You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương TiVQumwv21: CádzzuFcPUi này X92V gọi làTiVQumwv ldzzuFcPUuận võdzzuFcPU TiVQumwvchiêu thân

Trong TiVQumwvvõ X92Vlâm tdzzuFcPUhập đạiTiVQumwv caX92Vo thủX92V, X92Vbao gX92Vồm taTiVQumwvm TiVQumwvla sátX92V, tTiVQumwvam công tTiVQumwvử. VdzzuFcPUô ẢnTiVQumwvh LX92Va Sát,X92V ThidzzuFcPUên DTiVQumwviện TdzzuFcPUu LdzzuFcPUa, ĐộcTiVQumwv NdzzuFcPUương TX92Vử hợpX92V xưdzzuFcPUng thàTiVQumwvnh tadzzuFcPUm dzzuFcPUla sát. TiVQumwvSáo NgọcdzzuFcPU CôX92Vng Tử,dzzuFcPU LãnhdzzuFcPU TâTiVQumwvm CdzzuFcPUông TửdzzuFcPU PhươnX92Vg CdzzuFcPUhấn Hiên,X92V TùydzzuFcPU TiVQumwvPhong CôngX92V Tử QudzzuFcPUân TùyX92V PhoX92Vng hợpdzzuFcPU xưX92Vng TiVQumwvtam côngX92V tử.dzzuFcPU TiVQumwvKhuôn X92Vmặt thTiVQumwvật củadzzuFcPU X92Vtam ldzzuFcPUa sTiVQumwvát dzzuFcPUchưa X92Vai thấy qua,dzzuFcPU nhưX92Vng dzzuFcPUtam côTiVQumwvng tTiVQumwvử đềuTiVQumwv đượcTiVQumwv bàiX92V dTiVQumwvanh dzzuFcPUlà mỹTiVQumwv dzzuFcPUnam tử.TiVQumwv ThiTiVQumwvên CdzzuFcPUơ cádzzuFcPUc cdzzuFcPUhủ TTiVQumwvùy Phong CX92Vông X92VTử đTiVQumwvược X92Vxưng X92Vlà võTiVQumwv lX92Vâm đệX92V nX92Vhất X92Vmỹ X92Vnam, VạTiVQumwvn KiếmdzzuFcPU sơndzzuFcPU tdzzuFcPUrang thiếuTiVQumwv chủ PhươnX92Vg ChX92Vấn HTiVQumwviên đượcTiVQumwv xưTiVQumwvng X92Vlà đệX92V nhịX92V mX92Vỹ naTiVQumwvm, SádzzuFcPUo NX92Vgọc dzzuFcPUCông TửTiVQumwv X92Vlà X92Vnhân vậTiVQumwvt thần bX92Ví nhấtTiVQumwv giTiVQumwvang TiVQumwvhồ, rTiVQumwvất dzzuFcPUít X92Vai từngX92V gX92Vặp quTiVQumwva khX92Vuôn mặdzzuFcPUt thTiVQumwvật TiVQumwvcủa hắTiVQumwvn. dzzuFcPUNhưng cdzzuFcPUó người nóX92Vi, diTiVQumwvện mạX92Vo X92Vcủa hắndzzuFcPU xTiVQumwvác thựcX92V tX92Vuấn X92Vmỹ vX92Vô songdzzuFcPU. NdzzuFcPUếu haX92Vi vịX92V côngdzzuFcPU tửTiVQumwv dzzuFcPUkia đTiVQumwvều là mỹdzzuFcPU nTiVQumwvam, hắX92Vn TiVQumwvcũng khTiVQumwvông TiVQumwvthể TiVQumwvthua kdzzuFcPUém, toạiTiVQumwv nTiVQumwvguyện cX92Vho TiVQumwvhắn danX92Vh hiệudzzuFcPU dzzuFcPUđệ taX92Vm mỹ dzzuFcPU nam đX92Vi. TroX92Vng cdzzuFcPUhốn dzzuFcPUvõ lâTiVQumwvm tổngdzzuFcPU cộnX92Vg cX92Vó dzzuFcPUtứ đạidzzuFcPU mTiVQumwvỹ TiVQumwvnam, ngoạdzzuFcPUi trdzzuFcPUừ X92Vtam cX92Vông tử, ĐôngdzzuFcPU PhưX92Vơng TiVQumwvgia, ĐX92Vông PhươngdzzuFcPU VũTiVQumwv bàiTiVQumwv dzzuFcPUdanh đệX92V tdzzuFcPUứ. TiVQumwvGả cX92Vho mộtX92V dzzuFcPUtrong võTiVQumwv lâmTiVQumwv đệdzzuFcPU tứ mTiVQumwvỹ namX92V, lX92Và vinTiVQumwvh X92Vhạnh dzzuFcPUtrong thiênX92V hạ,dzzuFcPU dzzuFcPUnên khóTiVQumwv tráchX92V tíX92Vnh tìnhdzzuFcPU ĐôX92Vng PhươnX92Vg chdzzuFcPUo dù X92Vkém dzzuFcPUnhư vậdzzuFcPUy, cũnTiVQumwvg cóX92V X92Vn cX92Vô nTiVQumwvương dzzuFcPUmuốn X92Vgả chTiVQumwvo hắn.X92V SádzzuFcPUo NgTiVQumwvọc dzzuFcPUCông TửTiVQumwv X92Vnhư thầnTiVQumwv long thấdzzuFcPUy X92Vđầu dzzuFcPUkhông thấX92Vy đuôi,X92V ĐôX92Vng PhươngTiVQumwv VũTiVQumwv X92Vthì đX92Vã X92Vcó vdzzuFcPUợ, X92VQuân TùydzzuFcPU PhoTiVQumwvng thầTiVQumwvn thần bíX92V X92Vbí, PhươngX92V ChấX92Vn HiX92Vên lạidzzuFcPU khTiVQumwvông muốnTiVQumwv kdzzuFcPUết TiVQumwvgiao TiVQumwvnữ tử,dzzuFcPU vTiVQumwviệc ndzzuFcPUày dzzuFcPUe rằnX92Vg đãX92V khiến cTiVQumwvho vdzzuFcPUô sdzzuFcPUố X92Vcô nưTiVQumwvơng thươdzzuFcPUng tâm.X92V GầdzzuFcPUn đâTiVQumwvy, trdzzuFcPUong chốnX92V vdzzuFcPUõ lâmX92V mdzzuFcPUỗi sựdzzuFcPU dzzuFcPUkiện xảyTiVQumwv ra đX92Vều liêX92Vn quadzzuFcPUn đTiVQumwvến cdzzuFcPUủa TX92Vam cX92Vông tửX92V, làTiVQumwv đạTiVQumwvi sựdzzuFcPU X92Vliên quTiVQumwvan đếnTiVQumwv tứTiVQumwv đTiVQumwvại mỹX92V nam.

Một TiVQumwvtrong võTiVQumwv dzzuFcPUlâm tTiVQumwvam cX92Vông tX92Vử, LãdzzuFcPUnh dzzuFcPUTâm CX92Vông TiVQumwvTử Phương ChấX92Vn TiVQumwvHiên cX92Vông TiVQumwvkhai tuX92Vyển lãTiVQumwvo bTiVQumwvà, tuổiTiVQumwv từTiVQumwv dzzuFcPU16 đếdzzuFcPUn 25dzzuFcPU, tưdzzuFcPUớng TiVQumwvmạo đoandzzuFcPU TiVQumwvtrang, dzzuFcPUmọi nữ TiVQumwvtử TiVQumwvchưa TiVQumwvchồng xTiVQumwvuất X92Vthân tdzzuFcPUhuần kdzzuFcPUhiết đềudzzuFcPU dzzuFcPUcó thX92Vể X92Vtham tuyển.dzzuFcPU CX92Vác vTiVQumwvị TiVQumwvcô nương cóTiVQumwv ýX92V muốnX92V thdzzuFcPUam tuX92Vyển chỉTiVQumwv cầndzzuFcPU trướcdzzuFcPU nX92Vgày X92Vhai mươiTiVQumwv lăX92Vm thdzzuFcPUáng tX92Vư đếnX92V PhTiVQumwvương gia,dzzuFcPU luận vdzzuFcPUõ đểX92V pTiVQumwvhân thắndzzuFcPUg bại.TiVQumwv TiVQumwvChỉ cầnTiVQumwv cX92Vó tdzzuFcPUhể đáX92Vnh bạiX92V TiVQumwvtất cảX92V mX92Vỹ X92Vnữ TiVQumwvtham tuyển, chínhdzzuFcPU ldzzuFcPUà thdzzuFcPUiếu pTiVQumwvhu nhâTiVQumwvn PhươngdzzuFcPU gia.

