You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương NgrJ8330: wMSzT5Yêu quái?

Đêm khuyNgrJ83a wMSzT5yên Hdtĩnh, BạcQPKPngh TốQPKPng TrinNgrJ83h lQPKPngẳng lặwMSzT5ng hộQPKPng pQPKPngháp chHdo HứaQPKPng TiHdên, nhìnwMSzT5 NgrJ83khuôn mNgrJ83ặt đQPKPngỏ hồngQPKPng QPKPngkhá thườngHd củaHd ngườiNgrJ83 QPKPngtrên giườngHd kiaNgrJ83, wMSzT5đáy wMSzT5mắt wMSzT5hắn hiệNgrJ83n wMSzT5lên wMSzT5ý cườiwMSzT5 ônwMSzT5 nhuHd. HdCúi đầuHd nhwMSzT5ìn tawMSzT5y mình,Hd rồHdi wMSzT5vươn NgrJ83ra wMSzT5nắm thậtHd chặt.Hd CảNgrJ83 đờQPKPngi nàyQPKPng, cówMSzT5 Hdlẽ cũHdng sẽNgrJ83 khwMSzT5ông buônQPKPngg tay.

 

Mãi cNgrJ83ho đwMSzT5ến khwMSzT5i hừngHd sQPKPngáng, HứaNgrJ83 TiNgrJ83ên mHdới mHdơ QPKPngmơ mànQPKPngg mNgrJ83àng tNgrJ83ỉnh lwMSzT5ại. VừaHd QPKPngmở QPKPngmắt Hdliền Hdthấy BạcQPKPngh TQPKPngố TrHdinh đawMSzT5ng đợiNgrJ83 bêHdn người.

“Tiểu Bạch.NgrJ83” HdHứa TQPKPngiên wMSzT5mỉm Hdcười, cảNgrJ83m gwMSzT5iác vừQPKPnga tỉwMSzT5nh dNgrJ83ậy liềnwMSzT5 thQPKPngấy THdiểu HdBạch wMSzT5thật tốt.

“Cảm thấywMSzT5 thếHd nàoNgrJ83?” BwMSzT5ạch TốNgrJ83 TrQPKPnginh đỡwMSzT5 HứaHd QPKPngTiên ngồQPKPngi dậQPKPngy hỏi.

“Ừm...” HứaNgrJ83 TiênNgrJ83 Hdcảm NgrJ83nhận thHdân thểQPKPng củaNgrJ83 mìnHdh, sQPKPngo sNgrJ83ánh, cówMSzT5 chúwMSzT5t kiHdnh NgrJ83ngạc wMSzT5mở miệnNgrJ83g, “CảmQPKPng gwMSzT5iác tQPKPnghân thểwMSzT5 thQPKPngật NgrJ83giống nhwMSzT5ư NgrJ83so NgrJ83với twMSzT5rước kiNgrJ83a nhQPKPngẹ hơnwMSzT5 rấNgrJ83t nNgrJ83hiều, Hdcó thwMSzT5ể ngHdhe đượcQPKPng âQPKPngm thawMSzT5nh rNgrJ83ất QPKPngxa bQPKPngên ngoàwMSzT5i, QPKPngcòn nhạwMSzT5y bénwMSzT5 QPKPnghơn trướNgrJ83c kHdia nữa.”

“Ừ, NgrJ83thế twMSzT5hì tốt.”QPKPng BạchQPKPng TốwMSzT5 HdTrinh nhàQPKPngn nNgrJ83hạt gậtHd đầu,Hd “KQPKPngế tiNgrJ83ếp tQPKPnga sẽQPKPng từNgrJ83 twMSzT5ừ dwMSzT5ạy nQPKPngàng mộtNgrJ83 chúQPKPngt pháHdp thuật.”

“Sau nQPKPngày wMSzT5ta cũnHdg cQPKPngó thểHd baNgrJ83y swMSzT5ao?” HứHda NgrJ83Tiên haQPKPngi mắtQPKPng sángNgrJ83 ngờiHd, QPKPnghưng pHdhấn hỏi.

“Dĩ wMSzT5nhiên cQPKPngó thHdể.” BHdạch TNgrJ83ố TrinNgrJ83h NgrJ83gật đầu.wMSzT5 NhìnwMSzT5 bộHd QPKPngdạng Hdkích độHdng củawMSzT5 NgrJ83Hứa TiêQPKPngn, troHdng lònHdg khôngHd khỏiNgrJ83 buồnwMSzT5 cười.

Hứa THdiên kícHdh độnwMSzT5g xonNgrJ83g, lwMSzT5úc nàwMSzT5y mớiHd nQPKPnghớ tớQPKPngi tNgrJ83ình cảnhHd QPKPngbây giờ.Hd LHdương vNgrJ83ương phQPKPngủ QPKPngkia chwMSzT5ắc làHd khônQPKPngg thểQPKPng trởNgrJ83 lNgrJ83ại rồiHd, nhHdư QPKPngvậy trởNgrJ83 vềHd trấnHd GiaNgrJ83ng đi.

“Ta nhớNgrJ83 tiểHdu ThHdanh, cQPKPngon cuNgrJ83a nhwMSzT5ỏ cùQPKPngng mấyHd ngườQPKPngi nhNgrJ83à tHdỷ tỷQPKPng quá.”NgrJ83 HHdứa TiênHd tựaHd vàowMSzT5 troQPKPngng ngựNgrJ83c BạcwMSzT5h TNgrJ83ố HdTrinh nhẹHd nhàNgrJ83ng nói.

“Ừ, vQPKPngậy tHdhì Hdđi HdTrấn GQPKPngiang.” BạchNgrJ83 wMSzT5Tố TrinNgrJ83h đồQPKPngng ý.

“Vậy LươHdng vươnNgrJ83g phHdủ bwMSzT5ên kia..NgrJ83.” HứQPKPnga THdiên tớwMSzT5i tớiwMSzT5 cáwMSzT5i văHdn QPKPngthư điềuNgrJ83 wMSzT5phái kia.

“Cái nQPKPngày kwMSzT5hông cHdần lwMSzT5o lắngNgrJ83, QPKPngta wMSzT5đi mộwMSzT5t chuyNgrJ83ến NgrJ83là được.”Hd BạchQPKPng TốHd TrinwMSzT5h Hdđã sQPKPngớm wMSzT5có QPKPngtính toHdán, NgrJ83đem QPKPngvăn tQPKPnghư điềuHd phảiwMSzT5 NgrJ83sửa lạiHd wMSzT5là xHdong. ChuyệNgrJ83n củwMSzT5a Hdthế NgrJ83tục khNgrJ83ông thểwMSzT5 wMSzT5nhúng taQPKPngy NgrJ83quá nhiềuHd, wMSzT5nếu khôNgrJ83ng sẽQPKPng wMSzT5có QPKPngảnh hưởng.

“Ừ.” HứwMSzT5a TiêHdn cwMSzT5ao hứnQPKPngg gậtHd đầu,wMSzT5 cóHd TQPKPngiểu QPKPngBạch ởwMSzT5 đâwMSzT5y, hHdình nhHdư twMSzT5ất cảNgrJ83 đNgrJ83ều khôngHd phảiQPKPng lwMSzT5à vấnQPKPng đềQPKPng NgrJ83khó QPKPngkhăn nữa.

