You are here

Báo ân cái đầu ngươi ý! - Chương 30

Chương 3pf5k0: Ypf5kêu quái?

Đêm kexjGhuya yênRyun tRyunĩnh, BạexjGch RyunTố exjGTrinh lẳngpf5k lặngKxAF hRyunộ pháGaxGp cpf5kho HứKxAFa TGaxGiên, KxAFnhìn khupf5kôn exjGmặt exjGđỏ hRyunồng kKxAFhá thRyunường Ryuncủa ngườKxAFi trêRyunn giưGaxGờng GaxGkia, Ryunđáy mắKxAFt hKxAFắn hiệnpf5k lpf5kên ýRyun cexjGười Ryunôn nKxAFhu. KxAFCúi đGaxGầu exjGnhìn taexjGy mpf5kình, rồiRyun vươexjGn rGaxGa nắmpf5k thậtRyun chặpf5kt. Cảpf5k đờiGaxG GaxGnày, cRyunó lẽKxAF cexjGũng sẽpf5k khônexjGg bGaxGuông tay.

 

Mãi GaxGcho đếnKxAF Ryunkhi hừngKxAF sángRyun, Hpf5kứa Tiêpf5kn mớRyuni mKxAFơ mGaxGơ GaxGmàng màngRyun exjGtỉnh lại.exjG VừaGaxG mởexjG Ryunmắt liềGaxGn thấypf5k BạchKxAF Tốpf5k TrinKxAFh đanpf5kg GaxGđợi Ryunbên người.

“Tiểu BạcGaxGh.” Hứapf5k TiêKxAFn Ryunmỉm cườiexjG, cảRyunm giáRyunc vừapf5k tỉnexjGh dậyRyun liềRyunn thấypf5k RyunTiểu BạchGaxG thậKxAFt tốt.

“Cảm thấexjGy thếpf5k nRyunào?” Bạchpf5k TốRyun pf5kTrinh đỡexjG HứaexjG RyunTiên ngồiKxAF pf5kdậy hỏi.

“Ừm...” HexjGứa Tiêpf5kn cpf5kảm nhậexjGn GaxGthân thểexjG củexjGa mìnpf5kh, Ryunso sánhRyun, cóKxAF cKxAFhút kipf5knh Ryunngạc GaxGmở miệngpf5k, “Cảmpf5k giápf5kc thâpf5kn KxAFthể thexjGật giốngexjG nhưpf5k GaxGso vớiGaxG trướRyunc kiexjGa Ryunnhẹ hpf5kơn rấtRyun nhiRyunều, cóRyun thểRyun ngKxAFhe đượcexjG âpf5km thaGaxGnh rKxAFất Ryunxa bênGaxG ngoàpf5ki, còRyunn nKxAFhạy bénRyun KxAFhơn trướcRyun KxAFkia nữa.”

“Ừ, pf5kthế tKxAFhì tốt.”GaxG BạcGaxGh TốRyun TKxAFrinh KxAFnhàn nexjGhạt gậtexjG đpf5kầu, “KRyunế pf5ktiếp tGaxGa sẽexjG từpf5k từKxAF dạexjGy nàpf5kng pf5kmột chRyunút pháKxAFp thuật.”

“Sau nKxAFày KxAFta cũGaxGng cKxAFó texjGhể Ryunbay GaxGsao?” HứGaxGa Tiênpf5k Ryunhai KxAFmắt sRyunáng Ryunngời, hưngRyun phấnRyun hỏi.

“Dĩ npf5khiên KxAFcó thể.”Ryun BạchRyun GaxGTố TrGaxGinh gậRyunt đGaxGầu. NhGaxGìn bexjGộ dạnRyung kíGaxGch KxAFđộng củexjGa RyunHứa Tpf5kiên, tropf5kng KxAFlòng khôngKxAF kexjGhỏi buồnKxAF cười.

Hứa RyunTiên kpf5kích độngKxAF xoexjGng, lúGaxGc nGaxGày Ryunmới nhớRyun texjGới tìnhRyun cKxAFảnh bâypf5k giKxAFờ. KxAFLương vươnexjGg pexjGhủ kRyunia cexjGhắc lKxAFà khôngexjG thểpf5k exjGtrở lạiexjG rồiGaxG, nhưRyun vậyGaxG tRyunrở vKxAFề tpf5krấn GGaxGiang đi.

“Ta nKxAFhớ tiểuKxAF ThGaxGanh, cKxAFon cuRyuna nhỏKxAF cùngKxAF mấyKxAF ngườiGaxG nhàRyun tỷRyun tỷexjG exjGquá.” HứRyuna TexjGiên tựKxAFa vàpf5ko texjGrong ngexjGực Bạcpf5kh Tpf5kố Trinpf5kh KxAFnhẹ KxAFnhàng nói.

“Ừ, vậyexjG pf5kthì đexjGi TKxAFrấn Giang.”KxAF GaxGBạch TốRyun TrinGaxGh đồngGaxG ý.

“Vậy pf5kLương KxAFvương phRyunủ bênRyun kia...”exjG exjGHứa TiêexjGn tớiexjG tRyunới cáRyuni Ryunvăn GaxGthư điềuKxAF pháRyuni kia.

“Cái nàyRyun khôexjGng cầnRyun lGaxGo Ryunlắng, texjGa đKxAFi mộtGaxG chuyexjGến làKxAF đượcKxAF.” BRyunạch pf5kTố TriexjGnh đãpf5k sKxAFớm cóexjG típf5knh toáGaxGn, đeRyunm văpf5kn thexjGư điềuRyun Ryunphải sGaxGửa lKxAFại làRyun xGaxGong. ChuyệnexjG củaKxAF pf5kthế texjGục kexjGhông tKxAFhể nhúngexjG Ryuntay KxAFquá nhiGaxGều, nRyunếu khôKxAFng sẽexjG cRyunó ảKxAFnh hưởng.

“Ừ.” HứGaxGa TiRyunên caKxAFo hứngGaxG gậtexjG exjGđầu, cexjGó TiểuexjG BạKxAFch ởexjG đây,exjG hìpf5knh npf5khư exjGtất cảRyun đềupf5k khôGaxGng phảiRyun làRyun vấRyunn đKxAFề kexjGhó khGaxGăn nữa.

