You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 57

 Chương 5wNd67: Muội9mSD yêu9mSD huynh.

Bạch 2mLgMạn Điệm4ACp từm4AC khr9hzi bwNd6ước r9mSDa khỏi2mLg thưm4AC ph2mLgòng cũngm4AC không lr9hzập r9hztức rờr9hzi k9mSDhỏi Tốngm4AC g2mLgia tranm4ACg màr9hz wNd6trở lại9mSD pwNd6hòng mìnm4ACh. Hiệr9hzn g2mLgiờ trm4ACời m4ACcũng sắp tố9mSDi rồim4AC, nếuwNd6 cwNd6ó muốn2mLg đwNd6i cũngr9hz m4AClà chm4ACuyện cr9hzủa sáng2mLg ngàr9hzy h2mLgôm s2mLgau. wNd6Dù wNd6sao đâywNd6 cũng là2mLg cm4AChỗ củam4AC 9mSDcha nàng2mLg, ở2mLg m4AClại 9mSDmột đêm2mLg kr9hzhông ph2mLgạm p2mLgháp chứ.

May làr9hz Tốn2mLgg r9hzlão g2mLgia cũ2mLgng m4ACkhông m4ACcó qu2mLgên 9mSDhai ngườim4AC họ, m4AC sai ngưm4ACời đưawNd6 tớ9mSDi và2mLgi m9mSDón n2mLggon, nr9hzàng tù2mLgy tim4ACện ănr9hz 2mLgvài miếwNd6ng rồir9hz lạir9hz dựar9hz vàm4ACo cửa sr9hzổ màm4AC ngẩnr9hz 9mSDngười ra9mSD. m4ACKỳ thựcwNd6 nàngm4AC đãwNd6 ngẩ2mLgn ngưm4ACời ởm4AC đór9hz rấtr9hz lâu,9mSD từ9mSD khr9hzi rờ2mLgi khỏi thưr9hz wNd6phòng, nàng9mSD luôn2mLg rầuwNd6 rĩwNd6 khr9hzông vuwNd6i, càn2mLgg làr9hz lwNd6ần đầu9mSD tiên9mSD khô2mLgng mởm4AC miệngwNd6 nói lời2mLg nwNd6ào. 9mSDNàng vốm4ACn dĩr9hz là9mSD 9mSDngười 2mLglúc n2mLgào cwNd6ũng huym4ACên thuyên,wNd6 mur9hzốn nà9mSDng b9mSDa tiếng khôngr9hz 9mSDnói 9mSDlời nàwNd6o tur9hzyệt đm4ACối khôn9mSDg c2mLgó wNd6khả năng9mSD. Tír9hznh tì9mSDnh 2mLgnàng Đôngr9hz Pr9hzhương Vũ thậpm4AC phần2mLg him4ACểu 2mLgrõ, thấyr9hz nà2mLgng khô9mSDng m4ACnói m4AClời nào2mLg, hắm4ACn 2mLgcó ch9mSDút l9mSDo lắng.2mLg ĐộtwNd6 wNd6nhiên lại nhảr9hzy rwNd6a mộr9hzt 2mLgngười pwNd6hụ 9mSDthân, thựcm4AC sựr9hz khiếnm4AC nànm4ACg 9mSDkhó ti2mLgếp nhận.

Bản th9mSDân Đông9mSD Phương2mLg r9hzVũ c2mLgũng wNd6là n9mSDgười ír9hzt wNd6nói, BạchwNd6 Mạn Điệpr9hz l2mLgại ngậ2mLgm wNd6miệng kr9hzhiến hwNd6ai người9mSD 2mLgkhông m4ACai n9mSDói r9hzchuyện 9mSDvới ai.

“Tiểu Điệp,2mLg nàn2mLgg làwNd6m sr9hzao 2mLgvậy?” SwNd6uy nghr9hzĩ m2mLgột wNd6lát, hắn quy2mLgết wNd6định mởm4AC lờim4AC trước2mLg. NànwNd6g r9hzngay cả2mLg nm4ACói cũn2mLgg khônwNd6g muốnm4AC, nhr9hzất địnhwNd6 wNd6là thập 2mLgphần khổr9hz sở.

Không mộtr9hz chúwNd6t phả9mSDn ứng9mSD, chỉ2mLg chớpr9hz mắtm4AC vàr9hzi cái9mSD r9hzrồi lại r9hz như cũm4AC n9mSDhìn chằmwNd6 cr9hzhằm 2mLgbên 2mLgngoài. TrwNd6ong vm4ACiện chỉm4AC wNd6có một2mLg mạt9mSD ár9hznh trăr9hzng ảm2mLg đạm2mLg m4AChòa với 2mLgbóng cây,9mSD thm4ACực r9hzsự wNd6chẳng 9mSDcó gì2mLg hm4ACay đểm4AC nhìn.

“Nàng rất9mSD km4AChó xửwNd6 phảwNd6i không?”

Nàng qur9hzay đầuwNd6 lạiwNd6 liếr9hzc 2mLgnhìn hắn9mSD mộwNd6t r9hzcái rồim4AC lạ9mSDi m4ACnhìn chằm c2mLghằm br9hzên ngoài.

Xong, m4ACnàng nhwNd6ất địnhm4AC 9mSDlà bm4ACi 9mSDthương qum4ACá độ9mSD, cwNd6ăn bản không9mSD m2mLguốn twNd6rả r9hzlời hắn.r9hz Ngm4ACày xưar9hz 9mSDđều 2mLglà hwNd6ắn m4ACkhông trảm4AC lờ9mSDi 2mLgcâu hỏr9hzi của9mSD nàng, nhưng2mLg n9mSDàng vẫn9mSD hễwNd6 hỏim4AC làwNd6 đáp,2mLg nàngm4AC hôm9mSD n2mLgay th9mSDực 2mLgsự qu9mSDá khácm4AC thường.

Đông Phươngr9hz V2mLgũ đwNd6i 9mSDtới sa2mLgu lưng,wNd6 khoátwNd6 wNd6tay lê9mSDn vai nàr9hzng, “Tiểu9mSD Điệm4ACp, nànr9hzg cóm4AC biết2mLg 2mLgtại sr9hzao tín2mLgh wNd6tình m4ACta qum4ACái gởr9hz vậy2mLg không?”

Bạch Mr9hzạn Đ2mLgiệp vẫn2mLg 9mSDnhư cũ2mLg không2mLg 2mLgchút phản9mSD ứngm4AC, dường như9mSD 2mLgkhông 9mSDnghe r9hzthấy hwNd6ắn 9mSDnói gì.

Hắn kéo9mSD qum4ACa wNd6một cáir9hz ghế,wNd6 n2mLggồi bê9mSDn cạnm4ACh nàng.

“Kỳ thực9mSD… 9mSDta khô9mSDng br9hziết c9mSDha 2mLgta 9mSDlà ai.”

Hắn 2mLgthình lì2mLgnh nóiwNd6 rwNd6a r9hzmột c9mSDâu kh2mLgiến Bạchm4AC 9mSDMạn Đi9mSDệp nghi 2mLgngờ liếc2mLg hắ9mSDn mr9hzột 9mSDcái, nhưn9mSDg v9mSDẫn km4AChông nóiwNd6 gì.

Hắn cườim4AC k9mSDhổ, “BuwNd6ồn cm4ACười lắm9mSD đ2mLgúng khôn2mLgg? Tr9hza thựcm4AC sự khôm4ACng biết,wNd6 vr9hzì wNd6nương t9mSDa chưwNd6a wNd6bao giờ9mSD nóim4AC chm4ACo r9hzta biết.”

Bạch Mạr9hzn Đim4ACệp gm4AChé và9mSDo mm4ACột m4ACbên cửawNd6 sổm4AC, v9mSDươn 2mLgtay r9mSDa hái mwNd6ột mộtr9hz chiếr9hzc lá2mLg, 2mLgmiễn cưỡr9hzng 2mLgnhìn hắwNd6n 2mLgmột cái9mSD, wNd6“Tiếp tục.”r9hz Cóm4AC tiếnm4AC wNd6bộ, hắwNd6n nói m4ACnhiều m4ACnhư vậywNd6, cuốir9hz cùn9mSDg cũng2mLg đr9hzổi đượ9mSDc h9mSDai chr9hzữ của9mSD nàng.

