You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghĩFK3G tm3WNa lFK3Gà người,m3WN khônXDUng phXDUnải cẩu.”

“Phải. NàngXDUn ngFK3Ghĩ XDUnkhông sai.”

“Vậy tạXDUni sFK3Gao ngYqVMươi tm3WNhời thờiHx5M khắXDUnc khắcYqVM đHx5Mều đeFK3Gm tXDUna buộcYqVM tạiYqVM bênYqVM người?XDUn Ta FK3G muốn đHx5Mi m3WNra ngoàHx5Mi chơi.”

Tiêu TiFK3Gêu vôXDUn cùnXDUng khôYqVMng hàiHx5M lYqVMòng! Vm3WNì cáiYqVM gYqVMì màXDUn nàngHx5M phảm3WNi bồim3WN tênFK3G gHx5Mian nhân FK3Gnày ởXDUn m3WNtrong haHx5Mng ổHx5M tFK3Ghư pFK3Ghòng FK3Gcả nYqVMgày vậXDUny, ngaXDUny cảYqVM tHx5Mự dXDUno cũFK3Gng m3WNkhông có.

“Ta làYqVM vFK3Gì muốnXDUn tốYqVMt chFK3Go nànm3WNg.” HìnYqVMh m3WNThất YqVMngay cFK3Gả đầuXDUn cũXDUnng khôngm3WN ngẩnYqVMg đầu lên,Hx5M tiếpHx5M tXDUnục lFK3Gàm việFK3Gc củYqVMa hắn.FK3G KhônYqVMg sFK3Gợ nhấXDUnt vFK3Gạn cXDUnhỉ sHx5Mợ vạXDUnn nhất,m3WN vìHx5M cáiYqVM mạngm3WN nhỏ củaFK3G XDUnnàng, vẫnYqVM làYqVM phYqVMải cẩnHx5M thận.

Tức chYqVMết Hx5Mngười đXDUni được,Hx5M YqVMở FK3Gđây sFK3Go vớXDUni ởFK3G PXDUnhú QuYqVMý lâXDUnu YqVMthì cóXDUn khácFK3G XDUngì nhau!m3WN Giống FK3Gnhau đềm3WNu làYqVM bHx5Mị FK3Ggiam lỏngHx5M! Km3WNhi đóFK3G ím3WNt nhFK3Gất ởXDUn trXDUnong phạmYqVM Hx5Mvi nhấtHx5M địnhFK3G nàng mXDUnuốn điXDUn thếXDUn nàoFK3G tYqVMhì cứHx5M đim3WN, muốm3WNn lFK3Gàm cáiFK3G YqVMgì m3WNthì làmYqVM cáiHx5M Hx5Mđó. NhHx5Mưng hiệnXDUn tạiYqVM lại thFK3Gảm hFK3Gại hm3WNơn rấm3WNt nm3WNhiều, YqVMnàng chỉm3WN cXDUnó thYqVMể XDUnở m3WNbên cạnhm3WN hắn!

“Hình ThấtYqVM, tYqVMa cháHx5Mn XDUnghét ngươi.”

“Ừm, tYqVMa biFK3Gết.” HìHx5Mnh ThấtHx5M vẫnm3WN Hx5Mlà YqVMbộ dạngHx5M m3WNhời m3WNhợt, mm3WNặc FK3Gkệ nàm3WNng tXDUnự nóYqVMi tự nghe.

“Ngươi mỗm3WNi lầnHx5M XDUnđều nóm3WNi tốtXDUn m3WNvới taXDUn, đếnFK3G khYqVMi FK3Gta hỏiXDUn lýFK3G XDUndo lạiFK3G khôYqVMng nóm3WNi!” Hắn coXDUni nàngFK3G lYqVMà cáiYqVM gìm3WN, SủnHx5Mg vm3WNật?! Cm3WNon mắHx5Mt m3WNđảo m3WNqua YqVMmột vòFK3Gng, Tm3WNiêu THx5Miêu m3WNcòn nói thêmm3WN, “TaXDUn muốHx5Mn điXDUn nhàXDUn cầu,m3WN khHx5Mông pFK3Ghải, nXDUnhà YqVMvệ sinh.”

“Được. m3WNTa Hx5Mlập XDUntức điXDUn làFK3G tốHx5Mt rồi.”

Không XDUnphải Hx5Mchứ, FK3Gchẳng lẽFK3G nFK3Gàng điHx5M vệm3WN siFK3Gnh mFK3Gà hắFK3Gn YqVMcũng muốm3WNn điXDUn cùHx5Mng?! Ngất…

“Ta thHx5Mấy ngưYqVMơi YqVMkhông m3WNnên đm3WNi theFK3Go FK3Gta, nhHx5Mư m3WNvậy tYqVMa XDUnsẽ thm3WNẹn thùngFK3G, Hx5Mta cYqVMam đoanHx5M lập tFK3Gức YqVMsẽ trXDUnở lạiFK3G, đượcYqVM rồiHx5M đượXDUnc rồYqVMi, cứm3WN nhưYqVM vậyXDUn.” Phấm3WNt pFK3Ghất tayHx5M, cm3WNũng khônHx5Mg thèm YqVMnhìn YqVMhắn, TiêuHx5M TiYqVMêu XDUnnhanh cYqVMhóng mởYqVM m3WNcửa bỏm3WN chạy.

Hình Thấtm3WN đXDUnang mHx5Muốn đFK3Gứng dYqVMậy đHx5Muổi tXDUnheo, nXDUnhưng tưởngXDUn tượngXDUn nànm3WNg nóFK3Gi sẽXDUn thẹn tHx5Mhùng, đàm3WNnh bấtm3WN đm3WNộng ngồXDUni đó.Hx5M Tm3WNrong tYqVMhời giYqVMan ngắnFK3G nhưHx5M Hx5Mvậy, lạiFK3G ởHx5M troYqVMng phủ, chắcXDUn YqVMlà sm3WNẽ khôHx5Mng m3WNxảy rFK3Ga sựXDUn cốm3WN gìHx5M đâu.

Có đôiHx5M khYqVMi, sHx5Mự XDUncố thườnFK3Gg độtXDUn ngFK3Gột xảyHx5M m3WNra vàFK3Go lúFK3Gc Hx5Mta khônFK3Gg YqVMngờ FK3Gnhất. GiHx5Mống như hiệHx5Mn FK3Gtại, TiXDUnêu m3WNTiêu m3WNđã nghHx5Mênh nganm3WNg đứm3WNng FK3Gbên ngoàiFK3G cửaFK3G HìYqVMnh phủ.YqVM FK3GHừ, càng XDUn không chm3WNo FK3Gphép YqVMnàng m3WNtrốn, nànXDUng lm3WNiền trốnm3WN XDUncho hYqVMắn xem!

Chà XDUnchà cFK3Ghà, mHx5Mới đm3WNi đưYqVMợc Hx5Mchưa xaHx5M, bênFK3G ngườFK3Gi nàHx5Mng m3WNđột nhiênXDUn tFK3Ghoát YqVMra Hx5MN tên hắcXDUn XDUny nm3WNhân, taHx5My cXDUnầm lXDUnợi m3WNđao, FK3Gánh Hx5Mđao lóYqVMe lHx5Mên chóXDUni mắt.m3WN YqVMTiêu TiXDUnêu YqVMngây ngốc, m3WNnàng cùnHx5Mg bHx5Mọn hYqVMọ Hx5Mhẳn làm3WN khôngFK3G thùFK3G đi.

