You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3gz4aCg0: YêLyEA25u quái?

Đêm khugz4aCgya yênXa tĩnh,gz4aCg Bgz4aCgạch TốLyEA25 TrinXah lẳngXa Xalặng hgz4aCgộ gz4aCgpháp cgz4aCgho HLyEA25ứa Tiêgz4aCgn, TWMBr7nhìn khXauôn mặtgz4aCg đỏLyEA25 hồngXa khágz4aCg thườngXa củXaa ngườiTWMBr7 trêXan ggz4aCgiường gz4aCgkia, đLyEA25áy mXaắt Xahắn hiệnTWMBr7 TWMBr7lên gz4aCgý cưXaời ônTWMBr7 nhuLyEA25. CLyEA25úi đầuXa nhìTWMBr7n TWMBr7tay mìTWMBr7nh, rồiTWMBr7 vươgz4aCgn Xara nắmgz4aCg thậXat chặXat. LyEA25Cả đờiLyEA25 nàLyEA25y, cógz4aCg lgz4aCgẽ cũnggz4aCg LyEA25sẽ khôTWMBr7ng Xabuông tay.

 

Mãi cLyEA25ho đgz4aCgến khTWMBr7i hừngLyEA25 sánLyEA25g, Hgz4aCgứa TTWMBr7iên mớTWMBr7i mơgz4aCg Xamơ mTWMBr7àng màngTWMBr7 tỉnXah lại.gz4aCg VXaừa mởXa mắTWMBr7t TWMBr7liền thấygz4aCg BạchTWMBr7 Tốgz4aCg TXarinh đaXang đLyEA25ợi bênTWMBr7 người.

“Tiểu BạcTWMBr7h.” Hứagz4aCg TiTWMBr7ên mTWMBr7ỉm cườTWMBr7i, cTWMBr7ảm giXaác vừaLyEA25 tTWMBr7ỉnh dậgz4aCgy liềgz4aCgn thXaấy XaTiểu BạchTWMBr7 thXaật tốt.

“Cảm thấXay TWMBr7thế LyEA25nào?” Bạcgz4aCgh gz4aCgTố TriTWMBr7nh đỡgz4aCg Hứgz4aCga TiêXan nggz4aCgồi dậygz4aCg hỏi.

“Ừm...” HTWMBr7ứa TiênTWMBr7 cXaảm nhậnXa thTWMBr7ân thLyEA25ể củaLyEA25 mTWMBr7ình, sTWMBr7o sáLyEA25nh, cóXa chúTWMBr7t kinTWMBr7h TWMBr7ngạc mXaở miệLyEA25ng, “CTWMBr7ảm LyEA25giác tXahân tXahể Xathật giLyEA25ống nLyEA25hư gz4aCgso vớiTWMBr7 trướcLyEA25 TWMBr7kia nhẹTWMBr7 hơgz4aCgn rấtgz4aCg gz4aCgnhiều, cóTWMBr7 thểXa nghXae đượcgz4aCg âLyEA25m Xathanh rấLyEA25t xLyEA25a bênLyEA25 ngoài,LyEA25 gz4aCgcòn nhạygz4aCg bLyEA25én hgz4aCgơn trướcTWMBr7 TWMBr7kia nữa.”

“Ừ, thXaế TWMBr7thì tốt.”Xa BạchTWMBr7 TốXa Tgz4aCgrinh nhXaàn nhạgz4aCgt gLyEA25ật đầu,LyEA25 “KếLyEA25 tiếpgz4aCg gz4aCgta sXaẽ tLyEA25ừ tgz4aCgừ dạLyEA25y nàTWMBr7ng mộgz4aCgt chúgz4aCgt Xapháp thuật.”

“Sau TWMBr7này tLyEA25a cũngz4aCgg LyEA25có thểXa LyEA25bay LyEA25sao?” HứaTWMBr7 Tigz4aCgên Xahai LyEA25mắt sLyEA25áng ngời,LyEA25 hưngLyEA25 phấnXa hỏi.

“Dĩ nhiXaên cTWMBr7ó thể.gz4aCg” BạcXah TốTWMBr7 TriXanh Xagật đầXau. NXahìn bộTWMBr7 dạngz4aCgg Xakích độnggz4aCg củaXa HứaTWMBr7 TiênTWMBr7, gz4aCgtrong lònLyEA25g khTWMBr7ông khgz4aCgỏi buồgz4aCgn cười.

Hứa LyEA25Tiên TWMBr7kích độnTWMBr7g xTWMBr7ong, lúcXa nàXay mớiLyEA25 nhớTWMBr7 tLyEA25ới tìngz4aCgh cảnhXa bLyEA25ây giờXa. Lươnggz4aCg vươngTWMBr7 pXahủ TWMBr7kia chLyEA25ắc làLyEA25 Xakhông thXaể trởTWMBr7 lạLyEA25i rồi,Xa nLyEA25hư vậygz4aCg trTWMBr7ở vềgz4aCg tLyEA25rấn gz4aCgGiang đi.

“Ta LyEA25nhớ TWMBr7tiểu ThanhTWMBr7, coXan gz4aCgcua nhỏLyEA25 cùngTWMBr7 TWMBr7mấy ngườiXa TWMBr7nhà tgz4aCgỷ tXaỷ quáTWMBr7.” LyEA25Hứa TiênTWMBr7 tựagz4aCg vàoLyEA25 tXarong TWMBr7ngực Bạcgz4aCgh TTWMBr7ố TriTWMBr7nh nhXaẹ nhàLyEA25ng nói.

“Ừ, vậyLyEA25 thìgz4aCg điTWMBr7 gz4aCgTrấn Giangz4aCgg.” BạchTWMBr7 TTWMBr7ố TrTWMBr7inh Xađồng ý.

“Vậy gz4aCgLương LyEA25vương pTWMBr7hủ bêngz4aCg kia...TWMBr7” HứaTWMBr7 LyEA25Tiên Xatới tớiXa Xacái LyEA25văn Xathư TWMBr7điều pLyEA25hái kia.

“Cái nàTWMBr7y khXaông cầTWMBr7n Xalo lắng,TWMBr7 tLyEA25a điXa Xamột chugz4aCgyến làgz4aCg Xađược.” gz4aCgBạch Tgz4aCgố TrinLyEA25h đãgz4aCg TWMBr7sớm cTWMBr7ó gz4aCgtính toán,LyEA25 đemXa vănXa tLyEA25hư điềuTWMBr7 phảTWMBr7i sửaTWMBr7 lạLyEA25i LyEA25là xongLyEA25. ChuyệXan TWMBr7của thếgz4aCg tụcTWMBr7 khôLyEA25ng thLyEA25ể nTWMBr7húng tgz4aCgay qXauá nhiều,gz4aCg nTWMBr7ếu khXaông sẽXa cLyEA25ó ảnLyEA25h hưởng.

“Ừ.” Hgz4aCgứa TTWMBr7iên cTWMBr7ao hứgz4aCgng gậtgz4aCg đầu,TWMBr7 cgz4aCgó TiểuXa gz4aCgBạch ởXa đâgz4aCgy, hXaình nhưXa tấtLyEA25 cảTWMBr7 Xađều khôTWMBr7ng pgz4aCghải làXa LyEA25vấn đềXa khóLyEA25 khănLyEA25 nữa.

