You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 57AHQD: SBTBMuội yêuZS6G huynh.

Bạch MạdA6hn ĐdA6hiệp ZS6Gtừ AHQDkhi bướAHQDc r5xTja khỏiZS6G thZS6Gư phZS6Gòng cũngdA6h không lậ5xTjp tứcAHQD rờidA6h kAHQDhỏi TAHQDống gdA6hia tranSBTBg AHQDmà trởSBTB SBTBlại phònAHQDg mdA6hình. Hi5xTjện giờdA6h dA6htrời cũ5xTjng sắp tốSBTBi SBTBrồi, nZS6Gếu cSBTBó mu5xTjốn AHQDđi cũSBTBng ZS6Glà chuyệnSBTB củadA6h sáAHQDng n5xTjgày hômZS6G sa5xTju. AHQDDù sadA6ho đây5xTj 5xTjcũng là SBTBchỗ củSBTBa cSBTBha nàngdA6h, AHQDở 5xTjlại mộ5xTjt đêmAHQD khôngAHQD phạm5xTj pSBTBháp chứ.

May làZS6G TốngSBTB lãoZS6G gAHQDia dA6hcũng khôdA6hng 5xTjcó q5xTjuên hZS6Gai ngườidA6h họZS6G, sai người5xTj đdA6hưa tớiZS6G vZS6Gài mónAHQD ngSBTBon, nànSBTBg tùyZS6G tiệAHQDn ănAHQD vàAHQDi miếng5xTj rồiSBTB dA6hlại dZS6Gựa AHQDvào cửSBTBa sổ mAHQDà ngẩnAHQD ngưSBTBời 5xTjra. AHQDKỳ th5xTjực nAHQDàng đãZS6G SBTBngẩn ng5xTjười ởAHQD đóSBTB rất5xTj lâu5xTj, từ5xTj kSBTBhi AHQDrời khỏi SBTBthư phòn5xTjg, nàdA6hng luôn5xTj rầZS6Gu rĩSBTB khAHQDông vuidA6h, ZS6Gcàng làSBTB lầndA6h đầZS6Gu tiêZS6Gn kAHQDhông mởZS6G mSBTBiệng nói lời5xTj nZS6Gào. NàAHQDng AHQDvốn dAHQDĩ l5xTjà SBTBngười lúAHQDc nàZS6Go cũnZS6Gg AHQDhuyên thuyê5xTjn, mu5xTjốn nàngZS6G ZS6Gba tiếng khôAHQDng AHQDnói ldA6hời SBTBnào tuyệtSBTB đốZS6Gi khSBTBông có5xTj khảSBTB năZS6Gng. TínhSBTB tSBTBình ndA6hàng ĐôZS6Gng dA6hPhương Vũ thdA6hập phầndA6h hiểuAHQD r5xTjõ, thZS6Gấy nà5xTjng khôAHQDng nóSBTBi AHQDlời nào,ZS6G hắdA6hn có5xTj cZS6Ghút ldA6ho lắndA6hg. ĐAHQDột nhiên AHQD lại nhảyZS6G ZS6Gra mSBTBột ngườ5xTji phAHQDụ thân,AHQD thự5xTjc SBTBsự khdA6hiến AHQDnàng kZS6Ghó tiAHQDếp nhận.

Bản 5xTjthân ĐôngZS6G ZS6GPhương V5xTjũ cũnSBTBg 5xTjlà dA6hngười ítSBTB nói,5xTj BạcZS6Gh Mạn ĐiệpdA6h lạiAHQD ng5xTjậm m5xTjiệng khdA6hiến haZS6Gi ngườdA6hi khôndA6hg AHQDai nódA6hi chuy5xTjện vớidA6h ai.

“Tiểu ĐiệpdA6h, ZS6Gnàng ldA6hàm saAHQDo vậySBTB?” dA6hSuy ngSBTBhĩ mộ5xTjt SBTBlát, hắn SBTB quyết địAHQDnh SBTBmở 5xTjlời tdA6hrước. Nàn5xTjg nAHQDgay cảSBTB n5xTjói ZS6Gcũng SBTBkhông muốn,ZS6G nZS6Ghất địnhdA6h dA6hlà thậpSBTB phần kdA6hhổ sở.

Không mộSBTBt dA6hchút phZS6Gản ứ5xTjng, dA6hchỉ dA6hchớp dA6hmắt vàAHQDi cáidA6h rồiSBTB 5xTjlại như cũdA6h nhìAHQDn ch5xTjằm chằ5xTjm bêAHQDn ngSBTBoài. TrodA6hng viện5xTj chỉ5xTj c5xTjó mộtdA6h mạZS6Gt ánhZS6G SBTBtrăng ảmAHQD đdA6hạm hòa với5xTj bónZS6Gg cây,ZS6G ZS6Gthực sSBTBự chẳng5xTj dA6hcó gì5xTj hSBTBay đểZS6G nhìn.

“Nàng AHQDrất kh5xTjó xSBTBử pAHQDhải không?”

Nàng quSBTBay đầuZS6G lSBTBại liếAHQDc nhìndA6h hắAHQDn mZS6Gột ZS6Gcái 5xTjrồi ldA6hại nhìn5xTj chằm chằmZS6G ZS6Gbên ngoài.

Xong, SBTBnàng nhấtSBTB địnhSBTB làSBTB bZS6Gi SBTBthương qu5xTjá AHQDđộ, ZS6Gcăn bản AHQDkhông muốnSBTB AHQDtrả SBTBlời hắn.AHQD NgàAHQDy x5xTjưa đềuZS6G lAHQDà hắnZS6G khôSBTBng trảdA6h lờiAHQD câAHQDu hdA6hỏi củdA6ha nàng, nhưnAHQDg 5xTjnàng ZS6Gvẫn hAHQDễ hAHQDỏi dA6hlà dA6hđáp, ZS6Gnàng hômdA6h naSBTBy tZS6Ghực ZS6Gsự qu5xTjá kdA6hhác thường.

Đông PhưdA6hơng VZS6Gũ điSBTB AHQDtới saSBTBu lZS6Gưng, khSBTBoát taSBTBy AHQDlên vai nàngAHQD, “TiểuSBTB Điệp,AHQD nàng5xTj cSBTBó biếtdA6h ZS6Gtại sSBTBao tíSBTBnh dA6htình tAHQDa dA6hquái gSBTBở vZS6Gậy không?”

Bạch MạnSBTB Đ5xTjiệp vẫAHQDn nZS6Ghư ZS6Gcũ dA6hkhông chú5xTjt ph5xTjản 5xTjứng, dường dA6h như khdA6hông n5xTjghe thấyZS6G hắn5xTj nói5xTj gì.

Hắn 5xTjkéo qSBTBua một5xTj cáAHQDi gdA6hhế, ngZS6Gồi bAHQDên cdA6hạnh nàng.

“Kỳ thực…ZS6G tSBTBa AHQDkhông ZS6Gbiết 5xTjcha tdA6ha làSBTB ai.”

Hắn thìn5xTjh lAHQDình nAHQDói 5xTjra ZS6Gmột câSBTBu khiếAHQDn Bạc5xTjh MạnSBTB ĐSBTBiệp nghi ngờZS6G liếcAHQD hắdA6hn mộtZS6G cádA6hi, nhưnZS6Gg vẫAHQDn kh5xTjông SBTBnói gì.

Hắn cườiZS6G khổSBTB, “BuồnZS6G cườiZS6G ZS6Glắm đúngZS6G không?5xTj TdA6ha thựcZS6G sự kdA6hhông biế5xTjt, vZS6Gì nAHQDương dA6hta chưadA6h 5xTjbao dA6hgiờ n5xTjói AHQDcho AHQDta biết.”

Bạch MạAHQDn ĐiệZS6Gp ghéZS6G dA6hvào mộSBTBt bê5xTjn cử5xTja sdA6hổ, vươndA6h t5xTjay SBTBra hái mộtZS6G ZS6Gmột cZS6Ghiếc lSBTBá, mi5xTjễn cưỡn5xTjg SBTBnhìn AHQDhắn mSBTBột cái5xTj, “TiếAHQDp tục.”dA6h Có5xTj tiAHQDến bộ,dA6h hắdA6hn ndA6hói nhiều SBTBnhư vậy,SBTB cuốiZS6G cSBTBùng cSBTBũng đổiZS6G đượcZS6G haZS6Gi SBTBchữ c5xTjủa nàng.

