You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ysm5nghĩ tysm5a làysm5 người,ysm5 khô6MXNng EfZzphải cẩu.”

“Phải. NJdwKàng ngEfZzhĩ kGRR5hông sai.”

“Vậy tạiGRR5 6MXNsao ngưGRR5ơi thờEfZzi tGRR5hời khắcGRR5 khắcEfZz đềuEfZz đemJdwK tGRR5a buộJdwKc GRR5tại b6MXNên nEfZzgười? Ta JdwK muốn đEfZzi JdwKra ngGRR5oài chơi.”

Tiêu TEfZziêu vGRR5ô cù6MXNng khJdwKông 6MXNhài lòysm5ng! Vì6MXN cái6MXN gìEfZz mà6MXN nysm5àng GRR5phải bồGRR5i têGRR5n gysm5ian nhâGRR5n này ởEfZz tJdwKrong GRR5hang ysm5ổ thưJdwK JdwKphòng cảEfZz ngàyJdwK vậy,GRR5 nga6MXNy cảEfZz tự6MXN dGRR5o cũngEfZz khôn6MXNg có.

“Ta lGRR5à GRR5vì ysm5muốn tốysm5t 6MXNcho nàngJdwK.” Hình6MXN ThGRR5ất nga6MXNy cGRR5ả đầu6MXN cũnJdwKg khô6MXNng nJdwKgẩng đầEfZzu lên, tiếpGRR5 tụEfZzc lGRR5àm EfZzviệc của6MXN hJdwKắn. KhôngEfZz sợ6MXN nhấGRR5t vạysm5n cysm5hỉ sEfZzợ vạnEfZz nEfZzhất, vJdwKì cáiysm5 mJdwKạng nhỏ GRR5của n6MXNàng, vẫysm5n lGRR5à phJdwKải cẩn6MXN thận.

Tức chết6MXN người6MXN đysm5i đượcGRR5, ysm5ở đâJdwKy EfZzso vớiysm5 EfZzở Pysm5hú QuGRR5ý lysm5âu thìysm5 có6MXN khJdwKác g6MXNì nhau! Giốn6MXNg nh6MXNau đềuysm5 làGRR5 6MXNbị 6MXNgiam lEfZzỏng! K6MXNhi đóEfZz íJdwKt nhấGRR5t ở6MXN tronJdwKg phạJdwKm vysm5i nhấtGRR5 địn6MXNh EfZznàng muốn EfZzđi thếJdwK GRR5nào thìJdwK cứysm5 điJdwK, ysm5muốn làmJdwK cáiGRR5 gìGRR5 JdwKthì EfZzlàm cáEfZzi đó.EfZz GRR5Nhưng hiện6MXN tạiJdwK lại thảmEfZz hGRR5ại hEfZzơn rấtysm5 nhEfZziều, 6MXNnàng chEfZzỉ có6MXN thEfZzể ởGRR5 bên6MXN cạnGRR5h hắn!

“Hình TJdwKhất, tysm5a chánysm5 ghéEfZzt ngươi.”

“Ừm, EfZzta biết.”JdwK HìnhJdwK Thysm5ất vẫJdwKn lEfZzà bJdwKộ dạysm5ng hờysm5i hợt,JdwK mặ6MXNc GRR5kệ nàngGRR5 tựEfZz nóiGRR5 tự nghe.

“Ngươi mỗiEfZz lần6MXN đềJdwKu nóiEfZz tốt6MXN vớysm5i EfZzta, đếnGRR5 khysm5i tGRR5a hỏ6MXNi lýGRR5 GRR5do lEfZzại khô6MXNng nói!6MXN” Hắ6MXNn coi nàGRR5ng là6MXN cá6MXNi gìysm5, SủEfZzng ysm5vật?! Cysm5on 6MXNmắt đảoGRR5 qJdwKua mGRR5ột vGRR5òng, TiêEfZzu Tiêuysm5 ysm5còn nói GRR5thêm, “Taysm5 muốn6MXN đGRR5i nhEfZzà cầuJdwK, ysm5không phảiysm5, nh6MXNà vệ6MXN sinh.”

“Được. Tysm5a lậpysm5 tứcJdwK GRR5đi làysm5 tốtysm5 rồi.”

Không phảiJdwK cGRR5hứ, chẳngGRR5 lJdwKẽ nàEfZzng điJdwK JdwKvệ sinGRR5h màGRR5 hắnGRR5 cũngGRR5 muốnGRR5 EfZzđi cùEfZzng?! Ngất…

“Ta 6MXNthấy EfZzngươi khôn6MXNg nêGRR5n điEfZz JdwKtheo taysm5, EfZznhư vậyGRR5 tJdwKa sJdwKẽ t6MXNhẹn tysm5hùng, tJdwKa 6MXNcam đoanysm5 lập tứ6MXNc 6MXNsẽ trởGRR5 lại,JdwK đượcysm5 JdwKrồi đysm5ược rồiEfZz, cứysm5 n6MXNhư vậy.”JdwK PhEfZzất phấ6MXNt tGRR5ay, cũnGRR5g không thè6MXNm EfZznhìn hắnGRR5, TiJdwKêu Tysm5iêu nha6MXNnh chóGRR5ng mysm5ở cửaysm5 bysm5ỏ chạy.

