You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta Bynghĩ tJFSukwa Bylà người,Zv8iQm khônJFSukwg pugUvoHhải cẩu.”

“Phải. NàZv8iQmng Zv8iQmnghĩ khônZv8iQmg sai.”

“Vậy ugUvoHtại sZv8iQmao ngươiZv8iQm thờiZv8iQm thờZv8iQmi khắZv8iQmc khắcJFSukw ugUvoHđều đugUvoHem Byta buôBỵc tạByi bZv8iQmên ugUvoHngười? TBya muốn đZv8iQmi Zv8iQmra nBygoài chơi.”

Tiêu ByTiêu JFSukwvô JFSukwcùng khôngBy Byhài lòugUvoHng! JFSukwVì cJFSukwái gByì mJFSukwà nàngugUvoH Zv8iQmphải JFSukwbồi Zv8iQmtên giugUvoHan Bynhân này ởZv8iQm trJFSukwong haugUvoHng ổJFSukw Bythư pugUvoHhòng cJFSukwả ngàyBy vậyugUvoH, ngugUvoHay cảJFSukw tựBy JFSukwdo cũngBy kZv8iQmhông có.

“Ta lJFSukwà Zv8iQmvì mJFSukwuốn tByốt cJFSukwho nàng.”JFSukw HìnhugUvoH ByThất JFSukwngay Bycả JFSukwđầu cJFSukwũng khôJFSukwng ngJFSukwẩng đầu JFSukw lên, tiếByp JFSukwtục ugUvoHlàm vugUvoHiệc cJFSukwủa hắn.ugUvoH JFSukwKhông sợZv8iQm nhấByt vạnJFSukw chByỉ sByợ vạByn nhấByt, vByì cByái mạng nhỏJFSukw củBya JFSukwnàng, vugUvoHẫn Zv8iQmlà phảiugUvoH cẩnugUvoH thận.

Tức chếugUvoHt nugUvoHgười điBy đượcugUvoH, ởZv8iQm Zv8iQmđây sugUvoHo ugUvoHvới ởBy ByPhú QuýZv8iQm lZv8iQmâu thJFSukwì ugUvoHcó Zv8iQmkhác gìJFSukw nhau! ByGiống ugUvoHnhau đềuJFSukw làugUvoH bịBy giugUvoHam lỏJFSukwng! KhJFSukwi đóBy íugUvoHt Bynhất ởJFSukw troJFSukwng JFSukwphạm vJFSukwi nugUvoHhất địnhugUvoH nàng muốnugUvoH điJFSukw thếugUvoH nugUvoHào thìBy Bycứ đByi, muốByn lJFSukwàm cáiBy JFSukwgì thugUvoHì lugUvoHàm JFSukwcái đó.JFSukw NhưngugUvoH Byhiện Bytại lạiugUvoH thảm hZv8iQmại hugUvoHơn rấtJFSukw nJFSukwhiều, nànugUvoHg cJFSukwhỉ JFSukwcó tByhể ởugUvoH Bybên cạnhBy hắn!

“Hình ThấtBy, JFSukwta cháugUvoHn ghByét ngươi.”

“Ừm, tJFSukwa bZv8iQmiết.” Zv8iQmHình ThấtZv8iQm vẫnJFSukw làZv8iQm Zv8iQmbộ dạnugUvoHg hờiJFSukw hợt,Zv8iQm mặByc kệZv8iQm nànZv8iQmg tựJFSukw nóZv8iQmi tự nghe.

“Ngươi mỗugUvoHi lầnJFSukw đềByu nóugUvoHi ugUvoHtốt vớiBy tZv8iQma, đếnZv8iQm kJFSukwhi tugUvoHa hỏiZv8iQm JFSukwlý Zv8iQmdo lạiBy khôugUvoHng nói!”Zv8iQm Hắn cByoi nànZv8iQmg làugUvoH cáByi gì,ugUvoH SủngugUvoH vật?JFSukw! CZv8iQmon mZv8iQmắt đảoBy Byqua mộZv8iQmt vòng,ugUvoH JFSukwTiêu TiêByu còugUvoHn nói thêmugUvoH, “TJFSukwa muốnZv8iQm đJFSukwi nhZv8iQmà Zv8iQmcầu, khônugUvoHg pByhải, nhByà vệJFSukw sinh.”

“Được. TugUvoHa lậpJFSukw tứcBy ugUvoHđi làJFSukw tốtJFSukw rồi.”

Không ugUvoHphải cJFSukwhứ, chJFSukwẳng lByẽ nàngugUvoH điJFSukw vệZv8iQm sugUvoHinh ugUvoHmà JFSukwhắn cũngZv8iQm mJFSukwuốn điugUvoH Bycùng?! Ngất…

“Ta tByhấy ngươZv8iQmi kByhông nênJFSukw đugUvoHi tugUvoHheo tugUvoHa, nhưJFSukw vậyugUvoH tJFSukwa sẽZv8iQm thJFSukwẹn tJFSukwhùng, Zv8iQmta ugUvoHcam đoan lậpugUvoH JFSukwtức sẽugUvoH trugUvoHở lại,Zv8iQm đượcugUvoH rồugUvoHi đượcugUvoH rồi,ugUvoH cứBy JFSukwnhư JFSukwvậy.” PZv8iQmhất pJFSukwhất tugUvoHay, cũngugUvoH không thZv8iQmèm nhìnugUvoH hắugUvoHn, TiêugUvoHu TugUvoHiêu nhaJFSukwnh chóngJFSukw Bymở Zv8iQmcửa bỏZv8iQm chạy.

Hình ThấtBy đanZv8iQmg muốnZv8iQm đứngugUvoH dậugUvoHy đuổiZv8iQm thJFSukweo, nhưByng tưởngZv8iQm tưZv8iQmợng nànZv8iQmg nóiJFSukw sẽBy thẹn JFSukwthùng, Zv8iQmđành bấtBy JFSukwđộng ngồiZv8iQm đó.ugUvoH TZv8iQmrong thờiBy gugUvoHian ngByắn nugUvoHhư vByậy, lByại ởZv8iQm trJFSukwong Zv8iQmphủ, chắc Zv8iQmlà sugUvoHẽ khôngugUvoH JFSukwxảy Byra JFSukwsự Zv8iQmcố gJFSukwì đâu.

Có đôZv8iQmi kByhi, sJFSukwự cốJFSukw thườnJFSukwg độtZv8iQm nBygột xJFSukwảy rJFSukwa vàoBy lúcBy Zv8iQmta khôJFSukwng ngờJFSukw nhấtugUvoH. GiZv8iQmống như hiJFSukwện tByại, TByiêu TiZv8iQmêu đãZv8iQm nByghênh JFSukwngang đứByng Zv8iQmbên ngoàByi Zv8iQmcửa HìnhJFSukw phủ.JFSukw HugUvoHừ, càng khôngugUvoH chugUvoHo Byphép ugUvoHnàng trốn,JFSukw nàugUvoHng liềnJFSukw tByrốn JFSukwcho hắnugUvoH xem!

Chà chàJFSukw Bychà, mớiZv8iQm đugUvoHi đượcBy chưaJFSukw JFSukwxa, ugUvoHbên ngưZv8iQmời nàngugUvoH độtugUvoH nhiJFSukwên Bythoát ugUvoHra Zv8iQmN tên hắZv8iQmc Byy nhân,ugUvoH taugUvoHy cầmJFSukw lByợi đJFSukwao, áugUvoHnh đaoBy lByóe Zv8iQmlên cByhói mắt.ugUvoH TiêZv8iQmu TiêZv8iQmu nugUvoHgây ngZv8iQmốc, nàng cZv8iQmùng bọZv8iQmn họugUvoH hẳnBy Zv8iQmlà khugUvoHông tugUvoHhù đi.

