You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta KQ2xnghĩ 5WLRta lmgnqà Y8Rongười, khmgnqông 5WLRphải cẩu.”

“Phải. NY8Roàng KQ2xnghĩ kmgnqhông sai.”

“Vậy tsZK3ại sKQ2xao ngươmgnqi thờisZK3 thờKQ2xi khắc5WLR khắcY8Ro đmgnqều đKQ2xem 5WLRta buôKQ2x̣c tại5WLR mgnqbên ngườsZK3i? Ta muốnKQ2x sZK3đi Y8Rora Y8Rongoài chơi.”

Tiêu TiêuKQ2x 5WLRvô cùmgnqng khôngsZK3 mgnqhài lòn5WLRg! VìKQ2x sZK3cái KQ2xgì mà5WLR nàngsZK3 phảiKQ2x mgnqbồi tênmgnq giaY8Ron nhân nàyY8Ro ởmgnq trY8Roong sZK3hang ổmgnq thY8Roư phòsZK3ng cả5WLR ngàY8Roy v5WLRậy, nmgnqgay cảmgnq tựY8Ro KQ2xdo cũngmgnq khôY8Rong có.

“Ta làmgnq vì5WLR Y8Romuốn tốt5WLR sZK3cho nà5WLRng.” HìnY8Roh TsZK3hất ng5WLRay cảmgnq đầuKQ2x csZK3ũng kh5WLRông ngẩng5WLR đầu l5WLRên, ti5WLRếp tụsZK3c làmKQ2x vKQ2xiệc sZK3của sZK3hắn. KhôngKQ2x smgnqợ mgnqnhất vạnY8Ro sZK3chỉ s5WLRợ vạnY8Ro nhất,KQ2x vsZK3ì KQ2xcái mạng nhỏKQ2x Y8Rocủa nà5WLRng, vẫ5WLRn làKQ2x phảiKQ2x cẩmgnqn thận.

Tức chết5WLR 5WLRngười sZK3đi được,KQ2x ở5WLR đây5WLR mgnqso vớimgnq ởKQ2x PhúY8Ro Qumgnqý lmgnqâu thmgnqì có5WLR khácsZK3 gY8Roì nhau! GiốKQ2xng nmgnqhau đềumgnq là5WLR bị5WLR giaKQ2xm lỏngY8Ro! Kh5WLRi đóKQ2x ísZK3t nhấtY8Ro ở5WLR sZK3trong phạmY8Ro v5WLRi nhấtsZK3 mgnqđịnh nàngY8Ro muốn đsZK3i thY8Roế nào5WLR th5WLRì c5WLRứ Y8Rođi, 5WLRmuốn Y8Rolàm c5WLRái gsZK3ì thìsZK3 l5WLRàm cámgnqi đó.KQ2x Nmgnqhưng hiện5WLR tmgnqại lại mgnqthảm hạmgnqi hơY8Ron rấ5WLRt nhiều5WLR, Y8Ronàng ch5WLRỉ cY8Roó thểsZK3 mgnqở bênY8Ro 5WLRcạnh hắn!

“Hình ThấtsZK3, tsZK3a cháY8Ron ghmgnqét ngươi.”

“Ừm, mgnqta bi5WLRết.” HìnhKQ2x T5WLRhất vsZK3ẫn lKQ2xà bộY8Ro dạn5WLRg hKQ2xời hợmgnqt, mặ5WLRc kệmgnq nànmgnqg tự5WLR Y8Ronói tự nghe.

“Ngươi mỗmgnqi lầnY8Ro đềuY8Ro nóY8Roi tKQ2xốt Y8Rovới tKQ2xa, đếnY8Ro mgnqkhi t5WLRa mgnqhỏi 5WLRlý KQ2xdo lạiKQ2x Y8Rokhông nói!”KQ2x Hắn coiKQ2x nà5WLRng lmgnqà cY8Roái gì,5WLR Sủngmgnq v5WLRật?! sZK3Con mắKQ2xt đảoKQ2x quY8Roa mY8Roột vònY8Rog, TiêY8Rou TiêsZK3u còKQ2xn nmgnqói thêm, KQ2x“Ta m5WLRuốn đmgnqi nhàsZK3 cmgnqầu, khôngsZK3 ph5WLRải, nhàsZK3 KQ2xvệ sinh.”

“Được. sZK3Ta lậKQ2xp tsZK3ức đmgnqi lmgnqà tốtKQ2x rồi.”

Không pY8Rohải ch5WLRứ, chY8Roẳng lsZK3ẽ nKQ2xàng đsZK3i vệKQ2x sinY8Roh màY8Ro hắmgnqn cmgnqũng muốn5WLR 5WLRđi cùnY8Rog?! Ngất…

“Ta thấsZK3y ngưY8Roơi Y8Rokhông n5WLRên điKQ2x themgnqo tsZK3a, nsZK3hư vậysZK3 Y8Rota 5WLRsẽ sZK3thẹn thùnY8Rog, tY8Roa c5WLRam đoan lậY8Rop tứcsZK3 sẽY8Ro mgnqtrở lạmgnqi, đượcsZK3 mgnqrồi đượKQ2xc r5WLRồi, cứ5WLR nmgnqhư vậy.”5WLR Ph5WLRất phsZK3ất tY8Roay, cũnmgnqg không th5WLRèm n5WLRhìn hắ5WLRn, TiY8Roêu TisZK3êu KQ2xnhanh c5WLRhóng mKQ2xở cửasZK3 sZK3bỏ chạy.

Hình Thmgnqất đangY8Ro muốsZK3n đmgnqứng Y8Rodậy đY8Rouổi th5WLReo, nhY8Roưng Y8Rotưởng tượngKQ2x KQ2xnàng n5WLRói KQ2xsẽ tmgnqhẹn thùng, mgnqđành bấ5WLRt đsZK3ộng nY8Rogồi đó.5WLR TronKQ2xg thmgnqời giY8Roan ngắnY8Ro nhY8Roư vậy,5WLR lạmgnqi Y8Roở trsZK3ong phủ, cKQ2xhắc lKQ2xà sẽmgnq Y8Rokhông xảsZK3y rmgnqa sựKQ2x cốmgnq gì5WLR đâu.

Có đôi5WLR kKQ2xhi, ssZK3ự Y8Rocố thsZK3ường độtKQ2x ngộsZK3t xảsZK3y rmgnqa vY8Roào Y8Rolúc Y8Rota Y8Rokhông ngờY8Ro 5WLRnhất. GiốngY8Ro như Y8Rohiện tại5WLR, KQ2xTiêu TsZK3iêu mgnqđã nKQ2xghênh n5WLRgang đứngmgnq bêmgnqn Y8Rongoài sZK3cửa Hìnmgnqh psZK3hủ. Hừ,sZK3 càng khônsZK3g Y8Rocho pY8Rohép nsZK3àng trốn5WLR, nànKQ2xg liềY8Ron tY8Rorốn cmgnqho sZK3hắn xem!

Chà cmgnqhà sZK3chà, mY8Roới đ5WLRi đsZK3ược chưY8Roa xaY8Ro, bênY8Ro ngườimgnq nsZK3àng độtY8Ro nhiênsZK3 thoátsZK3 sZK3ra mgnqN tên hKQ2xắc KQ2xy nhân,5WLR tsZK3ay cầmKQ2x lợiKQ2x đao5WLR, án5WLRh đsZK3ao lóKQ2xe lênsZK3 chóKQ2xi mắ5WLRt. 5WLRTiêu TiêusZK3 ngâ5WLRy nY8Rogốc, nàng cmgnqùng bY8Roọn hsZK3ọ hẳmgnqn sZK3là khôKQ2xng thùY8Ro đi.

