You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 577tistbFq: Muộ7tistbFqi yêuysLexpx7 huynh.

Bạch Mạn7tistbFq ĐysLexpx7iệp t7tistbFqừ kxtc2hi bướ7tistbFqc xtc2ra k7tistbFqhỏi thư7tistbFq xtc2phòng cũng7tistbFq không lysLexpx7ập tứcysLexpx7 xtc2rời khỏixtc2 Tốngxtc2 xtc2gia tranysLexpx7g m7tistbFqà tr7tistbFqở 7tistbFqlại pysLexpx7hòng mình.ysLexpx7 Hiệxtc2n giờxtc2 trysLexpx7ời 7tistbFqcũng xtc2sắp tối rồi,7tistbFq nếuysLexpx7 ysLexpx7có mu7tistbFqốn đ7tistbFqi cũngxtc2 lysLexpx7à chuyệnysLexpx7 củ7tistbFqa sángysLexpx7 ngysLexpx7ày 7tistbFqhôm sysLexpx7au. Dù7tistbFq saxtc2o ysLexpx7đây xtc2cũng là 7tistbFqchỗ cysLexpx7ủa cysLexpx7ha nàng7tistbFq, ở7tistbFq lạ7tistbFqi mộ7tistbFqt đysLexpx7êm khysLexpx7ông phạmysLexpx7 pháp7tistbFq chứ.

May ysLexpx7là Tốxtc2ng lysLexpx7ão gysLexpx7ia cysLexpx7ũng khysLexpx7ông xtc2có qxtc2uên haysLexpx7i ngườiysLexpx7 họ, saiysLexpx7 ngườ7tistbFqi đưaxtc2 tớiysLexpx7 vysLexpx7ài móysLexpx7n 7tistbFqngon, nàysLexpx7ng tùxtc2y tiệnxtc2 ă7tistbFqn vxtc2ài xtc2miếng rồ7tistbFqi lysLexpx7ại dự7tistbFqa vào7tistbFq cửaysLexpx7 sổ 7tistbFqmà ysLexpx7ngẩn ngườxtc2i ysLexpx7ra. Kỳxtc2 ysLexpx7thực nànxtc2g đ7tistbFqã nxtc2gẩn 7tistbFqngười ởysLexpx7 đxtc2ó rấtxtc2 ysLexpx7lâu, ysLexpx7từ 7tistbFqkhi rờ7tistbFqi khỏi thưxtc2 phòng,7tistbFq nàxtc2ng luônxtc2 rysLexpx7ầu rysLexpx7ĩ khôngxtc2 vxtc2ui, xtc2càng lysLexpx7à lầnysLexpx7 đxtc2ầu ysLexpx7tiên k7tistbFqhông mởysLexpx7 miysLexpx7ệng nói lysLexpx7ời nà7tistbFqo. NysLexpx7àng vốnysLexpx7 dĩysLexpx7 xtc2là ngysLexpx7ười lúc7tistbFq ysLexpx7nào cũnxtc2g huyê7tistbFqn thuyênxtc2, mu7tistbFqốn nàngxtc2 bysLexpx7a tiếng7tistbFq không nóixtc2 lờ7tistbFqi ysLexpx7nào tuy7tistbFqệt đốiysLexpx7 7tistbFqkhông có7tistbFq kh7tistbFqả năn7tistbFqg. ysLexpx7Tính xtc2tình ysLexpx7nàng 7tistbFqĐông Phươxtc2ng Vũ txtc2hập 7tistbFqphần hiểuysLexpx7 r7tistbFqõ, thấyxtc2 nxtc2àng khysLexpx7ông nóiysLexpx7 lờysLexpx7i nà7tistbFqo, hắxtc2n cxtc2ó chúysLexpx7t xtc2lo lắng.xtc2 Độ7tistbFqt nhiên lạiysLexpx7 nhảxtc2y xtc2ra mộtxtc2 người7tistbFq phụ7tistbFq thxtc2ân, thựxtc2c 7tistbFqsự xtc2khiến nàngysLexpx7 kysLexpx7hó tiếpxtc2 nhận.

Bản txtc2hân Đôngxtc2 PhươngysLexpx7 VysLexpx7ũ cysLexpx7ũng l7tistbFqà ngư7tistbFqời 7tistbFqít nysLexpx7ói, Bạchxtc2 Mạn xtc2Điệp lạiysLexpx7 ngậxtc2m miệng7tistbFq khxtc2iến haxtc2i ngưysLexpx7ời khôysLexpx7ng xtc2ai nóiysLexpx7 chysLexpx7uyện vớxtc2i ai.

“Tiểu Điệp,ysLexpx7 nàng7tistbFq xtc2làm saysLexpx7o vậy?”xtc2 SuysLexpx7y nghxtc2ĩ mộ7tistbFqt láysLexpx7t, hắn quyết7tistbFq ysLexpx7định m7tistbFqở lysLexpx7ời trước.xtc2 NàngysLexpx7 nysLexpx7gay cảysLexpx7 nóxtc2i ysLexpx7cũng khxtc2ông m7tistbFquốn, nhxtc2ất xtc2định làysLexpx7 thập ysLexpx7 phần khysLexpx7ổ sở.

Không 7tistbFqmột chúysLexpx7t physLexpx7ản ysLexpx7ứng, chỉysLexpx7 chớpxtc2 mắtysLexpx7 vài7tistbFq cái7tistbFq rồi7tistbFq lại nysLexpx7hư cũysLexpx7 nxtc2hìn ysLexpx7chằm chxtc2ằm ysLexpx7bên ngoàxtc2i. Tro7tistbFqng vixtc2ện ch7tistbFqỉ cysLexpx7ó 7tistbFqmột mạtxtc2 áxtc2nh t7tistbFqrăng ảmxtc2 đạmxtc2 hòa xtc2 với bóysLexpx7ng câxtc2y, tysLexpx7hực xtc2sự chxtc2ẳng xtc2có gìysLexpx7 7tistbFqhay 7tistbFqđể nhìn.

“Nàng rxtc2ất kysLexpx7hó xửysLexpx7 phảiysLexpx7 không?”

Nàng qysLexpx7uay đxtc2ầu lxtc2ại lixtc2ếc nhysLexpx7ìn hysLexpx7ắn mộxtc2t cxtc2ái rồ7tistbFqi lysLexpx7ại nhysLexpx7ìn chằm chằmysLexpx7 b7tistbFqên ngoài.

Xong, 7tistbFqnàng nhấxtc2t định7tistbFq xtc2là bysLexpx7i thươn7tistbFqg 7tistbFqquá độ,ysLexpx7 căn7tistbFq bản7tistbFq không muốnxtc2 tr7tistbFqả lờysLexpx7i hắn.ysLexpx7 7tistbFqNgày x7tistbFqưa đ7tistbFqều làxtc2 7tistbFqhắn khôngxtc2 trysLexpx7ả xtc2lời câxtc2u hysLexpx7ỏi xtc2của nàng, nhưn7tistbFqg nà7tistbFqng vẫxtc2n hễ7tistbFq h7tistbFqỏi xtc2là ysLexpx7đáp, nàngxtc2 h7tistbFqôm 7tistbFqnay xtc2thực sự7tistbFq quysLexpx7á xtc2khác thường.

Đông Phương7tistbFq Vxtc2ũ đ7tistbFqi xtc2tới 7tistbFqsau ysLexpx7lưng, 7tistbFqkhoát 7tistbFqtay lê7tistbFqn vxtc2ai nàng, “T7tistbFqiểu ĐysLexpx7iệp, nàngxtc2 cysLexpx7ó bxtc2iết t7tistbFqại xtc2sao ysLexpx7tính tình7tistbFq 7tistbFqta ysLexpx7quái g7tistbFqở vậyysLexpx7 không?”

Bạch MysLexpx7ạn ĐiệpysLexpx7 vẫxtc2n nhysLexpx7ư xtc2cũ khxtc2ông ysLexpx7chút phảysLexpx7n ứng,xtc2 dường xtc2 như kysLexpx7hông nghysLexpx7e th7tistbFqấy xtc2hắn nxtc2ói gì.

Hắn kysLexpx7éo xtc2qua xtc2một cáxtc2i gxtc2hế, ngồxtc2i bênxtc2 cysLexpx7ạnh nàng.

“Kỳ t7tistbFqhực… ysLexpx7ta khôngysLexpx7 xtc2biết chysLexpx7a t7tistbFqa 7tistbFqlà ai.”

Hắn thìnhysLexpx7 lình7tistbFq n7tistbFqói r7tistbFqa một7tistbFq ysLexpx7câu xtc2khiến B7tistbFqạch MysLexpx7ạn ĐiệysLexpx7p ysLexpx7nghi ngờ liếc7tistbFq hxtc2ắn mộ7tistbFqt cái,xtc2 nhưxtc2ng vysLexpx7ẫn ysLexpx7không nó7tistbFqi gì.

Hắn cườiysLexpx7 khxtc2ổ, “ysLexpx7Buồn cườiysLexpx7 lắm7tistbFq đúng7tistbFq khônxtc2g? TysLexpx7a thựcxtc2 sự kh7tistbFqông ysLexpx7biết, ysLexpx7vì nưysLexpx7ơng ysLexpx7ta xtc2chưa bxtc2ao gixtc2ờ nóysLexpx7i 7tistbFqcho 7tistbFqta biết.”

Bạch Mxtc2ạn Đxtc2iệp gxtc2hé và7tistbFqo mộ7tistbFqt bêysLexpx7n cửxtc2a sxtc2ổ, ysLexpx7vươn t7tistbFqay xtc2ra hái mộtxtc2 mộtysLexpx7 chi7tistbFqếc láysLexpx7, mxtc2iễn cysLexpx7ưỡng nhìnysLexpx7 ysLexpx7hắn mộtysLexpx7 cysLexpx7ái, “xtc2Tiếp tysLexpx7ục.” Có7tistbFq tiến7tistbFq bộ7tistbFq, 7tistbFqhắn nói nhiềuxtc2 nh7tistbFqư v7tistbFqậy, cuốiysLexpx7 xtc2cùng cũng7tistbFq đổi7tistbFq đưysLexpx7ợc haxtc2i chữxtc2 của7tistbFq nàng.

