You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngYVQMhĩ YVQMta KWFglà ngườiYVQM, YvWKkhông phảiYVQM cẩu.”

“Phải. NànYVQMg XLk5nghĩ khôngYvWK sai.”

“Vậy tYvWKại sKWFgao ngươiXLk5 thờiXLk5 thờiKWFg U6ctkhắc khắcYVQM đềuU6ct YvWKđem tKWFga buYvWKộc tạiU6ct bYVQMên ngườKWFgi? Ta muXLk5ốn đYvWKi YvWKra ngoàU6cti chơi.”

Tiêu YVQMTiêu KWFgvô cXLk5ùng khôngYvWK hàiKWFg YvWKlòng! VYvWKì cáKWFgi gìXLk5 màXLk5 nànXLk5g phảiXLk5 bồiXLk5 tYvWKên U6ctgian XLk5nhân này ởXLk5 KWFgtrong haU6ctng ổXLk5 thYvWKư pU6cthòng cảU6ct ngàyYVQM vậKWFgy, ngaU6cty KWFgcả tựKWFg YvWKdo cũnYVQMg khôngKWFg có.

“Ta làYVQM vìYvWK mYVQMuốn tốtU6ct chYVQMo nàng.”U6ct HìKWFgnh TXLk5hất YVQMngay U6ctcả đầuU6ct cũngU6ct khôngU6ct KWFgngẩng đầu lYvWKên, tXLk5iếp tụXLk5c YvWKlàm việcYvWK củaKWFg hYvWKắn. KhôngKWFg sU6ctợ KWFgnhất vạnXLk5 chỉXLk5 sKWFgợ vạXLk5n nhất,YVQM vìXLk5 cáXLk5i mạng U6ctnhỏ củYVQMa nàng,XLk5 vKWFgẫn KWFglà phảU6cti cẩYvWKn thận.

Tức KWFgchết ngườiYvWK điYVQM đXLk5ược, KWFgở đâYvWKy YVQMso vYvWKới ởKWFg PhúU6ct QKWFguý lâKWFgu tKWFghì cYvWKó kháYvWKc gìYvWK nhau! KWFg Giống nhXLk5au YvWKđều lXLk5à bịU6ct gYvWKiam lỏYVQMng! KhU6cti đYVQMó YVQMít nKWFghất YVQMở trKWFgong phạU6ctm YVQMvi nhấtYvWK KWFgđịnh nàXLk5ng muốn đKWFgi thU6ctế nàYvWKo U6ctthì cKWFgứ YVQMđi, mXLk5uốn XLk5làm YVQMcái gìYVQM YVQMthì làYVQMm KWFgcái đóU6ct. NKWFghưng hiYvWKện tạYvWKi lXLk5ại thảm hạiU6ct hU6ctơn rấtYVQM nhiềuU6ct, nàngYvWK chU6ctỉ YVQMcó thểXLk5 ởXLk5 bênU6ct cạnhYVQM hắn!

“Hình TXLk5hất, YVQMta KWFgchán ghXLk5ét ngươi.”

“Ừm, tXLk5a biếXLk5t.” HìU6ctnh ThấtU6ct vKWFgẫn KWFglà bộXLk5 YVQMdạng hờiU6ct hợt,YVQM KWFgmặc XLk5kệ nàngXLk5 tựU6ct nóiXLk5 tự nghe.

“Ngươi mYvWKỗi lầnKWFg XLk5đều nóiYvWK tU6ctốt vớXLk5i taXLk5, đếnKWFg khXLk5i tYVQMa hỏiYvWK YvWKlý U6ctdo lYvWKại kU6cthông nóYVQMi!” Hắn coiU6ct nU6ctàng U6ctlà cáiKWFg YVQMgì, YvWKSủng vật?!KWFg CoKWFgn YVQMmắt đU6ctảo qXLk5ua mộtYVQM vònU6ctg, TiKWFgêu TKWFgiêu XLk5còn nói thêmYVQM, “U6ctTa muốU6ctn điKWFg nhKWFgà cầuYVQM, khôXLk5ng pKWFghải, nhXLk5à vệU6ct sinh.”

“Được. TKWFga lậXLk5p tứcYvWK điU6ct làU6ct tốYVQMt rồi.”

Không phảKWFgi chứU6ct, chẳngXLk5 lẽYVQM XLk5nàng KWFgđi vệXLk5 sXLk5inh mYvWKà hắYVQMn cũU6ctng muốnXLk5 điKWFg cùKWFgng?! Ngất…

“Ta thấyYvWK nYVQMgươi khôKWFgng nêYVQMn YVQMđi theU6cto taU6ct, nhưYVQM vU6ctậy tU6cta sẽXLk5 thYVQMẹn tU6cthùng, tXLk5a caU6ctm đoan lậpKWFg tứcU6ct YVQMsẽ trởYvWK lại,YvWK đưYvWKợc U6ctrồi đượcYvWK rồiXLk5, YVQMcứ nU6cthư vậy.”KWFg PhYvWKất phấtU6ct KWFgtay, cU6ctũng khôngXLk5 thèm KWFgnhìn hắn,U6ct TiKWFgêu TiêuKWFg nhU6ctanh chóngYVQM YVQMmở cửaU6ct bỏU6ct chạy.

Hình YVQMThất đanYVQMg muKWFgốn đứngYVQM dậU6cty đuổiYvWK tKWFgheo, nhU6ctưng tưởngYvWK tượngKWFg nànU6ctg nóiYVQM sẽYvWK thẹn thùng,XLk5 YvWKđành bU6ctất độU6ctng ngồiKWFg đó.YVQM TU6ctrong thờYvWKi YvWKgian ngắYVQMn nhưXLk5 vậKWFgy, YvWKlại ởYvWK trXLk5ong phủ, chắcYVQM lYvWKà YvWKsẽ khôngYVQM KWFgxảy KWFgra YVQMsự cốKWFg gYvWKì đâu.

Có đôYvWKi kYVQMhi, sYvWKự XLk5cố thườngYvWK đXLk5ột ngU6ctột xảyYvWK rYvWKa vàoKWFg lYvWKúc KWFgta khônYVQMg nKWFggờ nKWFghất. Giống nYvWKhư hiệU6ctn tạYvWKi, TiêuYVQM TKWFgiêu đãYVQM YvWKnghênh ngKWFgang đứngXLk5 bêYvWKn U6ctngoài cửaYVQM HìnhYVQM pU6cthủ. YVQMHừ, càng khônYvWKg XLk5cho phépKWFg nYvWKàng trYVQMốn, nànYvWKg liềnKWFg trốnYVQM cKWFgho hắnU6ct xem!

Chà cYvWKhà cXLk5hà, mớU6cti điKWFg đưYvWKợc U6ctchưa xaYVQM, bKWFgên nKWFggười nàYVQMng đXLk5ột nhXLk5iên thoátXLk5 rXLk5a YVQMN tên YVQM hắc KWFgy nhânYvWK, taYVQMy cầmXLk5 lYvWKợi đU6ctao, áYvWKnh đaoYVQM lóXLk5e KWFglên chKWFgói YVQMmắt. TiêuKWFg TiêuYvWK nXLk5gây ngốcKWFg, nàng cùngU6ct bọnYvWK hXLk5ọ KWFghẳn YVQMlà khôngYVQM KWFgthù đi.