Lãnh TâmTiVQumwv CdzzuFcPUông TTiVQumwvử PhTiVQumwvương ChTiVQumwvấn HiêndzzuFcPU dzzuFcPUđược dzzuFcPUxưng làdzzuFcPU võX92V lâTiVQumwvm đệ X92Vnhị mỹTiVQumwv TiVQumwvnam tử,dzzuFcPU côX92V nưdzzuFcPUơng X92Vmuốn gảTiVQumwv dzzuFcPUcho hắndzzuFcPU nhiX92Vều TiVQumwvnhư dzzuFcPUcá dướidzzuFcPU sông.dzzuFcPU HắnX92V vẫnTiVQumwv chưX92Va muốn dzzuFcPUthành thânX92V, chínhdzzuFcPU dzzuFcPUviệc X92Vnày đdzzuFcPUã dzzuFcPUlàm tTiVQumwvổn thươngTiVQumwv dzzuFcPUtrái tiX92Vm TiVQumwvcủa X92Vbiết bX92Vao X92Vcô gái. ĐdzzuFcPUột nhiêTiVQumwvn X92Vhắn côndzzuFcPUg khaX92Vi tuyểndzzuFcPU dzzuFcPUlão bTiVQumwvà, khiếdzzuFcPUn X92Vcho X92Vcác cdzzuFcPUô nX92Vương TiVQumwvnườm nượdzzuFcPUp tiX92Vến tới PhdzzuFcPUương gTiVQumwvia. NhữngX92V côX92V nươnTiVQumwvg cóX92V chồndzzuFcPUg dzzuFcPUhối hdzzuFcPUận tạiTiVQumwv saTiVQumwvo mìnhdzzuFcPU lX92Vại gảX92V dzzuFcPUđi sớmTiVQumwv qdzzuFcPUuá, hậdzzuFcPUn không X92Vthể lX92Vy hX92Vôn đdzzuFcPUể TiVQumwvđi tTiVQumwvham tuyểdzzuFcPUn. TiVQumwvCòn nhữngX92V vdzzuFcPUị côdzzuFcPU nươnX92Vg TiVQumwvchưa chồdzzuFcPUng tTiVQumwvhì ngày TiVQumwv đêm khTiVQumwvổ X92Vluyện TiVQumwvvõ dzzuFcPUcông, liềuTiVQumwv mạngTiVQumwv muốX92Vn gảTiVQumwv tớdzzuFcPUi PhTiVQumwvương gdzzuFcPUia. TTiVQumwvhiên kX92Vim nhX92Và giàu,dzzuFcPU giang hX92Vồ hiệTiVQumwvp nữ,X92V đủX92V X92Vloại kX92Viểu dáX92Vng nữTiVQumwv dzzuFcPUnhân đềuTiVQumwv tX92Vhu đượcX92V dzzuFcPUtin tứcX92V, xắndzzuFcPU dzzuFcPUtay áo, chuẩnX92V bịX92V tớTiVQumwvi PhươngTiVQumwv gdzzuFcPUia trX92Vanh X92Vgiành cdzzuFcPUhức X92Vvị thiếuTiVQumwv phTiVQumwvu nhân.

“Cha, chdzzuFcPUuyện ngưX92Vời TiVQumwvlàm quảdzzuFcPU nhiX92Vên làdzzuFcPU chuyệnTiVQumwv tốt.”TiVQumwv dzzuFcPUĐương sự chiêTiVQumwvu tX92Vhân PhưTiVQumwvơng ChấnTiVQumwv HiX92Vên dzzuFcPUsau TiVQumwvkhi nTiVQumwvghe đượTiVQumwvc dzzuFcPUtin này,X92V cX92Vhuyện đầudzzuFcPU tX92Viên làm TiVQumwvlà TiVQumwvđùng đùngTiVQumwv ndzzuFcPUổi giận,dzzuFcPU đádzzuFcPU văngX92V cửdzzuFcPUa tdzzuFcPUhư phònX92Vg củaX92V TiVQumwvlão cdzzuFcPUha, lTiVQumwvớn tiX92Vếng cX92Vhất vấn.

Phương dzzuFcPUKình buX92Vông sácTiVQumwvh TiVQumwvtrên tayX92V, ngẩngX92V đầuTiVQumwv nhìndzzuFcPU nhiTiVQumwv tử, thấpdzzuFcPU giX92Vọng mắngX92V, dzzuFcPU“Không bTiVQumwviết phéTiVQumwvp tách.”

Phương CX92Vhấn HiêX92Vn hừTiVQumwv lạTiVQumwvnh, “TadzzuFcPU khX92Vông biếtdzzuFcPU X92Vphép tTiVQumwvách? Có tX92Vhể sX92Vo đượcdzzuFcPU vớiX92V X92Vcha X92Vsao? TiVQumwvTa muốdzzuFcPUn dzzuFcPUchiêu thTiVQumwvân khTiVQumwvi nàodzzuFcPU? TiVQumwvSao dzzuFcPUta khTiVQumwvông biết?”X92V Nửa dzzuFcPUtháng naydzzuFcPU, hX92Vắn vẫnTiVQumwv vộiX92V vdzzuFcPUội X92Vvàng vdzzuFcPUàng điX92V tìX92Vm BdzzuFcPUạch Ngâm,TiVQumwv giữadzzuFcPU đườndzzuFcPUg lạidzzuFcPU ndzzuFcPUghe đượdzzuFcPUc tin hTiVQumwvắn muốndzzuFcPU chiêuTiVQumwv thândzzuFcPU. LậpX92V X92Vtức dzzuFcPUra roX92Vi thúX92Vc TiVQumwvngựa gX92Vấp gápX92V tTiVQumwvrở vềTiVQumwv chấtdzzuFcPU vấnX92V lão tửX92V X92Vcủa hắn.

“Hôn nX92Vhân đạidzzuFcPU sựdzzuFcPU ddzzuFcPUo X92Vlệnh củaX92V cX92Vha mX92Vẹ, lờidzzuFcPU củadzzuFcPU maX92Vi mối, ngươTiVQumwvi TiVQumwvkhông cầX92Vn biTiVQumwvết.” NTiVQumwvhi tTiVQumwvử hắdzzuFcPUn vTiVQumwvì TiVQumwvcô ndzzuFcPUương tX92Vên TiVQumwvgọi BạchX92V NgâTiVQumwvm TiVQumwvkia mX92Và phát điênTiVQumwv ldzzuFcPUên rTiVQumwvồi, ngX92Vhe X92Vnói cTiVQumwvô X92Vnương dzzuFcPUta mấTiVQumwvt tX92Vích ldzzuFcPUiền tdzzuFcPUo tidzzuFcPUếng mắngTiVQumwv hắn,dzzuFcPU kTiVQumwvhông nói X92Vkhông rằngX92V lTiVQumwvật tuTiVQumwvng cX92Vả TiVQumwvthế giớidzzuFcPU nàTiVQumwvy lêX92Vn X92Vmà tX92Vìm. TiVQumwvVì X92Vmột X92Vnữ nhânTiVQumwv đdzzuFcPUi dzzuFcPUngỗ dzzuFcPUnghịch với phụTiVQumwv thândzzuFcPU, tưX92Vơng ladzzuFcPUi nếuTiVQumwv lấTiVQumwvy ngưX92Vời X92Vta vềTiVQumwv tTiVQumwvhì TiVQumwvcòn dzzuFcPUra cáX92Vi dX92Vạng TiVQumwvgì X92Vnữa. Nghe lờiX92V dzzuFcPUphu nhX92Vân kiTiVQumwvến X92Vnghị, sớmTiVQumwv nêTiVQumwvn dzzuFcPUtìm mộtTiVQumwv lãodzzuFcPU bàTiVQumwv TiVQumwvcho hTiVQumwvắn. PhTiVQumwvương KìnhTiVQumwv vX92Vẫn TiVQumwvvừa TiVQumwvý Đỗ TTiVQumwvhanh Sương,TiVQumwv bấX92Vt đắcdzzuFcPU ddzzuFcPUĩ nTiVQumwvhi tửdzzuFcPU kiTiVQumwvên quyếX92Vt khôngdzzuFcPU chdzzuFcPUịu. HắdzzuFcPUn mớiX92V rX92Va điX92Vều kiệTiVQumwvn trong vòdzzuFcPUng mộtX92V X92Vnăm phảiTiVQumwv manTiVQumwvg thêTiVQumwv tửTiVQumwv trởTiVQumwv vX92Về, vTiVQumwvốn X92Vtưởng rằngX92V hàX92Vi tdzzuFcPUử kiTiVQumwva đốidzzuFcPU với nữTiVQumwv dzzuFcPUnhân khdzzuFcPUông cóTiVQumwv hứTiVQumwvng thú,dzzuFcPU tX92Vuyệt đôTiVQumwvi khôX92Vng tìmTiVQumwv đượcX92V vTiVQumwvị hôTiVQumwvn thdzzuFcPUê, đdzzuFcPUến ldzzuFcPUúc đóTiVQumwv hắnTiVQumwv sẽ dadzzuFcPUnh chínX92Vh ngôTiVQumwvn X92Vthuận TiVQumwvép X92Vnhi tdzzuFcPUử ldzzuFcPUấy TiVQumwvĐỗ ThTiVQumwvanh SưdzzuFcPUơng, thếTiVQumwv nTiVQumwvhưng kếtdzzuFcPU quảdzzuFcPU nTiVQumwvhi tdzzuFcPUử lại mX92Vang vềTiVQumwv mộtdzzuFcPU X92Vvị TiVQumwvcô TiVQumwvnương, cdzzuFcPUòn X92Vkhăng khăTiVQumwvng nhấtTiVQumwv mựcdzzuFcPU yêuX92V thưX92Vơng ngườiX92V X92Vta. BảTiVQumwvo nhi tửdzzuFcPU dzzuFcPUtìm vdzzuFcPUị TiVQumwvhôn thdzzuFcPUê manX92Vg vX92Về, chínX92Vh X92Vlà sdzzuFcPUai lầmdzzuFcPU lớndzzuFcPU X92Vnhất tdzzuFcPUrong đờiTiVQumwv hắn.

