You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 304ndu8t: Yê4ndu8tu quái?

Đêm kho7q3VAuya yênn787rr o7q3VAtĩnh, Bạcho7q3VA Tốn787rr o7q3VATrinh lẳng4ndu8t lặngn8 4ndu8thộ phán787rrp n8cho Hứa4ndu8t Ti4ndu8tên, nhì4ndu8tn kn787rrhuôn n8mặt đỏ4ndu8t n8hồng kh4ndu8tá thườngo7q3VA cn8ủa n8người trênn8 giường4ndu8t n787rrkia, đán787rry mo7q3VAắt ho7q3VAắn hiện4ndu8t lên8n n8ý cười4ndu8t ônn8 n787rrnhu. Cúin8 n787rrđầu nhì4ndu8tn o7q3VAtay 4ndu8tmình, rồi4ndu8t vươn787rrn n8ra nắmn8 thậo7q3VAt chặt.4ndu8t Cả4ndu8t đờin787rr nn8ày, o7q3VAcó ln787rrẽ cũn787rrng sẽ4ndu8t kn8hông buôngn787rr tay.

 

Mãi chn8o đến787rrn n8khi hừ4ndu8tng sánn8g, Hứan787rr n787rrTiên mớ4ndu8ti mơn8 mơ4ndu8t mà4ndu8tng mn8àng tỉn8nh o7q3VAlại. Vừa4ndu8t o7q3VAmở mắtn787rr 4ndu8tliền tn787rrhấy Bn8ạch Tn8ố Tn787rrrinh đn8ang đợn8i bên787rrn người.

“Tiểu 4ndu8tBạch.” Hn787rrứa Tiêno7q3VA 4ndu8tmỉm cườn8i, cn787rrảm gi4ndu8tác vừao7q3VA t4ndu8tỉnh dậyn787rr n787rrliền thn787rrấy Tiểuo7q3VA Bạ4ndu8tch thậ4ndu8tt tốt.

“Cảm thấo7q3VAy n8thế nào?”4ndu8t Bạc4ndu8th 4ndu8tTố Trinn787rrh đỡn787rr Hứn787rra Tiênn8 ngn8ồi o7q3VAdậy hỏi.

“Ừm...” o7q3VAHứa n8Tiên n787rrcảm n8nhận tho7q3VAân tho7q3VAể củan787rr mình4ndu8t, sn8o so7q3VAánh, co7q3VAó 4ndu8tchút kinn8h ngạcn787rr mở4ndu8t 4ndu8tmiệng, “Cảm4ndu8t giácn8 thâ4ndu8tn thể4ndu8t thật4ndu8t giốnn787rrg nhn787rrư s4ndu8to vớn8i trướcn8 kn8ia nhẹo7q3VA hơn8n o7q3VArất nhiều,4ndu8t cn787rró to7q3VAhể n8nghe đượcn8 âmn787rr thano7q3VAh rấtn787rr o7q3VAxa bêo7q3VAn ngon787rrài, c4ndu8tòn n787rrnhạy bén8n n8hơn trư4ndu8tớc ki4ndu8ta nữa.”

“Ừ, th4ndu8tế tho7q3VAì n787rrtốt.” Bạ4ndu8tch Tốn787rr Trio7q3VAnh nhàn8n nn787rrhạt gậo7q3VAt đầu,n8 “Kếo7q3VA tin787rrếp to7q3VAa 4ndu8tsẽ từ4ndu8t 4ndu8ttừ dn8ạy nànn787rrg 4ndu8tmột chn8út pn787rrháp thuật.”

“Sau nà4ndu8ty n8ta co7q3VAũng cn8ó thn787rrể ban8y sao?”n787rr Hứn8a T4ndu8tiên o7q3VAhai n787rrmắt sn8áng ngời,n787rr hưng4ndu8t phn787rrấn hỏi.

“Dĩ nh4ndu8tiên co7q3VAó thể.”o7q3VA Bo7q3VAạch Tốn8 Trinn787rrh gậto7q3VA đầu.4ndu8t Nh4ndu8tìn o7q3VAbộ dạnn787rrg kíchn8 o7q3VAđộng củ4ndu8ta Hứan8 Tn787rriên, trono7q3VAg n8lòng kn787rrhông kn8hỏi b4ndu8tuồn cười.

Hứa Tn8iên kíc4ndu8th n787rrđộng xn787rrong, lúcn8 nàn8y mớin8 nhn787rrớ tớio7q3VA 4ndu8ttình cảnhn8 bâ4ndu8ty giờ.n8 Lươn8ng vươngo7q3VA n787rrphủ kn8ia cho7q3VAắc o7q3VAlà không4ndu8t thểo7q3VA n787rrtrở lo7q3VAại rồi,4ndu8t n8như 4ndu8tvậy trởo7q3VA n787rrvề trấo7q3VAn Gio7q3VAang đi.

“Ta no7q3VAhớ tiểun8 Thn787rranh, co7q3VAon 4ndu8tcua nhỏo7q3VA cùnn8g 4ndu8tmấy ngườn8i n8nhà tỷ4ndu8t tỷn787rr quá.”4ndu8t Hứan787rr Tiênn787rr tựa4ndu8t vàon8 tronn787rrg n787rrngực 4ndu8tBạch Tn8ố Trin4ndu8th nhẹ4ndu8t nn787rrhàng nói.

“Ừ, vậyn787rr o7q3VAthì đ4ndu8ti T4ndu8trấn Gi4ndu8tang.” Bạ4ndu8tch Tn787rrố Tn787rrrinh đ4ndu8tồng ý.

“Vậy Lươnn787rrg vươo7q3VAng phn8ủ bên787rrn kn787rria...” Hứn787rra Tiên787rrn tớin8 4ndu8ttới n787rrcái n787rrvăn to7q3VAhư điềun8 n8phái kia.

“Cái 4ndu8tnày n8không cầno7q3VA 4ndu8tlo lắn4ndu8tg, tn8a đ4ndu8ti 4ndu8tmột chuyến8n n8là được.”n787rr B4ndu8tạch Tốo7q3VA Trin787rrnh đo7q3VAã o7q3VAsớm cón787rr tn787rrính toán,n8 đen787rrm vănn787rr n787rrthư điềun787rr phn787rrải so7q3VAửa 4ndu8tlại làn787rr o7q3VAxong. Chuyệno7q3VA củan787rr th4ndu8tế n787rrtục khn787rrông thển787rr nn787rrhúng ta4ndu8ty quán8 nhn787rriều, nn8ếu khôno7q3VAg sn8ẽ cn787rró o7q3VAảnh hưởng.

“Ừ.” Hứa4ndu8t Tin8ên cn8ao hứngo7q3VA n787rrgật đầu,n8 c4ndu8tó Tin787rrểu n787rrBạch n787rrở đây,o7q3VA hn787rrình o7q3VAnhư to7q3VAất n787rrcả đề4ndu8tu khôn8ng phải4ndu8t làn8 vấnn8 o7q3VAđề khón8 khăn787rrn nữa.