Rút YvWKđao, muốnXLk5 chéYVQMm xuốngKWFg KWFgngười trYvWKước mặtYVQM. YvWKHắc U6cty nhânYvWK XLk5vung U6cttay lên…

Nhưng YVQMđồng thờiYvWK, mộtYvWK thU6ctân ảnhYVQM kXLk5hác U6ctđã nhanXLk5h chónU6ctg XLk5bay tới.XLk5 TU6ctiêu TiU6ctêu chỉ cảmYVQM thU6ctấy hYVQMoa mắtU6ct, sYVQMau YvWKđó ngườKWFgi đYvWKã vữngYVQM vàngKWFg ởKWFg trênYvWK KWFgnóc XLk5nhà. NànKWFgg ngKWFgẩng YvWKđầu nhìn nhìnKWFg, YVQMdi? PhẩmKWFg Nguyệt.YvWK NgườYVQMi nàYvWKy lYVQMại từXLk5 XLk5nơi nàoU6ct xU6ctuất hiệnYVQM thYVQMế này?

Hắc YvWKy U6ctnhân độngYvWK tácYvWK nhKWFgất trXLk5í, cũU6ctng nhảyU6ct U6ctlên nKWFgóc nYVQMhà. XLk5Hai bêXLk5n lYVQMập tứcKWFg động thủ.KWFg TấtU6ct nhiêXLk5n dướiYVQM XLk5võ cKWFgông bấtKWFg phàmYVQM củaYvWK PhXLk5ẩm NguyKWFgệt, saYVQMu vàiYVQM chiêXLk5u bọnYVQM hắcKWFg yYVQM nhân khônYvWKg chếtYvWK thU6ctì KWFgcũng bịYvWK thươKWFgng. CXLk5hờ hắKWFgc U6cty nhYVQMân vừaXLk5 rútYVQM luYvWKi, hắnYVQM lậpU6ct tYVQMức buông YvWKTiêu TKWFgiêu YVQMra, phYvWKân rYvWKõ giKWFgới tuyến.

Tiêu TU6ctiêu trYvWKầm YvWKtư sKWFguy đYVQMoán, YvWKhắc U6cty nhU6ctân YVQMnày đạiXLk5 khYvWKái làKWFg XLk5do chYvWKủ nYvWKhân củKWFga khối thânYvWK thểU6ct nàU6cty rướcYvWK lấYvWKy đây.YvWK CònXLk5 PhẩmU6ct Nguyệt,YVQM hYVQMẳn lU6ctà YvWKvẫn đaYVQMng chìKWFgm đắU6ctm tXLk5rong trò chơiYvWK tKWFgheo U6ctdõi gìYVQM YVQMđó, xYvWKác địnhYVQM KWFgHình ThấtXLk5 XLk5có phU6ctải đYvWKệ đệYvWK củaU6ct YvWKhắn hU6ctay không.

“Không muốnYvWK chết,U6ct YVQMtốt nhấU6ctt U6ctquay YvWKvề HìU6ctnh phủ.”YVQM PhYvWKẩm NguyệtYvWK U6ctnói xonKWFgg xoay ngườiYVQM muốnU6ct đi.

Tiêu TXLk5iêu XLk5thấy tKWFghế lXLk5ập tYvWKức đuổXLk5i KWFgtheo gYVQMiữ chặtU6ct XLk5tay hắn,YvWK YvWK“ ĐừngU6ct đYvWKi vộXLk5i, mang tYvWKa theo.”

Đùa hả,YvWK YvWKnàng chínYVQMh U6ctlà khôYvWKng muKWFgốn sốnKWFgg YVQMtrong HìnXLk5h phủYVQM U6ctnữa nU6ctên YvWKmới chạyYVQM YvWKra ngoài.U6ct Trở về?KWFg NhưKWFg XLk5vậy saKWFgo được!

Phẩm NU6ctguyệt bKWFgởi vìYVQM YVQMcử độngYvWK YvWKcủa nàngYVQM màU6ct chấYvWKn động,YvWK vộiU6ct vàngKWFg bỏYvWK tYvWKay U6ctra, lông mXLk5ày YvWKnhăn YvWKlại. “XU6ctin tựXLk5 trọng.”

Vâng KWFgvâng, U6ctTiêu TU6ctiêu YvWKgật YvWKđầu, “HuynYvWKh KWFgcũng khôKWFgng nU6ctên bỏKWFg XLk5lại tXLk5a a.”

Những lYvWKời YvWKnày YvWKlại XLk5khiến cU6ctho mYvWKặt YVQMhắn cànXLk5g nXLk5hăn XLk5nhó KWFghơn nYVQMữa, “XinYvWK KWFg– TU6ctự – Trọng!”

Lại KWFglà XLk5tự trọU6ctng, YVQMhắn khYVQMông còKWFgn tYvWKừ kU6cthác KWFghả?! “TU6cta YVQMnói rồi,XLk5 tYVQMa U6ctkhông tYVQMhể tXLk5rở về được.”

Không U6ctthể? ChíYVQMnh mKWFgình YvWKmới vKWFgừa đếnKWFg nYvWKơi đâyYVQM cU6ctòn khôYVQMng quYVQMá quKWFgen thuộc,YvWK nữXLk5 tửYvWK này lạiXLk5 khôngXLk5 biếtXLk5 cóYvWK XLk5quan hKWFgệ gìYvWK vớiKWFg HìU6ctnh phủ,U6ct “CùngYVQM tXLk5a YVQMkhông KWFgquan hệ.”

“Có quaYVQMn hệ,YVQM đươngKWFg nhiêKWFgn cóYvWK quU6ctan YvWKhệ. TYvWKa vừaKWFg bịXLk5 HìnYVQMh phXLk5ủ đuổiYvWK việc,U6ct mU6ctà huynh mớiXLk5 rồYVQMi lạiXLk5 KWFgcứu U6ctta mộYVQMt mYVQMạng. TU6cta đâYVQMy tuU6cty rằngYVQM khXLk5ông đọcYVQM KWFgqua sáKWFgch vở,XLk5 XLk5nhưng cũng biếtYvWK trYvWKi âKWFgn đồYvWK bU6ctáo. CYvWKho nYvWKên, U6ctân công,XLk5 huyYVQMnh hãYVQMy chYvWKo XLk5ta cU6ctơ hộiKWFg đượXLk5c phụU6ctc U6ctvụ bên cạnhU6ct U6cthuynh, hYVQMảo hảoYVQM bXLk5áo đápXLk5 huXLk5ynh đi.”U6ct MặcKWFg kệ,XLk5 cóYVQM tYVQMhể KWFgđi theKWFgo thìU6ct phảiKWFg cKWFgố gắng đếnYVQM cùng.

“Bọn KWFghọ KWFgvì saKWFgo phảiYVQM KWFggiết ngươU6cti?” MộXLk5t tXLk5ỳ nữKWFg bìnhYvWK thưYvWKờng tạXLk5i saXLk5o lạiXLk5 KWFgkéo đến nhiềuXLk5 cYvWKao thủXLk5 nhYvWKư vậy,KWFg thâU6ctn phậnU6ct củU6cta nXLk5àng nhấXLk5t đU6ctịnh KWFgkhông đU6ctơn giản.

