You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 21d5gJ: CfgvHái nàyfgvH gọi lfgvHà luậnfgvH vyC6hõ chiêufgvH thân

Trong võyC6h 5zdZlâm tNfSPhập đạiyC6h cayC6ho td5gJhủ, bd5gJao fgvHgồm yC6htam lfgvHa sád5gJt, tam d5gJcông tử.5zdZ Vô5zdZ fgvHẢnh LyC6ha Sátd5gJ, TyC6hhiên Did5gJện TNfSPu LayC6h, Độc5zdZ NươngfgvH Tửd5gJ hợfgvHp xưngd5gJ thànNfSPh NfSPtam la sád5gJt. SáyC6ho NgọcNfSP CônNfSPg Tử,yC6h Ld5gJãnh Tâmd5gJ CônyC6hg Tử5zdZ PyC6hhương Chấn5zdZ NfSPHiên, TùyyC6h PhoyC6hng CôyC6hng Tử 5zdZ Quân d5gJTùy d5gJPhong hợpyC6h xư5zdZng tayC6hm cfgvHông tử.yC6h KhuyC6hôn yC6hmặt thậd5gJt fgvHcủa td5gJam ld5gJa sátd5gJ 5zdZchưa 5zdZai thấNfSPy qua, nyC6hhưng yC6htam d5gJcông tửNfSP đềufgvH đượcNfSP bàfgvHi d5zdZanh làNfSP mỹ5zdZ nNfSPam tửNfSP. ThiêfgvHn Cơd5gJ cácd5gJ chd5gJủ Tùy PhongyC6h Côngd5gJ TửfgvH đượcyC6h xưd5gJng ld5gJà võfgvH lfgvHâm đd5gJệ yC6hnhất mỹNfSP nNfSPam, d5gJVạn KiyC6hếm d5gJsơn yC6htrang thiếud5gJ cyC6hhủ Phương ChấnfgvH Hiêd5gJn đượcd5gJ yC6hxưng làNfSP đệd5gJ nhịNfSP mỹ5zdZ 5zdZnam, Sáod5gJ Ng5zdZọc NfSPCông Td5gJử l5zdZà NfSPnhân yC6hvật thầyC6hn bí 5zdZnhất 5zdZgiang yC6hhồ, rấtNfSP 5zdZít d5gJai từngd5gJ gNfSPặp fgvHqua khuôn5zdZ 5zdZmặt thfgvHật củfgvHa hfgvHắn. NhNfSPưng cNfSPó người nóifgvH, diệnfgvH mạ5zdZo cfgvHủa hắnNfSP xáNfSPc thựd5gJc tuấnyC6h mỹyC6h yC6hvô fgvHsong. NếuNfSP hyC6hai yC6hvị cfgvHông tyC6hử kd5gJia đềuyC6h là yC6hmỹ nad5gJm, hắ5zdZn cũnd5gJg khNfSPông thểd5gJ t5zdZhua 5zdZkém, yC6htoại nguyệnNfSP cd5gJho hyC6hắn danfgvHh hiệud5gJ đệNfSP 5zdZtam mỹ fgvHnam đyC6hi. d5gJTrong NfSPchốn vyC6hõ lâd5gJm tyC6hổng cộ5zdZng có5zdZ tứ5zdZ đd5gJại md5gJỹ namd5gJ, nfgvHgoại trừNfSP ta5zdZm NfSPcông tử5zdZ, Đông Phươ5zdZng giad5gJ, ĐNfSPông PNfSPhương VfgvHũ bàd5gJi danNfSPh đ5zdZệ tứfgvH. G5zdZả chfgvHo mộtNfSP yC6htrong võ5zdZ lyC6hâm đệyC6h t5zdZứ mỹ 5zdZnam, là5zdZ vind5gJh hạnhNfSP tyC6hrong fgvHthiên NfSPhạ, nNfSPên khód5gJ yC6htrách tíd5gJnh tìn5zdZh Đôd5gJng PyC6hhương ch5zdZo dùyC6h kém nhd5gJư NfSPvậy, cd5gJũng NfSPcó d5gJn yC6hcô nươnNfSPg muNfSPốn gảNfSP cd5gJho hắn.d5gJ Sd5gJáo NfgvHgọc d5gJCông 5zdZTử nhưyC6h thd5gJần longfgvH thấy đNfSPầu kd5gJhông thấNfSPy 5zdZđuôi, ĐôngNfSP PhươnNfSPg d5gJVũ thfgvHì d5gJđã có5zdZ vợ,yC6h QuyC6hân NfSPTùy PhoNfSPng thầyC6hn thầfgvHn bí bNfSPí, Phươngd5gJ yC6hChấn Hd5gJiên lạyC6hi khôNfSPng 5zdZmuốn k5zdZết gd5gJiao nữd5gJ tử,d5gJ d5gJviệc nàfgvHy d5gJe rằnyC6hg đãd5gJ khiếnfgvH cho NfSPvô số5zdZ c5zdZô n5zdZương thươn5zdZg tâd5gJm. GầyC6hn 5zdZđây, d5gJtrong chd5gJốn yC6hvõ lâmfgvH NfSPmỗi sd5gJự kiệyC6hn xảyfgvH ra đNfSPều liênd5gJ quad5gJn đếNfSPn củd5gJa Td5gJam côngfgvH td5gJử, làfgvH đfgvHại sựd5gJ lfgvHiên quyC6han đếnd5gJ tứNfSP đại5zdZ fgvHmỹ nam.

Một tryC6hong võyC6h l5zdZâm tayC6hm côyC6hng tửyC6h, d5gJLãnh Tâ5zdZm Công5zdZ T5zdZử Phương Chấnd5gJ fgvHHiên yC6hcông kyC6hhai t5zdZuyển lãfgvHo NfSPbà, tuổiNfSP từfgvH 5zdZ16 đếnyC6h NfSP25, fgvHtướng mạoyC6h đoan5zdZ tyC6hrang, mọi 5zdZ nữ tửNfSP cyC6hhưa chồfgvHng xd5gJuất tNfSPhân thuầd5gJn khiếtNfSP đều5zdZ có5zdZ td5gJhể tha5zdZm tuyển.fgvH yC6hCác NfSPvị côNfSP nương có5zdZ d5gJý mNfSPuốn thNfSPam tuyểd5gJn chỉ5zdZ yC6hcần trướcyC6h yC6hngày NfSPhai mươiyC6h lăyC6hm tháyC6hng tưfgvH đếNfSPn P5zdZhương gia, luậ5zdZn vd5gJõ đểd5gJ phNfSPân t5zdZhắng bại.NfSP CfgvHhỉ cNfSPần cNfSPó thểNfSP đáNfSPnh bd5gJại tấd5gJt cảyC6h mỹd5gJ 5zdZnữ tNfSPham tuyển,d5gJ chính làyC6h thiếyC6hu NfSPphu nhNfSPân fgvHPhương gia.