“Đi CôNgrJ83 TôNgrJ83 trước.”NgrJ83 BạchNgrJ83 TốwMSzT5 NgrJ83Trinh wMSzT5ôm chQPKPngầm lấyNgrJ83 HwMSzT5ứa TiHdên, NgrJ83trực twMSzT5iếp bNgrJ83ay lênHd trời.

Đi tớwMSzT5i NgrJ83căn nhàHd wMSzT5ở NgrJ83Cô NgrJ83Tô, TwMSzT5iểu ThawMSzT5nh cùngQPKPng TiểuQPKPng chínhQPKPng NgrJ83thái chấQPKPngn động,NgrJ83 chạwMSzT5y NgrJ83ra nNgrJ83ghênh đNgrJ83ón wMSzT5bọn họ.NgrJ83 TiểuHd cNgrJ83hính thHdái vừaQPKPng nwMSzT5hìn thấyQPKPng HdHứa TiwMSzT5ên, QPKPngliền kíchwMSzT5 độngHd muốNgrJ83n Hdnhào NgrJ83vào trHdong nNgrJ83gực nàngQPKPng. NgrJ83Mà HHdứa TiêwMSzT5n cũQPKPngng wMSzT5cười wMSzT5chuẩn NgrJ83bị ômNgrJ83 nó.Hd QPKPngAi dèNgrJ83 TNgrJ83iểu cHdhính QPKPngthái nhàoHd tớiNgrJ83 QPKPngtrước wMSzT5mặt, chỉwMSzT5 cònNgrJ83 NgrJ83cách mấQPKPngy tQPKPngấc, thHdì wMSzT5làm sNgrJ83ao cũngwMSzT5 kNgrJ83hông bNgrJ83ổ nhàQPKPngo wMSzT5được tớNgrJ83i ngựcwMSzT5 HứawMSzT5 wMSzT5Tiên nữa.NgrJ83 TiểuQPKPng chíHdnh tháNgrJ83i ủywMSzT5 khuấtQPKPng ngẩngwMSzT5 Hdđầu, liềnwMSzT5 tQPKPnghấy BạchQPKPng TốQPKPng TwMSzT5rinh mặtNgrJ83 lạnNgrJ83h, đanNgrJ83g twMSzT5úm cHdổ áNgrJ83o QPKPngnó lên,Hd khônwMSzT5g cHdho nQPKPngó tiwMSzT5ến thêmQPKPng nửaHd bước.

“Sư phụ...”QPKPng TiểHdu chNgrJ83ính tháiNgrJ83 mNgrJ83ở twMSzT5o đôiNgrJ83 mắtNgrJ83 đewMSzT5n lóngQPKPng lQPKPngánh rwMSzT5ưng rưng,wMSzT5 đầHdy QPKPngủy khuấHdt nhìn&nbQPKPngsp; BạchNgrJ83 TwMSzT5ố TwMSzT5rinh, kháHdng ngwMSzT5hị NgrJ83hành độngwMSzT5 củaQPKPng hắn.

“Tiểu NgrJ83hài tử QPKPng màHd hNgrJ83uynh cũnQPKPngg ghQPKPngen àNgrJ83.” HứaHd TNgrJ83iên đẩywMSzT5 taNgrJ83y BạNgrJ83ch TốwMSzT5 TQPKPngrinh NgrJ83ra, mộtQPKPng Hdtay ômHd lấyNgrJ83 TQPKPngiểu chHdính thwMSzT5ái đangNgrJ83 lQPKPngã NgrJ83chã chựcHd kNgrJ83hóc NgrJ83vào troQPKPngng ngựHdc. TiQPKPngểu chwMSzT5ính QPKPngthái nhwMSzT5eo mHdắt lại,Hd cũnwMSzT5g thwMSzT5ật chặtNgrJ83 ômHd cwMSzT5ổ HứawMSzT5 Tiên.

“Tu luyệnHd thếwMSzT5 NgrJ83nào rồi?”wMSzT5 GiHdọng BạQPKPngch TNgrJ83ố TwMSzT5rinh giờNgrJ83 phwMSzT5út nàyHd wMSzT5âm lãnhNgrJ83 vNgrJ83ô cùng.

“Dạ...” TiểuQPKPng chínwMSzT5h tQPKPnghái QPKPngcó chHdút Hdbối rối,wMSzT5 cNgrJ83ắn cắnwMSzT5 đầuwMSzT5 ngóNgrJ83n QPKPngtay, QPKPngmới yếuNgrJ83 ớQPKPngt nQPKPngói, “ConNgrJ83 rấtNgrJ83 cNgrJ83ố gắng.”

“Vậy thHdì Hdtốt.” BạchHd TNgrJ83ố HdTrinh xHdem xQPKPngét wMSzT5tu vNgrJ83i wMSzT5Tiểu cwMSzT5hính tQPKPnghái, thấyNgrJ83 wMSzT5so Hdvới trướcwMSzT5 kiNgrJ83a tQPKPnginh Hdtiến hNgrJ83ơn mộtHd NgrJ83chút rNgrJ83ồi, lúcHd nHdày mớiwMSzT5 bHdỏ quNgrJ83a chQPKPngo nó.

“Hứa TiênHd, nHdgươi cóHd linNgrJ83h cHdăn rồi?”wMSzT5 wMSzT5Tiểu ThaNgrJ83nh vẫnHd khQPKPngông nóiHd wMSzT5gì lwMSzT5úc nQPKPngày bỗnNgrJ83g nhiêQPKPngn Hdkinh nHdgạc mởNgrJ83 NgrJ83miệng, Hdmới vừaNgrJ83 rồQPKPngi hQPKPngắn vHdẫn đanNgrJ83g quHdan sátHd HứNgrJ83a TNgrJ83iên, cHdảm thấwMSzT5y HứaHd TiwMSzT5ên cówMSzT5 cáHdi gwMSzT5ì NgrJ83đó QPKPngkhang khQPKPngác. HNgrJ83iện tạiHd QPKPngrốt cụcwMSzT5 hiểNgrJ83u đượcHd QPKPnglà dHdo đâu.

“Ừ, TNgrJ83iểu BạNgrJ83ch đãNgrJ83 NgrJ83tìm đaQPKPngn tHdhảo chwMSzT5o NgrJ83ta ănHd đó.”Hd HHdứa TiHdên caNgrJ83o hứngHd nói.

“Cái gìQPKPng? ChỗHd nQPKPngguy hiểmNgrJ83 nNgrJ83hư vNgrJ83ậy, đạwMSzT5i cNgrJ83a hNgrJ83uynh...” THdiểu NgrJ83Thanh kinQPKPngh NgrJ83ngạc tHdhấp giọHdng hôNgrJ83 lwMSzT5ên, nhìnwMSzT5 vềHd phíQPKPnga BạchHd TốQPKPng Trinh.

Bạch TQPKPngố TriwMSzT5nh lạiHd lạnwMSzT5h QPKPnglùng NgrJ83lườm lạiNgrJ83, NgrJ83đem Hdcâu wMSzT5nói kHdế tQPKPngiếp củaHd TiểuwMSzT5 ThanNgrJ83h QPKPngép trởHd về.

Hứa TiênQPKPng ngQPKPngơ ngác,Hd nhìNgrJ83n vềQPKPng pHdhía vQPKPngẻ mặtwMSzT5 khôngNgrJ83 đổNgrJ83i củNgrJ83a NgrJ83Bạch TốHd TrNgrJ83inh, NgrJ83cau màyNgrJ83 QPKPnglo lắQPKPngng hQPKPngỏi: “NNgrJ83ơi đawMSzT5n thảoNgrJ83 sinwMSzT5h trưởnHdg, rấtNgrJ83 nguNgrJ83y NgrJ83hiểm cNgrJ83ó phảiHd NgrJ83hay không?”

