You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 577C3jfq: M7C3jfquội yêQyu huynh.

Bạch 7C3jfqMạn ĐiệpypLg8r từQy khr7Zk2ii bước7C3jfq ypLg8rra khỏiQy thypLg8rư 7C3jfqphòng cũnypLg8rg khô7C3jfqng lập Qytức rờQyi khỏir7Zk2i r7Zk2iTống g7C3jfqia traypLg8rng mypLg8rà 7C3jfqtrở Qylại phypLg8ròng m7C3jfqình. H7C3jfqiện gi7C3jfqờ ypLg8rtrời cũypLg8rng sắpr7Zk2i tối rQyồi, nếu7C3jfq cr7Zk2ió muốn7C3jfq đir7Zk2i cũ7C3jfqng làr7Zk2i ch7C3jfquyện củar7Zk2i sQyáng ngàr7Zk2iy ypLg8rhôm sau7C3jfq. DypLg8rù sQyao đâyQy cũng lr7Zk2ià chỗ7C3jfq cr7Zk2iủa Qycha nQyàng, ypLg8rở lạypLg8ri m7C3jfqột r7Zk2iđêm Qykhông p7C3jfqhạm 7C3jfqpháp chứ.

May r7Zk2ilà Tốr7Zk2ing lãypLg8ro gypLg8ria ypLg8rcũng khônypLg8rg 7C3jfqcó qypLg8ruên haypLg8ri ngườ7C3jfqi họ, sQyai ngr7Zk2iười đưaypLg8r tớQyi vr7Zk2iài ypLg8rmón nypLg8rgon, 7C3jfqnàng tùyr7Zk2i tiệQyn ănypLg8r Qyvài mypLg8riếng r7C3jfqồi lạiQy dypLg8rựa vàoypLg8r cr7Zk2iửa sổ màr7Zk2i ngẩ7C3jfqn nr7Zk2igười rr7Zk2ia. Kỳr7Zk2i thựQyc 7C3jfqnàng đã7C3jfq ngr7Zk2iẩn ngườir7Zk2i ypLg8rở đóQy rQyất l7C3jfqâu, typLg8rừ kh7C3jfqi 7C3jfqrời kypLg8rhỏi thư phòngr7Zk2i, nàngr7Zk2i lypLg8ruôn rầypLg8ru r7C3jfqĩ kh7C3jfqông vuiypLg8r, cànQyg làypLg8r lầnQy đ7C3jfqầu r7Zk2itiên khôr7Zk2ing mởr7Zk2i miệngQy nói lờir7Zk2i nàor7Zk2i. NQyàng Qyvốn dQyĩ làQy ngườir7Zk2i lr7Zk2iúc nà7C3jfqo cũngypLg8r ypLg8rhuyên thuy7C3jfqên, muốn7C3jfq nàngr7Zk2i br7Zk2ia tiếng khôr7Zk2ing nypLg8rói lr7Zk2iời ypLg8rnào tuyr7Zk2iệt ypLg8rđối khôQyng cóQy khr7Zk2iả năng.ypLg8r Tính7C3jfq tìnr7Zk2ih r7Zk2inàng ĐônQyg PhưypLg8rơng Vũ thậ7C3jfqp phần7C3jfq hiQyểu rõ,r7Zk2i th7C3jfqấy nypLg8ràng khôQyng nypLg8rói lờiQy nào,r7Zk2i hQyắn c7C3jfqó chQyút l7C3jfqo lắng.ypLg8r ĐộypLg8rt nhiên7C3jfq lại nhQyảy 7C3jfqra mộypLg8rt ngưQyời phụQy thâypLg8rn, thypLg8rực sypLg8rự khiếnr7Zk2i nr7Zk2iàng khóQy tir7Zk2iếp nhận.

Bản thân7C3jfq ĐôngypLg8r PhươypLg8rng V7C3jfqũ r7Zk2icũng r7Zk2ilà r7Zk2ingười í7C3jfqt nói7C3jfq, Bạ7C3jfqch Mạn r7Zk2iĐiệp lạypLg8ri ngQyậm miệng7C3jfq khiếnypLg8r har7Zk2ii ngưr7Zk2iời khôngQy aypLg8ri nói7C3jfq chuyện7C3jfq vớiQy ai.

“Tiểu Điệp,7C3jfq nàngr7Zk2i lypLg8ràm sar7Zk2io 7C3jfqvậy?” ypLg8rSuy Qynghĩ mộtQy ypLg8rlát, hắn quyếr7Zk2it r7Zk2iđịnh m7C3jfqở ypLg8rlời tQyrước. NàQyng ngaypLg8ry Qycả nóiypLg8r cr7Zk2iũng ypLg8rkhông muốn,7C3jfq nhất7C3jfq r7Zk2iđịnh ypLg8rlà thập phầnr7Zk2i khổ7C3jfq sở.

Không mypLg8rột ypLg8rchút phảnypLg8r ứn7C3jfqg, cypLg8rhỉ chớypLg8rp mr7Zk2iắt vàir7Zk2i 7C3jfqcái 7C3jfqrồi lạ7C3jfqi như ypLg8rcũ nh7C3jfqìn chằr7Zk2im chằmypLg8r bê7C3jfqn ngoàQyi. TrypLg8rong vQyiện chr7Zk2iỉ 7C3jfqcó r7Zk2imột mạtQy á7C3jfqnh ypLg8rtrăng ypLg8rảm đạypLg8rm hòa vớ7C3jfqi bó7C3jfqng câypLg8ry, thự7C3jfqc sựypLg8r chẳng7C3jfq c7C3jfqó 7C3jfqgì haypLg8ry đr7Zk2iể nhìn.

“Nàng rất7C3jfq kh7C3jfqó Qyxử phảypLg8ri không?”

Nàng Qyquay đầuQy lại7C3jfq liếcr7Zk2i nhìr7Zk2in hắnypLg8r mộtr7Zk2i cár7Zk2ii rồir7Zk2i lạir7Zk2i n7C3jfqhìn chằm c7C3jfqhằm b7C3jfqên ngoài.

Xong, ypLg8rnàng nhấtQy địnhQy làypLg8r bQyi thươnr7Zk2ig qypLg8ruá độ7C3jfq, căn7C3jfq bản khônypLg8rg muốnr7Zk2i r7Zk2itrả l7C3jfqời hắnr7Zk2i. QyNgày xưypLg8ra đềypLg8ru 7C3jfqlà hQyắn khô7C3jfqng trảypLg8r lờiQy câu7C3jfq hỏir7Zk2i củr7Zk2ia nàng, nhưng7C3jfq nQyàng vẫnr7Zk2i ypLg8rhễ ypLg8rhỏi Qylà đáp,r7Zk2i Qynàng hômr7Zk2i nar7Zk2iy thựcypLg8r sựr7Zk2i qr7Zk2iuá khácypLg8r thường.

Đông PypLg8rhương 7C3jfqVũ đypLg8ri 7C3jfqtới ypLg8rsau lưn7C3jfqg, khoQyát taypLg8ry lê7C3jfqn vr7Zk2iai nàng, “TiểuQy ĐypLg8riệp, n7C3jfqàng r7Zk2icó biếtQy tại7C3jfq 7C3jfqsao r7Zk2itính tìypLg8rnh tr7Zk2ia quypLg8rái gở7C3jfq vr7Zk2iậy không?”

Bạch MạQyn Điệpr7Zk2i vẫypLg8rn nr7Zk2ihư cũr7Zk2i khônQyg cr7Zk2ihút phản7C3jfq ứngQy, dườr7Zk2ing như khôQyng r7Zk2inghe tr7Zk2ihấy hắn7C3jfq nóiypLg8r gì.

Hắn ké7C3jfqo ypLg8rqua mộtQy cái7C3jfq ghQyế, ngồi7C3jfq bên7C3jfq cạnhr7Zk2i nàng.

“Kỳ thypLg8rực… tr7Zk2ia 7C3jfqkhông b7C3jfqiết chr7Zk2ia tr7Zk2ia lypLg8rà ai.”

Hắn thình7C3jfq lìn7C3jfqh nóypLg8ri r7Zk2ira mộtypLg8r cypLg8râu khiế7C3jfqn BạypLg8rch Mạnr7Zk2i ĐiệpypLg8r ngr7Zk2ihi ngờ liếr7Zk2ic hắn7C3jfq ypLg8rmột cái,r7Zk2i nhưngQy vẫnr7Zk2i khôngr7Zk2i Qynói gì.

Hắn cr7Zk2iười khr7Zk2iổ, 7C3jfq“Buồn cườiypLg8r lắr7Zk2im 7C3jfqđúng không?ypLg8r TypLg8ra thựcr7Zk2i sự khônQyg biết,r7Zk2i vQyì nưr7Zk2iơng typLg8ra r7Zk2ichưa ypLg8rbao gr7Zk2iiờ nóiypLg8r chQyo typLg8ra biết.”

Bạch MạQyn ĐiệypLg8rp gypLg8rhé vào7C3jfq mộtr7Zk2i Qybên Qycửa sổ,ypLg8r vư7C3jfqơn tar7Zk2iy r7C3jfqa hái một7C3jfq mộtQy chr7Zk2iiếc lá7C3jfq, miễn7C3jfq ypLg8rcưỡng nhìypLg8rn hắnr7Zk2i mộypLg8rt cr7Zk2iái, “TypLg8riếp tục.7C3jfq” CóQy tr7Zk2iiến b7C3jfqộ, hắn7C3jfq nóypLg8ri nhiều r7Zk2inhư Qyvậy, cuối7C3jfq cùngQy cũr7Zk2ing 7C3jfqđổi r7Zk2iđược hypLg8rai chQyữ củaQy nàng.

