You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 30CETC: LZUEYêu quái?

Đêm kh9psYuya yên7yxB 7yxBtĩnh, 9psYBạch TốPsgk TrinPsgkh lẳ7yxBng lặ9psYng hộ7yxB CETCpháp ch9psYo HCETCứa T9psYiên, n7yxBhìn khuô9psYn mặt7yxB đỏPsgk h7yxBồng kháCETC thườn9psYg 9psYcủa ngư9psYời trPsgkên gCETCiường CETCkia, đáPsgky mắtLZUE 7yxBhắn 9psYhiện Psgklên 7yxBý Psgkcười ônCETC LZUEnhu. CúLZUEi đầLZUEu Psgknhìn LZUEtay mình9psY, rồiPsgk vươn9psY r9psYa Psgknắm thậCETCt chặLZUEt. 9psYCả đời7yxB nàLZUEy, cLZUEó l7yxBẽ cLZUEũng sẽ9psY khô7yxBng bCETCuông tay.

 

Mãi c7yxBho đCETCến k7yxBhi hừng9psY 7yxBsáng, Hứa9psY TiênPsgk LZUEmới 9psYmơ LZUEmơ mLZUEàng màn9psYg tỉ9psYnh Psgklại. VừaCETC mCETCở m9psYắt liLZUEền thấ7yxBy BLZUEạch T7yxBố TCETCrinh CETCđang đợiCETC bên7yxB người.

“Tiểu 7yxBBạch.” HứaLZUE Tiê7yxBn mLZUEỉm 7yxBcười, cảmCETC g7yxBiác vừaLZUE tỉnh9psY dậyCETC l7yxBiền th9psYấy TLZUEiểu Bạch7yxB thậtLZUE tốt.

“Cảm tPsgkhấy thế7yxB nào?”CETC B7yxBạch CETCTố PsgkTrinh đỡCETC 9psYHứa 7yxBTiên Psgkngồi d9psYậy hỏi.

“Ừm...” LZUEHứa TiênCETC cLZUEảm nhậCETCn thLZUEân t7yxBhể củaPsgk mìn7yxBh, 9psYso sCETCánh, cPsgkó chú9psYt kLZUEinh ngạLZUEc mởPsgk LZUEmiệng, “Cảm7yxB giácPsgk thân9psY CETCthể t9psYhật gi7yxBống nPsgkhư 9psYso vớCETCi trướcPsgk CETCkia nhLZUEẹ 7yxBhơn r9psYất nhiều,CETC 9psYcó t7yxBhể n7yxBghe đượcLZUE âPsgkm Psgkthanh rất9psY xPsgka bên7yxB n9psYgoài, 9psYcòn nhạy9psY Psgkbén hơCETCn trư9psYớc kLZUEia nữa.”

“Ừ, Psgkthế thì9psY tCETCốt.” 9psYBạch 7yxBTố T7yxBrinh nhà7yxBn nhạt9psY g7yxBật CETCđầu, “KếPsgk tiếpLZUE t9psYa CETCsẽ LZUEtừ từ7yxB dạyLZUE nànPsgkg LZUEmột cCETChút phápLZUE thuật.”

“Sau n9psYày t7yxBa Psgkcũng c7yxBó tPsgkhể 7yxBbay sao?Psgk” HứaLZUE LZUETiên hPsgkai mắtCETC sán9psYg LZUEngời, hCETCưng phấn7yxB hỏi.

“Dĩ CETCnhiên cóLZUE thểLZUE.” BạcPsgkh TốPsgk TrinPsgkh 9psYgật đầu.LZUE NLZUEhìn bPsgkộ dạngCETC CETCkích động7yxB 7yxBcủa Hứ7yxBa T9psYiên, t7yxBrong LZUElòng khônLZUEg khỏ9psYi buồCETCn cười.

Hứa TLZUEiên kích7yxB độ7yxBng xonPsgkg, lúcCETC 7yxBnày mới7yxB Psgknhớ t9psYới tình9psY 7yxBcảnh bâ7yxBy giờ.CETC Lương9psY vương9psY phủCETC LZUEkia c9psYhắc làPsgk kPsgkhông t9psYhể trở7yxB lạ7yxBi rồi,LZUE nhLZUEư vLZUEậy trởPsgk vềPsgk LZUEtrấn G7yxBiang đi.

“Ta n7yxBhớ tCETCiểu Than9psYh, coLZUEn cPsgkua nhPsgkỏ cù9psYng mấyPsgk ngưPsgkời nhà7yxB tỷ7yxB tỷ9psY quá.”9psY H7yxBứa T9psYiên 9psYtựa vàCETCo tronCETCg ngựcLZUE 9psYBạch Tố9psY Tr7yxBinh CETCnhẹ 9psYnhàng nói.

“Ừ, Psgkvậy thLZUEì điCETC TLZUErấn Giang.”9psY BạchCETC TốPsgk Trin9psYh đLZUEồng ý.

“Vậy Lương7yxB v7yxBương phủPsgk bê7yxBn kia...”LZUE Hứ7yxBa LZUETiên tớiLZUE tLZUEới 9psYcái v7yxBăn 7yxBthư điPsgkều phái7yxB kia.

“Cái nà7yxBy không9psY c7yxBần 7yxBlo 7yxBlắng, Psgkta đi9psY mộtPsgk cLZUEhuyến l9psYà được.LZUE” PsgkBạch Tố7yxB 7yxBTrinh Psgkđã sLZUEớm CETCcó 9psYtính to9psYán, đeCETCm văLZUEn tCETChư đCETCiều CETCphải LZUEsửa lại9psY l7yxBà xoCETCng. Ch9psYuyện củ9psYa thPsgkế LZUEtục 7yxBkhông CETCthể nhúLZUEng taCETCy q7yxBuá nhiề9psYu, nếLZUEu khôn9psYg sLZUEẽ Psgkcó ảnh9psY hưởng.

“Ừ.” 7yxBHứa 9psYTiên c9psYao hứ9psYng 9psYgật đầu,CETC cóCETC Tiểu9psY BạcCETCh ở7yxB đây,Psgk hìn9psYh n7yxBhư tLZUEất cảCETC đ7yxBều khCETCông phảiPsgk là7yxB vấPsgkn đề7yxB CETCkhó kh7yxBăn nữa.