“Ta chỉTiVQumwv muốndzzuFcPU NgâdzzuFcPUm NgX92Vâm.” PhươnX92Vg TiVQumwvChấn HiêTiVQumwvn lờTiVQumwvi lX92Vẽ thX92Vẳng thừng dzzuFcPUtuyên dzzuFcPUbố. NdzzuFcPUgày đóTiVQumwv kTiVQumwvhi TiVQumwvphụ thânX92V nóTiVQumwvi X92Vvới hắX92Vn, NgâTiVQumwvm NTiVQumwvgâm điX92V rồi.dzzuFcPU  Lòng dzzuFcPU hắn X92Vđột TiVQumwvnhiên trốnTiVQumwvg rỗngTiVQumwv, dzzuFcPUhắn biếtdzzuFcPU mìnX92Vh đTiVQumwvã đTiVQumwvánh mTiVQumwvất mX92Vột TiVQumwvthứ vX92Vô cdzzuFcPUùng dzzuFcPUquan trọnTiVQumwvg. Sớm tốiTiVQumwv bêTiVQumwvn nhaTiVQumwvu hơndzzuFcPU hX92Vai mưdzzuFcPUơi ngTiVQumwvày, hắnX92V X92Vchưa bdzzuFcPUao giờTiVQumwv biếtdzzuFcPU ndzzuFcPUàng lạTiVQumwvi X92Vquan trọng vớiX92V hTiVQumwvắn ndzzuFcPUhư vậy.dzzuFcPU ĐếTiVQumwvn khX92Vi pháTiVQumwvt hiTiVQumwvện TiVQumwvnàng qTiVQumwvuan trọngdzzuFcPU vớiTiVQumwv hắndzzuFcPU thìdzzuFcPU cũndzzuFcPUg X92Vlà TiVQumwvlúc nàndzzuFcPUg bỏ đidzzuFcPU. TX92Vìm hơnTiVQumwv mườiTiVQumwv ngàydzzuFcPU dzzuFcPUvẫn khôTiVQumwvng chTiVQumwvút tiTiVQumwvn tức,dzzuFcPU tiX92Vm hắTiVQumwvn đãTiVQumwv X92Vđánh rơiTiVQumwv mTiVQumwvất rồi.

“Lấy aX92Vi cũTiVQumwvng đdzzuFcPUược, dzzuFcPUBạch NdzzuFcPUgâm X92Vthì khônTiVQumwvg.” PdzzuFcPUhương dzzuFcPUKình vốn khX92Vông phảiX92V X92Vhạng ngưdzzuFcPUời thậpTiVQumwv phầndzzuFcPU cổTiVQumwv hủ,TiVQumwv dzzuFcPUthế nhưdzzuFcPUng X92Vhắn kdzzuFcPUhông thíX92Vch BạchX92V Ngâm. TừX92V lầnTiVQumwv đầuX92V tTiVQumwviên nhìnX92V thấyX92V BX92Vạch Ngâm,dzzuFcPU X92Vhắn đdzzuFcPUã khôndzzuFcPUg tX92Vhích rồi.TiVQumwv TiVQumwvTuy rX92Vằng BdzzuFcPUạch Ngâm tdzzuFcPUhoạt nhdzzuFcPUìn X92Vrất nhdzzuFcPUu nhược,X92V thếdzzuFcPU nhTiVQumwvưng TiVQumwvtrên ngưTiVQumwvời lạidzzuFcPU madzzuFcPUng TiVQumwvtheo mộtdzzuFcPU cổX92V sátdzzuFcPU kTiVQumwvhí. Người bTiVQumwvình thườTiVQumwvng đươndzzuFcPUg nhidzzuFcPUên nhìndzzuFcPU kTiVQumwvhông thấy,TiVQumwv nhưngdzzuFcPU X92Vhắn tX92Vung hoànhTiVQumwv gTiVQumwviang hồ nhiềdzzuFcPUu năTiVQumwvm nTiVQumwvhư X92Vvậy, đTiVQumwvương nX92Vhiên khôngX92V X92Vcó TiVQumwvnhìn nX92Vhầm, hắndzzuFcPU X92Vmơ hồX92V thấyX92V đưX92Vợc, cô nX92Vương X92Vkia khôTiVQumwvng cTiVQumwvó X92Vcái TiVQumwvgì lX92Và TiVQumwvtốt. NếudzzuFcPU X92Vnhi X92Vtử tTiVQumwvhích, hắndzzuFcPU TiVQumwvcũng cóTiVQumwv thTiVQumwvể miTiVQumwvễn cưỡng X92V tiếp nhậnX92V BạcX92Vh NgâmX92V. NdzzuFcPUhưng kểTiVQumwv từTiVQumwv kX92Vhi BạcTiVQumwvh NgâmX92V xảyX92V rdzzuFcPUa xX92Vung độtX92V mX92Vãnh liTiVQumwvệt với hắn,dzzuFcPU hắTiVQumwvn dzzuFcPUđã tTiVQumwvriệt đểX92V phủTiVQumwv nhậdzzuFcPUn ndzzuFcPUàng. NàngdzzuFcPU sátX92V TiVQumwvkhí quáTiVQumwv nặTiVQumwvng, khTiVQumwvông cX92Vó dzzuFcPUtư cáchX92V làm chủdzzuFcPU dzzuFcPUmẫu PhưTiVQumwvơng gia.

“Ta dzzuFcPUchỉ muốnTiVQumwv nàngdzzuFcPU.” TừdzzuFcPU nhTiVQumwvỏ TiVQumwvmất đidzzuFcPU TiVQumwvmẫu thTiVQumwvân đãX92V khdzzuFcPUiến hắn tdzzuFcPUhập phầndzzuFcPU X92Vcô X92Vđơn, ádzzuFcPUnh mắtdzzuFcPU lạnhTiVQumwv lùTiVQumwvng củaX92V ĐỗX92V tX92Vhị dzzuFcPUcàng kTiVQumwvhiến hắndzzuFcPU trởX92V nX92Vên dzzuFcPUlãnh khốc. NgườidzzuFcPU dzzuFcPUtrong gianTiVQumwvg hX92Vồ gọidzzuFcPU hdzzuFcPUắn lX92Và LãnhdzzuFcPU TâmdzzuFcPU X92VCông Tử,TiVQumwv đơdzzuFcPUn giảdzzuFcPUn X92Vvì dzzuFcPUtâm hắn lạnh.dzzuFcPU HắdzzuFcPUn TiVQumwvngoài mặTiVQumwvt ludzzuFcPUôn cườX92Vi rạX92Vng rỡTiVQumwv TiVQumwvnhư giTiVQumwvó mdzzuFcPUùa xuânX92V, đếndzzuFcPU X92Vkhi dzzuFcPUgiết X92Vngười tTiVQumwvhì vô TiVQumwvcùng nTiVQumwvghiêm túcTiVQumwv, thậmdzzuFcPU cdzzuFcPUhí dzzuFcPUso vớiTiVQumwv ngườTiVQumwvi trondzzuFcPUg hácTiVQumwvh dzzuFcPUđạo còndzzuFcPU X92Vtàn khdzzuFcPUốc hơn.TiVQumwv Chỉ cóX92V mìnhdzzuFcPU hắX92Vn biếtdzzuFcPU, bộX92V dádzzuFcPUng dzzuFcPUtươi cườTiVQumwvi củadzzuFcPU hắndzzuFcPU làX92V giảX92V. ĐỗX92V thdzzuFcPUị khôngTiVQumwv cóX92V nX92Vhi tử,X92V vẫn TiVQumwv luôn dzzuFcPUnhìn hắX92Vn khTiVQumwvông vừaX92V TiVQumwvmắt. X92VLúc mẫuX92V tTiVQumwvhân chếtdzzuFcPU đdzzuFcPUã từdzzuFcPUng nódzzuFcPUi dzzuFcPUvới hắn,X92V ngườidzzuFcPU muốndzzuFcPU hắn cườiX92V, khônX92Vg đưX92Vợc khócTiVQumwv, khX92Vông dzzuFcPUđược đểTiVQumwv ngườiTiVQumwv muốndzzuFcPU khdzzuFcPUi TiVQumwvdễ hdzzuFcPUắn đádzzuFcPUch dzzuFcPUý. PhTiVQumwvía sauX92V nụ cdzzuFcPUười củaTiVQumwv hắn,TiVQumwv luôndzzuFcPU ẩX92Vn gidzzuFcPUấu mộdzzuFcPUt trdzzuFcPUái dzzuFcPUtim TiVQumwvcô đơnTiVQumwv, lạnhX92V lùngX92V. dzzuFcPUSau kTiVQumwvhi gTiVQumwvặp được BạchdzzuFcPU NTiVQumwvgâm, hắdzzuFcPUn luônX92V TiVQumwvluôn bởiTiVQumwv vTiVQumwvì vẻX92V ngốX92Vc nghdzzuFcPUếch cdzzuFcPUủa X92Vnàng TiVQumwvmà cTiVQumwvười TiVQumwvđến tX92Vhật lòng.TiVQumwv Hắn mudzzuFcPUốn nàndzzuFcPUg, đờiTiVQumwv nàX92Vy dzzuFcPUkiếp nX92Vày cX92Vhỉ cầX92Vn X92Vmình nàng.

“Không được,dzzuFcPU PhươndzzuFcPUg giX92Va đãX92V pX92Vhát tX92Vin nX92Vày rX92Va rX92Vồi, thiên X92V kim cáX92Vc mX92Vôn pTiVQumwvhái cũngX92V dzzuFcPUđã tớdzzuFcPUi rồdzzuFcPUi, ldzzuFcPUúc nàydzzuFcPU hủydzzuFcPU TiVQumwvbỏ làTiVQumwv tTiVQumwvổn hạTiVQumwvi ddzzuFcPUanh dựX92V Phương gia.”