Hình ThEfZzất đanEfZzg muốn6MXN đysm5ứng dậyEfZz đuổiGRR5 tEfZzheo, nhưGRR5ng tưởngysm5 tưysm5ợng EfZznàng nGRR5ói sẽGRR5 thẹn thùng,6MXN đànhysm5 b6MXNất EfZzđộng EfZzngồi đJdwKó. ysm5Trong thEfZzời giaGRR5n ngắnJdwK nJdwKhư vậyGRR5, lạGRR5i ởEfZz tr6MXNong phủ, ch6MXNắc lJdwKà sẽEfZz khônGRR5g xảyEfZz rysm5a sJdwKự cGRR5ố g6MXNì đâu.

Có đô6MXNi khiEfZz, sựJdwK cố6MXN tysm5hường đGRR5ột ngEfZzột ysm5xảy JdwKra ysm5vào EfZzlúc tGRR5a 6MXNkhông JdwKngờ JdwKnhất. Giống nhJdwKư hiệnGRR5 tạJdwKi, EfZzTiêu Tiêu6MXN 6MXNđã nghênhGRR5 EfZzngang đứngJdwK bGRR5ên ngoàGRR5i cửaGRR5 HEfZzình JdwKphủ. Hysm5ừ, ysm5càng không cEfZzho phéysm5p nàGRR5ng JdwKtrốn, nàng6MXN liềnGRR5 trốnEfZz cJdwKho hắysm5n xem!

Chà cysm5hà chàysm5, mớiEfZz điEfZz đượysm5c chưaJdwK JdwKxa, bGRR5ên ngườiEfZz nGRR5àng đysm5ột nhiênEfZz thoátGRR5 rJdwKa 6MXNN tên hGRR5ắc ysm5y nhâ6MXNn, JdwKtay JdwKcầm lợysm5i JdwKđao, ánJdwKh đ6MXNao lGRR5óe JdwKlên chóiEfZz mắtGRR5. TiêJdwKu Tysm5iêu ngâGRR5y ngốc, nàn6MXNg cùng6MXN bọnysm5 họGRR5 hẳn6MXN làGRR5 khôngJdwK 6MXNthù đi.

Rút đao,6MXN muốnEfZz chémGRR5 xuốngJdwK ngGRR5ười trướcJdwK mặt.GRR5 HJdwKắc 6MXNy nhânGRR5 vGRR5ung tysm5ay lên…

Nhưng 6MXNđồng thời,ysm5 mộtEfZz tEfZzhân ảysm5nh khác6MXN đãGRR5 nhaysm5nh chGRR5óng ba6MXNy tysm5ới. Tiêu6MXN TiGRR5êu chỉ cảmEfZz thấ6MXNy GRR5hoa mắtEfZz, saJdwKu đóysm5 n6MXNgười ysm5đã vữnEfZzg vàng6MXN 6MXNở GRR5trên nó6MXNc nhà.JdwK Nà6MXNng n6MXNgẩng đGRR5ầu nhìn nhJdwKìn, ysm5di? Physm5ẩm Nguyệ6MXNt. GRR5Người nàysm5y lại6MXN GRR5từ nơiysm5 nàoGRR5 xuấtJdwK GRR5hiện thếJdwK này?

Hắc ysm5y nhânJdwK độngJdwK tácysm5 nhất6MXN 6MXNtrí, cũnysm5g 6MXNnhảy lEfZzên nóc6MXN nhJdwKà. HJdwKai b6MXNên 6MXNlập EfZztức động thủ.ysm5 EfZzTất nhiEfZzên dưJdwKới ysm5võ cônysm5g bấ6MXNt pJdwKhàm củaJdwK PhJdwKẩm Nguyệt,ysm5 sa6MXNu và6MXNi chiJdwKêu bọGRR5n hắJdwKc y nhânGRR5 khJdwKông chếGRR5t thìJdwK cũngGRR5 bị6MXN thương.EfZz ChờGRR5 h6MXNắc 6MXNy nhysm5ân vừEfZza rysm5út luEfZzi, hắnysm5 lEfZzập tức buônGRR5g T6MXNiêu Ti6MXNêu raJdwK, phânGRR5 rõEfZz giớGRR5i tuyến.

Tiêu TiEfZzêu JdwKtrầm JdwKtư sJdwKuy đoáEfZzn, hắcysm5 GRR5y ysm5nhân nàEfZzy đạiEfZz k6MXNhái ysm5là dysm5o chủJdwK 6MXNnhân JdwKcủa kh6MXNối thân 6MXNthể nàyGRR5 rướcJdwK lấyGRR5 đâ6MXNy. CGRR5òn PhEfZzẩm Nguyysm5ệt, hẳnGRR5 EfZzlà vẫnEfZz GRR5đang ch6MXNìm GRR5đắm tron6MXNg trò chơiysm5 thEfZzeo dõiJdwK 6MXNgì GRR5đó, xá6MXNc địysm5nh HEfZzình EfZzThất cóJdwK phảiGRR5 đệysm5 đệEfZz cGRR5ủa hắysm5n haJdwKy không.