“Trước ysLexpx7khi nươ7tistbFqng gảxtc2 xtc2cho 7tistbFqcha taxtc2, ngưxtc2ời 7tistbFqđã mysLexpx7ang t7tistbFqhai. Người cxtc2ha hxtc2iện xtc2tại củ7tistbFqa t7tistbFqa r7tistbFqất yêxtc2u t7tistbFqhương nươnysLexpx7g, nhưngxtc2 nươysLexpx7ng ngượxtc2c lạxtc2i kxtc2hông hề7tistbFq thương ôngysLexpx7 7tistbFqấy. N7tistbFqương xtc2ta trxtc2ước khysLexpx7i xuấtysLexpx7 7tistbFqgiá đãxtc2 từysLexpx7ng thí7tistbFqch 7tistbFqmột ysLexpx7nam nhân.7tistbFq T7tistbFqhậm chí 7tistbFqcòn cysLexpx7ó hxtc2ài tửysLexpx7 củaxtc2 ysLexpx7hắn, thxtc2ế nhưngxtc2 naysLexpx7m nhysLexpx7ân ki7tistbFqa lạxtc2i bysLexpx7ỏ r7tistbFqơi nươngxtc2 n7tistbFqên nương7tistbFq mới7tistbFq gả choysLexpx7 cysLexpx7ha txtc2a. 7tistbFqThực sựxtc2 baxtc2n đầysLexpx7u n7tistbFqương cũysLexpx7ng kxtc2hông mxtc2uốn gxtc2ả, lxtc2à 7tistbFqdo ngoại7tistbFq côxtc2ng t7tistbFqa ép 7tistbFq buộc, tự7tistbFq cysLexpx7hủ 7tistbFqtrì ysLexpx7hôn sự.ysLexpx7 Lúc7tistbFq 7tistbFqđó 7tistbFqVạn KiếmysLexpx7 7tistbFqsơn ysLexpx7trang đượcxtc2 xưn7tistbFqg lysLexpx7à xtc2võ lâ7tistbFqm 7tistbFqđệ nhất thế7tistbFq gxtc2ia, ngoạixtc2 cxtc2ông ysLexpx7tuyệt đối7tistbFq khônysLexpx7g chxtc2o phépxtc2 nưysLexpx7ơng t7tistbFqa hồ7tistbFqi hôxtc2n, điểm7tistbFq huyệt7tistbFq đysLexpx7ạo của nưysLexpx7ơng rồi7tistbFq xtc2ép lênysLexpx7 kiysLexpx7ệu ho7tistbFqa. TysLexpx7rong đêm7tistbFq ysLexpx7tân hôxtc2n, nư7tistbFqơng xtc2ta thẳng7tistbFq thắnxtc2 7tistbFqnói thật vớysLexpx7i c7tistbFqha. Cxtc2ha ysLexpx7ta ysLexpx7tuy xtc2rằng khổysLexpx7 ysLexpx7sở nhưysLexpx7ng cũng7tistbFq ngysLexpx7uyện 7tistbFqý m7tistbFquốn nư7tistbFqơng, ysLexpx7chăm xtc2sóc nương cảysLexpx7 ysLexpx7đời. N7tistbFqhưng nươngysLexpx7 t7tistbFqa kysLexpx7hông muốysLexpx7n, nươngxtc2 đốixtc2 7tistbFqvới 7tistbFqcha mộysLexpx7t chxtc2út cảmxtc2 xtc2tình cũng xtc2không cysLexpx7ó, khysLexpx7ông muốnysLexpx7 ysLexpx7cùng c7tistbFqha làmxtc2 phxtc2u thêysLexpx7 thựcxtc2 sự.7tistbFq 7tistbFqCó thểxtc2 7tistbFqcha 7tistbFqta xtc2mong ysLexpx7muốn có ysLexpx7 ngày n7tistbFqương 7tistbFqta sẽysLexpx7 hồysLexpx7i tâ7tistbFqm chysLexpx7uyển ý7tistbFq nxtc2ên ysLexpx7cố gắngxtc2 nxtc2hịn. Nxtc2hưng ysLexpx7tình cả7tistbFqm củaxtc2 hai ngườixtc2 xtc2thực ysLexpx7sự rấxtc2t 7tistbFqxấu, vào7tistbFq đêxtc2m txtc2ân hxtc2ôn đầysLexpx7u tiêxtc2n, hxtc2ai ngưysLexpx7ời xtc2đã chixtc2a phòngysLexpx7 mà ngủ,xtc2 c7tistbFqho tớ7tistbFqi hômysLexpx7 xtc2nay vẫnxtc2 l7tistbFqà p7tistbFqhu thêxtc2 hữysLexpx7u daxtc2nh 7tistbFqvô thysLexpx7ực. 7tistbFqSau kxtc2hi tysLexpx7a rysLexpx7a đời7tistbFq, nươngysLexpx7 vì hậnysLexpx7 ysLexpx7thân pxtc2hụ txtc2a bỏysLexpx7 rơi7tistbFq ysLexpx7nương 7tistbFqnên cũysLexpx7ng hậnysLexpx7 cả7tistbFq tysLexpx7a. T7tistbFqừ khxtc2i 7tistbFqta b7tistbFqắt đầuysLexpx7 c7tistbFqó kysLexpx7ý ứ7tistbFqc, đều làxtc2 nxtc2ha hoysLexpx7àn b7tistbFqội 7tistbFqdi chăxtc2m 7tistbFqsóc ysLexpx7ta. K7tistbFqhi txtc2a sxtc2áu ysLexpx7tuổi, bộxtc2i dxtc2i xtc2qua xtc2đời, cũnysLexpx7g không còn7tistbFq 7tistbFqai ysLexpx7chăm xtc2sóc 7tistbFqcho taysLexpx7. Từ7tistbFq đóysLexpx7 7tistbFqvề s7tistbFqau, chúxtc2ng t7tistbFqa mộtxtc2 nhàxtc2 bysLexpx7a ngysLexpx7ười đềuysLexpx7 cóxtc2 cuộc sống7tistbFq riên7tistbFqg, cysLexpx7ơ bản7tistbFq khôysLexpx7ng hềxtc2 q7tistbFqua lại.7tistbFq ysLexpx7Cha xtc2tuy r7tistbFqằng hậxtc2n nhưnxtc2g cũnysLexpx7g kysLexpx7hông b7tistbFqạc đãi txtc2a, c7tistbFqũng thỉxtc2nh t7tistbFqiên s7tistbFqinh dạy7tistbFq ysLexpx7ta 7tistbFqđọc ysLexpx7sách 7tistbFqviết chữysLexpx7, tysLexpx7hậm cxtc2hí tựxtc2 m7tistbFqình dạy7tistbFq 7tistbFqvõ ysLexpx7công cho ysLexpx7ta, nhưnysLexpx7g cysLexpx7ha chxtc2ưa ysLexpx7từng 7tistbFqnói 7tistbFqvới xtc2ta mộtysLexpx7 ysLexpx7câu nàxtc2o. xtc2Mỗi xtc2lần dạy7tistbFq xtc2ta võ7tistbFq cxtc2ông đều đextc2m 7tistbFqta đứngysLexpx7 trước7tistbFq mặxtc2t ngưxtc2ời, tự7tistbFq mysLexpx7ình thựxtc2c hixtc2ện bysLexpx7a lầnysLexpx7 chxtc2o xtc2ta xemxtc2, khôysLexpx7ng cần biếtxtc2 txtc2a ysLexpx7học cóysLexpx7 đ7tistbFqược hxtc2ay khxtc2ông đ7tistbFqược. CứysLexpx7 b7tistbFqa tysLexpx7háng, ch7tistbFqa 7tistbFqlại dạyxtc2 ysLexpx7ta mộxtc2t l7tistbFqoại võ cô7tistbFqng khysLexpx7ác, cảysLexpx7 thờ7tistbFqi xtc2thơ ấu,ysLexpx7 chysLexpx7a xtc2chưa từng7tistbFq ysLexpx7nói v7tistbFqới t7tistbFqa xtc2câu nàoysLexpx7. Chxtc2o đếnysLexpx7 7tistbFqgần đây, hai7tistbFq ngườysLexpx7i cxtc2húng 7tistbFqta mysLexpx7ới thỉnh7tistbFq ysLexpx7thoảng nó7tistbFqi cxtc2huyện. Nưxtc2ơng ysLexpx7ta thícxtc2h đysLexpx7ọc sáchxtc2, vẽ tranh,xtc2 mỗixtc2 ysLexpx7lần ysLexpx7ta đysLexpx7i thỉnysLexpx7h aysLexpx7n người,7tistbFq ysLexpx7hai ng7tistbFqười mộxtc2t lxtc2ẳng lxtc2ặng vẽysLexpx7 trysLexpx7anh, mộysLexpx7t chơysLexpx7i cờ, kysLexpx7hông aysLexpx7i liếcysLexpx7 mắtysLexpx7 nhìnxtc2 txtc2a mộtxtc2 cá7tistbFqi. Cxtc2hỉ cóysLexpx7 kh7tistbFqi ysLexpx7ta phạmxtc2 phải7tistbFq s7tistbFqai lầmysLexpx7 mới ysLexpx7nghiêm khách7tistbFq tráchxtc2 phxtc2ạt ta7tistbFq, đánhxtc2 c7tistbFqhửi taysLexpx7. Nxtc2àng xtc2luôn ysLexpx7hỏi xtc2vì s7tistbFqao xtc2ta xtc2không nysLexpx7ói lời7tistbFq nào, kỳ7tistbFq 7tistbFqthực xtc2chính vxtc2ì ysLexpx7ta trysLexpx7ưởng tysLexpx7hành đ7tistbFqã cysLexpx7ó tínhxtc2 cáysLexpx7ch nhưysLexpx7 vxtc2ậy. NgysLexpx7oại trysLexpx7ừ giao tiếp7tistbFq bên7tistbFq n7tistbFqgoài, tysLexpx7a 7tistbFqcăn 7tistbFqbản khôysLexpx7ng muốnxtc2 nói7tistbFq, cũysLexpx7ng khôngxtc2 axtc2i ngu7tistbFqyện ýxtc2 ng7tistbFqhe ysLexpx7ta nói.”7tistbFq Hắn bysLexpx7an đysLexpx7ầu 7tistbFqmuốn dùn7tistbFqg hoysLexpx7àn cản7tistbFqh c7tistbFqủa mìxtc2nh đểysLexpx7 thốnxtc2g s7tistbFquốt ch7tistbFqo BạchysLexpx7 M7tistbFqạn xtc2Điệp, nhưxtc2ng cuối cysLexpx7ùng 7tistbFqbản thâxtc2n lạ7tistbFqi 7tistbFqrơi vysLexpx7ào xtc2bi th7tistbFqương. Kxtc2hoảng thờiysLexpx7 giaxtc2n đóxtc2, hxtc2ắn rấtysLexpx7 cxtc2ô đxtc2ơn, rất bấ7tistbFqt 7tistbFqlực. ysLexpx7Nhìn 7tistbFqthấy nhữysLexpx7ng đứaxtc2 txtc2rẻ ysLexpx7khác cóxtc2 chxtc2a nươn7tistbFqg yxtc2êu 7tistbFqthương, hysLexpx7ắn luysLexpx7ôn nhịn khysLexpx7ông đượcysLexpx7 ngưỡngxtc2 mộ.xtc2 HắnysLexpx7 ysLexpx7dù ysLexpx7sao cũ7tistbFqng làysLexpx7 nxtc2ghiệt cxtc2hủng. ysLexpx7Hắn khóc7tistbFq lóc7tistbFq hỏi bội7tistbFq d7tistbFqi tại7tistbFq sysLexpx7ao ch7tistbFqa nxtc2ương khôysLexpx7ng thươxtc2ng hắn,7tistbFq xtc2bội dysLexpx7i khôxtc2ng đysLexpx7ành l7tistbFqòng nhì7tistbFqn hysLexpx7ắn nhưxtc2 thế mớxtc2i xtc2đem c7tistbFqhân ysLexpx7tướng xtc2sự việcxtc2 nóxtc2i ra.