Rút đaoHx5M, mum3WNốn cm3WNhém xuXDUnống nYqVMgười trướcHx5M mặt.FK3G HXDUnắc m3WNy XDUnnhân vunHx5Mg taFK3Gy lên…

Nhưng đồHx5Mng thời,XDUn mộtFK3G YqVMthân ảnYqVMh khFK3Gác đãFK3G nFK3Ghanh chm3WNóng bXDUnay tới.FK3G Tim3WNêu TiêuHx5M chỉ Hx5M cảm tXDUnhấy hHx5Moa mắt,XDUn saHx5Mu đm3WNó nHx5Mgười đãYqVM vữngXDUn vàFK3Gng FK3Gở trênFK3G FK3Gnóc nhàHx5M. Hx5MNàng ngXDUnẩng đầHx5Mu nhìn nFK3Ghìn, dYqVMi? PXDUnhẩm NgYqVMuyệt. NgưYqVMời nm3WNày m3WNlại tYqVMừ nơiHx5M nFK3Gào xuấXDUnt hiệnXDUn thếFK3G này?

Hắc XDUny nYqVMhân độngFK3G tXDUnác nhYqVMất trHx5Mí, FK3Gcũng nYqVMhảy lênXDUn nYqVMóc nhàXDUn. FK3GHai bHx5Mên lXDUnập tứcm3WN độFK3Gng thủ. TấYqVMt nhXDUniên dHx5Mưới vHx5Mõ cm3WNông bấXDUnt Hx5Mphàm củam3WN Phẩmm3WN NguyHx5Mệt, sYqVMau vàFK3Gi cFK3Ghiêu m3WNbọn XDUnhắc YqVMy nhân khôYqVMng chếtFK3G YqVMthì cũnXDUng bịm3WN thươnHx5Mg. ChờXDUn hắcHx5M XDUny nm3WNhân vừaFK3G FK3Grút luim3WN, FK3Ghắn lXDUnập tức m3WN buông TiêXDUnu TiêuHx5M rYqVMa, m3WNphân rHx5Mõ giớiXDUn tuyến.

Tiêu YqVMTiêu Hx5Mtrầm tưXDUn suYqVMy đFK3Goán, hắm3WNc Hx5My nhânXDUn nàyXDUn đạYqVMi khXDUnái lm3WNà dYqVMo cXDUnhủ nm3WNhân củaXDUn khối thâHx5Mn YqVMthể FK3Gnày XDUnrước lấyHx5M đâFK3Gy. CXDUnòn Pm3WNhẩm NguyệtHx5M, hẳnXDUn làm3WN vẫHx5Mn đaHx5Mng Hx5Mchìm đắmFK3G Hx5Mtrong trò XDUnchơi YqVMtheo XDUndõi gìm3WN đó,XDUn xácXDUn địnhXDUn HYqVMình Thấtm3WN cóHx5M m3WNphải đệYqVM đệYqVM cFK3Gủa hXDUnắn hFK3Gay không.

“Không muốHx5Mn chếFK3Gt, XDUntốt nhấtm3WN quFK3Gay vYqVMề Hx5MHình phủ.”m3WN PhẩmHx5M NguyệtHx5M nóiXDUn xHx5Mong xoay ngườiYqVM muốXDUnn đi.

Tiêu Tiêum3WN tYqVMhấy thếHx5M lm3WNập XDUntức FK3Gđuổi tYqVMheo gYqVMiữ XDUnchặt tFK3Gay hắn,XDUn “YqVM ĐừngFK3G Hx5Mđi vộiHx5M, YqVMmang ta theo.”

Đùa hả,XDUn Hx5Mnàng YqVMchính làm3WN khônFK3Gg muốnm3WN sXDUnống trYqVMong HìFK3Gnh pXDUnhủ nFK3Gữa nênm3WN mớim3WN chạyYqVM rHx5Ma ngoài. TrởFK3G về?m3WN NhFK3Gư vậYqVMy m3WNsao được!

Phẩm Ngm3WNuyệt Hx5Mbởi vHx5Mì FK3Gcử độngXDUn cFK3Gủa nm3WNàng m3WNmà chHx5Mấn độngXDUn, vộYqVMi YqVMvàng bFK3Gỏ tFK3Gay YqVMra, lYqVMông mày nhăXDUnn lm3WNại. “XinXDUn tựHx5M trọng.”

Vâng vânXDUng, TiFK3Gêu TiYqVMêu Hx5Mgật đầYqVMu, Hx5M“Huynh XDUncũng YqVMkhông YqVMnên bXDUnỏ YqVMlại tHx5Ma a.”

Những lờim3WN nàFK3Gy lạHx5Mi khim3WNến chm3WNo mặtXDUn hắnFK3G FK3Gcàng nhXDUnăn nhYqVMó hFK3Gơn YqVMnữa, “XHx5Min –YqVM YqVMTự – Trọng!”

Lại m3WNlà tựFK3G m3WNtrọng, hắYqVMn YqVMkhông còm3WNn từm3WN m3WNkhác YqVMhả?! “Hx5MTa Hx5Mnói rồiXDUn, FK3Gta khôngFK3G tm3WNhể trở YqVM về được.”

Không tm3WNhể? CXDUnhính FK3Gmình mớiXDUn vừXDUna đếXDUnn nYqVMơi đâYqVMy Hx5Mcòn kXDUnhông qFK3Guá quHx5Men thuộc,XDUn nữm3WN tử FK3Gnày lạHx5Mi FK3Gkhông biếtXDUn cóYqVM qum3WNan hệFK3G gXDUnì vớFK3Gi HìnhYqVM phủ,m3WN “CùngXDUn tXDUna khôngHx5M quYqVMan hệ.”

“Có quam3WNn hệXDUn, đươngYqVM nHx5Mhiên cóFK3G qXDUnuan hệ.m3WN YqVMTa vừHx5Ma bXDUnị HXDUnình pm3WNhủ đuổXDUni viXDUnệc, m3WNmà huynh mớFK3Gi m3WNrồi lFK3Gại cứuYqVM tXDUna mFK3Gột mạngXDUn. FK3GTa đâyYqVM tXDUnuy rằngFK3G khôm3WNng m3WNđọc qXDUnua sYqVMách vm3WNở, nhưYqVMng cũnFK3Gg biết tFK3Gri m3WNân đHx5Mồ báo.FK3G m3WNCho nên,FK3G âYqVMn cXDUnông, hHx5Muynh hXDUnãy chFK3Go tm3WNa cm3WNơ hFK3Gội đượcYqVM phụcm3WN vm3WNụ bHx5Mên cạnh huynm3WNh, hảoFK3G YqVMhảo báYqVMo đápFK3G huynXDUnh đi.”XDUn MặcYqVM YqVMkệ, cóYqVM thFK3Gể đm3WNi tXDUnheo tFK3Ghì phXDUnải cốXDUn gắng XDUnđến cùng.

“Bọn YqVMhọ vìHx5M Hx5Msao phảiFK3G giếtYqVM ngHx5Mươi?” MộtXDUn Hx5Mtỳ nữHx5M bìYqVMnh thườngm3WN tạim3WN saXDUno lạHx5Mi kéFK3Go đến nhiềuHx5M cHx5Mao thYqVMủ nm3WNhư vậyXDUn, thâHx5Mn phậnYqVM FK3Gcủa nm3WNàng nhấFK3Gt địnYqVMh khônYqVMg đơnHx5M giản.

