You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3cFUb0: YhZCs3w2yêu quái?

Đêm khhZCs3w2yuya ycFUbên tĩnhZCs3w2yh, BhZCs3w2yạch Tốpo3yAQmu Tripo3yAQmunh lẳnghZCs3w2y lặngcFUb hộcFUb phpo3yAQmuáp cpo3yAQmuho HứhZCs3w2ya Tiên,hZCs3w2y nhZCs3w2yhìn khhZCs3w2yuôn mặtcFUb đpo3yAQmuỏ hồngcFUb khápo3yAQmu thườhZCs3w2yng po3yAQmucủa ngườcFUbi trêhZCs3w2yn giườnghZCs3w2y kpo3yAQmuia, đácFUby mcFUbắt hpo3yAQmuắn hihZCs3w2yện lêcFUbn hZCs3w2yý cườihZCs3w2y ôhZCs3w2yn npo3yAQmuhu. CúcFUbi đầuhZCs3w2y po3yAQmunhìn tcFUbay mìnhhZCs3w2y, rpo3yAQmuồi vươcFUbn rcFUba nắmpo3yAQmu po3yAQmuthật chặt.cFUb po3yAQmuCả cFUbđời nàhZCs3w2yy, cFUbcó lẽcFUb cũnghZCs3w2y sẽcFUb khôngpo3yAQmu buônghZCs3w2y tay.

 

Mãi cpo3yAQmuho đếnpo3yAQmu khhZCs3w2yi cFUbhừng sángpo3yAQmu, HứahZCs3w2y TiêncFUb mớipo3yAQmu mpo3yAQmuơ mơcFUb hZCs3w2ymàng màngcFUb thZCs3w2yỉnh lại.po3yAQmu VừcFUba mởcFUb po3yAQmumắt po3yAQmuliền thấypo3yAQmu BạchhZCs3w2y ThZCs3w2yố po3yAQmuTrinh đacFUbng đpo3yAQmuợi bêncFUb người.

“Tiểu cFUbBạch.” HứcFUba TiêncFUb mcFUbỉm cười,cFUb cảhZCs3w2ym giácFUbc vừacFUb tỉnhhZCs3w2y dậyhZCs3w2y liềnpo3yAQmu po3yAQmuthấy TihZCs3w2yểu BạchcFUb thậhZCs3w2yt tốt.

“Cảm thấcFUby thpo3yAQmuế nào?hZCs3w2y” BạchcFUb hZCs3w2yTố TricFUbnh đỡpo3yAQmu HhZCs3w2yứa po3yAQmuTiên ngồipo3yAQmu dậycFUb hỏi.

“Ừm...” HcFUbứa cFUbTiên ccFUbảm nhậcFUbn thpo3yAQmuân thểpo3yAQmu cpo3yAQmuủa mìpo3yAQmunh, hZCs3w2yso sáncFUbh, chZCs3w2yó cFUbchút po3yAQmukinh ngạcpo3yAQmu mhZCs3w2yở hZCs3w2ymiệng, “Cpo3yAQmuảm gihZCs3w2yác thâncFUb thhZCs3w2yể po3yAQmuthật giốhZCs3w2yng npo3yAQmuhư hZCs3w2yso vớipo3yAQmu po3yAQmutrước kpo3yAQmuia nhẹhZCs3w2y hhZCs3w2yơn rấthZCs3w2y hZCs3w2ynhiều, hZCs3w2ycó thểcFUb nghcFUbe đượchZCs3w2y cFUbâm thcFUbanh rcFUbất xcFUba hZCs3w2ybên ngoàipo3yAQmu, chZCs3w2yòn nhpo3yAQmuạy cFUbbén hơnhZCs3w2y trcFUbước hZCs3w2ykia nữa.”

“Ừ, tpo3yAQmuhế tpo3yAQmuhì tốt.”po3yAQmu BạccFUbh Tốpo3yAQmu Tripo3yAQmunh nhànhZCs3w2y nhạtpo3yAQmu gậtcFUb đầpo3yAQmuu, cFUb“Kế tipo3yAQmuếp tpo3yAQmua sẽcFUb po3yAQmutừ từhZCs3w2y cFUbdạy nàcFUbng po3yAQmumột chútpo3yAQmu hZCs3w2ypháp thuật.”

“Sau npo3yAQmuày tpo3yAQmua cFUbcũng cóhZCs3w2y cFUbthể hZCs3w2ybay cFUbsao?” HứacFUb TicFUbên hapo3yAQmui cFUbmắt hZCs3w2ysáng ngời,po3yAQmu hưncFUbg pcFUbhấn hỏi.

“Dĩ nhhZCs3w2yiên cópo3yAQmu thể.”po3yAQmu hZCs3w2yBạch Tpo3yAQmuố TrhZCs3w2yinh gậhZCs3w2yt đpo3yAQmuầu. NcFUbhìn bộpo3yAQmu dạngcFUb cFUbkích độnpo3yAQmug po3yAQmucủa HứahZCs3w2y Tpo3yAQmuiên, tronpo3yAQmug lòhZCs3w2yng khZCs3w2yhông cFUbkhỏi buồhZCs3w2yn cười.

Hứa Tpo3yAQmuiên hZCs3w2ykích đhZCs3w2yộng xpo3yAQmuong, lpo3yAQmuúc hZCs3w2ynày mcFUbới nhhZCs3w2yớ hZCs3w2ytới tìnpo3yAQmuh cảnhZCs3w2yh bâcFUby cFUbgiờ. Lươpo3yAQmung vươnpo3yAQmug phủcFUb cFUbkia chhZCs3w2yắc cFUblà khôcFUbng hZCs3w2ythể tpo3yAQmurở lcFUbại rồi,hZCs3w2y hZCs3w2ynhư vậycFUb po3yAQmutrở vềpo3yAQmu po3yAQmutrấn GihZCs3w2yang đi.

“Ta hZCs3w2ynhớ tiểpo3yAQmuu TcFUbhanh, cohZCs3w2yn cupo3yAQmua ncFUbhỏ cùnghZCs3w2y po3yAQmumấy ngưcFUbời nhhZCs3w2yà tpo3yAQmuỷ thZCs3w2yỷ quápo3yAQmu.” HứahZCs3w2y ThZCs3w2yiên hZCs3w2ytựa vàhZCs3w2yo trocFUbng ngựhZCs3w2yc Bạcpo3yAQmuh TốcFUb hZCs3w2yTrinh npo3yAQmuhẹ nhàngcFUb nói.

“Ừ, vậyhZCs3w2y tpo3yAQmuhì đicFUb Trấnpo3yAQmu Giang.”hZCs3w2y Bạchpo3yAQmu TốcFUb TrhZCs3w2yinh đồngpo3yAQmu ý.

“Vậy Lươnpo3yAQmug vươnpo3yAQmug phpo3yAQmuủ bênhZCs3w2y kia...”po3yAQmu HứacFUb TiênhZCs3w2y tớpo3yAQmui tớipo3yAQmu hZCs3w2ycái văcFUbn hZCs3w2ythư điềupo3yAQmu ppo3yAQmuhái kia.

“Cái nàcFUby khpo3yAQmuông cFUbcần hZCs3w2ylo lpo3yAQmuắng, po3yAQmuta đcFUbi hZCs3w2ymột chhZCs3w2yuyến làpo3yAQmu được.”cFUb Bạchpo3yAQmu TốcFUb TrihZCs3w2ynh đãpo3yAQmu sớmhZCs3w2y cópo3yAQmu tínpo3yAQmuh po3yAQmutoán, đehZCs3w2ym vcFUbăn thpo3yAQmuư điềuhZCs3w2y phảcFUbi po3yAQmusửa cFUblại cFUblà cFUbxong. ChuyệncFUb ccFUbủa thếcFUb tcFUbục cFUbkhông thểpo3yAQmu nhZCs3w2yhúng thZCs3w2yay qcFUbuá nhiềucFUb, nếpo3yAQmuu khônghZCs3w2y sẽpo3yAQmu chZCs3w2yó ảnhhZCs3w2y hưởng.

“Ừ.” HcFUbứa TihZCs3w2yên chZCs3w2yao hứncFUbg hZCs3w2ygật đầu,po3yAQmu ccFUbó Tiểpo3yAQmuu Bạcpo3yAQmuh po3yAQmuở đây,cFUb hcFUbình ncFUbhư cFUbtất cảpo3yAQmu đềcFUbu khôncFUbg phpo3yAQmuải cFUblà vấnhZCs3w2y đềhZCs3w2y kpo3yAQmuhó khpo3yAQmuăn nữa.

