You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3mohWWqxu0: Y73ZCêu quái?

Đêm khuyWzRxf5Soa 73ZCyên tĩnh,73ZC BạchmohWWqxu WzRxf5SoTố Tri73ZCnh l73ZCẳng lặ73ZCng hộWzRxf5So phmohWWqxuáp c73ZCho H73ZCứa TiênmohWWqxu, nhWzRxf5Soìn k73ZChuôn mmohWWqxuặt đmohWWqxuỏ hmohWWqxuồng mohWWqxukhá thườWzRxf5Song củmohWWqxua 73ZCngười WzRxf5Sotrên giườngmohWWqxu kiamohWWqxu, đmohWWqxuáy 73ZCmắt 73ZChắn hiệnWzRxf5So lmohWWqxuên ýWzRxf5So cư73ZCời ônWzRxf5So mohWWqxunhu. CúWzRxf5Soi đầmohWWqxuu nhìWzRxf5Son ta73ZCy mình,WzRxf5So rồi73ZC vươnmohWWqxu 73ZCra nắmmohWWqxu thật73ZC chặt.mohWWqxu CảmohWWqxu đờimohWWqxu WzRxf5Sonày, cómohWWqxu lWzRxf5Soẽ cũn73ZCg sẽWzRxf5So khWzRxf5Soông bmohWWqxuuông tay.

 

Mãi mohWWqxucho mohWWqxuđến kmohWWqxuhi mohWWqxuhừng sá73ZCng, mohWWqxuHứa Tiên73ZC mớWzRxf5Soi WzRxf5Somơ mohWWqxumơ màngWzRxf5So màWzRxf5Song tmohWWqxuỉnh lại.73ZC VừmohWWqxua 73ZCmở mmohWWqxuắt liền73ZC th73ZCấy Bạch73ZC Tố73ZC TrinWzRxf5Soh đangWzRxf5So mohWWqxuđợi mohWWqxubên người.

“Tiểu B73ZCạch.” HứWzRxf5Soa Ti73ZCên mỉmWzRxf5So cườimohWWqxu, cảmWzRxf5So giácmohWWqxu vừa73ZC tỉnhmohWWqxu dậ73ZCy liềnmohWWqxu thấ73ZCy TiểuWzRxf5So B73ZCạch thậWzRxf5Sot tốt.

“Cảm WzRxf5Sothấy tWzRxf5Sohế n73ZCào?” Bạc73ZCh TmohWWqxuố mohWWqxuTrinh đỡ73ZC WzRxf5SoHứa Tiê73ZCn ngồimohWWqxu dậ73ZCy hỏi.

“Ừm...” HứmohWWqxua TimohWWqxuên cảm73ZC nmohWWqxuhận tmohWWqxuhân thểWzRxf5So củamohWWqxu mìnWzRxf5Soh, s73ZCo sánmohWWqxuh, cómohWWqxu chút73ZC kin73ZCh ngạcWzRxf5So mởWzRxf5So miWzRxf5Soệng, “Cảm73ZC giámohWWqxuc thânmohWWqxu thmohWWqxuể tWzRxf5Sohật giốngmohWWqxu nhmohWWqxuư WzRxf5Soso mohWWqxuvới trướmohWWqxuc kWzRxf5Soia mohWWqxunhẹ 73ZChơn rấtmohWWqxu nhmohWWqxuiều, c73ZCó WzRxf5Sothể 73ZCnghe đượWzRxf5Soc WzRxf5Soâm than73ZCh rấtWzRxf5So mohWWqxuxa bênWzRxf5So nWzRxf5Sogoài, cWzRxf5Soòn nhạyWzRxf5So bénmohWWqxu h73ZCơn t73ZCrước ki73ZCa nữa.”

“Ừ, thmohWWqxuế WzRxf5Sothì WzRxf5Sotốt.” BmohWWqxuạch TmohWWqxuố mohWWqxuTrinh nhmohWWqxuàn nWzRxf5Sohạt gậtWzRxf5So đầu,mohWWqxu 73ZC“Kế tiế73ZCp mohWWqxuta sẽWzRxf5So từWzRxf5So WzRxf5Sotừ dạyWzRxf5So nàng73ZC mohWWqxumột chútmohWWqxu p73ZCháp thuật.”

“Sau n73ZCày WzRxf5Sota c73ZCũng mohWWqxucó mohWWqxuthể WzRxf5Sobay sao?”WzRxf5So HứaWzRxf5So TiêWzRxf5Son 73ZChai mắt73ZC s73ZCáng ngờiWzRxf5So, hưngWzRxf5So phấnmohWWqxu hỏi.

“Dĩ nhimohWWqxuên 73ZCcó thể.”WzRxf5So BạchWzRxf5So Tố73ZC Tri73ZCnh gWzRxf5Soật đầmohWWqxuu. NmohWWqxuhìn bộWzRxf5So WzRxf5Sodạng kWzRxf5Soích độ73ZCng củamohWWqxu HứWzRxf5Soa TiêmohWWqxun, troWzRxf5Song lòngmohWWqxu không73ZC khỏiWzRxf5So buWzRxf5Soồn cười.

Hứa Ti73ZCên 73ZCkích độngWzRxf5So WzRxf5Soxong, lúcmohWWqxu mohWWqxunày mớmohWWqxui mohWWqxunhớ tớ73ZCi tìnhmohWWqxu cảnhWzRxf5So bâ73ZCy giờ.WzRxf5So LươnWzRxf5Sog vmohWWqxuương 73ZCphủ mohWWqxukia chắc73ZC l73ZCà khôWzRxf5Song thểWzRxf5So trởmohWWqxu lại73ZC rồiWzRxf5So, nhWzRxf5Soư vậyWzRxf5So WzRxf5Sotrở v73ZCề trấn73ZC GmohWWqxuiang đi.

“Ta WzRxf5Sonhớ mohWWqxutiểu Than73ZCh, WzRxf5Socon cWzRxf5Soua nhỏWzRxf5So cWzRxf5Soùng mấymohWWqxu ngWzRxf5Soười nh73ZCà tỷWzRxf5So t73ZCỷ quá.”WzRxf5So Hứa73ZC TimohWWqxuên tựaWzRxf5So vàmohWWqxuo tromohWWqxung ngựcWzRxf5So BạcWzRxf5Soh TWzRxf5Soố TrinWzRxf5Soh 73ZCnhẹ nhànWzRxf5Sog nói.

“Ừ, WzRxf5Sovậy tmohWWqxuhì điWzRxf5So WzRxf5SoTrấn G73ZCiang.” 73ZCBạch TốmohWWqxu TWzRxf5Sorinh 73ZCđồng ý.

“Vậy Lươn73ZCg vươnmohWWqxug p73ZChủ bênmohWWqxu kia73ZC...” mohWWqxuHứa mohWWqxuTiên tớWzRxf5Soi tmohWWqxuới mohWWqxucái vămohWWqxun 73ZCthư 73ZCđiều pháimohWWqxu kia.

“Cái mohWWqxunày k73ZChông cần73ZC mohWWqxulo lắng73ZC, tmohWWqxua điWzRxf5So 73ZCmột chuyến73ZC lmohWWqxuà được.”WzRxf5So BWzRxf5Soạch TốWzRxf5So Tr73ZCinh WzRxf5Sođã WzRxf5Sosớm cmohWWqxuó tWzRxf5Soính WzRxf5Sotoán, đe73ZCm vmohWWqxuăn thưmohWWqxu điềumohWWqxu phải73ZC sửamohWWqxu lạiWzRxf5So làmohWWqxu xWzRxf5Soong. Chuy73ZCện c73ZCủa tmohWWqxuhế 73ZCtục khôWzRxf5Song WzRxf5Sothể nhúng73ZC tmohWWqxuay mohWWqxuquá nhmohWWqxuiều, nmohWWqxuếu không73ZC sẽ73ZC cmohWWqxuó ảnh73ZC hưởng.

“Ừ.” HứaWzRxf5So TiêmohWWqxun 73ZCcao hWzRxf5Soứng gậ73ZCt đầu,WzRxf5So c73ZCó Ti73ZCểu BWzRxf5Soạch WzRxf5Soở đâyWzRxf5So, hìnWzRxf5Soh nmohWWqxuhư 73ZCtất cảmohWWqxu đềumohWWqxu khônWzRxf5Sog pmohWWqxuhải lWzRxf5Soà vấ73ZCn đềWzRxf5So khmohWWqxuó kh73ZCăn nữa.

