You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2YZfi1: fCKhCái YZfinày gọi lFu6qà fCKhluận vFu6qõ chiêeLeGu thân

Trong vyJTAõ lfCKhâm YZfithập đạiFu6q eLeGcao teLeGhủ, YZfibao geLeGồm taYZfim leLeGa sátYZfi, tam cyJTAông eLeGtử. VYZfiô ẢyJTAnh LeLeGa SáeLeGt, ThiênFu6q DiệnFu6q YZfiTu LyJTAa, ĐộcFu6q NeLeGương TfCKhử hợpeLeG xưngFu6q thYZfiành taYZfim la fCKhsát. SYZfiáo NeLeGgọc CôYZfing Tử,Fu6q LYZfiãnh yJTATâm CFu6qông TửfCKh eLeGPhương ChấnyJTA Hiên,Fu6q eLeGTùy PhonYZfig CôYZfing TửeLeG Quân TùyFu6q PhofCKhng hợyJTAp xưngFu6q tafCKhm eLeGcông tửFu6q. KhfCKhuôn mặFu6qt thậtyJTA củaeLeG taeLeGm leLeGa sáfCKht chưeLeGa Fu6qai thấy eLeG qua, nhưeLeGng Fu6qtam côeLeGng tửFu6q đềufCKh yJTAđược bFu6qài danyJTAh làYZfi eLeGmỹ nYZfiam tử.yJTA ThiêFu6qn eLeGCơ cácYZfi chủFu6q Tùy PeLeGhong fCKhCông TửYZfi đượcFu6q xưngYZfi làfCKh YZfivõ lfCKhâm đyJTAệ nhấteLeG YZfimỹ eLeGnam, VyJTAạn KiếmyJTA sơnFu6q traFu6qng theLeGiếu chủ PhfCKhương ChấfCKhn HiêFu6qn đượcFu6q xưfCKhng eLeGlà Fu6qđệ nfCKhhị myJTAỹ namFu6q, yJTASáo NgọceLeG CôYZfing TfCKhử YZfilà nhânYZfi vậtFu6q thần bíFu6q nhấtYZfi Fu6qgiang hồ,yJTA rấeLeGt ítYZfi yJTAai fCKhtừng gặpyJTA YZfiqua kYZfihuôn mYZfiặt thậtyJTA ceLeGủa hắn.yJTA NhYZfiưng cóFu6q người eLeG nói, diệnfCKh mFu6qạo fCKhcủa hfCKhắn xáFu6qc tyJTAhực tuấnFu6q eLeGmỹ yJTAvô sofCKhng. NếueLeG haYZfii yJTAvị côeLeGng tửeLeG kiYZfia yJTAđều làyJTA mỹ nFu6qam, hắeLeGn cũngYZfi kYZfihông yJTAthể tyJTAhua kémeLeG, toyJTAại nguyệnyJTA fCKhcho hắnFu6q Fu6qdanh hifCKhệu đFu6qệ Fu6qtam mỹ namYZfi yJTAđi. TroeLeGng chốneLeG vfCKhõ lfCKhâm tổeLeGng YZficộng eLeGcó yJTAtứ YZfiđại mỹfCKh yJTAnam, Fu6qngoại trừyJTA taYZfim eLeGcông tử, ĐôngYZfi PhươngYZfi giFu6qa, ĐôngeLeG PhươfCKhng VũFu6q bàifCKh dafCKhnh đệFu6q tứ.yJTA GảfCKh cYZfiho mộyJTAt Fu6qtrong võfCKh leLeGâm đệyJTA tứ mFu6qỹ nayJTAm, lyJTAà viyJTAnh hạnhFu6q tryJTAong thieLeGên hạ,yJTA Fu6qnên kYZfihó teLeGrách yJTAtính tfCKhình ĐônYZfig PhươngyJTA chFu6qo dù kémYZfi nhưfCKh vậy,Fu6q cYZfiũng cóeLeG yJTAn côeLeG nươngeLeG mufCKhốn gảYZfi cheLeGo yJTAhắn. YZfiSáo eLeGNgọc CôngeLeG TửYZfi nhyJTAư thầnFu6q long thấyJTAy đYZfiầu yJTAkhông YZfithấy đYZfiuôi, ĐôngYZfi PhươngFu6q eLeGVũ tyJTAhì yJTAđã yJTAcó veLeGợ, QeLeGuân TùyeLeG PYZfihong thfCKhần thần bíYZfi bíeLeG, YZfiPhương ChấnyJTA HiFu6qên lạiyJTA khôngyJTA myJTAuốn kếFu6qt giYZfiao nữeLeG tử,eLeG việcyJTA nàyfCKh yJTAe eLeGrằng YZfiđã khiến chofCKh vYZfiô seLeGố Fu6qcô nưfCKhơng thươFu6qng tâyJTAm. fCKhGần đây,YZfi Fu6qtrong chốeLeGn võFu6q lâmYZfi mỗifCKh sựeLeG kiệnYZfi yJTAxảy raFu6q đều Fu6qliên quaFu6qn đếnFu6q fCKhcủa TafCKhm Fu6qcông tử,yJTA Fu6qlà đeLeGại sựyJTA liêYZfin qyJTAuan đếfCKhn tứFu6q đyJTAại mỹyJTA nam.

Một troeLeGng võyJTA leLeGâm tyJTAam côngFu6q tử,YZfi LãnheLeG fCKhTâm CônfCKhg TyJTAử Phương ChYZfiấn HifCKhên cônFu6qg kheLeGai tuyểFu6qn lyJTAão bfCKhà, tuổeLeGi fCKhtừ eLeG16 đếneLeG 2Fu6q5, tướngeLeG mạoyJTA đoanfCKh traFu6qng, mọi nữfCKh tửFu6q chfCKhưa chyJTAồng xuấtYZfi thfCKhân thuầnyJTA khiếtYZfi đfCKhều cóeLeG thểyJTA thYZfiam tyJTAuyển. CácfCKh vFu6qị ceLeGô nương yJTA có fCKhý muYZfiốn tfCKhham tueLeGyển cfCKhhỉ yJTAcần trướcFu6q nYZfigày hyJTAai eLeGmươi lămyJTA YZfitháng tFu6qư đfCKhến PhưYZfiơng giaeLeG, luận võYZfi đểfCKh phâneLeG fCKhthắng yJTAbại. CfCKhhỉ cầnYZfi cófCKh thểeLeG YZfiđánh byJTAại tấYZfit cảYZfi mỹfCKh nfCKhữ yJTAtham tuyển, chínFu6qh lYZfià thiFu6qếu phYZfiu nhâfCKhn PhươngFu6q gia.

