You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 302iMMmU: YRqêu quái?

Đêm iNHQhtkhuya QDsWqoyên tiNHQhtĩnh, BạRqch TốQDsWqo iNHQhtTrinh lẳngQDsWqo lặiNHQhtng hRqộ phiNHQhtáp c2iMMmUho HứaiNHQht TiiNHQhtên, nhìnQDsWqo QDsWqokhuôn mặtiNHQht đỏQDsWqo h2iMMmUồng k2iMMmUhá thườngQDsWqo củaRq ngườ2iMMmUi trênQDsWqo giườngQDsWqo kia2iMMmU, đáiNHQhty iNHQhtmắt hắn2iMMmU hiệ2iMMmUn lêRqn ý2iMMmU QDsWqocười ôniNHQht nhuQDsWqo. 2iMMmUCúi đRqầu nRqhìn tQDsWqoay mình,iNHQht rRqồi vươnRq QDsWqora Rqnắm thậ2iMMmUt chQDsWqoặt. CảQDsWqo đời2iMMmU 2iMMmUnày, cóRq lẽRq cRqũng sẽ2iMMmU khônQDsWqog buông2iMMmU tay.

 

Mãi cQDsWqoho đếiNHQhtn iNHQhtkhi hừQDsWqong sQDsWqoáng, Hứa2iMMmU TiNHQhtiên mớiQDsWqo mơ2iMMmU mơRq màiNHQhtng mànRqg tiNHQhtỉnh lạiQDsWqo. VừaiNHQht mởQDsWqo mắtQDsWqo liề2iMMmUn thấQDsWqoy BạchRq 2iMMmUTố TriNHQhtinh đangQDsWqo đợRqi bênQDsWqo người.

“Tiểu Bạch.iNHQht” HứiNHQhta TRqiên mỉmRq cười,iNHQht 2iMMmUcảm giRqác vừaQDsWqo tỉQDsWqonh dQDsWqoậy liềniNHQht thấyiNHQht Tiể2iMMmUu BạcRqh thậiNHQhtt tốt.

“Cảm QDsWqothấy thếiNHQht nàRqo?” BQDsWqoạch TốQDsWqo TrRqinh đỡQDsWqo HứaQDsWqo TQDsWqoiên ngiNHQhtồi diNHQhtậy hỏi.

“Ừm...” HứaQDsWqo TiêniNHQht cảmiNHQht niNHQhthận thânQDsWqo t2iMMmUhể của2iMMmU mìnRqh, siNHQhto sánh,QDsWqo 2iMMmUcó cQDsWqohút kin2iMMmUh niNHQhtgạc mở2iMMmU miệng2iMMmU, “Cảm2iMMmU giáciNHQht QDsWqothân thểRq thQDsWqoật giốQDsWqong nhQDsWqoư 2iMMmUso vQDsWqoới trước2iMMmU kQDsWqoia nh2iMMmUẹ hơRqn rất2iMMmU nh2iMMmUiều, Rqcó QDsWqothể nQDsWqoghe đưRqợc Rqâm than2iMMmUh rất2iMMmU xRqa Rqbên Rqngoài, c2iMMmUòn nhạyQDsWqo 2iMMmUbén hơnRq QDsWqotrước kQDsWqoia nữa.”

“Ừ, thế2iMMmU tQDsWqohì tốt.”2iMMmU RqBạch TQDsWqoố TiNHQhtrinh nhànRq nQDsWqohạt gậtiNHQht đầu,QDsWqo “KếRq tQDsWqoiếp QDsWqota iNHQhtsẽ 2iMMmUtừ từQDsWqo dQDsWqoạy nQDsWqoàng mộtiNHQht chútQDsWqo phQDsWqoáp thuật.”

“Sau nàiNHQhty Rqta cRqũng iNHQhtcó QDsWqothể iNHQhtbay sa2iMMmUo?” Hứ2iMMmUa iNHQhtTiên Rqhai mắ2iMMmUt sángRq ngời2iMMmU, iNHQhthưng phấn2iMMmU hỏi.

“Dĩ nhiêiNHQhtn cóRq thQDsWqoể.” BạchiNHQht TRqố Tri2iMMmUnh gQDsWqoật đ2iMMmUầu. NhìiNHQhtn Rqbộ 2iMMmUdạng kíRqch độQDsWqong củ2iMMmUa HứaiNHQht TiNHQhtiên, troQDsWqong Rqlòng kRqhông kh2iMMmUỏi buồnQDsWqo cười.

Hứa TRqiên k2iMMmUích độngRq 2iMMmUxong, lúcQDsWqo niNHQhtày Rqmới nh2iMMmUớ tQDsWqoới tình2iMMmU cả2iMMmUnh bâ2iMMmUy giờ.Rq LươQDsWqong vươnQDsWqog pQDsWqohủ 2iMMmUkia chắcRq l2iMMmUà khôiNHQhtng thểRq trởQDsWqo lạiQDsWqo rồi,QDsWqo 2iMMmUnhư vậy2iMMmU tiNHQhtrở QDsWqovề t2iMMmUrấn RqGiang đi.

“Ta nhớ2iMMmU QDsWqotiểu 2iMMmUThanh, co2iMMmUn ciNHQhtua nhỏiNHQht c2iMMmUùng mQDsWqoấy ngườiQDsWqo nRqhà tỷQDsWqo tQDsWqoỷ quá2iMMmU.” 2iMMmUHứa TQDsWqoiên tựaQDsWqo và2iMMmUo tRqrong ngQDsWqoực BạRqch TiNHQhtố T2iMMmUrinh nhẹ2iMMmU nhàng2iMMmU nói.

“Ừ, vậyQDsWqo tiNHQhthì Rqđi Tr2iMMmUấn GiangiNHQht.” BRqạch TốRq iNHQhtTrinh đồngiNHQht ý.

“Vậy LQDsWqoương vư2iMMmUơng Rqphủ bênQDsWqo kia.Rq..” HứaiNHQht T2iMMmUiên tớRqi tới2iMMmU cáiiNHQht iNHQhtvăn thiNHQhtư điiNHQhtều piNHQhthái kia.

“Cái nàQDsWqoy khônRqg cQDsWqoần lQDsWqoo lắng,iNHQht iNHQhtta iNHQhtđi một2iMMmU chuyếnQDsWqo lRqà được.”iNHQht RqBạch Tố2iMMmU TQDsWqorinh đã2iMMmU sớm2iMMmU cóiNHQht tíQDsWqonh toáQDsWqon, 2iMMmUđem vă2iMMmUn thưRq 2iMMmUđiều phảRqi sửaQDsWqo lại2iMMmU l2iMMmUà xonQDsWqog. ChuRqyện ciNHQhtủa thếRq iNHQhttục kh2iMMmUông tQDsWqohể nhún2iMMmUg tQDsWqoay q2iMMmUuá iNHQhtnhiều, n2iMMmUếu khQDsWqoông sẽQDsWqo cóQDsWqo ảnhiNHQht hưởng.

“Ừ.” HQDsWqoứa Ti2iMMmUên cQDsWqoao hứn2iMMmUg gậQDsWqot đRqầu, Rqcó Ti2iMMmUểu BRqạch iNHQhtở điNHQhtây, hình2iMMmU nh2iMMmUư tấtiNHQht cảiNHQht đềuRq khôiNHQhtng phảQDsWqoi liNHQhtà vấnRq đềQDsWqo kh2iMMmUó QDsWqokhăn nữa.

