You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 9hP2EqvU21: Cá9hP2EqvUi này 9hP2EqvU gọi rJfklà l9hP2EqvUuận rJfkvõ crJfkhiêu thân

Trong võ9hP2EqvU lâ9hP2EqvUm thậ9hP2EqvUp đạirJfk 9hP2EqvUcao thVrNBSNd3ủ, b9hP2EqvUao gồmVrNBSNd3 taVrNBSNd3m lVrNBSNd3a sát,9hP2EqvU tam 9hP2EqvUcông trJfkử. V9hP2EqvUô ẢnhVrNBSNd3 VrNBSNd3La Sát,rJfk ThiVrNBSNd3ên 9hP2EqvUDiện VrNBSNd3Tu LrJfka, Độc9hP2EqvU NươngVrNBSNd3 TửrJfk hVrNBSNd3ợp xư9hP2EqvUng thànhrJfk 9hP2EqvUtam la sáVrNBSNd3t. SVrNBSNd3áo NVrNBSNd3gọc Công9hP2EqvU TửVrNBSNd3, LãnVrNBSNd3h Tâ9hP2EqvUm Công9hP2EqvU TửrJfk PhưrJfkơng Ch9hP2EqvUấn Hiên,VrNBSNd3 Tù9hP2EqvUy PhoVrNBSNd3ng CrJfkông Tử Quâ9hP2EqvUn TùrJfky PhrJfkong hợVrNBSNd3p xưngrJfk taVrNBSNd3m côVrNBSNd3ng tử.9hP2EqvU KhuônrJfk 9hP2EqvUmặt thậtVrNBSNd3 củVrNBSNd3a 9hP2EqvUtam lrJfka sá9hP2EqvUt chưa9hP2EqvU VrNBSNd3ai thấrJfky qua, rJfknhưng 9hP2EqvUtam côngrJfk tử9hP2EqvU đềuVrNBSNd3 đượcVrNBSNd3 rJfkbài danrJfkh 9hP2EqvUlà mVrNBSNd3ỹ n9hP2EqvUam tử9hP2EqvU. ThVrNBSNd3iên CVrNBSNd3ơ cácVrNBSNd3 c9hP2EqvUhủ Tùy 9hP2EqvUPhong 9hP2EqvUCông TrJfkử đượcrJfk 9hP2EqvUxưng l9hP2EqvUà võ9hP2EqvU lâm9hP2EqvU đ9hP2EqvUệ nhấtrJfk mVrNBSNd3ỹ narJfkm, Vạn9hP2EqvU KrJfkiếm sơVrNBSNd3n tran9hP2EqvUg thiếurJfk chủ P9hP2EqvUhương Chấ9hP2EqvUn VrNBSNd3Hiên đưVrNBSNd3ợc xưn9hP2EqvUg lVrNBSNd3à đệrJfk nhịVrNBSNd3 mỹ9hP2EqvU nam9hP2EqvU, SáorJfk Ng9hP2EqvUọc Cô9hP2EqvUng Tử9hP2EqvU rJfklà nrJfkhân vậtrJfk thần bírJfk nh9hP2EqvUất g9hP2EqvUiang hrJfkồ, rấtrJfk íVrNBSNd3t 9hP2EqvUai từng9hP2EqvU gặrJfkp qurJfka VrNBSNd3khuôn mặtrJfk thật9hP2EqvU củarJfk hắn.VrNBSNd3 NhưnVrNBSNd3g c9hP2EqvUó người nóVrNBSNd3i, diệrJfkn mạVrNBSNd3o của9hP2EqvU 9hP2EqvUhắn xrJfkác thrJfkực tuấn9hP2EqvU mỹrJfk vôrJfk songVrNBSNd3. NếuVrNBSNd3 hrJfkai vị9hP2EqvU cVrNBSNd3ông tửrJfk ki9hP2EqvUa đềuVrNBSNd3 là VrNBSNd3mỹ naVrNBSNd3m, hắnrJfk cũ9hP2EqvUng khônVrNBSNd3g thVrNBSNd3ể t9hP2EqvUhua 9hP2EqvUkém, toại9hP2EqvU nguyệ9hP2EqvUn chVrNBSNd3o hắ9hP2EqvUn 9hP2EqvUdanh hiệu9hP2EqvU đrJfkệ trJfkam mỹ rJfknam đ9hP2EqvUi. TronrJfkg chVrNBSNd3ốn vrJfkõ VrNBSNd3lâm 9hP2EqvUtổng cộngrJfk VrNBSNd3có rJfktứ VrNBSNd3đại 9hP2EqvUmỹ narJfkm, rJfkngoại trừVrNBSNd3 ta9hP2EqvUm cô9hP2EqvUng tử, ĐôVrNBSNd3ng P9hP2EqvUhương VrNBSNd3gia, Đông9hP2EqvU P9hP2EqvUhương VrJfkũ bàiVrNBSNd3 drJfkanh đệVrNBSNd3 tứVrNBSNd3. Gả9hP2EqvU crJfkho VrNBSNd3một trJfkrong vrJfkõ 9hP2EqvUlâm đ9hP2EqvUệ tứ9hP2EqvU mỹ nam9hP2EqvU, l9hP2EqvUà rJfkvinh hạnh9hP2EqvU t9hP2EqvUrong rJfkthiên hạ,rJfk nê9hP2EqvUn khó9hP2EqvU trách9hP2EqvU tí9hP2EqvUnh tình9hP2EqvU 9hP2EqvUĐông Phư9hP2EqvUơng cVrNBSNd3ho dù k9hP2EqvUém như9hP2EqvU v9hP2EqvUậy, cũn9hP2EqvUg 9hP2EqvUcó 9hP2EqvUn 9hP2EqvUcô VrNBSNd3nương murJfkốn gả9hP2EqvU ch9hP2EqvUo hắnrJfk. SVrNBSNd3áo rJfkNgọc CôngVrNBSNd3 TVrNBSNd3ử nh9hP2EqvUư thầ9hP2EqvUn longVrNBSNd3 thấy đVrNBSNd3ầu khôrJfkng thấyVrNBSNd3 đuôi,rJfk Đ9hP2EqvUông Phương9hP2EqvU VrJfkũ t9hP2EqvUhì đãrJfk cVrNBSNd3ó vợ,VrNBSNd3 9hP2EqvUQuân rJfkTùy PhVrNBSNd3ong thầnrJfk thần bí9hP2EqvU bVrNBSNd3í, Phương9hP2EqvU VrNBSNd3Chấn VrNBSNd3Hiên lạirJfk kh9hP2EqvUông muốrJfkn k9hP2EqvUết girJfkao nữVrNBSNd3 tử9hP2EqvU, việVrNBSNd3c này9hP2EqvU rJfke rằng9hP2EqvU đãVrNBSNd3 khiến VrNBSNd3cho vrJfkô rJfksố 9hP2EqvUcô nươnVrNBSNd3g th9hP2EqvUương târJfkm. Gầ9hP2EqvUn đâyVrNBSNd3, tr9hP2EqvUong ch9hP2EqvUốn v9hP2EqvUõ VrNBSNd3lâm mỗi9hP2EqvU sựrJfk kiệVrNBSNd3n x9hP2EqvUảy VrNBSNd3ra đều liên9hP2EqvU quVrNBSNd3an đếnrJfk của9hP2EqvU T9hP2EqvUam c9hP2EqvUông tửrJfk, rJfklà đạirJfk 9hP2EqvUsự li9hP2EqvUên q9hP2EqvUuan đếnrJfk tứ9hP2EqvU rJfkđại mỹ9hP2EqvU nam.

Một tron9hP2EqvUg vVrNBSNd3õ VrNBSNd3lâm tarJfkm côn9hP2EqvUg tử,9hP2EqvU Lãn9hP2EqvUh VrNBSNd3Tâm Công9hP2EqvU TửVrNBSNd3 PhươngrJfk Chấn Hiê9hP2EqvUn côn9hP2EqvUg krJfkhai tuyểnrJfk lãorJfk VrNBSNd3bà, tu9hP2EqvUổi từ9hP2EqvU VrNBSNd316 đrJfkến 2rJfk5, rJfktướng mạ9hP2EqvUo 9hP2EqvUđoan trVrNBSNd3ang, mọi nữ9hP2EqvU tửVrNBSNd3 chrJfkưa chồVrNBSNd3ng xuất9hP2EqvU t9hP2EqvUhân thuầrJfkn khiVrNBSNd3ết đềuVrNBSNd3 có9hP2EqvU tVrNBSNd3hể VrNBSNd3tham tuVrNBSNd3yển. CVrNBSNd3ác vịrJfk côVrNBSNd3 VrNBSNd3nương có VrNBSNd3ý muVrNBSNd3ốn VrNBSNd3tham tuyểnVrNBSNd3 chVrNBSNd3ỉ 9hP2EqvUcần 9hP2EqvUtrước ngrJfkày rJfkhai mưVrNBSNd3ơi lrJfkăm rJfktháng rJfktư đếnrJfk PhrJfkương gia, VrNBSNd3 luận rJfkvõ 9hP2EqvUđể prJfkhân thắnrJfkg bạirJfk. ChỉVrNBSNd3 cầnVrNBSNd3 c9hP2EqvUó trJfkhể đánhrJfk bạirJfk trJfkất cảrJfk mỹrJfk nữ9hP2EqvU trJfkham tu9hP2EqvUyển, chính VrNBSNd3là trJfkhiếu prJfkhu nhâVrNBSNd3n PhVrNBSNd3ương gia.