“Trước wNd6khi nư2mLgơng gả9mSD chm4ACo m4ACcha m4ACta, nwNd6gười đãm4AC mr9hzang thai. 9mSDNgười cwNd6ha hiện2mLg tại9mSD 9mSDcủa tm4ACa rất2mLg yêum4AC thươngr9hz nươr9hzng, nhưn9mSDg nươn2mLgg ngượwNd6c lại9mSD khôngm4AC hề thương9mSD ô9mSDng 9mSDấy. 2mLgNương tm4ACa tr9mSDước m4ACkhi x2mLguất m4ACgiá đ9mSDã từn9mSDg thícm4ACh m9mSDột na2mLgm nhâwNd6n. r9hzThậm r9hzchí còn cóm4AC hàwNd6i m4ACtử củar9hz hắm4ACn, thwNd6ế nhưngr9hz nar9hzm nhân9mSD kiwNd6a l2mLgại m4ACbỏ rơiwNd6 nương2mLg 2mLgnên nươ2mLgng m4ACmới gả c9mSDho r9hzcha tawNd6. Th9mSDực sr9hzự bam4ACn đầu2mLg nưr9hzơng cũwNd6ng khôr9hzng muốnr9hz wNd6gả, l9mSDà d2mLgo nr9hzgoại côngwNd6 t9mSDa ép wNd6 buộc, wNd6tự r9hzchủ 2mLgtrì hôm4ACn sự.m4AC Lú9mSDc đóm4AC Vạnr9hz Kiế2mLgm m4ACsơn twNd6rang được9mSD x2mLgưng m4AClà r9hzvõ lâmm4AC 2mLgđệ nhất t9mSDhế gi9mSDa, ngo9mSDại cm4ACông tuyệm4ACt đ9mSDối khô2mLgng wNd6cho phépr9hz nươ2mLgng twNd6a hồim4AC hôn,wNd6 điểwNd6m huyệtwNd6 đạo cr9hzủa m4ACnương rồir9hz ém4ACp lêm4ACn k2mLgiệu h2mLgoa. TrowNd6ng đêwNd6m m4ACtân hôm4ACn, nương9mSD wNd6ta wNd6thẳng t2mLghắn nwNd6ói thật 9mSD với cha9mSD. Chr9hza 9mSDta tr9hzuy rm4ACằng k2mLghổ sở2mLg nhưm4ACng cũngm4AC nwNd6guyện 9mSDý mr9hzuốn nương,wNd6 c9mSDhăm swNd6óc nương 9mSDcả đời.9mSD Nhưn9mSDg nươnr9hzg t2mLga khôm4ACng muốn,9mSD nươngr9hz đố2mLgi vớir9hz cm4ACha một2mLg chwNd6út cả2mLgm tình2mLg cũng khôr9hzng cwNd6ó, khôngm4AC muốnr9hz cùwNd6ng cm4ACha làm9mSD pwNd6hu thê2mLg thựwNd6c sm4ACự. Cóm4AC 9mSDthể chwNd6a 2mLgta mo2mLgng mu2mLgốn có ng9mSDày nươngwNd6 tr9hza sr9hzẽ hồm4ACi tâm2mLg chuyểnwNd6 ýr9hz nm4ACên cốm4AC g2mLgắng nhị9mSDn. NhwNd6ưng 2mLgtình cảmr9hz củar9hz hai ngườiwNd6 2mLgthực r9hzsự rr9hzất xấum4AC, vr9hzào đêmm4AC m4ACtân 2mLghôn đr9hzầu tiêwNd6n, ham4ACi ngư2mLgời đã9mSD cwNd6hia phò9mSDng mà wNd6ngủ, r9hzcho r9hztới wNd6hôm nr9hzay v9mSDẫn là9mSD p2mLghu wNd6thê hữ2mLgu da9mSDnh vôm4AC 2mLgthực. r9hzSau k2mLghi tm4ACa r2mLga đời,wNd6 nươnwNd6g vì h2mLgận twNd6hân pm4AChụ 2mLgta 9mSDbỏ rơr9hzi m4ACnương nên2mLg 2mLgcũng hận9mSD cr9hzả m4ACta. TừwNd6 m4ACkhi r9hzta bắt2mLg đầ9mSDu cwNd6ó kr9hzý ức, đềr9hzu làm4AC 2mLgnha h2mLgoàn bộir9hz dwNd6i chămm4AC m4ACsóc wNd6ta. Kh9mSDi t9mSDa sáwNd6u m4ACtuổi, wNd6bội dr9hzi r9hzqua đời,m4AC cũnm4ACg không còn2mLg a2mLgi cwNd6hăm sóm4ACc chwNd6o 2mLgta. Tm4ACừ 9mSDđó v2mLgề r9hzsau, m4ACchúng 2mLgta một9mSD nr9hzhà m4ACba ngườr9hzi đềur9hz 9mSDcó cu2mLgộc sống riê2mLgng, cwNd6ơ bảnm4AC khôn2mLgg hm4ACề qur9hza lại2mLg. CwNd6ha tu9mSDy 9mSDrằng hậnr9hz nhr9hzưng cũngr9hz không9mSD bạcm4AC đ9mSDãi ta, cũngwNd6 thỉnhwNd6 tiênwNd6 si9mSDnh dạyr9hz t9mSDa đọ9mSDc sách9mSD vi2mLgết chữ,9mSD th9mSDậm chr9hzí tựr9hz mìnr9hzh dạywNd6 võwNd6 công wNd6 cho r9hzta, n2mLghưng cm4ACha ch9mSDưa t2mLgừng nóm4ACi v2mLgới 2mLgta mwNd6ột 2mLgcâu 2mLgnào. MỗwNd6i lm4ACần dạ2mLgy tm4ACa vm4ACõ cô2mLgng m4ACđều đem tr9hza đứm4ACng tr2mLgước mr9hzặt người,r9hz tm4ACự mwNd6ình 9mSDthực hir9hzện wNd6ba lầnwNd6 cr9hzho t9mSDa xe9mSDm, kr9hzhông cần m4AC biết wNd6ta h9mSDọc cówNd6 đượcwNd6 9mSDhay khôngr9hz được.2mLg Cứ9mSD b2mLga tháng,9mSD cwNd6ha lạim4AC dạy9mSD m4ACta một2mLg wNd6loại võ côr9hzng 9mSDkhác, 2mLgcả 9mSDthời 2mLgthơ ấu,m4AC chr9hza ch9mSDưa tr9hzừng nówNd6i 9mSDvới t2mLga c9mSDâu 9mSDnào. m4ACCho 2mLgđến gầm4ACn đâwNd6y, hai 9mSDngười chún9mSDg r9hzta mớ2mLgi thỉnh2mLg tm4AChoảng nwNd6ói chuyện.9mSD NươngwNd6 r9hzta 9mSDthích đọc9mSD sáwNd6ch, vẽm4AC tranh, mỗi9mSD lần2mLg tr9hza wNd6đi thỉnhwNd6 a2mLgn ngườwNd6i, hawNd6i ngư2mLgời 9mSDmột lẳn9mSDg lặng2mLg vẽr9hz tm4ACranh, 9mSDmột chm4ACơi cờ, khôn2mLgg a9mSDi lim4ACếc mắt9mSD nhìnr9hz 9mSDta m4ACmột r9hzcái. m4ACChỉ cówNd6 kwNd6hi tm4ACa pwNd6hạm p9mSDhải r9hzsai lwNd6ầm mới 9mSD nghiêm wNd6khách tr2mLgách phạt9mSD tm4ACa, đánr9hzh chwNd6ửi r9hzta. Nànm4ACg 9mSDluôn hỏiwNd6 vm4ACì wNd6sao 9mSDta wNd6không 9mSDnói lm4ACời nào, kỳwNd6 2mLgthực chínhr9hz r9hzvì r9hzta t9mSDrưởng thành2mLg đm4ACã 9mSDcó tínr9hzh c2mLgách wNd6như v9mSDậy. Ngr9hzoại trr9hzừ giao tr9hziếp wNd6bên ngom4ACài, wNd6ta căr9hzn wNd6bản khônm4ACg muốm4ACn wNd6nói, cwNd6ũng kr9hzhông ar9hzi nm4ACguyện ýr9hz n9mSDghe m4ACta nói.” Hắn9mSD ba9mSDn đm4ACầu muốnwNd6 dùm4ACng hm4ACoàn c2mLgảnh c9mSDủa mìnr9hzh 2mLgđể wNd6thống su9mSDốt chm4ACo Bạchm4AC M2mLgạn Đ2mLgiệp, n2mLghưng cuối c9mSDùng 9mSDbản r9hzthân lạr9hzi rơwNd6i v2mLgào bm4ACi thư2mLgơng. Khoảngr9hz thờ9mSDi gi9mSDan đr9hzó, hắwNd6n rwNd6ất cr9hzô đơn, rất2mLg bấtwNd6 lwNd6ực. NwNd6hìn t2mLghấy nhr9hzững đứa9mSD trẻm4AC kwNd6hác có2mLg ch9mSDa n9mSDương yêuwNd6 thương,9mSD hắr9hzn luôn nhm4ACịn kh9mSDông đượcwNd6 nm4ACgưỡng m9mSDộ. wNd6Hắn dù2mLg sar9hzo m4ACcũng wNd6là nghiệtm4AC m4ACchủng. Hắ2mLgn khócr9hz 9mSDlóc 2mLghỏi bội r9hzdi tr9hzại 9mSDsao cr9hzha nươngwNd6 wNd6không thươ2mLgng hr9hzắn, 9mSDbội 2mLgdi kh9mSDông 2mLgđành l2mLgòng nr9hzhìn 9mSDhắn nhưwNd6 thế mớir9hz m4ACđem chânwNd6 tướnwNd6g swNd6ự v2mLgiệc nór9hzi ra.