Rút sZK3đao, muốKQ2xn chsZK3ém xuốY8Rong người5WLR trướKQ2xc mặt.mgnq Hmgnqắc 5WLRy sZK3nhân v5WLRung tY8Roay lên…

Nhưng đồng5WLR sZK3thời, mY8Roột sZK3thân KQ2xảnh KQ2xkhác đãKQ2x nhaKQ2xnh sZK3chóng bmgnqay tớ5WLRi. sZK3Tiêu sZK3Tiêu chỉ cảsZK3m thấysZK3 5WLRhoa mắt,sZK3 saY8Rou Y8Rođó ngsZK3ười đãsZK3 KQ2xvững vàngKQ2x mgnqở KQ2xtrên 5WLRnóc nsZK3hà. NàngsZK3 ngẩn5WLRg đầusZK3 nhìn nhìKQ2xn, di5WLR? Phẩm5WLR NguyY8Roệt. NgưKQ2xời nmgnqày sZK3lại từY8Ro mgnqnơi mgnqnào xuấtmgnq hiY8Roện thsZK3ế này?

Hắc mgnqy nhâKQ2xn độn5WLRg tsZK3ác nhấtsZK3 trí,5WLR csZK3ũng KQ2xnhảy lmgnqên nócmgnq Y8Ronhà. mgnqHai bênY8Ro lsZK3ập tứcY8Ro động thủmgnq. TấtsZK3 nhiêsZK3n dướisZK3 võKQ2x cônKQ2xg mgnqbất phàmsZK3 của5WLR Ph5WLRẩm Nguyệ5WLRt, sY8Roau vàsZK3i chiêmgnqu bọnKQ2x hắcsZK3 y nhKQ2xân khôn5WLRg 5WLRchết thìKQ2x c5WLRũng b5WLRị thươsZK3ng. Chờmgnq hắcsZK3 5WLRy nhânsZK3 v5WLRừa rúmgnqt lusZK3i, hắnsZK3 lập5WLR t5WLRức buông TiêusZK3 TiêuKQ2x rasZK3, p5WLRhân rõKQ2x giớiKQ2x tuyến.

Tiêu TiêuKQ2x trầmKQ2x KQ2xtư su5WLRy đo5WLRán, hắcY8Ro sZK3y nKQ2xhân này5WLR Y8Rođại khámgnqi lKQ2xà Y8Rodo mgnqchủ nhâY8Ron của5WLR khối KQ2xthân tKQ2xhể nsZK3ày KQ2xrước lấyKQ2x đây.Y8Ro mgnqCòn PhY8Roẩm Nguy5WLRệt, hẳnmgnq lsZK3à vẫnY8Ro đY8Roang Y8Rochìm đắmY8Ro trsZK3ong trò KQ2xchơi theY8Roo mgnqdõi gìY8Ro đó,5WLR xácY8Ro địnhsZK3 Hìnhmgnq ThấtKQ2x sZK3có mgnqphải đsZK3ệ đệsZK3 KQ2xcủa KQ2xhắn haKQ2xy không.

“Không muY8Roốn chết5WLR, tốt5WLR nhKQ2xất quasZK3y về5WLR Hì5WLRnh phủ.”mgnq PY8Rohẩm NgusZK3yệt nóiKQ2x xoY8Rong xoay ngườiY8Ro muốnmgnq đi.

Tiêu TiKQ2xêu thấyY8Ro th5WLRế lậsZK3p tứcY8Ro Y8Rođuổi KQ2xtheo g5WLRiữ Y8Rochặt tasZK3y hắn,mgnq “Y8Ro Đừng5WLR điY8Ro vộ5WLRi, mang tY8Roa theo.”

Đùa KQ2xhả, nàng5WLR csZK3hính làmgnq kY8Rohông muốnsZK3 sốnsZK3g tronKQ2xg KQ2xHình Y8Rophủ nữaY8Ro nênKQ2x m5WLRới chạKQ2xy 5WLRra ngoài. mgnq Trở v5WLRề? NhsZK3ư vậyKQ2x sY8Roao được!

Phẩm NguysZK3ệt bmgnqởi vsZK3ì cửKQ2x độngY8Ro củaY8Ro nàn5WLRg mmgnqà cmgnqhấn động,sZK3 vộisZK3 vY8Roàng bỏmgnq 5WLRtay raKQ2x, lôngsZK3 mày KQ2xnhăn lạKQ2xi. sZK3“Xin tựY8Ro trọng.”

Vâng vsZK3âng, Tiêumgnq Tiêu5WLR mgnqgật đầu,Y8Ro “HsZK3uynh KQ2xcũng kY8Rohông nên5WLR b5WLRỏ lKQ2xại tsZK3a a.”

Những lờsZK3i 5WLRnày lại5WLR khimgnqến chsZK3o KQ2xmặt hắnsZK3 càn5WLRg mgnqnhăn nhósZK3 hơmgnqn n5WLRữa, “Xi5WLRn KQ2x– TY8Roự – Trọng!”

Lại KQ2xlà tmgnqự trmgnqọng, hắnKQ2x 5WLRkhông sZK3còn tmgnqừ khmgnqác hả?KQ2x! sZK3“Ta Y8Ronói rồsZK3i, Y8Rota không5WLR thểmgnq trở KQ2x về được.”

Không thể?KQ2x ChínsZK3h mình5WLR mgnqmới mgnqvừa đsZK3ến Y8Ronơi đKQ2xây còsZK3n KQ2xkhông 5WLRquá que5WLRn thY8Rouộc, Y8Ronữ 5WLRtử này lạiY8Ro k5WLRhông bmgnqiết cósZK3 Y8Roquan h5WLRệ KQ2xgì v5WLRới HY8Roình phủ,5WLR “Cùnmgnqg t5WLRa khônsZK3g qKQ2xuan hệ.”

“Có sZK3quan hY8Roệ, đư5WLRơng n5WLRhiên cmgnqó quY8Roan mgnqhệ. sZK3Ta vừa5WLR bịmgnq Hì5WLRnh phY8Roủ đuổi5WLR visZK3ệc, mKQ2xà hY8Rouynh mới rồisZK3 lạisZK3 cứuY8Ro t5WLRa một5WLR mmgnqạng. T5WLRa đ5WLRây Y8Rotuy rằn5WLRg khômgnqng đọsZK3c qY8Roua sácmgnqh vởKQ2x, nhưng5WLR 5WLRcũng biết trY8Roi â5WLRn đ5WLRồ 5WLRbáo. CKQ2xho nên,KQ2x mgnqân công5WLR, husZK3ynh hãmgnqy cmgnqho tmgnqa 5WLRcơ hộisZK3 KQ2xđược phụcY8Ro vụsZK3 bên Y8Ro cạnh huynsZK3h, hmgnqảo sZK3hảo báomgnq đá5WLRp huymgnqnh đi.”sZK3 sZK3Mặc kY8Roệ, KQ2xcó thmgnqể đi5WLR theKQ2xo t5WLRhì phảiKQ2x c5WLRố gKQ2xắng đến cùng.

“Bọn họmgnq 5WLRvì 5WLRsao KQ2xphải giếY8Rot 5WLRngươi?” 5WLRMột tỳsZK3 mgnqnữ bY8Roình thườsZK3ng tạKQ2xi sa5WLRo lạmgnqi 5WLRkéo đến nhiềuKQ2x caY8Roo tY8Rohủ nsZK3hư vậyY8Ro, tKQ2xhân phsZK3ận mgnqcủa nànmgnqg Y8Ronhất 5WLRđịnh k5WLRhông đY8Roơn giản.

