You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngtfBWnJvshĩ tYs4wD2eaa làYs4wD2ea nurcVgười, khôtfBWnJvsng Ys4wD2eaphải cẩu.”

“Phải. NàurcVng nghĩtfBWnJvs kurcVhông sai.”

“Vậy tạiYs4wD2ea urcVsao ngươitfBWnJvs thờtfBWnJvsi thờYs4wD2eai khắcurcV Ys4wD2eakhắc đurcVều đYs4wD2eaem ttfBWnJvsa tfBWnJvsbuộc Ys4wD2eatại bênurcV urcVngười? TaYs4wD2ea muốn đurcVi tfBWnJvsra ngoàiYs4wD2ea chơi.”

Tiêu tfBWnJvsTiêu vôurcV cùnurcVg khôurcVng hàiurcV lòtfBWnJvsng! tfBWnJvsVì Ys4wD2eacái gìYs4wD2ea urcVmà nàngYs4wD2ea phảYs4wD2eai bồYs4wD2eai urcVtên giurcVan nurcVhân này ởYs4wD2ea trYs4wD2eaong hanYs4wD2eag ổurcV thưtfBWnJvs purcVhòng cảYs4wD2ea ngàytfBWnJvs vYs4wD2eaậy, nYs4wD2eagay curcVả turcVự dtfBWnJvso cũngtfBWnJvs kurcVhông có.

“Ta urcVlà urcVvì muốnurcV tốturcV chtfBWnJvso nurcVàng.” HìurcVnh Ys4wD2eaThất ngtfBWnJvsay curcVả đầuurcV cũnurcVg khôtfBWnJvsng ntfBWnJvsgẩng tfBWnJvsđầu lên, tiYs4wD2eaếp tfBWnJvstục urcVlàm viurcVệc củaYs4wD2ea hắurcVn. urcVKhông sợYs4wD2ea Ys4wD2eanhất vtfBWnJvsạn urcVchỉ urcVsợ vạnurcV nurcVhất, Ys4wD2eavì curcVái mạng ntfBWnJvshỏ ctfBWnJvsủa nurcVàng, vẫYs4wD2ean làurcV phảiurcV cẩntfBWnJvs thận.

Tức urcVchết ngườitfBWnJvs đurcVi đượtfBWnJvsc, ởYs4wD2ea đâurcVy surcVo vớiYs4wD2ea ởtfBWnJvs PhurcVú Ys4wD2eaQuý lâtfBWnJvsu tfBWnJvsthì curcVó khtfBWnJvsác gtfBWnJvsì nhauYs4wD2ea! Giống nhaurcVu đtfBWnJvsều urcVlà burcVị gtfBWnJvsiam lỏntfBWnJvsg! KhYs4wD2eai đótfBWnJvs ítYs4wD2ea nhtfBWnJvsất ởtfBWnJvs Ys4wD2eatrong phurcVạm vurcVi nurcVhất Ys4wD2eađịnh nàng mYs4wD2eauốn đurcVi Ys4wD2eathế nàtfBWnJvso tYs4wD2eahì Ys4wD2eacứ Ys4wD2eađi, muốYs4wD2ean urcVlàm cáurcVi gurcVì urcVthì làtfBWnJvsm cáurcVi đóurcV. NYs4wD2eahưng urcVhiện tạiYs4wD2ea lại thảmtfBWnJvs hạitfBWnJvs hơnurcV rấYs4wD2eat nhiềuYs4wD2ea, nurcVàng chỉurcV cYs4wD2eaó thểurcV Ys4wD2eaở btfBWnJvsên curcVạnh hắn!

“Hình TtfBWnJvshất, tYs4wD2eaa urcVchán gYs4wD2eahét ngươi.”

“Ừm, tYs4wD2eaa biếttfBWnJvs.” HìnurcVh ThtfBWnJvsất vẫnurcV urcVlà bộurcV dYs4wD2eaạng hờiYs4wD2ea hợturcV, mặcurcV kệYs4wD2ea urcVnàng tYs4wD2eaự nótfBWnJvsi tự nghe.

“Ngươi mYs4wD2eaỗi lầnurcV đềutfBWnJvs nóYs4wD2eai tốttfBWnJvs vớiYs4wD2ea tYs4wD2eaa, urcVđến kurcVhi tYs4wD2eaa hỏiurcV tfBWnJvslý dYs4wD2eao lYs4wD2eaại khôurcVng nói!”urcV Ys4wD2eaHắn coi nàntfBWnJvsg ltfBWnJvsà cátfBWnJvsi tfBWnJvsgì, SủngtfBWnJvs vật?urcV! Ys4wD2eaCon mắtYs4wD2ea đảotfBWnJvs qutfBWnJvsa mộttfBWnJvs vòngYs4wD2ea, TiêYs4wD2eau Ys4wD2eaTiêu Ys4wD2eacòn nói turcVhêm, “TYs4wD2eaa mYs4wD2eauốn đitfBWnJvs nhtfBWnJvsà cầu,Ys4wD2ea kYs4wD2eahông phảurcVi, nurcVhà tfBWnJvsvệ sinh.”

“Được. Ys4wD2eaTa Ys4wD2ealập turcVức đYs4wD2eai tfBWnJvslà ttfBWnJvsốt rồi.”

Không phurcVải chứ,urcV tfBWnJvschẳng tfBWnJvslẽ nàngYs4wD2ea điYs4wD2ea vYs4wD2eaệ sinurcVh Ys4wD2eamà hurcVắn cYs4wD2eaũng muốntfBWnJvs tfBWnJvsđi cùng?!Ys4wD2ea Ngất…

“Ta Ys4wD2eathấy ngươtfBWnJvsi tfBWnJvskhông Ys4wD2eanên đitfBWnJvs theurcVo ttfBWnJvsa, nhưurcV vậyurcV tYs4wD2eaa Ys4wD2easẽ tfBWnJvsthẹn thùYs4wD2eang, tfBWnJvsta curcVam đoan tfBWnJvs lập Ys4wD2eatức sẽYs4wD2ea trYs4wD2eaở ltfBWnJvsại, đượcYs4wD2ea rYs4wD2eaồi đượcYs4wD2ea tfBWnJvsrồi, curcVứ nhưtfBWnJvs urcVvậy.” PhấttfBWnJvs phấturcV taytfBWnJvs, cũntfBWnJvsg không thèmurcV nhurcVìn hắn,Ys4wD2ea Ys4wD2eaTiêu TitfBWnJvsêu urcVnhanh chónurcVg urcVmở cửtfBWnJvsa bỏtfBWnJvs chạy.

Hình ThấturcV đurcVang muYs4wD2eaốn đứngtfBWnJvs dậytfBWnJvs đuổitfBWnJvs ttfBWnJvsheo, nhYs4wD2eaưng tưởntfBWnJvsg tYs4wD2eaượng tfBWnJvsnàng urcVnói Ys4wD2easẽ thẹn thurcVùng, đànhtfBWnJvs urcVbất độtfBWnJvsng ngồurcVi đó.Ys4wD2ea TtfBWnJvsrong thờiYs4wD2ea urcVgian ngắtfBWnJvsn nhưYs4wD2ea vậy,Ys4wD2ea lurcVại ởtfBWnJvs trurcVong phủ, chắcYs4wD2ea ltfBWnJvsà sẽurcV khurcVông xurcVảy rurcVa urcVsự curcVố gìtfBWnJvs đâu.

Có đôitfBWnJvs khiurcV, sựurcV Ys4wD2eacố thườtfBWnJvsng độtYs4wD2ea ngtfBWnJvsột xYs4wD2eaảy urcVra vàotfBWnJvs lúYs4wD2eac Ys4wD2eata tfBWnJvskhông ngờtfBWnJvs nhấurcVt. Giống nhưYs4wD2ea hiurcVện Ys4wD2eatại, TiêYs4wD2eau TiYs4wD2eaêu đãYs4wD2ea nYs4wD2eaghênh ngtfBWnJvsang đtfBWnJvsứng bYs4wD2eaên ngoàiurcV tfBWnJvscửa Ys4wD2eaHình phủ.Ys4wD2ea Hừ,tfBWnJvs càng khôngurcV chtfBWnJvso phéurcVp nàYs4wD2eang Ys4wD2eatrốn, nàurcVng urcVliền trốntfBWnJvs Ys4wD2eacho tfBWnJvshắn xem!

Chà cYs4wD2eahà ctfBWnJvshà, mtfBWnJvsới điYs4wD2ea đượtfBWnJvsc chưaYs4wD2ea tfBWnJvsxa, bêurcVn ngườYs4wD2eai tfBWnJvsnàng đtfBWnJvsột ntfBWnJvshiên tYs4wD2eahoát rtfBWnJvsa Ys4wD2eaN tên hắctfBWnJvs Ys4wD2eay tfBWnJvsnhân, turcVay cầmYs4wD2ea ltfBWnJvsợi đtfBWnJvsao, urcVánh đurcVao tfBWnJvslóe ltfBWnJvsên tfBWnJvschói mắt.tfBWnJvs TiêurcVu TiêuYs4wD2ea ngâurcVy ngốc, nànurcVg cùngurcV tfBWnJvsbọn họurcV hẳnurcV lurcVà khtfBWnJvsông thùurcV đi.

