You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3fjbY0: bz2Q8k79Yêu quái?

Đêm khuVoEneEHcya bz2Q8k79yên tĩVoEneEHcnh, Bbz2Q8k79ạch TốVoEneEHc fjbYTrinh lẳVoEneEHcng fjbYlặng hộfjbY VoEneEHcpháp VoEneEHccho HứVoEneEHca Tbz2Q8k79iên, fjbYnhìn khuônVoEneEHc VoEneEHcmặt đỏbz2Q8k79 hồngVoEneEHc khfjbYá thườnVoEneEHcg củfjbYa nfjbYgười tbz2Q8k79rên giườngfjbY fjbYkia, đbz2Q8k79áy fjbYmắt hắnVoEneEHc fjbYhiện fjbYlên bz2Q8k79ý cườbz2Q8k79i bz2Q8k79ôn nhfjbYu. bz2Q8k79Cúi đầfjbYu nhìnVoEneEHc tabz2Q8k79y mìnhVoEneEHc, rfjbYồi vưVoEneEHcơn rVoEneEHca nắVoEneEHcm thậtVoEneEHc chfjbYặt. CảVoEneEHc bz2Q8k79đời nàybz2Q8k79, cbz2Q8k79ó lVoEneEHcẽ cũfjbYng VoEneEHcsẽ kfjbYhông buônbz2Q8k79g tay.

 

Mãi cfjbYho đếnfjbY kfjbYhi hừbz2Q8k79ng sábz2Q8k79ng, HứafjbY Tbz2Q8k79iên mớVoEneEHci mbz2Q8k79ơ mfjbYơ màfjbYng mbz2Q8k79àng tỉnVoEneEHch lạfjbYi. Vbz2Q8k79ừa mởfjbY mfjbYắt liềfjbYn thấfjbYy Bạchbz2Q8k79 TVoEneEHcố TrinVoEneEHch đanVoEneEHcg đợibz2Q8k79 bêVoEneEHcn người.

“Tiểu Bạch.”bz2Q8k79 Hứbz2Q8k79a Tbz2Q8k79iên mỉfjbYm cười,fjbY fjbYcảm giábz2Q8k79c vừVoEneEHca bz2Q8k79tỉnh dậfjbYy lfjbYiền thbz2Q8k79ấy Tbz2Q8k79iểu Bạcbz2Q8k79h tVoEneEHchật tốt.

“Cảm thấbz2Q8k79y thếfjbY nàfjbYo?” BạchfjbY TốfjbY TrinfjbYh đỡVoEneEHc bz2Q8k79Hứa bz2Q8k79Tiên VoEneEHcngồi dậybz2Q8k79 hỏi.

“Ừm...” bz2Q8k79Hứa Tibz2Q8k79ên cbz2Q8k79ảm nhVoEneEHcận thfjbYân thểbz2Q8k79 củabz2Q8k79 fjbYmình, sfjbYo sánhfjbY, cbz2Q8k79ó chVoEneEHcút kVoEneEHcinh ngạcVoEneEHc mởVoEneEHc miệngbz2Q8k79, “Cảmbz2Q8k79 gbz2Q8k79iác tfjbYhân thểfjbY thậVoEneEHct giốngVoEneEHc nhfjbYư VoEneEHcso vớifjbY trưVoEneEHcớc fjbYkia VoEneEHcnhẹ hfjbYơn rấtbz2Q8k79 nhVoEneEHciều, bz2Q8k79có thểfjbY nfjbYghe đượbz2Q8k79c âbz2Q8k79m thaVoEneEHcnh rấVoEneEHct fjbYxa bz2Q8k79bên ngoài,VoEneEHc còbz2Q8k79n nhfjbYạy béfjbYn hVoEneEHcơn trướcfjbY kibz2Q8k79a nữa.”

“Ừ, thếVoEneEHc thìVoEneEHc tốtVoEneEHc.” Bạcbz2Q8k79h Tốbz2Q8k79 Trbz2Q8k79inh nhàfjbYn fjbYnhạt fjbYgật đfjbYầu, VoEneEHc“Kế tiVoEneEHcếp fjbYta bz2Q8k79sẽ từbz2Q8k79 tfjbYừ dạyVoEneEHc bz2Q8k79nàng mộtVoEneEHc VoEneEHcchút phápVoEneEHc thuật.”

“Sau nàVoEneEHcy VoEneEHcta cVoEneEHcũng cVoEneEHcó thVoEneEHcể fjbYbay sbz2Q8k79ao?” Hứabz2Q8k79 TiVoEneEHcên fjbYhai fjbYmắt sbz2Q8k79áng ngời,bz2Q8k79 hưnfjbYg phấVoEneEHcn hỏi.

“Dĩ nhibz2Q8k79ên fjbYcó thể.”VoEneEHc Bạcbz2Q8k79h bz2Q8k79Tố Trinbz2Q8k79h gậtfjbY đầufjbY. NfjbYhìn VoEneEHcbộ dạngbz2Q8k79 kíbz2Q8k79ch độnVoEneEHcg cbz2Q8k79ủa HfjbYứa Tiên,fjbY bz2Q8k79trong lòngbz2Q8k79 khônVoEneEHcg kfjbYhỏi buồbz2Q8k79n cười.

Hứa TiênVoEneEHc bz2Q8k79kích đVoEneEHcộng VoEneEHcxong, lúcbz2Q8k79 nàVoEneEHcy bz2Q8k79mới nhớVoEneEHc tớbz2Q8k79i tìVoEneEHcnh cảnhfjbY bâfjbYy giờ.bz2Q8k79 Lưbz2Q8k79ơng vươngfjbY fjbYphủ kbz2Q8k79ia VoEneEHcchắc làbz2Q8k79 khôngVoEneEHc tVoEneEHchể trởVoEneEHc lạifjbY bz2Q8k79rồi, nhưVoEneEHc vậyfjbY tbz2Q8k79rở vềbz2Q8k79 trấfjbYn VoEneEHcGiang đi.

“Ta nhớVoEneEHc tibz2Q8k79ểu ThanVoEneEHch, coVoEneEHcn cuVoEneEHca bz2Q8k79nhỏ bz2Q8k79cùng mấfjbYy ngườiVoEneEHc nhàVoEneEHc tVoEneEHcỷ tVoEneEHcỷ quá.”fjbY HứaVoEneEHc TiênfjbY tựafjbY vbz2Q8k79ào fjbYtrong ngựcfjbY BVoEneEHcạch TVoEneEHcố Trbz2Q8k79inh nbz2Q8k79hẹ bz2Q8k79nhàng nói.

“Ừ, vậybz2Q8k79 thfjbYì đifjbY TrấVoEneEHcn Giang.”VoEneEHc fjbYBạch TfjbYố TriVoEneEHcnh đfjbYồng ý.

“Vậy LươfjbYng vưfjbYơng pVoEneEHchủ fjbYbên kia...”VoEneEHc Hứabz2Q8k79 TiVoEneEHcên tbz2Q8k79ới tớifjbY bz2Q8k79cái văbz2Q8k79n thfjbYư điềufjbY pháVoEneEHci kia.

“Cái nfjbYày kfjbYhông cầnfjbY lbz2Q8k79o lắfjbYng, VoEneEHcta bz2Q8k79đi mộfjbYt chuyếfjbYn bz2Q8k79là được.”bz2Q8k79 BạcVoEneEHch Tbz2Q8k79ố bz2Q8k79Trinh fjbYđã sớmVoEneEHc cóbz2Q8k79 tíVoEneEHcnh toán,bz2Q8k79 đembz2Q8k79 vănfjbY thbz2Q8k79ư điềubz2Q8k79 VoEneEHcphải sửabz2Q8k79 lạiVoEneEHc lVoEneEHcà xongfjbY. ChuyfjbYện VoEneEHccủa thếfjbY VoEneEHctục VoEneEHckhông fjbYthể nhúnfjbYg VoEneEHctay quáfjbY nhiều,fjbY bz2Q8k79nếu khfjbYông sbz2Q8k79ẽ cfjbYó ảnhVoEneEHc hưởng.

“Ừ.” Hứbz2Q8k79a TiVoEneEHcên cabz2Q8k79o hứfjbYng gậtVoEneEHc đầfjbYu, cbz2Q8k79ó TiểfjbYu BạchVoEneEHc ởfjbY fjbYđây, hìnVoEneEHch nhbz2Q8k79ư tấtbz2Q8k79 cảVoEneEHc đềuVoEneEHc khôbz2Q8k79ng bz2Q8k79phải VoEneEHclà fjbYvấn VoEneEHcđề khVoEneEHcó khbz2Q8k79ăn nữa.

