You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương RMKc6k30: YêuuVPxZg quái?

Đêm RMKc6kkhuya J6Mdqsyên tJ6Mdqsĩnh, BJ6Mdqsạch TuVPxZgố TJ6Mdqsrinh lẳRMKc6kng lặuVPxZgng hộJ6Mdqs p9Bháp cRMKc6kho HứaRMKc6k Tiên9B, nhìuVPxZgn kJ6Mdqshuôn RMKc6kmặt uVPxZgđỏ hồngRMKc6k kháuVPxZg thườnguVPxZg cuVPxZgủa ngườiJ6Mdqs truVPxZgên giườnguVPxZg kiuVPxZga, đáyuVPxZg mắJ6Mdqst hắuVPxZgn hiuVPxZgện J6Mdqslên ýRMKc6k cười9B ô9Bn nRMKc6khu. uVPxZgCúi đầJ6Mdqsu nhuVPxZgìn uVPxZgtay uVPxZgmình, r9Bồi vuVPxZgươn r9Ba nắmRMKc6k thậtRMKc6k chặtuVPxZg. CảRMKc6k đờ9Bi nà9By, có9B uVPxZglẽ J6Mdqscũng sẽRMKc6k khô9Bng buôJ6Mdqsng tay.

 

Mãi ch9Bo đếnuVPxZg RMKc6kkhi hừng9B sáng,9B HRMKc6kứa uVPxZgTiên mớiRMKc6k RMKc6kmơ muVPxZgơ J6Mdqsmàng muVPxZgàng t9Bỉnh lại9B. VừauVPxZg mJ6Mdqsở mắtuVPxZg liềnuVPxZg thJ6Mdqsấy BạchRMKc6k TốuVPxZg TriJ6Mdqsnh đJ6Mdqsang J6Mdqsđợi RMKc6kbên người.

“Tiểu Bạch.”RMKc6k 9BHứa TiuVPxZgên mỉmuVPxZg cười,RMKc6k cRMKc6kảm RMKc6kgiác vừ9Ba t9Bỉnh dậRMKc6ky luVPxZgiền thuVPxZgấy Tiể9Bu BạchJ6Mdqs th9Bật tốt.

“Cảm uVPxZgthấy tuVPxZghế J6Mdqsnào?” Bạ9Bch TốRMKc6k TruVPxZginh đỡJ6Mdqs HRMKc6kứa TJ6Mdqsiên n9Bgồi dậyJ6Mdqs hỏi.

“Ừm...” RMKc6kHứa TiêJ6Mdqsn J6Mdqscảm nhJ6Mdqsận thâRMKc6kn thể9B của9B mìuVPxZgnh, suVPxZgo sáuVPxZgnh, RMKc6kcó chúJ6Mdqst ki9Bnh 9Bngạc mở9B miện9Bg, “CRMKc6kảm giáRMKc6kc thân9B thểJ6Mdqs thJ6Mdqsật giốuVPxZgng n9Bhư uVPxZgso J6Mdqsvới tRMKc6krước ki9Ba nhẹRMKc6k hơnuVPxZg rJ6Mdqsất nhiều,9B cóRMKc6k tRMKc6khể ngRMKc6khe đưJ6Mdqsợc âm9B RMKc6kthanh rấtJ6Mdqs 9Bxa bêRMKc6kn ngo9Bài, cònRMKc6k nhạJ6Mdqsy bénRMKc6k hơuVPxZgn J6Mdqstrước J6Mdqskia nữa.”

“Ừ, thếRMKc6k J6Mdqsthì tốt.”RMKc6k BJ6Mdqsạch RMKc6kTố 9BTrinh nhànRMKc6k nhạtJ6Mdqs gậtRMKc6k đầJ6Mdqsu, “Kế9B tRMKc6kiếp 9Bta sẽRMKc6k từ9B từJ6Mdqs duVPxZgạy nuVPxZgàng mRMKc6kột chúRMKc6kt phápJ6Mdqs thuật.”

“Sau n9Bày uVPxZgta cJ6Mdqsũng cJ6Mdqsó tRMKc6khể bRMKc6kay sao?”9B HứRMKc6ka uVPxZgTiên uVPxZghai mắtRMKc6k 9Bsáng ngRMKc6kời, hưuVPxZgng phấnuVPxZg hỏi.

“Dĩ nhiêuVPxZgn 9Bcó thểRMKc6k.” Bạc9Bh 9BTố TJ6Mdqsrinh g9Bật đầJ6Mdqsu. NJ6Mdqshìn bộJ6Mdqs dạnRMKc6kg kíchJ6Mdqs độRMKc6kng 9Bcủa H9Bứa uVPxZgTiên, uVPxZgtrong RMKc6klòng kJ6Mdqshông khRMKc6kỏi bJ6Mdqsuồn cười.

Hứa TiênJ6Mdqs kícRMKc6kh 9Bđộng xong9B, lRMKc6kúc RMKc6knày J6Mdqsmới nhớuVPxZg tuVPxZgới tìnhRMKc6k cuVPxZgảnh buVPxZgây giJ6Mdqsờ. Lương9B uVPxZgvương ph9Bủ kuVPxZgia cJ6Mdqshắc uVPxZglà khôJ6Mdqsng th9Bể trởJ6Mdqs lJ6Mdqsại rồi,9B nhJ6Mdqsư J6Mdqsvậy trởRMKc6k vềuVPxZg t9Brấn uVPxZgGiang đi.

“Ta nhớJ6Mdqs tRMKc6kiểu ThaJ6Mdqsnh, J6Mdqscon cJ6Mdqsua nuVPxZghỏ cùuVPxZgng mấy9B ngườJ6Mdqsi nhuVPxZgà 9Btỷ tỷ9B qu9Bá.” J6MdqsHứa TiêuVPxZgn tựaRMKc6k và9Bo tronRMKc6kg nguVPxZgực uVPxZgBạch TốRMKc6k TRMKc6krinh nuVPxZghẹ n9Bhàng nói.

“Ừ, vậy9B 9Bthì đi9B TrấnuVPxZg Giang.”9B BạcRMKc6kh RMKc6kTố Trin9Bh đồJ6Mdqsng ý.

“Vậy L9Bương vươnguVPxZg phủJ6Mdqs bêRMKc6kn kia...”9B HứuVPxZga TiênuVPxZg 9Btới tới9B cáiJ6Mdqs J6Mdqsvăn th9Bư đJ6Mdqsiều uVPxZgphái kia.

“Cái nJ6Mdqsày khônJ6Mdqsg cầJ6Mdqsn lRMKc6ko RMKc6klắng, t9Ba uVPxZgđi uVPxZgmột chRMKc6kuyến uVPxZglà đượ9Bc.” BạchRMKc6k TốRMKc6k 9BTrinh RMKc6kđã sớmJ6Mdqs cóJ6Mdqs tRMKc6kính uVPxZgtoán, đemuVPxZg văJ6Mdqsn 9Bthư điềuuVPxZg uVPxZgphải sửuVPxZga l9Bại uVPxZglà J6Mdqsxong. ChuyệRMKc6kn củ9Ba thếRMKc6k tụJ6Mdqsc khôngJ6Mdqs thểuVPxZg nhúng9B RMKc6ktay qRMKc6kuá nhuVPxZgiều, nếRMKc6ku kuVPxZghông sJ6Mdqsẽ cóRMKc6k ảnhuVPxZg hưởng.

“Ừ.” RMKc6kHứa TJ6Mdqsiên uVPxZgcao J6Mdqshứng gậuVPxZgt đầJ6Mdqsu, uVPxZgcó TRMKc6kiểu BạchJ6Mdqs ở9B đây,uVPxZg huVPxZgình nJ6Mdqshư tấtuVPxZg J6Mdqscả đRMKc6kều J6Mdqskhông phảiRMKc6k luVPxZgà uVPxZgvấn đRMKc6kề khRMKc6kó khăuVPxZgn nữa.

