You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3CewFfvvx0: YêCewFfvvxu quái?

Đêm V4qFadVDkhuya yCewFfvvxên tĩnV4qFadVDh, V4qFadVDBạch TốV4qFadVD TrinmfRPh lẳmfRPng lặngmfRP hV4qFadVDộ phámfRPp cmfRPho HV4qFadVDứa TiêCewFfvvxn, V4qFadVDnhìn khuônmfRP mặtV4qFadVD đỏV4qFadVD hồnCewFfvvxg kmfRPhá thườV4qFadVDng V4qFadVDcủa nCewFfvvxgười mfRPtrên giưCewFfvvxờng kiamfRP, đCewFfvvxáy mắtCewFfvvx hắnCewFfvvx hiệnmfRP lêmfRPn ýV4qFadVD cCewFfvvxười mfRPôn nhuCewFfvvx. CúCewFfvvxi đầuCewFfvvx nhìV4qFadVDn CewFfvvxtay mình,CewFfvvx mfRPrồi vưCewFfvvxơn CewFfvvxra nắmmfRP thậtmfRP chặtCewFfvvx. CảV4qFadVD đờiV4qFadVD nàymfRP, cóCewFfvvx lCewFfvvxẽ cũngV4qFadVD CewFfvvxsẽ kV4qFadVDhông bV4qFadVDuông tay.

 

Mãi cCewFfvvxho đếnmfRP khV4qFadVDi hmfRPừng sáng,V4qFadVD HứaCewFfvvx TiCewFfvvxên mớimfRP mơCewFfvvx mơmfRP mV4qFadVDàng mV4qFadVDàng tỉV4qFadVDnh lại.CewFfvvx VừV4qFadVDa mởmfRP mắCewFfvvxt liềnV4qFadVD thấyV4qFadVD BạchmfRP TCewFfvvxố TrmfRPinh V4qFadVDđang đợimfRP bênCewFfvvx người.

“Tiểu Bạch.V4qFadVD” HứamfRP TV4qFadVDiên V4qFadVDmỉm cườiCewFfvvx, V4qFadVDcảm giCewFfvvxác vừaCewFfvvx tỉnhmfRP dậyCewFfvvx liềV4qFadVDn tmfRPhấy TiểuCewFfvvx BCewFfvvxạch tV4qFadVDhật tốt.

“Cảm mfRPthấy tmfRPhế nào?mfRP” BạchmfRP TốCewFfvvx TV4qFadVDrinh đỡmfRP HứamfRP TiCewFfvvxên ngV4qFadVDồi dậyV4qFadVD hỏi.

“Ừm...” V4qFadVDHứa TiênmfRP cảV4qFadVDm nhậmfRPn thmfRPân thmfRPể củV4qFadVDa mìnV4qFadVDh, sCewFfvvxo sánhV4qFadVD, cCewFfvvxó V4qFadVDchút CewFfvvxkinh ngmfRPạc mởCewFfvvx miệngmfRP, “CảmmfRP giácV4qFadVD thânCewFfvvx thểV4qFadVD CewFfvvxthật CewFfvvxgiống nhCewFfvvxư sCewFfvvxo mfRPvới trướcCewFfvvx V4qFadVDkia nhẹCewFfvvx hơV4qFadVDn V4qFadVDrất nhimfRPều, V4qFadVDcó thV4qFadVDể V4qFadVDnghe đượmfRPc âCewFfvvxm tmfRPhanh mfRPrất V4qFadVDxa bêCewFfvvxn ngoàiCewFfvvx, V4qFadVDcòn nhCewFfvvxạy bmfRPén hơCewFfvvxn trV4qFadVDước CewFfvvxkia nữa.”

“Ừ, CewFfvvxthế tV4qFadVDhì tốt.”mfRP BCewFfvvxạch TCewFfvvxố TrmfRPinh nhàmfRPn nhạtV4qFadVD gậmfRPt đầuCewFfvvx, “KếmfRP V4qFadVDtiếp tmfRPa sẽV4qFadVD từmfRP từV4qFadVD dạV4qFadVDy nàCewFfvvxng mfRPmột CewFfvvxchút pCewFfvvxháp thuật.”

“Sau nmfRPày V4qFadVDta mfRPcũng cóCewFfvvx CewFfvvxthể bV4qFadVDay sao?CewFfvvx” V4qFadVDHứa TiêV4qFadVDn haCewFfvvxi CewFfvvxmắt sáCewFfvvxng ngời,CewFfvvx hmfRPưng CewFfvvxphấn hỏi.

“Dĩ nCewFfvvxhiên cCewFfvvxó thể.”mfRP BCewFfvvxạch TCewFfvvxố TrinmfRPh gậtCewFfvvx đầmfRPu. NhìnV4qFadVD bộmfRP dạmfRPng kmfRPích độnmfRPg củmfRPa HứaCewFfvvx TiêmfRPn, V4qFadVDtrong lòmfRPng khônCewFfvvxg V4qFadVDkhỏi V4qFadVDbuồn cười.

Hứa TiênmfRP kícCewFfvvxh độnCewFfvvxg xoV4qFadVDng, lmfRPúc mfRPnày mớimfRP nhớV4qFadVD tớCewFfvvxi tìnhV4qFadVD cV4qFadVDảnh mfRPbây giờ.mfRP LưmfRPơng vươngCewFfvvx phủmfRP CewFfvvxkia chCewFfvvxắc mfRPlà khônmfRPg thểmfRP tCewFfvvxrở lạV4qFadVDi rồi,V4qFadVD nmfRPhư vmfRPậy trởCewFfvvx vCewFfvvxề tmfRPrấn GV4qFadVDiang đi.

“Ta nV4qFadVDhớ tCewFfvvxiểu ThanhCewFfvvx, coV4qFadVDn cmfRPua nhỏV4qFadVD cùV4qFadVDng mấyV4qFadVD ngmfRPười nmfRPhà tỷCewFfvvx tCewFfvvxỷ quá.”mfRP HứaV4qFadVD TiênCewFfvvx tựV4qFadVDa vàmfRPo trCewFfvvxong ngựCewFfvvxc BạcV4qFadVDh CewFfvvxTố TmfRPrinh nhẹV4qFadVD nhàngV4qFadVD nói.

“Ừ, V4qFadVDvậy thìCewFfvvx điV4qFadVD mfRPTrấn GiV4qFadVDang.” V4qFadVDBạch TCewFfvvxố TV4qFadVDrinh đồmfRPng ý.

“Vậy LươmfRPng vươV4qFadVDng phủmfRP bêV4qFadVDn kiaCewFfvvx...” HứV4qFadVDa TiCewFfvvxên tớV4qFadVDi V4qFadVDtới cáV4qFadVDi mfRPvăn V4qFadVDthư CewFfvvxđiều pháCewFfvvxi kia.

“Cái nàV4qFadVDy khV4qFadVDông cầnmfRP mfRPlo lắngmfRP, V4qFadVDta đmfRPi mmfRPột chmfRPuyến CewFfvvxlà đưmfRPợc.” BạcV4qFadVDh TốmfRP TmfRPrinh đmfRPã sV4qFadVDớm cómfRP mfRPtính toánCewFfvvx, đemCewFfvvx vmfRPăn tCewFfvvxhư điềumfRP phV4qFadVDải sửCewFfvvxa lạmfRPi lV4qFadVDà xongV4qFadVD. ChuyệnV4qFadVD củaCewFfvvx CewFfvvxthế tụmfRPc kCewFfvvxhông thểmfRP nhúngCewFfvvx V4qFadVDtay qumfRPá nhiều,V4qFadVD nếCewFfvvxu khV4qFadVDông mfRPsẽ cóCewFfvvx ảnhmfRP hưởng.

“Ừ.” HứmfRPa TiênCewFfvvx V4qFadVDcao hứngmfRP V4qFadVDgật đmfRPầu, V4qFadVDcó TiCewFfvvxểu BạcmfRPh CewFfvvxở đCewFfvvxây, hìnhCewFfvvx nhmfRPư tấCewFfvvxt cCewFfvvxả mfRPđều kV4qFadVDhông phảCewFfvvxi CewFfvvxlà vV4qFadVDấn đềCewFfvvx khómfRP khăCewFfvvxn nữa.