“Đi CôGaxG Tôpf5k trước.”Ryun RyunBạch TốRyun TriexjGnh ôRyunm chexjGầm lấyGaxG RyunHứa TiêexjGn, GaxGtrực tpf5kiếp baKxAFy lpf5kên trời.

Đi tớiexjG cpf5kăn nRyunhà ởpf5k CôKxAF Tô,KxAF TiểRyunu TGaxGhanh cùGaxGng TRyuniểu chíKxAFnh tKxAFhái chấnKxAF động,KxAF cpf5khạy exjGra nRyunghênh đRyunón bọnGaxG họ.exjG TiểuexjG chíRyunnh texjGhái vừKxAFa nhìnKxAF tRyunhấy HRyunứa pf5kTiên, lGaxGiền kíchRyun độexjGng muRyunốn nhKxAFào pf5kvào tronexjGg nKxAFgực nàngexjG. GaxGMà HứaRyun TiênRyun GaxGcũng Ryuncười chuẩGaxGn bịexjG KxAFôm nRyunó. AexjGi pf5kdè TiểGaxGu chíRyunnh exjGthái exjGnhào tớiGaxG trướcpf5k mặt,KxAF chỉexjG cònexjG cáRyunch pf5kmấy tpf5kấc, KxAFthì làmexjG sGaxGao GaxGcũng kKxAFhông bổpf5k nhKxAFào pf5kđược tớiexjG ngựcRyun HứaKxAF TRyuniên nữaKxAF. TiểuKxAF pf5kchính GaxGthái ủyGaxG khuấtRyun nGaxGgẩng đầu,pf5k liềnGaxG thấpf5ky BạchKxAF TốRyun Trpf5kinh mặtpf5k lạnh,pf5k đanRyung KxAFtúm cGaxGổ áoRyun exjGnó lênpf5k, khexjGông exjGcho GaxGnó exjGtiến thexjGêm nửGaxGa bước.

“Sư phụ.GaxG..” TiRyunểu cpf5khính tháGaxGi mởKxAF tpf5ko đôiRyun mắtGaxG đpf5ken lKxAFóng KxAFlánh rưnpf5kg rưngexjG, pf5kđầy ủyKxAF khGaxGuất nhìn&nbKxAFsp; BạcexjGh pf5kTố GaxGTrinh, KxAFkháng nexjGghị hGaxGành KxAFđộng cRyunủa hắn.

“Tiểu hRyunài tpf5kử  màexjG GaxGhuynh exjGcũng ghRyunen pf5kà.” HKxAFứa TRyuniên đẩypf5k tGaxGay KxAFBạch pf5kTố TrinGaxGh GaxGra, mộtRyun taKxAFy ômKxAF lấyexjG TiểexjGu chínpf5kh thexjGái đanKxAFg lGaxGã Ryunchã chKxAFực khRyunóc vàRyuno tronpf5kg ngựcexjG. Tiểpf5ku chpf5kính pf5kthái nheKxAFo Ryunmắt lại,exjG cũngGaxG thậRyunt chặtGaxG ôGaxGm cổexjG HứaGaxG Tiên.

“Tu luRyunyện thpf5kế nàpf5ko rpf5kồi?” GiọRyunng BạRyunch Tốpf5k TexjGrinh giờGaxG phúKxAFt pf5knày GaxGâm lãKxAFnh exjGvô cùng.

“Dạ...” TiểGaxGu exjGchính thKxAFái pf5kcó chútpf5k bốRyuni rối,GaxG cắnKxAF cpf5kắn đầupf5k npf5kgón tayRyun, mớiGaxG yếGaxGu ớtKxAF Ryunnói, “ConGaxG rấRyunt cốKxAF gắng.”

“Vậy thKxAFì tốt.”pf5k exjGBạch TGaxGố TrKxAFinh GaxGxem xétKxAF exjGtu GaxGvi TiểuRyun cKxAFhính tpf5khái, tGaxGhấy KxAFso vớpf5ki trpf5kước kipf5ka tiexjGnh exjGtiến hơnKxAF mộpf5kt chúRyunt rồi,pf5k lexjGúc npf5kày mớKxAFi bỏKxAF quGaxGa chRyuno nó.

“Hứa TiênRyun, ngươGaxGi cóRyun lpf5kinh cpf5kăn rồpf5ki?” exjGTiểu ThaexjGnh vRyunẫn KxAFkhông nRyunói gìexjG exjGlúc nàGaxGy Ryunbỗng nhiexjGên kinGaxGh ngạcKxAF mởpf5k GaxGmiệng, mớipf5k vKxAFừa exjGrồi hắRyunn vẫRyunn đexjGang GaxGquan sáGaxGt pf5kHứa TGaxGiên, cảmKxAF KxAFthấy HứaexjG TiRyunên Ryuncó cáexjGi gìexjG đGaxGó khanexjGg kháRyunc. HiexjGện tpf5kại GaxGrốt cụGaxGc hexjGiểu đGaxGược lpf5kà dRyuno đâu.

“Ừ, Tpf5kiểu RyunBạch đãKxAF tKxAFìm đaKxAFn thảoRyun chRyuno tGaxGa pf5kăn đó.pf5k” HGaxGứa TRyuniên caRyuno hứnRyung nói.

“Cái gì?Ryun ChỗGaxG ngexjGuy hipf5kểm nhKxAFư GaxGvậy, đạiKxAF cpf5ka hKxAFuynh...” TRyuniểu ThanKxAFh kiGaxGnh ngạcGaxG thấpRyun giọnpf5kg pf5khô lênexjG, npf5khìn vềexjG phíRyuna BạcKxAFh TốGaxG Trinh.

Bạch Tpf5kố TrKxAFinh lạiKxAF exjGlạnh lùexjGng lườmpf5k lại,Ryun đemRyun câuexjG nóiRyun kếpf5k tiếpKxAF Ryuncủa TKxAFiểu TexjGhanh épKxAF tpf5krở về.

Hứa TiGaxGên Ryunngơ Ryunngác, nexjGhìn vềpf5k phRyunía vẻpf5k mKxAFặt khôngexjG đổiexjG củaGaxG BạexjGch TốKxAF TrinKxAFh, cexjGau màyexjG GaxGlo lắnGaxGg hỏexjGi: GaxG“Nơi Ryunđan thảexjGo sinexjGh trưởngexjG, rấtRyun ngRyunuy hiểGaxGm pf5kcó phảiexjG hapf5ky không?”

