You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2h71: h7Cái này gọic4wskC lc4wskCà luậMfhJjkn vMfhJjkõ chiêuiKNJw2 thân

Trong iKNJw2võ lâc4wskCm thậpc4wskC h7đại cc4wskCao thủ,MfhJjk bh7ao gồh7m c4wskCtam liKNJw2a sátMfhJjk, tam iKNJw2 công tử.c4wskC iKNJw2Vô Ảnc4wskCh LMfhJjka Sác4wskCt, ThiêiKNJw2n Dih7ện h7Tu c4wskCLa, ĐộiKNJw2c Nươngc4wskC Tc4wskCử c4wskChợp xưh7ng thàh7nh iKNJw2tam la sát.iKNJw2 SáiKNJw2o NiKNJw2gọc h7Công Tử,h7 Lc4wskCãnh TâMfhJjkm CôngMfhJjk TửiKNJw2 PiKNJw2hương ChiKNJw2ấn HiiKNJw2ên, Th7ùy Ph7hong CôngMfhJjk Tử h7 Quân Tùyh7 Pc4wskChong hiKNJw2ợp h7xưng iKNJw2tam côngh7 tử.h7 KhuiKNJw2ôn mh7ặt thậtMfhJjk iKNJw2của MfhJjktam MfhJjkla sác4wskCt h7chưa ah7i thấy qua,c4wskC nc4wskChưng tc4wskCam h7công tc4wskCử đềuiKNJw2 iKNJw2được bàiiKNJw2 MfhJjkdanh iKNJw2là mỹc4wskC nac4wskCm tử.MfhJjk Thh7iên Cc4wskCơ cáciKNJw2 ch7hủ Tùy h7Phong MfhJjkCông TửMfhJjk đượciKNJw2 xưngh7 làMfhJjk h7võ liKNJw2âm điKNJw2ệ nhấiKNJw2t miKNJw2ỹ namh7, iKNJw2Vạn h7Kiếm sơiKNJw2n traniKNJw2g thh7iếu chủ Phươngc4wskC Chấh7n HiMfhJjkên đượcc4wskC xc4wskCưng MfhJjklà đệMfhJjk nhịh7 mỹiKNJw2 h7nam, iKNJw2Sáo Nc4wskCgọc h7Công Tửh7 h7là nhâniKNJw2 vậtMfhJjk tiKNJw2hần bí h7nhất giiKNJw2ang h7hồ, iKNJw2rất íh7t iKNJw2ai tMfhJjkừng iKNJw2gặp quiKNJw2a khc4wskCuôn mc4wskCặt thậtMfhJjk củah7 hắn.MfhJjk Nhc4wskCưng iKNJw2có người nói,MfhJjk diệnc4wskC mh7ạo củMfhJjka hắnh7 xách7 thc4wskCực tiKNJw2uấn mh7ỹ vMfhJjkô songiKNJw2. NMfhJjkếu c4wskChai vMfhJjkị ciKNJw2ông c4wskCtử h7kia điKNJw2ều là mỹMfhJjk namMfhJjk, hắh7n cũh7ng khôngh7 tiKNJw2hể thMfhJjkua kém,MfhJjk iKNJw2toại ngiKNJw2uyện ch7ho hắnMfhJjk c4wskCdanh hiệuiKNJw2 c4wskCđệ th7am mỹ namMfhJjk điiKNJw2. Trc4wskCong ciKNJw2hốn MfhJjkvõ lâh7m tMfhJjkổng cộiKNJw2ng MfhJjkcó tứMfhJjk đạMfhJjki mMfhJjkỹ namc4wskC, ngoạih7 tMfhJjkrừ tac4wskCm iKNJw2công tử, ĐôMfhJjkng Phươh7ng MfhJjkgia, Đôh7ng PhMfhJjkương VMfhJjkũ MfhJjkbài dh7anh MfhJjkđệ tứ.iKNJw2 GiKNJw2ả ciKNJw2ho mh7ột troniKNJw2g h7võ lâMfhJjkm đệc4wskC tứ mMfhJjkỹ namh7, lc4wskCà vic4wskCnh hạnhh7 trc4wskCong thiêMfhJjkn hạ,iKNJw2 nênc4wskC khóMfhJjk tráiKNJw2ch tíiKNJw2nh tìMfhJjknh Đôc4wskCng Phh7ương h7cho dù kéc4wskCm nhưc4wskC vMfhJjkậy, ch7ũng ch7ó iKNJw2n ch7ô nươnMfhJjkg MfhJjkmuốn MfhJjkgả chMfhJjko iKNJw2hắn. iKNJw2Sáo NgMfhJjkọc Ch7ông Tc4wskCử nhưiKNJw2 tc4wskChần MfhJjklong thấy MfhJjkđầu khôc4wskCng thấyc4wskC đuôi,iKNJw2 Đônc4wskCg MfhJjkPhương Vũh7 h7thì iKNJw2đã MfhJjkcó vợ,iKNJw2 QiKNJw2uân Tùc4wskCy Phonh7g th7hần thần c4wskC bí bh7í, Phc4wskCương c4wskCChấn HiêMfhJjkn lMfhJjkại khc4wskCông muốMfhJjkn kếtMfhJjk c4wskCgiao c4wskCnữ tửiKNJw2, vic4wskCệc nàiKNJw2y h7e iKNJw2rằng MfhJjkđã khiếiKNJw2n cho vôiKNJw2 sốiKNJw2 h7cô nMfhJjkương thươngh7 h7tâm. Gầc4wskCn đây,MfhJjk tiKNJw2rong MfhJjkchốn vMfhJjkõ iKNJw2lâm mỗc4wskCi sựMfhJjk kiệnc4wskC xảyiKNJw2 ra đềiKNJw2u liênh7 c4wskCquan đếc4wskCn củaMfhJjk iKNJw2Tam côngh7 tử,c4wskC h7là đạiMfhJjk sựh7 c4wskCliên h7quan đếnh7 MfhJjktứ đh7ại mỹc4wskC nam.

Một troc4wskCng c4wskCvõ lc4wskCâm tiKNJw2am côiKNJw2ng tiKNJw2ử, LãnMfhJjkh TiKNJw2âm Ch7ông TiKNJw2ử PhiKNJw2ương Chấn h7Hiên cc4wskCông kMfhJjkhai iKNJw2tuyển lãoMfhJjk bàc4wskC, tuổic4wskC tiKNJw2ừ h716 đếnMfhJjk iKNJw225, tưMfhJjkớng mạoMfhJjk đoiKNJw2an tranMfhJjkg, mọi nữh7 tửc4wskC c4wskCchưa chồnc4wskCg xuiKNJw2ất thânc4wskC thuMfhJjkần h7khiết đềuMfhJjk cóMfhJjk th7hể iKNJw2tham tuyh7ển. h7Các h7vị ch7ô nương cóc4wskC h7ý MfhJjkmuốn iKNJw2tham h7tuyển chMfhJjkỉ cầMfhJjkn trướiKNJw2c c4wskCngày haiKNJw2i c4wskCmươi lămMfhJjk h7tháng tiKNJw2ư đếnh7 PhiKNJw2ương gia, luậniKNJw2 vh7õ đểMfhJjk phc4wskCân thắc4wskCng bại.c4wskC Chỉc4wskC ch7ần ciKNJw2ó tMfhJjkhể đác4wskCnh iKNJw2bại tấtMfhJjk cảMfhJjk mc4wskCỹ iKNJw2nữ tMfhJjkham tuyểniKNJw2, chính h7là thMfhJjkiếu phc4wskCu nhâMfhJjkn Pc4wskChương gia.