Đó làxtc2 bíysLexpx7 ysLexpx7mật cysLexpx7ủa ysLexpx7hắn, hắnxtc2 không7tistbFq b7tistbFqiết bấtxtc2 7tistbFqcứ aysLexpx7i biết ysLexpx7chuyện này,ysLexpx7 xtc2cho xtc2dù là7tistbFq ngườxtc2i thâxtc2n nxtc2hất ysLexpx7như sxtc2ư p7tistbFqhụ cùngysLexpx7 Quxtc2ân ysLexpx7Tùy ysLexpx7Phong cũngysLexpx7 khôxtc2ng biết ysLexpx7được thâysLexpx7n tysLexpx7hế thựxtc2c 7tistbFqsự củaysLexpx7 xtc2hắn. BíysLexpx7 mậtxtc2 nàyysLexpx7 h7tistbFqắn cysLexpx7hôn sâuysLexpx7 xtc2tận đáyysLexpx7 lòxtc2ng đã7tistbFq ha7tistbFqi mươi nămxtc2, rxtc2ốt cuộcxtc2 7tistbFqbây giờxtc2 cũnysLexpx7g cóysLexpx7 7tistbFqcơ hộiysLexpx7 nóxtc2i raxtc2. NysLexpx7ói xtc2ra b7tistbFqí xtc2mật trxtc2ong lònxtc2g, đột nhysLexpx7iên cảmxtc2 thấysLexpx7y nh7tistbFqẹ nhõm.

Bạch 7tistbFqMạn Điệp7tistbFq rysLexpx7ốt cuxtc2ộc nh7tistbFqịn khônxtc2g được7tistbFq nhẹ7tistbFq gxtc2iọng ysLexpx7hỏi, “Sau đóysLexpx7 t7tistbFqhì s7tistbFqao?” Trờixtc2 ạ,ysLexpx7 ysLexpx7chả trác7tistbFqh tín7tistbFqh tìn7tistbFqh 7tistbFqhắn xtc2quái gở,xtc2 thìysLexpx7 7tistbFqra l7tistbFqà d7tistbFqo lớn7tistbFq lên 7tistbFqtrong ysLexpx7một xtc2gia đình7tistbFq nysLexpx7hư vxtc2ậy. Nếuxtc2 xtc2như đổi7tistbFq lạxtc2i ysLexpx7là nà7tistbFqng, chxtc2ách nà7tistbFqng ysLexpx7điên ysLexpx7mất, một g7tistbFqia xtc2đình quáixtc2 7tistbFqdị điể7tistbFqn h7tistbFqình, n7tistbFqàng làm7tistbFq sysLexpx7ao lạiysLexpx7 gảysLexpx7 được7tistbFq vysLexpx7ào nysLexpx7hà đóysLexpx7 chứ?

Đông ysLexpx7Phương V7tistbFqũ cưysLexpx7ời khổ,7tistbFq “NămysLexpx7 txtc2a chxtc2ín tuổi,ysLexpx7 ysLexpx7vô tình cứu7tistbFq đượcysLexpx7 sxtc2ư phụ,ysLexpx7 xtc2từ 7tistbFqđó v7tistbFqề saxtc2u 7tistbFqdo m7tistbFqột txtc2ay sxtc2ư ph7tistbFqụ dạyysLexpx7 bảxtc2o, nhưng7tistbFq bóngxtc2 m7tistbFqa trong lysLexpx7òng vẫnxtc2 tồ7tistbFqn xtc2tại xtc2như trướ7tistbFqc, txtc2a k7tistbFqhông thíxtc2ch n7tistbFqói. Kh7tistbFqi t7tistbFqa mườiysLexpx7 lxtc2ăm tu7tistbFqổi, 7tistbFqtheo sư ph7tistbFqụ 7tistbFqvề Th7tistbFqương ManysLexpx7g sơn,7tistbFq còxtc2n xtc2có ysLexpx7sư đệysLexpx7 QuâysLexpx7n T7tistbFqùy PhonysLexpx7g. Tùy7tistbFq P7tistbFqhong lysLexpx7úc n7tistbFqào cũng huysLexpx7yên xtc2thuyên nàxtc2y nysLexpx7ọ, xtc2lâu ng7tistbFqày, tínysLexpx7h tình7tistbFq quáiysLexpx7 gở7tistbFq của7tistbFq txtc2a cũxtc2ng xtc2thay đổysLexpx7i không ít.”7tistbFq Lấyxtc2 7tistbFqtiêu chuẩnysLexpx7 trướcxtc2 đ7tistbFqây cxtc2ủa hắn,7tistbFq ysLexpx7có thểxtc2 cảxtc2 ysLexpx7tháng cũysLexpx7ng khôysLexpx7ng n7tistbFqói ysLexpx7lời nào.

Bạch xtc2Mạn Đi7tistbFqệp 7tistbFqvỗ ngựcxtc2, xtc2trong ysLexpx7lòng vẫnxtc2 còxtc2n sysLexpx7ợ hãi7tistbFq, “Lxtc2ão Thiên à,xtc2 mysLexpx7ay mxtc2à gặpysLexpx7 đưxtc2ợc ysLexpx7sư 7tistbFqphụ ngươiysLexpx7. Nxtc2ếu ngư7tistbFqơi 7tistbFqcứ xtc2sống ysLexpx7trong xtc2cái nhàysLexpx7 đóxtc2 kh7tistbFqông biết cysLexpx7òn xtc2biến 7tistbFqthành dạng7tistbFq ngườixtc2 gìxtc2? Bxtc2ộ dạnxtc2g xtc2tiếc 7tistbFqchữ nh7tistbFqư vànxtc2g nàyysLexpx7 ysLexpx7của nysLexpx7gươi đã làysLexpx7 thaxtc2y đổixtc2 7tistbFqrồi 7tistbFqsao? xtc2Vậy trướcysLexpx7 k7tistbFqhi tysLexpx7hay ysLexpx7đổi còxtc2n r7tistbFqa thxtc2ế nàoxtc2? Cxtc2hách 7tistbFqlà hỏxtc2i ngươi tră7tistbFqm câuxtc2 mxtc2ới trảysLexpx7 lờiysLexpx7 một7tistbFq câu7tistbFq quxtc2á. Ma7tistbFqy mysLexpx7à c7tistbFqó 7tistbFqQuân TùyysLexpx7 xtc2Phong, nếysLexpx7u khôn7tistbFqg mỗiysLexpx7 ngày taxtc2 đềuxtc2 ph7tistbFqải đố7tistbFqi d7tistbFqiện vớxtc2i ysLexpx7một xtc2cái đầuysLexpx7 gỗ.”

“Năm txtc2a mườiysLexpx7 lxtc2ăm txtc2uổi rxtc2ời xtc2khỏi nh7tistbFqà, năm7tistbFq năm7tistbFq 7tistbFqsau mới qysLexpx7uay tr7tistbFqở lạysLexpx7i. KhysLexpx7ông h7tistbFqiểu xtc2vì xtc2sao lạxtc2i phxtc2át hiệxtc2n tìnhxtc2 cảm7tistbFq củaxtc2 bxtc2ọn ysLexpx7họ vớiysLexpx7 tysLexpx7a tốt hơnysLexpx7 rất7tistbFq nhiều.7tistbFq Cxtc2ha nxtc2guyện ýxtc2 nó7tistbFqi chuy7tistbFqện cùng7tistbFq xtc2ta, bàxtc2n luậxtc2n vysLexpx7õ côysLexpx7ng, nưysLexpx7ơng cũng chủ7tistbFq độngxtc2 đíxtc2ch xtc2thân xuố7tistbFqng bếp.”7tistbFq ĐôngysLexpx7 PhysLexpx7ương Vũ7tistbFq cốxtc2 ysLexpx7ý trêysLexpx7u ch7tistbFqọc, “Nxtc2àng yêysLexpx7n tâmysLexpx7, sau nà7tistbFqy g7tistbFqả vàoysLexpx7 nhàysLexpx7 taxtc2, nànysLexpx7g cxtc2ó thể7tistbFq txtc2hích 7tistbFqứng.” xtc2Nếu làysLexpx7 cái7tistbFq kysLexpx7hông khíysLexpx7 tysLexpx7rầm lặng trướcxtc2 kixtc2a, ysLexpx7ai xtc2còn cxtc2ó thxtc2ể tiếpysLexpx7 xtc2tục 7tistbFqở 7tistbFqlại nữa.

Bạch Mạn7tistbFq Điệxtc2p độxtc2t nh7tistbFqiên nhxtc2ớ tới7tistbFq mộ7tistbFqt việc,xtc2 “Vậyxtc2 sao? 7tistbFqVậy ngươi7tistbFq ysLexpx7lấy t7tistbFqhê tysLexpx7ử ysLexpx7là thế7tistbFq nào7tistbFq? Ngươi7tistbFq ysLexpx7nói ysLexpx7cha n7tistbFqương ngươxtc2i ysLexpx7ép ngư7tistbFqơi, như7tistbFqng theo 7tistbFq ngươi ysLexpx7nói thysLexpx7ì cảmxtc2 xtc2tình đốxtc2i 7tistbFqvới 7tistbFqbọn 7tistbFqhọ khôysLexpx7ng tốtxtc2 lắysLexpx7m, sysLexpx7ao bọnxtc2 họysLexpx7 lại7tistbFq bứcxtc2 được ngươi?”

“Bắt đầuysLexpx7 từ7tistbFq sysLexpx7áu xtc2năm trướysLexpx7c, txtc2a mỗ7tistbFqi năm7tistbFq đềxtc2u vềxtc2 7tistbFqnhà một 7tistbFqlần. 7tistbFqTình cảmxtc2 cysLexpx7ủa t7tistbFqa vớiysLexpx7 h7tistbFqai ysLexpx7người ysLexpx7họ không7tistbFq hysLexpx7ẳn 7tistbFqlà tốysLexpx7t, cũng7tistbFq kh7tistbFqông thxtc2ể ysLexpx7nói xtc2là quá xấysLexpx7u. L7tistbFqần trư7tistbFqớc trởxtc2 về,ysLexpx7 nươxtc2ng ysLexpx7ta ysLexpx7bệnh liệt7tistbFq giường7tistbFq, nóiysLexpx7 l7tistbFqà chẳnxtc2g xtc2còn sống7tistbFq được baxtc2o lâ7tistbFqu nữa,7tistbFq muốysLexpx7n t7tistbFqa lysLexpx7ấy vợysLexpx7 để7tistbFq ngườiysLexpx7 yysLexpx7ên tâm7tistbFq 7tistbFqnhắm mắtxtc2. Bịxtc2 nươn7tistbFqg dồnysLexpx7 tới đườngysLexpx7 cùnxtc2g, t7tistbFqa chysLexpx7ỉ cxtc2ó thểysLexpx7 xtc2lấy v7tistbFqị ysLexpx7cô nươn7tistbFqg kia.”ysLexpx7 7tistbFqNói t7tistbFqới chuyệnxtc2 nàxtc2y, hắysLexpx7n l7tistbFqần th7tistbFqứ hai txtc2hấy đaysLexpx7u đầu.

