You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương MigX21: CáiMigX này gọirzZJ lk7Ajà luPGgWận võPGgW chiêurzZJ thân

Trong k7Ajvõ lâmk7Aj Vhhtthập rzZJđại caVhhto thủ,k7Aj k7Ajbao gồMigXm tPGgWam lMigXa sátPGgW, tam côngk7Aj tử.MigX VPGgWô ẢnhPGgW VhhtLa SáVhhtt, TPGgWhiên DiệnMigX rzZJTu k7AjLa, Độck7Aj Nk7Ajương TửPGgW hợpk7Aj xưngPGgW thànVhhth tPGgWam lk7Aja sát. k7AjSáo Ngk7Ajọc VhhtCông MigXTử, LãVhhtnh TârzZJm CôPGgWng TửMigX Phươnk7Ajg ChMigXấn Hiênk7Aj, TPGgWùy Phk7Ajong Ck7Ajông Tử QuPGgWân rzZJTùy PhoPGgWng hợprzZJ xVhhtưng Vhhttam cônPGgWg tử.MigX PGgWKhuôn mặVhhtt thậtVhht MigXcủa PGgWtam lrzZJa sák7Ajt chưk7Aja arzZJi thấy quaMigX, nPGgWhưng PGgWtam côk7Ajng tk7Ajử đềuk7Aj đưVhhtợc bàVhhti daPGgWnh làrzZJ mỹVhht rzZJnam tửrzZJ. Thiêk7Ajn CơPGgW cácPGgW chủk7Aj TVhhtùy Phong CônPGgWg k7AjTử đượcVhht xk7Ajưng làk7Aj võPGgW lrzZJâm đMigXệ nhấPGgWt mỹk7Aj rzZJnam, VVhhtạn k7AjKiếm sơVhhtn trzZJrang thiếuVhht chk7Ajủ Phương rzZJChấn HiênPGgW đượcrzZJ xưrzZJng Vhhtlà đPGgWệ nVhhthị mỹk7Aj namk7Aj, Sák7Ajo NgọcVhht CPGgWông TửPGgW rzZJlà nhMigXân vậtPGgW rzZJthần bí nhấtrzZJ giPGgWang hồrzZJ, rấrzZJt rzZJít ak7Aji từngPGgW PGgWgặp qk7Ajua khrzZJuôn mặtk7Aj rzZJthật củaPGgW hắn.PGgW VhhtNhưng k7Ajcó người nói,rzZJ diệk7Ajn mVhhtạo củaPGgW hắnPGgW xáPGgWc thựcVhht tuấnMigX MigXmỹ rzZJvô sok7Ajng. NMigXếu haMigXi vịVhht cMigXông tửk7Aj kiMigXa đk7Ajều là k7Aj mỹ nak7Ajm, hắPGgWn cũPGgWng kPGgWhông thểMigX thurzZJa MigXkém, toạiMigX nguyệrzZJn chrzZJo hắVhhtn danPGgWh rzZJhiệu đệk7Aj tak7Ajm mỹrzZJ nam Vhhtđi. rzZJTrong cMigXhốn k7Ajvõ lâVhhtm tổngrzZJ cVhhtộng Vhhtcó tứrzZJ đạik7Aj mỹPGgW narzZJm, nMigXgoại trừk7Aj tMigXam cônrzZJg rzZJtử, Đông PhMigXương PGgWgia, ĐrzZJông Phưk7Ajơng rzZJVũ bàiMigX daPGgWnh MigXđệ tứrzZJ. Gảk7Aj ck7Ajho mộPGgWt k7Ajtrong vrzZJõ lârzZJm đệk7Aj tứ mỹPGgW naMigXm, k7Ajlà vPGgWinh hạnhMigX troPGgWng thiênVhht hạ,PGgW nêrzZJn khk7Ajó tráck7Ajh tíVhhtnh MigXtình ĐônVhhtg Phươngk7Aj chVhhto dù kPGgWém rzZJnhư vậyPGgW, PGgWcũng cóVhht rzZJn côVhht nMigXương muốnVhht gPGgWả chk7Ajo hk7Ajắn. VhhtSáo Ngọck7Aj rzZJCông TửrzZJ nk7Ajhư tVhhthần long thPGgWấy đầrzZJu khMigXông thk7Ajấy đurzZJôi, Đôk7Ajng PhưrzZJơng VMigXũ thìrzZJ đk7Ajã cóMigX rzZJvợ, k7AjQuân TMigXùy rzZJPhong tVhhthần rzZJthần bí bPGgWí, VhhtPhương ChPGgWấn HiVhhtên lạk7Aji khôVhhtng muPGgWốn kếtVhht gMigXiao PGgWnữ MigXtử, việMigXc nàrzZJy Vhhte rằnk7Ajg đãk7Aj khiếnrzZJ cho vôVhht PGgWsố côPGgW nươPGgWng thưVhhtơng tâm.k7Aj GầnMigX đâyrzZJ, tronPGgWg PGgWchốn võPGgW Vhhtlâm mỗrzZJi sựk7Aj kiệnMigX xảyPGgW ra Vhht đều k7Ajliên qPGgWuan đếnVhht cPGgWủa VhhtTam côngrzZJ tử,rzZJ rzZJlà đk7Ajại sMigXự liênVhht Vhhtquan đếnrzZJ trzZJứ đạrzZJi mỹMigX nam.

Một trok7Ajng võPGgW lâmk7Aj tak7Ajm rzZJcông tử,rzZJ LãVhhtnh TârzZJm CôngVhht VhhtTử Phương Chấk7Ajn HiêrzZJn côngk7Aj kMigXhai tuyểVhhtn lãPGgWo bà,MigX tuổiVhht trzZJừ 1PGgW6 đếnPGgW k7Aj25, tướVhhtng mạoMigX đoaVhhtn tPGgWrang, mọi nữVhht rzZJtử PGgWchưa rzZJchồng xurzZJất PGgWthân k7Ajthuần khPGgWiết đềuMigX cóMigX thểMigX tMigXham MigXtuyển. CáVhhtc Vhhtvị Vhhtcô nương cóMigX ýVhht muốnrzZJ thMigXam tuVhhtyển chỉMigX cầnk7Aj trướcrzZJ ngVhhtày MigXhai PGgWmươi lăMigXm thánMigXg rzZJtư đMigXến Phươnk7Ajg gia, luPGgWận PGgWvõ rzZJđể phânPGgW thắrzZJng bại.MigX ChỉrzZJ cầnMigX ck7Ajó thểrzZJ đánMigXh bạiMigX tấtVhht Vhhtcả mVhhtỹ Vhhtnữ tk7Ajham tuyển, cPGgWhính làPGgW thiếuk7Aj rzZJphu nhVhhtân PhưPGgWơng gia.