Lãnh TMfhJjkâm CôMfhJjkng h7Tử PhươniKNJw2g ChMfhJjkấn Hiênc4wskC đưiKNJw2ợc xiKNJw2ưng làMfhJjk võc4wskC lâm đệc4wskC nhịc4wskC mỹMfhJjk iKNJw2nam tMfhJjkử, cMfhJjkô nh7ương muiKNJw2ốn gảc4wskC chiKNJw2o hắnMfhJjk nhiềc4wskCu nhưh7 cMfhJjká dướiKNJw2i sôniKNJw2g. HắMfhJjkn vẫc4wskCn chưh7a muốn thMfhJjkành th7hân, chiKNJw2ính việcMfhJjk nàyh7 đãMfhJjk MfhJjklàm th7ổn thươniKNJw2g tráiKNJw2i tic4wskCm củaMfhJjk bic4wskCết h7bao ciKNJw2ô gái. Độth7 c4wskCnhiên hắniKNJw2 côMfhJjkng iKNJw2khai tuyh7ển MfhJjklão bàMfhJjk, khiiKNJw2ến chc4wskCo cáh7c iKNJw2cô nươMfhJjkng nườmMfhJjk nượph7 iKNJw2tiến tới Phươngc4wskC gMfhJjkia. Nhữc4wskCng cMfhJjkô nươh7ng cMfhJjkó chồnc4wskCg hc4wskCối hc4wskCận th7ại MfhJjksao mMfhJjkình lh7ại h7gả điiKNJw2 sMfhJjkớm quh7á, hận c4wskC không thểMfhJjk liKNJw2y hôc4wskCn đểc4wskC c4wskCđi tMfhJjkham tuMfhJjkyển. CòiKNJw2n h7những vịiKNJw2 côc4wskC nMfhJjkương chMfhJjkưa ch7hồng tiKNJw2hì ngày đêmc4wskC MfhJjkkhổ luh7yện võiKNJw2 công,c4wskC lic4wskCều mạngh7 muốniKNJw2 h7gả c4wskCtới Phh7ương gMfhJjkia. Thh7iên MfhJjkkim nhàiKNJw2 MfhJjkgiàu, giang hc4wskCồ hih7ệp nữ,c4wskC h7đủ lMfhJjkoại kc4wskCiểu dc4wskCáng nMfhJjkữ nhânMfhJjk đềuiKNJw2 tc4wskChu đượch7 tic4wskCn tứMfhJjkc, xắiKNJw2n th7ay áo, chuh7ẩn bịMfhJjk tớih7 Phươc4wskCng gh7ia tMfhJjkranh giànMfhJjkh ch7hức c4wskCvị iKNJw2thiếu h7phu nhân.

“Cha, cc4wskChuyện ngườiMfhJjk làmiKNJw2 iKNJw2quả nhMfhJjkiên c4wskClà chc4wskCuyện tốt.”h7 Đươnc4wskCg sự chiêMfhJjku thânMfhJjk iKNJw2Phương Cc4wskChấn HiKNJw2iên sMfhJjkau kh7hi nghiKNJw2e đượMfhJjkc tiiKNJw2n này,c4wskC cc4wskChuyện đMfhJjkầu tc4wskCiên làm MfhJjk là đc4wskCùng iKNJw2đùng nổic4wskC giậc4wskCn, đh7á văc4wskCng cửh7a thưc4wskC piKNJw2hòng củac4wskC lãoh7 h7cha, iKNJw2lớn tiếc4wskCng chấh7t vấn.

Phương Kình7h h7buông h7sách MfhJjktrên tayiKNJw2, ngẩiKNJw2ng đầh7u niKNJw2hìn nhiKNJw2i tử, thấc4wskCp giọiKNJw2ng MfhJjkmắng, “Kc4wskChông h7biết pMfhJjkhép tách.”

Phương Chấnc4wskC Hih7ên hừMfhJjk lạnh,h7 “MfhJjkTa khh7ông h7biết phépiKNJw2 tc4wskCách? Có thểh7 c4wskCso điKNJw2ược vớiMfhJjk c4wskCcha sMfhJjkao? Tc4wskCa muốiKNJw2n chiêuiKNJw2 MfhJjkthân kiKNJw2hi nh7ào? SiKNJw2ao tc4wskCa khôh7ng biếiKNJw2t?” Nửa thángMfhJjk nac4wskCy, hắniKNJw2 vẫnc4wskC vộh7i vộiiKNJw2 c4wskCvàng vành7g đih7 tìc4wskCm Bạh7ch MfhJjkNgâm, h7giữa đườngMfhJjk lạiiKNJw2 nghMfhJjke được tiniKNJw2 hắnMfhJjk muốniKNJw2 chiêiKNJw2u tiKNJw2hân. LậpiKNJw2 tứMfhJjkc c4wskCra rMfhJjkoi th7húc ngiKNJw2ựa gấMfhJjkp iKNJw2gáp tc4wskCrở vềc4wskC chấiKNJw2t vấniKNJw2 MfhJjklão tử củah7 hắn.

“Hôn h7nhân h7đại MfhJjksự diKNJw2o lệnhh7 iKNJw2của chMfhJjka mẹ,c4wskC h7lời củiKNJw2a mac4wskCi mối, ngưMfhJjkơi khôiKNJw2ng cầnMfhJjk MfhJjkbiết.” Nc4wskChi tửMfhJjk h7hắn MfhJjkvì c4wskCcô nươniKNJw2g tiKNJw2ên gọic4wskC Bạc4wskCch Ngâmh7 kh7ia c4wskCmà phát h7 điên lêiKNJw2n rồMfhJjki, nghh7e nóiiKNJw2 ch7ô MfhJjknương tc4wskCa mấtiKNJw2 tíc4wskCch liềiKNJw2n c4wskCto tiiKNJw2ếng h7mắng c4wskChắn, MfhJjkkhông nói khôngMfhJjk rằngiKNJw2 MfhJjklật th7ung cảMfhJjk thếc4wskC giiKNJw2ới nc4wskCày lênh7 miKNJw2à MfhJjktìm. VMfhJjkì iKNJw2một nc4wskCữ nhâiKNJw2n điMfhJjk ngỗiKNJw2 nghịch vớic4wskC c4wskCphụ thân,c4wskC tươngh7 iKNJw2lai niKNJw2ếu lấc4wskCy h7người c4wskCta vềh7 thìMfhJjk iKNJw2còn rh7a cáiMfhJjk dạh7ng iKNJw2gì nữa.c4wskC Nghe h7 lời iKNJw2phu nhâc4wskCn kiếh7n ngc4wskChị, sớmiKNJw2 c4wskCnên tìMfhJjkm mộtMfhJjk lc4wskCão bàc4wskC chMfhJjko hắniKNJw2. PhươMfhJjkng KìniKNJw2h vẫnc4wskC vh7ừa ý h7Đỗ c4wskCThanh SươngiKNJw2, MfhJjkbất đắcc4wskC dĩMfhJjk nhMfhJjki c4wskCtử kiênc4wskC qh7uyết khônh7g ciKNJw2hịu. Hắh7n mớiiKNJw2 rc4wskCa điKNJw2iều kiện trongc4wskC vòMfhJjkng mộtMfhJjk MfhJjknăm phảih7 MfhJjkmang thiKNJw2ê tửMfhJjk trc4wskCở vềiKNJw2, MfhJjkvốn tưởngMfhJjk rằniKNJw2g hàiMfhJjk tc4wskCử kic4wskCa điKNJw2ối với nữh7 h7nhân khc4wskCông cóMfhJjk hứngiKNJw2 thú,MfhJjk tuyệtiKNJw2 đôiiKNJw2 khôh7ng c4wskCtìm đưMfhJjkợc vịiKNJw2 c4wskChôn tc4wskChê, đMfhJjkến lúc4wskCc đóMfhJjk hắn sẽh7 danMfhJjkh chMfhJjkính iKNJw2ngôn c4wskCthuận éh7p c4wskCnhi tửiKNJw2 lấh7y Đỗc4wskC Tc4wskChanh MfhJjkSương, iKNJw2thế nMfhJjkhưng kh7ết quiKNJw2ả nhc4wskCi c4wskCtử lại mac4wskCng vh7ề mc4wskCột vịMfhJjk iKNJw2cô nương,MfhJjk ch7òn khănMfhJjkg khănh7g nh7hất MfhJjkmực yêMfhJjku thc4wskCương ngườic4wskC c4wskCta. Bh7ảo nhi MfhJjktử tìiKNJw2m vịiKNJw2 hônh7 thh7ê mh7ang về,c4wskC chíiKNJw2nh MfhJjklà c4wskCsai lh7ầm lớnMfhJjk nhấtMfhJjk troc4wskCng đờih7 hắn.

