You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2d8SvMF1: eVheSeCái này gọid8SvMF làYEk7DM luậd8SvMFn v3bõ d8SvMFchiêu thân

Trong YEk7DMvõ l3bâm teVheSehập đạiYEk7DM 3bcao thủ,3b bad8SvMFo gồmeVheSe taeVheSem lYEk7DMa sátd8SvMF, tam cônd8SvMFg tử.eVheSe eVheSeVô ẢeVheSenh LeVheSea SeVheSeát, Thd8SvMFiên DiệneVheSe TYEk7DMu d8SvMFLa, Độc3b Nd8SvMFương TYEk7DMử hợpYEk7DM xd8SvMFưng thànhYEk7DM d8SvMFtam la eVheSesát. Sáo3b Ngọc3b C3bông d8SvMFTử, Lã3bnh TâmeVheSe CôngYEk7DM Tửd8SvMF YEk7DMPhương CheVheSeấn HeVheSeiên, TùeVheSey eVheSePhong CôeVheSeng T3bử Quân TùYEk7DMy PhoneVheSeg hợpYEk7DM x3bưng ta3bm cônd8SvMFg d8SvMFtử. KhuYEk7DMôn md8SvMFặt d8SvMFthật eVheSecủa d8SvMFtam lYEk7DMa eVheSesát cYEk7DMhưa YEk7DMai thYEk7DMấy qua, nhYEk7DMưng td8SvMFam côngYEk7DM tửd8SvMF đều3b đưeVheSeợc bàid8SvMF 3bdanh lYEk7DMà meVheSeỹ nYEk7DMam tửd8SvMF. Thi3bên Cơ3b 3bcác ceVheSehủ Tùy Phongd8SvMF 3bCông Tử3b đượceVheSe xư3bng leVheSeà vd8SvMFõ l3bâm đệd8SvMF nYEk7DMhất mỹ3b nameVheSe, Vạnd8SvMF Ki3bếm sơd8SvMFn teVheSerang teVheSehiếu chủ 3bPhương C3bhấn d8SvMFHiên đượcd8SvMF eVheSexưng eVheSelà đ3bệ d8SvMFnhị 3bmỹ na3bm, SeVheSeáo Ngọd8SvMFc CYEk7DMông TeVheSeử ld8SvMFà nhân3b vYEk7DMật thần bíeVheSe nhất3b 3bgiang heVheSeồ, d8SvMFrất YEk7DMít eVheSeai 3btừng geVheSeặp 3bqua eVheSekhuôn mặteVheSe thậtd8SvMF củad8SvMF hắneVheSe. NhưneVheSeg ceVheSeó ngườid8SvMF nói, dd8SvMFiện mạoeVheSe cYEk7DMủa hắd8SvMFn xd8SvMFác thd8SvMFực tuấnd8SvMF m3bỹ vôeVheSe s3bong. NếueVheSe hd8SvMFai vịYEk7DM côngYEk7DM tửeVheSe ki3ba đềud8SvMF là eVheSe mỹ nam3b, hắnYEk7DM cũeVheSeng khôneVheSeg thểeVheSe t3bhua kémd8SvMF, toạd8SvMFi nguyệnYEk7DM eVheSecho hYEk7DMắn da3bnh hid8SvMFệu đệeVheSe YEk7DMtam mỹ namYEk7DM d8SvMFđi. Td8SvMFrong chốnYEk7DM võ3b lYEk7DMâm tổngYEk7DM cộngeVheSe có3b t3bứ đd8SvMFại 3bmỹ nd8SvMFam, ngoeVheSeại trừ3b t3bam côngd8SvMF tử, ĐYEk7DMông PeVheSehương gYEk7DMia, Đd8SvMFông Phư3bơng VeVheSeũ eVheSebài d8SvMFdanh đeVheSeệ YEk7DMtứ. Gd8SvMFả ch3bo mộtd8SvMF trod8SvMFng v3bõ 3blâm eVheSeđệ tứ eVheSemỹ na3bm, làYEk7DM vid8SvMFnh hạ3bnh troneVheSeg thiYEk7DMên hạ,d8SvMF neVheSeên kYEk7DMhó teVheSerách tínhYEk7DM tìnheVheSe ĐôngYEk7DM Ph3bương c3bho YEk7DMdù kém nhYEk7DMư eVheSevậy, cũneVheSeg d8SvMFcó 3bn côd8SvMF nươneVheSeg 3bmuốn gYEk7DMả eVheSecho hYEk7DMắn. Sá3bo YEk7DMNgọc Cônd8SvMFg Tử3b nheVheSeư thầnd8SvMF long thấd8SvMFy YEk7DMđầu k3bhông thấyYEk7DM đuôid8SvMF, Đôd8SvMFng Phươ3bng Vũ3b YEk7DMthì đã3b YEk7DMcó 3bvợ, Quâ3bn TùYEk7DMy Phd8SvMFong thầnYEk7DM th3bần bí beVheSeí, PhươngeVheSe ChấeVheSen HiênYEk7DM eVheSelại không3b mYEk7DMuốn YEk7DMkết YEk7DMgiao YEk7DMnữ 3btử, vd8SvMFiệc nàyd8SvMF 3be rằngd8SvMF đãYEk7DM khiến choeVheSe vd8SvMFô sốeVheSe cYEk7DMô nươngd8SvMF YEk7DMthương tâmYEk7DM. 3bGần đâeVheSey, eVheSetrong eVheSechốn YEk7DMvõ lâmeVheSe mỗi3b sựd8SvMF 3bkiện d8SvMFxảy ra đYEk7DMều YEk7DMliên 3bquan đếnYEk7DM củaeVheSe YEk7DMTam d8SvMFcông tYEk7DMử, eVheSelà đạYEk7DMi sựeVheSe lieVheSeên d8SvMFquan đếneVheSe tYEk7DMứ đại3b 3bmỹ nam.

Một YEk7DMtrong võd8SvMF d8SvMFlâm tad8SvMFm côYEk7DMng t3bử, LeVheSeãnh T3bâm Cô3bng 3bTử PhưeVheSeơng Chấn HiYEk7DMên cônYEk7DMg eVheSekhai tuyểnYEk7DM lYEk7DMão bYEk7DMà, tuổid8SvMF từ3b eVheSe16 đếneVheSe YEk7DM25, tướnd8SvMFg mạoYEk7DM đYEk7DMoan d8SvMFtrang, mọi d8SvMFnữ tửYEk7DM chYEk7DMưa chồnd8SvMFg x3buất thd8SvMFân eVheSethuần kd8SvMFhiết eVheSeđều có3b thểYEk7DM YEk7DMtham tuyểnYEk7DM. YEk7DMCác vYEk7DMị cô3b nương cód8SvMF ýeVheSe muốd8SvMFn tha3bm tuyeVheSeển chd8SvMFỉ cầnd8SvMF tr3bước ngàyeVheSe had8SvMFi mưYEk7DMơi lămYEk7DM tYEk7DMháng eVheSetư đ3bến PYEk7DMhương gia, YEk7DM luận vYEk7DMõ đểeVheSe YEk7DMphân thắngd8SvMF bại.d8SvMF CYEk7DMhỉ cầYEk7DMn eVheSecó thểd8SvMF đánd8SvMFh bại3b tấtYEk7DM c3bả d8SvMFmỹ nữd8SvMF theVheSeam tuyển, cheVheSeính ld8SvMFà theVheSeiếu YEk7DMphu eVheSenhân d8SvMFPhương gia.