Lãnh TâmYZfi CôYZfing TửYZfi PhưYZfiơng ChấneLeG HiYZfiên đượcfCKh xưngeLeG eLeGlà eLeGvõ lâm Fu6q đệ nheLeGị yJTAmỹ naYZfim tửFu6q, yJTAcô eLeGnương muốnYZfi gyJTAả cFu6qho heLeGắn eLeGnhiều eLeGnhư cáyJTA dướieLeG sfCKhông. HắYZfin Fu6qvẫn cYZfihưa muốn thYZfiành tFu6qhân, chínhyJTA vieLeGệc nàyeLeG đFu6qã lFu6qàm tyJTAổn thyJTAương tfCKhrái teLeGim củaYZfi Fu6qbiết bfCKhao côYZfi gái. ĐộtyJTA nfCKhhiên hắnfCKh côyJTAng Fu6qkhai tyJTAuyển lãoFu6q bà,fCKh khiếnfCKh cfCKhho eLeGcác fCKhcô nươnyJTAg nườmfCKh nưYZfiợp tiếnyJTA tới PhươngfCKh geLeGia. NhYZfiững yJTAcô nyJTAương cfCKhó chồngFu6q YZfihối hậnFu6q tạieLeG sfCKhao fCKhmình lYZfiại gFu6qả yJTAđi sớmyJTA qfCKhuá, YZfihận không thểyJTA fCKhly hôYZfin yJTAđể yJTAđi eLeGtham tuyển.eLeG CòyJTAn nhữngYZfi vfCKhị cYZfiô nươnYZfig chưaFu6q chồngyJTA theLeGì Fu6qngày đêm fCKhkhổ luyYZfiện võFu6q eLeGcông, liềufCKh mạngFu6q muốnFu6q gảeLeG yJTAtới PhươngFu6q giaYZfi. eLeGThiên fCKhkim nYZfihà giàu, giangyJTA fCKhhồ hiYZfiệp nữ,fCKh đeLeGủ fCKhloại kiểueLeG dáneLeGg nFu6qữ nhâFu6qn đềuYZfi Fu6qthu đưfCKhợc tFu6qin teLeGức, fCKhxắn yJTAtay áo, Fu6q chuẩn bịyJTA tớifCKh YZfiPhương eLeGgia traeLeGnh giànfCKhh cFu6qhức vịeLeG Fu6qthiếu pyJTAhu nhân.

“Cha, chuyệfCKhn ngườieLeG làmfCKh eLeGquả nFu6qhiên lyJTAà chuyệfCKhn tốt.YZfi” Đương sựYZfi chiêYZfiu thFu6qân PhươnYZfig ChấnyJTA HiêeLeGn safCKhu Fu6qkhi fCKhnghe đượeLeGc YZfitin này,Fu6q Fu6qchuyện đầuYZfi tiyJTAên làm Fu6q là đùngfCKh Fu6qđùng nổYZfii gFu6qiận, eLeGđá veLeGăng YZficửa tyJTAhư phòneLeGg ceLeGủa lãfCKho cYZfiha, lớyJTAn tiếfCKhng chấeLeGt vấn.

Phương KìFu6qnh YZfibuông sáchYZfi tryJTAên Fu6qtay, nFu6qgẩng đầyJTAu eLeGnhìn nhi eLeG tử, thấpYZfi giọngFu6q mắng,yJTA “Fu6qKhông biếFu6qt phfCKhép tách.”

Phương ChấfCKhn HiêFu6qn hừFu6q lfCKhạnh, “TayJTA khôeLeGng biếtfCKh pfCKhhép tách?YZfi Có thểeLeG eLeGso đưyJTAợc vFu6qới cheLeGa saoyJTA? Fu6qTa mYZfiuốn fCKhchiêu tyJTAhân fCKhkhi nàoeLeG? YZfiSao tyJTAa khôYZfing biết?”YZfi Nửa thyJTAáng naeLeGy, hắeLeGn vyJTAẫn vộiyJTA vộeLeGi vànYZfig vàneLeGg đieLeG eLeGtìm eLeGBạch NgâmfCKh, giữYZfia đưyJTAờng lạyJTAi nghfCKhe được tFu6qin hắnfCKh mfCKhuốn chfCKhiêu theLeGân. fCKhLập tứcYZfi rFu6qa rofCKhi thYZfiúc fCKhngựa gấpYZfi gápfCKh trởfCKh veLeGề cfCKhhất vfCKhấn lãFu6qo tử cYZfiủa hắn.

“Hôn nhâFu6qn đạieLeG sựyJTA dYZfio lệnhyJTA củayJTA fCKhcha mẹeLeG, lờiyJTA YZficủa mFu6qai mối, ngYZfiươi khôeLeGng cầneLeG biếteLeG.” NfCKhhi tửyJTA hắnyJTA vìYZfi côFu6q nươngeLeG tênfCKh gọiyJTA YZfiBạch NgâyJTAm kfCKhia màeLeG phát điêFu6qn lênFu6q rồfCKhi, neLeGghe neLeGói yJTAcô neLeGương tfCKha mấeLeGt Fu6qtích liềneLeG tfCKho tiếnFu6qg mfCKhắng hắnfCKh, yJTAkhông nói keLeGhông rằngeLeG fCKhlật tunyJTAg yJTAcả thếyJTA gYZfiiới nYZfiày lêFu6qn Fu6qmà tìeLeGm. VfCKhì meLeGột YZfinữ nhânyJTA Fu6qđi YZfingỗ nghịchfCKh với phụyJTA thfCKhân, tươnfCKhg YZfilai nếuYZfi lấyJTAy Fu6qngười tFu6qa vFu6qề thYZfiì cYZfiòn ryJTAa cáiYZfi dạngeLeG gyJTAì yJTAnữa. Nghe lFu6qời pyJTAhu nhâFu6qn Fu6qkiến nFu6qghị, sớmyJTA eLeGnên tìmFu6q mộyJTAt leLeGão eLeGbà eLeGcho hắfCKhn. PhươngeLeG KìfCKhnh fCKhvẫn vừFu6qa ý yJTAĐỗ Fu6qThanh Sương,yJTA bấteLeG đắceLeG dĩyJTA nfCKhhi tửYZfi YZfikiên quyếyJTAt khônfCKhg chYZfiịu. HắnYZfi mớifCKh rfCKha điềfCKhu kiện YZfi trong vòyJTAng mộtFu6q Fu6qnăm pheLeGải maneLeGg YZfithê tửfCKh tyJTArở vfCKhề, vYZfiốn tưởngfCKh ryJTAằng fCKhhài tYZfiử eLeGkia đeLeGối vớyJTAi nữ nyJTAhân khônYZfig YZficó hứnyJTAg tyJTAhú, tuYZfiyệt đôYZfii khôneLeGg tFu6qìm đượcYZfi vịfCKh hônyJTA thêfCKh, đfCKhến lúcFu6q đyJTAó hắn sẽfCKh danfCKhh chínhYZfi nyJTAgôn thuậneLeG Fu6qép neLeGhi teLeGử lyJTAấy ĐỗfCKh TyJTAhanh SươfCKhng, tFu6qhế yJTAnhưng Fu6qkết queLeGả nFu6qhi tử lạiFu6q yJTAmang vềeLeG eLeGmột vYZfiị cYZfiô nươneLeGg, cònfCKh yJTAkhăng khFu6qăng nYZfihất Fu6qmực yêufCKh thươngFu6q ngườiFu6q taeLeG. Bảo nhieLeG YZfitử tìmyJTA vịyJTA hônfCKh thêFu6q eLeGmang vềyJTA, eLeGchính làyJTA seLeGai lầmFu6q YZfilớn nhấtfCKh YZfitrong fCKhđời hắn.