“Đi V4qFadVDCô CewFfvvxTô trước.”CewFfvvx BạchCewFfvvx CewFfvvxTố TrCewFfvvxinh ômmfRP chầmV4qFadVD lấyV4qFadVD CewFfvvxHứa TiêV4qFadVDn, mfRPtrực timfRPếp bCewFfvvxay lV4qFadVDên trời.

Đi tớimfRP cV4qFadVDăn V4qFadVDnhà ởV4qFadVD CôCewFfvvx TôV4qFadVD, CewFfvvxTiểu TmfRPhanh cùnV4qFadVDg TiểumfRP chínCewFfvvxh tmfRPhái chmfRPấn độnmfRPg, mfRPchạy rmfRPa nghênV4qFadVDh đónmfRP bCewFfvvxọn họ.V4qFadVD CewFfvvxTiểu chV4qFadVDính tCewFfvvxhái mfRPvừa nhìnV4qFadVD thấyCewFfvvx HứaV4qFadVD TiV4qFadVDên, liềnmfRP kíchmfRP độngmfRP muốnCewFfvvx mfRPnhào vCewFfvvxào trCewFfvvxong ngựCewFfvvxc nàng.mfRP MàV4qFadVD HứamfRP CewFfvvxTiên cũngmfRP CewFfvvxcười CewFfvvxchuẩn bịmfRP ôCewFfvvxm nó.CewFfvvx mfRPAi dèCewFfvvx TiểCewFfvvxu chínhmfRP tháiCewFfvvx nhmfRPào tớV4qFadVDi V4qFadVDtrước V4qFadVDmặt, chỉmfRP mfRPcòn cáV4qFadVDch mV4qFadVDấy mfRPtấc, thmfRPì V4qFadVDlàm sV4qFadVDao cũV4qFadVDng khôCewFfvvxng V4qFadVDbổ CewFfvvxnhào CewFfvvxđược tớiV4qFadVD ngựcmfRP HCewFfvvxứa TiênCewFfvvx nCewFfvvxữa. TiểCewFfvvxu chímfRPnh thV4qFadVDái ủyCewFfvvx kV4qFadVDhuất ngẩnmfRPg đầV4qFadVDu, CewFfvvxliền thV4qFadVDấy BCewFfvvxạch TốV4qFadVD TrimfRPnh mfRPmặt lV4qFadVDạnh, đCewFfvvxang tV4qFadVDúm mfRPcổ áoCewFfvvx CewFfvvxnó V4qFadVDlên, khônmfRPg V4qFadVDcho nóV4qFadVD tiếnCewFfvvx thmfRPêm nửaV4qFadVD bước.

“Sư mfRPphụ...” TiểuV4qFadVD chíV4qFadVDnh V4qFadVDthái mởCewFfvvx mfRPto đômfRPi mCewFfvvxắt đCewFfvvxen lóngV4qFadVD lmfRPánh rV4qFadVDưng rmfRPưng, đầyCewFfvvx ủyCewFfvvx khuấtmfRP nhìmfRPn  mfRPBạch TốV4qFadVD TrinhCewFfvvx, khánV4qFadVDg nV4qFadVDghị CewFfvvxhành độngCewFfvvx mfRPcủa hắn.

“Tiểu hCewFfvvxài tử mfRP mV4qFadVDà huyV4qFadVDnh cũCewFfvvxng gheCewFfvvxn à.”V4qFadVD HCewFfvvxứa V4qFadVDTiên đẩyV4qFadVD taCewFfvvxy V4qFadVDBạch TốV4qFadVD TriCewFfvvxnh rmfRPa, mV4qFadVDột V4qFadVDtay ômmfRP lCewFfvvxấy mfRPTiểu mfRPchính tmfRPhái CewFfvvxđang V4qFadVDlã chV4qFadVDã CewFfvvxchực khV4qFadVDóc vV4qFadVDào trV4qFadVDong ngựcV4qFadVD. TiểuV4qFadVD V4qFadVDchính tmfRPhái nheCewFfvvxo mắV4qFadVDt lạCewFfvvxi, cũngCewFfvvx tmfRPhật CewFfvvxchặt mfRPôm cổV4qFadVD V4qFadVDHứa Tiên.

“Tu luyCewFfvvxện tmfRPhế nmfRPào V4qFadVDrồi?” V4qFadVDGiọng BạCewFfvvxch TốV4qFadVD TrinCewFfvvxh gV4qFadVDiờ phútV4qFadVD nàyV4qFadVD mfRPâm lãnhV4qFadVD vôCewFfvvx cùng.

“Dạ...” TimfRPểu chímfRPnh tmfRPhái cómfRP chútmfRP bốimfRP CewFfvvxrối, cV4qFadVDắn cắnV4qFadVD đầV4qFadVDu ngCewFfvvxón tCewFfvvxay, mớCewFfvvxi yCewFfvvxếu ớtV4qFadVD nói,V4qFadVD “ConCewFfvvx V4qFadVDrất V4qFadVDcố gắng.”

“Vậy thV4qFadVDì mfRPtốt.” V4qFadVDBạch V4qFadVDTố mfRPTrinh xCewFfvvxem xétV4qFadVD tV4qFadVDu CewFfvvxvi TiểCewFfvvxu chínhV4qFadVD tháimfRP, thCewFfvvxấy CewFfvvxso vớCewFfvvxi trướV4qFadVDc kCewFfvvxia tinCewFfvvxh tiếnV4qFadVD hơnmfRP mộtCewFfvvx cmfRPhút rồV4qFadVDi, lúcmfRP nàV4qFadVDy mCewFfvvxới bỏV4qFadVD mfRPqua cCewFfvvxho nó.

“Hứa TiêV4qFadVDn, ngươiV4qFadVD V4qFadVDcó linV4qFadVDh căCewFfvvxn rồCewFfvvxi?” TiV4qFadVDểu ThanmfRPh vẫnV4qFadVD khôngCewFfvvx nóimfRP gìV4qFadVD lCewFfvvxúc CewFfvvxnày bỗmfRPng mfRPnhiên kimfRPnh nmfRPgạc mfRPmở mmfRPiệng, mớCewFfvvxi vmfRPừa rồiV4qFadVD hắnCewFfvvx CewFfvvxvẫn V4qFadVDđang qmfRPuan sCewFfvvxát HCewFfvvxứa TmfRPiên, cV4qFadVDảm thấymfRP V4qFadVDHứa TiênV4qFadVD V4qFadVDcó cáiCewFfvvx gV4qFadVDì đV4qFadVDó kV4qFadVDhang khácCewFfvvx. HiệnmfRP tạV4qFadVDi rốtmfRP cụcV4qFadVD hmfRPiểu đượcCewFfvvx mfRPlà CewFfvvxdo đâu.

“Ừ, TiểuCewFfvvx BạcmfRPh đãCewFfvvx tV4qFadVDìm đamfRPn thảmfRPo V4qFadVDcho mfRPta mfRPăn đó.”mfRP HứaCewFfvvx TiênmfRP cmfRPao hCewFfvvxứng nói.

“Cái gìmfRP? ChỗCewFfvvx CewFfvvxnguy himfRPểm mfRPnhư vậy,mfRP đạiCewFfvvx cCewFfvvxa huynh..V4qFadVD.” TimfRPểu V4qFadVDThanh kmfRPinh ngạcCewFfvvx thấV4qFadVDp gmfRPiọng hômfRP lênmfRP, nhmfRPìn vmfRPề phCewFfvvxía BạcV4qFadVDh TV4qFadVDố Trinh.

Bạch TốV4qFadVD TrinCewFfvvxh lạV4qFadVDi CewFfvvxlạnh lùCewFfvvxng lCewFfvvxườm lại,mfRP đeV4qFadVDm câCewFfvvxu CewFfvvxnói kmfRPế tmfRPiếp củCewFfvvxa TV4qFadVDiểu ThanmfRPh éCewFfvvxp trởV4qFadVD về.

Hứa V4qFadVDTiên ngV4qFadVDơ ngácV4qFadVD, nhìV4qFadVDn vCewFfvvxề phíaV4qFadVD vẻCewFfvvx mặV4qFadVDt mfRPkhông đổiV4qFadVD củaV4qFadVD BạchmfRP TmfRPố TrimfRPnh, cCewFfvvxau màyCewFfvvx lCewFfvvxo lắnCewFfvvxg hỏiV4qFadVD: “NơiV4qFadVD đanCewFfvvx mfRPthảo sCewFfvvxinh trưởng,CewFfvvx rấCewFfvvxt ngV4qFadVDuy hiểmCewFfvvx V4qFadVDcó pCewFfvvxhải mfRPhay không?”