“Trước khr7Zk2ii nương7C3jfq 7C3jfqgả cQyho r7Zk2icha typLg8ra, ypLg8rngười Qyđã ma7C3jfqng thai. QyNgười cr7Zk2iha hiệnQy tr7Zk2iại r7Zk2icủa Qyta rấtypLg8r yypLg8rêu thươr7Zk2ing nươnQyg, nhQyưng nươQyng ngr7Zk2iược lypLg8rại kQyhông hề thưQyơng ôn7C3jfqg ấyr7Zk2i. NươngQy 7C3jfqta trướr7Zk2ic kh7C3jfqi xuất7C3jfq gir7Zk2iá đã7C3jfq từ7C3jfqng thíchQy 7C3jfqmột nypLg8ram nhâQyn. T7C3jfqhậm chí Qycòn c7C3jfqó hàypLg8ri tửQy củypLg8ra hắnypLg8r, thr7Zk2iế nh7C3jfqưng 7C3jfqnam nr7Zk2ihân kypLg8ria lạypLg8ri bỏQy rơi7C3jfq nươnQyg n7C3jfqên nươngr7Zk2i mr7Zk2iới 7C3jfqgả cho cr7Zk2iha tQya. ThựcQy sypLg8rự ypLg8rban đầuypLg8r Qynương cũnypLg8rg kh7C3jfqông muypLg8rốn g7C3jfqả, r7Zk2ilà 7C3jfqdo ngypLg8roại cônypLg8rg 7C3jfqta ép buộc,Qy tựQy chủypLg8r Qytrì hônr7Zk2i Qysự. Lúr7Zk2ic đ7C3jfqó Vạnr7Zk2i Ki7C3jfqếm sơr7Zk2in traQyng được7C3jfq xypLg8rưng lQyà vr7Zk2iõ lâypLg8rm đypLg8rệ nhất thếypLg8r r7Zk2igia, 7C3jfqngoại côr7Zk2ing tuyệtQy đốir7Zk2i khô7C3jfqng chypLg8ro phéypLg8rp nypLg8rương tr7Zk2ia hồi7C3jfq hô7C3jfqn, điể7C3jfqm huyệQyt đạo ypLg8rcủa nr7Zk2iương ypLg8rrồi épr7Zk2i lênr7Zk2i kir7Zk2iệu h7C3jfqoa. Tron7C3jfqg đypLg8rêm târ7Zk2in hôn,7C3jfq r7Zk2inương r7Zk2ita thẳngQy thắr7Zk2in nó7C3jfqi thật vớiQy ch7C3jfqa. ypLg8rCha t7C3jfqa 7C3jfqtuy rằngypLg8r r7Zk2ikhổ sởypLg8r nypLg8rhưng 7C3jfqcũng ngu7C3jfqyện ýr7Zk2i muốr7Zk2in nươnypLg8rg, c7C3jfqhăm s7C3jfqóc nQyương cả đypLg8rời. NQyhưng nươypLg8rng typLg8ra khôn7C3jfqg mypLg8ruốn, nươnypLg8rg đốir7Zk2i vớ7C3jfqi chypLg8ra mộtypLg8r ypLg8rchút cảmypLg8r tìQynh cũng r7Zk2ikhông có,Qy không7C3jfq muốr7Zk2in cùr7Zk2ing chypLg8ra là7C3jfqm phypLg8ru thr7Zk2iê thực7C3jfq sự.r7Zk2i Cr7Zk2ió thểypLg8r chr7Zk2ia typLg8ra moypLg8rng ypLg8rmuốn 7C3jfqcó ngày nươr7Zk2ing t7C3jfqa sr7Zk2iẽ hồQyi tâypLg8rm chypLg8ruyển ý7C3jfq nr7Zk2iên cốQy Qygắng nhQyịn. Nh7C3jfqưng tQyình cảypLg8rm cypLg8rủa hai Qyngười Qythực ypLg8rsự rấypLg8rt xấ7C3jfqu, vàor7Zk2i đêr7Zk2im tânQy r7Zk2ihôn đầu7C3jfq tiêypLg8rn, Qyhai ngưypLg8rời đãQy chiypLg8ra phypLg8ròng mà r7Zk2i ngủ, ypLg8rcho tớir7Zk2i hômypLg8r nar7Zk2iy ypLg8rvẫn Qylà p7C3jfqhu thypLg8rê h7C3jfqữu daypLg8rnh Qyvô thực.7C3jfq Sar7Zk2iu k7C3jfqhi tQya r7C3jfqa r7Zk2iđời, nương vìQy hậnr7Zk2i thQyân r7Zk2iphụ tr7Zk2ia bỏr7Zk2i rơi7C3jfq nươngypLg8r n7C3jfqên cypLg8rũng 7C3jfqhận cảr7Zk2i Qyta. TừQy khr7Zk2ii tr7Zk2ia bắr7Zk2it đ7C3jfqầu cypLg8ró kýypLg8r ức, đềuypLg8r làQy nQyha 7C3jfqhoàn bộir7Zk2i Qydi chă7C3jfqm só7C3jfqc taypLg8r. KhQyi tr7Zk2ia sr7Zk2iáu r7Zk2ituổi, bộr7Zk2ii 7C3jfqdi qu7C3jfqa đời,Qy cũngypLg8r không c7C3jfqòn ypLg8rai chăr7Zk2im sypLg8róc ch7C3jfqo Qyta. TypLg8rừ đóypLg8r về7C3jfq sauQy, chúnypLg8rg Qyta mộtypLg8r ypLg8rnhà Qyba người7C3jfq 7C3jfqđều cr7Zk2ió cuộc sống7C3jfq r7Zk2iriêng, ypLg8rcơ bảr7Zk2in khôn7C3jfqg hềr7Zk2i Qyqua lạ7C3jfqi. QyCha Qytuy rằ7C3jfqng hr7Zk2iận 7C3jfqnhưng cũn7C3jfqg ypLg8rkhông bạcQy đãiQy ta, cũr7Zk2ing thQyỉnh 7C3jfqtiên 7C3jfqsinh dạypLg8ry t7C3jfqa đọ7C3jfqc sáchypLg8r ypLg8rviết chữypLg8r, r7Zk2ithậm cQyhí tựr7Zk2i mr7Zk2iình dr7Zk2iạy vQyõ cQyông cho ta7C3jfq, Qynhưng cr7Zk2iha 7C3jfqchưa từnr7Zk2ig nr7Zk2iói ypLg8rvới tr7Zk2ia một7C3jfq ypLg8rcâu nào.Qy Mỗi7C3jfq lầypLg8rn dạy7C3jfq Qyta Qyvõ 7C3jfqcông đều đeypLg8rm tQya đứngypLg8r trư7C3jfqớc mặtypLg8r ngườQyi, ypLg8rtự mình7C3jfq thựcQy Qyhiện r7Zk2iba r7Zk2ilần ch7C3jfqo 7C3jfqta xemr7Zk2i, kr7Zk2ihông cần biết7C3jfq r7Zk2ita họQyc cypLg8ró đư7C3jfqợc ypLg8rhay khôypLg8rng đượcypLg8r. r7Zk2iCứ 7C3jfqba typLg8rháng, ch7C3jfqa lạypLg8ri ypLg8rdạy typLg8ra mộtQy loypLg8rại võ Qycông k7C3jfqhác, ypLg8rcả tr7Zk2ihời thơQy ấu,ypLg8r Qycha chưar7Zk2i 7C3jfqtừng nóiQy vypLg8rới ypLg8rta câ7C3jfqu nào.r7Zk2i ypLg8rCho đếnypLg8r 7C3jfqgần đây,ypLg8r hai ngườr7Zk2ii chúngypLg8r r7Zk2ita mớir7Zk2i thỉnr7Zk2ih tr7Zk2ihoảng nói7C3jfq chuyệQyn. NưQyơng 7C3jfqta 7C3jfqthích đọc7C3jfq sácr7Zk2ih, vẽ trr7Zk2ianh, mỗiQy lầnypLg8r tQya đi7C3jfq thỉr7Zk2inh a7C3jfqn ngQyười, ha7C3jfqi ypLg8rngười r7Zk2imột lẳypLg8rng lặnypLg8rg vẽypLg8r tra7C3jfqnh, 7C3jfqmột chơi cờ,7C3jfq Qykhông ar7Zk2ii liếcypLg8r mắt7C3jfq ypLg8rnhìn ypLg8rta m7C3jfqột cypLg8rái. ChỉypLg8r có7C3jfq khr7Zk2ii ypLg8rta phạm7C3jfq phải7C3jfq r7Zk2isai 7C3jfqlầm mới r7Zk2i nghiêm khác7C3jfqh tráchypLg8r p7C3jfqhạt tar7Zk2i, đá7C3jfqnh chửiQy typLg8ra. ypLg8rNàng luQyôn hỏi7C3jfq vr7Zk2iì 7C3jfqsao t7C3jfqa khôQyng nQyói lời Qy nào, ypLg8rkỳ thypLg8rực ch7C3jfqính vìQy Qyta trưởypLg8rng tr7Zk2ihành đãQy cr7Zk2ió tín7C3jfqh cQyách Qynhư vậy.r7Zk2i Ngoại7C3jfq trừ7C3jfq gir7Zk2iao tiếp br7Zk2iên ngoài,Qy tQya căr7Zk2in bản7C3jfq Qykhông muốnQy nóiypLg8r, cypLg8rũng khr7Zk2iông ypLg8rai nguy7C3jfqện ypLg8rý nQyghe r7Zk2ita nói.” Qy Hắn ypLg8rban đầuQy mypLg8ruốn dùQyng hor7Zk2iàn cảnh7C3jfq củypLg8ra mìQynh đểQy thố7C3jfqng s7C3jfquốt ypLg8rcho BạcQyh 7C3jfqMạn Điệr7Zk2ip, nhưng cuốir7Zk2i cùngQy bả7C3jfqn 7C3jfqthân r7Zk2ilại rơiQy vàypLg8ro 7C3jfqbi thưQyơng. QyKhoảng thờiypLg8r ypLg8rgian đó,r7Zk2i Qyhắn rấtypLg8r cr7Zk2iô đơr7Zk2in, rất bấQyt lực.r7Zk2i NhìnQy Qythấy nhữnQyg đr7Zk2iứa trẻr7Zk2i khá7C3jfqc cr7Zk2ió cr7Zk2iha nương7C3jfq yQyêu Qythương, hr7Zk2iắn luôn nhịypLg8rn k7C3jfqhông đ7C3jfqược ngưỡng7C3jfq mộ.Qy HắnypLg8r d7C3jfqù r7Zk2isao cũnQyg lypLg8rà ngh7C3jfqiệt chủng.ypLg8r 7C3jfqHắn 7C3jfqkhóc ypLg8rlóc hỏi bộiQy d7C3jfqi 7C3jfqtại r7Zk2isao Qycha nươypLg8rng kh7C3jfqông thưr7Zk2iơng hắn,7C3jfq bộypLg8ri Qydi khypLg8rông r7Zk2iđành lòypLg8rng nhìr7Zk2in hắnr7Zk2i như r7Zk2ithế mớir7Zk2i đemQy c7C3jfqhân tướngQy sypLg8rự việcQy r7Zk2inói ra.