Rút đByao, ugUvoHmuốn chémugUvoH xJFSukwuống ngườiBy trướcugUvoH mặt.ugUvoH HắcZv8iQm Zv8iQmy nJFSukwhân vByung Zv8iQmtay lên…

Nhưng đồngZv8iQm Zv8iQmthời, mộugUvoHt tByhân ugUvoHảnh kZv8iQmhác đãugUvoH nhanJFSukwh cByhóng Zv8iQmbay Bytới. TugUvoHiêu ugUvoHTiêu ugUvoHchỉ cảm tZv8iQmhấy hByoa JFSukwmắt, saJFSukwu đóugUvoH ngườByi đãBy JFSukwvững vByàng JFSukwở trêZv8iQmn nócJFSukw Zv8iQmnhà. ugUvoHNàng ngẩZv8iQmng đầuBy nhZv8iQmìn nhìn, diugUvoH? PhẩmJFSukw JFSukwNguyệt. NgườiJFSukw nàJFSukwy lạJFSukwi tJFSukwừ nơugUvoHi nugUvoHào xuấZv8iQmt Byhiện Zv8iQmthế này?

Hắc JFSukwy nByhân độugUvoHng tácZv8iQm nhấtJFSukw tríBy, cJFSukwũng nhByảy lByên nóJFSukwc nhZv8iQmà. ByHai bêByn JFSukwlập tứZv8iQmc động thủ.JFSukw TấtZv8iQm nhugUvoHiên dướugUvoHi vugUvoHõ Zv8iQmcông ugUvoHbất phàmJFSukw cugUvoHủa PhJFSukwẩm ByNguyệt, saZv8iQmu vàiugUvoH chiêuBy JFSukwbọn Byhắc yBy nhân khôngJFSukw ugUvoHchết JFSukwthì cũnZv8iQmg bịBy thươJFSukwng. ChJFSukwờ hắcBy Zv8iQmy nhâugUvoHn vJFSukwừa rúZv8iQmt lJFSukwui, hắnugUvoH lậByp tức ugUvoH buông TiJFSukwêu TiêJFSukwu ugUvoHra, phâJFSukwn ugUvoHrõ giByới tuyến.

Tiêu ugUvoHTiêu trầugUvoHm tugUvoHư suJFSukwy đoán,ugUvoH hắcugUvoH JFSukwy nhânJFSukw nàZv8iQmy đạiZv8iQm kháJFSukwi làJFSukw ugUvoHdo chJFSukwủ nhâByn cJFSukwủa khByối thân JFSukwthể Bynày rưZv8iQmớc lấugUvoHy đâyJFSukw. CònugUvoH PJFSukwhẩm NguyệZv8iQmt, hẳnugUvoH làJFSukw Zv8iQmvẫn đangugUvoH chìJFSukwm đắBym trJFSukwong trò chơiJFSukw Zv8iQmtheo dõJFSukwi Zv8iQmgì đó,By xáByc đByịnh HìBynh Zv8iQmThất Zv8iQmcó phảiZv8iQm đJFSukwệ đệBy cByủa hắnJFSukw hByay không.

“Không muJFSukwốn chết,By Zv8iQmtốt nhấtBy quaJFSukwy vềZv8iQm HZv8iQmình phủ.”ugUvoH PByhẩm NguyZv8iQmệt Bynói xoJFSukwng xoay ngưZv8iQmời muJFSukwốn đi.

Tiêu TiêByu thZv8iQmấy thugUvoHế lậpJFSukw tứByc đuổiugUvoH tugUvoHheo giByữ chặJFSukwt Bytay hắnBy, “JFSukw ĐừngJFSukw ugUvoHđi vộiJFSukw, mang tugUvoHa theo.”

Đùa hảugUvoH, nàZv8iQmng chínugUvoHh làZv8iQm kugUvoHhông muốJFSukwn sốngZv8iQm trugUvoHong HìnByh pZv8iQmhủ nữaugUvoH nênugUvoH mớiBy chạugUvoHy JFSukwra ngoài. TrởBy về?Zv8iQm NhưJFSukw vậyJFSukw saByo được!

Phẩm NugUvoHguyệt bởiBy vZv8iQmì cZv8iQmử JFSukwđộng củBya Zv8iQmnàng Bymà Bychấn độJFSukwng, vộZv8iQmi vàugUvoHng bJFSukwỏ taByy JFSukwra, lông màyugUvoH JFSukwnhăn lạJFSukwi. “XinBy tựBy trọng.”

Vâng vânugUvoHg, TiêuJFSukw TiZv8iQmêu gậJFSukwt đầu,By “Zv8iQmHuynh cũngBy khôugUvoHng nJFSukwên bJFSukwỏ lZv8iQmại tugUvoHa a.”

Những lờiugUvoH JFSukwnày Bylại khiJFSukwến ugUvoHcho mByặt hJFSukwắn càZv8iQmng nJFSukwhăn nugUvoHhó hByơn nữaJFSukw, “XiByn By– ugUvoHTự – Trọng!”

Lại Bylà tựugUvoH trByọng, hByắn khJFSukwông JFSukwcòn tugUvoHừ kByhác hả?By! “TZv8iQma Bynói JFSukwrồi, tJFSukwa khôByng thJFSukwể trJFSukwở về được.”

Không thByể? ByChính mìnugUvoHh mớiZv8iQm vừaBy đếnZv8iQm nugUvoHơi đâyBy ugUvoHcòn khôngZv8iQm Byquá queByn thuộugUvoHc, nữBy Bytử này lạiJFSukw khôngJFSukw biJFSukwết cóZv8iQm quJFSukwan hệJFSukw gìZv8iQm vớiJFSukw ByHình Zv8iQmphủ, Zv8iQm“Cùng Byta JFSukwkhông qByuan hệ.”

“Có quugUvoHan hệ,ugUvoH đươngJFSukw Zv8iQmnhiên Bycó qByuan hệ.Zv8iQm JFSukwTa vừugUvoHa JFSukwbị HugUvoHình phủugUvoH đuổByi vJFSukwiệc, màJFSukw huynugUvoHh mới rồiZv8iQm lạiJFSukw cứuBy tBya mộtZv8iQm mạng.ugUvoH ugUvoHTa đâyBy tuZv8iQmy rằByng khôugUvoHng đZv8iQmọc JFSukwqua sáZv8iQmch Byvở, nhByưng ugUvoHcũng biết tByri JFSukwân đồBy báoJFSukw. Zv8iQmCho nên,ugUvoH ânJFSukw cônugUvoHg, huZv8iQmynh hãyBy Zv8iQmcho JFSukwta JFSukwcơ hộJFSukwi đượJFSukwc phụcZv8iQm vByụ bên cạZv8iQmnh huynugUvoHh, hảoZv8iQm hảByo bugUvoHáo đáByp huynZv8iQmh đi.”By MặcBy kệ,ugUvoH cByó thểBy đugUvoHi tugUvoHheo tByhì pZv8iQmhải Zv8iQmcố gắng Byđến cùng.

“Bọn Byhọ vìugUvoH sZv8iQmao pugUvoHhải gZv8iQmiết nZv8iQmgươi?” ByMột tJFSukwỳ nữugUvoH bìJFSukwnh thườngBy tạiZv8iQm saugUvoHo lByại kByéo đến nhiềuJFSukw caJFSukwo thủZv8iQm nhugUvoHư vậyBy, thJFSukwân ugUvoHphận củaugUvoH JFSukwnàng nhấtugUvoH đJFSukwịnh khZv8iQmông đơnugUvoH giản.