Lãnh TâeVheSem eVheSeCông d8SvMFTử YEk7DMPhương Chd8SvMFấn d8SvMFHiên đượcYEk7DM d8SvMFxưng là3b võeVheSe d8SvMFlâm đệ eVheSenhị YEk7DMmỹ nYEk7DMam tử,d8SvMF cYEk7DMô d8SvMFnương muốnYEk7DM gd8SvMFả d8SvMFcho hắeVheSen nYEk7DMhiều nheVheSeư cáeVheSe dd8SvMFưới sôngYEk7DM. Hd8SvMFắn vẫneVheSe chưa muốnYEk7DM thd8SvMFành thânYEk7DM, chín3bh việceVheSe nàyYEk7DM YEk7DMđã làd8SvMFm tổn3b thươnYEk7DMg teVheSerái td8SvMFim eVheSecủa biếteVheSe eVheSebao cô3b gái. YEk7DMĐột nhiYEk7DMên heVheSeắn YEk7DMcông khYEk7DMai 3btuyển d8SvMFlão bà3b, khiếeVheSen 3bcho cád8SvMFc c3bô nươngYEk7DM n3bườm nượ3bp tiến3b tớieVheSe Phương eVheSegia. NhữneVheSeg ceVheSeô nd8SvMFương eVheSecó ch3bồng h3bối eVheSehận tại3b saeVheSeo mìn3bh lạ3bi gả3b đid8SvMF sớmYEk7DM quá,YEk7DM hận khd8SvMFông tYEk7DMhể d8SvMFly hôeVheSen YEk7DMđể eVheSeđi thaeVheSem tuyển.3b 3bCòn 3bnhững vịd8SvMF côeVheSe nươd8SvMFng chưaeVheSe chồn3bg theVheSeì ngày 3bđêm khd8SvMFổ luyệYEk7DMn võ3b cYEk7DMông, lYEk7DMiều mạYEk7DMng muốnd8SvMF gảYEk7DM tớd8SvMFi PhươneVheSeg giaYEk7DM. Thiên3b kd8SvMFim nhYEk7DMà giàu, gianeVheSeg eVheSehồ hiệpd8SvMF nữ3b, đủd8SvMF 3bloại kiểueVheSe dáng3b 3bnữ nhând8SvMF đềd8SvMFu theVheSeu được3b eVheSetin tứ3bc, xắeVheSen d8SvMFtay áo, chuYEk7DMẩn bYEk7DMị tới3b PhươngYEk7DM gid8SvMFa trd8SvMFanh giàd8SvMFnh chứd8SvMFc vYEk7DMị eVheSethiếu p3bhu nhân.

“Cha, cd8SvMFhuyện nd8SvMFgười ld8SvMFàm quảd8SvMF nd8SvMFhiên làd8SvMF chuyệd8SvMFn tốtd8SvMF.” Đương sựYEk7DM cYEk7DMhiêu thân3b PhươngeVheSe CheVheSeấn Hid8SvMFên s3bau kd8SvMFhi nd8SvMFghe đư3bợc YEk7DMtin neVheSeày, chuyện3b d8SvMFđầu tiêeVheSen leVheSeàm là đùnd8SvMFg đùneVheSeg neVheSeổi giận,3b đáeVheSe vYEk7DMăng cd8SvMFửa thưd8SvMF peVheSehòng ceVheSeủa lãd8SvMFo chaeVheSe, lớnYEk7DM tiếngeVheSe chấYEk7DMt vấn.

Phương KìnYEk7DMh buôYEk7DMng sác3bh treVheSeên tayeVheSe, ngẩngYEk7DM đầuYEk7DM nhìeVheSen nhi tYEk7DMử, thấpYEk7DM giọYEk7DMng mắngeVheSe, “KhôneVheSeg biếeVheSet phéYEk7DMp tách.”

Phương ChấYEk7DMn HYEk7DMiên h3bừ l3bạnh, “3bTa kYEk7DMhông d8SvMFbiết p3bhép t3bách? Có thể3b seVheSeo đd8SvMFược vớid8SvMF cheVheSea d8SvMFsao? 3bTa muốn3b YEk7DMchiêu thâYEk7DMn YEk7DMkhi neVheSeào? eVheSeSao d8SvMFta eVheSekhông biết3b?” NửaeVheSe tháng neVheSeay, hắnYEk7DM 3bvẫn vộeVheSei vộ3bi vYEk7DMàng vàneVheSeg đeVheSei tìd8SvMFm Bạd8SvMFch Ngâm,d8SvMF YEk7DMgiữa đYEk7DMường ld8SvMFại d8SvMFnghe được tineVheSe 3bhắn muYEk7DMốn chiê3bu thâYEk7DMn. Lập3b td8SvMFức 3bra rod8SvMFi teVheSehúc ngYEk7DMựa eVheSegấp eVheSegáp trd8SvMFở vềd8SvMF c3bhất vấnYEk7DM lão tửeVheSe củd8SvMFa hắn.

“Hôn n3bhân đạieVheSe sựYEk7DM d3bo lệnh3b củYEk7DMa 3bcha mẹeVheSe, d8SvMFlời củad8SvMF d8SvMFmai mối,eVheSe ngươi kheVheSeông cầnYEk7DM biết.”YEk7DM NhYEk7DMi d8SvMFtử h3bắn vìeVheSe cô3b neVheSeương têneVheSe eVheSegọi BạchYEk7DM eVheSeNgâm kieVheSea YEk7DMmà phát điêeVheSen lêeVheSen rồi,YEk7DM ngd8SvMFhe nd8SvMFói 3bcô nươn3bg eVheSeta mấtYEk7DM tícd8SvMFh liềd8SvMFn eVheSeto tiếngYEk7DM mắng3b hắYEk7DMn, YEk7DMkhông nói d8SvMFkhông rằnYEk7DMg lậtYEk7DM tunYEk7DMg cả3b thếd8SvMF giới3b d8SvMFnày d8SvMFlên m3bà tìd8SvMFm. eVheSeVì mộtYEk7DM nYEk7DMữ neVheSehân d8SvMFđi ngỗ3b nghịch với3b d8SvMFphụ YEk7DMthân, tươnYEk7DMg lad8SvMFi 3bnếu lYEk7DMấy ngư3bời 3bta veVheSeề t3bhì còd8SvMFn 3bra eVheSecái dạnYEk7DMg geVheSeì nữa.d8SvMF Ng3bhe lời ph3bu nhâneVheSe kiế3bn n3bghị, d8SvMFsớm nêYEk7DMn tì3bm mộYEk7DMt lãoYEk7DM bà3b ch3bo hắeVheSen. Phươngd8SvMF Kìnhd8SvMF vYEk7DMẫn vừaYEk7DM d8SvMFý Đỗ Thd8SvMFanh Sươnd8SvMFg, bấ3bt đắYEk7DMc dĩYEk7DM d8SvMFnhi 3btử ki3bên quyếteVheSe khôeVheSeng chịu.eVheSe 3bHắn eVheSemới r3ba điYEk7DMều kiện3b trong vòn3bg mộYEk7DMt năYEk7DMm pd8SvMFhải eVheSemang eVheSethê t3bử tYEk7DMrở v3bề, vốYEk7DMn tưởd8SvMFng d8SvMFrằng hàiYEk7DM teVheSeử d8SvMFkia 3bđối với nữd8SvMF nhâneVheSe khônYEk7DMg 3bcó hứeVheSeng td8SvMFhú, td8SvMFuyệt đôid8SvMF khôeVheSeng tìm3b được3b vị3b hôn3b 3bthê, đếneVheSe lúceVheSe đód8SvMF hắn sẽd8SvMF dan3bh chíeVheSenh n3bgôn eVheSethuận éYEk7DMp nh3bi td8SvMFử lấyeVheSe ĐỗeVheSe TeVheSehanh SeVheSeương, th3bế nhưnYEk7DMg d8SvMFkết quả3b d8SvMFnhi tử lại3b 3bmang vềYEk7DM mộ3bt eVheSevị côd8SvMF nd8SvMFương, d8SvMFcòn khăngeVheSe YEk7DMkhăng nhấtd8SvMF eVheSemực yêuYEk7DM d8SvMFthương ngườieVheSe td8SvMFa. Bd8SvMFảo nhi tử3b tìYEk7DMm vị3b hd8SvMFôn thd8SvMFê d8SvMFmang vYEk7DMề, chínheVheSe ld8SvMFà eVheSesai 3blầm lớYEk7DMn nhấeVheSet troYEk7DMng đ3bời hắn.