Từ kysLexpx7hi hắnxtc2 r7tistbFqời nhxtc2à năm7tistbFq nămxtc2 trước,7tistbFq 7tistbFqbầu k7tistbFqhông kxtc2hí trong nhxtc2à 7tistbFqtựa hồysLexpx7 r7tistbFqất xtc2khẩn trươnxtc2g. TrysLexpx7ở lxtc2ại năm7tistbFq hắxtc2n hysLexpx7ai mư7tistbFqơi mysLexpx7ốt tuổiysLexpx7, lxtc2ão ysLexpx7cha không chysLexpx7ỉ thâysLexpx7n cậnxtc2 nhixtc2ều hơn7tistbFq vớiysLexpx7 hắn,xtc2 cysLexpx7òn xtc2kiên quysLexpx7yết mxtc2uốn đeysLexpx7m tysLexpx7oàn bxtc2ộ gysLexpx7iao 7tistbFqnghiệp cho hắnxtc2 trôxtc2ng coi7tistbFq. Hắnxtc2 v7tistbFqốn 7tistbFqthích cysLexpx7uộc sốn7tistbFqg phxtc2iêu bạtysLexpx7 thựcysLexpx7 s7tistbFqự khônysLexpx7g thể7tistbFq cxtc2hịu đư7tistbFqợc ngày nàxtc2o cũngysLexpx7 sốngysLexpx7 7tistbFqtrong một7tistbFq 7tistbFqđống sổxtc2 s7tistbFqách. Thxtc2eo lờiysLexpx7 đ7tistbFqề ngh7tistbFqị của7tistbFq cxtc2ẩu ysLexpx7đầu xtc2quân sxtc2ư Quân xtc2Tùy PhysLexpx7ong, 7tistbFqhắn quyế7tistbFqt địysLexpx7nh tựxtc2 mìxtc2nh gâ7tistbFqy d7tistbFqựng sxtc2ự nghiệp.

Trở n7tistbFqên cóysLexpx7 thân7tistbFq xtc2tình là7tistbFq tốt7tistbFq 7tistbFqhay xấ7tistbFqu đây7tistbFq? Nế7tistbFqu nhysLexpx7ư cha nươ7tistbFqng vysLexpx7ẫn tiếysLexpx7p tụxtc2c mxtc2ặc kệ7tistbFq hxtc2ắn, hysLexpx7ắn khôn7tistbFqg cầysLexpx7n bxtc2ị épxtc2 ysLexpx7buộc ysLexpx7làm việysLexpx7c 7tistbFqkinh thương, cũngysLexpx7 khônysLexpx7g cần7tistbFq l7tistbFqấy một7tistbFq n7tistbFqữ ysLexpx7nhân khôxtc2ng que7tistbFqn khô7tistbFqng biết.ysLexpx7 7tistbFqĐương n7tistbFqhiên, nếuxtc2 không nhxtc2ờ ysLexpx7cha xtc2nương bứcxtc2 ép,7tistbFq xtc2hắn cũysLexpx7ng kxtc2hông đượcxtc2 gxtc2ia tài7tistbFq xtc2bạc vạn,7tistbFq cũng7tistbFq ysLexpx7không lấyxtc2 đượcxtc2 Tiểu ĐiysLexpx7ệp của7tistbFq hắn.

“Chẳng trysLexpx7ách sysLexpx7ao ngươ7tistbFqi tínxtc2h tìnxtc2h kỳysLexpx7 quáysLexpx7i, thysLexpx7ì ysLexpx7ra là trysLexpx7ong lònxtc2g từysLexpx7 nh7tistbFqỏ đxtc2ã có7tistbFq m7tistbFqột bónxtc2g ma.7tistbFq” Không7tistbFq ysLexpx7hiểu xtc2vì saoysLexpx7, nysLexpx7ghĩ đxtc2ến xtc2hắn xtc2lúc nhỏ 7tistbFqbi t7tistbFqhảm nysLexpx7hư 7tistbFqvậy, tro7tistbFqng ysLexpx7lòng xtc2nàng mơxtc2 hồxtc2 c7tistbFqó cảysLexpx7m giáxtc2c đau.

“Kỳ xtc2thực nà7tistbFqng khônxtc2g cầnysLexpx7 khổ7tistbFq sở7tistbFq, ítysLexpx7 nysLexpx7hất nàngysLexpx7 xtc2còn biếxtc2t thân phụ7tistbFq mìn7tistbFqh 7tistbFqlà aixtc2, xtc2nhưng tysLexpx7a thìysLexpx7 khxtc2ông biết.”7tistbFq ysLexpx7Hắn khxtc2ông biếtxtc2 axtc2n ysLexpx7ủi ngườiysLexpx7 khácysLexpx7, có thể7tistbFq nóixtc2 ysLexpx7ra nhưysLexpx7 vxtc2ậy t7tistbFqhực sysLexpx7ự 7tistbFqkhông đơn7tistbFq giản.

“Ta có7tistbFq xtc2khổ sởxtc2 bxtc2ao gi7tistbFqờ?” Bạxtc2ch Mạn7tistbFq Điệpxtc2 7tistbFqkỳ qxtc2uái nhìn hắnxtc2, cxtc2on mắtxtc2 n7tistbFqào 7tistbFqcủa hxtc2ắn tysLexpx7hấy nàxtc2ng 7tistbFqvì TốngysLexpx7 tysLexpx7rang 7tistbFqchủ khxtc2ổ sở?

“Lẽ nàoxtc2 7tistbFqnàng khôxtc2ng phải7tistbFq vìxtc2 nysLexpx7hất thờiysLexpx7 khô7tistbFqng xtc2thể tiếp nhậnxtc2 được7tistbFq Tốngxtc2 trxtc2ang xtc2chủ xtc2là chxtc2a nàxtc2ng 7tistbFqnên mớixtc2 khxtc2ông nóiysLexpx7 xtc2lời nàoysLexpx7 sao?”

Bạch Mạn7tistbFq Đixtc2ệp trợn7tistbFq trừngysLexpx7 ha7tistbFqi mắxtc2t, ysLexpx7thật sâxtc2u th7tistbFqở dài, “TysLexpx7a ysLexpx7đã mấysLexpx7t t7tistbFqrí ysLexpx7nhớ rồi,xtc2 nươngxtc2 7tistbFqcùng kếxtc2 pysLexpx7hụ c7tistbFqó tốtxtc2 xtc2với xtc2ta hxtc2ay khôn7tistbFqg xtc2ta cũngxtc2 chẳng b7tistbFqiết, ysLexpx7cũng khôxtc2ng muốysLexpx7n truysLexpx7y cứu.ysLexpx7 Đươn7tistbFqg nhiênxtc2, xysLexpx7em tysLexpx7a h7tistbFqiện txtc2ại m7tistbFqột ysLexpx7thân xtc2bản lĩnh, ysLexpx7chứng ysLexpx7tỏ xtc2hai ngưxtc2ời đố7tistbFqi vysLexpx7ới txtc2a rấtysLexpx7 tốt.7tistbFq Txtc2a chỉ7tistbFq xtc2biết ch7tistbFqa mẹxtc2 thân7tistbFq nhânysLexpx7 t7tistbFqa toànxtc2 bộ đãysLexpx7 chysLexpx7ết, chxtc2o dù7tistbFq TốnysLexpx7g traysLexpx7ng chysLexpx7ủ t7tistbFqhực sựysLexpx7 7tistbFqlà ch7tistbFqa ysLexpx7ta 7tistbFqthì thếysLexpx7 xtc2nào? 7tistbFqTa kxtc2hông muốn xtc2 nghĩ tớ7tistbFqi. 7tistbFqTa cũxtc2ng khô7tistbFqng phxtc2ải hxtc2ận ôysLexpx7ng ấ7tistbFqy, chysLexpx7ỉ lysLexpx7à đốiysLexpx7 xtc2với ôysLexpx7ng ấyxtc2 7tistbFqmột chúysLexpx7t cảmxtc2 giác cũnxtc2g khôn7tistbFqg có.”7tistbFq 7tistbFqCha ysLexpx7nàng giờysLexpx7 đan7tistbFqg ởysLexpx7 hiệnysLexpx7 đại,xtc2 ysLexpx7cho dxtc2ù ysLexpx7Tống xtc2trang ysLexpx7chủ thực sựxtc2 ysLexpx7là 7tistbFqcha nànysLexpx7g cxtc2ũng 7tistbFqchỉ xtc2là 7tistbFqcha xtc2của th7tistbFqân thểysLexpx7 nà7tistbFqy, cùysLexpx7ng nàngysLexpx7 khxtc2ông qua7tistbFqn hệ.

“Thế nàn7tistbFqg vxtc2ì ysLexpx7sao lxtc2ại rysLexpx7ầu rĩysLexpx7 xtc2không vui?”

“Ta đan7tistbFqg su7tistbFqy ngxtc2hĩ, võxtc2 ysLexpx7lâm đồnxtc2 xtc2đại quả7tistbFq ysLexpx7nhiên xtc2là phóng ysLexpx7 đại, xtc2Thánh lysLexpx7inh xtc2châu 7tistbFqchỉ làxtc2 mộxtc2t xtc2viên dạ7tistbFq minxtc2h chysLexpx7âu bìnysLexpx7h thưysLexpx7ờng, khônysLexpx7g thểxtc2 cứysLexpx7u mạng hysLexpx7ai xtc2chúng ta7tistbFq, toàxtc2n bộxtc2 h7tistbFqi vọnxtc2g ysLexpx7bây giờxtc2 7tistbFqđều đặxtc2t trênxtc2 nysLexpx7gười Q7tistbFquỷ ysLexpx7Y cù7tistbFqng hạt tuyếtysLexpx7. HạtysLexpx7 tuyếtysLexpx7 thysLexpx7ực s7tistbFqự cxtc2ó thểysLexpx7 gxtc2iải độcysLexpx7 xtc2không? xtc2Quỷ 7tistbFqY cxtc2ó th7tistbFqật lxtc2ợi 7tistbFqhại nhxtc2ư trong tysLexpx7ruyền thuyế7tistbFqt? Txtc2a ysLexpx7hiện tại7tistbFq đang7tistbFq lysLexpx7o lắnxtc2g độcxtc2 trên7tistbFq ysLexpx7người nysLexpx7gươi, ysLexpx7lo lắysLexpx7ng bệnxtc2h trên ng7tistbFqười t7tistbFqa. 7tistbFqVề ysLexpx7phần Tốnxtc2g lysLexpx7ão đ7tistbFqầu, txtc2a ysLexpx7một chú7tistbFqt cũnxtc2g khxtc2ông mxtc2uốn nghĩ.”

“Không sysLexpx7ao đâu7tistbFq, c7tistbFqó xtc2tam mysLexpx7uội 7tistbFqnàng cùngysLexpx7 ysLexpx7sư ysLexpx7phụ t7tistbFqa, sxtc2ẽ không cxtc2ó chuyện7tistbFq gì.7tistbFq” xtc2Cho xtc2dù ysLexpx7y thuậtxtc2 sư7tistbFq phụxtc2 hắnxtc2 kxtc2hông đượysLexpx7c ysLexpx7tốt lắm,ysLexpx7 cũxtc2ng c7tistbFqòn có Độc7tistbFq Nươ7tistbFqng Txtc2ử làysLexpx7 c7tistbFqao ysLexpx7thủ xtc2dụng độc,xtc2 xeysLexpx7m đa7tistbFqn d7tistbFqược nàn7tistbFqg điềuysLexpx7 chế7tistbFq c7tistbFqũng đ7tistbFqủ bixtc2ết nxtc2àng danh bấ7tistbFqt 7tistbFqhư truyền.

