You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương Zg5WH5dR57: 8CGGC47VMuội yêZg5WH5dRu huynh.

Bạch MZg5WH5dRạn ĐiệdxJyp từZg5WH5dR kZg5WH5dRhi bước8CGGC47V rZg5WH5dRa kZg5WH5dRhỏi 8CGGC47Vthư p8CGGC47Vhòng dxJycũng khZg5WH5dRông lập tZg5WH5dRức Zg5WH5dRrời 8CGGC47Vkhỏi TốnZg5WH5dRg gdxJyia 8CGGC47Vtrang màdxJy trZg5WH5dRở lạZg5WH5dRi phò8CGGC47Vng mình.dxJy Hiệ8CGGC47Vn dxJygiờ 8CGGC47Vtrời cũZg5WH5dRng sắp dxJytối rồi,Zg5WH5dR ndxJyếu códxJy mu8CGGC47Vốn điZg5WH5dR cZg5WH5dRũng ldxJyà chuyệndxJy cZg5WH5dRủa 8CGGC47Vsáng ndxJygày h8CGGC47Vôm saZg5WH5dRu. D8CGGC47Vù sadxJyo đâyZg5WH5dR cũn8CGGC47Vg là c8CGGC47Vhỗ củadxJy cZg5WH5dRha ndxJyàng, Zg5WH5dRở lại8CGGC47V mộdxJyt đêmdxJy dxJykhông phZg5WH5dRạm 8CGGC47Vpháp chứ.

May làZg5WH5dR Zg5WH5dRTống l8CGGC47Vão dxJygia 8CGGC47Vcũng khôn8CGGC47Vg 8CGGC47Vcó quêZg5WH5dRn hadxJyi ngườiZg5WH5dR họ, saiZg5WH5dR ngZg5WH5dRười đZg5WH5dRưa tớdxJyi vàiZg5WH5dR móZg5WH5dRn dxJyngon, Zg5WH5dRnàng tùy8CGGC47V 8CGGC47Vtiện ădxJyn Zg5WH5dRvài dxJymiếng rồidxJy lạidxJy dựdxJya vdxJyào cửa Zg5WH5dR sổ dxJymà ng8CGGC47Vẩn ngư8CGGC47Vời rZg5WH5dRa. KỳdxJy thựcdxJy nàngdxJy đã8CGGC47V ngẩn8CGGC47V ngườidxJy Zg5WH5dRở đódxJy r8CGGC47Vất lâdxJyu, dxJytừ kZg5WH5dRhi rờidxJy khỏi 8CGGC47V thư phòng,8CGGC47V nàndxJyg luônZg5WH5dR rầuZg5WH5dR rZg5WH5dRĩ không8CGGC47V vuiZg5WH5dR, càngdxJy Zg5WH5dRlà lầZg5WH5dRn đầu8CGGC47V tdxJyiên dxJykhông dxJymở miệdxJyng Zg5WH5dRnói lời nào.dxJy NZg5WH5dRàng vdxJyốn Zg5WH5dRdĩ l8CGGC47Và ngườiZg5WH5dR lúcZg5WH5dR dxJynào cdxJyũng hu8CGGC47Vyên thuyên,dxJy muốndxJy nà8CGGC47Vng b8CGGC47Va tiếng khôngdxJy ndxJyói lờdxJyi ndxJyào tuyệZg5WH5dRt đố8CGGC47Vi khôn8CGGC47Vg cóZg5WH5dR khảdxJy năn8CGGC47Vg. TíndxJyh Zg5WH5dRtình nàn8CGGC47Vg Đôn8CGGC47Vg P8CGGC47Vhương Vũ8CGGC47V thập dxJyphần hiểuZg5WH5dR r8CGGC47Võ, t8CGGC47Vhấy nànZg5WH5dRg khZg5WH5dRông nó8CGGC47Vi Zg5WH5dRlời nào,Zg5WH5dR hắZg5WH5dRn cdxJyó 8CGGC47Vchút lZg5WH5dRo lắndxJyg. ĐộtZg5WH5dR nhiên lạidxJy ndxJyhảy dxJyra mộtdxJy ngườiZg5WH5dR p8CGGC47Vhụ 8CGGC47Vthân, t8CGGC47Vhực sự8CGGC47V khiến8CGGC47V nànZg5WH5dRg khódxJy tiếZg5WH5dRp nhận.

Bản t8CGGC47Vhân Đôn8CGGC47Vg PhươnZg5WH5dRg 8CGGC47VVũ Zg5WH5dRcũng làdxJy ngZg5WH5dRười íZg5WH5dRt nóiZg5WH5dR, BạcdxJyh Mạn Điệ8CGGC47Vp Zg5WH5dRlại ngZg5WH5dRậm miệng8CGGC47V khZg5WH5dRiến haZg5WH5dRi ngưZg5WH5dRời khôn8CGGC47Vg adxJyi n8CGGC47Vói chu8CGGC47Vyện Zg5WH5dRvới ai.

“Tiểu ĐiệpZg5WH5dR, n8CGGC47Vàng làmdxJy Zg5WH5dRsao 8CGGC47Vvậy?” SuZg5WH5dRy nghĩdxJy một8CGGC47V dxJylát, hắn quyếtZg5WH5dR đZg5WH5dRịnh mở8CGGC47V l8CGGC47Vời trưdxJyớc. Zg5WH5dRNàng ndxJygay Zg5WH5dRcả 8CGGC47Vnói cũ8CGGC47Vng khôZg5WH5dRng muốZg5WH5dRn, Zg5WH5dRnhất địdxJynh lZg5WH5dRà thập ph8CGGC47Vần dxJykhổ sở.

Không mộtdxJy 8CGGC47Vchút Zg5WH5dRphản ứng,8CGGC47V chỉZg5WH5dR chớpdxJy mắtdxJy Zg5WH5dRvài Zg5WH5dRcái rồidxJy lạidxJy như Zg5WH5dRcũ nhìZg5WH5dRn 8CGGC47Vchằm chằm8CGGC47V dxJybên n8CGGC47Vgoài. 8CGGC47VTrong việdxJyn cZg5WH5dRhỉ 8CGGC47Vcó m8CGGC47Vột Zg5WH5dRmạt án8CGGC47Vh Zg5WH5dRtrăng ảm8CGGC47V đạ8CGGC47Vm hòa với8CGGC47V bón8CGGC47Vg câZg5WH5dRy, tZg5WH5dRhực sZg5WH5dRự chẳng8CGGC47V có8CGGC47V 8CGGC47Vgì haZg5WH5dRy đ8CGGC47Vể nhìn.

“Nàng rấtZg5WH5dR kZg5WH5dRhó xửZg5WH5dR dxJyphải không?”

Nàng quaZg5WH5dRy đầudxJy lạiZg5WH5dR liếc8CGGC47V nhìn8CGGC47V hắn8CGGC47V mộdxJyt cá8CGGC47Vi rồidxJy ldxJyại nhìn dxJychằm chằmZg5WH5dR 8CGGC47Vbên ngoài.

Xong, nàngdxJy nhấ8CGGC47Vt địnhZg5WH5dR làZg5WH5dR Zg5WH5dRbi thươngdxJy quádxJy độ,dxJy Zg5WH5dRcăn bản kdxJyhông muốnZg5WH5dR trả8CGGC47V 8CGGC47Vlời hắn.dxJy NgàdxJyy Zg5WH5dRxưa đềudxJy làZg5WH5dR Zg5WH5dRhắn 8CGGC47Vkhông 8CGGC47Vtrả dxJylời câu8CGGC47V hỏi8CGGC47V của8CGGC47V nàng, nhưZg5WH5dRng nànZg5WH5dRg vẫndxJy hễZg5WH5dR hỏi8CGGC47V ldxJyà đáp,Zg5WH5dR nàdxJyng dxJyhôm 8CGGC47Vnay thực8CGGC47V 8CGGC47Vsự 8CGGC47Vquá dxJykhác thường.

Đông dxJyPhương dxJyVũ đdxJyi tdxJyới sadxJyu lưZg5WH5dRng, kdxJyhoát t8CGGC47Vay ldxJyên vai nàng,Zg5WH5dR “Tiểu8CGGC47V ĐiệpZg5WH5dR, ndxJyàng cZg5WH5dRó biếtdxJy tdxJyại saZg5WH5dRo tín8CGGC47Vh 8CGGC47Vtình dxJyta Zg5WH5dRquái g8CGGC47Vở vậdxJyy không?”

Bạch MạdxJyn ĐiệpZg5WH5dR vZg5WH5dRẫn nhdxJyư 8CGGC47Vcũ khôdxJyng chZg5WH5dRút phảdxJyn ứ8CGGC47Vng, dườ8CGGC47Vng như khZg5WH5dRông Zg5WH5dRnghe t8CGGC47Vhấy hắnZg5WH5dR nZg5WH5dRói gì.

Hắn k8CGGC47Véo 8CGGC47Vqua mộZg5WH5dRt cái8CGGC47V ghdxJyế, ng8CGGC47Vồi bêdxJyn cạn8CGGC47Vh nàng.

“Kỳ thực…dxJy t8CGGC47Va khôngdxJy bidxJyết dxJycha 8CGGC47Vta lZg5WH5dRà ai.”

Hắn thìdxJynh lìdxJynh dxJynói rdxJya m8CGGC47Vột câuZg5WH5dR kZg5WH5dRhiến BạcdxJyh MạnZg5WH5dR Điệ8CGGC47Vp nghi Zg5WH5dRngờ 8CGGC47Vliếc hZg5WH5dRắn một8CGGC47V cái8CGGC47V, nhưn8CGGC47Vg vẫn8CGGC47V k8CGGC47Vhông dxJynói gì.

Hắn Zg5WH5dRcười khổ,dxJy dxJy“Buồn cưdxJyời lắm8CGGC47V 8CGGC47Vđúng kdxJyhông? TZg5WH5dRa thựcdxJy sự khôngZg5WH5dR bZg5WH5dRiết, v8CGGC47Vì nươngZg5WH5dR 8CGGC47Vta ch8CGGC47Vưa baZg5WH5dRo giờdxJy ndxJyói chdxJyo Zg5WH5dRta biết.”

Bạch MạnZg5WH5dR Điệp8CGGC47V 8CGGC47Vghé vdxJyào m8CGGC47Vột bZg5WH5dRên cửadxJy sổZg5WH5dR, vưZg5WH5dRơn tdxJyay rZg5WH5dRa hái Zg5WH5dRmột dxJymột chdxJyiếc lá,dxJy Zg5WH5dRmiễn cưdxJyỡng nhìZg5WH5dRn 8CGGC47Vhắn mộ8CGGC47Vt cádxJyi, “Tiếp8CGGC47V tục.”8CGGC47V Có8CGGC47V tiếnZg5WH5dR dxJybộ, hắnZg5WH5dR nói 8CGGC47V nhiều nhdxJyư vậy,Zg5WH5dR cudxJyối cùngdxJy cũnZg5WH5dRg đổdxJyi đượcdxJy ha8CGGC47Vi chữZg5WH5dR củZg5WH5dRa nàng.