“Ta U6ctlàm U6ctsao biết.U6ct CU6ctòn khôngU6ct hiYVQMểu U6ctra KWFgsao cYvWKả thKWFgì bọnU6ct KWFgchúng đU6ctã tớiYVQM rồi,YvWK YvWKta hồn nhiênKWFg thiệnKWFg lươngXLk5 ngâKWFgy thU6ctơ, dYVQMáng vYVQMẻ KWFgkhông giYvWKống ngưXLk5ời YVQMkết XLk5thù kếKWFgt oánYVQM bạXLk5i hoại,YVQM tám YVQMphần YvWKlà nhậnYvWK lầmU6ct nYvWKgười.” TựYVQM tYvWKhổi KWFgphồng bảnYVQM KWFgthân mộtU6ct YVQMphen, đeYvWKm XLk5vấn đYVQMề thổi sạchXLk5, hắnYvWK cKWFghắc sẽYvWK khôngYvWK quYVQMan tYvWKâm chKWFguyện củaU6ct KWFgnàng đâu.

Nghĩ nghĩU6ct, PhẩmYvWK NguyệXLk5t lạiKWFg nhU6ctìn nXLk5àng chằXLk5m YvWKchằm nửaYvWK ngàyYvWK, tạmYVQM thYVQMời mặKWFgc U6ctkệ nàng làU6ct aiYVQM, đYVQMã lU6ctà ngườiXLk5 củaYVQM HìU6ctnh phủ,U6ct đốYvWKi vớiYVQM sựKWFg tKWFgình KWFgbên KWFgtrong chU6ctắc cũnU6ctg biếtYVQM ít nhiềuKWFg, U6ctcũng đỡYvWK mấYVQMt cU6ctông hắnYvWK U6ctphải tựYvWK tìKWFgm hiểuKWFg, “ĐKWFgi thôi.”

Sao tYVQMự nhKWFgiên lạiXLk5 dễU6ct nóiKWFg chuyệnKWFg vậy?YVQM LúXLk5c tYvWKrước bYvWKởi vìYVQM TụKWFg BảYVQMo lU6ctà đKWFgệ đệKWFg của XLk5 hắn, lU6ctần nàXLk5y lXLk5ại làU6ct KWFgbởi vKWFgì KWFgsao? TiêXLk5u TiêYVQMu kỳYVQM qXLk5uái ngắmKWFg ngXLk5ắm hắXLk5n, chắcKWFg chắXLk5n là hắnU6ct cU6ctó mụYVQMc YVQMđích KWFggì đây.

Nhưng TU6ctiêu TiYvWKêu khU6ctông biếXLk5t rằngKWFg, bởiKWFg vYvWKì chuyệnKWFg nKWFgàng chạKWFgy trốnXLk5 màXLk5 gXLk5iờ phút nàXLk5y HìnhYvWK U6ctphủ đangYVQM YVQMgà bKWFgay chóXLk5 chạYVQMy. HìnhYvWK ThKWFgất lậtKWFg tU6ctung toXLk5àn bXLk5ộ HìnKWFgh phủYVQM YVQMmà vẫn XLk5 không thấyXLk5 bóngYvWK dángYVQM củKWFga nàngU6ct, KWFgtrên mặtYVQM đYVQMã KWFgxuất hiệnYVQM tuyệtU6ct vọng,YVQM điềuXLk5 hắnU6ct lo lắngXLk5 đKWFgã xảyU6ct rYVQMa. TứU6ct XLk5điện U6cthạ vìU6ct đảXLk5m bảYVQMo quáXLk5 khứYvWK củKWFga hYVQMắn XLk5không bịU6ct ngườiYvWK kháXLk5c bXLk5iết được, rốtKWFg cKWFgục YVQMđối vớiU6ct nàU6ctng xuU6ctất thủ.

Cho nênXLk5, KWFgN KWFgngày sYVQMau, YVQMbởi vìKWFg chạYVQMy trốU6ctn thànKWFgh côYVQMng vốKWFgn YVQMnên KWFgvui vKWFgui vẻYvWK vẻKWFg thìU6ct người nYVQMào đóKWFg lạiYvWK YvWKvẻ mặtKWFg buXLk5ồn bực,U6ct U6ctbắt đầYVQMu hốiYVQM U6cthận quKWFgyết địnhXLk5 củaYVQM chínhYvWK mình. U6ct Chắc hXLk5ẳn lúcXLk5 YvWKnày YvWKHình ThấYVQMt đXLk5ang XLk5lo lắYvWKng chYVQMo nànU6ctg, dYvWKù saXLk5o XLk5nàng cũnU6ctg U6ctlà YVQMlão bà YvWKcủa ngườiKWFg taYvWK, đươnXLk5g nKWFghiên khôKWFgng U6ctthể khoáU6cti hoạXLk5t U6ctnhư trước.

Không bKWFgiết mXLk5ình U6ctlúc ấXLk5y tYVQMại saKWFgo lạKWFgi cYVQMảm thấYvWKy điYvWK thYVQMeo PhẩKWFgm NguyXLk5ệt làU6ct chuyện tốKWFgt cYvWKhứ. NgườKWFgi KWFgnày trừYVQM U6ctbỏ đU6ctứng ởKWFg khácU6cth YVQMđiếm YvWKthì KWFglà YvWKđi YvWKdo tU6cthám YvWKHình phủ,XLk5 cóYVQM mỗi haiYvWK KWFgđịa điểXLk5m ấyKWFg KWFgbay qU6ctua baYVQMy lạYvWKi, cKWFghán nảKWFgn tớiYvWK cựYvWKc điểm.

Nhàm YVQMchán nhấtYvWK chínhKWFg lYvWKà, còYVQMn phảU6cti kểYVQM lạiU6ct XLk5cho U6cthắn ngYVQMhe U6ctthời gKWFgian làYvWKm việcU6ct và nghỉKWFg ngơKWFgi củaYVQM HU6ctình ThYvWKất, thóYvWKi YVQMquen sYvWKinh hoKWFgạt YVQMsinh hoạtYvWK tU6cthường ngàyYVQM củaKWFg hắXLk5n ra saYVQMo. YVQMThân YvWKảnh tênYVQM giaXLk5n nhKWFgân YVQMnày KWFgliên tụYVQMc lắKWFgc XLk5lư trXLk5ong đYVQMầu nàng,U6ct mYVQMuốn quYvWKên trong chốcYVQM lU6ctát cXLk5ũng khôXLk5ng được.

Có điềuYvWK aYvWKn ủU6cti dYvWKuy nhấYvWKt chíKWFgnh U6ctlà YVQMhắc U6cty nhYvWKân lạU6cti tớiXLk5 hXLk5ai lYvWKần nữa,YvWK đXLk5òi giết đòiXLk5 XLk5chém vKWFgô cU6ctùng náYvWKo nhiệt,YvWK YvWKkhiến kiYvWKếp U6ctsống tỳYVQM KWFgnữ buồnKWFg XLk5tẻ củYvWKa YvWKnàng YvWKcoi XLk5như có YVQM thêm niềmKWFg vui.

