You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 5bHoS7: Muội5kBA yêuVxqQ huynh.

Bạch bHoSMạn ĐiBnNHệp BnNHtừ 5kBAkhi bưbHoSớc r5kBAa khỏi5kBA BnNHthư phòng2RLd cũn2RLdg khôn2RLdg lập tứcbHoS rờiBnNH khỏi5kBA TốngbHoS giVxqQa traBnNHng VxqQmà tr2RLdở lạibHoS phBnNHòng mìnBnNHh. bHoSHiện gibHoSờ tVxqQrời cũ5kBAng sắp tốiBnNH rồi2RLd, nếu5kBA 5kBAcó muốbHoSn điBnNH bHoScũng 5kBAlà chuVxqQyện củabHoS sáBnNHng 2RLdngày 5kBAhôm s2RLdau. DùbHoS 2RLdsao đbHoSây cũng làbHoS chVxqQỗ củbHoSa VxqQcha nBnNHàng, 5kBAở 2RLdlại một5kBA đVxqQêm 2RLdkhông phạmBnNH VxqQpháp chứ.

May làbHoS TbHoSống l2RLdão giBnNHa cVxqQũng khô5kBAng 5kBAcó quênBnNH habHoSi ngườibHoS họ, 5kBAsai ngườibHoS đưabHoS t5kBAới 2RLdvài mónbHoS nbHoSgon, nàn5kBAg tBnNHùy 5kBAtiện ă2RLdn v2RLdài mBnNHiếng rồiVxqQ lbHoSại 5kBAdựa vàbHoSo cửa sổ2RLd màbHoS bHoSngẩn ngưbHoSời r5kBAa. KỳBnNH thBnNHực nà2RLdng đãVxqQ BnNHngẩn ngườBnNHi ở2RLd đbHoSó r2RLdất lâubHoS, tBnNHừ bHoSkhi rBnNHời khỏi thư5kBA pBnNHhòng, nàVxqQng luôbHoSn rBnNHầu rVxqQĩ kBnNHhông vbHoSui, càbHoSng bHoSlà lần5kBA đ2RLdầu ti2RLdên khônbHoSg mởVxqQ mBnNHiệng nói lờiBnNH nàoBnNH. NBnNHàng 5kBAvốn dBnNHĩ là5kBA ngườiVxqQ lúBnNHc nào5kBA cbHoSũng hu2RLdyên thbHoSuyên, VxqQmuốn nàn2RLdg bHoSba tiếng khôngbHoS n2RLdói 5kBAlời nàoVxqQ tuBnNHyệt đốVxqQi khôngBnNH 2RLdcó khVxqQả nbHoSăng. Tính5kBA tVxqQình nàn2RLdg BnNHĐông VxqQPhương Vũ bHoS thập phần5kBA hiVxqQểu rVxqQõ, 5kBAthấy nà2RLdng khôn2RLdg nói5kBA lời2RLd nàoBnNH, h5kBAắn có2RLd chú5kBAt bHoSlo VxqQlắng. ĐộtBnNH nhiên lạibHoS nhảyBnNH rBnNHa mộVxqQt bHoSngười phụ5kBA t2RLdhân, thBnNHực sựBnNH khiVxqQến nàng2RLd kh2RLdó 5kBAtiếp nhận.

Bản tVxqQhân ĐôngBnNH Phư5kBAơng 2RLdVũ cũngBnNH là2RLd ngbHoSười bHoSít nó5kBAi, BạbHoSch Mạn ĐiệpBnNH 2RLdlại ngVxqQậm VxqQmiệng khiVxqQến habHoSi ng2RLdười bHoSkhông 2RLdai nVxqQói chuyệVxqQn vớbHoSi ai.

“Tiểu Điệp,5kBA nàng2RLd lBnNHàm sBnNHao vậy?”2RLd SubHoSy ngbHoShĩ mộtVxqQ 5kBAlát, hắn quyết2RLd VxqQđịnh mVxqQở lờ5kBAi tVxqQrước. Nàn2RLdg 5kBAngay cVxqQả 5kBAnói c2RLdũng bHoSkhông VxqQmuốn, nhất5kBA định5kBA làVxqQ thập 5kBA phần kh2RLdổ sở.

Không mộtbHoS chBnNHút ph5kBAản ứngVxqQ, c5kBAhỉ chớp2RLd mắtbHoS vVxqQài c2RLdái rồiBnNH lại 5kBAnhư cũ2RLd nh5kBAìn chằbHoSm chVxqQằm bBnNHên ngoàibHoS. TrBnNHong việVxqQn ch5kBAỉ cóBnNH mBnNHột 5kBAmạt á2RLdnh BnNHtrăng ảm5kBA 5kBAđạm h5kBAòa với bó5kBAng câbHoSy, thựbHoSc 2RLdsự chẳng5kBA cóBnNH gìBnNH BnNHhay để2RLd nhìn.

“Nàng rất5kBA VxqQkhó BnNHxử phbHoSải không?”

Nàng qua2RLdy đầuVxqQ BnNHlại liếc5kBA BnNHnhìn hắBnNHn mộtBnNH cái5kBA rồi5kBA lạibHoS 2RLdnhìn chằm c5kBAhằm BnNHbên ngoài.

Xong, nànBnNHg nhấVxqQt đị2RLdnh lVxqQà b5kBAi thưBnNHơng q5kBAuá độ,bHoS căn2RLd bảbHoSn không bHoSmuốn trVxqQả lời2RLd hắnbHoS. N5kBAgày xVxqQưa VxqQđều 2RLdlà hắn5kBA khôBnNHng trVxqQả lờibHoS câBnNHu hỏi5kBA củabHoS nàng, nbHoShưng nànVxqQg vẫn2RLd hễ2RLd hỏbHoSi bHoSlà BnNHđáp, nàngVxqQ hôm2RLd na2RLdy thực2RLd sựBnNH qBnNHuá khbHoSác thường.

Đông BnNHPhương Vũ5kBA 5kBAđi tớiBnNH 2RLdsau lưng2RLd, khobHoSát t2RLday lVxqQên vai nànVxqQg, “Tiểu5kBA ĐiệpBnNH, VxqQnàng c2RLdó biVxqQết tạ2RLdi sBnNHao bHoStính tìnhbHoS VxqQta qbHoSuái gởbHoS vậybHoS không?”

Bạch MạVxqQn ĐVxqQiệp 5kBAvẫn như5kBA VxqQcũ khôn2RLdg chVxqQút phảnbHoS ứngBnNH, dư5kBAờng như VxqQkhông nVxqQghe bHoSthấy 5kBAhắn nóbHoSi gì.

Hắn kéVxqQo qubHoSa mVxqQột cáVxqQi ghế,2RLd 2RLdngồi 5kBAbên cạnhbHoS nàng.

“Kỳ thựcBnNH… 5kBAta khôngBnNH biếtBnNH cbHoSha 2RLdta lbHoSà ai.”

Hắn thVxqQình BnNHlình nóiBnNH 2RLdra mBnNHột 2RLdcâu khiếnBnNH B2RLdạch 5kBAMạn ĐiệpBnNH nghi2RLd ngờ liếVxqQc hắnbHoS VxqQmột c2RLdái, nhưng5kBA vẫnVxqQ 2RLdkhông n2RLdói gì.

Hắn 5kBAcười khổ,VxqQ “B2RLduồn cư2RLdời lắm2RLd 2RLdđúng không5kBA? BnNHTa thựcVxqQ sựbHoS không b5kBAiết, VxqQvì nưbHoSơng 2RLdta ch2RLdưa ba2RLdo 2RLdgiờ nóBnNHi bHoScho tbHoSa biết.”

Bạch MbHoSạn ĐiệVxqQp gh5kBAé vàBnNHo một5kBA bHoSbên c2RLdửa 5kBAsổ, vưBnNHơn bHoStay rVxqQa háibHoS một mộtbHoS ch5kBAiếc láBnNH, miễVxqQn cVxqQưỡng n5kBAhìn hắnbHoS 2RLdmột cáBnNHi, “TibHoSếp tục.”2RLd CBnNHó tiến5kBA 5kBAbộ, hắnBnNH nói nhiBnNHều VxqQnhư bHoSvậy, c2RLduối 2RLdcùng cũnBnNHg đBnNHổi đ2RLdược ha5kBAi chữVxqQ của5kBA nàng.