Lãnh TâmrJfk Công9hP2EqvU TửrJfk PhươngVrNBSNd3 Ch9hP2EqvUấn Hi9hP2EqvUên đ9hP2EqvUược xưngrJfk l9hP2EqvUà võVrNBSNd3 lâm rJfk đệ VrNBSNd3nhị mỹVrNBSNd3 nVrNBSNd3am tử,rJfk rJfkcô nươ9hP2EqvUng muốnVrNBSNd3 gảrJfk ch9hP2EqvUo VrNBSNd3hắn nh9hP2EqvUiều nh9hP2EqvUư rJfkcá drJfkưới sônVrNBSNd3g. HắnrJfk vrJfkẫn chVrNBSNd3ưa muốn th9hP2EqvUành trJfkhân, chínrJfkh việcrJfk rJfknày đã9hP2EqvU VrNBSNd3làm tổVrNBSNd3n thương9hP2EqvU tr9hP2EqvUái rJfktim rJfkcủa b9hP2EqvUiết bVrNBSNd3ao côVrNBSNd3 gVrNBSNd3ái. Đột nhiVrNBSNd3ên VrNBSNd3hắn crJfkông VrNBSNd3khai tuyểrJfkn lãrJfko b9hP2EqvUà, 9hP2EqvUkhiến cVrNBSNd3ho cVrNBSNd3ác VrNBSNd3cô VrNBSNd3nương nườmVrNBSNd3 rJfknượp 9hP2EqvUtiến tớrJfki Phương gi9hP2EqvUa. NrJfkhững VrNBSNd3cô nưrJfkơng 9hP2EqvUcó chồnVrNBSNd3g hVrNBSNd3ối hậnVrNBSNd3 9hP2EqvUtại VrNBSNd3sao mình9hP2EqvU lạiVrNBSNd3 gảrJfk đrJfki VrNBSNd3sớm quVrNBSNd3á, hận khôngrJfk t9hP2EqvUhể rJfkly 9hP2EqvUhôn đểVrNBSNd3 đrJfki tVrNBSNd3ham tuyểVrNBSNd3n. CòrJfkn nhữngVrNBSNd3 vịrJfk côVrNBSNd3 nươn9hP2EqvUg chrJfkưa chồng9hP2EqvU tVrNBSNd3hì ngày đêmrJfk khổrJfk lurJfkyện 9hP2EqvUvõ côrJfkng, VrNBSNd3liều VrNBSNd3mạng VrNBSNd3muốn grJfkả tới9hP2EqvU PhươrJfkng gia9hP2EqvU. VrNBSNd3Thiên kirJfkm n9hP2EqvUhà giàu, 9hP2EqvUgiang hồ9hP2EqvU 9hP2EqvUhiệp 9hP2EqvUnữ, đVrNBSNd3ủ loạiVrNBSNd3 rJfkkiểu 9hP2EqvUdáng nVrNBSNd3ữ VrNBSNd3nhân đềuVrNBSNd3 VrNBSNd3thu được9hP2EqvU rJfktin tVrNBSNd3ức, rJfkxắn ta9hP2EqvUy rJfkáo, chuẩn b9hP2EqvUị VrNBSNd3tới Phươ9hP2EqvUng rJfkgia tran9hP2EqvUh giànhVrNBSNd3 chrJfkức vị9hP2EqvU thirJfkếu phVrNBSNd3u nhân.

“Cha, crJfkhuyện nVrNBSNd3gười lVrNBSNd3àm 9hP2EqvUquả nh9hP2EqvUiên VrNBSNd3là c9hP2EqvUhuyện tốrJfkt.” Đươn9hP2EqvUg sự ch9hP2EqvUiêu th9hP2EqvUân PhươnrJfkg CVrNBSNd3hấn rJfkHiên rJfksau VrNBSNd3khi ngVrNBSNd3he được9hP2EqvU tirJfkn n9hP2EqvUày, chuyệnVrNBSNd3 đầu9hP2EqvU tiêrJfkn làm là9hP2EqvU đVrNBSNd3ùng đrJfkùng nổirJfk giậnrJfk, đVrNBSNd3á vănVrNBSNd3g cửrJfka thư9hP2EqvU rJfkphòng crJfkủa lãVrNBSNd3o chaVrNBSNd3, VrNBSNd3lớn tiếnrJfkg chấVrNBSNd3t vấn.

Phương KìnhrJfk 9hP2EqvUbuông sácrJfkh 9hP2EqvUtrên tayVrNBSNd3, ngẩngVrNBSNd3 đầuVrNBSNd3 nrJfkhìn nhi VrNBSNd3tử, thấprJfk g9hP2EqvUiọng mắn9hP2EqvUg, “KhôngVrNBSNd3 biếVrNBSNd3t ph9hP2EqvUép tách.”

Phương 9hP2EqvUChấn 9hP2EqvUHiên hrJfkừ VrNBSNd3lạnh, “TarJfk khôngrJfk birJfkết VrNBSNd3phép tách?rJfk VrNBSNd3Có thể s9hP2EqvUo được9hP2EqvU vVrNBSNd3ới crJfkha 9hP2EqvUsao? 9hP2EqvUTa mu9hP2EqvUốn crJfkhiêu thân9hP2EqvU krJfkhi VrNBSNd3nào? SVrNBSNd3ao rJfkta 9hP2EqvUkhông biết?9hP2EqvU” Nửa thán9hP2EqvUg nVrNBSNd3ay, hrJfkắn rJfkvẫn vội9hP2EqvU vộirJfk 9hP2EqvUvàng VrNBSNd3vàng 9hP2EqvUđi tìmVrNBSNd3 BạchrJfk Ngâm,VrNBSNd3 gi9hP2EqvUữa đườVrNBSNd3ng lrJfkại ng9hP2EqvUhe đ9hP2EqvUược tin hắVrNBSNd3n muốnVrNBSNd3 cVrNBSNd3hiêu thân9hP2EqvU. LậrJfkp tứVrNBSNd3c VrNBSNd3ra r9hP2EqvUoi VrNBSNd3thúc ngựa9hP2EqvU gấpVrNBSNd3 9hP2EqvUgáp VrNBSNd3trở rJfkvề chấtVrNBSNd3 vấn9hP2EqvU lão trJfkử củarJfk hắn.

“Hôn nVrNBSNd3hân rJfkđại sVrNBSNd3ự rJfkdo lrJfkệnh củaVrNBSNd3 rJfkcha m9hP2EqvUẹ, lVrNBSNd3ời củ9hP2EqvUa rJfkmai mrJfkối, ngươi rJfkkhông crJfkần biết.”9hP2EqvU N9hP2EqvUhi tửrJfk hắnVrNBSNd3 v9hP2EqvUì VrNBSNd3cô 9hP2EqvUnương tênVrNBSNd3 gọiVrNBSNd3 Bạc9hP2EqvUh NgâmrJfk k9hP2EqvUia mVrNBSNd3à phárJfkt điên lêVrNBSNd3n rồVrNBSNd3i, ngh9hP2EqvUe nórJfki côVrNBSNd3 n9hP2EqvUương tVrNBSNd3a mấtrJfk tírJfkch lVrNBSNd3iền rJfkto tiế9hP2EqvUng mắng9hP2EqvU hắVrNBSNd3n, khôrJfkng 9hP2EqvUnói không rVrNBSNd3ằng lậ9hP2EqvUt t9hP2EqvUung cả9hP2EqvU th9hP2EqvUế gi9hP2EqvUới n9hP2EqvUày rJfklên VrNBSNd3mà tVrNBSNd3ìm. rJfkVì mộtrJfk nữ9hP2EqvU n9hP2EqvUhân điVrNBSNd3 ng9hP2EqvUỗ nghịch với9hP2EqvU 9hP2EqvUphụ rJfkthân, tươnVrNBSNd3g la9hP2EqvUi nếuVrNBSNd3 lấrJfky ngVrNBSNd3ười VrNBSNd3ta vềVrNBSNd3 tVrNBSNd3hì c9hP2EqvUòn rrJfka cVrNBSNd3ái rJfkdạng grJfkì nữa.VrNBSNd3 NgrJfkhe lời prJfkhu nhVrNBSNd3ân kiếnVrNBSNd3 nghị,VrNBSNd3 sớ9hP2EqvUm nênrJfk tìrJfkm m9hP2EqvUột lãrJfko 9hP2EqvUbà cVrNBSNd3ho hắn.VrNBSNd3 Ph9hP2EqvUương Kì9hP2EqvUnh vẫnrJfk 9hP2EqvUvừa ý ĐỗrJfk ThVrNBSNd3anh SVrNBSNd3ương, bấtVrNBSNd3 đắcrJfk d9hP2EqvUĩ nhrJfki VrNBSNd3tử ki9hP2EqvUên quyếrJfkt khôn9hP2EqvUg ch9hP2EqvUịu. HrJfkắn m9hP2EqvUới rVrNBSNd3a VrNBSNd3điều kiVrNBSNd3ện trong vòngVrNBSNd3 rJfkmột nămVrNBSNd3 phải9hP2EqvU maVrNBSNd3ng rJfkthê tửVrNBSNd3 tVrNBSNd3rở vrJfkề, vốnrJfk tưởng9hP2EqvU rằn9hP2EqvUg 9hP2EqvUhài tử9hP2EqvU krJfkia đốiVrNBSNd3 vớrJfki nữ nh9hP2EqvUân kh9hP2EqvUông c9hP2EqvUó hứnVrNBSNd3g VrNBSNd3thú, tuyệtVrNBSNd3 đôi9hP2EqvU krJfkhông tìm9hP2EqvU đượcVrNBSNd3 vịrJfk hôn9hP2EqvU tVrNBSNd3hê, 9hP2EqvUđến lúcVrNBSNd3 VrNBSNd3đó hắn sVrNBSNd3ẽ da9hP2EqvUnh chín9hP2EqvUh ngôrJfkn thuậVrNBSNd3n VrNBSNd3ép nhVrNBSNd3i tVrNBSNd3ử lấy9hP2EqvU 9hP2EqvUĐỗ rJfkThanh Sươn9hP2EqvUg, trJfkhế nhVrNBSNd3ưng VrNBSNd3kết quảrJfk nh9hP2EqvUi tử lạirJfk mVrNBSNd3ang về9hP2EqvU rJfkmột vịrJfk 9hP2EqvUcô nươrJfkng, VrNBSNd3còn 9hP2EqvUkhăng khărJfkng nhrJfkất mrJfkực yVrNBSNd3êu th9hP2EqvUương 9hP2EqvUngười trJfka. Bảo nhirJfk tVrNBSNd3ử tìmVrNBSNd3 rJfkvị VrNBSNd3hôn thêVrNBSNd3 9hP2EqvUmang vVrNBSNd3ề, crJfkhính rJfklà saVrNBSNd3i lầ9hP2EqvUm lớnrJfk rJfknhất VrNBSNd3trong đời9hP2EqvU hắn.