“Trước AHQDkhi nươngdA6h dA6hgả cdA6hho cSBTBha tSBTBa, ngườiSBTB đãdA6h maZS6Gng thai5xTj. Người chZS6Ga hZS6Giện tạZS6Gi củadA6h tAHQDa rất5xTj SBTByêu thươZS6Gng 5xTjnương, SBTBnhưng nưdA6hơng ngượcZS6G 5xTjlại 5xTjkhông ZS6Ghề thương ôngdA6h ấyAHQD. AHQDNương 5xTjta trướcAHQD khSBTBi xuấtAHQD giáSBTB đ5xTjã từSBTBng thdA6hích ZS6Gmột naZS6Gm 5xTjnhân. AHQDThậm ch5xTjí còn códA6h hài5xTj tửZS6G củadA6h hdA6hắn, ZS6Gthế nhưn5xTjg naAHQDm nhânAHQD kiZS6Ga lại5xTj bỏ5xTj dA6hrơi nươngAHQD nênAHQD nươngdA6h mới5xTj gả cdA6hho SBTBcha tSBTBa. SBTBThực sự5xTj SBTBban AHQDđầu nươndA6hg cSBTBũng khô5xTjng mudA6hốn gảAHQD, làZS6G 5xTjdo ngoạiAHQD cônSBTBg t5xTja ép buộc,AHQD AHQDtự ch5xTjủ trì5xTj hAHQDôn 5xTjsự. LúSBTBc đZS6Gó V5xTjạn Kiếm5xTj sơndA6h AHQDtrang đượcAHQD xZS6Gưng l5xTjà dA6hvõ ZS6Glâm đệdA6h nhấdA6ht thế gSBTBia, ngoạiSBTB côSBTBng tuyệtAHQD đốiZS6G khôndA6hg dA6hcho pZS6Ghép nương5xTj AHQDta AHQDhồi ZS6Ghôn, điểmZS6G huySBTBệt đạo củadA6h nZS6Gương rAHQDồi ép5xTj lêdA6hn kiệuZS6G hoadA6h. TronAHQDg đêZS6Gm tSBTBân hdA6hôn, nươnSBTBg tdA6ha thẳnSBTBg thắnAHQD nói5xTj thật vớiAHQD ZS6Gcha. AHQDCha dA6hta tuAHQDy dA6hrằng khổAHQD sởSBTB nhAHQDưng cũngdA6h nguyệnSBTB SBTBý m5xTjuốn nương,AHQD chăm5xTj sóc5xTj nương cảAHQD đAHQDời. NSBTBhưng nương5xTj tAHQDa khônSBTBg SBTBmuốn, nươngSBTB đốidA6h vSBTBới SBTBcha mộtSBTB c5xTjhút cảZS6Gm tìnSBTBh cũdA6hng không cóZS6G, không5xTj muốn5xTj cùngSBTB chSBTBa làmAHQD 5xTjphu thdA6hê thự5xTjc 5xTjsự. AHQDCó tSBTBhể chdA6ha tdA6ha m5xTjong mAHQDuốn cóAHQD ngày AHQDnương 5xTjta sẽ5xTj hồSBTBi tâmSBTB chSBTBuyển 5xTjý nZS6Gên cốdA6h gắ5xTjng ZS6Gnhịn. Nhưn5xTjg tìnhAHQD cảmZS6G c5xTjủa hai ZS6Gngười ZS6Gthực dA6hsự rdA6hất ZS6Gxấu, vSBTBào đêmSBTB tAHQDân hônAHQD đầuZS6G 5xTjtiên, h5xTjai ngườiSBTB đãSBTB chiAHQDa phAHQDòng mà SBTBngủ, cSBTBho 5xTjtới ZS6Ghôm SBTBnay vẫn5xTj AHQDlà 5xTjphu AHQDthê hZS6Gữu dan5xTjh dA6hvô thự5xTjc. ZS6GSau dA6hkhi SBTBta 5xTjra đời,ZS6G nương vìZS6G hậAHQDn thâAHQDn dA6hphụ AHQDta bỏZS6G AHQDrơi nươnAHQDg nêndA6h cũngZS6G hậAHQDn cảdA6h ta5xTj. AHQDTừ khAHQDi 5xTjta bdA6hắt đầuAHQD có5xTj kýAHQD ứSBTBc, đều lZS6Gà n5xTjha hoSBTBàn bộZS6Gi dAHQDi chZS6Găm sóSBTBc tdA6ha. KZS6Ghi tdA6ha AHQDsáu tuổAHQDi, ZS6Gbội 5xTjdi ZS6Gqua đờdA6hi, cũ5xTjng không 5xTj còn AHQDai cZS6Ghăm 5xTjsóc c5xTjho 5xTjta. TừdA6h đSBTBó vSBTBề sa5xTju, chúndA6hg dA6hta mộSBTBt 5xTjnhà SBTBba ngườidA6h đềuZS6G có5xTj cuộc số5xTjng riêngAHQD, cơAHQD SBTBbản khôngSBTB ZS6Ghề quSBTBa ldA6hại. SBTBCha tdA6huy rằngSBTB hậnAHQD dA6hnhưng cũnSBTBg SBTBkhông bạdA6hc đãi ZS6G ta, cũnZS6Gg th5xTjỉnh tiênZS6G s5xTjinh dạZS6Gy 5xTjta đọcdA6h sZS6Gách viZS6Gết chữ,ZS6G th5xTjậm chíAHQD t5xTjự mìn5xTjh dạAHQDy ZS6Gvõ cônSBTBg cho AHQDta, nhưSBTBng AHQDcha chưSBTBa dA6htừng SBTBnói dA6hvới t5xTja mộtAHQD câudA6h nZS6Gào. Mỗi5xTj AHQDlần dạyZS6G ZS6Gta vdA6hõ cZS6Gông SBTBđều đem dA6hta đứngSBTB trưAHQDớc mặtSBTB ngườidA6h, tSBTBự mìnhZS6G tAHQDhực hiệ5xTjn bdA6ha 5xTjlần chSBTBo dA6hta SBTBxem, khôngAHQD cần biếtZS6G tdA6ha họcZS6G có5xTj đượcSBTB hZS6Gay khôngSBTB đượcAHQD. CứAHQD SBTBba thángAHQD, dA6hcha lạZS6Gi dSBTBạy tAHQDa mộtdA6h loạSBTBi võ SBTBcông khác,ZS6G cdA6hả thời5xTj thơSBTB ấSBTBu, ch5xTja chdA6hưa tZS6Gừng nóidA6h vớiZS6G ZS6Gta câ5xTju nZS6Gào. C5xTjho đếnAHQD g5xTjần đâydA6h, hai ngườAHQDi chSBTBúng t5xTja mớiZS6G thỉnSBTBh 5xTjthoảng nó5xTji chuyệdA6hn. dA6hNương t5xTja thíZS6Gch đAHQDọc AHQDsách, vẽ SBTB tranh, mỗidA6h SBTBlần tSBTBa điZS6G th5xTjỉnh aAHQDn ngườdA6hi, AHQDhai ngườdA6hi mộtdA6h ldA6hẳng lặ5xTjng vẽdA6h AHQDtranh, mộtZS6G chơi cdA6hờ, dA6hkhông dA6hai lAHQDiếc mắtdA6h SBTBnhìn tSBTBa mdA6hột cái5xTj. CSBTBhỉ cdA6hó 5xTjkhi tZS6Ga phạdA6hm pZS6Ghải 5xTjsai AHQDlầm mới nghZS6Giêm khác5xTjh trdA6hách phạSBTBt ZS6Gta, SBTBđánh 5xTjchửi SBTBta. NàdA6hng dA6hluôn hỏidA6h vìZS6G sZS6Gao tSBTBa k5xTjhông n5xTjói AHQDlời nào, kỳSBTB thựcZS6G 5xTjchính vAHQDì dA6hta dA6htrưởng SBTBthành đAHQDã ZS6Gcó tínhAHQD cáZS6Gch nZS6Ghư vậy.dA6h AHQDNgoại trAHQDừ giaZS6Go tiếp bêAHQDn ngodA6hài, tAHQDa cănZS6G bảndA6h không5xTj mSBTBuốn nói,SBTB cũn5xTjg khônAHQDg AHQDai ngu5xTjyện ýSBTB ZS6Gnghe tZS6Ga nói.” HắZS6Gn ZS6Gban đầuZS6G mudA6hốn dùAHQDng hSBTBoàn cảnhdA6h của5xTj dA6hmình để5xTj thốngAHQD suốtZS6G ch5xTjo Bạch5xTj SBTBMạn Đ5xTjiệp, nhưng cuốSBTBi dA6hcùng bảnSBTB tZS6Ghân lạdA6hi rơiSBTB vdA6hào SBTBbi thưZS6Gơng. KZS6Ghoảng thZS6Gời giZS6Gan SBTBđó, ZS6Ghắn rấtZS6G dA6hcô đơn, rấtAHQD bSBTBất lựcdA6h. NhìAHQDn tSBTBhấy nhữnSBTBg đAHQDứa trẻdA6h khZS6Gác có5xTj cSBTBha SBTBnương yêuAHQD thương5xTj, hắ5xTjn luôn nhZS6Gịn không5xTj đượcSBTB ngưỡnZS6Gg mộ5xTj. HắnAHQD d5xTjù ZS6Gsao cũdA6hng lSBTBà nghAHQDiệt chủng.SBTB Hắ5xTjn khóZS6Gc lócZS6G hSBTBỏi bội 5xTjdi tạAHQDi s5xTjao c5xTjha nươngAHQD ZS6Gkhông ZS6Gthương hắndA6h, bộiZS6G ZS6Gdi kAHQDhông đành5xTj SBTBlòng 5xTjnhìn hắnAHQD nhưAHQD thế dA6hmới dA6hđem châdA6hn tướnSBTBg sựSBTB việcdA6h nóZS6Gi ra.

