You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2uJUP1: CáJFrRi Be7knày gọi luJUPà lJFrRuận võBe7k chiuJUPêu thân

Trong vg6NAõ KXfPlâm thậg6NAp đạiuJUP cauJUPo thủ,uJUP buJUPao gồmBe7k g6NAtam lg6NAa sáuJUPt, tam JFrR công tuJUPử. KXfPVô ẢnhuJUP JFrRLa SKXfPát, ThiBe7kên DiệnKXfP TuJUPu Lag6NA, Độcg6NA Ng6NAương KXfPTử hợpBe7k xưngg6NA thKXfPành tuJUPam uJUPla sát. uJUPSáo NJFrRgọc Côngg6NA TKXfPử, LãJFrRnh TâJFrRm CônguJUP Tửg6NA uJUPPhương KXfPChấn Be7kHiên, Be7kTùy Pg6NAhong Be7kCông Tử JFrR Quân TKXfPùy PhonuJUPg hợuJUPp xuJUPưng Be7ktam cônguJUP tử.Be7k KhKXfPuôn mg6NAặt KXfPthật củaJFrR Be7ktam uJUPla sJFrRát chuJUPưa Be7kai tJFrRhấy qua, nhưng6NAg taJFrRm cBe7kông tửKXfP đềuuJUP đBe7kược g6NAbài dKXfPanh làJFrR mJFrRỹ nag6NAm tử.KXfP ThiKXfPên Be7kCơ cKXfPác chủJFrR Tùy PhonuJUPg JFrRCông TBe7kử đưBe7kợc xưng6NAg làuJUP võJFrR lâmBe7k đKXfPệ nhấtJFrR mỹuJUP naKXfPm, uJUPVạn Kg6NAiếm sơnJFrR truJUPang thiếg6NAu chủ PhươngJFrR ChKXfPấn JFrRHiên đượcBe7k xưnuJUPg uJUPlà đệKXfP nhịg6NA muJUPỹ nBe7kam, g6NASáo NgọKXfPc Côngg6NA TKXfPử lJFrRà nhânKXfP vKXfPật thần KXfPbí nhKXfPất gJFrRiang g6NAhồ, rấtuJUP ítuJUP KXfPai từng6NAg uJUPgặp quuJUPa Be7kkhuôn mg6NAặt uJUPthật củaBe7k JFrRhắn. Ng6NAhưng cuJUPó người nói,uJUP diệnJFrR g6NAmạo củaBe7k hJFrRắn Be7kxác thựKXfPc tuấg6NAn uJUPmỹ vg6NAô sg6NAong. NBe7kếu hKXfPai uJUPvị côngg6NA tuJUPử JFrRkia đềuKXfP là uJUPmỹ nuJUPam, hắng6NA cũnKXfPg khônJFrRg thểBe7k thuJFrRa kBe7kém, toạg6NAi nguyệnJFrR chBe7ko hắnuJUP dJFrRanh hiuJUPệu KXfPđệ g6NAtam mỹ namKXfP đg6NAi. TroBe7kng chống6NA g6NAvõ lBe7kâm tổnuJUPg cộngKXfP Be7kcó tBe7kứ đạiJFrR mỹKXfP Be7knam, ngoạiJFrR tBe7krừ taJFrRm cJFrRông tử, ĐBe7kông JFrRPhương gJFrRia, ĐônuJUPg KXfPPhương VBe7kũ bg6NAài dauJUPnh đệg6NA tứ.Be7k GảBe7k chuJUPo JFrRmột truJUPong Be7kvõ lâmuJUP đệBe7k tứ mỹKXfP g6NAnam, JFrRlà vinKXfPh KXfPhạnh tronuJUPg KXfPthiên hBe7kạ, nJFrRên khóKXfP trácBe7kh tKXfPính tìg6NAnh ĐKXfPông PhBe7kương JFrRcho dùKXfP kém nhKXfPư vậg6NAy, cũng6NAg cóg6NA Be7kn côg6NA nươngJFrR muốg6NAn gg6NAả uJUPcho hắn.Be7k Be7kSáo Ng6NAgọc Côngg6NA TửJFrR nhưKXfP thKXfPần long thấyJFrR đầuuJUP khôBe7kng thấKXfPy đuôKXfPi, ĐôKXfPng PhươnguJUP VJFrRũ tKXfPhì đãg6NA cJFrRó KXfPvợ, QuuJUPân TùKXfPy Be7kPhong thầBe7kn thần bíKXfP bíg6NA, PhJFrRương ChấnBe7k HiKXfPên KXfPlại uJUPkhông mKXfPuốn KXfPkết giag6NAo nBe7kữ tử,Be7k việKXfPc nuJUPày Be7ke rằnJFrRg KXfPđã khiến cg6NAho vuJUPô sBe7kố côg6NA Be7knương tg6NAhương tKXfPâm. GầnKXfP đây,JFrR g6NAtrong chốnBe7k võKXfP lâBe7km JFrRmỗi KXfPsự kiBe7kện xảyBe7k ra JFrRđều liêg6NAn quBe7kan đếBe7kn cuJUPủa JFrRTam cônguJUP JFrRtử, Be7klà đạiBe7k g6NAsự liênKXfP quBe7kan đếnJFrR tứg6NA đạiKXfP mỹuJUP nam.

Một troKXfPng vJFrRõ Be7klâm taJFrRm cônguJUP tử,JFrR LãnJFrRh TâmuJUP JFrRCông Be7kTử Phương uJUPChấn HiêJFrRn công6NAg khg6NAai tuyểnKXfP lg6NAão bBe7kà, tug6NAổi từKXfP 1Be7k6 đếnuJUP 25g6NA, tướngBe7k uJUPmạo KXfPđoan trag6NAng, mọi nữg6NA tửg6NA chưaKXfP cuJUPhồng xuấg6NAt tJFrRhân thuJUPuần khiếKXfPt đềuKXfP Be7kcó thểJFrR tuJUPham tuyển.g6NA CBe7kác vịBe7k cuJUPô nươnKXfPg có KXfPý muốg6NAn JFrRtham tuyểng6NA KXfPchỉ cuJUPần trướcKXfP Be7kngày Be7khai mươiKXfP lăBe7km thángBe7k tưuJUP đếnKXfP PhưKXfPơng gia, uJUPluận võJFrR đBe7kể KXfPphân thKXfPắng bạiuJUP. ChỉKXfP cầnBe7k Be7kcó thểJFrR đg6NAánh bạiJFrR tuJUPất cảKXfP mỹKXfP nữg6NA KXfPtham tuyển, cKXfPhính Be7klà thiuJUPếu JFrRphu nJFrRhân PhJFrRương gia.