“Trước kBnNHhi nương2RLd gảbHoS 5kBAcho cbHoSha 5kBAta, ngườiVxqQ đãVxqQ ma5kBAng thai. NgBnNHười chbHoSa hiệVxqQn tBnNHại củaVxqQ 2RLdta rấtVxqQ yê2RLdu thươ5kBAng nươn5kBAg, nhbHoSưng nươnBnNHg ngượ2RLdc lạVxqQi khôVxqQng hề thươngBnNH ô5kBAng bHoSấy. Nương2RLd 5kBAta trướ5kBAc VxqQkhi xuấtbHoS giá2RLd đãBnNH tbHoSừng tbHoShích mbHoSột bHoSnam nhân.bHoS Thậm5kBA chBnNHí còn BnNHcó VxqQhài tử2RLd củaBnNH hVxqQắn, thBnNHế BnNHnhưng na5kBAm nhâbHoSn kibHoSa lạiVxqQ bỏVxqQ rơi5kBA bHoSnương BnNHnên 2RLdnương mớiBnNH gả ch2RLdo ch5kBAa taVxqQ. ThựcBnNH sbHoSự bVxqQan đầuBnNH BnNHnương bHoScũng khôbHoSng 2RLdmuốn gảBnNH, l5kBAà d2RLdo nBnNHgoại côngbHoS t5kBAa ép buộ5kBAc, tựBnNH VxqQchủ t5kBArì bHoShôn BnNHsự. LVxqQúc bHoSđó VạnBnNH Ki2RLdếm s5kBAơn VxqQtrang đBnNHược xVxqQưng BnNHlà võbHoS lâm2RLd đVxqQệ nhất th2RLdế gia5kBA, ngbHoSoại 5kBAcông tuyệtVxqQ đốibHoS khbHoSông c5kBAho phé2RLdp nươngbHoS tVxqQa hồiVxqQ h5kBAôn, điểmBnNH VxqQhuyệt đạo 5kBAcủa nươnVxqQg rồVxqQi ép2RLd lêbHoSn kiệuBnNH hoaVxqQ. BnNHTrong đêmbHoS tâ5kBAn hôn2RLd, nương2RLd tVxqQa t2RLdhẳng thắBnNHn nóbHoSi BnNHthật với 2RLdcha. CVxqQha VxqQta bHoStuy rằbHoSng khổ5kBA 5kBAsở nhbHoSưng cVxqQũng nguVxqQyện ýVxqQ m5kBAuốn nươnbHoSg, BnNHchăm sócVxqQ nương bHoS cả đời.bHoS NhưngbHoS nươngbHoS tBnNHa không2RLd VxqQmuốn, n2RLdương đối2RLd vớBnNHi cVxqQha mbHoSột chútbHoS cảmbHoS 2RLdtình cũ5kBAng không cbHoSó, khBnNHông muốn2RLd c2RLdùng chVxqQa bHoSlàm BnNHphu tbHoShê thực5kBA s2RLdự. Có5kBA t5kBAhể cVxqQha t2RLda mobHoSng bHoSmuốn có ngày5kBA n5kBAương 2RLdta VxqQsẽ hồBnNHi tâm5kBA chuBnNHyển ýBnNH bHoSnên cốbHoS gắnVxqQg nhịnVxqQ. 2RLdNhưng tì2RLdnh cả5kBAm củBnNHa hai 5kBAngười thực2RLd VxqQsự rấ2RLdt x2RLdấu, 5kBAvào đêmbHoS 5kBAtân hô5kBAn đầuBnNH tiênBnNH, bHoShai ngườibHoS đVxqQã chbHoSia phVxqQòng mà nBnNHgủ, c2RLdho tớVxqQi 5kBAhôm nBnNHay vẫBnNHn 2RLdlà bHoSphu 5kBAthê VxqQhữu danBnNHh vô5kBA tBnNHhực. SabHoSu 2RLdkhi t2RLda rBnNHa BnNHđời, nương BnNH vì hậnVxqQ thBnNHân ph5kBAụ t2RLda bVxqQỏ 2RLdrơi BnNHnương nênbHoS VxqQcũng bHoShận cảBnNH t5kBAa. TừBnNH bHoSkhi 2RLdta BnNHbắt đầu5kBA cóVxqQ 2RLdký ức, đều5kBA làbHoS 5kBAnha hVxqQoàn bộiBnNH bHoSdi cbHoShăm 5kBAsóc tbHoSa. Kh5kBAi tBnNHa sbHoSáu tuổi,bHoS bộ2RLdi 5kBAdi bHoSqua đờ5kBAi, cũng2RLd không VxqQ còn aBnNHi c5kBAhăm 5kBAsóc cBnNHho BnNHta. VxqQTừ bHoSđó vềBnNH saBnNHu, cVxqQhúng t2RLda mộtbHoS nBnNHhà bBnNHa ngườiBnNH đề2RLdu cbHoSó c5kBAuộc sống riê5kBAng, cơbHoS bHoSbản khôngVxqQ hề2RLd qBnNHua lại.5kBA C2RLdha 2RLdtuy rằ5kBAng hậnVxqQ nhưng5kBA c2RLdũng bHoSkhông bBnNHạc đãi bHoS ta, BnNHcũng thỉnVxqQh t5kBAiên bHoSsinh 2RLddạy bHoSta đbHoSọc sá2RLdch vibHoSết BnNHchữ, bHoSthậm chíBnNH tVxqQự 5kBAmình d5kBAạy vBnNHõ công choBnNH tVxqQa, nhưn2RLdg bHoScha 2RLdchưa từngBnNH nBnNHói vớibHoS bHoSta BnNHmột câuVxqQ nàoBnNH. bHoSMỗi lần2RLd dạ2RLdy tBnNHa võBnNH cô5kBAng đều đem5kBA tbHoSa 2RLdđứng tr2RLdước mặtVxqQ ngVxqQười, tựBnNH mì5kBAnh thBnNHực hiện2RLd bHoSba lần2RLd c5kBAho tBnNHa 2RLdxem, khôngbHoS 2RLdcần biết tVxqQa họcVxqQ c5kBAó đưbHoSợc haVxqQy k2RLdhông được.2RLd CứbHoS 5kBAba thángbHoS, BnNHcha lạiVxqQ dạy5kBA t2RLda một2RLd loại2RLd võ cônbHoSg khácBnNH, cảbHoS t5kBAhời BnNHthơ VxqQấu, chbHoSa chưabHoS từn5kBAg nóibHoS 5kBAvới 5kBAta c2RLdâu nVxqQào. BnNHCho đếnbHoS BnNHgần đ5kBAây, hai ngBnNHười ch2RLdúng t2RLda mớ5kBAi th2RLdỉnh thoảVxqQng 2RLdnói chuyện.BnNH bHoSNương 2RLdta thíBnNHch đọc5kBA sácVxqQh, vẽ t5kBAranh, mỗ5kBAi l5kBAần t5kBAa 5kBAđi t5kBAhỉnh 2RLdan bHoSngười, hBnNHai ngư2RLdời một2RLd lẳ5kBAng bHoSlặng 5kBAvẽ tra2RLdnh, mộtVxqQ chVxqQơi cờ, khôn2RLdg a5kBAi lbHoSiếc mắ2RLdt nh5kBAìn 5kBAta một5kBA cái.VxqQ C2RLdhỉ có5kBA 5kBAkhi tBnNHa phBnNHạm phảiVxqQ sVxqQai lVxqQầm mới ngVxqQhiêm kháchbHoS BnNHtrách p5kBAhạt 2RLdta, đ5kBAánh BnNHchửi taBnNH. Nàn5kBAg luônVxqQ h5kBAỏi v5kBAì saBnNHo tBnNHa kVxqQhông nbHoSói lờiBnNH nào, kỳ2RLd thbHoSực 2RLdchính v2RLdì 2RLdta trưởnVxqQg thàn2RLdh đã5kBA cVxqQó tí5kBAnh cáchBnNH bHoSnhư vậyBnNH. bHoSNgoại BnNHtrừ gi5kBAao tiếp bên5kBA ngoàbHoSi, VxqQta c2RLdăn bảbHoSn khônBnNHg mu2RLdốn bHoSnói, cũn2RLdg khô5kBAng a5kBAi nguBnNHyện ý2RLd nbHoSghe t2RLda nói.” Hắn5kBA BnNHban đầu2RLd mubHoSốn dùngbHoS hoàn5kBA VxqQcảnh VxqQcủa 5kBAmình để5kBA thBnNHống sbHoSuốt cVxqQho BbHoSạch VxqQMạn Điệ5kBAp, nhưng cuối5kBA BnNHcùng 2RLdbản tVxqQhân lVxqQại rơ2RLdi v5kBAào bBnNHi thươVxqQng. KhoảngbHoS thVxqQời giVxqQan đVxqQó, BnNHhắn r2RLdất VxqQcô đơVxqQn, rất bBnNHất lực5kBA. NbHoShìn thấyVxqQ nhbHoSững đứabHoS t2RLdrẻ VxqQkhác c2RLdó VxqQcha nươ2RLdng 2RLdyêu thương,BnNH hắnbHoS luôn VxqQ nhịn không5kBA đượ5kBAc ngưbHoSỡng mộVxqQ. HắnbHoS bHoSdù saBnNHo c5kBAũng l5kBAà n5kBAghiệt chủng5kBA. bHoSHắn bHoSkhóc VxqQlóc hỏi bội2RLd 5kBAdi t5kBAại 5kBAsao cbHoSha nương2RLd khônbHoSg th2RLdương h5kBAắn, b5kBAội 2RLddi kbHoShông đ2RLdành lòn2RLdg nbHoShìn hắVxqQn như tbHoShế mớibHoS đeVxqQm châBnNHn tướng5kBA sự5kBA việVxqQc nbHoSói ra.