Bạch TốexjG TGaxGrinh khôngexjG Ryunnói gì.

Hứa TiêGaxGn cắexjGn cắnGaxG môi,Ryun nhìnRyun BạKxAFch GaxGTố RyunTrinh Ryunmặt khônexjGg chKxAFút tpf5khay đổi,Ryun nKxAFhưng tRyunrong GaxGlòng vRyunô pf5kcùng phứexjGc tạp.Ryun Tipf5kểu BRyunạch Ryunvì mìnhRyun lạiKxAF mpf5kạo hiểKxAFm nhpf5kư vexjGậy... CóKxAF cảexjGm động,GaxG KxAFlo lắGaxGng, còpf5kn cGaxGó sexjGợ hãi.

“Ha hảKxAF, Ryunha pf5kha, vKxAFậy, vậKxAFy HGaxGứa RyunTiên exjGngươi Ryunphải chăexjGm chpf5kỉ texjGu luGaxGyện GaxGđó, đKxAFừng lãngKxAF ppf5khí KxAFkhổ tâpf5km cGaxGủa KxAFđại GaxGca pf5kta.” Tiểupf5k ThaKxAFnh bpf5kiết KxAFmình Ryunnói sapf5ki nGaxGói rồi,Ryun ngượngpf5k ngùnKxAFg cườipf5k pf5kcười, vGaxGội đánhRyun trGaxGống lảng.

“Ừ.” Hứapf5k TRyuniên Ryunnặng nềGaxG gexjGật đầuGaxG, đGaxGáp ứng.

“Nàng GaxGđi ngexjGhỉ ngGaxGơi trướcRyun đKxAFi. TexjGa điKxAF xpf5kử lýGaxG chuyGaxGện văKxAFn thư.Ryun” BạchexjG Tốpf5k KxAFTrinh npf5kói xonexjGg pf5kkhông exjGđợi HứaRyun TiRyunên tRyunrả KxAFlời, ngườiexjG đãRyun biếnRyun Ryunmất exjGngay tKxAFại chỗ.

“Ngươi pf5kcó đKxAFói bụnpf5kg khôKxAFng? TRyuna chupf5kẩn GaxGbị điểmRyun tâexjGm Ryuncho ngươiexjG nha.”KxAF TiểGaxGu KxAFThanh nhìnRyun Hpf5kứa TiêKxAFn sữngpf5k sờRyun Ryunđứng Ryunở tạiGaxG chỗKxAF, mởpf5k miệnKxAFg hỏi.

“Nga, đúngRyun lKxAFà GaxGcó chúGaxGt đóiKxAF bụngGaxG, tRyuna muốexjGn ănRyun sKxAFữa pf5kđậu nexjGành báexjGnh quẩyGaxG.” GaxGHứa TiêexjGn sờGaxG sờKxAF bRyunụng, lúcexjG Ryunnày mớiGaxG cảmKxAF thấyKxAF pf5kcó chpf5kút đói.

“Một láKxAFt GaxGnữa tRyuna KxAFra ngoexjGài mua.pf5k” Tiểupf5k Thanpf5kh tứcKxAF gexjGiận nói.

“Thỏ GaxGta nuôiGaxG thếexjG nàoexjG rGaxGồi, exjGcó mậppf5k Ryunhay không?”pf5k Hpf5kứa exjGTiên ôGaxGm RyunTiểu cexjGhính tRyunhái hướngRyun hậKxAFu việpf5kn đpf5ki tớexjGi, “CòRyunn có,Ryun câyexjG rụngRyun tGaxGiền củapf5k Ryunta đâGaxGu, KxAFlớn pf5klên KxAFchút nàoKxAF chưa?”

Tiểu ThRyunanh GaxGkhóe miệngRyun pf5kco exjGquắp: “CâyKxAF rụngKxAF tiền?”

“Chính exjGlà câyGaxG LexjGinh ÂmKxAF KxAFmà GaxGta Ryuncùng TiểuexjG Bpf5kạch pf5kđi PhGaxGổ ĐàRyun sKxAFơn lGaxGấy vềGaxG đó.”exjG KxAFHứa pf5kTiên khẩKxAFu KxAFkhí rấRyunt khiKxAFnh bỉ.

Cây LinKxAFh ÂGaxGm làexjG cRyunây rụngGaxG tiền...

Tiểu Thanpf5kh cảmpf5k thấRyuny rRyunất pf5kvô lực.

Chưa pf5ktới giữaexjG exjGtrưa, BạcRyunh Tpf5kố Tpf5krinh đãKxAF trexjGở lại.

Hứa TiêexjGn ngRyunhênh pf5kđón: “ChuyệnexjG đềupf5k gexjGiải quyếtRyun exjGxong rồi?”

Bạch TốGaxG TrinexjGh nhànpf5k nhpf5kạt gậtKxAF đầu:Ryun “Ừ.GaxG” ChuexjGyện KxAFđã giảGaxGi pf5kquyết, Ryunnhưng làpf5k khRyunông phảiKxAF hắKxAFn giảipf5k quyếKxAFt. KhGaxGi hắnpf5k tớiKxAF phátGaxG hiệnpf5k exjGLương RyunLiên đãGaxG đemexjG chuyệKxAFn cGaxGủa Hpf5kứa TiênexjG làmRyun Ryunxong exjGhết rồiGaxG, đpf5kã gửipf5k vKxAFăn thpf5kư cKxAFho nàngRyun trởexjG vềRyun trấexjGn GiaexjGng. pf5kTinh thầGaxGn LươngexjG LiêGaxGn khôngpf5k đưGaxGợc tốGaxGt cKxAFho lắm,exjG pf5kvẫn sắexjGc mặtpf5k táiRyun nhợtpf5k ngpf5kồi Ryunở trướexjGc bàRyunn đọcpf5k sácKxAFh nhexjGìn vănexjG thưpf5k điềuKxAF exjGphái KxAFkia khônGaxGg nóiKxAF gìKxAF. exjGBất quá,pf5k nhRyunững GaxGthứ này,exjG BRyunạch TốKxAF TrRyuninh đươngRyun nhiRyunên KxAFsẽ kpf5không đểGaxG cpf5kho HứaexjG exjGTiên biết.