“Đi n8Cô Tôn787rr trn787rrước.” Bạchn787rr Tốn8 n787rrTrinh ô4ndu8tm chầmn8 n787rrlấy Hứa4ndu8t Tiêo7q3VAn, trực4ndu8t tiế4ndu8tp ban787rry lênn787rr trời.

Đi tớin8 o7q3VAcăn nn787rrhà 4ndu8tở Cô4ndu8t Tô,4ndu8t Tn787rriểu 4ndu8tThanh cn787rrùng Ti4ndu8tểu chn8ính thán787rri 4ndu8tchấn độngn8, chạo7q3VAy n787rrra ngho7q3VAênh n8đón bọn4ndu8t họ.n8 n8Tiểu chínhn787rr 4ndu8tthái vừn787rra nhn8ìn thấn8y Hứa4ndu8t Tin8ên, l4ndu8tiền kíchn8 độn4ndu8tg mu4ndu8tốn nhàn787rro vàon8 tro7q3VAong ngựo7q3VAc nào7q3VAng. Mào7q3VA Hứan787rr 4ndu8tTiên o7q3VAcũng 4ndu8tcười chuẩn787rrn bịn8 ôn8m nó.4ndu8t 4ndu8tAi n8dè Tiển8u chí4ndu8tnh thán787rri nhà4ndu8to tớio7q3VA trướcn787rr mặt,n8 ch4ndu8tỉ co7q3VAòn 4ndu8tcách 4ndu8tmấy o7q3VAtấc, thìn8 làn8m n8sao cũngn8 khônn787rrg bổn787rr nhàn787rro đượco7q3VA tớin787rr n8ngực o7q3VAHứa Tiêno7q3VA nn8ữa. Tiển787rru chínho7q3VA n8thái ủyn8 khuấtn8 ngẩno7q3VAg đầu,n787rr n787rrliền thấyn8 Bạcho7q3VA Tốn8 Trino7q3VAh mặt4ndu8t ln787rrạnh, đan787rrng t4ndu8túm cổ4ndu8t áon8 nóo7q3VA lêno7q3VA, khôn787rrng c4ndu8tho nón787rr tiến8n to7q3VAhêm nn8ửa bước.

“Sư phụ..4ndu8t.” Ti4ndu8tểu co7q3VAhính thán8i n8mở tn8o n8đôi mắt4ndu8t đeo7q3VAn lóng4ndu8t lánh4ndu8t rn8ưng rưng4ndu8t, đầy4ndu8t ủyn8 khuất4ndu8t n787rrnhìn  B4ndu8tạch n8Tố Trinh4ndu8t, khánn8g n8nghị hànhn8 độngo7q3VA củn8a hắn.

“Tiểu hàin787rr tử 4ndu8t o7q3VAmà n8huynh cũnn8g gho7q3VAen à.”o7q3VA 4ndu8tHứa Tiên4ndu8t đẩyn8 o7q3VAtay Bạchn787rr Tốo7q3VA To7q3VArinh n8ra, m4ndu8tột n787rrtay o7q3VAôm lấyn787rr Tio7q3VAểu 4ndu8tchính tn8hái đann787rrg o7q3VAlã chn8ã chn8ực kh4ndu8tóc v4ndu8tào trono7q3VAg ngực4ndu8t. Tin8ểu co7q3VAhính n787rrthái n4ndu8theo mắto7q3VA lại,n8 cũn4ndu8tg thậtn787rr chn8ặt 4ndu8tôm cổo7q3VA Hứan787rr Tiên.

“Tu luyệnn787rr thn8ế nào4ndu8t rồi?”n787rr Giọng4ndu8t 4ndu8tBạch Tốn787rr T4ndu8trinh giờn8 phúto7q3VA nàyo7q3VA n787rrâm lãn787rrnh v4ndu8tô cùng.

“Dạ...” Tiểun787rr chn8ính thán8i co7q3VAó chúto7q3VA bốin8 rối,n8 n787rrcắn c4ndu8tắn đầ4ndu8tu n787rrngón tay4ndu8t, m4ndu8tới yo7q3VAếu ớn8t nói,n787rr n787rr“Con o7q3VArất o7q3VAcố gắng.”

“Vậy 4ndu8tthì t4ndu8tốt.” Bạchn8 Tố4ndu8t T4ndu8trinh o7q3VAxem xn787rrét n787rrtu n787rrvi Tin8ểu n8chính thán8i, to7q3VAhấy n787rrso vn787rrới trướco7q3VA k4ndu8tia tio7q3VAnh o7q3VAtiến hơn787rrn mộtn8 n787rrchút 4ndu8trồi, lúco7q3VA nàn787rry mn8ới n8bỏ qun787rra c4ndu8tho nó.

“Hứa Tiênn8, ngưo7q3VAơi c4ndu8tó linn8h căn8n rồi?”4ndu8t To7q3VAiểu Thann787rrh vẫn4ndu8t khôo7q3VAng nón787rri gìn8 4ndu8tlúc nào7q3VAy bỗ4ndu8tng nhiê4ndu8tn kin4ndu8th ngạc4ndu8t o7q3VAmở mn8iệng, mớn8i vừan8 rn8ồi h4ndu8tắn vẫnn8 đangn787rr n8quan 4ndu8tsát Hứan8 Tiênn787rr, cảmo7q3VA tho7q3VAấy Hứa4ndu8t Tiênn8 có4ndu8t cáin787rr gìo7q3VA 4ndu8tđó khn787rrang kh4ndu8tác. Hn787rriện tạn787rri o7q3VArốt cn8ục hi4ndu8tểu đn787rrược lào7q3VA do7q3VAo đâu.

“Ừ, Tiểun8 Bạn787rrch đã4ndu8t tìmn8 đan4ndu8t thảon787rr cn787rrho to7q3VAa ă4ndu8tn o7q3VAđó.” Hứan787rr Ti4ndu8tên co7q3VAao hứn787rrng nói.

“Cái n787rrgì? Chỗn8 nn787rrguy hn787rriểm nh4ndu8tư n787rrvậy, n8đại co7q3VAa huyn787rrnh...” Tn8iểu Thn787rranh ki4ndu8tnh ngạc4ndu8t thn787rrấp giọnn8g hn8ô ln787rrên, nhìo7q3VAn vền8 phían787rr Bạchn8 Tố4ndu8t Trinh.

Bạch Tốo7q3VA Tri4ndu8tnh n8lại n787rrlạnh o7q3VAlùng lườmn8 lạin8, n787rrđem câun8 4ndu8tnói o7q3VAkế tiếp4ndu8t củn8a Tio7q3VAểu Than787rrnh éo7q3VAp trở4ndu8t về.

Hứa Tiênn8 4ndu8tngơ ng4ndu8tác, nhì4ndu8tn n787rrvề 4ndu8tphía vẻn8 mặto7q3VA không4ndu8t đn8ổi cn8ủa Bạco7q3VAh Tn787rrố Trinhn8, n8cau n8mày l4ndu8to lắngn787rr ho7q3VAỏi: “Nn787rrơi đann787rr thản787rro o7q3VAsinh trưởng,4ndu8t rất4ndu8t ngu4ndu8ty hiểmn787rr có4ndu8t phảio7q3VA n8hay không?”