Bạch V4qFadVDTố TmfRPrinh khômfRPng nóV4qFadVDi gì.

Hứa TV4qFadVDiên V4qFadVDcắn cắnV4qFadVD môi,V4qFadVD nhìnCewFfvvx BạcV4qFadVDh V4qFadVDTố TV4qFadVDrinh mặtCewFfvvx kmfRPhông CewFfvvxchút thaV4qFadVDy đổiV4qFadVD, V4qFadVDnhưng CewFfvvxtrong CewFfvvxlòng vôV4qFadVD cùmfRPng phứCewFfvvxc tạp.CewFfvvx CewFfvvxTiểu BạchV4qFadVD vV4qFadVDì mV4qFadVDình lạCewFfvvxi mCewFfvvxạo hiểmV4qFadVD nhCewFfvvxư vmfRPậy... CCewFfvvxó cCewFfvvxảm động,V4qFadVD lV4qFadVDo lắng,CewFfvvx còmfRPn cómfRP sCewFfvvxợ hãi.

“Ha hả,V4qFadVD hV4qFadVDa V4qFadVDha, vậy,CewFfvvx vậmfRPy HứaV4qFadVD mfRPTiên ngươiCewFfvvx pV4qFadVDhải V4qFadVDchăm cmfRPhỉ V4qFadVDtu luyV4qFadVDện đV4qFadVDó, đừngCewFfvvx lãngCewFfvvx phCewFfvvxí khổmfRP tâCewFfvvxm củV4qFadVDa V4qFadVDđại V4qFadVDca V4qFadVDta.” TiểCewFfvvxu TmfRPhanh bimfRPết mìnmfRPh nóiV4qFadVD saV4qFadVDi nCewFfvvxói rồi,V4qFadVD ngượngCewFfvvx ngùnCewFfvvxg cưCewFfvvxời mfRPcười, vộV4qFadVDi mfRPđánh tV4qFadVDrống lảng.

“Ừ.” HứamfRP TiV4qFadVDên nặnmfRPg nềV4qFadVD gậtmfRP đầuCewFfvvx, mfRPđáp ứng.

“Nàng đimfRP nmfRPghỉ nV4qFadVDgơi trướmfRPc đCewFfvvxi. TmfRPa đmfRPi xửmfRP CewFfvvxlý chuyCewFfvvxện vănV4qFadVD thư.mfRP” BạV4qFadVDch TốmfRP TrinmfRPh nóimfRP xonmfRPg khôV4qFadVDng đợiV4qFadVD HứaCewFfvvx TiêCewFfvvxn V4qFadVDtrả lmfRPời, ngườiV4qFadVD đCewFfvvxã biếnV4qFadVD mấtCewFfvvx ngaV4qFadVDy tạimfRP chỗ.

“Ngươi cóCewFfvvx đóCewFfvvxi bụCewFfvvxng khônmfRPg? TCewFfvvxa CewFfvvxchuẩn bịmfRP điểmV4qFadVD tâmV4qFadVD chmfRPo ngưV4qFadVDơi nhCewFfvvxa.” TV4qFadVDiểu ThanV4qFadVDh mfRPnhìn HứamfRP TCewFfvvxiên sữnmfRPg sờV4qFadVD đứngCewFfvvx ởmfRP tạimfRP chỗCewFfvvx, mởCewFfvvx miệnmfRPg hỏi.

“Nga, đV4qFadVDúng làCewFfvvx cV4qFadVDó chúCewFfvvxt đmfRPói V4qFadVDbụng, tCewFfvvxa muốnV4qFadVD CewFfvvxăn sữV4qFadVDa đậuCewFfvvx nànhCewFfvvx bCewFfvvxánh qCewFfvvxuẩy.” HứamfRP V4qFadVDTiên sờV4qFadVD sờCewFfvvx bụCewFfvvxng, lúcmfRP mfRPnày mớimfRP cCewFfvvxảm CewFfvvxthấy mfRPcó chúV4qFadVDt đói.

“Một CewFfvvxlát nữaCewFfvvx tmfRPa rmfRPa ngoàV4qFadVDi mua.”mfRP TCewFfvvxiểu TCewFfvvxhanh tứcV4qFadVD gV4qFadVDiận nói.

“Thỏ tV4qFadVDa nuôiCewFfvvx thếmfRP V4qFadVDnào rồimfRP, mfRPcó V4qFadVDmập hV4qFadVDay không?”CewFfvvx HứamfRP TiCewFfvvxên ômfRPm mfRPTiểu cmfRPhính tháCewFfvvxi mfRPhướng hậumfRP mfRPviện điV4qFadVD tới,CewFfvvx “CònV4qFadVD cmfRPó, mfRPcây rụngV4qFadVD mfRPtiền củaCewFfvvx V4qFadVDta đCewFfvvxâu, CewFfvvxlớn lmfRPên cCewFfvvxhút nV4qFadVDào chưa?”

Tiểu TCewFfvvxhanh khóeV4qFadVD miệmfRPng cV4qFadVDo quắp:mfRP V4qFadVD“Cây rụnV4qFadVDg tiền?”

“Chính mfRPlà câyV4qFadVD LV4qFadVDinh ÂmfRPm mCewFfvvxà mfRPta cCewFfvvxùng TCewFfvvxiểu BạcCewFfvvxh CewFfvvxđi PhổCewFfvvx V4qFadVDĐà sơV4qFadVDn mfRPlấy vmfRPề đó.”CewFfvvx HứCewFfvvxa TiênmfRP khẩuV4qFadVD khV4qFadVDí rấtmfRP mfRPkhinh bỉ.

Cây LCewFfvvxinh ÂmfRPm mfRPlà cmfRPây rCewFfvvxụng tiền...

Tiểu ThanmfRPh cảmmfRP thấyV4qFadVD rấtmfRP vôV4qFadVD lực.

Chưa tCewFfvvxới giữaV4qFadVD trưa,CewFfvvx BmfRPạch TCewFfvvxố TrimfRPnh đãV4qFadVD trởmfRP lại.

Hứa TiênV4qFadVD nghV4qFadVDênh đón:CewFfvvx “CewFfvvxChuyện đmfRPều giảimfRP quyếCewFfvvxt mfRPxong rồi?”

Bạch V4qFadVDTố V4qFadVDTrinh nhV4qFadVDàn nhạtmfRP gậtV4qFadVD đầu:CewFfvvx “Ừ.”CewFfvvx ChCewFfvvxuyện đãmfRP giảiCewFfvvx qmfRPuyết, nCewFfvvxhưng làmfRP khCewFfvvxông phCewFfvvxải hắCewFfvvxn giảCewFfvvxi quyếV4qFadVDt. KhV4qFadVDi CewFfvvxhắn tớmfRPi phátV4qFadVD hiV4qFadVDện LươnV4qFadVDg V4qFadVDLiên đãV4qFadVD mfRPđem chuyệmfRPn củaV4qFadVD HứV4qFadVDa TiêmfRPn làmV4qFadVD xCewFfvvxong hV4qFadVDết rồiCewFfvvx, đV4qFadVDã gCewFfvvxửi mfRPvăn thmfRPư CewFfvvxcho mfRPnàng trởV4qFadVD vềCewFfvvx tmfRPrấn GianmfRPg. CewFfvvxTinh thầmfRPn LươnmfRPg mfRPLiên mfRPkhông đưCewFfvvxợc tốtmfRP chV4qFadVDo lắCewFfvvxm, vẫnCewFfvvx sắcV4qFadVD mmfRPặt tV4qFadVDái nCewFfvvxhợt ngồimfRP mfRPở tmfRPrước bànmfRP đọcmfRP sácmfRPh nhìV4qFadVDn CewFfvvxvăn thưV4qFadVD điềV4qFadVDu phCewFfvvxái kiCewFfvvxa khV4qFadVDông mfRPnói gV4qFadVDì. BV4qFadVDất CewFfvvxquá, nV4qFadVDhững thmfRPứ V4qFadVDnày, BạchmfRP TốCewFfvvx TrinV4qFadVDh mfRPđương nmfRPhiên sẽCewFfvvx mfRPkhông đểCewFfvvx chV4qFadVDo HứV4qFadVDa TmfRPiên biết.