“Vậy chúngexjG pf5kta cpf5kó tpf5khể tRyunrở vềexjG Tpf5krấn GGaxGiang rồi?”exjG HứGaxGa TiêexjGn cGaxGao hứngexjG hỏiKxAF, “PhảiRyun maRyunng tKxAFheo thỏKxAF củaGaxG pf5kta, còGaxGn GaxGcó cpf5kây pf5krụng tKxAFiền cexjGủa KxAFta pf5knữa. VềKxAF pf5kđến Ryunnhà tỷRyun exjGtỷ npf5khìn thấyRyun chKxAFúng tRyuna nhấtGaxG địnhexjG spf5kẽ rấKxAFt exjGcao hứng.”

Bạch Tpf5kố TGaxGrinh vừapf5k nGaxGghe câypf5k rụngGaxG GaxGtiền cGaxGũng biếexjGt HứaGaxG TiRyunên pf5kám chRyunỉ cáexjGi exjGgì, gậtKxAF đGaxGầu đồngpf5k ý.

Hứa TiGaxGên cpf5kùng BạcGaxGh TKxAFố KxAFTrinh điexjG trướKxAFc, TiểuexjG GaxGThanh cKxAFùng TiểuGaxG chíexjGnh tháiRyun chpf5kờ dàpf5kn xếexjGp xoexjGng đGaxGâu đấyKxAF sẽGaxG đRyunem thỏexjG exjGcùng câypf5k GaxGLinh ÂmKxAF Ryunmang vềGaxG sau.

Đứng pf5kở cửKxAFa, HứaexjG TiêGaxGn gõexjG tRyunhật lâexjGu, mớiexjG nKxAFghe đượcRyun tiếKxAFng bướcRyun chânexjG vGaxGang lGaxGên Ryunbên trong.

“Tới lKxAFiền, exjGtới liềKxAFn, GaxGgõ cápf5ki gìpf5k Ryunmà Ryungõ exjGa, Ryuncửa cũnexjGg Ryunsắp bịRyun gpf5kõ thủexjGng rồi.”KxAF BêexjGn troexjGng làKxAF pf5kgiọng nóiexjG quGaxGen thKxAFuộc củapf5k HứaKxAF Kiềupf5k Dung.

Vừa mởGaxG cửaRyun rRyuna, thấyGaxG HứKxAFa Tiên,exjG HứRyuna Kiềupf5k GaxGDung mừnGaxGg tớipf5k GaxGnước mắtKxAF liềKxAFn tRyuní GaxGtách chexjGảy xuống.

“Hán VănGaxG, HRyunán exjGVăn, texjGhật sựKxAF lKxAFà muộiKxAF sao.Ryun” HứaRyun KiềuKxAF DuKxAFng kpf5kéo tKxAFay HứaRyun TiênGaxG khRyunông bexjGuông, pf5ksợ làpf5k mRyunình exjGđang nexjGằm mơ.

“Là muộexjGi, tỷGaxG tỷ.”pf5k Hứapf5k GaxGTiên cũKxAFng nắmGaxG Ryuntay HRyunứa RyunKiều Dpf5kung, caGaxGo hứpf5kng khônRyung GaxGthôi. ChRyunợt GaxGthấy bụnRyung Hứpf5ka KiềuKxAF DRyunung GaxGkia khpf5kẽ nhôexjG raexjG, kiGaxGnh Ryunngạc hRyunỏi, “TỷexjG exjGtỷ, tỷ,Ryun texjGỷ maGaxGng thai?”

Trên mặGaxGt HứRyuna KiềuexjG DunexjGg Ryunhiện lexjGên nGaxGụ cườiexjG KxAFhạnh phpf5kúc, lGaxGôi kRyunéo Hứapf5k Tiên:Ryun “MKxAFau, mexjGau vàGaxGo rRyunồi hãyGaxG nóiGaxG.” BỗnKxAFg nhiênexjG lạiRyun cảmexjG tGaxGhấy KxAFcó đKxAFiểm pf5kgì làGaxG lạ,pf5k lúpf5kc Ryunnày mpf5kới nhìnGaxG vềpf5k GaxGphía GaxGnhững ngườiKxAF bêKxAFn cạnexjGh HứaexjG TiêGaxGn, chợKxAFt nRyunói, “AiGaxG nhpf5ka, đKxAFệ muội,Ryun KxAFta lạiKxAF exjGkhông cóGaxG chúKxAF ýRyun tớRyuni mupf5kội, thexjGật lexjGà, maKxAFu, đềGaxGu maGaxGu đGaxGi vàopf5k đGaxGi đã.”

Ba pf5kngười vàGaxGo Ryunphòng, exjGHứa exjGKiều DRyunung bậKxAFn rộnexjG đipf5k phGaxGa GaxGtrà, HexjGứa TexjGiên vộiGaxG vRyunàng pf5kkéo nànexjGg lạKxAFi: “TỷRyun, tỷRyun đGaxGang KxAFmang thaiexjG, đừngKxAF pf5kvội, muộiGaxG pGaxGha làKxAF được.”

Hứa exjGKiều Dunpf5kg npf5kgồi xuốngexjG, exjGsờ sờRyun bụpf5kng KxAFcủa mìGaxGnh, trRyunong mắtGaxG exjGtràn đầKxAFy GaxGyêu thương.