“Đi iNHQhtCô TôiNHQht trước.QDsWqo” BạchiNHQht TốiNHQht TriniNHQhth ôm2iMMmU chầmRq lấyiNHQht HiNHQhtứa Tiê2iMMmUn, trựiNHQhtc tiQDsWqoếp bQDsWqoay lê2iMMmUn trời.

Đi Rqtới cănRq niNHQhthà ởQDsWqo Cô2iMMmU TôRq, Tiểu2iMMmU Th2iMMmUanh cùQDsWqong Tiểu2iMMmU ch2iMMmUính thQDsWqoái chấnRq điNHQhtộng, chạyRq QDsWqora nghêRqnh đónRq Rqbọn Rqhọ. TiểRqu chíniNHQhth thQDsWqoái vừaRq nRqhìn thấRqy HứQDsWqoa Tiên,iNHQht liềnQDsWqo kíchRq độngRq muốn2iMMmU nhàRqo vàRqo tron2iMMmUg ngựciNHQht nàn2iMMmUg. MàRq Hứa2iMMmU TiênQDsWqo cũniNHQhtg cườiQDsWqo chu2iMMmUẩn biNHQhtị ômiNHQht n2iMMmUó. iNHQhtAi 2iMMmUdè TRqiểu chíQDsWqonh thiNHQhtái nhRqào tớiiNHQht trước2iMMmU Rqmặt, chỉ2iMMmU ciNHQhtòn cácRqh iNHQhtmấy tRqấc, th2iMMmUì là2iMMmUm Rqsao ciNHQhtũng khônRqg bổQDsWqo QDsWqonhào đQDsWqoược tớQDsWqoi ngự2iMMmUc HứaiNHQht TQDsWqoiên nữa.QDsWqo TiểuRq ciNHQhthính tháiRq ủy2iMMmU khQDsWqouất ngẩ2iMMmUng đầQDsWqou, liRqền th2iMMmUấy 2iMMmUBạch Tố2iMMmU TriNHQhtinh iNHQhtmặt lạnhQDsWqo, đaiNHQhtng 2iMMmUtúm c2iMMmUổ áoiNHQht Rqnó 2iMMmUlên, khôn2iMMmUg QDsWqocho nóRq QDsWqotiến thQDsWqoêm nửaQDsWqo bước.

“Sư phụ...”QDsWqo Tiể2iMMmUu chíQDsWqonh tháiQDsWqo mởQDsWqo tQDsWqoo đôi2iMMmU mắQDsWqot điNHQhten lónQDsWqog QDsWqolánh rRqưng rưngiNHQht, đầyiNHQht ủy2iMMmU khuiNHQhtất nhìn&nbspQDsWqo; iNHQhtBạch QDsWqoTố TrinRqh, kiNHQhtháng nghịRq iNHQhthành độngiNHQht của2iMMmU hắn.

“Tiểu hRqài tử&nbs2iMMmUp; màiNHQht 2iMMmUhuynh cũn2iMMmUg QDsWqoghen QDsWqoà.” HQDsWqoứa TiiNHQhtên iNHQhtđẩy tiNHQhtay BạchiNHQht RqTố TriQDsWqonh iNHQhtra, một2iMMmU tiNHQhtay QDsWqoôm lấyiNHQht Tiểu2iMMmU Rqchính tháiQDsWqo đangQDsWqo iNHQhtlã chQDsWqoã chựcRq khiNHQhtóc 2iMMmUvào tRqrong ngực.iNHQht T2iMMmUiểu chính2iMMmU tháiQDsWqo nhRqeo mắiNHQhtt lạ2iMMmUi, cQDsWqoũng thậtQDsWqo cRqhặt ôRqm cổiNHQht HứaiNHQht Tiên.

“Tu luyệnRq QDsWqothế nàRqo rồiRq?” GiiNHQhtọng BạciNHQhth TQDsWqoố RqTrinh giờiNHQht phRqút nàQDsWqoy Rqâm lãnh2iMMmU vRqô cùng.

“Dạ...” iNHQhtTiểu cRqhính iNHQhtthái có2iMMmU iNHQhtchút bố2iMMmUi rốiQDsWqo, cắnRq cQDsWqoắn đầuRq ngiNHQhtón tayQDsWqo, mớiRq yếu2iMMmU ớt2iMMmU nó2iMMmUi, “ConRq rấtRq 2iMMmUcố gắng.”

“Vậy tiNHQhthì tốt.”QDsWqo BạchiNHQht RqTố TiNHQhtrinh xeiNHQhtm xiNHQhtét tQDsWqou iNHQhtvi TiểuiNHQht chính2iMMmU thái,iNHQht t2iMMmUhấy Rqso vớiNHQhti trưQDsWqoớc kiiNHQhta 2iMMmUtinh tiếnQDsWqo hơQDsWqon mộiNHQhtt cRqhút rồi,QDsWqo lúcQDsWqo nRqày mớQDsWqoi bỏiNHQht qRqua Rqcho nó.

“Hứa Tiên,Rq ngiNHQhtươi cóQDsWqo liRqnh căniNHQht riNHQhtồi?” Tiể2iMMmUu ThaRqnh vẫiNHQhtn không2iMMmU niNHQhtói gRqì lúQDsWqoc nQDsWqoày 2iMMmUbỗng Rqnhiên kiNHQhtinh nQDsWqogạc mRqở mQDsWqoiệng, mớiNHQhti vừRqa rồiQDsWqo hắn2iMMmU vẫRqn Rqđang q2iMMmUuan sátRq HứaiNHQht RqTiên, cảmQDsWqo thấyiNHQht HứQDsWqoa TiRqên 2iMMmUcó 2iMMmUcái gì2iMMmU đóRq kha2iMMmUng kháQDsWqoc. Hi2iMMmUện tại2iMMmU rốRqt cụiNHQhtc 2iMMmUhiểu đưRqợc lQDsWqoà QDsWqodo đâu.

“Ừ, TiRqểu Bạch2iMMmU đQDsWqoã tiNHQhtìm đaRqn thQDsWqoảo cRqho Rqta ăQDsWqon đó.”QDsWqo HứaQDsWqo TRqiên ca2iMMmUo hứngiNHQht nói.

“Cái gì?QDsWqo ChiNHQhtỗ 2iMMmUnguy hiểmiNHQht nhiNHQhtư vậy,QDsWqo đQDsWqoại 2iMMmUca h2iMMmUuynh...” TiểuRq ThaniNHQhth kinRqh ngạQDsWqoc thấpiNHQht giọn2iMMmUg hôiNHQht lên,iNHQht nhìRqn về2iMMmU phiNHQhtía BạchiNHQht TốQDsWqo Trinh.

Bạch TốQDsWqo Trin2iMMmUh lại2iMMmU lạ2iMMmUnh QDsWqolùng lư2iMMmUờm lQDsWqoại, Rqđem câuQDsWqo nRqói kQDsWqoế tiếpiNHQht củaQDsWqo Tiểu2iMMmU ThiNHQhtanh épQDsWqo trRqở về.

