You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3GcuJ0: SJvUYêu quái?

Đêm khGcuJuya yênDXMB tĩDXMBnh, BạcDXMBh TốDXMB TrinDXMBh lẳDXMBng GcuJlặng cYqphộ pWAi2háp SJvUcho HcYqpứa TiênWAi2, WAi2nhìn khuôSJvUn mặSJvUt DXMBđỏ hồngDXMB kháSJvU thườngGcuJ củacYqp WAi2người tWAi2rên giườngDXMB WAi2kia, đáSJvUy mcYqpắt WAi2hắn hiệnWAi2 GcuJlên DXMBý cườiDXMB GcuJôn nhucYqp. CúicYqp đầuGcuJ nhìnGcuJ taSJvUy mìnhGcuJ, rồiGcuJ vươnSJvU WAi2ra nSJvUắm WAi2thật chặSJvUt. CảcYqp đờicYqp ncYqpày, cSJvUó lẽDXMB DXMBcũng WAi2sẽ WAi2không bcYqpuông tay.

 

Mãi ccYqpho đếnSJvU cYqpkhi hừDXMBng GcuJsáng, HứaDXMB TiênDXMB mcYqpới mGcuJơ mơWAi2 màngDXMB màWAi2ng GcuJtỉnh lWAi2ại. VừaDXMB DXMBmở mắcYqpt liềnGcuJ thấySJvU BGcuJạch TốcYqp TcYqprinh đaGcuJng đợicYqp bDXMBên người.

“Tiểu Bạch.”SJvU DXMBHứa TiWAi2ên mGcuJỉm cưcYqpời, SJvUcảm gDXMBiác vWAi2ừa tcYqpỉnh dậDXMBy liềnSJvU thWAi2ấy TcYqpiểu BạchcYqp thậtWAi2 tốt.

“Cảm tGcuJhấy tSJvUhế nàGcuJo?” BạDXMBch TGcuJố TrDXMBinh GcuJđỡ HứaSJvU TiênWAi2 nSJvUgồi dậcYqpy hỏi.

“Ừm...” HứacYqp TiêncYqp cảmDXMB nhậnGcuJ thWAi2ân thcYqpể cGcuJủa mìnGcuJh, WAi2so sáGcuJnh, cDXMBó chSJvUút kiSJvUnh ngcYqpạc mởcYqp miệngDXMB, “CảmGcuJ gGcuJiác WAi2thân thGcuJể WAi2thật giốnDXMBg nhưSJvU WAi2so vGcuJới trướcGcuJ SJvUkia GcuJnhẹ hơSJvUn rấtSJvU nhSJvUiều, cóWAi2 thểWAi2 nghWAi2e đSJvUược âmSJvU thDXMBanh rấtSJvU xWAi2a bWAi2ên ngoàiWAi2, còncYqp ncYqphạy bécYqpn hSJvUơn tDXMBrước kWAi2ia nữa.”

“Ừ, thếGcuJ DXMBthì tốt.”DXMB BạchGcuJ TốSJvU GcuJTrinh nhàWAi2n nhạtcYqp gGcuJật đầu,WAi2 “KếSJvU SJvUtiếp DXMBta sẽSJvU SJvUtừ tGcuJừ dạyGcuJ nGcuJàng SJvUmột ccYqphút pháDXMBp thuật.”

“Sau nàSJvUy DXMBta cGcuJũng SJvUcó thểcYqp bcYqpay sGcuJao?” HứcYqpa DXMBTiên DXMBhai mWAi2ắt GcuJsáng ngờiSJvU, hưngcYqp pGcuJhấn hỏi.

“Dĩ ncYqphiên cóGcuJ thểWAi2.” BạGcuJch TSJvUố TrcYqpinh GcuJgật đầuDXMB. NhDXMBìn GcuJbộ dạngDXMB kícWAi2h SJvUđộng cWAi2ủa HDXMBứa TiênDXMB, tGcuJrong lGcuJòng khônGcuJg kWAi2hỏi buồncYqp cười.

Hứa TiêncYqp kíSJvUch độngWAi2 xongGcuJ, lúGcuJc DXMBnày mớiSJvU nhớcYqp tcYqpới tWAi2ình cảGcuJnh bâyGcuJ giGcuJờ. LưGcuJơng vươngWAi2 phGcuJủ cYqpkia GcuJchắc cYqplà khGcuJông thểDXMB SJvUtrở lạicYqp rSJvUồi, nhưGcuJ vSJvUậy tWAi2rở vềGcuJ trấnSJvU GiGcuJang đi.

“Ta ncYqphớ tiDXMBểu ThanhDXMB, cYqpcon cDXMBua nhỏWAi2 cYqpcùng mấcYqpy ngườicYqp DXMBnhà tỷDXMB tỷcYqp quá.”GcuJ HứaDXMB SJvUTiên DXMBtựa DXMBvào tronWAi2g WAi2ngực GcuJBạch TốcYqp TrinGcuJh nhẹSJvU nhàDXMBng nói.

“Ừ, vGcuJậy cYqpthì cYqpđi TrấncYqp Giang.GcuJ” BạGcuJch TốGcuJ WAi2Trinh đWAi2ồng ý.

“Vậy LSJvUương vSJvUương phủGcuJ bGcuJên kia.WAi2..” WAi2Hứa TiDXMBên tớiGcuJ tWAi2ới cáWAi2i SJvUvăn thưDXMB GcuJđiều SJvUphái kia.

“Cái nàSJvUy khcYqpông cầnDXMB GcuJlo lắGcuJng, cYqpta điDXMB mộtSJvU cYqpchuyến làSJvU GcuJđược.” BạWAi2ch WAi2Tố TriWAi2nh đãcYqp sớDXMBm cYqpcó tícYqpnh tocYqpán, đeGcuJm văWAi2n thSJvUư điềuDXMB phảDXMBi sửDXMBa lạiDXMB SJvUlà xoWAi2ng. ChuWAi2yện cSJvUủa thếcYqp tụcWAi2 khônDXMBg WAi2thể nGcuJhúng tacYqpy quDXMBá SJvUnhiều, nếuGcuJ khôngSJvU GcuJsẽ cóSJvU SJvUảnh hưởng.

“Ừ.” HứDXMBa TicYqpên caDXMBo hứnGcuJg gậtSJvU cYqpđầu, cDXMBó TiSJvUểu BWAi2ạch ởSJvU đâGcuJy, hìnhWAi2 WAi2như tấtcYqp ccYqpả đcYqpều khGcuJông phảiSJvU DXMBlà vấnWAi2 đềWAi2 khóWAi2 khSJvUăn nữa.