“Ta làmm3WN sXDUnao biết.XDUn YqVMCòn khôngYqVM hiểuXDUn rYqVMa sXDUnao cXDUnả thìXDUn bm3WNọn chm3WNúng đãFK3G tớHx5Mi rồm3WNi, tm3WNa hồnFK3G nhiên thiXDUnện lYqVMương ngâm3WNy Hx5Mthơ, dHx5Máng FK3Gvẻ YqVMkhông giFK3Gống ngườiHx5M m3WNkết thm3WNù XDUnkết oánYqVM bạXDUni hoại, Hx5Mtám pm3WNhần YqVMlà nhậHx5Mn lầmYqVM ngườm3WNi.” TYqVMự thổiXDUn phồngXDUn bHx5Mản thânXDUn mộtHx5M phm3WNen, đemXDUn vấXDUnn đềm3WN FK3Gthổi sạch, hm3WNắn chắHx5Mc sẽm3WN khm3WNông Hx5Mquan tâm3WNm Hx5Mchuyện cXDUnủa nàXDUnng đâu.

Nghĩ nghĩXDUn, Phẩmm3WN NguHx5Myệt lạm3WNi m3WNnhìn m3WNnàng XDUnchằm cYqVMhằm FK3Gnửa ngàyYqVM, FK3Gtạm tHx5Mhời XDUnmặc kệ YqVMnàng lFK3Gà aiXDUn, đYqVMã lHx5Mà ngHx5Mười củaXDUn HìnhFK3G phủFK3G, đHx5Mối vớYqVMi sựm3WN tìnhHx5M XDUnbên trm3WNong chFK3Gắc cũm3WNng biết ítXDUn nhm3WNiều, cũngHx5M đỡm3WN mấYqVMt côXDUnng hắm3WNn pHx5Mhải tựHx5M XDUntìm hiểu,XDUn FK3G“Đi thôi.”

Sao tYqVMự nhiênFK3G lYqVMại dễm3WN nóim3WN cHx5Mhuyện vậy?m3WN LúcXDUn trướYqVMc bởim3WN vFK3Gì TụXDUn BảFK3Go lXDUnà Hx5Mđệ Hx5Mđệ củm3WNa hắn, lầYqVMn nàXDUny lạiYqVM lFK3Gà XDUnbởi vìm3WN saYqVMo? TiXDUnêu Tim3WNêu XDUnkỳ qHx5Muái nFK3Ggắm ngắmYqVM hắnm3WN, Hx5Mchắc YqVMchắn là Hx5M hắn cóm3WN mYqVMục YqVMđích gìm3WN đây.

Nhưng TiYqVMêu TiêFK3Gu khôngm3WN m3WNbiết rằnXDUng, bởiHx5M YqVMvì chFK3Guyện nàXDUnng chạHx5My trốnFK3G mFK3Gà Hx5Mgiờ phúm3WNt này XDUnHình pYqVMhủ đanFK3Gg gHx5Mà YqVMbay chYqVMó chạy.YqVM Hm3WNình ThấtYqVM lậtYqVM tunYqVMg tHx5Moàn bộHx5M HìnYqVMh pFK3Ghủ màYqVM vẫm3WNn không FK3Gthấy bóngYqVM dánFK3Gg XDUncủa nàm3WNng, trêHx5Mn Hx5Mmặt đm3WNã xXDUnuất hiệYqVMn m3WNtuyệt vHx5Mọng, điềuYqVM hắnYqVM lo lắngHx5M đFK3Gã xảyXDUn rXDUna. THx5Mứ điệnHx5M hạYqVM vFK3Gì đFK3Gảm YqVMbảo Hx5Mquá m3WNkhứ củaXDUn hắnYqVM khônXDUng bịHx5M nXDUngười kháFK3Gc biết được,XDUn rFK3Gốt FK3Gcục đốiFK3G vớm3WNi nàngHx5M FK3Gxuất thủ.

Cho m3WNnên, m3WNN m3WNngày sFK3Gau, bởXDUni YqVMvì chạyYqVM trốnHx5M tYqVMhành YqVMcông vm3WNốn nm3WNên vuFK3Gi Hx5Mvui vẻXDUn vẻHx5M thì m3WN người nàoYqVM XDUnđó lHx5Mại vẻHx5M YqVMmặt FK3Gbuồn bYqVMực, bm3WNắt đầuHx5M hYqVMối hậnXDUn qFK3Guyết địnhHx5M YqVMcủa chYqVMính mình. CXDUnhắc hẳnHx5M lúXDUnc nàm3WNy Hx5MHình Thấm3WNt đanHx5Mg lm3WNo lắngYqVM chm3WNo nàng,YqVM dm3WNù sXDUnao nàngYqVM cũngXDUn YqVMlà lãm3WNo bàm3WN của ngưHx5Mời YqVMta, đươHx5Mng nhim3WNên khm3WNông XDUnthể khoFK3Gái hoYqVMạt nFK3Ghư trước.

Không biếHx5Mt mYqVMình lm3WNúc ấyXDUn tạiYqVM sFK3Gao lạiHx5M cảmFK3G tXDUnhấy điHx5M tm3WNheo PhẩmHx5M NguYqVMyệt lFK3Gà chuyện tốtFK3G chứ.YqVM NgườiFK3G FK3Gnày m3WNtrừ bFK3Gỏ đứnHx5Mg ởXDUn kháYqVMch đHx5Miếm thìFK3G lXDUnà điYqVM dYqVMo thámYqVM HFK3Gình pm3WNhủ, cFK3Gó mYqVMỗi hai địaXDUn điểmXDUn m3WNấy FK3Gbay qYqVMua bYqVMay lạXDUni, cFK3Ghán nảnXDUn tớYqVMi cựcYqVM điểm.

Nhàm chánm3WN nXDUnhất cFK3Ghính XDUnlà, cm3WNòn phảFK3Gi kHx5Mể XDUnlại cYqVMho hắnm3WN nghXDUne thXDUnời m3WNgian làYqVMm việYqVMc và nghỉYqVM ngXDUnơi củaFK3G FK3GHình TYqVMhất, thóiHx5M quXDUnen sHx5Minh hoạm3WNt XDUnsinh m3WNhoạt thườnYqVMg ngHx5Mày củam3WN hXDUnắn ra XDUnsao. ThânXDUn ảnhHx5M Hx5Mtên giXDUnan nHx5Mhân Hx5Mnày liênYqVM tụYqVMc lắYqVMc lưHx5M troYqVMng đm3WNầu nFK3Gàng, mYqVMuốn qHx5Muên trong chốm3WNc látYqVM cũngm3WN Hx5Mkhông được.

Có đYqVMiều XDUnan XDUnủi duHx5My nhấtXDUn Hx5Mchính Hx5Mlà XDUnhắc XDUny nFK3Ghân lạiYqVM tớiHx5M haHx5Mi Hx5Mlần nữa,XDUn đm3WNòi giết đòHx5Mi cFK3Ghém vôXDUn cùHx5Mng náHx5Mo nhiHx5Mệt, khHx5Miến m3WNkiếp XDUnsống FK3Gtỳ nữFK3G buồHx5Mn tẻHx5M củXDUna Hx5Mnàng cHx5Moi nFK3Ghư có thXDUnêm m3WNniềm vui.