“Ta chỉfCKh muốnFu6q NgyJTAâm Ngâm.”yJTA PhươFu6qng ChấnYZfi HiyJTAên Fu6qlời eLeGlẽ thẳng thừngYZfi tuyênYZfi fCKhbố. NfCKhgày Fu6qđó khfCKhi phụFu6q tFu6qhân YZfinói vớiYZfi Fu6qhắn, NeLeGgâm NYZfigâm yJTAđi ryJTAồi. &nbfCKhsp;Lòng hắn độtfCKh nhiêfCKhn fCKhtrống ryJTAỗng, hắnfCKh biFu6qết mìnYZfih đãYZfi đáeLeGnh mFu6qất mộFu6qt tYZfihứ Fu6qvô cùngFu6q quyJTAan trọng. Fu6q Sớm tyJTAối bêFu6qn nYZfihau hơfCKhn hafCKhi mưFu6qơi ngàyFu6q, fCKhhắn cyJTAhưa bYZfiao giờeLeG bifCKhết nFu6qàng lạfCKhi qufCKhan trọng eLeGvới hfCKhắn nYZfihư vậy.fCKh ĐếnYZfi yJTAkhi YZfiphát hiệfCKhn nàngfCKh quFu6qan trọngFu6q vyJTAới hắnYZfi thyJTAì cũngFu6q yJTAlà lYZfiúc nàng eLeG bỏ đFu6qi. TìmeLeG eLeGhơn myJTAười ngàeLeGy vẫFu6qn khôngfCKh chútYZfi tyJTAin tức,fCKh YZfitim heLeGắn Fu6qđã đFu6qánh YZfirơi mFu6qất rồi.

“Lấy yJTAai cũyJTAng đYZfiược, BạceLeGh NgfCKhâm tFu6qhì kfCKhhông.” YZfiPhương KìnhfCKh vốn khônFu6qg phảieLeG heLeGạng ngườFu6qi thYZfiập peLeGhần yJTAcổ YZfihủ, thếyJTA nyJTAhưng eLeGhắn khyJTAông tFu6qhích BạyJTAch NeLeGgâm. Từ lầeLeGn đyJTAầu tiênFu6q yJTAnhìn YZfithấy yJTABạch NgâyJTAm, hắnFu6q đãFu6q khônyJTAg thíceLeGh fCKhrồi. yJTATuy rằngFu6q BạceLeGh Ngâm fCKhthoạt nhìYZfin rFu6qất nFu6qhu nhược,Fu6q eLeGthế nhưnYZfig tFu6qrên nyJTAgười lạifCKh maFu6qng theFu6qo mộtfCKh cổyJTA sáFu6qt khfCKhí. Người bìeLeGnh thườngeLeG đưyJTAơng nhfCKhiên nhìFu6qn yJTAkhông tFu6qhấy, nhưnyJTAg hắnYZfi tyJTAung hyJTAoành giaeLeGng hồ YZfinhiều eLeGnăm yJTAnhư YZfivậy, đeLeGương nhiêFu6qn fCKhkhông cYZfió nhYZfiìn nYZfihầm, heLeGắn eLeGmơ hồFu6q eLeGthấy được,eLeG cô nươnfCKhg keLeGia eLeGkhông fCKhcó cáFu6qi gìyJTA làfCKh tYZfiốt. NếueLeG neLeGhi tửYZfi thích,YZfi hắFu6qn YZficũng ceLeGó thểfCKh yJTAmiễn fCKhcưỡng tiếp yJTAnhận YZfiBạch NgâmfCKh. NhưngYZfi yJTAkể teLeGừ YZfikhi BạchYZfi NYZfigâm xảeLeGy Fu6qra xuYZfing độtfCKh mãnYZfih liYZfiệt với hắn,Fu6q eLeGhắn eLeGđã triệtfCKh đểeLeG pfCKhhủ nhậnFu6q nàngFu6q. NfCKhàng sYZfiát Fu6qkhí YZfiquá YZfinặng, khôngeLeG cyJTAó tfCKhư cácYZfih làm chủeLeG mẫeLeGu PhươngfCKh gia.

“Ta chỉyJTA mYZfiuốn nàng.”eLeG fCKhTừ Fu6qnhỏ mấtyJTA đieLeG mẫufCKh thâYZfin đãfCKh YZfikhiến hắn tYZfihập pfCKhhần ceLeGô Fu6qđơn, eLeGánh mắtyJTA lạnYZfih lYZfiùng củayJTA ĐYZfiỗ thịfCKh cànFu6qg khyJTAiến hyJTAắn tryJTAở nênYZfi fCKhlãnh khốc. NgườiYZfi eLeGtrong gfCKhiang hồfCKh gFu6qọi hắnFu6q YZfilà LãnhyJTA TFu6qâm CôeLeGng eLeGTử, đyJTAơn YZfigiản vfCKhì tâFu6qm hắFu6qn lạnh. yJTAHắn ngyJTAoài myJTAặt luYZfiôn cườiyJTA reLeGạng fCKhrỡ yJTAnhư giYZfió mYZfiùa xuâFu6qn, đếnYZfi Fu6qkhi giếteLeG ngườieLeG thfCKhì vô cYZfiùng nghFu6qiêm túc,eLeG Fu6qthậm cyJTAhí yJTAso vớFu6qi ngườifCKh tfCKhrong háceLeGh đạoYZfi còeLeGn yJTAtàn khốcfCKh heLeGơn. CFu6qhỉ có mìYZfinh hắnFu6q biếtfCKh, bộeLeG dáyJTAng tưeLeGơi cườifCKh củafCKh YZfihắn làYZfi giFu6qả. ĐỗFu6q thịyJTA khôfCKhng ceLeGó neLeGhi tửFu6q, vẫn fCKh luôn nhìyJTAn fCKhhắn khôFu6qng vừaFu6q mắteLeG. LYZfiúc mẫyJTAu theLeGân chếtfCKh đFu6qã từfCKhng nóYZfii vớifCKh hắn,Fu6q ngườfCKhi muốn fCKhhắn cườFu6qi, kfCKhhông đượcfCKh khóFu6qc, fCKhkhông đFu6qược đểFu6q ngườyJTAi muốfCKhn khfCKhi yJTAdễ hắnfCKh đYZfiách ýeLeG. PhífCKha fCKhsau nụ cườiyJTA cFu6qủa hắeLeGn, Fu6qluôn ẩnyJTA giấuyJTA mộtFu6q trFu6qái tyJTAim cYZfiô đơFu6qn, lạnhYZfi fCKhlùng. SYZfiau Fu6qkhi gặpYZfi được BạchfCKh NgyJTAâm, hắnFu6q luôeLeGn luôYZfin Fu6qbởi YZfivì vẻYZfi ngốcFu6q ngyJTAhếch củaeLeG fCKhnàng YZfimà cườiyJTA đYZfiến fCKhthật lòng. HắnFu6q meLeGuốn nàng,eLeG đờiFu6q nàeLeGy kiếpYZfi nàeLeGy cyJTAhỉ cFu6qần mìnyJTAh nàng.

“Không đượcYZfi, PhYZfiương gfCKhia YZfiđã phátfCKh tieLeGn nàfCKhy rFu6qa Fu6qrồi, thiên kimFu6q ceLeGác eLeGmôn pháFu6qi fCKhcũng eLeGđã tYZfiới rồiYZfi, lfCKhúc nàyyJTA hủyeLeG bỏFu6q làfCKh tổFu6qn hạYZfii danFu6qh fCKhdự Phương gia.”

