You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3mVwg0: YêuJkmm quái?

Đêm mVwgkhuya yêkoVqn Jkmmtĩnh, BạchL4ZU TốJkmm TrinJkmmh 5dZWlẳng lặngmVwg hộJkmm pL4ZUháp c5dZWho HkoVqứa TiJkmmên, nh5dZWìn kkoVqhuôn mặtkoVq đỏkoVq hồngJkmm Jkmmkhá thường5dZW củJkmma ngườJkmmi trêmVwgn gkoVqiường kmVwgia, đJkmmáy mJkmmắt hắnJkmm hikoVqện lêJkmmn ýkoVq koVqcười ônJkmm Jkmmnhu. C5dZWúi đầu5dZW nhìkoVqn tmVwgay mìnhJkmm, rồiL4ZU vL4ZUươn rmVwga nắmJkmm thkoVqật L4ZUchặt. CảJkmm đờ5dZWi L4ZUnày, cL4ZUó lẽL4ZU mVwgcũng sẽJkmm khôngmVwg Jkmmbuông tay.

 

Mãi 5dZWcho đếnkoVq mVwgkhi hừng5dZW skoVqáng, koVqHứa TL4ZUiên mớiJkmm mơ5dZW mơmVwg màngJkmm màn5dZWg tỉmVwgnh lại.koVq 5dZWVừa koVqmở mắt5dZW liề5dZWn thJkmmấy BạchmVwg Tố5dZW TrinkoVqh đangJkmm 5dZWđợi bê5dZWn người.

“Tiểu BạcJkmmh.” Hứa5dZW TiêL4ZUn mỉkoVqm cưmVwgời, koVqcảm giác5dZW mVwgvừa tỉnmVwgh koVqdậy 5dZWliền t5dZWhấy TL4ZUiểu BạckoVqh koVqthật tốt.

“Cảm thkoVqấy thếL4ZU nàomVwg?” 5dZWBạch TốkoVq Tr5dZWinh đỡkoVq Hứa5dZW TiêmVwgn n5dZWgồi dậykoVq hỏi.

“Ừm...” HứaL4ZU TL4ZUiên c5dZWảm nhkoVqận 5dZWthân thểL4ZU củaL4ZU mìn5dZWh, smVwgo sámVwgnh, cL4ZUó chútkoVq kinmVwgh ngạL4ZUc mmVwgở miệnL4ZUg, “Cả5dZWm gJkmmiác thâJkmmn thể5dZW thậJkmmt mVwggiống nhJkmmư Jkmmso Jkmmvới Jkmmtrước ki5dZWa nhẹJkmm hmVwgơn rất5dZW nhiều,mVwg koVqcó tkoVqhể L4ZUnghe L4ZUđược Jkmmâm thaL4ZUnh rkoVqất xJkmma bênL4ZU ngoL4ZUài, còkoVqn nhạymVwg bénmVwg hơn5dZW trJkmmước mVwgkia nữa.”

“Ừ, mVwgthế thìL4ZU tốt.5dZW” BmVwgạch Tố5dZW Tri5dZWnh mVwgnhàn nhL4ZUạt gậ5dZWt đL4ZUầu, “L4ZUKế tiếL4ZUp tmVwga 5dZWsẽ koVqtừ tkoVqừ dạyL4ZU nàkoVqng mộtJkmm chúmVwgt phmVwgáp thuật.”

“Sau nJkmmày t5dZWa cũngmVwg cóL4ZU thểL4ZU L4ZUbay saJkmmo?” HứakoVq Tiê5dZWn hL4ZUai koVqmắt smVwgáng ngờkoVqi, koVqhưng phấnmVwg hỏi.

“Dĩ nhikoVqên mVwgcó tL4ZUhể.” L4ZUBạch JkmmTố koVqTrinh gậtmVwg đầu.mVwg NhìJkmmn bkoVqộ dạngmVwg kíL4ZUch động5dZW cL4ZUủa L4ZUHứa TiêJkmmn, t5dZWrong lmVwgòng khôngmVwg kh5dZWỏi mVwgbuồn cười.

Hứa 5dZWTiên kíchL4ZU độnJkmmg xong5dZW, lúcJkmm nkoVqày mớikoVq nL4ZUhớ tkoVqới t5dZWình mVwgcảnh bâymVwg Jkmmgiờ. LươngmVwg vương5dZW 5dZWphủ kiL4ZUa cmVwghắc làL4ZU kJkmmhông thểmVwg Jkmmtrở lạikoVq rồi,L4ZU nhL4ZUư 5dZWvậy trở5dZW vJkmmề trấnL4ZU mVwgGiang đi.

“Ta koVqnhớ tiL4ZUểu TJkmmhanh, cL4ZUon cuJkmma nhỏJkmm cJkmmùng mấL4ZUy nkoVqgười 5dZWnhà tỷkoVq tỷkoVq qL4ZUuá.” Hứa5dZW TL4ZUiên tựmVwga v5dZWào trJkmmong ngựL4ZUc BạchkoVq TốkoVq L4ZUTrinh mVwgnhẹ nkoVqhàng nói.

“Ừ, vậymVwg mVwgthì đi5dZW Trấ5dZWn mVwgGiang.” BạchkoVq TốmVwg TriL4ZUnh đồkoVqng ý.

“Vậy Lươn5dZWg vkoVqương p5dZWhủ bêmVwgn 5dZWkia...” HứakoVq T5dZWiên tớimVwg tkoVqới c5dZWái vkoVqăn tkoVqhư điềuL4ZU phákoVqi kia.

“Cái L4ZUnày khôJkmmng Jkmmcần koVqlo lắng,Jkmm tJkmma điJkmm 5dZWmột chuyJkmmến lJkmmà Jkmmđược.” BạckoVqh 5dZWTố Tri5dZWnh đãkoVq L4ZUsớm cJkmmó tínmVwgh toáJkmmn, đemkoVq văJkmmn koVqthư điL4ZUều p5dZWhải sửaJkmm lạiJkmm lkoVqà Jkmmxong. Ch5dZWuyện củkoVqa Jkmmthế tmVwgục khL4ZUông 5dZWthể nhúng5dZW mVwgtay qkoVquá nhiều5dZW, nL4ZUếu khônL4ZUg sẽmVwg cókoVq ảnh5dZW hưởng.

“Ừ.” HứaL4ZU TiênkoVq c5dZWao Jkmmhứng gậmVwgt đầu,mVwg cJkmmó TimVwgểu 5dZWBạch ởJkmm đây,L4ZU hìnhmVwg mVwgnhư 5dZWtất cả5dZW đềuJkmm Jkmmkhông mVwgphải làL4ZU vkoVqấn đềL4ZU khóL4ZU khăL4ZUn nữa.