Hai Hx5Mngày nàyHx5M, ám3WNnh mXDUnắt XDUnPhẩm Nguyệm3WNt nYqVMhìn nàngFK3G YqVMcó điểmHx5M khôngHx5M giXDUnống trướFK3Gc. Chm3WNắc hắn cm3WNũng bXDUniết nàngFK3G m3WNlà lãoXDUn bm3WNà củaFK3G HFK3Gình ThấXDUnt rồi,Hx5M nhưngHx5M kHx5Mì quFK3Gái m3WNlà mộtXDUn nFK3Ggười đứng YqVMđắn nXDUnhư hắXDUnn tYqVMại sHx5Mao lạXDUni khônFK3Gg đXDUnem XDUnnàng m3WNđuổi vềYqVM HìnYqVMh pFK3Ghủ, dm3WNù Hx5Mnói thếHx5M m3WNnào nàng cũngYqVM lXDUnà m3WNem dâuYqVM củYqVMa hFK3Gắn nha.

“Này, giaYqVM, FK3Ghuynh đừnm3WNg nXDUnhìn tHx5Ma m3WNnhư vậyXDUn, tYqVMa sợFK3G a.”

Phẩm NguyệFK3Gt dờm3WNi YqVMánh mFK3Gắt, Hx5Mquay vềYqVM phXDUnía Hx5Mbàn cơm.

Tiêu TYqVMiêu sờYqVM sờYqVM m3WNhai máFK3G, trYqVMên mYqVMặt mìm3WNnh hm3WNẳn YqVMlà khôXDUnng cHx5Mó FK3Gcái Hx5Mgì kXDUnì lYqVMạ đi.XDUn CHx5Mái tên PhẩmXDUn NguyệtYqVM XDUnnày YqVMcàng ngàyYqVM càXDUnng quáHx5Mi. Nànm3WNg cầmm3WN lấym3WN FK3Gmột cáiXDUn XDUnđùi gà,FK3G không tm3WNhèm đểYqVM YqVMý YqVMhình tượngm3WN Hx5Mmà cắnYqVM loạnXDUn Hx5Mlên lm3WNại đưam3WN tHx5Mới m3WNcái XDUnnhìn km3WNhó hFK3Giểu FK3Gcủa hắn, tYqVMhiệt làYqVM, YqVMlàm hạim3WN nYqVMàng chẳnm3WNg cảmFK3G thấyFK3G ngoYqVMn m3WNmiệng nữa.

“Gia, m3WNhuynh m3WNăn đYqVMi, đHx5Mừng cXDUnó nhìFK3Gn tXDUna mm3WNãi thế.”m3WN FK3GLàm nàFK3Gng m3WNmuốn bỏFK3G Hx5Mcủa m3WNmà chạy lấyYqVM người.

“Tiểu ĐiệpFK3G!” BỗnFK3Gg nhHx5Miên mộtHx5M XDUnđại thFK3Ganh âFK3Gm XDUnvang lên.

Tiêu XDUnTiêu Hx5Mnhanh cXDUnhóng quaFK3Gy FK3Gđầu lạYqVMi XDUnthì nhìnYqVM tYqVMhấy mHx5Một FK3Gnam nm3WNhân FK3Gto FK3Glớn trông giốngm3WN FK3Gnhư mXDUnột cYqVMon gấuYqVM đaHx5Mng bưm3WNớc nYqVMhanh đm3WNi Hx5Mđến trướYqVMc mặHx5Mt nàHx5Mng, nhânHx5M tiệFK3Gn ôYqVMm Hx5Mchặt lấy nYqVMàng FK3Ggào Hx5Mlên, “RYqVMốt cuộHx5Mc tFK3Ga đm3WNã tìmXDUn đượcYqVM nàngXDUn, m3WNvi FK3Gphu rấtHx5M nhớXDUn FK3Gnàng a.”

Vi YqVMphu? CXDUnái gXDUnì vFK3Gi phuYqVM! “VịHx5M nFK3Gày, HùnXDUng Hx5Mtiên sinhFK3G, FK3Gta nghĩm3WN tHx5Ma khônHx5Mg FK3Gbiết ngươi, m3WNxin đừnm3WNg lFK3Gàm loXDUnạn báXDUnm víuXDUn XDUnquan Hx5Mhệ a.XDUn” ThXDUnật YqVMlà đFK3Gáng sợ,m3WN khônYqVMg ngờHx5M VYqVMũ ĐiệpFK3G này lạm3WNi cóm3WN mộYqVMt lXDUnão côngYqVM nFK3Ghư vFK3Gậy, Hx5Mkia Hm3WNình TYqVMhất FK3Gthì sao?.

Hùng tiêHx5Mn sHx5Minh thHx5Mả lXDUnỏng hùnFK3Gg chưởYqVMng, trênFK3G YqVMmặt FK3Gvẻ xấuYqVM hổ,XDUn “LàFK3G tFK3Ga khôngXDUn tốt, m3WN nàng đm3WNừng tứcYqVM giận,XDUn cm3WNùng tm3WNa vềm3WN nFK3Ghà YqVMđược khm3WNông? XDUnTa sam3WNu nXDUnày sẽYqVM FK3Gkhông baHx5Mo giờFK3G … phátFK3G cáHx5Mu FK3Glinh tiFK3Gnh nữa,Hx5M YqVMta nhấm3WNt địnhFK3G XDUnsẽ FK3Ghảo hHx5Mảo đm3WNối XDUnđãi vớiFK3G nàng.”

“Ha ha..FK3G. Này...Hx5M chúnYqVMg FK3Gta cm3WNhậm rãiXDUn thươFK3Gng lượngm3WN đi,YqVM ngươim3WN trướcm3WN m3WNtiên thảm3WN taHx5M xuống dướXDUni đượcYqVM kYqVMhông, FK3Gha ha...”YqVM TiêuXDUn TiHx5Mêu nhm3WNanh chóm3WNng YqVMquay đầum3WN lạiYqVM cHx5Mầu cứu, cứFK3Gu tFK3Ga aXDUn, XDUnPhẩm Nguyệt...

Di? NgườiXDUn đâu?FK3G FK3GA …Ôm3WNng Hx5Mtrời đánhYqVM chếtXDUn nànm3WNg đi!XDUn YqVMVì cáiYqVM YqVMgì cFK3Gứ đếm3WNn tYqVMhời khắc FK3G nguy hiểmXDUn cầnm3WN m3WNhắn XDUnthì hắnFK3G lạiHx5M bYqVMiến mấtm3WN chứ!FK3G HắHx5Mn Hx5Mcó pHx5Mhải lHx5Mà naFK3Gm m3WNnhân khônm3WNg a! Hx5MThực Hx5Mquá đángXDUn, cứYqVM Hx5Mnhư vXDUnậy FK3Gđem nàm3WNng némm3WN chm3WNo mộtm3WN coYqVMn gấu!YqVM TFK3Gên Phẩmm3WN Nguyệtm3WN nàm3WNy so vớiYqVM HHx5Mình ThấtYqVM lXDUnà mộtYqVM XDUntên giFK3Gan nXDUnhân m3WNhơn nhiFK3Gều! NàXDUnng nhHx5Mìn m3WNlầm hắnm3WN rồi!

Tiêu TYqVMiêu lm3WNiều mạngYqVM đạpFK3G chânXDUn Hx5Mlung tungXDUn, “TaYqVM kXDUnhông biếtXDUn ngưXDUnơi, nFK3Ggươi tránhHx5M ra. THx5Ma khônYqVMg phảim3WN FK3Glà m3WNVũ Điệm3WNp, tXDUna hm3WNọ Tiêu.”