“Vậy cV4qFadVDhúng CewFfvvxta cmfRPó tmfRPhể trởV4qFadVD vềmfRP TrấnCewFfvvx mfRPGiang rV4qFadVDồi?” HứaV4qFadVD TiênmfRP camfRPo hứCewFfvvxng hỏi,mfRP “PhảiV4qFadVD mamfRPng tV4qFadVDheo V4qFadVDthỏ củaCewFfvvx tamfRP, còV4qFadVDn cóCewFfvvx câmfRPy rụnmfRPg tV4qFadVDiền củaV4qFadVD tmfRPa nữa.CewFfvvx VmfRPề đmfRPến nhàmfRP tỷCewFfvvx tỷmfRP nhmfRPìn thV4qFadVDấy chúnV4qFadVDg CewFfvvxta nhấtV4qFadVD địnV4qFadVDh sẽCewFfvvx rấmfRPt caCewFfvvxo hứng.”

Bạch TốmfRP TrimfRPnh vừV4qFadVDa nghCewFfvvxe câyCewFfvvx rụngmfRP tiCewFfvvxền cũngmfRP biếCewFfvvxt HứamfRP mfRPTiên ámCewFfvvx chỉmfRP CewFfvvxcái gìmfRP, gậtV4qFadVD đầuCewFfvvx V4qFadVDđồng ý.

Hứa TimfRPên cùCewFfvvxng BạCewFfvvxch TmfRPố TrinV4qFadVDh đCewFfvvxi trước,CewFfvvx TmfRPiểu V4qFadVDThanh cùV4qFadVDng CewFfvvxTiểu chCewFfvvxính thV4qFadVDái chờV4qFadVD dànmfRP V4qFadVDxếp xonmfRPg đâuV4qFadVD đV4qFadVDấy sẽV4qFadVD đCewFfvvxem thV4qFadVDỏ cùngmfRP V4qFadVDcây mfRPLinh V4qFadVDÂm mCewFfvvxang vềmfRP sau.

Đứng ởCewFfvvx cửa,CewFfvvx HứV4qFadVDa TiênCewFfvvx gõmfRP thậmfRPt CewFfvvxlâu, mớiCewFfvvx nghCewFfvvxe đượcmfRP tiV4qFadVDếng bướcCewFfvvx châmfRPn vV4qFadVDang lêV4qFadVDn bênCewFfvvx trong.

“Tới liền,mfRP CewFfvvxtới liền,V4qFadVD gõCewFfvvx cáiV4qFadVD gmfRPì màCewFfvvx gCewFfvvxõ aV4qFadVD, cCewFfvvxửa mfRPcũng sắpmfRP bịV4qFadVD gõCewFfvvx thủmfRPng CewFfvvxrồi.” BênV4qFadVD tromfRPng CewFfvvxlà giV4qFadVDọng nóimfRP queCewFfvvxn tV4qFadVDhuộc V4qFadVDcủa HứV4qFadVDa KiềCewFfvvxu Dung.

Vừa V4qFadVDmở cửV4qFadVDa rCewFfvvxa, thấyV4qFadVD HứmfRPa TiCewFfvvxên, HứaV4qFadVD V4qFadVDKiều DunCewFfvvxg CewFfvvxmừng tV4qFadVDới nCewFfvvxước mV4qFadVDắt liềnmfRP tV4qFadVDí tmfRPách chảmfRPy xuống.

“Hán Văn,V4qFadVD HCewFfvvxán mfRPVăn, tCewFfvvxhật sV4qFadVDự làCewFfvvx CewFfvvxmuội sao.”V4qFadVD HV4qFadVDứa CewFfvvxKiều DCewFfvvxung kéV4qFadVDo V4qFadVDtay HCewFfvvxứa TiênmfRP khômfRPng V4qFadVDbuông, sV4qFadVDợ làCewFfvvx mìnV4qFadVDh đaCewFfvvxng nằCewFfvvxm mơ.

“Là mCewFfvvxuội, tỷCewFfvvx tỷmfRP.” HứamfRP TCewFfvvxiên cũngCewFfvvx nắmV4qFadVD CewFfvvxtay HmfRPứa KiV4qFadVDều DungmfRP, cmfRPao hV4qFadVDứng khôngmfRP thôiCewFfvvx. CmfRPhợt thấymfRP bV4qFadVDụng HứaV4qFadVD V4qFadVDKiều DunV4qFadVDg kiCewFfvvxa kV4qFadVDhẽ CewFfvvxnhô raCewFfvvx, kinmfRPh nV4qFadVDgạc hỏiCewFfvvx, “TỷCewFfvvx tV4qFadVDỷ, CewFfvvxtỷ, V4qFadVDtỷ mCewFfvvxang thai?”

Trên mV4qFadVDặt HứaCewFfvvx KiềCewFfvvxu DV4qFadVDung hiệnmfRP lV4qFadVDên nCewFfvvxụ cườiV4qFadVD V4qFadVDhạnh phúmfRPc, lôV4qFadVDi kmfRPéo HCewFfvvxứa TV4qFadVDiên: “MmfRPau, mamfRPu CewFfvvxvào CewFfvvxrồi hãCewFfvvxy nói.”mfRP BỗCewFfvvxng nhiênmfRP lạiCewFfvvx cmfRPảm thấymfRP cV4qFadVDó điểmmfRP V4qFadVDgì CewFfvvxlà lạCewFfvvx, V4qFadVDlúc V4qFadVDnày mớV4qFadVDi nhìnV4qFadVD vềmfRP phíaV4qFadVD nmfRPhững nmfRPgười bCewFfvvxên cạnhV4qFadVD V4qFadVDHứa TiV4qFadVDên, CewFfvvxchợt V4qFadVDnói, CewFfvvx“Ai nhV4qFadVDa, đệmfRP muộV4qFadVDi, CewFfvvxta lạV4qFadVDi kCewFfvvxhông cCewFfvvxó CewFfvvxchú CewFfvvxý tớimfRP muộiV4qFadVD, V4qFadVDthật V4qFadVDlà, maV4qFadVDu, đCewFfvvxều maV4qFadVDu điCewFfvvx CewFfvvxvào điCewFfvvx đã.”

Ba ngườiCewFfvvx vàV4qFadVDo phòngmfRP, HứmfRPa KimfRPều DuCewFfvvxng bậnV4qFadVD rộmfRPn CewFfvvxđi phmfRPa trà,V4qFadVD HứmfRPa TCewFfvvxiên vộCewFfvvxi vànV4qFadVDg kéCewFfvvxo nànV4qFadVDg lạiCewFfvvx: “V4qFadVDTỷ, tỷCewFfvvx đanV4qFadVDg CewFfvvxmang tCewFfvvxhai, đCewFfvvxừng vV4qFadVDội, muV4qFadVDội pmfRPha làmfRP được.”

Hứa KCewFfvvxiều V4qFadVDDung ngồimfRP xuốnCewFfvvxg, V4qFadVDsờ sờCewFfvvx CewFfvvxbụng mfRPcủa mìnV4qFadVDh, tmfRProng mắtCewFfvvx tmfRPràn đầymfRP yêuV4qFadVD thương.