Đó lwNd6à bíwNd6 mật9mSD wNd6của r9hzhắn, hắnr9hz không2mLg biết9mSD bấwNd6t cứr9hz awNd6i biế9mSDt chuyện nr9hzày, chwNd6o dr9hzù 2mLglà ng2mLgười thâ2mLgn 2mLgnhất nh9mSDư 9mSDsư phụ9mSD r9hzcùng QuwNd6ân r9hzTùy 2mLgPhong 9mSDcũng kr9hzhông biết đượcm4AC 9mSDthân thế9mSD t2mLghực 2mLgsự của9mSD hắn.r9hz Bm4ACí mậtm4AC nm4ACày hắn2mLg chô2mLgn s2mLgâu tậnr9hz đwNd6áy lòng9mSD đãm4AC hai mr9hzươi n2mLgăm, rốr9hzt cuộc9mSD bâywNd6 giờ9mSD cũn2mLgg cm4ACó cơ2mLg hộiwNd6 nói9mSD rar9hz. Nóm4ACi wNd6ra m4ACbí mật2mLg trm4ACong lòng2mLg, đột nhiêwNd6n cr9hzảm tm4AChấy nhẹ2mLg nhõm.

Bạch 2mLgMạn 2mLgĐiệp rốt2mLg cuộcwNd6 9mSDnhịn k2mLghông đượr9hzc nhwNd6ẹ giọm4ACng hỏi, “Sm4ACau đ9mSDó 2mLgthì r9hzsao?” Tr9mSDời ạ,2mLg cwNd6hả trách9mSD tí2mLgnh 9mSDtình hắn9mSD quá2mLgi m4ACgở, tr9hzhì r2mLga là9mSD m4ACdo lớnm4AC lên trongwNd6 mộ9mSDt gim4ACa đ9mSDình như9mSD vậ9mSDy. NwNd6ếu nh2mLgư 9mSDđổi lạim4AC lm4ACà nàngm4AC, r9hzchách nàm4ACng đim4ACên mr9hzất, một giawNd6 đình2mLg quáim4AC wNd6dị điwNd6ển wNd6hình, nwNd6àng là9mSDm 9mSDsao lạr9hzi gm4ACả đượcr9hz vàm4ACo nhm4ACà wNd6đó chứ?

Đông Phưm4ACơng V9mSDũ r9hzcười km4AChổ, “wNd6Năm t9mSDa c2mLghín tuổi,2mLg 2mLgvô tìwNd6nh cứu đượwNd6c sư2mLg pwNd6hụ, 2mLgtừ đó9mSD vềm4AC sm4ACau r9hzdo mộwNd6t twNd6ay s9mSDư phụwNd6 d2mLgạy bảor9hz, nhưng2mLg b9mSDóng m9mSDa tro2mLgng lòng vẫn9mSD tồnwNd6 tạim4AC nhưm4AC tr9mSDước, 2mLgta không2mLg thí9mSDch nr9hzói. r9hzKhi wNd6ta 9mSDmười lă9mSDm tuổm4ACi, th2mLgeo sư phụwNd6 r9hzvề ThwNd6ương Ma9mSDng sơn2mLg, c9mSDòn cór9hz 9mSDsư đệr9hz Quân2mLg Tùy9mSD Phon2mLgg. Tùm4ACy Pm4AChong lm4ACúc nàom4AC cũng huym4ACên thuym4ACên này9mSD nr9hzọ, l2mLgâu ngàym4AC, t2mLgính tìm4ACnh q9mSDuái 9mSDgở củ2mLga m4ACta r9hzcũng 9mSDthay đổim4AC không9mSD ít.” 2mLgLấy ti2mLgêu chwNd6uẩn trưr9hzớc đâm4ACy của2mLg m4AChắn, r9hzcó t9mSDhể cả2mLg 2mLgtháng m4ACcũng khô9mSDng nm4ACói lwNd6ời nào.

Bạch Mạr9hzn Điệp2mLg v2mLgỗ ngực2mLg, trm4ACong lòngm4AC m4ACvẫn m4ACcòn sợr9hz h9mSDãi, “Lão 9mSDThiên r9hzà, m2mLgay mwNd6à gặp2mLg đư9mSDợc sm4ACư 2mLgphụ ngươi.wNd6 Nếur9hz ngươiwNd6 cứ2mLg sốngwNd6 9mSDtrong c9mSDái nhwNd6à đó2mLg km4AChông biết còwNd6n biếnwNd6 thànm4ACh dạngm4AC m4ACngười gì?m4AC BộwNd6 dạn2mLgg t9mSDiếc chữ2mLg 2mLgnhư v9mSDàng n2mLgày m4ACcủa ngươim4AC r9hzđã là tha2mLgy r9hzđổi rồim4AC sam4ACo? wNd6Vậy m4ACtrước wNd6khi thar9hzy đổiwNd6 cò2mLgn rwNd6a t2mLghế nà9mSDo? Chách9mSD lm4ACà hỏi9mSD ngươi trămwNd6 câu2mLg mớir9hz trả2mLg l2mLgời mộtr9hz câ2mLgu r9hzquá. MwNd6ay m9mSDà cwNd6ó m4ACQuân m4ACTùy P9mSDhong, m4ACnếu khôm4ACng mỗir9hz ngày twNd6a wNd6đều phả9mSDi đốir9hz diện9mSD vớm4ACi mộtm4AC cár9hzi đầm4ACu gỗ.”

“Năm r9hzta m4ACmười lăr9hzm tuổwNd6i rờm4ACi khỏi9mSD nhàwNd6, wNd6năm nwNd6ăm m4ACsau mớ2mLgi quay twNd6rở lại.9mSD KhônwNd6g hiểum4AC vì2mLg s2mLgao 9mSDlại pr9hzhát wNd6hiện tìn2mLgh 9mSDcảm củam4AC m4ACbọn họm4AC 2mLgvới r9hzta tốt hơ2mLgn rấtr9hz nhiềr9hzu. C9mSDha ng9mSDuyện 9mSDý nó9mSDi chuyệnr9hz r9hzcùng t9mSDa, bànm4AC lm4ACuận m4ACvõ cm4ACông, m4ACnương cũng cwNd6hủ r9hzđộng wNd6đích thânwNd6 xuốngm4AC bếp.”m4AC Đôr9hzng Phư9mSDơng r9hzVũ cốr9hz ýwNd6 trm4ACêu chọc,wNd6 “m4ACNàng yên9mSD târ9hzm, sau này9mSD gảm4AC wNd6vào nhàm4AC tawNd6, 9mSDnàng wNd6có th9mSDể t9mSDhích ứng.”m4AC 9mSDNếu 2mLglà cái9mSD khôngwNd6 kh9mSDí tr9hzrầm lặng trướm4ACc kiwNd6a, a9mSDi cònwNd6 m4ACcó thể9mSD tiế9mSDp tụ2mLgc ở9mSD lạiwNd6 nữa.

Bạch Mạnm4AC ĐiệwNd6p độtr9hz nhm4ACiên nhớwNd6 tớir9hz mộtm4AC vwNd6iệc, “Vậy2mLg sao?r9hz Vậy ngươi9mSD lấywNd6 thr9hzê tử9mSD làr9hz thếr9hz nào9mSD? Nm4ACgươi nóiwNd6 wNd6cha nươ2mLgng 9mSDngươi 9mSDép wNd6ngươi, nr9hzhưng th9mSDeo ngươi nóim4AC thìr9hz cảr9hzm tìn9mSDh đốir9hz vớir9hz bọnm4AC họwNd6 khôn2mLgg tố9mSDt lắm,r9hz s2mLgao bọnr9hz họm4AC wNd6lại b2mLgức được ngươi?”

“Bắt đầu9mSD t9mSDừ sám4ACu năr9hzm trướwNd6c, r9hzta mỗiwNd6 r9hznăm đềuwNd6 vềr9hz n9mSDhà một m4AC lần. Tìn2mLgh c2mLgảm củar9hz tr9hza vớim4AC har9hzi nr9hzgười wNd6họ m4ACkhông 2mLghẳn là9mSD tr9hzốt, cũng2mLg không9mSD m4ACthể n2mLgói r9hzlà quá xấu.wNd6 wNd6Lần m4ACtrước trở2mLg về2mLg, nưr9hzơng tr9hza bệnh2mLg lr9hziệt gr9hziường, m4ACnói l2mLgà chwNd6ẳng wNd6còn sống đượcm4AC r9hzbao lâ9mSDu nwNd6ữa, mu2mLgốn t2mLga lấy2mLg vwNd6ợ để9mSD ngưwNd6ời yênr9hz t2mLgâm nhắ2mLgm mắt.2mLg Bị2mLg nươn9mSDg dồn2mLg tới đườngwNd6 c2mLgùng, r9hzta chỉ2mLg c2mLgó thể2mLg lấ9mSDy 2mLgvị m4ACcô nươ9mSDng kia.”m4AC wNd6Nói wNd6tới chuywNd6ện này,r9hz hắwNd6n wNd6lần thứ 9mSDhai thr9hzấy đ2mLgau đầu.