Lãnh TâmfgvH CfgvHông fgvHTử PhNfSPương ChấyC6hn HiêNfSPn đượcd5gJ xưyC6hng lfgvHà vyC6hõ lâm đệ5zdZ nhịNfSP myC6hỹ nafgvHm tửyC6h, c5zdZô nươfgvHng fgvHmuốn g5zdZả d5gJcho hfgvHắn nhid5gJều nhưyC6h cáNfSP dướiNfSP sNfSPông. Hắnd5gJ vẫn5zdZ fgvHchưa muốn thànhNfSP thânNfSP, chính5zdZ vyC6hiệc nàyfgvH đd5gJã làNfSPm tổn5zdZ thươyC6hng NfSPtrái yC6htim NfSPcủa bid5gJết b5zdZao fgvHcô 5zdZgái. Đột fgvHnhiên hắnyC6h côngd5gJ khayC6hi tuyể5zdZn NfSPlão bà,yC6h khiế5zdZn chfgvHo cácd5gJ cd5gJô nươnyC6hg 5zdZnườm n5zdZượp tiến5zdZ tới Phưd5gJơng 5zdZgia. yC6hNhững cyC6hô nươngd5gJ yC6hcó chồyC6hng hốid5gJ hfgvHận tạid5gJ saNfSPo m5zdZình lạ5zdZi gảfgvH đNfSPi d5gJsớm qud5gJá, hận kNfSPhông yC6hthể lyC6hy fgvHhôn đểNfSP đfgvHi thyC6ham tufgvHyển. yC6hCòn n5zdZhững vfgvHị cyC6hô nưd5gJơng chNfSPưa chd5gJồng tyC6hhì ngày đNfSPêm khổd5gJ luyC6hyện võd5gJ côNfSPng, liềud5gJ mạd5gJng muốNfSPn yC6hgả tới5zdZ Phư5zdZơng gyC6hia. ThiyC6hên yC6hkim nhàfgvH giàu, giaNfSPng NfSPhồ hiệpNfSP nữNfSP, đủfgvH NfSPloại kiểu5zdZ dáNfSPng nữfgvH nfgvHhân fgvHđều 5zdZthu đượcNfSP yC6htin tứcd5gJ, xắ5zdZn tafgvHy áo, chuẩnNfSP b5zdZị tớiyC6h yC6hPhương gyC6hia td5gJranh g5zdZiành chứcNfSP vịfgvH yC6hthiếu fgvHphu nhân.

“Cha, chuy5zdZện ngườd5gJi ld5gJàm qd5gJuả nhiên5zdZ ld5gJà chuyNfSPện fgvHtốt.” Đương NfSPsự chyC6hiêu thâfgvHn P5zdZhương d5gJChấn d5gJHiên d5gJsau khfgvHi n5zdZghe đượcyC6h td5gJin 5zdZnày, chuNfSPyện đầyC6hu NfSPtiên làm fgvHlà d5gJđùng đùnfgvHg nổifgvH fgvHgiận, đád5gJ văngyC6h cfgvHửa thfgvHư 5zdZphòng củaNfSP lãfgvHo chayC6h, ld5gJớn tiếng5zdZ chấNfSPt vấn.

Phương KìnhfgvH buôNfSPng sá5zdZch NfSPtrên tayyC6h, ngẩyC6hng đầuyC6h nhNfSPìn nhi fgvHtử, thấpd5gJ 5zdZgiọng mắng,yC6h “Kd5gJhông d5gJbiết pfgvHhép tách.”

Phương Chấn5zdZ H5zdZiên hừfgvH lạnyC6hh, “NfSPTa khônfgvHg bfgvHiết phyC6hép d5gJtách? Có yC6hthể NfSPso đưd5gJợc vớNfSPi NfSPcha sa5zdZo? NfSPTa muốnNfSP chiêNfSPu t5zdZhân NfSPkhi nàod5gJ? SyC6hao tyC6ha khônyC6hg 5zdZbiết?” Nửa tháng5zdZ nayd5gJ, h5zdZắn vẫn5zdZ vội5zdZ vộiyC6h vàng5zdZ vàNfSPng điyC6h tìmd5gJ BạcNfSPh NyC6hgâm, gid5gJữa đường5zdZ yC6hlại ngyC6hhe đ5zdZược tin NfSPhắn muốyC6hn chiê5zdZu tNfSPhân. Ld5gJập tứcyC6h rNfSPa roNfSPi thúNfSPc yC6hngựa gNfSPấp 5zdZgáp trởd5gJ 5zdZvề 5zdZchất vấn5zdZ lão t5zdZử 5zdZcủa hắn.

“Hôn nhâ5zdZn đạid5gJ sNfSPự d5gJdo yC6hlệnh củyC6ha cNfSPha mẹ,fgvH yC6hlời fgvHcủa d5gJmai m5zdZối, ngươi khfgvHông cầnyC6h biết.”fgvH fgvHNhi d5gJtử hắnNfSP vfgvHì cfgvHô nươnyC6hg têd5gJn gọ5zdZi BạchNfSP NyC6hgâm NfSPkia mà5zdZ phát điê5zdZn 5zdZlên rd5gJồi, NfSPnghe nód5gJi c5zdZô nươd5gJng yC6hta mấtfgvH tích5zdZ liền5zdZ tNfSPo tiếngd5gJ mắyC6hng hắ5zdZn, k5zdZhông nói khNfSPông rằnyC6hg lậNfSPt t5zdZung cảd5gJ thế5zdZ gfgvHiới d5gJnày ld5gJên md5gJà td5gJìm. Vd5gJì d5gJmột fgvHnữ nNfSPhân đid5gJ ngỗNfSP nghịch với5zdZ 5zdZphụ thâfgvHn, tưd5gJơng laNfSPi nếud5gJ lấd5gJy nd5gJgười NfSPta yC6hvề th5zdZì cònyC6h r5zdZa cyC6hái dạd5gJng 5zdZgì nữa5zdZ. Nghe d5gJlời phyC6hu nyC6hhân kid5gJến nghị,d5gJ sd5gJớm NfSPnên tì5zdZm mộNfSPt lãNfSPo NfSPbà chfgvHo hắd5gJn. PhươngfgvH K5zdZình vẫnyC6h vừyC6ha ý ĐỗfgvH Than5zdZh SươngyC6h, bấd5gJt NfSPđắc dfgvHĩ nhd5gJi NfSPtử kiNfSPên quyết5zdZ NfSPkhông chịyC6hu. yC6hHắn d5gJmới rNfSPa fgvHđiều kiệyC6hn trong yC6hvòng mộtNfSP yC6hnăm pfgvHhải mad5gJng thfgvHê t5zdZử tNfSPrở về,5zdZ vốnd5gJ td5gJưởng rằng5zdZ fgvHhài tử5zdZ k5zdZia đfgvHối vớd5gJi nữ n5zdZhân 5zdZkhông cóNfSP hứNfSPng tyC6hhú, tuyệtNfSP đNfSPôi khôngd5gJ tìd5gJm đNfSPược v5zdZị h5zdZôn thêyC6h, đếnyC6h lfgvHúc fgvHđó hắn sẽd5gJ yC6hdanh chínNfSPh nd5gJgôn td5gJhuận éNfSPp nNfSPhi tử5zdZ lấyC6hy Đỗd5gJ Td5gJhanh SươyC6hng, thếyC6h nhưng5zdZ kếtyC6h fgvHquả d5gJnhi tử lạfgvHi myC6hang vềfgvH NfSPmột vfgvHị d5gJcô nương,fgvH cònfgvH khăd5gJng khănd5gJg fgvHnhất yC6hmực fgvHyêu thươngd5gJ ngưyC6hời d5gJta. Bảo nhNfSPi tửfgvH td5gJìm fgvHvị hônd5gJ thfgvHê manNfSPg vNfSPề, chíd5gJnh lfgvHà saNfSPi lầyC6hm lNfSPớn nhấtfgvH tyC6hrong đờid5gJ hắn.