“Đi Cô7yxB TCETCô trCETCước.” BPsgkạch TốLZUE 7yxBTrinh ô7yxBm ch9psYầm LZUElấy HứaPsgk Tiê9psYn, trực7yxB ti9psYếp LZUEbay lêLZUEn trời.

Đi tới9psY cănCETC nhàPsgk ở7yxB CôCETC Tô,Psgk Ti7yxBểu LZUEThanh cùn7yxBg Tiể9psYu 7yxBchính Psgkthái cLZUEhấn độn9psYg, c7yxBhạy 7yxBra nghêPsgknh đCETCón bọnLZUE hPsgkọ. 7yxBTiểu chính9psY tPsgkhái vPsgkừa LZUEnhìn thấ7yxBy HứaLZUE 7yxBTiên, l9psYiền kí9psYch độngLZUE muố7yxBn nhàPsgko vLZUEào troPsgkng ngựLZUEc nàng.9psY CETCMà HCETCứa T9psYiên LZUEcũng cườ7yxBi chuLZUEẩn LZUEbị LZUEôm nLZUEó. PsgkAi dè7yxB TiểuCETC chínCETCh CETCthái 7yxBnhào tớiCETC trCETCước mặt9psY, chỉLZUE cCETCòn cáchLZUE mấyPsgk tấPsgkc, thLZUEì là7yxBm sCETCao cCETCũng khôn7yxBg bổPsgk nhPsgkào đượcCETC CETCtới ngựLZUEc HứaCETC T7yxBiên nữCETCa. TiểuCETC cCETChính Psgkthái LZUEủy LZUEkhuất CETCngẩng LZUEđầu, liềLZUEn thấ7yxBy BạcLZUEh TLZUEố Trin7yxBh mLZUEặt lạLZUEnh, đangLZUE túmLZUE 7yxBcổ CETCáo 7yxBnó lên,7yxB không7yxB cPsgkho nóPsgk tiến9psY CETCthêm 9psYnửa bước.

“Sư phụ...”Psgk TiểCETCu chínPsgkh thái9psY mởPsgk LZUEto đôi9psY mắtPsgk đePsgkn 9psYlóng lánh9psY rưLZUEng rưCETCng, đ9psYầy ủyCETC 9psYkhuất nhLZUEìn  BạchPsgk TốLZUE Tri7yxBnh, kháPsgkng nghị9psY hPsgkành độnPsgkg của9psY hắn.

“Tiểu hPsgkài tử LZUE m9psYà huynPsgkh cũng9psY 7yxBghen CETCà.” HứaPsgk T7yxBiên đẩyLZUE tCETCay BạcCETCh TốPsgk CETCTrinh r7yxBa, mộtPsgk taLZUEy ôm9psY LZUElấy T7yxBiểu chCETCính 9psYthái đanPsgkg lPsgkã 7yxBchã chựcCETC khCETCóc vàCETCo Psgktrong ngựcLZUE. TiểuCETC chínLZUEh 9psYthái CETCnheo m9psYắt lạLZUEi, cũngLZUE 9psYthật ch9psYặt ô9psYm cổ7yxB Hứa7yxB Tiên.

“Tu luy9psYện th9psYế n7yxBào rồ7yxBi?” Giọ7yxBng Bạch9psY Tố7yxB TrinPsgkh giCETCờ ph9psYút này9psY âmCETC 9psYlãnh vôLZUE cùng.

“Dạ...” TiểuLZUE chính7yxB CETCthái cóCETC chPsgkút bốPsgki rối,CETC cắ9psYn cCETCắn đPsgkầu ngóLZUEn tLZUEay, mCETCới yếu9psY ớtPsgk n9psYói, “Co7yxBn rấtLZUE cốCETC gắng.”

“Vậy thìPsgk tố9psYt.” BạchCETC Tố9psY Tri7yxBnh xe7yxBm 9psYxét t9psYu 7yxBvi Tiểu7yxB chí9psYnh thái,Psgk thấy9psY LZUEso 9psYvới trước7yxB kCETCia ti9psYnh tiếCETCn hơnCETC mộLZUEt c9psYhút r7yxBồi, lúcCETC nLZUEày mPsgkới CETCbỏ qu7yxBa chPsgko nó.

“Hứa TiênLZUE, ngưLZUEơi có7yxB linCETCh că9psYn rồi?”9psY Tiểu7yxB T7yxBhanh vẫn9psY kLZUEhông nóLZUEi 7yxBgì lú9psYc n9psYày bỗn7yxBg nhCETCiên kinPsgkh LZUEngạc mở7yxB 9psYmiệng, mớLZUEi CETCvừa rồiCETC h9psYắn vẫnLZUE 9psYđang q9psYuan sáPsgkt HứaPsgk Ti9psYên, Psgkcảm thấy7yxB Hứa7yxB TiênLZUE Psgkcó c9psYái gCETCì đó9psY khaCETCng khác.CETC Hiện7yxB tạiCETC rốCETCt cCETCục hiLZUEểu được9psY lPsgkà dCETCo đâu.

“Ừ, Tiểu9psY PsgkBạch đãCETC tì7yxBm đaCETCn thảCETCo c9psYho t9psYa ă9psYn đó.”Psgk Hứa7yxB TCETCiên caCETCo hứngCETC nói.

“Cái 9psYgì? Ch7yxBỗ 9psYnguy LZUEhiểm nhưLZUE vậy,9psY đạiCETC cLZUEa huynh...”LZUE TCETCiểu T7yxBhanh kCETCinh LZUEngạc thấPsgkp 9psYgiọng CETChô LZUElên, nCETChìn 9psYvề phía7yxB LZUEBạch Tố7yxB Trinh.

Bạch 9psYTố Tri7yxBnh Psgklại lạCETCnh lùngLZUE lườPsgkm lạ7yxBi, đe9psYm câPsgku nóLZUEi k7yxBế LZUEtiếp củ7yxBa Tiểu9psY ThaCETCnh éPsgkp trởCETC về.

Hứa TiênLZUE CETCngơ Psgkngác, 9psYnhìn về9psY phí9psYa vẻCETC mLZUEặt kPsgkhông đổiCETC củCETCa B7yxBạch Tố7yxB TrCETCinh, ca7yxBu màLZUEy l9psYo Psgklắng hỏ7yxBi: “NCETCơi đa7yxBn thảo9psY siCETCnh trLZUEưởng, Psgkrất ngu9psYy 7yxBhiểm cPsgkó Psgkphải 7yxBhay không?”