Bạch MysLexpx7ạn ĐiệysLexpx7p g7tistbFqật đ7tistbFqầu, đôi7tistbFq xtc2mi cxtc2ũng xtc2không xtc2che đysLexpx7ược ysLexpx7ưu sách.

“Ừ, ngươysLexpx7i nxtc2gàn xtc2vạn lần7tistbFq đừng7tistbFq nêysLexpx7n xảxtc2y rxtc2a chuyện.”

“Được.” 7tistbFqĐông PhươngysLexpx7 7tistbFqVũ l7tistbFqẳng lặngysLexpx7 nhìn7tistbFq xtc2nàng, ánxtc2h trănxtc2g ảm đạmysLexpx7 lượnysLexpx7 lờxtc2 chiysLexpx7ếu 7tistbFqđến, áxtc2nh nếnysLexpx7 liênxtc2 tục7tistbFq tỏa7tistbFq xtc2ra khiế7tistbFqn bầuxtc2 ysLexpx7không kysLexpx7hí càxtc2ng 7tistbFqthêm lãng mạn.

“Đại xtc2ca, ngươixtc2 txtc2hích txtc2a sao?xtc2” ysLexpx7Lần đầxtc2u tiê7tistbFqn xtc2nàng không muốnxtc2 trốnxtc2 tr7tistbFqánh, nxtc2ghiêm túysLexpx7c hỏiysLexpx7 hắn.7tistbFq Đểxtc2 xtc2được ởxtc2 bysLexpx7ên cạnysLexpx7h hắn,7tistbFq nànysLexpx7g xtc2đã t7tistbFqừ bysLexpx7ỏ tất cảxtc2 mọ7tistbFqi thứ7tistbFq ởysLexpx7 hiệnysLexpx7 đại,ysLexpx7 nxtc2ếu xtc2đến bâysLexpx7y g7tistbFqiờ ysLexpx7còn kxtc2hông đốiysLexpx7 mặysLexpx7t vớixtc2 tìnhysLexpx7 cảmysLexpx7 củysLexpx7a mình t7tistbFqhì ysLexpx7thực sựxtc2 quáxtc2 n7tistbFqhu nhược.

Đông Phương7tistbFq V7tistbFqũ coxtc2ng môxtc2i, “SớmysLexpx7 đysLexpx7ã thành7tistbFq yxtc2êu rồ7tistbFqi, là 7tistbFq nhất kiếxtc2n ysLexpx7chung tìnhxtc2.” HắysLexpx7n đối7tistbFq vớysLexpx7i n7tistbFqàng làxtc2 7tistbFqnhất kiếxtc2n chuxtc2ng tysLexpx7ình, đángysLexpx7 tiysLexpx7ếc nàng xtc2quá ngố7tistbFqc, mãiysLexpx7 khôn7tistbFqg ch7tistbFqịu tiếp7tistbFq nhận.

Bạch M7tistbFqạn ĐiệpysLexpx7 cười7tistbFq, đysLexpx7ôi mắxtc2t hí7tistbFqp conxtc2g lại,xtc2 g7tistbFqiống nhưxtc2 trăng non.

Đông xtc2Phương xtc2Vũ đứxtc2ng xtc2phía xtc2sau nàng,7tistbFq gysLexpx7iúp nànxtc2g vén7tistbFq tóc. 7tistbFq Nàng rấtxtc2 txtc2ự nhiê7tistbFqn đứnxtc2g dậyxtc2, haysLexpx7i txtc2ay ôxtc2m lấysLexpx7y thắtysLexpx7 lưysLexpx7ng hắn,xtc2 xtc2đầu tự7tistbFqa vàxtc2o ngườiysLexpx7 hắn, “Đạixtc2 ysLexpx7ca, xtc2chúng txtc2a sẽ7tistbFq kxtc2hông xtc2sao. TysLexpx7a muysLexpx7ốn vxtc2ĩnh 7tistbFqviễn ở7tistbFq cạnh7tistbFq ngysLexpx7ươi, ysLexpx7cả đờ7tistbFqi không ysLexpx7xa nhaysLexpx7u. 7tistbFqCha nxtc2ương ngươysLexpx7i khônysLexpx7g thysLexpx7ương nxtc2gươi, ysLexpx7ta sẽ7tistbFq dùn7tistbFqg cysLexpx7ả đờxtc2i ysLexpx7để yêu 7tistbFqngươi, bồixtc2 thườngysLexpx7 cxtc2ho ngươi.”ysLexpx7 Nàn7tistbFqg 7tistbFqngẩng đầuysLexpx7 lên,7tistbFq xtc2cười hỏiysLexpx7 7tistbFqhắn, “CóysLexpx7 được7tistbFq hay không?”

“Được.” Hxtc2ắn nhẹxtc2 ysLexpx7nhàng đáxtc2p mộtxtc2 tiếng,ysLexpx7 ôysLexpx7m lấyysLexpx7 thâxtc2n thể nàng.

“Đại ca.”ysLexpx7 Nàngxtc2 vẫysLexpx7n nhysLexpx7ư cũysLexpx7 ysLexpx7ngửa đầuysLexpx7, cườ7tistbFqi txtc2ủm tỉmxtc2 nói, “ĐysLexpx7ại ca7tistbFq, 7tistbFqkỳ thựxtc2c muộiysLexpx7 cũnxtc2g yêuysLexpx7 huynh.ysLexpx7” 7tistbFqSớm đãxtc2 thà7tistbFqnh y7tistbFqêu rồixtc2, cxtc2hỉ l7tistbFqà khô7tistbFqng dám t7tistbFqhừa nhysLexpx7ận thôi.

“Tại s7tistbFqao độtysLexpx7 nh7tistbFqiên ysLexpx7lại nóxtc2i chuyệysLexpx7n ysLexpx7này?” NàysLexpx7ng cxtc2ó chút thí7tistbFqch hắn,7tistbFq hắnysLexpx7 ysLexpx7đã sớmxtc2 biết,7tistbFq ch7tistbFqỉ lxtc2à nànxtc2g xtc2vẫn kxtc2hông muốxtc2n nysLexpx7ói, nguxtc2yên 7tistbFqnhân gì khiếxtc2n ysLexpx7nàng xtc2đột 7tistbFqnhiên bixtc2ểu lộ.

Bạch Mạn7tistbFq ysLexpx7Điệp cườysLexpx7i n7tistbFqhư hysLexpx7ồ lyysLexpx7, ysLexpx7“Bởi vysLexpx7ì, hômxtc2 7tistbFqnay huynh nxtc2ói rấtxtc2 nhixtc2ều, ướcysLexpx7 c7tistbFqhừng đ7tistbFqem lờysLexpx7i củxtc2a xtc2nửa 7tistbFqtháng txtc2oàn bộ7tistbFq n7tistbFqói ra7tistbFq. Vậyxtc2 chysLexpx7ứng tỏ… tính7tistbFq tìysLexpx7nh hysLexpx7uynh đãysLexpx7 thysLexpx7ay đổi7tistbFq 7tistbFqrất nhiều,7tistbFq xtc2ở cạ7tistbFqnh huyn7tistbFqh sẽ7tistbFq ysLexpx7không qxtc2uá bxtc2uồn chá7tistbFqn.” Kxtc2ỳ thực nysLexpx7gay ysLexpx7từ ngàyxtc2 đầuysLexpx7 xtc2gặp nàngxtc2, xtc2tính tìnhysLexpx7 xtc2hắn đxtc2ã ysLexpx7thay ysLexpx7đổi rồysLexpx7i. Cùxtc2ng mộysLexpx7t nữxtc2 nhân luônxtc2 rxtc2íu r7tistbFqa rxtc2íu r7tistbFqít ởysLexpx7 cùngxtc2 một7tistbFq chỗ7tistbFq, khônxtc2g muốnxtc2 s7tistbFqửa xtc2cũng khônysLexpx7g được.

“Chỉ vysLexpx7ì vậy?”ysLexpx7 7tistbFqSớm bxtc2iết hysLexpx7ắn nhiềysLexpx7u lời.ysLexpx7 Hắnxtc2 cxtc2hỉ làxtc2 không thíchysLexpx7 nóysLexpx7i c7tistbFqhứ khôysLexpx7ng phảiysLexpx7 7tistbFqkhông biếtxtc2 nóxtc2i. Chỉxtc2 là7tistbFq nysLexpx7ói thô7tistbFqi mà,xtc2 rất7tistbFq đơysLexpx7n giản.

Bạch ysLexpx7Mạn xtc2Điệp vẫnysLexpx7 ômysLexpx7 lấyysLexpx7 thắt7tistbFq lưngysLexpx7 hắn,ysLexpx7 đầxtc2u n7tistbFqgửa về sauysLexpx7, cườiysLexpx7 hìysLexpx7 ysLexpx7hì nóixtc2, “Kxtc2hông ysLexpx7chỉ vậ7tistbFqy, huyn7tistbFqh đextc2m chuyệnysLexpx7 xấuysLexpx7 txtc2rong xtc2nhà n7tistbFqói cho muội7tistbFq biết,xtc2 muộixtc2 c7tistbFqòn c7tistbFqó cơysLexpx7 hội7tistbFq ysLexpx7lựa cxtc2họn saxtc2o? TụcysLexpx7 ngysLexpx7ữ xtc2nói chu7tistbFqyện xấxtc2u trysLexpx7ong nhàysLexpx7 không t7tistbFqhể ysLexpx7truyền ysLexpx7ra, huyn7tistbFqh nóixtc2 m7tistbFquội bysLexpx7iết, muộixtc2 khysLexpx7ông t7tistbFqrở tysLexpx7hành ngườixtc2 nhysLexpx7à huynh 7tistbFqcũng khôngxtc2 được.”

“Chỉ vì7tistbFq… ysLexpx7chuyện này?”

Nàng nghịch7tistbFq ngợmxtc2 nhxtc2áy mắxtc2t, “Ách,ysLexpx7 lxtc2ý dxtc2o nxtc2hư vậyysLexpx7 cxtc2hưa đủ xtc2sao?” N7tistbFqgụy biện.

Đông 7tistbFqPhương VũysLexpx7 nxtc2híu mi7tistbFq, cxtc2ũng khôngxtc2 cysLexpx7ó trảysLexpx7 lời.

”Được 7tistbFqrồi, bysLexpx7ởi vìysLexpx7 mxtc2uôi pysLexpx7hát hiệysLexpx7n huxtc2ynh đốiysLexpx7 xửysLexpx7 với7tistbFq muội xtc2rất tốxtc2t. ĐểysLexpx7 a7tistbFqn ủi7tistbFq muội,xtc2 k7tistbFqhông t7tistbFqiếc nhắcysLexpx7 tớixtc2 cysLexpx7huyện thươnxtc2g 7tistbFqtâm c7tistbFqủa mình.ysLexpx7 HuysLexpx7ynh tuy rxtc2ằng xtc2nói xtc2xong xtc2vân đạm7tistbFq ph7tistbFqong xtc2khinh, nxtc2hưng mu7tistbFqội biếtysLexpx7 huysLexpx7ynh rấxtc2t khổxtc2 sở,ysLexpx7 c7tistbFqhịu nhiều ysLexpx7ủy khuất.7tistbFq Hxtc2ôm ysLexpx7nay nhắ7tistbFqc tới7tistbFq, ysLexpx7trong lòngysLexpx7 nh7tistbFqất định7tistbFq khó7tistbFq chị7tistbFqu. Một7tistbFq nysLexpx7gười nguyện ý7tistbFq vìxtc2 muộysLexpx7i xtc2chịu k7tistbFqhổ mxtc2ới xtc2là nysLexpx7gười thí7tistbFqch hợpxtc2 vysLexpx7ới 7tistbFqmuội, huysLexpx7ynh hợpysLexpx7 cách.”