Đó là5kBA bVxqQí 5kBAmật của2RLd h5kBAắn, hắn2RLd khôn2RLdg biếBnNHt bBnNHất bHoScứ bHoSai biBnNHết chuyện nàbHoSy, VxqQcho 2RLddù làbHoS 2RLdngười thânBnNH nbHoShất nh2RLdư s2RLdư phụBnNH cùng2RLd QuBnNHân Tùy5kBA PBnNHhong cũn2RLdg không bVxqQiết đượ5kBAc t2RLdhân BnNHthế thBnNHực sựBnNH củbHoSa hVxqQắn. bHoSBí mậtVxqQ 5kBAnày hắn5kBA 2RLdchôn sBnNHâu tậnVxqQ đáyBnNH lVxqQòng 2RLdđã hai mBnNHươi nămVxqQ, rốBnNHt cubHoSộc 5kBAbây 2RLdgiờ cũ5kBAng c5kBAó cBnNHơ hộ2RLdi nóibHoS ra2RLd. Nói2RLd rBnNHa bbHoSí mậtVxqQ 2RLdtrong 2RLdlòng, đột nhiên2RLd cảVxqQm 2RLdthấy nh5kBAẹ nhõm.

Bạch MVxqQạn Đi5kBAệp rốbHoSt cBnNHuộc nhịnbHoS không5kBA đượ5kBAc nhẹbHoS giọn5kBAg hbHoSỏi, “Sau BnNHđó tbHoShì sao?”bHoS TrờibHoS ạ2RLd, ch5kBAả trábHoSch tíVxqQnh tìn5kBAh h2RLdắn quáBnNHi VxqQgở, thìVxqQ 2RLdra làVxqQ 5kBAdo l5kBAớn lên trVxqQong một5kBA VxqQgia 2RLdđình nh5kBAư vậyVxqQ. NếuBnNH nhưVxqQ đổi2RLd lbHoSại lBnNHà 5kBAnàng, chách5kBA nàngBnNH điêVxqQn BnNHmất, một5kBA gia đìnhBnNH quáiVxqQ dị2RLd điển2RLd hìn2RLdh, nàng2RLd là5kBAm saVxqQo lại2RLd g5kBAả đBnNHược vbHoSào nhVxqQà bHoSđó chứ?

Đông Ph2RLdương VBnNHũ cười2RLd k5kBAhổ, “NămVxqQ 2RLdta chíbHoSn BnNHtuổi, vbHoSô tình BnNH cứu đượbHoSc sư2RLd p2RLdhụ, tbHoSừ đ2RLdó về5kBA BnNHsau dbHoSo mộtVxqQ t5kBAay 5kBAsư pbHoShụ dạyBnNH BnNHbảo, n2RLdhưng bó5kBAng 2RLdma t5kBArong lòng vẫn2RLd tồBnNHn BnNHtại nhưBnNH trước,bHoS 2RLdta 2RLdkhông tBnNHhích 2RLdnói. 5kBAKhi tBnNHa VxqQmười lăm2RLd tuổiBnNH, the5kBAo sư phụbHoS v2RLdề T2RLdhương ManVxqQg sơn2RLd, còn5kBA cóbHoS VxqQsư đ2RLdệ QuBnNHân BnNHTùy PhoBnNHng. TBnNHùy PhobHoSng lú5kBAc nà2RLdo cũng hubHoSyên thuyên5kBA n5kBAày nọ,BnNH 5kBAlâu ngày,bHoS tínBnNHh bHoStình quá2RLdi gbHoSở củabHoS BnNHta bHoScũng 5kBAthay đổibHoS khBnNHông ít.” LấyVxqQ BnNHtiêu chuẩVxqQn trướ5kBAc đây2RLd của2RLd hắn,5kBA cBnNHó tbHoShể VxqQcả tháBnNHng c5kBAũng k2RLdhông nóVxqQi l5kBAời nào.

Bạch MBnNHạn Điệp2RLd vỗBnNH ngựVxqQc, BnNHtrong lòn5kBAg vẫnBnNH c2RLdòn sợ5kBA hbHoSãi, “Lão ThiênbHoS àVxqQ, ma5kBAy mBnNHà gặpVxqQ đượcVxqQ 5kBAsư phụbHoS VxqQngươi. NếuVxqQ ngư5kBAơi cứ2RLd sốngBnNH tron5kBAg cáiBnNH nh5kBAà VxqQđó không biếtbHoS cò2RLdn 2RLdbiến thVxqQành dạ5kBAng ngườiVxqQ gì5kBA? 2RLdBộ dạng5kBA 5kBAtiếc VxqQchữ VxqQnhư vàngVxqQ n2RLdày của2RLd ngươ2RLdi đã BnNH là tha2RLdy đổi2RLd rồiBnNH BnNHsao? V5kBAậy t5kBArước VxqQkhi tBnNHhay đổi2RLd cbHoSòn rBnNHa thếVxqQ nào2RLd? Chá2RLdch bHoSlà hỏiVxqQ ngươi 5kBAtrăm cBnNHâu mới5kBA trảBnNH l5kBAời một2RLd câuBnNH quá5kBA. MaVxqQy m5kBAà cBnNHó QuâVxqQn TùyBnNH PhoVxqQng, n2RLdếu 5kBAkhông 2RLdmỗi ngày taVxqQ đ2RLdều ph2RLdải đốBnNHi diệnVxqQ với5kBA một5kBA cáiBnNH đBnNHầu gỗ.”

“Năm tbHoSa mườ2RLdi VxqQlăm tuổ2RLdi rời5kBA k5kBAhỏi nVxqQhà, nă2RLdm nămVxqQ saVxqQu mới bHoS quay tVxqQrở lại.VxqQ Khôn5kBAg hbHoSiểu bHoSvì sa5kBAo lạVxqQi phátbHoS hiệ2RLdn tìnbHoSh bHoScảm bHoScủa bọbHoSn họ2RLd vớiBnNH VxqQta tốt VxqQ hơn VxqQrất nhiều.2RLd VxqQCha ngbHoSuyện ý5kBA 2RLdnói chuyệbHoSn BnNHcùng tBnNHa, b5kBAàn 5kBAluận vVxqQõ cBnNHông, nươ2RLdng cũng bHoSchủ động5kBA 5kBAđích VxqQthân xuốn2RLdg BnNHbếp.” BnNHĐông PhươngbHoS bHoSVũ 5kBAcố 2RLdý tBnNHrêu cbHoShọc, “Nà2RLdng ybHoSên bHoStâm, sau này5kBA gảbHoS v5kBAào VxqQnhà VxqQta, nàBnNHng 2RLdcó BnNHthể thBnNHích 5kBAứng.” Nếu2RLd VxqQlà c2RLdái khô5kBAng k2RLdhí trBnNHầm lặng VxqQ trước k5kBAia, aBnNHi cònbHoS c2RLdó 5kBAthể VxqQtiếp 2RLdtục ởVxqQ lBnNHại nữa.

Bạch MạnBnNH ĐibHoSệp độtbHoS nhiBnNHên nVxqQhớ tớ5kBAi bHoSmột việ5kBAc, “2RLdVậy sao? 2RLdVậy 5kBAngươi VxqQlấy thêBnNH tửBnNH lbHoSà thếVxqQ bHoSnào? bHoSNgươi nó5kBAi VxqQcha nương5kBA ngươi5kBA éBnNHp ngươ5kBAi, nhưBnNHng th5kBAeo ngươi nóiBnNH thìbHoS cảm2RLd VxqQtình đ5kBAối 2RLdvới bọnVxqQ h2RLdọ khôn2RLdg tố2RLdt lBnNHắm, 5kBAsao bọbHoSn hVxqQọ 2RLdlại bứcVxqQ được ngươi?”

“Bắt đầu2RLd từ2RLd sáubHoS năBnNHm trước,5kBA t2RLda mỗiBnNH năm5kBA đềuBnNH bHoSvề nhBnNHà một lần.VxqQ TVxqQình cBnNHảm củaVxqQ 5kBAta vớVxqQi 2RLdhai nbHoSgười họbHoS khô5kBAng hBnNHẳn làVxqQ tốt,2RLd cũVxqQng khôVxqQng thBnNHể 5kBAnói là BnNH quá VxqQxấu. L2RLdần trướcbHoS trbHoSở về5kBA, nươngBnNH tBnNHa bệnhbHoS liệ5kBAt giường,2RLd n2RLdói lbHoSà chẳbHoSng 5kBAcòn sống được2RLd 5kBAbao lâ2RLdu BnNHnữa, mu5kBAốn bHoSta lấbHoSy VxqQvợ VxqQđể người5kBA yênbHoS BnNHtâm n5kBAhắm mbHoSắt. BịBnNH nươ2RLdng dồn2RLd tớBnNHi đường cùng,BnNH BnNHta 2RLdchỉ 2RLdcó tBnNHhể lấ2RLdy vịBnNH 2RLdcô nBnNHương kia.”2RLd NóiVxqQ t5kBAới ch5kBAuyện VxqQnày, hBnNHắn lVxqQần thứ 5kBAhai th2RLdấy đ5kBAau đầu.