Lãnh k7AjTâm CôVhhtng Tửk7Aj PPGgWhương ChấrzZJn HirzZJên đượcVhht xưrzZJng làrzZJ võMigX lMigXâm đệ nhịk7Aj mk7Ajỹ naVhhtm MigXtử, MigXcô nrzZJương Vhhtmuốn gảMigX cPGgWho k7Ajhắn rzZJnhiều nhưrzZJ crzZJá dưk7Ajới PGgWsông. HắVhhtn vẫVhhtn chưa muốnPGgW thànhVhht thânk7Aj, cVhhthính việcMigX nàyVhht đãPGgW lrzZJàm tổPGgWn thMigXương rzZJtrái tiPGgWm củaVhht biếtMigX baPGgWo crzZJô gái. ĐộtMigX nhiêrzZJn hắVhhtn côPGgWng PGgWkhai turzZJyển lãorzZJ bPGgWà, krzZJhiến chMigXo crzZJác cMigXô nươnPGgWg nườmPGgW k7Ajnượp k7Ajtiến tới VhhtPhương giVhhta. NhữnMigXg Vhhtcô nươngrzZJ córzZJ chk7Ajồng PGgWhối hậnVhht tạiMigX sMigXao mìk7Ajnh lạiMigX gk7Ajả đrzZJi Vhhtsớm qurzZJá, hận khôk7Ajng Vhhtthể rzZJly hôrzZJn đểVhht đirzZJ thPGgWam tuyMigXển. CònVhht nhữnMigXg vịrzZJ côPGgW nươnk7Ajg Vhhtchưa chồngPGgW thrzZJì ngày đrzZJêm khrzZJổ luk7Ajyện vVhhtõ ck7Ajông, liềrzZJu mạngk7Aj muốnPGgW gảrzZJ tớiVhht PrzZJhương gVhhtia. ThiêPGgWn kirzZJm nhàMigX giàurzZJ, giang hồVhht hMigXiệp rzZJnữ, đMigXủ loạiVhht PGgWkiểu dángVhht Vhhtnữ nhâVhhtn đềuVhht tMigXhu đượcMigX tiPGgWn Vhhttức, xắnPGgW tVhhtay áo, rzZJchuẩn PGgWbị tớPGgWi PhươngPGgW gVhhtia MigXtranh giànhk7Aj cPGgWhức k7Ajvị thrzZJiếu pk7Ajhu nhân.

“Cha, MigXchuyện ngườik7Aj PGgWlàm qurzZJả nhVhhtiên lPGgWà chuVhhtyện MigXtốt.” ĐươnPGgWg sự cMigXhiêu thânk7Aj Phưk7Ajơng ChấPGgWn HVhhtiên Vhhtsau k7Ajkhi rzZJnghe đưMigXợc Vhhttin này,PGgW chuyệMigXn k7Ajđầu tMigXiên làm rzZJ là đùngrzZJ rzZJđùng nổiPGgW giận,PGgW đák7Aj văk7Ajng cửaPGgW tk7Ajhư przZJhòng củPGgWa lPGgWão MigXcha, lớnMigX tik7Ajếng chVhhtất vấn.

Phương KìnMigXh buônrzZJg sáchPGgW trzZJrên MigXtay, ngẩngPGgW đầVhhtu rzZJnhìn nMigXhi tử, thPGgWấp giọngVhht Vhhtmắng, Vhht“Không PGgWbiết phéprzZJ tách.”

Phương ChrzZJấn Hiênk7Aj hVhhtừ lạnhrzZJ, “TarzZJ khôngrzZJ bMigXiết phMigXép rzZJtách? Có thPGgWể PGgWso đưMigXợc vớPGgWi PGgWcha saok7Aj? MigXTa muốnk7Aj chk7Ajiêu k7Ajthân khrzZJi nào?rzZJ Sk7Ajao tVhhta khk7Ajông biết?”k7Aj Nửa tVhhtháng naVhhty, hk7Ajắn vMigXẫn vộiMigX vộVhhti vàk7Ajng k7Ajvàng MigXđi k7Ajtìm k7AjBạch NgâmPGgW, grzZJiữa đườVhhtng lạik7Aj nghMigXe rzZJđược tin MigXhắn muốnMigX chiêPGgWu thâk7Ajn. Lậk7Ajp tPGgWức PGgWra roPGgWi thVhhtúc ngựMigXa gVhhtấp rzZJgáp trởVhht vềrzZJ Vhhtchất vk7Ajấn lãk7Ajo tử củVhhta hắn.

“Hôn nhVhhtân Vhhtđại MigXsự dMigXo lệnhPGgW củaPGgW MigXcha mẹ,rzZJ lVhhtời cVhhtủa mak7Aji mối, ngưrzZJơi Vhhtkhông cầnMigX MigXbiết.” PGgWNhi MigXtử hắMigXn vìk7Aj cPGgWô nươMigXng tênVhht gọirzZJ BạVhhtch NgârzZJm kiMigXa màPGgW Vhhtphát điên lêVhhtn rPGgWồi, PGgWnghe PGgWnói côrzZJ nươngrzZJ tMigXa MigXmất tíck7Ajh MigXliền tPGgWo tiPGgWếng mMigXắng hắn,k7Aj khônVhhtg nMigXói không rằngMigX lậtk7Aj tunVhhtg cVhhtả thk7Ajế giMigXới nàrzZJy lk7Ajên màPGgW tìrzZJm. VìVhht mk7Ajột MigXnữ nVhhthân MigXđi k7Ajngỗ nghịch vớiVhht rzZJphụ thânPGgW, tươMigXng laVhhti nếMigXu lấVhhty ngưMigXời Vhhtta MigXvề thìMigX cVhhtòn rrzZJa cárzZJi rzZJdạng gìVhht nữa.Vhht Nghe PGgWlời pk7Ajhu nhâMigXn MigXkiến nghPGgWị, Vhhtsớm nênPGgW tìmVhht mộtrzZJ lPGgWão bVhhtà MigXcho hắn.MigX PGgWPhương KrzZJình vẫVhhtn vVhhtừa ý Đỗk7Aj VhhtThanh SưrzZJơng, bấPGgWt đắcMigX rzZJdĩ Vhhtnhi tPGgWử kik7Ajên quyPGgWết kk7Ajhông chịu.MigX Hắnk7Aj k7Ajmới rMigXa Vhhtđiều kiện k7Aj trong vònrzZJg mộtk7Aj rzZJnăm phk7Ajải mrzZJang rzZJthê tPGgWử trởrzZJ k7Ajvề, vốnk7Aj tưởPGgWng rPGgWằng hàMigXi tửrzZJ MigXkia đốirzZJ rzZJvới nữ nhânk7Aj khMigXông crzZJó PGgWhứng thMigXú, MigXtuyệt MigXđôi kk7Ajhông trzZJìm đượcrzZJ vMigXị hônMigX thê,Vhht đếnVhht lúrzZJc đóPGgW hắn sẽk7Aj dank7Ajh chínhk7Aj ngôMigXn thrzZJuận éPGgWp Vhhtnhi tửPGgW lấyk7Aj k7AjĐỗ ThVhhtanh SưPGgWơng, thếVhht nhPGgWưng kếk7Ajt k7Ajquả k7Ajnhi tử k7Aj lại Vhhtmang vPGgWề mộtk7Aj vịrzZJ côPGgW nrzZJương, cònMigX khănMigXg kVhhthăng nhấtk7Aj mựck7Aj yêMigXu trzZJhương ngưMigXời tarzZJ. BảoVhht nhi tửrzZJ tMigXìm vịMigX hônrzZJ thêk7Aj mrzZJang vk7Ajề, chínhPGgW rzZJlà sVhhtai lầmk7Aj k7Ajlớn nhấtPGgW trrzZJong đVhhtời hắn.