“Đi CôRMKc6k TôRMKc6k trưJ6Mdqsớc.” BạcJ6Mdqsh Tố9B TJ6Mdqsrinh RMKc6kôm RMKc6kchầm lấyuVPxZg HứaJ6Mdqs TiRMKc6kên, trựcRMKc6k tiế9Bp baRMKc6ky lJ6Mdqsên trời.

Đi tuVPxZgới cănuVPxZg nuVPxZghà ởuVPxZg CôRMKc6k Tô,uVPxZg uVPxZgTiểu ThuVPxZganh cuVPxZgùng TiuVPxZgểu chín9Bh thRMKc6kái cuVPxZghấn độuVPxZgng, chJ6Mdqsạy rJ6Mdqsa nghênJ6Mdqsh đónRMKc6k bọnRMKc6k hJ6Mdqsọ. TiểuRMKc6k chí9Bnh thuVPxZgái J6Mdqsvừa RMKc6knhìn thấy9B RMKc6kHứa TRMKc6kiên, liJ6Mdqsền kíc9Bh đRMKc6kộng muuVPxZgốn nhàouVPxZg v9Bào tJ6Mdqsrong nguVPxZgực 9Bnàng. MàRMKc6k 9BHứa TuVPxZgiên cuVPxZgũng RMKc6kcười chRMKc6kuẩn bị9B ômJ6Mdqs nóuVPxZg. AuVPxZgi 9Bdè TRMKc6kiểu chíJ6Mdqsnh 9Bthái nhàuVPxZgo tới9B trướuVPxZgc mặt,9B cuVPxZghỉ cònRMKc6k cáuVPxZgch mấJ6Mdqsy RMKc6ktấc, 9Bthì luVPxZgàm saJ6Mdqso cũnguVPxZg khôngJ6Mdqs bổ9B nhJ6Mdqsào đượcRMKc6k tJ6Mdqsới nguVPxZgực H9Bứa uVPxZgTiên 9Bnữa. TiJ6Mdqsểu cJ6Mdqshính tháiRMKc6k ủRMKc6ky khuRMKc6kất ngẩngRMKc6k đầ9Bu, liềnuVPxZg thấyRMKc6k BạchJ6Mdqs TốuVPxZg TRMKc6krinh J6Mdqsmặt RMKc6klạnh, đanuVPxZgg uVPxZgtúm cổRMKc6k á9Bo nó9B RMKc6klên, uVPxZgkhông chJ6Mdqso nóJ6Mdqs tiếnJ6Mdqs thêmJ6Mdqs 9Bnửa bước.

“Sư phụ...RMKc6k” T9Biểu chínhRMKc6k J6Mdqsthái mRMKc6kở tuVPxZgo đôiRMKc6k mắtJ6Mdqs uVPxZgđen lóngRMKc6k J6Mdqslánh rưnguVPxZg rJ6Mdqsưng, đầyuVPxZg 9Bủy 9Bkhuất nuVPxZghìn  BạcuVPxZgh TJ6Mdqsố Trin9Bh, RMKc6kkháng 9Bnghị hànuVPxZgh độ9Bng RMKc6kcủa hắn.

“Tiểu RMKc6khài tử uVPxZg muVPxZgà huy9Bnh c9Bũng ghRMKc6ken à.”9B HứaRMKc6k TiênuVPxZg 9Bđẩy uVPxZgtay BuVPxZgạch Tố9B uVPxZgTrinh raRMKc6k, mộuVPxZgt tRMKc6kay 9Bôm lấy9B TiểuuVPxZg chínRMKc6kh thJ6Mdqsái đuVPxZgang lãRMKc6k 9Bchã RMKc6kchực khócRMKc6k v9Bào tJ6Mdqsrong uVPxZgngực. TiểuJ6Mdqs cRMKc6khính RMKc6kthái 9Bnheo uVPxZgmắt lại,uVPxZg cũRMKc6kng thậ9Bt chRMKc6kặt J6Mdqsôm uVPxZgcổ HứauVPxZg Tiên.

“Tu luyRMKc6kện 9Bthế nàouVPxZg rồi?”J6Mdqs GiọnguVPxZg Bạch9B TuVPxZgố TriJ6Mdqsnh J6Mdqsgiờ phJ6Mdqsút nàyuVPxZg âRMKc6km lãJ6Mdqsnh J6Mdqsvô cùng.

“Dạ...” TiểuuVPxZg chínhRMKc6k t9Bhái uVPxZgcó uVPxZgchút bối9B J6Mdqsrối, cắnRMKc6k cắnJ6Mdqs đầuuVPxZg J6Mdqsngón tauVPxZgy, mớuVPxZgi yuVPxZgếu ớtRMKc6k nói9B, “CoJ6Mdqsn 9Brất cRMKc6kố gắng.”

“Vậy J6Mdqsthì tố9Bt.” BạRMKc6kch TốRMKc6k TriJ6Mdqsnh xeJ6Mdqsm xé9Bt RMKc6ktu v9Bi TiểRMKc6ku chínJ6Mdqsh tháiRMKc6k, tuVPxZghấy RMKc6kso J6Mdqsvới trướcRMKc6k uVPxZgkia J6Mdqstinh ti9Bến hơnuVPxZg mộJ6Mdqst chúuVPxZgt rồiuVPxZg, lRMKc6kúc nàyuVPxZg mớiJ6Mdqs bỏJ6Mdqs 9Bqua chuVPxZgo nó.

“Hứa T9Biên, ngươuVPxZgi 9Bcó RMKc6klinh cRMKc6kăn rồRMKc6ki?” Ti9Bểu ThanRMKc6kh vẫnJ6Mdqs kRMKc6không nóiuVPxZg g9Bì lúuVPxZgc n9Bày uVPxZgbỗng nhiênRMKc6k kinJ6Mdqsh nguVPxZgạc mRMKc6kở miện9Bg, mới9B RMKc6kvừa rồuVPxZgi hắRMKc6kn vẫ9Bn đangJ6Mdqs quaRMKc6kn sJ6Mdqsát HJ6Mdqsứa TiRMKc6kên, cảmRMKc6k thấyJ6Mdqs uVPxZgHứa TiêJ6Mdqsn cRMKc6kó cRMKc6kái RMKc6kgì đóJ6Mdqs khRMKc6kang uVPxZgkhác. 9BHiện tạuVPxZgi 9Brốt cụcJ6Mdqs hiuVPxZgểu đượcuVPxZg lJ6Mdqsà dJ6Mdqso đâu.

“Ừ, TiểuRMKc6k BRMKc6kạch đãJ6Mdqs tì9Bm đanRMKc6k thảRMKc6ko cJ6Mdqsho 9Bta ă9Bn đó.”J6Mdqs HứaJ6Mdqs uVPxZgTiên cauVPxZgo hRMKc6kứng nói.

“Cái gì?uVPxZg J6MdqsChỗ nguVPxZguy hiểmRMKc6k nhưJ6Mdqs vJ6Mdqsậy, đạiJ6Mdqs J6Mdqsca huyJ6Mdqsnh...” TiJ6Mdqsểu ThRMKc6kanh kRMKc6kinh ngạcJ6Mdqs thJ6Mdqsấp giọn9Bg RMKc6khô lên,uVPxZg nhìnRMKc6k v9Bề phíuVPxZga Bạ9Bch TốRMKc6k Trinh.

Bạch Tố9B Trin9Bh lạRMKc6ki lạn9Bh lù9Bng lRMKc6kườm lạiJ6Mdqs, uVPxZgđem cuVPxZgâu nóRMKc6ki J6Mdqskế tiếpJ6Mdqs cRMKc6kủa TiểJ6Mdqsu TRMKc6khanh 9Bép t9Brở về.

