You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 21ahfk8oAG: CtYmSymi4ái tYmSymi4này gọi lahfk8oAGà luahfk8oAGận võUmYQ cUmYQhiêu thân

Trong võahfk8oAG ltYmSymi4âm tahfk8oAGhập đahfk8oAGại caahfk8oAGo thủ,ahfk8oAG UmYQbao UmYQgồm ttYmSymi4am UmYQla tYmSymi4sát, ahfk8oAGtam công tử.ahfk8oAG ahfk8oAGVô Ảnahfk8oAGh ahfk8oAGLa ahfk8oAGSát, Thiahfk8oAGên DUmYQiện UmYQTu LUmYQa, ĐUmYQộc Nươnahfk8oAGg TtYmSymi4ử hợahfk8oAGp xahfk8oAGưng thàntYmSymi4h ahfk8oAGtam la sáahfk8oAGt. tYmSymi4Sáo ahfk8oAGNgọc CôtYmSymi4ng Tử,tYmSymi4 LãtYmSymi4nh ahfk8oAGTâm ahfk8oAGCông Tahfk8oAGử PhtYmSymi4ương ChấnUmYQ Hiahfk8oAGên, Tahfk8oAGùy tYmSymi4Phong CôngtYmSymi4 Tử Quânahfk8oAG TùyUmYQ PhonUmYQg hahfk8oAGợp xưngtYmSymi4 ttYmSymi4am côUmYQng tử.ahfk8oAG KtYmSymi4huôn mặtahfk8oAG UmYQthật củahfk8oAGa UmYQtam tYmSymi4la UmYQsát chưUmYQa aahfk8oAGi thấy qua,ahfk8oAG ntYmSymi4hưng tatYmSymi4m côahfk8oAGng tUmYQử đtYmSymi4ều đượahfk8oAGc bahfk8oAGài ahfk8oAGdanh ahfk8oAGlà mỹahfk8oAG nUmYQam tử.ahfk8oAG Thiênahfk8oAG Cahfk8oAGơ cácahfk8oAG tYmSymi4chủ Tùy PhUmYQong CtYmSymi4ông TUmYQử đượcahfk8oAG ahfk8oAGxưng tYmSymi4là võahfk8oAG lâUmYQm ahfk8oAGđệ nhahfk8oAGất mỹtYmSymi4 ahfk8oAGnam, VạUmYQn ahfk8oAGKiếm stYmSymi4ơn traUmYQng tYmSymi4thiếu cahfk8oAGhủ Phương ChấntYmSymi4 UmYQHiên đượahfk8oAGc tYmSymi4xưng làUmYQ đệUmYQ nhtYmSymi4ị mtYmSymi4ỹ nahfk8oAGam, SáotYmSymi4 NgUmYQọc CôUmYQng tYmSymi4Tử ltYmSymi4à nUmYQhân vậttYmSymi4 thần bUmYQí nhấttYmSymi4 tYmSymi4giang UmYQhồ, tYmSymi4rất íahfk8oAGt UmYQai từngUmYQ gặahfk8oAGp quUmYQa khuahfk8oAGôn mặahfk8oAGt thậttYmSymi4 củaUmYQ hắn.tYmSymi4 ahfk8oAGNhưng tYmSymi4có người nóitYmSymi4, dUmYQiện tYmSymi4mạo UmYQcủa hắnahfk8oAG xáUmYQc ttYmSymi4hực tutYmSymi4ấn UmYQmỹ vahfk8oAGô soahfk8oAGng. NếutYmSymi4 UmYQhai vahfk8oAGị cahfk8oAGông ttYmSymi4ử kiahfk8oAGa UmYQđều là mỹtYmSymi4 naUmYQm, hắtYmSymi4n cũUmYQng khUmYQông thểahfk8oAG thahfk8oAGua tYmSymi4kém, toạitYmSymi4 ngtYmSymi4uyện chUmYQo hắntYmSymi4 dtYmSymi4anh htYmSymi4iệu đệtYmSymi4 ahfk8oAGtam mỹahfk8oAG nam UmYQđi. TronUmYQg chtYmSymi4ốn vahfk8oAGõ lâahfk8oAGm UmYQtổng cộnUmYQg cóUmYQ ahfk8oAGtứ đạiUmYQ mỹUmYQ namtYmSymi4, ahfk8oAGngoại ttYmSymi4rừ ahfk8oAGtam cônahfk8oAGg tử,ahfk8oAG Đông UmYQPhương giUmYQa, ĐtYmSymi4ông tYmSymi4Phương ahfk8oAGVũ tYmSymi4bài dahfk8oAGanh đệUmYQ tahfk8oAGứ. GảtYmSymi4 cUmYQho mộtahfk8oAG trontYmSymi4g ahfk8oAGvõ lahfk8oAGâm đệahfk8oAG tứahfk8oAG mỹ ahfk8oAGnam, làtYmSymi4 vitYmSymi4nh hạnhUmYQ tYmSymi4trong tahfk8oAGhiên hahfk8oAGạ, tYmSymi4nên khóahfk8oAG tráchUmYQ tínhUmYQ tìntYmSymi4h ĐôtYmSymi4ng Phươnahfk8oAGg cUmYQho dù kémUmYQ nUmYQhư vậy,tYmSymi4 cũngUmYQ cóUmYQ tYmSymi4n ctYmSymi4ô nươngahfk8oAG mahfk8oAGuốn gảtYmSymi4 UmYQcho htYmSymi4ắn. ahfk8oAGSáo ahfk8oAGNgọc Côngahfk8oAG TửUmYQ nUmYQhư thầtYmSymi4n ahfk8oAGlong thấy UmYQđầu ktYmSymi4hông UmYQthấy đUmYQuôi, Đôahfk8oAGng PhưtYmSymi4ơng VũUmYQ UmYQthì đãtYmSymi4 cUmYQó vợ,ahfk8oAG Quahfk8oAGân UmYQTùy PUmYQhong ttYmSymi4hần thtYmSymi4ần bí bahfk8oAGí, Phahfk8oAGương Cahfk8oAGhấn Hahfk8oAGiên lạiUmYQ khôngUmYQ muốUmYQn kếahfk8oAGt tYmSymi4giao nUmYQữ tửUmYQ, vUmYQiệc nàyahfk8oAG tYmSymi4e rằngUmYQ đtYmSymi4ã khiUmYQến cho vahfk8oAGô sUmYQố tYmSymi4cô nươntYmSymi4g thươngtYmSymi4 ahfk8oAGtâm. GầntYmSymi4 đâytYmSymi4, tYmSymi4trong ahfk8oAGchốn võUmYQ lâmahfk8oAG UmYQmỗi ahfk8oAGsự ahfk8oAGkiện xảahfk8oAGy UmYQra đều litYmSymi4ên quatYmSymi4n đếUmYQn củahfk8oAGa TtYmSymi4am côtYmSymi4ng tahfk8oAGử, ahfk8oAGlà tYmSymi4đại sUmYQự liahfk8oAGên quaUmYQn UmYQđến ahfk8oAGtứ đạitYmSymi4 tYmSymi4mỹ nam.

Một trtYmSymi4ong UmYQvõ UmYQlâm ahfk8oAGtam UmYQcông tử,ahfk8oAG LãUmYQnh Tâmahfk8oAG CôngtYmSymi4 Tửahfk8oAG Phương Chấahfk8oAGn UmYQHiên ctYmSymi4ông kUmYQhai tuyểahfk8oAGn lãotYmSymi4 bàtYmSymi4, UmYQtuổi từahfk8oAG UmYQ16 đtYmSymi4ến 2UmYQ5, tướngahfk8oAG mUmYQạo đoaUmYQn tahfk8oAGrang, mọiahfk8oAG nữ ahfk8oAGtử chưahfk8oAGa chtYmSymi4ồng xuấttYmSymi4 thahfk8oAGân tahfk8oAGhuần khitYmSymi4ết đềuUmYQ tYmSymi4có ahfk8oAGthể thaUmYQm tuyển.ahfk8oAG Cácahfk8oAG vtYmSymi4ị ahfk8oAGcô nương tYmSymi4 có tYmSymi4ý muốahfk8oAGn thahfk8oAGam tuyểUmYQn cUmYQhỉ cầUmYQn trướctYmSymi4 ngUmYQày hahfk8oAGai mưahfk8oAGơi lăahfk8oAGm thánahfk8oAGg tYmSymi4tư đếntYmSymi4 PhươtYmSymi4ng giUmYQa, luận vUmYQõ đUmYQể phUmYQân thắngUmYQ bại.ahfk8oAG Cahfk8oAGhỉ cầnUmYQ ctYmSymi4ó thUmYQể đátYmSymi4nh btYmSymi4ại tấtahfk8oAG tYmSymi4cả mUmYQỹ nUmYQữ thUmYQam tuyển, cUmYQhính làtYmSymi4 thiếUmYQu phahfk8oAGu tYmSymi4nhân PhươngUmYQ gia.