“Đi CGcuJô TWAi2ô GcuJtrước.” BạchcYqp TốcYqp TrincYqph ômSJvU chầmcYqp lWAi2ấy HứacYqp TicYqpên, trSJvUực WAi2tiếp bcYqpay lcYqpên trời.

Đi tGcuJới căGcuJn nhàGcuJ ởGcuJ CSJvUô TôDXMB, TSJvUiểu ThancYqph WAi2cùng cYqpTiểu DXMBchính tháDXMBi chấnGcuJ động,SJvU chạWAi2y cYqpra nghêncYqph đóGcuJn bọncYqp họSJvU. TWAi2iểu chínhDXMB tGcuJhái vừDXMBa nhìnGcuJ tWAi2hấy WAi2Hứa TiêWAi2n, liềnSJvU kíDXMBch độGcuJng muSJvUốn nhàcYqpo vàoSJvU tronDXMBg ngựWAi2c nànSJvUg. MàcYqp WAi2Hứa TiWAi2ên cũngGcuJ cWAi2ười chuẩncYqp GcuJbị DXMBôm GcuJnó. GcuJAi dècYqp TiểcYqpu SJvUchính tDXMBhái nhcYqpào tớiWAi2 trướcWAi2 mặSJvUt, cSJvUhỉ DXMBcòn ccYqpách mấSJvUy tấcGcuJ, thìGcuJ lWAi2àm sSJvUao cũngcYqp cYqpkhông bDXMBổ nhcYqpào đượDXMBc SJvUtới ngựSJvUc HứcYqpa TiêDXMBn nữcYqpa. TicYqpểu cWAi2hính tháWAi2i ủyWAi2 SJvUkhuất ngcYqpẩng đDXMBầu, liềnDXMB thấySJvU BSJvUạch TốSJvU TrSJvUinh mặtWAi2 lạSJvUnh, đancYqpg WAi2túm cổSJvU DXMBáo nWAi2ó lêSJvUn, kcYqphông DXMBcho ncYqpó tiếnSJvU tSJvUhêm nửacYqp bước.

“Sư phụ...SJvU” TSJvUiểu cGcuJhính tháWAi2i mGcuJở WAi2to SJvUđôi mắtDXMB đSJvUen lóngGcuJ WAi2lánh rGcuJưng rưng,SJvU đầyWAi2 ủyGcuJ WAi2khuất nhìn&nbspDXMB; BạSJvUch WAi2Tố TDXMBrinh, khánSJvUg nghịcYqp hànSJvUh độWAi2ng củSJvUa hắn.

“Tiểu hàiGcuJ tửWAi2  mSJvUà hSJvUuynh cũcYqpng DXMBghen cYqpà.” DXMBHứa WAi2Tiên đẩSJvUy tSJvUay BạchSJvU DXMBTố TrGcuJinh raWAi2, mộtGcuJ taWAi2y ômSJvU lWAi2ấy TiểGcuJu GcuJchính tWAi2hái đaSJvUng lGcuJã cWAi2hã cYqpchực kcYqphóc GcuJvào trGcuJong nWAi2gực. TiểuWAi2 chínGcuJh DXMBthái nheDXMBo mắtDXMB lcYqpại, cGcuJũng thậtcYqp chặtDXMB ôSJvUm cổGcuJ HcYqpứa Tiên.

“Tu luyệDXMBn thWAi2ế nGcuJào rồWAi2i?” GiọngWAi2 BạchWAi2 TốcYqp TrDXMBinh gicYqpờ pGcuJhút nWAi2ày âDXMBm lãnWAi2h vôSJvU cùng.

“Dạ...” TiểuWAi2 DXMBchính tháGcuJi ccYqpó chcYqpút SJvUbối cYqprối, cGcuJắn cắncYqp đSJvUầu ngóDXMBn taySJvU, mớiDXMB yếuSJvU ớDXMBt nóiSJvU, “CoGcuJn rấtSJvU cWAi2ố gắng.”

“Vậy cYqpthì WAi2tốt.” BWAi2ạch GcuJTố TricYqpnh xWAi2em SJvUxét tWAi2u vSJvUi TiSJvUểu chícYqpnh tháiSJvU, SJvUthấy GcuJso vớDXMBi trướcGcuJ kcYqpia tinGcuJh tiếncYqp hGcuJơn mộtWAi2 chútcYqp rồSJvUi, lúcWAi2 nàSJvUy mSJvUới WAi2bỏ qSJvUua cDXMBho nó.

“Hứa WAi2Tiên, WAi2ngươi cóDXMB linGcuJh cYqpcăn rồi?GcuJ” TiểuSJvU ThaDXMBnh vWAi2ẫn khôngSJvU DXMBnói gDXMBì lúcYqpc nàSJvUy bSJvUỗng nhiêSJvUn kGcuJinh nWAi2gạc mSJvUở miệnDXMBg, WAi2mới cYqpvừa rồcYqpi hcYqpắn vẫnSJvU WAi2đang quGcuJan sáDXMBt HứDXMBa TiêDXMBn, cảmSJvU thấycYqp WAi2Hứa TiênDXMB cDXMBó cáiDXMB gìWAi2 đSJvUó khanGcuJg GcuJkhác. WAi2Hiện tạiGcuJ rốtGcuJ cSJvUục cYqphiểu đượcGcuJ GcuJlà dSJvUo đâu.

“Ừ, TiểuGcuJ BạchWAi2 đGcuJã tìWAi2m đaWAi2n thDXMBảo chDXMBo GcuJta ăSJvUn đó.”DXMB HứaGcuJ TiêWAi2n cDXMBao hứngcYqp nói.

“Cái DXMBgì? CcYqphỗ WAi2nguy DXMBhiểm nhưGcuJ vậyDXMB, đạicYqp DXMBca huynDXMBh...” TWAi2iểu ThacYqpnh kiGcuJnh ngạWAi2c thấpSJvU giọDXMBng GcuJhô SJvUlên, nhSJvUìn vGcuJề phíaSJvU BDXMBạch TốWAi2 Trinh.

Bạch TGcuJố TrcYqpinh GcuJlại lạnhcYqp lùDXMBng lườWAi2m lạiWAi2, đWAi2em câDXMBu nóiGcuJ kếSJvU SJvUtiếp củacYqp TiSJvUểu TWAi2hanh GcuJép trởGcuJ về.

Hứa TiWAi2ên ngSJvUơ ngác,WAi2 nhìnDXMB SJvUvề phíDXMBa vSJvUẻ mặtSJvU cYqpkhông đổiWAi2 DXMBcủa BạchDXMB TốSJvU TrinWAi2h, caGcuJu màySJvU lDXMBo lắngGcuJ hỏiDXMB: GcuJ“Nơi đanGcuJ tSJvUhảo SJvUsinh trưởngSJvU, SJvUrất nWAi2guy hiểmSJvU cóGcuJ phDXMBải haSJvUy không?”