“Đi po3yAQmuCô hZCs3w2yTô trpo3yAQmuước.” hZCs3w2yBạch TốhZCs3w2y Trpo3yAQmuinh po3yAQmuôm hZCs3w2ychầm lấycFUb HứhZCs3w2ya cFUbTiên, trpo3yAQmuực cFUbtiếp bahZCs3w2yy po3yAQmulên trời.

Đi tớhZCs3w2yi chZCs3w2yăn nhàhZCs3w2y ởcFUb hZCs3w2yCô hZCs3w2yTô, TiểhZCs3w2yu ThacFUbnh cùnghZCs3w2y TiểhZCs3w2yu chínhcFUb po3yAQmuthái chấnpo3yAQmu đhZCs3w2yộng, chạhZCs3w2yy rpo3yAQmua nghênpo3yAQmuh đónhZCs3w2y bọnhZCs3w2y hcFUbọ. TiểuhZCs3w2y chíhZCs3w2ynh po3yAQmuthái vcFUbừa nhìcFUbn thcFUbấy HứhZCs3w2ya Tiên,hZCs3w2y liềnpo3yAQmu hZCs3w2ykích độnpo3yAQmug muốpo3yAQmun npo3yAQmuhào vàopo3yAQmu tropo3yAQmung hZCs3w2yngực nànghZCs3w2y. cFUbMà HứahZCs3w2y TiênhZCs3w2y cpo3yAQmuũng ccFUbười chuẩnpo3yAQmu bhZCs3w2yị ôhZCs3w2ym nó.po3yAQmu po3yAQmuAi cFUbdè Tiểpo3yAQmuu chínpo3yAQmuh tcFUbhái nhàopo3yAQmu tpo3yAQmuới po3yAQmutrước mặtcFUb, chỉcFUb po3yAQmucòn cáchcFUb mpo3yAQmuấy tcFUbấc, thcFUbì làmcFUb po3yAQmusao cũncFUbg khZCs3w2yhông hZCs3w2ybổ po3yAQmunhào đượchZCs3w2y cFUbtới ngựccFUb HứahZCs3w2y TiêcFUbn nữhZCs3w2ya. TicFUbểu chínhZCs3w2yh thhZCs3w2yái ủypo3yAQmu khcFUbuất ngpo3yAQmuẩng đầu,hZCs3w2y licFUbền thZCs3w2yhấy BạchcFUb cFUbTố TricFUbnh mặthZCs3w2y lhZCs3w2yạnh, cFUbđang hZCs3w2ytúm ccFUbổ cFUbáo cFUbnó lhZCs3w2yên, khôhZCs3w2yng chpo3yAQmuo po3yAQmunó hZCs3w2ytiến thêcFUbm ncFUbửa bước.

“Sư phụ...”po3yAQmu TiểuhZCs3w2y chícFUbnh tháihZCs3w2y mởcFUb po3yAQmuto đôihZCs3w2y cFUbmắt po3yAQmuđen lóhZCs3w2yng lánpo3yAQmuh rưngcFUb rưcFUbng, đầpo3yAQmuy ủycFUb hZCs3w2ykhuất nhìn&nbspcFUb; BạchhZCs3w2y TốcFUb po3yAQmuTrinh, khápo3yAQmung nghZCs3w2yhị hàhZCs3w2ynh độhZCs3w2yng củcFUba hắn.

“Tiểu hZCs3w2yhài tửpo3yAQmu  mhZCs3w2yà huyncFUbh cũnhZCs3w2yg gcFUbhen po3yAQmuà.” HứcFUba Tiêpo3yAQmun đẩyhZCs3w2y po3yAQmutay BạchhZCs3w2y TốhZCs3w2y po3yAQmuTrinh rahZCs3w2y, mộtpo3yAQmu tapo3yAQmuy hZCs3w2yôm lấypo3yAQmu hZCs3w2yTiểu chínhZCs3w2yh tcFUbhái đancFUbg lpo3yAQmuã chãpo3yAQmu chựcpo3yAQmu khcFUbóc vàpo3yAQmuo cFUbtrong npo3yAQmugực. Tipo3yAQmuểu chZCs3w2yhính thZCs3w2yhái nhpo3yAQmueo mắtcFUb lạihZCs3w2y, cFUbcũng tcFUbhật chặcFUbt hZCs3w2yôm cFUbcổ HứhZCs3w2ya Tiên.

“Tu luyệpo3yAQmun thếcFUb nàocFUb rồi?”po3yAQmu po3yAQmuGiọng BạchhZCs3w2y TốhZCs3w2y TrhZCs3w2yinh po3yAQmugiờ phútpo3yAQmu nàypo3yAQmu hZCs3w2yâm po3yAQmulãnh vôpo3yAQmu cùng.

“Dạ...” po3yAQmuTiểu chíncFUbh thhZCs3w2yái chZCs3w2yó chhZCs3w2yút bốicFUb rốihZCs3w2y, po3yAQmucắn cắnhZCs3w2y đầucFUb ngóhZCs3w2yn hZCs3w2ytay, mớihZCs3w2y cFUbyếu ớtcFUb nói,cFUb “cFUbCon rấcFUbt cpo3yAQmuố gắng.”

“Vậy cFUbthì tốt.”cFUb Bạpo3yAQmuch ThZCs3w2yố Tripo3yAQmunh po3yAQmuxem cFUbxét thZCs3w2yu cFUbvi TiểuhZCs3w2y chíhZCs3w2ynh thhZCs3w2yái, cFUbthấy hZCs3w2yso vớhZCs3w2yi trướchZCs3w2y hZCs3w2ykia ticFUbnh tiếncFUb hhZCs3w2yơn hZCs3w2ymột chúpo3yAQmut rcFUbồi, lúhZCs3w2yc nhZCs3w2yày cFUbmới bỏhZCs3w2y qcFUbua hZCs3w2ycho nó.

“Hứa TiêhZCs3w2yn, hZCs3w2yngươi po3yAQmucó lincFUbh cFUbcăn rồi?”hZCs3w2y TcFUbiểu ThancFUbh po3yAQmuvẫn khôncFUbg nóipo3yAQmu cFUbgì po3yAQmulúc hZCs3w2ynày po3yAQmubỗng nhZCs3w2yhiên kinpo3yAQmuh po3yAQmungạc mởpo3yAQmu miệnghZCs3w2y, mớihZCs3w2y po3yAQmuvừa cFUbrồi po3yAQmuhắn cFUbvẫn cFUbđang quahZCs3w2yn sápo3yAQmut HứcFUba TiênhZCs3w2y, ccFUbảm tpo3yAQmuhấy po3yAQmuHứa cFUbTiên cFUbcó cpo3yAQmuái hZCs3w2ygì hZCs3w2yđó kpo3yAQmuhang kháhZCs3w2yc. HiệncFUb tcFUbại cFUbrốt cụchZCs3w2y hiểuhZCs3w2y đpo3yAQmuược lhZCs3w2yà hZCs3w2ydo đâu.

“Ừ, Tiểpo3yAQmuu BcFUbạch đãhZCs3w2y po3yAQmutìm po3yAQmuđan thhZCs3w2yảo cpo3yAQmuho tpo3yAQmua ănpo3yAQmu cFUbđó.” cFUbHứa TicFUbên ccFUbao cFUbhứng nói.

“Cái po3yAQmugì? ChcFUbỗ ncFUbguy hiểmpo3yAQmu ncFUbhư vậhZCs3w2yy, đạicFUb cpo3yAQmua huynh...”hZCs3w2y TiểcFUbu ThahZCs3w2ynh kicFUbnh ngạpo3yAQmuc thấppo3yAQmu giọngcFUb hôpo3yAQmu hZCs3w2ylên, nhìnhZCs3w2y cFUbvề phíhZCs3w2ya Bạpo3yAQmuch TốhZCs3w2y Trinh.

Bạch TốhZCs3w2y TricFUbnh lpo3yAQmuại lạnhcFUb lùnghZCs3w2y lườmhZCs3w2y lạicFUb, đehZCs3w2ym câhZCs3w2yu nóhZCs3w2yi kếcFUb tiếppo3yAQmu chZCs3w2yủa TiểcFUbu ThahZCs3w2ynh hZCs3w2yép cFUbtrở về.

Hứa TihZCs3w2yên po3yAQmungơ npo3yAQmugác, nhìpo3yAQmun vềhZCs3w2y phíapo3yAQmu vẻhZCs3w2y mặtcFUb khônghZCs3w2y đổcFUbi củacFUb Bạcpo3yAQmuh Tốpo3yAQmu TrinhcFUb, capo3yAQmuu màyhZCs3w2y po3yAQmulo lắngcFUb hhZCs3w2yỏi: “NơicFUb đancFUb thảocFUb hZCs3w2ysinh trưởnpo3yAQmug, cFUbrất cFUbnguy hiểhZCs3w2ym po3yAQmucó phảicFUb hZCs3w2yhay không?”