Lãnh g6NATâm Be7kCông TKXfPử PhưKXfPơng ChBe7kấn HiênKXfP đBe7kược xưBe7kng lg6NAà JFrRvõ lâm đệg6NA nhịKXfP Be7kmỹ ng6NAam uJUPtử, côJFrR nBe7kương uJUPmuốn g6NAgả chg6NAo hBe7kắn nhiềg6NAu nhưJFrR KXfPcá dướig6NA sKXfPông. JFrRHắn vẫnKXfP JFrRchưa muốn thànhJFrR thânuJUP, Be7kchính viJFrRệc nàg6NAy đãg6NA làmJFrR tổg6NAn thươKXfPng tráBe7ki tKXfPim cuJUPủa biếtKXfP baKXfPo cBe7kô gái.g6NA Đột nhiênJFrR JFrRhắn g6NAcông uJUPkhai Be7ktuyển Be7klão bà,uJUP khig6NAến chKXfPo cg6NAác cuJUPô nJFrRương JFrRnườm nượuJUPp Be7ktiến tớiBe7k Phương KXfPgia. NhữngJFrR côJFrR nươngBe7k JFrRcó chồngJFrR hốig6NA hậuJUPn tạiBe7k KXfPsao mìng6NAh lạBe7ki gảBe7k đg6NAi sớmBe7k quBe7ká, hậg6NAn không JFrRthể lBe7ky uJUPhôn đểJFrR điuJUP thg6NAam tuKXfPyển. Cg6NAòn nhữJFrRng vịBe7k côg6NA nươngg6NA Be7kchưa chuJUPồng thg6NAì nBe7kgày đêm khổBe7k luyệuJUPn vg6NAõ côngg6NA, JFrRliều mạngg6NA muKXfPốn gảBe7k tBe7kới PhươngKXfP guJUPia. Thiêg6NAn kJFrRim KXfPnhà giàu, KXfPgiang JFrRhồ huJUPiệp nữ,Be7k đg6NAủ log6NAại kiểuKXfP dángKXfP nữBe7k JFrRnhân đềuBe7k KXfPthu đượcJFrR tiKXfPn JFrRtức, xắuJUPn tuJUPay áo, chuẩng6NA bịuJUP tớBe7ki PhBe7kương gJFrRia KXfPtranh giuJUPành cg6NAhức vịJFrR thJFrRiếu pJFrRhu nhân.

“Cha, KXfPchuyện ngưKXfPời lBe7kàm quảuJUP nhiêBe7kn KXfPlà chuyuJUPện Be7ktốt.” Đương KXfP sự g6NAchiêu thâg6NAn PhBe7kương ChấnJFrR KXfPHiên g6NAsau kKXfPhi ngBe7khe đượJFrRc tiKXfPn nàyg6NA, cBe7khuyện đầuBe7k tiBe7kên làm lBe7kà đBe7kùng đùBe7kng nuJUPổi giận,KXfP đáBe7k văBe7kng cửJFrRa JFrRthư phònguJUP uJUPcủa Be7klão cKXfPha, lớnJFrR JFrRtiếng chấtBe7k vấn.

Phương JFrRKình buônuJUPg JFrRsách trBe7kên KXfPtay, ngẩnguJUP đKXfPầu nhìng6NA nhi uJUP tử, tuJUPhấp giọKXfPng mắnBe7kg, “KhônJFrRg biếtuJUP pBe7khép tách.”

Phương Chấg6NAn KXfPHiên JFrRhừ lg6NAạnh, g6NA“Ta khônJFrRg bJFrRiết pJFrRhép táuJUPch? Có thểuJUP KXfPso đượcBe7k g6NAvới JFrRcha g6NAsao? uJUPTa muốnJFrR Be7kchiêu tKXfPhân kg6NAhi nàoKXfP? SJFrRao uJUPta uJUPkhông biết?Be7k” Nửa JFrRtháng KXfPnay, hắnKXfP vẫnBe7k vJFrRội vKXfPội vànKXfPg vàuJUPng Be7kđi uJUPtìm BBe7kạch uJUPNgâm, giữaKXfP đườnJFrRg JFrRlại nghg6NAe đJFrRược tin hắnBe7k muuJUPốn chiêuBe7k thânKXfP. uJUPLập tứcuJUP Be7kra rg6NAoi thúuJUPc nguJUPựa gấKXfPp gápBe7k tJFrRrở KXfPvề chấJFrRt vg6NAấn lBe7kão tử JFrRcủa hắn.

“Hôn nhâJFrRn đạBe7ki sựJFrR JFrRdo lệnhBe7k củg6NAa cBe7kha mJFrRẹ, JFrRlời g6NAcủa JFrRmai mối, ngươuJUPi kJFrRhông KXfPcần biết.”KXfP Ng6NAhi tBe7kử hBe7kắn vìBe7k côBe7k nươngg6NA têKXfPn gọuJUPi Bạg6NAch Ngâmg6NA JFrRkia muJUPà phát điêBe7kn lênBe7k ruJUPồi, uJUPnghe g6NAnói cg6NAô nưg6NAơng KXfPta mấJFrRt tícBe7kh liềJFrRn tBe7ko tiếngg6NA mắuJUPng hắnJFrR, khKXfPông nói khôngKXfP rJFrRằng lậtKXfP tuKXfPng cảKXfP thếJFrR giớiKXfP nKXfPày lJFrRên Be7kmà tBe7kìm. VìJFrR mộKXfPt nữJFrR nKXfPhân đKXfPi nguJUPỗ nghịcg6NAh với phụJFrR thânuJUP, tưg6NAơng laJFrRi nếuJFrR lấJFrRy nuJUPgười tg6NAa vuJUPề tBe7khì cònKXfP rKXfPa cág6NAi dạnJFrRg Be7kgì nữa.Be7k g6NANghe lời phg6NAu nhâng6NA kiếuJUPn nghJFrRị, sớmg6NA nêuJUPn JFrRtìm mộg6NAt g6NAlão bàBe7k chKXfPo hắg6NAn. Phươg6NAng KìJFrRnh vẫg6NAn vừaJFrR ý Đỗg6NA Thg6NAanh SưBe7kơng, bấJFrRt đắcJFrR dĩg6NA g6NAnhi KXfPtử kiênBe7k quJUPuyết kuJUPhông uJUPchịu. g6NAHắn mớig6NA g6NAra điềuBe7k kiJFrRện trong vòg6NAng Be7kmột năuJUPm uJUPphải KXfPmang KXfPthê tửBe7k tBe7krở về,g6NA vốBe7kn tưg6NAởng rằKXfPng hàiKXfP tửg6NA JFrRkia đốiuJUP với nuJUPữ nhâKXfPn khBe7kông uJUPcó hJFrRứng thú,uJUP JFrRtuyệt đôiBe7k khônJFrRg tìJFrRm đượcJFrR vg6NAị hJFrRôn uJUPthê, đBe7kến lBe7kúc đóJFrR hắBe7kn sẽ KXfPdanh chíJFrRnh ngg6NAôn thuậng6NA épg6NA nKXfPhi tửJFrR lKXfPấy uJUPĐỗ Thang6NAh Sương,Be7k tJFrRhế nhưnuJUPg KXfPkết quảKXfP Be7knhi tử lạuJUPi JFrRmang vJFrRề mộBe7kt vịBe7k KXfPcô nương,uJUP còBe7kn khKXfPăng khKXfPăng nuJUPhất mựJFrRc yg6NAêu thKXfPương ngườig6NA g6NAta. BảoKXfP nhi tửg6NA tJFrRìm vịBe7k hônBe7k tBe7khê maBe7kng về,JFrR cKXfPhính lg6NAà saBe7ki lầmKXfP lớBe7kn nhKXfPất truJUPong đờiBe7k hắn.

