You are here

Tàn bạo khốc nương tử - Chương 21 - 22

Chương 21XWVX: XWVXCái này gọiEttB lvo6Kà luậnEttB v8jZVõ chvo6Kiêu thân

Trong võvo6K l9Uzyâm thậpvo6K đ9Uzyại vo6Kcao thEttBủ, bvo6Kao gồmvo6K ta9Uzym lXWVXa sáEttBt, tam cônXWVXg tử.vo6K VôXWVX XWVXẢnh XWVXLa Sát,9Uzy ThEttBiên DiEttBện 9UzyTu L9Uzya, ĐXWVXộc NưXWVXơng Tử8jZV hợvo6Kp xưXWVXng thà8jZVnh XWVXtam lEttBa sát. S8jZVáo Ngọc9Uzy CEttBông Tử,EttB L9Uzyãnh T8jZVâm Côngvo6K TửXWVX 8jZVPhương CXWVXhấn HiêEttBn, TùyXWVX Pho9Uzyng CEttBông Tử Quâ9Uzyn Tùvo6Ky Pho8jZVng hợvo6Kp xưng8jZV ta8jZVm côngXWVX tử.EttB 9UzyKhuôn mặt8jZV thậtXWVX c9Uzyủa ta8jZVm l9Uzya sátvo6K c9Uzyhưa vo6Kai thấyXWVX qua, vo6Knhưng XWVXtam cvo6Kông tXWVXử đềuXWVX đượcXWVX bàEttBi d9Uzyanh làEttB 9Uzymỹ na9Uzym EttBtử. Th8jZViên EttBCơ EttBcác chủ8jZV Tùy vo6K Phong CôEttBng Tửvo6K đượcEttB xưng9Uzy làEttB 8jZVvõ vo6Klâm đệ8jZV nhấvo6Kt mỹEttB na8jZVm, vo6KVạn 8jZVKiếm svo6Kơn trvo6Kang thiếuvo6K chủ PhưEttBơng Chấn8jZV HiEttBên được8jZV xvo6Kưng lEttBà đệ8jZV nhị8jZV mEttBỹ vo6Knam, SáoXWVX Ngọcvo6K CXWVXông TửEttB làEttB nhâ9Uzyn v9Uzyật thần bívo6K n9Uzyhất 9Uzygiang hEttBồ, 8jZVrất ítXWVX a8jZVi từngEttB EttBgặp quEttBa khuvo6Kôn mặt9Uzy thậtvo6K c9Uzyủa hEttBắn. NhưngXWVX cXWVXó người 9Uzynói, diệnvo6K vo6Kmạo XWVXcủa hắnEttB xEttBác th9Uzyực tuXWVXấn XWVXmỹ vôXWVX sonEttBg. Nếuvo6K 8jZVhai vXWVXị cvo6Kông tEttBử kXWVXia đều9Uzy là mỹEttB navo6Km, hắvo6Kn cũnvo6Kg khXWVXông thểEttB tvo6Khua kémvo6K, toạEttBi nguyệnEttB ch8jZVo hắnXWVX 8jZVdanh hiệu9Uzy đ9Uzyệ taXWVXm mỹ9Uzy nam EttBđi. TrEttBong chốvo6Kn võ9Uzy lâXWVXm t8jZVổng vo6Kcộng vo6Kcó tứvo6K 9Uzyđại XWVXmỹ namvo6K, ngoạXWVXi trEttBừ EttBtam c8jZVông tử, EttBĐông Phươngvo6K givo6Ka, Đô8jZVng EttBPhương VũXWVX bàEttBi danXWVXh đệXWVX tứ.vo6K G9Uzyả chvo6Ko mộ8jZVt trEttBong võEttB lâm8jZV đệvo6K tứ 8jZV mỹ namEttB, lvo6Kà v8jZVinh hạnhvo6K vo6Ktrong vo6Kthiên vo6Khạ, nê8jZVn k9Uzyhó tvo6Krách tínvo6Kh tìnEttBh ĐônEttBg PhươngXWVX c8jZVho dù 8jZV kém nhưXWVX v8jZVậy, cXWVXũng 9Uzycó 8jZVn XWVXcô nvo6Kương muEttBốn gEttBả cXWVXho hắn8jZV. SáXWVXo NgọcEttB C9Uzyông TửEttB nhưvo6K thầXWVXn lovo6Kng thấy đ9Uzyầu kh8jZVông thấyEttB đuôXWVXi, Đônvo6Kg Phươngvo6K Vũ8jZV 8jZVthì đãEttB c9Uzyó vợ9Uzy, 8jZVQuân vo6KTùy Pvo6Khong thần9Uzy thần bíXWVX bí,8jZV PhưEttBơng Chấnvo6K Hiên9Uzy lạiEttB kh9Uzyông 9Uzymuốn kếtEttB gXWVXiao nEttBữ tử,8jZV vo6Kviệc n8jZVày 8jZVe rằngEttB đEttBã khiến chovo6K vvo6Kô số8jZV EttBcô nươngEttB thvo6Kương tXWVXâm. GầnEttB đvo6Kây, trvo6Kong c9Uzyhốn võ9Uzy lâmEttB mỗiEttB sXWVXự k8jZViện EttBxảy rvo6Ka đều 9Uzyliên quXWVXan đvo6Kến 9Uzycủa TaEttBm cXWVXông tử,EttB vo6Klà đXWVXại sXWVXự liêXWVXn qua8jZVn đếXWVXn tứ8jZV đạiEttB vo6Kmỹ nam.

Một EttBtrong võ9Uzy lâvo6Km ta9Uzym côXWVXng tử,XWVX Lãnhvo6K XWVXTâm Công9Uzy EttBTử Phương Cvo6Khấn Hiênvo6K công9Uzy kEttBhai t9Uzyuyển lã9Uzyo b9Uzyà, tuổivo6K tEttBừ 1vo6K6 đến8jZV EttB25, tXWVXướng mạoXWVX đovo6Kan tranXWVXg, mọi nữEttB vo6Ktử 8jZVchưa chồn8jZVg xuất8jZV thâ8jZVn thuầEttBn kXWVXhiết đềEttBu có8jZV XWVXthể XWVXtham tEttBuyển. EttBCác vịvo6K cô9Uzy nương vo6K có EttBý XWVXmuốn vo6Ktham tvo6Kuyển vo6Kchỉ cầ8jZVn trướcEttB vo6Kngày XWVXhai XWVXmươi l8jZVăm tháng9Uzy tư9Uzy đEttBến Pvo6Khương gia, 9Uzyluận vEttBõ để9Uzy phâEttBn thvo6Kắng bại.EttB CEttBhỉ cầ8jZVn cóEttB thEttBể đánhEttB bại9Uzy vo6Ktất 9Uzycả mỹ8jZV n8jZVữ thaEttBm tuyển, chính9Uzy EttBlà tEttBhiếu pvo6Khu nEttBhân Phươvo6Kng gia.

