You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngcrgxhĩ crgxta lcrgxà nqS5Người, khôncrgxg phVcWjải cẩu.”

“Phải. N2an3àng VcWjnghĩ 2Y9hkhông sai.”

“Vậy tại2an3 sa2an3o ngươi2an3 tqS5Nhời thờiqS5N kVcWjhắc khắc2Y9h đềVcWju 2Y9hđem crgxta buôVcWj̣c tạ2Y9hi b2Y9hên ngườicrgx? Ta muốn2an3 2an3đi crgxra ngqS5Noài chơi.”

Tiêu 2an3Tiêu vô2Y9h VcWjcùng không2an3 crgxhài lòngcrgx! VcWjVì c2an3ái VcWjgì màqS5N nàngcrgx phải2Y9h VcWjbồi têqS5Nn gVcWjian nhân nàyqS5N ở2Y9h t2an3rong hancrgxg ổVcWj thcrgxư p2Y9hhòng c2an3ả ngqS5Này vậy,crgx 2an3ngay cả2Y9h tự2an3 qS5Ndo qS5Ncũng khôVcWjng có.

“Ta làcrgx vìcrgx m2Y9huốn tố2an3t chVcWjo nàng.”VcWj Hìnhcrgx ThấtqS5N nga2an3y cả2Y9h đầucrgx cũngcrgx không2Y9h ngẩngVcWj đầu crgxlên, tqS5Niếp tụcVcWj là2Y9hm crgxviệc củ2Y9ha hqS5Nắn. Kcrgxhông sợVcWj nhấtqS5N vạnqS5N cqS5Nhỉ sợVcWj vạn2an3 crgxnhất, vìqS5N cáVcWji mạng nhỏqS5N c2an3ủa ncrgxàng, vẫn2Y9h VcWjlà pqS5Nhải cẩ2Y9hn thận.

Tức chếVcWjt ngqS5Nười đ2an3i được,crgx ởqS5N 2an3đây s2Y9ho v2an3ới VcWjở crgxPhú Quýcrgx lâ2an3u 2Y9hthì cóqS5N kcrgxhác g2an3ì nhau2an3! Giống 2Y9hnhau đềVcWju VcWjlà bịcrgx giaqS5Nm lcrgxỏng! crgxKhi đVcWjó íVcWjt nhấVcWjt ở2an3 tronqS5Ng pVcWjhạm v2an3i nhấtVcWj địVcWjnh 2an3nàng muốn crgxđi thế2an3 nà2Y9ho 2Y9hthì crgxcứ qS5Nđi, mu2an3ốn làVcWjm cáqS5Ni gìqS5N 2Y9hthì là2an3m cáqS5Ni đó.2Y9h Như2Y9hng hiện2Y9h 2an3tại lại th2an3ảm hại2an3 hơ2Y9hn 2an3rất nhqS5Niều, nVcWjàng chVcWjỉ ccrgxó thqS5Nể VcWjở b2an3ên cạnhVcWj hắn!

“Hình Thất,crgx qS5Nta ccrgxhán 2an3ghét ngươi.”

“Ừm, 2Y9hta biết2an3.” HìnqS5Nh T2Y9hhất vẫn2an3 qS5Nlà bộqS5N dạngVcWj 2Y9hhời hợcrgxt, mặcVcWj kệcrgx nàqS5Nng tự2an3 nóiVcWj tự nghe.

“Ngươi mỗ2Y9hi lần2Y9h đềqS5Nu n2an3ói tốqS5Nt vqS5Nới taVcWj, đến2an3 VcWjkhi tqS5Na hVcWjỏi lý2Y9h dcrgxo lạqS5Ni khôngcrgx nóiqS5N!” crgxHắn coi nàqS5Nng là2Y9h VcWjcái gqS5Nì, Sủncrgxg vật?qS5N! Co2Y9hn mắqS5Nt đả2Y9ho quVcWja mộtcrgx vòVcWjng, Tiêcrgxu TVcWjiêu còncrgx nói crgxthêm, “TaVcWj m2Y9huốn qS5Nđi nh2Y9hà cầu,VcWj k2Y9hhông 2Y9hphải, nqS5Nhà vệVcWj sinh.”

“Được. Tcrgxa l2Y9hập tứVcWjc 2an3đi VcWjlà 2an3tốt rồi.”

Không p2Y9hhải chứ,crgx chẳngVcWj lẽqS5N nàng2Y9h đVcWji vệ2an3 crgxsinh 2an3mà h2an3ắn 2an3cũng muốqS5Nn đi2Y9h cù2Y9hng?! Ngất…

“Ta thấyqS5N ngưVcWjơi kcrgxhông nVcWjên qS5Nđi thVcWjeo tcrgxa, crgxnhư VcWjvậy VcWjta sẽ2Y9h thẹn2Y9h thùqS5Nng, tVcWja 2Y9hcam đoan lậpVcWj tqS5Nức sqS5Nẽ trở2an3 lại,2Y9h đqS5Nược rồiqS5N đượcVcWj rồi,2an3 ccrgxứ nhưcrgx 2an3vậy.” PqS5Nhất p2an3hất taqS5Ny, cũ2an3ng không th2an3èm VcWjnhìn h2an3ắn, TiêVcWju Tiê2Y9hu nh2an3anh chVcWjóng mởcrgx cửaVcWj bỏ2Y9h chạy.

Hình T2an3hất đaqS5Nng m2Y9huốn đ2Y9hứng d2an3ậy đuổVcWji th2an3eo, 2an3nhưng tưở2Y9hng tượngVcWj nànVcWjg nóicrgx sqS5Nẽ thẹn thVcWjùng, đànVcWjh 2Y9hbất độngqS5N nVcWjgồi đóqS5N. Tron2Y9hg qS5Nthời giaqS5Nn nVcWjgắn n2an3hư vậy,2Y9h lại2an3 2an3ở crgxtrong ph2an3ủ, chắc l2an3à sẽqS5N khô2an3ng 2Y9hxảy rqS5Na s2an3ự cqS5Nố crgxgì đâu.

Có qS5Nđôi kcrgxhi, scrgxự VcWjcố crgxthường độtVcWj ngộ2Y9ht xảyVcWj rqS5Na vàcrgxo l2Y9húc VcWjta khqS5Nông ngờ2an3 nhất.VcWj 2Y9hGiống như hiệnqS5N VcWjtại, Tiêcrgxu 2Y9hTiêu đã2Y9h nghênhcrgx ngan2an3g đứn2an3g bcrgxên ngoài2an3 2Y9hcửa HìnqS5Nh phqS5Nủ. crgxHừ, càng khôVcWjng qS5Ncho phcrgxép nàcrgxng trố2an3n, ncrgxàng liềncrgx trố2an3n chVcWjo hcrgxắn xem!

Chà crgxchà chà,crgx 2an3mới điqS5N đ2Y9hược chưa2Y9h 2Y9hxa, b2an3ên nVcWjgười nàng2an3 độtcrgx nhiênqS5N thqS5Noát crgxra qS5NN tên hắ2an3c qS5Ny nhân,2Y9h 2an3tay cầqS5Nm lợcrgxi đaqS5No, 2Y9hánh crgxđao lóeVcWj 2an3lên cVcWjhói m2an3ắt. Ticrgxêu 2Y9hTiêu ngây2an3 ngốc, nàqS5Nng c2an3ùng bọ2an3n h2Y9họ 2Y9hhẳn qS5Nlà khqS5Nông thqS5Nù đi.

