You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương NQbp30: YêiW5bu quái?

Đêm khRDfWuya yêNQbpn SjcTtĩnh, Bạb8G3ch TốNQbp Trinb8G3h NQbplẳng lb8G3ặng iW5bhộ pNQbpháp SjcTcho HSjcTứa Tiên,RDfW nhiW5bìn SjcTkhuôn mặtb8G3 đỏb8G3 hb8G3ồng kb8G3há SjcTthường ciW5bủa ngườRDfWi trêiW5bn giườngiW5b kiaiW5b, đáSjcTy NQbpmắt hiW5bắn NQbphiện lênSjcT ýb8G3 cườiRDfW iW5bôn nhub8G3. CiW5búi đầuNQbp nhìnSjcT b8G3tay mình,NQbp rồNQbpi vươniW5b rNQbpa nắmiW5b thậtNQbp chặtNQbp. Cảb8G3 đb8G3ời nàyRDfW, cb8G3ó lẽiW5b cũRDfWng sẽRDfW khNQbpông buôngRDfW tay.

 

Mãi cRDfWho đếnSjcT kNQbphi hừngSjcT sángNQbp, HứaRDfW TNQbpiên mớib8G3 b8G3mơ mơNQbp b8G3màng màNQbpng tỉnhSjcT SjcTlại. VừaiW5b mSjcTở mRDfWắt lNQbpiền SjcTthấy BạchNQbp Tốb8G3 SjcTTrinh điW5bang đợNQbpi bêSjcTn người.

“Tiểu BạcNQbph.” HứaiW5b TRDfWiên RDfWmỉm cườNQbpi, cNQbpảm giácb8G3 SjcTvừa RDfWtỉnh diW5bậy liềnSjcT thSjcTấy TNQbpiểu BạchNQbp thb8G3ật tốt.

“Cảm thấyNQbp b8G3thế nào?b8G3” BạchNQbp TốSjcT TrSjcTinh đỡRDfW HứaSjcT TiiW5bên niW5bgồi dậyRDfW hỏi.

“Ừm...” SjcTHứa TRDfWiên cảmRDfW nhậnRDfW thâNQbpn iW5bthể cNQbpủa mìSjcTnh, RDfWso siW5bánh, cSjcTó RDfWchút kNQbpinh b8G3ngạc mởiW5b miệng,NQbp SjcT“Cảm iW5bgiác tSjcThân tSjcThể thậtb8G3 SjcTgiống b8G3như NQbpso vớiRDfW trưRDfWớc kNQbpia nhNQbpẹ hNQbpơn rSjcTất nhiềuSjcT, cóNQbp tiW5bhể ngNQbphe đượcSjcT âmNQbp thiW5banh rấtNQbp iW5bxa bSjcTên NQbpngoài, cb8G3òn nhSjcTạy bNQbpén hơnNQbp trướcb8G3 kiNQbpa nữa.”

“Ừ, SjcTthế thiW5bì tốt.”b8G3 BạchNQbp Tb8G3ố TriSjcTnh iW5bnhàn nhạtb8G3 SjcTgật đầNQbpu, “KếNQbp tiếpiW5b tb8G3a sẽRDfW b8G3từ SjcTtừ dạNQbpy b8G3nàng iW5bmột b8G3chút piW5bháp thuật.”

“Sau nb8G3ày tRDfWa iW5bcũng cb8G3ó thSjcTể RDfWbay NQbpsao?” HứaNQbp iW5bTiên SjcThai mắtNQbp sániW5bg iW5bngời, hưngRDfW pSjcThấn hỏi.

“Dĩ NQbpnhiên cóiW5b tNQbphể.” BạchNQbp RDfWTố TriRDfWnh gậNQbpt RDfWđầu. NSjcThìn RDfWbộ dSjcTạng SjcTkích đSjcTộng củaSjcT HRDfWứa Tb8G3iên, iW5btrong lSjcTòng khôSjcTng khỏiNQbp buồb8G3n cười.

Hứa SjcTTiên kSjcTích độnNQbpg xNQbpong, b8G3lúc nàySjcT mớSjcTi b8G3nhớ b8G3tới tìnRDfWh cảnhNQbp RDfWbây giờ.iW5b LươNQbpng vươnSjcTg pNQbphủ b8G3kia chắcNQbp SjcTlà kSjcThông thểSjcT SjcTtrở lRDfWại rồiRDfW, nhRDfWư vậNQbpy trởNQbp iW5bvề trấb8G3n GiaSjcTng đi.

“Ta nhiW5bớ tiểuNQbp ThNQbpanh, b8G3con cub8G3a nhb8G3ỏ cùnNQbpg mấyiW5b ngườiRDfW nNQbphà tiW5bỷ tb8G3ỷ quá.”RDfW HRDfWứa TiêniW5b tb8G3ựa vàoRDfW SjcTtrong ngựcRDfW BạcNQbph TốSjcT TNQbprinh nhẹiW5b nhàNQbpng nói.

“Ừ, iW5bvậy tb8G3hì điNQbp RDfWTrấn RDfWGiang.” BạciW5bh TiW5bố TSjcTrinh RDfWđồng ý.

“Vậy LưSjcTơng vươniW5bg phủb8G3 SjcTbên kiSjcTa...” HứaiW5b TiêiW5bn tớiSjcT tớb8G3i cáib8G3 văniW5b thưRDfW điềuSjcT pSjcThái kia.

“Cái nb8G3ày khNQbpông cầSjcTn lRDfWo lắng,iW5b iW5bta điSjcT mộtNQbp b8G3chuyến làb8G3 được.”NQbp BạchNQbp TốNQbp b8G3Trinh đãb8G3 sớSjcTm cóSjcT tínhRDfW b8G3toán, đeiW5bm viW5băn thưRDfW NQbpđiều phảiSjcT siW5bửa lạRDfWi lb8G3à xongSjcT. CSjcThuyện củaiW5b thSjcTế RDfWtục kiW5bhông thểRDfW nhRDfWúng iW5btay qSjcTuá RDfWnhiều, nếuSjcT khôSjcTng sẽSjcT b8G3có ảnRDfWh hưởng.

“Ừ.” HứaNQbp TRDfWiên ciW5bao hứNQbpng gNQbpật đầu,SjcT cóiW5b TiRDfWểu BạchNQbp ởiW5b SjcTđây, hìnhb8G3 niW5bhư tấtb8G3 cSjcTả đềuSjcT khônSjcTg phb8G3ải NQbplà b8G3vấn đềNQbp kRDfWhó khăiW5bn nữa.

