You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương BjqGZipY21: Cáin3XZ n3XZnày gọi làef8pPcKA n3XZluận n3XZvõ chiêun3XZ thân

Trong vBjqGZipYõ lâmef8pPcKA thậpn3XZ đBjqGZipYại BjqGZipYcao thủ,ef8pPcKA BjqGZipYbao gồmn3XZ tan3XZm lef8pPcKAa sát,n3XZ tam ef8pPcKAcông tn3XZử. ef8pPcKAVô ẢnBjqGZipYh BjqGZipYLa SBjqGZipYát, ThBjqGZipYiên ef8pPcKADiện Tef8pPcKAu Laef8pPcKA, Độcn3XZ Nươnef8pPcKAg Tửef8pPcKA hợpef8pPcKA xef8pPcKAưng tn3XZhành ef8pPcKAtam la BjqGZipYsát. n3XZSáo NgọBjqGZipYc n3XZCông Tử,ef8pPcKA n3XZLãnh n3XZTâm n3XZCông BjqGZipYTử Phươnn3XZg ChấnBjqGZipY HiBjqGZipYên, Tùn3XZy Phon3XZng Côn3XZng Tử QBjqGZipYuân ef8pPcKATùy Phonef8pPcKAg hợpBjqGZipY xưef8pPcKAng tef8pPcKAam n3XZcông tBjqGZipYử. Khuôef8pPcKAn mef8pPcKAặt thBjqGZipYật củn3XZa tBjqGZipYam lBjqGZipYa BjqGZipYsát chưaef8pPcKA n3XZai tBjqGZipYhấy qua, nhưn3XZng BjqGZipYtam côn3XZng tửef8pPcKA đềuBjqGZipY đượcBjqGZipY bàef8pPcKAi daBjqGZipYnh lBjqGZipYà mỹn3XZ nef8pPcKAam ef8pPcKAtử. Thiên3XZn n3XZCơ cácBjqGZipY ef8pPcKAchủ TùBjqGZipYy Phong Côn3XZng BjqGZipYTử đưef8pPcKAợc xBjqGZipYưng làBjqGZipY võef8pPcKA BjqGZipYlâm đệBjqGZipY n3XZnhất mỹBjqGZipY nef8pPcKAam, Vạnef8pPcKA Kin3XZếm sơef8pPcKAn n3XZtrang thiếuef8pPcKA chủ PhươBjqGZipYng ChấnBjqGZipY Hiêef8pPcKAn đưef8pPcKAợc xBjqGZipYưng làef8pPcKA BjqGZipYđệ nhBjqGZipYị BjqGZipYmỹ ef8pPcKAnam, SáoBjqGZipY NgọcBjqGZipY Côngn3XZ Tửn3XZ ln3XZà nhâBjqGZipYn vậtef8pPcKA thầef8pPcKAn bí nhấtef8pPcKA gianBjqGZipYg hồ,ef8pPcKA rấtn3XZ ítef8pPcKA an3XZi từnBjqGZipYg gặef8pPcKAp ef8pPcKAqua khuôBjqGZipYn ef8pPcKAmặt n3XZthật củef8pPcKAa BjqGZipYhắn. Nef8pPcKAhưng cBjqGZipYó nef8pPcKAgười nói, din3XZện BjqGZipYmạo củn3XZa hắef8pPcKAn xácBjqGZipY thựcef8pPcKA tuấn3XZn mỹef8pPcKA vôBjqGZipY n3XZsong. Nếuef8pPcKA hBjqGZipYai vịn3XZ côBjqGZipYng tửef8pPcKA kef8pPcKAia đềef8pPcKAu là mn3XZỹ naBjqGZipYm, hắef8pPcKAn cBjqGZipYũng khônBjqGZipYg ef8pPcKAthể tn3XZhua kéef8pPcKAm, toạief8pPcKA nguyệnef8pPcKA cef8pPcKAho hn3XZắn daBjqGZipYnh hiệef8pPcKAu đện3XZ taBjqGZipYm mỹ namef8pPcKA đef8pPcKAi. Tronef8pPcKAg chốef8pPcKAn vef8pPcKAõ BjqGZipYlâm tổnn3XZg cộef8pPcKAng BjqGZipYcó tứef8pPcKA đạiBjqGZipY mỹef8pPcKA nBjqGZipYam, ngoạin3XZ tn3XZrừ taBjqGZipYm cBjqGZipYông tử, ĐôBjqGZipYng PhươngBjqGZipY gief8pPcKAa, Đôngn3XZ Phươef8pPcKAng Vn3XZũ bàief8pPcKA n3XZdanh đn3XZệ tứ.n3XZ GBjqGZipYả BjqGZipYcho ef8pPcKAmột tronBjqGZipYg võBjqGZipY lBjqGZipYâm đBjqGZipYệ tứ n3XZmỹ naBjqGZipYm, làBjqGZipY viBjqGZipYnh ef8pPcKAhạnh tronef8pPcKAg BjqGZipYthiên hBjqGZipYạ, n3XZnên ef8pPcKAkhó tráchBjqGZipY tínhn3XZ tef8pPcKAình n3XZĐông PhươngBjqGZipY chBjqGZipYo def8pPcKAù kém nn3XZhư vậy,BjqGZipY n3XZcũng cn3XZó ef8pPcKAn ef8pPcKAcô nươnBjqGZipYg mn3XZuốn gBjqGZipYả BjqGZipYcho ef8pPcKAhắn. SáoBjqGZipY ef8pPcKANgọc CBjqGZipYông Tửef8pPcKA nhBjqGZipYư thBjqGZipYần longef8pPcKA thấy đầun3XZ khBjqGZipYông thef8pPcKAấy đuôi,BjqGZipY ĐônBjqGZipYg Phươngn3XZ n3XZVũ tef8pPcKAhì đBjqGZipYã cef8pPcKAó vợ,n3XZ Quâef8pPcKAn TBjqGZipYùy Phonn3XZg tBjqGZipYhần thầBjqGZipYn bí n3XZbí, Phươef8pPcKAng BjqGZipYChấn Hief8pPcKAên lef8pPcKAại khôef8pPcKAng mun3XZốn kếtn3XZ giaBjqGZipYo nef8pPcKAữ BjqGZipYtử, ef8pPcKAviệc n3XZnày ef8pPcKAe ef8pPcKArằng đãBjqGZipY kef8pPcKAhiến cho vBjqGZipYô sốBjqGZipY côn3XZ nươef8pPcKAng thưn3XZơng tBjqGZipYâm. GầBjqGZipYn đâyBjqGZipY, tron3XZng ef8pPcKAchốn BjqGZipYvõ lBjqGZipYâm mỗief8pPcKA sựef8pPcKA kiện3XZn xảyBjqGZipY ref8pPcKAa đều ln3XZiên qn3XZuan đến3XZn củef8pPcKAa TaBjqGZipYm cônef8pPcKAg ef8pPcKAtử, BjqGZipYlà ef8pPcKAđại sef8pPcKAự liêBjqGZipYn ef8pPcKAquan đếnn3XZ tef8pPcKAứ đạief8pPcKA mỹBjqGZipY nam.

Một trBjqGZipYong võn3XZ lâmBjqGZipY tn3XZam cef8pPcKAông tửBjqGZipY, Lãnef8pPcKAh Tn3XZâm Côngn3XZ Tef8pPcKAử Phương Chấnef8pPcKA ef8pPcKAHiên ef8pPcKAcông khaBjqGZipYi n3XZtuyển ef8pPcKAlão n3XZbà, tuổn3XZi BjqGZipYtừ 1ef8pPcKA6 đếnBjqGZipY 25BjqGZipY, tướngBjqGZipY n3XZmạo đoanef8pPcKA traef8pPcKAng, n3XZmọi nữ BjqGZipYtử n3XZchưa cBjqGZipYhồng xuấtBjqGZipY thânn3XZ tef8pPcKAhuần khiếtBjqGZipY đềuef8pPcKA cBjqGZipYó thểBjqGZipY tn3XZham tuyef8pPcKAển. CácBjqGZipY ef8pPcKAvị côBjqGZipY n3XZnương có BjqGZipYý muốnef8pPcKA tef8pPcKAham tuyểnBjqGZipY cn3XZhỉ cầnBjqGZipY tBjqGZipYrước ngàn3XZy ef8pPcKAhai ef8pPcKAmươi lăef8pPcKAm BjqGZipYtháng tBjqGZipYư đếnef8pPcKA Pn3XZhương gia,ef8pPcKA luận BjqGZipYvõ đểef8pPcKA phef8pPcKAân thắngn3XZ bạef8pPcKAi. Chỉef8pPcKA cầnef8pPcKA cn3XZó ef8pPcKAthể đáef8pPcKAnh bạief8pPcKA tấtef8pPcKA cảef8pPcKA mỹn3XZ nef8pPcKAữ ef8pPcKAtham tuyển, BjqGZipY chính làn3XZ thiến3XZu phBjqGZipYu ef8pPcKAnhân Phươnn3XZg gia.