Lãnh 8jZVTâm CôEttBng Tử8jZV Phưvo6Kơng Chấn9Uzy Hiênvo6K 9Uzyđược x8jZVưng làXWVX EttBvõ lâm 9Uzyđệ nEttBhị EttBmỹ n9Uzyam tử8jZV, cEttBô nươvo6Kng mu9Uzyốn EttBgả cvo6Kho h8jZVắn nhiều9Uzy nhưXWVX cá9Uzy dưvo6Kới svo6Kông. Hắ9Uzyn vẫ9Uzyn chưXWVXa muốn EttBthành th9Uzyân, chívo6Knh vivo6Kệc n9Uzyày đãEttB lXWVXàm tổn8jZV thưEttBơng tr8jZVái vo6Ktim c8jZVủa biếEttBt baXWVXo XWVXcô gái.8jZV Đột nhiênEttB hắn8jZV cô8jZVng kEttBhai tuyểnvo6K l8jZVão bà,8jZV khiế8jZVn XWVXcho cá8jZVc vo6Kcô nươnEttBg nườ9Uzym nượpvo6K tiế8jZVn tớ9Uzyi Phương giavo6K. Những9Uzy XWVXcô nvo6Kương 9Uzycó vo6Kchồng hốiEttB hvo6Kận tạivo6K vo6Ksao mìnhEttB lại8jZV 9Uzygả EttBđi sớm8jZV qEttBuá, hậnXWVX không 9Uzythể 8jZVly h8jZVôn để9Uzy EttBđi 9Uzytham tuyểXWVXn. CEttBòn 8jZVnhững vEttBị cô9Uzy nưvo6Kơng cXWVXhưa c9Uzyhồng thì9Uzy ngày đvo6Kêm khổEttB XWVXluyện võvo6K cônXWVXg, liềEttBu mạng8jZV muốnXWVX gảXWVX tớ8jZVi PhươngXWVX giaXWVX. 8jZVThiên XWVXkim nhàvo6K giàu, 8jZVgiang hồ8jZV hvo6Kiệp nữXWVX, đủXWVX lo9Uzyại kiểuXWVX dánEttBg 9Uzynữ nhâEttBn đều9Uzy thEttBu đượcvo6K tivo6Kn EttBtức, xắn9Uzy EttBtay áo, chuẩn8jZV bị9Uzy tớ9Uzyi Phưvo6Kơng gi8jZVa tran9Uzyh giànhXWVX EttBchức vịvo6K tEttBhiếu phvo6Ku nhân.

“Cha, chuyEttBện người9Uzy l9Uzyàm EttBquả nXWVXhiên làvo6K chuy9Uzyện tốtvo6K.” Đươ8jZVng sự cXWVXhiêu thâXWVXn Pvo6Khương Chấnvo6K Hiênvo6K sEttBau khXWVXi n9Uzyghe đượcvo6K vo6Ktin nà8jZVy, chuyện8jZV đ9Uzyầu tiên9Uzy làm XWVX là đùngEttB đEttBùng nổi8jZV giậ9Uzyn, đ9Uzyá văvo6Kng XWVXcửa 8jZVthư phòvo6Kng 9Uzycủa lã9Uzyo chaEttB, lớnXWVX tEttBiếng chấtEttB vấn.

Phương Kình9Uzy buôvo6Kng 8jZVsách tEttBrên tayEttB, n8jZVgẩng đầu8jZV nhEttBìn nhi XWVXtử, thấEttBp giọn8jZVg mắ9Uzyng, “Không8jZV biếXWVXt 8jZVphép tách.”

Phương Chấnvo6K Hiên9Uzy hừXWVX lạnh,8jZV “TaEttB khôngvo6K 9Uzybiết pEttBhép tEttBách? Có thểEttB s8jZVo vo6Kđược vớivo6K 9Uzycha 8jZVsao? TXWVXa mEttBuốn chiXWVXêu thâ8jZVn k9Uzyhi 8jZVnào? SXWVXao tEttBa khôn8jZVg biết9Uzy?” Nửa thángXWVX nayXWVX, hắnvo6K vẫnXWVX vXWVXội vộXWVXi EttBvàng vànEttBg đi8jZV tìm8jZV BạchXWVX Ngâm8jZV, gEttBiữa XWVXđường lại9Uzy ngvo6Khe được 9Uzytin hắn8jZV muvo6Kốn chiEttBêu thân.vo6K LậpXWVX tức9Uzy r9Uzya roEttBi thúcEttB ngựa9Uzy vo6Kgấp XWVXgáp XWVXtrở vềEttB XWVXchất vo6Kvấn lão 9Uzy tử củavo6K hắn.

“Hôn EttBnhân đạivo6K sự9Uzy 9Uzydo XWVXlệnh cvo6Kủa chXWVXa mẹvo6K, EttBlời củaXWVX ma9Uzyi mối, ngươivo6K khôvo6Kng cầnvo6K biết9Uzy.” NhEttBi tvo6Kử hắXWVXn vEttBì cô9Uzy nươngXWVX tê9Uzyn XWVXgọi Bạ8jZVch Ngâm8jZV kEttBia màXWVX phát điXWVXên 9Uzylên EttBrồi, XWVXnghe 8jZVnói côEttB nươ9Uzyng XWVXta 8jZVmất 9Uzytích liền8jZV tXWVXo tiế9Uzyng mvo6Kắng hvo6Kắn, vo6Kkhông nó8jZVi không rằ8jZVng lật9Uzy tXWVXung cả9Uzy thế8jZV giới8jZV nvo6Kày lEttBên mXWVXà tìm.XWVX 9UzyVì một9Uzy nvo6Kữ nh9Uzyân điEttB ngỗ8jZV 9Uzynghịch với phụ9Uzy thâ9Uzyn, tương9Uzy lavo6Ki nếuXWVX lấyXWVX người8jZV EttBta v9Uzyề tXWVXhì EttBcòn EttBra cvo6Kái dXWVXạng 8jZVgì nữavo6K. Nghe lời8jZV vo6Kphu nhâXWVXn kiế8jZVn n9Uzyghị, sớXWVXm nêEttBn tìmXWVX mXWVXột 8jZVlão bà8jZV chXWVXo hXWVXắn. P9Uzyhương KìEttBnh v9Uzyẫn 9Uzyvừa ý vo6K Đỗ Thvo6Kanh SEttBương, bEttBất đắcXWVX d9Uzyĩ EttBnhi tử8jZV kiên9Uzy quyếEttBt khôvo6Kng chịu.EttB H9Uzyắn mớEttBi rEttBa đ8jZViều kiện EttB trong vEttBòng mộ9Uzyt nXWVXăm phảEttBi maEttBng t8jZVhê 8jZVtử trởvo6K về,8jZV vốnvo6K XWVXtưởng rằEttBng hài8jZV vo6Ktử kEttBia đốivo6K vớiXWVX nữ nEttBhân kvo6Không cXWVXó hứnvo6Kg tEttBhú, XWVXtuyệt đôXWVXi khô8jZVng EttBtìm được9Uzy v8jZVị hôn9Uzy t8jZVhê, đXWVXến 9Uzylúc 9Uzyđó hắ9Uzyn sẽ daEttBnh chXWVXính ngEttBôn thuậnEttB ép9Uzy nh9Uzyi tửEttB 8jZVlấy 9UzyĐỗ Thavo6Knh Sương,XWVX tXWVXhế 9Uzynhưng kếtXWVX vo6Kquả n9Uzyhi tử lạXWVXi maXWVXng vềEttB mộtEttB 9Uzyvị vo6Kcô nư8jZVơng, c8jZVòn khănvo6Kg kEttBhăng nhất9Uzy mựcXWVX EttByêu tXWVXhương ngườvo6Ki tXWVXa. Bảo nhi8jZV tEttBử tìmXWVX vXWVXị hôEttBn vo6Kthê 8jZVmang vvo6Kề, c9Uzyhính là8jZV EttBsai lXWVXầm l9Uzyớn nEttBhất tvo6Krong đời8jZV hắn.

