You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 30KTGQjCx5: YêuXpAWsFc7 quái?

Đêm khuXpAWsFc7ya XpAWsFc7yên tĩnhXpAWsFc7, BạXpAWsFc7ch TốXpAWsFc7 TrKTGQjCx5inh lẳnXpAWsFc7g lặngXpAWsFc7 hộKTGQjCx5 pKTGQjCx5háp cXpAWsFc7ho HpyRnứa TKTGQjCx5iên, nhKTGQjCx5ìn kXpAWsFc7huôn mặKTGQjCx5t đỏXpAWsFc7 hồXpAWsFc7ng pyRnkhá thườngXpAWsFc7 cXpAWsFc7ủa ngườipyRn trênXpAWsFc7 gipyRnường kiaXpAWsFc7, đáyKTGQjCx5 mắtKTGQjCx5 hắnKTGQjCx5 hXpAWsFc7iện lXpAWsFc7ên ýpyRn cườipyRn ôKTGQjCx5n XpAWsFc7nhu. CúiKTGQjCx5 đKTGQjCx5ầu nhìpyRnn XpAWsFc7tay mìnKTGQjCx5h, XpAWsFc7rồi vươnpyRn rpyRna nắmXpAWsFc7 thậtKTGQjCx5 chặt.KTGQjCx5 CảpyRn KTGQjCx5đời nàpyRny, pyRncó lKTGQjCx5ẽ cũngXpAWsFc7 sXpAWsFc7ẽ khXpAWsFc7ông pyRnbuông tay.

 

Mãi cKTGQjCx5ho đếXpAWsFc7n pyRnkhi pyRnhừng sápyRnng, XpAWsFc7Hứa TpyRniên XpAWsFc7mới pyRnmơ KTGQjCx5mơ màXpAWsFc7ng màXpAWsFc7ng tỉnhpyRn KTGQjCx5lại. KTGQjCx5Vừa mpyRnở mpyRnắt lXpAWsFc7iền thấKTGQjCx5y BạKTGQjCx5ch XpAWsFc7Tố TrXpAWsFc7inh đXpAWsFc7ang đợiKTGQjCx5 bpyRnên người.

“Tiểu Bạch.pyRn” HKTGQjCx5ứa TKTGQjCx5iên mỉmKTGQjCx5 cườiKTGQjCx5, cpyRnảm giácpyRn vừKTGQjCx5a KTGQjCx5tỉnh dXpAWsFc7ậy lXpAWsFc7iền thấypyRn TiểuKTGQjCx5 BpyRnạch thXpAWsFc7ật tốt.

“Cảm thấypyRn thKTGQjCx5ế pyRnnào?” BạpyRnch TốKTGQjCx5 TrinXpAWsFc7h đỡpyRn XpAWsFc7Hứa TiênKTGQjCx5 ngồKTGQjCx5i dậpyRny hỏi.

“Ừm...” HứaXpAWsFc7 TiXpAWsFc7ên cảmpyRn nhậKTGQjCx5n thXpAWsFc7ân pyRnthể củaKTGQjCx5 mìnKTGQjCx5h, sXpAWsFc7o spyRnánh, KTGQjCx5có chúKTGQjCx5t kiXpAWsFc7nh nKTGQjCx5gạc mởpyRn KTGQjCx5miệng, “CXpAWsFc7ảm giácpyRn thXpAWsFc7ân thểpyRn thậtKTGQjCx5 giốngXpAWsFc7 XpAWsFc7như spyRno vpyRnới trướcKTGQjCx5 XpAWsFc7kia nXpAWsFc7hẹ XpAWsFc7hơn rấtpyRn nhpyRniều, XpAWsFc7có tpyRnhể ngpyRnhe đượXpAWsFc7c âmXpAWsFc7 thXpAWsFc7anh rấtXpAWsFc7 pyRnxa bêXpAWsFc7n ngoàXpAWsFc7i, còpyRnn nhạyKTGQjCx5 bpyRnén hơpyRnn trướpyRnc kiXpAWsFc7a nữa.”

“Ừ, thếpyRn thKTGQjCx5ì tốt.”KTGQjCx5 BạchXpAWsFc7 TXpAWsFc7ố XpAWsFc7Trinh KTGQjCx5nhàn nXpAWsFc7hạt gậtpyRn XpAWsFc7đầu, “KếpyRn tiếpyRnp tKTGQjCx5a sẽXpAWsFc7 XpAWsFc7từ pyRntừ dạXpAWsFc7y KTGQjCx5nàng mộtpyRn chKTGQjCx5út pXpAWsFc7háp thuật.”

“Sau nàXpAWsFc7y tpyRna cũngpyRn cpyRnó tKTGQjCx5hể bapyRny XpAWsFc7sao?” pyRnHứa KTGQjCx5Tiên KTGQjCx5hai pyRnmắt sánKTGQjCx5g ngời,XpAWsFc7 XpAWsFc7hưng phKTGQjCx5ấn hỏi.

“Dĩ nhiênKTGQjCx5 cópyRn thể.”XpAWsFc7 BạcXpAWsFc7h TốpyRn TriXpAWsFc7nh gậtpyRn pyRnđầu. NhìKTGQjCx5n bộpyRn dpyRnạng kícpyRnh XpAWsFc7động cKTGQjCx5ủa HứapyRn TipyRnên, tronKTGQjCx5g lònpyRng khônXpAWsFc7g kKTGQjCx5hỏi bKTGQjCx5uồn cười.

Hứa TiêpyRnn kíchpyRn độngXpAWsFc7 XpAWsFc7xong, lXpAWsFc7úc nàKTGQjCx5y mXpAWsFc7ới nhXpAWsFc7ớ tớiXpAWsFc7 tKTGQjCx5ình cKTGQjCx5ảnh KTGQjCx5bây giờ.pyRn LươKTGQjCx5ng vpyRnương ppyRnhủ kiKTGQjCx5a chắcXpAWsFc7 làpyRn KTGQjCx5không tXpAWsFc7hể tXpAWsFc7rở lpyRnại pyRnrồi, nXpAWsFc7hư pyRnvậy trKTGQjCx5ở vềXpAWsFc7 KTGQjCx5trấn GiaKTGQjCx5ng đi.

“Ta KTGQjCx5nhớ tpyRniểu ThKTGQjCx5anh, KTGQjCx5con cuXpAWsFc7a nhKTGQjCx5ỏ pyRncùng mấyXpAWsFc7 ngườipyRn nKTGQjCx5hà tXpAWsFc7ỷ tỷpyRn quá.”XpAWsFc7 HpyRnứa TiêKTGQjCx5n pyRntựa vKTGQjCx5ào trpyRnong npyRngực BạchKTGQjCx5 TKTGQjCx5ố TrXpAWsFc7inh KTGQjCx5nhẹ nhànpyRng nói.

“Ừ, KTGQjCx5vậy thìXpAWsFc7 đpyRni TKTGQjCx5rấn GiXpAWsFc7ang.” BạchKTGQjCx5 TốKTGQjCx5 TrinpyRnh đXpAWsFc7ồng ý.

“Vậy LươnXpAWsFc7g vưXpAWsFc7ơng phủXpAWsFc7 bênKTGQjCx5 kia...”pyRn HứXpAWsFc7a TiêXpAWsFc7n tớiXpAWsFc7 KTGQjCx5tới cKTGQjCx5ái vpyRnăn thưXpAWsFc7 điềuXpAWsFc7 phXpAWsFc7ái kia.

“Cái npyRnày khôngpyRn KTGQjCx5cần pyRnlo lắng,KTGQjCx5 pyRnta XpAWsFc7đi mộpyRnt KTGQjCx5chuyến lKTGQjCx5à được.pyRn” BpyRnạch TKTGQjCx5ố TKTGQjCx5rinh đãpyRn sớmpyRn cXpAWsFc7ó tínpyRnh toánKTGQjCx5, đeXpAWsFc7m vpyRnăn tKTGQjCx5hư đpyRniều phảiKTGQjCx5 sửaXpAWsFc7 lạXpAWsFc7i pyRnlà xXpAWsFc7ong. ChuyệnpyRn củKTGQjCx5a thKTGQjCx5ế KTGQjCx5tục khônpyRng thểXpAWsFc7 pyRnnhúng XpAWsFc7tay qXpAWsFc7uá nhiềuXpAWsFc7, nếXpAWsFc7u khôngXpAWsFc7 sẽKTGQjCx5 cóKTGQjCx5 KTGQjCx5ảnh hưởng.

“Ừ.” HứpyRna TiênKTGQjCx5 XpAWsFc7cao hKTGQjCx5ứng gậtKTGQjCx5 đXpAWsFc7ầu, cóKTGQjCx5 TipyRnểu BạcpyRnh ởKTGQjCx5 đâKTGQjCx5y, hìnhKTGQjCx5 nhpyRnư tấXpAWsFc7t cảXpAWsFc7 đềuXpAWsFc7 khXpAWsFc7ông phXpAWsFc7ải làpyRn vấnXpAWsFc7 đềKTGQjCx5 XpAWsFc7khó kXpAWsFc7hăn nữa.

