You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 2f3Rc7bF71: Cáf3Rc7bF7i này g5F8847PBọi là5F8847PB luậnyrBt 5F8847PBvõ chiêu5F8847PB thân

Trong yrBtvõ lâm5F8847PB thậpf3Rc7bF7 đại5F8847PB yrBtcao tf3Rc7bF7hủ, byrBtao g5F8847PBồm t5F8847PBam l5F8847PBa sát5F8847PB, tam f3Rc7bF7 công tf3Rc7bF7ử. f3Rc7bF7Vô Ảnh5F8847PB LyrBta Sát,f3Rc7bF7 yrBtThiên DiệnyrBt TyrBtu L5F8847PBa, Độ5F8847PBc NươngyrBt f3Rc7bF7Tử hợpyrBt xưnf3Rc7bF7g 5F8847PBthành taf3Rc7bF7m la sá5F8847PBt. Sáof3Rc7bF7 Nf3Rc7bF7gọc C5F8847PBông Tử,f3Rc7bF7 f3Rc7bF7Lãnh 5F8847PBTâm CôyrBtng yrBtTử PhươngyrBt ChấnyrBt Hif3Rc7bF7ên, Tùy5F8847PB yrBtPhong CyrBtông Tử5F8847PB Quân 5F8847PBTùy Ph5F8847PBong hyrBtợp xư5F8847PBng f3Rc7bF7tam cônf3Rc7bF7g tử.5F8847PB yrBtKhuôn yrBtmặt thậtyrBt của5F8847PB tf3Rc7bF7am f3Rc7bF7la syrBtát chưf3Rc7bF7a ayrBti thấy quf3Rc7bF7a, nhưng5F8847PB f3Rc7bF7tam f3Rc7bF7công yrBttử đềuyrBt yrBtđược b5F8847PBài dan5F8847PBh f3Rc7bF7là mf3Rc7bF7ỹ yrBtnam tf3Rc7bF7ử. ThyrBtiên 5F8847PBCơ cáyrBtc chủf3Rc7bF7 Tùy PhongyrBt Công5F8847PB TyrBtử được5F8847PB xưnyrBtg 5F8847PBlà yrBtvõ l5F8847PBâm đệyrBt nhấtf3Rc7bF7 m5F8847PBỹ yrBtnam, Vạnf3Rc7bF7 f3Rc7bF7Kiếm syrBtơn tran5F8847PBg thiyrBtếu chủ yrBtPhương Chấnf3Rc7bF7 f3Rc7bF7Hiên đư5F8847PBợc xưf3Rc7bF7ng làyrBt đệf3Rc7bF7 nhf3Rc7bF7ị yrBtmỹ n5F8847PBam, Sáf3Rc7bF7o NgọyrBtc CônyrBtg TyrBtử yrBtlà nhf3Rc7bF7ân vật5F8847PB thần bíyrBt nhất5F8847PB gian5F8847PBg hồ,yrBt rấtf3Rc7bF7 íf3Rc7bF7t af3Rc7bF7i từ5F8847PBng gặp5F8847PB qu5F8847PBa khuônf3Rc7bF7 mf3Rc7bF7ặt f3Rc7bF7thật cf3Rc7bF7ủa 5F8847PBhắn. NhưngyrBt f3Rc7bF7có ngư5F8847PBời nói, diệnyrBt mạoyrBt cf3Rc7bF7ủa h5F8847PBắn xácf3Rc7bF7 thựf3Rc7bF7c tuấn5F8847PB mỹyrBt v5F8847PBô yrBtsong. Nếf3Rc7bF7u hf3Rc7bF7ai vị5F8847PB cônyrBtg tửyrBt kif3Rc7bF7a đềuyrBt là5F8847PB mỹ f3Rc7bF7nam, hyrBtắn yrBtcũng khyrBtông 5F8847PBthể tyrBthua kf3Rc7bF7ém, toyrBtại nguyệnyrBt cf3Rc7bF7ho 5F8847PBhắn dyrBtanh 5F8847PBhiệu đệyrBt tayrBtm mỹ nam5F8847PB 5F8847PBđi. Tron5F8847PBg cf3Rc7bF7hốn võ5F8847PB lâmf3Rc7bF7 tổng5F8847PB cộngf3Rc7bF7 yrBtcó tyrBtứ đạif3Rc7bF7 mỹyrBt nyrBtam, yrBtngoại trừyrBt tyrBtam f3Rc7bF7công tử, Đông5F8847PB Phương5F8847PB gyrBtia, Đô5F8847PBng Pf3Rc7bF7hương V5F8847PBũ bàif3Rc7bF7 5F8847PBdanh yrBtđệ tứ.5F8847PB GảyrBt chyrBto mộtyrBt tro5F8847PBng vyrBtõ lâmf3Rc7bF7 đệf3Rc7bF7 tứ m5F8847PBỹ nyrBtam, lf3Rc7bF7à vyrBtinh hạnh5F8847PB tryrBtong thf3Rc7bF7iên hạ,5F8847PB nê5F8847PBn f3Rc7bF7khó yrBttrách tyrBtính f3Rc7bF7tình ĐônyrBtg Phươngf3Rc7bF7 cf3Rc7bF7ho dù kéyrBtm n5F8847PBhư vyrBtậy, c5F8847PBũng f3Rc7bF7có yrBtn f3Rc7bF7cô nươngyrBt muốnyrBt gyrBtả chyrBto hắn.yrBt Sf3Rc7bF7áo Ngọ5F8847PBc Công5F8847PB TửyrBt như5F8847PB thần5F8847PB lo5F8847PBng thấy đf3Rc7bF7ầu khôn5F8847PBg 5F8847PBthấy đuôi,yrBt Đôngf3Rc7bF7 Phươnf3Rc7bF7g Vf3Rc7bF7ũ f3Rc7bF7thì f3Rc7bF7đã cóyrBt vợ,yrBt Quâf3Rc7bF7n Tùf3Rc7bF7y Phonf3Rc7bF7g thần5F8847PB thần byrBtí bf3Rc7bF7í, Pf3Rc7bF7hương ChấyrBtn Hf3Rc7bF7iên lạyrBti không5F8847PB muyrBtốn kếf3Rc7bF7t gf3Rc7bF7iao n5F8847PBữ t5F8847PBử, việcyrBt nàf3Rc7bF7y f3Rc7bF7e rằnyrBtg đyrBtã khiếnf3Rc7bF7 cho v5F8847PBô syrBtố cyrBtô nươn5F8847PBg thương5F8847PB tf3Rc7bF7âm. Gầf3Rc7bF7n đây,yrBt tro5F8847PBng chốnf3Rc7bF7 võf3Rc7bF7 5F8847PBlâm mỗif3Rc7bF7 5F8847PBsự kiệf3Rc7bF7n xảyyrBt ra đ5F8847PBều liê5F8847PBn f3Rc7bF7quan đếyrBtn củf3Rc7bF7a T5F8847PBam c5F8847PBông tử,5F8847PB yrBtlà đạ5F8847PBi sf3Rc7bF7ự l5F8847PBiên f3Rc7bF7quan đếnf3Rc7bF7 5F8847PBtứ đạif3Rc7bF7 mf3Rc7bF7ỹ nam.

Một trof3Rc7bF7ng võ5F8847PB l5F8847PBâm tyrBtam yrBtcông 5F8847PBtử, Lãnhf3Rc7bF7 Tâmf3Rc7bF7 Cô5F8847PBng TửyrBt PhươnyrBtg Chấn HyrBtiên côf3Rc7bF7ng 5F8847PBkhai f3Rc7bF7tuyển lãyrBto 5F8847PBbà, tuổif3Rc7bF7 tf3Rc7bF7ừ f3Rc7bF716 đf3Rc7bF7ến 25F8847PB5, tướng5F8847PB mạf3Rc7bF7o đo5F8847PBan tyrBtrang, mọyrBti nữ tửyrBt yrBtchưa chồng5F8847PB xuf3Rc7bF7ất thânf3Rc7bF7 thuầf3Rc7bF7n yrBtkhiết đềuf3Rc7bF7 c5F8847PBó thể5F8847PB tyrBtham tuyrBtyển. yrBtCác f3Rc7bF7vị c5F8847PBô n5F8847PBương có 5F8847PBý muốnyrBt t5F8847PBham tu5F8847PByển chỉyrBt cầnyrBt trướcyrBt nf3Rc7bF7gày ha5F8847PBi mư5F8847PBơi lămyrBt yrBttháng t5F8847PBư đếyrBtn Phươf3Rc7bF7ng f3Rc7bF7gia, luận võyrBt để5F8847PB yrBtphân tyrBthắng bại.5F8847PB Chỉf3Rc7bF7 cần5F8847PB yrBtcó f3Rc7bF7thể 5F8847PBđánh 5F8847PBbại f3Rc7bF7tất cảf3Rc7bF7 mỹ5F8847PB nữyrBt thayrBtm tuyển, cf3Rc7bF7hính làyrBt t5F8847PBhiếu phyrBtu f3Rc7bF7nhân PhươnyrBtg gia.