“Ta chfgvHỉ muốnfgvH NgâyC6hm NgâNfSPm.” PhươngyC6h CfgvHhấn HifgvHên ld5gJời lẽfgvH thẳng thừngfgvH t5zdZuyên bốNfSP. Ngà5zdZy d5gJđó yC6hkhi pfgvHhụ thâyC6hn nNfSPói vớifgvH fgvHhắn, NgâNfSPm Ng5zdZâm fgvHđi rồyC6hi.  L5zdZòng hắn độtfgvH nhid5gJên NfSPtrống rỗ5zdZng, hắNfSPn byC6hiết myC6hình đãfgvH đáNfSPnh mấNfSPt md5gJột thứfgvH vd5gJô cùyC6hng yC6hquan trNfSPọng. Sớm tốyC6hi bêNfSPn nyC6hhau hơnyC6h hd5gJai mươifgvH ngày,NfSP hNfSPắn chưafgvH 5zdZbao giờyC6h NfSPbiết NfSPnàng ld5gJại qNfSPuan trọng vyC6hới h5zdZắn nhNfSPư vNfSPậy. ĐếfgvHn kd5gJhi phNfSPát hiệyC6hn nàngNfSP quyC6han trọngfgvH vớiyC6h yC6hhắn t5zdZhì fgvHcũng làfgvH lúcd5gJ nàng bỏ5zdZ đid5gJ. TìmyC6h hơn5zdZ mườiNfSP ngàNfSPy vẫfgvHn d5gJkhông chúfgvHt tiNfSPn tứcyC6h, tyC6him NfSPhắn đãyC6h đNfSPánh d5gJrơi mấtfgvH rồi.

“Lấy fgvHai cũ5zdZng được,NfSP BạchfgvH Ngâmd5gJ td5gJhì khd5gJông.” Phươngd5gJ Kình vNfSPốn khônd5gJg phd5gJải hạngd5gJ ngườiyC6h thậd5gJp NfSPphần cổNfSP hd5gJủ, thế5zdZ nhưn5zdZg hắnfgvH khô5zdZng thícfgvHh BạNfSPch Ngâm. Từd5gJ lầnNfSP đ5zdZầu tiyC6hên nNfSPhìn thấyd5gJ Bạcd5gJh Ngâ5zdZm, hắyC6hn đd5gJã d5gJkhông thíd5gJch rồi.d5gJ TNfSPuy rằngfgvH BạchNfSP Ngâm thoạtyC6h d5gJnhìn fgvHrất NfSPnhu nhyC6hược, thyC6hế d5gJnhưng NfSPtrên NfSPngười lạid5gJ mad5gJng NfSPtheo NfSPmột cổyC6h syC6hát khí. d5gJNgười bìnhNfSP tyC6hhường đưd5gJơng nhiNfSPên d5gJnhìn khd5gJông tfgvHhấy, như5zdZng h5zdZắn tyC6hung hNfSPoành giNfSPang hồ nhiều5zdZ nd5gJăm nyC6hhư vd5gJậy, đưNfSPơng fgvHnhiên khôfgvHng fgvHcó nhìfgvHn nhầm,yC6h h5zdZắn NfSPmơ hồNfSP thyC6hấy được,yC6h cô yC6hnương fgvHkia fgvHkhông c5zdZó cáiyC6h gìyC6h l5zdZà tốtfgvH. Nếu5zdZ nfgvHhi tfgvHử NfSPthích, hfgvHắn yC6hcũng cyC6hó thểyC6h miễnd5gJ cưỡng tiếyC6hp nhận5zdZ BNfSPạch yC6hNgâm. NhfgvHưng d5gJkể td5gJừ kyC6hhi BạchyC6h NgâyC6hm xảyC6hy rNfSPa xund5gJg độNfSPt 5zdZmãnh liệtfgvH v5zdZới hắn, hắn5zdZ đãd5gJ tNfSPriệt đểNfSP phd5gJủ nhậd5gJn nàng.NfSP NàngNfSP sá5zdZt khd5gJí quá5zdZ nặ5zdZng, khôngNfSP cfgvHó fgvHtư 5zdZcách làm chủyC6h md5gJẫu Phd5gJương gia.

“Ta chỉyC6h m5zdZuốn nàng.”d5gJ TừyC6h nhỏ5zdZ m5zdZất đd5gJi mẫuyC6h tfgvHhân đyC6hã khifgvHến hắn th5zdZập phầnNfSP 5zdZcô đơnfgvH, á5zdZnh mắNfSPt lạnNfSPh lùn5zdZg cNfSPủa ĐỗNfSP thị5zdZ cà5zdZng kyC6hhiến fgvHhắn trở5zdZ nd5gJên lãnh kh5zdZốc. NgườyC6hi tr5zdZong giyC6hang hồd5gJ gọd5gJi hắd5gJn lyC6hà Lã5zdZnh Tâ5zdZm Côd5gJng Tử,fgvH đơnfgvH gifgvHản fgvHvì tâmfgvH 5zdZhắn lạnh. HắNfSPn ngod5gJài mặd5gJt yC6hluôn fgvHcười NfSPrạng rỡNfSP nhưd5gJ gió5zdZ NfSPmùa d5gJxuân, đNfSPến kh5zdZi gNfSPiết người5zdZ thì vôNfSP cùngNfSP nghi5zdZêm túfgvHc, tfgvHhậm cd5gJhí yC6hso vớid5gJ ngườifgvH trd5gJong fgvHhách đNfSPạo d5gJcòn tàNfSPn khốfgvHc hơn.NfSP CfgvHhỉ có mìnhfgvH NfSPhắn biế5zdZt, fgvHbộ d5zdZáng tươid5gJ cưfgvHời củafgvH hắnyC6h ld5gJà gNfSPiả. Đd5gJỗ yC6hthị khônyC6hg cyC6hó n5zdZhi tử,fgvH vẫn luôd5gJn nhìnfgvH hắn5zdZ NfSPkhông vừ5zdZa d5gJmắt. yC6hLúc NfSPmẫu 5zdZthân chết5zdZ đd5gJã td5gJừng nóiNfSP vớiNfSP hắn,NfSP nNfSPgười muốn hd5gJắn cưNfSPời, kh5zdZông đượcyC6h khód5gJc, khôngfgvH d5gJđược d5gJđể ngưd5gJời mufgvHốn fgvHkhi dễd5gJ hfgvHắn đáchd5gJ yC6hý. PhíyC6ha yC6hsau nụ cNfSPười cd5gJủa hyC6hắn, l5zdZuôn ẩn5zdZ gyC6hiấu mộfgvHt tráiyC6h td5gJim c5zdZô đyC6hơn, yC6hlạnh lùng.5zdZ SaNfSPu yC6hkhi gặ5zdZp đượcfgvH Bạch NgNfSPâm, hắnfgvH luô5zdZn d5gJluôn NfSPbởi vìd5gJ vd5gJẻ d5gJngốc ngh5zdZếch củaNfSP nyC6hàng màd5gJ cườyC6hi đếnyC6h td5gJhật lòng. HắyC6hn muốn5zdZ nànNfSPg, đờiNfSP nfgvHày d5gJkiếp nàyNfSP cyC6hhỉ cầyC6hn mNfSPình nàng.

“Không đượNfSPc, Phư5zdZơng gyC6hia NfSPđã phátNfSP tNfSPin n5zdZày ryC6ha rồi,NfSP thiênd5gJ kim cNfSPác md5gJôn pháifgvH NfSPcũng đNfSPã fgvHtới NfSPrồi, fgvHlúc n5zdZày hd5gJủy bỏyC6h ld5gJà tNfSPổn hạiyC6h danNfSPh 5zdZdự Phương gia.”

Phương ChấnNfSP HiyC6hên fgvHcười nhạNfSPt, “NfSPCha, c5zdZhủ ý5zdZ d5gJnày c5zdZó ph5zdZải của fgvHnữ nNfSPhân 5zdZkia khô5zdZng?” NgoạiNfSP trfgvHừ yC6hnữ nhâd5gJn kid5gJa, cfgvHó ayC6hi NfSPlại td5gJhiếu đạofgvH đyC6hức NfSPnhư vậy, c5zdZòn lãoyC6h nhâ5zdZn NfSPkia hếtfgvH lyC6hần nàyC6hy đến5zdZ lầnfgvH khácNfSP đềud5gJ nghyC6he NfSPlời bà.

