You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghB7WtgRMNĩ tDB4ka làB7WtgRMN ngvGQwuHieười, khôngB7WtgRMN phảivGQwuHie cẩu.”

“Phải. vGQwuHieNàng ngDB4khĩ kDB4không sai.”

“Vậy tạiB7WtgRMN savGQwuHieo ngưB7WtgRMNơi thờivGQwuHie thờivGQwuHie khắB7WtgRMNc kB7WtgRMNhắc đềB7WtgRMNu vGQwuHieđem vGQwuHieta vGQwuHiebuộc tạDB4ki bênvGQwuHie nB7WtgRMNgười? Ta B7WtgRMNmuốn đivGQwuHie rDB4ka ngoàB7WtgRMNi chơi.”

Tiêu vGQwuHieTiêu vB7WtgRMNô DB4kcùng kvGQwuHiehông DB4khài lònvGQwuHieg! B7WtgRMNVì cáiB7WtgRMN gB7WtgRMNì màB7WtgRMN nàngB7WtgRMN phảB7WtgRMNi bvGQwuHieồi têDB4kn gvGQwuHieian vGQwuHienhân này vGQwuHieở troB7WtgRMNng hDB4kang ổvGQwuHie thưvGQwuHie phòngB7WtgRMN cDB4kả nDB4kgày B7WtgRMNvậy, DB4kngay cDB4kả DB4ktự DB4kdo cũnDB4kg kvGQwuHiehông có.

“Ta lB7WtgRMNà B7WtgRMNvì muốvGQwuHien tốtB7WtgRMN DB4kcho nàng.B7WtgRMN” HìnhDB4k ThấtB7WtgRMN ngaB7WtgRMNy cDB4kả đầuvGQwuHie cũnB7WtgRMNg khDB4kông DB4kngẩng đầu lên,B7WtgRMN tiếB7WtgRMNp tụcDB4k B7WtgRMNlàm vB7WtgRMNiệc củvGQwuHiea hắn.B7WtgRMN KhôDB4kng sợvGQwuHie nhấtDB4k vạB7WtgRMNn chỉvGQwuHie sợB7WtgRMN vạB7WtgRMNn nvGQwuHiehất, DB4kvì cáiDB4k vGQwuHiemạng nhỏ củB7WtgRMNa nàngDB4k, vB7WtgRMNẫn B7WtgRMNlà vGQwuHiephải cẩnB7WtgRMN thận.

Tức vGQwuHiechết ngườivGQwuHie đivGQwuHie vGQwuHieđược, ởvGQwuHie đâyDB4k DB4kso vớiB7WtgRMN ởDB4k PhB7WtgRMNú vGQwuHieQuý lâB7WtgRMNu thDB4kì cvGQwuHieó khB7WtgRMNác gìvGQwuHie nhau! GiốnvGQwuHieg nvGQwuHiehau vGQwuHieđều DB4klà DB4kbị giaB7WtgRMNm lỏngDB4k! KB7WtgRMNhi đóB7WtgRMN DB4kít nhấDB4kt ởB7WtgRMN tronvGQwuHieg phạmvGQwuHie vvGQwuHiei vGQwuHienhất B7WtgRMNđịnh B7WtgRMNnàng muốn đB7WtgRMNi DB4kthế DB4knào thìDB4k cứvGQwuHie B7WtgRMNđi, muốB7WtgRMNn làmB7WtgRMN cDB4kái gB7WtgRMNì B7WtgRMNthì lDB4kàm cávGQwuHiei DB4kđó. NhưnB7WtgRMNg hiệnvGQwuHie tạB7WtgRMNi lvGQwuHieại thảm hạiB7WtgRMN hvGQwuHieơn rấvGQwuHiet nhiều,B7WtgRMN nànDB4kg chDB4kỉ cóDB4k DB4kthể ởvGQwuHie bêvGQwuHien DB4kcạnh hắn!

“Hình ThDB4kất, B7WtgRMNta cvGQwuHiehán gvGQwuHiehét ngươi.”

“Ừm, tB7WtgRMNa biếtB7WtgRMN.” HìnhB7WtgRMN ThấDB4kt vB7WtgRMNẫn lvGQwuHieà B7WtgRMNbộ dạB7WtgRMNng vGQwuHiehời hợt,DB4k mặcDB4k kệB7WtgRMN nàvGQwuHieng tựDB4k DB4knói tự nghe.

“Ngươi B7WtgRMNmỗi lvGQwuHieần đB7WtgRMNều nóDB4ki tốtDB4k vGQwuHievới tB7WtgRMNa, đếnDB4k kDB4khi B7WtgRMNta hỏiB7WtgRMN lývGQwuHie dB7WtgRMNo B7WtgRMNlại B7WtgRMNkhông nB7WtgRMNói!” HvGQwuHieắn coi nàngvGQwuHie lvGQwuHieà cvGQwuHieái gvGQwuHieì, DB4kSủng vật?!DB4k CoB7WtgRMNn mắtB7WtgRMN đảvGQwuHieo qB7WtgRMNua mộtB7WtgRMN vòDB4kng, TivGQwuHieêu vGQwuHieTiêu còB7WtgRMNn vGQwuHienói thêm, “TavGQwuHie B7WtgRMNmuốn vGQwuHieđi nhB7WtgRMNà cầvGQwuHieu, vGQwuHiekhông phảiDB4k, nhDB4kà vB7WtgRMNệ sinh.”

“Được. B7WtgRMNTa lậvGQwuHiep DB4ktức B7WtgRMNđi lDB4kà tvGQwuHieốt rồi.”

Không phB7WtgRMNải vGQwuHiechứ, B7WtgRMNchẳng DB4klẽ nàvGQwuHieng vGQwuHieđi vệDB4k vGQwuHiesinh màvGQwuHie hắnDB4k cũnB7WtgRMNg muDB4kốn vGQwuHieđi DB4kcùng?! Ngất…

“Ta thvGQwuHieấy nDB4kgươi khvGQwuHieông nvGQwuHieên đvGQwuHiei tB7WtgRMNheo vGQwuHieta, nB7WtgRMNhư DB4kvậy tDB4ka svGQwuHieẽ thẹB7WtgRMNn thùnB7WtgRMNg, tDB4ka cDB4kam đoan B7WtgRMNlập tDB4kức sẽDB4k B7WtgRMNtrở lDB4kại, đượcvGQwuHie rồiDB4k đượcB7WtgRMN rồi,B7WtgRMN vGQwuHiecứ nhưvGQwuHie vậy.”vGQwuHie PhDB4kất phấvGQwuHiet taB7WtgRMNy, cB7WtgRMNũng kvGQwuHiehông thèm nhìnB7WtgRMN hắB7WtgRMNn, TDB4kiêu TiêuB7WtgRMN nDB4khanh B7WtgRMNchóng B7WtgRMNmở cB7WtgRMNửa bỏB7WtgRMN chạy.

Hình ThvGQwuHieất đanDB4kg mB7WtgRMNuốn đDB4kứng dvGQwuHieậy vGQwuHieđuổi DB4ktheo, nhưvGQwuHieng DB4ktưởng tDB4kượng nàngvGQwuHie nóB7WtgRMNi sẽDB4k thB7WtgRMNẹn thùng, đànhDB4k bB7WtgRMNất độnDB4kg nDB4kgồi vGQwuHieđó. TrovGQwuHieng vGQwuHiethời B7WtgRMNgian ngắvGQwuHien nhvGQwuHieư vậDB4ky, lạivGQwuHie ởB7WtgRMN trB7WtgRMNong phủ, chắcvGQwuHie DB4klà svGQwuHieẽ DB4kkhông xvGQwuHieảy rvGQwuHiea sựB7WtgRMN cốDB4k gìB7WtgRMN đâu.

Có vGQwuHieđôi khDB4ki, B7WtgRMNsự cốDB4k thưB7WtgRMNờng DB4kđột DB4kngột xảB7WtgRMNy rDB4ka vàDB4ko lúcDB4k vGQwuHieta kB7WtgRMNhông ngB7WtgRMNờ vGQwuHienhất. GiốB7WtgRMNng như hiệnDB4k tại,B7WtgRMN TiêuvGQwuHie TiêB7WtgRMNu đãDB4k nDB4kghênh ngaDB4kng đứngvGQwuHie bêvGQwuHien ngovGQwuHieài cDB4kửa HìnvGQwuHieh pvGQwuHiehủ. Hừ,vGQwuHie càng khônB7WtgRMNg cDB4kho phépvGQwuHie nàngDB4k tvGQwuHierốn, DB4knàng livGQwuHieền trốB7WtgRMNn vGQwuHiecho hắnDB4k xem!

Chà chàvGQwuHie B7WtgRMNchà, mDB4kới đivGQwuHie đưvGQwuHieợc chưaB7WtgRMN xvGQwuHiea, bênvGQwuHie DB4kngười B7WtgRMNnàng đB7WtgRMNột nhiênDB4k thovGQwuHieát rDB4ka DB4kN tên DB4khắc vGQwuHiey nhân,vGQwuHie tDB4kay DB4kcầm DB4klợi vGQwuHieđao, áDB4knh đaovGQwuHie lóB7WtgRMNe lêDB4kn cvGQwuHiehói mắtDB4k. vGQwuHieTiêu TiêDB4ku nB7WtgRMNgây ngốc, nànvGQwuHieg cùnDB4kg bọnvGQwuHie hDB4kọ hvGQwuHieẳn làB7WtgRMN vGQwuHiekhông DB4kthù đi.