“Trước khZg5WH5dRi nươngZg5WH5dR gả8CGGC47V cdxJyho chdxJya ta8CGGC47V, ngưdxJyời đãdxJy madxJyng thai. NgườZg5WH5dRi 8CGGC47Vcha 8CGGC47Vhiện 8CGGC47Vtại củdxJya t8CGGC47Va rấZg5WH5dRt y8CGGC47Vêu tZg5WH5dRhương nưZg5WH5dRơng, n8CGGC47Vhưng nư8CGGC47Vơng ngưdxJyợc lại8CGGC47V khônZg5WH5dRg hề thươngZg5WH5dR ông8CGGC47V ấy.dxJy NZg5WH5dRương dxJyta trưdxJyớc khdxJyi xu8CGGC47Vất Zg5WH5dRgiá đãZg5WH5dR dxJytừng thíZg5WH5dRch một8CGGC47V dxJynam dxJynhân. dxJyThậm chí dxJy còn có8CGGC47V hài8CGGC47V tửdxJy của8CGGC47V hắn,Zg5WH5dR 8CGGC47Vthế nhưn8CGGC47Vg naZg5WH5dRm nhândxJy Zg5WH5dRkia l8CGGC47Vại bỏZg5WH5dR rơidxJy nưdxJyơng nêdxJyn nươngZg5WH5dR mớidxJy gả cdxJyho cZg5WH5dRha taZg5WH5dR. dxJyThực sựdxJy 8CGGC47Vban 8CGGC47Vđầu 8CGGC47Vnương cũn8CGGC47Vg kh8CGGC47Vông muốn8CGGC47V gả,8CGGC47V Zg5WH5dRlà dxJydo ngoại8CGGC47V côZg5WH5dRng t8CGGC47Va Zg5WH5dRép buộc, t8CGGC47Vự chdxJyủ trìdxJy dxJyhôn sự.8CGGC47V Zg5WH5dRLúc đóZg5WH5dR Vạn8CGGC47V KiếmdxJy sơdxJyn Zg5WH5dRtrang được8CGGC47V xưndxJyg làZg5WH5dR dxJyvõ Zg5WH5dRlâm đệZg5WH5dR nhất dxJythế gdxJyia, ngoạ8CGGC47Vi côngdxJy tuyệZg5WH5dRt đốZg5WH5dRi khôn8CGGC47Vg 8CGGC47Vcho phép8CGGC47V nươngZg5WH5dR Zg5WH5dRta h8CGGC47Vồi hôn,Zg5WH5dR điểmdxJy huyệtZg5WH5dR đạo củZg5WH5dRa nưdxJyơng 8CGGC47Vrồi dxJyép lêndxJy kiZg5WH5dRệu 8CGGC47Vhoa. Tr8CGGC47Vong đêZg5WH5dRm tâZg5WH5dRn hôn,dxJy 8CGGC47Vnương tdxJya thẳndxJyg thắnZg5WH5dR nZg5WH5dRói thật vớidxJy cdxJyha. ChZg5WH5dRa tdxJya 8CGGC47Vtuy 8CGGC47Vrằng khZg5WH5dRổ sở8CGGC47V 8CGGC47Vnhưng cũdxJyng Zg5WH5dRnguyện 8CGGC47Vý mudxJyốn nương,Zg5WH5dR c8CGGC47Vhăm 8CGGC47Vsóc Zg5WH5dRnương cả dxJyđời. NhưndxJyg nươdxJyng Zg5WH5dRta kdxJyhông mudxJyốn, nươngZg5WH5dR đốiZg5WH5dR v8CGGC47Với chZg5WH5dRa Zg5WH5dRmột cdxJyhút cảmdxJy dxJytình cũng không8CGGC47V 8CGGC47Vcó, 8CGGC47Vkhông Zg5WH5dRmuốn cùngZg5WH5dR 8CGGC47Vcha Zg5WH5dRlàm ph8CGGC47Vu thêdxJy th8CGGC47Vực sự.8CGGC47V Có8CGGC47V thể8CGGC47V chZg5WH5dRa t8CGGC47Va mdxJyong mZg5WH5dRuốn có ngày8CGGC47V nươn8CGGC47Vg tZg5WH5dRa sẽ8CGGC47V hồidxJy tâZg5WH5dRm chuyểnZg5WH5dR 8CGGC47Vý nên8CGGC47V cốZg5WH5dR gắ8CGGC47Vng nhịn.8CGGC47V NhưdxJyng tdxJyình cảZg5WH5dRm củZg5WH5dRa hai người8CGGC47V thựcdxJy sự8CGGC47V rấtZg5WH5dR xấu,dxJy vàodxJy đZg5WH5dRêm tân8CGGC47V hôZg5WH5dRn đầu8CGGC47V tiêZg5WH5dRn, 8CGGC47Vhai nZg5WH5dRgười đdxJyã cdxJyhia p8CGGC47Vhòng dxJymà ngủ, dxJycho 8CGGC47Vtới 8CGGC47Vhôm na8CGGC47Vy vẫndxJy ldxJyà 8CGGC47Vphu tdxJyhê dxJyhữu dZg5WH5dRanh Zg5WH5dRvô Zg5WH5dRthực. SZg5WH5dRau kZg5WH5dRhi tZg5WH5dRa rZg5WH5dRa đdxJyời, nương v8CGGC47Vì hậnZg5WH5dR thdxJyân phdxJyụ tZg5WH5dRa bỏdxJy r8CGGC47Vơi nươngdxJy n8CGGC47Vên cũZg5WH5dRng hậndxJy cảdxJy tZg5WH5dRa. TdxJyừ Zg5WH5dRkhi tdxJya bắtZg5WH5dR đ8CGGC47Vầu dxJycó dxJyký ức,8CGGC47V đều làdxJy Zg5WH5dRnha hoZg5WH5dRàn bộidxJy 8CGGC47Vdi chă8CGGC47Vm s8CGGC47Vóc tdxJya. KhZg5WH5dRi dxJyta sá8CGGC47Vu tdxJyuổi, bộZg5WH5dRi dZg5WH5dRi qdxJyua đời,8CGGC47V cũdxJyng không 8CGGC47Vcòn 8CGGC47Vai chămZg5WH5dR sóZg5WH5dRc cdxJyho t8CGGC47Va. TừZg5WH5dR đódxJy Zg5WH5dRvề Zg5WH5dRsau, cZg5WH5dRhúng tdxJya 8CGGC47Vmột nhdxJyà 8CGGC47Vba người8CGGC47V 8CGGC47Vđều 8CGGC47Vcó cuộc sốngdxJy riênZg5WH5dRg, cơ8CGGC47V bảnZg5WH5dR khônZg5WH5dRg hề8CGGC47V qudxJya lạidxJy. Zg5WH5dRCha tuZg5WH5dRy rằng8CGGC47V h8CGGC47Vận ndxJyhưng cZg5WH5dRũng Zg5WH5dRkhông bạdxJyc đãi 8CGGC47V ta, cZg5WH5dRũng thdxJyỉnh tiên8CGGC47V sZg5WH5dRinh d8CGGC47Vạy dxJyta đZg5WH5dRọc sdxJyách viết8CGGC47V c8CGGC47Vhữ, tZg5WH5dRhậm chíZg5WH5dR tự8CGGC47V Zg5WH5dRmình dạyZg5WH5dR v8CGGC47Võ công chodxJy dxJyta, nhưngdxJy c8CGGC47Vha chưadxJy từng8CGGC47V 8CGGC47Vnói dxJyvới 8CGGC47Vta Zg5WH5dRmột câ8CGGC47Vu Zg5WH5dRnào. 8CGGC47VMỗi lần8CGGC47V dạyZg5WH5dR dxJyta Zg5WH5dRvõ côn8CGGC47Vg đều8CGGC47V đem 8CGGC47Vta đứng8CGGC47V trdxJyước mZg5WH5dRặt người,Zg5WH5dR tựdxJy m8CGGC47Vình thựcZg5WH5dR hiện8CGGC47V bdxJya Zg5WH5dRlần Zg5WH5dRcho Zg5WH5dRta dxJyxem, khZg5WH5dRông cdxJyần biết tdxJya họcdxJy có8CGGC47V đdxJyược hadxJyy khôn8CGGC47Vg dxJyđược. CứdxJy bZg5WH5dRa thángdxJy, chdxJya l8CGGC47Vại dZg5WH5dRạy dxJyta mộtZg5WH5dR lo8CGGC47Vại võ8CGGC47V công 8CGGC47Vkhác, cảZg5WH5dR Zg5WH5dRthời dxJythơ ấu8CGGC47V, c8CGGC47Vha 8CGGC47Vchưa từndxJyg Zg5WH5dRnói vớiZg5WH5dR t8CGGC47Va câ8CGGC47Vu nào.Zg5WH5dR C8CGGC47Vho đếndxJy gầdxJyn đây, hai8CGGC47V ngdxJyười chZg5WH5dRúng tdxJya mớ8CGGC47Vi tdxJyhỉnh thodxJyảng nóZg5WH5dRi chu8CGGC47Vyện. Nương8CGGC47V Zg5WH5dRta t8CGGC47Vhích đọcdxJy sádxJych, vẽ dxJytranh, mỗi8CGGC47V dxJylần Zg5WH5dRta dxJyđi thỉdxJynh dxJyan ngườiZg5WH5dR, h8CGGC47Vai ngườidxJy mộdxJyt ldxJyẳng lZg5WH5dRặng vẽ8CGGC47V t8CGGC47Vranh, mộtZg5WH5dR chZg5WH5dRơi cờ, khôn8CGGC47Vg dxJyai liếcdxJy mắt8CGGC47V nhìdxJyn t8CGGC47Va Zg5WH5dRmột c8CGGC47Vái. ChdxJyỉ cóZg5WH5dR kdxJyhi Zg5WH5dRta Zg5WH5dRphạm phảdxJyi sadxJyi ldxJyầm mớdxJyi nghiêm khácdxJyh trZg5WH5dRách 8CGGC47Vphạt 8CGGC47Vta, đZg5WH5dRánh chửZg5WH5dRi t8CGGC47Va. N8CGGC47Vàng luôdxJyn dxJyhỏi 8CGGC47Vvì dxJysao 8CGGC47Vta khônZg5WH5dRg nóidxJy ldxJyời nào, kỳZg5WH5dR 8CGGC47Vthực chí8CGGC47Vnh dxJyvì tdxJya trưở8CGGC47Vng thàndxJyh đZg5WH5dRã cóZg5WH5dR tdxJyính cáZg5WH5dRch nhưZg5WH5dR vậy.Zg5WH5dR dxJyNgoại tr8CGGC47Vừ giao Zg5WH5dR tiếp bêZg5WH5dRn ng8CGGC47Voài, tZg5WH5dRa Zg5WH5dRcăn bZg5WH5dRản khôndxJyg mu8CGGC47Vốn n8CGGC47Vói, cũZg5WH5dRng không8CGGC47V dxJyai nguyệndxJy dxJyý ngdxJyhe tdxJya nóZg5WH5dRi.” Hắn bZg5WH5dRan đầuZg5WH5dR dxJymuốn dùngZg5WH5dR hodxJyàn cảdxJynh củadxJy mình8CGGC47V đdxJyể thốZg5WH5dRng suố8CGGC47Vt dxJycho dxJyBạch MạndxJy Điệp,dxJy nhưng Zg5WH5dRcuối cùZg5WH5dRng bảnZg5WH5dR tdxJyhân dxJylại rZg5WH5dRơi và8CGGC47Vo Zg5WH5dRbi thươZg5WH5dRng. KhdxJyoảng thờidxJy 8CGGC47Vgian đó,8CGGC47V hắnZg5WH5dR dxJyrất dxJycô dxJyđơn, rất dxJybất lZg5WH5dRực. NhZg5WH5dRìn tdxJyhấy nhữngdxJy dxJyđứa trZg5WH5dRẻ kdxJyhác c8CGGC47Vó cdxJyha nưZg5WH5dRơng 8CGGC47Vyêu thương,8CGGC47V 8CGGC47Vhắn luôn nhịn8CGGC47V khôndxJyg được8CGGC47V ngưZg5WH5dRỡng mZg5WH5dRộ. H8CGGC47Vắn dZg5WH5dRù dxJysao Zg5WH5dRcũng làdxJy nghiệtZg5WH5dR chủn8CGGC47Vg. HắnZg5WH5dR khZg5WH5dRóc lóZg5WH5dRc hỏi bZg5WH5dRội d8CGGC47Vi tạZg5WH5dRi dxJysao chdxJya nươ8CGGC47Vng khôngdxJy thươndxJyg hắn,dxJy bộdxJyi 8CGGC47Vdi 8CGGC47Vkhông đàdxJynh lòdxJyng nh8CGGC47Vìn h8CGGC47Vắn như thếdxJy mZg5WH5dRới Zg5WH5dRđem cdxJyhân tưdxJyớng 8CGGC47Vsự việcdxJy dxJynói ra.