Hắn khônxtc2g ysLexpx7chỉ nguyệnxtc2 ysLexpx7ý ysLexpx7khổ ysLexpx7vì nàngysLexpx7, thxtc2ậm chysLexpx7í còn7tistbFq nguyện ý7tistbFq xtc2chết v7tistbFqì nxtc2àng, chỉxtc2 lysLexpx7à nànysLexpx7g ysLexpx7không ysLexpx7nói r7tistbFqa thôi.

Hắn k7tistbFqhông trxtc2ả lời,xtc2 chỉ7tistbFq cư7tistbFqời cưxtc2ời, ysLexpx7dịu dàngysLexpx7 ô7tistbFqm nàng.

“Đại c7tistbFqa, muộixtc2 muốnysLexpx7 xtc2xin 7tistbFqhuynh mộxtc2t việcxtc2.” xtc2Giọng nànxtc2g rất nhỏ,ysLexpx7 7tistbFqtựa hồysLexpx7 xtc2sợ pháxtc2 hủyysLexpx7 bầu7tistbFq khôxtc2ng ysLexpx7khí ấysLexpx7m ysLexpx7áp này.

“Cứ nói.”xtc2 G7tistbFqiờ nàysLexpx7y ysLexpx7khách nxtc2ày, 7tistbFqcái xtc2gì hắn7tistbFq cũngxtc2 đápysLexpx7 ứng.

“Huynh xtc2lớn lênxtc2 rấtxtc2 7tistbFqsuất ysLexpx7a, kh7tistbFqông txtc2hể m7tistbFqang ysLexpx7cái mặysLexpx7t nạ xtc2chướng mắtysLexpx7 kysLexpx7ia đượysLexpx7c. ysLexpx7Tuy 7tistbFqrằng xtc2mang vàoxtc2 rất7tistbFq khốc,7tistbFq như7tistbFqng mxtc2uội khôngysLexpx7 thích.7tistbFq Trừ phiysLexpx7 c7tistbFqó v7tistbFqiệc cầnxtc2, khôxtc2ng tysLexpx7hì đừysLexpx7ng mangysLexpx7, đượxtc2c không?”

“Được.” H7tistbFqắn nói7tistbFq xysLexpx7ong cườxtc2i gysLexpx7ian xysLexpx7ảo, “Đá7tistbFqp ứngxtc2 7tistbFqta một điềuxtc2 kiện,ysLexpx7 tysLexpx7a 7tistbFqsẽ khôngxtc2 mang.”

“Điều kiệnysLexpx7 gì?”

“Hôn t7tistbFqa mộtxtc2 cái.”

“Hả?” Bạ7tistbFqch Mxtc2ạn ĐiệpysLexpx7 7tistbFqnhảy rồiysLexpx7 vxtc2òng tysLexpx7ay của7tistbFq hắxtc2n, nhì7tistbFqn từxtc2 trên xu7tistbFqống dưới,7tistbFq “ĐạiysLexpx7 ysLexpx7ca, hysLexpx7uynh bịysLexpx7 trysLexpx7úng ysLexpx7tà sa7tistbFqo? xtc2Câu ysLexpx7vừa rồxtc2i làxtc2 huyysLexpx7nh nói.” Đánhxtc2 chysLexpx7ết 7tistbFqnàng cũxtc2ng khônxtc2g nxtc2ghĩ nxtc2am nhxtc2ân cứnxtc2g nh7tistbFqắc ysLexpx7cổ 7tistbFqhủ ysLexpx7như xtc2Đông Phxtc2ương V7tistbFqũ cũng nóxtc2i đượcxtc2 7tistbFqmấy lờixtc2 ngảxtc2 ngớysLexpx7n thế7tistbFq này.

Nàng kysLexpx7hông xtc2biết, na7tistbFqm nxtc2hân 7tistbFqnào k7tistbFqhi xtc2ở xtc2cạnh xtc2người mình yxtc2êu mếnysLexpx7 cũngysLexpx7 đềxtc2u c7tistbFqó tysLexpx7hay đổi.

Đông PysLexpx7hương Vũ7tistbFq cưysLexpx7ời tysLexpx7inh qysLexpx7uái nhìnxtc2 nàng,7tistbFq “Là7tistbFq tysLexpx7a nói.”

Bạch MạnysLexpx7 Đxtc2iệp 7tistbFqcố ysLexpx7ý xtc2làm rysLexpx7a xtc2vẻ 7tistbFqsuy 7tistbFqnghĩ mộysLexpx7t hồixtc2 lxtc2âu, “Được rồi.”7tistbFq Lợi7tistbFq xtc2dụng lúc7tistbFq h7tistbFqắn khôngysLexpx7 đ7tistbFqể ý,7tistbFq trênysLexpx7 mô7tistbFqi hxtc2ắn n7tistbFqhẹ xtc2nhàng lướtxtc2 quxtc2a một cái.

Đây lysLexpx7à lầnysLexpx7 đầu7tistbFq ysLexpx7tiên 7tistbFqnàng chủ7tistbFq độngxtc2 xtc2hôn 7tistbFqhắn, xtc2tuy rằng ysLexpx7 chỉ lysLexpx7à hôysLexpx7n nhysLexpx7ẹ, nh7tistbFqưng đủxtc2 đểysLexpx7 ĐôysLexpx7ng PhưysLexpx7ơng ysLexpx7Vũ tâmxtc2 thầysLexpx7n dxtc2ao đxtc2ộng. ysLexpx7Ngón tysLexpx7ay hắnxtc2 lysLexpx7ướt qua chysLexpx7ỗ nàngxtc2 vừaysLexpx7 hônxtc2, cười7tistbFq n7tistbFqhẹ mộtysLexpx7 cái.

Bạch MạnysLexpx7 ysLexpx7Điệp ởxtc2 t7tistbFqrên ngưysLexpx7ời sxtc2ờ soạt7tistbFq nửaxtc2 ngà7tistbFqy, cuốysLexpx7i cysLexpx7ùng cầm xtc2lấy xtc2cái 7tistbFqkéo, xtc2cắt bỏxtc2 xtc2một lọ7tistbFqn tóxtc2c, lxtc2ấy kxtc2hăn ta7tistbFqy baysLexpx7o ysLexpx7lại, “CáiysLexpx7 7tistbFqnày ch7tistbFqo huynh.”

Đông Phương7tistbFq 7tistbFqVũ nh7tistbFqận lấy,7tistbFq “xtc2Cái gì?”

Ai đóxtc2 ysLexpx7dõng dạ7tistbFqc nxtc2ói, “Tínxtc2 vậtxtc2 địnxtc2h tìnysLexpx7h.” NàysLexpx7ng thysLexpx7ực sự khôngysLexpx7 th7tistbFqể txtc2ìm 7tistbFqra ysLexpx7được xtc2vật 7tistbFqgì lxtc2àm vậysLexpx7t địnysLexpx7h ước.

Đông Phư7tistbFqơng 7tistbFqVũ xtc2cất vàysLexpx7o, sxtc2au 7tistbFqđó đưysLexpx7a cxtc2ho nàysLexpx7ng ysLexpx7một vậtysLexpx7, “Nhận đysLexpx7i, đâyxtc2 7tistbFqlà xtc2tín vậysLexpx7t củaxtc2 ta.”

“A?” Bạch7tistbFq Mạ7tistbFqn Điệpxtc2 xtc2lùi ysLexpx7về sysLexpx7au mấxtc2y bxtc2ước, “ÁcysLexpx7h, xtc2đại ca, vậtxtc2 nàxtc2y cóxtc2 phải7tistbFq rxtc2ất 7tistbFqquý giáxtc2 ysLexpx7hay khônysLexpx7g, huxtc2ynh xtc2giữ lysLexpx7ại dùngysLexpx7 đysLexpx7i.” ĐâyysLexpx7 ysLexpx7là xtc2vật tượng trưxtc2ng c7tistbFqho xtc2thân phận7tistbFq xtc2của hắn,7tistbFq lysLexpx7à sáxtc2o nxtc2gọc theysLexpx7o hxtc2ắn ysLexpx7đã xtc2nhiều năm,7tistbFq nà7tistbFqng 7tistbFqlàm sao nhậnysLexpx7 được?

“Không đượcxtc2 sao?”

“Không phảiysLexpx7, xtc2là mu7tistbFqội khôngxtc2 thểxtc2 nhận7tistbFq, vậysLexpx7t nàxtc2y xtc2quá quan 7tistbFqtrọng. NếuysLexpx7 hu7tistbFqynh đưysLexpx7a muộ7tistbFqi v7tistbFqật nxtc2ày, khôysLexpx7ng phảxtc2i muộiysLexpx7 nêysLexpx7n đysLexpx7ưa kixtc2m kiếmysLexpx7 c7tistbFqho hu7tistbFqynh sao? Cxtc2húng txtc2a đ7tistbFqều lxtc2à ngưysLexpx7ời tronxtc2g giysLexpx7ang h7tistbFqồ, 7tistbFqsao lạxtc2i đextc2m ysLexpx7vũ kh7tistbFqí tùy7tistbFq t7tistbFqiện tặysLexpx7ng cho ngườixtc2 khác?”

Đông Phư7tistbFqơng xtc2Vũ thysLexpx7u lạxtc2i 7tistbFqsáo nysLexpx7gọc, ysLexpx7năm ngysLexpx7ón t7tistbFqay txtc2hon dài c7tistbFqầm sáoysLexpx7 ng7tistbFqọc đặxtc2t ởysLexpx7 saysLexpx7u lưnxtc2g, “ysLexpx7Nàng txtc2hích lysLexpx7àm ngườiysLexpx7 tronxtc2g ysLexpx7giang hysLexpx7ồ sao?”

Bạch Mạnxtc2 7tistbFqĐiệp xtc2suy nghysLexpx7ĩ m7tistbFqột c7tistbFqhút, lá7tistbFqch đầ7tistbFqu, “Không thích.”

“Vô tranysLexpx7h sơn7tistbFq tr7tistbFqang, vô7tistbFq tranysLexpx7h vớixtc2 đời,ysLexpx7 ysLexpx7ta cysLexpx7ũng muốn cuộcysLexpx7 sysLexpx7ống nhưysLexpx7 vậy.”7tistbFq Hắn7tistbFq t7tistbFqrong lờ7tistbFqi cóysLexpx7 h7tistbFqàm ý7tistbFq khác.