“Ta ch9hP2EqvUỉ muốnVrNBSNd3 NgrJfkâm NrJfkgâm.” Ph9hP2EqvUương CVrNBSNd3hấn VrNBSNd3Hiên lờiVrNBSNd3 lrJfkẽ t9hP2EqvUhẳng thừng turJfkyên 9hP2EqvUbố. Ng9hP2EqvUày rJfkđó khrJfki phụ9hP2EqvU VrNBSNd3thân nóVrNBSNd3i vớrJfki hrJfkắn, NgâmVrNBSNd3 NrJfkgâm 9hP2EqvUđi rVrNBSNd3ồi. &nVrNBSNd3bsp;Lòng hắn độVrNBSNd3t VrNBSNd3nhiên trốngrJfk rỗng,rJfk hắVrNBSNd3n biếtVrNBSNd3 mìnhrJfk đãVrNBSNd3 đánVrNBSNd3h mấrJfkt m9hP2EqvUột tVrNBSNd3hứ VrNBSNd3vô cùnVrNBSNd3g quarJfkn trọng. Sớm9hP2EqvU tố9hP2EqvUi bên9hP2EqvU nharJfku 9hP2EqvUhơn rJfkhai mươ9hP2EqvUi ngàyVrNBSNd3, hắn9hP2EqvU 9hP2EqvUchưa 9hP2EqvUbao giVrNBSNd3ờ biếtrJfk nàngVrNBSNd3 lrJfkại qu9hP2EqvUan t9hP2EqvUrọng với hrJfkắn 9hP2EqvUnhư vậy9hP2EqvU. ĐếnrJfk 9hP2EqvUkhi rJfkphát hiệnrJfk rJfknàng 9hP2EqvUquan trJfkrọng với9hP2EqvU hắVrNBSNd3n thìrJfk cVrNBSNd3ũng làVrNBSNd3 lVrNBSNd3úc nànVrNBSNd3g bỏ đirJfk. Tìm9hP2EqvU hơn9hP2EqvU mư9hP2EqvUời ngày9hP2EqvU 9hP2EqvUvẫn 9hP2EqvUkhông c9hP2EqvUhút tirJfkn tứ9hP2EqvUc, t9hP2EqvUim hắnrJfk đãrJfk rJfkđánh rVrNBSNd3ơi mấrJfkt rồi.

“Lấy VrNBSNd3ai 9hP2EqvUcũng đượcVrNBSNd3, BVrNBSNd3ạch NgVrNBSNd3âm tVrNBSNd3hì khôngrJfk.” PhươngVrNBSNd3 Kình VrNBSNd3vốn khônrJfkg phảrJfki hạn9hP2EqvUg ngườirJfk thậprJfk VrNBSNd3phần cổVrNBSNd3 rJfkhủ, thếVrNBSNd3 n9hP2EqvUhưng hắnrJfk khVrNBSNd3ông th9hP2EqvUích VrNBSNd3Bạch Ngâm.VrNBSNd3 Từ lần9hP2EqvU đầuVrNBSNd3 tiên9hP2EqvU nhVrNBSNd3ìn thấyVrNBSNd3 Bạc9hP2EqvUh Ngâm,VrNBSNd3 hắ9hP2EqvUn đ9hP2EqvUã khôVrNBSNd3ng thVrNBSNd3ích rồrJfki. TurJfky rằng9hP2EqvU BạVrNBSNd3ch Ngâm tho9hP2EqvUạt nh9hP2EqvUìn rấVrNBSNd3t nrJfkhu nh9hP2EqvUược, trJfkhế nh9hP2EqvUưng trJfkrên ngVrNBSNd3ười lrJfkại VrNBSNd3mang tVrNBSNd3heo mộVrNBSNd3t cổVrNBSNd3 srJfkát khí. Ngườ9hP2EqvUi 9hP2EqvUbình thVrNBSNd3ường đươngVrNBSNd3 nhi9hP2EqvUên nhìnrJfk khôngVrNBSNd3 t9hP2EqvUhấy, nVrNBSNd3hưng hắnVrNBSNd3 t9hP2EqvUung hrJfkoành gianrJfkg hồVrNBSNd3 nhiều VrNBSNd3năm nrJfkhư vậyVrNBSNd3, đrJfkương 9hP2EqvUnhiên khôrJfkng VrNBSNd3có nhì9hP2EqvUn nhầm,rJfk hắ9hP2EqvUn mVrNBSNd3ơ hồrJfk thấrJfky được,VrNBSNd3 cô nươn9hP2EqvUg kirJfka khô9hP2EqvUng c9hP2EqvUó cárJfki rJfkgì làVrNBSNd3 tốtrJfk. 9hP2EqvUNếu 9hP2EqvUnhi VrNBSNd3tử tVrNBSNd3hích, 9hP2EqvUhắn cũVrNBSNd3ng có9hP2EqvU VrNBSNd3thể mrJfkiễn cưỡng rJfk tiếp nhậnrJfk VrNBSNd3Bạch Ngâm9hP2EqvU. NhVrNBSNd3ưng kểrJfk t9hP2EqvUừ VrNBSNd3khi 9hP2EqvUBạch VrNBSNd3Ngâm xảy9hP2EqvU VrNBSNd3ra xunVrNBSNd3g độtrJfk rJfkmãnh liệtVrNBSNd3 với hắn,VrNBSNd3 hắrJfkn đ9hP2EqvUã trJfkriệt để9hP2EqvU phủrJfk nrJfkhận nànVrNBSNd3g. NrJfkàng sát9hP2EqvU khí9hP2EqvU qurJfká nặng9hP2EqvU, khônrJfkg VrNBSNd3có rJfktư rJfkcách làm chủVrNBSNd3 mẫu9hP2EqvU VrNBSNd3Phương gia.

“Ta crJfkhỉ muVrNBSNd3ốn nàng.”rJfk TừrJfk nhỏrJfk VrNBSNd3mất điVrNBSNd3 mẫVrNBSNd3u thân9hP2EqvU đrJfkã khiến VrNBSNd3hắn thậpVrNBSNd3 prJfkhần cô9hP2EqvU 9hP2EqvUđơn, áVrNBSNd3nh mắtrJfk lạnhVrNBSNd3 lùnrJfkg củVrNBSNd3a ĐỗrJfk thịVrNBSNd3 c9hP2EqvUàng k9hP2EqvUhiến hắVrNBSNd3n 9hP2EqvUtrở rJfknên lãnh khốVrNBSNd3c. NgườiVrNBSNd3 trrJfkong giarJfkng hVrNBSNd3ồ gọi9hP2EqvU VrNBSNd3hắn rJfklà LãnhrJfk TrJfkâm CrJfkông VrNBSNd3Tử, đơnVrNBSNd3 giảnrJfk v9hP2EqvUì tâm9hP2EqvU hắn lrJfkạnh. HắnrJfk ngoVrNBSNd3ài mặt9hP2EqvU rJfkluôn cưVrNBSNd3ời rVrNBSNd3ạng 9hP2EqvUrỡ VrNBSNd3như gióVrNBSNd3 mrJfkùa xuân,9hP2EqvU đếnrJfk kh9hP2EqvUi giếtrJfk ngVrNBSNd3ười thì9hP2EqvU vô c9hP2EqvUùng nghiê9hP2EqvUm rJfktúc, VrNBSNd3thậm 9hP2EqvUchí sVrNBSNd3o v9hP2EqvUới người9hP2EqvU tro9hP2EqvUng hVrNBSNd3ách đrJfkạo c9hP2EqvUòn tàn9hP2EqvU khốc9hP2EqvU hơVrNBSNd3n. ChỉrJfk có m9hP2EqvUình hVrNBSNd3ắn 9hP2EqvUbiết, bộ9hP2EqvU dárJfkng tươrJfki cườiVrNBSNd3 VrNBSNd3của hắnVrNBSNd3 làrJfk 9hP2EqvUgiả. 9hP2EqvUĐỗ thrJfkị k9hP2EqvUhông VrNBSNd3có nhrJfki tử,9hP2EqvU vẫrJfkn luôn nh9hP2EqvUìn 9hP2EqvUhắn khônrJfkg VrNBSNd3vừa m9hP2EqvUắt. rJfkLúc mẫu9hP2EqvU thârJfkn crJfkhết đãrJfk từng9hP2EqvU nói9hP2EqvU vớirJfk hắn,VrNBSNd3 người9hP2EqvU muVrNBSNd3ốn hắn 9hP2EqvUcười, khôrJfkng đượcVrNBSNd3 kh9hP2EqvUóc, khônVrNBSNd3g VrNBSNd3được đểrJfk nrJfkgười muố9hP2EqvUn kVrNBSNd3hi 9hP2EqvUdễ hắVrNBSNd3n 9hP2EqvUđách 9hP2EqvUý. P9hP2EqvUhía sau VrNBSNd3 nụ cườ9hP2EqvUi VrNBSNd3của hắn,VrNBSNd3 luVrNBSNd3ôn ẩnVrNBSNd3 VrNBSNd3giấu m9hP2EqvUột trJfkrái rJfktim 9hP2EqvUcô rJfkđơn, lạnh9hP2EqvU rJfklùng. VrNBSNd3Sau rJfkkhi gặpVrNBSNd3 được BạchrJfk rJfkNgâm, hắVrNBSNd3n lVrNBSNd3uôn l9hP2EqvUuôn bởiVrNBSNd3 v9hP2EqvUì vẻrJfk ngốcrJfk n9hP2EqvUghếch củ9hP2EqvUa nVrNBSNd3àng màVrNBSNd3 9hP2EqvUcười đrJfkến thật9hP2EqvU lòng. HắnrJfk muốn9hP2EqvU nà9hP2EqvUng, đờiVrNBSNd3 nàrJfky k9hP2EqvUiếp nàyrJfk rJfkchỉ cầ9hP2EqvUn mình9hP2EqvU nàng.

“Không đ9hP2EqvUược, Phươn9hP2EqvUg girJfka đ9hP2EqvUã phá9hP2EqvUt tVrNBSNd3in này9hP2EqvU r9hP2EqvUa rồiVrNBSNd3, thiên ki9hP2EqvUm c9hP2EqvUác m9hP2EqvUôn phá9hP2EqvUi 9hP2EqvUcũng đ9hP2EqvUã tVrNBSNd3ới rồ9hP2EqvUi, lú9hP2EqvUc này9hP2EqvU hVrNBSNd3ủy rJfkbỏ rJfklà tổnrJfk VrNBSNd3hại darJfknh dựrJfk Phương gia.”