Lãnh TyrBtâm Cônf3Rc7bF7g yrBtTử Phươn5F8847PBg ChấnyrBt Hiênf3Rc7bF7 đf3Rc7bF7ược xưn5F8847PBg f3Rc7bF7là võyrBt lâm đệyrBt nhịyrBt mỹ5F8847PB nayrBtm tử,f3Rc7bF7 cô5F8847PB nưf3Rc7bF7ơng muốnf3Rc7bF7 gf3Rc7bF7ả c5F8847PBho hf3Rc7bF7ắn nhiềuf3Rc7bF7 f3Rc7bF7như cáf3Rc7bF7 dướif3Rc7bF7 sf3Rc7bF7ông. HyrBtắn vẫn5F8847PB chf3Rc7bF7ưa muốn yrBtthành tyrBthân, f3Rc7bF7chính viyrBtệc nàyf3Rc7bF7 đãf3Rc7bF7 làmyrBt tf3Rc7bF7ổn th5F8847PBương 5F8847PBtrái tiyrBtm củayrBt biế5F8847PBt ba5F8847PBo 5F8847PBcô gái. Đột5F8847PB 5F8847PBnhiên hắn5F8847PB cônf3Rc7bF7g yrBtkhai tuyểnyrBt lyrBtão bf3Rc7bF7à, khiyrBtến chf3Rc7bF7o cácf3Rc7bF7 cf3Rc7bF7ô nươ5F8847PBng nườmf3Rc7bF7 nưyrBtợp ti5F8847PBến f3Rc7bF7tới Phương g5F8847PBia. Nhữn5F8847PBg cyrBtô nương5F8847PB c5F8847PBó 5F8847PBchồng hốif3Rc7bF7 hậnf3Rc7bF7 yrBttại f3Rc7bF7sao mìyrBtnh lạ5F8847PBi yrBtgả f3Rc7bF7đi 5F8847PBsớm f3Rc7bF7quá, yrBthận không thf3Rc7bF7ể l5F8847PBy hô5F8847PBn đểyrBt 5F8847PBđi t5F8847PBham tuyển.5F8847PB Còn5F8847PB nhữngf3Rc7bF7 vịf3Rc7bF7 c5F8847PBô nyrBtương chư5F8847PBa chồnyrBtg thìyrBt ngày đêm5F8847PB f3Rc7bF7khổ luyệyrBtn võ5F8847PB côn5F8847PBg, liyrBtều mạ5F8847PBng f3Rc7bF7muốn gyrBtả tới5F8847PB Phf3Rc7bF7ương gf3Rc7bF7ia. 5F8847PBThiên kiyrBtm yrBtnhà giàu, yrBtgiang hồyrBt hif3Rc7bF7ệp nữf3Rc7bF7, đủyrBt loạ5F8847PBi kiểuyrBt dyrBtáng f3Rc7bF7nữ nhân5F8847PB đều5F8847PB t5F8847PBhu đượcf3Rc7bF7 tyrBtin tứf3Rc7bF7c, xyrBtắn t5F8847PBay áo, chuyrBtẩn bị5F8847PB tf3Rc7bF7ới yrBtPhương gyrBtia trayrBtnh giànyrBth chf3Rc7bF7ức vịf3Rc7bF7 thiếuf3Rc7bF7 pf3Rc7bF7hu nhân.

“Cha, chuyện5F8847PB ngf3Rc7bF7ười làf3Rc7bF7m qu5F8847PBả nhiên5F8847PB yrBtlà c5F8847PBhuyện tố5F8847PBt.” ĐyrBtương sự cyrBthiêu th5F8847PBân PhươnyrBtg Chấnf3Rc7bF7 Hf3Rc7bF7iên yrBtsau yrBtkhi nghf3Rc7bF7e đượf3Rc7bF7c tiyrBtn nàyyrBt, chuyệnf3Rc7bF7 đầu5F8847PB tiênyrBt làm5F8847PB là đùnf3Rc7bF7g đùng5F8847PB nổif3Rc7bF7 giận,f3Rc7bF7 đ5F8847PBá văng5F8847PB yrBtcửa t5F8847PBhư pyrBthòng của5F8847PB lã5F8847PBo f3Rc7bF7cha, lớnyrBt tiếyrBtng chấyrBtt vấn.

Phương 5F8847PBKình buôyrBtng s5F8847PBách tr5F8847PBên tayrBty, ngf3Rc7bF7ẩng đf3Rc7bF7ầu nhf3Rc7bF7ìn nhiyrBt tử, t5F8847PBhấp gyrBtiọng mắ5F8847PBng, “5F8847PBKhông yrBtbiết f3Rc7bF7phép tách.”

Phương Chấ5F8847PBn Hiê5F8847PBn yrBthừ lạnyrBth, 5F8847PB“Ta khôf3Rc7bF7ng biếtyrBt phéf3Rc7bF7p tá5F8847PBch? Cóf3Rc7bF7 thể f3Rc7bF7so đượf3Rc7bF7c vớif3Rc7bF7 chyrBta syrBtao? yrBtTa yrBtmuốn 5F8847PBchiêu thânf3Rc7bF7 khyrBti nào?f3Rc7bF7 Sf3Rc7bF7ao 5F8847PBta f3Rc7bF7không biế5F8847PBt?” Nửaf3Rc7bF7 tháng naf3Rc7bF7y, f3Rc7bF7hắn vyrBtẫn f3Rc7bF7vội vộif3Rc7bF7 vàyrBtng vf3Rc7bF7àng đi5F8847PB yrBttìm B5F8847PBạch Nf3Rc7bF7gâm, giữaf3Rc7bF7 đườngyrBt l5F8847PBại f3Rc7bF7nghe được tinyrBt yrBthắn f3Rc7bF7muốn chiê5F8847PBu thân.f3Rc7bF7 Lậ5F8847PBp tyrBtức r5F8847PBa 5F8847PBroi f3Rc7bF7thúc f3Rc7bF7ngựa gấpyrBt yrBtgáp tr5F8847PBở f3Rc7bF7về chấtyrBt vyrBtấn lão tửf3Rc7bF7 cf3Rc7bF7ủa hắn.

“Hôn nh5F8847PBân 5F8847PBđại sf3Rc7bF7ự d5F8847PBo lệnh5F8847PB cyrBtủa cf3Rc7bF7ha mf3Rc7bF7ẹ, lf3Rc7bF7ời cyrBtủa ma5F8847PBi mối, f3Rc7bF7 ngươi f3Rc7bF7không cầyrBtn biết.”yrBt Nf3Rc7bF7hi tửf3Rc7bF7 hắf3Rc7bF7n vìf3Rc7bF7 côyrBt nươ5F8847PBng têyrBtn gọ5F8847PBi BạyrBtch Ngf3Rc7bF7âm k5F8847PBia màyrBt phát điên5F8847PB lê5F8847PBn f3Rc7bF7rồi, f3Rc7bF7nghe 5F8847PBnói f3Rc7bF7cô nươ5F8847PBng 5F8847PBta mấtf3Rc7bF7 tf3Rc7bF7ích liềyrBtn tyrBto tiếyrBtng mắn5F8847PBg hf3Rc7bF7ắn, khôngyrBt nói khôf3Rc7bF7ng ryrBtằng 5F8847PBlật t5F8847PBung cf3Rc7bF7ả thyrBtế giớif3Rc7bF7 nàyf3Rc7bF7 5F8847PBlên yrBtmà tìm.f3Rc7bF7 Vìf3Rc7bF7 mộtf3Rc7bF7 nyrBtữ 5F8847PBnhân điyrBt ngỗ5F8847PB nghịch yrBtvới pyrBthụ thân,yrBt tươf3Rc7bF7ng l5F8847PBai 5F8847PBnếu lấy5F8847PB ngưyrBtời 5F8847PBta vềyrBt th5F8847PBì cyrBtòn 5F8847PBra cyrBtái 5F8847PBdạng f3Rc7bF7gì nữa.f3Rc7bF7 Nghe yrBt lời yrBtphu f3Rc7bF7nhân 5F8847PBkiến nghị,yrBt sớ5F8847PBm nênf3Rc7bF7 tf3Rc7bF7ìm mộyrBtt lãyrBto bàf3Rc7bF7 5F8847PBcho hắn5F8847PB. Phf3Rc7bF7ương Kìn5F8847PBh vẫn5F8847PB yrBtvừa ý 5F8847PB Đỗ Thf3Rc7bF7anh Sươn5F8847PBg, b5F8847PBất đ5F8847PBắc dĩf3Rc7bF7 n5F8847PBhi tửyrBt f3Rc7bF7kiên quyế5F8847PBt không5F8847PB chị5F8847PBu. Hắn5F8847PB mớyrBti rf3Rc7bF7a điềuyrBt kiện tron5F8847PBg f3Rc7bF7vòng mf3Rc7bF7ột nf3Rc7bF7ăm ph5F8847PBải yrBtmang tyrBthê tửf3Rc7bF7 tf3Rc7bF7rở về,5F8847PB vốn5F8847PB tưởf3Rc7bF7ng rằnyrBtg 5F8847PBhài tyrBtử ki5F8847PBa đốiyrBt với nyrBtữ nyrBthân khyrBtông f3Rc7bF7có hứf3Rc7bF7ng t5F8847PBhú, yrBttuyệt đôiyrBt không5F8847PB 5F8847PBtìm đượcyrBt yrBtvị hônf3Rc7bF7 tyrBthê, đến5F8847PB lúf3Rc7bF7c yrBtđó hắnf3Rc7bF7 sẽ daf3Rc7bF7nh c5F8847PBhính f3Rc7bF7ngôn th5F8847PBuận é5F8847PBp 5F8847PBnhi t5F8847PBử lấyrBty yrBtĐỗ Tha5F8847PBnh Sư5F8847PBơng, thế5F8847PB 5F8847PBnhưng kế5F8847PBt qyrBtuả nhyrBti tử5F8847PB lại man5F8847PBg về5F8847PB m5F8847PBột f3Rc7bF7vị cf3Rc7bF7ô nương,yrBt còyrBtn khăn5F8847PBg khăng5F8847PB f3Rc7bF7nhất 5F8847PBmực yêuf3Rc7bF7 thươ5F8847PBng ngưf3Rc7bF7ời taf3Rc7bF7. Bảo nyrBthi tửf3Rc7bF7 5F8847PBtìm vị5F8847PB hôn5F8847PB thêf3Rc7bF7 5F8847PBmang vềyrBt, chf3Rc7bF7ính làf3Rc7bF7 yrBtsai lầmyrBt lớf3Rc7bF7n yrBtnhất 5F8847PBtrong đờiyrBt hắn.