Hứa TimfRPên cùngmfRP HV4qFadVDứa KiềuV4qFadVD DunCewFfvvxg đạV4qFadVDi khCewFfvvxái nóCewFfvvxi tìnhCewFfvvx trCewFfvvxạng gầnCewFfvvx đV4qFadVDây CewFfvvxcủa CewFfvvxmình, HV4qFadVDứa KiềmfRPu CewFfvvxDung ngCewFfvvxhe HứCewFfvvxa TiCewFfvvxên mfRPnói đượcCewFfvvx điV4qFadVDều V4qFadVDvề, khônCewFfvvxg cầnCewFfvvx pV4qFadVDhải tV4qFadVDha hươnmfRPg chịumfRP tộiCewFfvvx nữa,V4qFadVD CewFfvvxliền vCewFfvvxui mmfRPừng V4qFadVDmuốn điCewFfvvx dângV4qFadVD hươngV4qFadVD cCewFfvvxho QuV4qFadVDan ÂmmfRP ĐạCewFfvvxi V4qFadVDsĩ, nV4qFadVDói rằngV4qFadVD đềumfRP nmfRPhờ QmfRPuan CewFfvvxÂm ĐạiV4qFadVD sĩV4qFadVD phùCewFfvvx hmfRPộ mớmfRPi đV4qFadVDược V4qFadVDnhư vậy.CewFfvvx BạcV4qFadVDh TốmfRP CewFfvvxTrinh mfRPnghe đưCewFfvvxợc lờCewFfvvxi CewFfvvxnày, CewFfvvxánh mắtmfRP tảnmfRP CewFfvvxra kmfRPhí lạmfRPnh. CewFfvvxBên trêV4qFadVDn V4qFadVDQuan mfRPÂm V4qFadVDĐại V4qFadVDsĩ hắtCewFfvvx hơCewFfvvxi CewFfvvxmột V4qFadVDcái, mfRPsờ V4qFadVDsờ cáV4qFadVDi mV4qFadVDũi mfRPcủa mình.V4qFadVD ĐmfRPồng V4qFadVDtử bênV4qFadVD V4qFadVDcạnh cũV4qFadVDng cCewFfvvxảm thấymfRP kỳV4qFadVD quáV4qFadVDi. TmfRPhần tiênV4qFadVD còmfRPn cV4qFadVDó thểmfRP cảmmfRP cúmmfRP sao?

Hứa TiV4qFadVDên nCewFfvvxhìn chCewFfvvxung quanV4qFadVDh, pháV4qFadVDt hiệCewFfvvxn CewFfvvxđồ dùCewFfvvxng trmfRPong nCewFfvvxhà V4qFadVDđã đCewFfvvxổi mV4qFadVDới. MmfRPà kCewFfvvxhuôn mặtmfRP HứV4qFadVDa KmfRPiều DumfRPng V4qFadVDtỏa CewFfvvxsáng rạngV4qFadVD CewFfvvxngời cũnmfRPg cV4qFadVDhứng mV4qFadVDinh CewFfvvxLý CôngCewFfvvx PhủV4qFadVD chV4qFadVDăm sóCewFfvvxc nàngV4qFadVD vV4qFadVDô V4qFadVDcùng tốt.

Hứa V4qFadVDKiều DuV4qFadVDng cốCewFfvvx cmfRPhấp dùV4qFadVD thếmfRP mfRPnào CewFfvvxcũng muốV4qFadVDn HứaCewFfvvx TCewFfvvxiên ởV4qFadVD chuCewFfvvxng cCewFfvvxùng bọCewFfvvxn họ,mfRP HứaV4qFadVD TiênCewFfvvx từV4qFadVD chCewFfvvxối V4qFadVDkhông đượCewFfvvxc mfRPđành phảimfRP đápmfRP ứV4qFadVDng. BmfRPuổi mfRPtối LCewFfvvxý CmfRPông PhủV4qFadVD trởCewFfvvx vềCewFfvvx, V4qFadVDngười mộCewFfvvxt nhmfRPà tụV4qFadVD CewFfvvxlại vớimfRP nCewFfvvxhau. LýmfRP CônmfRPg PhmfRPủ hỏimfRP HV4qFadVDứa TiênV4qFadVD CewFfvvxcó tínhmfRP mfRPtoán gìCewFfvvx khCewFfvvxông, HmfRPứa TiêCewFfvvxn còCewFfvvxn cmfRPhưa V4qFadVDtrả lờimfRP, BạchV4qFadVD TốmfRP V4qFadVDTrinh V4qFadVDđã mCewFfvvxở miệnV4qFadVDg, CewFfvvxnói mfRPchuẩn CewFfvvxmở tiệCewFfvvxm thV4qFadVDuốc. LýmfRP CôngV4qFadVD PhủmfRP đCewFfvvxồng ýV4qFadVD liCewFfvvxa lịa.

Buổi tối,mfRP HứamfRP TiênV4qFadVD hCewFfvvxỏi BV4qFadVDạch V4qFadVDTố TV4qFadVDrinh chuyệmfRPn này,V4qFadVD mfRPBạch TốmfRP TrinmfRPh thảnV4qFadVD nCewFfvvxhiên mfRPnói: “mfRPTiệm thuốcmfRP tếCewFfvvx thếV4qFadVD V4qFadVDcứu nhV4qFadVDân, lạCewFfvvxi tíV4qFadVDch gCewFfvvxóp tCewFfvvxừng V4qFadVDchút cmfRPông đức,V4qFadVD cóV4qFadVD lợimfRP mfRPcho việcmfRP tmfRPu hàCewFfvvxnh củaCewFfvvx nàng.”

Hứa TiêV4qFadVDn lúcV4qFadVD nàyV4qFadVD mCewFfvvxới chợCewFfvvxt hiểu,CewFfvvx dĩV4qFadVD nhCewFfvvxiên khCewFfvvxông cóV4qFadVD mfRPý V4qFadVDkiến nữa.

Qua hamfRPi V4qFadVDngày smfRPau, TiểuV4qFadVD TCewFfvvxhanh V4qFadVDcùng TiểuCewFfvvx chíCewFfvvxnh CewFfvvxthái mfRPcũng tớiCewFfvvx. CmfRPòn manV4qFadVDg V4qFadVDtheo V4qFadVDcây rụV4qFadVDng tiềnCewFfvvx cùV4qFadVDng thV4qFadVDỏ CewFfvvxcủa HứaV4qFadVD TiêmfRPn trởV4qFadVD vmfRPề, HứaCewFfvvx TiV4qFadVDên mfRPvây V4qFadVDquanh V4qFadVDcây rV4qFadVDụng mfRPtiền vmfRPui mmfRPừng tớimfRP V4qFadVDmức áV4qFadVDnh mV4qFadVDắt đềumfRP hV4qFadVDíp thàV4qFadVDnh mộtV4qFadVD đưmfRPờng thẳngCewFfvvx rồi.

Cứ nhưmfRP vậyV4qFadVD, HmfRPứa TiênmfRP mởV4qFadVD mộCewFfvvxt giaCewFfvvxn tiệV4qFadVDm thuốc.mfRP HmfRPứa KiềumfRP DunCewFfvvxg đặtmfRP têV4qFadVDn lCewFfvvxà BảCewFfvvxo V4qFadVDAn đường,mfRP làmmfRP cCewFfvvxho mặtmfRP mfRPHứa TimfRPên CewFfvvxsung huyếCewFfvvxt. CewFfvvxBảo V4qFadVDAn đường,mfRP nghĩCewFfvvx CewFfvvxcả CewFfvvxnửa CewFfvvxngày trờimfRP kCewFfvvxết quCewFfvvxả CewFfvvxvẫn lấV4qFadVDy cV4qFadVDái tênCewFfvvx này.

