You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 30hKFWqR: hKFWqRYêu quái?

Đêm khuhKFWqRya XnRdMHyên tĩnhu8, Bạchu8 u8Tố u8Trinh lẳngXnRdMH lặp9KXpWng hộXnRdMH pháphKFWqR chp9KXpWo HứhKFWqRa Tiên,u8 nhu8ìn kXnRdMHhuôn mặtu8 đỏhKFWqR hồnXnRdMHg kháp9KXpW thườnhKFWqRg u8của ngườihKFWqR trp9KXpWên giườp9KXpWng kiap9KXpW, đáu8y mắtu8 hắnu8 hiệnp9KXpW lêhKFWqRn XnRdMHý cườihKFWqR ônXnRdMH nhu8u. Cúip9KXpW đầuu8 XnRdMHnhìn tap9KXpWy mình,p9KXpW rồiXnRdMH vươnp9KXpW XnRdMHra np9KXpWắm thậhKFWqRt chặt.hKFWqR Cu8ả đờip9KXpW này,XnRdMH cóXnRdMH lXnRdMHẽ cũnghKFWqR sẽu8 khônXnRdMHg buXnRdMHông tay.

 

Mãi p9KXpWcho đu8ến kXnRdMHhi hừngu8 sáng,hKFWqR XnRdMHHứa Tip9KXpWên mớhKFWqRi mơXnRdMH mơXnRdMH mhKFWqRàng mhKFWqRàng tu8ỉnh u8lại. VừXnRdMHa mXnRdMHở mắtXnRdMH liềp9KXpWn tp9KXpWhấy BhKFWqRạch Tốp9KXpW Triu8nh đangp9KXpW đXnRdMHợi bênu8 người.

“Tiểu BạhKFWqRch.” p9KXpWHứa hKFWqRTiên mp9KXpWỉm cu8ười, cảmXnRdMH giXnRdMHác vhKFWqRừa tp9KXpWỉnh dập9KXpWy liềhKFWqRn thấyhKFWqR Tiểuu8 BạchKFWqRh thp9KXpWật tốt.

“Cảm XnRdMHthấy thKFWqRhế XnRdMHnào?” Bạp9KXpWch TốXnRdMH Tu8rinh u8đỡ Hứp9KXpWa XnRdMHTiên ngồiXnRdMH p9KXpWdậy hỏi.

“Ừm...” HứhKFWqRa TiêXnRdMHn cảmhKFWqR nhậnhKFWqR thu8ân thểu8 u8của mìp9KXpWnh, p9KXpWso sánh,XnRdMH hKFWqRcó chXnRdMHút kiXnRdMHnh np9KXpWgạc p9KXpWmở miệngXnRdMH, “Cảp9KXpWm hKFWqRgiác thu8ân thu8ể thậtp9KXpW giốngXnRdMH p9KXpWnhư p9KXpWso vớihKFWqR tXnRdMHrước u8kia nXnRdMHhẹ hp9KXpWơn XnRdMHrất nhiều,u8 p9KXpWcó p9KXpWthể nXnRdMHghe đưu8ợc âu8m tp9KXpWhanh rấtp9KXpW xu8a bênhKFWqR ngoài,hKFWqR cònhKFWqR nhạyhKFWqR bénp9KXpW hơhKFWqRn trướcp9KXpW kihKFWqRa nữa.”

“Ừ, thếu8 thKFWqRhì tốtXnRdMH.” u8Bạch Tốp9KXpW p9KXpWTrinh nhàXnRdMHn nXnRdMHhạt gậthKFWqR đầu,XnRdMH “XnRdMHKế tiếphKFWqR tp9KXpWa XnRdMHsẽ từu8 từXnRdMH dạyhKFWqR nànhKFWqRg mộtu8 p9KXpWchút phKFWqRháp thuật.”

“Sau nàyu8 thKFWqRa cũnXnRdMHg p9KXpWcó tp9KXpWhể bahKFWqRy sao?XnRdMH” Hứu8a Tp9KXpWiên hahKFWqRi mắtXnRdMH sXnRdMHáng ngời,hKFWqR hưu8ng phấXnRdMHn hỏi.

“Dĩ p9KXpWnhiên cu8ó thểhKFWqR.” BạXnRdMHch TốXnRdMH p9KXpWTrinh gậtXnRdMH p9KXpWđầu. NhXnRdMHìn bộp9KXpW dạnp9KXpWg kíchu8 u8động củap9KXpW Hứap9KXpW u8Tiên, troXnRdMHng lònhKFWqRg khônghKFWqR khỏip9KXpW buồnu8 cười.

Hứa TiênXnRdMH kíhKFWqRch độngu8 xoXnRdMHng, lhKFWqRúc nàyhKFWqR mớiu8 u8nhớ tớu8i tp9KXpWình cảnhhKFWqR XnRdMHbây ghKFWqRiờ. Lươnu8g vươnXnRdMHg phủp9KXpW hKFWqRkia chhKFWqRắc u8là khônp9KXpWg XnRdMHthể trởhKFWqR lạiu8 rồi,hKFWqR nhưhKFWqR vậXnRdMHy XnRdMHtrở p9KXpWvề trấnu8 Gp9KXpWiang đi.

“Ta nhhKFWqRớ tiểuXnRdMH Tp9KXpWhanh, cop9KXpWn XnRdMHcua nhỏp9KXpW cp9KXpWùng mấu8y ngp9KXpWười nhàhKFWqR tXnRdMHỷ tỷXnRdMH quu8á.” HứahKFWqR TiêhKFWqRn tựhKFWqRa vp9KXpWào troXnRdMHng ngựcXnRdMH Bạchu8 u8Tố Tp9KXpWrinh nu8hẹ nhXnRdMHàng nói.

“Ừ, p9KXpWvậy thXnRdMHì đip9KXpW ThKFWqRrấn hKFWqRGiang.” BXnRdMHạch TXnRdMHố TrinXnRdMHh XnRdMHđồng ý.

“Vậy Lu8ương vhKFWqRương phủp9KXpW bênhKFWqR kia...”p9KXpW HứahKFWqR TiênhKFWqR tớp9KXpWi tớip9KXpW cáu8i vu8ăn XnRdMHthư điềp9KXpWu pp9KXpWhái kia.

“Cái p9KXpWnày khônghKFWqR chKFWqRần hKFWqRlo lắngp9KXpW, XnRdMHta đhKFWqRi mộtp9KXpW cp9KXpWhuyến làu8 được.”XnRdMH BạchhKFWqR ThKFWqRố Triu8nh đhKFWqRã sp9KXpWớm chKFWqRó tíu8nh tou8án, đemhKFWqR hKFWqRvăn thXnRdMHư đp9KXpWiều p9KXpWphải sửau8 lạp9KXpWi lp9KXpWà xu8ong. ChuhKFWqRyện củau8 u8thế tXnRdMHục ku8hông thXnRdMHể nhúnp9KXpWg tau8y qup9KXpWá nhiều8u, nếuXnRdMH kp9KXpWhông sXnRdMHẽ cóu8 hKFWqRảnh hưởng.

“Ừ.” Hứap9KXpW p9KXpWTiên hKFWqRcao hứXnRdMHng gậtXnRdMH đầXnRdMHu, chKFWqRó TiểuhKFWqR XnRdMHBạch ởXnRdMH đp9KXpWây, hXnRdMHình nhưu8 XnRdMHtất cảp9KXpW đềup9KXpW khônXnRdMHg phảihKFWqR làp9KXpW vấnu8 hKFWqRđề kp9KXpWhó p9KXpWkhăn nữa.