Rút đao,qS5N muốnVcWj cVcWjhém qS5Nxuống ngườiqS5N trướcVcWj mặt2an3. Hắccrgx VcWjy nhân2an3 vunVcWjg ta2Y9hy lên…

Nhưng 2Y9hđồng thờqS5Ni, mộVcWjt qS5Nthân ản2an3h kh2Y9hác đãqS5N n2an3hanh VcWjchóng baqS5Ny tới.qS5N TiêuVcWj Tiê2an3u chỉ cảmqS5N thấycrgx h2Y9hoa mắ2Y9ht, s2Y9hau crgxđó n2an3gười 2an3đã vữ2Y9hng 2an3vàng ởcrgx trêcrgxn nócqS5N nhà.2an3 NàqS5Nng ngcrgxẩng VcWjđầu nhìn nhqS5Nìn, VcWjdi? PhẩqS5Nm Nguyệt.2an3 NgườiVcWj 2Y9hnày lại2an3 từ2Y9h nqS5Nơi VcWjnào xuất2Y9h hiện2an3 thcrgxế này?

Hắc 2Y9hy nhqS5Nân crgxđộng tácVcWj nqS5Nhất tríVcWj, qS5Ncũng nqS5Nhảy lVcWjên crgxnóc nhà.qS5N HaVcWji bê2an3n crgxlập tqS5Nức động t2an3hủ. TấVcWjt qS5Nnhiên dưVcWjới vqS5Nõ côncrgxg bất2an3 phà2Y9hm cVcWjủa Phẩmcrgx Ngu2Y9hyệt, scrgxau crgxvài chiêuVcWj bọVcWjn hắc2Y9h y nhâVcWjn 2Y9hkhông chếcrgxt thìcrgx cũngqS5N b2an3ị thưVcWjơng. ChqS5Nờ hqS5Nắc 2an3y nhqS5Nân vừaqS5N rú2an3t luVcWji, hắnVcWj 2an3lập tứcVcWj buông Tiê2Y9hu Ti2an3êu qS5Nra, qS5Nphân qS5Nrõ giớ2an3i tuyến.

Tiêu 2Y9hTiêu t2Y9hrầm t2an3ư sqS5Nuy VcWjđoán, h2an3ắc crgxy nhâcrgxn nàyVcWj đạ2an3i khái2Y9h 2Y9hlà qS5Ndo chqS5Nủ nhânVcWj VcWjcủa kcrgxhối thân thể2an3 crgxnày rVcWjước lqS5Nấy đây.qS5N CònqS5N Phẩm2an3 Nguyệcrgxt, hẳqS5Nn 2an3là vẫ2an3n VcWjđang VcWjchìm crgxđắm tcrgxrong trò chơcrgxi 2an3theo dõcrgxi gì2Y9h đó,2an3 x2an3ác VcWjđịnh H2an3ình Th2Y9hất qS5Ncó phả2an3i đ2an3ệ đệqS5N của2Y9h hắnVcWj qS5Nhay không.

“Không mucrgxốn ch2Y9hết, tốcrgxt nhấtcrgx quaVcWjy về2Y9h Hcrgxình phủ.”2an3 P2Y9hhẩm N2an3guyệt nóqS5Ni xqS5Nong xoay ngườiqS5N mu2an3ốn đi.

Tiêu Tiê2an3u t2Y9hhấy thếqS5N lậpqS5N tức2an3 đuổiqS5N the2Y9ho giVcWjữ cVcWjhặt tcrgxay 2Y9hhắn, 2Y9h“ ĐqS5Nừng đVcWji 2Y9hvội, mang 2an3 ta theo.”

Đùa hả2Y9h, nànqS5Ng chqS5Nính làVcWj 2an3không muố2Y9hn sốnVcWjg tron2an3g HqS5Nình qS5Nphủ ncrgxữa n2an3ên mới2an3 chạy2Y9h rcrgxa ngoài.VcWj Trở vVcWjề? Nh2an3ư vậqS5Ny sa2an3o được!

Phẩm NgqS5Nuyệt bởi2an3 vqS5Nì cử2Y9h đqS5Nộng cqS5Nủa nàngqS5N 2an3mà c2Y9hhấn độn2Y9hg, v2Y9hội vàngqS5N bỏ2an3 qS5Ntay 2Y9hra, lônqS5Ng mày n2Y9hhăn l2Y9hại. “Xi2an3n tự2an3 trọng.”

Vâng vVcWjâng, TVcWjiêu Tiêcrgxu gật2Y9h đVcWjầu, “HuynhqS5N 2Y9hcũng không2Y9h nVcWjên bỏqS5N 2Y9hlại tqS5Na a.”

Những lờiVcWj ncrgxày lạiVcWj VcWjkhiến crgxcho m2Y9hặt hắnVcWj càng2Y9h 2an3nhăn VcWjnhó hơVcWjn VcWjnữa, “2an3Xin –crgx T2an3ự – Trọng!”

Lại làVcWj tựVcWj trọn2an3g, hqS5Nắn khôngqS5N cònVcWj tqS5Nừ crgxkhác hcrgxả?! qS5N“Ta n2an3ói rồi,qS5N t2Y9ha kcrgxhông t2an3hể trở vềVcWj được.”

Không thể?2an3 Ccrgxhính mqS5Nình mớicrgx 2an3vừa đếqS5Nn qS5Nnơi đâyqS5N còn2Y9h khôngcrgx qu2an3á quecrgxn thuộcrgxc, nữ2Y9h tử nàyqS5N lại2an3 kVcWjhông qS5Nbiết c2Y9hó qua2an3n hệcrgx 2Y9hgì vớiVcWj Hì2an3nh qS5Nphủ, 2an3“Cùng VcWjta không2an3 q2an3uan hệ.”

“Có quVcWjan qS5Nhệ, đươngcrgx nhiê2Y9hn cócrgx qua2an3n 2an3hệ. Tcrgxa vừa2an3 bVcWjị Hìcrgxnh phqS5Nủ 2an3đuổi việcVcWj, mVcWjà huynh VcWjmới r2an3ồi lạiVcWj crgxcứu VcWjta một2Y9h mạng.2an3 T2an3a crgxđây tcrgxuy rằ2Y9hng khônVcWjg đọ2an3c quVcWja sáccrgxh vqS5Nở, nqS5Nhưng cũ2Y9hng biết tcrgxri âqS5Nn đVcWjồ báVcWjo. Chcrgxo nên,2Y9h âcrgxn cVcWjông, 2Y9hhuynh qS5Nhãy c2Y9hho tcrgxa 2Y9hcơ hộiqS5N đưVcWjợc ph2Y9hục v2an3ụ bên 2an3cạnh huynhVcWj, hảo2an3 h2an3ảo bá2Y9ho đáp2an3 2Y9hhuynh đi.”crgx Mặcrgxc crgxkệ, ccrgxó tqS5Nhể điqS5N tVcWjheo t2an3hì phải2Y9h cố2an3 crgxgắng đến cùng.

“Bọn hcrgxọ VcWjvì 2Y9hsao phảicrgx giếtqS5N ngươiqS5N?” Một2an3 tỳcrgx nữ2Y9h bìn2an3h thườVcWjng tại2Y9h sa2an3o lạiqS5N ké2Y9ho đến nhiều2Y9h 2Y9hcao qS5Nthủ nh2an3ư vậy,qS5N tqS5Nhân phận2Y9h 2an3của nVcWjàng nhấ2Y9ht địnhVcWj qS5Nkhông VcWjđơn giản.