Hứa TiêiNHQhtn nQDsWqogơ ngác,iNHQht niNHQhthìn 2iMMmUvề phiNHQhtía vẻiNHQht mQDsWqoặt kRqhông QDsWqođổi Rqcủa BRqạch TốRq TriNHQhtinh, caRqu 2iMMmUmày 2iMMmUlo lắngQDsWqo QDsWqohỏi: “NơQDsWqoi đanQDsWqo thảiNHQhto sRqinh trưởn2iMMmUg, rất2iMMmU ng2iMMmUuy hiểQDsWqom cóQDsWqo phảiQDsWqo haRqy không?”

Bạch RqTố TriNHQhtinh khôQDsWqong nó2iMMmUi gì.

Hứa TiQDsWqoên cắniNHQht iNHQhtcắn môi,2iMMmU niNHQhthìn BRqạch TốRq Tri2iMMmUnh mặtiNHQht khônRqg chiNHQhtút th2iMMmUay đổRqi, nhưngRq t2iMMmUrong lòn2iMMmUg vô2iMMmU cùngRq Rqphức tạiNHQhtp. 2iMMmUTiểu BQDsWqoạch vRqì mìn2iMMmUh liNHQhtại mRqạo hiểmRq niNHQhthư vậy...iNHQht QDsWqoCó Rqcảm động,Rq l2iMMmUo lắng,2iMMmU cQDsWqoòn có2iMMmU sợQDsWqo hãi.

“Ha hả,2iMMmU iNHQhtha iNHQhtha, vậy,iNHQht v2iMMmUậy H2iMMmUứa TiêniNHQht nQDsWqogươi phQDsWqoải QDsWqochăm 2iMMmUchỉ t2iMMmUu iNHQhtluyện đó,Rq đừngRq 2iMMmUlãng pQDsWqohí khổ2iMMmU tâiNHQhtm Rqcủa iNHQhtđại cRqa ta.”Rq TiểuQDsWqo RqThanh bQDsWqoiết mìQDsWqonh nói2iMMmU sRqai niNHQhtói rồi,2iMMmU ngượngQDsWqo ngùn2iMMmUg cườiiNHQht Rqcười, vQDsWqoội đáQDsWqonh trốngQDsWqo lảng.

“Ừ.” HứaRq TQDsWqoiên nặng2iMMmU QDsWqonề gậtQDsWqo đầu,QDsWqo đápQDsWqo ứng.

“Nàng đ2iMMmUi nghQDsWqoỉ ngơiiNHQht trước2iMMmU điRq. TQDsWqoa Rqđi Rqxử QDsWqolý chuyệiNHQhtn iNHQhtvăn iNHQhtthư.” Bạc2iMMmUh TốiNHQht TriiNHQhtnh nQDsWqoói QDsWqoxong khQDsWqoông đợQDsWqoi HứaQDsWqo iNHQhtTiên tQDsWqorả liNHQhtời, iNHQhtngười đãRq biếnRq mRqất Rqngay tạRqi chỗ.

“Ngươi iNHQhtcó đRqói bụniNHQhtg khôngRq? QDsWqoTa QDsWqochuẩn biNHQhtị điể2iMMmUm tRqâm ch2iMMmUo ngiNHQhtươi nhQDsWqoa.” T2iMMmUiểu iNHQhtThanh nhì2iMMmUn HRqứa iNHQhtTiên sững2iMMmU sờ2iMMmU đứniNHQhtg ở2iMMmU tạQDsWqoi chỗ,QDsWqo mởiNHQht miệngRq hỏi.

“Nga, đúngiNHQht iNHQhtlà c2iMMmUó 2iMMmUchút đói2iMMmU bụnQDsWqog, t2iMMmUa muốniNHQht 2iMMmUăn sữa2iMMmU đậuRq niNHQhtành QDsWqobánh quẩy.Rq” Hứa2iMMmU Tiê2iMMmUn sờRq sờ2iMMmU bụRqng, iNHQhtlúc nà2iMMmUy mớiNHQhti ciNHQhtảm thấyiNHQht có2iMMmU Rqchút đói.

“Một láiNHQhtt n2iMMmUữa tRqa QDsWqora ngQDsWqooài mua.”iNHQht Tiểu2iMMmU ThaniNHQhth tứQDsWqoc giậnQDsWqo nói.

“Thỏ tiNHQhta nuQDsWqoôi thQDsWqoế niNHQhtào rồi,iNHQht iNHQhtcó mậpiNHQht haQDsWqoy khiNHQhtông?” H2iMMmUứa TQDsWqoiên iNHQhtôm TiểuRq chíQDsWqonh tháiiNHQht hướ2iMMmUng hậuRq việnQDsWqo QDsWqođi tớiRq, “Cò2iMMmUn iNHQhtcó, QDsWqocây rụiNHQhtng tiềRqn Rqcủa tQDsWqoa đ2iMMmUâu, Rqlớn lênQDsWqo iNHQhtchút nàoRq chưa?”

Tiểu 2iMMmUThanh khóeQDsWqo miệniNHQhtg iNHQhtco qiNHQhtuắp: “CâiNHQhty rụQDsWqong tiền?”

“Chính làRq câyRq LinRqh QDsWqoÂm mQDsWqoà tiNHQhta cRqùng TiểuQDsWqo BạchRq đ2iMMmUi iNHQhtPhổ QDsWqoĐà sơiNHQhtn lQDsWqoấy vềRq iNHQhtđó.” HứaQDsWqo Ti2iMMmUên khẩu2iMMmU khiNHQhtí rấtiNHQht khinQDsWqoh bỉ.

Cây L2iMMmUinh QDsWqoÂm l2iMMmUà cây2iMMmU rụngRq tiền...

Tiểu ThaiNHQhtnh QDsWqocảm thấRqy rất2iMMmU 2iMMmUvô lực.

Chưa tới2iMMmU 2iMMmUgiữa t2iMMmUrưa, BạchQDsWqo 2iMMmUTố iNHQhtTrinh đQDsWqoã tr2iMMmUở lại.

Hứa TiêniNHQht ngRqhênh Rqđón: “ChiNHQhtuyện đềuRq Rqgiải quyiNHQhtết xQDsWqoong rồi?”

Bạch iNHQhtTố TriiNHQhtnh nhàn2iMMmU nRqhạt gậiNHQhtt đầRqu: “Ừ.”Rq ChuiNHQhtyện Rqđã giNHQhtiải quyếtiNHQht, như2iMMmUng l2iMMmUà khRqông 2iMMmUphải QDsWqohắn Rqgiải quyRqết. K2iMMmUhi hắnQDsWqo iNHQhttới phát2iMMmU hiNHQhtiện iNHQhtLương iNHQhtLiên đãRq đemQDsWqo chuyQDsWqoện củaRq RqHứa TiêQDsWqon 2iMMmUlàm 2iMMmUxong hết2iMMmU r2iMMmUồi, đãiNHQht gửi2iMMmU QDsWqovăn QDsWqothư cQDsWqoho nàRqng iNHQhttrở 2iMMmUvề trấQDsWqon Gia2iMMmUng. QDsWqoTinh thầnQDsWqo LươngRq Liê2iMMmUn khRqông đQDsWqoược tQDsWqoốt chiNHQhto Rqlắm, vẫn2iMMmU QDsWqosắc mặQDsWqot tá2iMMmUi nhợQDsWqot ngồiQDsWqo ởRq triNHQhtước QDsWqobàn Rqđọc sác2iMMmUh nhìRqn vănQDsWqo thư2iMMmU điềRqu phQDsWqoái k2iMMmUia khRqông nóRqi gìiNHQht. BấtiNHQht qu2iMMmUá, n2iMMmUhững thứiNHQht này,QDsWqo 2iMMmUBạch TốRq TiNHQhtrinh QDsWqođương nhiên2iMMmU 2iMMmUsẽ khôn2iMMmUg QDsWqođể cRqho iNHQhtHứa QDsWqoTiên biết.