“Ta XWVXchỉ muốnXWVX N8jZVgâm NgEttBâm.” 8jZVPhương ChấXWVXn HiêEttBn vo6Klời lEttBẽ thẳn8jZVg thừng tEttBuyên bố9Uzy. EttBNgày đ9Uzyó k8jZVhi phụEttB thEttBân nóiEttB với8jZV hắXWVXn, Ngvo6Kâm 8jZVNgâm điXWVX rXWVXồi.  Lòng hắn9Uzy độXWVXt vo6Knhiên trống8jZV rỗngXWVX, hắn8jZV bEttBiết EttBmình đvo6Kã đ8jZVánh EttBmất mEttBột thứ9Uzy vô9Uzy cùnXWVXg qu9Uzyan trọng. Sớvo6Km tốivo6K bên9Uzy EttBnhau hXWVXơn haEttBi mươivo6K ngXWVXày, hắnEttB chXWVXưa bEttBao giờXWVX bvo6Kiết nàvo6Kng XWVXlại qEttBuan XWVXtrọng với hắnvo6K nhvo6Kư vậyvo6K. Đến9Uzy khEttBi pXWVXhát hiện8jZV nàn8jZVg qXWVXuan trọng8jZV v8jZVới vo6Khắn XWVXthì cũng9Uzy làvo6K lú9Uzyc nàng bỏ8jZV đ9Uzyi. 8jZVTìm hơnvo6K mười8jZV ngàyEttB vẫEttBn khôngvo6K chútvo6K XWVXtin 8jZVtức, ti8jZVm hvo6Kắn đãXWVX đánh9Uzy rơEttBi mấtvo6K rồi.

“Lấy XWVXai vo6Kcũng được,XWVX Bvo6Kạch NgâEttBm thEttBì không.”9Uzy Phươvo6Kng Kình vốEttBn kEttBhông 9Uzyphải hạnvo6Kg người8jZV th9Uzyập phần8jZV cXWVXổ h8jZVủ, thế8jZV nhXWVXưng XWVXhắn khôngvo6K thíchEttB Bạ9Uzych Ngâm. XWVXTừ vo6Klần đầuXWVX t8jZViên XWVXnhìn thấy9Uzy BạcEttBh Ngâm,vo6K hắn8jZV đ9Uzyã khEttBông thícEttBh rồi.EttB TEttBuy rvo6Kằng vo6KBạch Ngâm thoạt8jZV nhìEttBn rấXWVXt 9Uzynhu nhEttBược, vo6Kthế nhvo6Kưng trêXWVXn nvo6Kgười lạiEttB ma8jZVng t9Uzyheo mộtEttB 8jZVcổ sá8jZVt k9Uzyhí. Người bìEttBnh tXWVXhường đươngXWVX nhiXWVXên nhìnEttB không8jZV thấy9Uzy, nEttBhưng hắvo6Kn tXWVXung hEttBoành giXWVXang hồ nhEttBiều nXWVXăm 9Uzynhư vậy9Uzy, đưEttBơng nhi8jZVên khôngXWVX vo6Kcó nhìnXWVX 9Uzynhầm, hắn8jZV 8jZVmơ EttBhồ th8jZVấy đượvo6Kc, cô nươvo6Kng kiXWVXa EttBkhông cEttBó cvo6Kái gvo6Kì 9Uzylà 9Uzytốt. Nvo6Kếu nh9Uzyi t9Uzyử thíchEttB, hắnvo6K cXWVXũng EttBcó vo6Kthể miễnvo6K cưỡng tiếpvo6K nhậ9Uzyn Bạcvo6Kh NgâXWVXm. NhưngEttB kvo6Kể tvo6Kừ khXWVXi B9Uzyạch Ngvo6Kâm 8jZVxảy r9Uzya xXWVXung đ9Uzyột XWVXmãnh liXWVXệt với hắn,XWVX hắ8jZVn đãXWVX trvo6Kiệt đểvo6K phủ8jZV nhậEttBn nvo6Kàng. vo6KNàng sát8jZV EttBkhí qu9Uzyá nặng,XWVX vo6Kkhông 9Uzycó tưvo6K cá9Uzych l8jZVàm chủ mẫu9Uzy PEttBhương gia.

“Ta cvo6Khỉ muốnXWVX nàng.”XWVX Từvo6K nhỏEttB mXWVXất vo6Kđi mẫXWVXu thân9Uzy đãvo6K vo6Kkhiến hắn thập9Uzy phvo6Kần côXWVX đơnXWVX, ánvo6Kh 9Uzymắt lạnhEttB lùnEttBg của9Uzy Đvo6Kỗ thịEttB càngXWVX khiếvo6Kn hắnEttB trởEttB nêEttBn lãnvo6Kh khốc. NgườiXWVX tron8jZVg 9Uzygiang XWVXhồ XWVXgọi hắnEttB làEttB LXWVXãnh Tâvo6Km CôngEttB 9UzyTử, đơnvo6K g9Uzyiản vEttBì tvo6Kâm hắn lạnXWVXh. Hắn9Uzy ngXWVXoài mặtEttB lvo6Kuôn cười8jZV rạn9Uzyg rỡvo6K nhEttBư gi9Uzyó mEttBùa vo6Kxuân, đến8jZV kXWVXhi giếtvo6K 9Uzyngười vo6Kthì vô 9Uzycùng XWVXnghiêm 8jZVtúc, thậmvo6K chEttBí EttBso vớXWVXi ngXWVXười troEttBng háchEttB đạo9Uzy 8jZVcòn tàXWVXn 9Uzykhốc hơXWVXn. Chỉ 9Uzycó mìnEttBh hắEttBn 9Uzybiết, bộEttB vo6Kdáng tEttBươi 9Uzycười củaEttB hEttBắn lvo6Kà 9Uzygiả. EttBĐỗ th8jZVị kXWVXhông cvo6Kó nXWVXhi tử8jZV, vẫn luôn9Uzy nhìn9Uzy XWVXhắn kh9Uzyông vừa9Uzy mắt.9Uzy L8jZVúc EttBmẫu 8jZVthân c8jZVhết đãvo6K từXWVXng nóivo6K với9Uzy hắn,9Uzy ngườiEttB muốn hắnEttB cXWVXười, khônEttBg đượ8jZVc k9Uzyhóc, không9Uzy đượcvo6K đEttBể nEttBgười muốnXWVX k9Uzyhi d8jZVễ h8jZVắn đáchXWVX ý.EttB PhíaEttB sauXWVX nụ cườiXWVX củaXWVX hắvo6Kn, lu8jZVôn ẩXWVXn gEttBiấu một9Uzy trvo6Kái tvo6Kim vo6Kcô đ9Uzyơn, lXWVXạnh lùnXWVXg. Sa9Uzyu kh8jZVi gặ8jZVp được 8jZVBạch Ngvo6Kâm, hXWVXắn lEttBuôn 9Uzyluôn bởXWVXi vo6Kvì vẻEttB ngốc8jZV nghếcXWVXh củavo6K 9Uzynàng XWVXmà cườiEttB đ9Uzyến EttBthật lòng. Hắn9Uzy muốnXWVX nànvo6Kg, đờiEttB n8jZVày kiếp9Uzy nEttBày cXWVXhỉ vo6Kcần vo6Kmình nàng.

“Không được,8jZV Phưvo6Kơng 9Uzygia đã9Uzy phátEttB vo6Ktin vo6Knày rEttBa rồi,EttB thi8jZVên kim XWVXcác môn8jZV pháiXWVX cvo6Kũng đã9Uzy tớiEttB rồi,8jZV lúvo6Kc nà8jZVy hủEttBy bỏEttB lvo6Kà tổn9Uzy hạEttBi vo6Kdanh dựXWVX Phương gia.”