Bạch TốcFUb hZCs3w2yTrinh cFUbkhông po3yAQmunói gì.

Hứa TcFUbiên po3yAQmucắn cắnpo3yAQmu cFUbmôi, nhìhZCs3w2yn BạchcFUb TốcFUb Tripo3yAQmunh mặcFUbt khpo3yAQmuông chúhZCs3w2yt thacFUby đổipo3yAQmu, hZCs3w2ynhưng tronpo3yAQmug lònghZCs3w2y cFUbvô cùcFUbng phứccFUb tạphZCs3w2y. ThZCs3w2yiểu BạcFUbch vpo3yAQmuì cFUbmình lạihZCs3w2y mhZCs3w2yạo po3yAQmuhiểm nhZCs3w2yhư vậhZCs3w2yy... po3yAQmuCó cảmpo3yAQmu độngcFUb, lpo3yAQmuo lắncFUbg, cònpo3yAQmu cpo3yAQmuó sợpo3yAQmu hãi.

“Ha po3yAQmuhả, po3yAQmuha hapo3yAQmu, vậy,po3yAQmu vậycFUb Hứpo3yAQmua TicFUbên ngưhZCs3w2yơi phảipo3yAQmu chăhZCs3w2ym chỉhZCs3w2y thZCs3w2yu luyhZCs3w2yện đópo3yAQmu, đừngpo3yAQmu cFUblãng po3yAQmuphí khổpo3yAQmu hZCs3w2ytâm ccFUbủa đạcFUbi ccFUba tahZCs3w2y.” TihZCs3w2yểu Tpo3yAQmuhanh biếtpo3yAQmu mìncFUbh nópo3yAQmui cFUbsai po3yAQmunói po3yAQmurồi, ngượngpo3yAQmu ncFUbgùng cưhZCs3w2yời cườcFUbi, vộcFUbi đápo3yAQmunh trốngcFUb lảng.

“Ừ.” Hứapo3yAQmu Tipo3yAQmuên nhZCs3w2yặng cFUbnề cFUbgật đầu,hZCs3w2y đáppo3yAQmu ứng.

“Nàng đcFUbi npo3yAQmughỉ hZCs3w2yngơi thZCs3w2yrước hZCs3w2yđi. hZCs3w2yTa đcFUbi xửpo3yAQmu lhZCs3w2yý chupo3yAQmuyện văcFUbn thưcFUb.” BạchZCs3w2yh ThZCs3w2yố Trinpo3yAQmuh nóhZCs3w2yi xoncFUbg khôpo3yAQmung đợcFUbi HứhZCs3w2ya TcFUbiên cFUbtrả lờcFUbi, npo3yAQmugười đhZCs3w2yã bcFUbiến mcFUbất ngcFUbay tpo3yAQmuại chỗ.

“Ngươi cpo3yAQmuó đpo3yAQmuói bụnpo3yAQmug po3yAQmukhông? hZCs3w2yTa chuẩncFUb hZCs3w2ybị điểmpo3yAQmu po3yAQmutâm hZCs3w2ycho nhZCs3w2ygươi nha.”hZCs3w2y Tipo3yAQmuểu po3yAQmuThanh hZCs3w2ynhìn HhZCs3w2yứa TihZCs3w2yên sữnpo3yAQmug sờhZCs3w2y đpo3yAQmuứng po3yAQmuở tạipo3yAQmu chhZCs3w2yỗ, mcFUbở miệnpo3yAQmug hỏi.

“Nga, cFUbđúng làpo3yAQmu po3yAQmucó chZCs3w2yhút hZCs3w2yđói bụng,hZCs3w2y tpo3yAQmua muốnhZCs3w2y ăhZCs3w2yn sữahZCs3w2y đậucFUb nànhZCs3w2yh po3yAQmubánh hZCs3w2yquẩy.” HứacFUb Tiêpo3yAQmun sờhZCs3w2y cFUbsờ bụnhZCs3w2yg, lhZCs3w2yúc nàypo3yAQmu mớihZCs3w2y cảcFUbm thấycFUb ccFUbó chpo3yAQmuút đói.

“Một látpo3yAQmu nữacFUb cFUbta hZCs3w2yra ngcFUboài muapo3yAQmu.” TcFUbiểu ThancFUbh tpo3yAQmuức gipo3yAQmuận nói.

“Thỏ hZCs3w2yta nuôicFUb cFUbthế nàhZCs3w2yo rồi,cFUb cóhZCs3w2y po3yAQmumập hhZCs3w2yay cFUbkhông?” hZCs3w2yHứa TiênhZCs3w2y ôpo3yAQmum TihZCs3w2yểu chínhcFUb thápo3yAQmui hướngcFUb hậucFUb việncFUb đpo3yAQmui tớpo3yAQmui, “po3yAQmuCòn có,hZCs3w2y câhZCs3w2yy rụnghZCs3w2y tcFUbiền po3yAQmucủa thZCs3w2ya đcFUbâu, po3yAQmulớn lêhZCs3w2yn chhZCs3w2yút nàpo3yAQmuo chưa?”

Tiểu po3yAQmuThanh cFUbkhóe miệhZCs3w2yng ccFUbo quắp:cFUb po3yAQmu“Cây cFUbrụng tiền?”

“Chính làhZCs3w2y câycFUb LihZCs3w2ynh ÂcFUbm mhZCs3w2yà po3yAQmuta cFUbcùng TiểcFUbu cFUbBạch po3yAQmuđi PhhZCs3w2yổ ĐàhZCs3w2y shZCs3w2yơn po3yAQmulấy vềpo3yAQmu đócFUb.” Hứapo3yAQmu Tiêpo3yAQmun khẩupo3yAQmu po3yAQmukhí rấthZCs3w2y kcFUbhinh bỉ.

Cây cFUbLinh Âpo3yAQmum lhZCs3w2yà câcFUby po3yAQmurụng tiền...

Tiểu ThZCs3w2yhanh cảmhZCs3w2y thấycFUb rấtcFUb vhZCs3w2yô lực.

Chưa tpo3yAQmuới giữacFUb trcFUbưa, po3yAQmuBạch Tpo3yAQmuố TrinhZCs3w2yh hZCs3w2yđã trởcFUb lại.

Hứa hZCs3w2yTiên nghêpo3yAQmunh đón:po3yAQmu “ChuyệncFUb đềuhZCs3w2y giảpo3yAQmui qupo3yAQmuyết xohZCs3w2yng rồi?”

Bạch ThZCs3w2yố TrcFUbinh nhZCs3w2yhàn nhạtcFUb gậtcFUb đầpo3yAQmuu: “Ừ.hZCs3w2y” ChuyệhZCs3w2yn đãhZCs3w2y giảhZCs3w2yi quypo3yAQmuết, ncFUbhưng lcFUbà kcFUbhông phảicFUb hắpo3yAQmun gpo3yAQmuiải cFUbquyết. Kpo3yAQmuhi hắhZCs3w2yn tớicFUb phápo3yAQmut hhZCs3w2yiện Lươpo3yAQmung Liêpo3yAQmun đãpo3yAQmu đpo3yAQmuem po3yAQmuchuyện củapo3yAQmu cFUbHứa ThZCs3w2yiên hZCs3w2ylàm xopo3yAQmung hpo3yAQmuết rcFUbồi, đãpo3yAQmu gửihZCs3w2y vpo3yAQmuăn thưcFUb hZCs3w2ycho nàngcFUb trởhZCs3w2y vềcFUb trcFUbấn hZCs3w2yGiang. TihZCs3w2ynh thầncFUb LươnghZCs3w2y po3yAQmuLiên khônhZCs3w2yg đượchZCs3w2y tốthZCs3w2y cFUbcho lắm,cFUb vẫncFUb sắhZCs3w2yc mặtpo3yAQmu hZCs3w2ytái nhợthZCs3w2y ngpo3yAQmuồi ởpo3yAQmu trưcFUbớc hZCs3w2ybàn đọpo3yAQmuc sápo3yAQmuch nhìhZCs3w2yn vănhZCs3w2y po3yAQmuthư đicFUbều pháipo3yAQmu kpo3yAQmuia khônhZCs3w2yg ncFUbói hZCs3w2ygì. BhZCs3w2yất qupo3yAQmuá, nhữncFUbg cFUbthứ nhZCs3w2yày, cFUbBạch TốcFUb TcFUbrinh đhZCs3w2yương nhiêhZCs3w2yn shZCs3w2yẽ khôcFUbng đểhZCs3w2y chZCs3w2yho hZCs3w2yHứa TiêhZCs3w2yn biết.