Từ kh5kBAi 2RLdhắn 5kBArời nhàBnNH bHoSnăm năbHoSm trướ2RLdc, bầu5kBA kBnNHhông khBnNHí tro5kBAng nhà tự5kBAa hồVxqQ rBnNHất khẩ5kBAn 5kBAtrương. TVxqQrở 2RLdlại năbHoSm hắnbHoS haBnNHi mươiBnNH mốtbHoS bHoStuổi, 2RLdlão 2RLdcha khô5kBAng chỉ BnNHthân cận2RLd nhiề2RLdu 5kBAhơn 2RLdvới hắn,VxqQ còn2RLd 5kBAkiên qubHoSyết muốnBnNH 5kBAđem VxqQtoàn bộVxqQ gi5kBAao nghibHoSệp cho 5kBAhắn BnNHtrông 5kBAcoi. HắnBnNH vbHoSốn thícVxqQh 5kBAcuộc sốnVxqQg phVxqQiêu bạt2RLd tVxqQhực BnNHsự 5kBAkhông th5kBAể chVxqQịu được ngàbHoSy nào5kBA cbHoSũng sốBnNHng t5kBArong VxqQmột đốngBnNH sổ2RLd sáBnNHch. Th2RLdeo lờibHoS đề5kBA n2RLdghị củ5kBAa cbHoSẩu đầubHoS quân2RLd sư QBnNHuân TbHoSùy Ph5kBAong, hắn5kBA quyết5kBA 5kBAđịnh t2RLdự mìnhbHoS gây5kBA dựngBnNH sVxqQự nghiệp.

Trở nênbHoS cóVxqQ thâ2RLdn tình5kBA là2RLd tốt2RLd hBnNHay VxqQxấu bHoSđây? NếuVxqQ nhVxqQư cha n2RLdương 2RLdvẫn bHoStiếp tục2RLd mặc2RLd k5kBAệ hắnVxqQ, 2RLdhắn khônVxqQg cần2RLd bịBnNH ép5kBA bubHoSộc làBnNHm BnNHviệc k5kBAinh thương, cũBnNHng bHoSkhông cbHoSần lVxqQấy mộ5kBAt nữVxqQ nhâbHoSn khô2RLdng 2RLdquen 5kBAkhông biết.bHoS ĐưBnNHơng nhiên,bHoS nếbHoSu kh5kBAông nhờ cbHoSha 5kBAnương bứcBnNH éVxqQp, hắbHoSn cũnBnNHg 2RLdkhông đ5kBAược giBnNHa bHoStài bạcVxqQ vạn,BnNH c5kBAũng k5kBAhông lấy2RLd được TiBnNHểu Đi5kBAệp củaVxqQ hắn.

“Chẳng trách2RLd 2RLdsao ng5kBAươi tín2RLdh bHoStình VxqQkỳ qBnNHuái, thìVxqQ 5kBAra là 2RLdtrong lò5kBAng tBnNHừ bHoSnhỏ đã2RLd c2RLdó mộ2RLdt bóng2RLd ma.”BnNH K2RLdhông hiểu2RLd vbHoSì s5kBAao, BnNHnghĩ đến2RLd BnNHhắn 5kBAlúc n2RLdhỏ bi BnNHthảm n2RLdhư vậy,5kBA BnNHtrong lVxqQòng nàngVxqQ mVxqQơ hồBnNH cVxqQó cVxqQảm giác2RLd đau.

“Kỳ thbHoSực nàng5kBA kbHoShông cBnNHần kBnNHhổ sở,5kBA ít2RLd nhVxqQất nàn5kBAg 5kBAcòn biết thân2RLd phụ2RLd mình2RLd làVxqQ a5kBAi, nhbHoSưng BnNHta t5kBAhì khbHoSông biết.”5kBA 5kBAHắn khVxqQông bHoSbiết bHoSan ủiBnNH ngưBnNHời khác, cBnNHó thể5kBA nó2RLdi rVxqQa BnNHnhư 2RLdvậy thự2RLdc VxqQsự khVxqQông đơn2RLd giản.

“Ta cóVxqQ khổbHoS sở5kBA b2RLdao giờ?”VxqQ Bạch5kBA Mạ5kBAn ĐiệVxqQp BnNHkỳ qBnNHuái nhìn BnNHhắn, coVxqQn mắtbHoS VxqQnào bHoScủa hắnbHoS BnNHthấy nànVxqQg 2RLdvì TốnbHoSg trBnNHang chủbHoS BnNHkhổ sở?

“Lẽ VxqQnào nàBnNHng kbHoShông phảiVxqQ 2RLdvì VxqQnhất thờVxqQi BnNHkhông VxqQthể tiếp nhbHoSận 5kBAđược Tố5kBAng trbHoSang BnNHchủ làVxqQ cVxqQha bHoSnàng n2RLdên mớiVxqQ khôbHoSng nó2RLdi VxqQlời nàVxqQo sao?”

Bạch Mạ5kBAn ĐVxqQiệp trợnBnNH trừnVxqQg BnNHhai mắt,VxqQ thậbHoSt VxqQsâu thởBnNH dBnNHài, “Ta đãVxqQ mBnNHất bHoStrí nhớVxqQ 5kBArồi, nư2RLdơng cù5kBAng kếVxqQ phụBnNH VxqQcó tốtVxqQ BnNHvới tBnNHa h5kBAay khô2RLdng BnNHta cũnBnNHg chẳng biết5kBA, c5kBAũng khônBnNHg mVxqQuốn tru5kBAy cứu.5kBA Đương5kBA VxqQnhiên, xe5kBAm bHoSta hiệnVxqQ BnNHtại một5kBA thânbHoS 2RLdbản lĩnbHoSh, chứng 2RLdtỏ hbHoSai ngườibHoS đốibHoS với5kBA t5kBAa rấ2RLdt tốt.VxqQ 5kBATa VxqQchỉ biếtBnNH c2RLdha BnNHmẹ thBnNHân nhâ5kBAn bHoSta bHoStoàn bộ đãVxqQ chết,5kBA 2RLdcho d2RLdù bHoSTống 5kBAtrang chủ2RLd thựVxqQc sựBnNH bHoSlà chBnNHa BnNHta thVxqQì bHoSthế nào?BnNH T5kBAa kBnNHhông muốnBnNH nghĩ tới.5kBA TbHoSa cũVxqQng khôn2RLdg phBnNHải hậnVxqQ ônbHoSg ấy,5kBA cBnNHhỉ làbHoS đVxqQối vớiVxqQ BnNHông ấy2RLd mộtVxqQ chút2RLd cảm giácbHoS cũ2RLdng khôngVxqQ 2RLdcó.” C5kBAha nàVxqQng giờ2RLd đanbHoSg ở5kBA hiệnbHoS đại,5kBA bHoScho dùbHoS Tốn5kBAg tran2RLdg cbHoShủ th5kBAực sự VxqQlà chBnNHa nàBnNHng bHoScũng c5kBAhỉ lVxqQà cVxqQha của2RLd 2RLdthân VxqQthể nVxqQày, bHoScùng nànVxqQg kbHoShông qua2RLdn hệ.

“Thế nànVxqQg vì2RLd sBnNHao lại2RLd rVxqQầu 5kBArĩ k5kBAhông vui?”

“Ta đanbHoSg 5kBAsuy ngBnNHhĩ, võ5kBA lbHoSâm đồnVxqQ đạiVxqQ bHoSquả nhi5kBAên làBnNH phó2RLdng đại, ThábHoSnh lin5kBAh bHoSchâu chBnNHỉ lVxqQà bHoSmột viên2RLd bHoSdạ mBnNHinh châubHoS bìbHoSnh 5kBAthường, khôn2RLdg t5kBAhể cứu mạng2RLd BnNHhai chúVxqQng 5kBAta, 2RLdtoàn bộ5kBA hVxqQi vọ5kBAng bâ2RLdy giVxqQờ đềuBnNH 2RLdđặt tVxqQrên bHoSngười QuỷBnNH 2RLdY cùng5kBA hạt tuyết.2RLd HạtbHoS tbHoSuyết thựVxqQc sBnNHự bHoScó thểVxqQ giảBnNHi 2RLdđộc khôngVxqQ? QuỷbHoS bHoSY có5kBA t2RLdhật BnNHlợi hVxqQại nhưVxqQ trong truyềnVxqQ thuyết?2RLd 2RLdTa hiện2RLd t5kBAại đabHoSng 2RLdlo lắ5kBAng độcBnNH trê5kBAn n5kBAgười ngư2RLdơi, 5kBAlo lắng5kBA bện2RLdh trên ngườ5kBAi t5kBAa. 5kBAVề bHoSphần T2RLdống lã5kBAo đầ2RLdu, 5kBAta mbHoSột chútVxqQ cũnVxqQg khôngVxqQ muốVxqQn nghĩ.”

“Không saBnNHo đâu,BnNH có2RLd ta2RLdm VxqQmuội VxqQnàng cùng2RLd s2RLdư bHoSphụ 2RLdta, sẽ kh2RLdông c2RLdó chuyVxqQện gì.”2RLd VxqQCho d5kBAù 2RLdy BnNHthuật sưbHoS phụVxqQ bHoShắn VxqQkhông đượ5kBAc tố5kBAt lắm5kBA, VxqQcũng 2RLdcòn có Độ5kBAc NươBnNHng T5kBAử lbHoSà cbHoSao t2RLdhủ dBnNHụng độVxqQc, 2RLdxem BnNHđan dượ2RLdc bHoSnàng 2RLdđiều chếBnNH cũn5kBAg đủBnNH biếBnNHt nàng bHoSdanh bấtVxqQ hưBnNH truyền.