“Nàng m3WNđừng nóm3WNng giậHx5Mn, XDUnta Hx5Mnhận lỗXDUni rồm3WNi cònXDUn chưHx5Ma đượcXDUn saoFK3G, FK3Gtha thứHx5M chFK3Go XDUnvi phu lầnm3WN nXDUnày đFK3Gi.” YqVMLời m3WNnói cHx5Mủa hFK3Gắn thựXDUnc XDUncảm động.

“Không không,Hx5M tHx5Ma thậFK3Gt sựYqVM khônHx5Mg bFK3Giết ngươi!”m3WN ThấyXDUn cm3WNó YqVMkhông ítm3WN ngườiFK3G vâyFK3G xem, TYqVMiêu THx5Miêu lậpXDUn tứYqVMc tìmm3WN xHx5Min gim3WNúp đỡHx5M, “CứuYqVM mạngFK3G aYqVM, FK3Ghắn Hx5Mcố Hx5Mchấp bắtFK3G nạtXDUn FK3Gcon gm3WNái đàng hoàng!”

Vốn YqVMđang hứm3WNng thFK3Gú quam3WNn sátXDUn haFK3Gi ngườiHx5M, nghXDUne m3WNnàng m3WNvừa nói,m3WN moYqVMi YqVMngười lậpXDUn tức FK3G hành độYqVMng nhấFK3Gt trXDUní quXDUnay đầHx5Mu đim3WN, bọnXDUn hắnYqVM khôFK3Gng thấFK3Gy đXDUnược, FK3Gcái gìm3WN cũHx5Mng khHx5Mông thấy được.Hx5M DXDUnùng cơFK3Gm ăXDUnn cFK3Gơm, FK3Ggọi Hx5Mmón FK3Găn gHx5Mọi mónFK3G ănm3WN. VYqVMừa m3WNrồi cYqVMó phátm3WN sHx5Minh cáiYqVM YqVMgì sao…?

A, khHx5Mông phảiYqVM đâuFK3G. NhữHx5Mng ngườYqVMi nàFK3Gy sHx5Mao lạiFK3G nhưFK3G vậFK3Gy m3WNchứ. Tm3WNiêu YqVMTiêu ngốc rụng,FK3G Hx5Mbị HYqVMùng tim3WNên m3WNsinh YqVMxuất rYqVMa YqVMkhí lựYqVMc m3WNkhiêng lFK3Gên FK3Gvai giốnXDUng FK3Gnhư tXDUnúi gạm3WNo rồHx5Mi ném vàoHx5M XDUntrong xm3WNe ngựa.

Dọc tFK3Gheo đườngm3WN đHx5Mi, HùFK3Gng YqVMtiên YqVMsinh dXDUnùng hếm3WNt khHx5Mả FK3Gnăng nóiYqVM tốtm3WN lFK3Gấy lònXDUng nànYqVMg, chính lYqVMà hm3WNình tượnHx5Mg củam3WN mộtFK3G têHx5Mn nFK3Gam tửFK3G XDUnsi tìm3WNnh. NXDUngay cảXDUn nàFK3Gng XDUnnghe đXDUnược cũnYqVMg bịm3WN cảm độnYqVMg liênXDUn tụcYqVM. NXDUnguyên YqVMlai FK3GHùng tiXDUnên sFK3Ginh Hx5Mlà mFK3Gột naFK3Gm nhâm3WNn FK3Gtốt nHx5Mhư vậXDUny. Vũm3WN Điệp nàyHx5M cYqVMó YqVMchồng tốtXDUn FK3Gđến YqVMthế, YqVMnhư thYqVMế FK3Gnào lFK3Gại còm3WNn Hx5Mhồng YqVMhạnh xuYqVMất tường,XDUn chạFK3Gy m3WNtới làm tim3WNểu thim3WNếp cHx5Mủa YqVMHình Tm3WNhất Hx5Mchứ! Thậm3WNt sựFK3G XDUnlà m3WNtham lam3WNm quXDUná mà.

“Tiểu ĐiệpYqVM nànXDUng xHx5Mem, mHx5Mỗi ngàyFK3G tXDUna đềuFK3G chHx5Mo FK3Gngười lHx5Mau m3WNchà bảm3WNo bHx5Mối cm3WNủa nàng, thựcm3WN sạcYqVMh sẽXDUn đi,FK3G XDUncùng vớim3WN YqVMlúc nàHx5Mng trXDUnước kXDUnhi FK3Gđi khôngXDUn hềYqVM khm3WNác FK3Gnhau đâm3WNu.” Hùng tiênFK3G siYqVMnh YqVMcầm cXDUnhặt lấyFK3G Hx5Mtay nàHx5Mng, sHx5Mắc mặtHx5M vuXDUni mừnFK3Gg hỏYqVMi hm3WNan, “HiệYqVMn tạiFK3G nàHx5Mng đã trởm3WN Hx5Mlại, cYqVMó cam3WNo hứXDUnng nhìFK3Gn qum3WNa mộFK3Gt chútYqVM không?”

Không XDUnthể nào…!!!!

Cả cHx5Măn phònHx5Mg này..XDUn. Hx5Mđều YqVMlà HFK3Gình Thất?!

Tuy rằnYqVMg xm3WNem rHx5Ma XDUnmặt vẫnFK3G Hx5Mcòn Hx5Mrất noFK3Gn FK3Gnớt, nXDUnhưng thậm3WNt làXDUn hắm3WNn! NhìnHx5M nhìXDUnn lạc kXDUnhoản dướim3WN mHx5Mỗi bứcYqVM vẽ.YqVM Tm3WNrời ạXDUn! Nhiềm3WNu bHx5Mức họaYqVM YqVMnhư vậym3WN, lạiFK3G Hx5Mđều lHx5Mà dFK3Go VũHx5M XDUnĐiệp kiHx5Ma tự vẽ!m3WN FK3GChỉ YqVMsợ Hx5MVũ ĐiệYqVMp nXDUnày đãYqVM yêuYqVM tYqVMha thiHx5Mết m3WNtên gm3WNian XDUnnhân kim3WNa rồFK3Gi. “Này...”

“Ta biếtm3WN FK3Gnàng XDUnlại nXDUnghĩ FK3Gtới trướcYqVM kHx5Mia,” m3WNHùng tYqVMiên siHx5Mnh FK3Gsờ sờYqVM tócHx5M củaHx5M nàng, nóXDUni, “NhưngYqVM đừFK3Gng tiYqVMếp Hx5Mtục thươngm3WN tâYqVMm, muộiHx5M mHx5Muội nàngYqVM nYqVMếu bYqVMiết nFK3Gàng lm3WNo lắnHx5Mg như vậy,XDUn Hx5Mchắc chắnYqVM sm3WNẽ rấtYqVM hạnhHx5M phúc.”

Ách, cáYqVMi XDUngì mHx5Muội m3WNmuội? XDUnKhóe miệYqVMng TiêuHx5M TFK3Giêu cFK3Go rúmHx5M. NHx5Mhìn nm3WNhìn HùFK3Gng tiên sm3WNinh, hm3WNắn khônm3WNg phảm3WNi lFK3Gà đeYqVMm HìnhFK3G ThấtYqVM tHx5Mrở Hx5Mthành muộFK3Gi muộXDUni VũHx5M m3WNĐiệp chứ. Nàngm3WN lặngm3WN lXDUnẽ m3WNchảy Hx5Mra FK3Ghai giọFK3Gt mYqVMồ hôi.

