You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2iT1: CáE9Toami nàyRbdhQg gọi E9Toamlà luậLq344xn RbdhQgvõ chRbdhQgiêu thân

Trong viTõ E9Toamlâm thậpE9Toam đạiRbdhQg ciTao thủ,Lq344x baiTo gồE9Toamm RbdhQgtam iTla sáLq344xt, E9Toamtam công Lq344xtử. RbdhQgVô ẢnhLq344x E9ToamLa SáLq344xt, ThiêE9Toamn DiệnE9Toam TE9Toamu E9ToamLa, RbdhQgĐộc NưLq344xơng TửLq344x hợpiT xưRbdhQgng thàLq344xnh tLq344xam laiT sát. SáoE9Toam NE9Toamgọc CôniTg Tử,E9Toam iTLãnh TâmLq344x iTCông RbdhQgTử E9ToamPhương ChấLq344xn E9ToamHiên, TùLq344xy PhRbdhQgong RbdhQgCông Tử QuânE9Toam TùyLq344x PhoE9Toamng E9Toamhợp iTxưng taRbdhQgm cônLq344xg tử.Lq344x KhuRbdhQgôn mặtLq344x thE9Toamật cE9Toamủa taiTm RbdhQgla sátRbdhQg ciThưa aRbdhQgi thấy E9Toamqua, nhưLq344xng taLq344xm cLq344xông tửiT điTều đượciT bàiE9Toam dE9Toamanh làLq344x mỹE9Toam niTam tửE9Toam. iTThiên Lq344xCơ iTcác chủLq344x Tùy Lq344x Phong CiTông RbdhQgTử đượcE9Toam xưngE9Toam iTlà võLq344x Lq344xlâm điTệ nhấtLq344x mỹLq344x iTnam, VạLq344xn KiLq344xếm sE9Toamơn tLq344xrang thiếuE9Toam chủ PhRbdhQgương ChấRbdhQgn HiLq344xên đượcLq344x xE9Toamưng E9Toamlà đệE9Toam nhiTị E9Toammỹ nE9Toamam, iTSáo NgọcLq344x CôRbdhQgng Lq344xTử làiT nE9Toamhân iTvật thần Lq344xbí nhRbdhQgất Lq344xgiang hồ,RbdhQg Lq344xrất íLq344xt aLq344xi từngiT gặpRbdhQg quLq344xa khuE9Toamôn mặtLq344x Lq344xthật củaE9Toam hắn.Lq344x NLq344xhưng Lq344xcó người nói,E9Toam dE9Toamiện mạE9Toamo củaRbdhQg hắnE9Toam xáLq344xc thE9Toamực tuấnE9Toam E9Toammỹ vôiT songiT. NLq344xếu E9Toamhai vE9Toamị côngLq344x tửLq344x RbdhQgkia Lq344xđều là RbdhQg mỹ naRbdhQgm, hắnE9Toam cũngRbdhQg khônLq344xg thiTể thuE9Toama kéiTm, iTtoại nguyE9Toamện iTcho hắnRbdhQg daiTnh hiệuLq344x đệRbdhQg E9Toamtam mRbdhQgỹ nam điiT. TLq344xrong chốnRbdhQg E9Toamvõ lâmRbdhQg tổnE9Toamg iTcộng cLq344xó Lq344xtứ đạiRbdhQg mỹRbdhQg namiT, ngoạiiT trừRbdhQg RbdhQgtam Lq344xcông tử, ĐôngE9Toam PiThương giE9Toama, Lq344xĐông PhLq344xương VũE9Toam bE9Toamài danLq344xh đệE9Toam tứ.iT GảLq344x chE9Toamo mLq344xột tE9Toamrong võE9Toam lâmLq344x đệRbdhQg tứ Lq344xmỹ nLq344xam, iTlà vRbdhQginh hiTạnh tRbdhQgrong thiE9Toamên hạ,RbdhQg RbdhQgnên khiTó tráiTch tíiTnh tRbdhQgình ĐôE9Toamng PhươngE9Toam cE9Toamho iTdù kém nhưRbdhQg vậyE9Toam, ciTũng Lq344xcó Lq344xn côLq344x nươngRbdhQg muốnLq344x gảE9Toam cE9Toamho iThắn. SáLq344xo Lq344xNgọc CôngE9Toam TửiT niThư iTthần lonE9Toamg thấy đầuE9Toam Lq344xkhông iTthấy đuiTôi, RbdhQgĐông PhưRbdhQgơng iTVũ thE9Toamì đãE9Toam Lq344xcó vợ,iT QiTuân TùyLq344x PhonRbdhQgg thầRbdhQgn thầnE9Toam bí bE9Toamí, E9ToamPhương ChE9Toamấn HE9Toamiên lạiTi khôLq344xng muốRbdhQgn E9Toamkết gRbdhQgiao RbdhQgnữ E9Toamtử, RbdhQgviệc nàyiT E9Toame rằngE9Toam đãE9Toam khiến choiT vôE9Toam E9Toamsố côLq344x E9Toamnương thLq344xương tâLq344xm. iTGần đây,RbdhQg iTtrong chRbdhQgốn võRbdhQg RbdhQglâm mỗRbdhQgi sRbdhQgự kiệE9Toamn E9Toamxảy ra đềRbdhQgu liênE9Toam quaiTn đếnRbdhQg củaRbdhQg TaLq344xm côngE9Toam tử,iT lRbdhQgà E9Toamđại sRbdhQgự liTiên iTquan iTđến RbdhQgtứ điTại mRbdhQgỹ nam.

Một tRbdhQgrong võRbdhQg lLq344xâm RbdhQgtam cRbdhQgông tử,RbdhQg RbdhQgLãnh TRbdhQgâm CLq344xông TLq344xử PhươngLq344x Chấn HLq344xiên cLq344xông khLq344xai tuRbdhQgyển lãLq344xo Lq344xbà, tuổiLq344x iTtừ 1E9Toam6 đếnE9Toam 2RbdhQg5, tướiTng mLq344xạo đoLq344xan tiTrang, mLq344xọi nữ tLq344xử cRbdhQghưa Lq344xchồng Lq344xxuất tE9Toamhân tiThuần khiếtE9Toam đềuLq344x cóiT E9Toamthể thaLq344xm tuRbdhQgyển. CLq344xác vịLq344x ciTô nươiTng có E9Toamý muốnE9Toam RbdhQgtham tE9Toamuyển cE9Toamhỉ cRbdhQgần trướcRbdhQg ngàyiT haRbdhQgi mLq344xươi lăLq344xm thángiT Lq344xtư đếiTn PhưLq344xơng gia, luậniT iTvõ đRbdhQgể phânE9Toam thắnRbdhQgg bại.iT CiThỉ cầnE9Toam ciTó tiThể đániTh bạE9Toami tấtLq344x cảE9Toam mỹE9Toam nữE9Toam RbdhQgtham tuyểE9Toamn, chính lRbdhQgà thiếuiT iTphu nhânLq344x PhươLq344xng gia.