“Ta chỉ3b muốeVheSen NgâmeVheSe NgeVheSeâm.” Phương3b ChấnYEk7DM HieVheSeên leVheSeời lẽd8SvMF 3bthẳng thừng YEk7DMtuyên bố.d8SvMF NgeVheSeày YEk7DMđó keVheSehi phụYEk7DM eVheSethân nóYEk7DMi với3b hắ3bn, NgâeVheSem NgâmYEk7DM đYEk7DMi rồeVheSei.  Lòng hắneVheSe 3bđột nhi3bên trốnYEk7DMg rd8SvMFỗng, d8SvMFhắn 3bbiết mìnhYEk7DM đeVheSeã đeVheSeánh d8SvMFmất 3bmột thứ3b vôeVheSe eVheSecùng qu3ban trọng. Sớm3b tốid8SvMF bênd8SvMF nhYEk7DMau hd8SvMFơn haeVheSei mươd8SvMFi ngYEk7DMày, d8SvMFhắn cYEk7DMhưa eVheSebao YEk7DMgiờ b3biết nàeVheSeng lYEk7DMại qYEk7DMuan tYEk7DMrọng với hắn3b nheVheSeư vậy.YEk7DM d8SvMFĐến 3bkhi p3bhát hiệnYEk7DM nàYEk7DMng qd8SvMFuan trọeVheSeng với3b hYEk7DMắn d8SvMFthì cũeVheSeng làd8SvMF lú3bc nàneVheSeg bỏ YEk7DMđi. TeVheSeìm hơnd8SvMF YEk7DMmười ng3bày v3bẫn d8SvMFkhông chúd8SvMFt eVheSetin tứeVheSec, td8SvMFim hYEk7DMắn YEk7DMđã đán3bh rơi3b YEk7DMmất rồi.

“Lấy d8SvMFai cũ3bng đưeVheSeợc, Bạch3b NYEk7DMgâm thìeVheSe không.”eVheSe YEk7DMPhương Kình vốnd8SvMF khôd8SvMFng pd8SvMFhải hạneVheSeg ngườiYEk7DM 3bthập YEk7DMphần cổeVheSe hủ,eVheSe tYEk7DMhế nhưnYEk7DMg hắnYEk7DM khd8SvMFông thíeVheSech d8SvMFBạch Ngâm.3b Từ 3blần đầeVheSeu tiêYEk7DMn nhd8SvMFìn td8SvMFhấy BạeVheSech NgâmeVheSe, hắnd8SvMF đãYEk7DM khôd8SvMFng teVheSehích rồi.d8SvMF eVheSeTuy YEk7DMrằng Bạchd8SvMF NYEk7DMgâm thoạt nhd8SvMFìn rYEk7DMất n3bhu nhược,3b thYEk7DMế nheVheSeưng trYEk7DMên ngườieVheSe leVheSeại maneVheSeg thed8SvMFo YEk7DMmột eVheSecổ 3bsát khí. NgườiYEk7DM bìnheVheSe thườngYEk7DM đươeVheSeng YEk7DMnhiên nhd8SvMFìn k3bhông thấy,3b d8SvMFnhưng eVheSehắn YEk7DMtung hoànYEk7DMh gian3bg 3bhồ nhiều nYEk7DMăm nhưYEk7DM vậ3by, đưeVheSeơng 3bnhiên khônYEk7DMg cóYEk7DM nhìYEk7DMn eVheSenhầm, hắnYEk7DM YEk7DMmơ heVheSeồ tYEk7DMhấy đưYEk7DMợc, côeVheSe nương eVheSekia khô3bng cYEk7DMó cá3bi d8SvMFgì làYEk7DM tốt.d8SvMF d8SvMFNếu nhYEk7DMi tử3b thYEk7DMích, hắnd8SvMF cYEk7DMũng cód8SvMF tYEk7DMhể eVheSemiễn cưỡng tid8SvMFếp YEk7DMnhận Bạch3b 3bNgâm. Nhưd8SvMFng eVheSekể tYEk7DMừ khYEk7DMi Bạ3bch Ngâmd8SvMF xảy3b eVheSera xuneVheSeg độteVheSe mãYEk7DMnh liệYEk7DMt với hắnd8SvMF, eVheSehắn đãYEk7DM trYEk7DMiệt đểeVheSe peVheSehủ nhậYEk7DMn nàYEk7DMng. eVheSeNàng sáYEk7DMt YEk7DMkhí qYEk7DMuá nặneVheSeg, khYEk7DMông 3bcó YEk7DMtư cáceVheSeh làm YEk7DM chủ mẫ3bu PheVheSeương gia.

“Ta d8SvMFchỉ muốn3b nàng.”eVheSe Từ3b nhỏd8SvMF mất3b đeVheSei YEk7DMmẫu theVheSeân 3bđã khiến eVheSe hắn thậpYEk7DM phầeVheSen cYEk7DMô d8SvMFđơn, áYEk7DMnh meVheSeắt lạnhYEk7DM lùd8SvMFng YEk7DMcủa ĐYEk7DMỗ 3bthị càYEk7DMng 3bkhiến hắneVheSe trởYEk7DM nêd8SvMFn lãnYEk7DMh khốc. d8SvMFNgười YEk7DMtrong gd8SvMFiang d8SvMFhồ gọiYEk7DM hắneVheSe làYEk7DM LãnYEk7DMh 3bTâm Côngd8SvMF Tử,YEk7DM đơd8SvMFn geVheSeiản vì3b 3btâm YEk7DMhắn lạnh. HắnYEk7DM 3bngoài mặteVheSe lu3bôn cườeVheSei reVheSeạng r3bỡ nd8SvMFhư gióeVheSe d8SvMFmùa xud8SvMFân, đd8SvMFến YEk7DMkhi giếYEk7DMt ngườid8SvMF thd8SvMFì vô cùngeVheSe ngh3biêm túc,YEk7DM thậeVheSem ch3bí sYEk7DMo vớiYEk7DM ngườid8SvMF tr3bong h3bách đạod8SvMF còd8SvMFn tàeVheSen khốcd8SvMF hơn.YEk7DM Chỉ3b có mì3bnh hắneVheSe eVheSebiết, bộd8SvMF eVheSedáng tươiYEk7DM cườeVheSei của3b 3bhắn làd8SvMF giả.d8SvMF ĐeVheSeỗ thịYEk7DM 3bkhông eVheSecó nh3bi teVheSeử, eVheSevẫn luôn nhìd8SvMFn hắn3b d8SvMFkhông vừaeVheSe d8SvMFmắt. LYEk7DMúc mẫeVheSeu thânYEk7DM chếteVheSe đãd8SvMF từ3bng nd8SvMFói vYEk7DMới hắd8SvMFn, ngườeVheSei muốn hắneVheSe c3bười, keVheSehông đượcYEk7DM khócd8SvMF, khôYEk7DMng đượcYEk7DM để3b ngYEk7DMười 3bmuốn khd8SvMFi dễYEk7DM 3bhắn đád8SvMFch ý3b. d8SvMFPhía seVheSeau nụ cườeVheSei củYEk7DMa hắeVheSen, luôYEk7DMn ẩd8SvMFn g3biấu md8SvMFột eVheSetrái t3bim côeVheSe YEk7DMđơn, ld8SvMFạnh lùng3b. S3bau kd8SvMFhi 3bgặp được Bạchd8SvMF Ngâm,eVheSe d8SvMFhắn lud8SvMFôn ld8SvMFuôn bởd8SvMFi d8SvMFvì d8SvMFvẻ ngốYEk7DMc d8SvMFnghếch ceVheSeủa n3bàng d8SvMFmà cườid8SvMF đ3bến thYEk7DMật lòng. HắeVheSen muố3bn nYEk7DMàng, đờd8SvMFi này3b k3biếp neVheSeày chỉ3b cd8SvMFần mìnd8SvMFh nàng.

“Không 3bđược, PhươeVheSeng geVheSeia đã3b pheVheSeát YEk7DMtin nàyd8SvMF rYEk7DMa rồi,eVheSe thiên d8SvMF kim 3bcác môd8SvMFn eVheSephái cũeVheSeng YEk7DMđã YEk7DMtới d8SvMFrồi, ld8SvMFúc eVheSenày hủd8SvMFy bỏd8SvMF làd8SvMF td8SvMFổn hạiYEk7DM eVheSedanh dựYEk7DM Phương gia.”

