ThiêiCZFn s3zbCơ ciCZFác s3zbcùng Hàn PhJcLGi nhs3zbất đs3zbịnh giygTuúp iCZFta nqkhtìm ygTuhắn, tiiCZFn s3zbtưởng rấs3zbt nhaniCZFh ygTusẽ cóiCZF tJcLGin tức.”nqkh nqkhCó tổ chứnqkhc tìs3zbnh báJcLGo đệs3zb nhs3zbất tnqkhhiên hJcLGạ cùngnqkh iCZFthiên hJcLGạ đệnqkh nhấtnqkh bộiCZF khoygTuái đíchygTu tnqkhhân ygTura tayygTu, Quỷ s3zbY tuyệJcLGt đốiygTu chạyiCZF khôngnqkh thoát.

Bạch MạnJcLG ĐiệpiCZF ygTuthì thàoygTu ygTunói, “Hơns3zb nữygTua, còygTun s3zbcó Mnqkhinh Cung iCZF hỗ tJcLGrợ mà.”

“Chúng JcLGta bâyJcLG gs3zbiờ đJcLGi đâu?”nqkh Ls3zbần JcLGnày nàniCZFg thựcygTu iCZFsự khôygTung có nqkhmục tiygTuêu rồi.

Đông PhươngJcLG VũJcLG ciCZFùng BiCZFạch Mnqkhạn Đs3zbiệp quJcLGan hs3zbệ cygTuhính s3zbthức thăng s3zbcấp thàiCZFnh ts3zbình yêunqkh nqkhnam JcLGnữ, Bạcs3zbh Ms3zbạn Đnqkhiệp nqkhđối iCZFvới ĐônygTug Phươs3zbng VygTuũ tháygTui độ khôygTung cJcLGó thas3zby đổis3zb nhiCZFưng hnqkhành độs3zbng thnqkhực tếygTu s3zbđã iCZFthay đygTuổi rấts3zb nhiều.

Cho tớiygTu naiCZFy, hJcLGai s3zbngười hs3zbọ khôngiCZF phảiiCZF cJcLGhia phòns3zbg ngủ thìJcLG cũygTung lànqkh Đôns3zbg Phươngs3zb VygTuũ phảiiCZF ngiCZFủ ởygTu tygTurên ghế.ygTu MấyygTu ngàyiCZF ởnqkh TuyygTuết siCZFơn, bởiygTu nqkhvì trời ygTuquá lạJcLGnh, hJcLGai ngườiiCZF bấiCZFt đắcJcLG dĩs3zb phảiygTu ngnqkhủ cnqkhùng mộtiCZF giường.iCZF BấtJcLG quánqkh Bạchs3zb Mạn ĐiệpJcLG xnqkhin JcLGthề, hs3zbai ngưs3zbời s3zblúc s3zbđó thựcs3zb sựiCZF rấJcLGt tronqkhng sygTuáng, mỗiJcLG ngườiygTu mộnqkht cánqkhi chăn, tJcLGuyệt đốiygTu nqkhkhông chnqkhạm vnqkhào đốnqkhi phưiCZFơng cJcLGho ds3zbù iCZFlà mộnqkht ngónnqkh tay.

Mới gầygTun đJcLGây, sygTuau nửs3zba nămnqkh ds3zbuy trìJcLG áiCZFm muộs3zbi, rốts3zb JcLGcục cygTuũng có iCZFngày bịygTu phs3zbá vỡ.

Đó JcLGlà vàiCZFo JcLGđêm ygTuthứ s3zbba nqkhsau khiCZFi hiCZFai ngườJcLGi iCZFrời iCZFkhỏi Tống JcLG gia, ởygTu mộs3zbt trJcLGấn nhỏygTu tygTuìm chỗnqkh trọ.JcLG ygTuCái làngiCZF ygTukia thựs3zbc sựJcLG s3zbrất nhJcLGỏ, ms3zbột tJcLGiểu khách điygTuếm JcLGchỉ cós3zb mấyiCZF giygTuan phòniCZFg. Đếns3zb khnqkhi BiCZFạch MygTuạn ĐJcLGiệp đếnJcLG iCZFtrọ ciCZFhỉ nqkhcòn lạs3zbi mnqkhột phòng duJcLGy nhnqkhất, khs3zbông JcLGcòn s3zblựa chọnJcLG nJcLGào khygTuác, hanqkhi ngườiygTu đànhygTu ngủs3zb JcLGcùng mộnqkht gian.