“Đi CpyRnô KTGQjCx5Tô trXpAWsFc7ước.” KTGQjCx5Bạch TốXpAWsFc7 TrinXpAWsFc7h pyRnôm XpAWsFc7chầm lXpAWsFc7ấy pyRnHứa pyRnTiên, trKTGQjCx5ực tiKTGQjCx5ếp pyRnbay lêXpAWsFc7n trời.

Đi tKTGQjCx5ới cXpAWsFc7ăn XpAWsFc7nhà KTGQjCx5ở CôKTGQjCx5 Tô,XpAWsFc7 TiểpyRnu ThXpAWsFc7anh cùpyRnng TXpAWsFc7iểu chKTGQjCx5ính tpyRnhái chpyRnấn đXpAWsFc7ộng, chạpyRny rpyRna nghênhXpAWsFc7 đpyRnón XpAWsFc7bọn pyRnhọ. TiểupyRn cKTGQjCx5hính tháipyRn vừaKTGQjCx5 nhìKTGQjCx5n thấyKTGQjCx5 HứKTGQjCx5a pyRnTiên, liềnKTGQjCx5 kXpAWsFc7ích độngKTGQjCx5 pyRnmuốn nhàXpAWsFc7o vàopyRn pyRntrong ngpyRnực nàng.pyRn pyRnMà HứKTGQjCx5a KTGQjCx5Tiên cpyRnũng cưpyRnời chuẩnKTGQjCx5 bịXpAWsFc7 ôpyRnm nó.XpAWsFc7 KTGQjCx5Ai dKTGQjCx5è TiểKTGQjCx5u chínpyRnh KTGQjCx5thái nhKTGQjCx5ào tớipyRn trướcXpAWsFc7 mặt,pyRn chỉKTGQjCx5 còKTGQjCx5n cáchXpAWsFc7 mXpAWsFc7ấy pyRntấc, tpyRnhì lXpAWsFc7àm pyRnsao cũnXpAWsFc7g khôngXpAWsFc7 bKTGQjCx5ổ nhpyRnào đưXpAWsFc7ợc tớiKTGQjCx5 XpAWsFc7ngực HpyRnứa TipyRnên nữa.XpAWsFc7 TiKTGQjCx5ểu chínhXpAWsFc7 tháiKTGQjCx5 ủKTGQjCx5y khuấtXpAWsFc7 XpAWsFc7ngẩng đpyRnầu, liềnXpAWsFc7 XpAWsFc7thấy BạXpAWsFc7ch KTGQjCx5Tố TriKTGQjCx5nh mặtpyRn lạnh,KTGQjCx5 đangXpAWsFc7 túKTGQjCx5m cổXpAWsFc7 áoXpAWsFc7 nKTGQjCx5ó lên,XpAWsFc7 khôngpyRn KTGQjCx5cho nópyRn tiếpyRnn thKTGQjCx5êm nXpAWsFc7ửa bước.

“Sư phpyRnụ...” TipyRnểu chínKTGQjCx5h XpAWsFc7thái mởpyRn tXpAWsFc7o đpyRnôi mắtpyRn pyRnđen lpyRnóng lánXpAWsFc7h rưngXpAWsFc7 rXpAWsFc7ưng, đầpyRny ủyXpAWsFc7 kpyRnhuất nhìn&pyRnnbsp; BạchKTGQjCx5 TốpyRn TrinhpyRn, khápyRnng npyRnghị hàKTGQjCx5nh độngXpAWsFc7 KTGQjCx5của hắn.

“Tiểu hpyRnài tử&nKTGQjCx5bsp; pyRnmà huyXpAWsFc7nh cũXpAWsFc7ng pyRnghen àXpAWsFc7.” HứKTGQjCx5a TiênXpAWsFc7 đẩypyRn XpAWsFc7tay BạKTGQjCx5ch TpyRnố TrKTGQjCx5inh rXpAWsFc7a, mpyRnột pyRntay XpAWsFc7ôm lấypyRn TiểuKTGQjCx5 cpyRnhính tháiXpAWsFc7 đaXpAWsFc7ng lXpAWsFc7ã chãXpAWsFc7 pyRnchực kXpAWsFc7hóc pyRnvào trpyRnong ngực.pyRn TKTGQjCx5iểu chíXpAWsFc7nh XpAWsFc7thái nheXpAWsFc7o mXpAWsFc7ắt lại,XpAWsFc7 cũnpyRng KTGQjCx5thật cXpAWsFc7hặt ôKTGQjCx5m cpyRnổ HứaXpAWsFc7 Tiên.

“Tu lKTGQjCx5uyện tXpAWsFc7hế nàoKTGQjCx5 rồiKTGQjCx5?” GiọpyRnng BạXpAWsFc7ch TKTGQjCx5ố XpAWsFc7Trinh giờpyRn XpAWsFc7phút nàKTGQjCx5y âpyRnm lãnhKTGQjCx5 vôKTGQjCx5 cùng.

“Dạ...” TiểupyRn chíKTGQjCx5nh pyRnthái cópyRn KTGQjCx5chút bốiXpAWsFc7 rối,XpAWsFc7 cắnKTGQjCx5 cắnKTGQjCx5 đầuXpAWsFc7 KTGQjCx5ngón pyRntay, mpyRnới yếuKTGQjCx5 ớtXpAWsFc7 npyRnói, “CoKTGQjCx5n rấtXpAWsFc7 cốXpAWsFc7 gắng.”

“Vậy tKTGQjCx5hì tốt.”KTGQjCx5 BạcXpAWsFc7h TốXpAWsFc7 TrinXpAWsFc7h xepyRnm xétpyRn tpyRnu KTGQjCx5vi TiểKTGQjCx5u chXpAWsFc7ính thái,pyRn thXpAWsFc7ấy sKTGQjCx5o vớipyRn trướcKTGQjCx5 kiXpAWsFc7a tiKTGQjCx5nh tXpAWsFc7iến hơnKTGQjCx5 mộtXpAWsFc7 chúXpAWsFc7t rXpAWsFc7ồi, lúpyRnc nàKTGQjCx5y mớiKTGQjCx5 bỏpyRn quKTGQjCx5a XpAWsFc7cho nó.

“Hứa TipyRnên, ngXpAWsFc7ươi KTGQjCx5có pyRnlinh cKTGQjCx5ăn rKTGQjCx5ồi?” TpyRniểu ThapyRnnh vẫpyRnn khôKTGQjCx5ng nóKTGQjCx5i gXpAWsFc7ì lKTGQjCx5úc KTGQjCx5này KTGQjCx5bỗng nhiênXpAWsFc7 KTGQjCx5kinh ngạcXpAWsFc7 pyRnmở miXpAWsFc7ệng, XpAWsFc7mới vừaKTGQjCx5 rồXpAWsFc7i hKTGQjCx5ắn vpyRnẫn đpyRnang XpAWsFc7quan sXpAWsFc7át HứXpAWsFc7a TiênpyRn, cảmXpAWsFc7 tpyRnhấy HứaKTGQjCx5 TiKTGQjCx5ên pyRncó cáKTGQjCx5i KTGQjCx5gì đópyRn khapyRnng khácKTGQjCx5. HiệpyRnn tạiXpAWsFc7 rốXpAWsFc7t KTGQjCx5cục hiểupyRn đượcpyRn KTGQjCx5là dKTGQjCx5o đâu.

“Ừ, TKTGQjCx5iểu BXpAWsFc7ạch đãpyRn tìKTGQjCx5m KTGQjCx5đan thảopyRn XpAWsFc7cho tXpAWsFc7a ăpyRnn đpyRnó.” KTGQjCx5Hứa TiênKTGQjCx5 capyRno hứngKTGQjCx5 nói.

“Cái gì?XpAWsFc7 ChKTGQjCx5ỗ ngXpAWsFc7uy hiểXpAWsFc7m nKTGQjCx5hư vậXpAWsFc7y, đạKTGQjCx5i XpAWsFc7ca huynh..KTGQjCx5.” KTGQjCx5Tiểu ThanXpAWsFc7h kinKTGQjCx5h ngạpyRnc tXpAWsFc7hấp giọngKTGQjCx5 hôXpAWsFc7 lêKTGQjCx5n, nhìKTGQjCx5n vềKTGQjCx5 phKTGQjCx5ía BạcpyRnh TốpyRn Trinh.

Bạch KTGQjCx5Tố TrpyRninh XpAWsFc7lại lạnhKTGQjCx5 lùngpyRn lưXpAWsFc7ờm lại,XpAWsFc7 XpAWsFc7đem câpyRnu KTGQjCx5nói kpyRnế KTGQjCx5tiếp cXpAWsFc7ủa TiểpyRnu TXpAWsFc7hanh épXpAWsFc7 trKTGQjCx5ở về.

Hứa XpAWsFc7Tiên ngơpyRn ngácpyRn, nhìKTGQjCx5n XpAWsFc7về phíKTGQjCx5a KTGQjCx5vẻ mKTGQjCx5ặt kXpAWsFc7hông XpAWsFc7đổi củaXpAWsFc7 BạchXpAWsFc7 KTGQjCx5Tố TrinpyRnh, caKTGQjCx5u màypyRn lpyRno lắngXpAWsFc7 hỏXpAWsFc7i: “NơXpAWsFc7i KTGQjCx5đan thảoKTGQjCx5 sKTGQjCx5inh trưởnpyRng, rấtpyRn XpAWsFc7nguy pyRnhiểm cóKTGQjCx5 pXpAWsFc7hải haKTGQjCx5y không?”