“Đi CJkmmô TômVwg trước.Jkmm” BạckoVqh JkmmTố TrinkoVqh ômJkmm cJkmmhầm lkoVqấy HứmVwga Tiên,L4ZU trựL4ZUc tiL4ZUếp koVqbay 5dZWlên trời.

Đi tJkmmới căkoVqn L4ZUnhà Jkmmở CkoVqô TkoVqô, TiểL4ZUu 5dZWThanh cùnkoVqg TL4ZUiểu chínL4ZUh tkoVqhái 5dZWchấn độngkoVq, Jkmmchạy koVqra ngh5dZWênh đónJkmm bọnJkmm họmVwg. TiểuJkmm chínmVwgh thái5dZW vmVwgừa nmVwghìn thấyL4ZU HứL4ZUa TiJkmmên, liền5dZW 5dZWkích độngkoVq mkoVquốn 5dZWnhào vào5dZW trokoVqng ngJkmmực koVqnàng. L4ZUMà mVwgHứa TikoVqên koVqcũng cườmVwgi ch5dZWuẩn koVqbị ômkoVq mVwgnó. AmVwgi dèmVwg TiểJkmmu chíkoVqnh 5dZWthái nhàokoVq tL4ZUới tkoVqrước mặt5dZW, chỉmVwg L4ZUcòn mVwgcách mấykoVq tấc,5dZW thL4ZUì lL4ZUàm skoVqao cũnL4ZUg khôngkoVq bL4ZUổ nkoVqhào đưmVwgợc tớmVwgi ngực5dZW HmVwgứa TimVwgên nữaJkmm. mVwgTiểu 5dZWchính tJkmmhái Jkmmủy khuấtJkmm Jkmmngẩng đầu,5dZW liềnkoVq L4ZUthấy BạchkoVq TốL4ZU TrinkoVqh koVqmặt lạnhJkmm, đanL4ZUg tJkmmúm cổmVwg áoL4ZU Jkmmnó lên,L4ZU kh5dZWông chkoVqo nóJkmm tiế5dZWn thêkoVqm koVqnửa bước.

“Sư phụ.L4ZU..” TiểmVwgu cL4ZUhính 5dZWthái mmVwgở tL4ZUo đôikoVq L4ZUmắt 5dZWđen lmVwgóng lánL4ZUh rưnmVwgg rưnmVwgg, đầmVwgy ủymVwg khuấkoVqt nhìn&L4ZUnbsp; BạchJkmm T5dZWố TriJkmmnh, khkoVqáng nghịkoVq hàn5dZWh độJkmmng củaJkmm hắn.

“Tiểu mVwghài tử&nbs5dZWp; màkoVq hkoVquynh cũnL4ZUg ghekoVqn à.koVq” HứL4ZUa 5dZWTiên đẩyJkmm tkoVqay BạchkoVq TốJkmm 5dZWTrinh 5dZWra, mộmVwgt tL4ZUay ôkoVqm lấJkmmy TiểuL4ZU chínhmVwg thkoVqái đangL4ZU l5dZWã chãkoVq chựmVwgc khómVwgc vàokoVq L4ZUtrong mVwgngực. JkmmTiểu chínhmVwg thákoVqi nhekoVqo mVwgmắt lL4ZUại, Jkmmcũng th5dZWật chặt5dZW ômJkmm cmVwgổ H5dZWứa Tiên.

“Tu koVqluyện L4ZUthế nkoVqào rồi?”mVwg GiọngJkmm BạchJkmm TốJkmm TrinL4ZUh gkoVqiờ koVqphút Jkmmnày 5dZWâm lã5dZWnh vô5dZW cùng.

“Dạ...” TiL4ZUểu chínhkoVq tL4ZUhái c5dZWó ckoVqhút bkoVqối rối,koVq Jkmmcắn L4ZUcắn đầumVwg nL4ZUgón tamVwgy, mới5dZW ykoVqếu ớtL4ZU L4ZUnói, 5dZW“Con rấmVwgt cố5dZW gắng.”

“Vậy koVqthì tJkmmốt.” BạcL4ZUh TốmVwg TrinL4ZUh xJkmmem xé5dZWt tkoVqu koVqvi JkmmTiểu chí5dZWnh tháJkmmi, thấyJkmm skoVqo mVwgvới trkoVqước kimVwga tinkoVqh tiế5dZWn hơnmVwg mVwgmột Jkmmchút rồJkmmi, lúcJkmm 5dZWnày mmVwgới bỏL4ZU Jkmmqua chJkmmo nó.

“Hứa T5dZWiên, nmVwggươi 5dZWcó L4ZUlinh Jkmmcăn rồi?”5dZW L4ZUTiểu ThL4ZUanh vẫn5dZW khôngmVwg nó5dZWi g5dZWì lúkoVqc nàyJkmm Jkmmbỗng nhkoVqiên kmVwginh ngạcmVwg m5dZWở miệngmVwg, mớiJkmm vừJkmma rồi5dZW hắnkoVq vẫnJkmm đangkoVq qukoVqan koVqsát HứaL4ZU Tiên,Jkmm cảmkoVq thấyL4ZU HứaJkmm TiêmVwgn cmVwgó cáikoVq mVwggì đóJkmm k5dZWhang L4ZUkhác. Hiệ5dZWn tạkoVqi rJkmmốt cụ5dZWc hiểumVwg đượcmVwg làmVwg d5dZWo đâu.

“Ừ, TmVwgiểu B5dZWạch đãkoVq 5dZWtìm đaL4ZUn thảoL4ZU chJkmmo mVwgta ănJkmm đó.”5dZW HkoVqứa Tiên5dZW camVwgo hứJkmmng nói.

“Cái gì?L4ZU ChỗkoVq n5dZWguy koVqhiểm koVqnhư v5dZWậy, đạ5dZWi cmVwga huynh..L4ZU.” mVwgTiểu Than5dZWh kL4ZUinh nkoVqgạc thấpL4ZU giọnmVwgg hôJkmm lêmVwgn, nhìn5dZW về5dZW pJkmmhía BmVwgạch TốJkmm Trinh.

Bạch TmVwgố TkoVqrinh lạikoVq lạnmVwgh 5dZWlùng lườkoVqm lmVwgại, đ5dZWem câumVwg nmVwgói koVqkế timVwgếp cJkmmủa TmVwgiểu 5dZWThanh éJkmmp tmVwgrở về.

Hứa TiênL4ZU ngơmVwg ngá5dZWc, nhL4ZUìn Jkmmvề phíJkmma vẻmVwg 5dZWmặt khôngL4ZU đkoVqổi củamVwg Bạch5dZW L4ZUTố TrinmVwgh, caL4ZUu Jkmmmày 5dZWlo lJkmmắng hỏi:Jkmm “NơiL4ZU đkoVqan thảo5dZW sin5dZWh trưởng,5dZW L4ZUrất Jkmmnguy hiểmkoVq cJkmmó phkoVqải koVqhay không?”

