You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương qnp221: Cqnp2ái này gọiRgGm lqnp2à Ek9nluận vN5yhõ chN5yhiêu thân

Trong vpYdfõ lâmEk9n thậppYdf đạRgGmi cpYdfao thủpYdf, bEk9nao pYdfgồm taEk9nm RgGmla sRgGmát, tamqnp2 công Ek9ntử. N5yhVô N5yhẢnh N5yhLa Sát,Ek9n N5yhThiên DiệnEk9n TRgGmu LapYdf, ĐộEk9nc NươngEk9n TửN5yh hợpRgGm xưngpYdf pYdfthành RgGmtam la sEk9nát. SáoN5yh pYdfNgọc CôRgGmng Tử,N5yh LãnEk9nh Ek9nTâm CôRgGmng Tửqnp2 PhưN5yhơng ChấpYdfn HiEk9nên, TpYdfùy PhonEk9ng CôRgGmng Tử QRgGmuân TùpYdfy PhonN5yhg hợpYdfp xưngpYdf taN5yhm cônRgGmg RgGmtử. qnp2Khuôn N5yhmặt thậN5yht củaRgGm RgGmtam RgGmla sáN5yht cRgGmhưa aqnp2i thấyN5yh qua, nhưqnp2ng taEk9nm qnp2công N5yhtử đềuRgGm đượcRgGm RgGmbài daqnp2nh làEk9n mỹqnp2 nRgGmam RgGmtử. ThiêpYdfn N5yhCơ N5yhcác cN5yhhủ Tùy RgGmPhong N5yhCông pYdfTử đượqnp2c xưpYdfng làEk9n Ek9nvõ lRgGmâm pYdfđệ N5yhnhất mRgGmỹ nampYdf, VạRgGmn KiếmN5yh sơnRgGm trpYdfang tN5yhhiếu chủ PhươngpYdf ChấnpYdf pYdfHiên đượcRgGm xưngqnp2 làpYdf N5yhđệ nhRgGmị mqnp2ỹ pYdfnam, N5yhSáo Ngqnp2ọc CpYdfông Tửqnp2 lpYdfà nhEk9nân vậpYdft thần bíN5yh nhấEk9nt giaEk9nng hồEk9n, rấtEk9n RgGmít aN5yhi N5yhtừng gặpRgGm qEk9nua khuônqnp2 mặtqnp2 thậtpYdf RgGmcủa hắn.N5yh NhưN5yhng RgGmcó ngưqnp2ời nói, diệN5yhn mpYdfạo cEk9nủa hqnp2ắn Ek9nxác thựcRgGm tuRgGmấn mỹEk9n pYdfvô soN5yhng. NếEk9nu hapYdfi Ek9nvị côngpYdf tửRgGm kRgGmia đềuN5yh làpYdf mỹ nN5yham, hEk9nắn qnp2cũng khônEk9ng pYdfthể RgGmthua kéEk9nm, toạiRgGm N5yhnguyện cRgGmho hpYdfắn daN5yhnh hiệqnp2u đệEk9n taRgGmm mỹ namRgGm điRgGm. TrN5yhong pYdfchốn RgGmvõ lâpYdfm tổRgGmng cộngpYdf qnp2có N5yhtứ đạipYdf Ek9nmỹ namN5yh, ngoN5yhại RgGmtrừ taRgGmm cEk9nông tN5yhử, Đông PhRgGmương Ek9ngia, ĐôN5yhng PhươngN5yh VũN5yh bàiRgGm daqnp2nh đệEk9n RgGmtứ. RgGmGả chEk9no mộtqnp2 troN5yhng võqnp2 RgGmlâm đệEk9n tqnp2ứ mỹ Ek9nnam, lRgGmà pYdfvinh hạnhRgGm trpYdfong Ek9nthiên hạ,pYdf nqnp2ên kRgGmhó trpYdfách RgGmtính qnp2tình pYdfĐông Phươngqnp2 chRgGmo dù kqnp2ém nhRgGmư vậy,qnp2 cũEk9nng cóqnp2 RgGmn cN5yhô nưqnp2ơng muốN5yhn RgGmgả RgGmcho hpYdfắn. pYdfSáo NgRgGmọc pYdfCông N5yhTử qnp2như thầnqnp2 long thấpYdfy đầuN5yh kpYdfhông thấyN5yh pYdfđuôi, ĐôngN5yh PhươngN5yh VũRgGm thìRgGm đRgGmã cqnp2ó Ek9nvợ, pYdfQuân TRgGmùy PRgGmhong RgGmthần thần N5yh bí bí,qnp2 N5yhPhương ChấRgGmn HiênpYdf lạiqnp2 N5yhkhông muốnRgGm kếtpYdf RgGmgiao RgGmnữ tử,RgGm việqnp2c nqnp2ày Ek9ne rằngN5yh N5yhđã khiến pYdf cho vRgGmô spYdfố cpYdfô Ek9nnương thươngRgGm tâN5yhm. GEk9nần đây,Ek9n tropYdfng chốnpYdf RgGmvõ Ek9nlâm mỗiRgGm N5yhsự kiệnN5yh xảyRgGm ra đềupYdf lRgGmiên quEk9nan đếnEk9n củRgGma qnp2Tam cônN5yhg tửEk9n, pYdflà đạiEk9n sRgGmự liênqnp2 RgGmquan đếnN5yh tứN5yh đạipYdf pYdfmỹ nam.

Một trN5yhong võRgGm pYdflâm RgGmtam cRgGmông tử,N5yh LãRgGmnh TâmEk9n CôpYdfng TpYdfử PhEk9nương Chấn Hqnp2iên cqnp2ông khpYdfai tuN5yhyển lqnp2ão bpYdfà, pYdftuổi từEk9n 1N5yh6 đếEk9nn 2RgGm5, tướnEk9ng mạRgGmo đoaqnp2n trqnp2ang, mọi N5yhnữ tửqnp2 chưEk9na RgGmchồng Ek9nxuất thânpYdf thuầnqnp2 khiếpYdft đềRgGmu qnp2có thểN5yh thapYdfm Ek9ntuyển. qnp2Các vEk9nị côqnp2 nưN5yhơng có ýqnp2 qnp2muốn thaRgGmm tuyqnp2ển cpYdfhỉ cầnRgGm trướpYdfc nN5yhgày qnp2hai mRgGmươi Ek9nlăm thEk9náng qnp2tư đếnRgGm PhươngpYdf gia, luậN5yhn qnp2võ đểRgGm phânRgGm thắngpYdf bạN5yhi. CRgGmhỉ cầnN5yh cóqnp2 thRgGmể đánhN5yh bạEk9ni N5yhtất cRgGmả mỹpYdf nN5yhữ thaEk9nm tuyển, Ek9n chính lpYdfà thiếpYdfu phRgGmu RgGmnhân qnp2Phương gia.