“Ta chỉKXfP muJFrRốn NJFrRgâm NKXfPgâm.” Phươngg6NA Cg6NAhấn HJFrRiên lờg6NAi lBe7kẽ tKXfPhẳng thừng tuyêuJUPn bố.JFrR NgàJFrRy đKXfPó khJFrRi uJUPphụ thg6NAân nóiBe7k vớJFrRi hg6NAắn, Ngg6NAâm NgâmBe7k đg6NAi rồJFrRi. &nbspg6NA;Lòng hắn độJFrRt nJFrRhiên Be7ktrống rg6NAỗng, JFrRhắn biếtKXfP mìnJFrRh đãg6NA đánhKXfP mấJFrRt mộtJFrR thứuJUP vôJFrR KXfPcùng g6NAquan trọng. SớmuJUP tốJFrRi bêg6NAn Be7knhau KXfPhơn Be7khai mưuJUPơi ngày,JFrR hBe7kắn chBe7kưa KXfPbao giờuJUP biếtBe7k nàngBe7k lJFrRại qJFrRuan trọng vớiBe7k hg6NAắn ng6NAhư vậyg6NA. ĐếnuJUP kJFrRhi pKXfPhát hg6NAiện nuJUPàng qg6NAuan trọngKXfP vBe7kới KXfPhắn thìKXfP cKXfPũng lKXfPà Be7klúc nàng bỏg6NA g6NAđi. Be7kTìm KXfPhơn mườiKXfP ngàJFrRy vẫnJFrR khôngKXfP chBe7kút tuJUPin tức,uJUP tiuJUPm KXfPhắn đãuJUP đánBe7kh rg6NAơi mấuJUPt rồi.

“Lấy ag6NAi cũBe7kng được,g6NA Bg6NAạch NgâJFrRm thg6NAì khônJFrRg.” PhưBe7kơng Kình vốnKXfP khônBe7kg phảiBe7k huJUPạng ngưBe7kời thậpBe7k pKXfPhần cổJFrR hủ,JFrR uJUPthế nhKXfPưng JFrRhắn khuJUPông thícBe7kh BạchKXfP Ngâm. TừuJUP lầuJUPn đầuKXfP tiBe7kên Be7knhìn thấBe7ky BạchBe7k KXfPNgâm, Be7khắn đKXfPã khôBe7kng thíuJUPch JFrRrồi. TuJUPuy rằngKXfP BạchBe7k Ngg6NAâm thoạt nhuJUPìn rấtBe7k nBe7khu nhược,KXfP thếuJUP Be7knhưng trênKXfP ngườiKXfP lạKXfPi JFrRmang theJFrRo g6NAmột cổBe7k sátBe7k khí. NgườiBe7k bKXfPình thườngJFrR đKXfPương nhiênJFrR nhuJUPìn khônuJUPg thấuJUPy, nhưngKXfP hắng6NA tuJFrRng hog6NAành gg6NAiang hồ nhiềuJFrR nuJUPăm KXfPnhư vậy,KXfP đươnKXfPg nuJUPhiên khônKXfPg cóKXfP nhìng6NA nhầm,g6NA Be7khắn mơJFrR hKXfPồ uJUPthấy được,KXfP côuJUP nương kuJUPia kg6NAhông Be7kcó cáig6NA gJFrRì lJFrRà tốJFrRt. NKXfPếu nKXfPhi tửuJUP uJUPthích, hắng6NA cũngBe7k uJUPcó tKXfPhể miBe7kễn cuJUPưỡng tiếp nhJFrRận BạchKXfP NgâJFrRm. NhJFrRưng Be7kkể g6NAtừ Be7kkhi BạchJFrR NgBe7kâm xảyKXfP uJUPra xg6NAung độg6NAt mãnhuJUP liBe7kệt với huJUPắn, JFrRhắn đãuJUP tKXfPriệt đểg6NA Be7kphủ nhậnKXfP nànguJUP. NàKXfPng sáJFrRt khBe7kí quáBe7k nặKXfPng, khJFrRông Be7kcó g6NAtư cácJFrRh làm chủuJUP mẫuBe7k Phươngg6NA gia.

“Ta cJFrRhỉ muKXfPốn nàngJFrR.” TừBe7k ng6NAhỏ JFrRmất đBe7ki mẫuuJUP tKXfPhân đãKXfP khiBe7kến hắn thậpBe7k phầnuJUP cuJUPô đơng6NA, Be7kánh mắg6NAt lJFrRạnh lùnKXfPg Be7kcủa ĐỗJFrR thịJFrR Be7kcàng khiếKXfPn hg6NAắn trởg6NA nuJUPên lãnh KXfP khốc. NgBe7kười Be7ktrong gKXfPiang hồBe7k gọiKXfP hắnKXfP lJFrRà LJFrRãnh KXfPTâm CKXfPông TBe7kử, đơng6NA gig6NAản uJUPvì g6NAtâm hg6NAắn lạnh. HJFrRắn nguJUPoài mKXfPặt luJFrRôn cườig6NA rạJFrRng ruJUPỡ g6NAnhư KXfPgió mùaKXfP xg6NAuân, đếnuJUP khBe7ki giJFrRết ngg6NAười thì uJUP vô cùnBe7kg nJFrRghiêm tuJUPúc, Be7kthậm g6NAchí sg6NAo vBe7kới nKXfPgười tJFrRrong háuJUPch đạoKXfP cg6NAòn uJUPtàn khốg6NAc hJFrRơn. CJFrRhỉ có g6NAmình KXfPhắn JFrRbiết, KXfPbộ dánBe7kg tươiBe7k cườiJFrR cKXfPủa Be7khắn làuJUP JFrRgiả. ĐKXfPỗ thịBe7k khôngJFrR cóJFrR Be7knhi tửKXfP, vẫg6NAn luôn nKXfPhìn hắnBe7k kuJUPhông vừaJFrR mắt.JFrR LuJUPúc mẫuKXfP thJFrRân cuJUPhết đKXfPã từnKXfPg ng6NAói vg6NAới hắBe7kn, ngườiuJUP muốn JFrR hắn KXfPcười, KXfPkhông đượcJFrR khg6NAóc, kuJUPhông đưKXfPợc đểuJUP ngKXfPười muBe7kốn kBe7khi Be7kdễ hắuJUPn đáBe7kch ýKXfP. PhíBe7ka sau uJUP nụ uJUPcười củaBe7k hắn,KXfP luBe7kôn Be7kẩn gJFrRiấu mộg6NAt tJFrRrái tBe7kim côuJUP đơn,g6NA lJFrRạnh lùuJUPng. SJFrRau kBe7khi gặpuJUP được BạuJUPch NgâKXfPm, JFrRhắn KXfPluôn luônKXfP bg6NAởi vìuJUP vKXfPẻ ngg6NAốc nghếchJFrR củaJFrR nKXfPàng màuJUP cưg6NAời đếnJFrR KXfPthật lòng. Hắng6NA muJFrRốn nànuJUPg, đờg6NAi uJUPnày Be7kkiếp ng6NAày cBe7khỉ cầnKXfP mìnhBe7k nàng.

“Không đượKXfPc, PKXfPhương g6NAgia đãuJUP pháuJUPt tiuJUPn nKXfPày rBe7ka KXfPrồi, thiênJFrR kim cácg6NA mônKXfP KXfPphái JFrRcũng đJFrRã tớiBe7k rồJFrRi, g6NAlúc nàuJUPy hg6NAủy bJFrRỏ uJUPlà tổJFrRn hạig6NA dJFrRanh dựKXfP Phương gia.”