“Vậy chún2iMMmUg tRqa 2iMMmUcó tQDsWqohể trởiNHQht vềiNHQht TrRqấn GiiNHQhtang 2iMMmUrồi?” QDsWqoHứa RqTiên caiNHQhto iNHQhthứng QDsWqohỏi, “PhảiiNHQht iNHQhtmang theRqo tQDsWqohỏ củ2iMMmUa iNHQhtta, 2iMMmUcòn ciNHQhtó câQDsWqoy rụng2iMMmU tiềnRq củaRq t2iMMmUa 2iMMmUnữa. VềiNHQht đến2iMMmU nhQDsWqoà tỷiNHQht QDsWqotỷ nh2iMMmUìn thấy2iMMmU chúngRq iNHQhtta nRqhất địnhQDsWqo siNHQhtẽ rấtQDsWqo 2iMMmUcao hứng.”

Bạch TốiNHQht T2iMMmUrinh vừaQDsWqo iNHQhtnghe cQDsWqoây rụngiNHQht QDsWqotiền Rqcũng biếtRq HứaRq TiRqên ámQDsWqo chỉiNHQht cRqái gì2iMMmU, gậiNHQhtt đầuRq đồng2iMMmU ý.

Hứa QDsWqoTiên cùngiNHQht B2iMMmUạch TốiNHQht Tri2iMMmUnh iNHQhtđi trướcRq, TiQDsWqoểu ThanQDsWqoh 2iMMmUcùng TiiNHQhtểu chíRqnh QDsWqothái cRqhờ dànQDsWqo xếpRq xiNHQhtong 2iMMmUđâu Rqđấy sẽ2iMMmU đeQDsWqom QDsWqothỏ iNHQhtcùng Rqcây LiQDsWqonh ÂQDsWqom maQDsWqong về2iMMmU sau.

Đứng QDsWqoở cửaQDsWqo, HiNHQhtứa Tiên2iMMmU gõQDsWqo tRqhật lâu,QDsWqo mớ2iMMmUi 2iMMmUnghe đượcQDsWqo tRqiếng bướcRq 2iMMmUchân van2iMMmUg lêRqn bRqên trong.

“Tới liền,QDsWqo iNHQhttới liQDsWqoền, QDsWqogõ QDsWqocái gìQDsWqo iNHQhtmà giNHQhtõ iNHQhta, cửaiNHQht 2iMMmUcũng QDsWqosắp Rqbị gõRq thủniNHQhtg rồi.”2iMMmU BRqên Rqtrong làQDsWqo giọngQDsWqo nRqói 2iMMmUquen thRquộc iNHQhtcủa 2iMMmUHứa KiềuiNHQht Dung.

Vừa mRqở cửiNHQhta raiNHQht, tiNHQhthấy HứaQDsWqo iNHQhtTiên, HứaQDsWqo RqKiều DRqung mừng2iMMmU tớiRq nưQDsWqoớc mắtiNHQht liềRqn iNHQhttí iNHQhttách ch2iMMmUảy xuống.

“Hán Văn,QDsWqo QDsWqoHán VănRq, tRqhật iNHQhtsự QDsWqolà iNHQhtmuội Rqsao.” HứaRq KiềuiNHQht 2iMMmUDung ké2iMMmUo tRqay 2iMMmUHứa 2iMMmUTiên kQDsWqohông buôniNHQhtg, iNHQhtsợ 2iMMmUlà QDsWqomình đangQDsWqo nRqằm mơ.

“Là muiNHQhtội, tỷiNHQht tỷ.Rq” Hứa2iMMmU TiêiNHQhtn ciNHQhtũng iNHQhtnắm iNHQhttay HứaiNHQht Ki2iMMmUều Dun2iMMmUg, caRqo Rqhứng Rqkhông thôi.iNHQht ChợtiNHQht thấyRq bụngiNHQht HứaiNHQht Kiều2iMMmU DuQDsWqong kiRqa khRqẽ iNHQhtnhô iNHQhtra, kinRqh 2iMMmUngạc hỏi,QDsWqo “TỷRq tiNHQhtỷ, QDsWqotỷ, tỷQDsWqo 2iMMmUmang thai?”

Trên mQDsWqoặt HứaQDsWqo Kiều2iMMmU 2iMMmUDung hi2iMMmUện lê2iMMmUn nụRq 2iMMmUcười hạnhQDsWqo p2iMMmUhúc, lRqôi k2iMMmUéo H2iMMmUứa TiênQDsWqo: “MauQDsWqo, mRqau 2iMMmUvào Rqrồi QDsWqohãy nói.2iMMmU” BỗngQDsWqo n2iMMmUhiên iNHQhtlại cQDsWqoảm th2iMMmUấy cóRq điểiNHQhtm g2iMMmUì làQDsWqo lạ,iNHQht iNHQhtlúc niNHQhtày iNHQhtmới iNHQhtnhìn về2iMMmU iNHQhtphía nhữngQDsWqo QDsWqongười bêiNHQhtn cRqạnh HứaQDsWqo TiêniNHQht, cQDsWqohợt QDsWqonói, Rq“Ai nhiNHQhta, đệRq muội2iMMmU, Rqta lạiRq khRqông iNHQhtcó iNHQhtchú ý2iMMmU tới2iMMmU muội2iMMmU, thậtiNHQht QDsWqolà, mQDsWqoau, điNHQhtều Rqmau đi2iMMmU vào2iMMmU QDsWqođi đã.”

Ba ngQDsWqoười Rqvào iNHQhtphòng, HQDsWqoứa Kiều2iMMmU DuniNHQhtg bậiNHQhtn rộniNHQht điQDsWqo pQDsWqoha 2iMMmUtrà, HứiNHQhta TiiNHQhtên vộiiNHQht vàngQDsWqo kéQDsWqoo n2iMMmUàng iNHQhtlại: “QDsWqoTỷ, tỷRq đangiNHQht miNHQhtang thaiQDsWqo, đừng2iMMmU vQDsWqoội, muộiNHQhti pQDsWqoha làQDsWqo được.”

Hứa Kiề2iMMmUu DuiNHQhtng ngồiQDsWqo xuốngQDsWqo, sờ2iMMmU sờQDsWqo bụngQDsWqo củaRq mìQDsWqonh, tiNHQhtrong mắQDsWqot tràn2iMMmU 2iMMmUđầy 2iMMmUyêu thương.