“Ta làugUvoHm Bysao Zv8iQmbiết. CByòn khôugUvoHng hiểuugUvoH rugUvoHa Zv8iQmsao Zv8iQmcả thByì bọnJFSukw chúJFSukwng Byđã tugUvoHới ugUvoHrồi, tJFSukwa hồn nByhiên thiJFSukwện lươngBy nJFSukwgây tugUvoHhơ, dángBy vẻZv8iQm Bykhông gJFSukwiống ngườiBy ugUvoHkết thZv8iQmù Bykết oáZv8iQmn ugUvoHbại hoại, táJFSukwm phZv8iQmần ugUvoHlà JFSukwnhận lầmugUvoH người.”JFSukw JFSukwTự thổiZv8iQm phồnByg bảnugUvoH thânBy mộtJFSukw Byphen, đeBym JFSukwvấn đByề thổi JFSukwsạch, JFSukwhắn Zv8iQmchắc sByẽ khugUvoHông quJFSukwan tâmugUvoH chuyệnJFSukw cJFSukwủa nàngZv8iQm đâu.

Nghĩ ngJFSukwhĩ, PhẩmJFSukw NguyệugUvoHt lạByi Bynhìn nànugUvoHg chByằm cJFSukwhằm nửaJFSukw ngugUvoHày, tạmBy thờiJFSukw mByặc kệJFSukw nàng lZv8iQmà aiBy, đãJFSukw lJFSukwà ngườiBy củBya HìnZv8iQmh phugUvoHủ, JFSukwđối vớiZv8iQm Zv8iQmsự tìBynh JFSukwbên trougUvoHng cByhắc cũngJFSukw bByiết ít nhiByều, cByũng đỡugUvoH mấtZv8iQm cJFSukwông hJFSukwắn phảiugUvoH tByự tugUvoHìm Byhiểu, “ĐZv8iQmi thôi.”

Sao tZv8iQmự nhiByên JFSukwlại dZv8iQmễ nByói cJFSukwhuyện vậy?By JFSukwLúc trướcugUvoH bởZv8iQmi vìugUvoH TugUvoHụ BByảo làZv8iQm đệugUvoH đệugUvoH của hZv8iQmắn, lJFSukwần nàJFSukwy lạiZv8iQm lZv8iQmà bởiugUvoH vìJFSukw JFSukwsao? TiêuugUvoH TiêByu kỳZv8iQm qZv8iQmuái Zv8iQmngắm ngZv8iQmắm hắByn, chắByc chắnJFSukw là JFSukwhắn cugUvoHó mụByc đíZv8iQmch Zv8iQmgì đây.

Nhưng TiêuZv8iQm TiêuBy khôJFSukwng biếtJFSukw rằng,ugUvoH bởiBy vZv8iQmì chuyệnBy nàngugUvoH chạyJFSukw tugUvoHrốn JFSukwmà giờJFSukw phút By này HìnhJFSukw Byphủ đanByg gàugUvoH bByay chóugUvoH JFSukwchạy. JFSukwHình ThấZv8iQmt lậugUvoHt tuugUvoHng Bytoàn bộugUvoH HìZv8iQmnh Byphủ Zv8iQmmà vẫn khugUvoHông ugUvoHthấy bByóng dánByg củaBy Bynàng, tZv8iQmrên mặZv8iQmt đZv8iQmã xuấByt hJFSukwiện tuyệtBy vugUvoHọng, đugUvoHiều hugUvoHắn lo Bylắng đãJFSukw Byxảy rBya. TứugUvoH điệnJFSukw hZv8iQmạ vìBy Zv8iQmđảm bảoJFSukw Zv8iQmquá kByhứ JFSukwcủa hugUvoHắn khôngugUvoH bịugUvoH nugUvoHgười khácugUvoH biếugUvoHt được, Byrốt cụcBy đốiZv8iQm vớiugUvoH nàngBy xuấByt thủ.

Cho nênJFSukw, Zv8iQmN ngàugUvoHy saByu, bởiugUvoH ugUvoHvì chạyugUvoH trốJFSukwn thànByh côngBy vốnJFSukw nênugUvoH vuJFSukwi vuJFSukwi vẻugUvoH vẻugUvoH thì ngườiBy nJFSukwào Byđó lạJFSukwi vJFSukwẻ mặtZv8iQm JFSukwbuồn bựcBy, bJFSukwắt đầuZv8iQm JFSukwhối hByận quByyết địnhZv8iQm cugUvoHủa chZv8iQmính mJFSukwình. Chắc hẳnZv8iQm lúZv8iQmc nàyBy HìnhBy ThấtBy đJFSukwang lJFSukwo Bylắng chugUvoHo nànZv8iQmg, Bydù saByo Zv8iQmnàng ugUvoHcũng lugUvoHà Zv8iQmlão bà Bycủa ngưugUvoHời taZv8iQm, đưByơng nJFSukwhiên khZv8iQmông tugUvoHhể khoáiZv8iQm hoạtugUvoH Bynhư trước.

Không biZv8iQmết mìnJFSukwh lByúc ấyJFSukw Zv8iQmtại saJFSukwo lạiugUvoH cảmJFSukw thấZv8iQmy đByi theByo PhẩmugUvoH NgByuyệt lZv8iQmà chuyệnugUvoH tốt chứ.By NgườJFSukwi nByày trugUvoHừ bỏJFSukw đứnJFSukwg ugUvoHở kháchZv8iQm đugUvoHiếm tJFSukwhì Zv8iQmlà đZv8iQmi Bydo Bythám HìnhJFSukw pJFSukwhủ, cByó mỗJFSukwi hai địaJFSukw ugUvoHđiểm JFSukwấy baugUvoHy quJFSukwa bZv8iQmay JFSukwlại, cháugUvoHn nảnugUvoH tớugUvoHi JFSukwcực điểm.

Nhàm cByhán nJFSukwhất chíJFSukwnh lByà, cZv8iQmòn phảugUvoHi kByể lạiZv8iQm Bycho hắnJFSukw Bynghe tByhời gZv8iQmian Bylàm việZv8iQmc và ngByhỉ nBygơi cByủa HìBynh Thất,By thóiugUvoH ugUvoHquen sZv8iQminh hougUvoHạt ugUvoHsinh Zv8iQmhoạt thugUvoHường ngàyJFSukw củBya hắZv8iQmn rZv8iQma sao. ThânugUvoH ảnhZv8iQm tugUvoHên Zv8iQmgian Bynhân nàZv8iQmy Byliên tJFSukwục lugUvoHắc lưugUvoH tZv8iQmrong đầuugUvoH nàngZv8iQm, mZv8iQmuốn ugUvoHquên tByrong chốc látBy ugUvoHcũng kZv8iQmhông được.

Có điugUvoHều Zv8iQman ủZv8iQmi duByy nhấtugUvoH JFSukwchính lJFSukwà hắcugUvoH JFSukwy nZv8iQmhân lạiugUvoH tớByi JFSukwhai lầnugUvoH nữa,Zv8iQm đòZv8iQmi giếtJFSukw đòi Bychém vôZv8iQm cùnJFSukwg nByáo nhZv8iQmiệt, khZv8iQmiến kZv8iQmiếp sốngJFSukw ugUvoHtỳ nữBy bZv8iQmuồn tZv8iQmẻ củaZv8iQm Zv8iQmnàng JFSukwcoi nhugUvoHư có ugUvoHthêm niZv8iQmềm vui.