Hai ngYVQMày nàXLk5y, áYVQMnh mYvWKắt PhXLk5ẩm NguyệtXLk5 nhìYvWKn KWFgnàng cU6ctó điểmU6ct YvWKkhông U6ctgiống trước.U6ct Chắc XLk5hắn cũnYVQMg biếtXLk5 XLk5nàng lYVQMà lãoYvWK bXLk5à cXLk5ủa HìYvWKnh ThYVQMất rồiYvWK, nhưnYVQMg KWFgkì qU6ctuái làXLk5 mXLk5ột ngườU6cti đứng đắnYVQM nYvWKhư hắnYvWK tKWFgại saYvWKo U6ctlại kYVQMhông YVQMđem KWFgnàng đuổiYvWK KWFgvề HìnYVQMh phủ,YVQM dùXLk5 nóiXLk5 tKWFghế nàKWFgo nàng cYVQMũng làU6ct KWFgem dâuU6ct củaU6ct hắnYvWK nha.

“Này, giYvWKa, huXLk5ynh đừngKWFg nhìnYVQM YvWKta YvWKnhư U6ctvậy, YVQMta sợKWFg a.”

Phẩm NYVQMguyệt YvWKdời ánXLk5h mắXLk5t, qU6ctuay vU6ctề U6ctphía YVQMbàn cơm.

Tiêu TYvWKiêu XLk5sờ sU6ctờ YVQMhai má,XLk5 trU6ctên mặtYVQM mìnhKWFg hẳnU6ct lYVQMà kU6cthông cóKWFg XLk5cái gìXLk5 kU6ctì lạKWFg đi.YvWK XLk5Cái tên U6ctPhẩm NguyệtU6ct nYVQMày YvWKcàng ngàyYvWK cànYvWKg quái.XLk5 NXLk5àng cU6ctầm YVQMlấy mYvWKột cáiKWFg đùiYVQM gYvWKà, khôngYVQM thèm đYVQMể ýU6ct hìYvWKnh tượngKWFg màKWFg cắYVQMn loYVQMạn lênKWFg lạiXLk5 đưaKWFg tớiU6ct cáYVQMi nhìnKWFg XLk5khó hiểYVQMu củaYvWK hXLk5ắn, thiệt KWFglà, KWFglàm hU6ctại nYvWKàng chẳYvWKng cYVQMảm thấU6cty ngYVQMon miệngYVQM nữa.

“Gia, huyYVQMnh YVQMăn U6ctđi, đừngKWFg cóYVQM nhYvWKìn tYVQMa mYvWKãi thKWFgế.” LàmYVQM nàYVQMng muYvWKốn bỏU6ct củaYVQM mKWFgà chạy lấyU6ct người.

“Tiểu ĐYvWKiệp!” BỗnXLk5g YVQMnhiên mộtYvWK YVQMđại thaYvWKnh âmU6ct vanU6ctg lên.

Tiêu TiêuYvWK nhaXLk5nh chXLk5óng XLk5quay đYvWKầu lạiKWFg thYvWKì nhìKWFgn thấyYVQM U6ctmột naU6ctm nhânYvWK KWFgto lớnYVQM trông giốngYVQM nhKWFgư mXLk5ột KWFgcon gấuU6ct YvWKđang bU6ctước nhKWFganh XLk5đi đếnYvWK trướcKWFg KWFgmặt nàngYvWK, nhU6ctân tiệnXLk5 ôYVQMm chặt lấyU6ct nU6ctàng gàXLk5o lên,U6ct “RốU6ctt KWFgcuộc YVQMta đU6ctã tìmU6ct KWFgđược nàngU6ct, XLk5vi YvWKphu rấYvWKt U6ctnhớ nYvWKàng a.”

Vi pKWFghu? YvWKCái gìYvWK YVQMvi U6ctphu! XLk5“Vị nàyYVQM, HYVQMùng tiYVQMên sU6ctinh, tYVQMa ngKWFghĩ U6ctta khYVQMông bYvWKiết ngươYVQMi, xin đừnYVQMg lYVQMàm loYVQMạn bámYVQM víYvWKu quXLk5an hU6ctệ a.”YvWK ThU6ctật U6ctlà đánYVQMg sợ,U6ct khôU6ctng ngYvWKờ VũYvWK ĐiYVQMệp nàyKWFg lại cóKWFg KWFgmột KWFglão cônYvWKg nhưU6ct vậy,KWFg kiXLk5a HìnU6cth TYVQMhất thYvWKì sao?.

Hùng tiU6ctên U6ctsinh U6ctthả lỏngXLk5 hùXLk5ng XLk5chưởng, U6cttrên U6ctmặt vẻYvWK KWFgxấu hổ,YvWK “LYvWKà XLk5ta khôngYVQM tốt, nàYVQMng đừnU6ctg tứcYVQM gKWFgiận, cùU6ctng YvWKta vU6ctề nYVQMhà đYVQMược khônU6ctg? KWFgTa saXLk5u nàXLk5y KWFgsẽ khôU6ctng U6ctbao giờKWFg … XLk5 phát YVQMcáu KWFglinh tiU6ctnh nữa,U6ct U6ctta nhấXLk5t địnU6cth sYvWKẽ hảoXLk5 XLk5hảo đốiXLk5 U6ctđãi vớXLk5i nàng.”

“Ha hU6cta... Này...YVQM chU6ctúng YVQMta chậmKWFg rãYVQMi thươnKWFgg lượXLk5ng U6ctđi, ngYVQMươi trướcXLk5 tiênYvWK thảYVQM taKWFg xuống dướiYVQM YvWKđược khônYvWKg, hU6cta ha...”YVQM TiKWFgêu TYvWKiêu nYvWKhanh chóKWFgng KWFgquay đầuYVQM YVQMlại cầuU6ct cứu, YVQM cứu KWFgta U6cta, PU6cthẩm Nguyệt...

Di? YvWKNgười YVQMđâu? U6ctA XLk5…Ông trờiXLk5 đU6ctánh cYvWKhết nànYVQMg điYVQM! KWFgVì cáiYvWK gìYVQM cXLk5ứ YVQMđến thXLk5ời khắc ngYVQMuy YvWKhiểm cầnU6ct hắnU6ct tYvWKhì hắKWFgn lạiKWFg biếKWFgn mU6ctất XLk5chứ! HắnU6ct KWFgcó phảYVQMi làKWFg naXLk5m nhânKWFg khônU6ctg a! TKWFghực YVQMquá đáng,YVQM cXLk5ứ XLk5như YVQMvậy đemXLk5 nànU6ctg néYVQMm KWFgcho KWFgmột U6ctcon gấU6ctu! TXLk5ên PhẩmU6ct NgXLk5uyệt nàyYVQM so vớKWFgi HìnhU6ct U6ctThất XLk5là mộtU6ct têXLk5n U6ctgian nhâYVQMn hơnYvWK nYvWKhiều! NàngYVQM XLk5nhìn lầmKWFg hắXLk5n rồi!

Tiêu XLk5Tiêu liềuKWFg KWFgmạng đạpXLk5 châU6ctn luXLk5ng U6cttung, “TYVQMa kXLk5hông biếtU6ct nU6ctgươi, U6ctngươi tránh U6ct ra. YVQMTa khôngYvWK phảiYvWK YVQMlà VũYVQM YVQMĐiệp, tKWFga hXLk5ọ Tiêu.”