Rút đao,DB4k vGQwuHiemuốn chévGQwuHiem vGQwuHiexuống ngB7WtgRMNười trướcDB4k mặt.B7WtgRMN DB4kHắc DB4ky nB7WtgRMNhân DB4kvung vGQwuHietay lên…

Nhưng đB7WtgRMNồng thời,vGQwuHie mộB7WtgRMNt tvGQwuHiehân ảnhvGQwuHie khácvGQwuHie đãDB4k nhanB7WtgRMNh chóngDB4k baDB4ky tới.B7WtgRMN TivGQwuHieêu TiêuDB4k chỉ cảB7WtgRMNm thấyDB4k hDB4koa vGQwuHiemắt, svGQwuHieau đDB4kó ngườivGQwuHie DB4kđã vữngDB4k vàDB4kng ởvGQwuHie trêDB4kn nvGQwuHieóc nhàDB4k. NàngvGQwuHie ngẩngvGQwuHie đầuvGQwuHie nhìn B7WtgRMN nhìn, dvGQwuHiei? PhẩDB4km B7WtgRMNNguyệt. NgườDB4ki nvGQwuHieày lạivGQwuHie tB7WtgRMNừ nB7WtgRMNơi nàoDB4k xuấtB7WtgRMN hiệvGQwuHien vGQwuHiethế này?

Hắc B7WtgRMNy nhânDB4k độngvGQwuHie B7WtgRMNtác nhấtDB4k tDB4krí, cũngDB4k nhảyB7WtgRMN lvGQwuHieên nóDB4kc nhàDB4k. vGQwuHieHai bênDB4k lậvGQwuHiep tứDB4kc động thủ.vGQwuHie TấtDB4k nhB7WtgRMNiên dvGQwuHieưới vB7WtgRMNõ DB4kcông bấtDB4k phàvGQwuHiem cB7WtgRMNủa DB4kPhẩm Nguyệt,DB4k saB7WtgRMNu DB4kvài chiêuDB4k bvGQwuHieọn hắB7WtgRMNc B7WtgRMNy nhân khôngvGQwuHie chB7WtgRMNết B7WtgRMNthì B7WtgRMNcũng bịDB4k tvGQwuHiehương. ChờvGQwuHie hắDB4kc vGQwuHiey nhB7WtgRMNân vừDB4ka vGQwuHierút lvGQwuHieui, DB4khắn lậB7WtgRMNp tức buôngvGQwuHie TiêvGQwuHieu TiDB4kêu rvGQwuHiea, phânB7WtgRMN rDB4kõ giớB7WtgRMNi tuyến.

Tiêu TB7WtgRMNiêu trầmDB4k tvGQwuHieư suB7WtgRMNy đDB4koán, hắcvGQwuHie vGQwuHiey nhDB4kân nàyvGQwuHie đvGQwuHieại kháDB4ki B7WtgRMNlà B7WtgRMNdo cDB4khủ DB4knhân vGQwuHiecủa khối thânB7WtgRMN vGQwuHiethể nàDB4ky rướDB4kc lấyB7WtgRMN đâB7WtgRMNy. CòDB4kn vGQwuHiePhẩm NvGQwuHieguyệt, hẳnDB4k B7WtgRMNlà vGQwuHievẫn B7WtgRMNđang cB7WtgRMNhìm vGQwuHieđắm trDB4kong trò cvGQwuHiehơi tB7WtgRMNheo dDB4kõi gìvGQwuHie đó,vGQwuHie xáDB4kc đDB4kịnh HvGQwuHieình TB7WtgRMNhất vGQwuHiecó phB7WtgRMNải đệvGQwuHie đệB7WtgRMN củavGQwuHie hắnB7WtgRMN hvGQwuHieay không.

“Không muốnDB4k chếtB7WtgRMN, tốtvGQwuHie nhấtDB4k quavGQwuHiey vềB7WtgRMN HDB4kình phủ.DB4k” DB4kPhẩm NvGQwuHieguyệt B7WtgRMNnói xonvGQwuHieg xoay DB4k người mB7WtgRMNuốn đi.

Tiêu TiêuDB4k thấDB4ky thếB7WtgRMN DB4klập tứcDB4k đuổDB4ki tB7WtgRMNheo giữDB4k chặtvGQwuHie tDB4kay vGQwuHiehắn, B7WtgRMN“ ĐừngB7WtgRMN điB7WtgRMN vội,B7WtgRMN maDB4kng ta theo.”

Đùa hả,DB4k nànDB4kg cDB4khính lB7WtgRMNà khônDB4kg muốnB7WtgRMN DB4ksống tronDB4kg HvGQwuHieình phủvGQwuHie DB4knữa nêDB4kn B7WtgRMNmới DB4kchạy vGQwuHiera ngoài. TrB7WtgRMNở vềvGQwuHie? DB4kNhư vvGQwuHieậy saB7WtgRMNo được!

Phẩm NguyDB4kệt bvGQwuHieởi vB7WtgRMNì cDB4kử độngDB4k DB4kcủa nàngvGQwuHie màDB4k chấnDB4k động,B7WtgRMN vvGQwuHieội vàDB4kng vGQwuHiebỏ tvGQwuHieay raB7WtgRMN, lông vGQwuHie mày nhănDB4k vGQwuHielại. vGQwuHie“Xin DB4ktự trọng.”

Vâng vâB7WtgRMNng, TiêB7WtgRMNu TiêvGQwuHieu vGQwuHiegật đầuDB4k, “HuynDB4kh cB7WtgRMNũng khôvGQwuHieng nêB7WtgRMNn bỏvGQwuHie lB7WtgRMNại B7WtgRMNta a.”

Những B7WtgRMNlời nàB7WtgRMNy lạDB4ki khiếnDB4k chDB4ko vGQwuHiemặt hB7WtgRMNắn vGQwuHiecàng DB4knhăn nvGQwuHiehó hơnDB4k nữa,B7WtgRMN vGQwuHie“Xin –B7WtgRMN TựDB4k – Trọng!”

Lại lDB4kà tựB7WtgRMN vGQwuHietrọng, hắnDB4k kvGQwuHiehông còvGQwuHien DB4ktừ kháB7WtgRMNc hả?DB4k! “TaDB4k nvGQwuHieói rồi,B7WtgRMN tDB4ka khônDB4kg tvGQwuHiehể trở vDB4kề được.”

Không thểvGQwuHie? ChínvGQwuHieh mìnhvGQwuHie mớB7WtgRMNi B7WtgRMNvừa đếB7WtgRMNn B7WtgRMNnơi đvGQwuHieây cònB7WtgRMN khôB7WtgRMNng quávGQwuHie qDB4kuen thuộB7WtgRMNc, nữDB4k tử nàyB7WtgRMN lạB7WtgRMNi khôB7WtgRMNng biếtvGQwuHie cóvGQwuHie qDB4kuan hệDB4k gìDB4k B7WtgRMNvới HìDB4knh phB7WtgRMNủ, “B7WtgRMNCùng tvGQwuHiea B7WtgRMNkhông quDB4kan hệ.”

“Có quaB7WtgRMNn hệ,B7WtgRMN đươnvGQwuHieg nhivGQwuHieên cóB7WtgRMN quaB7WtgRMNn hệ.vGQwuHie DB4kTa vB7WtgRMNừa DB4kbị HvGQwuHieình phủvGQwuHie đuổivGQwuHie việc,B7WtgRMN mvGQwuHieà huynh mớvGQwuHiei rồivGQwuHie lạivGQwuHie B7WtgRMNcứu tDB4ka mộvGQwuHiet mvGQwuHieạng. vGQwuHieTa đvGQwuHieây tuvGQwuHiey rằDB4kng B7WtgRMNkhông đọB7WtgRMNc quvGQwuHiea B7WtgRMNsách vở,DB4k nhưnvGQwuHieg cũng bvGQwuHieiết DB4ktri ânDB4k đồB7WtgRMN báDB4ko. ChvGQwuHieo B7WtgRMNnên, DB4kân cônvGQwuHieg, huyDB4knh hãyB7WtgRMN chvGQwuHieo tB7WtgRMNa cơvGQwuHie vGQwuHiehội vGQwuHieđược pB7WtgRMNhục vB7WtgRMNụ bên cạnhDB4k huB7WtgRMNynh, hảoB7WtgRMN hảoDB4k bB7WtgRMNáo đápDB4k huyvGQwuHienh đi.”vGQwuHie MặcvGQwuHie kệ,B7WtgRMN cDB4kó thvGQwuHieể đvGQwuHiei vGQwuHietheo thvGQwuHieì phảivGQwuHie cB7WtgRMNố gắng đếnB7WtgRMN cùng.

“Bọn DB4khọ vGQwuHievì saDB4ko phvGQwuHieải DB4kgiết nDB4kgươi?” MộB7WtgRMNt tỳB7WtgRMN nữvGQwuHie bìnB7WtgRMNh DB4kthường tạiDB4k svGQwuHieao lDB4kại kéB7WtgRMNo đDB4kến nhiều B7WtgRMNcao tB7WtgRMNhủ nhưDB4k vậy,DB4k thâDB4kn phậnB7WtgRMN củaDB4k nvGQwuHieàng DB4knhất địnhB7WtgRMN khônDB4kg B7WtgRMNđơn giản.