“Đi Cb8G3ô TiW5bô trướNQbpc.” RDfWBạch b8G3Tố TiW5brinh ômNQbp NQbpchầm lấyiW5b HứaSjcT TSjcTiên, trựcRDfW tiRDfWếp iW5bbay lêNQbpn trời.

Đi tớiRDfW b8G3căn nb8G3hà b8G3ở CôRDfW Tô,RDfW NQbpTiểu ThanSjcTh cùNQbpng Tiểub8G3 chínSjcTh thNQbpái chiW5bấn động,b8G3 chạyb8G3 NQbpra nghênhb8G3 SjcTđón RDfWbọn họSjcT. TiRDfWểu cb8G3hính RDfWthái vừNQbpa nhìnRDfW NQbpthấy HứNQbpa TSjcTiên, liềSjcTn kíb8G3ch độngiW5b mub8G3ốn nb8G3hào vàRDfWo troRDfWng nRDfWgực nànNQbpg. MàNQbp HứaRDfW TNQbpiên cũnb8G3g cườSjcTi NQbpchuẩn NQbpbị ômNQbp nb8G3ó. ANQbpi NQbpdè iW5bTiểu iW5bchính RDfWthái NQbpnhào tớiiW5b trưiW5bớc NQbpmặt, chỉNQbp SjcTcòn cácRDfWh mấyiW5b b8G3tấc, thRDfWì SjcTlàm saRDfWo cũngSjcT iW5bkhông bổRDfW nSjcThào đượcRDfW tớiRDfW iW5bngực NQbpHứa TiRDfWên nữa.RDfW Tiểb8G3u cNQbphính iW5bthái ủySjcT khuấtiW5b ngẩiW5bng đầu,NQbp liềniW5b thấySjcT NQbpBạch TiW5bố Trinb8G3h mặtiW5b lb8G3ạnh, điW5bang túiW5bm ciW5bổ áb8G3o nób8G3 lênNQbp, kSjcThông cSjcTho nóRDfW b8G3tiến tSjcThêm nNQbpửa bước.

“Sư RDfWphụ...” iW5bTiểu cRDfWhính tb8G3hái SjcTmở b8G3to đôiNQbp mắtNQbp b8G3đen lóRDfWng lánSjcTh rưRDfWng rưNQbpng, đầyNQbp ủySjcT khuNQbpất nhìnb8G3  Bạcb8G3h TốiW5b SjcTTrinh, khángRDfW nghiW5bị hànhb8G3 độngSjcT RDfWcủa hắn.

“Tiểu hNQbpài tửSjcT  NQbpmà huyiW5bnh cRDfWũng NQbpghen b8G3à.” Hb8G3ứa RDfWTiên đẩSjcTy RDfWtay BạNQbpch TRDfWố TiW5brinh rRDfWa, iW5bmột tab8G3y ômiW5b b8G3lấy Tiểub8G3 chínhiW5b tiW5bhái đNQbpang lb8G3ã chãiW5b chựSjcTc kiW5bhóc vàoNQbp tSjcTrong ngựcNQbp. TNQbpiểu chíSjcTnh tb8G3hái nheRDfWo NQbpmắt lại,iW5b cũnSjcTg thậtiW5b chặtRDfW ôb8G3m ciW5bổ Hứb8G3a Tiên.

“Tu luyệnRDfW SjcTthế nNQbpào rồi?”NQbp Giọnb8G3g BạchiW5b NQbpTố SjcTTrinh giiW5bờ SjcTphút SjcTnày âmNQbp lb8G3ãnh NQbpvô cùng.

“Dạ...” TiiW5bểu cSjcThính tRDfWhái NQbpcó SjcTchút bNQbpối rốiiW5b, cắNQbpn cắnNQbp đầuSjcT ngóiW5bn iW5btay, mớiSjcT yếuRDfW ớtiW5b nói,iW5b “ConSjcT SjcTrất cRDfWố gắng.”

“Vậy thìNQbp tốtSjcT.” BạSjcTch SjcTTố TriNQbpnh xeb8G3m xétb8G3 iW5btu RDfWvi SjcTTiểu chíb8G3nh b8G3thái, thiW5bấy b8G3so iW5bvới trướciW5b kSjcTia SjcTtinh tSjcTiến iW5bhơn mộtiW5b cNQbphút rồiNQbp, lúiW5bc nàyNQbp b8G3mới bSjcTỏ quNQbpa RDfWcho nó.

“Hứa TRDfWiên, ngiW5bươi SjcTcó RDfWlinh RDfWcăn rồiSjcT?” RDfWTiểu RDfWThanh NQbpvẫn NQbpkhông nóiW5bi gNQbpì liW5búc nàyRDfW bỗngiW5b nhiêiW5bn SjcTkinh ngạcRDfW iW5bmở miệnSjcTg, iW5bmới vRDfWừa rb8G3ồi hắnRDfW NQbpvẫn NQbpđang quNQbpan sáSjcTt HứaRDfW TiRDfWên, cSjcTảm tNQbphấy HiW5bứa Tiênb8G3 cób8G3 cáSjcTi giW5bì đNQbpó khiW5bang NQbpkhác. HiệnSjcT tạRDfWi rốtiW5b cụb8G3c hiiW5bểu đượcNQbp iW5blà b8G3do đâu.

“Ừ, TiểuRDfW BạchNQbp đãb8G3 tìmb8G3 đSjcTan tiW5bhảo RDfWcho tNQbpa SjcTăn SjcTđó.” b8G3Hứa Tib8G3ên cRDfWao hNQbpứng nói.

“Cái b8G3gì? SjcTChỗ nguiW5by hiểmiW5b nb8G3hư vậNQbpy, đạib8G3 cNQbpa huynh...RDfW” TiSjcTểu Tb8G3hanh RDfWkinh NQbpngạc thấpNQbp SjcTgiọng SjcThô lêRDfWn, nb8G3hìn vSjcTề phb8G3ía BạciW5bh TRDfWố Trinh.

Bạch TiW5bố TrinSjcTh lb8G3ại lb8G3ạnh lùngb8G3 lườmSjcT lNQbpại, đeRDfWm câSjcTu nRDfWói kNQbpế tiếpNQbp củaRDfW TRDfWiểu Tb8G3hanh éb8G3p trb8G3ở về.

Hứa TiêNQbpn ngơSjcT niW5bgác, nhSjcTìn iW5bvề phíaNQbp NQbpvẻ mặtb8G3 khôngSjcT điW5bổi củaiW5b BSjcTạch b8G3Tố Trib8G3nh, SjcTcau màyiW5b liW5bo lắngSjcT hỏi:b8G3 “NQbpNơi đSjcTan thảRDfWo sinRDfWh trưởng,NQbp rấSjcTt ngRDfWuy hiểmiW5b ciW5bó phiW5bải hb8G3ay không?”

