You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 212K3Fqh: Cái2K3Fqh này gọi4ai8WM l2K3Fqhà bmluận 4ai8WMvõ chiê4ai8WMu thân

Trong võ4ai8WM l2K3Fqhâm thbmập đạ4ai8WMi cHrTpzzao th4ai8WMủ, babmo bmgồm tbmam l4ai8WMa sát,bm tam c4ai8WMông HrTpzztử. 4ai8WMVô bmẢnh Lbma bmSát, Thiên4ai8WM Diện4ai8WM T4ai8WMu 4ai8WMLa, Độcbm bmNương TửHrTpzz hợpHrTpzz xưng4ai8WM thà4ai8WMnh taHrTpzzm lbma sát. 4ai8WMSáo NgọcHrTpzz bmCông Tử,2K3Fqh LãHrTpzznh T4ai8WMâm Côn4ai8WMg Tử4ai8WM PhHrTpzzương C2K3Fqhhấn bmHiên, Tùybm P4ai8WMhong Cô2K3Fqhng HrTpzzTử Quân 2K3FqhTùy Phonbmg hợpbm xưng4ai8WM 4ai8WMtam 4ai8WMcông tửbm. Khuôn2K3Fqh m2K3Fqhặt thậHrTpzzt cbmủa t2K3Fqham lbma sá2K3Fqht HrTpzzchưa a2K3Fqhi thấy qHrTpzzua, 4ai8WMnhưng ta2K3Fqhm côngHrTpzz tbmử bmđều đượcbm bàibm HrTpzzdanh lHrTpzzà mbmỹ na2K3Fqhm tử.4ai8WM Tbmhiên Cơ2K3Fqh 4ai8WMcác chủ2K3Fqh Tùy Phong4ai8WM Cbmông HrTpzzTử được4ai8WM x4ai8WMưng 4ai8WMlà vHrTpzzõ lâmbm 4ai8WMđệ nhấtbm mbmỹ HrTpzznam, Vạnbm KiếmHrTpzz sHrTpzzơn tra4ai8WMng bmthiếu ch2K3Fqhủ Phương Chấbmn Hibmên đưbmợc HrTpzzxưng l2K3Fqhà đệ4ai8WM nHrTpzzhị HrTpzzmỹ n4ai8WMam, Sbmáo N2K3Fqhgọc CôHrTpzzng Tử4ai8WM HrTpzzlà n2K3Fqhhân vậtbm 4ai8WMthần bí nhất4ai8WM gbmiang hồ,HrTpzz HrTpzzrất 4ai8WMít 4ai8WMai 4ai8WMtừng gặp4ai8WM bmqua khbmuôn mặt2K3Fqh HrTpzzthật của4ai8WM hắn.HrTpzz Nbmhưng có2K3Fqh ngư2K3Fqhời nói, diện2K3Fqh mạobm củabm hbmắn x4ai8WMác t2K3Fqhhực tuấnHrTpzz mỹ2K3Fqh vHrTpzzô sHrTpzzong. Nbmếu ha2K3Fqhi v2K3Fqhị 4ai8WMcông t4ai8WMử k2K3Fqhia đều4ai8WM l4ai8WMà mỹ n4ai8WMam, hHrTpzzắn cũnHrTpzzg khôn4ai8WMg HrTpzzthể thHrTpzzua kbmém, HrTpzztoại nguyệ2K3Fqhn ch2K3Fqho hbmắn dHrTpzzanh hbmiệu đệbm tbmam mỹbm nam đHrTpzzi. Tr2K3Fqhong 4ai8WMchốn v4ai8WMõ 2K3Fqhlâm tổng4ai8WM bmcộng HrTpzzcó bmtứ đại4ai8WM mỹ4ai8WM nam2K3Fqh, nHrTpzzgoại HrTpzztrừ t4ai8WMam côbmng tử, Đôngbm bmPhương HrTpzzgia, Đ2K3Fqhông Phương2K3Fqh Vbmũ HrTpzzbài da2K3Fqhnh đệ4ai8WM tứ4ai8WM. Gả4ai8WM c2K3Fqhho 4ai8WMmột troHrTpzzng v2K3Fqhõ lâ4ai8WMm HrTpzzđệ tứ 4ai8WMmỹ nHrTpzzam, l2K3Fqhà vin2K3Fqhh bmhạnh trobmng 2K3Fqhthiên hHrTpzzạ, n2K3Fqhên khóbm 2K3Fqhtrách bmtính tìnbmh Đông4ai8WM Ph2K3Fqhương chHrTpzzo dù 4ai8WM kém nbmhư vậy2K3Fqh, cũngHrTpzz HrTpzzcó 2K3Fqhn côHrTpzz nương2K3Fqh muốnHrTpzz gảbm c2K3Fqhho hắn4ai8WM. SáoHrTpzz Ngọ4ai8WMc CônHrTpzzg 2K3FqhTử như4ai8WM 4ai8WMthần long th2K3Fqhấy bmđầu khôHrTpzzng 4ai8WMthấy đbmuôi, Đônbmg PhưHrTpzzơng Vũ2K3Fqh th4ai8WMì đHrTpzzã có2K3Fqh vợ,HrTpzz Quâbmn TùyHrTpzz Pbmhong bmthần thần bí2K3Fqh bí,HrTpzz Phươnbmg Chấnbm HiêHrTpzzn lại2K3Fqh 4ai8WMkhông HrTpzzmuốn kếtHrTpzz gHrTpzziao nữ2K3Fqh tử2K3Fqh, việc4ai8WM này2K3Fqh bme r2K3Fqhằng đã2K3Fqh khiến HrTpzzcho vôHrTpzz sHrTpzzố 2K3Fqhcô nươn2K3Fqhg thươHrTpzzng tâm.4ai8WM G2K3Fqhần bmđây, t4ai8WMrong 2K3Fqhchốn võbm lbmâm mỗiHrTpzz HrTpzzsự kiệnHrTpzz HrTpzzxảy r4ai8WMa đều 4ai8WMliên quHrTpzzan đế2K3Fqhn củ4ai8WMa THrTpzzam cô4ai8WMng tử,HrTpzz làHrTpzz đạiHrTpzz sự4ai8WM liê2K3Fqhn HrTpzzquan đếnbm tHrTpzzứ đạHrTpzzi HrTpzzmỹ nam.

Một troHrTpzzng 2K3Fqhvõ lâmbm t2K3Fqham côbmng tử2K3Fqh, Lã4ai8WMnh TâmHrTpzz 4ai8WMCông Tửbm Phương C2K3Fqhhấn Hi4ai8WMên côngbm 4ai8WMkhai tuy2K3Fqhển lão2K3Fqh bà,4ai8WM tuHrTpzzổi bmtừ 1HrTpzz6 đến4ai8WM 24ai8WM5, tướng4ai8WM mạo2K3Fqh đoabmn trang4ai8WM, mọi nữ4ai8WM tửHrTpzz cHrTpzzhưa chồngbm xuấtbm HrTpzzthân 4ai8WMthuần khi2K3Fqhết đ4ai8WMều c2K3Fqhó thể4ai8WM tHrTpzzham tuyển2K3Fqh. Cá4ai8WMc vị4ai8WM côbm nương có4ai8WM 2K3Fqhý 4ai8WMmuốn bmtham t2K3Fqhuyển chỉ4ai8WM cầ2K3Fqhn trưbmớc n2K3Fqhgày ha2K3Fqhi mư4ai8WMơi lă2K3Fqhm thá2K3Fqhng tHrTpzzư đế4ai8WMn Ph4ai8WMương gia, luậHrTpzzn vbmõ HrTpzzđể phâ2K3Fqhn thắng4ai8WM bại4ai8WM. Ch2K3Fqhỉ cbmần 2K3Fqhcó thểHrTpzz đán4ai8WMh bại2K3Fqh tấ2K3Fqht cảbm mỹbm 4ai8WMnữ thHrTpzzam tuHrTpzzyển, chính lbmà thiếu2K3Fqh HrTpzzphu nhHrTpzzân PhươHrTpzzng gia.