Rút đYs4wD2eaao, muurcVốn chtfBWnJvsém xYs4wD2eauống ngườiYs4wD2ea urcVtrước murcVặt. HắurcVc tfBWnJvsy nhântfBWnJvs tfBWnJvsvung ttfBWnJvsay lên…

Nhưng đồnurcVg thờurcVi, mộtfBWnJvst thâurcVn ảnYs4wD2eah kháYs4wD2eac đãurcV ntfBWnJvshanh chóngtfBWnJvs bYs4wD2eaay urcVtới. tfBWnJvsTiêu TYs4wD2eaiêu chỉYs4wD2ea cảm thấurcVy hoYs4wD2eaa mắt,tfBWnJvs saYs4wD2eau đóurcV ngtfBWnJvsười đãurcV vữntfBWnJvsg vànurcVg urcVở ttfBWnJvsrên nóctfBWnJvs nhYs4wD2eaà. urcVNàng Ys4wD2eangẩng tfBWnJvsđầu nYs4wD2eahìn nhìn, diurcV? PhẩtfBWnJvsm NgtfBWnJvsuyệt. NgtfBWnJvsười Ys4wD2eanày ltfBWnJvsại từYs4wD2ea nYs4wD2eaơi nàourcV xuấurcVt Ys4wD2eahiện thếYs4wD2ea này?

Hắc Ys4wD2eay nYs4wD2eahân độngtfBWnJvs Ys4wD2eatác nhurcVất trí,urcV cYs4wD2eaũng ntfBWnJvshảy ltfBWnJvsên nócYs4wD2ea nhàtfBWnJvs. HtfBWnJvsai urcVbên lậYs4wD2eap tfBWnJvstức độnYs4wD2eag thủ. TtfBWnJvsất Ys4wD2eanhiên Ys4wD2eadưới vtfBWnJvsõ Ys4wD2eacông bYs4wD2eaất phtfBWnJvsàm củaYs4wD2ea PhẩmtfBWnJvs NguurcVyệt, urcVsau vYs4wD2eaài chiêurcVu burcVọn tfBWnJvshắc y nhântfBWnJvs Ys4wD2eakhông chếYs4wD2eat turcVhì cũnYs4wD2eag burcVị thươnurcVg. CtfBWnJvshờ hắctfBWnJvs Ys4wD2eay Ys4wD2eanhân tfBWnJvsvừa urcVrút tfBWnJvslui, hắYs4wD2ean lậptfBWnJvs tức buôngYs4wD2ea TitfBWnJvsêu urcVTiêu rurcVa, tfBWnJvsphân rõurcV giYs4wD2eaới tuyến.

Tiêu tfBWnJvsTiêu trầYs4wD2eam tưurcV urcVsuy tfBWnJvsđoán, hắYs4wD2eac urcVy nhurcVân ntfBWnJvsày đạiYs4wD2ea kháiYs4wD2ea làYs4wD2ea dYs4wD2eao chủurcV nhântfBWnJvs urcVcủa khối thânurcV tfBWnJvsthể nYs4wD2eaày rtfBWnJvsước lấyurcV đây.urcV CòYs4wD2ean PhẩYs4wD2eam NguyệtfBWnJvst, tfBWnJvshẳn lYs4wD2eaà vẫntfBWnJvs tfBWnJvsđang curcVhìm tfBWnJvsđắm trourcVng turcVrò chơi ttfBWnJvsheo tfBWnJvsdõi gìurcV đtfBWnJvsó, xáurcVc địnhYs4wD2ea tfBWnJvsHình ThấtYs4wD2ea Ys4wD2eacó purcVhải đệYs4wD2ea đệurcV tfBWnJvscủa hurcVắn htfBWnJvsay không.

“Không muốnurcV chết,urcV turcVốt nhấttfBWnJvs qutfBWnJvsay vtfBWnJvsề HìnhtfBWnJvs phủ.”tfBWnJvs PhẩmYs4wD2ea NguyệYs4wD2eat nóiYs4wD2ea xtfBWnJvsong xotfBWnJvsay người muốntfBWnJvs đi.

Tiêu TiYs4wD2eaêu thấyYs4wD2ea thếurcV Ys4wD2ealập tứcYs4wD2ea đuổiYs4wD2ea theYs4wD2eao giữtfBWnJvs chặurcVt tfBWnJvstay hắn,urcV “tfBWnJvs ĐurcVừng đitfBWnJvs vộurcVi, mang turcVa theo.”

Đùa urcVhả, nàngurcV chíYs4wD2eanh tfBWnJvslà kurcVhông muốYs4wD2ean sốngtfBWnJvs trotfBWnJvsng urcVHình phủurcV nữaYs4wD2ea nêYs4wD2ean mtfBWnJvsới chtfBWnJvsạy tfBWnJvsra ngoàitfBWnJvs. Trở Ys4wD2eavề? NurcVhư vậtfBWnJvsy urcVsao được!

Phẩm urcVNguyệt bởiurcV tfBWnJvsvì Ys4wD2eacử đYs4wD2eaộng Ys4wD2eacủa nurcVàng tfBWnJvsmà ctfBWnJvshấn đtfBWnJvsộng, vộitfBWnJvs vàngYs4wD2ea bỏYs4wD2ea tatfBWnJvsy rYs4wD2eaa, urcVlông mày nhănurcV lạiYs4wD2ea. urcV“Xin tựtfBWnJvs trọng.”

Vâng vâng,urcV TYs4wD2eaiêu TtfBWnJvsiêu gậttfBWnJvs đầu,Ys4wD2ea urcV“Huynh cũnYs4wD2eag khôngtfBWnJvs nurcVên bỏurcV lạiurcV turcVa a.”

Những lờiYs4wD2ea urcVnày tfBWnJvslại urcVkhiến tfBWnJvscho tfBWnJvsmặt hắnurcV curcVàng nhănYs4wD2ea nhtfBWnJvsó htfBWnJvsơn urcVnữa, “XurcVin –tfBWnJvs TựtfBWnJvs – Trọng!”

Lại tfBWnJvslà tựYs4wD2ea turcVrọng, hắnYs4wD2ea khôYs4wD2eang cònurcV từurcV kháurcVc hả?urcV! “tfBWnJvsTa nurcVói tfBWnJvsrồi, tfBWnJvsta khYs4wD2eaông thểYs4wD2ea trở vYs4wD2eaề được.”

Không thể?tfBWnJvs CYs4wD2eahính Ys4wD2eamình murcVới vYs4wD2eaừa đếYs4wD2ean nơiYs4wD2ea đâytfBWnJvs cònYs4wD2ea khôngYs4wD2ea quáYs4wD2ea qutfBWnJvsen thuurcVộc, nữYs4wD2ea tYs4wD2eaử này lurcVại khôtfBWnJvsng tfBWnJvsbiết cótfBWnJvs qYs4wD2eauan hệurcV tfBWnJvsgì vớiYs4wD2ea urcVHình pYs4wD2eahủ, “CùngYs4wD2ea Ys4wD2eata khôntfBWnJvsg Ys4wD2eaquan hệ.”

“Có quatfBWnJvsn hệYs4wD2ea, đươYs4wD2eang nhiêntfBWnJvs cóurcV quaYs4wD2ean hệ.tfBWnJvs TurcVa vừaurcV bịYs4wD2ea HìnYs4wD2eah tfBWnJvsphủ đuổYs4wD2eai việc,Ys4wD2ea màYs4wD2ea huynhurcV mới rồYs4wD2eai urcVlại Ys4wD2eacứu urcVta mộtYs4wD2ea tfBWnJvsmạng. TYs4wD2eaa đtfBWnJvsây tuYs4wD2eay rằtfBWnJvsng khtfBWnJvsông đọcurcV quurcVa urcVsách vở,tfBWnJvs nhYs4wD2eaưng cũng btfBWnJvsiết urcVtri âtfBWnJvsn đồYs4wD2ea báourcV. ChYs4wD2eao nênYs4wD2ea, âurcVn côYs4wD2eang, hurcVuynh hãYs4wD2eay chtfBWnJvso urcVta urcVcơ htfBWnJvsội urcVđược Ys4wD2eaphục vụurcV bên cạntfBWnJvsh tfBWnJvshuynh, urcVhảo hảurcVo Ys4wD2eabáo đátfBWnJvsp hurcVuynh điurcV.” Ys4wD2eaMặc kYs4wD2eaệ, cótfBWnJvs thểYs4wD2ea Ys4wD2eađi tYs4wD2eaheo tYs4wD2eahì phảiurcV cYs4wD2eaố gắng tfBWnJvs đến cùng.

“Bọn họurcV vYs4wD2eaì urcVsao phảtfBWnJvsi giếturcV ngươiurcV?” urcVMột tỳYs4wD2ea nurcVữ btfBWnJvsình thườngurcV tạiYs4wD2ea satfBWnJvso Ys4wD2ealại kétfBWnJvso đến nhiềtfBWnJvsu cYs4wD2eaao thurcVủ Ys4wD2eanhư vurcVậy, urcVthân phậYs4wD2ean củtfBWnJvsa urcVnàng nhtfBWnJvsất địYs4wD2eanh kYs4wD2eahông đurcVơn giản.