Đó ldA6hà bSBTBí mật5xTj củdA6ha hắn,SBTB hdA6hắn khAHQDông biếtdA6h bAHQDất cSBTBứ aAHQDi bZS6Giết chuyện nàydA6h, chSBTBo dSBTBù là5xTj nZS6Ggười tAHQDhân n5xTjhất như5xTj sAHQDư phụ5xTj dA6hcùng QuâZS6Gn TùyAHQD PhoSBTBng 5xTjcũng không biết5xTj đượcSBTB tAHQDhân AHQDthế ZS6Gthực sZS6Gự cdA6hủa hAHQDắn. BdA6hí mZS6Gật nàZS6Gy hắnZS6G chôdA6hn sSBTBâu SBTBtận đ5xTjáy lò5xTjng đãdA6h dA6hhai mươi nămAHQD, AHQDrốt cuZS6Gộc bâdA6hy giAHQDờ cũdA6hng ZS6Gcó AHQDcơ hộidA6h nóiAHQD AHQDra. NóSBTBi rAHQDa bSBTBí mậtSBTB tZS6Grong lònZS6Gg, đột AHQDnhiên cảm5xTj thấyAHQD SBTBnhẹ nhõm.

Bạch MạnSBTB Điệp5xTj rốtZS6G cuSBTBộc nhdA6hịn khAHQDông SBTBđược nSBTBhẹ 5xTjgiọng hỏi, “SauZS6G đSBTBó thdA6hì sao?ZS6G” TrờSBTBi ạdA6h, chảAHQD dA6htrách tínhdA6h tìnhZS6G hSBTBắn quáidA6h gởAHQD, dA6hthì rAHQDa làSBTB 5xTjdo 5xTjlớn lên trdA6hong ZS6Gmột SBTBgia đìnhAHQD nhAHQDư vậySBTB. NếudA6h nhưAHQD dA6hđổi lạiSBTB là5xTj nZS6Gàng, cháchAHQD nàngZS6G 5xTjđiên mdA6hất, một SBTB gia đìnhSBTB quái5xTj dịSBTB ZS6Gđiển hình,AHQD nàngdA6h 5xTjlàm s5xTjao lạZS6Gi gảdA6h được5xTj vàoSBTB dA6hnhà đSBTBó chứ?

Đông PhưdA6hơng VũZS6G cưdA6hời k5xTjhổ, “SBTBNăm AHQDta chAHQDín tuổiSBTB, vôAHQD tình ZS6Gcứu đượZS6Gc 5xTjsư 5xTjphụ, tZS6Gừ đódA6h vềAHQD sdA6hau dA6hdo mộdA6ht tdA6hay 5xTjsư phụSBTB dạyZS6G bdA6hảo, nhưdA6hng 5xTjbóng AHQDma trong lònZS6Gg ZS6Gvẫn tồdA6hn ZS6Gtại nhSBTBư trước,AHQD ZS6Gta không5xTj thíchAHQD nóidA6h. KhSBTBi 5xTjta mưSBTBời lăZS6Gm tuổdA6hi, thZS6Geo sư phụdA6h vềSBTB ThdA6hương ManAHQDg dA6hsơn, ZS6Gcòn AHQDcó AHQDsư đ5xTjệ QuâAHQDn T5xTjùy PhongdA6h. TSBTBùy 5xTjPhong dA6hlúc AHQDnào cũn5xTjg huyên thuySBTBên nàSBTBy nọdA6h, dA6hlâu ZS6Gngày, tínhAHQD tZS6Gình AHQDquái gZS6Gở củaZS6G ZS6Gta cũnAHQDg AHQDthay đổiSBTB kh5xTjông ít.” L5xTjấy ti5xTjêu c5xTjhuẩn trướcZS6G đâydA6h củadA6h hắn,5xTj có5xTj AHQDthể 5xTjcả thZS6Gáng cAHQDũng kSBTBhông 5xTjnói ZS6Glời nào.

Bạch MạnZS6G ZS6GĐiệp vZS6Gỗ nAHQDgực, tro5xTjng lònZS6Gg vẫdA6hn cSBTBòn sợZS6G hãdA6hi, “Lão 5xTj Thiên à,dA6h ZS6Gmay AHQDmà gAHQDặp đượAHQDc sSBTBư p5xTjhụ ngươi.SBTB NếudA6h ngưdA6hơi AHQDcứ sốSBTBng tr5xTjong cáiAHQD nhAHQDà đódA6h không biế5xTjt còn5xTj AHQDbiến dA6hthành dA6hdạng nSBTBgười gìAHQD? SBTBBộ dạngSBTB t5xTjiếc chdA6hữ n5xTjhư vàAHQDng nàyAHQD c5xTjủa ngươiAHQD đã làdA6h thaAHQDy đổiAHQD rồi5xTj sa5xTjo? VZS6Gậy ZS6Gtrước kh5xTji thaAHQDy đổiSBTB cònAHQD ZS6Gra tZS6Ghế nàSBTBo? CZS6Ghách lZS6Gà hỏiSBTB ngươSBTBi trăm câ5xTju mớZS6Gi trảdA6h lời5xTj SBTBmột câuAHQD quádA6h. MSBTBay mà5xTj cóZS6G QZS6Guân TùySBTB PhoSBTBng, nếuZS6G AHQDkhông mỗidA6h ZS6Gngày ta 5xTjđều dA6hphải đốiZS6G d5xTjiện v5xTjới một5xTj cSBTBái đầuZS6G gỗ.”

“Năm t5xTja mườiSBTB lăAHQDm ZS6Gtuổi rờAHQDi khSBTBỏi nhàSBTB, nămdA6h n5xTjăm sSBTBau mớidA6h quay tdA6hrở lại5xTj. KhôAHQDng hiZS6Gểu vZS6Gì AHQDsao lạidA6h p5xTjhát hiệndA6h tìnhZS6G cSBTBảm củaAHQD bZS6Gọn dA6hhọ vớiZS6G 5xTjta AHQDtốt hơn rấtSBTB nZS6Ghiều. ChdA6ha nguyAHQDện ýZS6G nóAHQDi dA6hchuyện cùng5xTj AHQDta, bà5xTjn l5xTjuận ZS6Gvõ côn5xTjg, nươnAHQDg cũng chủdA6h đdA6hộng đSBTBích thânAHQD SBTBxuống b5xTjếp.” Đông5xTj 5xTjPhương V5xTjũ cốdA6h ýSBTB trAHQDêu chdA6học, “N5xTjàng yê5xTjn ZS6Gtâm, sau nàZS6Gy gả5xTj và5xTjo nhàdA6h AHQDta, nànAHQDg códA6h thểSBTB thídA6hch ứSBTBng.” NdA6hếu làSBTB cAHQDái kh5xTjông khíSBTB tSBTBrầm lặng trướcAHQD kSBTBia, ZS6Gai ZS6Gcòn c5xTjó tZS6Ghể tiếZS6Gp tụcZS6G 5xTjở lạiZS6G nữa.

Bạch MạSBTBn Điệp5xTj độZS6Gt nhiênSBTB nhớAHQD dA6htới mSBTBột ZS6Gviệc, “VậyZS6G sao? ZS6G Vậy n5xTjgươi lấy5xTj SBTBthê ZS6Gtử l5xTjà th5xTjế nZS6Gào? NgươidA6h nó5xTji SBTBcha nươngZS6G AHQDngươi épAHQD ngưdA6hơi, nh5xTjưng dA6htheo ngươi nóidA6h tAHQDhì SBTBcảm tSBTBình đdA6hối vớSBTBi SBTBbọn hdA6họ kSBTBhông AHQDtốt lắm,ZS6G sdA6hao bọdA6hn h5xTjọ lạiSBTB bứSBTBc được ngươi?”

“Bắt 5xTjđầu tZS6Gừ sdA6háu nămdA6h trướZS6Gc, SBTBta mỗiSBTB nAHQDăm SBTBđều 5xTjvề nhàSBTB một lZS6Gần. T5xTjình c5xTjảm cdA6hủa SBTBta với5xTj haZS6Gi ngườdA6hi họAHQD khôngZS6G hẳndA6h là5xTj tốt,5xTj c5xTjũng khônAHQDg thAHQDể n5xTjói dA6hlà quá xấu.SBTB LầAHQDn trướcAHQD trởdA6h vSBTBề, nưZS6Gơng tZS6Ga bệnAHQDh liệtZS6G dA6hgiường, SBTBnói ldA6hà chẳnAHQDg cònAHQD sống đượcAHQD badA6ho lâAHQDu nữa,SBTB mdA6huốn dA6hta lZS6Gấy dA6hvợ đểSBTB ngườiSBTB yên5xTj 5xTjtâm nhdA6hắm mắt.5xTj BịdA6h nươngdA6h dồndA6h tới ZS6Gđường cùng,AHQD tAHQDa chỉ5xTj cóAHQD t5xTjhể lấy5xTj vịdA6h cZS6Gô nươngSBTB kiAHQDa.” NAHQDói AHQDtới chuyệnAHQD nàydA6h, hắnAHQD dA6hlần th5xTjứ hai thấyAHQD đaudA6h đầu.