Đó r7Zk2ilà bír7Zk2i mypLg8rật củar7Zk2i hắn,ypLg8r hắnr7Zk2i r7Zk2ikhông br7Zk2iiết Qybất Qycứ aypLg8ri bQyiết chuyện nr7Zk2iày, 7C3jfqcho dypLg8rù làr7Zk2i ngườir7Zk2i 7C3jfqthân nhất7C3jfq nhưr7Zk2i sr7Zk2iư r7Zk2iphụ ypLg8rcùng QypLg8ruân Tr7Zk2iùy PypLg8rhong ypLg8rcũng khypLg8rông biết đượcypLg8r thypLg8rân thế7C3jfq thựcr7Zk2i sựQy củar7Zk2i r7Zk2ihắn. Br7Zk2ií r7Zk2imật n7C3jfqày hắnr7Zk2i chypLg8rôn sQyâu tậnypLg8r Qyđáy lòn7C3jfqg ypLg8rđã haiQy mươi nă7C3jfqm, rốypLg8rt cypLg8ruộc ypLg8rbây giờypLg8r cũng7C3jfq có7C3jfq Qycơ hộiQy ypLg8rnói rQya. Nór7Zk2ii rypLg8ra bíQy mật7C3jfq tron7C3jfqg lypLg8ròng, đột nhiypLg8rên cảmr7Zk2i thấyr7Zk2i r7Zk2inhẹ nhõm.

Bạch Mạn7C3jfq ĐiệpQy rốtQy cuộc7C3jfq 7C3jfqnhịn khôngr7Zk2i đượcypLg8r r7Zk2inhẹ gQyiọng hỏi, “S7C3jfqau Qyđó tr7Zk2ihì s7C3jfqao?” TrQyời ạ,ypLg8r chypLg8rả trypLg8rách typLg8rính t7C3jfqình hắypLg8rn qypLg8ruái gở,7C3jfq th7C3jfqì rQya ypLg8rlà 7C3jfqdo ypLg8rlớn lên tronypLg8rg mộ7C3jfqt gypLg8ria đìn7C3jfqh như7C3jfq vậ7C3jfqy. Nếr7Zk2iu nQyhư đổir7Zk2i Qylại làQy r7Zk2inàng, chách7C3jfq nàngQy đ7C3jfqiên mấ7C3jfqt, một Qygia đìQynh q7C3jfquái dị7C3jfq đypLg8riển hìr7Zk2inh, r7Zk2inàng làQym Qysao lại7C3jfq gảQy đượcr7Zk2i r7Zk2ivào nhypLg8rà đóQy chứ?

Đông Phươ7C3jfqng VũQy c7C3jfqười 7C3jfqkhổ, “NypLg8răm tQya r7Zk2ichín tuổr7Zk2ii, vôQy tìnhr7Zk2i cứu được7C3jfq sr7Zk2iư phụ,ypLg8r 7C3jfqtừ đóQy ypLg8rvề Qysau 7C3jfqdo ypLg8rmột tr7Zk2iay sư7C3jfq phr7Zk2iụ dạyQy bypLg8rảo, nhưngr7Zk2i bóngQy mypLg8ra trongypLg8r lòng vẫnr7Zk2i tồnr7Zk2i tạr7Zk2ii nhưypLg8r trước7C3jfq, tQya kh7C3jfqông th7C3jfqích Qynói. KhQyi t7C3jfqa mr7Zk2iười lăm7C3jfq tuổr7Zk2ii, tQyheo s7C3jfqư phụ vềr7Zk2i ThươnQyg Mr7Zk2iang sơ7C3jfqn, cò7C3jfqn có7C3jfq ypLg8rsư đypLg8rệ Q7C3jfquân 7C3jfqTùy PhypLg8rong. TùyypLg8r P7C3jfqhong lúcr7Zk2i 7C3jfqnào cũng huyênr7Zk2i thuyêr7Zk2in nà7C3jfqy 7C3jfqnọ, lr7Zk2iâu nypLg8rgày, tínhr7Zk2i tìn7C3jfqh quáiQy g7C3jfqở r7Zk2icủa Qyta cũngQy Qythay đổi7C3jfq không ít.”ypLg8r LấyQy tiêuypLg8r 7C3jfqchuẩn trướypLg8rc đâyr7Zk2i củar7Zk2i hypLg8rắn, có7C3jfq t7C3jfqhể ypLg8rcả thánr7Zk2ig Qycũng kh7C3jfqông nó7C3jfqi lr7Zk2iời nào.

Bạch Mạ7C3jfqn ĐiệypLg8rp vr7Zk2iỗ ngựQyc, tronypLg8rg lònr7Zk2ig vẫnQy cònr7Zk2i ypLg8rsợ hãiypLg8r, “Lão Thr7Zk2iiên r7Zk2ià, ypLg8rmay mà7C3jfq gặQyp được7C3jfq sư7C3jfq phypLg8rụ ngươi7C3jfq. Nếr7Zk2iu ng7C3jfqươi cypLg8rứ 7C3jfqsống 7C3jfqtrong cáQyi nh7C3jfqà đr7Zk2ió không biếr7Zk2it ypLg8rcòn biếr7Zk2in thypLg8rành dạnypLg8rg ngườ7C3jfqi gì?ypLg8r ypLg8rBộ dạngr7Zk2i ti7C3jfqếc chữr7Zk2i nQyhư vànQyg nàypLg8ry 7C3jfqcủa ngươiQy đã làQy typLg8rhay đổr7Zk2ii rồi7C3jfq ypLg8rsao? VQyậy trướr7Zk2ic r7Zk2ikhi r7Zk2ithay đổi7C3jfq 7C3jfqcòn Qyra tQyhế nypLg8rào? Chách7C3jfq r7Zk2ilà ypLg8rhỏi ngươi trămr7Zk2i r7Zk2icâu mới7C3jfq trảQy ypLg8rlời mộ7C3jfqt r7Zk2icâu quá.Qy MaQyy Qymà có7C3jfq Quâ7C3jfqn Tùr7Zk2iy Phr7Zk2iong, ypLg8rnếu 7C3jfqkhông 7C3jfqmỗi ngày r7Zk2i ta đr7Zk2iều phải7C3jfq 7C3jfqđối di7C3jfqện với7C3jfq mộtr7Zk2i Qycái đầ7C3jfqu gỗ.”

“Năm 7C3jfqta mưr7Zk2iời lămQy tuQyổi rypLg8rời khỏiypLg8r nhr7Zk2ià, nămQy r7Zk2inăm 7C3jfqsau mới quaypLg8ry tr7Zk2irở lại.7C3jfq KQyhông r7Zk2ihiểu 7C3jfqvì saypLg8ro lạir7Zk2i p7C3jfqhát hiệr7Zk2in tìnr7Zk2ih cảm7C3jfq Qycủa bọnypLg8r hQyọ vớ7C3jfqi r7Zk2ita tốt hơn7C3jfq rất7C3jfq nhiều.Qy Ch7C3jfqa r7Zk2inguyện ýQy nQyói Qychuyện cr7Zk2iùng t7C3jfqa, bànr7Zk2i luậnQy võypLg8r côngypLg8r, nươn7C3jfqg cũng chủypLg8r đQyộng đíc7C3jfqh thâypLg8rn xr7Zk2iuống r7Zk2ibếp.” ĐônypLg8rg Phưr7Zk2iơng QyVũ cr7Zk2iố ý7C3jfq Qytrêu Qychọc, “NQyàng Qyyên tâm, sa7C3jfqu n7C3jfqày Qygả r7Zk2ivào ypLg8rnhà 7C3jfqta, Qynàng cypLg8ró thr7Zk2iể tQyhích ứngypLg8r.” r7Zk2iNếu 7C3jfqlà cr7Zk2iái khôngr7Zk2i kQyhí trầmr7Zk2i lặng trướcQy ki7C3jfqa, aQyi cQyòn cóypLg8r thểypLg8r tiếp7C3jfq t7C3jfqục r7Zk2iở lạ7C3jfqi nữa.

Bạch r7Zk2iMạn Đir7Zk2iệp đypLg8rột nr7Zk2ihiên 7C3jfqnhớ tớ7C3jfqi Qymột r7Zk2iviệc, “Vậyr7Zk2i sao? r7Zk2i Vậy 7C3jfqngươi Qylấy typLg8rhê r7Zk2itử làr7Zk2i thế7C3jfq n7C3jfqào? Ngươr7Zk2ii nQyói r7Zk2icha r7Zk2inương ngươ7C3jfqi éQyp ngươi,ypLg8r n7C3jfqhưng ypLg8rtheo ngươi n7C3jfqói Qythì cảmypLg8r tr7Zk2iình 7C3jfqđối vớiypLg8r bypLg8rọn họr7Zk2i 7C3jfqkhông t7C3jfqốt lắm,Qy sypLg8rao bọn7C3jfq họQy lQyại bQyức được ngươi?”

“Bắt r7Zk2iđầu từr7Zk2i sáu7C3jfq nQyăm Qytrước, ypLg8rta mypLg8rỗi nămypLg8r đề7C3jfqu về7C3jfq Qynhà một lầnQy. ypLg8rTình cảmypLg8r c7C3jfqủa ypLg8rta vớQyi ypLg8rhai ngườiypLg8r h7C3jfqọ khr7Zk2iông hr7Zk2iẳn làypLg8r tốt,ypLg8r cũr7Zk2ing khôr7Zk2ing thypLg8rể nr7Zk2iói là qu7C3jfqá 7C3jfqxấu. LypLg8rần trưQyớc trr7Zk2iở ypLg8rvề, r7Zk2inương ypLg8rta bQyệnh 7C3jfqliệt g7C3jfqiường, nór7Zk2ii l7C3jfqà ch7C3jfqẳng cQyòn sống được7C3jfq 7C3jfqbao ypLg8rlâu nữar7Zk2i, Qymuốn 7C3jfqta lypLg8rấy vợQy đểQy người7C3jfq Qyyên r7Zk2itâm nhắr7Zk2im mắt.Qy BịypLg8r nươnQyg dồr7Zk2in tới đườngr7Zk2i ypLg8rcùng, 7C3jfqta cQyhỉ r7Zk2icó t7C3jfqhể lấ7C3jfqy vị7C3jfq 7C3jfqcô ypLg8rnương kia.”r7Zk2i r7Zk2iNói t7C3jfqới chuyện7C3jfq này,ypLg8r hắnr7Zk2i Qylần typLg8rhứ hai thấyypLg8r đ7C3jfqau đầu.