Phương ChấnrJfk VrNBSNd3Hiên c9hP2EqvUười nhạt,VrNBSNd3 “9hP2EqvUCha, cVrNBSNd3hủ rJfký này9hP2EqvU có9hP2EqvU phải của9hP2EqvU nữ9hP2EqvU nhânrJfk kirJfka khôVrNBSNd3ng?” NgoạirJfk trVrNBSNd3ừ nữVrNBSNd3 n9hP2EqvUhân ki9hP2EqvUa, córJfk rJfkai lạrJfki thiếu9hP2EqvU rJfkđạo đứ9hP2EqvUc như9hP2EqvU rJfkvậy, còn lão9hP2EqvU nhâ9hP2EqvUn kVrNBSNd3ia h9hP2EqvUết 9hP2EqvUlần nà9hP2EqvUy đế9hP2EqvUn lầ9hP2EqvUn krJfkhác rJfkđều ngh9hP2EqvUe 9hP2EqvUlời bà.

Phương KìnhVrNBSNd3 rJfkkhông nói9hP2EqvU, biểVrNBSNd3u 9hP2EqvUthị chấprJfk nhận.

Phương Chấ9hP2EqvUn HiênVrNBSNd3 cưVrNBSNd3ời đếnrJfk châVrNBSNd3m chọc,rJfk “ĐừrJfkng tưởng9hP2EqvU làrJfk tarJfk không b9hP2EqvUiết brJfkà 9hP2EqvUta muVrNBSNd3ốn g9hP2EqvUì, ĐỗrJfk Th9hP2EqvUanh SươrJfkng từ9hP2EqvU nhVrNBSNd3ỏ đã9hP2EqvU lrJfkà 9hP2EqvUkỳ 9hP2EqvUtài võVrNBSNd3 học,rJfk võVrNBSNd3 công9hP2EqvU vô cùn9hP2EqvUg tốt,9hP2EqvU là9hP2EqvUm nhiềurJfk trVrNBSNd3ò nh9hP2EqvUư vậy,9hP2EqvU mụcVrNBSNd3 đ9hP2EqvUích cVrNBSNd3hính VrNBSNd3là v9hP2EqvUì muốnVrNBSNd3 VrNBSNd3đường đườngrJfk chính chVrNBSNd3ính VrNBSNd3đem TharJfknh SươngrJfk gả9hP2EqvU 9hP2EqvUcho ta.rJfk” NVrNBSNd3ữ VrNBSNd3tử kVrNBSNd3ia quảrJfk nhiênVrNBSNd3 rJfkđộc ác,9hP2EqvU nhrJfkất 9hP2EqvUtiễn h9hP2EqvUạ song 9hP2EqvUđiêu. Vừa9hP2EqvU đểVrNBSNd3 Đỗ9hP2EqvU Tha9hP2EqvUnh Sương9hP2EqvU c9hP2EqvUó được9hP2EqvU daVrNBSNd3nh trJfkiếng, 9hP2EqvUvừa đểrJfk nrJfkàng gảVrNBSNd3 vàorJfk PhươnVrNBSNd3g gia.

“Thanh VrNBSNd3Sương córJfk 9hP2EqvUchỗ nàorJfk khrJfkông rJfktốt?” rJfkHài rJfktử VrNBSNd3kia v9hP2EqvUăn võ s9hP2EqvUong rJfktoàn, ônVrNBSNd3 nrJfkhu hi9hP2EqvUền thVrNBSNd3ục, được9hP2EqvU x9hP2EqvUưng 9hP2EqvUlà võrJfk 9hP2EqvUlâm đệ9hP2EqvU nhấtrJfk mỹrJfk nVrNBSNd3ữ, rJfkhơn nữ9hP2EqvUa cònVrNBSNd3 môn đăngVrNBSNd3 hVrNBSNd3ộ đối,VrNBSNd3 lạiVrNBSNd3 l9hP2EqvUà chrJfkất nữVrNBSNd3 củaVrNBSNd3 áVrNBSNd3i thê9hP2EqvU hắn.

“Nàng tốrJfkt, rJfkthế nVrNBSNd3hưng sVrNBSNd3o rVrNBSNd3a VrNBSNd3vẫn 9hP2EqvUkém NgâmVrNBSNd3 NgâmrJfk VrNBSNd3một nVrNBSNd3gón tay.” QuVrNBSNd3á mức9hP2EqvU gVrNBSNd3iả dối,9hP2EqvU cố9hP2EqvU tìnhrJfk than9hP2EqvUh cao.

“Ngươi…” VrNBSNd3Phương KìnrJfkh rJfksắp b9hP2EqvUị 9hP2EqvUhắn làmrJfk rJfkcho tứ9hP2EqvUc chế9hP2EqvUt, Bạch côVrNBSNd3 nư9hP2EqvUơng kirJfka rVrNBSNd3ốt 9hP2EqvUcuộc rJfkcó c9hP2EqvUhỗ nrJfkào VrNBSNd3tốt chứ?

“Mấy nămVrNBSNd3 nayrJfk, tVrNBSNd3a tônrJfk trọVrNBSNd3ng 9hP2EqvUngười, xrJfkem ngưrJfkời làVrNBSNd3 ch9hP2EqvUa của tarJfk c9hP2EqvUũng vìVrNBSNd3 n9hP2EqvUể mặtVrNBSNd3 nương.VrNBSNd3 NếuVrNBSNd3 VrNBSNd3như ng9hP2EqvUười crJfkố tìVrNBSNd3nh làmrJfk VrNBSNd3như vậy9hP2EqvU nữa,VrNBSNd3 đừrJfkng trrJfkách ta khôn9hP2EqvUg nhVrNBSNd3ận ngườrJfki.” Sa9hP2EqvUu krJfkhi nươngVrNBSNd3 mấ9hP2EqvUt, chrJfka 9hP2EqvUhắn rJfkluôn 9hP2EqvUluôn nrJfkghe lờ9hP2EqvUi nrJfkữ nhânrJfk krJfkia mà khirJfk 9hP2EqvUdễ hắn.rJfk Nế9hP2EqvUu khôngVrNBSNd3 phải9hP2EqvU hắnVrNBSNd3 hứarJfk với9hP2EqvU nươngrJfk s9hP2EqvUẽ tônrJfk t9hP2EqvUrọng crJfkha thì9hP2EqvU PhươnrJfkg Chấn HiênrJfk rJfkhắn sớmVrNBSNd3 VrNBSNd3đã 9hP2EqvUbỏ nhàrJfk rrJfka đVrNBSNd3i rồi.

Phương KìnhVrNBSNd3 n9hP2EqvUhìn n9hP2EqvUhi tử,rJfk 9hP2EqvUnói khôn9hP2EqvUg tVrNBSNd3hành lời.9hP2EqvU TírJfknh tình rJfknhi tửVrNBSNd3 thrJfkế nVrNBSNd3ào hắ9hP2EqvUn 9hP2EqvUhiểu rấrJfkt rõrJfk, 9hP2EqvUnói rJfkđược làm9hP2EqvU rJfkđược, “Ng9hP2EqvUươi 9hP2EqvUmuốn th9hP2EqvUế nào?”

“Hủy rJfkbỏ vrJfkiệc rJfkchiêu thVrNBSNd3ân 9hP2EqvUnực cười9hP2EqvU nà9hP2EqvUy.” 9hP2EqvUHắn n9hP2EqvUgữ kh9hP2EqvUí kiên quyết.

“Không được,9hP2EqvU PhươrJfkng girJfka rJfkta grJfkánh kVrNBSNd3hông nổVrNBSNd3i vrJfkiệc này.”

Phương rJfkChấn H9hP2EqvUiên cười9hP2EqvU nh9hP2EqvUạt, “VVrNBSNd3ậy đVrNBSNd3ừng trácVrNBSNd3h tVrNBSNd3a làm chuVrNBSNd3yện cVrNBSNd3ó lrJfkỗi vVrNBSNd3ới người.”

“Ngươi muốVrNBSNd3n 9hP2EqvUgì?” MặtVrNBSNd3 hắn9hP2EqvU b9hP2EqvUiến sách.

“Ta n9hP2EqvUhất tVrNBSNd3hời muVrNBSNd3ốn VrNBSNd3giết rJfkchết 9hP2EqvUnữ nVrNBSNd3hân lắrJfkm rJfkmồm kia.”VrNBSNd3 Nếu kVrNBSNd3hông phảiVrNBSNd3 córJfk chVrNBSNd3a ch9hP2EqvUe chở,rJfk h9hP2EqvUắn đãVrNBSNd3 sớmrJfk đrJfkuổi n9hP2EqvUữ nhânrJfk kiVrNBSNd3a đirJfk rVrNBSNd3ồi, trJfkhậm chí9hP2EqvU cVrNBSNd3òn có thể9hP2EqvU grJfkiết b9hP2EqvUà trJfka, t9hP2EqvUhù h9hP2EqvUận hắnVrNBSNd3 VrNBSNd3đối vớirJfk nVrNBSNd3hị nưrJfkơng kVrNBSNd3hông phảVrNBSNd3i mVrNBSNd3ới ngàVrNBSNd3y VrNBSNd3một ngàyVrNBSNd3 haVrNBSNd3i mà thành.

“Người đórJfk 9hP2EqvUlà 9hP2EqvUnhị 9hP2EqvUnương của9hP2EqvU ngưVrNBSNd3ơi.” &VrNBSNd3nbsp;Phương Kình khôngVrNBSNd3 th9hP2EqvUể 9hP2EqvUtin nổi.

“Nương tVrNBSNd3a đãVrNBSNd3 rJfkchết từrJfk 9hP2EqvUlâu lrJfkắm VrNBSNd3rồi, bà9hP2EqvU t9hP2EqvUa kVrNBSNd3hông xứVrNBSNd3ng. Cha đừngVrNBSNd3 qrJfkuên, trJfka làrJfk LãnhVrNBSNd3 TVrNBSNd3âm CôngVrNBSNd3 TrJfkử, VrNBSNd3là VrNBSNd3lãnh tâ9hP2EqvUm, bất9hP2EqvU luậVrNBSNd3n chrJfkuyện VrNBSNd3gì cũrJfkng có thểVrNBSNd3 làrJfkm được.”

“Được rồVrNBSNd3i, ngươ9hP2EqvUi rJfkcứ để9hP2EqvU vrJfkiệc chiêuVrNBSNd3 th9hP2EqvUân rJfknày ti9hP2EqvUếp tụ9hP2EqvUc đi, tVrNBSNd3a đồngrJfk 9hP2EqvUý chrJfko ngươiVrNBSNd3 lấ9hP2EqvUy 9hP2EqvUBạch c9hP2EqvUô n9hP2EqvUương.” VrNBSNd3Nhi 9hP2EqvUtử VrNBSNd3luôn l9hP2EqvUuôn nórJfki đượcrJfk làmVrNBSNd3 đượcrJfk, tốt nh9hP2EqvUất là9hP2EqvU đrJfkừng đốirJfk 9hP2EqvUnghịch vớiVrNBSNd3 hắn.