Phương Chấnvo6K Hivo6Kên cườivo6K nhạt,EttB “CEttBha, chvo6Kủ 8jZVý nàyEttB c8jZVó phải 8jZV của vo6Knữ nvo6Khân kvo6Kia không9Uzy?” Ngoạ9Uzyi trừEttB nXWVXữ nhXWVXân kia8jZV, có8jZV 9Uzyai lXWVXại thiếXWVXu đạoXWVX đức8jZV nEttBhư vậEttBy, còn lã9Uzyo nhXWVXân XWVXkia hếEttBt lầnvo6K này8jZV vo6Kđến lầnvo6K EttBkhác đề9Uzyu ngXWVXhe lời9Uzy bà.

Phương XWVXKình khôn9Uzyg nói,XWVX 8jZVbiểu thịEttB chEttBấp nhận.

Phương Chấnvo6K Hi9Uzyên cười8jZV đếnvo6K 9Uzychâm chọc,8jZV “8jZVĐừng tưởngvo6K 9Uzylà ta 8jZVkhông biếtXWVX bà9Uzy XWVXta muốnvo6K gì8jZV, Đỗ9Uzy Tvo6Khanh Sương8jZV tEttBừ 9Uzynhỏ đvo6Kã là9Uzy EttBkỳ t9Uzyài EttBvõ học,vo6K võEttB cXWVXông vô cùng8jZV tốt,9Uzy là9Uzym nhiềuvo6K tvo6Krò EttBnhư vậy8jZV, vo6Kmục đívo6Kch c9Uzyhính l9Uzyà EttBvì mvo6Kuốn đườnXWVXg đườngvo6K chí9Uzynh chính XWVXđem ThanEttBh Sươnvo6Kg gảXWVX chvo6Ko ta.”9Uzy vo6KNữ t9Uzyử kiEttBa 9Uzyquả nXWVXhiên đ9Uzyộc ác,EttB nhấEttBt tiễvo6Kn EttBhạ sXWVXong điêu. VừEttBa để8jZV ĐỗEttB 9UzyThanh S8jZVương c9Uzyó được9Uzy XWVXdanh tiếng,8jZV v8jZVừa để8jZV 8jZVnàng gảEttB vvo6Kào Phư8jZVơng gia.

“Thanh SươngXWVX vo6Kcó cvo6Khỗ nà8jZVo khôvo6Kng tốt?”XWVX HEttBài t9Uzyử ki9Uzya vănXWVX võ so9Uzyng tEttBoàn, ônXWVX n8jZVhu vo6Khiền thụcXWVX, đượcEttB XWVXxưng lEttBà vXWVXõ lâ8jZVm XWVXđệ EttBnhất mỹvo6K 9Uzynữ, EttBhơn 8jZVnữa cvo6Kòn môn vo6Kđăng 9Uzyhộ đối,EttB lạEttBi l9Uzyà chấtXWVX n8jZVữ cXWVXủa ái8jZV vo6Kthê hắn.

“Nàng tốt,EttB thếXWVX EttBnhưng sXWVXo 8jZVra EttBvẫn 8jZVkém vo6KNgâm EttBNgâm mộ9Uzyt ngón8jZV tay.” QuEttBá mứcvo6K giả9Uzy dEttBối, 8jZVcố tìvo6Knh tEttBhanh cao.

“Ngươi…” PhươngXWVX Kìnhvo6K svo6Kắp bị9Uzy hEttBắn l8jZVàm cEttBho tứcEttB 9Uzychết, BạchEttB cô nưXWVXơng 9Uzykia rốt9Uzy cuộc8jZV cXWVXó chỗ8jZV vo6Knào 8jZVtốt chứ?

“Mấy nămEttB nayXWVX, XWVXta tEttBôn trọng8jZV ngưvo6Kời, xeEttBm người8jZV làvo6K chEttBa của9Uzy ta cũngEttB vvo6Kì nểEttB mặtXWVX 9Uzynương. Nếuvo6K nhXWVXư ngườiXWVX cốEttB tì8jZVnh là8jZVm như9Uzy vậvo6Ky n8jZVữa, đừnEttBg trách9Uzy ta 9Uzykhông nh8jZVận ngXWVXười.” S8jZVau k8jZVhi n8jZVương mXWVXất, cXWVXha hắnEttB lEttBuôn 8jZVluôn 9Uzynghe 9Uzylời nữ9Uzy EttBnhân ki9Uzya 8jZVmà khi dễ8jZV hắ8jZVn. NếuXWVX khôvo6Kng phvo6Kải EttBhắn hứavo6K vớ8jZVi nươnEttBg sẽEttB EttBtôn tvo6Krọng 8jZVcha thXWVXì PhươngEttB Chấn EttB Hiên hắnEttB 9Uzysớm đã9Uzy b8jZVỏ n8jZVhà 8jZVra đ9Uzyi rồi.

Phương Kìnvo6Kh XWVXnhìn nh8jZVi tử,vo6K vo6Knói EttBkhông thànhvo6K lờ8jZVi. Tính 8jZVtình EttBnhi tửXWVX 8jZVthế nEttBào hắn8jZV vo6Khiểu rấtEttB rõ,XWVX nóiEttB đượ9Uzyc là9Uzym đượEttBc, “Ng8jZVươi muốnEttB thế8jZV nào?”

“Hủy vo6Kbỏ việcvo6K chiêuXWVX 8jZVthân nựcEttB cườEttBi này.”8jZV HắEttBn ngXWVXữ khíEttB kiên quyết.

“Không được,vo6K Phvo6Kương giEttBa 8jZVta gáXWVXnh khô9Uzyng nổi9Uzy vvo6Kiệc này.”

Phương Ch8jZVấn XWVXHiên 9Uzycười nhạt,EttB “Vậy8jZV đừ8jZVng tráEttBch XWVXta làm chuy9Uzyện 8jZVcó 9Uzylỗi với9Uzy người.”

“Ngươi muố8jZVn 9Uzygì?” Mặt8jZV hXWVXắn biến8jZV sách.

“Ta nhEttBất thời8jZV muốEttBn giếvo6Kt XWVXchết nữXWVX n8jZVhân lắm9Uzy mồmEttB kia.”9Uzy Nếu 9Uzy không phải8jZV có8jZV chXWVXa c9Uzyhe chởvo6K, h9Uzyắn EttBđã svo6Kớm đuổi8jZV 9Uzynữ nh8jZVân kiXWVXa đi9Uzy rồi,EttB 8jZVthậm cEttBhí còXWVXn 8jZVcó thể gi9Uzyết bàvo6K tvo6Ka, tEttBhù hận9Uzy hắn9Uzy đốiEttB 9Uzyvới vo6Knhị nươvo6Kng kh8jZVông phải9Uzy mớivo6K 8jZVngày XWVXmột ngà9Uzyy hai m9Uzyà thành.

“Người đ8jZVó lvo6Kà 8jZVnhị nươEttBng của8jZV ngươiEttB.”  Phươ9Uzyng Kình kh8jZVông thXWVXể tXWVXin nổi.

“Nương t8jZVa EttBđã chế8jZVt từ8jZV lâuEttB lắm8jZV XWVXrồi, XWVXbà 9Uzyta khôngXWVX xứng. Cha9Uzy đừngEttB quên,9Uzy t9Uzya l9Uzyà Lã8jZVnh TâmEttB 9UzyCông Tử,vo6K làEttB lãn8jZVh tâm,vo6K bấXWVXt EttBluận chuyệXWVXn gìEttB cũEttBng có9Uzy thể 8jZVlàm được.”

“Được rồi,EttB ngươi8jZV EttBcứ đểXWVX vo6Kviệc vo6Kchiêu thEttBân 9Uzynày tiếEttBp tục điEttB, 8jZVta đồng8jZV ýXWVX 8jZVcho ngươXWVXi lấ8jZVy Bạch8jZV côXWVX nương.”EttB XWVXNhi tửXWVX luônXWVX luônXWVX nói9Uzy được9Uzy 8jZVlàm được, tốtvo6K nhấtEttB EttBlà đừngEttB đối8jZV vo6Knghịch vớivo6K hắn.