Lãnh RbdhQgTâm CôE9Toamng TửRbdhQg PhE9Toamương ChRbdhQgấn E9ToamHiên đượiTc xưnE9Toamg iTlà vLq344xõ lâmiT đệ nhịRbdhQg mỹiT naLq344xm tử,E9Toam cLq344xô nươiTng Lq344xmuốn E9Toamgả chE9Toamo hắnRbdhQg nhiềuRbdhQg nhưLq344x cRbdhQgá dướRbdhQgi sôngiT. E9ToamHắn vẫniT chưaiT muốn thRbdhQgành tiThân, chíniTh việciT niTày E9Toamđã liTàm tRbdhQgổn thươngRbdhQg tráiE9Toam tE9Toamim củRbdhQga Lq344xbiết bRbdhQgao ciTô gái. ĐộtiT nhiênRbdhQg hắnLq344x côngLq344x kRbdhQghai tuyLq344xển liTão biTà, E9Toamkhiến iTcho cácE9Toam E9Toamcô nươE9Toamng nườmiT nưE9Toamợp tiếnRbdhQg tớLq344xi Phương giTia. NhRbdhQgững cLq344xô nưRbdhQgơng iTcó chồngLq344x hốiiT hậnLq344x tạiLq344x RbdhQgsao mìnhLq344x liTại gảiT E9Toamđi sớmE9Toam E9Toamquá, hậE9Toamn không thiTể iTly hônE9Toam đểLq344x điRbdhQg tiTham tuyển.RbdhQg CòRbdhQgn nLq344xhững vịLq344x cE9Toamô nưE9Toamơng chưE9Toama chồngiT thiTì ngàRbdhQgy đêm khổE9Toam luyệnE9Toam võE9Toam iTcông, liềuE9Toam mạngLq344x muốnE9Toam gảiT tớiE9Toam PhươRbdhQgng giiTa. ThiêE9Toamn kE9Toamim nRbdhQghà giàuLq344x, giang RbdhQghồ RbdhQghiệp nữiT, đủLq344x loạiRbdhQg E9Toamkiểu dánLq344xg nữE9Toam nhâE9Toamn đềuRbdhQg thE9Toamu đE9Toamược tiLq344xn tức,E9Toam xắnRbdhQg taiTy áo,iT chuẩn bịiT tớiE9Toam PhLq344xương gE9Toamia tranRbdhQgh Lq344xgiành chứLq344xc E9Toamvị thiếuiT phRbdhQgu nhân.

“Cha, ciThuyện ngườiiT E9Toamlàm RbdhQgquả E9Toamnhiên iTlà ciThuyện tốLq344xt.” Đương Lq344x sự chiêuE9Toam thâniT Lq344xPhương ChấRbdhQgn E9ToamHiên saiTu kRbdhQghi nghRbdhQge iTđược tE9Toamin Lq344xnày, chuyệRbdhQgn đầuiT iTtiên làm Lq344x là đùnE9Toamg đùngE9Toam niTổi RbdhQggiận, RbdhQgđá văRbdhQgng iTcửa iTthư E9Toamphòng củaLq344x lãiTo E9Toamcha, lớnLq344x tRbdhQgiếng chiTất vấn.

Phương KìRbdhQgnh bE9Toamuông sáLq344xch trE9Toamên taLq344xy, ngẩRbdhQgng đầuLq344x iTnhìn nhi E9Toam tử, E9Toamthấp giọngLq344x mRbdhQgắng, “KhôngRbdhQg biếtRbdhQg RbdhQgphép tách.”

Phương ChấnLq344x HRbdhQgiên Lq344xhừ lạnh,Lq344x “Lq344xTa kiThông biếiTt pLq344xhép táchiT? Có thểiT iTso đượcE9Toam vớiE9Toam cLq344xha saLq344xo? TLq344xa muRbdhQgốn chiêuLq344x thâLq344xn RbdhQgkhi nE9Toamào? SaiTo RbdhQgta khôRbdhQgng biết?”Lq344x Nửa thángiT nE9Toamay, hE9Toamắn vẫnLq344x vộiLq344x vLq344xội vLq344xàng vàngRbdhQg Lq344xđi tìmE9Toam BạcRbdhQgh Ngâm,E9Toam E9Toamgiữa đườnLq344xg lạE9Toami E9Toamnghe đượcLq344x tin hắnLq344x muốniT ciThiêu thLq344xân. LậpLq344x tứE9Toamc rLq344xa Lq344xroi Lq344xthúc ngựaRbdhQg Lq344xgấp gLq344xáp tiTrở vềLq344x cE9Toamhất vRbdhQgấn lão tửRbdhQg củaRbdhQg hắn.

“Hôn E9Toamnhân đạiLq344x sựE9Toam Lq344xdo lệnhRbdhQg RbdhQgcủa chiTa mRbdhQgẹ, lờLq344xi củiTa mLq344xai mối, iT ngươi khônLq344xg cầnLq344x biết.”iT NhiTi Lq344xtử hắRbdhQgn vìLq344x ciTô nươngLq344x iTtên gọE9Toami BạchiT E9ToamNgâm kiLq344xa màRbdhQg phát Lq344xđiên lêE9Toamn rồE9Toami, nRbdhQgghe Lq344xnói côiT nươLq344xng RbdhQgta mấE9Toamt tíchE9Toam lE9Toamiền tRbdhQgo tiiTếng mắRbdhQgng hắE9Toamn, kiThông niTói không rằE9Toamng liTật tuLq344xng cE9Toamả tiThế giớiLq344x nàyE9Toam iTlên màE9Toam Lq344xtìm. E9ToamVì miTột nữiT iTnhân điE9Toam ngỗRbdhQg nghịch vớiiT phụE9Toam thâRbdhQgn, tươniTg laLq344xi nếiTu Lq344xlấy ngườiiT tiTa vRbdhQgề tiThì còniT rRbdhQga cáiRbdhQg dạE9Toamng RbdhQggì nữRbdhQga. Nghe iTlời E9Toamphu nhâE9Toamn kiếnE9Toam niTghị, sớmRbdhQg nêniT tìmRbdhQg mộtE9Toam lãoiT Lq344xbà chRbdhQgo hắn.E9Toam PhươRbdhQgng KìiTnh vRbdhQgẫn vừaLq344x ý ĐLq344xỗ ThanE9Toamh RbdhQgSương, biTất RbdhQgđắc dĩRbdhQg iTnhi tE9Toamử kiêLq344xn quyếtLq344x khônLq344xg E9Toamchịu. HắnLq344x mRbdhQgới rRbdhQga điềuE9Toam kiện trongE9Toam vòniTg mộiTt nămLq344x Lq344xphải maE9Toamng tRbdhQghê tửRbdhQg trởE9Toam về,E9Toam Lq344xvốn tưởngiT rằRbdhQgng hàiRbdhQg tE9Toamử kRbdhQgia đốiRbdhQg Lq344xvới nữ nhâniT kRbdhQghông ciTó hứiTng thú,iT tuyệtLq344x đLq344xôi E9Toamkhông tiTìm đưLq344xợc vịRbdhQg hônRbdhQg thêE9Toam, đLq344xến lE9Toamúc E9Toamđó hắE9Toamn sẽ diTanh cLq344xhính ngôRbdhQgn thuậiTn épiT niThi tiTử lấLq344xy ĐỗE9Toam ThanE9Toamh SươnLq344xg, thếiT nRbdhQghưng E9Toamkết qE9Toamuả nhLq344xi tửRbdhQg lại iTmang iTvề mộtiT vịRbdhQg côRbdhQg nương,E9Toam cònLq344x khăniTg khăngRbdhQg nhLq344xất Lq344xmực yêRbdhQgu tRbdhQghương ngưiTời tLq344xa. iTBảo nhi tửE9Toam tìE9Toamm E9Toamvị hiTôn thE9Toamê Lq344xmang về,iT chiTính iTlà sRbdhQgai lầRbdhQgm lLq344xớn nLq344xhất troiTng đờLq344xi hắn.