Bạch TốpyRn XpAWsFc7Trinh khônpyRng nóiKTGQjCx5 gì.

Hứa TiXpAWsFc7ên cắnpyRn cắnXpAWsFc7 KTGQjCx5môi, nhìXpAWsFc7n BạchXpAWsFc7 TpyRnố TrinXpAWsFc7h mặtpyRn khôKTGQjCx5ng cXpAWsFc7hút pyRnthay đổiKTGQjCx5, nhKTGQjCx5ưng XpAWsFc7trong lpyRnòng vôKTGQjCx5 cùXpAWsFc7ng phứXpAWsFc7c tạpKTGQjCx5. XpAWsFc7Tiểu BạcXpAWsFc7h XpAWsFc7vì mìnpyRnh XpAWsFc7lại XpAWsFc7mạo hiểmKTGQjCx5 nXpAWsFc7hư vậy.pyRn.. CóXpAWsFc7 cKTGQjCx5ảm độKTGQjCx5ng, pyRnlo lắngpyRn, cKTGQjCx5òn XpAWsFc7có sợpyRn hãi.

“Ha hả,pyRn XpAWsFc7ha haXpAWsFc7, vậy,pyRn vậypyRn KTGQjCx5Hứa TXpAWsFc7iên KTGQjCx5ngươi XpAWsFc7phải XpAWsFc7chăm chKTGQjCx5ỉ KTGQjCx5tu pyRnluyện đóKTGQjCx5, đKTGQjCx5ừng KTGQjCx5lãng phíXpAWsFc7 khổXpAWsFc7 tâmpyRn cpyRnủa đạiXpAWsFc7 pyRnca ta.”KTGQjCx5 TiểuKTGQjCx5 ThKTGQjCx5anh biếKTGQjCx5t mìKTGQjCx5nh nXpAWsFc7ói sapyRni nóipyRn KTGQjCx5rồi, pyRnngượng ngpyRnùng cườiXpAWsFc7 cườiKTGQjCx5, KTGQjCx5vội đáKTGQjCx5nh XpAWsFc7trống lảng.

“Ừ.” HứKTGQjCx5a TiKTGQjCx5ên nKTGQjCx5ặng XpAWsFc7nề XpAWsFc7gật đpyRnầu, đKTGQjCx5áp ứng.

“Nàng điXpAWsFc7 pyRnnghỉ nXpAWsFc7gơi trướcpyRn đi.KTGQjCx5 KTGQjCx5Ta XpAWsFc7đi xXpAWsFc7ử lýpyRn chuKTGQjCx5yện vănXpAWsFc7 thKTGQjCx5ư.” BKTGQjCx5ạch TốXpAWsFc7 pyRnTrinh npyRnói xXpAWsFc7ong khônpyRng XpAWsFc7đợi HứapyRn TipyRnên pyRntrả lXpAWsFc7ời, npyRngười đXpAWsFc7ã KTGQjCx5biến mXpAWsFc7ất XpAWsFc7ngay tạipyRn chỗ.

“Ngươi cópyRn đóiKTGQjCx5 bụngKTGQjCx5 khôngXpAWsFc7? TpyRna chuẩnXpAWsFc7 bịXpAWsFc7 đipyRnểm tXpAWsFc7âm XpAWsFc7cho ngưXpAWsFc7ơi XpAWsFc7nha.” TiểKTGQjCx5u pyRnThanh nhìpyRnn HứaXpAWsFc7 TiXpAWsFc7ên sữngKTGQjCx5 sờXpAWsFc7 đứngXpAWsFc7 ởXpAWsFc7 KTGQjCx5tại XpAWsFc7chỗ, mởKTGQjCx5 miệngKTGQjCx5 hỏi.

“Nga, đúngKTGQjCx5 lpyRnà cóKTGQjCx5 pyRnchút pyRnđói bụngpyRn, KTGQjCx5ta muXpAWsFc7ốn ăKTGQjCx5n sữaKTGQjCx5 đậuXpAWsFc7 nànhpyRn bápyRnnh qXpAWsFc7uẩy.” HKTGQjCx5ứa TiKTGQjCx5ên sKTGQjCx5ờ sờKTGQjCx5 bụnpyRng, XpAWsFc7lúc nàypyRn mớXpAWsFc7i pyRncảm thấyXpAWsFc7 pyRncó chútXpAWsFc7 đói.

“Một pyRnlát nXpAWsFc7ữa tXpAWsFc7a rpyRna ngXpAWsFc7oài pyRnmua.” TiểupyRn KTGQjCx5Thanh tứcKTGQjCx5 giậnpyRn nói.

“Thỏ XpAWsFc7ta KTGQjCx5nuôi thpyRnế nàoXpAWsFc7 rồXpAWsFc7i, XpAWsFc7có mXpAWsFc7ập KTGQjCx5hay không?”KTGQjCx5 XpAWsFc7Hứa TiêKTGQjCx5n XpAWsFc7ôm TiểuKTGQjCx5 chípyRnnh thXpAWsFc7ái hướnXpAWsFc7g pyRnhậu việnXpAWsFc7 đXpAWsFc7i tới,KTGQjCx5 KTGQjCx5“Còn cóXpAWsFc7, cXpAWsFc7ây rụnKTGQjCx5g tiềnpyRn củaKTGQjCx5 tpyRna đâu,pyRn lớnXpAWsFc7 lêXpAWsFc7n chútKTGQjCx5 KTGQjCx5nào chưa?”

Tiểu ThanpyRnh khXpAWsFc7óe mXpAWsFc7iệng cXpAWsFc7o quắKTGQjCx5p: “CâypyRn rụnXpAWsFc7g tiền?”

“Chính XpAWsFc7là pyRncây LiKTGQjCx5nh ÂKTGQjCx5m màXpAWsFc7 tXpAWsFc7a cùngXpAWsFc7 TiểpyRnu BạcXpAWsFc7h điKTGQjCx5 pyRnPhổ ĐàXpAWsFc7 sKTGQjCx5ơn lấyKTGQjCx5 vềKTGQjCx5 đó.”KTGQjCx5 HứaKTGQjCx5 TiênKTGQjCx5 XpAWsFc7khẩu khpyRní rấtKTGQjCx5 kpyRnhinh bỉ.

Cây LinpyRnh ÂmXpAWsFc7 lXpAWsFc7à câXpAWsFc7y rụnKTGQjCx5g tiền...

Tiểu pyRnThanh pyRncảm tKTGQjCx5hấy rấtKTGQjCx5 XpAWsFc7vô lực.

Chưa pyRntới giữaKTGQjCx5 tXpAWsFc7rưa, BạchKTGQjCx5 TốKTGQjCx5 KTGQjCx5Trinh pyRnđã trởXpAWsFc7 lại.

Hứa TiKTGQjCx5ên nghênhKTGQjCx5 đKTGQjCx5ón: “XpAWsFc7Chuyện đềuXpAWsFc7 gipyRnải quyXpAWsFc7ết xXpAWsFc7ong rồi?”

Bạch TKTGQjCx5ố TripyRnnh nhXpAWsFc7àn nhạtKTGQjCx5 gậtKTGQjCx5 đầpyRnu: KTGQjCx5“Ừ.” CXpAWsFc7huyện đKTGQjCx5ã giảiXpAWsFc7 qpyRnuyết, nhưngpyRn lXpAWsFc7à khônpyRng phảiKTGQjCx5 hKTGQjCx5ắn pyRngiải quyết.XpAWsFc7 KpyRnhi hắKTGQjCx5n tớipyRn phátpyRn hiệnKTGQjCx5 LươKTGQjCx5ng KTGQjCx5Liên đãXpAWsFc7 pyRnđem chXpAWsFc7uyện cKTGQjCx5ủa HKTGQjCx5ứa pyRnTiên lKTGQjCx5àm xoXpAWsFc7ng hếtKTGQjCx5 rXpAWsFc7ồi, đKTGQjCx5ã gKTGQjCx5ửi KTGQjCx5văn tpyRnhư cXpAWsFc7ho nàngXpAWsFc7 trởKTGQjCx5 vKTGQjCx5ề trấnXpAWsFc7 GKTGQjCx5iang. TinKTGQjCx5h thầnKTGQjCx5 LươXpAWsFc7ng LiêKTGQjCx5n khônpyRng đượcKTGQjCx5 KTGQjCx5tốt cXpAWsFc7ho lắpyRnm, KTGQjCx5vẫn pyRnsắc mặpyRnt pyRntái pyRnnhợt ngKTGQjCx5ồi ởKTGQjCx5 trướpyRnc bKTGQjCx5àn đọKTGQjCx5c sáKTGQjCx5ch KTGQjCx5nhìn KTGQjCx5văn tXpAWsFc7hư điềpyRnu pXpAWsFc7hái kiXpAWsFc7a khôKTGQjCx5ng npyRnói XpAWsFc7gì. BấXpAWsFc7t quáXpAWsFc7, nhữngXpAWsFc7 tKTGQjCx5hứ nàpyRny, BạpyRnch TốXpAWsFc7 KTGQjCx5Trinh đươngXpAWsFc7 nhiKTGQjCx5ên pyRnsẽ khônpyRng đXpAWsFc7ể pyRncho KTGQjCx5Hứa pyRnTiên biết.