Lãnh Tâbmm Công4ai8WM TửHrTpzz Phương2K3Fqh Chấ2K3Fqhn Hi4ai8WMên bmđược x2K3Fqhưng bmlà võ4ai8WM lâm đ4ai8WMệ nHrTpzzhị mHrTpzzỹ bmnam tHrTpzzử, cbmô nươHrTpzzng m2K3Fqhuốn 2K3Fqhgả HrTpzzcho hHrTpzzắn nhiều4ai8WM nh4ai8WMư cbmá d4ai8WMưới sôbmng. HắnHrTpzz vẫ2K3Fqhn chưa4ai8WM muốn HrTpzzthành tHrTpzzhân, chíbmnh bmviệc này2K3Fqh đã2K3Fqh làm2K3Fqh tổnbm thưHrTpzzơng bmtrái t4ai8WMim củbma 2K3Fqhbiết ba4ai8WMo c2K3Fqhô gái. Đột4ai8WM nhiê2K3Fqhn 4ai8WMhắn công2K3Fqh bmkhai tu2K3Fqhyển lão2K3Fqh bmbà, khiếnHrTpzz c2K3Fqhho cábmc 2K3Fqhcô nương4ai8WM nHrTpzzườm nượpHrTpzz tiếbmn tới Phương4ai8WM bmgia. Nhữbmng HrTpzzcô nương4ai8WM cóHrTpzz chồnbmg hốHrTpzzi hậbmn tại2K3Fqh sabmo HrTpzzmình l4ai8WMại 2K3Fqhgả điHrTpzz sớmbm bmquá, hận khôngHrTpzz thể2K3Fqh HrTpzzly hbmôn để2K3Fqh đi2K3Fqh th4ai8WMam tuyển.4ai8WM CòHrTpzzn nbmhững v4ai8WMị 4ai8WMcô nươ2K3Fqhng 4ai8WMchưa 2K3Fqhchồng tbmhì ngày đêm4ai8WM khổ2K3Fqh 4ai8WMluyện võHrTpzz cônbmg, liề4ai8WMu mạHrTpzzng muốnbm bmgả tới4ai8WM Phbmương giabm. 2K3FqhThiên k2K3Fqhim bmnhà bmgiàu, giang 2K3Fqhhồ hiệp4ai8WM nữbm, đủ2K3Fqh loại4ai8WM ki2K3Fqhểu dáng2K3Fqh 2K3Fqhnữ nhânbm đều4ai8WM th4ai8WMu đbmược tHrTpzzin tức,HrTpzz x2K3Fqhắn taHrTpzzy HrTpzzáo, chuẩn bị4ai8WM tớHrTpzzi Phươ4ai8WMng bmgia tr2K3Fqhanh giànhHrTpzz cbmhức vịbm t4ai8WMhiếu 4ai8WMphu nhân.

“Cha, cbmhuyện 2K3Fqhngười l4ai8WMàm q2K3Fqhuả nhiên2K3Fqh làHrTpzz chuyệ4ai8WMn tốt4ai8WM.” Đương sự4ai8WM c4ai8WMhiêu thâ2K3Fqhn bmPhương HrTpzzChấn Hiê4ai8WMn 2K3Fqhsau kh4ai8WMi nghbme đượ4ai8WMc HrTpzztin nà2K3Fqhy, chuyện4ai8WM đầuHrTpzz tiên2K3Fqh làm làHrTpzz đùn2K3Fqhg 2K3Fqhđùng n2K3Fqhổi 4ai8WMgiận, đábm vănbmg cửa4ai8WM bmthư pHrTpzzhòng c4ai8WMủa lbmão c4ai8WMha, l2K3Fqhớn tiếng2K3Fqh cHrTpzzhất vấn.

Phương KìnHrTpzzh buônbmg sách2K3Fqh bmtrên tbmay, ngẩngbm đầubm nh2K3Fqhìn nhi tửHrTpzz, thấp2K3Fqh giọng2K3Fqh mắng,4ai8WM “Kh2K3Fqhông biế4ai8WMt pHrTpzzhép tách.”

Phương 2K3FqhChấn Hibmên hừ4ai8WM lạnh,bm “2K3FqhTa không2K3Fqh bbmiết HrTpzzphép tách?bm CóHrTpzz thể s4ai8WMo đượcHrTpzz với4ai8WM ch2K3Fqha sa2K3Fqho? THrTpzza m4ai8WMuốn chi2K3Fqhêu thâ4ai8WMn 2K3Fqhkhi nào2K3Fqh? bmSao t4ai8WMa khHrTpzzông HrTpzzbiết?” Nửa bmtháng nay4ai8WM, hắHrTpzzn vẫn4ai8WM vội4ai8WM vộiHrTpzz vàngbm vàng4ai8WM HrTpzzđi tìm2K3Fqh BạchHrTpzz bmNgâm, gibmữa đbmường lại2K3Fqh n2K3Fqhghe đ4ai8WMược tin hắHrTpzzn 2K3Fqhmuốn bmchiêu thHrTpzzân. Lậ4ai8WMp tứHrTpzzc rHrTpzza HrTpzzroi thúbmc bmngựa gấp4ai8WM gáp2K3Fqh t4ai8WMrở vbmề chấ4ai8WMt v2K3Fqhấn lão tử4ai8WM 2K3Fqhcủa hắn.

“Hôn 4ai8WMnhân đạiHrTpzz sự4ai8WM 4ai8WMdo lệnh4ai8WM HrTpzzcủa 4ai8WMcha m2K3Fqhẹ, lời2K3Fqh 2K3Fqhcủa m4ai8WMai mối, ngươi2K3Fqh khôn2K3Fqhg cHrTpzzần biết4ai8WM.” NhHrTpzzi tử4ai8WM h4ai8WMắn vHrTpzzì cô4ai8WM 2K3Fqhnương 4ai8WMtên gọ4ai8WMi Bạ2K3Fqhch NgâHrTpzzm 4ai8WMkia 2K3Fqhmà phát bmđiên lHrTpzzên rồbmi, 2K3Fqhnghe nbmói cbmô nư4ai8WMơng 4ai8WMta mất4ai8WM tíbmch liềnbm 4ai8WMto bmtiếng mắng4ai8WM bmhắn, khôHrTpzzng nói khônbmg r4ai8WMằng lật4ai8WM t2K3Fqhung 2K3Fqhcả thế4ai8WM gi4ai8WMới này2K3Fqh lên2K3Fqh màHrTpzz 2K3Fqhtìm. Vì2K3Fqh mộtbm nữbm nhân2K3Fqh đHrTpzzi nbmgỗ nghịch vớibm 4ai8WMphụ t4ai8WMhân, tươ2K3Fqhng labmi nếHrTpzzu lấy4ai8WM ngườibm bmta vềbm bmthì cònHrTpzz rHrTpzza cái4ai8WM d2K3Fqhạng 2K3Fqhgì 4ai8WMnữa. Nghe 4ai8WMlời ph2K3Fqhu nhHrTpzzân kiến2K3Fqh nbmghị, sớ2K3Fqhm nênHrTpzz HrTpzztìm mộ2K3Fqht lã4ai8WMo bà4ai8WM chHrTpzzo hắn.2K3Fqh Phươngbm Kì2K3Fqhnh v2K3Fqhẫn vbmừa bmý Đỗ Th2K3Fqhanh bmSương, bấtHrTpzz đắcbm bmdĩ nHrTpzzhi 2K3Fqhtử kiênbm qubmyết khô2K3Fqhng 4ai8WMchịu. 4ai8WMHắn mớ4ai8WMi rbma đHrTpzziều kiện tronbmg vònbmg mộtHrTpzz nHrTpzzăm ph4ai8WMải mabmng HrTpzzthê tửbm tr4ai8WMở về,2K3Fqh vốbmn tưởng4ai8WM rằ2K3Fqhng hàbmi bmtử kbmia đối2K3Fqh với nữHrTpzz nhânbm 4ai8WMkhông cHrTpzzó h4ai8WMứng t2K3Fqhhú, tubmyệt đô2K3Fqhi bmkhông HrTpzztìm đượ4ai8WMc vị2K3Fqh hbmôn bmthê, đếnbm 4ai8WMlúc đbmó hắnHrTpzz sẽ HrTpzzdanh c4ai8WMhính HrTpzzngôn thuHrTpzzận ébmp nh4ai8WMi tửbm 4ai8WMlấy Đbmỗ ThHrTpzzanh Sương,HrTpzz th4ai8WMế nhHrTpzzưng kếtbm qu2K3Fqhả nHrTpzzhi tử lạibm 2K3Fqhmang vHrTpzzề mộtbm v4ai8WMị 4ai8WMcô nư4ai8WMơng, còHrTpzzn k2K3Fqhhăng kh2K3Fqhăng nhấbmt mự2K3Fqhc y4ai8WMêu bmthương ngườHrTpzzi tHrTpzza. BảoHrTpzz nhi tửHrTpzz 4ai8WMtìm vịHrTpzz hônbm 2K3Fqhthê HrTpzzmang về,4ai8WM chín2K3Fqhh l4ai8WMà sa2K3Fqhi lầ4ai8WMm lớHrTpzzn nh2K3Fqhất t2K3Fqhrong đờiHrTpzz hắn.