Hứa TiêRqn cùngQDsWqo HứaiNHQht Kiề2iMMmUu DuiNHQhtng đại2iMMmU kháiiNHQht nóRqi tì2iMMmUnh trạngRq gầnQDsWqo điNHQhtây QDsWqocủa QDsWqomình, HứaQDsWqo KiềuiNHQht RqDung n2iMMmUghe HQDsWqoứa TRqiên nQDsWqoói đượciNHQht điềQDsWqou vRqề, khôngQDsWqo cần2iMMmU QDsWqophải iNHQhttha hQDsWqoương chRqịu tiNHQhtội iNHQhtnữa, 2iMMmUliền iNHQhtvui mừngiNHQht muQDsWqoốn đRqi dâRqng hRqương chRqo Qua2iMMmUn ÂmQDsWqo ĐạiRq sRqĩ, nóiRq rằngiNHQht đRqều nhờiNHQht QRquan ÂmQDsWqo ĐiNHQhtại 2iMMmUsĩ Rqphù hiNHQhtộ mớiiNHQht đưRqợc nhưQDsWqo vậy.2iMMmU BạchiNHQht TRqố QDsWqoTrinh niNHQhtghe đượcQDsWqo lờiiNHQht này,2iMMmU áQDsWqonh mắt2iMMmU tảnQDsWqo rQDsWqoa kiNHQhthí lạnRqh. iNHQhtBên trênQDsWqo QuaRqn iNHQhtÂm ĐạiiNHQht sRqĩ hắtiNHQht 2iMMmUhơi mộtRq QDsWqocái, Rqsờ sờ2iMMmU iNHQhtcái mũiiNHQht củaiNHQht m2iMMmUình. ĐồngQDsWqo tửRq bênQDsWqo c2iMMmUạnh cũ2iMMmUng cảmiNHQht 2iMMmUthấy kỳRq quáQDsWqoi. Thần2iMMmU iNHQhttiên cQDsWqoòn cóiNHQht thiNHQhtể cảmRq 2iMMmUcúm sao?

Hứa TiênRq nhRqìn chun2iMMmUg quaiNHQhtnh, phQDsWqoát hiệ2iMMmUn đồ2iMMmU diNHQhtùng troQDsWqong 2iMMmUnhà đãiNHQht đổiiNHQht mới.QDsWqo M2iMMmUà khuôn2iMMmU mRqặt Hứ2iMMmUa KiềuiNHQht DQDsWqoung tỏaRq sáiNHQhtng rạiNHQhtng ngời2iMMmU cũng2iMMmU chứngRq iNHQhtminh LRqý CôQDsWqong QDsWqoPhủ chăQDsWqom sócRq nàngiNHQht vô2iMMmU cùngQDsWqo tốt.

Hứa Kiều2iMMmU iNHQhtDung cốiNHQht chấpRq iNHQhtdù tRqhế n2iMMmUào c2iMMmUũng muRqốn HứaiNHQht 2iMMmUTiên ởQDsWqo chiNHQhtung cùQDsWqong iNHQhtbọn hQDsWqoọ, HứaiNHQht T2iMMmUiên từQDsWqo chốRqi khôRqng đượcRq đàQDsWqonh phảiRq đáp2iMMmU ứQDsWqong. 2iMMmUBuổi 2iMMmUtối iNHQhtLý CôniNHQhtg PhủRq t2iMMmUrở v2iMMmUề, ngưQDsWqoời mộtRq nhàiNHQht tụRq liNHQhtại vớiQDsWqo Rqnhau. LiNHQhtý Công2iMMmU RqPhủ hQDsWqoỏi HRqứa TiQDsWqoên cóRq tínQDsWqoh toQDsWqoán iNHQhtgì QDsWqokhông, HứaRq TiênQDsWqo 2iMMmUcòn ciNHQhthưa trRqả lờiiNHQht, Bạc2iMMmUh 2iMMmUTố TriiNHQhtnh đãQDsWqo mở2iMMmU iNHQhtmiệng, nó2iMMmUi chuRqẩn 2iMMmUmở tiệmRq thuố2iMMmUc. LýRq CQDsWqoông RqPhủ đồng2iMMmU iNHQhtý iNHQhtlia lịa.

Buổi tRqối, HứaRq iNHQhtTiên hQDsWqoỏi BạchRq TốiNHQht TriRqnh 2iMMmUchuyện nà2iMMmUy, BiNHQhtạch T2iMMmUố TriiNHQhtnh thả2iMMmUn Rqnhiên QDsWqonói: “QDsWqoTiệm QDsWqothuốc QDsWqotế thiNHQhtế ciNHQhtứu nhRqân, lạiQDsWqo tícRqh gópiNHQht từnQDsWqog chúRqt côngiNHQht đứiNHQhtc, cóiNHQht lQDsWqoợi ciNHQhtho v2iMMmUiệc iNHQhttu hànhRq củaQDsWqo nàng.”

Hứa TQDsWqoiên QDsWqolúc nRqày QDsWqomới 2iMMmUchợt hiRqểu, dQDsWqoĩ nRqhiên khôiNHQhtng Rqcó Rqý k2iMMmUiến nữa.

Qua hRqai ngàyiNHQht sau2iMMmU, TiểQDsWqou Than2iMMmUh ciNHQhtùng TiiNHQhtểu chiNHQhtính tháiRq ciNHQhtũng 2iMMmUtới. 2iMMmUCòn man2iMMmUg thiNHQhteo câRqy rụngQDsWqo tiề2iMMmUn cùniNHQhtg tQDsWqohỏ củQDsWqoa HứaRq TiQDsWqoên Rqtrở về,Rq HứaQDsWqo TRqiên vâ2iMMmUy qu2iMMmUanh Rqcây rụng2iMMmU tiền2iMMmU vuiNHQhti mừ2iMMmUng tới2iMMmU mứcQDsWqo ánh2iMMmU mắtiNHQht đềuRq iNHQhthíp thànhRq miNHQhtột đườngQDsWqo thẳngQDsWqo rồi.

Cứ nhưQDsWqo 2iMMmUvậy, HứaRq Ti2iMMmUên Rqmở mRqột giRqan tiệmiNHQht thuố2iMMmUc. HứaQDsWqo KiềuQDsWqo Du2iMMmUng đặtRq tên2iMMmU Rqlà BảoRq ARqn đường2iMMmU, làRqm Rqcho mặt2iMMmU HứaiNHQht TiiNHQhtên sunRqg h2iMMmUuyết. BRqảo ARqn đường2iMMmU, ngh2iMMmUĩ cRqả nQDsWqoửa ngàiNHQhty QDsWqotrời kết2iMMmU iNHQhtquả vẫRqn lấyQDsWqo ciNHQhtái têQDsWqon này.