Bạch Tố4ndu8t Trin787rrnh o7q3VAkhông nón787rri gì.

Hứa T4ndu8tiên cắn4ndu8t co7q3VAắn môo7q3VAi, o7q3VAnhìn Bạc4ndu8th Tốn787rr o7q3VATrinh mặtn8 khôno7q3VAg chún8t tn787rrhay đổi,4ndu8t nhưn4ndu8tg tron787rrng lò4ndu8tng vn787rrô cn8ùng phứcn8 tạ4ndu8tp. Tn8iểu n8Bạch vn787rrì mìn4ndu8th ln787rrại mạo4ndu8t h4ndu8tiểm n4ndu8thư 4ndu8tvậy... n8Có cảo7q3VAm động,4ndu8t l4ndu8to lắng,n8 cònn787rr có4ndu8t s4ndu8tợ hãi.

“Ha o7q3VAhả, o7q3VAha hao7q3VA, vo7q3VAậy, vậyn787rr Hứa4ndu8t Tin8ên nn8gươi phảio7q3VA cho7q3VAăm chỉn787rr to7q3VAu lo7q3VAuyện 4ndu8tđó, đừngn787rr ln8ãng o7q3VAphí khn8ổ o7q3VAtâm củan8 đn787rrại cn8a t4ndu8ta.” Tiển8u Thann8h biếo7q3VAt m4ndu8tình no7q3VAói san787rri nóin787rr rồi,4ndu8t ngn8ượng ngùnn8g cườin8 cườin787rr, vộin8 đánhn8 trốn4ndu8tg lảng.

“Ừ.” Hứa4ndu8t n8Tiên o7q3VAnặng no7q3VAề gậto7q3VA đo7q3VAầu, 4ndu8tđáp ứng.

“Nàng n8đi nn787rrghỉ ngơn8i tn787rrrước đi.n8 To7q3VAa đo7q3VAi x4ndu8tử ln787rrý cho7q3VAuyện n787rrvăn o7q3VAthư.” Bạchn8 T4ndu8tố Trn787rrinh no7q3VAói xn787rrong không4ndu8t đ4ndu8tợi Hứ4ndu8ta 4ndu8tTiên trản8 lời4ndu8t, người4ndu8t đãn787rr biếnn8 mấtn8 nn8gay tạin8 chỗ.

“Ngươi n787rrcó đn787rrói bụngo7q3VA khôngn8? T4ndu8ta c4ndu8thuẩn n787rrbị đn8iểm n8tâm 4ndu8tcho o7q3VAngươi nhn8a.” Ti4ndu8tểu Than8nh n787rrnhìn Hứ4ndu8ta Tiên8n sữn8ng s4ndu8tờ đứng4ndu8t n8ở n787rrtại c4ndu8thỗ, n787rrmở 4ndu8tmiệng hỏi.

“Nga, đú4ndu8tng lào7q3VA có4ndu8t chúto7q3VA đói4ndu8t bụng,o7q3VA n8ta muo7q3VAốn ăn8n sữan787rr đậun8 nn8ành o7q3VAbánh q4ndu8tuẩy.” Hứa4ndu8t T4ndu8tiên sn8ờ sờn787rr bn8ụng, lúc4ndu8t nàyn8 mới4ndu8t cả4ndu8tm thấ4ndu8ty cón787rr chn8út đói.

“Một o7q3VAlát nữan787rr n8ta rn8a n8ngoài n787rrmua.” Tiểun8 Than8nh tứco7q3VA o7q3VAgiận nói.

“Thỏ n8ta nuôin8 thến787rr n8nào rồi,n787rr có4ndu8t n787rrmập hn787rray khn8ông?” Hn787rrứa Tiên787rrn ômo7q3VA Tio7q3VAểu chn787rrính o7q3VAthái n787rrhướng hn8ậu vi4ndu8tện n787rrđi 4ndu8ttới, “Cònn8 c4ndu8tó, o7q3VAcây rụn787rrng tiềo7q3VAn củan787rr o7q3VAta đâu,o7q3VA n787rrlớn lênn787rr chún8t nào4ndu8t chưa?”

Tiểu Tha4ndu8tnh k4ndu8thóe miệnn787rrg n787rrco qo7q3VAuắp: “Cân787rry rn8ụng tiền?”

“Chính làn8 câo7q3VAy o7q3VALinh n8Âm mn787rrà 4ndu8tta cùnn8g o7q3VATiểu n8Bạch đin787rr Phổn787rr Đà4ndu8t sơn8n lấy4ndu8t vn8ề 4ndu8tđó.” Hứo7q3VAa Tiêo7q3VAn khn8ẩu khn8í rấo7q3VAt khin4ndu8th bỉ.

Cây Li4ndu8tnh Âmo7q3VA làn787rr n8cây rụnn8g tiền...

Tiểu Thann787rrh cảmo7q3VA thấ4ndu8ty ro7q3VAất n8vô lực.

Chưa tớn8i giữn8a trưa,4ndu8t Bạcn787rrh Tốo7q3VA Trn787rrinh đã4ndu8t o7q3VAtrở lại.

Hứa Ti4ndu8tên ng4ndu8thênh đón:n787rr “Chuyệo7q3VAn đều4ndu8t giả4ndu8ti quyếtn8 n787rrxong rồi?”

Bạch Tốo7q3VA Tn8rinh nhn8àn nn787rrhạt gận8t đầu:4ndu8t “Ừ.”n8 Chuyệno7q3VA đã4ndu8t giảio7q3VA quyn787rrết, nn787rrhưng làn8 kho7q3VAông phảin787rr o7q3VAhắn giải4ndu8t quyo7q3VAết. o7q3VAKhi hắno7q3VA tớo7q3VAi pháo7q3VAt hin787rrện n787rrLương Liên8n 4ndu8tđã đn787rrem ch4ndu8tuyện co7q3VAủa Hứa4ndu8t o7q3VATiên là4ndu8tm xon4ndu8tg hến8t rồi,n787rr đãn787rr 4ndu8tgửi văno7q3VA thn8ư chn787rro nàngn8 tn787rrrở vo7q3VAề to7q3VArấn Gi4ndu8tang. Tio7q3VAnh thần4ndu8t Lươno7q3VAg L4ndu8tiên khô4ndu8tng được4ndu8t tốto7q3VA cn787rrho l4ndu8tắm, vẫ4ndu8tn sn787rrắc o7q3VAmặt tán787rri nn8hợt ngồio7q3VA ởn787rr to7q3VArước bàn8n đọ4ndu8tc sách4ndu8t no7q3VAhìn vn8ăn to7q3VAhư đio7q3VAều phán8i kin8a kn8hông nón8i gn8ì. Bấtn787rr qun8á, nhữngn8 thn787rrứ nàn8y, Bạo7q3VAch o7q3VATố n787rrTrinh đươnn787rrg nhiênn8 o7q3VAsẽ khônn8g đển8 ch4ndu8to Hứa4ndu8t Tiêno7q3VA biết.

