You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 30sSNy: YePv4êu quái?

Đêm khusSNyya ysSNyên tĩnh,sSNy BJe47ạch TePv4ố TrisSNynh lẳngJe47 lặngJe47 hộzmjX pJe47háp cePv4ho HsSNyứa Tiên,ePv4 nhJe47ìn khJe47uôn ePv4mặt đzmjXỏ hồePv4ng khák4hc thườngsSNy củak4hc ngườizmjX trêzmjXn giườzmjXng kiaJe47, đázmjXy mắtk4hc hắnJe47 hiệnzmjX lênePv4 Je47ý ck4hcười ôzmjXn nhuePv4. Ck4hcúi đầePv4u nePv4hìn tJe47ay mìnePv4h, rồzmjXi vươnJe47 Je47ra nắePv4m thậtsSNy chặzmjXt. CJe47ả đờk4hci nàk4hcy, sSNycó lẽzmjX cũngsSNy sẽsSNy khsSNyông bePv4uông tay.

 

Mãi k4hccho đếnsSNy kJe47hi sSNyhừng sáng,k4hc HứsSNya TePv4iên mk4hcới mơk4hc mJe47ơ màngsSNy màJe47ng tỉnePv4h lePv4ại. VừzmjXa k4hcmở Je47mắt liềnJe47 thấyePv4 zmjXBạch TốzmjX TrinePv4h đaePv4ng đợisSNy bênePv4 người.

“Tiểu Bạk4hcch.” HJe47ứa TiêJe47n mỉmJe47 zmjXcười, cảsSNym k4hcgiác ePv4vừa tỉk4hcnh zmjXdậy lJe47iền thấysSNy zmjXTiểu Bk4hcạch thậtePv4 tốt.

“Cảm thấyePv4 thếePv4 nào?”k4hc Je47Bạch TốePv4 TePv4rinh đỡzmjX HứazmjX TiePv4ên nk4hcgồi dậk4hcy hỏi.

“Ừm...” HứazmjX Tiênk4hc ePv4cảm nhJe47ận tsSNyhân sSNythể củePv4a mình,zmjX zmjXso sánhsSNy, cePv4ó chútePv4 kizmjXnh nePv4gạc k4hcmở miệngk4hc, “zmjXCảm gsSNyiác thk4hcân tJe47hể thậtzmjX sSNygiống nhJe47ư szmjXo vk4hcới trướcJe47 kik4hca nhẹzmjX ePv4hơn rấePv4t nhiều,ePv4 cóePv4 thePv4ể nePv4ghe đượck4hc âmJe47 ePv4thanh k4hcrất xePv4a sSNybên ngoàePv4i, zmjXcòn nhạyePv4 bénk4hc hsSNyơn trướcePv4 kk4hcia nữa.”

“Ừ, tJe47hế thìk4hc Je47tốt.” BạePv4ch Tốk4hc Je47Trinh nePv4hàn nhạtzmjX gzmjXật đầuzmjX, sSNy“Kế tiếJe47p Je47ta Je47sẽ từk4hc từePv4 dạyk4hc nàngk4hc mộtsSNy chúsSNyt phápk4hc thuật.”

“Sau ePv4này tePv4a cũnePv4g cóePv4 thk4hcể bePv4ay sao?zmjX” HứaJe47 TiJe47ên hePv4ai mắtePv4 sángJe47 ngời,zmjX zmjXhưng phấnJe47 hỏi.

“Dĩ nePv4hiên ePv4có tk4hchể.” Je47Bạch Tốk4hc TrisSNynh gậtsSNy đầu.k4hc ePv4Nhìn bzmjXộ dzmjXạng kícsSNyh độzmjXng củasSNy HứazmjX TePv4iên, trsSNyong k4hclòng khôngePv4 khỏJe47i buồnePv4 cười.

Hứa TzmjXiên kJe47ích đzmjXộng k4hcxong, lúczmjX k4hcnày mớizmjX sSNynhớ tớiJe47 tìnhePv4 sSNycảnh bePv4ây sSNygiờ. LưzmjXơng vePv4ương phủzmjX kiePv4a chJe47ắc lzmjXà khzmjXông k4hcthể k4hctrở ePv4lại Je47rồi, nhưJe47 vậyePv4 tePv4rở sSNyvề trấzmjXn Giank4hcg đi.

“Ta nhớzmjX sSNytiểu ThazmjXnh, ePv4con k4hccua nhePv4ỏ czmjXùng mấysSNy ngườik4hc k4hcnhà tỷJe47 tỷJe47 qJe47uá.” Hk4hcứa TePv4iên tJe47ựa vàozmjX sSNytrong sSNyngực BạePv4ch TốJe47 ePv4Trinh nhJe47ẹ nhePv4àng nói.

“Ừ, vậzmjXy thìsSNy đzmjXi Tk4hcrấn GizmjXang.” Bk4hcạch Tốk4hc TrzmjXinh đk4hcồng ý.

“Vậy LươngsSNy sSNyvương pJe47hủ zmjXbên k4hckia...” HzmjXứa TiênJe47 tớik4hc zmjXtới csSNyái k4hcvăn thưzmjX đzmjXiều k4hcphái kia.

“Cái sSNynày khJe47ông cầnzmjX ePv4lo lắnsSNyg, zmjXta k4hcđi mộtePv4 chuyếJe47n làJe47 đượePv4c.” BsSNyạch TốePv4 TriJe47nh đãJe47 sớmk4hc sSNycó tínJe47h toánk4hc, đemsSNy zmjXvăn thsSNyư đzmjXiều phJe47ải sửsSNya lạik4hc lePv4à ePv4xong. CJe47huyện Je47của thếJe47 tụcePv4 sSNykhông Je47thể Je47nhúng ePv4tay qk4hcuá nhik4hcều, nJe47ếu khôJe47ng sSNysẽ czmjXó ảnk4hch hưởng.

“Ừ.” HứazmjX Tik4hcên csSNyao hứnePv4g gậk4hct đầzmjXu, csSNyó Tik4hcểu BạcJe47h ởePv4 đâyJe47, hìnhePv4 nhePv4ư tấePv4t cJe47ả đềuePv4 khôsSNyng phảiJe47 lsSNyà ePv4vấn sSNyđề khk4hcó khăJe47n nữa.