“Ta chỉRbdhQg muốnE9Toam NRbdhQggâm Ngâm.”iT E9ToamPhương CE9Toamhấn HiênRbdhQg lE9Toamời E9Toamlẽ thLq344xẳng thừng tuLq344xyên bố.Lq344x NiTgày điTó khiTi phụE9Toam thânLq344x nóE9Toami vớiE9Toam iThắn, NgâE9Toamm NLq344xgâm đE9Toami rồi.Lq344x  Lòng hắiTn RbdhQgđột nhiiTên trốngiT rỗngE9Toam, hắnE9Toam bLq344xiết mìnRbdhQgh đE9Toamã đáRbdhQgnh mấtE9Toam RbdhQgmột thứE9Toam vôE9Toam cùnLq344xg Lq344xquan trọng.RbdhQg Sớm tốiRbdhQg bênLq344x Lq344xnhau RbdhQghơn haE9Toami mươLq344xi niTgày, hắnLq344x chưaE9Toam iTbao giờRbdhQg bE9Toamiết nàiTng lạiLq344x quE9Toaman trọng vớE9Toami hắLq344xn Lq344xnhư RbdhQgvậy. ĐếniT kE9Toamhi phiTát hE9Toamiện nàRbdhQgng quaLq344xn Lq344xtrọng vớiE9Toam E9Toamhắn tRbdhQghì cũngiT lE9Toamà lRbdhQgúc E9Toamnàng bỏ điRbdhQg. TìRbdhQgm RbdhQghơn mườLq344xi ngàLq344xy E9Toamvẫn khôniTg chútiT tLq344xin tLq344xức, tiLq344xm hắniT đRbdhQgã đLq344xánh E9Toamrơi iTmất rồi.

“Lấy Lq344xai Lq344xcũng được,E9Toam BE9Toamạch E9ToamNgâm thiTì khLq344xông.” PhươngiT KìnhRbdhQg vốn khôE9Toamng phảiRbdhQg RbdhQghạng ngưE9Toamời thậpLq344x phầnRbdhQg cRbdhQgổ hủ,E9Toam thếE9Toam nhưngiT hắnRbdhQg kLq344xhông E9Toamthích BiTạch NgâLq344xm. Từ lầniT đầuLq344x RbdhQgtiên nhìnE9Toam thấLq344xy BạchE9Toam NgâmE9Toam, hắE9Toamn đãE9Toam khônLq344xg tLq344xhích rồi.E9Toam Lq344xTuy rằngE9Toam BạcRbdhQgh NLq344xgâm thoạt nhìnRbdhQg iTrất iTnhu nhLq344xược, thếE9Toam nhưngE9Toam trêE9Toamn ngườiE9Toam lạiLq344x iTmang Lq344xtheo mE9Toamột cRbdhQgổ sáiTt kiThí. Người bìiTnh thườngLq344x đươngRbdhQg nhiRbdhQgên nhìE9Toamn kLq344xhông thấy,iT E9Toamnhưng hiTắn E9Toamtung hoàRbdhQgnh iTgiang hồ nLq344xhiều nămRbdhQg niThư vậy,iT đươngiT nhiLq344xên khôngE9Toam cóLq344x nhìRbdhQgn nE9Toamhầm, E9Toamhắn mơE9Toam iThồ thấyLq344x được,iT cô nươE9Toamng kLq344xia khôiTng cLq344xó cáiE9Toam gE9Toamì E9Toamlà tốt.iT NếuE9Toam RbdhQgnhi tửRbdhQg thLq344xích, hắE9Toamn cũRbdhQgng Lq344xcó thểiT miễnE9Toam cưỡngE9Toam tiếp iTnhận BạchiT NE9Toamgâm. NhE9Toamưng kểRbdhQg tLq344xừ khE9Toami BạchE9Toam NgRbdhQgâm iTxảy rLq344xa xuniTg điTột mãnRbdhQgh liTiệt với hắnE9Toam, hắnLq344x đRbdhQgã iTtriệt đểLq344x iTphủ nhLq344xận nRbdhQgàng. Lq344xNàng sE9Toamát kiThí E9Toamquá nặng,E9Toam kE9Toamhông cE9Toamó tRbdhQgư cáchRbdhQg làm chRbdhQgủ mLq344xẫu PhươngiT gia.

“Ta chiTỉ muốiTn nàng.iT” TừLq344x nhRbdhQgỏ iTmất RbdhQgđi miTẫu tLq344xhân đLq344xã Lq344xkhiến hắn thậpiT phầnE9Toam côRbdhQg điTơn, ánhLq344x mắtLq344x lạnE9Toamh lE9Toamùng iTcủa ĐỗRbdhQg thịiT iTcàng khiếE9Toamn hắiTn tLq344xrở nêRbdhQgn lãnh Lq344x khốc. NgườE9Toami tronLq344xg giTiang hiTồ gọiTi hiTắn E9Toamlà LãniTh TE9Toamâm CônLq344xg TE9Toamử, Lq344xđơn gE9Toamiản RbdhQgvì tLq344xâm hắn lạnhiT. HắnLq344x ngoRbdhQgài mặiTt RbdhQgluôn cườiE9Toam rạngRbdhQg rỡLq344x E9Toamnhư gióiT mùaRbdhQg xRbdhQguân, đếnLq344x kRbdhQghi giếLq344xt ngườiE9Toam thì iTvô cùngRbdhQg nghiêmE9Toam RbdhQgtúc, thRbdhQgậm chE9Toamí E9Toamso vớiE9Toam ngườiTi E9Toamtrong E9Toamhách đạoiT còniT E9Toamtàn khốRbdhQgc hơnRbdhQg. Chỉ cóLq344x mìiTnh hắnLq344x biết,E9Toam bộLq344x dáiTng tươiE9Toam cLq344xười cE9Toamủa RbdhQghắn lLq344xà gE9Toamiả. ĐE9Toamỗ thịiT khE9Toamông E9Toamcó nhLq344xi iTtử, vẫnRbdhQg luôn iTnhìn hắLq344xn khônE9Toamg iTvừa mắt.E9Toam iTLúc mẫiTu thiTân ciThết RbdhQgđã từngLq344x nRbdhQgói vớiE9Toam hắn,RbdhQg ngiTười mE9Toamuốn hắn cười,Lq344x Lq344xkhông đE9Toamược khócRbdhQg, khôiTng đRbdhQgược đểLq344x iTngười muE9Toamốn khE9Toami dễE9Toam hiTắn đáchRbdhQg ý.RbdhQg PhíaRbdhQg sau iT nụ cườiLq344x củaRbdhQg hắn,E9Toam Lq344xluôn ẩE9Toamn giấuRbdhQg mộtiT E9Toamtrái iTtim côiT đơRbdhQgn, lạnhRbdhQg iTlùng. RbdhQgSau khLq344xi Lq344xgặp được Lq344x Bạch NgâmRbdhQg, iThắn luôE9Toamn lE9Toamuôn bRbdhQgởi E9Toamvì vẻE9Toam ngE9Toamốc ngLq344xhếch củRbdhQga nàngLq344x màRbdhQg cườiiT đếnLq344x thậE9Toamt lòng.E9Toam Hắn muốE9Toamn nRbdhQgàng, đờiLq344x nàRbdhQgy kiếpiT nE9Toamày ciThỉ cầnE9Toam mìE9Toamnh nàng.

“Không được,E9Toam PhươngLq344x giLq344xa đLq344xã phiTát tiiTn nE9Toamày Lq344xra rồi,RbdhQg tE9Toamhiên kim iTcác mLq344xôn pLq344xhái cRbdhQgũng đãiT tớLq344xi rồE9Toami, RbdhQglúc E9Toamnày hủyLq344x biTỏ liTà tLq344xổn hRbdhQgại daE9Toamnh diTự Phương gia.”

Phương ChLq344xấn HLq344xiên cLq344xười nhạt,RbdhQg “ChaE9Toam, chủRbdhQg ýiT iTnày iTcó phải Lq344x của nữiT nhRbdhQgân kiTia RbdhQgkhông?” NgE9Toamoại trừLq344x E9Toamnữ nE9Toamhân RbdhQgkia, cLq344xó RbdhQgai lạiRbdhQg iTthiếu E9Toamđạo đứcLq344x Lq344xnhư vậy,Lq344x còn lãiTo nhLq344xân kiiTa hếtiT lầRbdhQgn iTnày đếRbdhQgn iTlần khácLq344x Lq344xđều nghRbdhQge lờiTi bà.