Những ngCewFfvvxày tiếpCewFfvvx themfRPo trmfRPôi quV4qFadVDa nhmfRPàn nhãCewFfvvx mmfRPà V4qFadVDthư tháiV4qFadVD. CácV4qFadVD cV4qFadVDa bệnhCewFfvvx pV4qFadVDhổ biếV4qFadVDn tmfRPhì dV4qFadVDo HứmfRPa TiênmfRP rmfRPa V4qFadVDtay xửV4qFadVD lý,V4qFadVD cònmfRP cCewFfvvxác CewFfvvxtạp chứngV4qFadVD nCewFfvvxan mfRPy khônV4qFadVDg V4qFadVDxử mfRPlý đưCewFfvvxợc, thV4qFadVDì BạcCewFfvvxh mfRPTố TrCewFfvvxinh sẽCewFfvvx rCewFfvvxa V4qFadVDtay. CewFfvvxDần dàmfRP, dV4qFadVDanh tiếV4qFadVDng V4qFadVDcủa V4qFadVDBảo V4qFadVDAn CewFfvvxđường liềnmfRP laCewFfvvxn mfRPxa. mfRPĐặc bimfRPệt V4qFadVDlà chuyV4qFadVDện BảCewFfvvxo AV4qFadVDn đườnV4qFadVDg cV4qFadVDó CewFfvvxmột lV4qFadVDoại thuốCewFfvvxc bmfRPí chế,CewFfvvx cmfRPó thểCewFfvvx giV4qFadVDúp tmfRPhuận sinhV4qFadVD. CewFfvvxGiá timfRPền V4qFadVDtuy hơiCewFfvvx V4qFadVDcao, nhưnV4qFadVDg mọimfRP ngườiV4qFadVD vV4qFadVDẫn đềuV4qFadVD chấpCewFfvvx CewFfvvxnhận. mfRPBởi vìV4qFadVD siCewFfvvxnh cmfRPon mfRPchính lV4qFadVDà CewFfvvxđi dạoV4qFadVD QuCewFfvvxỷ MôV4qFadVDn qV4qFadVDuan, tốmfRPn chCewFfvvxút V4qFadVDtiền cóV4qFadVD thểmfRP bảoCewFfvvx CewFfvvxvệ mfRPmẫu tV4qFadVDử bìnmfRPh amfRPn, tV4qFadVDhấy thếmfRP nàoCewFfvvx cũngV4qFadVD lCewFfvvxà chuyệnV4qFadVD vômfRP cCewFfvvxùng V4qFadVDcó lờmfRPi. BởCewFfvvxi vmfRPì tmfRPiệm thuốc,mfRP HứCewFfvvxa TiêmfRPn nếuCewFfvvx nhCewFfvvxư CewFfvvxthân làCewFfvvx nữCewFfvvx tửmfRP rmfRPa mCewFfvvxặt cũngmfRP khCewFfvvxông ổmfRPn, CewFfvvxcho nêV4qFadVDn nàV4qFadVDng cũV4qFadVDng chưaV4qFadVD lậpCewFfvvx tứcmfRP CewFfvvxkhôi phụV4qFadVDc thânV4qFadVD phậnCewFfvvx V4qFadVDcủa V4qFadVDmình. CewFfvvxTạm thờCewFfvvxi cmfRPứ mfRPnhư vậymfRP tiếpCewFfvvx tục.

“Oa nhmfRPa nhmfRPa, TiV4qFadVDểu Bạch,CewFfvvx rấV4qFadVDt nhiềuCewFfvvx bạmfRPc đó.”mfRP HứamfRP TiêmfRPn nhV4qFadVDìn đốmfRPng CewFfvvxbạc trắmfRPng CewFfvvxlóa tV4qFadVDrên bmfRPàn, khóeCewFfvvx CewFfvvxmiệng thmfRPiếu chútV4qFadVD CewFfvvxnữa chảyV4qFadVD nmfRPước mfRPmiếng. NànCewFfvvxg đV4qFadVDang V4qFadVDtính lấyCewFfvvx mfRPthêm CewFfvvxchút bạcV4qFadVD đmfRPưa chCewFfvvxo HứV4qFadVDa KV4qFadVDiều DCewFfvvxung, đểV4qFadVD HứmfRPa KiềuCewFfvvx DunmfRPg muV4qFadVDa thêmV4qFadVD vCewFfvvxài thứ.CewFfvvx CmfRPhi V4qFadVDtiêu ngàyCewFfvvx mfRPthường cũngCewFfvvx V4qFadVDtốn khônCewFfvvxg ít.

“Như ngCewFfvvxươi vậymfRP, cCewFfvvxòn mV4qFadVDuốn V4qFadVDtu tiêV4qFadVDn?” TCewFfvvxiểu ThamfRPnh mfRPở bêV4qFadVDn cCewFfvvxạnh khV4qFadVDinh bỉ.

“Cũng khCewFfvvxông thểCewFfvvx nóCewFfvvxi nhưmfRP CewFfvvxvậy aCewFfvvx, V4qFadVDcó tiềnV4qFadVD V4qFadVDcó tCewFfvvxhể sumfRPi V4qFadVDma khiếnmfRP V4qFadVDquỷ mmfRPà khV4qFadVDông pV4qFadVDhải samfRPo? ThầnCewFfvvx tiêmfRPn CewFfvvxchẳng lV4qFadVDẽ khôV4qFadVDng cmfRPần hươCewFfvvxng kCewFfvvxhói cmfRPung phV4qFadVDụng chắcCewFfvvx? QV4qFadVDuỷ smfRPai kCewFfvvxhông cầnmfRP tiCewFfvvxền âV4qFadVDm phCewFfvvxủ à?”mfRP HứaV4qFadVD TV4qFadVDiên tmfRPhuận miệngCewFfvvx V4qFadVDphản bác.

Tiểu TCewFfvvxhanh cứmfRPng mfRPhọng, CewFfvvxhắn khôCewFfvvxng CewFfvvxthể khCewFfvvxông mfRPthừa nhậCewFfvvxn lờV4qFadVDi nV4qFadVDày HứCewFfvvxa TiCewFfvvxên nV4qFadVDói CewFfvvxđúng rồi...

Hứa TCewFfvvxiên nhìnmfRP smfRPắc mặtCewFfvvx TiV4qFadVDểu ThanhCewFfvvx, hiếV4qFadVDu kỳCewFfvvx V4qFadVDnói: “mfRPChẳng lCewFfvvxẽ mfRPta CewFfvvxnói đúnCewFfvvxg rồi?”mfRP mfRPThật mfRPra thìV4qFadVD HứaCewFfvvx TiêV4qFadVDn chCewFfvvxỉ làV4qFadVD nóiCewFfvvx mV4qFadVDò thôi,mfRP bởiV4qFadVD mfRPvì sCewFfvvxự kmfRPiện mfRPPháp HảV4qFadVDi kiCewFfvvxa CewFfvvxcho nênV4qFadVD nàngCewFfvvx mớCewFfvvxi nV4qFadVDói V4qFadVDra mộtV4qFadVD pCewFfvvxhen vừaV4qFadVD rồi.

Bạch TốV4qFadVD TrinV4qFadVDh lúV4qFadVDc nàymfRP CewFfvvxmở mfRPmiệng: “Phải”

Tiểu V4qFadVDBạch mmfRPở miCewFfvvxệng, vậmfRPy cònmfRP cóV4qFadVD CewFfvvxthể giCewFfvvxả sao?

Oanh V4qFadVD—— HứmfRPa TiCewFfvvxên chợtV4qFadVD cảmmfRP mfRPthấy thV4qFadVDiên lôCewFfvvxi (sV4qFadVDấm sCewFfvvxét) cumfRPồn cuV4qFadVDộn, khônV4qFadVDg ngmfRPhĩ tớimfRP mmfRPình lmfRPại nóimfRP tmfRPrúng rồi.

Cho nên,mfRP ngàmfRPy thứV4qFadVD CewFfvvxhai, HứCewFfvvxa TimfRPên mfRPmua rấtCewFfvvx nmfRPhiều trámfRPi câCewFfvvxy tươimfRP, nhmfRPang đèV4qFadVDn thượnmfRPg hạng,CewFfvvx vềCewFfvvx đếCewFfvvxn nhàCewFfvvx, chạyV4qFadVD CewFfvvxthẳng V4qFadVDtới tV4qFadVDrước bứcCewFfvvx họaCewFfvvx V4qFadVDQuan mfRPÂm CewFfvvxĐại sĩmfRP. XếpV4qFadVD tomfRPàn bộCewFfvvx tV4qFadVDrái câymfRP ramfRP, V4qFadVDsau V4qFadVDđó đCewFfvvxốt nV4qFadVDhang đèn,V4qFadVD rồimfRP hmfRPành lễ.CewFfvvx TCewFfvvxrong V4qFadVDmiệng lẩmCewFfvvx bẩm:CewFfvvx “QuanV4qFadVD ThếmfRP mfRPÂm BồV4qFadVD Tát,mfRP sV4qFadVDau mfRPnày mfRPta mỗimfRP ngàV4qFadVDy đềuCewFfvvx mV4qFadVDua chCewFfvvxo CewFfvvxngài tmfRPrái V4qFadVDcây tươimfRP mfRPngon, nhaCewFfvvxng mfRPđèn thCewFfvvxượng hạng.CewFfvvx CV4qFadVDho V4qFadVDnên, mfRPvề mfRPsau mfRPxin chiếumfRP cmfRPố nhCewFfvvxiều hơnCewFfvvx nha.”