Phương Kì5zdZnh khfgvHông nói,d5gJ fgvHbiểu thịfgvH yC6hchấp nhận.

Phương CyC6hhấn HiNfSPên cườid5gJ đfgvHến chd5gJâm chNfSPọc, “ĐừngyC6h tưởfgvHng làNfSP t5zdZa không biếtNfSP bàfgvH tyC6ha mu5zdZốn gìNfSP, ĐyC6hỗ TyC6hhanh Sưd5gJơng fgvHtừ nhỏNfSP đãd5gJ làNfSP kỳ5zdZ fgvHtài võ5zdZ học,fgvH võyC6h cô5zdZng vô cùnyC6hg tốt,NfSP ld5gJàm nhNfSPiều fgvHtrò nhd5gJư vậ5zdZy, mục5zdZ đífgvHch chín5zdZh yC6hlà vìyC6h yC6hmuốn đườngyC6h đườngd5gJ chNfSPính chính yC6hđem 5zdZThanh SươngNfSP gảyC6h NfSPcho NfSPta.” NữfgvH tửd5gJ kNfSPia quNfSPả nhNfSPiên đNfSPộc ád5gJc, nhd5gJất NfSPtiễn hạd5gJ song fgvH điêu. Vừ5zdZa 5zdZđể Đ5zdZỗ Than5zdZh SươngfgvH NfSPcó đượcNfSP 5zdZdanh tiếng,NfSP vừa5zdZ đểd5gJ n5zdZàng g5zdZả vàd5gJo Phươd5gJng gia.

“Thanh Sươngd5gJ cd5gJó cfgvHhỗ n5zdZào 5zdZkhông tốt?”5zdZ HàifgvH tửyC6h kifgvHa vNfSPăn võ songd5gJ toàn5zdZ, ôyC6hn nd5gJhu d5gJhiền tyC6hhục, đfgvHược xưngNfSP l5zdZà võNfSP lfgvHâm đệ5zdZ nfgvHhất d5gJmỹ nNfSPữ, hơ5zdZn nữa5zdZ cd5gJòn môn d5gJ đăng 5zdZhộ đ5zdZối, lNfSPại d5gJlà chấtNfSP nfgvHữ yC6hcủa áyC6hi fgvHthê hắn.

“Nàng tốt5zdZ, thếyC6h nhưnfgvHg 5zdZso rfgvHa vẫ5zdZn kéNfSPm NgâyC6hm NgâmyC6h myC6hột 5zdZngón tay.” Q5zdZuá NfSPmức NfSPgiả dối5zdZ, cd5gJố tì5zdZnh 5zdZthanh cao.

“Ngươi…” Phươngd5gJ KìnyC6hh sắpd5gJ NfSPbị hắyC6hn lNfSPàm chyC6ho tứyC6hc cyC6hhết, B5zdZạch cô nươ5zdZng kiyC6ha rốd5gJt d5gJcuộc cd5gJó c5zdZhỗ nyC6hào d5gJtốt chứ?

“Mấy năm5zdZ naNfSPy, d5gJta tônyC6h trọng5zdZ người,d5gJ yC6hxem ngưfgvHời 5zdZlà cfgvHha của fgvH ta cũnyC6hg vìd5gJ yC6hnể mặt5zdZ yC6hnương. NếfgvHu nNfSPhư người5zdZ cốyC6h tìn5zdZh làmyC6h 5zdZnhư vậ5zdZy nữa,d5gJ d5gJđừng trácyC6hh tNfSPa không nhận5zdZ người.fgvH” SNfSPau kyC6hhi nưyC6hơng mấtd5gJ, d5gJcha hắnfgvH lyC6huôn luNfSPôn nd5gJghe lờiyC6h nyC6hữ d5gJnhân ki5zdZa mà kfgvHhi dễd5gJ hắd5gJn. NếuyC6h d5gJkhông phảiNfSP hyC6hắn hứad5gJ vớid5gJ 5zdZnương s5zdZẽ t5zdZôn trfgvHọng NfSPcha thyC6hì Phương5zdZ Chấn 5zdZHiên hắyC6hn sớ5zdZm đãNfSP bfgvHỏ fgvHnhà rfgvHa đi5zdZ rồi.

Phương KìnyC6hh nhìd5gJn d5gJnhi tửNfSP, nófgvHi khôngNfSP thàfgvHnh lời.d5gJ T5zdZính tình nhNfSPi tửyC6h thếd5gJ nàyC6ho hắn5zdZ hiểNfSPu rất5zdZ 5zdZrõ, nó5zdZi đưd5gJợc làmd5gJ được,yC6h “Ngư5zdZơi muố5zdZn tfgvHhế nào?”

“Hủy bỏd5gJ v5zdZiệc d5gJchiêu tNfSPhân yC6hnực cườifgvH nàyNfSP.” fgvHHắn ngữfgvH khí kiênd5gJ quyết.

“Không được,yC6h P5zdZhương gfgvHia t5zdZa gánhfgvH khôngNfSP nổid5gJ việcyC6h này.”

Phương Cd5gJhấn Hi5zdZên 5zdZcười NfSPnhạt, “Vậyd5gJ fgvHđừng trácd5gJh tNfSPa làm chuyệnyC6h cóNfSP lỗi5zdZ vớiNfSP người.”

“Ngươi muốnNfSP yC6hgì?” MặtyC6h hắnyC6h biến5zdZ sách.

“Ta nyC6hhất thời5zdZ muNfSPốn giếNfSPt 5zdZchết nữyC6h nhâ5zdZn lắmNfSP mồmNfSP kia.”NfSP fgvHNếu không d5gJphải cyC6hó chNfSPa chyC6he chở,d5gJ hắnNfSP đ5zdZã sớmyC6h đuổid5gJ n5zdZữ nhând5gJ kyC6hia đNfSPi rồ5zdZi, NfSPthậm d5gJchí cfgvHòn có thểNfSP fgvHgiết yC6hbà tad5gJ, td5gJhù h5zdZận yC6hhắn đốNfSPi v5zdZới nhịyC6h n5zdZương kfgvHhông phả5zdZi fgvHmới ngNfSPày mNfSPột ngày5zdZ hd5gJai mà thành.

“Người yC6hđó NfSPlà NfSPnhị nương5zdZ củd5gJa ngươi.”fgvH  PNfSPhương Kình fgvH không thểfgvH t5zdZin nổi.

“Nương NfSPta đãfgvH chếtd5gJ yC6htừ ld5gJâu lắmfgvH d5gJrồi, d5gJbà tyC6ha khyC6hông 5zdZxứng. Cha đừngNfSP quênd5gJ, NfSPta làfgvH LãnyC6hh fgvHTâm Côd5gJng Tử,fgvH là5zdZ lãnhyC6h tâm,yC6h yC6hbất fgvHluận chuyệnNfSP gyC6hì cũng5zdZ có NfSP thể lfgvHàm được.”

“Được rồi,d5gJ ngfgvHươi NfSPcứ đfgvHể việd5gJc cNfSPhiêu td5gJhân nd5gJày NfSPtiếp 5zdZtục đi, yC6hta đồngfgvH ýfgvH chyC6ho n5zdZgươi lấyd5gJ Bạd5gJch côNfSP nương.”d5gJ 5zdZNhi tNfSPử luônNfSP luô5zdZn nóyC6hi đượcfgvH yC6hlàm được, fgvHtốt nhấd5gJt lfgvHà fgvHđừng đốifgvH nghịch5zdZ vớifgvH hắn.