“Ta KQ2xlàm samgnqo biKQ2xết. Cònmgnq khômgnqng hiểuY8Ro 5WLRra saKQ2xo sZK3cả thìsZK3 b5WLRọn csZK3húng đãsZK3 tớiKQ2x rồi,mgnq tY8Roa hồn nhiênKQ2x sZK3thiện lươY8Rong nmgnqgây sZK3thơ, dáng5WLR vẻKQ2x kY8Rohông sZK3giống nsZK3gười kết5WLR thsZK3ù kếtsZK3 KQ2xoán bạY8Roi hoại, tásZK3m phầY8Ron lmgnqà nhậnY8Ro KQ2xlầm nmgnqgười.” Y8RoTự thổi5WLR phồngY8Ro bảnY8Ro 5WLRthân mKQ2xột phemgnqn, Y8Rođem vấn5WLR đềKQ2x thổi sạch,sZK3 hắsZK3n chmgnqắc s5WLRẽ khôngsZK3 qmgnquan tsZK3âm chuymgnqện mgnqcủa sZK3nàng đâu.

Nghĩ ngh5WLRĩ, 5WLRPhẩm NguysZK3ệt l5WLRại nhìnmgnq nKQ2xàng chKQ2xằm Y8Rochằm nửasZK3 nKQ2xgày, tạmKQ2x thờimgnq 5WLRmặc sZK3kệ nàng lmgnqà asZK3i, đãKQ2x lmgnqà Y8Rongười củaY8Ro Y8RoHình phủ5WLR, đối5WLR v5WLRới sựKQ2x KQ2xtình bmgnqên trosZK3ng chKQ2xắc cũmgnqng biết ítmgnq nhsZK3iều, cũngY8Ro đỡY8Ro mấtsZK3 cônY8Rog sZK3hắn phảKQ2xi tựY8Ro KQ2xtìm hiểsZK3u, “ĐY8Roi thôi.”

Sao tY8Roự nKQ2xhiên lạiKQ2x dễ5WLR nóiY8Ro chuyệnY8Ro vậy?5WLR LúKQ2xc trước5WLR bởiKQ2x vìmgnq T5WLRụ 5WLRBảo KQ2xlà đệ5WLR đệY8Ro của hắY8Ron, lầnsZK3 nàsZK3y lại5WLR lY8Roà bsZK3ởi mgnqvì saoY8Ro? TiKQ2xêu Tiêmgnqu kỳmgnq quáY8Roi ngắmY8Ro ngắ5WLRm hắnmgnq, chmgnqắc chắnmgnq là 5WLRhắn csZK3ó KQ2xmục sZK3đích 5WLRgì đây.

Nhưng TiY8Roêu TiY8Roêu khôsZK3ng sZK3biết rằKQ2xng, bmgnqởi vìY8Ro chuysZK3ện nàngY8Ro cY8Rohạy trốnKQ2x msZK3à 5WLRgiờ phmgnqút này Hìnhmgnq phsZK3ủ mgnqđang KQ2xgà sZK3bay KQ2xchó sZK3chạy. HìnKQ2xh sZK3Thất lậtmgnq sZK3tung toànmgnq sZK3bộ Hìmgnqnh phủKQ2x 5WLRmà vẫn khôngY8Ro thấymgnq bóngY8Ro dánmgnqg KQ2xcủa nàngmgnq, 5WLRtrên mặtsZK3 đãY8Ro xY8Rouất hmgnqiện sZK3tuyệt vọ5WLRng, đimgnqều KQ2xhắn lo lắmgnqng đsZK3ã sZK3xảy KQ2xra. TsZK3ứ điệsZK3n hạKQ2x vì5WLR đảm5WLR bảmgnqo qKQ2xuá ksZK3hứ củaKQ2x hắnsZK3 khônmgnqg bị5WLR sZK3người khámgnqc biết được,mgnq rốtmgnq cụsZK3c đốmgnqi vớimgnq nàKQ2xng xuấY8Rot thủ.

Cho nên,Y8Ro mgnqN n5WLRgày samgnqu, bởi5WLR KQ2xvì chạymgnq KQ2xtrốn tY8Rohành cônmgnqg vốnmgnq nsZK3ên sZK3vui vKQ2xui Y8Rovẻ vẻY8Ro thì ngườisZK3 mgnqnào đóKQ2x lKQ2xại v5WLRẻ msZK3ặt buồ5WLRn bực,Y8Ro bKQ2xắt đầusZK3 hốisZK3 hậY8Ron quyếY8Rot địnhKQ2x củasZK3 chíKQ2xnh mình. KQ2xChắc hẳnsZK3 lmgnqúc nàyKQ2x HìsZK3nh Thấtmgnq đanY8Rog mgnqlo lắnY8Rog sZK3cho nY8Roàng, dKQ2xù samgnqo nà5WLRng cmgnqũng KQ2xlà lãY8Roo bmgnqà của mgnqngười ta5WLR, đưY8Roơng nhiêmgnqn khônKQ2xg tsZK3hể khoá5WLRi hoạtY8Ro nmgnqhư trước.

Không biếtmgnq mgnqmình lúsZK3c ấY8Roy Y8Rotại sasZK3o Y8Rolại cY8Roảm thKQ2xấy đisZK3 the5WLRo mgnqPhẩm NguyệtKQ2x lKQ2xà chuyện tốY8Rot chứ.5WLR KQ2xNgười nàKQ2xy Y8Rotrừ bỏsZK3 đứng5WLR ởY8Ro khY8Roách điếmY8Ro thKQ2xì sZK3là mgnqđi mgnqdo thámmgnq Hìn5WLRh 5WLRphủ, cómgnq m5WLRỗi hai địasZK3 điể5WLRm ấysZK3 sZK3bay 5WLRqua mgnqbay lạKQ2xi, chá5WLRn mgnqnản tới5WLR 5WLRcực điểm.

Nhàm chY8Roán 5WLRnhất cmgnqhính là5WLR, cò5WLRn phảimgnq 5WLRkể lsZK3ại chKQ2xo hắnY8Ro ngmgnqhe thờ5WLRi giKQ2xan làsZK3m vKQ2xiệc và nghỉKQ2x ngY8Roơi cY8Roủa HìnhY8Ro Th5WLRất, thmgnqói quKQ2xen simgnqnh hoạt5WLR si5WLRnh hsZK3oạt thườngY8Ro ngày5WLR củ5WLRa hắnKQ2x r5WLRa sao. ThKQ2xân ảnKQ2xh tê5WLRn giY8Roan mgnqnhân KQ2xnày liênY8Ro tụcKQ2x l5WLRắc 5WLRlư tronY8Rog đầKQ2xu nàmgnqng, mmgnquốn quêsZK3n trong chsZK3ốc sZK3lát cũngKQ2x khônKQ2xg được.

Có điềuKQ2x aKQ2xn ủKQ2xi dsZK3uy nY8Rohất chín5WLRh l5WLRà hắY8Roc Y8Roy nhân5WLR KQ2xlại tớiKQ2x hamgnqi lầnY8Ro nữa,KQ2x đòsZK3i giết5WLR đòi KQ2xchém KQ2xvô cùngsZK3 náKQ2xo nhiệt,Y8Ro ksZK3hiến kiếp5WLR sKQ2xống sZK3tỳ nY8Roữ buồnsZK3 tẻY8Ro KQ2xcủa nàKQ2xng Y8Rocoi sZK3như có thsZK3êm niềmKQ2x vui.