Phương ChấnX92V HiêndzzuFcPU cưX92Vời nhạt,TiVQumwv “Cha,dzzuFcPU chủdzzuFcPU dzzuFcPUý nTiVQumwvày dzzuFcPUcó phải củTiVQumwva nữTiVQumwv nhânX92V TiVQumwvkia khôngTiVQumwv?” NgdzzuFcPUoại trdzzuFcPUừ nữdzzuFcPU dzzuFcPUnhân X92Vkia, cóX92V TiVQumwvai X92Vlại thiếTiVQumwvu X92Vđạo đứcX92V ndzzuFcPUhư vậydzzuFcPU, còn TiVQumwvlão nhX92Vân X92Vkia hếtTiVQumwv lầnX92V nàdzzuFcPUy TiVQumwvđến X92Vlần khdzzuFcPUác đềX92Vu nghdzzuFcPUe dzzuFcPUlời bà.

Phương X92VKình khôngTiVQumwv dzzuFcPUnói, biểTiVQumwvu thịdzzuFcPU TiVQumwvchấp nhận.

Phương ChấnX92V X92VHiên cườiX92V đếnX92V cdzzuFcPUhâm chọcX92V, “ĐừdzzuFcPUng tưởndzzuFcPUg X92Vlà ta dzzuFcPU không biếtdzzuFcPU bX92Và X92Vta mdzzuFcPUuốn TiVQumwvgì, ĐỗdzzuFcPU TX92Vhanh SươngdzzuFcPU tX92Vừ nhỏX92V đãTiVQumwv làdzzuFcPU kỳdzzuFcPU tàTiVQumwvi X92Vvõ học,X92V dzzuFcPUvõ côTiVQumwvng X92Vvô cùng tốtdzzuFcPU, dzzuFcPUlàm nTiVQumwvhiều dzzuFcPUtrò nhTiVQumwvư TiVQumwvvậy, mdzzuFcPUục đíchX92V cTiVQumwvhính X92Vlà dzzuFcPUvì muốnX92V đườngX92V đườngTiVQumwv chính cX92Vhính dzzuFcPUđem TiVQumwvThanh SươdzzuFcPUng gảTiVQumwv cTiVQumwvho ta.”TiVQumwv NữdzzuFcPU tửX92V X92Vkia dzzuFcPUquả nhiêdzzuFcPUn độcTiVQumwv ác,TiVQumwv nhấX92Vt tiễndzzuFcPU hạdzzuFcPU sonX92Vg điêu. VX92Vừa dzzuFcPUđể ĐTiVQumwvỗ ThdzzuFcPUanh dzzuFcPUSương cTiVQumwvó TiVQumwvđược ddzzuFcPUanh tiếng,dzzuFcPU vừTiVQumwva đểTiVQumwv nàngdzzuFcPU gTiVQumwvả vdzzuFcPUào PhươX92Vng gia.

“Thanh X92VSương cdzzuFcPUó X92Vchỗ nàoTiVQumwv khôngX92V tốt?”TiVQumwv HdzzuFcPUài X92Vtử X92Vkia X92Vvăn võ X92V song tdzzuFcPUoàn, TiVQumwvôn nhTiVQumwvu hiềnTiVQumwv X92Vthục, đưTiVQumwvợc TiVQumwvxưng X92Vlà dzzuFcPUvõ lâmdzzuFcPU đệdzzuFcPU X92Vnhất TiVQumwvmỹ nữ,dzzuFcPU dzzuFcPUhơn TiVQumwvnữa dzzuFcPUcòn X92Vmôn đăng hX92Vộ đốTiVQumwvi, lạiX92V X92Vlà cTiVQumwvhất nữdzzuFcPU củTiVQumwva ádzzuFcPUi thêTiVQumwv hắn.

“Nàng tốt,X92V thếTiVQumwv dzzuFcPUnhưng sdzzuFcPUo rX92Va vTiVQumwvẫn kémX92V NgdzzuFcPUâm NdzzuFcPUgâm mộtTiVQumwv ngón tay.”dzzuFcPU QuX92Vá mứdzzuFcPUc gX92Viả dốidzzuFcPU, cTiVQumwvố tìnhdzzuFcPU dzzuFcPUthanh cao.

“Ngươi…” PhTiVQumwvương KX92Vình sTiVQumwvắp bdzzuFcPUị hX92Vắn lTiVQumwvàm dzzuFcPUcho tứcdzzuFcPU cTiVQumwvhết, Bạch côX92V nươngdzzuFcPU kTiVQumwvia X92Vrốt cuộcX92V X92Vcó chỗTiVQumwv nàdzzuFcPUo tX92Vốt chứ?

“Mấy năTiVQumwvm X92Vnay, dzzuFcPUta tTiVQumwvôn trọdzzuFcPUng ngườiX92V, xeTiVQumwvm ngưX92Vời lX92Và TiVQumwvcha của tadzzuFcPU cX92Vũng dzzuFcPUvì nTiVQumwvể mặTiVQumwvt nươndzzuFcPUg. TiVQumwvNếu TiVQumwvnhư ngườiTiVQumwv dzzuFcPUcố tìnhX92V làmX92V TiVQumwvnhư vậyTiVQumwv nữdzzuFcPUa, đừngdzzuFcPU tdzzuFcPUrách tTiVQumwva không nhTiVQumwvận nX92Vgười.” TiVQumwvSau dzzuFcPUkhi nTiVQumwvương mất,X92V chdzzuFcPUa hX92Vắn luôndzzuFcPU luôX92Vn ngTiVQumwvhe lờX92Vi nữdzzuFcPU X92Vnhân kdzzuFcPUia màX92V khi dễTiVQumwv hắn.X92V X92VNếu khôngdzzuFcPU pX92Vhải hdzzuFcPUắn hứaTiVQumwv TiVQumwvvới nươnX92Vg sẽdzzuFcPU tX92Vôn tX92Vrọng dzzuFcPUcha thTiVQumwvì PhươdzzuFcPUng ChấndzzuFcPU Hiên hắdzzuFcPUn sớmTiVQumwv đãX92V bỏdzzuFcPU nhdzzuFcPUà dzzuFcPUra đdzzuFcPUi rồi.

Phương KìnhdzzuFcPU TiVQumwvnhìn ndzzuFcPUhi tửX92V, X92Vnói khôngX92V tTiVQumwvhành lời.X92V Tính tìTiVQumwvnh nhTiVQumwvi TiVQumwvtử tdzzuFcPUhế nàoX92V X92Vhắn X92Vhiểu rdzzuFcPUất dzzuFcPUrõ, nóTiVQumwvi đượX92Vc TiVQumwvlàm được,dzzuFcPU “NgươX92Vi muốnTiVQumwv thếTiVQumwv nào?”

“Hủy TiVQumwvbỏ việcdzzuFcPU dzzuFcPUchiêu tX92Vhân TiVQumwvnực cườiTiVQumwv nX92Vày.” HdzzuFcPUắn X92Vngữ khí kiênX92V quyết.

“Không được,dzzuFcPU PhTiVQumwvương X92Vgia tdzzuFcPUa gdzzuFcPUánh khTiVQumwvông nổTiVQumwvi việTiVQumwvc này.”

Phương ChấnX92V HiX92Vên cdzzuFcPUười nTiVQumwvhạt, “TiVQumwvVậy đừngTiVQumwv tráTiVQumwvch TiVQumwvta làm chuyTiVQumwvện dzzuFcPUcó lTiVQumwvỗi TiVQumwvvới người.”

“Ngươi muốnTiVQumwv gì?”TiVQumwv MặtTiVQumwv TiVQumwvhắn bTiVQumwviến sách.

“Ta nhấTiVQumwvt thờiX92V muốnX92V giTiVQumwvết cdzzuFcPUhết TiVQumwvnữ nhX92Vân lắmTiVQumwv mồmdzzuFcPU kX92Via.” Nếu khdzzuFcPUông phTiVQumwvải cdzzuFcPUó TiVQumwvcha chdzzuFcPUe chở,TiVQumwv hắnTiVQumwv TiVQumwvđã sớX92Vm đX92Vuổi nữdzzuFcPU dzzuFcPUnhân X92Vkia đidzzuFcPU rồi,dzzuFcPU thậmTiVQumwv dzzuFcPUchí TiVQumwvcòn có tdzzuFcPUhể giếtTiVQumwv bX92Và tadzzuFcPU, tdzzuFcPUhù hậnX92V hắnX92V đốTiVQumwvi TiVQumwvvới nhịdzzuFcPU nươX92Vng kTiVQumwvhông phảidzzuFcPU mớidzzuFcPU ngX92Vày mộdzzuFcPUt TiVQumwvngày hai TiVQumwv mà thành.

“Người đTiVQumwvó lTiVQumwvà nhdzzuFcPUị nưdzzuFcPUơng củaX92V ngươi.”dzzuFcPU &nbsTiVQumwvp;Phương Kình X92V không thX92Vể dzzuFcPUtin nổi.

“Nương dzzuFcPUta đTiVQumwvã X92Vchết từdzzuFcPU lâTiVQumwvu lắmX92V rồi,dzzuFcPU bTiVQumwvà X92Vta khôTiVQumwvng xứng. TiVQumwv Cha đừnX92Vg X92Vquên, tTiVQumwva lX92Và LãnhX92V TâmdzzuFcPU CX92Vông TdzzuFcPUử, X92Vlà lãX92Vnh tâdzzuFcPUm, bấtX92V luậdzzuFcPUn chuyệndzzuFcPU gdzzuFcPUì cũndzzuFcPUg cóX92V thể làmX92V được.”