“Ta chỉ4ai8WM mubmốn Ngbmâm Ngâm.4ai8WM” PhươngHrTpzz Chbmấn H2K3Fqhiên lờ2K3Fqhi 2K3Fqhlẽ thẳng t2K3Fqhhừng 2K3Fqhtuyên bố.HrTpzz Ngà2K3Fqhy đóbm 4ai8WMkhi phbmụ thâbmn nói2K3Fqh vớiHrTpzz hắHrTpzzn, Nbmgâm NgHrTpzzâm bmđi rồi.2K3Fqh  Lòng hắn4ai8WM độ2K3Fqht nh2K3Fqhiên trống2K3Fqh 4ai8WMrỗng, 4ai8WMhắn biếtHrTpzz m4ai8WMình đ4ai8WMã đán4ai8WMh mất2K3Fqh một2K3Fqh 4ai8WMthứ vô2K3Fqh cHrTpzzùng q4ai8WMuan tHrTpzzrọng. Sớm tốHrTpzzi bê2K3Fqhn nhabmu hơbmn 4ai8WMhai mư4ai8WMơi ngày,bm hắnHrTpzz cHrTpzzhưa ba2K3Fqho giờbm biHrTpzzết nànbmg lạ2K3Fqhi HrTpzzquan trọng vớHrTpzzi 4ai8WMhắn nhbmư 4ai8WMvậy. Đến2K3Fqh kh2K3Fqhi phbmát h2K3Fqhiện nàHrTpzzng qua2K3Fqhn trọnHrTpzzg với2K3Fqh hHrTpzzắn thìHrTpzz cũnbmg 4ai8WMlà l4ai8WMúc nàng bỏ2K3Fqh bmđi. Tìbmm 4ai8WMhơn mbmười n4ai8WMgày vẫnHrTpzz khôngbm chúHrTpzzt tHrTpzzin tứcHrTpzz, t4ai8WMim h2K3Fqhắn đ4ai8WMã đánbmh rơi4ai8WM 2K3Fqhmất rồi.

“Lấy HrTpzzai cũng4ai8WM 2K3Fqhđược, B4ai8WMạch Ng4ai8WMâm HrTpzzthì bmkhông.” 4ai8WMPhương Kình HrTpzz vốn khôngbm 4ai8WMphải hạngHrTpzz người4ai8WM thHrTpzzập phầnHrTpzz cổ2K3Fqh HrTpzzhủ, thế4ai8WM nhưnbmg hắn4ai8WM HrTpzzkhông thíc2K3Fqhh Bạbmch Ngâm. bm Từ lầHrTpzzn đầuHrTpzz tiêHrTpzzn nHrTpzzhìn HrTpzzthấy bmBạch NHrTpzzgâm, hắn4ai8WM HrTpzzđã khôbmng th4ai8WMích HrTpzzrồi. Tubmy rằng4ai8WM Bạch2K3Fqh Ngâ4ai8WMm thoạt nhìbmn rấtHrTpzz n4ai8WMhu HrTpzznhược, thế2K3Fqh như2K3Fqhng trêHrTpzzn ngườbmi 2K3Fqhlại maHrTpzzng tHrTpzzheo 4ai8WMmột cbmổ sá2K3Fqht bmkhí. Người bbmình thường4ai8WM đư4ai8WMơng nhi4ai8WMên 4ai8WMnhìn khHrTpzzông thấy2K3Fqh, n4ai8WMhưng hắn4ai8WM tu4ai8WMng hoànhbm gianbmg hồ 2K3Fqhnhiều năm2K3Fqh bmnhư vậy,HrTpzz đươnbmg nhiêbmn k4ai8WMhông 4ai8WMcó nhìHrTpzzn n4ai8WMhầm, hắ4ai8WMn mơ4ai8WM hồ2K3Fqh thấyHrTpzz đưHrTpzzợc, cô nươnHrTpzzg ki4ai8WMa khô2K3Fqhng HrTpzzcó cáHrTpzzi g4ai8WMì lHrTpzzà tốtHrTpzz. 4ai8WMNếu 2K3Fqhnhi tửbm thícHrTpzzh, h4ai8WMắn cũngbm 2K3Fqhcó thbmể miễn4ai8WM cưỡ4ai8WMng tiếp nh4ai8WMận Bạchbm 2K3FqhNgâm. NhHrTpzzưng kểbm tbmừ kHrTpzzhi 2K3FqhBạch NHrTpzzgâm xảyHrTpzz HrTpzzra xu4ai8WMng đột2K3Fqh 4ai8WMmãnh li2K3Fqhệt với hắn,bm hắnHrTpzz đãbm triệt2K3Fqh đểHrTpzz pbmhủ nhậHrTpzzn nàHrTpzzng. Nàngbm sHrTpzzát kHrTpzzhí qbmuá nặng,2K3Fqh bmkhông cóHrTpzz 4ai8WMtư cáHrTpzzch l4ai8WMàm chủ mẫbmu Phươbmng gia.

“Ta chỉbm muốn2K3Fqh nàn4ai8WMg.” Từ4ai8WM 4ai8WMnhỏ mất4ai8WM đi4ai8WM mHrTpzzẫu th4ai8WMân đã4ai8WM khiến hắnHrTpzz thập4ai8WM phbmần côbm đơn,4ai8WM ánh4ai8WM HrTpzzmắt lạnHrTpzzh lùngHrTpzz của2K3Fqh Đỗbm thHrTpzzị bmcàng khHrTpzziến hbmắn 2K3Fqhtrở nêbmn lãnh khbmốc. Người4ai8WM tronHrTpzzg giaHrTpzzng hồbm gHrTpzzọi h4ai8WMắn 2K3Fqhlà Lbmãnh Tâmbm Côn2K3Fqhg Tử,2K3Fqh đơnbm giảnbm HrTpzzvì tâbmm hắn lạ4ai8WMnh. 4ai8WMHắn ngoàbmi mặtbm luô4ai8WMn cư2K3Fqhời rạnHrTpzzg rbmỡ nh4ai8WMư gi2K3Fqhó m4ai8WMùa x2K3Fqhuân, đ2K3Fqhến HrTpzzkhi giếtbm ng4ai8WMười 4ai8WMthì vô cùbmng ngHrTpzzhiêm túc2K3Fqh, thậm2K3Fqh 4ai8WMchí s4ai8WMo v2K3Fqhới người2K3Fqh t2K3Fqhrong háHrTpzzch đạHrTpzzo cò4ai8WMn t4ai8WMàn kHrTpzzhốc hơn4ai8WM. 4ai8WMChỉ có 4ai8WMmình hắnbm biếHrTpzzt, bộHrTpzz 4ai8WMdáng 4ai8WMtươi cườbmi cbmủa hắnbm l2K3Fqhà giả2K3Fqh. Đỗbm thbmị kh2K3Fqhông 4ai8WMcó n4ai8WMhi tử,2K3Fqh 4ai8WMvẫn luôn nhìbmn bmhắn k2K3Fqhhông HrTpzzvừa mắt.4ai8WM Lúbmc mbmẫu thânHrTpzz chếtHrTpzz đ4ai8WMã từnbmg nóHrTpzzi vbmới hắn,2K3Fqh nbmgười muốn bm hắn cười,4ai8WM khônbmg đượcbm khóc4ai8WM, k4ai8WMhông đ4ai8WMược đ2K3Fqhể n2K3Fqhgười muốnHrTpzz k4ai8WMhi dễ2K3Fqh bmhắn bmđách ý.4ai8WM Phía4ai8WM saHrTpzzu nụ cườibm củ4ai8WMa hắn,4ai8WM luô2K3Fqhn ẩnbm giấbmu HrTpzzmột tráibm tHrTpzzim 2K3Fqhcô đơn,4ai8WM lạnhbm lHrTpzzùng. 2K3FqhSau 4ai8WMkhi gặpbm được 4ai8WMBạch 2K3FqhNgâm, hắnbm 4ai8WMluôn luôHrTpzzn bmbởi v2K3Fqhì vẻbm ngố2K3Fqhc nghếch4ai8WM củHrTpzza nHrTpzzàng HrTpzzmà cười4ai8WM bmđến 4ai8WMthật lòng2K3Fqh. Hắn muố2K3Fqhn HrTpzznàng, đờbmi nHrTpzzày kiếHrTpzzp nà4ai8WMy ch2K3Fqhỉ cầ4ai8WMn mìnbmh nàng.

“Không bmđược, Phươ4ai8WMng gHrTpzzia đãHrTpzz pHrTpzzhát tiHrTpzzn nàyHrTpzz rbma r2K3Fqhồi, thiên HrTpzzkim cá4ai8WMc 4ai8WMmôn phábmi cũ2K3Fqhng 2K3Fqhđã tới2K3Fqh r4ai8WMồi, lúHrTpzzc 2K3Fqhnày h4ai8WMủy bỏ4ai8WM bmlà tổnbm hạibm HrTpzzdanh dbmự Phương gia.”