“Đi CsSNyô TôJe47 trướsSNyc.” BạcsSNyh TốsSNy TePv4rinh ôk4hcm ePv4chầm lấyzmjX Hứk4hca TiePv4ên, zmjXtrực tePv4iếp bak4hcy lênk4hc trời.

Đi tớisSNy zmjXcăn zmjXnhà ởk4hc CôsSNy Tô,ePv4 TisSNyểu ThanzmjXh cùk4hcng TiểuePv4 chzmjXính zmjXthái zmjXchấn động,Je47 zmjXchạy rk4hca nghênk4hch đJe47ón ePv4bọn họ.Je47 TizmjXểu chínhJe47 tháik4hc vzmjXừa nhsSNyìn thJe47ấy Hứak4hc TiJe47ên, ePv4liền kícePv4h độngsSNy muốnzmjX nhàosSNy vJe47ào tePv4rong ngựck4hc nànk4hcg. MzmjXà HứJe47a TiênJe47 czmjXũng cườiePv4 sSNychuẩn bịePv4 ôzmjXm nePv4ó. AsSNyi dk4hcè TiểePv4u chínJe47h zmjXthái nhàk4hco tsSNyới trk4hcước sSNymặt, chsSNyỉ còsSNyn cáJe47ch mấysSNy ePv4tấc, thìsSNy k4hclàm sJe47ao cũePv4ng khôngsSNy Je47bổ nhàok4hc đượcePv4 tớiePv4 ngựcJe47 HsSNyứa TePv4iên nữak4hc. TiểusSNy Je47chính tJe47hái ủzmjXy khuJe47ất nJe47gẩng ePv4đầu, lePv4iền ePv4thấy BạchJe47 k4hcTố Trink4hch mặtsSNy lạnh,ePv4 đzmjXang túmsSNy cổJe47 ePv4áo nózmjX lêsSNyn, khk4hcông zmjXcho nósSNy tiếJe47n thzmjXêm nửazmjX bước.

“Sư pk4hchụ...” TJe47iểu sSNychính tháisSNy mởk4hc tzmjXo đôk4hci mắsSNyt ePv4đen lózmjXng lánk4hch k4hcrưng k4hcrưng, đầyzmjX zmjXủy khuấtsSNy nhePv4ìn  BsSNyạch TePv4ố TriePv4nh, khánePv4g nghịzmjX hànhsSNy độngePv4 cePv4ủa hắn.

“Tiểu hàePv4i tử k4hc màJe47 hsSNyuynh czmjXũng ghesSNyn à.”ePv4 HứJe47a TJe47iên Je47đẩy Je47tay k4hcBạch TJe47ố TrinJe47h rasSNy, zmjXmột tePv4ay ePv4ôm lấyzmjX TisSNyểu chínhsSNy thák4hci đePv4ang lk4hcã k4hcchã chựePv4c khzmjXóc vàok4hc trJe47ong ngựcsSNy. Je47Tiểu chínhzmjX tháiJe47 nhk4hceo mePv4ắt sSNylại, ck4hcũng thậtk4hc chặtzmjX Je47ôm Je47cổ zmjXHứa Tiên.

“Tu luJe47yện tk4hchế nàJe47o Je47rồi?” GiọngJe47 Bạk4hcch TốJe47 TrsSNyinh zmjXgiờ phsSNyút zmjXnày ePv4âm lãnhsSNy vôJe47 cùng.

“Dạ...” Je47Tiểu chízmjXnh tháiJe47 zmjXcó chútsSNy bk4hcối rk4hcối, cePv4ắn cắnk4hc đầk4hcu nJe47gón zmjXtay, mePv4ới yếePv4u ớsSNyt zmjXnói, “k4hcCon rấtePv4 cốePv4 gắng.”

“Vậy thsSNyì tốtePv4.” zmjXBạch TốzmjX TrizmjXnh ePv4xem zmjXxét tePv4u vePv4i sSNyTiểu chzmjXính tházmjXi, thấyJe47 Je47so k4hcvới trướck4hc sSNykia tinePv4h tiếnk4hc hơzmjXn k4hcmột chsSNyút sSNyrồi, lJe47úc nàzmjXy Je47mới bỏJe47 qJe47ua chk4hco nó.

“Hứa TiênJe47, ngk4hcươi czmjXó linzmjXh căJe47n rePv4ồi?” TsSNyiểu Thank4hch vẫJe47n Je47không nóik4hc gePv4ì lúzmjXc nàyePv4 bk4hcỗng nhiêePv4n kePv4inh ngạcePv4 mởk4hc miệnePv4g, mớk4hci vk4hcừa rồiePv4 hắzmjXn k4hcvẫn đJe47ang qJe47uan ePv4sát HePv4ứa TzmjXiên, cảmePv4 thấePv4y sSNyHứa Tk4hciên k4hccó cáizmjX gJe47ì đzmjXó Je47khang khác.ePv4 HiệsSNyn ePv4tại ePv4rốt csSNyục hzmjXiểu đượcJe47 lzmjXà k4hcdo đâu.

“Ừ, TiểusSNy BạJe47ch ePv4đã tzmjXìm Je47đan thảoePv4 chJe47o sSNyta zmjXăn đó.sSNy” Hứak4hc TiJe47ên zmjXcao hứngk4hc nói.

“Cái gì?k4hc Chk4hcỗ k4hcnguy hiểmePv4 nhưePv4 vậyJe47, đạizmjX k4hcca huzmjXynh...” TiểusSNy ThanzmjXh kizmjXnh ePv4ngạc tsSNyhấp giọePv4ng hôzmjX lênsSNy, k4hcnhìn Je47về phíePv4a sSNyBạch TốJe47 Trinh.

Bạch TốePv4 TriePv4nh lạk4hci lạsSNynh Je47lùng lườmePv4 ePv4lại, đzmjXem sSNycâu nóiJe47 kếePv4 tiếpJe47 zmjXcủa TiểuePv4 ThanJe47h zmjXép trởk4hc về.

Hứa TizmjXên nJe47gơ ngácsSNy, nhìnk4hc vJe47ề phíak4hc vePv4ẻ sSNymặt khôngk4hc đổk4hci củzmjXa BsSNyạch TốePv4 TzmjXrinh, cePv4au msSNyày lzmjXo sSNylắng hỏi:ePv4 “NơisSNy đanJe47 thảosSNy sinePv4h trưởnk4hcg, rấtePv4 nsSNyguy hiểk4hcm cePv4ó phảiJe47 hsSNyay không?”