“Ta làtfBWnJvsm Ys4wD2easao biết.urcV CòntfBWnJvs khônYs4wD2eag urcVhiểu tfBWnJvsra stfBWnJvsao Ys4wD2eacả thtfBWnJvsì bọnurcV chúYs4wD2eang đYs4wD2eaã tớtfBWnJvsi urcVrồi, urcVta hồntfBWnJvs nhiên thiệnYs4wD2ea lurcVương ngâYs4wD2eay urcVthơ, dángtfBWnJvs tfBWnJvsvẻ khôngYs4wD2ea giốtfBWnJvsng ngườiYs4wD2ea ktfBWnJvsết turcVhù kếurcVt tfBWnJvsoán bạiurcV hoYs4wD2eaại, tám pYs4wD2eahần tfBWnJvslà nhậnurcV lầmurcV người.”tfBWnJvs TurcVự thổiYs4wD2ea Ys4wD2eaphồng bảnurcV thâYs4wD2ean mYs4wD2eaột phenurcV, Ys4wD2eađem vurcVấn đềtfBWnJvs thổi sạch,Ys4wD2ea hắYs4wD2ean chắctfBWnJvs tfBWnJvssẽ khurcVông quurcVan tâtfBWnJvsm tfBWnJvschuyện củaurcV nàtfBWnJvsng đâu.

Nghĩ urcVnghĩ, PhẩurcVm NgutfBWnJvsyệt urcVlại nurcVhìn Ys4wD2eanàng tfBWnJvschằm curcVhằm Ys4wD2eanửa tfBWnJvsngày, tạmurcV tfBWnJvsthời mặYs4wD2eac kệYs4wD2ea nàng urcVlà aiYs4wD2ea, đYs4wD2eaã làurcV ngườiYs4wD2ea củaYs4wD2ea HìnhurcV phurcVủ, đurcVối vớitfBWnJvs sựurcV tìnhurcV bênurcV trYs4wD2eaong urcVchắc cũYs4wD2eang biết Ys4wD2ea ít nurcVhiều, cũYs4wD2eang đỡtfBWnJvs tfBWnJvsmất cônYs4wD2eag Ys4wD2eahắn tfBWnJvsphải tựurcV tìmurcV hiểu,urcV “ĐitfBWnJvs thôi.”

Sao tựYs4wD2ea nhiênurcV Ys4wD2ealại dễtfBWnJvs nóYs4wD2eai chuurcVyện vậYs4wD2eay? LtfBWnJvsúc trướcurcV bởurcVi tfBWnJvsvì TurcVụ BảYs4wD2eao lYs4wD2eaà đệYs4wD2ea đệtfBWnJvs của hurcVắn, ltfBWnJvsần Ys4wD2eanày tfBWnJvslại ltfBWnJvsà bởurcVi vìurcV tfBWnJvssao? TiêuurcV TurcViêu ktfBWnJvsỳ quáurcVi ngắYs4wD2eam ntfBWnJvsgắm hắnYs4wD2ea, chắcYs4wD2ea chắnYs4wD2ea là hắurcVn urcVcó mụtfBWnJvsc đurcVích urcVgì đây.

Nhưng TiêutfBWnJvs TurcViêu ktfBWnJvshông biếurcVt rYs4wD2eaằng, bởiurcV vurcVì cYs4wD2eahuyện nàngYs4wD2ea curcVhạy urcVtrốn mtfBWnJvsà giờYs4wD2ea phút nàyurcV Ys4wD2eaHình phủurcV đanYs4wD2eag gYs4wD2eaà baYs4wD2eay chóurcV chạtfBWnJvsy. HìnYs4wD2eah TurcVhất lYs4wD2eaật tuntfBWnJvsg Ys4wD2eatoàn bộtfBWnJvs HìYs4wD2eanh phủtfBWnJvs urcVmà vẫn khônYs4wD2eag thấtfBWnJvsy bYs4wD2eaóng dáYs4wD2eang ctfBWnJvsủa urcVnàng, trênurcV mặtYs4wD2ea đãYs4wD2ea xuurcVất hiệntfBWnJvs tuyệtYs4wD2ea Ys4wD2eavọng, điềurcVu hắnurcV lo ltfBWnJvsắng đãYs4wD2ea xảyYs4wD2ea rtfBWnJvsa. urcVTứ điệnYs4wD2ea hạurcV vìtfBWnJvs đảmurcV bảoYs4wD2ea qtfBWnJvsuá khứYs4wD2ea củaurcV hắYs4wD2ean khôYs4wD2eang bịYs4wD2ea ngườurcVi khtfBWnJvsác biết được,urcV rốturcV cụcurcV tfBWnJvsđối vớurcVi tfBWnJvsnàng xuấturcV thủ.

Cho nênYs4wD2ea, tfBWnJvsN nYs4wD2eagày surcVau, burcVởi Ys4wD2eavì urcVchạy trốntfBWnJvs turcVhành côYs4wD2eang vốtfBWnJvsn nêntfBWnJvs vutfBWnJvsi vYs4wD2eaui vẻYs4wD2ea vẻurcV thì Ys4wD2eangười urcVnào đtfBWnJvsó lạitfBWnJvs vurcVẻ mặttfBWnJvs buồtfBWnJvsn urcVbực, btfBWnJvsắt đầuurcV hốiurcV hậurcVn quyYs4wD2eaết địnhtfBWnJvs curcVủa curcVhính tfBWnJvsmình. Chắc hẳYs4wD2ean lúcYs4wD2ea nàytfBWnJvs tfBWnJvsHình ThấturcV Ys4wD2eađang tfBWnJvslo lắntfBWnJvsg ctfBWnJvsho nàurcVng, durcVù Ys4wD2easao nàtfBWnJvsng urcVcũng Ys4wD2ealà urcVlão bà Ys4wD2ea của Ys4wD2eangười tYs4wD2eaa, đươngtfBWnJvs nhiêurcVn khYs4wD2eaông tYs4wD2eahể khoáurcVi hoạYs4wD2eat nhưYs4wD2ea trước.

Không burcViết mìurcVnh tfBWnJvslúc ấtfBWnJvsy tạtfBWnJvsi urcVsao lạiYs4wD2ea Ys4wD2eacảm turcVhấy đYs4wD2eai thurcVeo PhurcVẩm NguyệtYs4wD2ea làtfBWnJvs chuyện tfBWnJvs tốt chứ.urcV NgYs4wD2eaười ntfBWnJvsày trừurcV bỏYs4wD2ea đYs4wD2eaứng urcVở kYs4wD2eahách tfBWnJvsđiếm thìtfBWnJvs ltfBWnJvsà đYs4wD2eai tfBWnJvsdo tYs4wD2eahám urcVHình phủ,urcV cYs4wD2eaó mỗi haiurcV địatfBWnJvs điểtfBWnJvsm ấyurcV baurcVy quurcVa baurcVy lạurcVi, cYs4wD2eahán nurcVản urcVtới ctfBWnJvsực điểm.

Nhàm Ys4wD2eachán nurcVhất urcVchính là,urcV còtfBWnJvsn phYs4wD2eaải Ys4wD2eakể lạiurcV churcVo hắnurcV nYs4wD2eaghe thờurcVi gurcVian làmtfBWnJvs việcYs4wD2ea và nghỉurcV nYs4wD2eagơi củtfBWnJvsa HìnhtfBWnJvs TtfBWnJvshất, tfBWnJvsthói quYs4wD2eaen sitfBWnJvsnh tfBWnJvshoạt urcVsinh tfBWnJvshoạt urcVthường ngYs4wD2eaày củYs4wD2eaa hắnYs4wD2ea raurcV sao. tfBWnJvsThân ảnhtfBWnJvs urcVtên Ys4wD2eagian nYs4wD2eahân nàyurcV litfBWnJvsên ttfBWnJvsục lắctfBWnJvs lYs4wD2eaư tfBWnJvstrong đầutfBWnJvs nàngtfBWnJvs, muốntfBWnJvs quêYs4wD2ean trurcVong chốc láYs4wD2eat curcVũng khôngtfBWnJvs được.

Có Ys4wD2eađiều aurcVn ủiYs4wD2ea dYs4wD2eauy nhấtfBWnJvst chíYs4wD2eanh ltfBWnJvsà hắYs4wD2eac tfBWnJvsy nhâurcVn lạitfBWnJvs Ys4wD2eatới urcVhai lYs4wD2eaần nữaYs4wD2ea, đòitfBWnJvs giếtYs4wD2ea đòi chYs4wD2eaém vurcVô cùYs4wD2eang nYs4wD2eaáo urcVnhiệt, khiếurcVn urcVkiếp urcVsống tỳYs4wD2ea urcVnữ bYs4wD2eauồn tẻtfBWnJvs củYs4wD2eaa nànYs4wD2eag courcVi ntfBWnJvshư cóurcV thêm nurcViềm vui.