Lãnh TâmN5yh CôngpYdf Tửqnp2 PpYdfhương CpYdfhấn HiênN5yh đượcN5yh xưngqnp2 lN5yhà vqnp2õ lâRgGmm đệ nqnp2hị mqnp2ỹ naEk9nm qnp2tử, cqnp2ô nươngpYdf mEk9nuốn Ek9ngả chpYdfo hắnN5yh pYdfnhiều nqnp2hư qnp2cá dướiN5yh sôngqnp2. Hắnqnp2 vẫnpYdf chưa muốnN5yh thànRgGmh thâRgGmn, chínhEk9n viRgGmệc nàyEk9n đãN5yh làmpYdf tổqnp2n thươqnp2ng tráqnp2i tiEk9nm củEk9na bpYdfiết bRgGmao cpYdfô gái. ĐộtpYdf nhEk9niên hpYdfắn côngN5yh khN5yhai tRgGmuyển lãqnp2o bqnp2à, khiếnRgGm chEk9no cácEk9n côEk9n pYdfnương nườmEk9n nưpYdfợp tiếnRgGm tới PhưpYdfơng giqnp2a. NhữnpYdfg cRgGmô N5yhnương N5yhcó chồngN5yh hốEk9ni hậnEk9n N5yhtại RgGmsao RgGmmình lạqnp2i gảqnp2 Ek9nđi sớmN5yh quáEk9n, hận khôEk9nng thểpYdf lqnp2y qnp2hôn đểN5yh đRgGmi tpYdfham tuyểEk9nn. CònN5yh nhữnqnp2g vịRgGm côpYdf nươngqnp2 chưqnp2a chồnEk9ng tpYdfhì ngày đêmRgGm khEk9nổ Ek9nluyện vN5yhõ cqnp2ông, liềuN5yh Ek9nmạng RgGmmuốn N5yhgả tớiN5yh PhươngN5yh N5yhgia. Thiêqnp2n kpYdfim nN5yhhà giàu, Ek9ngiang hồRgGm hiệpqnp2 nữ,pYdf đủqnp2 lpYdfoại kiểEk9nu dánN5yhg nN5yhữ npYdfhân đềuRgGm N5yhthu đượcqnp2 tRgGmin qnp2tức, xắnN5yh tN5yhay áo, chuẩnpYdf bEk9nị tớiqnp2 Phqnp2ương qnp2gia tqnp2ranh giN5yhành chứcqnp2 pYdfvị thiếupYdf phEk9nu nhân.

“Cha, cEk9nhuyện ngườipYdf lEk9nàm N5yhquả nqnp2hiên N5yhlà chqnp2uyện tốt.N5yh” Đương sựN5yh chiRgGmêu thâRgGmn PhươngpYdf ChấnRgGm HiN5yhên sEk9nau Ek9nkhi nghqnp2e đượcpYdf tqnp2in N5yhnày, chuyệnpYdf đRgGmầu qnp2tiên làm lqnp2à đùnpYdfg đùngRgGm nqnp2ổi giậRgGmn, đáRgGm vănpYdfg cửqnp2a thưpYdf phòngN5yh củapYdf lãqnp2o chapYdf, pYdflớn tiếRgGmng RgGmchất vấn.

Phương KìnhN5yh buqnp2ông sáchEk9n trênpYdf taN5yhy, ngpYdfẩng đầuqnp2 qnp2nhìn nhRgGmi tử, thấqnp2p giRgGmọng mắng,pYdf “Khôqnp2ng biếqnp2t N5yhphép tách.”

Phương RgGmChấn HEk9niên RgGmhừ qnp2lạnh, “TEk9na khôqnp2ng biếtEk9n phéqnp2p táRgGmch? Có thểqnp2 pYdfso qnp2được vớiEk9n chpYdfa saqnp2o? TN5yha muốnpYdf qnp2chiêu thRgGmân khqnp2i nàoRgGm? SaEk9no tN5yha khRgGmông biết?”Ek9n Nửa thángN5yh nayqnp2, hắEk9nn vẫpYdfn vộiRgGm Ek9nvội vànqnp2g vànqnp2g điRgGm Ek9ntìm qnp2Bạch Ngâmqnp2, giEk9nữa đườngqnp2 lạpYdfi npYdfghe RgGmđược tin hEk9nắn muốqnp2n chiêuRgGm thân.RgGm LậpN5yh Ek9ntức rqnp2a rqnp2oi thN5yhúc ngựaRgGm gấpRgGm gápYdfp trởRgGm vềpYdf chEk9nất vN5yhấn lqnp2ão tử củRgGma hắn.

“Hôn Ek9nnhân N5yhđại sRgGmự qnp2do N5yhlệnh củaEk9n Ek9ncha mẹqnp2, lờRgGmi Ek9ncủa N5yhmai mối, ngươEk9ni kRgGmhông Ek9ncần biết.”N5yh Nqnp2hi Ek9ntử hắEk9nn vìN5yh cN5yhô nưpYdfơng N5yhtên gọiN5yh BạcpYdfh Ngâqnp2m kiqnp2a mEk9nà phátqnp2 điên lEk9nên rpYdfồi, qnp2nghe nEk9nói cqnp2ô nươngRgGm tpYdfa mấtqnp2 tícqnp2h liềnEk9n tpYdfo tiếngEk9n mEk9nắng hN5yhắn, khôngN5yh nói khEk9nông rqnp2ằng lậtEk9n tunRgGmg cảRgGm thếN5yh gEk9niới RgGmnày lêqnp2n pYdfmà tN5yhìm. Vqnp2ì N5yhmột npYdfữ nhpYdfân RgGmđi ngỗpYdf nN5yhghịch với phụqnp2 thânEk9n, N5yhtương pYdflai nEk9nếu lấqnp2y ngEk9nười Ek9nta N5yhvề tpYdfhì cqnp2òn rqnp2a N5yhcái dạngRgGm gìRgGm nữa.Ek9n Nghe lờiEk9n qnp2phu npYdfhân kN5yhiến nghị,N5yh sớmRgGm N5yhnên tìpYdfm mộRgGmt lãqnp2o bàpYdf chRgGmo N5yhhắn. PRgGmhương Kìnqnp2h vẫnN5yh vừN5yha ý Đỗqnp2 qnp2Thanh Sươnqnp2g, bấpYdft N5yhđắc N5yhdĩ Ek9nnhi tửN5yh kEk9niên RgGmquyết khôRgGmng chịuN5yh. Ek9nHắn mớiN5yh RgGmra điềN5yhu kiện trongEk9n vòEk9nng mộqnp2t nămEk9n phảN5yhi N5yhmang tqnp2hê tEk9nử tEk9nrở vềqnp2, vốpYdfn tưởngN5yh rằngpYdf hN5yhài tqnp2ử kpYdfia đốN5yhi với nữqnp2 nhâN5yhn khpYdfông cN5yhó hứngN5yh thpYdfú, tqnp2uyệt đôiqnp2 khôngpYdf Ek9ntìm đượcqnp2 vịEk9n hôpYdfn thqnp2ê, đếnqnp2 lúEk9nc đópYdf hpYdfắn sẽ daEk9nnh Ek9nchính Ek9nngôn thuậnEk9n éEk9np pYdfnhi tửpYdf lấyN5yh ĐN5yhỗ TN5yhhanh Sương,N5yh thếEk9n nhưpYdfng Ek9nkết quảRgGm nhpYdfi tử lạiqnp2 manqnp2g vEk9nề mqnp2ột Ek9nvị N5yhcô nương,RgGm còRgGmn khănN5yhg khănN5yhg nhEk9nất mRgGmực yêupYdf thươEk9nng ngườEk9ni taRgGm. Bảo Ek9n nhi tửqnp2 RgGmtìm vịRgGm hôRgGmn thêEk9n pYdfmang vềqnp2, pYdfchính lEk9nà saqnp2i lầmN5yh lpYdfớn N5yhnhất troN5yhng đờiRgGm hắn.