Hai ng5WLRày nsZK3ày, á5WLRnh mắtsZK3 Y8RoPhẩm Nguyệtmgnq nsZK3hìn sZK3nàng cmgnqó đKQ2xiểm khônKQ2xg giY8Roống trước5WLR. sZK3Chắc hắn cũngmgnq biếtsZK3 nàsZK3ng làY8Ro lão5WLR Y8Robà củmgnqa HìnhKQ2x TY8Rohất rồi,KQ2x nhưngmgnq kKQ2xì quáY8Roi lsZK3à mộ5WLRt ngườsZK3i đứng đắn5WLR nhmgnqư hắnsZK3 KQ2xtại sasZK3o lạmgnqi ksZK3hông đem5WLR nKQ2xàng đsZK3uổi vềKQ2x 5WLRHình phủKQ2x, dùY8Ro 5WLRnói tY8Rohế KQ2xnào nàng cũngY8Ro Y8Rolà Y8Roem Y8Rodâu 5WLRcủa hY8Roắn nha.

“Này, giaKQ2x, huysZK3nh 5WLRđừng nhìnmgnq t5WLRa nhKQ2xư vậY8Roy, KQ2xta sợmgnq a.”

Phẩm NguKQ2xyệt 5WLRdời án5WLRh mắY8Rot, q5WLRuay vKQ2xề psZK3hía bY8Roàn cơm.

Tiêu Ti5WLRêu s5WLRờ sờsZK3 hasZK3i má,5WLR tmgnqrên Y8Romặt m5WLRình hẳnsZK3 sZK3là khôn5WLRg sZK3có cáisZK3 gìmgnq k5WLRì mgnqlạ đi.5WLR Cái t5WLRên PhẩmKQ2x NguyệtKQ2x mgnqnày cànmgnqg mgnqngày cànKQ2xg quY8Roái. mgnqNàng cmgnqầm lmgnqấy mộsZK3t cmgnqái đùisZK3 gKQ2xà, không thèY8Rom 5WLRđể ýmgnq KQ2xhình tY8Roượng màsZK3 cắn5WLR sZK3loạn lmgnqên l5WLRại đKQ2xưa tớiKQ2x cáiY8Ro nhìnKQ2x ksZK3hó himgnqểu c5WLRủa hắn, thKQ2xiệt làKQ2x, lKQ2xàm hạimgnq 5WLRnàng chẳnmgnqg cảmY8Ro tsZK3hấy ng5WLRon miệngmgnq nữa.

“Gia, hY8Rouynh mgnqăn đisZK3, đừmgnqng c5WLRó nhìmgnqn sZK3ta mãiKQ2x 5WLRthế.” Làmmgnq KQ2xnàng mY8Rouốn bỏ5WLR mgnqcủa màmgnq chạymgnq lấy người.

“Tiểu Đ5WLRiệp!” BY8Roỗng nhiêKQ2xn mộtsZK3 đ5WLRại t5WLRhanh âmmgnq vKQ2xang lên.

Tiêu TisZK3êu nhan5WLRh mgnqchóng qKQ2xuay đầ5WLRu lạisZK3 thmgnqì nhY8Roìn thấKQ2xy một5WLR 5WLRnam nhâ5WLRn mgnqto Y8Rolớn tr5WLRông giống nhKQ2xư mộtsZK3 Y8Rocon gấ5WLRu đaY8Rong sZK3bước nY8Rohanh đKQ2xi đếnmgnq tr5WLRước mặt5WLR sZK3nàng, mgnqnhân timgnqện ômKQ2x chặt 5WLRlấy nsZK3àng gào5WLR sZK3lên, “RốtKQ2x mgnqcuộc tsZK3a sZK3đã tìmKQ2x đượcsZK3 nmgnqàng, vsZK3i pKQ2xhu rấY8Rot nhớsZK3 nàsZK3ng a.”

Vi phuY8Ro? CáKQ2xi Y8Rogì vsZK3i pmgnqhu! “VsZK3ị nàsZK3y, HùnsZK3g sZK3tiên sinsZK3h, sZK3ta nghY8Roĩ mgnqta khôngY8Ro bisZK3ết ngươsZK3i, xin đmgnqừng làm5WLR loạnY8Ro bá5WLRm mgnqvíu qua5WLRn hKQ2xệ a.”5WLR Thật5WLR làsZK3 đáng5WLR sY8Roợ, khômgnqng ngờmgnq VsZK3ũ ĐiKQ2xệp này sZK3 lại 5WLRcó mKQ2xột lãosZK3 cônKQ2xg nhmgnqư vậ5WLRy, ksZK3ia Hình5WLR ThấKQ2xt Y8Rothì sao?.

Hùng tiêKQ2xn sinKQ2xh thảsZK3 mgnqlỏng hùng5WLR chưmgnqởng, trên5WLR mặtKQ2x vẻ5WLR xấ5WLRu hổY8Ro, “Làmgnq Y8Rota khôKQ2xng tốt, n5WLRàng đừngsZK3 t5WLRức giận,Y8Ro cùngY8Ro tY8Roa vsZK3ề nhàsZK3 đượcKQ2x KQ2xkhông? 5WLRTa 5WLRsau nmgnqày sẽ5WLR khôngmgnq bsZK3ao giờY8Ro … pháY8Rot cá5WLRu lin5WLRh tiY8Ronh nY8Roữa, sZK3ta Y8Ronhất địnhmgnq sẽY8Ro hảoKQ2x hảmgnqo đốimgnq đãi5WLR vmgnqới nàng.”

“Ha ha..Y8Ro. Này...5WLR chúng5WLR KQ2xta chậmKQ2x rãmgnqi thươKQ2xng lượKQ2xng đisZK3, ngươisZK3 t5WLRrước tiênKQ2x thảKQ2x ta xuốnsZK3g dmgnqưới đưmgnqợc không,sZK3 hY8Roa ha...”KQ2x TiêKQ2xu TisZK3êu nhanY8Roh sZK3chóng quKQ2xay đầu5WLR KQ2xlại mgnqcầu cứu, Y8Ro cứu tmgnqa Y8Roa, P5WLRhẩm Nguyệt...

Di? Ngườimgnq đâu?5WLR KQ2xA …KQ2xÔng trKQ2xời sZK3đánh chếtmgnq nàsZK3ng đi!mgnq VìY8Ro cáimgnq gìmgnq cứKQ2x đếmgnqn th5WLRời khắc ngsZK3uy hiểm5WLR cầnKQ2x hmgnqắn thKQ2xì hắn5WLR lại5WLR biếsZK3n mất5WLR chY8Roứ! Hắmgnqn cósZK3 pY8Rohải KQ2xlà 5WLRnam nKQ2xhân khôngY8Ro a! Y8Ro Thực quá5WLR sZK3đáng, Y8Rocứ nhưmgnq vậ5WLRy đ5WLRem Y8Ronàng n5WLRém chsZK3o mộtsZK3 Y8Rocon gấu!mgnq Tmgnqên PhẩmsZK3 Nmgnqguyệt Y8Ronày so vớmgnqi HY8Roình mgnqThất 5WLRlà một5WLR tênKQ2x gsZK3ian sZK3nhân hmgnqơn nhiề5WLRu! Nàng5WLR nhì5WLRn lầm5WLR hắnY8Ro rồi!

Tiêu TiY8Roêu liềusZK3 Y8Romạng đạmgnqp 5WLRchân luKQ2xng KQ2xtung, “5WLRTa không5WLR biếtsZK3 ngươ5WLRi, ngươi5WLR tránh ra.sZK3 TKQ2xa khônKQ2xg ph5WLRải lmgnqà VũKQ2x mgnqĐiệp, tmgnqa họ5WLR Tiêu.”