“Ta chỉh7 muMfhJjkốn Nc4wskCgâm iKNJw2Ngâm.” PhươngMfhJjk iKNJw2Chấn HiêMfhJjkn lờc4wskCi MfhJjklẽ thẳng thừngiKNJw2 tuyêc4wskCn bMfhJjkố. Ngàc4wskCy điKNJw2ó c4wskCkhi piKNJw2hụ thânMfhJjk nóiiKNJw2 vớih7 hắnMfhJjk, NgMfhJjkâm c4wskCNgâm đMfhJjki rMfhJjkồi. &nbc4wskCsp;Lòng hắn c4wskCđột nhiKNJw2iên trốnc4wskCg rỗngh7, hắh7n biếth7 mh7ình đãc4wskC điKNJw2ánh h7mất MfhJjkmột thức4wskC vôc4wskC cùnc4wskCg quh7an trọng.h7 Sớm tốih7 MfhJjkbên nhah7u hiKNJw2ơn haiKNJw2i mc4wskCươi ngh7ày, MfhJjkhắn iKNJw2chưa bc4wskCao giờc4wskC h7biết nh7àng h7lại quMfhJjkan trọng vớiiKNJw2 hh7ắn c4wskCnhư vậy.MfhJjk ĐếniKNJw2 khh7i phiKNJw2át hiệMfhJjkn MfhJjknàng quaMfhJjkn trọngh7 vớic4wskC hắnh7 thìh7 cũngiKNJw2 lMfhJjkà lúcMfhJjk nàngh7 bỏ đi.c4wskC TMfhJjkìm hơiKNJw2n mưc4wskCời ngàyh7 vẫnh7 khônMfhJjkg chMfhJjkút tc4wskCin tứcc4wskC, iKNJw2tim h7hắn đãiKNJw2 đáh7nh h7rơi mấtc4wskC rồi.

“Lấy ac4wskCi cũnMfhJjkg được,h7 BạciKNJw2h NgâmiKNJw2 tMfhJjkhì không.”h7 PiKNJw2hương Kình vốnh7 khôh7ng pMfhJjkhải hạngc4wskC c4wskCngười thậpc4wskC phầnMfhJjk ch7ổ hủ,h7 tiKNJw2hế nhưngh7 hắnh7 kc4wskChông thc4wskCích BạchMfhJjk Ngâm.h7 Từ lầc4wskCn đầuMfhJjk tiêiKNJw2n nhìMfhJjkn thấMfhJjky BạchiKNJw2 Nc4wskCgâm, hc4wskCắn đãMfhJjk khh7ông thíiKNJw2ch rồi.h7 Tc4wskCuy MfhJjkrằng BạchMfhJjk Ngâm iKNJw2thoạt nhc4wskCìn c4wskCrất nh7hu nhược,c4wskC thMfhJjkế nhưh7ng trênh7 ngườih7 lạiKNJw2i mac4wskCng thiKNJw2eo mộtiKNJw2 cc4wskCổ sátiKNJw2 khí. NgưiKNJw2ời bìnc4wskCh thườnh7g đươc4wskCng nhiêiKNJw2n niKNJw2hìn h7không th7hấy, nhưh7ng hắnc4wskC tiKNJw2ung hh7oành giac4wskCng hồ c4wskC nhiều c4wskCnăm nhh7ư vậyiKNJw2, c4wskCđương MfhJjknhiên khh7ông cóh7 nh7hìn nhầmiKNJw2, hắniKNJw2 miKNJw2ơ hMfhJjkồ thấMfhJjky được,iKNJw2 cô nươngh7 kc4wskCia c4wskCkhông cóMfhJjk ch7ái gìiKNJw2 liKNJw2à tốiKNJw2t. MfhJjkNếu h7nhi h7tử MfhJjkthích, hiKNJw2ắn ch7ũng c4wskCcó th7hể miễnMfhJjk cưỡng tiếpc4wskC nhậnMfhJjk Bạchc4wskC Ngâmh7. Nhc4wskCưng h7kể từc4wskC kh7hi h7Bạch Ngâc4wskCm xảh7y rh7a xunMfhJjkg độtc4wskC mãh7nh liệtiKNJw2 với hắn,MfhJjk hắnh7 đãMfhJjk triệc4wskCt đểh7 phủiKNJw2 iKNJw2nhận nc4wskCàng. c4wskCNàng MfhJjksát khíMfhJjk qh7uá nc4wskCặng, khôngMfhJjk h7có tưc4wskC cáh7ch làm chủh7 mẫiKNJw2u iKNJw2Phương gia.

“Ta ch7hỉ muốnc4wskC nànc4wskCg.” MfhJjkTừ niKNJw2hỏ c4wskCmất điMfhJjk c4wskCmẫu thâc4wskCn đãMfhJjk khiến hắnh7 thậpc4wskC phầMfhJjkn c4wskCcô iKNJw2đơn, ániKNJw2h MfhJjkmắt lạiKNJw2nh lùngMfhJjk c4wskCcủa c4wskCĐỗ th7hị càniKNJw2g kiKNJw2hiến hc4wskCắn c4wskCtrở nênh7 lãnh iKNJw2 khốc. NgưMfhJjkời troiKNJw2ng gianiKNJw2g hồc4wskC gọic4wskC hắMfhJjkn làMfhJjk Lãnhh7 Tâc4wskCm CôngiKNJw2 Tc4wskCử, đơnMfhJjk h7giản vìh7 tâiKNJw2m hắn c4wskClạnh. Hắnc4wskC ngoh7ài miKNJw2ặt luônc4wskC cườiKNJw2i rạngiKNJw2 rỡh7 nMfhJjkhư gióiKNJw2 c4wskCmùa xuh7ân, đếnMfhJjk khh7i giếiKNJw2t nh7gười thì c4wskCvô cùngc4wskC nghiêmc4wskC túh7c, thc4wskCậm iKNJw2chí sc4wskCo h7với ngườih7 tc4wskCrong MfhJjkhách đạoc4wskC cMfhJjkòn tành7 khốcc4wskC hơnMfhJjk. CMfhJjkhỉ có mìnc4wskCh hắnc4wskC biết,c4wskC bc4wskCộ dáh7ng tMfhJjkươi cườic4wskC củac4wskC h7hắn làc4wskC giả.c4wskC Đỗh7 thịMfhJjk khôngMfhJjk c4wskCcó MfhJjknhi c4wskCtử, vẫn luônh7 niKNJw2hìn hắnh7 c4wskCkhông vừah7 mắiKNJw2t. MfhJjkLúc h7mẫu thâc4wskCn chếtc4wskC đãh7 từngMfhJjk nóh7i vớih7 hắh7n, iKNJw2người muốn hắniKNJw2 cười,MfhJjk khh7ông đượcc4wskC khóc,iKNJw2 khh7ông đượcMfhJjk đểMfhJjk ngườMfhJjki muốniKNJw2 kMfhJjkhi c4wskCdễ hh7ắn h7đách ý.c4wskC PiKNJw2hía sau c4wskC nụ ch7ười củac4wskC h7hắn, luiKNJw2ôn ẩniKNJw2 giấuMfhJjk MfhJjkmột h7trái tiMfhJjkm cc4wskCô đơn,MfhJjk lạnhh7 lùMfhJjkng. SaMfhJjku iKNJw2khi gặpiKNJw2 được MfhJjk Bạch NgâiKNJw2m, hắc4wskCn luôiKNJw2n luh7ôn bởiMfhJjk c4wskCvì vc4wskCẻ ngốcMfhJjk ngMfhJjkhếch cc4wskCủa nh7àng màiKNJw2 cườc4wskCi đếnc4wskC thậh7t lòng. Hắnc4wskC miKNJw2uốn nc4wskCàng, đờiMfhJjk nàyMfhJjk kc4wskCiếp nàMfhJjky chiKNJw2ỉ cầMfhJjkn mìnhh7 nàng.

“Không được,c4wskC Phươh7ng gc4wskCia c4wskCđã MfhJjkphát c4wskCtin nàyiKNJw2 h7ra rồc4wskCi, thiên iKNJw2kim cách7 môiKNJw2n phác4wskCi cũnc4wskCg đãiKNJw2 tớih7 rồiiKNJw2, lúc4wskCc nàh7y MfhJjkhủy bc4wskCỏ làiKNJw2 tổc4wskCn hh7ại dh7anh dc4wskCự Phương gia.”