Bạch cYqpTố TriGcuJnh kDXMBhông nGcuJói gì.

Hứa DXMBTiên cắcYqpn cGcuJắn mDXMBôi, nhìncYqp BạchcYqp WAi2Tố cYqpTrinh mcYqpặt khônGcuJg cDXMBhút SJvUthay đổGcuJi, GcuJnhưng DXMBtrong lòSJvUng cYqpvô DXMBcùng phứDXMBc tạp.DXMB TiGcuJểu BạcDXMBh vGcuJì mìcYqpnh lạSJvUi mạoGcuJ hiểmGcuJ nhưWAi2 vậWAi2y... CóDXMB cảWAi2m động,GcuJ cYqplo GcuJlắng, cWAi2òn GcuJcó sợGcuJ hãi.

“Ha hSJvUả, cYqpha cYqpha, cYqpvậy, vậcYqpy HứDXMBa cYqpTiên ngGcuJươi phcYqpải chămWAi2 chWAi2ỉ GcuJtu luyệnDXMB đó,WAi2 đSJvUừng lãnDXMBg phWAi2í khcYqpổ DXMBtâm củaDXMB đạSJvUi cDXMBa SJvUta.” TDXMBiểu TSJvUhanh biếtcYqp mcYqpình nWAi2ói WAi2sai DXMBnói rồcYqpi, ngượngWAi2 DXMBngùng WAi2cười cười,cYqp vộiDXMB DXMBđánh SJvUtrống lảng.

“Ừ.” HứaSJvU TiênSJvU nặnDXMBg cYqpnề gDXMBật GcuJđầu, đápWAi2 ứng.

“Nàng WAi2đi WAi2nghỉ nSJvUgơi trưSJvUớc đDXMBi. WAi2Ta điWAi2 xửcYqp lGcuJý cSJvUhuyện vănGcuJ thư.”cYqp BạchWAi2 TốGcuJ TriSJvUnh nóicYqp xWAi2ong khônGcuJg đSJvUợi GcuJHứa TiêWAi2n trảDXMB lDXMBời, ngưGcuJời GcuJđã biếncYqp mấGcuJt ngaWAi2y tạiSJvU chỗ.

“Ngươi cóGcuJ đócYqpi bụcYqpng không?SJvU TSJvUa chuGcuJẩn bịSJvU điểmGcuJ tâmWAi2 SJvUcho ngươiSJvU nha.”cYqp SJvUTiểu ThcYqpanh nhDXMBìn HDXMBứa cYqpTiên sữGcuJng sờSJvU đứngDXMB ởDXMB tDXMBại chỗWAi2, DXMBmở SJvUmiệng hỏi.

“Nga, đúncYqpg lDXMBà cóGcuJ chútSJvU đóiDXMB bụng,cYqp tcYqpa muốnSJvU ăDXMBn sữaDXMB SJvUđậu nànhSJvU bánDXMBh quẩcYqpy.” HứaDXMB TDXMBiên scYqpờ SJvUsờ bụngcYqp, lúSJvUc nDXMBày DXMBmới cảcYqpm thấycYqp cDXMBó chGcuJút đói.

“Một láSJvUt nữaSJvU tSJvUa cYqpra ngoàGcuJi muSJvUa.” TiểDXMBu ThWAi2anh tứWAi2c gicYqpận nói.

“Thỏ tGcuJa nWAi2uôi thWAi2ế WAi2nào rồiDXMB, cóSJvU mậpGcuJ hGcuJay cYqpkhông?” HứcYqpa TiêcYqpn WAi2ôm TGcuJiểu chGcuJính tháicYqp hướngDXMB hậWAi2u việWAi2n DXMBđi GcuJtới, GcuJ“Còn có,cYqp cGcuJây rụnDXMBg tiềWAi2n cSJvUủa tDXMBa đâSJvUu, cYqplớn WAi2lên chúGcuJt nàWAi2o chưa?”

Tiểu ThanWAi2h cYqpkhóe miệnSJvUg cGcuJo GcuJquắp: “CâDXMBy rụWAi2ng tiền?”

“Chính làcYqp SJvUcây WAi2Linh ÂmGcuJ cYqpmà SJvUta cùngWAi2 DXMBTiểu BcYqpạch đDXMBi PhổWAi2 ĐàDXMB sơnGcuJ lSJvUấy GcuJvề đó.WAi2” HứaGcuJ TcYqpiên khẩWAi2u kcYqphí cYqprất WAi2khinh bỉ.

Cây WAi2Linh ÂDXMBm làWAi2 câyGcuJ rDXMBụng tiền...

Tiểu TWAi2hanh cDXMBảm thDXMBấy rcYqpất vcYqpô lực.

Chưa tớcYqpi giữWAi2a WAi2trưa, WAi2Bạch WAi2Tố TSJvUrinh đGcuJã trởSJvU lại.

Hứa TiêDXMBn WAi2nghênh SJvUđón: “DXMBChuyện đềuGcuJ giảiWAi2 quyDXMBết xonWAi2g rồi?”

Bạch TGcuJố TDXMBrinh nhàSJvUn nhạcYqpt gậcYqpt cYqpđầu: “Ừ.”GcuJ SJvUChuyện WAi2đã giSJvUải quyDXMBết, nhưnSJvUg GcuJlà khGcuJông SJvUphải hắnSJvU giảiWAi2 quyết.GcuJ KDXMBhi hắWAi2n tGcuJới phátcYqp hiWAi2ện LDXMBương GcuJLiên đãDXMB GcuJđem chuyệnSJvU cSJvUủa HứaSJvU TiêcYqpn làGcuJm xonDXMBg hDXMBết rồi,cYqp đãSJvU gửDXMBi cYqpvăn thSJvUư cGcuJho nàngSJvU tWAi2rở WAi2về trSJvUấn GiSJvUang. TiWAi2nh WAi2thần LươngWAi2 LiêWAi2n khôGcuJng WAi2được tốtGcuJ chWAi2o lắmWAi2, vẫWAi2n sắcDXMB mặWAi2t táDXMBi ncYqphợt ngồiGcuJ WAi2ở trướcSJvU bGcuJàn đọcWAi2 sáchWAi2 nhìcYqpn vGcuJăn thWAi2ư điềuSJvU pWAi2hái WAi2kia khôGcuJng WAi2nói SJvUgì. BấtcYqp WAi2quá, cYqpnhững thDXMBứ nàWAi2y, BạDXMBch WAi2Tố TDXMBrinh đươngcYqp nhiDXMBên GcuJsẽ khôDXMBng đểWAi2 cYqpcho DXMBHứa TWAi2iên biết.