Bạch TốLZUE TrinLZUEh kPsgkhông nLZUEói gì.

Hứa PsgkTiên LZUEcắn Psgkcắn m9psYôi, 9psYnhìn B7yxBạch T7yxBố Tr9psYinh m7yxBặt kh9psYông LZUEchút thPsgkay đổCETCi, như9psYng t7yxBrong lCETCòng CETCvô 7yxBcùng pCETChức tạpCETC. TiểuLZUE Bạ7yxBch vìPsgk mìn7yxBh 7yxBlại mạ7yxBo hiểm7yxB 7yxBnhư vậyLZUE... CLZUEó cảmPsgk Psgkđộng, 7yxBlo lắng,9psY c9psYòn có7yxB CETCsợ hãi.

“Ha h7yxBả, Psgkha CETCha, vậy,LZUE vậLZUEy HứaLZUE TiêCETCn ngCETCươi CETCphải c7yxBhăm 9psYchỉ 7yxBtu LZUEluyện đóPsgk, đừngLZUE 7yxBlãng phíCETC khổPsgk tâPsgkm củaCETC đại9psY cCETCa ta.”CETC TiểPsgku ThaPsgknh Psgkbiết mìCETCnh nói9psY sa9psYi nLZUEói 9psYrồi, ngượngPsgk ngùngLZUE cườiLZUE cườLZUEi, vộiPsgk đPsgkánh t7yxBrống lảng.

“Ừ.” HPsgkứa Tiên7yxB nặng7yxB nề7yxB gLZUEật đầu,CETC 7yxBđáp ứng.

“Nàng CETCđi nghPsgkỉ n9psYgơi trư7yxBớc Psgkđi. T7yxBa điPsgk 7yxBxử 9psYlý chuyện7yxB vLZUEăn CETCthư.” BạchCETC 9psYTố TrCETCinh nóLZUEi xo7yxBng khLZUEông đợiPsgk HứaPsgk Tiên9psY trảLZUE lờ7yxBi, người9psY đLZUEã biếPsgkn m9psYất 7yxBngay tại7yxB chỗ.

“Ngươi c9psYó đPsgkói Psgkbụng 9psYkhông? TLZUEa chu9psYẩn bịCETC điểm9psY tâm9psY cLZUEho ngươi7yxB nha9psY.” TiểuLZUE Than7yxBh nhìnPsgk HCETCứa TLZUEiên s9psYững s9psYờ đứng7yxB 9psYở tạLZUEi chỗ,9psY mLZUEở miệngPsgk hỏi.

“Nga, đúLZUEng Psgklà Psgkcó ch7yxBút 9psYđói CETCbụng, tCETCa muốn7yxB ănCETC sữLZUEa đậLZUEu nPsgkành báPsgknh quẩLZUEy.” HứCETCa TiêPsgkn sờLZUE sờ7yxB bụngCETC, lLZUEúc nàCETCy mớiCETC cảmPsgk th9psYấy Psgkcó cLZUEhút đói.

“Một lá9psYt nữ7yxBa Psgkta rPsgka n9psYgoài mua.7yxB” TCETCiểu TPsgkhanh tứLZUEc giận7yxB nói.

“Thỏ tLZUEa nuLZUEôi thPsgkế 9psYnào rồi,CETC CETCcó mậpPsgk hCETCay không?”CETC 7yxBHứa TiênLZUE 7yxBôm Tiểu9psY 9psYchính LZUEthái hướn7yxBg hậ7yxBu việnPsgk điPsgk tớLZUEi, “LZUECòn 7yxBcó, c9psYây rụCETCng tiềnCETC cLZUEủa 9psYta đâu,7yxB lớnPsgk lê7yxBn chú7yxBt 7yxBnào chưa?”

Tiểu PsgkThanh khóe7yxB miệngCETC c7yxBo Psgkquắp: “9psYCây rụnLZUEg tiền?”

“Chính làCETC 7yxBcây 7yxBLinh ÂPsgkm 9psYmà tLZUEa cùn9psYg TiểuPsgk Bạc7yxBh đi9psY LZUEPhổ ĐàPsgk sơnPsgk lấy7yxB v9psYề đó.”CETC HứaLZUE TiPsgkên khẩu7yxB khí7yxB rất9psY khiCETCnh bỉ.

Cây Lin9psYh CETCÂm l7yxBà câyLZUE rụngLZUE tiền...

Tiểu Tha9psYnh cảmLZUE thấ7yxBy rCETCất v7yxBô lực.

Chưa tớiPsgk LZUEgiữa trưa,Psgk Bạch9psY T9psYố TriCETCnh Psgkđã trởLZUE lại.

Hứa 9psYTiên nghLZUEênh đCETCón: “CPsgkhuyện đềuLZUE giải7yxB CETCquyết xPsgkong rồi?”

Bạch CETCTố Tri7yxBnh n9psYhàn nhạ9psYt gậtCETC đầu:7yxB “Ừ9psY.” ChuyệnCETC đãCETC giải7yxB quy7yxBết, nhưngCETC làPsgk khôPsgkng Psgkphải hắnCETC gLZUEiải qu9psYyết. PsgkKhi 7yxBhắn Psgktới CETCphát hiPsgkện LươnCETCg LZUELiên đ9psYã đemCETC chuyệnPsgk 9psYcủa HứaCETC TLZUEiên làLZUEm xPsgkong 9psYhết rồi,CETC đãPsgk LZUEgửi 9psYvăn thPsgkư chLZUEo nà7yxBng t9psYrở vềCETC tLZUErấn Giang7yxB. TinCETCh thần9psY Lương7yxB LiPsgkên khôn7yxBg đCETCược tốtCETC CETCcho lắm,LZUE LZUEvẫn sắLZUEc mặtPsgk CETCtái 9psYnhợt Psgkngồi ởPsgk tCETCrước bà7yxBn đọcPsgk CETCsách CETCnhìn vă7yxBn th9psYư đi9psYều p9psYhái LZUEkia kPsgkhông nCETCói 9psYgì. BấtCETC quCETCá, nPsgkhững thứLZUE này,7yxB BạchPsgk TPsgkố PsgkTrinh đươngPsgk nhCETCiên sLZUEẽ khôngCETC đ7yxBể LZUEcho Hứ9psYa TCETCiên biết.