“Ta lVcWjàm s2Y9hao crgxbiết. Còncrgx k2Y9hhông hiểu2Y9h r2Y9ha s2Y9hao ccrgxả thcrgxì 2Y9hbọn ch2an3úng đãVcWj tớiVcWj rồi2Y9h, 2Y9hta hồn nhiên2an3 thiện2Y9h qS5Nlương ncrgxgây thcrgxơ, VcWjdáng qS5Nvẻ khôngcrgx giống2an3 người2Y9h kếVcWjt thqS5Nù crgxkết o2an3án bqS5Nại hoại, tVcWjám pqS5Nhần crgxlà nhậnqS5N lầqS5Nm người.”qS5N T2an3ự crgxthổi 2Y9hphồng 2an3bản thânqS5N mộtqS5N phen2Y9h, đemqS5N vấcrgxn đềcrgx thổi VcWjsạch, hắnqS5N ch2an3ắc 2Y9hsẽ 2an3không qqS5Nuan tcrgxâm chuyệnqS5N c2Y9hủa crgxnàng đâu.

Nghĩ ng2Y9hhĩ, PhẩmqS5N Nguyệ2Y9ht lạicrgx 2Y9hnhìn nàqS5Nng VcWjchằm qS5Nchằm nửaVcWj n2Y9hgày, tạmqS5N thcrgxời mặccrgx kệ nàngcrgx 2Y9hlà a2Y9hi, đãqS5N qS5Nlà ngVcWjười củaqS5N VcWjHình phủ,VcWj đốVcWji vớVcWji 2an3sự VcWjtình bqS5Nên tcrgxrong chắcVcWj cũnVcWjg crgxbiết ít nhiều,2Y9h cũncrgxg đVcWjỡ mấ2Y9ht côqS5Nng qS5Nhắn phảqS5Ni tựVcWj tì2an3m hiểu,2an3 “ĐiVcWj thôi.”

Sao VcWjtự nh2Y9hiên VcWjlại crgxdễ nVcWjói VcWjchuyện vcrgxậy? 2an3Lúc tr2an3ước qS5Nbởi 2an3vì Tụ2an3 BảoqS5N lqS5Nà đcrgxệ đệcrgx của VcWj hắn, lqS5Nần qS5Nnày lạicrgx l2an3à b2an3ởi qS5Nvì scrgxao? 2an3Tiêu Tiêcrgxu k2an3ỳ VcWjquái n2an3gắm ngắmqS5N hắn,crgx chắcVcWj chcrgxắn là hắqS5Nn cóqS5N mụcVcWj đVcWjích gìcrgx đây.

Nhưng TiqS5Nêu Ti2an3êu crgxkhông qS5Nbiết rằng,crgx bởiVcWj vìcrgx chuy2an3ện nànqS5Ng chạyVcWj trốnqS5N mcrgxà VcWjgiờ phút crgx này qS5NHình ph2an3ủ đangVcWj VcWjgà bcrgxay chcrgxó chạycrgx. HìqS5Nnh ThấVcWjt crgxlật tuVcWjng tcrgxoàn bộ2Y9h Hì2an3nh VcWjphủ màcrgx vẫn khqS5Nông thấyqS5N bócrgxng dán2Y9hg củacrgx crgxnàng, tr2an3ên mặtVcWj đã2Y9h xucrgxất hiện2an3 tuyqS5Nệt vọngVcWj, đ2an3iều VcWjhắn 2an3lo lắng đã2Y9h xVcWjảy 2Y9hra. Tứ2Y9h VcWjđiện qS5Nhạ v2an3ì đảmcrgx bảoVcWj quqS5Ná khứVcWj qS5Ncủa crgxhắn kVcWjhông bcrgxị ngườiVcWj kVcWjhác bqS5Niết được, rốt2Y9h cVcWjục qS5Nđối với2an3 crgxnàng xuất2an3 thủ.

Cho nêqS5Nn, crgxN ngcrgxày sauqS5N, bởiVcWj vìVcWj chạqS5Ny t2an3rốn thàcrgxnh cqS5Nông vqS5Nốn nêcrgxn vuVcWji vuVcWji vẻ2Y9h vẻ2Y9h thì ngVcWjười nVcWjào đóVcWj lạicrgx vcrgxẻ mặ2Y9ht buồn2an3 bựccrgx, bắt2Y9h đầucrgx hcrgxối hậcrgxn quyqS5Nết địVcWjnh củVcWja chínhVcWj mình.crgx Chắc 2Y9hhẳn l2an3úc 2an3này qS5NHình Thấ2Y9ht đVcWjang VcWjlo lắng2Y9h ccrgxho n2Y9hàng, d2an3ù s2Y9hao nànVcWjg 2an3cũng crgxlà lãocrgx bà crgx của nqS5Người crgxta, 2an3đương crgxnhiên khôncrgxg th2an3ể k2Y9hhoái qS5Nhoạt nhưqS5N trước.

Không biqS5Nết mVcWjình lúcrgxc ấy2an3 tại2Y9h VcWjsao crgxlại cảcrgxm thấ2an3y điqS5N the2an3o PhẩmqS5N NguVcWjyệt qS5Nlà chuyện tVcWjốt 2Y9hchứ. Ngườcrgxi VcWjnày trừVcWj bỏqS5N đứngVcWj ởVcWj khcrgxách đ2Y9hiếm thìVcWj l2Y9hà đicrgx crgxdo t2an3hám HìnVcWjh phủ,2an3 qS5Ncó VcWjmỗi hai địa2Y9h đqS5Niểm ấVcWjy bVcWjay 2Y9hqua bcrgxay lại,crgx chVcWján ncrgxản tớ2an3i cự2Y9hc điểm.

Nhàm ccrgxhán nhấtcrgx chính2Y9h là2Y9h, VcWjcòn phảicrgx kểcrgx lVcWjại ccrgxho 2Y9hhắn ng2an3he tVcWjhời giaqS5Nn lqS5Nàm v2Y9hiệc và 2an3 nghỉ crgxngơi củaVcWj qS5NHình crgxThất, thó2Y9hi qcrgxuen 2an3sinh hoạqS5Nt sin2an3h ho2an3ạt thư2an3ờng ngàcrgxy ccrgxủa hắnqS5N rVcWja sao. Tcrgxhân ảnVcWjh t2an3ên giqS5Nan nhâncrgx ncrgxày liêqS5Nn tụccrgx 2Y9hlắc lưqS5N trocrgxng đcrgxầu nàngqS5N, muố2an3n 2Y9hquên trong chốcrgxc crgxlát cũ2an3ng khôngcrgx được.

Có 2an3điều acrgxn crgxủi duVcWjy nhất2Y9h chính2an3 lqS5Nà 2an3hắc 2Y9hy n2an3hân lạcrgxi tớcrgxi ha2an3i lầcrgxn ncrgxữa, đòcrgxi gVcWjiết đòi chéVcWjm vqS5Nô crgxcùng nVcWjáo nhiệt,2Y9h khiế2Y9hn kiếp2an3 sống2Y9h tVcWjỳ n2an3ữ buVcWjồn t2Y9hẻ củqS5Na nVcWjàng cocrgxi qS5Nnhư có 2an3thêm 2an3niềm vui.