“Nếu 9hP2EqvUđã chiVrNBSNd3êu thâVrNBSNd3n, NgVrNBSNd3âm NrJfkgâm làmrJfk saVrNBSNd3o bârJfky giờ?rJfk Làm 9hP2EqvUthiếp cVrNBSNd3hăng?” LấVrNBSNd3y tVrNBSNd3ính 9hP2EqvUtình cươ9hP2EqvUng liệVrNBSNd3t c9hP2EqvUủa rJfknàng, nàngVrNBSNd3 s9hP2EqvUẽ đồn9hP2EqvUg ýVrNBSNd3 sao?

“Ngươi hưởngVrNBSNd3 VrNBSNd3phúc tVrNBSNd3ề nhâVrNBSNd3n, đồng9hP2EqvU thời9hP2EqvU nhậrJfkp m9hP2EqvUôn, rJfkkhông phân lớn9hP2EqvU nrJfkhỏ.” 9hP2EqvUPhương KVrNBSNd3ình đrJfkoán chác9hP2EqvUh VrNBSNd3Bạch c9hP2EqvUô nươngrJfk sẽVrNBSNd3 kVrNBSNd3hông đồng9hP2EqvU ý9hP2EqvU, tínhrJfk tìnhrJfk nàng có9hP2EqvU m9hP2EqvUạnh mẽ.9hP2EqvU rJfkHắn đã9hP2EqvU đápVrNBSNd3 ứnrJfkg ch9hP2EqvUo rJfknhi tửrJfk l9hP2EqvUấy BrJfkạch rJfkcô nư9hP2EqvUơng, cònVrNBSNd3 rJfkchuyện c9hP2EqvUó lấy được9hP2EqvU hrJfkay k9hP2EqvUhông k9hP2EqvUhông liêVrNBSNd3n quaVrNBSNd3n đến9hP2EqvU hắn.

“Không đượVrNBSNd3c, nàngrJfk sẽ9hP2EqvU khôn9hP2EqvUg rJfkđồng ý.”

Phương KrJfkình lạn9hP2EqvUh lùn9hP2EqvUg nghiVrNBSNd3êm mặt9hP2EqvU, “rJfkNam tửVrNBSNd3 hánVrNBSNd3 rJfkđại trượng VrNBSNd3phu, cònVrNBSNd3 pVrNBSNd3hải rJfknghe lờirJfk rJfknàng? Nếu9hP2EqvU nhVrNBSNd3ư nà9hP2EqvUng thật9hP2EqvU sự9hP2EqvU khrJfkông 9hP2EqvUbiết trJfkốt xấu, VrNBSNd3Phương giVrNBSNd3a VrNBSNd3chúng t9hP2EqvUa 9hP2EqvUcũng krJfkhông gánh9hP2EqvU nổi.”VrNBSNd3 L9hP2EqvUão 9hP2EqvUđầu thậrJfkt 9hP2EqvUgian trá,rJfk 9hP2EqvUrõ rànVrNBSNd3g 9hP2EqvUđã biết BạchrJfk Ng9hP2EqvUâm “VrNBSNd3không b9hP2EqvUiết tốVrNBSNd3t 9hP2EqvUxấu” rồi.

Phương ChấnVrNBSNd3 Hiên9hP2EqvU hầu9hP2EqvU nVrNBSNd3hư nghiếnVrNBSNd3 rărJfkng nrJfkói, “Được,9hP2EqvU tarJfk đồng 9hP2EqvUý.” NgrJfkâm rJfkNgâm VrNBSNd3sẽ thVrNBSNd3a rJfkthứ chrJfko hắnrJfk, VrNBSNd3bất luậnVrNBSNd3 hắnVrNBSNd3 VrNBSNd3có lấVrNBSNd3y 9hP2EqvUai, cũVrNBSNd3ng VrNBSNd3chỉ đốrJfki tốtVrNBSNd3 với mVrNBSNd3ột 9hP2EqvUmình Ngâm9hP2EqvU Ngâm.

Thế nrJfkhưng harJfki người9hP2EqvU hVrNBSNd3ọ đều9hP2EqvU rJfkđã quVrNBSNd3ên rJfkmất mộtVrNBSNd3 rJfksự VrNBSNd3thật, một sự9hP2EqvU 9hP2EqvUthật vô9hP2EqvU crJfkùng VrNBSNd3vô cù9hP2EqvUng ngh9hP2EqvUiêm trJfkrọng, BạchrJfk MạnrJfk ĐiệVrNBSNd3p cVrNBSNd3ó 9hP2EqvUvõ 9hP2EqvUcông, 9hP2EqvUkế hoạch tuyệrJfkt vờrJfki của9hP2EqvU 9hP2EqvUbọn họ9hP2EqvU nhấtVrNBSNd3 đị9hP2EqvUnh thấVrNBSNd3t 9hP2EqvUbại trJfkhảm hại.

Chương rJfk22: Dùng VrNBSNd3 bản nVrNBSNd3ăng phảVrNBSNd3n ứngrJfk thậVrNBSNd3t lrJfkà tốt.

Bạch Mạ9hP2EqvUn VrNBSNd3Điệp srJfkớm đã9hP2EqvU n9hP2EqvUghe trJfkhấy chuy9hP2EqvUện rJfkPhương C9hP2EqvUhấn Hiên tuyVrNBSNd3ển lrJfkão 9hP2EqvUbà, t9hP2EqvUhế nhưnrJfkg nàn9hP2EqvUg một9hP2EqvU ch9hP2EqvUút cảrJfkm giác9hP2EqvU cũng9hP2EqvU kh9hP2EqvUông rJfkcó. 9hP2EqvUCó thể,VrNBSNd3 VrNBSNd3nàng VrNBSNd3đã từng độn9hP2EqvUg lònrJfkg vVrNBSNd3ới PhươngrJfk ChấrJfkn Hiên,9hP2EqvU thếVrNBSNd3 nhưngrJfk mộtrJfk phần9hP2EqvU hảorJfk 9hP2EqvUcảm 9hP2EqvUkia, đ9hP2EqvUã hoàn VrNBSNd3toàn bị9hP2EqvU gạt9hP2EqvU bỏ.9hP2EqvU NgườirJfk PhươngVrNBSNd3 grJfkia kh9hP2EqvUinh thườVrNBSNd3ng nàng,VrNBSNd3 rJfknàng cũrJfkng đồngrJfk dạngrJfk khinh thườnVrNBSNd3g bọnVrNBSNd3 họ.VrNBSNd3 NgrJfkhĩ đếnVrNBSNd3 sáchVrNBSNd3 rJfkmặt củaVrNBSNd3 PhươngVrNBSNd3 lãVrNBSNd3o giVrNBSNd3a cùnrJfkg Ph9hP2EqvUương ph9hP2EqvUu rJfknhân, nàng thựcrJfk sVrNBSNd3ự m9hP2EqvUuốn VrNBSNd3nôn rJfkmửa. rJfkPhương Ch9hP2EqvUấn Hiê9hP2EqvUn rấtVrNBSNd3 xuấtVrNBSNd3 sáchVrNBSNd3, khôngVrNBSNd3 gi9hP2EqvUống hạng9hP2EqvU rJfkăn 9hP2EqvUchơi trác tán9hP2EqvUg thôn9hP2EqvUg thườnrJfkg, thếVrNBSNd3 nhưnrJfkg tr9hP2EqvUên người9hP2EqvU hắnVrNBSNd3 ma9hP2EqvUng the9hP2EqvUo carJfko ngạo9hP2EqvU củaVrNBSNd3 c9hP2EqvUon nhà VrNBSNd3thế g9hP2EqvUia. GảrJfk VrNBSNd3vào nhàrJfk giàuVrNBSNd3 cVrNBSNd3ó đếnVrNBSNd3 nVrNBSNd3ay cũnrJfkg khôngVrNBSNd3 pVrNBSNd3hải n9hP2EqvUguyện vọng9hP2EqvU của9hP2EqvU nà9hP2EqvUng, ở cùngVrNBSNd3 mVrNBSNd3ột nVrNBSNd3am VrNBSNd3nhân ấrJfku rJfktrĩ trJfkự rJfkcao t9hP2EqvUự đạiVrNBSNd3 nh9hP2EqvUư vậy,rJfk rJfkcòn rJfkcó VrNBSNd3gì gọirJfk là9hP2EqvU hạnVrNBSNd3h phúc?

Tất cảVrNBSNd3 mọirJfk ngườrJfki ởrJfk Phương9hP2EqvU giVrNBSNd3a vVrNBSNd3ừa tự9hP2EqvU crJfkao tựVrNBSNd3 đại9hP2EqvU vrJfkừa ấu 9hP2EqvUtrĩ, BạcVrNBSNd3h 9hP2EqvUMạn ĐiệprJfk thựrJfkc sự9hP2EqvU khônVrNBSNd3g muốnrJfk trởrJfk 9hP2EqvUlại rJfknơi nrJfkày, th9hP2EqvUế nh9hP2EqvUưng nrJfkàng vẫnrJfk phải trởVrNBSNd3 lrJfkại. Nà9hP2EqvUng trở9hP2EqvU VrNBSNd3lại rJfktìm Lưu9hP2EqvU LrJfky, cũngVrNBSNd3 9hP2EqvUmuốn xVrNBSNd3in Phương9hP2EqvU Chấn9hP2EqvU 9hP2EqvUHiên 9hP2EqvUthực hiệnrJfk lời 9hP2EqvUhứa. PhươngrJfk CVrNBSNd3hấn Hiên9hP2EqvU đã9hP2EqvU rJfkđáp rJfkứng sẽ9hP2EqvU g9hP2EqvUiúp rJfknàng tìrJfkm ĐôngVrNBSNd3 Ph9hP2EqvUương VũVrNBSNd3, VrNBSNd3hắn rVrNBSNd3ốt cuộc tì9hP2EqvUm k9hP2EqvUhông được9hP2EqvU crJfkhứ gì?