Phương KRbdhQgình khE9Toamông nóiiT, biểuRbdhQg thE9Toamị chấpLq344x nhận.

Phương CLq344xhấn HiiTên cườiLq344x đếnRbdhQg châmiT iTchọc, “ĐừngRbdhQg tưE9Toamởng iTlà ta Lq344x không biếtLq344x bàLq344x iTta muốnRbdhQg gLq344xì, ĐỗLq344x TRbdhQghanh SươRbdhQgng từE9Toam nLq344xhỏ đE9Toamã liTà kiTỳ tLq344xài vLq344xõ Lq344xhọc, vRbdhQgõ ciTông vô cùngRbdhQg tốt,E9Toam làLq344xm nhiềuRbdhQg tròE9Toam Lq344xnhư vậyLq344x, miTục đíchiT chínhRbdhQg làRbdhQg vìE9Toam muốniT đườngE9Toam đườngRbdhQg chLq344xính chính RbdhQgđem ThaniTh SươngiT Lq344xgả E9Toamcho tiTa.” NữLq344x tửLq344x kLq344xia quảRbdhQg nhiêLq344xn đLq344xộc áRbdhQgc, nhấtRbdhQg tRbdhQgiễn hạE9Toam songiT điêu. VRbdhQgừa đểE9Toam ĐỗiT ThaiTnh SươnLq344xg cE9Toamó điTược daniTh tiếng,iT vừRbdhQga đểiT nE9Toamàng Lq344xgả vàiTo PhươngiT gia.

“Thanh SươnE9Toamg E9Toamcó chỗiT E9Toamnào khônLq344xg tốt?”RbdhQg RbdhQgHài tửRbdhQg Lq344xkia vănLq344x võ soE9Toamng toàRbdhQgn, ônLq344x nE9Toamhu hiE9Toamền thRbdhQgục, đượcE9Toam xưLq344xng Lq344xlà iTvõ lRbdhQgâm E9Toamđệ iTnhất mỹE9Toam nữE9Toam, hơnE9Toam nữaLq344x cLq344xòn miTôn đăng hộLq344x đốE9Toami, lạiRbdhQg làE9Toam chấtRbdhQg nữiT E9Toamcủa áiRbdhQg thêiT hắn.

“Nàng E9Toamtốt, tLq344xhế nhưnRbdhQgg sE9Toamo rRbdhQga vẫniT iTkém NgE9Toamâm E9ToamNgâm mộiTt ngón taE9Toamy.” Lq344xQuá RbdhQgmức giảiT Lq344xdối, cốRbdhQg tìnhRbdhQg thaLq344xnh cao.

“Ngươi…” PLq344xhương iTKình sắpiT bịiT hắnRbdhQg RbdhQglàm ciTho RbdhQgtức RbdhQgchết, Bạch côRbdhQg Lq344xnương kiRbdhQga rLq344xốt cuE9Toamộc cóRbdhQg chỗiT nàRbdhQgo tốtE9Toam chứ?

“Mấy Lq344xnăm niTay, tLq344xa tônE9Toam triTọng ngườE9Toami, xeRbdhQgm ngưRbdhQgời làE9Toam RbdhQgcha Lq344xcủa ta cũiTng vE9Toamì nểE9Toam mặLq344xt nương.Lq344x RbdhQgNếu niThư ngườiE9Toam RbdhQgcố tLq344xình làE9Toamm nhưiT viTậy nữLq344xa, E9Toamđừng tLq344xrách taiT không nhậnRbdhQg nE9Toamgười.” SiTau Lq344xkhi nLq344xương mấtiT, chiTa E9Toamhắn luLq344xôn luLq344xôn ngiThe lRbdhQgời nữE9Toam nhLq344xân kiLq344xa mà iTkhi dễLq344x hE9Toamắn. NếuE9Toam iTkhông phảiLq344x hắniT hứiTa RbdhQgvới nươnLq344xg sẽRbdhQg tôiTn tRbdhQgrọng Lq344xcha thRbdhQgì PhưE9Toamơng Chấn HiênRbdhQg hắnE9Toam sớLq344xm đãLq344x bLq344xỏ E9Toamnhà iTra E9Toamđi rồi.

Phương KìnhiT Lq344xnhìn Lq344xnhi tửE9Toam, nóiTi khôngE9Toam thànhE9Toam lờiiT. Tính Lq344xtình iTnhi iTtử thLq344xế nLq344xào hắnLq344x hiRbdhQgểu E9Toamrất rõ,RbdhQg nóiiT đượcE9Toam E9Toamlàm RbdhQgđược, “NgươiRbdhQg muốE9Toamn thếRbdhQg nào?”

“Hủy bỏRbdhQg RbdhQgviệc chiêuLq344x thâE9Toamn nLq344xực cườiLq344x này.”RbdhQg Lq344xHắn iTngữ khí kiiTên quyết.

“Không đưiTợc, PE9Toamhương iTgia Lq344xta E9Toamgánh khôniTg nổiTi việcE9Toam này.”

Phương ChLq344xấn HiLq344xên cLq344xười nhạRbdhQgt, “VậyLq344x đừngLq344x tráE9Toamch tiTa làm Lq344xchuyện E9Toamcó lỗLq344xi Lq344xvới người.”

“Ngươi iTmuốn gì?E9Toam” MặtE9Toam hắnE9Toam E9Toambiến sách.

“Ta E9Toamnhất thờiE9Toam muE9Toamốn E9Toamgiết Lq344xchết nữLq344x nRbdhQghân lLq344xắm mồiTm kiiTa.” Nếu khE9Toamông phảiRbdhQg cóLq344x cLq344xha chiTe chở,iT Lq344xhắn đLq344xã E9Toamsớm đuổiRbdhQg Lq344xnữ nhâE9Toamn kiRbdhQga E9Toamđi E9Toamrồi, Lq344xthậm chiTí cònLq344x có tE9Toamhể E9Toamgiết iTbà tE9Toama, thiTù Lq344xhận hRbdhQgắn đốiE9Toam vớiLq344x nhịE9Toam nươngiT khôniTg phiTải mớRbdhQgi ngàE9Toamy mộtRbdhQg ngàyLq344x hai RbdhQgmà thành.

“Người đóRbdhQg lRbdhQgà Lq344xnhị nươnE9Toamg củaE9Toam ngươi.”E9Toam Lq344x Phương Kình khôiTng thểE9Toam tRbdhQgin nổi.

“Nương RbdhQgta RbdhQgđã chếiTt tE9Toamừ lRbdhQgâu lắmRbdhQg rRbdhQgồi, RbdhQgbà tiTa khôE9Toamng xứnE9Toamg. Cha đừngE9Toam E9Toamquên, iTta làLq344x LãnhRbdhQg TâmRbdhQg CE9Toamông Tử,Lq344x làE9Toam lãnLq344xh tiTâm, bấtLq344x E9Toamluận chLq344xuyện gìLq344x E9Toamcũng có thểRbdhQg làRbdhQgm được.”

“Được rồi,Lq344x ngươiTi cứLq344x đểRbdhQg iTviệc chiêRbdhQgu E9Toamthân nàLq344xy tiE9Toamếp E9Toamtục đi, tE9Toama Lq344xđồng RbdhQgý chiTo ngLq344xươi lấyE9Toam BLq344xạch RbdhQgcô nươRbdhQgng.” E9ToamNhi tửiT luRbdhQgôn lRbdhQguôn nóLq344xi đượLq344xc E9Toamlàm E9Toamđược, tốt nhấtRbdhQg liTà đừngiT đốiiT niTghịch vớiE9Toam hắn.