“Đi CôWzRxf5So TmohWWqxuô t73ZCrước.” Bạc73ZCh T73ZCố WzRxf5SoTrinh ômWzRxf5So chầ73ZCm lấyWzRxf5So HmohWWqxuứa TiWzRxf5Soên, trựcmohWWqxu tiếmohWWqxup bmohWWqxuay mohWWqxulên trời.

Đi tớimohWWqxu cămohWWqxun 73ZCnhà 73ZCở CWzRxf5Soô Tô,WzRxf5So Tiểu73ZC WzRxf5SoThanh cùmohWWqxung TiểuWzRxf5So WzRxf5Sochính t73ZChái ch73ZCấn động,mohWWqxu chạymohWWqxu 73ZCra n73ZCghênh WzRxf5Sođón bọnmohWWqxu hWzRxf5Soọ. TiểumohWWqxu WzRxf5Sochính tháimohWWqxu vmohWWqxuừa nmohWWqxuhìn thấymohWWqxu HứamohWWqxu mohWWqxuTiên, liềnmohWWqxu k73ZCích đWzRxf5Soộng muWzRxf5Soốn nWzRxf5Sohào mohWWqxuvào tronWzRxf5Sog ngWzRxf5Soực nànWzRxf5Sog. WzRxf5SoMà HứaWzRxf5So Tiê73ZCn cũnWzRxf5Sog cmohWWqxuười chuẩnmohWWqxu bWzRxf5Soị ô73ZCm n73ZCó. 73ZCAi WzRxf5Sodè TimohWWqxuểu chmohWWqxuính thá73ZCi nhàmohWWqxuo 73ZCtới trướ73ZCc mặmohWWqxut, chmohWWqxuỉ còn73ZC cWzRxf5Soách mấy73ZC WzRxf5Sotấc, tWzRxf5Sohì WzRxf5Solàm mohWWqxusao cũng73ZC khômohWWqxung bổmohWWqxu nhàoWzRxf5So đượmohWWqxuc tớ73ZCi ngực73ZC mohWWqxuHứa Tiên73ZC mohWWqxunữa. Ti73ZCểu WzRxf5Sochính tWzRxf5Sohái WzRxf5Soủy kmohWWqxuhuất ngẩnmohWWqxug mohWWqxuđầu, l73ZCiền tmohWWqxuhấy Bạ73ZCch T73ZCố TrimohWWqxunh mặt73ZC lạn73ZCh, đanWzRxf5Sog mohWWqxutúm cmohWWqxuổ áo73ZC nó73ZC mohWWqxulên, 73ZCkhông mohWWqxucho nóWzRxf5So tiếnmohWWqxu thêWzRxf5Som nửamohWWqxu bước.

“Sư phụ.WzRxf5So..” TmohWWqxuiểu ch73ZCính mohWWqxuthái mohWWqxumở WzRxf5Soto đômohWWqxui mmohWWqxuắt đenWzRxf5So lmohWWqxuóng lmohWWqxuánh mohWWqxurưng rưngmohWWqxu, đWzRxf5Soầy ủmohWWqxuy khu73ZCất nhìn&nb73ZCsp; mohWWqxuBạch TmohWWqxuố TWzRxf5Sorinh, kh73ZCáng n73ZCghị hànhWzRxf5So 73ZCđộng mohWWqxucủa hắn.

“Tiểu hàiWzRxf5So tử&nbsmohWWqxup; mWzRxf5Soà 73ZChuynh cũnWzRxf5Sog ghemohWWqxun à.WzRxf5So” HứaWzRxf5So TiêWzRxf5Son đẩymohWWqxu mohWWqxutay BạchmohWWqxu 73ZCTố TrinmohWWqxuh rmohWWqxua, mộWzRxf5Sot tmohWWqxuay ô73ZCm lấWzRxf5Soy TiểmohWWqxuu cWzRxf5Sohính th73ZCái WzRxf5Sođang l73ZCã chãmohWWqxu chực73ZC kh73ZCóc WzRxf5Sovào tr73ZCong ngực.mohWWqxu TiểumohWWqxu chíWzRxf5Sonh tmohWWqxuhái n73ZCheo mắt73ZC lại,73ZC cũWzRxf5Song thậWzRxf5Sot chặt73ZC ô73ZCm WzRxf5Socổ Hứ73ZCa Tiên.

“Tu WzRxf5Soluyện thWzRxf5Soế nàmohWWqxuo rồi?”WzRxf5So GiọmohWWqxung Bạch73ZC mohWWqxuTố Tri73ZCnh WzRxf5Sogiờ phúWzRxf5Sot mohWWqxunày 73ZCâm l73ZCãnh vWzRxf5Soô cùng.

“Dạ...” TmohWWqxuiểu cWzRxf5Sohính tháWzRxf5Soi cóWzRxf5So chútWzRxf5So bốiWzRxf5So rối73ZC, c73ZCắn 73ZCcắn đầmohWWqxuu ngómohWWqxun tay73ZC, mớmohWWqxui yếWzRxf5Sou ớtmohWWqxu mohWWqxunói, “WzRxf5SoCon rmohWWqxuất cốmohWWqxu gắng.”

“Vậy t73ZChì tốt.”mohWWqxu BWzRxf5Soạch WzRxf5SoTố mohWWqxuTrinh xWzRxf5Soem xmohWWqxuét tmohWWqxuu vmohWWqxui WzRxf5SoTiểu chín73ZCh thá73ZCi, thấy73ZC mohWWqxuso vớimohWWqxu trướmohWWqxuc kiWzRxf5Soa tmohWWqxuinh tiếnWzRxf5So hơ73ZCn mộtmohWWqxu c73ZChút rmohWWqxuồi, lúcmohWWqxu mohWWqxunày mớ73ZCi bỏmohWWqxu qu73ZCa chmohWWqxuo nó.

“Hứa 73ZCTiên, n73ZCgươi mohWWqxucó WzRxf5Solinh c73ZCăn mohWWqxurồi?” Tiể73ZCu 73ZCThanh vẫnWzRxf5So không73ZC nómohWWqxui gìmohWWqxu WzRxf5Solúc 73ZCnày bỗmohWWqxung nhiênWzRxf5So kinmohWWqxuh n73ZCgạc WzRxf5Somở miWzRxf5Soệng, WzRxf5Somới vừ73ZCa 73ZCrồi hắn73ZC vWzRxf5Soẫn đan73ZCg quaWzRxf5Son sát73ZC Hứa73ZC TiênWzRxf5So, cảmWzRxf5So 73ZCthấy HứamohWWqxu Ti73ZCên c73ZCó c73ZCái mohWWqxugì đmohWWqxuó khanmohWWqxug kmohWWqxuhác. Hiện73ZC tạiWzRxf5So WzRxf5Sorốt cụmohWWqxuc hiểmohWWqxuu đượcWzRxf5So làWzRxf5So WzRxf5Sodo đâu.

“Ừ, TiểuWzRxf5So BạcWzRxf5Soh đmohWWqxuã WzRxf5Sotìm 73ZCđan thảo73ZC ch73ZCo tWzRxf5Soa ăn73ZC đó73ZC.” Hứ73ZCa 73ZCTiên WzRxf5Socao hứ73ZCng nói.

“Cái WzRxf5Sogì? ChmohWWqxuỗ ngumohWWqxuy hiểmohWWqxum 73ZCnhư vậy,mohWWqxu đạiWzRxf5So WzRxf5Soca huynhmohWWqxu...” WzRxf5SoTiểu ThanmohWWqxuh kWzRxf5Soinh WzRxf5Songạc tmohWWqxuhấp giọng73ZC hômohWWqxu WzRxf5Solên, nmohWWqxuhìn về73ZC phWzRxf5Soía BạcmohWWqxuh TốmohWWqxu Trinh.

Bạch Tố73ZC TrmohWWqxuinh lạiWzRxf5So lạn73ZCh lùng73ZC 73ZClườm lWzRxf5Soại, đemmohWWqxu 73ZCcâu nmohWWqxuói k73ZCế timohWWqxuếp củ73ZCa TiểmohWWqxuu WzRxf5SoThanh 73ZCép t73ZCrở về.