“Ta chVhhtỉ muốVhhtn PGgWNgâm Nk7Ajgâm.” Pk7Ajhương CrzZJhấn HiêPGgWn lờirzZJ lẽVhht thẳng PGgWthừng tuyêMigXn bố.rzZJ NgPGgWày Vhhtđó PGgWkhi phụrzZJ tMigXhân nóMigXi vớirzZJ hắVhhtn, NgâmrzZJ NgârzZJm PGgWđi rk7Ajồi. &nbsrzZJp;Lòng hắn độtVhht MigXnhiên trốnPGgWg rỗng,Vhht hắk7Ajn biMigXết mìnrzZJh đãMigX đánhMigX PGgWmất mVhhtột Vhhtthứ vk7Ajô crzZJùng rzZJquan trọng. VhhtSớm tốrzZJi bMigXên k7Ajnhau rzZJhơn rzZJhai mươik7Aj nPGgWgày, hMigXắn chưMigXa bak7Ajo grzZJiờ rzZJbiết nàngPGgW lạk7Aji Vhhtquan PGgWtrọng với hắnMigX nhưrzZJ vậk7Ajy. ĐếrzZJn khMigXi phátVhht hiệnMigX PGgWnàng quVhhtan trọnrzZJg vớrzZJi hắPGgWn Vhhtthì cũk7Ajng làPGgW lúPGgWc nàng bỏPGgW MigXđi. TìrzZJm MigXhơn mườiVhht nPGgWgày vPGgWẫn rzZJkhông chrzZJút tk7Ajin tk7Ajức, tMigXim hắnk7Aj đãrzZJ đánMigXh PGgWrơi mấtMigX rồi.

“Lấy aPGgWi k7Ajcũng được,Vhht BạchMigX Ngk7Ajâm thìPGgW không.”k7Aj PPGgWhương KìPGgWnh vốn khôrzZJng phảiPGgW hạngPGgW PGgWngười thậMigXp phầnPGgW cổrzZJ hủ,rzZJ thếVhht nhưrzZJng k7Ajhắn khôngVhht thícVhhth BạchVhht Ngâm.MigX Từ lầk7Ajn đầuMigX tirzZJên nhìPGgWn PGgWthấy BạchVhht Ngâm,PGgW hắnVhht PGgWđã khôrzZJng trzZJhích rồi.MigX TMigXuy rPGgWằng BrzZJạch Ngâm thorzZJạt nhìPGgWn MigXrất Vhhtnhu nhược,MigX tPGgWhế nk7Ajhưng trênk7Aj ngườik7Aj lạirzZJ maVhhtng tMigXheo mrzZJột cổPGgW k7Ajsát khíVhht. Người bìnhk7Aj thườVhhtng đrzZJương nhiênVhht k7Ajnhìn khôPGgWng thPGgWấy, nhưMigXng hắk7Ajn tunk7Ajg MigXhoành giPGgWang hồ nhiềuMigX nămk7Aj nk7Ajhư MigXvậy, đPGgWương nPGgWhiên kk7Ajhông cMigXó Vhhtnhìn nhầm,PGgW hMigXắn mơVhht hVhhtồ rzZJthấy PGgWđược, k7Ajcô nương kiVhhta kMigXhông MigXcó cáMigXi gìrzZJ làk7Aj tốt.k7Aj NếVhhtu MigXnhi tửPGgW thíMigXch, hVhhtắn MigXcũng cMigXó thểrzZJ mVhhtiễn cưỡng tiếPGgWp nVhhthận BạchVhht NPGgWgâm. Nhưk7Ajng kểMigX tk7Ajừ kMigXhi BVhhtạch NgâmrzZJ xk7Ajảy rPGgWa xuMigXng độtPGgW mãnhVhht liPGgWệt với rzZJ hắn, hắk7Ajn đrzZJã triệVhhtt đểk7Aj pVhhthủ nrzZJhận nPGgWàng. Nàk7Ajng rzZJsát kVhhthí rzZJquá nVhhtặng, kk7Ajhông córzZJ tưk7Aj ck7Ajách làrzZJm chủ mẫuVhht PhươnPGgWg gia.

“Ta k7Ajchỉ muMigXốn nàng.”rzZJ TừMigX nhỏVhht k7Ajmất điMigX mẫuVhht k7Ajthân rzZJđã khiến hắnrzZJ thậpk7Aj phầnk7Aj côrzZJ đơn,rzZJ Vhhtánh mắtPGgW PGgWlạnh lrzZJùng củak7Aj ĐỗVhht tMigXhị ck7Ajàng kMigXhiến hk7Ajắn MigXtrở nênVhht lãnh rzZJ khốc. MigXNgười tVhhtrong PGgWgiang hồrzZJ gọiVhht hMigXắn làk7Aj LãMigXnh rzZJTâm CôMigXng Tử,rzZJ đơnMigX giảnrzZJ vVhhtì tâVhhtm hắn lạnrzZJh. HVhhtắn ngoMigXài mPGgWặt MigXluôn cưMigXời rạnk7Ajg rk7Ajỡ nrzZJhư gióVhht mùarzZJ xuârzZJn, PGgWđến kPGgWhi gik7Ajết ngườk7Aji thì vôrzZJ cùngPGgW MigXnghiêm túc,k7Aj thậmMigX cMigXhí Vhhtso vớPGgWi ngườMigXi tPGgWrong Vhhthách đk7Ajạo còPGgWn tànk7Aj khốMigXc PGgWhơn. k7AjChỉ có mìnhk7Aj hrzZJắn bik7Ajết, rzZJbộ dMigXáng tươiVhht cườiMigX ck7Ajủa hắnMigX Vhhtlà giảrzZJ. ĐỗMigX thịk7Aj khôrzZJng cPGgWó nhPGgWi tử,k7Aj vẫn k7Aj luôn MigXnhìn hắnPGgW khôPGgWng vừMigXa mắt.rzZJ LPGgWúc mẫuPGgW thPGgWân k7Ajchết đãrzZJ tMigXừng nVhhtói vớiMigX hắnrzZJ, ngVhhtười muốn hắPGgWn cPGgWười, rzZJkhông đượcPGgW rzZJkhóc, PGgWkhông đưk7Ajợc Vhhtđể ngườk7Aji muốnMigX khMigXi dễPGgW hPGgWắn đácrzZJh Vhhtý. PhrzZJía sau rzZJ nụ PGgWcười củk7Aja hắn,rzZJ luôk7Ajn k7Ajẩn MigXgiấu mộtPGgW trVhhtái tiMigXm MigXcô đơn,PGgW lạnhMigX lrzZJùng. rzZJSau krzZJhi gặrzZJp đượck7Aj Bạch Ngâmk7Aj, hắnPGgW lk7Ajuôn luMigXôn bPGgWởi vìVhht vrzZJẻ rzZJngốc nghếchVhht rzZJcủa nMigXàng mPGgWà Vhhtcười đếrzZJn thậrzZJt lòng. HắnMigX muốnrzZJ nàngVhht, đờiMigX MigXnày kiếpk7Aj MigXnày chỉk7Aj rzZJcần k7Ajmình nàng.

“Không đượMigXc, PhưVhhtơng giPGgWa đãk7Aj pPGgWhát tik7Ajn nàyPGgW rPGgWa rồiPGgW, thiên kiVhhtm cácrzZJ mônrzZJ PGgWphái cũngk7Aj Vhhtđã tPGgWới rrzZJồi, lk7Ajúc MigXnày hPGgWủy bỏk7Aj lrzZJà tổnk7Aj k7Ajhại dak7Ajnh PGgWdự Phương gia.”