Đó lZg5WH5dRà b8CGGC47Ví mậtZg5WH5dR 8CGGC47Vcủa hắZg5WH5dRn, dxJyhắn khôngZg5WH5dR biếtdxJy 8CGGC47Vbất c8CGGC47Vứ aZg5WH5dRi biếtdxJy chuyện nàZg5WH5dRy, 8CGGC47Vcho 8CGGC47Vdù làdxJy ngườiZg5WH5dR thândxJy nhấtdxJy 8CGGC47Vnhư s8CGGC47Vư Zg5WH5dRphụ cùndxJyg QudxJyân TùydxJy Zg5WH5dRPhong cũ8CGGC47Vng không dxJybiết đượcdxJy 8CGGC47Vthân thế8CGGC47V thựcdxJy sdxJyự củaZg5WH5dR hắndxJy. B8CGGC47Ví mậtdxJy nàyZg5WH5dR hắ8CGGC47Vn cZg5WH5dRhôn Zg5WH5dRsâu Zg5WH5dRtận đáyZg5WH5dR lZg5WH5dRòng đZg5WH5dRã hai 8CGGC47Vmươi năZg5WH5dRm, dxJyrốt Zg5WH5dRcuộc bdxJyây gidxJyờ cũngZg5WH5dR cdxJyó cơ8CGGC47V Zg5WH5dRhội nó8CGGC47Vi raZg5WH5dR. NóZg5WH5dRi dxJyra bíZg5WH5dR mZg5WH5dRật trondxJyg lòngdxJy, đột nhidxJyên cảdxJym thấdxJyy nhẹZg5WH5dR nhõm.

Bạch MZg5WH5dRạn Đi8CGGC47Vệp rốZg5WH5dRt cuộ8CGGC47Vc nhZg5WH5dRịn khôn8CGGC47Vg đượcdxJy nhẹdxJy giọn8CGGC47Vg hỏZg5WH5dRi, “Sau dxJyđó tZg5WH5dRhì sao?”dxJy Trờ8CGGC47Vi ạ,8CGGC47V chả8CGGC47V trá8CGGC47Vch tí8CGGC47Vnh tì8CGGC47Vnh dxJyhắn qudxJyái Zg5WH5dRgở, thìdxJy Zg5WH5dRra 8CGGC47Vlà d8CGGC47Vo 8CGGC47Vlớn lên trondxJyg Zg5WH5dRmột dxJygia đìnhdxJy Zg5WH5dRnhư Zg5WH5dRvậy. NếZg5WH5dRu nhdxJyư đổ8CGGC47Vi lạiZg5WH5dR lZg5WH5dRà nàdxJyng, cháchdxJy dxJynàng điên8CGGC47V dxJymất, m8CGGC47Vột gia đ8CGGC47Vình qdxJyuái 8CGGC47Vdị đi8CGGC47Vển hìnhdxJy, nànZg5WH5dRg là8CGGC47Vm sa8CGGC47Vo lạ8CGGC47Vi gảdxJy Zg5WH5dRđược và8CGGC47Vo nhZg5WH5dRà dxJyđó chứ?

Đông Ph8CGGC47Vương Zg5WH5dRVũ cười8CGGC47V khổdxJy, “NădxJym 8CGGC47Vta chídxJyn tuổi,Zg5WH5dR vôZg5WH5dR tình Zg5WH5dRcứu được8CGGC47V sdxJyư phụ,8CGGC47V từZg5WH5dR đó8CGGC47V dxJyvề s8CGGC47Vau d8CGGC47Vo mộ8CGGC47Vt tadxJyy dxJysư pdxJyhụ dạy8CGGC47V bZg5WH5dRảo, nhưdxJyng bóngZg5WH5dR Zg5WH5dRma trdxJyong lòng vẫ8CGGC47Vn tồ8CGGC47Vn Zg5WH5dRtại nhưZg5WH5dR trước,Zg5WH5dR t8CGGC47Va khônZg5WH5dRg tdxJyhích nZg5WH5dRói. KdxJyhi dxJyta mườdxJyi lăZg5WH5dRm tudxJyổi, theZg5WH5dRo sư ph8CGGC47Vụ về8CGGC47V ThdxJyương Man8CGGC47Vg sZg5WH5dRơn, còndxJy cóZg5WH5dR 8CGGC47Vsư đZg5WH5dRệ QudxJyân TdxJyùy PhondxJyg. TùyZg5WH5dR P8CGGC47Vhong 8CGGC47Vlúc nàdxJyo cũng 8CGGC47V huyên dxJythuyên nàydxJy nọ,8CGGC47V ldxJyâu ngày,Zg5WH5dR t8CGGC47Vính tìdxJynh quádxJyi gởdxJy củaZg5WH5dR tZg5WH5dRa cũng8CGGC47V tha8CGGC47Vy đZg5WH5dRổi Zg5WH5dRkhông ít.” Lấy8CGGC47V tZg5WH5dRiêu chuẩn8CGGC47V trướcZg5WH5dR dxJyđây củaZg5WH5dR hắn,8CGGC47V Zg5WH5dRcó dxJythể cảdxJy 8CGGC47Vtháng cũn8CGGC47Vg khZg5WH5dRông Zg5WH5dRnói lời8CGGC47V nào.

Bạch Zg5WH5dRMạn ĐiZg5WH5dRệp vỗZg5WH5dR ngựcZg5WH5dR, troZg5WH5dRng lZg5WH5dRòng 8CGGC47Vvẫn còn8CGGC47V sợ8CGGC47V hãi,8CGGC47V “Lão Thiên8CGGC47V àZg5WH5dR, dxJymay màZg5WH5dR gặdxJyp đượcZg5WH5dR 8CGGC47Vsư phụ8CGGC47V ngưZg5WH5dRơi. Nếu8CGGC47V ndxJygươi cứ8CGGC47V sZg5WH5dRống trdxJyong cáZg5WH5dRi Zg5WH5dRnhà đZg5WH5dRó khôZg5WH5dRng biết cò8CGGC47Vn 8CGGC47Vbiến dxJythành dạn8CGGC47Vg ngườiZg5WH5dR g8CGGC47Vì? dxJyBộ dạ8CGGC47Vng tiếc8CGGC47V ch8CGGC47Vữ nhưdxJy Zg5WH5dRvàng n8CGGC47Vày cdxJyủa ngươiZg5WH5dR đãZg5WH5dR là thaZg5WH5dRy đổdxJyi 8CGGC47Vrồi dxJysao? Vậy8CGGC47V dxJytrước Zg5WH5dRkhi 8CGGC47Vthay đổiZg5WH5dR cdxJyòn Zg5WH5dRra thdxJyế nàdxJyo? Ch8CGGC47Vách ldxJyà hỏi8CGGC47V 8CGGC47Vngươi trăm 8CGGC47Vcâu m8CGGC47Với trảdxJy l8CGGC47Vời mộtZg5WH5dR câdxJyu quá.Zg5WH5dR 8CGGC47VMay dxJymà cdxJyó Qu8CGGC47Vân TùdxJyy Ph8CGGC47Vong, nế8CGGC47Vu kZg5WH5dRhông m8CGGC47Vỗi ngày Zg5WH5dRta đềdxJyu phdxJyải đối8CGGC47V di8CGGC47Vện 8CGGC47Vvới một8CGGC47V c8CGGC47Vái dxJyđầu gỗ.”

“Năm tZg5WH5dRa mườiZg5WH5dR l8CGGC47Văm tuổdxJyi rdxJyời khỏZg5WH5dRi 8CGGC47Vnhà, Zg5WH5dRnăm nămZg5WH5dR Zg5WH5dRsau mới quayZg5WH5dR trởdxJy lại.Zg5WH5dR K8CGGC47Vhông hiể8CGGC47Vu vìZg5WH5dR sadxJyo 8CGGC47Vlại Zg5WH5dRphát Zg5WH5dRhiện tìZg5WH5dRnh Zg5WH5dRcảm củaZg5WH5dR bọndxJy 8CGGC47Vhọ vớdxJyi tZg5WH5dRa tốt hơnZg5WH5dR 8CGGC47Vrất nhidxJyều. 8CGGC47VCha n8CGGC47Vguyện 8CGGC47Vý n8CGGC47Vói chuyệnZg5WH5dR cùn8CGGC47Vg tadxJy, bàndxJy ldxJyuận võ8CGGC47V công,8CGGC47V ndxJyương cũng dxJychủ Zg5WH5dRđộng Zg5WH5dRđích tZg5WH5dRhân xuốngZg5WH5dR bếp.dxJy” ĐôngdxJy PZg5WH5dRhương dxJyVũ cố8CGGC47V ýdxJy trêu8CGGC47V chọZg5WH5dRc, “NàZg5WH5dRng yênZg5WH5dR t8CGGC47Vâm, sau nà8CGGC47Vy gảZg5WH5dR vào8CGGC47V nhàZg5WH5dR tZg5WH5dRa, nà8CGGC47Vng Zg5WH5dRcó thể8CGGC47V thdxJyích ứng8CGGC47V.” N8CGGC47Vếu ldxJyà cáidxJy khdxJyông kZg5WH5dRhí trầmdxJy lặng trướcdxJy kZg5WH5dRia, aZg5WH5dRi Zg5WH5dRcòn cóZg5WH5dR thểdxJy Zg5WH5dRtiếp tZg5WH5dRục Zg5WH5dRở lạidxJy nữa.

Bạch MạnZg5WH5dR ĐiệdxJyp đdxJyột nhiZg5WH5dRên nhZg5WH5dRớ tớ8CGGC47Vi mộdxJyt việc,Zg5WH5dR “VdxJyậy sao? Vậy8CGGC47V ngdxJyươi Zg5WH5dRlấy tZg5WH5dRhê dxJytử là8CGGC47V thdxJyế nàdxJyo? NgươidxJy nói8CGGC47V Zg5WH5dRcha nươngdxJy ngươ8CGGC47Vi éZg5WH5dRp ngươidxJy, ndxJyhưng tdxJyheo ngươi n8CGGC47Vói tdxJyhì cảZg5WH5dRm tìZg5WH5dRnh đốidxJy vớ8CGGC47Vi bọn8CGGC47V họdxJy khô8CGGC47Vng tZg5WH5dRốt lắm,dxJy saZg5WH5dRo bZg5WH5dRọn hZg5WH5dRọ Zg5WH5dRlại bZg5WH5dRức được ngươi?”

“Bắt đầuZg5WH5dR tZg5WH5dRừ dxJysáu nămZg5WH5dR trước,Zg5WH5dR tdxJya mỗZg5WH5dRi năm8CGGC47V đều8CGGC47V vềZg5WH5dR nhà8CGGC47V 8CGGC47Vmột lần. TìnZg5WH5dRh cảmdxJy dxJycủa dxJyta vớdxJyi hZg5WH5dRai người8CGGC47V dxJyhọ khôdxJyng hẳn8CGGC47V lZg5WH5dRà t8CGGC47Vốt, cũdxJyng khônZg5WH5dRg dxJythể nódxJyi là8CGGC47V quá xấu.Zg5WH5dR 8CGGC47VLần trưZg5WH5dRớc dxJytrở dxJyvề, nương8CGGC47V tZg5WH5dRa bZg5WH5dRệnh liệtdxJy giường,8CGGC47V nóiZg5WH5dR làdxJy chẳng8CGGC47V còZg5WH5dRn sdxJyống được bdxJyao ldxJyâu ndxJyữa, m8CGGC47Vuốn Zg5WH5dRta lZg5WH5dRấy vợdxJy dxJyđể ngưdxJyời yêZg5WH5dRn tâmZg5WH5dR nhắmdxJy mdxJyắt. dxJyBị 8CGGC47Vnương dồndxJy t8CGGC47Với đường cù8CGGC47Vng, tZg5WH5dRa chỉ8CGGC47V dxJycó thểdxJy lấydxJy vị8CGGC47V c8CGGC47Vô nươnZg5WH5dRg kia.”Zg5WH5dR N8CGGC47Vói Zg5WH5dRtới chuyện8CGGC47V nàyZg5WH5dR, hắndxJy lầnZg5WH5dR Zg5WH5dRthứ hai thấydxJy đa8CGGC47Vu đầu.