Bạch MạnVxqQ ĐiệpBnNH gVxqQật đầ2RLdu, đôBnNHi mbHoSi cũngbHoS khôngVxqQ c2RLdhe đưBnNHợc ưVxqQu sách.

“Ừ, ngươbHoSi nVxqQgàn vạnVxqQ 2RLdlần đừnVxqQg nêVxqQn xbHoSảy 5kBAra chuyện.”

“Được.” Đô5kBAng BnNHPhương VũbHoS l5kBAẳng bHoSlặng nBnNHhìn 2RLdnàng, á5kBAnh trăng 5kBA ảm đạmBnNH lượnVxqQ lờBnNH cBnNHhiếu đế5kBAn, 5kBAánh n5kBAến l2RLdiên tụcVxqQ tBnNHỏa r2RLda bHoSkhiến bầuBnNH khôVxqQng VxqQkhí cànbHoSg thêm2RLd lãng mạn.

“Đại VxqQca, ngươBnNHi thVxqQích 5kBAta sao?BnNH” LVxqQần đầuBnNH VxqQtiên nàbHoSng không m5kBAuốn trốnBnNH tránh,BnNH ngbHoShiêm tbHoSúc hỏi5kBA hắVxqQn. ĐểVxqQ đượBnNHc 2RLdở bHoSbên cạnhBnNH hắn,5kBA nàVxqQng đãVxqQ từ2RLd bỏ5kBA tất cả2RLd VxqQmọi thBnNHứ 2RLdở 2RLdhiện đạibHoS, nếubHoS đbHoSến bBnNHây giờBnNH cò5kBAn VxqQkhông đốibHoS m5kBAặt vbHoSới tìVxqQnh cả2RLdm cVxqQủa mình thìBnNH thựbHoSc sựVxqQ quá5kBA BnNHnhu nhược.

Đông Phươ2RLdng V2RLdũ conBnNHg mbHoSôi, “SớVxqQm đã5kBA thànVxqQh yêBnNHu rVxqQồi, là nhấ2RLdt 2RLdkiến chun5kBAg tìnbHoSh.” HắnBnNH đố5kBAi vớiVxqQ nBnNHàng lVxqQà nhbHoSất kiến5kBA chun5kBAg tì5kBAnh, đángbHoS tiếcbHoS nàng quá2RLd ngVxqQốc, BnNHmãi khô2RLdng BnNHchịu tiếp2RLd nhận.

Bạch 2RLdMạn ĐiệpBnNH cười,BnNH đVxqQôi VxqQmắt hípbHoS conBnNHg lại2RLd, g2RLdiống như VxqQ trăng non.

Đông P5kBAhương BnNHVũ đứng5kBA phíbHoSa 5kBAsau nàVxqQng, VxqQgiúp nbHoSàng v5kBAén tóc. NàngBnNH rấtbHoS 5kBAtự bHoSnhiên đBnNHứng dậ2RLdy, h2RLdai 2RLdtay ômVxqQ l2RLdấy BnNHthắt 2RLdlưng hắnBnNH, đầubHoS bHoStựa vàbHoSo n2RLdgười hắn, “ĐạiBnNH bHoSca, BnNHchúng 2RLdta sẽ5kBA bHoSkhông bHoSsao. 2RLdTa muVxqQốn vĩnh2RLd viBnNHễn ởVxqQ cbHoSạnh ngươi,5kBA cảbHoS đờ5kBAi không BnNHxa nhBnNHau. C5kBAha nươngVxqQ ngbHoSươi 2RLdkhông thươngVxqQ BnNHngươi, bHoSta sẽ5kBA d2RLdùng cả2RLd đ2RLdời đVxqQể yêu 2RLdngươi, bồi5kBA thườngBnNH BnNHcho ngươi.”bHoS NàBnNHng ngẩng2RLd đầu5kBA lênbHoS, cườibHoS hỏi5kBA hắnVxqQ, “BnNHCó được2RLd hay không?”

“Được.” HắnVxqQ nhVxqQẹ nhàBnNHng đápBnNH mộ5kBAt tiến2RLdg, ômbHoS lấy2RLd th5kBAân thể nàng.

“Đại cBnNHa.” NànBnNHg 5kBAvẫn như2RLd cũVxqQ ngửa2RLd đầu,2RLd cườBnNHi tủmVxqQ tỉ2RLdm nói, VxqQ“Đại bHoSca, kỳbHoS thực2RLd mu2RLdội 5kBAcũng yêbHoSu 5kBAhuynh.” SớbHoSm đBnNHã VxqQthành yêubHoS rồi2RLd, BnNHchỉ l5kBAà khônbHoSg dám thừbHoSa nhậnBnNH thôi.

“Tại sabHoSo độtBnNH nbHoShiên lạibHoS nóibHoS chuyệBnNHn này?”VxqQ NànVxqQg 2RLdcó chút thíchbHoS hắn,VxqQ 2RLdhắn đãbHoS sớ2RLdm biết,BnNH chỉ2RLd 2RLdlà nànBnNHg v5kBAẫn kVxqQhông muốVxqQn nó2RLdi, BnNHnguyên nhâBnNHn gì khiến2RLd bHoSnàng độtBnNH nhBnNHiên 5kBAbiểu lộ.

Bạch MạnbHoS 2RLdĐiệp cưVxqQời VxqQnhư hBnNHồ ly5kBA, “BởiBnNH vì,VxqQ hômbHoS n2RLday hBnNHuynh nói BnNHrất 5kBAnhiều, ước2RLd 5kBAchừng bHoSđem lờBnNHi cbHoSủa nBnNHửa bHoStháng toàbHoSn bộBnNH BnNHnói rVxqQa. VbHoSậy chứnBnNHg tỏ5kBA… tính tìBnNHnh huVxqQynh đã2RLd thbHoSay đổBnNHi 5kBArất n2RLdhiều, VxqQở cạbHoSnh huynVxqQh VxqQsẽ kh5kBAông q2RLduá buồbHoSn chán.”5kBA Kỳ thực2RLd BnNHngay t5kBAừ ngàVxqQy đầuVxqQ gặbHoSp nàng,2RLd tíVxqQnh tìnbHoSh 5kBAhắn đãBnNH thaBnNHy đổiVxqQ rồi.2RLd 5kBACùng mbHoSột BnNHnữ 5kBAnhân luôn bHoSríu r5kBAa BnNHríu ríVxqQt ởVxqQ 5kBAcùng BnNHmột chbHoSỗ, khBnNHông m2RLduốn sửVxqQa cũng5kBA khôngBnNH được.

“Chỉ vVxqQì vậy?2RLd” Sớm2RLd bi5kBAết h2RLdắn VxqQnhiều lờbHoSi. 5kBAHắn chBnNHỉ làbHoS khBnNHông thích 2RLdnói chứ5kBA khô5kBAng p2RLdhải không5kBA biế2RLdt nBnNHói. 2RLdChỉ BnNHlà nóiVxqQ t2RLdhôi mà,2RLd 2RLdrất đơnbHoS giản.

Bạch MbHoSạn 2RLdĐiệp vbHoSẫn bHoSôm lấ2RLdy t2RLdhắt bHoSlưng hắn,BnNH đbHoSầu ngửaBnNH vềbHoS sau, cư5kBAời BnNHhì BnNHhì nói,bHoS BnNH“Không chỉVxqQ vậy,BnNH bHoShuynh 2RLdđem chBnNHuyện 2RLdxấu tbHoSrong nh2RLdà nói5kBA cho muộVxqQi biếVxqQt, muội5kBA còbHoSn cóBnNH cơVxqQ hội2RLd BnNHlựa chọnBnNH sbHoSao? Tục5kBA n5kBAgữ 2RLdnói chuyệ5kBAn xấu2RLd t5kBArong nhà khbHoSông thểBnNH truyBnNHền 2RLdra, huybHoSnh nóBnNHi mu5kBAội biếtBnNH, muộibHoS 5kBAkhông trBnNHở thà2RLdnh ngườiBnNH n5kBAhà huynh cũ5kBAng kh2RLdông được.”

“Chỉ vì…VxqQ chuyệVxqQn này?”

Nàng nghbHoSịch ngợVxqQm nháVxqQy mắBnNHt, “Ách,bHoS lbHoSý d5kBAo nh2RLdư vậyVxqQ bHoSchưa đủ BnNHsao?” NgụVxqQy biện.

Đông PbHoShương V5kBAũ nhíuBnNH miBnNH, 2RLdcũng khbHoSông có5kBA 5kBAtrả lời.

”Được rồi,2RLd bở5kBAi VxqQvì VxqQmuôi pVxqQhát hiện2RLd hu2RLdynh đối5kBA xBnNHử vớBnNHi muội BnNHrất tốt.5kBA ĐểVxqQ a5kBAn ủi5kBA mu5kBAội, kbHoShông tBnNHiếc 2RLdnhắc tớBnNHi chuyệ2RLdn thươngBnNH tâm2RLd củaBnNH mình2RLd. Huynh BnNH tuy rằngBnNH nóibHoS xo2RLdng vâBnNHn bHoSđạm phonBnNHg khinhBnNH, nhưbHoSng muộiVxqQ 2RLdbiết huybHoSnh rất2RLd kh5kBAổ sở,VxqQ 5kBAchịu nhiều ủbHoSy khuất.BnNH Hô2RLdm naBnNHy nhắc5kBA bHoStới, VxqQtrong 5kBAlòng nhấtbHoS địnhVxqQ kBnNHhó bHoSchịu. Một2RLd người ngubHoSyện ý5kBA vVxqQì muộ2RLdi chVxqQịu khổVxqQ mớbHoSi là2RLd ngườibHoS thíbHoSch hợ2RLdp vớiBnNH muộiVxqQ, huy5kBAnh 5kBAhợp cách.”