Hứa Tiê9Bn RMKc6kngơ ngác9B, n9Bhìn v9Bề phRMKc6kía vẻuVPxZg mặJ6Mdqst khJ6Mdqsông uVPxZgđổi cRMKc6kủa Bạ9Bch J6MdqsTố TuVPxZgrinh, cJ6Mdqsau uVPxZgmày RMKc6klo lắuVPxZgng 9Bhỏi: “NơiRMKc6k đaJ6Mdqsn thảoJ6Mdqs siuVPxZgnh 9Btrưởng, rấtuVPxZg nguuVPxZgy hiểRMKc6km cóJ6Mdqs phảiuVPxZg haRMKc6ky không?”

Bạch Tố9B TruVPxZginh k9Bhông nRMKc6kói gì.

Hứa TiêRMKc6kn cắnRMKc6k cắnJ6Mdqs môi,RMKc6k nhìn9B BạJ6Mdqsch RMKc6kTố TrinJ6Mdqsh mặt9B kJ6Mdqshông chútuVPxZg 9Bthay đổi,J6Mdqs nhưnguVPxZg trRMKc6kong lòuVPxZgng vRMKc6kô cùRMKc6kng RMKc6kphức tạp.9B TRMKc6kiểu BạcuVPxZgh vRMKc6kì mìnRMKc6kh uVPxZglại uVPxZgmạo uVPxZghiểm nhưuVPxZg vậy..9B. uVPxZgCó c9Bảm độ9Bng, 9Blo luVPxZgắng, uVPxZgcòn uVPxZgcó sJ6Mdqsợ hãi.

“Ha hảuVPxZg, huVPxZga huVPxZga, vRMKc6kậy, vRMKc6kậy HứuVPxZga TuVPxZgiên J6Mdqsngươi phRMKc6kải cJ6Mdqshăm J6Mdqschỉ RMKc6ktu luyệnJ6Mdqs đó9B, đừng9B lãuVPxZgng phíRMKc6k khRMKc6kổ tâJ6Mdqsm của9B RMKc6kđại RMKc6kca ta.”uVPxZg TiểuuVPxZg ThuVPxZganh biếtJ6Mdqs mìnuVPxZgh RMKc6knói saJ6Mdqsi nJ6Mdqsói rồiJ6Mdqs, ngượngJ6Mdqs uVPxZgngùng cườiJ6Mdqs cười,9B vộ9Bi đJ6Mdqsánh t9Brống lảng.

“Ừ.” HứauVPxZg TiênRMKc6k nJ6Mdqsặng uVPxZgnề gậtuVPxZg đầuJ6Mdqs, đáp9B ứng.

“Nàng RMKc6kđi ng9Bhỉ ngơJ6Mdqsi tJ6Mdqsrước uVPxZgđi. J6MdqsTa điJ6Mdqs xuVPxZgử luVPxZgý cRMKc6khuyện vJ6Mdqsăn RMKc6kthư.” Bạc9Bh Tố9B TrRMKc6kinh nóJ6Mdqsi xouVPxZgng khônRMKc6kg đợi9B 9BHứa TiênRMKc6k trảJ6Mdqs 9Blời, ngườiJ6Mdqs uVPxZgđã RMKc6kbiến mấtuVPxZg ngauVPxZgy RMKc6ktại chỗ.

“Ngươi J6Mdqscó đói9B bụuVPxZgng uVPxZgkhông? TJ6Mdqsa chuẩnJ6Mdqs bịJ6Mdqs RMKc6kđiểm tuVPxZgâm RMKc6kcho ngươiRMKc6k nh9Ba.” TiểuuVPxZg J6MdqsThanh uVPxZgnhìn RMKc6kHứa TiênJ6Mdqs RMKc6ksững sờuVPxZg đứRMKc6kng ởuVPxZg RMKc6ktại chỗ,uVPxZg mởRMKc6k miệuVPxZgng hỏi.

“Nga, đúnRMKc6kg luVPxZgà cuVPxZgó RMKc6kchút đóiuVPxZg bụng9B, J6Mdqsta muốnJ6Mdqs ănJ6Mdqs sữauVPxZg RMKc6kđậu nRMKc6kành bánhRMKc6k quẩyJ6Mdqs.” Hứa9B TiêRMKc6kn suVPxZgờ sJ6Mdqsờ bụnRMKc6kg, RMKc6klúc nà9By muVPxZgới cuVPxZgảm thấyuVPxZg cóRMKc6k ch9Bút đói.

“Một lát9B 9Bnữa J6Mdqsta rJ6Mdqsa ngoRMKc6kài 9Bmua.” TiRMKc6kểu Th9Banh tứcJ6Mdqs gRMKc6kiận nói.

“Thỏ J6Mdqsta nuô9Bi thếRMKc6k RMKc6knào rồi,RMKc6k J6Mdqscó mRMKc6kập hRMKc6kay không?”9B RMKc6kHứa TuVPxZgiên 9Bôm Ti9Bểu chínRMKc6kh t9Bhái hướng9B hậuRMKc6k việRMKc6kn điJ6Mdqs tới,RMKc6k “uVPxZgCòn RMKc6kcó, câJ6Mdqsy rụngRMKc6k tiề9Bn của9B uVPxZgta đâuJ6Mdqs, lớnRMKc6k lênRMKc6k cJ6Mdqshút 9Bnào chưa?”

Tiểu Than9Bh kJ6Mdqshóe miệuVPxZgng J6Mdqsco quuVPxZgắp: 9B“Cây rụng9B tiền?”

“Chính RMKc6klà câyuVPxZg 9BLinh Â9Bm mRMKc6kà RMKc6kta cùnRMKc6kg Tiểu9B Bạ9Bch điJ6Mdqs PhuVPxZgổ ĐàJ6Mdqs sơnuVPxZg lấy9B J6Mdqsvề đó.”RMKc6k HứaJ6Mdqs TiêuVPxZgn khẩuVPxZgu khíuVPxZg rấuVPxZgt khRMKc6kinh bỉ.

Cây LRMKc6kinh 9BÂm 9Blà cJ6Mdqsây rRMKc6kụng tiền...

Tiểu uVPxZgThanh cả9Bm thấyJ6Mdqs rấJ6Mdqst vôRMKc6k lực.

Chưa tJ6Mdqsới gi9Bữa trưRMKc6ka, uVPxZgBạch TJ6Mdqsố TrJ6Mdqsinh đãJ6Mdqs truVPxZgở lại.

Hứa Tiê9Bn nghên9Bh đuVPxZgón: “Chuyện9B đều9B giRMKc6kải quyRMKc6kết xo9Bng rồi?”

Bạch Tố9B TrinJ6Mdqsh n9Bhàn nhạtJ6Mdqs guVPxZgật đRMKc6kầu: “Ừ.”J6Mdqs ChuRMKc6kyện đãRMKc6k g9Biải quyuVPxZgết, nhưRMKc6kng làuVPxZg khônRMKc6kg phRMKc6kải hRMKc6kắn guVPxZgiải J6Mdqsquyết. KhJ6Mdqsi RMKc6khắn tớiRMKc6k pháJ6Mdqst uVPxZghiện J6MdqsLương LiRMKc6kên đ9Bã đuVPxZgem cRMKc6khuyện c9Bủa HứaJ6Mdqs TuVPxZgiên J6Mdqslàm uVPxZgxong uVPxZghết rồi,uVPxZg đãJ6Mdqs gửuVPxZgi vJ6Mdqsăn tJ6Mdqshư 9Bcho nàngJ6Mdqs trởRMKc6k vềuVPxZg trấnuVPxZg RMKc6kGiang. TinuVPxZgh th9Bần LươngJ6Mdqs 9BLiên khôn9Bg uVPxZgđược tốtJ6Mdqs cuVPxZgho l9Bắm, vẫRMKc6kn sắcRMKc6k mJ6Mdqsặt táiuVPxZg nhợtJ6Mdqs n9Bgồi ởuVPxZg RMKc6ktrước 9Bbàn uVPxZgđọc sác9Bh J6Mdqsnhìn J6Mdqsvăn tJ6Mdqshư điềuJ6Mdqs phRMKc6kái RMKc6kkia khônuVPxZgg nóiJ6Mdqs g9Bì. J6MdqsBất quuVPxZgá, nhữnJ6Mdqsg thJ6Mdqsứ nJ6Mdqsày, Bạch9B TJ6Mdqsố TriRMKc6knh đươ9Bng uVPxZgnhiên sẽRMKc6k khJ6Mdqsông đểuVPxZg chJ6Mdqso HứuVPxZga TiJ6Mdqsên biết.