Từ kZg5WH5dRhi hắnZg5WH5dR rZg5WH5dRời nhàdxJy năZg5WH5dRm nZg5WH5dRăm trước,dxJy b8CGGC47Vầu kh8CGGC47Vông k8CGGC47Vhí trong nhZg5WH5dRà tựaZg5WH5dR hồdxJy rấtdxJy khẩZg5WH5dRn trương8CGGC47V. Zg5WH5dRTrở lại8CGGC47V Zg5WH5dRnăm hZg5WH5dRắn hadxJyi dxJymươi mốtZg5WH5dR tuổi,8CGGC47V lã8CGGC47Vo Zg5WH5dRcha không 8CGGC47V chỉ thân8CGGC47V dxJycận nhiềuZg5WH5dR hZg5WH5dRơn vớiZg5WH5dR hZg5WH5dRắn, cò8CGGC47Vn kiêndxJy quyếtdxJy muốdxJyn đ8CGGC47Vem t8CGGC47Voàn b8CGGC47Vộ gZg5WH5dRiao nghidxJyệp cho Zg5WH5dRhắn Zg5WH5dRtrông cdxJyoi. HZg5WH5dRắn vố8CGGC47Vn dxJythích cuộdxJyc Zg5WH5dRsống phiêdxJyu Zg5WH5dRbạt thựcZg5WH5dR sự8CGGC47V khôndxJyg t8CGGC47Vhể chdxJyịu được ngày8CGGC47V ndxJyào cũnZg5WH5dRg sốngdxJy Zg5WH5dRtrong 8CGGC47Vmột đốZg5WH5dRng Zg5WH5dRsổ dxJysách. T8CGGC47Vheo 8CGGC47Vlời đềdxJy nghZg5WH5dRị củadxJy cẩ8CGGC47Vu đầuZg5WH5dR dxJyquân sư dxJyQuân T8CGGC47Vùy PhonZg5WH5dRg, hắndxJy quyết8CGGC47V địdxJynh tZg5WH5dRự mìndxJyh gâdxJyy Zg5WH5dRdựng sựZg5WH5dR nghiệp.

Trở nênZg5WH5dR cZg5WH5dRó th8CGGC47Vân tìnhdxJy 8CGGC47Vlà tốZg5WH5dRt h8CGGC47Vay Zg5WH5dRxấu đây?dxJy Nế8CGGC47Vu như8CGGC47V cha nưdxJyơng vẫn8CGGC47V tiếdxJyp tụcZg5WH5dR mặZg5WH5dRc kệ8CGGC47V hắn,Zg5WH5dR dxJyhắn k8CGGC47Vhông dxJycần bịdxJy épdxJy dxJybuộc làZg5WH5dRm Zg5WH5dRviệc kidxJynh thưZg5WH5dRơng, cũng khôngdxJy cầZg5WH5dRn l8CGGC47Vấy 8CGGC47Vmột dxJynữ nhâ8CGGC47Vn khôndxJyg qdxJyuen khôdxJyng biếZg5WH5dRt. ĐươngZg5WH5dR nhZg5WH5dRiên, nZg5WH5dRếu không nhờdxJy 8CGGC47Vcha nươ8CGGC47Vng 8CGGC47Vbức épZg5WH5dR, dxJyhắn cũ8CGGC47Vng khôn8CGGC47Vg đưZg5WH5dRợc dxJygia tZg5WH5dRài bạcdxJy Zg5WH5dRvạn, cũZg5WH5dRng khôndxJyg lấydxJy được TiểudxJy Điệp8CGGC47V củadxJy hắn.

“Chẳng tZg5WH5dRrách sZg5WH5dRao ngdxJyươi tí8CGGC47Vnh dxJytình kỳ8CGGC47V quádxJyi, thì8CGGC47V rdxJya là trdxJyong lZg5WH5dRòng từdxJy 8CGGC47Vnhỏ đã8CGGC47V cdxJyó dxJymột bóZg5WH5dRng dxJyma.” KhZg5WH5dRông hiểuZg5WH5dR vZg5WH5dRì saodxJy, nZg5WH5dRghĩ đdxJyến hắdxJyn lúcZg5WH5dR nhZg5WH5dRỏ bi thảZg5WH5dRm nhưZg5WH5dR vậ8CGGC47Vy, trZg5WH5dRong dxJylòng nàng8CGGC47V mơ8CGGC47V hồdxJy có8CGGC47V cdxJyảm gZg5WH5dRiác đau.

“Kỳ tZg5WH5dRhực nàdxJyng k8CGGC47Vhông cầZg5WH5dRn khổ8CGGC47V sở,Zg5WH5dR íZg5WH5dRt nhất8CGGC47V nàngdxJy dxJycòn bidxJyết thân dxJyphụ mìndxJyh 8CGGC47Vlà aZg5WH5dRi, nhưdxJyng t8CGGC47Va th8CGGC47Vì k8CGGC47Vhông biết.”8CGGC47V dxJyHắn khôdxJyng bZg5WH5dRiết a8CGGC47Vn ủidxJy ngườidxJy khác, cdxJyó thểZg5WH5dR nóidxJy rZg5WH5dRa n8CGGC47Vhư vậ8CGGC47Vy th8CGGC47Vực sựdxJy kZg5WH5dRhông đơnZg5WH5dR giản.

“Ta Zg5WH5dRcó Zg5WH5dRkhổ sởdxJy bZg5WH5dRao giờ?”8CGGC47V Zg5WH5dRBạch dxJyMạn dxJyĐiệp kỳdxJy qudxJyái dxJynhìn hắn, Zg5WH5dRcon mắtZg5WH5dR 8CGGC47Vnào củadxJy hắ8CGGC47Vn tdxJyhấy nà8CGGC47Vng v8CGGC47Vì TốZg5WH5dRng tZg5WH5dRrang chủZg5WH5dR dxJykhổ sở?

“Lẽ nàdxJyo nàndxJyg khôZg5WH5dRng phảidxJy vìdxJy nh8CGGC47Vất thời8CGGC47V khôngZg5WH5dR th8CGGC47Vể tidxJyếp nhận dxJyđược Zg5WH5dRTống Zg5WH5dRtrang chủdxJy là8CGGC47V chZg5WH5dRa nàngZg5WH5dR nZg5WH5dRên 8CGGC47Vmới k8CGGC47Vhông nóiZg5WH5dR dxJylời nàodxJy sao?”

Bạch MZg5WH5dRạn Zg5WH5dRĐiệp tr8CGGC47Vợn tZg5WH5dRrừng h8CGGC47Vai mắt,Zg5WH5dR tZg5WH5dRhật sâu8CGGC47V Zg5WH5dRthở dài, Zg5WH5dR“Ta Zg5WH5dRđã mấZg5WH5dRt trZg5WH5dRí nhớdxJy rdxJyồi, nươngZg5WH5dR dxJycùng kếZg5WH5dR phụ8CGGC47V cóZg5WH5dR tốZg5WH5dRt dxJyvới dxJyta ha8CGGC47Vy khô8CGGC47Vng tdxJya cũngdxJy cZg5WH5dRhẳng biết, cdxJyũng kZg5WH5dRhông muốn8CGGC47V trudxJyy cứu.dxJy ĐươdxJyng nhiên,8CGGC47V xZg5WH5dRem tZg5WH5dRa dxJyhiện tạdxJyi dxJymột Zg5WH5dRthân bản8CGGC47V lĩnh, cdxJyhứng tỏdxJy hadxJyi ngưZg5WH5dRời Zg5WH5dRđối vớdxJyi dxJyta rất8CGGC47V 8CGGC47Vtốt. TdxJya chỉdxJy biết8CGGC47V cdxJyha dxJymẹ tdxJyhân nhândxJy tZg5WH5dRa toàn8CGGC47V bộ đ8CGGC47Vã chết,Zg5WH5dR ch8CGGC47Vo d8CGGC47Vù T8CGGC47Vống t8CGGC47Vrang ch8CGGC47Vủ 8CGGC47Vthực sựdxJy Zg5WH5dRlà ch8CGGC47Va 8CGGC47Vta thì8CGGC47V thếZg5WH5dR nàodxJy? T8CGGC47Va Zg5WH5dRkhông muốn nghĩdxJy tới.8CGGC47V T8CGGC47Va cũn8CGGC47Vg kh8CGGC47Vông Zg5WH5dRphải dxJyhận ô8CGGC47Vng ấ8CGGC47Vy, chZg5WH5dRỉ Zg5WH5dRlà đối8CGGC47V vớiZg5WH5dR ôngdxJy ấydxJy mZg5WH5dRột ch8CGGC47Vút cảm giá8CGGC47Vc cZg5WH5dRũng khdxJyông có.Zg5WH5dR” Zg5WH5dRCha ndxJyàng giờZg5WH5dR đanZg5WH5dRg dxJyở hiệndxJy đại,dxJy Zg5WH5dRcho ddxJyù TốdxJyng tdxJyrang dxJychủ thựZg5WH5dRc sự Zg5WH5dRlà dxJycha Zg5WH5dRnàng cZg5WH5dRũng c8CGGC47Vhỉ dxJylà ch8CGGC47Va củaZg5WH5dR Zg5WH5dRthân tZg5WH5dRhể dxJynày, Zg5WH5dRcùng nàZg5WH5dRng khôZg5WH5dRng qdxJyuan hệ.

“Thế Zg5WH5dRnàng v8CGGC47Vì Zg5WH5dRsao lạiZg5WH5dR dxJyrầu rĩ8CGGC47V khôngZg5WH5dR vui?”

“Ta đZg5WH5dRang Zg5WH5dRsuy nZg5WH5dRghĩ, võZg5WH5dR dxJylâm đồndxJy đạZg5WH5dRi qZg5WH5dRuả nZg5WH5dRhiên dxJylà phóng đạZg5WH5dRi, TZg5WH5dRhánh Zg5WH5dRlinh c8CGGC47Vhâu ch8CGGC47Vỉ ldxJyà mộtdxJy v8CGGC47Viên 8CGGC47Vdạ m8CGGC47Vinh Zg5WH5dRchâu Zg5WH5dRbình thường,Zg5WH5dR 8CGGC47Vkhông thểZg5WH5dR cứu mạngZg5WH5dR ha8CGGC47Vi chúngdxJy t8CGGC47Va, dxJytoàn bộZg5WH5dR hZg5WH5dRi v8CGGC47Vọng bâZg5WH5dRy g8CGGC47Viờ đềuZg5WH5dR đặdxJyt trênZg5WH5dR ng8CGGC47Vười Qu8CGGC47Vỷ 8CGGC47VY cùn8CGGC47Vg hạt tZg5WH5dRuyết. HdxJyạt tuyết8CGGC47V thựcZg5WH5dR sựdxJy có8CGGC47V thểZg5WH5dR giải8CGGC47V độcZg5WH5dR không8CGGC47V? QdxJyuỷ Zg5WH5dRY códxJy thật8CGGC47V lZg5WH5dRợi hạiZg5WH5dR dxJynhư trong dxJytruyền thZg5WH5dRuyết? 8CGGC47VTa Zg5WH5dRhiện tạdxJyi đang8CGGC47V Zg5WH5dRlo lắndxJyg độcdxJy tr8CGGC47Vên ngườZg5WH5dRi 8CGGC47Vngươi, l8CGGC47Vo lắng8CGGC47V bệnhdxJy trêZg5WH5dRn người taZg5WH5dR. Về8CGGC47V phầdxJyn Tố8CGGC47Vng lãZg5WH5dRo đdxJyầu, tdxJya mộZg5WH5dRt chú8CGGC47Vt cũn8CGGC47Vg khdxJyông mu8CGGC47Vốn nghĩ.”

“Không sa8CGGC47Vo đâdxJyu, cóZg5WH5dR Zg5WH5dRtam dxJymuội nàndxJyg cù8CGGC47Vng sư8CGGC47V phụdxJy taZg5WH5dR, sẽ khônZg5WH5dRg Zg5WH5dRcó chuydxJyện gì.dxJy” CdxJyho Zg5WH5dRdù Zg5WH5dRy thudxJyật Zg5WH5dRsư phụ8CGGC47V hắZg5WH5dRn dxJykhông đượcdxJy Zg5WH5dRtốt lắm,8CGGC47V cũngZg5WH5dR c8CGGC47Vòn có Độc8CGGC47V N8CGGC47Vương TửdxJy 8CGGC47Vlà c8CGGC47Vao thủdxJy ddxJyụng độcdxJy, dxJyxem đ8CGGC47Van dượcdxJy nàng8CGGC47V điZg5WH5dRều 8CGGC47Vchế Zg5WH5dRcũng đủdxJy biếdxJyt nZg5WH5dRàng danh bấ8CGGC47Vt hdxJyư truyền.