Hắn k5kBAhông chbHoSỉ ngbHoSuyện bHoSý kh2RLdổ 2RLdvì nàng2RLd, t5kBAhậm chíVxqQ còn ngu2RLdyện ýVxqQ 5kBAchết v5kBAì nàng,VxqQ chVxqQỉ là5kBA nànBnNHg khôVxqQng 5kBAnói r5kBAa thôi.

Hắn kbHoShông bHoStrả lBnNHời, chBnNHỉ cưVxqQời cười,BnNH dbHoSịu 5kBAdàng ômbHoS nàng.

“Đại caBnNH, muội5kBA muốn5kBA xi2RLdn huyVxqQnh m2RLdột việc.”2RLd GibHoSọng n5kBAàng rấbHoSt nhỏ, tựa2RLd 5kBAhồ sợBnNH phbHoSá BnNHhủy bầuVxqQ khôbHoSng kh2RLdí ấm5kBA BnNHáp này.

“Cứ nói.”BnNH Giờ5kBA nàBnNHy kháVxqQch này,5kBA cái5kBA bHoSgì hVxqQắn cVxqQũng 2RLdđáp ứng.

“Huynh lbHoSớn lbHoSên rấtBnNH su2RLdất a2RLd, khôn5kBAg thể2RLd m2RLdang cáibHoS mặ5kBAt nạ chướn2RLdg mbHoSắt k5kBAia đ5kBAược. TuBnNHy VxqQrằng 5kBAmang VxqQvào rất2RLd khố5kBAc, nhưngBnNH muộ5kBAi khôngbHoS 5kBAthích. Trừ phi2RLd 2RLdcó việc2RLd cầBnNHn, k2RLdhông bHoSthì đừngBnNH mangbHoS, đượcbHoS không?”

“Được.” 5kBAHắn n5kBAói x2RLdong cườibHoS 5kBAgian xảo,VxqQ “Đá5kBAp ứng5kBA 5kBAta một 2RLd điều 2RLdkiện, tVxqQa s5kBAẽ khBnNHông mang.”

“Điều kiệnBnNH gì?”

“Hôn 5kBAta mộtbHoS cái.”

“Hả?” Bạ2RLdch MBnNHạn Đi2RLdệp BnNHnhảy rồi2RLd vòngBnNH VxqQtay 2RLdcủa hắnVxqQ, 2RLdnhìn từ 2RLdtrên x5kBAuống dưới,bHoS BnNH“Đại cVxqQa, bHoShuynh b2RLdị tbHoSrúng tàBnNH 2RLdsao? CâuVxqQ vừabHoS VxqQrồi l2RLdà 2RLdhuynh 2RLdnói.” Đánh chếtBnNH nbHoSàng BnNHcũng 5kBAkhông ngVxqQhĩ nabHoSm nhâVxqQn cứng2RLd n5kBAhắc VxqQcổ hủbHoS bHoSnhư Đông2RLd PhưVxqQơng 2RLdVũ cũng nVxqQói đượcVxqQ mấybHoS lờbHoSi ngbHoSả BnNHngớn thế5kBA này.

Nàng kBnNHhông b5kBAiết, BnNHnam nhâbHoSn n5kBAào khBnNHi ởBnNH cạBnNHnh ngườiVxqQ mình2RLd yêu BnNHmến c5kBAũng bHoSđều cVxqQó VxqQthay đổi.

Đông Phương2RLd VBnNHũ 5kBAcười tibHoSnh quábHoSi nhì2RLdn bHoSnàng, “Là2RLd BnNHta nói.”

Bạch Mạ5kBAn Điệp5kBA cốbHoS VxqQý làmbHoS bHoSra vẻVxqQ s2RLduy n2RLdghĩ bHoSmột hbHoSồi lâu, “ĐượcbHoS rồbHoSi.” LợibHoS dVxqQụng lbHoSúc hắnVxqQ khôbHoSng VxqQđể ý,bHoS trênVxqQ môibHoS hVxqQắn n5kBAhẹ nhà2RLdng lướtbHoS qBnNHua một cái.

Đây là5kBA 5kBAlần đầu2RLd tiên5kBA nbHoSàng chủbHoS độngbHoS hôn5kBA hắnbHoS, tu2RLdy rằng chVxqQỉ lbHoSà hônVxqQ nhẹBnNH, bHoSnhưng đủbHoS để5kBA ĐônVxqQg P2RLdhương Vũ2RLd t5kBAâm thVxqQần d2RLdao động.VxqQ N2RLdgón tbHoSay hắVxqQn lướt quaBnNH c2RLdhỗ nàBnNHng vBnNHừa hbHoSôn, bHoScười nhẹBnNH mộ5kBAt cái.

Bạch MạnbHoS ĐiBnNHệp ởbHoS trê2RLdn ngườiVxqQ 2RLdsờ soạt2RLd nửbHoSa ngàybHoS, cBnNHuối cù5kBAng cầm lấy2RLd c5kBAái kéBnNHo, cắtbHoS bHoSbỏ mộtBnNH 5kBAlọn bHoStóc, lVxqQấy khănBnNH tbHoSay baVxqQo lại,5kBA “CáibHoS VxqQnày c5kBAho huynh.”

Đông PhươnbHoSg VVxqQũ nBnNHhận BnNHlấy, “bHoSCái gì?”

Ai đóBnNH dõbHoSng bHoSdạc nói,VxqQ 2RLd“Tín vậtbHoS định2RLd tình.5kBA” Nà5kBAng thựcVxqQ sự 2RLd không 5kBAthể tìBnNHm 5kBAra đượcBnNH vậBnNHt gbHoSì 5kBAlàm vậtVxqQ địnhbHoS ước.

Đông Phươ5kBAng VũBnNH c2RLdất vào,bHoS 5kBAsau đó2RLd đbHoSưa bHoScho nBnNHàng mộVxqQt vật, “VxqQNhận đbHoSi, 2RLdđây làbHoS tí2RLdn vậtVxqQ 5kBAcủa ta.”

“A?” Bạ2RLdch MBnNHạn Đ2RLdiệp lùiVxqQ vềBnNH VxqQsau 2RLdmấy bư5kBAớc, “Ác5kBAh, đạibHoS ca, vậbHoSt n2RLdày cóbHoS phải2RLd rấtVxqQ qBnNHuý gi5kBAá h5kBAay 2RLdkhông, huynVxqQh giữbHoS bHoSlại dù2RLdng đi.”bHoS Đ2RLdây làVxqQ vậVxqQt tượng tBnNHrưng ch2RLdo thânbHoS phậVxqQn cVxqQủa hắn,5kBA làbHoS s5kBAáo ngọcVxqQ thVxqQeo VxqQhắn đãbHoS bHoSnhiều nă5kBAm, nàngbHoS làm2RLd s5kBAao nhận được?

“Không đượcbHoS sao?”

“Không phải2RLd, bHoSlà muộbHoSi khôBnNHng thểbHoS 5kBAnhận, vật5kBA nàyVxqQ quá2RLd quan trọng.bHoS NếBnNHu hu2RLdynh BnNHđưa muộiBnNH bHoSvật 5kBAnày, khBnNHông phbHoSải mVxqQuội VxqQnên đưaBnNH kibHoSm 5kBAkiếm chbHoSo hubHoSynh sao? Chún5kBAg BnNHta BnNHđều lbHoSà ngườ5kBAi tro5kBAng gVxqQiang bHoShồ, BnNHsao lạiBnNH đ5kBAem vVxqQũ kh2RLdí tù5kBAy tibHoSện tặnVxqQg cho n5kBAgười khác?”

Đông Ph2RLdương VũbHoS t2RLdhu lạiBnNH bHoSsáo ngVxqQọc, năm2RLd ng5kBAón ta5kBAy tBnNHhon dài cầVxqQm sáo2RLd ngọcBnNH đBnNHặt ởbHoS sa5kBAu lưbHoSng, “Nàng5kBA tBnNHhích 2RLdlàm ngBnNHười troVxqQng gianVxqQg hồ2RLd sao?”

Bạch MạnVxqQ ĐiệpBnNH 5kBAsuy nghVxqQĩ mộtVxqQ cBnNHhút, láchBnNH BnNHđầu, “Không thích.”

“Vô 5kBAtranh BnNHsơn VxqQtrang, vôBnNH trBnNHanh vBnNHới đờVxqQi, tVxqQa 2RLdcũng muốn BnNH cuộc sVxqQống nVxqQhư vậ5kBAy.” HắVxqQn tron2RLdg lbHoSời 2RLdcó BnNHhàm VxqQý khác.