“Đi Cgz4aCgô TôTWMBr7 trước.”TWMBr7 Bạgz4aCgch TWMBr7Tố XaTrinh ômXa cgz4aCghầm lấyLyEA25 Hứgz4aCga TiênTWMBr7, trựcXa tiếpLyEA25 baXay lLyEA25ên trời.

Đi tớXai cănTWMBr7 LyEA25nhà ởTWMBr7 CôLyEA25 Tôgz4aCg, TiểLyEA25u ThanXah cùnLyEA25g TiểTWMBr7u chínTWMBr7h tháLyEA25i TWMBr7chấn độXang, cLyEA25hạy rLyEA25a ngTWMBr7hênh TWMBr7đón Xabọn họ.gz4aCg TiểLyEA25u cgz4aCghính tgz4aCghái vừagz4aCg nhìnTWMBr7 thLyEA25ấy Hứagz4aCg TXaiên, liềLyEA25n kíchXa độLyEA25ng muốLyEA25n nhàoLyEA25 gz4aCgvào trgz4aCgong gz4aCgngực nàngTWMBr7. gz4aCgMà Hứgz4aCga TTWMBr7iên cũLyEA25ng cườiTWMBr7 chuẩnTWMBr7 bTWMBr7ị ômgz4aCg nTWMBr7ó. AXai dèLyEA25 Tiểgz4aCgu chígz4aCgnh tLyEA25hái gz4aCgnhào tớigz4aCg tTWMBr7rước mTWMBr7ặt, chỉXa LyEA25còn Xacách mấyTWMBr7 tXaấc, tLyEA25hì gz4aCglàm sgz4aCgao cũngz4aCgg kTWMBr7hông LyEA25bổ gz4aCgnhào đượcgz4aCg tXaới ngLyEA25ực gz4aCgHứa TiTWMBr7ên nữa.LyEA25 TLyEA25iểu chínhTWMBr7 thTWMBr7ái LyEA25ủy khuTWMBr7ất ngẩgz4aCgng đầuXa, liềLyEA25n thLyEA25ấy Bạchgz4aCg Tốgz4aCg Tringz4aCgh mặtgz4aCg TWMBr7lạnh, đXaang túmLyEA25 cLyEA25ổ Xaáo gz4aCgnó lLyEA25ên, khôXang chgz4aCgo nóTWMBr7 tiếngz4aCg thêmLyEA25 LyEA25nửa bước.

“Sư phụ...”Xa TiểLyEA25u LyEA25chính tháiTWMBr7 mởLyEA25 tXao đXaôi mắtTWMBr7 đengz4aCg lóngTWMBr7 lánhLyEA25 rưLyEA25ng rưng,TWMBr7 đầyXa ủygz4aCg kLyEA25huất nhìn Xa XaBạch TốXa Tgz4aCgrinh, khágz4aCgng nghịXa LyEA25hành đXaộng củagz4aCg hắn.

“Tiểu hXaài tử&nbsXap; mLyEA25à hTWMBr7uynh cgz4aCgũng gLyEA25hen à.”TWMBr7 HLyEA25ứa TXaiên đẩyLyEA25 tagz4aCgy BạchXa XaTố TrTWMBr7inh raTWMBr7, mộgz4aCgt gz4aCgtay LyEA25ôm lấyTWMBr7 TiểuXa chgz4aCgính thXaái đaXang lãXa chTWMBr7ã chLyEA25ực khTWMBr7óc vLyEA25ào Xatrong ngực.Xa TTWMBr7iểu chínhgz4aCg tgz4aCghái nhgz4aCgeo mắLyEA25t lại,Xa cũnTWMBr7g thậtTWMBr7 cTWMBr7hặt Xaôm cổLyEA25 HứTWMBr7a Tiên.

“Tu luyệnXa thếXa nàoXa rồi?”gz4aCg LyEA25Giọng BLyEA25ạch Tốgz4aCg Trgz4aCginh giTWMBr7ờ TWMBr7phút nàyXa âXam lLyEA25ãnh vôgz4aCg cùng.

“Dạ...” TTWMBr7iểu chgz4aCgính tTWMBr7hái cóTWMBr7 LyEA25chút bgz4aCgối rốLyEA25i, cắngz4aCg cắnTWMBr7 đầgz4aCgu ngóTWMBr7n taTWMBr7y, mgz4aCgới yếLyEA25u ớtTWMBr7 nóigz4aCg, “ConXa gz4aCgrất cgz4aCgố gắng.”

“Vậy tTWMBr7hì tốt.”Xa Bạcgz4aCgh TTWMBr7ố Tgz4aCgrinh xLyEA25em xTWMBr7ét Xatu vgz4aCgi gz4aCgTiểu chínXah tháTWMBr7i, thấyTWMBr7 gz4aCgso vớLyEA25i trXaước kigz4aCga tiTWMBr7nh tgz4aCgiến hơnLyEA25 TWMBr7một cTWMBr7hút rồiTWMBr7, TWMBr7lúc nàgz4aCgy mớTWMBr7i gz4aCgbỏ qugz4aCga cgz4aCgho nó.

“Hứa Tgz4aCgiên, ngươLyEA25i LyEA25có liXanh Xacăn rồi?”Xa Tiểgz4aCgu XaThanh vẫXan LyEA25không LyEA25nói gìLyEA25 gz4aCglúc nàyXa TWMBr7bỗng nhiênTWMBr7 kLyEA25inh ngạcLyEA25 LyEA25mở migz4aCgệng, mớgz4aCgi gz4aCgvừa rTWMBr7ồi hắnLyEA25 Xavẫn đagz4aCgng quTWMBr7an sátXa HứLyEA25a TiêLyEA25n, TWMBr7cảm thấyLyEA25 HứaXa gz4aCgTiên cTWMBr7ó gz4aCgcái gTWMBr7ì Xađó khXaang khácLyEA25. Hiệngz4aCg tạiLyEA25 rốLyEA25t cXaục hXaiểu đượTWMBr7c TWMBr7là dgz4aCgo đâu.

“Ừ, TiXaểu BXaạch đTWMBr7ã tìmgz4aCg đanXa thảoTWMBr7 chLyEA25o tLyEA25a ănLyEA25 đógz4aCg.” HLyEA25ứa TWMBr7Tiên cLyEA25ao hứngLyEA25 nói.

“Cái gì?LyEA25 ChỗTWMBr7 nggz4aCguy hXaiểm nhgz4aCgư TWMBr7vậy, Xađại cXaa huynh..LyEA25.” TiểTWMBr7u TXahanh kiLyEA25nh ngLyEA25ạc thấpXa gXaiọng hgz4aCgô lêTWMBr7n, nhgz4aCgìn vềLyEA25 phíagz4aCg BạchXa TXaố Trinh.

Bạch Tốgz4aCg TriLyEA25nh lạigz4aCg Xalạnh LyEA25lùng lưLyEA25ờm lạTWMBr7i, đLyEA25em Xacâu nóiLyEA25 kTWMBr7ế tiếXap củaLyEA25 LyEA25Tiểu ThTWMBr7anh éLyEA25p trgz4aCgở về.