Phương Chấnh7 HiMfhJjkên cườic4wskC nhạth7, “ChaMfhJjk, chc4wskCủ iKNJw2ý MfhJjknày iKNJw2có phảMfhJjki của nc4wskCữ nhânh7 c4wskCkia không?”MfhJjk c4wskCNgoại trừh7 iKNJw2nữ nhc4wskCân kc4wskCia, cóc4wskC aiKNJw2i lh7ại thiếuMfhJjk đạh7o đứcMfhJjk nhiKNJw2ư vậy, cMfhJjkòn h7lão nhâc4wskCn kMfhJjkia hc4wskCết lầniKNJw2 nc4wskCày đếnh7 lầMfhJjkn khácc4wskC c4wskCđều h7nghe lờiiKNJw2 bà.

Phương KìnhMfhJjk iKNJw2không nói,MfhJjk biểuc4wskC thMfhJjkị h7chấp nhận.

Phương CiKNJw2hấn h7Hiên cườiMfhJjk MfhJjkđến chiKNJw2âm iKNJw2chọc, “Đừngc4wskC tưởngMfhJjk làiKNJw2 MfhJjkta không biếtc4wskC h7bà tc4wskCa muốniKNJw2 gìh7, Đh7ỗ ThiKNJw2anh SươniKNJw2g MfhJjktừ nhỏMfhJjk h7đã MfhJjklà kỳMfhJjk th7ài võiKNJw2 họch7, vMfhJjkõ cônc4wskCg vô cùnMfhJjkg tốiKNJw2t, lMfhJjkàm h7nhiều h7trò c4wskCnhư vậc4wskCy, mụcMfhJjk đíchh7 ch7hính lMfhJjkà vìiKNJw2 muốniKNJw2 đưiKNJw2ờng h7đường chínhMfhJjk chính đMfhJjkem h7Thanh Sưc4wskCơng gảiKNJw2 chc4wskCo ta.iKNJw2” iKNJw2Nữ tửc4wskC c4wskCkia MfhJjkquả nhiêh7n độcMfhJjk c4wskCác, nhấtc4wskC c4wskCtiễn hạMfhJjk song điêu.h7 VừiKNJw2a iKNJw2để Đỗc4wskC TiKNJw2hanh SươMfhJjkng cóiKNJw2 đượcc4wskC daMfhJjknh tiếniKNJw2g, vừiKNJw2a đểMfhJjk nànMfhJjkg gảh7 vàoMfhJjk Phh7ương gia.

“Thanh Sươh7ng MfhJjkcó c4wskCchỗ nàoiKNJw2 khôiKNJw2ng tốt?”iKNJw2 HàiMfhJjk tiKNJw2ử h7kia văMfhJjkn võ MfhJjk song tc4wskCoàn, ôc4wskCn nhiKNJw2u hiềc4wskCn tc4wskChục, đượciKNJw2 xưngc4wskC lMfhJjkà vc4wskCõ lâmMfhJjk đệMfhJjk h7nhất iKNJw2mỹ nữ,MfhJjk c4wskChơn nMfhJjkữa cMfhJjkòn môn đc4wskCăng c4wskChộ đc4wskCối, lc4wskCại lc4wskCà c4wskCchất nữMfhJjk cMfhJjkủa MfhJjkái tiKNJw2hê hắn.

“Nàng tốtiKNJw2, thếiKNJw2 nh7hưng sMfhJjko h7ra vc4wskCẫn kémc4wskC Nc4wskCgâm NgMfhJjkâm mc4wskCột ngón tay.”iKNJw2 QMfhJjkuá MfhJjkmức giKNJw2iả dMfhJjkối, cốh7 iKNJw2tình tiKNJw2hanh cao.

“Ngươi…” Phưc4wskCơng Kìnhh7 sắpc4wskC bịh7 hiKNJw2ắn h7làm chc4wskCo tứcMfhJjk chếtc4wskC, BạcMfhJjkh cô nươngMfhJjk kic4wskCa rốMfhJjkt cuộcMfhJjk cóiKNJw2 chỗiKNJw2 nh7ào tc4wskCốt chứ?

“Mấy nămiKNJw2 iKNJw2nay, tc4wskCa iKNJw2tôn trc4wskCọng nh7gười, MfhJjkxem ngườc4wskCi iKNJw2là MfhJjkcha của tac4wskC ch7ũng c4wskCvì nMfhJjkể mặtMfhJjk nương.h7 h7Nếu MfhJjknhư ngườic4wskC c4wskCcố iKNJw2tình iKNJw2làm nhưMfhJjk vậc4wskCy MfhJjknữa, đừngh7 tráh7ch ta khônh7g c4wskCnhận ngườih7.” Sac4wskCu khh7i h7nương mấth7, h7cha hc4wskCắn liKNJw2uôn luôc4wskCn nghc4wskCe lc4wskCời nữh7 nhânc4wskC kih7a h7mà khi MfhJjkdễ hắn.h7 NếuMfhJjk khôngMfhJjk phảMfhJjki hắnMfhJjk hứh7a vớiMfhJjk niKNJw2ương sẽc4wskC tôh7n tiKNJw2rọng chc4wskCa thh7ì MfhJjkPhương Chấn Hiêc4wskCn MfhJjkhắn h7sớm đh7ã bỏh7 nhiKNJw2à c4wskCra c4wskCđi rồi.

Phương KìniKNJw2h nhiKNJw2ìn nc4wskChi tửh7, niKNJw2ói khôngh7 tc4wskChành lờih7. MfhJjkTính tình nc4wskChi tửh7 c4wskCthế nàMfhJjko hh7ắn hiểuiKNJw2 iKNJw2rất rõ,MfhJjk nóiiKNJw2 đượciKNJw2 lc4wskCàm được,iKNJw2 “h7Ngươi mMfhJjkuốn thếiKNJw2 nào?”

“Hủy biKNJw2ỏ vih7ệc cMfhJjkhiêu h7thân niKNJw2ực cườic4wskC này.”h7 HắMfhJjkn ngiKNJw2ữ khc4wskCí kiên quyết.

“Không được,iKNJw2 PhưiKNJw2ơng giMfhJjka h7ta c4wskCgánh khMfhJjkông nổh7i viMfhJjkệc này.”

Phương ChiKNJw2ấn HiMfhJjkên cườiiKNJw2 nhạtMfhJjk, c4wskC“Vậy đừMfhJjkng trMfhJjkách tc4wskCa lc4wskCàm chuyện ch7ó lỗih7 vớih7 người.”

“Ngươi muốnc4wskC gìiKNJw2?” Mặth7 iKNJw2hắn biMfhJjkến sách.

“Ta nhấtc4wskC thờiMfhJjk muốnh7 giếtiKNJw2 chiKNJw2ết nữc4wskC nhc4wskCân lc4wskCắm mồmc4wskC kia.”MfhJjk Nếu khôngh7 phảiiKNJw2 MfhJjkcó c4wskCcha chMfhJjke chở,h7 hắnMfhJjk đãMfhJjk sớiKNJw2m đuổih7 nữh7 c4wskCnhân kiiKNJw2a MfhJjkđi rồih7, tiKNJw2hậm chc4wskCí còh7n có thh7ể MfhJjkgiết bh7à tc4wskCa, tc4wskChù hậnh7 hắh7n đốic4wskC vớih7 nMfhJjkhị niKNJw2ương khh7ông pMfhJjkhải h7mới ngàh7y mộtiKNJw2 ngàh7y c4wskChai mà thành.

“Người đóMfhJjk c4wskClà nhịc4wskC nươngc4wskC củaMfhJjk ngMfhJjkươi.” &nbspiKNJw2;Phương KìnMfhJjkh không thểMfhJjk tc4wskCin nổi.

“Nương MfhJjkta c4wskCđã chh7ết từc4wskC lâuMfhJjk lMfhJjkắm MfhJjkrồi, bàMfhJjk tMfhJjka khôngMfhJjk xứnc4wskCg. Cha đMfhJjkừng quêMfhJjkn, iKNJw2ta h7là LãMfhJjknh TMfhJjkâm Cônh7g Tửc4wskC, làiKNJw2 lãnc4wskCh tâm,h7 bấtMfhJjk luậiKNJw2n chuMfhJjkyện gìMfhJjk cũc4wskCng có c4wskCthể làh7m được.”

“Được rồih7, ngươh7i cc4wskCứ đểc4wskC việch7 chh7iêu tc4wskChân c4wskCnày h7tiếp tục đi,MfhJjk iKNJw2ta đc4wskCồng h7ý iKNJw2cho ngươih7 liKNJw2ấy Bạchc4wskC cc4wskCô nh7ương.” c4wskCNhi tửMfhJjk luônc4wskC luôh7n nh7ói đượcc4wskC lh7àm được, tMfhJjkốt MfhJjknhất liKNJw2à iKNJw2đừng điKNJw2ối nghịch7h vớc4wskCi hắn.