“Ta chỉf3Rc7bF7 5F8847PBmuốn NgâyrBtm Ngf3Rc7bF7âm.” Phươn5F8847PBg yrBtChấn Hf3Rc7bF7iên lờyrBti lẽ5F8847PB thẳng yrBtthừng f3Rc7bF7tuyên bố.f3Rc7bF7 Ngày5F8847PB đóyrBt 5F8847PBkhi phụ5F8847PB thyrBtân 5F8847PBnói vớf3Rc7bF7i hắn,5F8847PB NgyrBtâm NgâmyrBt đf3Rc7bF7i rồi.5F8847PB  Lòng 5F8847PB hắn đyrBtột nhi5F8847PBên trốf3Rc7bF7ng rỗyrBtng, hf3Rc7bF7ắn yrBtbiết mìnf3Rc7bF7h đã5F8847PB đánh5F8847PB mấyrBtt m5F8847PBột th5F8847PBứ vôyrBt cùnf3Rc7bF7g 5F8847PBquan trọng. Sớmf3Rc7bF7 f3Rc7bF7tối bêf3Rc7bF7n nha5F8847PBu h5F8847PBơn hf3Rc7bF7ai f3Rc7bF7mươi nyrBtgày, h5F8847PBắn chưayrBt ba5F8847PBo giờf3Rc7bF7 biếyrBtt n5F8847PBàng lạf3Rc7bF7i qf3Rc7bF7uan f3Rc7bF7trọng với hắnyrBt nhưf3Rc7bF7 vậy.5F8847PB Đếnf3Rc7bF7 khf3Rc7bF7i phá5F8847PBt hi5F8847PBện 5F8847PBnàng yrBtquan trọyrBtng v5F8847PBới hắnf3Rc7bF7 f3Rc7bF7thì f3Rc7bF7cũng là5F8847PB lúcf3Rc7bF7 nàng bỏyrBt đi.f3Rc7bF7 f3Rc7bF7Tìm yrBthơn yrBtmười ngàyf3Rc7bF7 5F8847PBvẫn khô5F8847PBng chút5F8847PB 5F8847PBtin tyrBtức, tf3Rc7bF7im hyrBtắn đã5F8847PB đánhyrBt rơf3Rc7bF7i mấtf3Rc7bF7 rồi.

“Lấy yrBtai cũn5F8847PBg được,yrBt Bf3Rc7bF7ạch N5F8847PBgâm tyrBthì khôf3Rc7bF7ng.” f3Rc7bF7Phương Kình 5F8847PBvốn kh5F8847PBông phảyrBti hạngf3Rc7bF7 ngườif3Rc7bF7 tf3Rc7bF7hập pyrBthần cổf3Rc7bF7 hủf3Rc7bF7, thế5F8847PB nhyrBtưng hắnf3Rc7bF7 k5F8847PBhông thf3Rc7bF7ích Bạcf3Rc7bF7h N5F8847PBgâm. Từ lầnf3Rc7bF7 đ5F8847PBầu ti5F8847PBên nhìf3Rc7bF7n thấy5F8847PB Bạch5F8847PB f3Rc7bF7Ngâm, hắf3Rc7bF7n f3Rc7bF7đã khônf3Rc7bF7g thf3Rc7bF7ích f3Rc7bF7rồi. Tf3Rc7bF7uy r5F8847PBằng Bạchf3Rc7bF7 Ngâf3Rc7bF7m thoạt f3Rc7bF7nhìn rấtf3Rc7bF7 nhyrBtu nhược,f3Rc7bF7 thếf3Rc7bF7 nhưnyrBtg f3Rc7bF7trên ngườ5F8847PBi lạif3Rc7bF7 ma5F8847PBng thef3Rc7bF7o mộtf3Rc7bF7 yrBtcổ sáyrBtt khí. yrBt Người bìf3Rc7bF7nh thf3Rc7bF7ường đương5F8847PB nyrBthiên nhì5F8847PBn khf3Rc7bF7ông thấy,f3Rc7bF7 nhưngf3Rc7bF7 hắf3Rc7bF7n tun5F8847PBg hoànf3Rc7bF7h giaf3Rc7bF7ng hồ nhiềuf3Rc7bF7 nf3Rc7bF7ăm nhyrBtư v5F8847PBậy, đf3Rc7bF7ương nhi5F8847PBên khôyrBtng cóf3Rc7bF7 nhìn5F8847PB nhầm,yrBt hắnyrBt 5F8847PBmơ h5F8847PBồ t5F8847PBhấy được,yrBt cô nyrBtương kyrBtia k5F8847PBhông cf3Rc7bF7ó yrBtcái gìyrBt f3Rc7bF7là tốtyrBt. Nếuf3Rc7bF7 yrBtnhi tyrBtử thíf3Rc7bF7ch, yrBthắn cũnf3Rc7bF7g cóf3Rc7bF7 tf3Rc7bF7hể yrBtmiễn cưỡf3Rc7bF7ng tiếp nhậnyrBt Bạch5F8847PB NgâmyrBt. NhưnyrBtg k5F8847PBể từf3Rc7bF7 khyrBti yrBtBạch NgâmyrBt xảyrBty r5F8847PBa xf3Rc7bF7ung độtf3Rc7bF7 mãnhyrBt li5F8847PBệt vớ5F8847PBi hắn, 5F8847PBhắn yrBtđã triệtyrBt để5F8847PB p5F8847PBhủ nhậ5F8847PBn nàng.yrBt yrBtNàng sf3Rc7bF7át khyrBtí quáyrBt nặnf3Rc7bF7g, khôf3Rc7bF7ng yrBtcó tf3Rc7bF7ư yrBtcách làm f3Rc7bF7chủ mf3Rc7bF7ẫu PhưyrBtơng gia.

“Ta chỉyrBt muốn5F8847PB nàng.”yrBt TừyrBt nh5F8847PBỏ m5F8847PBất 5F8847PBđi yrBtmẫu thâyrBtn 5F8847PBđã khiến hắyrBtn thậyrBtp phầ5F8847PBn yrBtcô đơf3Rc7bF7n, án5F8847PBh mf3Rc7bF7ắt l5F8847PBạnh l5F8847PBùng củayrBt Đỗ5F8847PB thịyrBt c5F8847PBàng khi5F8847PBến hắnyrBt f3Rc7bF7trở nêf3Rc7bF7n lãn5F8847PBh khốc. Ngườif3Rc7bF7 tron5F8847PBg yrBtgiang hf3Rc7bF7ồ gf3Rc7bF7ọi hf3Rc7bF7ắn là5F8847PB L5F8847PBãnh T5F8847PBâm Côngf3Rc7bF7 Tf3Rc7bF7ử, đơn5F8847PB gyrBtiản vyrBtì tyrBtâm hắn lạnh.5F8847PB HyrBtắn ng5F8847PBoài mặyrBtt luôyrBtn c5F8847PBười r5F8847PBạng yrBtrỡ f3Rc7bF7như 5F8847PBgió f3Rc7bF7mùa xuâyrBtn, đếnyrBt kh5F8847PBi giế5F8847PBt ngườif3Rc7bF7 th5F8847PBì vô yrBtcùng nghf3Rc7bF7iêm tú5F8847PBc, thyrBtậm yrBtchí sf3Rc7bF7o vớyrBti ngườif3Rc7bF7 5F8847PBtrong hácyrBth đạof3Rc7bF7 còyrBtn t5F8847PBàn khốcf3Rc7bF7 hơ5F8847PBn. Chỉ yrBtcó mình5F8847PB hắ5F8847PBn byrBtiết, f3Rc7bF7bộ dáyrBtng tươiyrBt cườiyrBt cyrBtủa hắn5F8847PB làyrBt gif3Rc7bF7ả. ĐỗyrBt thịf3Rc7bF7 k5F8847PBhông cyrBtó f3Rc7bF7nhi tử,f3Rc7bF7 vẫn luôn5F8847PB nyrBthìn hắnyrBt khôf3Rc7bF7ng vừaf3Rc7bF7 mắ5F8847PBt. Lf3Rc7bF7úc m5F8847PBẫu tyrBthân chếtyrBt đãf3Rc7bF7 từyrBtng nóyrBti vớiyrBt hắyrBtn, n5F8847PBgười muốn hắnf3Rc7bF7 cười,f3Rc7bF7 kf3Rc7bF7hông đ5F8847PBược khóc,f3Rc7bF7 f3Rc7bF7không được5F8847PB để5F8847PB ngườif3Rc7bF7 mf3Rc7bF7uốn khf3Rc7bF7i df3Rc7bF7ễ hắ5F8847PBn đyrBtách ý.f3Rc7bF7 yrBtPhía sau nụyrBt cười5F8847PB củyrBta hf3Rc7bF7ắn, luf3Rc7bF7ôn ẩnf3Rc7bF7 giấuf3Rc7bF7 mộtf3Rc7bF7 tráiyrBt yrBttim cf3Rc7bF7ô đ5F8847PBơn, lạnhf3Rc7bF7 yrBtlùng. Sa5F8847PBu khyrBti f3Rc7bF7gặp đf3Rc7bF7ược Bạch Nf3Rc7bF7gâm, f3Rc7bF7hắn luô5F8847PBn f3Rc7bF7luôn bởiyrBt f3Rc7bF7vì vẻ5F8847PB ngf3Rc7bF7ốc nghếchf3Rc7bF7 củyrBta f3Rc7bF7nàng màyrBt cườif3Rc7bF7 đếnyrBt thậtyrBt lòng. 5F8847PB Hắn myrBtuốn nàng5F8847PB, đờiyrBt nf3Rc7bF7ày kiếf3Rc7bF7p 5F8847PBnày chỉf3Rc7bF7 cầnf3Rc7bF7 5F8847PBmình nàng.

“Không được5F8847PB, Phương5F8847PB gif3Rc7bF7a đãyrBt phyrBtát tyrBtin nàyyrBt ryrBta rồi,f3Rc7bF7 thiên f3Rc7bF7 kim các5F8847PB mônyrBt phf3Rc7bF7ái cũ5F8847PBng f3Rc7bF7đã tf3Rc7bF7ới rồi5F8847PB, lúcf3Rc7bF7 nàyf3Rc7bF7 h5F8847PBủy yrBtbỏ 5F8847PBlà tổnyrBt hạiyrBt f3Rc7bF7danh 5F8847PBdự Phương gia.”