Phương eVheSeChấn HiêYEk7DMn cườieVheSe nhạd8SvMFt, “Chd8SvMFa, chủd8SvMF eVheSeý neVheSeày c3bó phải củaeVheSe nd8SvMFữ nhân3b kd8SvMFia không?”eVheSe Ngoạid8SvMF trừ3b eVheSenữ d8SvMFnhân kid8SvMFa, ceVheSeó eVheSeai lạieVheSe thieVheSeếu đạoYEk7DM đd8SvMFức n3bhư vậyeVheSe, còn lãd8SvMFo d8SvMFnhân 3bkia d8SvMFhết lầnYEk7DM 3bnày đến3b lầeVheSen d8SvMFkhác đềuYEk7DM YEk7DMnghe lờ3bi bà.

Phương K3bình khd8SvMFông nói3b, YEk7DMbiểu thYEk7DMị chấpd8SvMF nhận.

Phương Chấn3b H3biên ceVheSeười đếnYEk7DM eVheSechâm chọeVheSec, “ĐừngYEk7DM tưYEk7DMởng 3blà ta khônd8SvMFg biếeVheSet eVheSebà YEk7DMta muốeVheSen geVheSeì, ĐỗeVheSe TYEk7DMhanh SeVheSeương t3bừ nhỏd8SvMF đYEk7DMã làeVheSe kYEk7DMỳ td8SvMFài YEk7DMvõ d8SvMFhọc, veVheSeõ eVheSecông vô d8SvMFcùng tốt,3b làm3b YEk7DMnhiều YEk7DMtrò nheVheSeư eVheSevậy, eVheSemục đí3bch chín3bh YEk7DMlà eVheSevì meVheSeuốn d8SvMFđường đườngYEk7DM YEk7DMchính chính đe3bm Thand8SvMFh Sương3b gả3b eVheSecho tYEk7DMa.” NữeVheSe tửYEk7DM keVheSeia quảd8SvMF nheVheSeiên độcd8SvMF ác3b, neVheSehất tiễneVheSe hd8SvMFạ soneVheSeg điêu. YEk7DMVừa đ3bể ĐỗeVheSe TYEk7DMhanh SươYEk7DMng cYEk7DMó đư3bợc daeVheSenh tiYEk7DMếng, vừaYEk7DM đểeVheSe YEk7DMnàng gả3b vYEk7DMào Phươd8SvMFng gia.

“Thanh Sươd8SvMFng có3b chỗd8SvMF 3bnào khôd8SvMFng YEk7DMtốt?” HàieVheSe tửeVheSe kiYEk7DMa văeVheSen võ eVheSe song toàneVheSe, ôeVheSen n3bhu hiềYEk7DMn thụYEk7DMc, đượceVheSe xưngeVheSe làYEk7DM eVheSevõ lâeVheSem đệd8SvMF nhấteVheSe eVheSemỹ nữd8SvMF, hơYEk7DMn nữaeVheSe ceVheSeòn môn đăng3b eVheSehộ d8SvMFđối, lạ3bi làeVheSe cd8SvMFhất nữeVheSe eVheSecủa áid8SvMF thêd8SvMF hắn.

“Nàng 3btốt, thếd8SvMF nhưd8SvMFng sd8SvMFo rYEk7DMa vẫn3b YEk7DMkém YEk7DMNgâm Ngâd8SvMFm d8SvMFmột ngóYEk7DMn tay.” Q3buá mứcd8SvMF d8SvMFgiả d3bối, eVheSecố tình3b eVheSethanh cao.

“Ngươi…” Phươ3bng d8SvMFKình sắp3b bYEk7DMị hắnd8SvMF ld8SvMFàm eVheSecho teVheSeức chết,d8SvMF BạeVheSech cô eVheSenương kieVheSea rYEk7DMốt cuộcYEk7DM cód8SvMF chỗeVheSe nàd8SvMFo tốtd8SvMF chứ?

“Mấy năeVheSem nad8SvMFy, tYEk7DMa YEk7DMtôn trọneVheSeg ngườeVheSei, xe3bm người3b 3blà eVheSecha của ta3b cũn3bg vìeVheSe eVheSenể YEk7DMmặt nương.d8SvMF NếeVheSeu eVheSenhư ngườeVheSei cYEk7DMố tìn3bh làd8SvMFm nhưeVheSe vậy3b 3bnữa, đừ3bng trách3b ta khd8SvMFông n3bhận người.”eVheSe d8SvMFSau khd8SvMFi nYEk7DMương 3bmất, cd8SvMFha YEk7DMhắn lud8SvMFôn luôneVheSe eVheSenghe lYEk7DMời nd8SvMFữ eVheSenhân k3bia 3bmà khi dễYEk7DM h3bắn. NếuYEk7DM khôYEk7DMng pd8SvMFhải hắn3b h3bứa với3b nươn3bg d8SvMFsẽ teVheSeôn trọng3b 3bcha d8SvMFthì PhươneVheSeg Chấn HieVheSeên h3bắn sYEk7DMớm 3bđã eVheSebỏ nhYEk7DMà 3bra YEk7DMđi rồi.

Phương Kìnd8SvMFh d8SvMFnhìn eVheSenhi 3btử, YEk7DMnói khôneVheSeg thànheVheSe lờid8SvMF. Tính tìn3bh nYEk7DMhi d8SvMFtử thếYEk7DM d8SvMFnào heVheSeắn hieVheSeểu rất3b rõ,d8SvMF nóYEk7DMi 3bđược YEk7DMlàm 3bđược, “Ngư3bơi muYEk7DMốn thYEk7DMế nào?”

“Hủy bỏYEk7DM vYEk7DMiệc chiêYEk7DMu t3bhân nựcd8SvMF cưYEk7DMời này.”3b 3bHắn ng3bữ khí kiênd8SvMF quyết.

“Không được,YEk7DM Phươngd8SvMF giYEk7DMa teVheSea geVheSeánh khôYEk7DMng nổ3bi vYEk7DMiệc này.”

Phương eVheSeChấn 3bHiên eVheSecười nhạt,3b “V3bậy đừng3b trácd8SvMFh teVheSea làm chuyeVheSeện d8SvMFcó lỗ3bi 3bvới người.”

“Ngươi d8SvMFmuốn gì?”d8SvMF MặYEk7DMt hắnd8SvMF biếnYEk7DM sách.

“Ta nhd8SvMFất theVheSeời muố3bn geVheSeiết chếtYEk7DM eVheSenữ nhd8SvMFân lắd8SvMFm mYEk7DMồm kieVheSea.” Nếu khôngd8SvMF p3bhải d8SvMFcó chYEk7DMa cd8SvMFhe 3bchở, hắd8SvMFn YEk7DMđã seVheSeớm đuổYEk7DMi neVheSeữ nhd8SvMFân 3bkia d8SvMFđi rồi,d8SvMF thậmd8SvMF YEk7DMchí còeVheSen có thểeVheSe giYEk7DMết eVheSebà tad8SvMF, thùYEk7DM hậneVheSe hYEk7DMắn đốid8SvMF vớ3bi nd8SvMFhị nươngd8SvMF k3bhông pYEk7DMhải mớieVheSe nYEk7DMgày mộtYEk7DM ngàYEk7DMy hai3b mà thành.

“Người đóeVheSe ld8SvMFà nhYEk7DMị nương3b d8SvMFcủa ngươid8SvMF.”  3bPhương Kình eVheSe không thd8SvMFể d8SvMFtin nổi.

“Nương t3ba YEk7DMđã chết3b td8SvMFừ 3blâu l3bắm r3bồi, b3bà teVheSea khôYEk7DMng xứng. ChaYEk7DM đừngeVheSe quên,YEk7DM teVheSea là3b d8SvMFLãnh TâmYEk7DM Côn3bg YEk7DMTử, lYEk7DMà lãnh3b YEk7DMtâm, bấeVheSet eVheSeluận chuyệnd8SvMF g3bì cũngeVheSe cd8SvMFó thể l3bàm được.”

“Được YEk7DMrồi, ngươiYEk7DM cứd8SvMF đeVheSeể vieVheSeệc chi3bêu thâeVheSen nàd8SvMFy tiếpYEk7DM t3bục đi, t3ba đồnYEk7DMg ýeVheSe c3bho 3bngươi lấyYEk7DM d8SvMFBạch 3bcô neVheSeương.” Nd8SvMFhi tử3b lueVheSeôn l3buôn YEk7DMnói đYEk7DMược làmd8SvMF đeVheSeược, tốt nhất3b lYEk7DMà đừngd8SvMF eVheSeđối nghịcYEk7DMh với3b hắn.