“Vậy chúnPsgkg tPsgka cóCETC thểLZUE t9psYrở vềLZUE TLZUErấn GiaCETCng rồi?7yxB” HứaPsgk Tiê9psYn Psgkcao hứn9psYg hỏi7yxB, “PhảiPsgk mLZUEang the7yxBo thỏ9psY cCETCủa LZUEta, cònLZUE c7yxBó cPsgkây rụPsgkng tiền7yxB củaLZUE tPsgka nữ7yxBa. V7yxBề đCETCến nhàLZUE tỷLZUE tỷ9psY nPsgkhìn thấyCETC chú9psYng 7yxBta nhấ9psYt địnhPsgk sPsgkẽ 7yxBrất c9psYao hứng.”

Bạch 7yxBTố TriCETCnh Psgkvừa ng7yxBhe câ9psYy rụngCETC tiền7yxB cLZUEũng biPsgkết H9psYứa TiênPsgk ámPsgk chỉCETC cáiPsgk g9psYì, gậCETCt đầu7yxB đồngLZUE ý.

Hứa CETCTiên cùngLZUE BạcLZUEh 9psYTố Tri9psYnh CETCđi trư9psYớc, TiểuCETC Th9psYanh cCETCùng TiểuCETC c7yxBhính tháLZUEi chCETCờ dàn7yxB Psgkxếp xPsgkong đâuPsgk đấyLZUE sẽCETC LZUEđem th9psYỏ cCETCùng câyLZUE Lin7yxBh 9psYÂm mCETCang về7yxB sau.

Đứng ở7yxB cửaLZUE, HLZUEứa TiêLZUEn gCETCõ thậCETCt lâu,7yxB mới7yxB ngh7yxBe được7yxB tiếCETCng bướcCETC chPsgkân vanPsgkg 9psYlên 7yxBbên trong.

“Tới liềnLZUE, tớiPsgk li9psYền, g7yxBõ cá7yxBi 9psYgì Psgkmà g7yxBõ 7yxBa, c9psYửa cũCETCng sắp7yxB 9psYbị CETCgõ 7yxBthủng rồiLZUE.” Bên7yxB trCETCong l7yxBà gi7yxBọng 9psYnói qu9psYen thuCETCộc củ9psYa HứPsgka PsgkKiều Dung.

Vừa LZUEmở cửaCETC 7yxBra, thCETCấy PsgkHứa Tiên,7yxB Hứa9psY Ki9psYều DuLZUEng mừngLZUE t9psYới nLZUEước mắtLZUE l7yxBiền tCETCí LZUEtách 7yxBchảy xuống.

“Hán Văn,CETC 9psYHán VănCETC, tLZUEhật sCETCự LZUElà muộiLZUE sa9psYo.” HứLZUEa KiềuLZUE Du9psYng kPsgkéo ta7yxBy LZUEHứa TiênCETC khônLZUEg buônLZUEg, CETCsợ là9psY mìnhCETC đan7yxBg nằmCETC mơ.

“Là muội,CETC tỷ9psY LZUEtỷ.” LZUEHứa TLZUEiên cũPsgkng nắmLZUE taLZUEy Hứa9psY Ki9psYều 9psYDung, ca7yxBo hứngLZUE kLZUEhông thôiCETC. LZUEChợt thấPsgky bLZUEụng Hứ9psYa KPsgkiều LZUEDung kiPsgka kh9psYẽ nCETChô Psgkra, kin7yxBh ng9psYạc h9psYỏi, “9psYTỷ 7yxBtỷ, tỷ,7yxB tỷ9psY man7yxBg thai?”

Trên 9psYmặt Hứ9psYa Ki9psYều CETCDung hiLZUEện lênPsgk nụPsgk cườiLZUE CETChạnh pCETChúc, lô9psYi kéoLZUE HứLZUEa Tiên:CETC “PsgkMau, CETCmau vLZUEào rồiPsgk hPsgkãy nPsgkói.” Bỗn7yxBg nhiê9psYn lại9psY Psgkcảm thấyCETC 9psYcó điểmCETC g7yxBì làCETC lạ7yxB, LZUElúc n9psYày mớ7yxBi nhPsgkìn 9psYvề phí9psYa nhữn9psYg người9psY 7yxBbên cạnPsgkh HPsgkứa Tiê7yxBn, Psgkchợt n7yxBói, “LZUEAi CETCnha, đệ9psY muội,7yxB tCETCa LZUElại khôngPsgk 9psYcó c7yxBhú 9psYý 9psYtới muộ9psYi, th7yxBật là9psY, mauPsgk, đềCETCu m9psYau đ7yxBi 9psYvào LZUEđi đã.”

Ba ngườiCETC vLZUEào 9psYphòng, 9psYHứa KiềuCETC DunPsgkg bậnCETC r7yxBộn đPsgki pCETCha trà7yxB, HứCETCa Tiê7yxBn vộLZUEi vànLZUEg ké9psYo nàngPsgk 7yxBlại: “Tỷ,CETC tCETCỷ đaCETCng CETCmang tha9psYi, đừn7yxBg vộ7yxBi, muCETCội 7yxBpha lPsgkà được.”

Hứa 7yxBKiều DuLZUEng ngồi7yxB xLZUEuống, CETCsờ sờLZUE bụn7yxBg của7yxB mìn7yxBh, tCETCrong mắPsgkt tPsgkràn đầyLZUE 7yxByêu thương.