“Ta cqnp2hỉ pYdfmuốn qnp2Ngâm NgN5yhâm.” PhươngRgGm Cqnp2hấn HiN5yhên lờiN5yh Ek9nlẽ thẳqnp2ng thừng tqnp2uyên bốEk9n. Ek9nNgày đN5yhó kpYdfhi phụEk9n qnp2thân nóipYdf vớiRgGm N5yhhắn, NpYdfgâm Ngâqnp2m Ek9nđi rồRgGmi.  Lòng hắnN5yh RgGmđột nhN5yhiên trốngEk9n rRgGmỗng, hEk9nắn bpYdfiết Ek9nmình RgGmđã đánhRgGm qnp2mất mộtEk9n pYdfthứ pYdfvô cùngN5yh qN5yhuan trọngEk9n. Sớm tốiqnp2 N5yhbên npYdfhau hơN5yhn haRgGmi RgGmmươi ngàpYdfy, pYdfhắn cpYdfhưa qnp2bao giờEk9n bRgGmiết nànRgGmg lạipYdf quaRgGmn trọng vớiN5yh hắnqnp2 npYdfhư vậRgGmy. pYdfĐến RgGmkhi phN5yhát hiEk9nện N5yhnàng quapYdfn trọngEk9n vớiRgGm hắnEk9n Ek9nthì cũngRgGm lEk9nà lúcEk9n nàng pYdfbỏ đi.qnp2 TRgGmìm hEk9nơn mN5yhười nN5yhgày pYdfvẫn khqnp2ông chúpYdft tEk9nin tRgGmức, Ek9ntim hắqnp2n đãRgGm đáEk9nnh rơRgGmi mấtEk9n rồi.

“Lấy apYdfi cũnpYdfg được,qnp2 BạchRgGm NgâRgGmm tRgGmhì RgGmkhông.” PhưEk9nơng Kình vN5yhốn khôN5yhng pRgGmhải hạnqnp2g RgGmngười thậN5yhp Ek9nphần RgGmcổ hủ,qnp2 tN5yhhế nhưnpYdfg hắnEk9n kpYdfhông thípYdfch Bqnp2ạch Ngâm. Từqnp2 lầnEk9n đầuqnp2 tiRgGmên nhìnEk9n tpYdfhấy BpYdfạch NgâmEk9n, hEk9nắn đN5yhã RgGmkhông thíchqnp2 rồpYdfi. RgGmTuy rằnEk9ng BạchpYdf NgâmN5yh thoạt nhìqnp2n rấpYdft Ek9nnhu nhược,pYdf thếRgGm nhưnEk9ng trRgGmên qnp2người lạiRgGm manN5yhg pYdftheo mộtRgGm cEk9nổ sápYdft khí. Ngườiqnp2 bìnhN5yh thườngEk9n đươngRgGm nhiênN5yh nhN5yhìn khônRgGmg tpYdfhấy, pYdfnhưng qnp2hắn tqnp2ung hoàEk9nnh gEk9niang hồ nhiEk9nều nămRgGm nhưN5yh N5yhvậy, đươqnp2ng pYdfnhiên khôngqnp2 pYdfcó nhìqnp2n nhầN5yhm, Ek9nhắn mơRgGm hpYdfồ RgGmthấy được,pYdf cô nEk9nương kipYdfa khôN5yhng Ek9ncó cáEk9ni gN5yhì làEk9n tốtN5yh. NếupYdf npYdfhi N5yhtử thích,RgGm hắnpYdf cũRgGmng cpYdfó thN5yhể miễpYdfn cpYdfưỡng tiếp RgGmnhận BạchN5yh NgâpYdfm. NhpYdfưng kểqnp2 Ek9ntừ N5yhkhi BạchpYdf NgN5yhâm xpYdfảy N5yhra xEk9nung độtN5yh N5yhmãnh pYdfliệt với hắn,pYdf hắN5yhn đãRgGm triệtpYdf đểN5yh pEk9nhủ nEk9nhận nàRgGmng. Nàngqnp2 sátRgGm qnp2khí quáEk9n nặqnp2ng, khEk9nông cEk9nó tưpYdf cáchpYdf làm chủqnp2 mN5yhẫu PN5yhhương gia.

“Ta cEk9nhỉ mN5yhuốn Ek9nnàng.” Từqnp2 nhEk9nỏ N5yhmất đqnp2i qnp2mẫu thâEk9nn đRgGmã kRgGmhiến hắn thqnp2ập pRgGmhần côEk9n đơn,RgGm pYdfánh mắEk9nt lạnhEk9n N5yhlùng củEk9na ĐEk9nỗ N5yhthị càpYdfng khiếRgGmn hắnqnp2 tqnp2rở Ek9nnên lãnh khốc.pYdf NgườiN5yh tronN5yhg giaRgGmng hồRgGm gọqnp2i hắnN5yh lpYdfà qnp2Lãnh TâmRgGm CôpYdfng TRgGmử, đơpYdfn N5yhgiản RgGmvì qnp2tâm hắn lqnp2ạnh. HắnpYdf ngopYdfài mặEk9nt luRgGmôn cưpYdfời rạngqnp2 rỡN5yh nhEk9nư giópYdf mùpYdfa xuRgGmân, đếEk9nn khN5yhi giếqnp2t ngườRgGmi thì vôpYdf cEk9nùng nghiqnp2êm RgGmtúc, thậmEk9n chN5yhí RgGmso vRgGmới ngườpYdfi trpYdfong háqnp2ch đạRgGmo cpYdfòn tàqnp2n kpYdfhốc hơn.RgGm Chỉ pYdfcó mìnpYdfh hN5yhắn bipYdfết, qnp2bộ dángEk9n pYdftươi cườiN5yh củRgGma hắnRgGm làEk9n gpYdfiả. Đỗqnp2 tqnp2hị pYdfkhông N5yhcó nN5yhhi tử,qnp2 vẫn pYdfluôn N5yhnhìn RgGmhắn RgGmkhông vN5yhừa mắt.qnp2 LúcN5yh mẫuN5yh tRgGmhân chếtqnp2 đãpYdf từngRgGm nqnp2ói vớiRgGm hắn,N5yh pYdfngười muốn hắnRgGm cười,RgGm kqnp2hông đưEk9nợc khócRgGm, kEk9nhông đượcpYdf RgGmđể ngưRgGmời pYdfmuốn kqnp2hi dqnp2ễ hắnpYdf đáchN5yh ý.qnp2 Phíaqnp2 sqnp2au nụ pYdfcười củaEk9n hắn,Ek9n luRgGmôn ẩnEk9n giRgGmấu mộN5yht Ek9ntrái Ek9ntim cN5yhô đơpYdfn, lạnhpYdf qnp2lùng. RgGmSau khEk9ni gặpqnp2 được BạchN5yh NgEk9nâm, qnp2hắn luôqnp2n lqnp2uôn qnp2bởi vìRgGm vqnp2ẻ ngốcqnp2 nghếRgGmch cEk9nủa npYdfàng mN5yhà cưpYdfời RgGmđến thqnp2ật lòng. HắnN5yh muqnp2ốn nàngRgGm, đờiRgGm qnp2này kiếpN5yh Ek9nnày chỉN5yh cpYdfần mìnhN5yh nàng.

“Không được,RgGm pYdfPhương giEk9na đãqnp2 pháRgGmt tiEk9nn nàyRgGm Ek9nra rRgGmồi, thiênpYdf kim Ek9ncác mônRgGm pháiN5yh cũngpYdf đãN5yh tớiN5yh rồi,qnp2 lúcN5yh nN5yhày hủqnp2y bỏpYdf lpYdfà tổN5yhn hạiN5yh danpYdfh dựqnp2 Phương gia.”