“Đi VoEneEHcCô TfjbYô fjbYtrước.” BạcfjbYh bz2Q8k79Tố Trinbz2Q8k79h ôfjbYm chbz2Q8k79ầm lfjbYấy HVoEneEHcứa VoEneEHcTiên, trựcbz2Q8k79 tiếfjbYp babz2Q8k79y lbz2Q8k79ên trời.

Đi tVoEneEHcới căfjbYn nVoEneEHchà ởbz2Q8k79 CfjbYô Tbz2Q8k79ô, TiểufjbY bz2Q8k79Thanh bz2Q8k79cùng VoEneEHcTiểu chíbz2Q8k79nh tháiVoEneEHc chVoEneEHcấn độbz2Q8k79ng, chạyfjbY bz2Q8k79ra ngbz2Q8k79hênh đónfjbY bọnVoEneEHc họ.bz2Q8k79 Tibz2Q8k79ểu chVoEneEHcính VoEneEHcthái vừbz2Q8k79a nhìnfjbY thấVoEneEHcy HứaVoEneEHc Tiên,VoEneEHc VoEneEHcliền kífjbYch fjbYđộng muốnVoEneEHc fjbYnhào fjbYvào tfjbYrong ngựcfjbY VoEneEHcnàng. bz2Q8k79Mà HứafjbY TiVoEneEHcên cũbz2Q8k79ng VoEneEHccười chuẩnbz2Q8k79 bịfjbY ôbz2Q8k79m nóVoEneEHc. VoEneEHcAi dèbz2Q8k79 TfjbYiểu chínhVoEneEHc tháifjbY nhbz2Q8k79ào VoEneEHctới trbz2Q8k79ước mặfjbYt, chỉfjbY fjbYcòn fjbYcách mấyfjbY tấc,bz2Q8k79 VoEneEHcthì làmbz2Q8k79 VoEneEHcsao cũbz2Q8k79ng khôVoEneEHcng bổVoEneEHc nVoEneEHchào đượcVoEneEHc tớifjbY ngVoEneEHcực Hứabz2Q8k79 fjbYTiên nữa.bz2Q8k79 TiểufjbY cVoEneEHchính VoEneEHcthái fjbYủy khuấbz2Q8k79t ngẩbz2Q8k79ng đầubz2Q8k79, liềVoEneEHcn thấfjbYy Bạchbz2Q8k79 TfjbYố fjbYTrinh fjbYmặt lạnh,bz2Q8k79 đangfjbY túfjbYm cfjbYổ áVoEneEHco VoEneEHcnó lfjbYên, khônfjbYg chbz2Q8k79o nóVoEneEHc tiếVoEneEHcn tVoEneEHchêm nửVoEneEHca bước.

“Sư pVoEneEHchụ...” Tibz2Q8k79ểu chíbz2Q8k79nh thVoEneEHcái mởbz2Q8k79 VoEneEHcto đôifjbY mắtfjbY đbz2Q8k79en lófjbYng VoEneEHclánh fjbYrưng rưng,fjbY đbz2Q8k79ầy fjbYủy khuấtbz2Q8k79 nhìn&bz2Q8k79nbsp; Bạbz2Q8k79ch TfjbYố TriVoEneEHcnh, fjbYkháng nghịfjbY hàfjbYnh độnfjbYg củabz2Q8k79 hắn.

“Tiểu hàbz2Q8k79i tử&nfjbYbsp; màVoEneEHc hubz2Q8k79ynh cũVoEneEHcng VoEneEHcghen à.”VoEneEHc Hứabz2Q8k79 Tiêbz2Q8k79n đbz2Q8k79ẩy tbz2Q8k79ay bz2Q8k79Bạch VoEneEHcTố TrinVoEneEHch rfjbYa, mộtbz2Q8k79 tabz2Q8k79y fjbYôm lấVoEneEHcy bz2Q8k79Tiểu cbz2Q8k79hính thbz2Q8k79ái đanbz2Q8k79g lVoEneEHcã fjbYchã chựcVoEneEHc fjbYkhóc vàobz2Q8k79 trVoEneEHcong ngựcfjbY. Tibz2Q8k79ểu chínhbz2Q8k79 thfjbYái nhefjbYo mắtfjbY lại,fjbY bz2Q8k79cũng thậtfjbY chVoEneEHcặt VoEneEHcôm bz2Q8k79cổ bz2Q8k79Hứa Tiên.

“Tu luyệnfjbY VoEneEHcthế nfjbYào rồfjbYi?” bz2Q8k79Giọng VoEneEHcBạch bz2Q8k79Tố TfjbYrinh bz2Q8k79giờ phúbz2Q8k79t nàfjbYy fjbYâm VoEneEHclãnh vbz2Q8k79ô cùng.

“Dạ...” TiVoEneEHcểu cVoEneEHchính thVoEneEHcái cófjbY cfjbYhút bốiVoEneEHc rfjbYối, VoEneEHccắn VoEneEHccắn đbz2Q8k79ầu ngófjbYn tbz2Q8k79ay, mớibz2Q8k79 fjbYyếu ớtVoEneEHc nói,bz2Q8k79 bz2Q8k79“Con rVoEneEHcất cốbz2Q8k79 gắng.”

“Vậy tbz2Q8k79hì VoEneEHctốt.” Bạcbz2Q8k79h TVoEneEHcố TriVoEneEHcnh xefjbYm xVoEneEHcét tfjbYu vVoEneEHci fjbYTiểu cfjbYhính thbz2Q8k79ái, thấyVoEneEHc bz2Q8k79so bz2Q8k79với tVoEneEHcrước bz2Q8k79kia tinfjbYh tiếbz2Q8k79n hbz2Q8k79ơn mộVoEneEHct cbz2Q8k79hút bz2Q8k79rồi, lúcfjbY nàyfjbY mớibz2Q8k79 bỏbz2Q8k79 qbz2Q8k79ua cfjbYho nó.

“Hứa TiVoEneEHcên, VoEneEHcngươi VoEneEHccó linbz2Q8k79h cVoEneEHcăn rồfjbYi?” TiểufjbY Tbz2Q8k79hanh vẫnVoEneEHc kVoEneEHchông bz2Q8k79nói gfjbYì lbz2Q8k79úc fjbYnày bfjbYỗng nhiVoEneEHcên kVoEneEHcinh nVoEneEHcgạc mởbz2Q8k79 miệnbz2Q8k79g, mớfjbYi bz2Q8k79vừa rồbz2Q8k79i hVoEneEHcắn vẫnfjbY fjbYđang quaVoEneEHcn sátbz2Q8k79 HứfjbYa Tiên,fjbY cảmVoEneEHc thbz2Q8k79ấy HứaVoEneEHc TifjbYên cóbz2Q8k79 bz2Q8k79cái gìbz2Q8k79 đóVoEneEHc khbz2Q8k79ang khác.bz2Q8k79 HiệnfjbY VoEneEHctại rốfjbYt cụcbz2Q8k79 hiểuVoEneEHc đượcVoEneEHc làVoEneEHc dfjbYo đâu.

“Ừ, bz2Q8k79Tiểu BạchfjbY đbz2Q8k79ã bz2Q8k79tìm đfjbYan thảobz2Q8k79 chVoEneEHco VoEneEHcta ăbz2Q8k79n bz2Q8k79đó.” HfjbYứa Tbz2Q8k79iên cbz2Q8k79ao hứnVoEneEHcg nói.

“Cái gìbz2Q8k79? ChVoEneEHcỗ nbz2Q8k79guy hVoEneEHciểm nVoEneEHchư vậy,fjbY VoEneEHcđại cfjbYa hubz2Q8k79ynh...” TfjbYiểu ThVoEneEHcanh fjbYkinh nbz2Q8k79gạc thấpfjbY giVoEneEHcọng fjbYhô lêVoEneEHcn, nhfjbYìn vềfjbY pVoEneEHchía bz2Q8k79Bạch Tbz2Q8k79ố Trinh.

Bạch Tốbz2Q8k79 TrinfjbYh lbz2Q8k79ại lạnhfjbY lùnfjbYg lườfjbYm bz2Q8k79lại, đeVoEneEHcm câfjbYu nbz2Q8k79ói kếfjbY tiếpVoEneEHc củbz2Q8k79a TiểuVoEneEHc Tbz2Q8k79hanh épbz2Q8k79 tVoEneEHcrở về.

Hứa TiênfjbY ngơfjbY ngVoEneEHcác, nhfjbYìn vVoEneEHcề pbz2Q8k79hía fjbYvẻ mặtVoEneEHc khônVoEneEHcg đổVoEneEHci củafjbY BạchfjbY Tốbz2Q8k79 Trinhbz2Q8k79, bz2Q8k79cau màybz2Q8k79 lfjbYo lắngVoEneEHc hVoEneEHcỏi: “NVoEneEHcơi VoEneEHcđan thảbz2Q8k79o sVoEneEHcinh trưởngbz2Q8k79, rấtfjbY ngufjbYy hiểmVoEneEHc cóVoEneEHc phảiVoEneEHc hbz2Q8k79ay không?”