Hai ngàyqS5N này2Y9h, ácrgxnh mắtVcWj qS5NPhẩm Ncrgxguyệt nhìqS5Nn nàngVcWj cócrgx điểmVcWj khôngcrgx g2an3iống trướcqS5N. ChVcWjắc hắn crgxcũng biếtVcWj nànqS5Ng làcrgx lão2an3 b2Y9hà qS5Ncủa 2Y9hHình VcWjThất rồi,2an3 nh2Y9hưng kìcrgx VcWjquái là2Y9h mộVcWjt 2an3người đứng 2an3 đắn nhưVcWj h2an3ắn tVcWjại s2an3ao lạiqS5N kVcWjhông đqS5Nem crgxnàng đqS5Nuổi vVcWjề HìnhqS5N ph2Y9hủ, 2Y9hdù nóicrgx thếcrgx qS5Nnào nàngcrgx cũng 2an3là qS5Nem dcrgxâu 2an3của hqS5Nắn nha.

“Này, crgxgia, huyncrgxh đừngVcWj nh2Y9hìn t2an3a nh2Y9hư vậy,2an3 crgxta sợcrgx a.”

Phẩm Nguyệtcrgx dời2Y9h ánh2Y9h mắcrgxt, qS5Nquay qS5Nvề VcWjphía bànVcWj cơm.

Tiêu Ti2an3êu s2Y9hờ sờ2Y9h hcrgxai má,crgx trênVcWj mặt2Y9h mìqS5Nnh VcWjhẳn VcWjlà 2an3không cVcWjó cqS5Nái gqS5Nì kìqS5N lạVcWj 2Y9hđi. 2Y9hCái tên Phẩm2an3 2an3Nguyệt VcWjnày càng2an3 ngàycrgx VcWjcàng qqS5Nuái. Ncrgxàng c2an3ầm lấ2an3y mVcWjột VcWjcái đù2an3i g2an3à, không crgxthèm đểqS5N 2an3ý VcWjhình tượng2Y9h màqS5N 2Y9hcắn loạqS5Nn l2Y9hên lại2an3 đưacrgx t2Y9hới cqS5Nái VcWjnhìn crgxkhó hiểu2an3 củacrgx hắ2an3n, thiệt crgxlà, làm2an3 hqS5Nại nqS5Nàng chẳ2Y9hng cảm2Y9h thấy2an3 ngqS5Non VcWjmiệng nữa.

“Gia, hqS5Nuynh ăqS5Nn đi2an3, đừngcrgx cqS5Nó nhìqS5Nn 2an3ta mãi2Y9h thế.VcWj” Là2Y9hm nàVcWjng muốncrgx 2an3bỏ 2an3của VcWjmà chạy lấyqS5N người.

“Tiểu Điệp!”crgx BỗngVcWj nhiên2an3 mộcrgxt VcWjđại thacrgxnh âmqS5N crgxvang lên.

Tiêu Tiê2an3u nVcWjhanh chónVcWjg qu2an3ay đầuqS5N lạ2Y9hi thcrgxì ncrgxhìn thVcWjấy mcrgxột na2Y9hm nh2Y9hân tcrgxo l2an3ớn trông giốngqS5N qS5Nnhư qS5Nmột c2Y9hon gấVcWju đancrgxg bướccrgx qS5Nnhanh đcrgxi đếnVcWj trưVcWjớc mcrgxặt nàng,2Y9h 2an3nhân tqS5Niện ôVcWjm chặt lấy2an3 nàVcWjng crgxgào lên,2an3 “R2an3ốt VcWjcuộc tVcWja đqS5Nã tìVcWjm đượcVcWj n2Y9hàng, VcWjvi phqS5Nu rấtVcWj nhớqS5N 2an3nàng a.”

Vi 2an3phu? CáiqS5N gì2an3 VcWjvi pcrgxhu! “crgxVị nà2an3y, Hùng2Y9h tiêncrgx sinhVcWj, crgxta VcWjnghĩ tVcWja qS5Nkhông biếVcWjt ngươ2an3i, xin đừngVcWj 2an3làm loạnqS5N bámcrgx víVcWju quVcWjan hệqS5N qS5Na.” ThậtVcWj lVcWjà đ2Y9háng sVcWjợ, khôngcrgx ngờqS5N V2Y9hũ Đcrgxiệp crgxnày lại có2Y9h một2an3 qS5Nlão công2an3 nhqS5Nư 2an3vậy, 2Y9hkia Hìn2an3h VcWjThất thqS5Nì sao?.

Hùng qS5Ntiên sin2an3h thảcrgx lỏnVcWjg hùnqS5Ng chưởnqS5Ng, tcrgxrên mqS5Nặt vẻVcWj qS5Nxấu hổ,VcWj 2Y9h“Là 2Y9hta khôcrgxng tốt, nàngcrgx đừng2Y9h tứcqS5N giậ2an3n, cùng2Y9h tqS5Na vềcrgx 2Y9hnhà đượccrgx khqS5Nông? Tcrgxa sacrgxu nàVcWjy 2an3sẽ khôn2an3g ba2an3o giờ2an3 … p2an3hát 2Y9hcáu lVcWjinh tinVcWjh nữqS5Na, tqS5Na nhVcWjất định2an3 sẽqS5N qS5Nhảo hảo2an3 đối2an3 đqS5Nãi vcrgxới nàng.”

“Ha crgxha... Này...qS5N chúngVcWj tcrgxa cqS5Nhậm rã2an3i thươngVcWj lcrgxượng VcWjđi, 2Y9hngươi trưVcWjớc tiVcWjên thảVcWj ta xuốngVcWj dướcrgxi đư2an3ợc khôcrgxng, qS5Nha ha..2an3.” Tiêu2an3 crgxTiêu nVcWjhanh chqS5Nóng q2an3uay đầucrgx lạVcWji cầ2Y9hu cVcWjứu, cứu 2Y9hta qS5Na, 2an3Phẩm Nguyệt...

Di? N2an3gười đâu?crgx qS5NA VcWj…Ông VcWjtrời đáqS5Nnh c2Y9hhết nàngqS5N đqS5Ni! Vì2Y9h cácrgxi gì2an3 c2Y9hứ đến2an3 th2an3ời khắ2an3c nguy hicrgxểm 2an3cần hắnVcWj th2Y9hì hVcWjắn lqS5Nại biếncrgx crgxmất chứ!2Y9h Hcrgxắn VcWjcó phảiqS5N qS5Nlà 2an3nam nqS5Nhân k2an3hông a! Thựccrgx qqS5Nuá đá2Y9hng, c2an3ứ 2Y9hnhư VcWjvậy VcWjđem nà2Y9hng 2an3ném VcWjcho mộtcrgx cVcWjon gấu!2Y9h Tê2Y9hn Ph2Y9hẩm Nguyệcrgxt 2Y9hnày so vớqS5Ni Hìnhcrgx TVcWjhất qS5Nlà VcWjmột têqS5Nn 2an3gian ncrgxhân hơVcWjn nhiềcrgxu! crgxNàng 2Y9hnhìn lqS5Nầm hắnVcWj rồi!

Tiêu Tiê2Y9hu liềuqS5N mạn2Y9hg đạp2an3 chân2an3 VcWjlung tung2Y9h, “T2Y9ha kh2Y9hông biVcWjết ngươi,2Y9h ngưVcWjơi tr2an3ánh ra. TqS5Na k2an3hông phả2Y9hi lqS5Nà VVcWjũ ĐiệpVcWj, tqS5Na họVcWj Tiêu.”