Hai ngàtfBWnJvsy nàyurcV, átfBWnJvsnh mắtfBWnJvst PhurcVẩm NgYs4wD2eauyệt nhìtfBWnJvsn urcVnàng curcVó điểYs4wD2eam Ys4wD2eakhông gYs4wD2eaiống tfBWnJvstrước. Chắc Ys4wD2ea hắn curcVũng Ys4wD2eabiết nurcVàng làtfBWnJvs ltfBWnJvsão urcVbà cYs4wD2eaủa HìnhYs4wD2ea ThấturcV rồi,tfBWnJvs nhưngtfBWnJvs kYs4wD2eaì quurcVái urcVlà mtfBWnJvsột urcVngười đứnYs4wD2eag đắn nhưtfBWnJvs hắnurcV Ys4wD2eatại sYs4wD2eaao lạiurcV khôurcVng đeYs4wD2eam nànurcVg đuổitfBWnJvs Ys4wD2eavề HìurcVnh phủ,urcV dYs4wD2eaù tfBWnJvsnói thếtfBWnJvs nurcVào nàng cũngYs4wD2ea làYs4wD2ea Ys4wD2eaem dYs4wD2eaâu củaurcV tfBWnJvshắn nha.

“Này, urcVgia, hurcVuynh đừtfBWnJvsng nhìnurcV tfBWnJvsta nhtfBWnJvsư vậy,urcV urcVta tfBWnJvssợ a.”

Phẩm NguyệYs4wD2eat dờitfBWnJvs átfBWnJvsnh mắttfBWnJvs, qutfBWnJvsay vurcVề Ys4wD2eaphía bàtfBWnJvsn cơm.

Tiêu urcVTiêu sờurcV sờYs4wD2ea htfBWnJvsai má,tfBWnJvs turcVrên tfBWnJvsmặt mìurcVnh hẳntfBWnJvs Ys4wD2ealà khônurcVg ctfBWnJvsó curcVái tfBWnJvsgì urcVkì Ys4wD2ealạ điurcV. Cái têntfBWnJvs PtfBWnJvshẩm Ys4wD2eaNguyệt nàytfBWnJvs Ys4wD2eacàng ngàytfBWnJvs càngurcV quái.Ys4wD2ea NànurcVg cầmYs4wD2ea tfBWnJvslấy tfBWnJvsmột cáiYs4wD2ea urcVđùi gurcVà, không thèmYs4wD2ea đYs4wD2eaể ýtfBWnJvs tfBWnJvshình tượngYs4wD2ea murcVà cắntfBWnJvs lotfBWnJvsạn lYs4wD2eaên ltfBWnJvsại đưtfBWnJvsa tớitfBWnJvs cáiurcV nhìurcVn khurcVó hiểtfBWnJvsu urcVcủa hắn, thiurcVệt lurcVà, lYs4wD2eaàm hạiurcV nàngtfBWnJvs cYs4wD2eahẳng ctfBWnJvsảm thtfBWnJvsấy urcVngon urcVmiệng nữa.

“Gia, huurcVynh ănYs4wD2ea đi,tfBWnJvs đừngtfBWnJvs cóYs4wD2ea nhtfBWnJvsìn turcVa mYs4wD2eaãi thế.”Ys4wD2ea LàmurcV nàngYs4wD2ea Ys4wD2eamuốn bỏtfBWnJvs củaurcV mYs4wD2eaà chạy lấyurcV người.

“Tiểu tfBWnJvsĐiệp!” BỗngurcV urcVnhiên murcVột đạiurcV thurcVanh âurcVm tfBWnJvsvang lên.

Tiêu TYs4wD2eaiêu nYs4wD2eahanh ctfBWnJvshóng quYs4wD2eaay đầutfBWnJvs lạiYs4wD2ea thurcVì tfBWnJvsnhìn thYs4wD2eaấy mộtfBWnJvst naurcVm nurcVhân turcVo lớntfBWnJvs trông giốngurcV Ys4wD2eanhư mộttfBWnJvs cYs4wD2eaon gấuurcV đtfBWnJvsang bướYs4wD2eac nhanYs4wD2eah điurcV đếnYs4wD2ea trướcYs4wD2ea mặturcV nYs4wD2eaàng, nhâurcVn tiệntfBWnJvs ôurcVm chặtfBWnJvst lấy nàngYs4wD2ea gàYs4wD2eao lêtfBWnJvsn, “RurcVốt cuộcurcV turcVa đãurcV tìmtfBWnJvs urcVđược nàng,urcV vYs4wD2eai phYs4wD2eau urcVrất nhớtfBWnJvs nàYs4wD2eang a.”

Vi phutfBWnJvs? CtfBWnJvsái gìurcV vYs4wD2eai purcVhu! “VịYs4wD2ea nàyurcV, HùngtfBWnJvs tYs4wD2eaiên sYs4wD2eainh, turcVa ntfBWnJvsghĩ tfBWnJvsta khurcVông biếturcV ngươi, xinurcV đừnYs4wD2eag lYs4wD2eaàm loạnYs4wD2ea btfBWnJvsám Ys4wD2eavíu quYs4wD2eaan hệtfBWnJvs a.tfBWnJvs” ThậurcVt ltfBWnJvsà đángYs4wD2ea sợ,Ys4wD2ea khtfBWnJvsông ngờtfBWnJvs urcVVũ ĐurcViệp ntfBWnJvsày lại Ys4wD2eacó mộttfBWnJvs lãurcVo cônYs4wD2eag urcVnhư vậy,tfBWnJvs tfBWnJvskia HìurcVnh ThấttfBWnJvs thurcVì sao?.

Hùng tiYs4wD2eaên stfBWnJvsinh thảtfBWnJvs lurcVỏng htfBWnJvsùng chưtfBWnJvsởng, trêYs4wD2ean mặtYs4wD2ea urcVvẻ xấYs4wD2eau hổtfBWnJvs, “LàurcV tYs4wD2eaa khurcVông tốt, nYs4wD2eaàng đừngurcV tYs4wD2eaức giYs4wD2eaận, cùngurcV tYs4wD2eaa Ys4wD2eavề nhàurcV đưurcVợc tfBWnJvskhông? TtfBWnJvsa sYs4wD2eaau Ys4wD2eanày sẽurcV khYs4wD2eaông baYs4wD2eao gurcViờ urcV… phát tfBWnJvscáu linurcVh urcVtinh nYs4wD2eaữa, turcVa nYs4wD2eahất địnhYs4wD2ea sẽYs4wD2ea hảoYs4wD2ea hurcVảo đốiYs4wD2ea đãiYs4wD2ea vurcVới nàng.”

“Ha urcVha... Này.Ys4wD2ea.. churcVúng tYs4wD2eaa chậmtfBWnJvs rãiurcV thươngurcV lượngYs4wD2ea đtfBWnJvsi, ngưYs4wD2eaơi trướctfBWnJvs tYs4wD2eaiên turcVhả ta xYs4wD2eauống dướiurcV đượcurcV khôtfBWnJvsng, urcVha hatfBWnJvs...” TurcViêu Ys4wD2eaTiêu nhanYs4wD2eah urcVchóng qtfBWnJvsuay đầurcVu lạtfBWnJvsi urcVcầu cứu, cứtfBWnJvsu tYs4wD2eaa atfBWnJvs, tfBWnJvsPhẩm Nguyệt...

Di? NgưtfBWnJvsời tfBWnJvsđâu? tfBWnJvsA …ÔngurcV tYs4wD2earời đánhYs4wD2ea cYs4wD2eahết nàngtfBWnJvs đitfBWnJvs! urcVVì cáitfBWnJvs gtfBWnJvsì cứYs4wD2ea đếntfBWnJvs thờitfBWnJvs khắc nguyYs4wD2ea urcVhiểm cầtfBWnJvsn htfBWnJvsắn ttfBWnJvshì hắtfBWnJvsn lạiurcV biurcVến murcVất ctfBWnJvshứ! HắnurcV tfBWnJvscó phurcVải làurcV ntfBWnJvsam nhYs4wD2eaân khôurcVng a!Ys4wD2ea Thực qtfBWnJvsuá đánurcVg, Ys4wD2eacứ Ys4wD2eanhư vậytfBWnJvs đemYs4wD2ea nànYs4wD2eag nétfBWnJvsm churcVo Ys4wD2eamột courcVn gYs4wD2eaấu! TurcVên PurcVhẩm NguyệtfBWnJvst Ys4wD2eanày tfBWnJvsso với HìnhYs4wD2ea ThấYs4wD2eat tfBWnJvslà mộtYs4wD2ea tYs4wD2eaên Ys4wD2eagian nhânurcV hơnurcV nhtfBWnJvsiều! NàngtfBWnJvs nhìYs4wD2ean lầurcVm Ys4wD2eahắn rồi!

Tiêu TiYs4wD2eaêu ltfBWnJvsiều mạngYs4wD2ea đạptfBWnJvs urcVchân lunurcVg tungtfBWnJvs, urcV“Ta khôurcVng biếttfBWnJvs ngươi,Ys4wD2ea ntfBWnJvsgươi tránh raurcV. TtfBWnJvsa khôngYs4wD2ea phảYs4wD2eai urcVlà VũYs4wD2ea Điệp,tfBWnJvs turcVa hurcVọ Tiêu.”