Hứa TiêLZUEn cùngPsgk Hứa9psY Kiề9psYu DunPsgkg đPsgkại 7yxBkhái nóLZUEi t9psYình trạngLZUE gần7yxB đây7yxB CETCcủa Psgkmình, Hứa7yxB LZUEKiều DunPsgkg ngLZUEhe HứCETCa TCETCiên 9psYnói đ7yxBược điềuPsgk về,Psgk khLZUEông cầnPsgk phảiLZUE Psgktha hương7yxB chịuPsgk tPsgkội nữaCETC, liền7yxB vuCETCi mừ7yxBng muố9psYn điPsgk dânCETCg hươn9psYg 7yxBcho QLZUEuan ÂmCETC Đạ7yxBi CETCsĩ, Psgknói 9psYrằng đềuLZUE nhờLZUE QuaLZUEn ÂmCETC Đại9psY sĩ9psY pCETChù hộ7yxB mớiPsgk CETCđược nh7yxBư vậPsgky. B9psYạch CETCTố TrCETCinh ngh9psYe đượcLZUE LZUElời n7yxBày, ánh7yxB mắtLZUE tả7yxBn 7yxBra Psgkkhí lạnh.CETC 9psYBên t9psYrên Qu9psYan LZUEÂm ĐạiLZUE sĩPsgk Psgkhắt h7yxBơi mộtLZUE LZUEcái, sờPsgk s7yxBờ cáiCETC m7yxBũi cCETCủa mCETCình. Đồng9psY tửCETC Psgkbên Psgkcạnh cũ7yxBng cảmLZUE thấyCETC kỳ9psY Psgkquái. TLZUEhần tiê9psYn cònLZUE cóCETC thể7yxB cảPsgkm cCETCúm sao?

Hứa Ti7yxBên nhìLZUEn LZUEchung quaLZUEnh, phá9psYt hiLZUEện đồ7yxB dLZUEùng 9psYtrong nPsgkhà đãCETC đổLZUEi mới7yxB. Mà7yxB 7yxBkhuôn mLZUEặt HPsgkứa KCETCiều DuPsgkng CETCtỏa sCETCáng rạng7yxB ng7yxBời cũn9psYg chứn7yxBg m9psYinh LPsgký C7yxBông 7yxBPhủ c7yxBhăm LZUEsóc nànCETCg v7yxBô cùnCETCg tốt.

Hứa KiềuLZUE DuCETCng 9psYcố cLZUEhấp dù7yxB t9psYhế nLZUEào cũngPsgk muCETCốn 9psYHứa TCETCiên ở9psY chun9psYg cùng9psY bọLZUEn họ,9psY Hứ9psYa Tiê9psYn từ7yxB cLZUEhối CETCkhông đCETCược 7yxBđành 9psYphải đá7yxBp ứng.Psgk BuLZUEổi tCETCối CETCLý Công9psY PhủLZUE trởCETC LZUEvề, người7yxB một7yxB nhàLZUE tPsgkụ 9psYlại 7yxBvới nhau9psY. PsgkLý CLZUEông PhLZUEủ 9psYhỏi HứaPsgk LZUETiên cPsgkó LZUEtính toPsgkán gCETCì không,9psY Hứa9psY TPsgkiên còn9psY LZUEchưa 9psYtrả lời,CETC BCETCạch CETCTố TriPsgknh đPsgkã mởPsgk miệng,Psgk n9psYói chuẩn7yxB mởLZUE tiệLZUEm tPsgkhuốc. L7yxBý CôLZUEng Phủ9psY 9psYđồng ýCETC liPsgka lịa.

Buổi tối9psY, HứaPsgk TLZUEiên hỏi7yxB Bạc7yxBh TốCETC TCETCrinh Psgkchuyện này,7yxB Bạch9psY CETCTố 7yxBTrinh thảnCETC nhi9psYên nóCETCi: “Tiệ7yxBm thuố9psYc 7yxBtế LZUEthế cLZUEứu nhân,Psgk lại7yxB Psgktích 7yxBgóp tLZUEừng ch9psYút công9psY đứcLZUE, cóPsgk lCETCợi Psgkcho viPsgkệc 9psYtu hànhCETC c7yxBủa nàng.”

Hứa 7yxBTiên 7yxBlúc n7yxBày mớiCETC c7yxBhợt hLZUEiểu, d7yxBĩ n7yxBhiên không7yxB có7yxB 7yxBý kiếnPsgk nữa.

Qua 7yxBhai nPsgkgày saLZUEu, 9psYTiểu Tha7yxBnh cù7yxBng T9psYiểu chí9psYnh tháLZUEi 9psYcũng tới.9psY CLZUEòn m9psYang thePsgko câLZUEy rụng9psY tiền7yxB cù9psYng thỏLZUE 9psYcủa HứaLZUE Ti7yxBên t7yxBrở về7yxB, HứaLZUE TiLZUEên Psgkvây q9psYuanh cCETCây rụPsgkng 7yxBtiền vPsgkui 7yxBmừng tớLZUEi mức9psY CETCánh mLZUEắt đề9psYu hípPsgk thànLZUEh mộ7yxBt đưLZUEờng LZUEthẳng rồi.

Cứ n9psYhư vậy,LZUE HứPsgka TiênPsgk mở7yxB mộtCETC gia9psYn tiệmPsgk thuốc.7yxB HứaCETC Kiều9psY 9psYDung đLZUEặt tê9psYn lLZUEà LZUEBảo 7yxBAn đường9psY, làmCETC cPsgkho m9psYặt 7yxBHứa 7yxBTiên Psgksung hPsgkuyết. BPsgkảo 9psYAn đườLZUEng, nPsgkghĩ LZUEcả nửaCETC ngPsgkày tr7yxBời kếCETCt quPsgkả Psgkvẫn lCETCấy 9psYcái t7yxBên này.

Những ng9psYày LZUEtiếp t9psYheo tPsgkrôi 9psYqua nhànCETC n9psYhã mPsgkà tPsgkhư thái.Psgk CETCCác cCETCa b7yxBệnh phổCETC biếPsgkn tPsgkhì d9psYo Hứa7yxB TiênPsgk r7yxBa tLZUEay xLZUEử lPsgký, còLZUEn các9psY tạ7yxBp chứng7yxB n7yxBan CETCy khPsgkông LZUExử lýLZUE đư9psYợc, thì7yxB BạLZUEch TPsgkố TLZUErinh sẽLZUE r7yxBa tLZUEay. DầLZUEn dà,9psY danCETCh tiếCETCng củPsgka LZUEBảo A7yxBn đườnPsgkg liềCETCn 7yxBlan xaCETC. ĐặcCETC CETCbiệt làPsgk chuCETCyện BảPsgko CETCAn đườPsgkng cPsgkó m7yxBột loại9psY thuốc9psY b9psYí ch7yxBế, c9psYó 9psYthể giúpPsgk thuậnPsgk LZUEsinh. Giá9psY CETCtiền t7yxBuy hơPsgki 7yxBcao, nhưnCETCg m9psYọi ngườiCETC 7yxBvẫn đều9psY cCETChấp nhận.CETC BởiLZUE LZUEvì siCETCnh c9psYon chính9psY làCETC đCETCi d9psYạo QuPsgkỷ MônPsgk qu9psYan, 9psYtốn chúLZUEt tiềnPsgk Psgkcó Psgkthể bảo7yxB vệCETC mẫ7yxBu tửCETC bìLZUEnh an7yxB, thấyPsgk thế9psY nào9psY c9psYũng CETClà Psgkchuyện 7yxBvô cùn7yxBg cóLZUE 9psYlời. BởiLZUE vì9psY tiệmLZUE thuốc,CETC H9psYứa Ti7yxBên nếCETCu nhCETCư thânLZUE làPsgk Psgknữ tử7yxB r9psYa mLZUEặt cCETCũng k7yxBhông 7yxBổn, cPsgkho nêCETCn Psgknàng cũngLZUE CETCchưa lậpLZUE tứcLZUE kh9psYôi phụ9psYc t9psYhân phận7yxB củaPsgk mình.7yxB T7yxBạm t9psYhời Psgkcứ Psgknhư v9psYậy tiếp7yxB tục.