“Nếu đã9Uzy chiXWVXêu thânXWVX, EttBNgâm NXWVXgâm làmXWVX sEttBao bâEttBy 8jZVgiờ? Làm thiếvo6Kp vo6Kchăng?” Lấyvo6K tí9Uzynh t9Uzyình cươvo6Kng li9Uzyệt củvo6Ka nàn8jZVg, EttBnàng sẽ9Uzy đồngEttB ý8jZV sao?

“Ngươi hưởn8jZVg EttBphúc tềEttB nhâ9Uzyn, đồnXWVXg thXWVXời nhậpvo6K môn8jZV, không phXWVXân lớn8jZV nhỏ.”8jZV PhươXWVXng Kình8jZV đoánEttB 8jZVchách BạchEttB cvo6Kô nưXWVXơng sẽvo6K khônXWVXg đồngXWVX EttBý, vo6Ktính EttBtình nàng cóvo6K vo6Kmạnh 9Uzymẽ. XWVXHắn đãEttB đápXWVX EttBứng chEttBo nXWVXhi tửXWVX lấy9Uzy Bvo6Kạch c9Uzyô nươnEttBg, cEttBòn chu8jZVyện c9Uzyó lấy 9Uzy được ha8jZVy khônvo6Kg không9Uzy liênXWVX EttBquan đến9Uzy hắn.

“Không được,8jZV nàn9Uzyg sẽXWVX kh9Uzyông đồngXWVX ý.”

Phương XWVXKình lạnh9Uzy lùXWVXng nghiêmEttB mặt,vo6K 8jZV“Nam tửXWVX hánEttB đvo6Kại trượng pEttBhu, cvo6Kòn XWVXphải ngvo6Khe XWVXlời nàvo6Kng? 9UzyNếu nhưEttB 8jZVnàng thậtXWVX 9Uzysự khôngXWVX biếtEttB tEttBốt xấu,8jZV Phương g9Uzyia vo6Kchúng tXWVXa XWVXcũng 8jZVkhông g9Uzyánh n8jZVổi.” XWVXLão 8jZVđầu thXWVXật g9Uzyian trá8jZV, rõ9Uzy ràngXWVX đã 8jZV biết Bạvo6Kch Ngâm8jZV “không9Uzy biếvo6Kt tốtEttB xấvo6Ku” rồi.

Phương C9Uzyhấn H9Uzyiên hầ8jZVu nhưvo6K nghXWVXiến răXWVXng nó8jZVi, “Được,9Uzy ta vo6K đồng ý.”EttB NgâEttBm 9UzyNgâm EttBsẽ tvo6Kha tEttBhứ ch9Uzyo vo6Khắn, 9Uzybất luvo6Kận hắEttBn vo6Kcó lấy9Uzy 8jZVai, 9Uzycũng vo6Kchỉ vo6Kđối tốt vXWVXới mEttBột mìnEttBh NgXWVXâm Ngâm.

Thế nXWVXhưng h8jZVai nEttBgười họ9Uzy đều8jZV đEttBã qXWVXuên 8jZVmất mộ8jZVt sự9Uzy tvo6Khật, một s9Uzyự EttBthật EttBvô cEttBùng vô9Uzy cùng9Uzy nghiêmXWVX tvo6Krọng, BạcEttBh vo6KMạn Đi9Uzyệp có9Uzy võ8jZV côngEttB, kếvo6K hoạch t8jZVuyệt vờ9Uzyi củaEttB b8jZVọn h8jZVọ nhất8jZV địnhvo6K thvo6Kất bạivo6K thảvo6Km hại.

Chương 22XWVX: DùnEttBg bản năXWVXng 9Uzyphản ứngXWVX t8jZVhật lEttBà tốt.

Bạch Mạn9Uzy ĐiệXWVXp sớmvo6K đEttBã XWVXnghe th9Uzyấy XWVXchuyện PhươEttBng Chấn8jZV Hiên tuy8jZVển 8jZVlão b8jZVà, thếvo6K nhvo6Kưng vo6Knàng mộtvo6K cXWVXhút XWVXcảm giácEttB cũnXWVXg khônXWVXg cóEttB. 8jZVCó th8jZVể, nàXWVXng đã từEttBng độvo6Kng XWVXlòng với9Uzy Phươngvo6K ChEttBấn Hiên,vo6K thếXWVX vo6Knhưng mộtEttB phần9Uzy hảoEttB cXWVXảm kiaEttB, đ9Uzyã hoàn toàvo6Kn XWVXbị gạt8jZV EttBbỏ. NgườiXWVX Phươn9Uzyg giEttBa kEttBhinh thường8jZV nà9Uzyng, 8jZVnàng vo6Kcũng 8jZVđồng vo6Kdạng 9Uzykhinh thường bEttBọn họ9Uzy. Nghĩ8jZV đếnXWVX vo6Ksách EttBmặt cvo6Kủa Ph9Uzyương lãXWVXo giXWVXa cùvo6Kng PhưEttBơng ph9Uzyu nhân,vo6K nàng vo6K thực sEttBự muốnvo6K nEttBôn m8jZVửa. Phươn8jZVg vo6KChấn Hiên8jZV rất8jZV xuất9Uzy sEttBách, khôvo6Kng giốvo6Kng hạXWVXng ă8jZVn vo6Kchơi trác t9Uzyáng thôXWVXng thườvo6Kng, thếEttB n9Uzyhưng 8jZVtrên ngXWVXười hắ8jZVn m9Uzyang the9Uzyo 8jZVcao n9Uzygạo cEttBủa coEttBn EttBnhà thế gi8jZVa. 8jZVGả vEttBào XWVXnhà g8jZViàu c9Uzyó đếnvo6K n8jZVay EttBcũng khônvo6Kg pEttBhải n9Uzyguyện v9Uzyọng cvo6Kủa n8jZVàng, ở cùnvo6Kg mộtEttB XWVXnam nh8jZVân EttBấu trEttBĩ 8jZVtự c9Uzyao tựEttB đ8jZVại nh9Uzyư vậy,EttB cònXWVX XWVXcó 8jZVgì gọEttBi XWVXlà hạ8jZVnh phúc?

Tất vo6Kcả mọ8jZVi ngườXWVXi ởEttB Phư9Uzyơng gvo6Kia EttBvừa EttBtự XWVXcao tXWVXự đạ9Uzyi v8jZVừa ấu trĩ,EttB XWVXBạch Mạn9Uzy ĐiXWVXệp tvo6Khực svo6Kự không8jZV muố8jZVn trởvo6K lvo6Kại nơ9Uzyi nàyEttB, thếvo6K nhưnXWVXg nàvo6Kng vẫ8jZVn phải t9Uzyrở lạ9Uzyi. Nàngvo6K tr8jZVở lạivo6K EttBtìm vo6KLưu XWVXLy, cũng9Uzy 9Uzymuốn xiEttBn EttBPhương ChấnEttB HiênXWVX thự8jZVc hiệ8jZVn lời hứa.XWVX Phươnvo6Kg ChấnXWVX EttBHiên 8jZVđã đXWVXáp 9Uzyứng vo6Ksẽ giúp8jZV nvo6Kàng tìm9Uzy ĐônEttBg P9Uzyhương Vũ,vo6K hắn9Uzy EttBrốt cuộc vo6K tìm kh9Uzyông được9Uzy vo6Kchứ gì?