Bạch TốVoEneEHc fjbYTrinh kbz2Q8k79hông nVoEneEHcói gì.

Hứa TiVoEneEHcên cắnVoEneEHc cVoEneEHcắn môVoEneEHci, bz2Q8k79nhìn Bạchbz2Q8k79 VoEneEHcTố Trinbz2Q8k79h mVoEneEHcặt khbz2Q8k79ông cbz2Q8k79hút bz2Q8k79thay đổi,bz2Q8k79 nhưngfjbY tbz2Q8k79rong lfjbYòng vôbz2Q8k79 bz2Q8k79cùng phứcfjbY tạp.fjbY TiểuVoEneEHc BạchfjbY fjbYvì mìnhVoEneEHc lVoEneEHcại mạVoEneEHco hiểVoEneEHcm nhưbz2Q8k79 vậy...fjbY bz2Q8k79Có cảmbz2Q8k79 động,fjbY fjbYlo lắng,bz2Q8k79 còVoEneEHcn cóVoEneEHc fjbYsợ hãi.

“Ha hảbz2Q8k79, VoEneEHcha hfjbYa, vậy,bz2Q8k79 vậVoEneEHcy Hứabz2Q8k79 TiêVoEneEHcn ngươifjbY phảfjbYi chămVoEneEHc chỉVoEneEHc fjbYtu luyệbz2Q8k79n đVoEneEHcó, đừnVoEneEHcg fjbYlãng phVoEneEHcí khVoEneEHcổ tbz2Q8k79âm củfjbYa đạibz2Q8k79 VoEneEHcca ta.fjbY” bz2Q8k79Tiểu Thanbz2Q8k79h biếVoEneEHct mìfjbYnh nbz2Q8k79ói saVoEneEHci nóVoEneEHci fjbYrồi, ngượfjbYng ngfjbYùng cfjbYười cVoEneEHcười, vộifjbY đánhfjbY trbz2Q8k79ống lảng.

“Ừ.” HứaVoEneEHc TVoEneEHciên nặnfjbYg bz2Q8k79nề gậtVoEneEHc đfjbYầu, fjbYđáp ứng.

“Nàng đbz2Q8k79i nghỉfjbY bz2Q8k79ngơi trướcVoEneEHc fjbYđi. fjbYTa đifjbY xửbz2Q8k79 lýVoEneEHc chuyệVoEneEHcn bz2Q8k79văn thVoEneEHcư.” Bbz2Q8k79ạch TốVoEneEHc Trinbz2Q8k79h nbz2Q8k79ói xbz2Q8k79ong VoEneEHckhông đợfjbYi HứaVoEneEHc TiêfjbYn tVoEneEHcrả lờibz2Q8k79, ngườiVoEneEHc đãVoEneEHc biếnfjbY mấbz2Q8k79t fjbYngay tbz2Q8k79ại chỗ.

“Ngươi cbz2Q8k79ó bz2Q8k79đói bụnVoEneEHcg kfjbYhông? TVoEneEHca chuẩVoEneEHcn VoEneEHcbị điểVoEneEHcm tâmfjbY cfjbYho ngưbz2Q8k79ơi VoEneEHcnha.” TiểufjbY Thbz2Q8k79anh nhfjbYìn bz2Q8k79Hứa Tiênbz2Q8k79 VoEneEHcsững sbz2Q8k79ờ bz2Q8k79đứng ởfjbY tạibz2Q8k79 bz2Q8k79chỗ, mởfjbY mbz2Q8k79iệng hỏi.

“Nga, đúngfjbY fjbYlà bz2Q8k79có chVoEneEHcút bz2Q8k79đói bbz2Q8k79ụng, bz2Q8k79ta mbz2Q8k79uốn ăfjbYn sữafjbY đậuVoEneEHc nfjbYành bánVoEneEHch qbz2Q8k79uẩy.” HứVoEneEHca Tbz2Q8k79iên VoEneEHcsờ sờbz2Q8k79 bụnVoEneEHcg, lúcVoEneEHc nàfjbYy mớifjbY fjbYcảm thấyfjbY cVoEneEHcó chVoEneEHcút đói.

“Một fjbYlát nfjbYữa VoEneEHcta rfjbYa ngoàibz2Q8k79 mua.”bz2Q8k79 TiểufjbY Tbz2Q8k79hanh fjbYtức giậnfjbY nói.

“Thỏ tVoEneEHca nbz2Q8k79uôi thVoEneEHcế nàobz2Q8k79 rồi,bz2Q8k79 cóbz2Q8k79 bz2Q8k79mập habz2Q8k79y không?fjbY” HứaVoEneEHc fjbYTiên ôfjbYm TiểfjbYu fjbYchính tháfjbYi hướfjbYng hậfjbYu việnbz2Q8k79 VoEneEHcđi tbz2Q8k79ới, “Cònbz2Q8k79 cfjbYó, VoEneEHccây rfjbYụng tibz2Q8k79ền củVoEneEHca tfjbYa đVoEneEHcâu, lớnVoEneEHc lVoEneEHcên cfjbYhút fjbYnào chưa?”

Tiểu ThafjbYnh khóefjbY miệnbz2Q8k79g VoEneEHcco qVoEneEHcuắp: “CâVoEneEHcy rụngVoEneEHc tiền?”

“Chính lbz2Q8k79à câyfjbY LinfjbYh Âmbz2Q8k79 mVoEneEHcà fjbYta cùnfjbYg TiểfjbYu Bạbz2Q8k79ch điVoEneEHc VoEneEHcPhổ Đbz2Q8k79à sơnfjbY lấyVoEneEHc fjbYvề VoEneEHcđó.” fjbYHứa TfjbYiên khẩufjbY bz2Q8k79khí rVoEneEHcất khinbz2Q8k79h bỉ.

Cây Lbz2Q8k79inh ÂmfjbY lfjbYà VoEneEHccây rVoEneEHcụng tiền...

Tiểu Thanbz2Q8k79h cfjbYảm thVoEneEHcấy rấVoEneEHct VoEneEHcvô lực.

Chưa tVoEneEHcới giữbz2Q8k79a tVoEneEHcrưa, BVoEneEHcạch fjbYTố TriVoEneEHcnh đfjbYã fjbYtrở lại.

Hứa Tibz2Q8k79ên nghVoEneEHcênh đón:VoEneEHc “Chuyệnbz2Q8k79 bz2Q8k79đều giảVoEneEHci quyếtVoEneEHc bz2Q8k79xong rồi?”

Bạch TốfjbY Tbz2Q8k79rinh nhVoEneEHcàn nhạtVoEneEHc gfjbYật đầu:fjbY “Ừ.bz2Q8k79” ChuyfjbYện đbz2Q8k79ã gibz2Q8k79ải quybz2Q8k79ết, nVoEneEHchưng fjbYlà bz2Q8k79không phbz2Q8k79ải VoEneEHchắn VoEneEHcgiải quyếtVoEneEHc. KhfjbYi bz2Q8k79hắn tbz2Q8k79ới phátfjbY hVoEneEHciện LươVoEneEHcng LifjbYên đãfjbY fjbYđem chbz2Q8k79uyện củaVoEneEHc Hbz2Q8k79ứa TiêVoEneEHcn làmfjbY xonVoEneEHcg hfjbYết rVoEneEHcồi, đãVoEneEHc gửfjbYi vfjbYăn fjbYthư VoEneEHccho nànbz2Q8k79g trfjbYở vềfjbY fjbYtrấn VoEneEHcGiang. fjbYTinh thầnfjbY LươfjbYng LifjbYên khôVoEneEHcng đượVoEneEHcc bz2Q8k79tốt VoEneEHccho lắm,VoEneEHc vbz2Q8k79ẫn fjbYsắc VoEneEHcmặt tábz2Q8k79i nfjbYhợt ngồiVoEneEHc bz2Q8k79ở bz2Q8k79trước bànfjbY VoEneEHcđọc sáfjbYch nhìnbz2Q8k79 vbz2Q8k79ăn VoEneEHcthư điềufjbY fjbYphái kibz2Q8k79a khôngbz2Q8k79 nóVoEneEHci fjbYgì. Bbz2Q8k79ất qVoEneEHcuá, VoEneEHcnhững thứbz2Q8k79 fjbYnày, BạVoEneEHcch TốVoEneEHc TrifjbYnh đươnVoEneEHcg nhibz2Q8k79ên sVoEneEHcẽ VoEneEHckhông đểfjbY cbz2Q8k79ho HứVoEneEHca fjbYTiên biết.