Từ AHQDkhi hắnAHQD AHQDrời nhàSBTB nădA6hm 5xTjnăm trước,ZS6G 5xTjbầu kh5xTjông khíAHQD trong dA6hnhà tdA6hựa hSBTBồ rấtAHQD khẩnSBTB trươngAHQD. TrZS6Gở dA6hlại nAHQDăm AHQDhắn haAHQDi mươidA6h m5xTjốt tuổdA6hi, lãoZS6G chSBTBa AHQDkhông chỉ tZS6Ghân cận5xTj nhSBTBiều hAHQDơn vớ5xTji hắndA6h, còAHQDn kiêdA6hn dA6hquyết muốn5xTj AHQDđem toàdA6hn bộSBTB dA6hgiao AHQDnghiệp cho hắnZS6G trSBTBông 5xTjcoi. SBTBHắn dA6hvốn thSBTBích c5xTjuộc sốnAHQDg phidA6hêu bạtSBTB thự5xTjc sựZS6G khôSBTBng thểdA6h 5xTjchịu được ngàyAHQD ZS6Gnào cũnAHQDg sdA6hống troZS6Gng mAHQDột đốngdA6h SBTBsổ sáchdA6h. ZS6GTheo dA6hlời đdA6hề nghị5xTj 5xTjcủa cẩuZS6G đầuSBTB q5xTjuân sư Quân5xTj ZS6GTùy PhondA6hg, hắAHQDn quyếSBTBt địnhdA6h tựZS6G mìAHQDnh gâSBTBy dựngAHQD dA6hsự nghiệp.

Trở nênZS6G cdA6hó thâZS6Gn t5xTjình ZS6Glà tốtAHQD hdA6hay xấuAHQD đâyZS6G? NếZS6Gu SBTBnhư cha nưSBTBơng vẫZS6Gn ZS6Gtiếp tZS6Gục ZS6Gmặc kệSBTB hắn,ZS6G hắnZS6G k5xTjhông cầZS6Gn bị5xTj épSBTB buộcSBTB làmZS6G việcAHQD kinSBTBh thương, SBTBcũng khôndA6hg cầnAHQD lấy5xTj mộdA6ht nSBTBữ nhânZS6G khônZS6Gg AHQDquen khô5xTjng biết.SBTB Đươn5xTjg SBTBnhiên, n5xTjếu không AHQDnhờ cAHQDha nươAHQDng bứcZS6G é5xTjp, dA6hhắn cũSBTBng kSBTBhông được5xTj gi5xTja SBTBtài bạcAHQD vạn,SBTB cũng5xTj AHQDkhông lấySBTB đượZS6Gc Tiểu ĐiệpdA6h củdA6ha hắn.

“Chẳng 5xTjtrách sZS6Gao ngươAHQDi tính5xTj tìdA6hnh kỳSBTB quádA6hi, thìSBTB rdA6ha dA6hlà trong lònAHQDg từdA6h nhỏ5xTj đãZS6G cóSBTB dA6hmột bdA6hóng AHQDma.” Khôn5xTjg hiểuZS6G vdA6hì saAHQDo, ngSBTBhĩ đếnZS6G dA6hhắn lúc5xTj nhỏ dA6hbi thảZS6Gm nhSBTBư vậySBTB, dA6htrong lSBTBòng nZS6Gàng m5xTjơ ZS6Ghồ SBTBcó 5xTjcảm giáSBTBc đau.

“Kỳ thZS6Gực nànSBTBg khôndA6hg cầSBTBn kh5xTjổ sở,AHQD íZS6Gt nhấSBTBt nàng5xTj ZS6Gcòn bSBTBiết thân pAHQDhụ mìnhSBTB là5xTj ZS6Gai, nhdA6hưng tZS6Ga ZS6Gthì dA6hkhông biết.”SBTB HắnSBTB khôAHQDng biếtZS6G adA6hn dA6hủi AHQDngười kháZS6Gc, có tZS6Ghể nóAHQDi 5xTjra ndA6hhư vậy5xTj 5xTjthực sAHQDự khAHQDông đơAHQDn giản.

“Ta cóAHQD kSBTBhổ s5xTjở SBTBbao giờ?”ZS6G BạcAHQDh Mạ5xTjn ĐiZS6Gệp kỳSBTB qZS6Guái nhì5xTjn hắn, cZS6Gon mắtdA6h nAHQDào củadA6h hSBTBắn thấySBTB ZS6Gnàng vZS6Gì TốngZS6G traZS6Gng cZS6Ghủ kdA6hhổ sở?

“Lẽ nZS6Gào dA6hnàng khônSBTBg phảAHQDi vìZS6G nhất5xTj thSBTBời khôndA6hg dA6hthể tiếAHQDp nhận dA6hđược Tố5xTjng tranAHQDg ZS6Gchủ SBTBlà chdA6ha nànAHQDg nSBTBên mớ5xTji khZS6Gông AHQDnói lSBTBời nà5xTjo sao?”

Bạch MdA6hạn ĐiệpSBTB trợndA6h tZS6Grừng hAHQDai mắdA6ht, thdA6hật SBTBsâu th5xTjở dài, “5xTjTa đZS6Gã mất5xTj t5xTjrí dA6hnhớ rồdA6hi, nươnSBTBg cùZS6Gng SBTBkế ZS6Gphụ códA6h tAHQDốt v5xTjới tSBTBa ZS6Ghay khô5xTjng AHQDta 5xTjcũng chẳng biết,dA6h cũn5xTjg kAHQDhông muốnAHQD trZS6Guy cứdA6hu. ĐươngSBTB nhiên,SBTB ZS6Gxem tSBTBa SBTBhiện SBTBtại mộtdA6h tAHQDhân bảnSBTB lĩnh, chứngSBTB SBTBtỏ hZS6Gai ngườiZS6G đốZS6Gi vớdA6hi AHQDta r5xTjất tốtSBTB. AHQDTa ZS6Gchỉ biếtAHQD chSBTBa mẹAHQD thZS6Gân nhSBTBân tSBTBa toànZS6G bộ đãdA6h chếZS6Gt, chAHQDo AHQDdù ZS6GTống trandA6hg chủAHQD thực5xTj sựSBTB làZS6G dA6hcha dA6hta thì5xTj dA6hthế nAHQDào? ZS6GTa khôndA6hg muốn dA6hnghĩ tớiSBTB. T5xTja cũngdA6h khô5xTjng phảiSBTB hậnSBTB ôngdA6h ấy,AHQD cAHQDhỉ làZS6G đối5xTj vớiZS6G ông5xTj ấdA6hy một5xTj chZS6Gút cảm gAHQDiác SBTBcũng khôngSBTB códA6h.” ChAHQDa n5xTjàng giờ5xTj AHQDđang ở5xTj hi5xTjện đại,ZS6G dA6hcho SBTBdù Tố5xTjng trdA6hang AHQDchủ thực sựZS6G l5xTjà ch5xTja nàdA6hng dA6hcũng chỉ5xTj làdA6h dA6hcha củSBTBa thZS6Gân thểdA6h này,AHQD ZS6Gcùng nàngdA6h AHQDkhông quAHQDan hệ.

“Thế nZS6Gàng vìAHQD SBTBsao lạiSBTB rSBTBầu r5xTjĩ kSBTBhông vui?”

“Ta đan5xTjg suZS6Gy dA6hnghĩ, võAHQD lâm5xTj đồdA6hn đạiSBTB quảZS6G nhiZS6Gên lZS6Gà phóndA6hg đại, ThánAHQDh 5xTjlinh châSBTBu chỉ5xTj SBTBlà mộtAHQD viê5xTjn dạSBTB dA6hminh chZS6Gâu bìAHQDnh thường,ZS6G kZS6Ghông thdA6hể cứu mạng5xTj hSBTBai chúngdA6h tSBTBa, tZS6Goàn bộSBTB hZS6Gi vọnSBTBg SBTBbây AHQDgiờ SBTBđều đặtSBTB trSBTBên người5xTj QuỷSBTB SBTBY cAHQDùng hạt tuyết.ZS6G HạtZS6G tuyếtZS6G thựSBTBc sựZS6G cóZS6G thể5xTj giải5xTj 5xTjđộc khdA6hông? Q5xTjuỷ ZS6GY c5xTjó thậtZS6G lợAHQDi hạSBTBi nhZS6Gư trong truyềSBTBn thuyếSBTBt? TSBTBa hiệnSBTB tạiSBTB đaSBTBng SBTBlo ldA6hắng đdA6hộc trZS6Gên ngườiZS6G ngdA6hươi, 5xTjlo lắng5xTj bSBTBệnh trêAHQDn người ta5xTj. VềdA6h pZS6Ghần TAHQDống lãodA6h đầuZS6G, dA6hta SBTBmột cdA6hhút cũngZS6G khôngAHQD ZS6Gmuốn nghĩ.”

“Không 5xTjsao đZS6Gâu, cSBTBó tZS6Gam muAHQDội dA6hnàng cZS6Gùng sưZS6G ZS6Gphụ tSBTBa, sẽ khôngdA6h cóAHQD chdA6huyện gìAHQD.” ChSBTBo d5xTjù 5xTjy t5xTjhuật sdA6hư p5xTjhụ hắnZS6G khôAHQDng đượcSBTB t5xTjốt lắm5xTj, cSBTBũng còAHQDn có Độc5xTj NươngAHQD 5xTjTử ldA6hà ca5xTjo thAHQDủ dụng5xTj độc,5xTj xeSBTBm đZS6Gan dượcAHQD nànAHQDg điềuZS6G chếAHQD cũngSBTB đdA6hủ biAHQDết nàng daSBTBnh bấtZS6G dA6hhư truyền.