Phương Chấnqnp2 HiênN5yh cườiN5yh Ek9nnhạt, “ChRgGma, cpYdfhủ RgGmý nàypYdf cóEk9n phải Ek9n của nữN5yh nhânpYdf kN5yhia kpYdfhông?” RgGmNgoại qnp2trừ RgGmnữ nhâN5yhn kiaqnp2, pYdfcó aEk9ni lạqnp2i thiếEk9nu đEk9nạo đứcN5yh nhưN5yh vậy, N5yh còn qnp2lão nhRgGmân Ek9nkia hpYdfết lầpYdfn npYdfày pYdfđến Ek9nlần khRgGmác đềuRgGm nghN5yhe lờRgGmi bà.

Phương Ek9nKình khônRgGmg pYdfnói, biểupYdf pYdfthị chpYdfấp nhận.

Phương ChấnN5yh HiêpYdfn cRgGmười đếnpYdf cN5yhhâm chọcqnp2, “ĐừngN5yh tưởngN5yh Ek9nlà ta khônpYdfg biếtN5yh bRgGmà tpYdfa muRgGmốn gìqnp2, ĐỗEk9n ThRgGmanh SươngN5yh Ek9ntừ Ek9nnhỏ N5yhđã qnp2là kpYdfỳ tàEk9ni vEk9nõ học,Ek9n Ek9nvõ cônqnp2g vô cùngRgGm Ek9ntốt, làmEk9n nhiềuEk9n trN5yhò qnp2như pYdfvậy, mpYdfục đíchN5yh cpYdfhính làqnp2 vìEk9n muqnp2ốn pYdfđường đườN5yhng chínRgGmh chính đempYdf ThaN5yhnh SươngEk9n Ek9ngả pYdfcho tpYdfa.” NEk9nữ tửEk9n RgGmkia quảqnp2 nhiênN5yh độpYdfc ácEk9n, nhấtqnp2 tRgGmiễn RgGmhạ songN5yh điêu. VừaRgGm N5yhđể ĐỗEk9n qnp2Thanh SươngEk9n cEk9nó đượcEk9n daN5yhnh tiếnEk9ng, vRgGmừa đểqnp2 nàEk9nng gảqnp2 vàN5yho Phươngqnp2 gia.

“Thanh SươN5yhng N5yhcó chN5yhỗ Ek9nnào khôqnp2ng qnp2tốt?” HRgGmài tửqnp2 kiRgGma vRgGmăn RgGmvõ song toàn,N5yh ôN5yhn nRgGmhu hiEk9nền qnp2thục, đpYdfược xưN5yhng làN5yh Ek9nvõ lpYdfâm đệN5yh nhRgGmất mỹRgGm RgGmnữ, RgGmhơn RgGmnữa cònqnp2 môn đăngpYdf pYdfhộ đối,RgGm RgGmlại lN5yhà chấtpYdf nRgGmữ củaqnp2 ápYdfi thN5yhê hắn.

“Nàng tốpYdft, thếpYdf nqnp2hưng sEk9no pYdfra vqnp2ẫn képYdfm N5yhNgâm NgpYdfâm mộtqnp2 Ek9nngón tay.” pYdfQuá mứqnp2c gqnp2iả dqnp2ối, cốN5yh Ek9ntình Ek9nthanh cao.

“Ngươi…” PhEk9nương KìnhEk9n sắpRgGm N5yhbị hắpYdfn lqnp2àm cRgGmho tứcEk9n chếqnp2t, Bạch côRgGm nươngpYdf pYdfkia N5yhrốt cuộcRgGm RgGmcó chEk9nỗ nàEk9no tốtEk9n chứ?

“Mấy năRgGmm RgGmnay, Ek9nta RgGmtôn trọqnp2ng ngườiRgGm, xeN5yhm nqnp2gười làpYdf qnp2cha pYdfcủa ta pYdfcũng N5yhvì nểqnp2 N5yhmặt nươN5yhng. NếuN5yh nhưpYdf nqnp2gười cN5yhố tìnhqnp2 làmqnp2 nhRgGmư vậyEk9n nữRgGma, đEk9nừng tpYdfrách ta khEk9nông nhậnEk9n ngườiqnp2.” qnp2Sau khqnp2i nươnEk9ng mN5yhất, cEk9nha hắpYdfn lupYdfôn RgGmluôn nqnp2ghe lờN5yhi qnp2nữ npYdfhân qnp2kia mà khiRgGm dpYdfễ Ek9nhắn. Nqnp2ếu khqnp2ông pN5yhhải hắnN5yh hRgGmứa qnp2với nươpYdfng qnp2sẽ tN5yhôn trọnpYdfg cqnp2ha thN5yhì PhươngN5yh Chấn HiênpYdf hắnqnp2 sớmpYdf đãpYdf RgGmbỏ nhàN5yh rRgGma điqnp2 rồi.

Phương pYdfKình RgGmnhìn pYdfnhi tử,qnp2 nóRgGmi khôngpYdf thànqnp2h lời.N5yh Tqnp2ính tình nqnp2hi pYdftử pYdfthế nRgGmào hắnRgGm hqnp2iểu rấtpYdf qnp2rõ, Ek9nnói đưqnp2ợc lqnp2àm pYdfđược, “Nqnp2gươi mRgGmuốn thpYdfế nào?”

“Hủy RgGmbỏ vpYdfiệc cpYdfhiêu thâN5yhn nEk9nực cườiEk9n nàyEk9n.” HắnN5yh ngRgGmữ N5yhkhí kiên quyết.

“Không được,Ek9n Phươnqnp2g giqnp2a tqnp2a RgGmgánh kpYdfhông Ek9nnổi việEk9nc này.”

Phương ChấnRgGm pYdfHiên cườiN5yh nhạt,pYdf “VN5yhậy đừngqnp2 tráqnp2ch tEk9na làm pYdfchuyện cRgGmó RgGmlỗi pYdfvới người.”

“Ngươi muEk9nốn gì?Ek9n” MặtRgGm N5yhhắn bRgGmiến sách.

“Ta RgGmnhất thờiqnp2 mRgGmuốn giRgGmết chếtRgGm nữEk9n nhpYdfân lắmqnp2 mồRgGmm N5yhkia.” NếuEk9n không N5yhphải qnp2có chRgGma chRgGme cN5yhhở, RgGmhắn đãpYdf sRgGmớm đupYdfổi pYdfnữ nhânN5yh kN5yhia đRgGmi rồi,N5yh thậmqnp2 N5yhchí còpYdfn có thEk9nể gpYdfiết bàEk9n N5yhta, thN5yhù N5yhhận hắnEk9n đốiN5yh vớiqnp2 npYdfhị nươqnp2ng khRgGmông phảRgGmi qnp2mới ngàyqnp2 Ek9nmột ngEk9này hai mRgGmà thành.

“Người đóqnp2 làEk9n nhRgGmị npYdfương củpYdfa ngươi.”pYdf pYdf Phương Kình khEk9nông RgGmthể tiqnp2n nổi.

“Nương N5yhta đãRgGm chếqnp2t từRgGm lEk9nâu lpYdfắm rồRgGmi, bàqnp2 qnp2ta N5yhkhông xứRgGmng. Cha pYdfđừng qN5yhuên, tEk9na làEk9n LRgGmãnh qnp2Tâm Cqnp2ông Tử,qnp2 làRgGm lpYdfãnh tN5yhâm, bấRgGmt luậN5yhn N5yhchuyện gpYdfì cũnEk9ng có RgGmthể lpYdfàm được.”

“Được rồRgGmi, ngươN5yhi cqnp2ứ đểEk9n việcEk9n chN5yhiêu thN5yhân nàyqnp2 tiEk9nếp qnp2tục đi, RgGmta đồngEk9n Ek9ný qnp2cho ngưpYdfơi qnp2lấy Bạqnp2ch cN5yhô nương.”pYdf NEk9nhi tửN5yh lpYdfuôn lupYdfôn nqnp2ói đượcEk9n làmN5yh được, tốN5yht nRgGmhất pYdflà đừngN5yh đốiRgGm nghịRgGmch vớipYdf hắn.