“Ta lvGQwuHieàm DB4ksao biếtB7WtgRMN. CòDB4kn khB7WtgRMNông hiểuB7WtgRMN rvGQwuHiea vGQwuHiesao cDB4kả thB7WtgRMNì bọDB4kn chúnDB4kg đãvGQwuHie vGQwuHietới rồB7WtgRMNi, tvGQwuHiea hồn nhDB4kiên thiB7WtgRMNện lươngB7WtgRMN B7WtgRMNngây DB4kthơ, dáDB4kng vvGQwuHieẻ kvGQwuHiehông giốDB4kng ngườiB7WtgRMN kếtvGQwuHie thùB7WtgRMN DB4kkết oávGQwuHien B7WtgRMNbại hovGQwuHieại, tám vGQwuHiephần làDB4k nhậnDB4k lDB4kầm người.”DB4k TựB7WtgRMN thB7WtgRMNổi phồngDB4k bảnvGQwuHie vGQwuHiethân DB4kmột phenB7WtgRMN, đemvGQwuHie vấnDB4k đềDB4k thổi sạDB4kch, hắvGQwuHien chắcvGQwuHie sB7WtgRMNẽ khB7WtgRMNông quaB7WtgRMNn B7WtgRMNtâm chDB4kuyện cB7WtgRMNủa nB7WtgRMNàng đâu.

Nghĩ nghĩ,vGQwuHie PDB4khẩm NguyB7WtgRMNệt lvGQwuHieại nB7WtgRMNhìn nDB4kàng chằmDB4k cDB4khằm vGQwuHienửa vGQwuHiengày, tạDB4km thờivGQwuHie mB7WtgRMNặc kệ vGQwuHienàng lDB4kà aivGQwuHie, B7WtgRMNđã DB4klà ngB7WtgRMNười vGQwuHiecủa HìvGQwuHienh pvGQwuHiehủ, đvGQwuHieối vvGQwuHieới sựB7WtgRMN vGQwuHietình DB4kbên vGQwuHietrong chắcvGQwuHie cũngvGQwuHie bvGQwuHieiết ít nhiều,vGQwuHie cũnDB4kg B7WtgRMNđỡ B7WtgRMNmất côvGQwuHieng hắnDB4k B7WtgRMNphải tB7WtgRMNự tìvGQwuHiem hiểuvGQwuHie, “ĐiDB4k thôi.”

Sao tDB4kự nvGQwuHiehiên lB7WtgRMNại dễvGQwuHie nóivGQwuHie chuyệvGQwuHien vậDB4ky? LDB4kúc tB7WtgRMNrước bDB4kởi vìB7WtgRMN TụB7WtgRMN BảvGQwuHieo lB7WtgRMNà vGQwuHieđệ vGQwuHieđệ củaB7WtgRMN hắn, lầnvGQwuHie nvGQwuHieày lạiB7WtgRMN vGQwuHielà bởiDB4k vB7WtgRMNì svGQwuHieao? vGQwuHieTiêu TiB7WtgRMNêu kỳvGQwuHie qvGQwuHieuái DB4kngắm ngắmB7WtgRMN hắDB4kn, chvGQwuHieắc chắnB7WtgRMN B7WtgRMNlà hắn cóDB4k mụDB4kc đíB7WtgRMNch gDB4kì đây.

Nhưng DB4kTiêu TiB7WtgRMNêu khôB7WtgRMNng bvGQwuHieiết rằngvGQwuHie, vGQwuHiebởi vDB4kì chuyệDB4kn nB7WtgRMNàng chạB7WtgRMNy trvGQwuHieốn mB7WtgRMNà giB7WtgRMNờ phDB4kút này HDB4kình phủvGQwuHie đangB7WtgRMN gàvGQwuHie B7WtgRMNbay chóDB4k chạyB7WtgRMN. HìB7WtgRMNnh ThấtB7WtgRMN B7WtgRMNlật tDB4kung toDB4kàn B7WtgRMNbộ DB4kHình B7WtgRMNphủ mvGQwuHieà vB7WtgRMNẫn không thấyDB4k bóvGQwuHieng dáDB4kng củavGQwuHie nàngvGQwuHie, trB7WtgRMNên mặtB7WtgRMN đDB4kã xDB4kuất hivGQwuHieện tuyệvGQwuHiet vọngvGQwuHie, điDB4kều hắnDB4k loDB4k lắng B7WtgRMNđã xảyvGQwuHie raB7WtgRMN. TvGQwuHieứ điệnB7WtgRMN hạB7WtgRMN vvGQwuHieì đDB4kảm bvGQwuHieảo quDB4ká B7WtgRMNkhứ cDB4kủa hắnDB4k khôvGQwuHieng bịDB4k ngườDB4ki vGQwuHiekhác biết DB4k được, rốtDB4k cB7WtgRMNục đốiB7WtgRMN vớB7WtgRMNi nànvGQwuHieg xuấtDB4k thủ.

Cho vGQwuHienên, B7WtgRMNN ngàDB4ky sauvGQwuHie, bởivGQwuHie B7WtgRMNvì cDB4khạy trốnB7WtgRMN B7WtgRMNthành DB4kcông vốnvGQwuHie DB4knên vvGQwuHieui vuvGQwuHiei DB4kvẻ vB7WtgRMNẻ thì ngDB4kười nB7WtgRMNào đóB7WtgRMN lạivGQwuHie vB7WtgRMNẻ mặtDB4k buồnvGQwuHie bực,DB4k bắtB7WtgRMN đầuvGQwuHie hốDB4ki hậB7WtgRMNn quyvGQwuHieết địnvGQwuHieh cDB4kủa chínhDB4k mình. ChB7WtgRMNắc vGQwuHiehẳn lB7WtgRMNúc DB4knày DB4kHình ThấDB4kt đavGQwuHieng lB7WtgRMNo lắnvGQwuHieg chB7WtgRMNo nàB7WtgRMNng, DB4kdù sDB4kao nàB7WtgRMNng cũvGQwuHieng làB7WtgRMN lãB7WtgRMNo bà củaB7WtgRMN DB4kngười taB7WtgRMN, đươngvGQwuHie B7WtgRMNnhiên DB4kkhông tDB4khể khB7WtgRMNoái hoạtDB4k nB7WtgRMNhư trước.

Không biếtB7WtgRMN mìnvGQwuHieh B7WtgRMNlúc ấyDB4k tvGQwuHieại B7WtgRMNsao lạB7WtgRMNi cảmvGQwuHie thDB4kấy đivGQwuHie theB7WtgRMNo PB7WtgRMNhẩm NguyệtDB4k vGQwuHielà chuyện tốvGQwuHiet chứ.vGQwuHie NgườivGQwuHie nàyDB4k trừvGQwuHie bỏB7WtgRMN vGQwuHieđứng vGQwuHieở khácB7WtgRMNh B7WtgRMNđiếm thìDB4k lDB4kà DB4kđi dDB4ko tháB7WtgRMNm HìvGQwuHienh phủ,B7WtgRMN cóvGQwuHie mỗi haiDB4k đvGQwuHieịa điDB4kểm ấyvGQwuHie bB7WtgRMNay B7WtgRMNqua bB7WtgRMNay lạvGQwuHiei, B7WtgRMNchán B7WtgRMNnản tớiB7WtgRMN cựcvGQwuHie điểm.

Nhàm cvGQwuHiehán B7WtgRMNnhất chínDB4kh làvGQwuHie, còDB4kn pDB4khải kểB7WtgRMN lB7WtgRMNại vGQwuHiecho hDB4kắn nDB4kghe vGQwuHiethời giaB7WtgRMNn làDB4km vGQwuHieviệc và vGQwuHienghỉ vGQwuHiengơi cDB4kủa HDB4kình ThấtDB4k, thóDB4ki queB7WtgRMNn B7WtgRMNsinh hvGQwuHieoạt sivGQwuHienh B7WtgRMNhoạt thB7WtgRMNường ngàB7WtgRMNy B7WtgRMNcủa hắnB7WtgRMN ra saoB7WtgRMN. ThâB7WtgRMNn ảnhB7WtgRMN DB4ktên giaDB4kn nhânDB4k nàDB4ky liênDB4k tụcB7WtgRMN vGQwuHielắc lB7WtgRMNư troDB4kng đvGQwuHieầu vGQwuHienàng, muốnDB4k quêDB4kn tB7WtgRMNrong chốc látDB4k cDB4kũng khônvGQwuHieg được.

Có điềuvGQwuHie vGQwuHiean DB4kủi B7WtgRMNduy vGQwuHienhất chínDB4kh lvGQwuHieà hắcDB4k DB4ky nvGQwuHiehân lạiDB4k tDB4kới B7WtgRMNhai lầvGQwuHien nữa,B7WtgRMN vGQwuHieđòi giết đòiB7WtgRMN DB4kchém vôB7WtgRMN DB4kcùng náDB4ko nhiệtB7WtgRMN, kvGQwuHiehiến B7WtgRMNkiếp B7WtgRMNsống tỳDB4k nDB4kữ buvGQwuHieồn DB4ktẻ DB4kcủa B7WtgRMNnàng cDB4koi vGQwuHienhư có thêmB7WtgRMN niềmDB4k vui.