Xin hắn…XDUn Tum3WNy FK3Grằng bộHx5M dạngXDUn củaHx5M FK3GHình Thất sFK3Go FK3Gvới nữYqVM m3WNnhân còYqVMn xinFK3Gh đXDUnẹp hơn,Hx5M nhưnHx5Mg hắnHx5M làFK3G nYqVMam nhHx5Mân chânYqVM cFK3Ghính m3WNa –YqVM Là tìnhHx5M địchm3WN củaYqVM ngươHx5Mi đFK3Gó! m3WNTiêu TiFK3Gêu bắtYqVM đầuHx5M cXDUnó đFK3Giểm đồngm3WN tìm3WNnh Hx5Mvới FK3Gcon gXDUnấu sXDUni tình YqVM này, nànm3WNg m3WNvỗ XDUnvỗ bHx5Mờ m3WNvai Hx5Mcủa hắn,YqVM “Khôngm3WN cHx5Mó, ngFK3Gươi yênXDUn tâmXDUn, FK3Gta khôFK3Gng m3WNcó thương tâm.”

Hùng tFK3Giên YqVMsinh m3WNlại làXDUn vẻFK3G mặFK3Gt kích độnYqVMg, “NàYqVMng khôFK3Gng cFK3Gần giảXDUn vYqVMờ, nàYqVMng cảm3WNm tYqVMhấy YqVMđau lòm3WNng YqVMthì FK3Gta cũngm3WN cảmYqVM thấyYqVM đau lòng,XDUn tYqVMa XDUnlo lắFK3Gng cHx5Mho nFK3Gàng FK3Glà YqVMta ngum3WNyện FK3Gý.” TXDUnhật tốYqVMt YqVMquá, TiểFK3Gu ĐiệpYqVM đFK3Gã nghXDUnĩ tới FK3Gcảm thụFK3G củam3WN hắnXDUn FK3Grồi sao.

“Khụ!” m3WNVị HùYqVMng tYqVMiên sYqVMinh nàyFK3G đang kíchFK3G độYqVMng cáiXDUn gìm3WN tHx5Mhế, “NgHx5Mươi đểFK3G chYqVMo YqVMta nghỉXDUn ngHx5Mơi mộm3WNt lHx5Mát, tHx5Ma YqVMmới vừFK3Ga đFK3Gến nơi m3WN này, mXDUnệt Hx5Mchết điYqVM được.”

“Hảo hảYqVMo hảom3WN,” HùngYqVM tiêYqVMn sinXDUnh đápm3WN lời mYqVMang nàngFK3G FK3Gvào pHx5Mhòng ngủ,YqVM vXDUnui vẻFK3G rạHx5Mo rựXDUnc m3WNtìm ngườiHx5M Hx5Mđi cFK3Ghuẩn FK3Gbị bYqVMữa tYqVMối, Tiểu Điệpm3WN đm3WNã trởHx5M lại,Hx5M tXDUnrong lòngFK3G hXDUnắn thậFK3Gt sựFK3G làYqVM cm3WNao Hx5Mhứng a!

Nếm XDUnqua cơXDUnm chiềuFK3G, TiêYqVMu Tiêum3WN bắt đầHx5Mu lXDUno lắm3WNng, vịXDUn HùngFK3G tiYqVMên sinXDUnh nFK3Gày khônFK3Gg phảiFK3G lm3WNà dm3WNạng giFK3Gống Hìnhm3WN ThFK3Gất cm3WNhứ, vừa bưm3WNớc vFK3Gào m3WNcửa FK3Gđã Hx5Myêu cầFK3Gu Hx5Mthoát yFK3G, nếuHx5M nhưm3WN vậym3WN m3WNthì thảm.m3WN LYqVMàm saYqVMo bâYqVMy giờ?

Bỗng cửFK3Ga cHx5Mửa YqVMphòng bịm3WN m3WNđá XDUnvăng thô lỗ,Hx5M YqVMHùng tiFK3Gên sXDUninh vẻHx5M mặFK3Gt đángFK3G sFK3Gợ, nFK3Ggón FK3Gtay rắcHx5M rắFK3Gc m3WNrung độngXDUn FK3Gvào phònFK3Gg, cùng bHx5Man nXDUngày quảFK3G thựHx5Mc lm3WNà giốnXDUng m3WNnhư YqVMhai người.YqVM THx5Miêu FK3GTiêu kiXDUnnh YqVMhoảng, hảom3WN dọXDUna nXDUngười! Chẳng YqVMlẽ... chẳHx5Mng m3WNlẽ hắHx5Mn m3WNlà XDUnhai mặt?!

Vị XDUnHùng tiêm3WNn sim3WNnh bịHx5M YqVMcho m3WNlà Hx5Mhai mYqVMặt này âmXDUn hiểmm3WN nhìXDUnn nhìFK3Gn nXDUnàng sHx5Mau đHx5Mó XDUnkhóe miệngHx5M liYqVMệt rXDUna mFK3Gột nétXDUn cườiFK3G m3WNhung ác, “m3WNThoát y!”

Đúng m3WNlà FK3Gkhông cFK3Gó ýFK3G XDUntưởng gXDUnì YqVMmới mẻ... XFK3Gem m3WNra nm3WNam nhHx5Mân XDUnTống FK3GTriều m3WNđều chỉYqVM XDUnbiết nóm3WNi m3WNhai m3WNchữ “thoátm3WN y”YqVM. HYqVMay làm3WN nhóm m3WN người mHx5Muốn lHx5Mên giườXDUnng YqVMchỉ tm3WNhích nóXDUni hHx5Mai chXDUnữ nàyHx5M đầFK3Gu tiênYqVM? TiêuXDUn TiêuXDUn nuốtFK3G nước mim3WNếng, FK3Gcố gắngXDUn đánXDUnh giHx5Má HùngFK3G tiêYqVMn XDUnsinh gHx5Miống nhm3WNư hm3WNung XDUnthần áFK3Gc sáXDUnt trXDUnước mắHx5Mt, thân tm3WNhể bắXDUnt đầm3WNu phm3WNát runXDUn, nàngYqVM cũngm3WN khônm3WNg muốnYqVM m3WNcởi a.

Không chm3WNờ nàFK3Gng FK3Gphải pXDUnhản kYqVMháng lâYqVMu, cửa phòHx5Mng lầnm3WN thứXDUn Hx5Mhai lạiXDUn YqVMbị mFK3Gở rộngm3WN, lHx5Mại FK3Glà mộtHx5M HùngFK3G tim3WNên sHx5Minh nữaYqVM xXDUnuất hiệnm3WN. Tiêu TiXDUnêu càHx5Mng m3WNphát ngốcXDUn hơXDUnn nXDUnữa. KhYqVMông Hx5Mthể nàFK3Go, ngXDUnuyên laFK3Gi lXDUnà som3WNng sinhm3WN, cănXDUn bản Hx5Mkhông phảYqVMi lYqVMà cáYqVMi gìXDUn haFK3Gi mặtm3WN a.

Hùng tiHx5Mên sinm3WNh ôm3WNn hYqVMòa Hx5Mrất nhanFK3Gh che chFK3Gắn ởm3WN tFK3Grước mặtHx5M TiXDUnêu Tm3WNiêu, đốim3WN vớXDUni m3WNHùng tiYqVMên sinYqVMh huXDUnng áFK3Gc kêuHx5M tFK3Go, “ĐạiXDUn ca!”

Hùng hunXDUng FK3Gác nm3WNhìn nhìFK3Gn hFK3Gắn lạiFK3G nhìn nhìnYqVM TFK3Giêu TiFK3Gêu, trXDUnong mm3WNắt bắtFK3G đầuHx5M xuấYqVMt hiệm3WNn hoaXDUnng maFK3Gng, “TFK3Ghoát y...”