Lãnh ahfk8oAGTâm Cônahfk8oAGg TtYmSymi4ử PhươngUmYQ Cahfk8oAGhấn ahfk8oAGHiên đượcahfk8oAG tYmSymi4xưng lUmYQà UmYQvõ lâm UmYQđệ tYmSymi4nhị mỹUmYQ nUmYQam tử,ahfk8oAG cUmYQô nươngtYmSymi4 muốtYmSymi4n gahfk8oAGả chahfk8oAGo hắntYmSymi4 nhiềuahfk8oAG nhtYmSymi4ư cátYmSymi4 dướiUmYQ sông.ahfk8oAG HắntYmSymi4 vẫahfk8oAGn chưa muốntYmSymi4 UmYQthành thahfk8oAGân, chítYmSymi4nh việctYmSymi4 ntYmSymi4ày đãtYmSymi4 làahfk8oAGm tahfk8oAGổn ttYmSymi4hương tráUmYQi ahfk8oAGtim củatYmSymi4 biếtahfk8oAG ahfk8oAGbao côUmYQ gái. UmYQĐột nhiUmYQên hắtYmSymi4n tYmSymi4công kahfk8oAGhai tutYmSymi4yển lãotYmSymi4 bàtYmSymi4, khiếUmYQn cahfk8oAGho cácahfk8oAG ahfk8oAGcô nươntYmSymi4g UmYQnườm nượUmYQp tiếnUmYQ tới Phươngahfk8oAG giaahfk8oAG. NhữntYmSymi4g côtYmSymi4 nươntYmSymi4g ahfk8oAGcó UmYQchồng hốiUmYQ hậntYmSymi4 tahfk8oAGại sahfk8oAGao mtYmSymi4ình lạtYmSymi4i UmYQgả UmYQđi sớmtYmSymi4 UmYQquá, hận UmYQkhông thểtYmSymi4 lahfk8oAGy UmYQhôn đểtYmSymi4 điahfk8oAG UmYQtham tuyển.ahfk8oAG Cahfk8oAGòn nhữngahfk8oAG vịtYmSymi4 côahfk8oAG ntYmSymi4ương chtYmSymi4ưa ahfk8oAGchồng thìahfk8oAG ngUmYQày đêm khUmYQổ lUmYQuyện võtYmSymi4 công,UmYQ liềutYmSymi4 mạnahfk8oAGg mutYmSymi4ốn gảahfk8oAG tớiahfk8oAG Phươnahfk8oAGg UmYQgia. Thiahfk8oAGên UmYQkim nhàtYmSymi4 giàtYmSymi4u, giang hồUmYQ UmYQhiệp nữtYmSymi4, ahfk8oAGđủ loạiUmYQ kiểahfk8oAGu tYmSymi4dáng nữtYmSymi4 ntYmSymi4hân đềtYmSymi4u thahfk8oAGu đượcahfk8oAG titYmSymi4n UmYQtức, ahfk8oAGxắn UmYQtay áotYmSymi4, chuẩn bịUmYQ tUmYQới Pahfk8oAGhương giUmYQa tranUmYQh giànhahfk8oAG chứctYmSymi4 vịtYmSymi4 tahfk8oAGhiếu phtYmSymi4u nhân.

“Cha, chuyệnUmYQ ngUmYQười làmahfk8oAG qUmYQuả nahfk8oAGhiên tYmSymi4là cUmYQhuyện ahfk8oAGtốt.” UmYQĐương sự cUmYQhiêu thtYmSymi4ân Phưahfk8oAGơng CtYmSymi4hấn Hiêahfk8oAGn saahfk8oAGu khahfk8oAGi ntYmSymi4ghe đượctYmSymi4 tUmYQin nahfk8oAGày, chuahfk8oAGyện đầuahfk8oAG tUmYQiên ahfk8oAGlàm là đùtYmSymi4ng đtYmSymi4ùng nUmYQổi giậahfk8oAGn, đátYmSymi4 ahfk8oAGvăng cửaUmYQ ahfk8oAGthư phònUmYQg củatYmSymi4 lãotYmSymi4 chtYmSymi4a, lớnahfk8oAG tiếngUmYQ cUmYQhất vấn.

Phương Kahfk8oAGình ahfk8oAGbuông sácahfk8oAGh ttYmSymi4rên taytYmSymi4, ngẩUmYQng đầuahfk8oAG nhìtYmSymi4n nhi tử,ahfk8oAG ahfk8oAGthấp giọUmYQng mắngtYmSymi4, tYmSymi4“Không biếUmYQt pUmYQhép tách.”

Phương Chấnahfk8oAG HiUmYQên tYmSymi4hừ lạahfk8oAGnh, “tYmSymi4Ta khônUmYQg UmYQbiết pUmYQhép tách?tYmSymi4 CóUmYQ thể sUmYQo đượcahfk8oAG vớiUmYQ chahfk8oAGa saUmYQo? ahfk8oAGTa muUmYQốn chahfk8oAGiêu UmYQthân ahfk8oAGkhi nào?UmYQ StYmSymi4ao UmYQta khôngtYmSymi4 biết?”tYmSymi4 NUmYQửa tháng nayUmYQ, UmYQhắn vẫUmYQn vộtYmSymi4i vộiUmYQ vàtYmSymi4ng vàngUmYQ đitYmSymi4 tìUmYQm Bạcahfk8oAGh NgtYmSymi4âm, giữUmYQa đườngahfk8oAG UmYQlại ngtYmSymi4he được ahfk8oAG tin ahfk8oAGhắn mUmYQuốn chUmYQiêu thântYmSymi4. LậptYmSymi4 tahfk8oAGức tYmSymi4ra rahfk8oAGoi thútYmSymi4c tYmSymi4ngựa gahfk8oAGấp tYmSymi4gáp tYmSymi4trở vềahfk8oAG chấtYmSymi4t vấnUmYQ lão tửtYmSymi4 củtYmSymi4a hắn.

“Hôn nhântYmSymi4 đạahfk8oAGi sUmYQự ahfk8oAGdo lệnhUmYQ ahfk8oAGcủa chtYmSymi4a mẹ,tYmSymi4 lờiUmYQ cUmYQủa tYmSymi4mai mối, UmYQngươi khahfk8oAGông cầntYmSymi4 biết.”tYmSymi4 Nahfk8oAGhi tUmYQử UmYQhắn vtYmSymi4ì ctYmSymi4ô nươngahfk8oAG têUmYQn gọiahfk8oAG Bahfk8oAGạch Nahfk8oAGgâm kahfk8oAGia màUmYQ phát tYmSymi4 điên tYmSymi4lên rUmYQồi, UmYQnghe nahfk8oAGói cahfk8oAGô nưUmYQơng tUmYQa UmYQmất tUmYQích liềnUmYQ tYmSymi4to tiUmYQếng mắngUmYQ hahfk8oAGắn, khôUmYQng nói UmYQkhông rằngUmYQ lậtUmYQ ttYmSymi4ung cUmYQả thếUmYQ giớiahfk8oAG ntYmSymi4ày lahfk8oAGên màtYmSymi4 tìtYmSymi4m. UmYQVì mộtUmYQ nữtYmSymi4 ntYmSymi4hân điUmYQ ngỗahfk8oAG nghịch ahfk8oAGvới phtYmSymi4ụ thânUmYQ, ahfk8oAGtương lUmYQai nếutYmSymi4 tYmSymi4lấy ngườitYmSymi4 tYmSymi4ta vahfk8oAGề ahfk8oAGthì cUmYQòn rUmYQa ahfk8oAGcái dạtYmSymi4ng tYmSymi4gì nữa.ahfk8oAG Nahfk8oAGghe lời ptYmSymi4hu nhântYmSymi4 UmYQkiến ngtYmSymi4hị, sớmtYmSymi4 ntYmSymi4ên UmYQtìm mộtahfk8oAG tYmSymi4lão UmYQbà chahfk8oAGo htYmSymi4ắn. PhưtYmSymi4ơng KtYmSymi4ình vẫnahfk8oAG vừaahfk8oAG ý Đahfk8oAGỗ ThaUmYQnh StYmSymi4ương, bấttYmSymi4 tYmSymi4đắc tYmSymi4dĩ UmYQnhi tửtYmSymi4 kiênUmYQ quyếtUmYQ ktYmSymi4hông chịu.UmYQ HtYmSymi4ắn tYmSymi4mới rUmYQa điềutYmSymi4 kiahfk8oAGện trong vòngahfk8oAG mộUmYQt nahfk8oAGăm pUmYQhải mantYmSymi4g thahfk8oAGê tửahfk8oAG trahfk8oAGở vUmYQề, vốtYmSymi4n tưởUmYQng rằnahfk8oAGg tYmSymi4hài tYmSymi4tử kahfk8oAGia đốiahfk8oAG với nữtYmSymi4 ntYmSymi4hân khôahfk8oAGng cóahfk8oAG hứngahfk8oAG thú,tYmSymi4 ahfk8oAGtuyệt đôiahfk8oAG tYmSymi4không tìahfk8oAGm đahfk8oAGược vịahfk8oAG hôtYmSymi4n thtYmSymi4ê, đếnUmYQ lúahfk8oAGc UmYQđó hắn sUmYQẽ dahfk8oAGanh tYmSymi4chính tYmSymi4ngôn ttYmSymi4huận éUmYQp nahfk8oAGhi tYmSymi4tử tYmSymi4lấy ĐỗtYmSymi4 ThatYmSymi4nh StYmSymi4ương, thUmYQế nUmYQhưng tYmSymi4kết quảahfk8oAG nhtYmSymi4i tửtYmSymi4 lại tYmSymi4mang tYmSymi4về mộahfk8oAGt UmYQvị tYmSymi4cô nưtYmSymi4ơng, còUmYQn kahfk8oAGhăng kahfk8oAGhăng nhấUmYQt UmYQmực yêtYmSymi4u tahfk8oAGhương ngườitYmSymi4 ttYmSymi4a. Bảahfk8oAGo nhi tahfk8oAGử tìahfk8oAGm UmYQvị hôtYmSymi4n UmYQthê mUmYQang về,ahfk8oAG ctYmSymi4hính làUmYQ saUmYQi lầmahfk8oAG UmYQlớn nhấtUmYQ tronahfk8oAGg đờitYmSymi4 hắn.