Phương Chấg6NAn HiêuJUPn cườiBe7k nhạtJFrR, uJUP“Cha, chủg6NA ýJFrR nàyg6NA cóJFrR phải củaKXfP nJFrRữ Be7knhân uJUPkia khôuJUPng?” NgoạiBe7k KXfPtrừ nuJUPữ JFrRnhân kiuJUPa, g6NAcó JFrRai JFrRlại tBe7khiếu đạJFrRo g6NAđức nhg6NAư vậy, cg6NAòn lBe7kão nuJUPhân kJFrRia hếg6NAt lầBe7kn ng6NAày đếnBe7k JFrRlần kg6NAhác đKXfPều ng6NAghe lBe7kời bà.

Phương Kìng6NAh khKXfPông Be7knói, biểuKXfP thịJFrR g6NAchấp nhận.

Phương Cg6NAhấn uJUPHiên cưKXfPời đKXfPến g6NAchâm chg6NAọc, “ĐừnguJUP tưởngKXfP KXfPlà ta JFrR không biếtuJUP Be7kbà tJFrRa mg6NAuốn JFrRgì, Đỗg6NA ThaBe7knh SJFrRương tg6NAừ nhKXfPỏ đãBe7k làuJUP kỳuJUP Be7ktài võKXfP học,uJUP JFrRvõ côuJUPng vuJUPô cùng tKXfPốt, làmKXfP nhiềuuJUP Be7ktrò nhưg6NA vậJFrRy, mụcJFrR đíchuJUP chínhg6NA lBe7kà vKXfPì mKXfPuốn KXfPđường đưuJUPờng g6NAchính chính đKXfPem Thag6NAnh Sương6NAg Be7kgả cBe7kho tBe7ka.” JFrRNữ JFrRtử kiBe7ka quJFrRả nhiênBe7k độJFrRc g6NAác, nhg6NAất g6NAtiễn hạuJUP song điêu.uJUP g6NAVừa JFrRđể ĐuJUPỗ Thang6NAh SươnBe7kg cuJUPó g6NAđược dag6NAnh tiếng6NAg, vừBe7ka đểuJUP nàJFrRng uJUPgả vàBe7ko Pg6NAhương gia.

“Thanh SươKXfPng cóuJUP cKXfPhỗ nKXfPào khônBe7kg tốg6NAt?” HàKXfPi tửKXfP kiKXfPa vănKXfP võg6NA song uJUPtoàn, ôJFrRn nKXfPhu uJUPhiền thục,g6NA đượcuJUP KXfPxưng làg6NA vuJUPõ lâBe7km KXfPđệ nBe7khất mỹJFrR nKXfPữ, huJUPơn nữag6NA cKXfPòn môn đăuJUPng hộuJUP đốKXfPi, KXfPlại KXfPlà chBe7kất nữJFrR củag6NA áiBe7k thJFrRê hắn.

“Nàng tốt,JFrR tKXfPhế nhuJUPưng sKXfPo KXfPra vẫBe7kn JFrRkém Ngg6NAâm NuJUPgâm mộtKXfP JFrRngón tay.” QBe7kuá JFrRmức giJFrRả JFrRdối, Be7kcố tKXfPình uJUPthanh cao.

“Ngươi…” JFrRPhương KìnhKXfP sg6NAắp KXfPbị hắnuJUP làBe7km cKXfPho tg6NAức chếuJUPt, Bạch uJUP cô nươngBe7k kiBe7ka rốtBe7k cuộcKXfP Be7kcó chỗg6NA nàoBe7k tốtJFrR chứ?

“Mấy năJFrRm naJFrRy, tKXfPa KXfPtôn trọng6NAg người,JFrR KXfPxem ngườiJFrR g6NAlà chJFrRa của g6NA ta cuJUPũng vKXfPì KXfPnể mBe7kặt nươnBe7kg. NếuJFrR nhưuJUP ngJFrRười cốBe7k tìnuJUPh Be7klàm nhưBe7k vậyJFrR nữuJUPa, đBe7kừng trg6NAách ta khBe7kông nhậnBe7k ngJFrRười.” SauJUPu khuJUPi nươngBe7k mấJFrRt, g6NAcha uJUPhắn JFrRluôn luJFrRôn g6NAnghe g6NAlời nKXfPữ nhuJUPân kiJFrRa mà g6NAkhi uJUPdễ hắnBe7k. Nếg6NAu khôKXfPng phBe7kải hg6NAắn hKXfPứa g6NAvới nươuJUPng sẽg6NA uJUPtôn g6NAtrọng g6NAcha Be7kthì PhươuJUPng Chấn g6NA Hiên hJFrRắn sBe7kớm đãBe7k Be7kbỏ nhàg6NA KXfPra đig6NA rồi.

Phương KìnKXfPh KXfPnhìn nhKXfPi uJUPtử, nóiKXfP Be7kkhông uJUPthành lờig6NA. TínBe7kh tình nuJUPhi tửJFrR thếBe7k g6NAnào hg6NAắn hiểuJFrR g6NArất rJFrRõ, nóiJFrR đượJFrRc làKXfPm đượBe7kc, “g6NANgươi muốuJUPn Be7kthế nào?”

“Hủy bỏuJUP việuJUPc chiêuJFrR thJFrRân nựcBe7k cườig6NA uJUPnày.” KXfPHắn ngữJFrR khíKXfP kiên quyết.

“Không đJFrRược, PhưuJUPơng giuJUPa g6NAta gKXfPánh kJFrRhông Be7knổi việcJFrR này.”

Phương KXfPChấn HuJUPiên cBe7kười nKXfPhạt, “VậyKXfP đừnKXfPg tBe7krách tg6NAa làm chuyệnJFrR uJUPcó lỗiKXfP JFrRvới người.”

“Ngươi muốg6NAn guJUPì?” MJFrRặt hắnKXfP bBe7kiến sách.

“Ta g6NAnhất thờiKXfP muống6NA giKXfPết chếtuJUP KXfPnữ Be7knhân lắJFrRm mồmKXfP kiBe7ka.” Nếu Be7k không phuJUPải cuJUPó chKXfPa JFrRche cJFrRhở, hắJFrRn đKXfPã sớuJUPm đuổKXfPi nuJUPữ nhâg6NAn kJFrRia đKXfPi rồJFrRi, uJUPthậm chíg6NA cg6NAòn cóJFrR thể giếtKXfP JFrRbà tg6NAa, tuJUPhù hậnBe7k hắKXfPn Be7kđối vớiuJUP nhg6NAị nươngJFrR khônKXfPg pBe7khải mớiJFrR nKXfPgày mộtg6NA ng6NAgày hai màKXfP thành.

“Người đóKXfP làBe7k uJUPnhị nương6NAg củauJUP ngươiBe7k.”  PJFrRhương Kình g6NA không KXfPthể tiKXfPn nổi.

“Nương uJUPta đg6NAã chếtJFrR JFrRtừ lâBe7ku lắJFrRm rKXfPồi, KXfPbà tuJUPa khôngBe7k xứng.KXfP Cha đừngJFrR quKXfPên, g6NAta lJFrRà LãnhuJUP TâKXfPm uJUPCông TKXfPử, làBe7k lKXfPãnh g6NAtâm, bấJFrRt luậng6NA chuyệnuJUP gKXfPì g6NAcũng cóg6NA thể làmuJUP được.”

“Được KXfPrồi, ngươiBe7k uJUPcứ KXfPđể vg6NAiệc chiJFrRêu thuJUPân ng6NAày tBe7kiếp tục điJFrR, g6NAta đồngJFrR ýBe7k cJFrRho ngKXfPươi lấyKXfP BạcuJUPh uJUPcô nươg6NAng.” Nhg6NAi tửg6NA luôg6NAn Be7kluôn g6NAnói đượcuJUP làKXfPm đượKXfPc, tốt nhBe7kất Be7klà đừngg6NA uJUPđối nghịchBe7k vớJFrRi hắn.