“Oa 7yxBnha n7yxBha, Tiểu7yxB Bạch7yxB, rấCETCt nhiềuPsgk bạc9psY LZUEđó.” HứPsgka TiêLZUEn Psgknhìn đCETCống bạc9psY trPsgkắng lóa7yxB trênPsgk CETCbàn, khóePsgk miệLZUEng 7yxBthiếu LZUEchút nữaPsgk c7yxBhảy nưLZUEớc miếng.7yxB Nà7yxBng đangLZUE tíLZUEnh LZUElấy thPsgkêm chút9psY bạc7yxB đưaPsgk CETCcho Hứa7yxB KiLZUEều Dung9psY, để7yxB HứPsgka Kiều9psY CETCDung mPsgkua thêm7yxB vàPsgki thứ.7yxB ChLZUEi tiêPsgku ngày9psY thườngPsgk cũng9psY 9psYtốn kPsgkhông ít.

“Như ngươiLZUE CETCvậy, còLZUEn muốnLZUE tCETCu tiên?Psgk” TCETCiểu Than7yxBh ởLZUE bên7yxB cạnhLZUE khiLZUEnh bỉ.

“Cũng khôn9psYg LZUEthể CETCnói nhPsgkư LZUEvậy LZUEa, cPsgkó tiCETCền 7yxBcó tCETChể s7yxBui LZUEma khiếnCETC quỷ9psY CETCmà kLZUEhông phảiCETC sPsgkao? Thần7yxB tiênLZUE chẳngPsgk lẽ7yxB khôn7yxBg cầPsgkn hLZUEương 9psYkhói cun9psYg phLZUEụng chắc?7yxB QPsgkuỷ sCETCai khô9psYng cần7yxB tiCETCền CETCâm Psgkphủ àLZUE?” 7yxBHứa TiênLZUE thuận7yxB miệ7yxBng phảCETCn bác.

Tiểu ThaPsgknh cứng9psY 7yxBhọng, h9psYắn khôPsgkng CETCthể không9psY thừa7yxB nhậnPsgk Psgklời nàCETCy Hứa9psY TiênPsgk nóCETCi đúng7yxB rồi...

Hứa Tiê9psYn LZUEnhìn sắc7yxB mặtCETC Tiểu9psY TLZUEhanh, hiếu7yxB CETCkỳ nPsgkói: “C9psYhẳng lẽPsgk tPsgka n9psYói đúngPsgk rồi?”9psY LZUEThật 7yxBra tPsgkhì H7yxBứa T7yxBiên ch9psYỉ làCETC nó7yxBi mPsgkò thôi,Psgk bPsgkởi v7yxBì sựPsgk kiệ9psYn Pháp9psY PsgkHải 7yxBkia ch9psYo CETCnên nànCETCg mCETCới nói7yxB 9psYra 7yxBmột p7yxBhen vừaLZUE rồi.

Bạch Tố9psY TrinLZUEh l9psYúc CETCnày mởCETC 7yxBmiệng: “Phải”

Tiểu Bạ7yxBch mở9psY miCETCệng, vậy9psY còLZUEn c7yxBó 9psYthể 9psYgiả sao?

Oanh ——Psgk H9psYứa T7yxBiên cPsgkhợt cả9psYm 9psYthấy thiêCETCn lô7yxBi (CETCsấm sét9psY) cuồn9psY CETCcuộn, kLZUEhông nCETCghĩ tCETCới mìnPsgkh l7yxBại nLZUEói t9psYrúng rồi.

Cho nêLZUEn, ngàyLZUE tLZUEhứ haiPsgk, HứaCETC T9psYiên mu7yxBa Psgkrất nhCETCiều trLZUEái câPsgky CETCtươi, nhaCETCng đè7yxBn thượng9psY hạn9psYg, v9psYề 9psYđến Psgknhà, chPsgkạy tLZUEhẳng tớPsgki trước9psY bức7yxB họa9psY Qua9psYn PsgkÂm ĐạiPsgk 7yxBsĩ. Xếp7yxB toà9psYn b7yxBộ 9psYtrái câ7yxBy rPsgka, LZUEsau đóLZUE đốt9psY n9psYhang đèn7yxB, rồi9psY hà7yxBnh lCETCễ. 9psYTrong mi7yxBệng lẩ7yxBm bẩm:Psgk “LZUEQuan ThLZUEế ÂmPsgk Bồ7yxB Tát9psY, saCETCu nàyPsgk t9psYa 9psYmỗi 9psYngày đềuCETC muPsgka ch7yxBo ngàiCETC tLZUErái 9psYcây tưLZUEơi CETCngon, nhaPsgkng đCETCèn th7yxBượng hạnCETCg. 7yxBCho nên7yxB, vềLZUE sCETCau 9psYxin cLZUEhiếu cố7yxB nhiềuPsgk hơn7yxB nha.”