“Không JdwKmuốn cEfZzhết, JdwKtốt nysm5hất qEfZzuay vềGRR5 HìnhGRR5 phủ.”ysm5 PhẩmJdwK NguyJdwKệt EfZznói xoGRR5ng xoay ngườiEfZz mu6MXNốn đi.

Tiêu Tiêu6MXN thấyysm5 thếEfZz lậpEfZz tứysm5c EfZzđuổi GRR5theo giữEfZz ch6MXNặt ysm5tay hắn,GRR5 “ysm5 Đừngysm5 điJdwK 6MXNvội, mang EfZz ta theo.”

Đùa hả,JdwK nàngJdwK chEfZzính lEfZzà khôngGRR5 muốnEfZz s6MXNống tronGRR5g Hìnysm5h phủJdwK nữa6MXN n6MXNên mớ6MXNi chạyJdwK rJdwKa ngoàysm5i. Trở về?6MXN Nh6MXNư 6MXNvậy ysm5sao được!

Phẩm NguyệtEfZz 6MXNbởi ysm5vì cửEfZz đJdwKộng cEfZzủa nànEfZzg ysm5mà ysm5chấn độngGRR5, vộEfZzi vàngJdwK bJdwKỏ taJdwKy raysm5, lông GRR5mày nhănGRR5 ysm5lại. “XinEfZz EfZztự trọng.”

Vâng vâ6MXNng, Tiêu6MXN Tysm5iêu gậ6MXNt ysm5đầu, GRR5“Huynh EfZzcũng k6MXNhông nysm5ên bỏ6MXN 6MXNlại tEfZza a.”

Những ysm5lời EfZznày lạiysm5 khiến6MXN cGRR5ho mặGRR5t hắnysm5 EfZzcàng ysm5nhăn nhysm5ó hơnEfZz nữ6MXNa, “Xinysm5 –ysm5 TựJdwK – Trọng!”

Lại làJdwK tysm5ự trọ6MXNng, 6MXNhắn khônGRR5g 6MXNcòn tEfZzừ k6MXNhác hả?!6MXN “JdwKTa n6MXNói rồEfZzi, 6MXNta EfZzkhông tJdwKhể tr6MXNở về được.”

Không GRR5thể? ChJdwKính mìnhJdwK mớiGRR5 vEfZzừa đếnJdwK nơi6MXN đâyGRR5 cò6MXNn ysm5không qJdwKuá queEfZzn thuộc,EfZz nữ6MXN tử nysm5ày lạGRR5i khônEfZzg bGRR5iết cysm5ó qGRR5uan 6MXNhệ EfZzgì vớ6MXNi Hì6MXNnh phJdwKủ, “CEfZzùng 6MXNta khôngEfZz qGRR5uan hệ.”

“Có GRR5quan hệ,GRR5 đươJdwKng nhiGRR5ên 6MXNcó quJdwKan hệ.GRR5 T6MXNa vừaJdwK bịysm5 Hìnysm5h phủysm5 GRR5đuổi viEfZzệc, mGRR5à huynh mGRR5ới rồJdwKi lEfZzại cứuysm5 ysm5ta m6MXNột mạng.6MXN TGRR5a đâJdwKy ysm5tuy rằngEfZz 6MXNkhông đọcysm5 6MXNqua GRR5sách vở,GRR5 nJdwKhưng cũGRR5ng biết ysm5tri ânGRR5 đEfZzồ báo.EfZz EfZzCho nênGRR5, âGRR5n công6MXN, huyEfZznh hãJdwKy JdwKcho tysm5a EfZzcơ hộiJdwK đysm5ược JdwKphục vEfZzụ bênJdwK cạnh huyn6MXNh, hảEfZzo h6MXNảo báEfZzo đáp6MXN GRR5huynh đGRR5i.” 6MXNMặc kEfZzệ, cJdwKó thểJdwK điysm5 thysm5eo thEfZzì phảiEfZz cốGRR5 gắysm5ng đến cùng.

“Bọn họJdwK 6MXNvì s6MXNao phảJdwKi giếtEfZz ngysm5ươi?” JdwKMột GRR5tỳ EfZznữ ysm5bình thườngGRR5 JdwKtại saysm5o l6MXNại kéoJdwK đến JdwK nhiều GRR5cao thủJdwK như6MXN vậy,EfZz ysm5thân phận6MXN củaEfZz GRR5nàng nhất6MXN địnhGRR5 khôngEfZz GRR5đơn giản.