“Nàng đừng2an3 nóngVcWj giận,qS5N tVcWja nhậ2Y9hn VcWjlỗi crgxrồi còn2Y9h chưa2Y9h đượcqS5N saocrgx, crgxtha tqS5Nhứ cVcWjho crgxvi ph2an3u lần nàyVcWj đi.”2an3 Lờ2Y9hi nóiVcWj của2Y9h h2Y9hắn tVcWjhực cảmVcWj động.

“Không không,qS5N t2Y9ha thậ2an3t 2Y9hsự kcrgxhông crgxbiết ngươi!crgx” qS5NThấy c2Y9hó k2Y9hhông ítVcWj qS5Nngười crgxvây xem,crgx Tiêu Tcrgxiêu lcrgxập tức2Y9h crgxtìm xiVcWjn g2Y9hiúp đỡ,crgx “CVcWjứu mạnqS5Ng aVcWj, hVcWjắn cốcrgx VcWjchấp bắtVcWj ncrgxạt c2an3on gái 2an3đàng hoàng!”

Vốn VcWjđang hứngVcWj tqS5Nhú q2an3uan s2Y9hát 2an3hai 2an3người, 2an3nghe nànqS5Ng vừa2an3 nói2Y9h, mqS5Noi 2Y9hngười lậpqS5N tức hàcrgxnh đ2an3ộng nh2Y9hất trí2Y9h qVcWjuay đầu2an3 đi,2an3 bVcWjọn hắqS5Nn khônVcWjg qS5Nthấy được,2an3 cqS5Nái qS5Ngì cũVcWjng khôngVcWj thấy VcWjđược. Dùn2an3g qS5Ncơm ăcrgxn cơmcrgx, 2an3gọi crgxmón ănqS5N gọiqS5N mó2Y9hn qS5Năn. VừaqS5N rồi2Y9h cócrgx 2Y9hphát sqS5Ninh cáiVcWj 2Y9hgì sao…?

A, khôn2Y9hg pcrgxhải đcrgxâu. crgxNhững người2an3 nàqS5Ny crgxsao lạVcWji nhưVcWj vậy2an3 qS5Nchứ. crgxTiêu TiqS5Nêu ngốc rụngcrgx, bị2Y9h Hcrgxùng tiên2an3 siVcWjnh xuất2an3 2an3ra kVcWjhí qS5Nlực khi2an3êng lêcrgxn vacrgxi giống2Y9h như2Y9h crgxtúi g2an3ạo rồi né2Y9hm vàVcWjo qS5Ntrong x2an3e ngựa.

Dọc th2an3eo đườVcWjng đ2an3i, qS5NHùng 2an3tiên 2Y9hsinh dùng2Y9h 2Y9hhết khả2Y9h năng2Y9h ncrgxói tốVcWjt crgxlấy crgxlòng nàng, chính2Y9h qS5Nlà hìqS5Nnh tượng2Y9h c2Y9hủa mộqS5Nt t2an3ên qS5Nnam tửcrgx qS5Nsi tìVcWjnh. N2an3gay c2Y9hả nànqS5Ng 2an3nghe được2Y9h cũnVcWjg bịcrgx cảm độngVcWj 2Y9hliên tục.2an3 NgqS5Nuyên l2an3ai HùngVcWj tiêncrgx sicrgxnh l2an3à một2Y9h n2an3am nh2an3ân tốqS5Nt nhVcWjư vậyVcWj. VVcWjũ ĐiệqS5Np này crgxcó cqS5Nhồng tốt2an3 2an3đến thế,VcWj nhưcrgx thcrgxế nàoqS5N qS5Nlại 2an3còn hqS5Nồng 2Y9hhạnh xuấtqS5N tường,VcWj chạycrgx tới l2Y9hàm tiể2Y9hu thcrgxiếp củqS5Na Hìnhcrgx Thấ2an3t chVcWjứ! qS5NThật scrgxự qS5Nlà thacrgxm 2Y9hlam 2Y9hquá mà.

“Tiểu ĐiệVcWjp nàngcrgx xqS5Nem, m2Y9hỗi n2an3gày 2an3ta 2Y9hđều ch2an3o ngườicrgx la2an3u chàVcWj 2Y9hbảo bối2Y9h 2an3của nàng, thựcVcWj sạcqS5Nh sqS5Nẽ đi,qS5N cùngVcWj vớVcWji lúqS5Nc nàng2an3 trướ2an3c kcrgxhi VcWjđi không2Y9h 2Y9hhề khá2Y9hc nha2Y9hu đâu.”2an3 Hùng tiênVcWj scrgxinh cầmVcWj chặtqS5N crgxlấy t2an3ay nàng,qS5N sắcrgxc m2an3ặt vcrgxui mừngqS5N hVcWjỏi hVcWjan, “Hiệncrgx tạiqS5N 2Y9hnàng đã trởqS5N crgxlại, cVcWjó caqS5No hqS5Nứng nVcWjhìn qu2an3a mộVcWjt chVcWjút không?”

Không thcrgxể nào…!!!!

Cả că2Y9hn phVcWjòng này...crgx đề2Y9hu là2an3 HìnhqS5N Thất?!

Tuy 2Y9hrằng xeqS5Nm r2an3a crgxmặt vcrgxẫn cVcWjòn rấtVcWj ncrgxon 2Y9hnớt, như2an3ng thật2Y9h là2Y9h crgxhắn! Nhì2Y9hn nhìnqS5N lạc VcWjkhoản dướcrgxi mỗqS5Ni bứcqS5N vẽ.VcWj Trờicrgx ạqS5N! Nh2an3iều bứcqS5N họacrgx qS5Nnhư VcWjvậy, lcrgxại đ2Y9hều crgxlà qS5Ndo 2Y9hVũ Điệp2an3 kia2an3 tự vcrgxẽ! ChỉVcWj sợcrgx V2Y9hũ ĐiệpqS5N qS5Nnày đãcrgx yêu2Y9h tVcWjha t2an3hiết crgxtên giaqS5Nn nhâncrgx k2an3ia 2Y9hrồi. “Này...”

“Ta bicrgxết crgxnàng lạ2an3i ngVcWjhĩ tớcrgxi trư2an3ớc kia,”VcWj 2Y9hHùng qS5Ntiên sinVcWjh VcWjsờ sVcWjờ tócrgxc củVcWja nàng, nói,qS5N “Nhưngcrgx đừngVcWj tiếcrgxp tụcVcWj thVcWjương tâ2an3m, muộicrgx muội2Y9h 2Y9hnàng nVcWjếu qS5Nbiết nqS5Nàng l2Y9ho lắngVcWj như vậy,2Y9h chắ2Y9hc qS5Nchắn sẽ2an3 rất2an3 hạnh2Y9h phúc.”

Ách, cáiVcWj gì2an3 muộqS5Ni muội2an3? Kh2Y9hóe miệngqS5N TiVcWjêu VcWjTiêu cVcWjo 2an3rúm. NhìnqS5N nhVcWjìn Hùng tiênqS5N sin2an3h, qS5Nhắn khô2Y9hng phảcrgxi lVcWjà đemVcWj Hìnhcrgx 2an3Thất trởqS5N thàn2Y9hh muộqS5Ni muội2an3 V2Y9hũ Đ2Y9hiệp chứ. NàngVcWj l2an3ặng lẽcrgx qS5Nchảy 2an3ra ha2Y9hi giọt2an3 2an3mồ hôi.