“Nếu đãNfSP chiêd5gJu thând5gJ, NgâfgvHm NgâNfSPm làm5zdZ fgvHsao bây5zdZ gi5zdZờ? Ld5gJàm thiếp chănNfSPg?” LấyNfSP fgvHtính tyC6hình d5gJcương liệyC6ht của5zdZ NfSPnàng, nyC6hàng yC6hsẽ đd5gJồng NfSPý sao?

“Ngươi hưởnd5gJg phúcd5gJ tyC6hề nyC6hhân, đồyC6hng thNfSPời nhậfgvHp mfgvHôn, không phânyC6h lớfgvHn nfgvHhỏ.” PfgvHhương Kì5zdZnh đoáfgvHn chyC6hách Bd5gJạch côd5gJ NfSPnương sẽ5zdZ kh5zdZông đyC6hồng ý,yC6h tí5zdZnh tình NfSP nàng d5gJcó m5zdZạnh mẽ.NfSP Hắnd5gJ đãfgvH đáp5zdZ ứn5zdZg 5zdZcho 5zdZnhi tử5zdZ lấyd5gJ BạcyC6hh côNfSP nương,NfSP còn5zdZ yC6hchuyện 5zdZcó lấy yC6hđược ha5zdZy kfgvHhông khôngd5gJ liên5zdZ qd5gJuan đếnfgvH hắn.

“Không được,NfSP nàng5zdZ sẽNfSP fgvHkhông yC6hđồng ý.”

Phương KyC6hình 5zdZlạnh lùngNfSP nghid5gJêm mặNfSPt, “NaNfSPm NfSPtử hád5gJn đại trượngd5gJ pfgvHhu, còyC6hn pNfSPhải yC6hnghe 5zdZlời nànd5gJg? yC6hNếu như5zdZ fgvHnàng thậyC6ht sựd5gJ kNfSPhông biếNfSPt tốt5zdZ xấu, PhyC6hương gyC6hia chd5gJúng tfgvHa cũfgvHng khôNfSPng gánhd5gJ nổi.”d5gJ fgvHLão đầd5gJu thd5gJật gia5zdZn 5zdZtrá, rõfgvH rànyC6hg đ5zdZã biết BạcNfSPh d5gJNgâm “khôfgvHng biếtd5gJ tố5zdZt xấu”NfSP rồi.

Phương Ch5zdZấn Hi5zdZên hầuyC6h nh5zdZư nghiếnNfSP rănd5gJg nóifgvH, “Được,NfSP ta đyC6hồng ý.”d5gJ NfgvHgâm yC6hNgâm syC6hẽ thyC6ha fgvHthứ cNfSPho hắn,yC6h bấtyC6h luận5zdZ hyC6hắn cóyC6h lấyfgvH afgvHi, d5gJcũng chỉfgvH đd5gJối tốt vNfSPới mộtyC6h myC6hình Ngâm5zdZ Ngâm.

Thế như5zdZng haNfSPi ngfgvHười h5zdZọ đềufgvH yC6hđã quêd5gJn mấ5zdZt mộtfgvH sNfSPự thật,NfSP một sựyC6h thậtNfSP vô5zdZ cùyC6hng vd5gJô 5zdZcùng nghNfSPiêm trọng,yC6h BạchyC6h MạyC6hn Điệpd5gJ có5zdZ vfgvHõ công,fgvH k5zdZế hoạcyC6hh tuyệt vd5gJời củd5gJa bọyC6hn họyC6h d5gJnhất địfgvHnh th5zdZất bạd5gJi td5gJhảm hại.

Chương 22yC6h: DùnyC6hg bản nfgvHăng phảnd5gJ ứyC6hng thfgvHật làfgvH tốt.

Bạch Mạn5zdZ Điệp5zdZ sfgvHớm NfSPđã ngNfSPhe 5zdZthấy chuyệnfgvH PhưyC6hơng Chấn5zdZ Hiên tuyểnyC6h l5zdZão bàyC6h, td5gJhế nhưngyC6h nànyC6hg mộNfSPt c5zdZhút cảmNfSP yC6hgiác fgvHcũng khd5gJông d5gJcó. CóNfSP NfSPthể, nànd5gJg đã d5gJtừng đd5gJộng fgvHlòng yC6hvới PhươfgvHng Chấnd5gJ HyC6hiên, tyC6hhế nhưNfSPng mộtfgvH pd5gJhần hảod5gJ c5zdZảm kiNfSPa, đã5zdZ hoàn 5zdZ toàn bfgvHị gNfSPạt b5zdZỏ. NgưyC6hời d5gJPhương gi5zdZa 5zdZkhinh thfgvHường nànd5gJg, nyC6hàng cd5gJũng đồngNfSP dạNfSPng khinh thường5zdZ bọn5zdZ họ5zdZ. fgvHNghĩ đến5zdZ 5zdZsách d5gJmặt củd5gJa PhươNfSPng lfgvHão gyC6hia cùnfgvHg PhươnyC6hg phfgvHu nh5zdZân, nànNfSPg thực sd5gJự muốnyC6h nôyC6hn mửa5zdZ. PfgvHhương Chấ5zdZn HiênyC6h rấ5zdZt xuấfgvHt yC6hsách, khôyC6hng giốn5zdZg hạngNfSP 5zdZăn chơi trá5zdZc tán5zdZg thNfSPông tyC6hhường, thfgvHế nfgvHhưng tyC6hrên 5zdZngười hắnNfSP ma5zdZng fgvHtheo fgvHcao ngyC6hạo của5zdZ cyC6hon nhà td5gJhế g5zdZia. GfgvHả vàoNfSP nh5zdZà gyC6hiàu cófgvH đếnd5gJ naNfSPy cũ5zdZng khôngNfSP phảid5gJ nNfSPguyện d5gJvọng củaNfSP n5zdZàng, ở cùnNfSPg mộtd5gJ fgvHnam nhâfgvHn yC6hấu trd5gJĩ tNfSPự 5zdZcao NfSPtự đạiyC6h nhưfgvH d5gJvậy, d5gJcòn yC6hcó gìNfSP 5zdZgọi làyC6h hạd5gJnh phúc?

Tất cảd5gJ mọiNfSP ngườiNfSP ở5zdZ NfSPPhương gd5gJia 5zdZvừa yC6htự cad5gJo yC6htự đạNfSPi vừad5gJ ấu trĩ,yC6h BạyC6hch MạnyC6h ĐiệpNfSP thựcfgvH fgvHsự kfgvHhông 5zdZmuốn tfgvHrở l5zdZại nơi5zdZ nfgvHày, th5zdZế nhưyC6hng nàn5zdZg vẫnfgvH ph5zdZải trở lạid5gJ. NfSPNàng tryC6hở NfSPlại tì5zdZm NfSPLưu L5zdZy, yC6hcũng muốd5gJn yC6hxin PhươnfgvHg C5zdZhấn Hid5gJên thự5zdZc hiệnfgvH lời hứ5zdZa. PhươngNfSP Chấn5zdZ HiyC6hên đãyC6h đd5gJáp ứnyC6hg sfgvHẽ giúd5gJp nànyC6hg tìmNfSP Đônd5gJg Phươnd5gJg d5gJVũ, hyC6hắn rốtyC6h cfgvHuộc tìm khyC6hông yC6hđược chứyC6h gì?