“Nàng đừnYs4wD2eag tfBWnJvsnóng urcVgiận, Ys4wD2eata nYs4wD2eahận ltfBWnJvsỗi rồiYs4wD2ea ctfBWnJvsòn chYs4wD2eaưa đượcurcV saurcVo, ttfBWnJvsha tfBWnJvsthứ churcVo Ys4wD2eavi phu ltfBWnJvsần nurcVày tfBWnJvsđi.” LờYs4wD2eai nurcVói củurcVa hắYs4wD2ean thựcurcV cảmYs4wD2ea động.

“Không ktfBWnJvshông, urcVta thurcVật stfBWnJvsự kYs4wD2eahông biếtfBWnJvst ngưYs4wD2eaơi!” ThấytfBWnJvs urcVcó khôngtfBWnJvs tfBWnJvsít ngưurcVời urcVvây xem, TiêuurcV TiêurcVu urcVlập tYs4wD2eaức tìmurcV Ys4wD2eaxin gitfBWnJvsúp đurcVỡ, “CứutfBWnJvs mtfBWnJvsạng Ys4wD2eaa, hắYs4wD2ean cốurcV chấYs4wD2eap bắtfBWnJvst tfBWnJvsnạt curcVon gátfBWnJvsi đàng hoàng!”

Vốn đantfBWnJvsg hứngtfBWnJvs tYs4wD2eahú quurcVan surcVát haYs4wD2eai ngườurcVi, nghtfBWnJvse tfBWnJvsnàng vừaurcV nYs4wD2eaói, mourcVi ngườiYs4wD2ea Ys4wD2ealập tức hànhtfBWnJvs độngtfBWnJvs nhấturcV Ys4wD2eatrí quaurcVy đầutfBWnJvs điurcV, bọnYs4wD2ea hắtfBWnJvsn khôntfBWnJvsg thấytfBWnJvs đượcYs4wD2ea, cáitfBWnJvs gìtfBWnJvs cũYs4wD2eang khôngtfBWnJvs thấy đưurcVợc. DùngtfBWnJvs cơYs4wD2eam ăntfBWnJvs cơm,urcV gọitfBWnJvs mtfBWnJvsón ănYs4wD2ea tfBWnJvsgọi móurcVn Ys4wD2eaăn. urcVVừa rồiYs4wD2ea cYs4wD2eaó tfBWnJvsphát stfBWnJvsinh ctfBWnJvsái urcVgì sao…?

A, khurcVông phYs4wD2eaải đâutfBWnJvs. NhữngurcV ngườitfBWnJvs urcVnày urcVsao lạiYs4wD2ea nhưYs4wD2ea vtfBWnJvsậy urcVchứ. TiYs4wD2eaêu TYs4wD2eaiêu ngốc rụng,tfBWnJvs burcVị HùurcVng tiênurcV sintfBWnJvsh xuurcVất Ys4wD2eara tfBWnJvskhí tfBWnJvslực urcVkhiêng lêurcVn vaurcVi giYs4wD2eaống nhurcVư turcVúi gạoYs4wD2ea rồi Ys4wD2eaném urcVvào tronurcVg xurcVe ngựa.

Dọc ttfBWnJvsheo đườngurcV điurcV, urcVHùng tYs4wD2eaiên siurcVnh urcVdùng hếttfBWnJvs khảtfBWnJvs nYs4wD2eaăng nYs4wD2eaói turcVốt ltfBWnJvsấy lònYs4wD2eag nàng, urcV chính urcVlà urcVhình tượnurcVg củaurcV murcVột tênYs4wD2ea naYs4wD2eam tửtfBWnJvs tfBWnJvssi tình.urcV NgYs4wD2eaay cảurcV Ys4wD2eanàng nurcVghe đượcurcV cũnurcVg bịurcV cảm độnYs4wD2eag ltfBWnJvsiên tục.urcV NurcVguyên laYs4wD2eai HùngurcV tiêtfBWnJvsn stfBWnJvsinh urcVlà mộtYs4wD2ea naYs4wD2eam nYs4wD2eahân tốturcV tfBWnJvsnhư vậyurcV. Ys4wD2eaVũ Điệp nàytfBWnJvs curcVó churcVồng tốtYs4wD2ea đếnurcV thế,tfBWnJvs nYs4wD2eahư tfBWnJvsthế Ys4wD2eanào lạYs4wD2eai urcVcòn hồYs4wD2eang hạntfBWnJvsh xuấYs4wD2eat tưurcVờng, chYs4wD2eaạy tới urcV làm turcViểu thiếYs4wD2eap tfBWnJvscủa HìnhYs4wD2ea Ys4wD2eaThất cYs4wD2eahứ! ThậttfBWnJvs stfBWnJvsự ltfBWnJvsà tYs4wD2eaham lurcVam quYs4wD2eaá mà.

“Tiểu urcVĐiệp tfBWnJvsnàng tfBWnJvsxem, mtfBWnJvsỗi nurcVgày ttfBWnJvsa đềutfBWnJvs curcVho ngườiurcV laurcVu ctfBWnJvshà urcVbảo bốitfBWnJvs củatfBWnJvs nàngtfBWnJvs, thực sạchtfBWnJvs sYs4wD2eaẽ đi,urcV cùYs4wD2eang vurcVới urcVlúc nurcVàng trưurcVớc ktfBWnJvshi đitfBWnJvs kYs4wD2eahông hềtfBWnJvs khácurcV nhaurcVu đâuYs4wD2ea.” Hùng Ys4wD2ea tiên siurcVnh cYs4wD2eaầm chặurcVt lấurcVy tatfBWnJvsy nàngYs4wD2ea, Ys4wD2easắc mặttfBWnJvs vurcVui mừngurcV hỏitfBWnJvs tfBWnJvshan, “HurcViện tạurcVi nàngYs4wD2ea đã trởtfBWnJvs Ys4wD2ealại, cótfBWnJvs caYs4wD2eao hứntfBWnJvsg nhìYs4wD2ean quurcVa murcVột churcVút không?”

Không ttfBWnJvshể nào…!!!!

Cả căYs4wD2ean phòngurcV này.Ys4wD2ea.. đềuYs4wD2ea làtfBWnJvs HurcVình Thất?!

Tuy Ys4wD2earằng urcVxem rurcVa tfBWnJvsmặt vẫurcVn còYs4wD2ean rấtYs4wD2ea noYs4wD2ean tfBWnJvsnớt, nhưurcVng thtfBWnJvsật lYs4wD2eaà hắn!Ys4wD2ea NurcVhìn nhìntfBWnJvs lạc khoảurcVn dướiurcV mỗiurcV bứcYs4wD2ea vẽYs4wD2ea. TrờiYs4wD2ea ạ!urcV NtfBWnJvshiều bứcYs4wD2ea họatfBWnJvs tfBWnJvsnhư tfBWnJvsvậy, lạurcVi đềuurcV làtfBWnJvs tfBWnJvsdo VtfBWnJvsũ ĐtfBWnJvsiệp kiaurcV tự vurcVẽ! CYs4wD2eahỉ sợurcV VũYs4wD2ea ĐiurcVệp nYs4wD2eaày đtfBWnJvsã yêtfBWnJvsu Ys4wD2eatha thiurcVết tênYs4wD2ea gYs4wD2eaian nhâurcVn kiYs4wD2eaa Ys4wD2earồi. “Này...”

“Ta biếttfBWnJvs nàngYs4wD2ea lạiurcV nghĩurcV tớitfBWnJvs trướcYs4wD2ea kia,Ys4wD2ea” HùntfBWnJvsg tiêurcVn sYs4wD2eainh sờtfBWnJvs surcVờ tóYs4wD2eac củatfBWnJvs nàurcVng, nói, “NhYs4wD2eaưng đừYs4wD2eang tiYs4wD2eaếp tụcYs4wD2ea thươngurcV tâmtfBWnJvs, tfBWnJvsmuội muộiurcV nàntfBWnJvsg nếYs4wD2eau biYs4wD2eaết nànurcVg lYs4wD2eao tfBWnJvslắng như vậYs4wD2eay, cYs4wD2eahắc chtfBWnJvsắn surcVẽ rấtYs4wD2ea urcVhạnh phúc.”

Ách, cáiurcV gurcVì Ys4wD2eamuội muội?urcV KhóYs4wD2eae mYs4wD2eaiệng TurcViêu TiêuYs4wD2ea urcVco rúmurcV. NYs4wD2eahìn nhìntfBWnJvs Hùng tiYs4wD2eaên stfBWnJvsinh, htfBWnJvsắn kYs4wD2eahông urcVphải Ys4wD2ealà Ys4wD2eađem HtfBWnJvsình ThtfBWnJvsất trởtfBWnJvs turcVhành muộitfBWnJvs muộitfBWnJvs urcVVũ ĐiệpYs4wD2ea chứ. Ys4wD2eaNàng lurcVặng lẽtfBWnJvs cYs4wD2eahảy rtfBWnJvsa haYs4wD2eai giọturcV murcVồ hôi.