Bạch TốHd NgrJ83Trinh kwMSzT5hông nQPKPngói gì.

Hứa TiênwMSzT5 cắwMSzT5n cQPKPngắn môiNgrJ83, NgrJ83nhìn HdBạch THdố QPKPngTrinh QPKPngmặt khHdông cQPKPnghút thaNgrJ83y đNgrJ83ổi, wMSzT5nhưng trowMSzT5ng lòngwMSzT5 wMSzT5vô wMSzT5cùng phứcHd tạp.Hd HdTiểu BạchQPKPng vìwMSzT5 mìnHdh NgrJ83lại mạoQPKPng hiểwMSzT5m nHdhư vậy..wMSzT5. CQPKPngó QPKPngcảm động,QPKPng lNgrJ83o lắng,Hd cònwMSzT5 cóHd sợQPKPng hãi.

“Ha QPKPnghả, wMSzT5ha QPKPngha, vậy,Hd vậyQPKPng HứNgrJ83a NgrJ83Tiên ngươiwMSzT5 phảHdi chămQPKPng cwMSzT5hỉ NgrJ83tu luyQPKPngện đó,QPKPng QPKPngđừng lãnNgrJ83g phHdí khổHd twMSzT5âm củaNgrJ83 đạiNgrJ83 NgrJ83ca tNgrJ83a.” TiểHdu QPKPngThanh bQPKPngiết Hdmình nówMSzT5i QPKPngsai nóiNgrJ83 rồi,wMSzT5 nwMSzT5gượng ngùHdng cưNgrJ83ời cườNgrJ83i, vQPKPngội đwMSzT5ánh trwMSzT5ống lảng.

“Ừ.” HứaHd TiNgrJ83ên nwMSzT5ặng nQPKPngề gậHdt wMSzT5đầu, đHdáp ứng.

“Nàng điNgrJ83 nghHdỉ ngơNgrJ83i trướcNgrJ83 đQPKPngi. wMSzT5Ta đQPKPngi NgrJ83xử NgrJ83lý chuyệnQPKPng QPKPngvăn twMSzT5hư.” BạchwMSzT5 TwMSzT5ố TwMSzT5rinh nóNgrJ83i xonQPKPngg khôngwMSzT5 đợiHd HứaHd HdTiên twMSzT5rả lờwMSzT5i, ngườiQPKPng đãwMSzT5 biếnHd mấtNgrJ83 ngwMSzT5ay tạiHd chỗ.

“Ngươi NgrJ83có đóiHd wMSzT5bụng kNgrJ83hông? HdTa chuẩnHd bịHd điểmHd tâNgrJ83m cQPKPngho ngươNgrJ83i wMSzT5nha.” THdiểu ThwMSzT5anh nhNgrJ83ìn HứaHd TQPKPngiên sữngQPKPng sờNgrJ83 đứHdng ởNgrJ83 tạiQPKPng QPKPngchỗ, mwMSzT5ở miệnHdg hỏi.

“Nga, QPKPngđúng NgrJ83là cóQPKPng chútQPKPng đóiQPKPng bụngwMSzT5, Hdta muốnNgrJ83 wMSzT5ăn swMSzT5ữa đậuNgrJ83 nànhNgrJ83 báNgrJ83nh quẩy.”Hd HứaQPKPng TiêHdn sờHd sờwMSzT5 Hdbụng, NgrJ83lúc nHdày mớiwMSzT5 cảmwMSzT5 thấyNgrJ83 NgrJ83có chúHdt đói.

“Một wMSzT5lát wMSzT5nữa twMSzT5a rQPKPnga QPKPngngoài mHdua.” TNgrJ83iểu ThaQPKPngnh tứcHd giậNgrJ83n nói.

“Thỏ tNgrJ83a nuôwMSzT5i thếwMSzT5 nàNgrJ83o rồiQPKPng, cówMSzT5 Hdmập hHday khôngNgrJ83?” wMSzT5Hứa TiQPKPngên ôHdm TiQPKPngểu cQPKPnghính wMSzT5thái hướHdng hậuQPKPng viHdện điHd tới,QPKPng “CwMSzT5òn QPKPngcó, câQPKPngy rNgrJ83ụng tiQPKPngền củaHd twMSzT5a đâu,QPKPng lớnHd lêNgrJ83n chúNgrJ83t nàowMSzT5 chưa?”

Tiểu TQPKPnghanh khNgrJ83óe mNgrJ83iệng wMSzT5co quắp:QPKPng wMSzT5“Cây rụngQPKPng tiền?”

“Chính lQPKPngà câwMSzT5y LQPKPnginh NgrJ83Âm màHd tQPKPnga cùngwMSzT5 THdiểu BwMSzT5ạch wMSzT5đi PhổQPKPng ĐàNgrJ83 Hdsơn lấyNgrJ83 vwMSzT5ề đó.NgrJ83” HứaNgrJ83 TiQPKPngên khẩwMSzT5u kNgrJ83hí rấQPKPngt khwMSzT5inh bỉ.

Cây LinHdh ÂQPKPngm lwMSzT5à câyNgrJ83 Hdrụng tiền...

Tiểu TNgrJ83hanh cảmNgrJ83 thNgrJ83ấy rấtHd wMSzT5vô lực.

Chưa tớiHd giữawMSzT5 trNgrJ83ưa, BạchNgrJ83 TNgrJ83ố TrQPKPnginh Hdđã trởQPKPng lại.

Hứa TiêwMSzT5n nghêwMSzT5nh đónHd: “ChuyệnQPKPng QPKPngđều giảwMSzT5i qHduyết NgrJ83xong rồi?”

Bạch TốHd TriHdnh QPKPngnhàn nhạtwMSzT5 gậtwMSzT5 wMSzT5đầu: “Ừ.”Hd CNgrJ83huyện đHdã giảiNgrJ83 quyết,Hd nhHdưng Hdlà khQPKPngông phảiwMSzT5 hắnQPKPng giảQPKPngi quHdyết. KhNgrJ83i hwMSzT5ắn tớiQPKPng phQPKPngát hwMSzT5iện LươwMSzT5ng LiQPKPngên đãQPKPng NgrJ83đem cQPKPnghuyện wMSzT5của HứawMSzT5 TwMSzT5iên NgrJ83làm QPKPngxong hếtNgrJ83 rồiNgrJ83, đãQPKPng gửiNgrJ83 văHdn thưNgrJ83 cQPKPngho nàNgrJ83ng trởwMSzT5 Hdvề trấnQPKPng GiaHdng. HdTinh thNgrJ83ần LươngQPKPng LHdiên khôHdng đượcQPKPng wMSzT5tốt cwMSzT5ho lắQPKPngm, vẫnHd sắcQPKPng QPKPngmặt táiQPKPng nhHdợt ngồHdi ởwMSzT5 trướcNgrJ83 bàHdn đọcHd sácNgrJ83h nhìwMSzT5n vHdăn Hdthư điềuwMSzT5 pQPKPnghái kNgrJ83ia khôwMSzT5ng nówMSzT5i gì.NgrJ83 BQPKPngất NgrJ83quá, nhữngHd wMSzT5thứ nàywMSzT5, BạcQPKPngh TốQPKPng TrinNgrJ83h NgrJ83đương nwMSzT5hiên sẽwMSzT5 NgrJ83không đểHd cQPKPngho HQPKPngứa TiwMSzT5ên biết.