“Vậy cDXMBhúng DXMBta ccYqpó thểcYqp trởSJvU vWAi2ề TrGcuJấn GiaWAi2ng rồi?”WAi2 HứcYqpa TiênWAi2 cGcuJao hGcuJứng hỏi,DXMB WAi2“Phải maSJvUng thcYqpeo thỏWAi2 củaGcuJ DXMBta, cònDXMB cSJvUó SJvUcây rụcYqpng tiWAi2ền củaSJvU WAi2ta DXMBnữa. VềcYqp đếnGcuJ DXMBnhà GcuJtỷ tcYqpỷ nhìWAi2n thấGcuJy chúDXMBng SJvUta nhấtSJvU địnhSJvU WAi2sẽ rcYqpất cGcuJao hứng.”

Bạch TốDXMB GcuJTrinh vừWAi2a nGcuJghe câDXMBy rcYqpụng tiWAi2ền cYqpcũng biếtGcuJ HứcYqpa TiênSJvU DXMBám chDXMBỉ cácYqpi WAi2gì, gậWAi2t đầuGcuJ đồngWAi2 ý.

Hứa TiêWAi2n cùnSJvUg BạcWAi2h TWAi2ố SJvUTrinh đicYqp DXMBtrước, TiểuWAi2 ThaSJvUnh cùWAi2ng TiểWAi2u cYqpchính tGcuJhái cYqpchờ dcYqpàn cYqpxếp cYqpxong đGcuJâu đấyGcuJ sẽWAi2 đemGcuJ WAi2thỏ WAi2cùng GcuJcây LGcuJinh ÂmcYqp mancYqpg vềWAi2 sau.

Đứng ởcYqp cửa,cYqp HứacYqp TiêncYqp gõWAi2 thậGcuJt lâuSJvU, mớiGcuJ nghcYqpe đượcWAi2 tiếngcYqp bướcWAi2 chGcuJân SJvUvang lêcYqpn bSJvUên trong.

“Tới liền,SJvU GcuJtới lcYqpiền, gWAi2õ WAi2cái gìcYqp mDXMBà gSJvUõ SJvUa, cSJvUửa ccYqpũng sắGcuJp bịGcuJ gõSJvU thủnSJvUg rồi.DXMB” BDXMBên tGcuJrong lcYqpà giọngDXMB DXMBnói qSJvUuen tWAi2huộc củGcuJa HứcYqpa KiềuGcuJ Dung.

Vừa mởDXMB cDXMBửa WAi2ra, thấyGcuJ HSJvUứa TcYqpiên, HứaDXMB KiềSJvUu DSJvUung mừngSJvU tớiSJvU nướcWAi2 mSJvUắt liềnGcuJ GcuJtí tcYqpách GcuJchảy xuống.

“Hán VWAi2ăn, HánWAi2 Văn,WAi2 tWAi2hật WAi2sự lGcuJà mucYqpội sao.”SJvU HcYqpứa KicYqpều GcuJDung kGcuJéo tSJvUay HcYqpứa TDXMBiên khGcuJông buônWAi2g, sợDXMB lcYqpà mìSJvUnh cYqpđang SJvUnằm mơ.

“Là muội,cYqp tỷWAi2 tỷ.”WAi2 cYqpHứa TiênSJvU cũnSJvUg nắmcYqp WAi2tay HứDXMBa KiềuWAi2 DunDXMBg, cWAi2ao hứcYqpng khDXMBông thôi.DXMB ChợtGcuJ thSJvUấy bụngSJvU HứcYqpa KSJvUiều DcYqpung kWAi2ia khẽGcuJ WAi2nhô cYqpra, GcuJkinh nGcuJgạc hỏi,GcuJ “TỷSJvU DXMBtỷ, tỷ,cYqp tWAi2ỷ mWAi2ang thai?”

Trên mặGcuJt GcuJHứa KiềuSJvU DuDXMBng hiSJvUện DXMBlên nWAi2ụ cưGcuJời hạnhGcuJ phcYqpúc, lcYqpôi SJvUkéo HứcYqpa TGcuJiên: “Mau,DXMB maDXMBu cYqpvào WAi2rồi hGcuJãy nói.GcuJ” BỗngGcuJ nDXMBhiên lạiGcuJ cYqpcảm tDXMBhấy cDXMBó điểGcuJm gìcYqp lWAi2à lạ,DXMB lúDXMBc GcuJnày mWAi2ới nhìnGcuJ vềDXMB pcYqphía DXMBnhững ngcYqpười DXMBbên cạnhSJvU HứaSJvU Tiên,DXMB GcuJchợt nóGcuJi, “AiWAi2 SJvUnha, đệSJvU cYqpmuội, cYqpta lạSJvUi kcYqphông SJvUcó cDXMBhú DXMBý tớiWAi2 muội,cYqp thcYqpật lGcuJà, maGcuJu, đSJvUều maDXMBu đSJvUi vàoDXMB SJvUđi đã.”

Ba ngưGcuJời vàGcuJo phòGcuJng, cYqpHứa DXMBKiều DWAi2ung bậSJvUn rộnWAi2 SJvUđi pGcuJha cYqptrà, HứacYqp TiDXMBên vSJvUội SJvUvàng kDXMBéo cYqpnàng DXMBlại: “Tỷ,SJvU tGcuJỷ đanGcuJg maWAi2ng GcuJthai, đSJvUừng vội,GcuJ WAi2muội phcYqpa làWAi2 được.”

Hứa KiWAi2ều DDXMBung ngồcYqpi xuống,DXMB sờcYqp SJvUsờ bSJvUụng cYqpcủa cYqpmình, tronWAi2g mắWAi2t trDXMBàn đầyDXMB yêGcuJu thương.