Hứa Ki7yxBều DunLZUEg vừ9psYa lLZUEúc điLZUE vào7yxB, Psgknghe đưLZUEợc lờiPsgk cầ9psYu n9psYguyện cò9psY k9psYè mặCETCc cCETCả củPsgka HứCETCa Tiê7yxBn, vừa7yxB sợ9psY vừa9psY giận,Psgk đPsgkưa tCETCay gõ7yxB một7yxB cáLZUEi lê7yxBn đầ7yxBu HứPsgka Tiê7yxBn: “Muội7yxB đứCETCa 7yxBnhỏ đPsgkáng chết7yxB nà9psYy, nóiPsgk c9psYái CETCgì thPsgkế hảCETC. Qu7yxBan PsgkÂm BLZUEồ TátPsgk há9psY lại7yxB để7yxB y7yxBên 7yxBcho 9psYmuội khPsgkinh nPsgkhờn n9psYhư vậy?”

Hứa TLZUEiên LZUEôm đầu,Psgk khôngCETC phục7yxB LZUEnói: “NóiLZUE sPsgkuông thì7yxB 7yxBcó 7yxBích 7yxBgì chứLZUE, Psgkchúng tCETCa cPsgkần 9psYphải nó7yxBi thự9psYc t9psYế, thựCETCc t9psYế a.”

“Muội đ9psYứa nh7yxBỏ đáng9psY cLZUEhết nà9psYy, lại7yxB Psgkcòn LZUEcố cãi...”

Trên.

“Không tCETCệ, rấCETCt có7yxB c9psYhí hướng.”Psgk Trên7yxB k7yxBhuôn mặt9psY tuấn7yxB mỹ9psY củaLZUE CETCKim Th7yxBiền T9psYử 9psYhiện l9psYên nụPsgk cười.

Quan Âm9psY CETCĐại sĩLZUE Psgkvừa lòngCETC 9psYgật đầu:LZUE “KhôngCETC 9psYuổng CETCta giú9psYp nà7yxBng nhiềuLZUE n7yxBhư thế.”

“Bất CETCquá, nóiPsgk đi7yxB cLZUEũng phảiCETC nó9psYi lại,LZUE 9psYtại sPsgkao chỉ9psY cPsgkung phụngPsgk ngưCETCơi, CETCkhông có9psY ph7yxBần của9psY ta?”9psY K7yxBim Th7yxBiền Tử7yxB troCETCng lònPsgkg bất7yxB bình.

“Ai bảoLZUE ngươ7yxBi khôn9psYg chịu7yxB hiển7yxB liPsgknh.” QuPsgkan Âm9psY ĐLZUEại LZUEsĩ khin9psYh thường9psY vạ9psYch rõ.

Kim ThiềnCETC t9psYử ngPsgkẩng đPsgkầu đảoPsgk cặPsgkp mắtCETC CETCtrắng LZUEdã, Psgksau CETCđó troCETCng LZUElòng nổiPsgk 7yxBlên tPsgkính tLZUEoán. XLZUEem rLZUEa kLZUEhi nà7yxBo đó9psY mLZUEình cũng9psY phPsgkải hi9psYển l7yxBinh mộtCETC chútCETC mPsgkới được.

Cuộc sốnLZUEg ngàPsgky t7yxBừng ngPsgkày trô7yxBi quCETCa, 7yxBHứa Tiê9psYn mỗiLZUE CETCngày ở9psY BảoPsgk A9psYn đư9psYờng khám9psY bệ9psYnh, 7yxBBạch T9psYố TPsgkrinh c7yxBùng TiểuPsgk Th7yxBanh CETCdạy TiểPsgku chínLZUEh 9psYthái Psgkpháp thLZUEuật, đốcLZUE 9psYthúc 9psYnó CETCtu luyệnCETC. BuổiPsgk t7yxBối 7yxBHứa Tiên9psY tPsgkrở về,Psgk Bạch9psY Tố7yxB TrinLZUEh sẽCETC d9psYạy nàng9psY 7yxBmột 7yxBchút pLZUEháp thu7yxBật nềnLZUE tLZUEảng. Còn7yxB th7yxBuật 7yxBphi hànhPsgk m9psYà HứaLZUE PsgkTiên tâm9psY tPsgkâm 9psYniệm niệm,7yxB vẫnCETC còCETCn rấCETCt xa.

Hôm nay9psY, PsgkHứa Tiê9psYn vừaLZUE vềPsgk tớiCETC nLZUEhà, Hứa9psY KiềLZUEu Dun7yxBg liềPsgkn lô9psYi kéoCETC taLZUEy nàCETCng, 9psYvẻ mặtCETC ng9psYưng trọngCETC nCETCói: “7yxBHán Vă9psYn, tro9psYng thờiCETC LZUEgian nPsgkày muộPsgki đừ9psYng 7yxBđi LZUEra ngCETCoài CETCvào bu9psYổi tối.”

“Tại sa7yxBo vậy?”7yxB HứPsgka T7yxBiên n7yxBghi hoCETCặc hỏi.

“Đã xLZUEảy LZUEra chuyLZUEện rồiPsgk. TPsgkỷ 9psYphu củ9psYa muộiLZUE nóiCETC gLZUEần đ7yxBây cóPsgk 7yxBvài nữ9psY CETCtử bị9psY Psgkmất t9psYích, lạPsgki khPsgkông c9psYo bCETCất 7yxBkì đầuPsgk mCETCối nàoLZUE” HCETCứa KiềCETCu D9psYung khuô9psYn mặt9psY đầyPsgk 7yxBu sầu.

“Muội khôPsgkng có7yxB ngLZUEhe tỷ7yxB ph9psYu Psgknói chuCETCyện Psgknày 9psYmà.” LZUEHứa Tiên9psY 9psYnhìn 7yxBbộ 7yxBdạng 9psYrầu LZUErĩ c7yxBủa HứaPsgk KiềuCETC DungLZUE, càng7yxB ngCETChi hoặc.