“Ta 6MXNlàm saEfZzo biết.6MXN CEfZzòn không6MXN hiGRR5ểu r6MXNa sEfZzao cJdwKả ysm5thì bọ6MXNn chúnysm5g đJdwKã tớiJdwK rồEfZzi, 6MXNta hồnysm5 nhiên thysm5iện lEfZzương ysm5ngây JdwKthơ, dángGRR5 vẻJdwK khôysm5ng giốngGRR5 ngJdwKười kếtysm5 th6MXNù kếtJdwK oánEfZz bEfZzại hoại,JdwK tám phầnGRR5 là6MXN nhậGRR5n lGRR5ầm ngysm5ười.” TEfZzự thổEfZzi GRR5phồng bảJdwKn JdwKthân mộGRR5t phenysm5, GRR5đem 6MXNvấn đềJdwK thổi sạch,JdwK hGRR5ắn chắcGRR5 sysm5ẽ khJdwKông GRR5quan tâEfZzm chuyGRR5ện củysm5a JdwKnàng đâu.

Nghĩ ngJdwKhĩ, P6MXNhẩm Nguyệt6MXN lạiEfZz nhìJdwKn nàGRR5ng GRR5chằm cEfZzhằm nửGRR5a ngày,EfZz tysm5ạm thờGRR5i ysm5mặc kệ JdwK nàng 6MXNlà GRR5ai, đã6MXN làGRR5 ngườGRR5i của6MXN Hysm5ình phủ,6MXN đối6MXN 6MXNvới sựysm5 tysm5ình bEfZzên tro6MXNng ysm5chắc cũng6MXN biếtEfZz ít nhiều,JdwK cGRR5ũng EfZzđỡ mấEfZzt cGRR5ông hắnysm5 phảiEfZz tysm5ự 6MXNtìm hJdwKiểu, “JdwKĐi thôi.”

Sao tựysm5 nhiênGRR5 EfZzlại dễJdwK nóiEfZz chuyệnysm5 vậyysm5? ysm5Lúc trước6MXN bởiEfZz vEfZzì TụEfZz BảoEfZz 6MXNlà đệ6MXN đệEfZz của GRR5 hắn, lầJdwKn nàJdwKy lạiJdwK lEfZzà bởysm5i vìGRR5 EfZzsao? Tiêuysm5 Tiê6MXNu kỳ6MXN EfZzquái n6MXNgắm GRR5ngắm hắnEfZz, chắEfZzc chắnysm5 là 6MXN hắn có6MXN mụcysm5 đ6MXNích ysm5gì đây.

Nhưng Tiêu6MXN EfZzTiêu khGRR5ông b6MXNiết JdwKrằng, 6MXNbởi vìysm5 chuyện6MXN JdwKnàng cEfZzhạy trốGRR5n 6MXNmà giờEfZz phút ysm5 này HGRR5ình p6MXNhủ 6MXNđang JdwKgà 6MXNbay chysm5ó chạy.GRR5 HìJdwKnh ThấtJdwK lậtysm5 tunEfZzg toànJdwK bộysm5 HìnhJdwK phủ6MXN mà6MXN EfZzvẫn không thấysm5y bGRR5óng dáJdwKng của6MXN nànGRR5g, ysm5trên EfZzmặt đEfZzã JdwKxuất hiệnEfZz tuyệt6MXN EfZzvọng, điềuEfZz JdwKhắn lo6MXN lắng đãGRR5 xEfZzảy rEfZza. T6MXNứ EfZzđiện ysm5hạ 6MXNvì JdwKđảm ysm5bảo quáEfZz EfZzkhứ cysm5ủa hắnysm5 EfZzkhông bịJdwK n6MXNgười JdwKkhác biJdwKết được, rJdwKốt cục6MXN đốysm5i vớJdwKi nJdwKàng 6MXNxuất thủ.

Cho nênysm5, EfZzN ngày6MXN GRR5sau, bởysm5i vysm5ì chạGRR5y trGRR5ốn GRR5thành cJdwKông 6MXNvốn nêGRR5n vysm5ui GRR5vui vẻ6MXN JdwKvẻ thìysm5 người n6MXNào đó6MXN lạiysm5 vẻJdwK mysm5ặt bGRR5uồn bực,6MXN bysm5ắt đầuJdwK hốJdwKi EfZzhận quyế6MXNt địnhJdwK củJdwKa chínhGRR5 mình. Chắ6MXNc hẳn6MXN lúGRR5c nysm5ày HGRR5ình TJdwKhất đaysm5ng lGRR5o lJdwKắng GRR5cho 6MXNnàng, dGRR5ù s6MXNao nEfZzàng cũngysm5 lJdwKà lJdwKão bà củaysm5 ng6MXNười JdwKta, JdwKđương JdwKnhiên khôEfZzng tEfZzhể khJdwKoái hoạJdwKt nh6MXNư trước.

Không bysm5iết mìJdwKnh 6MXNlúc ấyGRR5 tạiysm5 GRR5sao JdwKlại JdwKcảm ysm5thấy điysm5 thJdwKeo PhẩmEfZz Ngu6MXNyệt lysm5à chuyện tốtysm5 cEfZzhứ. NgGRR5ười n6MXNày ysm5trừ EfZzbỏ ysm5đứng ở6MXN kháGRR5ch điếmGRR5 thìGRR5 làJdwK đGRR5i dEfZzo thámEfZz HìnhGRR5 ysm5phủ, c6MXNó mỗi haiysm5 địaEfZz GRR5điểm ấy6MXN ba6MXNy qJdwKua 6MXNbay lEfZzại, EfZzchán nảJdwKn tớysm5i cJdwKực điểm.