“Ta chỉtYmSymi4 muốahfk8oAGn Ngâmahfk8oAG Ngahfk8oAGâm.” Phươngahfk8oAG ChấtYmSymi4n Hahfk8oAGiên lờiahfk8oAG lẽahfk8oAG thẳnUmYQg thừng tuytYmSymi4ên bUmYQố. NgàytYmSymi4 đóUmYQ kUmYQhi ahfk8oAGphụ thânahfk8oAG nóiUmYQ vtYmSymi4ới hắtYmSymi4n, NgUmYQâm NUmYQgâm đtYmSymi4i rtYmSymi4ồi.  Lòng hahfk8oAGắn độtahfk8oAG nhtYmSymi4iên ahfk8oAGtrống rỗUmYQng, htYmSymi4ắn biếtYmSymi4t mìahfk8oAGnh đãahfk8oAG đtYmSymi4ánh mấahfk8oAGt mtYmSymi4ột thUmYQứ vôUmYQ cùngtYmSymi4 ahfk8oAGquan trọng. UmYQ Sớm UmYQtối bêntYmSymi4 ntYmSymi4hau ahfk8oAGhơn hahfk8oAGai mươiUmYQ UmYQngày, htYmSymi4ắn chưaUmYQ batYmSymi4o giờahfk8oAG UmYQbiết nàUmYQng lạiahfk8oAG qutYmSymi4an trọahfk8oAGng với tYmSymi4hắn nhahfk8oAGư vậyUmYQ. UmYQĐến UmYQkhi phátYmSymi4t hiệtYmSymi4n nànahfk8oAGg quaahfk8oAGn trọngUmYQ UmYQvới hắahfk8oAGn thìtYmSymi4 cũngahfk8oAG ltYmSymi4à lúcahfk8oAG nànahfk8oAGg bỏ UmYQđi. TtYmSymi4ìm hơahfk8oAGn ahfk8oAGmười ngàyUmYQ vẫahfk8oAGn kahfk8oAGhông tYmSymi4chút tYmSymi4tin ahfk8oAGtức, tiUmYQm hắnahfk8oAG đtYmSymi4ã đánhtYmSymi4 rơtYmSymi4i mấtUmYQ rồi.

“Lấy tYmSymi4ai cũngUmYQ được,tYmSymi4 Bahfk8oAGạch NgâUmYQm tYmSymi4thì khahfk8oAGông.” PtYmSymi4hương Kình vtYmSymi4ốn khônahfk8oAGg pahfk8oAGhải ahfk8oAGhạng ngườUmYQi thậtYmSymi4p ahfk8oAGphần tYmSymi4cổ hủtYmSymi4, thếtYmSymi4 tYmSymi4nhưng hắnUmYQ tYmSymi4không thíctYmSymi4h BạUmYQch Ngâm. tYmSymi4Từ lahfk8oAGần đầahfk8oAGu tiênahfk8oAG nhìnahfk8oAG thahfk8oAGấy Bạchahfk8oAG NgâmUmYQ, hắtYmSymi4n đãahfk8oAG khUmYQông thíctYmSymi4h rồiUmYQ. ahfk8oAGTuy UmYQrằng BUmYQạch Ngâm thoạahfk8oAGt tYmSymi4nhìn rấttYmSymi4 nUmYQhu nhượctYmSymi4, ahfk8oAGthế nhUmYQưng tUmYQrên tYmSymi4người lạahfk8oAGi tYmSymi4mang thUmYQeo mộtUmYQ UmYQcổ sáahfk8oAGt khí. Ngưahfk8oAGời bìnhUmYQ thườUmYQng đươngtYmSymi4 nhiahfk8oAGên UmYQnhìn khônahfk8oAGg thấyUmYQ, nhưUmYQng tYmSymi4hắn ttYmSymi4ung hUmYQoành giantYmSymi4g hồ nhiềuUmYQ ahfk8oAGnăm nUmYQhư vậy,tYmSymi4 đươnahfk8oAGg ntYmSymi4hiên khôUmYQng cUmYQó nhahfk8oAGìn nhtYmSymi4ầm, hUmYQắn ahfk8oAGmơ hồahfk8oAG thấtYmSymi4y đượahfk8oAGc, côtYmSymi4 nương ktYmSymi4ia khôngUmYQ UmYQcó ahfk8oAGcái tYmSymi4gì làahfk8oAG ahfk8oAGtốt. Nahfk8oAGếu nhahfk8oAGi tửtYmSymi4 thíUmYQch, hắnahfk8oAG cahfk8oAGũng cUmYQó thểUmYQ ahfk8oAGmiễn cUmYQưỡng tiếp ntYmSymi4hận BạctYmSymi4h NgâmUmYQ. NhưUmYQng kUmYQể tahfk8oAGừ tYmSymi4khi BtYmSymi4ạch NgâUmYQm xahfk8oAGảy ahfk8oAGra xunahfk8oAGg đUmYQột mtYmSymi4ãnh ahfk8oAGliệt vớtYmSymi4i hắn, hắUmYQn đãahfk8oAG trtYmSymi4iệt UmYQđể phủahfk8oAG nhtYmSymi4ận nàngahfk8oAG. NàtYmSymi4ng sUmYQát khahfk8oAGí ahfk8oAGquá nặng,ahfk8oAG ktYmSymi4hông cóahfk8oAG tưUmYQ cácahfk8oAGh làm chủahfk8oAG mẫutYmSymi4 PhươUmYQng gia.

“Ta chỉahfk8oAG mtYmSymi4uốn nàng.”UmYQ TừtYmSymi4 ntYmSymi4hỏ mấttYmSymi4 đtYmSymi4i mẫahfk8oAGu thâUmYQn đãahfk8oAG khiếahfk8oAGn hắn thtYmSymi4ập phầntYmSymi4 cahfk8oAGô đtYmSymi4ơn, átYmSymi4nh mắUmYQt lạtYmSymi4nh lùntYmSymi4g củUmYQa ĐtYmSymi4ỗ thịahfk8oAG cahfk8oAGàng khiếnUmYQ hắUmYQn tUmYQrở UmYQnên lãnh khốcUmYQ. NgườitYmSymi4 trtYmSymi4ong gUmYQiang hUmYQồ gọUmYQi tYmSymi4hắn ahfk8oAGlà tYmSymi4Lãnh TâtYmSymi4m CôngtYmSymi4 Tử,UmYQ đơntYmSymi4 giahfk8oAGản vìahfk8oAG ahfk8oAGtâm hắn lạtYmSymi4nh. HắntYmSymi4 ngtYmSymi4oài mặtUmYQ luônahfk8oAG cườiUmYQ rạngahfk8oAG UmYQrỡ nhưUmYQ UmYQgió mùaUmYQ xuâUmYQn, đếntYmSymi4 ahfk8oAGkhi giếtahfk8oAG ntYmSymi4gười thì UmYQvô cUmYQùng tYmSymi4nghiêm túcUmYQ, thậmahfk8oAG chahfk8oAGí sUmYQo vớUmYQi ngườiahfk8oAG trUmYQong htYmSymi4ách đạotYmSymi4 UmYQcòn tànUmYQ kUmYQhốc UmYQhơn. Chỉ cóahfk8oAG mìnUmYQh hắnahfk8oAG biết,ahfk8oAG bộahfk8oAG dángUmYQ tahfk8oAGươi cườitYmSymi4 tYmSymi4của hắnahfk8oAG lahfk8oAGà giảahfk8oAG. Đahfk8oAGỗ tahfk8oAGhị khahfk8oAGông cahfk8oAGó nhtYmSymi4i tahfk8oAGử, vẫn luôtYmSymi4n nhìnahfk8oAG hắnUmYQ khUmYQông vtYmSymi4ừa ahfk8oAGmắt. UmYQLúc mẫuahfk8oAG ahfk8oAGthân ahfk8oAGchết đãahfk8oAG từngtYmSymi4 nóiahfk8oAG vớahfk8oAGi hắnUmYQ, tYmSymi4người UmYQmuốn hắn cười,ahfk8oAG khôntYmSymi4g đượctYmSymi4 kahfk8oAGhóc, khôahfk8oAGng đưahfk8oAGợc đểahfk8oAG ngườitYmSymi4 muốnUmYQ kUmYQhi dễtYmSymi4 ahfk8oAGhắn đáchUmYQ ýtYmSymi4. Phíaahfk8oAG sau nụUmYQ UmYQcười củaahfk8oAG hắn,tYmSymi4 ahfk8oAGluôn ẩnahfk8oAG ahfk8oAGgiấu mộtUmYQ tráUmYQi titYmSymi4m côUmYQ đơUmYQn, lahfk8oAGạnh lùnUmYQg. Sahfk8oAGau tYmSymi4khi gtYmSymi4ặp ahfk8oAGđược Bạch NgâmUmYQ, hắUmYQn lutYmSymi4ôn lahfk8oAGuôn bởitYmSymi4 vtYmSymi4ì tYmSymi4vẻ ngUmYQốc nghếchUmYQ củatYmSymi4 ahfk8oAGnàng màahfk8oAG cườitYmSymi4 đếntYmSymi4 UmYQthật lòng. HUmYQắn muốntYmSymi4 nàngtYmSymi4, đtYmSymi4ời nàyUmYQ kitYmSymi4ếp ahfk8oAGnày chahfk8oAGỉ cầahfk8oAGn mtYmSymi4ình nàng.

“Không được,ahfk8oAG Phươahfk8oAGng ahfk8oAGgia đãUmYQ phátUmYQ tiahfk8oAGn nàUmYQy rtYmSymi4a UmYQrồi, thUmYQiên kim cácahfk8oAG tYmSymi4môn ahfk8oAGphái cũahfk8oAGng đãUmYQ tớiahfk8oAG rồahfk8oAGi, ahfk8oAGlúc ahfk8oAGnày hUmYQủy btYmSymi4ỏ lUmYQà tổntYmSymi4 UmYQhại ahfk8oAGdanh dựtYmSymi4 Phương gia.”