“Đi ChKFWqRô TôhKFWqR trước.”hKFWqR BạchhKFWqR TốXnRdMH Trinu8h XnRdMHôm u8chầm u8lấy Hứau8 Tiên,XnRdMH tXnRdMHrực tiếp9KXpWp bu8ay lênu8 trời.

Đi tớp9KXpWi cănp9KXpW nhu8à ởp9KXpW CôhKFWqR Tô,u8 hKFWqRTiểu Thp9KXpWanh p9KXpWcùng TXnRdMHiểu chKFWqRhính tXnRdMHhái chấnu8 động,p9KXpW chạyu8 p9KXpWra nhKFWqRghênh đóu8n bọnhKFWqR hu8ọ. ThKFWqRiểu chínp9KXpWh thhKFWqRái vừaXnRdMH nhu8ìn tu8hấy HứaXnRdMH TiXnRdMHên, lip9KXpWền p9KXpWkích đhKFWqRộng muốp9KXpWn hKFWqRnhào vhKFWqRào tXnRdMHrong ngựcXnRdMH nàngXnRdMH. Màp9KXpW HứXnRdMHa TiênhKFWqR cũhKFWqRng cườip9KXpW chuẩp9KXpWn hKFWqRbị ômp9KXpW nu8ó. hKFWqRAi dXnRdMHè TXnRdMHiểu chíp9KXpWnh tp9KXpWhái hKFWqRnhào tớihKFWqR trp9KXpWước mặt,hKFWqR chhKFWqRỉ cp9KXpWòn cáchKFWqRh mấyu8 tp9KXpWấc, XnRdMHthì lXnRdMHàm sau8o u8cũng khXnRdMHông bXnRdMHổ nhàop9KXpW đượcu8 tớhKFWqRi nghKFWqRực Hu8ứa TXnRdMHiên nữhKFWqRa. TiểuhKFWqR chínhu8 thhKFWqRái ủyu8 khuấp9KXpWt ngẩngXnRdMH đhKFWqRầu, lXnRdMHiền thấyhKFWqR XnRdMHBạch TốXnRdMH Trinp9KXpWh mặtp9KXpW lhKFWqRạnh, đangXnRdMH XnRdMHtúm cổu8 áhKFWqRo hKFWqRnó XnRdMHlên, khôu8ng u8cho p9KXpWnó tiu8ến thXnRdMHêm nửaXnRdMH bước.

“Sư phXnRdMHụ...” Tiểuu8 chínhhKFWqR u8thái mởhKFWqR tp9KXpWo hKFWqRđôi mắhKFWqRt đXnRdMHen lónu8g láhKFWqRnh rưnXnRdMHg rưhKFWqRng, đầyhKFWqR ủyp9KXpW khuấhKFWqRt nhìn&nbspp9KXpW; XnRdMHBạch TốhKFWqR Trip9KXpWnh, khKFWqRháng nghp9KXpWị hhKFWqRành độnu8g củap9KXpW hắn.

“Tiểu hàXnRdMHi tử&p9KXpWnbsp; u8mà huu8ynh cũngp9KXpW XnRdMHghen à.u8” Hứap9KXpW TiXnRdMHên đẩyhKFWqR tau8y Bạp9KXpWch XnRdMHTố TriXnRdMHnh rXnRdMHa, mộthKFWqR hKFWqRtay ôp9KXpWm hKFWqRlấy u8Tiểu chíhKFWqRnh thu8ái đangp9KXpW lXnRdMHã chãhKFWqR chựcu8 khóchKFWqR vu8ào tronhKFWqRg ngựp9KXpWc. Tiểp9KXpWu chXnRdMHính tháhKFWqRi nheXnRdMHo hKFWqRmắt lạiXnRdMH, u8cũng thậthKFWqR chhKFWqRặt ôp9KXpWm p9KXpWcổ HhKFWqRứa Tiên.

“Tu luXnRdMHyện hKFWqRthế nàXnRdMHo rồihKFWqR?” u8Giọng BạchXnRdMH Tốu8 ThKFWqRrinh giờu8 phúhKFWqRt nàyp9KXpW hKFWqRâm lãXnRdMHnh vu8ô cùng.

“Dạ...” Tiểuu8 chínhhKFWqR thu8ái chKFWqRó chu8út bXnRdMHối rối,p9KXpW XnRdMHcắn cp9KXpWắn đầup9KXpW np9KXpWgón thKFWqRay, mớip9KXpW yp9KXpWếu hKFWqRớt u8nói, “Conu8 p9KXpWrất cốXnRdMH gắng.”

“Vậy tp9KXpWhì tốtXnRdMH.” BạchhKFWqR hKFWqRTố Trip9KXpWnh xp9KXpWem xéu8t tu8u vXnRdMHi Tip9KXpWểu chínhp9KXpW thu8ái, thhKFWqRấy sXnRdMHo vớXnRdMHi u8trước kiXnRdMHa tiu8nh tiếnXnRdMH hơnp9KXpW p9KXpWmột chútXnRdMH XnRdMHrồi, lúhKFWqRc nu8ày mhKFWqRới XnRdMHbỏ XnRdMHqua chu8o nó.

“Hứa XnRdMHTiên, ngưhKFWqRơi cXnRdMHó linhKFWqRh cp9KXpWăn rồi?”hKFWqR Tiểuu8 Thu8anh vẫXnRdMHn khôhKFWqRng nóu8i gìhKFWqR lúchKFWqR nàyu8 bỗngu8 nhiêu8n kp9KXpWinh u8ngạc mởu8 miệng,hKFWqR mu8ới vp9KXpWừa rồiu8 p9KXpWhắn vẫXnRdMHn đp9KXpWang qp9KXpWuan shKFWqRát HứhKFWqRa p9KXpWTiên, cảmu8 p9KXpWthấy Hp9KXpWứa hKFWqRTiên u8có cXnRdMHái gìXnRdMH đóXnRdMH khu8ang khác.hKFWqR Hiệp9KXpWn tạu8i rốtu8 hKFWqRcục hiểup9KXpW đượu8c XnRdMHlà p9KXpWdo đâu.

“Ừ, Tiểup9KXpW BạhKFWqRch XnRdMHđã tìhKFWqRm đp9KXpWan thảu8o cXnRdMHho u8ta ănp9KXpW đó.”p9KXpW HhKFWqRứa Tip9KXpWên hKFWqRcao hp9KXpWứng nói.

“Cái gìp9KXpW? ChỗXnRdMH ngp9KXpWuy hiểu8m hKFWqRnhư vậy,p9KXpW đạiXnRdMH hKFWqRca p9KXpWhuynh...” u8Tiểu Thanu8h khKFWqRinh ngạcu8 thhKFWqRấp giọngXnRdMH hXnRdMHô XnRdMHlên, u8nhìn vềXnRdMH phíu8a Bạchu8 Tp9KXpWố Trinh.

Bạch TXnRdMHố Trp9KXpWinh XnRdMHlại lhKFWqRạnh lùXnRdMHng lp9KXpWườm lạiXnRdMH, đep9KXpWm chKFWqRâu nóiXnRdMH kếhKFWqR tXnRdMHiếp củahKFWqR Tip9KXpWểu Thanu8h éphKFWqR trp9KXpWở về.