Phương ChFu6qấn fCKhHiên cườifCKh nfCKhhạt, YZfi“Cha, chủYZfi fCKhý nàyJTAy cFu6qó pheLeGải của nữeLeG Fu6qnhân kYZfiia kyJTAhông?” NyJTAgoại trFu6qừ nữFu6q nhâYZfin kieLeGa, cóYZfi ayJTAi leLeGại thifCKhếu đeLeGạo đứcFu6q nhưFu6q vậy,eLeG còn lãoYZfi nhfCKhân kiYZfia hếyJTAt lfCKhần nàyfCKh đếnFu6q lầnFu6q Fu6qkhác đềuFu6q nyJTAghe lờiYZfi bà.

Phương fCKhKình fCKhkhông nóiFu6q, biểuFu6q Fu6qthị chấpfCKh nhận.

Phương ChfCKhấn HiYZfiên cyJTAười đếneLeG châYZfim cheLeGọc, “ĐừyJTAng tưởYZfing lfCKhà ta YZfikhông bFu6qiết bàeLeG tYZfia mufCKhốn gfCKhì, YZfiĐỗ TFu6qhanh SưFu6qơng từfCKh nhFu6qỏ đãeLeG yJTAlà YZfikỳ tàiYZfi võyJTA họfCKhc, võyJTA côngeLeG yJTAvô cùng tốt,yJTA làeLeGm YZfinhiều tFu6qrò fCKhnhư vậyYZfi, mụFu6qc đíceLeGh chínYZfih lYZfià vyJTAì eLeGmuốn đườnfCKhg yJTAđường chính chínfCKhh đemYZfi ThyJTAanh SươnFu6qg eLeGgả chyJTAo Fu6qta.” Fu6qNữ Fu6qtử kYZfiia eLeGquả nhiFu6qên đYZfiộc áYZfic, nhấtFu6q Fu6qtiễn hạeLeG sonfCKhg điêu. VeLeGừa đểyJTA ĐỗFu6q ThaeLeGnh YZfiSương cfCKhó đưeLeGợc danFu6qh tiếng,Fu6q fCKhvừa Fu6qđể nàngYZfi gảfCKh vFu6qào Fu6qPhương gia.

“Thanh SươnyJTAg cyJTAó chỗyJTA nàoyJTA fCKhkhông tYZfiốt?” Fu6qHài tửfCKh kiFu6qa veLeGăn võ sFu6qong tFu6qoàn, yJTAôn nYZfihu hiềnYZfi tFu6qhục, đượcFu6q xưnFu6qg làYZfi võeLeG lâfCKhm đệeLeG nhfCKhất mỹyJTA nữ,Fu6q hyJTAơn nữaFu6q cònyJTA môn đăngyJTA hộFu6q đối,fCKh eLeGlại leLeGà chyJTAất nữyJTA cyJTAủa áeLeGi eLeGthê hắn.

“Nàng tốt,fCKh tFu6qhế nhFu6qưng sFu6qo Fu6qra vẫneLeG kémYZfi NgeLeGâm NgâmFu6q mộtFu6q ngónfCKh tay.” QuáeLeG mứfCKhc fCKhgiả dối,fCKh cốYZfi tyJTAình tYZfihanh cao.

“Ngươi…” PhươngfCKh eLeGKình sắpeLeG bịYZfi hắnyJTA làFu6qm chyJTAo tứcyJTA chếYZfit, fCKhBạch cô nươnfCKhg Fu6qkia reLeGốt cFu6quộc YZficó fCKhchỗ nàoyJTA tốtFu6q chứ?

“Mấy neLeGăm fCKhnay, YZfita tôfCKhn trọngFu6q ngưFu6qời, Fu6qxem ngưeLeGời lFu6qà cYZfiha củaYZfi ta cFu6qũng vFu6qì nểyJTA mặtFu6q nương.fCKh NeLeGếu YZfinhư ngườiYZfi cốYZfi fCKhtình fCKhlàm nhYZfiư fCKhvậy yJTAnữa, đừngFu6q eLeGtrách Fu6qta không nhYZfiận người.”fCKh Fu6qSau YZfikhi nưyJTAơng mfCKhất, chfCKha hắnfCKh fCKhluôn lYZfiuôn ngyJTAhe lờiYZfi nữFu6q nYZfihân kyJTAia eLeGmà khi dễYZfi hắn.yJTA fCKhNếu khôngFu6q phảfCKhi hắnFu6q Fu6qhứa vớyJTAi nươYZfing sẽfCKh tônFu6q trọngFu6q chfCKha yJTAthì PhyJTAương CyJTAhấn Hiên hắnfCKh sớfCKhm đyJTAã bỏeLeG nfCKhhà YZfira đYZfii rồi.

Phương KìnhfCKh nhYZfiìn yJTAnhi tfCKhử, nóifCKh fCKhkhông thàyJTAnh lờYZfii. Tính tìFu6qnh nhyJTAi tửfCKh thếfCKh nàofCKh hyJTAắn hiểueLeG rấtFu6q rõ,Fu6q nfCKhói đượcFu6q YZfilàm được,yJTA “NgươiyJTA muốFu6qn thếyJTA nào?”

“Hủy bỏYZfi việFu6qc chiêufCKh thYZfiân neLeGực cườieLeG này.”eLeG HắYZfin ngeLeGữ khí kiêyJTAn quyết.

“Không đượeLeGc, fCKhPhương fCKhgia YZfita gáyJTAnh yJTAkhông Fu6qnổi việceLeG này.”

Phương ChấnyJTA HiêeLeGn YZficười nhạt,YZfi “VậyFu6q đừnfCKhg tyJTArách YZfita làyJTAm chuyện cóyJTA lyJTAỗi YZfivới người.”

“Ngươi muốfCKhn YZfigì?” MặteLeG hắyJTAn byJTAiến sách.

“Ta nhyJTAất thờiyJTA YZfimuốn giếtFu6q chếtfCKh nữfCKh nhâneLeG lYZfiắm YZfimồm kia.”yJTA Nếu kyJTAhông pFu6qhải eLeGcó cYZfiha cYZfihe chở,YZfi hắneLeG eLeGđã sớeLeGm đuổyJTAi fCKhnữ neLeGhân YZfikia đyJTAi rồyJTAi, theLeGậm chYZfií cYZfiòn có thểeLeG gfCKhiết byJTAà taFu6q, eLeGthù hậYZfin hắneLeG đốiYZfi yJTAvới nhyJTAị nươngfCKh khyJTAông peLeGhải eLeGmới ngàFu6qy mộtFu6q ngeLeGày hai fCKh mà thành.

“Người Fu6qđó lyJTAà nfCKhhị nươngfCKh eLeGcủa ngươi.”fCKh &nbFu6qsp;Phương Kình fCKh không theLeGể teLeGin nổi.

“Nương tFu6qa đãFu6q Fu6qchết YZfitừ lYZfiâu lắmFu6q yJTArồi, bàFu6q eLeGta khôFu6qng xứng. ChFu6qa đừngfCKh quên,eLeG Fu6qta làYZfi LYZfiãnh TfCKhâm CFu6qông TửyJTA, eLeGlà lãnheLeG tâfCKhm, yJTAbất luậFu6qn cfCKhhuyện gìeLeG cũFu6qng Fu6qcó thể lyJTAàm được.”

“Được rồi,yJTA ngươifCKh cứfCKh yJTAđể việYZfic chiYZfiêu thFu6qân nfCKhày tiếYZfip tụcfCKh đi, Fu6qta đồfCKhng eLeGý cFu6qho nfCKhgươi lấyfCKh BạFu6qch Fu6qcô nương.”yJTA NyJTAhi tửfCKh luônFu6q luôFu6qn nyJTAói eLeGđược lfCKhàm được,YZfi tốt neLeGhất leLeGà đừYZfing đốieLeG nghịchyJTA vớeLeGi hắn.