Từ k9mSDhi hắn2mLg rờim4AC nhàwNd6 r9hznăm nămm4AC trước,m4AC bầu2mLg khô9mSDng khr9hzí trong m4ACnhà wNd6tựa hồwNd6 9mSDrất k9mSDhẩn wNd6trương. Trở2mLg lại9mSD nămwNd6 hắnm4AC 2mLghai 2mLgmươi mốtwNd6 tuổi,r9hz lão9mSD chwNd6a không m4AC chỉ tr9hzhân cận9mSD nhiề2mLgu hơwNd6n vớr9hzi hắnm4AC, còr9hzn kiêr9hzn quyế2mLgt muwNd6ốn đem9mSD tr9hzoàn bộ9mSD giawNd6o r9hznghiệp cho h9mSDắn trôn9mSDg cor9hzi. H9mSDắn v2mLgốn thíc2mLgh r9hzcuộc số2mLgng phiêum4AC bạt9mSD thựr9hzc sựm4AC 9mSDkhông th2mLgể chịur9hz được r9hz ngày nà9mSDo cũng9mSD sống9mSD tro2mLgng r9hzmột đốngm4AC sổ9mSD sách.2mLg TwNd6heo lm4ACời 2mLgđề 9mSDnghị r9hzcủa c2mLgẩu đầuwNd6 qur9hzân sư Quân9mSD Tùyr9hz PhowNd6ng, hắwNd6n 9mSDquyết định2mLg tựwNd6 mìnhm4AC gm4ACây r9hzdựng sựm4AC nghiệp.

Trở nêm4ACn c2mLgó thânr9hz tìnr9hzh r9hzlà tốt2mLg 9mSDhay xấur9hz đây?wNd6 NếuwNd6 nhwNd6ư cha r9hz nương vẫnwNd6 tiế2mLgp r9hztục mặc2mLg kwNd6ệ hắn,r9hz r9hzhắn khôngm4AC cầnwNd6 2mLgbị épwNd6 bu2mLgộc lr9hzàm việcm4AC m4ACkinh thương,2mLg cũng khôm4ACng cầnwNd6 lấwNd6y mộ2mLgt 9mSDnữ nh9mSDân khôn9mSDg quwNd6en khôngwNd6 biết2mLg. Đươm4ACng nhiên2mLg, nếr9hzu không nhờwNd6 cr9hzha nươm4ACng bứm4ACc ép,2mLg hắn9mSD cũng2mLg khôn9mSDg đưr9hzợc gwNd6ia tr9hzài bạ2mLgc v2mLgạn, m4ACcũng khônwNd6g lấwNd6y được m4ACTiểu 2mLgĐiệp r9hzcủa hắn.

“Chẳng tráchm4AC swNd6ao ngr9hzươi tím4ACnh tìn2mLgh kỳ9mSD quám4ACi, thm4ACì m4ACra m4AClà trong 2mLglòng từwNd6 nh9mSDỏ đãwNd6 2mLgcó mm4ACột bóng2mLg ma.”9mSD K9mSDhông him4ACểu m4ACvì swNd6ao, m4ACnghĩ đến9mSD 2mLghắn lm4ACúc nhỏ bi9mSD thảmr9hz nhr9hzư 2mLgvậy, trr9hzong lòng9mSD nwNd6àng mơr9hz hồm4AC cm4ACó c2mLgảm giácr9hz đau.

“Kỳ thựcwNd6 nànm4ACg khônm4ACg r9hzcần khm4ACổ sở,m4AC ím4ACt nhất2mLg nà2mLgng c2mLgòn biết m4AC thân p9mSDhụ 2mLgmình lr9hzà aim4AC, 2mLgnhưng t2mLga thìwNd6 khôngm4AC br9hziết.” m4ACHắn khôr9hzng br9hziết a2mLgn ủ2mLgi người2mLg khác, cóm4AC tm4AChể r9hznói r2mLga nhưwNd6 vậywNd6 thựr9hzc sr9hzự khôr9hzng wNd6đơn giản.

“Ta cówNd6 2mLgkhổ wNd6sở bawNd6o giờ?”r9hz BạcwNd6h MạwNd6n Điệpr9hz kr9hzỳ qum4ACái nhm4ACìn hắn, cowNd6n mắtm4AC n9mSDào của9mSD hắnr9hz m4ACthấy n9mSDàng vìm4AC Tốngr9hz trar9hzng 9mSDchủ 2mLgkhổ sở?

“Lẽ nàor9hz n9mSDàng khônr9hzg phr9hzải m4ACvì nhấtwNd6 thr9hzời 9mSDkhông thểm4AC tiế9mSDp nhận đưm4ACợc Tố9mSDng trm4ACang chủwNd6 2mLglà cm4ACha nà2mLgng nm4ACên m2mLgới khôwNd6ng nói9mSD l9mSDời nà9mSDo sao?”

Bạch Mạr9hzn Đi2mLgệp trợnwNd6 trừngm4AC har9hzi mr9hzắt, r9hzthật sr9hzâu thở2mLg dài,m4AC “Ta đãwNd6 mấtr9hz t2mLgrí nhớwNd6 9mSDrồi, nươngwNd6 cùng9mSD kếr9hz phụr9hz có2mLg tốt2mLg v2mLgới wNd6ta hm4ACay khô2mLgng r9hzta cũnm4ACg chẳng biết,2mLg cũngr9hz khôm4ACng muốnr9hz truwNd6y cứu.9mSD ĐưwNd6ơng nhiên2mLg, xwNd6em t2mLga hiệ9mSDn tạm4ACi mộm4ACt wNd6thân bảwNd6n lĩnh, chứnr9hzg tỏwNd6 9mSDhai người2mLg đốir9hz với9mSD t2mLga wNd6rất tốt.r9hz wNd6Ta cm4AChỉ 2mLgbiết r9hzcha 9mSDmẹ wNd6thân 2mLgnhân wNd6ta tom4ACàn 9mSDbộ đã wNd6chết, chwNd6o 2mLgdù Tốngm4AC trr9hzang ch2mLgủ t2mLghực 9mSDsự là9mSD chwNd6a t2mLga t2mLghì thếr9hz nào9mSD? TwNd6a khônwNd6g muốnr9hz nghĩ tớir9hz. 9mSDTa cũ2mLgng khônm4ACg phảim4AC hậnm4AC ôwNd6ng ấm4ACy, chm4ACỉ 2mLglà đối2mLg vr9hzới 2mLgông 2mLgấy mộtr9hz c9mSDhút cảm giácwNd6 cũr9hzng khôn9mSDg có.wNd6” Cr9hzha nàn2mLgg m4ACgiờ đangr9hz m4ACở hm4ACiện đại,wNd6 ch2mLgo d2mLgù Tốngr9hz tr9mSDang chủr9hz 9mSDthực sự wNd6là cr9hzha nàm4ACng cũngm4AC chỉm4AC 2mLglà cr9hzha của2mLg thwNd6ân th9mSDể này9mSD, r9hzcùng nànwNd6g khôn9mSDg wNd6quan hệ.

“Thế nànm4ACg v9mSDì sa2mLgo lwNd6ại 9mSDrầu rĩr9hz r9hzkhông vui?”

“Ta đangm4AC 9mSDsuy nghĩ2mLg, vr9hzõ wNd6lâm wNd6đồn đạ2mLgi r9hzquả nhiwNd6ên làm4AC phóng đại,r9hz m4ACThánh l9mSDinh chm4ACâu chỉwNd6 lr9hzà một2mLg viênr9hz dạr9hz wNd6minh 9mSDchâu bìr9hznh tr9hzhường, wNd6không 2mLgthể cứu mạng2mLg hm4ACai wNd6chúng twNd6a, toàm4ACn 9mSDbộ h2mLgi r9hzvọng b2mLgây r9hzgiờ đềum4AC đặtm4AC trêwNd6n ngư2mLgời Qur9hzỷ r9hzY cùm4ACng hạt tuywNd6ết. Hạt2mLg tuwNd6yết r9hzthực sựwNd6 cm4ACó twNd6hể giải9mSD đr9hzộc khô2mLgng? Qu9mSDỷ 2mLgY 9mSDcó thậ2mLgt lợim4AC 9mSDhại nhưm4AC trom4ACng truyền thuyết9mSD? TwNd6a m4AChiện tại9mSD đangwNd6 lm4ACo 9mSDlắng r9hzđộc trwNd6ên ngườwNd6i m4ACngươi, lwNd6o lwNd6ắng bệnhm4AC trên ngườim4AC tr9hza. Vm4ACề r9hzphần TwNd6ống lãom4AC đầwNd6u, r9hzta một9mSD 9mSDchút r9hzcũng m4ACkhông muốnwNd6 nghĩ.”

“Không sam4ACo đâ2mLgu, m4ACcó tawNd6m muộr9hzi nànwNd6g cùng2mLg s2mLgư wNd6phụ t9mSDa, sẽ9mSD không có9mSD chuyệ2mLgn gì.”wNd6 r9hzCho d2mLgù 2mLgy thuật2mLg sưwNd6 phr9hzụ 9mSDhắn m4ACkhông đr9hzược 9mSDtốt lr9hzắm, cũnr9hzg còn9mSD có Độcr9hz Nr9hzương T9mSDử 2mLglà wNd6cao thủ2mLg dụnwNd6g độc,m4AC 2mLgxem đ9mSDan dượcr9hz nàn2mLgg điều2mLg ch9mSDế c9mSDũng đủm4AC biết2mLg nàng 9mSD danh r9hzbất 9mSDhư truyền.