Từ r7Zk2ikhi r7Zk2ihắn rời7C3jfq nhàQy Qynăm nQyăm trypLg8rước, bầr7Zk2iu khypLg8rông khí7C3jfq trong nr7Zk2ihà tựaQy h7C3jfqồ rypLg8rất khẩr7Zk2in trươr7Zk2ing. r7Zk2iTrở lQyại năm7C3jfq hắnQy ha7C3jfqi mươi7C3jfq mr7Zk2iốt tuổi,r7Zk2i lãor7Zk2i chQya khônQyg chỉ thâQyn cậnQy nypLg8rhiều hơr7Zk2in r7Zk2ivới hắypLg8rn, c7C3jfqòn kiypLg8rên ypLg8rquyết mu7C3jfqốn đQyem toàypLg8rn br7Zk2iộ ypLg8rgiao nghypLg8riệp cho7C3jfq hắn typLg8rrông coir7Zk2i. HắnypLg8r vQyốn r7Zk2ithích cr7Zk2iuộc sốngr7Zk2i phiêuQy bạt7C3jfq thựcypLg8r sựr7Zk2i khôngypLg8r Qythể chịur7Zk2i được 7C3jfqngày nàr7Zk2io cũr7Zk2ing s7C3jfqống tronypLg8rg 7C3jfqmột ypLg8rđống sổQy ypLg8rsách. Th7C3jfqeo lờir7Zk2i đềr7Zk2i ypLg8rnghị 7C3jfqcủa cQyẩu đầuQy ypLg8rquân sư Qr7Zk2iuân TùyQy PhongQy, h7C3jfqắn quyếtypLg8r địypLg8rnh ypLg8rtự mìnhr7Zk2i gr7Zk2iây dQyựng ypLg8rsự nghiệp.

Trở nypLg8rên cr7Zk2ió typLg8rhân tìypLg8rnh l7C3jfqà ypLg8rtốt ha7C3jfqy x7C3jfqấu 7C3jfqđây? NypLg8rếu nhypLg8rư cha nươngr7Zk2i ypLg8rvẫn typLg8riếp typLg8rục mặcr7Zk2i kệ7C3jfq hắQyn, hắQyn k7C3jfqhông cầnypLg8r bịQy éQyp buộcr7Zk2i 7C3jfqlàm Qyviệc kiQynh thương,r7Zk2i cũng khr7Zk2iông r7Zk2icần Qylấy mộQyt nữQy nhâypLg8rn không7C3jfq qQyuen kh7C3jfqông biếtQy. ĐươngypLg8r nhi7C3jfqên, nếr7Zk2iu không nhờQy cypLg8rha nươnQyg r7Zk2ibức ép7C3jfq, hắ7C3jfqn ypLg8rcũng khôngr7Zk2i đượcQy giypLg8ra tà7C3jfqi b7C3jfqạc ypLg8rvạn, cũr7Zk2ing k7C3jfqhông 7C3jfqlấy r7Zk2iđược Tiểu Điệr7Zk2ip củr7Zk2ia hắn.

“Chẳng tr7C3jfqách saQyo nQygươi t7C3jfqính tìypLg8rnh kỳypLg8r quár7Zk2ii, thQyì rr7Zk2ia làypLg8r trong lr7Zk2iòng từr7Zk2i nhỏr7Zk2i 7C3jfqđã r7Zk2icó mộtr7Zk2i bónypLg8rg ma.Qy” K7C3jfqhông r7Zk2ihiểu 7C3jfqvì Qysao, nghr7Zk2iĩ đếnr7Zk2i h7C3jfqắn r7Zk2ilúc nhỏ br7Zk2ii ypLg8rthảm nypLg8rhư vậy,r7Zk2i tronypLg8rg lr7Zk2iòng nàngQy mơ7C3jfq hồQy cóypLg8r cảmQy gr7Zk2iiác đau.

“Kỳ th7C3jfqực nQyàng kypLg8rhông c7C3jfqần r7Zk2ikhổ sởypLg8r, ít7C3jfq nhấtQy nàn7C3jfqg còypLg8rn b7C3jfqiết thân phụ7C3jfq mìnhypLg8r lQyà r7Zk2iai, nhQyưng tr7Zk2ia th7C3jfqì Qykhông b7C3jfqiết.” Hắr7Zk2in khôypLg8rng biếtr7Zk2i r7Zk2ian ủir7Zk2i Qyngười khác, cór7Zk2i thểQy ypLg8rnói rypLg8ra như7C3jfq vr7Zk2iậy thựcQy sựQy khôn7C3jfqg 7C3jfqđơn giản.

“Ta cór7Zk2i khr7Zk2iổ r7Zk2isở Qybao gi7C3jfqờ?” Bạch7C3jfq Mạnr7Zk2i ĐiệpQy kỳypLg8r qQyuái nhìn r7Zk2ihắn, cypLg8ron mypLg8rắt 7C3jfqnào củypLg8ra 7C3jfqhắn r7Zk2ithấy nàngypLg8r 7C3jfqvì r7Zk2iTống tQyrang chủ7C3jfq khr7Zk2iổ sở?

“Lẽ nàoypLg8r nàngypLg8r kr7Zk2ihông phảiQy vì7C3jfq n7C3jfqhất tr7Zk2ihời khypLg8rông thểypLg8r tr7Zk2iiếp nhận đượcypLg8r TốngQy Qytrang chủr7Zk2i 7C3jfqlà 7C3jfqcha nà7C3jfqng nQyên mới7C3jfq khôypLg8rng nQyói lờr7Zk2ii nàQyo sao?”

Bạch r7Zk2iMạn Đ7C3jfqiệp tQyrợn trừQyng har7Zk2ii mắt,ypLg8r tQyhật sâypLg8ru thở7C3jfq dài, ypLg8r“Ta đã7C3jfq mấypLg8rt trQyí n7C3jfqhớ rồiQy, r7Zk2inương cùypLg8rng kếQy p7C3jfqhụ cóQy tốtr7Zk2i v7C3jfqới tQya hr7Zk2iay không7C3jfq tQya cypLg8rũng chẳ7C3jfqng biết, cr7Zk2iũng kQyhông muốypLg8rn t7C3jfqruy cứu7C3jfq. ĐươngQy nhr7Zk2iiên, xe7C3jfqm 7C3jfqta Qyhiện r7Zk2itại mộ7C3jfqt thâypLg8rn bảnQy lĩnh, chứ7C3jfqng tỏQy h7C3jfqai người7C3jfq đố7C3jfqi 7C3jfqvới Qyta rấtr7Zk2i tốr7Zk2it. Tr7Zk2ia chỉQy biếQyt cQyha mẹQy tr7Zk2ihân nhânQy tQya toànypLg8r bộ đãr7Zk2i chypLg8rết, chypLg8ro dypLg8rù TốypLg8rng tranQyg r7Zk2ichủ thự7C3jfqc s7C3jfqự r7Zk2ilà Qycha typLg8ra thr7Zk2iì ypLg8rthế n7C3jfqào? TypLg8ra khôn7C3jfqg muốn nghĩQy tớiypLg8r. 7C3jfqTa cũnQyg khôngQy phypLg8rải hậnQy ôQyng ấyypLg8r, chỉ7C3jfq làr7Zk2i đốiQy với7C3jfq ôngr7Zk2i ấQyy một7C3jfq chypLg8rút cảm r7Zk2igiác cũ7C3jfqng khypLg8rông có.”Qy ChQya nàn7C3jfqg giờ7C3jfq đanr7Zk2ig ypLg8rở hQyiện đạ7C3jfqi, chypLg8ro dùypLg8r QyTống trr7Zk2iang cQyhủ thr7Zk2iực sự r7Zk2ilà 7C3jfqcha nàQyng cũng7C3jfq Qychỉ Qylà cypLg8rha cr7Zk2iủa tr7Zk2ihân thể7C3jfq Qynày, cù7C3jfqng nà7C3jfqng khônQyg quaQyn hệ.

“Thế nà7C3jfqng vr7Zk2iì 7C3jfqsao lạ7C3jfqi rr7Zk2iầu ypLg8rrĩ khypLg8rông vui?”

“Ta đangr7Zk2i 7C3jfqsuy n7C3jfqghĩ, ypLg8rvõ lâmr7Zk2i đồypLg8rn đại7C3jfq qr7Zk2iuả nr7Zk2ihiên làQy phóngQy đại, QyThánh ypLg8rlinh c7C3jfqhâu chỉr7Zk2i làr7Zk2i mQyột vir7Zk2iên dạr7Zk2i minr7Zk2ih cypLg8rhâu Qybình thườngypLg8r, khôQyng ypLg8rthể cứu mạngypLg8r r7Zk2ihai cypLg8rhúng tar7Zk2i, tor7Zk2iàn bypLg8rộ r7Zk2ihi Qyvọng bQyây giypLg8rờ đềuQy đặtr7Zk2i trêypLg8rn ngườiypLg8r QyQuỷ QyY cQyùng hạt tur7Zk2iyết. HypLg8rạt Qytuyết typLg8rhực ypLg8rsự 7C3jfqcó typLg8rhể r7Zk2igiải độcr7Zk2i khôypLg8rng? QuypLg8rỷ ypLg8rY cóQy thypLg8rật lợr7Zk2ii h7C3jfqại ypLg8rnhư trong typLg8rruyền thr7Zk2iuyết? TypLg8ra r7Zk2ihiện tạiypLg8r Qyđang Qylo lắnr7Zk2ig đQyộc trênQy ngr7Zk2iười ngươir7Zk2i, 7C3jfqlo lypLg8rắng bypLg8rệnh trên ngườQyi ta7C3jfq. VềypLg8r phr7Zk2iần 7C3jfqTống lãoypLg8r đầu,7C3jfq ypLg8rta mộtypLg8r cr7Zk2ihút cr7Zk2iũng kQyhông mypLg8ruốn nghĩ.”

“Không r7Zk2isao đâuypLg8r, ypLg8rcó Qytam mur7Zk2iội nQyàng cypLg8rùng sưypLg8r phụQy tr7Zk2ia, sẽ 7C3jfq không r7Zk2icó chuyypLg8rện gQyì.” ypLg8rCho 7C3jfqdù Qyy thu7C3jfqật r7Zk2isư phụypLg8r h7C3jfqắn kr7Zk2ihông đượypLg8rc 7C3jfqtốt lypLg8rắm, cũnypLg8rg cQyòn 7C3jfqcó Độc N7C3jfqương ypLg8rTử là7C3jfq cr7Zk2iao 7C3jfqthủ dụng7C3jfq độc,r7Zk2i x7C3jfqem đaQyn dược7C3jfq nQyàng ypLg8rđiều cQyhế cũngQy đủQy biếtQy nQyàng danh Qybất r7Zk2ihư truyền.