“Vậy chúngpo3yAQmu thZCs3w2ya hZCs3w2ycó thZCs3w2yhể po3yAQmutrở vcFUbề cFUbTrấn Gipo3yAQmuang rồipo3yAQmu?” HứacFUb TiênhZCs3w2y cacFUbo hứngpo3yAQmu cFUbhỏi, “PhcFUbải mpo3yAQmuang cFUbtheo thỏpo3yAQmu củpo3yAQmua tahZCs3w2y, cpo3yAQmuòn po3yAQmucó cFUbcây rụnhZCs3w2yg tiềnhZCs3w2y cFUbcủa tcFUba nữacFUb. VềcFUb đếnpo3yAQmu nhpo3yAQmuà tỷcFUb tỷhZCs3w2y nhìnhZCs3w2y thhZCs3w2yấy chúnhZCs3w2yg tcFUba nhấtcFUb địnhhZCs3w2y hZCs3w2ysẽ rấthZCs3w2y ccFUbao hứng.”

Bạch po3yAQmuTố Trpo3yAQmuinh vừapo3yAQmu nhZCs3w2yghe ccFUbây rpo3yAQmuụng tpo3yAQmuiền cũnhZCs3w2yg biếthZCs3w2y HhZCs3w2yứa Tpo3yAQmuiên ápo3yAQmum chỉcFUb cácFUbi po3yAQmugì, gậpo3yAQmut đcFUbầu đpo3yAQmuồng ý.

Hứa hZCs3w2yTiên cùnhZCs3w2yg BạcFUbch TốcFUb Trinpo3yAQmuh đhZCs3w2yi trướchZCs3w2y, Tpo3yAQmuiểu ThancFUbh cFUbcùng TicFUbểu chhZCs3w2yính tháicFUb chờpo3yAQmu dàncFUb xpo3yAQmuếp xcFUbong đâcFUbu đấypo3yAQmu sẽhZCs3w2y đcFUbem tpo3yAQmuhỏ cùhZCs3w2yng hZCs3w2ycây po3yAQmuLinh hZCs3w2yÂm manhZCs3w2yg hZCs3w2yvề sau.

Đứng ởhZCs3w2y cửa,po3yAQmu HứcFUba TcFUbiên gõcFUb thậthZCs3w2y lâu,po3yAQmu po3yAQmumới npo3yAQmughe đcFUbược tiếngpo3yAQmu bưcFUbớc chZCs3w2yhân vapo3yAQmung lênhZCs3w2y bêhZCs3w2yn trong.

“Tới lhZCs3w2yiền, tớihZCs3w2y liềcFUbn, gpo3yAQmuõ cápo3yAQmui gìhZCs3w2y mcFUbà gcFUbõ cFUba, cửcFUba cFUbcũng sắphZCs3w2y bhZCs3w2yị gpo3yAQmuõ thủngpo3yAQmu rồi.”po3yAQmu Bênpo3yAQmu tropo3yAQmung po3yAQmulà giọcFUbng nhZCs3w2yói cFUbquen tcFUbhuộc cpo3yAQmuủa HứacFUb cFUbKiều Dung.

Vừa mởcFUb cpo3yAQmuửa cFUbra, tpo3yAQmuhấy cFUbHứa TcFUbiên, po3yAQmuHứa Kpo3yAQmuiều cFUbDung hZCs3w2ymừng po3yAQmutới npo3yAQmuước hZCs3w2ymắt liềcFUbn tcFUbí táchpo3yAQmu chảpo3yAQmuy xuống.

“Hán VcFUbăn, hZCs3w2yHán po3yAQmuVăn, thậhZCs3w2yt cFUbsự lhZCs3w2yà muộicFUb sapo3yAQmuo.” hZCs3w2yHứa Kpo3yAQmuiều DunhZCs3w2yg kéohZCs3w2y po3yAQmutay po3yAQmuHứa TicFUbên kcFUbhông buônpo3yAQmug, scFUbợ lcFUbà mcFUbình đacFUbng nhZCs3w2yằm mơ.

“Là muộcFUbi, tỷhZCs3w2y tcFUbỷ.” Hứapo3yAQmu ThZCs3w2yiên cũhZCs3w2yng nắmhZCs3w2y thZCs3w2yay HcFUbứa KcFUbiều DhZCs3w2yung, cacFUbo hứncFUbg khôpo3yAQmung thôicFUb. Chợtpo3yAQmu thấpo3yAQmuy bụngcFUb hZCs3w2yHứa KiềuhZCs3w2y hZCs3w2yDung kipo3yAQmua khẽhZCs3w2y nhpo3yAQmuô rcFUba, hZCs3w2ykinh ngcFUbạc hỏpo3yAQmui, “Tỷpo3yAQmu thZCs3w2yỷ, tỷ,cFUb tỷhZCs3w2y hZCs3w2ymang thai?”

Trên mhZCs3w2yặt po3yAQmuHứa Kiềupo3yAQmu DuhZCs3w2yng hhZCs3w2yiện cFUblên nụhZCs3w2y cườipo3yAQmu hpo3yAQmuạnh hZCs3w2yphúc, po3yAQmulôi képo3yAQmuo HứahZCs3w2y ThZCs3w2yiên: hZCs3w2y“Mau, mahZCs3w2yu vàocFUb rồihZCs3w2y hZCs3w2yhãy nhZCs3w2yói.” po3yAQmuBỗng npo3yAQmuhiên lạicFUb cpo3yAQmuảm thấyhZCs3w2y cpo3yAQmuó điểpo3yAQmum gpo3yAQmuì làhZCs3w2y lạ,cFUb hZCs3w2ylúc ncFUbày mớpo3yAQmui nhhZCs3w2yìn vềhZCs3w2y cFUbphía nhữngpo3yAQmu ngườicFUb po3yAQmubên cạnhpo3yAQmu HứhZCs3w2ya cFUbTiên, chợhZCs3w2yt hZCs3w2ynói, hZCs3w2y“Ai npo3yAQmuha, cFUbđệ cFUbmuội, thZCs3w2ya lhZCs3w2yại hZCs3w2ykhông cpo3yAQmuó chpo3yAQmuú ýcFUb hZCs3w2ytới hZCs3w2ymuội, po3yAQmuthật làcFUb, mahZCs3w2yu, đcFUbều hZCs3w2ymau đihZCs3w2y vpo3yAQmuào po3yAQmuđi đã.”

Ba ngườhZCs3w2yi vàocFUb phòng,po3yAQmu HứahZCs3w2y KihZCs3w2yều DuhZCs3w2yng bhZCs3w2yận po3yAQmurộn đicFUb hZCs3w2ypha tpo3yAQmurà, HhZCs3w2yứa Tiêpo3yAQmun vộipo3yAQmu vpo3yAQmuàng kcFUbéo nàhZCs3w2yng lạhZCs3w2yi: “Tỷ,po3yAQmu po3yAQmutỷ đanghZCs3w2y mapo3yAQmung cFUbthai, đừcFUbng vộihZCs3w2y, mucFUbội phhZCs3w2ya lhZCs3w2yà được.”

Hứa Kiềupo3yAQmu Dupo3yAQmung ngpo3yAQmuồi xuống,cFUb sờpo3yAQmu spo3yAQmuờ bụnhZCs3w2yg chZCs3w2yủa mình,cFUb trpo3yAQmuong mắtcFUb trànpo3yAQmu đầpo3yAQmuy yêupo3yAQmu thương.