Xin hắn…tfBWnJvs Ys4wD2eaTuy rtfBWnJvsằng bộYs4wD2ea dạngtfBWnJvs củaYs4wD2ea Hình TtfBWnJvshất Ys4wD2easo vớitfBWnJvs nữtfBWnJvs Ys4wD2eanhân còurcVn xitfBWnJvsnh đYs4wD2eaẹp htfBWnJvsơn, nurcVhưng htfBWnJvsắn tfBWnJvslà Ys4wD2eanam nhâYs4wD2ean châtfBWnJvsn cYs4wD2eahính tfBWnJvsa tfBWnJvs– Là tìnhYs4wD2ea urcVđịch củtfBWnJvsa ngươiYs4wD2ea đó!Ys4wD2ea TYs4wD2eaiêu TiêtfBWnJvsu Ys4wD2eabắt đầuYs4wD2ea cYs4wD2eaó đYs4wD2eaiểm urcVđồng tìnhtfBWnJvs urcVvới cotfBWnJvsn gurcVấu sYs4wD2eai tình nàyYs4wD2ea, nàngurcV urcVvỗ vỗtfBWnJvs urcVbờ vaYs4wD2eai củaurcV hắntfBWnJvs, urcV“Không cóYs4wD2ea, ngươitfBWnJvs yurcVên Ys4wD2eatâm, tfBWnJvsta Ys4wD2eakhông cóurcV thương tâm.”

Hùng ttfBWnJvsiên sitfBWnJvsnh ltfBWnJvsại làtfBWnJvs vurcVẻ mặtYs4wD2ea kích động,tfBWnJvs “NàurcVng kYs4wD2eahông cầnurcV gitfBWnJvsả vờ,urcV nàntfBWnJvsg urcVcảm thurcVấy đtfBWnJvsau lYs4wD2eaòng urcVthì turcVa curcVũng cảmYs4wD2ea thấytfBWnJvs đau tfBWnJvs lòng, tfBWnJvsta lYs4wD2eao lắnYs4wD2eag ctfBWnJvsho nàngYs4wD2ea làurcV tYs4wD2eaa nguyệntfBWnJvs ý.”Ys4wD2ea ThurcVật tốturcV quá,Ys4wD2ea TiểutfBWnJvs ĐurcViệp tfBWnJvsđã tfBWnJvsnghĩ tớitfBWnJvs cảm thụurcV củaYs4wD2ea htfBWnJvsắn rồYs4wD2eai sao.

“Khụ!” VịtfBWnJvs HùtfBWnJvsng tiêntfBWnJvs siYs4wD2eanh nàtfBWnJvsy đantfBWnJvsg kích độngYs4wD2ea Ys4wD2eacái gìYs4wD2ea thế,urcV “NgươurcVi đểYs4wD2ea chYs4wD2eao Ys4wD2eata nghỉurcV ngtfBWnJvsơi mYs4wD2eaột lát,Ys4wD2ea ttfBWnJvsa mớYs4wD2eai urcVvừa đếnurcV nơi nàytfBWnJvs, mệttfBWnJvs chếturcV đYs4wD2eai được.”

“Hảo hảoYs4wD2ea hảo,tfBWnJvs” HùurcVng tiêYs4wD2ean sinYs4wD2eah đáp lờiYs4wD2ea tfBWnJvsmang nurcVàng urcVvào phònYs4wD2eag ngtfBWnJvsủ, Ys4wD2eavui vẻYs4wD2ea rạourcV rựcYs4wD2ea tfBWnJvstìm ngtfBWnJvsười điurcV chutfBWnJvsẩn tfBWnJvsbị bữaurcV tốiurcV, Tiểu urcVĐiệp đãtfBWnJvs trtfBWnJvsở lại,urcV tronurcVg urcVlòng hắnurcV thurcVật tfBWnJvssự tfBWnJvslà Ys4wD2eacao htfBWnJvsứng a!

Nếm qutfBWnJvsa cơmtfBWnJvs ctfBWnJvshiều, TitfBWnJvsêu TYs4wD2eaiêu burcVắt đầu lurcVo lắng,tfBWnJvs vịYs4wD2ea HtfBWnJvsùng tiênurcV sYs4wD2eainh ntfBWnJvsày khôtfBWnJvsng phảurcVi làtfBWnJvs durcVạng giốngtfBWnJvs HtfBWnJvsình tfBWnJvsThất chứYs4wD2ea, vừa tfBWnJvsbước Ys4wD2eavào cửaurcV đYs4wD2eaã yYs4wD2eaêu urcVcầu thtfBWnJvsoát urcVy, nếuurcV nhưtfBWnJvs Ys4wD2eavậy tYs4wD2eahì thảm.urcV LurcVàm Ys4wD2easao tfBWnJvsbây giờ?

Bỗng cửYs4wD2eaa cửatfBWnJvs phòngYs4wD2ea bịYs4wD2ea đurcVá văngurcV thYs4wD2eaô lỗ, HùnurcVg tiêntfBWnJvs siurcVnh vẻYs4wD2ea mặturcV đángtfBWnJvs sợYs4wD2ea, ngtfBWnJvsón taYs4wD2eay rắctfBWnJvs rắtfBWnJvsc ruYs4wD2eang độngYs4wD2ea vàourcV phòngYs4wD2ea, cùng bantfBWnJvs urcVngày urcVquả thựcurcV làtfBWnJvs giốntfBWnJvsg Ys4wD2eanhư htfBWnJvsai người.tfBWnJvs TiêtfBWnJvsu TiêuYs4wD2ea tfBWnJvskinh hYs4wD2eaoảng, hảoYs4wD2ea tfBWnJvsdọa ngurcVười! Chẳng lẽ...Ys4wD2ea chẳnurcVg lẽtfBWnJvs hắnurcV tfBWnJvslà Ys4wD2eahai mặt?!

Vị HùnurcVg tiêtfBWnJvsn stfBWnJvsinh Ys4wD2eabị ctfBWnJvsho làurcV htfBWnJvsai mặt nàytfBWnJvs âmurcV hiểurcVm Ys4wD2eanhìn nhìYs4wD2ean nàntfBWnJvsg saurcVu urcVđó khóurcVe miệngtfBWnJvs liYs4wD2eaệt rtfBWnJvsa mtfBWnJvsột Ys4wD2eanét tfBWnJvscười huurcVng ác,tfBWnJvs “Thoát y!”

Đúng làurcV kYs4wD2eahông urcVcó urcVý tưởnurcVg gurcVì mớiYs4wD2ea mẻ... urcVXem rYs4wD2eaa natfBWnJvsm nhânYs4wD2ea TốngurcV TYs4wD2eariều đềurcVu urcVchỉ biurcVết nótfBWnJvsi hatfBWnJvsi chữYs4wD2ea “thYs4wD2eaoát y”.urcV HatfBWnJvsy làtfBWnJvs nhótfBWnJvsm người muốnYs4wD2ea tfBWnJvslên giYs4wD2eaường chtfBWnJvsỉ turcVhích nYs4wD2eaói hurcVai cYs4wD2eahữ nYs4wD2eaày đầuYs4wD2ea tYs4wD2eaiên? Ys4wD2eaTiêu TiêuYs4wD2ea nuốurcVt nước miếng,urcV ctfBWnJvsố urcVgắng Ys4wD2eađánh giátfBWnJvs HùnYs4wD2eag tiYs4wD2eaên sYs4wD2eainh giốngurcV nYs4wD2eahư hunYs4wD2eag tYs4wD2eahần tfBWnJvsác sYs4wD2eaát trướurcVc mắt, thânYs4wD2ea thểtfBWnJvs bắturcV urcVđầu Ys4wD2eaphát rurcVun, urcVnàng tfBWnJvscũng khôngurcV mYs4wD2eauốn Ys4wD2eacởi a.

Không tfBWnJvschờ nàtfBWnJvsng phảiurcV phtfBWnJvsản khántfBWnJvsg lâu, cửatfBWnJvs phòngtfBWnJvs lầYs4wD2ean thtfBWnJvsứ urcVhai lạYs4wD2eai bịtfBWnJvs mởtfBWnJvs rộYs4wD2eang, lạitfBWnJvs lurcVà urcVmột urcVHùng titfBWnJvsên sYs4wD2eainh Ys4wD2eanữa xuấtYs4wD2ea hiện. TiêuYs4wD2ea tfBWnJvsTiêu cànYs4wD2eag pYs4wD2eahát ngurcVốc hơYs4wD2ean nữYs4wD2eaa. KhYs4wD2eaông thểurcV nào,urcV nguYs4wD2eayên lYs4wD2eaai làurcV surcVong sYs4wD2eainh, căn bảnYs4wD2ea kYs4wD2eahông phurcVải tfBWnJvslà urcVcái gurcVì haYs4wD2eai mặttfBWnJvs a.

Hùng tfBWnJvstiên Ys4wD2easinh tfBWnJvsôn hurcVòa rấtYs4wD2ea nhanurcVh che chắnYs4wD2ea ởurcV tYs4wD2earước mặttfBWnJvs Ys4wD2eaTiêu TYs4wD2eaiêu, đốiurcV urcVvới HùngurcV tYs4wD2eaiên siYs4wD2eanh urcVhung áctfBWnJvs kêutfBWnJvs turcVo, “ĐạitfBWnJvs ca!”

Hùng huntfBWnJvsg Ys4wD2eaác nhìYs4wD2ean nhìurcVn hắurcVn tfBWnJvslại nhìn nhìYs4wD2ean TtfBWnJvsiêu TtfBWnJvsiêu, trourcVng mắturcV bắturcV tfBWnJvsđầu xtfBWnJvsuất hurcViện Ys4wD2eahoang matfBWnJvsng, “Ys4wD2eaThoát y...”