Phương ChấnVhht HVhhtiên cưMigXời nhạt,PGgW “MigXCha, PGgWchủ ýrzZJ nàk7Ajy Vhhtcó phải cVhhtủa nữk7Aj nhPGgWân rzZJkia không?”Vhht NgoạirzZJ trPGgWừ nữrzZJ nhVhhtân kiaPGgW, ck7Ajó arzZJi lạirzZJ thiMigXếu đạoPGgW PGgWđức nVhhthư vậy, k7Aj còn lrzZJão nhânk7Aj kirzZJa hếtk7Aj lPGgWần nàyrzZJ đếVhhtn k7Ajlần Vhhtkhác đềurzZJ ngMigXhe lờiPGgW bà.

Phương Kìnk7Ajh khôngMigX nói,MigX bPGgWiểu k7Ajthị chấrzZJp nhận.

Phương ChấnPGgW HiênVhht cườiVhht đếnPGgW châVhhtm chọVhhtc, “ĐừngMigX tưởngMigX lrzZJà ta khônMigXg biếtrzZJ brzZJà rzZJta k7Ajmuốn gì,rzZJ ĐỗrzZJ rzZJThanh Sươnk7Ajg từMigX nhPGgWỏ Vhhtđã Vhhtlà k7Ajkỳ rzZJtài vk7Ajõ học,MigX võMigX rzZJcông vk7Ajô cùng tốt,k7Aj làmrzZJ nhiềVhhtu tMigXrò k7Ajnhư vậPGgWy, mụPGgWc đícVhhth chrzZJính làrzZJ vPGgWì muốnMigX đườngMigX đườngVhht cVhhthính chính Vhhtđem ThanrzZJh SươnPGgWg gảk7Aj chrzZJo tMigXa.” NrzZJữ tửVhht kk7Ajia quảPGgW nhiêk7Ajn PGgWđộc áVhhtc, nhấtk7Aj tiễnVhht Vhhthạ song điêu.Vhht VừaPGgW đểMigX ĐỗMigX rzZJThanh SươPGgWng ck7Ajó đưk7Ajợc dVhhtanh tiếnk7Ajg, rzZJvừa đểPGgW nànPGgWg gảPGgW vrzZJào PhưMigXơng gia.

“Thanh Sươnk7Ajg cók7Aj ck7Ajhỗ nPGgWào khônVhhtg tốt?”MigX MigXHài MigXtử rzZJkia vMigXăn võ k7Aj song toàn,k7Aj ôrzZJn nVhhthu hiVhhtền k7Ajthục, đượcrzZJ xMigXưng làrzZJ võrzZJ lârzZJm đệPGgW k7Ajnhất mỹMigX nữ,PGgW hơMigXn nữPGgWa cVhhtòn môVhhtn đăng hộrzZJ đối,Vhht lạirzZJ lVhhtà PGgWchất nữVhht k7Ajcủa áik7Aj thrzZJê hắn.

“Nàng trzZJốt, k7Ajthế rzZJnhưng sPGgWo Vhhtra vẫPGgWn kémMigX rzZJNgâm rzZJNgâm mrzZJột ngón tay.PGgW” MigXQuá mMigXức giVhhtả dk7Ajối, cốPGgW tìnrzZJh tharzZJnh cao.

“Ngươi…” PhưMigXơng KrzZJình sVhhtắp k7Ajbị hMigXắn làPGgWm k7Ajcho tVhhtức chếPGgWt, BạrzZJch cô nươnrzZJg kiVhhta rốtPGgW cuộPGgWc MigXcó cPGgWhỗ nàrzZJo tVhhtốt chứ?

“Mấy năPGgWm nayVhht, trzZJa tVhhtôn trọnrzZJg người,k7Aj k7Ajxem ngườirzZJ làrzZJ chPGgWa cMigXủa ta cũngMigX vk7Ajì nểk7Aj mặtk7Aj nương.MigX NếuVhht PGgWnhư ngưrzZJời cốk7Aj tPGgWình lMigXàm nMigXhư k7Ajvậy rzZJnữa, đừnk7Ajg MigXtrách ta rzZJkhông nhMigXận người.”MigX SrzZJau kMigXhi nươrzZJng mất,k7Aj cMigXha rzZJhắn luôPGgWn MigXluôn nghk7Aje lVhhtời nữVhht Vhhtnhân PGgWkia mà Vhhtkhi dễMigX PGgWhắn. NếurzZJ khônPGgWg phrzZJải hắVhhtn rzZJhứa vớrzZJi nPGgWương k7Ajsẽ tôPGgWn PGgWtrọng ck7Ajha trzZJhì PhươnVhhtg Chấn HrzZJiên rzZJhắn k7Ajsớm Vhhtđã bỏrzZJ nhk7Ajà PGgWra điVhht rồi.

Phương KVhhtình nhPGgWìn Vhhtnhi tử,k7Aj nMigXói krzZJhông thànhVhht lờiPGgW. Tính rzZJtình rzZJnhi tửMigX thếMigX nàoMigX hPGgWắn hiểuk7Aj rMigXất rzZJrõ, nók7Aji đượcPGgW lk7Ajàm được,PGgW “NgươiVhht muPGgWốn tVhhthế nào?”

“Hủy PGgWbỏ việVhhtc chiêuMigX tVhhthân nựrzZJc cưMigXời này.”rzZJ HắVhhtn ngMigXữ MigXkhí kiên quyết.

“Không được,MigX PhPGgWương giMigXa MigXta gánrzZJh kVhhthông nVhhtổi việck7Aj này.”

Phương VhhtChấn rzZJHiên cườiMigX PGgWnhạt, “VậyrzZJ đừPGgWng tráchMigX trzZJa làm chuyệk7Ajn rzZJcó lrzZJỗi vớiVhht người.”

“Ngươi muk7Ajốn gì?”rzZJ PGgWMặt hắnk7Aj biVhhtến sách.

“Ta nhấtk7Aj tVhhthời muMigXốn giếrzZJt chếMigXt MigXnữ nhânVhht lMigXắm mồPGgWm kia.”PGgW Nếu MigXkhông phảk7Aji córzZJ cVhhtha chk7Aje chở,rzZJ Vhhthắn đãPGgW k7Ajsớm đVhhtuổi nMigXữ PGgWnhân MigXkia đrzZJi rồi,PGgW tMigXhậm chVhhtí còrzZJn có tk7Ajhể giếMigXt MigXbà k7Ajta, trzZJhù hậnPGgW hắnVhht đốk7Aji vPGgWới nhịPGgW nươngMigX rzZJkhông phảiMigX PGgWmới nrzZJgày mrzZJột ngàVhhty Vhhthai mà thành.

“Người k7Ajđó PGgWlà nhịrzZJ PGgWnương củaPGgW ngươi.”Vhht  PhươngMigX KìnrzZJh không thMigXể tMigXin nổi.

“Nương trzZJa đãVhht ck7Ajhết từk7Aj lâuVhht lắmk7Aj rồi,k7Aj brzZJà trzZJa kPGgWhông Vhhtxứng. Cha đVhhtừng qPGgWuên, tVhhta làk7Aj rzZJLãnh TâmVhht Cônk7Ajg Tử,MigX Vhhtlà k7Ajlãnh tâm,k7Aj bPGgWất luậnk7Aj MigXchuyện gk7Ajì rzZJcũng có thểPGgW PGgWlàm được.”

“Được rk7Ajồi, ngươPGgWi cứPGgW đMigXể việMigXc chiêrzZJu tVhhthân nàyk7Aj tiếpk7Aj tục Vhhtđi, PGgWta PGgWđồng ýMigX PGgWcho ngươPGgWi Vhhtlấy BạcrzZJh cMigXô nVhhtương.” NrzZJhi MigXtử lMigXuôn MigXluôn nk7Ajói đưVhhtợc làmMigX được, tk7Ajốt nhấtk7Aj k7Ajlà đừnVhhtg đốPGgWi nghịchk7Aj vPGgWới hắn.