Bạch b8G3Tố TNQbprinh kSjcThông nóiSjcT gì.

Hứa TiSjcTên cắniW5b b8G3cắn iW5bmôi, nhìSjcTn BạchRDfW RDfWTố TrSjcTinh miW5bặt khôngNQbp chútb8G3 iW5bthay đổi,RDfW nhưSjcTng tb8G3rong liW5bòng vSjcTô cùnNQbpg phiW5bức tạpRDfW. RDfWTiểu BạRDfWch vìiW5b miW5bình lạiRDfW mạoNQbp hiểmNQbp nhb8G3ư vậy...RDfW CóRDfW cảmiW5b độSjcTng, SjcTlo lắng,b8G3 cònRDfW cóSjcT sợSjcT hãi.

“Ha hRDfWả, b8G3ha SjcTha, vậy,iW5b vậyb8G3 HứaRDfW NQbpTiên ngưiW5bơi SjcTphải chăRDfWm ciW5bhỉ SjcTtu luRDfWyện đSjcTó, đừiW5bng b8G3lãng RDfWphí b8G3khổ tSjcTâm củSjcTa đạiSjcT NQbpca ta.”iW5b TiểNQbpu b8G3Thanh b8G3biết mRDfWình nb8G3ói saNQbpi nóSjcTi rồiNQbp, ngượniW5bg NQbpngùng cưb8G3ời cười,NQbp vộRDfWi đánhiW5b b8G3trống lảng.

“Ừ.” HứaNQbp TiW5biên nRDfWặng nb8G3ề gậNQbpt đầu,RDfW đáb8G3p ứng.

“Nàng SjcTđi ngiW5bhỉ b8G3ngơi trướRDfWc đi.RDfW RDfWTa điW5bi NQbpxử liW5bý chuyNQbpện vănNQbp thư.”RDfW b8G3Bạch TốSjcT Trib8G3nh nóiW5bi xoiW5bng khônNQbpg đợRDfWi HứaRDfW TiSjcTên trảRDfW iW5blời, ngườib8G3 đãb8G3 NQbpbiến iW5bmất ngaRDfWy tiW5bại chỗ.

“Ngươi cSjcTó đóSjcTi bụngSjcT NQbpkhông? Tb8G3a chuẩnNQbp bịb8G3 điểmb8G3 tâiW5bm b8G3cho ngSjcTươi b8G3nha.” TiểuRDfW ThiW5banh nhiW5bìn HứaiW5b TiênRDfW NQbpsững sSjcTờ đứSjcTng ởSjcT tạiRDfW chỗb8G3, mởRDfW miệSjcTng hỏi.

“Nga, đúngiW5b iW5blà iW5bcó NQbpchút đóiNQbp bụnb8G3g, tRDfWa muốnNQbp SjcTăn sữab8G3 b8G3đậu nàniW5bh bánRDfWh quẩyb8G3.” HứiW5ba TiRDfWên sờNQbp iW5bsờ bụnb8G3g, lúRDfWc RDfWnày mớiiW5b cảmb8G3 thấyNQbp cb8G3ó b8G3chút đói.

“Một látNQbp nữNQbpa tiW5ba b8G3ra ngoàNQbpi mua.”b8G3 TiiW5bểu ThiW5banh tSjcTức gb8G3iận nói.

“Thỏ iW5bta nuSjcTôi thRDfWế nàoSjcT rồi,iW5b cóNQbp mậpSjcT hNQbpay không?”NQbp NQbpHứa TiW5biên NQbpôm Tiểub8G3 chíRDfWnh tháiW5bi hướngSjcT hậuRDfW RDfWviện điW5bi tớRDfWi, “CònSjcT b8G3có, b8G3cây rSjcTụng RDfWtiền củab8G3 NQbpta đSjcTâu, liW5bớn liW5bên chúSjcTt b8G3nào chưa?”

Tiểu TSjcThanh khóiW5be SjcTmiệng iW5bco qSjcTuắp: “CâRDfWy rụnNQbpg tiền?”

“Chính lNQbpà SjcTcây LRDfWinh Âmb8G3 RDfWmà b8G3ta SjcTcùng TiểRDfWu BạciW5bh đRDfWi Phổb8G3 ĐiW5bà sơNQbpn SjcTlấy NQbpvề đó.”b8G3 HứiW5ba TiêNQbpn NQbpkhẩu b8G3khí rấtNQbp khiniW5bh bỉ.

Cây Lib8G3nh SjcTÂm lNQbpà cRDfWây iW5brụng tiền...

Tiểu TNQbphanh cảmRDfW thấyNQbp rấtb8G3 RDfWvô lực.

Chưa tớiW5bi giữab8G3 trưRDfWa, BạchRDfW TốiW5b Tb8G3rinh đãb8G3 trởSjcT lại.

Hứa SjcTTiên ngRDfWhênh NQbpđón: “ChuyệnNQbp đềuNQbp giNQbpải quNQbpyết NQbpxong rồi?”

Bạch TốSjcT TSjcTrinh nRDfWhàn nhSjcTạt gNQbpật đầu:iW5b “Ừ.RDfW” Chuyệnb8G3 đãRDfW giảiNQbp NQbpquyết, nhiW5bưng liW5bà khôNQbpng phNQbpải hắSjcTn giảiW5bi qiW5buyết. NQbpKhi RDfWhắn tớNQbpi iW5bphát SjcThiện Lb8G3ương LiiW5bên b8G3đã đeb8G3m chuSjcTyện ciW5bủa HứaiW5b Tiêb8G3n làmRDfW xSjcTong RDfWhết rồi,RDfW đãRDfW gửiiW5b iW5bvăn b8G3thư cb8G3ho nNQbpàng SjcTtrở b8G3về tb8G3rấn GiSjcTang. TSjcTinh thầSjcTn LưiW5bơng Lb8G3iên kRDfWhông đượciW5b tốNQbpt chNQbpo lắmiW5b, iW5bvẫn sắb8G3c mặb8G3t táNQbpi nhợtiW5b nRDfWgồi b8G3ở trNQbpước bàNQbpn đọcSjcT iW5bsách niW5bhìn văniW5b thNQbpư điềSjcTu phNQbpái kiiW5ba kb8G3hông niW5bói gRDfWì. Bấtb8G3 quiW5bá, nhữngiW5b thứb8G3 nàyRDfW, BạcNQbph NQbpTố TriiW5bnh đươnRDfWg nhiSjcTên SjcTsẽ khônRDfWg đểSjcT chRDfWo SjcTHứa TiiW5bên biết.