Hai ngàyBy này,ugUvoH ánhZv8iQm mắZv8iQmt PhZv8iQmẩm NguyệtJFSukw nhìByn nByàng JFSukwcó JFSukwđiểm khôZv8iQmng giốngBy trước.ugUvoH ChZv8iQmắc hắn cũngJFSukw bByiết nànZv8iQmg JFSukwlà lJFSukwão bàBy củaJFSukw HìJFSukwnh TByhất rồugUvoHi, nhJFSukwưng kìBy quáJFSukwi làugUvoH Zv8iQmmột ngườiBy đứng đắnBy nhưugUvoH Byhắn tạiJFSukw sJFSukwao lạugUvoHi Bykhông đemugUvoH nàugUvoHng đuổiBy vềBy HìnhJFSukw phJFSukwủ, JFSukwdù nóByi thếugUvoH nàougUvoH nàng cũnByg lJFSukwà eZv8iQmm dByâu củugUvoHa hắnugUvoH nha.

“Này, giaugUvoH, huynJFSukwh đừByng nZv8iQmhìn tBya nhưBy vậyJFSukw, tZv8iQma ugUvoHsợ a.”

Phẩm NguyệByt dờZv8iQmi ánZv8iQmh Bymắt, JFSukwquay vByề phíaZv8iQm bByàn cơm.

Tiêu TiêJFSukwu sờZv8iQm sờugUvoH haByi JFSukwmá, tByrên mặtugUvoH mugUvoHình hẳByn lZv8iQmà khôngugUvoH cóBy cáiZv8iQm gìBy Zv8iQmkì lạZv8iQm đi.JFSukw CJFSukwái tên Zv8iQmPhẩm NgugUvoHuyệt nàByy ugUvoHcàng nugUvoHgày cànJFSukwg qZv8iQmuái. NànZv8iQmg cầJFSukwm ugUvoHlấy mộtZv8iQm cZv8iQmái Zv8iQmđùi Bygà, không thèmugUvoH đểZv8iQm Byý hZv8iQmình tượngugUvoH mByà cắnugUvoH loạugUvoHn lugUvoHên lạByi đưaJFSukw tJFSukwới cáByi nhìByn Bykhó hiểuBy JFSukwcủa hắn, thiệtJFSukw lZv8iQmà, làmZv8iQm hạiugUvoH JFSukwnàng chẳngJFSukw Zv8iQmcảm JFSukwthấy Byngon mugUvoHiệng nữa.

“Gia, huByynh Zv8iQmăn đi,Zv8iQm Byđừng Zv8iQmcó nZv8iQmhìn tBya mJFSukwãi Zv8iQmthế.” Zv8iQmLàm nànByg muốnBy bỏBy cByủa màJFSukw chạy ugUvoH lấy người.

“Tiểu Điệp!”JFSukw BỗnugUvoHg nhiênJFSukw mZv8iQmột đạiJFSukw JFSukwthanh âugUvoHm JFSukwvang lên.

Tiêu TiZv8iQmêu nhaugUvoHnh chóngJFSukw Byquay đầugUvoHu lạiugUvoH thìZv8iQm nhìJFSukwn thấyZv8iQm Bymột naugUvoHm nhânugUvoH Zv8iQmto lớnJFSukw trông Zv8iQmgiống Bynhư mByột Zv8iQmcon gugUvoHấu Byđang bướcBy JFSukwnhanh Byđi Byđến trướcZv8iQm mặtJFSukw nànJFSukwg, nhânJFSukw tiệByn Zv8iQmôm ugUvoHchặt lấy ugUvoHnàng ugUvoHgào lêugUvoHn, “RốtJFSukw cugUvoHuộc ugUvoHta ugUvoHđã tZv8iQmìm đưZv8iQmợc nByàng, vByi pByhu rugUvoHất nhớJFSukw nàByng a.”

Vi phuJFSukw? ByCái gìJFSukw JFSukwvi JFSukwphu! ugUvoH“Vị Zv8iQmnày, HùnugUvoHg tZv8iQmiên sinJFSukwh, ugUvoHta nJFSukwghĩ JFSukwta khôngBy bugUvoHiết ngươi, Zv8iQmxin đừngJFSukw làmBy lZv8iQmoạn báugUvoHm víuJFSukw quaByn hệJFSukw a.Zv8iQm” ThậZv8iQmt lJFSukwà đáByng JFSukwsợ, khôZv8iQmng ngByờ VZv8iQmũ ĐiệpugUvoH này lạiJFSukw Zv8iQmcó mộtBy lByão cônZv8iQmg nhưugUvoH vậyZv8iQm, kZv8iQmia ByHình ThấtJFSukw thìBy sao?.

Hùng ugUvoHtiên sinJFSukwh tugUvoHhả lỏngZv8iQm hùngugUvoH chưởng,Zv8iQm trByên Bymặt vẻJFSukw ugUvoHxấu JFSukwhổ, “LJFSukwà tJFSukwa khJFSukwông tốtugUvoH, nàng đừnugUvoHg tứcugUvoH Zv8iQmgiận, cùngJFSukw JFSukwta Zv8iQmvề nhàJFSukw đượcBy khôugUvoHng? TJFSukwa sJFSukwau Zv8iQmnày Zv8iQmsẽ khônJFSukwg bByao Zv8iQmgiờ … Byphát cáugUvoHu linJFSukwh Zv8iQmtinh nugUvoHữa, Zv8iQmta nhấtBy địnhJFSukw JFSukwsẽ Byhảo ugUvoHhảo đốiugUvoH đJFSukwãi Zv8iQmvới nàng.”

“Ha haZv8iQm... NByày... Bychúng Byta cugUvoHhậm ugUvoHrãi thươnZv8iQmg lượnJFSukwg ugUvoHđi, nugUvoHgươi trướcZv8iQm Zv8iQmtiên thByả ta xuByống dưJFSukwới đượcBy khôngZv8iQm, hBya ha...”By TiêZv8iQmu TByiêu nhaBynh Zv8iQmchóng quugUvoHay đầuBy lạJFSukwi JFSukwcầu cứu, cứuJFSukw ugUvoHta Bya, ugUvoHPhẩm Nguyệt...

Di? NgườiBy đâugUvoHu? ugUvoHA …ugUvoHÔng trờJFSukwi đáZv8iQmnh chugUvoHết nZv8iQmàng điZv8iQm! VìugUvoH cáByi gìugUvoH cugUvoHứ đếnBy tByhời khByắc nguy hiểJFSukwm cugUvoHần JFSukwhắn thìJFSukw Zv8iQmhắn lạiJFSukw biếZv8iQmn mấtugUvoH ugUvoHchứ! HắJFSukwn ugUvoHcó JFSukwphải làBy nZv8iQmam nhâJFSukwn ugUvoHkhông a! ugUvoHThực quugUvoHá đáng,ugUvoH Bycứ nhJFSukwư vZv8iQmậy đemBy nàByng nZv8iQmém cByho mộJFSukwt cugUvoHon gấuZv8iQm! TêugUvoHn PhẩmJFSukw NguyệtZv8iQm nàyJFSukw so vớByi JFSukwHình ThấtJFSukw lZv8iQmà mộtZv8iQm ugUvoHtên JFSukwgian nhJFSukwân hZv8iQmơn nhiByều! NàZv8iQmng nhìnZv8iQm lầJFSukwm hắnZv8iQm rồi!

Tiêu TiêuBy liềuJFSukw mạnByg đugUvoHạp chJFSukwân lugUvoHung tungugUvoH, “TaBy khôngZv8iQm biếZv8iQmt Zv8iQmngươi, JFSukwngươi Bytránh ra. TugUvoHa khôJFSukwng phảiugUvoH lJFSukwà VũBy ĐiZv8iQmệp, Byta họJFSukw Tiêu.”

“Nàng JFSukwđừng Bynóng giậnBy, tugUvoHa nByhận lỗZv8iQmi rồugUvoHi ugUvoHcòn chưaJFSukw đượcJFSukw saoZv8iQm, Bytha JFSukwthứ ugUvoHcho Byvi ugUvoHphu lần nàZv8iQmy đugUvoHi.” Zv8iQmLời nóugUvoHi Zv8iQmcủa hắJFSukwn thJFSukwực cảmugUvoH động.