“Nếu đãiT chiRbdhQgêu thLq344xân, NgâmiT NgE9Toamâm làmRbdhQg E9Toamsao bâyRbdhQg giờiT? Làm tLq344xhiếp chăng?”RbdhQg LấiTy tínhRbdhQg tìnhRbdhQg cươngLq344x liệiTt củRbdhQga iTnàng, nànRbdhQgg sẽRbdhQg đồLq344xng E9Toamý sao?

“Ngươi hưởngE9Toam phúLq344xc RbdhQgtề iTnhân, đE9Toamồng thờiRbdhQg nhậLq344xp E9Toammôn, khLq344xông phân lớLq344xn nhỏ.”E9Toam PhưE9Toamơng KìRbdhQgnh đoáiTn cháRbdhQgch BLq344xạch iTcô E9Toamnương RbdhQgsẽ khE9Toamông đồngRbdhQg RbdhQgý, tínhE9Toam tình nàRbdhQgng RbdhQgcó mạnhiT mẽRbdhQg. HRbdhQgắn đRbdhQgã iTđáp E9Toamứng cE9Toamho Lq344xnhi tửE9Toam lấyRbdhQg BạcE9Toamh iTcô nươngRbdhQg, cE9Toamòn cLq344xhuyện ciTó lấy đưRbdhQgợc iThay kE9Toamhông khôngRbdhQg liTiên quLq344xan điTến hắn.

“Không đưiTợc, RbdhQgnàng Lq344xsẽ khôE9Toamng đồngE9Toam ý.”

Phương KìiTnh lạnhiT lùRbdhQgng nghiêRbdhQgm miTặt, “NamE9Toam iTtử háE9Toamn đại trượngRbdhQg iTphu, cònE9Toam phảiRbdhQg ngiThe lờiRbdhQg nàE9Toamng? NếiTu nRbdhQghư nàniTg thE9Toamật sựiT kLq344xhông bE9Toamiết tốiTt xấu, PhươngRbdhQg iTgia RbdhQgchúng iTta iTcũng khôngiT E9Toamgánh nLq344xổi.” Lq344xLão đầuRbdhQg thE9Toamật giRbdhQgan iTtrá, rõE9Toam E9Toamràng đã iTbiết BạcLq344xh NgâmLq344x “khônRbdhQgg biếLq344xt Lq344xtốt xấu”E9Toam rồi.

Phương ChấniT HiênRbdhQg hiTầu Lq344xnhư nLq344xghiến rănE9Toamg nLq344xói, “Được,E9Toam RbdhQgta đồng ý.Lq344x” NgâRbdhQgm E9ToamNgâm sLq344xẽ Lq344xtha tLq344xhứ chRbdhQgo hắiTn, Lq344xbất luậRbdhQgn hiTắn cóRbdhQg RbdhQglấy aiRbdhQg, cũiTng ciThỉ đRbdhQgối tE9Toamốt với mộLq344xt mLq344xình E9ToamNgâm Ngâm.

Thế niThưng hLq344xai ngườiLq344x hE9Toamọ đềuLq344x E9Toamđã quêE9Toamn mấLq344xt miTột sLq344xự thật, mộtLq344x sựiT RbdhQgthật vE9Toamô cùLq344xng vôiT cùnRbdhQgg ngE9Toamhiêm trọng,iT BạchLq344x MạiTn ĐiệpE9Toam E9Toamcó võE9Toam cRbdhQgông, RbdhQgkế hoạch tuyệtLq344x iTvời củaLq344x RbdhQgbọn hiTọ nhấtRbdhQg đE9Toamịnh thiTất RbdhQgbại thLq344xảm hại.

Chương 22E9Toam: Dùng bảnRbdhQg năniTg phảiTn ứngLq344x iTthật RbdhQglà tốt.

Bạch MạniT ĐiệpiT sRbdhQgớm đãRbdhQg iTnghe thấLq344xy chuyệniT PhươnE9Toamg ChLq344xấn Hiên tuyểnE9Toam lãLq344xo bRbdhQgà, thE9Toamế nhưnLq344xg RbdhQgnàng mộtLq344x E9Toamchút cảE9Toamm giE9Toamác cũLq344xng kRbdhQghông cRbdhQgó. CóiT thểE9Toam, nàE9Toamng đã từngRbdhQg RbdhQgđộng lLq344xòng vRbdhQgới E9ToamPhương CiThấn E9ToamHiên, tLq344xhế nhưiTng mộtRbdhQg phầRbdhQgn iThảo ciTảm kiaiT, đRbdhQgã hoàniT toàn bE9Toamị Lq344xgạt bỏ.E9Toam NgườRbdhQgi PhươniTg giLq344xa RbdhQgkhinh thLq344xường nàng,RbdhQg nàngLq344x iTcũng đồnE9Toamg dạngRbdhQg khinRbdhQgh thường bọLq344xn Lq344xhọ. NghĩRbdhQg điTến sáiTch mặtRbdhQg củaLq344x PhươngiT lãoRbdhQg giTia cE9Toamùng PhưE9Toamơng iTphu nhânRbdhQg, RbdhQgnàng thực sE9Toamự muốnLq344x Lq344xnôn mửa.E9Toam PhươE9Toamng CE9Toamhấn HiiTên E9Toamrất xuấtiT sácRbdhQgh, khôniTg giốRbdhQgng iThạng ăniT iTchơi trác E9Toamtáng thLq344xông thường,Lq344x tLq344xhế iTnhưng trênRbdhQg ngE9Toamười E9Toamhắn maiTng tRbdhQgheo iTcao Lq344xngạo RbdhQgcủa ciTon E9Toamnhà thế giaRbdhQg. GảE9Toam vàoLq344x nhàRbdhQg giTiàu E9Toamcó đE9Toamến nE9Toamay cũnE9Toamg iTkhông phảRbdhQgi nguyệnLq344x vọngiT củaRbdhQg nàngiT, ở cùLq344xng mộtE9Toam iTnam iTnhân ấuE9Toam trĩiT tựRbdhQg E9Toamcao tiTự đạiLq344x nhưE9Toam vậy,iT cònE9Toam cóLq344x gE9Toamì gọRbdhQgi Lq344xlà hạnRbdhQgh phúc?

Tất cLq344xả RbdhQgmọi nRbdhQggười iTở PE9Toamhương Lq344xgia vRbdhQgừa E9Toamtự cLq344xao E9Toamtự đLq344xại iTvừa ấuLq344x trĩ, E9ToamBạch MLq344xạn ĐiệpLq344x thiTực sựLq344x khôniTg muốiTn triTở lạiTi nơiLq344x RbdhQgnày, tRbdhQghế nhưE9Toamng nàngLq344x vRbdhQgẫn phải E9Toam trở lạiLq344x. RbdhQgNàng tE9Toamrở lạiRbdhQg tìmLq344x Lq344xLưu LyE9Toam, cRbdhQgũng mRbdhQguốn xiE9Toamn PhưRbdhQgơng ChấRbdhQgn HiE9Toamên thựciT hiệRbdhQgn lờRbdhQgi hứa. PhươngRbdhQg CRbdhQghấn HiêRbdhQgn Lq344xđã đápRbdhQg Lq344xứng sẽE9Toam giúiTp nànLq344xg tRbdhQgìm ĐôniTg RbdhQgPhương ViTũ, hắnRbdhQg RbdhQgrốt cuiTộc tìm kLq344xhông iTđược chứRbdhQg gì?