Bởi VrNBSNd3vì đạiVrNBSNd3 hrJfkội chiVrNBSNd3êu thânVrNBSNd3, Ph9hP2EqvUương g9hP2EqvUia prJfkhi t9hP2EqvUhường n9hP2EqvUáo nhiệt, BạchVrNBSNd3 MạnVrNBSNd3 ĐiệprJfk đứnVrNBSNd3g trJfkrước cVrNBSNd3ửa lớ9hP2EqvUn PhươngVrNBSNd3 giaVrNBSNd3, VrNBSNd3hé VrNBSNd3ra mộtVrNBSNd3 nụVrNBSNd3 cưrJfkời nhợt nhVrNBSNd3ạt. 9hP2EqvUNhững ngườiVrNBSNd3 thoạtVrNBSNd3 nhVrNBSNd3ìn córJfk q9hP2EqvUuyền rJfkcó th9hP2EqvUế n9hP2EqvUhư vậyVrNBSNd3, kỳVrNBSNd3 thựcVrNBSNd3 VrNBSNd3là nhữngVrNBSNd3 người 9hP2EqvUkhông nênVrNBSNd3 gảrJfk nVrNBSNd3hất. ThrJfkật sựVrNBSNd3 kh9hP2EqvUông rõVrNBSNd3 những9hP2EqvU người9hP2EqvU n9hP2EqvUày s9hP2EqvUuy nghĩVrNBSNd3 thrJfkế n9hP2EqvUào, crJfkho dù PhVrNBSNd3ương C9hP2EqvUhấn HVrNBSNd3iên crJfkó VrNBSNd3là VrNBSNd3võ lârJfkm đVrNBSNd3ệ nhị9hP2EqvU m9hP2EqvUỹ 9hP2EqvUnam t9hP2EqvUử cũnrJfkg 9hP2EqvUkhông VrNBSNd3cần chVrNBSNd3en chânrJfk chạy tới9hP2EqvU g9hP2EqvUả chVrNBSNd3o hắn9hP2EqvU như9hP2EqvU vậy9hP2EqvU chứ.

Nghe đượcrJfk g9hP2EqvUiang VrNBSNd3hồ đVrNBSNd3àm luận9hP2EqvU vrJfkề 9hP2EqvUvõ lrJfkâm tứ9hP2EqvU đạiVrNBSNd3 mrJfkỹ nam, nà9hP2EqvUng thVrNBSNd3ực sVrNBSNd3ự muốn9hP2EqvU cườiVrNBSNd3. VậnrJfk kh9hP2EqvUí nàrJfkng l9hP2EqvUà vậnrJfk khírJfk 9hP2EqvUgì thếrJfk n9hP2EqvUày? GrJfkả 9hP2EqvUcho đệVrNBSNd3 tứ9hP2EqvU VrNBSNd3mỹ namVrNBSNd3 làm VrNBSNd3vợ, cùrJfkng đệrJfk t9hP2EqvUam VrNBSNd3mỹ na9hP2EqvUm l9hP2EqvUàm rJfkphu thêrJfk tVrNBSNd3hật sựVrNBSNd3, thâVrNBSNd3n pVrNBSNd3hận hiệ9hP2EqvUn 9hP2EqvUnay còn9hP2EqvU lVrNBSNd3à “vị hônrJfk thVrNBSNd3ê” VrNBSNd3của đệ9hP2EqvU nhị9hP2EqvU rJfkmỹ nam9hP2EqvU, nếu9hP2EqvU n9hP2EqvUhư những9hP2EqvU nrJfkữ t9hP2EqvUử VrNBSNd3khác 9hP2EqvUbiết đượcVrNBSNd3 nVrNBSNd3àng đàrJfko hoVrNBSNd3a nhưVrNBSNd3 vậy, nhấrJfkt địnVrNBSNd3h đốVrNBSNd3 kịVrNBSNd3 chết9hP2EqvU nàng.

Bạch MạVrNBSNd3n ĐrJfkiệp đứnVrNBSNd3g VrNBSNd3ở 9hP2EqvUngoài cửa,VrNBSNd3 d9hP2EqvUo dự9hP2EqvU khôngVrNBSNd3 biế9hP2EqvUt 9hP2EqvUcó nên VrNBSNd3vào ha9hP2EqvUy VrNBSNd3không. ĐộtrJfk nhi9hP2EqvUên nrJfkghe rJfkthấy ng9hP2EqvUười nóVrNBSNd3i, “9hP2EqvUMau rJfkxem 9hP2EqvUđi, 9hP2EqvUTống PhrJfkù DurJfkng, Tống gi9hP2EqvUa trJfkrang tVrNBSNd3ới rrJfkồi.” TrJfkiếp VrNBSNd3đó, c9hP2EqvUó rJfkgia đirJfknh rJfkđi tới9hP2EqvU “dẹp9hP2EqvU đrJfkường”, rJfkBạch Mạ9hP2EqvUn Điệp đươVrNBSNd3ng nhirJfkên rJfkcũng 9hP2EqvUbị “dẹp”VrNBSNd3 sanrJfkg một9hP2EqvU bên.

Bạch 9hP2EqvUMạn ĐiệpVrNBSNd3 khẽ9hP2EqvU lrJfkiếc mrJfkắt vềVrNBSNd3 tiêrJfku đ9hP2EqvUiểm rJfkcủa tấVrNBSNd3t cảVrNBSNd3 mọi ngườrJfki –VrNBSNd3 mVrNBSNd3ột ch9hP2EqvUiếc xVrNBSNd3e nrJfkgựa 9hP2EqvUxa hoa9hP2EqvU. Từ9hP2EqvU tVrNBSNd3rên rJfkxe nVrNBSNd3gựa, 9hP2EqvUdẫn đVrNBSNd3ầu làrJfk VrNBSNd3một narJfkm rJfktử tuổVrNBSNd3i còn rất9hP2EqvU trẻ,9hP2EqvU tiếprJfk rJfkđó rJfklà mộtVrNBSNd3 n9hP2EqvUữ nVrNBSNd3hân man9hP2EqvUg thai9hP2EqvU, đirJfk rJfksau crJfkòn cVrNBSNd3ó mộrJfkt vịVrNBSNd3 rJfknữ tửrJfk áo larJfkm, đầurJfk độiVrNBSNd3 VrNBSNd3mũ chVrNBSNd3e rJfkmặt. VịrJfk áorJfk larJfkm nữVrNBSNd3 tử9hP2EqvU ki9hP2EqvUa rJfkvừa xuất9hP2EqvU hiệVrNBSNd3n, 9hP2EqvUánh mrJfkắt 9hP2EqvUmọi người VrNBSNd3tất cả9hP2EqvU VrNBSNd3đều đổ9hP2EqvU dồrJfkn vềVrNBSNd3 phíVrNBSNd3a nàng9hP2EqvU. NànVrNBSNd3g hrJfkẳn ch9hP2EqvUính làrJfk Tố9hP2EqvUng rJfkPhu Dun9hP2EqvUg màVrNBSNd3 mọiVrNBSNd3 ngườirJfk rJfkđã nói, trướcVrNBSNd3 tiêrJfkn 9hP2EqvUkhông crJfkần brJfkàn trJfkới nànrJfkg diệnVrNBSNd3 mạo9hP2EqvU thếrJfk nào,VrNBSNd3 rJfkchỉ rJfknhìn vrJfkóc người uyểVrNBSNd3n chuyểVrNBSNd3n 9hP2EqvUđã đ9hP2EqvUủ cVrNBSNd3ho mọi9hP2EqvU ngư9hP2EqvUời mơ9hP2EqvU ước.rJfk PhươVrNBSNd3ng 9hP2EqvUChấn HrJfkiên thậtVrNBSNd3 làrJfk t9hP2EqvUốt số,rJfk người ngườiVrNBSNd3 đềrJfku muốnrJfk gảVrNBSNd3 crJfkho hắnrJfk. BạchVrNBSNd3 MạnrJfk ĐiVrNBSNd3ệp khô9hP2EqvUng córJfk hVrNBSNd3ứng t9hP2EqvUhú nhìVrNBSNd3n, hVrNBSNd3iếu krJfkỳ qrJfkuan sát khắp9hP2EqvU nơiVrNBSNd3. Loạ9hP2EqvUi k9hP2EqvUhí thế9hP2EqvU nàyVrNBSNd3 9hP2EqvUcùng rJfkvõ lrJfkâm đạiVrNBSNd3 hrJfkội cũnrJfkg khrJfkông krJfkhác biệtVrNBSNd3 lắm chứ?

Tống PhVrNBSNd3ù DuVrNBSNd3ng, 9hP2EqvUTống gVrNBSNd3ia t9hP2EqvUrang tiể9hP2EqvUu thư,rJfk nrJfkgười xưng VrNBSNd3 biệt hiệ9hP2EqvUu rJfkPhù DunrJfkg kiếm.VrNBSNd3 Ng9hP2EqvUhe thVrNBSNd3ấy tê9hP2EqvUn T9hP2EqvUống P9hP2EqvUhù DrJfkung, nànVrNBSNd3g 9hP2EqvUtheo bảnrJfk năngrJfk nhớ được.

Người xuống9hP2EqvU VrNBSNd3xe cVrNBSNd3úi cù9hP2EqvUng 9hP2EqvUlà mộtrJfk v9hP2EqvUị hrJfkoa pVrNBSNd3hục rJfklão giả trên9hP2EqvU dướVrNBSNd3i 5VrNBSNd30 tuổi.VrNBSNd3 HắrJfkn 9hP2EqvUtựa VrNBSNd3hồ càn9hP2EqvUg hấp9hP2EqvU dẫrJfkn ngưVrNBSNd3ời khárJfkc h9hP2EqvUơn TốngVrNBSNd3 PhùrJfk DrJfkung, ánrJfkh mắt c9hP2EqvUủa tấ9hP2EqvUt c9hP2EqvUả mọiVrNBSNd3 ngrJfkười 9hP2EqvUđều rJfkmang rJfktheo sùnVrNBSNd3g VrNBSNd3bái, đVrNBSNd3ổ dồ9hP2EqvUn VrNBSNd3về VrNBSNd3lão. B9hP2EqvUạch MVrNBSNd3ạn ĐiệrJfkp cũng khôrJfkng ngoạiVrNBSNd3 l9hP2EqvUệ, hVrNBSNd3iếu kVrNBSNd3ỳ VrNBSNd3quan rJfksát l9hP2EqvUão, hVrNBSNd3ẳn làrJfk mộtrJfk rJfkvị vVrNBSNd3õ lâmrJfk tiền9hP2EqvU bối?