Nhàm ysm5chán nysm5hất cEfZzhính làysm5, còn6MXN phảiysm5 kểJdwK lEfZzại chGRR5o hắEfZzn GRR5nghe thờiysm5 giJdwKan là6MXNm việEfZzc và nghỉJdwK ngơiEfZz củaysm5 Hình6MXN EfZzThất, thEfZzói queJdwKn siysm5nh hoJdwKạt sinEfZzh hoysm5ạt thườ6MXNng nysm5gày củaEfZz h6MXNắn ra sysm5ao. ThânJdwK JdwKảnh têEfZzn giGRR5an nhâ6MXNn nàyJdwK liê6MXNn tụcysm5 lắcGRR5 lư6MXN troJdwKng đầEfZzu nàn6MXNg, muốnEfZz quJdwKên trong chốc6MXN EfZzlát cũnGRR5g khônJdwKg được.

Có điềJdwKu a6MXNn JdwKủi dEfZzuy nhấ6MXNt chíJdwKnh l6MXNà hắcysm5 JdwKy nysm5hân lGRR5ại tới6MXN GRR5hai EfZzlần nữEfZza, đEfZzòi giếtysm5 đòi JdwKchém vGRR5ô c6MXNùng EfZznáo nhiệt,GRR5 kGRR5hiến kiếpJdwK sysm5ống tỳJdwK nữ6MXN buồnEfZz EfZztẻ củaJdwK nànEfZzg ysm5coi JdwKnhư có tGRR5hêm nGRR5iềm vui.

Hai ngày6MXN nàGRR5y, ánhGRR5 mGRR5ắt PGRR5hẩm NguyệEfZzt nJdwKhìn nEfZzàng c6MXNó điểmEfZz khônGRR5g giốngEfZz trước.ysm5 Chắc 6MXNhắn cũnGRR5g JdwKbiết nàngJdwK EfZzlà lJdwKão bàGRR5 cJdwKủa HìJdwKnh ThấtEfZz rồ6MXNi, 6MXNnhưng GRR5kì quáiysm5 làGRR5 m6MXNột ngườiEfZz đứng đắnEfZz nEfZzhư hắGRR5n tạiEfZz JdwKsao lạJdwKi khôngysm5 đemEfZz nàng6MXN đEfZzuổi vềJdwK HìnGRR5h phủJdwK, EfZzdù nó6MXNi thếJdwK ysm5nào nàngGRR5 cũng là6MXN eysm5m dâysm5u củaGRR5 GRR5hắn nha.

“Này, giEfZza, huynGRR5h đừngGRR5 JdwKnhìn GRR5ta JdwKnhư vậyGRR5, t6MXNa EfZzsợ a.”

Phẩm NguGRR5yệt dờ6MXNi ánhysm5 mắtJdwK, 6MXNquay ysm5về phíaGRR5 EfZzbàn cơm.

Tiêu TEfZziêu sJdwKờ sờGRR5 JdwKhai EfZzmá, tEfZzrên JdwKmặt mìnGRR5h 6MXNhẳn EfZzlà khJdwKông cJdwKó cáiGRR5 gGRR5ì kGRR5ì lGRR5ạ điEfZz. Cáysm5i tên PhẩJdwKm NguyệtGRR5 nysm5ày càJdwKng ng6MXNày GRR5càng quáysm5i. NànEfZzg cầm6MXN lJdwKấy mộtEfZz 6MXNcái đùiJdwK 6MXNgà, khôn6MXNg thèm đEfZzể ýysm5 hìysm5nh tysm5ượng mGRR5à cGRR5ắn loEfZzạn lênysm5 lạiJdwK đ6MXNưa tới6MXN EfZzcái nhìGRR5n kGRR5hó GRR5hiểu JdwKcủa hắn, thysm5iệt làysm5, GRR5làm hEfZzại nàJdwKng chẳnEfZzg cảJdwKm 6MXNthấy ngoJdwKn miệnGRR5g nữa.

“Gia, huynGRR5h ăJdwKn điEfZz, đGRR5ừng cóJdwK 6MXNnhìn GRR5ta mGRR5ãi thếGRR5.” LàEfZzm nysm5àng muốnGRR5 bỏEfZz 6MXNcủa mGRR5à 6MXNchạy lấy người.

“Tiểu Điệp!GRR5” Bỗngysm5 nhiêysm5n một6MXN đạGRR5i thaEfZznh âysm5m vaGRR5ng lên.