Phương ChấnUmYQ tYmSymi4Hiên cưUmYQời nhạt,tYmSymi4 “Chaahfk8oAG, chủUmYQ UmYQý ntYmSymi4ày cUmYQó phải củaUmYQ nữahfk8oAG nhâUmYQn kiUmYQa không?”UmYQ Nahfk8oAGgoại tYmSymi4trừ ntYmSymi4ữ nUmYQhân kiatYmSymi4, ahfk8oAGcó aUmYQi lạUmYQi thiếUmYQu đạotYmSymi4 đứcUmYQ nhưahfk8oAG vậyahfk8oAG, còn lUmYQão nhtYmSymi4ân kiUmYQa hếtUmYQ lầntYmSymi4 tYmSymi4này đếnUmYQ lUmYQần khtYmSymi4ác đềuUmYQ nghahfk8oAGe lờiahfk8oAG bà.

Phương KìtYmSymi4nh khahfk8oAGông nói,UmYQ tYmSymi4biểu thịahfk8oAG cUmYQhấp nhận.

Phương CUmYQhấn HitYmSymi4ên cườiahfk8oAG đếUmYQn chUmYQâm chọc,UmYQ “Đừngahfk8oAG tưởngahfk8oAG làahfk8oAG taahfk8oAG không biếtUmYQ bàahfk8oAG tYmSymi4ta muốntYmSymi4 gìtYmSymi4, ĐỗUmYQ Thanahfk8oAGh SươngUmYQ tYmSymi4từ nhỏahfk8oAG ahfk8oAGđã lUmYQà ahfk8oAGkỳ ttYmSymi4ài võahfk8oAG họcUmYQ, ahfk8oAGvõ côUmYQng vô ctYmSymi4ùng tốt,tYmSymi4 lUmYQàm nhiềutYmSymi4 tUmYQrò ahfk8oAGnhư vUmYQậy, tYmSymi4mục đUmYQích tYmSymi4chính ahfk8oAGlà tYmSymi4vì muốnUmYQ đườngtYmSymi4 đưahfk8oAGờng chính chínUmYQh đeUmYQm ThanUmYQh SươnUmYQg tYmSymi4gả chtYmSymi4o ta.UmYQ” UmYQNữ ahfk8oAGtử ktYmSymi4ia quảUmYQ nhUmYQiên độcahfk8oAG ác,UmYQ nhtYmSymi4ất tYmSymi4tiễn hạUmYQ sUmYQong điêu. VừaUmYQ đểUmYQ Đỗahfk8oAG ahfk8oAGThanh SưtYmSymi4ơng ahfk8oAGcó đượahfk8oAGc datYmSymi4nh titYmSymi4ếng, tYmSymi4vừa đUmYQể nàngUmYQ gảUmYQ UmYQvào PhươntYmSymi4g gia.

“Thanh SươngtYmSymi4 cóahfk8oAG UmYQchỗ nàotYmSymi4 ahfk8oAGkhông ttYmSymi4ốt?” Hàiahfk8oAG tửahfk8oAG kitYmSymi4a vUmYQăn vUmYQõ song toàUmYQn, ôahfk8oAGn nhahfk8oAGu hiahfk8oAGền thục,tYmSymi4 đượcUmYQ xưngUmYQ lUmYQà ahfk8oAGvõ tYmSymi4lâm đệUmYQ nhấtahfk8oAG mahfk8oAGỹ nữ,ahfk8oAG hUmYQơn nUmYQữa cònUmYQ môn UmYQđăng hUmYQộ đtYmSymi4ối, tYmSymi4lại UmYQlà ahfk8oAGchất nữtYmSymi4 cUmYQủa tYmSymi4ái thêtYmSymi4 hắn.

“Nàng tốttYmSymi4, thtYmSymi4ế nhưnUmYQg tYmSymi4so rUmYQa vẫntYmSymi4 kéahfk8oAGm UmYQNgâm NgâmtYmSymi4 mộtUmYQ ngónUmYQ tay.” QutYmSymi4á UmYQmức tYmSymi4giả dối,UmYQ ahfk8oAGcố UmYQtình thaUmYQnh cao.

“Ngươi…” PhươnUmYQg ahfk8oAGKình sắptYmSymi4 bịtYmSymi4 hắUmYQn ahfk8oAGlàm tYmSymi4cho tahfk8oAGức UmYQchết, Bạch tYmSymi4cô nươUmYQng ahfk8oAGkia rốtahfk8oAG cuộcUmYQ cahfk8oAGó chỗtYmSymi4 nàUmYQo tốtYmSymi4t chứ?

“Mấy tYmSymi4năm naahfk8oAGy, tUmYQa tYmSymi4tôn trọngahfk8oAG ngườiUmYQ, tYmSymi4xem UmYQngười làahfk8oAG ahfk8oAGcha UmYQcủa ta cahfk8oAGũng vtYmSymi4ì ntYmSymi4ể tYmSymi4mặt nươtYmSymi4ng. UmYQNếu nhưtYmSymi4 ngườiUmYQ cahfk8oAGố tUmYQình làahfk8oAGm UmYQnhư UmYQvậy tYmSymi4nữa, đừtYmSymi4ng tUmYQrách ta kUmYQhông nhậntYmSymi4 người.”tYmSymi4 ahfk8oAGSau tYmSymi4khi nưtYmSymi4ơng mấtYmSymi4t, chUmYQa hắntYmSymi4 luôtYmSymi4n luahfk8oAGôn nghahfk8oAGe lờtYmSymi4i nữUmYQ ntYmSymi4hân kiUmYQa mà khahfk8oAGi dễUmYQ hắn.UmYQ NtYmSymi4ếu kahfk8oAGhông UmYQphải hắtYmSymi4n hứtYmSymi4a tYmSymi4với nưUmYQơng sẽahfk8oAG ttYmSymi4ôn trtYmSymi4ọng ahfk8oAGcha UmYQthì PhưUmYQơng Chấn HtYmSymi4iên hắntYmSymi4 stYmSymi4ớm đahfk8oAGã bỏahfk8oAG ntYmSymi4hà UmYQra đUmYQi rồi.

Phương UmYQKình nUmYQhìn ahfk8oAGnhi tahfk8oAGử, nóahfk8oAGi kUmYQhông thahfk8oAGành lời.UmYQ Tính tìnhUmYQ tYmSymi4nhi tửahfk8oAG thếahfk8oAG tYmSymi4nào hắahfk8oAGn UmYQhiểu rtYmSymi4ất rõahfk8oAG, UmYQnói đtYmSymi4ược lUmYQàm được,ahfk8oAG “NgươitYmSymi4 mahfk8oAGuốn thếtYmSymi4 nào?”

“Hủy btYmSymi4ỏ vitYmSymi4ệc chiêtYmSymi4u tUmYQhân nựUmYQc cưahfk8oAGời này.”ahfk8oAG Hắnahfk8oAG UmYQngữ khí tYmSymi4 kiên quyết.

“Không đUmYQược, PUmYQhương gUmYQia ahfk8oAGta gánUmYQh khônUmYQg tYmSymi4nổi việcUmYQ này.”

Phương CtYmSymi4hấn HiênUmYQ ctYmSymi4ười nhUmYQạt, “VậytYmSymi4 đừnUmYQg tráchUmYQ tYmSymi4ta làm chuyahfk8oAGện tYmSymi4có lỗtYmSymi4i vớitYmSymi4 người.”

“Ngươi ahfk8oAGmuốn gì?”tYmSymi4 MặUmYQt hUmYQắn btYmSymi4iến sách.

“Ta nhấahfk8oAGt tUmYQhời muUmYQốn giếtUmYQ chếtUmYQ nữtYmSymi4 nhânahfk8oAG lắtYmSymi4m mồUmYQm tYmSymi4kia.” Nếu khôngtYmSymi4 phUmYQải cUmYQó chUmYQa chUmYQe chở,tYmSymi4 htYmSymi4ắn UmYQđã UmYQsớm đuổiUmYQ nữahfk8oAG nhânUmYQ kiahfk8oAGa đitYmSymi4 rồUmYQi, tahfk8oAGhậm UmYQchí ahfk8oAGcòn có thtYmSymi4ể gahfk8oAGiết bàtYmSymi4 tahfk8oAGa, UmYQthù tYmSymi4hận hắnUmYQ đốiahfk8oAG UmYQvới nUmYQhị nưtYmSymi4ơng kUmYQhông ahfk8oAGphải tYmSymi4mới ntYmSymi4gày mộtUmYQ ntYmSymi4gày hatYmSymi4i mà thành.

“Người UmYQđó ltYmSymi4à nhịUmYQ nươahfk8oAGng củahfk8oAGa ngươi.”ahfk8oAG &nbstYmSymi4p;Phương Kình kUmYQhông UmYQthể ttYmSymi4in nổi.

“Nương ahfk8oAGta đahfk8oAGã chếttYmSymi4 ttYmSymi4ừ lahfk8oAGâu lắahfk8oAGm rồitYmSymi4, bàtYmSymi4 ttYmSymi4a khôtYmSymi4ng xứng. Cahfk8oAGha đừngtYmSymi4 quêahfk8oAGn, tUmYQa tYmSymi4là Lãnhahfk8oAG TâtYmSymi4m ahfk8oAGCông Tửahfk8oAG, lUmYQà UmYQlãnh tahfk8oAGâm, tYmSymi4bất luậnUmYQ chahfk8oAGuyện UmYQgì cũngtYmSymi4 ahfk8oAGcó thể làUmYQm được.”

“Được UmYQrồi, ngươitYmSymi4 cahfk8oAGứ đahfk8oAGể UmYQviệc chiêuahfk8oAG thUmYQân nàUmYQy tiếUmYQp tục đi,ahfk8oAG ttYmSymi4a đồngahfk8oAG UmYQý chtYmSymi4o ntYmSymi4gươi lấyahfk8oAG BUmYQạch cahfk8oAGô nươUmYQng.” ahfk8oAGNhi tửUmYQ tYmSymi4luôn luônUmYQ ahfk8oAGnói đượUmYQc làmtYmSymi4 được, tốtUmYQ nhấtUmYQ lahfk8oAGà UmYQđừng đốiUmYQ ngUmYQhịch vớUmYQi hắn.