Bạch TốJe47 TrzmjXinh khk4hcông nósSNyi gì.

Hứa Tiêk4hcn cắk4hcn cắzmjXn môi,sSNy nhzmjXìn sSNyBạch Tốk4hc TrePv4inh mePv4ặt ePv4không chútk4hc tJe47hay đổi,Je47 nePv4hưng troePv4ng lòsSNyng vôJe47 sSNycùng phứJe47c tạp.ePv4 TiJe47ểu BJe47ạch vJe47ì k4hcmình lạiePv4 mạoJe47 hiểmePv4 nhưk4hc ePv4vậy... Cók4hc cePv4ảm đePv4ộng, ePv4lo lắk4hcng, ePv4còn cózmjX sợePv4 hãi.

“Ha hảsSNy, hzmjXa k4hcha, vậyePv4, vậyzmjX HzmjXứa sSNyTiên ngươJe47i Je47phải sSNychăm chỉsSNy sSNytu luyệnzmjX đzmjXó, đừngsSNy lãsSNyng phsSNyí khổJe47 sSNytâm củaJe47 đạiePv4 ePv4ca taJe47.” TiểuzmjX ThanJe47h biếk4hct Je47mình ePv4nói szmjXai nósSNyi rồiePv4, ngượsSNyng ngùsSNyng k4hccười cườiJe47, vộsSNyi đánhk4hc trsSNyống lảng.

“Ừ.” HứasSNy TiêzmjXn nsSNyặng nzmjXề gzmjXật đầuk4hc, đápePv4 ứng.

“Nàng đizmjX nzmjXghỉ ngơk4hci trướcJe47 đePv4i. Tk4hca đzmjXi xửJe47 lýsSNy zmjXchuyện vănsSNy thư.”sSNy BạchJe47 TốsSNy TrizmjXnh nzmjXói zmjXxong Je47không đk4hcợi HứazmjX TiênsSNy tzmjXrả lời,Je47 ngk4hcười sSNyđã Je47biến mấtJe47 zmjXngay tạiJe47 chỗ.

“Ngươi cózmjX đóePv4i zmjXbụng khôePv4ng? k4hcTa chuẩnJe47 bk4hcị đik4hcểm sSNytâm czmjXho ngươik4hc nha.”ePv4 TiểuzmjX ThanJe47h Je47nhìn HứaJe47 TisSNyên sữngzmjX sờzmjX đứngePv4 zmjXở zmjXtại chzmjXỗ, mzmjXở miệnJe47g hỏi.

“Nga, zmjXđúng lJe47à csSNyó chk4hcút zmjXđói bụnJe47g, Je47ta sSNymuốn ăJe47n sữaePv4 Je47đậu nànsSNyh báePv4nh quẩy.”k4hc HứasSNy Tik4hcên sờePv4 sờzmjX bụJe47ng, zmjXlúc nàk4hcy mJe47ới cảzmjXm Je47thấy Je47có sSNychút đói.

“Một lák4hct nữaePv4 tsSNya rzmjXa ngozmjXài zmjXmua.” Tiểk4hcu Je47Thanh tứcsSNy giePv4ận nói.

“Thỏ tk4hca zmjXnuôi sSNythế nzmjXào zmjXrồi, cók4hc zmjXmập haePv4y không?”Je47 HứsSNya TizmjXên ômePv4 TJe47iểu Je47chính zmjXthái Je47hướng ePv4hậu visSNyện đk4hci tới,zmjX k4hc“Còn sSNycó, sSNycây rJe47ụng k4hctiền zmjXcủa Je47ta đâuzmjX, lớnk4hc lJe47ên zmjXchút nàosSNy chưa?”

Tiểu ThaePv4nh khePv4óe miệngsSNy Je47co quắp:k4hc “Je47Cây rụngzmjX tiền?”

“Chính làJe47 Je47cây LizmjXnh ÂmePv4 zmjXmà tk4hca cùJe47ng ePv4Tiểu k4hcBạch zmjXđi PhổePv4 ĐàsSNy sơnJe47 lấyePv4 vềk4hc đó.”k4hc HứaJe47 TiePv4ên khsSNyẩu kzmjXhí rấtePv4 sSNykhinh bỉ.

Cây LinsSNyh ÂJe47m Je47là câJe47y rụngsSNy tiền...

Tiểu Je47Thanh Je47cảm Je47thấy rấtk4hc vsSNyô lực.

Chưa tớePv4i giJe47ữa trưk4hca, BạzmjXch TốzmjX TrinzmjXh đãzmjX trk4hcở lại.

Hứa TJe47iên nghêePv4nh đók4hcn: zmjX“Chuyện đềuePv4 giảsSNyi quyếtePv4 xsSNyong rồi?”

Bạch TJe47ố Je47Trinh nhàzmjXn nsSNyhạt gậtsSNy đầu:k4hc “Ừ.”sSNy ChJe47uyện Je47đã zmjXgiải quyếePv4t, ePv4nhưng k4hclà khePv4ông phảiJe47 hePv4ắn giảizmjX quyết.sSNy ePv4Khi hắnJe47 tzmjXới phePv4át hiệnJe47 LươngePv4 LiênePv4 đãzmjX k4hcđem chuyệzmjXn cePv4ủa HứePv4a TiênJe47 k4hclàm xJe47ong zmjXhết k4hcrồi, đzmjXã gePv4ửi văePv4n zmjXthư Je47cho nàk4hcng tk4hcrở vePv4ề tk4hcrấn k4hcGiang. TinJe47h thầnJe47 LươnePv4g Liênk4hc khôePv4ng đượePv4c tốtk4hc sSNycho lắm,ePv4 vẫnePv4 sSNysắc mặtsSNy sSNytái nhsSNyợt zmjXngồi Je47ở trưk4hcớc bànePv4 đọck4hc sáczmjXh nhìsSNyn văzmjXn thưk4hc điềuJe47 pházmjXi kik4hca khônk4hcg Je47nói gì.zmjX Je47Bất ePv4quá, nhữngzmjX thứzmjX nàk4hcy, BsSNyạch ePv4Tố Trk4hcinh đươzmjXng nhePv4iên sePv4ẽ khôsSNyng đểsSNy chePv4o Je47Hứa TiêsSNyn biết.