Xin hắn…crgx 2an3Tuy rằngVcWj bộcrgx dạnqS5Ng của2Y9h Hình VcWj Thất scrgxo vVcWjới nữcrgx nhVcWjân cò2Y9hn xiqS5Nnh đẹpqS5N 2Y9hhơn, nVcWjhưng qS5Nhắn là2an3 nqS5Nam VcWjnhân VcWjchân qS5Nchính 2Y9ha –qS5N L2an3à tình địch2an3 củaqS5N ngưqS5Nơi đó!crgx VcWjTiêu crgxTiêu VcWjbắt đầu2Y9h cócrgx điVcWjểm đồncrgxg 2an3tình vớicrgx cqS5Non gấu2an3 qS5Nsi tình 2Y9h này, nàngVcWj v2Y9hỗ vcrgxỗ bờqS5N vVcWjai củacrgx hắn,2an3 “Khôngcrgx cóVcWj, ngươ2an3i yênqS5N qS5Ntâm, 2Y9hta kcrgxhông 2an3có thương tâm.”

Hùng tcrgxiên sin2an3h crgxlại là2Y9h vẻ2an3 crgxmặt kích động,VcWj 2an3“Nàng kh2an3ông cầnVcWj gi2an3ả vờqS5N, 2an3nàng cqS5Nảm thấyqS5N đVcWjau lònVcWjg th2Y9hì 2an3ta cũngVcWj c2Y9hảm thcrgxấy đau lòng,qS5N tcrgxa 2Y9hlo lắ2an3ng c2Y9hho 2an3nàng lqS5Nà qS5Nta qS5Nnguyện ý.”2Y9h Thậcrgxt tốt2Y9h qS5Nquá, crgxTiểu ĐiqS5Nệp đãcrgx 2an3nghĩ tới ccrgxảm th2Y9hụ của2Y9h hắnVcWj rồicrgx sao.

“Khụ!” V2Y9hị HùnqS5Ng tcrgxiên s2Y9hinh nàVcWjy đang kíchqS5N động2Y9h cáiVcWj g2an3ì tqS5Nhế, “N2Y9hgươi để2an3 ch2an3o t2an3a nghcrgxỉ ngơiVcWj 2an3một látqS5N, VcWjta mớqS5Ni qS5Nvừa 2an3đến nơi VcWj này, mệt2Y9h chếtVcWj đ2Y9hi được.”

“Hảo hảoVcWj hảo,”2an3 Hùncrgxg tcrgxiên sicrgxnh đáp l2Y9hời VcWjmang nVcWjàng v2Y9hào phòqS5Nng n2an3gủ, 2an3vui vẻ2Y9h rạqS5No 2Y9hrực t2Y9hìm VcWjngười đi2Y9h chVcWjuẩn bVcWjị b2an3ữa tối,qS5N Tiểu Điệpcrgx đãcrgx tVcWjrở lạiqS5N, tron2Y9hg 2an3lòng hắn2an3 t2Y9hhật sự2an3 là2an3 caqS5No hứnVcWjg a!

Nếm q2Y9hua 2Y9hcơm chiềuVcWj, Ti2an3êu Ti2Y9hêu bắt đầu2an3 qS5Nlo l2Y9hắng, vcrgxị Hùncrgxg 2Y9htiên 2an3sinh n2Y9hày khVcWjông phVcWjải VcWjlà dạngqS5N giống2an3 HìqS5Nnh ThVcWjất chcrgxứ, vừa bướcqS5N vàoVcWj cVcWjửa đVcWjã yqS5Nêu cầuqS5N crgxthoát qS5Ny, n2an3ếu nhqS5Nư vậy2an3 2Y9hthì thqS5Nảm. 2an3Làm sqS5Nao bâyqS5N giờ?

Bỗng 2an3cửa cửcrgxa phòng2Y9h bcrgxị đcrgxá vănqS5Ng thô VcWjlỗ, Hùng2Y9h tiên2an3 s2an3inh vqS5Nẻ mặqS5Nt đáng2an3 s2an3ợ, nVcWjgón crgxtay rắc2an3 rắc2an3 ruVcWjng động2Y9h v2an3ào p2Y9hhòng, cùng bacrgxn ngà2an3y quảVcWj thVcWjực lVcWjà giốngqS5N như2Y9h VcWjhai crgxngười. Ti2Y9hêu crgxTiêu kqS5Ninh hoảncrgxg, hả2Y9ho 2an3dọa người! Chẳng2Y9h lẽ...2an3 chẳn2Y9hg lẽVcWj hắncrgx 2an3là ha2Y9hi mặt?!

Vị HùnVcWjg 2an3tiên si2an3nh bịqS5N 2Y9hcho qS5Nlà hqS5Nai mặt qS5Nnày crgxâm hVcWjiểm 2Y9hnhìn 2an3nhìn 2Y9hnàng VcWjsau đóVcWj crgxkhóe mcrgxiệng 2an3liệt rqS5Na m2Y9hột néqS5Nt cườ2Y9hi 2Y9hhung ác, crgx“Thoát y!”

Đúng l2an3à khcrgxông cqS5Nó 2an3ý tưởcrgxng gìVcWj m2Y9hới mẻ... 2an3 Xem 2an3ra nVcWjam 2an3nhân Tống2an3 TrqS5Niều đềucrgx cVcWjhỉ biết2an3 nóiVcWj qS5Nhai chữcrgx VcWj“thoát y”2Y9h. H2Y9hay là2Y9h nhóm n2Y9hgười mu2Y9hốn lên2an3 giườn2Y9hg ch2Y9hỉ thVcWjích n2an3ói 2Y9hhai chVcWjữ 2an3này đầ2Y9hu tiên?qS5N TiêuqS5N Tcrgxiêu nuVcWjốt nướ2Y9hc miếng, 2an3cố gắngVcWj đácrgxnh 2an3giá HqS5Nùng tiên2an3 VcWjsinh giốn2an3g 2an3như h2an3ung thầcrgxn qS5Nác sátqS5N trướcVcWj mắt, tVcWjhân thể2an3 bắt2an3 đầuVcWj 2Y9hphát runcrgx, n2Y9hàng cũngqS5N qS5Nkhông mcrgxuốn c2an3ởi a.

Không chờ2Y9h 2Y9hnàng ph2an3ải phcrgxản khángVcWj lâu,2Y9h cửa phònVcWjg lầqS5Nn qS5Nthứ hVcWjai lại2an3 bị2Y9h 2Y9hmở rộcrgxng, 2an3lại 2Y9hlà mộVcWjt HùngVcWj tiênqS5N s2an3inh nữ2an3a xuấcrgxt hiện. TiêVcWju Tiêu2Y9h càcrgxng phátqS5N ngốc2Y9h 2Y9hhơn nữa.2an3 K2Y9hhông tcrgxhể nào,2Y9h ng2Y9huyên lacrgxi crgxlà 2Y9hsong sinh2an3, c2an3ăn bản khôn2Y9hg phảcrgxi 2an3là cá2Y9hi g2Y9hì hacrgxi mặcrgxt a.

Hùng t2Y9hiên siVcWjnh ônVcWj hòa2an3 rcrgxất nhancrgxh 2Y9hche chắn ởVcWj trướ2an3c crgxmặt Tiêucrgx Tiêu,2an3 đqS5Nối vớVcWji HùnVcWjg t2Y9hiên sin2Y9hh hunqS5Ng ác2Y9h crgxkêu VcWjto, “ĐạiVcWj ca!”

Hùng qS5Nhung 2an3ác ncrgxhìn nhìnVcWj hắ2an3n lại2an3 ncrgxhìn nhìn Tiêu2Y9h TiVcWjêu, troncrgxg 2Y9hmắt bắtVcWj đầuVcWj x2Y9huất h2Y9hiện hoancrgxg macrgxng, “Thoát2an3 y...”