“Vậy chn787rrúng 4ndu8tta n8có thn8ể trở4ndu8t vn8ề Trấno7q3VA n787rrGiang n8rồi?” H4ndu8tứa Tin8ên ca4ndu8to hứngo7q3VA o7q3VAhỏi, “Phải4ndu8t 4ndu8tmang tho7q3VAeo n8thỏ co7q3VAủa ta4ndu8t, còn4ndu8t cóo7q3VA câ4ndu8ty rụngo7q3VA tiền4ndu8t củao7q3VA o7q3VAta nữa4ndu8t. Vo7q3VAề đến4ndu8t nhn8à n787rrtỷ tn787rrỷ n8nhìn n8thấy chúngn8 tn8a nho7q3VAất địnhn787rr n8sẽ rấn8t co7q3VAao hứng.”

Bạch Tốn8 Tri4ndu8tnh vừao7q3VA n787rrnghe c4ndu8tây rụngn8 tiền8n cũngo7q3VA biến8t Hứo7q3VAa Tiên8n o7q3VAám 4ndu8tchỉ cáo7q3VAi n8gì, gn8ật đầu4ndu8t đồngo7q3VA ý.

Hứa Tiên8n cùng4ndu8t o7q3VABạch o7q3VATố Tn8rinh n8đi trước,o7q3VA Tin787rrểu Tho7q3VAanh o7q3VAcùng Tiểuo7q3VA cn8hính tho7q3VAái chờn787rr dàno7q3VA xếpn787rr xon8ng đân8u đấo7q3VAy sn8ẽ đeo7q3VAm thỏn787rr cn787rrùng câyn8 Linn8h Âo7q3VAm mo7q3VAang vền8 sau.

Đứng n787rrở cử4ndu8ta, n787rrHứa Tio7q3VAên 4ndu8tgõ thận787rrt lâun8, mn787rrới ngn8he đượcn8 to7q3VAiếng bước4ndu8t ch4ndu8tân van8ng lê4ndu8tn bên4ndu8t trong.

“Tới liền787rrn, n787rrtới liềno7q3VA, o7q3VAgõ cáo7q3VAi n787rrgì màn787rr gõn787rr o7q3VAa, co7q3VAửa 4ndu8tcũng sắpo7q3VA n787rrbị gn8õ thn787rrủng rồi.”n8 Bê4ndu8tn tn787rrrong lo7q3VAà 4ndu8tgiọng n4ndu8tói qu4ndu8ten thuộn787rrc củ4ndu8ta Hứan8 Kiều4ndu8t Dung.

Vừa mởo7q3VA cử4ndu8ta ra4ndu8t, n787rrthấy Hứ4ndu8ta 4ndu8tTiên, n787rrHứa Kio7q3VAều Dunn787rrg mừng4ndu8t tớio7q3VA nn787rrước mắto7q3VA lin8ền tn787rrí táchn787rr chảyn787rr xuống.

“Hán Văo7q3VAn, Ho7q3VAán Văn,n8 thậ4ndu8tt sựo7q3VA ln787rrà mun787rrội sao.”n787rr Hứao7q3VA Kiềun8 Dunn8g kén787rro t4ndu8tay Hứao7q3VA Tin787rrên khôngn8 bn787rruông, s4ndu8tợ 4ndu8tlà 4ndu8tmình đango7q3VA nằm4ndu8t mơ.

“Là n787rrmuội, tỷo7q3VA tỷ.”o7q3VA Hứan8 T4ndu8tiên 4ndu8tcũng nn8ắm to7q3VAay Hn787rrứa Kiền787rru Dun4ndu8tg, c4ndu8tao ho7q3VAứng k4ndu8thông tn8hôi. Cn787rrhợt thn8ấy n787rrbụng Hứo7q3VAa Kn8iều Dunn787rrg ki4ndu8ta n787rrkhẽ nhn787rrô ran787rr, kinn787rrh ngn787rrạc hỏio7q3VA, “Tỷn8 tỷ,4ndu8t tỷ,4ndu8t tỷ4ndu8t mano7q3VAg thai?”

Trên mặn787rrt o7q3VAHứa n8Kiều n8Dung 4ndu8thiện o7q3VAlên nụn8 n787rrcười hạo7q3VAnh phúcn8, o7q3VAlôi kén8o Hứan787rr Tiên:n787rr “Man8u, n8mau 4ndu8tvào rồn787rri o7q3VAhãy n4ndu8tói.” Bỗngn787rr nhiênn787rr ln8ại cảmo7q3VA tho7q3VAấy co7q3VAó đin787rrểm g4ndu8tì lào7q3VA lạ,4ndu8t lo7q3VAúc nàyo7q3VA mớin787rr nhìnn8 4ndu8tvề n8phía nhữn8ng ngn8ười bên4ndu8t cạn787rrnh Hứa4ndu8t 4ndu8tTiên, cho7q3VAợt n4ndu8tói, “n8Ai o7q3VAnha, đệ4ndu8t mn787rruội, t4ndu8ta lạo7q3VAi n787rrkhông co7q3VAó cn8hú n787rrý n8tới muộin8, thậto7q3VA là,n787rr m4ndu8tau, đềo7q3VAu o7q3VAmau o7q3VAđi vàn787rro 4ndu8tđi đã.”

Ba ngưo7q3VAời vàoo7q3VA n787rrphòng, Hn787rrứa Ko7q3VAiều Dun787rrng bận787rrn n787rrrộn đin8 phn787rra trà,4ndu8t Hứan8 Tiê4ndu8tn vộin787rr vàn8ng kn8éo nàn787rrng lạin787rr: “Tỷ,o7q3VA tỷn8 đo7q3VAang n8mang thain787rr, đừn8ng 4ndu8tvội, m4ndu8tuội p4ndu8tha 4ndu8tlà được.”

Hứa Ko7q3VAiều Dn8ung ngồn8i xuốngn8, s4ndu8tờ sn8ờ bụngn787rr củan787rr mình,4ndu8t tn8rong mắo7q3VAt trào7q3VAn đầy4ndu8t yên787rru thương.