“Nếu 3bđã cheVheSeiêu thâYEk7DMn, N3bgâm Ngd8SvMFâm làmd8SvMF saYEk7DMo bâyd8SvMF giờ?3b Làm thiếpd8SvMF chăng?d8SvMF” LấyeVheSe t3bính tì3bnh eVheSecương liệtYEk7DM cYEk7DMủa nàn3bg, nà3bng sẽYEk7DM đồn3bg ýeVheSe sao?

“Ngươi hưởngeVheSe phúc3b t3bề nhYEk7DMân, đồneVheSeg td8SvMFhời n3bhập môeVheSen, kheVheSeông phân lớnd8SvMF nhỏ.”YEk7DM PhưYEk7DMơng eVheSeKình d8SvMFđoán c3bhách BạchYEk7DM 3bcô nươngd8SvMF sẽeVheSe khôYEk7DMng đồng3b ý,3b tíneVheSeh tình3b nàng có3b mạneVheSeh YEk7DMmẽ. HắnYEk7DM đd8SvMFã đápd8SvMF ứnd8SvMFg ch3bo nd8SvMFhi tYEk7DMử lấy3b BeVheSeạch cô3b nưd8SvMFơng, cd8SvMFòn chuyYEk7DMện cóYEk7DM lấy đượ3bc YEk7DMhay d8SvMFkhông không3b d8SvMFliên qu3ban đYEk7DMến hắn.

“Không đượd8SvMFc, nYEk7DMàng sẽeVheSe khôd8SvMFng đồ3bng ý.”

Phương d8SvMFKình lạnhd8SvMF lùneVheSeg nghiêmeVheSe mặYEk7DMt, “Nad8SvMFm tửd8SvMF hád8SvMFn YEk7DMđại trượng pheVheSeu, c3bòn d8SvMFphải d8SvMFnghe lờid8SvMF neVheSeàng? NếueVheSe eVheSenhư 3bnàng thậtYEk7DM YEk7DMsự d8SvMFkhông biếtd8SvMF tYEk7DMốt xấu,YEk7DM Phương g3bia chúd8SvMFng td8SvMFa cd8SvMFũng keVheSehông geVheSeánh nổi.”YEk7DM Lãod8SvMF đầYEk7DMu thYEk7DMật d8SvMFgian tYEk7DMrá, YEk7DMrõ ràneVheSeg đãYEk7DM biết Bạchd8SvMF NgâmYEk7DM “keVheSehông biếtd8SvMF tYEk7DMốt xấu”d8SvMF rồi.

Phương Chấd8SvMFn HiêeVheSen YEk7DMhầu nd8SvMFhư ngd8SvMFhiến rd8SvMFăng nóieVheSe, “Được,eVheSe ta đồng3b ý.”d8SvMF NgeVheSeâm Ngâm3b sẽd8SvMF tYEk7DMha thứYEk7DM chYEk7DMo hắn,eVheSe bấ3bt luYEk7DMận hắd8SvMFn cód8SvMF leVheSeấy 3bai, cũngYEk7DM chỉeVheSe đốieVheSe tốt vớid8SvMF d8SvMFmột meVheSeình Ngâ3bm Ngâm.

Thế nhưeVheSeng eVheSehai ngườid8SvMF YEk7DMhọ đềud8SvMF đãeVheSe quYEk7DMên mấtd8SvMF 3bmột sự3b thậd8SvMFt, một YEk7DMsự tYEk7DMhật vd8SvMFô cùeVheSeng vYEk7DMô cùn3bg ngeVheSehiêm trọeVheSeng, BạceVheSeh eVheSeMạn Điệpd8SvMF cd8SvMFó d8SvMFvõ côYEk7DMng, kd8SvMFế hoạch tuyd8SvMFệt vời3b củaeVheSe bọeVheSen họYEk7DM nd8SvMFhất địnhd8SvMF thấteVheSe d8SvMFbại thảmeVheSe hại.

Chương eVheSe22: Dùng bảnd8SvMF YEk7DMnăng peVheSehản d8SvMFứng td8SvMFhật 3blà tốt.

Bạch MạnYEk7DM ĐiYEk7DMệp sYEk7DMớm đd8SvMFã ngeVheSehe td8SvMFhấy chuyệneVheSe PheVheSeương ChấneVheSe Hiên tuyểnd8SvMF lão3b bàYEk7DM, thd8SvMFế nhưnd8SvMFg nYEk7DMàng mộ3bt 3bchút eVheSecảm d8SvMFgiác 3bcũng khôngeVheSe c3bó. Cd8SvMFó teVheSehể, YEk7DMnàng đã từng3b eVheSeđộng eVheSelòng 3bvới eVheSePhương Chấnd8SvMF H3biên, theVheSeế nhd8SvMFưng eVheSemột phYEk7DMần hảo3b cảmeVheSe kiYEk7DMa, đãd8SvMF hoeVheSeàn toàn bịeVheSe gạtd8SvMF bỏ.3b Ngư3bời PheVheSeương gd8SvMFia kYEk7DMhinh d8SvMFthường nàngYEk7DM, nàngYEk7DM d8SvMFcũng 3bđồng dạngd8SvMF d8SvMFkhinh thường eVheSebọn họ.d8SvMF Ng3bhĩ đeVheSeến sácd8SvMFh YEk7DMmặt củad8SvMF PhươYEk7DMng lãd8SvMFo gieVheSea cùnd8SvMFg Phươ3bng d8SvMFphu nhânYEk7DM, nà3bng thực sựeVheSe d8SvMFmuốn d8SvMFnôn mửaeVheSe. PhươngeVheSe ChấnYEk7DM H3biên rất3b xuấteVheSe sád8SvMFch, khôngYEk7DM gieVheSeống hạngd8SvMF d8SvMFăn chơi trácYEk7DM td8SvMFáng thôeVheSeng thd8SvMFường, 3bthế nhưnYEk7DMg d8SvMFtrên neVheSegười hắ3bn eVheSemang td8SvMFheo YEk7DMcao ngạoeVheSe củad8SvMF d8SvMFcon nYEk7DMhà thế giaeVheSe. GảeVheSe vào3b nhàYEk7DM giàd8SvMFu 3bcó đếeVheSen 3bnay ceVheSeũng kd8SvMFhông phảieVheSe nguyệnd8SvMF vọngd8SvMF YEk7DMcủa neVheSeàng, YEk7DMở cùng mộtd8SvMF nd8SvMFam nhd8SvMFân ấuYEk7DM t3brĩ tựd8SvMF YEk7DMcao tựd8SvMF đạ3bi neVheSehư vYEk7DMậy, YEk7DMcòn cóeVheSe YEk7DMgì gọiYEk7DM leVheSeà hạnh3b phúc?

Tất d8SvMFcả mọ3bi người3b ở3b PhươYEk7DMng giYEk7DMa vừaeVheSe 3btự caeVheSeo 3btự đạ3bi vd8SvMFừa ấu trĩ,3b BạcheVheSe M3bạn ĐeVheSeiệp th3bực YEk7DMsự khôn3bg muốneVheSe trở3b lạd8SvMFi d8SvMFnơi nà3by, thếd8SvMF nhưngeVheSe nYEk7DMàng vẫneVheSe phải trở3b lạiYEk7DM. Nàn3bg tr3bở lạid8SvMF eVheSetìm Lư3bu Lyd8SvMF, cũneVheSeg m3buốn xid8SvMFn Phương3b Cd8SvMFhấn d8SvMFHiên thựcYEk7DM hiệnd8SvMF eVheSelời hứa. Phươngd8SvMF CeVheSehấn HiêYEk7DMn đã3b đáeVheSep ứngeVheSe eVheSesẽ giúYEk7DMp nd8SvMFàng tìmYEk7DM ĐôYEk7DMng Phươnd8SvMFg VũeVheSe, hắnd8SvMF 3brốt c3buộc tìm kheVheSeông đYEk7DMược chYEk7DMứ gì?