Còn cở2an3i nữaVcWj hả!!!!

“Đại tẩ2an3u đã2an3 2an3chết rồcrgxi! Đạicrgx c2Y9ha! Hcrgxuynh tỉnh lại2Y9h đi!”.

Cái gcrgxì. Đại2an3 2an3tẩu? Thoát2an3 2an3y hqS5Nóa crgxra là đại2Y9h tẩu...qS5N ĐâVcWjy 2Y9hlà c2Y9hái LVcWjogic gì?! Chậmcrgx đã.2an3.. C2Y9hhẳng lẽ2Y9h lVcWjà nócrgxi, “ThoátqS5N VcWjY” làqS5N tqS5Nên ngưcrgxời? 2Y9hKhông tVcWjhể nào..2an3. VcWjTrên đời này2Y9h ccrgxó người2an3 2an3tên nhqS5Nư vậyVcWj saoqS5N, c2Y9hòn làqS5N mVcWjột 2an3nữ nhVcWjân?! Ti2an3êu Tcrgxiêu bắcrgxt đầcrgxu l2Y9hau mồVcWj hôi d2an3ữ dội.

Hùng ônVcWj 2an3hòa tVcWjiếp t2an3ục 2Y9hkêu qS5Nla, thẳngVcWj crgxđến 2an3khi qS5NHùng qS5Nhung ácqS5N bịVcWj kíqS5Nch đVcWjộng đVcWjến ngất crgxđi mớiqS5N dừn2Y9hg qS5Nlại, Hắncrgx ôm2Y9h lVcWjấy qS5NTiêu TiêuVcWj, vẻ2an3 mặt2an3 tqS5Nự trách,2an3 VcWjdùng ngữVcWj VcWjkhí vô c2Y9hùng cVcWjó lỗi2an3 nói2an3, “Ta2an3 ngVcWjhĩ bệnh2an3 củaqS5N đạiqS5N qS5Nca đqS5Nã VcWjtốt hVcWjơn, kVcWjhông nqS5Nghĩ 2Y9htới... 2an3Sau này taVcWj s2an3ẽ khônVcWjg crgxbỏ l2Y9hại nàngVcWj mộ2an3t mìn2an3h 2Y9hnữa. VcWjNàng crgx… kcrgxhông c2an3ần giậnqS5N taVcWj.” qS5NThấy crgxTiêu 2Y9hTiêu gật đầucrgx, 2Y9hlúc VcWjnày Hùng2an3 ônqS5N h2Y9hòa mqS5Nới qS5Nđi rcrgxa cửa.

Aiz, thậtVcWj sựqS5N lqS5Nà loạ2an3n thất2an3 2Y9hbát taqS5No, 2Y9htự nhcrgxiên xuấtVcWj hiện2an3 hcrgxai HùVcWjng tiêqS5Nn sinh,crgx còn cócrgx nữ2an3 nhâVcWjn crgxđã chếtVcWj 2Y9htên là2Y9h “ThVcWjoát Y”2an3 nữ2an3a, đúngcrgx qS5Nlà mộ2an3t gcrgxia đVcWjình kVcWjì quái.

Hùng VcWjôn hòaVcWj vVcWjừa đVcWji qS5Nchắc sẽ2Y9h khcrgxông trởVcWj vềcrgx sớm,2Y9h Tiê2Y9hu Ticrgxêu khẩnVcWj trư2Y9hơng VcWjhề hcrgxề đánh mVcWjột giqS5Nấc, 2Y9hthực sợVcWj vqS5Nạn 2an3nhất hắnVcWj vừa2an3 đqS5Ni mVcWjà đVcWjã qVcWjuay 2Y9hlại. crgxĐang nửacrgx mcrgxê nử2Y9ha tỉnh, độtcrgx nhiêqS5Nn nàcrgxng nghqS5Ne được2an3 có2an3 ngườVcWji ncrgxhẹ g2an3iọng khqS5Niêu cửaqS5N s2Y9hổ màcrgx crgxvào. Aiz...Thật crgx sự qS5Nlà đêmVcWj dàiVcWj l2Y9hắm mộncrgxg mà.

Tiêu Tiêcrgxu crgxhíp mắcrgxt lạ2an3i, tỉnh2Y9h 2an3táo n2an3gắm ngắVcWjm 2an3người v2an3ừa qS5Nđến, 2an3tối đeVcWjn nh2Y9hư mực, thấycrgx kqS5Nhông rõcrgx VcWj- đâcrgxy lạiqS5N 2Y9hlà qS5Nai nữa2Y9h vậy.

“Giả ng2an3ủ? Vẫ2an3n c2an3hưa cqS5Nhịu dậ2Y9hy.” Th2Y9hanh âmqS5N gVcWjià 2Y9hnua v2Y9hang 2Y9hlên, l2Y9hạnh bcrgxăng băng, TiêuqS5N TiêqS5Nu bậVcWjt nVcWjgười nghqS5Ne lờiVcWj 2Y9hngồi qS5Ndậy, hắn2Y9h crgxkhông phảiVcWj cVcWjũng làcrgx ngườiVcWj tcrgxới giếtVcWj nàng chứ.VcWj Gầncrgx đ2Y9hây sVcWjố nVcWjàng đcrgxúng crgxlà số2Y9h 2Y9hcon r2Y9hệp, lúcqS5N 2Y9hnào cũngVcWj VcWjcó hắcrgxc crgxy nh2Y9hân đuổi giết,2an3 bấtVcWj quáVcWj 2Y9hđây lcrgxà crgxlần đcrgxầu qS5Ntiên tVcWjrực tiếpcrgx 2an3nhìn thấy.

“Chưa hoVcWjàn thàn2Y9hh nhiVcWjệm 2Y9hvụ, vì2Y9h sqS5Nao lạicrgx trVcWjở về?”

Nhiệm v2Y9hụ gqS5Nì? qS5NNàng cũncrgxg không2Y9h phả2Y9hi qS5NVũ Điệ2an3p thựcrgxc sựVcWj, 2an3ai crgxbiết chứ2an3. TiêuqS5N crgxTiêu cúi đầuqS5N k2Y9hhông lênqS5N tiến2an3g, nóiqS5N gcrgxì c2an3ũng sai2Y9h, tqS5Nốt n2Y9hhất l2an3à kh2an3ông nói…

“Chủ nhân2Y9h t2an3hực mấcrgxt hVcWjứng, nếuqS5N 2an3không phảiqS5N 2an3ta 2Y9hthay qS5Nngươi chịu2Y9h tVcWjrách nhiqS5Nệm, ngươi cóVcWj crgxthể cònVcWj sốVcWjng trở2an3 v2Y9hề sao!”

Vâng vâng,crgx ngư2Y9hơi lợicrgx hạicrgx, qS5Nngươi crgxvĩ đại,2Y9h ncrgxhưng 2an3ta thậtVcWj sự2Y9h khqS5Nông 2an3biết nhiệm v2Y9hụ gìVcWj, thiệtqS5N lcrgxà, ccrgxũng khôn2Y9hg lộ2Y9h 2Y9hra qS5Ntí ẩncrgx ýVcWj gì,qS5N 2an3ta cũqS5Nng gqS5Nấp 2Y9ha. Ti2an3êu crgxTiêu kqS5Nhông dám nhìqS5Nn hắn,crgx thqS5Nẳng 2an3cúi đầuVcWj, gqS5Niữ 2Y9him lặng.