“Đại ygTuca, huyns3zbh cóiCZF lạiCZFnh nqkhhay khônnqkhg?” BạiCZFch Mạns3zb Đis3zbệp sau iCZF khi liCZFeo lênJcLG s3zbgiường, JcLGnhịn ygTukhông đượcJcLG hnqkhỏi iCZFĐông Phươngnqkh Vũ.

Không thểJcLG iCZFkhông nónqkhi hắJcLGn tJcLGhực s3zbsự nqkhlà JcLGchính nhâJcLGn s3zbquân tiCZFử, kiên trygTuì mus3zbốn iCZFngủ ts3zbrên trườngJcLG kỷ.s3zb nqkhĐã vs3zbào thánqkhng mườiygTu rồJcLGi, trnqkhời bJcLGắt đầuiCZF ygTulạnh, Hơn nnqkhữa vừs3zba qnqkhua mygTuột trJcLGận mưiCZFa tos3zb, nhiệtiCZF độnqkh rấtnqkh thiCZFấp, ngủygTu três3zbn trườngnqkh ks3zbỉ ks3zbhông tốt ygTu lắm đâu.

“Ngủ sớms3zb cJcLGhút đi.ygTu” HiCZFắn iCZFcũng ks3zbhông trs3zbực tiiCZFếp trygTuả lời, JcLG cho diCZFù JcLGlà rấtiCZF lạnh.

“Ách, s3zbchúng nqkhta cùnJcLGg s3zbnhau ygTungủ đinqkh, nqkhmuội lạnh.”

“Thực sựiCZF muJcLGốn cs3zbhúng ygTuta cùns3zbg nhaJcLGu ngủ.”

“Đúng vs3zbậy, ns3zbhưng… muiCZFội cảnhygTu cánqkho huyns3zbh, khs3zbông đượcs3zb lợi ygTu dụng đó.s3zb” Sớms3zb JcLGđã tìmnqkh cáchnqkh ygTuăn tưnqkhơi nàng.

“Ngủ điygTu, tJcLGa khôngnqkh sao.”nqkh nqkhKỳ thnqkhực hắJcLGn rấygTut ls3zbo lắngygTu nửa đêmygTu sẽygTu ygTulợi nqkhdụng nàng.

“Được rồnqkhi, huynJcLGh knqkhhông JcLGlạnh nhưngs3zb muộs3zbi lạs3zbnh, gis3zbúp s3zbmuội sưởi ấm.”

“Được.” Nàs3zbng đãiCZF mờygTui iCZFnhư vậJcLGy, sanqkho lạiiCZF ygTukhông biCZFiết nqkhxấu hổ JcLG cự tus3zbyệt chứ.

Vì ygTuthế đêmnqkh đóJcLG, hJcLGai ngườiiCZF niCZFgủ nqkhtrong cùnnqkhg mộtnqkh iCZFcái chăn, nằmJcLG trênJcLG cùJcLGng mộts3zb JcLGcái giường.

Đông PhươngiCZF VũygTu cũngnqkh rấtiCZF muốnqkhn làs3zbm LiễuygTu Hnqkhạ s3zbHuệ, JcLGcách xaJcLG nàng mJcLGột cygTuhút, ns3zbhưng aiCZFi đónqkh kygTuhi nqkhngủ s3zbcứ luônygTu bánqkhm riếtnqkh JcLGvào iCZFngười iCZFhắn. CiCZFó ls3zbẽ vì lnqkhạnh, cánygTuh tiCZFay iCZFngọc ômygTu s3zbhắn iCZFkhông thas3zb. iCZFBất đắygTuc dĩ,nqkh hắns3zb chỉs3zb iCZFcó nqkhthể ygTuôm nàngs3zb vàiCZFo lòng, iCZFdùng nhiệygTut độygTu sưởiJcLG ấm.

Bọn họnqkh s3zbhai ngườinqkh chẳnygTug cónqkh làs3zbm chygTuuyện nqkhgì nqkhthuộc JcLGloại cấmiCZF thiếu niCZFhi, bấtJcLG quánqkh cuốinqkh cùnygTug ygTucũng phás3zbt iCZFtriển thJcLGành quaJcLGn hệiCZF tìniCZFh lữ,s3zb còs3zbn chờ nângs3zb lên.