Hứa TDXMBiên cùngcYqp HứaSJvU KSJvUiều WAi2Dung đạicYqp GcuJkhái nSJvUói SJvUtình WAi2trạng gWAi2ần đGcuJây cGcuJủa mSJvUình, cYqpHứa KiềuDXMB DGcuJung WAi2nghe DXMBHứa TWAi2iên nócYqpi đượcGcuJ điềuSJvU về,cYqp khôWAi2ng cầncYqp WAi2phải tSJvUha hươngcYqp chịGcuJu tộiDXMB nWAi2ữa, lDXMBiền SJvUvui mừngDXMB muDXMBốn đDXMBi WAi2dâng hươnWAi2g chSJvUo cYqpQuan SJvUÂm GcuJĐại sĩGcuJ, nóWAi2i rằnDXMBg đềuGcuJ nhcYqpờ GcuJQuan WAi2Âm GcuJĐại sDXMBĩ GcuJphù hộcYqp mớiGcuJ cYqpđược nhWAi2ư GcuJvậy. BạchGcuJ TDXMBố TrincYqph nghDXMBe đượcDXMB lờGcuJi GcuJnày, ánhSJvU mắSJvUt tảnGcuJ rGcuJa khGcuJí lạGcuJnh. BêWAi2n trêGcuJn QuGcuJan WAi2Âm WAi2Đại sĩWAi2 hắDXMBt hWAi2ơi mGcuJột cái,WAi2 sờDXMB scYqpờ SJvUcái mũGcuJi cYqpcủa mìDXMBnh. ĐồngWAi2 DXMBtử bêDXMBn cạncYqph cũnDXMBg cảmSJvU SJvUthấy kSJvUỳ WAi2quái. ThWAi2ần ticYqpên cònGcuJ SJvUcó thWAi2ể cGcuJảm cúWAi2m sao?

Hứa TiêncYqp nhìGcuJn chSJvUung quaWAi2nh, pháDXMBt hiGcuJện đồGcuJ cYqpdùng troGcuJng nhàSJvU đGcuJã DXMBđổi DXMBmới. MàSJvU kSJvUhuôn mặWAi2t HWAi2ứa KiềucYqp DSJvUung tỏaWAi2 sánSJvUg rạngDXMB ngờicYqp cGcuJũng chứnSJvUg minWAi2h LýcYqp CônWAi2g PhSJvUủ cGcuJhăm sócYqpc nàngWAi2 vôGcuJ cùngSJvU tốt.

Hứa cYqpKiều DGcuJung SJvUcố cWAi2hấp GcuJdù thếcYqp nàoGcuJ cũngcYqp muốnDXMB HứaWAi2 TiêSJvUn ởDXMB GcuJchung cùWAi2ng bọSJvUn hDXMBọ, GcuJHứa SJvUTiên từDXMB cWAi2hối kcYqphông đượcWAi2 đàncYqph phảiSJvU đGcuJáp ứnWAi2g. BuổiSJvU tốWAi2i cYqpLý DXMBCông PDXMBhủ trởSJvU vWAi2ề, ngườWAi2i mộtcYqp nGcuJhà tụSJvU lạiDXMB vGcuJới nhaDXMBu. LWAi2ý CônSJvUg PhWAi2ủ hDXMBỏi DXMBHứa DXMBTiên cócYqp tínhWAi2 DXMBtoán GcuJgì kGcuJhông, HứWAi2a TiênSJvU cWAi2òn chưaWAi2 trảDXMB lSJvUời, BạchcYqp TốWAi2 TGcuJrinh đãSJvU DXMBmở micYqpệng, nóSJvUi chcYqpuẩn GcuJmở tiDXMBệm thuốcSJvU. LýWAi2 CôGcuJng PSJvUhủ DXMBđồng ýcYqp lWAi2ia lịa.

Buổi GcuJtối, HứaGcuJ cYqpTiên DXMBhỏi BạchGcuJ TốSJvU TrcYqpinh chuyệncYqp nGcuJày, BạcYqpch TốcYqp TriWAi2nh GcuJthản nhiDXMBên nóicYqp: “TiệmGcuJ thuốcSJvU tcYqpế tGcuJhế cWAi2ứu nhWAi2ân, lạWAi2i tíchDXMB gópWAi2 SJvUtừng cYqpchút cGcuJông đức,SJvU cDXMBó lợiWAi2 cDXMBho việcSJvU tDXMBu WAi2hành DXMBcủa nàng.”

Hứa TDXMBiên lúcYqpc nàDXMBy mDXMBới chợtSJvU hiểu,cYqp WAi2dĩ nhiWAi2ên khWAi2ông cSJvUó WAi2ý kiếnSJvU nữa.

Qua hGcuJai ngàDXMBy saucYqp, TiểuSJvU ThGcuJanh WAi2cùng SJvUTiểu chícYqpnh tháDXMBi cũnWAi2g tớiSJvU. WAi2Còn macYqpng tcYqpheo câyWAi2 rSJvUụng tiềncYqp cùngcYqp thỏcYqp SJvUcủa HứSJvUa TiGcuJên trởcYqp vềDXMB, HứSJvUa TiWAi2ên vâGcuJy SJvUquanh cDXMBây DXMBrụng tiềnSJvU vuGcuJi mừGcuJng tớSJvUi mứcGcuJ ánWAi2h WAi2mắt đềuGcuJ SJvUhíp DXMBthành mộtDXMB đườngSJvU tcYqphẳng rồi.

Cứ nhGcuJư vậGcuJy, WAi2Hứa cYqpTiên mởDXMB mộtDXMB giaSJvUn tDXMBiệm thuSJvUốc. HứSJvUa KiềuDXMB DuWAi2ng SJvUđặt têGcuJn lcYqpà BảoSJvU AWAi2n đường,GcuJ WAi2làm chWAi2o mặSJvUt HứSJvUa TiêGcuJn sunWAi2g huyết.SJvU BảcYqpo AWAi2n đường,GcuJ nGcuJghĩ ccYqpả nửWAi2a WAi2ngày WAi2trời kếtSJvU qDXMBuả vGcuJẫn lấycYqp GcuJcái têcYqpn này.

Những ngàyDXMB SJvUtiếp tcYqpheo tSJvUrôi qGcuJua nhànWAi2 nhDXMBã cYqpmà thSJvUư GcuJthái. CáSJvUc WAi2ca WAi2bệnh phổSJvU biếnDXMB GcuJthì dWAi2o HứaWAi2 TiênSJvU DXMBra DXMBtay xửGcuJ lý,cYqp còGcuJn GcuJcác tcYqpạp DXMBchứng naWAi2n GcuJy kDXMBhông SJvUxử WAi2lý đượcWAi2, tDXMBhì BạGcuJch SJvUTố cYqpTrinh WAi2sẽ rcYqpa taycYqp. DầWAi2n dàDXMB, daDXMBnh tiếnSJvUg ccYqpủa BảoDXMB WAi2An đườngcYqp cYqpliền lDXMBan xDXMBa. ĐặcGcuJ bicYqpệt làWAi2 chuyệnGcuJ BảoSJvU AGcuJn đườngGcuJ DXMBcó GcuJmột loạcYqpi tcYqphuốc bíGcuJ chế,WAi2 cWAi2ó thWAi2ể giúSJvUp thuậnWAi2 cYqpsinh. cYqpGiá tiềSJvUn DXMBtuy hơiWAi2 cWAi2ao, nhưnSJvUg mọiWAi2 ngcYqpười SJvUvẫn đềuGcuJ cSJvUhấp nhận.GcuJ BGcuJởi vìSJvU sinWAi2h WAi2con chínhGcuJ lSJvUà đSJvUi dGcuJạo QWAi2uỷ MônWAi2 SJvUquan, SJvUtốn chGcuJút cYqptiền cócYqp thSJvUể bảoDXMB vệGcuJ mẫGcuJu tửDXMB bìWAi2nh ancYqp, thWAi2ấy thếGcuJ GcuJnào cũngSJvU làcYqp chuyDXMBện vDXMBô cDXMBùng ccYqpó lời.SJvU BởDXMBi vìcYqp tGcuJiệm thuốcYqpc, HứaSJvU TiêWAi2n nếSJvUu nhưDXMB thânGcuJ làcYqp nữDXMB tSJvUử GcuJra mặtGcuJ cũnDXMBg khôngWAi2 cYqpổn, SJvUcho nêGcuJn DXMBnàng cũngcYqp chưSJvUa lDXMBập tứcSJvU kcYqphôi cYqpphục tDXMBhân pSJvUhận ccYqpủa mình.cYqp TạcYqpm GcuJthời cứWAi2 nhưSJvU vậycYqp tiếpGcuJ tục.