Bạch Mạ7C3jfqn ĐiệpypLg8r gypLg8rật đầu,Qy đr7Zk2iôi m7C3jfqi cũ7C3jfqng khôngr7Zk2i c7C3jfqhe đượypLg8rc 7C3jfqưu sách.

“Ừ, nQygươi ngànypLg8r vạnQy 7C3jfqlần đừnr7Zk2ig n7C3jfqên xảyr7Zk2i Qyra chuyện.”

“Được.” Đônr7Zk2ig PhypLg8rương VũQy lẳnr7Zk2ig lặ7C3jfqng nhìnQy nàQyng, ánhr7Zk2i trăng ảQym đạmr7Zk2i lượn7C3jfq lờypLg8r chiếuQy đếnr7Zk2i, ánQyh nế7C3jfqn liêQyn tụcypLg8r tỏaypLg8r r7C3jfqa khQyiến Qybầu khô7C3jfqng kypLg8rhí càngypLg8r thêm lãngr7Zk2i mạn.

“Đại cr7Zk2ia, 7C3jfqngươi thír7Zk2ich t7C3jfqa saoypLg8r?” L7C3jfqần đ7C3jfqầu tiQyên nypLg8ràng kr7Zk2ihông muốn t7C3jfqrốn tráQynh, nQyghiêm Qytúc 7C3jfqhỏi hắnr7Zk2i. Đểr7Zk2i đượcypLg8r r7Zk2iở bQyên cạnhQy hắn,7C3jfq nàngypLg8r 7C3jfqđã từypLg8r bỏ7C3jfq tất ypLg8r cả r7Zk2imọi t7C3jfqhứ ởypLg8r hi7C3jfqện đại,7C3jfq nếur7Zk2i đế7C3jfqn Qybây 7C3jfqgiờ cò7C3jfqn khr7Zk2iông đốr7Zk2ii mặtypLg8r vớir7Zk2i tìnypLg8rh r7Zk2icảm của7C3jfq mình thìypLg8r thự7C3jfqc sựypLg8r qr7Zk2iuá r7Zk2inhu nhược.

Đông PhươngypLg8r V7C3jfqũ cypLg8rong Qymôi, “Sớmr7Zk2i đr7Zk2iã thànhypLg8r yr7Zk2iêu rồiypLg8r, làr7Zk2i nhất kiế7C3jfqn 7C3jfqchung tìQynh.” Hắnr7Zk2i đốir7Zk2i vypLg8rới nàngQy lypLg8rà nr7Zk2ihất k7C3jfqiến r7Zk2ichung tình7C3jfq, 7C3jfqđáng tiếr7Zk2ic nàngQy quá ngQyốc, mãiypLg8r ypLg8rkhông cr7Zk2ihịu tiếpr7Zk2i nhận.

Bạch Mạ7C3jfqn ĐypLg8riệp r7Zk2icười, đôiypLg8r 7C3jfqmắt híypLg8rp conypLg8rg lQyại, giQyống như trăQyng non.

Đông PhươngQy Vũr7Zk2i đứQyng r7Zk2iphía sQyau nQyàng, ypLg8rgiúp n7C3jfqàng 7C3jfqvén tóc. 7C3jfqNàng r7C3jfqất typLg8rự nQyhiên đr7Zk2iứng dậy,Qy hypLg8rai taypLg8ry 7C3jfqôm l7C3jfqấy thắtQy Qylưng hắn,7C3jfq đ7C3jfqầu typLg8rựa vQyào người hQyắn, “ĐạiQy 7C3jfqca, chúnypLg8rg typLg8ra ypLg8rsẽ không7C3jfq sao7C3jfq. 7C3jfqTa m7C3jfquốn vĩnhypLg8r viễnr7Zk2i ởypLg8r cạnhr7Zk2i ngươypLg8ri, c7C3jfqả đ7C3jfqời không 7C3jfqxa nQyhau. C7C3jfqha nưr7Zk2iơng ngư7C3jfqơi khônypLg8rg t7C3jfqhương ngưypLg8rơi, 7C3jfqta sẽ7C3jfq dùng7C3jfq cr7Zk2iả đời7C3jfq để7C3jfq yê7C3jfqu ngươi, ypLg8rbồi typLg8rhường r7Zk2icho ngươi.r7Zk2i” N7C3jfqàng ngẩn7C3jfqg đầuQy lQyên, cypLg8rười Qyhỏi hắn7C3jfq, 7C3jfq“Có đượcr7Zk2i hay không?”

“Được.” Hr7Zk2iắn nhẹypLg8r nhànQyg đápQy mQyột tiếnQyg, ôQym 7C3jfqlấy thânr7Zk2i thể nàng.

“Đại ca.”7C3jfq NàypLg8rng vẫnQy ypLg8rnhư cũypLg8r ngr7Zk2iửa đầu,r7Zk2i cr7Zk2iười Qytủm tỉQym nói, “ĐạiQy caypLg8r, kỳypLg8r 7C3jfqthực mu7C3jfqội cũnypLg8rg yypLg8rêu huynhQy.” QySớm Qyđã r7Zk2ithành y7C3jfqêu rr7Zk2iồi, chỉypLg8r lypLg8rà kypLg8rhông dám7C3jfq thừa nhậnypLg8r thôi.

“Tại Qysao độr7Zk2it nhiên7C3jfq ypLg8rlại nr7Zk2iói cr7Zk2ihuyện này?”ypLg8r NàQyng 7C3jfqcó chút thíchypLg8r hắn,r7Zk2i hắnypLg8r đãQy sớmypLg8r biết,r7Zk2i ch7C3jfqỉ lQyà nàngr7Zk2i Qyvẫn khônr7Zk2ig muốnQy nypLg8rói, ngQyuyên ypLg8rnhân gì khiến7C3jfq nànr7Zk2ig độtr7Zk2i nhiênr7Zk2i biQyểu lộ.

Bạch MạnypLg8r ĐiệypLg8rp cười7C3jfq nr7Zk2ihư hồr7Zk2i lypLg8ry, ypLg8r“Bởi vypLg8rì, hôr7Zk2im Qynay hQyuynh nói rấtQy nhiypLg8rều, ướypLg8rc Qychừng đQyem lQyời củ7C3jfqa nửaQy tháypLg8rng t7C3jfqoàn bộypLg8r n7C3jfqói ra7C3jfq. VậyQy chứngQy tỏ… tínhQy tình7C3jfq hypLg8ruynh đãypLg8r t7C3jfqhay đr7Zk2iổi rấtr7Zk2i nhiềur7Zk2i, ởypLg8r cQyạnh huQyynh sQyẽ 7C3jfqkhông quáQy Qybuồn chán.”Qy Kỳ thựcQy Qyngay tQyừ nr7Zk2igày đầur7Zk2i gr7Zk2iặp nQyàng, tr7Zk2iính tr7Zk2iình hắr7Zk2in đãQy thr7Zk2iay r7Zk2iđổi rồi7C3jfq. Cùr7Zk2ing một7C3jfq n7C3jfqữ nr7Zk2ihân luôn ríuypLg8r r7Zk2ira ríur7Zk2i r7C3jfqít ởr7Zk2i cùnQyg mypLg8rột chỗr7Zk2i, k7C3jfqhông mu7C3jfqốn sửaQy c7C3jfqũng khypLg8rông được.

“Chỉ Qyvì vậyypLg8r?” SớypLg8rm biếtQy hắnr7Zk2i nhypLg8riều lờiQy. HắnypLg8r chỉ7C3jfq làypLg8r không thíchQy nypLg8rói 7C3jfqchứ kypLg8rhông r7Zk2iphải khônypLg8rg biế7C3jfqt nó7C3jfqi. C7C3jfqhỉ làypLg8r nóiypLg8r thôypLg8ri mr7Zk2ià, rất7C3jfq đơnr7Zk2i giản.

Bạch Mạr7Zk2in ĐiệQyp vẫnr7Zk2i ôm7C3jfq Qylấy thắtQy r7Zk2ilưng hắn,r7Zk2i đầuypLg8r ngửar7Zk2i về sar7Zk2iu, ypLg8rcười ypLg8rhì hì7C3jfq nór7Zk2ii, “Khôn7C3jfqg c7C3jfqhỉ vậy,ypLg8r huyr7Zk2inh đeQym chuyr7Zk2iện xấQyu ypLg8rtrong nQyhà nóiypLg8r cho ypLg8rmuội br7Zk2iiết, muộiypLg8r r7Zk2icòn cr7Zk2ió Qycơ hộir7Zk2i r7Zk2ilựa chọnQy r7Zk2isao? TụcQy 7C3jfqngữ nó7C3jfqi chuyệ7C3jfqn xấuypLg8r trr7Zk2iong nhà khôngr7Zk2i r7Zk2ithể 7C3jfqtruyền ypLg8rra, huynypLg8rh nr7Zk2iói muộiypLg8r Qybiết, mypLg8ruội kQyhông ypLg8rtrở Qythành ngườQyi nhàypLg8r huyypLg8rnh cũng không7C3jfq được.”

“Chỉ 7C3jfqvì… chuyện7C3jfq này?”

Nàng ngQyhịch ngợ7C3jfqm nQyháy mắt,7C3jfq “ÁcQyh, r7Zk2ilý ypLg8rdo nh7C3jfqư vậyQy chưa7C3jfq đủ sao?Qy” NgụyQy biện.

Đông Phr7Zk2iương ypLg8rVũ nhíuQy m7C3jfqi, cũng7C3jfq kh7C3jfqông có7C3jfq typLg8rrả lời.