Hứa mohWWqxuTiên n73ZCgơ ngác,mohWWqxu nhìmohWWqxun 73ZCvề ph73ZCía WzRxf5Sovẻ mặtWzRxf5So khôngmohWWqxu đổmohWWqxui c73ZCủa 73ZCBạch TốmohWWqxu TrmohWWqxuinh, caWzRxf5Sou mohWWqxumày lmohWWqxuo lắng73ZC hỏWzRxf5Soi: “NơiWzRxf5So đWzRxf5Soan thWzRxf5Soảo sinmohWWqxuh t73ZCrưởng, rấWzRxf5Sot WzRxf5Songuy himohWWqxuểm cWzRxf5Soó ph73ZCải hWzRxf5Soay không?”

Bạch TốWzRxf5So TrWzRxf5Soinh khôngmohWWqxu WzRxf5Sonói gì.

Hứa TiêmohWWqxun cắnmohWWqxu cmohWWqxuắn môWzRxf5Soi, nh73ZCìn B73ZCạch TWzRxf5Soố Tr73ZCinh mặtmohWWqxu mohWWqxukhông 73ZCchút thWzRxf5Soay đổmohWWqxui, nhưngWzRxf5So trmohWWqxuong lòngmohWWqxu 73ZCvô cWzRxf5Soùng 73ZCphức tạp.WzRxf5So TiểmohWWqxuu Bạ73ZCch vmohWWqxuì mìmohWWqxunh 73ZClại mmohWWqxuạo hi73ZCểm như73ZC vậy...73ZC WzRxf5SoCó cảmmohWWqxu độngmohWWqxu, l73ZCo lắng73ZC, còWzRxf5Son cmohWWqxuó sợ73ZC hãi.

“Ha hmohWWqxuả, h73ZCa 73ZCha, vậWzRxf5Soy, 73ZCvậy Hứ73ZCa TiêWzRxf5Son ngươ73ZCi phảiWzRxf5So chămWzRxf5So ch73ZCỉ mohWWqxutu luymohWWqxuện đó,73ZC đừWzRxf5Song lãnWzRxf5Sog phWzRxf5Soí kh73ZCổ t73ZCâm củWzRxf5Soa đại73ZC WzRxf5Soca ta73ZC.” TimohWWqxuểu TmohWWqxuhanh biết73ZC mìnhmohWWqxu WzRxf5Sonói 73ZCsai nWzRxf5Soói r73ZCồi, n73ZCgượng ngWzRxf5Soùng cười73ZC cườiWzRxf5So, mohWWqxuvội đáWzRxf5Sonh trống73ZC lảng.

“Ừ.” HmohWWqxuứa 73ZCTiên nặ73ZCng nềWzRxf5So 73ZCgật đầu,mohWWqxu đápmohWWqxu ứng.

“Nàng đi73ZC mohWWqxunghỉ ngơiWzRxf5So trước73ZC mohWWqxuđi. WzRxf5SoTa đWzRxf5Soi xửmohWWqxu mohWWqxulý chuyWzRxf5Soện vă73ZCn thWzRxf5Soư.” BạWzRxf5Soch mohWWqxuTố Tri73ZCnh nWzRxf5Soói xonWzRxf5Sog khô73ZCng mohWWqxuđợi HứWzRxf5Soa TiWzRxf5Soên trảmohWWqxu WzRxf5Solời, ngWzRxf5Soười đ73ZCã biếnmohWWqxu mấtmohWWqxu ngmohWWqxuay tạiWzRxf5So chỗ.

“Ngươi cWzRxf5Soó đó73ZCi bụngmohWWqxu khôWzRxf5Song? TWzRxf5Soa chuẩnmohWWqxu mohWWqxubị điểm73ZC t73ZCâm WzRxf5Socho ng73ZCươi nhamohWWqxu.” TiểumohWWqxu ThWzRxf5Soanh nmohWWqxuhìn 73ZCHứa TiWzRxf5Soên sữnWzRxf5Sog sờmohWWqxu đứngWzRxf5So ởWzRxf5So tại73ZC chỗ,73ZC mởmohWWqxu miện73ZCg hỏi.

“Nga, đúngmohWWqxu lmohWWqxuà cmohWWqxuó c73ZChút đói73ZC bụng,73ZC tWzRxf5Soa mmohWWqxuuốn ăn73ZC s73ZCữa đậumohWWqxu nWzRxf5Soành bánhmohWWqxu WzRxf5Soquẩy.” H73ZCứa T73ZCiên sờ73ZC mohWWqxusờ bụng,WzRxf5So 73ZClúc nmohWWqxuày mớ73ZCi cả73ZCm WzRxf5Sothấy cóWzRxf5So mohWWqxuchút đói.

“Một lámohWWqxut nữaWzRxf5So 73ZCta 73ZCra ngmohWWqxuoài mua.mohWWqxu” Tiểu73ZC Th73ZCanh tWzRxf5Soức giậWzRxf5Son nói.

“Thỏ tmohWWqxua nmohWWqxuuôi thếWzRxf5So nWzRxf5Soào rồi,WzRxf5So cómohWWqxu mậpWzRxf5So hamohWWqxuy k73ZChông?” HứaWzRxf5So WzRxf5SoTiên ômmohWWqxu TiWzRxf5Soểu WzRxf5Sochính thái73ZC WzRxf5Sohướng hậuWzRxf5So vi73ZCện đi73ZC tWzRxf5Soới, “mohWWqxuCòn cómohWWqxu, câWzRxf5Soy r73ZCụng tmohWWqxuiền củWzRxf5Soa tWzRxf5Soa đâu73ZC, lớnWzRxf5So lê73ZCn c73ZChút mohWWqxunào chưa?”

Tiểu 73ZCThanh khóe73ZC miệmohWWqxung 73ZCco qmohWWqxuuắp: “Cây73ZC rụnmohWWqxug tiền?”

“Chính là73ZC mohWWqxucây 73ZCLinh Â73ZCm màWzRxf5So mohWWqxuta WzRxf5Socùng TiểuWzRxf5So BạchmohWWqxu WzRxf5Sođi PhổWzRxf5So ĐàmohWWqxu s73ZCơn lmohWWqxuấy về73ZC đWzRxf5Soó.” HứmohWWqxua Tiên73ZC WzRxf5Sokhẩu kh73ZCí rất73ZC mohWWqxukhinh bỉ.

Cây LimohWWqxunh ÂmohWWqxum WzRxf5Solà câymohWWqxu rụngWzRxf5So tiền...

Tiểu TWzRxf5Sohanh cảmWzRxf5So thấWzRxf5Soy 73ZCrất 73ZCvô lực.

Chưa 73ZCtới gimohWWqxuữa tmohWWqxurưa, BạchmohWWqxu TốmohWWqxu WzRxf5SoTrinh WzRxf5Sođã trởmohWWqxu lại.

Hứa TiênWzRxf5So n73ZCghênh đWzRxf5Soón: “C73ZChuyện đều73ZC gimohWWqxuải quyếWzRxf5Sot xo73ZCng rồi?”

Bạch TmohWWqxuố TrinWzRxf5Soh n73ZChàn nhạtmohWWqxu gật73ZC đầu:73ZC “Ừ.”WzRxf5So WzRxf5SoChuyện đãWzRxf5So gimohWWqxuải quyết,WzRxf5So n73ZChưng lWzRxf5Soà khônmohWWqxug WzRxf5Sophải hắnWzRxf5So giảiWzRxf5So mohWWqxuquyết. 73ZCKhi mohWWqxuhắn tới73ZC phátWzRxf5So mohWWqxuhiện LươngmohWWqxu LimohWWqxuên đmohWWqxuã đemWzRxf5So mohWWqxuchuyện c73ZCủa HmohWWqxuứa TmohWWqxuiên làmohWWqxum xo73ZCng mohWWqxuhết rồimohWWqxu, WzRxf5Sođã mohWWqxugửi vămohWWqxun WzRxf5Sothư WzRxf5Socho nàn73ZCg trởWzRxf5So v73ZCề trấnWzRxf5So GiamohWWqxung. Tin73ZCh tWzRxf5Sohần LươngmohWWqxu mohWWqxuLiên 73ZCkhông đưmohWWqxuợc WzRxf5Sotốt c73ZCho lắmWzRxf5So, v73ZCẫn 73ZCsắc mặt73ZC tmohWWqxuái nhợtmohWWqxu ngồWzRxf5Soi WzRxf5Soở trưWzRxf5Soớc bànWzRxf5So đọcmohWWqxu sáWzRxf5Soch nhì73ZCn văn73ZC mohWWqxuthư điề73ZCu phái73ZC k73ZCia khômohWWqxung nói73ZC g73ZCì. 73ZCBất qmohWWqxuuá, n73ZChững thứmohWWqxu mohWWqxunày, BWzRxf5Soạch TốmohWWqxu T73ZCrinh đươngWzRxf5So WzRxf5Sonhiên 73ZCsẽ 73ZCkhông để73ZC 73ZCcho HứamohWWqxu Tiê73ZCn biết.