Hứa TiênGaxG cùngGaxG HứaKxAF KiGaxGều DunexjGg GaxGđại kháiKxAF nóipf5k exjGtình tRyunrạng gầnKxAF đâyKxAF củaexjG mìnhpf5k, HứaexjG KiKxAFều DunGaxGg ngexjGhe HứaGaxG TiênexjG nóiGaxG exjGđược điềuexjG vexjGề, khônRyung cRyunần pf5kphải tGaxGha hưGaxGơng chGaxGịu KxAFtội nữa,exjG liềnRyun vuexjGi mừKxAFng muốnRyun điexjG dRyunâng hươngKxAF Ryuncho KxAFQuan pf5kÂm RyunĐại spf5kĩ, nóKxAFi rằKxAFng đềGaxGu nhpf5kờ Qupf5kan exjGÂm exjGĐại sexjGĩ phùKxAF hKxAFộ mớKxAFi đRyunược nGaxGhư vậy.pf5k BạcGaxGh TốGaxG TriGaxGnh nghGaxGe pf5kđược lờKxAFi nàyKxAF, ánKxAFh mắtexjG tảRyunn rexjGa kGaxGhí lạnpf5kh. BêKxAFn trRyunên GaxGQuan ÂexjGm Đpf5kại sĩGaxG hắexjGt hexjGơi mộtGaxG cáiGaxG, sờRyun pf5ksờ exjGcái pf5kmũi củaRyun mìnRyunh. Đồpf5kng tửRyun bRyunên cKxAFạnh cũnGaxGg cảmGaxG GaxGthấy KxAFkỳ exjGquái. ThầnKxAF tGaxGiên pf5kcòn cóGaxG thexjGể cảGaxGm cexjGúm sao?

Hứa Tipf5kên nKxAFhìn chuRyunng quRyunanh, pháGaxGt hiệexjGn KxAFđồ dùpf5kng troRyunng exjGnhà đGaxGã pf5kđổi KxAFmới. KxAFMà khuônRyun mặpf5kt HứaexjG KxAFKiều DRyunung GaxGtỏa sáKxAFng rạngKxAF ngờRyuni cũngGaxG chứngexjG minpf5kh LýGaxG CônGaxGg PhủKxAF chăKxAFm spf5kóc nàngGaxG GaxGvô cùnRyung tốt.

Hứa KiexjGều DuGaxGng cốRyun chấpGaxG dùKxAF KxAFthế nàGaxGo KxAFcũng mKxAFuốn HứaGaxG TiRyunên ởKxAF chuexjGng cùngKxAF bọnRyun pf5khọ, HRyunứa TexjGiên GaxGtừ chốiexjG khônGaxGg đượcRyun đKxAFành Ryunphải đáKxAFp ứng.exjG BRyunuổi tốiexjG LRyuný CôGaxGng RyunPhủ trRyunở exjGvề, ngpf5kười mộtpf5k KxAFnhà tKxAFụ KxAFlại vớGaxGi exjGnhau. LýexjG CônGaxGg PhRyunủ hỏiexjG HứaRyun TiênexjG Ryuncó tGaxGính tKxAFoán gGaxGì không,Ryun Hứapf5k TexjGiên cònKxAF GaxGchưa trexjGả lời,pf5k Bạchpf5k TốexjG KxAFTrinh đGaxGã mởpf5k miệngexjG, nóexjGi chuẩexjGn Ryunmở tiexjGệm thuốc.Ryun LýKxAF CexjGông PhủKxAF đồngKxAF ýKxAF KxAFlia lịa.

Buổi tối,GaxG HGaxGứa TexjGiên hGaxGỏi BạchexjG TốRyun TriGaxGnh GaxGchuyện exjGnày, BạchexjG TốexjG Trinpf5kh thảKxAFn nhiênKxAF nóexjGi: “TGaxGiệm tRyunhuốc Ryuntế tRyunhế cứGaxGu nhRyunân, lạiGaxG tícKxAFh KxAFgóp từngexjG chúpf5kt côngKxAF đức,Ryun Ryuncó KxAFlợi cpf5kho việcKxAF tGaxGu GaxGhành củKxAFa nàng.”

Hứa TexjGiên exjGlúc exjGnày mớipf5k chợRyunt hpf5kiểu, dĩGaxG nhiênpf5k khpf5kông cóRyun pf5ký kiếnexjG nữa.

Qua KxAFhai pf5kngày sauKxAF, TiểuGaxG ThGaxGanh Ryuncùng exjGTiểu chínhKxAF tGaxGhái cũngGaxG exjGtới. CRyunòn pf5kmang GaxGtheo câexjGy KxAFrụng tiềnGaxG cùngRyun thỏexjG củapf5k exjGHứa TiênGaxG trởKxAF về,GaxG HứaKxAF KxAFTiên vâRyuny qKxAFuanh câypf5k rụngRyun texjGiền GaxGvui GaxGmừng tớexjGi pf5kmức GaxGánh mGaxGắt đGaxGều hípexjG tRyunhành mộpf5kt đườGaxGng thẳngKxAF rồi.

Cứ nhKxAFư KxAFvậy, pf5kHứa Tipf5kên mKxAFở mexjGột gipf5kan tKxAFiệm thuRyunốc. HứaKxAF KiềKxAFu DuKxAFng đGaxGặt KxAFtên GaxGlà BexjGảo Apf5kn đườnexjGg, làGaxGm exjGcho mặtRyun Hứapf5k TiênGaxG pf5ksung huyếtexjG. Bảopf5k ARyunn exjGđường, ngpf5khĩ cRyunả nKxAFửa ngGaxGày trờiexjG Ryunkết quảpf5k vẫKxAFn lấyRyun KxAFcái têGaxGn này.

Những ngàypf5k KxAFtiếp thKxAFeo tKxAFrôi qKxAFua nhànexjG npf5khã mKxAFà tRyunhư tháKxAFi. KxAFCác cKxAFa bệKxAFnh Ryunphổ bKxAFiến thpf5kì KxAFdo KxAFHứa Tpf5kiên KxAFra tapf5ky xửGaxG lýpf5k, cònGaxG cácRyun tạpexjG cKxAFhứng nRyunan KxAFy KxAFkhông xKxAFử lýRyun đưexjGợc, Ryunthì KxAFBạch TGaxGố TrinexjGh KxAFsẽ GaxGra tayexjG. DầnKxAF dà,exjG dpf5kanh tiếKxAFng củaRyun Bpf5kảo pf5kAn đườngRyun GaxGliền pf5klan xapf5k. ĐặKxAFc bKxAFiệt Ryunlà chuyệnGaxG BảRyuno Apf5kn đườGaxGng cexjGó mộtRyun loGaxGại thuốcRyun exjGbí chế,Ryun cóexjG thểKxAF gGaxGiúp tKxAFhuận sinRyunh. RyunGiá tiềnKxAF tuRyuny hơipf5k cRyunao, GaxGnhưng Ryunmọi nGaxGgười vẫnRyun đềuexjG chấpexjG nhận.KxAF Bởpf5ki vìKxAF pf5ksinh pf5kcon chínexjGh làKxAF đKxAFi dạoexjG QGaxGuỷ pf5kMôn qupf5kan, tRyunốn chúpf5kt tiKxAFền Ryuncó tRyunhể bảoexjG vKxAFệ mRyunẫu tửGaxG bìexjGnh anKxAF, thấexjGy thếKxAF nàoKxAF Ryuncũng làpf5k chuyệnRyun vRyunô KxAFcùng cóRyun lKxAFời. BKxAFởi vKxAFì pf5ktiệm thuốcRyun, RyunHứa TKxAFiên nếexjGu npf5khư thRyunân làRyun nữKxAF tửRyun GaxGra mexjGặt cũKxAFng khôexjGng ổexjGn, cpf5kho npf5kên nàngRyun cũngpf5k cpf5khưa KxAFlập tứKxAFc kpf5khôi GaxGphục thânGaxG phậnGaxG cexjGủa mình.exjG TạRyunm thờiKxAF cứpf5k exjGnhư vậGaxGy tipf5kếp tục.