“Nếu đUmYQã chiahfk8oAGêu thtYmSymi4ân, Ngahfk8oAGâm Ngahfk8oAGâm lahfk8oAGàm saUmYQo bUmYQây giờ?tYmSymi4 Làm thiahfk8oAGếp ctYmSymi4hăng?” LấytYmSymi4 ahfk8oAGtính tìnhahfk8oAG cưahfk8oAGơng UmYQliệt củahfk8oAGa nàUmYQng, nàngtYmSymi4 stYmSymi4ẽ đồnahfk8oAGg ýahfk8oAG sao?

“Ngươi hưUmYQởng ptYmSymi4húc UmYQtề nhtYmSymi4ân, tYmSymi4đồng thtYmSymi4ời nhậpahfk8oAG môtYmSymi4n, không phânUmYQ lớnahfk8oAG nhtYmSymi4ỏ.” PhtYmSymi4ương KUmYQình đoUmYQán chtYmSymi4ách BUmYQạch ahfk8oAGcô nươngtYmSymi4 stYmSymi4ẽ khahfk8oAGông đồnUmYQg ýtYmSymi4, ttYmSymi4ính tìntYmSymi4h nàng cótYmSymi4 mạnhtYmSymi4 mẽtYmSymi4. HUmYQắn đãUmYQ đátYmSymi4p ứngUmYQ chUmYQo UmYQnhi tửahfk8oAG lấytYmSymi4 Bạchahfk8oAG ahfk8oAGcô nương,ahfk8oAG còntYmSymi4 chuyUmYQện tYmSymi4có lấy đượcUmYQ tYmSymi4hay khôtYmSymi4ng tYmSymi4không lUmYQiên qutYmSymi4an đếnUmYQ hắn.

“Không được,ahfk8oAG nUmYQàng sẽtYmSymi4 khtYmSymi4ông đồngtYmSymi4 ý.”

Phương Kìahfk8oAGnh lUmYQạnh lahfk8oAGùng ntYmSymi4ghiêm mặahfk8oAGt, “NUmYQam tửahfk8oAG hánUmYQ đạiUmYQ trượng phuUmYQ, còahfk8oAGn phUmYQải nahfk8oAGghe UmYQlời nàUmYQng? UmYQNếu nahfk8oAGhư nàngahfk8oAG thậttYmSymi4 sựahfk8oAG khtYmSymi4ông biUmYQết tốtYmSymi4t xấu, PhươnUmYQg giahfk8oAGa chúahfk8oAGng tYmSymi4ta cũUmYQng khahfk8oAGông gáUmYQnh nổiahfk8oAG.” LãUmYQo đầuahfk8oAG thUmYQật gitYmSymi4an ttYmSymi4rá, ahfk8oAGrõ ràngUmYQ đã biếtUmYQ BạUmYQch NtYmSymi4gâm “khahfk8oAGông UmYQbiết ahfk8oAGtốt xấuahfk8oAG” rồi.

Phương ChUmYQấn tYmSymi4Hiên hầutYmSymi4 nhtYmSymi4ư nghiếntYmSymi4 rtYmSymi4ăng ahfk8oAGnói, “Được,tYmSymi4 ta UmYQ đồng ý.”UmYQ NgUmYQâm NgâmUmYQ sUmYQẽ thahfk8oAGa thtYmSymi4ứ UmYQcho tYmSymi4hắn, bấtUmYQ lahfk8oAGuận hắntYmSymi4 ctYmSymi4ó lahfk8oAGấy aitYmSymi4, cũntYmSymi4g chỉahfk8oAG đốitYmSymi4 tốt UmYQ với mUmYQột mìntYmSymi4h NtYmSymi4gâm Ngâm.

Thế ntYmSymi4hưng haahfk8oAGi ngườUmYQi UmYQhọ tYmSymi4đều đãahfk8oAG qutYmSymi4ên tYmSymi4mất UmYQmột sUmYQự tahfk8oAGhật, một ahfk8oAGsự tahfk8oAGhật tYmSymi4vô cùahfk8oAGng UmYQvô cùntYmSymi4g ngtYmSymi4hiêm trọng,ahfk8oAG tYmSymi4Bạch MạnUmYQ ĐiệptYmSymi4 UmYQcó vtYmSymi4õ côUmYQng, ahfk8oAGkế hoạctYmSymi4h tuyệt vờiahfk8oAG củatYmSymi4 bọnahfk8oAG họUmYQ nahfk8oAGhất ahfk8oAGđịnh thấtUmYQ UmYQbại thảmUmYQ hại.

Chương 22ahfk8oAG: Dùng bảnUmYQ ntYmSymi4ăng phảnUmYQ ứngtYmSymi4 ttYmSymi4hật ltYmSymi4à tốt.

Bạch MạntYmSymi4 Điệahfk8oAGp sớtYmSymi4m đUmYQã ngtYmSymi4he thahfk8oAGấy chahfk8oAGuyện PtYmSymi4hương UmYQChấn Hiên tuyểnUmYQ lãtYmSymi4o ahfk8oAGbà, thếUmYQ nhưtYmSymi4ng nUmYQàng mtYmSymi4ột UmYQchút cảahfk8oAGm giácUmYQ cũahfk8oAGng UmYQkhông có.tYmSymi4 UmYQCó thểtYmSymi4, nàngahfk8oAG đãahfk8oAG từng độngtYmSymi4 lòngahfk8oAG vahfk8oAGới Phươahfk8oAGng ChUmYQấn Hiahfk8oAGên, thếUmYQ ahfk8oAGnhưng mộtahfk8oAG ahfk8oAGphần hUmYQảo cảmahfk8oAG kiaahfk8oAG, đãUmYQ hoàn toànUmYQ ahfk8oAGbị gtYmSymi4ạt ahfk8oAGbỏ. Ngườahfk8oAGi PhươngUmYQ gahfk8oAGia khtYmSymi4inh thưahfk8oAGờng nàng,UmYQ nUmYQàng cũnahfk8oAGg đồngahfk8oAG dạngUmYQ kUmYQhinh thường btYmSymi4ọn họ.ahfk8oAG NgUmYQhĩ đếnahfk8oAG sátYmSymi4ch ahfk8oAGmặt UmYQcủa Phươngahfk8oAG tYmSymi4lão UmYQgia ahfk8oAGcùng PhươngUmYQ phahfk8oAGu nhUmYQân, nànahfk8oAGg thực sựahfk8oAG muốahfk8oAGn tYmSymi4nôn mUmYQửa. PhươngUmYQ ChấnUmYQ tYmSymi4Hiên rấtUmYQ xuấUmYQt sUmYQách, khôahfk8oAGng gahfk8oAGiống htYmSymi4ạng ănahfk8oAG ctYmSymi4hơi trác tUmYQáng thôngUmYQ ttYmSymi4hường, ahfk8oAGthế nhưnUmYQg tUmYQrên ngườiahfk8oAG hắnahfk8oAG mtYmSymi4ang ahfk8oAGtheo UmYQcao ngạotYmSymi4 tYmSymi4của ctYmSymi4on nhà thếahfk8oAG gtYmSymi4ia. GtYmSymi4ả vàoahfk8oAG UmYQnhà UmYQgiàu cahfk8oAGó đếnahfk8oAG naahfk8oAGy cũngtYmSymi4 khôntYmSymi4g phảiUmYQ nguyệnahfk8oAG vtYmSymi4ọng củaUmYQ nahfk8oAGàng, ở ahfk8oAG cùng mộahfk8oAGt nahfk8oAGam UmYQnhân tYmSymi4ấu trĩUmYQ tựahfk8oAG ctYmSymi4ao tựtYmSymi4 đạUmYQi ntYmSymi4hư vậyahfk8oAG, còUmYQn cahfk8oAGó gahfk8oAGì gọiUmYQ ahfk8oAGlà hạUmYQnh phúc?

Tất cảahfk8oAG mọtYmSymi4i ngườitYmSymi4 ởtYmSymi4 PhươngtYmSymi4 gUmYQia vừUmYQa tựUmYQ catYmSymi4o tahfk8oAGự UmYQđại vừaahfk8oAG ấu UmYQtrĩ, Bahfk8oAGạch Mahfk8oAGạn ĐtYmSymi4iệp UmYQthực UmYQsự khôngUmYQ muốnUmYQ tahfk8oAGrở lạUmYQi ntYmSymi4ơi nàytYmSymi4, tUmYQhế nhưngtYmSymi4 nànUmYQg vẫntYmSymi4 phải trởUmYQ lạiUmYQ. NàUmYQng ahfk8oAGtrở lạtYmSymi4i tahfk8oAGìm tYmSymi4Lưu tYmSymi4Ly, cũnUmYQg tYmSymi4muốn xiUmYQn PhtYmSymi4ương ChấntYmSymi4 Hahfk8oAGiên UmYQthực hiệUmYQn lời hứa.tYmSymi4 Phươngahfk8oAG UmYQChấn ahfk8oAGHiên ahfk8oAGđã tYmSymi4đáp ứngtYmSymi4 sahfk8oAGẽ giúpahfk8oAG nàUmYQng UmYQtìm ĐôngUmYQ PUmYQhương VtYmSymi4ũ, hắnUmYQ rUmYQốt cutYmSymi4ộc tìm khtYmSymi4ông ahfk8oAGđược chứtYmSymi4 gì?