Hứa o7q3VATiên cn787rrùng Hứn8a Kn8iều Du4ndu8tng đạin8 kn787rrhái nói4ndu8t tìnn8h trạo7q3VAng o7q3VAgần đâo7q3VAy cn787rrủa m4ndu8tình, Hn8ứa Kin787rrều Dun8ng nghn8e Hứn787rra Tiên4ndu8t nn8ói đo7q3VAược đi4ndu8tều về,4ndu8t không4ndu8t cần4ndu8t phảin787rr th4ndu8ta hươn4ndu8tg cn8hịu tộio7q3VA nữn787rra, lin787rrền vn8ui mừnn787rrg mn8uốn đn787rri do7q3VAâng hư4ndu8tơng chn787rro o7q3VAQuan Â4ndu8tm Đạin787rr o7q3VAsĩ, no7q3VAói rằ4ndu8tng đn8ều nhờo7q3VA 4ndu8tQuan Âmo7q3VA Đạin8 sn8ĩ n8phù hộo7q3VA n787rrmới 4ndu8tđược nhưo7q3VA vn8ậy. Bạcho7q3VA Tn787rrố n8Trinh nn787rrghe được4ndu8t lờio7q3VA no7q3VAày, án8nh mắn8t tảnn8 rn787rra kn8hí lạnh.n787rr n8Bên o7q3VAtrên Qu4ndu8tan 4ndu8tÂm Đ4ndu8tại sĩn8 hn787rrắt hơin787rr n787rrmột n787rrcái, o7q3VAsờ s4ndu8tờ cn787rrái mo7q3VAũi cn787rrủa mo7q3VAình. n787rrĐồng n8tử b4ndu8tên cạnho7q3VA co7q3VAũng co7q3VAảm n787rrthấy kỳ4ndu8t quán8i. Thần8n ti4ndu8tên cònn8 cn787rró thn8ể cảmo7q3VA cn8úm sao?

Hứa Tiêno7q3VA nh4ndu8tìn chun787rrng quann8h, phát4ndu8t hiệ4ndu8tn đồo7q3VA 4ndu8tdùng trn8ong nhà4ndu8t đãn8 đổin787rr mo7q3VAới. n8Mà ko7q3VAhuôn mặt4ndu8t Hn787rrứa Kin8ều Du4ndu8tng tỏao7q3VA so7q3VAáng rạngn8 n8ngời cũngo7q3VA chứnn8g mino7q3VAh Lýn8 Côngn8 P4ndu8thủ chămo7q3VA sóco7q3VA nàn4ndu8tg 4ndu8tvô o7q3VAcùng tốt.

Hứa Kin8ều Do7q3VAung cố4ndu8t chấo7q3VAp n787rrdù to7q3VAhế n4ndu8tào cn8ũng muốn4ndu8t Hứan787rr Tn8iên ởn8 cho7q3VAung o7q3VAcùng bọn4ndu8t hn8ọ, Hứan8 Tiên787rrn từ4ndu8t n8chối khônn787rrg đượcn8 đànn8h phảio7q3VA đápn8 ứng.4ndu8t Buổio7q3VA n787rrtối 4ndu8tLý Côngn8 Pn787rrhủ trở4ndu8t o7q3VAvề, ngườin8 mộtn8 nhàn787rr o7q3VAtụ lạn8i vn787rrới nhn787rrau. n787rrLý Côn8ng o7q3VAPhủ h4ndu8tỏi Hứa4ndu8t 4ndu8tTiên cn8ó tn787rrính tn8oán g4ndu8tì khôngn787rr, Hứn8a Tiê4ndu8tn còn4ndu8t cn787rrhưa tro7q3VAả lời4ndu8t, Bạco7q3VAh Tốn8 Trino7q3VAh đãn8 mởn787rr miệng4ndu8t, nó4ndu8ti chuẩn4ndu8t o7q3VAmở tin8ệm thuốc4ndu8t. Lýn787rr C4ndu8tông Phủn8 đồngn787rr ýn787rr lio7q3VAa lịa.

Buổi n8tối, Hn8ứa Tiên8n hn787rrỏi Bạchn8 Tn8ố o7q3VATrinh chuyện787rrn nàn787rry, Bạcn787rrh Tốn8 Trn787rrinh thản4ndu8t nhiêo7q3VAn nón8i: “o7q3VATiệm thuốn787rrc tến787rr to7q3VAhế cứun787rr nhân4ndu8t, ln8ại tíchn8 gn787rróp tn8ừng chú4ndu8tt côngn787rr đứco7q3VA, cn787rró l4ndu8tợi n787rrcho việo7q3VAc t4ndu8tu 4ndu8thành củan8 nàng.”

Hứa Tio7q3VAên o7q3VAlúc nn8ày mớio7q3VA chn8ợt hiểu4ndu8t, dĩo7q3VA nhn787rriên kn8hông cóo7q3VA n8ý o7q3VAkiến nữa.

Qua hn8ai ngào7q3VAy o7q3VAsau, Tio7q3VAểu n787rrThanh cn787rrùng Tin8ểu n8chính tháin8 n8cũng tớo7q3VAi. Co7q3VAòn m4ndu8tang n787rrtheo câyn787rr n787rrrụng tn8iền 4ndu8tcùng tn787rrhỏ củan787rr Hứa4ndu8t Tiênn787rr trởn8 n8về, Hứa4ndu8t Tiê4ndu8tn vân8y qua4ndu8tnh câyn8 rụngn8 tn8iền n787rrvui mừnn787rrg tớin8 mứcn787rr áo7q3VAnh mắ4ndu8tt đềun787rr n8híp tn8hành n8một n8đường thẳngo7q3VA rồi.

Cứ o7q3VAnhư vậyo7q3VA, Hứn8a Tin8ên 4ndu8tmở n8một n8gian tn787rriệm thuo7q3VAốc. Hứn787rra o7q3VAKiều 4ndu8tDung đặtn787rr o7q3VAtên n8là Bả4ndu8to 4ndu8tAn đường,n8 làmn787rr ch4ndu8to mặn8t o7q3VAHứa Tiên787rrn sun4ndu8tg huyết.n787rr Bn8ảo n787rrAn đn8ường, nghĩ4ndu8t cả4ndu8t nửan8 nn787rrgày 4ndu8ttrời kn8ết qu4ndu8tả 4ndu8tvẫn lấy4ndu8t cán787rri tn787rrên này.

Những ngn787rrày tiếpn8 t4ndu8theo to7q3VArôi 4ndu8tqua nhào7q3VAn o7q3VAnhã mn787rrà thưo7q3VA thn787rrái. Cá4ndu8tc n8ca 4ndu8tbệnh o7q3VAphổ biếo7q3VAn 4ndu8tthì d4ndu8to Hứan787rr T4ndu8tiên rn787rra n787rrtay xửn787rr o7q3VAlý, cò4ndu8tn 4ndu8tcác tn8ạp co7q3VAhứng nan787rrn o7q3VAy o7q3VAkhông 4ndu8txử l4ndu8tý đượo7q3VAc, to7q3VAhì Bạcn787rrh n8Tố Tri4ndu8tnh n8sẽ rn8a tayn8. Dầnn787rr dà4ndu8t, n787rrdanh tiến8ng n787rrcủa Bả4ndu8to A4ndu8tn đườ4ndu8tng liềnn8 lan787rrn n8xa. Đn8ặc biệtn787rr làn787rr co7q3VAhuyện B4ndu8tảo An8n đưn8ờng o7q3VAcó một4ndu8t n787rrloại thun8ốc bn8í chế,4ndu8t co7q3VAó tho7q3VAể gio7q3VAúp thun787rrận 4ndu8tsinh. Giá4ndu8t tiền4ndu8t o7q3VAtuy hơin787rr ca4ndu8to, o7q3VAnhưng mn787rrọi ngườin8 n787rrvẫn đều4ndu8t chấp4ndu8t nhận4ndu8t. Bởi4ndu8t vìn787rr sin8nh coo7q3VAn o7q3VAchính ln787rrà o7q3VAđi dạon8 Quỷn8 Mô4ndu8tn qn787rruan, tốnn787rr chútn787rr tio7q3VAền c4ndu8tó thểo7q3VA bo7q3VAảo n8vệ mẫun8 to7q3VAử b4ndu8tình o7q3VAan, thấn8y thn787rrế nào4ndu8t cn8ũng l4ndu8tà cho7q3VAuyện vo7q3VAô c4ndu8tùng có4ndu8t lời.4ndu8t Bởin8 n787rrvì tiệo7q3VAm n8thuốc, Hứa4ndu8t Tin787rrên nếu4ndu8t nho7q3VAư t4ndu8thân ln8à n4ndu8tữ tn8ử ro7q3VAa o7q3VAmặt cũnn8g khôn787rrng ổn,o7q3VA chn787rro nn8ên nàn8ng n8cũng cn8hưa n8lập tứcn787rr n787rrkhôi pn787rrhục to7q3VAhân 4ndu8tphận 4ndu8tcủa mìnn8h. 4ndu8tTạm tn8hời cứ4ndu8t n4ndu8thư o7q3VAvậy t4ndu8tiếp tục.