“Oa nhSJvUa WAi2nha, TiểuWAi2 BạWAi2ch, rấtDXMB WAi2nhiều bạcSJvU đó.SJvU” HSJvUứa GcuJTiên SJvUnhìn đốGcuJng bSJvUạc WAi2trắng lGcuJóa trênWAi2 cYqpbàn, kcYqphóe miệngDXMB thiếuGcuJ cYqpchút nữacYqp cSJvUhảy nDXMBước miếnDXMBg. NGcuJàng đanGcuJg tícYqpnh lấyDXMB WAi2thêm ccYqphút bSJvUạc đưaDXMB GcuJcho WAi2Hứa KiWAi2ều SJvUDung, SJvUđể HứaSJvU KiềWAi2u DucYqpng muSJvUa thSJvUêm SJvUvài thứ.SJvU CcYqphi GcuJtiêu ncYqpgày thDXMBường cũSJvUng tốWAi2n kDXMBhông ít.

“Như ngưSJvUơi vậy,WAi2 còSJvUn mSJvUuốn cYqptu tiênDXMB?” TGcuJiểu ThancYqph ởSJvU bênWAi2 SJvUcạnh khinSJvUh bỉ.

“Cũng khônDXMBg thểSJvU nócYqpi nhưWAi2 vDXMBậy GcuJa, cóSJvU WAi2tiền DXMBcó thểDXMB GcuJsui WAi2ma DXMBkhiến qWAi2uỷ màSJvU khôDXMBng phảiWAi2 saSJvUo? DXMBThần tSJvUiên cDXMBhẳng WAi2lẽ khônWAi2g cWAi2ần hươnWAi2g khcYqpói cuWAi2ng GcuJphụng chắSJvUc? QuỷSJvU sDXMBai khônSJvUg cầnDXMB tiềGcuJn âmWAi2 WAi2phủ à?SJvU” HSJvUứa TDXMBiên thcYqpuận miệncYqpg phảnSJvU bác.

Tiểu ThancYqph SJvUcứng hcYqpọng, hắGcuJn khSJvUông WAi2thể khôGcuJng thừaGcuJ nhậcYqpn lờiWAi2 WAi2này HDXMBứa TiêGcuJn nSJvUói đúnSJvUg rồi...

Hứa TiDXMBên nDXMBhìn sắcDXMB mặSJvUt TcYqpiểu ThaSJvUnh, hiếuSJvU kỳcYqp nói:DXMB “ChẳngDXMB lẽcYqp tWAi2a nSJvUói đúngcYqp rồi?SJvU” TcYqphật rDXMBa tDXMBhì cYqpHứa TiênSJvU chỉDXMB lDXMBà nóDXMBi mDXMBò thôi,WAi2 GcuJbởi GcuJvì sựGcuJ kiệnDXMB PhSJvUáp HảicYqp DXMBkia cGcuJho DXMBnên nàcYqpng mớiWAi2 nDXMBói rcYqpa mộtWAi2 pcYqphen vSJvUừa rồi.

Bạch TốSJvU TrinSJvUh lúccYqp nàyDXMB DXMBmở miệDXMBng: “Phải”

Tiểu cYqpBạch WAi2mở miệDXMBng, vậySJvU còSJvUn cóSJvU GcuJthể gDXMBiả sao?

Oanh ——GcuJ HứaWAi2 TiênGcuJ chcYqpợt cảSJvUm thGcuJấy thiêncYqp cYqplôi (sấmSJvU WAi2sét) cuồnWAi2 cuộDXMBn, khSJvUông nghDXMBĩ WAi2tới mìnhGcuJ lạiGcuJ nóiGcuJ trDXMBúng rồi.

Cho nêcYqpn, ngàcYqpy thứDXMB haiGcuJ, HứDXMBa TiênGcuJ muGcuJa rấtSJvU nWAi2hiều trácYqpi câGcuJy GcuJtươi, nhcYqpang đDXMBèn thượGcuJng hạng,WAi2 vềDXMB SJvUđến cYqpnhà, GcuJchạy thWAi2ẳng tWAi2ới trướcWAi2 bcYqpức hcYqpọa QuaWAi2n ÂcYqpm ĐạiWAi2 sĩ.WAi2 XếSJvUp toàSJvUn bSJvUộ tráiDXMB câWAi2y rGcuJa, saGcuJu đóWAi2 đốtDXMB nWAi2hang đèGcuJn, rồiSJvU hànDXMBh SJvUlễ. TrocYqpng miWAi2ệng lWAi2ẩm bẩmGcuJ: “QuDXMBan TWAi2hế ÂGcuJm BồSJvU TDXMBát, sWAi2au nàyGcuJ SJvUta mcYqpỗi ngcYqpày đềuGcuJ WAi2mua cDXMBho ncYqpgài trácYqpi câWAi2y tưcYqpơi ncYqpgon, nhWAi2ang cYqpđèn thượDXMBng hạng.DXMB WAi2Cho nênSJvU, SJvUvề DXMBsau xiDXMBn chiếuGcuJ WAi2cố nhiềGcuJu hơnSJvU nha.”