“Vậy chúnk4hcg k4hcta sSNycó k4hcthể trởzmjX vềePv4 TrấsSNyn GianJe47g rồi?”sSNy ePv4Hứa Tik4hcên sSNycao ePv4hứng hỏePv4i, “PhảiePv4 mJe47ang theJe47o thePv4ỏ ck4hcủa tasSNy, zmjXcòn ck4hcó câysSNy rụnzmjXg tik4hcền củJe47a k4hcta nzmjXữa. Vềk4hc đếnJe47 nhàePv4 tỷJe47 ePv4tỷ nhìnsSNy thấyk4hc chJe47úng Je47ta nhấePv4t ePv4định sẽzmjX rấtePv4 csSNyao hứng.”

Bạch Tốk4hc TriJe47nh vừsSNya ngzmjXhe czmjXây rzmjXụng tiềsSNyn cũnzmjXg biếtePv4 HePv4ứa Je47Tiên ePv4ám chỉJe47 cáJe47i gì,ePv4 Je47gật đầuk4hc đồngsSNy ý.

Hứa zmjXTiên cùnzmjXg BạchePv4 TốzmjX Tk4hcrinh đisSNy trước,sSNy TiJe47ểu k4hcThanh ePv4cùng Tik4hcểu chínhzmjX tháiePv4 ck4hchờ dànePv4 xếpJe47 xok4hcng đâzmjXu đấyzmjX ePv4sẽ ePv4đem tePv4hỏ ck4hcùng zmjXcây LePv4inh Âk4hcm mazmjXng zmjXvề sau.

Đứng ởzmjX czmjXửa, HứasSNy TsSNyiên gõJe47 thậtk4hc lJe47âu, mớizmjX nghJe47e đượcsSNy tiếzmjXng bướck4hc châsSNyn vasSNyng lênk4hc bênzmjX trong.

“Tới lePv4iền, tớiePv4 lisSNyền, gsSNyõ sSNycái gìzmjX zmjXmà gõePv4 zmjXa, cJe47ửa ePv4cũng sắpk4hc bsSNyị ePv4gõ thủngePv4 rồi.ePv4” sSNyBên tzmjXrong làzmjX giọngJe47 nóik4hc qJe47uen tsSNyhuộc k4hccủa HứasSNy Kiềk4hcu Dung.

Vừa msSNyở cửk4hca rzmjXa, thấyzmjX HứsSNya Tiêk4hcn, HứaJe47 KsSNyiều DePv4ung mePv4ừng tớizmjX ePv4nước mắtePv4 liềnzmjX tsSNyí tJe47ách chảk4hcy xuống.

“Hán VănePv4, sSNyHán Văk4hcn, thậtePv4 sựsSNy làJe47 muộisSNy sao.”Je47 HứJe47a Kik4hcều DunePv4g kéok4hc tsSNyay k4hcHứa Tk4hciên khJe47ông buôngk4hc, szmjXợ lJe47à mìJe47nh đzmjXang nằmePv4 mơ.

“Là muội,k4hc tỷzmjX tỷ.”sSNy zmjXHứa TiJe47ên Je47cũng nsSNyắm tazmjXy HứaePv4 Kik4hcều Dunk4hcg, ePv4cao hứngk4hc ePv4không thJe47ôi. sSNyChợt thấyePv4 bụngsSNy HJe47ứa Kiềuk4hc DunJe47g kiePv4a sSNykhẽ nhePv4ô rePv4a, kinsSNyh ngạcePv4 hỏk4hci, “TỷzmjX tỷ,ePv4 tỷk4hc, tsSNyỷ mansSNyg thai?”

Trên mặePv4t HsSNyứa KiềuePv4 k4hcDung hisSNyện ePv4lên nzmjXụ cưsSNyời hạnhsSNy psSNyhúc, lôiePv4 kéok4hc HsSNyứa Tik4hcên: “MausSNy, ePv4mau vsSNyào rồsSNyi hk4hcãy Je47nói.” ePv4Bỗng zmjXnhiên lạisSNy cảmzmjX thấePv4y cózmjX đzmjXiểm zmjXgì làzmjX lzmjXạ, lúcsSNy nàsSNyy mớePv4i nhìePv4n vềk4hc phíaJe47 nhữngJe47 ngưzmjXời ePv4bên Je47cạnh Hk4hcứa TzmjXiên, czmjXhợt nói,ePv4 “AiePv4 nhk4hca, đệePv4 Je47muội, k4hcta lạiJe47 kJe47hông cóePv4 chúsSNy ýePv4 tk4hcới muội,k4hc thePv4ật k4hclà, masSNyu, đềuk4hc msSNyau đJe47i vzmjXào đik4hc đã.”

Ba k4hcngười vàsSNyo phònzmjXg, HứzmjXa KiềePv4u DuePv4ng bậnzmjX rộnsSNy đJe47i sSNypha Je47trà, HứazmjX TsSNyiên vk4hcội vàngePv4 kJe47éo nàngePv4 lzmjXại: “Tỷ,k4hc sSNytỷ đangk4hc mk4hcang ePv4thai, k4hcđừng vội,sSNy ePv4muội Je47pha làzmjX được.”

Hứa KiePv4ều ePv4Dung nk4hcgồi ePv4xuống, sờsSNy sờsSNy Je47bụng củJe47a mìk4hcnh, trozmjXng mắtk4hc tk4hcràn đầyzmjX yêuePv4 thương.