Hai vGQwuHiengày nàyDB4k, ánhDB4k mDB4kắt B7WtgRMNPhẩm NDB4kguyệt vGQwuHienhìn nànvGQwuHieg cóDB4k điB7WtgRMNểm khônvGQwuHieg giB7WtgRMNống trưvGQwuHieớc. Chắc hắnB7WtgRMN cũnDB4kg bDB4kiết nàDB4kng lB7WtgRMNà lãoDB4k DB4kbà cB7WtgRMNủa HìnB7WtgRMNh ThấtvGQwuHie rồiDB4k, nB7WtgRMNhưng kìDB4k quB7WtgRMNái DB4klà mộtB7WtgRMN nvGQwuHiegười đứng đắnvGQwuHie vGQwuHienhư hDB4kắn tạiB7WtgRMN saDB4ko DB4klại khôngDB4k DB4kđem nDB4kàng đuvGQwuHieổi vềB7WtgRMN HìvGQwuHienh phvGQwuHieủ, B7WtgRMNdù nóvGQwuHiei thDB4kế nàovGQwuHie nB7WtgRMNàng cũng lDB4kà B7WtgRMNem dvGQwuHieâu vGQwuHiecủa hắB7WtgRMNn nha.

“Này, DB4kgia, huynvGQwuHieh đừnDB4kg nhìDB4kn B7WtgRMNta nB7WtgRMNhư vậB7WtgRMNy, tDB4ka sợDB4k a.”

Phẩm NguB7WtgRMNyệt DB4kdời ánhvGQwuHie B7WtgRMNmắt, B7WtgRMNquay vềDB4k pvGQwuHiehía bàB7WtgRMNn cơm.

Tiêu B7WtgRMNTiêu sờDB4k DB4ksờ havGQwuHiei vGQwuHiemá, trêDB4kn DB4kmặt mìnDB4kh hẳnDB4k lvGQwuHieà kDB4không cóvGQwuHie cáiB7WtgRMN DB4kgì kìDB4k DB4klạ DB4kđi. Cái têB7WtgRMNn PhẩmDB4k NguyệtDB4k vGQwuHienày cànB7WtgRMNg nvGQwuHiegày càngB7WtgRMN qvGQwuHieuái. NànvGQwuHieg cB7WtgRMNầm lấyB7WtgRMN mộB7WtgRMNt vGQwuHiecái B7WtgRMNđùi gB7WtgRMNà, không thèmB7WtgRMN đểvGQwuHie B7WtgRMNý hìB7WtgRMNnh tượngB7WtgRMN mB7WtgRMNà cắnvGQwuHie lDB4koạn lênDB4k lạB7WtgRMNi đvGQwuHieưa tDB4kới cávGQwuHiei nDB4khìn kDB4khó hiểuvGQwuHie vGQwuHiecủa hắB7WtgRMNn, thiệt làvGQwuHie, vGQwuHielàm hạivGQwuHie nàngvGQwuHie B7WtgRMNchẳng cảB7WtgRMNm B7WtgRMNthấy nB7WtgRMNgon miệnvGQwuHieg nữa.

“Gia, B7WtgRMNhuynh vGQwuHieăn vGQwuHieđi, đừB7WtgRMNng cóvGQwuHie nhB7WtgRMNìn B7WtgRMNta mãivGQwuHie thế.”vGQwuHie vGQwuHieLàm B7WtgRMNnàng muốnDB4k DB4kbỏ củavGQwuHie vGQwuHiemà cB7WtgRMNhạy lấy người.

“Tiểu Điệp!”B7WtgRMN BỗngDB4k nhiB7WtgRMNên mộtvGQwuHie đạvGQwuHiei thaDB4knh âvGQwuHiem vB7WtgRMNang lên.

Tiêu vGQwuHieTiêu nhanB7WtgRMNh chónvGQwuHieg DB4kquay đDB4kầu lvGQwuHieại tvGQwuHiehì nhB7WtgRMNìn thấB7WtgRMNy B7WtgRMNmột nDB4kam nhânDB4k vGQwuHieto lớDB4kn tDB4krông giống B7WtgRMNnhư mB7WtgRMNột cDB4kon gấuvGQwuHie đangDB4k bướcB7WtgRMN nB7WtgRMNhanh điDB4k đB7WtgRMNến trB7WtgRMNước mặvGQwuHiet nB7WtgRMNàng, nDB4khân tiệnDB4k ôB7WtgRMNm chặt lDB4kấy nDB4kàng gàoDB4k lên,vGQwuHie “RốtvGQwuHie cuộB7WtgRMNc tDB4ka vGQwuHieđã tìmB7WtgRMN đượcB7WtgRMN nànB7WtgRMNg, vDB4ki pB7WtgRMNhu rấtvGQwuHie nhớB7WtgRMN nànvGQwuHieg a.”

Vi DB4kphu? CB7WtgRMNái gìB7WtgRMN vvGQwuHiei phuB7WtgRMN! “VịvGQwuHie nvGQwuHieày, B7WtgRMNHùng tiênDB4k svGQwuHieinh, B7WtgRMNta ngDB4khĩ B7WtgRMNta khB7WtgRMNông bB7WtgRMNiết ngươi,vGQwuHie xin đừngDB4k lDB4kàm loạnB7WtgRMN DB4kbám vvGQwuHieíu qDB4kuan vGQwuHiehệ a.”DB4k ThậB7WtgRMNt lDB4kà đDB4káng sợ,vGQwuHie B7WtgRMNkhông ngvGQwuHieờ DB4kVũ ĐiệpB7WtgRMN này lạiB7WtgRMN cóDB4k mộDB4kt lDB4kão côDB4kng nhvGQwuHieư vvGQwuHieậy, kDB4kia HìnB7WtgRMNh ThấDB4kt B7WtgRMNthì sao?.

Hùng tB7WtgRMNiên sDB4kinh thvGQwuHieả lỏnvGQwuHieg hùvGQwuHieng chưởngB7WtgRMN, B7WtgRMNtrên mvGQwuHieặt DB4kvẻ xvGQwuHieấu hổvGQwuHie, B7WtgRMN“Là DB4kta kB7WtgRMNhông tốt, vGQwuHienàng đừDB4kng tứDB4kc giB7WtgRMNận, B7WtgRMNcùng vGQwuHieta vB7WtgRMNề nhàvGQwuHie đB7WtgRMNược khôngB7WtgRMN? TB7WtgRMNa saB7WtgRMNu nàDB4ky sDB4kẽ khôvGQwuHieng B7WtgRMNbao vGQwuHiegiờ … phátvGQwuHie B7WtgRMNcáu linB7WtgRMNh tB7WtgRMNinh nữa,DB4k vGQwuHieta vGQwuHienhất địnhB7WtgRMN sẽvGQwuHie vGQwuHiehảo hảovGQwuHie đốiB7WtgRMN đãiB7WtgRMN vớiDB4k nàng.”

“Ha hDB4ka... B7WtgRMNNày... chúB7WtgRMNng tvGQwuHiea chDB4kậm rãB7WtgRMNi thươnB7WtgRMNg lượngDB4k đivGQwuHie, ngươivGQwuHie DB4ktrước tDB4kiên thDB4kả taB7WtgRMN xuống B7WtgRMNdưới đượcvGQwuHie kDB4không, hDB4ka B7WtgRMNha...” TvGQwuHieiêu TDB4kiêu nhDB4kanh B7WtgRMNchóng quaDB4ky đầuvGQwuHie lDB4kại cầvGQwuHieu cứu, cứuB7WtgRMN B7WtgRMNta B7WtgRMNa, PB7WtgRMNhẩm Nguyệt...

Di? NgườivGQwuHie vGQwuHieđâu? B7WtgRMNA …ÔngvGQwuHie trờB7WtgRMNi đB7WtgRMNánh chếtB7WtgRMN nàDB4kng B7WtgRMNđi! VB7WtgRMNì DB4kcái gìDB4k B7WtgRMNcứ đếnvGQwuHie thB7WtgRMNời khắc nB7WtgRMNguy hiDB4kểm cầvGQwuHien hắnvGQwuHie thìvGQwuHie hB7WtgRMNắn lạivGQwuHie biB7WtgRMNến vGQwuHiemất cvGQwuHiehứ! HắnB7WtgRMN cvGQwuHieó vGQwuHiephải lDB4kà B7WtgRMNnam nhânvGQwuHie kvGQwuHiehông a! DB4kThực quávGQwuHie DB4kđáng, cứvGQwuHie nhưDB4k vậyvGQwuHie đemB7WtgRMN nàngB7WtgRMN névGQwuHiem cB7WtgRMNho mvGQwuHieột coDB4kn gấDB4ku! TênvGQwuHie PhB7WtgRMNẩm NguyệtDB4k nàyDB4k sB7WtgRMNo với HìB7WtgRMNnh ThấvGQwuHiet làvGQwuHie mộtDB4k tvGQwuHieên giaB7WtgRMNn nB7WtgRMNhân vGQwuHiehơn nhiềuDB4k! NàB7WtgRMNng nhìvGQwuHien lầmDB4k hắvGQwuHien rồi!

Tiêu TiêvGQwuHieu lDB4kiều mạvGQwuHieng DB4kđạp DB4kchân lDB4kung tuDB4kng, “TvGQwuHiea khôngDB4k biếB7WtgRMNt ngưB7WtgRMNơi, DB4kngươi tránh DB4k ra. B7WtgRMNTa khônDB4kg phảivGQwuHie DB4klà VvGQwuHieũ ĐiệpvGQwuHie, vGQwuHieta hDB4kọ Tiêu.”

“Nàng đừDB4kng nóDB4kng gvGQwuHieiận, tDB4ka nhậB7WtgRMNn vGQwuHielỗi rồiDB4k cB7WtgRMNòn chưaB7WtgRMN đượcvGQwuHie sB7WtgRMNao, tDB4kha thB7WtgRMNứ DB4kcho vvGQwuHiei phu lầDB4kn nB7WtgRMNày đi.”DB4k LờivGQwuHie nóvGQwuHiei củaDB4k DB4khắn thvGQwuHieực cảmvGQwuHie động.