“Vậy chú9Bng tuVPxZga cuVPxZgó thể9B trởJ6Mdqs vềuVPxZg TRMKc6krấn GiaJ6Mdqsng rồiJ6Mdqs?” Hứa9B uVPxZgTiên c9Bao huVPxZgứng hỏi9B, “9BPhải ma9Bng theuVPxZgo thỏRMKc6k củ9Ba uVPxZgta, cuVPxZgòn cJ6Mdqsó câuVPxZgy rụ9Bng tiềnuVPxZg của9B RMKc6kta nữa.J6Mdqs VRMKc6kề đếnJ6Mdqs nuVPxZghà tRMKc6kỷ tRMKc6kỷ nhìJ6Mdqsn tuVPxZghấy chúngJ6Mdqs RMKc6kta nh9Bất địn9Bh sẽuVPxZg J6Mdqsrất RMKc6kcao hứng.”

Bạch TốuVPxZg RMKc6kTrinh vJ6Mdqsừa J6Mdqsnghe câJ6Mdqsy rụnguVPxZg J6Mdqstiền cũnRMKc6kg biếtJ6Mdqs Hứa9B TiênRMKc6k áRMKc6km RMKc6kchỉ cáuVPxZgi 9Bgì, gậ9Bt đầuJ6Mdqs đồnuVPxZgg ý.

Hứa TJ6Mdqsiên cùng9B 9BBạch uVPxZgTố TrJ6Mdqsinh đuVPxZgi trưRMKc6kớc, RMKc6kTiểu ThaJ6Mdqsnh cùnJ6Mdqsg RMKc6kTiểu chínuVPxZgh uVPxZgthái uVPxZgchờ dàJ6Mdqsn x9Bếp uVPxZgxong đâuuVPxZg đấy9B sRMKc6kẽ đe9Bm thuVPxZgỏ J6Mdqscùng c9Bây 9BLinh ÂRMKc6km muVPxZgang vRMKc6kề sau.

Đứng RMKc6kở cử9Ba, HứaJ6Mdqs TiênuVPxZg gõ9B tJ6Mdqshật lâu,J6Mdqs mớiJ6Mdqs ngRMKc6khe đượcJ6Mdqs tiếng9B bướuVPxZgc chân9B vuVPxZgang 9Blên bêRMKc6kn trong.

“Tới luVPxZgiền, tuVPxZgới liềnRMKc6k, RMKc6kgõ J6Mdqscái gìuVPxZg 9Bmà g9Bõ uVPxZga, cửuVPxZga uVPxZgcũng s9Bắp bịJ6Mdqs gõuVPxZg thJ6Mdqsủng rồJ6Mdqsi.” BêJ6Mdqsn trouVPxZgng làuVPxZg giọuVPxZgng nóJ6Mdqsi 9Bquen thJ6Mdqsuộc củaJ6Mdqs HứaRMKc6k Kiều9B Dung.

Vừa muVPxZgở cửaRMKc6k ra9B, tuVPxZghấy HJ6Mdqsứa Tiên9B, HRMKc6kứa uVPxZgKiều DuJ6Mdqsng muVPxZgừng RMKc6ktới RMKc6knước 9Bmắt 9Bliền 9Btí táchRMKc6k chảyJ6Mdqs xuống.

“Hán VănJ6Mdqs, HuVPxZgán Văn9B, thậtRMKc6k sự9B làJ6Mdqs RMKc6kmuội sRMKc6kao.” HứRMKc6ka KiềuJ6Mdqs Dun9Bg k9Béo taRMKc6ky HứaJ6Mdqs TiênJ6Mdqs khJ6Mdqsông b9Buông, sợ9B làRMKc6k RMKc6kmình đ9Bang RMKc6knằm mơ.

“Là muRMKc6kội, tỷ9B tỷ.”J6Mdqs HứJ6Mdqsa T9Biên cũuVPxZgng nuVPxZgắm tauVPxZgy HứauVPxZg KiềuuVPxZg J6MdqsDung, ca9Bo hứng9B kRMKc6không thôi.RMKc6k ChợtuVPxZg thấJ6Mdqsy RMKc6kbụng RMKc6kHứa KiềuRMKc6k DRMKc6kung kJ6Mdqsia khuVPxZgẽ nhôRMKc6k rJ6Mdqsa, kJ6Mdqsinh RMKc6kngạc hỏuVPxZgi, “J6MdqsTỷ tuVPxZgỷ, tỷ,uVPxZg tJ6Mdqsỷ maRMKc6kng thai?”

Trên mặt9B HứaJ6Mdqs KuVPxZgiều DunJ6Mdqsg hiệnJ6Mdqs lênRMKc6k nụRMKc6k RMKc6kcười hạnhRMKc6k phúRMKc6kc, l9Bôi J6Mdqskéo HứauVPxZg Tiên:uVPxZg “MauJ6Mdqs, mRMKc6kau vRMKc6kào J6Mdqsrồi huVPxZgãy nuVPxZgói.” BỗnuVPxZgg nhiJ6Mdqsên lạJ6Mdqsi cảmRMKc6k J6Mdqsthấy cóRMKc6k đi9Bểm RMKc6kgì uVPxZglà lạJ6Mdqs, lúuVPxZgc 9Bnày mớRMKc6ki nh9Bìn vJ6Mdqsề 9Bphía những9B ngườuVPxZgi bêRMKc6kn cạnJ6Mdqsh HứaRMKc6k Tiên,RMKc6k cuVPxZghợt nóiRMKc6k, uVPxZg“Ai nhaJ6Mdqs, đuVPxZgệ muộiJ6Mdqs, uVPxZgta lạiJ6Mdqs khôn9Bg cóJ6Mdqs chRMKc6kú ýuVPxZg tớiRMKc6k muộJ6Mdqsi, thậtRMKc6k là,9B mJ6Mdqsau, đRMKc6kều mauVPxZgu uVPxZgđi J6Mdqsvào điJ6Mdqs đã.”

Ba ngườiRMKc6k vJ6Mdqsào puVPxZghòng, J6MdqsHứa K9Biều Dun9Bg bRMKc6kận rộn9B điJ6Mdqs phRMKc6ka tuVPxZgrà, HứauVPxZg T9Biên RMKc6kvội và9Bng RMKc6kkéo nRMKc6kàng lại:RMKc6k “TỷuVPxZg, J6Mdqstỷ 9Bđang maRMKc6kng tRMKc6khai, đuVPxZgừng vội,uVPxZg muuVPxZgội uVPxZgpha RMKc6klà được.”

Hứa uVPxZgKiều DunJ6Mdqsg 9Bngồi xuống,RMKc6k 9Bsờ sờJ6Mdqs bụng9B c9Bủa mình,uVPxZg tuVPxZgrong mắRMKc6kt tRMKc6kràn đầy9B yêJ6Mdqsu thương.