Bởi vì9Uzy đvo6Kại hội9Uzy chiêuEttB thân8jZV, PhươnEttBg gi8jZVa XWVXphi thườngXWVX náo nhiệt,9Uzy BạcXWVXh XWVXMạn Điệp9Uzy đứvo6Kng 9Uzytrước cửavo6K lớnXWVX Phươngvo6K giEttBa, h8jZVé 8jZVra mộtvo6K nụXWVX cười8jZV nhợtEttB nhạt. Nhữngvo6K ngườivo6K thoạtEttB nh8jZVìn c9Uzyó quyền9Uzy cEttBó thếXWVX nhXWVXư vậy,XWVX kvo6Kỳ th8jZVực làvo6K nhữEttBng ngưEttBời không nXWVXên gả8jZV nhất.9Uzy 8jZVThật sựEttB khôn9Uzyg XWVXrõ nvo6Khững ngEttBười 8jZVnày su9Uzyy n8jZVghĩ thếvo6K nXWVXào, c9Uzyho dù Phươngvo6K Ch9Uzyấn H8jZViên có8jZV làEttB võ9Uzy XWVXlâm đệ8jZV nhịXWVX XWVXmỹ nXWVXam t9Uzyử cXWVXũng khô9Uzyng cXWVXần XWVXchen 9Uzychân chạy t9Uzyới gả9Uzy cEttBho 9Uzyhắn 8jZVnhư vậyvo6K chứ.

Nghe đượcEttB gianEttBg hồ8jZV đàmXWVX luậnXWVX v9Uzyề võ9Uzy lâvo6Km tứvo6K đạ8jZVi m8jZVỹ nam, nvo6Kàng thựcEttB sựXWVX muốnXWVX cười.9Uzy Vậnvo6K k9Uzyhí nXWVXàng làXWVX vvo6Kận khXWVXí g8jZVì XWVXthế n8jZVày? G9Uzyả cXWVXho đệ9Uzy tứXWVX mỹvo6K n9Uzyam làm vợXWVX, cvo6Kùng đệ9Uzy 8jZVtam mỹ8jZV 8jZVnam làEttBm ph9Uzyu thêXWVX thật8jZV sự9Uzy, thXWVXân 8jZVphận EttBhiện 8jZVnay EttBcòn 8jZVlà “vị vo6Khôn thê”9Uzy EttBcủa đệ9Uzy 8jZVnhị mEttBỹ nam8jZV, nếuvo6K nh8jZVư nhữXWVXng n9Uzyữ t9Uzyử EttBkhác biết8jZV đXWVXược nànEttBg 9Uzyđào 8jZVhoa nvo6Khư vậy, nhấtXWVX địvo6Knh đố8jZV EttBkị cEttBhết nàng.

Bạch EttBMạn Điệp9Uzy đ8jZVứng 8jZVở ngoàivo6K cửaXWVX, XWVXdo dựXWVX khônvo6Kg bvo6Kiết có nênvo6K vào8jZV havo6Ky khônXWVXg. Độtvo6K nhiênvo6K nEttBghe thEttBấy 9Uzyngười vo6Knói, “M9Uzyau 9Uzyxem đi,XWVX Tốn9Uzyg vo6KPhù DunXWVXg, Tống gi8jZVa tEttBrang vo6Ktới rồi.”vo6K TiếpEttB đó,8jZV cXWVXó gi9Uzya đivo6Knh đXWVXi tớEttBi “dẹp8jZV đường”,XWVX BạchEttB vo6KMạn Điệp đươngvo6K nXWVXhiên cũn9Uzyg 9Uzybị “dẹvo6Kp” sXWVXang EttBmột bên.

Bạch XWVXMạn ĐiEttBệp khẽvo6K liếc9Uzy mắ8jZVt về8jZV ti9Uzyêu 9Uzyđiểm củvo6Ka tEttBất XWVXcả mọiXWVX người –9Uzy vo6Kmột chiXWVXếc xEttBe nXWVXgựa XWVXxa hoaXWVX. Từ8jZV t9Uzyrên xvo6Ke ngựa,EttB d9Uzyẫn đầuEttB EttBlà một9Uzy na8jZVm EttBtử tuổ9Uzyi còn rấtXWVX tXWVXrẻ, 9Uzytiếp đvo6Kó lXWVXà mvo6Kột nữvo6K nhâ9Uzyn maXWVXng 8jZVthai, đi8jZV sa9Uzyu còEttBn cóEttB mộXWVXt v8jZVị 9Uzynữ tXWVXử EttBáo lam, EttBđầu đội8jZV m8jZVũ 8jZVche mặt.EttB Vvo6Kị áovo6K EttBlam nvo6Kữ t8jZVử kvo6Kia vvo6Kừa 9Uzyxuất hiệEttBn, ánEttBh mEttBắt mXWVXọi người tấtvo6K cXWVXả 8jZVđều đổ8jZV EttBdồn vXWVXề pEttBhía nàng.vo6K Nàng9Uzy hẳn8jZV chíEttBnh làXWVX Tố9Uzyng PhEttBu vo6KDung màXWVX mọi8jZV nvo6Kgười đã nóvo6Ki, trEttBước ti9Uzyên khônvo6Kg cvo6Kần bàXWVXn t8jZVới nàvo6Kng 8jZVdiện mạo9Uzy thếEttB nXWVXào, chỉ8jZV n9Uzyhìn vó9Uzyc người XWVX uyển chuEttByển đãvo6K EttBđủ ch9Uzyo mọ9Uzyi ngườEttBi mơXWVX ước.vo6K PhưEttBơng Chấ8jZVn Hvo6Kiên thXWVXật EttBlà tố9Uzyt vo6Ksố, người người9Uzy đều9Uzy muEttBốn 8jZVgả 9Uzycho hắn.vo6K B9Uzyạch MạnXWVX Điệ8jZVp khônXWVXg cXWVXó hứngvo6K vo6Kthú nhìEttBn, hiếEttBu kỳ8jZV qu8jZVan sát khắpEttB nơi.vo6K LoạiXWVX kEttBhí thếEttB nvo6Kày cùnvo6Kg 8jZVvõ lâmEttB đạvo6Ki hộiEttB cũng8jZV kh8jZVông khácXWVX biệ8jZVt lắm chứ?

Tống 8jZVPhù DungXWVX, vo6KTống 9Uzygia tra8jZVng vo6Ktiểu EttBthư, người8jZV EttBxưng biệt hiệu9Uzy PhEttBù 8jZVDung kiếm.9Uzy Ngvo6Khe thấ8jZVy vo6Ktên TốnXWVXg EttBPhù 8jZVDung, EttBnàng th8jZVeo bảEttBn năng8jZV nhớ được.

Người xuốngXWVX xvo6Ke cú9Uzyi cùEttBng là8jZV mEttBột vvo6Kị ho9Uzya phục9Uzy lãEttBo giả9Uzy trên 9Uzydưới 9Uzy50 tuổi.EttB HEttBắn XWVXtựa hồvo6K 8jZVcàng hấ9Uzyp dẫn9Uzy ngườiXWVX 8jZVkhác XWVXhơn TốnEttBg PhXWVXù Duvo6Kng, ánh mắ9Uzyt cvo6Kủa XWVXtất cả8jZV mọiEttB ngư9Uzyời đều9Uzy manXWVXg EttBtheo sùnXWVXg bái,EttB đvo6Kổ dồnvo6K về8jZV XWVXlão. EttBBạch Mạ9Uzyn Điệp cũn9Uzyg khô8jZVng ngoại9Uzy lệ,8jZV EttBhiếu kỳvo6K quavo6Kn sá9Uzyt 9Uzylão, 8jZVhẳn lvo6Kà 8jZVmột 8jZVvị v8jZVõ lâmvo6K tiềnEttB bối?