“Nếu đãN5yh chiRgGmêu tpYdfhân, NgâmEk9n NgâEk9nm làmRgGm sEk9nao bâpYdfy RgGmgiờ? Làm thiếpEk9n cRgGmhăng?” LấyRgGm tínpYdfh pYdftình cRgGmương liRgGmệt củaRgGm nqnp2àng, nRgGmàng sRgGmẽ đồnRgGmg qnp2ý sao?

“Ngươi hưởnN5yhg pN5yhhúc tềpYdf qnp2nhân, đồqnp2ng thờiRgGm qnp2nhập mpYdfôn, N5yhkhông phân lớN5yhn nhỏ.”N5yh PhươRgGmng Kìnqnp2h đpYdfoán pYdfchách BN5yhạch côEk9n nươN5yhng sẽEk9n khôRgGmng đồEk9nng Ek9ný, típYdfnh tình nàngEk9n pYdfcó qnp2mạnh mẽ.N5yh N5yhHắn đãpYdf qnp2đáp ứngpYdf cN5yhho nhqnp2i tN5yhử lấqnp2y Bạchqnp2 cqnp2ô nươN5yhng, cpYdfòn cEk9nhuyện cópYdf lấy đN5yhược Ek9nhay khN5yhông khônpYdfg liêEk9nn quRgGman Ek9nđến hắn.

“Không đpYdfược, nN5yhàng sRgGmẽ khônN5yhg đồngpYdf ý.”

Phương KìpYdfnh lạnN5yhh lùnpYdfg nghiêmRgGm mặt,RgGm “NampYdf tửEk9n háEk9nn đại trượngpYdf phqnp2u, cònqnp2 pRgGmhải ngEk9nhe pYdflời RgGmnàng? NếEk9nu nRgGmhư RgGmnàng thRgGmật sEk9nự qnp2không biếtqnp2 tốpYdft xấu, pYdfPhương gRgGmia cEk9nhúng tEk9na cũEk9nng khôngN5yh gánRgGmh nổi.”pYdf LãRgGmo đầN5yhu qnp2thật gipYdfan tqnp2rá, rRgGmõ ràngqnp2 đã pYdfbiết RgGmBạch NpYdfgâm “khônRgGmg biếtRgGm tốtN5yh xấu”Ek9n rồi.

Phương ChấnEk9n HiêRgGmn hầpYdfu nhưN5yh nEk9nghiến Ek9nrăng nópYdfi, “Được,pYdf taqnp2 đồng ý.pYdf” qnp2Ngâm NgâN5yhm sẽEk9n thN5yha N5yhthứ N5yhcho N5yhhắn, bấtN5yh luậnN5yh hRgGmắn pYdfcó lấyN5yh apYdfi, cũngqnp2 cEk9nhỉ đpYdfối tốtqnp2 với mộtpYdf mN5yhình NgâmpYdf Ngâm.

Thế nhqnp2ưng Ek9nhai ngườRgGmi Ek9nhọ đềuEk9n đãRgGm quêEk9nn mấtpYdf mộtN5yh RgGmsự thậpYdft, một sEk9nự tpYdfhật vôEk9n Ek9ncùng vôEk9n cùRgGmng RgGmnghiêm pYdftrọng, Bạcqnp2h MạnpYdf ĐiệppYdf cóN5yh vEk9nõ cônN5yhg, kếN5yh hoqnp2ạch tuyệt vpYdfời cqnp2ủa bọnpYdf họN5yh nhấtRgGm địnhRgGm qnp2thất bN5yhại thảmRgGm hại.

Chương N5yh22: Dùngqnp2 bản năRgGmng phRgGmản ứngqnp2 thậtqnp2 làRgGm tốt.

Bạch Mqnp2ạn RgGmĐiệp sEk9nớm đãpYdf ngN5yhhe tN5yhhấy chuyN5yhện PhưpYdfơng ChấnEk9n HRgGmiên tuyển lEk9não N5yhbà, thqnp2ế nhưnpYdfg nànEk9ng mRgGmột chpYdfút cN5yhảm giácRgGm Ek9ncũng khôngpYdf Ek9ncó. N5yhCó thể,N5yh qnp2nàng đã từngEk9n độnN5yhg lRgGmòng vớiqnp2 PhưEk9nơng Chqnp2ấn Hiêqnp2n, tN5yhhế nhưRgGmng mộtEk9n phầnqnp2 hảoqnp2 cqnp2ảm kipYdfa, đãN5yh hoàpYdfn toàn qnp2bị Ek9ngạt bỏ.qnp2 NgườEk9ni Phqnp2ương N5yhgia khiEk9nnh thườpYdfng nànEk9ng, nàngpYdf cqnp2ũng đN5yhồng dạngN5yh khinh thườngEk9n bọpYdfn họ.N5yh RgGmNghĩ đRgGmến sáchqnp2 mặRgGmt củaN5yh PhươngEk9n Ek9nlão giqnp2a cùngqnp2 PRgGmhương phEk9nu nhân,Ek9n nàqnp2ng thực N5yhsự qnp2muốn nRgGmôn N5yhmửa. Pqnp2hương ChN5yhấn pYdfHiên rRgGmất xuấtEk9n sáN5yhch, khpYdfông giốEk9nng hạnpYdfg pYdfăn chơi trápYdfc qnp2táng thôngpYdf thường,pYdf tqnp2hế nhưngEk9n trênpYdf nRgGmgười hắnN5yh Ek9nmang N5yhtheo N5yhcao ngạoN5yh cEk9nủa copYdfn nhà thếN5yh gqnp2ia. GảpYdf Ek9nvào nhEk9nà gEk9niàu pYdfcó đếnEk9n nEk9nay Ek9ncũng khôngpYdf RgGmphải nguyệnRgGm vọnRgGmg củEk9na npYdfàng, ởN5yh cùng mN5yhột Ek9nnam N5yhnhân Ek9nấu pYdftrĩ tựRgGm caRgGmo tựN5yh đạiEk9n nhưN5yh vậyN5yh, cònRgGm cópYdf gRgGmì gọiN5yh làqnp2 hạnqnp2h phúc?

Tất cN5yhả mọEk9ni nN5yhgười ởqnp2 PhươnEk9ng pYdfgia vN5yhừa tựRgGm cpYdfao tựpYdf đạN5yhi vừRgGma ấu trĩ,pYdf BạchN5yh pYdfMạn ĐiệN5yhp qnp2thực RgGmsự khqnp2ông RgGmmuốn trpYdfở lạN5yhi pYdfnơi này,Ek9n thqnp2ế nhưnqnp2g nànpYdfg Ek9nvẫn phải trqnp2ở qnp2lại. NN5yhàng trpYdfở lạN5yhi tqnp2ìm LưEk9nu RgGmLy, cũnN5yhg muốnqnp2 xiN5yhn PhpYdfương ChấRgGmn HpYdfiên thựpYdfc hiệnRgGm lờqnp2i hứa. Ek9nPhương ChấEk9nn HiêRgGmn RgGmđã đápqnp2 ứnRgGmg sẽpYdf giúN5yhp N5yhnàng tEk9nìm ĐôngRgGm PhươnpYdfg VRgGmũ, hắnRgGm rqnp2ốt cuộc tìmpYdf kEk9nhông đượcqnp2 chRgGmứ gì?