Hứa TiêXnRdMHn u8ngơ ngáp9KXpWc, nhu8ìn vềhKFWqR phíp9KXpWa vẻhKFWqR mặp9KXpWt khôp9KXpWng đổu8i củahKFWqR Bạchp9KXpW Tốu8 XnRdMHTrinh, XnRdMHcau XnRdMHmày hKFWqRlo lắnu8g hỏihKFWqR: “Nơip9KXpW p9KXpWđan thảoXnRdMH sip9KXpWnh thKFWqRrưởng, rấtXnRdMH nguXnRdMHy hiểmu8 cóp9KXpW phảihKFWqR u8hay không?”

Bạch TốhKFWqR Tru8inh khKFWqRhông nóiu8 gì.

Hứa TXnRdMHiên cp9KXpWắn hKFWqRcắn mXnRdMHôi, nhp9KXpWìn BạchhKFWqR XnRdMHTố Triu8nh mặtXnRdMH khp9KXpWông chútp9KXpW tXnRdMHhay đổi,u8 nhưu8ng tronp9KXpWg lònhKFWqRg hKFWqRvô cùhKFWqRng u8phức tạp.XnRdMH TXnRdMHiểu Bạchp9KXpW vXnRdMHì hKFWqRmình lXnRdMHại mạhKFWqRo u8hiểm nhưXnRdMH vậy..p9KXpW. Cp9KXpWó cảmhKFWqR độngXnRdMH, hKFWqRlo lắng,p9KXpW cònu8 hKFWqRcó sợu8 hãi.

“Ha hảhKFWqR, hXnRdMHa u8ha, vXnRdMHậy, hKFWqRvậy Hứu8a TiênhKFWqR np9KXpWgươi phảiu8 chp9KXpWăm chXnRdMHỉ XnRdMHtu p9KXpWluyện đóhKFWqR, đừnhKFWqRg u8lãng XnRdMHphí khp9KXpWổ tâXnRdMHm XnRdMHcủa đạiXnRdMH cXnRdMHa ta.”u8 XnRdMHTiểu Thap9KXpWnh biếthKFWqR p9KXpWmình nóip9KXpW sahKFWqRi nhKFWqRói rp9KXpWồi, np9KXpWgượng XnRdMHngùng cườiXnRdMH cườXnRdMHi, vp9KXpWội đu8ánh hKFWqRtrống lảng.

“Ừ.” HứahKFWqR Tip9KXpWên nặnp9KXpWg nềXnRdMH gậtp9KXpW đầu,p9KXpW đápp9KXpW ứng.

“Nàng đu8i nghỉXnRdMH u8ngơi tru8ước điXnRdMH. u8Ta điXnRdMH xửhKFWqR lXnRdMHý hKFWqRchuyện XnRdMHvăn thưu8.” BhKFWqRạch Tp9KXpWố TrhKFWqRinh nóu8i xonp9KXpWg khôhKFWqRng đợu8i Hứau8 Tip9KXpWên trảXnRdMH lời,u8 ngườp9KXpWi đãXnRdMH biếu8n hKFWqRmất ngap9KXpWy hKFWqRtại chỗ.

“Ngươi cóXnRdMH đp9KXpWói bụhKFWqRng không?u8 p9KXpWTa chuẩnhKFWqR bp9KXpWị điểhKFWqRm tâmp9KXpW p9KXpWcho ngươiXnRdMH p9KXpWnha.” TihKFWqRểu ThKFWqRhanh nhìp9KXpWn Hứp9KXpWa XnRdMHTiên sữngp9KXpW sờXnRdMH đứhKFWqRng ởp9KXpW tạhKFWqRi chỗhKFWqR, mXnRdMHở mip9KXpWệng hỏi.

“Nga, đúnghKFWqR u8là cp9KXpWó u8chút đóiu8 bụhKFWqRng, p9KXpWta muốnu8 ănXnRdMH sữp9KXpWa đậuXnRdMH nàp9KXpWnh bánhKFWqRh quẩyhKFWqR.” Hứau8 TiXnRdMHên XnRdMHsờ sờXnRdMH XnRdMHbụng, lu8úc nàu8y mớiXnRdMH cXnRdMHảm thấhKFWqRy chKFWqRó cp9KXpWhút đói.

“Một láu8t nữap9KXpW hKFWqRta rXnRdMHa ngoàihKFWqR muu8a.” Tiểuu8 Thu8anh tứcu8 giậhKFWqRn nói.

“Thỏ tXnRdMHa nuôihKFWqR XnRdMHthế XnRdMHnào rồi,XnRdMH cóp9KXpW mập9KXpWp hap9KXpWy khôngp9KXpW?” p9KXpWHứa Tiêp9KXpWn p9KXpWôm TiXnRdMHểu cu8hính tháu8i p9KXpWhướng hậu8u viXnRdMHện đXnRdMHi thKFWqRới, “hKFWqRCòn cóXnRdMH, cXnRdMHây ru8ụng p9KXpWtiền cXnRdMHủa tXnRdMHa hKFWqRđâu, lp9KXpWớn hKFWqRlên chKFWqRhút nu8ào chưa?”

Tiểu u8Thanh khXnRdMHóe miệnXnRdMHg cu8o quắpp9KXpW: “CâyhKFWqR rụngXnRdMH tiền?”

“Chính u8là p9KXpWcây Liu8nh XnRdMHÂm p9KXpWmà hKFWqRta cùp9KXpWng Tu8iểu p9KXpWBạch điXnRdMH p9KXpWPhổ u8Đà su8ơn lu8ấy vềhKFWqR đó.”u8 XnRdMHHứa Tu8iên khẩp9KXpWu khXnRdMHí rấtXnRdMH khip9KXpWnh bỉ.

Cây u8Linh p9KXpWÂm lu8à câyp9KXpW rụhKFWqRng tiền...

Tiểu TXnRdMHhanh cảmp9KXpW thấXnRdMHy rấthKFWqR vu8ô lực.

Chưa tớiu8 giữaXnRdMH tp9KXpWrưa, hKFWqRBạch TốXnRdMH ThKFWqRrinh đãp9KXpW thKFWqRrở lại.

Hứa TihKFWqRên nghu8ênh đXnRdMHón: “ChuyệhKFWqRn hKFWqRđều giảiu8 qup9KXpWyết xop9KXpWng rồi?”

Bạch p9KXpWTố Trinp9KXpWh nhàu8n nhXnRdMHạt gậtXnRdMH đầu:p9KXpW “ỪhKFWqR.” ChuXnRdMHyện đu8ã giảXnRdMHi quyếhKFWqRt, nhưXnRdMHng p9KXpWlà khXnRdMHông phảhKFWqRi hắnXnRdMH giảXnRdMHi hKFWqRquyết. Kp9KXpWhi hắnhKFWqR p9KXpWtới php9KXpWát hiệu8n u8Lương LiêXnRdMHn đp9KXpWã đeu8m chuyệnu8 cp9KXpWủa Hứu8a Tiêp9KXpWn lhKFWqRàm p9KXpWxong hu8ết rồi,hKFWqR đãhKFWqR gửiXnRdMH vhKFWqRăn tp9KXpWhư p9KXpWcho nàngp9KXpW trXnRdMHở vXnRdMHề trXnRdMHấn u8Giang. TXnRdMHinh thu8ần Lươngp9KXpW Lp9KXpWiên khKFWqRhông đượhKFWqRc hKFWqRtốt chp9KXpWo lắp9KXpWm, vẫnp9KXpW sắu8c mặthKFWqR thKFWqRái nhợtXnRdMH ngồiu8 ởhKFWqR trướu8c bànp9KXpW đọhKFWqRc sácXnRdMHh nhKFWqRhìn vănp9KXpW tu8hư điềuXnRdMH XnRdMHphái XnRdMHkia khhKFWqRông nóiXnRdMH gXnRdMHì. BấhKFWqRt qhKFWqRuá, nu8hững hKFWqRthứ nXnRdMHày, u8Bạch Tp9KXpWố p9KXpWTrinh đươngXnRdMH p9KXpWnhiên shKFWqRẽ kp9KXpWhông đểXnRdMH cXnRdMHho Hu8ứa Tu8iên biết.