“Không kByhông, Zv8iQmta ugUvoHthật Zv8iQmsự khôngZv8iQm biếZv8iQmt ngươi!”JFSukw ThấyugUvoH cóBy khônByg ugUvoHít nZv8iQmgười vJFSukwây xem, TByiêu JFSukwTiêu lugUvoHập tứugUvoHc tugUvoHìm xiugUvoHn giúJFSukwp đỡZv8iQm, “CứuugUvoH mạngugUvoH aJFSukw, hugUvoHắn cốugUvoH chấpJFSukw bắZv8iQmt nZv8iQmạt coJFSukwn gái đàngZv8iQm hoàng!”

Vốn đangZv8iQm hứugUvoHng thZv8iQmú quZv8iQman sáZv8iQmt hJFSukwai ngườiugUvoH, nghugUvoHe ugUvoHnàng vừaJFSukw nóiugUvoH, mZv8iQmoi ngườJFSukwi lugUvoHập tứcZv8iQm hành độnZv8iQmg nhByất tZv8iQmrí Zv8iQmquay đByầu đByi, bọByn ugUvoHhắn kZv8iQmhông thấyZv8iQm được,JFSukw cáugUvoHi gìZv8iQm cũngZv8iQm khugUvoHông thấy By được. DJFSukwùng cơmBy ănZv8iQm cơm,Zv8iQm gọiugUvoH mónugUvoH ăByn gọiJFSukw ugUvoHmón ănBy. ugUvoHVừa rByồi cZv8iQmó phátBy sugUvoHinh cáiBy JFSukwgì sao…?

A, khônByg phảiJFSukw đâu.JFSukw JFSukwNhững ugUvoHngười nàByy JFSukwsao lByại nhugUvoHư Byvậy JFSukwchứ. Zv8iQmTiêu TJFSukwiêu ngốcZv8iQm rụng, bịugUvoH HùngZv8iQm JFSukwtiên sinByh xuByất rugUvoHa kZv8iQmhí lJFSukwực khiêngJFSukw lJFSukwên vaJFSukwi giốByng JFSukwnhư túiugUvoH gZv8iQmạo rồi néJFSukwm vàJFSukwo tronJFSukwg Byxe ngựa.

Dọc thByeo đườngZv8iQm đZv8iQmi, HJFSukwùng tiêugUvoHn Zv8iQmsinh dùngBy hếtugUvoH khảJFSukw năngJFSukw Zv8iQmnói tốtBy lấyugUvoH lòJFSukwng nByàng, chính lJFSukwà hìugUvoHnh tượngBy củaugUvoH mộugUvoHt têJFSukwn nugUvoHam tZv8iQmử sZv8iQmi tình.ugUvoH NgaZv8iQmy cảBy nàngugUvoH nugUvoHghe ugUvoHđược JFSukwcũng JFSukwbị cZv8iQmảm động liJFSukwên tByục. NByguyên lJFSukwai HByùng tiênBy sinByh lByà mộtBy naBym nByhân ugUvoHtốt nZv8iQmhư vậy.ugUvoH VũZv8iQm Điệp Zv8iQmnày cóBy chồngBy tốtugUvoH đếnBy JFSukwthế, nhưZv8iQm thZv8iQmế ugUvoHnào JFSukwlại ugUvoHcòn hồngZv8iQm hạnZv8iQmh xJFSukwuất tườngBy, chạZv8iQmy ugUvoHtới làm Zv8iQmtiểu thByiếp củZv8iQma HìnJFSukwh ThấtJFSukw chứ!Zv8iQm ThậtBy sựBy lJFSukwà ugUvoHtham laBym qZv8iQmuá mà.

“Tiểu ĐiByệp Zv8iQmnàng Zv8iQmxem, mỗZv8iQmi Byngày tJFSukwa đềuJFSukw JFSukwcho nBygười laZv8iQmu chàugUvoH bảougUvoH Zv8iQmbối củBya nàng, thựcBy Zv8iQmsạch sẽZv8iQm đZv8iQmi, cJFSukwùng vugUvoHới lúZv8iQmc JFSukwnàng trướcugUvoH Bykhi Zv8iQmđi Zv8iQmkhông hByề kugUvoHhác nhaByu đâuBy.” Hùng tiêugUvoHn Bysinh cầugUvoHm chặtBy Zv8iQmlấy JFSukwtay Zv8iQmnàng, sByắc mặJFSukwt vuByi mừnByg hỏiBy hanZv8iQm, “HiByện tạiBy nànByg đJFSukwã trở lạiJFSukw, ugUvoHcó cZv8iQmao hứJFSukwng nhìnJFSukw quZv8iQma mộugUvoHt chúugUvoHt không?”

Không Zv8iQmthể nào…!!!!

Cả cByăn Zv8iQmphòng JFSukwnày... đềuZv8iQm JFSukwlà HìnhugUvoH Thất?!

Tuy rằugUvoHng ugUvoHxem rJFSukwa mặugUvoHt ugUvoHvẫn cònBy rấugUvoHt nZv8iQmon nớt,JFSukw nZv8iQmhưng thugUvoHật lJFSukwà hắn!ugUvoH NhìZv8iQmn nhìnJFSukw lạc khoảugUvoHn dướiBy mỗiBy bZv8iQmức ugUvoHvẽ. TrờZv8iQmi ạBy! NhiByều bứcugUvoH hZv8iQmọa nhByư vậZv8iQmy, lạugUvoHi đềZv8iQmu lugUvoHà dugUvoHo VũJFSukw ugUvoHĐiệp kiugUvoHa tự vẽ!ugUvoH ChỉZv8iQm sugUvoHợ Zv8iQmVũ ĐZv8iQmiệp nàJFSukwy Zv8iQmđã yJFSukwêu tByha Bythiết tênJFSukw gugUvoHian nhânZv8iQm Zv8iQmkia rồugUvoHi. “Này...”

“Ta biZv8iQmết nànugUvoHg lugUvoHại nghugUvoHĩ tByới trướByc kiaJFSukw,” ByHùng tugUvoHiên siugUvoHnh JFSukwsờ ugUvoHsờ Zv8iQmtóc củZv8iQma nàByng, nói, “NhưJFSukwng ugUvoHđừng ugUvoHtiếp tụJFSukwc thươngBy tâmugUvoH, muộZv8iQmi JFSukwmuội nàngugUvoH JFSukwnếu biếtugUvoH nZv8iQmàng lJFSukwo lZv8iQmắng như vậyugUvoH, Zv8iQmchắc Zv8iQmchắn sẽZv8iQm rấtZv8iQm hạnhJFSukw phúc.”

Ách, cáiugUvoH gìJFSukw muộByi mugUvoHuội? KhugUvoHóe mugUvoHiệng TiJFSukwêu TiZv8iQmêu Byco rByúm. NJFSukwhìn ugUvoHnhìn Hùng tiJFSukwên siugUvoHnh, hắnugUvoH khônJFSukwg phảiJFSukw ugUvoHlà đeZv8iQmm HìnhZv8iQm ThZv8iQmất trởZv8iQm thàZv8iQmnh mJFSukwuội muộiJFSukw VugUvoHũ ĐJFSukwiệp chứ. NàByng lZv8iQmặng Bylẽ chByảy Zv8iQmra haugUvoHi giọugUvoHt mồugUvoH hôi.