Bạch wNd6Mạn ĐwNd6iệp g2mLgật đầu,r9hz đôi2mLg mr9hzi cr9hzũng khôm4ACng c2mLghe đưwNd6ợc 2mLgưu sách.

“Ừ, ngươm4ACi ngàm4ACn v2mLgạn lầnr9hz wNd6đừng 9mSDnên xr9hzảy 2mLgra chuyện.”

“Được.” 2mLgĐông PhươngwNd6 V9mSDũ l2mLgẳng lr9hzặng nhìnr9hz nm4ACàng, á2mLgnh trm4ACăng ảm r9hzđạm wNd6lượn lờm4AC chim4ACếu đến2mLg, ánwNd6h nến2mLg liwNd6ên tục2mLg tỏa2mLg r9mSDa khwNd6iến bầuwNd6 khôngm4AC khm4ACí cwNd6àng thêm l9mSDãng mạn.

“Đại cr9hza, ngưm4ACơi thícm4ACh tr9hza sao?”2mLg L9mSDần đầu2mLg twNd6iên nànm4ACg không muốnm4AC trốnr9hz tránhwNd6, nghi9mSDêm túcm4AC r9hzhỏi hắwNd6n. 2mLgĐể đượcwNd6 wNd6ở 2mLgbên cạnr9hzh m4AChắn, n9mSDàng đãm4AC từr9hz r9hzbỏ t2mLgất cả 2mLgmọi tm4AChứ ở9mSD hi9mSDện r9hzđại, nwNd6ếu đ9mSDến br9hzây m4ACgiờ còn9mSD k9mSDhông đối2mLg mm4ACặt vớ9mSDi tìwNd6nh cwNd6ảm củr9hza mình th9mSDì thực9mSD sự2mLg quá2mLg nm4AChu nhược.

Đông Pm4AChương V9mSDũ 9mSDcong mô9mSDi, “Sớ9mSDm wNd6đã thwNd6ành 2mLgyêu rồ9mSDi, là nhấ2mLgt kiếnr9hz cwNd6hung tình.”2mLg Hắnr9hz đối9mSD vớ2mLgi nà2mLgng r9hzlà n2mLghất kiếnwNd6 m4ACchung tìnr9hzh, đángwNd6 t9mSDiếc 2mLgnàng quá ng2mLgốc, mwNd6ãi khôn9mSDg chị9mSDu tiếp9mSD nhận.

Bạch Mạn9mSD Đim4ACệp cưwNd6ời, đôir9hz mắr9hzt hr9hzíp co2mLgng lại,r9hz giố9mSDng như trăngr9hz non.

Đông P9mSDhương VwNd6ũ đứngm4AC phíar9hz swNd6au nàngm4AC, giúpm4AC n9mSDàng vé2mLgn tóc. Nàngm4AC rấ9mSDt tự9mSD wNd6nhiên đứngr9hz dậy,wNd6 m4AChai r9hztay ôm2mLg lấyr9hz th9mSDắt l9mSDưng hắ9mSDn, đầwNd6u tựm4ACa và9mSDo ngườm4ACi hắn, “Đại2mLg wNd6ca, chúm4ACng r9hzta sẽr9hz kh2mLgông saom4AC. TwNd6a muốn9mSD vĩnhm4AC vi9mSDễn 2mLgở cạnhwNd6 ngươi,r9hz m4ACcả đời khônwNd6g 2mLgxa nwNd6hau. wNd6Cha 2mLgnương wNd6ngươi khônm4ACg thươngwNd6 ngươir9hz, twNd6a sẽ9mSD dùng2mLg 2mLgcả đờim4AC đểwNd6 yêm4ACu ngươi, b9mSDồi wNd6thường m4ACcho ngưm4ACơi.” 9mSDNàng ngẩng2mLg đầr9hzu lêm4ACn, r9hzcười hỏiwNd6 hắn,wNd6 “Có2mLg đượcm4AC hay không?”

“Được.” m4ACHắn nhẹ9mSD nm4AChàng đá9mSDp mộtr9hz tiếm4ACng, ômr9hz lấr9hzy th2mLgân thể nàng.

“Đại 2mLgca.” Nàngm4AC vẫwNd6n như9mSD cr9hzũ n9mSDgửa đầu9mSD, cư9mSDời tủr9hzm tỉ2mLgm nói, “Đại9mSD c9mSDa, k9mSDỳ thực2mLg muộim4AC cũnwNd6g wNd6yêu huynh.”r9hz Sớ2mLgm đãm4AC tm4AChành y2mLgêu rwNd6ồi, wNd6chỉ wNd6là khôm4ACng dám thừam4AC n9mSDhận thôi.

“Tại sm4ACao đm4ACột n2mLghiên lại9mSD nóiwNd6 chuyện9mSD này?2mLg” Nà2mLgng có2mLg chút thm4ACích hắn2mLg, hắn2mLg đ9mSDã sớm9mSD biế9mSDt, chỉ2mLg 2mLglà nàngr9hz vẫnwNd6 khôngwNd6 mu2mLgốn nói,m4AC nguyr9hzên nhânr9hz gì r9hzkhiến nàn2mLgg đ9mSDột nhiêwNd6n biểuwNd6 lộ.

Bạch 9mSDMạn wNd6Điệp 9mSDcười nm4AChư hồ9mSD lywNd6, “Bởi9mSD vì2mLg, h9mSDôm nm4ACay huynh nó2mLgi rấr9hzt nhiều,wNd6 ướcr9hz chừr9hzng đr9hzem lời9mSD 2mLgcủa nửar9hz r9hztháng toàn2mLg b2mLgộ 2mLgnói ra9mSD. V9mSDậy chứm4ACng t2mLgỏ… tính tìn2mLgh huyr9hznh đm4ACã 2mLgthay đổi2mLg rwNd6ất nhiều,2mLg 2mLgở cạnm4ACh huy2mLgnh 2mLgsẽ không2mLg m4ACquá bwNd6uồn chár9hzn.” Kỳ th2mLgực n9mSDgay t2mLgừ nr9hzgày đầu2mLg g2mLgặp nànm4ACg, tính2mLg tình9mSD wNd6hắn m4ACđã thm4ACay đwNd6ổi rr9hzồi. Cr9hzùng một2mLg nữ9mSD n2mLghân luôn r9hzríu 2mLgra rwNd6íu rím4ACt ởr9hz cùngwNd6 mộtm4AC chm4ACỗ, k2mLghông mr9hzuốn sửar9hz cũng2mLg 2mLgkhông được.

“Chỉ vìwNd6 v2mLgậy?” Sớm9mSD bim4ACết 2mLghắn nhiềwNd6u lời.r9hz H2mLgắn c9mSDhỉ làwNd6 không m4AC thích nówNd6i ch9mSDứ k9mSDhông p9mSDhải km4AChông 9mSDbiết nói.wNd6 Ch9mSDỉ làwNd6 9mSDnói th2mLgôi mà,wNd6 rấtm4AC wNd6đơn giản.

Bạch Mạnr9hz Điệp9mSD vm4ACẫn ômr9hz lấ2mLgy thắtwNd6 2mLglưng 2mLghắn, đầur9hz nr9hzgửa vềr9hz sau, cườiwNd6 hwNd6ì h9mSDì nóir9hz, “Khôngr9hz chỉr9hz vậy,m4AC huyr9hznh đem4ACm chuwNd6yện xấur9hz tr2mLgong n9mSDhà nwNd6ói cho muwNd6ội br9hziết, mwNd6uội wNd6còn có2mLg wNd6cơ hm4ACội lm4ACựa c2mLghọn sa2mLgo? m4ACTục ng2mLgữ nóm4ACi chuyệm4ACn xm4ACấu tronm4ACg nhà khônm4ACg thm4ACể truyềnwNd6 rawNd6, huwNd6ynh n2mLgói muộiwNd6 biết,m4AC muộr9hzi khôngwNd6 trởr9hz thà9mSDnh ngườ9mSDi n2mLghà huynr9hzh cũng m4ACkhông được.”

“Chỉ vì…r9hz c9mSDhuyện này?”

Nàng n2mLgghịch wNd6ngợm nhár9hzy mắtr9hz, r9hz“Ách, lwNd6ý r9hzdo nwNd6hư vậy2mLg r9hzchưa đr9hzủ sao?” Ngụr9hzy biện.

Đông Phươngr9hz Vr9hzũ wNd6nhíu mi9mSD, cũn2mLgg 9mSDkhông cwNd6ó trảr9hz lời.

”Được 9mSDrồi, m4ACbởi vìr9hz muôiwNd6 phm4ACát wNd6hiện huwNd6ynh r9hzđối wNd6xử 9mSDvới muội 2mLg rất tốtm4AC. ĐểwNd6 9mSDan ủm4ACi muộir9hz, k2mLghông tiếc2mLg nhwNd6ắc tớ2mLgi chuyệwNd6n thươ9mSDng twNd6âm củar9hz mì2mLgnh. Huynh t2mLguy rằngr9hz nóiwNd6 9mSDxong vânwNd6 đwNd6ạm r9hzphong khi2mLgnh, nh2mLgưng mum4ACội biếtm4AC huyr9hznh rấm4ACt 9mSDkhổ sở,r9hz chwNd6ịu nhiều ủm4ACy 9mSDkhuất. Hôm9mSD nwNd6ay nhắc2mLg tớm4ACi, t2mLgrong lòngwNd6 nhấtr9hz địnhwNd6 khr9hzó c2mLghịu. Một9mSD ngư9mSDời nguyện ý9mSD vì9mSD mum4ACội chịum4AC k9mSDhổ mới9mSD 9mSDlà ngưr9hzời 9mSDthích 2mLghợp với2mLg muội9mSD, huwNd6ynh hm4ACợp cách.”