“Oa nho7q3VAa n8nha, Tiển8u Bo7q3VAạch, rn787rrất nhiềuo7q3VA bạc4ndu8t đó.”4ndu8t H4ndu8tứa Tiênn787rr nhn787rrìn đn787rrống bạo7q3VAc trắno7q3VAg n8lóa trên8n b4ndu8tàn, khón8e miệngn8 thi4ndu8tếu cn787rrhút nữan787rr chn787rrảy nướo7q3VAc miến787rrng. Nàngn8 đan4ndu8tg t4ndu8tính lấyn8 thên8m chúo7q3VAt bạc4ndu8t đưo7q3VAa n787rrcho Hứao7q3VA Kiề4ndu8tu Dung4ndu8t, đ4ndu8tể Hứn8a Kiềun8 Do7q3VAung mu4ndu8ta thêm4ndu8t o7q3VAvài n8thứ. Cn8hi tin787rrêu 4ndu8tngày t4ndu8thường cũn8ng tốnn8 khônn787rrg ít.

“Như 4ndu8tngươi vậyo7q3VA, cònn787rr mun787rrốn 4ndu8ttu tin8ên?” Tio7q3VAểu Thn787rranh ở4ndu8t bn8ên cạnn787rrh n8khinh bỉ.

“Cũng kho7q3VAông th4ndu8tể nón787rri no7q3VAhư vậ4ndu8ty n787rra, co7q3VAó tiềno7q3VA có4ndu8t th4ndu8tể s4ndu8tui m4ndu8ta khn8iến n8quỷ 4ndu8tmà khôno7q3VAg phản787rri sa4ndu8to? Thần4ndu8t tiên4ndu8t cn8hẳng lẽo7q3VA khôn787rrng cn787rrần hươn8ng kh4ndu8tói cun4ndu8tg p4ndu8thụng chắc?4ndu8t 4ndu8tQuỷ n8sai khônn8g cn787rrần n8tiền ân8m po7q3VAhủ à?”n8 Hn787rrứa Tin787rrên thuậnn8 mn787rriệng 4ndu8tphản bác.

Tiểu Thn787rranh cứo7q3VAng họno7q3VAg, hắnn8 khn787rrông thểo7q3VA khôn8ng thừan8 nhậnn8 lờo7q3VAi nàyo7q3VA 4ndu8tHứa 4ndu8tTiên n787rrnói đún787rrng rồi...

Hứa Ti4ndu8tên nhn8ìn sắ4ndu8tc m4ndu8tặt Tiểun8 Tho7q3VAanh, hi4ndu8tếu k4ndu8tỳ 4ndu8tnói: o7q3VA“Chẳng lẽn8 4ndu8tta n787rrnói n787rrđúng rồi?”o7q3VA Thậ4ndu8tt r4ndu8ta thì4ndu8t H4ndu8tứa T4ndu8tiên chỉn8 ln787rrà nói4ndu8t mn8ò to7q3VAhôi, b4ndu8tởi vo7q3VAì o7q3VAsự kiệnn787rr Phápo7q3VA Hảio7q3VA kin787rra cho7q3VAo nê4ndu8tn nàngn8 n8mới nóo7q3VAi n787rrra mộtn8 n8phen vừao7q3VA rồi.

Bạch 4ndu8tTố n787rrTrinh lúc4ndu8t nàn8y mởn787rr miệo7q3VAng: “Phải”

Tiểu Bạchn787rr n787rrmở mi4ndu8tệng, n787rrvậy o7q3VAcòn cón787rr thểo7q3VA g4ndu8tiả sao?

Oanh ——n8 Hứao7q3VA n8Tiên chợt4ndu8t cảmn787rr thấyo7q3VA thiên787rrn ln787rrôi (sấmn787rr sétn8) cuồn8n cuo7q3VAộn, khn787rrông nghĩn787rr tớin787rr mìn787rrnh l4ndu8tại n787rrnói trúngn8 rồi.

Cho nên8n, nn787rrgày thứn8 hain8, Hứn787rra T4ndu8tiên m4ndu8tua rấto7q3VA nhiền787rru o7q3VAtrái cân8y tươi,4ndu8t n4ndu8thang n787rrđèn thượng4ndu8t h4ndu8tạng, n787rrvề đếno7q3VA nn787rrhà, chạn8y thẳnn8g tới4ndu8t trướcn8 bứco7q3VA n8họa Qn8uan Âm4ndu8t Đại4ndu8t s4ndu8tĩ. X4ndu8tếp o7q3VAtoàn bn787rrộ tráin8 câyn787rr o7q3VAra, n8sau đó4ndu8t đốto7q3VA nhann8g đ4ndu8tèn, rồio7q3VA hànhn787rr lễ.n8 Tr4ndu8tong miệngn8 ln8ẩm bẩo7q3VAm: “n787rrQuan Th4ndu8tế Âmo7q3VA Bồn8 Tán787rrt, san787rru nàyn8 4ndu8tta mỗin8 ngàn8y đn787rrều mn8ua cn787rrho ngàn8i tr4ndu8tái câo7q3VAy tươ4ndu8ti ngonn787rr, nhao7q3VAng 4ndu8tđèn t4ndu8thượng hạng4ndu8t. Chn8o n8nên, vền8 sn8au n787rrxin chiếun8 cốo7q3VA nhiều4ndu8t hơn787rrn nha.”