Bởi vì3b đạid8SvMF d8SvMFhội 3bchiêu thâneVheSe, Phd8SvMFương gd8SvMFia pheVheSei theVheSeường náo nhiệt,YEk7DM 3bBạch MạnYEk7DM ĐiệpeVheSe đứngYEk7DM trYEk7DMước eVheSecửa lớnd8SvMF PhươngYEk7DM YEk7DMgia, hé3b YEk7DMra mộtYEk7DM nụeVheSe cưYEk7DMời nhợt nhạt.YEk7DM NYEk7DMhững YEk7DMngười t3bhoạt n3bhìn cód8SvMF quyềnYEk7DM có3b thế3b 3bnhư vậy,3b kỳeVheSe teVheSehực lYEk7DMà những3b ngườid8SvMF không d8SvMFnên gảYEk7DM nhất.3b YEk7DMThật sự3b khônd8SvMFg rõ3b nhd8SvMFững ngườieVheSe nd8SvMFày YEk7DMsuy eVheSenghĩ td8SvMFhế nàoYEk7DM, c3bho dù PhươneVheSeg ChấeVheSen HieVheSeên d8SvMFcó l3bà vYEk7DMõ leVheSeâm đệ3b d8SvMFnhị eVheSemỹ eVheSenam teVheSeử cũngd8SvMF khônd8SvMFg cầnYEk7DM cheVheSeen chYEk7DMân chạy tớiYEk7DM gả3b c3bho hắnYEk7DM YEk7DMnhư vậYEk7DMy chứ.

Nghe đượcd8SvMF gianYEk7DMg hồYEk7DM đàYEk7DMm lud8SvMFận vềYEk7DM d8SvMFvõ l3bâm 3btứ đại3b mỹd8SvMF nam, nànd8SvMFg thựd8SvMFc sựd8SvMF muốnYEk7DM cười.3b Vậnd8SvMF khíd8SvMF nàneVheSeg làYEk7DM d8SvMFvận kYEk7DMhí gd8SvMFì thếeVheSe nà3by? GeVheSeả cYEk7DMho đệ3b tứd8SvMF mỹ3b nam ld8SvMFàm vợeVheSe, ceVheSeùng đệ3b ta3bm 3bmỹ neVheSeam 3blàm YEk7DMphu td8SvMFhê d8SvMFthật sự,d8SvMF thân3b phậ3bn hiYEk7DMện nYEk7DMay còYEk7DMn l3bà “vị heVheSeôn thê”eVheSe cYEk7DMủa đd8SvMFệ nheVheSeị mỹeVheSe n3bam, eVheSenếu n3bhư eVheSenhững nữd8SvMF YEk7DMtử khád8SvMFc beVheSeiết được3b neVheSeàng đeVheSeào hod8SvMFa như3b vậy, nd8SvMFhất đ3bịnh đd8SvMFố kịeVheSe cYEk7DMhết nàng.

Bạch MeVheSeạn ĐiYEk7DMệp đứngeVheSe d8SvMFở nd8SvMFgoài 3bcửa, eVheSedo dd8SvMFự khôn3bg bYEk7DMiết có nêneVheSe vàoYEk7DM YEk7DMhay không.3b ĐYEk7DMột nhiêd8SvMFn nYEk7DMghe thấYEk7DMy người3b nói3b, “M3bau xe3bm YEk7DMđi, Tố3bng d8SvMFPhù Dung, TốngYEk7DM 3bgia teVheSerang tớiYEk7DM rYEk7DMồi.” TYEk7DMiếp đó,d8SvMF YEk7DMcó gi3ba d8SvMFđinh đeVheSei tớeVheSei “d8SvMFdẹp đường”,d8SvMF Bạcd8SvMFh Md8SvMFạn Điệp đươngeVheSe nh3biên cũnYEk7DMg YEk7DMbị “deVheSeẹp” 3bsang eVheSemột bên.

Bạch 3bMạn YEk7DMĐiệp kh3bẽ li3bếc md8SvMFắt về3b tYEk7DMiêu điểd8SvMFm củaeVheSe tấtYEk7DM cd8SvMFả mọieVheSe người –eVheSe một3b c3bhiếc eVheSexe ngựaYEk7DM YEk7DMxa hoad8SvMF. YEk7DMTừ td8SvMFrên xd8SvMFe ngựa,d8SvMF d8SvMFdẫn đầuYEk7DM làYEk7DM một3b nd8SvMFam tYEk7DMử tuổd8SvMFi còn eVheSerất trẻ,d8SvMF tiYEk7DMếp đóeVheSe làYEk7DM mộeVheSet nữeVheSe nhând8SvMF manYEk7DMg t3bhai, 3bđi sa3bu còneVheSe ceVheSeó một3b d8SvMFvị 3bnữ td8SvMFử áeVheSeo lam, đầuYEk7DM độeVheSei mYEk7DMũ cheVheSee mặt.3b V3bị áod8SvMF lad8SvMFm n3bữ 3btử 3bkia vừaeVheSe xu3bất h3biện, áeVheSenh eVheSemắt mọd8SvMFi người tất3b cảd8SvMF đeVheSeều đổd8SvMF dYEk7DMồn eVheSevề phíd8SvMFa n3bàng. Nàd8SvMFng hẳneVheSe chínhYEk7DM YEk7DMlà TốngeVheSe PYEk7DMhu DunYEk7DMg màd8SvMF eVheSemọi ngeVheSeười đã nói3b, trướcYEk7DM tiênYEk7DM k3bhông cầnd8SvMF bàeVheSen YEk7DMtới nà3bng dd8SvMFiện mạoeVheSe d8SvMFthế nà3bo, chỉYEk7DM nhd8SvMFìn vó3bc YEk7DMngười uyển chuyểYEk7DMn d8SvMFđã eVheSeđủ c3bho YEk7DMmọi nYEk7DMgười 3bmơ ước.d8SvMF Phư3bơng Chấnd8SvMF HieVheSeên thậYEk7DMt lYEk7DMà tốt3b 3bsố, ngưd8SvMFời người đềueVheSe muYEk7DMốn gả3b 3bcho hắn.eVheSe BạchYEk7DM 3bMạn Điệpd8SvMF khônd8SvMFg YEk7DMcó hứngd8SvMF teVheSehú nhìn,YEk7DM h3biếu eVheSekỳ quan 3bsát khắpYEk7DM d8SvMFnơi. LoạiYEk7DM khd8SvMFí teVheSehế nàeVheSey ceVheSeùng võ3b lâmYEk7DM d8SvMFđại hộieVheSe cũngd8SvMF khYEk7DMông kheVheSeác biệYEk7DMt lắm chứ?

Tống PeVheSehù eVheSeDung, YEk7DMTống gd8SvMFia trad8SvMFng tiểueVheSe YEk7DMthư, ngườiYEk7DM d8SvMFxưng biệt YEk7DMhiệu 3bPhù DYEk7DMung kiế3bm. NYEk7DMghe t3bhấy d8SvMFtên TeVheSeống PhùeVheSe DeVheSeung, nàngYEk7DM 3btheo beVheSeản 3bnăng nhớ được.

Người xuYEk7DMống eVheSexe d8SvMFcúi cd8SvMFùng là3b mYEk7DMột vịd8SvMF hoYEk7DMa YEk7DMphục lYEk7DMão giả 3btrên dướieVheSe 53b0 YEk7DMtuổi. YEk7DMHắn eVheSetựa d8SvMFhồ càngeVheSe heVheSeấp dẫn3b eVheSengười 3bkhác hơn3b Tống3b eVheSePhù eVheSeDung, ád8SvMFnh mắt củaYEk7DM tấ3bt d8SvMFcả mọieVheSe YEk7DMngười đều3b mYEk7DMang eVheSetheo eVheSesùng báiYEk7DM, eVheSeđổ YEk7DMdồn vYEk7DMề lãd8SvMFo. Bạcd8SvMFh MeVheSeạn Điệp cũn3bg 3bkhông ng3boại eVheSelệ, YEk7DMhiếu kd8SvMFỳ eVheSequan sáteVheSe lãoeVheSe, hẳ3bn làd8SvMF eVheSemột vịd8SvMF YEk7DMvõ eVheSelâm ti3bền bối?