“Nàng đừng5WLR mgnqnóng Y8Rogiận, tY8Roa nmgnqhận lmgnqỗi rồimgnq cKQ2xòn chưasZK3 đượsZK3c samgnqo, tsZK3ha thứKQ2x cKQ2xho vmgnqi p5WLRhu lần nàsZK3y đi.”KQ2x Lmgnqời nó5WLRi cKQ2xủa hắmgnqn thựcY8Ro cảmKQ2x động.

“Không ksZK3hông, KQ2xta th5WLRật sZK3sự kKQ2xhông biếtY8Ro ngươi!”mgnq ThsZK3ấy cY8Roó KQ2xkhông 5WLRít n5WLRgười vKQ2xây xem, TisZK3êu TiêKQ2xu lậpY8Ro mgnqtức tì5WLRm xiKQ2xn giúY8Rop đỡKQ2x, “Cứumgnq mạngsZK3 mgnqa, h5WLRắn cố5WLR chấpY8Ro sZK3bắt nạtKQ2x c5WLRon gái 5WLR đàng hoàng!”

Vốn đsZK3ang hứnY8Rog thúsZK3 quKQ2xan Y8Rosát Y8Rohai mgnqngười, 5WLRnghe n5WLRàng vừamgnq nói,Y8Ro Y8Romoi KQ2xngười lập5WLR tứmgnqc hành động5WLR nh5WLRất tsZK3rí quY8Roay đầuKQ2x đi,sZK3 bọnY8Ro hY8Roắn kKQ2xhông thmgnqấy được,sZK3 KQ2xcái mgnqgì cũY8Rong khôKQ2xng 5WLRthấy được. D5WLRùng cơm5WLR ăn5WLR cơKQ2xm, gsZK3ọi mgnqmón sZK3ăn 5WLRgọi món5WLR ănKQ2x. VừaKQ2x rmgnqồi cóY8Ro sZK3phát simgnqnh cáKQ2xi gì5WLR sao…?

A, k5WLRhông KQ2xphải đsZK3âu. sZK3Những ngưsZK3ời nà5WLRy sa5WLRo lạisZK3 Y8Ronhư 5WLRvậy Y8Rochứ. Tmgnqiêu Y8RoTiêu ngốc KQ2x rụng, bịmgnq Hmgnqùng tisZK3ên sinKQ2xh xuấtY8Ro rmgnqa 5WLRkhí lựKQ2xc 5WLRkhiêng sZK3lên sZK3vai giốngsZK3 sZK3như tmgnqúi gKQ2xạo rồi némmgnq vàomgnq sZK3trong Y8Roxe ngựa.

Dọc mgnqtheo đườngY8Ro Y8Rođi, HùKQ2xng tiêKQ2xn KQ2xsinh 5WLRdùng Y8Rohết khảmgnq nsZK3ăng 5WLRnói mgnqtốt lấY8Roy KQ2xlòng nànKQ2xg, chính lsZK3à hìnsZK3h tmgnqượng KQ2xcủa mộtKQ2x tmgnqên n5WLRam tử5WLR 5WLRsi tìnKQ2xh. NgaY8Roy Y8Rocả nàngKQ2x nghY8Roe đưmgnqợc cũnY8Rog b5WLRị cảm5WLR động li5WLRên tụsZK3c. NY8Roguyên KQ2xlai HY8Roùng tY8Roiên smgnqinh lmgnqà mộtKQ2x naKQ2xm nY8Rohân tốtKQ2x nhưsZK3 vậysZK3. VũY8Ro Điệp nàymgnq sZK3có ch5WLRồng KQ2xtốt đ5WLRến thếKQ2x, nY8Rohư thếY8Ro nào5WLR lạY8Roi Y8Rocòn hồngY8Ro hạnKQ2xh sZK3xuất tường,Y8Ro Y8Rochạy sZK3tới làm t5WLRiểu thiếpsZK3 mgnqcủa HìnhKQ2x ThấsZK3t chsZK3ứ! sZK3Thật sự5WLR Y8Rolà tY8Roham lamgnqm quY8Roá mà.

“Tiểu ĐKQ2xiệp nànsZK3g xeKQ2xm, mỗiKQ2x 5WLRngày sZK3ta đềY8Rou chmgnqo nsZK3gười mgnqlau chmgnqà bảoY8Ro bốisZK3 củaKQ2x nàng5WLR, thực sạ5WLRch mgnqsẽ đi,KQ2x cùn5WLRg vớY8Roi lúc5WLR sZK3nàng trưY8Roớc k5WLRhi KQ2xđi khônKQ2xg hề5WLR kh5WLRác nhasZK3u đmgnqâu.” Hùng tiênKQ2x simgnqnh cầm5WLR chặt5WLR mgnqlấy tmgnqay nàng5WLR, sắmgnqc mặY8Rot v5WLRui mừn5WLRg hsZK3ỏi hanY8Ro, “HiệnKQ2x tmgnqại nànmgnqg đã trở5WLR 5WLRlại, Y8Rocó camgnqo sZK3hứng nKQ2xhìn quY8Roa mộtsZK3 chú5WLRt không?”

Không thể5WLR nào…!!!!

Cả cănmgnq phònY8Rog KQ2xnày... đềsZK3u làsZK3 Hì5WLRnh Thất?!

Tuy rằng5WLR KQ2xxem Y8Rora mặt5WLR vmgnqẫn mgnqcòn Y8Rorất nY8Roon nớmgnqt, nsZK3hưng tmgnqhật sZK3là hắn!5WLR Nhì5WLRn nhìnmgnq l5WLRạc khoản dướimgnq Y8Romỗi mgnqbức vẽ5WLR. T5WLRrời ạ!sZK3 Nhmgnqiều KQ2xbức 5WLRhọa 5WLRnhư vậmgnqy, lạisZK3 đều5WLR là5WLR Y8Rodo Vũmgnq mgnqĐiệp sZK3kia tự 5WLRvẽ! Chỉ5WLR sZK3sợ Vũ5WLR ĐiY8Roệp 5WLRnày đsZK3ã Y8Royêu Y8Rotha Y8Rothiết tY8Roên gY8Roian nhâsZK3n kiY8Roa rmgnqồi. “Này...”

“Ta 5WLRbiết nàKQ2xng lại5WLR KQ2xnghĩ tới5WLR trướsZK3c Y8Rokia,” HùsZK3ng tiêY8Ron Y8Rosinh sờ5WLR sờmgnq tsZK3óc csZK3ủa nàKQ2xng, nói, “NhsZK3ưng Y8Rođừng mgnqtiếp tụsZK3c thươn5WLRg tâmsZK3, muộY8Roi mgnqmuội Y8Ronàng nếusZK3 biếtKQ2x nànsZK3g lmgnqo lắngmgnq như Y8Ro vậy, chắcKQ2x cKQ2xhắn sẽsZK3 rấtmgnq hạn5WLRh phúc.”

Ách, cásZK3i gmgnqì mKQ2xuội musZK3ội? KhósZK3e miện5WLRg TiêusZK3 TiêKQ2xu 5WLRco rúm.KQ2x Nh5WLRìn nhY8Roìn Hùnmgnqg tiên smgnqinh, hY8Roắn khôKQ2xng pmgnqhải là5WLR đemsZK3 HìnhKQ2x Thấ5WLRt 5WLRtrở thànY8Roh msZK3uội mumgnqội mgnqVũ Điệ5WLRp chứ. NàngY8Ro lặngmgnq lẽY8Ro chảy5WLR rmgnqa hKQ2xai giọ5WLRt mồsZK3 hôi.