Lãnh BjqGZipYTâm CônBjqGZipYg TBjqGZipYử PhươnBjqGZipYg Chấnef8pPcKA Hiêef8pPcKAn đn3XZược ef8pPcKAxưng ef8pPcKAlà võef8pPcKA lâm n3XZ đệ nhBjqGZipYị mỹBjqGZipY n3XZnam tử,n3XZ cn3XZô nươngBjqGZipY muốnBjqGZipY gn3XZả cBjqGZipYho hBjqGZipYắn nhiềef8pPcKAu n3XZnhư BjqGZipYcá dBjqGZipYưới sônef8pPcKAg. HắnBjqGZipY vẫnef8pPcKA chưan3XZ muốn BjqGZipYthành thâef8pPcKAn, ef8pPcKAchính việcBjqGZipY nàyBjqGZipY đãBjqGZipY làn3XZm tổnBjqGZipY thươef8pPcKAng tráief8pPcKA tiBjqGZipYm củaef8pPcKA biếef8pPcKAt bBjqGZipYao côn3XZ n3XZgái. Đột ef8pPcKAnhiên hắBjqGZipYn ef8pPcKAcông n3XZkhai tuyển3XZn BjqGZipYlão bà,n3XZ kBjqGZipYhiến cBjqGZipYho cácBjqGZipY ef8pPcKAcô nươnn3XZg BjqGZipYnườm n3XZnượp tiếnBjqGZipY tới Phươngn3XZ gief8pPcKAa. n3XZNhững côBjqGZipY nươnef8pPcKAg cón3XZ chồnn3XZg hốin3XZ hậnBjqGZipY n3XZtại sBjqGZipYao mìBjqGZipYnh ef8pPcKAlại BjqGZipYgả đn3XZi ef8pPcKAsớm quá,n3XZ hận khôngBjqGZipY thển3XZ ef8pPcKAly BjqGZipYhôn đn3XZể điBjqGZipY thn3XZam tun3XZyển. Còn3XZn BjqGZipYnhững vịBjqGZipY cn3XZô nBjqGZipYương chưaef8pPcKA chồn3XZng tBjqGZipYhì ngày đêmBjqGZipY khổBjqGZipY luyBjqGZipYện n3XZvõ công,n3XZ n3XZliều mạnef8pPcKAg muốBjqGZipYn ef8pPcKAgả tn3XZới Phươn3XZng gian3XZ. Thiêef8pPcKAn BjqGZipYkim nef8pPcKAhà giàu, BjqGZipYgiang hef8pPcKAồ hn3XZiệp nữ,ef8pPcKA đủn3XZ ln3XZoại kin3XZểu dn3XZáng BjqGZipYnữ nhBjqGZipYân đBjqGZipYều BjqGZipYthu đượcn3XZ tn3XZin tBjqGZipYức, xn3XZắn tn3XZay áo, ef8pPcKA chuẩn bịBjqGZipY ef8pPcKAtới PhươngBjqGZipY gBjqGZipYia n3XZtranh BjqGZipYgiành ef8pPcKAchức vịBjqGZipY thiếef8pPcKAu ef8pPcKAphu nhân.

“Cha, chuyn3XZện ngn3XZười làmef8pPcKA quảef8pPcKA nhn3XZiên BjqGZipYlà BjqGZipYchuyện tốt.”n3XZ ĐươnBjqGZipYg sự chiêuef8pPcKA thânBjqGZipY Phươnn3XZg ChấBjqGZipYn BjqGZipYHiên saef8pPcKAu khef8pPcKAi nBjqGZipYghe đBjqGZipYược tin3XZn nàyBjqGZipY, chuyệnef8pPcKA đn3XZầu tiên3XZn làm BjqGZipYlà ef8pPcKAđùng đùBjqGZipYng nổiBjqGZipY giận,BjqGZipY đBjqGZipYá văBjqGZipYng cửBjqGZipYa thn3XZư pn3XZhòng củaBjqGZipY lãef8pPcKAo ef8pPcKAcha, BjqGZipYlớn tn3XZiếng cn3XZhất vấn.

Phương Kìnhef8pPcKA bef8pPcKAuông sán3XZch tref8pPcKAên n3XZtay, ngẩn3XZng n3XZđầu ef8pPcKAnhìn nhi tef8pPcKAử, thef8pPcKAấp giọBjqGZipYng ef8pPcKAmắng, “KhBjqGZipYông biếtef8pPcKA BjqGZipYphép tách.”

Phương ChBjqGZipYấn Hiên3XZn hBjqGZipYừ lạnhn3XZ, “Tn3XZa khônn3XZg biếtn3XZ phépn3XZ táef8pPcKAch? Cón3XZ thể ef8pPcKAso đượcBjqGZipY BjqGZipYvới cBjqGZipYha saoef8pPcKA? BjqGZipYTa muốnn3XZ chiêuBjqGZipY thânef8pPcKA ef8pPcKAkhi nàn3XZo? SBjqGZipYao tef8pPcKAa khôngBjqGZipY biết?”BjqGZipY Nửa thángn3XZ nan3XZy, n3XZhắn vẫnef8pPcKA vộin3XZ vBjqGZipYội n3XZvàng BjqGZipYvàng n3XZđi tìBjqGZipYm BạBjqGZipYch n3XZNgâm, n3XZgiữa đưn3XZờng lạiBjqGZipY n3XZnghe n3XZđược tin hắBjqGZipYn muốnef8pPcKA chiên3XZu thBjqGZipYân. Lậpef8pPcKA n3XZtức BjqGZipYra roBjqGZipYi tef8pPcKAhúc BjqGZipYngựa gBjqGZipYấp gápef8pPcKA n3XZtrở vềBjqGZipY chấn3XZt BjqGZipYvấn lão tửn3XZ củan3XZ hắn.

“Hôn nhBjqGZipYân đạief8pPcKA sn3XZự dn3XZo lệnhef8pPcKA củaBjqGZipY chn3XZa mBjqGZipYẹ, BjqGZipYlời củaBjqGZipY ef8pPcKAmai mối, n3XZngươi kef8pPcKAhông cầnBjqGZipY biến3XZt.” Nhn3XZi tửef8pPcKA hắBjqGZipYn vBjqGZipYì BjqGZipYcô nươBjqGZipYng tBjqGZipYên ef8pPcKAgọi BạBjqGZipYch NgâmBjqGZipY kBjqGZipYia mn3XZà phát điênn3XZ ln3XZên n3XZrồi, ngn3XZhe nóiBjqGZipY cef8pPcKAô nươn3XZng n3XZta n3XZmất tíchef8pPcKA n3XZliền tef8pPcKAo tn3XZiếng mắngef8pPcKA hắn,ef8pPcKA khôn3XZng nóBjqGZipYi không rằngBjqGZipY lậtBjqGZipY n3XZtung cản3XZ BjqGZipYthế giớief8pPcKA nàyn3XZ n3XZlên ef8pPcKAmà tìmBjqGZipY. Vìn3XZ ef8pPcKAmột nữBjqGZipY nhânBjqGZipY điBjqGZipY ef8pPcKAngỗ nghịchn3XZ với phụef8pPcKA thâef8pPcKAn, tưn3XZơng lBjqGZipYai ef8pPcKAnếu lấyBjqGZipY nBjqGZipYgười tn3XZa vef8pPcKAề thìef8pPcKA BjqGZipYcòn BjqGZipYra cBjqGZipYái ef8pPcKAdạng gìef8pPcKA nữn3XZa. NBjqGZipYghe lời ef8pPcKAphu nhân3XZn kiếnn3XZ nef8pPcKAghị, ef8pPcKAsớm nênn3XZ tBjqGZipYìm mBjqGZipYột lef8pPcKAão bn3XZà cn3XZho ef8pPcKAhắn. Phưn3XZơng n3XZKình vẫef8pPcKAn vừan3XZ ý Đỗef8pPcKA Thef8pPcKAanh Sươnn3XZg, bef8pPcKAất đBjqGZipYắc def8pPcKAĩ n3XZnhi tửef8pPcKA kef8pPcKAiên qun3XZyết kef8pPcKAhông chef8pPcKAịu. Hef8pPcKAắn mớn3XZi ref8pPcKAa điềun3XZ BjqGZipYkiện trong vef8pPcKAòng mộtef8pPcKA BjqGZipYnăm phảef8pPcKAi man3XZng tef8pPcKAhê n3XZtử trởef8pPcKA vềBjqGZipY, n3XZvốn tưởngef8pPcKA rBjqGZipYằng hBjqGZipYài tửBjqGZipY kief8pPcKAa đBjqGZipYối vBjqGZipYới nữ nhâef8pPcKAn khef8pPcKAông cóBjqGZipY ef8pPcKAhứng thúBjqGZipY, tef8pPcKAuyệt đôief8pPcKA khônn3XZg tef8pPcKAìm đưef8pPcKAợc vịn3XZ hôef8pPcKAn thêef8pPcKA, đBjqGZipYến lúef8pPcKAc ef8pPcKAđó hắn sẽef8pPcKA dan3XZnh chín3XZnh BjqGZipYngôn thuậnef8pPcKA épn3XZ nhef8pPcKAi tửBjqGZipY ln3XZấy ĐỗBjqGZipY Thaef8pPcKAnh Sươngef8pPcKA, n3XZthế nhn3XZưng kn3XZết BjqGZipYquả n3XZnhi tử lạin3XZ mn3XZang ef8pPcKAvề mBjqGZipYột BjqGZipYvị côn3XZ nươn3XZng, cònef8pPcKA ef8pPcKAkhăng n3XZkhăng nhấtBjqGZipY mựcef8pPcKA yêun3XZ n3XZthương ngườief8pPcKA tn3XZa. Bản3XZo nhi tửef8pPcKA tn3XZìm vịef8pPcKA hônBjqGZipY thef8pPcKAê mef8pPcKAang về,ef8pPcKA chínhn3XZ n3XZlà n3XZsai ln3XZầm lớnef8pPcKA nhấtn3XZ tronBjqGZipYg đờiBjqGZipY hắn.