“Oa KxAFnha nhRyuna, TiGaxGểu BKxAFạch, rấpf5kt nhiềupf5k bạRyunc đó.exjG” Hứpf5ka TiêexjGn nhìnRyun đốngRyun bạcexjG trGaxGắng lóaexjG trpf5kên bàGaxGn, khóexjGe miexjGệng thiexjGếu cpf5khút nexjGữa chảyKxAF nướcGaxG pf5kmiếng. exjGNàng đanexjGg tíRyunnh lấyexjG thêKxAFm chúGaxGt pf5kbạc đKxAFưa KxAFcho HứaKxAF KiềGaxGu DungKxAF, đểKxAF HRyunứa Kiềupf5k DunGaxGg KxAFmua KxAFthêm exjGvài thứ.KxAF ChRyuni tiêuKxAF ngàGaxGy thưexjGờng cũngGaxG tốpf5kn Ryunkhông ít.

“Như exjGngươi vRyunậy, cGaxGòn muốnpf5k GaxGtu tiên?”pf5k TiểuGaxG TRyunhanh ởexjG Ryunbên cạnKxAFh khiGaxGnh bỉ.

“Cũng khôRyunng GaxGthể nóipf5k nhexjGư exjGvậy KxAFa, GaxGcó pf5ktiền exjGcó thểGaxG suexjGi mKxAFa khiếnKxAF pf5kquỷ mKxAFà khexjGông pRyunhải exjGsao? ThầnKxAF tiênexjG chẳnpf5kg lẽKxAF khKxAFông Ryuncần hươnexjGg khKxAFói cupf5kng pRyunhụng chắc?Ryun Quỷpf5k pf5ksai pf5kkhông cầnpf5k tRyuniền âmGaxG phRyunủ à?GaxG” HKxAFứa Tiêpf5kn thRyunuận exjGmiệng exjGphản bác.

Tiểu pf5kThanh cứexjGng họng,pf5k exjGhắn khôpf5kng Ryunthể khôRyunng Ryunthừa nhậRyunn lờiGaxG nàGaxGy HứaRyun TiGaxGên nóiRyun exjGđúng rồi...

Hứa TGaxGiên nKxAFhìn exjGsắc mặtpf5k TiểuRyun ThaexjGnh, pf5khiếu kGaxGỳ nóiGaxG: “ChẳngKxAF pf5klẽ texjGa nóipf5k KxAFđúng rồi?”GaxG ThậGaxGt KxAFra thìRyun HứaexjG TiêRyunn chpf5kỉ lRyunà nóexjGi mpf5kò thôi,pf5k bởiexjG vKxAFì sựpf5k exjGkiện PhápexjG RyunHải pf5kkia exjGcho nêexjGn nànRyung mớpf5ki nóiexjG rpf5ka mộtpf5k phKxAFen vừRyuna rồi.

Bạch TốGaxG TKxAFrinh lpf5kúc nàGaxGy KxAFmở miệnGaxGg: “Phải”

Tiểu BạchexjG mởKxAF miệng,KxAF pf5kvậy cònexjG KxAFcó tGaxGhể exjGgiả sao?

Oanh ——Ryun HứKxAFa TiKxAFên chexjGợt cảmexjG GaxGthấy thiKxAFên Ryunlôi (sGaxGấm pf5ksét) cuồnpf5k cuộexjGn, KxAFkhông ngpf5khĩ tớiRyun KxAFmình Ryunlại nóKxAFi texjGrúng rồi.

Cho nêGaxGn, ngàyKxAF Ryunthứ hpf5kai, HứaKxAF TGaxGiên pf5kmua rRyunất Ryunnhiều tKxAFrái câyGaxG texjGươi, nhanpf5kg đèRyunn KxAFthượng hạKxAFng, vềGaxG đGaxGến nhàRyun, chRyunạy thKxAFẳng tớipf5k trướcGaxG bứcGaxG họGaxGa Qupf5kan exjGÂm ĐGaxGại KxAFsĩ. Xếpf5kp toexjGàn bộRyun tráipf5k câRyuny raexjG, GaxGsau đóexjG đốKxAFt GaxGnhang đènRyun, rpf5kồi hànhRyun GaxGlễ. Trpf5kong miệngGaxG lẩmpf5k bẩm:Ryun “QuanexjG Thếpf5k ÂRyunm RyunBồ TátexjG, sexjGau nRyunày GaxGta Ryunmỗi ngexjGày đềuKxAF mupf5ka chKxAFo nKxAFgài pf5ktrái exjGcây GaxGtươi Ryunngon, nhRyunang GaxGđèn thRyunượng hKxAFạng. Chpf5ko nên,GaxG vềpf5k saRyunu xiexjGn chiếuexjG cốpf5k nhiKxAFều hơKxAFn nha.”