Tiêu Tiêuysm5 nhaysm5nh cJdwKhóng quaGRR5y đầuEfZz ysm5lại thysm5ì nysm5hìn thấyysm5 mJdwKột EfZznam nhânGRR5 tGRR5o lớnysm5 trông giốngysm5 nhưGRR5 mGRR5ột coJdwKn gJdwKấu đGRR5ang bưJdwKớc nhaEfZznh đysm5i JdwKđến t6MXNrước 6MXNmặt nàEfZzng, ysm5nhân tiệGRR5n JdwKôm chặt lấy6MXN ysm5nàng gàoEfZz lênysm5, “REfZzốt cuộcGRR5 GRR5ta đãEfZz tìmEfZz đượEfZzc nJdwKàng, JdwKvi p6MXNhu rấtysm5 nhớysm5 nàGRR5ng a.”

Vi pGRR5hu? Cái6MXN gJdwKì EfZzvi p6MXNhu! “VịGRR5 ysm5này, HùnEfZzg 6MXNtiên sin6MXNh, tEfZza ngh6MXNĩ JdwKta khysm5ông biếEfZzt ngươi, xEfZzin đừngJdwK 6MXNlàm loạnJdwK 6MXNbám víuJdwK ysm5quan hệEfZz a.”GRR5 GRR5Thật làEfZz đánGRR5g EfZzsợ, kJdwKhông ngờEfZz VGRR5ũ Điệpysm5 nàEfZzy lại ysm5có mộ6MXNt lãJdwKo côngGRR5 nGRR5hư vậy6MXN, kGRR5ia JdwKHình ThấGRR5t tGRR5hì sao?.

Hùng tiJdwKên 6MXNsinh thJdwKả 6MXNlỏng hùn6MXNg EfZzchưởng, trJdwKên mysm5ặt ysm5vẻ xấuJdwK hổ,6MXN “Là6MXN EfZzta khôngGRR5 tốt, ysm5nàng đừEfZzng tứcJdwK giysm5ận, 6MXNcùng GRR5ta vềJdwK nhysm5à EfZzđược ysm5không? GRR5Ta sEfZzau JdwKnày sysm5ẽ khysm5ông baEfZzo g6MXNiờ … phátysm5 cáuysm5 EfZzlinh tiJdwKnh nữa,ysm5 6MXNta nysm5hất đị6MXNnh JdwKsẽ GRR5hảo hysm5ảo đGRR5ối đJdwKãi với6MXN nàng.”

“Ha h6MXNa... Nàyysm5... c6MXNhúng JdwKta cEfZzhậm EfZzrãi thươngysm5 lưysm5ợng JdwKđi, ngư6MXNơi trướcJdwK 6MXNtiên thả6MXN ysm5ta xuống dướiEfZz đư6MXNợc kEfZzhông, JdwKha GRR5ha...” Tiêu6MXN TiEfZzêu nJdwKhanh chóngJdwK quysm5ay ysm5đầu lạEfZzi cầuGRR5 cứu,6MXN cứu JdwKta EfZza, PhGRR5ẩm Nguyệt...

Di? NJdwKgười đâuGRR5? GRR5A …ÔEfZzng trờiEfZz đánhysm5 chếGRR5t nàn6MXNg đi!GRR5 V6MXNì cáysm5i ysm5gì cứysm5 đếysm5n thờiEfZz khắc nguysm5y hiJdwKểm cần6MXN ysm5hắn ysm5thì EfZzhắn lGRR5ại biếEfZzn mấtJdwK chứJdwK! Hắn6MXN cGRR5ó physm5ải làEfZz EfZznam nhâysm5n khôngysm5 a! GRR5Thực qJdwKuá đáng,GRR5 cứEfZz nhEfZzư vậy6MXN đemGRR5 nànJdwKg 6MXNném chGRR5o 6MXNmột coysm5n ysm5gấu! TênEfZz GRR5Phẩm NguyệtJdwK n6MXNày 6MXNso với GRR5Hình TGRR5hất lEfZzà mộtJdwK têJdwKn giaGRR5n nhânGRR5 hơysm5n JdwKnhiều! ysm5Nàng nhìEfZzn lầmGRR5 hắnEfZz rồi!

Tiêu Tysm5iêu lJdwKiều mạ6MXNng GRR5đạp GRR5chân luEfZzng 6MXNtung, “Tysm5a JdwKkhông biếtGRR5 ngươiEfZz, nGRR5gươi EfZztránh ra. TEfZza khôJdwKng phảiysm5 lysm5à VEfZzũ ĐiệGRR5p, tJdwKa h6MXNọ Tiêu.”

“Nàng đừnJdwKg nónysm5g giậGRR5n, t6MXNa nh6MXNận GRR5lỗi rồiysm5 cGRR5òn ysm5chưa đEfZzược GRR5sao, GRR5tha thứJdwK 6MXNcho JdwKvi phu lJdwKần này6MXN đi.JdwK” ysm5Lời nóJdwKi cEfZzủa h6MXNắn thựcGRR5 ysm5cảm động.

“Không không,ysm5 ysm5ta thậtysm5 sựJdwK khôEfZzng biếtGRR5 ngưJdwKơi!” 6MXNThấy cóGRR5 khônEfZzg ítJdwK ngưysm5ời vGRR5ây xemJdwK, Tiêu Ti6MXNêu lậ6MXNp tứJdwKc t6MXNìm xEfZzin giúp6MXN đỡ,JdwK “Cứuysm5 EfZzmạng GRR5a, hắ6MXNn cố6MXN chấpysm5 b6MXNắt nạtGRR5 c6MXNon ysm5gái đàng hoàng!”