“Vậy chúngXnRdMH thKFWqRa chKFWqRó XnRdMHthể trhKFWqRở vều8 Trấu8n hKFWqRGiang rồihKFWqR?” HứaXnRdMH Tu8iên hKFWqRcao hứXnRdMHng hỏi,u8 “PhảhKFWqRi map9KXpWng thXnRdMHeo thhKFWqRỏ củp9KXpWa tahKFWqR, còp9KXpWn cóhKFWqR chKFWqRây rụu8ng tihKFWqRền củu8a tXnRdMHa nữa.p9KXpW Vu8ề u8đến nhàXnRdMH tp9KXpWỷ tXnRdMHỷ nhu8ìn thKFWqRhấy chúngu8 tu8a u8nhất p9KXpWđịnh sẽXnRdMH rấhKFWqRt p9KXpWcao hứng.”

Bạch TốhKFWqR TrhKFWqRinh vừaXnRdMH nghu8e chKFWqRây rXnRdMHụng tiềnXnRdMH cũhKFWqRng biếtXnRdMH XnRdMHHứa TihKFWqRên áXnRdMHm chhKFWqRỉ u8cái gp9KXpWì, hKFWqRgật đầuXnRdMH đồXnRdMHng ý.

Hứa Tip9KXpWên cu8ùng BạXnRdMHch Tốp9KXpW hKFWqRTrinh đhKFWqRi trướcXnRdMH, TiểhKFWqRu ThahKFWqRnh cùnhKFWqRg Tu8iểu XnRdMHchính p9KXpWthái chờXnRdMH hKFWqRdàn xp9KXpWếp xXnRdMHong đu8âu u8đấy shKFWqRẽ đemu8 tXnRdMHhỏ cùnu8g câp9KXpWy LinhKFWqRh ÂhKFWqRm manXnRdMHg vềhKFWqR sau.

Đứng ởu8 cửa,u8 u8Hứa TXnRdMHiên gXnRdMHõ thậXnRdMHt lâu8u, mớip9KXpW nghhKFWqRe đượcXnRdMH tiếngp9KXpW bướcu8 châp9KXpWn XnRdMHvang lênu8 bêu8n trong.

“Tới liền,XnRdMH tớiu8 liềhKFWqRn, gu8õ cáiu8 ghKFWqRì màp9KXpW gu8õ XnRdMHa, chKFWqRửa cũnghKFWqR XnRdMHsắp bhKFWqRị p9KXpWgõ thủnghKFWqR rồu8i.” BêhKFWqRn trohKFWqRng hKFWqRlà giọngu8 p9KXpWnói u8quen thuộcXnRdMH củahKFWqR HhKFWqRứa Kp9KXpWiều Dung.

Vừa p9KXpWmở cửaXnRdMH p9KXpWra, tp9KXpWhấy Hp9KXpWứa u8Tiên, HứXnRdMHa KiềuXnRdMH Dunu8g mừu8ng tớXnRdMHi nướchKFWqR mp9KXpWắt lXnRdMHiền tXnRdMHí táchu8 chảyu8 xuống.

“Hán VăhKFWqRn, XnRdMHHán Văp9KXpWn, tp9KXpWhật sXnRdMHự p9KXpWlà mu8uội saXnRdMHo.” Hứau8 Kp9KXpWiều XnRdMHDung kéop9KXpW XnRdMHtay HứahKFWqR TXnRdMHiên khôngu8 buôngu8, sợhKFWqR lu8à mìnu8h đau8ng nXnRdMHằm mơ.

“Là muội,XnRdMH tp9KXpWỷ tỷ.”XnRdMH HứaXnRdMH u8Tiên cũngp9KXpW nXnRdMHắm XnRdMHtay HhKFWqRứa KiềhKFWqRu hKFWqRDung, XnRdMHcao hứngu8 khp9KXpWông thôiXnRdMH. p9KXpWChợt tp9KXpWhấy bụngu8 Hứau8 KihKFWqRều Dup9KXpWng khKFWqRia XnRdMHkhẽ nhôp9KXpW rap9KXpW, khKFWqRinh ngạXnRdMHc hỏip9KXpW, “TỷhKFWqR tỷ,p9KXpW tỷ,u8 tỷu8 XnRdMHmang thai?”

Trên mặthKFWqR HứhKFWqRa KhKFWqRiều DXnRdMHung hp9KXpWiện lu8ên nụhKFWqR cưp9KXpWời hu8ạnh u8phúc, lXnRdMHôi kéohKFWqR p9KXpWHứa u8Tiên: “Map9KXpWu, mp9KXpWau vu8ào rồXnRdMHi u8hãy nóp9KXpWi.” BỗXnRdMHng nhKFWqRhiên lạiXnRdMH cảhKFWqRm thXnRdMHấy cóXnRdMH điXnRdMHểm gìp9KXpW u8là XnRdMHlạ, XnRdMHlúc nàyXnRdMH mớp9KXpWi np9KXpWhìn XnRdMHvề phíXnRdMHa nu8hững ngườihKFWqR bêp9KXpWn u8cạnh u8Hứa Tiênp9KXpW, chXnRdMHợt nói,XnRdMH “hKFWqRAi p9KXpWnha, đệu8 hKFWqRmuội, p9KXpWta lạip9KXpW khôngp9KXpW hKFWqRcó cu8hú u8ý thKFWqRới muội,p9KXpW thậtXnRdMH là,p9KXpW u8mau, đềuXnRdMH mahKFWqRu XnRdMHđi vàohKFWqR đihKFWqR đã.”

Ba ngp9KXpWười vàhKFWqRo phòngXnRdMH, HhKFWqRứa Kip9KXpWều XnRdMHDung bậhKFWqRn p9KXpWrộn điu8 phu8a tràu8, HứXnRdMHa TiênXnRdMH u8vội vàu8ng kéou8 nàXnRdMHng lhKFWqRại: p9KXpW“Tỷ, tXnRdMHỷ đangXnRdMH p9KXpWmang thaip9KXpW, đừngXnRdMH vXnRdMHội, muộu8i phKFWqRha lp9KXpWà được.”

Hứa KiềXnRdMHu hKFWqRDung ngồhKFWqRi hKFWqRxuống, sờp9KXpW sXnRdMHờ bụngu8 XnRdMHcủa mìp9KXpWnh, p9KXpWtrong mắtu8 trànu8 đầyXnRdMH yêhKFWqRu thương.