“Ta cBjqGZipYhỉ muốn3XZn NgâmBjqGZipY Ngn3XZâm.” Phưn3XZơng Chn3XZấn HBjqGZipYiên BjqGZipYlời BjqGZipYlẽ thBjqGZipYẳng thừng tef8pPcKAuyên BjqGZipYbố. Ngàyn3XZ đón3XZ ef8pPcKAkhi phụef8pPcKA thâef8pPcKAn n3XZnói vớef8pPcKAi hắn,n3XZ NBjqGZipYgâm Ngâef8pPcKAm đn3XZi rồi.ef8pPcKA &n3XZnbsp;Lòng hắn độtBjqGZipY nhBjqGZipYiên tref8pPcKAống ef8pPcKArỗng, hBjqGZipYắn biếtBjqGZipY mìn3XZnh đn3XZã đánn3XZh BjqGZipYmất mộtef8pPcKA tef8pPcKAhứ vôn3XZ cef8pPcKAùng qBjqGZipYuan trọng. ef8pPcKASớm tốin3XZ bn3XZên nef8pPcKAhau hef8pPcKAơn hef8pPcKAai mươiBjqGZipY BjqGZipYngày, hắnef8pPcKA BjqGZipYchưa ban3XZo giBjqGZipYờ bief8pPcKAết nàngn3XZ ef8pPcKAlại ef8pPcKAquan trọng vớief8pPcKA hắBjqGZipYn nhn3XZư vậy.BjqGZipY Đếnef8pPcKA kBjqGZipYhi pháef8pPcKAt hief8pPcKAện ef8pPcKAnàng qun3XZan trBjqGZipYọng n3XZvới hắBjqGZipYn thef8pPcKAì cũef8pPcKAng BjqGZipYlà ef8pPcKAlúc nàngn3XZ bỏ điBjqGZipY. TìmBjqGZipY hBjqGZipYơn mườBjqGZipYi ngàn3XZy vẫnn3XZ kBjqGZipYhông chútef8pPcKA tn3XZin tứn3XZc, BjqGZipYtim hắef8pPcKAn đãef8pPcKA đánhn3XZ BjqGZipYrơi mấtn3XZ rồi.

“Lấy ef8pPcKAai cũngef8pPcKA được,ef8pPcKA Bạcef8pPcKAh NBjqGZipYgâm tef8pPcKAhì khônBjqGZipYg.” Pn3XZhương Kìn3XZnh vốn khônBjqGZipYg phảiBjqGZipY hạngBjqGZipY ngườief8pPcKA n3XZthập phần3XZn cn3XZổ hef8pPcKAủ, tn3XZhế nhưnn3XZg hắn3XZn kn3XZhông thín3XZch n3XZBạch Ngâm. ef8pPcKA Từ lầef8pPcKAn đầuBjqGZipY tief8pPcKAên nhBjqGZipYìn thấyef8pPcKA Bạchef8pPcKA Nef8pPcKAgâm, hef8pPcKAắn đãef8pPcKA khef8pPcKAông thn3XZích rồief8pPcKA. TuBjqGZipYy rBjqGZipYằng Bạchn3XZ Ngâm BjqGZipY thoạt BjqGZipYnhìn rn3XZất nn3XZhu nhược,ef8pPcKA tn3XZhế nhưngef8pPcKA tBjqGZipYrên ngườiBjqGZipY lạief8pPcKA maBjqGZipYng tBjqGZipYheo mộtBjqGZipY n3XZcổ n3XZsát khí. Ngườief8pPcKA BjqGZipYbình thườnef8pPcKAg đươngBjqGZipY n3XZnhiên nhef8pPcKAìn khôef8pPcKAng thấy,n3XZ nhưn3XZng hắnBjqGZipY ef8pPcKAtung hef8pPcKAoành giBjqGZipYang hồ nhin3XZều n3XZnăm nhn3XZư vận3XZy, đươngBjqGZipY n3XZnhiên BjqGZipYkhông cn3XZó nhìn3XZn nef8pPcKAhầm, hắnn3XZ n3XZmơ hồBjqGZipY BjqGZipYthấy đượcn3XZ, cô BjqGZipY nương kef8pPcKAia khôngn3XZ BjqGZipYcó cáBjqGZipYi gn3XZì làef8pPcKA BjqGZipYtốt. Nef8pPcKAếu ef8pPcKAnhi n3XZtử tBjqGZipYhích, hắnBjqGZipY cn3XZũng cn3XZó thn3XZể n3XZmiễn cn3XZưỡng tiếp nhậnBjqGZipY Bef8pPcKAạch Ngef8pPcKAâm. NBjqGZipYhưng ef8pPcKAkể tBjqGZipYừ khef8pPcKAi BạchBjqGZipY Ngn3XZâm xBjqGZipYảy ref8pPcKAa ef8pPcKAxung độtef8pPcKA ef8pPcKAmãnh liBjqGZipYệt với ef8pPcKAhắn, hắnef8pPcKA đãBjqGZipY tBjqGZipYriệt đBjqGZipYể phủn3XZ nhậef8pPcKAn nBjqGZipYàng. Nànn3XZg n3XZsát BjqGZipYkhí qBjqGZipYuá nặn3XZng, khôef8pPcKAng cBjqGZipYó tưn3XZ cáef8pPcKAch làm cef8pPcKAhủ mẫun3XZ Phươnn3XZg gia.

“Ta BjqGZipYchỉ muốef8pPcKAn nàng.”n3XZ Từef8pPcKA nhỏn3XZ mn3XZất đin3XZ mẫuBjqGZipY thânef8pPcKA đãef8pPcKA khiến n3XZ hắn tn3XZhập pn3XZhần n3XZcô đơnn3XZ, ánhef8pPcKA mef8pPcKAắt BjqGZipYlạnh ln3XZùng củBjqGZipYa Đỗn3XZ thịef8pPcKA càngef8pPcKA khiến3XZn hắnef8pPcKA ef8pPcKAtrở BjqGZipYnên lãnef8pPcKAh khốc. ef8pPcKANgười trn3XZong giBjqGZipYang hn3XZồ gọief8pPcKA hắnBjqGZipY BjqGZipYlà n3XZLãnh Tn3XZâm CBjqGZipYông TửBjqGZipY, đơnef8pPcKA giản3XZn vìn3XZ BjqGZipYtâm hắnBjqGZipY lạnh. Hắnn3XZ ngoàiBjqGZipY mặtBjqGZipY luônef8pPcKA cườief8pPcKA rạnn3XZg rỡn3XZ nhBjqGZipYư gióBjqGZipY mef8pPcKAùa BjqGZipYxuân, đếnn3XZ n3XZkhi giBjqGZipYết n3XZngười thì n3XZvô cef8pPcKAùng nghiêmBjqGZipY túc,n3XZ thậmef8pPcKA cef8pPcKAhí ef8pPcKAso vBjqGZipYới ngườiBjqGZipY BjqGZipYtrong háBjqGZipYch đef8pPcKAạo cònef8pPcKA tef8pPcKAàn khốef8pPcKAc BjqGZipYhơn. Cef8pPcKAhỉ có mìnhBjqGZipY hắnef8pPcKA biết,ef8pPcKA BjqGZipYbộ ef8pPcKAdáng tươef8pPcKAi cưBjqGZipYời củaef8pPcKA hBjqGZipYắn làef8pPcKA giả.n3XZ ĐỗBjqGZipY ef8pPcKAthị khBjqGZipYông cóef8pPcKA nhef8pPcKAi tử,ef8pPcKA vẫnef8pPcKA luôn nef8pPcKAhìn hắnef8pPcKA khônBjqGZipYg vừaBjqGZipY mắef8pPcKAt. Lún3XZc mẫuBjqGZipY tef8pPcKAhân BjqGZipYchết đãBjqGZipY từngBjqGZipY nef8pPcKAói vớiBjqGZipY ef8pPcKAhắn, ngườief8pPcKA muốn hắnBjqGZipY cười,ef8pPcKA khôef8pPcKAng đượcef8pPcKA khóef8pPcKAc, BjqGZipYkhông n3XZđược đef8pPcKAể ngườef8pPcKAi muBjqGZipYốn kBjqGZipYhi dBjqGZipYễ hắnBjqGZipY đn3XZách ý.BjqGZipY ef8pPcKAPhía sn3XZau nụ cn3XZười cBjqGZipYủa n3XZhắn, lBjqGZipYuôn ẩnef8pPcKA BjqGZipYgiấu mộtef8pPcKA trBjqGZipYái tiBjqGZipYm cef8pPcKAô BjqGZipYđơn, lạnef8pPcKAh lùngBjqGZipY. Sn3XZau khn3XZi gặpBjqGZipY được n3XZBạch Nef8pPcKAgâm, hắnef8pPcKA luônn3XZ n3XZluôn bởin3XZ vef8pPcKAì ef8pPcKAvẻ ngốef8pPcKAc nghếchn3XZ củaef8pPcKA ef8pPcKAnàng màef8pPcKA cưn3XZời đến3XZn thậtn3XZ lòng. Hắnn3XZ mun3XZốn nànBjqGZipYg, đờef8pPcKAi ef8pPcKAnày kiến3XZp nàyn3XZ cef8pPcKAhỉ cBjqGZipYần BjqGZipYmình nàng.

“Không đượcBjqGZipY, PhươBjqGZipYng gin3XZa đãef8pPcKA phátn3XZ n3XZtin nàyef8pPcKA ref8pPcKAa rồi,BjqGZipY thiên kimn3XZ cef8pPcKAác môBjqGZipYn pn3XZhái cũnef8pPcKAg đãn3XZ tớief8pPcKA rBjqGZipYồi, lúcBjqGZipY n3XZnày hủBjqGZipYy bỏef8pPcKA làef8pPcKA ef8pPcKAtổn hạin3XZ dan3XZnh dựn3XZ Phương gia.”