Vốn đaJdwKng hứnEfZzg thúysm5 quGRR5an sJdwKát 6MXNhai ngườ6MXNi, EfZznghe GRR5nàng GRR5vừa nói,EfZz mo6MXNi nGRR5gười lậpGRR5 tức hànhEfZz động6MXN nhấJdwKt JdwKtrí quEfZzay ysm5đầu đ6MXNi, bEfZzọn hắnJdwK khônGRR5g EfZzthấy đượcysm5, cái6MXN gEfZzì 6MXNcũng khônEfZzg thấyJdwK được. DGRR5ùng cơmJdwK JdwKăn c6MXNơm, gọGRR5i móEfZzn ă6MXNn g6MXNọi 6MXNmón GRR5ăn. Vừysm5a rồiGRR5 EfZzcó GRR5phát sin6MXNh cysm5ái 6MXNgì sao…?

A, khôysm5ng phảiysm5 đâ6MXNu. Nhữngysm5 n6MXNgười n6MXNày saJdwKo lạiEfZz ysm5như ysm5vậy chứ.ysm5 EfZzTiêu TiêuEfZz ngysm5ốc rụng, ysm5bị HEfZzùng tysm5iên sinGRR5h xuGRR5ất rGRR5a khíJdwK lựcGRR5 khiêngGRR5 lêysm5n vaJdwKi giGRR5ống nh6MXNư túJdwKi gGRR5ạo rồi nJdwKém vàoEfZz t6MXNrong 6MXNxe ngựa.

Dọc JdwKtheo đườngEfZz EfZzđi, Hysm5ùng ti6MXNên sinysm5h dùGRR5ng hếtGRR5 k6MXNhả EfZznăng nóiJdwK tốtJdwK JdwKlấy lJdwKòng nàng, chínJdwKh lEfZzà hìnhJdwK tượngysm5 cysm5ủa EfZzmột tEfZzên EfZznam tửGRR5 sEfZzi GRR5tình. Ngaysm5y cJdwKả nà6MXNng EfZznghe đượcEfZz cJdwKũng bị6MXN cảm độngJdwK l6MXNiên tục6MXN. NEfZzguyên 6MXNlai HùngGRR5 JdwKtiên siysm5nh JdwKlà mJdwKột GRR5nam nhân6MXN tốGRR5t nEfZzhư vysm5ậy. ysm5Vũ Điệp n6MXNày cysm5ó chồnGRR5g EfZztốt ysm5đến thế,ysm5 nh6MXNư tGRR5hế nàoJdwK lysm5ại 6MXNcòn hGRR5ồng hạnhJdwK xuấysm5t tườngGRR5, c6MXNhạy tGRR5ới làm tiEfZzểu thiGRR5ếp củaJdwK HìnJdwKh Thấysm5t chứ!EfZz ThậtGRR5 sysm5ự lJdwKà tEfZzham 6MXNlam quEfZzá mà.

“Tiểu Điệysm5p nàGRR5ng xGRR5em, mỗEfZzi ngysm5ày 6MXNta đềuysm5 cysm5ho ng6MXNười laysm5u 6MXNchà bGRR5ảo bốiGRR5 củaEfZz nysm5àng, thực sạchJdwK sJdwKẽ đGRR5i, EfZzcùng vớJdwKi lúcEfZz nàngJdwK JdwKtrước kh6MXNi điGRR5 khEfZzông hềEfZz khGRR5ác nh6MXNau đâu.”GRR5 HùngJdwK tiên GRR5sinh cầmJdwK chysm5ặt lấEfZzy tJdwKay nàng,JdwK sắcEfZz mặtGRR5 EfZzvui mGRR5ừng hỏi6MXN h6MXNan, EfZz“Hiện tạGRR5i nànEfZzg đãEfZz trở lạiysm5, cysm5ó EfZzcao hứngEfZz nEfZzhìn q6MXNua một6MXN chútEfZz không?”

Không 6MXNthể nào…!!!!

Cả căEfZzn phòEfZzng JdwKnày... đềuGRR5 GRR5là HìnJdwKh Thất?!

Tuy rằn6MXNg xeysm5m EfZzra 6MXNmặt vẫn6MXN 6MXNcòn rấtEfZz nGRR5on nớt,GRR5 nhưng6MXN thậJdwKt GRR5là hắn!6MXN N6MXNhìn nhìnEfZz lạc khoảJdwKn d6MXNưới mỗJdwKi bJdwKức vẽ.ysm5 TrờiGRR5 ạGRR5! NhiềEfZzu b6MXNức họa6MXN nhysm5ư vậyEfZz, lạiGRR5 đysm5ều làysm5 JdwKdo Vysm5ũ Điệpysm5 kia 6MXNtự vẽ6MXN! ChJdwKỉ EfZzsợ GRR5Vũ Điệp6MXN 6MXNnày đãGRR5 y6MXNêu t6MXNha thiếtEfZz tGRR5ên gia6MXNn nJdwKhân k6MXNia rồysm5i. “Này...”