“Vậy chSjcTúng tRDfWa NQbpcó thểNQbp trởRDfW vềSjcT RDfWTrấn NQbpGiang rồib8G3?” HứaNQbp TiNQbpên cab8G3o hứngb8G3 hỏi,iW5b “PhảiRDfW manSjcTg thNQbpeo tNQbphỏ cSjcTủa tRDfWa, còiW5bn cNQbpó b8G3cây rNQbpụng tiềnSjcT cb8G3ủa tSjcTa RDfWnữa. VềiW5b đRDfWến niW5bhà tiW5bỷ tỷNQbp nhSjcTìn thấySjcT cRDfWhúng tNQbpa nhấtSjcT RDfWđịnh sẽSjcT rSjcTất caiW5bo hứng.”

Bạch iW5bTố TiW5brinh vừab8G3 SjcTnghe câb8G3y rụngRDfW tb8G3iền ciW5bũng biếb8G3t Hb8G3ứa TRDfWiên ámRDfW chb8G3ỉ cáiW5bi gìRDfW, gậtNQbp SjcTđầu đồngNQbp ý.

Hứa TiêiW5bn cùnSjcTg BạNQbpch Tb8G3ố TNQbprinh điW5bi tiW5brước, Tib8G3ểu SjcTThanh cùngNQbp TiểuRDfW chRDfWính thRDfWái b8G3chờ dNQbpàn xSjcTếp xSjcTong điW5bâu đấyNQbp sSjcTẽ điW5bem thỏb8G3 cùnRDfWg iW5bcây LiW5binh ÂSjcTm SjcTmang vNQbpề sau.

Đứng ởb8G3 cửiW5ba, NQbpHứa TiênNQbp gõSjcT thNQbpật lâu,iW5b mớiRDfW nghNQbpe đượcb8G3 NQbptiếng bướb8G3c chSjcTân vaiW5bng lSjcTên bêNQbpn trong.

“Tới liềiW5bn, tớNQbpi liềnRDfW, RDfWgõ cáNQbpi gìRDfW mNQbpà gRDfWõ RDfWa, cửaRDfW b8G3cũng sắpNQbp bịb8G3 giW5bõ thủnSjcTg rồi.RDfW” BêniW5b tronb8G3g SjcTlà giọngiW5b nóiiW5b RDfWquen thuiW5bộc củaiW5b NQbpHứa KRDfWiều Dung.

Vừa SjcTmở cửaNQbp rab8G3, thRDfWấy HứiW5ba Tiêb8G3n, Hứab8G3 SjcTKiều DuiW5bng RDfWmừng tớiRDfW nướcb8G3 b8G3mắt lRDfWiền b8G3tí táRDfWch chảyb8G3 xuống.

“Hán Văn,b8G3 Hánb8G3 Văn,RDfW thRDfWật sựRDfW làiW5b muRDfWội sao.”b8G3 HứaiW5b Kiềub8G3 NQbpDung b8G3kéo taSjcTy b8G3Hứa TiiW5bên khônRDfWg buNQbpông, sợSjcT SjcTlà mìiW5bnh đaRDfWng nằmiW5b mơ.

“Là muộiiW5b, tb8G3ỷ tỷ.”SjcT iW5bHứa TiênSjcT cũNQbpng nb8G3ắm NQbptay HứSjcTa NQbpKiều DunNQbpg, caNQbpo hứngRDfW khôRDfWng thôb8G3i. RDfWChợt thb8G3ấy bụngSjcT HứiW5ba KiềuRDfW DunRDfWg SjcTkia khẽRDfW nhôRDfW rNQbpa, SjcTkinh ngạiW5bc hỏi,b8G3 “RDfWTỷ tỷ,NQbp tỷ,iW5b RDfWtỷ miW5bang thai?”

Trên miW5bặt HứaRDfW KiNQbpều Dub8G3ng hiệnb8G3 lênb8G3 nụRDfW ciW5bười hiW5bạnh phúcSjcT, liW5bôi kiW5béo HứaRDfW Tiên:NQbp “MauRDfW, maiW5bu vb8G3ào NQbprồi NQbphãy niW5bói.” BSjcTỗng nhSjcTiên lNQbpại cảmNQbp thNQbpấy cNQbpó điểSjcTm gìRDfW lb8G3à SjcTlạ, lúcNQbp nàySjcT mSjcTới nhìRDfWn vềiW5b piW5bhía b8G3những ngườib8G3 iW5bbên b8G3cạnh HứNQbpa TSjcTiên, chợtiW5b nRDfWói, “ARDfWi nRDfWha, đệRDfW muRDfWội, SjcTta lạSjcTi NQbpkhông cóSjcT ciW5bhú ýb8G3 tớiNQbp RDfWmuội, thRDfWật lRDfWà, b8G3mau, đềNQbpu maNQbpu iW5bđi vàoRDfW RDfWđi đã.”

Ba ngườNQbpi vNQbpào phRDfWòng, HứaNQbp Kb8G3iều iW5bDung RDfWbận rb8G3ộn đNQbpi phiW5ba tRDfWrà, HứSjcTa Tiênb8G3 vộiiW5b vàngiW5b b8G3kéo nàRDfWng iW5blại: “Tỷ,iW5b tỷNQbp điW5bang manb8G3g SjcTthai, đừngNQbp vội,NQbp muộiW5bi phSjcTa làiW5b được.”

Hứa KiềuNQbp DuNQbpng ngồiW5bi xSjcTuống, RDfWsờ NQbpsờ NQbpbụng củb8G3a mìnRDfWh, tronNQbpg miW5bắt trSjcTàn đầySjcT yêub8G3 thương.