Bạch TkoVqố mVwgTrinh kkoVqhông 5dZWnói gì.

Hứa 5dZWTiên mVwgcắn Jkmmcắn môL4ZUi, nhìmVwgn BạchJkmm TốL4ZU TkoVqrinh mặ5dZWt 5dZWkhông ckoVqhút Jkmmthay đổi,koVq n5dZWhưng trkoVqong lòngJkmm 5dZWvô koVqcùng phứJkmmc tkoVqạp. TkoVqiểu Bạch5dZW vkoVqì 5dZWmình koVqlại mạomVwg hiể5dZWm koVqnhư mVwgvậy... JkmmCó cảm5dZW độ5dZWng, lmVwgo koVqlắng, mVwgcòn ckoVqó sợkoVq hãi.

“Ha hL4ZUả, hkoVqa haJkmm, vậymVwg, vkoVqậy HứmVwga TimVwgên ngươimVwg pmVwghải chmVwgăm chL4ZUỉ tmVwgu luL4ZUyện đó,5dZW đừnmVwgg Jkmmlãng phJkmmí mVwgkhổ tJkmmâm mVwgcủa đạimVwg cmVwga 5dZWta.” TiểukoVq ThkoVqanh biết5dZW mìJkmmnh n5dZWói sakoVqi nókoVqi rồi,Jkmm ngượngmVwg ngL4ZUùng Jkmmcười cười,L4ZU vJkmmội đánhkoVq 5dZWtrống lảng.

“Ừ.” L4ZUHứa mVwgTiên nặ5dZWng n5dZWề gậJkmmt đầu,koVq koVqđáp ứng.

“Nàng đL4ZUi mVwgnghỉ ngmVwgơi trướmVwgc koVqđi. TmVwga đimVwg xử5dZW lL4ZUý chuyệnJkmm văkoVqn thư.5dZW” BL4ZUạch Tố5dZW T5dZWrinh n5dZWói xonkoVqg khkoVqông đợi5dZW HứaL4ZU TJkmmiên trảL4ZU lờmVwgi, Jkmmngười đãL4ZU biL4ZUến m5dZWất Jkmmngay tại5dZW chỗ.

“Ngươi ckoVqó đói5dZW bJkmmụng kJkmmhông? L4ZUTa chuẩL4ZUn 5dZWbị điểm5dZW tâmL4ZU cL4ZUho ngươi5dZW koVqnha.” mVwgTiểu TkoVqhanh koVqnhìn mVwgHứa Ti5dZWên sữJkmmng sờJkmm đứnJkmmg ởL4ZU tại5dZW chỗ,mVwg mở5dZW miệnL4ZUg hỏi.

“Nga, Jkmmđúng L4ZUlà cóL4ZU chkoVqút đómVwgi bụJkmmng, 5dZWta muốJkmmn ănkoVq skoVqữa đậu5dZW nmVwgành bánkoVqh mVwgquẩy.” HJkmmứa TikoVqên smVwgờ smVwgờ bụng5dZW, lúL4ZUc nàL4ZUy mớiJkmm cảmkoVq tJkmmhấy cmVwgó chútmVwg đói.

“Một lkoVqát L4ZUnữa tL4ZUa r5dZWa ngoàiL4ZU mkoVqua.” TiểJkmmu ThakoVqnh tứkoVqc giL4ZUận nói.

“Thỏ L4ZUta nuôikoVq thL4ZUế L4ZUnào rồiL4ZU, cL4ZUó mmVwgập 5dZWhay không?Jkmm” HứamVwg TiêL4ZUn ômkoVq TiểumVwg chíkoVqnh tháiL4ZU hướkoVqng koVqhậu việnJkmm đ5dZWi tới,L4ZU “CònkoVq L4ZUcó, câykoVq koVqrụng 5dZWtiền của5dZW Jkmmta đ5dZWâu, l5dZWớn koVqlên chútJkmm nàL4ZUo chưa?”

Tiểu ThankoVqh khókoVqe mVwgmiệng 5dZWco quắpmVwg: mVwg“Cây rụngkoVq tiền?”

“Chính làJkmm Jkmmcây LikoVqnh ÂJkmmm Jkmmmà tmVwga cùngmVwg koVqTiểu Bạ5dZWch đL4ZUi PJkmmhổ ĐàJkmm sơL4ZUn Jkmmlấy về5dZW koVqđó.” HứkoVqa TiênL4ZU khẩkoVqu khí5dZW rấtmVwg k5dZWhinh bỉ.

Cây koVqLinh mVwgÂm 5dZWlà câJkmmy rụnL4ZUg tiền...

Tiểu TkoVqhanh ckoVqảm 5dZWthấy L4ZUrất Jkmmvô lực.

Chưa tL4ZUới giữa5dZW tr5dZWưa, BạchmVwg TL4ZUố TmVwgrinh đmVwgã trởJkmm lại.

Hứa TimVwgên ngL4ZUhênh đónmVwg: “ChJkmmuyện đềukoVq giảL4ZUi quJkmmyết xonJkmmg rồi?”

Bạch TốJkmm TrikoVqnh nhàmVwgn nhạtL4ZU gậL4ZUt đầu:Jkmm “Ừ.”mVwg ChukoVqyện Jkmmđã gmVwgiải quJkmmyết, nL4ZUhưng 5dZWlà kmVwghông phả5dZWi mVwghắn giải5dZW quyết.koVq JkmmKhi hắJkmmn tớiL4ZU phmVwgát hiện5dZW LươngJkmm LiêL4ZUn đ5dZWã đemVwgm Jkmmchuyện củkoVqa L4ZUHứa TkoVqiên là5dZWm mVwgxong hmVwgết r5dZWồi, L4ZUđã gửimVwg vămVwgn tmVwghư L4ZUcho nàmVwgng trởkoVq L4ZUvề trấnJkmm GL4ZUiang. TinmVwgh thkoVqần LươmVwgng LiênJkmm L4ZUkhông đượcL4ZU mVwgtốt chJkmmo L4ZUlắm, koVqvẫn sJkmmắc mặtkoVq táiL4ZU n5dZWhợt ngồmVwgi ởmVwg koVqtrước bànJkmm đọcJkmm sá5dZWch nhìL4ZUn 5dZWvăn thJkmmư điềuJkmm phái5dZW kiL4ZUa kh5dZWông nkoVqói gì.Jkmm mVwgBất qL4ZUuá, nhữngmVwg tJkmmhứ koVqnày, BạmVwgch koVqTố TrL4ZUinh đ5dZWương nhiênJkmm sẽ5dZW khômVwgng L4ZUđể cmVwgho HứmVwga TJkmmiên biết.

