Anne tóc đỏ dưới mái nhà Bạch Dương - Năm thứ nhất