Hắn rấ8jZVt có8jZV phonvo6Kg gậtvo6K đầu9Uzy mỉm9Uzy cư8jZVời nhìn9Uzy mọiXWVX người,9Uzy đến khivo6K nhìXWVXn XWVXthấy BXWVXạch XWVXMạn Điệp,9Uzy dá9Uzyng tươi8jZV cườ9Uzyi XWVXcư cóvo6K ch8jZVút c9Uzyứng đờ,8jZV n9Uzygơ ngá9Uzyc nhìn9Uzy nàng. Bạc8jZVh Mạnvo6K ĐiEttBệp nhìnXWVX n8jZVgó xuXWVXng quaXWVXnh, xáEttBc đ9Uzyịnh lãEttBo đanvo6Kg 9Uzynhìn n9Uzyàng, XWVXnàng mỉm cười8jZV đáp9Uzy lại8jZV lXWVXão XWVXmột 9Uzycái, hEttBai tXWVXay ômXWVX trướcvo6K ngực8jZV, s8jZVau đ9Uzyó lạiEttB vo6Knhìn điXWVX c8jZVhỗ khác.

“Cha…” Tốnvo6Kg Phvo6Kù Dunvo6Kg XWVXkéo k9Uzyéo vo6Ky phụ9Uzyc của8jZV hắn.

Vị l9Uzyão givo6Ka đó,XWVX cũvo6Kng chín9Uzyh là8jZV TốngXWVX gi8jZVa 8jZVtrang tXWVXrang ch8jZVủ, Tống 9UzyCảnh Nhân,vo6K 9Uzymau c8jZVhóng hoàn9Uzy hồn.9Uzy “VàEttBo thôi.vo6K” Qu8jZVá giố8jZVng, trê8jZVn đờ8jZVi c9Uzyư nhiên lạvo6Ki cvo6Kó 9Uzyhai ngXWVXười giEttBống nhEttBau như9Uzy v9Uzyậy. EttBNếu kEttBhông phảvo6Ki từngvo6K t9Uzyận mEttBắt thấyEttB EttBnàng đã chếtEttB, hắvo6Kn nvo6Khất 9Uzyđịnh cEttBho r8jZVằng ng8jZVười đứng8jZV XWVXtrước mặt9Uzy chínhvo6K lXWVXà nànEttBg. Nàng9Uzy đXWVXã XWVXchết, thật sự9Uzy đãvo6K chết.

Khách qvo6Kuý tiEttBến vàEttBo vo6Ktrong, Bạchvo6K MXWVXạn 8jZVĐiệp cũXWVXng XWVXtheo vàEttBo. Mới vừaXWVX 8jZVđi XWVXđược hEttBai bước,8jZV liềXWVXn vo6Kcó mộtXWVX bàvo6Kn ta9Uzyy nhỏ8jZV bvo6Ké túXWVXm lấyEttB XWVXy phvo6Kục 9Uzycủa nà8jZVng. Nàng cú9Uzyi 8jZVđầu, một9Uzy c8jZVái đầu8jZV tXWVXừ 8jZVphía savo6Ku ch8jZVui raXWVX, vEttBui vẻEttB cười8jZV nóvo6Ki, “TiểuEttB tEttBhư, ngài8jZV rốt cuộc8jZV cũng8jZV tớ8jZVi rồi.”

“Sao ngươvo6Ki lạEttBi 8jZVở chỗEttB này?9Uzy” NữXWVX EttBtử kévo6Ko XWVXy phụcvo6K nàng, đươngvo6K nhi8jZVên 9Uzychính lvo6Kà LưuXWVX Ly.

Lưu 9UzyLy đứngvo6K lXWVXên, vo6Kcung kínhEttB nóEttBi, “Hồi9Uzy ti9Uzyểu t9Uzyhư, nXWVXô tỳ 9Uzyphụng vo6Kmệnh ta8jZVm ti9Uzyểu 8jZVthư đến9Uzy Phương9Uzy gXWVXia chờEttB 9Uzyngài. ThEttBế 8jZVnhưng 9Uzymấy tê9Uzyn giữ8jZV cửa Phư8jZVơng giEttBa vo6Knói ở9Uzy đXWVXây khôngvo6K cEttBó vXWVXị hàovo6K nhâXWVXn nXWVXào nh9Uzyư vậvo6Ky, LưuXWVX vo6KLy khvo6Kông 9Uzydám tự8jZV tiệ8jZVn rời đi,9Uzy khEttBông cvo6Kòn cáEttBch 9Uzynào kháEttBc hơXWVXn là8jZV ngồi8jZV EttBở đEttBây chờ.”EttB NàEttBng XWVXđã 9Uzyở đâvo6Ky hơnvo6K mười ngà8jZVy, nếu8jZV vo6Ktiểu thưvo6K mà9Uzy 9Uzycòn khônEttBg xuấtXWVX hiệXWVXn, nànXWVXg đành8jZV phảiXWVX tvo6Krở vềvo6K tiếp9Uzy nhận nghiê8jZVm phạtEttB củXWVXa t8jZVam tiểu8jZV thư.

Bạch MạnXWVX Điệp9Uzy cườiEttB thầ8jZVn bí,8jZV “TEttBa dù8jZVng tênEttB 8jZVgiả Bạch NgEttBâm, hơn8jZV vo6Knữa EttBta mấyEttB ngàyEttB EttBnay cũnvo6Kg kEttBhông ởEttB chỗ8jZV 8jZVnày, 9Uzyngươi đươnvo6Kg nh9Uzyiên kvo6Không tìm được.”

“Tiểu t8jZVhư, n8jZVgài 8jZVkhông phảivo6K vo6Kcũng muốnXWVX th9Uzyam tuyểnEttB ch9Uzyứ?” Tiểu thXWVXư đã9Uzy thXWVXành vo6Kthân rồi9Uzy m8jZVà, hEttBơn nữEttBa EttBcòn vo6Knghe tXWVXam tiểu8jZV 8jZVthư nóiXWVX vo6Ktiểu thEttBư 9Uzycó bệnh, q8jZVuên mấ8jZVt 9Uzyvõ côngEttB, còn8jZV c8jZVó thể9Uzy thaXWVXm dự9Uzy sao?

“Không.” 9UzyBạch Mạn8jZV Điệp9Uzy khvo6Kinh thườXWVXng nó9Uzyi, “Không thíchEttB.” PhươngXWVX 8jZVgia chvo6Ko rằng9Uzy 9Uzynữ tửXWVX vo6Ktrong 9Uzythiên h8jZVạ XWVXđều khvo6Kát khXWVXao nịnhXWVX 8jZVbợ Phương gEttBia 9Uzysao? BạchXWVX MạnEttB EttBĐiệp XWVXnàng kXWVXhông cần.

“Tiểu 8jZVthư, ngh8jZVe nói8jZV ngvo6Kài bXWVXị bệnh?”vo6K 9UzyNghe 8jZVnói tiểuvo6K thư bịEttB bệnvo6Kh, Lưu8jZV Lvo6Ky nàngEttB 8jZVtức đến8jZV muốEttBn chế9Uzyt, hơnvo6K nXWVXữa XWVXcòn XWVXbị t8jZVam tiXWVXểu 8jZVthư khép9Uzy tEttBội hộ chủEttB vvo6Kô năEttBng 8jZVmà nghiêm9Uzy phạt,8jZV vo6Kthật l8jZVà oa9Uzyn uXWVXổng cEttBho nàng.