Bạch Mạ8CGGC47Vn ĐiệpdxJy 8CGGC47Vgật đầu,8CGGC47V 8CGGC47Vđôi 8CGGC47Vmi 8CGGC47Vcũng Zg5WH5dRkhông ch8CGGC47Ve đượcdxJy ư8CGGC47Vu sách.

“Ừ, ngươ8CGGC47Vi ngàndxJy vạnZg5WH5dR lần8CGGC47V đừZg5WH5dRng n8CGGC47Vên xảZg5WH5dRy 8CGGC47Vra chuyện.”

“Được.” ĐônZg5WH5dRg PhdxJyương VZg5WH5dRũ Zg5WH5dRlẳng lặngdxJy nhìZg5WH5dRn nàn8CGGC47Vg, ánh8CGGC47V trăndxJyg ảm đạmdxJy ldxJyượn Zg5WH5dRlờ chZg5WH5dRiếu đến,dxJy 8CGGC47Vánh nếndxJy liê8CGGC47Vn tụcZg5WH5dR tỏdxJya r8CGGC47Va khiZg5WH5dRến bầudxJy khôngZg5WH5dR 8CGGC47Vkhí cdxJyàng tZg5WH5dRhêm lãng mạn.

“Đại c8CGGC47Va, ndxJygươi thíchdxJy t8CGGC47Va Zg5WH5dRsao?” LầndxJy đầuZg5WH5dR t8CGGC47Viên 8CGGC47Vnàng không Zg5WH5dR muốn trốn8CGGC47V trádxJynh, nghiêmZg5WH5dR túc8CGGC47V hdxJyỏi hắn.dxJy ĐdxJyể được8CGGC47V ở8CGGC47V 8CGGC47Vbên cạndxJyh hắn,8CGGC47V nà8CGGC47Vng đZg5WH5dRã tdxJyừ 8CGGC47Vbỏ tấdxJyt cả mọi8CGGC47V tdxJyhứ ởdxJy hiện8CGGC47V đại,8CGGC47V Zg5WH5dRnếu 8CGGC47Vđến bâ8CGGC47Vy 8CGGC47Vgiờ c8CGGC47Vòn khôdxJyng đdxJyối mZg5WH5dRặt vớiZg5WH5dR tình8CGGC47V dxJycảm cZg5WH5dRủa mình Zg5WH5dR thì t8CGGC47Vhực sựdxJy dxJyquá Zg5WH5dRnhu nhược.

Đông PhươngdxJy Vũ8CGGC47V 8CGGC47Vcong Zg5WH5dRmôi, “SớmZg5WH5dR đãdxJy thànhZg5WH5dR ydxJyêu rồiZg5WH5dR, là nhdxJyất 8CGGC47Vkiến chZg5WH5dRung tì8CGGC47Vnh.” HZg5WH5dRắn đZg5WH5dRối với8CGGC47V nàdxJyng Zg5WH5dRlà nhấtZg5WH5dR kZg5WH5dRiến chudxJyng tìdxJynh, đdxJyáng tiếdxJyc nàn8CGGC47Vg quá ngốc,Zg5WH5dR mZg5WH5dRãi khônZg5WH5dRg chịu8CGGC47V tdxJyiếp nhận.

Bạch Mạn8CGGC47V Đ8CGGC47Việp cười,Zg5WH5dR đôZg5WH5dRi mắtdxJy hípdxJy co8CGGC47Vng lạdxJyi, giống8CGGC47V như trăng8CGGC47V non.

Đông PhdxJyương VũdxJy Zg5WH5dRđứng pdxJyhía sZg5WH5dRau nàng8CGGC47V, giúdxJyp nZg5WH5dRàng vdxJyén t8CGGC47Vóc. Nàng rất8CGGC47V tự8CGGC47V nZg5WH5dRhiên 8CGGC47Vđứng dậydxJy, hdxJyai ta8CGGC47Vy ôdxJym lấy8CGGC47V thắZg5WH5dRt lưZg5WH5dRng hắn8CGGC47V, đdxJyầu tựaZg5WH5dR và8CGGC47Vo người hắn,Zg5WH5dR “dxJyĐại cZg5WH5dRa, cdxJyhúng tdxJya sẽ8CGGC47V khônZg5WH5dRg sa8CGGC47Vo. Zg5WH5dRTa mdxJyuốn vĩndxJyh 8CGGC47Vviễn Zg5WH5dRở c8CGGC47Vạnh ngươi,dxJy dxJycả đời 8CGGC47V không dxJyxa nhaZg5WH5dRu. CZg5WH5dRha nư8CGGC47Vơng ngươi8CGGC47V khôZg5WH5dRng thdxJyương ngươi,dxJy tZg5WH5dRa sẽdxJy dùngdxJy 8CGGC47Vcả đờidxJy để8CGGC47V yêu ngư8CGGC47Vơi, bồ8CGGC47Vi th8CGGC47Vường chdxJyo ngươi.”8CGGC47V NZg5WH5dRàng dxJyngẩng đầuZg5WH5dR lênZg5WH5dR, c8CGGC47Vười dxJyhỏi hắn,8CGGC47V “CódxJy Zg5WH5dRđược hay không?”

“Được.” Hắn8CGGC47V nhẹZg5WH5dR nh8CGGC47Vàng đádxJyp m8CGGC47Vột tiến8CGGC47Vg, ôdxJym lấZg5WH5dRy thâZg5WH5dRn thể nàng.

“Đại ca.”8CGGC47V 8CGGC47VNàng vẫ8CGGC47Vn nhưZg5WH5dR Zg5WH5dRcũ ngZg5WH5dRửa đầu,8CGGC47V cườZg5WH5dRi tủmdxJy tỉmZg5WH5dR nói, “Đ8CGGC47Vại c8CGGC47Va, kdxJyỳ thựcdxJy muZg5WH5dRội Zg5WH5dRcũng yêu8CGGC47V huynh8CGGC47V.” SZg5WH5dRớm đãZg5WH5dR 8CGGC47Vthành yêu8CGGC47V rồZg5WH5dRi, chỉ8CGGC47V Zg5WH5dRlà khôdxJyng dám thừ8CGGC47Va nhậndxJy thôi.

“Tại dxJysao độtdxJy ndxJyhiên ldxJyại dxJynói chZg5WH5dRuyện này8CGGC47V?” Zg5WH5dRNàng 8CGGC47Vcó chút tZg5WH5dRhích hắn8CGGC47V, hắndxJy đãZg5WH5dR sớZg5WH5dRm biết,Zg5WH5dR ch8CGGC47Vỉ 8CGGC47Vlà nàng8CGGC47V 8CGGC47Vvẫn k8CGGC47Vhông muốnZg5WH5dR nóiZg5WH5dR, ngudxJyyên nhândxJy Zg5WH5dRgì khiến nZg5WH5dRàng đột8CGGC47V nZg5WH5dRhiên biểudxJy lộ.

Bạch MạnZg5WH5dR ĐZg5WH5dRiệp cườiZg5WH5dR nhZg5WH5dRư hồdxJy lydxJy, “BởidxJy vZg5WH5dRì, 8CGGC47Vhôm n8CGGC47Vay huynh Zg5WH5dRnói rấ8CGGC47Vt 8CGGC47Vnhiều, ướZg5WH5dRc chừng8CGGC47V đdxJyem lờiZg5WH5dR Zg5WH5dRcủa nửadxJy Zg5WH5dRtháng todxJyàn bộZg5WH5dR nódxJyi Zg5WH5dRra. VậyZg5WH5dR chứngdxJy 8CGGC47Vtỏ… tính tìn8CGGC47Vh hu8CGGC47Vynh đãZg5WH5dR tdxJyhay 8CGGC47Vđổi r8CGGC47Vất nhi8CGGC47Vều, Zg5WH5dRở cạnhZg5WH5dR hZg5WH5dRuynh sẽdxJy khdxJyông quZg5WH5dRá bu8CGGC47Vồn Zg5WH5dRchán.” Kỳ thựdxJyc ng8CGGC47Vay từ8CGGC47V ng8CGGC47Vày Zg5WH5dRđầu gZg5WH5dRặp nàng,dxJy tín8CGGC47Vh tZg5WH5dRình hắdxJyn Zg5WH5dRđã thZg5WH5dRay đổ8CGGC47Vi rồi.dxJy CùdxJyng mộ8CGGC47Vt nữ8CGGC47V nhZg5WH5dRân luôn rdxJyíu r8CGGC47Va r8CGGC47Víu rítZg5WH5dR ởZg5WH5dR c8CGGC47Vùng dxJymột chỗ,8CGGC47V khZg5WH5dRông muốndxJy sửZg5WH5dRa cũn8CGGC47Vg kh8CGGC47Vông được.

“Chỉ 8CGGC47Vvì vậZg5WH5dRy?” SớmZg5WH5dR Zg5WH5dRbiết hắnZg5WH5dR nhiềZg5WH5dRu lời.Zg5WH5dR 8CGGC47VHắn ch8CGGC47Vỉ 8CGGC47Vlà không tZg5WH5dRhích nó8CGGC47Vi ch8CGGC47Vứ không8CGGC47V p8CGGC47Vhải kZg5WH5dRhông bZg5WH5dRiết nói.8CGGC47V dxJyChỉ ldxJyà nó8CGGC47Vi thZg5WH5dRôi màZg5WH5dR, rất8CGGC47V đơndxJy giản.

Bạch MZg5WH5dRạn ĐidxJyệp vẫndxJy dxJyôm lấyZg5WH5dR thắt8CGGC47V lưng8CGGC47V hắn,dxJy đdxJyầu ngửadxJy về sa8CGGC47Vu, cười8CGGC47V hìZg5WH5dR hìZg5WH5dR nóiZg5WH5dR, “dxJyKhông Zg5WH5dRchỉ vậy,8CGGC47V h8CGGC47Vuynh đe8CGGC47Vm chuyệZg5WH5dRn xấZg5WH5dRu tron8CGGC47Vg n8CGGC47Vhà 8CGGC47Vnói cho muộiZg5WH5dR biếdxJyt, muội8CGGC47V cZg5WH5dRòn cdxJyó dxJycơ hội8CGGC47V ldxJyựa cZg5WH5dRhọn sao8CGGC47V? TụcZg5WH5dR ngữZg5WH5dR nZg5WH5dRói chuyệdxJyn xấZg5WH5dRu tronZg5WH5dRg nhàZg5WH5dR không t8CGGC47Vhể truyZg5WH5dRền r8CGGC47Va, huyZg5WH5dRnh nóiZg5WH5dR muội8CGGC47V bi8CGGC47Vết, muộiZg5WH5dR kdxJyhông trởdxJy 8CGGC47Vthành ngdxJyười dxJynhà huynhdxJy cũng kdxJyhông được.”

“Chỉ vìZg5WH5dR… chuyệdxJyn này?”

Nàng 8CGGC47Vnghịch ndxJygợm nhá8CGGC47Vy mZg5WH5dRắt, “Zg5WH5dRÁch, lý8CGGC47V ddxJyo nhdxJyư vậydxJy c8CGGC47Vhưa đủ sao?8CGGC47V” Ngụy8CGGC47V biện.

Đông P8CGGC47Vhương VũZg5WH5dR nhíZg5WH5dRu mdxJyi, cũndxJyg khZg5WH5dRông códxJy 8CGGC47Vtrả lời.

”Được rdxJyồi, 8CGGC47Vbởi vìdxJy dxJymuôi phá8CGGC47Vt hiện8CGGC47V hudxJyynh đốdxJyi xử8CGGC47V vZg5WH5dRới muội rấtdxJy tốZg5WH5dRt. ĐểdxJy 8CGGC47Van ủi8CGGC47V mdxJyuội, k8CGGC47Vhông tiếc8CGGC47V 8CGGC47Vnhắc tớidxJy chudxJyyện dxJythương tâZg5WH5dRm củaZg5WH5dR mìndxJyh. Huy8CGGC47Vnh tuy rằngdxJy nói8CGGC47V xodxJyng v8CGGC47Vân dxJyđạm phon8CGGC47Vg khinhdxJy, nh8CGGC47Vưng muộiZg5WH5dR biết8CGGC47V dxJyhuynh rdxJyất dxJykhổ sởdxJy, chịu nhiềudxJy ủyZg5WH5dR khuấdxJyt. Hô8CGGC47Vm n8CGGC47Vay Zg5WH5dRnhắc tới,dxJy trodxJyng lòn8CGGC47Vg nhấtZg5WH5dR địnZg5WH5dRh khódxJy ch8CGGC47Vịu. MộZg5WH5dRt người nguyện8CGGC47V dxJyý vì8CGGC47V mZg5WH5dRuội chịudxJy khZg5WH5dRổ Zg5WH5dRmới dxJylà ngườdxJyi thí8CGGC47Vch Zg5WH5dRhợp vớiZg5WH5dR dxJymuội, hZg5WH5dRuynh hợpdxJy cách.”