Hứa Tiênpo3yAQmu cùcFUbng Hứapo3yAQmu Kiềupo3yAQmu DcFUbung cFUbđại kháihZCs3w2y hZCs3w2ynói tìnhpo3yAQmu trạngcFUb hZCs3w2ygần đâycFUb ccFUbủa cFUbmình, cFUbHứa KiềucFUb Dpo3yAQmuung ngcFUbhe HứhZCs3w2ya cFUbTiên npo3yAQmuói đượcpo3yAQmu điềcFUbu về,po3yAQmu cFUbkhông po3yAQmucần cFUbphải hZCs3w2ytha hươngpo3yAQmu cFUbchịu cFUbtội nữa,hZCs3w2y lhZCs3w2yiền vcFUbui hZCs3w2ymừng muốnhZCs3w2y đhZCs3w2yi dâncFUbg hhZCs3w2yương po3yAQmucho Qpo3yAQmuuan ÂhZCs3w2ym ĐhZCs3w2yại sĩ,po3yAQmu nópo3yAQmui rằnghZCs3w2y đềuhZCs3w2y nhờpo3yAQmu po3yAQmuQuan po3yAQmuÂm ĐạicFUb sĩpo3yAQmu hZCs3w2yphù hộpo3yAQmu mớipo3yAQmu đượcpo3yAQmu ncFUbhư vậycFUb. BạhZCs3w2ych TốcFUb TrihZCs3w2ynh nghZCs3w2yhe đưhZCs3w2yợc lờihZCs3w2y nàycFUb, ánpo3yAQmuh mắhZCs3w2yt thZCs3w2yản rpo3yAQmua khícFUb lạhZCs3w2ynh. cFUbBên trcFUbên QucFUban hZCs3w2yÂm ĐạicFUb hZCs3w2ysĩ hắpo3yAQmut hơipo3yAQmu mộthZCs3w2y hZCs3w2ycái, sờcFUb sờpo3yAQmu ccFUbái mpo3yAQmuũi củcFUba mìnhhZCs3w2y. Đồngpo3yAQmu thZCs3w2yử hZCs3w2ybên cạnhpo3yAQmu cũcFUbng cảpo3yAQmum tpo3yAQmuhấy kcFUbỳ quáihZCs3w2y. ThhZCs3w2yần po3yAQmutiên còhZCs3w2yn po3yAQmucó thểcFUb cảmhZCs3w2y chZCs3w2yúm sao?

Hứa TihZCs3w2yên nhìncFUb ccFUbhung quancFUbh, phpo3yAQmuát hiệncFUb đồpo3yAQmu dùnpo3yAQmug trpo3yAQmuong nhàcFUb đhZCs3w2yã đhZCs3w2yổi mớicFUb. hZCs3w2yMà khZCs3w2yhuôn cFUbmặt cFUbHứa KiềhZCs3w2yu Dupo3yAQmung po3yAQmutỏa scFUbáng cFUbrạng cFUbngời hZCs3w2ycũng chứngcFUb mhZCs3w2yinh LhZCs3w2yý po3yAQmuCông Ppo3yAQmuhủ chhZCs3w2yăm sóchZCs3w2y nàpo3yAQmung vcFUbô cùpo3yAQmung tốt.

Hứa cFUbKiều DuhZCs3w2yng cốhZCs3w2y chZCs3w2yhấp po3yAQmudù tpo3yAQmuhế hZCs3w2ynào cũnhZCs3w2yg cFUbmuốn HứahZCs3w2y po3yAQmuTiên ởcFUb chunhZCs3w2yg cùnghZCs3w2y bhZCs3w2yọn họ,hZCs3w2y hZCs3w2yHứa hZCs3w2yTiên từpo3yAQmu cpo3yAQmuhối khôhZCs3w2yng đượccFUb po3yAQmuđành phpo3yAQmuải đáppo3yAQmu ứngpo3yAQmu. BuhZCs3w2yổi tốihZCs3w2y LýcFUb Côngpo3yAQmu cFUbPhủ trởpo3yAQmu vcFUbề, ngườipo3yAQmu po3yAQmumột nhcFUbà tụpo3yAQmu lạicFUb vpo3yAQmuới nhaupo3yAQmu. hZCs3w2yLý CcFUbông po3yAQmuPhủ po3yAQmuhỏi Hứapo3yAQmu TicFUbên cópo3yAQmu po3yAQmutính cFUbtoán gpo3yAQmuì không,cFUb hZCs3w2yHứa cFUbTiên cpo3yAQmuòn chưahZCs3w2y trảpo3yAQmu lời,cFUb Bạchpo3yAQmu cFUbTố TcFUbrinh cFUbđã mởpo3yAQmu miệng,po3yAQmu po3yAQmunói chuẩncFUb mcFUbở tiệhZCs3w2ym thuhZCs3w2yốc. LcFUbý Côngpo3yAQmu hZCs3w2yPhủ đồnpo3yAQmug ýhZCs3w2y hZCs3w2ylia lịa.

Buổi tốhZCs3w2yi, HứahZCs3w2y hZCs3w2yTiên hỏpo3yAQmui BạchcFUb ThZCs3w2yố TrcFUbinh chupo3yAQmuyện ncFUbày, BạchcFUb TốhZCs3w2y TrincFUbh thZCs3w2yhản cFUbnhiên nóipo3yAQmu: “Tipo3yAQmuệm thuốpo3yAQmuc tếcFUb thếpo3yAQmu cứupo3yAQmu nhânpo3yAQmu, lạipo3yAQmu tíchhZCs3w2y po3yAQmugóp tcFUbừng chútcFUb côcFUbng đức,cFUb ccFUbó lợipo3yAQmu po3yAQmucho vcFUbiệc cFUbtu hàcFUbnh củahZCs3w2y nàng.”

Hứa TiênhZCs3w2y lúcFUbc nàycFUb po3yAQmumới chợthZCs3w2y hiểu,cFUb dhZCs3w2yĩ nhiêhZCs3w2yn khpo3yAQmuông cFUbcó po3yAQmuý kiếnhZCs3w2y nữa.

Qua po3yAQmuhai nghZCs3w2yày sapo3yAQmuu, cFUbTiểu ThancFUbh cùcFUbng TiểcFUbu chínhZCs3w2yh cFUbthái chZCs3w2yũng tpo3yAQmuới. CònhZCs3w2y mpo3yAQmuang thcFUbeo câhZCs3w2yy rhZCs3w2yụng tiềcFUbn chZCs3w2yùng hZCs3w2ythỏ po3yAQmucủa HhZCs3w2yứa TiêncFUb thZCs3w2yrở vhZCs3w2yề, HứcFUba cFUbTiên vâypo3yAQmu qpo3yAQmuuanh ccFUbây cFUbrụng tiềpo3yAQmun vpo3yAQmuui cFUbmừng tớpo3yAQmui hZCs3w2ymức hZCs3w2yánh cFUbmắt đhZCs3w2yều híhZCs3w2yp thànhpo3yAQmu cFUbmột đườngpo3yAQmu po3yAQmuthẳng rồi.

Cứ nhZCs3w2yhư hZCs3w2yvậy, HhZCs3w2yứa TiêcFUbn mởcFUb mpo3yAQmuột giahZCs3w2yn tiệmpo3yAQmu thuốc.po3yAQmu po3yAQmuHứa KihZCs3w2yều Dupo3yAQmung đặtcFUb thZCs3w2yên làpo3yAQmu Bảpo3yAQmuo AhZCs3w2yn đườncFUbg, po3yAQmulàm cpo3yAQmuho mặtcFUb HcFUbứa Tipo3yAQmuên sunpo3yAQmug hucFUbyết. BcFUbảo cFUbAn đpo3yAQmuường, nghZCs3w2yhĩ cảpo3yAQmu nửapo3yAQmu nhZCs3w2ygày trờicFUb kpo3yAQmuết quảcFUb vcFUbẫn lấyhZCs3w2y cápo3yAQmui tênhZCs3w2y này.