“Vậy c73ZChúng tWzRxf5Soa cWzRxf5Soó thể73ZC trở73ZC v73ZCề TrấnWzRxf5So Gia73ZCng 73ZCrồi?” mohWWqxuHứa TiêmohWWqxun 73ZCcao hứngmohWWqxu hỏi73ZC, “PhmohWWqxuải mWzRxf5Soang tmohWWqxuheo 73ZCthỏ của73ZC ta73ZC, cò73ZCn cóWzRxf5So câWzRxf5Soy rWzRxf5Soụng WzRxf5Sotiền của73ZC t73ZCa nữaWzRxf5So. VềmohWWqxu đmohWWqxuến nh73ZCà tỷ73ZC 73ZCtỷ nhìmohWWqxun thấWzRxf5Soy chúngmohWWqxu WzRxf5Sota nhấmohWWqxut định73ZC sẽmohWWqxu rWzRxf5Soất ca73ZCo hứng.”

Bạch TWzRxf5Soố TrmohWWqxuinh vừa73ZC nmohWWqxughe cmohWWqxuây WzRxf5Sorụng t73ZCiền cũ73ZCng bWzRxf5Soiết Hứa73ZC TiênWzRxf5So ám73ZC cWzRxf5Sohỉ cáiWzRxf5So gì,73ZC gmohWWqxuật đ73ZCầu đồmohWWqxung ý.

Hứa Ti73ZCên c73ZCùng BWzRxf5Soạch TWzRxf5Soố 73ZCTrinh WzRxf5Sođi t73ZCrước, TmohWWqxuiểu TmohWWqxuhanh cùngWzRxf5So Ti73ZCểu WzRxf5Sochính thmohWWqxuái ch73ZCờ dàn73ZC xếpWzRxf5So xonmohWWqxug đ73ZCâu đấyWzRxf5So s73ZCẽ đWzRxf5Soem tWzRxf5Sohỏ cWzRxf5Soùng câWzRxf5Soy LiWzRxf5Sonh mohWWqxuÂm mmohWWqxuang vmohWWqxuề sau.

Đứng ở73ZC cửa,WzRxf5So Hứa73ZC TiênWzRxf5So gõmohWWqxu thậWzRxf5Sot lâu73ZC, mohWWqxumới nWzRxf5Soghe đượcWzRxf5So tiếngWzRxf5So bWzRxf5Soước cWzRxf5Sohân v73ZCang lê73ZCn bênmohWWqxu trong.

“Tới liền,73ZC tớ73ZCi liềmohWWqxun, WzRxf5Sogõ c73ZCái gìmohWWqxu màmohWWqxu gmohWWqxuõ aWzRxf5So, cửaWzRxf5So cũng73ZC sắpmohWWqxu bWzRxf5Soị gõ73ZC th73ZCủng rồi.”mohWWqxu BWzRxf5Soên tron73ZCg lmohWWqxuà gimohWWqxuọng WzRxf5Sonói q73ZCuen thu73ZCộc củamohWWqxu WzRxf5SoHứa Kiề73ZCu Dung.

Vừa mWzRxf5Soở 73ZCcửa ramohWWqxu, thấmohWWqxuy HứaWzRxf5So TimohWWqxuên, HứamohWWqxu WzRxf5SoKiều DWzRxf5Soung mừnWzRxf5Sog tới73ZC nưWzRxf5Soớc mắmohWWqxut liềWzRxf5Son tímohWWqxu támohWWqxuch chảy73ZC xuống.

“Hán Văn,73ZC HánWzRxf5So Văn,WzRxf5So WzRxf5Sothật sự73ZC l73ZCà mmohWWqxuuội sao73ZC.” HứamohWWqxu KiềmohWWqxuu DumohWWqxung kmohWWqxuéo tmohWWqxuay HứmohWWqxua TimohWWqxuên khôngWzRxf5So buông,73ZC sợ73ZC 73ZClà mmohWWqxuình đan73ZCg 73ZCnằm mơ.

“Là muội,WzRxf5So tỷWzRxf5So tỷ.”mohWWqxu HứaWzRxf5So TmohWWqxuiên cũng73ZC WzRxf5Sonắm WzRxf5Sotay Hứa73ZC Kiều73ZC Du73ZCng, c73ZCao hứng73ZC WzRxf5Sokhông thôimohWWqxu. ChWzRxf5Soợt thấymohWWqxu b73ZCụng Hứ73ZCa K73ZCiều DunmohWWqxug kimohWWqxua khẽ73ZC nhWzRxf5Soô raWzRxf5So, WzRxf5Sokinh ngWzRxf5Soạc hmohWWqxuỏi, “TWzRxf5Soỷ tỷmohWWqxu, tỷ,73ZC tỷWzRxf5So mohWWqxumang thai?”

Trên WzRxf5Somặt HứaWzRxf5So Ki73ZCều DumohWWqxung mohWWqxuhiện 73ZClên nụ73ZC cư73ZCời h73ZCạnh pWzRxf5Sohúc, lôi73ZC kéomohWWqxu HứaWzRxf5So TWzRxf5Soiên: “Mau,mohWWqxu mmohWWqxuau vàoWzRxf5So rồmohWWqxui hãmohWWqxuy nóWzRxf5Soi.” BỗWzRxf5Song nhmohWWqxuiên l73ZCại cảmWzRxf5So thmohWWqxuấy mohWWqxucó điểmmohWWqxu g73ZCì l73ZCà lWzRxf5Soạ, 73ZClúc nà73ZCy mmohWWqxuới nhìn73ZC vmohWWqxuề ph73ZCía nhữn73ZCg mohWWqxungười bê73ZCn cạn73ZCh WzRxf5SoHứa TmohWWqxuiên, chợt73ZC nóimohWWqxu, “Ai73ZC nhaWzRxf5So, đệWzRxf5So muộmohWWqxui, tWzRxf5Soa mohWWqxulại khônWzRxf5Sog cóWzRxf5So c73ZChú 73ZCý tới73ZC muội,73ZC thậmohWWqxut là,mohWWqxu WzRxf5Somau, đềuWzRxf5So mWzRxf5Soau WzRxf5Sođi vào73ZC đWzRxf5Soi đã.”

Ba WzRxf5Songười và73ZCo WzRxf5Sophòng, WzRxf5SoHứa KiềWzRxf5Sou DWzRxf5Soung bậmohWWqxun rmohWWqxuộn đmohWWqxui pWzRxf5Soha trà,mohWWqxu WzRxf5SoHứa TiWzRxf5Soên mohWWqxuvội WzRxf5Sovàng kéomohWWqxu nWzRxf5Soàng lại:WzRxf5So “mohWWqxuTỷ, tỷ73ZC đanmohWWqxug mmohWWqxuang thWzRxf5Soai, đmohWWqxuừng vội,73ZC muộ73ZCi phWzRxf5Soa lmohWWqxuà được.”

Hứa WzRxf5SoKiều DmohWWqxuung WzRxf5Songồi xumohWWqxuống, sờmohWWqxu sờmohWWqxu bWzRxf5Soụng của73ZC mìnhmohWWqxu, WzRxf5Sotrong mắtmohWWqxu tr73ZCàn đầy73ZC yê73ZCu thương.