Hứa Kiềun787rr Dun8ng vừan787rr lún8c đo7q3VAi vào4ndu8t, ngo7q3VAhe đượcn8 lo7q3VAời cầun8 nguyn8ện n787rrcò kèn8 mặcn787rr o7q3VAcả của4ndu8t Hứao7q3VA Tiênn787rr, vừan787rr n787rrsợ 4ndu8tvừa giậnn8, đưao7q3VA ta4ndu8ty n787rrgõ n8một cn787rrái ln8ên đ4ndu8tầu Hứn787rra Tiênn787rr: “Muo7q3VAội đứan787rr n8nhỏ đánn787rrg co7q3VAhết nn8ày, n4ndu8tói cá4ndu8ti n8gì th4ndu8tế hả.n8 Q4ndu8tuan Âmo7q3VA Bn787rrồ Tát4ndu8t hán787rr lạio7q3VA đểo7q3VA yn787rrên o7q3VAcho n787rrmuội khio7q3VAnh nhn787rrờn nhn787rrư vậy?”

Hứa T4ndu8tiên ô4ndu8tm n8đầu, kn8hông pho7q3VAục nn787rrói: “Nón8i suôn4ndu8tg tn787rrhì cón8 ícn8h gn8ì chn787rrứ, cn8húng tn8a cn8ần po7q3VAhải n787rrnói thựn787rrc n8tế, thựcn787rr n787rrtế a.”

“Muội đn8ứa nhỏn8 đáo7q3VAng chết4ndu8t nàn787rry, lạin8 cò4ndu8tn cố4ndu8t cãi...”

Trên.

“Không tn8ệ, n787rrrất cn787rró ch4ndu8tí hướng.”n8 o7q3VATrên k4ndu8thuôn o7q3VAmặt to7q3VAuấn mo7q3VAỹ cn8ủa Kio7q3VAm Tho7q3VAiền Tửn8 hiện4ndu8t 4ndu8tlên n787rrnụ cười.

Quan Âo7q3VAm Đạin787rr sĩ4ndu8t n8vừa lònn787rrg n8gật đầu:4ndu8t “Khôn787rrng uổngo7q3VA o7q3VAta gio7q3VAúp nn8àng nhi4ndu8tều o7q3VAnhư thế.”

“Bất q4ndu8tuá, nóin8 đin787rr o7q3VAcũng phải4ndu8t nn787rrói lạin787rr, to7q3VAại sn8ao chỉn787rr cu4ndu8tng n8phụng ngươi,n787rr khôngn787rr c4ndu8tó phầno7q3VA cn8ủa ta4ndu8t?” n787rrKim Thiền8n Tử4ndu8t trn787rrong lòo7q3VAng bất4ndu8t bình.

“Ai bản8o ngươ4ndu8ti o7q3VAkhông chịun8 hiểnn8 lin787rrnh.” Qua4ndu8tn Âm4ndu8t Đạin787rr 4ndu8tsĩ khin8nh tn787rrhường vạcho7q3VA rõ.

Kim Thiềnn787rr n8tử ngẩo7q3VAng đầu4ndu8t đảon8 cặpo7q3VA mắto7q3VA trắ4ndu8tng dã,n787rr n8sau đó4ndu8t o7q3VAtrong lòn8ng nổo7q3VAi ln787rrên 4ndu8ttính toánn787rr. Xe4ndu8tm o7q3VAra n8khi nn8ào đn787rró mì4ndu8tnh cn787rrũng pho7q3VAải h4ndu8tiển linn787rrh mộtn787rr chn787rrút mớin8 được.

Cuộc sống4ndu8t o7q3VAngày từ4ndu8tng ngàn787rry trôn8i q4ndu8tua, Hứan8 Tin787rrên mỗin8 ngà4ndu8ty ởn8 Bn787rrảo 4ndu8tAn đườngn8 ko7q3VAhám bệnh,4ndu8t Bạchn8 Tố4ndu8t n787rrTrinh cùn8ng Tn8iểu 4ndu8tThanh dạo7q3VAy Tin787rrểu ch4ndu8tính thn8ái n8pháp thuo7q3VAật, đốc4ndu8t thn787rrúc nón787rr o7q3VAtu lu4ndu8tyện. Buổn787rri tố4ndu8ti Hn8ứa Tiênn787rr trởn787rr về,n787rr Bạcn787rrh T4ndu8tố To7q3VArinh o7q3VAsẽ n8dạy nàngo7q3VA n8một chúto7q3VA pn787rrháp thuậtn8 nền4ndu8t n8tảng. n8Còn tn8huật p4ndu8thi h4ndu8tành mo7q3VAà Hn8ứa n787rrTiên tn787rrâm n787rrtâm niệmn787rr nn8iệm, vẫno7q3VA o7q3VAcòn rấn8t xa.

Hôm nayo7q3VA, Hứan8 Ti4ndu8tên vừan8 n8về tớio7q3VA nh4ndu8tà, Hứo7q3VAa Kin8ều Duno7q3VAg ln8iền lôin787rr kén8o tan8y nàn787rrng, vẻn787rr n787rrmặt no7q3VAgưng trọn8ng nóo7q3VAi: “Háno7q3VA Vn787rrăn, troo7q3VAng t4ndu8thời gi4ndu8tan nàyn8 n8muội đn8ừng đ4ndu8ti r4ndu8ta ngn787rroài vn787rrào buổio7q3VA tối.”

“Tại 4ndu8tsao vậy?o7q3VA” Hứan787rr 4ndu8tTiên nghn8i hoặc4ndu8t hỏi.

“Đã n787rrxảy n8ra cn787rrhuyện rồi.n787rr n787rrTỷ po7q3VAhu củn8a muộin8 no7q3VAói gn787rrần đâyn8 cóo7q3VA v4ndu8tài nữ4ndu8t n787rrtử b4ndu8tị mấto7q3VA n8tích, lạin8 k4ndu8thông o7q3VAco bấto7q3VA ko7q3VAì đầo7q3VAu mn8ối 4ndu8tnào” Hứan8 Kiều4ndu8t n787rrDung k4ndu8thuôn mặto7q3VA đo7q3VAầy n787rru sầu.

“Muội khn787rrông co7q3VAó no7q3VAghe t4ndu8tỷ o7q3VAphu nóio7q3VA chu4ndu8tyện nàn787rry màn787rr.” H4ndu8tứa Tin787rrên nn8hìn bộ4ndu8t dạn8ng rầun8 4ndu8trĩ o7q3VAcủa Hứan787rr 4ndu8tKiều Dun787rrng, càngn787rr 4ndu8tnghi hoặc.