“Vậy mVwgchúng t5dZWa L4ZUcó thểL4ZU tkoVqrở vềmVwg TrL4ZUấn GiaJkmmng Jkmmrồi?” HJkmmứa Ti5dZWên mVwgcao Jkmmhứng hỏi,mVwg “koVqPhải L4ZUmang the5dZWo 5dZWthỏ của5dZW takoVq, mVwgcòn cóJkmm câJkmmy rJkmmụng tJkmmiền củJkmma tJkmma nJkmmữa. VkoVqề đJkmmến nmVwghà tỷkoVq t5dZWỷ koVqnhìn thấyL4ZU chúL4ZUng tmVwga nhấtkoVq đL4ZUịnh sẽmVwg rấtkoVq mVwgcao hứng.”

Bạch mVwgTố mVwgTrinh vừamVwg L4ZUnghe cây5dZW rụL4ZUng tiềnkoVq cũJkmmng biL4ZUết Hứa5dZW TiêJkmmn 5dZWám chỉL4ZU cmVwgái gJkmmì, gậtmVwg L4ZUđầu đồngJkmm ý.

Hứa TiêL4ZUn cùngmVwg BạchkoVq TốJkmm TriL4ZUnh đL4ZUi tmVwgrước, 5dZWTiểu L4ZUThanh cùn5dZWg TL4ZUiểu cJkmmhính thákoVqi cJkmmhờ dkoVqàn xếL4ZUp xmVwgong đâkoVqu đấyL4ZU sẽkoVq mVwgđem thkoVqỏ cùngmVwg L4ZUcây Li5dZWnh Âm5dZW manL4ZUg vềJkmm sau.

Đứng ở5dZW cử5dZWa, 5dZWHứa TiênmVwg gkoVqõ thậtL4ZU lâJkmmu, mớJkmmi L4ZUnghe L4ZUđược tiếkoVqng bL4ZUước L4ZUchân L4ZUvang Jkmmlên bêJkmmn trong.

“Tới liềnL4ZU, tớ5dZWi koVqliền, mVwggõ cáL4ZUi gL4ZUì màkoVq gõ5dZW 5dZWa, Jkmmcửa koVqcũng sắpkoVq b5dZWị gJkmmõ thủL4ZUng rồkoVqi.” JkmmBên L4ZUtrong koVqlà giọn5dZWg nkoVqói L4ZUquen thu5dZWộc Jkmmcủa HứaL4ZU KiL4ZUều Dung.

Vừa mởkoVq c5dZWửa Jkmmra, thấJkmmy Hứa5dZW Tiên,5dZW Hứa5dZW 5dZWKiều DJkmmung mừngJkmm Jkmmtới nướcmVwg mắt5dZW limVwgền 5dZWtí táJkmmch 5dZWchảy xuống.

“Hán VănkoVq, HákoVqn Văn,koVq tJkmmhật L4ZUsự làL4ZU muộiL4ZU sao.”Jkmm Hứa5dZW KimVwgều DL4ZUung kJkmméo tmVwgay HứaL4ZU TJkmmiên 5dZWkhông mVwgbuông, 5dZWsợ làkoVq mìn5dZWh đamVwgng koVqnằm mơ.

“Là muộL4ZUi, L4ZUtỷ tỷ.”mVwg HứakoVq TikoVqên koVqcũng nắm5dZW tL4ZUay HứmVwga KiềumVwg 5dZWDung, c5dZWao hứkoVqng khônJkmmg thô5dZWi. L4ZUChợt thấyL4ZU b5dZWụng HứL4ZUa KL4ZUiều mVwgDung kL4ZUia k5dZWhẽ 5dZWnhô 5dZWra, kkoVqinh ngạc5dZW koVqhỏi, “5dZWTỷ 5dZWtỷ, tỷ,L4ZU tỷJkmm mL4ZUang thai?”

Trên mặt5dZW 5dZWHứa mVwgKiều DmVwgung hiJkmmện lmVwgên nmVwgụ cườ5dZWi hạnhmVwg phúc,5dZW lôL4ZUi kéoJkmm HứamVwg Tiên:5dZW “ML4ZUau, 5dZWmau koVqvào rồiL4ZU hãL4ZUy nói.koVq” Bỗng5dZW nhiêkoVqn lkoVqại L4ZUcảm thấyL4ZU mVwgcó 5dZWđiểm L4ZUgì lL4ZUà Jkmmlạ, L4ZUlúc nàL4ZUy mkoVqới nL4ZUhìn về5dZW pkoVqhía nhữnL4ZUg ngưL4ZUời bJkmmên cL4ZUạnh HứakoVq Ti5dZWên, Jkmmchợt nói,koVq “Ai5dZW Jkmmnha, Jkmmđệ muội,koVq tkoVqa lạmVwgi Jkmmkhông cóJkmm chúkoVq ýkoVq tớiL4ZU mumVwgội, tJkmmhật lkoVqà, mkoVqau, đềuL4ZU Jkmmmau đikoVq v5dZWào đkoVqi đã.”

Ba L4ZUngười vàokoVq phòngmVwg, JkmmHứa Kiều5dZW DunJkmmg bậnL4ZU rL4ZUộn điJkmm koVqpha trà,5dZW HứL4ZUa TiêkoVqn v5dZWội L4ZUvàng koVqkéo 5dZWnàng lạ5dZWi: “Tỷ,mVwg tỷkoVq đmVwgang L4ZUmang thmVwgai, đmVwgừng mVwgvội, muộiL4ZU pkoVqha L4ZUlà được.”

Hứa KiềmVwgu DunJkmmg ngồL4ZUi xuống,Jkmm mVwgsờ sờJkmm bụngL4ZU koVqcủa mìnL4ZUh, tL4ZUrong mắJkmmt tràJkmmn mVwgđầy yêmVwgu thương.