“Vậy chúnQPKPngg tHda cwMSzT5ó tNgrJ83hể tHdrở vNgrJ83ề QPKPngTrấn GiQPKPngang rồi?wMSzT5” HứaNgrJ83 TNgrJ83iên Hdcao hứngHd hỏNgrJ83i, “PhHdải manNgrJ83g QPKPngtheo thỏwMSzT5 QPKPngcủa twMSzT5a, NgrJ83còn cóQPKPng câNgrJ83y rụnHdg tiềnwMSzT5 Hdcủa tQPKPnga nữa.wMSzT5 VNgrJ83ề đếnwMSzT5 nhàQPKPng tỷNgrJ83 tỷHd nhìHdn QPKPngthấy chúNgrJ83ng NgrJ83ta nhấHdt địNgrJ83nh sẽNgrJ83 rấtNgrJ83 caQPKPngo hứng.”

Bạch TốHd TrinHdh QPKPngvừa ngNgrJ83he câywMSzT5 rwMSzT5ụng tiHdền cũnQPKPngg biNgrJ83ết HứaHd TiNgrJ83ên ámHd cHdhỉ cáiNgrJ83 gì,Hd gwMSzT5ật đầuNgrJ83 đồnwMSzT5g ý.

Hứa TiêNgrJ83n cùnwMSzT5g BạchNgrJ83 TNgrJ83ố NgrJ83Trinh điQPKPng trQPKPngước, TwMSzT5iểu ThaNgrJ83nh cùHdng TiểuQPKPng chínhHd QPKPngthái cwMSzT5hờ dHdàn xếNgrJ83p NgrJ83xong đâuHd đHdấy NgrJ83sẽ đemHd thNgrJ83ỏ cHdùng câyHd LinQPKPngh ÂmwMSzT5 maHdng vwMSzT5ề sau.

Đứng Hdở cwMSzT5ửa, HứawMSzT5 TiêwMSzT5n gõQPKPng thNgrJ83ật lwMSzT5âu, mNgrJ83ới nHdghe đưwMSzT5ợc tiếnNgrJ83g bưQPKPngớc chNgrJ83ân NgrJ83vang QPKPnglên bêNgrJ83n trong.

“Tới lHdiền, tớiHd liềnwMSzT5, gwMSzT5õ cáiHd gNgrJ83ì mHdà gHdõ awMSzT5, cửNgrJ83a cũngHd sắQPKPngp wMSzT5bị gNgrJ83õ NgrJ83thủng rồiQPKPng.” QPKPngBên wMSzT5trong làwMSzT5 gwMSzT5iọng nóHdi queNgrJ83n thuộNgrJ83c NgrJ83của HứawMSzT5 KiHdều Dung.

Vừa mởHd cwMSzT5ửa rHda, thấywMSzT5 HứaQPKPng Tiên,Hd HứaNgrJ83 KiềuQPKPng DuHdng QPKPngmừng tớiNgrJ83 nướQPKPngc mwMSzT5ắt liềNgrJ83n Hdtí Hdtách chảyQPKPng xuống.

“Hán VăwMSzT5n, QPKPngHán NgrJ83Văn, thậtNgrJ83 QPKPngsự wMSzT5là muộiHd sao.Hd” HQPKPngứa KiềuHd DuNgrJ83ng kNgrJ83éo twMSzT5ay wMSzT5Hứa TiHdên khôngHd buôNgrJ83ng, swMSzT5ợ NgrJ83là mìnhNgrJ83 đaNgrJ83ng nằmQPKPng mơ.

“Là wMSzT5muội, tQPKPngỷ tỷ.”QPKPng QPKPngHứa TiêwMSzT5n cũNgrJ83ng nwMSzT5ắm twMSzT5ay HứwMSzT5a KiềNgrJ83u DungHd, caNgrJ83o wMSzT5hứng kwMSzT5hông thôiNgrJ83. HdChợt thấywMSzT5 bwMSzT5ụng HứaQPKPng KiềuQPKPng QPKPngDung kQPKPngia khẽNgrJ83 nhôQPKPng rawMSzT5, kwMSzT5inh ngạNgrJ83c hỏi,Hd “TỷNgrJ83 tỷwMSzT5, twMSzT5ỷ, tỷHd Hdmang thai?”

Trên mặHdt HQPKPngứa KiQPKPngều DunNgrJ83g hiệwMSzT5n lwMSzT5ên NgrJ83nụ cwMSzT5ười hạnhHd phúcwMSzT5, lôwMSzT5i kéNgrJ83o HứHda TiêNgrJ83n: “Mau,Hd maQPKPngu vàoNgrJ83 rồiQPKPng hwMSzT5ãy nóHdi.” BwMSzT5ỗng nhQPKPngiên lạiwMSzT5 cảmwMSzT5 thHdấy Hdcó điểHdm gìHd lwMSzT5à lạ,QPKPng lHdúc nàyNgrJ83 mớiwMSzT5 nNgrJ83hìn wMSzT5về wMSzT5phía nhwMSzT5ững ngườiNgrJ83 Hdbên cạnhQPKPng HứaHd TiQPKPngên, chợtQPKPng nQPKPngói, “AiNgrJ83 nhaQPKPng, wMSzT5đệ muHdội, Hdta wMSzT5lại khQPKPngông wMSzT5có chúNgrJ83 ýHd wMSzT5tới muHdội, thwMSzT5ật NgrJ83là, QPKPngmau, đềuHd mQPKPngau wMSzT5đi wMSzT5vào đQPKPngi đã.”

Ba ngwMSzT5ười vàoHd phòng,NgrJ83 HứwMSzT5a QPKPngKiều DuNgrJ83ng bậnNgrJ83 QPKPngrộn điNgrJ83 pHdha trNgrJ83à, HứaNgrJ83 TiHdên vộiwMSzT5 vàQPKPngng Hdkéo nàngNgrJ83 lạiHd: NgrJ83“Tỷ, tỷNgrJ83 đaQPKPngng mQPKPngang tQPKPnghai, đừnNgrJ83g vộiHd, muộiNgrJ83 Hdpha lQPKPngà được.”

Hứa KiềuNgrJ83 NgrJ83Dung ngNgrJ83ồi QPKPngxuống, wMSzT5sờ QPKPngsờ bụngHd củQPKPnga Hdmình, troQPKPngng mNgrJ83ắt trHdàn đwMSzT5ầy NgrJ83yêu thương.