Hứa TiêmohWWqxun cùngWzRxf5So HứWzRxf5Soa KiềuWzRxf5So Dun73ZCg đại73ZC kWzRxf5Sohái nóiWzRxf5So 73ZCtình tr73ZCạng WzRxf5Sogần đmohWWqxuây của73ZC mìnhWzRxf5So, HứaWzRxf5So KimohWWqxuều DumohWWqxung nghmohWWqxue HứaWzRxf5So TiêWzRxf5Son nó73ZCi đ73ZCược đmohWWqxuiều vmohWWqxuề, khôngWzRxf5So cmohWWqxuần WzRxf5Sophải 73ZCtha h73ZCương c73ZChịu t73ZCội 73ZCnữa, 73ZCliền 73ZCvui mừn73ZCg mmohWWqxuuốn đWzRxf5Soi dâng73ZC hươmohWWqxung WzRxf5Socho QuaWzRxf5Son Â73ZCm ĐạiWzRxf5So sĩmohWWqxu, n73ZCói rằng73ZC đều73ZC nhờWzRxf5So Qua73ZCn WzRxf5SoÂm ĐạiWzRxf5So sWzRxf5Soĩ phùWzRxf5So hWzRxf5Soộ mớiWzRxf5So đượcWzRxf5So nhưmohWWqxu vậ73ZCy. Bạc73ZCh Tố73ZC Trin73ZCh ngWzRxf5Sohe đượcWzRxf5So lờiWzRxf5So nmohWWqxuày, ánhmohWWqxu mắtWzRxf5So tả73ZCn r73ZCa WzRxf5Sokhí lạ73ZCnh. mohWWqxuBên trênWzRxf5So WzRxf5SoQuan Â73ZCm ĐạimohWWqxu smohWWqxuĩ hắmohWWqxut hơWzRxf5Soi một73ZC cái,73ZC 73ZCsờ 73ZCsờ cmohWWqxuái mũWzRxf5Soi của73ZC mì73ZCnh. ĐWzRxf5Soồng tmohWWqxuử bênWzRxf5So WzRxf5Socạnh cũng73ZC cảmWzRxf5So thấymohWWqxu kỳWzRxf5So q73ZCuái. ThWzRxf5Soần tiWzRxf5Soên 73ZCcòn có73ZC thWzRxf5Soể cảm73ZC 73ZCcúm sao?

Hứa TWzRxf5Soiên nmohWWqxuhìn WzRxf5Sochung quan73ZCh, WzRxf5Sophát hi73ZCện đồWzRxf5So dùn73ZCg t73ZCrong n73ZChà đãWzRxf5So đổimohWWqxu mmohWWqxuới. M73ZCà k73ZChuôn mặtWzRxf5So HmohWWqxuứa KiềuWzRxf5So DWzRxf5Soung tỏWzRxf5Soa sáng73ZC rạ73ZCng nmohWWqxugời cũnWzRxf5Sog mohWWqxuchứng WzRxf5Sominh L73ZCý Côn73ZCg WzRxf5SoPhủ chWzRxf5Soăm WzRxf5Sosóc nàngWzRxf5So v73ZCô cùng73ZC tốt.

Hứa KimohWWqxuều WzRxf5SoDung WzRxf5Socố WzRxf5Sochấp d73ZCù thếWzRxf5So nào73ZC cmohWWqxuũng muốnmohWWqxu mohWWqxuHứa TiWzRxf5Soên ởWzRxf5So chunWzRxf5Sog mohWWqxucùng bmohWWqxuọn WzRxf5Sohọ, HmohWWqxuứa TiênWzRxf5So từmohWWqxu chốiWzRxf5So khônWzRxf5Sog WzRxf5Sođược đànmohWWqxuh phảiWzRxf5So đ73ZCáp ứn73ZCg. Buổ73ZCi tWzRxf5Soối WzRxf5SoLý CôngWzRxf5So Ph73ZCủ 73ZCtrở mohWWqxuvề, ng73ZCười mohWWqxumột 73ZCnhà tụmohWWqxu lạWzRxf5Soi vớWzRxf5Soi nha73ZCu. mohWWqxuLý Côn73ZCg PhủmohWWqxu hmohWWqxuỏi HứmohWWqxua TiêmohWWqxun 73ZCcó tínhmohWWqxu mohWWqxutoán mohWWqxugì khômohWWqxung, HWzRxf5Soứa Ti73ZCên còmohWWqxun WzRxf5Sochưa WzRxf5Sotrả lời73ZC, BWzRxf5Soạch Tố73ZC TrinmohWWqxuh đãWzRxf5So mmohWWqxuở miệnmohWWqxug, WzRxf5Sonói chuẩmohWWqxun mởmohWWqxu timohWWqxuệm thumohWWqxuốc. LýmohWWqxu 73ZCCông PhủmohWWqxu đồmohWWqxung ý73ZC liWzRxf5Soa lịa.

Buổi tố73ZCi, HứaWzRxf5So TmohWWqxuiên h73ZCỏi BạWzRxf5Soch Tố73ZC TriWzRxf5Sonh mohWWqxuchuyện nàWzRxf5Soy, BWzRxf5Soạch TốWzRxf5So TWzRxf5Sorinh thả73ZCn nhiêmohWWqxun nóWzRxf5Soi: “Tiệm73ZC th73ZCuốc WzRxf5Sotế thếWzRxf5So cứmohWWqxuu mohWWqxunhân, 73ZClại tímohWWqxuch 73ZCgóp từngWzRxf5So cWzRxf5Sohút cônWzRxf5Sog đức,mohWWqxu 73ZCcó lợi73ZC WzRxf5Socho việWzRxf5Soc 73ZCtu h73ZCành c73ZCủa nàng.”

Hứa WzRxf5SoTiên lúcmohWWqxu nWzRxf5Soày mớWzRxf5Soi chWzRxf5Soợt hiểu,WzRxf5So dĩWzRxf5So n73ZChiên khôngWzRxf5So cWzRxf5Soó 73ZCý 73ZCkiến nữa.

Qua hmohWWqxuai ng73ZCày 73ZCsau, TiểuWzRxf5So 73ZCThanh cùnmohWWqxug mohWWqxuTiểu chínWzRxf5Soh thWzRxf5Soái WzRxf5Socũng WzRxf5Sotới. CmohWWqxuòn manmohWWqxug thmohWWqxueo WzRxf5Socây rụng73ZC tiềnmohWWqxu cùnmohWWqxug thỏWzRxf5So c73ZCủa mohWWqxuHứa TmohWWqxuiên tmohWWqxurở về,73ZC Hứ73ZCa T73ZCiên 73ZCvây quamohWWqxunh câyWzRxf5So 73ZCrụng 73ZCtiền v73ZCui mohWWqxumừng tớimohWWqxu mứcmohWWqxu ánh73ZC mmohWWqxuắt đWzRxf5Soều hmohWWqxuíp t73ZChành một73ZC đườngmohWWqxu thẳWzRxf5Song rồi.

Cứ WzRxf5Sonhư vậy,WzRxf5So H73ZCứa T73ZCiên mởWzRxf5So mWzRxf5Soột gmohWWqxuian tiệmWzRxf5So thuốc.mohWWqxu HứamohWWqxu KiềmohWWqxuu D73ZCung đặtmohWWqxu têWzRxf5Son mohWWqxulà WzRxf5SoBảo 73ZCAn đường,73ZC làmohWWqxum cWzRxf5Soho mặ73ZCt 73ZCHứa Tiên73ZC s73ZCung huyết.mohWWqxu WzRxf5SoBảo WzRxf5SoAn đưmohWWqxuờng, ng73ZChĩ cả73ZC nửa73ZC nmohWWqxugày trờimohWWqxu kếtWzRxf5So quWzRxf5Soả vẫn73ZC lấ73ZCy cáimohWWqxu têmohWWqxun này.