Bởi vìd5gJ đại5zdZ hội5zdZ fgvHchiêu thyC6hân, Phư5zdZơng gyC6hia pd5gJhi NfSPthường náo5zdZ nhiệt, Bd5gJạch MNfSPạn ĐiệpfgvH đứyC6hng trướd5gJc cửa5zdZ lfgvHớn Phương5zdZ yC6hgia, hé5zdZ r5zdZa mộtd5gJ nd5gJụ c5zdZười nhợt nNfSPhạt. NhữnyC6hg ngườyC6hi tNfSPhoạt nhfgvHìn cd5gJó quyềnd5gJ cd5gJó thếd5gJ nyC6hhư d5gJvậy, kyC6hỳ thyC6hực fgvHlà những5zdZ người khôngNfSP nêNfSPn 5zdZgả nhNfSPất. ThậtyC6h d5gJsự khôngyC6h 5zdZrõ d5gJnhững ngườ5zdZi fgvHnày s5zdZuy ngyC6hhĩ tNfSPhế nàod5gJ, chNfSPo dù PhưNfSPơng fgvHChấn HiêNfSPn NfSPcó l5zdZà vNfSPõ lyC6hâm đệ5zdZ 5zdZnhị mỹd5gJ 5zdZnam tNfSPử NfSPcũng fgvHkhông cầnyC6h c5zdZhen chNfSPân 5zdZchạy tới gả5zdZ chNfSPo hắn5zdZ nhưyC6h vfgvHậy chứ.

Nghe đ5zdZược yC6hgiang hd5gJồ NfSPđàm luậ5zdZn fgvHvề võyC6h lâ5zdZm d5gJtứ đạid5gJ mfgvHỹ namd5gJ, nàng yC6hthực syC6hự muốnfgvH cườid5gJ. VậnNfSP 5zdZkhí nà5zdZng làd5gJ vậyC6hn khíNfSP gìNfSP thếyC6h nàyNfSP? GảyC6h 5zdZcho d5gJđệ NfSPtứ d5gJmỹ naNfSPm làm 5zdZvợ, 5zdZcùng đệfgvH t5zdZam mỹyC6h NfSPnam ld5gJàm d5gJphu thêfgvH thậfgvHt sự,fgvH thânfgvH phậnd5gJ hyC6hiện NfSPnay cNfSPòn làNfSP “vị hôn5zdZ td5gJhê” củayC6h yC6hđệ nhNfSPị mỹNfSP nayC6hm, 5zdZnếu nhfgvHư fgvHnhững nd5gJữ tửfgvH khácd5gJ bNfSPiết đượyC6hc d5gJnàng đd5gJào yC6hhoa n5zdZhư vậy, nhấtNfSP địnhfgvH fgvHđố kị5zdZ chết5zdZ nàng.

Bạch Mạnd5gJ ĐiệpNfSP fgvHđứng d5gJở ngo5zdZài cửad5gJ, NfSPdo NfSPdự khônNfSPg biyC6hết có nênd5gJ vfgvHào haNfSPy khNfSPông. Đột5zdZ nhifgvHên nNfSPghe fgvHthấy d5gJngười nóifgvH, “Ma5zdZu xefgvHm đi,d5gJ TfgvHống PhfgvHù Dung, NfSPTống giyC6ha NfSPtrang tớNfSPi rồi.”d5gJ TiếpfgvH đó,NfSP yC6hcó d5gJgia fgvHđinh điNfSP fgvHtới “dyC6hẹp đường”,NfSP Bạc5zdZh 5zdZMạn Điệp đươngyC6h nyC6hhiên cũfgvHng b5zdZị “dẹp”NfSP NfSPsang mộtd5gJ bên.

Bạch MyC6hạn Đ5zdZiệp khẽd5gJ liếcfgvH mắtd5gJ vềNfSP tiê5zdZu điểmyC6h củaNfSP tấtfgvH cd5gJả mọi nyC6hgười –d5gJ mNfSPột chiếd5gJc xyC6he yC6hngựa fgvHxa hoad5gJ. TừfgvH 5zdZtrên fgvHxe ngựad5gJ, dẫn5zdZ đầu5zdZ d5gJlà mộNfSPt d5gJnam tửNfSP tuổi 5zdZcòn rấtd5gJ fgvHtrẻ, tiếp5zdZ đóyC6h d5gJlà mộtNfSP nd5gJữ nd5gJhân myC6hang thd5gJai, NfSPđi fgvHsau 5zdZcòn cófgvH một5zdZ vịNfSP nd5gJữ tNfSPử áo yC6h lam, đầfgvHu độid5gJ 5zdZmũ 5zdZche mặNfSPt. yC6hVị áNfSPo lfgvHam NfSPnữ yC6htử yC6hkia vyC6hừa xfgvHuất NfSPhiện, 5zdZánh mNfSPắt 5zdZmọi người td5gJất cảfgvH đềd5gJu đfgvHổ fgvHdồn NfSPvề ph5zdZía nàngNfSP. NyC6hàng hNfSPẳn chínhNfSP yC6hlà 5zdZTống 5zdZPhu Du5zdZng md5gJà mọ5zdZi ngườiyC6h đã n5zdZói, trướcNfSP tiênyC6h khôngNfSP cfgvHần bànNfSP tớid5gJ NfSPnàng diệd5gJn mạfgvHo tfgvHhế nào,d5gJ fgvHchỉ nNfSPhìn vócd5gJ người uyNfSPển chu5zdZyển đã5zdZ yC6hđủ ch5zdZo mọfgvHi ngườid5gJ mơyC6h ước.5zdZ d5gJPhương ChấnNfSP HiênyC6h thyC6hật lfgvHà tốNfSPt số,d5gJ người người5zdZ đềyC6hu muốNfSPn gảNfSP chd5gJo fgvHhắn. BạyC6hch Mạnd5gJ fgvHĐiệp kd5gJhông d5gJcó hứngfgvH NfSPthú nhfgvHìn, hiếu5zdZ kỳyC6h quan5zdZ sát khắpd5gJ nơi.5zdZ LoạfgvHi khfgvHí thyC6hế n5zdZày NfSPcùng 5zdZvõ lâ5zdZm đạNfSPi hộiNfSP cũng5zdZ kyC6hhông khd5gJác biệtyC6h lắm chứ?

Tống PNfSPhù d5gJDung, TốngfgvH giNfSPa tNfSPrang tiyC6hểu thư,NfSP ngưyC6hời xưng biệd5gJt d5gJhiệu PyC6hhù DuNfSPng kyC6hiếm. NfgvHghe thấyd5gJ tê5zdZn TốnfgvHg PNfSPhù Du5zdZng, nàngyC6h theNfSPo bảnfgvH năngd5gJ nhớ được.

Người xuốfgvHng fgvHxe cúiNfSP cù5zdZng làyC6h 5zdZmột vịd5gJ h5zdZoa pyC6hhục fgvHlão giả NfSPtrên NfSPdưới yC6h50 tuổi.yC6h HắnfgvH d5gJtựa hd5gJồ càn5zdZg hấp5zdZ dẫfgvHn nfgvHgười khácyC6h hơn5zdZ d5gJTống d5gJPhù DunfgvHg, ánh mắtfgvH d5gJcủa tấtyC6h 5zdZcả mọid5gJ ngưd5gJời đ5zdZều myC6hang thyC6heo sùnyC6hg báifgvH, đổNfSP dồnfgvH vềd5gJ lão.5zdZ BạchfgvH yC6hMạn Điệp cũngfgvH khôngyC6h ngoạiNfSP lệ,NfSP hiếu5zdZ kỳd5gJ 5zdZquan sátyC6h NfSPlão, hẳfgvHn 5zdZlà mộfgvHt vịNfSP võNfSP yC6hlâm tiyC6hền bối?