Hứa TiêhKFWqRn cùhKFWqRng HứaXnRdMH KiXnRdMHều Dup9KXpWng đạihKFWqR kháu8i nóip9KXpW tìnu8h hKFWqRtrạng ghKFWqRần đâu8y p9KXpWcủa mìnhXnRdMH, p9KXpWHứa KiềuXnRdMH Dup9KXpWng nghXnRdMHe HứahKFWqR p9KXpWTiên nóXnRdMHi đượcp9KXpW điềp9KXpWu về,hKFWqR ku8hông cp9KXpWần XnRdMHphải thKFWqRha hKFWqRhương chịuhKFWqR tộp9KXpWi nữa,hKFWqR liềnXnRdMH vuXnRdMHi mừngu8 p9KXpWmuốn đXnRdMHi dânu8g hươngXnRdMH chhKFWqRo QuhKFWqRan ÂXnRdMHm Đạiu8 sĩu8, p9KXpWnói XnRdMHrằng đềuu8 nhờXnRdMH QXnRdMHuan hKFWqRÂm ĐạhKFWqRi su8ĩ php9KXpWù hộXnRdMH mớip9KXpW đượcp9KXpW nhhKFWqRư p9KXpWvậy. BXnRdMHạch Tp9KXpWố Trinp9KXpWh nghu8e u8được lp9KXpWời nàXnRdMHy, ánu8h mắthKFWqR tảp9KXpWn rhKFWqRa khíXnRdMH lạnhXnRdMH. hKFWqRBên trênhKFWqR QuhKFWqRan Âmu8 Đu8ại hKFWqRsĩ hắtp9KXpW u8hơi mộtp9KXpW cáp9KXpWi, hKFWqRsờ sờXnRdMH cp9KXpWái mũip9KXpW củap9KXpW mình.u8 Đồngu8 hKFWqRtử bênu8 hKFWqRcạnh cũnp9KXpWg cp9KXpWảm thấp9KXpWy kp9KXpWỳ quáiu8. Thầnu8 tiênXnRdMH còp9KXpWn XnRdMHcó thểu8 cảmu8 cúmXnRdMH sao?

Hứa TihKFWqRên nhìnp9KXpW chunu8g quaXnRdMHnh, u8phát u8hiện đp9KXpWồ du8ùng hKFWqRtrong nhàu8 đãXnRdMH đu8ổi mhKFWqRới. MàhKFWqR khuôu8n mặtp9KXpW HứaXnRdMH Kiềuu8 Dup9KXpWng tỏXnRdMHa sXnRdMHáng rạp9KXpWng ngờiu8 cũhKFWqRng chứngp9KXpW u8minh p9KXpWLý Cônp9KXpWg PhXnRdMHủ chp9KXpWăm sp9KXpWóc nànp9KXpWg vôp9KXpW p9KXpWcùng tốt.

Hứa Kiềuu8 hKFWqRDung cXnRdMHố chấp9KXpWp dhKFWqRù thp9KXpWế nàp9KXpWo XnRdMHcũng muốnu8 hKFWqRHứa TiXnRdMHên ởu8 chunhKFWqRg u8cùng bọnp9KXpW hp9KXpWọ, XnRdMHHứa Tiêp9KXpWn hKFWqRtừ chốiXnRdMH khhKFWqRông đượcu8 đànhKFWqRh phảp9KXpWi đápXnRdMH ứng.p9KXpW BhKFWqRuổi thKFWqRối p9KXpWLý u8Công Phủp9KXpW trXnRdMHở về,hKFWqR nhKFWqRgười mu8ột nhXnRdMHà XnRdMHtụ lạXnRdMHi vớihKFWqR XnRdMHnhau. Lýu8 hKFWqRCông p9KXpWPhủ hp9KXpWỏi Hứap9KXpW Tp9KXpWiên cXnRdMHó p9KXpWtính toáp9KXpWn gu8ì khKFWqRhông, Hứp9KXpWa TiêhKFWqRn p9KXpWcòn cp9KXpWhưa trảp9KXpW u8lời, BạhKFWqRch TXnRdMHố TrhKFWqRinh đãXnRdMH mởXnRdMH miu8ệng, hKFWqRnói XnRdMHchuẩn p9KXpWmở tiệmXnRdMH thuốcp9KXpW. LýXnRdMH CôhKFWqRng Phủp9KXpW đồhKFWqRng u8ý XnRdMHlia lịa.

Buổi tốXnRdMHi, Hứap9KXpW Tp9KXpWiên hỏiu8 u8Bạch TốhKFWqR Tru8inh chuyhKFWqRện nàhKFWqRy, BạhKFWqRch TốhKFWqR Tu8rinh thảu8n nhiênu8 nóhKFWqRi: “Tiệu8m thuốcp9KXpW thKFWqRế thếhKFWqR cứuu8 XnRdMHnhân, lạiXnRdMH típ9KXpWch gópu8 từnp9KXpWg p9KXpWchút cp9KXpWông đu8ức, hKFWqRcó lợiu8 p9KXpWcho việcu8 thKFWqRu p9KXpWhành cu8ủa nàng.”

Hứa p9KXpWTiên lúu8c hKFWqRnày mớu8i chKFWqRhợt hp9KXpWiểu, dXnRdMHĩ nhiêu8n khhKFWqRông cóhKFWqR ýhKFWqR kiXnRdMHến nữa.

Qua hahKFWqRi ngàu8y shKFWqRau, Tiểup9KXpW ThXnRdMHanh cXnRdMHùng Tiểuu8 chhKFWqRính tháiXnRdMH cũXnRdMHng tp9KXpWới. CXnRdMHòn mhKFWqRang thehKFWqRo p9KXpWcây rụnghKFWqR tiềXnRdMHn u8cùng thỏhKFWqR chKFWqRủa HứaXnRdMH TiêXnRdMHn trhKFWqRở về,p9KXpW Hứap9KXpW TiênhKFWqR vâhKFWqRy quanu8h cu8ây rXnRdMHụng thKFWqRiền vXnRdMHui mừnXnRdMHg tớp9KXpWi mứcu8 áp9KXpWnh mhKFWqRắt đu8ều hhKFWqRíp thKFWqRhành mộhKFWqRt đườhKFWqRng thhKFWqRẳng rồi.

Cứ XnRdMHnhư vậy,hKFWqR HhKFWqRứa Tu8iên mởu8 mộp9KXpWt hKFWqRgian XnRdMHtiệm thuốp9KXpWc. Hứau8 KhKFWqRiều DunXnRdMHg đp9KXpWặt têXnRdMHn hKFWqRlà Bảop9KXpW Au8n đườngu8, làmu8 chXnRdMHo mặthKFWqR u8Hứa ThKFWqRiên su8ung huyếhKFWqRt. Bảou8 XnRdMHAn đườnp9KXpWg, nghĩhKFWqR cảhKFWqR u8nửa ngu8ày trờhKFWqRi kếtp9KXpW quảXnRdMH XnRdMHvẫn lấyhKFWqR chKFWqRái XnRdMHtên này.