“Nàng KWFgđừng nóYVQMng KWFggiận, tYvWKa nhậnU6ct YvWKlỗi KWFgrồi KWFgcòn U6ctchưa đượcYvWK saoYvWK, KWFgtha tXLk5hứ U6ctcho YVQMvi phuU6ct lần KWFgnày đi.”XLk5 LờYVQMi nYVQMói củXLk5a hắKWFgn thựcYVQM cU6ctảm động.

“Không khôYvWKng, tYVQMa thậtU6ct U6ctsự khôXLk5ng YVQMbiết ngươi!”YVQM ThấU6cty XLk5có khKWFgông ítKWFg nXLk5gười vâyYVQM YvWKxem, Tiêu YVQMTiêu lậpKWFg tứYvWKc U6cttìm YVQMxin gYVQMiúp đỡ,XLk5 KWFg“Cứu mạngKWFg aU6ct, hắnXLk5 cốKWFg chấpYvWK YvWKbắt nạU6ctt coKWFgn gái đàKWFgng hoàng!”

Vốn đU6ctang hứnKWFgg KWFgthú YVQMquan YvWKsát haXLk5i ngườKWFgi, nghXLk5e nànYvWKg vừYVQMa nóiYVQM, mKWFgoi ngYvWKười lậpU6ct tức hàYVQMnh độngU6ct nhấYVQMt trKWFgí KWFgquay đXLk5ầu điU6ct, bọU6ctn hắnYVQM khXLk5ông thấYvWKy được,XLk5 cU6ctái gìKWFg YvWKcũng khônKWFgg thấy KWFgđược. DùnYvWKg YVQMcơm ăXLk5n cKWFgơm, gọYvWKi mónU6ct YVQMăn gọiYVQM móU6ctn ăXLk5n. VYvWKừa rồXLk5i cYVQMó pXLk5hát YVQMsinh YvWKcái gU6ctì sao…?

A, kU6cthông phYVQMải đâu.YvWK NhKWFgững YVQMngười KWFgnày saKWFgo lạiYVQM U6ctnhư vYVQMậy chứKWFg. TiêuKWFg U6ctTiêu ngốcU6ct rụng, bịKWFg HU6ctùng tiêKWFgn siYVQMnh xuấtYvWK KWFgra kXLk5hí lXLk5ực U6ctkhiêng lêXLk5n vYvWKai giốngYvWK nhKWFgư túYvWKi gạoYvWK YVQMrồi ném vàXLk5o troYVQMng XLk5xe ngựa.

Dọc KWFgtheo đXLk5ường đYVQMi, HùYvWKng tiêKWFgn YVQMsinh dùngXLk5 hKWFgết kU6cthả nYvWKăng nóiU6ct tốtYvWK lấyYVQM lXLk5òng nàng, chínXLk5h lYvWKà KWFghình YVQMtượng KWFgcủa mYvWKột tXLk5ên XLk5nam tửKWFg sYvWKi tìnhXLk5. NgaKWFgy cKWFgả nàU6ctng KWFgnghe đưYvWKợc YvWKcũng bịU6ct cảm đYvWKộng liêKWFgn tụcYvWK. NguU6ctyên YvWKlai HU6ctùng tiXLk5ên XLk5sinh lYvWKà mộtU6ct nYVQMam KWFgnhân tYVQMốt nhXLk5ư vXLk5ậy. VKWFgũ ĐiU6ctệp này cKWFgó YvWKchồng tốtXLk5 đếnU6ct thXLk5ế, nYVQMhư thU6ctế nYVQMào YvWKlại cònXLk5 hồU6ctng hạnhYvWK xuYvWKất tưYvWKờng, chạyYVQM tới làmU6ct tYvWKiểu U6ctthiếp cKWFgủa KWFgHình ThấtYVQM YVQMchứ! ThậYVQMt sựKWFg KWFglà KWFgtham laKWFgm quXLk5á mà.

“Tiểu ĐiệpYvWK nYVQMàng xXLk5em, mỗiKWFg KWFgngày tYVQMa đềKWFgu YVQMcho ngXLk5ười laYvWKu chYvWKà bảoYvWK bốiKWFg củaYVQM nàng, YVQMthực sạchXLk5 sU6ctẽ đi,KWFg cYVQMùng vớYVQMi U6ctlúc nàngKWFg trướcU6ct U6ctkhi đYvWKi khôngU6ct hềKWFg XLk5khác nYvWKhau đâu.”U6ct HùngKWFg tiên sKWFginh cầmU6ct chặU6ctt lấyYvWK tYvWKay nàng,YVQM sắKWFgc mặtYVQM vuU6cti mừnYvWKg hXLk5ỏi haYVQMn, “HiệnU6ct tạYVQMi KWFgnàng đãXLk5 trở lạiU6ct, cU6ctó XLk5cao KWFghứng U6ctnhìn KWFgqua mộtYvWK cKWFghút không?”

Không KWFgthể nào…!!!!

Cả cYVQMăn U6ctphòng KWFgnày... YVQMđều U6ctlà HYVQMình Thất?!

Tuy rằYvWKng xU6ctem rKWFga mYvWKặt vẫYVQMn KWFgcòn YvWKrất noYVQMn nớYvWKt, nYvWKhưng thXLk5ật làYVQM U6cthắn! XLk5Nhìn YVQMnhìn lạc khoảnYVQM dưXLk5ới mỗXLk5i bứcYvWK vYVQMẽ. TrXLk5ời YVQMạ! KWFgNhiều bứcYVQM họaU6ct nU6cthư vậYVQMy, lạYVQMi đềKWFgu làYVQM YVQMdo XLk5Vũ ĐiệpKWFg kia KWFgtự vẽ!YvWK YvWKChỉ XLk5sợ VXLk5ũ XLk5Điệp nàyKWFg đãXLk5 yêuU6ct thXLk5a thiXLk5ết tênXLk5 giaU6ctn nhâU6ctn kYVQMia rồi.U6ct “Này...”

“Ta bXLk5iết nàngYVQM lU6ctại nghKWFgĩ tKWFgới tU6ctrước kiaKWFg,” HU6ctùng tiêU6ctn siXLk5nh sYVQMờ sXLk5ờ tóU6ctc cYvWKủa nàng, nU6ctói, “NhưngYvWK đừYvWKng tiKWFgếp tụcU6ct thươU6ctng tâmKWFg, mXLk5uội muKWFgội nàXLk5ng nếuYvWK biXLk5ết nàYvWKng U6ctlo KWFglắng KWFgnhư vậy, chắcU6ct chắU6ctn sẽYvWK rấtYvWK XLk5hạnh phúc.”

Ách, KWFgcái XLk5gì YVQMmuội YVQMmuội? KhóYvWKe miU6ctệng YvWKTiêu YVQMTiêu cU6cto U6ctrúm. NhìnYvWK YVQMnhìn U6ctHùng tiên siYvWKnh, hắnYVQM YvWKkhông pU6cthải XLk5là đeXLk5m HìnXLk5h U6ctThất tU6ctrở thànhYVQM muộYvWKi muộYvWKi VũYVQM ĐiệpYvWK chứ. NàngKWFg XLk5lặng lẽYvWK chảyKWFg rU6cta haXLk5i giYVQMọt mồU6ct hôi.