Xin hắn…Zv8iQm TZv8iQmuy Byrằng bugUvoHộ dạnugUvoHg Zv8iQmcủa Hình ThZv8iQmất sugUvoHo ugUvoHvới nZv8iQmữ nByhân JFSukwcòn Byxinh JFSukwđẹp hByơn, nhưngBy hắnugUvoH Zv8iQmlà ugUvoHnam nhByân chânJFSukw JFSukwchính Zv8iQma –JFSukw Là ugUvoH tình địchJFSukw Bycủa nZv8iQmgươi đó!ugUvoH TiêuZv8iQm ByTiêu bắtZv8iQm Byđầu Zv8iQmcó điểJFSukwm ugUvoHđồng Zv8iQmtình vớiBy Bycon gấJFSukwu ugUvoHsi tugUvoHình này, nugUvoHàng vZv8iQmỗ vỗugUvoH bByờ Zv8iQmvai củaZv8iQm hZv8iQmắn, “KhJFSukwông cóugUvoH, Byngươi yêZv8iQmn tâmBy, tugUvoHa khôZv8iQmng cóJFSukw thương tâm.”

Hùng tZv8iQmiên Bysinh lJFSukwại JFSukwlà vẻZv8iQm mặtugUvoH kíchZv8iQm động, “NàJFSukwng khônZv8iQmg Bycần Bygiả vờ,By nàngJFSukw ugUvoHcảm thấyBy Zv8iQmđau lòngZv8iQm thìZv8iQm tBya cũnugUvoHg JFSukwcảm thấyugUvoH đau lòugUvoHng, ugUvoHta ugUvoHlo JFSukwlắng Bycho nàZv8iQmng lJFSukwà tugUvoHa ngJFSukwuyện ý.Zv8iQm” ThậtZv8iQm tốJFSukwt Zv8iQmquá, ugUvoHTiểu ĐiệpBy đãugUvoH nByghĩ tới cảmJFSukw tByhụ cJFSukwủa hắnJFSukw rồiJFSukw sao.

“Khụ!” VZv8iQmị HùngJFSukw tiênugUvoH sinByh nàugUvoHy đang Bykích độnJFSukwg ugUvoHcái gByì thế,By “NgươiJFSukw đểZv8iQm cByho tugUvoHa nghugUvoHỉ Byngơi mộtBy láJFSukwt, ugUvoHta mớByi vừaBy đếnZv8iQm nơi nàByy, mệugUvoHt chếugUvoHt ugUvoHđi được.”

“Hảo JFSukwhảo hảo,”JFSukw HùugUvoHng Bytiên sinZv8iQmh đáp lờiJFSukw Zv8iQmmang ugUvoHnàng vJFSukwào phZv8iQmòng ngủZv8iQm, ugUvoHvui vẻBy rạJFSukwo JFSukwrực Zv8iQmtìm ngJFSukwười điBy Bychuẩn bịBy bữaugUvoH tốZv8iQmi, Tiểu ĐiệJFSukwp đãZv8iQm tZv8iQmrở lByại, tJFSukwrong Zv8iQmlòng hByắn thậtugUvoH sJFSukwự lByà cugUvoHao hứnugUvoHg a!

Nếm Zv8iQmqua cugUvoHơm chiềuBy, TugUvoHiêu TiêZv8iQmu bắt Byđầu JFSukwlo lắng,ugUvoH Byvị HùugUvoHng tiêZv8iQmn sinZv8iQmh nàyJFSukw khôngZv8iQm phảiugUvoH làugUvoH dạngZv8iQm giốugUvoHng ByHình ThấtJFSukw chứ,Zv8iQm vừa bướByc vàougUvoH cByửa đJFSukwã yZv8iQmêu cầuugUvoH tJFSukwhoát yZv8iQm, nếuBy nhugUvoHư ugUvoHvậy thJFSukwì thảm.JFSukw LàJFSukwm sugUvoHao bâyZv8iQm giờ?

Bỗng cửJFSukwa cửJFSukwa phByòng bByị Zv8iQmđá vugUvoHăng thô lỗ,Zv8iQm HùJFSukwng Zv8iQmtiên sinZv8iQmh vẻJFSukw mặtJFSukw đugUvoHáng Bysợ, ngónBy taugUvoHy rắugUvoHc Byrắc rugUvoHung độngugUvoH vàZv8iQmo phònugUvoHg, cZv8iQmùng ban ngàyZv8iQm qByuả thZv8iQmực lugUvoHà giốByng nhJFSukwư hJFSukwai ngườiugUvoH. TiêuBy TiêuZv8iQm kinugUvoHh hoảnJFSukwg, hảoZv8iQm dọaugUvoH người! ChByẳng lẽ.ugUvoH.. Bychẳng lugUvoHẽ hắnBy làugUvoH hugUvoHai mặt?!

Vị Zv8iQmHùng JFSukwtiên siZv8iQmnh bịJFSukw JFSukwcho làJFSukw JFSukwhai mặt nàyBy âmugUvoH hiểmugUvoH nhìnBy Zv8iQmnhìn nByàng saZv8iQmu đJFSukwó khugUvoHóe miệngJFSukw ugUvoHliệt rJFSukwa Bymột Bynét cưugUvoHời hZv8iQmung ác, Zv8iQm“Thoát y!”

Đúng lZv8iQmà khugUvoHông cóJFSukw ýugUvoH tưởJFSukwng gByì Bymới mẻBy... Xem rugUvoHa nugUvoHam ugUvoHnhân Zv8iQmTống TrJFSukwiều đềuJFSukw chỉZv8iQm biếtugUvoH ugUvoHnói haZv8iQmi chữugUvoH “thugUvoHoát Byy”. ugUvoHHay làugUvoH nhóugUvoHm người muốnJFSukw lênBy Bygiường ugUvoHchỉ thJFSukwích Zv8iQmnói haByi chByữ nugUvoHày đầuugUvoH tiênugUvoH? TiêByu TByiêu Zv8iQmnuốt nước ugUvoHmiếng, cZv8iQmố gắngugUvoH đánhBy Zv8iQmgiá HJFSukwùng tiêugUvoHn siJFSukwnh giugUvoHống nJFSukwhư huugUvoHng thầnugUvoH ácJFSukw Zv8iQmsát trưugUvoHớc mByắt, thân thJFSukwể bắtugUvoH đầuBy phZv8iQmát runJFSukw, nànJFSukwg ugUvoHcũng kugUvoHhông muốJFSukwn cởiZv8iQm a.

Không chờBy nàByng phJFSukwải phảnBy Bykháng lâu, cửJFSukwa phJFSukwòng ugUvoHlần thJFSukwứ hugUvoHai lByại ugUvoHbị mugUvoHở rộngBy, lạiJFSukw Bylà mộJFSukwt HùnByg tiugUvoHên sinugUvoHh nugUvoHữa Byxuất hZv8iQmiện. Tiêu TJFSukwiêu cànJFSukwg Byphát ngốugUvoHc Byhơn nữaBy. KhônJFSukwg thByể nàByo, nguyZv8iQmên laZv8iQmi lJFSukwà sZv8iQmong ugUvoHsinh, căn bảnZv8iQm khôZv8iQmng phảiugUvoH làZv8iQm ugUvoHcái ugUvoHgì Byhai Bymặt a.

Hùng tiJFSukwên sinZv8iQmh ôugUvoHn ugUvoHhòa rấByt nhanByh che chắnZv8iQm ởJFSukw trZv8iQmước mặtZv8iQm TJFSukwiêu JFSukwTiêu, đốiugUvoH vớiBy HùZv8iQmng tiênBy sinJFSukwh hunugUvoHg Zv8iQmác kêJFSukwu toJFSukw, “ĐạiBy ca!”

Hùng huZv8iQmng áByc ugUvoHnhìn nhìnJFSukw hắnZv8iQm JFSukwlại nhìn Zv8iQmnhìn TiêByu TJFSukwiêu, tronZv8iQmg mByắt bJFSukwắt đầuBy xByuất hiByện hoaZv8iQmng Zv8iQmmang, “ThoátZv8iQm y...”

Còn cởByi nữaugUvoH hả!!!!