Những u8ngày tiếpu8 thXnRdMHeo trôhKFWqRi XnRdMHqua nhKFWqRhàn nhXnRdMHã màhKFWqR tp9KXpWhư tp9KXpWhái. CáhKFWqRc cXnRdMHa bệnhXnRdMH phổhKFWqR biếnu8 thhKFWqRì dp9KXpWo Hứap9KXpW XnRdMHTiên rhKFWqRa hKFWqRtay u8xử lýu8, u8còn p9KXpWcác tu8ạp chứhKFWqRng np9KXpWan p9KXpWy kXnRdMHhông u8xử lu8ý đượXnRdMHc, tp9KXpWhì Bu8ạch Tốp9KXpW Trinu8h XnRdMHsẽ rhKFWqRa tahKFWqRy. Dầu8n dà,hKFWqR danp9KXpWh tiXnRdMHếng củaXnRdMH u8Bảo Au8n đườngu8 lihKFWqRền lXnRdMHan hKFWqRxa. ĐặchKFWqR biệtu8 lu8à hKFWqRchuyện BảoXnRdMH AXnRdMHn đườngu8 u8có mu8ột loạXnRdMHi thuốchKFWqR XnRdMHbí XnRdMHchế, cóXnRdMH u8thể giúhKFWqRp XnRdMHthuận sinhXnRdMH. GhKFWqRiá tiềnhKFWqR tuu8y hơip9KXpW cahKFWqRo, nhu8ưng u8mọi ngưu8ời u8vẫn đềup9KXpW chXnRdMHấp nhận.XnRdMH BởXnRdMHi vXnRdMHì sXnRdMHinh XnRdMHcon chíhKFWqRnh làp9KXpW điu8 dạop9KXpW QuỷhKFWqR Mu8ôn u8quan, tốnhKFWqR chp9KXpWút tiều8n XnRdMHcó thXnRdMHể hKFWqRbảo p9KXpWvệ mẫup9KXpW p9KXpWtử bu8ình anhKFWqR, thấXnRdMHy thp9KXpWế nàu8o cXnRdMHũng làhKFWqR chuyệnp9KXpW vôp9KXpW cXnRdMHùng cóu8 lhKFWqRời. p9KXpWBởi vu8ì tiệXnRdMHm thu8uốc, HứhKFWqRa hKFWqRTiên nếXnRdMHu nhhKFWqRư thu8ân làp9KXpW XnRdMHnữ tửu8 u8ra mặhKFWqRt cũnu8g u8không XnRdMHổn, cXnRdMHho u8nên nàp9KXpWng cũngXnRdMH chXnRdMHưa hKFWqRlập tứcXnRdMH p9KXpWkhôi phụcp9KXpW XnRdMHthân hKFWqRphận cXnRdMHủa mhKFWqRình. Tạp9KXpWm thờiXnRdMH cứp9KXpW u8như vXnRdMHậy tip9KXpWếp tục.

“Oa hKFWqRnha nhap9KXpW, TXnRdMHiểu Bạch,p9KXpW rấtu8 nhiềhKFWqRu bạXnRdMHc đóu8.” Hứp9KXpWa TiênhKFWqR nhìnu8 đốngXnRdMH bu8ạc trắnXnRdMHg lóhKFWqRa XnRdMHtrên u8bàn, p9KXpWkhóe mihKFWqRệng thiếp9KXpWu chúthKFWqR np9KXpWữa chảyXnRdMH np9KXpWước hKFWqRmiếng. Nàu8ng hKFWqRđang típ9KXpWnh lấyp9KXpW thêmp9KXpW cu8hút XnRdMHbạc đưahKFWqR chhKFWqRo XnRdMHHứa KihKFWqRều Dungu8, đểu8 HứXnRdMHa KXnRdMHiều DunXnRdMHg mu8ua thêhKFWqRm XnRdMHvài thKFWqRhứ. ChXnRdMHi u8tiêu nu8gày hKFWqRthường hKFWqRcũng tốnXnRdMH XnRdMHkhông ít.

“Như ngưXnRdMHơi vu8ậy, cXnRdMHòn mup9KXpWốn u8tu tu8iên?” Tiểup9KXpW ThKFWqRhanh ởp9KXpW bênu8 chKFWqRạnh khinhKFWqRh bỉ.

“Cũng u8không tu8hể nóp9KXpWi nhKFWqRhư u8vậy p9KXpWa, p9KXpWcó tiềp9KXpWn u8có thKFWqRhể XnRdMHsui u8ma khiếnu8 quỷhKFWqR màXnRdMH khhKFWqRông phảXnRdMHi saop9KXpW? p9KXpWThần thKFWqRiên cp9KXpWhẳng lẽXnRdMH khônghKFWqR hKFWqRcần p9KXpWhương p9KXpWkhói p9KXpWcung phu8ụng chKFWqRhắc? hKFWqRQuỷ sap9KXpWi kp9KXpWhông hKFWqRcần tiềp9KXpWn âhKFWqRm phu8ủ à?u8” Hứp9KXpWa p9KXpWTiên thhKFWqRuận miệngp9KXpW phu8ản bác.

Tiểu Thau8nh cứngu8 họng,hKFWqR XnRdMHhắn khp9KXpWông thểXnRdMH khôXnRdMHng thừahKFWqR nhập9KXpWn u8lời p9KXpWnày Hp9KXpWứa TiênXnRdMH nXnRdMHói u8đúng rồi...

Hứa Tiêu8n nhXnRdMHìn sắcp9KXpW mặu8t hKFWqRTiểu Tu8hanh, hiếXnRdMHu kỳXnRdMH nói:hKFWqR “Chẳngu8 hKFWqRlẽ p9KXpWta nhKFWqRói đúngXnRdMH rồi?”hKFWqR ThậXnRdMHt rhKFWqRa XnRdMHthì HứaXnRdMH TiXnRdMHên chỉu8 làp9KXpW nóhKFWqRi mòp9KXpW thXnRdMHôi, bp9KXpWởi vìXnRdMH sựhKFWqR kiệnu8 Phápu8 Hảip9KXpW kXnRdMHia cXnRdMHho nhKFWqRên nu8àng mớiu8 nóXnRdMHi hKFWqRra mộthKFWqR phhKFWqRen vừahKFWqR rồi.

Bạch Tốp9KXpW TriXnRdMHnh lúXnRdMHc np9KXpWày mhKFWqRở miệngu8: “Phải”

Tiểu Bạchp9KXpW mhKFWqRở miệnXnRdMHg, vậyp9KXpW còXnRdMHn u8có thểu8 giảXnRdMH sao?

Oanh XnRdMH—— HứXnRdMHa hKFWqRTiên cXnRdMHhợt cảmXnRdMH hKFWqRthấy thiêu8n XnRdMHlôi XnRdMH(sấm séXnRdMHt) cXnRdMHuồn u8cuộn, hKFWqRkhông nghĩu8 u8tới mìhKFWqRnh lạhKFWqRi nóiXnRdMH thKFWqRrúng rồi.

Cho nêhKFWqRn, ngàXnRdMHy p9KXpWthứ hhKFWqRai, HứaXnRdMH TiêXnRdMHn hKFWqRmua p9KXpWrất nhiềuhKFWqR tru8ái XnRdMHcây tươiXnRdMH, nhahKFWqRng đènXnRdMH thượngu8 hạnghKFWqR, vềp9KXpW đếnhKFWqR nhà,hKFWqR chu8ạy thẳnhKFWqRg tu8ới tp9KXpWrước bhKFWqRức họu8a Quau8n ÂXnRdMHm ĐạhKFWqRi sĩhKFWqR. Xếpp9KXpW tp9KXpWoàn bộhKFWqR tráp9KXpWi cXnRdMHây ru8a, hKFWqRsau đóXnRdMH hKFWqRđốt p9KXpWnhang đXnRdMHèn, p9KXpWrồi hàXnRdMHnh lễ.u8 Trop9KXpWng p9KXpWmiệng lẩmp9KXpW bẩm:XnRdMH “Qup9KXpWan Thếu8 Âmp9KXpW BồhKFWqR TáXnRdMHt, saXnRdMHu nàu8y thKFWqRa mỗhKFWqRi nu8gày đềuhKFWqR mup9KXpWa cu8ho ngàXnRdMHi tp9KXpWrái XnRdMHcây tươiu8 ngu8on, nhKFWqRhang u8đèn thượngu8 hạnp9KXpWg. Chp9KXpWo nêp9KXpWn, vu8ề hKFWqRsau xihKFWqRn chiXnRdMHếu cốp9KXpW hKFWqRnhiều hơnhKFWqR nha.”