“Nếu đPGgWã cVhhthiêu PGgWthân, NPGgWgâm NgâmPGgW làMigXm sVhhtao bPGgWây grzZJiờ? Làm thk7Ajiếp chăng?”Vhht LPGgWấy tínhrzZJ Vhhttình cươnMigXg lk7Ajiệt củaPGgW nàng,Vhht nàngMigX srzZJẽ đồngVhht ýk7Aj sao?

“Ngươi hưởngk7Aj phúk7Ajc tềMigX nVhhthân, PGgWđồng tVhhthời nMigXhập mônVhht, không Vhht phân lớnMigX nhỏVhht.” MigXPhương MigXKình đoánrzZJ crzZJhách Bạchk7Aj côPGgW nVhhtương sẽPGgW khônVhhtg đồngVhht ý,k7Aj PGgWtính rzZJtình nàng cVhhtó mạnhrzZJ mẽ.Vhht HắnVhht Vhhtđã đáPGgWp ứngMigX crzZJho nhVhhti tửrzZJ lMigXấy BạcMigXh MigXcô nươMigXng, còPGgWn k7Ajchuyện cVhhtó lấy đượcMigX haVhhty k7Ajkhông khônrzZJg liPGgWên k7Ajquan Vhhtđến hắn.

“Không PGgWđược, nàMigXng sẽk7Aj khôk7Ajng đồk7Ajng ý.”

Phương Kìk7Ajnh lạnhPGgW lMigXùng nghk7Ajiêm mặtMigX, rzZJ“Nam tVhhtử hk7Aján đại tMigXrượng MigXphu, MigXcòn phảirzZJ ngVhhthe lờiMigX nàng?k7Aj NPGgWếu k7Ajnhư nàngPGgW tPGgWhật sựrzZJ khônVhhtg bik7Ajết tốtrzZJ xấk7Aju, Phương MigXgia chúMigXng tPGgWa k7Ajcũng kVhhthông gMigXánh rzZJnổi.” LãMigXo đầuPGgW thậtk7Aj giaPGgWn trá,rzZJ MigXrõ ràngk7Aj k7Ajđã biết k7AjBạch NgrzZJâm “khk7Ajông PGgWbiết PGgWtốt xấuPGgW” rồi.

Phương ChấPGgWn HMigXiên hầuk7Aj nhưPGgW Vhhtnghiến răngVhht nóMigXi, “ĐưPGgWợc, taMigX đồng ý.PGgW” NgVhhtâm VhhtNgâm sẽk7Aj tk7Ajha thrzZJứ chMigXo hVhhtắn, bấVhhtt MigXluận hắk7Ajn PGgWcó rzZJlấy aiPGgW, Vhhtcũng chỉrzZJ đốMigXi tốt vớPGgWi PGgWmột mìPGgWnh Ngâk7Ajm Ngâm.

Thế nMigXhưng hPGgWai ngVhhtười họMigX đVhhtều đMigXã quPGgWên k7Ajmất mộtMigX rzZJsự thật, mộtPGgW sựPGgW thậtk7Aj PGgWvô cùnrzZJg vVhhtô Vhhtcùng nghPGgWiêm trọng,Vhht BạchVhht Mạnk7Aj ĐiPGgWệp cóPGgW vrzZJõ côngrzZJ, krzZJế hPGgWoạch tuyệt vVhhtời củPGgWa bọk7Ajn k7Ajhọ MigXnhất địnhPGgW thấtrzZJ bạMigXi thảmPGgW hại.

Chương 2k7Aj2: Dùng bảnMigX năPGgWng MigXphản PGgWứng MigXthật làMigX tốt.

Bạch MMigXạn ĐiệprzZJ sớVhhtm đãrzZJ rzZJnghe tVhhthấy churzZJyện Pk7Ajhương CrzZJhấn Hiêk7Ajn tuyển rzZJlão bàk7Aj, rzZJthế nhưk7Ajng nàngPGgW mk7Ajột chútk7Aj cảmMigX giácPGgW cũngk7Aj k7Ajkhông có.PGgW Cók7Aj thểk7Aj, nàngVhht đk7Ajã từng độngrzZJ rzZJlòng vrzZJới PhươnMigXg Ck7Ajhấn HiVhhtên, k7Ajthế nk7Ajhưng mộMigXt przZJhần hảk7Ajo MigXcảm krzZJia, đMigXã hoàn tPGgWoàn bMigXị PGgWgạt bỏ.MigX NgrzZJười PhươPGgWng giVhhta khrzZJinh rzZJthường nàng,rzZJ k7Ajnàng cPGgWũng đPGgWồng dạngPGgW khk7Ajinh thường bọnrzZJ họMigX. rzZJNghĩ đếnVhht k7Ajsách mặrzZJt củMigXa Phươk7Ajng lãorzZJ giVhhta cVhhtùng PhươngPGgW pk7Ajhu k7Ajnhân, nàng thk7Ajực sPGgWự muốnVhht nôVhhtn mửaPGgW. PhươngPGgW ChấPGgWn Hk7Ajiên rấtrzZJ rzZJxuất sáVhhtch, khrzZJông giốngPGgW hk7Ajạng ăMigXn chk7Ajơi trác táPGgWng thônPGgWg thườMigXng, thVhhtế nhưnMigXg trMigXên ngườirzZJ hắMigXn maPGgWng theVhhto cPGgWao ngạk7Ajo củaVhht MigXcon nhPGgWà thế girzZJa. GảMigX MigXvào nhPGgWà gMigXiàu cóVhht đếnPGgW nk7Ajay cũngk7Aj khôVhhtng k7Ajphải nrzZJguyện k7Ajvọng củaMigX nàVhhtng, ở cùngVhht mộrzZJt rzZJnam rzZJnhân ấPGgWu k7Ajtrĩ trzZJự cVhhtao tựPGgW PGgWđại nMigXhư vậPGgWy, cònrzZJ cPGgWó gìk7Aj gọrzZJi k7Ajlà hạk7Ajnh phúc?

Tất cảPGgW mọiVhht ngườiVhht k7Ajở PhươngrzZJ rzZJgia vMigXừa rzZJtự crzZJao tPGgWự đVhhtại vừak7Aj ấu trĩ,PGgW BạchVhht Mạk7Ajn MigXĐiệp thựk7Ajc PGgWsự MigXkhông muốrzZJn rzZJtrở lạPGgWi PGgWnơi PGgWnày, MigXthế nhưngMigX nVhhtàng vẫMigXn phảiMigX trở lVhhtại. NàMigXng k7Ajtrở lMigXại tìMigXm LưMigXu rzZJLy, PGgWcũng k7Ajmuốn k7Ajxin PhươMigXng ChấPGgWn HiêVhhtn thk7Ajực rzZJhiện lời hMigXứa. Phươk7Ajng ChấPGgWn VhhtHiên đãVhht đMigXáp PGgWứng sẽMigX giúpk7Aj nk7Ajàng Vhhttìm ĐrzZJông PhVhhtương VũrzZJ, rzZJhắn rrzZJốt cuộc tìmVhht khôPGgWng đượVhhtc cMigXhứ gì?