“Không khDB4kông, DB4kta thậtvGQwuHie sựB7WtgRMN khôDB4kng bB7WtgRMNiết ngươDB4ki!” DB4kThấy DB4kcó khôDB4kng íB7WtgRMNt ngB7WtgRMNười vâyvGQwuHie xem, TiêuB7WtgRMN TiêDB4ku lậpB7WtgRMN tứDB4kc tìmB7WtgRMN vGQwuHiexin giDB4kúp đỡDB4k, “CứuDB4k mạnDB4kg aDB4k, hắnB7WtgRMN cốvGQwuHie chB7WtgRMNấp bắtB7WtgRMN nạvGQwuHiet cB7WtgRMNon gái B7WtgRMNđàng hoàng!”

Vốn đaB7WtgRMNng hứngvGQwuHie tB7WtgRMNhú quaDB4kn sávGQwuHiet hvGQwuHieai ngB7WtgRMNười, nDB4kghe B7WtgRMNnàng vDB4kừa nóvGQwuHiei, B7WtgRMNmoi ngườiDB4k lậpB7WtgRMN B7WtgRMNtức hành độvGQwuHieng nB7WtgRMNhất trívGQwuHie qDB4kuay đầDB4ku đB7WtgRMNi, bọvGQwuHien hDB4kắn khôvGQwuHieng thấyDB4k đượcB7WtgRMN, cvGQwuHieái gB7WtgRMNì cB7WtgRMNũng khB7WtgRMNông thấy DB4kđược. DùnDB4kg cơmvGQwuHie B7WtgRMNăn cơDB4km, gDB4kọi mónDB4k B7WtgRMNăn gọDB4ki mónB7WtgRMN ănB7WtgRMN. VừDB4ka rồiDB4k cóB7WtgRMN B7WtgRMNphát svGQwuHieinh cáiB7WtgRMN DB4kgì sao…?

A, khôngvGQwuHie pB7WtgRMNhải đâvGQwuHieu. NhữngB7WtgRMN B7WtgRMNngười nàvGQwuHiey vGQwuHiesao lạivGQwuHie nhvGQwuHieư vvGQwuHieậy cB7WtgRMNhứ. TiêvGQwuHieu TiB7WtgRMNêu ngốc rụng,vGQwuHie bB7WtgRMNị HùB7WtgRMNng tiêDB4kn siB7WtgRMNnh vGQwuHiexuất B7WtgRMNra khíB7WtgRMN lựcDB4k khivGQwuHieêng lB7WtgRMNên vaDB4ki giốnB7WtgRMNg nhưvGQwuHie túvGQwuHiei gạovGQwuHie rồi némB7WtgRMN vàovGQwuHie trvGQwuHieong B7WtgRMNxe ngựa.

Dọc thB7WtgRMNeo đườngDB4k đvGQwuHiei, HùngB7WtgRMN tvGQwuHieiên sinDB4kh dùDB4kng hB7WtgRMNết B7WtgRMNkhả nănDB4kg nóB7WtgRMNi tốvGQwuHiet lấB7WtgRMNy DB4klòng nàng, chB7WtgRMNính B7WtgRMNlà hDB4kình DB4ktượng cDB4kủa vGQwuHiemột tDB4kên DB4knam tửvGQwuHie sDB4ki tình.vGQwuHie NgavGQwuHiey cảB7WtgRMN nvGQwuHieàng nB7WtgRMNghe đưB7WtgRMNợc cũvGQwuHieng bDB4kị cB7WtgRMNảm động liêvGQwuHien tDB4kục. NguyênvGQwuHie laB7WtgRMNi HvGQwuHieùng tiêvGQwuHien sivGQwuHienh làvGQwuHie mDB4kột nvGQwuHieam nB7WtgRMNhân tốtDB4k B7WtgRMNnhư vGQwuHievậy. B7WtgRMNVũ Điệp nàyDB4k cB7WtgRMNó chồvGQwuHieng tốtB7WtgRMN đếnB7WtgRMN thế,B7WtgRMN nvGQwuHiehư thếvGQwuHie nàoB7WtgRMN lvGQwuHieại còvGQwuHien hồvGQwuHieng hvGQwuHieạnh xuấtvGQwuHie tường,DB4k chạDB4ky tới lB7WtgRMNàm tiểuB7WtgRMN thiếvGQwuHiep cB7WtgRMNủa HB7WtgRMNình ThấDB4kt chứvGQwuHie! TvGQwuHiehật sựvGQwuHie làB7WtgRMN vGQwuHietham lvGQwuHieam quáB7WtgRMN mà.

“Tiểu ĐiệpDB4k vGQwuHienàng xeDB4km, mỗiB7WtgRMN ngàvGQwuHiey tB7WtgRMNa đềuB7WtgRMN B7WtgRMNcho ngườiDB4k laDB4ku cB7WtgRMNhà bảB7WtgRMNo bvGQwuHieối củaDB4k nàng, thựcvGQwuHie sDB4kạch sẽvGQwuHie đB7WtgRMNi, B7WtgRMNcùng vớDB4ki lúB7WtgRMNc nàngB7WtgRMN trB7WtgRMNước kB7WtgRMNhi B7WtgRMNđi vGQwuHiekhông hềvGQwuHie khácDB4k vGQwuHienhau đâu.”B7WtgRMN HùnB7WtgRMNg tiên sinDB4kh cầB7WtgRMNm vGQwuHiechặt lDB4kấy tDB4kay nàng,vGQwuHie sB7WtgRMNắc mặtDB4k DB4kvui B7WtgRMNmừng hỏvGQwuHiei hanvGQwuHie, “HiệDB4kn tvGQwuHieại nàngvGQwuHie đã tDB4krở lạB7WtgRMNi, vGQwuHiecó cavGQwuHieo hB7WtgRMNứng nB7WtgRMNhìn qvGQwuHieua mB7WtgRMNột chvGQwuHieút không?”

Không tvGQwuHiehể nào…!!!!

Cả cănDB4k vGQwuHiephòng nàDB4ky... đềvGQwuHieu vGQwuHielà vGQwuHieHình Thất?!

Tuy rvGQwuHieằng xvGQwuHieem B7WtgRMNra mặtvGQwuHie vẫB7WtgRMNn còB7WtgRMNn rấtDB4k nB7WtgRMNon nDB4kớt, nhưngB7WtgRMN thậB7WtgRMNt lDB4kà hắn!B7WtgRMN NhDB4kìn nhvGQwuHieìn lạc DB4kkhoản B7WtgRMNdưới mB7WtgRMNỗi bB7WtgRMNức vẽ.DB4k TB7WtgRMNrời ạ!B7WtgRMN NhiềuvGQwuHie bứB7WtgRMNc vGQwuHiehọa vGQwuHienhư vậDB4ky, lạB7WtgRMNi đềuDB4k làvGQwuHie dB7WtgRMNo vGQwuHieVũ ĐvGQwuHieiệp kia tựvGQwuHie vẽvGQwuHie! ChDB4kỉ sợvGQwuHie vGQwuHieVũ ĐiệpvGQwuHie nàDB4ky đãDB4k yB7WtgRMNêu thDB4ka thDB4kiết tênB7WtgRMN gvGQwuHieian nhvGQwuHieân kiDB4ka DB4krồi. “Này...”

“Ta biDB4kết nDB4kàng lạDB4ki DB4knghĩ tDB4kới trDB4kước kia,B7WtgRMN” HùngB7WtgRMN tiDB4kên sinDB4kh sDB4kờ vGQwuHiesờ DB4któc cB7WtgRMNủa nàng, vGQwuHie nói, “NhưngDB4k B7WtgRMNđừng tiếpvGQwuHie tụcDB4k thB7WtgRMNương tâm,vGQwuHie mvGQwuHieuội muộiB7WtgRMN nàB7WtgRMNng nếuvGQwuHie bB7WtgRMNiết nvGQwuHieàng lB7WtgRMNo B7WtgRMNlắng như vGQwuHie vậy, chắB7WtgRMNc chvGQwuHieắn sB7WtgRMNẽ rvGQwuHieất hạnhvGQwuHie phúc.”

Ách, cáDB4ki DB4kgì mDB4kuội mDB4kuội? B7WtgRMNKhóe miB7WtgRMNệng TvGQwuHieiêu TiêvGQwuHieu cDB4ko rúB7WtgRMNm. B7WtgRMNNhìn nvGQwuHiehìn Hùng tiêDB4kn sinB7WtgRMNh, vGQwuHiehắn khôDB4kng pDB4khải làvGQwuHie đeDB4km HDB4kình ThấtDB4k trởB7WtgRMN tvGQwuHiehành muộiDB4k mB7WtgRMNuội vGQwuHieVũ ĐivGQwuHieệp B7WtgRMNchứ. Nàng lvGQwuHieặng B7WtgRMNlẽ cDB4khảy rvGQwuHiea hvGQwuHieai DB4kgiọt mvGQwuHieồ hôi.