“Nếu MfhJjkđã iKNJw2chiêu thâh7n, iKNJw2Ngâm h7Ngâm liKNJw2àm sc4wskCao bâc4wskCy c4wskCgiờ? Làm thic4wskCếp chăng?h7” LấMfhJjky tMfhJjkính h7tình cươMfhJjkng MfhJjkliệt c4wskCcủa MfhJjknàng, c4wskCnàng c4wskCsẽ MfhJjkđồng MfhJjký sao?

“Ngươi hưởngh7 phúh7c c4wskCtề MfhJjknhân, đMfhJjkồng thiKNJw2ời MfhJjknhập môMfhJjkn, kMfhJjkhông phân lớc4wskCn nhỏ.”MfhJjk Phươngh7 Kìnc4wskCh đoánh7 chác4wskCch BạiKNJw2ch c4wskCcô nưiKNJw2ơng sMfhJjkẽ iKNJw2không MfhJjkđồng ý,c4wskC iKNJw2tính tình nàngc4wskC iKNJw2có mạMfhJjknh mẽ.iKNJw2 HắMfhJjkn điKNJw2ã đác4wskCp ứngh7 ch7ho nhh7i c4wskCtử lấc4wskCy BạcMfhJjkh côMfhJjk nương,h7 MfhJjkcòn c4wskCchuyện iKNJw2có lấy đượcc4wskC haiKNJw2y khônc4wskCg khôiKNJw2ng iKNJw2liên MfhJjkquan c4wskCđến hắn.

“Không đượcc4wskC, nh7àng sh7ẽ khc4wskCông đồnc4wskCg ý.”

Phương KìnhiKNJw2 lạnhh7 lùc4wskCng ngiKNJw2hiêm c4wskCmặt, “Nah7m tiKNJw2ử hiKNJw2án đại trượiKNJw2ng MfhJjkphu, cMfhJjkòn phảiMfhJjk ngc4wskChe lờc4wskCi nc4wskCàng? Nc4wskCếu nhiKNJw2ư c4wskCnàng thiKNJw2ật sMfhJjkự khôh7ng bih7ết tMfhJjkốt xấu, h7 Phương iKNJw2gia chMfhJjkúng iKNJw2ta cMfhJjkũng khh7ông gánh7h nổi.”h7 LãoiKNJw2 đc4wskCầu thMfhJjkật gh7ian c4wskCtrá, rõMfhJjk ràngc4wskC đã iKNJw2biết BạchMfhJjk NgâiKNJw2m “h7không biếMfhJjkt tc4wskCốt xấuc4wskC” rồi.

Phương ChấniKNJw2 h7Hiên hầuiKNJw2 nhưiKNJw2 nghiếniKNJw2 c4wskCrăng nóh7i, “Được,iKNJw2 tc4wskCa đồng ý.”c4wskC NgâiKNJw2m Nh7gâm c4wskCsẽ tMfhJjkha h7thứ cc4wskCho hMfhJjkắn, bấtc4wskC h7luận hắh7n cMfhJjkó h7lấy ah7i, cMfhJjkũng c4wskCchỉ đốiMfhJjk tốt vc4wskCới mộh7t h7mình Nc4wskCgâm Ngâm.

Thế nhưngh7 c4wskChai ngườic4wskC hMfhJjkọ đMfhJjkều đãMfhJjk qh7uên mấh7t mộth7 sựMfhJjk c4wskCthật, một sMfhJjkự th7hật iKNJw2vô cùngMfhJjk vh7ô cùnh7g nghiêmiKNJw2 c4wskCtrọng, Bạchc4wskC MạnMfhJjk ĐiệpiKNJw2 ciKNJw2ó c4wskCvõ cMfhJjkông, kếc4wskC hoạch tuyệtc4wskC vờic4wskC c4wskCcủa bọh7n họh7 nhấtiKNJw2 địnhMfhJjk thấMfhJjkt bạiMfhJjk thảmh7 hại.

Chương MfhJjk22: DMfhJjkùng bản iKNJw2năng phảc4wskCn ứngiKNJw2 thh7ật lc4wskCà tốt.

Bạch MạnMfhJjk ĐiiKNJw2ệp sớc4wskCm c4wskCđã nh7ghe thấyc4wskC chuyh7ện PhươniKNJw2g Chấnh7 Hih7ên tuyển lc4wskCão c4wskCbà, tc4wskChế nhưh7ng nàngc4wskC MfhJjkmột chiKNJw2út c4wskCcảm gic4wskCác cc4wskCũng c4wskCkhông MfhJjkcó. Cóh7 tMfhJjkhể, nàniKNJw2g đã từc4wskCng độnMfhJjkg lh7òng vớih7 PhươnMfhJjkg ChấnMfhJjk HiiKNJw2ên, iKNJw2thế nMfhJjkhưng mộtMfhJjk phầnh7 hảoh7 cảMfhJjkm kiMfhJjka, điKNJw2ã hoàn toành7 bịiKNJw2 gạh7t bc4wskCỏ. Ngườh7i PhươngiKNJw2 gic4wskCa khih7nh thườh7ng nànc4wskCg, nàiKNJw2ng cũngc4wskC điKNJw2ồng dạngh7 khinh thườngc4wskC bh7ọn họ.h7 NiKNJw2ghĩ đếnMfhJjk sáiKNJw2ch mặtc4wskC củaiKNJw2 PhiKNJw2ương h7lão gMfhJjkia cùngh7 h7Phương c4wskCphu nh7hân, nc4wskCàng thực sựiKNJw2 h7muốn nMfhJjkôn c4wskCmửa. PMfhJjkhương Chấh7n HiêiKNJw2n c4wskCrất xuấtiKNJw2 sách,c4wskC khôngh7 h7giống hạngc4wskC c4wskCăn iKNJw2chơi trác tc4wskCáng thôniKNJw2g thường,c4wskC thếh7 nc4wskChưng th7rên ngườic4wskC h7hắn h7mang c4wskCtheo cac4wskCo h7ngạo h7của iKNJw2con nhà thếc4wskC gic4wskCa. iKNJw2Gả vàh7o niKNJw2hà giàuh7 cc4wskCó đếniKNJw2 h7nay cũMfhJjkng khôMfhJjkng phảiMfhJjk nguyệnh7 vọnc4wskCg củaMfhJjk nàMfhJjkng, ở cùngc4wskC mộth7 nMfhJjkam nhânh7 MfhJjkấu trMfhJjkĩ tựiKNJw2 c4wskCcao MfhJjktự đạiMfhJjk niKNJw2hư vc4wskCậy, ch7òn c4wskCcó gMfhJjkì gọiiKNJw2 làh7 hc4wskCạnh phúc?

Tất cc4wskCả mọiiKNJw2 ngườiMfhJjk ởh7 Phươngc4wskC gih7a vừaMfhJjk tựh7 h7cao MfhJjktự đạiiKNJw2 vừaiKNJw2 ấMfhJjku trĩ, Bạchh7 Mh7ạn ĐiệpMfhJjk h7thực sực4wskC kh7hông muốnc4wskC MfhJjktrở MfhJjklại nMfhJjkơi nàyMfhJjk, thếh7 niKNJw2hưng nh7àng vẫniKNJw2 phải MfhJjktrở lh7ại. Nànc4wskCg th7rở lạiiKNJw2 tìmc4wskC LMfhJjkưu iKNJw2Ly, ciKNJw2ũng h7muốn xiMfhJjkn PhươMfhJjkng Chấh7n h7Hiên thựch7 hiKNJw2iện lời hứMfhJjka. c4wskCPhương ChấiKNJw2n HiênMfhJjk đãh7 đápc4wskC ứh7ng sMfhJjkẽ gMfhJjkiúp nàc4wskCng c4wskCtìm Đôngh7 Phươngh7 VũMfhJjk, hắnh7 rốtiKNJw2 cuộcc4wskC tìm khôc4wskCng đượcMfhJjk chiKNJw2ứ gì?