Những ngpo3yAQmuày tcFUbiếp cFUbtheo trôpo3yAQmui po3yAQmuqua nhcFUbàn npo3yAQmuhã màhZCs3w2y thcFUbư thcFUbái. hZCs3w2yCác cpo3yAQmua bhZCs3w2yệnh phổcFUb biếncFUb thZCs3w2yhì dcFUbo HcFUbứa TicFUbên hZCs3w2yra tacFUby xpo3yAQmuử lý,po3yAQmu cònhZCs3w2y po3yAQmucác tạppo3yAQmu chứnhZCs3w2yg ncFUban hZCs3w2yy khôngpo3yAQmu xhZCs3w2yử lpo3yAQmuý đcFUbược, tcFUbhì BạchZCs3w2yh hZCs3w2yTố hZCs3w2yTrinh sẽpo3yAQmu rhZCs3w2ya taycFUb. DầnhZCs3w2y dhZCs3w2yà, dancFUbh tipo3yAQmuếng củhZCs3w2ya cFUbBảo AhZCs3w2yn cFUbđường lhZCs3w2yiền lcFUban xacFUb. ĐcFUbặc bcFUbiệt po3yAQmulà ccFUbhuyện BảocFUb po3yAQmuAn đưpo3yAQmuờng cFUbcó mhZCs3w2yột hZCs3w2yloại thcFUbuốc hZCs3w2ybí chếhZCs3w2y, cópo3yAQmu thZCs3w2yhể giúphZCs3w2y thupo3yAQmuận shZCs3w2yinh. hZCs3w2yGiá tipo3yAQmuền tcFUbuy hcFUbơi hZCs3w2ycao, nhưhZCs3w2yng hZCs3w2ymọi ngườihZCs3w2y vcFUbẫn đềucFUb chhZCs3w2yấp cFUbnhận. po3yAQmuBởi hZCs3w2yvì shZCs3w2yinh hZCs3w2ycon hZCs3w2ychính lhZCs3w2yà đpo3yAQmui dạhZCs3w2yo QuỷcFUb MôcFUbn quhZCs3w2yan, cFUbtốn chcFUbút tiềncFUb ccFUbó thểhZCs3w2y bảocFUb po3yAQmuvệ mpo3yAQmuẫu tửhZCs3w2y bìnhZCs3w2yh po3yAQmuan, thhZCs3w2yấy thpo3yAQmuế npo3yAQmuào cũncFUbg làcFUb chuyệpo3yAQmun vôhZCs3w2y cpo3yAQmuùng ccFUbó lờihZCs3w2y. BởihZCs3w2y vìpo3yAQmu tiệmhZCs3w2y thuhZCs3w2yốc, HứahZCs3w2y Tipo3yAQmuên nếupo3yAQmu nhZCs3w2yhư tcFUbhân po3yAQmulà nữpo3yAQmu thZCs3w2yử rhZCs3w2ya mặpo3yAQmut cũpo3yAQmung khpo3yAQmuông ổn,po3yAQmu po3yAQmucho nêhZCs3w2yn nànhZCs3w2yg po3yAQmucũng chpo3yAQmuưa lậcFUbp tứcFUbc khôicFUb phụccFUb thânpo3yAQmu phZCs3w2yhận củacFUb mìhZCs3w2ynh. TạmcFUb thờhZCs3w2yi cFUbcứ nhhZCs3w2yư vhZCs3w2yậy hZCs3w2ytiếp tục.

“Oa nhhZCs3w2ya nhpo3yAQmua, Tipo3yAQmuểu Bạch,po3yAQmu rấtcFUb nhiềuhZCs3w2y po3yAQmubạc cFUbđó.” HứahZCs3w2y TcFUbiên ncFUbhìn đpo3yAQmuống bạcFUbc trắngcFUb lcFUbóa tpo3yAQmurên bàcFUbn, khpo3yAQmuóe miệnghZCs3w2y thhZCs3w2yiếu cpo3yAQmuhút npo3yAQmuữa chpo3yAQmuảy nhZCs3w2yước miếnghZCs3w2y. cFUbNàng đapo3yAQmung tcFUbính lpo3yAQmuấy thêcFUbm cpo3yAQmuhút bạccFUb đưahZCs3w2y chhZCs3w2yo Hứapo3yAQmu Kpo3yAQmuiều DhZCs3w2yung, đểcFUb HứahZCs3w2y KhZCs3w2yiều hZCs3w2yDung mhZCs3w2yua thêcFUbm vàcFUbi po3yAQmuthứ. Cpo3yAQmuhi thZCs3w2yiêu po3yAQmungày thườngcFUb cũncFUbg tốnpo3yAQmu khôngpo3yAQmu ít.

“Như ngươpo3yAQmui hZCs3w2yvậy, cònhZCs3w2y po3yAQmumuốn thZCs3w2yu tiên?”hZCs3w2y Tipo3yAQmuểu ThZCs3w2yhanh ởcFUb bêncFUb ccFUbạnh po3yAQmukhinh bỉ.

“Cũng khôncFUbg thểhZCs3w2y nóicFUb nhưhZCs3w2y po3yAQmuvậy po3yAQmua, cpo3yAQmuó tpo3yAQmuiền cópo3yAQmu thpo3yAQmuể scFUbui mcFUba khihZCs3w2yến quỷcFUb mcFUbà khôngpo3yAQmu phảicFUb sacFUbo? ThầnhZCs3w2y tcFUbiên chẳnpo3yAQmug lẽpo3yAQmu khpo3yAQmuông po3yAQmucần hZCs3w2yhương khhZCs3w2yói cpo3yAQmuung phcFUbụng chắc?po3yAQmu Quỷpo3yAQmu hZCs3w2ysai kpo3yAQmuhông ccFUbần tiềnpo3yAQmu âpo3yAQmum phủpo3yAQmu à?cFUb” cFUbHứa Tiêpo3yAQmun cFUbthuận miệnghZCs3w2y ppo3yAQmuhản bác.

Tiểu ThahZCs3w2ynh hZCs3w2ycứng họng,hZCs3w2y hắpo3yAQmun kcFUbhông hZCs3w2ythể khôcFUbng thừpo3yAQmua nhậnhZCs3w2y hZCs3w2ylời po3yAQmunày cFUbHứa Tipo3yAQmuên nóhZCs3w2yi đúngcFUb rồi...

Hứa TihZCs3w2yên nhZCs3w2yhìn po3yAQmusắc mhZCs3w2yặt ThZCs3w2yiểu ThhZCs3w2yanh, po3yAQmuhiếu khZCs3w2yỳ po3yAQmunói: “hZCs3w2yChẳng lẽpo3yAQmu tcFUba po3yAQmunói cFUbđúng rồi?cFUb” Thậtpo3yAQmu po3yAQmura thhZCs3w2yì HcFUbứa hZCs3w2yTiên chZCs3w2yhỉ làhZCs3w2y nópo3yAQmui cFUbmò thpo3yAQmuôi, po3yAQmubởi vcFUbì sựcFUb kiệncFUb Phpo3yAQmuáp Hảipo3yAQmu khZCs3w2yia ccFUbho nêncFUb nàngcFUb mpo3yAQmuới nópo3yAQmui rpo3yAQmua mhZCs3w2yột phecFUbn vừacFUb rồi.

Bạch Tốpo3yAQmu TricFUbnh lúchZCs3w2y nàyhZCs3w2y mởhZCs3w2y miệng:po3yAQmu “Phải”

Tiểu po3yAQmuBạch cFUbmở miệng,po3yAQmu vậypo3yAQmu chZCs3w2yòn ccFUbó thcFUbể gihZCs3w2yả sao?

Oanh ——po3yAQmu HhZCs3w2yứa Tipo3yAQmuên chZCs3w2yhợt cảmpo3yAQmu thấyhZCs3w2y thiêcFUbn lôcFUbi (sấmcFUb sétcFUb) cuồnhZCs3w2y po3yAQmucuộn, khônghZCs3w2y hZCs3w2ynghĩ hZCs3w2ytới mìnhcFUb lạipo3yAQmu hZCs3w2ynói trhZCs3w2yúng rồi.

Cho nên,po3yAQmu ngcFUbày thpo3yAQmuứ hapo3yAQmui, HứahZCs3w2y hZCs3w2yTiên mcFUbua hZCs3w2yrất ncFUbhiều tráipo3yAQmu ccFUbây tươi,po3yAQmu nhacFUbng đècFUbn thưcFUbợng hpo3yAQmuạng, vềcFUb hZCs3w2yđến nhà,hZCs3w2y chạcFUby hZCs3w2ythẳng thZCs3w2yới trướpo3yAQmuc bứccFUb hhZCs3w2yọa cFUbQuan Âpo3yAQmum Đạipo3yAQmu sĩ.hZCs3w2y Xếppo3yAQmu tpo3yAQmuoàn bộpo3yAQmu tráihZCs3w2y câhZCs3w2yy po3yAQmura, spo3yAQmuau đóhZCs3w2y đốtpo3yAQmu nhanhZCs3w2yg po3yAQmuđèn, po3yAQmurồi hànhcFUb lcFUbễ. Tronpo3yAQmug micFUbệng lẩcFUbm bẩm:po3yAQmu “QuancFUb ThếhZCs3w2y ÂcFUbm BồcFUb po3yAQmuTát, scFUbau nàhZCs3w2yy hZCs3w2yta mỗihZCs3w2y ngàhZCs3w2yy đcFUbều mpo3yAQmuua cFUbcho ngàicFUb trácFUbi câhZCs3w2yy tươhZCs3w2yi po3yAQmungon, nhZCs3w2yhang đènpo3yAQmu thượnghZCs3w2y hhZCs3w2yạng. ChhZCs3w2yo hZCs3w2ynên, vềcFUb po3yAQmusau xihZCs3w2yn ccFUbhiếu cpo3yAQmuố nhiềpo3yAQmuu hơnhZCs3w2y nha.”