Hắn r9hzkhông chm4ACỉ nguyện9mSD 9mSDý khm4ACổ v2mLgì nà9mSDng, r9hzthậm chr9hzí còn nguyệnwNd6 ým4AC chếwNd6t m4ACvì r9hznàng, chỉr9hz lm4ACà 2mLgnàng 2mLgkhông nr9hzói wNd6ra thôi.

Hắn khôn2mLgg trm4ACả lwNd6ời, chwNd6ỉ cr9hzười cườ9mSDi, dịm4ACu dàngwNd6 m4ACôm nàng.

“Đại m4ACca, muộwNd6i mr9hzuốn xi9mSDn hum4ACynh một2mLg việc.”wNd6 Giọn9mSDg nàn2mLgg rất nhỏ,9mSD tựa9mSD hồm4AC s9mSDợ r9hzphá hủy9mSD bầm4ACu khm4ACông khíwNd6 ấmr9hz 9mSDáp này.

“Cứ nói.2mLg” 9mSDGiờ nàwNd6y khá9mSDch nàr9hzy, cá9mSDi gì9mSD h9mSDắn cũr9hzng đápr9hz ứng.

“Huynh lớn9mSD lêm4ACn r9mSDất suất2mLg a2mLg, k9mSDhông thể9mSD mar9hzng m4ACcái mặtwNd6 nạ chướ9mSDng mắt9mSD km4ACia đượcm4AC. T9mSDuy rằn9mSDg mm4ACang vwNd6ào rấ9mSDt khốc9mSD, n2mLghưng muộm4ACi 9mSDkhông thíchm4AC. Trừr9hz phi có2mLg việcwNd6 cr9hzần, khônwNd6g thì9mSD đừngr9hz man9mSDg, đượcm4AC không?”

“Được.” m4ACHắn nówNd6i xwNd6ong cườim4AC giawNd6n xảwNd6o, “ĐápwNd6 ứwNd6ng t9mSDa một 2mLg điều kiện,m4AC tr9hza swNd6ẽ khôngm4AC mang.”

“Điều r9hzkiện gì?”

“Hôn m4ACta một2mLg cái.”

“Hả?” Bạch9mSD Mạnr9hz Đir9hzệp nwNd6hảy r9mSDồi vòr9hzng tam4ACy của9mSD hắn,r9hz nr9hzhìn t2mLgừ trên m4ACxuống dưới,m4AC “Đại9mSD r9hzca, 9mSDhuynh bịwNd6 trúnm4ACg m4ACtà sar9hzo? Cm4ACâu 9mSDvừa 2mLgrồi lm4ACà hu2mLgynh nói.” ĐwNd6ánh chếtwNd6 nànwNd6g cũngr9hz khôngm4AC nghĩm4AC r9hznam nhâm4ACn cứnm4ACg 9mSDnhắc cổ9mSD hwNd6ủ nhr9hzư Đôngm4AC Phươ9mSDng m4ACVũ cũng nóiwNd6 đượcwNd6 mấwNd6y r9hzlời ngảm4AC ngớm4ACn thế9mSD này.

Nàng 9mSDkhông bi9mSDết, nm4ACam nhâ2mLgn nào9mSD kr9hzhi ởm4AC cạnh9mSD ngwNd6ười mm4ACình yêu mwNd6ến cũnr9hzg r9hzđều cwNd6ó tm4AChay đổi.

Đông wNd6Phương Vr9hzũ cười2mLg tr9hzinh quái9mSD nhìr9hzn nàngm4AC, “Làr9hz t2mLga nói.”

Bạch wNd6Mạn Điệpr9hz cwNd6ố ýr9hz r9hzlàm r9hzra vẻ9mSD m4ACsuy nghm4ACĩ m4ACmột hồ2mLgi lâu, “9mSDĐược rồ9mSDi.” L2mLgợi dụng2mLg lú2mLgc hắwNd6n kh2mLgông đr9hzể ý9mSD, trênwNd6 môiwNd6 hắnm4AC nhẹwNd6 wNd6nhàng lướtr9hz q9mSDua một cái.

Đây là2mLg lầ9mSDn đầum4AC r9hztiên wNd6nàng wNd6chủ động9mSD m4AChôn hắnm4AC, tur9hzy rằng chỉwNd6 lwNd6à r9hzhôn nhm4ACẹ, m4ACnhưng đ2mLgủ đểwNd6 wNd6Đông Phương9mSD m4ACVũ tâm9mSD thầr9hzn dwNd6ao động.9mSD Ngón9mSD tawNd6y hắn9mSD lướm4ACt qua chỗwNd6 2mLgnàng vừa9mSD hôn,wNd6 m4ACcười nh2mLgẹ mwNd6ột cái.

Bạch Mạn9mSD Điệpr9hz ởr9hz tr9hzrên người9mSD sờwNd6 soạtwNd6 nửam4AC ngày,wNd6 cuốim4AC cùng cwNd6ầm lấr9hzy cr9hzái ké2mLgo, c2mLgắt bỏ9mSD r9hzmột lọn2mLg m4ACtóc, lấm4ACy k9mSDhăn t9mSDay r9hzbao lạ2mLgi, “9mSDCái nàywNd6 chr9hzo huynh.”

Đông Ph9mSDương Vũ2mLg 9mSDnhận lấy,wNd6 “CáwNd6i gì?”

Ai 9mSDđó dõn9mSDg dạ9mSDc nówNd6i, “Tím4ACn vậtr9hz địn9mSDh tìnwNd6h.” Nànr9hzg thr9hzực sự khôngwNd6 thểwNd6 tì2mLgm m4ACra đượcr9hz vật2mLg gìwNd6 9mSDlàm vậtwNd6 r9hzđịnh ước.

Đông Phươm4ACng Vũm4AC cấr9hzt vàom4AC, sam4ACu đówNd6 đưa9mSD c9mSDho r9hznàng mộwNd6t vậr9hzt, “Nhận đim4AC, đwNd6ây l9mSDà tr9hzín vật2mLg củwNd6a ta.”

“A?” 2mLgBạch wNd6Mạn 2mLgĐiệp lùir9hz vềwNd6 sam4ACu 2mLgmấy bước,wNd6 “Ách,2mLg đm4ACại ca, vậtr9hz này9mSD có9mSD phảir9hz 9mSDrất q9mSDuý gr9hziá 9mSDhay kh2mLgông, huynm4ACh giữwNd6 2mLglại dùn2mLgg đi.”9mSD Đây2mLg lwNd6à vậr9hzt tượng trưng9mSD cwNd6ho thân2mLg 9mSDphận 9mSDcủa hắnm4AC, làm4AC r9hzsáo 2mLgngọc t9mSDheo hắn2mLg r9hzđã nh2mLgiều nă2mLgm, nà2mLgng 9mSDlàm sa2mLgo nhận được?

“Không m4ACđược sao?”

“Không phải,m4AC l2mLgà muộm4ACi không9mSD m4ACthể nhận,m4AC vậtm4AC n2mLgày r9hzquá quanr9hz trọng. NwNd6ếu hwNd6uynh đưr9hza wNd6muội v9mSDật này,m4AC kh9mSDông phải2mLg m2mLguội 9mSDnên đưam4AC k2mLgim kwNd6iếm ch9mSDo hum4ACynh sao? Chúnr9hzg t2mLga đ9mSDều lr9hzà wNd6người tro2mLgng giam4ACng hwNd6ồ, r9hzsao lại9mSD đemr9hz v9mSDũ khr9hzí 9mSDtùy tiện9mSD tr9hzặng cho ngườim4AC khác?”

Đông Phươ9mSDng 2mLgVũ thr9hzu lạr9hzi s9mSDáo ngọcwNd6, 2mLgnăm wNd6ngón m4ACtay tr9hzhon dài2mLg cầm r9hzsáo m4ACngọc đặt9mSD ởwNd6 sm4ACau lưng,wNd6 “NàngwNd6 r9hzthích r9hzlàm ngườiwNd6 2mLgtrong gia9mSDng hồwNd6 sao?”

Bạch M2mLgạn ĐiwNd6ệp sur9hzy 2mLgnghĩ mộ2mLgt cm4AChút, lár9hzch r9hzđầu, “Không thích.”

“Vô tm4ACranh 9mSDsơn tram4ACng, vôr9hz tranm4ACh vớr9hzi đời9mSD, 2mLgta cwNd6ũng muốn cum4ACộc wNd6sống nhưr9hz vậy.”m4AC Hắm4ACn trowNd6ng lờ2mLgi cór9hz hr9hzàm ý9mSD khác.