Hứa TiênJ6Mdqs 9Bcùng Hứa9B Kiề9Bu DuRMKc6kng đ9Bại k9Bhái nóuVPxZgi tình9B 9Btrạng uVPxZggần RMKc6kđây củaRMKc6k mình,uVPxZg HRMKc6kứa KiềuuVPxZg 9BDung 9Bnghe HứaJ6Mdqs TiênRMKc6k uVPxZgnói đưRMKc6kợc 9Bđiều vềuVPxZg, khônJ6Mdqsg cầnJ6Mdqs phải9B RMKc6ktha hươuVPxZgng chịJ6Mdqsu tRMKc6kội nữa,RMKc6k luVPxZgiền v9Bui mừngRMKc6k mu9Bốn đJ6Mdqsi dRMKc6kâng hươ9Bng cuVPxZgho QRMKc6kuan ÂmuVPxZg ĐuVPxZgại sJ6Mdqsĩ, uVPxZgnói rằJ6Mdqsng đềRMKc6ku nhờJ6Mdqs QRMKc6kuan ÂmuVPxZg ĐạiuVPxZg sĩuVPxZg phuVPxZgù huVPxZgộ mới9B đưRMKc6kợc nRMKc6khư vJ6Mdqsậy. Bạ9Bch TJ6Mdqsố TrinJ6Mdqsh RMKc6knghe đượcuVPxZg RMKc6klời nJ6Mdqsày, áuVPxZgnh mắtRMKc6k RMKc6ktản rJ6Mdqsa khJ6Mdqsí lạn9Bh. Bên9B tuVPxZgrên QJ6Mdqsuan ÂmJ6Mdqs Đ9Bại suVPxZgĩ RMKc6khắt uVPxZghơi mộJ6Mdqst cái,9B sờJ6Mdqs sJ6Mdqsờ 9Bcái mJ6Mdqsũi củ9Ba mìnRMKc6kh. Đồng9B tửuVPxZg bêJ6Mdqsn cạnhJ6Mdqs cũuVPxZgng cảmJ6Mdqs thuVPxZgấy kỳ9B quái.J6Mdqs ThầnJ6Mdqs tRMKc6kiên RMKc6kcòn J6Mdqscó 9Bthể cJ6Mdqsảm uVPxZgcúm sao?

Hứa Ti9Bên uVPxZgnhìn c9Bhung quanJ6Mdqsh, phát9B hRMKc6kiện đồuVPxZg d9Bùng trouVPxZgng n9Bhà đãJ6Mdqs đJ6Mdqsổi RMKc6kmới. MRMKc6kà khuônJ6Mdqs mặJ6Mdqst HJ6Mdqsứa KiềJ6Mdqsu DuRMKc6kng tỏRMKc6ka 9Bsáng rạnguVPxZg ngờiuVPxZg cũngRMKc6k cRMKc6khứng mJ6Mdqsinh Lý9B Cô9Bng 9BPhủ chuVPxZgăm sóuVPxZgc nà9Bng vôuVPxZg cùnuVPxZgg tốt.

Hứa KiềuVPxZgu DuJ6Mdqsng cốRMKc6k chấpJ6Mdqs d9Bù tJ6Mdqshế J6Mdqsnào c9Bũng mu9Bốn HứaJ6Mdqs TiêRMKc6kn ởRMKc6k chuVPxZgung cuVPxZgùng b9Bọn h9Bọ, 9BHứa TiêuVPxZgn tJ6Mdqsừ chốiJ6Mdqs khuVPxZgông đRMKc6kược đànhJ6Mdqs phuVPxZgải đRMKc6káp ứnguVPxZg. BuổiuVPxZg tuVPxZgối LJ6Mdqsý C9Bông PhJ6Mdqsủ trởJ6Mdqs vềRMKc6k, người9B mộtJ6Mdqs nRMKc6khà tụJ6Mdqs lạiuVPxZg RMKc6kvới nRMKc6khau. Lý9B CôJ6Mdqsng 9BPhủ hỏiJ6Mdqs HuVPxZgứa T9Biên cóuVPxZg tínRMKc6kh toRMKc6kán RMKc6kgì không,J6Mdqs HứaJ6Mdqs TJ6Mdqsiên còRMKc6kn chưauVPxZg trảJ6Mdqs lời,RMKc6k uVPxZgBạch 9BTố TriRMKc6knh đãuVPxZg mJ6Mdqsở muVPxZgiệng, J6Mdqsnói chuuVPxZgẩn RMKc6kmở tiệmuVPxZg thuốc.uVPxZg LJ6Mdqsý CôJ6Mdqsng PhủRMKc6k J6Mdqsđồng ýuVPxZg liJ6Mdqsa lịa.

Buổi tối,RMKc6k 9BHứa TiJ6Mdqsên hỏi9B BạcJ6Mdqsh Tố9B Tri9Bnh chuJ6Mdqsyện này,RMKc6k BạcRMKc6kh TốuVPxZg TrinJ6Mdqsh thuVPxZgản nuVPxZghiên uVPxZgnói: “TiệmuVPxZg thu9Bốc uVPxZgtế thJ6Mdqsế cứuuVPxZg nRMKc6khân, uVPxZglại RMKc6ktích gó9Bp từngRMKc6k chJ6Mdqsút côRMKc6kng đ9Bức, cJ6Mdqsó J6Mdqslợi c9Bho việcuVPxZg t9Bu RMKc6khành củ9Ba nàng.”

Hứa Ti9Bên lJ6Mdqsúc nàyJ6Mdqs J6Mdqsmới chợ9Bt hiểu,uVPxZg dJ6Mdqsĩ nh9Biên kh9Bông J6Mdqscó 9Bý kiếuVPxZgn nữa.

Qua haRMKc6ki ngày9B sauRMKc6k, TiểuRMKc6k TRMKc6khanh uVPxZgcùng TiểuuVPxZg chínhRMKc6k thái9B cũRMKc6kng tớ9Bi. 9BCòn maRMKc6kng tuVPxZgheo uVPxZgcây r9Bụng tiềuVPxZgn cùngRMKc6k thỏ9B củauVPxZg uVPxZgHứa T9Biên uVPxZgtrở vềuVPxZg, 9BHứa TiRMKc6kên vâyJ6Mdqs qJ6Mdqsuanh 9Bcây rụnguVPxZg tiền9B RMKc6kvui uVPxZgmừng tới9B mức9B ánh9B mắtuVPxZg đềuuVPxZg hRMKc6kíp RMKc6kthành mJ6Mdqsột đườnguVPxZg uVPxZgthẳng rồi.

Cứ nhưuVPxZg vậy,RMKc6k H9Bứa TJ6Mdqsiên J6Mdqsmở mộtuVPxZg gJ6Mdqsian tiệmRMKc6k thuố9Bc. HứRMKc6ka Kiều9B Dun9Bg đuVPxZgặt tuVPxZgên J6Mdqslà uVPxZgBảo AuVPxZgn đườnuVPxZgg, làm9B ch9Bo mRMKc6kặt 9BHứa 9BTiên J6Mdqssung huyết.J6Mdqs BảoJ6Mdqs J6MdqsAn đườngJ6Mdqs, nghĩ9B cảuVPxZg nửJ6Mdqsa RMKc6kngày trờiJ6Mdqs kJ6Mdqsết quVPxZguả vẫJ6Mdqsn lấRMKc6ky cJ6Mdqsái tJ6Mdqsên này.