Phương CBjqGZipYhấn Hef8pPcKAiên cn3XZười BjqGZipYnhạt, “Cha,n3XZ chủn3XZ ýef8pPcKA BjqGZipYnày ef8pPcKAcó pn3XZhải của n3XZnữ BjqGZipYnhân kn3XZia kBjqGZipYhông?” Ngoạn3XZi n3XZtrừ BjqGZipYnữ nef8pPcKAhân ef8pPcKAkia, cn3XZó BjqGZipYai lạiBjqGZipY thin3XZếu n3XZđạo đBjqGZipYức nhef8pPcKAư vn3XZậy, còn lãef8pPcKAo nhân3XZn kief8pPcKAa hến3XZt ln3XZần nàyef8pPcKA BjqGZipYđến ef8pPcKAlần khácBjqGZipY đềuef8pPcKA BjqGZipYnghe lBjqGZipYời bà.

Phương Kìnhef8pPcKA khef8pPcKAông nói,ef8pPcKA bef8pPcKAiểu n3XZthị chn3XZấp nhận.

Phương Cn3XZhấn Hief8pPcKAên cườief8pPcKA n3XZđến chBjqGZipYâm cef8pPcKAhọc, “n3XZĐừng BjqGZipYtưởng ef8pPcKAlà ta BjqGZipYkhông n3XZbiết bBjqGZipYà n3XZta muốnef8pPcKA gìBjqGZipY, Đn3XZỗ Thann3XZh Sef8pPcKAương tef8pPcKAừ nn3XZhỏ đef8pPcKAã ln3XZà kef8pPcKAỳ tàief8pPcKA ef8pPcKAvõ học,BjqGZipY ef8pPcKAvõ ef8pPcKAcông n3XZvô cùng n3XZtốt, làmef8pPcKA nhin3XZều n3XZtrò nef8pPcKAhư ef8pPcKAvậy, mụef8pPcKAc n3XZđích cef8pPcKAhính lBjqGZipYà ef8pPcKAvì muốBjqGZipYn đườngn3XZ đườn3XZng chính ef8pPcKA chính đeef8pPcKAm ef8pPcKAThanh Sươngef8pPcKA gBjqGZipYả n3XZcho ta.”ef8pPcKA NBjqGZipYữ ef8pPcKAtử BjqGZipYkia ef8pPcKAquả nhief8pPcKAên BjqGZipYđộc án3XZc, n3XZnhất tiễef8pPcKAn BjqGZipYhạ ef8pPcKAsong điêu. Vừan3XZ đểBjqGZipY BjqGZipYĐỗ Than3XZnh SươngBjqGZipY cón3XZ đượBjqGZipYc ef8pPcKAdanh tiếng,ef8pPcKA vừan3XZ đểBjqGZipY nànn3XZg BjqGZipYgả ef8pPcKAvào PhBjqGZipYương gia.

“Thanh Sươngn3XZ n3XZcó BjqGZipYchỗ n3XZnào khôngn3XZ tốt?”n3XZ HàBjqGZipYi ef8pPcKAtử kin3XZa vn3XZăn võ son3XZng BjqGZipYtoàn, ônBjqGZipY nBjqGZipYhu hiền3XZn tBjqGZipYhục, đượcef8pPcKA n3XZxưng lBjqGZipYà vef8pPcKAõ lâmBjqGZipY đệef8pPcKA nhấef8pPcKAt ef8pPcKAmỹ nef8pPcKAữ, BjqGZipYhơn nBjqGZipYữa cBjqGZipYòn môn n3XZđăng BjqGZipYhộ đốief8pPcKA, lBjqGZipYại làef8pPcKA chấtef8pPcKA nef8pPcKAữ BjqGZipYcủa áief8pPcKA thêBjqGZipY hắn.

“Nàng n3XZtốt, thef8pPcKAế nhn3XZưng n3XZso rn3XZa vẫnef8pPcKA kéBjqGZipYm NgBjqGZipYâm Ngn3XZâm mef8pPcKAột BjqGZipYngón tay.” Quáef8pPcKA mứcn3XZ giảef8pPcKA dốef8pPcKAi, cốef8pPcKA tìBjqGZipYnh thann3XZh cao.

“Ngươi…” PhươngBjqGZipY Kìnn3XZh sắpef8pPcKA bef8pPcKAị hắnn3XZ lBjqGZipYàm cn3XZho tứef8pPcKAc ef8pPcKAchết, n3XZBạch cô nươn3XZng n3XZkia rốn3XZt cun3XZộc BjqGZipYcó chỗBjqGZipY nef8pPcKAào tốtef8pPcKA chứ?

“Mấy BjqGZipYnăm nayn3XZ, ef8pPcKAta tônef8pPcKA tef8pPcKArọng BjqGZipYngười, xeBjqGZipYm ef8pPcKAngười làBjqGZipY cef8pPcKAha cn3XZủa ta cBjqGZipYũng BjqGZipYvì nef8pPcKAể mặtBjqGZipY n3XZnương. Nến3XZu nef8pPcKAhư nBjqGZipYgười ef8pPcKAcố tìnBjqGZipYh làn3XZm nef8pPcKAhư ef8pPcKAvậy nữa,ef8pPcKA đừngBjqGZipY trBjqGZipYách ta ef8pPcKA không n3XZnhận nn3XZgười.” SaBjqGZipYu kef8pPcKAhi n3XZnương mBjqGZipYất, ef8pPcKAcha hắn3XZn luôBjqGZipYn luôBjqGZipYn nghn3XZe lờn3XZi nBjqGZipYữ nhânn3XZ BjqGZipYkia mà ef8pPcKA khi dễef8pPcKA n3XZhắn. Nếun3XZ khn3XZông phảef8pPcKAi hắnn3XZ ef8pPcKAhứa vớin3XZ nươnef8pPcKAg sẽef8pPcKA tef8pPcKAôn n3XZtrọng cn3XZha thn3XZì n3XZPhương n3XZChấn Hiên hắBjqGZipYn sớmBjqGZipY đãBjqGZipY bỏef8pPcKA nhàn3XZ n3XZra BjqGZipYđi rồi.

Phương Kìn3XZnh nhef8pPcKAìn n3XZnhi tử,ef8pPcKA nBjqGZipYói kBjqGZipYhông thànhef8pPcKA lời.n3XZ Tínhef8pPcKA tình BjqGZipYnhi tửBjqGZipY tef8pPcKAhế nàBjqGZipYo hn3XZắn hiểuef8pPcKA rấtef8pPcKA rõef8pPcKA, nón3XZi ef8pPcKAđược lef8pPcKAàm được,ef8pPcKA “Ngươn3XZi muốnef8pPcKA thếef8pPcKA nào?”

“Hủy bỏn3XZ việef8pPcKAc chiêun3XZ ef8pPcKAthân BjqGZipYnực cưn3XZời này.”BjqGZipY Hef8pPcKAắn ngn3XZữ khíef8pPcKA kiên quyết.

“Không đượef8pPcKAc, PBjqGZipYhương n3XZgia tBjqGZipYa gef8pPcKAánh khBjqGZipYông nổBjqGZipYi việcef8pPcKA này.”

Phương Chấnn3XZ Hiênn3XZ cườiBjqGZipY nhạt,n3XZ “VậBjqGZipYy đừBjqGZipYng ef8pPcKAtrách tef8pPcKAa ln3XZàm chuyện cBjqGZipYó lỗief8pPcKA vn3XZới người.”

“Ngươi n3XZmuốn ef8pPcKAgì?” Mặtn3XZ hắnn3XZ bin3XZến sách.

“Ta nhấtef8pPcKA ef8pPcKAthời muef8pPcKAốn giến3XZt chếef8pPcKAt nBjqGZipYữ ef8pPcKAnhân lef8pPcKAắm mồmn3XZ kn3XZia.” Nếu khôngBjqGZipY phảin3XZ cóef8pPcKA cef8pPcKAha cBjqGZipYhe chBjqGZipYở, hắef8pPcKAn đãn3XZ sớmBjqGZipY đuổief8pPcKA nữn3XZ nhânn3XZ kBjqGZipYia đBjqGZipYi rồi,ef8pPcKA n3XZthậm chín3XZ còef8pPcKAn có tBjqGZipYhể n3XZgiết bef8pPcKAà n3XZta, thùn3XZ hậnn3XZ hắnef8pPcKA đốn3XZi vớBjqGZipYi nhịn3XZ nBjqGZipYương BjqGZipYkhông phảiBjqGZipY mớief8pPcKA ngàyef8pPcKA ef8pPcKAmột ngàBjqGZipYy haiBjqGZipY mà thành.

“Người đóef8pPcKA n3XZlà nn3XZhị nươnBjqGZipYg củn3XZa BjqGZipYngươi.” &nbn3XZsp;Phương Kef8pPcKAình không thểBjqGZipY tief8pPcKAn nổi.

“Nương ef8pPcKAta đBjqGZipYã ef8pPcKAchết từn3XZ lâuBjqGZipY lắmef8pPcKA rồi,n3XZ bBjqGZipYà tn3XZa khef8pPcKAông xứng. Chaef8pPcKA đừngBjqGZipY qn3XZuên, tBjqGZipYa làef8pPcKA LãnBjqGZipYh Tâmn3XZ Côn3XZng TửBjqGZipY, làBjqGZipY lãef8pPcKAnh tâm,BjqGZipY bBjqGZipYất lBjqGZipYuận cn3XZhuyện gìBjqGZipY BjqGZipYcũng có BjqGZipY thể làmBjqGZipY được.”

“Được rồn3XZi, ngBjqGZipYươi cứBjqGZipY đểef8pPcKA vef8pPcKAiệc chin3XZêu thBjqGZipYân nàef8pPcKAy tn3XZiếp tục đef8pPcKAi, n3XZta đn3XZồng ýef8pPcKA BjqGZipYcho ngươiBjqGZipY lBjqGZipYấy Bạchn3XZ n3XZcô BjqGZipYnương.” ef8pPcKANhi tn3XZử lBjqGZipYuôn luônn3XZ nBjqGZipYói đượcBjqGZipY làn3XZm được, tốtn3XZ nhấtn3XZ n3XZlà n3XZđừng đốief8pPcKA n3XZnghịch BjqGZipYvới hắn.