Hứa Tik4hcên cùk4hcng Hứak4hc KiềuJe47 DJe47ung ePv4đại kJe47hái nsSNyói tìnk4hch tePv4rạng gầJe47n đâyePv4 củaePv4 mình,k4hc HứJe47a KiềuJe47 DsSNyung ngePv4he HứazmjX sSNyTiên nósSNyi đượJe47c k4hcđiều k4hcvề, khsSNyông cầnJe47 zmjXphải k4hctha hươnJe47g chePv4ịu tộiePv4 nữa,sSNy lizmjXền vsSNyui zmjXmừng muốnk4hc điePv4 dâk4hcng hươngk4hc cePv4ho QuasSNyn ePv4Âm ĐạiePv4 sĩ,sSNy ePv4nói rằJe47ng đsSNyều zmjXnhờ QuazmjXn ÂmePv4 ĐạizmjX sĩk4hc phsSNyù hsSNyộ mớiJe47 đượJe47c zmjXnhư vậy.Je47 Bạck4hch Tk4hcố Trink4hch ngePv4he k4hcđược lờiJe47 zmjXnày, ánhePv4 k4hcmắt tảnk4hc ePv4ra ePv4khí zmjXlạnh. ePv4Bên Je47trên k4hcQuan ÂmsSNy ĐzmjXại Je47sĩ hắtePv4 hơsSNyi k4hcmột cáiePv4, sờJe47 sờk4hc cJe47ái mũizmjX Je47của mình.ePv4 Je47Đồng ePv4tử bêk4hcn cạnJe47h ck4hcũng cảmJe47 thấyzmjX k4hckỳ qePv4uái. ThầnePv4 tiênk4hc cònsSNy ck4hcó thểk4hc cảJe47m cúk4hcm sao?

Hứa Tiênk4hc nhìzmjXn chsSNyung qk4hcuanh, phátePv4 hiệk4hcn đồJe47 dùk4hcng tronsSNyg nhàk4hc đãk4hc zmjXđổi mJe47ới. k4hcMà khuôJe47n mzmjXặt HứePv4a Je47Kiều DsSNyung tỏasSNy sásSNyng ePv4rạng nzmjXgời cũngePv4 chứngk4hc mink4hch ePv4Lý CzmjXông zmjXPhủ ck4hchăm szmjXóc nePv4àng vôsSNy ePv4cùng tốt.

Hứa Kiềuk4hc DusSNyng zmjXcố csSNyhấp ePv4dù thJe47ế nàzmjXo cũnJe47g muốePv4n Hứk4hca Tik4hcên ởePv4 ck4hchung Je47cùng sSNybọn Je47họ, Hứak4hc ePv4Tiên sSNytừ chsSNyối khePv4ông sSNyđược đànk4hch pePv4hải đápk4hc ứng.sSNy BuePv4ổi tốk4hci LýzmjX CônePv4g PhủJe47 k4hctrở vềePv4, ngườik4hc mộsSNyt nhàePv4 tePv4ụ lk4hcại vớizmjX nhauzmjX. zmjXLý CôngzmjX PhủsSNy hk4hcỏi HứaePv4 Tiêk4hcn cók4hc tísSNynh toánsSNy gìsSNy khôJe47ng, Hk4hcứa Tiênk4hc còk4hcn zmjXchưa tsSNyrả sSNylời, Bạchk4hc TốePv4 TzmjXrinh ePv4đã Je47mở miệngzmjX, nzmjXói chuẩnsSNy mởsSNy sSNytiệm ePv4thuốc. Lýk4hc CônJe47g ePv4Phủ đePv4ồng Je47ý liJe47a lịa.

Buổi ePv4tối, HsSNyứa zmjXTiên hJe47ỏi zmjXBạch TJe47ố TrisSNynh cJe47huyện nàsSNyy, BạchsSNy Tốk4hc TJe47rinh thảnsSNy ePv4nhiên nk4hcói: “TiệmzmjX thuốcePv4 tếJe47 thJe47ế cứuzmjX nhePv4ân, lạsSNyi tk4hcích k4hcgóp từngePv4 Je47chút cônsSNyg đức,zmjX cóJe47 lợePv4i chsSNyo việzmjXc sSNytu hàePv4nh csSNyủa nàng.”

Hứa Tiêk4hcn lePv4úc nàyk4hc mớiePv4 chk4hcợt hzmjXiểu, dĩePv4 nhiênzmjX khôzmjXng cePv4ó ýePv4 kiePv4ến nữa.

Qua haJe47i nsSNygày sauk4hc, TiểzmjXu TJe47hanh cùnsSNyg TiểzmjXu chePv4ính tk4hchái cũnJe47g tớizmjX. CòsSNyn manePv4g tzmjXheo Je47cây rụngJe47 tiềnePv4 ck4hcùng thỏk4hc cePv4ủa HứaePv4 TisSNyên trJe47ở vk4hcề, HứJe47a TiêePv4n vsSNyây qsSNyuanh ck4hcây rụngk4hc tiềk4hcn vsSNyui mừngJe47 zmjXtới mứzmjXc ánsSNyh mắePv4t đềePv4u hípJe47 thànhzmjX mộtk4hc đườngePv4 thẳngJe47 rồi.

Cứ nhsSNyư vậy,zmjX HứasSNy zmjXTiên mởJe47 mk4hcột gJe47ian tePv4iệm tk4hchuốc. k4hcHứa KiềuJe47 Dk4hcung đặsSNyt tJe47ên lsSNyà BảoJe47 Ak4hcn đườk4hcng, làmzmjX zmjXcho mặzmjXt HJe47ứa TizmjXên k4hcsung hePv4uyết. BePv4ảo Je47An đường,sSNy ePv4nghĩ csSNyả nsSNyửa nePv4gày trờik4hc kếtk4hc k4hcquả vk4hcẫn lzmjXấy cáJe47i tênk4hc này.

Những ngePv4ày tiếpJe47 k4hctheo trôk4hci k4hcqua nhànzmjX ePv4nhã màsSNy zmjXthư thái.k4hc CePv4ác ck4hca bệnhJe47 sSNyphổ biếnJe47 sSNythì dk4hco HePv4ứa TiJe47ên rk4hca tazmjXy k4hcxử lýJe47, Je47còn cePv4ác tạpk4hc csSNyhứng nJe47an zmjXy khePv4ông xsSNyử lzmjXý đzmjXược, tk4hchì BạcsSNyh TsSNyố TrisSNynh zmjXsẽ ePv4ra tzmjXay. DePv4ần dzmjXà, dk4hcanh tik4hcếng ck4hcủa Bảok4hc Je47An sSNyđường liềzmjXn laePv4n xaePv4. ĐzmjXặc biệsSNyt k4hclà chuzmjXyện Bk4hcảo Ak4hcn ePv4đường csSNyó mộtk4hc sSNyloại thePv4uốc zmjXbí chJe47ế, cóePv4 thểk4hc gePv4iúp tJe47huận sisSNynh. GiJe47á tiềnJe47 tsSNyuy hơzmjXi cJe47ao, nhưngePv4 mọiePv4 ngưJe47ời k4hcvẫn đềzmjXu chấsSNyp nhậnzmjX. BởiePv4 vePv4ì sinePv4h czmjXon chínhePv4 zmjXlà đJe47i dạoePv4 QuỷJe47 zmjXMôn quanzmjX, tốePv4n cJe47hút tiềk4hcn sSNycó tsSNyhể bJe47ảo vePv4ệ mẫuJe47 tửJe47 Je47bình zmjXan, thấysSNy thếk4hc k4hcnào ePv4cũng k4hclà chzmjXuyện vJe47ô cJe47ùng zmjXcó sSNylời. BởzmjXi vsSNyì tiePv4ệm thsSNyuốc, HứazmjX Tiênk4hc nếuzmjX nePv4hư tzmjXhân zmjXlà zmjXnữ k4hctử sSNyra mặzmjXt cũngzmjX khôngsSNy zmjXổn, csSNyho nêJe47n nànzmjXg cũk4hcng sSNychưa lzmjXập tứzmjXc khôiJe47 ePv4phục tePv4hân phậnk4hc củePv4a msSNyình. TạmePv4 thờk4hci cứsSNy ePv4như Je47vậy tiếk4hcp tục.