“Nếu đãuJUP chig6NAêu tg6NAhân, NgâmBe7k JFrRNgâm làmJFrR suJUPao bâyJFrR JFrRgiờ? Làm g6NAthiếp chăng?”g6NA LBe7kấy g6NAtính tìnBe7kh cJFrRương uJUPliệt củauJUP nJFrRàng, JFrRnàng JFrRsẽ Be7kđồng uJUPý sao?

“Ngươi hưởngJFrR phúuJUPc JFrRtề JFrRnhân, đồngg6NA thờiuJUP nhậpg6NA mônJFrR, không pBe7khân lớng6NA nhỏ.Be7k” PhươuJUPng uJUPKình đoánJFrR cháKXfPch BạchJFrR g6NAcô nươngg6NA sẽJFrR khJFrRông đồnKXfPg ý,KXfP tínhuJUP tìnhuJUP nàng cóKXfP KXfPmạnh muJUPẽ. HắnKXfP đBe7kã đBe7káp JFrRứng KXfPcho nJFrRhi tửJFrR KXfPlấy Bg6NAạch cKXfPô nương,uJUP KXfPcòn chuJUPuyện cg6NAó lấy đượcuJUP Be7khay khônguJUP khônKXfPg liuJUPên quJUPuan JFrRđến hắn.

“Không được,Be7k Be7knàng g6NAsẽ khuJUPông đồngKXfP ý.”

Phương KBe7kình lạng6NAh lùJFrRng g6NAnghiêm mặt,KXfP “NuJUPam tửJFrR g6NAhán đại trượngg6NA JFrRphu, còBe7kn phảiuJUP nghJFrRe lKXfPời nàngJFrR? NếJFrRu nhưJFrR nàng6NAg uJUPthật Be7ksự khôngg6NA biếuJUPt tốtg6NA xấug6NA, Phương g6NAgia chúnuJUPg uJUPta cũKXfPng khônuJUPg gág6NAnh nổi.”JFrR LãuJUPo đKXfPầu KXfPthật JFrRgian tBe7krá, ruJUPõ rànKXfPg đã Be7kbiết Bạchg6NA Ng6NAgâm “uJUPkhông buJUPiết Be7ktốt xấg6NAu” rồi.

Phương ChấJFrRn HiêJFrRn hầuBe7k nhBe7kư ng6NAghiến g6NArăng nóuJUPi, “ĐưJFrRợc, ta đồnguJUP Be7ký.” g6NANgâm NKXfPgâm g6NAsẽ thKXfPa thKXfPứ chJFrRo hắg6NAn, bJFrRất luuJUPận uJUPhắn JFrRcó uJUPlấy aiKXfP, cũngBe7k JFrRchỉ đốiJFrR tốt vJFrRới mộuJUPt mìnKXfPh NgâmJFrR Ngâm.

Thế nhưuJUPng JFrRhai ng6NAgười g6NAhọ đKXfPều uJUPđã quKXfPên mấg6NAt mộKXfPt sg6NAự thật, Be7k một sựBe7k thậtJFrR vg6NAô cùg6NAng vôJFrR cJFrRùng ng6NAghiêm trọng6NAg, BạchBe7k MạnJFrR ĐiệKXfPp cBe7kó võBe7k cBe7kông, kuJUPế hoạch tuyệtKXfP vờiBe7k cKXfPủa bọBe7kn họKXfP nhấtKXfP đJFrRịnh thấtBe7k bạuJUPi thảmKXfP hại.

Chương 22JFrR: Dùng JFrRbản KXfPnăng g6NAphản ứg6NAng JFrRthật làBe7k tốt.

Bạch JFrRMạn Đg6NAiệp sớmJFrR đãBe7k nJFrRghe thấyJFrR chuyệnKXfP PhươnuJUPg Chấg6NAn Hiên tuyểnJFrR lãBe7ko buJUPà, tuJUPhế ng6NAhưng nànBe7kg mBe7kột g6NAchút cảBe7km giáKXfPc cũnJFrRg khg6NAông KXfPcó. CóuJUP thể,uJUP nuJUPàng đã từnguJUP độngKXfP lòBe7kng vớiuJUP PhưuJUPơng ChấBe7kn Hig6NAên, tBe7khế nhJFrRưng JFrRmột g6NAphần hảoJFrR cảmuJUP kiauJUP, đJFrRã hoànJFrR toàn bịBe7k gKXfPạt bỏ.JFrR Ngườig6NA Phươngg6NA KXfPgia uJUPkhinh g6NAthường nàngJFrR, nàBe7kng cũnKXfPg KXfPđồng Be7kdạng khinh thườngKXfP KXfPbọn họJFrR. NBe7kghĩ đếKXfPn KXfPsách mặtBe7k củaBe7k Be7kPhương lJFrRão gJFrRia cBe7kùng Be7kPhương JFrRphu nKXfPhân, nàng thựcKXfP sựJFrR muốJFrRn Be7knôn mửa.g6NA PJFrRhương ChấnBe7k HiênuJUP rấtBe7k xuấKXfPt JFrRsách, khg6NAông giốngKXfP hạKXfPng ăuJUPn chơi KXfP trác JFrRtáng thuJUPông thg6NAường, thKXfPế nhưnguJUP tBe7krên ngườKXfPi hắKXfPn KXfPmang tKXfPheo Be7kcao ngạoKXfP cKXfPủa cuJUPon Be7knhà thế JFrRgia. g6NAGả vàKXfPo nhàJFrR giàBe7ku cóBe7k đếng6NA g6NAnay cũnKXfPg khônKXfPg phảiBe7k g6NAnguyện vKXfPọng củauJUP Be7knàng, ở cùnJFrRg mộtuJUP ng6NAam g6NAnhân ấuuJUP tg6NArĩ tựKXfP Be7kcao tựBe7k đKXfPại Be7knhư vJFrRậy, cg6NAòn cKXfPó g6NAgì Be7kgọi lBe7kà hạnJFrRh phúc?

Tất cuJUPả mọJFrRi ngườBe7ki ởKXfP PhuJUPương Be7kgia vừKXfPa tg6NAự cuJUPao tựBe7k JFrRđại KXfPvừa ấu trĩKXfP, BKXfPạch uJUPMạn Đig6NAệp thựBe7kc sựJFrR khôngJFrR mJFrRuốn trởKXfP KXfPlại nơKXfPi nàyJFrR, thếKXfP nhưngJFrR nàJFrRng vẫJFrRn phảuJUPi trở lạg6NAi. NàuJUPng trởBe7k lạg6NAi tìmg6NA LưJFrRu Lg6NAy, cũuJUPng muốnKXfP g6NAxin PhưJFrRơng ChấnKXfP KXfPHiên thg6NAực hiuJUPện lờuJUPi hứa. Pg6NAhương ChJFrRấn HiBe7kên đãg6NA đáKXfPp ứngJFrR sẽKXfP giúuJUPp nàuJUPng Be7ktìm ĐôngBe7k PBe7khương uJUPVũ, hắg6NAn rg6NAốt cg6NAuộc tìm g6NAkhông đượcuJUP chKXfPứ gì?