Hứa KiềuhZCs3w2y DuncFUbg vừacFUb lhZCs3w2yúc hZCs3w2yđi hZCs3w2yvào, nghcFUbe đượccFUb lcFUbời cầuhZCs3w2y hZCs3w2ynguyện còpo3yAQmu khZCs3w2yè mpo3yAQmuặc cảhZCs3w2y củapo3yAQmu HứahZCs3w2y cFUbTiên, vừhZCs3w2ya scFUbợ vừahZCs3w2y ghZCs3w2yiận, po3yAQmuđưa thZCs3w2yay gõpo3yAQmu mộtpo3yAQmu cáicFUb lhZCs3w2yên đcFUbầu HứacFUb hZCs3w2yTiên: po3yAQmu“Muội đứapo3yAQmu nhỏpo3yAQmu đápo3yAQmung chếtpo3yAQmu nàpo3yAQmuy, nóihZCs3w2y po3yAQmucái po3yAQmugì thếcFUb hZCs3w2yhả. QuahZCs3w2yn Âmpo3yAQmu cFUbBồ Tátpo3yAQmu cFUbhá lcFUbại po3yAQmuđể hZCs3w2yyên po3yAQmucho muộihZCs3w2y hZCs3w2ykhinh hZCs3w2ynhờn nhưpo3yAQmu vậy?”

Hứa TihZCs3w2yên cFUbôm cFUbđầu, kcFUbhông hZCs3w2yphục nóipo3yAQmu: “NóicFUb cFUbsuông thpo3yAQmuì cócFUb ícpo3yAQmuh gìhZCs3w2y chứpo3yAQmu, chúnghZCs3w2y cFUbta cầncFUb phcFUbải nóhZCs3w2yi thựccFUb tpo3yAQmuế, tpo3yAQmuhực cFUbtế a.”

“Muội đứapo3yAQmu nhỏhZCs3w2y cFUbđáng ccFUbhết nàypo3yAQmu, po3yAQmulại cpo3yAQmuòn cốcFUb cãi...”

Trên.

“Không cFUbtệ, rấthZCs3w2y chZCs3w2yó chíhZCs3w2y hướnpo3yAQmug.” TrhZCs3w2yên khZCs3w2yhuôn mặpo3yAQmut tuấhZCs3w2yn mỹcFUb cFUbcủa KcFUbim hZCs3w2yThiền hZCs3w2yTử hiệpo3yAQmun lhZCs3w2yên nụpo3yAQmu cười.

Quan hZCs3w2yÂm ĐạicFUb po3yAQmusĩ hZCs3w2yvừa lònghZCs3w2y hZCs3w2ygật đầucFUb: “Khôngpo3yAQmu uổncFUbg tcFUba giúpo3yAQmup nàcFUbng nhipo3yAQmuều cFUbnhư thế.”

“Bất quá,cFUb cFUbnói đpo3yAQmui cũnghZCs3w2y ppo3yAQmuhải nóipo3yAQmu lạipo3yAQmu, tạpo3yAQmui sapo3yAQmuo hZCs3w2ychỉ po3yAQmucung phcFUbụng cFUbngươi, khônghZCs3w2y cFUbcó phcFUbần củacFUb ta?”hZCs3w2y KihZCs3w2ym ThiềncFUb TửcFUb po3yAQmutrong lònghZCs3w2y bcFUbất bình.

“Ai bảopo3yAQmu ngpo3yAQmuươi khcFUbông chịuhZCs3w2y hiểcFUbn linh.”hZCs3w2y QuahZCs3w2yn ÂcFUbm po3yAQmuĐại cFUbsĩ khicFUbnh thườnghZCs3w2y vạchcFUb rõ.

Kim ThicFUbền tửcFUb ngẩhZCs3w2yng cFUbđầu đảohZCs3w2y cặhZCs3w2yp mắtpo3yAQmu trcFUbắng dãpo3yAQmu, po3yAQmusau đópo3yAQmu tcFUbrong po3yAQmulòng nổicFUb lhZCs3w2yên tínhcFUb thZCs3w2yoán. XecFUbm cFUbra khcFUbi po3yAQmunào đcFUbó mìcFUbnh cũpo3yAQmung phảicFUb hhZCs3w2yiển linhZCs3w2yh mộpo3yAQmut chúhZCs3w2yt po3yAQmumới được.

Cuộc cFUbsống hZCs3w2yngày từncFUbg ncFUbgày trcFUbôi quhZCs3w2ya, HcFUbứa TihZCs3w2yên mỗpo3yAQmui ngàyhZCs3w2y ởpo3yAQmu BảocFUb AhZCs3w2yn đườnghZCs3w2y cFUbkhám bệnhpo3yAQmu, BạchhZCs3w2y TốhZCs3w2y TcFUbrinh cFUbcùng TiểcFUbu ThcFUbanh dạpo3yAQmuy Tiểpo3yAQmuu hZCs3w2ychính thcFUbái phhZCs3w2yáp thuậtpo3yAQmu, hZCs3w2yđốc thúpo3yAQmuc hZCs3w2ynó po3yAQmutu luyện.cFUb BuhZCs3w2yổi tốhZCs3w2yi Hpo3yAQmuứa TcFUbiên cFUbtrở về,hZCs3w2y cFUbBạch TốhZCs3w2y TrinhZCs3w2yh hZCs3w2ysẽ dạypo3yAQmu hZCs3w2ynàng mộhZCs3w2yt chútcFUb pcFUbháp thuậcFUbt po3yAQmunền tảhZCs3w2yng. ChZCs3w2yòn thZCs3w2yhuật ppo3yAQmuhi hànhhZCs3w2y cFUbmà po3yAQmuHứa Tpo3yAQmuiên tâcFUbm tcFUbâm nicFUbệm po3yAQmuniệm, vẫhZCs3w2yn po3yAQmucòn rpo3yAQmuất xa.

Hôm nhZCs3w2yay, HứahZCs3w2y Tpo3yAQmuiên vừacFUb cFUbvề tpo3yAQmuới nhàhZCs3w2y, po3yAQmuHứa KiềcFUbu cFUbDung liềhZCs3w2yn lôihZCs3w2y kéohZCs3w2y tacFUby nàpo3yAQmung, cFUbvẻ mặtcFUb npo3yAQmugưng trọngpo3yAQmu nóicFUb: po3yAQmu“Hán cFUbVăn, tpo3yAQmurong thờicFUb po3yAQmugian nàyhZCs3w2y muộcFUbi đpo3yAQmuừng po3yAQmuđi hZCs3w2yra npo3yAQmugoài vpo3yAQmuào buổihZCs3w2y tối.”

“Tại cFUbsao vậy?”cFUb HứacFUb TiêncFUb nghpo3yAQmui cFUbhoặc hỏi.

“Đã xpo3yAQmuảy rpo3yAQmua chuyệnhZCs3w2y rồi.po3yAQmu TỷcFUb cFUbphu củhZCs3w2ya muộicFUb nócFUbi ghZCs3w2yần đâypo3yAQmu chZCs3w2yó hZCs3w2yvài ncFUbữ tửhZCs3w2y bịcFUb mấthZCs3w2y tích,cFUb cFUblại khônhZCs3w2yg ccFUbo bấpo3yAQmut khZCs3w2yì đầucFUb mcFUbối nào”po3yAQmu po3yAQmuHứa Kiềpo3yAQmuu DcFUbung khuôncFUb mcFUbặt đầypo3yAQmu cFUbu sầu.

“Muội khônhZCs3w2yg chZCs3w2yó po3yAQmunghe thZCs3w2yỷ cFUbphu nóicFUb chuyệnpo3yAQmu nàhZCs3w2yy mhZCs3w2yà.” HứcFUba TiêcFUbn nhcFUbìn bộcFUb dạhZCs3w2yng rầucFUb hZCs3w2yrĩ ccFUbủa po3yAQmuHứa KiềuhZCs3w2y DuncFUbg, chZCs3w2yàng npo3yAQmughi hoặc.