Những nRqgày tiế2iMMmUp theiNHQhto tiNHQhtrôi quQDsWqoa nhànQDsWqo nhãQDsWqo 2iMMmUmà thiNHQhtư thái.2iMMmU QDsWqoCác c2iMMmUa 2iMMmUbệnh phổiNHQht iNHQhtbiến tiNHQhthì QDsWqodo HứaQDsWqo TiNHQhtiên QDsWqora tiNHQhtay xiNHQhtử l2iMMmUý, QDsWqocòn cácRq tạRqp chứngiNHQht nQDsWqoan QDsWqoy khQDsWqoông xử2iMMmU lQDsWqoý được,iNHQht QDsWqothì Bạch2iMMmU TQDsWqoố Tri2iMMmUnh sẽiNHQht 2iMMmUra tRqay. DầRqn dàiNHQht, dQDsWqoanh tiếiNHQhtng cRqủa BảoQDsWqo AQDsWqon iNHQhtđường liềnQDsWqo liNHQhtan xa2iMMmU. Đặc2iMMmU bQDsWqoiệt làiNHQht chuyQDsWqoện QDsWqoBảo ARqn đườniNHQhtg cóRq mộtiNHQht loạiiNHQht thQDsWqouốc b2iMMmUí chếQDsWqo, cóQDsWqo thểiNHQht giúiNHQhtp thuậnRq sRqinh. GQDsWqoiá tiềniNHQht Rqtuy 2iMMmUhơi QDsWqocao, nhRqưng mọQDsWqoi nRqgười vRqẫn đRqều QDsWqochấp nhận.2iMMmU BởRqi iNHQhtvì siiNHQhtnh QDsWqocon chQDsWqoính liNHQhtà đi2iMMmU dạoQDsWqo QuỷiNHQht MônQDsWqo quQDsWqoan, tốnRq QDsWqochút tiềnQDsWqo Rqcó thể2iMMmU bảoRq iNHQhtvệ miNHQhtẫu t2iMMmUử bìRqnh iNHQhtan, thQDsWqoấy thRqế n2iMMmUào QDsWqocũng làRq chuyệnRq Rqvô cùngiNHQht c2iMMmUó iNHQhtlời. BởQDsWqoi v2iMMmUì tiệQDsWqom thQDsWqouốc, HứaiNHQht TiQDsWqoên nếQDsWqou Rqnhư thâQDsWqon làiNHQht Rqnữ iNHQhttử rQDsWqoa mặtiNHQht cũn2iMMmUg khôQDsWqong ổn,iNHQht ch2iMMmUo niNHQhtên nànQDsWqog cũnQDsWqog cQDsWqohưa liNHQhtập Rqtức khôQDsWqoi pRqhục thân2iMMmU 2iMMmUphận củRqa mình.iNHQht Tạ2iMMmUm thờiNHQhti cứiNHQht QDsWqonhư vậy2iMMmU tiNHQhtiếp tục.

“Oa nh2iMMmUa nhQDsWqoa, RqTiểu 2iMMmUBạch, rấtiNHQht nhiRqều bạc2iMMmU đó.”2iMMmU H2iMMmUứa TiênRq iNHQhtnhìn đốQDsWqong bạciNHQht t2iMMmUrắng lóaiNHQht Rqtrên Rqbàn, QDsWqokhóe miệnQDsWqog thiếu2iMMmU chiNHQhtút nữaiNHQht chảyQDsWqo nướciNHQht miếng.2iMMmU NQDsWqoàng 2iMMmUđang Rqtính lấyQDsWqo thRqêm ch2iMMmUút bạc2iMMmU đưRqa chQDsWqoo HứaiNHQht KiềuiNHQht DuniNHQhtg, để2iMMmU Hứ2iMMmUa iNHQhtKiều DiNHQhtung miNHQhtua thêmiNHQht v2iMMmUài thứRq. CQDsWqohi tiiNHQhtêu ngàRqy iNHQhtthường Rqcũng tốn2iMMmU k2iMMmUhông ít.

“Như Rqngươi vậ2iMMmUy, còiNHQhtn Rqmuốn tiNHQhtu tiêiNHQhtn?” TiểuRq iNHQhtThanh ởRq bêiNHQhtn iNHQhtcạnh kQDsWqohinh bỉ.

“Cũng khôngiNHQht 2iMMmUthể iNHQhtnói nQDsWqohư v2iMMmUậy aRq, Rqcó tiền2iMMmU iNHQhtcó QDsWqothể iNHQhtsui mRqa QDsWqokhiến qQDsWqouỷ m2iMMmUà khiNHQhtông phảiiNHQht Rqsao? Thần2iMMmU tiênQDsWqo c2iMMmUhẳng iNHQhtlẽ khRqông 2iMMmUcần hQDsWqoương khóiNHQhti cuiNHQhtng ph2iMMmUụng ch2iMMmUắc? QuỷRq QDsWqosai khRqông cầniNHQht tiềniNHQht âmRq phQDsWqoủ à?”2iMMmU HứRqa TiiNHQhtên thuậRqn miệniNHQhtg pQDsWqohản bác.

Tiểu Tha2iMMmUnh cứngQDsWqo 2iMMmUhọng, hắniNHQht khôiNHQhtng tiNHQhthể khôngQDsWqo thừaRq nhậniNHQht iNHQhtlời này2iMMmU HứiNHQhta QDsWqoTiên n2iMMmUói đúiNHQhtng rồi...

Hứa TiênRq nhìn2iMMmU QDsWqosắc QDsWqomặt T2iMMmUiểu Th2iMMmUanh, QDsWqohiếu kỳ2iMMmU 2iMMmUnói: QDsWqo“Chẳng QDsWqolẽ t2iMMmUa n2iMMmUói đúngRq rồQDsWqoi?” TQDsWqohật QDsWqora thQDsWqoì 2iMMmUHứa 2iMMmUTiên chiNHQhtỉ iNHQhtlà nóRqi 2iMMmUmò thôiNHQhti, bởi2iMMmU iNHQhtvì sRqự kiệnQDsWqo PhQDsWqoáp 2iMMmUHải QDsWqokia chRqo QDsWqonên nànQDsWqog mớQDsWqoi nó2iMMmUi riNHQhta mộRqt pheQDsWqon 2iMMmUvừa rồi.

Bạch TốiNHQht TrinQDsWqoh Rqlúc Rqnày QDsWqomở miệiNHQhtng: “Phải”

Tiểu BiNHQhtạch iNHQhtmở miệRqng, vậyRq còniNHQht c2iMMmUó thQDsWqoể giiNHQhtả sao?

Oanh —2iMMmU— RqHứa TiênQDsWqo QDsWqochợt QDsWqocảm thấyQDsWqo tiNHQhthiên l2iMMmUôi (sấm2iMMmU sét)QDsWqo cuồ2iMMmUn 2iMMmUcuộn, khônRqg iNHQhtnghĩ tới2iMMmU mìnQDsWqoh Rqlại QDsWqonói QDsWqotrúng rồi.

Cho QDsWqonên, QDsWqongày iNHQhtthứ ha2iMMmUi, HứaiNHQht TRqiên mRqua rấ2iMMmUt nhiiNHQhtều t2iMMmUrái câiNHQhty tiNHQhtươi, niNHQhthang điNHQhtèn thiNHQhtượng hạiNHQhtng, v2iMMmUề đến2iMMmU nhà,QDsWqo cRqhạy thẳ2iMMmUng tớiRq trướcQDsWqo bứQDsWqoc hRqọa QuaRqn QDsWqoÂm Đạ2iMMmUi s2iMMmUĩ. Xếp2iMMmU iNHQhttoàn iNHQhtbộ trá2iMMmUi 2iMMmUcây raiNHQht, siNHQhtau QDsWqođó đ2iMMmUốt nRqhang đèn,2iMMmU rồi2iMMmU hànRqh lễ.QDsWqo TQDsWqorong miệngQDsWqo lẩmRq bẩRqm: “QQDsWqouan ThiNHQhtế ÂmiNHQht BồiNHQht Tát2iMMmU, saRqu nQDsWqoày tQDsWqoa mỗiiNHQht ngàyiNHQht 2iMMmUđều miNHQhtua ciNHQhtho ngiNHQhtài Rqtrái 2iMMmUcây 2iMMmUtươi ngonRq, nhan2iMMmUg đè2iMMmUn thưQDsWqoợng hạnRqg. QDsWqoCho Rqnên, vềRq s2iMMmUau xRqin chiếuQDsWqo ciNHQhtố nhiiNHQhtều h2iMMmUơn nha.”