“Oa nk4hcha Je47nha, TzmjXiểu BạcePv4h, rzmjXất nk4hchiều bạcJe47 đó.”ePv4 Je47Hứa Tik4hcên ePv4nhìn đốngk4hc bạk4hcc trắnk4hcg lósSNya tsSNyrên sSNybàn, ksSNyhóe miệngk4hc thisSNyếu ck4hchút nữaePv4 chảzmjXy nk4hcước mik4hcếng. NàsSNyng đangJe47 tínhzmjX lấyk4hc zmjXthêm chútsSNy bạcJe47 đưaePv4 zmjXcho Hứak4hc KiềuePv4 Dk4hcung, Je47để HsSNyứa KiềzmjXu Je47Dung muePv4a thêmk4hc vàk4hci thzmjXứ. sSNyChi tiêuJe47 nzmjXgày thườngzmjX k4hccũng tJe47ốn khônk4hcg ít.

“Như ngưJe47ơi vậyk4hc, cePv4òn mzmjXuốn ePv4tu tiênePv4?” TiểuePv4 ThasSNynh ởJe47 bêzmjXn cạnhePv4 k4hckhinh bỉ.

“Cũng khôePv4ng tJe47hể nóiePv4 nhzmjXư sSNyvậy sSNya, czmjXó tiềnzmjX csSNyó thzmjXể sSNysui mJe47a zmjXkhiến quk4hcỷ mzmjXà khePv4ông phảk4hci zmjXsao? Thầnk4hc ePv4tiên sSNychẳng lzmjXẽ khônsSNyg cầnsSNy hươzmjXng khóJe47i cuzmjXng phụngk4hc chắc?sSNy QuzmjXỷ saJe47i khôsSNyng cầk4hcn tiềnzmjX âJe47m phủzmjX ePv4à?” Je47Hứa TJe47iên Je47thuận miệk4hcng phảnePv4 bác.

Tiểu k4hcThanh cứngePv4 họng,sSNy hắzmjXn sSNykhông thểk4hc khôngk4hc tzmjXhừa nhậJe47n k4hclời nàyePv4 HứsSNya zmjXTiên zmjXnói đePv4úng rồi...

Hứa TiêsSNyn nhìzmjXn sắzmjXc mặtePv4 k4hcTiểu TJe47hanh, hiePv4ếu kỳk4hc nóiePv4: “Chẳk4hcng lẽsSNy tsSNya nóePv4i đúngJe47 rồi?ePv4” ThậtsSNy rk4hca thJe47ì zmjXHứa sSNyTiên csSNyhỉ k4hclà nk4hcói ePv4mò thôik4hc, bởik4hc Je47vì sựk4hc kiệnJe47 PházmjXp HảizmjX kzmjXia sSNycho nsSNyên nànzmjXg mớJe47i nók4hci rePv4a mJe47ột pePv4hen vừsSNya rồi.

Bạch Tốk4hc k4hcTrinh lJe47úc nJe47ày mzmjXở miệnePv4g: “Phải”

Tiểu Bạchk4hc msSNyở ePv4miệng, vậyk4hc zmjXcòn k4hccó thểzmjX giảePv4 sao?

Oanh ——sSNy HsSNyứa TiênzmjX chợtsSNy cảzmjXm tJe47hấy thiênJe47 lôik4hc (sấePv4m k4hcsét) cePv4uồn czmjXuộn, khôzmjXng sSNynghĩ Je47tới mìk4hcnh k4hclại nóiJe47 tJe47rúng rồi.

Cho nk4hcên, nzmjXgày thePv4ứ hsSNyai, HứaJe47 TiePv4ên mJe47ua k4hcrất nhk4hciều tzmjXrái sSNycây tưk4hcơi, nhanzmjXg đèJe47n thưk4hcợng hạng,zmjX vJe47ề Je47đến sSNynhà, cePv4hạy tJe47hẳng k4hctới trướcsSNy bứePv4c k4hchọa QuePv4an ÂmePv4 ĐạiJe47 ssSNyĩ. XếpJe47 toànzmjX bsSNyộ trzmjXái czmjXây rak4hc, sePv4au đók4hc đốtsSNy nhansSNyg đènePv4, sSNyrồi hePv4ành lePv4ễ. Tronk4hcg mik4hcệng lẩmsSNy ePv4bẩm: “QuazmjXn ThJe47ế zmjXÂm Bk4hcồ TátJe47, sk4hcau nzmjXày Je47ta mỗePv4i k4hcngày sSNyđều muePv4a ePv4cho ngàk4hci tJe47rái câJe47y tưsSNyơi ngozmjXn, nhanePv4g đzmjXèn k4hcthượng hsSNyạng. sSNyCho nk4hcên, vsSNyề zmjXsau xePv4in chizmjXếu sSNycố nsSNyhiều Je47hơn nha.”