Bởi viKNJw2ì đạh7i hh7ội chMfhJjkiêu thh7ân, PhươnMfhJjkg giMfhJjka pMfhJjkhi thưh7ờng náo c4wskCnhiệt, BạchiKNJw2 Mạnc4wskC ĐiệiKNJw2p đh7ứng trướch7 ciKNJw2ửa MfhJjklớn iKNJw2Phương giMfhJjka, héh7 MfhJjkra mộiKNJw2t h7nụ iKNJw2cười nhợt nhạt.iKNJw2 NhữnMfhJjkg ngườic4wskC thoạtiKNJw2 nhc4wskCìn iKNJw2có quyềniKNJw2 cóh7 h7thế MfhJjknhư vậh7y, kỳh7 thc4wskCực MfhJjklà nhữngc4wskC người khôngMfhJjk nêiKNJw2n gMfhJjkả nhất.c4wskC Thậtc4wskC c4wskCsự khônh7g riKNJw2õ nhữnMfhJjkg ngh7ười nh7ày suh7y nghc4wskCĩ thếh7 nàoh7, MfhJjkcho dù PhMfhJjkương h7Chấn h7Hiên cóh7 h7là MfhJjkvõ lâmMfhJjk iKNJw2đệ MfhJjknhị mMfhJjkỹ c4wskCnam th7ử ciKNJw2ũng khônc4wskCg ch7ần chh7en chh7ân chạy tớMfhJjki gảMfhJjk cMfhJjkho hắMfhJjkn nc4wskChư MfhJjkvậy chứ.

Nghe đượciKNJw2 h7giang hồiKNJw2 đàmiKNJw2 luc4wskCận vềc4wskC c4wskCvõ lâmh7 iKNJw2tứ đạiMfhJjk mỹc4wskC naMfhJjkm, nàng thựcMfhJjk c4wskCsự muốnc4wskC cười.MfhJjk Vậh7n kiKNJw2hí niKNJw2àng làMfhJjk vậMfhJjkn khíh7 gìh7 thMfhJjkế nc4wskCày? Gc4wskCả cMfhJjkho đệc4wskC h7tứ mc4wskCỹ iKNJw2nam làm vợ,MfhJjk cc4wskCùng MfhJjkđệ th7am mc4wskCỹ c4wskCnam làmh7 iKNJw2phu thiKNJw2ê thậc4wskCt sựh7, thâc4wskCn ph7hận MfhJjkhiện c4wskCnay cònMfhJjk làc4wskC “vị hônh7 thê”c4wskC củac4wskC đh7ệ nh7hị mỹiKNJw2 nMfhJjkam, nếuh7 nhc4wskCư nhữngiKNJw2 nc4wskCữ iKNJw2tử khác4wskCc biếth7 đượcMfhJjk nàngMfhJjk đàMfhJjko hoc4wskCa như vậy,c4wskC c4wskCnhất c4wskCđịnh điKNJw2ố kịh7 cMfhJjkhết nàng.

Bạch c4wskCMạn ĐiệpiKNJw2 đc4wskCứng ởc4wskC nMfhJjkgoài cửa,c4wskC h7do dựMfhJjk khMfhJjkông biếtc4wskC có nh7ên MfhJjkvào haMfhJjky không.h7 Độc4wskCt nMfhJjkhiên nc4wskCghe thấyMfhJjk nh7gười nóiKNJw2i, “MiKNJw2au xiKNJw2em iKNJw2đi, MfhJjkTống Phùh7 Dung, TốngiKNJw2 gc4wskCia MfhJjktrang tớih7 rồc4wskCi.” TMfhJjkiếp đó,MfhJjk cóMfhJjk h7gia điMfhJjknh h7đi h7tới “dc4wskCẹp điKNJw2ường”, Bạchh7 MfhJjkMạn Điệp h7đương nhiêiKNJw2n ciKNJw2ũng bMfhJjkị “dẹp”MfhJjk iKNJw2sang h7một bên.

Bạch Mạnc4wskC ĐiệpiKNJw2 khẽc4wskC lh7iếc mắtMfhJjk c4wskCvề tiêuh7 c4wskCđiểm củaiKNJw2 tấtiKNJw2 cảc4wskC mọi ngườiiKNJw2 –MfhJjk mộtc4wskC chiếch7 h7xe h7ngựa h7xa iKNJw2hoa. Từh7 c4wskCtrên c4wskCxe c4wskCngựa, MfhJjkdẫn đầuc4wskC MfhJjklà mc4wskCột nac4wskCm tửh7 tuiKNJw2ổi còn rấtiKNJw2 th7rẻ, iKNJw2tiếp đóc4wskC làMfhJjk c4wskCmột nữc4wskC MfhJjknhân mc4wskCang tc4wskChai, iKNJw2đi sMfhJjkau còMfhJjkn cc4wskCó mh7ột vịh7 h7nữ tửc4wskC áo iKNJw2 lam, đầiKNJw2u MfhJjkđội mMfhJjkũ chiKNJw2e mặc4wskCt. VịMfhJjk h7áo h7lam nMfhJjkữ tc4wskCử kiMfhJjka vừaMfhJjk xuh7ất hiệc4wskCn, h7ánh mắtMfhJjk mMfhJjkọi nMfhJjkgười tất ch7ả h7đều đổMfhJjk dồc4wskCn vềMfhJjk phíac4wskC nàc4wskCng. iKNJw2Nàng hẳnh7 chínhc4wskC làiKNJw2 Tốc4wskCng c4wskCPhu DuMfhJjkng màMfhJjk c4wskCmọi ngườc4wskCi MfhJjkđã nói, trướcMfhJjk tiêiKNJw2n kMfhJjkhông cầMfhJjkn bàMfhJjkn iKNJw2tới nàh7ng diệiKNJw2n mh7ạo thMfhJjkế nào,c4wskC MfhJjkchỉ nhìniKNJw2 vóciKNJw2 người h7uyển iKNJw2chuyển đMfhJjkã đủMfhJjk iKNJw2cho mh7ọi iKNJw2người MfhJjkmơ ướch7. Phươngh7 ChấniKNJw2 HiMfhJjkên thậMfhJjkt liKNJw2à c4wskCtốt số,MfhJjk ngh7ười người đềuMfhJjk muh7ốn gMfhJjkả MfhJjkcho hắnc4wskC. h7Bạch MạnMfhJjk ĐiệpMfhJjk khMfhJjkông h7có hứMfhJjkng thMfhJjkú nhìn,MfhJjk hiếuh7 c4wskCkỳ quan h7 sát khắpc4wskC nơic4wskC. Loạih7 khiKNJw2í h7thế nh7ày cùiKNJw2ng vh7õ lâmiKNJw2 đạiiKNJw2 iKNJw2hội cũngc4wskC khôngh7 khácc4wskC iKNJw2biệt lắm chứ?

Tống h7Phù Duh7ng, Tốngc4wskC giMfhJjka traMfhJjkng tic4wskCểu thh7ư, ngh7ười xưng biệiKNJw2t hiMfhJjkệu PhiKNJw2ù DunMfhJjkg kiếh7m. NiKNJw2ghe thấyMfhJjk têh7n Tc4wskCống Phùc4wskC DiKNJw2ung, nànc4wskCg c4wskCtheo MfhJjkbản năngiKNJw2 nhớ được.

Người xuốnMfhJjkg xc4wskCe iKNJw2cúi cùc4wskCng làc4wskC iKNJw2một vh7ị hoh7a phụcc4wskC MfhJjklão giMfhJjkả trên dh7ưới 5iKNJw20 tuổi.MfhJjk h7Hắn h7tựa hồh7 cành7g hiKNJw2ấp dẫnc4wskC ngh7ười kMfhJjkhác hơnc4wskC Tốnh7g PMfhJjkhù DuMfhJjkng, ánMfhJjkh mắt củh7a iKNJw2tất cc4wskCả mMfhJjkọi ngườih7 đềuh7 mah7ng MfhJjktheo sùngiKNJw2 bác4wskCi, đổiKNJw2 dồMfhJjkn h7về lMfhJjkão. BiKNJw2ạch Mh7ạn ĐiệiKNJw2p cũng MfhJjkkhông ngoạiKNJw2i lMfhJjkệ, h7hiếu kMfhJjkỳ quaiKNJw2n MfhJjksát lão,MfhJjk hẳnh7 làiKNJw2 mc4wskCột MfhJjkvị võiKNJw2 c4wskClâm tiKNJw2iền bối?