Phương ChấnHrTpzz HrTpzzHiên cườHrTpzzi nhạtHrTpzz, “ChaHrTpzz, chủbm 4ai8WMý nà2K3Fqhy cbmó phải HrTpzzcủa HrTpzznữ nhbmân k4ai8WMia không?”HrTpzz Ngoại4ai8WM trbmừ 4ai8WMnữ n4ai8WMhân kiabm, HrTpzzcó 2K3Fqhai lạHrTpzzi thi2K3Fqhếu đạo2K3Fqh đức2K3Fqh nh2K3Fqhư vậy, còn4ai8WM lão4ai8WM nhâbmn HrTpzzkia HrTpzzhết l2K3Fqhần nàyHrTpzz đếnbm lầnbm kh2K3Fqhác đều2K3Fqh ng4ai8WMhe 2K3Fqhlời bà.

Phương K2K3Fqhình kh2K3Fqhông n2K3Fqhói, bi2K3Fqhểu th2K3Fqhị HrTpzzchấp nhận.

Phương Chấ2K3Fqhn bmHiên cư2K3Fqhời đến2K3Fqh châm4ai8WM chọc,HrTpzz “ĐừngHrTpzz tưởng2K3Fqh làbm ta 4ai8WMkhông biếtbm b2K3Fqhà tbma mu4ai8WMốn gì,4ai8WM 4ai8WMĐỗ Th2K3Fqhanh Sươbmng 2K3Fqhtừ nhỏ2K3Fqh đãbm l2K3Fqhà kỳ2K3Fqh t4ai8WMài bmvõ học,bm võ2K3Fqh HrTpzzcông 4ai8WMvô cùng bmtốt, làm2K3Fqh nh4ai8WMiều bmtrò n4ai8WMhư vậy,4ai8WM mHrTpzzục đbmích chínHrTpzzh 2K3Fqhlà 2K3Fqhvì muốnbm đHrTpzzường đ2K3Fqhường chín2K3Fqhh chính đe4ai8WMm 4ai8WMThanh Sươ4ai8WMng gảHrTpzz 2K3Fqhcho ta.”4ai8WM Nữ2K3Fqh tửbm HrTpzzkia qu4ai8WMả nhiêHrTpzzn độHrTpzzc ácHrTpzz, nhbmất tiễnHrTpzz hạ4ai8WM s2K3Fqhong điêu. VừaHrTpzz đểbm bmĐỗ Than2K3Fqhh SHrTpzzương 2K3Fqhcó đư4ai8WMợc dabmnh tiến4ai8WMg, vừ2K3Fqha 2K3Fqhđể nànHrTpzzg gả4ai8WM bmvào Phương4ai8WM gia.

“Thanh SươngHrTpzz cóHrTpzz ch2K3Fqhỗ n4ai8WMào HrTpzzkhông 4ai8WMtốt?” Hà4ai8WMi tử4ai8WM 4ai8WMkia vănHrTpzz võ bm song toàbmn, ô4ai8WMn nHrTpzzhu 2K3Fqhhiền 2K3Fqhthục, đượcbm xư4ai8WMng bmlà võ2K3Fqh lâbmm đệ4ai8WM n2K3Fqhhất mỹ4ai8WM nữ4ai8WM, hơnbm nữ4ai8WMa cònbm môn đăng4ai8WM hộbm đốiHrTpzz, lại4ai8WM l4ai8WMà chấtHrTpzz nHrTpzzữ của2K3Fqh á2K3Fqhi tHrTpzzhê hắn.

“Nàng tố2K3Fqht, thếbm nhưbmng sbmo bmra vẫn2K3Fqh 4ai8WMkém NgâmHrTpzz bmNgâm HrTpzzmột ngón bm tay.” bmQuá mbmức giảbm d2K3Fqhối, cHrTpzzố 4ai8WMtình thHrTpzzanh cao.

“Ngươi…” P4ai8WMhương Kìn4ai8WMh s4ai8WMắp bị4ai8WM hắnHrTpzz bmlàm c2K3Fqhho tứbmc chết,HrTpzz Bạch c2K3Fqhô nương4ai8WM bmkia rốt4ai8WM cubmộc có2K3Fqh ch2K3Fqhỗ n2K3Fqhào tốbmt chứ?

“Mấy nă2K3Fqhm 4ai8WMnay, t4ai8WMa 2K3Fqhtôn trHrTpzzọng người,4ai8WM xHrTpzzem ngườ2K3Fqhi HrTpzzlà HrTpzzcha của taHrTpzz cũbmng v2K3Fqhì nể2K3Fqh m4ai8WMặt nương.bm N2K3Fqhếu nbmhư ngHrTpzzười bmcố tbmình HrTpzzlàm nHrTpzzhư vậy4ai8WM n2K3Fqhữa, 2K3Fqhđừng tráHrTpzzch ta không2K3Fqh nhậnHrTpzz ngư2K3Fqhời.” 2K3FqhSau kh4ai8WMi n2K3Fqhương mHrTpzzất, c4ai8WMha hbmắn l4ai8WMuôn luôHrTpzzn HrTpzznghe 4ai8WMlời nữ2K3Fqh nh2K3Fqhân ki4ai8WMa mà HrTpzz khi HrTpzzdễ hắn4ai8WM. Nếu4ai8WM khô2K3Fqhng phảbmi hắn2K3Fqh hbmứa 4ai8WMvới nươbmng HrTpzzsẽ t2K3Fqhôn trọngbm c4ai8WMha 4ai8WMthì PhươngHrTpzz Chấn Hiên2K3Fqh h4ai8WMắn s2K3Fqhớm đãbm 4ai8WMbỏ nhàbm r2K3Fqha đibm rồi.

Phương Kìn2K3Fqhh nhbmìn nhbmi HrTpzztử, nói4ai8WM khôngbm thànbmh lờiHrTpzz. Tính tìnhHrTpzz nh2K3Fqhi tửbm bmthế 2K3Fqhnào hắnbm hHrTpzziểu rấtbm rõ4ai8WM, nó4ai8WMi đHrTpzzược 2K3Fqhlàm đ2K3Fqhược, bm“Ngươi muốnHrTpzz tbmhế nào?”

“Hủy b4ai8WMỏ 2K3Fqhviệc 2K3Fqhchiêu 4ai8WMthân nbmực 4ai8WMcười nàbmy.” H2K3Fqhắn bmngữ khí 4ai8WMkiên quyết.

“Không được,HrTpzz Phbmương gi4ai8WMa tHrTpzza 2K3Fqhgánh kh4ai8WMông n4ai8WMổi vi4ai8WMệc này.”

Phương ChấHrTpzzn Hiêbmn cưbmời nHrTpzzhạt, “Vậy4ai8WM đừngHrTpzz tr2K3Fqhách tbma làm chuyện4ai8WM cóHrTpzz lỗi4ai8WM bmvới người.”

“Ngươi muHrTpzzốn bmgì?” MặtHrTpzz h4ai8WMắn bmbiến sách.

“Ta n4ai8WMhất thời4ai8WM 4ai8WMmuốn giếtHrTpzz chết2K3Fqh nữbm nbmhân bmlắm mồbmm kiHrTpzza.” Nếu khbmông HrTpzzphải c2K3Fqhó bmcha c4ai8WMhe chở,bm hắnHrTpzz HrTpzzđã sớm2K3Fqh đuHrTpzzổi n4ai8WMữ nhHrTpzzân HrTpzzkia đHrTpzzi rồibm, t2K3Fqhhậm chí4ai8WM còn4ai8WM có 2K3Fqh thể gbmiết 2K3Fqhbà tabm, thbmù hận4ai8WM hắn2K3Fqh đ4ai8WMối vbmới nhịHrTpzz nươ4ai8WMng 2K3Fqhkhông p4ai8WMhải 2K3Fqhmới ngàbmy mộbmt HrTpzzngày hai m4ai8WMà thành.

“Người đóHrTpzz l4ai8WMà nhbmị nương4ai8WM của2K3Fqh ngươi.4ai8WM”  Phươn4ai8WMg Kình không4ai8WM thể2K3Fqh bmtin nổi.

“Nương 4ai8WMta đãbm ch4ai8WMết từ4ai8WM bmlâu lắmbm r2K3Fqhồi, bHrTpzzà 4ai8WMta 2K3Fqhkhông xứngHrTpzz. Cha đừ2K3Fqhng 4ai8WMquên, bmta HrTpzzlà LãnhHrTpzz bmTâm CôHrTpzzng HrTpzzTử, 4ai8WMlà lbmãnh tHrTpzzâm, HrTpzzbất lu2K3Fqhận chuyện4ai8WM g4ai8WMì HrTpzzcũng có 4ai8WMthể bmlàm được.”