“Vậy chúbz2Q8k79ng fjbYta cbz2Q8k79ó thểfjbY bz2Q8k79trở vfjbYề TrấfjbYn Giabz2Q8k79ng rồi?”bz2Q8k79 Hbz2Q8k79ứa TiênVoEneEHc cVoEneEHcao hfjbYứng hỏifjbY, “PhfjbYải mafjbYng bz2Q8k79theo thỏfjbY cVoEneEHcủa tVoEneEHca, cVoEneEHcòn bz2Q8k79có câbz2Q8k79y bz2Q8k79rụng tiVoEneEHcền bz2Q8k79của tVoEneEHca nữabz2Q8k79. Vbz2Q8k79ề đếnfjbY nhàVoEneEHc tỷfjbY tỷbz2Q8k79 nhìfjbYn thấbz2Q8k79y cbz2Q8k79húng tVoEneEHca bz2Q8k79nhất địnbz2Q8k79h sfjbYẽ rấtVoEneEHc caVoEneEHco hứng.”

Bạch VoEneEHcTố TriVoEneEHcnh vừaVoEneEHc VoEneEHcnghe fjbYcây rụnfjbYg tbz2Q8k79iền cũfjbYng bfjbYiết fjbYHứa bz2Q8k79Tiên VoEneEHcám chVoEneEHcỉ cbz2Q8k79ái bz2Q8k79gì, gậtbz2Q8k79 đầuVoEneEHc đồngVoEneEHc ý.

Hứa TfjbYiên VoEneEHccùng BạchVoEneEHc bz2Q8k79Tố TrinVoEneEHch đibz2Q8k79 trfjbYước, TiểuVoEneEHc bz2Q8k79Thanh cùngVoEneEHc Tiểubz2Q8k79 chínhfjbY thfjbYái chờbz2Q8k79 dVoEneEHcàn xếpVoEneEHc xofjbYng đâubz2Q8k79 đấybz2Q8k79 sVoEneEHcẽ đebz2Q8k79m thfjbYỏ cVoEneEHcùng cVoEneEHcây Libz2Q8k79nh ÂmVoEneEHc mafjbYng bz2Q8k79về sau.

Đứng ởbz2Q8k79 cửfjbYa, Hứabz2Q8k79 Tibz2Q8k79ên VoEneEHcgõ thậVoEneEHct lfjbYâu, bz2Q8k79mới nVoEneEHcghe đượcVoEneEHc tiếngbz2Q8k79 bướcVoEneEHc chfjbYân vanbz2Q8k79g lêbz2Q8k79n bz2Q8k79bên trong.

“Tới lVoEneEHciền, bz2Q8k79tới liềnVoEneEHc, gfjbYõ cáifjbY gbz2Q8k79ì màVoEneEHc bz2Q8k79gõ abz2Q8k79, cửafjbY cũVoEneEHcng sbz2Q8k79ắp bbz2Q8k79ị bz2Q8k79gõ thbz2Q8k79ủng rồiVoEneEHc.” BênVoEneEHc troVoEneEHcng bz2Q8k79là gfjbYiọng nóiVoEneEHc fjbYquen VoEneEHcthuộc cfjbYủa HứafjbY Kiềubz2Q8k79 Dung.

Vừa mởbz2Q8k79 cửbz2Q8k79a rVoEneEHca, tfjbYhấy HứaVoEneEHc TiVoEneEHcên, bz2Q8k79Hứa bz2Q8k79Kiều bz2Q8k79Dung bz2Q8k79mừng tớibz2Q8k79 fjbYnước mắtVoEneEHc liềnVoEneEHc tVoEneEHcí táchfjbY chảbz2Q8k79y xuống.

“Hán bz2Q8k79Văn, HánVoEneEHc Văn,VoEneEHc VoEneEHcthật bz2Q8k79sự lbz2Q8k79à mufjbYội sao.VoEneEHc” HứaVoEneEHc KiềufjbY DVoEneEHcung kVoEneEHcéo tafjbYy HứafjbY TiêVoEneEHcn fjbYkhông buônfjbYg, VoEneEHcsợ lbz2Q8k79à mìnhfjbY đVoEneEHcang fjbYnằm mơ.

“Là mfjbYuội, bz2Q8k79tỷ tỷfjbY.” HứafjbY Tbz2Q8k79iên VoEneEHccũng bz2Q8k79nắm fjbYtay Hứabz2Q8k79 Kibz2Q8k79ều DVoEneEHcung, cafjbYo hứngfjbY khôbz2Q8k79ng tfjbYhôi. ChợtVoEneEHc thấfjbYy bụfjbYng HứaVoEneEHc Kiềubz2Q8k79 DufjbYng kfjbYia khẽfjbY nVoEneEHchô rafjbY, kibz2Q8k79nh ngVoEneEHcạc bz2Q8k79hỏi, “fjbYTỷ VoEneEHctỷ, tỷfjbY, tỷbz2Q8k79 mabz2Q8k79ng thai?”

Trên mặtVoEneEHc HứVoEneEHca Kiềbz2Q8k79u Dbz2Q8k79ung hiệnbz2Q8k79 lênVoEneEHc nụfjbY cVoEneEHcười VoEneEHchạnh phúc,bz2Q8k79 lôbz2Q8k79i kéfjbYo Hứbz2Q8k79a TiVoEneEHcên: “bz2Q8k79Mau, mbz2Q8k79au vàbz2Q8k79o rồiVoEneEHc hbz2Q8k79ãy nói.bz2Q8k79” BỗVoEneEHcng nhibz2Q8k79ên lfjbYại cảmbz2Q8k79 tfjbYhấy fjbYcó điểmfjbY gVoEneEHcì bz2Q8k79là lạ,VoEneEHc VoEneEHclúc nàfjbYy mớbz2Q8k79i nfjbYhìn vfjbYề phíafjbY nVoEneEHchững nVoEneEHcgười bfjbYên cạnVoEneEHch HứafjbY TiVoEneEHcên, chợtbz2Q8k79 bz2Q8k79nói, fjbY“Ai nbz2Q8k79ha, đfjbYệ mfjbYuội, VoEneEHcta lạfjbYi kVoEneEHchông cVoEneEHcó fjbYchú ýVoEneEHc tớiVoEneEHc VoEneEHcmuội, thVoEneEHcật VoEneEHclà, mabz2Q8k79u, đềVoEneEHcu fjbYmau điVoEneEHc vàbz2Q8k79o đfjbYi đã.”

Ba ngườifjbY vàbz2Q8k79o phbz2Q8k79òng, HứVoEneEHca KiềuVoEneEHc DunfjbYg bz2Q8k79bận rVoEneEHcộn đbz2Q8k79i phbz2Q8k79a trbz2Q8k79à, HứaVoEneEHc TiênfjbY VoEneEHcvội vàngVoEneEHc kéVoEneEHco nbz2Q8k79àng lạifjbY: “bz2Q8k79Tỷ, tbz2Q8k79ỷ đabz2Q8k79ng manVoEneEHcg tbz2Q8k79hai, fjbYđừng vộifjbY, muộifjbY VoEneEHcpha lbz2Q8k79à được.”

Hứa KfjbYiều Dubz2Q8k79ng nbz2Q8k79gồi xuống,VoEneEHc sVoEneEHcờ sVoEneEHcờ bụVoEneEHcng củafjbY mình,fjbY trbz2Q8k79ong mắtVoEneEHc trànVoEneEHc đầyfjbY yVoEneEHcêu thương.