Còn FK3Gcởi nữaXDUn hả!!!!

“Đại tẩuHx5M FK3Gđã XDUnchết rồi!YqVM ĐYqVMại caYqVM! Huynh YqVMtỉnh lYqVMại đi!”.

Cái FK3Ggì. Hx5MĐại Hx5Mtẩu? ThoátHx5M XDUny hóHx5Ma XDUnra là đạim3WN tẩu...m3WN m3WNĐây lFK3Gà cáHx5Mi LYqVMogic gFK3Gì?! Chậm đã...YqVM ChFK3Gẳng lYqVMẽ lYqVMà YqVMnói, “FK3GThoát Y”Hx5M lm3WNà Hx5Mtên ngưm3WNời? KhônYqVMg XDUnthể nàHx5Mo... TrênHx5M đờFK3Gi này cm3WNó ngFK3Gười Hx5Mtên nYqVMhư YqVMvậy XDUnsao, cm3WNòn m3WNlà mm3WNột nữYqVM nYqVMhân?! TiêuXDUn TiêXDUnu YqVMbắt XDUnđầu lYqVMau mFK3Gồ hôi XDUn dữ dội.

Hùng ôFK3Gn hòaFK3G tm3WNiếp Hx5Mtục XDUnkêu laXDUn, thYqVMẳng đếnYqVM khFK3Gi HùngHx5M FK3Ghung m3WNác FK3Gbị kícXDUnh độngm3WN đến ngXDUnất điXDUn mXDUnới dừYqVMng lại,YqVM HắnHx5M ômm3WN lYqVMấy TiXDUnêu TiXDUnêu, vẻHx5M XDUnmặt tựXDUn YqVMtrách, dùFK3Gng ngữm3WN Hx5Mkhí vô YqVMcùng cóFK3G lỗiFK3G nYqVMói, “TaFK3G ngFK3Ghĩ bệnm3WNh FK3Gcủa đạm3WNi cHx5Ma đXDUnã tốtXDUn hơn,XDUn kYqVMhông ngXDUnhĩ tớFK3Gi... SaXDUnu này Hx5Mta FK3Gsẽ kFK3Ghông bỏHx5M lạiYqVM nàngm3WN mộXDUnt m3WNmình YqVMnữa. NFK3Gàng …XDUn kFK3Ghông cầnHx5M gm3WNiận ta.m3WN” Thm3WNấy TiêYqVMu TFK3Giêu gật đầum3WN, lúXDUnc nYqVMày HFK3Gùng ônYqVM hòaFK3G mớiXDUn điHx5M rm3WNa cửa.

Aiz, thậXDUnt sựFK3G lXDUnà FK3Gloạn thFK3Gất bYqVMát taoFK3G, tựYqVM m3WNnhiên xuấtYqVM hiệnFK3G haFK3Gi HùnFK3Gg YqVMtiên sinh,Hx5M còn cm3WNó XDUnnữ YqVMnhân đãm3WN chm3WNết Hx5Mtên lFK3Gà “Thom3WNát YHx5M” nXDUnữa, đXDUnúng m3WNlà FK3Gmột giXDUna đìYqVMnh kìFK3G quái.

Hùng ôFK3Gn Hx5Mhòa vừHx5Ma điFK3G chắcFK3G sẽXDUn khôm3WNng trFK3Gở vềHx5M sm3WNớm, XDUnTiêu m3WNTiêu km3WNhẩn trYqVMương hềXDUn hề đm3WNánh Hx5Mmột giấc,Hx5M thHx5Mực sợm3WN vạm3WNn nhm3WNất hFK3Gắn m3WNvừa điXDUn Hx5Mmà đãXDUn quam3WNy lm3WNại. ĐanFK3Gg nm3WNửa YqVMmê nửa tỉnh,FK3G đm3WNột nhiFK3Gên m3WNnàng nghHx5Me đưXDUnợc cYqVMó ngYqVMười nhẹXDUn gHx5Miọng khim3WNêu cửaFK3G XDUnsổ màHx5M vFK3Gào. Aizm3WN...Thật sự làYqVM đYqVMêm dXDUnài lắXDUnm FK3Gmộng mà.

Tiêu TiHx5Mêu hHx5Míp XDUnmắt XDUnlại, tỉnhHx5M tYqVMáo ngắYqVMm ngắmXDUn nXDUngười vXDUnừa đếFK3Gn, tốiYqVM đm3WNen nhưm3WN mực, FK3G thấy khôngFK3G rXDUnõ Hx5M- đâyFK3G lạiYqVM lm3WNà m3WNai nữaFK3G vậy.

“Giả ngủFK3G? Hx5MVẫn YqVMchưa chịuFK3G dm3WNậy.” m3WNThanh YqVMâm m3WNgià nHx5Mua vm3WNang lêm3WNn, lạnhXDUn băYqVMng băng, Hx5M Tiêu Tiêm3WNu bậm3WNt Hx5Mngười nghm3WNe lHx5Mời YqVMngồi dậy,XDUn hắFK3Gn khônHx5Mg m3WNphải cũYqVMng FK3Glà ngườFK3Gi m3WNtới giết YqVM nàng chứ.m3WN GầnXDUn Hx5Mđây sốm3WN nàngXDUn đúnm3WNg lYqVMà sm3WNố cm3WNon rệp,XDUn XDUnlúc nàoXDUn XDUncũng m3WNcó hắHx5Mc m3WNy nhâYqVMn đuổi FK3Ggiết, bXDUnất quáXDUn đâYqVMy lXDUnà lầnHx5M đầXDUnu tiêm3WNn trựFK3Gc tiYqVMếp YqVMnhìn thấy.

“Chưa hoànYqVM thàXDUnnh XDUnnhiệm vHx5Mụ, vìHx5M sFK3Gao YqVMlại Hx5Mtrở về?”

Nhiệm vụYqVM gì?FK3G NXDUnàng m3WNcũng khFK3Gông phảiFK3G m3WNVũ Đm3WNiệp thựHx5Mc sHx5Mự, Hx5Mai biHx5Mết chm3WNứ. TiêYqVMu Tiêu FK3G cúi YqVMđầu khm3WNông lHx5Mên tiHx5Mếng, nóHx5Mi gYqVMì cũHx5Mng saHx5Mi, tốtXDUn nhấXDUnt làYqVM khôngXDUn nói…

“Chủ nXDUnhân thm3WNực mấtFK3G hứng,FK3G nXDUnếu khôngHx5M phảiXDUn Hx5Mta thaFK3Gy nYqVMgươi chịFK3Gu YqVMtrách nHx5Mhiệm, ngươi cm3WNó tYqVMhể cYqVMòn sốngHx5M trHx5Mở vềYqVM sao!”

Vâng vângFK3G, ngươiHx5M lợiFK3G hại,m3WN ngưFK3Gơi vĩHx5M đYqVMại, nhưYqVMng Hx5Mta Hx5Mthật sựXDUn km3WNhông biếtm3WN nhiệm vụYqVM gì,XDUn thiệtYqVM Hx5Mlà, Hx5Mcũng khôm3WNng lộm3WN rHx5Ma tíXDUn XDUnẩn ýXDUn gì,FK3G tYqVMa m3WNcũng gấFK3Gp XDUna. Tim3WNêu TiXDUnêu không YqVMdám FK3Gnhìn hHx5Mắn, thẳngm3WN cúFK3Gi đầu,YqVM FK3Ggiữ iFK3Gm lặng.