“Nếu đãyJTA cyJTAhiêu thâfCKhn, NgFu6qâm NgfCKhâm làmeLeG seLeGao bâyYZfi fCKhgiờ? Làm yJTAthiếp chăng?”eLeG LyJTAấy tínfCKhh tFu6qình cươYZfing lifCKhệt Fu6qcủa nànYZfig, nànfCKhg fCKhsẽ fCKhđồng Fu6qý sao?

“Ngươi heLeGưởng yJTAphúc tềFu6q nhâneLeG, đồneLeGg fCKhthời yJTAnhập mônFu6q, kfCKhhông phân lớnyJTA nhỏ.”fCKh PhươngyJTA fCKhKình đoyJTAán chFu6qách BạchFu6q ceLeGô nươngFu6q sYZfiẽ kheLeGông đồnFu6qg YZfiý, tínheLeG fCKhtình nàng cóYZfi mYZfiạnh mẽ.fCKh HắnfCKh đFu6qã đYZfiáp ứngeLeG Fu6qcho nhfCKhi tửyJTA lấyyJTA ByJTAạch côFu6q nương,Fu6q cfCKhòn chuyệyJTAn cóeLeG lấy đượcFu6q eLeGhay khôFu6qng kheLeGông yJTAliên quayJTAn đếnYZfi hắn.

“Không đượcFu6q, yJTAnàng sẽyJTA khôFu6qng đồngFu6q ý.”

Phương yJTAKình lạYZfinh lùnyJTAg nghiYZfiêm mặt,YZfi “NaFu6qm eLeGtử hyJTAán đạiyJTA trượng pheLeGu, cònfCKh phảfCKhi nyJTAghe lờeLeGi nàng?yJTA NếeLeGu nheLeGư nànyJTAg yJTAthật sựeLeG yJTAkhông biyJTAết tYZfiốt xấu, PFu6qhương gifCKha cheLeGúng eLeGta YZficũng kFu6qhông gánfCKhh nổi.”fCKh Fu6qLão đầueLeG thậtfCKh YZfigian yJTAtrá, rõFu6q ràyJTAng đã eLeG biết BạchyJTA yJTANgâm “kyJTAhông byJTAiết Fu6qtốt xấu”YZfi rồi.

Phương ChấnYZfi HiêeLeGn YZfihầu nheLeGư nghiếneLeG răeLeGng Fu6qnói, “ĐượcYZfi, ta đồngYZfi ý.”Fu6q NgâmYZfi NgâfCKhm eLeGsẽ tfCKhha thyJTAứ chfCKho hắn,Fu6q fCKhbất YZfiluận hắneLeG cyJTAó lấyYZfi aiyJTA, cFu6qũng chỉeLeG eLeGđối tốt veLeGới YZfimột mìnhFu6q NgâyJTAm Ngâm.

Thế nhưnFu6qg hYZfiai ngườiFu6q họfCKh YZfiđều YZfiđã eLeGquên mấeLeGt YZfimột sfCKhự thật, mộFu6qt yJTAsự thyJTAật vôyJTA cùnFu6qg vYZfiô cùngeLeG ngeLeGhiêm trọfCKhng, BạchYZfi MạneLeG ĐiYZfiệp cóeLeG vfCKhõ cônfCKhg, yJTAkế hoạch tuyệyJTAt vờfCKhi củyJTAa bọyJTAn họeLeG nhấteLeG địnhyJTA thấtyJTA bYZfiại fCKhthảm hại.

Chương 2yJTA2: Dùng bảnFu6q Fu6qnăng phYZfiản ứngYZfi yJTAthật làFu6q tốt.

Bạch MạFu6qn ĐiệpeLeG sớmYZfi đãFu6q ngeLeGhe thấyyJTA chfCKhuyện yJTAPhương CYZfihấn Hiên tuyfCKhển eLeGlão bàYZfi, thếyJTA nYZfihưng nàyJTAng mfCKhột chúyJTAt yJTAcảm fCKhgiác cũngYZfi khôngYZfi yJTAcó. CófCKh thểfCKh, nàngyJTA đãeLeG từng YZfiđộng lònYZfig eLeGvới PhưYZfiơng YZfiChấn HiênYZfi, thếeLeG eLeGnhưng mộtfCKh phầeLeGn hảoYZfi YZficảm kiaYZfi, đãYZfi fCKhhoàn toàn bịfCKh gạtyJTA bỏ.eLeG yJTANgười PhươyJTAng yJTAgia fCKhkhinh tfCKhhường fCKhnàng, nYZfiàng fCKhcũng đồyJTAng dạngyJTA eLeGkhinh thường bọnfCKh họ.Fu6q eLeGNghĩ đếnfCKh sáchYZfi mặyJTAt củaFu6q PhươnfCKhg lãeLeGo YZfigia cùngFu6q PhưfCKhơng pYZfihu nFu6qhân, yJTAnàng thực seLeGự muFu6qốn nYZfiôn meLeGửa. PhươnfCKhg ChấnfCKh HiYZfiên rấtfCKh xuấtfCKh sách,eLeG khôngeLeG giyJTAống eLeGhạng yJTAăn chơi fCKhtrác tánfCKhg thôngfCKh thườyJTAng, thếYZfi nyJTAhưng trênfCKh ngưyJTAời hắnfCKh mFu6qang tyJTAheo cfCKhao ngYZfiạo cyJTAủa coFu6qn nhà thyJTAế gyJTAia. GFu6qả vYZfiào nhfCKhà geLeGiàu cfCKhó đếneLeG nYZfiay eLeGcũng kyJTAhông pFu6qhải nguFu6qyện vYZfiọng củaeLeG nFu6qàng, ở YZfi cùng mộtFu6q yJTAnam eLeGnhân ấFu6qu trĩeLeG tựeLeG cayJTAo tựYZfi YZfiđại yJTAnhư vFu6qậy, cònFu6q eLeGcó gFu6qì gọYZfii yJTAlà yJTAhạnh phúc?

Tất cảyJTA eLeGmọi ngườieLeG ởYZfi PhươnFu6qg giyJTAa fCKhvừa tựyJTA cfCKhao tựyJTA đạieLeG eLeGvừa ấu YZfitrĩ, BạcFu6qh MạnYZfi ĐiệpFu6q eLeGthực seLeGự khôngfCKh muốFu6qn trFu6qở lạiYZfi nơYZfii này,fCKh thếYZfi nhFu6qưng nàFu6qng vẫeLeGn phfCKhải trở lạifCKh. NàngFu6q treLeGở leLeGại tìmfCKh LưuFu6q LyFu6q, Fu6qcũng YZfimuốn fCKhxin PhươngfCKh ChấfCKhn HiyJTAên thựceLeG heLeGiện YZfilời hứa. PhươngeLeG CFu6qhấn HiêFu6qn đFu6qã đápyJTA Fu6qứng sẽyJTA eLeGgiúp nàngyJTA tìmYZfi ĐFu6qông PhươngeLeG Vũ,YZfi hắneLeG rốtYZfi cuộc tìmFu6q khôeLeGng yJTAđược chFu6qứ gì?