“Được rTiVQumwvồi, ngươidzzuFcPU cTiVQumwvứ đTiVQumwvể việTiVQumwvc chiêTiVQumwvu tdzzuFcPUhân nX92Vày tidzzuFcPUếp tục đi,X92V TiVQumwvta đX92Vồng ýX92V dzzuFcPUcho ngưdzzuFcPUơi X92Vlấy BạchX92V côdzzuFcPU nươdzzuFcPUng.” NhX92Vi tửTiVQumwv ludzzuFcPUôn luX92Vôn nóiX92V đượcX92V làmdzzuFcPU được,X92V tốt ndzzuFcPUhất làdzzuFcPU đừTiVQumwvng đTiVQumwvối ndzzuFcPUghịch dzzuFcPUvới hắn.

“Nếu TiVQumwvđã cX92Vhiêu tX92Vhân, X92VNgâm NgâmTiVQumwv lX92Vàm sTiVQumwvao bâdzzuFcPUy giờX92V? LàmX92V thiếp chdzzuFcPUăng?” TiVQumwvLấy tíTiVQumwvnh TiVQumwvtình cưdzzuFcPUơng liệTiVQumwvt củaX92V X92Vnàng, nàngdzzuFcPU sẽX92V đồngdzzuFcPU ýdzzuFcPU sao?

“Ngươi hưởndzzuFcPUg phdzzuFcPUúc X92Vtề nhân,TiVQumwv đồngX92V thờiTiVQumwv nX92Vhập TiVQumwvmôn, khTiVQumwvông phân X92Vlớn nhỏ.dzzuFcPU” PhươngdzzuFcPU KTiVQumwvình dzzuFcPUđoán chácX92Vh BdzzuFcPUạch côX92V nươdzzuFcPUng sẽTiVQumwv khTiVQumwvông đồTiVQumwvng TiVQumwvý, tídzzuFcPUnh tìnTiVQumwvh nàng cóTiVQumwv mạdzzuFcPUnh mẽdzzuFcPU. HắX92Vn đãTiVQumwv đápTiVQumwv ứdzzuFcPUng chdzzuFcPUo dzzuFcPUnhi tX92Vử lấyX92V BạX92Vch TiVQumwvcô nươngTiVQumwv, cX92Vòn cdzzuFcPUhuyện TiVQumwvcó lấy X92V được haX92Vy khôTiVQumwvng khTiVQumwvông liênX92V quaX92Vn đếnX92V hắn.

“Không được,dzzuFcPU nànTiVQumwvg dzzuFcPUsẽ khôTiVQumwvng đồdzzuFcPUng ý.”

Phương KìnhX92V ldzzuFcPUạnh lùngTiVQumwv nghiêdzzuFcPUm mTiVQumwvặt, “NamX92V TiVQumwvtử hdzzuFcPUán đạdzzuFcPUi trượng phudzzuFcPU, X92Vcòn phX92Vải nTiVQumwvghe lờiX92V nàng?dzzuFcPU NX92Vếu TiVQumwvnhư X92Vnàng thậtX92V dzzuFcPUsự khdzzuFcPUông TiVQumwvbiết tốTiVQumwvt xấu, TiVQumwvPhương gidzzuFcPUa chúnX92Vg tdzzuFcPUa cũnTiVQumwvg khônTiVQumwvg gTiVQumwvánh nổi.”TiVQumwv LãTiVQumwvo đầuTiVQumwv thậX92Vt gTiVQumwvian X92Vtrá, rõdzzuFcPU dzzuFcPUràng đã biếtTiVQumwv BạchTiVQumwv NgâTiVQumwvm “khôX92Vng biếdzzuFcPUt dzzuFcPUtốt xấu”TiVQumwv rồi.

Phương ChấndzzuFcPU HiênTiVQumwv hầuX92V TiVQumwvnhư nghiếnTiVQumwv X92Vrăng nX92Vói, “Được,TiVQumwv ta đồngX92V ý.”X92V NX92Vgâm X92VNgâm sX92Vẽ thTiVQumwva TiVQumwvthứ dzzuFcPUcho hắn,dzzuFcPU bấTiVQumwvt luậnTiVQumwv X92Vhắn dzzuFcPUcó lấdzzuFcPUy TiVQumwvai, cũnX92Vg cTiVQumwvhỉ đốiTiVQumwv tốt X92V với mX92Vột mìndzzuFcPUh NgX92Vâm Ngâm.

Thế nhưTiVQumwvng hadzzuFcPUi ngườdzzuFcPUi họTiVQumwv đềuX92V đX92Vã X92Vquên mdzzuFcPUất mộX92Vt X92Vsự thật, mộX92Vt sdzzuFcPUự thậtTiVQumwv vôTiVQumwv cùnTiVQumwvg dzzuFcPUvô X92Vcùng nghTiVQumwviêm TiVQumwvtrọng, X92VBạch MTiVQumwvạn ĐiệpTiVQumwv dzzuFcPUcó võX92V X92Vcông, kX92Vế hoạch tuyệtX92V vờiX92V cX92Vủa X92Vbọn hdzzuFcPUọ ndzzuFcPUhất địnhX92V thấtX92V X92Vbại thảmTiVQumwv hại.

Chương 2X92V2: DX92Vùng bản năngX92V phX92Vản ứngX92V thậtX92V làTiVQumwv tốt.

Bạch MạX92Vn ĐiTiVQumwvệp sớmTiVQumwv đãdzzuFcPU nghTiVQumwve thấyX92V chuydzzuFcPUện PhươnTiVQumwvg ChấdzzuFcPUn HX92Viên tuyển lãX92Vo bàdzzuFcPU, thếTiVQumwv TiVQumwvnhưng X92Vnàng TiVQumwvmột chúTiVQumwvt TiVQumwvcảm X92Vgiác cũngX92V khX92Vông códzzuFcPU. CódzzuFcPU thTiVQumwvể, nTiVQumwvàng X92Vđã từng độTiVQumwvng dzzuFcPUlòng dzzuFcPUvới PhươngdzzuFcPU ChấnX92V Hiên,TiVQumwv tdzzuFcPUhế TiVQumwvnhưng mộtX92V pTiVQumwvhần hảoX92V cảTiVQumwvm X92Vkia, đãdzzuFcPU hoàndzzuFcPU toàn X92Vbị gạtdzzuFcPU TiVQumwvbỏ. NgX92Vười PhươngdzzuFcPU giX92Va khdzzuFcPUinh thườngX92V nànX92Vg, nànX92Vg TiVQumwvcũng đồngTiVQumwv dạngTiVQumwv khinhX92V thường bọnX92V họ.dzzuFcPU NgTiVQumwvhĩ đếTiVQumwvn X92Vsách mX92Vặt củadzzuFcPU PhươnTiVQumwvg lTiVQumwvão X92Vgia TiVQumwvcùng PhươngdzzuFcPU phTiVQumwvu nhâX92Vn, X92Vnàng thực sựX92V muốnTiVQumwv dzzuFcPUnôn mửa.TiVQumwv PhươndzzuFcPUg dzzuFcPUChấn HiênX92V rTiVQumwvất xX92Vuất sách,dzzuFcPU khôndzzuFcPUg giốngTiVQumwv X92Vhạng ănX92V chơi trX92Vác tángTiVQumwv thôngTiVQumwv thường,X92V thếX92V nTiVQumwvhưng trênTiVQumwv ngưX92Vời X92Vhắn mTiVQumwvang thdzzuFcPUeo cdzzuFcPUao nTiVQumwvgạo củaTiVQumwv TiVQumwvcon nhàdzzuFcPU thế gidzzuFcPUa. GTiVQumwvả vàdzzuFcPUo dzzuFcPUnhà TiVQumwvgiàu cóX92V đếndzzuFcPU nadzzuFcPUy dzzuFcPUcũng khTiVQumwvông phdzzuFcPUải nguyệnTiVQumwv vọnTiVQumwvg X92Vcủa TiVQumwvnàng, ở cùngTiVQumwv mộdzzuFcPUt nadzzuFcPUm nhdzzuFcPUân ấTiVQumwvu trdzzuFcPUĩ tựTiVQumwv cdzzuFcPUao tựTiVQumwv đạdzzuFcPUi nhưX92V X92Vvậy, cTiVQumwvòn TiVQumwvcó gdzzuFcPUì gọidzzuFcPU làTiVQumwv hạnX92Vh phúc?

Tất cảdzzuFcPU dzzuFcPUmọi ngườiX92V dzzuFcPUở PhưTiVQumwvơng gdzzuFcPUia vừaX92V X92Vtự cdzzuFcPUao tựdzzuFcPU đạiX92V vừdzzuFcPUa ấTiVQumwvu trĩ, BạcdzzuFcPUh MạndzzuFcPU TiVQumwvĐiệp dzzuFcPUthực sựX92V X92Vkhông muốnTiVQumwv trTiVQumwvở lạTiVQumwvi nX92Vơi ndzzuFcPUày, thếX92V nX92Vhưng nànX92Vg vẫnX92V phTiVQumwvải trở lại.dzzuFcPU NàdzzuFcPUng trởTiVQumwv lTiVQumwvại dzzuFcPUtìm dzzuFcPULưu LyTiVQumwv, cũnTiVQumwvg muốndzzuFcPU dzzuFcPUxin PhX92Vương TiVQumwvChấn HiêX92Vn tTiVQumwvhực hiệTiVQumwvn lời hứa.TiVQumwv PhươTiVQumwvng ChdzzuFcPUấn HiênTiVQumwv đãX92V đápX92V X92Vứng sX92Vẽ dzzuFcPUgiúp nàngdzzuFcPU tdzzuFcPUìm ĐTiVQumwvông PhươnX92Vg X92VVũ, hắTiVQumwvn rTiVQumwvốt cX92Vuộc tìm khônTiVQumwvg X92Vđược cX92Vhứ gì?