Những RMKc6kngày uVPxZgtiếp theJ6Mdqso trôRMKc6ki J6Mdqsqua nhJ6Mdqsàn nh9Bã mJ6Mdqsà uVPxZgthư tJ6Mdqshái. CáJ6Mdqsc cuVPxZga bệRMKc6knh phổ9B biếnuVPxZg t9Bhì J6Mdqsdo HứauVPxZg J6MdqsTiên ruVPxZga uVPxZgtay xử9B RMKc6klý, còRMKc6kn cá9Bc RMKc6ktạp chứJ6Mdqsng n9Ban uVPxZgy khôn9Bg uVPxZgxử lRMKc6ký được,J6Mdqs th9Bì RMKc6kBạch TốRMKc6k Tr9Binh J6Mdqssẽ 9Bra 9Btay. DầnuVPxZg uVPxZgdà, danJ6Mdqsh 9Btiếng của9B BảoJ6Mdqs RMKc6kAn đ9Bường liền9B luVPxZgan J6Mdqsxa. Đặ9Bc biJ6Mdqsệt l9Bà chuJ6Mdqsyện BảouVPxZg AJ6Mdqsn đ9Bường RMKc6kcó một9B RMKc6kloại thuốuVPxZgc bí9B chế,J6Mdqs cRMKc6kó thể9B uVPxZggiúp thuậnRMKc6k sinRMKc6kh. GuVPxZgiá 9Btiền uVPxZgtuy hơRMKc6ki cao9B, nhưJ6Mdqsng mọiJ6Mdqs ngườiRMKc6k vẫnJ6Mdqs J6Mdqsđều chJ6Mdqsấp uVPxZgnhận. BởiuVPxZg RMKc6kvì si9Bnh co9Bn chính9B l9Bà điuVPxZg d9Bạo 9BQuỷ M9Bôn quuVPxZgan, uVPxZgtốn chútRMKc6k tiềnRMKc6k 9Bcó tJ6Mdqshể bảoRMKc6k J6Mdqsvệ m9Bẫu tuVPxZgử bình9B 9Ban, tJ6Mdqshấy thRMKc6kế n9Bào 9Bcũng RMKc6klà 9Bchuyện v9Bô cJ6Mdqsùng cóJ6Mdqs lờ9Bi. J6MdqsBởi RMKc6kvì tiJ6Mdqsệm thuốcRMKc6k, Hứa9B 9BTiên nJ6Mdqsếu 9Bnhư tRMKc6khân lRMKc6kà nữJ6Mdqs tRMKc6kử rJ6Mdqsa J6Mdqsmặt cRMKc6kũng khRMKc6kông ổn,J6Mdqs chRMKc6ko nRMKc6kên nàn9Bg cJ6Mdqsũng chư9Ba l9Bập tứJ6Mdqsc kuVPxZghôi phục9B thânRMKc6k pJ6Mdqshận RMKc6kcủa RMKc6kmình. TạmJ6Mdqs thờiJ6Mdqs cJ6Mdqsứ J6Mdqsnhư J6Mdqsvậy tiếRMKc6kp tục.

“Oa nRMKc6kha J6Mdqsnha, TiJ6Mdqsểu J6MdqsBạch, rấtuVPxZg nhi9Bều bạJ6Mdqsc đóJ6Mdqs.” RMKc6kHứa TiênJ6Mdqs RMKc6knhìn đốRMKc6kng bạcRMKc6k trắnguVPxZg J6Mdqslóa tRMKc6krên bàn,J6Mdqs khóeRMKc6k muVPxZgiệng thiếuuVPxZg cRMKc6khút nữaJ6Mdqs RMKc6kchảy nuVPxZgước miếnguVPxZg. Nàng9B đauVPxZgng J6Mdqstính lấuVPxZgy thJ6Mdqsêm chú9Bt J6Mdqsbạc đư9Ba ch9Bo 9BHứa KiềuRMKc6k 9BDung, uVPxZgđể RMKc6kHứa Ki9Bều DuVPxZgung m9Bua t9Bhêm v9Bài thứ.uVPxZg CRMKc6khi J6Mdqstiêu ngàyJ6Mdqs thườ9Bng cJ6Mdqsũng tốnRMKc6k không9B ít.

“Như n9Bgươi RMKc6kvậy, RMKc6kcòn mRMKc6kuốn t9Bu tiê9Bn?” Tiểu9B ThanJ6Mdqsh ởRMKc6k bênuVPxZg cạnh9B khRMKc6kinh bỉ.

“Cũng khôn9Bg RMKc6kthể n9Bói J6Mdqsnhư vậyRMKc6k 9Ba, cRMKc6kó tuVPxZgiền J6Mdqscó 9Bthể suVPxZgui J6Mdqsma khRMKc6kiến quRMKc6kỷ uVPxZgmà khônuVPxZgg p9Bhải saJ6Mdqso? Thần9B RMKc6ktiên uVPxZgchẳng J6Mdqslẽ khJ6Mdqsông cầnJ6Mdqs huVPxZgương khó9Bi uVPxZgcung phụRMKc6kng chắuVPxZgc? Quỷ9B J6Mdqssai khôngRMKc6k cầRMKc6kn tiềnuVPxZg uVPxZgâm phuVPxZgủ àJ6Mdqs?” HứaJ6Mdqs TJ6Mdqsiên thRMKc6kuận miệnguVPxZg ph9Bản bác.

Tiểu 9BThanh cJ6Mdqsứng họng,uVPxZg huVPxZgắn khônuVPxZgg thuVPxZgể khôRMKc6kng tJ6Mdqshừa nhJ6Mdqsận lờiJ6Mdqs nJ6Mdqsày HứJ6Mdqsa T9Biên uVPxZgnói đúngRMKc6k rồi...

Hứa Tiên9B nRMKc6khìn sắuVPxZgc m9Bặt uVPxZgTiểu J6MdqsThanh, hJ6Mdqsiếu kỳRMKc6k nRMKc6kói: uVPxZg“Chẳng RMKc6klẽ tJ6Mdqsa RMKc6knói đúuVPxZgng rồi?RMKc6k” ThậRMKc6kt J6Mdqsra thì9B HứauVPxZg Tiê9Bn c9Bhỉ lRMKc6kà nóRMKc6ki mò9B thôi9B, 9Bbởi vuVPxZgì sựRMKc6k ki9Bện Ph9Báp uVPxZgHải kRMKc6kia chuVPxZgo nJ6Mdqsên nuVPxZgàng mớJ6Mdqsi nói9B RMKc6kra m9Bột puVPxZghen vừaJ6Mdqs rồi.

Bạch RMKc6kTố TriJ6Mdqsnh lúcuVPxZg nàRMKc6ky J6Mdqsmở miRMKc6kệng: “Phải”

Tiểu uVPxZgBạch mởRMKc6k miệng9B, vậuVPxZgy cRMKc6kòn RMKc6kcó thểRMKc6k guVPxZgiả sao?

Oanh ——uVPxZg HứaJ6Mdqs TiJ6Mdqsên RMKc6kchợt cảmJ6Mdqs thấJ6Mdqsy t9Bhiên lôiRMKc6k J6Mdqs(sấm sét)9B cRMKc6kuồn J6Mdqscuộn, khônuVPxZgg nghĩJ6Mdqs tớuVPxZgi mìn9Bh lạJ6Mdqsi n9Bói J6Mdqstrúng rồi.

Cho 9Bnên, J6Mdqsngày tRMKc6khứ haRMKc6ki, Hứa9B TiênJ6Mdqs muVPxZgua rấtJ6Mdqs nhiềuJ6Mdqs trá9Bi uVPxZgcây 9Btươi, RMKc6knhang đènRMKc6k thư9Bợng hạng,J6Mdqs vềuVPxZg đ9Bến nh9Bà, cuVPxZghạy thẳnuVPxZgg tớiuVPxZg trư9Bớc bứcuVPxZg họRMKc6ka QuaJ6Mdqsn ÂuVPxZgm ĐạiJ6Mdqs sRMKc6kĩ. 9BXếp uVPxZgtoàn bJ6Mdqsộ J6Mdqstrái câJ6Mdqsy r9Ba, sauVPxZgu 9Bđó đốRMKc6kt nhauVPxZgng đènuVPxZg, rồiJ6Mdqs hànhRMKc6k lễ.J6Mdqs TronuVPxZgg miệnguVPxZg lẩm9B buVPxZgẩm: “QuRMKc6kan ThếuVPxZg RMKc6kÂm Bồ9B T9Bát, s9Bau nRMKc6kày tuVPxZga mJ6Mdqsỗi ngàuVPxZgy đềuRMKc6k mu9Ba cRMKc6kho ngàiRMKc6k tuVPxZgrái câ9By tưRMKc6kơi ngonRMKc6k, nhJ6Mdqsang đ9Bèn thượn9Bg hạng.uVPxZg J6MdqsCho J6Mdqsnên, vJ6Mdqsề sauVPxZgu xiRMKc6kn RMKc6kchiếu cố9B nhiềuRMKc6k hơnRMKc6k nha.”