Hứa KiềuiNHQht RqDung vQDsWqoừa l2iMMmUúc đRqi vàoQDsWqo, ngRqhe đư2iMMmUợc lờiRq cầQDsWqou nguQDsWqoyện iNHQhtcò iNHQhtkè mặcRq cảQDsWqo củRqa H2iMMmUứa Tiên2iMMmU, vừQDsWqoa sQDsWqoợ QDsWqovừa gi2iMMmUận, 2iMMmUđưa Rqtay gRqõ mộtRq cáiRq liNHQhtên đầQDsWqou QDsWqoHứa 2iMMmUTiên: “MuộiiNHQht 2iMMmUđứa 2iMMmUnhỏ đángiNHQht chếtRq nàQDsWqoy, nó2iMMmUi cáRqi gQDsWqoì thếiNHQht 2iMMmUhả. QiNHQhtuan Âm2iMMmU BRqồ TátiNHQht hRqá lại2iMMmU đểRq iNHQhtyên cRqho mRquội Rqkhinh nhờRqn nhQDsWqoư vậy?”

Hứa iNHQhtTiên ôQDsWqom đầu,Rq khôRqng phRqục nói:iNHQht “NiNHQhtói sQDsWqouông thìRq QDsWqocó iNHQhtích iNHQhtgì chQDsWqoứ, chRqúng tQDsWqoa cầnQDsWqo phiNHQhtải iNHQhtnói 2iMMmUthực t2iMMmUế, thựQDsWqoc tếRq a.”

“Muội đứQDsWqoa iNHQhtnhỏ đángQDsWqo chQDsWqoết nàyiNHQht, lạiRq còQDsWqon cố2iMMmU cãi...”

Trên.

“Không Rqtệ, rấiNHQhtt 2iMMmUcó chíQDsWqo hướnQDsWqog.” TrêQDsWqon k2iMMmUhuôn mặt2iMMmU tuấnQDsWqo mỹRq ciNHQhtủa RqKim Thiề2iMMmUn TửQDsWqo hiệnRq lêRqn nụiNHQht cười.

Quan RqÂm ĐạiQDsWqo sĩiNHQht 2iMMmUvừa liNHQhtòng giNHQhtật đầu:QDsWqo “KhôRqng uổngRq Rqta giúpRq nànRqg nhiềuiNHQht nh2iMMmUư thế.”

“Bất iNHQhtquá, nóiiNHQht Rqđi cũQDsWqong p2iMMmUhải nó2iMMmUi lại,Rq Rqtại 2iMMmUsao chỉQDsWqo cRqung phụngiNHQht ngươ2iMMmUi, k2iMMmUhông cóRq pQDsWqohần cQDsWqoủa ta?2iMMmU” RqKim ThiềiNHQhtn TửiNHQht 2iMMmUtrong lQDsWqoòng bấiNHQhtt bình.

“Ai bảoQDsWqo ngưiNHQhtơi khôngiNHQht chịuiNHQht hiểnRq linh.”Rq QuaQDsWqon QDsWqoÂm Đạ2iMMmUi sĩ2iMMmU khiNHQhtinh QDsWqothường vạchQDsWqo rõ.

Kim ThiềQDsWqon tQDsWqoử ngẩniNHQhtg đQDsWqoầu đảoQDsWqo cặiNHQhtp mắ2iMMmUt t2iMMmUrắng dQDsWqoã, saiNHQhtu điNHQhtó QDsWqotrong lòng2iMMmU nổRqi lêiNHQhtn iNHQhttính to2iMMmUán. XQDsWqoem r2iMMmUa iNHQhtkhi nàoRq đóiNHQht mRqình cũng2iMMmU phải2iMMmU hiNHQhtiển QDsWqolinh mRqột chúRqt mớiiNHQht được.

Cuộc Rqsống ngày2iMMmU từiNHQhtng ngàQDsWqoy trôiRq qu2iMMmUa, HứaQDsWqo QDsWqoTiên QDsWqomỗi ngàQDsWqoy ởRq BRqảo 2iMMmUAn đườngRq khiNHQhtám bệ2iMMmUnh, BQDsWqoạch 2iMMmUTố TrRqinh cùniNHQhtg TiểuQDsWqo 2iMMmUThanh dạQDsWqoy Tiểu2iMMmU ciNHQhthính tháRqi phQDsWqoáp thuật,2iMMmU đốciNHQht thiNHQhtúc nóRq tRqu luyện.QDsWqo BuiNHQhtổi tốiQDsWqo HứaRq TRqiên trRqở QDsWqovề, BạiNHQhtch TốQDsWqo TQDsWqorinh sQDsWqoẽ dạyQDsWqo nàQDsWqong mộQDsWqot chútiNHQht Rqpháp th2iMMmUuật niNHQhtền tảng.QDsWqo CQDsWqoòn Rqthuật phQDsWqoi hànhiNHQht m2iMMmUà HứaRq TiêRqn iNHQhttâm 2iMMmUtâm ni2iMMmUệm niệm,iNHQht vẫnRq iNHQhtcòn rấtiNHQht xa.

Hôm nayiNHQht, HứQDsWqoa Ti2iMMmUên vừaiNHQht về2iMMmU tớiiNHQht n2iMMmUhà, HứQDsWqoa Kiề2iMMmUu D2iMMmUung Rqliền lRqôi iNHQhtkéo taQDsWqoy nàn2iMMmUg, vẻiNHQht mặtQDsWqo ngiNHQhtưng trọngQDsWqo nói:2iMMmU “HánRq ViNHQhtăn, tr2iMMmUong thQDsWqoời Rqgian nàyiNHQht muộiQDsWqo đừRqng đQDsWqoi QDsWqora ngoà2iMMmUi v2iMMmUào buổiRq tối.”

“Tại Rqsao vQDsWqoậy?” HứQDsWqoa 2iMMmUTiên niNHQhtghi hoRqặc hỏi.

“Đã xả2iMMmUy riNHQhta chuyệniNHQht rồiNHQhti. RqTỷ pQDsWqohu củaiNHQht muộiiNHQht Rqnói gQDsWqoần đâyiNHQht ciNHQhtó vàiNHQhti nữRq tửiNHQht bịiNHQht iNHQhtmất tícRqh, lạiQDsWqo kRqhông c2iMMmUo bRqất QDsWqokì đầQDsWqou 2iMMmUmối nRqào” 2iMMmUHứa 2iMMmUKiều DunQDsWqog khuRqôn mặiNHQhtt iNHQhtđầy Rqu sầu.

“Muội kh2iMMmUông có2iMMmU ngRqhe tRqỷ phiNHQhtu nóiQDsWqo chRquyện này2iMMmU mà.”Rq HRqứa TiêQDsWqon nhìiNHQhtn bộQDsWqo dạnQDsWqog rầuiNHQht rĩRq củaRq HứiNHQhta KiềuRq DiNHQhtung, QDsWqocàng ng2iMMmUhi hoặc.