Xin hắn…KWFg U6ctTuy rằngU6ct bộYVQM dạngU6ct cKWFgủa Hình U6ctThất sYVQMo vớiKWFg nữXLk5 nhâKWFgn KWFgcòn xiYvWKnh đẹpU6ct hYVQMơn, YvWKnhưng XLk5hắn YvWKlà YVQMnam nhU6ctân châKWFgn chínhU6ct KWFga –KWFg Là XLk5tình U6ctđịch củaU6ct ngươiYVQM đó!KWFg TiêXLk5u TKWFgiêu XLk5bắt XLk5đầu cXLk5ó điểmKWFg đồXLk5ng tìXLk5nh vớXLk5i coU6ctn gấuXLk5 YvWKsi tình U6ct này, nàngXLk5 vỗYvWK YVQMvỗ XLk5bờ XLk5vai củaXLk5 hắnU6ct, “KhôXLk5ng có,YvWK ngươXLk5i U6ctyên tâYvWKm, YVQMta kYVQMhông cKWFgó thương tâm.”

Hùng tiêYVQMn sinYVQMh lU6ctại làYVQM vU6ctẻ mặtU6ct kích YVQMđộng, YvWK“Nàng khônYvWKg cầnYVQM YvWKgiả vờ,KWFg nàngYvWK cU6ctảm thKWFgấy đauU6ct KWFglòng thYVQMì tYVQMa U6ctcũng cảmYvWK tU6cthấy đau XLk5lòng, XLk5ta YvWKlo lắngXLk5 chXLk5o YvWKnàng XLk5là tKWFga nguyệnKWFg ý.”U6ct ThậXLk5t tốtXLk5 quáKWFg, TiYVQMểu ĐiệpKWFg đãU6ct nghĩKWFg tớiU6ct cảm thụU6ct cYVQMủa hắXLk5n rồKWFgi sao.

“Khụ!” VịYVQM HKWFgùng U6cttiên sinKWFgh nYVQMày U6ctđang kích YVQMđộng cáKWFgi U6ctgì thế,YvWK “NgươiU6ct đểYVQM XLk5cho YVQMta nghỉYVQM nXLk5gơi mộtKWFg U6ctlát, tKWFga mớiYvWK vYvWKừa XLk5đến nơi KWFg này, YVQMmệt chếtYvWK đKWFgi được.”

“Hảo hảoYVQM hU6ctảo,” HùngXLk5 tiêYVQMn sinYvWKh đáp lờiYvWK maYvWKng XLk5nàng vàYvWKo pYvWKhòng ngủ,XLk5 XLk5vui vẻU6ct rạoKWFg rựcXLk5 tYvWKìm ngườiYVQM điKWFg chuẩnKWFg KWFgbị bữaU6ct tốiXLk5, Tiểu ĐiệpKWFg đãYVQM trởKWFg lạYVQMi, YVQMtrong lònU6ctg hắnYVQM thậtKWFg sựU6ct lKWFgà cYVQMao hứYVQMng a!

Nếm YVQMqua cYvWKơm chiềYvWKu, YVQMTiêu TiêKWFgu bắt đầuXLk5 XLk5lo lắng,YVQM vịYVQM HùYVQMng XLk5tiên U6ctsinh nKWFgày khônYvWKg pU6cthải lYVQMà dạngYvWK giXLk5ống HìnhYVQM ThấtYVQM KWFgchứ, vừa bướcYVQM vàoYVQM cửaKWFg YVQMđã yU6ctêu cầuYVQM tU6cthoát YvWKy, YVQMnếu YVQMnhư vậyYvWK tXLk5hì XLk5thảm. LàKWFgm saKWFgo bYVQMây giờ?

Bỗng cXLk5ửa XLk5cửa XLk5phòng bịXLk5 đYVQMá văngKWFg thô U6ctlỗ, HùnYVQMg tiêKWFgn KWFgsinh vẻKWFg mặtYVQM đángKWFg sKWFgợ, ngKWFgón KWFgtay rắcYVQM rắcYvWK ruYVQMng độU6ctng vàoXLk5 phòngYVQM, cùnYVQMg ban YvWKngày XLk5quả thựKWFgc làYVQM gKWFgiống YVQMnhư hYVQMai nKWFggười. U6ctTiêu U6ctTiêu YvWKkinh hoảnYVQMg, YVQMhảo dọaYvWK người! ChẳngU6ct lẽU6ct... YVQMchẳng lKWFgẽ U6cthắn XLk5là haXLk5i mặt?!

Vị HùngXLk5 tiêU6ctn YvWKsinh XLk5bị chXLk5o YVQMlà haXLk5i mặt nàyKWFg YvWKâm hiểYVQMm nhìnKWFg nhìnXLk5 nU6ctàng sXLk5au đXLk5ó khóU6cte miệnXLk5g lKWFgiệt YVQMra U6ctmột nétXLk5 cườiYvWK huYVQMng ác, “YvWKThoát y!”

Đúng lU6ctà kXLk5hông cóXLk5 ýU6ct tưYvWKởng gYVQMì mU6ctới mẻ... XeYvWKm U6ctra naKWFgm nhYvWKân TốngYVQM TYVQMriều đYvWKều KWFgchỉ biếtYVQM nóiU6ct haYVQMi cYVQMhữ “thoáYVQMt y”U6ct. KWFgHay YvWKlà nhóm ngưYVQMời muốnXLk5 lYVQMên giU6ctường YVQMchỉ thíXLk5ch nKWFgói U6cthai YvWKchữ YvWKnày đầXLk5u tU6ctiên? TiêuKWFg TU6ctiêu nuXLk5ốt nước miếng,U6ct cốYvWK gắXLk5ng đánKWFgh gYVQMiá HYvWKùng tiênYVQM siU6ctnh giốnKWFgg nhưKWFg huYVQMng YvWKthần áU6ctc sáYvWKt U6cttrước mắU6ctt, thân U6ctthể KWFgbắt đầYVQMu pKWFghát KWFgrun, nànU6ctg cXLk5ũng kYvWKhông muốnU6ct cởXLk5i a.

Không chờKWFg nXLk5àng phảiKWFg KWFgphản khánXLk5g lâu, cửaYvWK phYvWKòng lầKWFgn tYvWKhứ hYVQMai lạU6cti bịYvWK mKWFgở rộngXLk5, lạiXLk5 lYVQMà mộtYvWK HùngKWFg tiêYvWKn sYVQMinh XLk5nữa xuYVQMất hiU6ctện. Tiêu YVQMTiêu càngKWFg YVQMphát ngốcYVQM hU6ctơn nữU6cta. KhXLk5ông tU6cthể nào,XLk5 KWFgnguyên KWFglai lYVQMà YVQMsong sinhKWFg, U6ctcăn bản khôXLk5ng phảKWFgi làYVQM KWFgcái KWFggì haYVQMi mặtXLk5 a.

Hùng tiêU6ctn sYVQMinh ôYVQMn YVQMhòa KWFgrất XLk5nhanh chYvWKe chắn ởXLk5 KWFgtrước mặYVQMt TXLk5iêu YVQMTiêu, đốiU6ct YvWKvới HùnYvWKg XLk5tiên sinYVQMh hunYVQMg U6ctác U6ctkêu toU6ct, “ĐạiU6ct ca!”

Hùng YVQMhung áU6ctc YvWKnhìn nhìXLk5n hKWFgắn lạiXLk5 nhìn nhìnYvWK YVQMTiêu TiêuXLk5, tronKWFgg mắtYvWK YvWKbắt U6ctđầu xuấtYvWK hYVQMiện XLk5hoang mangYVQM, “ThoYvWKát y...”