Hứa KiềKxAFu DunKxAFg pf5kvừa GaxGlúc đpf5ki vàKxAFo, Ryunnghe exjGđược lờiKxAF cRyunầu ngGaxGuyện pf5kcò exjGkè mặKxAFc cảGaxG cGaxGủa HứaGaxG TiênexjG, vừexjGa sợGaxG vRyunừa giận,pf5k KxAFđưa KxAFtay gRyunõ exjGmột cáiRyun exjGlên đKxAFầu HứexjGa TiênexjG: “MuộiRyun KxAFđứa nhRyunỏ đápf5kng chếKxAFt nàypf5k, exjGnói pf5kcái gRyunì thếKxAF hKxAFả. RyunQuan ÂRyunm exjGBồ TexjGát hápf5k lạexjGi đểexjG ypf5kên GaxGcho GaxGmuội khGaxGinh nhờnRyun nRyunhư vậy?”

Hứa pf5kTiên Ryunôm đầu,pf5k khôngpf5k phụcGaxG nGaxGói: GaxG“Nói sKxAFuông GaxGthì cRyunó íexjGch gRyunì chứ,GaxG chexjGúng tKxAFa cKxAFần Ryunphải exjGnói thựpf5kc tpf5kế, thKxAFực tRyunế a.”

“Muội đứaKxAF exjGnhỏ đángKxAF chGaxGết nàyexjG, lạKxAFi exjGcòn cốRyun cãi...”

Trên.

“Không tệ,exjG rKxAFất Ryuncó chexjGí hướng.”exjG TGaxGrên khuKxAFôn mặpf5kt tuKxAFấn GaxGmỹ củRyuna pf5kKim ThiKxAFền TửRyun hiệnRyun Ryunlên npf5kụ cười.

Quan KxAFÂm ĐạiexjG sĩKxAF vừaGaxG lònpf5kg gậtpf5k đầupf5k: KxAF“Không uổRyunng Ryunta giúKxAFp nKxAFàng GaxGnhiều GaxGnhư thế.”

“Bất quRyuná, nKxAFói pf5kđi cũGaxGng pf5kphải KxAFnói lạexjGi, GaxGtại pf5ksao chỉRyun cunexjGg Ryunphụng ngưRyunơi, kRyunhông cRyunó phầexjGn GaxGcủa ta?pf5k” KGaxGim Thipf5kền TRyunử exjGtrong lòpf5kng bấtKxAF bình.

“Ai bảKxAFo npf5kgươi khpf5kông chịuexjG hiểnpf5k linpf5kh.” QuaGaxGn exjGÂm exjGĐại Ryunsĩ KxAFkhinh thườngpf5k vGaxGạch rõ.

Kim TKxAFhiền tGaxGử ngexjGẩng đầuRyun đpf5kảo cặppf5k mKxAFắt trắnKxAFg dã,pf5k saGaxGu exjGđó tronpf5kg lexjGòng pf5knổi lpf5kên tKxAFính toán.KxAF Xepf5km rKxAFa khGaxGi nàoKxAF đpf5kó mexjGình cũngGaxG pKxAFhải hpf5kiển liGaxGnh mộtGaxG KxAFchút mRyunới được.

Cuộc KxAFsống exjGngày từexjGng GaxGngày trôexjGi Ryunqua, HứRyuna TiênKxAF mexjGỗi ngàyRyun ởGaxG Bảopf5k KxAFAn đườpf5kng khKxAFám bệnhRyun, BạexjGch TexjGố TriRyunnh cùngRyun TiGaxGểu ThanGaxGh dạexjGy TiểuKxAF chíKxAFnh tpf5khái pháGaxGp thuậexjGt, đốcexjG pf5kthúc nKxAFó tGaxGu luyệGaxGn. Buổipf5k tốKxAFi HứaGaxG TiêKxAFn pf5ktrở về,exjG Bạchpf5k Tốpf5k Trpf5kinh sGaxGẽ pf5kdạy nàngGaxG mộRyunt chútGaxG pháRyunp tRyunhuật nềnKxAF tRyunảng. CònGaxG thexjGuật exjGphi hànpf5kh pf5kmà HứKxAFa TiêexjGn tâmKxAF KxAFtâm niệmKxAF niKxAFệm, vẫnexjG GaxGcòn rấexjGt xa.

Hôm nayKxAF, HRyunứa TiêKxAFn vừexjGa vềGaxG tKxAFới nhKxAFà, HứGaxGa Kiềupf5k DunexjGg liềnRyun lôpf5ki Ryunkéo pf5ktay nànKxAFg, pf5kvẻ mRyunặt ngưngexjG pf5ktrọng nói:KxAF “HáGaxGn VGaxGăn, tronexjGg tRyunhời GaxGgian nexjGày muộGaxGi đừexjGng điRyun pf5kra nGaxGgoài vàRyuno buổRyuni tối.”

“Tại sRyunao vậy?”Ryun Hpf5kứa TiêKxAFn nRyunghi hoKxAFặc hỏi.

“Đã Ryunxảy rRyuna chupf5kyện rồi.KxAF RyunTỷ GaxGphu củaRyun mpf5kuội nóiexjG gầnRyun đexjGây cóKxAF vRyunài KxAFnữ KxAFtử bGaxGị GaxGmất tícRyunh, lpf5kại kRyunhông cRyuno bấtRyun kìexjG đầuexjG mốiexjG nàoGaxG” HứaRyun KiềuGaxG GaxGDung khuôGaxGn mặtGaxG đKxAFầy exjGu sầu.

“Muội kRyunhông Ryuncó GaxGnghe KxAFtỷ pGaxGhu nópf5ki chuyệnRyun Ryunnày mà.”exjG HứaRyun TiênGaxG nhKxAFìn GaxGbộ dạngpf5k rầuexjG pf5krĩ củRyuna HứaRyun KiềKxAFu DGaxGung, cànexjGg nKxAFghi hoặc.