Phương ChấyrBtn 5F8847PBHiên cườf3Rc7bF7i nhf3Rc7bF7ạt, f3Rc7bF7“Cha, f3Rc7bF7chủ ýyrBt f3Rc7bF7này cf3Rc7bF7ó phải củayrBt nyrBtữ nhân5F8847PB kiyrBta 5F8847PBkhông?” N5F8847PBgoại tyrBtrừ f3Rc7bF7nữ f3Rc7bF7nhân kia5F8847PB, yrBtcó af3Rc7bF7i lạyrBti thyrBtiếu đạyrBto 5F8847PBđức nhf3Rc7bF7ư vậf3Rc7bF7y, còn lã5F8847PBo yrBtnhân f3Rc7bF7kia hết5F8847PB l5F8847PBần nà5F8847PBy đếnf3Rc7bF7 lầyrBtn khf3Rc7bF7ác đề5F8847PBu nyrBtghe lờiyrBt bà.

Phương KìyrBtnh không5F8847PB nó5F8847PBi, biể5F8847PBu yrBtthị chấp5F8847PB nhận.

Phương yrBtChấn Hi5F8847PBên 5F8847PBcười đếnyrBt châ5F8847PBm chọc,5F8847PB “Đừng5F8847PB tưởyrBtng là5F8847PB ta khf3Rc7bF7ông bf3Rc7bF7iết bf3Rc7bF7à t5F8847PBa muốnyrBt gì,yrBt ĐỗyrBt Thaf3Rc7bF7nh Sf3Rc7bF7ương từyrBt nh5F8847PBỏ đã5F8847PB lf3Rc7bF7à kyrBtỳ tà5F8847PBi 5F8847PBvõ học5F8847PB, võ5F8847PB côngf3Rc7bF7 vôyrBt cùng 5F8847PBtốt, lyrBtàm nhiều5F8847PB t5F8847PBrò nhyrBtư vậy,5F8847PB yrBtmục đf3Rc7bF7ích cf3Rc7bF7hính yrBtlà vìf3Rc7bF7 muốn5F8847PB đườngf3Rc7bF7 đườf3Rc7bF7ng yrBtchính chính 5F8847PBđem Thaf3Rc7bF7nh f3Rc7bF7Sương gảf3Rc7bF7 chf3Rc7bF7o tf3Rc7bF7a.” N5F8847PBữ yrBttử kif3Rc7bF7a q5F8847PBuả yrBtnhiên độ5F8847PBc 5F8847PBác, nhấtf3Rc7bF7 tiễyrBtn hyrBtạ song điêu5F8847PB. VyrBtừa để5F8847PB Đ5F8847PBỗ Thf3Rc7bF7anh SươngyrBt cóyrBt đượcf3Rc7bF7 dyrBtanh tiếnf3Rc7bF7g, vừa5F8847PB đểyrBt 5F8847PBnàng gảf3Rc7bF7 vàoyrBt PhyrBtương gia.

“Thanh SươngyrBt cf3Rc7bF7ó chỗyrBt nào5F8847PB kf3Rc7bF7hông tốt?”5F8847PB Hàf3Rc7bF7i tử5F8847PB k5F8847PBia vă5F8847PBn v5F8847PBõ song 5F8847PBtoàn, yrBtôn nh5F8847PBu hiề5F8847PBn thục,f3Rc7bF7 đượcf3Rc7bF7 xưngf3Rc7bF7 lyrBtà vf3Rc7bF7õ lf3Rc7bF7âm đệyrBt n5F8847PBhất f3Rc7bF7mỹ nữf3Rc7bF7, hơnf3Rc7bF7 nữayrBt cònyrBt môn đănf3Rc7bF7g 5F8847PBhộ đối,5F8847PB lạif3Rc7bF7 làf3Rc7bF7 chất5F8847PB nf3Rc7bF7ữ củayrBt f3Rc7bF7ái thf3Rc7bF7ê hắn.

“Nàng tốt,yrBt thế5F8847PB nyrBthưng syrBto rf3Rc7bF7a vẫnf3Rc7bF7 5F8847PBkém NgâyrBtm N5F8847PBgâm 5F8847PBmột ngón tay.”5F8847PB 5F8847PBQuá mứcyrBt giảyrBt dốf3Rc7bF7i, 5F8847PBcố t5F8847PBình f3Rc7bF7thanh cao.

“Ngươi…” PhươngyrBt Kf3Rc7bF7ình sắ5F8847PBp bịf3Rc7bF7 hắf3Rc7bF7n lyrBtàm chf3Rc7bF7o tứcyrBt chế5F8847PBt, 5F8847PBBạch cô yrBtnương kif3Rc7bF7a rố5F8847PBt cuf3Rc7bF7ộc yrBtcó 5F8847PBchỗ nàf3Rc7bF7o tố5F8847PBt chứ?

“Mấy nămf3Rc7bF7 na5F8847PBy, yrBtta 5F8847PBtôn tyrBtrọng yrBtngười, 5F8847PBxem người5F8847PB làyrBt cf3Rc7bF7ha của tayrBt yrBtcũng v5F8847PBì nể5F8847PB mặtf3Rc7bF7 nf3Rc7bF7ương. yrBtNếu nhf3Rc7bF7ư ngườyrBti cốyrBt tìf3Rc7bF7nh lf3Rc7bF7àm nh5F8847PBư vậyyrBt 5F8847PBnữa, yrBtđừng 5F8847PBtrách ta khônyrBtg nyrBthận người.”yrBt S5F8847PBau kf3Rc7bF7hi nương5F8847PB mất,f3Rc7bF7 chf3Rc7bF7a h5F8847PBắn lf3Rc7bF7uôn luônyrBt nghf3Rc7bF7e lờiyrBt nữyrBt nhânyrBt kiyrBta mà 5F8847PBkhi dễf3Rc7bF7 hắn.yrBt Nếu5F8847PB khôf3Rc7bF7ng phf3Rc7bF7ải 5F8847PBhắn 5F8847PBhứa v5F8847PBới nương5F8847PB yrBtsẽ tôyrBtn trọngf3Rc7bF7 cf3Rc7bF7ha 5F8847PBthì PhyrBtương ChấnyrBt Hiên 5F8847PBhắn sớmyrBt đã5F8847PB byrBtỏ nhàf3Rc7bF7 ryrBta đi5F8847PB rồi.

Phương yrBtKình nhf3Rc7bF7ìn n5F8847PBhi 5F8847PBtử, nóyrBti khôngyrBt thành5F8847PB lời5F8847PB. Tính tìnhyrBt nyrBthi tử5F8847PB yrBtthế yrBtnào hắ5F8847PBn hiể5F8847PBu rấyrBtt rõ,yrBt f3Rc7bF7nói đ5F8847PBược làyrBtm f3Rc7bF7được, “Ngươi5F8847PB muốf3Rc7bF7n tf3Rc7bF7hế nào?”

“Hủy yrBtbỏ vif3Rc7bF7ệc f3Rc7bF7chiêu th5F8847PBân yrBtnực cưyrBtời nyrBtày.” Hắ5F8847PBn ngữf3Rc7bF7 khí 5F8847PB kiên quyết.

“Không được,5F8847PB 5F8847PBPhương gyrBtia 5F8847PBta 5F8847PBgánh không5F8847PB n5F8847PBổi việcf3Rc7bF7 này.”

Phương Chấf3Rc7bF7n HiêyrBtn cườ5F8847PBi nhạf3Rc7bF7t, “Vậy5F8847PB đừngyrBt trác5F8847PBh tyrBta làyrBtm chuyện cóyrBt lỗiyrBt vớiyrBt người.”

“Ngươi yrBtmuốn 5F8847PBgì?” Mặt5F8847PB hắnf3Rc7bF7 bi5F8847PBến sách.

“Ta nhyrBtất thyrBtời muố5F8847PBn f3Rc7bF7giết yrBtchết nyrBtữ nhf3Rc7bF7ân lắm5F8847PB mf3Rc7bF7ồm 5F8847PBkia.” Nếu 5F8847PB không f3Rc7bF7phải cyrBtó c5F8847PBha c5F8847PBhe chyrBtở, hắnyrBt đãf3Rc7bF7 sớmyrBt đuổi5F8847PB nữf3Rc7bF7 nhân5F8847PB yrBtkia đf3Rc7bF7i rf3Rc7bF7ồi, thậf3Rc7bF7m chf3Rc7bF7í 5F8847PBcòn có thf3Rc7bF7ể 5F8847PBgiết bf3Rc7bF7à f3Rc7bF7ta, 5F8847PBthù 5F8847PBhận 5F8847PBhắn yrBtđối vớ5F8847PBi f3Rc7bF7nhị nươngf3Rc7bF7 khônyrBtg pf3Rc7bF7hải mớyrBti f3Rc7bF7ngày yrBtmột 5F8847PBngày hai màf3Rc7bF7 thành.

“Người đó5F8847PB yrBtlà n5F8847PBhị nương5F8847PB 5F8847PBcủa nf3Rc7bF7gươi.” &5F8847PBnbsp;Phương yrBtKình không thểyrBt ti5F8847PBn nổi.

“Nương f3Rc7bF7ta f3Rc7bF7đã chết5F8847PB yrBttừ 5F8847PBlâu lắyrBtm rồf3Rc7bF7i, bf3Rc7bF7à tf3Rc7bF7a khôngyrBt xứng. 5F8847PB Cha đừf3Rc7bF7ng qf3Rc7bF7uên, t5F8847PBa f3Rc7bF7là Lf3Rc7bF7ãnh Tâ5F8847PBm f3Rc7bF7Công T5F8847PBử, lf3Rc7bF7à lãyrBtnh tâyrBtm, byrBtất lu5F8847PBận chuf3Rc7bF7yện gì5F8847PB cũ5F8847PBng có thyrBtể là5F8847PBm được.”

“Được yrBtrồi, ngươ5F8847PBi cf3Rc7bF7ứ đểf3Rc7bF7 việc5F8847PB chiêf3Rc7bF7u thâ5F8847PBn n5F8847PBày tiếpf3Rc7bF7 f3Rc7bF7tục đi, tf3Rc7bF7a đồngf3Rc7bF7 ýf3Rc7bF7 c5F8847PBho ng5F8847PBươi lf3Rc7bF7ấy BạchyrBt côf3Rc7bF7 nươ5F8847PBng.” Nh5F8847PBi tf3Rc7bF7ử luôyrBtn luôyrBtn nóif3Rc7bF7 đượcyrBt làm5F8847PB được, yrBttốt nhấtyrBt f3Rc7bF7là đf3Rc7bF7ừng đốif3Rc7bF7 nghịchf3Rc7bF7 vớf3Rc7bF7i hắn.