Xin h5WLRắn… TusZK3y rằngKQ2x mgnqbộ dạngKQ2x Y8Rocủa Hình ThKQ2xất s5WLRo vớsZK3i nữ5WLR n5WLRhân cònY8Ro xisZK3nh đẹpmgnq hơn,5WLR nhưmgnqng hắn5WLR lY8Roà KQ2xnam nhânmgnq cmgnqhân Y8Rochính 5WLRa –sZK3 Là tìnhmgnq địchmgnq của5WLR 5WLRngươi đó!KQ2x TiY8Roêu Tmgnqiêu bắtmgnq đầu5WLR KQ2xcó Y8Rođiểm đồngsZK3 KQ2xtình vY8Roới cKQ2xon mgnqgấu sY8Roi tìKQ2xnh này, nsZK3àng sZK3vỗ KQ2xvỗ sZK3bờ vamgnqi củ5WLRa hắ5WLRn, “5WLRKhông cY8Roó, ngươi5WLR yênmgnq tmgnqâm, tsZK3a kKQ2xhông 5WLRcó thương tâm.”

Hùng ti5WLRên sin5WLRh lạiY8Ro Y8Rolà mgnqvẻ mặt5WLR kích độsZK3ng, “NàngY8Ro khôngsZK3 cầnKQ2x giả5WLR vờ,mgnq nànKQ2xg cY8Roảm thấ5WLRy đaY8Rou sZK3lòng thKQ2xì KQ2xta cũsZK3ng cảm5WLR thấy5WLR đau lòng,KQ2x KQ2xta mgnqlo lắY8Rong chsZK3o nàngsZK3 sZK3là 5WLRta nguyệY8Ron ý.”KQ2x Tmgnqhật tốsZK3t quá,mgnq TiểKQ2xu Điệp5WLR đ5WLRã 5WLRnghĩ tớsZK3i cảm thụKQ2x sZK3của hắnmgnq rồimgnq sao.

“Khụ!” mgnqVị HùY8Rong mgnqtiên sinsZK3h sZK3này đang kmgnqích độnsZK3g cáimgnq gìmgnq thY8Roế, “NgươiKQ2x 5WLRđể csZK3ho tsZK3a n5WLRghỉ n5WLRgơi mộtY8Ro láKQ2xt, sZK3ta mớisZK3 vừa5WLR đếmgnqn nơi nàysZK3, 5WLRmệt chKQ2xết đmgnqi được.”

“Hảo h5WLRảo hảo,”KQ2x Hùng5WLR mgnqtiên sin5WLRh đáp lờiKQ2x msZK3ang nà5WLRng vàsZK3o phònsZK3g ngủ,mgnq KQ2xvui v5WLRẻ rY8Roạo KQ2xrực 5WLRtìm nKQ2xgười Y8Rođi mgnqchuẩn mgnqbị bữKQ2xa tối,Y8Ro sZK3Tiểu Điệp đ5WLRã trởmgnq lại,5WLR tmgnqrong lKQ2xòng hắKQ2xn thậKQ2xt sKQ2xự 5WLRlà mgnqcao hứ5WLRng a!

Nếm 5WLRqua cơKQ2xm csZK3hiều, TiêsZK3u TiY8Roêu bắt đầumgnq KQ2xlo lắng,5WLR vịmgnq sZK3Hùng tiêKQ2xn sinmgnqh nY8Roày khôKQ2xng Y8Rophải sZK3là dạKQ2xng giống5WLR Hình5WLR Thất5WLR chứKQ2x, vừa bướKQ2xc sZK3vào Y8Rocửa đsZK3ã sZK3yêu cầuY8Ro thsZK3oát yY8Ro, nếuY8Ro nhmgnqư mgnqvậy thmgnqì thảm5WLR. Là5WLRm mgnqsao KQ2xbây giờ?

Bỗng cửasZK3 cửaY8Ro 5WLRphòng sZK3bị đámgnq vmgnqăng thômgnq lỗ, HùngsZK3 tiên5WLR sY8Roinh vẻmgnq mặtsZK3 đáng5WLR sợ,KQ2x ngóKQ2xn t5WLRay sZK3rắc rmgnqắc ru5WLRng độsZK3ng và5WLRo phY8Roòng, cùng sZK3ban n5WLRgày quảKQ2x th5WLRực là5WLR giống5WLR 5WLRnhư KQ2xhai ngưKQ2xời. TsZK3iêu TiêuKQ2x kKQ2xinh hY8Rooảng, KQ2xhảo dọ5WLRa người! Chmgnqẳng lẽ...Y8Ro chẳn5WLRg lẽmgnq sZK3hắn lY8Roà ha5WLRi mặt?!

Vị Hùmgnqng tY8Roiên sin5WLRh KQ2xbị KQ2xcho lsZK3à h5WLRai mặt nàymgnq 5WLRâm Y8Rohiểm nKQ2xhìn nhY8Roìn nàn5WLRg sZK3sau đmgnqó khómgnqe mY8Roiệng liệtmgnq mgnqra một5WLR nétsZK3 cười5WLR hunKQ2xg ác, “mgnqThoát y!”

Đúng 5WLRlà không5WLR sZK3có Y8Roý tưởng5WLR sZK3gì mớiY8Ro mẻ.Y8Ro.. Xem rmgnqa nasZK3m nY8Rohân Tốngmgnq T5WLRriều đềmgnqu Y8Rochỉ sZK3biết nY8Roói haKQ2xi cmgnqhữ “thoátmgnq y”.Y8Ro HsZK3ay làKQ2x n5WLRhóm người muốnmgnq lênmgnq giường5WLR mgnqchỉ KQ2xthích nmgnqói h5WLRai chmgnqữ nmgnqày đầuKQ2x t5WLRiên? TiêY8Rou Tmgnqiêu mgnqnuốt nước miếng,mgnq cố5WLR g5WLRắng đánsZK3h KQ2xgiá Hmgnqùng tKQ2xiên Y8Rosinh KQ2xgiống như5WLR hunKQ2xg tmgnqhần Y8Roác sátKQ2x Y8Rotrước mắt, thâKQ2xn 5WLRthể bsZK3ắt Y8Rođầu phámgnqt ruY8Ron, nY8Roàng cũn5WLRg khônKQ2xg KQ2xmuốn cY8Roởi a.

Không ch5WLRờ nàngKQ2x phY8Roải phsZK3ản khánmgnqg Y8Rolâu, cửa phòsZK3ng lKQ2xần Y8Rothứ haKQ2xi lạiY8Ro bị5WLR m5WLRở r5WLRộng, l5WLRại lKQ2xà một5WLR Hùmgnqng tY8Roiên siY8Ronh nữaKQ2x xuất5WLR hiện. Tiêumgnq mgnqTiêu càngY8Ro phátKQ2x ngốc5WLR sZK3hơn nữa.sZK3 Khônmgnqg thểsZK3 nào,KQ2x nguysZK3ên laY8Roi sZK3là sonmgnqg sinh5WLR, căn bảY8Ron khôY8Rong 5WLRphải làY8Ro 5WLRcái gsZK3ì ha5WLRi mặt5WLR a.

Hùng ti5WLRên si5WLRnh sZK3ôn hòamgnq rmgnqất nhmgnqanh ch5WLRe chắn ởY8Ro trmgnqước mặt5WLR TiêsZK3u TiKQ2xêu, đốiY8Ro 5WLRvới HKQ2xùng tiênY8Ro KQ2xsinh h5WLRung mgnqác ksZK3êu Y8Roto, “Đ5WLRại ca!”

Hùng hY8Roung KQ2xác Y8Ronhìn KQ2xnhìn hsZK3ắn lmgnqại nhsZK3ìn nhìn Tiê5WLRu KQ2xTiêu, tsZK3rong m5WLRắt bắtsZK3 đầumgnq xuấY8Rot Y8Rohiện hsZK3oang manKQ2xg, “ThoátKQ2x y...”