Hắn d8SvMFrất ceVheSeó phd8SvMFong gậtd8SvMF đầuYEk7DM 3bmỉm cườiYEk7DM neVheSehìn mọ3bi ngưeVheSeời, đến eVheSe khi nhìnYEk7DM thấy3b BYEk7DMạch M3bạn Điệp,eVheSe dd8SvMFáng tươi3b cưd8SvMFời cYEk7DMư cód8SvMF d8SvMFchút cứngeVheSe đờ,YEk7DM eVheSengơ ngáeVheSec nhìn nànd8SvMFg. Bạcd8SvMFh Mạ3bn Điệpd8SvMF nhìd8SvMFn ngó3b xd8SvMFung quanhd8SvMF, xeVheSeác địnheVheSe d8SvMFlão đan3bg nhìn3b YEk7DMnàng, d8SvMFnàng mỉm c3bười 3bđáp lạd8SvMFi lãoYEk7DM meVheSeột cái,YEk7DM hYEk7DMai taeVheSey ômeVheSe trướcd8SvMF ngự3bc, eVheSesau đóeVheSe 3blại nYEk7DMhìn đ3bi chỗd8SvMF khác.

“Cha…” TốngeVheSe Pd8SvMFhù DueVheSeng kéod8SvMF kéeVheSeo eVheSey phụcd8SvMF củad8SvMF hắn.

Vị leVheSeão gd8SvMFia đó,YEk7DM cũng3b chínhYEk7DM eVheSelà TốngYEk7DM d8SvMFgia treVheSeang tYEk7DMrang chủ, TốngeVheSe CảnheVheSe Nhând8SvMF, maeVheSeu cd8SvMFhóng hoànd8SvMF eVheSehồn. “3bVào thôi.YEk7DM” Qud8SvMFá gd8SvMFiống, YEk7DMtrên đờiYEk7DM cưYEk7DM nhiên lYEk7DMại eVheSecó h3bai ngườiYEk7DM giố3bng nh3bau nhd8SvMFư vậd8SvMFy. d8SvMFNếu khd8SvMFông phảiYEk7DM t3bừng tậneVheSe eVheSemắt thấYEk7DMy nàYEk7DMng đãd8SvMF chết, hắnd8SvMF nhấd8SvMFt địnhYEk7DM cd8SvMFho YEk7DMrằng d8SvMFngười đứngYEk7DM tYEk7DMrước mặt3b cYEk7DMhính làYEk7DM nànYEk7DMg. NYEk7DMàng 3bđã chết,eVheSe thật sựYEk7DM YEk7DMđã chết.

Khách quý3b tieVheSeến veVheSeào trd8SvMFong, BạchYEk7DM MạnYEk7DM Điệd8SvMFp 3bcũng th3beo vào. MớiYEk7DM vừaYEk7DM YEk7DMđi d8SvMFđược hd8SvMFai bước,eVheSe liềnd8SvMF YEk7DMcó mộtd8SvMF beVheSeàn eVheSetay nh3bỏ bYEk7DMé td8SvMFúm lấyYEk7DM d8SvMFy pd8SvMFhục củaeVheSe nàng. N3bàng YEk7DMcúi đầ3bu, mộYEk7DMt cád8SvMFi eVheSeđầu td8SvMFừ phí3ba YEk7DMsau chd8SvMFui YEk7DMra, YEk7DMvui vd8SvMFẻ cườieVheSe neVheSeói, “Tiểu3b tYEk7DMhư, ngài rốtd8SvMF eVheSecuộc cũnd8SvMFg 3btới rồi.”

“Sao ngươid8SvMF lạd8SvMFi ởd8SvMF chỗYEk7DM nYEk7DMày?” NeVheSeữ d8SvMFtử d8SvMFkéo eVheSey pYEk7DMhục nàng, eVheSe đương neVheSehiên eVheSechính là3b Lưu3b Ly.

Lưu L3by đứneVheSeg lên3b, eVheSecung kínheVheSe nóeVheSei, “Hồid8SvMF tiểu3b t3bhư, neVheSeô 3btỳ phụng mệnheVheSe YEk7DMtam tiể3bu d8SvMFthư đến3b PhươeVheSeng gYEk7DMia cd8SvMFhờ ngàYEk7DMi. ThếYEk7DM nhd8SvMFưng mấyeVheSe têYEk7DMn gYEk7DMiữ cửa PheVheSeương gieVheSea nóYEk7DMi ởeVheSe d8SvMFđây không3b cd8SvMFó v3bị hàoeVheSe nheVheSeân nàeVheSeo nhYEk7DMư eVheSevậy, Lưd8SvMFu 3bLy khôn3bg dd8SvMFám tYEk7DMự tiện rời3b đ3bi, kheVheSeông còn3b cáchYEk7DM nàod8SvMF kheVheSeác eVheSehơn ld8SvMFà ngd8SvMFồi YEk7DMở đeVheSeây chờ.”YEk7DM NeVheSeàng đãd8SvMF d8SvMFở đâd8SvMFy h3bơn mười ngày,eVheSe nếu3b tieVheSeểu t3bhư màd8SvMF eVheSecòn kd8SvMFhông xuấtYEk7DM hiện,eVheSe nànd8SvMFg đà3bnh phảiYEk7DM trYEk7DMở về3b tiếpeVheSe nhận nghi3bêm phạeVheSet của3b taYEk7DMm tiểueVheSe thư.

Bạch MạnYEk7DM Điệp3b cườid8SvMF eVheSethần bí,d8SvMF eVheSe“Ta dùnYEk7DMg têYEk7DMn gd8SvMFiả YEk7DMBạch Ngâm, hơnd8SvMF nữaeVheSe d8SvMFta 3bmấy ngàYEk7DMy eVheSenay 3bcũng kd8SvMFhông ởeVheSe d8SvMFchỗ eVheSenày, ngươid8SvMF đưd8SvMFơng nhiênd8SvMF k3bhông tìm được.”

“Tiểu thư3b, ngd8SvMFài kd8SvMFhông peVheSehải c3bũng mud8SvMFốn teVheSeham tud8SvMFyển chứ3b?” Tiểu eVheSethư đYEk7DMã thàeVheSenh thân3b 3brồi màeVheSe, hơeVheSen nYEk7DMữa cònd8SvMF nghYEk7DMe YEk7DMtam teVheSeiểu thd8SvMFư nóiYEk7DM tYEk7DMiểu eVheSethư có bd8SvMFệnh, quYEk7DMên mấteVheSe YEk7DMvõ cd8SvMFông, c3bòn cód8SvMF d8SvMFthể 3btham dựYEk7DM sao?

“Không.” YEk7DMBạch Mạnd8SvMF Điệpd8SvMF khiYEk7DMnh thường3b neVheSeói, “Không3b thích.” PhưeVheSeơng geVheSeia cd8SvMFho 3brằng nữ3b tửd8SvMF tr3bong thd8SvMFiên eVheSehạ đềud8SvMF eVheSekhát k3bhao nịYEk7DMnh bợ3b Phương YEk7DM gia saoYEk7DM? BạYEk7DMch Mạ3bn ĐiệpeVheSe nàneVheSeg kYEk7DMhông cần.

“Tiểu 3bthư, ngheVheSee n3bói ngàiYEk7DM bịYEk7DM bệnhYEk7DM?” 3bNghe n3bói tiểu3b thư bịeVheSe bệnh,eVheSe LưeVheSeu d8SvMFLy nàngd8SvMF tứcYEk7DM đến3b 3bmuốn cheVheSeết, hơneVheSe nữeVheSea cò3bn bịd8SvMF ta3bm tiểeVheSeu thưeVheSe khép3b tộid8SvMF h3bộ chủ YEk7DMvô năYEk7DMng eVheSemà YEk7DMnghiêm peVheSehạt, thậYEk7DMt làYEk7DM oeVheSean uổngYEk7DM chd8SvMFo nàng.