“Vậy chúpyRnng XpAWsFc7ta XpAWsFc7có thpyRnể tpyRnrở vềKTGQjCx5 TrpyRnấn pyRnGiang rồpyRni?” HXpAWsFc7ứa TiêKTGQjCx5n KTGQjCx5cao hứKTGQjCx5ng hỏi,XpAWsFc7 “PhpyRnải pyRnmang theXpAWsFc7o tKTGQjCx5hỏ củapyRn taKTGQjCx5, cònXpAWsFc7 cKTGQjCx5ó XpAWsFc7cây rXpAWsFc7ụng tXpAWsFc7iền củaKTGQjCx5 KTGQjCx5ta pyRnnữa. VpyRnề đpyRnến nhKTGQjCx5à tỷXpAWsFc7 tỷKTGQjCx5 nhXpAWsFc7ìn thấyKTGQjCx5 chúngpyRn tKTGQjCx5a pyRnnhất địnhKTGQjCx5 sKTGQjCx5ẽ rấKTGQjCx5t pyRncao hứng.”

Bạch TKTGQjCx5ố TripyRnnh pyRnvừa ngpyRnhe KTGQjCx5cây rpyRnụng tipyRnền cũXpAWsFc7ng XpAWsFc7biết HpyRnứa TiêKTGQjCx5n áXpAWsFc7m chpyRnỉ cáKTGQjCx5i pyRngì, gậtXpAWsFc7 pyRnđầu đKTGQjCx5ồng ý.

Hứa TipyRnên cùngpyRn BạchKTGQjCx5 TốXpAWsFc7 KTGQjCx5Trinh điKTGQjCx5 trướcpyRn, TiểuKTGQjCx5 XpAWsFc7Thanh cùngXpAWsFc7 TXpAWsFc7iểu chíXpAWsFc7nh tXpAWsFc7hái chờXpAWsFc7 dpyRnàn xếpyRnp xoXpAWsFc7ng đâuXpAWsFc7 đấyXpAWsFc7 sẽpyRn đeXpAWsFc7m thỏKTGQjCx5 cùpyRnng cpyRnây KTGQjCx5Linh ÂXpAWsFc7m mapyRnng vềpyRn sau.

Đứng ởXpAWsFc7 cpyRnửa, HứapyRn TiêKTGQjCx5n KTGQjCx5gõ thậtKTGQjCx5 lâupyRn, mớiKTGQjCx5 npyRnghe đưKTGQjCx5ợc tiếnXpAWsFc7g bướcpyRn chânKTGQjCx5 vXpAWsFc7ang KTGQjCx5lên bpyRnên trong.

“Tới liền,pyRn tớXpAWsFc7i liềKTGQjCx5n, gpyRnõ cXpAWsFc7ái gìKTGQjCx5 pyRnmà pyRngõ aXpAWsFc7, cửaKTGQjCx5 XpAWsFc7cũng pyRnsắp bịKTGQjCx5 gpyRnõ thủpyRnng rồi.KTGQjCx5” BêKTGQjCx5n trKTGQjCx5ong KTGQjCx5là giọngXpAWsFc7 nópyRni quKTGQjCx5en thuộpyRnc củaKTGQjCx5 HXpAWsFc7ứa KiềXpAWsFc7u Dung.

Vừa XpAWsFc7mở cpyRnửa rapyRn, thấKTGQjCx5y HứKTGQjCx5a TiKTGQjCx5ên, KTGQjCx5Hứa KKTGQjCx5iều DKTGQjCx5ung mừngKTGQjCx5 XpAWsFc7tới pyRnnước mpyRnắt pyRnliền XpAWsFc7tí tXpAWsFc7ách XpAWsFc7chảy xuống.

“Hán pyRnVăn, HpyRnán VpyRnăn, thậtpyRn KTGQjCx5sự làKTGQjCx5 muKTGQjCx5ội saoKTGQjCx5.” XpAWsFc7Hứa KiềuKTGQjCx5 DKTGQjCx5ung kéoXpAWsFc7 taKTGQjCx5y KTGQjCx5Hứa TiêKTGQjCx5n khônpyRng KTGQjCx5buông, sợXpAWsFc7 XpAWsFc7là KTGQjCx5mình đapyRnng nằpyRnm mơ.

“Là KTGQjCx5muội, KTGQjCx5tỷ tỷ.”pyRn HứKTGQjCx5a TiênXpAWsFc7 cũnpyRng nắmpyRn taXpAWsFc7y HứaXpAWsFc7 pyRnKiều DunpyRng, pyRncao hXpAWsFc7ứng khôngpyRn tXpAWsFc7hôi. ChợKTGQjCx5t thpyRnấy bụnKTGQjCx5g HứpyRna KXpAWsFc7iều DpyRnung kKTGQjCx5ia khKTGQjCx5ẽ nhXpAWsFc7ô raXpAWsFc7, kXpAWsFc7inh ngXpAWsFc7ạc hỏXpAWsFc7i, “TỷXpAWsFc7 tKTGQjCx5ỷ, tỷ,pyRn tKTGQjCx5ỷ mapyRnng thai?”

Trên mKTGQjCx5ặt HứaXpAWsFc7 KiềuKTGQjCx5 DKTGQjCx5ung hiKTGQjCx5ện lpyRnên nKTGQjCx5ụ cườipyRn hạnhpyRn pKTGQjCx5húc, lKTGQjCx5ôi képyRno HXpAWsFc7ứa TiêpyRnn: “MauKTGQjCx5, mapyRnu vXpAWsFc7ào rồKTGQjCx5i hãyKTGQjCx5 XpAWsFc7nói.” XpAWsFc7Bỗng nXpAWsFc7hiên lạipyRn cXpAWsFc7ảm thấyXpAWsFc7 cóKTGQjCx5 điểmXpAWsFc7 KTGQjCx5gì làXpAWsFc7 lạ,XpAWsFc7 lúcpyRn nàKTGQjCx5y mKTGQjCx5ới nKTGQjCx5hìn KTGQjCx5về phíKTGQjCx5a nhữngpyRn ngườiXpAWsFc7 bênpyRn cạnhpyRn HứpyRna KTGQjCx5Tiên, chKTGQjCx5ợt nóKTGQjCx5i, “AiXpAWsFc7 nhaXpAWsFc7, XpAWsFc7đệ muộiXpAWsFc7, tpyRna lạipyRn XpAWsFc7không pyRncó cKTGQjCx5hú KTGQjCx5ý KTGQjCx5tới muội,XpAWsFc7 pyRnthật là,XpAWsFc7 mauKTGQjCx5, đềuXpAWsFc7 mpyRnau đipyRn XpAWsFc7vào pyRnđi đã.”

Ba ngpyRnười vàoXpAWsFc7 pKTGQjCx5hòng, HXpAWsFc7ứa KpyRniều DunKTGQjCx5g bậnpyRn rộnKTGQjCx5 đXpAWsFc7i pXpAWsFc7ha trà,KTGQjCx5 XpAWsFc7Hứa KTGQjCx5Tiên KTGQjCx5vội vànKTGQjCx5g KTGQjCx5kéo KTGQjCx5nàng lạiKTGQjCx5: “TpyRnỷ, tỷXpAWsFc7 đaXpAWsFc7ng maXpAWsFc7ng tXpAWsFc7hai, đừngpyRn vội,KTGQjCx5 mupyRnội pXpAWsFc7ha XpAWsFc7là được.”

Hứa KiềXpAWsFc7u DunKTGQjCx5g ngồKTGQjCx5i xupyRnống, pyRnsờ XpAWsFc7sờ bụngpyRn củaKTGQjCx5 mìnXpAWsFc7h, tronpyRng XpAWsFc7mắt tràpyRnn đầyKTGQjCx5 yêuKTGQjCx5 thương.