Còn cởY8Roi nY8Roữa hả!!!!

“Đại tKQ2xẩu 5WLRđã KQ2xchết rồi!sZK3 Đmgnqại cKQ2xa! Huynh tỉsZK3nh 5WLRlại đi!”.

Cái gKQ2xì. Đ5WLRại tẩKQ2xu? Thoámgnqt KQ2xy hóaY8Ro rsZK3a là đạiY8Ro tẩu...Y8Ro Đâmgnqy lsZK3à cY8Roái LoY8Rogic gì?! sZK3 Chậm 5WLRđã... ChẳnKQ2xg Y8Rolẽ 5WLRlà nóiY8Ro, “ThoátY8Ro Y”KQ2x làsZK3 tên5WLR nY8Rogười? Kh5WLRông thểY8Ro nào...sZK3 Trê5WLRn mgnqđời này cómgnq ngườsZK3i tênKQ2x nY8Rohư vY8Roậy saoY8Ro, còn5WLR lKQ2xà mộtsZK3 Y8Ronữ nKQ2xhân?! Tmgnqiêu TisZK3êu bmgnqắt đầu5WLR 5WLRlau mồY8Ro hôi dữ5WLR dội.

Hùng ômgnqn hY8Roòa tiếpmgnq tụcKQ2x kêsZK3u sZK3la, thẳn5WLRg Y8Rođến 5WLRkhi HùngKQ2x hunsZK3g ácKQ2x bịsZK3 5WLRkích đY8Roộng đến ngấtKQ2x đisZK3 mớKQ2xi dừsZK3ng lạmgnqi, HắKQ2xn mgnqôm lsZK3ấy Tiêu5WLR Tiêu,Y8Ro KQ2xvẻ mmgnqặt tmgnqự trsZK3ách, dù5WLRng 5WLRngữ Y8Rokhí vô cùKQ2xng cómgnq mgnqlỗi 5WLRnói, “Ta5WLR nghmgnqĩ bệnh5WLR củaKQ2x đạiKQ2x Y8Roca đã5WLR tốtmgnq hơn,5WLR khômgnqng nghĩY8Ro KQ2xtới... SKQ2xau này t5WLRa sẽY8Ro KQ2xkhông bKQ2xỏ lạimgnq n5WLRàng mộtKQ2x mmgnqình nữamgnq. Nàn5WLRg KQ2x… Y8Rokhông cầnmgnq giậKQ2xn ta.”sZK3 Th5WLRấy TiêsZK3u TiêuY8Ro gật đầu,KQ2x lKQ2xúc nàyKQ2x KQ2xHùng ôsZK3n hòmgnqa mớ5WLRi đKQ2xi KQ2xra cửa.

Aiz, thậKQ2xt sựsZK3 lKQ2xà loY8Roạn sZK3thất b5WLRát sZK3tao, t5WLRự nhiênmgnq xmgnquất hiệnKQ2x h5WLRai Hùngmgnq tiên5WLR sinh, cY8Roòn sZK3có nữmgnq nhsZK3ân đãmgnq cY8Rohết t5WLRên lsZK3à “ThoátKQ2x Y”KQ2x nữa,mgnq đúng5WLR làsZK3 mộtKQ2x gY8Roia đmgnqình kì5WLR quái.

Hùng ô5WLRn hòmgnqa vừasZK3 mgnqđi sZK3chắc sẽ5WLR khônsZK3g KQ2xtrở vềY8Ro sớm,KQ2x TiKQ2xêu sZK3Tiêu khẩ5WLRn trKQ2xương hềmgnq hềY8Ro đánh mộtKQ2x giấc,5WLR thựcmgnq sợmgnq vạmgnqn nhmgnqất hKQ2xắn vừasZK3 đKQ2xi màY8Ro đãmgnq qmgnquay lạKQ2xi. Đangmgnq nửaY8Ro sZK3mê nửa tỉnhY8Ro, đột5WLR 5WLRnhiên nà5WLRng ngmgnqhe đượcY8Ro có5WLR nsZK3gười nmgnqhẹ gY8Roiọng KQ2xkhiêu cửaKQ2x KQ2xsổ màY8Ro vàoKQ2x. Aiz..sZK3.Thật sự làsZK3 đêmKQ2x dà5WLRi lsZK3ắm mộnY8Rog mà.

Tiêu sZK3Tiêu hísZK3p mắtY8Ro lạY8Roi, tỉnh5WLR táKQ2xo KQ2xngắm nY8Rogắm ngườimgnq vừY8Roa đếsZK3n, sZK3tối đenY8Ro nhưsZK3 m5WLRực, thấy ksZK3hông rõY8Ro 5WLR- đâyKQ2x l5WLRại Y8Rolà 5WLRai nữsZK3a vậy.

“Giả nsZK3gủ? VY8Roẫn cKQ2xhưa 5WLRchịu Y8Rodậy.” TY8Rohanh sZK3âm g5WLRià nsZK3ua vmgnqang lênmgnq, lạnhmgnq bămgnqng băng, Tiêu5WLR Ti5WLRêu bậtY8Ro ngườisZK3 ngY8Rohe KQ2xlời ngmgnqồi dậyKQ2x, Y8Rohắn 5WLRkhông ph5WLRải cũnKQ2xg l5WLRà người5WLR tớsZK3i giết n5WLRàng chứ.mgnq GầnKQ2x đâyKQ2x sốKQ2x nànY8Rog đY8Roúng Y8Rolà sốmgnq co5WLRn rệpsZK3, sZK3lúc KQ2xnào cũnY8Rog mgnqcó Y8Rohắc Y8Roy nhân5WLR đuổi giếY8Rot, 5WLRbất quKQ2xá đâKQ2xy làKQ2x lầnsZK3 đầu5WLR tiênsZK3 trựcmgnq tiếY8Rop nhìnsZK3 thấy.

“Chưa hoàmgnqn thY8Roành nhiệmmgnq vụ,Y8Ro vsZK3ì saKQ2xo lạisZK3 tr5WLRở về?”

Nhiệm mgnqvụ Y8Rogì? NàY8Rong c5WLRũng sZK3không phảKQ2xi sZK3Vũ KQ2xĐiệp thự5WLRc sự,5WLR asZK3i bimgnqết chứ.mgnq TiêuKQ2x Tiêu sZK3 cúi đ5WLRầu khsZK3ông lY8Roên tKQ2xiếng, nsZK3ói Y8Rogì mgnqcũng smgnqai, tốtY8Ro nhấ5WLRt mgnqlà khôngKQ2x nói…

“Chủ nKQ2xhân thựcmgnq mấsZK3t hứKQ2xng, nếuKQ2x sZK3không phảisZK3 mgnqta thmgnqay 5WLRngươi csZK3hịu trámgnqch sZK3nhiệm, ngươi 5WLRcó t5WLRhể 5WLRcòn sY8Roống trKQ2xở Y8Rovề sao!”

Vâng vâmgnqng, ngươ5WLRi lợsZK3i hại,5WLR ngưsZK3ơi vĩ5WLR đại,Y8Ro nhưng5WLR Y8Rota thậtKQ2x smgnqự k5WLRhông biế5WLRt nhiệmgnqm vụ g5WLRì, thiệtKQ2x làKQ2x, cmgnqũng Y8Rokhông lộ5WLR sZK3ra Y8Rotí ẩY8Ron sZK3ý gì,mgnq tsZK3a csZK3ũng gấpKQ2x amgnq. Tiêumgnq TiêY8Rou không dámsZK3 nhmgnqìn hắn5WLR, sZK3thẳng sZK3cúi đầusZK3, gY8Roiữ KQ2xim lặng.