“Tỷ pPsgkhu 9psYmuội sCETCợ c7yxBhúng tCETCa lPsgko lắnPsgkg, nênLZUE k7yxBhông n9psYói. H7yxBôm q7yxBua 9psYbị đánh7yxB được9psY nPsgkâng tCETCrở vềLZUE tỷLZUE mới9psY 9psYbiết chLZUEuyện đCETCó.” H9psYứa Kiề9psYu PsgkDung vừ9psYa LZUEnói Psgknước mắt9psY liề7yxBn chảPsgky xuố7yxBng, l7yxBau điCETC rồPsgki nóiPsgk, “TỷPsgk LZUEphu muLZUEội n9psYói, nửLZUEa tháng9psY gầPsgkn đâCETCy liPsgkên tụ7yxBc mấtPsgk CETCtích khôngPsgk íCETCt nữCETC 7yxBtử, CETCtra thếLZUE 7yxBnào LZUEcũng tr7yxBa CETCkhông LZUEđược tun9psYg tícCETCh. B9psYan LZUEđầu chPsgko l9psYà b7yxBọn lừa9psY đ7yxBảo (*7yxB) làmPsgk, nLZUEhưng caPsgknh chặtLZUE cPsgkửa th7yxBành, c7yxBũng khPsgkông thấ9psYy c9psYó 7yxBai khảLZUE nPsgkghi LZUEra vào.CETC NếuLZUE kPsgkhông đượPsgkc phá7yxB ánCETC, 7yxBtỷ pCETChu LZUEmuội s9psYợ Psgklà LZUEsẽ 7yxBbị cá9psYch chứcPsgk mất.”

(*) LZUENguyên Psgkvăn lCETCà quảiLZUE LZUEtử: nghĩaPsgk Psgklà bọn9psY lPsgkừa đLZUEảo, bắ9psYt có9psYc, 9psYmẹ mìLZUEn. TCETCa đị7yxBnh 9psYđể mẹ9psY mìnLZUE 7yxBmà thấCETCy nó9psY hLZUEiện 9psYđại qCETCuá Psgknên lạiLZUE thôi.

Hứa TiPsgkên sPsgkửng sốtCETC, chPsgkuyện n9psYày nCETCghe tựaCETC hồCETC r9psYất kh7yxBông LZUEtầm thường.

“Tóm lại,7yxB bCETCuổi tốCETCi CETCmuội đừng9psY 7yxBra ngoàPsgki.” HứLZUEa KiềuLZUE CETCDung lại7yxB tiPsgkếp tLZUEục dLZUEặn dò.

“Muội biết9psY rồiLZUE.” HứLZUEa Tiên7yxB gậtPsgk đầPsgku, “TỷLZUE Psgkphu đ9psYã tìCETCm đPsgkại p7yxBhu xePsgkm quCETCa chưa?”

“Rồi, cũnCETCg đãLZUE bôi9psY tCETChuốc 7yxBrồi.” TPsgkâm Psgktình HứaLZUE KiPsgkều DuPsgkng vẫCETCn kLZUEhông LZUEtốt lắm.

“Không có7yxB chuyệLZUEn CETCgì 7yxBđâu, Psgktỷ pCETChu tLZUErẻ tuLZUEổi, rất9psY m9psYau Psgksẽ khLZUEôi phục7yxB thôi.7yxB Tỷ7yxB đan9psYg 9psYmang hCETCài tử,CETC đừnPsgkg t7yxBhương 9psYtâm, đối9psY CETCvới hài9psY tử7yxB tr9psYong bụng9psY khLZUEông tố7yxBt đâu.”CETC HứaLZUE TiêPsgkn 9psYkhuyên giLZUEải, nh9psYưng tro9psYng 9psYlòng 7yxBthầm su7yxBy tưPsgk 7yxBchuyện nLZUEày. NghLZUEĩ l7yxBát nữa7yxB đ9psYi tìm7yxB TiểPsgku BạchPsgk thươ7yxBng lượnCETCg một9psY chútLZUE mớiPsgk được.

“Ừ, tỷCETC biếLZUEt rồiPsgk. Tỷ7yxB đPsgki p9psYhòng bếpLZUE Psgkxem mộtLZUE chúLZUEt TiểCETCu Than7yxBh là9psYm cơLZUEm 9psYxong chưaPsgk.” Hứa7yxB Kiều9psY CETCDung gậtLZUE đPsgkầu, 7yxBlau khCETCô LZUEnước mắt,LZUE mLZUEiễn c7yxBưỡng lộPsgk r9psYa nụPsgk cười,Psgk điPsgk 9psYxuống bếp.

Buổi t7yxBối, HứaPsgk Tiên7yxB đemPsgk ch9psYuyện nCETCày CETCnói 9psYcho BạchCETC TốLZUE Trinh.

Bạch 7yxBTố TLZUErinh trầm7yxB tưLZUE LZUErồi nCETCói: “Hẳn7yxB LZUElà y7yxBêu quáLZUEi làm.”

“Ta cũn7yxBg Psgkvậy c7yxBảm thCETCấy lPsgkà yêu9psY quái.”7yxB HPsgkứa TPsgkiên gậCETCt đầu,LZUE “TỷLZUE phPsgku bCETCây 7yxBgiờ cònLZUE Psgkđang nằmCETC 7yxBở tr9psYên giường9psY Psgkđây, hCETCay làPsgk cCETChúng 7yxBta giúpLZUE tỷPsgk p7yxBhu dLZUEiệt CETCtrừ t7yxBên 7yxByêu quCETCái 7yxBnày đi.7yxB ĐâyPsgk cũng7yxB l9psYà LZUEcông đức7yxB đó?”

“Được” BạchLZUE Tố9psY Tri9psYnh nhPsgkàn n9psYhạt 9psYgật đầu.

“Hắc hắcCETC, cCETCó thểLZUE t9psYhử mộtPsgk ch9psYút Psgkpháp 7yxBthuật huyPsgknh d9psYạy t7yxBa rồi.”CETC HứaCETC TPsgkiên hưng9psY ph9psYấn re7yxBo lên.

Bạch TốLZUE Trin7yxBh n9psYhìn Psgkbộ 7yxBdạng hưngCETC p9psYhấn 9psYcủa LZUEHứa TiênPsgk, 9psYtrong m9psYắt n7yxBổi lênPsgk vẻPsgk sủngCETC nịcLZUEh, nhLZUEẹ n9psYhàng nóCETCi: “Ừ.”CETC BấPsgkt kểLZUE phPsgkát siCETCnh cáiLZUE gì7yxB, 7yxBhắn cPsgkũng sẽPsgk đứngLZUE CETCở bLZUEên cạnhLZUE 9psYnàng, bảoPsgk vệ9psY nàngLZUE, sCETCẽ khôPsgkng đểCETC c7yxBho nà9psYng LZUEbị mộPsgkt tCETCia thươnLZUEg tổ7yxBn nào.