Hứa KRMKc6kiều DuuVPxZgng vừauVPxZg lúcuVPxZg RMKc6kđi 9Bvào, nRMKc6kghe đượcJ6Mdqs 9Blời 9Bcầu uVPxZgnguyện uVPxZgcò kuVPxZgè RMKc6kmặc cuVPxZgả củJ6Mdqsa HứuVPxZga TiênRMKc6k, vJ6Mdqsừa sợRMKc6k J6Mdqsvừa giJ6Mdqsận, 9Bđưa uVPxZgtay gõuVPxZg một9B cuVPxZgái 9Blên đầuVPxZgu H9Bứa T9Biên: “MuộJ6Mdqsi đứaRMKc6k nhỏRMKc6k đángJ6Mdqs chết9B nuVPxZgày, nRMKc6kói J6Mdqscái g9Bì thếJ6Mdqs hả.uVPxZg Qua9Bn uVPxZgÂm RMKc6kBồ TátRMKc6k RMKc6khá lạiuVPxZg để9B yJ6Mdqsên cuVPxZgho muộJ6Mdqsi kuVPxZghinh nRMKc6khờn nh9Bư vậy?”

Hứa TRMKc6kiên ôuVPxZgm đầuuVPxZg, J6Mdqskhông puVPxZghục uVPxZgnói: “NóRMKc6ki suônRMKc6kg thRMKc6kì 9Bcó 9Bích J6Mdqsgì chứRMKc6k, chúnJ6Mdqsg tuVPxZga cầuVPxZgn phả9Bi uVPxZgnói thựcRMKc6k tế,uVPxZg thự9Bc tuVPxZgế a.”

“Muội uVPxZgđứa nhJ6Mdqsỏ đángJ6Mdqs chế9Bt nàJ6Mdqsy, lạuVPxZgi uVPxZgcòn cố9B cãi...”

Trên.

“Không tuVPxZgệ, 9Brất RMKc6kcó chíuVPxZg hướng.”J6Mdqs TuVPxZgrên kJ6Mdqshuôn mRMKc6kặt tuấnJ6Mdqs mỹJ6Mdqs cJ6Mdqsủa K9Bim T9Bhiền TửRMKc6k hiệnJ6Mdqs lRMKc6kên nụJ6Mdqs cười.

Quan 9BÂm Đại9B sĩRMKc6k vừuVPxZga lònJ6Mdqsg gật9B J6Mdqsđầu: “KhôuVPxZgng u9Bổng tJ6Mdqsa giú9Bp nàJ6Mdqsng nRMKc6khiều nJ6Mdqshư thế.”

“Bất quáuVPxZg, 9Bnói điuVPxZg cũnJ6Mdqsg phuVPxZgải nóiuVPxZg lại,J6Mdqs tạiuVPxZg RMKc6ksao RMKc6kchỉ J6Mdqscung 9Bphụng ngưRMKc6kơi, khôJ6Mdqsng có9B phRMKc6kần củaJ6Mdqs tJ6Mdqsa?” Ki9Bm ThiuVPxZgền uVPxZgTử uVPxZgtrong lònguVPxZg uVPxZgbất bình.

“Ai buVPxZgảo ngưJ6Mdqsơi khôngRMKc6k chRMKc6kịu hiển9B J6Mdqslinh.” QuaRMKc6kn J6MdqsÂm ĐRMKc6kại s9Bĩ k9Bhinh RMKc6kthường uVPxZgvạch rõ.

Kim Thiề9Bn 9Btử ngẩngJ6Mdqs đầuRMKc6k 9Bđảo cặpJ6Mdqs J6Mdqsmắt trắuVPxZgng dRMKc6kã, saRMKc6ku đó9B trouVPxZgng lònuVPxZgg 9Bnổi luVPxZgên tínhuVPxZg toán.uVPxZg XeJ6Mdqsm r9Ba 9Bkhi nà9Bo đ9Bó mì9Bnh 9Bcũng 9Bphải hi9Bển liuVPxZgnh mRMKc6kột cuVPxZghút mJ6Mdqsới được.

Cuộc suVPxZgống ngàyuVPxZg tJ6Mdqsừng ngàyuVPxZg tr9Bôi quauVPxZg, HứaRMKc6k RMKc6kTiên uVPxZgmỗi nuVPxZggày ởJ6Mdqs BJ6Mdqsảo ARMKc6kn đuVPxZgường kháRMKc6km bệnh,9B BạcJ6Mdqsh 9BTố Tr9Binh cùng9B Tiểu9B J6MdqsThanh uVPxZgdạy uVPxZgTiểu chRMKc6kính thRMKc6kái J6Mdqspháp 9Bthuật, đuVPxZgốc 9Bthúc nuVPxZgó tuVPxZgu luyện.9B BuổiuVPxZg tối9B RMKc6kHứa TiêuVPxZgn 9Btrở vềuVPxZg, 9BBạch TJ6Mdqsố J6MdqsTrinh suVPxZgẽ dạJ6Mdqsy nJ6Mdqsàng m9Bột chúuVPxZgt J6Mdqspháp thuậtuVPxZg nềnRMKc6k tảng.9B CònJ6Mdqs uVPxZgthuật pRMKc6khi h9Bành J6Mdqsmà HRMKc6kứa TJ6Mdqsiên tâ9Bm 9Btâm niJ6Mdqsệm niệm,uVPxZg vẫn9B cònRMKc6k rấtJ6Mdqs xa.

Hôm nay9B, H9Bứa TiRMKc6kên uVPxZgvừa vềRMKc6k tớiuVPxZg RMKc6knhà, HứaRMKc6k uVPxZgKiều uVPxZgDung J6Mdqsliền lôi9B kéoRMKc6k taJ6Mdqsy nàng,J6Mdqs 9Bvẻ mặJ6Mdqst ngưn9Bg 9Btrọng uVPxZgnói: “uVPxZgHán VuVPxZgăn, t9Brong thờRMKc6ki J6Mdqsgian nàRMKc6ky muRMKc6kội đuVPxZgừng điuVPxZg r9Ba ngoàuVPxZgi vàuVPxZgo buổiRMKc6k tối.”

“Tại J6Mdqssao vậyRMKc6k?” HứaJ6Mdqs TuVPxZgiên nghJ6Mdqsi RMKc6khoặc hỏi.

“Đã uVPxZgxảy J6Mdqsra chuRMKc6kyện J6Mdqsrồi. Tỷ9B phJ6Mdqsu củaRMKc6k muộRMKc6ki nóRMKc6ki gần9B RMKc6kđây 9Bcó vàiRMKc6k nữJ6Mdqs 9Btử uVPxZgbị uVPxZgmất tích,J6Mdqs lạiuVPxZg kRMKc6không 9Bco bất9B kJ6Mdqsì đuVPxZgầu mốiuVPxZg nào”9B Hứ9Ba KiềuRMKc6k DJ6Mdqsung RMKc6kkhuôn mặuVPxZgt đầyJ6Mdqs J6Mdqsu sầu.

“Muội k9Bhông cRMKc6kó J6Mdqsnghe tuVPxZgỷ p9Bhu nóJ6Mdqsi chuyệnRMKc6k nàyJ6Mdqs mà.RMKc6k” HứauVPxZg Tiên9B nhìn9B bJ6Mdqsộ 9Bdạng RMKc6krầu rRMKc6kĩ cuVPxZgủa HứaRMKc6k KiềRMKc6ku Du9Bng, uVPxZgcàng nguVPxZghi hoặc.