“Đại tẩuBy ugUvoHđã Bychết rugUvoHồi! ĐạZv8iQmi cJFSukwa! Huynh tỉnhBy lByại đi!”.

Cái gì.JFSukw ĐạiugUvoH tẩugUvoHu? TugUvoHhoát Zv8iQmy hóZv8iQma rugUvoHa là đạByi tẩJFSukwu... ugUvoHĐây lugUvoHà cáByi LoZv8iQmgic gì?! ChJFSukwậm đã...By ChẳJFSukwng lẽugUvoH làBy nói,ugUvoH “ThJFSukwoát YZv8iQm” lugUvoHà tZv8iQmên JFSukwngười? KhôngZv8iQm ugUvoHthể nào.JFSukw.. TugUvoHrên đời nàyZv8iQm cóJFSukw ugUvoHngười tJFSukwên nhưZv8iQm vậJFSukwy sByao, Bycòn làBy mugUvoHột ugUvoHnữ nByhân?! TiZv8iQmêu TZv8iQmiêu bắtBy đầJFSukwu laugUvoHu mByồ hôi dữJFSukw dội.

Hùng ugUvoHôn hòaBy ugUvoHtiếp tụcugUvoH JFSukwkêu ugUvoHla, Zv8iQmthẳng đếnugUvoH Zv8iQmkhi HùugUvoHng hugUvoHung Byác Zv8iQmbị kugUvoHích độngBy đến ngấtZv8iQm đJFSukwi mớiJFSukw dừngJFSukw lại,Zv8iQm HZv8iQmắn ôugUvoHm Zv8iQmlấy TiêugUvoHu TiugUvoHêu, vẻBy mặtZv8iQm tựJFSukw Bytrách, Bydùng ngữBy ugUvoHkhí vô cZv8iQmùng ugUvoHcó lỗiBy nóZv8iQmi, “TaZv8iQm ngZv8iQmhĩ bZv8iQmệnh củJFSukwa đạugUvoHi Zv8iQmca đZv8iQmã tốtugUvoH Byhơn, khZv8iQmông nghJFSukwĩ tới.ugUvoH.. SJFSukwau này tugUvoHa sẽugUvoH khJFSukwông bByỏ lạiJFSukw ugUvoHnàng mugUvoHột mìnJFSukwh nữaZv8iQm. NàngugUvoH …Zv8iQm kByhông cZv8iQmần giậByn taZv8iQm.” ThấZv8iQmy TiZv8iQmêu Tiêu Bygật đầu,By lúcJFSukw nàByy ByHùng Byôn hòBya mớiJFSukw ugUvoHđi rugUvoHa cửa.

Aiz, tByhật sByự làBy ugUvoHloạn thấtJFSukw báugUvoHt taJFSukwo, tugUvoHự nhByiên xugUvoHuất hiệnJFSukw JFSukwhai HByùng JFSukwtiên sinByh, còn cóJFSukw nữugUvoH nhJFSukwân JFSukwđã cZv8iQmhết tByên lByà “ThoáByt YBy” nữa,JFSukw đúByng JFSukwlà mJFSukwột gJFSukwia Byđình Zv8iQmkì quái.

Hùng ôZv8iQmn hZv8iQmòa vừaJFSukw đZv8iQmi chắcBy ugUvoHsẽ khôngJFSukw tugUvoHrở vềZv8iQm sớm,By Zv8iQmTiêu TugUvoHiêu khẩnBy trươngBy hềugUvoH hề đánhZv8iQm mộugUvoHt gugUvoHiấc, Bythực sByợ vạnugUvoH nJFSukwhất ugUvoHhắn vừaJFSukw đByi mJFSukwà JFSukwđã Byquay lạiZv8iQm. ĐangugUvoH nByửa mJFSukwê nửaJFSukw tỉnh, ugUvoHđột nhugUvoHiên nZv8iQmàng nghugUvoHe đượcBy cóJFSukw ngJFSukwười nhJFSukwẹ gJFSukwiọng khugUvoHiêu cửZv8iQma sugUvoHổ Bymà JFSukwvào. Aiz...ThugUvoHật sự ugUvoHlà đêmJFSukw dàiZv8iQm lắmJFSukw mộJFSukwng mà.

Tiêu TiugUvoHêu hByíp mắtBy lạiZv8iQm, tỉnByh táZv8iQmo ngắmBy ngugUvoHắm ngườiJFSukw vừaZv8iQm Zv8iQmđến, tốiBy đenJFSukw nhưBy mựcugUvoH, thấy khJFSukwông rõBy JFSukw- đâyZv8iQm lạiugUvoH Zv8iQmlà Zv8iQmai Bynữa vậy.

“Giả nBygủ? VẫugUvoHn JFSukwchưa chịJFSukwu dậy.ugUvoH” TugUvoHhanh JFSukwâm giJFSukwà ugUvoHnua vByang lên,Zv8iQm lạnhJFSukw băZv8iQmng băng, TiêuBy Zv8iQmTiêu bậtugUvoH ngườiugUvoH ngByhe lờiZv8iQm ngồugUvoHi dậy,By hắnBy khugUvoHông phảJFSukwi cũngZv8iQm lByà nugUvoHgười tớJFSukwi giết ugUvoHnàng chJFSukwứ. GầZv8iQmn đâyugUvoH sJFSukwố nugUvoHàng đúngBy làJFSukw sốugUvoH cugUvoHon rệp,Zv8iQm lúcJFSukw JFSukwnào cũZv8iQmng cóZv8iQm hắcugUvoH Zv8iQmy Zv8iQmnhân đuổZv8iQmi giết, bấJFSukwt quJFSukwá đâyJFSukw làJFSukw JFSukwlần JFSukwđầu tiênZv8iQm trựcBy tiếpJFSukw nugUvoHhìn thấy.

“Chưa hoànugUvoH thJFSukwành nhiệmBy vụ,By Byvì saugUvoHo lạJFSukwi JFSukwtrở về?”

Nhiệm Byvụ gugUvoHì? NugUvoHàng cũngZv8iQm khJFSukwông Zv8iQmphải VugUvoHũ ĐiệpugUvoH thựZv8iQmc sự,ugUvoH JFSukwai bZv8iQmiết chZv8iQmứ. TiZv8iQmêu Tiêu cJFSukwúi đầuBy khByông Bylên tZv8iQmiếng, JFSukwnói gìZv8iQm cũngZv8iQm sJFSukwai, tốZv8iQmt nhấugUvoHt lJFSukwà khôngJFSukw nói…

“Chủ nhânugUvoH thựcugUvoH mugUvoHất hứng,By nugUvoHếu khônugUvoHg pByhải tugUvoHa thugUvoHay ngJFSukwươi chịuJFSukw Zv8iQmtrách nhiệmBy, ngươi Zv8iQm có thugUvoHể cònugUvoH sốngugUvoH trZv8iQmở vềJFSukw sao!”

Vâng vâng,Zv8iQm ngươiJFSukw lợZv8iQmi hại,Zv8iQm ngưugUvoHơi vĩJFSukw đại,ugUvoH nhZv8iQmưng tZv8iQma thậtZv8iQm sugUvoHự khZv8iQmông biếZv8iQmt nhiệm Zv8iQm vụ ugUvoHgì, thiệZv8iQmt làJFSukw, cũngZv8iQm khônJFSukwg lZv8iQmộ rBya tíBy ẩugUvoHn ýBy gByì, Byta ugUvoHcũng gấpJFSukw augUvoH. TiêuBy TiêugUvoHu không dámZv8iQm JFSukwnhìn hByắn, tJFSukwhẳng cúiZv8iQm đầuBy, giữBy Byim lặng.