Bạch MạnwNd6 Đir9hzệp n2mLggẩn người,r9hz lập2mLg t9mSDức mừng9mSD rỡ2mLg túmr9hz lấy9mSD y phụwNd6c 9mSDcủa hắn2mLg, “Huynh2mLg nór9hzi… 9mSDhuynh cr9hzũng khônr9hzg mr9hzuốn m4AClàm ngư9mSDời tr9hzrong gi9mSDang h9mSDồ, muốn cùng9mSD muộir9hz không2mLg trar9hznh sựr9hz đời.”

“Thiên hm4ACạ r9hzđệ nh9mSDất m4ACthì đã9mSD sa2mLgo? m4ACTa wNd6không thíwNd6ch 2mLglàm 2mLgngười trong 2mLggiang hồm4AC. Nếu9mSD trr9hzên đời2mLg đã2mLg kh2mLgông r9hzcó Tm4AChánh lin2mLgh châu,m4AC 2mLgta chỉwNd6 muố2mLgn quwNd6ay về làmwNd6 Đô9mSDng Phươnm4ACg Vũ.”

“Đại cm4ACa, muộ9mSDi 9mSDcó mr9hzột đwNd6ề nghị.”

“Nói đi.”

“Ở gầnr9hz Thươnr9hzg Mr9hzang trấn9mSD tìr9hzm mộtm4AC làr9hzng, sam4ACu 9mSDđó x2mLgây vài 2mLgphòng m4ACnhỏ, m4ACsau kr9hzhi chúwNd6ng r9hzta wNd6thoái 9mSDẩn, cwNd6ùng với2mLg LwNd6ăng wNd6Tương, 2mLgnhị muội9mSD 9mSDphu cùwNd6ng nhau 9mSDở đó.9mSD Đươm4ACng nhiênm4AC, nếu2mLg twNd6am muộir9hz m4ACnguyện wNd6ý đir9hz c2mLgùng r9hzthì càngm4AC tốt.”2mLg Nm4AChị muội 9mSDphu c9mSDủa nànwNd6g nghr9hzề nghiệp9mSD đặm4ACc m4ACthù, lấym4AC wNd6lão bàm4AC r9mSDồi r9hzsợ rằng2mLg khr9hzông thểwNd6 tiếr9hzp 2mLgtục làm nữa.wNd6 Đểr9hz r9hzphòng ngừar9hz cừu2mLg nh9mSDân wNd6trả 2mLgthù, đánh9mSD km4AChông lại2mLg m4AChắn th2mLgì nhằmm4AC tớ2mLgi 9mSDlão bà, biwNd6ện phápwNd6 twNd6ốt n2mLghất vẫ2mLgn r9hzlà tho9mSDái ẩnr9hz giwNd6ang hồ9mSD đi.

“Vô Trar9hznh s9mSDơn tr9mSDang ở2mLg đâu?”

Bạch Mr9hzạn Đi2mLgệp h9mSDưng phấnr9hz phát2mLg biểr9hzu ýwNd6 r9hzkiến, “Đâyr9hz làr9hz muộr9hzi muốn chún2mLgg m4ACta đwNd6ến mộwNd6t lànwNd6g m4ACẩn cưr9hz, gr9hzọi 9mSDnơi đwNd6ó lm4ACà VwNd6ô Tr9mSDanh r9hzsơn tranr9hzg. r9hzGiang hồ 9mSDmọi ngườiwNd6 đềum4AC br9hziết chúngr9hz twNd6a 2mLgẩn m4ACcư r9hztại VôwNd6 Tr9mSDanh sm4ACơn trar9hzng, nhưn9mSDg lạiwNd6 không9mSD biếtr9hz Vô TranhwNd6 sơ9mSDn twNd6rang ở2mLg đ2mLgâu, nh9mSDư wNd6vậy mới2mLg l9mSDà wNd6an tor9hzàn nm4AChất. Háchm4AC hách,wNd6 hu2mLgynh cr9hzũng có thm4ACể tiếp2mLg tụcr9hz làm4ACm K9mSDim lr9hzão 9mSDbản cr9hzủa huy9mSDnh. N2mLgếu muốnr9hz 2mLgnhớ tới2mLg nhữnm4ACg ngày2mLg nár9hzo r9hznhiệt, cứ qwNd6uay m4ACvề Thươngr9hz M9mSDang sơnr9hz tr9mSDang, 2mLgnhớ tới9mSD nhữngr9hz ngàm4ACy kh9mSDông m4ACmàng d2mLganh lợim4AC th2mLgì quay vr9hzề làngr9hz, thậr9hzt tốt.”

Bạch m4ACMạn Điệp2mLg lé9mSDn cr9hzười wNd6hề hề,m4AC “Hr9hzay nwNd6hất là9mSD ởm4AC gwNd6ần Qur9hzân Tùy PhowNd6ng, 9mSDmuội wNd6tùy thời9mSD cówNd6 9mSDthể kh9mSDi dễm4AC hắn.”

Nghĩ wNd6đến br9hzộ r9hzdạng 2mLgbị kh2mLgi dễm4AC củam4AC Quâ9mSDn TùywNd6 Phom4ACng, Đông r9hzPhương m4ACVũ r9hzbắt đầm4ACu thôn9mSDg 2mLgcảm 9mSDcho hắn.

“Sau 9mSDkhi nàngr9hz wNd6khỏi bệm4ACnh, chúngm4AC r9hzta cm4ACùng 2mLgnhau r9hzđi tìm lr9hzàng.” Kiếnr9hz nghị9mSD củawNd6 nànwNd6g thựwNd6c 2mLgsự khôngm4AC tệ.

“Không cm4ACần đâu,wNd6 wNd6nhị muộir9hz m4ACcùng nh9mSDị wNd6muội phr9hzu swNd6ớm 9mSDcó ý địnhwNd6 thoáiwNd6 ẩ9mSDn gr9hziang 9mSDhồ đúnr9hzg kh9mSDông? r9hzThế cứ2mLg đểm4AC har9hzi gm4ACia r9hzhỏa kr9hzia r9hzđi làmm4AC. r9hzHai người họwNd6 sam4ACu m4ACkhi thwNd6ành thâwNd6n có2mLg p2mLghải khônm4ACg wNd6chuyện gr9hzì làmwNd6? 9mSDỞ m4ACnhà rảnh2mLg rm4ACỗi đếm4ACn mốc9mSD wNd6meo a? Nhir9hzều lắm4ACm r9hzthì chr9hzo bwNd6ạc đểr9hz hm4ACai 9mSDngười tìmm4AC chm4ACỗ 9mSDở. Ách,r9hz h9mSDay nhấ2mLgt lwNd6à kham4ACi 9mSDkhẩn và9mSDi mẫu đất,m4AC muội2mLg có9mSD thr9hzể trồr9hzng ra9mSDu, nu9mSDôi gwNd6à. Đến9mSD 2mLglúc đwNd6ó chúngm4AC wNd6ta r9hzmỗi ngày9mSD đềur9hz có tr9hzhể ăr9hzn ra2mLgu sạch,9mSD hwNd6ơn nữwNd6a còn2mLg lr9hzà wNd6tự mr9hzình trm4ACồng nhwNd6a. Chúng2mLg wNd6ta 2mLgcòn wNd6có twNd6hể nm4ACuôi cá, cm4ACông t2mLgác bảom4AC vệr9hz môim4AC m4ACtrường ở9mSD cổm4AC đại9mSD rất9mSD 2mLgkhá, 9mSDcá ở9mSD m4ACkhe 9mSDsuối kr9hzhông bwNd6ị m4ACô nhiễm. Nếum4AC như2mLg k2mLghông có2mLg wNd6việc wNd6gì, chúngm4AC m4ACta cóm4AC th2mLgể đwNd6i dạor9hz 9mSDngoại r9hzthành, r9hzđến tối2mLg cùr9hzng nhau nwNd6gắm sar9hzo…” Ngườir9hz wNd6này m4ACbị mác9mSDh vọwNd6ng tưở2mLgng chứn2mLgg vr9hzô cùwNd6ng trầmr9hz trọng.

“Được.” wNd6Đông Phương2mLg Vr9hzũ c9mSDũng wNd6bắt đầu2mLg m4ACmơ tưởng9mSD r9hztới những r9hz ngày t2mLgháng n2mLghư vậy.

“Đại cam4AC, chm4ACúng tm4ACa hiệ2mLgn giờr9hz đir9hz m4ACđâu? Đột9mSD nhiêr9hzn wNd6không có mwNd6ục wNd6tiêu rồi.”

“Trở r9hzlại Th9mSDương MwNd6ang tm4ACrấn, har9hzi m9mSDuội muộ2mLgi r9hznàng đều2mLg r9hzở đó.” Để2mLg điềur9hz ch2mLgế gm4ACiải dược9mSD chwNd6o hắn.m4AC m4ACMấy ngà9mSDy tr9mSDước hắnwNd6 đãr9hz t2mLghu m4ACđược bồm4AC câwNd6u đưa tin,r9hz 9mSDnếu kr9hzhông v2mLgì Thánm4ACh lir9hznh 2mLgchâu thì2mLg m4ACđã sm4ACớm qu2mLgay về9mSD ThươngwNd6 MwNd6ang trấn2mLg rồi.

“Tại swNd6ao? K9mSDhông r9hztìm Quỷr9hz r9hzY à?”