Bạch MạbHoSn ĐibHoSệp 5kBAngẩn người,5kBA lậpVxqQ tVxqQức mừ2RLdng r5kBAỡ tú2RLdm lBnNHấy y phụVxqQc củaVxqQ bHoShắn, “HuBnNHynh nbHoSói… hbHoSuynh cũn5kBAg khôn5kBAg mu2RLdốn làBnNHm ngườbHoSi trbHoSong gi5kBAang hồ,VxqQ muốnbHoS cùng mubHoSội VxqQkhông BnNHtranh 2RLdsự đời.”

“Thiên hạBnNH đbHoSệ VxqQnhất thbHoSì đãVxqQ s2RLdao? VxqQTa kbHoShông 5kBAthích là5kBAm người trongbHoS giaBnNHng hồ.5kBA NVxqQếu 2RLdtrên đời5kBA đãbHoS khôbHoSng BnNHcó ThánbHoSh lVxqQinh chbHoSâu, 5kBAta chỉBnNH mu2RLdốn quaBnNHy về l2RLdàm Đôn2RLdg PhbHoSương Vũ.”

“Đại cBnNHa, mVxqQuội cóVxqQ một2RLd đềVxqQ nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gần5kBA VxqQThương Man2RLdg VxqQtrấn bHoStìm m5kBAột làBnNHng, bHoSsau đó2RLd xbHoSây vài bHoSphòng n5kBAhỏ, saVxqQu khbHoSi chú5kBAng tBnNHa tbHoShoái ẩnVxqQ, cù2RLdng 2RLdvới Lă2RLdng Tư5kBAơng, nhịBnNH muộ2RLdi phbHoSu cùngBnNH nhau ở5kBA đó.5kBA Đương5kBA nhiê2RLdn, n5kBAếu ta2RLdm muộ2RLdi nguyVxqQện ý5kBA đBnNHi cbHoSùng bHoSthì 5kBAcàng tốtbHoS.” NhịbHoS mu5kBAội phu củVxqQa n2RLdàng nghềVxqQ nghiệpVxqQ đặcbHoS thBnNHù, lVxqQấy lBnNHão bàbHoS rồiBnNH sợ5kBA rbHoSằng khô5kBAng thểBnNH tiVxqQếp tụcbHoS làm BnNH nữa. ĐểVxqQ ph2RLdòng nVxqQgừa cbHoSừu nh2RLdân 5kBAtrả thù,bHoS đánh2RLd k2RLdhông l2RLdại hắ5kBAn BnNHthì 2RLdnhằm tớVxqQi lãbHoSo bà, bHoS biện 5kBApháp tBnNHốt nhất5kBA BnNHvẫn BnNHlà VxqQthoái 5kBAẩn giBnNHang 5kBAhồ đi.

“Vô Tran2RLdh sơbHoSn tran5kBAg ở2RLd đâu?”

Bạch MạnbHoS ĐiVxqQệp hưngBnNH phấnVxqQ phá5kBAt biểubHoS ýVxqQ bHoSkiến, BnNH“Đây l5kBAà muội muố5kBAn ch2RLdúng VxqQta đếVxqQn mộtbHoS là2RLdng ẩnbHoS c2RLdư, gBnNHọi nơiVxqQ đó2RLd là5kBA VVxqQô Tra5kBAnh sVxqQơn trVxqQang. GianbHoSg hồ mọVxqQi ngườibHoS đ5kBAều biếtbHoS 2RLdchúng t2RLda VxqQẩn cưbHoS 5kBAtại VVxqQô TrVxqQanh VxqQsơn trang2RLd, nhBnNHưng lạBnNHi VxqQkhông biVxqQết 5kBAVô Tranh sơbHoSn trabHoSng ở2RLd đâ2RLdu, nhBnNHư v5kBAậy 5kBAmới l2RLdà a5kBAn toà5kBAn nVxqQhất. Hách5kBA hVxqQách, huy5kBAnh c5kBAũng có bHoS thể tibHoSếp tụcbHoS lVxqQàm bHoSKim l2RLdão bả2RLdn cVxqQủa BnNHhuynh. Nếu5kBA muốnVxqQ nhớbHoS tớibHoS BnNHnhững ngBnNHày náobHoS nh2RLdiệt, cứ quabHoSy vVxqQề T2RLdhương 5kBAMang 2RLdsơn 2RLdtrang, nhớVxqQ tới5kBA những5kBA ngà2RLdy khôBnNHng m2RLdàng dabHoSnh lợi2RLd thì qbHoSuay 2RLdvề làng,BnNH thậVxqQt tốt.”

Bạch Mạn5kBA ĐiệpVxqQ l5kBAén cườiVxqQ hềBnNH hề,2RLd “HayBnNH 2RLdnhất lBnNHà BnNHở bHoSgần Quân TùbHoSy PhonbHoSg, m5kBAuội tbHoSùy thờiBnNH c2RLdó tbHoShể VxqQkhi dễVxqQ hắn.”

Nghĩ đ5kBAến bộBnNH dạng5kBA bị2RLd 5kBAkhi dễBnNH củ2RLda BnNHQuân T2RLdùy 5kBAPhong, Đông bHoSPhương VũVxqQ bắBnNHt đầu5kBA tbHoShông cảm5kBA c5kBAho hắn.

“Sau kh2RLdi n5kBAàng khỏi2RLd bệ5kBAnh, chúnbHoSg bHoSta c2RLdùng nBnNHhau 5kBAđi tìmVxqQ làng.” Kiến5kBA ng5kBAhị củ5kBAa nànBnNHg thBnNHực sựBnNH khônBnNHg tệ.

“Không cần5kBA đâu,VxqQ n2RLdhị 2RLdmuội cBnNHùng 5kBAnhị muộBnNHi bHoSphu sớVxqQm cbHoSó ý địnhVxqQ thoBnNHái ẩbHoSn giBnNHang BnNHhồ đúngVxqQ không?2RLd BnNHThế BnNHcứ để2RLd h5kBAai VxqQgia 2RLdhỏa 2RLdkia đ2RLdi lVxqQàm. HbHoSai người bHoS họ saVxqQu bHoSkhi tVxqQhành thânVxqQ cVxqQó ph2RLdải khVxqQông bHoSchuyện gìVxqQ bHoSlàm? ỞVxqQ nbHoShà rảnh2RLd BnNHrỗi đế2RLdn mBnNHốc meo5kBA a? N5kBAhiều lắmVxqQ thìVxqQ BnNHcho bạc5kBA để5kBA hBnNHai người5kBA 2RLdtìm chỗ2RLd ở5kBA. 2RLdÁch, ha2RLdy nhấtBnNH là2RLd khabHoSi k2RLdhẩn vBnNHài mẫu đất,BnNH muộ2RLdi VxqQcó t5kBAhể trVxqQồng r2RLdau, nuôBnNHi gà.VxqQ ĐếnbHoS lúbHoSc đó2RLd cBnNHhúng VxqQta mBnNHỗi ngàBnNHy đều2RLd có thBnNHể ăn5kBA VxqQrau sạc5kBAh, hbHoSơn bHoSnữa VxqQcòn VxqQlà 2RLdtự 2RLdmình BnNHtrồng nhaVxqQ. ChVxqQúng VxqQta cbHoSòn cVxqQó BnNHthể nuô2RLdi cá, BnNHcông bHoStác BnNHbảo vệBnNH mbHoSôi trườBnNHng ở2RLd cổ2RLd đại5kBA rấtVxqQ kháVxqQ, VxqQcá 5kBAở BnNHkhe bHoSsuối khôn2RLdg bHoSbị BnNHô VxqQnhiễm. Nếu nhBnNHư VxqQkhông c2RLdó việc2RLd 2RLdgì, c5kBAhúng tbHoSa cóbHoS bHoSthể đVxqQi 5kBAdạo bHoSngoại tBnNHhành, đến2RLd tố5kBAi cùnVxqQg 5kBAnhau ngắm sa5kBAo…” NgVxqQười 2RLdnày bị2RLd mBnNHách vọVxqQng tư2RLdởng bHoSchứng vôVxqQ cùbHoSng 5kBAtrầm trọng.

“Được.” bHoSĐông Ph2RLdương VVxqQũ cũn5kBAg bắtVxqQ đầVxqQu 5kBAmơ tưởn5kBAg 5kBAtới những ngày2RLd thángBnNH bHoSnhư vậy.

“Đại 5kBAca, 5kBAchúng tVxqQa hiệ5kBAn bHoSgiờ 5kBAđi đâu?bHoS Đ5kBAột 5kBAnhiên khôngVxqQ có 2RLd mục tiêu2RLd rồi.”

“Trở lbHoSại VxqQThương VxqQMang trấn,BnNH haVxqQi 2RLdmuội m5kBAuội BnNHnàng đềuBnNH ở đó.”2RLd ĐBnNHể đBnNHiều chếVxqQ giảBnNHi dượBnNHc ch5kBAo hbHoSắn. MấyBnNH ngày5kBA trướ5kBAc hắn5kBA VxqQđã BnNHthu đưbHoSợc bBnNHồ c5kBAâu đưa 2RLdtin, 2RLdnếu kh5kBAông vìbHoS Thánh2RLd liVxqQnh cBnNHhâu tBnNHhì bHoSđã bHoSsớm quVxqQay vềbHoS ThBnNHương MabHoSng trấbHoSn rồi.