Bởi vLq344xì đLq344xại hiTội RbdhQgchiêu thân,iT PhươRbdhQgng giRbdhQga iTphi tLq344xhường náo nhiệt,RbdhQg BạciTh iTMạn ĐiệpE9Toam đứiTng trRbdhQgước cửaiT lớnE9Toam PhươRbdhQgng Lq344xgia, RbdhQghé rLq344xa mE9Toamột nụE9Toam cưiTời nhợt nhạt.RbdhQg NhữngLq344x iTngười thiToạt nLq344xhìn cLq344xó quyềnLq344x cLq344xó thếRbdhQg nhRbdhQgư vậy,iT E9Toamkỳ thE9Toamực làRbdhQg nhữngRbdhQg người khôngiT niTên gảE9Toam nhất.iT TRbdhQghật sựiT khôngE9Toam rE9Toamõ RbdhQgnhững ngườiTi nE9Toamày sE9Toamuy nghiTĩ thếE9Toam iTnào, cRbdhQgho dù PhươngLq344x ChấnE9Toam HiêniT RbdhQgcó làiT võiT lE9Toamâm đE9Toamệ nhiTị miTỹ iTnam tiTử cũnRbdhQgg kLq344xhông Lq344xcần cheiTn cLq344xhân chạE9Toamy tới gLq344xả cE9Toamho hắE9Toamn niThư vậyLq344x chứ.

Nghe đưE9Toamợc giLq344xang Lq344xhồ đE9Toamàm luRbdhQgận vềLq344x võLq344x Lq344xlâm tứE9Toam điTại mỹLq344x namRbdhQg, nàng iTthực sựE9Toam muốE9Toamn cười.iT VậE9Toamn kLq344xhí nàngLq344x E9Toamlà vậnLq344x E9Toamkhí RbdhQggì thếLq344x nàyRbdhQg? GảLq344x chiTo đệiT tứE9Toam RbdhQgmỹ nam iTlàm RbdhQgvợ, cE9Toamùng đệE9Toam iTtam mỹLq344x nLq344xam Lq344xlàm phRbdhQgu tLq344xhê thiTật sRbdhQgự, thâiTn phậnE9Toam hRbdhQgiện niTay Lq344xcòn làE9Toam “vị hôniT thê”iT củaE9Toam đệRbdhQg iTnhị mỹiT RbdhQgnam, nếuE9Toam iTnhư nhữiTng nữE9Toam tiTử khiTác biếtLq344x đượcLq344x nàngLq344x đàLq344xo hE9Toamoa như vậy,RbdhQg nhiTất E9Toamđịnh đốRbdhQg kịLq344x chLq344xết nàng.

Bạch MạiTn ĐiệpRbdhQg đứRbdhQgng iTở ngoàiiT cửaLq344x, dLq344xo RbdhQgdự Lq344xkhông bRbdhQgiết có nêLq344xn iTvào iThay khôngLq344x. ĐộtE9Toam niThiên iTnghe Lq344xthấy ngườiRbdhQg nóiTi, “MauRbdhQg xE9Toamem điE9Toam, TốniTg PhùiT Dung, TốngLq344x giTia trLq344xang tớiRbdhQg rE9Toamồi.” TiếE9Toamp đLq344xó, cE9Toamó gE9Toamia điniTh Lq344xđi Lq344xtới “iTdẹp đLq344xường”, BạcRbdhQgh MạLq344xn Điệp đươngiT nhiRbdhQgên cũE9Toamng bLq344xị “dẹp”iT E9Toamsang mộtLq344x bên.

Bạch MạnRbdhQg ĐiệpE9Toam khẽRbdhQg RbdhQgliếc mắtRbdhQg vềiT tiêE9Toamu RbdhQgđiểm củaiT E9Toamtất cảLq344x mọi ngườiE9Toam –iT mE9Toamột iTchiếc iTxe iTngựa iTxa hoaRbdhQg. Lq344xTừ tiTrên xRbdhQge ngLq344xựa, dE9Toamẫn đầLq344xu làE9Toam mLq344xột naLq344xm tửRbdhQg tLq344xuổi còn RbdhQgrất trẻRbdhQg, tiếpLq344x iTđó làRbdhQg mộtE9Toam nữE9Toam nhRbdhQgân maniTg thE9Toamai, RbdhQgđi saE9Toamu cònLq344x Lq344xcó mộtRbdhQg Lq344xvị nLq344xữ tửRbdhQg áo iTlam, E9Toamđầu độiLq344x mũiT chRbdhQge iTmặt. VịLq344x RbdhQgáo laiTm nữiT tiTử RbdhQgkia vừaE9Toam xuấtRbdhQg hLq344xiện, áLq344xnh mắE9Toamt E9Toammọi ngiTười tất RbdhQgcả đềuE9Toam đổiT dồnRbdhQg Lq344xvề iTphía nàLq344xng. NànLq344xg hẳLq344xn cE9Toamhính làE9Toam TốngE9Toam PhE9Toamu DunRbdhQgg miTà mọiiT iTngười đãRbdhQg nói, trướcRbdhQg iTtiên khônRbdhQgg cầnRbdhQg bàLq344xn tớiE9Toam nRbdhQgàng diệRbdhQgn mạE9Toamo thE9Toamế nàoE9Toam, chE9Toamỉ nE9Toamhìn vE9Toamóc nLq344xgười uyển chuiTyển đãLq344x đủE9Toam chLq344xo mọiE9Toam nLq344xgười mơE9Toam ước.E9Toam PhươRbdhQgng ChấnRbdhQg HiLq344xên thRbdhQgật iTlà tE9Toamốt E9Toamsố, người ngườiLq344x đE9Toamều iTmuốn gảiT cLq344xho hLq344xắn. RbdhQgBạch iTMạn ĐiệiTp khôngE9Toam cóLq344x hứngE9Toam thiTú iTnhìn, hRbdhQgiếu kRbdhQgỳ quan sLq344xát khắiTp nơE9Toami. LoạRbdhQgi khíiT thếRbdhQg nàyiT cùngE9Toam võiT lâLq344xm đLq344xại hộiiT cũRbdhQgng khôniTg kRbdhQghác biệtRbdhQg lắm chứ?

Tống PhE9Toamù DunRbdhQgg, TốngE9Toam iTgia iTtrang RbdhQgtiểu thưiT, ngưE9Toamời xưng biRbdhQgệt hiệuiT PhiTù DunRbdhQgg kiếm.Lq344x NghRbdhQge thấiTy tRbdhQgên TRbdhQgống E9ToamPhù DRbdhQgung, nLq344xàng E9Toamtheo bảniT nRbdhQgăng nhớ được.

Người xiTuống RbdhQgxe cúiiT Lq344xcùng iTlà RbdhQgmột iTvị hoE9Toama phụcRbdhQg lãRbdhQgo giả iTtrên dưLq344xới E9Toam50 RbdhQgtuổi. RbdhQgHắn tE9Toamựa Lq344xhồ càiTng hấE9Toamp dẫnLq344x ngưiTời kháLq344xc hơE9Toamn Lq344xTống PhLq344xù DunRbdhQgg, ánh iTmắt củaRbdhQg tLq344xất Lq344xcả mọiLq344x ngườiRbdhQg RbdhQgđều Lq344xmang thLq344xeo sRbdhQgùng báiTi, đổRbdhQg diTồn vềiT lãE9Toamo. BạchiT MLq344xạn Điệp cũngLq344x khRbdhQgông nE9Toamgoại lệ,iT hiiTếu Lq344xkỳ qiTuan sLq344xát lão,iT hẳLq344xn làiT mLq344xột vịLq344x võLq344x lâE9Toamm tiLq344xền bối?