“Tỷ pRMKc6khu muộiuVPxZg sợRMKc6k cJ6Mdqshúng uVPxZgta lJ6Mdqso lắng,J6Mdqs nê9Bn không9B nuVPxZgói. uVPxZgHôm qJ6Mdqsua buVPxZgị đánJ6Mdqsh đuVPxZgược nâng9B trởJ6Mdqs vềJ6Mdqs uVPxZgtỷ mJ6Mdqsới bi9Bết cuVPxZghuyện đó.J6Mdqs” RMKc6kHứa KiềuRMKc6k Du9Bng vừauVPxZg nuVPxZgói n9Bước mắtRMKc6k J6Mdqsliền c9Bhảy xuuVPxZgống, lJ6Mdqsau J6Mdqsđi J6Mdqsrồi nóRMKc6ki, “TỷuVPxZg 9Bphu mu9Bội nuVPxZgói, nử9Ba t9Bháng RMKc6kgần đây9B liên9B tụuVPxZgc mất9B uVPxZgtích khRMKc6kông ítJ6Mdqs RMKc6knữ tử,9B t9Bra thế9B nàuVPxZgo uVPxZgcũng uVPxZgtra uVPxZgkhông được9B J6Mdqstung tích.J6Mdqs BJ6Mdqsan đầu9B chuVPxZgo 9Blà bọRMKc6kn lRMKc6kừa đ9Bảo 9B(*) làm9B, J6Mdqsnhưng uVPxZgcanh chặtRMKc6k cJ6Mdqsửa tRMKc6khành, cuVPxZgũng k9Bhông thấy9B c9Bó a9Bi khảRMKc6k uVPxZgnghi rRMKc6ka vào.uVPxZg NJ6Mdqsếu kRMKc6không đưRMKc6kợc puVPxZghá án9B, tỷ9B puVPxZghu J6Mdqsmuội sợuVPxZg lJ6Mdqsà sẽuVPxZg bJ6Mdqsị cácJ6Mdqsh chứcRMKc6k mất.”

(*) NguyênJ6Mdqs văuVPxZgn 9Blà quảRMKc6ki uVPxZgtử: ngh9Bĩa làRMKc6k bọnuVPxZg lừa9B đảo,J6Mdqs bắtuVPxZg c9Bóc, mJ6Mdqsẹ mì9Bn. RMKc6kTa địuVPxZgnh đểuVPxZg m9Bẹ mìn9B uVPxZgmà thấy9B nó9B hJ6Mdqsiện 9Bđại qu9Bá nêJ6Mdqsn lạiJ6Mdqs thôi.

Hứa TiuVPxZgên sửuVPxZgng J6Mdqssốt, chuRMKc6kyện nàyRMKc6k nRMKc6kghe RMKc6ktựa hRMKc6kồ rRMKc6kất kuVPxZghông J6Mdqstầm thường.

“Tóm lại,uVPxZg buJ6Mdqsổi tốiuVPxZg 9Bmuội đừngJ6Mdqs uVPxZgra ngoài.RMKc6k” HứauVPxZg Kiều9B DuVPxZgung RMKc6klại tiRMKc6kếp tục9B dặnuVPxZg dò.

“Muội 9Bbiết rồi.”9B HứaRMKc6k Ti9Bên gJ6Mdqsật đầu,uVPxZg “TuVPxZgỷ 9Bphu đuVPxZgã tìm9B đạiuVPxZg 9Bphu xeJ6Mdqsm qJ6Mdqsua chưa?”

“Rồi, cuVPxZgũng đãRMKc6k bôiJ6Mdqs th9Buốc rồi.”9B TâuVPxZgm tìnJ6Mdqsh H9Bứa KiềRMKc6ku Dun9Bg vẫ9Bn khônuVPxZgg 9Btốt lắm.

“Không 9Bcó chuRMKc6kyện g9Bì đâuuVPxZg, RMKc6ktỷ phJ6Mdqsu 9Btrẻ tuổi9B, rấtuVPxZg uVPxZgmau 9Bsẽ khôuVPxZgi phụuVPxZgc thôi.RMKc6k 9BTỷ đRMKc6kang ma9Bng hàiuVPxZg tửRMKc6k, đ9Bừng thươnguVPxZg tâ9Bm, đốiuVPxZg với9B h9Bài tửRMKc6k tronJ6Mdqsg bụRMKc6kng khôRMKc6kng tốt9B đuVPxZgâu.” H9Bứa TiênuVPxZg khuyêJ6Mdqsn giảuVPxZgi, nhRMKc6kưng 9Btrong 9Blòng thầm9B suVPxZguy tưJ6Mdqs chuyệJ6Mdqsn nuVPxZgày. 9BNghĩ luVPxZgát nữaJ6Mdqs 9Bđi tuVPxZgìm uVPxZgTiểu BạchJ6Mdqs tuVPxZghương lượngRMKc6k uVPxZgmột uVPxZgchút mới9B được.

“Ừ, J6Mdqstỷ bi9Bết rồJ6Mdqsi. TỷRMKc6k đRMKc6ki phòuVPxZgng bếpJ6Mdqs uVPxZgxem mộtuVPxZg cJ6Mdqshút TiểuJ6Mdqs ThanJ6Mdqsh làm9B cơmuVPxZg J6Mdqsxong chưa.”uVPxZg HứuVPxZga 9BKiều DunuVPxZgg gRMKc6kật đầ9Bu, luVPxZgau khJ6Mdqsô nưRMKc6kớc mắt,J6Mdqs mJ6Mdqsiễn cuVPxZgưỡng luVPxZgộ uVPxZgra uVPxZgnụ cười,9B đRMKc6ki RMKc6kxuống bếp.

Buổi t9Bối, HứJ6Mdqsa 9BTiên đJ6Mdqsem 9Bchuyện RMKc6knày n9Bói J6Mdqscho BạcuVPxZgh Tố9B Trinh.

Bạch 9BTố uVPxZgTrinh trầmuVPxZg RMKc6ktư ruVPxZgồi nói:J6Mdqs “HẳnRMKc6k uVPxZglà yRMKc6kêu quáRMKc6ki làm.”

“Ta c9Bũng vậyJ6Mdqs cảmJ6Mdqs tJ6Mdqshấy là9B yuVPxZgêu quái.”J6Mdqs H9Bứa TiRMKc6kên 9Bgật đầuuVPxZg, “TỷRMKc6k pJ6Mdqshu bJ6Mdqsây uVPxZggiờ RMKc6kcòn J6Mdqsđang uVPxZgnằm ởRMKc6k trêRMKc6kn giuVPxZgường đâuVPxZgy, haJ6Mdqsy làRMKc6k uVPxZgchúng J6Mdqsta 9Bgiúp tỷRMKc6k pRMKc6khu RMKc6kdiệt trừuVPxZg tên9B yêu9B quáiuVPxZg J6Mdqsnày điRMKc6k. Đây9B cũRMKc6kng làRMKc6k cô9Bng đứ9Bc đó?”

“Được” BJ6Mdqsạch TốuVPxZg 9BTrinh nhuVPxZgàn nhuVPxZgạt guVPxZgật đầu.

“Hắc hắc,uVPxZg 9Bcó tuVPxZghể t9Bhử một9B chútuVPxZg pJ6Mdqsháp thuậ9Bt huVPxZguynh dạJ6Mdqsy tuVPxZga rồi.”J6Mdqs RMKc6kHứa TiênRMKc6k hưuVPxZgng phấRMKc6kn J6Mdqsreo lên.

Bạch TJ6Mdqsố TrinJ6Mdqsh nhJ6Mdqsìn bộRMKc6k dạng9B hưnJ6Mdqsg phấnuVPxZg củaRMKc6k HứaRMKc6k TiRMKc6kên, tJ6Mdqsrong mắtuVPxZg nổiuVPxZg J6Mdqslên vẻRMKc6k sủ9Bng nịch,RMKc6k nhẹRMKc6k RMKc6knhàng nói9B: “ỪRMKc6k.” BấuVPxZgt kRMKc6kể phuVPxZgát sin9Bh c9Bái guVPxZgì, RMKc6khắn cRMKc6kũng uVPxZgsẽ đứngRMKc6k J6Mdqsở bênJ6Mdqs cạnh9B J6Mdqsnàng, bảoRMKc6k vệRMKc6k nàRMKc6kng, sẽJ6Mdqs khJ6Mdqsông để9B cuVPxZgho J6Mdqsnàng bịRMKc6k mộtJ6Mdqs tJ6Mdqsia RMKc6kthương 9Btổn nào.