Bạch ysLexpx7Mạn Điệp7tistbFq ngẩysLexpx7n ngưxtc2ời, lysLexpx7ập 7tistbFqtức mừngysLexpx7 rỡxtc2 túmysLexpx7 lấyysLexpx7 y phụ7tistbFqc củ7tistbFqa hắ7tistbFqn, “Huynxtc2h nysLexpx7ói… huynysLexpx7h cũngxtc2 khysLexpx7ông mxtc2uốn ysLexpx7làm ngưysLexpx7ời troysLexpx7ng gia7tistbFqng hxtc2ồ, muốn cù7tistbFqng mysLexpx7uội khxtc2ông traxtc2nh 7tistbFqsự đời.”

“Thiên hạysLexpx7 đệysLexpx7 nhấtysLexpx7 t7tistbFqhì ysLexpx7đã 7tistbFqsao? ysLexpx7Ta khôxtc2ng ysLexpx7thích ysLexpx7làm nxtc2gười trong giaysLexpx7ng 7tistbFqhồ. Nxtc2ếu trêysLexpx7n ysLexpx7đời đãysLexpx7 khôngysLexpx7 7tistbFqcó Thánh7tistbFq linxtc2h châxtc2u, t7tistbFqa chxtc2ỉ muốysLexpx7n ysLexpx7quay vềxtc2 làm ysLexpx7Đông Phươn7tistbFqg Vũ.”

“Đại ysLexpx7ca, muội7tistbFq cóysLexpx7 mộtxtc2 xtc2đề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnxtc2 Txtc2hương ManysLexpx7g trấysLexpx7n tìm7tistbFq m7tistbFqột làngysLexpx7, saxtc2u xtc2đó xxtc2ây vàiysLexpx7 phòng nh7tistbFqỏ, s7tistbFqau k7tistbFqhi chúngysLexpx7 xtc2ta tho7tistbFqái ẩn,ysLexpx7 cùng7tistbFq vysLexpx7ới LysLexpx7ăng Tương,xtc2 nhịxtc2 muội7tistbFq ph7tistbFqu cùng nhau7tistbFq ở7tistbFq 7tistbFqđó. Đươnxtc2g nysLexpx7hiên, n7tistbFqếu txtc2am muộ7tistbFqi nguyysLexpx7ện xtc2ý ysLexpx7đi cxtc2ùng th7tistbFqì càngysLexpx7 tốxtc2t.” Nhị7tistbFq muội phuysLexpx7 củ7tistbFqa nà7tistbFqng nghềxtc2 nghi7tistbFqệp 7tistbFqđặc ysLexpx7thù, xtc2lấy lãoysLexpx7 b7tistbFqà rồixtc2 ysLexpx7sợ xtc2rằng ysLexpx7không thxtc2ể tiếysLexpx7p 7tistbFqtục làm ysLexpx7nữa. Đ7tistbFqể pxtc2hòng n7tistbFqgừa cừuysLexpx7 nhân7tistbFq xtc2trả thysLexpx7ù, đánhysLexpx7 khôxtc2ng ysLexpx7lại hắn7tistbFq ysLexpx7thì nhằmysLexpx7 tớixtc2 lão7tistbFq bà, b7tistbFqiện phxtc2áp xtc2tốt 7tistbFqnhất xtc2vẫn 7tistbFqlà thoysLexpx7ái ẩnysLexpx7 ysLexpx7giang h7tistbFqồ đi.

“Vô 7tistbFqTranh 7tistbFqsơn tr7tistbFqang ở7tistbFq đâu?”

Bạch ysLexpx7Mạn ĐiệysLexpx7p hưngxtc2 phxtc2ấn pháysLexpx7t biểuxtc2 7tistbFqý kxtc2iến, “Đây7tistbFq xtc2là muội muốysLexpx7n chúngxtc2 t7tistbFqa đến7tistbFq ysLexpx7một là7tistbFqng 7tistbFqẩn cư,7tistbFq 7tistbFqgọi nơixtc2 đóxtc2 làxtc2 Vô7tistbFq TraysLexpx7nh sxtc2ơn txtc2rang. Gi7tistbFqang hồ mọi7tistbFq nysLexpx7gười đều7tistbFq b7tistbFqiết chysLexpx7úng 7tistbFqta ẩn7tistbFq cysLexpx7ư tạixtc2 xtc2Vô Tra7tistbFqnh sơysLexpx7n tran7tistbFqg, nxtc2hưng xtc2lại xtc2không 7tistbFqbiết Vô ysLexpx7Tranh sơysLexpx7n tr7tistbFqang ysLexpx7ở đxtc2âu, nhxtc2ư ysLexpx7vậy mớiysLexpx7 lysLexpx7à a7tistbFqn toàysLexpx7n xtc2nhất. Há7tistbFqch háchysLexpx7, huynxtc2h cũngysLexpx7 có ysLexpx7 thể tiếpxtc2 tụ7tistbFqc làxtc2m Ki7tistbFqm lxtc2ão bản7tistbFq củ7tistbFqa huy7tistbFqnh. N7tistbFqếu muốysLexpx7n n7tistbFqhớ tớ7tistbFqi nhữysLexpx7ng ngàyysLexpx7 náo7tistbFq nhiệt, cứxtc2 7tistbFqquay vềysLexpx7 xtc2Thương ManysLexpx7g sơnxtc2 tra7tistbFqng, 7tistbFqnhớ t7tistbFqới nhữxtc2ng ngàxtc2y khôngysLexpx7 màngysLexpx7 danxtc2h lợixtc2 ysLexpx7thì quay về7tistbFq làng,ysLexpx7 thậtxtc2 tốt.”

Bạch Mạxtc2n Đi7tistbFqệp l7tistbFqén cườysLexpx7i hxtc2ề hề,xtc2 “HayysLexpx7 nhấxtc2t làysLexpx7 xtc2ở gầ7tistbFqn Quân ysLexpx7 Tùy Phong7tistbFq, muộxtc2i tùysLexpx7y thờ7tistbFqi 7tistbFqcó tysLexpx7hể xtc2khi ysLexpx7dễ hắn.”

Nghĩ đếnxtc2 ysLexpx7bộ dạnxtc2g ysLexpx7bị kysLexpx7hi xtc2dễ củaxtc2 QysLexpx7uân Tùyxtc2 PysLexpx7hong, Đông Pxtc2hương VysLexpx7ũ xtc2bắt đ7tistbFqầu thônysLexpx7g cả7tistbFqm ysLexpx7cho hắn.

“Sau khxtc2i nàxtc2ng kxtc2hỏi bệysLexpx7nh, chún7tistbFqg 7tistbFqta cùn7tistbFqg xtc2nhau điysLexpx7 tìm làng.”ysLexpx7 xtc2Kiến n7tistbFqghị củaxtc2 nànysLexpx7g txtc2hực xtc2sự khônysLexpx7g tệ.

“Không cần7tistbFq đâ7tistbFqu, nh7tistbFqị muxtc2ội c7tistbFqùng nhị7tistbFq muộiysLexpx7 phxtc2u sớmxtc2 c7tistbFqó ýysLexpx7 định txtc2hoái ysLexpx7ẩn gia7tistbFqng hysLexpx7ồ đúng7tistbFq khô7tistbFqng? Th7tistbFqế cxtc2ứ đểysLexpx7 haxtc2i gixtc2a hxtc2ỏa k7tistbFqia đ7tistbFqi làxtc2m. HaysLexpx7i người xtc2họ 7tistbFqsau ysLexpx7khi thànxtc2h thân7tistbFq ysLexpx7có physLexpx7ải kh7tistbFqông chysLexpx7uyện gì7tistbFq l7tistbFqàm? Ởxtc2 nysLexpx7hà rxtc2ảnh 7tistbFqrỗi đxtc2ến ysLexpx7mốc 7tistbFqmeo a? Nhiềuxtc2 lxtc2ắm ysLexpx7thì ysLexpx7cho ysLexpx7bạc để7tistbFq ysLexpx7hai ngưysLexpx7ời tysLexpx7ìm cxtc2hỗ ở.ysLexpx7 Ácxtc2h, hxtc2ay nhấtysLexpx7 xtc2là kha7tistbFqi khẩ7tistbFqn vài mẫuxtc2 đất7tistbFq, mysLexpx7uội cóxtc2 thểxtc2 tr7tistbFqồng xtc2rau, nuôysLexpx7i gàysLexpx7. Đến7tistbFq lysLexpx7úc đó7tistbFq chúngxtc2 txtc2a mỗiysLexpx7 ngàyxtc2 ysLexpx7đều có thểysLexpx7 ănysLexpx7 rysLexpx7au sạxtc2ch, hơnysLexpx7 nữaysLexpx7 cònysLexpx7 làxtc2 t7tistbFqự 7tistbFqmình tr7tistbFqồng 7tistbFqnha. 7tistbFqChúng xtc2ta cònysLexpx7 xtc2có 7tistbFqthể nysLexpx7uôi cá, cônysLexpx7g txtc2ác 7tistbFqbảo xtc2vệ mô7tistbFqi trường7tistbFq ởxtc2 cxtc2ổ ysLexpx7đại rất7tistbFq kh7tistbFqá, ysLexpx7cá ở7tistbFq xtc2khe su7tistbFqối kh7tistbFqông bịxtc2 ôxtc2 nhiễm. Nếu7tistbFq nhưysLexpx7 kxtc2hông cxtc2ó việcxtc2 gxtc2ì, c7tistbFqhúng txtc2a c7tistbFqó ysLexpx7thể 7tistbFqđi dạxtc2o ng7tistbFqoại thành,7tistbFq đếnxtc2 txtc2ối cùng7tistbFq nh7tistbFqau ngắm sao…”xtc2 NgườiysLexpx7 n7tistbFqày bysLexpx7ị máysLexpx7ch v7tistbFqọng tưởysLexpx7ng chứngxtc2 v7tistbFqô cxtc2ùng t7tistbFqrầm trọng.

“Được.” Đ7tistbFqông PhươngysLexpx7 Vũxtc2 cũn7tistbFqg bắtxtc2 đầuysLexpx7 mysLexpx7ơ tưởngxtc2 tới7tistbFq nh7tistbFqững ngày thysLexpx7áng nh7tistbFqư vậy.

“Đại 7tistbFqca, chúysLexpx7ng xtc2ta hiện7tistbFq giờxtc2 đixtc2 đâuysLexpx7? ysLexpx7Đột n7tistbFqhiên khôngysLexpx7 có xtc2 mục t7tistbFqiêu rồi.”

“Trở ysLexpx7lại ThươysLexpx7ng 7tistbFqMang trấnysLexpx7, 7tistbFqhai 7tistbFqmuội xtc2muội nà7tistbFqng đều7tistbFq ở đó.”ysLexpx7 Để7tistbFq điều7tistbFq xtc2chế giảiysLexpx7 dược7tistbFq chysLexpx7o hắnysLexpx7. xtc2Mấy ngxtc2ày txtc2rước 7tistbFqhắn 7tistbFqđã xtc2thu 7tistbFqđược 7tistbFqbồ câxtc2u đưysLexpx7a tin, nếuysLexpx7 khxtc2ông vì7tistbFq ThánysLexpx7h liysLexpx7nh châuxtc2 ysLexpx7thì đãysLexpx7 sysLexpx7ớm quysLexpx7ay vềxtc2 Txtc2hương 7tistbFqMang trấnxtc2 rồi.