Hứa TiW5biên ciW5bùng HứSjcTa KiềRDfWu DunNQbpg đạSjcTi b8G3khái nóiRDfW RDfWtình trạnNQbpg gầnb8G3 đâSjcTy củSjcTa iW5bmình, HSjcTứa Kib8G3ều DunNQbpg nb8G3ghe HứaSjcT Tiêb8G3n nóiSjcT đượciW5b điềb8G3u vb8G3ề, khôniW5bg cb8G3ần phảiW5bi tiW5bha b8G3hương chịuRDfW tộRDfWi nữa,b8G3 liềnRDfW vuNQbpi mừb8G3ng mRDfWuốn điW5bi dSjcTâng hưb8G3ơng cSjcTho QiW5buan ÂSjcTm ĐạiiW5b sĩ,iW5b nóNQbpi SjcTrằng iW5bđều nhiW5bờ RDfWQuan Âb8G3m ĐạiiW5b sĩb8G3 phRDfWù hộSjcT mớiSjcT RDfWđược NQbpnhư viW5bậy. BạcRDfWh TốSjcT iW5bTrinh SjcTnghe đượcNQbp iW5blời NQbpnày, ániW5bh mắb8G3t tảSjcTn rSjcTa b8G3khí lRDfWạnh. BêRDfWn iW5btrên NQbpQuan iW5bÂm ĐạiSjcT sĩSjcT hNQbpắt hơRDfWi mộtNQbp cái,SjcT sờRDfW sờRDfW cáSjcTi mNQbpũi củab8G3 RDfWmình. ĐồngSjcT tiW5bử bênb8G3 cạnhb8G3 cũnNQbpg cảiW5bm thRDfWấy iW5bkỳ iW5bquái. iW5bThần tNQbpiên iW5bcòn cób8G3 thểb8G3 NQbpcảm cúmiW5b sao?

Hứa TiênSjcT nhìb8G3n chuNQbpng RDfWquanh, pNQbphát hNQbpiện RDfWđồ dùnSjcTg tiW5brong NQbpnhà đãRDfW đổb8G3i mới.SjcT MàNQbp khuôNQbpn mặNQbpt HứaRDfW Kb8G3iều DunRDfWg tỏaRDfW iW5bsáng SjcTrạng nNQbpgời cNQbpũng chứnRDfWg SjcTminh LNQbpý CônRDfWg Phủb8G3 chămNQbp b8G3sóc nSjcTàng vôb8G3 cùiW5bng tốt.

Hứa KiềuRDfW iW5bDung cRDfWố NQbpchấp RDfWdù tNQbphế nàb8G3o cũngSjcT mb8G3uốn HSjcTứa TiênRDfW ởSjcT chuniW5bg cNQbpùng bọiW5bn họ,RDfW NQbpHứa Tb8G3iên từRDfW iW5bchối khônRDfWg đượcRDfW đànhb8G3 phiW5bải đápNQbp ứng.iW5b BuổiNQbp NQbptối LRDfWý CôSjcTng SjcTPhủ tRDfWrở về,NQbp ngườiiW5b iW5bmột nhàNQbp b8G3tụ SjcTlại vớiRDfW nhauiW5b. LýiW5b CôngiW5b PhiW5bủ hỏiSjcT HSjcTứa b8G3Tiên b8G3có tíniW5bh NQbptoán gìSjcT khônNQbpg, HứaiW5b iW5bTiên cònSjcT cNQbphưa trảRDfW lời,NQbp RDfWBạch TốNQbp TiW5brinh đãRDfW miW5bở miệng,SjcT nóiiW5b chuẩnNQbp RDfWmở tiiW5bệm tb8G3huốc. LSjcTý CôiW5bng Phủb8G3 b8G3đồng SjcTý liiW5ba lịa.

Buổi tối,iW5b HứaNQbp TSjcTiên hỏRDfWi Bb8G3ạch iW5bTố SjcTTrinh chb8G3uyện này,b8G3 NQbpBạch Tb8G3ố TrRDfWinh b8G3thản nhiêRDfWn nóib8G3: “NQbpTiệm thSjcTuốc tNQbpế iW5bthế cứuRDfW nSjcThân, lb8G3ại tb8G3ích RDfWgóp từngSjcT chútRDfW côRDfWng đức,b8G3 cóRDfW lợiNQbp chSjcTo vSjcTiệc b8G3tu hànhSjcT củiW5ba nàng.”

Hứa TiNQbpên lúcNQbp SjcTnày mRDfWới chSjcTợt hRDfWiểu, dNQbpĩ nhiSjcTên kb8G3hông cSjcTó SjcTý kb8G3iến nữa.

Qua RDfWhai iW5bngày sb8G3au, TiểuiW5b NQbpThanh cùnRDfWg TiểuiW5b chíRDfWnh NQbpthái cũb8G3ng tớiSjcT. CòiW5bn maSjcTng NQbptheo RDfWcây RDfWrụng tiềSjcTn iW5bcùng thiW5bỏ củaNQbp Hứab8G3 NQbpTiên trb8G3ở b8G3về, HNQbpứa iW5bTiên vâyiW5b quab8G3nh câyNQbp iW5brụng RDfWtiền b8G3vui mừRDfWng tớiW5bi mb8G3ức ánSjcTh mắtNQbp đềub8G3 iW5bhíp b8G3thành mộtRDfW đườb8G3ng SjcTthẳng rồi.

Cứ nhưiW5b vậy,SjcT HứaiW5b TSjcTiên mởNQbp mộSjcTt giNQbpan tiSjcTệm thuốc.b8G3 HứaNQbp KiềuSjcT DuSjcTng đặtRDfW tSjcTên làRDfW NQbpBảo SjcTAn đường,RDfW SjcTlàm cNQbpho mặtiW5b HứaRDfW TiSjcTên sub8G3ng huyếRDfWt. Bb8G3ảo iW5bAn đườngiW5b, niW5bghĩ cảSjcT nSjcTửa ngàNQbpy tb8G3rời kếtRDfW quảRDfW vẫnb8G3 NQbplấy cáNQbpi tênRDfW này.

Những RDfWngày tiếRDfWp theSjcTo tRDfWrôi b8G3qua niW5bhàn nhb8G3ã RDfWmà b8G3thư thái.iW5b Cácb8G3 NQbpca bệnhRDfW phNQbpổ SjcTbiến thìSjcT db8G3o HứRDfWa TiêNQbpn rNQbpa iW5btay xửNQbp lNQbpý, b8G3còn iW5bcác tạiW5bp chứNQbpng nab8G3n RDfWy SjcTkhông xSjcTử iW5blý được,NQbp tRDfWhì BạcSjcTh TốiW5b Trinb8G3h sẽb8G3 NQbpra tayb8G3. DầnRDfW dSjcTà, RDfWdanh tiếnSjcTg củNQbpa iW5bBảo ARDfWn đườngb8G3 SjcTliền lab8G3n b8G3xa. ĐặiW5bc SjcTbiệt lRDfWà chuyệRDfWn Bảob8G3 ARDfWn đườngNQbp cRDfWó mộtiW5b loạiiW5b thuốcNQbp b8G3bí cSjcThế, ciW5bó thểNQbp giSjcTúp thuậb8G3n iW5bsinh. GiáiW5b tNQbpiền iW5btuy hơiiW5b cab8G3o, nRDfWhưng mọSjcTi RDfWngười vẫnSjcT đềuSjcT chb8G3ấp SjcTnhận. b8G3Bởi NQbpvì b8G3sinh coiW5bn ciW5bhính lNQbpà đib8G3 dạRDfWo NQbpQuỷ Môb8G3n quanNQbp, tốniW5b chútiW5b RDfWtiền cSjcTó tb8G3hể bảob8G3 vNQbpệ mẫuiW5b tửRDfW bìnhSjcT anNQbp, thấRDfWy NQbpthế NQbpnào cSjcTũng lSjcTà chuyệnRDfW iW5bvô cùb8G3ng NQbpcó NQbplời. BRDfWởi vRDfWì tiiW5bệm thuRDfWốc, HứaRDfW NQbpTiên nếuSjcT niW5bhư thâb8G3n làSjcT nữNQbp tNQbpử rNQbpa mNQbpặt cũRDfWng khNQbpông ổn,NQbp chSjcTo nêb8G3n nNQbpàng cũnRDfWg cb8G3hưa lậb8G3p tSjcTức SjcTkhôi pNQbphục thânb8G3 phb8G3ận NQbpcủa mb8G3ình. b8G3Tạm tNQbphời cSjcTứ nhưSjcT vậSjcTy tiếpRDfW tục.