“Đúng vậXWVXy, bất9Uzy qEttBuá 9Uzyhiện givo6Kờ đXWVXã cóvo6K khởivo6K EttBsách. Cũng XWVX không 9Uzybiết xảy9Uzy rvo6Ka chuyệnXWVX gì,9Uzy rất8jZV kEttBhó nóiEttB rXWVXõ vvo6Kới EttBngươi. EttBĐi, chúvo6Kng tEttBa vàvo6Ko trong.” NóEttBi nEttBàng XWVXmất tvo6Krí n8jZVhớ? LXWVXưu LEttBy tiEttBn sao?

“Tại sXWVXao phảivo6K EttBvào.” LưXWVXu LXWVXy XWVXvẻ mặt9Uzy EttBkhông đ9Uzyược thích thú.

“Ngu n8jZVgốc, tEttBa EttBcùng 8jZVPhương Chấnvo6K 9UzyHiên c9Uzyó một8jZV gvo6Kiao XWVXdịch, ta vào9Uzy vo6Khỏi hắnXWVX ĐônEttBg PhươnEttBg vo6KVũ EttBở đâu.”XWVX NếEttBu khXWVXông phả9Uzyi vìXWVX 8jZVtìm đư9Uzyợc 8jZVLưu LXWVXy vàEttB v9Uzyì thù laEttBo 9Uzycủa trậ8jZVn gi9Uzyao dịchXWVX này8jZV, nàngXWVX thậ9Uzyt sự8jZV khôvo6Kng muốvo6Kn tvo6Krở về.

“Tiểu tvo6Khư, taXWVXm tiểXWVXu th8jZVư đãEttB dùng9Uzy 8jZVbồ câuvo6K đưEttBa t9Uzyin đến Thiênvo6K 9UzyCơ EttBcác, mvo6Kua tEttBin vềvo6K ĐônEttBg PhươngXWVX Vũ9Uzy, cEttBhỉ cXWVXần 8jZVcó tvo6Kin tXWVXức, lập9Uzy tứ9Uzyc b9Uzyáo EttBvới tiểu 8jZVthư.” ThEttBiên XWVXCơ c9Uzyác chín9Uzyh l9Uzyà thámvo6K 8jZVtử XWVXtư, chuEttByên EttBmua báEttBn XWVXtin tEttBức. ThiXWVXên Cơ EttB các sávo6Kng lậEttBp hơnvo6K tEttBrăm nvo6Kăm, 8jZVmạng lưới8jZV tìXWVXnh bXWVXáo trải8jZV rộng8jZV XWVXcả nước8jZV, khôngXWVX c8jZVó tin tứcXWVX 9Uzynào làXWVX khvo6Kông thEttBu thậpvo6K EttBđược, EttBcàng khô9Uzyng bá8jZVn ti8jZVn tứcvo6K giXWVXả. 8jZVCó ThEttBiên C8jZVơ cácEttB hỗ trợ,9Uzy chỉXWVX c9Uzyần ĐôngXWVX PhươXWVXng VũEttB lộ8jZV 8jZVdiện, tuyệvo6Kt đối8jZV cóXWVX thXWVXể bắvo6Kt đượcXWVX hắn.

“Có T9Uzyhiên CơXWVX các9Uzy 8jZVhỗ XWVXtrợ, EttBta XWVXcó tvo6Khể yê8jZVn 8jZVtâm rvo6Kồi, thế nhXWVXưng XWVXta EttBcó vo6Kvài lời8jZV mu8jZVốn n8jZVói với9Uzy Phươnvo6Kg ChấnXWVX Hiênvo6K.” NEttBghe Lưuvo6K XWVXLy 8jZVnói 9Uzyđến Th8jZViên Cơ các8jZV, tấtEttB 9Uzycả tư9Uzy liệu8jZV về9Uzy Thiên9Uzy CEttBơ cávo6Kc bỗnvo6Kg nhi9Uzyên xuấEttBt hiệEttBn tronEttBg đ8jZVầu vo6Knàng. Rất nvo6Khiều ngườ9Uzyi c9Uzyùng XWVXviệc nàngEttB nhớEttB XWVXrất rEttBõ, chỉvo6K cầ9Uzyn xuXWVXất hXWVXiện trước8jZV mắtvo6K nàvo6Kng, hoặc làvo6K từng8jZV ngXWVXhe nói9Uzy đEttBến, nEttBàng đề9Uzyu cóEttB tEttBhể nhớEttB lXWVXại. Mới9Uzy đEttBây thôi8jZV, Bạc8jZVh 9UzyMạn Đvo6Kiệp còn khôngEttB phátEttB hXWVXiện 9Uzyra hiệnvo6K tượngEttB kỳ8jZV q8jZVuái này.

“Tiểu thư…EttB khôvo6Kng vo6Kphải lvo6Kà XWVXngài tXWVXhích hắn8jZV 9Uzychứ?” XWVXNghe ta8jZVm tiểu EttBthư nóivo6K tiểEttBu th8jZVư ởvo6K cùvo6Kng mộXWVXt chỗEttB với8jZV PhươXWVXng Chấvo6Kn H8jZViên, c8jZVhẳng lẽ8jZV là…

Bạch MXWVXạn Điệ8jZVp né8jZVm c8jZVho vo6Knàng mộXWVXt cáiXWVX trừng8jZV mEttBắt, “ĐiXWVX cEttBhết đi, EttBta mớ9Uzyi khôngEttB thèEttBm thíchvo6K họ9Uzy Phư8jZVơng đó.”EttB Trovo6Kng lònXWVXg nàng9Uzy lvo6Kại bổ9Uzy thêEttBm mộtEttB câu,vo6K muốn thvo6Kích c8jZVũng thvo6Kích Sáo8jZV NgọcEttB Côn8jZVg Tử.

“Vậy là9Uzy EttBtốt rồEttBi.” CáiXWVX XWVXtên XWVXhọ PhươEttBng kiXWVXa thXWVXật sựvo6K XWVXcó điểm k9Uzyhông 8jZVxứng vớiXWVX tiểu9Uzy tvo6Khư nhà9Uzy nàng.

Vào đến8jZV Ph9Uzyương g9Uzyia, lậ9Uzyp tứXWVXc 8jZVcó EttBnha hoXWVXàn a9Uzyn bvo6Kài sương phòng9Uzy EttBcho cáXWVXc nXWVXàng 8jZVnghỉ ngơEttBi. BạcEttBh vo6KMạn ĐEttBiệp cEttBũng khôn9Uzyg vo6Ktrực EttBtiếp EttBđề 9Uzyxuất muốn XWVXgặp PhươngEttB Chấn9Uzy HiênXWVX, nàEttBng bXWVXiết kEttBẻ muốn9Uzy gặpXWVX XWVXhắn nhiềuEttB lắmXWVX, nếuEttB nhEttBư nEttBàng cvo6Kũng muốn điXWVX gặEttBp hắn8jZV, ngườiXWVX vo6Khầu 9Uzynhất địnhXWVX ch9Uzyo XWVXrằng nàXWVXng cũngXWVX 9Uzygiống nhưEttB n8jZVhững n8jZVữ n8jZVhân khác, t9Uzyùy tiệnvo6K tìmEttB vo6Kmột lXWVXí 9Uzydo 9Uzythoái thác8jZV đi9Uzy. M8jZVọi người9Uzy ở9Uzy PXWVXhương giEttBa đềuvo6K làvo6K mắt vo6K chó nhìn8jZV ngườvo6Ki tXWVXhấp, EttBngười hầ8jZVu 9Uzykhẳng địn9Uzyh cũngvo6K không9Uzy tvo6Kốt 9Uzyđược vo6Kbao EttBnhiêu. Thay vo6Kvì chịXWVXu nhục,9Uzy th8jZVôi tEttBhì th9Uzyức tXWVXhời một8jZV ch8jZVút, buổi8jZV tEttBối tự9Uzy mìnXWVXh điEttB tìm.