Hắn rấtiKNJw2 iKNJw2có phoiKNJw2ng gậtMfhJjk đầiKNJw2u mc4wskCỉm cườiMfhJjk nhìnMfhJjk h7mọi ngưc4wskCời, đMfhJjkến khi iKNJw2nhìn th7hấy BạchiKNJw2 h7Mạn Điệp,h7 dh7áng th7ươi cưc4wskCời cưh7 cc4wskCó iKNJw2chút cứnh7g đờ,h7 ngơiKNJw2 ngách7 c4wskCnhìn nàng. BiKNJw2ạch c4wskCMạn Điệpc4wskC nhìnMfhJjk iKNJw2ngó xiKNJw2ung qh7uanh, xh7ác địnhh7 MfhJjklão đMfhJjkang nhìiKNJw2n nàiKNJw2ng, nànc4wskCg mỉm MfhJjkcười đMfhJjkáp iKNJw2lại lãh7o mộMfhJjkt cMfhJjkái, haMfhJjki tac4wskCy ôc4wskCm h7trước nc4wskCgực, sMfhJjkau đóiKNJw2 lạic4wskC nhìiKNJw2n đc4wskCi MfhJjkchỗ khác.

“Cha…” Tốngc4wskC PhùMfhJjk DuniKNJw2g c4wskCkéo kéoc4wskC h7y pc4wskChục iKNJw2của hắn.

Vị c4wskClão gh7ia đó,iKNJw2 MfhJjkcũng chh7ính h7là c4wskCTống gh7ia tMfhJjkrang tc4wskCrang chủ, TốngMfhJjk Ch7ảnh Nhâc4wskCn, mah7u cMfhJjkhóng hiKNJw2oàn hồn.MfhJjk “MfhJjkVào thôi.”iKNJw2 iKNJw2Quá gc4wskCiống, tc4wskCrên đờh7i MfhJjkcư nhiêniKNJw2 lại cóiKNJw2 hac4wskCi nMfhJjkgười gh7iống niKNJw2hau nhMfhJjkư vậy.MfhJjk Nếc4wskCu kiKNJw2hông phảiKNJw2i từngMfhJjk tậnc4wskC mắtc4wskC c4wskCthấy nànMfhJjkg đã cMfhJjkhết, hắniKNJw2 nhấtc4wskC địnhh7 iKNJw2cho rằMfhJjkng iKNJw2người đMfhJjkứng trướiKNJw2c mặtc4wskC chínhh7 làMfhJjk h7nàng. Nànc4wskCg đãiKNJw2 chết, thậtc4wskC MfhJjksự đãh7 chết.

Khách quMfhJjký tiếnh7 vàoc4wskC trc4wskCong, BạMfhJjkch Mạnh7 MfhJjkĐiệp c4wskCcũng thh7eo vào. MớMfhJjki vừiKNJw2a điiKNJw2 đượcMfhJjk hh7ai bc4wskCước, liềnh7 cóiKNJw2 mộtMfhJjk bc4wskCàn tah7y nhỏiKNJw2 béh7 h7túm MfhJjklấy MfhJjky pc4wskChục c4wskCcủa nàng. h7Nàng cúc4wskCi đầu,h7 mMfhJjkột cáih7 đầuMfhJjk từiKNJw2 phíiKNJw2a sMfhJjkau chuiKNJw2i rc4wskCa, MfhJjkvui vẻh7 ch7ười iKNJw2nói, “TiểuMfhJjk tiKNJw2hư, ngài rốtiKNJw2 cuc4wskCộc cũngc4wskC h7tới rồi.”

“Sao ngươMfhJjki liKNJw2ại MfhJjkở chỗc4wskC này?”iKNJw2 c4wskCNữ tửMfhJjk kéoc4wskC h7y phụiKNJw2c nàng, đưh7ơng nhiêniKNJw2 cc4wskChính lc4wskCà LiKNJw2ưu Ly.

Lưu Lh7y c4wskCđứng lc4wskCên, cunc4wskCg kMfhJjkính nóiKNJw2i, “HồiiKNJw2 tiểuMfhJjk thiKNJw2ư, nc4wskCô tỳ phụngc4wskC MfhJjkmệnh tc4wskCam tiểuh7 tc4wskChư đếc4wskCn PiKNJw2hương MfhJjkgia chờc4wskC ngàih7. ThếiKNJw2 niKNJw2hưng mấyc4wskC tênc4wskC giữiKNJw2 cửa MfhJjkPhương giKNJw2ia nc4wskCói ởc4wskC h7đây khiKNJw2ông cóMfhJjk vịiKNJw2 MfhJjkhào nh7hân nh7ào MfhJjknhư vậh7y, LưuiKNJw2 MfhJjkLy khôniKNJw2g iKNJw2dám tựiKNJw2 tiện riKNJw2ời điMfhJjk, kh7hông c4wskCcòn cách7h nh7ào khMfhJjkác hơnh7 làh7 ngồc4wskCi ởiKNJw2 đâh7y chờ.”c4wskC Nàc4wskCng đãc4wskC ởc4wskC đâc4wskCy hơnh7 h7mười ngày, nếuMfhJjk tiểuiKNJw2 tc4wskChư iKNJw2mà h7còn kMfhJjkhông c4wskCxuất iKNJw2hiện, h7nàng đàniKNJw2h c4wskCphải trởMfhJjk viKNJw2ề tiếc4wskCp nMfhJjkhận nghiêm phạtc4wskC cMfhJjkủa tMfhJjkam tiểuMfhJjk thư.

Bạch Mạnc4wskC Điệc4wskCp cườiMfhJjk tMfhJjkhần iKNJw2bí, “TaMfhJjk dùngMfhJjk tênMfhJjk gc4wskCiả Bạch Ngâm,h7 hh7ơn niKNJw2ữa MfhJjkta mấyMfhJjk h7ngày c4wskCnay MfhJjkcũng kh7hông MfhJjkở chiKNJw2ỗ này,c4wskC ngươih7 đươngh7 nhc4wskCiên iKNJw2không tìm được.”

“Tiểu thư,iKNJw2 nc4wskCgài khôniKNJw2g phảMfhJjki cũnh7g muốnh7 thaMfhJjkm tuyểiKNJw2n chứ?” Th7iểu thưh7 đh7ã iKNJw2thành thâh7n c4wskCrồi iKNJw2mà, hh7ơn nữaMfhJjk còniKNJw2 nghMfhJjke MfhJjktam tih7ểu thiKNJw2ư nóiKNJw2i tiểh7u tMfhJjkhư có bệnh,MfhJjk quc4wskCên mấtc4wskC c4wskCvõ côc4wskCng, ch7òn cóc4wskC thh7ể thiKNJw2am dMfhJjkự sao?

“Không.” h7Bạch Mạh7n Đh7iệp h7khinh thườngiKNJw2 nóh7i, “Kh7hông thích.” Phươngc4wskC c4wskCgia iKNJw2cho MfhJjkrằng h7nữ tửMfhJjk troniKNJw2g iKNJw2thiên c4wskChạ MfhJjkđều khátiKNJw2 kc4wskChao niKNJw2ịnh bợMfhJjk PhươMfhJjkng gia saiKNJw2o? BạchMfhJjk Mc4wskCạn iKNJw2Điệp nànc4wskCg kMfhJjkhông cần.

“Tiểu thư,c4wskC h7nghe nc4wskCói MfhJjkngài bịh7 bệnh?”c4wskC Nghc4wskCe niKNJw2ói tiểuh7 tiKNJw2hư bị h7bệnh, LưuiKNJw2 Lh7y nànMfhJjkg c4wskCtức đc4wskCến miKNJw2uốn chết,MfhJjk hh7ơn h7nữa cònh7 h7bị iKNJw2tam th7iểu tiKNJw2hư iKNJw2khép th7ội hộ chủiKNJw2 vôiKNJw2 năngc4wskC miKNJw2à MfhJjknghiêm phạh7t, thh7ật làiKNJw2 oaMfhJjkn uổh7ng ciKNJw2ho nàng.

“Đúng vậh7y, bMfhJjkất iKNJw2quá hiệniKNJw2 gMfhJjkiờ đãc4wskC MfhJjkcó kMfhJjkhởi sách.iKNJw2 CũniKNJw2g không bMfhJjkiết xảc4wskCy iKNJw2ra chuyệMfhJjkn c4wskCgì, iKNJw2rất khóiKNJw2 c4wskCnói rc4wskCõ vớh7i ngươiiKNJw2. MfhJjkĐi, chúngiKNJw2 h7ta vàiKNJw2o trong.h7” Nói h7nàng mấtc4wskC MfhJjktrí nhớc4wskC? LưMfhJjku LMfhJjky tih7n sao?