Hứa TiêpyRnn cùnXpAWsFc7g HXpAWsFc7ứa KiềupyRn DuKTGQjCx5ng đạipyRn kháipyRn XpAWsFc7nói tìnhKTGQjCx5 trạngXpAWsFc7 gầnpyRn đpyRnây pyRncủa mìnhpyRn, XpAWsFc7Hứa pyRnKiều DpyRnung npyRnghe HứKTGQjCx5a TiênKTGQjCx5 XpAWsFc7nói đượcpyRn điKTGQjCx5ều vềKTGQjCx5, kXpAWsFc7hông cầpyRnn pyRnphải tXpAWsFc7ha hươngXpAWsFc7 cKTGQjCx5hịu tộiXpAWsFc7 nữa,XpAWsFc7 lKTGQjCx5iền pyRnvui mKTGQjCx5ừng muốnXpAWsFc7 đXpAWsFc7i dKTGQjCx5âng hươnpyRng pyRncho QpyRnuan ÂmXpAWsFc7 ĐạiXpAWsFc7 sĩ,XpAWsFc7 nóiKTGQjCx5 rằnpyRng đềXpAWsFc7u pyRnnhờ QuaKTGQjCx5n ÂKTGQjCx5m ĐạKTGQjCx5i spyRnĩ phpyRnù XpAWsFc7hộ mớiKTGQjCx5 đKTGQjCx5ược pyRnnhư vậy.pyRn BpyRnạch TKTGQjCx5ố TrinpyRnh ngKTGQjCx5he đượpyRnc lờiKTGQjCx5 XpAWsFc7này, áXpAWsFc7nh mắpyRnt tảKTGQjCx5n rXpAWsFc7a khXpAWsFc7í lạnh.pyRn BênKTGQjCx5 trêXpAWsFc7n QuaKTGQjCx5n ÂKTGQjCx5m KTGQjCx5Đại pyRnsĩ hắXpAWsFc7t hơXpAWsFc7i mộtpyRn cái,KTGQjCx5 XpAWsFc7sờ sờpyRn cápyRni KTGQjCx5mũi cKTGQjCx5ủa mình.KTGQjCx5 pyRnĐồng tửpyRn bênKTGQjCx5 cpyRnạnh cXpAWsFc7ũng cảmpyRn KTGQjCx5thấy kpyRnỳ KTGQjCx5quái. KTGQjCx5Thần tipyRnên cònKTGQjCx5 cKTGQjCx5ó tpyRnhể KTGQjCx5cảm KTGQjCx5cúm sao?

Hứa TiênpyRn pyRnnhìn XpAWsFc7chung quaXpAWsFc7nh, pháKTGQjCx5t hipyRnện đồpyRn dùnXpAWsFc7g tronpyRng nhàXpAWsFc7 đãpyRn đổiXpAWsFc7 mới.pyRn pyRnMà XpAWsFc7khuôn mKTGQjCx5ặt HXpAWsFc7ứa KiềuXpAWsFc7 DuXpAWsFc7ng tỏaXpAWsFc7 sánKTGQjCx5g rạKTGQjCx5ng ngờiKTGQjCx5 cũngpyRn chứngXpAWsFc7 mXpAWsFc7inh LpyRný CôngKTGQjCx5 PhủKTGQjCx5 cpyRnhăm sóXpAWsFc7c pyRnnàng vôpyRn cXpAWsFc7ùng tốt.

Hứa KiKTGQjCx5ều KTGQjCx5Dung cốXpAWsFc7 chXpAWsFc7ấp dKTGQjCx5ù thKTGQjCx5ế nàopyRn cũnXpAWsFc7g muốnXpAWsFc7 HứXpAWsFc7a TiênpyRn ởXpAWsFc7 XpAWsFc7chung cpyRnùng bọpyRnn họpyRn, HứaXpAWsFc7 XpAWsFc7Tiên từXpAWsFc7 KTGQjCx5chối khôngXpAWsFc7 đượcpyRn đàXpAWsFc7nh pKTGQjCx5hải pyRnđáp ứng.pyRn BuổKTGQjCx5i tpyRnối LýXpAWsFc7 CônKTGQjCx5g KTGQjCx5Phủ KTGQjCx5trở vềKTGQjCx5, ngườiKTGQjCx5 mộtpyRn nhpyRnà tKTGQjCx5ụ lạipyRn vớipyRn nhauXpAWsFc7. LXpAWsFc7ý CôKTGQjCx5ng PhủpyRn hỏiXpAWsFc7 XpAWsFc7Hứa TiênXpAWsFc7 cKTGQjCx5ó típyRnnh tKTGQjCx5oán KTGQjCx5gì kpyRnhông, XpAWsFc7Hứa pyRnTiên cpyRnòn chXpAWsFc7ưa tKTGQjCx5rả pyRnlời, BpyRnạch TốpyRn TrpyRninh đKTGQjCx5ã pyRnmở mXpAWsFc7iệng, nóiXpAWsFc7 chuẩnKTGQjCx5 mởKTGQjCx5 tiệmpyRn thuốcpyRn. LKTGQjCx5ý CônpyRng PKTGQjCx5hủ XpAWsFc7đồng ýKTGQjCx5 XpAWsFc7lia lịa.

Buổi tXpAWsFc7ối, pyRnHứa TiênKTGQjCx5 hỏKTGQjCx5i BạchKTGQjCx5 TốpyRn TXpAWsFc7rinh chuyệnKTGQjCx5 nXpAWsFc7ày, BXpAWsFc7ạch TốpyRn TripyRnnh thảnpyRn nhpyRniên XpAWsFc7nói: XpAWsFc7“Tiệm thKTGQjCx5uốc KTGQjCx5tế tXpAWsFc7hế cKTGQjCx5ứu nhân,pyRn lạiKTGQjCx5 tpyRních gXpAWsFc7óp tXpAWsFc7ừng cpyRnhút côpyRnng đức,XpAWsFc7 cKTGQjCx5ó pyRnlợi chKTGQjCx5o KTGQjCx5việc KTGQjCx5tu hpyRnành củaXpAWsFc7 nàng.”

Hứa TiêpyRnn lúXpAWsFc7c pyRnnày mXpAWsFc7ới chXpAWsFc7ợt hpyRniểu, dXpAWsFc7ĩ nhiKTGQjCx5ên KTGQjCx5không cKTGQjCx5ó ýKTGQjCx5 kiKTGQjCx5ến nữa.

Qua hpyRnai ngpyRnày sXpAWsFc7au, TiKTGQjCx5ểu TpyRnhanh cùngXpAWsFc7 TiểuKTGQjCx5 chínhKTGQjCx5 tháiKTGQjCx5 cũngXpAWsFc7 tới.XpAWsFc7 CòpyRnn maKTGQjCx5ng thepyRno cKTGQjCx5ây rụngpyRn KTGQjCx5tiền cùnXpAWsFc7g thỏpyRn củapyRn HứaXpAWsFc7 TXpAWsFc7iên trởKTGQjCx5 về,pyRn HứpyRna KTGQjCx5Tiên vpyRnây KTGQjCx5quanh câyKTGQjCx5 rụngKTGQjCx5 tiXpAWsFc7ền XpAWsFc7vui mừngpyRn tớiXpAWsFc7 mứcXpAWsFc7 áXpAWsFc7nh pyRnmắt đKTGQjCx5ều hípKTGQjCx5 thànXpAWsFc7h mộtpyRn đườngXpAWsFc7 thẳpyRnng rồi.

Cứ nXpAWsFc7hư vậy,KTGQjCx5 HứaKTGQjCx5 TiênpyRn mởpyRn mộtXpAWsFc7 gXpAWsFc7ian tpyRniệm XpAWsFc7thuốc. HKTGQjCx5ứa KiXpAWsFc7ều DKTGQjCx5ung đặtKTGQjCx5 XpAWsFc7tên lXpAWsFc7à BKTGQjCx5ảo AKTGQjCx5n đườnpyRng, làXpAWsFc7m cKTGQjCx5ho KTGQjCx5mặt HứaXpAWsFc7 TiêKTGQjCx5n XpAWsFc7sung huyếtXpAWsFc7. BảoKTGQjCx5 KTGQjCx5An đườnpyRng, ngXpAWsFc7hĩ cKTGQjCx5ả pyRnnửa nKTGQjCx5gày trờipyRn kếtXpAWsFc7 KTGQjCx5quả vẫnKTGQjCx5 lấXpAWsFc7y cáiKTGQjCx5 tênKTGQjCx5 này.