Bởi JFrRvì đạiuJUP g6NAhội chiêuuJUP g6NAthân, PhưKXfPơng gJFrRia uJUPphi JFrRthường náog6NA nhiệt, Bạcg6NAh uJUPMạn ĐiệpKXfP đứg6NAng trướcBe7k cửaBe7k lớng6NA PhươnBe7kg giauJUP, hJFrRé JFrRra mg6NAột ng6NAụ cKXfPười nhợt nhg6NAạt. NhữngJFrR ngườiBe7k thoạtBe7k JFrRnhìn cBe7kó KXfPquyền cóBe7k thếuJUP nhưuJUP vg6NAậy, kỳg6NA thựKXfPc Be7klà nhữnKXfPg ngKXfPười không nêBe7kn guJUPả nhất.KXfP ThậuJUPt sKXfPự khôg6NAng rg6NAõ nhKXfPững JFrRngười KXfPnày sJFrRuy nghĩJFrR tBe7khế nào,Be7k JFrRcho dùuJUP Phương g6NAChấn HiuJUPên cóJFrR lKXfPà vJFrRõ lâBe7km đệJFrR nuJUPhị mg6NAỹ Be7knam tBe7kử uJUPcũng khôngJFrR cầnBe7k Be7kchen châKXfPn chạy KXfP tới gảKXfP cg6NAho hắuJUPn nhKXfPư vậyJFrR chứ.

Nghe đượBe7kc gianuJUPg hBe7kồ đàmBe7k luậnBe7k vềuJUP võKXfP lâJFrRm g6NAtứ đạuJUPi mỹg6NA nam, nàngJFrR thựcg6NA sựg6NA muống6NA cườiKXfP. Vậg6NAn khíBe7k nuJUPàng làKXfP vậg6NAn khíg6NA gìg6NA thJFrRế JFrRnày? GảuJUP cuJUPho đệKXfP tg6NAứ mỹJFrR nam làmKXfP vKXfPợ, cùngKXfP đJFrRệ taJFrRm mg6NAỹ nKXfPam làmKXfP phg6NAu Be7kthê thBe7kật sự,Be7k thâKXfPn pBe7khận hiệnBe7k Be7knay cg6NAòn JFrRlà “vị hông6NA thBe7kê” củuJUPa đBe7kệ JFrRnhị Be7kmỹ nag6NAm, nếuJFrR ng6NAhư nhữngJFrR nữJFrR uJUPtử JFrRkhác biếKXfPt đượcBe7k nàKXfPng đàBe7ko Be7khoa như vậyg6NA, nhấtuJUP địnhJFrR đốJFrR kg6NAị Be7kchết nàng.

Bạch JFrRMạn ĐiệpBe7k Be7kđứng ởJFrR KXfPngoài cửauJUP, JFrRdo uJUPdự KXfPkhông biếtuJUP có nêuJUPn vKXfPào haJFrRy khKXfPông. Độtg6NA uJUPnhiên ngJFrRhe thấuJUPy ngườiKXfP nói,JFrR “MaKXfPu xeuJUPm đBe7ki, Tống6NAg JFrRPhù DunBe7kg, Tống giuJUPa g6NAtrang tớig6NA rồi.”uJUP Be7kTiếp đuJUPó, cóBe7k gBe7kia đJFrRinh điuJUP tớuJUPi “dẹpJFrR đường”JFrR, BạcuJUPh MBe7kạn Điệp đJFrRương nhig6NAên cũng6NAg KXfPbị “KXfPdẹp” g6NAsang mộtBe7k bên.

Bạch MạKXfPn ĐiệpuJUP kuJUPhẽ liBe7kếc mJFrRắt vềBe7k g6NAtiêu điểKXfPm cBe7kủa tấBe7kt cJFrRả mọi g6NA người –g6NA mộtg6NA chiếcuJUP xKXfPe ngựaKXfP KXfPxa g6NAhoa. g6NATừ trJFrRên uJUPxe ngựauJUP, Be7kdẫn đầug6NA lJFrRà mộtBe7k naJFrRm tg6NAử tuổi cKXfPòn rKXfPất trẻJFrR, tiếuJUPp đuJUPó uJUPlà uJUPmột nữg6NA nKXfPhân g6NAmang tBe7khai, điBe7k g6NAsau cònBe7k cJFrRó mộKXfPt vuJUPị nữBe7k tửJFrR áo lKXfPam, đầuuJUP độiJFrR muJUPũ cuJUPhe uJUPmặt. KXfPVị áJFrRo uJUPlam nữJFrR tKXfPử Be7kkia vừauJUP xuấKXfPt hiệnKXfP, áKXfPnh mắtKXfP mọiuJUP ngườig6NA tất cuJUPả đg6NAều đổKXfP dồnBe7k vềJFrR phíKXfPa nJFrRàng. Nàng6NAg KXfPhẳn g6NAchính luJUPà TốngBe7k PhuJUPu DBe7kung g6NAmà muJUPọi ngưg6NAời đBe7kã nói, trướcBe7k tiênKXfP g6NAkhông cầnKXfP bàKXfPn tớig6NA nàuJUPng JFrRdiện mJFrRạo JFrRthế nàoKXfP, chỉJFrR nhìnJFrR vóKXfPc người uuJUPyển cKXfPhuyển đãBe7k đủuJUP cKXfPho mọiBe7k ngườg6NAi mJFrRơ ưuJUPớc. Pg6NAhương ChấnKXfP Hiêg6NAn thậg6NAt lg6NAà tốtJFrR số,KXfP người ngườiBe7k đềug6NA muốnKXfP gKXfPả chKXfPo hKXfPắn. BạchuJUP MạJFrRn ĐuJUPiệp khônBe7kg cóKXfP hứg6NAng thúBe7k g6NAnhìn, Be7khiếu kỳBe7k quan sKXfPát khắuJUPp nơiBe7k. LoạiKXfP JFrRkhí thếJFrR nàJFrRy cBe7kùng võBe7k lâmuJUP đg6NAại JFrRhội cJFrRũng khôg6NAng khácKXfP biuJUPệt lắm chứ?

Tống PhJFrRù DKXfPung, TốngJFrR giJFrRa tKXfPrang tBe7kiểu thg6NAư, ngườiJFrR xưngBe7k biệt hiệug6NA PBe7khù DuuJUPng JFrRkiếm. Be7kNghe thg6NAấy têJFrRn TốnBe7kg Pg6NAhù JFrRDung, nàKXfPng thuJUPeo bBe7kản JFrRnăng nhớ được.

Người KXfPxuống xBe7ke cúiKXfP cùng6NAg làuJUP mộBe7kt vịBe7k hg6NAoa JFrRphục lg6NAão giả g6NAtrên dướiBe7k 5KXfP0 tuổiJFrR. HuJUPắn tKXfPựa KXfPhồ Be7kcàng hấuJUPp dẫg6NAn ngưBe7kời khKXfPác hơnBe7k TốnJFrRg PhùJFrR DuKXfPng, ánh mKXfPắt cg6NAủa tấBe7kt cảuJUP mọJFrRi g6NAngười đềJFrRu maBe7kng theBe7ko sùKXfPng bái,Be7k đổBe7k dồnKXfP vềuJUP lg6NAão. BạchBe7k MạnKXfP Điệp KXfP cũng JFrRkhông ngoạig6NA lJFrRệ, uJUPhiếu uJUPkỳ quJFrRan sáJFrRt lãg6NAo, hẳnBe7k g6NAlà mKXfPột g6NAvị vJFrRõ lKXfPâm tiuJUPền bối?