Hắn iTrất cóE9Toam pLq344xhong giTật đE9Toamầu mLq344xỉm cLq344xười nRbdhQghìn miTọi ngườiE9Toam, đến kiThi nhìnE9Toam thấiTy E9ToamBạch MLq344xạn Điệp,E9Toam dáLq344xng tươLq344xi ciTười cLq344xư ciTó cLq344xhút cứLq344xng đờ,iT nE9Toamgơ iTngác nhìn RbdhQg nàng. BạRbdhQgch Lq344xMạn ĐiE9Toamệp E9Toamnhìn ngóLq344x E9Toamxung qE9Toamuanh, xiTác địnhLq344x lãRbdhQgo điTang nhìRbdhQgn nàngRbdhQg, nàniTg miTỉm cười E9Toamđáp RbdhQglại lãoE9Toam mộRbdhQgt cáiE9Toam, hiTai taiTy RbdhQgôm trướiTc ngực,RbdhQg E9Toamsau iTđó lạiTi nhìnRbdhQg điRbdhQg iTchỗ khác.

“Cha…” TốRbdhQgng PhùE9Toam DuLq344xng kE9Toaméo kéoRbdhQg iTy phụcE9Toam E9Toamcủa hắn.

Vị liTão gE9Toamia đLq344xó, ciTũng chíRbdhQgnh E9Toamlà TRbdhQgống Lq344xgia trRbdhQgang RbdhQgtrang chủ, TốnE9Toamg CảLq344xnh NhâLq344xn, mE9Toamau chónE9Toamg hoànRbdhQg hồE9Toamn. “VàLq344xo tLq344xhôi.” QuiTá giống,iT tRbdhQgrên đờiE9Toam cưE9Toam nhiên Lq344xlại cRbdhQgó iThai ngườiLq344x giRbdhQgống RbdhQgnhau niThư viTậy. NếLq344xu khôLq344xng phE9Toamải từRbdhQgng Lq344xtận miTắt iTthấy nLq344xàng đã chếtiT, hắniT nhấLq344xt địnhiT chiTo E9Toamrằng ngườiE9Toam RbdhQgđứng trướcLq344x mặtE9Toam chínhE9Toam liTà nàng.iT NàngRbdhQg đãE9Toam chết, thậE9Toamt Lq344xsự điTã chết.

Khách iTquý tiếnRbdhQg vàiTo tE9Toamrong, BE9Toamạch MạnRbdhQg ĐLq344xiệp cũRbdhQgng theRbdhQgo viTào. Mới vừaRbdhQg điLq344x đượcLq344x haLq344xi bE9Toamước, liềE9Toamn E9Toamcó mộiTt biTàn tLq344xay nRbdhQghỏ béE9Toam túE9Toamm lấLq344xy Lq344xy phRbdhQgục củaE9Toam nàng. NànE9Toamg cúiLq344x RbdhQgđầu, mộtLq344x cáRbdhQgi RbdhQgđầu Lq344xtừ Lq344xphía E9Toamsau chRbdhQgui raE9Toam, vE9Toamui vẻRbdhQg E9Toamcười niTói, “TiểuRbdhQg tLq344xhư, ngài rốE9Toamt cuộcLq344x cũngE9Toam tớiRbdhQg rồi.”

“Sao ngươiTi lạiLq344x ởiT chỗE9Toam này?”Lq344x NữLq344x tửLq344x kéiTo iTy phụcE9Toam nàng, đươngiT nhiênLq344x cLq344xhính RbdhQglà RbdhQgLưu Ly.

Lưu Lq344xLy iTđứng lLq344xên, cunRbdhQgg kínhiT nóiLq344x, “HLq344xồi iTtiểu thRbdhQgư, nE9Toamô tỳ phE9Toamụng mE9Toamệnh taLq344xm tRbdhQgiểu thưE9Toam đRbdhQgến E9ToamPhương E9Toamgia chờiT ngàiTi. ThếE9Toam nhiTưng Lq344xmấy têLq344xn giE9Toamữ cửa PhươngRbdhQg gRbdhQgia nLq344xói ởLq344x đâyE9Toam iTkhông cRbdhQgó Lq344xvị hàiTo nRbdhQghân nàiTo nhRbdhQgư vậy,iT LưLq344xu RbdhQgLy khônE9Toamg E9Toamdám tLq344xự tiện rờiiT đLq344xi, khE9Toamông ciTòn cáE9Toamch nRbdhQgào kLq344xhác hRbdhQgơn làRbdhQg nLq344xgồi ởiT RbdhQgđây ciThờ.” NE9Toamàng điTã E9Toamở đâyE9Toam hơnRbdhQg mười ngày,E9Toam nếuLq344x tiểuE9Toam thRbdhQgư RbdhQgmà cLq344xòn Lq344xkhông xiTuất hiệE9Toamn, nàngLq344x đàE9Toamnh phảiiT RbdhQgtrở viTề tiếE9Toamp nhận nghiêmLq344x phạiTt E9Toamcủa Lq344xtam tiểuRbdhQg thư.

Bạch MạnRbdhQg ĐiệpLq344x cườiE9Toam thầRbdhQgn bí,E9Toam “TaRbdhQg dùngLq344x iTtên giảE9Toam Bạch NgâmE9Toam, hơiTn nữaE9Toam tiTa mấyiT ngLq344xày E9Toamnay cũRbdhQgng khôngRbdhQg ởLq344x cRbdhQghỗ này,RbdhQg ngiTươi đươngLq344x nhiêLq344xn khôngLq344x tìm được.”

“Tiểu thư,Lq344x nLq344xgài iTkhông phảiTi cũngRbdhQg muốiTn tRbdhQgham E9Toamtuyển chứ?E9Toam” Tiểu thưLq344x đãiT thàiTnh thâE9Toamn rồE9Toami mà,Lq344x hơnLq344x nRbdhQgữa cE9Toamòn iTnghe RbdhQgtam iTtiểu E9Toamthư nóiRbdhQg tiểuRbdhQg tLq344xhư có bệnh,RbdhQg quE9Toamên E9Toammất vLq344xõ côngE9Toam, Lq344xcòn cóE9Toam thểE9Toam thRbdhQgam RbdhQgdự sao?

“Không.” RbdhQgBạch MạnRbdhQg ĐiệpiT E9Toamkhinh Lq344xthường iTnói, “Không thích.Lq344x” PiThương giiTa cLq344xho E9Toamrằng nRbdhQgữ tửRbdhQg tLq344xrong tLq344xhiên hạE9Toam đềuE9Toam khE9Toamát kLq344xhao nịnhE9Toam biTợ PhươRbdhQgng gia sLq344xao? BạchE9Toam MRbdhQgạn ĐiệpLq344x nàE9Toamng khôE9Toamng cần.

“Tiểu tRbdhQghư, nghLq344xe nóE9Toami ngàiE9Toam bịE9Toam bệnh?E9Toam” E9ToamNghe nóiE9Toam RbdhQgtiểu thưLq344x bị bệnhRbdhQg, RbdhQgLưu RbdhQgLy nàiTng tRbdhQgức đLq344xến mRbdhQguốn chLq344xết, hơE9Toamn nữaLq344x còLq344xn bịiT taLq344xm RbdhQgtiểu thưLq344x khéE9Toamp tộiLq344x hộ iTchủ vôiT nănRbdhQgg RbdhQgmà nghiE9Toamêm pRbdhQghạt, iTthật RbdhQglà oiTan uổnE9Toamg chLq344xo nàng.

“Đúng iTvậy, bấtiT qE9Toamuá hRbdhQgiện Lq344xgiờ iTđã cóiT khởiiT sách.Lq344x CũRbdhQgng không biếE9Toamt xảyiT E9Toamra chuyệniT gì,Lq344x rấiTt khRbdhQgó nóiRbdhQg rRbdhQgõ vLq344xới ngươiE9Toam. ĐE9Toami, cE9Toamhúng RbdhQgta vàoE9Toam troLq344xng.” Nói nànRbdhQgg mấRbdhQgt trE9Toamí nhớ?Lq344x E9ToamLưu Lq344xLy tRbdhQgin sao?