Hứa Tiên5dZW cùnmVwgg HứmVwga L4ZUKiều DuL4ZUng đại5dZW khkoVqái nómVwgi tìmVwgnh trạnL4ZUg gầnL4ZU đkoVqây của5dZW mình,Jkmm HứJkmma KikoVqều D5dZWung ngh5dZWe Hứ5dZWa TiênkoVq nóiJkmm đmVwgược Jkmmđiều về,mVwg kmVwghông cần5dZW phả5dZWi L4ZUtha hươngkoVq chịukoVq tộikoVq nữakoVq, lkoVqiền 5dZWvui mkoVqừng mL4ZUuốn đikoVq dânL4ZUg mVwghương ckoVqho L4ZUQuan JkmmÂm mVwgĐại sĩ,Jkmm nóiJkmm rằngJkmm mVwgđều nhờkoVq QuakoVqn 5dZWÂm ĐạmVwgi mVwgsĩ phùJkmm h5dZWộ mL4ZUới đkoVqược mVwgnhư vậy.koVq JkmmBạch 5dZWTố Tr5dZWinh ngJkmmhe đượmVwgc lờikoVq này,koVq ákoVqnh mắtkoVq tảnmVwg koVqra kmVwghí lạJkmmnh. BênJkmm Jkmmtrên QuakoVqn Â5dZWm ĐL4ZUại sĩJkmm hắtkoVq hJkmmơi mộtL4ZU cái,5dZW sJkmmờ skoVqờ cmVwgái mũJkmmi của5dZW mìJkmmnh. ĐồnJkmmg tửmVwg bênL4ZU cL4ZUạnh L4ZUcũng cảm5dZW thấL4ZUy kỳL4ZU qmVwguái. 5dZWThần koVqtiên mVwgcòn cóJkmm t5dZWhể cảmJkmm cúL4ZUm sao?

Hứa TL4ZUiên nhìkoVqn c5dZWhung qumVwganh, koVqphát hmVwgiện đồ5dZW dùnJkmmg t5dZWrong nhmVwgà Jkmmđã đổiL4ZU mớkoVqi. MàL4ZU khuônmVwg mkoVqặt Hứa5dZW KiềL4ZUu DuL4ZUng tỏJkmma s5dZWáng rạJkmmng ngờiL4ZU cL4ZUũng chứng5dZW miL4ZUnh LmVwgý C5dZWông PhủkoVq Jkmmchăm sóckoVq Jkmmnàng Jkmmvô cùnJkmmg tốt.

Hứa KiềukoVq Du5dZWng 5dZWcố chấ5dZWp dù5dZW thế5dZW nàomVwg mVwgcũng koVqmuốn Hứ5dZWa TiêmVwgn ởmVwg chuJkmmng 5dZWcùng bọ5dZWn họ,L4ZU L4ZUHứa koVqTiên Jkmmtừ L4ZUchối khôn5dZWg đượcJkmm đàL4ZUnh mVwgphải đáJkmmp ứnL4ZUg. BL4ZUuổi tốL4ZUi LýJkmm CôngkoVq PhmVwgủ trJkmmở về,Jkmm ngườiJkmm mộ5dZWt nhàL4ZU tụJkmm lạikoVq với5dZW nhaukoVq. LkoVqý C5dZWông Ph5dZWủ hỏikoVq HứaJkmm TiêL4ZUn koVqcó tín5dZWh toánJkmm gkoVqì khôkoVqng, HứkoVqa koVqTiên còJkmmn Jkmmchưa Jkmmtrả koVqlời, BạcmVwgh mVwgTố Trin5dZWh Jkmmđã koVqmở miệng,Jkmm 5dZWnói chJkmmuẩn m5dZWở 5dZWtiệm thL4ZUuốc. L4ZULý CôngkoVq Phủ5dZW Jkmmđồng Jkmmý mVwglia lịa.

Buổi koVqtối, HkoVqứa TiênkoVq hỏi5dZW L4ZUBạch TốmVwg TrinkoVqh chu5dZWyện Jkmmnày, L4ZUBạch Tố5dZW TrmVwginh thảnmVwg L4ZUnhiên mVwgnói: “TiệmkoVq thuố5dZWc tếJkmm tmVwghế cứumVwg nhmVwgân, lạikoVq tíckoVqh 5dZWgóp koVqtừng 5dZWchút mVwgcông đL4ZUức, cómVwg lL4ZUợi ch5dZWo vimVwgệc tL4ZUu L4ZUhành củaJkmm nàng.”

Hứa TiL4ZUên lmVwgúc nL4ZUày mớimVwg L4ZUchợt hiểu,L4ZU dĩ5dZW nhiL4ZUên mVwgkhông ckoVqó ýmVwg L4ZUkiến nữa.

Qua ha5dZWi nL4ZUgày sau5dZW, TiểumVwg koVqThanh koVqcùng Ti5dZWểu chínhmVwg Jkmmthái cũ5dZWng tớiL4ZU. JkmmCòn maJkmmng thekoVqo 5dZWcây rụnL4ZUg tiền5dZW cJkmmùng thỏkoVq cJkmmủa HứakoVq L4ZUTiên tL4ZUrở vềkoVq, HứaL4ZU TmVwgiên koVqvây 5dZWquanh L4ZUcây rL4ZUụng tiềnJkmm Jkmmvui mừnJkmmg tớkoVqi mứcJkmm Jkmmánh koVqmắt đềumVwg hkoVqíp thànkoVqh m5dZWột đườngJkmm t5dZWhẳng rồi.

Cứ nkoVqhư vậy,Jkmm Hứ5dZWa Ti5dZWên mởL4ZU mộL4ZUt gmVwgian tiệmJkmm 5dZWthuốc. JkmmHứa KimVwgều L4ZUDung đặtmVwg koVqtên koVqlà mVwgBảo AL4ZUn đưL4ZUờng, làmJkmm chkoVqo mặtkoVq HứmVwga TiênkoVq 5dZWsung hL4ZUuyết. BảomVwg AJkmmn đường,L4ZU nJkmmghĩ cảkoVq Jkmmnửa ngàJkmmy trờiL4ZU kếtJkmm quảJkmm vẫnJkmm mVwglấy 5dZWcái têkoVqn này.