Hứa gz4aCgTiên ngz4aCggơ TWMBr7ngác, nhìTWMBr7n vềgz4aCg phíaTWMBr7 vẻXa mTWMBr7ặt khôXang đổigz4aCg củaLyEA25 BạchXa TTWMBr7ố TXarinh, caLyEA25u màyXa lgz4aCgo Xalắng hỏi:Xa “LyEA25Nơi đangz4aCg TWMBr7thảo TWMBr7sinh trưởng,LyEA25 rLyEA25ất nguXay hLyEA25iểm cóLyEA25 phảiXa hLyEA25ay không?”

Bạch TốTWMBr7 TrTWMBr7inh khLyEA25ông ngz4aCgói gì.

Hứa TLyEA25iên cắngz4aCg cắnXa môiLyEA25, nLyEA25hìn BạLyEA25ch gz4aCgTố TrTWMBr7inh mặtTWMBr7 LyEA25không cTWMBr7hút tXahay đổi,Xa nhgz4aCgưng tLyEA25rong lLyEA25òng TWMBr7vô cùngXa pLyEA25hức tạpLyEA25. gz4aCgTiểu BTWMBr7ạch LyEA25vì mìngz4aCgh Xalại mạoTWMBr7 hXaiểm gz4aCgnhư vậy...LyEA25 gz4aCgCó cLyEA25ảm động,LyEA25 lXao lắngz4aCgg, cgz4aCgòn cTWMBr7ó Xasợ hãi.

“Ha hả,TWMBr7 hTWMBr7a hLyEA25a, vgz4aCgậy, vậyLyEA25 Hứagz4aCg TiêXan ngươiXa phảigz4aCg chXaăm chỉTWMBr7 tgz4aCgu luXayện đgz4aCgó, đTWMBr7ừng lãngXa phíTWMBr7 kgz4aCghổ LyEA25tâm cXaủa đgz4aCgại cXaa ta.”LyEA25 TiểuXa ThaTWMBr7nh biếtTWMBr7 mìgz4aCgnh nóXai Xasai TWMBr7nói rồXai, ngz4aCggượng ngLyEA25ùng cưTWMBr7ời cLyEA25ười, vLyEA25ội đánhTWMBr7 trốLyEA25ng lảng.

“Ừ.” HứaTWMBr7 TiêXan nặnTWMBr7g gz4aCgnề gậXat LyEA25đầu, đápgz4aCg ứng.

“Nàng đigz4aCg Xanghỉ nTWMBr7gơi trướLyEA25c đi.LyEA25 gz4aCgTa Xađi xLyEA25ử lýTWMBr7 chuyệnTWMBr7 LyEA25văn thư.”TWMBr7 Bạcgz4aCgh LyEA25Tố TriXanh nóiLyEA25 xonXag khôgz4aCgng đợgz4aCgi Hứagz4aCg TiêXan tXarả lời,LyEA25 ngườiLyEA25 LyEA25đã gz4aCgbiến LyEA25mất ngXaay tạiLyEA25 chỗ.

“Ngươi cLyEA25ó đóTWMBr7i TWMBr7bụng khLyEA25ông? TLyEA25a chuẩTWMBr7n bịTWMBr7 đigz4aCgểm tTWMBr7âm chXao Xangươi nha.gz4aCg” XaTiểu ThanLyEA25h nhìXan Hgz4aCgứa TXaiên sữnTWMBr7g sgz4aCgờ đứngXa ởLyEA25 tLyEA25ại chỗ,Xa mởgz4aCg mTWMBr7iệng hỏi.

“Nga, TWMBr7đúng LyEA25là cTWMBr7ó chTWMBr7út đóigz4aCg bgz4aCgụng, TWMBr7ta muốngz4aCg ăngz4aCg Xasữa Xađậu nTWMBr7ành bgz4aCgánh qugz4aCgẩy.” HTWMBr7ứa TiTWMBr7ên sờXa TWMBr7sờ LyEA25bụng, lúXac nàXay gz4aCgmới cảXam tTWMBr7hấy TWMBr7có gz4aCgchút đói.

“Một TWMBr7lát nữaTWMBr7 Xata rLyEA25a nggz4aCgoài mua.”gz4aCg TiểuXa ThXaanh tứgz4aCgc giậngz4aCg nói.

“Thỏ Xata nLyEA25uôi thếLyEA25 nàoXa rồi,Xa Xacó Xamập hTWMBr7ay không?”Xa gz4aCgHứa Tiêngz4aCg Xaôm TiểuLyEA25 chínTWMBr7h tháiLyEA25 hướnggz4aCg hậgz4aCgu việgz4aCgn đTWMBr7i TWMBr7tới, “gz4aCgCòn TWMBr7có, câyLyEA25 rụngLyEA25 tiXaền củaTWMBr7 tgz4aCga đXaâu, lớngz4aCg lLyEA25ên chúgz4aCgt nàgz4aCgo chưa?”

Tiểu gz4aCgThanh khLyEA25óe miệnLyEA25g cXao quắpgz4aCg: “LyEA25Cây rụnggz4aCg tiền?”

“Chính gz4aCglà câygz4aCg LiXanh XaÂm màXa tgz4aCga cùLyEA25ng Tgz4aCgiểu Bạchgz4aCg gz4aCgđi PhổXa ĐàXa sơTWMBr7n Xalấy Xavề đó.”TWMBr7 XaHứa TiLyEA25ên khẩuLyEA25 khLyEA25í rấLyEA25t khinXah bỉ.

Cây gz4aCgLinh ÂmXa lgz4aCgà gz4aCgcây Xarụng tiền...

Tiểu ThanXah cXaảm thấyTWMBr7 rấtXa vôXa lực.

Chưa tớigz4aCg giLyEA25ữa trưagz4aCg, Bạgz4aCgch TốTWMBr7 XaTrinh đXaã trởLyEA25 lại.

Hứa gz4aCgTiên nghênhgz4aCg đón:Xa “Chuyệngz4aCg đềuLyEA25 giảLyEA25i quyTWMBr7ết xgz4aCgong rồi?”

Bạch TốXa TrinTWMBr7h gz4aCgnhàn nhLyEA25ạt gậLyEA25t đầu:Xa “Ừ.”LyEA25 ChuyLyEA25ện đãLyEA25 giảiLyEA25 quyLyEA25ết, nhưnTWMBr7g lTWMBr7à khôngXa phảTWMBr7i gz4aCghắn gXaiải quyTWMBr7ết. XaKhi LyEA25hắn tớLyEA25i phXaát gz4aCghiện LươLyEA25ng LiêTWMBr7n gz4aCgđã Xađem chTWMBr7uyện cgz4aCgủa HứXaa TiLyEA25ên Xalàm xoTWMBr7ng Xahết rồgz4aCgi, đXaã gửigz4aCg vănXa TWMBr7thư cXaho nàXang trởLyEA25 vềgz4aCg gz4aCgtrấn GiTWMBr7ang. Tingz4aCgh Xathần LươngLyEA25 LiXaên khXaông Xađược tốXat chTWMBr7o lắm,gz4aCg vẫnTWMBr7 sắcgz4aCg mXaặt táigz4aCg Xanhợt LyEA25ngồi ởgz4aCg trướTWMBr7c TWMBr7bàn LyEA25đọc sTWMBr7ách nTWMBr7hìn vXaăn tgz4aCghư đgz4aCgiều pXahái kgz4aCgia Xakhông Xanói gì.gz4aCg BấtXa quágz4aCg, TWMBr7những thgz4aCgứ nàyTWMBr7, Bạcgz4aCgh TốXa Trgz4aCginh đươngXa nhgz4aCgiên LyEA25sẽ khôngLyEA25 đểXa gz4aCgcho Hứagz4aCg TTWMBr7iên biết.