Bởi vrzZJì đạirzZJ PGgWhội k7Ajchiêu thâMigXn, PrzZJhương PGgWgia pPGgWhi thườk7Ajng náo PGgW nhiệt, BạcrzZJh MPGgWạn ĐiệpVhht đứngk7Aj trướcMigX cMigXửa rzZJlớn MigXPhương gk7Ajia, hVhhté PGgWra mộrzZJt k7Ajnụ cPGgWười nPGgWhợt nhạt. NrzZJhững nMigXgười thVhhtoạt nMigXhìn cóVhht quyềk7Ajn rzZJcó thếMigX nhưk7Aj vậMigXy, kỳVhht thựcPGgW lVhhtà nhữVhhtng người khrzZJông nrzZJên grzZJả nrzZJhất. ThMigXật sựMigX krzZJhông rPGgWõ nhk7Ajững ngườiMigX MigXnày sk7Ajuy nPGgWghĩ thVhhtế nàk7Ajo, chk7Ajo dù Phươk7Ajng Chấnk7Aj HiênVhht cóMigX lrzZJà vrzZJõ lk7Ajâm rzZJđệ Vhhtnhị mỹPGgW PGgWnam tửPGgW k7Ajcũng kPGgWhông k7Ajcần chrzZJen cMigXhân chạy tớik7Aj gPGgWả crzZJho hk7Ajắn nPGgWhư MigXvậy chứ.

Nghe đưMigXợc gMigXiang hồPGgW đàmk7Aj Vhhtluận vMigXề PGgWvõ lVhhtâm rzZJtứ đk7Ajại mỹPGgW nam, k7Ajnàng tVhhthực PGgWsự muốk7Ajn cười.rzZJ Vk7Ajận khík7Aj nànrzZJg Vhhtlà vậPGgWn Vhhtkhí gìrzZJ thếk7Aj nk7Ajày? k7AjGả cVhhtho rzZJđệ tứMigX MigXmỹ namk7Aj làm Vhhtvợ, cVhhtùng đệk7Aj tak7Ajm mỹMigX nk7Ajam lPGgWàm phk7Aju thVhhtê Vhhtthật rzZJsự, thâk7Ajn phPGgWận hirzZJện naVhhty còrzZJn lk7Ajà “vị hônPGgW PGgWthê” củVhhta đệk7Aj Vhhtnhị mỹrzZJ MigXnam, nếuk7Aj rzZJnhư nhữngrzZJ nữk7Aj MigXtử khácVhht PGgWbiết đượrzZJc nàk7Ajng rzZJđào hrzZJoa như vậyMigX, nhấtrzZJ đMigXịnh đốMigX kịMigX chPGgWết nàng.

Bạch Mạnk7Aj ĐiVhhtệp đứPGgWng k7Ajở nMigXgoài cửa,rzZJ dMigXo dựk7Aj PGgWkhông biếtrzZJ có nêrzZJn vk7Ajào haVhhty khPGgWông. rzZJĐột k7Ajnhiên nghPGgWe thấyMigX ngườik7Aj nók7Aji, “MMigXau xeMigXm điVhht, TốrzZJng PMigXhù Dungk7Aj, Tống girzZJa Vhhttrang tớiPGgW rồirzZJ.” TPGgWiếp đó,MigX cóVhht gVhhtia đinhk7Aj MigXđi tk7Ajới “dẹpVhht đường”,k7Aj Bạck7Ajh MạVhhtn ĐiệpMigX đương nhiMigXên cMigXũng bịrzZJ k7Aj“dẹp” sVhhtang mMigXột bên.

Bạch MạnVhht ĐrzZJiệp khẽMigX MigXliếc mrzZJắt vk7Ajề tiêVhhtu đk7Ajiểm củaPGgW tấPGgWt cảrzZJ mọi ngườirzZJ –Vhht mộtrzZJ chiếcVhht xPGgWe ngựak7Aj rzZJxa hMigXoa. TừPGgW trênMigX xPGgWe Vhhtngựa, dẫnVhht đầk7Aju lMigXà mộtk7Aj naMigXm PGgWtử Vhhttuổi còn rVhhtất trVhhtẻ, rzZJtiếp đóMigX làPGgW mộtVhht nữPGgW nhVhhtân mk7Ajang thaVhhti, MigXđi k7Ajsau cVhhtòn cPGgWó mPGgWột vrzZJị nrzZJữ tửPGgW áo MigX lam, đầuMigX độirzZJ PGgWmũ PGgWche mặrzZJt. VịMigX áVhhto lPGgWam Vhhtnữ tPGgWử rzZJkia PGgWvừa xuấPGgWt hMigXiện, rzZJánh mắVhhtt mọiMigX người Vhhttất cảrzZJ đềMigXu đVhhtổ dồVhhtn vềVhht pVhhthía nàngrzZJ. Nàk7Ajng hẳPGgWn chík7Ajnh Vhhtlà Tk7Ajống PrzZJhu DunMigXg PGgWmà mVhhtọi nrzZJgười đãPGgW nói, trướrzZJc tPGgWiên khôrzZJng cMigXần bVhhtàn tớVhhti nk7Ajàng PGgWdiện mạoMigX thếMigX PGgWnào, chỉk7Aj Vhhtnhìn MigXvóc người uyMigXển chuyểnk7Aj k7Ajđã đủrzZJ chVhhto MigXmọi ngườiPGgW k7Ajmơ ướcMigX. PhươnPGgWg ChấMigXn HiêrzZJn thậtPGgW làVhht tốrzZJt k7Ajsố, nVhhtgười người đk7Ajều muốnVhht gảVhht chVhhto PGgWhắn. BạMigXch Mạnk7Aj ĐiệpPGgW khMigXông cóMigX hứngPGgW thrzZJú nhk7Ajìn, hiPGgWếu PGgWkỳ quMigXan sát khắk7Ajp PGgWnơi. LoạiVhht kk7Ajhí thVhhtế nMigXày cùngk7Aj võMigX lâPGgWm đạiPGgW MigXhội MigXcũng khPGgWông khácPGgW k7Ajbiệt lắm chứ?

Tống PhùrzZJ Dk7Ajung, TMigXống girzZJa tPGgWrang tiểrzZJu thưPGgW, ngườiPGgW xưng biệtPGgW hiệuMigX PhùVhht Duk7Ajng kik7Ajếm. Ngk7Ajhe thấrzZJy PGgWtên TốPGgWng PhrzZJù DunPGgWg, nVhhtàng Vhhttheo bảnrzZJ nrzZJăng nhớ được.

Người xuk7Ajống MigXxe ck7Ajúi ck7Ajùng rzZJlà rzZJmột vịVhht hk7Ajoa phVhhtục lãVhhto giả tMigXrên dưVhhtới PGgW50 tuổiVhht. HVhhtắn tựaPGgW hồVhht càngMigX k7Ajhấp dẫMigXn ngườirzZJ rzZJkhác hPGgWơn TốngVhht PMigXhù DunVhhtg, ánh k7Aj mắt củarzZJ tấPGgWt cảVhht mMigXọi ngMigXười đk7Ajều maMigXng tMigXheo sùk7Ajng bái,rzZJ đổMigX MigXdồn rzZJvề lãoVhht. Bạck7Ajh MạnPGgW Điệp cũngPGgW khôngMigX ngMigXoại lệrzZJ, hiếrzZJu kỳPGgW k7Ajquan sáPGgWt PGgWlão, hVhhtẳn làPGgW mVhhtột Vhhtvị võrzZJ rzZJlâm rzZJtiền bối?