Còn cởU6cti KWFgnữa hả!!!!

“Đại tẩuYvWK đãYvWK chếtU6ct rồYVQMi! ĐYVQMại U6ctca! HuynXLk5h tỉnh lạiYVQM đi!”.

Cái gYvWKì. ĐạKWFgi tYVQMẩu? U6ctThoát KWFgy YVQMhóa rXLk5a là KWFg đại tXLk5ẩu... ĐâyU6ct lU6ctà cáKWFgi LoYvWKgic gì?! ChậmYvWK đKWFgã... ChKWFgẳng lẽYvWK lYvWKà nóYVQMi, YVQM“Thoát YU6ct” U6ctlà tXLk5ên người?YVQM KhôYVQMng thU6ctể nào.U6ct.. TrêXLk5n đời nàyYVQM U6ctcó nYVQMgười tênYvWK nXLk5hư vậyKWFg saoKWFg, cU6ctòn làYVQM mXLk5ột nữXLk5 nhân?YVQM! TiêuXLk5 TiYVQMêu bắXLk5t đầuYVQM laYvWKu mồYvWK hôi YVQM dữ dội.

Hùng ônKWFg hòaYVQM tiếKWFgp tYvWKục kêuXLk5 lXLk5a, thẳXLk5ng đếnXLk5 khXLk5i HùXLk5ng hunU6ctg áKWFgc bịXLk5 kíU6ctch đU6ctộng đến ngấtU6ct điYVQM mớiXLk5 dU6ctừng lU6ctại, HKWFgắn ôYvWKm lấyYvWK KWFgTiêu TKWFgiêu, vẻXLk5 mặtYVQM tựXLk5 tráchYVQM, dU6ctùng ngU6ctữ XLk5khí vô KWFgcùng cóKWFg lỗiU6ct nói,U6ct “TaXLk5 KWFgnghĩ bU6ctệnh cYVQMủa đạiXLk5 cYVQMa đãKWFg tốtYVQM U6cthơn, khôKWFgng KWFgnghĩ YVQMtới... SYvWKau nàXLk5y ta sẽU6ct khôKWFgng bYVQMỏ lKWFgại nànKWFgg mXLk5ột YvWKmình nữa.YvWK NànKWFgg …YvWK khônU6ctg cầnYvWK giậnKWFg taXLk5.” ThKWFgấy TiêXLk5u Tiêu gậtU6ct đầu,XLk5 lúXLk5c nàyXLk5 U6ctHùng ônU6ct YVQMhòa YvWKmới YVQMđi rYvWKa cửa.

Aiz, thậXLk5t sựYVQM làXLk5 loạnYVQM thấtYVQM bátKWFg taYvWKo, XLk5tự U6ctnhiên xuấU6ctt hXLk5iện XLk5hai HùngXLk5 tU6ctiên sinh, cònYvWK YVQMcó YvWKnữ XLk5nhân YvWKđã chếtU6ct tYVQMên làU6ct “ThYvWKoát YYVQM” nữa,U6ct đúngU6ct lU6ctà mộXLk5t gKWFgia đìnXLk5h kKWFgì quái.

Hùng ônYvWK hòYvWKa KWFgvừa điYvWK chắcU6ct sYVQMẽ kKWFghông tKWFgrở vXLk5ề sớm,YvWK TiU6ctêu TiêuYvWK khẩXLk5n trươnU6ctg hềXLk5 hề đánYVQMh U6ctmột giXLk5ấc, thựcXLk5 YVQMsợ vạYVQMn nhấtKWFg hXLk5ắn vKWFgừa điU6ct mU6ctà đKWFgã YvWKquay KWFglại. ĐangKWFg YVQMnửa U6ctmê nửa tỉnhYVQM, độtYVQM nhiêKWFgn nàngXLk5 nYvWKghe đượcKWFg cXLk5ó ngU6ctười nhYvWKẹ gKWFgiọng khiXLk5êu cửKWFga sổYVQM YvWKmà vào.YVQM AiKWFgz...Thật sự làKWFg KWFgđêm dU6ctài lắmKWFg YvWKmộng mà.

Tiêu TYVQMiêu KWFghíp mắKWFgt lạiKWFg, tỉXLk5nh táoYvWK ngắmYvWK ngU6ctắm ngườiYVQM vừU6cta YVQMđến, tốiXLk5 đU6cten nXLk5hư mực, thấyKWFg U6ctkhông XLk5rõ KWFg- đâyYVQM lạXLk5i làYVQM YVQMai nữKWFga vậy.

“Giả ngủ?XLk5 XLk5Vẫn chXLk5ưa chịuU6ct dậy.U6ct” TYvWKhanh U6ctâm giYVQMà KWFgnua vanYvWKg lêKWFgn, lạU6ctnh U6ctbăng băng, XLk5 Tiêu TiêYvWKu YVQMbật ngXLk5ười ngKWFghe lờYVQMi ngồiU6ct dậyU6ct, YvWKhắn kKWFghông pXLk5hải cũU6ctng lYvWKà ngườiYvWK tớiYvWK giết nàngYVQM cKWFghứ. GầXLk5n KWFgđây sốKWFg nU6ctàng XLk5đúng KWFglà sXLk5ố cYVQMon rệp,KWFg lúcXLk5 nàoXLk5 cYVQMũng XLk5có hắU6ctc KWFgy nhâU6ctn đuKWFgổi giết, bấtYvWK qXLk5uá đâyYVQM lU6ctà lKWFgần đầKWFgu tXLk5iên trXLk5ực tiếXLk5p nhKWFgìn thấy.

“Chưa hoànKWFg XLk5thành nhiệmKWFg YVQMvụ, vìXLk5 KWFgsao YVQMlại U6cttrở về?”

Nhiệm YVQMvụ XLk5gì? NYVQMàng cũngYVQM khônYVQMg phảiXLk5 VũXLk5 ĐiệpKWFg U6ctthực sự,YvWK aU6cti bKWFgiết chXLk5ứ. TiYVQMêu Tiêu cúYVQMi đầuYvWK khôngKWFg XLk5lên tU6ctiếng, nóiYvWK gKWFgì XLk5cũng U6ctsai, tốtU6ct nYvWKhất làYvWK U6ctkhông nói…

“Chủ nhâYVQMn thựU6ctc mấtXLk5 hứnYVQMg, YVQMnếu kXLk5hông phảiYVQM YVQMta tYvWKhay YVQMngươi cU6cthịu trácU6cth nYvWKhiệm, U6ctngươi có thểU6ct cYVQMòn sốnYvWKg trYVQMở U6ctvề sao!”

Vâng vâng,XLk5 ngươU6cti lợiXLk5 hạiYvWK, ngươiYvWK vĩYvWK đạiU6ct, XLk5nhưng XLk5ta U6ctthật sU6ctự kYvWKhông biYvWKết nhiệm vU6ctụ gYvWKì, tXLk5hiệt KWFglà, cũYvWKng U6ctkhông lộYvWK KWFgra tíKWFg ẩnU6ct ýYvWK gU6ctì, YvWKta XLk5cũng gấpYVQM XLk5a. TiYVQMêu KWFgTiêu không dYVQMám nhXLk5ìn hKWFgắn, thU6ctẳng cúYVQMi đầu,YVQM YVQMgiữ iYvWKm lặng.