“Tỷ pho7q3VAu muộ4ndu8ti n8sợ o7q3VAchúng n787rrta n8lo lắnn8g, nê4ndu8tn khôn8ng no7q3VAói. H4ndu8tôm o7q3VAqua o7q3VAbị đánh4ndu8t 4ndu8tđược no7q3VAâng trởn8 vền8 tỷn8 mớ4ndu8ti bn8iết o7q3VAchuyện đó.”o7q3VA Hứa4ndu8t Kiề4ndu8tu Dun4ndu8tg n8vừa nón787rri nướo7q3VAc mo7q3VAắt liềo7q3VAn chn787rrảy xuốn4ndu8tg, n787rrlau đio7q3VA rồ4ndu8ti nóo7q3VAi, “Tỷ4ndu8t po7q3VAhu mu4ndu8tội nón787rri, o7q3VAnửa to7q3VAháng gầnn8 đn787rrây lin8ên tụcn8 mn787rrất tícho7q3VA khônn8g ín787rrt nữn8 o7q3VAtử, o7q3VAtra to7q3VAhế nàn8o cũngo7q3VA t4ndu8tra khn787rrông đượco7q3VA tun787rrng tíco7q3VAh. n8Ban n8đầu cn8ho làn8 bo7q3VAọn lừan787rr đản8o (*o7q3VA) lào7q3VAm, nhn787rrưng n8canh cho7q3VAặt 4ndu8tcửa tn8hành, cũo7q3VAng kho7q3VAông thấo7q3VAy c4ndu8tó n787rrai khản8 n8nghi n787rrra vào4ndu8t. 4ndu8tNếu khônn787rrg đượcn8 n8phá ánn787rr, o7q3VAtỷ o7q3VAphu muo7q3VAội 4ndu8tsợ o7q3VAlà o7q3VAsẽ bị4ndu8t cán8ch chứco7q3VA mất.”

(*) Ngo7q3VAuyên vănn787rr lào7q3VA quảin787rr tử:4ndu8t n4ndu8tghĩa ln787rrà bọno7q3VA n787rrlừa đả4ndu8to, bắo7q3VAt cóc,o7q3VA mn8ẹ mìnn8. To7q3VAa địn4ndu8th n787rrđể mẹn8 mìnn787rr o7q3VAmà thấn787rry nó4ndu8t hiệnn8 đạin8 4ndu8tquá o7q3VAnên lại4ndu8t thôi.

Hứa T4ndu8tiên sửngn8 sốt,o7q3VA chn787rruyện nàyn787rr ngo7q3VAhe to7q3VAựa o7q3VAhồ ro7q3VAất không4ndu8t tầmn8 thường.

“Tóm n787rrlại, buổ4ndu8ti tốio7q3VA muộin787rr đừng4ndu8t ro7q3VAa ngoài.”n787rr Hn787rrứa Kiều4ndu8t Duo7q3VAng lại4ndu8t tn8iếp tụco7q3VA do7q3VAặn dò.

“Muội biết4ndu8t rồio7q3VA.” Hứ4ndu8ta Tiên4ndu8t gậtn8 đầuo7q3VA, “Tỷ4ndu8t n8phu đãn787rr n787rrtìm đạin8 phn787rru xe4ndu8tm o7q3VAqua chưa?”

“Rồi, cũnn787rrg đn787rrã bo7q3VAôi n8thuốc rồi.”4ndu8t o7q3VATâm tìnho7q3VA n8Hứa Kiề4ndu8tu Du4ndu8tng vẫnn8 khôn787rrng tốto7q3VA lắm.

“Không co7q3VAó chuyệno7q3VA go7q3VAì đo7q3VAâu, tỷo7q3VA 4ndu8tphu trẻ4ndu8t o7q3VAtuổi, rấ4ndu8tt o7q3VAmau sẽn8 khôio7q3VA phụco7q3VA tho7q3VAôi. Tỷ4ndu8t đn787rrang man4ndu8tg 4ndu8thài tửn787rr, đừngn787rr thương4ndu8t tâo7q3VAm, đo7q3VAối vn8ới hàn787rri to7q3VAử n787rrtrong 4ndu8tbụng khôno7q3VAg tốto7q3VA đâu.”4ndu8t Hứan787rr 4ndu8tTiên khuyo7q3VAên gio7q3VAải, n787rrnhưng troo7q3VAng n8lòng tn787rrhầm s4ndu8tuy tư4ndu8t chuyn8ện no7q3VAày. Nghĩ4ndu8t n8lát nữan8 đio7q3VA tn8ìm Tiểu4ndu8t Bạ4ndu8tch thươo7q3VAng lượnn787rrg mo7q3VAột o7q3VAchút mớio7q3VA được.

“Ừ, tỷn787rr biết4ndu8t rn8ồi. Tỷn787rr 4ndu8tđi o7q3VAphòng bếpn8 n787rrxem mộtn8 c4ndu8thút n8Tiểu Thano7q3VAh 4ndu8tlàm n787rrcơm xon8ng chưa.”4ndu8t Ho7q3VAứa Ko7q3VAiều Du4ndu8tng gậto7q3VA đn8ầu, l4ndu8tau khôo7q3VA nướo7q3VAc mắtn8, miễno7q3VA cưỡngo7q3VA n8lộ rn787rra 4ndu8tnụ c4ndu8tười, n787rrđi xuốno7q3VAg bếp.

Buổi n787rrtối, Hứa4ndu8t Tiên4ndu8t đemn787rr cn8huyện nàyo7q3VA nn787rrói c4ndu8tho 4ndu8tBạch Tốn787rr Trinh.

Bạch 4ndu8tTố Tr4ndu8tinh tro7q3VAầm o7q3VAtư n8rồi n4ndu8tói: “4ndu8tHẳn 4ndu8tlà 4ndu8tyêu qn787rruái làm.”

“Ta cũng4ndu8t n787rrvậy cảmo7q3VA thn8ấy làn8 o7q3VAyêu qo7q3VAuái.” Hứao7q3VA Tn8iên gn787rrật đầu,o7q3VA “Tỷn8 pho7q3VAu n8bây giờn787rr n8còn đan4ndu8tg n787rrnằm ởn787rr n787rrtrên giườ4ndu8tng o7q3VAđây, han8y n8là chúngn787rr o7q3VAta n8giúp tỷn8 po7q3VAhu diện787rrt o7q3VAtrừ to7q3VAên yêun787rr quáio7q3VA này4ndu8t n787rrđi. Đ4ndu8tây 4ndu8tcũng n787rrlà n8công đứcn787rr đó?”

“Được” Bạchn8 n787rrTố Trn8inh 4ndu8tnhàn n4ndu8thạt gậto7q3VA đầu.

“Hắc hắc,o7q3VA n8có t4ndu8thể thửn787rr mộ4ndu8tt cho7q3VAút po7q3VAháp thuậtn787rr huo7q3VAynh dạy4ndu8t 4ndu8tta rồi.”n8 Hứao7q3VA 4ndu8tTiên hưngn8 phấno7q3VA ren8o lên.

Bạch T4ndu8tố Trinn787rrh nn787rrhìn bộn8 dạngn8 hn8ưng pn8hấn c4ndu8tủa n8Hứa o7q3VATiên, tron8ng mắn8t n787rrnổi lênn8 vẻn787rr sủnn787rrg nịco7q3VAh, nhẹn8 nhàngn787rr nóin8: “Ừ.”4ndu8t Bấtn8 kể4ndu8t phát4ndu8t sinn8h cáin8 gì,n787rr hắnn8 cũn787rrng sẽo7q3VA đứngn787rr ởn787rr bênn8 cn8ạnh nn8àng, bảon8 o7q3VAvệ nàn4ndu8tg, sẽn787rr n8không đn8ể c4ndu8tho n4ndu8tàng n8bị mộto7q3VA to7q3VAia n787rrthương n8tổn nào.