Những ngàyXpAWsFc7 tiếppyRn thpyRneo KTGQjCx5trôi qXpAWsFc7ua nhpyRnàn nhãXpAWsFc7 mKTGQjCx5à thXpAWsFc7ư thái.KTGQjCx5 CácKTGQjCx5 cXpAWsFc7a bệKTGQjCx5nh pKTGQjCx5hổ biKTGQjCx5ến tKTGQjCx5hì dKTGQjCx5o HứaKTGQjCx5 TiênpyRn XpAWsFc7ra tKTGQjCx5ay XpAWsFc7xử lýpyRn, còKTGQjCx5n XpAWsFc7các tạKTGQjCx5p chứnKTGQjCx5g naKTGQjCx5n pyRny khXpAWsFc7ông xửpyRn lýXpAWsFc7 được,pyRn thìXpAWsFc7 BạchXpAWsFc7 TốKTGQjCx5 TKTGQjCx5rinh sẽpyRn rKTGQjCx5a KTGQjCx5tay. DầnXpAWsFc7 dXpAWsFc7à, dapyRnnh tiếnpyRng củapyRn BảpyRno AKTGQjCx5n đườnXpAWsFc7g liềnXpAWsFc7 pyRnlan xaKTGQjCx5. ĐặcKTGQjCx5 bpyRniệt KTGQjCx5là chuyệnKTGQjCx5 BpyRnảo AXpAWsFc7n đưXpAWsFc7ờng cpyRnó mXpAWsFc7ột loạipyRn thXpAWsFc7uốc bípyRn chế,pyRn pyRncó thểpyRn giúppyRn thuậnKTGQjCx5 spyRninh. GKTGQjCx5iá XpAWsFc7tiền pyRntuy hXpAWsFc7ơi pyRncao, nXpAWsFc7hưng mọKTGQjCx5i ngpyRnười vẫKTGQjCx5n đềuKTGQjCx5 cpyRnhấp pyRnnhận. BởipyRn vXpAWsFc7ì sinpyRnh cKTGQjCx5on cpyRnhính làXpAWsFc7 đKTGQjCx5i dạopyRn KTGQjCx5Quỷ MXpAWsFc7ôn XpAWsFc7quan, tXpAWsFc7ốn chútpyRn tiềnKTGQjCx5 cpyRnó thểKTGQjCx5 bảXpAWsFc7o vệXpAWsFc7 mẫXpAWsFc7u tửpyRn bXpAWsFc7ình pyRnan, thấypyRn thpyRnế nàopyRn cũKTGQjCx5ng lpyRnà chuyKTGQjCx5ện vKTGQjCx5ô cKTGQjCx5ùng cóKTGQjCx5 lờiXpAWsFc7. BởiXpAWsFc7 KTGQjCx5vì tiệmpyRn KTGQjCx5thuốc, HứKTGQjCx5a TiênKTGQjCx5 XpAWsFc7nếu KTGQjCx5như tXpAWsFc7hân pyRnlà XpAWsFc7nữ pyRntử rKTGQjCx5a pyRnmặt cũXpAWsFc7ng kXpAWsFc7hông XpAWsFc7ổn, cpyRnho XpAWsFc7nên XpAWsFc7nàng cũngpyRn chưpyRna lậpyRnp pyRntức kKTGQjCx5hôi phXpAWsFc7ục thânXpAWsFc7 ppyRnhận củaXpAWsFc7 mìnKTGQjCx5h. TạmpyRn thờKTGQjCx5i cKTGQjCx5ứ XpAWsFc7như vậyKTGQjCx5 pyRntiếp tục.

“Oa pyRnnha nhaXpAWsFc7, TiểupyRn BpyRnạch, pyRnrất nhiKTGQjCx5ều pyRnbạc đó.”pyRn XpAWsFc7Hứa TKTGQjCx5iên npyRnhìn đpyRnống KTGQjCx5bạc tKTGQjCx5rắng lKTGQjCx5óa trênXpAWsFc7 pyRnbàn, khóepyRn miệnKTGQjCx5g thiếupyRn chútKTGQjCx5 nữaKTGQjCx5 pyRnchảy nướcKTGQjCx5 mKTGQjCx5iếng. NXpAWsFc7àng XpAWsFc7đang tKTGQjCx5ính lấyXpAWsFc7 thKTGQjCx5êm chúKTGQjCx5t bạcpyRn đưaXpAWsFc7 cXpAWsFc7ho HứaXpAWsFc7 KXpAWsFc7iều DunKTGQjCx5g, đểpyRn HứaXpAWsFc7 KiềuKTGQjCx5 DunKTGQjCx5g mKTGQjCx5ua thêmpyRn vpyRnài tpyRnhứ. ChpyRni XpAWsFc7tiêu ngàpyRny XpAWsFc7thường cũpyRnng tốnpyRn khXpAWsFc7ông ít.

“Như KTGQjCx5ngươi pyRnvậy, cònpyRn muốnpyRn XpAWsFc7tu tiên?”KTGQjCx5 TipyRnểu ThanpyRnh ởpyRn bêpyRnn cXpAWsFc7ạnh khiXpAWsFc7nh bỉ.

“Cũng khôngKTGQjCx5 XpAWsFc7thể XpAWsFc7nói nhưKTGQjCx5 vậyKTGQjCx5 XpAWsFc7a, KTGQjCx5có tKTGQjCx5iền cpyRnó thKTGQjCx5ể suXpAWsFc7i mXpAWsFc7a kXpAWsFc7hiến qXpAWsFc7uỷ màKTGQjCx5 khôngpyRn pKTGQjCx5hải sXpAWsFc7ao? ThầnXpAWsFc7 tiêXpAWsFc7n chẳpyRnng XpAWsFc7lẽ khôngXpAWsFc7 cầnXpAWsFc7 hKTGQjCx5ương khKTGQjCx5ói cuXpAWsFc7ng phụngpyRn chắc?KTGQjCx5 QupyRnỷ XpAWsFc7sai khônXpAWsFc7g cầKTGQjCx5n tiềnKTGQjCx5 âXpAWsFc7m phủpyRn à?pyRn” HKTGQjCx5ứa TKTGQjCx5iên thuậnXpAWsFc7 miệKTGQjCx5ng phảnKTGQjCx5 bác.

Tiểu ThaXpAWsFc7nh XpAWsFc7cứng họngXpAWsFc7, hắpyRnn khôngKTGQjCx5 tXpAWsFc7hể kKTGQjCx5hông thừapyRn nhậnXpAWsFc7 lờiKTGQjCx5 nKTGQjCx5ày HXpAWsFc7ứa TKTGQjCx5iên pyRnnói đúpyRnng rồi...

Hứa TiênKTGQjCx5 npyRnhìn sắcKTGQjCx5 mặKTGQjCx5t TiểuXpAWsFc7 KTGQjCx5Thanh, hiếuKTGQjCx5 kXpAWsFc7ỳ pyRnnói: pyRn“Chẳng XpAWsFc7lẽ tXpAWsFc7a pyRnnói đúKTGQjCx5ng rồi?”pyRn TXpAWsFc7hật rXpAWsFc7a tXpAWsFc7hì HứapyRn TiXpAWsFc7ên cXpAWsFc7hỉ lKTGQjCx5à nóipyRn mòKTGQjCx5 thôipyRn, bởipyRn vXpAWsFc7ì sXpAWsFc7ự kipyRnện PhápKTGQjCx5 HảiKTGQjCx5 kXpAWsFc7ia cKTGQjCx5ho KTGQjCx5nên nàngXpAWsFc7 mớiKTGQjCx5 XpAWsFc7nói KTGQjCx5ra KTGQjCx5một KTGQjCx5phen pyRnvừa rồi.

Bạch TốXpAWsFc7 TKTGQjCx5rinh pyRnlúc pyRnnày mởpyRn miệng:XpAWsFc7 “Phải”

Tiểu BXpAWsFc7ạch mởKTGQjCx5 miệng,XpAWsFc7 vậypyRn cònKTGQjCx5 XpAWsFc7có tKTGQjCx5hể giảXpAWsFc7 sao?

Oanh —pyRn— HKTGQjCx5ứa TXpAWsFc7iên chXpAWsFc7ợt cảXpAWsFc7m thXpAWsFc7ấy tXpAWsFc7hiên XpAWsFc7lôi pyRn(sấm sét)KTGQjCx5 cupyRnồn cuộn,KTGQjCx5 khônpyRng nghKTGQjCx5ĩ KTGQjCx5tới mXpAWsFc7ình XpAWsFc7lại nóXpAWsFc7i tKTGQjCx5rúng rồi.

Cho nên,XpAWsFc7 ngàXpAWsFc7y pyRnthứ haiKTGQjCx5, HứpyRna TiêXpAWsFc7n muKTGQjCx5a XpAWsFc7rất nhpyRniều trKTGQjCx5ái câyXpAWsFc7 tưXpAWsFc7ơi, XpAWsFc7nhang đènXpAWsFc7 KTGQjCx5thượng hạngKTGQjCx5, vềXpAWsFc7 đếnpyRn nKTGQjCx5hà, chạypyRn tpyRnhẳng KTGQjCx5tới trướcKTGQjCx5 bứcKTGQjCx5 KTGQjCx5họa QKTGQjCx5uan ÂmpyRn ĐạpyRni sXpAWsFc7ĩ. XếXpAWsFc7p toàKTGQjCx5n bộXpAWsFc7 trKTGQjCx5ái cpyRnây rKTGQjCx5a, sXpAWsFc7au đóXpAWsFc7 đốtXpAWsFc7 nhanKTGQjCx5g đèn,pyRn rồKTGQjCx5i KTGQjCx5hành lễ.XpAWsFc7 KTGQjCx5Trong miệngpyRn lẩmXpAWsFc7 bẩm:KTGQjCx5 “QuanXpAWsFc7 TKTGQjCx5hế XpAWsFc7Âm BpyRnồ KTGQjCx5Tát, sXpAWsFc7au nàyKTGQjCx5 tpyRna mXpAWsFc7ỗi ngàyXpAWsFc7 đềupyRn mupyRna pyRncho ngàpyRni tXpAWsFc7rái KTGQjCx5cây tươiKTGQjCx5 nKTGQjCx5gon, nhanpyRng pyRnđèn thượngXpAWsFc7 hạngpyRn. ChXpAWsFc7o nêKTGQjCx5n, vềXpAWsFc7 spyRnau xKTGQjCx5in chiếXpAWsFc7u KTGQjCx5cố nhiKTGQjCx5ều hơnXpAWsFc7 nha.”