“Được 4ai8WMrồi, ngươbmi cứbm để4ai8WM vibmệc chiêu4ai8WM t4ai8WMhân n4ai8WMày tiếpHrTpzz t4ai8WMục đi, t2K3Fqha đồng2K3Fqh bmý chbmo nbmgươi lấy4ai8WM 4ai8WMBạch c2K3Fqhô nư2K3Fqhơng.” NHrTpzzhi 4ai8WMtử 2K3Fqhluôn luô4ai8WMn nóHrTpzzi đượcbm làmHrTpzz được, tốtbm nhất2K3Fqh làHrTpzz bmđừng đốibm ngHrTpzzhịch vHrTpzzới hắn.

“Nếu đã4ai8WM chiê2K3Fqhu bmthân, Ngâ2K3Fqhm 4ai8WMNgâm làbmm HrTpzzsao bâ2K3Fqhy gi4ai8WMờ? Làm thiếp2K3Fqh chăngHrTpzz?” LấyHrTpzz tí4ai8WMnh tbmình HrTpzzcương liệbmt 4ai8WMcủa nàng,2K3Fqh nHrTpzzàng s4ai8WMẽ bmđồng 2K3Fqhý sao?

“Ngươi hưởnHrTpzzg pbmhúc 2K3Fqhtề nHrTpzzhân, đồng2K3Fqh t4ai8WMhời nhậHrTpzzp HrTpzzmôn, khôHrTpzzng phân lớ4ai8WMn 4ai8WMnhỏ.” Phư4ai8WMơng HrTpzzKình đoán2K3Fqh chábmch Bạ2K3Fqhch cHrTpzzô HrTpzznương sẽ4ai8WM khHrTpzzông đồbmng ý,bm tí2K3Fqhnh tình HrTpzz nàng cóbm bmmạnh m4ai8WMẽ. H4ai8WMắn 2K3Fqhđã đáHrTpzzp ứngbm chHrTpzzo nhbmi tHrTpzzử lHrTpzzấy BHrTpzzạch c4ai8WMô nươbmng, cbmòn chuyệ4ai8WMn cóHrTpzz lấy 2K3Fqh được HrTpzzhay khô4ai8WMng khô2K3Fqhng HrTpzzliên bmquan bmđến hắn.

“Không được,4ai8WM nà2K3Fqhng bmsẽ khôHrTpzzng đ2K3Fqhồng ý.”

Phương KìHrTpzznh lạnh2K3Fqh lùngbm nghiêm4ai8WM mặt,2K3Fqh “NamHrTpzz tHrTpzzử há4ai8WMn đạbmi trượng p4ai8WMhu, cò2K3Fqhn phải2K3Fqh nbmghe bmlời nà2K3Fqhng? Nếu2K3Fqh nhưbm nbmàng thật2K3Fqh HrTpzzsự kbmhông bHrTpzziết tốbmt HrTpzzxấu, Phương gi4ai8WMa chúngHrTpzz tHrTpzza cũnbmg khbmông gánbmh HrTpzznổi.” Lãobm đầu2K3Fqh thậ4ai8WMt gHrTpzzian 4ai8WMtrá, rõ4ai8WM 4ai8WMràng đã 2K3Fqh biết Bạch2K3Fqh Nbmgâm “khôngbm biế4ai8WMt tốt2K3Fqh xấ4ai8WMu” rồi.

Phương 4ai8WMChấn 2K3FqhHiên HrTpzzhầu bmnhư 4ai8WMnghiến răn2K3Fqhg nói,4ai8WM “Được,bm ta đồbmng HrTpzzý.” Ngâm4ai8WM NgHrTpzzâm s2K3Fqhẽ bmtha t4ai8WMhứ c4ai8WMho hắn4ai8WM, bấbmt HrTpzzluận hắn2K3Fqh 4ai8WMcó lbmấy abmi, cũng4ai8WM chỉbm đốiHrTpzz tốt4ai8WM với HrTpzzmột mìn2K3Fqhh Ng2K3Fqhâm Ngâm.

Thế nhbmưng h2K3Fqhai ngbmười họ4ai8WM đềHrTpzzu đã4ai8WM bmquên mHrTpzzất một2K3Fqh sự4ai8WM tbmhật, một 4ai8WMsự t2K3Fqhhật vôbm cHrTpzzùng vôbm c4ai8WMùng nghiêmHrTpzz tbmrọng, HrTpzzBạch MạHrTpzzn HrTpzzĐiệp cHrTpzzó 4ai8WMvõ công2K3Fqh, kếbm hoạch tuyệtbm v2K3Fqhời của4ai8WM 2K3Fqhbọn họ2K3Fqh 2K3Fqhnhất địbmnh thấtHrTpzz bạibm t4ai8WMhảm hại.

Chương 24ai8WM2: Dùng bản2K3Fqh năng2K3Fqh phHrTpzzản ứ2K3Fqhng thậ4ai8WMt làbm tốt.

Bạch Mạbmn HrTpzzĐiệp bmsớm đã2K3Fqh ngh2K3Fqhe bmthấy chuyệbmn Phươn2K3Fqhg C2K3Fqhhấn Hiên 2K3Fqh tuyển 4ai8WMlão b4ai8WMà, HrTpzzthế nhưHrTpzzng HrTpzznàng mHrTpzzột ch4ai8WMút HrTpzzcảm gbmiác cũng2K3Fqh khôngbm HrTpzzcó. CóHrTpzz thể2K3Fqh, nàng2K3Fqh đãbm từng độHrTpzzng lò4ai8WMng v2K3Fqhới Phương4ai8WM Chấ4ai8WMn Hiên2K3Fqh, thếbm nhưn2K3Fqhg mộtHrTpzz pHrTpzzhần hảo4ai8WM cHrTpzzảm bmkia, đãbm hoàn toànbm bị4ai8WM gạ2K3Fqht bỏ.HrTpzz Ngbmười Phươngbm bmgia bmkhinh thườngbm nàng,HrTpzz nà2K3Fqhng c2K3Fqhũng đồngHrTpzz dạngHrTpzz khinh th4ai8WMường bọHrTpzzn 4ai8WMhọ. NghĩHrTpzz đếnbm sbmách mặ2K3Fqht củaHrTpzz HrTpzzPhương lãbmo gHrTpzzia cù2K3Fqhng PhươngHrTpzz p4ai8WMhu nh2K3Fqhân, bmnàng thực sHrTpzzự muốHrTpzzn nônHrTpzz 4ai8WMmửa. Ph4ai8WMương bmChấn Hiêbmn rấtHrTpzz xuấ2K3Fqht sá2K3Fqhch, khônbmg gHrTpzziống hạnHrTpzzg bmăn chơi t2K3Fqhrác táng2K3Fqh thô4ai8WMng thường4ai8WM, thếHrTpzz nhưn2K3Fqhg bmtrên HrTpzzngười hắnHrTpzz m4ai8WMang thebmo cbmao ngạoHrTpzz củ4ai8WMa 4ai8WMcon nhàbm thế gi2K3Fqha. Gả2K3Fqh vàHrTpzzo nHrTpzzhà g2K3Fqhiàu có4ai8WM bmđến bmnay cũnHrTpzzg HrTpzzkhông phảHrTpzzi ng4ai8WMuyện vHrTpzzọng củaHrTpzz nbmàng, ở cHrTpzzùng 4ai8WMmột nabmm 2K3Fqhnhân ấ4ai8WMu t2K3Fqhrĩ tự4ai8WM ca2K3Fqho tHrTpzzự đại4ai8WM 4ai8WMnhư 4ai8WMvậy, cò4ai8WMn 2K3Fqhcó gì4ai8WM 4ai8WMgọi 4ai8WMlà hạnhbm phúc?

Tất bmcả mọi4ai8WM ng4ai8WMười ở4ai8WM Phương4ai8WM g2K3Fqhia vừa2K3Fqh tựbm cHrTpzzao t2K3Fqhự đạiHrTpzz vHrTpzzừa ấu trĩ,4ai8WM Bạchbm Mạnbm Điệpbm thựcHrTpzz 2K3Fqhsự HrTpzzkhông mubmốn bmtrở 2K3Fqhlại HrTpzznơi 4ai8WMnày, 4ai8WMthế nhưbmng nàngHrTpzz vẫbmn pHrTpzzhải trở lại.bm NHrTpzzàng trởbm lbmại 4ai8WMtìm Lư4ai8WMu LHrTpzzy, 4ai8WMcũng muốn2K3Fqh xiHrTpzzn Phươn2K3Fqhg 2K3FqhChấn 2K3FqhHiên thựcHrTpzz bmhiện lờbmi hứa. PhươngHrTpzz ChHrTpzzấn Hibmên đHrTpzzã 2K3Fqhđáp ứngHrTpzz sẽ2K3Fqh giúp4ai8WM nbmàng bmtìm 4ai8WMĐông 2K3FqhPhương Vbmũ, hắn4ai8WM rốtbm cuộcHrTpzz tìm khôbmng đ2K3Fqhược chứHrTpzz gì?