Bạch MdA6hạn ĐiệpAHQD gậSBTBt AHQDđầu, ZS6Gđôi 5xTjmi cũZS6Gng khôngZS6G c5xTjhe đượSBTBc ưdA6hu sách.

“Ừ, 5xTjngươi ngàn5xTj v5xTjạn lSBTBần đừngSBTB ZS6Gnên xảydA6h rdA6ha chuyện.”

“Được.” ĐôngAHQD ZS6GPhương VũSBTB lẳdA6hng lặngAHQD nhZS6Gìn nàn5xTjg, ánhdA6h trăng ảm5xTj đạmZS6G lượn5xTj lờZS6G ch5xTjiếu đến,5xTj ánSBTBh nếnZS6G liê5xTjn tụSBTBc t5xTjỏa AHQDra khiếndA6h bầSBTBu khônSBTBg dA6hkhí cdA6hàng thêm lãng5xTj mạn.

“Đại cdA6ha, ng5xTjươi thí5xTjch tAHQDa saoSBTB?” LầAHQDn đầ5xTju tiêdA6hn nàng5xTj không muốn5xTj trốSBTBn trSBTBánh, nghiêmSBTB AHQDtúc 5xTjhỏi dA6hhắn. ĐểSBTB đượcZS6G ởZS6G b5xTjên cạnhdA6h ZS6Ghắn, nàndA6hg dA6hđã từ5xTj bỏZS6G tất 5xTj cả mọiZS6G tdA6hhứ ởSBTB hiệnSBTB đZS6Gại, dA6hnếu đếnZS6G 5xTjbây g5xTjiờ còZS6Gn kZS6Ghông ZS6Gđối mặtdA6h vSBTBới tìnhdA6h cSBTBảm củadA6h mìZS6Gnh thì t5xTjhực sựSBTB q5xTjuá 5xTjnhu nhược.

Đông PhZS6Gương VũdA6h SBTBcong SBTBmôi, “SớmAHQD đãdA6h thànAHQDh ydA6hêu rồi,dA6h ldA6hà nhất kiSBTBến dA6hchung tìnAHQDh.” dA6hHắn đốiZS6G vớZS6Gi nànAHQDg 5xTjlà nhấAHQDt kSBTBiến cAHQDhung t5xTjình, SBTBđáng tiế5xTjc n5xTjàng quá ngốcSBTB, dA6hmãi kSBTBhông chịuSBTB tdA6hiếp nhận.

Bạch MạndA6h SBTBĐiệp cười,AHQD đSBTBôi dA6hmắt hípZS6G conAHQDg lạ5xTji, giốnAHQDg như trăng5xTj non.

Đông PhươngSBTB VAHQDũ đdA6hứng phí5xTja 5xTjsau nànAHQDg, gidA6húp nàSBTBng vén5xTj tóc. NàngAHQD rất5xTj tSBTBự 5xTjnhiên đứdA6hng dậy,ZS6G hdA6hai taAHQDy ôm5xTj lấySBTB thắtAHQD lưSBTBng AHQDhắn, đdA6hầu tựAHQDa vàZS6Go ngZS6Gười hắn, “ĐSBTBại caZS6G, chAHQDúng ZS6Gta sdA6hẽ AHQDkhông sa5xTjo. SBTBTa mu5xTjốn vĩ5xTjnh vidA6hễn ởSBTB cZS6Gạnh ngươi5xTj, cảdA6h đời5xTj không 5xTjxa 5xTjnhau. AHQDCha SBTBnương ngươiAHQD khônSBTBg 5xTjthương nSBTBgươi, tdA6ha sAHQDẽ dAHQDùng cảdA6h đờZS6Gi đểAHQD y5xTjêu ngươi, SBTBbồi thườngZS6G 5xTjcho ngươSBTBi.” NàZS6Gng ngẩnZS6Gg đầudA6h 5xTjlên, 5xTjcười hỏiZS6G hắn,AHQD “CSBTBó được5xTj hay không?”

“Được.” HắnSBTB nhẹAHQD n5xTjhàng đáAHQDp 5xTjmột tSBTBiếng, dA6hôm lấy5xTj thândA6h thể nàng.

“Đại caAHQD.” NànSBTBg vẫnZS6G như5xTj cAHQDũ ngZS6Gửa ZS6Gđầu, cười5xTj t5xTjủm tỉm5xTj nóAHQDi, “Đại caZS6G, kỳ5xTj thựcZS6G muội5xTj ZS6Gcũng dA6hyêu huynh.5xTj” SớmSBTB đãZS6G thànAHQDh yêdA6hu rồZS6Gi, chỉ5xTj SBTBlà khôZS6Gng dám tZS6Ghừa nhậAHQDn thôi.

“Tại dA6hsao độtAHQD nhiSBTBên lSBTBại AHQDnói chuAHQDyện này?ZS6G” NàZS6Gng cAHQDó 5xTjchút thích hdA6hắn, hắnSBTB đZS6Gã sớm5xTj biếtSBTB, 5xTjchỉ SBTBlà nàngdA6h ZS6Gvẫn khZS6Gông m5xTjuốn nó5xTji, AHQDnguyên SBTBnhân gAHQDì khiến nZS6Gàng đột5xTj nhiênAHQD bdA6hiểu lộ.

Bạch Mạn5xTj Đi5xTjệp cườiSBTB nhdA6hư dA6hhồ lySBTB, AHQD“Bởi vSBTBì, hômSBTB nAHQDay huynh nódA6hi rAHQDất AHQDnhiều, 5xTjước cZS6Ghừng đeZS6Gm 5xTjlời c5xTjủa nửdA6ha thádA6hng toSBTBàn bSBTBộ nódA6hi raSBTB. SBTBVậy chứnAHQDg t5xTjỏ… tính AHQDtình huynZS6Gh AHQDđã thdA6hay đổdA6hi rấtdA6h nhiềAHQDu, ởAHQD cạnh5xTj huyAHQDnh sZS6Gẽ khôngZS6G quáAHQD buồnZS6G 5xTjchán.” KỳZS6G thực ngaAHQDy t5xTjừ n5xTjgày đầudA6h gặpZS6G nàZS6Gng, tídA6hnh tZS6Gình hắAHQDn đã5xTj tSBTBhay AHQDđổi rồ5xTji. CSBTBùng mộtSBTB nữdA6h nhân lAHQDuôn rí5xTju ZS6Gra rídA6hu rí5xTjt ởAHQD cùnZS6Gg mộZS6Gt chAHQDỗ, kdA6hhông muốZS6Gn sửaAHQD AHQDcũng khô5xTjng được.

“Chỉ vZS6Gì vậy?ZS6G” SớAHQDm bSBTBiết h5xTjắn nh5xTjiều lời.ZS6G SBTBHắn chỉSBTB làAHQD không t5xTjhích nóiAHQD cSBTBhứ SBTBkhông phảdA6hi khZS6Gông biết5xTj nóZS6Gi. dA6hChỉ làSBTB nóZS6Gi tZS6Ghôi màSBTB, rấtZS6G dA6hđơn giản.

Bạch MạdA6hn ĐiệpZS6G vẫn5xTj ôm5xTj lấSBTBy thắ5xTjt lưnSBTBg hắn,ZS6G đầudA6h 5xTjngửa vSBTBề sau, cSBTBười hì5xTj 5xTjhì nAHQDói, “KhôdA6hng chỉAHQD SBTBvậy, 5xTjhuynh đSBTBem chuAHQDyện xấZS6Gu troAHQDng nhdA6hà nóiSBTB cho AHQDmuội dA6hbiết, muộiAHQD còdA6hn códA6h cơZS6G hộSBTBi lựSBTBa chọndA6h saSBTBo? TAHQDục ngdA6hữ ZS6Gnói chuyệndA6h xấudA6h tZS6Grong nhà khôngZS6G dA6hthể trudA6hyền rZS6Ga, huAHQDynh nó5xTji muộiAHQD biếtdA6h, muộiAHQD 5xTjkhông dA6htrở thàZS6Gnh ngườiSBTB dA6hnhà huZS6Gynh cũng AHQDkhông được.”

“Chỉ vì…ZS6G chuyệAHQDn này?”

Nàng nghịchAHQD ngZS6Gợm nAHQDháy mắAHQDt, 5xTj“Ách, lý5xTj 5xTjdo nhưZS6G vậSBTBy chZS6Gưa đủ sao?”dA6h AHQDNgụy biện.

Đông ZS6GPhương 5xTjVũ nh5xTjíu miZS6G, cũngZS6G khônZS6Gg cAHQDó tSBTBrả lời.

”Được rồi,5xTj bAHQDởi vìAHQD mZS6Guôi ph5xTját hiệZS6Gn hudA6hynh đốSBTBi xửSBTB vZS6Gới muội ZS6Grất tốt.SBTB ĐểZS6G aAHQDn ủAHQDi muộSBTBi, 5xTjkhông ti5xTjếc nhắcdA6h SBTBtới chuy5xTjện thươngAHQD tâZS6Gm củaSBTB mình.AHQD Huynh tSBTBuy rSBTBằng nóiAHQD xondA6hg ZS6Gvân đạmdA6h pho5xTjng khiZS6Gnh, nhưnSBTBg muội5xTj SBTBbiết huy5xTjnh rấZS6Gt kZS6Ghổ sở,ZS6G chịdA6hu nhiều ủySBTB khSBTBuất. HôZS6Gm dA6hnay nhắ5xTjc tZS6Gới, tro5xTjng lònSBTBg nSBTBhất địZS6Gnh AHQDkhó cdA6hhịu. MSBTBột người nguyệnZS6G ýAHQD vìZS6G muộZS6Gi chịuZS6G kh5xTjổ mớiAHQD làAHQD ngưdA6hời thíchAHQD ZS6Ghợp vớiSBTB muội5xTj, hu5xTjynh hợ5xTjp cách.”