“Nếu đãBjqGZipY cn3XZhiêu thâef8pPcKAn, Ngân3XZm Ngâef8pPcKAm làmBjqGZipY sef8pPcKAao BjqGZipYbây gin3XZờ? BjqGZipYLàm thiếp chăngBjqGZipY?” Lấyef8pPcKA n3XZtính BjqGZipYtình cươnBjqGZipYg liBjqGZipYệt củef8pPcKAa nàng,BjqGZipY ef8pPcKAnàng sẽn3XZ n3XZđồng ýn3XZ sao?

“Ngươi hn3XZưởng phúcef8pPcKA tền3XZ nhânBjqGZipY, n3XZđồng thờiBjqGZipY nhận3XZp môBjqGZipYn, kn3XZhông phân lef8pPcKAớn nhỏef8pPcKA.” Phươef8pPcKAng ef8pPcKAKình đBjqGZipYoán cn3XZhách Bạchef8pPcKA côef8pPcKA BjqGZipYnương sn3XZẽ khef8pPcKAông đồngBjqGZipY ý,ef8pPcKA tef8pPcKAính tình nBjqGZipYàng n3XZcó mạnhef8pPcKA mef8pPcKAẽ. ef8pPcKAHắn đãBjqGZipY đáBjqGZipYp ứef8pPcKAng cn3XZho n3XZnhi ef8pPcKAtử lấyn3XZ ef8pPcKABạch côn3XZ nương,BjqGZipY cef8pPcKAòn chuyef8pPcKAện cef8pPcKAó lấyn3XZ được haef8pPcKAy kn3XZhông khôn3XZng liênn3XZ ef8pPcKAquan đếnBjqGZipY hắn.

“Không đưBjqGZipYợc, nànn3XZg sẽn3XZ khn3XZông đồngBjqGZipY ý.”

Phương KìnhBjqGZipY lạnef8pPcKAh lùnn3XZg nghiêBjqGZipYm mặt,n3XZ “Nn3XZam tn3XZử háef8pPcKAn đại trượngn3XZ phun3XZ, cònBjqGZipY phảief8pPcKA ef8pPcKAnghe lef8pPcKAời BjqGZipYnàng? Nếun3XZ nef8pPcKAhư nàBjqGZipYng thBjqGZipYật BjqGZipYsự khôngef8pPcKA ef8pPcKAbiết tn3XZốt xấu, PhươngBjqGZipY gn3XZia chúngef8pPcKA tef8pPcKAa BjqGZipYcũng khôngef8pPcKA gánhBjqGZipY nổi.n3XZ” n3XZLão ef8pPcKAđầu thậtef8pPcKA gin3XZan tráef8pPcKA, n3XZrõ ràngef8pPcKA đã bin3XZết BạchBjqGZipY Ngn3XZâm “khôef8pPcKAng bef8pPcKAiết tốtBjqGZipY ef8pPcKAxấu” rồi.

Phương Cef8pPcKAhấn Hef8pPcKAiên hef8pPcKAầu nhưBjqGZipY nghiếnef8pPcKA răngef8pPcKA BjqGZipYnói, “Đưn3XZợc, ta đồnn3XZg ý.”ef8pPcKA NgâmBjqGZipY ef8pPcKANgâm sẽef8pPcKA thBjqGZipYa thứBjqGZipY chn3XZo hắnBjqGZipY, bn3XZất luBjqGZipYận hắnBjqGZipY cn3XZó lấyef8pPcKA BjqGZipYai, cũef8pPcKAng chỉBjqGZipY ef8pPcKAđối tốt BjqGZipY với n3XZmột mìBjqGZipYnh BjqGZipYNgâm Ngâm.

Thế n3XZnhưng ef8pPcKAhai ngườief8pPcKA hef8pPcKAọ đềuef8pPcKA đãBjqGZipY qef8pPcKAuên mấtef8pPcKA mBjqGZipYột BjqGZipYsự thật, BjqGZipYmột sựn3XZ tn3XZhật vôn3XZ cùngBjqGZipY vôn3XZ cùngn3XZ nghn3XZiêm trọBjqGZipYng, Bn3XZạch Mạn3XZn n3XZĐiệp n3XZcó ef8pPcKAvõ BjqGZipYcông, kếef8pPcKA hoạcef8pPcKAh tuyệt vờef8pPcKAi củBjqGZipYa bef8pPcKAọn hBjqGZipYọ nhBjqGZipYất BjqGZipYđịnh tef8pPcKAhất ef8pPcKAbại thef8pPcKAảm hại.

Chương 2ef8pPcKA2: Dùngef8pPcKA bản ef8pPcKAnăng pBjqGZipYhản ứngBjqGZipY thậtBjqGZipY làBjqGZipY tốt.

Bạch MạBjqGZipYn Điện3XZp sớmn3XZ đãBjqGZipY n3XZnghe ef8pPcKAthấy chuBjqGZipYyện Phươngn3XZ ChấnBjqGZipY HBjqGZipYiên tuyển lãoBjqGZipY bàBjqGZipY, thBjqGZipYế nBjqGZipYhưng nàn3XZng mn3XZột n3XZchút cảmn3XZ gián3XZc cũngn3XZ khônBjqGZipYg cBjqGZipYó. CBjqGZipYó thể,BjqGZipY nàn3XZng ef8pPcKAđã từng đef8pPcKAộng lòef8pPcKAng vớief8pPcKA Phươnef8pPcKAg ChấBjqGZipYn Hief8pPcKAên, thếBjqGZipY nhn3XZưng mộtef8pPcKA phầef8pPcKAn hản3XZo cản3XZm ef8pPcKAkia, đãef8pPcKA hoàBjqGZipYn toàn bịef8pPcKA gạtBjqGZipY ef8pPcKAbỏ. Ngườin3XZ Phươngef8pPcKA giBjqGZipYa n3XZkhinh thườef8pPcKAng nàBjqGZipYng, nàngBjqGZipY cũngef8pPcKA đồngef8pPcKA dạn3XZng khinh thườnef8pPcKAg bBjqGZipYọn họBjqGZipY. NgBjqGZipYhĩ đếef8pPcKAn sácef8pPcKAh mn3XZặt củaBjqGZipY Phươngn3XZ lãoef8pPcKA gBjqGZipYia cùnef8pPcKAg Phef8pPcKAương phBjqGZipYu ef8pPcKAnhân, nn3XZàng thực sựef8pPcKA muốnef8pPcKA nôef8pPcKAn mửaBjqGZipY. PhươngBjqGZipY ChấBjqGZipYn Hiênef8pPcKA rn3XZất xBjqGZipYuất sán3XZch, kBjqGZipYhông gef8pPcKAiống hạngBjqGZipY ănn3XZ chơi n3XZtrác táef8pPcKAng tef8pPcKAhông thường,BjqGZipY thếef8pPcKA nn3XZhưng trên3XZn ef8pPcKAngười hef8pPcKAắn maef8pPcKAng tn3XZheo ef8pPcKAcao ngạoef8pPcKA ef8pPcKAcủa cn3XZon nhàBjqGZipY thế gin3XZa. Gản3XZ vef8pPcKAào BjqGZipYnhà giàuBjqGZipY ef8pPcKAcó BjqGZipYđến BjqGZipYnay cũef8pPcKAng khôngn3XZ phBjqGZipYải nguef8pPcKAyện vọnef8pPcKAg BjqGZipYcủa nàBjqGZipYng, ở BjqGZipYcùng n3XZmột ef8pPcKAnam nBjqGZipYhân ấuBjqGZipY tef8pPcKArĩ tựef8pPcKA cn3XZao tựBjqGZipY đạef8pPcKAi nhưn3XZ vậy,ef8pPcKA cef8pPcKAòn cóBjqGZipY gef8pPcKAì gọin3XZ ln3XZà hạnhn3XZ phúc?

Tất BjqGZipYcả mọin3XZ ngưBjqGZipYời BjqGZipYở Phươnn3XZg gief8pPcKAa vừaef8pPcKA n3XZtự n3XZcao ef8pPcKAtự đBjqGZipYại vừan3XZ ấu trĩef8pPcKA, BạchBjqGZipY Mef8pPcKAạn Điệpef8pPcKA thựcn3XZ BjqGZipYsự khôngef8pPcKA mun3XZốn tef8pPcKArở lBjqGZipYại nơiBjqGZipY BjqGZipYnày, tef8pPcKAhế nhưef8pPcKAng nànef8pPcKAg vBjqGZipYẫn pBjqGZipYhải trở lạief8pPcKA. Nàngef8pPcKA trởef8pPcKA lBjqGZipYại tìmBjqGZipY Lưef8pPcKAu Lyn3XZ, cũnBjqGZipYg mef8pPcKAuốn xef8pPcKAin Phươef8pPcKAng ChấnBjqGZipY ef8pPcKAHiên thựcef8pPcKA hiệnn3XZ lời hứa.ef8pPcKA Phef8pPcKAương ChấnBjqGZipY HBjqGZipYiên đBjqGZipYã đBjqGZipYáp ứnBjqGZipYg sẽBjqGZipY gBjqGZipYiúp nànn3XZg tìBjqGZipYm Đôef8pPcKAng Phưef8pPcKAơng BjqGZipYVũ, n3XZhắn rốtn3XZ cuộBjqGZipYc tìm khBjqGZipYông đượn3XZc n3XZchứ gì?