Bởi vbmì đạiHrTpzz h4ai8WMội chi2K3Fqhêu thân,bm 2K3FqhPhương gi2K3Fqha pHrTpzzhi thbmường náo nhi2K3Fqhệt, BạHrTpzzch Mạnbm ĐHrTpzziệp đứng4ai8WM trướ4ai8WMc 2K3Fqhcửa bmlớn Phươn4ai8WMg g4ai8WMia, h2K3Fqhé HrTpzzra mbmột nụbm cười2K3Fqh nhợt nhạt4ai8WM. 2K3FqhNhững người2K3Fqh thoạt2K3Fqh nhHrTpzzìn c2K3Fqhó quyềnHrTpzz bmcó th2K3Fqhế bmnhư vậHrTpzzy, HrTpzzkỳ th4ai8WMực l2K3Fqhà n2K3Fqhhững ngườbmi không n4ai8WMên 2K3Fqhgả nhbmất. Tbmhật sbmự 2K3Fqhkhông r4ai8WMõ bmnhững ngư2K3Fqhời nàybm submy ng2K3Fqhhĩ t2K3Fqhhế nàHrTpzzo, HrTpzzcho dù PhươHrTpzzng HrTpzzChấn Hiên4ai8WM c2K3Fqhó l2K3Fqhà võ4ai8WM l4ai8WMâm đệ4ai8WM n4ai8WMhị m2K3Fqhỹ 4ai8WMnam HrTpzztử cũnHrTpzzg khô2K3Fqhng bmcần chebmn chbmân chạy 4ai8WMtới g2K3Fqhả cHrTpzzho 4ai8WMhắn 4ai8WMnhư vậybm chứ.

Nghe được2K3Fqh g2K3Fqhiang 4ai8WMhồ đàm4ai8WM 2K3Fqhluận vềHrTpzz bmvõ lâ2K3Fqhm tứbm đại2K3Fqh m2K3Fqhỹ namHrTpzz, nàng thực4ai8WM bmsự muốnbm cười.HrTpzz Vận2K3Fqh khí2K3Fqh nàHrTpzzng lHrTpzzà vận2K3Fqh k2K3Fqhhí bmgì bmthế này?bm 2K3FqhGả HrTpzzcho đệbm bmtứ mỹbm nam HrTpzzlàm vợ,4ai8WM cùnHrTpzzg đệ4ai8WM bmtam mỹbm 4ai8WMnam làm2K3Fqh 2K3Fqhphu bmthê 4ai8WMthật 2K3Fqhsự, thânbm phận2K3Fqh hiệnHrTpzz na4ai8WMy cHrTpzzòn là2K3Fqh “v4ai8WMị hôn thê4ai8WM” 4ai8WMcủa đ2K3Fqhệ nhị2K3Fqh mbmỹ HrTpzznam, nếu2K3Fqh bmnhư nh2K3Fqhững nữ4ai8WM 4ai8WMtử 2K3Fqhkhác biết4ai8WM đượcHrTpzz nàbmng đào2K3Fqh 2K3Fqhhoa như 4ai8WMvậy, n2K3Fqhhất địnhHrTpzz bmđố bmkị 4ai8WMchết nàng.

Bạch Mạn4ai8WM Đi4ai8WMệp đứng4ai8WM ởHrTpzz ngHrTpzzoài 2K3Fqhcửa, HrTpzzdo dự2K3Fqh khôn2K3Fqhg b2K3Fqhiết có n4ai8WMên v2K3Fqhào ha4ai8WMy không.2K3Fqh Đ2K3Fqhột nhibmên nbmghe th2K3Fqhấy ng2K3Fqhười nóibm, “Maubm xe2K3Fqhm đibm, T4ai8WMống 4ai8WMPhù Dung, HrTpzz Tống gibma tranbmg tbmới rồi.”HrTpzz TiếpHrTpzz đó2K3Fqh, cbmó HrTpzzgia 2K3Fqhđinh đbmi 4ai8WMtới HrTpzz“dẹp đườn4ai8WMg”, Bạch4ai8WM Mạn4ai8WM Đ4ai8WMiệp đương nhbmiên cHrTpzzũng bị2K3Fqh “dẹHrTpzzp” sabmng một2K3Fqh bên.

Bạch Mạn2K3Fqh Điệpbm 4ai8WMkhẽ liếc2K3Fqh mắtHrTpzz về4ai8WM tiêubm điểmHrTpzz cbmủa HrTpzztất cả4ai8WM mọi 4ai8WMngười –HrTpzz một2K3Fqh chiHrTpzzếc 2K3Fqhxe ngự2K3Fqha xbma hoHrTpzza. Từ4ai8WM tHrTpzzrên x4ai8WMe ngự4ai8WMa, dẫnHrTpzz đbmầu lbmà mHrTpzzột nHrTpzzam t2K3Fqhử tuổi cònbm rất2K3Fqh trẻ,HrTpzz tibmếp đbmó l2K3Fqhà mbmột nữ2K3Fqh 4ai8WMnhân mabmng HrTpzzthai, điHrTpzz sa2K3Fqhu c2K3Fqhòn cóHrTpzz mbmột v2K3Fqhị 4ai8WMnữ tử4ai8WM ábmo lam, đHrTpzzầu đHrTpzzội m2K3Fqhũ chHrTpzze mặt2K3Fqh. Vbmị áo4ai8WM lHrTpzzam nHrTpzzữ tử4ai8WM bmkia HrTpzzvừa 2K3Fqhxuất HrTpzzhiện, án4ai8WMh mắtbm mọibm người 4ai8WM tất cả2K3Fqh đềuHrTpzz đ4ai8WMổ d4ai8WMồn vềHrTpzz 4ai8WMphía nHrTpzzàng. NànHrTpzzg hẳnbm cHrTpzzhính 4ai8WMlà TốHrTpzzng Ph2K3Fqhu DHrTpzzung màbm bmmọi người2K3Fqh đã n4ai8WMói, trướbmc tiê4ai8WMn khbmông cầbmn b2K3Fqhàn t2K3Fqhới HrTpzznàng diện2K3Fqh 2K3Fqhmạo thếbm nbmào, ch4ai8WMỉ nhìHrTpzzn bmvóc người uyểHrTpzzn c2K3Fqhhuyển đbmã đủbm c2K3Fqhho mọi2K3Fqh n2K3Fqhgười 4ai8WMmơ ước.2K3Fqh Phbmương Cbmhấn HiêHrTpzzn thật2K3Fqh làHrTpzz tốt2K3Fqh số4ai8WM, người ngườiHrTpzz đều2K3Fqh muốbmn 2K3Fqhgả chbmo hắ2K3Fqhn. BạchHrTpzz MạHrTpzzn Điệpbm khbmông có2K3Fqh hứHrTpzzng 4ai8WMthú nhbmìn, hibmếu k2K3Fqhỳ quan bm sát kh2K3Fqhắp nơi.HrTpzz Lbmoại kHrTpzzhí 2K3Fqhthế HrTpzznày cùnbmg v2K3Fqhõ lâ2K3Fqhm đạ2K3Fqhi hộiHrTpzz cũ2K3Fqhng khôbmng bmkhác bHrTpzziệt lắm chứ?

Tống PhHrTpzzù DunHrTpzzg, bmTống g4ai8WMia tr4ai8WMang tiểHrTpzzu 4ai8WMthư, ngư4ai8WMời xưng bi2K3Fqhệt hiệ2K3Fqhu HrTpzzPhù DuHrTpzzng kiếm.2K3Fqh Ngbmhe bmthấy tHrTpzzên Tố2K3Fqhng PHrTpzzhù DungHrTpzz, nàng4ai8WM HrTpzztheo 4ai8WMbản HrTpzznăng nhớ được.

Người xuốngHrTpzz x4ai8WMe cúbmi cùng4ai8WM lHrTpzzà mộ4ai8WMt vị4ai8WM bmhoa pHrTpzzhục HrTpzzlão g2K3Fqhiả trên d2K3Fqhưới 54ai8WM0 tuổiHrTpzz. HắnHrTpzz tHrTpzzựa hbmồ càng2K3Fqh hấpbm d2K3Fqhẫn ngườbmi kh2K3Fqhác HrTpzzhơn Tống4ai8WM 2K3FqhPhù Dung4ai8WM, 2K3Fqhánh mắt cHrTpzzủa tất2K3Fqh 4ai8WMcả mọi4ai8WM người2K3Fqh đbmều bmmang th4ai8WMeo 4ai8WMsùng bHrTpzzái, đ4ai8WMổ d4ai8WMồn về4ai8WM lbmão. Bạch4ai8WM 2K3FqhMạn Điệp cũngbm k2K3Fqhhông nbmgoại lệ2K3Fqh, HrTpzzhiếu 2K3Fqhkỳ quHrTpzzan sáHrTpzzt lão,bm h4ai8WMẳn lHrTpzzà mộ4ai8WMt bmvị bmvõ 4ai8WMlâm tiền2K3Fqh bối?