Hắn khSBTBông AHQDchỉ nguyAHQDện AHQDý kZS6Ghổ v5xTjì nZS6Gàng, thậmAHQD cSBTBhí còn nguyệnZS6G ý5xTj chếZS6Gt vZS6Gì AHQDnàng, dA6hchỉ SBTBlà ZS6Gnàng khônSBTBg nAHQDói rdA6ha thôi.

Hắn khAHQDông trdA6hả lờSBTBi, chỉdA6h cườidA6h ZS6Gcười, dịudA6h dànAHQDg ômdA6h nàng.

“Đại AHQDca, muZS6Gội muốnSBTB xZS6Gin 5xTjhuynh mộ5xTjt việc.”5xTj GiọngAHQD nànZS6Gg rất nhdA6hỏ, SBTBtựa hAHQDồ sợAHQD pháSBTB h5xTjủy bdA6hầu khôngdA6h khídA6h SBTBấm ZS6Gáp này.

“Cứ nóSBTBi.” 5xTjGiờ nAHQDày AHQDkhách ndA6hày, cáiZS6G ZS6Ggì hắ5xTjn cũZS6Gng đ5xTjáp ứng.

“Huynh lSBTBớn lAHQDên ZS6Grất suấtZS6G a5xTj, khôAHQDng tdA6hhể 5xTjmang cáAHQDi AHQDmặt nạ chướng5xTj mắdA6ht 5xTjkia được.dA6h 5xTjTuy rằSBTBng m5xTjang vàSBTBo SBTBrất khốc,5xTj nhZS6Gưng 5xTjmuội AHQDkhông thícdA6hh. TdA6hrừ phi có5xTj việAHQDc cần5xTj, AHQDkhông tSBTBhì 5xTjđừng mangSBTB, đượcdA6h không?”

“Được.” Hắn5xTj ndA6hói xondA6hg c5xTjười giAHQDan xảo,AHQD “ĐápAHQD ứngdA6h tSBTBa một điềuSBTB ki5xTjện, t5xTja sdA6hẽ khônSBTBg mang.”

“Điều kSBTBiện gì?”

“Hôn AHQDta mộSBTBt cái.”

“Hả?” BạchZS6G AHQDMạn ĐidA6hệp nZS6Ghảy rồiAHQD vdA6hòng taAHQDy cSBTBủa hắndA6h, nhZS6Gìn từ tAHQDrên ZS6Gxuống dướZS6Gi, “ĐạiSBTB cZS6Ga, ZS6Ghuynh bịAHQD tAHQDrúng tàSBTB dA6hsao? CâSBTBu vừZS6Ga rồidA6h làZS6G huSBTBynh nói.” Đán5xTjh chếdA6ht 5xTjnàng 5xTjcũng khôSBTBng ndA6hghĩ naAHQDm nhâAHQDn SBTBcứng nhắZS6Gc cAHQDổ hủdA6h nhZS6Gư ĐôSBTBng Phươ5xTjng AHQDVũ cũng nóSBTBi được5xTj mấ5xTjy lờiAHQD ngZS6Gả ngớnAHQD tSBTBhế này.

Nàng kZS6Ghông dA6hbiết, nZS6Gam nhânAHQD SBTBnào kSBTBhi ởAHQD cạ5xTjnh nAHQDgười mình AHQD yêu AHQDmến AHQDcũng đSBTBều 5xTjcó thSBTBay đổi.

Đông Phư5xTjơng VũSBTB cườiZS6G tinSBTBh qu5xTjái nhìn5xTj nàn5xTjg, “Là5xTj tAHQDa nói.”

Bạch ZS6GMạn ĐiZS6Gệp cSBTBố SBTBý làmdA6h dA6hra 5xTjvẻ sAHQDuy ngAHQDhĩ mZS6Gột hồidA6h lâu, SBTB “Được rồi.”5xTj LSBTBợi dụngZS6G lú5xTjc hắ5xTjn k5xTjhông đdA6hể ýZS6G, t5xTjrên môiSBTB hắnSBTB nhZS6Gẹ nhà5xTjng lướZS6Gt q5xTjua một cái.

Đây làAHQD lầnAHQD đầuSBTB tAHQDiên nà5xTjng dA6hchủ độngZS6G hZS6Gôn hắndA6h, dA6htuy rằAHQDng chỉ dA6hlà hdA6hôn nhẹ5xTj, nhưngAHQD đủdA6h ZS6Gđể ĐôngdA6h PhươngAHQD VũZS6G tâm5xTj thầndA6h AHQDdao động.5xTj NgóAHQDn t5xTjay SBTBhắn lướt qZS6Gua AHQDchỗ nAHQDàng 5xTjvừa hônZS6G, cSBTBười nhẹAHQD mộdA6ht cái.

Bạch MZS6Gạn ĐiệZS6Gp ởdA6h trdA6hên ngưAHQDời sờ5xTj 5xTjsoạt nửdA6ha ndA6hgày, cuốiSBTB cùng cầAHQDm lấZS6Gy cdA6hái kéoZS6G, cắtZS6G bỏAHQD mộSBTBt lọSBTBn 5xTjtóc, lSBTBấy AHQDkhăn tAHQDay 5xTjbao lại,ZS6G “Cá5xTji nàyAHQD ZS6Gcho huynh.”

Đông PhươSBTBng VũZS6G nhận5xTj lấydA6h, “CáiAHQD gì?”

Ai SBTBđó dõnZS6Gg d5xTjạc nói,ZS6G ZS6G“Tín vậAHQDt đSBTBịnh tìndA6hh.” NAHQDàng thựcSBTB sự kSBTBhông thểSBTB tìmdA6h SBTBra đượZS6Gc vậSBTBt gAHQDì làm5xTj dA6hvật đAHQDịnh ước.

Đông dA6hPhương ZS6GVũ SBTBcất SBTBvào, s5xTjau đóAHQD đưdA6ha cZS6Gho nàdA6hng một5xTj vật, “NhậnZS6G đSBTBi, đâZS6Gy lSBTBà SBTBtín vậtAHQD cdA6hủa ta.”

“A?” BạZS6Gch MSBTBạn Điệp5xTj lùdA6hi về5xTj sSBTBau mdA6hấy b5xTjước, “ÁchAHQD, đ5xTjại ca, dA6hvật nAHQDày ZS6Gcó phả5xTji rấ5xTjt qu5xTjý 5xTjgiá h5xTjay khônAHQDg, hudA6hynh 5xTjgiữ ZS6Glại dùAHQDng đAHQDi.” ĐSBTBây 5xTjlà ZS6Gvật tượng trưngZS6G chZS6Go AHQDthân pdA6hhận ZS6Gcủa hắndA6h, ZS6Glà sádA6ho ngọcdA6h th5xTjeo hắnAHQD AHQDđã nhZS6Giều nămSBTB, dA6hnàng làm5xTj SBTBsao nhận được?

“Không đưAHQDợc sao?”

“Không phảiSBTB, là5xTj muộiSBTB khôZS6Gng thểZS6G nhận,dA6h vậtSBTB nà5xTjy qudA6há qAHQDuan trọng. dA6hNếu huZS6Gynh đưZS6Ga mSBTBuội vậtSBTB nàySBTB, SBTBkhông phAHQDải 5xTjmuội dA6hnên ZS6Gđưa kAHQDim kiếmAHQD chSBTBo huynh sAHQDao? Chú5xTjng tAHQDa ZS6Gđều lZS6Gà ngườiZS6G troZS6Gng gia5xTjng hồ,AHQD sa5xTjo lạiAHQD đeAHQDm AHQDvũ AHQDkhí 5xTjtùy tiệ5xTjn AHQDtặng cho ngườdA6hi khác?”

Đông PdA6hhương SBTBVũ thdA6hu lạidA6h SBTBsáo ngọ5xTjc, năSBTBm ngódA6hn tSBTBay th5xTjon dài cdA6hầm sáodA6h ngọcSBTB đặtdA6h ởSBTB sdA6hau lSBTBưng, “NZS6Gàng tAHQDhích làmZS6G ngườSBTBi ZS6Gtrong gian5xTjg hồSBTB sao?”

Bạch MSBTBạn Đ5xTjiệp AHQDsuy ngh5xTjĩ mộSBTBt chúAHQDt, láchAHQD đầu,ZS6G “Không thích.”

“Vô traAHQDnh s5xTjơn SBTBtrang, dA6hvô ZS6Gtranh với5xTj đ5xTjời, SBTBta cdA6hũng muốn SBTBcuộc sốngZS6G nZS6Ghư vậy.”AHQD HdA6hắn AHQDtrong lời5xTj ZS6Gcó hàZS6Gm ý5xTj khác.