Hắn rấtd5gJ cófgvH phofgvHng 5zdZgật fgvHđầu md5gJỉm cười5zdZ yC6hnhìn mọiNfSP người,yC6h đến khi5zdZ nhìNfSPn thấyfgvH BạchyC6h Mạ5zdZn Điệp,5zdZ dáfgvHng tươid5gJ cườyC6hi cNfSPư cyC6hó chúNfSPt cfgvHứng đờd5gJ, nd5gJgơ d5gJngác nhìn fgvH nàng. Bạcd5gJh MNfSPạn yC6hĐiệp nhìd5gJn 5zdZngó xund5gJg q5zdZuanh, xácyC6h định5zdZ lãfgvHo đangyC6h n5zdZhìn nàng,fgvH nyC6hàng mỉm cườiyC6h đápNfSP lạid5gJ d5gJlão mộtyC6h d5gJcái, yC6hhai 5zdZtay d5gJôm td5gJrước ngựyC6hc, sa5zdZu đód5gJ lạfgvHi nhìyC6hn đfgvHi chỗ5zdZ khác.

“Cha…” fgvHTống P5zdZhù Dun5zdZg yC6hkéo kéd5gJo fgvHy phụd5gJc củafgvH hắn.

Vị 5zdZlão gyC6hia đó5zdZ, cũngyC6h chínhfgvH làNfSP TốNfSPng giNfSPa t5zdZrang trayC6hng chủ, TốnyC6hg Cảnh5zdZ fgvHNhân, maNfSPu chónfgvHg hyC6hoàn yC6hhồn. “VàoNfSP tyC6hhôi.” Qd5gJuá giống5zdZ, trêd5gJn đờiNfSP cd5gJư nhiên lại5zdZ NfSPcó yC6hhai người5zdZ giốnyC6hg nhaNfSPu nhd5gJư vậfgvHy. 5zdZNếu 5zdZkhông pfgvHhải từyC6hng tậnd5gJ mắtfgvH thấyNfSP nànfgvHg đã chết,yC6h hd5gJắn nhấtd5gJ địNfSPnh ch5zdZo rằngNfSP ngư5zdZời NfSPđứng trước5zdZ mặtyC6h chính5zdZ lfgvHà nàNfSPng. Nàd5gJng đã5zdZ chết, thậtfgvH yC6hsự đãyC6h chết.

Khách quý5zdZ tyC6hiến vàd5gJo tyC6hrong, BạcNfSPh Mạd5gJn Điệp5zdZ cũngNfSP thNfSPeo vàyC6ho. Mới fgvHvừa yC6hđi yC6hđược ha5zdZi bước,fgvH yC6hliền cóNfSP mộtNfSP bàyC6hn td5gJay nyC6hhỏ yC6hbé 5zdZtúm lấyC6hy fgvHy phụcyC6h củyC6ha nàng. NànNfSPg cúNfSPi đầu,NfSP yC6hmột cd5gJái đd5gJầu tyC6hừ phíayC6h 5zdZsau ch5zdZui ryC6ha, vyC6hui vẻNfSP cườNfSPi nd5gJói, “Tid5gJểu thưd5gJ, ngài rốNfSPt cuộcyC6h cd5gJũng tớifgvH rồi.”

“Sao NfSPngươi lạd5gJi fgvHở chyC6hỗ yC6hnày?” NữfgvH tửNfSP 5zdZkéo NfSPy pNfSPhục nàng, đươnyC6hg nhiNfSPên c5zdZhính lfgvHà L5zdZưu Ly.

Lưu NfSPLy đứngyC6h lêyC6hn, cud5gJng kínhNfSP nói,fgvH “HNfSPồi tiNfSPểu thưNfSP, yC6hnô tỳ phụngfgvH mệnhNfSP d5gJtam tiểuNfSP thư5zdZ đếnyC6h PhươnfgvHg gi5zdZa chờ5zdZ nNfSPgài. Thếd5gJ nhd5gJưng mấyfgvH tê5zdZn fgvHgiữ cửa d5gJ Phương gd5gJia nófgvHi NfSPở đd5gJây không5zdZ NfSPcó vịyC6h hàoNfSP d5gJnhân d5gJnào nNfSPhư vd5gJậy, yC6hLưu 5zdZLy khônfgvHg dád5gJm tự5zdZ tiện rờid5gJ đi,d5gJ kfgvHhông c5zdZòn c5zdZách d5gJnào khác5zdZ hd5gJơn lfgvHà ngồfgvHi ởfgvH đâyd5gJ c5zdZhờ.” NànfgvHg đãNfSP ởNfSP đâyfgvH hơd5gJn mười d5gJngày, nfgvHếu tiNfSPểu thư5zdZ màd5gJ c5zdZòn khônyC6hg NfSPxuất hiệnfgvH, nàfgvHng d5gJđành phfgvHải trở5zdZ NfSPvề fgvHtiếp nhận nNfSPghiêm phạyC6ht yC6hcủa tyC6ham t5zdZiểu thư.

Bạch MạnfgvH ĐiệpfgvH cườyC6hi d5gJthần bíNfSP, “TafgvH dùn5zdZg tNfSPên gi5zdZả BfgvHạch Ngâm, hơnfgvH NfSPnữa 5zdZta mấyC6hy fgvHngày d5gJnay cyC6hũng khôngyC6h ởyC6h 5zdZchỗ nàyC6hy, 5zdZngươi đ5zdZương nhiênyC6h khôyC6hng tìm được.”

“Tiểu thNfSPư, ngàNfSPi khôngd5gJ phải5zdZ cũngyC6h 5zdZmuốn thaNfSPm tyC6huyển chứ?” d5gJ Tiểu thưNfSP đ5zdZã thNfSPành thâNfSPn rồifgvH m5zdZà, hơyC6hn nữa5zdZ cfgvHòn nd5gJghe 5zdZtam tiểud5gJ thyC6hư nóyC6hi tiểuyC6h thưNfSP có 5zdZbệnh, quênfgvH mấtfgvH NfSPvõ cfgvHông, cònyC6h cfgvHó yC6hthể tNfSPham 5zdZdự sao?

“Không.” BạchyC6h Mạ5zdZn Điệpd5gJ kfgvHhinh thườngd5gJ 5zdZnói, “Không td5gJhích.” 5zdZPhương gi5zdZa chyC6ho yC6hrằng nữfgvH td5gJử trofgvHng thifgvHên 5zdZhạ đềuNfSP kháfgvHt khyC6hao nNfSPịnh NfSPbợ Phương giaNfSP sayC6ho? Bạch5zdZ MfgvHạn ĐNfSPiệp nàd5gJng kyC6hhông cần.

“Tiểu yC6hthư, ngNfSPhe nófgvHi ngài5zdZ bNfSPị bệnh?”yC6h Ngd5gJhe nNfSPói tiể5zdZu d5gJthư bị bệyC6hnh, LfgvHưu LNfSPy d5gJnàng tứ5zdZc đếnNfSP mfgvHuốn fgvHchết, hd5gJơn nữafgvH còfgvHn bịd5gJ tad5gJm tiểu5zdZ tfgvHhư kfgvHhép tộifgvH hộ d5gJ chủ NfSPvô NfSPnăng màd5gJ d5gJnghiêm phạt,5zdZ thật5zdZ fgvHlà yC6hoan uổfgvHng 5zdZcho nàng.

“Đúng vậy,fgvH bấd5gJt qyC6huá hiệnd5gJ gid5gJờ fgvHđã có5zdZ kNfSPhởi sá5zdZch. Cũng kh5zdZông biế5zdZt xảyC6hy NfSPra chuyệnNfSP fgvHgì, rấtyC6h k5zdZhó yC6hnói yC6hrõ fgvHvới 5zdZngươi. ĐyC6hi, chúNfSPng d5gJta vàod5gJ trongNfSP.” Nói nàyC6hng mNfSPất td5gJrí nhớ?NfSP LưufgvH 5zdZLy tiNfSPn sao?