Những WzRxf5Songày timohWWqxuếp theWzRxf5Soo trmohWWqxuôi qmohWWqxuua mohWWqxunhàn nhã73ZC mohWWqxumà 73ZCthư thámohWWqxui. 73ZCCác cmohWWqxua bệnhmohWWqxu phổ73ZC biếWzRxf5Son 73ZCthì WzRxf5Sodo Hứa73ZC WzRxf5SoTiên 73ZCra tmohWWqxuay WzRxf5Soxử mohWWqxulý, cònWzRxf5So cácWzRxf5So tạpmohWWqxu chứWzRxf5Song WzRxf5Sonan 73ZCy kWzRxf5Sohông xWzRxf5Soử WzRxf5Solý đmohWWqxuược, thmohWWqxuì Bạc73ZCh mohWWqxuTố TrinmohWWqxuh sẽmohWWqxu 73ZCra tamohWWqxuy. DmohWWqxuần 73ZCdà, danmohWWqxuh WzRxf5Sotiếng WzRxf5Socủa BảoWzRxf5So A73ZCn đmohWWqxuường WzRxf5Soliền lWzRxf5Soan WzRxf5Soxa. ĐặcmohWWqxu biệ73ZCt l73ZCà chuymohWWqxuện Bảo73ZC mohWWqxuAn đườngmohWWqxu WzRxf5Socó mộWzRxf5Sot WzRxf5Soloại thuốc73ZC mohWWqxubí mohWWqxuchế, cóWzRxf5So thểmohWWqxu giú73ZCp thmohWWqxuuận sin73ZCh. WzRxf5SoGiá tiềnmohWWqxu mohWWqxutuy 73ZChơi WzRxf5Socao, nhưWzRxf5Song mọiWzRxf5So người73ZC vẫmohWWqxun đềuWzRxf5So chấWzRxf5Sop nhận.WzRxf5So BởiWzRxf5So v73ZCì sinmohWWqxuh comohWWqxun chíWzRxf5Sonh 73ZClà đmohWWqxui dạoWzRxf5So QuỷmohWWqxu WzRxf5SoMôn quanmohWWqxu, WzRxf5Sotốn cmohWWqxuhút tiền73ZC có73ZC thWzRxf5Soể b73ZCảo vmohWWqxuệ mohWWqxumẫu t73ZCử bìWzRxf5Sonh an73ZC, thấyWzRxf5So tWzRxf5Sohế nàoWzRxf5So cũngWzRxf5So lmohWWqxuà chuyện73ZC 73ZCvô cùn73ZCg cmohWWqxuó l73ZCời. BởiWzRxf5So mohWWqxuvì tiệWzRxf5Som mohWWqxuthuốc, 73ZCHứa Tiên73ZC nWzRxf5Soếu nmohWWqxuhư thânmohWWqxu làmohWWqxu WzRxf5Sonữ mohWWqxutử 73ZCra 73ZCmặt cũngmohWWqxu khôn73ZCg ổn,73ZC chWzRxf5Soo nê73ZCn nàWzRxf5Song cũnWzRxf5Sog chmohWWqxuưa lập73ZC WzRxf5Sotức khôi73ZC phụcmohWWqxu th73ZCân ph73ZCận củaWzRxf5So mình.WzRxf5So TạmWzRxf5So th73ZCời cứWzRxf5So mohWWqxunhư v73ZCậy tiếpmohWWqxu tục.

“Oa mohWWqxunha 73ZCnha, WzRxf5SoTiểu BạmohWWqxuch, mohWWqxurất nWzRxf5Sohiều bWzRxf5Soạc đó.”73ZC HWzRxf5Soứa TimohWWqxuên 73ZCnhìn đốngWzRxf5So bmohWWqxuạc trắng73ZC lóaWzRxf5So trên73ZC bàn,mohWWqxu khómohWWqxue mimohWWqxuệng WzRxf5Sothiếu cmohWWqxuhút nWzRxf5Soữa chảy73ZC nướmohWWqxuc m73ZCiếng. NmohWWqxuàng đangmohWWqxu tínhmohWWqxu lWzRxf5Soấy thêmmohWWqxu c73ZChút mohWWqxubạc đưa73ZC mohWWqxucho HứamohWWqxu KiềumohWWqxu DumohWWqxung, đểWzRxf5So HứamohWWqxu KimohWWqxuều D73ZCung mohWWqxumua mohWWqxuthêm vWzRxf5Soài thứ.mohWWqxu CmohWWqxuhi 73ZCtiêu n73ZCgày thườnWzRxf5Sog WzRxf5Socũng tốnmohWWqxu khôngmohWWqxu ít.

“Như 73ZCngươi vậymohWWqxu, mohWWqxucòn mohWWqxumuốn tWzRxf5Sou tiên73ZC?” Ti73ZCểu TmohWWqxuhanh 73ZCở bmohWWqxuên cạnhWzRxf5So WzRxf5Sokhinh bỉ.

“Cũng khôngmohWWqxu thểWzRxf5So 73ZCnói nhưmohWWqxu vậWzRxf5Soy WzRxf5Soa, cWzRxf5Soó tiềnWzRxf5So cómohWWqxu tmohWWqxuhể WzRxf5Sosui mohWWqxuma kh73ZCiến qmohWWqxuuỷ WzRxf5Somà khmohWWqxuông phảWzRxf5Soi sa73ZCo? TWzRxf5Sohần 73ZCtiên chẳngmohWWqxu lWzRxf5Soẽ khônmohWWqxug cầnWzRxf5So hươn73ZCg kh73ZCói c73ZCung phụng73ZC chắcWzRxf5So? Quỷ73ZC samohWWqxui khôngmohWWqxu cầnWzRxf5So 73ZCtiền mohWWqxuâm phủmohWWqxu à?mohWWqxu” HứmohWWqxua TmohWWqxuiên thu73ZCận mmohWWqxuiệng phả73ZCn bác.

Tiểu WzRxf5SoThanh cứnWzRxf5Sog họng,WzRxf5So hắ73ZCn khônWzRxf5Sog mohWWqxuthể khôngmohWWqxu mohWWqxuthừa 73ZCnhận WzRxf5Solời nàyWzRxf5So HứmohWWqxua TiêmohWWqxun nói73ZC WzRxf5Sođúng rồi...

Hứa TiêmohWWqxun mohWWqxunhìn sắc73ZC mặmohWWqxut TiểmohWWqxuu ThWzRxf5Soanh, hiếWzRxf5Sou kỳWzRxf5So n73ZCói: “ChẳWzRxf5Song lmohWWqxuẽ t73ZCa WzRxf5Sonói đúngmohWWqxu rồi?”73ZC ThậmohWWqxut rWzRxf5Soa t73ZChì Hứ73ZCa TiênmohWWqxu mohWWqxuchỉ làWzRxf5So nóWzRxf5Soi mohWWqxumò tWzRxf5Sohôi, bởWzRxf5Soi vìWzRxf5So smohWWqxuự WzRxf5Sokiện WzRxf5SoPháp HWzRxf5Soải kimohWWqxua mohWWqxucho WzRxf5Sonên nàng73ZC mới73ZC WzRxf5Sonói r73ZCa một73ZC phe73ZCn vừmohWWqxua rồi.

Bạch TmohWWqxuố Tri73ZCnh l73ZCúc WzRxf5Sonày WzRxf5Somở miệng:mohWWqxu “Phải”

Tiểu BạchmohWWqxu 73ZCmở miệng,73ZC vậyWzRxf5So còn73ZC cóWzRxf5So thểWzRxf5So gWzRxf5Soiả sao?

Oanh ——73ZC Hứa73ZC TiênWzRxf5So chợtmohWWqxu mohWWqxucảm thấWzRxf5Soy thiêWzRxf5Son lWzRxf5Soôi (sấmWzRxf5So séWzRxf5Sot) cumohWWqxuồn WzRxf5Socuộn, 73ZCkhông nghĩ73ZC tớmohWWqxui mohWWqxumình lại73ZC 73ZCnói t73ZCrúng rồi.

Cho WzRxf5Sonên, ngàyWzRxf5So thứWzRxf5So mohWWqxuhai, H73ZCứa Ti73ZCên m73ZCua rấtWzRxf5So nmohWWqxuhiều trmohWWqxuái câymohWWqxu t73ZCươi, nmohWWqxuhang đènWzRxf5So thượngmohWWqxu hạ73ZCng, vềmohWWqxu đếWzRxf5Son nhà,WzRxf5So chmohWWqxuạy thẳ73ZCng tớimohWWqxu trước73ZC bứcmohWWqxu mohWWqxuhọa 73ZCQuan ÂWzRxf5Som Đại73ZC s73ZCĩ. mohWWqxuXếp toànmohWWqxu bộWzRxf5So tráWzRxf5Soi câyWzRxf5So WzRxf5Sora, saWzRxf5Sou đ73ZCó đốtmohWWqxu nhamohWWqxung đè73ZCn, rồWzRxf5Soi hà73ZCnh lễ.WzRxf5So TrmohWWqxuong WzRxf5Somiệng lẩmohWWqxum bẩm:WzRxf5So “QuaWzRxf5Son ThếWzRxf5So 73ZCÂm Bồ73ZC TWzRxf5Soát, s73ZCau nàmohWWqxuy mohWWqxuta mỗiWzRxf5So ngWzRxf5Soày đềWzRxf5Sou mumohWWqxua chmohWWqxuo ngmohWWqxuài WzRxf5Sotrái cWzRxf5Soây tươimohWWqxu mohWWqxungon, mohWWqxunhang đènWzRxf5So thượWzRxf5Song hạmohWWqxung. ChWzRxf5Soo WzRxf5Sonên, WzRxf5Sovề WzRxf5Sosau mohWWqxuxin chiế73ZCu mohWWqxucố nhiềumohWWqxu hơmohWWqxun nha.”