Bởi vìdzzuFcPU đạX92Vi hộiX92V chidzzuFcPUêu tTiVQumwvhân, PhưTiVQumwvơng giTiVQumwva TiVQumwvphi thườdzzuFcPUng náo X92Vnhiệt, BạchTiVQumwv MạdzzuFcPUn ĐiệdzzuFcPUp đứngTiVQumwv trướcX92V TiVQumwvcửa TiVQumwvlớn PhưdzzuFcPUơng gX92Via, TiVQumwvhé X92Vra mdzzuFcPUột nTiVQumwvụ cườiX92V nhợt nhạt.dzzuFcPU NhữngX92V ngườidzzuFcPU thoạtdzzuFcPU nhTiVQumwvìn cóTiVQumwv quyX92Vền TiVQumwvcó thTiVQumwvế nhưdzzuFcPU vậdzzuFcPUy, kỳX92V thựcdzzuFcPU dzzuFcPUlà nhữX92Vng người khôngdzzuFcPU nênX92V TiVQumwvgả nX92Vhất. ThậtX92V sựTiVQumwv dzzuFcPUkhông rdzzuFcPUõ nhữnX92Vg ngườiTiVQumwv nàydzzuFcPU sTiVQumwvuy nghĩdzzuFcPU thếdzzuFcPU ndzzuFcPUào, chdzzuFcPUo dù PX92Vhương CTiVQumwvhấn HTiVQumwviên cdzzuFcPUó X92Vlà vdzzuFcPUõ X92Vlâm đệX92V nhịdzzuFcPU X92Vmỹ TiVQumwvnam tdzzuFcPUử cũngdzzuFcPU kdzzuFcPUhông cdzzuFcPUần cX92Vhen châTiVQumwvn chạdzzuFcPUy tới gảX92V dzzuFcPUcho hắnX92V nX92Vhư vậyX92V chứ.

Nghe đượTiVQumwvc gianTiVQumwvg hX92Vồ X92Vđàm X92Vluận vềdzzuFcPU dzzuFcPUvõ lTiVQumwvâm tứdzzuFcPU đdzzuFcPUại dzzuFcPUmỹ nam, nànTiVQumwvg tTiVQumwvhực sTiVQumwvự mdzzuFcPUuốn cX92Vười. VậndzzuFcPU kdzzuFcPUhí TiVQumwvnàng dzzuFcPUlà vậX92Vn kTiVQumwvhí X92Vgì dzzuFcPUthế nàyTiVQumwv? dzzuFcPUGả cdzzuFcPUho đệX92V tứX92V mX92Vỹ nam làmTiVQumwv vợX92V, cùX92Vng đệTiVQumwv X92Vtam mỹX92V nadzzuFcPUm lX92Vàm phTiVQumwvu TiVQumwvthê thậtdzzuFcPU sựdzzuFcPU, X92Vthân X92Vphận hiệnTiVQumwv nX92Vay còndzzuFcPU lTiVQumwvà “dzzuFcPUvị hôn TiVQumwvthê” TiVQumwvcủa X92Vđệ nhịTiVQumwv mỹTiVQumwv namX92V, nếuTiVQumwv dzzuFcPUnhư nhữngdzzuFcPU X92Vnữ X92Vtử kX92Vhác biếdzzuFcPUt đượcdzzuFcPU nànX92Vg đX92Vào hTiVQumwvoa như TiVQumwv vậy, ndzzuFcPUhất địnhdzzuFcPU đX92Vố dzzuFcPUkị cTiVQumwvhết nàng.

Bạch MạdzzuFcPUn ĐiệpX92V X92Vđứng ởTiVQumwv ngdzzuFcPUoài cửaTiVQumwv, dzzuFcPUdo dTiVQumwvự khôngTiVQumwv biếtdzzuFcPU cdzzuFcPUó nên vdzzuFcPUào hX92Vay khôngX92V. ĐộtdzzuFcPU TiVQumwvnhiên nX92Vghe TiVQumwvthấy ngườX92Vi nói,dzzuFcPU “MauTiVQumwv xdzzuFcPUem đi,TiVQumwv TốngX92V PX92Vhù DTiVQumwvung, Tống giTiVQumwva trdzzuFcPUang TiVQumwvtới dzzuFcPUrồi.” TidzzuFcPUếp đóX92V, cóTiVQumwv TiVQumwvgia dzzuFcPUđinh đdzzuFcPUi tớiX92V “dẹTiVQumwvp đường”dzzuFcPU, BạX92Vch MạnTiVQumwv Điệp X92V đương nhiênX92V dzzuFcPUcũng dzzuFcPUbị “X92Vdẹp” TiVQumwvsang mộdzzuFcPUt bên.

Bạch X92VMạn ĐiệdzzuFcPUp X92Vkhẽ lX92Viếc mắtX92V vTiVQumwvề tiêuTiVQumwv đX92Viểm TiVQumwvcủa tấdzzuFcPUt cTiVQumwvả mọTiVQumwvi người –dzzuFcPU mTiVQumwvột chiếcX92V xX92Ve ngựdzzuFcPUa X92Vxa TiVQumwvhoa. TX92Vừ X92Vtrên dzzuFcPUxe ngTiVQumwvựa, dẫnTiVQumwv dzzuFcPUđầu lTiVQumwvà mộtX92V dzzuFcPUnam dzzuFcPUtử tuổi cònX92V TiVQumwvrất trẻ,X92V tiếpdzzuFcPU đX92Vó lX92Và mộtX92V nữdzzuFcPU nhâX92Vn maTiVQumwvng thX92Vai, đdzzuFcPUi dzzuFcPUsau còdzzuFcPUn cX92Vó mộTiVQumwvt vịTiVQumwv X92Vnữ tX92Vử áo lamTiVQumwv, đầuTiVQumwv độTiVQumwvi dzzuFcPUmũ cX92Vhe mặt.dzzuFcPU TiVQumwvVị X92Váo ldzzuFcPUam dzzuFcPUnữ tTiVQumwvử kiX92Va X92Vvừa xudzzuFcPUất hiX92Vện, ánhdzzuFcPU mắTiVQumwvt mọX92Vi người tấtTiVQumwv cảTiVQumwv đX92Vều đổTiVQumwv dTiVQumwvồn vX92Về phíaTiVQumwv nàng.dzzuFcPU X92VNàng dzzuFcPUhẳn chíX92Vnh X92Vlà TốdzzuFcPUng X92VPhu DTiVQumwvung màdzzuFcPU mX92Vọi ngườTiVQumwvi đã nóidzzuFcPU, trướcX92V tiêdzzuFcPUn khônTiVQumwvg cầX92Vn bànTiVQumwv tớX92Vi nàndzzuFcPUg diệX92Vn dzzuFcPUmạo thếdzzuFcPU nào,dzzuFcPU chỉX92V nhdzzuFcPUìn vdzzuFcPUóc người uyểdzzuFcPUn cTiVQumwvhuyển X92Vđã đủX92V TiVQumwvcho mọdzzuFcPUi ngườidzzuFcPU X92Vmơ ướTiVQumwvc. PhươnTiVQumwvg ChấTiVQumwvn HiêTiVQumwvn thậtX92V TiVQumwvlà tốtX92V sốTiVQumwv, người ngườiTiVQumwv X92Vđều muX92Vốn gảX92V TiVQumwvcho hắn.dzzuFcPU BạcX92Vh MạnX92V ĐiTiVQumwvệp khdzzuFcPUông dzzuFcPUcó hứndzzuFcPUg thúX92V nhX92Vìn, hiếX92Vu TiVQumwvkỳ quandzzuFcPU sát khX92Vắp dzzuFcPUnơi. LoạTiVQumwvi khdzzuFcPUí thdzzuFcPUế TiVQumwvnày TiVQumwvcùng TiVQumwvvõ lâdzzuFcPUm đạidzzuFcPU hTiVQumwvội cũngX92V TiVQumwvkhông khdzzuFcPUác dzzuFcPUbiệt lắm chứ?

Tống PTiVQumwvhù DungTiVQumwv, TốngTiVQumwv giTiVQumwva traTiVQumwvng tiểX92Vu X92Vthư, ndzzuFcPUgười xưnX92Vg biệt hiX92Vệu PhùX92V DX92Vung kiTiVQumwvếm. NX92Vghe thấTiVQumwvy dzzuFcPUtên X92VTống PhX92Vù DTiVQumwvung, nX92Vàng X92Vtheo bảndzzuFcPU nănX92Vg nhớ được.

Người xuốX92Vng xX92Ve cúTiVQumwvi cùX92Vng lX92Và mX92Vột vịX92V hX92Voa TiVQumwvphục lãoX92V giảdzzuFcPU trên dưTiVQumwvới TiVQumwv50 tuX92Vổi. HắnX92V tựadzzuFcPU hồTiVQumwv TiVQumwvcàng TiVQumwvhấp dẫTiVQumwvn ngườX92Vi khTiVQumwvác hơX92Vn TốnX92Vg PTiVQumwvhù DuX92Vng, ánh X92Vmắt TiVQumwvcủa tTiVQumwvất cdzzuFcPUả mọdzzuFcPUi ngdzzuFcPUười đềuTiVQumwv manX92Vg dzzuFcPUtheo sTiVQumwvùng X92Vbái, X92Vđổ dồnX92V vềdzzuFcPU X92Vlão. BạchTiVQumwv MạnX92V ĐiệdzzuFcPUp cũng khTiVQumwvông X92Vngoại lệ,TiVQumwv TiVQumwvhiếu kỳX92V X92Vquan TiVQumwvsát lãdzzuFcPUo, hTiVQumwvẳn X92Vlà mX92Vột vịTiVQumwv võX92V TiVQumwvlâm tiềTiVQumwvn bối?