Bạch 5xTjMạn AHQDĐiệp ngẩnZS6G người,ZS6G lậpAHQD ZS6Gtức mừng5xTj rAHQDỡ AHQDtúm lSBTBấy y phụcSBTB củadA6h h5xTjắn, 5xTj“Huynh n5xTjói… huyZS6Gnh cũng5xTj khdA6hông ZS6Gmuốn dA6hlàm ngưAHQDời tronAHQDg gianSBTBg hAHQDồ, muốn cùSBTBng muộSBTBi khôngZS6G AHQDtranh sZS6Gự đời.”

“Thiên SBTBhạ 5xTjđệ nhấtAHQD thZS6Gì đãdA6h s5xTjao? T5xTja SBTBkhông thíchAHQD làmAHQD ngdA6hười trong gi5xTjang SBTBhồ. NAHQDếu trêSBTBn đờdA6hi dA6hđã khô5xTjng cZS6Gó SBTBThánh SBTBlinh chdA6hâu, SBTBta cZS6Ghỉ muốAHQDn qdA6huay về làmAHQD Đôn5xTjg PhươdA6hng Vũ.”

“Đại AHQDca, mSBTBuội cóZS6G SBTBmột dA6hđề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnZS6G T5xTjhương MandA6hg trấZS6Gn dA6htìm mộtdA6h làng,AHQD sdA6hau 5xTjđó xâdA6hy vài phòndA6hg nhỏ,AHQD dA6hsau AHQDkhi SBTBchúng t5xTja thoáAHQDi ẩn,dA6h cùnSBTBg vớidA6h LSBTBăng TươZS6Gng, nhị5xTj dA6hmuội phdA6hu cùngdA6h nhau ZS6Gở đó.ZS6G Đương5xTj nhiAHQDên, nếSBTBu ZS6Gtam mu5xTjội nguyệnAHQD 5xTjý đidA6h cZS6Gùng thì5xTj c5xTjàng tốt.”AHQD NhAHQDị muội p5xTjhu cZS6Gủa nZS6Gàng ndA6hghề ngdA6hhiệp đZS6Gặc dA6hthù, l5xTjấy lãodA6h bàdA6h rAHQDồi AHQDsợ ZS6Grằng dA6hkhông thdA6hể tiếpAHQD tụZS6Gc làm dA6hnữa. ĐểdA6h phdA6hòng ngừSBTBa dA6hcừu nZS6Ghân trAHQDả thù,ZS6G đánhAHQD kh5xTjông lSBTBại hSBTBắn 5xTjthì AHQDnhằm tớiSBTB lZS6Gão bàdA6h, biện dA6hpháp tốdA6ht nSBTBhất vSBTBẫn là5xTj th5xTjoái ZS6Gẩn dA6hgiang hZS6Gồ đi.

“Vô dA6hTranh sơnZS6G tr5xTjang ởZS6G đâu?”

Bạch MạdA6hn ĐiệpdA6h hư5xTjng p5xTjhấn pháZS6Gt biểAHQDu ýSBTB kiến,ZS6G “AHQDĐây lZS6Gà muội muốn5xTj chú5xTjng tSBTBa AHQDđến mSBTBột làdA6hng ZS6Gẩn cdA6hư, gSBTBọi nơ5xTji đóAHQD là5xTj V5xTjô dA6hTranh dA6hsơn dA6htrang. GiadA6hng hồ mọZS6Gi dA6hngười đềSBTBu b5xTjiết cSBTBhúng dA6hta ZS6Gẩn dA6hcư tAHQDại VôAHQD TranZS6Gh AHQDsơn trangAHQD, nhưng5xTj lạidA6h khôSBTBng biếtdA6h VôZS6G Tranh sSBTBơn tSBTBrang ởZS6G AHQDđâu, nhZS6Gư vậy5xTj mớZS6Gi ZS6Glà aAHQDn toSBTBàn nZS6Ghất. HáAHQDch hách,AHQD hu5xTjynh cũng5xTj có AHQD thể tSBTBiếp tụcZS6G làmdA6h SBTBKim 5xTjlão bảSBTBn cSBTBủa huyn5xTjh. NếuZS6G mu5xTjốn nh5xTjớ tớiSBTB nhữngSBTB ng5xTjày n5xTjáo nSBTBhiệt, cứ q5xTjuay vềZS6G ThươZS6Gng MandA6hg ZS6Gsơn SBTBtrang, nhớ5xTj tSBTBới dA6hnhững ndA6hgày khZS6Gông SBTBmàng dadA6hnh l5xTjợi thì SBTB quay về5xTj lSBTBàng, 5xTjthật tốt.”

Bạch MạnAHQD ĐiệdA6hp lSBTBén cZS6Gười hSBTBề hề,SBTB AHQD“Hay dA6hnhất AHQDlà 5xTjở gầnSBTB Quân TùyZS6G PhongSBTB, ZS6Gmuội tùyZS6G tSBTBhời dA6hcó tdA6hhể SBTBkhi dễdA6h hắn.”

Nghĩ SBTBđến AHQDbộ dạnAHQDg bị5xTj 5xTjkhi dễAHQD cdA6hủa QZS6Guân SBTBTùy PhoAHQDng, Đông Phươn5xTjg V5xTjũ bắ5xTjt đầu5xTj thZS6Gông cảSBTBm chSBTBo hắn.

“Sau kSBTBhi nànZS6Gg kh5xTjỏi bZS6Gệnh, SBTBchúng SBTBta cùnZS6Gg nhaZS6Gu đSBTBi tìAHQDm làng.” KiếdA6hn nghịAHQD củZS6Ga nà5xTjng thựcSBTB sựSBTB khôngZS6G tệ.

“Không cầnZS6G AHQDđâu, nhịZS6G muộdA6hi cùnZS6Gg SBTBnhị muộiSBTB 5xTjphu sớdA6hm cSBTBó ý địnhAHQD thoáZS6Gi dA6hẩn giadA6hng dA6hhồ đúng5xTj kAHQDhông? Thế5xTj cSBTBứ để5xTj haSBTBi gSBTBia SBTBhỏa kSBTBia AHQDđi AHQDlàm. 5xTjHai ngườZS6Gi họ sAHQDau SBTBkhi thành5xTj thAHQDân cóZS6G phảiZS6G khôngZS6G cdA6hhuyện gìSBTB l5xTjàm? 5xTjỞ nZS6Ghà rảnhSBTB rAHQDỗi đếdA6hn mố5xTjc meo SBTBa? NhdA6hiều lắ5xTjm thSBTBì SBTBcho bạcAHQD để5xTj hadA6hi ngưAHQDời tìSBTBm chỗZS6G ở.5xTj ÁchAHQD, AHQDhay nhấtSBTB làSBTB ZS6Gkhai dA6hkhẩn và5xTji mẫu đSBTBất, m5xTjuội cAHQDó thểZS6G trồngZS6G rdA6hau, nuôZS6Gi gà.SBTB ĐdA6hến lúZS6Gc đóSBTB chúngdA6h tAHQDa AHQDmỗi ngàZS6Gy đều5xTj có thểAHQD ănAHQD rdA6hau sạcZS6Gh, 5xTjhơn nữa5xTj c5xTjòn lSBTBà tựAHQD mìnhZS6G trồdA6hng SBTBnha. ChúnAHQDg SBTBta cZS6Gòn cZS6Gó thSBTBể nu5xTjôi cá,5xTj công ZS6Gtác bảoAHQD AHQDvệ SBTBmôi trườnSBTBg ởZS6G cổAHQD 5xTjđại rấ5xTjt AHQDkhá, cdA6há ởAHQD kh5xTje suốZS6Gi khôn5xTjg 5xTjbị 5xTjô nSBTBhiễm. Nếu nhưAHQD khôngSBTB códA6h việcdA6h gì,AHQD chúZS6Gng tdA6ha SBTBcó thdA6hể đZS6Gi dạAHQDo ngoZS6Gại dA6hthành, đZS6Gến tốZS6Gi cùnSBTBg nhau dA6hngắm ZS6Gsao…” Ng5xTjười nàyAHQD bịSBTB m5xTjách vdA6họng tưdA6hởng chdA6hứng vô5xTj cùngSBTB t5xTjrầm trọng.

“Được.” SBTBĐông PdA6hhương VũdA6h cSBTBũng bắZS6Gt đầudA6h dA6hmơ tưởngAHQD AHQDtới những ngàyZS6G thánAHQDg nhưAHQD vậy.

“Đại ca5xTj, chúngdA6h ZS6Gta hiệSBTBn giờdA6h đdA6hi đâudA6h? ĐAHQDột nhiên5xTj khônAHQDg có mSBTBục dA6htiêu rồi.”

“Trở lạAHQDi ThươngZS6G 5xTjMang trAHQDấn, haZS6Gi muộiZS6G muộSBTBi nàngZS6G đZS6Gều 5xTjở đó.” ĐểZS6G điềudA6h SBTBchế giảidA6h 5xTjdược cSBTBho hắn.ZS6G MấyAHQD nAHQDgày tZS6Grước hắ5xTjn đãAHQD tSBTBhu đưdA6hợc bồZS6G câdA6hu đưa tZS6Gin, nế5xTju khôngZS6G v5xTjì Th5xTjánh lZS6Ginh cZS6Ghâu tdA6hhì đdA6hã sớm5xTj quSBTBay vềAHQD TZS6Ghương Ma5xTjng trấnZS6G rồi.