“Tỷ phpo3yAQmuu mupo3yAQmuội sợcFUb chúnhZCs3w2yg tpo3yAQmua hZCs3w2ylo hZCs3w2ylắng, cFUbnên khôpo3yAQmung ncFUbói. HômhZCs3w2y cFUbqua bịcFUb đánpo3yAQmuh đượcpo3yAQmu po3yAQmunâng hZCs3w2ytrở vcFUbề tpo3yAQmuỷ mớcFUbi bhZCs3w2yiết chpo3yAQmuuyện đóhZCs3w2y.” cFUbHứa KiềhZCs3w2yu DuhZCs3w2yng vừahZCs3w2y nhZCs3w2yói nướcFUbc mắtpo3yAQmu liềncFUb chpo3yAQmuảy cFUbxuống, lahZCs3w2yu đihZCs3w2y rpo3yAQmuồi hZCs3w2ynói, “hZCs3w2yTỷ phhZCs3w2yu hZCs3w2ymuội nói,cFUb cFUbnửa thhZCs3w2yáng gcFUbần đâcFUby liênhZCs3w2y tụcpo3yAQmu mcFUbất tíchhZCs3w2y cFUbkhông íthZCs3w2y nữcFUb tử,cFUb cFUbtra thZCs3w2yhế npo3yAQmuào hZCs3w2ycũng trhZCs3w2ya po3yAQmukhông đưhZCs3w2yợc po3yAQmutung tích.cFUb BhZCs3w2yan đầpo3yAQmuu chhZCs3w2yo hZCs3w2ylà bọncFUb lcFUbừa đảohZCs3w2y (*po3yAQmu) làm,po3yAQmu ncFUbhưng canpo3yAQmuh chcFUbặt chZCs3w2yửa thàhZCs3w2ynh, cũnhZCs3w2yg kpo3yAQmuhông thấycFUb chZCs3w2yó hZCs3w2yai po3yAQmukhả hZCs3w2ynghi cFUbra vào.cFUb NếucFUb po3yAQmukhông đượccFUb ppo3yAQmuhá án,cFUb tỷhZCs3w2y hZCs3w2yphu muộihZCs3w2y sợcFUb po3yAQmulà shZCs3w2yẽ bịhZCs3w2y cácpo3yAQmuh chứccFUb mất.”

(*) NguyêncFUb văncFUb làpo3yAQmu hZCs3w2yquải tử:hZCs3w2y nghĩacFUb cFUblà bpo3yAQmuọn lừpo3yAQmua đảo,po3yAQmu bắtcFUb cópo3yAQmuc, hZCs3w2ymẹ mìncFUb. hZCs3w2yTa địnhhZCs3w2y đcFUbể mpo3yAQmuẹ mìnhZCs3w2y màcFUb thấyhZCs3w2y nócFUb hicFUbện đcFUbại cFUbquá po3yAQmunên lạihZCs3w2y thôi.

Hứa TicFUbên sửngpo3yAQmu sốt,hZCs3w2y chuyệcFUbn nàypo3yAQmu ngpo3yAQmuhe hZCs3w2ytựa hồcFUb rấhZCs3w2yt khôpo3yAQmung tầcFUbm thường.

“Tóm lcFUbại, buổihZCs3w2y tốicFUb muộhZCs3w2yi đcFUbừng rpo3yAQmua nhZCs3w2ygoài.” HứacFUb KihZCs3w2yều Dunpo3yAQmug lạicFUb tiếphZCs3w2y tụcpo3yAQmu hZCs3w2ydặn dò.

“Muội biếcFUbt rồicFUb.” Hứpo3yAQmua hZCs3w2yTiên gậtcFUb đầu,cFUb “TỷhZCs3w2y cFUbphu đãcFUb tìhZCs3w2ym đạihZCs3w2y phZCs3w2yhu xpo3yAQmuem po3yAQmuqua chưa?”

“Rồi, cũpo3yAQmung đãpo3yAQmu po3yAQmubôi thuốchZCs3w2y cFUbrồi.” cFUbTâm tìncFUbh HứahZCs3w2y Kipo3yAQmuều hZCs3w2yDung vẫncFUb khônhZCs3w2yg tpo3yAQmuốt lắm.

“Không hZCs3w2ycó chupo3yAQmuyện gìcFUb đâuhZCs3w2y, tỷcFUb phZCs3w2yhu tcFUbrẻ tuổihZCs3w2y, rấpo3yAQmut mpo3yAQmuau sẽcFUb kcFUbhôi ppo3yAQmuhục thôicFUb. Tỷpo3yAQmu cFUbđang mahZCs3w2yng hhZCs3w2yài tửcFUb, hZCs3w2yđừng thươcFUbng cFUbtâm, đốhZCs3w2yi vcFUbới hàicFUb cFUbtử trhZCs3w2yong bụncFUbg khônhZCs3w2yg tốthZCs3w2y đâu.cFUb” Hứpo3yAQmua TicFUbên khuypo3yAQmuên giải,cFUb nhpo3yAQmuưng trhZCs3w2yong lcFUbòng hZCs3w2ythầm sucFUby tcFUbư chuyệcFUbn npo3yAQmuày. Nghpo3yAQmuĩ láthZCs3w2y nữpo3yAQmua đpo3yAQmui tpo3yAQmuìm Tiểupo3yAQmu hZCs3w2yBạch thươnghZCs3w2y lượngpo3yAQmu mộtpo3yAQmu cFUbchút mớicFUb được.

“Ừ, tỷpo3yAQmu biếthZCs3w2y rpo3yAQmuồi. TỷcFUb hZCs3w2yđi phcFUbòng bếppo3yAQmu xehZCs3w2ym cFUbmột chpo3yAQmuút TihZCs3w2yểu ThanhZCs3w2yh làcFUbm cơcFUbm xonhZCs3w2yg chưacFUb.” Hứapo3yAQmu Kpo3yAQmuiều Dpo3yAQmuung gậthZCs3w2y đầu,hZCs3w2y cFUblau kpo3yAQmuhô nhZCs3w2yước mắt,cFUb miễnpo3yAQmu cFUbcưỡng lộcFUb rhZCs3w2ya nhZCs3w2yụ cười,cFUb cFUbđi xhZCs3w2yuống bếp.

Buổi tối,hZCs3w2y HứacFUb hZCs3w2yTiên đpo3yAQmuem chcFUbuyện nhZCs3w2yày npo3yAQmuói cpo3yAQmuho BạhZCs3w2ych po3yAQmuTố Trinh.

Bạch hZCs3w2yTố TrhZCs3w2yinh trầmhZCs3w2y tpo3yAQmuư cFUbrồi nócFUbi: “po3yAQmuHẳn làpo3yAQmu yêpo3yAQmuu qucFUbái làm.”

“Ta cũngcFUb vậpo3yAQmuy cFUbcảm thấhZCs3w2yy lhZCs3w2yà yêcFUbu qpo3yAQmuuái.” Hpo3yAQmuứa TicFUbên cFUbgật đầuhZCs3w2y, “TỷcFUb phhZCs3w2yu bâyhZCs3w2y gihZCs3w2yờ chZCs3w2yòn đcFUbang nằmhZCs3w2y ởpo3yAQmu trênhZCs3w2y giườnghZCs3w2y po3yAQmuđây, hahZCs3w2yy po3yAQmulà chZCs3w2yhúng tcFUba hZCs3w2ygiúp tcFUbỷ po3yAQmuphu hZCs3w2ydiệt trừhZCs3w2y têncFUb ycFUbêu qpo3yAQmuuái nàypo3yAQmu đicFUb. ĐâycFUb cũnghZCs3w2y po3yAQmulà cônhZCs3w2yg đứchZCs3w2y đó?”

“Được” BhZCs3w2yạch hZCs3w2yTố Tpo3yAQmurinh nhànhZCs3w2y nhạthZCs3w2y gậtcFUb đầu.

“Hắc hắcpo3yAQmu, ccFUbó thhZCs3w2yể po3yAQmuthử cFUbmột po3yAQmuchút phZCs3w2yháp thcFUbuật huyncFUbh dạpo3yAQmuy hZCs3w2yta rồi.”cFUb HứacFUb hZCs3w2yTiên hpo3yAQmuưng cFUbphấn hZCs3w2yreo lên.

Bạch TốcFUb Tripo3yAQmunh ncFUbhìn bộhZCs3w2y po3yAQmudạng hưnghZCs3w2y cFUbphấn chZCs3w2yủa hZCs3w2yHứa cFUbTiên, tcFUbrong mắhZCs3w2yt cFUbnổi lêpo3yAQmun vẻcFUb sủncFUbg nịch,po3yAQmu nhẹcFUb ncFUbhàng nóhZCs3w2yi: “Ừ.”po3yAQmu Bấtpo3yAQmu cFUbkể phápo3yAQmut sicFUbnh cFUbcái gìhZCs3w2y, hắcFUbn cũpo3yAQmung sẽpo3yAQmu đứnghZCs3w2y hZCs3w2yở bêcFUbn cạncFUbh nàpo3yAQmung, bhZCs3w2yảo vcFUbệ nànhZCs3w2yg, sẽpo3yAQmu khônhZCs3w2yg cFUbđể chZCs3w2yho ncFUbàng bcFUbị mộtpo3yAQmu cFUbtia thưpo3yAQmuơng tổpo3yAQmun nào.