“Oa niW5bha nhaiW5b, TiSjcTểu b8G3Bạch, rSjcTất nRDfWhiều bạcNQbp đó.”NQbp HứiW5ba Tb8G3iên nhb8G3ìn điW5bống bạcSjcT trắngRDfW NQbplóa trNQbpên bàb8G3n, khSjcTóe miệnb8G3g thiiW5bếu chúNQbpt nRDfWữa chiW5bảy iW5bnước miếng.RDfW Nb8G3àng đangb8G3 tb8G3ính lấRDfWy thêNQbpm chútRDfW bb8G3ạc đưaiW5b cb8G3ho HSjcTứa KiSjcTều Dungb8G3, đRDfWể Hứb8G3a b8G3Kiều Dunb8G3g muNQbpa thêmRDfW b8G3vài thứ.iW5b NQbpChi tb8G3iêu SjcTngày thNQbpường cũb8G3ng tốniW5b khôNQbpng ít.

“Như ngiW5bươi vậy,iW5b cSjcTòn muSjcTốn tb8G3u tiên?”b8G3 TiểuiW5b Thanb8G3h ởSjcT SjcTbên cạnRDfWh iW5bkhinh bỉ.

“Cũng khôngb8G3 tNQbphể niW5bói nNQbphư vậyRDfW aRDfW, cSjcTó tiềiW5bn cRDfWó thRDfWể sb8G3ui mRDfWa khiếiW5bn qSjcTuỷ b8G3mà khôngiW5b phảiRDfW saRDfWo? ThSjcTần tiênRDfW chẳNQbpng lẽiW5b khônSjcTg cầnRDfW hươRDfWng khóiW5bi cunRDfWg b8G3phụng cRDfWhắc? QuỷSjcT saNQbpi NQbpkhông iW5bcần tiềnb8G3 âmiW5b phủRDfW à?”RDfW HRDfWứa TiSjcTên thuậSjcTn miệRDfWng phảnRDfW bác.

Tiểu ThaSjcTnh cứngiW5b họNQbpng, SjcThắn kRDfWhông thểRDfW iW5bkhông thừaSjcT nhậnb8G3 lRDfWời nàyNQbp HứaRDfW Tiêb8G3n nRDfWói đúngRDfW rồi...

Hứa Tiêb8G3n nb8G3hìn sb8G3ắc RDfWmặt Tiểub8G3 ThaNQbpnh, hiếuNQbp kb8G3ỳ nóiRDfW: SjcT“Chẳng lẽiW5b tb8G3a b8G3nói đúngRDfW rồi?”NQbp Thậb8G3t NQbpra thìb8G3 HSjcTứa TiênSjcT chỉb8G3 làb8G3 RDfWnói iW5bmò thôSjcTi, bởiRDfW vìNQbp sựiW5b b8G3kiện PiW5bháp iW5bHải RDfWkia chRDfWo nênSjcT nàNQbpng mSjcTới SjcTnói rRDfWa mNQbpột iW5bphen vừaSjcT rồi.

Bạch NQbpTố TriNQbpnh lúiW5bc iW5bnày mởRDfW miệng:SjcT “Phải”

Tiểu BạcNQbph mb8G3ở miệng,NQbp SjcTvậy cònSjcT b8G3có thb8G3ể NQbpgiả sao?

Oanh ——NQbp Hứab8G3 Tb8G3iên cSjcThợt cb8G3ảm SjcTthấy thiêniW5b b8G3lôi (sấRDfWm b8G3sét) SjcTcuồn cuộSjcTn, kNQbphông ngNQbphĩ tb8G3ới mNQbpình lSjcTại NQbpnói trúb8G3ng rồi.

Cho nêniW5b, NQbpngày thứiW5b haSjcTi, HứRDfWa Tib8G3ên mub8G3a rấRDfWt nhiềiW5bu tráiSjcT câSjcTy tươiW5bi, nhanNQbpg đènSjcT thưb8G3ợng hạnSjcTg, vb8G3ề đếnRDfW nhRDfWà, chiW5bạy thẳniW5bg tớRDfWi trưSjcTớc bứciW5b họaNQbp b8G3Quan Âmb8G3 ĐNQbpại sRDfWĩ. XếpNQbp toànRDfW bộRDfW tráRDfWi câRDfWy raSjcT, RDfWsau đóNQbp đốtRDfW nhaRDfWng đNQbpèn, RDfWrồi iW5bhành lễ.b8G3 TrSjcTong miệngRDfW lẩmb8G3 bẩmb8G3: “QuanRDfW Thếb8G3 Âb8G3m BồNQbp Tát,b8G3 sb8G3au nàRDfWy tiW5ba mỗiSjcT SjcTngày đềuiW5b mb8G3ua RDfWcho ngàNQbpi tráiRDfW NQbpcây tươiW5bi nSjcTgon, nhiW5bang đènRDfW thưb8G3ợng hạng.SjcT ChiW5bo nên,NQbp vềSjcT saNQbpu RDfWxin cSjcThiếu cốSjcT nhiềub8G3 hSjcTơn nha.”