“Vậy Xachúng gz4aCgta Xacó tXahể trXaở TWMBr7về TrấnLyEA25 GiLyEA25ang rồi?gz4aCg” HứaTWMBr7 TiêLyEA25n LyEA25cao hứnTWMBr7g hỏi,TWMBr7 “Phgz4aCgải maTWMBr7ng thegz4aCgo thgz4aCgỏ Xacủa LyEA25ta, cògz4aCgn cóTWMBr7 câTWMBr7y rụnggz4aCg tiLyEA25ền củagz4aCg LyEA25ta nữa.LyEA25 LyEA25Về đếnTWMBr7 nhLyEA25à tỷLyEA25 tỷTWMBr7 nhìngz4aCg tgz4aCghấy chúXang TWMBr7ta nXahất địnhgz4aCg TWMBr7sẽ rấtXa cgz4aCgao hứng.”

Bạch TốTWMBr7 TriLyEA25nh Xavừa nghXae cXaây rụnTWMBr7g tiTWMBr7ền cũLyEA25ng biếgz4aCgt HXaứa TiêLyEA25n ámLyEA25 chỉXa cáiLyEA25 gì,TWMBr7 gậtTWMBr7 đầuTWMBr7 đồnggz4aCg ý.

Hứa TXaiên LyEA25cùng BạchLyEA25 gz4aCgTố LyEA25Trinh điLyEA25 trước,gz4aCg TTWMBr7iểu Thagz4aCgnh cùngLyEA25 XaTiểu Xachính tXahái cgz4aCghờ dgz4aCgàn xLyEA25ếp TWMBr7xong đXaâu đấyLyEA25 gz4aCgsẽ đXaem thgz4aCgỏ Xacùng câLyEA25y LinTWMBr7h XaÂm mTWMBr7ang vềLyEA25 sau.

Đứng gz4aCgở cửa,LyEA25 HTWMBr7ứa TLyEA25iên gLyEA25õ thậLyEA25t LyEA25lâu, mớiTWMBr7 nggz4aCghe đượcLyEA25 gz4aCgtiếng bưgz4aCgớc chLyEA25ân Xavang lênXa bêgz4aCgn trong.

“Tới TWMBr7liền, tớiTWMBr7 liềngz4aCg, TWMBr7gõ cáLyEA25i Xagì LyEA25mà Xagõ aXa, cửXaa cũngXa sắpTWMBr7 bXaị gTWMBr7õ thủngXa rồi.Xa” BTWMBr7ên tgz4aCgrong lTWMBr7à giọgz4aCgng nóiTWMBr7 queTWMBr7n gz4aCgthuộc cXaủa LyEA25Hứa KiềuXa Dung.

Vừa mởXa cgz4aCgửa raXa, thLyEA25ấy HứaXa Tiêgz4aCgn, HXaứa KLyEA25iều DLyEA25ung mừngTWMBr7 LyEA25tới nướcgz4aCg mắtXa Xaliền tXaí táchgz4aCg chảygz4aCg xuống.

“Hán VLyEA25ăn, HánLyEA25 LyEA25Văn, thậtXa sựgz4aCg làgz4aCg muộigz4aCg sao.LyEA25” HứLyEA25a Kgz4aCgiều DunTWMBr7g Xakéo LyEA25tay Hứagz4aCg TiênLyEA25 kgz4aCghông bgz4aCguông, sợTWMBr7 làLyEA25 Xamình đanXag nằmTWMBr7 mơ.

“Là TWMBr7muội, tỷLyEA25 TWMBr7tỷ.” HứaXa TiXaên cũngLyEA25 nắXam taTWMBr7y Hứgz4aCga KiềLyEA25u DLyEA25ung, gz4aCgcao TWMBr7hứng khôngXa tXahôi. gz4aCgChợt tgz4aCghấy bụngTWMBr7 HTWMBr7ứa KXaiều Dgz4aCgung kLyEA25ia khẽTWMBr7 LyEA25nhô rLyEA25a, LyEA25kinh nTWMBr7gạc hỏi,TWMBr7 “TỷXa Xatỷ, tỷ,gz4aCg Xatỷ mXaang thai?”

Trên LyEA25mặt HTWMBr7ứa KiềLyEA25u Dugz4aCgng hiLyEA25ện lTWMBr7ên Xanụ TWMBr7cười hạTWMBr7nh phúTWMBr7c, lôTWMBr7i LyEA25kéo XaHứa Tiên:gz4aCg “MauTWMBr7, Xamau vàoTWMBr7 TWMBr7rồi LyEA25hãy nói.TWMBr7” Bgz4aCgỗng nhiêTWMBr7n lạiXa cảmTWMBr7 tTWMBr7hấy cóXa điểXam gLyEA25ì làTWMBr7 lạ,TWMBr7 lúgz4aCgc LyEA25này mớTWMBr7i LyEA25nhìn LyEA25về phíaTWMBr7 nhữnLyEA25g ngườiLyEA25 bêTWMBr7n cạnhXa HứLyEA25a Tiêgz4aCgn, chợgz4aCgt nóiTWMBr7, “ALyEA25i nhgz4aCga, đệXa muội,gz4aCg LyEA25ta lạiTWMBr7 kLyEA25hông cXaó cTWMBr7hú gz4aCgý tớTWMBr7i muội,gz4aCg thậtTWMBr7 LyEA25là, mXaau, đềuXa mLyEA25au TWMBr7đi vàXao đXai đã.”

Ba ngườgz4aCgi Xavào phòng,Xa Hứagz4aCg TWMBr7Kiều DLyEA25ung bậngz4aCg rộnLyEA25 đXai Xapha trà,gz4aCg HứaTWMBr7 TiêXan vộigz4aCg vàngTWMBr7 kéoTWMBr7 nàngz4aCgg lTWMBr7ại: “Tỷ,gz4aCg tỷXa đXaang mgz4aCgang gz4aCgthai, đừngLyEA25 Xavội, muXaội phTWMBr7a lTWMBr7à được.”

Hứa Kigz4aCgều Dugz4aCgng ngồLyEA25i xuốngz4aCgg, sờXa sờTWMBr7 bụngTWMBr7 TWMBr7của mLyEA25ình, tTWMBr7rong mắtXa trànXa đầyTWMBr7 yêuLyEA25 thương.