Hứa Tibz2Q8k79ên cùnfjbYg HứaVoEneEHc fjbYKiều DufjbYng đạfjbYi fjbYkhái nVoEneEHcói tìbz2Q8k79nh trạnVoEneEHcg gầnbz2Q8k79 đâyfjbY củaVoEneEHc mìbz2Q8k79nh, HứfjbYa Kiềubz2Q8k79 DunVoEneEHcg nghVoEneEHce fjbYHứa TifjbYên nóifjbY đượcfjbY điềubz2Q8k79 vềbz2Q8k79, kbz2Q8k79hông cầnbz2Q8k79 pbz2Q8k79hải bz2Q8k79tha hươngVoEneEHc chVoEneEHcịu tbz2Q8k79ội nữafjbY, liềnVoEneEHc vfjbYui mừfjbYng muốbz2Q8k79n đibz2Q8k79 VoEneEHcdâng hfjbYương chVoEneEHco QuaVoEneEHcn Âmbz2Q8k79 ĐạifjbY fjbYsĩ, VoEneEHcnói rVoEneEHcằng đềufjbY nVoEneEHchờ fjbYQuan ÂVoEneEHcm Đạibz2Q8k79 sĩVoEneEHc fjbYphù VoEneEHchộ mớibz2Q8k79 đượcVoEneEHc nhVoEneEHcư vậyVoEneEHc. BfjbYạch TVoEneEHcố VoEneEHcTrinh nghfjbYe đượbz2Q8k79c lờVoEneEHci fjbYnày, áfjbYnh bz2Q8k79mắt tảbz2Q8k79n VoEneEHcra khVoEneEHcí lạnhVoEneEHc. bz2Q8k79Bên VoEneEHctrên QuaVoEneEHcn bz2Q8k79Âm ĐạiVoEneEHc sĩfjbY hbz2Q8k79ắt fjbYhơi mộtbz2Q8k79 cái,bz2Q8k79 fjbYsờ sVoEneEHcờ bz2Q8k79cái fjbYmũi củafjbY mfjbYình. VoEneEHcĐồng tửfjbY bênfjbY cfjbYạnh cbz2Q8k79ũng cảmVoEneEHc thfjbYấy kVoEneEHcỳ bz2Q8k79quái. Thầbz2Q8k79n fjbYtiên còbz2Q8k79n VoEneEHccó thểbz2Q8k79 cảbz2Q8k79m VoEneEHccúm sao?

Hứa TiêVoEneEHcn nhVoEneEHcìn cfjbYhung quaVoEneEHcnh, phábz2Q8k79t hbz2Q8k79iện VoEneEHcđồ dùbz2Q8k79ng tronbz2Q8k79g nfjbYhà đãfjbY đổibz2Q8k79 mớfjbYi. fjbYMà bz2Q8k79khuôn mặfjbYt HứafjbY Kbz2Q8k79iều DufjbYng tỏaVoEneEHc fjbYsáng rạnVoEneEHcg ngờbz2Q8k79i cũVoEneEHcng cfjbYhứng mbz2Q8k79inh Lýbz2Q8k79 bz2Q8k79Công bz2Q8k79Phủ bz2Q8k79chăm sVoEneEHcóc nàngbz2Q8k79 vbz2Q8k79ô bz2Q8k79cùng tốt.

Hứa KiềufjbY Dbz2Q8k79ung cốfjbY chbz2Q8k79ấp dùbz2Q8k79 thếbz2Q8k79 nàofjbY fjbYcũng mbz2Q8k79uốn Hứabz2Q8k79 Tibz2Q8k79ên ởfjbY chubz2Q8k79ng cùngbz2Q8k79 bọbz2Q8k79n VoEneEHchọ, HứaVoEneEHc TiVoEneEHcên tfjbYừ chốiVoEneEHc khôngVoEneEHc đượfjbYc đàVoEneEHcnh phảVoEneEHci đápVoEneEHc ứng.VoEneEHc BuổiVoEneEHc tốVoEneEHci LýVoEneEHc Côbz2Q8k79ng PhfjbYủ trbz2Q8k79ở vfjbYề, ngườiVoEneEHc mộtfjbY nhàfjbY VoEneEHctụ lạiVoEneEHc VoEneEHcvới nbz2Q8k79hau. bz2Q8k79Lý CôfjbYng PhủfjbY hbz2Q8k79ỏi HfjbYứa TifjbYên cfjbYó tínhVoEneEHc toánfjbY fjbYgì khôbz2Q8k79ng, HứafjbY TiêVoEneEHcn cfjbYòn VoEneEHcchưa trảbz2Q8k79 lời,bz2Q8k79 BạchVoEneEHc bz2Q8k79Tố TriVoEneEHcnh đãbz2Q8k79 mVoEneEHcở bz2Q8k79miệng, nóifjbY bz2Q8k79chuẩn mởVoEneEHc tiệVoEneEHcm thbz2Q8k79uốc. fjbYLý bz2Q8k79Công PfjbYhủ đbz2Q8k79ồng bz2Q8k79ý lVoEneEHcia lịa.

Buổi tốVoEneEHci, Hứabz2Q8k79 Tiêbz2Q8k79n hỏfjbYi BạcVoEneEHch TốfjbY TrinVoEneEHch chVoEneEHcuyện này,VoEneEHc BạchfjbY TfjbYố VoEneEHcTrinh thảnVoEneEHc nhiêfjbYn nóiVoEneEHc: “fjbYTiệm thuốcbz2Q8k79 VoEneEHctế thfjbYế bz2Q8k79cứu nhfjbYân, lạibz2Q8k79 bz2Q8k79tích góbz2Q8k79p từngVoEneEHc bz2Q8k79chút cbz2Q8k79ông đức,fjbY cVoEneEHcó lợibz2Q8k79 fjbYcho vfjbYiệc VoEneEHctu hàVoEneEHcnh cVoEneEHcủa nàng.”

Hứa TiêVoEneEHcn lVoEneEHcúc nàyVoEneEHc mớiVoEneEHc chợVoEneEHct fjbYhiểu, dbz2Q8k79ĩ nhiênbz2Q8k79 kVoEneEHchông cóbz2Q8k79 ýfjbY kiếnfjbY nữa.

Qua habz2Q8k79i ngVoEneEHcày saufjbY, TiểuVoEneEHc TVoEneEHchanh cùngbz2Q8k79 TiểuVoEneEHc chínVoEneEHch fjbYthái cVoEneEHcũng bz2Q8k79tới. CònVoEneEHc manfjbYg tVoEneEHcheo câVoEneEHcy rụnVoEneEHcg tiềfjbYn cùngbz2Q8k79 thỏfjbY củafjbY HfjbYứa bz2Q8k79Tiên tfjbYrở về,VoEneEHc Hứabz2Q8k79 TiênfjbY vâfjbYy qVoEneEHcuanh câfjbYy rụngbz2Q8k79 tVoEneEHciền vufjbYi mừnfjbYg bz2Q8k79tới mứcfjbY bz2Q8k79ánh mắtbz2Q8k79 đềfjbYu hVoEneEHcíp tbz2Q8k79hành mộtbz2Q8k79 bz2Q8k79đường thẳngVoEneEHc rồi.

Cứ nVoEneEHchư vVoEneEHcậy, HứaVoEneEHc TiênfjbY VoEneEHcmở mộtbz2Q8k79 giVoEneEHcan fjbYtiệm thuốcfjbY. bz2Q8k79Hứa KiềuVoEneEHc DufjbYng đặbz2Q8k79t VoEneEHctên bz2Q8k79là BảofjbY Abz2Q8k79n đVoEneEHcường, làbz2Q8k79m fjbYcho mặfjbYt bz2Q8k79Hứa Tbz2Q8k79iên sunbz2Q8k79g huyết.bz2Q8k79 BfjbYảo fjbYAn đường,fjbY nghĩfjbY cbz2Q8k79ả nửabz2Q8k79 ngàyVoEneEHc trờbz2Q8k79i kếtbz2Q8k79 qbz2Q8k79uả fjbYvẫn lấybz2Q8k79 bz2Q8k79cái tfjbYên này.

Những nVoEneEHcgày VoEneEHctiếp VoEneEHctheo tfjbYrôi bz2Q8k79qua nhVoEneEHcàn nVoEneEHchã màVoEneEHc VoEneEHcthư tháfjbYi. CáfjbYc VoEneEHcca bệnbz2Q8k79h phổVoEneEHc bbz2Q8k79iến thVoEneEHcì VoEneEHcdo VoEneEHcHứa VoEneEHcTiên bz2Q8k79ra tafjbYy xửbz2Q8k79 fjbYlý, còbz2Q8k79n cbz2Q8k79ác fjbYtạp chứngbz2Q8k79 nVoEneEHcan VoEneEHcy kVoEneEHchông xfjbYử fjbYlý đượVoEneEHcc, tVoEneEHchì BạchVoEneEHc TốfjbY TVoEneEHcrinh VoEneEHcsẽ fjbYra tayfjbY. DầnfjbY dà,fjbY dVoEneEHcanh tiVoEneEHcếng củaVoEneEHc BVoEneEHcảo VoEneEHcAn đưfjbYờng liềnfjbY fjbYlan xfjbYa. ĐặcfjbY bifjbYệt fjbYlà chubz2Q8k79yện Bảobz2Q8k79 AVoEneEHcn đbz2Q8k79ường VoEneEHccó mộtfjbY lbz2Q8k79oại thVoEneEHcuốc bVoEneEHcí cVoEneEHchế, cVoEneEHcó thfjbYể gbz2Q8k79iúp thufjbYận fjbYsinh. GiVoEneEHcá tiềnVoEneEHc tufjbYy bz2Q8k79hơi bz2Q8k79cao, nhưfjbYng fjbYmọi VoEneEHcngười vVoEneEHcẫn VoEneEHcđều cVoEneEHchấp fjbYnhận. BVoEneEHcởi fjbYvì bz2Q8k79sinh cofjbYn chínVoEneEHch VoEneEHclà đbz2Q8k79i dạoVoEneEHc Qbz2Q8k79uỷ MôVoEneEHcn VoEneEHcquan, tốnVoEneEHc bz2Q8k79chút VoEneEHctiền cbz2Q8k79ó fjbYthể bảbz2Q8k79o vệVoEneEHc mVoEneEHcẫu tbz2Q8k79ử bìnhVoEneEHc aVoEneEHcn, thấybz2Q8k79 thếbz2Q8k79 nVoEneEHcào cũnVoEneEHcg VoEneEHclà chuyệnbz2Q8k79 vfjbYô cùnbz2Q8k79g fjbYcó VoEneEHclời. BởifjbY bz2Q8k79vì VoEneEHctiệm thbz2Q8k79uốc, HứafjbY TVoEneEHciên VoEneEHcnếu nhVoEneEHcư thânVoEneEHc làfjbY nữfjbY VoEneEHctử rfjbYa mặtfjbY cũfjbYng kVoEneEHchông ổnVoEneEHc, chVoEneEHco nênfjbY nàfjbYng cũnfjbYg chfjbYưa lbz2Q8k79ập tbz2Q8k79ức khôbz2Q8k79i phụcVoEneEHc thânbz2Q8k79 VoEneEHcphận củafjbY mìVoEneEHcnh. TạmfjbY thờibz2Q8k79 VoEneEHccứ nhbz2Q8k79ư vbz2Q8k79ậy bz2Q8k79tiếp tục.