Bởi vìef8pPcKA đạiBjqGZipY hộin3XZ chin3XZêu BjqGZipYthân, Phươnn3XZg gBjqGZipYia n3XZphi thườnef8pPcKAg náo nhiệt,n3XZ Bn3XZạch Mạnef8pPcKA BjqGZipYĐiệp đứngef8pPcKA trướcn3XZ cef8pPcKAửa lBjqGZipYớn Phươngn3XZ giaef8pPcKA, hén3XZ ref8pPcKAa mộtBjqGZipY nụn3XZ cườiBjqGZipY nhợtn3XZ nhạt. Nhữngef8pPcKA ngườief8pPcKA n3XZthoạt nhn3XZìn cBjqGZipYó quyền3XZn cóBjqGZipY thến3XZ nhưn3XZ n3XZvậy, kỳn3XZ tef8pPcKAhực làn3XZ nhữn3XZng người khôngn3XZ nên3XZn gef8pPcKAả nhef8pPcKAất. Thn3XZật sn3XZự kBjqGZipYhông rõBjqGZipY n3XZnhững ngườiBjqGZipY nàn3XZy suef8pPcKAy nghBjqGZipYĩ ef8pPcKAthế nàoef8pPcKA, cn3XZho dù PBjqGZipYhương Chấn3XZn Hiên3XZn cBjqGZipYó làn3XZ BjqGZipYvõ lân3XZm n3XZđệ nhn3XZị mỹBjqGZipY naef8pPcKAm tef8pPcKAử cũef8pPcKAng khôngef8pPcKA BjqGZipYcần ef8pPcKAchen cef8pPcKAhân chạBjqGZipYy tới gef8pPcKAả BjqGZipYcho hBjqGZipYắn nBjqGZipYhư vậyef8pPcKA chứ.

Nghe đượcBjqGZipY gef8pPcKAiang hn3XZồ n3XZđàm ln3XZuận vBjqGZipYề ef8pPcKAvõ lBjqGZipYâm tứn3XZ đạiBjqGZipY mỹBjqGZipY nam, nàBjqGZipYng thựBjqGZipYc n3XZsự BjqGZipYmuốn cườn3XZi. Vef8pPcKAận kn3XZhí nàef8pPcKAng ln3XZà vận3XZn ef8pPcKAkhí ef8pPcKAgì thếBjqGZipY nef8pPcKAày? BjqGZipYGả chn3XZo đef8pPcKAệ tứef8pPcKA mn3XZỹ nam n3XZ làm vợ,n3XZ cBjqGZipYùng đện3XZ taBjqGZipYm mỹef8pPcKA nan3XZm làmBjqGZipY ef8pPcKAphu ef8pPcKAthê BjqGZipYthật sự,n3XZ BjqGZipYthân pn3XZhận hiệef8pPcKAn nan3XZy ef8pPcKAcòn làef8pPcKA “vị hônef8pPcKA thên3XZ” củBjqGZipYa ef8pPcKAđệ nhịBjqGZipY mBjqGZipYỹ naef8pPcKAm, nếun3XZ nhn3XZư nhữnef8pPcKAg nữn3XZ tửef8pPcKA khef8pPcKAác bin3XZết BjqGZipYđược nn3XZàng đàn3XZo hoBjqGZipYa như vậy,n3XZ nhn3XZất địnhn3XZ n3XZđố n3XZkị chến3XZt nàng.

Bạch MạnBjqGZipY Điệef8pPcKAp BjqGZipYđứng ởef8pPcKA ngBjqGZipYoài cef8pPcKAửa, ef8pPcKAdo dBjqGZipYự kBjqGZipYhông BjqGZipYbiết có nênef8pPcKA vàon3XZ n3XZhay khônef8pPcKAg. ĐộtBjqGZipY nef8pPcKAhiên nn3XZghe thấyef8pPcKA ngườin3XZ BjqGZipYnói, BjqGZipY“Mau xeef8pPcKAm đi,BjqGZipY Tốnn3XZg ef8pPcKAPhù BjqGZipYDung, Tống n3XZgia ef8pPcKAtrang tớin3XZ rồi.”ef8pPcKA TiếpBjqGZipY đó,ef8pPcKA cón3XZ gin3XZa đinn3XZh n3XZđi n3XZtới “n3XZdẹp n3XZđường”, BạchBjqGZipY Mn3XZạn Điệp đef8pPcKAương nhiêef8pPcKAn cũngef8pPcKA bn3XZị ef8pPcKA“dẹp” sann3XZg mộtn3XZ bên.

Bạch Mạnef8pPcKA Điệpef8pPcKA khn3XZẽ ef8pPcKAliếc mắBjqGZipYt vef8pPcKAề BjqGZipYtiêu điểmef8pPcKA củaBjqGZipY tấtn3XZ cản3XZ mọief8pPcKA người –BjqGZipY mộtef8pPcKA cef8pPcKAhiếc BjqGZipYxe nn3XZgựa xef8pPcKAa hon3XZa. BjqGZipYTừ ef8pPcKAtrên xBjqGZipYe ngựaef8pPcKA, dẫnef8pPcKA đầuef8pPcKA n3XZlà mộef8pPcKAt BjqGZipYnam tửn3XZ tuổi BjqGZipYcòn rấn3XZt tef8pPcKArẻ, tiếpn3XZ đBjqGZipYó lef8pPcKAà mef8pPcKAột nữBjqGZipY nhâef8pPcKAn maBjqGZipYng thaief8pPcKA, điBjqGZipY ef8pPcKAsau cònBjqGZipY cn3XZó BjqGZipYmột vịef8pPcKA nữBjqGZipY tef8pPcKAử áo lamef8pPcKA, đầuef8pPcKA độiBjqGZipY mũn3XZ ef8pPcKAche n3XZmặt. VịBjqGZipY án3XZo ln3XZam nBjqGZipYữ n3XZtử BjqGZipYkia vừan3XZ xuấtn3XZ hiện,BjqGZipY án3XZnh mắtBjqGZipY ef8pPcKAmọi ngườiBjqGZipY tất cn3XZả đềuef8pPcKA đổn3XZ dồBjqGZipYn vềBjqGZipY phían3XZ nàn3XZng. Nàef8pPcKAng ef8pPcKAhẳn cn3XZhính BjqGZipYlà ef8pPcKATống n3XZPhu DuBjqGZipYng mn3XZà mn3XZọi ngườBjqGZipYi đãBjqGZipY nói, trướcn3XZ tef8pPcKAiên khôngBjqGZipY cBjqGZipYần n3XZbàn tớiBjqGZipY n3XZnàng diệnBjqGZipY BjqGZipYmạo thếBjqGZipY nào,BjqGZipY cBjqGZipYhỉ n3XZnhìn n3XZvóc người uyểnBjqGZipY chuyểnef8pPcKA BjqGZipYđã đủBjqGZipY cBjqGZipYho mef8pPcKAọi ngườin3XZ mBjqGZipYơ ước.ef8pPcKA PhưBjqGZipYơng ChấBjqGZipYn Hef8pPcKAiên thef8pPcKAật lef8pPcKAà tef8pPcKAốt sBjqGZipYố, người ngườiBjqGZipY đềuBjqGZipY muef8pPcKAốn n3XZgả cBjqGZipYho hắef8pPcKAn. Bn3XZạch MạnBjqGZipY ĐiBjqGZipYệp n3XZkhông ef8pPcKAcó hef8pPcKAứng thún3XZ nhìn,BjqGZipY hiếBjqGZipYu kef8pPcKAỳ quan3XZn sát khn3XZắp nef8pPcKAơi. LoạiBjqGZipY khBjqGZipYí thn3XZế nàyBjqGZipY cùngBjqGZipY BjqGZipYvõ ef8pPcKAlâm đạef8pPcKAi hộief8pPcKA cn3XZũng khônn3XZg BjqGZipYkhác bief8pPcKAệt lắm chứ?

Tống Phùn3XZ DBjqGZipYung, TBjqGZipYống BjqGZipYgia n3XZtrang tiểun3XZ n3XZthư, nBjqGZipYgười xưng biệtef8pPcKA hiệuef8pPcKA Phùef8pPcKA DunBjqGZipYg kiếef8pPcKAm. ef8pPcKANghe thấef8pPcKAy ef8pPcKAtên Tốef8pPcKAng Phùef8pPcKA DuBjqGZipYng, nànef8pPcKAg ef8pPcKAtheo bảBjqGZipYn năn3XZng nhớ được.

Người xuef8pPcKAống BjqGZipYxe cúiBjqGZipY cùnn3XZg lBjqGZipYà mef8pPcKAột vịn3XZ n3XZhoa phef8pPcKAục BjqGZipYlão gief8pPcKAả trên dưn3XZới ef8pPcKA50 tuef8pPcKAổi. Hắn3XZn tn3XZựa hef8pPcKAồ càngBjqGZipY hấef8pPcKAp n3XZdẫn ngườiBjqGZipY khef8pPcKAác ef8pPcKAhơn ef8pPcKATống ef8pPcKAPhù Dunef8pPcKAg, ánh mắtBjqGZipY BjqGZipYcủa tấef8pPcKAt cản3XZ mọBjqGZipYi ngườin3XZ đềef8pPcKAu BjqGZipYmang BjqGZipYtheo sùngef8pPcKA báef8pPcKAi, đổn3XZ BjqGZipYdồn vBjqGZipYề lãBjqGZipYo. Bạcef8pPcKAh n3XZMạn Điệp cef8pPcKAũng khBjqGZipYông ngn3XZoại ln3XZệ, hiếun3XZ kBjqGZipYỳ quaef8pPcKAn sn3XZát n3XZlão, BjqGZipYhẳn lBjqGZipYà mn3XZột vn3XZị võBjqGZipY n3XZlâm tiềnef8pPcKA bối?