Xin hắn…vGQwuHie vGQwuHieTuy rằngB7WtgRMN bvGQwuHieộ dvGQwuHieạng củavGQwuHie HB7WtgRMNình Thất sB7WtgRMNo B7WtgRMNvới nữB7WtgRMN nDB4khân B7WtgRMNcòn xvGQwuHieinh đẹpvGQwuHie hơB7WtgRMNn, nhưngB7WtgRMN hắnDB4k làvGQwuHie B7WtgRMNnam nhâvGQwuHien châvGQwuHien chínhDB4k DB4ka –vGQwuHie Là tìnhvGQwuHie địchB7WtgRMN củDB4ka ngưDB4kơi đB7WtgRMNó! TiDB4kêu TivGQwuHieêu bắtB7WtgRMN đầvGQwuHieu cvGQwuHieó điểmB7WtgRMN vGQwuHieđồng tìnB7WtgRMNh B7WtgRMNvới coDB4kn gấuDB4k sDB4ki tìB7WtgRMNnh này, nànDB4kg B7WtgRMNvỗ vGQwuHievỗ bờvGQwuHie vaDB4ki củaB7WtgRMN hắvGQwuHien, “KhôngB7WtgRMN cóDB4k, ngưvGQwuHieơi vGQwuHieyên tâmDB4k, vGQwuHieta khôngB7WtgRMN B7WtgRMNcó thương tâm.”

Hùng DB4ktiên sinB7WtgRMNh lạiDB4k làDB4k vvGQwuHieẻ mặtB7WtgRMN kích độngB7WtgRMN, “NànvGQwuHieg kB7WtgRMNhông cầvGQwuHien giảvGQwuHie B7WtgRMNvờ, nàvGQwuHieng cảmB7WtgRMN thấDB4ky đDB4kau lònB7WtgRMNg thìDB4k tvGQwuHiea cũvGQwuHieng B7WtgRMNcảm thấDB4ky đau B7WtgRMN lòng, vGQwuHieta DB4klo lDB4kắng vGQwuHiecho DB4knàng làDB4k vGQwuHieta nguyệvGQwuHien ývGQwuHie.” ThậB7WtgRMNt vGQwuHietốt quá,vGQwuHie TiểuDB4k ĐiệpvGQwuHie đãB7WtgRMN ngB7WtgRMNhĩ tới cảmDB4k DB4kthụ củaB7WtgRMN hDB4kắn B7WtgRMNrồi sao.

“Khụ!” VịB7WtgRMN HùngB7WtgRMN tiB7WtgRMNên siB7WtgRMNnh nDB4kày đang kíB7WtgRMNch độvGQwuHieng cB7WtgRMNái B7WtgRMNgì thvGQwuHieế, “NgB7WtgRMNươi đểB7WtgRMN B7WtgRMNcho tvGQwuHiea nghỉvGQwuHie ngơivGQwuHie mộtDB4k lát,B7WtgRMN tvGQwuHiea mvGQwuHieới B7WtgRMNvừa đếnvGQwuHie nơi nàDB4ky, mệtDB4k B7WtgRMNchết đvGQwuHiei được.”

“Hảo hảDB4ko hảo,”DB4k HùngvGQwuHie tiDB4kên vGQwuHiesinh đáp lDB4kời vGQwuHiemang nàngB7WtgRMN vàoB7WtgRMN phòDB4kng ngB7WtgRMNủ, vB7WtgRMNui vB7WtgRMNẻ rạovGQwuHie rB7WtgRMNực tìmDB4k vGQwuHiengười đB7WtgRMNi chuẩnDB4k bịDB4k bvGQwuHieữa tốivGQwuHie, Tiểu ĐiệpvGQwuHie đãvGQwuHie trởB7WtgRMN lạiB7WtgRMN, tDB4krong lvGQwuHieòng B7WtgRMNhắn thậtB7WtgRMN sDB4kự vGQwuHielà vGQwuHiecao hứB7WtgRMNng a!

Nếm qvGQwuHieua cơmDB4k chiều,vGQwuHie TDB4kiêu TDB4kiêu bắt đB7WtgRMNầu lB7WtgRMNo lắnB7WtgRMNg, DB4kvị HùngB7WtgRMN tiênDB4k sB7WtgRMNinh nàvGQwuHiey khônDB4kg B7WtgRMNphải làvGQwuHie dạnDB4kg givGQwuHieống HìvGQwuHienh ThDB4kất cDB4khứ, vừa bướcB7WtgRMN vGQwuHievào cB7WtgRMNửa đB7WtgRMNã B7WtgRMNyêu cầuvGQwuHie thvGQwuHieoát B7WtgRMNy, nB7WtgRMNếu nB7WtgRMNhư vậyDB4k B7WtgRMNthì thảmvGQwuHie. LàB7WtgRMNm DB4ksao bâyB7WtgRMN giờ?

Bỗng DB4kcửa cửavGQwuHie B7WtgRMNphòng bB7WtgRMNị vGQwuHieđá văngDB4k thô lỗ,B7WtgRMN HùngB7WtgRMN tB7WtgRMNiên DB4ksinh B7WtgRMNvẻ mặtDB4k đángvGQwuHie sợ,B7WtgRMN ngDB4kón vGQwuHietay rắcB7WtgRMN rắcDB4k B7WtgRMNrung B7WtgRMNđộng vàB7WtgRMNo phòng,vGQwuHie cDB4kùng ban ngB7WtgRMNày DB4kquả tB7WtgRMNhực làB7WtgRMN vGQwuHiegiống nhDB4kư hB7WtgRMNai ngườiDB4k. TivGQwuHieêu TiêuvGQwuHie B7WtgRMNkinh hoảngB7WtgRMN, hB7WtgRMNảo dB7WtgRMNọa người! ChẳngvGQwuHie lB7WtgRMNẽ... chẳngB7WtgRMN lẽB7WtgRMN hắDB4kn vGQwuHielà hDB4kai mặt?!

Vị HDB4kùng tiênDB4k sinvGQwuHieh bDB4kị chvGQwuHieo làvGQwuHie haB7WtgRMNi mặt nàyB7WtgRMN âvGQwuHiem hiểvGQwuHiem nhìvGQwuHien nhìnDB4k nàvGQwuHieng sDB4kau đóDB4k khB7WtgRMNóe miệngvGQwuHie lDB4kiệt rvGQwuHiea mộDB4kt nétvGQwuHie cDB4kười huDB4kng ác, “ThoátB7WtgRMN y!”

Đúng lvGQwuHieà khôB7WtgRMNng cóvGQwuHie ývGQwuHie tưởngvGQwuHie DB4kgì mớDB4ki mẻ... XemvGQwuHie B7WtgRMNra B7WtgRMNnam nhâDB4kn TốngvGQwuHie B7WtgRMNTriều đềvGQwuHieu B7WtgRMNchỉ biếvGQwuHiet nóiB7WtgRMN haDB4ki chữDB4k “tvGQwuHiehoát yvGQwuHie”. HDB4kay vGQwuHielà nvGQwuHiehóm người muốB7WtgRMNn lêB7WtgRMNn giườngvGQwuHie chỉDB4k thíB7WtgRMNch nóDB4ki hB7WtgRMNai cvGQwuHiehữ nB7WtgRMNày B7WtgRMNđầu tiênvGQwuHie? TiêDB4ku TiêuB7WtgRMN nuốtB7WtgRMN nước mDB4kiếng, cDB4kố gắngDB4k đDB4kánh gB7WtgRMNiá HùnB7WtgRMNg tiB7WtgRMNên sinDB4kh giB7WtgRMNống nvGQwuHiehư vGQwuHiehung thầnDB4k ácvGQwuHie sátDB4k trưvGQwuHieớc mắt, thânDB4k tB7WtgRMNhể bắtB7WtgRMN B7WtgRMNđầu vGQwuHiephát rDB4kun, nànDB4kg cũngvGQwuHie khônB7WtgRMNg muốB7WtgRMNn cởiDB4k a.

Không chDB4kờ nànvGQwuHieg vGQwuHiephải pvGQwuHiehản B7WtgRMNkháng lâu, vGQwuHie cửa pvGQwuHiehòng lầvGQwuHien thvGQwuHieứ haDB4ki lvGQwuHieại bvGQwuHieị B7WtgRMNmở rộngDB4k, vGQwuHielại lDB4kà mB7WtgRMNột HvGQwuHieùng tiênvGQwuHie sinDB4kh nữavGQwuHie xDB4kuất hiện. TiêDB4ku TB7WtgRMNiêu cB7WtgRMNàng DB4kphát ngốcvGQwuHie B7WtgRMNhơn nữa.DB4k KhôngDB4k tvGQwuHiehể nàoDB4k, nguyêDB4kn vGQwuHielai lDB4kà sB7WtgRMNong sDB4kinh, B7WtgRMNcăn bản khB7WtgRMNông phDB4kải lvGQwuHieà cávGQwuHiei DB4kgì hDB4kai mặvGQwuHiet a.

Hùng tiêDB4kn B7WtgRMNsinh ôDB4kn vGQwuHiehòa rấDB4kt nhDB4kanh che chắnDB4k ởDB4k trướcB7WtgRMN vGQwuHiemặt DB4kTiêu TiêuvGQwuHie, đDB4kối vDB4kới HùDB4kng tiB7WtgRMNên sinvGQwuHieh huB7WtgRMNng áDB4kc kêuDB4k tvGQwuHieo, “ĐạiB7WtgRMN ca!”

Hùng hvGQwuHieung vGQwuHieác nhìB7WtgRMNn nhìDB4kn vGQwuHiehắn lB7WtgRMNại nhìDB4kn nhìn DB4kTiêu TiêvGQwuHieu, vGQwuHietrong vGQwuHiemắt bắtvGQwuHie đvGQwuHieầu xuDB4kất B7WtgRMNhiện vGQwuHiehoang mangB7WtgRMN, “ThoátvGQwuHie y...”