Hắn rk7Ajất rzZJcó pPGgWhong gk7Ajật đk7Ajầu mỉMigXm ck7Ajười nhìnPGgW mọk7Aji ngưPGgWời, đến rzZJkhi nPGgWhìn thấk7Ajy BPGgWạch MạnMigX Đk7Ajiệp, dáMigXng tươiVhht cườik7Aj cưk7Aj MigXcó chPGgWút cứMigXng đờ,k7Aj nMigXgơ ngVhhtác nhìn nàng.Vhht BPGgWạch MạnPGgW ĐiệpVhht nhìnMigX ngóPGgW xrzZJung qMigXuanh, xácMigX địk7Ajnh lãVhhto đak7Ajng PGgWnhìn PGgWnàng, nàngrzZJ mỉrzZJm cười đáPGgWp lMigXại MigXlão k7Ajmột cák7Aji, hVhhtai tarzZJy rzZJôm trướcrzZJ ngực,rzZJ sMigXau đóPGgW lạiVhht nhìnrzZJ đk7Aji chVhhtỗ khác.

“Cha…” TốngrzZJ VhhtPhù DunMigXg kéoMigX kéMigXo MigXy PGgWphục k7Ajcủa hắn.

Vị Vhhtlão girzZJa PGgWđó, Vhhtcũng ck7Ajhính lrzZJà Tk7Ajống gVhhtia tranrzZJg trarzZJng chrzZJủ, Tống rzZJCảnh Nhân,PGgW k7Ajmau chóngk7Aj k7Ajhoàn hồn.Vhht “Vàok7Aj thVhhtôi.” QuáPGgW giống,rzZJ tMigXrên đờiVhht PGgWcư nhiên lạVhhti Vhhtcó hMigXai ngườPGgWi giốngrzZJ nhrzZJau nhVhhtư vậy.rzZJ NếuPGgW khônk7Ajg phrzZJải từngMigX tk7Ajận mắtk7Aj thấyVhht nàrzZJng đã chết,rzZJ hắPGgWn k7Ajnhất Vhhtđịnh crzZJho rằnMigXg ngườiMigX PGgWđứng trướcrzZJ mặMigXt chMigXính lVhhtà nMigXàng. Nàngk7Aj MigXđã chết, thậtVhht MigXsự đk7Ajã chết.

Khách qPGgWuý Vhhttiến vPGgWào tVhhtrong, BạchMigX MrzZJạn VhhtĐiệp cũngrzZJ PGgWtheo vào. MigX Mới vừaMigX đVhhti đượcMigX harzZJi bướMigXc, liềnrzZJ cóVhht mộtk7Aj bVhhtàn MigXtay nPGgWhỏ béMigX tVhhtúm lấyPGgW PGgWy phụck7Aj củaMigX nàng. NàngMigX crzZJúi đầu,Vhht Vhhtmột cáVhhti đầuMigX từk7Aj k7Ajphía sPGgWau chPGgWui raVhht, rzZJvui vrzZJẻ ck7Ajười nóiVhht, “TirzZJểu rzZJthư, ngài k7Aj rốt cuộcPGgW cũngMigX trzZJới rồi.”

“Sao ngưMigXơi lạirzZJ ởMigX Vhhtchỗ này?”Vhht NữVhht tửk7Aj kéVhhto MigXy phụcPGgW Vhhtnàng, đương nhPGgWiên chínhk7Aj làVhht LMigXưu Ly.

Lưu VhhtLy đứnMigXg lênVhht, cVhhtung kínhk7Aj nói,rzZJ PGgW“Hồi tiểurzZJ thVhhtư, MigXnô tỳ phụk7Ajng mVhhtệnh tMigXam MigXtiểu PGgWthư đếnrzZJ Phk7Ajương gik7Aja MigXchờ ngài.Vhht ThrzZJế nhPGgWưng mk7Ajấy tVhhtên MigXgiữ cửa rzZJ Phương gPGgWia nóVhhti ởrzZJ đk7Ajây Vhhtkhông cPGgWó vịPGgW hàVhhto nhâPGgWn nàoMigX nk7Ajhư vậy,PGgW Lk7Ajưu PGgWLy khrzZJông dVhhtám tVhhtự tiện rờik7Aj điVhht, kVhhthông cònVhht crzZJách nVhhtào khák7Ajc hPGgWơn rzZJlà ngồik7Aj k7Ajở đVhhtây chờ.”rzZJ NàVhhtng đãVhht ởMigX rzZJđây hMigXơn mười nk7Ajgày, Vhhtnếu tiểuMigX thưrzZJ mMigXà rzZJcòn Vhhtkhông xuấtMigX MigXhiện, nrzZJàng rzZJđành phảrzZJi trởPGgW rzZJvề PGgWtiếp nrzZJhận nghiêm phạk7Ajt củrzZJa tPGgWam tk7Ajiểu thư.

Bạch MạnPGgW ĐiệpVhht cườrzZJi tPGgWhần PGgWbí, k7Aj“Ta drzZJùng tênVhht gVhhtiả Bạch NgâPGgWm, hrzZJơn k7Ajnữa trzZJa mấyPGgW Vhhtngày nVhhtay cũMigXng khônVhhtg k7Ajở chMigXỗ nàrzZJy, ngVhhtươi đưk7Ajơng nhiêrzZJn MigXkhông tìm được.”

“Tiểu MigXthư, k7Ajngài khk7Ajông phảik7Aj cũnVhhtg muốnk7Aj thaPGgWm tuyrzZJển chứ?” rzZJTiểu thVhhtư đãMigX thàMigXnh Vhhtthân rVhhtồi màPGgW, PGgWhơn nữaMigX còMigXn nPGgWghe k7Ajtam tiMigXểu MigXthư nórzZJi tiểuk7Aj thrzZJư cPGgWó bệnh, quênrzZJ mấtk7Aj vk7Ajõ công,k7Aj còk7Ajn cóPGgW thMigXể thVhhtam dựVhht sao?

“Không.” BạchMigX k7AjMạn ĐiệrzZJp khinMigXh thườngPGgW k7Ajnói, “Không thích.”Vhht PhươnrzZJg MigXgia chVhhto rằMigXng nữk7Aj tửMigX trPGgWong tMigXhiên hk7Ajạ đềuMigX kk7Ajhát k7Ajkhao nịk7Ajnh bợPGgW PPGgWhương gia srzZJao? PGgWBạch VhhtMạn ĐiPGgWệp nMigXàng khôk7Ajng cần.

“Tiểu thưVhht, ngVhhthe nVhhtói ngàiVhht bMigXị bệnh?”PGgW NPGgWghe nóVhhti tiểurzZJ thưMigX bị bệnPGgWh, LưuPGgW k7AjLy nàngrzZJ tứPGgWc đếnk7Aj muPGgWốn chết,rzZJ hVhhtơn nữarzZJ rzZJcòn PGgWbị rzZJtam tiVhhtểu trzZJhư krzZJhép tk7Ajội hộrzZJ chủ k7Ajvô nărzZJng mMigXà nghiêk7Ajm phạt,rzZJ thậtk7Aj lPGgWà oaVhhtn rzZJuổng k7Ajcho nàng.

“Đúng vậrzZJy, rzZJbất quMigXá hirzZJện grzZJiờ đrzZJã cóVhht kMigXhởi sk7Ajách. Cũngk7Aj không biếtk7Aj MigXxảy rVhhta crzZJhuyện gìPGgW, rấtk7Aj rzZJkhó nóirzZJ MigXrõ vớMigXi ngươi.k7Aj rzZJĐi, chúngMigX MigXta vPGgWào tronk7Ajg.” Nói nàPGgWng mấk7Ajt trzZJrí nhớ?k7Aj PGgWLưu PGgWLy k7Ajtin sao?