Bởi vìEk9n đạipYdf hộiN5yh chiêEk9nu thâqnp2n, RgGmPhương gRgGmia RgGmphi thưEk9nờng náqnp2o nhiệt, BạEk9nch MạnEk9n Điệpqnp2 đứngN5yh trướcEk9n cửaN5yh lớnN5yh Ek9nPhương gN5yhia, héqnp2 rRgGma mộtRgGm RgGmnụ Ek9ncười nhợt pYdfnhạt. Nhqnp2ững ngườiRgGm thN5yhoạt pYdfnhìn cqnp2ó quyềpYdfn cEk9nó thếN5yh pYdfnhư vậRgGmy, RgGmkỳ RgGmthực pYdflà RgGmnhững người khônEk9ng nRgGmên gRgGmả nhN5yhất. ThậtEk9n pYdfsự khN5yhông rRgGmõ nEk9những ngườipYdf nàRgGmy sqnp2uy N5yhnghĩ thếpYdf nào,RgGm cN5yhho dù PhươnN5yhg ChấnRgGm HiênRgGm cóqnp2 lqnp2à RgGmvõ lâN5yhm qnp2đệ nN5yhhị mqnp2ỹ naN5yhm tửRgGm cũqnp2ng kpYdfhông cầnN5yh cheN5yhn chN5yhân chạy tớiEk9n gảN5yh Ek9ncho hắnEk9n nEk9như vEk9nậy chứ.

Nghe đưEk9nợc gN5yhiang hồRgGm đEk9nàm lN5yhuận vEk9nề pYdfvõ RgGmlâm tứN5yh đạiqnp2 N5yhmỹ nam, Ek9nnàng pYdfthực Ek9nsự muốnpYdf cười.RgGm VậnpYdf khíEk9n nRgGmàng làEk9n vậnRgGm RgGmkhí gpYdfì tEk9nhế này?RgGm pYdfGả chqnp2o đệN5yh tqnp2ứ mRgGmỹ npYdfam làm vRgGmợ, cùRgGmng đệqnp2 pYdftam mpYdfỹ npYdfam lRgGmàm pEk9nhu tN5yhhê thậN5yht sự,pYdf thN5yhân qnp2phận hiệpYdfn naN5yhy còRgGmn làRgGm “vpYdfị hôn thê”Ek9n củapYdf đệpYdf nhịRgGm mpYdfỹ naN5yhm, nếupYdf nqnp2hư nhữnRgGmg nN5yhữ tửqnp2 N5yhkhác biếtN5yh đượcEk9n nàngRgGm đàoN5yh hEk9noa npYdfhư vậy, nhấtqnp2 địRgGmnh RgGmđố kịRgGm chpYdfết nàng.

Bạch Mạnqnp2 ĐiEk9nệp đứngRgGm ởN5yh ngoàiRgGm cửqnp2a, dpYdfo dựpYdf Ek9nkhông biếtRgGm có nênN5yh vàopYdf haRgGmy khN5yhông. ĐN5yhột nhiênpYdf ngpYdfhe thấpYdfy ngưRgGmời Ek9nnói, Ek9n“Mau N5yhxem đi,RgGm qnp2Tống Phqnp2ù Ek9nDung, Tống giRgGma traEk9nng tRgGmới Ek9nrồi.” TiếpRgGm đó,Ek9n cpYdfó giqnp2a điqnp2nh Ek9nđi tớEk9ni “dpYdfẹp đường”,Ek9n BpYdfạch MpYdfạn Điệp đươngRgGm nEk9nhiên cũEk9nng bịN5yh “dẹp”pYdf saN5yhng mộtRgGm bên.

Bạch Ek9nMạn ĐiệpEk9n khpYdfẽ qnp2liếc mắtEk9n pYdfvề tiêupYdf điểmpYdf củpYdfa tN5yhất cảqnp2 mọi pYdf người –pYdf mộtRgGm chiếcpYdf RgGmxe ngựapYdf xpYdfa hN5yhoa. RgGmTừ pYdftrên RgGmxe ngựaRgGm, dRgGmẫn đầEk9nu làRgGm mRgGmột nqnp2am tRgGmử Ek9ntuổi còn rấpYdft trpYdfẻ, tiếRgGmp đóRgGm làN5yh mRgGmột N5yhnữ N5yhnhân mapYdfng thaRgGmi, điN5yh pYdfsau cònqnp2 pYdfcó RgGmmột vịEk9n nRgGmữ tửRgGm áoN5yh lam, RgGmđầu độpYdfi Ek9nmũ chRgGme N5yhmặt. VN5yhị áopYdf lRgGmam nữpYdf tửEk9n kqnp2ia vừapYdf xuRgGmất hiệEk9nn, áN5yhnh pYdfmắt mọiEk9n người tấtRgGm cảN5yh đqnp2ều đổN5yh dồnRgGm RgGmvề pEk9nhía nàRgGmng. qnp2Nàng N5yhhẳn cEk9nhính làN5yh pYdfTống PRgGmhu DupYdfng mpYdfà mEk9nọi N5yhngười đã Ek9nnói, trRgGmước tiêpYdfn kqnp2hông cầnN5yh qnp2bàn tớRgGmi nànN5yhg diệnN5yh mạN5yho thếqnp2 nào,N5yh Ek9nchỉ nhìnEk9n vócRgGm npYdfgười uyển chuyEk9nển đpYdfã đủN5yh N5yhcho mpYdfọi ngườqnp2i mpYdfơ ước.RgGm PRgGmhương ChấnRgGm HiênN5yh thậtRgGm N5yhlà tốRgGmt số,N5yh người pYdfngười qnp2đều muốqnp2n gảqnp2 cqnp2ho RgGmhắn. BạchEk9n MạEk9nn ĐiệEk9np khôEk9nng cóEk9n Ek9nhứng thpYdfú nRgGmhìn, hiRgGmếu kỳqnp2 quanN5yh sát khắpRgGm nơpYdfi. LoạiRgGm qnp2khí RgGmthế nEk9này cùqnp2ng RgGmvõ lqnp2âm đạiEk9n hpYdfội cũnEk9ng khRgGmông khRgGmác biệtqnp2 lắm chứ?

Tống PhùN5yh Ek9nDung, qnp2Tống gpYdfia traN5yhng tiRgGmểu tqnp2hư, Ek9nngười xpYdfưng biệt hqnp2iệu PhN5yhù Ek9nDung kN5yhiếm. NgN5yhhe thấyEk9n têN5yhn TN5yhống PpYdfhù Duqnp2ng, nàpYdfng tqnp2heo bảN5yhn năngEk9n nhớ được.

Người qnp2xuống xpYdfe cúiN5yh qnp2cùng RgGmlà mộN5yht vịpYdf Ek9nhoa Ek9nphục Ek9nlão giả trênqnp2 dEk9nưới N5yh50 tuN5yhổi. HắpYdfn tEk9nựa pYdfhồ càngqnp2 hấpqnp2 dẫnqnp2 Ek9nngười kháqnp2c hơnqnp2 Tốqnp2ng PN5yhhù DpYdfung, ánh mEk9nắt củaqnp2 tRgGmất cảN5yh mọqnp2i ngEk9nười đpYdfều maRgGmng Ek9ntheo pYdfsùng bái,N5yh đN5yhổ dồN5yhn vềRgGm lãqnp2o. BạRgGmch MạRgGmn Điệp cũngN5yh khEk9nông ngoqnp2ại lệN5yh, hiN5yhếu kỳqnp2 quRgGman sN5yhát lãpYdfo, hẳN5yhn làqnp2 mEk9nột N5yhvị vEk9nõ lâmqnp2 tiềN5yhn bối?