“Trời đấtm4AC 2mLgbao 2mLgla, biếtm4AC 2mLgđi 2mLgđâu tìm.wNd6 2mLgThiên C9mSDơ cám4ACc cùwNd6ng Hàn Phr9hzi 2mLgnhất 2mLgđịnh gir9hzúp tm4ACa tìwNd6m hắn,wNd6 tiwNd6n tưởng2mLg rấtm4AC nhawNd6nh sẽwNd6 c9mSDó m4ACtin tức9mSD.” Có9mSD tổ chức2mLg 2mLgtình báowNd6 đệr9hz nhấtm4AC twNd6hiên hạm4AC c2mLgùng thiênm4AC hạr9hz đệwNd6 nhm4ACất bộr9hz k9mSDhoái đích2mLg thwNd6ân rwNd6a tay, 2mLg Quỷ 2mLgY tum4ACyệt wNd6đối chạym4AC khônm4ACg thoát.

Bạch MạnwNd6 Đ2mLgiệp 2mLgthì thàr9hzo wNd6nói, 9mSD“Hơn nữa,wNd6 cr9hzòn c9mSDó 2mLgMinh Cr9hzung hỗ trợr9hz mà.”

“Chúng tm4ACa r9hzbây 2mLggiờ đm4ACi đâu?wNd6” LầnwNd6 nàr9hzy nwNd6àng t9mSDhực m4ACsự 9mSDkhông có mụcr9hz ti2mLgêu rồi.

Đông PhwNd6ương Vm4ACũ m4ACcùng B9mSDạch Mạ9mSDn Đm4ACiệp qwNd6uan hệ9mSD chr9hzính thức thănwNd6g c2mLgấp thành9mSD 2mLgtình yê2mLgu n9mSDam nữ,wNd6 Bạch9mSD Mạnm4AC Điệm4ACp đm4ACối vr9hzới wNd6Đông Pm4AChương Vũr9hz tháwNd6i đ2mLgộ không cm4ACó 2mLgthay 2mLgđổi nhưnr9hzg r9hzhành 2mLgđộng thựcm4AC tế9mSD 9mSDđã t9mSDhay đổir9hz 2mLgrất nhiều.

Cho tớ2mLgi n9mSDay, hr9hzai m4ACngười họ9mSD khôngr9hz pwNd6hải chi9mSDa m4ACphòng ngm4ACủ thì 9mSDcũng l9mSDà ĐôwNd6ng Phươ9mSDng wNd6Vũ 2mLgphải ngr9hzủ m4ACở trênm4AC gr9hzhế. Mấm4ACy wNd6ngày ởm4AC 2mLgTuyết s9mSDơn, bởi9mSD vì t9mSDrời qum4ACá m4AClạnh, 9mSDhai người9mSD 9mSDbất đắc9mSD dwNd6ĩ phr9hzải 2mLgngủ cùn9mSDg mộtr9hz giưwNd6ờng. Bấr9hzt quá9mSD Bạchr9hz Mạn Điệpr9hz xwNd6in thề,wNd6 har9hzi m4ACngười lúcwNd6 đ9mSDó th2mLgực sựr9hz rấtr9hz tro9mSDng m4ACsáng, r9hzmỗi ngườim4AC mộtwNd6 cár9hzi cm4AChăn, tuyệt đ2mLgối không9mSD ch2mLgạm v9mSDào đối2mLg phư2mLgơng c9mSDho dr9hzù là9mSD một2mLg ng2mLgón tay.

Mới gm4ACần đây,9mSD sar9hzu nửa2mLg năm4ACm dur9hzy tm4ACrì 2mLgám m2mLguội, rốtwNd6 cục9mSD cũng có9mSD ngàwNd6y bịr9hz phm4ACá vỡ.

Đó l2mLgà 9mSDvào 2mLgđêm thứm4AC br9hza r9hzsau khr9hzi hm4ACai ngư2mLgời m4ACrời khỏ2mLgi Tống r9hzgia, 9mSDở 2mLgmột trấnwNd6 9mSDnhỏ tì9mSDm chỗ2mLg twNd6rọ. Cáim4AC m4AClàng k2mLgia thựm4ACc m4ACsự m4ACrất nr9hzhỏ, 2mLgmột tiểu9mSD khm4ACách điếm cm4AChỉ có9mSD mấr9hzy gm4ACian phwNd6òng. Đếnm4AC kh2mLgi B9mSDạch MạnwNd6 Điệ2mLgp đếnr9hz m4ACtrọ chỉ9mSD còn2mLg lạim4AC 2mLgmột p2mLghòng duy wNd6nhất, khôwNd6ng còn2mLg lr9hzựa m4ACchọn n9mSDào kh9mSDác, 2mLghai n2mLggười đ9mSDành 9mSDngủ cùn2mLgg m9mSDột gian.

“Đại 9mSDca, 9mSDhuynh c9mSDó lạnh2mLg hawNd6y không?”m4AC B2mLgạch MwNd6ạn r9hzĐiệp sau khm4ACi lm4ACeo wNd6lên giườnm4ACg, m4ACnhịn k9mSDhông đượ9mSDc hỏir9hz Đôm4ACng Phương9mSD Vũ.

Không thểwNd6 wNd6không nói9mSD hắnm4AC thựcwNd6 sự2mLg làm4AC m4ACchính nhâr9hzn qwNd6uân tử, kiênr9hz 9mSDtrì muốnwNd6 ngủm4AC trêwNd6n trườwNd6ng kr9hzỷ. Đãm4AC vàom4AC twNd6háng mười2mLg rồi2mLg, trờiwNd6 bắtr9hz đm4ACầu lạm4ACnh, Hơn n9mSDữa v9mSDừa m4ACqua mộ2mLgt trận2mLg mư2mLga t9mSDo, 9mSDnhiệt đ9mSDộ 9mSDrất t2mLghấp, m4ACngủ trm4ACên trườnwNd6g 2mLgkỉ không2mLg tốtm4AC lắm đâu.

“Ngủ r9hzsớm r9hzchút đi2mLg.” Hắ2mLgn cũngm4AC k2mLghông trr9hzực twNd6iếp trảr9hz lời, 2mLg cho dm4ACù làm4AC rất9mSD lạnh.

“Ách, wNd6chúng 9mSDta cùnm4ACg nh2mLgau ngủm4AC đi,9mSD wNd6muội lạnh.”

“Thực s9mSDự muốn2mLg chún2mLgg wNd6ta cù2mLgng nh2mLgau ngủ.”

“Đúng vậy,r9hz wNd6nhưng… muộim4AC cảwNd6nh cm4ACáo huynhm4AC, wNd6không đ2mLgược lợi dụng9mSD đó.”9mSD Sớ9mSDm 9mSDđã r9hztìm cáchwNd6 ăr9hzn tươir9hz nàng.

“Ngủ wNd6đi, wNd6ta khôngr9hz sao9mSD.” Kỳr9hz thwNd6ực wNd6hắn rấtm4AC l9mSDo l9mSDắng nửa 9mSDđêm sẽwNd6 lợir9hz dụm4ACng nàng.

“Được rồi,m4AC huy2mLgnh khôngwNd6 lạnhwNd6 n9mSDhưng muộim4AC lạnh,r9hz giú2mLgp r9hzmuội sưởi ấm.”

“Được.” Nàng2mLg đãm4AC mm4ACời n2mLghư vậy,m4AC s9mSDao l9mSDại kh2mLgông b9mSDiết xấu2mLg hổ cựm4AC t2mLguyệt chứ.

Vì 2mLgthế đ2mLgêm đó,r9hz 2mLghai ng2mLgười wNd6ngủ tronr9hzg cùwNd6ng mộ2mLgt cái2mLg c9mSDhăn, nằm trên9mSD cùr9hzng mr9hzột cár9hzi giường.

Đông PhwNd6ương VwNd6ũ cũr9hzng wNd6rất mr9hzuốn là9mSDm r9hzLiễu Hạr9hz H9mSDuệ, c9mSDách xr9hza nàng mộm4ACt chút,2mLg nhưm4ACng 9mSDai đówNd6 khm4ACi ngr9hzủ cứr9hz lwNd6uôn bám2mLg 2mLgriết vwNd6ào ngườwNd6i 2mLghắn. Cóm4AC l9mSDẽ vì9mSD lạnh, c2mLgánh twNd6ay m4ACngọc ô2mLgm h2mLgắn khwNd6ông twNd6ha. Bấ9mSDt đắwNd6c dwNd6ĩ, h2mLgắn chr9hzỉ có9mSD thm4ACể ôwNd6m nà2mLgng vào l2mLgòng, dùnwNd6g nhiệtm4AC độm4AC sưởi2mLg ấm.

Bọn họ9mSD hr9hzai ngườim4AC m4ACchẳng cór9hz làm9mSD chuyệnr9hz gr9hzì thuộcm4AC lm4ACoại cấm thiếu2mLg r9hznhi, bấ2mLgt qum4ACá cwNd6uối m4ACcùng cũngwNd6 pháwNd6t triểwNd6n thànr9hzh r9hzquan hệm4AC 9mSDtình lữ,2mLg c2mLgòn chờ nâng9mSD lên.