“Tại MigXsao phrzZJải vào.”MigX LưurzZJ LVhhty vẻk7Aj MigXmặt khMigXông đượk7Ajc thích thú.

“Ngu ngốc,Vhht MigXta cùVhhtng PhưrzZJơng ChrzZJấn HrzZJiên cóPGgW mộtMigX PGgWgiao dịch,k7Aj ta PGgWvào hỏik7Aj hắVhhtn Đôk7Ajng PhVhhtương k7AjVũ ởMigX đâu.MigX” NVhhtếu rzZJkhông phảiMigX vPGgWì tìmMigX đượcVhht LưuMigX k7AjLy vàVhht vìMigX thù larzZJo ck7Ajủa trậnPGgW gPGgWiao dịchVhht này,Vhht nànk7Ajg thậPGgWt sVhhtự khôngk7Aj mrzZJuốn k7Ajtrở về.

“Tiểu thư,k7Aj rzZJtam tiểuPGgW thưVhht MigXđã dùngVhht bồMigX cMigXâu k7Ajđưa Vhhttin đếVhhtn Thiên PGgWCơ các,MigX muk7Aja tiVhhtn Vhhtvề ĐôngMigX PhươVhhtng Vũ,PGgW chỉVhht cầnrzZJ cóMigX tik7Ajn tứcVhht, lVhhtập tứcPGgW bák7Ajo vPGgWới tiểu thưrzZJ.” ThiêMigXn CVhhtơ cPGgWác crzZJhính lVhhtà tMigXhám tửVhht tư,rzZJ cVhhthuyên muVhhta bánMigX tirzZJn tức.PGgW ThiêVhhtn Ck7Ajơ các sánrzZJg lậMigXp hơrzZJn trămVhht năMigXm, mạngVhht lướirzZJ tìnPGgWh bák7Ajo trPGgWải rộngMigX cảrzZJ nước,PGgW krzZJhông cMigXó tin tứck7Aj MigXnào lVhhtà kMigXhông thrzZJu thậPGgWp được,MigX cPGgWàng khôngrzZJ bMigXán PGgWtin tứVhhtc gMigXiả. CPGgWó VhhtThiên CơVhht cáck7Aj hỗ MigX trợ, chỉPGgW cầnPGgW ĐMigXông VhhtPhương VMigXũ lPGgWộ Vhhtdiện, tuyệMigXt đk7Ajối PGgWcó thPGgWể bắtrzZJ đưrzZJợc hắn.

“Có ThiMigXên CơVhht cárzZJc hk7Ajỗ trzZJrợ, MigXta cVhhtó thVhhtể yPGgWên tâk7Ajm rồi,Vhht thếrzZJ nhưng Vhhtta MigXcó vrzZJài Vhhtlời muốnVhht nóiPGgW vớk7Aji PhươnrzZJg Chấnk7Aj Hiên.”MigX MigXNghe PGgWLưu LVhhty nóPGgWi đếnVhht ThMigXiên Cơ cácPGgW, tấk7Ajt PGgWcả tưk7Aj lrzZJiệu vềrzZJ ThiênMigX CrzZJơ cMigXác bỗngMigX nhik7Ajên xuấtMigX hiệnPGgW tronrzZJg đk7Ajầu Vhhtnàng. Rất nhiềuPGgW ngườiVhht Vhhtcùng MigXviệc nànrzZJg PGgWnhớ rấtPGgW MigXrõ, chỉk7Aj cầnMigX xPGgWuất hiệnk7Aj trướcrzZJ mắtk7Aj nàngVhht, hoặc làPGgW từVhhtng nPGgWghe nóPGgWi đến,MigX nVhhtàng đềuMigX cVhhtó thk7Ajể k7Ajnhớ lạiMigX. MớMigXi đâPGgWy thôi,PGgW BạcrzZJh MạPGgWn ĐVhhtiệp còn rzZJ không phk7Aját hMigXiện PGgWra k7Ajhiện tượngPGgW k7Ajkỳ quák7Aji này.

“Tiểu tMigXhư… khVhhtông phảiVhht rzZJlà nVhhtgài thVhhtích hrzZJắn chứ?”rzZJ NMigXghe tam tiPGgWểu tVhhthư rzZJnói rzZJtiểu MigXthư ởVhht ck7Ajùng mVhhtột chỗVhht vớiMigX Phươnk7Ajg k7AjChấn Hiên,MigX chẳnrzZJg k7Ajlẽ là…

Bạch rzZJMạn ĐiệpPGgW nérzZJm Vhhtcho nàMigXng MigXmột cPGgWái trừrzZJng mPGgWắt, “Đik7Aj chết điMigX, rzZJta mk7Ajới kk7Ajhông thèmMigX Vhhtthích họrzZJ PhưrzZJơng đóPGgW.” TrrzZJong lòngPGgW k7Ajnàng PGgWlại bổMigX MigXthêm mrzZJột câu, muPGgWốn thíVhhtch cũnrzZJg thíchrzZJ Sáok7Aj NgọcVhht Cônk7Ajg Tử.

“Vậy lVhhtà tốtk7Aj rồi.”rzZJ CárzZJi tênrzZJ hrzZJọ MigXPhương MigXkia rzZJthật sựrzZJ có điểrzZJm khPGgWông xứPGgWng vớik7Aj tiMigXểu k7Ajthư Vhhtnhà nàng.

Vào Vhhtđến PhươVhhtng giPGgWa, lậVhhtp rzZJtức ck7Ajó nhPGgWa hoàVhhtn PGgWan bàrzZJi Vhhtsương phòng rzZJcho cácPGgW nàngk7Aj nghk7Ajỉ rzZJngơi. rzZJBạch MạnrzZJ MigXĐiệp cũnk7Ajg khôngk7Aj tVhhtrực tiếk7Ajp đềrzZJ xuấk7Ajt muốn PGgWgặp rzZJPhương VhhtChấn Hk7Ajiên, Vhhtnàng bk7Ajiết kẻMigX muốnMigX gặpVhht hắrzZJn MigXnhiều lắmPGgW, k7Ajnếu nVhhthư nàngVhht MigXcũng muốn đk7Aji rzZJgặp MigXhắn, ngườik7Aj Vhhthầu nrzZJhất k7Ajđịnh chk7Ajo rằngPGgW nànk7Ajg cũnMigXg giVhhtống nVhhthư nhữngMigX nữVhht nhân kháPGgWc, tùyrzZJ Vhhttiện rzZJtìm k7Ajmột lMigXí drzZJo thrzZJoái tháMigXc MigXđi. MVhhtọi ngườirzZJ ởk7Aj PhươnrzZJg grzZJia đềMigXu MigXlà k7Ajmắt chó nk7Ajhìn ngườiPGgW tPGgWhấp, ngườik7Aj hk7Ajầu khẳngk7Aj địnVhhth cũVhhtng khôngk7Aj tốrzZJt đMigXược brzZJao nhiêu.Vhht Thay vìVhht Vhhtchịu PGgWnhục, k7Ajthôi thìMigX thứrzZJc tVhhthời mộtk7Aj chút,MigX MigXbuổi k7Ajtối trzZJự mìnPGgWh đik7Aj tìm.