Bởi vìUmYQ UmYQđại ahfk8oAGhội ctYmSymi4hiêu thân,UmYQ PhươnUmYQg giahfk8oAGa phUmYQi thườtYmSymi4ng náahfk8oAGo nhiệt, ahfk8oAGBạch MtYmSymi4ạn ĐiệUmYQp đứngahfk8oAG trahfk8oAGước cửtYmSymi4a lUmYQớn tYmSymi4Phương tYmSymi4gia, tYmSymi4hé tYmSymi4ra UmYQmột nụUmYQ cườitYmSymi4 UmYQnhợt nhạt. NhữtYmSymi4ng UmYQngười thahfk8oAGoạt nhìtYmSymi4n UmYQcó quyUmYQền UmYQcó thahfk8oAGế ahfk8oAGnhư vậytYmSymi4, kỳUmYQ thUmYQực lUmYQà nhữntYmSymi4g ahfk8oAGngười không nênahfk8oAG gảUmYQ nhấtYmSymi4t. ThậtYmSymi4t ahfk8oAGsự ahfk8oAGkhông rahfk8oAGõ nUmYQhững ngườitYmSymi4 nahfk8oAGày stYmSymi4uy UmYQnghĩ thếahfk8oAG nào,ahfk8oAG cUmYQho dù Phươngahfk8oAG ChấUmYQn HtYmSymi4iên cóUmYQ UmYQlà vahfk8oAGõ lâUmYQm đệUmYQ nhịahfk8oAG tYmSymi4mỹ ahfk8oAGnam ttYmSymi4ử cũtYmSymi4ng khônahfk8oAGg cầahfk8oAGn cahfk8oAGhen chânUmYQ chtYmSymi4ạy tới gảtYmSymi4 tYmSymi4cho hắnUmYQ nhahfk8oAGư vậytYmSymi4 chứ.

Nghe đahfk8oAGược giantYmSymi4g hồUmYQ đàmUmYQ ahfk8oAGluận UmYQvề võahfk8oAG lahfk8oAGâm ahfk8oAGtứ đạahfk8oAGi mỹtYmSymi4 nam,UmYQ nàng thahfk8oAGực sựtYmSymi4 muốnahfk8oAG cưtYmSymi4ời. tYmSymi4Vận kUmYQhí tYmSymi4nàng làahfk8oAG vậnUmYQ kahfk8oAGhí gUmYQì UmYQthế ahfk8oAGnày? UmYQGả chahfk8oAGo đệtYmSymi4 tứahfk8oAG UmYQmỹ ahfk8oAGnam làm vợ,tYmSymi4 cùntYmSymi4g đệUmYQ tahfk8oAGam mtYmSymi4ỹ nahfk8oAGam làUmYQm pUmYQhu thahfk8oAGê UmYQthật sựUmYQ, tYmSymi4thân phậntYmSymi4 hiệntYmSymi4 naUmYQy còahfk8oAGn ahfk8oAGlà “vị hôUmYQn thUmYQê” củahfk8oAGa UmYQđệ nUmYQhị mỹUmYQ nahfk8oAGam, nahfk8oAGếu UmYQnhư nhtYmSymi4ững tYmSymi4nữ tUmYQử ktYmSymi4hác biếtUmYQ đượUmYQc ntYmSymi4àng đàoahfk8oAG tYmSymi4hoa nhưtYmSymi4 vậy, ahfk8oAGnhất địnhUmYQ đahfk8oAGố kahfk8oAGị chếtahfk8oAG nàng.

Bạch MtYmSymi4ạn ĐiệptYmSymi4 đứntYmSymi4g UmYQở tYmSymi4ngoài cửa,ahfk8oAG dtYmSymi4o dựUmYQ khônUmYQg tYmSymi4biết có nêntYmSymi4 vàUmYQo UmYQhay kahfk8oAGhông. ĐộtYmSymi4t nhiênahfk8oAG nUmYQghe thấyUmYQ ngườitYmSymi4 nói,UmYQ ahfk8oAG“Mau xtYmSymi4em đi,UmYQ Tốngahfk8oAG PhUmYQù Dung, Tốahfk8oAGng giahfk8oAGa trtYmSymi4ang tahfk8oAGới rồi.ahfk8oAG” Tiếpahfk8oAG đahfk8oAGó, tYmSymi4có gUmYQia đtYmSymi4inh đahfk8oAGi tớiUmYQ “dẹpahfk8oAG đường”,ahfk8oAG Bahfk8oAGạch UmYQMạn ĐiệptYmSymi4 đương nahfk8oAGhiên ahfk8oAGcũng bUmYQị “tYmSymi4dẹp” ahfk8oAGsang mộtYmSymi4t bên.

Bạch MạnUmYQ tYmSymi4Điệp ahfk8oAGkhẽ liếUmYQc mắttYmSymi4 vahfk8oAGề tiahfk8oAGêu đUmYQiểm củahfk8oAGa tấtUmYQ tYmSymi4cả mọahfk8oAGi người –ahfk8oAG mộUmYQt chiếctYmSymi4 ahfk8oAGxe ngựatYmSymi4 xtYmSymi4a hotYmSymi4a. TừtYmSymi4 ttYmSymi4rên xUmYQe ngựa,tYmSymi4 dẫtYmSymi4n đầahfk8oAGu làahfk8oAG mộtYmSymi4t natYmSymi4m tahfk8oAGử tYmSymi4tuổi còn rấttYmSymi4 trẻahfk8oAG, tYmSymi4tiếp đóUmYQ ahfk8oAGlà mộtahfk8oAG nữUmYQ nhahfk8oAGân manUmYQg thtYmSymi4ai, đahfk8oAGi saUmYQu cUmYQòn UmYQcó mtYmSymi4ột vịUmYQ nahfk8oAGữ tửahfk8oAG áo latYmSymi4m, tYmSymi4đầu độitYmSymi4 mtYmSymi4ũ chUmYQe mặt.ahfk8oAG VịtYmSymi4 áotYmSymi4 lahfk8oAGam UmYQnữ ttYmSymi4ử kahfk8oAGia vừahfk8oAGa xuUmYQất hiện,UmYQ ahfk8oAGánh tYmSymi4mắt mọiUmYQ ngườitYmSymi4 tất tYmSymi4cả đUmYQều đổtYmSymi4 ahfk8oAGdồn vahfk8oAGề pUmYQhía nàahfk8oAGng. NàngtYmSymi4 ahfk8oAGhẳn chíahfk8oAGnh ahfk8oAGlà Tốnahfk8oAGg UmYQPhu DuUmYQng mtYmSymi4à mọiahfk8oAG ngtYmSymi4ười đã ntYmSymi4ói, trưahfk8oAGớc tiêUmYQn tYmSymi4không cầahfk8oAGn bàahfk8oAGn tớUmYQi tYmSymi4nàng ditYmSymi4ện mạtYmSymi4o thếUmYQ nàoahfk8oAG, chahfk8oAGỉ nhahfk8oAGìn UmYQvóc người uyểahfk8oAGn chuyểntYmSymi4 đãahfk8oAG đủUmYQ cahfk8oAGho mọtYmSymi4i UmYQngười tYmSymi4mơ ahfk8oAGước. Phưahfk8oAGơng ChtYmSymi4ấn HtYmSymi4iên thậUmYQt ltYmSymi4à tahfk8oAGốt UmYQsố, nUmYQgười người đềutYmSymi4 muốUmYQn gảtYmSymi4 cahfk8oAGho hắahfk8oAGn. Bạahfk8oAGch Mạahfk8oAGn ĐiệpUmYQ tYmSymi4không tYmSymi4có hứnUmYQg tYmSymi4thú nhìn,tYmSymi4 hiếuUmYQ UmYQkỳ quan sátYmSymi4t ahfk8oAGkhắp UmYQnơi. Loạahfk8oAGi kUmYQhí thếUmYQ ntYmSymi4ày tYmSymi4cùng tYmSymi4võ ltYmSymi4âm đạtYmSymi4i hộiahfk8oAG cUmYQũng khôngtYmSymi4 khátYmSymi4c ahfk8oAGbiệt lắm chứ?

Tống tYmSymi4Phù DungtYmSymi4, ahfk8oAGTống gahfk8oAGia tahfk8oAGrang tahfk8oAGiểu thưahfk8oAG, ngườiUmYQ xưng tYmSymi4biệt tYmSymi4hiệu PUmYQhù Duahfk8oAGng kiếmahfk8oAG. NghtYmSymi4e thấUmYQy tênUmYQ UmYQTống PhùtYmSymi4 ahfk8oAGDung, nànahfk8oAGg tYmSymi4theo bUmYQản nUmYQăng nhớ được.

Người xuốnUmYQg UmYQxe cúiahfk8oAG cùahfk8oAGng tYmSymi4là mộtUmYQ vahfk8oAGị hotYmSymi4a ptYmSymi4hục lãotYmSymi4 gitYmSymi4ả trên dướiUmYQ 5UmYQ0 UmYQtuổi. Hắnahfk8oAG tựaahfk8oAG htYmSymi4ồ tYmSymi4càng hấpahfk8oAG dẫnUmYQ ngườiahfk8oAG kháctYmSymi4 UmYQhơn tYmSymi4Tống PhtYmSymi4ù DuUmYQng, átYmSymi4nh mắt củaUmYQ tUmYQất cảUmYQ mahfk8oAGọi ngahfk8oAGười đềahfk8oAGu mantYmSymi4g ahfk8oAGtheo sùngUmYQ UmYQbái, đổtYmSymi4 dồUmYQn vtYmSymi4ề lão.UmYQ BtYmSymi4ạch MtYmSymi4ạn Điệp cũngahfk8oAG kahfk8oAGhông ngoahfk8oAGại lệ,UmYQ htYmSymi4iếu ktYmSymi4ỳ qtYmSymi4uan sáahfk8oAGt ahfk8oAGlão, UmYQhẳn làUmYQ mộtYmSymi4t vịahfk8oAG tYmSymi4võ lahfk8oAGâm tiềtYmSymi4n bối?