Hắn rấX92Vt TiVQumwvcó phonX92Vg gậtX92V đầX92Vu mỉmTiVQumwv cườdzzuFcPUi X92Vnhìn mọTiVQumwvi ngườiTiVQumwv, đếnX92V khi ndzzuFcPUhìn thdzzuFcPUấy BạchTiVQumwv MạTiVQumwvn X92VĐiệp, dádzzuFcPUng tươdzzuFcPUi TiVQumwvcười TiVQumwvcư dzzuFcPUcó chútX92V cdzzuFcPUứng đờ,X92V ngTiVQumwvơ nX92Vgác nhìnTiVQumwv nàng. BạchX92V MạnX92V ĐiệdzzuFcPUp nTiVQumwvhìn X92Vngó xuTiVQumwvng X92Vquanh, TiVQumwvxác TiVQumwvđịnh lãdzzuFcPUo X92Vđang nX92Vhìn nàX92Vng, nX92Vàng mỉm cX92Vười đTiVQumwváp lạX92Vi ldzzuFcPUão mộtX92V cáidzzuFcPU, hTiVQumwvai taX92Vy X92Vôm dzzuFcPUtrước nTiVQumwvgực, TiVQumwvsau đTiVQumwvó lạX92Vi nX92Vhìn đX92Vi chX92Vỗ khác.

“Cha…” TdzzuFcPUống PhTiVQumwvù TiVQumwvDung kX92Véo kéX92Vo TiVQumwvy phụdzzuFcPUc cTiVQumwvủa hắn.

Vị lTiVQumwvão X92Vgia đó,TiVQumwv cTiVQumwvũng cTiVQumwvhính X92Vlà TiVQumwvTống gdzzuFcPUia tradzzuFcPUng tranX92Vg chủ, TốngdzzuFcPU CảnTiVQumwvh X92VNhân, maTiVQumwvu dzzuFcPUchóng hTiVQumwvoàn hồnTiVQumwv. “TiVQumwvVào thôi.”TiVQumwv dzzuFcPUQuá giống,dzzuFcPU trênX92V đờiTiVQumwv TiVQumwvcư nhiên dzzuFcPUlại dzzuFcPUcó hX92Vai ngườiTiVQumwv giốnTiVQumwvg TiVQumwvnhau nhưTiVQumwv TiVQumwvvậy. NếudzzuFcPU X92Vkhông phảdzzuFcPUi từngTiVQumwv tX92Vận mdzzuFcPUắt thTiVQumwvấy nàX92Vng đã chết,X92V hdzzuFcPUắn nhấtdzzuFcPU địnhTiVQumwv cX92Vho TiVQumwvrằng ngdzzuFcPUười đứngdzzuFcPU trưX92Vớc mặtdzzuFcPU X92Vchính ldzzuFcPUà nàngX92V. NàdzzuFcPUng đãdzzuFcPU dzzuFcPUchết, thật sựdzzuFcPU đX92Vã chết.

Khách qdzzuFcPUuý X92Vtiến dzzuFcPUvào trdzzuFcPUong, BạdzzuFcPUch MX92Vạn ĐdzzuFcPUiệp cũngdzzuFcPU TiVQumwvtheo vào. X92VMới vX92Vừa điX92V đượcX92V X92Vhai bưX92Vớc, liềTiVQumwvn cóTiVQumwv mộX92Vt bànX92V dzzuFcPUtay TiVQumwvnhỏ bédzzuFcPU túX92Vm lấX92Vy dzzuFcPUy phụX92Vc củaTiVQumwv nàng. X92VNàng cúX92Vi đầu,X92V mộdzzuFcPUt cdzzuFcPUái đầuX92V X92Vtừ phíadzzuFcPU sadzzuFcPUu chX92Vui rTiVQumwva, vuX92Vi dzzuFcPUvẻ cườiX92V nói,X92V “TiTiVQumwvểu thưX92V, nTiVQumwvgài rốt cuộcTiVQumwv cũngdzzuFcPU tớiX92V rồi.”

“Sao ngươiX92V lạX92Vi TiVQumwvở chỗX92V nàydzzuFcPU?” NdzzuFcPUữ TiVQumwvtử kX92Véo dzzuFcPUy phụcX92V nàng, đươnTiVQumwvg nhiêX92Vn chínhTiVQumwv lX92Và LdzzuFcPUưu Ly.

Lưu TiVQumwvLy đdzzuFcPUứng lTiVQumwvên, cdzzuFcPUung kíX92Vnh nX92Vói, dzzuFcPU“Hồi tiểTiVQumwvu dzzuFcPUthư, nôX92V tỳ phụngTiVQumwv mTiVQumwvệnh tdzzuFcPUam X92Vtiểu thưTiVQumwv TiVQumwvđến PhươngdzzuFcPU gdzzuFcPUia chờX92V ndzzuFcPUgài. ThếTiVQumwv nX92Vhưng mấyX92V tX92Vên giữdzzuFcPU cửa PhưX92Vơng gX92Via nX92Vói ởTiVQumwv đâyX92V khôngX92V X92Vcó X92Vvị hàoX92V nhdzzuFcPUân ndzzuFcPUào nTiVQumwvhư dzzuFcPUvậy, TiVQumwvLưu LdzzuFcPUy khôTiVQumwvng dádzzuFcPUm dzzuFcPUtự tidzzuFcPUện rời đX92Vi, dzzuFcPUkhông cònTiVQumwv X92Vcách X92Vnào khácX92V hơndzzuFcPU làdzzuFcPU ngồdzzuFcPUi ởX92V đâydzzuFcPU chờ.”dzzuFcPU NànTiVQumwvg đX92Vã ởTiVQumwv dzzuFcPUđây hơdzzuFcPUn mười TiVQumwv ngày, nếuTiVQumwv tX92Viểu tdzzuFcPUhư mdzzuFcPUà cTiVQumwvòn khdzzuFcPUông xuấX92Vt hiện,dzzuFcPU X92Vnàng đX92Vành pX92Vhải trởX92V vX92Về X92Vtiếp nhận nghiêmTiVQumwv pTiVQumwvhạt củaTiVQumwv dzzuFcPUtam tiểuX92V thư.

Bạch dzzuFcPUMạn TiVQumwvĐiệp cTiVQumwvười thdzzuFcPUần bíTiVQumwv, “TadzzuFcPU dX92Vùng tênX92V giảdzzuFcPU Bạch NgâX92Vm, X92Vhơn ndzzuFcPUữa dzzuFcPUta mấyTiVQumwv X92Vngày dzzuFcPUnay cũngTiVQumwv khôngdzzuFcPU ởTiVQumwv TiVQumwvchỗ này,X92V ngươdzzuFcPUi đươngTiVQumwv X92Vnhiên khôX92Vng tìm được.”

“Tiểu thTiVQumwvư, ngX92Vài khôngX92V phảiX92V cX92Vũng muốTiVQumwvn tTiVQumwvham tuyểndzzuFcPU chứ?” TiểX92Vu thX92Vư đTiVQumwvã thàdzzuFcPUnh thTiVQumwvân rồTiVQumwvi X92Vmà, hX92Vơn nữX92Va còTiVQumwvn nTiVQumwvghe X92Vtam tiX92Vểu tX92Vhư dzzuFcPUnói tiểuX92V TiVQumwvthư có bệTiVQumwvnh, quêdzzuFcPUn mấtdzzuFcPU võdzzuFcPU côngX92V, dzzuFcPUcòn cTiVQumwvó thểdzzuFcPU dzzuFcPUtham dựdzzuFcPU sao?

“Không.” BạchdzzuFcPU dzzuFcPUMạn ĐiệpdzzuFcPU khX92Vinh TiVQumwvthường TiVQumwvnói, “KX92Vhông thích.” PhươngX92V TiVQumwvgia chX92Vo rằX92Vng dzzuFcPUnữ tửX92V tTiVQumwvrong thiênX92V hạX92V X92Vđều X92Vkhát TiVQumwvkhao nịdzzuFcPUnh TiVQumwvbợ Phương giTiVQumwva sTiVQumwvao? TiVQumwvBạch X92VMạn ĐiệpTiVQumwv nàngX92V khônTiVQumwvg cần.

“Tiểu thdzzuFcPUư, TiVQumwvnghe nóidzzuFcPU nX92Vgài bịTiVQumwv bệnh?”dzzuFcPU dzzuFcPUNghe ndzzuFcPUói tiểudzzuFcPU thư bdzzuFcPUị bệnh,X92V LưuX92V LTiVQumwvy nàTiVQumwvng tdzzuFcPUức X92Vđến mdzzuFcPUuốn cdzzuFcPUhết, TiVQumwvhơn dzzuFcPUnữa X92Vcòn bdzzuFcPUị TiVQumwvtam tidzzuFcPUểu thưdzzuFcPU kTiVQumwvhép tộidzzuFcPU hộ cTiVQumwvhủ vôdzzuFcPU X92Vnăng dzzuFcPUmà nghiTiVQumwvêm phX92Vạt, thậtTiVQumwv lX92Và oaTiVQumwvn uổngX92V cdzzuFcPUho nàng.

“Đúng vậydzzuFcPU, TiVQumwvbất TiVQumwvquá hiệnX92V giờTiVQumwv đãTiVQumwv cX92Vó khX92Vởi sách.dzzuFcPU CũngdzzuFcPU không biếtdzzuFcPU xảydzzuFcPU TiVQumwvra chuyX92Vện gdzzuFcPUì, dzzuFcPUrất dzzuFcPUkhó ndzzuFcPUói rõTiVQumwv vTiVQumwvới ngươi.X92V Đi,TiVQumwv chdzzuFcPUúng TiVQumwvta X92Vvào trong.” NX92Vói nàngTiVQumwv X92Vmất X92Vtrí nhớ?TiVQumwv LưuX92V X92VLy X92Vtin sao?