Hắn khôngZg5WH5dR 8CGGC47Vchỉ ngudxJyyện Zg5WH5dRý kZg5WH5dRhổ vdxJyì nàng,Zg5WH5dR th8CGGC47Vậm cdxJyhí còn nguyệndxJy 8CGGC47Vý chdxJyết vìZg5WH5dR nàn8CGGC47Vg, chỉ8CGGC47V dxJylà nàng8CGGC47V khôngZg5WH5dR Zg5WH5dRnói rZg5WH5dRa thôi.

Hắn khôngZg5WH5dR dxJytrả Zg5WH5dRlời, chỉZg5WH5dR cườdxJyi cườZg5WH5dRi, dịudxJy dàdxJyng 8CGGC47Vôm nàng.

“Đại ca8CGGC47V, mudxJyội muốnZg5WH5dR xidxJyn huyndxJyh mdxJyột v8CGGC47Việc.” GiZg5WH5dRọng Zg5WH5dRnàng rất nhỏ,dxJy tựaZg5WH5dR hồ8CGGC47V sợdxJy Zg5WH5dRphá hủ8CGGC47Vy bầu8CGGC47V kh8CGGC47Vông khíZg5WH5dR ấmdxJy Zg5WH5dRáp này.

“Cứ nói.”dxJy dxJyGiờ nàyZg5WH5dR kdxJyhách này8CGGC47V, cáiZg5WH5dR gZg5WH5dRì hắnZg5WH5dR cũdxJyng dxJyđáp ứng.

“Huynh dxJylớn Zg5WH5dRlên rất8CGGC47V suấtZg5WH5dR a8CGGC47V, khônZg5WH5dRg thểdxJy mdxJyang cZg5WH5dRái mặt8CGGC47V nạ chướnZg5WH5dRg mắt8CGGC47V Zg5WH5dRkia được.Zg5WH5dR dxJyTuy rằ8CGGC47Vng maZg5WH5dRng và8CGGC47Vo rấdxJyt khốcZg5WH5dR, nhưngZg5WH5dR muộidxJy k8CGGC47Vhông thíchZg5WH5dR. Trừ phZg5WH5dRi cZg5WH5dRó 8CGGC47Vviệc cần8CGGC47V, khôZg5WH5dRng thdxJyì đ8CGGC47Vừng mangZg5WH5dR, đượcZg5WH5dR không?”

“Được.” Hắn8CGGC47V nZg5WH5dRói xo8CGGC47Vng Zg5WH5dRcười g8CGGC47Vian xảo,8CGGC47V “ĐápZg5WH5dR ứnZg5WH5dRg Zg5WH5dRta một điềuZg5WH5dR kiện8CGGC47V, Zg5WH5dRta sẽ8CGGC47V khôdxJyng mang.”

“Điều kiện8CGGC47V gì?”

“Hôn tdxJya mdxJyột cái.”

“Hả?” Bạ8CGGC47Vch Zg5WH5dRMạn ĐiệpZg5WH5dR nhảyZg5WH5dR rồZg5WH5dRi vdxJyòng ta8CGGC47Vy củZg5WH5dRa hắn,8CGGC47V nhìndxJy từ trdxJyên 8CGGC47Vxuống dưới,dxJy “8CGGC47VĐại caZg5WH5dR, huyn8CGGC47Vh bị8CGGC47V trú8CGGC47Vng t8CGGC47Và saodxJy? Câu8CGGC47V vừadxJy rZg5WH5dRồi 8CGGC47Vlà huy8CGGC47Vnh nó8CGGC47Vi.” Đánh chết8CGGC47V nZg5WH5dRàng Zg5WH5dRcũng khôdxJyng Zg5WH5dRnghĩ Zg5WH5dRnam nhâdxJyn cứng8CGGC47V dxJynhắc dxJycổ hủ8CGGC47V n8CGGC47Vhư ĐôndxJyg Phư8CGGC47Vơng VũZg5WH5dR cũngZg5WH5dR nói đượcZg5WH5dR mấy8CGGC47V Zg5WH5dRlời ngả8CGGC47V 8CGGC47Vngớn thếdxJy này.

Nàng khôndxJyg dxJybiết, n8CGGC47Vam nh8CGGC47Vân ndxJyào k8CGGC47Vhi ởdxJy cZg5WH5dRạnh ngưZg5WH5dRời mình yêu8CGGC47V mdxJyến c8CGGC47Vũng đề8CGGC47Vu cZg5WH5dRó t8CGGC47Vhay đổi.

Đông Ph8CGGC47Vương VũZg5WH5dR cườiZg5WH5dR tiZg5WH5dRnh quá8CGGC47Vi n8CGGC47Vhìn 8CGGC47Vnàng, Zg5WH5dR“Là Zg5WH5dRta nói.”

Bạch Mạn8CGGC47V Điệp8CGGC47V 8CGGC47Vcố ýZg5WH5dR ldxJyàm rdxJya 8CGGC47Vvẻ sudxJyy nghdxJyĩ mZg5WH5dRột dxJyhồi lâu, “ĐưZg5WH5dRợc rZg5WH5dRồi.” Lợ8CGGC47Vi dxJydụng lúdxJyc Zg5WH5dRhắn k8CGGC47Vhông đểdxJy ý,8CGGC47V trdxJyên môidxJy hắndxJy nhẹZg5WH5dR nhdxJyàng Zg5WH5dRlướt quZg5WH5dRa một cái.

Đây là8CGGC47V Zg5WH5dRlần đ8CGGC47Vầu tdxJyiên nZg5WH5dRàng cZg5WH5dRhủ độngdxJy Zg5WH5dRhôn dxJyhắn, dxJytuy rằng8CGGC47V chỉ ldxJyà hôndxJy nhẹ,dxJy nhdxJyưng đ8CGGC47Vủ đểZg5WH5dR Đông8CGGC47V Phươn8CGGC47Vg dxJyVũ tâZg5WH5dRm thZg5WH5dRần dZg5WH5dRao động.Zg5WH5dR 8CGGC47VNgón Zg5WH5dRtay hdxJyắn lướt 8CGGC47V qua chỗZg5WH5dR nàngdxJy 8CGGC47Vvừa h8CGGC47Vôn, cườidxJy Zg5WH5dRnhẹ một8CGGC47V cái.

Bạch MạZg5WH5dRn ĐiệdxJyp ởdxJy tdxJyrên ngZg5WH5dRười sờZg5WH5dR soạt8CGGC47V n8CGGC47Vửa ng8CGGC47Vày, cuốZg5WH5dRi dxJycùng cầm lấy8CGGC47V cáZg5WH5dRi kdxJyéo, cắt8CGGC47V bỏZg5WH5dR mộtZg5WH5dR ldxJyọn tóZg5WH5dRc, lấdxJyy khănZg5WH5dR tZg5WH5dRay badxJyo lại,8CGGC47V “CáiZg5WH5dR nàdxJyy 8CGGC47Vcho huynh.”

Đông PdxJyhương VZg5WH5dRũ nhậnZg5WH5dR lấydxJy, 8CGGC47V“Cái gì?”

Ai Zg5WH5dRđó dõngZg5WH5dR dạcZg5WH5dR nódxJyi, “TíndxJy vậdxJyt định8CGGC47V Zg5WH5dRtình.” NànZg5WH5dRg tdxJyhực sự khôngZg5WH5dR thểZg5WH5dR tìmdxJy Zg5WH5dRra đượ8CGGC47Vc vậtdxJy gZg5WH5dRì lZg5WH5dRàm dxJyvật 8CGGC47Vđịnh ước.

Đông PhươZg5WH5dRng Vũ8CGGC47V cấtdxJy vàZg5WH5dRo, sdxJyau đóZg5WH5dR đZg5WH5dRưa ch8CGGC47Vo dxJynàng mộZg5WH5dRt v8CGGC47Vật, “Nhận Zg5WH5dRđi, đâyZg5WH5dR làdxJy tdxJyín vậtdxJy củZg5WH5dRa ta.”

“A?” 8CGGC47VBạch MạZg5WH5dRn ĐiệpdxJy lù8CGGC47Vi vdxJyề sa8CGGC47Vu dxJymấy bZg5WH5dRước, “Á8CGGC47Vch, đạiZg5WH5dR ca, vật8CGGC47V dxJynày cóZg5WH5dR phảiZg5WH5dR r8CGGC47Vất Zg5WH5dRquý gZg5WH5dRiá 8CGGC47Vhay khônZg5WH5dRg, hu8CGGC47Vynh g8CGGC47Viữ lZg5WH5dRại dùngZg5WH5dR đi.”8CGGC47V ĐâyZg5WH5dR làdxJy vật8CGGC47V tượng tZg5WH5dRrưng cZg5WH5dRho tdxJyhân phậZg5WH5dRn c8CGGC47Vủa 8CGGC47Vhắn, dxJylà sádxJyo ngọc8CGGC47V the8CGGC47Vo hắdxJyn đãZg5WH5dR nZg5WH5dRhiều năm,8CGGC47V nZg5WH5dRàng dxJylàm Zg5WH5dRsao nhận được?

“Không đ8CGGC47Vược sao?”

“Không phdxJyải, lZg5WH5dRà muộidxJy khôn8CGGC47Vg thZg5WH5dRể nhận,8CGGC47V vậtdxJy n8CGGC47Vày qudxJyá quan trdxJyọng. NZg5WH5dRếu huynZg5WH5dRh đưadxJy mudxJyội vậZg5WH5dRt ndxJyày, kdxJyhông phdxJyải muộ8CGGC47Vi 8CGGC47Vnên đưadxJy Zg5WH5dRkim kiếZg5WH5dRm ch8CGGC47Vo huynZg5WH5dRh sao? dxJyChúng tdxJya đềdxJyu làdxJy người8CGGC47V tdxJyrong Zg5WH5dRgiang hồ,Zg5WH5dR sZg5WH5dRao lạiZg5WH5dR đeZg5WH5dRm vdxJyũ dxJykhí tdxJyùy dxJytiện t8CGGC47Vặng cho ngư8CGGC47Vời khác?”

Đông 8CGGC47VPhương VũdxJy thdxJyu 8CGGC47Vlại sá8CGGC47Vo ngọcZg5WH5dR, nă8CGGC47Vm 8CGGC47Vngón taZg5WH5dRy tho8CGGC47Vn dài dxJycầm sáodxJy ngọc8CGGC47V đặt8CGGC47V Zg5WH5dRở 8CGGC47Vsau lư8CGGC47Vng, 8CGGC47V“Nàng thích8CGGC47V ldxJyàm n8CGGC47Vgười tdxJyrong 8CGGC47Vgiang dxJyhồ sao?”

Bạch MạndxJy ĐiệpZg5WH5dR sudxJyy ndxJyghĩ một8CGGC47V chút8CGGC47V, lá8CGGC47Vch đầudxJy, “Không thích.”

“Vô trZg5WH5dRanh Zg5WH5dRsơn tranZg5WH5dRg, dxJyvô tr8CGGC47Vanh vớidxJy đời,dxJy tZg5WH5dRa cũZg5WH5dRng muốn cuộcZg5WH5dR số8CGGC47Vng 8CGGC47Vnhư vậydxJy.” HắdxJyn 8CGGC47Vtrong lờiZg5WH5dR cdxJyó hàm8CGGC47V ýdxJy khác.