Hắc YvWKy nhânXLk5 thấyU6ct nànXLk5g khôKWFgng dáU6ctm YvWKlên tiếng,YvWK tXLk5iếp YVQMtục chấtYVQM vấn,YVQM “NgươiYVQM U6ctkhông phải YVQMlà đãYVQM yYvWKêu tênU6ct kiYVQMa rồYVQMi chứ.”

Này... TU6ctên kYVQMia theXLk5o lU6ctời hắnYVQM khônKWFgg YVQMphải U6ctlà U6ctchỉ U6ctHình ThấtYvWK điU6ct? VũYVQM ĐiYvWKệp KWFghình như cXLk5hỉ nóiYvWK chuyệKWFgn vU6ctới mỗiU6ct têYVQMn giKWFgan nhânKWFg nàyYvWK, hẳnYvWK KWFgđúng làKWFg hắnKWFg đi.

“Không U6ctcó, tU6cta khôngU6ct cKWFgó yêuU6ct hắXLk5n!” TYvWKrong tYvWKhiên hYvWKạ tXLk5o lớnYVQM nYVQMhường nU6ctày, U6cttên gian nhU6ctân hưYvWK hYVQMỏng U6ctchán ghYVQMét nhưYVQM vậyYvWK, nàngYvWK sẽU6ct thíchXLk5 KWFgư? HKWFga! KWFgĐầu YVQMóc nàngYVQM cũnKWFgg chưYVQMa có hỏYvWKng KWFgnha. KWFgBất KWFgquá, hKWFgắn lU6cto lắnKWFgg YVQMcho XLk5nàng KWFgnhư vXLk5ậy... aizz…

“Ta YVQMtin ngươiU6ct khôngYVQM dám.YVQM YVQMNgày mU6ctai YVQMtrở vềU6ct HU6ctình phủ,U6ct ngYVQMươi phảiKWFg KWFgbiết, XLk5không hoàn thU6ctành nhiệKWFgm vụYVQM thìYVQM sẽKWFg YvWKphải YVQMtrả XLk5giá. YvWKNghe chưa.”

Trả gXLk5iá, XLk5không phYVQMải làU6ct U6ctchết saoU6ct, tXLk5rong pYvWKhim ảnhYvWK đềYvWKu nhXLk5ư vậKWFgy dKWFgiễn. CU6cthính là khôngXLk5 XLk5phải chỉU6ct mộYvWKt mìYVQMnh KWFgnàng khYvWKông hạYvWK U6ctthủ được,U6ct XLk5dù saYVQMo nàXLk5ng cKWFgũng YVQMkhông cóYvWK liên quYvWKan XLk5gì KWFgtới chKWFguyện XLk5này. MKWFgà cU6cthỉ sợXLk5 nXLk5gay cXLk5ả VU6ctũ ĐiệpU6ct kU6ctia cũngYVQM khôKWFgng hXLk5ạ thủYVQM được đi,YvWK nYvWKàng tXLk5a cYvWKòn YVQMđang YVQMyêu thảmXLk5 tênU6ct giYVQMan nYVQMhân kYvWKia kìaXLk5. CXLk5hắc KWFghẳn nàYvWKng U6ctta đãYVQM ôXLk5m quyết tâmYVQM tYvWKhà chếtXLk5 đKWFgể đượcXLk5 ởYVQM bêXLk5n cạnhXLk5 KWFghắn. ThậXLk5t đángKWFg thương.

Hắc YVQMy nhâXLk5n thấXLk5y nànKWFgg lạiYVQM YvWKkhông lU6ctên tiKWFgếng, đưaU6ct taKWFgy bKWFgóp YVQMchặt cổU6ct YVQMcủa nàng, YvWK“Đừng qYVQMuên bU6ctộ dạngYvWK cXLk5ủa kẻU6ct phảnKWFg bộiU6ct muốnXLk5 chếtKWFg kYvWKhông đượcKWFg mYVQMà XLk5muốn sốnU6ctg cũngU6ct khXLk5ông xong. NgưYVQMơi cXLk5ũng muốKWFgn trởU6ct thànYVQMh mộtKWFg thànYvWKh viênYVQM troXLk5ng bU6ctọn chúngYvWK sao?!”

Mười đạiU6ct kXLk5hổ hXLk5ình tXLk5ra tấYvWKn MãnYvWK TYVQMhanh lậYvWKp tứcXLk5 thKWFgoáng hiệnU6ct lêYvWKn troU6ctng U6ctđầu, TiêYvWKu Tiêu vẫyYvWK tayU6ct, đầXLk5u lắKWFgc nhYvWKư trốnYVQMg bỏi,YvWK XLk5không cần,KWFg nànU6ctg mớYVQMi kU6cthông cầYvWKn YVQMtìm tội chịu!YVQM BuôYvWKng tYVQMay! KWFgNàng khônYVQMg hXLk5ô hấU6ctp được!XLk5 YvWKỨớc gYvWKì bâXLk5y giờU6ct cóU6ct XLk5thể XLk5quay vềU6ct Hình phủ,XLk5 lúcXLk5 trướcU6ct nàngYVQM sẽYVQM khônU6ctg nêKWFgn chKWFgạy trốnYvWK, nàXLk5ng YVQMhối hậYvWKn rồi.

Hắc KWFgy KWFgnhân YvWKhừ lạnh,YvWK KWFglúc YvWKnày mớiU6ct buYVQMông nàU6ctng rXLk5a, mắtYvWK YVQMsắc liếcYVQM nànU6ctg XLk5một chút, vèoKWFg mộtU6ct tiếU6ctng, XLk5lại baU6cty quYvWKa YvWKcửa sổYVQM bYVQMiến mất.

Thật lYvWKà đángYVQM sợ,KWFg rKWFga kYVQMhỏi HìnXLk5h phủ,KWFg YvWKnàng nhYVQMư thếKWFg nàoKWFg ởKWFg đâuYvWK cũYVQMng khYvWKông đU6ctược an thânYvWK. TrYVQMong chốXLk5c YvWKlát bịKWFg KWFgN tXLk5ên hắU6ctc XLk5y nhânKWFg YvWKđuổi giếKWFgt, troU6ctng cXLk5hốc látYVQM lKWFgại xuấKWFgt hiện YvWKtên hắcXLk5 KWFgy U6ctnhân muYVQMốn giYvWKết nànXLk5g. NYVQMàng XLk5lần nYVQMày U6ctsống lạXLk5i cYVQMùng cáiYVQM cU6cthết chYVQMỉ cách nhaU6ctu tronKWFgg ganYvWKg tấc!U6ct ThU6ctân phậnU6ct củXLk5a VYVQMũ ĐiệpU6ct KWFgnày KWFgcũng YVQMquá rYvWKắc YVQMrối đi.

Aizz… ngàyXLk5 maYvWKi phKWFgải tXLk5ìm biệnU6ct pU6ctháp qXLk5uay KWFgvề HìYvWKnh pU6cthủ mớiYVQM được,U6ct YvWKhiện tạiXLk5 ngẫm lạiKWFg nơiKWFg KWFgđó quYVQMả thậYvWKt làXLk5 U6ctthiên đườYVQMng a…