Hắn 2K3Fqhrất 4ai8WMcó HrTpzzphong g4ai8WMật đ4ai8WMầu mỉbmm c2K3Fqhười nh2K3Fqhìn bmmọi ngưHrTpzzời, đến 2K3Fqh khi 4ai8WMnhìn thấy4ai8WM B2K3Fqhạch Mạ2K3Fqhn ĐHrTpzziệp, dá4ai8WMng tươiHrTpzz 4ai8WMcười cư4ai8WM có4ai8WM cbmhút cứnbmg bmđờ, ng4ai8WMơ ng2K3Fqhác nhìn 4ai8WMnàng. Bạc4ai8WMh Mạnbm Điệ4ai8WMp nhìnHrTpzz ngó4ai8WM bmxung quanh4ai8WM, bmxác địnhbm bmlão đanHrTpzzg nhìnbm nà4ai8WMng, nbmàng mỉm cườbmi đ2K3Fqháp 2K3Fqhlại lãoHrTpzz mộbmt c4ai8WMái, HrTpzzhai 2K3Fqhtay ôm4ai8WM 4ai8WMtrước ng2K3Fqhực, s2K3Fqhau đó2K3Fqh lại4ai8WM nhì2K3Fqhn 4ai8WMđi chỗHrTpzz khác.

“Cha…” Tố2K3Fqhng Ph4ai8WMù Du2K3Fqhng 2K3Fqhkéo k4ai8WMéo HrTpzzy phụ4ai8WMc HrTpzzcủa hắn.

Vị lã4ai8WMo gi2K3Fqha đóHrTpzz, c4ai8WMũng chínhbm l2K3Fqhà THrTpzzống giHrTpzza tr4ai8WMang tran4ai8WMg chủ, 2K3FqhTống Cbmảnh Nhâbmn, m2K3Fqhau HrTpzzchóng hoànbm HrTpzzhồn. “VàoHrTpzz th2K3Fqhôi.” 4ai8WMQuá HrTpzzgiống, tr4ai8WMên 2K3Fqhđời cưbm nhiên lbmại 2K3Fqhcó 4ai8WMhai ngườiHrTpzz HrTpzzgiống nha2K3Fqhu bmnhư vậy.4ai8WM NếHrTpzzu khôngHrTpzz phảibm bmtừng tận4ai8WM mbmắt thấy4ai8WM nà4ai8WMng đãHrTpzz chết, hắ4ai8WMn nhất4ai8WM địnhbm chbmo 2K3Fqhrằng ngườbmi đứng2K3Fqh trướcHrTpzz mặtHrTpzz chíbmnh l2K3Fqhà nbmàng. Nàngbm 4ai8WMđã chết4ai8WM, thật sựHrTpzz đãbm chết.

Khách HrTpzzquý tiến2K3Fqh vbmào trbmong, Bạchbm 4ai8WMMạn Điệbmp bmcũng thHrTpzzeo bmvào. Mới vbmừa đi4ai8WM đư2K3Fqhợc ha4ai8WMi bước,2K3Fqh bmliền cóbm một2K3Fqh bà4ai8WMn 4ai8WMtay 2K3Fqhnhỏ béHrTpzz túmbm lấ4ai8WMy HrTpzzy pbmhục củ2K3Fqha nàngbm. Nàng bmcúi đbmầu, m4ai8WMột cábmi 4ai8WMđầu bmtừ phí2K3Fqha bmsau c2K3Fqhhui r4ai8WMa, 2K3Fqhvui vẻHrTpzz cười2K3Fqh nó4ai8WMi, “bmTiểu t2K3Fqhhư, ngài rốt4ai8WM cuộc2K3Fqh cũngHrTpzz bmtới rồi.”

“Sao ngươi2K3Fqh lạiHrTpzz ởbm chỗHrTpzz 2K3Fqhnày?” 2K3FqhNữ bmtử kébmo 2K3Fqhy p2K3Fqhhục nàng, đươngHrTpzz nbmhiên 2K3Fqhchính làbm Lưbmu Ly.

Lưu LHrTpzzy đứngHrTpzz lê4ai8WMn, cu2K3Fqhng kínhHrTpzz 2K3Fqhnói, “Hồi4ai8WM tiểu4ai8WM thbmư, nHrTpzzô tỳ phụngHrTpzz m2K3Fqhệnh 2K3Fqhtam ti2K3Fqhểu 2K3Fqhthư đếnbm Phươngbm g4ai8WMia bmchờ n2K3Fqhgài. Th4ai8WMế 2K3Fqhnhưng mấybm t4ai8WMên giữ2K3Fqh HrTpzzcửa Phương g4ai8WMia nóibm ở4ai8WM đâyHrTpzz khbmông c2K3Fqhó vịHrTpzz hHrTpzzào nhbmân nàbmo nbmhư 2K3Fqhvậy, LưHrTpzzu L4ai8WMy khôHrTpzzng 2K3Fqhdám tự2K3Fqh t4ai8WMiện rời đ2K3Fqhi, khôngHrTpzz còn4ai8WM cáchHrTpzz nào4ai8WM k4ai8WMhác 2K3Fqhhơn lHrTpzzà ngồi4ai8WM ởHrTpzz 4ai8WMđây HrTpzzchờ.” Nàng2K3Fqh đãbm bmở HrTpzzđây 2K3Fqhhơn mườibm ngày, n4ai8WMếu tiể4ai8WMu thbmư màbm 2K3Fqhcòn khbmông xuất2K3Fqh hiệHrTpzzn, nà4ai8WMng đà4ai8WMnh phải2K3Fqh bmtrở 4ai8WMvề ti2K3Fqhếp nhận bm nghiêm HrTpzzphạt HrTpzzcủa taHrTpzzm tiểbmu thư.

Bạch MạnHrTpzz Điệp2K3Fqh cườHrTpzzi thbmần bbmí, “THrTpzza d2K3Fqhùng tên4ai8WM bmgiả Bạch Ngâm,HrTpzz 2K3Fqhhơn n2K3Fqhữa t4ai8WMa mấybm 4ai8WMngày nbmay HrTpzzcũng khôngHrTpzz 4ai8WMở chỗHrTpzz n2K3Fqhày, ngHrTpzzươi đư4ai8WMơng nhiên4ai8WM kbmhông tìm được.”

“Tiểu thư,4ai8WM ngài2K3Fqh khôbmng ph4ai8WMải cũn4ai8WMg muốn4ai8WM bmtham 2K3Fqhtuyển chứ?” Tiể4ai8WMu t2K3Fqhhư đãHrTpzz th4ai8WMành tHrTpzzhân rồi2K3Fqh mà,bm hơnHrTpzz nbmữa cònbm ngh2K3Fqhe HrTpzztam tiểu2K3Fqh thưbm nóibm HrTpzztiểu tHrTpzzhư có bệnh,4ai8WM q2K3Fqhuên mất4ai8WM võ4ai8WM cônHrTpzzg, HrTpzzcòn cHrTpzzó th2K3Fqhể t4ai8WMham dHrTpzzự sao?

“Không.” Bạch2K3Fqh Mạnbm HrTpzzĐiệp khin2K3Fqhh 2K3Fqhthường nóibm, “Không bm thích.” Phươngbm gHrTpzzia 2K3Fqhcho rằ4ai8WMng nữbm tử2K3Fqh 4ai8WMtrong th4ai8WMiên 4ai8WMhạ đềuHrTpzz HrTpzzkhát bmkhao nịnh4ai8WM 4ai8WMbợ Ph4ai8WMương gia s2K3Fqhao? BạHrTpzzch MạnHrTpzz Điệp4ai8WM 4ai8WMnàng 2K3Fqhkhông cần.

“Tiểu th2K3Fqhư, n2K3Fqhghe nóHrTpzzi n4ai8WMgài 4ai8WMbị bệnh?”4ai8WM NHrTpzzghe nó4ai8WMi tiểubm thư bị4ai8WM 2K3Fqhbệnh, bmLưu Lbmy nbmàng 4ai8WMtức đếnbm muố4ai8WMn chết,4ai8WM hơn2K3Fqh nữ2K3Fqha cò4ai8WMn bịbm 4ai8WMtam tibmểu 2K3Fqhthư k2K3Fqhhép t4ai8WMội h2K3Fqhộ chủ 4ai8WMvô 2K3Fqhnăng mà2K3Fqh nghiêmHrTpzz phạtbm, thậtHrTpzz là4ai8WM oa4ai8WMn uổng4ai8WM cbmho nàng.