Còn cởiurcV Ys4wD2eanữa hả!!!!

“Đại tẩuYs4wD2ea đtfBWnJvsã churcVết tfBWnJvsrồi! urcVĐại urcVca! Huynh Ys4wD2eatỉnh lạurcVi đi!”.

Cái gìurcV. ĐurcVại tẩu?tfBWnJvs ThoátYs4wD2ea Ys4wD2eay htfBWnJvsóa rtfBWnJvsa là urcVđại tẩu.urcV.. urcVĐây lYs4wD2eaà cáurcVi urcVLogic gì?! ChậtfBWnJvsm đã...Ys4wD2ea ChtfBWnJvsẳng tfBWnJvslẽ urcVlà nói,Ys4wD2ea “urcVThoát YtfBWnJvs” tfBWnJvslà têntfBWnJvs tfBWnJvsngười? KhYs4wD2eaông thYs4wD2eaể nàoYs4wD2ea... TrêntfBWnJvs đời nàytfBWnJvs urcVcó ngườitfBWnJvs urcVtên tfBWnJvsnhư vậyYs4wD2ea saoYs4wD2ea, cònYs4wD2ea lurcVà mộtfBWnJvst ntfBWnJvsữ tfBWnJvsnhân?! TiêutfBWnJvs TiêtfBWnJvsu bắttfBWnJvs đầutfBWnJvs laYs4wD2eau murcVồ hôi tfBWnJvsdữ dội.

Hùng ônurcV tfBWnJvshòa tiếpurcV tụctfBWnJvs Ys4wD2eakêu tfBWnJvsla, thẳntfBWnJvsg đurcVến Ys4wD2eakhi HurcVùng hYs4wD2eaung Ys4wD2eaác bịYs4wD2ea kíurcVch Ys4wD2eađộng đến ngấurcVt điurcV mớtfBWnJvsi dừnYs4wD2eag tfBWnJvslại, HtfBWnJvsắn urcVôm lấytfBWnJvs TiêYs4wD2eau TiYs4wD2eaêu, vẻurcV Ys4wD2eamặt urcVtự tráctfBWnJvsh, dùntfBWnJvsg ngYs4wD2eaữ kYs4wD2eahí vô cùngurcV cótfBWnJvs lỗiurcV Ys4wD2eanói, Ys4wD2ea“Ta Ys4wD2eanghĩ bệnurcVh urcVcủa đạiYs4wD2ea curcVa đurcVã tốYs4wD2eat hYs4wD2eaơn, khônurcVg nYs4wD2eaghĩ tfBWnJvstới... SaurcVu này turcVa sẽurcV urcVkhông Ys4wD2eabỏ lạiurcV nàngurcV mộturcV tfBWnJvsmình nữatfBWnJvs. urcVNàng …Ys4wD2ea Ys4wD2eakhông tfBWnJvscần giYs4wD2eaận ta.”tfBWnJvs ThấyurcV TtfBWnJvsiêu Tiêu gtfBWnJvsật đurcVầu, lúurcVc nàtfBWnJvsy HùngYs4wD2ea ôYs4wD2ean hòurcVa mớiurcV điYs4wD2ea urcVra cửa.

Aiz, thYs4wD2eaật surcVự Ys4wD2ealà lYs4wD2eaoạn thấttfBWnJvs bátfBWnJvst urcVtao, turcVự nhiêurcVn xuurcVất urcVhiện haurcVi HùtfBWnJvsng tiêtfBWnJvsn sinh, urcV còn Ys4wD2eacó urcVnữ nhânYs4wD2ea đãYs4wD2ea churcVết tênurcV lurcVà “ThoáturcV Y”tfBWnJvs nữaYs4wD2ea, urcVđúng làurcV mộtYs4wD2ea Ys4wD2eagia đìnurcVh urcVkì quái.

Hùng ônYs4wD2ea hòurcVa vừurcVa điurcV chắurcVc sẽYs4wD2ea khôntfBWnJvsg trởtfBWnJvs vềtfBWnJvs sớYs4wD2eam, Ys4wD2eaTiêu urcVTiêu khYs4wD2eaẩn tYs4wD2earương hềYs4wD2ea hurcVề đánh murcVột giấurcVc, thtfBWnJvsực sợYs4wD2ea vtfBWnJvsạn Ys4wD2eanhất hắnurcV vừurcVa urcVđi tfBWnJvsmà Ys4wD2eađã qtfBWnJvsuay ltfBWnJvsại. ĐanYs4wD2eag nửaurcV Ys4wD2eamê nửa tỉnhtfBWnJvs, độtYs4wD2ea tfBWnJvsnhiên tfBWnJvsnàng nghYs4wD2eae đượcurcV Ys4wD2eacó ngườtfBWnJvsi nhẹtfBWnJvs giọngYs4wD2ea khiYs4wD2eaêu cửaurcV sổtfBWnJvs Ys4wD2eamà vàYs4wD2eao. Aiz...Ys4wD2eaThật sự làYs4wD2ea đurcVêm dàtfBWnJvsi ltfBWnJvsắm mộngurcV mà.

Tiêu TurcViêu hípurcV murcVắt lạYs4wD2eai, tỉnhYs4wD2ea turcVáo ngắmYs4wD2ea nYs4wD2eagắm ngurcVười urcVvừa đến,urcV tốiYs4wD2ea đetfBWnJvsn nhưurcV mtfBWnJvsực, thấy khôYs4wD2eang rtfBWnJvsõ urcV- tfBWnJvsđây lạiYs4wD2ea làtfBWnJvs atfBWnJvsi nYs4wD2eaữa vậy.

“Giả ngủurcV? VẫnurcV curcVhưa chịYs4wD2eau dYs4wD2eaậy.” ThanurcVh urcVâm gtfBWnJvsià urcVnua vantfBWnJvsg lênYs4wD2ea, tfBWnJvslạnh urcVbăng băng, TiêuurcV TYs4wD2eaiêu urcVbật urcVngười ngtfBWnJvshe lờiYs4wD2ea ngồYs4wD2eai dtfBWnJvsậy, hắntfBWnJvs khtfBWnJvsông phảitfBWnJvs curcVũng Ys4wD2ealà ngườiYs4wD2ea tớiYs4wD2ea giết nàngtfBWnJvs Ys4wD2eachứ. GầnYs4wD2ea đâyurcV tfBWnJvssố nurcVàng đúngurcV làYs4wD2ea surcVố curcVon rYs4wD2eaệp, lútfBWnJvsc tfBWnJvsnào cũnYs4wD2eag ctfBWnJvsó htfBWnJvsắc tfBWnJvsy nhurcVân đuổi gtfBWnJvsiết, bấttfBWnJvs Ys4wD2eaquá đurcVây Ys4wD2ealà lầntfBWnJvs Ys4wD2eađầu tYs4wD2eaiên trựurcVc tiếpurcV nhurcVìn thấy.

“Chưa hoànYs4wD2ea Ys4wD2eathành nhiYs4wD2eaệm vụYs4wD2ea, vìYs4wD2ea surcVao lạtfBWnJvsi trởurcV về?”

Nhiệm urcVvụ Ys4wD2eagì? NàYs4wD2eang curcVũng khurcVông phảYs4wD2eai VurcVũ ĐiệpYs4wD2ea Ys4wD2eathực sựtfBWnJvs, Ys4wD2eaai biếurcVt Ys4wD2eachứ. TiêurcVu Tiêu tfBWnJvs cúi đầuurcV khtfBWnJvsông lênurcV tiếnYs4wD2eag, nóurcVi gìYs4wD2ea cYs4wD2eaũng Ys4wD2easai, tốYs4wD2eat nYs4wD2eahất làYs4wD2ea kYs4wD2eahông nói…

“Chủ nYs4wD2eahân turcVhực mấturcV hứntfBWnJvsg, nếurcVu Ys4wD2eakhông phảitfBWnJvs tfBWnJvsta thYs4wD2eaay ngưurcVơi curcVhịu urcVtrách nhiệm,tfBWnJvs ngươi cótfBWnJvs thểurcV cònYs4wD2ea sYs4wD2eaống Ys4wD2eatrở vềtfBWnJvs sao!”

Vâng vângtfBWnJvs, ngưurcVơi lợiYs4wD2ea hạiYs4wD2ea, ngươiYs4wD2ea Ys4wD2eavĩ Ys4wD2eađại, nhưngYs4wD2ea urcVta thậurcVt stfBWnJvsự khôngYs4wD2ea biYs4wD2eaết nhiệmtfBWnJvs vụ gtfBWnJvsì, thiệtYs4wD2ea là,tfBWnJvs tfBWnJvscũng khôntfBWnJvsg ltfBWnJvsộ rtfBWnJvsa tíurcV ẩnurcV ýurcV gìtfBWnJvs, tYs4wD2eaa cũngtfBWnJvs gYs4wD2eaấp aurcV. TiêYs4wD2eau tfBWnJvsTiêu khônurcVg dám nhìntfBWnJvs hắtfBWnJvsn, urcVthẳng urcVcúi đầurcVu, giữYs4wD2ea tfBWnJvsim lặng.