“Tỷ pRyunhu mGaxGuội sợGaxG chúRyunng GaxGta pf5klo lắGaxGng, nêpf5kn exjGkhông nóKxAFi. Hpf5kôm exjGqua Ryunbị đánhKxAF đượpf5kc nâexjGng trởKxAF Ryunvề tỷKxAF GaxGmới biếtpf5k chuGaxGyện đó.GaxG” HứRyuna exjGKiều KxAFDung pf5kvừa nóGaxGi nướcRyun mắtpf5k liềnRyun cexjGhảy xupf5kống, lpf5kau điRyun rồKxAFi nóiexjG, “Tỷpf5k GaxGphu muộipf5k exjGnói, nửapf5k thRyunáng gầpf5kn Ryunđây liexjGên tụcKxAF mấtpf5k tíchGaxG khôKxAFng íexjGt npf5kữ tử,pf5k tGaxGra thpf5kế nRyunào cpf5kũng trKxAFa khônpf5kg KxAFđược tuRyunng tíchKxAF. RyunBan đầuGaxG chRyuno làpf5k bọRyunn lừapf5k đảopf5k (GaxG*) làKxAFm, nhưexjGng Ryuncanh chặtKxAF cửaKxAF thàpf5knh, cpf5kũng Ryunkhông thấyexjG cpf5kó KxAFai khảexjG pf5knghi KxAFra vàKxAFo. NếuGaxG khRyunông Ryunđược pháKxAF Ryunán, tKxAFỷ phKxAFu muộiexjG KxAFsợ làexjG GaxGsẽ bKxAFị Ryuncách chứcpf5k mất.”

(*) NRyunguyên vănexjG lpf5kà quRyunải tử:pf5k nGaxGghĩa làKxAF bọnKxAF lừKxAFa đảo,KxAF bRyunắt cóRyunc, mẹGaxG KxAFmìn. TGaxGa địnhexjG đểKxAF mẹexjG pf5kmìn mexjGà thKxAFấy nópf5k hiKxAFện đạiexjG qRyunuá nêKxAFn lạiGaxG thôi.

Hứa RyunTiên spf5kửng KxAFsốt, chexjGuyện nàKxAFy ngRyunhe tựaexjG hồGaxG rấtGaxG khôngKxAF tpf5kầm thường.

“Tóm lạpf5ki, KxAFbuổi tốiKxAF muộRyuni đừngKxAF GaxGra ngoài.”pf5k Hứapf5k KRyuniều exjGDung lạiKxAF tiếpRyun tụcRyun dặexjGn dò.

“Muội exjGbiết Ryunrồi.” pf5kHứa TKxAFiên gậtexjG đầKxAFu, “TỷRyun phRyunu đãRyun tìmexjG đạiexjG phKxAFu xRyunem Ryunqua chưa?”

“Rồi, cũngKxAF đGaxGã bRyunôi thuốRyunc rồi.”exjG RyunTâm tìnRyunh Hpf5kứa KiềuexjG DunKxAFg vẫKxAFn khpf5kông tốGaxGt lắm.

“Không GaxGcó chuypf5kện gìRyun đâu,GaxG tỷpf5k ppf5khu trẻpf5k GaxGtuổi, rấtexjG maGaxGu KxAFsẽ GaxGkhôi pKxAFhục thôKxAFi. GaxGTỷ đangGaxG Ryunmang hexjGài tử,pf5k đừngKxAF thươnRyung tâm,Ryun đốiexjG vớiKxAF hàipf5k tửGaxG GaxGtrong pf5kbụng khôKxAFng KxAFtốt đâu.”exjG HứaGaxG TiGaxGên khuyênRyun giexjGải, exjGnhưng trexjGong lòpf5kng thầmGaxG KxAFsuy texjGư chuyệRyunn này.exjG NghĩRyun láGaxGt Ryunnữa exjGđi tRyunìm Tiểupf5k Bạchpf5k thexjGương lKxAFượng mộtKxAF chútRyun mớiGaxG được.

“Ừ, pf5ktỷ biếtexjG rồi.KxAF TỷexjG pf5kđi phòngRyun bếpGaxG xpf5kem mộpf5kt chúpf5kt TiểexjGu TKxAFhanh làexjGm cKxAFơm xGaxGong chưa.Ryun” HứRyuna Kiềpf5ku Dpf5kung gKxAFật đầu,GaxG Ryunlau Ryunkhô nướcKxAF mắt,Ryun pf5kmiễn cưpf5kỡng exjGlộ Ryunra nụRyun cườipf5k, GaxGđi xuốngKxAF bếp.

Buổi tốGaxGi, HứaKxAF TiêKxAFn đemKxAF exjGchuyện exjGnày nóexjGi KxAFcho RyunBạch TốGaxG Trinh.

Bạch TốexjG TrGaxGinh trầGaxGm KxAFtư rGaxGồi nóKxAFi: pf5k“Hẳn KxAFlà yêuGaxG qGaxGuái làm.”

“Ta Ryuncũng vậyKxAF cGaxGảm tpf5khấy lGaxGà yGaxGêu qexjGuái.” HKxAFứa RyunTiên gậpf5kt đầu,exjG “TỷKxAF pf5kphu bGaxGây gKxAFiờ pf5kcòn GaxGđang Ryunnằm pf5kở trêKxAFn giườpf5kng đây,KxAF pf5khay pf5klà chúngKxAF tRyuna giRyunúp KxAFtỷ phRyunu diệtGaxG GaxGtrừ tpf5kên pf5kyêu quápf5ki nàRyuny GaxGđi. ĐâyGaxG cũnexjGg lGaxGà cpf5kông đứcKxAF đó?”

“Được” BạchRyun TexjGố TGaxGrinh nGaxGhàn Ryunnhạt gRyunật đầu.

“Hắc hắc,Ryun cóKxAF thểRyun texjGhử mộtexjG chútRyun pháppf5k thuGaxGật hupf5kynh dạypf5k tpf5ka rexjGồi.” HRyunứa RyunTiên Ryunhưng phấnGaxG reKxAFo lên.

Bạch TốKxAF TexjGrinh nhGaxGìn bộRyun dạnKxAFg hưngGaxG phấnRyun củKxAFa HứaGaxG Tiên,exjG pf5ktrong mpf5kắt nổiRyun lêRyunn vKxAFẻ sGaxGủng nịKxAFch, exjGnhẹ nhànexjGg nópf5ki: “Ừ.”pf5k BRyunất kểKxAF Ryunphát sinGaxGh cGaxGái gRyunì, hexjGắn GaxGcũng sẽRyun đứngexjG ởGaxG bKxAFên GaxGcạnh nànRyung, bGaxGảo vệRyun nànKxAFg, sexjGẽ GaxGkhông đểpf5k pf5kcho nàngRyun bexjGị mộKxAFt tpf5kia thươexjGng tổGaxGn nào.