“Oa VoEneEHcnha nhaVoEneEHc, Tiểubz2Q8k79 BạcVoEneEHch, rVoEneEHcất nbz2Q8k79hiều bạbz2Q8k79c đó.”VoEneEHc bz2Q8k79Hứa TiêfjbYn nhìnVoEneEHc đốngbz2Q8k79 bạcVoEneEHc bz2Q8k79trắng lóbz2Q8k79a tfjbYrên bànbz2Q8k79, fjbYkhóe miVoEneEHcệng tfjbYhiếu chútVoEneEHc nữaVoEneEHc chảyfjbY nướcfjbY miếng.VoEneEHc NànfjbYg fjbYđang tínfjbYh lfjbYấy tfjbYhêm chútVoEneEHc bạcfjbY đưafjbY cVoEneEHcho HfjbYứa bz2Q8k79Kiều fjbYDung, đểfjbY HứVoEneEHca KiềuVoEneEHc VoEneEHcDung bz2Q8k79mua tfjbYhêm VoEneEHcvài thứVoEneEHc. CVoEneEHchi bz2Q8k79tiêu nbz2Q8k79gày thườngfjbY cũbz2Q8k79ng tVoEneEHcốn khVoEneEHcông ít.

“Như ngbz2Q8k79ươi vfjbYậy, cònbz2Q8k79 mbz2Q8k79uốn tVoEneEHcu tifjbYên?” VoEneEHcTiểu ThfjbYanh ởfjbY bbz2Q8k79ên cạnhVoEneEHc kfjbYhinh bỉ.

“Cũng kfjbYhông thểVoEneEHc VoEneEHcnói nhưVoEneEHc vậybz2Q8k79 aVoEneEHc, cfjbYó tiềbz2Q8k79n fjbYcó VoEneEHcthể VoEneEHcsui bz2Q8k79ma khVoEneEHciến quVoEneEHcỷ màfjbY bz2Q8k79không phbz2Q8k79ải saVoEneEHco? ThVoEneEHcần tbz2Q8k79iên chẳngfjbY lẽbz2Q8k79 khôbz2Q8k79ng cầfjbYn hươngVoEneEHc kbz2Q8k79hói VoEneEHccung phụnVoEneEHcg chắc?bz2Q8k79 QuỷVoEneEHc safjbYi khônbz2Q8k79g bz2Q8k79cần tiềnVoEneEHc âmbz2Q8k79 phủfjbY à?”bz2Q8k79 VoEneEHcHứa TiVoEneEHcên tVoEneEHchuận VoEneEHcmiệng phảnbz2Q8k79 bác.

Tiểu ThanVoEneEHch cứnVoEneEHcg họVoEneEHcng, bz2Q8k79hắn kfjbYhông thbz2Q8k79ể kVoEneEHchông thừabz2Q8k79 nhVoEneEHcận lờiVoEneEHc nàbz2Q8k79y Hứabz2Q8k79 Tiêbz2Q8k79n nófjbYi đúnbz2Q8k79g rồi...

Hứa TiêVoEneEHcn nhbz2Q8k79ìn fjbYsắc mặtbz2Q8k79 TfjbYiểu fjbYThanh, hbz2Q8k79iếu fjbYkỳ nóVoEneEHci: “ChẳVoEneEHcng lẽbz2Q8k79 VoEneEHcta bz2Q8k79nói đúngfjbY rồi?”bz2Q8k79 ThậtVoEneEHc rVoEneEHca thìfjbY HứVoEneEHca TiênfjbY chbz2Q8k79ỉ lVoEneEHcà nVoEneEHcói mfjbYò fjbYthôi, fjbYbởi VoEneEHcvì sựbz2Q8k79 kiệbz2Q8k79n PhápVoEneEHc HảifjbY kiVoEneEHca cfjbYho fjbYnên nbz2Q8k79àng mớiVoEneEHc bz2Q8k79nói VoEneEHcra mộfjbYt VoEneEHcphen vừabz2Q8k79 rồi.

Bạch TốfjbY Tribz2Q8k79nh VoEneEHclúc nbz2Q8k79ày mởbz2Q8k79 fjbYmiệng: “Phải”

Tiểu BạVoEneEHcch mởVoEneEHc miệfjbYng, vậbz2Q8k79y cVoEneEHcòn fjbYcó thểVoEneEHc gifjbYả sao?

Oanh —VoEneEHc— fjbYHứa TfjbYiên chợtVoEneEHc cbz2Q8k79ảm thấbz2Q8k79y thVoEneEHciên lôifjbY VoEneEHc(sấm sVoEneEHcét) cfjbYuồn cuộnVoEneEHc, kfjbYhông nbz2Q8k79ghĩ tfjbYới VoEneEHcmình lbz2Q8k79ại nVoEneEHcói tbz2Q8k79rúng rồi.

Cho VoEneEHcnên, ngVoEneEHcày thứfjbY hfjbYai, HứaVoEneEHc fjbYTiên mubz2Q8k79a rấVoEneEHct nhiềufjbY tVoEneEHcrái câyVoEneEHc tbz2Q8k79ươi, nVoEneEHchang đVoEneEHcèn tVoEneEHchượng hạng,bz2Q8k79 vVoEneEHcề đếnbz2Q8k79 nbz2Q8k79hà, chạyfjbY thẳnfjbYg tớiVoEneEHc tVoEneEHcrước bz2Q8k79bức hVoEneEHcọa Qbz2Q8k79uan ÂmfjbY Đbz2Q8k79ại sfjbYĩ. XếpVoEneEHc tVoEneEHcoàn bộVoEneEHc tráiVoEneEHc câbz2Q8k79y raVoEneEHc, bz2Q8k79sau đbz2Q8k79ó đốtVoEneEHc nhbz2Q8k79ang đènfjbY, rồbz2Q8k79i hànhVoEneEHc lễ.bz2Q8k79 Trobz2Q8k79ng miệngVoEneEHc lẩmbz2Q8k79 bẩm:VoEneEHc “QuanfjbY ThếVoEneEHc fjbYÂm BồVoEneEHc bz2Q8k79Tát, sfjbYau nàbz2Q8k79y tbz2Q8k79a mỗibz2Q8k79 nfjbYgày đềubz2Q8k79 VoEneEHcmua bz2Q8k79cho ngàfjbYi tfjbYrái cbz2Q8k79ây tươbz2Q8k79i ngofjbYn, VoEneEHcnhang đbz2Q8k79èn thượngfjbY hạng.VoEneEHc ChfjbYo nênfjbY, bz2Q8k79về sfjbYau fjbYxin cVoEneEHchiếu cốbz2Q8k79 nhbz2Q8k79iều hơfjbYn nha.”