Hắn rấef8pPcKAt cón3XZ pBjqGZipYhong gậtBjqGZipY đầuBjqGZipY mef8pPcKAỉm cườief8pPcKA nn3XZhìn mef8pPcKAọi người,n3XZ đến kBjqGZipYhi nhìnBjqGZipY thấyn3XZ n3XZBạch MạnBjqGZipY Điệp,BjqGZipY dáef8pPcKAng tươin3XZ cườief8pPcKA ef8pPcKAcư cóef8pPcKA cef8pPcKAhút cứngef8pPcKA đBjqGZipYờ, BjqGZipYngơ ef8pPcKAngác nhìn n3XZ nàng. BạcBjqGZipYh Mạnn3XZ ĐiBjqGZipYệp nhìnn3XZ nef8pPcKAgó xBjqGZipYung qBjqGZipYuanh, xácef8pPcKA địnhef8pPcKA lãon3XZ ef8pPcKAđang nhef8pPcKAìn nàng,ef8pPcKA nànBjqGZipYg mỉBjqGZipYm cười đápn3XZ lạef8pPcKAi lãn3XZo mộtef8pPcKA cáief8pPcKA, haBjqGZipYi tBjqGZipYay ef8pPcKAôm trướBjqGZipYc nef8pPcKAgực, saBjqGZipYu đóef8pPcKA lạin3XZ ef8pPcKAnhìn đief8pPcKA chn3XZỗ khác.

“Cha…” TBjqGZipYống Pn3XZhù Duef8pPcKAng kef8pPcKAéo kéoBjqGZipY ef8pPcKAy phn3XZục củaBjqGZipY hắn.

Vị lãoBjqGZipY gn3XZia đóBjqGZipY, cBjqGZipYũng ef8pPcKAchính làn3XZ TốngBjqGZipY giBjqGZipYa tBjqGZipYrang trann3XZg chủ, TốBjqGZipYng Cảef8pPcKAnh Nhn3XZân, man3XZu chónn3XZg hoànef8pPcKA hồn.BjqGZipY “Vef8pPcKAào thôin3XZ.” Quef8pPcKAá gBjqGZipYiống, trBjqGZipYên đờief8pPcKA n3XZcư nhiên BjqGZipYlại cóBjqGZipY BjqGZipYhai ngườn3XZi ef8pPcKAgiống nhn3XZau ef8pPcKAnhư vBjqGZipYậy. Nếef8pPcKAu khBjqGZipYông pBjqGZipYhải từnef8pPcKAg tBjqGZipYận mắtn3XZ thấn3XZy nànBjqGZipYg đã chết,ef8pPcKA hBjqGZipYắn nhấn3XZt địnhef8pPcKA ef8pPcKAcho rằBjqGZipYng ngườin3XZ đứef8pPcKAng trn3XZước mặef8pPcKAt chínBjqGZipYh BjqGZipYlà nàn3XZng. Nàngn3XZ đãef8pPcKA ef8pPcKAchết, thật sựef8pPcKA đãef8pPcKA chết.

Khách n3XZquý ef8pPcKAtiến ef8pPcKAvào tronBjqGZipYg, BjqGZipYBạch Mạef8pPcKAn ĐiệpBjqGZipY ef8pPcKAcũng BjqGZipYtheo vào. Mớef8pPcKAi ef8pPcKAvừa đn3XZi đef8pPcKAược BjqGZipYhai bước,BjqGZipY liềBjqGZipYn cóef8pPcKA mộBjqGZipYt BjqGZipYbàn BjqGZipYtay n3XZnhỏ bBjqGZipYé tún3XZm lấn3XZy BjqGZipYy pBjqGZipYhục củan3XZ nàng. Nn3XZàng n3XZcúi BjqGZipYđầu, mộtef8pPcKA n3XZcái đef8pPcKAầu từBjqGZipY phín3XZa sn3XZau chBjqGZipYui raef8pPcKA, vuef8pPcKAi n3XZvẻ cườief8pPcKA nói,ef8pPcKA “ef8pPcKATiểu thef8pPcKAư, ngài ef8pPcKA rốt cuef8pPcKAộc ef8pPcKAcũng ef8pPcKAtới rồi.”

“Sao ngươin3XZ lạef8pPcKAi ởn3XZ cef8pPcKAhỗ BjqGZipYnày?” Nữn3XZ tửBjqGZipY kéBjqGZipYo ef8pPcKAy phụcn3XZ BjqGZipYnàng, đương nef8pPcKAhiên chínef8pPcKAh làn3XZ n3XZLưu Ly.

Lưu BjqGZipYLy đứngn3XZ lên3XZn, cunn3XZg kín3XZnh ef8pPcKAnói, “Hồief8pPcKA tiểef8pPcKAu thưBjqGZipY, ef8pPcKAnô tBjqGZipYỳ phụng mệnhef8pPcKA tef8pPcKAam ef8pPcKAtiểu thBjqGZipYư đn3XZến PBjqGZipYhương gin3XZa cn3XZhờ ngàn3XZi. Thến3XZ nef8pPcKAhưng mn3XZấy BjqGZipYtên gBjqGZipYiữ cửa Phef8pPcKAương BjqGZipYgia nóin3XZ ởn3XZ ef8pPcKAđây khôngef8pPcKA cBjqGZipYó vịBjqGZipY hàoBjqGZipY ef8pPcKAnhân nàon3XZ BjqGZipYnhư vef8pPcKAậy, ef8pPcKALưu ef8pPcKALy khôn3XZng dámn3XZ tef8pPcKAự tiện rờiBjqGZipY đn3XZi, khônBjqGZipYg cBjqGZipYòn cáBjqGZipYch nef8pPcKAào ef8pPcKAkhác hơnn3XZ BjqGZipYlà ef8pPcKAngồi ởBjqGZipY đâyBjqGZipY chờ.”ef8pPcKA Nàngef8pPcKA đãBjqGZipY BjqGZipYở đâef8pPcKAy BjqGZipYhơn mười ngày,ef8pPcKA nBjqGZipYếu tiển3XZu thef8pPcKAư ef8pPcKAmà còef8pPcKAn khônn3XZg xuấtBjqGZipY n3XZhiện, nn3XZàng đànBjqGZipYh phBjqGZipYải tref8pPcKAở vn3XZề ef8pPcKAtiếp nhn3XZận nghiêm phạtef8pPcKA cef8pPcKAủa n3XZtam ef8pPcKAtiểu thư.

Bạch Mạn3XZn BjqGZipYĐiệp cườBjqGZipYi thef8pPcKAần bí,ef8pPcKA “ef8pPcKATa dùngn3XZ têef8pPcKAn gBjqGZipYiả BạchBjqGZipY Ngâm, hơef8pPcKAn nef8pPcKAữa ef8pPcKAta BjqGZipYmấy nBjqGZipYgày nan3XZy cũngn3XZ ef8pPcKAkhông ởef8pPcKA chỗn3XZ BjqGZipYnày, ngưn3XZơi đươngBjqGZipY nBjqGZipYhiên kef8pPcKAhông tìm được.”

“Tiểu thn3XZư, n3XZngài khBjqGZipYông pef8pPcKAhải cũef8pPcKAng muốBjqGZipYn tef8pPcKAham tef8pPcKAuyển chứ?” TiểuBjqGZipY thưn3XZ BjqGZipYđã tef8pPcKAhành thânBjqGZipY rồiBjqGZipY mn3XZà, hơnn3XZ nữan3XZ còBjqGZipYn nghn3XZe tef8pPcKAam tiBjqGZipYểu thn3XZư nóBjqGZipYi tin3XZểu ef8pPcKAthư có bệnhef8pPcKA, qun3XZên mấtef8pPcKA ef8pPcKAvõ côngef8pPcKA, còef8pPcKAn cBjqGZipYó thBjqGZipYể tef8pPcKAham n3XZdự sao?

“Không.” Bạchef8pPcKA Mạnef8pPcKA Điệpef8pPcKA khiBjqGZipYnh thưn3XZờng nóBjqGZipYi, “KhBjqGZipYông thích.” PhươngBjqGZipY gBjqGZipYia chef8pPcKAo rằnBjqGZipYg nữBjqGZipY tửef8pPcKA trn3XZong thiênef8pPcKA hạn3XZ đef8pPcKAều kn3XZhát n3XZkhao nịnhef8pPcKA bợef8pPcKA Phươngn3XZ gia saef8pPcKAo? BjqGZipYBạch Mạn3XZn ĐiệBjqGZipYp ef8pPcKAnàng kn3XZhông cần.

“Tiểu thư,n3XZ ngef8pPcKAhe nBjqGZipYói nef8pPcKAgài bịn3XZ bệnn3XZh?” NgBjqGZipYhe nef8pPcKAói tiểun3XZ thư BjqGZipY bị bef8pPcKAệnh, Ln3XZưu n3XZLy nànef8pPcKAg tBjqGZipYức đBjqGZipYến muốnn3XZ chết,BjqGZipY hơnBjqGZipY nữef8pPcKAa cònn3XZ bef8pPcKAị n3XZtam n3XZtiểu tef8pPcKAhư ef8pPcKAkhép ef8pPcKAtội hộ ef8pPcKA chủ vBjqGZipYô n3XZnăng ef8pPcKAmà nghiên3XZm pef8pPcKAhạt, BjqGZipYthật làef8pPcKA oan3XZn uổBjqGZipYng ef8pPcKAcho nàng.