Còn cởvGQwuHiei nvGQwuHieữa hả!!!!

“Đại DB4ktẩu đãvGQwuHie chB7WtgRMNết rB7WtgRMNồi! ĐạivGQwuHie cDB4ka! Huynh tỉnhB7WtgRMN lB7WtgRMNại đi!”.

Cái gì.DB4k DB4kĐại B7WtgRMNtẩu? ThDB4koát B7WtgRMNy hóDB4ka rB7WtgRMNa là đạDB4ki tẩu..vGQwuHie. ĐâB7WtgRMNy lDB4kà cB7WtgRMNái DB4kLogic B7WtgRMNgì?! Chậm đã...vGQwuHie ChDB4kẳng vGQwuHielẽ lB7WtgRMNà nóDB4ki, “TDB4khoát YDB4k” làB7WtgRMN tênvGQwuHie vGQwuHiengười? KhôngvGQwuHie thểvGQwuHie nàB7WtgRMNo... TrêvGQwuHien đời nàyDB4k cDB4kó nDB4kgười têB7WtgRMNn B7WtgRMNnhư vậDB4ky DB4ksao, còvGQwuHien làvGQwuHie mộvGQwuHiet nữDB4k nDB4khân?! TB7WtgRMNiêu vGQwuHieTiêu bDB4kắt đầuB7WtgRMN lvGQwuHieau DB4kmồ hôDB4ki dữ dội.

Hùng ônvGQwuHie vGQwuHiehòa B7WtgRMNtiếp tDB4kục kêB7WtgRMNu B7WtgRMNla, thẳngB7WtgRMN đếnDB4k khB7WtgRMNi DB4kHùng huvGQwuHieng ácvGQwuHie bịvGQwuHie DB4kkích vGQwuHieđộng đến ngấtB7WtgRMN điDB4k mớB7WtgRMNi dừngDB4k lại,vGQwuHie DB4kHắn ômDB4k lấyDB4k TiêuDB4k Tiêu,DB4k vẻvGQwuHie mvGQwuHieặt tB7WtgRMNự tráchvGQwuHie, DB4kdùng ngữDB4k khíDB4k vô cvGQwuHieùng cóvGQwuHie lỗvGQwuHiei vGQwuHienói, “TDB4ka nvGQwuHieghĩ bệnhB7WtgRMN cDB4kủa DB4kđại vGQwuHieca đDB4kã tốB7WtgRMNt vGQwuHiehơn, DB4kkhông nDB4kghĩ tới.DB4k.. SvGQwuHieau nàDB4ky ta sẽvGQwuHie khB7WtgRMNông bDB4kỏ lạiB7WtgRMN DB4knàng mộtB7WtgRMN mìnhvGQwuHie nữaB7WtgRMN. B7WtgRMNNàng …B7WtgRMN khônvGQwuHieg B7WtgRMNcần giậDB4kn ta.”B7WtgRMN B7WtgRMNThấy DB4kTiêu Tiêu gvGQwuHieật DB4kđầu, lDB4kúc B7WtgRMNnày HùnB7WtgRMNg ôvGQwuHien hB7WtgRMNòa mớivGQwuHie vGQwuHieđi rB7WtgRMNa cửa.

Aiz, DB4kthật DB4ksự lB7WtgRMNà loạnvGQwuHie tDB4khất bDB4kát tvGQwuHieao, tựvGQwuHie nDB4khiên xuấtDB4k vGQwuHiehiện hvGQwuHieai HùvGQwuHieng tiênDB4k sinh, cvGQwuHieòn cóDB4k nB7WtgRMNữ nhDB4kân vGQwuHieđã vGQwuHiechết vGQwuHietên vGQwuHielà “ThoátB7WtgRMN DB4kY” nữa,DB4k đúngB7WtgRMN vGQwuHielà mộDB4kt givGQwuHiea đìnDB4kh vGQwuHiekì quái.

Hùng ôvGQwuHien hB7WtgRMNòa vGQwuHievừa đB7WtgRMNi chắcvGQwuHie sẽB7WtgRMN khôngB7WtgRMN DB4ktrở vB7WtgRMNề sớm,B7WtgRMN B7WtgRMNTiêu TiêDB4ku khẩnvGQwuHie trvGQwuHieương vGQwuHiehề hề đánhDB4k mộtvGQwuHie giấc,DB4k B7WtgRMNthực B7WtgRMNsợ vạnvGQwuHie DB4knhất hắnB7WtgRMN vừaB7WtgRMN đvGQwuHiei mvGQwuHieà đãDB4k qDB4kuay lạvGQwuHiei. ĐDB4kang nửaB7WtgRMN mDB4kê nửa tỉnhB7WtgRMN, độtDB4k nhvGQwuHieiên nànB7WtgRMNg nDB4kghe đượcB7WtgRMN vGQwuHiecó ngvGQwuHieười DB4knhẹ gDB4kiọng khiêvGQwuHieu cửaB7WtgRMN DB4ksổ màB7WtgRMN B7WtgRMNvào. Aiz...Thật sDB4kự lvGQwuHieà đêmDB4k dàivGQwuHie lắmB7WtgRMN mộDB4kng mà.

Tiêu TivGQwuHieêu hDB4kíp vGQwuHiemắt lạivGQwuHie, tỉB7WtgRMNnh táoB7WtgRMN ngDB4kắm ngắmB7WtgRMN ngườiB7WtgRMN vừDB4ka đến,DB4k vGQwuHietối đeB7WtgRMNn nhưvGQwuHie mực,B7WtgRMN thấy kDB4không rõvGQwuHie B7WtgRMN- B7WtgRMNđây lạvGQwuHiei B7WtgRMNlà avGQwuHiei nvGQwuHieữa vậy.

“Giả ngủ?B7WtgRMN VẫnB7WtgRMN chưavGQwuHie cDB4khịu dDB4kậy.” ThanB7WtgRMNh âB7WtgRMNm gDB4kià nuB7WtgRMNa vvGQwuHieang lvGQwuHieên, lạnDB4kh DB4kbăng bvGQwuHieăng, Tiêu TivGQwuHieêu B7WtgRMNbật ngườiDB4k ngvGQwuHiehe lDB4kời ngvGQwuHieồi dậyvGQwuHie, hắnB7WtgRMN khônB7WtgRMNg phảiDB4k cB7WtgRMNũng DB4klà ngườiDB4k tớDB4ki giết nàvGQwuHieng chB7WtgRMNứ. vGQwuHieGần đDB4kây sDB4kố nDB4kàng đúngDB4k vGQwuHielà DB4ksố cDB4kon rệp,B7WtgRMN lúB7WtgRMNc nàDB4ko cũngB7WtgRMN cóvGQwuHie vGQwuHiehắc vGQwuHiey nhB7WtgRMNân đuổi giết,DB4k bấtB7WtgRMN quB7WtgRMNá đâyvGQwuHie làB7WtgRMN lầnB7WtgRMN B7WtgRMNđầu DB4ktiên trựDB4kc B7WtgRMNtiếp nhB7WtgRMNìn thấy.

“Chưa hoB7WtgRMNàn thvGQwuHieành nhiệvGQwuHiem B7WtgRMNvụ, vB7WtgRMNì savGQwuHieo lvGQwuHieại trởB7WtgRMN về?”

Nhiệm vGQwuHievụ gDB4kì? NànvGQwuHieg cDB4kũng khôDB4kng phảDB4ki B7WtgRMNVũ ĐiệpvGQwuHie thB7WtgRMNực sB7WtgRMNự, aB7WtgRMNi vGQwuHiebiết chDB4kứ. TiêuvGQwuHie Tiêu vGQwuHie cúi đầuvGQwuHie vGQwuHiekhông lêDB4kn tiếng,DB4k nóvGQwuHiei gB7WtgRMNì vGQwuHiecũng DB4ksai, tvGQwuHieốt vGQwuHienhất lDB4kà khônDB4kg nói…

“Chủ B7WtgRMNnhân thựDB4kc mấtB7WtgRMN hứnDB4kg, nếuvGQwuHie B7WtgRMNkhông phB7WtgRMNải B7WtgRMNta thvGQwuHieay nDB4kgươi cvGQwuHiehịu trácvGQwuHieh DB4knhiệm, ngươi cóDB4k thDB4kể cDB4kòn sốngB7WtgRMN trởvGQwuHie B7WtgRMNvề sao!”

Vâng vB7WtgRMNâng, ngươivGQwuHie lvGQwuHieợi hạvGQwuHiei, ngưB7WtgRMNơi DB4kvĩ đại,B7WtgRMN nvGQwuHiehưng tB7WtgRMNa thDB4kật DB4ksự khôvGQwuHieng biếvGQwuHiet nhiệm B7WtgRMN vụ DB4kgì, thivGQwuHieệt là,vGQwuHie cũnB7WtgRMNg khônB7WtgRMNg lộB7WtgRMN vGQwuHiera tíB7WtgRMN ẩnB7WtgRMN ýDB4k gB7WtgRMNì, tvGQwuHiea cũngB7WtgRMN gấpvGQwuHie avGQwuHie. TiêuDB4k B7WtgRMNTiêu DB4kkhông dám nhìDB4kn vGQwuHiehắn, vGQwuHiethẳng cúvGQwuHiei đvGQwuHieầu, giB7WtgRMNữ iB7WtgRMNm lặng.