”Được rồi,ypLg8r Qybởi vìr7Zk2i ypLg8rmuôi ph7C3jfqát hiệ7C3jfqn huynypLg8rh đốiypLg8r Qyxử vớiQy muội rất7C3jfq r7Zk2itốt. ĐypLg8rể a7C3jfqn ủi7C3jfq muộiypLg8r, khr7Zk2iông ti7C3jfqếc nypLg8rhắc tớr7Zk2ii chuy7C3jfqện thươnr7Zk2ig tr7Zk2iâm củar7Zk2i mìr7Zk2inh. HuyypLg8rnh tuy rằngypLg8r nói7C3jfq xonr7Zk2ig vypLg8rân đạmQy phoypLg8rng khi7C3jfqnh, nhQyưng muộQyi biế7C3jfqt 7C3jfqhuynh rấtypLg8r khổr7Zk2i sở,ypLg8r chypLg8rịu nhiều ủyQy khuấtr7Zk2i. ypLg8rHôm ypLg8rnay nhắc7C3jfq tớypLg8ri, tQyrong lòr7Zk2ing nhấtQy địnhypLg8r r7Zk2ikhó chịQyu. ypLg8rMột người 7C3jfqnguyện ýr7Zk2i v7C3jfqì muộ7C3jfqi chịr7Zk2iu khổQy ypLg8rmới làr7Zk2i ngườiypLg8r thí7C3jfqch ypLg8rhợp r7Zk2ivới muội7C3jfq, h7C3jfquynh hợpr7Zk2i cách.”

Hắn khypLg8rông chỉQy nguyện7C3jfq ýr7Zk2i kr7Zk2ihổ Qyvì nànypLg8rg, typLg8rhậm 7C3jfqchí còn nguyệnr7Zk2i Qyý chếtypLg8r vr7Zk2iì nàn7C3jfqg, chỉypLg8r l7C3jfqà nàng7C3jfq r7Zk2ikhông n7C3jfqói r7Zk2ira thôi.

Hắn khônypLg8rg trả7C3jfq lời,Qy chỉQy r7Zk2icười cườiypLg8r, dịr7Zk2iu dàn7C3jfqg 7C3jfqôm nàng.

“Đại Qyca, muộr7Zk2ii ypLg8rmuốn xi7C3jfqn 7C3jfqhuynh mypLg8rột việc.”Qy GiọngypLg8r Qynàng rất Qy nhỏ, tựaypLg8r hypLg8rồ sợQy pháypLg8r hủyQy b7C3jfqầu khôngQy khí7C3jfq ấr7Zk2im ypLg8ráp này.

“Cứ nói.”ypLg8r Giờr7Zk2i nQyày r7Zk2ikhách nàypLg8ry, cypLg8rái gìQy hắnypLg8r cũnypLg8rg đápr7Zk2i ứng.

“Huynh lớ7C3jfqn lênypLg8r r7Zk2irất suypLg8rất r7Zk2ia, khôngQy r7Zk2ithể mar7Zk2ing cár7Zk2ii 7C3jfqmặt nạ chướngr7Zk2i mr7Zk2iắt k7C3jfqia đ7C3jfqược. TQyuy rằngQy manr7Zk2ig 7C3jfqvào rr7Zk2iất khypLg8rốc, nypLg8rhưng muypLg8rội khôngQy thích.r7Zk2i Trừ 7C3jfq phi cypLg8ró việcQy cypLg8rần, khôngypLg8r thypLg8rì đypLg8rừng m7C3jfqang, đypLg8rược không?”

“Được.” HypLg8rắn r7Zk2inói xonypLg8rg cười7C3jfq giQyan r7Zk2ixảo, “Đr7Zk2iáp ứngQy r7Zk2ita một điều7C3jfq kiện,Qy typLg8ra sQyẽ khônr7Zk2ig mang.”

“Điều Qykiện gì?”

“Hôn 7C3jfqta mộ7C3jfqt cái.”

“Hả?” BạchypLg8r Mạr7Zk2in ĐiệypLg8rp nhảr7Zk2iy rồiQy r7Zk2ivòng ta7C3jfqy Qycủa hắQyn, nhìQyn từ7C3jfq trên xuống7C3jfq dưới,Qy Qy“Đại ypLg8rca, Qyhuynh bịr7Zk2i trú7C3jfqng tà7C3jfq saoQy? QyCâu vừ7C3jfqa r7Zk2irồi làr7Zk2i hur7Zk2iynh nói.” QyĐánh chếtypLg8r nàngr7Zk2i Qycũng khô7C3jfqng nr7Zk2ighĩ 7C3jfqnam nr7Zk2ihân cypLg8rứng nhắc7C3jfq Qycổ hủr7Zk2i như7C3jfq ĐQyông PhươnQyg V7C3jfqũ cũng nypLg8rói đượr7Zk2ic mấyr7Zk2i lờypLg8ri ngảQy r7Zk2ingớn thếypLg8r này.

Nàng k7C3jfqhông biết,7C3jfq Qynam nhânypLg8r nàQyo kQyhi ởQy cạnhypLg8r r7Zk2ingười mình yr7Zk2iêu r7Zk2imến r7Zk2icũng r7Zk2iđều c7C3jfqó typLg8rhay đổi.

Đông Phươr7Zk2ing VypLg8rũ cườiQy tr7Zk2iinh Qyquái nhypLg8rìn nàng,ypLg8r “LQyà tr7Zk2ia nói.”

Bạch MypLg8rạn Đr7Zk2iiệp cố7C3jfq Qyý làmr7Zk2i r7C3jfqa vẻr7Zk2i sur7Zk2iy nghĩypLg8r m7C3jfqột ypLg8rhồi lâr7Zk2iu, “Được rồi.”7C3jfq LợiypLg8r dụngr7Zk2i ypLg8rlúc hắnypLg8r khônr7Zk2ig đểQy ýypLg8r, trr7Zk2iên môypLg8ri ypLg8rhắn nhẹQy nhàngypLg8r 7C3jfqlướt qu7C3jfqa một cái.

Đây làr7Zk2i lr7Zk2iần đ7C3jfqầu typLg8riên nà7C3jfqng ch7C3jfqủ động7C3jfq ypLg8rhôn hắr7Zk2in, tu7C3jfqy rằng chỉQy lQyà hônypLg8r Qynhẹ, nhQyưng 7C3jfqđủ đểypLg8r ĐôngQy Phư7C3jfqơng QyVũ Qytâm Qythần da7C3jfqo độypLg8rng. Ngó7C3jfqn Qytay Qyhắn lướt qQyua Qychỗ nànr7Zk2ig vừaQy hônypLg8r, r7Zk2icười nypLg8rhẹ mộtypLg8r cái.

Bạch MQyạn ĐypLg8riệp ở7C3jfq tr7C3jfqên ngưypLg8rời r7Zk2isờ 7C3jfqsoạt nửQya r7Zk2ingày, cuốQyi cùypLg8rng cầm lấQyy cár7Zk2ii kéQyo, 7C3jfqcắt bypLg8rỏ mộtr7Zk2i lọnQy tócypLg8r, lấy7C3jfq khă7C3jfqn taQyy ypLg8rbao lại,ypLg8r “CáiypLg8r 7C3jfqnày chQyo huynh.”

Đông ypLg8rPhương Vr7Zk2iũ nr7Zk2ihận lấy,r7Zk2i “CáiQy gì?”

Ai Qyđó dõQyng dypLg8rạc nói,Qy “Tr7Zk2iín vậtr7Zk2i địnhr7Zk2i Qytình.” 7C3jfqNàng Qythực sự không7C3jfq typLg8rhể tìr7Zk2im rr7Zk2ia đQyược vypLg8rật gìQy lQyàm vypLg8rật địnhr7Zk2i ước.

Đông QyPhương 7C3jfqVũ cấypLg8rt vào,r7Zk2i sQyau đóypLg8r Qyđưa chr7Zk2io nr7Zk2iàng mr7Zk2iột vật, “Nhậr7Zk2in ypLg8rđi, đypLg8rây r7Zk2ilà tí7C3jfqn vQyật ypLg8rcủa ta.”

“A?” Bạchr7Zk2i Mạnr7Zk2i Đi7C3jfqệp lùQyi vềr7Zk2i sypLg8rau mấQyy br7Zk2iước, “ÁchQy, đr7Zk2iại cr7Zk2ia, vật ypLg8rnày r7Zk2icó phảypLg8ri rấr7Zk2it quýypLg8r gr7Zk2iiá har7Zk2iy không,r7Zk2i hur7Zk2iynh g7C3jfqiữ lạir7Zk2i dùng7C3jfq đir7Zk2i.” Đâyr7Zk2i 7C3jfqlà v7C3jfqật tượng ypLg8r trưng ch7C3jfqo thânypLg8r phậnQy củ7C3jfqa hắr7Zk2in, lypLg8rà 7C3jfqsáo ngọcypLg8r Qytheo 7C3jfqhắn đãr7Zk2i nhiềr7Zk2iu Qynăm, nànypLg8rg làm7C3jfq sao nhậnr7Zk2i được?

“Không đr7Zk2iược sao?”

“Không Qyphải, lr7Zk2ià muộiQy kr7Zk2ihông typLg8rhể nhận7C3jfq, vậtr7Zk2i này7C3jfq quár7Zk2i quan trypLg8rọng. NếQyu 7C3jfqhuynh đ7C3jfqưa mu7C3jfqội vậtr7Zk2i nàyQy, kh7C3jfqông phảypLg8ri r7Zk2imuội nênypLg8r r7Zk2iđưa kQyim k7C3jfqiếm 7C3jfqcho huynh sar7Zk2io? ChúypLg8rng Qyta đềr7Zk2iu làQy ngườir7Zk2i trypLg8rong giQyang hồ,7C3jfq r7Zk2isao lại7C3jfq Qyđem vũypLg8r khí7C3jfq tù7C3jfqy typLg8riện tặnQyg cho ngư7C3jfqời khác?”

Đông Phươ7C3jfqng VũypLg8r ypLg8rthu ypLg8rlại sáor7Zk2i ngr7Zk2iọc, năr7Zk2im nr7Zk2igón taypLg8ry thypLg8ron dài cầmr7Zk2i sáypLg8ro ngọr7Zk2ic đặt7C3jfq ởypLg8r 7C3jfqsau lưn7C3jfqg, “Nàr7Zk2ing thíypLg8rch làmypLg8r ypLg8rngười Qytrong giaypLg8rng hr7Zk2iồ sao?”

Bạch MạnQy ĐiệpypLg8r sr7Zk2iuy nghQyĩ mypLg8rột r7Zk2ichút, láchypLg8r đầu,ypLg8r “Không thích.”

“Vô tr7C3jfqanh sơn7C3jfq traQyng, vr7Zk2iô r7Zk2itranh vQyới đời,r7Zk2i r7Zk2ita cũypLg8rng muQyốn cuộc sốngQy như7C3jfq vậy7C3jfq.” Hắn7C3jfq trr7Zk2iong lờ7C3jfqi cóypLg8r ypLg8rhàm r7Zk2iý khác.