“Tại saVxqQo? Kh5kBAông tbHoSìm QBnNHuỷ BnNHY à?”

“Trời đất2RLd bVxqQao la5kBA, bibHoSết đi2RLd đâuBnNH tìm5kBA. bHoSThiên 5kBACơ các2RLd cùng Hà2RLdn PVxqQhi VxqQnhất đ2RLdịnh gVxqQiúp tVxqQa tìVxqQm hBnNHắn, ti5kBAn tư2RLdởng VxqQrất nha5kBAnh sẽ5kBA cóbHoS t2RLdin tức.BnNH” CóVxqQ tổ cVxqQhức 5kBAtình báBnNHo đệVxqQ nhVxqQất t5kBAhiên hạVxqQ cbHoSùng thiBnNHên hạBnNH bHoSđệ 5kBAnhất bộ2RLd kBnNHhoái đíchBnNH tBnNHhân 2RLdra tay, QuỷbHoS 2RLdY BnNHtuyệt đốiBnNH chạyBnNH khVxqQông thoát.

Bạch bHoSMạn ĐiệVxqQp 5kBAthì thàoBnNH nó5kBAi, “Hơn5kBA nữa,5kBA cònBnNH BnNHcó MinbHoSh 5kBACung hỗ trVxqQợ mà.”

“Chúng BnNHta bbHoSây gi5kBAờ 5kBAđi đâu?”5kBA LầnbHoS n2RLdày bHoSnàng bHoSthực sựVxqQ không 2RLdcó m5kBAục tiêuBnNH rồi.

Đông PhươbHoSng VũVxqQ cùngVxqQ BạBnNHch bHoSMạn VxqQĐiệp q5kBAuan hệVxqQ chíBnNHnh thức th5kBAăng 5kBAcấp thà5kBAnh tìnBnNHh VxqQyêu nabHoSm nữ5kBA, Bạch2RLd MạnbHoS ĐiệVxqQp đ2RLdối vớiBnNH Đôn2RLdg Phương2RLd V2RLdũ tháiVxqQ đbHoSộ không có5kBA th5kBAay 5kBAđổi nhưngVxqQ hànBnNHh động2RLd thự2RLdc tVxqQế đã2RLd th2RLday đổiBnNH rất5kBA nhiều.

Cho tới2RLd 2RLdnay, hBnNHai ngư2RLdời bHoShọ BnNHkhông phảbHoSi cBnNHhia pVxqQhòng ngủ thìbHoS cũVxqQng làVxqQ Đông2RLd Phươ2RLdng Vũ2RLd p2RLdhải ngủ2RLd BnNHở trên5kBA ghế.bHoS MấybHoS nBnNHgày ở2RLd TuyVxqQết sơnBnNH, bởiVxqQ vì bHoStrời VxqQquá lạn5kBAh, hBnNHai bHoSngười bấtbHoS đbHoSắc VxqQdĩ phảVxqQi BnNHngủ 2RLdcùng mộbHoSt VxqQgiường. Bất5kBA qbHoSuá BạchbHoS Mạn ĐiệpbHoS xiBnNHn thề5kBA, h5kBAai ngưBnNHời lúbHoSc đbHoSó thựcbHoS sựVxqQ VxqQrất tr5kBAong sáng,2RLd mỗibHoS nVxqQgười mộtbHoS cái5kBA chăn, tuyệtbHoS đối2RLd kh2RLdông cbHoShạm vàbHoSo đốiVxqQ phươn5kBAg ch5kBAo dùbHoS làBnNH một5kBA ngónBnNH tay.

Mới gầnVxqQ đ2RLdây, VxqQsau bHoSnửa VxqQnăm d2RLduy tr5kBAì áBnNHm muộiVxqQ, rBnNHốt cụcVxqQ cũng có2RLd 5kBAngày bị5kBA pbHoShá vỡ.

Đó bHoSlà vào2RLd đêbHoSm th5kBAứ b5kBAa sa2RLdu BnNHkhi 2RLdhai ngườibHoS rờVxqQi kBnNHhỏi TốVxqQng gia, ởBnNH mộtbHoS tBnNHrấn nhỏBnNH 2RLdtìm chỗ5kBA trọBnNH. C2RLdái làngVxqQ kibHoSa thựBnNHc sBnNHự bHoSrất nBnNHhỏ, m2RLdột tiVxqQểu khách điếmBnNH chỉVxqQ c5kBAó m5kBAấy bHoSgian phò5kBAng. ĐbHoSến VxqQkhi VxqQBạch 5kBAMạn Đi2RLdệp đến2RLd trVxqQọ chỉ5kBA còVxqQn lạiBnNH mộ5kBAt phònbHoSg duy nh5kBAất, khôn2RLdg còBnNHn lbHoSựa 2RLdchọn BnNHnào kháBnNHc, habHoSi người5kBA đàVxqQnh ngủVxqQ cùnBnNHg 2RLdmột gian.

“Đại ca2RLd, VxqQhuynh c2RLdó lạnhBnNH 2RLdhay khônBnNHg?” Bạc5kBAh Mạn5kBA Điệp2RLd sau k5kBAhi 2RLdleo l5kBAên giườngBnNH, nhịnBnNH khôbHoSng đượcBnNH hVxqQỏi ĐôbHoSng PhươVxqQng Vũ.

Không 5kBAthể khôn2RLdg BnNHnói bHoShắn thựcVxqQ s5kBAự là2RLd cBnNHhính nbHoShân qubHoSân tửbHoS, kiên trVxqQì mVxqQuốn 2RLdngủ trên5kBA trườngbHoS k2RLdỷ. ĐBnNHã và5kBAo t2RLdháng mười2RLd 2RLdrồi, BnNHtrời bắtBnNH đBnNHầu lạ2RLdnh, HơVxqQn nữa vừ2RLda 2RLdqua mộtbHoS t5kBArận mưa5kBA 2RLdto, 5kBAnhiệt BnNHđộ rbHoSất thấp,BnNH nbHoSgủ trêVxqQn trưbHoSờng k5kBAỉ k2RLdhông tốt lắ5kBAm đâu.

“Ngủ sớm5kBA cbHoShút đi.”5kBA Hắ5kBAn c5kBAũng BnNHkhông trVxqQực tiế2RLdp trả2RLd lời, choBnNH d5kBAù l5kBAà rấ5kBAt lạnh.

“Ách, chbHoSúng VxqQta cùnBnNHg nhaVxqQu n2RLdgủ đi5kBA, bHoSmuội lạnh.”

“Thực sVxqQự mbHoSuốn ch5kBAúng BnNHta cBnNHùng nh5kBAau ngủ.”

“Đúng VxqQvậy, như2RLdng… muộibHoS cảVxqQnh cáoVxqQ hu5kBAynh, 5kBAkhông đ5kBAược lợi dBnNHụng đó.”bHoS SớbHoSm đãbHoS tìVxqQm bHoScách ă5kBAn tư2RLdơi nàng.

“Ngủ đi,bHoS 5kBAta khôn2RLdg sao.”5kBA KỳBnNH t5kBAhực 2RLdhắn r2RLdất lbHoSo lắ2RLdng nửa đêmBnNH sBnNHẽ l2RLdợi dbHoSụng nàng.

“Được r5kBAồi, hVxqQuynh khô2RLdng lạnhBnNH nhưng5kBA muội2RLd BnNHlạnh, VxqQgiúp muội sưởi2RLd ấm.”

“Được.” Nàn5kBAg đVxqQã BnNHmời nBnNHhư vậy5kBA, sa5kBAo lạVxqQi khbHoSông bVxqQiết xVxqQấu hổ BnNHcự tuyệtBnNH chứ.

Vì thế5kBA đêmVxqQ đó,2RLd h2RLdai VxqQngười ngủVxqQ tVxqQrong cùbHoSng một2RLd cá2RLdi chăn, VxqQnằm t5kBArên c5kBAùng một5kBA 2RLdcái giường.

Đông bHoSPhương 5kBAVũ BnNHcũng 5kBArất muốnVxqQ là2RLdm LVxqQiễu HạbHoS Huệ,5kBA c2RLdách 5kBAxa nàng mộtBnNH chúbHoSt, 2RLdnhưng aVxqQi đó5kBA BnNHkhi nVxqQgủ cứBnNH luônBnNH bá2RLdm riếtbHoS và5kBAo người2RLd hbHoSắn. CóBnNH lẽ5kBA vì lạnhBnNH, cá5kBAnh taVxqQy ngọc5kBA ômbHoS bHoShắn 2RLdkhông tbHoSha. BấtbHoS đắbHoSc dĩVxqQ, hắn2RLd chbHoSỉ BnNHcó tVxqQhể bHoSôm n2RLdàng vào lònVxqQg, dù5kBAng nhiệtBnNH độ5kBA sư5kBAởi ấm.

Bọn h5kBAọ hBnNHai ngườVxqQi cBnNHhẳng 5kBAcó là2RLdm chuyệVxqQn gìbHoS bHoSthuộc loại2RLd cấm t5kBAhiếu nVxqQhi, bBnNHất qbHoSuá cuối5kBA cùBnNHng cVxqQũng phbHoSát t5kBAriển tBnNHhành qubHoSan hệBnNH bHoStình lVxqQữ, cònVxqQ chờ nBnNHâng lên.