Hứa sSNyKiều Je47Dung vừaePv4 lúcePv4 đePv4i vàok4hc, nJe47ghe đượck4hc lờsSNyi cầuJe47 nguyệnsSNy còsSNy kèJe47 mặePv4c czmjXả zmjXcủa HứasSNy TJe47iên, vePv4ừa sợJe47 vk4hcừa giậnk4hc, đưak4hc sSNytay gõePv4 k4hcmột cePv4ái sSNylên zmjXđầu HứsSNya zmjXTiên: “MuộiePv4 đứaePv4 nhỏePv4 đk4hcáng zmjXchết nàk4hcy, ePv4nói csSNyái sSNygì thzmjXế Je47hả. QePv4uan zmjXÂm BồJe47 Tátk4hc hk4hcá lạisSNy đểk4hc yePv4ên czmjXho muộk4hci zmjXkhinh nhờnzmjX nhưePv4 vậy?”

Hứa TiênsSNy ôJe47m đePv4ầu, zmjXkhông phụk4hcc nzmjXói: “Nók4hci ssSNyuông thìJe47 cósSNy íchePv4 gìzmjX chứ,Je47 Je47chúng ePv4ta cầnePv4 phzmjXải k4hcnói thựePv4c ePv4tế, thựczmjX tếsSNy a.”

“Muội đJe47ứa nhePv4ỏ đángsSNy chk4hcết nàePv4y, lzmjXại cònsSNy csSNyố cãi...”

Trên.

“Không tsSNyệ, rấk4hct cók4hc csSNyhí hướng.”zmjX Trk4hcên khuônePv4 mặtePv4 zmjXtuấn mk4hcỹ củak4hc KsSNyim Thiềnk4hc TửJe47 ePv4hiện zmjXlên nk4hcụ cười.

Quan ePv4Âm ĐzmjXại sePv4ĩ vừaJe47 lònJe47g k4hcgật đầu:ePv4 “sSNyKhông uổngePv4 tzmjXa gJe47iúp nePv4àng nhiềzmjXu Je47như thế.”

“Bất quá,zmjX nóePv4i đJe47i cũJe47ng phảizmjX nóik4hc lạePv4i, tạsSNyi k4hcsao chePv4ỉ cuzmjXng phụnJe47g ngưJe47ơi, ePv4không csSNyó phầnsSNy củazmjX tsSNya?” KJe47im TzmjXhiền TePv4ử k4hctrong k4hclòng bấtzmjX bình.

“Ai bzmjXảo ngươJe47i sSNykhông chịuzmjX hePv4iển linhzmjX.” QzmjXuan ÂmePv4 ePv4Đại zmjXsĩ khinzmjXh thườngsSNy vạcePv4h rõ.

Kim ThiềnJe47 tửJe47 nePv4gẩng đầJe47u zmjXđảo Je47cặp mắtsSNy trắngzmjX dã,sSNy sazmjXu đePv4ó trok4hcng lòzmjXng zmjXnổi lênJe47 tík4hcnh toásSNyn. XJe47em ePv4ra khzmjXi nàJe47o đzmjXó sSNymình Je47cũng phảePv4i hiểePv4n ePv4linh mộtk4hc chúJe47t zmjXmới được.

Cuộc sốngk4hc sSNyngày k4hctừng nzmjXgày trôiePv4 quazmjX, HứasSNy TiênePv4 mỗJe47i ngàysSNy ởzmjX BePv4ảo AJe47n đườngsSNy khámk4hc bệnh,zmjX BạePv4ch TốzmjX TrinsSNyh cùngk4hc TJe47iểu ePv4Thanh ePv4dạy TzmjXiểu ePv4chính tháJe47i pháePv4p zmjXthuật, đốck4hc thúJe47c nk4hcó Je47tu luyệnzmjX. BuzmjXổi tốizmjX HJe47ứa TsSNyiên sSNytrở vsSNyề, BạchsSNy TốzmjX TsSNyrinh sẽsSNy dạyk4hc zmjXnàng mộzmjXt Je47chút phJe47áp thePv4uật nePv4ền tảnk4hcg. k4hcCòn thuậtsSNy phsSNyi hàk4hcnh màePv4 HePv4ứa TiJe47ên tâePv4m tâk4hcm niệePv4m nk4hciệm, vẫnk4hc csSNyòn rấtJe47 xa.

Hôm nsSNyay, HứzmjXa TiênsSNy vừaJe47 vềsSNy tớizmjX nhJe47à, HứJe47a KiềuePv4 DunzmjXg liềnzmjX lJe47ôi zmjXkéo tzmjXay nàngzmjX, vePv4ẻ mặtJe47 ngưk4hcng tsSNyrọng nóJe47i: “HánePv4 VăePv4n, Je47trong thờiePv4 k4hcgian nàk4hcy mJe47uội đừngsSNy đsSNyi rePv4a ngoàsSNyi vzmjXào bJe47uổi tối.”

“Tại zmjXsao vậzmjXy?” HJe47ứa Tiêk4hcn nghJe47i hoặck4hc hỏi.

“Đã xảyJe47 zmjXra chuyệk4hcn rồsSNyi. TỷJe47 phJe47u củazmjX msSNyuội nóizmjX Je47gần đâyzmjX csSNyó sSNyvài nữePv4 k4hctử bịePv4 mấePv4t tíePv4ch, lạiJe47 khôk4hcng cePv4o bấtzmjX kJe47ì đầuzmjX mePv4ối nàosSNy” HứJe47a Kik4hcều zmjXDung khuôsSNyn zmjXmặt đầk4hcy Je47u sầu.

“Muội khôngsSNy csSNyó nghsSNye tỷzmjX phePv4u nk4hcói chuyệJe47n nàyePv4 sSNymà.” zmjXHứa TiênsSNy nhìnk4hc bộePv4 ePv4dạng rầuk4hc rĩzmjX củazmjX Hứak4hc KiềuzmjX Dk4hcung, cànJe47g nsSNyghi hoặc.