Hắn rấtVrNBSNd3 cóVrNBSNd3 phon9hP2EqvUg gật9hP2EqvU đầuVrNBSNd3 mỉmrJfk rJfkcười nhì9hP2EqvUn rJfkmọi người,rJfk đến khiVrNBSNd3 nh9hP2EqvUìn thrJfkấy BạVrNBSNd3ch Mạn9hP2EqvU ĐiệpVrNBSNd3, dángVrNBSNd3 tươirJfk cườirJfk VrNBSNd3cư crJfkó cVrNBSNd3hút cứnrJfkg đờ,VrNBSNd3 ngơVrNBSNd3 nVrNBSNd3gác nhrJfkìn nàng. BạcVrNBSNd3h Mạn9hP2EqvU VrNBSNd3Điệp nVrNBSNd3hìn ngó9hP2EqvU rJfkxung rJfkquanh, xác9hP2EqvU đ9hP2EqvUịnh lãoVrNBSNd3 đaVrNBSNd3ng n9hP2EqvUhìn n9hP2EqvUàng, nànVrNBSNd3g mỉm cườirJfk đáVrNBSNd3p lạ9hP2EqvUi lVrNBSNd3ão mộtrJfk rJfkcái, ha9hP2EqvUi trJfkay VrNBSNd3ôm VrNBSNd3trước ngự9hP2EqvUc, sa9hP2EqvUu đó9hP2EqvU rJfklại nhrJfkìn 9hP2EqvUđi chỗrJfk khác.

“Cha…” Tốn9hP2EqvUg 9hP2EqvUPhù DurJfkng kérJfko kéVrNBSNd3o 9hP2EqvUy phụ9hP2EqvUc cVrNBSNd3ủa hắn.

Vị lãrJfko gVrNBSNd3ia đó,9hP2EqvU cũng9hP2EqvU chính9hP2EqvU là9hP2EqvU TốnVrNBSNd3g gi9hP2EqvUa trarJfkng tVrNBSNd3rang chủ, TốngrJfk VrNBSNd3Cảnh Nhâ9hP2EqvUn, m9hP2EqvUau chrJfkóng hoàn9hP2EqvU hồnVrNBSNd3. “VàoVrNBSNd3 thôi.”VrNBSNd3 QurJfká giốngVrNBSNd3, trên9hP2EqvU rJfkđời crJfkư nhiên lạirJfk rJfkcó ha9hP2EqvUi 9hP2EqvUngười giVrNBSNd3ống nrJfkhau 9hP2EqvUnhư vậy.rJfk Nếu9hP2EqvU khVrNBSNd3ông phải9hP2EqvU VrNBSNd3từng tậ9hP2EqvUn mắtVrNBSNd3 thấy9hP2EqvU nrJfkàng đã chết,VrNBSNd3 hắnVrNBSNd3 nhấtrJfk định9hP2EqvU 9hP2EqvUcho rằngVrNBSNd3 ngườVrNBSNd3i đVrNBSNd3ứng trướcrJfk mặtVrNBSNd3 chínrJfkh là9hP2EqvU VrNBSNd3nàng. Nàng9hP2EqvU đã9hP2EqvU chết, thậtVrNBSNd3 sựVrNBSNd3 VrNBSNd3đã chết.

Khách qrJfkuý tiếVrNBSNd3n 9hP2EqvUvào trongrJfk, Bạch9hP2EqvU VrNBSNd3Mạn ĐiệprJfk VrNBSNd3cũng the9hP2EqvUo vào. MớirJfk vừarJfk VrNBSNd3đi đượcrJfk rJfkhai bước9hP2EqvU, rJfkliền VrNBSNd3có mộVrNBSNd3t bànVrNBSNd3 rJfktay nhỏVrNBSNd3 rJfkbé tVrNBSNd3úm l9hP2EqvUấy 9hP2EqvUy p9hP2EqvUhục 9hP2EqvUcủa nàng. rJfk Nàng VrNBSNd3cúi đầu,rJfk mộtrJfk cárJfki đầ9hP2EqvUu tVrNBSNd3ừ phíVrNBSNd3a VrNBSNd3sau chuVrNBSNd3i 9hP2EqvUra, vuVrNBSNd3i v9hP2EqvUẻ cườiVrNBSNd3 nrJfkói, “TiểurJfk thư9hP2EqvU, ngàiVrNBSNd3 rốt cuộc9hP2EqvU cVrNBSNd3ũng rJfktới rồi.”

“Sao ngươ9hP2EqvUi 9hP2EqvUlại ở9hP2EqvU chỗVrNBSNd3 này?rJfk” NữVrNBSNd3 t9hP2EqvUử ké9hP2EqvUo rJfky phụcVrNBSNd3 nàng, đươngVrNBSNd3 nhi9hP2EqvUên VrNBSNd3chính 9hP2EqvUlà Lưu9hP2EqvU Ly.

Lưu LVrNBSNd3y đứngrJfk lênVrNBSNd3, VrNBSNd3cung rJfkkính nrJfkói, “VrNBSNd3Hồi tiểurJfk thưrJfk, nôVrNBSNd3 tỳ VrNBSNd3phụng rJfkmệnh ta9hP2EqvUm trJfkiểu t9hP2EqvUhư đ9hP2EqvUến PhươrJfkng VrNBSNd3gia cVrNBSNd3hờ ngài9hP2EqvU. 9hP2EqvUThế 9hP2EqvUnhưng mấyrJfk VrNBSNd3tên giữrJfk cửa Phương9hP2EqvU grJfkia nói9hP2EqvU 9hP2EqvUở đâyVrNBSNd3 kh9hP2EqvUông có9hP2EqvU 9hP2EqvUvị h9hP2EqvUào nhâ9hP2EqvUn nàrJfko nVrNBSNd3hư 9hP2EqvUvậy, Lư9hP2EqvUu 9hP2EqvULy 9hP2EqvUkhông dVrNBSNd3ám 9hP2EqvUtự tiện 9hP2EqvUrời điVrNBSNd3, khôngrJfk còrJfkn rJfkcách nàoVrNBSNd3 VrNBSNd3khác hơrJfkn 9hP2EqvUlà nVrNBSNd3gồi rJfkở đâVrNBSNd3y cVrNBSNd3hờ.” NànVrNBSNd3g rJfkđã ởVrNBSNd3 đ9hP2EqvUây hơn9hP2EqvU mườirJfk ngày, nếuVrNBSNd3 tirJfkểu thưVrNBSNd3 VrNBSNd3mà cVrNBSNd3òn khôVrNBSNd3ng xuấtrJfk hiVrNBSNd3ện, VrNBSNd3nàng rJfkđành 9hP2EqvUphải trởrJfk về9hP2EqvU VrNBSNd3tiếp nhVrNBSNd3ận nghiêm prJfkhạt củarJfk taVrNBSNd3m tirJfkểu thư.

Bạch VrNBSNd3Mạn ĐirJfkệp c9hP2EqvUười thVrNBSNd3ần bírJfk, rJfk“Ta dù9hP2EqvUng tênVrNBSNd3 giảVrNBSNd3 Bạch 9hP2EqvUNgâm, VrNBSNd3hơn nữVrNBSNd3a t9hP2EqvUa m9hP2EqvUấy ngàyVrNBSNd3 9hP2EqvUnay VrNBSNd3cũng khôn9hP2EqvUg ở9hP2EqvU chỗVrNBSNd3 này,rJfk ngVrNBSNd3ươi VrNBSNd3đương nhiênrJfk khôngVrNBSNd3 tìm được.”

“Tiểu 9hP2EqvUthư, ngàiVrNBSNd3 khôVrNBSNd3ng phảirJfk cũnVrNBSNd3g mrJfkuốn thVrNBSNd3am tuVrNBSNd3yển chứ?” Tiểu9hP2EqvU thưVrNBSNd3 đãrJfk thà9hP2EqvUnh tVrNBSNd3hân rồ9hP2EqvUi màVrNBSNd3, hơVrNBSNd3n nữVrNBSNd3a 9hP2EqvUcòn rJfknghe tarJfkm ti9hP2EqvUểu thưrJfk nó9hP2EqvUi ti9hP2EqvUểu t9hP2EqvUhư có bệnh,9hP2EqvU quênVrNBSNd3 m9hP2EqvUất rJfkvõ cônVrNBSNd3g, c9hP2EqvUòn rJfkcó thểVrNBSNd3 tha9hP2EqvUm rJfkdự sao?

“Không.” BạchVrNBSNd3 rJfkMạn ĐiVrNBSNd3ệp khinrJfkh thườngVrNBSNd3 nói,rJfk “Không thícrJfkh.” PhrJfkương 9hP2EqvUgia chrJfko rằng9hP2EqvU nữ9hP2EqvU rJfktử trrJfkong thiênrJfk hạrJfk rJfkđều khVrNBSNd3át kVrNBSNd3hao nịVrNBSNd3nh bợVrNBSNd3 PhVrNBSNd3ương gia sVrNBSNd3ao? BạVrNBSNd3ch Mạn9hP2EqvU rJfkĐiệp nà9hP2EqvUng khôngVrNBSNd3 cần.

“Tiểu thư,VrNBSNd3 nrJfkghe n9hP2EqvUói ngVrNBSNd3ài 9hP2EqvUbị bệnh?”VrNBSNd3 Ng9hP2EqvUhe nóiVrNBSNd3 tiể9hP2EqvUu thư bịrJfk bệnVrNBSNd3h, L9hP2EqvUưu LVrNBSNd3y nàng9hP2EqvU tứrJfkc đến9hP2EqvU muốrJfkn rJfkchết, VrNBSNd3hơn n9hP2EqvUữa cò9hP2EqvUn bị9hP2EqvU tVrNBSNd3am tiểurJfk thVrNBSNd3ư khéprJfk 9hP2EqvUtội hộrJfk chủ v9hP2EqvUô năngrJfk VrNBSNd3mà ngrJfkhiêm pVrNBSNd3hạt, thậVrNBSNd3t làrJfk oVrNBSNd3an uổng9hP2EqvU c9hP2EqvUho nàng.

“Đúng vậy,VrNBSNd3 b9hP2EqvUất quá9hP2EqvU h9hP2EqvUiện VrNBSNd3giờ đãrJfk cVrNBSNd3ó khởirJfk sách.rJfk Cũng 9hP2EqvUkhông b9hP2EqvUiết xảy9hP2EqvU r9hP2EqvUa chuyệVrNBSNd3n gìVrNBSNd3, rấtVrNBSNd3 kh9hP2EqvUó nóVrNBSNd3i rJfkrõ vớiVrNBSNd3 ngưVrNBSNd3ơi. 9hP2EqvUĐi, rJfkchúng t9hP2EqvUa vàoVrNBSNd3 tron9hP2EqvUg.” Nói nrJfkàng m9hP2EqvUất t9hP2EqvUrí nhớ?rJfk LrJfkưu 9hP2EqvULy ti9hP2EqvUn sao?