Hứa TQPKPngiên cùnNgrJ83g HứHda KHdiều DunQPKPngg đNgrJ83ại wMSzT5khái nHdói tHdình trQPKPngạng gầnHd đâyNgrJ83 cQPKPngủa QPKPngmình, HứaNgrJ83 KiềNgrJ83u DuQPKPngng NgrJ83nghe QPKPngHứa HdTiên nóiwMSzT5 Hdđược QPKPngđiều về,QPKPng kNgrJ83hông cầnHd pwMSzT5hải thQPKPnga hươngHd chịuwMSzT5 QPKPngtội nữa,wMSzT5 liềnNgrJ83 vuHdi mừnNgrJ83g muốnQPKPng đHdi dwMSzT5âng hNgrJ83ương chQPKPngo QwMSzT5uan ÂwMSzT5m ĐQPKPngại NgrJ83sĩ, nHdói rằngQPKPng đềwMSzT5u NgrJ83nhờ QuNgrJ83an NgrJ83Âm ĐHdại sHdĩ phùHd hNgrJ83ộ QPKPngmới đượcwMSzT5 Hdnhư vQPKPngậy. BQPKPngạch TwMSzT5ố HdTrinh wMSzT5nghe đượcQPKPng lờiNgrJ83 nHdày, wMSzT5ánh mắtwMSzT5 twMSzT5ản wMSzT5ra khíQPKPng QPKPnglạnh. BênNgrJ83 tNgrJ83rên QwMSzT5uan ÂwMSzT5m ĐwMSzT5ại sQPKPngĩ NgrJ83hắt hơHdi mNgrJ83ột cáiQPKPng, sờwMSzT5 Hdsờ wMSzT5cái mũNgrJ83i wMSzT5của mìNgrJ83nh. ĐồngHd QPKPngtử bêwMSzT5n cạnhHd cwMSzT5ũng cQPKPngảm thấyNgrJ83 NgrJ83kỳ Hdquái. ThwMSzT5ần tiwMSzT5ên còwMSzT5n QPKPngcó thểNgrJ83 NgrJ83cảm Hdcúm sao?

Hứa TiênQPKPng nwMSzT5hìn chunNgrJ83g quNgrJ83anh, pháwMSzT5t hiệwMSzT5n đồHd dùnHdg troNgrJ83ng nhNgrJ83à đãNgrJ83 đổiHd mớiwMSzT5. MàwMSzT5 khuôNgrJ83n mặHdt HứHda KQPKPngiều DunwMSzT5g tỏawMSzT5 sáNgrJ83ng rNgrJ83ạng Hdngời cũngHd chứngQPKPng wMSzT5minh LýHd CôNgrJ83ng PhQPKPngủ chămQPKPng sóQPKPngc Hdnàng QPKPngvô cNgrJ83ùng tốt.

Hứa NgrJ83Kiều DuQPKPngng Hdcố chấQPKPngp dùwMSzT5 Hdthế nàoNgrJ83 cwMSzT5ũng Hdmuốn HứawMSzT5 TwMSzT5iên ởwMSzT5 Hdchung cùnQPKPngg bNgrJ83ọn hQPKPngọ, NgrJ83Hứa TiêQPKPngn QPKPngtừ chốHdi khônwMSzT5g đượcwMSzT5 đànhNgrJ83 phHdải đápQPKPng ứnNgrJ83g. NgrJ83Buổi tốiNgrJ83 wMSzT5Lý CôQPKPngng PhủHd trởHd về,QPKPng NgrJ83người mộwMSzT5t nhàQPKPng twMSzT5ụ NgrJ83lại vớiQPKPng nhauwMSzT5. LýQPKPng CôngHd PhwMSzT5ủ hỏiwMSzT5 HQPKPngứa HdTiên wMSzT5có tínNgrJ83h toánHd wMSzT5gì khôQPKPngng, HứaHd TiênHd wMSzT5còn cNgrJ83hưa tNgrJ83rả lờiNgrJ83, BạchNgrJ83 TốHd TriNgrJ83nh đHdã wMSzT5mở miệHdng, nóiQPKPng chuẩNgrJ83n mởNgrJ83 tiHdệm tQPKPnghuốc. LýQPKPng CôngNgrJ83 PhQPKPngủ đồNgrJ83ng ýQPKPng QPKPnglia lịa.

Buổi Hdtối, HứaQPKPng TiêHdn NgrJ83hỏi BạcHdh TốNgrJ83 TrinwMSzT5h chuQPKPngyện nàwMSzT5y, BạcQPKPngh TốwMSzT5 TrwMSzT5inh thảnHd nhiQPKPngên wMSzT5nói: “TiệmNgrJ83 thuwMSzT5ốc tếQPKPng twMSzT5hế cứHdu nhâNgrJ83n, QPKPnglại tíchwMSzT5 gópQPKPng tQPKPngừng chúNgrJ83t NgrJ83công đức,Hd cóNgrJ83 lợHdi chQPKPngo QPKPngviệc twMSzT5u hànNgrJ83h cNgrJ83ủa nàng.”

Hứa TiênHd lNgrJ83úc nQPKPngày mớiNgrJ83 chợHdt hiểQPKPngu, dĩwMSzT5 nhwMSzT5iên khôNgrJ83ng cóHd wMSzT5ý kNgrJ83iến nữa.

Qua NgrJ83hai ngàwMSzT5y Hdsau, TiểuNgrJ83 ThaQPKPngnh cNgrJ83ùng TiểHdu cNgrJ83hính tháHdi cũwMSzT5ng tHdới. CHdòn manNgrJ83g theNgrJ83o câyNgrJ83 Hdrụng wMSzT5tiền cùQPKPngng thỏQPKPng củaQPKPng HứaHd TiQPKPngên trởwMSzT5 về,wMSzT5 HứNgrJ83a THdiên vâyQPKPng quaHdnh câQPKPngy rụngQPKPng tiHdền wMSzT5vui mừnwMSzT5g tớiQPKPng wMSzT5mức ánNgrJ83h mắNgrJ83t đềQPKPngu hípNgrJ83 thànhQPKPng NgrJ83một đưHdờng thẳnHdg rồi.

Cứ nhNgrJ83ư vậwMSzT5y, HứHda TiwMSzT5ên mNgrJ83ở mQPKPngột gwMSzT5ian Hdtiệm thuốwMSzT5c. HHdứa NgrJ83Kiều DunHdg đặtNgrJ83 Hdtên làwMSzT5 BảowMSzT5 AQPKPngn đưQPKPngờng, wMSzT5làm wMSzT5cho mặtQPKPng HNgrJ83ứa QPKPngTiên wMSzT5sung huyết.NgrJ83 BảHdo wMSzT5An đường,NgrJ83 ngNgrJ83hĩ wMSzT5cả nửaNgrJ83 nwMSzT5gày trwMSzT5ời wMSzT5kết qQPKPnguả vNgrJ83ẫn lấywMSzT5 Hdcái tênNgrJ83 này.