Hứa KiềuXnRdMH p9KXpWDung vừp9KXpWa lúp9KXpWc p9KXpWđi vXnRdMHào, nghhKFWqRe p9KXpWđược lXnRdMHời XnRdMHcầu nguyệu8n cp9KXpWò kXnRdMHè mặXnRdMHc cảp9KXpW củaXnRdMH Hứau8 p9KXpWTiên, vừXnRdMHa sợXnRdMH hKFWqRvừa giu8ận, p9KXpWđưa XnRdMHtay gõhKFWqR XnRdMHmột u8cái lênXnRdMH đXnRdMHầu HhKFWqRứa TiênhKFWqR: “Muộiu8 XnRdMHđứa XnRdMHnhỏ đáu8ng cp9KXpWhết XnRdMHnày, nhKFWqRói XnRdMHcái gìhKFWqR thếu8 hả.u8 QuXnRdMHan ÂhKFWqRm u8Bồ hKFWqRTát XnRdMHhá lạihKFWqR đểu8 yênu8 chhKFWqRo mu8uội khiXnRdMHnh XnRdMHnhờn u8như vậy?”

Hứa TiêXnRdMHn ômp9KXpW đầu,XnRdMH hKFWqRkhông phụhKFWqRc XnRdMHnói: “hKFWqRNói suhKFWqRông tu8hì cóhKFWqR ícu8h u8gì chứ,XnRdMH chu8úng p9KXpWta cầnhKFWqR XnRdMHphải nXnRdMHói tp9KXpWhực tế,u8 thựcu8 tếu8 a.”

“Muội đứahKFWqR hKFWqRnhỏ đángu8 cp9KXpWhết này,p9KXpW lXnRdMHại XnRdMHcòn cp9KXpWố cãi...”

Trên.

“Không hKFWqRtệ, rhKFWqRất cóu8 chíhKFWqR hướu8ng.” u8Trên khuôXnRdMHn mặtXnRdMH tuấu8n mỹp9KXpW củahKFWqR Kiu8m Thp9KXpWiền Tp9KXpWử hiệnXnRdMH lênu8 nụhKFWqR cười.

Quan u8Âm hKFWqRĐại p9KXpWsĩ vừahKFWqR lXnRdMHòng gậthKFWqR đp9KXpWầu: “u8Không uổnghKFWqR u8ta giúpp9KXpW hKFWqRnàng nhiềuhKFWqR nhưXnRdMH thế.”

“Bất u8quá, nóihKFWqR điu8 cu8ũng pp9KXpWhải nóiXnRdMH lại,XnRdMH tạihKFWqR u8sao chỉu8 hKFWqRcung phụnghKFWqR ngươu8i, kp9KXpWhông cóp9KXpW hKFWqRphần chKFWqRủa thKFWqRa?” KiXnRdMHm ThiềnhKFWqR Tửu8 troXnRdMHng lòXnRdMHng bấtXnRdMH bình.

“Ai bảXnRdMHo ngươXnRdMHi khônp9KXpWg chịup9KXpW hihKFWqRển linh.p9KXpW” Qu8uan ÂXnRdMHm ĐạiXnRdMH su8ĩ kp9KXpWhinh thườnghKFWqR vu8ạch rõ.

Kim Thiềnu8 tXnRdMHử ngẩnu8g đhKFWqRầu đảou8 cặpp9KXpW mhKFWqRắt tru8ắng dãXnRdMH, su8au đp9KXpWó trou8ng u8lòng nhKFWqRổi XnRdMHlên tínhu8 toáhKFWqRn. XhKFWqRem XnRdMHra kXnRdMHhi nàhKFWqRo đóXnRdMH mp9KXpWình cũu8ng hKFWqRphải hiểnp9KXpW lip9KXpWnh mXnRdMHột cXnRdMHhút mớip9KXpW được.

Cuộc su8ống u8ngày XnRdMHtừng ngàyhKFWqR p9KXpWtrôi quXnRdMHa, HứXnRdMHa TXnRdMHiên mỗiu8 nghKFWqRày ởhKFWqR BảXnRdMHo AXnRdMHn đưu8ờng khKFWqRhám bp9KXpWệnh, Bạchp9KXpW Tu8ố TrinhKFWqRh cùngu8 TiểXnRdMHu ThhKFWqRanh du8ạy Tiểup9KXpW chíp9KXpWnh thXnRdMHái phu8áp hKFWqRthuật, đốp9KXpWc XnRdMHthúc np9KXpWó p9KXpWtu luyệnp9KXpW. BXnRdMHuổi tốihKFWqR HứhKFWqRa TiênhKFWqR thKFWqRrở về,hKFWqR Bạcp9KXpWh ThKFWqRố u8Trinh sẽhKFWqR p9KXpWdạy nàhKFWqRng mộtu8 chhKFWqRút hKFWqRpháp thup9KXpWật nềnhKFWqR tảnhKFWqRg. Cp9KXpWòn thXnRdMHuật phhKFWqRi hànp9KXpWh mhKFWqRà HXnRdMHứa TiênhKFWqR tâmhKFWqR thKFWqRâm np9KXpWiệm XnRdMHniệm, vẫp9KXpWn cònhKFWqR rấtp9KXpW xa.

Hôm hKFWqRnay, HứaXnRdMH TiêhKFWqRn p9KXpWvừa u8về tớu8i nhà,u8 Hứu8a KiềuhKFWqR Dunp9KXpWg lihKFWqRền lôiXnRdMH kéop9KXpW taXnRdMHy np9KXpWàng, p9KXpWvẻ mặtu8 ngưngp9KXpW trọnghKFWqR nóiu8: “HánhKFWqR Vănu8, hKFWqRtrong thờihKFWqR gXnRdMHian nXnRdMHày muộihKFWqR đXnRdMHừng đu8i u8ra nghKFWqRoài hKFWqRvào buổihKFWqR tối.”

“Tại sXnRdMHao vậyu8?” Hứp9KXpWa hKFWqRTiên hKFWqRnghi hou8ặc hỏi.

“Đã xXnRdMHảy rXnRdMHa chp9KXpWuyện rồi.p9KXpW Tỷp9KXpW pu8hu cu8ủa muộip9KXpW u8nói gầnp9KXpW đâhKFWqRy cu8ó vXnRdMHài XnRdMHnữ tửXnRdMH bịhKFWqR hKFWqRmất tích,p9KXpW lạu8i khônghKFWqR p9KXpWco p9KXpWbất khKFWqRì đầup9KXpW mốiXnRdMH nào”p9KXpW HứahKFWqR KhKFWqRiều Dup9KXpWng khuôp9KXpWn hKFWqRmặt đầyhKFWqR p9KXpWu sầu.

“Muội khôu8ng XnRdMHcó nghp9KXpWe hKFWqRtỷ php9KXpWu XnRdMHnói chuyệhKFWqRn np9KXpWày màu8.” HứXnRdMHa hKFWqRTiên u8nhìn bộhKFWqR hKFWqRdạng rp9KXpWầu ru8ĩ XnRdMHcủa HứhKFWqRa Kiềup9KXpW Du8ung, càngp9KXpW ngXnRdMHhi hoặc.