“Đúng vậy,d8SvMF 3bbất quáYEk7DM hiệd8SvMFn giờ3b đã3b cóYEk7DM khởiYEk7DM sácYEk7DMh. Cũn3bg không bi3bết xảyeVheSe reVheSea chuyệ3bn gìd8SvMF, rấd8SvMFt d8SvMFkhó nYEk7DMói r3bõ vớieVheSe ngươieVheSe. eVheSeĐi, chYEk7DMúng tYEk7DMa 3bvào trong.” Nóid8SvMF nàn3bg d8SvMFmất td8SvMFrí nh3bớ? L3bưu eVheSeLy td8SvMFin sao?

“Tại sYEk7DMao phảeVheSei vàoYEk7DM.” Lưd8SvMFu LYEk7DMy vẻeVheSe mYEk7DMặt YEk7DMkhông đượcd8SvMF thích thú.

“Ngu 3bngốc, eVheSeta cùnd8SvMFg 3bPhương ChấeVheSen H3biên có3b eVheSemột d8SvMFgiao dịch, t3ba veVheSeào eVheSehỏi hắneVheSe Đô3bng PhươeVheSeng Vd8SvMFũ d8SvMFở đâu.”3b N3bếu khôn3bg pYEk7DMhải vìYEk7DM 3btìm đượceVheSe LưeVheSeu 3bLy vàeVheSe d8SvMFvì thù lad8SvMFo ceVheSeủa trận3b giaYEk7DMo dịc3bh 3bnày, nàn3bg thật3b d8SvMFsự YEk7DMkhông muố3bn trYEk7DMở về.

“Tiểu 3bthư, taYEk7DMm t3biểu th3bư đ3bã deVheSeùng bồeVheSe ceVheSeâu d8SvMFđưa 3btin đến Th3biên Cơd8SvMF cá3bc, muYEk7DMa teVheSein 3bvề Đ3bông PhươngeVheSe Vũ,eVheSe chYEk7DMỉ cầ3bn ceVheSeó 3btin tứcYEk7DM, lậ3bp YEk7DMtức bád8SvMFo với tiểueVheSe thư.d8SvMF” TYEk7DMhiên eVheSeCơ eVheSecác c3bhính làYEk7DM tYEk7DMhám t3bử tư,d8SvMF YEk7DMchuyên mud8SvMFa bYEk7DMán teVheSein tứYEk7DMc. YEk7DMThiên Cơ d8SvMFcác sáng3b lậpYEk7DM 3bhơn trd8SvMFăm nămYEk7DM, mạn3bg lướ3bi tìnheVheSe bá3bo treVheSeải rộnd8SvMFg cảYEk7DM nước,3b k3bhông 3bcó tin 3btức nàeVheSeo là3b keVheSehông t3bhu thậYEk7DMp được,YEk7DM d8SvMFcàng khd8SvMFông bá3bn tiYEk7DMn tứcd8SvMF gd8SvMFiả. Cd8SvMFó Thiêd8SvMFn CYEk7DMơ cYEk7DMác hỗ trợeVheSe, chỉ3b cầneVheSe Đônd8SvMFg PhưeVheSeơng VeVheSeũ YEk7DMlộ dd8SvMFiện, YEk7DMtuyệt đốid8SvMF cóYEk7DM thYEk7DMể bắtYEk7DM đượcYEk7DM hắn.

“Có ThYEk7DMiên 3bCơ cáYEk7DMc hỗd8SvMF trợeVheSe, YEk7DMta cód8SvMF th3bể yênd8SvMF tâ3bm rồi,eVheSe thế nhd8SvMFưng t3ba cóeVheSe eVheSevài lờeVheSei muốd8SvMFn neVheSeói vớiYEk7DM PhươngeVheSe Chấ3bn HiêneVheSe.” Ng3bhe LeVheSeưu LYEk7DMy d8SvMFnói đếnd8SvMF YEk7DMThiên Cơ các3b, tấ3bt 3bcả 3btư liệd8SvMFu d8SvMFvề Thiê3bn CơeVheSe cáceVheSe bỗngeVheSe nheVheSeiên xuấYEk7DMt hi3bện trYEk7DMong đầd8SvMFu nYEk7DMàng. Rất 3bnhiều ngườid8SvMF cùnYEk7DMg vieVheSeệc nàneVheSeg nhớeVheSe r3bất rõYEk7DM, cd8SvMFhỉ cd8SvMFần xuất3b hiệYEk7DMn trướcYEk7DM mYEk7DMắt nàngeVheSe, hoYEk7DMặc là tYEk7DMừng ngYEk7DMhe YEk7DMnói đến3b, nàeVheSeng đd8SvMFều 3bcó thểd8SvMF nhYEk7DMớ eVheSelại. d8SvMFMới đâ3by thôi,3b Bạchd8SvMF MYEk7DMạn ĐiệpeVheSe còneVheSe không phd8SvMFát hi3bện 3bra hd8SvMFiện tượd8SvMFng kỳYEk7DM YEk7DMquái này.

“Tiểu thYEk7DMư… kheVheSeông phảiYEk7DM 3blà ngàYEk7DMi thYEk7DMích hYEk7DMắn chứ?d8SvMF” NYEk7DMghe t3bam tiểu thưeVheSe nóeVheSei YEk7DMtiểu thưd8SvMF ở3b cùnd8SvMFg YEk7DMmột YEk7DMchỗ YEk7DMvới Phương3b CeVheSehấn Hiên,d8SvMF cheVheSeẳng 3blẽ là…

Bạch MạeVheSen ĐiệpeVheSe néeVheSem ch3bo nàd8SvMFng m3bột cáYEk7DMi trừd8SvMFng meVheSeắt, “ĐieVheSe chết đd8SvMFi, 3bta mớieVheSe kheVheSeông thèd8SvMFm tYEk7DMhích họ3b Phươnd8SvMFg đeVheSeó.” Td8SvMFrong d8SvMFlòng nàd8SvMFng lại3b bYEk7DMổ thYEk7DMêm mYEk7DMột câu, muốnd8SvMF thích3b cũngeVheSe td8SvMFhích SáoeVheSe Ngọcd8SvMF Cd8SvMFông Tử.

“Vậy d8SvMFlà d8SvMFtốt rồYEk7DMi.” C3bái têYEk7DMn họYEk7DM YEk7DMPhương eVheSekia tYEk7DMhật YEk7DMsự có điểmYEk7DM khôYEk7DMng xứngd8SvMF với3b tYEk7DMiểu teVheSehư nhd8SvMFà nàng.

Vào 3bđến PhươneVheSeg giaeVheSe, ld8SvMFập tứeVheSec cód8SvMF nhYEk7DMa hoàYEk7DMn d8SvMFan 3bbài sương phòngYEk7DM ceVheSeho cácd8SvMF nàeVheSeng YEk7DMnghỉ ngơi.YEk7DM d8SvMFBạch Mạ3bn Điệp3b cũeVheSeng kYEk7DMhông YEk7DMtrực t3biếp eVheSeđề xueVheSeất muốeVheSen gặp Phưd8SvMFơng ChấnYEk7DM HYEk7DMiên, nàYEk7DMng bieVheSeết kd8SvMFẻ muốnd8SvMF g3bặp hắ3bn nd8SvMFhiều YEk7DMlắm, nếuYEk7DM như3b nàneVheSeg cũn3bg muốn đid8SvMF gặeVheSep hắn,d8SvMF ngườieVheSe hầuYEk7DM nhấtYEk7DM định3b ch3bo rằngeVheSe nàngYEk7DM 3bcũng g3biống eVheSenhư nhữngd8SvMF nữYEk7DM nhân eVheSekhác, tù3by tiệnd8SvMF tìd8SvMFm mộteVheSe l3bí deVheSeo thoád8SvMFi td8SvMFhác YEk7DMđi. MọiYEk7DM người3b YEk7DMở P3bhương gi3ba đềuYEk7DM d8SvMFlà mắYEk7DMt chó 3bnhìn ngườiYEk7DM theVheSeấp, 3bngười hầ3bu khẳ3bng địnd8SvMFh cũngYEk7DM khôn3bg 3btốt đượcYEk7DM bd8SvMFao d8SvMFnhiêu. Thay eVheSevì c3bhịu nheVheSeục, thô3bi tYEk7DMhì td8SvMFhức 3bthời mộd8SvMFt chú3bt, eVheSebuổi tối3b tYEk7DMự mìYEk7DMnh YEk7DMđi tìm.