Hứa SjcTKiều RDfWDung b8G3vừa lSjcTúc điNQbp vàoiW5b, ngb8G3he đượcNQbp b8G3lời cầuSjcT ngiW5buyện cb8G3ò SjcTkè mặcSjcT cSjcTả cb8G3ủa RDfWHứa Tiên,RDfW vừaRDfW siW5bợ vừaiW5b giậnb8G3, đRDfWưa b8G3tay gõSjcT mộtRDfW SjcTcái lênRDfW b8G3đầu Hb8G3ứa TiNQbpên: b8G3“Muội đứaSjcT nhỏiW5b đSjcTáng chếtSjcT RDfWnày, nóib8G3 cáSjcTi gìb8G3 tb8G3hế hả.b8G3 Qub8G3an ÂmNQbp SjcTBồ b8G3Tát háRDfW lạiNQbp đNQbpể yb8G3ên chSjcTo muộiNQbp khb8G3inh SjcTnhờn nhSjcTư vậy?”

Hứa TiêiW5bn ômb8G3 đRDfWầu, iW5bkhông phụcSjcT SjcTnói: “NóiiW5b sub8G3ông thNQbpì iW5bcó iW5bích iW5bgì chứ,NQbp chiW5búng tiW5ba cầnNQbp phảiNQbp SjcTnói thựcRDfW iW5btế, thựSjcTc SjcTtế a.”

“Muội đứab8G3 nhỏb8G3 iW5bđáng chRDfWết này,b8G3 lb8G3ại NQbpcòn cSjcTố cãi...”

Trên.

“Không tệ,RDfW rấtb8G3 cóiW5b chiW5bí hướb8G3ng.” TrênNQbp khuSjcTôn mặtNQbp tuấb8G3n NQbpmỹ củb8G3a RDfWKim RDfWThiền TửRDfW hiệnSjcT lNQbpên nSjcTụ cười.

Quan RDfWÂm NQbpĐại RDfWsĩ vSjcTừa iW5blòng SjcTgật đầu:NQbp “KhônNQbpg uSjcTổng RDfWta gRDfWiúp nànSjcTg nhiềNQbpu nSjcThư thế.”

“Bất qNQbpuá, b8G3nói SjcTđi cRDfWũng phb8G3ải nób8G3i lạiNQbp, tạSjcTi sSjcTao chỉNQbp iW5bcung b8G3phụng ngNQbpươi, khôniW5bg SjcTcó phầnNQbp củaiW5b iW5bta?” b8G3Kim Tb8G3hiền iW5bTử NQbptrong lòb8G3ng bấtiW5b bình.

“Ai bảob8G3 ngươNQbpi khôNQbpng chiW5bịu hiSjcTển linh.NQbp” QNQbpuan ÂSjcTm Đạib8G3 sĩNQbp khinRDfWh tiW5bhường RDfWvạch rõ.

Kim ThiềNQbpn tửRDfW ngẩRDfWng đầuRDfW b8G3đảo cặpb8G3 mRDfWắt trắnSjcTg iW5bdã, sab8G3u RDfWđó troniW5bg lòngiW5b nSjcTổi lênRDfW tíRDfWnh toán.SjcT Xeb8G3m rNQbpa kNQbphi b8G3nào b8G3đó mìnhiW5b cũiW5bng phảiRDfW hiNQbpển liRDfWnh mộtb8G3 iW5bchút mớiiW5b được.

Cuộc sSjcTống nSjcTgày từSjcTng ngàiW5by trôRDfWi qiW5bua, HứaNQbp TNQbpiên mỗiW5bi ngàRDfWy SjcTở NQbpBảo NQbpAn đưb8G3ờng kháSjcTm bệSjcTnh, BNQbpạch b8G3Tố TriiW5bnh cRDfWùng iW5bTiểu TiW5bhanh dạb8G3y TiểuSjcT chb8G3ính tNQbphái phRDfWáp thuiW5bật, NQbpđốc tiW5bhúc nóNQbp tiW5bu luySjcTện. BuSjcTổi iW5btối HứSjcTa TiêNQbpn RDfWtrở viW5bề, BNQbpạch Tb8G3ố TriW5binh sẽiW5b dạyiW5b nàSjcTng mộtRDfW chútb8G3 RDfWpháp thuậtNQbp nềNQbpn tảniW5bg. CònSjcT thuậSjcTt pSjcThi hànhb8G3 màRDfW RDfWHứa iW5bTiên iW5btâm tâNQbpm b8G3niệm niệm,iW5b SjcTvẫn cNQbpòn rấtNQbp xa.

Hôm naRDfWy, Hứab8G3 TRDfWiên vừNQbpa vRDfWề tSjcTới nhàb8G3, HứNQbpa Kb8G3iều DuSjcTng NQbpliền lSjcTôi kéb8G3o SjcTtay niW5bàng, vẻNQbp b8G3mặt b8G3ngưng trọngNQbp nRDfWói: “Hánb8G3 Văb8G3n, troniW5bg thRDfWời gSjcTian nb8G3ày muộiNQbp đừnb8G3g NQbpđi rb8G3a ngoRDfWài NQbpvào buổiRDfW tối.”

“Tại b8G3sao RDfWvậy?” HứaiW5b TiênRDfW ngiW5bhi iW5bhoặc hỏi.

“Đã b8G3xảy rb8G3a NQbpchuyện rb8G3ồi. TRDfWỷ NQbpphu củaiW5b SjcTmuội nóNQbpi gầNQbpn đb8G3ây SjcTcó vSjcTài nSjcTữ tửb8G3 SjcTbị mấtiW5b tíciW5bh, lạiNQbp khôSjcTng NQbpco bấtSjcT kìiW5b RDfWđầu mốiNQbp nào”iW5b SjcTHứa NQbpKiều b8G3Dung khuôSjcTn mặtNQbp đầiW5by iW5bu sầu.

“Muội khônb8G3g cóRDfW niW5bghe RDfWtỷ phNQbpu SjcTnói iW5bchuyện nàSjcTy mà.”NQbp iW5bHứa TiRDfWên nSjcThìn bộRDfW dạngiW5b b8G3rầu rĩSjcT b8G3của Hb8G3ứa Kib8G3ều DunRDfWg, ciW5bàng nRDfWghi hoặc.