Những ngày5dZW tmVwgiếp t5dZWheo tL4ZUrôi qumVwga nhànmVwg nhã5dZW mVwgmà thL4ZUư thámVwgi. CámVwgc Jkmmca bkoVqệnh koVqphổ bJkmmiến thL4ZUì d5dZWo Hứ5dZWa Tiê5dZWn Jkmmra t5dZWay xL4ZUử lý,mVwg còmVwgn cákoVqc tạpL4ZU chứng5dZW na5dZWn Jkmmy khmVwgông x5dZWử lL4ZUý được,L4ZU thìJkmm BạchL4ZU TkoVqố TrinJkmmh sJkmmẽ L4ZUra Jkmmtay. DầL4ZUn dà,koVq Jkmmdanh tkoVqiếng củmVwga Bảo5dZW AL4ZUn đườngmVwg 5dZWliền L4ZUlan xamVwg. Đặ5dZWc 5dZWbiệt làkoVq chuyện5dZW BảomVwg A5dZWn đường5dZW c5dZWó m5dZWột lo5dZWại thuốc5dZW bíJkmm cL4ZUhế, ckoVqó mVwgthể giúpmVwg thu5dZWận sL4ZUinh. koVqGiá L4ZUtiền tL4ZUuy koVqhơi mVwgcao, koVqnhưng mmVwgọi nL4ZUgười vL4ZUẫn đềuJkmm mVwgchấp koVqnhận. Bởi5dZW vìmVwg sin5dZWh cL4ZUon cJkmmhính 5dZWlà đikoVq 5dZWdạo QuỷkoVq L4ZUMôn quakoVqn, tL4ZUốn chkoVqút tiềnmVwg cóJkmm thểJkmm bảomVwg mVwgvệ mẫJkmmu tửJkmm bì5dZWnh akoVqn, tmVwghấy tL4ZUhế nàomVwg cmVwgũng làJkmm chuyệkoVqn vôkoVq cùnmVwgg Jkmmcó 5dZWlời. koVqBởi vmVwgì 5dZWtiệm tmVwghuốc, HứamVwg TiênL4ZU L4ZUnếu L4ZUnhư thâmVwgn lmVwgà koVqnữ tử5dZW rmVwga mJkmmặt mVwgcũng khôL4ZUng ổn,5dZW c5dZWho nên5dZW nJkmmàng ckoVqũng chưamVwg lậL4ZUp tứL4ZUc khL4ZUôi phụmVwgc tL4ZUhân p5dZWhận củmVwga mìnJkmmh. L4ZUTạm thời5dZW koVqcứ nh5dZWư L4ZUvậy tiếmVwgp tục.

“Oa mVwgnha Jkmmnha, TiểJkmmu Bạch,5dZW rấtkoVq nhL4ZUiều bạJkmmc L4ZUđó.” HJkmmứa TiêkoVqn nhìnmVwg 5dZWđống bạcJkmm trắngL4ZU lóamVwg trêL4ZUn 5dZWbàn, khóemVwg miệJkmmng thikoVqếu 5dZWchút nữJkmma chảJkmmy nướcJkmm miếJkmmng. NàngkoVq L4ZUđang t5dZWính lấykoVq Jkmmthêm chútJkmm bạc5dZW đưJkmma cL4ZUho HứL4ZUa KimVwgều DungL4ZU, đmVwgể HứaL4ZU L4ZUKiều DuL4ZUng mJkmmua t5dZWhêm vàkoVqi tJkmmhứ. ChL4ZUi tiJkmmêu L4ZUngày thườmVwgng 5dZWcũng tốJkmmn khmVwgông ít.

“Như ngươiJkmm vậy,mVwg còL4ZUn muốnkoVq koVqtu mVwgtiên?” TJkmmiểu ThanmVwgh ởJkmm bL4ZUên cạnmVwgh kL4ZUhinh bỉ.

“Cũng koVqkhông thểmVwg koVqnói Jkmmnhư vậyL4ZU mVwga, 5dZWcó tiềnmVwg 5dZWcó koVqthể su5dZWi mkoVqa khiếkoVqn qukoVqỷ màJkmm k5dZWhông koVqphải sL4ZUao? ThầmVwgn tiênmVwg chẳnL4ZUg 5dZWlẽ 5dZWkhông ckoVqần hươngmVwg khJkmmói ckoVqung L4ZUphụng chắcmVwg? QmVwguỷ Jkmmsai kL4ZUhông cầnJkmm tmVwgiền L4ZUâm phủJkmm àL4ZU?” HứkoVqa 5dZWTiên thu5dZWận miL4ZUệng phảJkmmn bác.

Tiểu ThJkmmanh cứngL4ZU hkoVqọng, hắnkoVq không5dZW thJkmmể khôJkmmng tJkmmhừa nhậnL4ZU lờL4ZUi L4ZUnày HkoVqứa TiênJkmm koVqnói đúngJkmm rồi...

Hứa koVqTiên nh5dZWìn sJkmmắc 5dZWmặt TiểuL4ZU ThanhkoVq, hiếukoVq L4ZUkỳ 5dZWnói: “mVwgChẳng lẽkoVq tL4ZUa nómVwgi đúngJkmm rồi?”Jkmm Thậ5dZWt r5dZWa thìkoVq HứaL4ZU TmVwgiên L4ZUchỉ là5dZW nó5dZWi mòJkmm thôiL4ZU, bmVwgởi v5dZWì sự5dZW kimVwgện PhákoVqp HkoVqải L4ZUkia koVqcho n5dZWên n5dZWàng mkoVqới L4ZUnói mVwgra mộtL4ZU pJkmmhen mVwgvừa rồi.

Bạch mVwgTố T5dZWrinh lJkmmúc nL4ZUày Jkmmmở miệkoVqng: “Phải”

Tiểu BạchJkmm mởkoVq miện5dZWg, 5dZWvậy L4ZUcòn cókoVq thể5dZW g5dZWiả sao?

Oanh ——mVwg Hứ5dZWa TiênJkmm chợtkoVq cảL4ZUm thấJkmmy thi5dZWên lôimVwg (sấmVwgm sétL4ZU) cJkmmuồn mVwgcuộn, khôn5dZWg nghkoVqĩ tớiL4ZU mmVwgình lạJkmmi nkoVqói trúL4ZUng rồi.

Cho nênL4ZU, koVqngày thứJkmm hJkmmai, 5dZWHứa 5dZWTiên mVwgmua rấL4ZUt nhiềukoVq Jkmmtrái câL4ZUy tươi,5dZW nhakoVqng đènL4ZU thượnkoVqg koVqhạng, vL4ZUề đến5dZW nhà,5dZW chạL4ZUy thẳngJkmm tớiL4ZU trmVwgước L4ZUbức họakoVq QuamVwgn JkmmÂm Đạ5dZWi sĩ.L4ZU XếpmVwg tL4ZUoàn bộJkmm mVwgtrái câL4ZUy rkoVqa, mVwgsau L4ZUđó đốkoVqt nhamVwgng đèmVwgn, rồikoVq hànhL4ZU lễ.koVq JkmmTrong miệL4ZUng l5dZWẩm L4ZUbẩm: “QuakoVqn ThếkoVq ÂL4ZUm BồmVwg TámVwgt, sa5dZWu nàymVwg tkoVqa mỗikoVq ngà5dZWy đềumVwg Jkmmmua cJkmmho ngàJkmmi trJkmmái câyL4ZU tươimVwg nkoVqgon, nh5dZWang đènL4ZU thưJkmmợng koVqhạng. JkmmCho nên5dZW, koVqvề samVwgu xi5dZWn ckoVqhiếu cố5dZW nhiềuL4ZU hơJkmmn nha.”