Bạch M8CGGC47Vạn ĐdxJyiệp ngẩndxJy ngườiZg5WH5dR, lậ8CGGC47Vp tứcZg5WH5dR mừn8CGGC47Vg rỡZg5WH5dR tú8CGGC47Vm lấ8CGGC47Vy y phụcZg5WH5dR dxJycủa Zg5WH5dRhắn, “HuynhdxJy nói…Zg5WH5dR huyn8CGGC47Vh cũ8CGGC47Vng 8CGGC47Vkhông muốnZg5WH5dR làZg5WH5dRm ngườiZg5WH5dR tron8CGGC47Vg giaZg5WH5dRng hồ,8CGGC47V muốn cùZg5WH5dRng mdxJyuội k8CGGC47Vhông trZg5WH5dRanh sự8CGGC47V đời.”

“Thiên hdxJyạ đệ8CGGC47V 8CGGC47Vnhất t8CGGC47Vhì đZg5WH5dRã saodxJy? TZg5WH5dRa khZg5WH5dRông thích8CGGC47V dxJylàm ngườidxJy trong gZg5WH5dRiang hồZg5WH5dR. Nếu8CGGC47V trêndxJy đ8CGGC47Vời đãdxJy khôdxJyng códxJy 8CGGC47VThánh ldxJyinh 8CGGC47Vchâu, Zg5WH5dRta chỉ8CGGC47V muốn8CGGC47V 8CGGC47Vquay về làmZg5WH5dR ĐôngZg5WH5dR PhươngdxJy Vũ.”

“Đại cdxJya, muộdxJyi Zg5WH5dRcó mộtdxJy đZg5WH5dRề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnZg5WH5dR Thương8CGGC47V dxJyMang trZg5WH5dRấn tì8CGGC47Vm mộtZg5WH5dR ldxJyàng, s8CGGC47Vau đZg5WH5dRó xây8CGGC47V vàZg5WH5dRi phòng ndxJyhỏ, Zg5WH5dRsau dxJykhi cZg5WH5dRhúng t8CGGC47Va thoáiZg5WH5dR ẩ8CGGC47Vn, cZg5WH5dRùng vớidxJy LăngZg5WH5dR Tươ8CGGC47Vng, n8CGGC47Vhị muZg5WH5dRội p8CGGC47Vhu cùng nhadxJyu ở8CGGC47V đó8CGGC47V. ĐươdxJyng nhiên,dxJy nZg5WH5dRếu ta8CGGC47Vm muội8CGGC47V ngZg5WH5dRuyện ýdxJy đZg5WH5dRi cùdxJyng thdxJyì càng8CGGC47V tốtZg5WH5dR.” Nh8CGGC47Vị m8CGGC47Vuội phu cdxJyủa ndxJyàng ngh8CGGC47Về nghdxJyiệp đặc8CGGC47V thù,dxJy l8CGGC47Vấy 8CGGC47Vlão Zg5WH5dRbà rồZg5WH5dRi s8CGGC47Vợ rằ8CGGC47Vng khdxJyông thể8CGGC47V tiếpdxJy t8CGGC47Vục làm nZg5WH5dRữa. Để8CGGC47V phòng8CGGC47V ngừadxJy cừdxJyu nhâdxJyn dxJytrả thù,8CGGC47V đáZg5WH5dRnh khôngdxJy lại8CGGC47V 8CGGC47Vhắn thìdxJy ndxJyhằm tớZg5WH5dRi 8CGGC47Vlão bdxJyà, biện 8CGGC47Vpháp t8CGGC47Vốt nhấtdxJy vẫnZg5WH5dR là8CGGC47V tZg5WH5dRhoái ẩdxJyn 8CGGC47Vgiang hồdxJy đi.

“Vô TrdxJyanh Zg5WH5dRsơn tr8CGGC47Vang ở8CGGC47V đâu?”

Bạch MạnZg5WH5dR 8CGGC47VĐiệp hư8CGGC47Vng dxJyphấn pdxJyhát bi8CGGC47Vểu 8CGGC47Vý kidxJyến, “ĐâydxJy l8CGGC47Và m8CGGC47Vuội muốn chúngdxJy tdxJya đ8CGGC47Vến mdxJyột 8CGGC47Vlàng ẩ8CGGC47Vn dxJycư, gọi8CGGC47V nơdxJyi 8CGGC47Vđó Zg5WH5dRlà dxJyVô T8CGGC47Vranh sdxJyơn Zg5WH5dRtrang. Gia8CGGC47Vng hồ Zg5WH5dR mọi Zg5WH5dRngười đềuZg5WH5dR bidxJyết chúdxJyng dxJyta ẩndxJy 8CGGC47Vcư tạiZg5WH5dR 8CGGC47VVô TranZg5WH5dRh sơ8CGGC47Vn tra8CGGC47Vng, nhưngdxJy lạiZg5WH5dR khôn8CGGC47Vg dxJybiết Vô TradxJynh 8CGGC47Vsơn tradxJyng dxJyở đâudxJy, nhZg5WH5dRư vậy8CGGC47V mới8CGGC47V dxJylà a8CGGC47Vn 8CGGC47Vtoàn n8CGGC47Vhất. HáchdxJy háchdxJy, dxJyhuynh cũndxJyg có thdxJyể 8CGGC47Vtiếp tục8CGGC47V 8CGGC47Vlàm KiZg5WH5dRm lãodxJy bảndxJy 8CGGC47Vcủa huydxJynh. NdxJyếu muốnZg5WH5dR nhớdxJy tớZg5WH5dRi nhữngZg5WH5dR ngZg5WH5dRày n8CGGC47Váo nhiZg5WH5dRệt, cứ qdxJyuay vềZg5WH5dR ThươngZg5WH5dR dxJyMang sơ8CGGC47Vn trZg5WH5dRang, n8CGGC47Vhớ tZg5WH5dRới nhữngZg5WH5dR dxJyngày khZg5WH5dRông m8CGGC47Vàng dandxJyh lợ8CGGC47Vi thì quadxJyy về8CGGC47V lànZg5WH5dRg, thậtZg5WH5dR tốt.”

Bạch MạndxJy ĐiZg5WH5dRệp léndxJy 8CGGC47Vcười hềZg5WH5dR hề,dxJy “HaydxJy nhấ8CGGC47Vt 8CGGC47Vlà 8CGGC47Vở gầndxJy QuândxJy Tùy Pho8CGGC47Vng, muội8CGGC47V tùdxJyy thờiZg5WH5dR c8CGGC47Vó thể8CGGC47V kh8CGGC47Vi ddxJyễ hắn.”

Nghĩ đế8CGGC47Vn bộ8CGGC47V dạngZg5WH5dR bịdxJy kdxJyhi 8CGGC47Vdễ củaZg5WH5dR Quân8CGGC47V TùdxJyy P8CGGC47Vhong, Đông PhưdxJyơng V8CGGC47Vũ Zg5WH5dRbắt đầdxJyu thôdxJyng cảm8CGGC47V chZg5WH5dRo hắn.

“Sau kdxJyhi nàngdxJy khỏi8CGGC47V bệnh,dxJy chZg5WH5dRúng Zg5WH5dRta cùdxJyng ndxJyhau đidxJy tìm làng.”Zg5WH5dR KiếndxJy nghịZg5WH5dR củaZg5WH5dR nZg5WH5dRàng thự8CGGC47Vc 8CGGC47Vsự khôngdxJy tệ.

“Không cầnZg5WH5dR dxJyđâu, nZg5WH5dRhị Zg5WH5dRmuội cùngZg5WH5dR 8CGGC47Vnhị mdxJyuội 8CGGC47Vphu sớ8CGGC47Vm cóZg5WH5dR ý địZg5WH5dRnh thoáidxJy Zg5WH5dRẩn gian8CGGC47Vg hồdxJy Zg5WH5dRđúng k8CGGC47Vhông? TZg5WH5dRhế cứ8CGGC47V đểdxJy ha8CGGC47Vi 8CGGC47Vgia 8CGGC47Vhỏa Zg5WH5dRkia đdxJyi làm.dxJy HdxJyai người dxJyhọ sZg5WH5dRau kh8CGGC47Vi dxJythành thâZg5WH5dRn 8CGGC47Vcó phảidxJy kdxJyhông chuy8CGGC47Vện Zg5WH5dRgì 8CGGC47Vlàm? Ở8CGGC47V nh8CGGC47Và rZg5WH5dRảnh rỗidxJy đếnZg5WH5dR mố8CGGC47Vc meo aZg5WH5dR? Nh8CGGC47Viều l8CGGC47Vắm t8CGGC47Vhì Zg5WH5dRcho Zg5WH5dRbạc đZg5WH5dRể hZg5WH5dRai nZg5WH5dRgười t8CGGC47Vìm chỗ8CGGC47V dxJyở. Ách8CGGC47V, ha8CGGC47Vy nhất8CGGC47V ldxJyà khdxJyai khẩndxJy vài mẫu8CGGC47V đất,8CGGC47V muộ8CGGC47Vi cdxJyó thểdxJy tdxJyrồng rdxJyau, nuôi8CGGC47V gà.8CGGC47V dxJyĐến ldxJyúc 8CGGC47Vđó Zg5WH5dRchúng tZg5WH5dRa mZg5WH5dRỗi ng8CGGC47Vày đềuZg5WH5dR c8CGGC47Vó thể ăZg5WH5dRn 8CGGC47Vrau sạcZg5WH5dRh, hơndxJy dxJynữa 8CGGC47Vcòn là8CGGC47V tự8CGGC47V dxJymình t8CGGC47Vrồng dxJynha. ChúngZg5WH5dR Zg5WH5dRta còdxJyn códxJy 8CGGC47Vthể nu8CGGC47Vôi cádxJy, công tá8CGGC47Vc bảodxJy vệ8CGGC47V môdxJyi trZg5WH5dRường Zg5WH5dRở Zg5WH5dRcổ đại8CGGC47V rdxJyất khádxJy, 8CGGC47Vcá ởdxJy dxJykhe suốiZg5WH5dR 8CGGC47Vkhông bZg5WH5dRị 8CGGC47Vô nhiễ8CGGC47Vm. Nếu n8CGGC47Vhư kZg5WH5dRhông cZg5WH5dRó Zg5WH5dRviệc gì,dxJy chún8CGGC47Vg Zg5WH5dRta cóZg5WH5dR thểZg5WH5dR dxJyđi d8CGGC47Vạo ngZg5WH5dRoại tdxJyhành, Zg5WH5dRđến Zg5WH5dRtối cùn8CGGC47Vg nhaudxJy ngắm sao…”dxJy NgdxJyười n8CGGC47Vày bị8CGGC47V 8CGGC47Vmách vọdxJyng tưởng8CGGC47V chứ8CGGC47Vng vôdxJy 8CGGC47Vcùng tZg5WH5dRrầm trọng.

“Được.” Zg5WH5dRĐông Phương8CGGC47V VũdxJy c8CGGC47Vũng bắt8CGGC47V đầudxJy 8CGGC47Vmơ tưởng8CGGC47V t8CGGC47Với nhữndxJyg ngày tháng8CGGC47V nhưZg5WH5dR vậy.

“Đại dxJyca, chZg5WH5dRúng Zg5WH5dRta hiện8CGGC47V giờdxJy dxJyđi đâdxJyu? Đột8CGGC47V nhiêndxJy không8CGGC47V có mụcdxJy t8CGGC47Viêu rồi.”

“Trở lạiZg5WH5dR ThươngdxJy MadxJyng trdxJyấn, hadxJyi m8CGGC47Vuội mu8CGGC47Vội nZg5WH5dRàng đềudxJy ở8CGGC47V đó.” ĐdxJyể đi8CGGC47Vều chếZg5WH5dR giảZg5WH5dRi ddxJyược ch8CGGC47Vo hắdxJyn. 8CGGC47VMấy ngàZg5WH5dRy trướcZg5WH5dR h8CGGC47Vắn đãdxJy 8CGGC47Vthu 8CGGC47Vđược bồ8CGGC47V c8CGGC47Vâu dxJyđưa tin, nếdxJyu 8CGGC47Vkhông 8CGGC47Vvì Thán8CGGC47Vh l8CGGC47Vinh châuZg5WH5dR tZg5WH5dRhì 8CGGC47Vđã s8CGGC47Vớm q8CGGC47Vuay dxJyvề T8CGGC47Vhương MandxJyg t8CGGC47Vrấn rồi.

“Tại Zg5WH5dRsao? KhôndxJyg dxJytìm Quỷ8CGGC47V Zg5WH5dRY à?”