Hứa Kbz2Q8k79iều fjbYDung bz2Q8k79vừa lúVoEneEHcc VoEneEHcđi vbz2Q8k79ào, nghVoEneEHce đượcfjbY bz2Q8k79lời cầufjbY fjbYnguyện cVoEneEHcò kbz2Q8k79è mfjbYặc cbz2Q8k79ả củVoEneEHca HfjbYứa TiVoEneEHcên, vừafjbY bz2Q8k79sợ vVoEneEHcừa bz2Q8k79giận, đưabz2Q8k79 tafjbYy fjbYgõ mộtVoEneEHc cáVoEneEHci lêbz2Q8k79n đầubz2Q8k79 HứafjbY VoEneEHcTiên: “MuVoEneEHcội fjbYđứa fjbYnhỏ đángbz2Q8k79 chếtfjbY nàybz2Q8k79, VoEneEHcnói bz2Q8k79cái gVoEneEHcì thếbz2Q8k79 hả.VoEneEHc QuVoEneEHcan Âbz2Q8k79m BồVoEneEHc fjbYTát háVoEneEHc lfjbYại đVoEneEHcể yênfjbY cfjbYho muộibz2Q8k79 khinbz2Q8k79h nhờnbz2Q8k79 nbz2Q8k79hư vậy?”

Hứa Tiêbz2Q8k79n VoEneEHcôm đầu,fjbY kVoEneEHchông phụcfjbY nói:bz2Q8k79 “NóifjbY suôbz2Q8k79ng thfjbYì cVoEneEHcó íchbz2Q8k79 gfjbYì chVoEneEHcứ, chúngbz2Q8k79 tVoEneEHca bz2Q8k79cần phảVoEneEHci nóiVoEneEHc tbz2Q8k79hực tế,bz2Q8k79 thựcfjbY tVoEneEHcế a.”

“Muội đứfjbYa nhỏfjbY đángbz2Q8k79 chếfjbYt nàfjbYy, lạfjbYi cVoEneEHcòn cốfjbY cãi...”

Trên.

“Không tệ,bz2Q8k79 rVoEneEHcất cbz2Q8k79ó chífjbY hưfjbYớng.” Tbz2Q8k79rên khVoEneEHcuôn mặtfjbY tuấVoEneEHcn mỹVoEneEHc củabz2Q8k79 bz2Q8k79Kim TfjbYhiền TửVoEneEHc hfjbYiện lbz2Q8k79ên nụfjbY cười.

Quan ÂVoEneEHcm ĐạiVoEneEHc sfjbYĩ VoEneEHcvừa VoEneEHclòng fjbYgật đầfjbYu: “Kbz2Q8k79hông ufjbYổng VoEneEHcta VoEneEHcgiúp fjbYnàng nbz2Q8k79hiều nhVoEneEHcư thế.”

“Bất qVoEneEHcuá, nfjbYói bz2Q8k79đi VoEneEHccũng pbz2Q8k79hải bz2Q8k79nói lại,bz2Q8k79 bz2Q8k79tại VoEneEHcsao cbz2Q8k79hỉ cVoEneEHcung phụnVoEneEHcg nfjbYgươi, kVoEneEHchông cófjbY bz2Q8k79phần củaVoEneEHc ta?”fjbY KfjbYim TfjbYhiền VoEneEHcTử fjbYtrong lònbz2Q8k79g fjbYbất bình.

“Ai bảbz2Q8k79o fjbYngươi khôngfjbY bz2Q8k79chịu hiVoEneEHcển linhbz2Q8k79.” QVoEneEHcuan Âbz2Q8k79m Đạibz2Q8k79 sĩVoEneEHc bz2Q8k79khinh thbz2Q8k79ường vạVoEneEHcch rõ.

Kim Tbz2Q8k79hiền tửbz2Q8k79 ngẩngbz2Q8k79 đầbz2Q8k79u đảoVoEneEHc cặpbz2Q8k79 mắbz2Q8k79t trắfjbYng dãfjbY, sfjbYau đóVoEneEHc fjbYtrong bz2Q8k79lòng nổiVoEneEHc lêbz2Q8k79n tínfjbYh tbz2Q8k79oán. Xebz2Q8k79m VoEneEHcra bz2Q8k79khi nàbz2Q8k79o bz2Q8k79đó mVoEneEHcình fjbYcũng phảfjbYi hiểnVoEneEHc fjbYlinh bz2Q8k79một cfjbYhút mớifjbY được.

Cuộc sốngVoEneEHc ngbz2Q8k79ày từnVoEneEHcg ngfjbYày trôifjbY VoEneEHcqua, bz2Q8k79Hứa TiêVoEneEHcn mỗifjbY nVoEneEHcgày ởfjbY BảofjbY AfjbYn đbz2Q8k79ường kháfjbYm fjbYbệnh, BVoEneEHcạch TốfjbY VoEneEHcTrinh cùnfjbYg TifjbYểu ThVoEneEHcanh dbz2Q8k79ạy Tiểubz2Q8k79 bz2Q8k79chính tháfjbYi VoEneEHcpháp thuậtfjbY, đốfjbYc tbz2Q8k79húc nbz2Q8k79ó tfjbYu luyện.fjbY Buổbz2Q8k79i tVoEneEHcối HứafjbY TVoEneEHciên tVoEneEHcrở về,bz2Q8k79 BạcfjbYh bz2Q8k79Tố Tribz2Q8k79nh sẽbz2Q8k79 dbz2Q8k79ạy nàngVoEneEHc VoEneEHcmột chúbz2Q8k79t pVoEneEHcháp thuậtfjbY nềnbz2Q8k79 VoEneEHctảng. VoEneEHcCòn VoEneEHcthuật phfjbYi hàVoEneEHcnh mVoEneEHcà Hứabz2Q8k79 Tiênbz2Q8k79 tbz2Q8k79âm tVoEneEHcâm niệVoEneEHcm niệm,bz2Q8k79 vẫbz2Q8k79n cònVoEneEHc rấtVoEneEHc xa.

Hôm nabz2Q8k79y, VoEneEHcHứa Tibz2Q8k79ên vừabz2Q8k79 vềVoEneEHc tớibz2Q8k79 VoEneEHcnhà, Hbz2Q8k79ứa KiềufjbY bz2Q8k79Dung VoEneEHcliền lôbz2Q8k79i kéobz2Q8k79 fjbYtay nàngbz2Q8k79, vbz2Q8k79ẻ bz2Q8k79mặt ngưngVoEneEHc trfjbYọng nói:bz2Q8k79 “HVoEneEHcán VVoEneEHcăn, tronfjbYg thVoEneEHcời giVoEneEHcan nàfjbYy mVoEneEHcuội đừngbz2Q8k79 đfjbYi rbz2Q8k79a ngoàibz2Q8k79 vàbz2Q8k79o buVoEneEHcổi tối.”

“Tại sfjbYao vậyVoEneEHc?” HứafjbY Tiênbz2Q8k79 fjbYnghi VoEneEHchoặc hỏi.

“Đã xảVoEneEHcy bz2Q8k79ra chVoEneEHcuyện rồibz2Q8k79. Tbz2Q8k79ỷ phbz2Q8k79u củfjbYa mubz2Q8k79ội nóifjbY gầnVoEneEHc đâbz2Q8k79y cóVoEneEHc vàfjbYi nữfjbY tửfjbY bịbz2Q8k79 mấfjbYt tfjbYích, fjbYlại khôngVoEneEHc fjbYco bấtVoEneEHc kVoEneEHcì đầuVoEneEHc bz2Q8k79mối nào”fjbY HfjbYứa KfjbYiều Dubz2Q8k79ng khuônbz2Q8k79 VoEneEHcmặt đầVoEneEHcy fjbYu sầu.

“Muội khVoEneEHcông cVoEneEHcó VoEneEHcnghe tfjbYỷ fjbYphu nVoEneEHcói chuVoEneEHcyện nàybz2Q8k79 mbz2Q8k79à.” VoEneEHcHứa fjbYTiên nhìbz2Q8k79n bộVoEneEHc dạnVoEneEHcg rfjbYầu fjbYrĩ cVoEneEHcủa bz2Q8k79Hứa VoEneEHcKiều Dbz2Q8k79ung, cVoEneEHcàng nghfjbYi hoặc.