Hắn rấtUmYQ cóahfk8oAG pahfk8oAGhong gahfk8oAGật đầuahfk8oAG mỉtYmSymi4m cườitYmSymi4 nhUmYQìn mọiUmYQ ngườiahfk8oAG, đến tYmSymi4khi nhìahfk8oAGn thấyUmYQ BạchtYmSymi4 MtYmSymi4ạn ĐiệtYmSymi4p, dángtYmSymi4 tươitYmSymi4 cườitYmSymi4 cưahfk8oAG cóahfk8oAG chUmYQút cứntYmSymi4g đờ,tYmSymi4 ngơahfk8oAG ngácahfk8oAG nhìn nahfk8oAGàng. BạchtYmSymi4 Mạahfk8oAGn ĐiUmYQệp nhìnUmYQ UmYQngó xunUmYQg ahfk8oAGquanh, xácUmYQ địnhahfk8oAG lahfk8oAGão đUmYQang nhtYmSymi4ìn nahfk8oAGàng, ntYmSymi4àng mỉm cườiUmYQ đápahfk8oAG tYmSymi4lại ahfk8oAGlão mộttYmSymi4 ctYmSymi4ái, hatYmSymi4i tatYmSymi4y ômUmYQ UmYQtrước ngựahfk8oAGc, UmYQsau đahfk8oAGó lạiUmYQ nhìntYmSymi4 điUmYQ ahfk8oAGchỗ khác.

“Cha…” TtYmSymi4ống Phùahfk8oAG DuUmYQng kétYmSymi4o kéoahfk8oAG UmYQy phụtYmSymi4c củaahfk8oAG hắn.

Vị lãotYmSymi4 UmYQgia đó,ahfk8oAG cũUmYQng cahfk8oAGhính làtYmSymi4 TtYmSymi4ống giahfk8oAGa tUmYQrang UmYQtrang chủ, Tahfk8oAGống Cảnhahfk8oAG tYmSymi4Nhân, UmYQmau chUmYQóng htYmSymi4oàn ahfk8oAGhồn. “UmYQVào thôi.”UmYQ QuátYmSymi4 giUmYQống, trahfk8oAGên đờitYmSymi4 cưUmYQ nhiên lạiUmYQ cóahfk8oAG hUmYQai ngườiUmYQ gtYmSymi4iống nUmYQhau UmYQnhư tYmSymi4vậy. NtYmSymi4ếu tYmSymi4không UmYQphải từahfk8oAGng tậUmYQn mắttYmSymi4 UmYQthấy ntYmSymi4àng đã chết,tYmSymi4 hắahfk8oAGn ahfk8oAGnhất ahfk8oAGđịnh cahfk8oAGho ahfk8oAGrằng ngtYmSymi4ười đứngahfk8oAG trướUmYQc mặtahfk8oAG chítYmSymi4nh tYmSymi4là nàng.UmYQ NtYmSymi4àng đãahfk8oAG chahfk8oAGết, thật sựUmYQ đãUmYQ chết.

Khách UmYQquý tUmYQiến vtYmSymi4ào trUmYQong, BạctYmSymi4h MtYmSymi4ạn ĐiệptYmSymi4 cũnahfk8oAGg UmYQtheo vào. tYmSymi4Mới vừUmYQa tYmSymi4đi đưtYmSymi4ợc htYmSymi4ai ahfk8oAGbước, liềntYmSymi4 tYmSymi4có UmYQmột bahfk8oAGàn tUmYQay nhỏUmYQ béUmYQ ahfk8oAGtúm ltYmSymi4ấy UmYQy phUmYQục củahfk8oAGa UmYQnàng. Nàng cúiUmYQ đầu,UmYQ UmYQmột tYmSymi4cái đầuahfk8oAG tYmSymi4từ ahfk8oAGphía UmYQsau chtYmSymi4ui rahfk8oAGa, vuUmYQi vẻtYmSymi4 cườitYmSymi4 nói,tYmSymi4 “TiểuUmYQ ahfk8oAGthư, ngài rtYmSymi4ốt cuUmYQộc cũngUmYQ tớiUmYQ rồi.”

“Sao tYmSymi4ngươi lạitYmSymi4 ởtYmSymi4 chỗtYmSymi4 nàahfk8oAGy?” NữUmYQ tửahfk8oAG tYmSymi4kéo UmYQy phahfk8oAGục nàng, đươngahfk8oAG nhiênahfk8oAG chíahfk8oAGnh ahfk8oAGlà tYmSymi4Lưu Ly.

Lưu tYmSymi4Ly đtYmSymi4ứng lUmYQên, ctYmSymi4ung kínhahfk8oAG nói,ahfk8oAG “Hồiahfk8oAG ahfk8oAGtiểu thUmYQư, nUmYQô tahfk8oAGỳ phụng mệtYmSymi4nh tatYmSymi4m tiểtYmSymi4u thahfk8oAGư đếUmYQn Phươngahfk8oAG gitYmSymi4a chtYmSymi4ờ ngàahfk8oAGi. Thếahfk8oAG ahfk8oAGnhưng mấytYmSymi4 tênahfk8oAG giữahfk8oAG cửa tYmSymi4Phương giUmYQa UmYQnói ởUmYQ đâyahfk8oAG khahfk8oAGông tYmSymi4có vịUmYQ hahfk8oAGào UmYQnhân nàoUmYQ nUmYQhư vtYmSymi4ậy, tYmSymi4Lưu LtYmSymi4y khôntYmSymi4g ahfk8oAGdám tựahfk8oAG tiện UmYQ rời ahfk8oAGđi, kahfk8oAGhông cònahfk8oAG cácUmYQh ntYmSymi4ào kahfk8oAGhác tYmSymi4hơn lahfk8oAGà UmYQngồi ởtYmSymi4 ahfk8oAGđây chờUmYQ.” Nàahfk8oAGng đahfk8oAGã ởUmYQ đUmYQây ahfk8oAGhơn mười UmYQ ngày, UmYQnếu tiểahfk8oAGu UmYQthư tYmSymi4mà cònahfk8oAG khôntYmSymi4g xuahfk8oAGất hiahfk8oAGện, nàngahfk8oAG đahfk8oAGành pahfk8oAGhải trởtYmSymi4 vtYmSymi4ề ahfk8oAGtiếp nhận nghiahfk8oAGêm pUmYQhạt củUmYQa ahfk8oAGtam tiểutYmSymi4 thư.

Bạch MạnUmYQ Điệpahfk8oAG cườitYmSymi4 thầntYmSymi4 bí,UmYQ “TatYmSymi4 dUmYQùng têtYmSymi4n UmYQgiả BạctYmSymi4h Ngâm, UmYQhơn nữahfk8oAGa tUmYQa mUmYQấy ngtYmSymi4ày tYmSymi4nay cũnUmYQg khôahfk8oAGng ahfk8oAGở chỗtYmSymi4 nàahfk8oAGy, UmYQngươi đươahfk8oAGng ahfk8oAGnhiên khahfk8oAGông tìm được.”

“Tiểu thưahfk8oAG, ntYmSymi4gài khôngUmYQ tYmSymi4phải cũngahfk8oAG mUmYQuốn thatYmSymi4m tuyểnahfk8oAG chứ?” TiểtYmSymi4u ahfk8oAGthư ahfk8oAGđã thàntYmSymi4h thtYmSymi4ân rồiahfk8oAG mà,tYmSymi4 hơnahfk8oAG nữtYmSymi4a còahfk8oAGn nUmYQghe ttYmSymi4am tUmYQiểu tYmSymi4thư nóiUmYQ tiahfk8oAGểu ahfk8oAGthư có bệnh,tYmSymi4 UmYQquên mahfk8oAGất tYmSymi4võ cUmYQông, tYmSymi4còn ahfk8oAGcó thUmYQể UmYQtham dựUmYQ sao?

“Không.” BạchUmYQ MạUmYQn ahfk8oAGĐiệp khinahfk8oAGh tYmSymi4thường tYmSymi4nói, “KhôtYmSymi4ng thích.” Phươnahfk8oAGg giUmYQa ctYmSymi4ho rằnahfk8oAGg UmYQnữ UmYQtử trotYmSymi4ng thiahfk8oAGên hạahfk8oAG đềahfk8oAGu khahfk8oAGát khaahfk8oAGo nịnhtYmSymi4 bUmYQợ UmYQPhương gia UmYQsao? BUmYQạch MạUmYQn ĐiệptYmSymi4 nàtYmSymi4ng ahfk8oAGkhông cần.

“Tiểu thư,UmYQ nghahfk8oAGe nUmYQói ngàiUmYQ ahfk8oAGbị btYmSymi4ệnh?” NghtYmSymi4e ahfk8oAGnói tYmSymi4tiểu tYmSymi4thư bị tYmSymi4bệnh, Lưuahfk8oAG UmYQLy nànahfk8oAGg tứcUmYQ đUmYQến muốntYmSymi4 cUmYQhết, hơntYmSymi4 nữatYmSymi4 còUmYQn ahfk8oAGbị tatYmSymi4m tiểutYmSymi4 tUmYQhư ahfk8oAGkhép tYmSymi4tội hahfk8oAGộ chủ vôUmYQ UmYQnăng màahfk8oAG nghiahfk8oAGêm phạUmYQt, thahfk8oAGật tYmSymi4là oUmYQan uổngahfk8oAG UmYQcho nàng.

“Đúng vậy,UmYQ bấttYmSymi4 quátYmSymi4 hiệnUmYQ gUmYQiờ đtYmSymi4ã cóahfk8oAG ahfk8oAGkhởi sáchUmYQ. Cũng khôngtYmSymi4 biếttYmSymi4 xảUmYQy UmYQra chuytYmSymi4ện gUmYQì, tYmSymi4rất khtYmSymi4ó nahfk8oAGói tYmSymi4rõ vớahfk8oAGi ngươi.UmYQ ĐiUmYQ, cahfk8oAGhúng UmYQta vtYmSymi4ào UmYQtrong.” Nói nàahfk8oAGng mấtUmYQ trahfk8oAGí UmYQnhớ? tYmSymi4Lưu UmYQLy ahfk8oAGtin sao?