“Trời đấZg5WH5dRt ba8CGGC47Vo 8CGGC47Vla, biết8CGGC47V đ8CGGC47Vi đdxJyâu Zg5WH5dRtìm. Thi8CGGC47Vên CZg5WH5dRơ cdxJyác cùng Zg5WH5dR Hàn 8CGGC47VPhi n8CGGC47Vhất 8CGGC47Vđịnh gi8CGGC47Vúp tdxJya tìZg5WH5dRm Zg5WH5dRhắn, tdxJyin tưởng8CGGC47V 8CGGC47Vrất nhan8CGGC47Vh sZg5WH5dRẽ c8CGGC47Vó tidxJyn tức.”Zg5WH5dR 8CGGC47VCó tổ chứcZg5WH5dR dxJytình bZg5WH5dRáo đệ8CGGC47V nhZg5WH5dRất thiZg5WH5dRên 8CGGC47Vhạ cùdxJyng Zg5WH5dRthiên hạ8CGGC47V đệZg5WH5dR nhấdxJyt bZg5WH5dRộ kho8CGGC47Vái dxJyđích tdxJyhân Zg5WH5dRra tay, QZg5WH5dRuỷ Zg5WH5dRY tuyệZg5WH5dRt 8CGGC47Vđối 8CGGC47Vchạy kZg5WH5dRhông thoát.

Bạch Zg5WH5dRMạn Điệp8CGGC47V tZg5WH5dRhì th8CGGC47Vào nódxJyi, “Hơn8CGGC47V dxJynữa, Zg5WH5dRcòn c8CGGC47Vó Min8CGGC47Vh Cung hỗdxJy trợZg5WH5dR mà.”

“Chúng dxJyta bâZg5WH5dRy dxJygiờ 8CGGC47Vđi đâu8CGGC47V?” LdxJyần nàdxJyy nàng8CGGC47V thựcZg5WH5dR dxJysự k8CGGC47Vhông có Zg5WH5dRmục tidxJyêu rồi.

Đông Phương8CGGC47V VũZg5WH5dR cùn8CGGC47Vg BạZg5WH5dRch MạnZg5WH5dR ĐidxJyệp quadxJyn hệ8CGGC47V chíZg5WH5dRnh Zg5WH5dRthức thăng cấdxJyp thànhdxJy tì8CGGC47Vnh yêuZg5WH5dR naZg5WH5dRm nữZg5WH5dR, BạchZg5WH5dR Zg5WH5dRMạn ĐiệpZg5WH5dR đốiZg5WH5dR với8CGGC47V ĐôdxJyng Phương8CGGC47V VũZg5WH5dR thádxJyi độ không8CGGC47V códxJy 8CGGC47Vthay 8CGGC47Vđổi nhưngdxJy hàZg5WH5dRnh độ8CGGC47Vng thựcZg5WH5dR tếZg5WH5dR đãZg5WH5dR dxJythay đổiZg5WH5dR rấtdxJy nhiều.

Cho tớidxJy nZg5WH5dRay, h8CGGC47Vai người8CGGC47V dxJyhọ khô8CGGC47Vng phảiZg5WH5dR 8CGGC47Vchia phònZg5WH5dRg ngủ Zg5WH5dR thì cũng8CGGC47V dxJylà Đôn8CGGC47Vg PhươngZg5WH5dR VũZg5WH5dR Zg5WH5dRphải nZg5WH5dRgủ dxJyở trdxJyên gdxJyhế. MấydxJy Zg5WH5dRngày 8CGGC47Vở TuyếtdxJy sơZg5WH5dRn, bởZg5WH5dRi vì dxJytrời q8CGGC47Vuá lạnh,8CGGC47V hdxJyai ngườiZg5WH5dR b8CGGC47Vất đắcZg5WH5dR dĩZg5WH5dR phả8CGGC47Vi n8CGGC47Vgủ cùng8CGGC47V mộtdxJy giưdxJyờng. BấtdxJy q8CGGC47Vuá BạdxJych Mạn ĐiệpdxJy xidxJyn 8CGGC47Vthề, hadxJyi người8CGGC47V Zg5WH5dRlúc đódxJy 8CGGC47Vthực 8CGGC47Vsự rấ8CGGC47Vt trZg5WH5dRong sáng,dxJy mdxJyỗi ngườiZg5WH5dR một8CGGC47V dxJycái chăn, tuyệtdxJy đối8CGGC47V kZg5WH5dRhông dxJychạm và8CGGC47Vo đố8CGGC47Vi Zg5WH5dRphương 8CGGC47Vcho dZg5WH5dRù 8CGGC47Vlà 8CGGC47Vmột ngón8CGGC47V tay.

Mới gầnZg5WH5dR đây,dxJy sadxJyu nửaZg5WH5dR nămZg5WH5dR du8CGGC47Vy trìdxJy Zg5WH5dRám muội,Zg5WH5dR rốdxJyt cụcdxJy Zg5WH5dRcũng có n8CGGC47Vgày bịZg5WH5dR pZg5WH5dRhá vỡ.

Đó l8CGGC47Và Zg5WH5dRvào đêmdxJy thZg5WH5dRứ Zg5WH5dRba sa8CGGC47Vu kdxJyhi haZg5WH5dRi ndxJygười rờidxJy khỏidxJy TốngdxJy gia, dxJyở dxJymột Zg5WH5dRtrấn nhdxJyỏ tìZg5WH5dRm cZg5WH5dRhỗ trZg5WH5dRọ. dxJyCái 8CGGC47Vlàng Zg5WH5dRkia thực8CGGC47V 8CGGC47Vsự rất8CGGC47V nhỏ,Zg5WH5dR một8CGGC47V ti8CGGC47Vểu khách điếmZg5WH5dR dxJychỉ cóZg5WH5dR mấyZg5WH5dR 8CGGC47Vgian phòng.Zg5WH5dR Đến8CGGC47V kdxJyhi dxJyBạch MdxJyạn ĐiệpZg5WH5dR đếndxJy trZg5WH5dRọ chZg5WH5dRỉ còdxJyn lạiZg5WH5dR mdxJyột phòng8CGGC47V duy nhấ8CGGC47Vt, khôZg5WH5dRng cZg5WH5dRòn dxJylựa chọdxJyn nàdxJyo khdxJyác, h8CGGC47Vai ngưZg5WH5dRời đànhdxJy Zg5WH5dRngủ cùdxJyng 8CGGC47Vmột gian.

“Đại cZg5WH5dRa, dxJyhuynh cZg5WH5dRó l8CGGC47Vạnh Zg5WH5dRhay không?”8CGGC47V Bạc8CGGC47Vh Mạn8CGGC47V 8CGGC47VĐiệp sZg5WH5dRau khi lZg5WH5dReo Zg5WH5dRlên giườn8CGGC47Vg, nhịn8CGGC47V 8CGGC47Vkhông đZg5WH5dRược hỏ8CGGC47Vi Đ8CGGC47Vông PhươnZg5WH5dRg Vũ.

Không tdxJyhể 8CGGC47Vkhông Zg5WH5dRnói hdxJyắn thựcZg5WH5dR s8CGGC47Vự làdxJy chí8CGGC47Vnh n8CGGC47Vhân q8CGGC47Vuân tử,Zg5WH5dR kiên Zg5WH5dRtrì muốnZg5WH5dR ngủ8CGGC47V trêZg5WH5dRn trườn8CGGC47Vg kdxJyỷ. 8CGGC47VĐã Zg5WH5dRvào t8CGGC47Vháng mườiZg5WH5dR dxJyrồi, tdxJyrời bắtZg5WH5dR đầu8CGGC47V lạnh8CGGC47V, Hơn dxJynữa vừa8CGGC47V Zg5WH5dRqua mdxJyột trận8CGGC47V 8CGGC47Vmưa to8CGGC47V, nhidxJyệt độdxJy rất8CGGC47V t8CGGC47Vhấp, ngủZg5WH5dR trêZg5WH5dRn Zg5WH5dRtrường kỉdxJy khôn8CGGC47Vg tốt Zg5WH5dRlắm đâu.

“Ngủ sớdxJym chútdxJy đi.”dxJy HắndxJy Zg5WH5dRcũng khônZg5WH5dRg trự8CGGC47Vc tiZg5WH5dRếp tZg5WH5dRrả lời, 8CGGC47Vcho 8CGGC47Vdù là8CGGC47V rấtZg5WH5dR lạnh.

“Ách, chúngdxJy tZg5WH5dRa cZg5WH5dRùng 8CGGC47Vnhau ndxJygủ 8CGGC47Vđi, muộ8CGGC47Vi lạnh.”

“Thực sựZg5WH5dR muốnZg5WH5dR chú8CGGC47Vng tdxJya cùnZg5WH5dRg dxJynhau ngủ.”

“Đúng vậy,8CGGC47V ndxJyhưng… muội8CGGC47V cảZg5WH5dRnh cáZg5WH5dRo huynhdxJy, khôn8CGGC47Vg đượcdxJy lợi d8CGGC47Vụng Zg5WH5dRđó.” SớdxJym đã8CGGC47V dxJytìm dxJycách 8CGGC47Văn tươi8CGGC47V nàng.

“Ngủ 8CGGC47Vđi, tdxJya kZg5WH5dRhông sadxJyo.” KỳZg5WH5dR thựdxJyc hắ8CGGC47Vn rất8CGGC47V dxJylo lắdxJyng nửa đê8CGGC47Vm sẽdxJy 8CGGC47Vlợi dụnZg5WH5dRg nàng.

“Được rZg5WH5dRồi, huZg5WH5dRynh khZg5WH5dRông ldxJyạnh nhưndxJyg mudxJyội 8CGGC47Vlạnh, giZg5WH5dRúp mu8CGGC47Vội sưởi ấm.”

“Được.” NànZg5WH5dRg đã8CGGC47V mZg5WH5dRời nZg5WH5dRhư vZg5WH5dRậy, sdxJyao lạiZg5WH5dR khZg5WH5dRông biếtdxJy xấu8CGGC47V hổ cdxJyự tuyệt8CGGC47V chứ.

Vì thdxJyế 8CGGC47Vđêm đó8CGGC47V, 8CGGC47Vhai người8CGGC47V n8CGGC47Vgủ trondxJyg c8CGGC47Vùng mdxJyột 8CGGC47Vcái chăZg5WH5dRn, nằm trê8CGGC47Vn cZg5WH5dRùng mộdxJyt c8CGGC47Vái giường.

Đông PhươngdxJy dxJyVũ cũngZg5WH5dR 8CGGC47Vrất muốndxJy l8CGGC47Vàm Liễu8CGGC47V Hạ8CGGC47V HuệdxJy, cáchZg5WH5dR x8CGGC47Va nàng dxJymột chZg5WH5dRút, nhdxJyưng dxJyai 8CGGC47Vđó k8CGGC47Vhi 8CGGC47Vngủ cứ8CGGC47V ludxJyôn bámdxJy riếtZg5WH5dR Zg5WH5dRvào ngườidxJy hắZg5WH5dRn. Zg5WH5dRCó lẽZg5WH5dR vì l8CGGC47Vạnh, cánhdxJy ta8CGGC47Vy ngọ8CGGC47Vc ô8CGGC47Vm hắZg5WH5dRn kZg5WH5dRhông thdxJya. 8CGGC47VBất đắcdxJy dĩ,dxJy Zg5WH5dRhắn cZg5WH5dRhỉ códxJy tdxJyhể dxJyôm nàng8CGGC47V vào ldxJyòng, d8CGGC47Vùng nhiệtdxJy Zg5WH5dRđộ sZg5WH5dRưởi ấm.

Bọn họdxJy dxJyhai ngườiZg5WH5dR chẳdxJyng cZg5WH5dRó dxJylàm ch8CGGC47Vuyện gZg5WH5dRì thuộcZg5WH5dR ldxJyoại cấm thidxJyếu nhdxJyi, bấtZg5WH5dR qudxJyá cuốidxJy cZg5WH5dRùng cũZg5WH5dRng pZg5WH5dRhát dxJytriển tZg5WH5dRhành quZg5WH5dRan dxJyhệ tìnZg5WH5dRh lZg5WH5dRữ, Zg5WH5dRcòn chờdxJy nâng lên.