“Tại X92Vsao pTiVQumwvhải dzzuFcPUvào.” X92VLưu LTiVQumwvy dzzuFcPUvẻ mặtdzzuFcPU khônTiVQumwvg đTiVQumwvược thích thú.

“Ngu nTiVQumwvgốc, dzzuFcPUta dzzuFcPUcùng PhươnX92Vg ChấndzzuFcPU HiêX92Vn X92Vcó mộtTiVQumwv gX92Viao dịch, TiVQumwvta vàTiVQumwvo X92Vhỏi hắdzzuFcPUn ĐôngdzzuFcPU PhươndzzuFcPUg VũX92V ởdzzuFcPU đTiVQumwvâu.” NếX92Vu khTiVQumwvông phảidzzuFcPU vdzzuFcPUì dzzuFcPUtìm đượTiVQumwvc LưudzzuFcPU LTiVQumwvy vX92Và vìX92V thù dzzuFcPUlao cX92Vủa trdzzuFcPUận giX92Vao dịX92Vch nX92Vày, nàX92Vng thTiVQumwvật sựX92V khôX92Vng dzzuFcPUmuốn tdzzuFcPUrở về.

“Tiểu dzzuFcPUthư, tX92Vam X92Vtiểu thdzzuFcPUư X92Vđã dùngTiVQumwv bồTiVQumwv cTiVQumwvâu đTiVQumwvưa X92Vtin đếnX92V Thiên dzzuFcPUCơ cáX92Vc, muTiVQumwva tidzzuFcPUn vềdzzuFcPU ĐôdzzuFcPUng PhươnTiVQumwvg TiVQumwvVũ, chỉTiVQumwv cTiVQumwvần códzzuFcPU dzzuFcPUtin tứcTiVQumwv, lậpX92V dzzuFcPUtức báTiVQumwvo vdzzuFcPUới tiểu thdzzuFcPUư.” ThiêdzzuFcPUn CTiVQumwvơ X92Vcác chíX92Vnh lX92Và tdzzuFcPUhám TiVQumwvtử tư,dzzuFcPU chuyêX92Vn TiVQumwvmua X92Vbán TiVQumwvtin X92Vtức. ThiêdzzuFcPUn Cơ cácdzzuFcPU TiVQumwvsáng TiVQumwvlập hơnTiVQumwv trTiVQumwvăm năX92Vm, mX92Vạng TiVQumwvlưới tìX92Vnh bádzzuFcPUo trảiX92V rộngX92V cảX92V nưX92Vớc, khôndzzuFcPUg cóTiVQumwv dzzuFcPUtin tức nàodzzuFcPU làX92V khôdzzuFcPUng dzzuFcPUthu thậpTiVQumwv được,X92V dzzuFcPUcàng khônTiVQumwvg báTiVQumwvn tdzzuFcPUin tdzzuFcPUức gTiVQumwviả. X92VCó ThiêX92Vn CX92Vơ dzzuFcPUcác hỗ trợ,X92V TiVQumwvchỉ cầnTiVQumwv ĐônX92Vg PhươngTiVQumwv VũdzzuFcPU lộTiVQumwv diệnTiVQumwv, tuyệtdzzuFcPU đốiTiVQumwv X92Vcó TiVQumwvthể bắtX92V đưdzzuFcPUợc hắn.

“Có ThTiVQumwviên CTiVQumwvơ TiVQumwvcác hỗX92V TiVQumwvtrợ, tdzzuFcPUa TiVQumwvcó X92Vthể yênX92V tX92Vâm rồi,dzzuFcPU thếdzzuFcPU nhưng dzzuFcPUta cX92Vó vàiX92V TiVQumwvlời TiVQumwvmuốn nódzzuFcPUi TiVQumwvvới PdzzuFcPUhương CX92Vhấn HdzzuFcPUiên.” NdzzuFcPUghe LdzzuFcPUưu LTiVQumwvy TiVQumwvnói đếnTiVQumwv Thiên CX92Vơ cácdzzuFcPU, tấTiVQumwvt cảTiVQumwv tưdzzuFcPU TiVQumwvliệu vdzzuFcPUề TTiVQumwvhiên CTiVQumwvơ cáTiVQumwvc bỗngX92V nhiêdzzuFcPUn TiVQumwvxuất hiệdzzuFcPUn tTiVQumwvrong đầudzzuFcPU dzzuFcPUnàng. RấX92Vt nhiều ngườidzzuFcPU cX92Vùng vTiVQumwviệc nàX92Vng nhớX92V rdzzuFcPUất X92Vrõ, chỉX92V cầnTiVQumwv xuấtX92V TiVQumwvhiện tdzzuFcPUrước X92Vmắt ndzzuFcPUàng, hTiVQumwvoặc là từngX92V ngdzzuFcPUhe nóiX92V đến,dzzuFcPU nàndzzuFcPUg X92Vđều dzzuFcPUcó thểX92V nTiVQumwvhớ ldzzuFcPUại. MớTiVQumwvi đâyTiVQumwv thôX92Vi, BạX92Vch TiVQumwvMạn ĐiệX92Vp còn khdzzuFcPUông TiVQumwvphát X92Vhiện rX92Va X92Vhiện tượngTiVQumwv kỳTiVQumwv qdzzuFcPUuái này.

“Tiểu TiVQumwvthư… khTiVQumwvông dzzuFcPUphải TiVQumwvlà X92Vngài thídzzuFcPUch hdzzuFcPUắn chứ?”X92V NdzzuFcPUghe tamTiVQumwv tiểu thưdzzuFcPU X92Vnói tiểuX92V tX92Vhư ởTiVQumwv cùngTiVQumwv mTiVQumwvột dzzuFcPUchỗ vớdzzuFcPUi PhươngTiVQumwv ChấnTiVQumwv HiêndzzuFcPU, chẳnX92Vg dzzuFcPUlẽ là…

Bạch MạnTiVQumwv ĐiệTiVQumwvp nX92Vém cdzzuFcPUho nànX92Vg mộtdzzuFcPU cX92Vái trừX92Vng mTiVQumwvắt, “ĐiX92V chết đi,X92V TiVQumwvta mớdzzuFcPUi khôndzzuFcPUg thèX92Vm TiVQumwvthích hTiVQumwvọ TiVQumwvPhương đóTiVQumwv.” TronX92Vg lòX92Vng nàngX92V lạTiVQumwvi bổX92V TiVQumwvthêm mộX92Vt câu,X92V muốn thX92Vích cũngdzzuFcPU thíchX92V X92VSáo NTiVQumwvgọc CônTiVQumwvg Tử.

“Vậy X92Vlà X92Vtốt rồi.”TiVQumwv CáX92Vi tdzzuFcPUên hX92Vọ PhươngdzzuFcPU kTiVQumwvia X92Vthật sTiVQumwvự có TiVQumwvđiểm khôndzzuFcPUg X92Vxứng vdzzuFcPUới tX92Viểu thTiVQumwvư nhàTiVQumwv nàng.

Vào đTiVQumwvến X92VPhương gTiVQumwvia, lậpTiVQumwv tX92Vức cóTiVQumwv ndzzuFcPUha hX92Voàn aX92Vn dzzuFcPUbài sương phòngdzzuFcPU dzzuFcPUcho cTiVQumwvác dzzuFcPUnàng nghỉX92V ngơidzzuFcPU. BạX92Vch MạnX92V ĐX92Việp cũTiVQumwvng khônTiVQumwvg tdzzuFcPUrực tiTiVQumwvếp đềX92V xdzzuFcPUuất muốndzzuFcPU gặp PTiVQumwvhương ChTiVQumwvấn TiVQumwvHiên, nànX92Vg biếTiVQumwvt dzzuFcPUkẻ mX92Vuốn gặpTiVQumwv hắnTiVQumwv nhiềuX92V lắm,dzzuFcPU nếudzzuFcPU nhX92Vư nX92Vàng cũng muốnTiVQumwv dzzuFcPUđi TiVQumwvgặp hắndzzuFcPU, dzzuFcPUngười TiVQumwvhầu nhấdzzuFcPUt địnhX92V TiVQumwvcho rX92Vằng nàngdzzuFcPU cũnTiVQumwvg giốTiVQumwvng nhưdzzuFcPU nhdzzuFcPUững nữdzzuFcPU nhân khdzzuFcPUác, X92Vtùy tiệX92Vn tìmTiVQumwv dzzuFcPUmột X92Vlí X92Vdo thoTiVQumwvái tX92Vhác đdzzuFcPUi. MX92Vọi ngườiX92V ởX92V PhươngX92V giX92Va TiVQumwvđều làdzzuFcPU mắtTiVQumwv chó dzzuFcPUnhìn ngườidzzuFcPU thdzzuFcPUấp, TiVQumwvngười X92Vhầu khẳngTiVQumwv địnhdzzuFcPU cũnX92Vg kTiVQumwvhông tốX92Vt đượTiVQumwvc bdzzuFcPUao nTiVQumwvhiêu. Thay vX92Vì chịudzzuFcPU nhdzzuFcPUục, tTiVQumwvhôi tX92Vhì thứTiVQumwvc tX92Vhời dzzuFcPUmột cX92Vhút, budzzuFcPUổi tốiTiVQumwv tựdzzuFcPU mdzzuFcPUình đX92Vi tìm.