Hắc YqVMy nhâm3WNn FK3Gthấy nHx5Màng khônYqVMg dámm3WN lêXDUnn tiếnXDUng, tiếpYqVM tm3WNục cm3WNhất vFK3Gấn, m3WN“Ngươi khôngXDUn phải m3WNlà XDUnđã yHx5Mêu tYqVMên kHx5Mia XDUnrồi chứ.”

Này... FK3GTên kFK3Gia tm3WNheo lXDUnời hắnYqVM khFK3Gông phảHx5Mi làHx5M chỉXDUn HìnhHx5M Tm3WNhất đi?Hx5M VũXDUn ĐiXDUnệp hình nhưYqVM chỉm3WN nXDUnói chuyệnHx5M vm3WNới mỗim3WN têYqVMn giam3WNn FK3Gnhân này,FK3G Hx5Mhẳn đúnXDUng làYqVM YqVMhắn đi.

“Không có,YqVM tHx5Ma khôngHx5M cóXDUn yêuHx5M XDUnhắn!” Trom3WNng thXDUniên hXDUnạ Hx5Mto XDUnlớn nhườXDUnng m3WNnày, têFK3Gn gian FK3Gnhân hXDUnư hXDUnỏng XDUnchán ghétFK3G nhFK3Gư vậyYqVM, nXDUnàng sẽHx5M thícm3WNh m3WNư? Ham3WN! Đầm3WNu óYqVMc m3WNnàng cHx5Mũng Hx5Mchưa cXDUnó hỏng nhaXDUn. BấFK3Gt m3WNquá, hắnHx5M lm3WNo lắngXDUn chHx5Mo nàFK3Gng nhưm3WN XDUnvậy... aizz…

“Ta tYqVMin ngươiYqVM khôm3WNng dHx5Mám. NgàYqVMy maHx5Mi trởYqVM vềHx5M HìnYqVMh phXDUnủ, ngươXDUni phảYqVMi m3WNbiết, khôngFK3G hoàn tYqVMhành Hx5Mnhiệm vụFK3G YqVMthì sẽYqVM pHx5Mhải trảXDUn giHx5Má. Nghm3WNe chưa.”

Trả gYqVMiá, khônHx5Mg phảiYqVM YqVMlà chếtm3WN saXDUno, tronFK3Gg phim3WNm ảnHx5Mh đềuHx5M nFK3Ghư YqVMvậy diễn.m3WN ChínXDUnh là khônYqVMg phm3WNải chỉm3WN mộtHx5M mìFK3Gnh YqVMnàng YqVMkhông hạm3WN tHx5Mhủ đFK3Gược, dm3WNù sHx5Mao Hx5Mnàng FK3Gcũng khônFK3Gg YqVMcó liênYqVM quan gìXDUn tớiYqVM chuyệnXDUn nàm3WNy. MàHx5M chỉHx5M sợm3WN nFK3Ggay cảHx5M XDUnVũ ĐiệXDUnp Hx5Mkia FK3Gcũng khôXDUnng hFK3Gạ thủm3WN đượcYqVM đi, nànXDUng tXDUna cHx5Mòn đangFK3G yHx5Mêu thảmHx5M têFK3Gn gHx5Mian FK3Gnhân kiXDUna kìFK3Ga. m3WNChắc hHx5Mẳn m3WNnàng tYqVMa đãYqVM ôm quyếYqVMt tâmFK3G Hx5Mthà chếtXDUn đểFK3G FK3Gđược ởYqVM bêFK3Gn cạnYqVMh m3WNhắn. ThXDUnật đHx5Máng thương.

Hắc YqVMy nhâHx5Mn thấyXDUn nYqVMàng lạim3WN khFK3Gông lênXDUn tiXDUnếng, đXDUnưa FK3Gtay bópFK3G chặtYqVM cHx5Mổ củaFK3G FK3Gnàng, “Đừng quFK3Gên bXDUnộ dạnm3WNg củaFK3G kẻYqVM phảnm3WN bộFK3Gi muốHx5Mn Hx5Mchết XDUnkhông đượcm3WN XDUnmà muốHx5Mn m3WNsống cũm3WNng kFK3Ghông xong. YqVMNgươi cHx5Mũng muốFK3Gn trởXDUn thHx5Mành mộFK3Gt thm3WNành viêYqVMn tronHx5Mg bọnYqVM chúnm3WNg sao?!”

Mười đạiXDUn khổFK3G hm3WNình YqVMtra XDUntấn MãnXDUn ThanYqVMh lYqVMập tứcFK3G tYqVMhoáng hiệnYqVM lXDUnên XDUntrong FK3Gđầu, Tiêu TiHx5Mêu YqVMvẫy tayHx5M, đầXDUnu lắcHx5M nhưFK3G trốngHx5M bHx5Mỏi, khHx5Mông cầXDUnn, nàYqVMng mớiXDUn m3WNkhông cầnXDUn tHx5Mìm tộm3WNi chịu! Bum3WNông taYqVMy! NàngXDUn khônHx5Mg hôYqVM hấpHx5M đưFK3Gợc! ỨớcHx5M gFK3Gì bâym3WN gHx5Miờ cYqVMó thểm3WN quXDUnay vềFK3G Hình XDUnphủ, lúcXDUn trướcFK3G nàXDUnng sẽXDUn khôngm3WN XDUnnên YqVMchạy trốn,Hx5M nFK3Gàng hốiHx5M hậm3WNn rồi.

Hắc YqVMy nFK3Ghân hừFK3G lạnhm3WN, Hx5Mlúc nFK3Gày mớFK3Gi bFK3Guông m3WNnàng m3WNra, mắm3WNt sắcYqVM liếcFK3G nHx5Màng mộtFK3G chút, vèHx5Mo mộm3WNt tiếnm3WNg, lạim3WN m3WNbay quHx5Ma cửaXDUn sổm3WN Hx5Mbiến mất.

Thật lXDUnà đángFK3G sợHx5M, XDUnra khỏHx5Mi HìnhXDUn phủHx5M, nàngm3WN nhYqVMư Hx5Mthế nàYqVMo ởYqVM Hx5Mđâu cũnHx5Mg khôngFK3G được XDUn an YqVMthân. YqVMTrong YqVMchốc látHx5M Hx5Mbị FK3GN tFK3Gên hắcm3WN m3WNy nhâm3WNn đuổYqVMi giếtHx5M, tXDUnrong chXDUnốc FK3Glát lạiXDUn xuất FK3G hiện tênYqVM hHx5Mắc YqVMy nFK3Ghân mHx5Muốn giếtm3WN nàngXDUn. NYqVMàng lHx5Mần nàym3WN sốXDUnng lFK3Gại cùYqVMng cáiXDUn chếtXDUn Hx5Mchỉ cách nhXDUnau tHx5Mrong ganHx5Mg tấc!m3WN ThHx5Mân pm3WNhận củaYqVM VXDUnũ ĐiHx5Mệp nHx5Mày cũngYqVM quYqVMá YqVMrắc rốiFK3G đi.

Aizz… ngàHx5My mXDUnai m3WNphải FK3Gtìm biệnFK3G m3WNpháp qXDUnuay vXDUnề Hìnhm3WN phủm3WN mớiFK3G được,YqVM hiHx5Mện YqVMtại nHx5Mgẫm lại nơFK3Gi đóm3WN qYqVMuả tXDUnhật lFK3Gà tYqVMhiên Hx5Mđường a…