“Nếu đãyrBt chiêuyrBt 5F8847PBthân, NyrBtgâm NyrBtgâm là5F8847PBm sf3Rc7bF7ao f3Rc7bF7bây giờyrBt? Làm f3Rc7bF7 thiếp chăng?f3Rc7bF7” LấyyrBt 5F8847PBtính t5F8847PBình cươngyrBt liệtyrBt củayrBt nànyrBtg, yrBtnàng sẽf3Rc7bF7 đồngf3Rc7bF7 ý5F8847PB sao?

“Ngươi hưởngyrBt phú5F8847PBc tyrBtề nhân5F8847PB, đồngf3Rc7bF7 thờiyrBt nhập5F8847PB môn,f3Rc7bF7 kyrBthông phân lớyrBtn nhỏ5F8847PB.” Phươnf3Rc7bF7g Kìnhf3Rc7bF7 đoánf3Rc7bF7 chácf3Rc7bF7h Bạchf3Rc7bF7 f3Rc7bF7cô nươngyrBt sẽf3Rc7bF7 khôn5F8847PBg đồngyrBt ý,f3Rc7bF7 tínhyrBt tì5F8847PBnh nàng cf3Rc7bF7ó mạnhyrBt mẽ.yrBt Hắf3Rc7bF7n 5F8847PBđã yrBtđáp ứng5F8847PB yrBtcho nyrBthi t5F8847PBử lấ5F8847PBy B5F8847PBạch 5F8847PBcô nương,yrBt còn5F8847PB f3Rc7bF7chuyện có5F8847PB lấy đf3Rc7bF7ược hayrBty khôngyrBt 5F8847PBkhông liêf3Rc7bF7n yrBtquan đếf3Rc7bF7n hắn.

“Không được,yrBt nànf3Rc7bF7g s5F8847PBẽ khô5F8847PBng đf3Rc7bF7ồng ý.”

Phương K5F8847PBình lạn5F8847PBh lùn5F8847PBg ng5F8847PBhiêm mặt5F8847PB, “Namf3Rc7bF7 yrBttử háyrBtn đại trượngf3Rc7bF7 ph5F8847PBu, f3Rc7bF7còn 5F8847PBphải ngh5F8847PBe f3Rc7bF7lời nàn5F8847PBg? NếuyrBt nf3Rc7bF7hư 5F8847PBnàng thậtf3Rc7bF7 5F8847PBsự khôn5F8847PBg biếtyrBt 5F8847PBtốt xấu, PyrBthương gi5F8847PBa chúng5F8847PB tyrBta f3Rc7bF7cũng k5F8847PBhông yrBtgánh nổiyrBt.” LãyrBto đầyrBtu thật5F8847PB gyrBtian tr5F8847PBá, 5F8847PBrõ ràng5F8847PB đã bf3Rc7bF7iết Bạch5F8847PB NgyrBtâm “kh5F8847PBông biếtf3Rc7bF7 tốt5F8847PB xấu”f3Rc7bF7 rồi.

Phương ChấnyrBt Hiêf3Rc7bF7n hầu5F8847PB nhf3Rc7bF7ư nyrBtghiến răyrBtng f3Rc7bF7nói, “Được,5F8847PB ta đồngf3Rc7bF7 ý.yrBt” NgâyrBtm NgyrBtâm 5F8847PBsẽ tf3Rc7bF7ha t5F8847PBhứ 5F8847PBcho hắn,yrBt bấtf3Rc7bF7 luận5F8847PB 5F8847PBhắn f3Rc7bF7có lấyf3Rc7bF7 yrBtai, cyrBtũng yrBtchỉ đốiyrBt tốt với5F8847PB mộtyrBt m5F8847PBình Nf3Rc7bF7gâm Ngâm.

Thế nyrBthưng ha5F8847PBi ngườf3Rc7bF7i họf3Rc7bF7 đều5F8847PB đã5F8847PB quêyrBtn mấyrBtt mộyrBtt sựyrBt thật, mộtf3Rc7bF7 sựf3Rc7bF7 th5F8847PBật yrBtvô cùf3Rc7bF7ng yrBtvô c5F8847PBùng yrBtnghiêm trọngyrBt, Bạf3Rc7bF7ch Mạn5F8847PB Điệpf3Rc7bF7 cóf3Rc7bF7 v5F8847PBõ c5F8847PBông, 5F8847PBkế hoạch tuf3Rc7bF7yệt vờyrBti củaf3Rc7bF7 bọnf3Rc7bF7 yrBthọ nf3Rc7bF7hất định5F8847PB tf3Rc7bF7hất yrBtbại t5F8847PBhảm hại.

Chương 225F8847PB: Dùng bảyrBtn n5F8847PBăng f3Rc7bF7phản ứn5F8847PBg thật5F8847PB l5F8847PBà tốt.

Bạch f3Rc7bF7Mạn ĐiệpyrBt sớm5F8847PB đãyrBt ngf3Rc7bF7he tyrBthấy ch5F8847PBuyện Phươf3Rc7bF7ng Chf3Rc7bF7ấn Hiên 5F8847PBtuyển yrBtlão 5F8847PBbà, thf3Rc7bF7ế n5F8847PBhưng nànyrBtg mf3Rc7bF7ột c5F8847PBhút c5F8847PBảm gyrBtiác yrBtcũng khô5F8847PBng cóyrBt. C5F8847PBó thyrBtể, nàyrBtng đã từngyrBt động5F8847PB lòng5F8847PB với5F8847PB Ph5F8847PBương ChấnyrBt Hiên5F8847PB, thế5F8847PB 5F8847PBnhưng 5F8847PBmột phầnyrBt hf3Rc7bF7ảo cảyrBtm kiyrBta, đã5F8847PB hoàn tof3Rc7bF7àn bịf3Rc7bF7 gf3Rc7bF7ạt bỏyrBt. NgườiyrBt Pf3Rc7bF7hương g5F8847PBia khf3Rc7bF7inh tf3Rc7bF7hường nà5F8847PBng, nàn5F8847PBg cũngyrBt đồngf3Rc7bF7 dạn5F8847PBg khinh5F8847PB thường b5F8847PBọn họ5F8847PB. NgyrBthĩ đến5F8847PB sácf3Rc7bF7h mặtyrBt f3Rc7bF7của Phươngf3Rc7bF7 lão5F8847PB f3Rc7bF7gia cyrBtùng Phươn5F8847PBg p5F8847PBhu nhâ5F8847PBn, nàng yrBtthực yrBtsự f3Rc7bF7muốn nônf3Rc7bF7 myrBtửa. Phư5F8847PBơng Cf3Rc7bF7hấn 5F8847PBHiên rấtyrBt xuấtyrBt yrBtsách, k5F8847PBhông giốnyrBtg hạn5F8847PBg 5F8847PBăn chơyrBti trác f3Rc7bF7táng thô5F8847PBng thường,f3Rc7bF7 th5F8847PBế n5F8847PBhưng tf3Rc7bF7rên ngưf3Rc7bF7ời hắnf3Rc7bF7 mf3Rc7bF7ang tf3Rc7bF7heo cf3Rc7bF7ao ngạo5F8847PB củ5F8847PBa cyrBton nhà yrBt thế gf3Rc7bF7ia. 5F8847PBGả và5F8847PBo nh5F8847PBà giyrBtàu yrBtcó đếnyrBt 5F8847PBnay f3Rc7bF7cũng khôngf3Rc7bF7 f3Rc7bF7phải nguyệnyrBt vọnf3Rc7bF7g 5F8847PBcủa f3Rc7bF7nàng, ở cùngf3Rc7bF7 mộtyrBt naf3Rc7bF7m nhân5F8847PB ấuf3Rc7bF7 tyrBtrĩ yrBttự cf3Rc7bF7ao yrBttự 5F8847PBđại 5F8847PBnhư vậ5F8847PBy, còn5F8847PB cyrBtó f3Rc7bF7gì gyrBtọi 5F8847PBlà hạnhyrBt phúc?

Tất cảyrBt f3Rc7bF7mọi nf3Rc7bF7gười ởf3Rc7bF7 PyrBthương gi5F8847PBa vừayrBt tyrBtự cayrBto tựyrBt đại5F8847PB vừ5F8847PBa ấu trĩ,yrBt yrBtBạch Mạn5F8847PB Điệpf3Rc7bF7 thựcyrBt 5F8847PBsự kf3Rc7bF7hông muốf3Rc7bF7n trf3Rc7bF7ở lại5F8847PB n5F8847PBơi này,5F8847PB thếyrBt nhưngyrBt nàngf3Rc7bF7 vẫnyrBt p5F8847PBhải trở lại.5F8847PB f3Rc7bF7Nàng trởyrBt lyrBtại f3Rc7bF7tìm f3Rc7bF7Lưu f3Rc7bF7Ly, cũngyrBt muốn5F8847PB xif3Rc7bF7n PhyrBtương C5F8847PBhấn Hi5F8847PBên thựf3Rc7bF7c yrBthiện lời hứyrBta. PhươnyrBtg Cf3Rc7bF7hấn Hiêf3Rc7bF7n yrBtđã đ5F8847PBáp ứf3Rc7bF7ng sẽ5F8847PB gf3Rc7bF7iúp nà5F8847PBng yrBttìm Đôngf3Rc7bF7 f3Rc7bF7Phương Vũf3Rc7bF7, hắnyrBt rf3Rc7bF7ốt cuộc 5F8847PBtìm yrBtkhông đượcyrBt cf3Rc7bF7hứ gì?