Hứa KiềumfRP DmfRPung vừaV4qFadVD lmfRPúc đimfRP vàmfRPo, mfRPnghe đượcV4qFadVD lờimfRP V4qFadVDcầu nguyV4qFadVDện còCewFfvvx CewFfvvxkè mCewFfvvxặc cảV4qFadVD củamfRP HứaV4qFadVD TiêCewFfvvxn, vV4qFadVDừa sợV4qFadVD vừaV4qFadVD giận,V4qFadVD đưaCewFfvvx tmfRPay gCewFfvvxõ mfRPmột cámfRPi lmfRPên đầCewFfvvxu V4qFadVDHứa TiênmfRP: CewFfvvx“Muội mfRPđứa nCewFfvvxhỏ đángmfRP chếmfRPt nàyCewFfvvx, nóiCewFfvvx cáiV4qFadVD gCewFfvvxì thếCewFfvvx hCewFfvvxả. QmfRPuan mfRPÂm BV4qFadVDồ V4qFadVDTát V4qFadVDhá lạiCewFfvvx đểmfRP yênmfRP chCewFfvvxo muCewFfvvxội khiV4qFadVDnh mfRPnhờn nhCewFfvvxư vậy?”

Hứa V4qFadVDTiên ômCewFfvvx đầuCewFfvvx, CewFfvvxkhông CewFfvvxphục nói:V4qFadVD “NóV4qFadVDi suV4qFadVDông tV4qFadVDhì V4qFadVDcó mfRPích gCewFfvvxì cCewFfvvxhứ, chúnV4qFadVDg V4qFadVDta cầnV4qFadVD phmfRPải nmfRPói CewFfvvxthực tế,V4qFadVD CewFfvvxthực tCewFfvvxế a.”

“Muội đứamfRP nhỏmfRP mfRPđáng cV4qFadVDhết nàmfRPy, lạmfRPi V4qFadVDcòn V4qFadVDcố cãi...”

Trên.

“Không tệmfRP, rmfRPất cmfRPó chíCewFfvvx hướnCewFfvvxg.” TrêCewFfvvxn V4qFadVDkhuôn mặtCewFfvvx tuấnCewFfvvx mỹV4qFadVD cmfRPủa mfRPKim ThiềmfRPn TửmfRP hiệnCewFfvvx CewFfvvxlên nCewFfvvxụ cười.

Quan ÂmfRPm ĐCewFfvvxại smfRPĩ V4qFadVDvừa V4qFadVDlòng gV4qFadVDật đầu:V4qFadVD “KhônV4qFadVDg umfRPổng tCewFfvvxa giúCewFfvvxp V4qFadVDnàng nhV4qFadVDiều nhCewFfvvxư thế.”

“Bất quáV4qFadVD, nóiV4qFadVD điV4qFadVD cũnCewFfvvxg phảimfRP nómfRPi lại,mfRP tạiCewFfvvx CewFfvvxsao chỉCewFfvvx cCewFfvvxung phụngV4qFadVD V4qFadVDngươi, kCewFfvvxhông mfRPcó phầnmfRP củamfRP tmfRPa?” KimfRPm TCewFfvvxhiền TửmfRP trCewFfvvxong lòCewFfvvxng CewFfvvxbất bình.

“Ai bảomfRP CewFfvvxngươi khmfRPông chCewFfvvxịu CewFfvvxhiển CewFfvvxlinh.” QmfRPuan ÂCewFfvvxm ĐạiCewFfvvx sV4qFadVDĩ khCewFfvvxinh thườngCewFfvvx vạCewFfvvxch rõ.

Kim mfRPThiền tửV4qFadVD ngẩmfRPng CewFfvvxđầu đCewFfvvxảo cặpCewFfvvx mfRPmắt tV4qFadVDrắng CewFfvvxdã, saCewFfvvxu CewFfvvxđó CewFfvvxtrong lònCewFfvvxg mfRPnổi CewFfvvxlên V4qFadVDtính tV4qFadVDoán. mfRPXem V4qFadVDra kV4qFadVDhi nàoV4qFadVD đómfRP mìnhV4qFadVD mfRPcũng phảiV4qFadVD himfRPển liCewFfvvxnh mCewFfvvxột V4qFadVDchút V4qFadVDmới được.

Cuộc sốngV4qFadVD mfRPngày từCewFfvvxng ngàyCewFfvvx trôCewFfvvxi quCewFfvvxa, HứCewFfvvxa TiCewFfvvxên mỗmfRPi nV4qFadVDgày ởmfRP CewFfvvxBảo V4qFadVDAn đườngV4qFadVD khámfRPm bệV4qFadVDnh, BạchCewFfvvx TCewFfvvxố TriV4qFadVDnh cùnCewFfvvxg TiCewFfvvxểu ThanmfRPh dạyCewFfvvx TiCewFfvvxểu cmfRPhính tháiV4qFadVD phmfRPáp thCewFfvvxuật, đV4qFadVDốc thúcmfRP nóV4qFadVD mfRPtu luyệCewFfvvxn. V4qFadVDBuổi tốmfRPi HứaV4qFadVD TmfRPiên V4qFadVDtrở vCewFfvvxề, BạchCewFfvvx CewFfvvxTố TrCewFfvvxinh smfRPẽ dmfRPạy nàngV4qFadVD mộmfRPt cmfRPhút phámfRPp tmfRPhuật nmfRPền tảngV4qFadVD. CònmfRP thuậtmfRP V4qFadVDphi hmfRPành mCewFfvvxà HứV4qFadVDa mfRPTiên CewFfvvxtâm tâV4qFadVDm niệV4qFadVDm niệm,mfRP vẫnCewFfvvx cònV4qFadVD V4qFadVDrất xa.

Hôm naymfRP, HmfRPứa TiêV4qFadVDn vừmfRPa mfRPvề tớimfRP nCewFfvvxhà, HứaCewFfvvx KimfRPều DuV4qFadVDng liềnV4qFadVD lmfRPôi V4qFadVDkéo V4qFadVDtay nCewFfvvxàng, V4qFadVDvẻ mCewFfvvxặt ngưnV4qFadVDg trọV4qFadVDng CewFfvvxnói: “mfRPHán VCewFfvvxăn, trV4qFadVDong thờimfRP CewFfvvxgian nàyV4qFadVD muộiV4qFadVD mfRPđừng đV4qFadVDi CewFfvvxra ngoàV4qFadVDi vàV4qFadVDo buổiCewFfvvx tối.”

“Tại V4qFadVDsao vậy?”V4qFadVD HứamfRP V4qFadVDTiên nCewFfvvxghi hoặV4qFadVDc hỏi.

“Đã xmfRPảy rV4qFadVDa chuyệnmfRP rồiV4qFadVD. TỷmfRP mfRPphu củV4qFadVDa muộiV4qFadVD mfRPnói gầnV4qFadVD đâyCewFfvvx mfRPcó vCewFfvvxài mfRPnữ tửCewFfvvx V4qFadVDbị mV4qFadVDất tícV4qFadVDh, lạiV4qFadVD kCewFfvvxhông CewFfvvxco bCewFfvvxất kìV4qFadVD đầumfRP mốiCewFfvvx nào”mfRP HứaV4qFadVD KiềV4qFadVDu DumfRPng mfRPkhuôn mV4qFadVDặt CewFfvvxđầy CewFfvvxu sầu.

“Muội khônV4qFadVDg cóV4qFadVD ngmfRPhe tỷmfRP pCewFfvvxhu nóiV4qFadVD mfRPchuyện nàV4qFadVDy mà.”CewFfvvx HCewFfvvxứa TiêV4qFadVDn mfRPnhìn bộV4qFadVD mfRPdạng rầuCewFfvvx rCewFfvvxĩ củV4qFadVDa HứV4qFadVDa V4qFadVDKiều DungCewFfvvx, càmfRPng ngmfRPhi hoặc.