Hắc B7WtgRMNy nvGQwuHiehân thấyB7WtgRMN nànvGQwuHieg khônB7WtgRMNg vGQwuHiedám lênB7WtgRMN tiếng,B7WtgRMN vGQwuHietiếp tụcB7WtgRMN chấtB7WtgRMN vấnvGQwuHie, “NgưDB4kơi không phảiDB4k làvGQwuHie DB4kđã yêuvGQwuHie tvGQwuHieên kDB4kia B7WtgRMNrồi chứ.”

Này... TB7WtgRMNên kiB7WtgRMNa DB4ktheo lB7WtgRMNời B7WtgRMNhắn kB7WtgRMNhông pDB4khải lDB4kà chỉvGQwuHie HìnDB4kh DB4kThất điDB4k? DB4kVũ ĐiDB4kệp hình nhưvGQwuHie chỉB7WtgRMN nóDB4ki chuDB4kyện vớDB4ki DB4kmỗi tênB7WtgRMN giB7WtgRMNan nB7WtgRMNhân này,B7WtgRMN hẳnvGQwuHie đúngDB4k B7WtgRMNlà hắnvGQwuHie đi.

“Không B7WtgRMNcó, DB4kta khôB7WtgRMNng B7WtgRMNcó yêuvGQwuHie hắn!”vGQwuHie DB4kTrong B7WtgRMNthiên hDB4kạ vGQwuHieto B7WtgRMNlớn nhườDB4kng nàyB7WtgRMN, têB7WtgRMNn gian vGQwuHie nhân hvGQwuHieư hỏnvGQwuHieg chB7WtgRMNán ghévGQwuHiet nvGQwuHiehư vậy,vGQwuHie nàngB7WtgRMN sB7WtgRMNẽ DB4kthích ư?vGQwuHie DB4kHa! ĐầuDB4k ócvGQwuHie nàngvGQwuHie cũvGQwuHieng chưaDB4k có hỏngvGQwuHie nhvGQwuHiea. BấtB7WtgRMN quá,B7WtgRMN hắnDB4k lDB4ko lắngB7WtgRMN chB7WtgRMNo nàngvGQwuHie nhB7WtgRMNư vậy.B7WtgRMN.. aizz…

“Ta tivGQwuHien ngươiDB4k khôngB7WtgRMN dDB4kám. B7WtgRMNNgày DB4kmai trởB7WtgRMN vềDB4k HvGQwuHieình phủB7WtgRMN, ngvGQwuHieươi pB7WtgRMNhải biếtB7WtgRMN, không hoB7WtgRMNàn B7WtgRMNthành nhiDB4kệm vụB7WtgRMN thvGQwuHieì sẽDB4k phDB4kải tvGQwuHierả giDB4ká. NgB7WtgRMNhe chưa.”

Trả giáB7WtgRMN, khôngB7WtgRMN B7WtgRMNphải làvGQwuHie cvGQwuHiehết sB7WtgRMNao, trovGQwuHieng pB7WtgRMNhim ảnB7WtgRMNh đềuB7WtgRMN nhB7WtgRMNư DB4kvậy diễn.vGQwuHie ChíB7WtgRMNnh là vGQwuHiekhông phảB7WtgRMNi chvGQwuHieỉ mvGQwuHieột mìnB7WtgRMNh nàngB7WtgRMN khôB7WtgRMNng B7WtgRMNhạ thủvGQwuHie được,B7WtgRMN dB7WtgRMNù sB7WtgRMNao nvGQwuHieàng B7WtgRMNcũng DB4kkhông cvGQwuHieó DB4kliên quan gvGQwuHieì tvGQwuHieới B7WtgRMNchuyện nàyDB4k. B7WtgRMNMà B7WtgRMNchỉ sDB4kợ nB7WtgRMNgay DB4kcả vGQwuHieVũ vGQwuHieĐiệp B7WtgRMNkia cũnB7WtgRMNg khôngB7WtgRMN hạDB4k DB4kthủ được vGQwuHieđi, nàvGQwuHieng B7WtgRMNta cvGQwuHieòn đavGQwuHieng yêDB4ku thB7WtgRMNảm tênvGQwuHie B7WtgRMNgian B7WtgRMNnhân kiB7WtgRMNa kvGQwuHieìa. CB7WtgRMNhắc hẳnDB4k DB4knàng tvGQwuHiea vGQwuHieđã ôm quyếtvGQwuHie tâvGQwuHiem B7WtgRMNthà chếtvGQwuHie B7WtgRMNđể đượcB7WtgRMN ởDB4k bDB4kên cạnhB7WtgRMN hắn.B7WtgRMN ThậB7WtgRMNt B7WtgRMNđáng thương.

Hắc B7WtgRMNy nhânDB4k thấyB7WtgRMN nàDB4kng lạB7WtgRMNi vGQwuHiekhông DB4klên tiB7WtgRMNếng, B7WtgRMNđưa tDB4kay bópvGQwuHie chặtvGQwuHie cổDB4k củavGQwuHie nàng, “ĐừngDB4k quêB7WtgRMNn vGQwuHiebộ DB4kdạng củavGQwuHie kB7WtgRMNẻ phảvGQwuHien bộiDB4k muB7WtgRMNốn cvGQwuHiehết kvGQwuHiehông đượcB7WtgRMN B7WtgRMNmà muốnDB4k vGQwuHiesống cB7WtgRMNũng kDB4không xong. NB7WtgRMNgươi cũnB7WtgRMNg muốnB7WtgRMN trởvGQwuHie thàvGQwuHienh mộtvGQwuHie thvGQwuHieành viêvGQwuHien tronDB4kg vGQwuHiebọn vGQwuHiechúng sao?!”

Mười đạiDB4k kDB4khổ vGQwuHiehình trB7WtgRMNa tấB7WtgRMNn MB7WtgRMNãn TB7WtgRMNhanh lậB7WtgRMNp tứB7WtgRMNc thoánvGQwuHieg hiệB7WtgRMNn lênB7WtgRMN troDB4kng đầDB4ku, TiêuB7WtgRMN Tiêu vB7WtgRMNẫy vGQwuHietay, B7WtgRMNđầu B7WtgRMNlắc nDB4khư tvGQwuHierống bỏi,vGQwuHie khôngvGQwuHie cần,vGQwuHie nàvGQwuHieng mớiDB4k khônDB4kg cvGQwuHieần tìvGQwuHiem tội cDB4khịu! BuôngDB4k DB4ktay! NàB7WtgRMNng vGQwuHiekhông hvGQwuHieô hvGQwuHieấp B7WtgRMNđược! DB4kỨớc gDB4kì bDB4kây givGQwuHieờ cóB7WtgRMN B7WtgRMNthể quDB4kay vềB7WtgRMN Hình pDB4khủ, lúcDB4k trướcvGQwuHie DB4knàng sẽvGQwuHie kB7WtgRMNhông nênB7WtgRMN chạB7WtgRMNy tB7WtgRMNrốn, vGQwuHienàng vGQwuHiehối hậnDB4k rồi.

Hắc B7WtgRMNy nB7WtgRMNhân hừB7WtgRMN lạB7WtgRMNnh, lúcvGQwuHie DB4knày mớiB7WtgRMN buôvGQwuHieng nàDB4kng ravGQwuHie, vGQwuHiemắt sắcB7WtgRMN liDB4kếc nàngvGQwuHie DB4kmột chút,DB4k vèo mộtDB4k vGQwuHietiếng, lạivGQwuHie baDB4ky quDB4ka cửvGQwuHiea sổDB4k vGQwuHiebiến mất.

Thật làB7WtgRMN đángDB4k sợvGQwuHie, DB4kra kDB4khỏi HìvGQwuHienh phủ,DB4k nvGQwuHieàng nhvGQwuHieư vGQwuHiethế nàoDB4k DB4kở đâuvGQwuHie cDB4kũng khôvGQwuHieng đưvGQwuHieợc an thB7WtgRMNân. DB4kTrong chốcB7WtgRMN látB7WtgRMN vGQwuHiebị DB4kN tDB4kên hắB7WtgRMNc vGQwuHiey nhB7WtgRMNân đuDB4kổi giết,B7WtgRMN tB7WtgRMNrong chốcDB4k lB7WtgRMNát lDB4kại xuất vGQwuHie hiện tênB7WtgRMN hắcDB4k DB4ky nDB4khân muốnvGQwuHie giếtB7WtgRMN nàngB7WtgRMN. NàngB7WtgRMN B7WtgRMNlần nàyDB4k sốvGQwuHieng vGQwuHielại cvGQwuHieùng cávGQwuHiei chDB4kết cB7WtgRMNhỉ cách DB4knhau vGQwuHietrong ganvGQwuHieg tấDB4kc! ThânB7WtgRMN phậnDB4k củDB4ka VũvGQwuHie DB4kĐiệp nàvGQwuHiey cvGQwuHieũng quávGQwuHie vGQwuHierắc rvGQwuHieối đi.

Aizz… nvGQwuHiegày mavGQwuHiei pDB4khải tìmB7WtgRMN bvGQwuHieiện pháB7WtgRMNp quDB4kay vềB7WtgRMN HìDB4knh phủvGQwuHie mớivGQwuHie B7WtgRMNđược, DB4khiện tạiB7WtgRMN ngẫDB4km lại nơvGQwuHiei đvGQwuHieó vGQwuHiequả thDB4kật làvGQwuHie tvGQwuHiehiên đườngB7WtgRMN a…