Hắc Ys4wD2eay urcVnhân urcVthấy nàtfBWnJvsng kYs4wD2eahông urcVdám lYs4wD2eaên tiurcVếng, Ys4wD2eatiếp ttfBWnJvsục chấttfBWnJvs vurcVấn, “NtfBWnJvsgươi không phảurcVi làYs4wD2ea đãurcV tfBWnJvsyêu têYs4wD2ean kYs4wD2eaia rồurcVi chứ.”

Này... urcVTên ktfBWnJvsia theurcVo lYs4wD2eaời tfBWnJvshắn khYs4wD2eaông phảiurcV Ys4wD2ealà curcVhỉ Ys4wD2eaHình tfBWnJvsThất Ys4wD2eađi? urcVVũ ĐiệurcVp hình nhưYs4wD2ea chYs4wD2eaỉ nóiYs4wD2ea chuyurcVện vớiurcV mỗiYs4wD2ea tYs4wD2eaên Ys4wD2eagian nhântfBWnJvs nYs4wD2eaày, Ys4wD2eahẳn đúYs4wD2eang làtfBWnJvs hắYs4wD2ean đi.

“Không curcVó, tYs4wD2eaa Ys4wD2eakhông urcVcó yurcVêu hắn!Ys4wD2ea” TrYs4wD2eaong thurcViên htfBWnJvsạ tfBWnJvsto lớnYs4wD2ea nhườngYs4wD2ea nàYs4wD2eay, ttfBWnJvsên gian nurcVhân hurcVư hỏngYs4wD2ea urcVchán ghYs4wD2eaét nhurcVư Ys4wD2eavậy, tfBWnJvsnàng stfBWnJvsẽ thíurcVch tfBWnJvsư? Ys4wD2eaHa! ĐầuurcV ótfBWnJvsc nàngurcV cũntfBWnJvsg chYs4wD2eaưa có hỏntfBWnJvsg nurcVha. urcVBất urcVquá, hắnYs4wD2ea lYs4wD2eao lắngYs4wD2ea cYs4wD2eaho nànurcVg nhưurcV tfBWnJvsvậy... aizz…

“Ta ttfBWnJvsin ngươitfBWnJvs kurcVhông urcVdám. NgàyurcV Ys4wD2eamai trYs4wD2eaở vtfBWnJvsề HìnhYs4wD2ea phủurcV, tfBWnJvsngươi phảiurcV biếttfBWnJvs, không tfBWnJvs hoàn ttfBWnJvshành urcVnhiệm Ys4wD2eavụ Ys4wD2eathì sẽtfBWnJvs tfBWnJvsphải Ys4wD2eatrả giá.tfBWnJvs NgYs4wD2eahe chưa.”

Trả gtfBWnJvsiá, kurcVhông ptfBWnJvshải Ys4wD2ealà urcVchết satfBWnJvso, trurcVong tfBWnJvsphim ảnYs4wD2eah đềuurcV nhtfBWnJvsư urcVvậy Ys4wD2eadiễn. ChínhYs4wD2ea là khôngtfBWnJvs pYs4wD2eahải tfBWnJvschỉ tfBWnJvsmột mìnhYs4wD2ea nàYs4wD2eang kurcVhông hạurcV thủurcV đưtfBWnJvsợc, urcVdù urcVsao nYs4wD2eaàng cũtfBWnJvsng khôtfBWnJvsng ctfBWnJvsó urcVliên quan gìYs4wD2ea turcVới chutfBWnJvsyện này.urcV MYs4wD2eaà chỉYs4wD2ea sợtfBWnJvs Ys4wD2eangay Ys4wD2eacả Ys4wD2eaVũ tfBWnJvsĐiệp ktfBWnJvsia cũngYs4wD2ea tfBWnJvskhông hạYs4wD2ea ttfBWnJvshủ đưtfBWnJvsợc đi, urcVnàng tYs4wD2eaa còtfBWnJvsn đtfBWnJvsang yêYs4wD2eau tfBWnJvsthảm tYs4wD2eaên giatfBWnJvsn nYs4wD2eahân kiurcVa kìaurcV. ChắcurcV tfBWnJvshẳn nàngtfBWnJvs tYs4wD2eaa đãurcV ôm quyếturcV tfBWnJvstâm ttfBWnJvshà chếturcV đểurcV đượcurcV tfBWnJvsở tfBWnJvsbên cạnYs4wD2eah hYs4wD2eaắn. ThậtYs4wD2ea urcVđáng thương.

Hắc urcVy tfBWnJvsnhân Ys4wD2eathấy nàurcVng tfBWnJvslại tfBWnJvskhông lênurcV ttfBWnJvsiếng, đưaurcV Ys4wD2eatay tfBWnJvsbóp churcVặt cổtfBWnJvs củaYs4wD2ea nàng, “ĐừnurcVg Ys4wD2eaquên bộYs4wD2ea dạnurcVg củYs4wD2eaa kẻtfBWnJvs phảurcVn bộitfBWnJvs muốnYs4wD2ea urcVchết khôntfBWnJvsg đượcurcV màYs4wD2ea muốtfBWnJvsn sốngtfBWnJvs cũnYs4wD2eag không urcVxong. NgưtfBWnJvsơi Ys4wD2eacũng mutfBWnJvsốn tYs4wD2earở urcVthành urcVmột thurcVành viêntfBWnJvs trurcVong bọnYs4wD2ea chúurcVng sao?!”

Mười đYs4wD2eaại kurcVhổ hìnhurcV tfBWnJvstra tấnurcV Ys4wD2eaMãn ThantfBWnJvsh lậpYs4wD2ea tứcurcV thoángurcV hiệntfBWnJvs lêtfBWnJvsn tronYs4wD2eag đầurcVu, TiêuurcV Tiêu vẫurcVy turcVay, đầuYs4wD2ea lắcurcV nhtfBWnJvsư trốnurcVg bỏi,tfBWnJvs ktfBWnJvshông cầnurcV, ntfBWnJvsàng mớiurcV tfBWnJvskhông cầnYs4wD2ea tìurcVm tội chịu!urcV BuôngYs4wD2ea taYs4wD2eay! Ys4wD2eaNàng khurcVông Ys4wD2eahô hurcVấp được!Ys4wD2ea ỨurcVớc gurcVì bâyurcV gitfBWnJvsờ cótfBWnJvs Ys4wD2eathể qutfBWnJvsay vYs4wD2eaề Hình Ys4wD2ea phủ, lúurcVc trưtfBWnJvsớc nurcVàng stfBWnJvsẽ khôngurcV urcVnên chạytfBWnJvs trốntfBWnJvs, ntfBWnJvsàng urcVhối hurcVận rồi.

Hắc Ys4wD2eay urcVnhân hừtfBWnJvs Ys4wD2ealạnh, lúurcVc Ys4wD2eanày mtfBWnJvsới buôngtfBWnJvs nànurcVg rurcVa, mắYs4wD2eat sYs4wD2eaắc liếurcVc nànurcVg mộYs4wD2eat chút, urcV vèo murcVột tiếYs4wD2eang, tfBWnJvslại urcVbay tfBWnJvsqua cửatfBWnJvs sổurcV urcVbiến mất.

Thật làtfBWnJvs đánYs4wD2eag sợ,urcV tfBWnJvsra khỏiYs4wD2ea Ys4wD2eaHình purcVhủ, nàntfBWnJvsg nYs4wD2eahư thếtfBWnJvs nàourcV Ys4wD2eaở đâYs4wD2eau cũYs4wD2eang khôngurcV urcVđược an ttfBWnJvshân. Ys4wD2eaTrong chốtfBWnJvsc lYs4wD2eaát bịtfBWnJvs Ys4wD2eaN tYs4wD2eaên hắcurcV Ys4wD2eay nYs4wD2eahân đtfBWnJvsuổi gitfBWnJvsết, trourcVng chốcurcV láurcVt lạurcVi xuất hitfBWnJvsện tênYs4wD2ea hắcYs4wD2ea urcVy nhânYs4wD2ea muốnYs4wD2ea gtfBWnJvsiết urcVnàng. NàntfBWnJvsg urcVlần nàytfBWnJvs sốntfBWnJvsg ltfBWnJvsại curcVùng cátfBWnJvsi chếYs4wD2eat tfBWnJvschỉ cách nurcVhau troYs4wD2eang gaurcVng tfBWnJvstấc! ThântfBWnJvs phậnYs4wD2ea urcVcủa VYs4wD2eaũ ĐiệpYs4wD2ea nàYs4wD2eay cũngurcV quYs4wD2eaá rắcYs4wD2ea rốiYs4wD2ea đi.

Aizz… ngurcVày murcVai phảiYs4wD2ea tìmtfBWnJvs biệnYs4wD2ea urcVpháp qurcVuay vềtfBWnJvs HìntfBWnJvsh phủYs4wD2ea mớitfBWnJvs đượctfBWnJvs, hYs4wD2eaiện tạiurcV ngẫm tfBWnJvslại urcVnơi tfBWnJvsđó quảYs4wD2ea thậturcV lurcVà thiêntfBWnJvs đườngtfBWnJvs a…