“Tỷ phSjcTu mb8G3uội sợb8G3 chRDfWúng tiW5ba RDfWlo lRDfWắng, RDfWnên khôngSjcT niW5bói. HôNQbpm qSjcTua SjcTbị đáb8G3nh điW5bược nâniW5bg SjcTtrở viW5bề tiW5bỷ mRDfWới biếtNQbp chuyiW5bện NQbpđó.” HiW5bứa KiềuNQbp DunRDfWg vừRDfWa nNQbpói nưiW5bớc b8G3mắt liềniW5b chiW5bảy xuống,iW5b laRDfWu điRDfW rồiNQbp SjcTnói, “TỷSjcT phiW5bu NQbpmuội nóiiW5b, SjcTnửa b8G3tháng gầnb8G3 đâiW5by liênRDfW tụcRDfW mNQbpất tSjcTích khôngSjcT íb8G3t nữRDfW tử,RDfW tNQbpra tb8G3hế nSjcTào cb8G3ũng RDfWtra kSjcThông đượcNQbp tuniW5bg NQbptích. RDfWBan đầb8G3u cRDfWho lNQbpà bọnRDfW NQbplừa đảob8G3 iW5b(*) làm,NQbp nhưngRDfW cSjcTanh chặtb8G3 b8G3cửa tSjcThành, cRDfWũng khôngb8G3 thấSjcTy cóiW5b b8G3ai khảRDfW ngNQbphi rSjcTa RDfWvào. SjcTNếu iW5bkhông đượb8G3c pháSjcT án,SjcT tỷRDfW SjcTphu muiW5bội sợiW5b b8G3là sẽNQbp bịb8G3 cáchNQbp iW5bchức mất.”

(*) NguyênRDfW viW5băn lRDfWà quảiiW5b tử:NQbp NQbpnghĩa liW5bà bọnNQbp lừab8G3 đảo,b8G3 bNQbpắt cóc,RDfW miW5bẹ mìnRDfW. TiW5ba địb8G3nh NQbpđể mNQbpẹ SjcTmìn miW5bà thấNQbpy nRDfWó hiệb8G3n đạiRDfW quáNQbp nênRDfW lNQbpại thôi.

Hứa TiêNQbpn sửngRDfW RDfWsốt, cb8G3huyện nàyRDfW SjcTnghe tựaSjcT b8G3hồ rấtiW5b b8G3không NQbptầm thường.

“Tóm SjcTlại, SjcTbuổi tốiiW5b muSjcTội đừngSjcT rb8G3a ngoàiW5bi.” HứaNQbp Kib8G3ều DunNQbpg lạiiW5b tiếpiW5b tiW5bục dặnb8G3 dò.

“Muội biiW5bết rb8G3ồi.” HứaSjcT Tib8G3ên SjcTgật đầuNQbp, “RDfWTỷ NQbpphu điW5bã tNQbpìm đạiRDfW pRDfWhu RDfWxem b8G3qua chưa?”

“Rồi, iW5bcũng đãRDfW bôSjcTi thuốcb8G3 rb8G3ồi.” RDfWTâm tìb8G3nh NQbpHứa KiềuRDfW DSjcTung vb8G3ẫn khôngiW5b tốtRDfW lắm.

“Không iW5bcó chuyRDfWện b8G3gì SjcTđâu, tỷiW5b NQbpphu trb8G3ẻ tb8G3uổi, rấtNQbp iW5bmau siW5bẽ b8G3khôi RDfWphục iW5bthôi. iW5bTỷ đSjcTang manNQbpg hSjcTài tb8G3ử, đRDfWừng thưb8G3ơng tâm,iW5b đốiSjcT vNQbpới hàiRDfW tSjcTử tb8G3rong bụngb8G3 khôngiW5b tốSjcTt đâu.”NQbp Hb8G3ứa TiNQbpên khuyNQbpên giW5biải, nhưngNQbp tiW5brong lòRDfWng NQbpthầm suiW5by b8G3tư cb8G3huyện này.iW5b NghĩiW5b láRDfWt nữab8G3 điSjcT tìmRDfW Tiểub8G3 iW5bBạch thưiW5bơng lượniW5bg mộtSjcT SjcTchút mớiSjcT được.

“Ừ, iW5btỷ biếSjcTt rb8G3ồi. SjcTTỷ đNQbpi phRDfWòng bRDfWếp xRDfWem mộSjcTt chútb8G3 TRDfWiểu ThNQbpanh b8G3làm cơmRDfW xob8G3ng chưb8G3a.” HứiW5ba KiềuNQbp DNQbpung gậtiW5b đầuSjcT, NQbplau kb8G3hô nướciW5b mắt,NQbp miễiW5bn cưỡngSjcT lộSjcT rb8G3a nSjcTụ NQbpcười, đb8G3i xuốRDfWng bếp.

Buổi tiW5bối, HứaSjcT Tiêb8G3n iW5bđem b8G3chuyện niW5bày nSjcTói chSjcTo NQbpBạch iW5bTố Trinh.

Bạch TốNQbp TSjcTrinh trầmb8G3 tưb8G3 rồiRDfW nóiSjcT: “HNQbpẳn SjcTlà RDfWyêu quáiRDfW làm.”

“Ta cũngb8G3 vRDfWậy cảmiW5b tNQbphấy lb8G3à yêRDfWu qiW5buái.” HiW5bứa TSjcTiên gậRDfWt đầSjcTu, “TNQbpỷ phb8G3u bâySjcT giờNQbp cb8G3òn đNQbpang nằmiW5b ởSjcT trêRDfWn giườnSjcTg đâyNQbp, iW5bhay làb8G3 SjcTchúng tb8G3a giW5biúp SjcTtỷ piW5bhu dRDfWiệt trừNQbp têniW5b yNQbpêu quáSjcTi nàRDfWy đRDfWi. ĐâiW5by NQbpcũng làNQbp iW5bcông đứcNQbp đó?”

“Được” BạSjcTch TốNQbp TSjcTrinh nhb8G3àn nhRDfWạt gSjcTật đầu.

“Hắc hb8G3ắc, cóSjcT thểb8G3 thiW5bử mộtSjcT chúiW5bt pháb8G3p thuậNQbpt hub8G3ynh dạiW5by tRDfWa rồi.NQbp” HứSjcTa TiW5biên hưb8G3ng phấnNQbp NQbpreo lên.

Bạch TốNQbp TSjcTrinh nhìSjcTn b8G3bộ dạngiW5b b8G3hưng phấnb8G3 củaSjcT Hứb8G3a TiSjcTên, tiW5brong b8G3mắt nổib8G3 b8G3lên vRDfWẻ sSjcTủng b8G3nịch, nNQbphẹ nhàb8G3ng b8G3nói: “Ừ.RDfW” SjcTBất kểSjcT pRDfWhát sNQbpinh NQbpcái gRDfWì, hSjcTắn cũngb8G3 sẽRDfW đứngiW5b iW5bở bêb8G3n cạnSjcTh nàng,NQbp bảoRDfW iW5bvệ nNQbpàng, sẽb8G3 khôngb8G3 SjcTđể b8G3cho nàb8G3ng bịb8G3 mộtRDfW tiNQbpa tiW5bhương tổNQbpn nào.