Những nHdgày tiHdếp theHdo twMSzT5rôi quHda nhàNgrJ83n nQPKPnghã wMSzT5mà QPKPngthư tQPKPnghái. wMSzT5Các cQPKPnga bệnQPKPngh wMSzT5phổ bHdiến thìwMSzT5 dNgrJ83o HứwMSzT5a HdTiên Hdra taHdy xửNgrJ83 lNgrJ83ý, cònwMSzT5 cáNgrJ83c tạpwMSzT5 chứngwMSzT5 QPKPngnan NgrJ83y QPKPngkhông xửHd lýwMSzT5 đQPKPngược, NgrJ83thì QPKPngBạch HdTố TNgrJ83rinh sẽHd Hdra twMSzT5ay. QPKPngDần dHdà, QPKPngdanh tiNgrJ83ếng cwMSzT5ủa BQPKPngảo NgrJ83An wMSzT5đường liQPKPngền lawMSzT5n xaHd. ĐNgrJ83ặc QPKPngbiệt làQPKPng cQPKPnghuyện BảoQPKPng ANgrJ83n đườwMSzT5ng cwMSzT5ó mộtHd lNgrJ83oại twMSzT5huốc bQPKPngí chHdế, cNgrJ83ó thQPKPngể wMSzT5giúp thQPKPnguận NgrJ83sinh. GiQPKPngá tiềwMSzT5n tNgrJ83uy hơiHd caoQPKPng, nhưnwMSzT5g mHdọi ngườiwMSzT5 vẫnNgrJ83 đềuNgrJ83 QPKPngchấp nQPKPnghận. BởiQPKPng NgrJ83vì siQPKPngnh QPKPngcon chíHdnh làNgrJ83 wMSzT5đi Hddạo QuỷHd MôNgrJ83n quaQPKPngn, tốnQPKPng chúwMSzT5t tiwMSzT5ền cówMSzT5 wMSzT5thể QPKPngbảo vệHd mẫuHd NgrJ83tử bìnHdh wMSzT5an, thQPKPngấy thếQPKPng nNgrJ83ào cũNgrJ83ng lQPKPngà chuNgrJ83yện vôHd cùngwMSzT5 cNgrJ83ó lwMSzT5ời. BởHdi NgrJ83vì tiệmQPKPng thuQPKPngốc, HwMSzT5ứa wMSzT5Tiên Hdnếu QPKPngnhư thânwMSzT5 lwMSzT5à nữHd tửwMSzT5 rHda mNgrJ83ặt cũngwMSzT5 khônQPKPngg ổnNgrJ83, cNgrJ83ho nNgrJ83ên nànwMSzT5g cũnHdg cHdhưa lậQPKPngp tứwMSzT5c khôiHd pHdhục thânNgrJ83 phậwMSzT5n củaHd mìnhwMSzT5. TạQPKPngm Hdthời cwMSzT5ứ Hdnhư vậyHd tiwMSzT5ếp tục.

“Oa nwMSzT5ha nNgrJ83ha, HdTiểu BạchNgrJ83, rấtHd nhiềuwMSzT5 bạcwMSzT5 đówMSzT5.” HứNgrJ83a THdiên nhQPKPngìn đốngNgrJ83 Hdbạc trắngHd lóQPKPnga tQPKPngrên Hdbàn, kNgrJ83hóe miệngNgrJ83 twMSzT5hiếu chútNgrJ83 nHdữa chảwMSzT5y nướNgrJ83c miếngHd. NàngNgrJ83 Hdđang tNgrJ83ính lấyNgrJ83 thêmQPKPng chNgrJ83út bạcwMSzT5 NgrJ83đưa cHdho HHdứa KiNgrJ83ều DungwMSzT5, wMSzT5để HwMSzT5ứa KiềNgrJ83u DwMSzT5ung wMSzT5mua twMSzT5hêm vàNgrJ83i thứ.wMSzT5 CQPKPnghi tiêuNgrJ83 ngàyHd thưQPKPngờng cũnwMSzT5g tNgrJ83ốn khônNgrJ83g ít.

“Như ngươiHd vậy,NgrJ83 cQPKPngòn Hdmuốn tQPKPngu tiênNgrJ83?” TiểuNgrJ83 wMSzT5Thanh ởwMSzT5 bênwMSzT5 cạnhHd khiQPKPngnh bỉ.

“Cũng kQPKPnghông thểQPKPng nwMSzT5ói nhNgrJ83ư vậQPKPngy Hda, cóQPKPng tiềnwMSzT5 cóQPKPng thểwMSzT5 sHdui QPKPngma khiQPKPngến wMSzT5quỷ Hdmà khônQPKPngg pwMSzT5hải saowMSzT5? TQPKPnghần tiênHd chẳngNgrJ83 lẽQPKPng khôwMSzT5ng cầnQPKPng wMSzT5hương wMSzT5khói cwMSzT5ung phụngNgrJ83 chắc?NgrJ83 QuHdỷ saQPKPngi kNgrJ83hông cầnNgrJ83 tiềnNgrJ83 âwMSzT5m NgrJ83phủ à?”Hd HứaQPKPng TiwMSzT5ên thuậnQPKPng mHdiệng phảnwMSzT5 bác.

Tiểu ThHdanh cứngQPKPng QPKPnghọng, hNgrJ83ắn khôwMSzT5ng wMSzT5thể khôHdng thừaHd nhậHdn QPKPnglời nàHdy HứaHd TiQPKPngên nHdói đúQPKPngng rồi...

Hứa TiHdên nNgrJ83hìn QPKPngsắc mặQPKPngt TiểNgrJ83u ThanhwMSzT5, hiếQPKPngu kỳQPKPng nNgrJ83ói: “wMSzT5Chẳng lHdẽ NgrJ83ta nóHdi đúNgrJ83ng rồi?”Hd ThậNgrJ83t rHda tHdhì HHdứa HdTiên NgrJ83chỉ lwMSzT5à nNgrJ83ói Hdmò tNgrJ83hôi, bwMSzT5ởi vìwMSzT5 sựwMSzT5 kiệNgrJ83n PhápQPKPng HảiQPKPng kwMSzT5ia Hdcho nwMSzT5ên nànwMSzT5g mớHdi nóNgrJ83i Hdra mQPKPngột pheQPKPngn vừaNgrJ83 rồi.

Bạch wMSzT5Tố TriHdnh lQPKPngúc nàyNgrJ83 mởHd miệNgrJ83ng: “Phải”

Tiểu BạwMSzT5ch mởHd miwMSzT5ệng, vHdậy còHdn cóHd thểNgrJ83 gwMSzT5iả sao?

Oanh ——Hd HứawMSzT5 TiQPKPngên chHdợt cảmQPKPng QPKPngthấy wMSzT5thiên lwMSzT5ôi (QPKPngsấm swMSzT5ét) wMSzT5cuồn cuwMSzT5ộn, khNgrJ83ông ngQPKPnghĩ Hdtới mìnhwMSzT5 lạiQPKPng nQPKPngói trúngHd rồi.

Cho nwMSzT5ên, QPKPngngày QPKPngthứ haiQPKPng, HứaNgrJ83 TiênNgrJ83 muHda rấtHd nhiềQPKPngu NgrJ83trái câQPKPngy wMSzT5tươi, nhanHdg QPKPngđèn thHdượng wMSzT5hạng, vềNgrJ83 wMSzT5đến nhHdà, QPKPngchạy Hdthẳng tớHdi trướcQPKPng bứcwMSzT5 họaHd QuQPKPngan wMSzT5Âm ĐạiNgrJ83 sĩHd. XếHdp toànwMSzT5 bộQPKPng tráwMSzT5i NgrJ83cây rNgrJ83a, swMSzT5au NgrJ83đó đốtHd nhQPKPngang đènQPKPng, rNgrJ83ồi hànQPKPngh lễ.Hd TrwMSzT5ong miệngNgrJ83 lẩwMSzT5m bẩmNgrJ83: QPKPng“Quan ThếNgrJ83 ÂmQPKPng NgrJ83Bồ QPKPngTát, swMSzT5au nHdày tHda NgrJ83mỗi Hdngày đềuHd muNgrJ83a cwMSzT5ho NgrJ83ngài tHdrái QPKPngcây tNgrJ83ươi ngHdon, nhwMSzT5ang wMSzT5đèn thượngQPKPng hQPKPngạng. NgrJ83Cho wMSzT5nên, NgrJ83về swMSzT5au QPKPngxin chiếuwMSzT5 cốHd nhiềNgrJ83u hơnHd nha.”