Hứa KiềuWzRxf5So Du73ZCng vừaWzRxf5So WzRxf5Solúc điWzRxf5So mohWWqxuvào, ng73ZChe đượcWzRxf5So l73ZCời cWzRxf5Soầu ngumohWWqxuyện cmohWWqxuò WzRxf5Sokè m73ZCặc cảmohWWqxu WzRxf5Socủa HứaWzRxf5So TimohWWqxuên, WzRxf5Sovừa sợmohWWqxu vừa73ZC gWzRxf5Soiận, đư73ZCa 73ZCtay gõWzRxf5So mmohWWqxuột cá73ZCi l73ZCên đầWzRxf5Sou HứmohWWqxua Tiê73ZCn: “MuộimohWWqxu đmohWWqxuứa nhỏWzRxf5So đáWzRxf5Song chếWzRxf5Sot nà73ZCy, nóimohWWqxu cámohWWqxui gìWzRxf5So thmohWWqxuế hả.mohWWqxu mohWWqxuQuan ÂmWzRxf5So BồWzRxf5So TátWzRxf5So WzRxf5Sohá lạiWzRxf5So đểmohWWqxu yên73ZC chWzRxf5Soo mumohWWqxuội kmohWWqxuhinh n73ZChờn nmohWWqxuhư vậy?”

Hứa Ti73ZCên ômohWWqxum đầu,73ZC k73ZChông p73ZChục mohWWqxunói: “mohWWqxuNói suô73ZCng thmohWWqxuì WzRxf5Socó 73ZCích gìWzRxf5So mohWWqxuchứ, chúngWzRxf5So mohWWqxuta cầWzRxf5Son phảimohWWqxu nói73ZC thực73ZC tếmohWWqxu, thựcWzRxf5So mohWWqxutế a.”

“Muội đứa73ZC nhỏWzRxf5So đángmohWWqxu chếtmohWWqxu 73ZCnày, lạmohWWqxui WzRxf5Socòn cốmohWWqxu cãi...”

Trên.

“Không tệmohWWqxu, rấtWzRxf5So 73ZCcó c73ZChí hướng.”73ZC TrêWzRxf5Son kh73ZCuôn mặtmohWWqxu tuấ73ZCn mỹWzRxf5So củaWzRxf5So K73ZCim ThimohWWqxuền TửWzRxf5So hiWzRxf5Soện lên73ZC nụ73ZC cười.

Quan ÂWzRxf5Som Đại73ZC mohWWqxusĩ vừmohWWqxua lòng73ZC gậtWzRxf5So đầu:WzRxf5So “KWzRxf5Sohông umohWWqxuổng 73ZCta giúpWzRxf5So nàng73ZC nmohWWqxuhiều nmohWWqxuhư thế.”

“Bất q73ZCuá, nói73ZC đWzRxf5Soi cũ73ZCng phải73ZC nói73ZC lại,73ZC tạ73ZCi s73ZCao c73ZChỉ cunmohWWqxug ph73ZCụng ngươi,mohWWqxu khônmohWWqxug cmohWWqxuó p73ZChần mohWWqxucủa ta?73ZC” KimohWWqxum ThiềWzRxf5Son TửWzRxf5So tr73ZCong lò73ZCng bấ73ZCt bình.

“Ai bảo73ZC ngươWzRxf5Soi mohWWqxukhông ch73ZCịu hmohWWqxuiển linh.”73ZC QmohWWqxuuan ÂWzRxf5Som ĐmohWWqxuại mohWWqxusĩ 73ZCkhinh thườngmohWWqxu vạcmohWWqxuh rõ.

Kim Thiền73ZC mohWWqxutử ngẩng73ZC đầuWzRxf5So đ73ZCảo cặWzRxf5Sop mắt73ZC trắn73ZCg dãmohWWqxu, samohWWqxuu đómohWWqxu 73ZCtrong mohWWqxulòng nổi73ZC lWzRxf5Soên mohWWqxutính tmohWWqxuoán. XmohWWqxuem rmohWWqxua khmohWWqxui mohWWqxunào đó73ZC WzRxf5Somình cũn73ZCg phảWzRxf5Soi hiểnmohWWqxu li73ZCnh 73ZCmột c73ZChút mớiWzRxf5So được.

Cuộc s73ZCống ngàWzRxf5Soy mohWWqxutừng ngàmohWWqxuy tWzRxf5Sorôi WzRxf5Soqua, Hứa73ZC TimohWWqxuên mỗmohWWqxui ngà73ZCy ởWzRxf5So mohWWqxuBảo mohWWqxuAn đ73ZCường khám73ZC bmohWWqxuệnh, Bạch73ZC Tố73ZC TrinWzRxf5Soh cùngmohWWqxu mohWWqxuTiểu ThamohWWqxunh mohWWqxudạy WzRxf5SoTiểu c73ZChính t73ZChái WzRxf5Sopháp tWzRxf5Sohuật, đốcmohWWqxu tWzRxf5Sohúc WzRxf5Sonó t73ZCu luyWzRxf5Soện. BuổiWzRxf5So WzRxf5Sotối HứamohWWqxu TiêWzRxf5Son 73ZCtrở vềmohWWqxu, 73ZCBạch TốWzRxf5So TrimohWWqxunh sẽ73ZC dạyWzRxf5So nmohWWqxuàng WzRxf5Somột ch73ZCút pmohWWqxuháp thmohWWqxuuật nềWzRxf5Son tảng.mohWWqxu CòWzRxf5Son thuậ73ZCt mohWWqxuphi hànhWzRxf5So 73ZCmà 73ZCHứa 73ZCTiên tâm73ZC tâmohWWqxum niệmWzRxf5So niệWzRxf5Som, v73ZCẫn c73ZCòn 73ZCrất xa.

Hôm 73ZCnay, HWzRxf5Soứa Ti73ZCên v73ZCừa mohWWqxuvề tmohWWqxuới nmohWWqxuhà, mohWWqxuHứa KmohWWqxuiều Dun73ZCg 73ZCliền lWzRxf5Soôi 73ZCkéo tWzRxf5Soay nàWzRxf5Song, vẻWzRxf5So m73ZCặt 73ZCngưng trọnWzRxf5Sog nói73ZC: “Hán73ZC mohWWqxuVăn, WzRxf5Sotrong tWzRxf5Sohời gmohWWqxuian WzRxf5Sonày muộiWzRxf5So đừngmohWWqxu WzRxf5Sođi r73ZCa ngoàimohWWqxu mohWWqxuvào mohWWqxubuổi tối.”

“Tại 73ZCsao vậy?”WzRxf5So HứaWzRxf5So Ti73ZCên ngWzRxf5Sohi h73ZCoặc hỏi.

“Đã xảyWzRxf5So mohWWqxura mohWWqxuchuyện rồimohWWqxu. 73ZCTỷ p73ZChu củaWzRxf5So 73ZCmuội nómohWWqxui WzRxf5Sogần 73ZCđây 73ZCcó và73ZCi nữmohWWqxu t73ZCử bịmohWWqxu mấ73ZCt tíWzRxf5Soch, lại73ZC khômohWWqxung cmohWWqxuo bấtWzRxf5So kmohWWqxuì đầmohWWqxuu mWzRxf5Soối nào”WzRxf5So Hứ73ZCa mohWWqxuKiều DuWzRxf5Song k73ZChuôn mặmohWWqxut đ73ZCầy WzRxf5Sou sầu.

“Muội khmohWWqxuông cmohWWqxuó WzRxf5Songhe mohWWqxutỷ ph73ZCu mohWWqxunói chuyệnWzRxf5So nàyWzRxf5So mà.”WzRxf5So HmohWWqxuứa TimohWWqxuên nhìWzRxf5Son bộmohWWqxu dạngmohWWqxu rầu73ZC rWzRxf5Soĩ củamohWWqxu HứmohWWqxua Kiề73ZCu WzRxf5SoDung, càWzRxf5Song ngmohWWqxuhi hoặc.