Hứa KiềuSJvU WAi2Dung vGcuJừa SJvUlúc điGcuJ vào,GcuJ cYqpnghe đượccYqp lGcuJời cDXMBầu ngSJvUuyện còcYqp kècYqp DXMBmặc cảWAi2 củaSJvU HcYqpứa TiDXMBên, vừaGcuJ sợDXMB vGcuJừa GcuJgiận, đưaGcuJ tcYqpay gcYqpõ mGcuJột WAi2cái lênWAi2 đầucYqp HứDXMBa TiênSJvU: “MuộiWAi2 đSJvUứa nhỏWAi2 GcuJđáng chếDXMBt nàGcuJy, WAi2nói cGcuJái cYqpgì thSJvUế hả.GcuJ QuDXMBan ÂmDXMB BSJvUồ TátWAi2 hcYqpá lcYqpại đWAi2ể yênSJvU chDXMBo muộiSJvU GcuJkhinh nhDXMBờn nDXMBhư vậy?”

Hứa TicYqpên ômSJvU đầuDXMB, khônWAi2g phụcWAi2 nócYqpi: cYqp“Nói suônDXMBg thìWAi2 cGcuJó íSJvUch WAi2gì chWAi2ứ, chúncYqpg tWAi2a cầSJvUn phảiSJvU nDXMBói thựcWAi2 tế,GcuJ tWAi2hực tếSJvU a.”

“Muội DXMBđứa nhỏGcuJ đáWAi2ng chGcuJết nàDXMBy, lạicYqp còDXMBn cốDXMB cãi...”

Trên.

“Không tệ,SJvU rấtGcuJ cWAi2ó DXMBchí hưcYqpớng.” DXMBTrên khuônGcuJ mặtcYqp tDXMBuấn mỹGcuJ củWAi2a KcYqpim ThiềnSJvU TửDXMB hiệnGcuJ lênGcuJ nụDXMB cười.

Quan ÂDXMBm ĐạiDXMB sĩcYqp vWAi2ừa lSJvUòng gậtcYqp đWAi2ầu: “KhWAi2ông uổngcYqp SJvUta giúpcYqp nàncYqpg nhiDXMBều nhSJvUư thế.”

“Bất qDXMBuá, nóiDXMB điDXMB cYqpcũng phDXMBải GcuJnói lại,cYqp tạWAi2i cYqpsao cYqpchỉ cunSJvUg pcYqphụng ngcYqpươi, khôGcuJng cWAi2ó GcuJphần củacYqp tDXMBa?” KSJvUim ThicYqpền TửDXMB trGcuJong lòWAi2ng bấtGcuJ bình.

“Ai bảocYqp ngưcYqpơi kGcuJhông chịDXMBu hiểSJvUn liWAi2nh.” QDXMBuan ÂmWAi2 ĐạcYqpi scYqpĩ kWAi2hinh thườngWAi2 vạchSJvU rõ.

Kim ThiềnSJvU tDXMBử ngẩngSJvU đầDXMBu GcuJđảo GcuJcặp mGcuJắt trắngGcuJ dã,SJvU DXMBsau đDXMBó trWAi2ong lòGcuJng nSJvUổi lênWAi2 tíGcuJnh tocYqpán. SJvUXem GcuJra khWAi2i ncYqpào đóGcuJ mìGcuJnh cSJvUũng SJvUphải hiểnDXMB linSJvUh mộSJvUt cYqpchút mớiWAi2 được.

Cuộc sốngSJvU ngàSJvUy WAi2từng ngWAi2ày trôWAi2i WAi2qua, HứacYqp TiêDXMBn mỗicYqp ngàyGcuJ GcuJở BWAi2ảo GcuJAn đườnWAi2g kháWAi2m bDXMBệnh, BạcYqpch TốDXMB TrinSJvUh cùnGcuJg TicYqpểu ThanDXMBh dạyDXMB TiểuDXMB chcYqpính tGcuJhái phDXMBáp thuật,GcuJ đSJvUốc thúcYqpc ncYqpó GcuJtu luyện.WAi2 BcYqpuổi tốcYqpi HứcYqpa TiênSJvU tGcuJrở về,SJvU BSJvUạch DXMBTố TrinGcuJh sẽGcuJ dWAi2ạy nàngWAi2 mộtSJvU chútSJvU cYqppháp thuSJvUật nềncYqp tảWAi2ng. CònWAi2 thuWAi2ật phSJvUi hWAi2ành mDXMBà HứGcuJa DXMBTiên tSJvUâm tSJvUâm niSJvUệm niệmSJvU, vẫnGcuJ WAi2còn cYqprất xa.

Hôm SJvUnay, cYqpHứa TiDXMBên vừaDXMB vềWAi2 tớDXMBi nhàWAi2, GcuJHứa KiềDXMBu WAi2Dung liềnDXMB lDXMBôi kéoWAi2 WAi2tay nWAi2àng, SJvUvẻ mặWAi2t WAi2ngưng trọncYqpg nóDXMBi: WAi2“Hán GcuJVăn, tSJvUrong thGcuJời giDXMBan nàyDXMB muộiWAi2 đừngcYqp WAi2đi rDXMBa ncYqpgoài vàcYqpo GcuJbuổi tối.”

“Tại saGcuJo vậy?”DXMB HGcuJứa TiDXMBên ncYqpghi hoặccYqp hỏi.

“Đã xảyDXMB DXMBra chuyệnSJvU rồicYqp. cYqpTỷ WAi2phu cDXMBủa WAi2muội nWAi2ói gầnSJvU đâySJvU cóWAi2 SJvUvài nữDXMB SJvUtử bcYqpị mấtGcuJ tGcuJích, cYqplại khônWAi2g cGcuJo bWAi2ất SJvUkì DXMBđầu mốcYqpi nào”SJvU HDXMBứa KiSJvUều DunWAi2g khuônWAi2 mDXMBặt đầyWAi2 WAi2u sầu.

“Muội khônSJvUg cóDXMB nGcuJghe DXMBtỷ phDXMBu nóiGcuJ chuyệnSJvU nàDXMBy mà.cYqp” WAi2Hứa TcYqpiên SJvUnhìn bộDXMB dạnGcuJg rầuGcuJ rĩDXMB củaGcuJ HứaSJvU KWAi2iều DungcYqp, càGcuJng ngDXMBhi hoặc.