“Đúng vậy,BjqGZipY bBjqGZipYất quef8pPcKAá hiệnn3XZ giờBjqGZipY BjqGZipYđã cBjqGZipYó khởief8pPcKA sácn3XZh. Cũng n3XZkhông bief8pPcKAết xảyBjqGZipY n3XZra chuyệnef8pPcKA gì,BjqGZipY n3XZrất kef8pPcKAhó BjqGZipYnói rõBjqGZipY vớin3XZ ngn3XZươi. ef8pPcKAĐi, n3XZchúng ef8pPcKAta vàon3XZ tronBjqGZipYg.” Nói nBjqGZipYàng mấef8pPcKAt tríef8pPcKA nhớ?n3XZ LưBjqGZipYu LBjqGZipYy tef8pPcKAin sao?

“Tại ef8pPcKAsao phản3XZi vàn3XZo.” LưuBjqGZipY Ln3XZy vn3XZẻ mặBjqGZipYt khôn3XZng đưn3XZợc thích thú.

“Ngu n3XZngốc, n3XZta cBjqGZipYùng Phươngn3XZ Chef8pPcKAấn Hiênn3XZ BjqGZipYcó mộn3XZt gian3XZo dịch, n3XZ ta BjqGZipYvào hỏiBjqGZipY hắnBjqGZipY Đôef8pPcKAng Phươngn3XZ n3XZVũ ởef8pPcKA đâu.”n3XZ Nếun3XZ khôBjqGZipYng pef8pPcKAhải BjqGZipYvì tìef8pPcKAm đượcef8pPcKA Lef8pPcKAưu BjqGZipYLy vàn3XZ vì tef8pPcKAhù BjqGZipYlao BjqGZipYcủa trậnef8pPcKA BjqGZipYgiao dịchBjqGZipY này,n3XZ nàngef8pPcKA thậtBjqGZipY n3XZsự kef8pPcKAhông muBjqGZipYốn n3XZtrở về.

“Tiểu thưef8pPcKA, taef8pPcKAm tief8pPcKAểu ef8pPcKAthư đãBjqGZipY dùef8pPcKAng bồef8pPcKA câef8pPcKAu đưef8pPcKAa BjqGZipYtin đến Thiênn3XZ Cn3XZơ các,n3XZ mBjqGZipYua tin3XZn vền3XZ n3XZĐông Pef8pPcKAhương VBjqGZipYũ, chỉBjqGZipY cầBjqGZipYn cBjqGZipYó tiBjqGZipYn tứcBjqGZipY, lận3XZp tứef8pPcKAc bán3XZo với tef8pPcKAiểu thưBjqGZipY.” Thief8pPcKAên Cơef8pPcKA n3XZcác chef8pPcKAính n3XZlà tháBjqGZipYm BjqGZipYtử tef8pPcKAư, BjqGZipYchuyên mef8pPcKAua bBjqGZipYán tn3XZin tức.BjqGZipY ThiBjqGZipYên Cơ BjqGZipYcác sBjqGZipYáng lận3XZp hơn3XZn trămBjqGZipY BjqGZipYnăm, mạngef8pPcKA ln3XZưới tìnef8pPcKAh bn3XZáo trảiBjqGZipY rộnBjqGZipYg cn3XZả nước,n3XZ khôngef8pPcKA ef8pPcKAcó tin ef8pPcKA tức nàn3XZo lBjqGZipYà khôBjqGZipYng tn3XZhu tBjqGZipYhập đượef8pPcKAc, BjqGZipYcàng ef8pPcKAkhông bánn3XZ tief8pPcKAn tứcn3XZ gief8pPcKAả. Cóef8pPcKA BjqGZipYThiên Cơef8pPcKA cef8pPcKAác hỗ trn3XZợ, chỉBjqGZipY cầnBjqGZipY ĐôngBjqGZipY PhBjqGZipYương Vef8pPcKAũ lef8pPcKAộ BjqGZipYdiện, tuyn3XZệt đốiBjqGZipY cóBjqGZipY thểef8pPcKA bắtn3XZ đượcef8pPcKA hắn.

“Có ThiBjqGZipYên BjqGZipYCơ cácn3XZ n3XZhỗ BjqGZipYtrợ, tef8pPcKAa ef8pPcKAcó thểef8pPcKA n3XZyên tâmef8pPcKA rồin3XZ, thế nhưngef8pPcKA n3XZta cón3XZ vàief8pPcKA lBjqGZipYời muốnef8pPcKA nef8pPcKAói vef8pPcKAới Phef8pPcKAương ChấBjqGZipYn Hiên.”n3XZ Ngef8pPcKAhe Ln3XZưu LBjqGZipYy nBjqGZipYói đếnBjqGZipY Thiên n3XZ Cơ ef8pPcKAcác, tấtn3XZ BjqGZipYcả n3XZtư liệef8pPcKAu vn3XZề Thiênef8pPcKA ef8pPcKACơ cácn3XZ bef8pPcKAỗng nhief8pPcKAên xuBjqGZipYất hiệnn3XZ trn3XZong BjqGZipYđầu nànBjqGZipYg. Rất nhief8pPcKAều ngườin3XZ cùBjqGZipYng viện3XZc nàn3XZng nhớef8pPcKA rấBjqGZipYt rõ,ef8pPcKA chỉBjqGZipY cầnef8pPcKA xuấef8pPcKAt hiệnBjqGZipY tef8pPcKArước mắtBjqGZipY nàef8pPcKAng, hoặBjqGZipYc là từngBjqGZipY nghef8pPcKAe ef8pPcKAnói đếef8pPcKAn, nBjqGZipYàng n3XZđều n3XZcó BjqGZipYthể nhớBjqGZipY lại.ef8pPcKA Mn3XZới đâyef8pPcKA n3XZthôi, Bạchef8pPcKA MBjqGZipYạn ĐiệpBjqGZipY cònef8pPcKA không pháef8pPcKAt hiệnBjqGZipY BjqGZipYra hBjqGZipYiện tượngef8pPcKA kỳBjqGZipY qun3XZái này.

“Tiểu BjqGZipYthư… kef8pPcKAhông phảin3XZ làBjqGZipY ngn3XZài thín3XZch hắnBjqGZipY cBjqGZipYhứ?” Nghn3XZe tam n3XZtiểu thưef8pPcKA nóiBjqGZipY tiểun3XZ thn3XZư ởBjqGZipY cùn3XZng mef8pPcKAột cBjqGZipYhỗ vớBjqGZipYi PhBjqGZipYương Chấnn3XZ Hiên,n3XZ cBjqGZipYhẳng lẽn3XZ là…

Bạch BjqGZipYMạn ĐiệpBjqGZipY némef8pPcKA ef8pPcKAcho nn3XZàng mBjqGZipYột cáin3XZ trừngBjqGZipY mắBjqGZipYt, “Đn3XZi chếtn3XZ đi, tef8pPcKAa mớn3XZi n3XZkhông n3XZthèm thícBjqGZipYh ef8pPcKAhọ Phn3XZương đó.”ef8pPcKA TrBjqGZipYong ln3XZòng nBjqGZipYàng lạBjqGZipYi bn3XZổ tn3XZhêm mộtef8pPcKA câu, ef8pPcKAmuốn thíchBjqGZipY cũBjqGZipYng thíchn3XZ Sáoef8pPcKA Ngọcn3XZ CôngBjqGZipY Tử.

“Vậy làn3XZ tốtBjqGZipY rồi.”BjqGZipY BjqGZipYCái tef8pPcKAên hn3XZọ Phef8pPcKAương kiBjqGZipYa BjqGZipYthật sựBjqGZipY có BjqGZipY điểm BjqGZipYkhông xứngn3XZ vớin3XZ tiểuef8pPcKA ef8pPcKAthư nn3XZhà nàng.

Vào đếnef8pPcKA Pn3XZhương gief8pPcKAa, lận3XZp tứn3XZc cBjqGZipYó nhef8pPcKAa hoef8pPcKAàn an3XZn bàef8pPcKAi sương phòngef8pPcKA cef8pPcKAho cBjqGZipYác nef8pPcKAàng nghỉn3XZ ngn3XZơi. ef8pPcKABạch Mạnn3XZ ĐBjqGZipYiệp cũnn3XZg khônBjqGZipYg ef8pPcKAtrực tiếef8pPcKAp đềBjqGZipY ef8pPcKAxuất muốn gặpBjqGZipY BjqGZipYPhương Chấef8pPcKAn Hiên3XZn, nàngef8pPcKA biếef8pPcKAt n3XZkẻ n3XZmuốn gặBjqGZipYp hắnBjqGZipY n3XZnhiều lBjqGZipYắm, nn3XZếu nhBjqGZipYư ef8pPcKAnàng cũng muốn3XZn đin3XZ BjqGZipYgặp hn3XZắn, nBjqGZipYgười hn3XZầu nhấef8pPcKAt địnhef8pPcKA BjqGZipYcho rằngBjqGZipY nn3XZàng cũngn3XZ BjqGZipYgiống nhef8pPcKAư nhn3XZững nBjqGZipYữ nhân n3XZkhác, tùyef8pPcKA tn3XZiện tef8pPcKAìm ef8pPcKAmột lef8pPcKAí n3XZdo tBjqGZipYhoái BjqGZipYthác đief8pPcKA. ef8pPcKAMọi nBjqGZipYgười ởn3XZ PhươngBjqGZipY gBjqGZipYia n3XZđều làn3XZ mắt cBjqGZipYhó nhìnn3XZ ngườin3XZ thấBjqGZipYp, ngườef8pPcKAi n3XZhầu khẳngBjqGZipY địnhef8pPcKA cũn3XZng khôngn3XZ ef8pPcKAtốt đượcn3XZ bn3XZao nhiêu.ef8pPcKA Thay vn3XZì chef8pPcKAịu BjqGZipYnhục, tn3XZhôi tn3XZhì n3XZthức thBjqGZipYời mộtBjqGZipY cef8pPcKAhút, buổin3XZ tốef8pPcKAi tựef8pPcKA BjqGZipYmình đef8pPcKAi tìm.