“Tỷ phCewFfvvxu muộiCewFfvvx sợV4qFadVD chúnCewFfvvxg mfRPta mfRPlo CewFfvvxlắng, nêmfRPn V4qFadVDkhông nóCewFfvvxi. mfRPHôm quV4qFadVDa mfRPbị đánhmfRP đượcCewFfvvx nâV4qFadVDng trởV4qFadVD vềCewFfvvx tCewFfvvxỷ mCewFfvvxới bimfRPết chuCewFfvvxyện đóV4qFadVD.” HứCewFfvvxa mfRPKiều DunCewFfvvxg vừamfRP nóV4qFadVDi nưCewFfvvxớc mắtmfRP liềnV4qFadVD cCewFfvvxhảy xuốnV4qFadVDg, mfRPlau đCewFfvvxi rV4qFadVDồi mfRPnói, “TỷCewFfvvx phV4qFadVDu muộimfRP nói,mfRP nmfRPửa thámfRPng gầnmfRP đCewFfvvxây liênV4qFadVD tụcV4qFadVD mấtV4qFadVD tmfRPích kmfRPhông íCewFfvvxt nữCewFfvvx tCewFfvvxử, V4qFadVDtra thếmfRP CewFfvvxnào cũnCewFfvvxg V4qFadVDtra khmfRPông đmfRPược tV4qFadVDung tích.V4qFadVD BmfRPan đầumfRP chmfRPo lV4qFadVDà bCewFfvvxọn lừaCewFfvvx đmfRPảo (mfRP*) làCewFfvvxm, nhV4qFadVDưng CewFfvvxcanh chCewFfvvxặt cmfRPửa tmfRPhành, cũngV4qFadVD khôngV4qFadVD thấyCewFfvvx cóCewFfvvx CewFfvvxai khảCewFfvvx CewFfvvxnghi rCewFfvvxa vCewFfvvxào. NmfRPếu CewFfvvxkhông đượcV4qFadVD CewFfvvxphá áCewFfvvxn, CewFfvvxtỷ mfRPphu muộiV4qFadVD sCewFfvvxợ lV4qFadVDà mfRPsẽ bịmfRP V4qFadVDcách chmfRPức mất.”

(*) NguCewFfvvxyên mfRPvăn lV4qFadVDà quCewFfvvxải tCewFfvvxử: nghĩmfRPa làmfRP bV4qFadVDọn lừamfRP đV4qFadVDảo, bắmfRPt cómfRPc, mV4qFadVDẹ mìnCewFfvvx. V4qFadVDTa địmfRPnh đểCewFfvvx mẹV4qFadVD mìnmfRP mV4qFadVDà thCewFfvvxấy nóV4qFadVD hiV4qFadVDện đạV4qFadVDi CewFfvvxquá nCewFfvvxên lạmfRPi thôi.

Hứa TimfRPên V4qFadVDsửng sốCewFfvvxt, chmfRPuyện nV4qFadVDày nmfRPghe tV4qFadVDựa hồmfRP rV4qFadVDất khV4qFadVDông tầmmfRP thường.

“Tóm V4qFadVDlại, V4qFadVDbuổi tốiCewFfvvx muộiV4qFadVD đừCewFfvvxng CewFfvvxra ngoàCewFfvvxi.” HứamfRP KV4qFadVDiều DunCewFfvvxg lV4qFadVDại tiếpV4qFadVD V4qFadVDtục dCewFfvvxặn dò.

“Muội mfRPbiết rồiV4qFadVD.” CewFfvvxHứa TimfRPên gậtCewFfvvx đầu,V4qFadVD “TỷmfRP phV4qFadVDu đmfRPã mfRPtìm mfRPđại pV4qFadVDhu V4qFadVDxem qCewFfvvxua chưa?”

“Rồi, cmfRPũng đãCewFfvvx bôV4qFadVDi thuốmfRPc rồi.”V4qFadVD TCewFfvvxâm tìnV4qFadVDh HứaCewFfvvx KmfRPiều DunmfRPg vẫmfRPn khCewFfvvxông tốtmfRP lắm.

“Không cóV4qFadVD chuyệnV4qFadVD gV4qFadVDì đâu,CewFfvvx tỷCewFfvvx phV4qFadVDu CewFfvvxtrẻ tuổiCewFfvvx, V4qFadVDrất mamfRPu sẽV4qFadVD khômfRPi phụcV4qFadVD thôV4qFadVDi. TỷCewFfvvx đangV4qFadVD manmfRPg hV4qFadVDài V4qFadVDtử, đừngmfRP thươCewFfvvxng mfRPtâm, CewFfvvxđối vV4qFadVDới hàiV4qFadVD mfRPtử tCewFfvvxrong bụnV4qFadVDg khônV4qFadVDg tV4qFadVDốt đâu.”V4qFadVD HứCewFfvvxa TmfRPiên khuyêCewFfvvxn giải,CewFfvvx CewFfvvxnhưng V4qFadVDtrong lV4qFadVDòng thầmmfRP mfRPsuy V4qFadVDtư chuyệCewFfvvxn này.V4qFadVD NgCewFfvvxhĩ lmfRPát nữaV4qFadVD V4qFadVDđi tìCewFfvvxm CewFfvvxTiểu BạchV4qFadVD thươngV4qFadVD lượngV4qFadVD mV4qFadVDột cV4qFadVDhút mớiCewFfvvx được.

“Ừ, mfRPtỷ biếtCewFfvvx rmfRPồi. TỷmfRP đV4qFadVDi phònV4qFadVDg V4qFadVDbếp xmfRPem mộCewFfvvxt CewFfvvxchút TiểV4qFadVDu ThV4qFadVDanh mfRPlàm cCewFfvvxơm V4qFadVDxong chưa.”V4qFadVD HứamfRP KiềuV4qFadVD DuCewFfvvxng mfRPgật đầu,mfRP mfRPlau khôCewFfvvx nướCewFfvvxc mắt,CewFfvvx miễnCewFfvvx cưỡnCewFfvvxg lộCewFfvvx V4qFadVDra CewFfvvxnụ V4qFadVDcười, đmfRPi xuốngV4qFadVD bếp.

Buổi CewFfvvxtối, HứV4qFadVDa TV4qFadVDiên đemCewFfvvx chuyệnmfRP nàyV4qFadVD nmfRPói chV4qFadVDo BV4qFadVDạch TốV4qFadVD Trinh.

Bạch TốV4qFadVD V4qFadVDTrinh trầV4qFadVDm mfRPtư mfRPrồi nói:V4qFadVD “HCewFfvvxẳn lCewFfvvxà yêCewFfvvxu quáiCewFfvvx làm.”

“Ta cmfRPũng vậyCewFfvvx cảCewFfvvxm thấymfRP làmfRP yêumfRP quái.”mfRP HứaCewFfvvx mfRPTiên gậV4qFadVDt đầu,CewFfvvx “TỷmfRP phmfRPu bâCewFfvvxy gCewFfvvxiờ CewFfvvxcòn đamfRPng nmfRPằm V4qFadVDở trênV4qFadVD giườngmfRP đây,mfRP hamfRPy lmfRPà chúmfRPng V4qFadVDta gmfRPiúp tV4qFadVDỷ phmfRPu diệtV4qFadVD trmfRPừ têmfRPn yêV4qFadVDu quáimfRP mfRPnày V4qFadVDđi. ĐâV4qFadVDy CewFfvvxcũng làCewFfvvx cCewFfvvxông đứCewFfvvxc đó?”

“Được” BạchmfRP mfRPTố mfRPTrinh nhànV4qFadVD CewFfvvxnhạt gậtmfRP đầu.

“Hắc hCewFfvvxắc, cóV4qFadVD thmfRPể thửmfRP CewFfvvxmột chúV4qFadVDt phápCewFfvvx thuậtV4qFadVD huynV4qFadVDh dạyCewFfvvx mfRPta rồi.”V4qFadVD HứaCewFfvvx TmfRPiên hưngV4qFadVD phấV4qFadVDn reCewFfvvxo lên.

Bạch TCewFfvvxố TrCewFfvvxinh nCewFfvvxhìn bộmfRP dạngmfRP hưmfRPng phấnCewFfvvx củaCewFfvvx HứaV4qFadVD TiCewFfvvxên, trV4qFadVDong mắtmfRP mfRPnổi mfRPlên vẻmfRP V4qFadVDsủng nịcCewFfvvxh, nhẹmfRP CewFfvvxnhàng nóimfRP: “ỪV4qFadVD.” BấtV4qFadVD kCewFfvvxể phátCewFfvvx sinCewFfvvxh cáiV4qFadVD gìmfRP, hắnmfRP cũnmfRPg sCewFfvvxẽ đứngCewFfvvx ởCewFfvvx CewFfvvxbên CewFfvvxcạnh nàng,CewFfvvx bV4qFadVDảo vệV4qFadVD nànV4qFadVDg, sẽCewFfvvx khôCewFfvvxng đểCewFfvvx cCewFfvvxho nCewFfvvxàng mfRPbị mộCewFfvvxt tCewFfvvxia tCewFfvvxhương tổnCewFfvvx nào.