Bạch MạnypLg8r Đ7C3jfqiệp ng7C3jfqẩn người,Qy lậpypLg8r t7C3jfqức mừypLg8rng rỡypLg8r túypLg8rm lypLg8rấy y pQyhục 7C3jfqcủa hắn,Qy “HuQyynh Qynói… huyQynh cQyũng kr7Zk2ihông 7C3jfqmuốn làQym ngưQyời Qytrong g7C3jfqiang r7Zk2ihồ, muốn ypLg8r cùng mQyuội k7C3jfqhông 7C3jfqtranh r7Zk2isự đời.”

“Thiên 7C3jfqhạ đr7Zk2iệ nr7Zk2ihất thypLg8rì đr7Zk2iã sQyao? TQya khôngr7Zk2i thíc7C3jfqh làmQy người trong7C3jfq g7C3jfqiang r7Zk2ihồ. N7C3jfqếu trêypLg8rn đờiQy đã7C3jfq khôQyng c7C3jfqó 7C3jfqThánh linr7Zk2ih châu,ypLg8r Qyta 7C3jfqchỉ Qymuốn quaQyy v7C3jfqề làm ĐôngypLg8r PhươypLg8rng Vũ.”

“Đại cypLg8ra, muội7C3jfq ypLg8rcó mr7Zk2iột Qyđề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gần7C3jfq ThươngypLg8r ManQyg trấn7C3jfq tìmQy mQyột làng,7C3jfq sa7C3jfqu đQyó xQyây Qyvài phòng nr7Zk2ihỏ, ypLg8rsau khypLg8ri chúng7C3jfq r7Zk2ita t7C3jfqhoái ẩn,Qy Qycùng Qyvới LănypLg8rg Tương,r7Zk2i nhr7Zk2iị muộiQy p7C3jfqhu cùng nhypLg8rau Qyở 7C3jfqđó. Đ7C3jfqương nhi7C3jfqên, Qynếu typLg8ram r7Zk2imuội ng7C3jfquyện ypLg8rý 7C3jfqđi cùng7C3jfq thìypLg8r cànr7Zk2ig tố7C3jfqt.” Nhị7C3jfq muội r7Zk2i phu r7Zk2icủa nànypLg8rg nghềypLg8r nghQyiệp 7C3jfqđặc t7C3jfqhù, lấyr7Zk2i l7C3jfqão r7Zk2ibà Qyrồi sợ7C3jfq rypLg8rằng khôr7Zk2ing t7C3jfqhể tiếpQy tụcQy làm r7Zk2i nữa. 7C3jfqĐể phòngypLg8r 7C3jfqngừa cừypLg8ru n7C3jfqhân trảr7Zk2i Qythù, đypLg8ránh khônQyg l7C3jfqại Qyhắn thìypLg8r ypLg8rnhằm Qytới r7Zk2ilão bà, biypLg8rện phár7Zk2ip tốtQy nhấ7C3jfqt Qyvẫn l7C3jfqà thr7Zk2ioái r7Zk2iẩn gianQyg hypLg8rồ đi.

“Vô ypLg8rTranh Qysơn tranypLg8rg Qyở đâu?”

Bạch Mr7Zk2iạn ĐiệQyp hưng7C3jfq phr7Zk2iấn 7C3jfqphát biểu7C3jfq ý7C3jfq ki7C3jfqến, “ĐâyypLg8r làr7Zk2i muội 7C3jfq muốn chúngypLg8r t7C3jfqa đypLg8rến mộr7Zk2it lr7Zk2iàng Qyẩn cưQy, 7C3jfqgọi nơ7C3jfqi ypLg8rđó l7C3jfqà VQyô T7C3jfqranh 7C3jfqsơn tranr7Zk2ig. r7Zk2iGiang hồ mọir7Zk2i người7C3jfq ypLg8rđều biếtypLg8r Qychúng r7Zk2ita ẩnypLg8r cưypLg8r tại7C3jfq VôQy 7C3jfqTranh sơypLg8rn trQyang, n7C3jfqhưng lạypLg8ri khôngypLg8r bQyiết Vô TraypLg8rnh r7Zk2isơn tra7C3jfqng ở7C3jfq đâu,ypLg8r nr7Zk2ihư vậy7C3jfq mớr7Zk2ii r7Zk2ilà aQyn toàn7C3jfq nhất.7C3jfq HypLg8rách hách7C3jfq, huyQynh cũngr7Zk2i c7C3jfqó thể Qytiếp r7Zk2itục làmQy KiypLg8rm lQyão bảQyn cr7Zk2iủa huyQynh. NypLg8rếu 7C3jfqmuốn nhớypLg8r tớypLg8ri nhữn7C3jfqg r7Zk2ingày náypLg8ro nhiệt, Qycứ r7Zk2iquay v7C3jfqề ThươypLg8rng MQyang Qysơn trangypLg8r, nypLg8rhớ tr7Zk2iới nhữngypLg8r ngàyr7Zk2i khônypLg8rg màngypLg8r da7C3jfqnh ypLg8rlợi thì r7Zk2i quay r7Zk2ivề làypLg8rng, thậQyt tốt.”

Bạch MạnQy ĐiệpQy lénQy cư7C3jfqời hQyề hề,ypLg8r “QyHay nhất7C3jfq Qylà ởr7Zk2i r7Zk2igần Quân Tùyr7Zk2i P7C3jfqhong, mr7Zk2iuội tùQyy thờypLg8ri cóypLg8r thr7Zk2iể Qykhi dễr7Zk2i hắn.”

Nghĩ đếnr7Zk2i bộQy dạQyng bịr7Zk2i khypLg8ri dQyễ ypLg8rcủa Qu7C3jfqân Tr7Zk2iùy PhonQyg, Đông ypLg8rPhương V7C3jfqũ bắtQy đầu7C3jfq thôr7Zk2ing cảm7C3jfq r7Zk2icho hắn.

“Sau r7Zk2ikhi n7C3jfqàng k7C3jfqhỏi bệnypLg8rh, chúngr7Zk2i typLg8ra cùng7C3jfq r7Zk2inhau điypLg8r tìm làng.”ypLg8r Kiếnr7Zk2i ypLg8rnghị củar7Zk2i ypLg8rnàng thực7C3jfq sựQy khônypLg8rg tệ.

“Không cầnQy đâr7Zk2iu, nhypLg8rị 7C3jfqmuội cùnQyg nQyhị muộ7C3jfqi pypLg8rhu sớ7C3jfqm r7Zk2icó ý địnQyh tr7Zk2ihoái ẩ7C3jfqn gia7C3jfqng r7Zk2ihồ đú7C3jfqng khôQyng? ThQyế r7Zk2icứ 7C3jfqđể hypLg8rai gi7C3jfqa hỏa7C3jfq k7C3jfqia Qyđi làm.Qy Ha7C3jfqi người7C3jfq họ 7C3jfqsau ypLg8rkhi thànr7Zk2ih t7C3jfqhân cQyó Qyphải khô7C3jfqng chuyện7C3jfq gr7Zk2iì 7C3jfqlàm? Ởr7Zk2i n7C3jfqhà rả7C3jfqnh 7C3jfqrỗi đypLg8rến r7Zk2imốc meo ypLg8r a? NhiềuypLg8r 7C3jfqlắm tr7Zk2ihì r7Zk2icho bạr7Zk2ic để7C3jfq hypLg8rai ngườir7Zk2i tìQym chQyỗ ở.Qy 7C3jfqÁch, ypLg8rhay nh7C3jfqất là7C3jfq khr7Zk2iai khr7Zk2iẩn vài mẫuQy đấQyt, mQyuội c7C3jfqó 7C3jfqthể tr7C3jfqồng rauQy, nuô7C3jfqi gà.Qy QyĐến lúc7C3jfq ypLg8rđó c7C3jfqhúng Qyta mỗir7Zk2i ngàr7Zk2iy đề7C3jfqu có thr7Zk2iể ăn7C3jfq ra7C3jfqu s7C3jfqạch, Qyhơn Qynữa Qycòn lypLg8rà tựypLg8r mìQynh trồnr7Zk2ig nhaQy. ChúQyng t7C3jfqa c7C3jfqòn 7C3jfqcó thể7C3jfq r7Zk2inuôi cáypLg8r, công tácypLg8r bQyảo r7Zk2ivệ môiQy trườngr7Zk2i ypLg8rở cQyổ ypLg8rđại rấtr7Zk2i kr7Zk2ihá, cár7Zk2i ở7C3jfq khr7Zk2ie suQyối kr7Zk2ihông b7C3jfqị ôr7Zk2i nhiễm. Nếu7C3jfq Qynhư không7C3jfq c7C3jfqó vQyiệc gì,ypLg8r cQyhúng tr7Zk2ia cQyó tQyhể đi7C3jfq dạypLg8ro r7Zk2ingoại thành,ypLg8r đếnQy r7Zk2itối cùng7C3jfq nhau Qy ngắm saQyo…” r7Zk2iNgười nàQyy bị7C3jfq mácQyh vọn7C3jfqg tưởngQy r7Zk2ichứng r7Zk2ivô cùng7C3jfq tQyrầm trọng.

“Được.” ĐônQyg Phươnr7Zk2ig Vr7Zk2iũ cũng7C3jfq bắ7C3jfqt đầur7Zk2i mr7Zk2iơ tưởnr7Zk2ig tớiypLg8r nhữngypLg8r ngày thQyáng nr7Zk2ihư vậy.

“Đại cypLg8ra, ypLg8rchúng typLg8ra h7C3jfqiện gQyiờ điQy đâur7Zk2i? 7C3jfqĐột nhi7C3jfqên khôn7C3jfqg có mụcypLg8r tiêr7Zk2iu rồi.”

“Trở lại7C3jfq Thương7C3jfq 7C3jfqMang trấnr7Zk2i, hQyai 7C3jfqmuội mypLg8ruội nr7Zk2iàng đề7C3jfqu ở đó.Qy” Đểr7Zk2i đypLg8riều chếQy gir7Zk2iải dư7C3jfqợc Qycho hắQyn. ypLg8rMấy Qyngày tQyrước hắnypLg8r Qyđã thypLg8ru đượ7C3jfqc bồQy câu7C3jfq đưa t7C3jfqin, nếypLg8ru Qykhông vìypLg8r TQyhánh lr7Zk2iinh châur7Zk2i Qythì đ7C3jfqã sớm7C3jfq qQyuay về7C3jfq ThypLg8rương QyMang t7C3jfqrấn rồi.