“Tại d5gJsao ph5zdZải vào.”NfSP Lưd5gJu d5gJLy vẻfgvH mfgvHặt khônfgvHg đd5gJược thích thú.

“Ngu ngốNfSPc, tyC6ha cùnfgvHg PhưNfSPơng CyC6hhấn Hiên5zdZ cd5gJó myC6hột g5zdZiao dịchd5gJ, ta vyC6hào hd5gJỏi hắNfSPn Đông5zdZ PyC6hhương VfgvHũ ở5zdZ đâu.”d5gJ Nếud5gJ khônd5gJg phảifgvH v5zdZì tìmyC6h đ5zdZược fgvHLưu NfSPLy vNfSPà vì thd5gJù NfSPlao củ5zdZa tryC6hận d5gJgiao fgvHdịch d5gJnày, nànyC6hg tfgvHhật sựfgvH 5zdZkhông mu5zdZốn trNfSPở về.

“Tiểu thư,yC6h 5zdZtam tifgvHểu tNfSPhư yC6hđã dùngfgvH bồyC6h câyC6hu đưyC6ha tid5gJn đến Thiênd5gJ Cơ5zdZ cácyC6h, m5zdZua d5gJtin vềyC6h yC6hĐông PhNfSPương VũfgvH, fgvHchỉ cầyC6hn c5zdZó tid5gJn td5gJức, d5gJlập tyC6hức bd5gJáo vd5gJới tiểu thư.”fgvH Thd5gJiên Cơd5gJ cácyC6h chính5zdZ lNfSPà fgvHthám NfSPtử tưfgvH, chuyên5zdZ mud5gJa byC6hán tfgvHin tức.fgvH ThiênyC6h Cơ cáyC6hc sánd5gJg lậpNfSP yC6hhơn trd5gJăm nd5gJăm, mạng5zdZ lướiyC6h tình5zdZ báfgvHo trNfSPải rộngyC6h c5zdZả nước,d5gJ khôngfgvH fgvHcó tin fgvHtức nàoNfSP d5gJlà khôyC6hng fgvHthu thậpyC6h fgvHđược, cànyC6hg khôn5zdZg bá5zdZn tiNfSPn 5zdZtức giả.fgvH CNfSPó ThNfSPiên yC6hCơ cd5gJác hỗ trfgvHợ, d5gJchỉ cầ5zdZn Đông5zdZ yC6hPhương yC6hVũ lộyC6h d5zdZiện, d5gJtuyệt đối5zdZ cNfSPó yC6hthể NfSPbắt đượ5zdZc hắn.

“Có ThyC6hiên d5gJCơ c5zdZác yC6hhỗ trợyC6h, fgvHta có5zdZ thNfSPể fgvHyên tâm5zdZ rồi,fgvH thế n5zdZhưng NfSPta d5gJcó vàiNfSP lờNfSPi muyC6hốn nyC6hói NfSPvới PhươngfgvH Chd5gJấn Hiê5zdZn.” NyC6hghe LưuNfSP LfgvHy nói5zdZ đế5zdZn Thiên NfSP Cơ các,fgvH tấtyC6h cd5gJả fgvHtư liệufgvH vềd5gJ T5zdZhiên CơfgvH cd5gJác yC6hbỗng yC6hnhiên xuNfSPất hiệ5zdZn trond5gJg đầuNfSP nànNfSPg. Rd5gJất nhiều ng5zdZười cNfSPùng 5zdZviệc nNfSPàng nhNfSPớ rất5zdZ r5zdZõ, chNfSPỉ NfSPcần xuNfSPất d5gJhiện trướcyC6h 5zdZmắt nàNfSPng, hoặc làNfSP từngd5gJ nghd5gJe nóyC6hi đếnyC6h, nàyC6hng đều5zdZ yC6hcó thểfgvH nyC6hhớ lfgvHại. Mớ5zdZi đây5zdZ tfgvHhôi, BạcfgvHh M5zdZạn d5gJĐiệp còn yC6hkhông pd5gJhát hiệnfgvH rNfSPa hiệNfSPn tượngyC6h kNfSPỳ qufgvHái này.

“Tiểu thyC6hư… khfgvHông d5gJphải là5zdZ ngàiNfSP thích5zdZ hắnd5gJ chứ?5zdZ” fgvHNghe tam yC6htiểu tNfSPhư nd5gJói tiểu5zdZ thư5zdZ ởNfSP d5gJcùng mNfSPột chỗNfSP vớiyC6h PhươngNfSP ChfgvHấn Hiên,NfSP chẳng5zdZ lẽyC6h là…

Bạch 5zdZMạn ĐiệpNfSP né5zdZm cfgvHho nàNfSPng một5zdZ yC6hcái trừ5zdZng mắ5zdZt, “ĐiyC6h chếNfSPt đi, tfgvHa mNfSPới d5gJkhông thèmyC6h thíchyC6h yC6hhọ PhưyC6hơng đyC6hó.” TrfgvHong lòNfSPng NfSPnàng lNfSPại bổfgvH thêmNfSP mộtd5gJ c5zdZâu, muốn thích5zdZ cũnd5gJg thfgvHích SáoNfSP Ngọd5gJc CyC6hông Tử.

“Vậy NfSPlà tốtNfSP rNfSPồi.” Cái5zdZ tên5zdZ họfgvH yC6hPhương kyC6hia NfSPthật yC6hsự có điểmyC6h không5zdZ xứnyC6hg vớid5gJ yC6htiểu d5gJthư nyC6hhà nàng.

Vào đếnfgvH PhfgvHương gia5zdZ, yC6hlập d5gJtức cóNfSP fgvHnha hoàn5zdZ afgvHn NfSPbài sương phòngfgvH cfgvHho cácNfSP nànyC6hg nghỉd5gJ ngơi.5zdZ Bạch5zdZ MạnfgvH ĐiệyC6hp cũnfgvHg 5zdZkhông d5gJtrực tiếpyC6h đNfSPề xuấNfSPt mNfSPuốn gặp PhfgvHương Cd5gJhấn HyC6hiên, yC6hnàng biếtd5gJ fgvHkẻ md5gJuốn gặyC6hp d5gJhắn nhi5zdZều lắNfSPm, n5zdZếu nfgvHhư nàngd5gJ cũd5gJng muốn đNfSPi gặpyC6h hắn,yC6h ngườiyC6h hầufgvH nhấtyC6h địnd5gJh d5gJcho rằng5zdZ NfSPnàng cũNfSPng giốngyC6h nhưNfSP nhữnyC6hg nyC6hữ nhân khác,d5gJ tNfSPùy tiệnd5gJ tfgvHìm mộtyC6h lfgvHí dyC6ho thoáiyC6h thácyC6h d5gJđi. MfgvHọi người5zdZ ởNfSP Phươn5zdZg gd5gJia 5zdZđều 5zdZlà mắt chd5gJó nd5gJhìn ngườid5gJ 5zdZthấp, ngườiyC6h fgvHhầu khẳngd5gJ địnhyC6h cyC6hũng khôyC6hng t5zdZốt đượd5gJc byC6hao nNfSPhiêu. TNfSPhay vì chịuyC6h nhụcd5gJ, thôiNfSP tyC6hhì thức5zdZ thờiyC6h NfSPmột fgvHchút, buổ5zdZi tốid5gJ yC6htự mfgvHình đifgvH tìm.