“Tại sRbdhQgao piThải vào.”iT RbdhQgLưu E9ToamLy vẻLq344x mặLq344xt Lq344xkhông iTđược thích thú.

“Ngu ngốc,Lq344x tLq344xa cùngiT iTPhương CLq344xhấn HiêiTn cóE9Toam mộtRbdhQg Lq344xgiao E9Toamdịch, ta vàoE9Toam hỏiE9Toam RbdhQghắn ĐôngRbdhQg PhươngRbdhQg Lq344xVũ ởiT Lq344xđâu.” NếuRbdhQg khôRbdhQgng phảRbdhQgi vìE9Toam tiTìm đượLq344xc LưE9Toamu LE9Toamy vàLq344x vì thiTù lLq344xao cE9Toamủa trậE9Toamn giaE9Toamo dRbdhQgịch này,iT nE9Toamàng thậtiT sựiT kiThông muốnLq344x trRbdhQgở về.

“Tiểu E9Toamthư, tRbdhQgam tiểuE9Toam thưLq344x RbdhQgđã dùngLq344x bồiT câuLq344x iTđưa tiE9Toamn đếLq344xn Thiên Lq344xCơ cáLq344xc, muRbdhQga E9Toamtin vE9Toamề ĐôngRbdhQg PhưLq344xơng VE9Toamũ, cE9Toamhỉ cầnRbdhQg RbdhQgcó RbdhQgtin tức,E9Toam lậpLq344x tứRbdhQgc iTbáo với tiểuiT thLq344xư.” ThiênLq344x CơE9Toam Lq344xcác chE9Toamính iTlà thámE9Toam Lq344xtử tưE9Toam, chuyiTên mLq344xua E9Toambán Lq344xtin tứE9Toamc. ThE9Toamiên CiTơ các sángRbdhQg lậLq344xp hE9Toamơn tiTrăm năm,E9Toam mạngiT lướiiT tE9Toamình biTáo tLq344xrải rộnE9Toamg Lq344xcả Lq344xnước, Lq344xkhông cóE9Toam tinLq344x tức niTào liTà kLq344xhông thRbdhQgu thậpE9Toam được,iT cRbdhQgàng kLq344xhông Lq344xbán tLq344xin E9Toamtức giRbdhQgả. Lq344xCó ThiêiTn CơRbdhQg cE9Toamác hỗ trợ,iT RbdhQgchỉ ciTần ĐE9Toamông PhRbdhQgương Lq344xVũ Lq344xlộ diE9Toamện, tiTuyệt RbdhQgđối E9Toamcó tE9Toamhể RbdhQgbắt iTđược hắn.

“Có Lq344xThiên iTCơ cE9Toamác iThỗ tE9Toamrợ, Lq344xta E9Toamcó tLq344xhể yênLq344x tâmiT rồiiT, thiTế nhưng Lq344xta E9Toamcó vàRbdhQgi lLq344xời muốnE9Toam nóRbdhQgi vớiLq344x PhươngiT ChấnRbdhQg HiênRbdhQg.” NiTghe LưE9Toamu LLq344xy RbdhQgnói đếE9Toamn Thiên CơiT các,RbdhQg tLq344xất Lq344xcả RbdhQgtư liệuiT Lq344xvề ThRbdhQgiên CơE9Toam cRbdhQgác bỗnLq344xg E9Toamnhiên xuấtLq344x hiệnRbdhQg tronE9Toamg đầuiT nLq344xàng. Rất nhiềuLq344x nRbdhQggười E9Toamcùng RbdhQgviệc E9Toamnàng nhớLq344x rấLq344xt rõ,Lq344x chỉLq344x cầiTn xuấtE9Toam hiệiTn trướE9Toamc mRbdhQgắt nLq344xàng, hoặc làiT iTtừng RbdhQgnghe RbdhQgnói đếE9Toamn, nRbdhQgàng đềuiT ciTó thE9Toamể nhiTớ lE9Toamại. MiTới điTây tLq344xhôi, BạchLq344x MLq344xạn ĐiệE9Toamp còn khLq344xông pháiTt hiệiTn iTra RbdhQghiện tượngiT kỳE9Toam E9Toamquái này.

“Tiểu thE9Toamư… khônLq344xg phRbdhQgải lLq344xà ngàLq344xi tiThích hLq344xắn chứiT?” NRbdhQgghe tam tiiTểu thưiT nóiRbdhQg tiểuLq344x thưiT ởRbdhQg cE9Toamùng mộRbdhQgt chỗiT E9Toamvới PhươiTng ChấniT HiênRbdhQg, chẳnRbdhQgg iTlẽ là…

Bạch MiTạn ĐiệpRbdhQg néLq344xm Lq344xcho RbdhQgnàng mộRbdhQgt iTcái trừLq344xng mắt,E9Toam “ĐiRbdhQg chết đi,RbdhQg tiTa iTmới kLq344xhông thèmE9Toam thRbdhQgích RbdhQghọ PhưiTơng đó.”Lq344x TriTong lònRbdhQgg iTnàng lạiLq344x biTổ RbdhQgthêm mộtRbdhQg câiTu, muốn RbdhQgthích cũnRbdhQgg thíciTh SE9Toamáo NgọcLq344x CôE9Toamng Tử.

“Vậy lE9Toamà iTtốt rồLq344xi.” CáiE9Toam têiTn RbdhQghọ PhươngE9Toam Lq344xkia thE9Toamật sựE9Toam có điLq344xểm khôE9Toamng xRbdhQgứng vớiE9Toam tiểuRbdhQg thRbdhQgư nhLq344xà nàng.

Vào iTđến PhưRbdhQgơng giTia, lậpE9Toam Lq344xtức cóRbdhQg nRbdhQgha hoRbdhQgàn iTan bàRbdhQgi sươniTg phòng iTcho iTcác iTnàng Lq344xnghỉ ngRbdhQgơi. BạciTh iTMạn ĐiệpiT ciTũng khôiTng trựcRbdhQg tiếpE9Toam E9Toamđề xuiTất muốn gLq344xặp PhươnLq344xg ChấniT HiêiTn, nànLq344xg biếRbdhQgt kẻRbdhQg muốniT gặpiT hắnRbdhQg nhiềLq344xu Lq344xlắm, nếRbdhQgu Lq344xnhư nàE9Toamng cũng RbdhQgmuốn RbdhQgđi gặpiT hắn,E9Toam ngườiLq344x E9Toamhầu nhấtiT địiTnh chRbdhQgo rằnLq344xg nE9Toamàng cE9Toamũng giốngiT niThư nhữiTng niTữ Lq344xnhân khác, iTtùy tiRbdhQgện tRbdhQgìm mộtE9Toam lLq344xí iTdo thRbdhQgoái iTthác đi.E9Toam MRbdhQgọi ngườiRbdhQg ởRbdhQg E9ToamPhương E9Toamgia đRbdhQgều E9Toamlà Lq344xmắt chó nE9Toamhìn ngườiRbdhQg thấpRbdhQg, ngườiRbdhQg hầuRbdhQg kiThẳng RbdhQgđịnh cE9Toamũng RbdhQgkhông tốiTt đưE9Toamợc E9Toambao nhiêu.E9Toam Thay RbdhQg vì chịuLq344x nhụRbdhQgc, thôiRbdhQg Lq344xthì tiThức thờRbdhQgi mộtiT chút,iT buổiRbdhQg iTtối E9Toamtự mìnhE9Toam điRbdhQg tìm.