Hứa KmVwgiều JkmmDung vừaJkmm lúJkmmc đi5dZW v5dZWào, nkoVqghe được5dZW lJkmmời L4ZUcầu nL4ZUguyện koVqcò Jkmmkè koVqmặc cảJkmm củaL4ZU HL4ZUứa Tiên5dZW, vừakoVq sợJkmm v5dZWừa giận,Jkmm koVqđưa tmVwgay Jkmmgõ mộL4ZUt cámVwgi lê5dZWn Jkmmđầu 5dZWHứa TiL4ZUên: Jkmm“Muội đ5dZWứa nhỏL4ZU đkoVqáng chếtJkmm Jkmmnày, nkoVqói Jkmmcái gìL4ZU tkoVqhế L4ZUhả. QuaJkmmn Âm5dZW BL4ZUồ Tát5dZW 5dZWhá lạimVwg đểkoVq yêL4ZUn cmVwgho muộiJkmm L4ZUkhinh nhờnL4ZU nhưJkmm vậy?”

Hứa L4ZUTiên ômkoVq đJkmmầu, khôngkoVq phụmVwgc nmVwgói: “NmVwgói su5dZWông thìkoVq mVwgcó íc5dZWh gìkoVq chứ5dZW, chmVwgúng koVqta cL4ZUần phkoVqải nJkmmói thựckoVq tế,mVwg thựckoVq L4ZUtế a.”

“Muội đứaJkmm Jkmmnhỏ đángkoVq cmVwghết koVqnày, lạiJkmm koVqcòn ckoVqố cãi...”

Trên.

“Không tệmVwg, rL4ZUất cóJkmm chJkmmí Jkmmhướng.” T5dZWrên khuômVwgn mặtmVwg L4ZUtuấn mL4ZUỹ cJkmmủa KmVwgim ThiềnmVwg TL4ZUử hiệnJkmm lmVwgên Jkmmnụ cười.

Quan Â5dZWm ĐạkoVqi sĩmVwg vừaL4ZU lJkmmòng gậkoVqt đmVwgầu: “KhmVwgông uổnJkmmg koVqta gL4ZUiúp nànJkmmg nmVwghiều nmVwghư thế.”

“Bất mVwgquá, nmVwgói đJkmmi cũnL4ZUg phJkmmải Jkmmnói lJkmmại, mVwgtại mVwgsao 5dZWchỉ koVqcung mVwgphụng ngư5dZWơi, kJkmmhông cmVwgó mVwgphần mVwgcủa mVwgta?” 5dZWKim ThiềmVwgn T5dZWử tJkmmrong lòkoVqng bJkmmất bình.

“Ai bảokoVq ngươL4ZUi khônJkmmg chịL4ZUu hiể5dZWn linh.5dZW” Q5dZWuan ÂmVwgm ĐmVwgại sĩmVwg kmVwghinh t5dZWhường vạmVwgch rõ.

Kim Thiề5dZWn tử5dZW ngẩnJkmmg đkoVqầu đảo5dZW koVqcặp Jkmmmắt t5dZWrắng dãmVwg, saL4ZUu L4ZUđó troL4ZUng lòL4ZUng nổiJkmm lênL4ZU mVwgtính toán.5dZW XJkmmem rJkmma khkoVqi nàL4ZUo đ5dZWó mìnJkmmh cũnmVwgg pkoVqhải hiểkoVqn lkoVqinh m5dZWột c5dZWhút mớkoVqi được.

Cuộc Jkmmsống ngày5dZW từnkoVqg ngL4ZUày mVwgtrôi qJkmmua, HứJkmma TikoVqên mL4ZUỗi ngàJkmmy ởkoVq Bảo5dZW AkoVqn đường5dZW kkoVqhám bkoVqệnh, BạchL4ZU koVqTố TJkmmrinh cùkoVqng TJkmmiểu 5dZWThanh dạJkmmy T5dZWiểu chính5dZW thmVwgái pkoVqháp t5dZWhuật, đốc5dZW thú5dZWc 5dZWnó L4ZUtu luyện.koVq BukoVqổi 5dZWtối HứakoVq Ti5dZWên 5dZWtrở vềkoVq, BạchmVwg koVqTố TrinmVwgh sẽL4ZU dkoVqạy L4ZUnàng koVqmột chútL4ZU p5dZWháp thJkmmuật mVwgnền tản5dZWg. Cò5dZWn thuậ5dZWt phL4ZUi Jkmmhành mkoVqà HứamVwg TiênmVwg tâL4ZUm tâmmVwg n5dZWiệm niệm,koVq vẫnL4ZU koVqcòn rấtkoVq xa.

Hôm nayL4ZU, mVwgHứa JkmmTiên vừ5dZWa vềmVwg tớimVwg nhà,mVwg HứaJkmm koVqKiều Dun5dZWg liềnL4ZU lôJkmmi kJkmméo tmVwgay koVqnàng, vẻ5dZW m5dZWặt ngkoVqưng trọn5dZWg nmVwgói: “H5dZWán Văn,koVq trJkmmong mVwgthời L4ZUgian n5dZWày mL4ZUuội đừnJkmmg điL4ZU 5dZWra ng5dZWoài vàoJkmm buổikoVq tối.”

“Tại mVwgsao koVqvậy?” HứamVwg JkmmTiên nghJkmmi ho5dZWặc hỏi.

“Đã xmVwgảy Jkmmra chkoVquyện rồi.5dZW TỷJkmm phL4ZUu củakoVq mVwgmuội L4ZUnói gầnL4ZU đâJkmmy ckoVqó vJkmmài L4ZUnữ tmVwgử mVwgbị mấtL4ZU tkoVqích, lạL4ZUi mVwgkhông c5dZWo bấtmVwg k5dZWì đầumVwg mốimVwg nào”koVq HkoVqứa KiềuJkmm DunJkmmg khuôL4ZUn m5dZWặt đầyL4ZU 5dZWu sầu.

“Muội khJkmmông cómVwg 5dZWnghe t5dZWỷ Jkmmphu nókoVqi chmVwguyện này5dZW mà.”L4ZU mVwgHứa TiênL4ZU nmVwghìn bmVwgộ dạ5dZWng rầumVwg rĩL4ZU 5dZWcủa HứkoVqa Kiều5dZW L4ZUDung, cànJkmmg L4ZUnghi hoặc.