“Tại sahfk8oAGao phảUmYQi vào.”ahfk8oAG LưtYmSymi4u UmYQLy vẻahfk8oAG mặttYmSymi4 khônUmYQg tYmSymi4được thích thú.

“Ngu ngUmYQốc, UmYQta tYmSymi4cùng PhươngtYmSymi4 CtYmSymi4hấn ahfk8oAGHiên cahfk8oAGó mộttYmSymi4 gahfk8oAGiao dịch, tYmSymi4ta vàotYmSymi4 hỏiahfk8oAG hắnahfk8oAG Đônahfk8oAGg Phahfk8oAGương VũUmYQ ởUmYQ đâu.”ahfk8oAG Nếuahfk8oAG khôngtYmSymi4 phảtYmSymi4i vtYmSymi4ì tìahfk8oAGm đUmYQược UmYQLưu LUmYQy UmYQvà vì UmYQ thù lUmYQao cUmYQủa trậtYmSymi4n gitYmSymi4ao dịchtYmSymi4 nàyUmYQ, nàngahfk8oAG ahfk8oAGthật sựUmYQ khôtYmSymi4ng UmYQmuốn ttYmSymi4rở về.

“Tiểu thư,tYmSymi4 taUmYQm tYmSymi4tiểu thahfk8oAGư đUmYQã dUmYQùng bồUmYQ câuUmYQ UmYQđưa tiUmYQn đến UmYQThiên tYmSymi4Cơ cáUmYQc, mahfk8oAGua tiahfk8oAGn vềahfk8oAG ĐôngUmYQ PhUmYQương Vũ,UmYQ ctYmSymi4hỉ cầnahfk8oAG UmYQcó ttYmSymi4in tứcahfk8oAG, lậpahfk8oAG tYmSymi4tức bahfk8oAGáo với UmYQ tiểu thưUmYQ.” ThtYmSymi4iên CtYmSymi4ơ cátYmSymi4c chínhtYmSymi4 UmYQlà thámahfk8oAG UmYQtử tư,ahfk8oAG chutYmSymi4yên mtYmSymi4ua báahfk8oAGn tUmYQin tức.UmYQ ThtYmSymi4iên Cơ cUmYQác sántYmSymi4g lậptYmSymi4 hahfk8oAGơn ttYmSymi4răm năahfk8oAGm, mahfk8oAGạng lướiahfk8oAG tUmYQình báoUmYQ ahfk8oAGtrải rộngUmYQ cảahfk8oAG nướcahfk8oAG, kUmYQhông cUmYQó tin ttYmSymi4ức ahfk8oAGnào lahfk8oAGà UmYQkhông tUmYQhu UmYQthập đưtYmSymi4ợc, cahfk8oAGàng khôntYmSymi4g bUmYQán ttYmSymi4in tứctYmSymi4 giả.tYmSymi4 CótYmSymi4 TtYmSymi4hiên UmYQCơ ctYmSymi4ác hỗ tUmYQrợ, chahfk8oAGỉ cầtYmSymi4n Đahfk8oAGông Phươngahfk8oAG VtYmSymi4ũ ahfk8oAGlộ dahfk8oAGiện, tuahfk8oAGyệt đốitYmSymi4 cóahfk8oAG tahfk8oAGhể bắahfk8oAGt đượcahfk8oAG hắn.

“Có ThitYmSymi4ên CơUmYQ cáctYmSymi4 hỗahfk8oAG tUmYQrợ, tYmSymi4ta UmYQcó thtYmSymi4ể UmYQyên tâahfk8oAGm rồtYmSymi4i, thế nhưtYmSymi4ng ttYmSymi4a cóahfk8oAG vàahfk8oAGi lờitYmSymi4 muốnahfk8oAG ahfk8oAGnói vớiahfk8oAG PhươngtYmSymi4 ChtYmSymi4ấn Hiêahfk8oAGn.” NgUmYQhe LưuUmYQ Lahfk8oAGy ntYmSymi4ói đếntYmSymi4 Thiahfk8oAGên Cơ ctYmSymi4ác, tấtUmYQ cảUmYQ tYmSymi4tư litYmSymi4ệu vềtYmSymi4 ThiênUmYQ CtYmSymi4ơ cácUmYQ bỗngahfk8oAG nhiêahfk8oAGn xuahfk8oAGất hiệnUmYQ trahfk8oAGong UmYQđầu tYmSymi4nàng. Rất nhiềuUmYQ nahfk8oAGgười cùntYmSymi4g việtYmSymi4c nàahfk8oAGng nhtYmSymi4ớ rUmYQất rõtYmSymi4, chỉahfk8oAG cầnahfk8oAG xuấttYmSymi4 hiệnUmYQ trướctYmSymi4 mắtYmSymi4t nàng,ahfk8oAG hoặcUmYQ là từahfk8oAGng tYmSymi4nghe nóiUmYQ đtYmSymi4ến, ahfk8oAGnàng đềuahfk8oAG ctYmSymi4ó thtYmSymi4ể nhtYmSymi4ớ lạahfk8oAGi. MtYmSymi4ới đtYmSymi4ây thahfk8oAGôi, BạtYmSymi4ch UmYQMạn Điệpahfk8oAG còntYmSymi4 không phtYmSymi4át hiệnUmYQ UmYQra hiUmYQện tưUmYQợng UmYQkỳ quáiahfk8oAG này.

“Tiểu tYmSymi4thư… khôngahfk8oAG phtYmSymi4ải làUmYQ ngàitYmSymi4 UmYQthích hắntYmSymi4 chứtYmSymi4?” UmYQNghe taUmYQm tiểu thahfk8oAGư nótYmSymi4i tiUmYQểu thưahfk8oAG ởUmYQ cùngtYmSymi4 mộtUmYQ chahfk8oAGỗ tYmSymi4với PUmYQhương CtYmSymi4hấn HiêntYmSymi4, ctYmSymi4hẳng ahfk8oAGlẽ là…

Bạch tYmSymi4Mạn UmYQĐiệp némUmYQ chtYmSymi4o nànUmYQg mộtahfk8oAG cahfk8oAGái trừnahfk8oAGg mắtYmSymi4t, “Điahfk8oAG chUmYQết đi, ahfk8oAGta tYmSymi4mới khahfk8oAGông tahfk8oAGhèm thícahfk8oAGh họUmYQ PhUmYQương đó.”tYmSymi4 Tronahfk8oAGg lòngahfk8oAG tYmSymi4nàng UmYQlại bổahfk8oAG thêmahfk8oAG tYmSymi4một câu,ahfk8oAG muốn thíahfk8oAGch cũUmYQng UmYQthích SáUmYQo Ngahfk8oAGọc Cônahfk8oAGg Tử.

“Vậy ahfk8oAGlà tốtUmYQ rồi.”ahfk8oAG CUmYQái tênahfk8oAG họahfk8oAG Pahfk8oAGhương tYmSymi4kia thậahfk8oAGt sựtYmSymi4 tYmSymi4có điểm khôngtYmSymi4 xahfk8oAGứng vớiahfk8oAG tiểuahfk8oAG UmYQthư nhàUmYQ nàng.

Vào đếnUmYQ PhươtYmSymi4ng giahfk8oAGa, lậptYmSymi4 tYmSymi4tức ctYmSymi4ó tYmSymi4nha hoàtYmSymi4n UmYQan btYmSymi4ài sương phòngahfk8oAG cahfk8oAGho cácahfk8oAG ntYmSymi4àng ntYmSymi4ghỉ ngơi.tYmSymi4 Bạchahfk8oAG Mahfk8oAGạn ĐiệptYmSymi4 cũntYmSymi4g ktYmSymi4hông trahfk8oAGực ttYmSymi4iếp đềahfk8oAG xuấtUmYQ muốn UmYQgặp PhưtYmSymi4ơng Chahfk8oAGấn Hiêahfk8oAGn, nàUmYQng biếtahfk8oAG kẻahfk8oAG muốntYmSymi4 gặpUmYQ hắahfk8oAGn UmYQnhiều lắm,ahfk8oAG nếtYmSymi4u nhtYmSymi4ư nàahfk8oAGng cũng muốntYmSymi4 tYmSymi4đi ahfk8oAGgặp hắn,UmYQ tYmSymi4người hầUmYQu nhấahfk8oAGt địahfk8oAGnh chtYmSymi4o rằntYmSymi4g nàngahfk8oAG UmYQcũng ahfk8oAGgiống nhưUmYQ nhữahfk8oAGng ahfk8oAGnữ nhân ahfk8oAG khác, tùyahfk8oAG tiệnahfk8oAG ttYmSymi4ìm mộtUmYQ líahfk8oAG tYmSymi4do thoáiUmYQ thahfk8oAGác ahfk8oAGđi. tYmSymi4Mọi tYmSymi4người ởUmYQ tYmSymi4Phương tYmSymi4gia đềuUmYQ lahfk8oAGà mắt ahfk8oAG chó UmYQnhìn ngườUmYQi thấahfk8oAGp, nUmYQgười hầtYmSymi4u khẳnUmYQg địnhUmYQ cũUmYQng ahfk8oAGkhông tUmYQốt đượtYmSymi4c UmYQbao nhitYmSymi4êu. ThaytYmSymi4 vì chịuUmYQ nhụcUmYQ, thôtYmSymi4i thtYmSymi4ì thứUmYQc thờitYmSymi4 ahfk8oAGmột UmYQchút, buahfk8oAGổi tốiahfk8oAG tYmSymi4tự mìahfk8oAGnh đUmYQi tìm.