Bởi vf3Rc7bF7ì đạiyrBt yrBthội 5F8847PBchiêu thf3Rc7bF7ân, Phf3Rc7bF7ương 5F8847PBgia ph5F8847PBi thườnyrBtg náo nhiệt,f3Rc7bF7 Bạ5F8847PBch MạnyrBt ĐiyrBtệp đứngyrBt trước5F8847PB cử5F8847PBa lớnf3Rc7bF7 PhươngyrBt g5F8847PBia, yrBthé f3Rc7bF7ra myrBtột nụf3Rc7bF7 cười5F8847PB yrBtnhợt nhạt. Nhữnf3Rc7bF7g nf3Rc7bF7gười thf3Rc7bF7oạt n5F8847PBhìn cyrBtó q5F8847PBuyền yrBtcó th5F8847PBế nhưyrBt yrBtvậy, kỳf3Rc7bF7 5F8847PBthực yrBtlà nhữ5F8847PBng người khôngf3Rc7bF7 f3Rc7bF7nên gảf3Rc7bF7 nhất.5F8847PB Thật5F8847PB sf3Rc7bF7ự f3Rc7bF7không r5F8847PBõ nhữnyrBtg ngưf3Rc7bF7ời nàyf3Rc7bF7 f3Rc7bF7suy n5F8847PBghĩ thếf3Rc7bF7 5F8847PBnào, ch5F8847PBo dù Phươ5F8847PBng Chấf3Rc7bF7n Hf3Rc7bF7iên có5F8847PB l5F8847PBà vyrBtõ lâm5F8847PB f3Rc7bF7đệ f3Rc7bF7nhị mỹyrBt 5F8847PBnam tửf3Rc7bF7 cũ5F8847PBng f3Rc7bF7không cầyrBtn ch5F8847PBen chân5F8847PB chạy t5F8847PBới gf3Rc7bF7ả c5F8847PBho hắn5F8847PB nhưyrBt vyrBtậy chứ.

Nghe đư5F8847PBợc g5F8847PBiang f3Rc7bF7hồ đàyrBtm yrBtluận về5F8847PB vf3Rc7bF7õ lâmyrBt tyrBtứ đạiyrBt f3Rc7bF7mỹ nam,f3Rc7bF7 nàng th5F8847PBực sự5F8847PB muốn5F8847PB cười.5F8847PB Vf3Rc7bF7ận kf3Rc7bF7hí nàngyrBt yrBtlà vận5F8847PB 5F8847PBkhí gyrBtì thếyrBt nàyyrBt? GảyrBt f3Rc7bF7cho đệf3Rc7bF7 t5F8847PBứ mỹf3Rc7bF7 namyrBt làm vợyrBt, yrBtcùng đ5F8847PBệ taf3Rc7bF7m f3Rc7bF7mỹ na5F8847PBm làf3Rc7bF7m f3Rc7bF7phu tyrBthê th5F8847PBật sựyrBt, thâyrBtn ph5F8847PBận h5F8847PBiện nyrBtay còn5F8847PB l5F8847PBà “vị hônyrBt yrBtthê” củ5F8847PBa đ5F8847PBệ nyrBthị mỹf3Rc7bF7 n5F8847PBam, yrBtnếu nf3Rc7bF7hư nhữ5F8847PBng nữyrBt yrBttử khácf3Rc7bF7 biếyrBtt đượcyrBt nàngf3Rc7bF7 đào5F8847PB h5F8847PBoa nhưf3Rc7bF7 vậy, nhf3Rc7bF7ất địn5F8847PBh đốyrBt 5F8847PBkị chếtf3Rc7bF7 nàng.

Bạch Mạn5F8847PB Điệ5F8847PBp yrBtđứng ở5F8847PB ngf3Rc7bF7oài cửa,5F8847PB yrBtdo dự5F8847PB không5F8847PB bi5F8847PBết có nyrBtên và5F8847PBo f3Rc7bF7hay không.5F8847PB Độtf3Rc7bF7 nhiên5F8847PB nghf3Rc7bF7e thyrBtấy f3Rc7bF7người nói,f3Rc7bF7 “MauyrBt xf3Rc7bF7em đi5F8847PB, Tốnf3Rc7bF7g 5F8847PBPhù Dung, TyrBtống f3Rc7bF7gia tran5F8847PBg yrBttới rồiyrBt.” Ti5F8847PBếp đó,5F8847PB cf3Rc7bF7ó yrBtgia đinh5F8847PB yrBtđi tớiyrBt “yrBtdẹp đường”,yrBt B5F8847PBạch MạnyrBt Điệp đương5F8847PB nyrBthiên c5F8847PBũng bịf3Rc7bF7 5F8847PB“dẹp” san5F8847PBg mộf3Rc7bF7t bên.

Bạch MạyrBtn Đi5F8847PBệp khẽf3Rc7bF7 yrBtliếc mf3Rc7bF7ắt v5F8847PBề tyrBtiêu đi5F8847PBểm củ5F8847PBa tyrBtất f3Rc7bF7cả mọyrBti người 5F8847PB– 5F8847PBmột cf3Rc7bF7hiếc xf3Rc7bF7e nyrBtgựa x5F8847PBa ho5F8847PBa. TừyrBt tr5F8847PBên f3Rc7bF7xe ngựa,f3Rc7bF7 dẫnf3Rc7bF7 đầu5F8847PB lyrBtà mộf3Rc7bF7t nayrBtm tửyrBt tuổi còyrBtn rấ5F8847PBt trẻyrBt, tf3Rc7bF7iếp đóyrBt lf3Rc7bF7à một5F8847PB nữyrBt nhâyrBtn mf3Rc7bF7ang t5F8847PBhai, đyrBti sa5F8847PBu cf3Rc7bF7òn có5F8847PB mộf3Rc7bF7t vịyrBt nữf3Rc7bF7 tử5F8847PB 5F8847PBáo lam, đầuyrBt độif3Rc7bF7 mũyrBt c5F8847PBhe mặtyrBt. Vị5F8847PB áo5F8847PB layrBtm n5F8847PBữ t5F8847PBử yrBtkia vừa5F8847PB xuấtf3Rc7bF7 hiện,f3Rc7bF7 ányrBth mắtf3Rc7bF7 mọyrBti ngư5F8847PBời tất cyrBtả đề5F8847PBu đổ5F8847PB f3Rc7bF7dồn vềyrBt yrBtphía f3Rc7bF7nàng. N5F8847PBàng hẳyrBtn chf3Rc7bF7ính l5F8847PBà Tống5F8847PB Phf3Rc7bF7u Dunf3Rc7bF7g 5F8847PBmà mọiyrBt người5F8847PB đã nói,5F8847PB trưyrBtớc tiêyrBtn khônyrBtg cầnyrBt b5F8847PBàn tới5F8847PB 5F8847PBnàng diyrBtện mạ5F8847PBo thếf3Rc7bF7 nào,yrBt chỉ5F8847PB nhìf3Rc7bF7n vócf3Rc7bF7 người uyểf3Rc7bF7n chuyể5F8847PBn đf3Rc7bF7ã 5F8847PBđủ yrBtcho mọif3Rc7bF7 nyrBtgười m5F8847PBơ 5F8847PBước. Phươngf3Rc7bF7 CyrBthấn Hiên5F8847PB thậyrBtt f3Rc7bF7là t5F8847PBốt số,yrBt người ngưf3Rc7bF7ời đềuyrBt muốn5F8847PB 5F8847PBgả chyrBto hắn.5F8847PB Bạcf3Rc7bF7h MạyrBtn Điệf3Rc7bF7p kyrBthông 5F8847PBcó hứngyrBt thú5F8847PB n5F8847PBhìn, h5F8847PBiếu yrBtkỳ quan s5F8847PBát khắpf3Rc7bF7 nyrBtơi. Loại5F8847PB khf3Rc7bF7í t5F8847PBhế nàyyrBt f3Rc7bF7cùng 5F8847PBvõ lf3Rc7bF7âm đạ5F8847PBi hf3Rc7bF7ội cũf3Rc7bF7ng khôyrBtng khácyrBt biệf3Rc7bF7t lắm chứ?

Tống f3Rc7bF7Phù 5F8847PBDung, TyrBtống gyrBtia tryrBtang tf3Rc7bF7iểu t5F8847PBhư, ngườif3Rc7bF7 xưng 5F8847PBbiệt hiệuyrBt Ph5F8847PBù 5F8847PBDung kiếm.yrBt NghyrBte thấf3Rc7bF7y tf3Rc7bF7ên f3Rc7bF7Tống Phùf3Rc7bF7 Du5F8847PBng, nyrBtàng thef3Rc7bF7o bả5F8847PBn năngf3Rc7bF7 nhớ được.

Người xuốngf3Rc7bF7 xyrBte 5F8847PBcúi cùngf3Rc7bF7 lyrBtà mf3Rc7bF7ột vịyrBt yrBthoa phụ5F8847PBc lf3Rc7bF7ão giả yrBttrên dướiyrBt 5yrBt0 tu5F8847PBổi. Hắn5F8847PB tựyrBta hồ5F8847PB cyrBtàng h5F8847PBấp dyrBtẫn nf3Rc7bF7gười yrBtkhác hơ5F8847PBn Tống5F8847PB P5F8847PBhù DunyrBtg, ánh mắtf3Rc7bF7 củf3Rc7bF7a yrBttất cả5F8847PB yrBtmọi ngườif3Rc7bF7 5F8847PBđều mf3Rc7bF7ang thf3Rc7bF7eo yrBtsùng 5F8847PBbái, đổyrBt d5F8847PBồn vềf3Rc7bF7 lf3Rc7bF7ão. Bạ5F8847PBch yrBtMạn Điệp c5F8847PBũng khôn5F8847PBg ngyrBtoại 5F8847PBlệ, h5F8847PBiếu kf3Rc7bF7ỳ quyrBtan f3Rc7bF7sát lão5F8847PB, hẳn5F8847PB 5F8847PBlà mộyrBtt vịyrBt v5F8847PBõ lâmyrBt tiềnf3Rc7bF7 bối?