Hứa TiêTWMBr7n gz4aCgcùng HứLyEA25a Kgz4aCgiều XaDung đLyEA25ại kháXai nóiLyEA25 tXaình trạngLyEA25 gầTWMBr7n đâyTWMBr7 cXaủa mìgz4aCgnh, TWMBr7Hứa KiềXau DuLyEA25ng nghgz4aCge Hgz4aCgứa TTWMBr7iên nóiLyEA25 đượcTWMBr7 điềXau LyEA25về, khônggz4aCg cTWMBr7ần phgz4aCgải thXaa hươngTWMBr7 chịugz4aCg tộiLyEA25 nữa,TWMBr7 lLyEA25iền vTWMBr7ui mừngXa muốnLyEA25 đXai Xadâng hươnggz4aCg cLyEA25ho LyEA25Quan LyEA25Âm ĐạiXa sLyEA25ĩ, nTWMBr7ói rằngXa đềuLyEA25 nXahờ QLyEA25uan Âgz4aCgm ĐạiTWMBr7 sXaĩ LyEA25phù hộXa mớigz4aCg đượcgz4aCg nhưLyEA25 vậy.LyEA25 Bạcgz4aCgh TXaố Trgz4aCginh nghgz4aCge đượcXa Xalời nàyLyEA25, ánhTWMBr7 mắtLyEA25 gz4aCgtản Xara gz4aCgkhí LyEA25lạnh. BXaên tgz4aCgrên QXauan LyEA25Âm ĐạiLyEA25 sĩTWMBr7 hắtTWMBr7 hgz4aCgơi mgz4aCgột cáiTWMBr7, sLyEA25ờ sờLyEA25 cáiTWMBr7 mXaũi củTWMBr7a mìnXah. ĐồXang tửLyEA25 bêgz4aCgn cạTWMBr7nh cũnggz4aCg cảmLyEA25 thấyTWMBr7 kỳgz4aCg quTWMBr7ái. TXahần gz4aCgtiên cXaòn cXaó thểgz4aCg cảLyEA25m cúmXa sao?

Hứa TXaiên nhgz4aCgìn chunXag quXaanh, pTWMBr7hát hiXaện đồTWMBr7 dùngXa trogz4aCgng nhàXa đTWMBr7ã đổiXa mXaới. MàXa kXahuôn mặLyEA25t Hứgz4aCga KiềuTWMBr7 gz4aCgDung tTWMBr7ỏa sáLyEA25ng rgz4aCgạng gz4aCgngời cũngXa chXaứng miXanh LyEA25Lý CônTWMBr7g PLyEA25hủ LyEA25chăm sóXac ngz4aCgàng vôgz4aCg cùnXag tốt.

Hứa KiXaều XaDung cốTWMBr7 chấpLyEA25 dXaù thXaế nàgz4aCgo cũnXag muốnLyEA25 gz4aCgHứa TTWMBr7iên ởXa gz4aCgchung cùngXa bLyEA25ọn họ,LyEA25 Hứgz4aCga Tigz4aCgên từTWMBr7 chốigz4aCg kgz4aCghông đXaược đXaành phảXai đáXap ứng.Xa LyEA25Buổi tốigz4aCg LýLyEA25 gz4aCgCông Pgz4aCghủ trởXa vTWMBr7ề, ngườiXa mộtLyEA25 Xanhà tụgz4aCg lạiXa TWMBr7với nhaLyEA25u. LyEA25Lý CôTWMBr7ng PTWMBr7hủ hỏTWMBr7i HứaLyEA25 TiTWMBr7ên cóTWMBr7 gz4aCgtính toánXa gìLyEA25 khXaông, Hứgz4aCga TWMBr7Tiên còngz4aCg chưLyEA25a trảXa lLyEA25ời, BLyEA25ạch TốXa TrinXah đãTWMBr7 TWMBr7mở miệng,gz4aCg nLyEA25ói chuẩngz4aCg mTWMBr7ở Xatiệm thugz4aCgốc. gz4aCgLý CXaông Phủgz4aCg đồngXa ýgz4aCg lLyEA25ia lịa.

Buổi tối,LyEA25 HTWMBr7ứa TiênTWMBr7 hỏiXa Bạcgz4aCgh TốTWMBr7 XaTrinh chuyệngz4aCg nàyTWMBr7, BXaạch TLyEA25ố TrinTWMBr7h thảnLyEA25 nLyEA25hiên nóiXa: LyEA25“Tiệm thTWMBr7uốc tếTWMBr7 thếLyEA25 TWMBr7cứu nhâLyEA25n, lạiXa tícLyEA25h gópTWMBr7 từngTWMBr7 TWMBr7chút côngXa đức,LyEA25 cXaó lTWMBr7ợi chTWMBr7o việcgz4aCg tXau hàTWMBr7nh củLyEA25a nàng.”

Hứa Tiêgz4aCgn lTWMBr7úc nàygz4aCg Xamới cgz4aCghợt hTWMBr7iểu, dgz4aCgĩ nhgz4aCgiên khôgz4aCgng cóXa ýLyEA25 LyEA25kiến nữa.

Qua haXai ngTWMBr7ày Xasau, TiểuXa TWMBr7Thanh cùgz4aCgng TiLyEA25ểu chínhLyEA25 thgz4aCgái Xacũng LyEA25tới. LyEA25Còn mangz4aCgg thTWMBr7eo câyLyEA25 rụngLyEA25 tiềTWMBr7n cùngLyEA25 tXahỏ củaTWMBr7 Hgz4aCgứa TiLyEA25ên trTWMBr7ở vgz4aCgề, HLyEA25ứa TWMBr7Tiên gz4aCgvây Xaquanh cXaây rụgz4aCgng tiTWMBr7ền vXaui mừnLyEA25g tớiXa mứTWMBr7c áLyEA25nh mắLyEA25t đXaều LyEA25híp TWMBr7thành TWMBr7một đườngTWMBr7 thẳgz4aCgng rồi.

Cứ nLyEA25hư vậy,LyEA25 HứaTWMBr7 TiênTWMBr7 mLyEA25ở mộtgz4aCg gTWMBr7ian tiXaệm Xathuốc. HứTWMBr7a KiềuLyEA25 Dungz4aCgg gz4aCgđặt tXaên lXaà LyEA25Bảo AXan đườTWMBr7ng, lTWMBr7àm chXao mặtLyEA25 HứaTWMBr7 TiênTWMBr7 Xasung hLyEA25uyết. Bgz4aCgảo gz4aCgAn đTWMBr7ường, nTWMBr7ghĩ cLyEA25ả nLyEA25ửa ngXaày trờXai Xakết Xaquả vẫnXa lLyEA25ấy cTWMBr7ái tênTWMBr7 này.

Những ngz4aCggày TWMBr7tiếp tTWMBr7heo trôTWMBr7i quXaa nhànTWMBr7 nhgz4aCgã màgz4aCg TWMBr7thư tháigz4aCg. XaCác cXaa bệnhTWMBr7 pgz4aCghổ biếgz4aCgn tXahì LyEA25do HLyEA25ứa XaTiên Xara taXay TWMBr7xử Xalý, cgz4aCgòn cTWMBr7ác tTWMBr7ạp cTWMBr7hứng gz4aCgnan LyEA25y TWMBr7không xửLyEA25 gz4aCglý đưTWMBr7ợc, thìTWMBr7 BạXach gz4aCgTố TriTWMBr7nh sẽXa gz4aCgra LyEA25tay. DTWMBr7ần LyEA25dà, daTWMBr7nh tiếngz4aCgg củaLyEA25 BảLyEA25o LyEA25An đườngLyEA25 LyEA25liền laTWMBr7n xgz4aCga. ĐặcTWMBr7 biTWMBr7ệt LyEA25là chugz4aCgyện BXaảo ATWMBr7n đưgz4aCgờng cóXa mLyEA25ột loạXai thXauốc bTWMBr7í chếLyEA25, cóTWMBr7 thểLyEA25 gLyEA25iúp thuậnXa sinhXa. GiTWMBr7á Xatiền LyEA25tuy hTWMBr7ơi caoXa, nhgz4aCgưng mọXai Xangười vẫnTWMBr7 đTWMBr7ều chấpgz4aCg nhận.Xa Bởigz4aCg vTWMBr7ì sinLyEA25h cTWMBr7on chínhLyEA25 lgz4aCgà LyEA25đi dạgz4aCgo QuXaỷ Mgz4aCgôn quaTWMBr7n, tốnLyEA25 chúgz4aCgt Xatiền cXaó thểgz4aCg bảoTWMBr7 vệXa mẫuXa tXaử bìLyEA25nh anXa, tgz4aCghấy thếXa gz4aCgnào cũngXa lXaà chuTWMBr7yện TWMBr7vô TWMBr7cùng Xacó lờgz4aCgi. XaBởi Xavì tiệmTWMBr7 thuốcTWMBr7, TWMBr7Hứa TWMBr7Tiên nếugz4aCg LyEA25như tXahân lXaà nữXa Xatử gz4aCgra mTWMBr7ặt cũngLyEA25 khôgz4aCgng ổn,LyEA25 chTWMBr7o LyEA25nên nànggz4aCg Xacũng cXahưa TWMBr7lập tứcTWMBr7 khgz4aCgôi pTWMBr7hục thânTWMBr7 pgz4aCghận củLyEA25a mìnhLyEA25. TWMBr7Tạm thờXai cứLyEA25 ngz4aCghư vgz4aCgậy TWMBr7tiếp tục.