Bởi vìyJTA đạifCKh hộiFu6q ceLeGhiêu thyJTAân, PyJTAhương giFu6qa pheLeGi thYZfiường náo nhieLeGệt, BạcyJTAh MạnFu6q ĐiệpyJTA đứeLeGng trướceLeG cYZfiửa lfCKhớn PhươnfCKhg gieLeGa, fCKhhé yJTAra mộfCKht nụyJTA eLeGcười YZfinhợt nhạt. NhữngYZfi ngườiYZfi YZfithoạt Fu6qnhìn cYZfió quyeLeGền ceLeGó fCKhthế YZfinhư fCKhvậy, kỳyJTA thFu6qực leLeGà nhữngFu6q người khôngeLeG YZfinên gảfCKh nhYZfiất. ThậtyJTA syJTAự YZfikhông Fu6qrõ nhữnfCKhg ngườiYZfi nàyeLeG sueLeGy fCKhnghĩ tFu6qhế yJTAnào, eLeGcho dyJTAù Phương ChấYZfin HeLeGiên ceLeGó YZfilà yJTAvõ lyJTAâm đệfCKh nhYZfiị mỹFu6q nyJTAam tFu6qử cũYZfing Fu6qkhông cầnfCKh cfCKhhen ceLeGhân chạy tớiYZfi gảyJTA cfCKhho YZfihắn nhFu6qư vậyFu6q chứ.

Nghe đượcyJTA yJTAgiang hồFu6q đàmfCKh fCKhluận vềyJTA veLeGõ leLeGâm eLeGtứ đạieLeG mỹYZfi nafCKhm, nàng thựcyJTA sựFu6q muốnYZfi cười.yJTA eLeGVận kheLeGí nàyJTAng YZfilà vfCKhận eLeGkhí gìFu6q thếeLeG nàFu6qy? GảeLeG eLeGcho fCKhđệ YZfitứ mỹfCKh nam yJTA làm vFu6qợ, ceLeGùng đệeLeG YZfitam mỹFu6q nYZfiam lFu6qàm fCKhphu thYZfiê thậyJTAt sự,YZfi tYZfihân phậnFu6q hiFu6qện neLeGay còneLeG lfCKhà “vị hônfCKh fCKhthê” củaeLeG đệyJTA nheLeGị mỹeLeG yJTAnam, nếFu6qu nhfCKhư nheLeGững nữyJTA tyJTAử kháeLeGc Fu6qbiết đượcYZfi nànYZfig đàoYZfi hoyJTAa như vậyJTAy, nhấfCKht địyJTAnh đốyJTA kịFu6q chếtyJTA nàng.

Bạch MạyJTAn ĐyJTAiệp đứnYZfig ởfCKh ngoYZfiài cửayJTA, yJTAdo dựfCKh YZfikhông biYZfiết eLeGcó nên vàoyJTA YZfihay khônfCKhg. ĐFu6qột nheLeGiên nghYZfie tyJTAhấy ngeLeGười nóeLeGi, “MafCKhu fCKhxem đyJTAi, yJTATống PhùFu6q eLeGDung, Tống geLeGia tYZfirang tớieLeG rồi.”eLeG TiếfCKhp đó,yJTA cóeLeG gfCKhia đinfCKhh điyJTA fCKhtới “dẹyJTAp đườnFu6qg”, BạchyJTA eLeGMạn ĐiệFu6qp đương nhiêFu6qn cyJTAũng beLeGị “dfCKhẹp” eLeGsang meLeGột bên.

Bạch MạneLeG ĐiệpYZfi khẽeLeG eLeGliếc Fu6qmắt vFu6qề tiêufCKh điểmfCKh củaeLeG tấYZfit cYZfiả eLeGmọi người –yJTA mộteLeG chyJTAiếc xyJTAe YZfingựa xfCKha hofCKha. TừYZfi tryJTAên Fu6qxe ngựeLeGa, dẫFu6qn đầueLeG yJTAlà mộtfCKh yJTAnam tfCKhử tueLeGổi còn rấeLeGt Fu6qtrẻ, tiếpfCKh đóyJTA Fu6qlà Fu6qmột nữyJTA nhânyJTA mFu6qang thaifCKh, đeLeGi sfCKhau YZficòn cFu6qó mộtFu6q vyJTAị nữFu6q tửyJTA áo yJTAlam, đầuFu6q độiYZfi eLeGmũ fCKhche mFu6qặt. VfCKhị áeLeGo laeLeGm nữfCKh tửyJTA kFu6qia vừafCKh xuấtyJTA hiệFu6qn, áneLeGh mắtfCKh mọeLeGi người tấtYZfi cảfCKh đềueLeG đổfCKh fCKhdồn fCKhvề phíaeLeG YZfinàng. YZfiNàng fCKhhẳn chínYZfih lfCKhà TeLeGống fCKhPhu YZfiDung màeLeG mFu6qọi fCKhngười đã nFu6qói, tFu6qrước tiyJTAên khôFu6qng Fu6qcần yJTAbàn tfCKhới neLeGàng diệnYZfi fCKhmạo thếyJTA YZfinào, eLeGchỉ nhìFu6qn vYZfióc người eLeGuyển cYZfihuyển đYZfiã đủeLeG fCKhcho mọyJTAi ngưeLeGời meLeGơ ước.yJTA PhươeLeGng ChyJTAấn Fu6qHiên thậtyJTA lYZfià tốteLeG sốfCKh, người ngườiYZfi đềuFu6q muYZfiốn gFu6qả cheLeGo hắn.yJTA BạchyJTA MFu6qạn ĐiệeLeGp kheLeGông YZficó hứfCKhng thúeLeG nhìnFu6q, hiếuyJTA kỳeLeG quan sáFu6qt khyJTAắp YZfinơi. LoạifCKh khíYZfi tFu6qhế nàyFu6q yJTAcùng vFu6qõ lFu6qâm đYZfiại hộfCKhi cũnyJTAg khôYZfing khyJTAác biệyJTAt lắm chứ?

Tống PhfCKhù DueLeGng, TốngFu6q giFu6qa fCKhtrang eLeGtiểu thưyJTA, nfCKhgười xưng biệtFu6q hiệfCKhu fCKhPhù eLeGDung kYZfiiếm. NgYZfihe thấyyJTA tênFu6q TốFu6qng PfCKhhù DungfCKh, nàneLeGg teLeGheo bảnfCKh fCKhnăng nhớ được.

Người xeLeGuống xYZfie cúiYZfi cùnfCKhg làeLeG mộtFu6q vịFu6q hoFu6qa fCKhphục yJTAlão gifCKhả trên dướeLeGi 5eLeG0 tuổi.eLeG HắneLeG tựafCKh hồyJTA càngeLeG YZfihấp YZfidẫn ngườiYZfi yJTAkhác heLeGơn TốngyJTA PhùeLeG DunfCKhg, ánh mắtyJTA eLeGcủa eLeGtất cảfCKh mọiFu6q ngeLeGười đềuyJTA maneLeGg theeLeGo sùnFu6qg báeLeGi, đổeLeG dồnFu6q YZfivề lãfCKho. BạchyJTA MfCKhạn ĐiFu6qệp cũng khôngeLeG ngoạeLeGi leLeGệ, hiếufCKh Fu6qkỳ quafCKhn sYZfiát lãoeLeG, hẳyJTAn làyJTA mộteLeG vịyJTA võeLeG lâyJTAm tiềnYZfi bối?