Hắn rấtKXfP cóuJUP phonJFrRg gậtJFrR đầuuJUP mỉmKXfP cườiKXfP nKXfPhìn mọiJFrR nJFrRgười, đến khig6NA nBe7khìn thấyBe7k KXfPBạch Mg6NAạn Điệp,Be7k dángBe7k tươuJUPi cườiKXfP cưuJUP g6NAcó chútBe7k cứngKXfP uJUPđờ, nKXfPgơ ngáJFrRc nhìn nànBe7kg. g6NABạch MạnJFrR ĐiệpKXfP nhuJUPìn nKXfPgó xuBe7kng g6NAquanh, Be7kxác đKXfPịnh lJFrRão KXfPđang nKXfPhìn nàng,uJUP nàuJUPng mỉm cườiJFrR đápBe7k lạig6NA g6NAlão mộtuJUP cJFrRái, Be7khai JFrRtay ôKXfPm uJUPtrước ngựg6NAc, sauJUPu đóJFrR lạiBe7k nhìnKXfP đuJUPi chJFrRỗ khác.

“Cha…” TốngKXfP PhBe7kù Dung6NAg kéKXfPo kéog6NA Be7ky phụcuJUP Be7kcủa hắn.

Vị luJUPão gJFrRia đóKXfP, cKXfPũng cJFrRhính làuJUP TốngKXfP gig6NAa trg6NAang tg6NArang cBe7khủ, Tống CảnhBe7k NhBe7kân, maJFrRu chóBe7kng hoànBe7k hồng6NA. JFrR“Vào thôi.”KXfP QJFrRuá giJFrRống, trêJFrRn đg6NAời cBe7kư Be7knhiên lại cJFrRó hJFrRai ngườiJFrR giốnguJUP g6NAnhau nhJFrRư vậyKXfP. Nếg6NAu kKXfPhông phảiuJUP tJFrRừng tậnJFrR Be7kmắt thấuJUPy nànguJUP đã chKXfPết, hắnJFrR nuJUPhất đKXfPịnh cKXfPho rằngJFrR ngưKXfPời đBe7kứng trướcg6NA muJUPặt cg6NAhính làBe7k nànBe7kg. NàngJFrR đãuJUP chết, thậtJFrR sựg6NA đKXfPã chết.

Khách g6NAquý tiếuJUPn vàoKXfP tronKXfPg, BạchBe7k MuJUPạn Điệg6NAp cũuJUPng KXfPtheo vào. MuJUPới g6NAvừa điBe7k đuJUPược haJFrRi bKXfPước, lg6NAiền cóBe7k g6NAmột Be7kbàn taBe7ky nhỏJFrR bKXfPé tJFrRúm g6NAlấy uJUPy pg6NAhục JFrRcủa nànKXfPg. Nàng cúiKXfP đầJFrRu, mộuJUPt cKXfPái đầg6NAu từuJUP phuJUPía sKXfPau chKXfPui rKXfPa, vuJUPui vẻuJUP cườJFrRi uJUPnói, “g6NATiểu thư,Be7k ngài rốKXfPt cuộcKXfP cũngg6NA tớKXfPi rồi.”

“Sao g6NAngươi lạig6NA g6NAở chỗBe7k này?”KXfP JFrRNữ Be7ktử kéouJUP Be7ky pJFrRhục nàng,JFrR đương JFrRnhiên chJFrRính lKXfPà LưBe7ku Ly.

Lưu LuJUPy đứg6NAng g6NAlên, Be7kcung kíBe7knh nuJUPói, “Hồig6NA tiểuJUPu g6NAthư, nKXfPô tỳ phụngJFrR mệBe7knh Be7ktam tiểug6NA g6NAthư đếuJUPn PuJUPhương KXfPgia cKXfPhờ uJUPngài. TKXfPhế nhKXfPưng mấyBe7k tênBe7k giuJUPữ cKXfPửa Phương gg6NAia uJUPnói ởJFrR g6NAđây khôg6NAng uJUPcó g6NAvị g6NAhào nhânJFrR JFrRnào nhg6NAư vKXfPậy, LJFrRưu Be7kLy khônKXfPg dg6NAám tựKXfP tJFrRiện rời đKXfPi, khôJFrRng cònBe7k cáchBe7k nBe7kào kJFrRhác hơng6NA g6NAlà KXfPngồi ởg6NA đâBe7ky chờ.KXfP” NuJUPàng đãJFrR Be7kở đg6NAây Be7khơn mười ngàyBe7k, nếug6NA tiểuJFrR tKXfPhư KXfPmà còng6NA khônBe7kg xuấtuJUP hiKXfPện, nànBe7kg đànhBe7k phảg6NAi trởuJUP vềKXfP tiuJUPếp nhậJFrRn nghiêm phạtJFrR củuJUPa Be7ktam tiểuKXfP thư.

Bạch uJUPMạn ĐiệpJFrR cườuJUPi thầBe7kn bí,KXfP “TauJUP KXfPdùng tJFrRên Be7kgiả Bạch g6NA Ngâm, hơuJUPn nữKXfPa tBe7ka uJUPmấy ngàyBe7k JFrRnay cũnBe7kg JFrRkhông ởuJUP g6NAchỗ này,uJUP ngJFrRươi uJUPđương nJFrRhiên khôuJUPng tìm được.”

“Tiểu thưJFrR, nJFrRgài khôBe7kng g6NAphải cũnBe7kg muBe7kốn thaJFrRm tuyểnBe7k chứg6NA?” Tiểu thKXfPư g6NAđã KXfPthành thâJFrRn JFrRrồi mg6NAà, hơBe7kn nữaJFrR cònKXfP nghBe7ke tauJUPm tiểuKXfP thuJUPư ng6NAói tiểuJUPu thưKXfP có bệnh,JFrR quênBe7k mg6NAất KXfPvõ công6NAg, cònKXfP uJUPcó tKXfPhể KXfPtham Be7kdự sao?

“Không.” BạchJFrR Mg6NAạn ĐiệpBe7k KXfPkhinh thườnJFrRg nóg6NAi, “KXfPKhông thích.” Phươg6NAng giuJUPa chg6NAo Be7krằng nữKXfP tửBe7k trouJUPng tBe7khiên hạJFrR đềuJFrR khág6NAt khaBe7ko nịnhg6NA bợKXfP JFrRPhương gia saog6NA? BạuJUPch MKXfPạn ĐKXfPiệp Be7knàng khônuJUPg cần.

“Tiểu thư,KXfP nJFrRghe Be7knói nJFrRgài bịJFrR bệnh?Be7k” Nghg6NAe nuJUPói tiểuKXfP thư bịg6NA bệnh,KXfP LJFrRưu g6NALy nàg6NAng tJFrRức đKXfPến mug6NAốn chếg6NAt, huJUPơn nữg6NAa cònJFrR buJUPị tuJUPam tiKXfPểu thưJFrR khépBe7k tJFrRội Be7khộ chủ vg6NAô năBe7kng muJUPà nJFrRghiêm puJUPhạt, thậtuJUP lKXfPà KXfPoan uổKXfPng chBe7ko nàng.

“Đúng vậy,KXfP bBe7kất qJFrRuá hiệnuJUP gBe7kiờ đBe7kã cBe7kó khởiJFrR sácJFrRh. CũuJUPng không biếtBe7k xKXfPảy g6NAra chuyệg6NAn gì,g6NA rấuJUPt khuJUPó nóJFrRi rõg6NA vớiJFrR ngưJFrRơi. Be7kĐi, Be7kchúng uJUPta KXfPvào trongBe7k.” Nói nuJUPàng mKXfPất Be7ktrí nhớ?JFrR LKXfPưu LJFrRy g6NAtin sao?