“Tỷ WzRxf5Sophu muội73ZC sợmohWWqxu chúngmohWWqxu WzRxf5Sota lmohWWqxuo lắng,73ZC n73ZCên khô73ZCng WzRxf5Sonói. WzRxf5SoHôm q73ZCua b73ZCị 73ZCđánh 73ZCđược nmohWWqxuâng trmohWWqxuở WzRxf5Sovề tmohWWqxuỷ mớiWzRxf5So biếtWzRxf5So chuyệWzRxf5Son đó73ZC.” H73ZCứa KiềuWzRxf5So DmohWWqxuung 73ZCvừa nóWzRxf5Soi nướ73ZCc mWzRxf5Soắt liềnWzRxf5So chảymohWWqxu xuốn73ZCg, l73ZCau đimohWWqxu rồWzRxf5Soi nóimohWWqxu, mohWWqxu“Tỷ mohWWqxuphu muội73ZC nóimohWWqxu, nửa73ZC thángWzRxf5So WzRxf5Sogần đâWzRxf5Soy liênmohWWqxu tụcWzRxf5So mWzRxf5Soất t73ZCích khmohWWqxuông ít73ZC nữ73ZC tử,73ZC tr73ZCa WzRxf5Sothế nào73ZC cũng73ZC t73ZCra khôWzRxf5Song mohWWqxuđược tunmohWWqxug t73ZCích. BWzRxf5Soan đầ73ZCu 73ZCcho mohWWqxulà bọn73ZC lừaWzRxf5So đảo73ZC (73ZC*) lWzRxf5Soàm, nhưnmohWWqxug cmohWWqxuanh chặtmohWWqxu cửamohWWqxu tWzRxf5Sohành, WzRxf5Socũng khô73ZCng thấy73ZC cómohWWqxu a73ZCi khWzRxf5Soả nghWzRxf5Soi WzRxf5Sora WzRxf5Sovào. NếWzRxf5Sou mohWWqxukhông đượcWzRxf5So pWzRxf5Sohá ánmohWWqxu, tỷ73ZC ph73ZCu mumohWWqxuội smohWWqxuợ mohWWqxulà sẽ73ZC mohWWqxubị c73ZCách chứWzRxf5Soc mất.”

(*) Ngu73ZCyên vănmohWWqxu mohWWqxulà qu73ZCải tử:73ZC nghWzRxf5Soĩa làmohWWqxu bọWzRxf5Son lừa73ZC đảo,WzRxf5So 73ZCbắt có73ZCc, mẹWzRxf5So mìn.mohWWqxu WzRxf5SoTa địn73ZCh đWzRxf5Soể mẹWzRxf5So mìmohWWqxun mWzRxf5Soà mohWWqxuthấy nó73ZC hWzRxf5Soiện đạmohWWqxui mohWWqxuquá nêmohWWqxun mohWWqxulại thôi.

Hứa Tiên73ZC sử73ZCng 73ZCsốt, chu73ZCyện nà73ZCy 73ZCnghe t73ZCựa hồ73ZC rmohWWqxuất mohWWqxukhông tầmmohWWqxu thường.

“Tóm lạimohWWqxu, bu73ZCổi tố73ZCi muộiWzRxf5So đừng73ZC WzRxf5Sora ngoài.”WzRxf5So HmohWWqxuứa KmohWWqxuiều DunWzRxf5Sog lạimohWWqxu t73ZCiếp WzRxf5Sotục dặnmohWWqxu dò.

“Muội biết73ZC rồiWzRxf5So.” Hứa73ZC WzRxf5SoTiên gậtmohWWqxu đầu,73ZC “TỷWzRxf5So p73ZChu 73ZCđã tìmWzRxf5So đại73ZC phWzRxf5Sou xemohWWqxum qmohWWqxuua chưa?”

“Rồi, cũnmohWWqxug WzRxf5Sođã bôiWzRxf5So thuốc73ZC rồi.73ZC” TWzRxf5Soâm tìnhmohWWqxu H73ZCứa KiềuWzRxf5So Du73ZCng vWzRxf5Soẫn mohWWqxukhông 73ZCtốt lắm.

“Không có73ZC mohWWqxuchuyện gì73ZC đâumohWWqxu, tWzRxf5Soỷ pmohWWqxuhu tmohWWqxurẻ t73ZCuổi, rấmohWWqxut WzRxf5Somau 73ZCsẽ k73ZChôi phụWzRxf5Soc 73ZCthôi. TỷmohWWqxu đanWzRxf5Sog 73ZCmang hàimohWWqxu tử,WzRxf5So đmohWWqxuừng thương73ZC tmohWWqxuâm, đối73ZC vớiWzRxf5So hài73ZC mohWWqxutử troWzRxf5Song bụngWzRxf5So khôngmohWWqxu 73ZCtốt đ73ZCâu.” HứWzRxf5Soa TiêWzRxf5Son khuWzRxf5Soyên giải,73ZC nh73ZCưng tr73ZCong WzRxf5Solòng thầmohWWqxum suWzRxf5Soy mohWWqxutư chuy73ZCện nWzRxf5Soày. WzRxf5SoNghĩ lámohWWqxut 73ZCnữa WzRxf5Sođi 73ZCtìm TiểuWzRxf5So 73ZCBạch tWzRxf5Sohương lượn73ZCg mWzRxf5Soột c73ZChút mớmohWWqxui được.

“Ừ, tWzRxf5Soỷ b73ZCiết rồWzRxf5Soi. TWzRxf5Soỷ đi73ZC phònmohWWqxug bếp73ZC xe73ZCm mộWzRxf5Sot c73ZChút TiWzRxf5Soểu T73ZChanh WzRxf5Solàm cơWzRxf5Som xomohWWqxung chưa.73ZC” Hứa73ZC KiềumohWWqxu DWzRxf5Soung gậWzRxf5Sot đầWzRxf5Sou, lmohWWqxuau mohWWqxukhô nước73ZC mắt,mohWWqxu miễWzRxf5Son cưỡn73ZCg l73ZCộ 73ZCra 73ZCnụ cười,73ZC đi73ZC xuốn73ZCg bếp.

Buổi tối,mohWWqxu WzRxf5SoHứa TiWzRxf5Soên đemohWWqxum chu73ZCyện nmohWWqxuày nómohWWqxui mohWWqxucho Bạc73ZCh 73ZCTố Trinh.

Bạch TốWzRxf5So TrinWzRxf5Soh t73ZCrầm tmohWWqxuư rồmohWWqxui nóimohWWqxu: “73ZCHẳn l73ZCà mohWWqxuyêu quáiWzRxf5So làm.”

“Ta cmohWWqxuũng vậy73ZC cảmohWWqxum tmohWWqxuhấy làmohWWqxu WzRxf5Soyêu quái.73ZC” 73ZCHứa TiêWzRxf5Son gậtmohWWqxu đầu,73ZC “T73ZCỷ p73ZChu b73ZCây mohWWqxugiờ cWzRxf5Soòn đamohWWqxung nmohWWqxuằm ởWzRxf5So tWzRxf5Sorên giườngWzRxf5So đây,mohWWqxu mohWWqxuhay mohWWqxulà chúmohWWqxung mohWWqxuta giúpWzRxf5So tỷWzRxf5So pWzRxf5Sohu dWzRxf5Soiệt trừWzRxf5So tênmohWWqxu yêumohWWqxu qmohWWqxuuái nàyWzRxf5So điWzRxf5So. ĐâyWzRxf5So cũngmohWWqxu lmohWWqxuà cmohWWqxuông đWzRxf5Soức đó?”

“Được” BạmohWWqxuch TốWzRxf5So TrimohWWqxunh nhàn73ZC nhạtWzRxf5So gậ73ZCt đầu.

“Hắc hắc,WzRxf5So mohWWqxucó thểmohWWqxu thửWzRxf5So mộtWzRxf5So WzRxf5Sochút pháp73ZC thuậtmohWWqxu huynmohWWqxuh dạWzRxf5Soy WzRxf5Sota rồi.”mohWWqxu HứaWzRxf5So TiênWzRxf5So WzRxf5Sohưng phấmohWWqxun re73ZCo lên.

Bạch TWzRxf5Soố TrinmohWWqxuh nhìn73ZC bộ73ZC dạWzRxf5Song hưmohWWqxung phấWzRxf5Son cmohWWqxuủa HứaWzRxf5So TiêWzRxf5Son, trmohWWqxuong WzRxf5Somắt nổimohWWqxu lênWzRxf5So vWzRxf5Soẻ sWzRxf5Soủng nịch,mohWWqxu nhẹ73ZC nhàngWzRxf5So nómohWWqxui: “Ừ.”mohWWqxu BấWzRxf5Sot k73ZCể phámohWWqxut smohWWqxuinh cá73ZCi g73ZCì, hmohWWqxuắn mohWWqxucũng sẽWzRxf5So đứngmohWWqxu WzRxf5Soở b73ZCên cạmohWWqxunh 73ZCnàng, bả73ZCo mohWWqxuvệ nàWzRxf5Song, sẽmohWWqxu khônmohWWqxug đWzRxf5Soể ch73ZCo nmohWWqxuàng bịmohWWqxu mộWzRxf5Sot timohWWqxua thươn73ZCg tổn73ZC nào.