“Oa TWMBr7nha ngz4aCgha, TiểuXa BạcTWMBr7h, Xarất nhiềuXa Xabạc đLyEA25ó.” HứXaa TLyEA25iên nXahìn đốnTWMBr7g bLyEA25ạc trLyEA25ắng lóaTWMBr7 trênXa bàngz4aCg, LyEA25khóe LyEA25miệng gz4aCgthiếu cXahút TWMBr7nữa chảyTWMBr7 nTWMBr7ước miTWMBr7ếng. NàngLyEA25 đTWMBr7ang tínhLyEA25 gz4aCglấy Xathêm chXaút bạcTWMBr7 Xađưa TWMBr7cho Hứgz4aCga KiLyEA25ều LyEA25Dung, đXaể HứaTWMBr7 Kgz4aCgiều Dungz4aCgg mugz4aCga thXaêm vàLyEA25i LyEA25thứ. ChLyEA25i tiLyEA25êu LyEA25ngày thưgz4aCgờng cũngXa tTWMBr7ốn khôTWMBr7ng ít.

“Như ngươiXa vXaậy, TWMBr7còn gz4aCgmuốn tXau tgz4aCgiên?” TiểuLyEA25 ThanXah LyEA25ở bXaên cTWMBr7ạnh khLyEA25inh bỉ.

“Cũng khôLyEA25ng thXaể nóigz4aCg Xanhư vậyLyEA25 agz4aCg, cóXa LyEA25tiền cógz4aCg thểTWMBr7 suLyEA25i gz4aCgma khLyEA25iến LyEA25quỷ LyEA25mà kLyEA25hông pLyEA25hải sgz4aCgao? ThầnLyEA25 LyEA25tiên cXahẳng lẽgz4aCg khôLyEA25ng cầnTWMBr7 hươngLyEA25 khóXai Xacung pLyEA25hụng chắcgz4aCg? LyEA25Quỷ sagz4aCgi kgz4aCghông cầnXa tiLyEA25ền âLyEA25m Xaphủ à?LyEA25” HứaXa TiLyEA25ên thTWMBr7uận mgz4aCgiệng phTWMBr7ản bác.

Tiểu ThanTWMBr7h cứngLyEA25 họng,Xa hLyEA25ắn LyEA25không thểgz4aCg khgz4aCgông thừXaa nhậnLyEA25 lờigz4aCg nLyEA25ày XaHứa TiTWMBr7ên nLyEA25ói đúLyEA25ng rồi...

Hứa TWMBr7Tiên Xanhìn Xasắc mặtTWMBr7 Tigz4aCgểu Thanhgz4aCg, TWMBr7hiếu kLyEA25ỳ ngz4aCgói: “Chgz4aCgẳng lXaẽ tTWMBr7a nógz4aCgi đúngXa rồi?”gz4aCg ThXaật rLyEA25a thìLyEA25 HXaứa TiênLyEA25 chỉXa làXa TWMBr7nói mLyEA25ò thôgz4aCgi, bởXai vìTWMBr7 TWMBr7sự kiệgz4aCgn TWMBr7Pháp LyEA25Hải kXaia TWMBr7cho nTWMBr7ên gz4aCgnàng Xamới gz4aCgnói rgz4aCga mộLyEA25t phegz4aCgn vừTWMBr7a rồi.

Bạch TốTWMBr7 Trigz4aCgnh lúTWMBr7c Xanày mởTWMBr7 miệngz4aCgg: “Phải”

Tiểu LyEA25Bạch mLyEA25ở LyEA25miệng, vậygz4aCg cXaòn cTWMBr7ó Xathể giảXa sao?

Oanh LyEA25—— XaHứa TiênXa cLyEA25hợt TWMBr7cảm thấXay thiêgz4aCgn Xalôi (sấmLyEA25 séXat) gz4aCgcuồn LyEA25cuộn, TWMBr7không nghĩgz4aCg tXaới mìnhTWMBr7 lXaại nTWMBr7ói trúngLyEA25 rồi.

Cho nên,gz4aCg ngàyTWMBr7 Xathứ hgz4aCgai, Hứagz4aCg Tiêgz4aCgn muXaa rấgz4aCgt nhiTWMBr7ều trTWMBr7ái câLyEA25y tTWMBr7ươi, LyEA25nhang đTWMBr7èn thượnggz4aCg hạng,Xa Xavề đgz4aCgến nhàLyEA25, chTWMBr7ạy thẳnggz4aCg tớXai gz4aCgtrước bứcLyEA25 họTWMBr7a Quagz4aCgn TWMBr7Âm Đạgz4aCgi sĩ.Xa XếXap toànLyEA25 bộgz4aCg trXaái cgz4aCgây rXaa, sTWMBr7au gz4aCgđó đgz4aCgốt gz4aCgnhang đèn,LyEA25 rồLyEA25i hànLyEA25h lễ.gz4aCg TroXang miệngTWMBr7 lẩmXa bẩm:TWMBr7 TWMBr7“Quan LyEA25Thế ÂLyEA25m BXaồ Tát,TWMBr7 gz4aCgsau nàgz4aCgy gz4aCgta mỗiXa ngàyLyEA25 đềXau mugz4aCga cLyEA25ho nggz4aCgài trTWMBr7ái cLyEA25ây tươiLyEA25 TWMBr7ngon, TWMBr7nhang đXaèn thượngTWMBr7 TWMBr7hạng. CTWMBr7ho nêTWMBr7n, TWMBr7về LyEA25sau LyEA25xin chiếuXa cgz4aCgố Xanhiều hơLyEA25n nha.”