“Tại Be7ksao Be7kphải vào.”g6NA Be7kLưu LJFrRy vẻuJUP mặtBe7k khôngKXfP đượcJFrR thích thú.

“Ngu ngốc,JFrR tKXfPa g6NAcùng Phg6NAương ChấnJFrR HiêuJUPn cBe7kó mộuJUPt giag6NAo dịBe7kch, ta vàuJUPo g6NAhỏi hBe7kắn ĐôKXfPng PKXfPhương VJFrRũ ởBe7k đâug6NA.” NuJUPếu JFrRkhông phảiBe7k vìKXfP tìmKXfP đượcg6NA LưuJFrR Lg6NAy vàuJUP vì thùJFrR lKXfPao củuJUPa trậBe7kn giaBe7ko dịchKXfP nàJFrRy, uJUPnàng tBe7khật sựJFrR KXfPkhông muJFrRốn trởKXfP về.

“Tiểu tg6NAhư, taJFrRm uJUPtiểu uJUPthư uJUPđã dùg6NAng bồg6NA câKXfPu đưaJFrR tBe7kin đến ThiênuJUP CơKXfP cácBe7k, muJFrRa tig6NAn vJFrRề JFrRĐông PJFrRhương Vũ,KXfP chỉBe7k JFrRcần cg6NAó tJFrRin tức,g6NA lKXfPập tJFrRức JFrRbáo với tuJUPiểu thư.”JFrR ThiêuJUPn CơJFrR cáuJUPc cBe7khính làJFrR tg6NAhám KXfPtử tư,g6NA chuyêKXfPn muJUPua bánuJUP tiJFrRn tức.Be7k KXfPThiên Cơ cáBe7kc ság6NAng lậpKXfP hơKXfPn uJUPtrăm nBe7kăm, mạngg6NA lưBe7kới tìnJFrRh bg6NAáo trảBe7ki g6NArộng cảJFrR nướcg6NA, uJUPkhông cóuJUP tin tKXfPức KXfPnào luJUPà khônuJUPg tBe7khu thKXfPập đượBe7kc, JFrRcàng g6NAkhông báuJUPn tuJUPin JFrRtức giả.uJUP CóBe7k Thg6NAiên CJFrRơ cácuJUP hỗ tuJUPrợ, chJFrRỉ cBe7kần uJUPĐông Pg6NAhương VũKXfP lộuJUP diện,JFrR tuyJFrRệt đốiuJUP g6NAcó tBe7khể bắBe7kt đượcJFrR hắn.

“Có Thiêng6NA Cơg6NA KXfPcác hỗKXfP uJUPtrợ, KXfPta uJUPcó thBe7kể yêKXfPn tâmJFrR rồBe7ki, thế nhưnuJUPg JFrRta cBe7kó vàiJFrR lờiBe7k muốnuJUP nBe7kói JFrRvới PJFrRhương ChấnKXfP HiênJFrR.” JFrRNghe LưuuJUP Be7kLy nóiuJUP đếng6NA ThiêJFrRn Cơ cáJFrRc, tấtg6NA cBe7kả tBe7kư liệBe7ku vềuJUP ThiênBe7k CơuJUP cKXfPác bỗngg6NA nhg6NAiên uJUPxuất hiBe7kện tJFrRrong đầuJUPu nJFrRàng. Rất nhiềuJFrR ngườJFrRi cùngBe7k g6NAviệc nànBe7kg nuJUPhớ rấtJFrR JFrRrõ, cBe7khỉ cầuJUPn xuuJUPất hiBe7kện trướcuJUP JFrRmắt nàKXfPng, hKXfPoặc là từuJUPng nKXfPghe nóKXfPi đến,g6NA JFrRnàng JFrRđều KXfPcó uJUPthể nuJUPhớ lạuJUPi. MớuJUPi đâyJFrR thuJUPôi, BBe7kạch Mạng6NA ĐKXfPiệp cg6NAòn không pháBe7kt hiệnuJUP JFrRra hiệng6NA KXfPtượng kỳKXfP quáiJFrR này.

“Tiểu thư…KXfP không6NAg phảig6NA lg6NAà Be7kngài thJFrRích hg6NAắn chứ?g6NA” KXfPNghe taBe7km tiểu g6NAthư Be7knói KXfPtiểu uJUPthư ởJFrR cùng6NAg mg6NAột chỗKXfP vớig6NA PhươngJFrR ChJFrRấn uJUPHiên, chẳnuJUPg uJUPlẽ là…

Bạch MạnKXfP ĐiệpBe7k némBe7k chBe7ko JFrRnàng mộtg6NA cg6NAái trừnguJUP mắt,Be7k “ĐiBe7k chếtuJUP đi, tuJUPa mớiJFrR khg6NAông thèg6NAm tg6NAhích họBe7k PhưuJUPơng đó.”g6NA TrBe7kong lòKXfPng nBe7kàng lạiKXfP buJUPổ tg6NAhêm mộuJUPt câKXfPu, muốn thJFrRích cuJUPũng thíBe7kch Be7kSáo NgọJFrRc CôngJFrR Tử.

“Vậy làuJUP tốKXfPt rồi.JFrR” CáuJUPi tênKXfP KXfPhọ PhươngKXfP kiKXfPa thậtBe7k sựKXfP JFrRcó điểm uJUPkhông KXfPxứng vớg6NAi tiKXfPểu thJFrRư nhàBe7k nàng.

Vào đếg6NAn PhươngBe7k Be7kgia, KXfPlập Be7ktức cBe7kó uJUPnha hoànBe7k aBe7kn bàiJFrR sương Be7k phòng cBe7kho cáBe7kc nJFrRàng nghỉKXfP KXfPngơi. BạchJFrR MBe7kạn ĐiệpKXfP cJFrRũng kBe7không trựcg6NA tiếuJUPp đềg6NA xuấKXfPt muốn gJFrRặp PhJFrRương ChấnBe7k Hiên,KXfP nàngBe7k biếBe7kt KXfPkẻ muốnKXfP gBe7kặp hắng6NA nhiềuBe7k lắuJUPm, nếJFrRu nBe7khư nàJFrRng cũngJFrR muốn uJUPđi Be7kgặp hắnBe7k, ngg6NAười hầuBe7k nhBe7kất đKXfPịnh g6NAcho Be7krằng Be7knàng cũngg6NA giống6NAg nhJFrRư nhJFrRững uJUPnữ nJFrRhân khác, tJFrRùy Be7ktiện KXfPtìm mBe7kột uJUPlí dg6NAo thoáiJFrR thácJFrR đi.JFrR Be7kMọi ngườuJUPi ởJFrR PhươnuJUPg Be7kgia đềKXfPu làBe7k mắt JFrRchó nhìuJUPn ngưJFrRời thấuJUPp, ngườiKXfP uJUPhầu khẳJFrRng địnhg6NA Be7kcũng khuJUPông tốuJUPt đượcKXfP bJFrRao Be7knhiêu. ThaBe7ky vì chịuBe7k nhục,g6NA thKXfPôi thJFrRì KXfPthức thJFrRời Be7kmột cBe7khút, bg6NAuổi tốiuJUP KXfPtự mBe7kình đuJUPi tìm.