Hắn rấtf3Rc7bF7 c5F8847PBó pf3Rc7bF7hong gậyrBtt đầuyrBt m5F8847PBỉm cườif3Rc7bF7 nhìnf3Rc7bF7 mọif3Rc7bF7 người,yrBt đến kh5F8847PBi nhìf3Rc7bF7n 5F8847PBthấy BạyrBtch Mạn5F8847PB ĐiyrBtệp, dángyrBt t5F8847PBươi cưyrBtời 5F8847PBcư cf3Rc7bF7ó cf3Rc7bF7hút cứng5F8847PB đờ,f3Rc7bF7 ngơyrBt ngf3Rc7bF7ác nhìn nàng.5F8847PB Bạch5F8847PB Mạ5F8847PBn Điệpf3Rc7bF7 nh5F8847PBìn nf3Rc7bF7gó f3Rc7bF7xung quanf3Rc7bF7h, xyrBtác địnhyrBt yrBtlão đ5F8847PBang 5F8847PBnhìn nàngyrBt, 5F8847PBnàng mỉm yrBtcười đ5F8847PBáp yrBtlại lãyrBto 5F8847PBmột f3Rc7bF7cái, h5F8847PBai f3Rc7bF7tay ômf3Rc7bF7 tf3Rc7bF7rước ngf3Rc7bF7ực, sf3Rc7bF7au đf3Rc7bF7ó lại5F8847PB nhyrBtìn yrBtđi chỗf3Rc7bF7 khác.

“Cha…” yrBtTống Pf3Rc7bF7hù Dunf3Rc7bF7g ké5F8847PBo kéo5F8847PB 5F8847PBy phụ5F8847PBc củyrBta hắn.

Vị lãyrBto yrBtgia đf3Rc7bF7ó, cũ5F8847PBng chí5F8847PBnh yrBtlà Tống5F8847PB g5F8847PBia yrBttrang trayrBtng chf3Rc7bF7ủ, Tống Cảnh5F8847PB Nhânf3Rc7bF7, 5F8847PBmau chóf3Rc7bF7ng 5F8847PBhoàn hồ5F8847PBn. yrBt“Vào thôi.”f3Rc7bF7 Quáf3Rc7bF7 giốn5F8847PBg, tf3Rc7bF7rên đf3Rc7bF7ời cf3Rc7bF7ư nhiê5F8847PBn lại f3Rc7bF7có ha5F8847PBi ngườf3Rc7bF7i giốnyrBtg nh5F8847PBau nyrBthư vyrBtậy. Nếu5F8847PB khf3Rc7bF7ông phảif3Rc7bF7 từngf3Rc7bF7 tậ5F8847PBn yrBtmắt thấyf3Rc7bF7 n5F8847PBàng đã chết,f3Rc7bF7 hắnf3Rc7bF7 nhất5F8847PB địnhf3Rc7bF7 f3Rc7bF7cho rằnf3Rc7bF7g nyrBtgười đ5F8847PBứng f3Rc7bF7trước mặtyrBt f3Rc7bF7chính lf3Rc7bF7à nàngf3Rc7bF7. Nàf3Rc7bF7ng yrBtđã chết, thậtyrBt sf3Rc7bF7ự đ5F8847PBã chết.

Khách qu5F8847PBý tiyrBtến và5F8847PBo tyrBtrong, Bạchf3Rc7bF7 5F8847PBMạn yrBtĐiệp 5F8847PBcũng tf3Rc7bF7heo vào. Mới5F8847PB vừaf3Rc7bF7 đi5F8847PB f3Rc7bF7được haf3Rc7bF7i bước,5F8847PB lif3Rc7bF7ền cyrBtó m5F8847PBột bànf3Rc7bF7 yrBttay nhỏ5F8847PB bé5F8847PB túmyrBt l5F8847PBấy 5F8847PBy phụf3Rc7bF7c cf3Rc7bF7ủa nàng.f3Rc7bF7 Nàng cúi5F8847PB đầu,yrBt mộ5F8847PBt c5F8847PBái yrBtđầu 5F8847PBtừ pf3Rc7bF7hía sa5F8847PBu chyrBtui f3Rc7bF7ra, vuf3Rc7bF7i vẻ5F8847PB cười5F8847PB nó5F8847PBi, “TiểuyrBt thf3Rc7bF7ư, n5F8847PBgài rốt cuyrBtộc cũyrBtng tớif3Rc7bF7 rồi.”

“Sao ngưyrBtơi lạiyrBt f3Rc7bF7ở yrBtchỗ nàyf3Rc7bF7?” N5F8847PBữ tử5F8847PB f3Rc7bF7kéo f3Rc7bF7y phụ5F8847PBc nàng, 5F8847PBđương nhif3Rc7bF7ên chyrBtính yrBtlà Lư5F8847PBu Ly.

Lưu L5F8847PBy 5F8847PBđứng 5F8847PBlên, cun5F8847PBg 5F8847PBkính nóf3Rc7bF7i, “Hf3Rc7bF7ồi tif3Rc7bF7ểu yrBtthư, f3Rc7bF7nô tỳ phụngf3Rc7bF7 mệnhf3Rc7bF7 5F8847PBtam tf3Rc7bF7iểu yrBtthư đếnf3Rc7bF7 Pf3Rc7bF7hương gi5F8847PBa chờf3Rc7bF7 nyrBtgài. ThếyrBt n5F8847PBhưng myrBtấy tê5F8847PBn giyrBtữ cửa Phương5F8847PB gf3Rc7bF7ia nóf3Rc7bF7i ởyrBt đâyyrBt khônf3Rc7bF7g cyrBtó 5F8847PBvị yrBthào nhânf3Rc7bF7 nàoyrBt 5F8847PBnhư f3Rc7bF7vậy, LưuyrBt Lf3Rc7bF7y khf3Rc7bF7ông dáyrBtm t5F8847PBự tiệnyrBt rời f3Rc7bF7đi, khônyrBtg còn5F8847PB cáchyrBt nyrBtào khác5F8847PB hyrBtơn f3Rc7bF7là 5F8847PBngồi yrBtở đâyyrBt chờ5F8847PB.” NàyrBtng yrBtđã f3Rc7bF7ở đây5F8847PB hơnf3Rc7bF7 mf3Rc7bF7ười ngày, nếuyrBt tiể5F8847PBu thưf3Rc7bF7 5F8847PBmà cf3Rc7bF7òn khôngf3Rc7bF7 xuyrBtất hi5F8847PBện, nànyrBtg đà5F8847PBnh phảif3Rc7bF7 trởyrBt vềyrBt yrBttiếp nh5F8847PBận nghiêm pyrBthạt yrBtcủa ta5F8847PBm tiể5F8847PBu thư.

Bạch MyrBtạn Điệ5F8847PBp cưyrBtời yrBtthần yrBtbí, “Tf3Rc7bF7a 5F8847PBdùng tên5F8847PB yrBtgiả Bạch Ngâm,5F8847PB hơyrBtn nữyrBta tf3Rc7bF7a mấyf3Rc7bF7 ngàf3Rc7bF7y nayrBty c5F8847PBũng yrBtkhông 5F8847PBở ch5F8847PBỗ yrBtnày, ngươ5F8847PBi đf3Rc7bF7ương nf3Rc7bF7hiên kh5F8847PBông tìm được.”

“Tiểu thưyrBt, 5F8847PBngài khônyrBtg phảif3Rc7bF7 cũf3Rc7bF7ng muốn5F8847PB t5F8847PBham tuyf3Rc7bF7ển chứ?” Tiểuf3Rc7bF7 th5F8847PBư đãf3Rc7bF7 tf3Rc7bF7hành thâf3Rc7bF7n rồi5F8847PB mà,5F8847PB f3Rc7bF7hơn 5F8847PBnữa còyrBtn f3Rc7bF7nghe tf3Rc7bF7am tiểu5F8847PB thư5F8847PB n5F8847PBói ti5F8847PBểu thưyrBt có bệnyrBth, quyrBtên 5F8847PBmất v5F8847PBõ côf3Rc7bF7ng, cf3Rc7bF7òn cóf3Rc7bF7 thểf3Rc7bF7 t5F8847PBham dựyrBt sao?

“Không.” Bạcf3Rc7bF7h Mf3Rc7bF7ạn ĐiệpyrBt kh5F8847PBinh f3Rc7bF7thường nyrBtói, “KyrBthông thích.” Phươn5F8847PBg 5F8847PBgia f3Rc7bF7cho rằnf3Rc7bF7g f3Rc7bF7nữ 5F8847PBtử tronyrBtg yrBtthiên hạyrBt đềyrBtu 5F8847PBkhát khf3Rc7bF7ao nịyrBtnh yrBtbợ Phươn5F8847PBg gia sa5F8847PBo? BạyrBtch MyrBtạn ĐyrBtiệp nf3Rc7bF7àng kf3Rc7bF7hông cần.

“Tiểu th5F8847PBư, yrBtnghe nóiyrBt ngf3Rc7bF7ài bịf3Rc7bF7 bệnh?f3Rc7bF7” yrBtNghe 5F8847PBnói tiểuf3Rc7bF7 thư 5F8847PB bị bệnhyrBt, LưuyrBt L5F8847PBy nànyrBtg tứcyrBt đế5F8847PBn f3Rc7bF7muốn chết,5F8847PB hf3Rc7bF7ơn nữ5F8847PBa cònyrBt bị5F8847PB tayrBtm tf3Rc7bF7iểu tyrBthư khépyrBt tộiyrBt hộ chủ5F8847PB vôf3Rc7bF7 f3Rc7bF7năng mf3Rc7bF7à nghiêyrBtm yrBtphạt, thậtf3Rc7bF7 5F8847PBlà oayrBtn f3Rc7bF7uổng 5F8847PBcho nàng.

“Đúng vf3Rc7bF7ậy, bấtf3Rc7bF7 f3Rc7bF7quá hiyrBtện g5F8847PBiờ đã5F8847PB cóyrBt khởi5F8847PB sf3Rc7bF7ách. Cũng không5F8847PB f3Rc7bF7biết xảy5F8847PB rf3Rc7bF7a cyrBthuyện 5F8847PBgì, rất5F8847PB khf3Rc7bF7ó nóyrBti 5F8847PBrõ vớf3Rc7bF7i n5F8847PBgươi. ĐiyrBt, c5F8847PBhúng f3Rc7bF7ta vào5F8847PB trong.” NóiyrBt nànyrBtg f3Rc7bF7mất t5F8847PBrí nf3Rc7bF7hớ? Lư5F8847PBu L5F8847PBy ti5F8847PBn sao?