Hắc JFSukwy nhâByn thByấy nZv8iQmàng khByông dáZv8iQmm lêZv8iQmn tiếngJFSukw, tiJFSukwếp tJFSukwục chugUvoHất vugUvoHấn, “NgươByi khôugUvoHng phải lugUvoHà đugUvoHã Byyêu tJFSukwên kiJFSukwa rồiZv8iQm chứ.”

Này... TêugUvoHn kugUvoHia thZv8iQmeo lờiZv8iQm hắnZv8iQm khônugUvoHg phảiBy làZv8iQm chỉZv8iQm HìnugUvoHh ThByất điJFSukw? VũZv8iQm ĐiJFSukwệp hình Zv8iQmnhư chỉZv8iQm nóZv8iQmi chuyZv8iQmện vugUvoHới Zv8iQmmỗi têByn gugUvoHian nhâZv8iQmn nàugUvoHy, Zv8iQmhẳn đúngJFSukw ugUvoHlà hByắn đi.

“Không cJFSukwó, Zv8iQmta khônZv8iQmg Zv8iQmcó yByêu hắJFSukwn!” TugUvoHrong thiêByn Zv8iQmhạ Byto lJFSukwớn nhưugUvoHờng nàyZv8iQm, tênBy gian nZv8iQmhân hưZv8iQm hỏngZv8iQm cugUvoHhán gJFSukwhét nhJFSukwư vậByy, nJFSukwàng sZv8iQmẽ thJFSukwích JFSukwư? HugUvoHa! ĐZv8iQmầu ócZv8iQm nByàng cũngBy chưaJFSukw Bycó hỏng nhaugUvoH. BZv8iQmất quá,By hắnZv8iQm lZv8iQmo lắngugUvoH Zv8iQmcho JFSukwnàng nhưJFSukw vậy...Zv8iQm aizz…

“Ta tiByn nZv8iQmgươi khôZv8iQmng dám.JFSukw NgàByy JFSukwmai tJFSukwrở vềZv8iQm HìugUvoHnh pugUvoHhủ, ngươiZv8iQm phảZv8iQmi bJFSukwiết, không Zv8iQmhoàn thJFSukwành nhZv8iQmiệm vJFSukwụ Bythì sẽZv8iQm phugUvoHải trảJFSukw giá.Zv8iQm JFSukwNghe chưa.”

Trả gJFSukwiá, JFSukwkhông phảiBy lugUvoHà chếtBy ugUvoHsao, tronugUvoHg phiugUvoHm ảnugUvoHh đềuJFSukw JFSukwnhư vậyugUvoH diễn.JFSukw ByChính là khôngZv8iQm phZv8iQmải chỉJFSukw mộtJFSukw mugUvoHình Zv8iQmnàng Zv8iQmkhông hạZv8iQm thủJFSukw đượugUvoHc, dùZv8iQm Zv8iQmsao nànJFSukwg cũJFSukwng khJFSukwông cugUvoHó liên quaZv8iQmn gJFSukwì tớugUvoHi cByhuyện nàyZv8iQm. ByMà chByỉ sợZv8iQm ngugUvoHay cugUvoHả VugUvoHũ ĐiệZv8iQmp Zv8iQmkia cũnJFSukwg khônugUvoHg hạJFSukw tJFSukwhủ đByược đi, nàngugUvoH tJFSukwa cByòn đByang yêuugUvoH ugUvoHthảm têugUvoHn giaZv8iQmn nhânugUvoH Zv8iQmkia kìBya. ChắcugUvoH hJFSukwẳn nàngJFSukw Byta đZv8iQmã ôm Zv8iQm quyết tâmJFSukw Zv8iQmthà chếZv8iQmt đểJFSukw đượZv8iQmc ugUvoHở Zv8iQmbên cạnhugUvoH hugUvoHắn. TByhật đánugUvoHg thương.

Hắc ugUvoHy nhânBy thugUvoHấy JFSukwnàng lạByi khJFSukwông lênZv8iQm tiếng,ugUvoH đưaZv8iQm tByay bóJFSukwp ugUvoHchặt cổZv8iQm củZv8iQma nàZv8iQmng, “Đừng quJFSukwên bộugUvoH dạnByg củaJFSukw kẻugUvoH phByản ugUvoHbội muốnBy chếtJFSukw Zv8iQmkhông đượcJFSukw màJFSukw muốnJFSukw sốngugUvoH cũnByg không Zv8iQmxong. NgươZv8iQmi cũnZv8iQmg muốnugUvoH trởugUvoH thànhZv8iQm mZv8iQmột thàugUvoHnh viênZv8iQm tronZv8iQmg bJFSukwọn chúnZv8iQmg sao?!”

Mười đJFSukwại khổZv8iQm ugUvoHhình JFSukwtra tấByn MãZv8iQmn JFSukwThanh lậByp ugUvoHtức ugUvoHthoáng hiJFSukwện lêugUvoHn tronJFSukwg đầuZv8iQm, TiêZv8iQmu Tiêu vJFSukwẫy taByy, đầuJFSukw lJFSukwắc JFSukwnhư trốByng bỏi,JFSukw khugUvoHông cầJFSukwn, nàngugUvoH mớiugUvoH JFSukwkhông cầnBy tZv8iQmìm JFSukwtội chịu! BugUvoHuông tByay! NByàng khôJFSukwng hByô hZv8iQmấp được!Zv8iQm ỨớcZv8iQm gZv8iQmì bâyugUvoH giJFSukwờ cóJFSukw thJFSukwể qByuay vềugUvoH Hình pZv8iQmhủ, lúByc trướcZv8iQm nànJFSukwg sẽugUvoH khByông nZv8iQmên Zv8iQmchạy trốJFSukwn, Zv8iQmnàng JFSukwhối hậnBy rồi.

Hắc ugUvoHy nhugUvoHân hZv8iQmừ lạnh,By ugUvoHlúc nàZv8iQmy mớugUvoHi buônZv8iQmg nàngZv8iQm Zv8iQmra, mắZv8iQmt sByắc liếcugUvoH Bynàng mộtBy chút, vZv8iQmèo mZv8iQmột tiếJFSukwng, lZv8iQmại bugUvoHay quZv8iQma cửaZv8iQm sổugUvoH bJFSukwiến mất.

Thật lugUvoHà đángBy sợZv8iQm, rZv8iQma khByỏi ugUvoHHình phủ,JFSukw nugUvoHàng nhưBy thếZv8iQm nàougUvoH ởJFSukw đâuugUvoH cũngugUvoH khônZv8iQmg được anugUvoH thJFSukwân. TByrong chốZv8iQmc Bylát Zv8iQmbị ByN tênJFSukw JFSukwhắc Zv8iQmy nhânugUvoH đuổugUvoHi Zv8iQmgiết, tronByg chJFSukwốc látZv8iQm lạiugUvoH xuất hiệnZv8iQm ugUvoHtên hZv8iQmắc ugUvoHy JFSukwnhân mByuốn giugUvoHết nànByg. NàugUvoHng lByần nàyugUvoH sốngJFSukw ugUvoHlại cZv8iQmùng cáZv8iQmi chugUvoHết cJFSukwhỉ cách nhaugUvoHu tronZv8iQmg gaByng tấc!By ThânZv8iQm JFSukwphận JFSukwcủa VũZv8iQm ĐiByệp nàugUvoHy cũByng quByá rắcugUvoH rốiugUvoH đi.

Aizz… ngàByy ugUvoHmai pByhải tìBym biệnugUvoH phByáp quJFSukway vJFSukwề Zv8iQmHình phủJFSukw ugUvoHmới được,JFSukw JFSukwhiện tZv8iQmại Zv8iQmngẫm lại nJFSukwơi ugUvoHđó ugUvoHquả tByhật Zv8iQmlà tJFSukwhiên đườngBy a…