“Tại sa9hP2EqvUo phảiVrNBSNd3 vào.”VrNBSNd3 LưurJfk rJfkLy vẻ9hP2EqvU VrNBSNd3mặt khô9hP2EqvUng được9hP2EqvU thích thú.

“Ngu ng9hP2EqvUốc, VrNBSNd3ta 9hP2EqvUcùng PhươVrNBSNd3ng ChấnrJfk HirJfkên có9hP2EqvU mộtrJfk girJfkao dịVrNBSNd3ch, ta vàVrNBSNd3o hỏ9hP2EqvUi hắnVrNBSNd3 ĐôngVrNBSNd3 PhươngVrNBSNd3 V9hP2EqvUũ ởrJfk đâu.”rJfk NếuVrNBSNd3 krJfkhông prJfkhải v9hP2EqvUì VrNBSNd3tìm đượcrJfk 9hP2EqvULưu VrNBSNd3Ly và9hP2EqvU vì thùrJfk lrJfkao cVrNBSNd3ủa trJfkrận giarJfko dịchrJfk nàyVrNBSNd3, rJfknàng th9hP2EqvUật sựrJfk krJfkhông m9hP2EqvUuốn trVrNBSNd3ở về.

“Tiểu rJfkthư, rJfktam tiểurJfk thVrNBSNd3ư đãrJfk rJfkdùng bồrJfk câuVrNBSNd3 đưaVrNBSNd3 rJfktin đếnVrNBSNd3 Thiên CơrJfk c9hP2EqvUác, mVrNBSNd3ua 9hP2EqvUtin vềVrNBSNd3 rJfkĐông P9hP2EqvUhương Vũ,rJfk chỉVrNBSNd3 cầrJfkn 9hP2EqvUcó ti9hP2EqvUn tức,VrNBSNd3 lậrJfkp rJfktức 9hP2EqvUbáo với tiểVrNBSNd3u t9hP2EqvUhư.” ThiênVrNBSNd3 CrJfkơ cáVrNBSNd3c chírJfknh lVrNBSNd3à thá9hP2EqvUm tử9hP2EqvU 9hP2EqvUtư, chrJfkuyên 9hP2EqvUmua brJfkán tiVrNBSNd3n tứ9hP2EqvUc. Thi9hP2EqvUên Cơ rJfkcác sVrNBSNd3áng VrNBSNd3lập hrJfkơn rJfktrăm năm,rJfk mVrNBSNd3ạng 9hP2EqvUlưới tì9hP2EqvUnh rJfkbáo VrNBSNd3trải rộngVrNBSNd3 rJfkcả VrNBSNd3nước, khônrJfkg cVrNBSNd3ó tin rJfk tức nàoVrNBSNd3 l9hP2EqvUà khôVrNBSNd3ng VrNBSNd3thu thVrNBSNd3ập được,VrNBSNd3 càVrNBSNd3ng khônrJfkg brJfkán VrNBSNd3tin tứ9hP2EqvUc VrNBSNd3giả. CrJfkó T9hP2EqvUhiên rJfkCơ các9hP2EqvU hỗ 9hP2EqvUtrợ, crJfkhỉ cầnVrNBSNd3 Đô9hP2EqvUng Phương9hP2EqvU VũVrNBSNd3 lộVrNBSNd3 d9hP2EqvUiện, t9hP2EqvUuyệt đốrJfki cVrNBSNd3ó 9hP2EqvUthể bắVrNBSNd3t đưrJfkợc hắn.

“Có 9hP2EqvUThiên VrNBSNd3Cơ cVrNBSNd3ác h9hP2EqvUỗ trợ,rJfk trJfka có9hP2EqvU VrNBSNd3thể yê9hP2EqvUn târJfkm rồi9hP2EqvU, thế như9hP2EqvUng trJfka 9hP2EqvUcó VrNBSNd3vài 9hP2EqvUlời muốn9hP2EqvU nó9hP2EqvUi vớ9hP2EqvUi PhưVrNBSNd3ơng ChấnrJfk rJfkHiên.” 9hP2EqvUNghe LrJfkưu 9hP2EqvULy nóirJfk đVrNBSNd3ến rJfkThiên Cơ c9hP2EqvUác, VrNBSNd3tất cả9hP2EqvU tưVrNBSNd3 liVrNBSNd3ệu về9hP2EqvU Thi9hP2EqvUên CVrNBSNd3ơ cácVrNBSNd3 b9hP2EqvUỗng nhiêrJfkn 9hP2EqvUxuất hiệnrJfk 9hP2EqvUtrong đ9hP2EqvUầu VrNBSNd3nàng. Rất nh9hP2EqvUiều người9hP2EqvU cùVrNBSNd3ng việc9hP2EqvU VrNBSNd3nàng rJfknhớ rấVrNBSNd3t VrNBSNd3rõ, VrNBSNd3chỉ cầrJfkn xVrNBSNd3uất 9hP2EqvUhiện trư9hP2EqvUớc VrNBSNd3mắt nà9hP2EqvUng, hrJfkoặc là từ9hP2EqvUng rJfknghe nó9hP2EqvUi rJfkđến, nà9hP2EqvUng đềrJfku cóVrNBSNd3 trJfkhể rJfknhớ lạiVrNBSNd3. MớVrNBSNd3i đârJfky thôiVrNBSNd3, Bạc9hP2EqvUh MạnrJfk 9hP2EqvUĐiệp còn khô9hP2EqvUng pVrNBSNd3hát h9hP2EqvUiện rJfkra hVrNBSNd3iện tượngrJfk k9hP2EqvUỳ quáVrNBSNd3i này.

“Tiểu VrNBSNd3thư… khônVrNBSNd3g 9hP2EqvUphải lrJfkà ngài9hP2EqvU VrNBSNd3thích hắn9hP2EqvU chứ?”VrNBSNd3 N9hP2EqvUghe rJfktam tiểu t9hP2EqvUhư nóVrNBSNd3i tiểu9hP2EqvU th9hP2EqvUư VrNBSNd3ở cù9hP2EqvUng một9hP2EqvU chỗrJfk vớVrNBSNd3i PhươnVrNBSNd3g ChấrJfkn Hiên,VrNBSNd3 chẳngrJfk lẽVrNBSNd3 là…

Bạch Mạn9hP2EqvU Đ9hP2EqvUiệp rJfkném chrJfko nàngVrNBSNd3 9hP2EqvUmột cáVrNBSNd3i trVrNBSNd3ừng mắt,9hP2EqvU “ĐVrNBSNd3i chết đ9hP2EqvUi, t9hP2EqvUa mớirJfk khôrJfkng thèVrNBSNd3m tVrNBSNd3hích họVrNBSNd3 PhươngrJfk VrNBSNd3đó.” TrorJfkng lòngrJfk VrNBSNd3nàng lVrNBSNd3ại 9hP2EqvUbổ thêVrNBSNd3m mộtVrNBSNd3 câu, VrNBSNd3muốn thíVrNBSNd3ch c9hP2EqvUũng trJfkhích SáVrNBSNd3o Ngọ9hP2EqvUc Côn9hP2EqvUg Tử.

“Vậy làrJfk tốtVrNBSNd3 rồi.”rJfk C9hP2EqvUái trJfkên họVrNBSNd3 Phương9hP2EqvU kirJfka thậtVrNBSNd3 9hP2EqvUsự có điểmVrNBSNd3 k9hP2EqvUhông xứrJfkng vớrJfki tiểu9hP2EqvU VrNBSNd3thư 9hP2EqvUnhà nàng.

Vào 9hP2EqvUđến PhươngVrNBSNd3 9hP2EqvUgia, VrNBSNd3lập tức9hP2EqvU cóVrNBSNd3 nhVrNBSNd3a 9hP2EqvUhoàn arJfkn bà9hP2EqvUi sương phòng9hP2EqvU chVrNBSNd3o rJfkcác nàn9hP2EqvUg ngrJfkhỉ nVrNBSNd3gơi. Bạch9hP2EqvU rJfkMạn Đ9hP2EqvUiệp crJfkũng k9hP2EqvUhông trrJfkực tiếpVrNBSNd3 đềVrNBSNd3 xuVrNBSNd3ất muốn gặp9hP2EqvU PhươVrNBSNd3ng ChấnVrNBSNd3 Hi9hP2EqvUên, nànrJfkg 9hP2EqvUbiết krJfkẻ VrNBSNd3muốn gặVrNBSNd3p hắrJfkn nrJfkhiều lắm,VrNBSNd3 nếurJfk nhưVrNBSNd3 n9hP2EqvUàng cũ9hP2EqvUng muốn đrJfki gặp9hP2EqvU h9hP2EqvUắn, ngườ9hP2EqvUi hầuVrNBSNd3 9hP2EqvUnhất đị9hP2EqvUnh crJfkho rằn9hP2EqvUg nànrJfkg cũngVrNBSNd3 gVrNBSNd3iống n9hP2EqvUhư nrJfkhững nữVrNBSNd3 nhân khá9hP2EqvUc, VrNBSNd3tùy ti9hP2EqvUện t9hP2EqvUìm m9hP2EqvUột líVrNBSNd3 d9hP2EqvUo tho9hP2EqvUái thác9hP2EqvU đVrNBSNd3i. Mọi9hP2EqvU ng9hP2EqvUười ởVrNBSNd3 PhưrJfkơng grJfkia đ9hP2EqvUều 9hP2EqvUlà mắt VrNBSNd3chó nhrJfkìn ngườirJfk tVrNBSNd3hấp, rJfkngười hầurJfk khẳngVrNBSNd3 định9hP2EqvU crJfkũng khôVrNBSNd3ng tốt9hP2EqvU đVrNBSNd3ược VrNBSNd3bao nhVrNBSNd3iêu. Thay VrNBSNd3 vì chịu9hP2EqvU 9hP2EqvUnhục, rJfkthôi thìVrNBSNd3 th9hP2EqvUức rJfkthời một9hP2EqvU chúVrNBSNd3t, burJfkổi trJfkối t9hP2EqvUự VrNBSNd3mình đi9hP2EqvU tìm.