“Tỷ iNHQhtphu Rqmuội siNHQhtợ chúQDsWqong tiNHQhta 2iMMmUlo lắnRqg, nêQDsWqon k2iMMmUhông QDsWqonói. H2iMMmUôm quQDsWqoa bịRq đánRqh QDsWqođược nQDsWqoâng triNHQhtở Rqvề tỷ2iMMmU mớiiNHQht biếtQDsWqo chuyện2iMMmU iNHQhtđó.” HứaiNHQht RqKiều DuiNHQhtng vừaiNHQht nQDsWqoói nưQDsWqoớc mắtiNHQht QDsWqoliền chảy2iMMmU xuốngRq, liNHQhtau điNHQhti rồiiNHQht nó2iMMmUi, “Tỷ2iMMmU 2iMMmUphu QDsWqomuội nó2iMMmUi, nửQDsWqoa Rqtháng giNHQhtần đâyiNHQht liênQDsWqo tụ2iMMmUc mấtQDsWqo tíQDsWqoch khôRqng íiNHQhtt nQDsWqoữ tử,QDsWqo trRqa thếRq nàoiNHQht cũiNHQhtng tr2iMMmUa khQDsWqoông iNHQhtđược tQDsWqoung tíQDsWqoch. BaQDsWqon điNHQhtầu Rqcho Rqlà iNHQhtbọn lừaRq đảo2iMMmU (*2iMMmU) lRqàm, Rqnhưng cRqanh ch2iMMmUặt cửa2iMMmU thành,iNHQht cũniNHQhtg kiNHQhthông th2iMMmUấy cóRq Rqai khiNHQhtả niNHQhtghi QDsWqora vào.iNHQht NếuQDsWqo Rqkhông đượciNHQht phiNHQhtá 2iMMmUán, tỷQDsWqo ph2iMMmUu muQDsWqoội Rqsợ làRq sẽQDsWqo bịQDsWqo cáQDsWqoch chứQDsWqoc mất.”

(*) NiNHQhtguyên vRqăn liNHQhtà quải2iMMmU tử:iNHQht QDsWqonghĩa Rqlà Rqbọn lừiNHQhta điNHQhtảo, bắRqt cQDsWqoóc, Rqmẹ m2iMMmUìn. RqTa địnhiNHQht đRqể mQDsWqoẹ mQDsWqoìn miNHQhtà thấ2iMMmUy 2iMMmUnó hiệiNHQhtn đạiQDsWqo quáRq nêiNHQhtn lạiRq thôi.

Hứa TiRqên sửng2iMMmU sốRqt, chuyệRqn nQDsWqoày ngh2iMMmUe QDsWqotựa hồ2iMMmU rấiNHQhtt khRqông QDsWqotầm thường.

“Tóm lRqại, QDsWqobuổi tối2iMMmU muiNHQhtội đừnRqg iNHQhtra ngoài2iMMmU.” HQDsWqoứa Ki2iMMmUều iNHQhtDung liNHQhtại tiếQDsWqop QDsWqotục dặiNHQhtn dò.

“Muội biếtRq rồiQDsWqo.” Hứa2iMMmU TiNHQhtiên g2iMMmUật đầu,Rq “TỷRq QDsWqophu điNHQhtã tRqìm 2iMMmUđại iNHQhtphu xe2iMMmUm qRqua chưa?”

“Rồi, cũngQDsWqo đRqã bôiRq thuốciNHQht rồiNHQhti.” Tâ2iMMmUm iNHQhttình H2iMMmUứa KiiNHQhtều DuRqng vẫnQDsWqo khônRqg tốtQDsWqo lắm.

“Không c2iMMmUó chuyệnRq g2iMMmUì đâu,2iMMmU tRqỷ piNHQhthu tRqrẻ tuổRqi, r2iMMmUất m2iMMmUau Rqsẽ khôiRq phụcRq thôi.2iMMmU Tỷ2iMMmU đaQDsWqong iNHQhtmang iNHQhthài tử,QDsWqo điNHQhtừng thương2iMMmU tâmQDsWqo, đốQDsWqoi Rqvới hài2iMMmU tRqử triNHQhtong bụngQDsWqo k2iMMmUhông tốtQDsWqo đQDsWqoâu.” HQDsWqoứa TiêiNHQhtn khuy2iMMmUên giảiRq, nhưng2iMMmU tr2iMMmUong lònRqg thầmRq su2iMMmUy tQDsWqoư chuyRqện nàiNHQhty. Nghĩ2iMMmU 2iMMmUlát nữaQDsWqo điQDsWqo tiNHQhtìm TiểQDsWqou QDsWqoBạch thươngQDsWqo lượngQDsWqo mộtiNHQht iNHQhtchút mRqới được.

“Ừ, 2iMMmUtỷ biết2iMMmU rồiNHQhti. iNHQhtTỷ QDsWqođi phòngRq bRqếp xe2iMMmUm m2iMMmUột chúiNHQhtt TiểuiNHQht TiNHQhthanh làRqm cơmRq xQDsWqoong chưa.”2iMMmU Hứa2iMMmU KQDsWqoiều DunQDsWqog gậRqt đầiNHQhtu, la2iMMmUu 2iMMmUkhô niNHQhtước mRqắt, miễRqn cưỡRqng lQDsWqoộ riNHQhta iNHQhtnụ cườ2iMMmUi, điQDsWqo xuRqống bếp.

Buổi tốQDsWqoi, HRqứa 2iMMmUTiên Rqđem iNHQhtchuyện nàiNHQhty nói2iMMmU iNHQhtcho Bạc2iMMmUh TQDsWqoố Trinh.

Bạch TốiNHQht TRqrinh trầRqm tiNHQhtư Rqrồi niNHQhtói: 2iMMmU“Hẳn QDsWqolà iNHQhtyêu QDsWqoquái làm.”

“Ta cũng2iMMmU vậ2iMMmUy c2iMMmUảm Rqthấy l2iMMmUà yêuQDsWqo quái.”iNHQht iNHQhtHứa 2iMMmUTiên gậtQDsWqo đầuQDsWqo, “TỷiNHQht phRqu bâRqy g2iMMmUiờ cònQDsWqo điNHQhtang nằm2iMMmU Rqở tr2iMMmUên giư2iMMmUờng đây,QDsWqo haRqy lQDsWqoà chiNHQhtúng Rqta giRqúp tQDsWqoỷ phQDsWqou diệtRq trừRq QDsWqotên Rqyêu quáiNHQhti nàiNHQhty đi.QDsWqo ĐâyiNHQht cRqũng Rqlà công2iMMmU đQDsWqoức đó?”

“Được” Bạc2iMMmUh RqTố TrinRqh 2iMMmUnhàn nhạtRq gậRqt đầu.

“Hắc hắc,2iMMmU có2iMMmU thểiNHQht thử2iMMmU mộRqt Rqchút pháiNHQhtp thuật2iMMmU hQDsWqouynh dạyRq tRqa rồi.”2iMMmU HứaRq TiiNHQhtên hưRqng piNHQhthấn rQDsWqoeo lên.

Bạch iNHQhtTố TrQDsWqoinh QDsWqonhìn bộiNHQht 2iMMmUdạng hưnRqg pRqhấn QDsWqocủa HứaRq 2iMMmUTiên, troRqng mQDsWqoắt nRqổi lên2iMMmU v2iMMmUẻ sủniNHQhtg nịch,QDsWqo nhQDsWqoẹ 2iMMmUnhàng nQDsWqoói: “QDsWqoỪ.” iNHQhtBất QDsWqokể phRqát 2iMMmUsinh cRqái gRqì, hắn2iMMmU cũnRqg sQDsWqoẽ đứRqng ởiNHQht QDsWqobên cạQDsWqonh nànRqg, b2iMMmUảo vệiNHQht nQDsWqoàng, sẽRq 2iMMmUkhông để2iMMmU cRqho nàiNHQhtng bịQDsWqo Rqmột iNHQhttia thương2iMMmU tổnQDsWqo nào.