Hắc crgxy nhqS5Nân thấy2Y9h nàngVcWj khôVcWjng 2Y9hdám lêncrgx tVcWjiếng, tiếp2Y9h tụ2an3c 2Y9hchất vcrgxấn, “Ngươi2an3 không 2Y9h phải 2Y9hlà đã2an3 crgxyêu tVcWjên kcrgxia r2Y9hồi chứ.”

Này... Tcrgxên kicrgxa thVcWjeo lcrgxời hắn2Y9h không2Y9h phảiVcWj qS5Nlà chỉ2an3 HVcWjình Thấcrgxt đi?2an3 VVcWjũ Điệp2Y9h hình 2Y9h như chỉ2Y9h n2an3ói c2Y9hhuyện vớiqS5N mqS5Nỗi tcrgxên gicrgxan n2Y9hhân nàycrgx, hẳ2Y9hn đúVcWjng crgxlà hắn2an3 đi.

“Không cóqS5N, t2Y9ha khôqS5Nng có2Y9h yVcWjêu hắn!”2Y9h TroVcWjng thiVcWjên hVcWjạ 2an3to lớn2Y9h nhườngqS5N này,crgx têVcWjn gian ncrgxhân hưVcWj hỏng2an3 qS5Nchán 2Y9hghét nqS5Như VcWjvậy, nà2an3ng 2Y9hsẽ thícqS5Nh ư?VcWj 2Y9hHa! VcWjĐầu 2Y9hóc n2Y9hàng VcWjcũng c2Y9hhưa cóVcWj hỏng ncrgxha. Bấ2an3t q2Y9huá, crgxhắn lqS5No VcWjlắng c2an3ho nàqS5Nng nhưqS5N vậ2Y9hy... aizz…

“Ta tqS5Nin ngươi2Y9h kh2Y9hông 2an3dám. NgàVcWjy maVcWji trcrgxở về2Y9h H2Y9hình VcWjphủ, ngưVcWjơi p2Y9hhải biết,2an3 không2Y9h hoàn t2an3hành nhiệ2Y9hm vqS5Nụ thì2an3 s2Y9hẽ ph2Y9hải crgxtrả qS5Ngiá. NgVcWjhe chưa.”

Trả g2Y9hiá, qS5Nkhông qS5Nphải làcrgx chế2an3t sao2Y9h, trVcWjong phcrgxim 2Y9hảnh đều2Y9h nhVcWjư vậyVcWj 2Y9hdiễn. Ccrgxhính là 2Y9hkhông p2an3hải chỉcrgx m2an3ột mình2Y9h nàngcrgx khôn2Y9hg crgxhạ 2Y9hthủ đượcVcWj, dùcrgx crgxsao n2Y9hàng ccrgxũng khônqS5Ng cVcWjó liên2Y9h quan gìVcWj VcWjtới chuyện2Y9h 2Y9hnày. 2Y9hMà chỉqS5N 2Y9hsợ nqS5Ngay 2Y9hcả VũVcWj ĐVcWjiệp qS5Nkia cũ2an3ng VcWjkhông hạqS5N 2an3thủ được điVcWj, nàngqS5N VcWjta cqS5Nòn đangcrgx yêu2Y9h VcWjthảm tcrgxên crgxgian nhcrgxân kqS5Nia kìa.2Y9h C2Y9hhắc VcWjhẳn nVcWjàng t2Y9ha đ2Y9hã ôm qqS5Nuyết tâm2Y9h thà2an3 2an3chết đểcrgx đượcVcWj ởVcWj b2Y9hên cạ2an3nh hắcrgxn. Th2an3ật đqS5Náng thương.

Hắc 2an3y nh2Y9hân thấ2Y9hy nànVcWjg l2an3ại khôngVcWj lVcWjên tiếng,2Y9h đư2an3a ta2Y9hy bópcrgx chặtcrgx cổqS5N củacrgx nàn2Y9hg, “Đừng quênVcWj bộqS5N dạngVcWj c2an3ủa qS5Nkẻ phVcWjản bộ2an3i mqS5Nuốn chết2an3 2an3không đượcVcWj mà2an3 m2an3uốn 2Y9hsống crgxcũng không xonVcWjg. Ngcrgxươi cũcrgxng mu2an3ốn qS5Ntrở tcrgxhành một2Y9h 2Y9hthành v2Y9hiên trqS5Nong bọVcWjn chqS5Núng sao?!”

Mười đại2an3 k2an3hổ hìncrgxh qS5Ntra tcrgxấn Mãn2Y9h Thacrgxnh lậ2an3p tức2Y9h qS5Nthoáng hiệnVcWj l2Y9hên tron2Y9hg đầqS5Nu, Tiêu Tiêu2an3 vẫy2an3 tVcWjay, đầuVcWj lắqS5Nc nh2Y9hư trốngqS5N bỏi,qS5N khôncrgxg 2an3cần, VcWjnàng 2an3mới kqS5Nhông cầnVcWj tVcWjìm tội chịcrgxu! BuônqS5Ng crgxtay! Nà2an3ng khVcWjông 2Y9hhô hấpVcWj đượcqS5N! Ứớccrgx gì2an3 bây2Y9h giờ2Y9h cóVcWj thqS5Nể 2an3quay về2an3 crgxHình phủ, lVcWjúc trướ2Y9hc nàn2Y9hg sẽ2Y9h không2an3 nêncrgx cqS5Nhạy trốVcWjn, crgxnàng 2an3hối h2Y9hận rồi.

Hắc 2an3y n2Y9hhân h2Y9hừ lạnh,qS5N VcWjlúc nà2an3y mớicrgx buô2an3ng crgxnàng rVcWja, mắt2an3 sắVcWjc liếcqS5N nàVcWjng m2Y9hột VcWjchút, vèo mộcrgxt 2Y9htiếng, l2Y9hại bqS5Nay quVcWja 2an3cửa s2an3ổ biqS5Nến mất.

Thật 2Y9hlà đán2an3g sợ,2Y9h r2an3a khqS5Nỏi Hìn2an3h p2an3hủ, nàng2an3 2Y9hnhư thếqS5N nàVcWjo ởqS5N 2Y9hđâu cqS5Nũng khô2an3ng được an2an3 thâqS5Nn. Tcrgxrong chcrgxốc lát2Y9h bị2an3 VcWjN tqS5Nên hắcqS5N qS5Ny nhân2Y9h đuổi2an3 giế2an3t, tro2an3ng ccrgxhốc lVcWját lạiVcWj xuất crgxhiện t2Y9hên hắccrgx crgxy crgxnhân muqS5Nốn giếtVcWj nàng.2Y9h Nàn2Y9hg lầncrgx nàcrgxy sốngcrgx VcWjlại cùnqS5Ng 2an3cái chế2an3t chỉ cáchVcWj nhqS5Nau tVcWjrong gancrgxg tấcrgxc! ThâVcWjn ph2an3ận VcWjcủa VVcWjũ Đicrgxệp ncrgxày cũqS5Nng qcrgxuá rắc2an3 rối2an3 đi.

Aizz… n2an3gày m2Y9hai ph2Y9hải crgxtìm bqS5Niện pháVcWjp quaVcWjy về2Y9h Hcrgxình phủ2an3 mớcrgxi được,VcWj hiệnqS5N t2Y9hại ngVcWjẫm lại nqS5Nơi đóVcWj qucrgxả qS5Nthật lcrgxà crgxthiên đườ2Y9hng a…