Hứa KipyRnều DunpyRng XpAWsFc7vừa lKTGQjCx5úc đKTGQjCx5i vàoKTGQjCx5, XpAWsFc7nghe đượcXpAWsFc7 lờiXpAWsFc7 KTGQjCx5cầu ngXpAWsFc7uyện cKTGQjCx5ò XpAWsFc7kè mpyRnặc cảKTGQjCx5 cKTGQjCx5ủa KTGQjCx5Hứa KTGQjCx5Tiên, vừaXpAWsFc7 sKTGQjCx5ợ vừaKTGQjCx5 gpyRniận, đưpyRna tXpAWsFc7ay gpyRnõ mộpyRnt cKTGQjCx5ái lênXpAWsFc7 đầuKTGQjCx5 HpyRnứa TiXpAWsFc7ên: XpAWsFc7“Muội đứaKTGQjCx5 nhKTGQjCx5ỏ đánpyRng chKTGQjCx5ết này,pyRn XpAWsFc7nói cápyRni gìKTGQjCx5 tXpAWsFc7hế hả.pyRn QupyRnan XpAWsFc7Âm BồXpAWsFc7 XpAWsFc7Tát KTGQjCx5há lạipyRn đXpAWsFc7ể yênpyRn XpAWsFc7cho KTGQjCx5muội KTGQjCx5khinh nhờpyRnn nhưXpAWsFc7 vậy?”

Hứa TiêKTGQjCx5n ômpyRn đầu,XpAWsFc7 khKTGQjCx5ông phụcXpAWsFc7 nóiKTGQjCx5: “NóipyRn sXpAWsFc7uông thXpAWsFc7ì cóXpAWsFc7 íKTGQjCx5ch gìKTGQjCx5 cKTGQjCx5hứ, chúpyRnng tXpAWsFc7a cXpAWsFc7ần phảiKTGQjCx5 pyRnnói thựcpyRn tế,pyRn XpAWsFc7thực tếpyRn a.”

“Muội đứKTGQjCx5a npyRnhỏ đángKTGQjCx5 chpyRnết nXpAWsFc7ày, lXpAWsFc7ại cpyRnòn cKTGQjCx5ố cãi...”

Trên.

“Không tpyRnệ, rấtKTGQjCx5 cópyRn chípyRn hướng.pyRn” TrXpAWsFc7ên kXpAWsFc7huôn mpyRnặt tuấXpAWsFc7n mỹXpAWsFc7 củaKTGQjCx5 pyRnKim ThiXpAWsFc7ền TpyRnử hipyRnện lênpyRn nụXpAWsFc7 cười.

Quan ÂmXpAWsFc7 ĐạpyRni KTGQjCx5sĩ vừpyRna lòpyRnng gpyRnật đầupyRn: “KhônKTGQjCx5g XpAWsFc7uổng XpAWsFc7ta gpyRniúp pyRnnàng nhiềXpAWsFc7u nhXpAWsFc7ư thế.”

“Bất quKTGQjCx5á, XpAWsFc7nói đipyRn pyRncũng phảiXpAWsFc7 nóKTGQjCx5i lpyRnại, tXpAWsFc7ại sapyRno chỉpyRn KTGQjCx5cung phXpAWsFc7ụng ngươi,XpAWsFc7 kXpAWsFc7hông pyRncó XpAWsFc7phần KTGQjCx5của ta?”pyRn KiKTGQjCx5m ThiềnXpAWsFc7 TửXpAWsFc7 tronpyRng lKTGQjCx5òng bKTGQjCx5ất bình.

“Ai KTGQjCx5bảo KTGQjCx5ngươi kXpAWsFc7hông chịupyRn hiểnKTGQjCx5 linKTGQjCx5h.” XpAWsFc7Quan ÂmKTGQjCx5 ĐạipyRn sĩXpAWsFc7 khipyRnnh tKTGQjCx5hường vKTGQjCx5ạch rõ.

Kim XpAWsFc7Thiền tXpAWsFc7ử ngẩnKTGQjCx5g đầupyRn đảopyRn KTGQjCx5cặp mắtKTGQjCx5 tKTGQjCx5rắng dKTGQjCx5ã, sKTGQjCx5au đKTGQjCx5ó troXpAWsFc7ng lònXpAWsFc7g pyRnnổi lênKTGQjCx5 pyRntính toán.XpAWsFc7 XpAWsFc7Xem rpyRna kKTGQjCx5hi nàXpAWsFc7o đXpAWsFc7ó mìnXpAWsFc7h cũpyRnng phảiKTGQjCx5 KTGQjCx5hiển pyRnlinh mộtpyRn cpyRnhút mớiKTGQjCx5 được.

Cuộc pyRnsống KTGQjCx5ngày tXpAWsFc7ừng ngàpyRny tKTGQjCx5rôi pyRnqua, HứXpAWsFc7a TKTGQjCx5iên pyRnmỗi nKTGQjCx5gày ởKTGQjCx5 BpyRnảo KTGQjCx5An đườngXpAWsFc7 khámpyRn bệnhKTGQjCx5, BạchpyRn KTGQjCx5Tố pyRnTrinh XpAWsFc7cùng TiểuKTGQjCx5 TKTGQjCx5hanh dạyXpAWsFc7 TiểpyRnu cpyRnhính tháipyRn phápKTGQjCx5 thuật,KTGQjCx5 đốpyRnc thKTGQjCx5úc nKTGQjCx5ó KTGQjCx5tu luyệnXpAWsFc7. BpyRnuổi KTGQjCx5tối pyRnHứa TiXpAWsFc7ên KTGQjCx5trở về,pyRn KTGQjCx5Bạch TKTGQjCx5ố XpAWsFc7Trinh spyRnẽ dạpyRny nànpyRng mộtKTGQjCx5 chútKTGQjCx5 phXpAWsFc7áp thuậpyRnt nềpyRnn XpAWsFc7tảng. CòXpAWsFc7n thuậtpyRn phpyRni hàpyRnnh màpyRn pyRnHứa TXpAWsFc7iên tâmpyRn XpAWsFc7tâm niệKTGQjCx5m niệmXpAWsFc7, vẫKTGQjCx5n KTGQjCx5còn rấtXpAWsFc7 xa.

Hôm naypyRn, XpAWsFc7Hứa TiKTGQjCx5ên XpAWsFc7vừa vềXpAWsFc7 tpyRnới nXpAWsFc7hà, HứaXpAWsFc7 KiềupyRn DKTGQjCx5ung lpyRniền lpyRnôi kpyRnéo XpAWsFc7tay nàng,pyRn pyRnvẻ mặtKTGQjCx5 XpAWsFc7ngưng tKTGQjCx5rọng nói:KTGQjCx5 “HánKTGQjCx5 KTGQjCx5Văn, trKTGQjCx5ong thờiXpAWsFc7 giaKTGQjCx5n nKTGQjCx5ày muộipyRn đừngKTGQjCx5 đKTGQjCx5i rKTGQjCx5a pyRnngoài vàoKTGQjCx5 KTGQjCx5buổi tối.”

“Tại sKTGQjCx5ao vậXpAWsFc7y?” HứKTGQjCx5a TipyRnên KTGQjCx5nghi hoặcpyRn hỏi.

“Đã xảXpAWsFc7y rpyRna chuypyRnện rồXpAWsFc7i. pyRnTỷ ppyRnhu cXpAWsFc7ủa muộiKTGQjCx5 nópyRni gKTGQjCx5ần XpAWsFc7đây cpyRnó vàKTGQjCx5i npyRnữ KTGQjCx5tử bịXpAWsFc7 mấXpAWsFc7t tKTGQjCx5ích, lpyRnại khôXpAWsFc7ng cKTGQjCx5o bấpyRnt kKTGQjCx5ì KTGQjCx5đầu KTGQjCx5mối nàKTGQjCx5o” HứapyRn XpAWsFc7Kiều DunXpAWsFc7g pyRnkhuôn mặXpAWsFc7t đầKTGQjCx5y pyRnu sầu.

“Muội kXpAWsFc7hông cpyRnó KTGQjCx5nghe tỷXpAWsFc7 XpAWsFc7phu nóiKTGQjCx5 chuyệpyRnn nàKTGQjCx5y mXpAWsFc7à.” HứaKTGQjCx5 TiêpyRnn nhìpyRnn bộKTGQjCx5 dạnKTGQjCx5g rpyRnầu rĩXpAWsFc7 cXpAWsFc7ủa HKTGQjCx5ứa KiềuKTGQjCx5 DunpyRng, cànXpAWsFc7g XpAWsFc7nghi hoặc.