Hắn rấtYZfi cFu6qó pheLeGong gyJTAật Fu6qđầu mỉmfCKh cườifCKh nhìyJTAn mọifCKh người,Fu6q đếnYZfi khi nhyJTAìn thấyyJTA Fu6qBạch MạneLeG ĐiyJTAệp, dáneLeGg tươiyJTA cườifCKh ceLeGư cóyJTA Fu6qchút cYZfiứng đờ,fCKh ngơyJTA ngáyJTAc nhìn nàng.yJTA BạeLeGch MạnFu6q ĐiệyJTAp nheLeGìn ngfCKhó xunFu6qg qYZfiuanh, xáeLeGc địnhyJTA eLeGlão đanyJTAg nhFu6qìn nànFu6qg, nàngyJTA mỉm cườeLeGi đáfCKhp lạifCKh lãyJTAo mộfCKht fCKhcái, fCKhhai tYZfiay ômfCKh trưFu6qớc ngựFu6qc, syJTAau đóeLeG lạiyJTA nFu6qhìn đeLeGi cfCKhhỗ khác.

“Cha…” fCKhTống PYZfihù DYZfiung kéoFu6q kéoyJTA yJTAy phụcyJTA cyJTAủa hắn.

Vị lãoeLeG giyJTAa Fu6qđó, cYZfiũng chínhFu6q Fu6qlà TốnYZfig gYZfiia traeLeGng tfCKhrang chủ, TốyJTAng CảnyJTAh NhâfCKhn, mFu6qau chfCKhóng hoàyJTAn hồn.Fu6q “VàeLeGo YZfithôi.” QueLeGá gifCKhống, treLeGên đờifCKh cFu6qư nhiên lạieLeG cFu6qó yJTAhai ngườieLeG giYZfiống nYZfihau nhfCKhư vậy.Fu6q NếuFu6q khYZfiông pyJTAhải từngYZfi tfCKhận mắeLeGt teLeGhấy nàyJTAng đã chết,fCKh hắnfCKh nhYZfiất địnhYZfi cyJTAho rằfCKhng ngyJTAười đứngeLeG trướcfCKh mặtfCKh chFu6qính làYZfi nàngyJTA. NàneLeGg fCKhđã cheLeGết, thật eLeGsự Fu6qđã chết.

Khách quýeLeG tfCKhiến YZfivào tFu6qrong, eLeGBạch MạeLeGn yJTAĐiệp yJTAcũng theeLeGo Fu6qvào. Mới YZfivừa đyJTAi đượcFu6q fCKhhai bướcyJTA, liềyJTAn eLeGcó mộFu6qt bàeLeGn taFu6qy nhỏFu6q bYZfié túmFu6q Fu6qlấy yJTAy phụcFu6q củayJTA nàng. NYZfiàng cúieLeG đầu,Fu6q yJTAmột cáiyJTA Fu6qđầu từYZfi pYZfihía fCKhsau cYZfihui rafCKh, fCKhvui vẻFu6q cFu6qười nói,fCKh “TiểuFu6q thưeLeG, ngài yJTA rốt cuFu6qộc cũFu6qng tớiYZfi rồi.”

“Sao ngươiYZfi lyJTAại ởFu6q cYZfihỗ fCKhnày?” NữyJTA yJTAtử kéyJTAo YZfiy pheLeGục nànfCKhg, đương nhiêYZfin chyJTAính fCKhlà LưfCKhu Ly.

Lưu LFu6qy đứngeLeG lênyJTA, cfCKhung Fu6qkính neLeGói, “HồiyJTA tFu6qiểu thưfCKh, yJTAnô tỳ phụngyJTA mệYZfinh eLeGtam tiểuyJTA thưFu6q đếYZfin PyJTAhương geLeGia chfCKhờ YZfingài. ThyJTAế nhưyJTAng mấyYZfi tênyJTA giữeLeG cửa PhưYZfiơng eLeGgia nyJTAói ởyJTA đâYZfiy khôneLeGg ceLeGó fCKhvị hàoYZfi eLeGnhân nYZfiào eLeGnhư vậy,eLeG LưYZfiu Fu6qLy khôeLeGng eLeGdám tựyJTA tiYZfiện rời điYZfi, khyJTAông còeLeGn cYZfiách nàoyJTA kheLeGác eLeGhơn lFu6qà ngồiYZfi ởFu6q đYZfiây eLeGchờ.” NàfCKhng đãyJTA ởfCKh fCKhđây hơnFu6q mười Fu6qngày, nYZfiếu tfCKhiểu eLeGthư yJTAmà cònYZfi khônYZfig xufCKhất hYZfiiện, nànyJTAg đànhyJTA phFu6qải trởeLeG vềYZfi tiếpFu6q nyJTAhận nghiêm yJTAphạt yJTAcủa tfCKham tYZfiiểu thư.

Bạch MạeLeGn ĐiyJTAệp cườiYZfi theLeGần bfCKhí, fCKh“Ta dùFu6qng têfCKhn giFu6qả Bạch NgâmyJTA, hơneLeG nữafCKh eLeGta mấYZfiy YZfingày nFu6qay cũYZfing khônyJTAg ởfCKh eLeGchỗ nyJTAày, YZfingươi đươngeLeG nhiêyJTAn kFu6qhông tìm được.”

“Tiểu thưyJTA, ngFu6qài kYZfihông phYZfiải cũFu6qng mueLeGốn thaeLeGm tuyểYZfin chứfCKh?” Tiểu thưyJTA fCKhđã thànyJTAh thâYZfin Fu6qrồi yJTAmà, eLeGhơn nữFu6qa ceLeGòn YZfinghe tYZfiam teLeGiểu thfCKhư nóifCKh tiểufCKh tFu6qhư có bFu6qệnh, quêyJTAn mấtyJTA võYZfi công,eLeG fCKhcòn cóYZfi thfCKhể theLeGam dựfCKh sao?

“Không.” BạcfCKhh fCKhMạn ĐfCKhiệp fCKhkhinh tFu6qhường nóiYZfi, “Không thích.”yJTA PhươngYZfi giYZfia cYZfiho rằngFu6q nữFu6q yJTAtử troYZfing YZfithiên hạFu6q đềueLeG kháfCKht khaeLeGo fCKhnịnh bYZfiợ Phương gyJTAia saoFu6q? BạchYZfi MyJTAạn ĐfCKhiệp nàneLeGg khôneLeGg cần.

“Tiểu tFu6qhư, ngyJTAhe Fu6qnói ngàieLeG bFu6qị bệnh?”Fu6q NfCKhghe nóYZfii tiểuyJTA thư bịYZfi bệnh,eLeG LyJTAưu YZfiLy neLeGàng tứcfCKh đếneLeG muFu6qốn cYZfihết, hơnfCKh nữFu6qa còFu6qn bịfCKh tFu6qam tiểuyJTA thưYZfi YZfikhép tộiFu6q eLeGhộ chủ yJTAvô năngYZfi mYZfià nghieLeGêm peLeGhạt, thfCKhật làfCKh oYZfian uổnFu6qg cfCKhho nàng.

“Đúng Fu6qvậy, beLeGất yJTAquá hiệeLeGn giờFu6q đãeLeG cóFu6q khởiyJTA syJTAách. CũFu6qng không YZfibiết xảyfCKh ryJTAa chuyệfCKhn gì,yJTA reLeGất khFu6qó nóeLeGi rõyJTA vớieLeG ngươi.Fu6q ĐiYZfi, Fu6qchúng tFu6qa vàfCKho trong.” NóieLeG nànYZfig mấtFu6q tríFu6q nhớYZfi? LưuYZfi LFu6qy tyJTAin sao?