Hắc mgnqy nhânmgnq tmgnqhấy nmgnqàng khôngsZK3 Y8Rodám lY8Roên tiếngsZK3, tmgnqiếp tụKQ2xc chấtKQ2x vấn,Y8Ro “Ngươi5WLR mgnqkhông phải mgnqlà đã5WLR Y8Royêu tê5WLRn kiY8Roa rồiY8Ro chứ.”

Này... KQ2xTên ki5WLRa thsZK3eo lờiKQ2x hắsZK3n khsZK3ông sZK3phải Y8Rolà chỉmgnq mgnqHình ThY8Roất đi5WLR? Vũmgnq ĐKQ2xiệp hình nhưKQ2x chỉmgnq nósZK3i chuyệmgnqn với5WLR mỗisZK3 tênsZK3 giY8Roan nhKQ2xân nàysZK3, hẳnKQ2x đúsZK3ng làmgnq hắn5WLR đi.

“Không mgnqcó, mgnqta khônKQ2xg sZK3có KQ2xyêu hắnY8Ro!” Tmgnqrong mgnqthiên hKQ2xạ mgnqto lớKQ2xn nhưsZK3ờng nàY8Roy, têsZK3n gian nhân5WLR hưY8Ro hỏnY8Rog chánsZK3 ghmgnqét nhKQ2xư vậy,Y8Ro nàY8Rong 5WLRsẽ KQ2xthích mgnqư? HKQ2xa! Đầumgnq 5WLRóc nàngY8Ro cũnY8Rog csZK3hưa có hỏngY8Ro Y8Ronha. BKQ2xất quá,Y8Ro hKQ2xắn lY8Roo lắnmgnqg cKQ2xho nànKQ2xg nhưsZK3 vậy.KQ2x.. aizz…

“Ta tKQ2xin n5WLRgươi khôY8Rong dY8Roám. Nmgnqgày ma5WLRi mgnqtrở Y8Rovề 5WLRHình phủY8Ro, ngsZK3ươi phảiY8Ro KQ2xbiết, không Y8Rohoàn thànhmgnq nhiệ5WLRm vụY8Ro thìsZK3 sẽmgnq pmgnqhải tmgnqrả gisZK3á. KQ2xNghe chưa.”

Trả gsZK3iá, khY8Roông KQ2xphải mgnqlà chếmgnqt samgnqo, KQ2xtrong pKQ2xhim mgnqảnh đềuY8Ro nsZK3hư KQ2xvậy di5WLRễn. ChínY8Roh là khôngY8Ro phảimgnq mgnqchỉ sZK3một mìnmgnqh nsZK3àng kmgnqhông hạsZK3 thủY8Ro Y8Rođược, dùKQ2x sasZK3o nàngY8Ro cũngsZK3 kh5WLRông csZK3ó liên mgnq quan gKQ2xì 5WLRtới chuyệnY8Ro nàsZK3y. Y8RoMà cY8Rohỉ mgnqsợ ngsZK3ay cả5WLR VũKQ2x ĐiệpY8Ro kiKQ2xa cmgnqũng kKQ2xhông hKQ2xạ thủY8Ro đượcKQ2x đi, nsZK3àng tY8Roa cY8Roòn đanKQ2xg yêumgnq thảm5WLR t5WLRên sZK3gian nKQ2xhân Y8Rokia ksZK3ìa. 5WLRChắc hẳn5WLR nKQ2xàng 5WLRta đKQ2xã ôm quyếmgnqt tâmgnqm thàsZK3 chếtKQ2x đ5WLRể đKQ2xược mgnqở bên5WLR cạnhY8Ro hắsZK3n. Th5WLRật đángsZK3 thương.

Hắc mgnqy nhân5WLR thấysZK3 5WLRnàng lKQ2xại khôsZK3ng lên5WLR tiếng,sZK3 mgnqđưa tamgnqy bKQ2xóp chặsZK3t cổY8Ro củmgnqa nàng, 5WLR“Đừng q5WLRuên bộsZK3 dạngsZK3 củY8Roa kẻY8Ro phảsZK3n 5WLRbội muốnmgnq chếtKQ2x k5WLRhông được5WLR 5WLRmà muốnY8Ro sốsZK3ng KQ2xcũng không xsZK3ong. NsZK3gươi cũnmgnqg muốsZK3n trởsZK3 t5WLRhành mộsZK3t thànhsZK3 viKQ2xên KQ2xtrong bmgnqọn 5WLRchúng sao?!”

Mười đạiKQ2x khY8Roổ hình5WLR tKQ2xra tấnY8Ro MãnKQ2x Than5WLRh lậpY8Ro tứcmgnq thsZK3oáng hi5WLRện lêY8Ron Y8Rotrong đầusZK3, Tiêu Tiêu5WLR vẫy5WLR t5WLRay, đầsZK3u lắcY8Ro Y8Ronhư trốngY8Ro bỏiKQ2x, kh5WLRông cầnsZK3, nànmgnqg mớmgnqi khsZK3ông cần5WLR 5WLRtìm tội chịu!sZK3 KQ2xBuông tay5WLR! mgnqNàng khônmgnqg KQ2xhô Y8Rohấp được!KQ2x Ứớcmgnq sZK3gì bY8Roây gY8Roiờ cóKQ2x tY8Rohể q5WLRuay vsZK3ề Hình phủ,5WLR lúc5WLR trướcmgnq nàn5WLRg Y8Rosẽ khsZK3ông nênmgnq chạy5WLR tmgnqrốn, nànKQ2xg hốimgnq hậY8Ron rồi.

Hắc Y8Roy nhâsZK3n hmgnqừ lạnmgnqh, lúsZK3c nà5WLRy mớ5WLRi KQ2xbuông nsZK3àng ramgnq, mắY8Rot sắKQ2xc liếcsZK3 nY8Roàng mY8Roột chút, vèsZK3o một5WLR tiếnmgnqg, lạiY8Ro sZK3bay qmgnqua cửaY8Ro sKQ2xổ biếKQ2xn mất.

Thật 5WLRlà đáng5WLR sợsZK3, sZK3ra kh5WLRỏi HY8Roình phmgnqủ, mgnqnàng nhKQ2xư tsZK3hế nàKQ2xo ởmgnq đâusZK3 cũngmgnq không5WLR được anmgnq 5WLRthân. Tr5WLRong chốcY8Ro látsZK3 bmgnqị Y8RoN tsZK3ên Y8Rohắc sZK3y nY8Rohân đuổiKQ2x giết,KQ2x Y8Rotrong chốcY8Ro lKQ2xát 5WLRlại xuấKQ2xt hiện tênmgnq hắY8Roc Y8Roy 5WLRnhân muốsZK3n giếtKQ2x nmgnqàng. NàngsZK3 lầnY8Ro KQ2xnày sốnsZK3g lại5WLR mgnqcùng sZK3cái chế5WLRt chỉ cách5WLR nsZK3hau trY8Roong 5WLRgang tấKQ2xc! ThâsZK3n phY8Roận củsZK3a VsZK3ũ Đ5WLRiệp nàyY8Ro cũnKQ2xg qY8Rouá rắc5WLR sZK3rối đi.

Aizz… ngàymgnq ma5WLRi psZK3hải tsZK3ìm biệnKQ2x 5WLRpháp 5WLRquay v5WLRề HìnY8Roh phủmgnq mKQ2xới được,mgnq hisZK3ện mgnqtại ngẫm lạisZK3 KQ2xnơi đmgnqó 5WLRquả t5WLRhật làY8Ro tY8Rohiên đườsZK3ng a…