“Tỷ SJvUphu DXMBmuội WAi2sợ chúSJvUng tGcuJa lcYqpo lSJvUắng, nêGcuJn khôngSJvU ncYqpói. WAi2Hôm SJvUqua bSJvUị đcYqpánh đượccYqp ncYqpâng tDXMBrở vềDXMB tỷWAi2 mớiDXMB biếtDXMB chucYqpyện đó.”WAi2 HứaGcuJ KicYqpều DuSJvUng cYqpvừa nóSJvUi cYqpnước mWAi2ắt liềnGcuJ cYqpchảy GcuJxuống, lDXMBau điWAi2 DXMBrồi nóDXMBi, “TỷSJvU pWAi2hu muộicYqp SJvUnói, nWAi2ửa tcYqpháng gầDXMBn đâycYqp liDXMBên tụDXMBc mấDXMBt cYqptích cYqpkhông WAi2ít nGcuJữ tử,cYqp trWAi2a GcuJthế nàoWAi2 WAi2cũng SJvUtra khôngGcuJ đượcGcuJ tuSJvUng WAi2tích. BaDXMBn đầucYqp cGcuJho làDXMB bọnSJvU SJvUlừa đcYqpảo (SJvU*) làSJvUm, nhDXMBưng caDXMBnh chặtDXMB cGcuJửa tcYqphành, cũngSJvU khôngGcuJ thấyDXMB cSJvUó DXMBai khảcYqp nghGcuJi WAi2ra vàoGcuJ. NWAi2ếu GcuJkhông đượcDXMB pGcuJhá DXMBán, tSJvUỷ pWAi2hu muộSJvUi sợDXMB làDXMB sẽcYqp DXMBbị cáccYqph cWAi2hức mất.”

(*) cYqpNguyên văDXMBn GcuJlà cYqpquải tSJvUử: ngDXMBhĩa làcYqp bọnDXMB lừaSJvU đảo,cYqp bắtGcuJ cSJvUóc, mẹDXMB mìnSJvU. cYqpTa địDXMBnh đểWAi2 mẹcYqp mìnWAi2 màSJvU thWAi2ấy nSJvUó hiệnSJvU đạicYqp quGcuJá nênSJvU lSJvUại thôi.

Hứa TiêcYqpn sửngSJvU sWAi2ốt, chuGcuJyện nàSJvUy nghDXMBe GcuJtựa hồcYqp rấtcYqp khôngDXMB tcYqpầm thường.

“Tóm lại,WAi2 buổiSJvU tốiGcuJ muộWAi2i đừngSJvU rGcuJa ngoài.SJvU” HứaWAi2 KiềuSJvU DGcuJung lạiSJvU tDXMBiếp WAi2tục dặWAi2n dò.

“Muội biếcYqpt rDXMBồi.” HứaWAi2 TiênGcuJ gậtDXMB đầu,GcuJ “TỷDXMB pSJvUhu đãSJvU tGcuJìm đạiGcuJ DXMBphu xeGcuJm WAi2qua chưa?”

“Rồi, cũnDXMBg đDXMBã bDXMBôi thuốcSJvU rồi.GcuJ” TâmSJvU tDXMBình cYqpHứa DXMBKiều DcYqpung vẫnGcuJ khôSJvUng tcYqpốt lắm.

“Không cóSJvU chucYqpyện gSJvUì đâGcuJu, tỷGcuJ DXMBphu trẻGcuJ tucYqpổi, rấtDXMB mWAi2au sDXMBẽ khôGcuJi phDXMBục thcYqpôi. TỷGcuJ đanGcuJg manSJvUg hSJvUài tửcYqp, SJvUđừng thươWAi2ng tâmDXMB, đốiWAi2 vcYqpới hàGcuJi tửWAi2 tDXMBrong bụngGcuJ SJvUkhông tốtGcuJ đâu.”SJvU HứcYqpa TiêcYqpn SJvUkhuyên giải,WAi2 nhSJvUưng tSJvUrong lòngWAi2 thWAi2ầm sucYqpy tưcYqp WAi2chuyện nàcYqpy. NghĩDXMB DXMBlát WAi2nữa điGcuJ tìmDXMB TiểWAi2u BạchSJvU tSJvUhương lượngDXMB mộDXMBt chcYqpút mớiDXMB được.

“Ừ, tỷDXMB bcYqpiết rồi.GcuJ TỷGcuJ WAi2đi SJvUphòng bcYqpếp xeSJvUm mộDXMBt cSJvUhút TiểuDXMB ThDXMBanh làmcYqp cơmDXMB xonGcuJg chưa.”DXMB WAi2Hứa KiềcYqpu DunDXMBg gậtWAi2 đầuGcuJ, cYqplau khSJvUô WAi2nước mắt,SJvU miDXMBễn cưỡngcYqp GcuJlộ rcYqpa GcuJnụ cườicYqp, GcuJđi xGcuJuống bếp.

Buổi tối,WAi2 SJvUHứa GcuJTiên SJvUđem chuyGcuJện nàGcuJy nóiSJvU chSJvUo BạchGcuJ TcYqpố Trinh.

Bạch TSJvUố TrinDXMBh trầmDXMB tWAi2ư rGcuJồi nói:cYqp “HẳnWAi2 cYqplà yêuSJvU qSJvUuái làm.”

“Ta cYqpcũng WAi2vậy WAi2cảm thWAi2ấy làGcuJ yêuSJvU quái.”cYqp HứacYqp TSJvUiên gậtDXMB cYqpđầu, “TỷcYqp phcYqpu bâGcuJy cYqpgiờ SJvUcòn đanWAi2g ncYqpằm GcuJở cYqptrên giưcYqpờng đSJvUây, haWAi2y WAi2là chWAi2úng tDXMBa giúpWAi2 tcYqpỷ phWAi2u diệWAi2t GcuJtrừ tGcuJên yêGcuJu quácYqpi nGcuJày đi.GcuJ ĐâycYqp cũngDXMB WAi2là cônDXMBg SJvUđức đó?”

“Được” BạchcYqp TSJvUố TriSJvUnh nhSJvUàn nhDXMBạt gậtGcuJ đầu.

“Hắc hGcuJắc, ccYqpó thGcuJể thửSJvU mDXMBột cSJvUhút SJvUpháp thGcuJuật huynSJvUh GcuJdạy DXMBta rWAi2ồi.” HứaDXMB TiSJvUên hưngDXMB SJvUphấn DXMBreo lên.

Bạch GcuJTố cYqpTrinh nhìnSJvU bSJvUộ dạnDXMBg hưcYqpng phSJvUấn cDXMBủa GcuJHứa Tiên,SJvU troncYqpg mắtSJvU cYqpnổi lêWAi2n cYqpvẻ sủnSJvUg nịcGcuJh, nSJvUhẹ GcuJnhàng nóDXMBi: “Ừ.WAi2” BấGcuJt kểGcuJ GcuJphát sWAi2inh SJvUcái gì,cYqp hắWAi2n cũnSJvUg GcuJsẽ GcuJđứng DXMBở bSJvUên cạnhDXMB nàng,DXMB SJvUbảo vệDXMB nàng,SJvU WAi2sẽ khôngGcuJ đcYqpể chSJvUo nàngSJvU bDXMBị mộtDXMB GcuJtia thSJvUương tGcuJổn nào.