“Tại saZS6Go? KhôAHQDng SBTBtìm QudA6hỷ 5xTjY à?”

“Trời đất5xTj AHQDbao dA6hla, biếtSBTB dA6hđi đâ5xTju tSBTBìm. ThiênSBTB CơdA6h cdA6hác cùng HànAHQD PhSBTBi nAHQDhất định5xTj giúpZS6G tSBTBa 5xTjtìm hắnZS6G, tZS6Gin tưởng5xTj SBTBrất nhaZS6Gnh sẽdA6h có5xTj tZS6Gin tức.ZS6G” CSBTBó tổ chứcdA6h tìdA6hnh báSBTBo ZS6Gđệ nhấtAHQD tSBTBhiên h5xTjạ cùngZS6G thiê5xTjn hạSBTB đdA6hệ nAHQDhất bộdA6h khAHQDoái đíchdA6h thdA6hân rAHQDa tay, AHQD Quỷ SBTBY tuySBTBệt đốidA6h AHQDchạy khôAHQDng thoát.

Bạch MạSBTBn AHQDĐiệp ZS6Gthì thàoZS6G nóSBTBi, 5xTj“Hơn nữa5xTj, còAHQDn cóAHQD ZS6GMinh CudA6hng hỗ trợdA6h mà.”

“Chúng SBTBta bSBTBây giờAHQD đAHQDi đâu?”dA6h LSBTBần nàyZS6G nàngSBTB thực5xTj ZS6Gsự không có5xTj mdA6hục SBTBtiêu rồi.

Đông PhươngZS6G VdA6hũ cùngdA6h BSBTBạch M5xTjạn Điệ5xTjp AHQDquan hệSBTB chínSBTBh thức thăngdA6h cấpSBTB thàAHQDnh tìnSBTBh AHQDyêu AHQDnam nữ,AHQD BAHQDạch MạnZS6G ĐiệpAHQD đốiAHQD ZS6Gvới ĐôngZS6G PhưSBTBơng VũAHQD tháidA6h độ khôngdA6h ZS6Gcó thaAHQDy đổi5xTj AHQDnhưng hành5xTj độZS6Gng thựcZS6G tếSBTB đZS6Gã thdA6hay đổiSBTB rất5xTj nhiều.

Cho tới5xTj dA6hnay, h5xTjai ngườdA6hi hSBTBọ khônZS6Gg ph5xTjải cZS6Ghia phòndA6hg ngủ tSBTBhì AHQDcũng SBTBlà ĐôdA6hng PAHQDhương AHQDVũ phảiAHQD ngủAHQD ởSBTB ZS6Gtrên gSBTBhế. Mấy5xTj ngàZS6Gy ởAHQD TuyếSBTBt sơn,ZS6G bởi5xTj vì AHQDtrời q5xTjuá lạnh,SBTB ha5xTji người5xTj SBTBbất 5xTjđắc AHQDdĩ pAHQDhải ngAHQDủ ZS6Gcùng m5xTjột giư5xTjờng. BZS6Gất ZS6Gquá BdA6hạch Mạn ĐdA6hiệp xZS6Gin thZS6Gề, AHQDhai nAHQDgười lúZS6Gc dA6hđó thZS6Gực sự5xTj r5xTjất SBTBtrong sángSBTB, mỗAHQDi ngườidA6h mộAHQDt c5xTjái chăn, tuyệt5xTj đZS6Gối kZS6Ghông cSBTBhạm và5xTjo đốiSBTB phưAHQDơng chZS6Go AHQDdù AHQDlà một5xTj ngóZS6Gn tay.

Mới SBTBgần đây,dA6h saZS6Gu nửaSBTB n5xTjăm duSBTBy AHQDtrì dA6hám muội,5xTj rZS6Gốt cụcAHQD cũng5xTj có SBTBngày dA6hbị p5xTjhá vỡ.

Đó làSBTB v5xTjào đAHQDêm t5xTjhứ bSBTBa sSBTBau 5xTjkhi hZS6Gai ngườZS6Gi 5xTjrời khỏAHQDi Tống gia,AHQD ởAHQD mộtAHQD trấnAHQD 5xTjnhỏ tìSBTBm chỗ5xTj trọ.AHQD CáSBTBi lànZS6Gg 5xTjkia tdA6hhực dA6hsự rấtAHQD nhỏdA6h, SBTBmột tiểuAHQD khách điếZS6Gm cSBTBhỉ cZS6Gó mAHQDấy giAHQDan phòng.SBTB ĐdA6hến kh5xTji 5xTjBạch MạnZS6G ĐiệdA6hp đếnSBTB trọdA6h 5xTjchỉ dA6hcòn 5xTjlại ZS6Gmột phònSBTBg duy nhấdA6ht, khôZS6Gng cònSBTB lựaAHQD cSBTBhọn ZS6Gnào kh5xTjác, h5xTjai ngườiSBTB đàSBTBnh SBTBngủ cùZS6Gng mSBTBột gian.

“Đại SBTBca, huynSBTBh cóSBTB lSBTBạnh haAHQDy SBTBkhông?” BạZS6Gch MạnSBTB ĐiệpSBTB saAHQDu khi l5xTjeo lê5xTjn giườdA6hng, nhị5xTjn không5xTj đượcAHQD hSBTBỏi ĐônZS6Gg Phương5xTj Vũ.

Không thểSBTB 5xTjkhông nóiSBTB h5xTjắn thực5xTj sAHQDự là5xTj chínhSBTB nhânZS6G ZS6Gquân tử,AHQD kiên 5xTjtrì dA6hmuốn ndA6hgủ trênAHQD trườn5xTjg kỷ.dA6h ĐãSBTB AHQDvào thá5xTjng mười5xTj rồi,5xTj trời5xTj bdA6hắt đSBTBầu lạnh,dA6h Hơn nZS6Gữa vừdA6ha qudA6ha mộ5xTjt trậnAHQD mưZS6Ga toSBTB, nhiệtdA6h độSBTB rấtSBTB thấdA6hp, nZS6Ggủ trdA6hên trường5xTj 5xTjkỉ khôdA6hng tố5xTjt lắm đâu.

“Ngủ sớAHQDm ch5xTjút đi.”ZS6G HắnSBTB cũdA6hng khôngSBTB trSBTBực tiếpAHQD trảZS6G lời, cAHQDho dZS6Gù làdA6h 5xTjrất lạnh.

“Ách, chúdA6hng t5xTja cùZS6Gng nhaAHQDu dA6hngủ đAHQDi, m5xTjuội lạnh.”

“Thực sựAHQD mAHQDuốn chúAHQDng SBTBta cù5xTjng nhAHQDau ngủ.”

“Đúng SBTBvậy, nhưng…ZS6G muZS6Gội cảnhAHQD SBTBcáo hu5xTjynh, khôSBTBng được5xTj lợi dụ5xTjng đó.”ZS6G AHQDSớm đ5xTjã tdA6hìm c5xTjách ăAHQDn tươiSBTB nàng.

“Ngủ đdA6hi, t5xTja khôngSBTB AHQDsao.” KỳSBTB SBTBthực hắndA6h rấdA6ht lZS6Go lắng5xTj nửa đSBTBêm sẽ5xTj AHQDlợi dụngSBTB nàng.

“Được dA6hrồi, SBTBhuynh kdA6hhông lạAHQDnh nSBTBhưng mZS6Guội ZS6Glạnh, giúpAHQD muội sưởiZS6G ấm.”

“Được.” NàndA6hg đãSBTB mờZS6Gi ZS6Gnhư AHQDvậy, 5xTjsao lạiZS6G khôdA6hng biết5xTj xấZS6Gu dA6hhổ cự tuyệtZS6G chứ.

Vì 5xTjthế đê5xTjm đó,ZS6G SBTBhai AHQDngười SBTBngủ tZS6Grong cùnSBTBg m5xTjột c5xTjái chă5xTjn, nằm trAHQDên cùn5xTjg mdA6hột cáAHQDi giường.

Đông PhươngdA6h ZS6GVũ cũn5xTjg rất5xTj muốdA6hn làmdA6h LZS6Giễu HạAHQD Huệ,ZS6G AHQDcách xZS6Ga nàng mộtdA6h cdA6hhút, nhưnSBTBg ZS6Gai đóZS6G dA6hkhi ngủdA6h cứZS6G luôAHQDn dA6hbám riếtZS6G vàodA6h ngưdA6hời hắn.SBTB CóAHQD lẽdA6h vì lạnh,5xTj cSBTBánh tdA6hay ngọcZS6G ômAHQD hắnSBTB khôngdA6h thaSBTB. Bất5xTj đdA6hắc ZS6Gdĩ, hắdA6hn chỉSBTB SBTBcó thểdA6h SBTBôm nànSBTBg vào lòng,ZS6G 5xTjdùng nhi5xTjệt độSBTB sư5xTjởi ấm.

Bọn ZS6Ghọ hAHQDai dA6hngười chẳnZS6Gg cóZS6G làm5xTj chuyệ5xTjn gZS6Gì thuộcSBTB loạiSBTB cdA6hấm thiếu nhiAHQD, bấtZS6G dA6hquá cuốiSBTB cùAHQDng cũn5xTjg dA6hphát triểdA6hn dA6hthành quaAHQDn hdA6hệ tình5xTj lữ,dA6h cdA6hòn chSBTBờ nâng lên.