Hắn rấtqnp2 pYdfcó phoN5yhng gậtRgGm đqnp2ầu RgGmmỉm Ek9ncười nhìEk9nn mọiRgGm nEk9người, đEk9nến khi RgGmnhìn tEk9nhấy BạcRgGmh MRgGmạn Điệp,RgGm RgGmdáng tqnp2ươi cườipYdf RgGmcư RgGmcó pYdfchút cứnqnp2g đờ,pYdf qnp2ngơ ngácRgGm nhìn qnp2nàng. BạN5yhch Mqnp2ạn ĐiệpN5yh N5yhnhìn ngpYdfó xunqnp2g qEk9nuanh, pYdfxác địnhpYdf lN5yhão đanRgGmg nhìEk9nn nN5yhàng, nàRgGmng mỉm cườiqnp2 đáppYdf lạipYdf N5yhlão mộtpYdf cáEk9ni, hapYdfi tqnp2ay ômEk9n Ek9ntrước ngực,Ek9n Ek9nsau đóqnp2 qnp2lại nhEk9nìn điEk9n chqnp2ỗ khác.

“Cha…” TốngpYdf qnp2Phù Dunqnp2g kpYdféo kqnp2éo N5yhy phụcpYdf cqnp2ủa hắn.

Vị lãoRgGm gRgGmia đó,RgGm cũngN5yh chínhEk9n qnp2là TốngN5yh giN5yha tranqnp2g traqnp2ng chủ, Tốngqnp2 RgGmCảnh Nhân,N5yh maN5yhu chóngpYdf hoàN5yhn hồpYdfn. “VàoRgGm thN5yhôi.” QuáRgGm giRgGmống, pYdftrên đờiN5yh cưN5yh nhiên lEk9nại cEk9nó hN5yhai ngườiEk9n giN5yhống pYdfnhau nhưRgGm vậy.pYdf Nqnp2ếu kEk9nhông phảRgGmi từngqnp2 tN5yhận RgGmmắt thấRgGmy nàngpYdf đã chếEk9nt, hắnRgGm pYdfnhất địnEk9nh N5yhcho rằnqnp2g ngườiN5yh RgGmđứng trưEk9nớc mặRgGmt chípYdfnh làqnp2 qnp2nàng. NàngN5yh đãN5yh chết, thậtEk9n Ek9nsự đãpYdf chết.

Khách quýpYdf tiếqnp2n pYdfvào tronN5yhg, Bạchqnp2 MạnpYdf ĐiEk9nệp cqnp2ũng thpYdfeo vào. Mớqnp2i vEk9nừa đRgGmi đưpYdfợc hapYdfi bước,Ek9n liềqnp2n cópYdf mộtN5yh bàN5yhn tEk9nay nhỏpYdf béRgGm túmpYdf lấyEk9n N5yhy phN5yhục cqnp2ủa nàng. NàngEk9n N5yhcúi đầu,RgGm Ek9nmột qnp2cái đầuqnp2 từpYdf phíRgGma sapYdfu cN5yhhui rRgGma, vupYdfi vẻEk9n RgGmcười pYdfnói, “TiểuRgGm thư,RgGm ngài rốqnp2t cqnp2uộc cpYdfũng tớiRgGm rồi.”

“Sao ngpYdfươi lạRgGmi ởpYdf chqnp2ỗ này?”qnp2 N5yhNữ N5yhtử pYdfkéo pYdfy phụN5yhc nàngEk9n, đương nhiêRgGmn chRgGmính làN5yh LN5yhưu Ly.

Lưu LN5yhy pYdfđứng lênEk9n, cRgGmung kípYdfnh nói,Ek9n RgGm“Hồi tiRgGmểu tpYdfhư, nqnp2ô tỳ phụngN5yh mệN5yhnh taN5yhm tiểuN5yh thRgGmư đếnpYdf PhươngN5yh gEk9nia cRgGmhờ ngàN5yhi. ThEk9nế nEk9nhưng mấyN5yh têRgGmn giữRgGm N5yhcửa Phương giEk9na nóN5yhi pYdfở đâqnp2y khRgGmông pYdfcó vịN5yh hàoqnp2 nhânEk9n nàpYdfo nhưqnp2 vậy,N5yh LEk9nưu LpYdfy khôqnp2ng Ek9ndám tN5yhự tiệnN5yh rời qnp2đi, khEk9nông cònN5yh cácEk9nh nEk9nào khpYdfác hơnRgGm lqnp2à ngồiEk9n ởpYdf đâyEk9n chờ.”N5yh Nqnp2àng N5yhđã ởEk9n đEk9nây hN5yhơn pYdfmười ngày, nqnp2ếu tiểuN5yh tpYdfhư Ek9nmà cN5yhòn khRgGmông xRgGmuất hiệRgGmn, nàpYdfng đànhN5yh RgGmphải trN5yhở vềN5yh RgGmtiếp nhận pYdfnghiêm pN5yhhạt RgGmcủa tEk9nam tiN5yhểu thư.

Bạch MạnN5yh ĐipYdfệp cườiN5yh tEk9nhần bí,N5yh “TaN5yh dùN5yhng têqnp2n gpYdfiả Bạch NgEk9nâm, hRgGmơn nữaN5yh tN5yha mấyEk9n npYdfgày RgGmnay cũngEk9n khqnp2ông N5yhở cqnp2hỗ nàRgGmy, ngưqnp2ơi đươngpYdf nhiênRgGm khôEk9nng tìm được.”

“Tiểu thưRgGm, ngEk9nài khônpYdfg pN5yhhải cũnEk9ng muốnqnp2 thqnp2am tuRgGmyển chứ?” TiểupYdf thRgGmư RgGmđã N5yhthành qnp2thân RgGmrồi mà,N5yh hơN5yhn nữaRgGm Ek9ncòn npYdfghe RgGmtam tiểuqnp2 thưEk9n nóipYdf tiểEk9nu thpYdfư có bệnqnp2h, quN5yhên mấtN5yh vN5yhõ côngEk9n, cRgGmòn RgGmcó tpYdfhể thN5yham dựN5yh sao?

“Không.” BạchEk9n MạnN5yh Ek9nĐiệp N5yhkhinh tN5yhhường nói,N5yh “Không thícEk9nh.” PhpYdfương N5yhgia chN5yho rpYdfằng nữpYdf tpYdfử troRgGmng thiênpYdf hạN5yh đềuEk9n khqnp2át Ek9nkhao nịnRgGmh Ek9nbợ Phương giN5yha saoRgGm? RgGmBạch Mạnqnp2 ĐiệpRgGm nN5yhàng khôN5yhng cần.

“Tiểu thư,pYdf ngqnp2he nóEk9ni ngEk9nài bịqnp2 bệnhqnp2?” Nqnp2ghe Ek9nnói tiqnp2ểu thpYdfư bị bệnh,pYdf Lqnp2ưu pYdfLy Ek9nnàng tứcN5yh qnp2đến muốnqnp2 chết,N5yh hpYdfơn RgGmnữa Ek9ncòn Ek9nbị tRgGmam tiểuqnp2 thưpYdf kqnp2hép tộN5yhi hộ chủN5yh vôRgGm nqnp2ăng màEk9n nghiêmN5yh phN5yhạt, thEk9nật làEk9n oaRgGmn qnp2uổng cEk9nho nàng.

“Đúng vậy,Ek9n bấqnp2t quqnp2á hiệnpYdf giờN5yh Ek9nđã cpYdfó khởpYdfi sáchpYdf. Cqnp2ũng không Ek9nbiết xảRgGmy rpYdfa RgGmchuyện Ek9ngì, rấtRgGm khóRgGm nóiN5yh N5yhrõ vớiN5yh ngưqnp2ơi. ĐRgGmi, qnp2chúng qnp2ta Ek9nvào trong.” NóipYdf pYdfnàng mRgGmất trpYdfí qnp2nhớ? LưuN5yh qnp2Ly tiRgGmn sao?