“Tại saMfhJjko phảiiKNJw2 vàoiKNJw2.” LưMfhJjku MfhJjkLy vẻiKNJw2 mặtMfhJjk khôngc4wskC đưh7ợc thích thú.

“Ngu ngốc,c4wskC h7ta cùnMfhJjkg PiKNJw2hương Chh7ấn iKNJw2Hiên cóh7 mộtMfhJjk giKNJw2iao dc4wskCịch, ta vàoiKNJw2 hỏih7 hắniKNJw2 ĐôMfhJjkng PhưMfhJjkơng ViKNJw2ũ ởMfhJjk đâiKNJw2u.” NếMfhJjku khônh7g phảh7i iKNJw2vì tìc4wskCm h7được Lc4wskCưu LiKNJw2y vMfhJjkà vìiKNJw2 thù MfhJjklao củaMfhJjk trMfhJjkận giac4wskCo dc4wskCịch nàMfhJjky, nàniKNJw2g thậc4wskCt h7sự khôMfhJjkng muốnMfhJjk trc4wskCở về.

“Tiểu thưiKNJw2, tiKNJw2am h7tiểu thc4wskCư đãMfhJjk dùnc4wskCg MfhJjkbồ iKNJw2câu đưaMfhJjk iKNJw2tin đến ThiênMfhJjk Cơh7 các4wskCc, miKNJw2ua tic4wskCn vềMfhJjk Đôngc4wskC Phươngh7 MfhJjkVũ, h7chỉ MfhJjkcần cóiKNJw2 h7tin tức,h7 lậph7 tMfhJjkức bác4wskCo với tic4wskCểu thiKNJw2ư.” Thc4wskCiên Ch7ơ các4wskCc MfhJjkchính c4wskClà tc4wskChám tửiKNJw2 tư,h7 chuyc4wskCên muiKNJw2a bániKNJw2 iKNJw2tin MfhJjktức. ThMfhJjkiên Cơ cáMfhJjkc sángc4wskC lậpiKNJw2 hơnMfhJjk trăh7m nMfhJjkăm, mMfhJjkạng lướic4wskC tìnhMfhJjk báoiKNJw2 trảiMfhJjk rộngMfhJjk h7cả c4wskCnước, khôiKNJw2ng cóiKNJw2 tMfhJjkin tức nc4wskCào iKNJw2là khôMfhJjkng h7thu thiKNJw2ập đượciKNJw2, càniKNJw2g khôngMfhJjk bánMfhJjk MfhJjktin tc4wskCức gic4wskCả. c4wskCCó Thiêh7n Ch7ơ cMfhJjkác hỗ trợ,MfhJjk MfhJjkchỉ iKNJw2cần ĐôMfhJjkng Phươngh7 VũiKNJw2 lh7ộ diện,c4wskC tuc4wskCyệt đốiMfhJjk c4wskCcó thểiKNJw2 iKNJw2bắt đưMfhJjkợc hắn.

“Có Th7hiên c4wskCCơ ciKNJw2ác hỗMfhJjk trợc4wskC, iKNJw2ta c4wskCcó thểiKNJw2 yênMfhJjk tc4wskCâm rồi,c4wskC thế nhưnh7g iKNJw2ta ciKNJw2ó vàiMfhJjk lờic4wskC muốc4wskCn nh7ói vớc4wskCi Phưc4wskCơng ChMfhJjkấn HiênMfhJjk.” NgiKNJw2he LưuiKNJw2 LiKNJw2y nóMfhJjki đếniKNJw2 Thiên MfhJjk Cơ cách7, MfhJjktất cảc4wskC tưc4wskC liiKNJw2ệu h7về ThiiKNJw2ên Cơh7 iKNJw2các bỗMfhJjkng nhiêiKNJw2n MfhJjkxuất hiệnMfhJjk tiKNJw2rong đầuh7 MfhJjknàng. Rất nhiềuc4wskC ngưiKNJw2ời ciKNJw2ùng việMfhJjkc nànMfhJjkg nhc4wskCớ rấtiKNJw2 c4wskCrõ, chỉMfhJjk cầnMfhJjk xuấth7 hiMfhJjkện trướh7c mắtiKNJw2 nàngc4wskC, hoiKNJw2ặc là tMfhJjkừng nghMfhJjke nóiiKNJw2 đMfhJjkến, nàngMfhJjk đềuh7 c4wskCcó thểc4wskC nhMfhJjkớ lại.iKNJw2 MớiKNJw2i h7đây c4wskCthôi, Bạh7ch MMfhJjkạn ĐiiKNJw2ệp còc4wskCn không phátc4wskC hiệc4wskCn rMfhJjka hiệnMfhJjk tược4wskCng kỳiKNJw2 iKNJw2quái này.

“Tiểu thư…c4wskC khôniKNJw2g phh7ải MfhJjklà MfhJjkngài thiKNJw2ích hh7ắn chứ?”MfhJjk h7Nghe tam tiMfhJjkểu thưiKNJw2 h7nói tMfhJjkiểu thưh7 ởc4wskC ch7ùng h7một cMfhJjkhỗ vớiMfhJjk Pc4wskChương CMfhJjkhấn HiMfhJjkên, chẳc4wskCng MfhJjklẽ là…

Bạch Mạnh7 Đh7iệp MfhJjkném chiKNJw2o MfhJjknàng mc4wskCột cáMfhJjki h7trừng mắiKNJw2t, “ĐiKNJw2i chết đi,MfhJjk c4wskCta mh7ới khôngh7 h7thèm tc4wskChích họMfhJjk h7Phương đh7ó.” TiKNJw2rong lòMfhJjkng nàiKNJw2ng MfhJjklại MfhJjkbổ thêmMfhJjk h7một câuMfhJjk, muốn MfhJjkthích cũh7ng tMfhJjkhích SáoMfhJjk NgọcMfhJjk MfhJjkCông Tử.

“Vậy liKNJw2à tốth7 rồi.”c4wskC Cc4wskCái tMfhJjkên họMfhJjk PhiKNJw2ương iKNJw2kia tiKNJw2hật iKNJw2sự có điểmMfhJjk c4wskCkhông h7xứng vớih7 tic4wskCểu thh7ư nc4wskChà nàng.

Vào đếnh7 Phc4wskCương MfhJjkgia, lậpMfhJjk tc4wskCức MfhJjkcó niKNJw2ha MfhJjkhoàn ah7n h7bài sươc4wskCng phòng chc4wskCo cácc4wskC iKNJw2nàng iKNJw2nghỉ ngơh7i. Bạh7ch MạniKNJw2 ĐiệMfhJjkp h7cũng khônc4wskCg triKNJw2ực tiiKNJw2ếp đềc4wskC xuh7ất muốn gặpMfhJjk PMfhJjkhương Chấnc4wskC Hiênh7, nàh7ng bc4wskCiết kẻMfhJjk muốniKNJw2 iKNJw2gặp c4wskChắn nhh7iều lMfhJjkắm, nMfhJjkếu c4wskCnhư nàniKNJw2g cMfhJjkũng muốn c4wskCđi h7gặp hh7ắn, ngườih7 hầuh7 nhấtc4wskC định7h chMfhJjko rằh7ng nànMfhJjkg cũngh7 gic4wskCống nhiKNJw2ư nc4wskChững nữiKNJw2 nhân khác4wskCc, tùh7y tiệnh7 tìMfhJjkm mộtiKNJw2 lMfhJjkí dc4wskCo thoiKNJw2ái tháh7c iKNJw2đi. Mọic4wskC nc4wskCgười MfhJjkở PhươiKNJw2ng giMfhJjka đềuMfhJjk lc4wskCà mắt MfhJjkchó c4wskCnhìn nh7gười thấpMfhJjk, ngưc4wskCời hầuh7 khẳiKNJw2ng địnhMfhJjk cũnMfhJjkg khônh7g tốh7t đượcc4wskC MfhJjkbao nhiêh7u. Tc4wskChay vì MfhJjkchịu nhục,c4wskC thôic4wskC thìMfhJjk thứciKNJw2 thờiMfhJjk mc4wskCột chút,iKNJw2 buổiMfhJjk tốiMfhJjk tựiKNJw2 mc4wskCình đMfhJjki tìm.