“Tỷ ppyRnhu muộpyRni XpAWsFc7sợ pyRnchúng pyRnta lpyRno lắng,XpAWsFc7 nênXpAWsFc7 pyRnkhông nói.KTGQjCx5 XpAWsFc7Hôm qpyRnua bịKTGQjCx5 đánhXpAWsFc7 đượcKTGQjCx5 nângKTGQjCx5 trởXpAWsFc7 vềKTGQjCx5 tỷpyRn pyRnmới biếtpyRn chuypyRnện đóXpAWsFc7.” KTGQjCx5Hứa KTGQjCx5Kiều DuKTGQjCx5ng vừpyRna nKTGQjCx5ói nKTGQjCx5ước mpyRnắt lKTGQjCx5iền KTGQjCx5chảy xuốnKTGQjCx5g, lKTGQjCx5au XpAWsFc7đi pyRnrồi nóXpAWsFc7i, “TỷpyRn phXpAWsFc7u pyRnmuội nóiXpAWsFc7, nKTGQjCx5ửa tháXpAWsFc7ng pyRngần đâyXpAWsFc7 liêKTGQjCx5n tụcpyRn mKTGQjCx5ất tíchpyRn khpyRnông XpAWsFc7ít nữpyRn KTGQjCx5tử, tKTGQjCx5ra thếpyRn XpAWsFc7nào cKTGQjCx5ũng trpyRna khôngpyRn đượcXpAWsFc7 tXpAWsFc7ung tícpyRnh. pyRnBan đKTGQjCx5ầu cXpAWsFc7ho làpyRn pyRnbọn lừaKTGQjCx5 đảoXpAWsFc7 pyRn(*) XpAWsFc7làm, nhưXpAWsFc7ng caKTGQjCx5nh chXpAWsFc7ặt KTGQjCx5cửa XpAWsFc7thành, cũnpyRng khpyRnông thấXpAWsFc7y cóKTGQjCx5 pyRnai XpAWsFc7khả ngpyRnhi rXpAWsFc7a vpyRnào. NếKTGQjCx5u kKTGQjCx5hông đượcpyRn pKTGQjCx5há áXpAWsFc7n, tXpAWsFc7ỷ phKTGQjCx5u mKTGQjCx5uội sợpyRn làpyRn KTGQjCx5sẽ bịKTGQjCx5 cáXpAWsFc7ch cKTGQjCx5hức mất.”

(*) NXpAWsFc7guyên pyRnvăn làKTGQjCx5 quảiXpAWsFc7 tKTGQjCx5ử: nghĩpyRna lKTGQjCx5à bXpAWsFc7ọn XpAWsFc7lừa đảo,KTGQjCx5 bắXpAWsFc7t XpAWsFc7cóc, mẹpyRn mìnKTGQjCx5. pyRnTa đpyRnịnh đKTGQjCx5ể mKTGQjCx5ẹ mìXpAWsFc7n mpyRnà thấKTGQjCx5y nKTGQjCx5ó hipyRnện đạiXpAWsFc7 qKTGQjCx5uá nêpyRnn lạipyRn thôi.

Hứa TXpAWsFc7iên sửngKTGQjCx5 sốt,KTGQjCx5 pyRnchuyện nàyXpAWsFc7 XpAWsFc7nghe tựXpAWsFc7a hồKTGQjCx5 rấKTGQjCx5t khpyRnông tầpyRnm thường.

“Tóm lại,pyRn buKTGQjCx5ổi tKTGQjCx5ối KTGQjCx5muội XpAWsFc7đừng rpyRna ngoàXpAWsFc7i.” HứaXpAWsFc7 KipyRnều DunXpAWsFc7g lXpAWsFc7ại tKTGQjCx5iếp tụpyRnc dpyRnặn dò.

“Muội biếpyRnt rồi.”XpAWsFc7 HứaXpAWsFc7 TiêpyRnn gậpyRnt đXpAWsFc7ầu, pyRn“Tỷ XpAWsFc7phu đKTGQjCx5ã pyRntìm pyRnđại pXpAWsFc7hu xpyRnem qpyRnua chưa?”

“Rồi, cũXpAWsFc7ng đãKTGQjCx5 bpyRnôi thuKTGQjCx5ốc KTGQjCx5rồi.” XpAWsFc7Tâm tìnhKTGQjCx5 KTGQjCx5Hứa XpAWsFc7Kiều DuXpAWsFc7ng vẫnpyRn khpyRnông tốtpyRn lắm.

“Không KTGQjCx5có chuyXpAWsFc7ện pyRngì đpyRnâu, XpAWsFc7tỷ pXpAWsFc7hu trẻXpAWsFc7 tuổi,pyRn pyRnrất maKTGQjCx5u sẽpyRn khôXpAWsFc7i phXpAWsFc7ục tpyRnhôi. TKTGQjCx5ỷ đanXpAWsFc7g KTGQjCx5mang KTGQjCx5hài XpAWsFc7tử, KTGQjCx5đừng XpAWsFc7thương tâmpyRn, XpAWsFc7đối vớKTGQjCx5i KTGQjCx5hài tpyRnử tKTGQjCx5rong bụpyRnng khônpyRng tốKTGQjCx5t đâu.”KTGQjCx5 HứapyRn TpyRniên kXpAWsFc7huyên giKTGQjCx5ải, nhưXpAWsFc7ng troKTGQjCx5ng pyRnlòng thầXpAWsFc7m supyRny tưKTGQjCx5 chuyệKTGQjCx5n nKTGQjCx5ày. NghĩpyRn látXpAWsFc7 pyRnnữa đpyRni tìpyRnm TiểupyRn BạKTGQjCx5ch KTGQjCx5thương lượnpyRng mXpAWsFc7ột cpyRnhút mKTGQjCx5ới được.

“Ừ, tỷKTGQjCx5 bXpAWsFc7iết XpAWsFc7rồi. TỷpyRn đXpAWsFc7i phXpAWsFc7òng bKTGQjCx5ếp xKTGQjCx5em mộtKTGQjCx5 chútXpAWsFc7 pyRnTiểu ThXpAWsFc7anh làpyRnm cKTGQjCx5ơm xoXpAWsFc7ng cXpAWsFc7hưa.” HứXpAWsFc7a KiềupyRn XpAWsFc7Dung gậtXpAWsFc7 KTGQjCx5đầu, XpAWsFc7lau XpAWsFc7khô nướKTGQjCx5c mắtXpAWsFc7, miễpyRnn cưỡpyRnng lKTGQjCx5ộ rpyRna XpAWsFc7nụ cưKTGQjCx5ời, đipyRn xuốngXpAWsFc7 bếp.

Buổi tốipyRn, KTGQjCx5Hứa TiKTGQjCx5ên đXpAWsFc7em chuyXpAWsFc7ện KTGQjCx5này nópyRni cKTGQjCx5ho BạcKTGQjCx5h pyRnTố Trinh.

Bạch pyRnTố TriKTGQjCx5nh pyRntrầm tpyRnư rồiKTGQjCx5 nKTGQjCx5ói: “HẳnXpAWsFc7 lXpAWsFc7à ypyRnêu KTGQjCx5quái làm.”

“Ta cKTGQjCx5ũng vpyRnậy pyRncảm thấyXpAWsFc7 làpyRn yêKTGQjCx5u quái.KTGQjCx5” pyRnHứa TXpAWsFc7iên gậKTGQjCx5t đầu,pyRn “TpyRnỷ pyRnphu XpAWsFc7bây giờKTGQjCx5 còKTGQjCx5n đapyRnng XpAWsFc7nằm ởKTGQjCx5 pyRntrên giườngpyRn đây,XpAWsFc7 pyRnhay XpAWsFc7là chúpyRnng KTGQjCx5ta gipyRnúp XpAWsFc7tỷ phKTGQjCx5u dXpAWsFc7iệt trpyRnừ tênKTGQjCx5 yêupyRn qupyRnái nàypyRn đpyRni. ĐâKTGQjCx5y cũXpAWsFc7ng pyRnlà côngXpAWsFc7 đứKTGQjCx5c đó?”

“Được” BạchpyRn KTGQjCx5Tố TripyRnnh npyRnhàn nhạpyRnt gậtXpAWsFc7 đầu.

“Hắc pyRnhắc, cXpAWsFc7ó thKTGQjCx5ể tKTGQjCx5hử mpyRnột cpyRnhút pXpAWsFc7háp thuKTGQjCx5ật pyRnhuynh dạypyRn tpyRna XpAWsFc7rồi.” HứaXpAWsFc7 TiKTGQjCx5ên hXpAWsFc7ưng phấXpAWsFc7n pyRnreo lên.

Bạch pyRnTố TXpAWsFc7rinh nhìnXpAWsFc7 KTGQjCx5bộ XpAWsFc7dạng hưXpAWsFc7ng phấnXpAWsFc7 củXpAWsFc7a HứXpAWsFc7a TXpAWsFc7iên, pyRntrong mắtXpAWsFc7 KTGQjCx5nổi lênpyRn vẻKTGQjCx5 sủngpyRn nịch,pyRn pyRnnhẹ nhKTGQjCx5àng nói:XpAWsFc7 “Ừ.”KTGQjCx5 BpyRnất kểpyRn pKTGQjCx5hát sXpAWsFc7inh cáXpAWsFc7i gXpAWsFc7ì, XpAWsFc7hắn cũnKTGQjCx5g sXpAWsFc7ẽ đKTGQjCx5ứng KTGQjCx5ở KTGQjCx5bên cạnhXpAWsFc7 nàXpAWsFc7ng, KTGQjCx5bảo vệKTGQjCx5 XpAWsFc7nàng, KTGQjCx5sẽ khôXpAWsFc7ng đểKTGQjCx5 chKTGQjCx5o nàpyRnng bịKTGQjCx5 mộtKTGQjCx5 tiKTGQjCx5a thpyRnương tXpAWsFc7ổn nào.