Hứa KiHdều DunHdg vừaQPKPng lúHdc điwMSzT5 vàNgrJ83o, nghwMSzT5e đHdược lQPKPngời Hdcầu NgrJ83nguyện Hdcò kèHd mặcQPKPng wMSzT5cả cQPKPngủa HứaNgrJ83 TiwMSzT5ên, vừHda sQPKPngợ vừaHd giậwMSzT5n, đưawMSzT5 tHday gõwMSzT5 mộtNgrJ83 cáHdi lênQPKPng đầuHd HứaHd TiêNgrJ83n: “NgrJ83Muội đwMSzT5ứa nhỏHd đánNgrJ83g cNgrJ83hết wMSzT5này, nówMSzT5i NgrJ83cái gNgrJ83ì thếQPKPng hQPKPngả. NgrJ83Quan ÂHdm QPKPngBồ TáwMSzT5t hHdá lạiwMSzT5 đểQPKPng yHdên cwMSzT5ho wMSzT5muội kHdhinh nhQPKPngờn nhưNgrJ83 vậy?”

Hứa TiêwMSzT5n ôHdm đầu,wMSzT5 QPKPngkhông phụNgrJ83c nói:NgrJ83 “NóiNgrJ83 QPKPngsuông thìQPKPng cóNgrJ83 íwMSzT5ch gìwMSzT5 cHdhứ, chwMSzT5úng QPKPngta cầnNgrJ83 phảiQPKPng nóiHd thựcHd tQPKPngế, thựcNgrJ83 tếwMSzT5 a.”

“Muội đwMSzT5ứa NgrJ83nhỏ NgrJ83đáng cQPKPnghết nàyNgrJ83, lạiHd cònNgrJ83 cốQPKPng cãi...”

Trên.

“Không tệQPKPng, rấQPKPngt cóQPKPng cwMSzT5hí hưwMSzT5ớng.” NgrJ83Trên khuôwMSzT5n mặtHd tHduấn QPKPngmỹ củaQPKPng KwMSzT5im ThwMSzT5iền TửQPKPng hiệnNgrJ83 lêQPKPngn nụNgrJ83 cười.

Quan ÂmQPKPng ĐạiNgrJ83 wMSzT5sĩ vừaNgrJ83 lòngQPKPng gậtwMSzT5 đầNgrJ83u: “KhônQPKPngg uổwMSzT5ng tNgrJ83a NgrJ83giúp nàwMSzT5ng nhQPKPngiều nhưNgrJ83 thế.”

“Bất quáQPKPng, nwMSzT5ói điHd cũnwMSzT5g phảQPKPngi nóiQPKPng lại,wMSzT5 NgrJ83tại sawMSzT5o chỉNgrJ83 cQPKPngung QPKPngphụng ngưwMSzT5ơi, Hdkhông Hdcó phầnHd cNgrJ83ủa taNgrJ83?” NgrJ83Kim ThiềnwMSzT5 TửwMSzT5 QPKPngtrong lNgrJ83òng bấNgrJ83t bình.

“Ai bảoNgrJ83 nNgrJ83gươi khôQPKPngng chịuHd Hdhiển linh.NgrJ83” QuwMSzT5an NgrJ83Âm ĐạiwMSzT5 Hdsĩ khiHdnh thưQPKPngờng vạQPKPngch rõ.

Kim ThiềnwMSzT5 tửQPKPng ngẩngwMSzT5 đầuHd đảoNgrJ83 cQPKPngặp mắtNgrJ83 trwMSzT5ắng dNgrJ83ã, QPKPngsau NgrJ83đó tronNgrJ83g lònwMSzT5g nổiNgrJ83 lênQPKPng tíwMSzT5nh NgrJ83toán. XeHdm rQPKPnga khQPKPngi nNgrJ83ào đóQPKPng mQPKPngình wMSzT5cũng pQPKPnghải hiểnQPKPng lHdinh mộNgrJ83t chQPKPngút mQPKPngới được.

Cuộc sốngHd ngàyHd Hdtừng ngàHdy twMSzT5rôi Hdqua, HứNgrJ83a THdiên mỗQPKPngi nHdgày ởQPKPng QPKPngBảo wMSzT5An đườnwMSzT5g khámHd bệnh,wMSzT5 BạchHd THdố TriNgrJ83nh cùHdng TiểuHd ThaNgrJ83nh dạyHd TiểuQPKPng chQPKPngính NgrJ83thái pháQPKPngp thuHdật, đốcHd tHdhúc nóQPKPng wMSzT5tu Hdluyện. BuHdổi NgrJ83tối HứaHd TiênQPKPng trởHd vềHd, BHdạch TQPKPngố TrinHdh sẽQPKPng dạywMSzT5 nàNgrJ83ng mộQPKPngt cNgrJ83hút phápQPKPng thuậtQPKPng nNgrJ83ền tảHdng. CònNgrJ83 thHduật Hdphi hànhQPKPng mNgrJ83à HứawMSzT5 wMSzT5Tiên Hdtâm wMSzT5tâm niệmHd niệm,QPKPng vẫnwMSzT5 cònwMSzT5 rấtNgrJ83 xa.

Hôm nayQPKPng, HứawMSzT5 TiQPKPngên vừaQPKPng QPKPngvề tớiHd nhàwMSzT5, HứwMSzT5a wMSzT5Kiều DuQPKPngng QPKPngliền Hdlôi kéHdo twMSzT5ay nànQPKPngg, vẻQPKPng mặtwMSzT5 nNgrJ83gưng trọngHd nóNgrJ83i: “QPKPngHán Văn,Hd troQPKPngng thờHdi giaNgrJ83n Hdnày muNgrJ83ội đừngNgrJ83 NgrJ83đi rwMSzT5a ngoQPKPngài NgrJ83vào buổiQPKPng tối.”

“Tại wMSzT5sao Hdvậy?” HứaQPKPng HdTiên Hdnghi hwMSzT5oặc hỏi.

“Đã xảyNgrJ83 rHda QPKPngchuyện Hdrồi. TNgrJ83ỷ NgrJ83phu củawMSzT5 muộHdi nóiQPKPng gNgrJ83ần QPKPngđây cóHd vàHdi nữHd tửNgrJ83 bịQPKPng mQPKPngất tQPKPngích, lạQPKPngi NgrJ83không cNgrJ83o bQPKPngất kìHd đwMSzT5ầu wMSzT5mối nào”NgrJ83 HứaQPKPng QPKPngKiều DHdung kNgrJ83huôn wMSzT5mặt đầyNgrJ83 Hdu sầu.

“Muội khôwMSzT5ng wMSzT5có ngwMSzT5he tỷHd phwMSzT5u nóNgrJ83i Hdchuyện nàywMSzT5 wMSzT5mà.” NgrJ83Hứa TiênQPKPng NgrJ83nhìn bộNgrJ83 dạngNgrJ83 rHdầu rĩHd củHda HứNgrJ83a KiềQPKPngu QPKPngDung, càngwMSzT5 ngHdhi hoặc.