“Tỷ phsSNyu muk4hcội szmjXợ czmjXhúng tePv4a k4hclo lsSNyắng, nêJe47n khôngzmjX nóJe47i. zmjXHôm qJe47ua bịJe47 đánk4hch đượcePv4 nângzmjX tzmjXrở k4hcvề zmjXtỷ Je47mới biếsSNyt chuyk4hcện đó.”sSNy Hứak4hc KiềuePv4 DePv4ung vừePv4a nóizmjX zmjXnước Je47mắt liềePv4n chk4hcảy xuốnzmjXg, lk4hcau k4hcđi rồik4hc sSNynói, “Tk4hcỷ pePv4hu muzmjXội Je47nói, nửk4hca zmjXtháng ePv4gần sSNyđây liênk4hc tsSNyục mấJe47t tíchePv4 khôJe47ng íePv4t nk4hcữ tửJe47, tJe47ra thếJe47 nePv4ào cũnePv4g trk4hca khôJe47ng đượck4hc k4hctung tízmjXch. Je47Ban đầuJe47 chePv4o làzmjX bePv4ọn lk4hcừa k4hcđảo (*Je47) làsSNym, nhưngsSNy ck4hcanh Je47chặt cửJe47a thàk4hcnh, cũJe47ng kzmjXhông thấyJe47 cJe47ó aePv4i khsSNyả nk4hcghi rsSNya vk4hcào. NJe47ếu khôngePv4 đePv4ược pháePv4 zmjXán, zmjXtỷ zmjXphu muộzmjXi zmjXsợ lzmjXà sSNysẽ bịk4hc cáJe47ch chzmjXức mất.”

(*) Nk4hcguyên sSNyvăn làePv4 quảJe47i tsSNyử: sSNynghĩa làePv4 bọnePv4 lừasSNy đảok4hc, bắtJe47 cJe47óc, Je47mẹ mìnk4hc. TePv4a đJe47ịnh đểzmjX mzmjXẹ mìJe47n mk4hcà tzmjXhấy ePv4nó hiJe47ện đePv4ại qk4hcuá nênJe47 lạiePv4 thôi.

Hứa TiênJe47 k4hcsửng sốtJe47, chuyệJe47n nàyzmjX sSNynghe tựak4hc sSNyhồ rấsSNyt khônk4hcg tầePv4m thường.

“Tóm lạik4hc, bJe47uổi tốePv4i muộiePv4 đk4hcừng rsSNya ngoàzmjXi.” ePv4Hứa KiePv4ều Dk4hcung lzmjXại tisSNyếp tụcJe47 dặnsSNy dò.

“Muội biếsSNyt rồi.sSNy” k4hcHứa zmjXTiên gậtJe47 đầuePv4, “TỷzmjX ePv4phu zmjXđã zmjXtìm đạizmjX Je47phu k4hcxem k4hcqua chưa?”

“Rồi, cũnePv4g sSNyđã bk4hcôi thusSNyốc rồizmjX.” TâmePv4 tsSNyình HePv4ứa KiềuzmjX ePv4Dung ePv4vẫn khôk4hcng tốtJe47 lắm.

“Không ck4hcó chuk4hcyện gePv4ì đâu,zmjX tePv4ỷ Je47phu tzmjXrẻ tuổePv4i, rấtJe47 mJe47au sẽzmjX khJe47ôi phụzmjXc ePv4thôi. k4hcTỷ đangzmjX mzmjXang Je47hài tử,Je47 đừnePv4g thươngzmjX sSNytâm, zmjXđối vớk4hci hJe47ài tửePv4 trePv4ong bụngePv4 khôJe47ng k4hctốt đâu.”ePv4 sSNyHứa TiêsSNyn ksSNyhuyên gk4hciải, nhePv4ưng sSNytrong lòsSNyng thầmJe47 suePv4y tưk4hc csSNyhuyện nàysSNy. NsSNyghĩ zmjXlát nữaJe47 đePv4i sSNytìm TiểsSNyu BạcJe47h thươngJe47 lượngePv4 mzmjXột cePv4hút msSNyới được.

“Ừ, tePv4ỷ biếtzmjX rồk4hci. TỷJe47 điJe47 phJe47òng bếpJe47 ePv4xem mk4hcột cJe47hút TisSNyểu ThazmjXnh lePv4àm cơmJe47 ePv4xong czmjXhưa.” HsSNyứa KiềuJe47 Dunk4hcg gậtJe47 đầu,ePv4 lazmjXu Je47khô nướsSNyc mắtJe47, ePv4miễn cJe47ưỡng lộk4hc rzmjXa nsSNyụ cườik4hc, điJe47 xuốngk4hc bếp.

Buổi tối,Je47 HzmjXứa TiêJe47n đzmjXem chuzmjXyện nàJe47y nóiePv4 chJe47o Je47Bạch Tốk4hc Trinh.

Bạch TJe47ố Je47Trinh k4hctrầm tk4hcư rồizmjX nósSNyi: “Hk4hcẳn làePv4 yêusSNy quáePv4i làm.”

“Ta cũngePv4 k4hcvậy ck4hcảm thấzmjXy lzmjXà ePv4yêu quáePv4i.” HứazmjX TiênzmjX gzmjXật k4hcđầu, “TỷzmjX pk4hchu bâsSNyy sSNygiờ cJe47òn đsSNyang nằk4hcm ePv4ở k4hctrên giườePv4ng đây,Je47 k4hchay lePv4à czmjXhúng tsSNya gzmjXiúp tỷk4hc zmjXphu diệtePv4 trừsSNy tênePv4 yêzmjXu quáJe47i nàk4hcy đePv4i. ĐâyePv4 cũngePv4 làsSNy cJe47ông đứck4hc đó?”

“Được” BạsSNych ePv4Tố TrinsSNyh nhJe47àn nhsSNyạt gsSNyật đầu.

“Hắc hePv4ắc, cóJe47 thểsSNy thửsSNy mộzmjXt chzmjXút phásSNyp thuậtJe47 hJe47uynh dạyzmjX Je47ta rồi.”ePv4 sSNyHứa TiênzmjX hưsSNyng phấnJe47 Je47reo lên.

Bạch TốePv4 TsSNyrinh nhk4hcìn bộJe47 zmjXdạng ePv4hưng phzmjXấn củaJe47 Je47Hứa Tiênk4hc, tronJe47g Je47mắt nổk4hci zmjXlên vsSNyẻ ssSNyủng nịczmjXh, nhẹJe47 nzmjXhàng nói:sSNy “Ừ.”ePv4 BsSNyất kểePv4 pzmjXhát sinePv4h cJe47ái zmjXgì, hắnk4hc k4hccũng zmjXsẽ sSNyđứng ởk4hc bênzmjX cạnePv4h nàng,zmjX bJe47ảo vệk4hc nePv4àng, sẽzmjX khôJe47ng đểJe47 chk4hco nàsSNyng bzmjXị zmjXmột sSNytia thươngJe47 tổnk4hc nào.