“Đúng vậyHrTpzz, bấtbm quá2K3Fqh 4ai8WMhiện g2K3Fqhiờ đã4ai8WM cóHrTpzz khởHrTpzzi sáchHrTpzz. C4ai8WMũng không bibmết 2K3Fqhxảy bmra chuyệ2K3Fqhn 2K3Fqhgì, bmrất khóbm nóHrTpzzi rõbm 4ai8WMvới ngươi.HrTpzz ĐiHrTpzz, c4ai8WMhúng 2K3Fqhta vào4ai8WM trong.”4ai8WM Nói nHrTpzzàng mấHrTpzzt t2K3Fqhrí nhớ?HrTpzz L2K3Fqhưu 2K3FqhLy ti2K3Fqhn sao?

“Tại sabmo phảibm vbmào.” Lbmưu LHrTpzzy vbmẻ mặt4ai8WM k2K3Fqhhông đượcHrTpzz thích thú.

“Ngu ngốc,2K3Fqh 2K3Fqhta cù4ai8WMng Phươnbmg C2K3Fqhhấn Hiên2K3Fqh cHrTpzzó 4ai8WMmột gi2K3Fqhao dịcbmh, ta bmvào hỏiHrTpzz hắn4ai8WM Đông2K3Fqh Phươ4ai8WMng V4ai8WMũ ởbm đâu2K3Fqh.” N2K3Fqhếu khôngHrTpzz pHrTpzzhải vìHrTpzz tbmìm 2K3Fqhđược 4ai8WMLưu L2K3Fqhy HrTpzzvà vì th2K3Fqhù laHrTpzzo HrTpzzcủa trậnHrTpzz giaHrTpzzo dịc2K3Fqhh nàybm, nHrTpzzàng thHrTpzzật s2K3Fqhự kbmhông muốn4ai8WM trởbm về.

“Tiểu thưbm, bmtam tibmểu 4ai8WMthư đ2K3Fqhã dùng4ai8WM bồHrTpzz câu4ai8WM đưaHrTpzz bmtin đếHrTpzzn Thiên CHrTpzzơ cácHrTpzz, HrTpzzmua 2K3Fqhtin vHrTpzzề Đông4ai8WM Phươn2K3Fqhg HrTpzzVũ, chHrTpzzỉ cần4ai8WM có4ai8WM tiHrTpzzn tức,bm lbmập tức4ai8WM b2K3Fqháo với tiểu2K3Fqh thư.”2K3Fqh Thi2K3Fqhên 2K3FqhCơ cá2K3Fqhc chí4ai8WMnh HrTpzzlà bmthám bmtử 2K3Fqhtư, ch2K3Fqhuyên m2K3Fqhua bánbm HrTpzztin tHrTpzzức. Thiên2K3Fqh Cơ cábmc sá4ai8WMng lậpHrTpzz hHrTpzzơn trăbmm năm,2K3Fqh mạng2K3Fqh lướibm tìnhbm báo4ai8WM HrTpzztrải rộbmng cHrTpzzả nướcbm, 4ai8WMkhông bmcó ti4ai8WMn tức n2K3Fqhào bmlà khônbmg thHrTpzzu 4ai8WMthập được,bm cbmàng khôn4ai8WMg bmbán tiHrTpzzn tức4ai8WM 2K3Fqhgiả. 4ai8WMCó Thi4ai8WMên bmCơ cá4ai8WMc hỗ trợ,bm cHrTpzzhỉ cầnbm Đbmông Phư2K3Fqhơng Vũbm lộ4ai8WM bmdiện, t2K3Fqhuyệt đốibm cHrTpzzó HrTpzzthể bắtbm được2K3Fqh hắn.

“Có ThiêHrTpzzn CHrTpzzơ cábmc hHrTpzzỗ trợ,HrTpzz t2K3Fqha có2K3Fqh thểHrTpzz yê2K3Fqhn tâbmm 2K3Fqhrồi, thế nhưngHrTpzz t2K3Fqha cHrTpzzó vài4ai8WM lờiHrTpzz 4ai8WMmuốn nHrTpzzói HrTpzzvới Pbmhương CHrTpzzhấn H2K3Fqhiên.” Ngh2K3Fqhe LưHrTpzzu 4ai8WMLy nó4ai8WMi đế4ai8WMn Thiên Cơ2K3Fqh cá2K3Fqhc, tất4ai8WM cả4ai8WM HrTpzztư liệu4ai8WM bmvề 4ai8WMThiên Cơ4ai8WM 2K3Fqhcác bỗ2K3Fqhng 2K3Fqhnhiên xuất4ai8WM hi4ai8WMện trHrTpzzong đầu4ai8WM nàng4ai8WM. Rất nhiề4ai8WMu người4ai8WM cùngbm việcHrTpzz n2K3Fqhàng nhớ4ai8WM rấHrTpzzt rõHrTpzz, chỉ2K3Fqh cầnHrTpzz xHrTpzzuất HrTpzzhiện HrTpzztrước mbmắt bmnàng, hoặcHrTpzz là từ4ai8WMng ngh4ai8WMe bmnói HrTpzzđến, nàngbm đều4ai8WM cHrTpzzó thể2K3Fqh nhớbm lại.bm Mbmới đ4ai8WMây thHrTpzzôi, Bạ4ai8WMch MạnHrTpzz Đ2K3Fqhiệp 2K3Fqhcòn không ph2K3Fqhát hiệnHrTpzz rbma hiHrTpzzện bmtượng 2K3Fqhkỳ quáiHrTpzz này.

“Tiểu thư…bm khô2K3Fqhng phảbmi l2K3Fqhà ngbmài th2K3Fqhích hắnHrTpzz chHrTpzzứ?” Nghbme tam tiểubm tHrTpzzhư nóbmi HrTpzztiểu thư2K3Fqh ởHrTpzz cùngHrTpzz mộ4ai8WMt chỗ2K3Fqh vớ4ai8WMi P2K3Fqhhương ChHrTpzzấn H2K3Fqhiên, cHrTpzzhẳng lẽ2K3Fqh là…

Bạch MHrTpzzạn Điệpbm n4ai8WMém c4ai8WMho 4ai8WMnàng mộtbm HrTpzzcái trHrTpzzừng 2K3Fqhmắt, “ĐiHrTpzz chết bmđi, tbma mớbmi HrTpzzkhông tbmhèm thícHrTpzzh họHrTpzz Phươbmng đó.”2K3Fqh Tbmrong lò2K3Fqhng nànHrTpzzg lại2K3Fqh bbmổ t2K3Fqhhêm mbmột câu, muốnbm thíc4ai8WMh cũnbmg bmthích Sábmo Ngọc4ai8WM Cô2K3Fqhng Tử.

“Vậy 4ai8WMlà tHrTpzzốt rồbmi.” Cábmi tê2K3Fqhn bmhọ 4ai8WMPhương ki4ai8WMa bmthật bmsự có bmđiểm khôn4ai8WMg xứng4ai8WM vHrTpzzới tiểubm thbmư 2K3Fqhnhà nàng.

Vào đế4ai8WMn bmPhương gHrTpzzia, lHrTpzzập tức2K3Fqh cóHrTpzz n2K3Fqhha hoHrTpzzàn abmn bàbmi sương4ai8WM phòng HrTpzzcho các2K3Fqh nàHrTpzzng nghỉbm ngơi4ai8WM. Bbmạch MạHrTpzzn ĐiệHrTpzzp c2K3Fqhũng khôn2K3Fqhg trực4ai8WM t2K3Fqhiếp 2K3Fqhđề HrTpzzxuất muốn gặp4ai8WM 2K3FqhPhương Cbmhấn Hbmiên, nàn2K3Fqhg biế4ai8WMt kẻbm m2K3Fqhuốn gặHrTpzzp hắnbm nhiều4ai8WM lắm,4ai8WM nếu2K3Fqh nhbmư nbmàng cũng m4ai8WMuốn HrTpzzđi gặ4ai8WMp hắnbm, n4ai8WMgười hầuHrTpzz nhấtHrTpzz địnbmh cbmho rằn4ai8WMg nàn4ai8WMg cũnHrTpzzg giốngHrTpzz nhưHrTpzz nhữ4ai8WMng n2K3Fqhữ nhân kHrTpzzhác, tù2K3Fqhy tiện4ai8WM tìm2K3Fqh mộtbm lí4ai8WM 4ai8WMdo t2K3Fqhhoái tbmhác đbmi. 2K3FqhMọi ngườibm ởHrTpzz Phươ2K3Fqhng gibma đ4ai8WMều lbmà mắt 4ai8WMchó n4ai8WMhìn ngưbmời t4ai8WMhấp, ngHrTpzzười hầ4ai8WMu khẳnbmg đ2K3Fqhịnh cũn4ai8WMg 4ai8WMkhông tHrTpzzốt bmđược babmo nhiêbmu. Th2K3Fqhay vì chịubm nh2K3Fqhục, tbmhôi 4ai8WMthì t4ai8WMhức bmthời mộtbm chú2K3Fqht, buổi4ai8WM tốbmi tựbm mìbmnh đ2K3Fqhi tìm.