“Tỷ pu8hu muộiXnRdMH sợXnRdMH cu8húng tp9KXpWa lp9KXpWo lắXnRdMHng, nXnRdMHên u8không nóp9KXpWi. Hôu8m qp9KXpWua bXnRdMHị đhKFWqRánh đượcu8 nânp9KXpWg trởu8 vềXnRdMH thKFWqRỷ mớhKFWqRi bihKFWqRết chu8uyện đó.”u8 HhKFWqRứa Kiềuu8 DhKFWqRung vừaXnRdMH nóhKFWqRi nu8ước mhKFWqRắt liềnhKFWqR chảp9KXpWy xuống,XnRdMH lahKFWqRu đip9KXpW hKFWqRrồi nóip9KXpW, “TỷXnRdMH hKFWqRphu muộu8i u8nói, XnRdMHnửa thu8áng gầnXnRdMH đâyhKFWqR liênp9KXpW tp9KXpWục mấthKFWqR tíchu8 kXnRdMHhông p9KXpWít nữu8 tử,XnRdMH thKFWqRra thếu8 u8nào cũnp9KXpWg trhKFWqRa XnRdMHkhông đượcu8 tuXnRdMHng tu8ích. hKFWqRBan hKFWqRđầu chp9KXpWo làhKFWqR bọnXnRdMH XnRdMHlừa đp9KXpWảo (*hKFWqR) lhKFWqRàm, u8nhưng cu8anh chặtp9KXpW cXnRdMHửa tu8hành, cp9KXpWũng khôngXnRdMH thấhKFWqRy cXnRdMHó p9KXpWai khảhKFWqR nghu8i rhKFWqRa vu8ào. Nếp9KXpWu khôngXnRdMH đưp9KXpWợc phKFWqRhá ánXnRdMH, tỷu8 pp9KXpWhu muXnRdMHội sợhKFWqR lp9KXpWà sẽhKFWqR bịp9KXpW cu8ách chKFWqRhức mất.”

(*) p9KXpWNguyên p9KXpWvăn làhKFWqR quảihKFWqR tp9KXpWử: ngu8hĩa làp9KXpW bọnp9KXpW lừahKFWqR p9KXpWđảo, bXnRdMHắt cócu8, mẹXnRdMH mu8ìn. p9KXpWTa đp9KXpWịnh đểp9KXpW mẹXnRdMH mu8ìn màXnRdMH p9KXpWthấy nu8ó hiệnp9KXpW đạp9KXpWi qp9KXpWuá nêXnRdMHn p9KXpWlại thôi.

Hứa TiXnRdMHên XnRdMHsửng sốt,p9KXpW cu8huyện nàyu8 u8nghe tựap9KXpW hồXnRdMH u8rất khôngp9KXpW tầmXnRdMH thường.

“Tóm lại,hKFWqR buổip9KXpW tốiXnRdMH muộiXnRdMH p9KXpWđừng hKFWqRra nghKFWqRoài.” Hứp9KXpWa p9KXpWKiều Dp9KXpWung lhKFWqRại tiếpu8 tụcu8 dặnXnRdMH dò.

“Muội bXnRdMHiết rồhKFWqRi.” HứahKFWqR Tp9KXpWiên gậtp9KXpW đu8ầu, “TỷXnRdMH phhKFWqRu đãp9KXpW tu8ìm đạiXnRdMH hKFWqRphu xehKFWqRm p9KXpWqua chưa?”

“Rồi, cũngu8 hKFWqRđã bôhKFWqRi tp9KXpWhuốc rồiXnRdMH.” TâmhKFWqR tìnhu8 HứaXnRdMH Kiều8u DunXnRdMHg vhKFWqRẫn khôhKFWqRng tốtu8 lắm.

“Không cXnRdMHó chuyệnXnRdMH gìXnRdMH đâuu8, tỷhKFWqR u8phu tXnRdMHrẻ tuổhKFWqRi, rấtp9KXpW XnRdMHmau u8sẽ ku8hôi pXnRdMHhục u8thôi. Tỷu8 đahKFWqRng mp9KXpWang hàip9KXpW p9KXpWtử, đừu8ng thươp9KXpWng tâmu8, p9KXpWđối XnRdMHvới hàihKFWqR u8tử tronp9KXpWg bụngp9KXpW u8không u8tốt đâu.”XnRdMH Hứap9KXpW u8Tiên khuyhKFWqRên giu8ải, nhưnu8g trXnRdMHong lònXnRdMHg thầmu8 XnRdMHsuy p9KXpWtư chuyệhKFWqRn này.XnRdMH Nu8ghĩ láp9KXpWt nữap9KXpW XnRdMHđi tìmhKFWqR Tiểp9KXpWu u8Bạch thưu8ơng lượngu8 mộp9KXpWt chp9KXpWút mXnRdMHới được.

“Ừ, p9KXpWtỷ biếtu8 ru8ồi. TXnRdMHỷ đihKFWqR phòngp9KXpW bếhKFWqRp p9KXpWxem XnRdMHmột chúp9KXpWt TihKFWqRểu ThKFWqRhanh làmu8 cp9KXpWơm xXnRdMHong chưa.”p9KXpW Hứau8 KhKFWqRiều DunXnRdMHg gậtXnRdMH đầu,u8 lap9KXpWu khôu8 nướchKFWqR mắtp9KXpW, mu8iễn cưỡXnRdMHng lộp9KXpW p9KXpWra nụXnRdMH XnRdMHcười, u8đi xuốnp9KXpWg bếp.

Buổi tXnRdMHối, hKFWqRHứa u8Tiên đemu8 cu8huyện nàyu8 nóip9KXpW hKFWqRcho Bạp9KXpWch Tốp9KXpW Trinh.

Bạch Tốu8 TriXnRdMHnh trầXnRdMHm tXnRdMHư rồihKFWqR nói:u8 “Hẳnu8 làXnRdMH yêu8u quu8ái làm.”

“Ta cũp9KXpWng vậyp9KXpW cảmXnRdMH thp9KXpWấy u8là yêhKFWqRu quái.”p9KXpW Hứap9KXpW TiênhKFWqR gậtXnRdMH đu8ầu, “Tỷu8 php9KXpWu bp9KXpWây u8giờ cXnRdMHòn đhKFWqRang nằmp9KXpW ởp9KXpW tru8ên gihKFWqRường hKFWqRđây, hu8ay lp9KXpWà chúngp9KXpW hKFWqRta gXnRdMHiúp tỷu8 phhKFWqRu dihKFWqRệt u8trừ têXnRdMHn yêuXnRdMH quáiXnRdMH nàyp9KXpW đip9KXpW. ĐâyXnRdMH cũhKFWqRng hKFWqRlà cônhKFWqRg đứXnRdMHc đó?”

“Được” Bu8ạch ThKFWqRố Trip9KXpWnh nhKFWqRhàn nhp9KXpWạt gậthKFWqR đầu.

“Hắc hắc,XnRdMH cóXnRdMH tu8hể u8thử XnRdMHmột cXnRdMHhút phápXnRdMH thup9KXpWật huynhKFWqRh hKFWqRdạy tXnRdMHa XnRdMHrồi.” Hứap9KXpW TiêhKFWqRn hưnXnRdMHg pXnRdMHhấn hKFWqRreo lên.

Bạch XnRdMHTố Trinp9KXpWh nu8hìn XnRdMHbộ dạu8ng hu8ưng phhKFWqRấn p9KXpWcủa Hu8ứa Tiên,p9KXpW tu8rong mắthKFWqR p9KXpWnổi lêp9KXpWn vẻu8 sủhKFWqRng nịcp9KXpWh, nhu8ẹ np9KXpWhàng nóXnRdMHi: “Ừ.u8” BấtXnRdMH XnRdMHkể phKFWqRhát sihKFWqRnh cáu8i hKFWqRgì, hắnhKFWqR cũXnRdMHng sp9KXpWẽ đứnXnRdMHg u8ở XnRdMHbên cạnhp9KXpW np9KXpWàng, XnRdMHbảo vXnRdMHệ np9KXpWàng, sp9KXpWẽ khôu8ng đểhKFWqR chXnRdMHo nXnRdMHàng bịXnRdMH hKFWqRmột tiXnRdMHa thươnghKFWqR tổnu8 nào.