Hứa KTWMBr7iều TWMBr7Dung vừagz4aCg lúXac TWMBr7đi vTWMBr7ào, nghXae đượcTWMBr7 lXaời cầuTWMBr7 nguXayện gz4aCgcò kTWMBr7è mặLyEA25c gz4aCgcả TWMBr7của HứTWMBr7a Tiêgz4aCgn, vừTWMBr7a LyEA25sợ vừaTWMBr7 giận,TWMBr7 đTWMBr7ưa taLyEA25y gTWMBr7õ mộtXa cXaái gz4aCglên đLyEA25ầu HứaTWMBr7 TiêXan: “Muộigz4aCg đgz4aCgứa nLyEA25hỏ đáLyEA25ng gz4aCgchết này,Xa nóTWMBr7i cTWMBr7ái gìLyEA25 thếLyEA25 hảTWMBr7. QuLyEA25an LyEA25Âm gz4aCgBồ TátXa háLyEA25 lạigz4aCg đểTWMBr7 yêTWMBr7n chXao muXaội khigz4aCgnh gz4aCgnhờn nhXaư vậy?”

Hứa TiêTWMBr7n ôTWMBr7m đầu,gz4aCg khônggz4aCg phụcgz4aCg Xanói: “NóiXa suXaông gz4aCgthì Xacó íXach gXaì chứgz4aCg, chúngLyEA25 LyEA25ta cầXan phảigz4aCg nLyEA25ói TWMBr7thực tế,Xa thXaực tếTWMBr7 a.”

“Muội đứagz4aCg nXahỏ đTWMBr7áng chếLyEA25t ngz4aCgày, lạXai cLyEA25òn cốLyEA25 cãi...”

Trên.

“Không gz4aCgtệ, rấtgz4aCg Xacó chTWMBr7í hưTWMBr7ớng.” TLyEA25rên kgz4aCghuôn mặtgz4aCg tgz4aCguấn LyEA25mỹ củLyEA25a LyEA25Kim ThiềnXa TửTWMBr7 higz4aCgện lênTWMBr7 nTWMBr7ụ cười.

Quan ÂTWMBr7m ĐạTWMBr7i sĩLyEA25 vừagz4aCg gz4aCglòng ggz4aCgật đLyEA25ầu: “Kgz4aCghông Xauổng tTWMBr7a giLyEA25úp ngz4aCgàng nhiềuLyEA25 Xanhư thế.”

“Bất TWMBr7quá, nLyEA25ói điLyEA25 cũngXa pLyEA25hải TWMBr7nói lại,TWMBr7 tạXai saXao gz4aCgchỉ cuXang phgz4aCgụng ngươiLyEA25, kLyEA25hông cTWMBr7ó phLyEA25ần củaXa tXaa?” Kgz4aCgim ThiềLyEA25n TửLyEA25 LyEA25trong Xalòng bấXat bình.

“Ai bảoLyEA25 ngươiTWMBr7 khôTWMBr7ng chTWMBr7ịu LyEA25hiển linh.”TWMBr7 TWMBr7Quan Âmgz4aCg TWMBr7Đại sĩLyEA25 khLyEA25inh thTWMBr7ường vạTWMBr7ch rõ.

Kim TWMBr7Thiền LyEA25tử nXagẩng đầgz4aCgu đgz4aCgảo cặLyEA25p mLyEA25ắt trgz4aCgắng dã,TWMBr7 sXaau đLyEA25ó tTWMBr7rong LyEA25lòng TWMBr7nổi TWMBr7lên tínhgz4aCg toángz4aCg. XeXam rTWMBr7a gz4aCgkhi nLyEA25ào đóLyEA25 TWMBr7mình cũnggz4aCg phảiTWMBr7 gz4aCghiển lingz4aCgh mộtgz4aCg chútLyEA25 mớgz4aCgi được.

Cuộc sốngTWMBr7 nLyEA25gày từgz4aCgng ngàTWMBr7y trXaôi quXaa, HứLyEA25a TiLyEA25ên mỗiTWMBr7 ngàTWMBr7y ởXa BảoTWMBr7 TWMBr7An đườnXag khámgz4aCg Xabệnh, BạTWMBr7ch TốXa Trgz4aCginh cgz4aCgùng TiểuXa ThanTWMBr7h dTWMBr7ạy gz4aCgTiểu chíXanh thgz4aCgái pháTWMBr7p thuậtLyEA25, đốcgz4aCg thúTWMBr7c LyEA25nó LyEA25tu Xaluyện. BLyEA25uổi LyEA25tối Hứgz4aCga TTWMBr7iên trLyEA25ở về,LyEA25 BạchTWMBr7 TTWMBr7ố Trgz4aCginh sẽgz4aCg dạygz4aCg nTWMBr7àng mộtTWMBr7 Xachút phápgz4aCg thuậtTWMBr7 nềnXa tảng.gz4aCg gz4aCgCòn thuậLyEA25t phTWMBr7i LyEA25hành màLyEA25 Hứagz4aCg TiêLyEA25n tLyEA25âm tâLyEA25m niệmTWMBr7 gz4aCgniệm, vgz4aCgẫn gz4aCgcòn rLyEA25ất xa.

Hôm gz4aCgnay, Hứagz4aCg TiLyEA25ên vừaTWMBr7 Xavề tớiXa nhXaà, gz4aCgHứa KiềTWMBr7u Dugz4aCgng liềnLyEA25 lXaôi kéLyEA25o taXay nàngTWMBr7, vẻXa mặLyEA25t ngưngXa LyEA25trọng ngz4aCgói: “Hgz4aCgán XaVăn, gz4aCgtrong thờiLyEA25 gLyEA25ian nàyTWMBr7 muTWMBr7ội đgz4aCgừng gz4aCgđi rXaa ngLyEA25oài vàoXa LyEA25buổi tối.”

“Tại sagz4aCgo vậgz4aCgy?” HLyEA25ứa TTWMBr7iên nLyEA25ghi hoTWMBr7ặc hỏi.

“Đã Xaxảy gz4aCgra cLyEA25huyện rồTWMBr7i. TỷLyEA25 pLyEA25hu củgz4aCga mTWMBr7uội nóigz4aCg Xagần đTWMBr7ây cóLyEA25 vàiTWMBr7 TWMBr7nữ tửTWMBr7 bịXa mXaất TWMBr7tích, lạTWMBr7i khôngz4aCgg TWMBr7co bấtLyEA25 kgz4aCgì đầuTWMBr7 mXaối nLyEA25ào” gz4aCgHứa KiXaều DTWMBr7ung kgz4aCghuôn mặtXa gz4aCgđầy gz4aCgu sầu.

“Muội khôTWMBr7ng cóTWMBr7 nLyEA25ghe tỷTWMBr7 gz4aCgphu ngz4aCgói chuyXaện nàyLyEA25 mà.Xa” HứaXa Tiêgz4aCgn ngz4aCghìn bgz4aCgộ LyEA25dạng rXaầu rĩXa TWMBr7của HLyEA25ứa gz4aCgKiều DungTWMBr7, cTWMBr7àng nXaghi hoặc.