“Tỷ pQPKPnghu muwMSzT5ội wMSzT5sợ chúnNgrJ83g tHda QPKPnglo NgrJ83lắng, nêQPKPngn QPKPngkhông nwMSzT5ói. HdHôm quwMSzT5a Hdbị đNgrJ83ánh đượHdc nângNgrJ83 tQPKPngrở vềQPKPng tỷQPKPng mớHdi bwMSzT5iết chNgrJ83uyện đó.”Hd HứaHd KNgrJ83iều DuQPKPngng vừaQPKPng NgrJ83nói QPKPngnước wMSzT5mắt Hdliền chảwMSzT5y xuNgrJ83ống, laNgrJ83u đQPKPngi wMSzT5rồi QPKPngnói, “TỷHd pwMSzT5hu muộiwMSzT5 nóiQPKPng, nửawMSzT5 thánNgrJ83g gầwMSzT5n đwMSzT5ây lQPKPngiên tụcHd Hdmất Hdtích kwMSzT5hông QPKPngít nQPKPngữ tử,QPKPng NgrJ83tra thếHd nàwMSzT5o cwMSzT5ũng NgrJ83tra khôwMSzT5ng đượcHd tNgrJ83ung tíNgrJ83ch. BaQPKPngn Hdđầu cNgrJ83ho lwMSzT5à bọHdn lừaNgrJ83 Hdđảo Hd(*) làm,Hd nhưNgrJ83ng cwMSzT5anh cNgrJ83hặt cHdửa thành,wMSzT5 QPKPngcũng khônHdg thấywMSzT5 cóNgrJ83 aQPKPngi khảQPKPng wMSzT5nghi rNgrJ83a vàHdo. QPKPngNếu khôwMSzT5ng đượcNgrJ83 Hdphá QPKPngán, tỷHd Hdphu muHdội sợQPKPng lwMSzT5à sQPKPngẽ bịNgrJ83 cácHdh chứcQPKPng mất.”

(*) QPKPngNguyên NgrJ83văn làwMSzT5 quảiwMSzT5 tử:Hd ngwMSzT5hĩa lQPKPngà bọnQPKPng NgrJ83lừa đảHdo, bHdắt cóHdc, mQPKPngẹ NgrJ83mìn. HdTa địwMSzT5nh đQPKPngể mẹNgrJ83 QPKPngmìn mHdà thNgrJ83ấy nHdó hNgrJ83iện đQPKPngại qwMSzT5uá nHdên lạHdi thôi.

Hứa TiwMSzT5ên sửwMSzT5ng sốt,Hd chuyNgrJ83ện nHdày ngNgrJ83he tựawMSzT5 hồwMSzT5 rấNgrJ83t khôHdng tầmHd thường.

“Tóm lNgrJ83ại, bwMSzT5uổi tốiwMSzT5 muNgrJ83ội đừngHd rNgrJ83a ngoàiHd.” NgrJ83Hứa KiềuwMSzT5 DunQPKPngg lạiHd QPKPngtiếp twMSzT5ục dặnHd dò.

“Muội biếwMSzT5t rồi.”Hd HứaHd TQPKPngiên gậtHd đầu,QPKPng “TỷwMSzT5 pQPKPnghu đwMSzT5ã tNgrJ83ìm đQPKPngại phNgrJ83u Hdxem qQPKPngua chưa?”

“Rồi, cũNgrJ83ng NgrJ83đã bôHdi thuốcQPKPng rồi.”QPKPng TâwMSzT5m QPKPngtình wMSzT5Hứa KiềuwMSzT5 DunNgrJ83g vQPKPngẫn khwMSzT5ông tốtNgrJ83 lắm.

“Không cHdó NgrJ83chuyện wMSzT5gì đQPKPngâu, tỷHd pQPKPnghu tQPKPngrẻ tuổi,Hd rấtwMSzT5 Hdmau sNgrJ83ẽ khôQPKPngi pHdhục thôi.wMSzT5 TỷwMSzT5 đangNgrJ83 mHdang hQPKPngài tửwMSzT5, đừngNgrJ83 thươnQPKPngg tâHdm, đốiNgrJ83 vớiQPKPng hàiNgrJ83 tQPKPngử tHdrong bụngwMSzT5 khôngwMSzT5 twMSzT5ốt đNgrJ83âu.” HứawMSzT5 NgrJ83Tiên wMSzT5khuyên giải,Hd nhưwMSzT5ng tNgrJ83rong lòHdng tQPKPnghầm NgrJ83suy twMSzT5ư chuyHdện nàQPKPngy. NgwMSzT5hĩ Hdlát QPKPngnữa Hdđi tìmNgrJ83 HdTiểu BạchNgrJ83 thươngQPKPng lượngNgrJ83 mQPKPngột chútwMSzT5 mớiNgrJ83 được.

“Ừ, tỷQPKPng biếtQPKPng rQPKPngồi. TỷwMSzT5 điHd phNgrJ83òng bwMSzT5ếp xeNgrJ83m mộtNgrJ83 QPKPngchút NgrJ83Tiểu ThaHdnh NgrJ83làm NgrJ83cơm xoHdng chQPKPngưa.” HNgrJ83ứa KiềuQPKPng DuwMSzT5ng QPKPnggật đầu,wMSzT5 lNgrJ83au wMSzT5khô nưHdớc mắtQPKPng, mwMSzT5iễn cưỡHdng lộwMSzT5 rwMSzT5a nụwMSzT5 cười,Hd điHd Hdxuống bếp.

Buổi tốwMSzT5i, HứawMSzT5 QPKPngTiên wMSzT5đem chuQPKPngyện wMSzT5này wMSzT5nói QPKPngcho BạwMSzT5ch TNgrJ83ố Trinh.

Bạch NgrJ83Tố TriHdnh trầmQPKPng tưwMSzT5 rHdồi nówMSzT5i: “HẳnNgrJ83 wMSzT5là ywMSzT5êu Hdquái làm.”

“Ta cũngQPKPng vậyNgrJ83 Hdcảm thấQPKPngy lHdà ywMSzT5êu NgrJ83quái.” HứwMSzT5a TiêQPKPngn gHdật đầHdu, “TỷHd Hdphu bwMSzT5ây giwMSzT5ờ cQPKPngòn đangNgrJ83 nằHdm ởNgrJ83 trQPKPngên giườngHd đây,NgrJ83 QPKPnghay làHd chúngNgrJ83 tQPKPnga wMSzT5giúp NgrJ83tỷ pwMSzT5hu diệtHd tNgrJ83rừ tQPKPngên Hdyêu qNgrJ83uái Hdnày đNgrJ83i. ĐâyNgrJ83 Hdcũng lHdà cônwMSzT5g đứcQPKPng đó?”

“Được” BạchHd TốNgrJ83 QPKPngTrinh nhàHdn nhNgrJ83ạt gậtHd đầu.

“Hắc hắNgrJ83c, cóHd Hdthể thQPKPngử mộtQPKPng chHdút NgrJ83pháp thuậtwMSzT5 huywMSzT5nh wMSzT5dạy tNgrJ83a rồi.”Hd HứQPKPnga TiêHdn hwMSzT5ưng phấnHd reQPKPngo lên.

Bạch TốHd NgrJ83Trinh nNgrJ83hìn bộHd dạngwMSzT5 wMSzT5hưng phHdấn cwMSzT5ủa HứNgrJ83a TiêNgrJ83n, tronNgrJ83g mắQPKPngt Hdnổi Hdlên vẻwMSzT5 sQPKPngủng nịcQPKPngh, nhwMSzT5ẹ nhNgrJ83àng nóQPKPngi: “Ừ.”wMSzT5 HdBất kQPKPngể phHdát sNgrJ83inh cáiNgrJ83 gQPKPngì, hắnQPKPng cwMSzT5ũng Hdsẽ đứQPKPngng Hdở bênwMSzT5 cạnQPKPngh nàngNgrJ83, bảoQPKPng vệwMSzT5 nNgrJ83àng, sẽHd khôngQPKPng đểHd cQPKPngho nQPKPngàng bịQPKPng Hdmột tQPKPngia thwMSzT5ương tNgrJ83ổn nào.