“Tại sRgGmao phảipYdf vào.”pYdf RgGmLưu pYdfLy vẻN5yh pYdfmặt khqnp2ông đượcEk9n thích thú.

“Ngu ngqnp2ốc, tRgGma cN5yhùng PhươngRgGm CRgGmhấn HiênpYdf Ek9ncó mqnp2ột giRgGmao qnp2dịch, ta pYdfvào RgGmhỏi pYdfhắn ĐôEk9nng Pqnp2hương VũEk9n ởEk9n đâu.RgGm” Ek9nNếu pYdfkhông phRgGmải vEk9nì tìqnp2m đưpYdfợc LưuEk9n RgGmLy vàpYdf vìqnp2 thù lEk9nao cEk9nủa trpYdfận giapYdfo dịchEk9n nqnp2ày, nàngpYdf tpYdfhật sqnp2ự khônqnp2g muốnRgGm N5yhtrở về.

“Tiểu thpYdfư, tapYdfm tiRgGmểu qnp2thư đãN5yh dùRgGmng bồEk9n cN5yhâu đưaEk9n tqnp2in đến ThiênN5yh pYdfCơ cáqnp2c, pYdfmua Ek9ntin vềEk9n ĐôngN5yh PhươngpYdf VũRgGm, pYdfchỉ cầnN5yh cN5yhó N5yhtin tứRgGmc, qnp2lập tứcqnp2 báRgGmo vớipYdf tiểu thư.”Ek9n Thiqnp2ên Ek9nCơ cáN5yhc cpYdfhính qnp2là thRgGmám RgGmtử tư,Ek9n chuyêqnp2n RgGmmua bánpYdf qnp2tin tN5yhức. ThiênN5yh Cơ cácN5yh Ek9nsáng lậppYdf hơnpYdf trămRgGm nămqnp2, mạngRgGm lRgGmưới tqnp2ình báRgGmo trảiqnp2 rqnp2ộng cpYdfả nước,N5yh N5yhkhông qnp2có tinEk9n tức nRgGmào lRgGmà khN5yhông RgGmthu thậRgGmp đN5yhược, cEk9nàng khônqnp2g báEk9nn tiqnp2n tpYdfức gRgGmiả. CópYdf ThiêRgGmn RgGmCơ cEk9nác hỗRgGm trợ, chỉN5yh cầnqnp2 ĐônpYdfg N5yhPhương pYdfVũ qnp2lộ diqnp2ện, tupYdfyệt đốiN5yh cqnp2ó thểpYdf Ek9nbắt đượpYdfc hắn.

“Có Thiêqnp2n Cơqnp2 Ek9ncác hỗqnp2 trợRgGm, N5yhta cópYdf thểRgGm pYdfyên Ek9ntâm rồiN5yh, thếRgGm nhưng tRgGma cqnp2ó vàRgGmi Ek9nlời muốnRgGm nRgGmói vớiqnp2 PhươngRgGm ChấnRgGm Hiên.”qnp2 NN5yhghe Ek9nLưu RgGmLy N5yhnói đếnpYdf Thiên CơpYdf cáEk9nc, tpYdfất cpYdfả tEk9nư liqnp2ệu vềqnp2 ThiêEk9nn N5yhCơ cáqnp2c bỗnqnp2g nhiN5yhên xuN5yhất hiệnEk9n tEk9nrong đầuRgGm nàng.Ek9n Rất nhRgGmiều ngườiRgGm cùpYdfng viqnp2ệc nqnp2àng nhớRgGm rqnp2ất rõ,qnp2 chỉEk9n cầnpYdf xpYdfuất hiệnRgGm trướcpYdf mắqnp2t nàEk9nng, hoqnp2ặc là từqnp2ng nghqnp2e nEk9nói đến,N5yh nEk9nàng đềuN5yh cqnp2ó thểpYdf nhEk9nớ lạiN5yh. MớiEk9n đâyN5yh thôipYdf, BạcRgGmh MạnN5yh RgGmĐiệp còn khôRgGmng RgGmphát hiqnp2ện rqnp2a hiN5yhện tượnqnp2g kỳpYdf qqnp2uái này.

“Tiểu thư…qnp2 khôN5yhng ppYdfhải RgGmlà ngàN5yhi pYdfthích hắpYdfn chứpYdf?” Ek9nNghe tam N5yh tiểu tpYdfhư nqnp2ói tiểuRgGm thưEk9n ởRgGm cRgGmùng mộtRgGm chỗpYdf vớRgGmi PhRgGmương ChấnEk9n HiEk9nên, chẳnN5yhg lẽqnp2 là…

Bạch MRgGmạn ĐiệN5yhp nRgGmém cpYdfho Ek9nnàng mộtEk9n cáRgGmi trừEk9nng pYdfmắt, “ĐiEk9n chếtRgGm đi, tpYdfa mớiqnp2 khôpYdfng thèpYdfm tqnp2hích hN5yhọ Phươnqnp2g đó.”pYdf qnp2Trong lònN5yhg npYdfàng lạiqnp2 bổqnp2 N5yhthêm mộEk9nt câu, muốRgGmn thícpYdfh cũngpYdf thícN5yhh Sáqnp2o NgọRgGmc CônpYdfg Tử.

“Vậy làpYdf tốqnp2t rRgGmồi.” CápYdfi tEk9nên pYdfhọ PhưpYdfơng kiqnp2a thậtN5yh sựEk9n N5yhcó điểm khônN5yhg xứEk9nng vớqnp2i tiểRgGmu Ek9nthư nhN5yhà nàng.

Vào đếnN5yh PhươngpYdf pYdfgia, lậppYdf tứpYdfc cpYdfó pYdfnha hoànqnp2 aqnp2n bàN5yhi sương phRgGmòng pYdfcho N5yhcác npYdfàng nqnp2ghỉ ngơi.qnp2 BạcN5yhh Ek9nMạn Điệpqnp2 cũngpYdf kpYdfhông trựcpYdf tiếpN5yh đN5yhề xuấtqnp2 muốnpYdf gặp Ek9nPhương ChấRgGmn Hqnp2iên, nEk9nàng biếtRgGm kpYdfẻ muốnEk9n gặpN5yh hắN5yhn nN5yhhiều qnp2lắm, nếuqnp2 nhRgGmư nàpYdfng N5yhcũng muốn đRgGmi gpYdfặp Ek9nhắn, nEk9người qnp2hầu nhấEk9nt đEk9nịnh RgGmcho rEk9nằng nàngEk9n qnp2cũng giqnp2ống nhưqnp2 pYdfnhững nRgGmữ qnp2nhân khác, pYdftùy tpYdfiện tìmpYdf mộtqnp2 pYdflí Ek9ndo thoáEk9ni tháRgGmc đi.N5yh MọRgGmi ngườqnp2i pYdfở PhươngRgGm gRgGmia N5yhđều pYdflà pYdfmắt chó nhqnp2ìn ngườiRgGm thấp,qnp2 ngưpYdfời hầpYdfu khẳngpYdf địN5yhnh cũngqnp2 khônEk9ng tốtN5yh đượcN5yh baEk9no nhiêuqnp2. Tqnp2hay vì cpYdfhịu nN5yhhục, qnp2thôi thìqnp2 thứcpYdf tpYdfhời mộqnp2t chúqnp2t, buổiEk9n tốiEk9n tựEk9n mqnp2ình RgGmđi tìm.