“Tỷ VoEneEHcphu VoEneEHcmuội sợbz2Q8k79 chúngfjbY tVoEneEHca lfjbYo lVoEneEHcắng, VoEneEHcnên kbz2Q8k79hông VoEneEHcnói. Hômbz2Q8k79 qufjbYa bịfjbY đánhbz2Q8k79 đượcfjbY nânVoEneEHcg tfjbYrở bz2Q8k79về tỷfjbY mớifjbY bifjbYết chuyfjbYện đófjbY.” VoEneEHcHứa bz2Q8k79Kiều DunfjbYg vừVoEneEHca nóibz2Q8k79 nướfjbYc mbz2Q8k79ắt liềbz2Q8k79n chảybz2Q8k79 xuống,fjbY fjbYlau đbz2Q8k79i rồbz2Q8k79i bz2Q8k79nói, “Tỷbz2Q8k79 phfjbYu muộibz2Q8k79 fjbYnói, VoEneEHcnửa thfjbYáng gầnfjbY đâybz2Q8k79 liênVoEneEHc tVoEneEHcục mấbz2Q8k79t tVoEneEHcích khônfjbYg ítbz2Q8k79 fjbYnữ tửfjbY, VoEneEHctra thếfjbY nàfjbYo cũnVoEneEHcg tbz2Q8k79ra khôbz2Q8k79ng đượcVoEneEHc tfjbYung tích.VoEneEHc BVoEneEHcan đầufjbY chVoEneEHco làfjbY bọnfjbY lừbz2Q8k79a đảoVoEneEHc (*VoEneEHc) làbz2Q8k79m, nbz2Q8k79hưng canVoEneEHch cVoEneEHchặt cửabz2Q8k79 bz2Q8k79thành, fjbYcũng khôngfjbY tVoEneEHchấy cbz2Q8k79ó VoEneEHcai fjbYkhả nVoEneEHcghi bz2Q8k79ra fjbYvào. NếuVoEneEHc kfjbYhông đượcbz2Q8k79 phfjbYá ánVoEneEHc, fjbYtỷ phbz2Q8k79u muộiVoEneEHc bz2Q8k79sợ fjbYlà sbz2Q8k79ẽ VoEneEHcbị fjbYcách chứcVoEneEHc mất.”

(*) NguyênfjbY vfjbYăn lVoEneEHcà quảibz2Q8k79 tử:bz2Q8k79 VoEneEHcnghĩa làbz2Q8k79 bVoEneEHcọn lừbz2Q8k79a VoEneEHcđảo, bz2Q8k79bắt cVoEneEHcóc, mVoEneEHcẹ mìnVoEneEHc. VoEneEHcTa bz2Q8k79định đểVoEneEHc mẹfjbY fjbYmìn fjbYmà bz2Q8k79thấy nfjbYó hiệfjbYn đbz2Q8k79ại quábz2Q8k79 nêfjbYn lạbz2Q8k79i thôi.

Hứa TfjbYiên sửnbz2Q8k79g sốfjbYt, chuyVoEneEHcện bz2Q8k79này nghbz2Q8k79e fjbYtựa hồbz2Q8k79 rấtfjbY khôVoEneEHcng tầbz2Q8k79m thường.

“Tóm lạfjbYi, bbz2Q8k79uổi bz2Q8k79tối mVoEneEHcuội VoEneEHcđừng fjbYra ngoàifjbY.” Hứbz2Q8k79a KVoEneEHciều Dbz2Q8k79ung lạiVoEneEHc VoEneEHctiếp tụcbz2Q8k79 dVoEneEHcặn dò.

“Muội bifjbYết rồi.”fjbY HứafjbY fjbYTiên gậtVoEneEHc đbz2Q8k79ầu, “TỷVoEneEHc phVoEneEHcu VoEneEHcđã tìVoEneEHcm đạifjbY pVoEneEHchu xVoEneEHcem bz2Q8k79qua chưa?”

“Rồi, cũVoEneEHcng đãbz2Q8k79 bbz2Q8k79ôi thuốcfjbY bz2Q8k79rồi.” TâfjbYm tìfjbYnh VoEneEHcHứa KfjbYiều DunVoEneEHcg vVoEneEHcẫn khôngbz2Q8k79 tVoEneEHcốt lắm.

“Không cófjbY fjbYchuyện gìVoEneEHc đâVoEneEHcu, tỷVoEneEHc pVoEneEHchu trVoEneEHcẻ tuổi,bz2Q8k79 rấtbz2Q8k79 mafjbYu sẽbz2Q8k79 khbz2Q8k79ôi phụcfjbY thôifjbY. Tỷbz2Q8k79 đfjbYang manVoEneEHcg hàifjbY bz2Q8k79tử, đừfjbYng thươngbz2Q8k79 tâVoEneEHcm, đốibz2Q8k79 vớbz2Q8k79i hVoEneEHcài tửfjbY tronVoEneEHcg bfjbYụng khfjbYông tốVoEneEHct fjbYđâu.” Hbz2Q8k79ứa Tbz2Q8k79iên khuyênVoEneEHc gbz2Q8k79iải, nbz2Q8k79hưng tVoEneEHcrong lbz2Q8k79òng thầmfjbY bz2Q8k79suy tbz2Q8k79ư bz2Q8k79chuyện này.bz2Q8k79 bz2Q8k79Nghĩ VoEneEHclát nữabz2Q8k79 đfjbYi tfjbYìm Tiểubz2Q8k79 Bạbz2Q8k79ch thươVoEneEHcng fjbYlượng VoEneEHcmột chútfjbY mbz2Q8k79ới được.

“Ừ, fjbYtỷ bibz2Q8k79ết VoEneEHcrồi. Tbz2Q8k79ỷ đVoEneEHci phònbz2Q8k79g bếpVoEneEHc bz2Q8k79xem mfjbYột cVoEneEHchút fjbYTiểu Tbz2Q8k79hanh làmVoEneEHc cơfjbYm xfjbYong chưa.”VoEneEHc HứaVoEneEHc KiềfjbYu DunfjbYg gậtVoEneEHc đầfjbYu, labz2Q8k79u fjbYkhô nVoEneEHcước mắt,VoEneEHc fjbYmiễn cưỡnVoEneEHcg lộVoEneEHc rVoEneEHca bz2Q8k79nụ cbz2Q8k79ười, đfjbYi xuốbz2Q8k79ng bếp.

Buổi tối,bz2Q8k79 HứafjbY TiêVoEneEHcn đeVoEneEHcm chuyfjbYện fjbYnày fjbYnói cbz2Q8k79ho Bạchbz2Q8k79 TốVoEneEHc Trinh.

Bạch TVoEneEHcố TrinVoEneEHch trbz2Q8k79ầm tfjbYư bz2Q8k79rồi fjbYnói: “Hbz2Q8k79ẳn lbz2Q8k79à ybz2Q8k79êu qufjbYái làm.”

“Ta cũngVoEneEHc vậybz2Q8k79 cảbz2Q8k79m thbz2Q8k79ấy bz2Q8k79là yêfjbYu quáVoEneEHci.” HfjbYứa TiêfjbYn gậtfjbY đầu,fjbY “Tỷbz2Q8k79 phbz2Q8k79u bbz2Q8k79ây gfjbYiờ bz2Q8k79còn đfjbYang nfjbYằm fjbYở trênVoEneEHc giườngfjbY bz2Q8k79đây, bz2Q8k79hay làfjbY fjbYchúng tfjbYa giúbz2Q8k79p VoEneEHctỷ pVoEneEHchu diệtfjbY tfjbYrừ VoEneEHctên yêuVoEneEHc qbz2Q8k79uái nbz2Q8k79ày đibz2Q8k79. ĐâyVoEneEHc cbz2Q8k79ũng làbz2Q8k79 bz2Q8k79công đứcfjbY đó?”

“Được” VoEneEHcBạch bz2Q8k79Tố VoEneEHcTrinh nhàfjbYn nbz2Q8k79hạt gậtVoEneEHc đầu.

“Hắc hắcVoEneEHc, cófjbY thểbz2Q8k79 bz2Q8k79thử mbz2Q8k79ột chútVoEneEHc pfjbYháp thuậVoEneEHct huynVoEneEHch dfjbYạy VoEneEHcta rbz2Q8k79ồi.” HứafjbY bz2Q8k79Tiên hưngfjbY phấVoEneEHcn rVoEneEHceo lên.

Bạch Tbz2Q8k79ố TriVoEneEHcnh nbz2Q8k79hìn bộbz2Q8k79 dạfjbYng hưngbz2Q8k79 phfjbYấn củafjbY HứafjbY fjbYTiên, tfjbYrong mắtbz2Q8k79 fjbYnổi fjbYlên vVoEneEHcẻ sủfjbYng nịchbz2Q8k79, nfjbYhẹ nfjbYhàng fjbYnói: “Ừ.”bz2Q8k79 Bấtbz2Q8k79 kểVoEneEHc phátVoEneEHc sfjbYinh cáfjbYi gì,VoEneEHc bz2Q8k79hắn cbz2Q8k79ũng sẽfjbY đứngVoEneEHc ởVoEneEHc bêfjbYn cạfjbYnh nànVoEneEHcg, bảobz2Q8k79 vệVoEneEHc nàVoEneEHcng, sẽbz2Q8k79 khôngVoEneEHc VoEneEHcđể fjbYcho nàngbz2Q8k79 bịbz2Q8k79 mộfjbYt bz2Q8k79tia tVoEneEHchương tổfjbYn nào.