“Tại Qysao? Kr7Zk2ihông ypLg8rtìm QuQyỷ r7Zk2iY à?”

“Trời đất7C3jfq br7Zk2iao laypLg8r, biế7C3jfqt đypLg8ri 7C3jfqđâu tQyìm. Tr7Zk2ihiên ypLg8rCơ cr7Zk2iác cùng ypLg8rHàn PQyhi r7Zk2inhất đr7Zk2iịnh gi7C3jfqúp ypLg8rta r7Zk2itìm Qyhắn, tir7Zk2in tưởngr7Zk2i Qyrất nhar7Zk2inh sẽQy 7C3jfqcó r7Zk2itin tức.”Qy 7C3jfqCó tổ chức7C3jfq tì7C3jfqnh bá7C3jfqo Qyđệ nh7C3jfqất thypLg8riên ypLg8rhạ c7C3jfqùng thiênypLg8r r7Zk2ihạ đệQy nh7C3jfqất Qybộ khoQyái đícr7Zk2ih thâypLg8rn rypLg8ra tay,7C3jfq Quỷ ypLg8rY tuyệtQy đốiypLg8r chQyạy khônr7Zk2ig thoát.

Bạch Mạnr7Zk2i ĐiệpQy Qythì thàor7Zk2i nói,Qy “HơypLg8rn nữa,7C3jfq cònr7Zk2i cypLg8ró MinQyh Cung ypLg8r hỗ typLg8rrợ mà.”

“Chúng Qyta bâypLg8ry giờypLg8r đir7Zk2i Qyđâu?” LầypLg8rn nàyypLg8r nàngr7Zk2i typLg8rhực Qysự khôngQy có mụQyc tiypLg8rêu rồi.

Đông Phương7C3jfq Vũ7C3jfq cùQyng Bạch7C3jfq Mr7Zk2iạn Điệp7C3jfq r7Zk2iquan r7Zk2ihệ chínhQy thức thăngQy cấ7C3jfqp thr7Zk2iành Qytình yêr7Zk2iu na7C3jfqm r7Zk2inữ, r7Zk2iBạch MạnypLg8r Điệr7Zk2ip đốir7Zk2i vypLg8rới ĐôngypLg8r Phương7C3jfq VũQy Qythái độ khôngr7Zk2i cóypLg8r t7C3jfqhay đQyổi như7C3jfqng hànhr7Zk2i độngQy thypLg8rực tQyế đã7C3jfq th7C3jfqay đổr7Zk2ii rấypLg8rt nhiều.

Cho tớir7Zk2i nQyay, hypLg8rai ngườypLg8ri họQy khQyông phảiQy chiQya phòypLg8rng ngủ thìQy cũn7C3jfqg làr7Zk2i ĐôypLg8rng PhươngQy VũypLg8r pr7Zk2ihải ngủr7Zk2i ởypLg8r 7C3jfqtrên ghếr7Zk2i. MấyQy nQygày ở7C3jfq Tuyr7Zk2iết sơnypLg8r, bởypLg8ri vì typLg8rrời Qyquá lạnhQy, har7Zk2ii ng7C3jfqười 7C3jfqbất đắcr7Zk2i dQyĩ phảQyi ngypLg8rủ cùngQy mQyột giường.Qy Bấr7Zk2it Qyquá Bạchr7Zk2i Mạn7C3jfq Điệp xQyin thề,7C3jfq hypLg8rai ngr7Zk2iười l7C3jfqúc Qyđó thựcQy sựypLg8r rr7Zk2iất tr7Zk2irong sán7C3jfqg, m7C3jfqỗi ngườiypLg8r mộtQy 7C3jfqcái chăn, tuyệtr7Zk2i Qyđối khônr7Zk2ig c7C3jfqhạm r7Zk2ivào đypLg8rối phư7C3jfqơng 7C3jfqcho dypLg8rù làQy mộtr7Zk2i ypLg8rngón tay.

Mới gầnQy đây,r7Zk2i sar7Zk2iu nửar7Zk2i nQyăm d7C3jfquy trr7Zk2iì Qyám muypLg8rội, r7Zk2irốt cụypLg8rc cũng cóQy ngàQyy bịr7Zk2i pQyhá vỡ.

Đó là7C3jfq vàr7Zk2io đêmypLg8r tr7Zk2ihứ br7Zk2ia sypLg8rau kh7C3jfqi Qyhai ngườiypLg8r 7C3jfqrời kr7Zk2ihỏi Tống 7C3jfq gia, ở7C3jfq ypLg8rmột trấnr7Zk2i Qynhỏ tìQym chypLg8rỗ Qytrọ. Cái7C3jfq làypLg8rng k7C3jfqia thr7Zk2iực ypLg8rsự 7C3jfqrất nhypLg8rỏ, mộtQy tiểypLg8ru khách điếmr7Zk2i chỉQy Qycó mấyQy gia7C3jfqn Qyphòng. QyĐến khr7Zk2ii BypLg8rạch Mạnr7Zk2i QyĐiệp đếnypLg8r ypLg8rtrọ chỉQy 7C3jfqcòn lạQyi mộtypLg8r phòng duQyy nr7Zk2ihất, khôn7C3jfqg còQyn lựar7Zk2i chọnQy n7C3jfqào k7C3jfqhác, haypLg8ri ngườiQy đàn7C3jfqh ypLg8rngủ cùng7C3jfq mộypLg8rt gian.

“Đại ypLg8rca, huyQynh Qycó lạ7C3jfqnh ha7C3jfqy Qykhông?” BạchQy Mạn7C3jfq QyĐiệp saQyu khi 7C3jfqleo lêr7Zk2in giQyường, ypLg8rnhịn khôngypLg8r được7C3jfq hỏiypLg8r Đông7C3jfq PhypLg8rương Vũ.

Không typLg8rhể khôypLg8rng r7Zk2inói Qyhắn thựcypLg8r sự7C3jfq Qylà chQyính nhr7Zk2iân quâr7Zk2in tử, kiênr7Zk2i trìr7Zk2i muốnQy ngủr7Zk2i trên7C3jfq t7C3jfqrường kỷQy. Đr7Zk2iã vr7Zk2iào thypLg8ráng mườiQy rồ7C3jfqi, trờir7Zk2i 7C3jfqbắt đầQyu lạnh7C3jfq, Hơn r7Zk2inữa vừaypLg8r qr7Zk2iua mộtypLg8r trận7C3jfq mưypLg8ra Qyto, r7Zk2inhiệt độypLg8r rấtypLg8r t7C3jfqhấp, ngQyủ trênr7Zk2i typLg8rrường kQyỉ khôQyng tốt lypLg8rắm đâu.

“Ngủ s7C3jfqớm 7C3jfqchút đi.Qy” Hắ7C3jfqn cũr7Zk2ing ypLg8rkhông r7Zk2itrực tiếpQy 7C3jfqtrả r7Zk2ilời, cho Qydù 7C3jfqlà rr7Zk2iất lạnh.

“Ách, r7Zk2ichúng tr7Zk2ia Qycùng nh7C3jfqau 7C3jfqngủ r7Zk2iđi, mypLg8ruội lạnh.”

“Thực 7C3jfqsự muốn7C3jfq chúngr7Zk2i tQya cùnQyg nhr7Zk2iau ngủ.”

“Đúng vậy,r7Zk2i nhưng…7C3jfq muQyội cảnh7C3jfq cáQyo huynhypLg8r, khôngQy đượQyc lợi dụr7Zk2ing đó.r7Zk2i” SớmypLg8r đãr7Zk2i tìmr7Zk2i cácr7Zk2ih ă7C3jfqn tưypLg8rơi nàng.

“Ngủ đi,ypLg8r typLg8ra kypLg8rhông sQyao.” 7C3jfqKỳ t7C3jfqhực r7Zk2ihắn rấtr7Zk2i ypLg8rlo lypLg8rắng nửa đêQym r7Zk2isẽ lợir7Zk2i d7C3jfqụng nàng.

“Được rồi,r7Zk2i huyr7Zk2inh khôn7C3jfqg lạnh7C3jfq như7C3jfqng Qymuội lạ7C3jfqnh, giúpypLg8r muội sưởiQy ấm.”

“Được.” ypLg8rNàng ypLg8rđã mờiQy nr7Zk2ihư vậ7C3jfqy, r7Zk2isao l7C3jfqại Qykhông biếtQy Qyxấu r7Zk2ihổ cự 7C3jfqtuyệt chứ.

Vì thypLg8rế đypLg8rêm đó,7C3jfq 7C3jfqhai ngườypLg8ri ng7C3jfqủ Qytrong cùngypLg8r một7C3jfq 7C3jfqcái chă7C3jfqn, nằm 7C3jfqtrên 7C3jfqcùng một7C3jfq cáiQy giường.

Đông PhypLg8rương r7Zk2iVũ cũn7C3jfqg rấtQy mypLg8ruốn r7Zk2ilàm Liễ7C3jfqu HạypLg8r Huệ,ypLg8r cáQych xa r7Zk2inàng mộtr7Zk2i chút,7C3jfq nhưnQyg r7Zk2iai đór7Zk2i kh7C3jfqi nr7Zk2igủ c7C3jfqứ lypLg8ruôn bypLg8rám Qyriết vàr7Zk2io ngypLg8rười r7Zk2ihắn. r7Zk2iCó l7C3jfqẽ vìypLg8r lạnh, cQyánh r7Zk2itay ngQyọc ôypLg8rm hắnr7Zk2i không7C3jfq thypLg8ra. Bất7C3jfq đắcQy dĩ,ypLg8r hắ7C3jfqn chỉr7Zk2i cóQy thypLg8rể r7Zk2iôm nànypLg8rg vào lQyòng, Qydùng nhiệtypLg8r đr7Zk2iộ 7C3jfqsưởi ấm.

Bọn họr7Zk2i hr7Zk2iai ngườiypLg8r chẳr7Zk2ing có7C3jfq làmypLg8r chuyệnQy g7C3jfqì tr7Zk2ihuộc loạiQy cấm thiếuypLg8r nhi7C3jfq, bấypLg8rt qr7Zk2iuá cypLg8ruối cùng7C3jfq ypLg8rcũng phátQy triểnypLg8r thypLg8rành qypLg8ruan hệypLg8r ypLg8rtình lữypLg8r, cònypLg8r chQyờ nâng lên.