“Tại syJTAao phảyJTAi vyJTAào.” LưueLeG fCKhLy vfCKhẻ mặfCKht kFu6qhông đượceLeG thích thú.

“Ngu YZfingốc, eLeGta eLeGcùng PhươneLeGg ChấnyJTA HifCKhên cóeLeG mộyJTAt YZfigiao dịch, fCKh ta vàYZfio eLeGhỏi hắnYZfi ĐôngeLeG eLeGPhương VũfCKh ởfCKh đâu.”YZfi YZfiNếu khôeLeGng fCKhphải vìYZfi tìmyJTA fCKhđược YZfiLưu YZfiLy yJTAvà vì teLeGhù laFu6qo củaeLeG trYZfiận eLeGgiao dịcheLeG nàfCKhy, nànfCKhg thậtYZfi YZfisự khfCKhông Fu6qmuốn fCKhtrở về.

“Tiểu yJTAthư, taFu6qm tiểuFu6q tYZfihư đãyJTA dùnyJTAg YZfibồ eLeGcâu đưaYZfi tiyJTAn đến ThiênYZfi fCKhCơ cáFu6qc, YZfimua yJTAtin vềyJTA ĐôngYZfi PhươnFu6qg fCKhVũ, fCKhchỉ cầYZfin cFu6qó tYZfiin tứfCKhc, lyJTAập tyJTAức yJTAbáo với Fu6qtiểu thư.”Fu6q TeLeGhiên CơfCKh Fu6qcác chíneLeGh YZfilà fCKhthám tửFu6q tư,fCKh fCKhchuyên muFu6qa fCKhbán tiFu6qn tứeLeGc. ThiêneLeG Cơ YZfi các sáYZfing lậpyJTA hơeLeGn trămyJTA năm,eLeG eLeGmạng lướieLeG tìYZfinh Fu6qbáo trảieLeG rộngfCKh YZficả nước,Fu6q khôFu6qng cfCKhó tiYZfin tức nàfCKho yJTAlà eLeGkhông theLeGu thậpeLeG được,YZfi càngyJTA kheLeGông bányJTA tiYZfin tứYZfic gifCKhả. fCKhCó ThiFu6qên eLeGCơ cYZfiác hỗ trợ,yJTA fCKhchỉ ceLeGần ĐôngeLeG PhươngYZfi VũYZfi fCKhlộ diệneLeG, tuyyJTAệt đốifCKh fCKhcó yJTAthể eLeGbắt đượcyJTA hắn.

“Có ThiêyJTAn YZfiCơ cáfCKhc hỗeLeG YZfitrợ, teLeGa cFu6qó thYZfiể yêfCKhn tâfCKhm rồfCKhi, tFu6qhế nhưng yJTAta cóFu6q eLeGvài lờieLeG mYZfiuốn nóYZfii vớiyJTA PhươeLeGng Fu6qChấn Hiên.”Fu6q NghyJTAe Fu6qLưu YZfiLy nóeLeGi đếnYZfi Thiên yJTA Cơ Fu6qcác, tấtfCKh cFu6qả tưYZfi lFu6qiệu vfCKhề ThiênfCKh eLeGCơ ceLeGác bỗnyJTAg nYZfihiên xuấtYZfi hiFu6qện troyJTAng yJTAđầu nànfCKhg. Rất nhiềuFu6q ngyJTAười cùngyJTA việcfCKh nànyJTAg nFu6qhớ ryJTAất rYZfiõ, ceLeGhỉ Fu6qcần xuấteLeG hifCKhện trfCKhước mắFu6qt nàyJTAng, hoặc yJTAlà từneLeGg ngFu6qhe yJTAnói đến,YZfi nàneLeGg đềeLeGu eLeGcó thểYZfi nhớYZfi lFu6qại. MớFu6qi đâyYZfi thôiyJTA, BfCKhạch MạYZfin ĐifCKhệp còn kheLeGông pháYZfit hyJTAiện eLeGra heLeGiện tượngFu6q kỳFu6q Fu6qquái này.

“Tiểu yJTAthư… YZfikhông phảiYZfi lYZfià ngàiFu6q thícFu6qh hfCKhắn chứ?eLeG” fCKhNghe tam tiyJTAểu tfCKhhư YZfinói tiểufCKh YZfithư ởyJTA YZficùng mộtyJTA cYZfihỗ vớiYZfi PheLeGương CfCKhhấn HiFu6qên, cheLeGẳng lyJTAẽ là…

Bạch fCKhMạn ĐiệpFu6q neLeGém yJTAcho nàngyJTA mộtFu6q cáfCKhi Fu6qtrừng myJTAắt, “yJTAĐi chết đi,Fu6q fCKhta mớiFu6q khôeLeGng thfCKhèm tFu6qhích eLeGhọ Fu6qPhương đó.”yJTA TroYZfing lòFu6qng yJTAnàng lạyJTAi bổeLeG theLeGêm yJTAmột câu, yJTA muốn thfCKhích cũnfCKhg yJTAthích Fu6qSáo NgọcyJTA CeLeGông Tử.

“Vậy làfCKh yJTAtốt rồi.”YZfi CáifCKh Fu6qtên YZfihọ PhYZfiương kyJTAia fCKhthật sFu6qự cyJTAó điểm khôyJTAng xứnYZfig vớiFu6q tiểueLeG tFu6qhư Fu6qnhà nàng.

Vào đếneLeG PhYZfiương yJTAgia, yJTAlập Fu6qtức cóYZfi nhfCKha hoàyJTAn aeLeGn bfCKhài sfCKhương phòng chYZfio cYZfiác nàneLeGg neLeGghỉ ngfCKhơi. BạcheLeG MạneLeG ĐeLeGiệp yJTAcũng khfCKhông trựcfCKh YZfitiếp đYZfiề xuấeLeGt muốn gặpYZfi PhươngFu6q ChyJTAấn fCKhHiên, nyJTAàng YZfibiết keLeGẻ muốfCKhn gặpYZfi eLeGhắn YZfinhiều eLeGlắm, nếufCKh nhfCKhư nànfCKhg cũng muốnFu6q đieLeG gặpfCKh hfCKhắn, ngFu6qười hyJTAầu nYZfihất đYZfiịnh chfCKho rằnfCKhg Fu6qnàng cũnfCKhg giốFu6qng fCKhnhư nhữneLeGg Fu6qnữ nhân eLeG khác, tyJTAùy Fu6qtiện tyJTAìm mộteLeG lfCKhí deLeGo thoáiFu6q Fu6qthác đifCKh. Fu6qMọi ngFu6qười ởFu6q PhươFu6qng gYZfiia eLeGđều lFu6qà mắtYZfi chó YZfinhìn ngườifCKh thấpFu6q, nfCKhgười hầfCKhu khẳngFu6q địnhFu6q cũnYZfig khôngeLeG eLeGtốt đượYZfic beLeGao nhiFu6qêu. Thay fCKhvì fCKhchịu nhục,fCKh thôYZfii Fu6qthì tyJTAhức thờYZfii mộyJTAt cfCKhhút, buổieLeG tốiYZfi tựeLeG mìfCKhnh đieLeG tìm.