“Tại sayrBto phf3Rc7bF7ải vàof3Rc7bF7.” Lư5F8847PBu yrBtLy vf3Rc7bF7ẻ mặ5F8847PBt khô5F8847PBng được5F8847PB thích thú.

“Ngu ngốc,5F8847PB t5F8847PBa cùyrBtng PhươyrBtng C5F8847PBhấn 5F8847PBHiên c5F8847PBó yrBtmột gf3Rc7bF7iao dịc5F8847PBh, ta vyrBtào hỏiyrBt hắf3Rc7bF7n Đông5F8847PB PhươnyrBtg f3Rc7bF7Vũ ởyrBt đâu.”f3Rc7bF7 Nếu5F8847PB kh5F8847PBông phf3Rc7bF7ải yrBtvì tìf3Rc7bF7m đượcyrBt Lưu5F8847PB 5F8847PBLy và5F8847PB f3Rc7bF7vì thù lyrBtao củ5F8847PBa trậnyrBt giyrBtao dịchf3Rc7bF7 yrBtnày, nànf3Rc7bF7g thật5F8847PB 5F8847PBsự kf3Rc7bF7hông muốyrBtn trf3Rc7bF7ở về.

“Tiểu thư,f3Rc7bF7 tayrBtm tiểyrBtu t5F8847PBhư đãf3Rc7bF7 f3Rc7bF7dùng byrBtồ c5F8847PBâu đf3Rc7bF7ưa ti5F8847PBn đyrBtến Thiên 5F8847PBCơ các,f3Rc7bF7 muf3Rc7bF7a t5F8847PBin vềf3Rc7bF7 Đôngf3Rc7bF7 Phf3Rc7bF7ương Vf3Rc7bF7ũ, ch5F8847PBỉ cf3Rc7bF7ần cóf3Rc7bF7 t5F8847PBin tức,yrBt lậpf3Rc7bF7 tứcyrBt 5F8847PBbáo 5F8847PBvới tiểu thư.”yrBt Thi5F8847PBên f3Rc7bF7Cơ cáyrBtc yrBtchính f3Rc7bF7là tyrBthám tửf3Rc7bF7 t5F8847PBư, yrBtchuyên myrBtua bán5F8847PB f3Rc7bF7tin f3Rc7bF7tức. Thiê5F8847PBn Cơ cf3Rc7bF7ác sáng5F8847PB lập5F8847PB hơ5F8847PBn trămyrBt năm,5F8847PB 5F8847PBmạng lướif3Rc7bF7 tìnhf3Rc7bF7 báoyrBt tr5F8847PBải rộng5F8847PB c5F8847PBả nước,f3Rc7bF7 khôf3Rc7bF7ng có5F8847PB tyrBtin tức nyrBtào là5F8847PB khôngf3Rc7bF7 thyrBtu thậpyrBt đưyrBtợc, cà5F8847PBng k5F8847PBhông yrBtbán tyrBtin tức5F8847PB giả.yrBt Cóf3Rc7bF7 Thf3Rc7bF7iên Cơf3Rc7bF7 5F8847PBcác hỗ tyrBtrợ, cf3Rc7bF7hỉ cầ5F8847PBn Đôf3Rc7bF7ng Phươngf3Rc7bF7 f3Rc7bF7Vũ lộf3Rc7bF7 diệnf3Rc7bF7, 5F8847PBtuyệt đố5F8847PBi f3Rc7bF7có thểyrBt bắt5F8847PB đượf3Rc7bF7c hắn.

“Có Thiênf3Rc7bF7 Cơf3Rc7bF7 cá5F8847PBc hỗ5F8847PB t5F8847PBrợ, 5F8847PBta cóf3Rc7bF7 thf3Rc7bF7ể yên5F8847PB 5F8847PBtâm rf3Rc7bF7ồi, tf3Rc7bF7hế nhưng tyrBta cyrBtó vyrBtài l5F8847PBời muố5F8847PBn nó5F8847PBi v5F8847PBới Pf3Rc7bF7hương Chf3Rc7bF7ấn Hiên.5F8847PB” 5F8847PBNghe Lư5F8847PBu yrBtLy f3Rc7bF7nói đf3Rc7bF7ến 5F8847PBThiên Cơ cf3Rc7bF7ác, tấtf3Rc7bF7 cả5F8847PB tư5F8847PB li5F8847PBệu f3Rc7bF7về Thi5F8847PBên 5F8847PBCơ cácyrBt byrBtỗng nhiêyrBtn yrBtxuất hiệ5F8847PBn tyrBtrong đầuf3Rc7bF7 nàng.yrBt Rất nhiềuyrBt ngườf3Rc7bF7i 5F8847PBcùng việf3Rc7bF7c nàyrBtng 5F8847PBnhớ 5F8847PBrất yrBtrõ, chỉf3Rc7bF7 cầnf3Rc7bF7 xu5F8847PBất hi5F8847PBện tryrBtước yrBtmắt 5F8847PBnàng, hoặc làyrBt từngf3Rc7bF7 ngyrBthe nói5F8847PB đếf3Rc7bF7n, nàngf3Rc7bF7 đều5F8847PB cyrBtó f3Rc7bF7thể n5F8847PBhớ yrBtlại. f3Rc7bF7Mới đâyf3Rc7bF7 yrBtthôi, Bạ5F8847PBch Mạnf3Rc7bF7 ĐyrBtiệp còn khôngyrBt phyrBtát hiệnyrBt yrBtra hf3Rc7bF7iện tượngyrBt kyrBtỳ qf3Rc7bF7uái này.

“Tiểu thư…f3Rc7bF7 k5F8847PBhông phải5F8847PB lyrBtà ngàiyrBt yrBtthích h5F8847PBắn chứ5F8847PB?” yrBtNghe tam tiểuyrBt thư5F8847PB nó5F8847PBi tiểuf3Rc7bF7 5F8847PBthư ở5F8847PB cùn5F8847PBg mộtyrBt cf3Rc7bF7hỗ yrBtvới PhưyrBtơng Chấf3Rc7bF7n HiênyrBt, chẳng5F8847PB yrBtlẽ là…

Bạch 5F8847PBMạn Điệp5F8847PB nf3Rc7bF7ém yrBtcho 5F8847PBnàng mộtf3Rc7bF7 cf3Rc7bF7ái trừn5F8847PBg mắtyrBt, “Đif3Rc7bF7 chết đi5F8847PB, f3Rc7bF7ta mới5F8847PB khf3Rc7bF7ông tf3Rc7bF7hèm thíf3Rc7bF7ch họf3Rc7bF7 Phư5F8847PBơng đó.”f3Rc7bF7 TronyrBtg lònyrBtg n5F8847PBàng lạyrBti b5F8847PBổ thêm5F8847PB mộtyrBt câ5F8847PBu, muốn yrBtthích cf3Rc7bF7ũng thf3Rc7bF7ích 5F8847PBSáo NgọcyrBt Côf3Rc7bF7ng Tử.

“Vậy là5F8847PB yrBttốt ryrBtồi.” Cáif3Rc7bF7 tênf3Rc7bF7 h5F8847PBọ Phươf3Rc7bF7ng k5F8847PBia f3Rc7bF7thật 5F8847PBsự có f3Rc7bF7điểm khôyrBtng f3Rc7bF7xứng với5F8847PB tif3Rc7bF7ểu tf3Rc7bF7hư nhf3Rc7bF7à nàng.

Vào đyrBtến P5F8847PBhương g5F8847PBia, lậyrBtp tứ5F8847PBc yrBtcó 5F8847PBnha hf3Rc7bF7oàn yrBtan bàiyrBt sương pyrBthòng cf3Rc7bF7ho cácyrBt nàngf3Rc7bF7 nf3Rc7bF7ghỉ ngơif3Rc7bF7. BạyrBtch MạnyrBt 5F8847PBĐiệp cũf3Rc7bF7ng kyrBthông tf3Rc7bF7rực tiếpf3Rc7bF7 đề5F8847PB xyrBtuất myrBtuốn gặp Phươngf3Rc7bF7 ChyrBtấn Hiê5F8847PBn, nyrBtàng biết5F8847PB k5F8847PBẻ 5F8847PBmuốn gặp5F8847PB hf3Rc7bF7ắn nhiềf3Rc7bF7u yrBtlắm, yrBtnếu n5F8847PBhư f3Rc7bF7nàng cũng muốn5F8847PB đyrBti gặpyrBt hắn,f3Rc7bF7 5F8847PBngười hyrBtầu yrBtnhất định5F8847PB chyrBto rằ5F8847PBng yrBtnàng cũ5F8847PBng giốngf3Rc7bF7 5F8847PBnhư nhữn5F8847PBg nữf3Rc7bF7 nhân f3Rc7bF7khác, t5F8847PBùy t5F8847PBiện tì5F8847PBm myrBtột f3Rc7bF7lí d5F8847PBo thoáf3Rc7bF7i thác5F8847PB đ5F8847PBi. 5F8847PBMọi ngyrBtười ởf3Rc7bF7 5F8847PBPhương giyrBta đều5F8847PB f3Rc7bF7là mắt f3Rc7bF7chó nhì5F8847PBn ngườiyrBt yrBtthấp, ngưyrBtời hầu5F8847PB kyrBthẳng địf3Rc7bF7nh cũngf3Rc7bF7 khôn5F8847PBg f3Rc7bF7tốt được5F8847PB baf3Rc7bF7o f3Rc7bF7nhiêu. Thay 5F8847PBvì chịu5F8847PB nhụcf3Rc7bF7, t5F8847PBhôi thf3Rc7bF7ì 5F8847PBthức tyrBthời mf3Rc7bF7ột chútf3Rc7bF7, f3Rc7bF7buổi tốiyrBt tự5F8847PB f3Rc7bF7mình đyrBti tìm.