“Tỷ gz4aCgphu muLyEA25ội sợTWMBr7 chúLyEA25ng tXaa lXao Xalắng, nêTWMBr7n khôgz4aCgng nXaói. HôLyEA25m qXaua bịTWMBr7 đgz4aCgánh đượcLyEA25 nânggz4aCg trởTWMBr7 vềLyEA25 tỷTWMBr7 mớTWMBr7i bgz4aCgiết cTWMBr7huyện LyEA25đó.” HứaLyEA25 Kiềugz4aCg DLyEA25ung vừaXa nLyEA25ói nLyEA25ước mắtgz4aCg LyEA25liền Xachảy Xaxuống, lXaau Xađi TWMBr7rồi TWMBr7nói, “Tỷgz4aCg phTWMBr7u muộiXa ngz4aCgói, nửgz4aCga Xatháng gầnTWMBr7 đâXay liLyEA25ên tụLyEA25c mấLyEA25t tíXach khLyEA25ông ítTWMBr7 nữXa tử,LyEA25 trLyEA25a thếXa nàTWMBr7o cũnggz4aCg tgz4aCgra TWMBr7không đượLyEA25c Xatung tLyEA25ích. BXaan đXaầu chLyEA25o lLyEA25à bọnTWMBr7 lừLyEA25a đảoTWMBr7 Xa(*) lLyEA25àm, ngz4aCghưng canLyEA25h chXaặt Xacửa thàTWMBr7nh, cũnXag gz4aCgkhông thấgz4aCgy TWMBr7có aLyEA25i khảXa nghTWMBr7i Xara vào.LyEA25 Nếugz4aCg kXahông đượgz4aCgc phLyEA25á án,Xa tỷTWMBr7 TWMBr7phu mgz4aCguội sợXa lLyEA25à gz4aCgsẽ gz4aCgbị cáchgz4aCg chứTWMBr7c mất.”

(*) TWMBr7Nguyên vănXa lgz4aCgà quảiXa LyEA25tử: nghĩgz4aCga lTWMBr7à bọTWMBr7n lừaLyEA25 đảo,gz4aCg bắgz4aCgt cócXa, mXaẹ mìn.TWMBr7 TTWMBr7a địnhgz4aCg đểTWMBr7 mẹTWMBr7 mLyEA25ìn mLyEA25à tgz4aCghấy nLyEA25ó higz4aCgện gz4aCgđại quáXa TWMBr7nên lạiXa thôi.

Hứa Tgz4aCgiên sửnggz4aCg sốXat, chuygz4aCgện nàyTWMBr7 nLyEA25ghe tựaXa hgz4aCgồ rấXat kXahông tLyEA25ầm thường.

“Tóm TWMBr7lại, buổiXa tXaối mgz4aCguội đừngLyEA25 LyEA25ra ngoài.LyEA25” Hứgz4aCga KiềTWMBr7u Dgz4aCgung gz4aCglại tiếpLyEA25 tTWMBr7ục dLyEA25ặn dò.

“Muội bLyEA25iết rồiTWMBr7.” gz4aCgHứa TTWMBr7iên LyEA25gật đầXau, LyEA25“Tỷ pXahu đgz4aCgã tìmXa đạTWMBr7i phTWMBr7u xXaem Xaqua chưa?”

“Rồi, TWMBr7cũng đãTWMBr7 bôiXa thuốcgz4aCg rgz4aCgồi.” Tgz4aCgâm tìnXah XaHứa KiLyEA25ều DuLyEA25ng vẫnTWMBr7 khôgz4aCgng tốtLyEA25 lắm.

“Không cóTWMBr7 chuLyEA25yện gLyEA25ì gz4aCgđâu, gz4aCgtỷ phXau gz4aCgtrẻ tuổi,TWMBr7 rLyEA25ất TWMBr7mau sLyEA25ẽ kgz4aCghôi phgz4aCgục thôgz4aCgi. TTWMBr7ỷ đaXang mangz4aCgg hàgz4aCgi tửXa, đLyEA25ừng thươnggz4aCg tâXam, đTWMBr7ối vLyEA25ới hàiLyEA25 TWMBr7tử tTWMBr7rong bụXang kXahông tốtLyEA25 đâTWMBr7u.” Hứgz4aCga TTWMBr7iên kXahuyên TWMBr7giải, nhưXang trgz4aCgong lònXag thXaầm sTWMBr7uy tTWMBr7ư chuyệXan nàygz4aCg. Nghgz4aCgĩ TWMBr7lát nữaTWMBr7 đigz4aCg tìTWMBr7m TiXaểu BLyEA25ạch tXahương lưLyEA25ợng mộtXa chgz4aCgút mớigz4aCg được.

“Ừ, tỷLyEA25 biếTWMBr7t rồgz4aCgi. Tgz4aCgỷ LyEA25đi phòXang bếpLyEA25 TWMBr7xem mộtLyEA25 cgz4aCghút TWMBr7Tiểu ThanTWMBr7h LyEA25làm cLyEA25ơm xonTWMBr7g chưa.”TWMBr7 Hứagz4aCg Kiềgz4aCgu Dgz4aCgung gXaật đầu,gz4aCg lLyEA25au khLyEA25ô TWMBr7nước mTWMBr7ắt, miTWMBr7ễn cưỡnggz4aCg lộXa rgz4aCga nụXa cưTWMBr7ời, gz4aCgđi xuốnXag bếp.

Buổi tgz4aCgối, HứaLyEA25 TiênLyEA25 đeLyEA25m cgz4aCghuyện TWMBr7này nóLyEA25i cXaho BạchTWMBr7 TWMBr7Tố Trinh.

Bạch Tgz4aCgố TrXainh trầmXa gz4aCgtư rồiXa nói:gz4aCg “HẳnXa làLyEA25 yLyEA25êu qLyEA25uái làm.”

“Ta cũnTWMBr7g vậyTWMBr7 cảmTWMBr7 tXahấy làTWMBr7 ygz4aCgêu quáLyEA25i.” Hứagz4aCg Tigz4aCgên gTWMBr7ật đầu,TWMBr7 “TỷXa TWMBr7phu bâLyEA25y giờXa LyEA25còn đgz4aCgang nằmgz4aCg ởgz4aCg TWMBr7trên giTWMBr7ường đâyLyEA25, LyEA25hay làTWMBr7 chúngz4aCgg tLyEA25a gigz4aCgúp tỷLyEA25 pgz4aCghu dTWMBr7iệt trừTWMBr7 têngz4aCg yêLyEA25u qgz4aCguái nàyTWMBr7 đgz4aCgi. Đâygz4aCg cũnLyEA25g lLyEA25à gz4aCgcông đứcXa đó?”

“Được” BạchTWMBr7 TWMBr7Tố LyEA25Trinh nhTWMBr7àn nhạtTWMBr7 gậtXa đầu.

“Hắc hắTWMBr7c, cLyEA25ó thTWMBr7ể Xathử mộXat chútTWMBr7 phTWMBr7áp thuậtLyEA25 huyXanh dạLyEA25y LyEA25ta rồi.”LyEA25 HTWMBr7ứa TiênTWMBr7 hưXang pXahấn Xareo lên.

Bạch TốLyEA25 TXarinh nhìXan bộLyEA25 gz4aCgdạng gz4aCghưng phấnLyEA25 củagz4aCg HTWMBr7ứa Tiên,gz4aCg tronTWMBr7g mắXat nổiXa lêXan vẻXa sủngLyEA25 nịcgz4aCgh, nhgz4aCgẹ nhànggz4aCg nóigz4aCg: “ỪXa.” XaBất kgz4aCgể LyEA25phát sgz4aCginh cáTWMBr7i ggz4aCgì, gz4aCghắn Xacũng sẽgz4aCg đứngXa ởTWMBr7 bênTWMBr7 cạnXah nàTWMBr7ng, bảoLyEA25 Xavệ nànTWMBr7g, sẽXa TWMBr7không đểXa chTWMBr7o nàngXa bgz4aCgị mộtTWMBr7 LyEA25tia tXahương tổngz4aCg nào.