“Tỷ L4ZUphu L4ZUmuội koVqsợ chúnL4ZUg L4ZUta lJkmmo lắngL4ZU, nêmVwgn khônmVwgg nói5dZW. HkoVqôm L4ZUqua koVqbị 5dZWđánh koVqđược koVqnâng tL4ZUrở vềmVwg tkoVqỷ mớiJkmm bikoVqết cL4ZUhuyện đó5dZW.” HứL4ZUa KL4ZUiều DunJkmmg vL4ZUừa nómVwgi nJkmmước mắkoVqt liềnmVwg chảykoVq xuốnkoVqg, la5dZWu đmVwgi rồ5dZWi nóiJkmm, “TỷL4ZU pkoVqhu 5dZWmuội n5dZWói, nửJkmma thángL4ZU koVqgần đâyJkmm liJkmmên koVqtục Jkmmmất tí5dZWch khô5dZWng íL4ZUt nữL4ZU tử,Jkmm mVwgtra thếL4ZU nkoVqào Jkmmcũng L4ZUtra khôngL4ZU đJkmmược tunJkmmg tí5dZWch. BakoVqn đầumVwg L4ZUcho lmVwgà bL4ZUọn lừaL4ZU đảoJkmm (Jkmm*) làm,5dZW 5dZWnhưng canL4ZUh chặtJkmm cL4ZUửa thL4ZUành, cũngJkmm không5dZW mVwgthấy koVqcó aJkmmi khảL4ZU nghmVwgi mVwgra v5dZWào. NL4ZUếu khônkoVqg mVwgđược pL4ZUhá ámVwgn, mVwgtỷ pL4ZUhu mmVwguội koVqsợ làmVwg sJkmmẽ koVqbị các5dZWh chức5dZW mất.”

(*) Ng5dZWuyên vănJkmm mVwglà quảiL4ZU koVqtử: nmVwgghĩa làmVwg bọnkoVq lừaL4ZU đảo,Jkmm bJkmmắt c5dZWóc, mkoVqẹ L4ZUmìn. 5dZWTa Jkmmđịnh đểJkmm m5dZWẹ mkoVqìn mVwgmà thkoVqấy L4ZUnó hiệnL4ZU đạmVwgi L4ZUquá nmVwgên lạimVwg thôi.

Hứa TiL4ZUên sửngmVwg sL4ZUốt, chkoVquyện nàyL4ZU L4ZUnghe mVwgtựa hL4ZUồ rất5dZW kh5dZWông tầmkoVq thường.

“Tóm lại,mVwg buổL4ZUi tố5dZWi muộikoVq đừL4ZUng rkoVqa ngoài.Jkmm” HứL4ZUa koVqKiều L4ZUDung lạkoVqi ti5dZWếp tmVwgục dặnJkmm dò.

“Muội biJkmmết rồi.”mVwg JkmmHứa TiJkmmên gậkoVqt đầu,5dZW “TỷmVwg L4ZUphu đJkmmã koVqtìm đạikoVq pmVwghu x5dZWem 5dZWqua chưa?”

“Rồi, c5dZWũng đãJkmm bômVwgi tJkmmhuốc rJkmmồi.” JkmmTâm L4ZUtình HứamVwg Kiề5dZWu Du5dZWng vẫn5dZW kJkmmhông tJkmmốt lắm.

“Không Jkmmcó chukoVqyện g5dZWì đkoVqâu, tỷ5dZW phJkmmu trL4ZUẻ tuổJkmmi, rấtmVwg mamVwgu mVwgsẽ kh5dZWôi phL4ZUục thôiJkmm. TỷL4ZU đ5dZWang man5dZWg mVwghài tử,mVwg đừngL4ZU tmVwghương tâm,Jkmm đốikoVq vớkoVqi hàikoVq tửL4ZU tronkoVqg koVqbụng k5dZWhông 5dZWtốt đâu.”mVwg HứaJkmm T5dZWiên 5dZWkhuyên gi5dZWải, mVwgnhưng t5dZWrong l5dZWòng tJkmmhầm koVqsuy L4ZUtư ch5dZWuyện nkoVqày. NmVwgghĩ koVqlát nữL4ZUa đikoVq tìmL4ZU T5dZWiểu BạchmVwg thương5dZW lL4ZUượng mộtmVwg chútL4ZU mkoVqới được.

“Ừ, tkoVqỷ bJkmmiết rmVwgồi. mVwgTỷ đikoVq phònmVwgg bếmVwgp xekoVqm mộ5dZWt cmVwghút TiểL4ZUu TJkmmhanh L4ZUlàm L4ZUcơm xkoVqong chưJkmma.” HứaJkmm Ki5dZWều mVwgDung gL4ZUật đầu,L4ZU lkoVqau khL4ZUô nướckoVq 5dZWmắt, miễJkmmn 5dZWcưỡng lkoVqộ mVwgra nkoVqụ cười,Jkmm mVwgđi xukoVqống bếp.

Buổi tốmVwgi, HứaJkmm TiJkmmên đe5dZWm ckoVqhuyện 5dZWnày nóL4ZUi chkoVqo Bạch5dZW L4ZUTố Trinh.

Bạch koVqTố TrmVwginh trầmmVwg Jkmmtư Jkmmrồi mVwgnói: L4ZU“Hẳn mVwglà yêuJkmm qu5dZWái làm.”

“Ta mVwgcũng vậyJkmm cảmJkmm thấymVwg lkoVqà yêJkmmu quáiL4ZU.” koVqHứa TiêkoVqn gậtJkmm đầu,L4ZU 5dZW“Tỷ L4ZUphu b5dZWây giờ5dZW còn5dZW đJkmmang nằmL4ZU ởJkmm tr5dZWên giường5dZW đâymVwg, Jkmmhay làJkmm Jkmmchúng 5dZWta giúkoVqp tỷ5dZW pmVwghu diệtkoVq tJkmmrừ tJkmmên y5dZWêu quá5dZWi nàL4ZUy đi.mVwg mVwgĐây cũngL4ZU Jkmmlà côngkoVq đL4ZUức đó?”

“Được” BL4ZUạch TốL4ZU Trin5dZWh nhJkmmàn n5dZWhạt gậmVwgt đầu.

“Hắc hắc5dZW, ckoVqó thểL4ZU tJkmmhử mộtmVwg Jkmmchút phákoVqp tmVwghuật humVwgynh dạyJkmm tkoVqa rồi.”mVwg HmVwgứa TmVwgiên hJkmmưng Jkmmphấn reJkmmo lên.

Bạch TốmVwg TrikoVqnh nmVwghìn bộmVwg mVwgdạng hưnkoVqg phấnkoVq củaJkmm koVqHứa L4ZUTiên, tronkoVqg mắL4ZUt nổiJkmm lên5dZW vmVwgẻ sủnkoVqg koVqnịch, nhẹkoVq nhànmVwgg nóiJkmm: “Ừ.”mVwg Bất5dZW kểJkmm phá5dZWt Jkmmsinh 5dZWcái gì,mVwg hắnJkmm Jkmmcũng sẽmVwg đứL4ZUng ởmVwg bmVwgên cạnhL4ZU nàng,mVwg bảo5dZW vệ5dZW nàngJkmm, sẽmVwg khônJkmmg Jkmmđể c5dZWho nmVwgàng bịkoVq mkoVqột timVwga thươJkmmng tổn5dZW nào.