“Tại 7tistbFqsao? 7tistbFqKhông tysLexpx7ìm Quỷ7tistbFq ysLexpx7Y à?”

“Trời đất7tistbFq baxtc2o la7tistbFq, biysLexpx7ết đxtc2i 7tistbFqđâu xtc2tìm. TysLexpx7hiên CysLexpx7ơ cáysLexpx7c ysLexpx7cùng Hàn P7tistbFqhi nhất7tistbFq địnhysLexpx7 g7tistbFqiúp 7tistbFqta tì7tistbFqm hysLexpx7ắn, ysLexpx7tin xtc2tưởng r7tistbFqất ysLexpx7nhanh sẽ7tistbFq cóysLexpx7 tiysLexpx7n xtc2tức.” ysLexpx7Có tổ chứcxtc2 tìnysLexpx7h b7tistbFqáo đệysLexpx7 nhysLexpx7ất thysLexpx7iên hạxtc2 7tistbFqcùng thysLexpx7iên ysLexpx7hạ đệ7tistbFq nhấtxtc2 bộysLexpx7 xtc2khoái đ7tistbFqích th7tistbFqân 7tistbFqra tay, QuỷysLexpx7 xtc2Y tuyệtysLexpx7 đ7tistbFqối 7tistbFqchạy không7tistbFq thoát.

Bạch MysLexpx7ạn ĐiệpysLexpx7 thìysLexpx7 thàxtc2o nysLexpx7ói, “ysLexpx7Hơn nữysLexpx7a, còxtc2n cóxtc2 MinysLexpx7h C7tistbFqung hỗ txtc2rợ mà.”

“Chúng tysLexpx7a xtc2bây giờ7tistbFq 7tistbFqđi đâu?xtc2” LầnysLexpx7 nysLexpx7ày xtc2nàng thựcysLexpx7 7tistbFqsự không cóxtc2 xtc2mục tiêxtc2u rồi.

Đông Pxtc2hương ysLexpx7Vũ cùnxtc2g xtc2Bạch Mạnxtc2 Điệpxtc2 ysLexpx7quan hxtc2ệ chínhxtc2 7tistbFqthức thăng cxtc2ấp thysLexpx7ành ysLexpx7tình yê7tistbFqu 7tistbFqnam 7tistbFqnữ, Bạch7tistbFq MạnysLexpx7 xtc2Điệp đốixtc2 vớiysLexpx7 Đôxtc2ng Phươngxtc2 Vxtc2ũ tháysLexpx7i độ khôngxtc2 c7tistbFqó thxtc2ay đổi7tistbFq nhưngxtc2 h7tistbFqành đ7tistbFqộng thxtc2ực tếysLexpx7 đãysLexpx7 tysLexpx7hay đổixtc2 rấxtc2t nhiều.

Cho tới7tistbFq na7tistbFqy, hysLexpx7ai ng7tistbFqười họxtc2 khôngysLexpx7 xtc2phải chysLexpx7ia phòngxtc2 ngủ th7tistbFqì cũnxtc2g làysLexpx7 Đ7tistbFqông P7tistbFqhương VũysLexpx7 ysLexpx7phải ngủxtc2 ở7tistbFq t7tistbFqrên gh7tistbFqế. 7tistbFqMấy ngày7tistbFq ysLexpx7ở Tuxtc2yết 7tistbFqsơn, bxtc2ởi vì trời7tistbFq qxtc2uá lysLexpx7ạnh, 7tistbFqhai 7tistbFqngười bấtxtc2 đắcxtc2 dĩysLexpx7 phải7tistbFq ngủxtc2 cùysLexpx7ng ysLexpx7một giường.ysLexpx7 Bấ7tistbFqt quxtc2á BạchysLexpx7 Mạn Điệp7tistbFq 7tistbFqxin thềysLexpx7, hysLexpx7ai ngườ7tistbFqi lysLexpx7úc 7tistbFqđó thựcxtc2 sysLexpx7ự rất7tistbFq xtc2trong sán7tistbFqg, m7tistbFqỗi nxtc2gười 7tistbFqmột 7tistbFqcái chysLexpx7ăn, tuyệt đxtc2ối khôngxtc2 chysLexpx7ạm xtc2vào đ7tistbFqối phương7tistbFq chysLexpx7o dùxtc2 lxtc2à một7tistbFq 7tistbFqngón tay.

Mới 7tistbFqgần đây,7tistbFq 7tistbFqsau nysLexpx7ửa năysLexpx7m xtc2duy tysLexpx7rì 7tistbFqám mysLexpx7uội, r7tistbFqốt cục7tistbFq cũng ysLexpx7 có 7tistbFqngày bxtc2ị ysLexpx7phá vỡ.

Đó là7tistbFq vàoxtc2 đê7tistbFqm thứxtc2 ysLexpx7ba ysLexpx7sau ysLexpx7khi ysLexpx7hai ngườiysLexpx7 7tistbFqrời khỏixtc2 Tống7tistbFq gia, ysLexpx7ở mxtc2ột 7tistbFqtrấn nxtc2hỏ t7tistbFqìm chỗxtc2 ysLexpx7trọ. CáysLexpx7i xtc2làng ysLexpx7kia tysLexpx7hực sự7tistbFq rấtxtc2 ysLexpx7nhỏ, mộtysLexpx7 tiểuxtc2 khách điếm7tistbFq chxtc2ỉ cxtc2ó mấyxtc2 giaysLexpx7n phònxtc2g. Đến7tistbFq k7tistbFqhi BạchysLexpx7 Mạ7tistbFqn ysLexpx7Điệp đxtc2ến tysLexpx7rọ ch7tistbFqỉ còn7tistbFq lạiysLexpx7 mysLexpx7ột phòngxtc2 duy nysLexpx7hất, khôxtc2ng còn7tistbFq lựaxtc2 ch7tistbFqọn nàoysLexpx7 khácysLexpx7, haxtc2i ngườixtc2 đành7tistbFq n7tistbFqgủ c7tistbFqùng m7tistbFqột gian.

“Đại caxtc2, hu7tistbFqynh cxtc2ó lạn7tistbFqh hysLexpx7ay khysLexpx7ông?” Bxtc2ạch Mạn7tistbFq ĐysLexpx7iệp sau xtc2 khi ysLexpx7leo lênxtc2 giườn7tistbFqg, xtc2nhịn kysLexpx7hông đượcxtc2 hysLexpx7ỏi xtc2Đông Pxtc2hương Vũ.

Không thểxtc2 xtc2không nysLexpx7ói hắnxtc2 thựxtc2c s7tistbFqự làysLexpx7 chíysLexpx7nh nh7tistbFqân quâysLexpx7n tử, kiên7tistbFq xtc2trì muốn7tistbFq ng7tistbFqủ trênysLexpx7 trườngysLexpx7 kỷxtc2. Đãxtc2 v7tistbFqào thánxtc2g 7tistbFqmười xtc2rồi, trờixtc2 bắ7tistbFqt đầu7tistbFq lạnh,xtc2 Hơxtc2n nữa vừa7tistbFq 7tistbFqqua m7tistbFqột trận7tistbFq mưaysLexpx7 to7tistbFq, n7tistbFqhiệt độxtc2 rysLexpx7ất tysLexpx7hấp, ngxtc2ủ xtc2trên trxtc2ường 7tistbFqkỉ khôysLexpx7ng tysLexpx7ốt lắm đâu.

“Ngủ sớ7tistbFqm chxtc2út đi.ysLexpx7” Hắn7tistbFq cũnxtc2g khôxtc2ng 7tistbFqtrực tiếp7tistbFq trả7tistbFq lời, c7tistbFqho xtc2dù là7tistbFq rấ7tistbFqt lạnh.

“Ách, ch7tistbFqúng ysLexpx7ta cù7tistbFqng nha7tistbFqu ngủysLexpx7 điysLexpx7, muộ7tistbFqi lạnh.”

“Thực s7tistbFqự m7tistbFquốn 7tistbFqchúng txtc2a cù7tistbFqng nhaysLexpx7u ngủ.”

“Đúng vậy,xtc2 nhưng…ysLexpx7 muội7tistbFq cản7tistbFqh cáo7tistbFq hxtc2uynh, kh7tistbFqông đxtc2ược lợi dụxtc2ng đxtc2ó.” SớmysLexpx7 xtc2đã tìysLexpx7m cá7tistbFqch ănysLexpx7 tươxtc2i nàng.

“Ngủ ysLexpx7đi, xtc2ta khônxtc2g ysLexpx7sao.” KỳysLexpx7 th7tistbFqực hắysLexpx7n xtc2rất 7tistbFqlo lắng7tistbFq nửa đêmxtc2 ysLexpx7sẽ lợysLexpx7i dụn7tistbFqg nàng.

“Được rồi,7tistbFq 7tistbFqhuynh khôn7tistbFqg lạnhysLexpx7 nhưng7tistbFq mxtc2uội lạnysLexpx7h, xtc2giúp muộysLexpx7i sưởi ấm.”

“Được.” NàngysLexpx7 đãysLexpx7 mờiysLexpx7 nhxtc2ư vậy,7tistbFq sysLexpx7ao lysLexpx7ại khôngysLexpx7 biysLexpx7ết xấysLexpx7u hysLexpx7ổ cự tu7tistbFqyệt chứ.

Vì txtc2hế đêmysLexpx7 đó,7tistbFq haysLexpx7i ngườiysLexpx7 ysLexpx7ngủ tronxtc2g cxtc2ùng mộtysLexpx7 c7tistbFqái chăn, nằmysLexpx7 tr7tistbFqên cùngxtc2 một7tistbFq c7tistbFqái giường.

Đông Phưxtc2ơng Vũ7tistbFq cysLexpx7ũng rấ7tistbFqt m7tistbFquốn làysLexpx7m LiễuysLexpx7 7tistbFqHạ Huxtc2ệ, cácxtc2h xa nànysLexpx7g m7tistbFqột chút,7tistbFq ysLexpx7nhưng ysLexpx7ai đóxtc2 ysLexpx7khi ysLexpx7ngủ ysLexpx7cứ luysLexpx7ôn bám7tistbFq riếtxtc2 vàxtc2o người7tistbFq hắn.7tistbFq ysLexpx7Có lẽ7tistbFq vì lạnhxtc2, cánxtc2h xtc2tay ngxtc2ọc ômxtc2 hắxtc2n kxtc2hông txtc2ha. BysLexpx7ất đắc7tistbFq ysLexpx7dĩ, hắnxtc2 chxtc2ỉ ysLexpx7có xtc2thể ômxtc2 nànysLexpx7g vào lòng7tistbFq, dù7tistbFqng nhiệt7tistbFq độysLexpx7 s7tistbFqưởi ấm.

Bọn ysLexpx7họ haysLexpx7i xtc2người chẳ7tistbFqng ysLexpx7có làmxtc2 7tistbFqchuyện g7tistbFqì thuộcysLexpx7 lxtc2oại cấm thiếu7tistbFq nhiysLexpx7, bxtc2ất quá7tistbFq c7tistbFquối cùysLexpx7ng cũnysLexpx7g phátxtc2 tysLexpx7riển thànhysLexpx7 quaxtc2n hxtc2ệ tìnxtc2h lxtc2ữ, cysLexpx7òn chờ 7tistbFqnâng lên.