“Ta biếysm5t nàysm5ng lạJdwKi nghĩGRR5 GRR5tới trước6MXN kGRR5ia,” HùngGRR5 tiênJdwK sinEfZzh s6MXNờ sờ6MXN tóEfZzc củaysm5 nàngysm5, nói, “EfZzNhưng đGRR5ừng GRR5tiếp ysm5tục th6MXNương tâm,6MXN muysm5ội muội6MXN nànGRR5g nếuGRR5 biế6MXNt nàng6MXN lJdwKo lysm5ắng như JdwKvậy, cGRR5hắc chắJdwKn sGRR5ẽ 6MXNrất hạnhJdwK phúc.”

Ách, cáGRR5i gìysm5 muộiGRR5 muộJdwKi? KhJdwKóe ysm5miệng TiêEfZzu T6MXNiêu 6MXNco rEfZzúm. NhìnGRR5 nhJdwKìn HùGRR5ng tiên JdwKsinh, EfZzhắn khôngEfZz phảJdwKi 6MXNlà JdwKđem HìnGRR5h GRR5Thất trởGRR5 thànEfZzh muộiysm5 m6MXNuội Vũysm5 6MXNĐiệp chứ. Nà6MXNng GRR5lặng lẽ6MXN chảJdwKy 6MXNra 6MXNhai giọ6MXNt mồ6MXN hôi.

Xin EfZzhắn… GRR5Tuy rằnGRR5g bJdwKộ dạngGRR5 củaJdwK Hình ThấtEfZz sJdwKo ysm5với nEfZzữ nEfZzhân cJdwKòn JdwKxinh đẹpGRR5 hơn,GRR5 nhưngEfZz hắEfZzn lEfZzà nysm5am n6MXNhân chân6MXN chínhGRR5 GRR5a 6MXN– Là tìnhJdwK 6MXNđịch củJdwKa ngươiGRR5 GRR5đó! Tiysm5êu T6MXNiêu GRR5bắt đGRR5ầu cEfZzó điểmEfZz đGRR5ồng ysm5tình vớ6MXNi coGRR5n gấGRR5u GRR5si tình này,EfZz GRR5nàng vỗ6MXN vysm5ỗ bJdwKờ vJdwKai JdwKcủa GRR5hắn, “KhEfZzông cóGRR5, ngươGRR5i yêysm5n tâm,JdwK tJdwKa k6MXNhông ysm5có thương tâm.”

Hùng t6MXNiên sinEfZzh lạysm5i làEfZz vẻ6MXN mGRR5ặt kích động,JdwK “Nà6MXNng khysm5ông cầnysm5 giảJdwK vGRR5ờ, 6MXNnàng c6MXNảm thấ6MXNy đEfZzau lò6MXNng thysm5ì JdwKta ysm5cũng cảm6MXN thấyJdwK đau lòng,6MXN t6MXNa JdwKlo lắnysm5g EfZzcho nàngysm5 ysm5là EfZzta nguEfZzyện ý.”ysm5 6MXNThật JdwKtốt quá,ysm5 TiểGRR5u Điệ6MXNp 6MXNđã ngEfZzhĩ tới cảGRR5m thysm5ụ củaGRR5 GRR5hắn rồi6MXN sao.

“Khụ!” Vị6MXN ysm5Hùng tEfZziên 6MXNsinh n6MXNày đang kíchysm5 độn6MXNg cáiEfZz gysm5ì tysm5hế, “EfZzNgươi đểGRR5 GRR5cho 6MXNta n6MXNghỉ ngEfZzơi mộtGRR5 EfZzlát, t6MXNa mEfZzới vừysm5a ysm5đến nơi EfZznày, mệtysm5 6MXNchết đysm5i được.”

“Hảo 6MXNhảo hảo,”6MXN Hùng6MXN ti6MXNên siysm5nh đáysm5p lời man6MXNg JdwKnàng và6MXNo physm5òng ngJdwKủ, EfZzvui vysm5ẻ JdwKrạo rJdwKực tìJdwKm ngườiJdwK điGRR5 chuẩJdwKn bịysm5 bữysm5a tốJdwKi, Tiểu6MXN Điệp đãEfZz trở6MXN ysm5lại, tron6MXNg 6MXNlòng h6MXNắn thậtGRR5 sự6MXN lJdwKà ca6MXNo 6MXNhứng a!

Nếm quEfZza cơ6MXNm chiều,EfZz Tiê6MXNu TGRR5iêu bEfZzắt đầu ysm5lo EfZzlắng, vysm5ị HGRR5ùng tEfZziên siysm5nh EfZznày khEfZzông JdwKphải EfZzlà dạGRR5ng 6MXNgiống HìnEfZzh Thấysm5t chứGRR5, vừa bướcGRR5 vàoysm5 cửa6MXN đEfZzã GRR5yêu cầuJdwK thoáEfZzt 6MXNy, nếuGRR5 nhEfZzư vậysm5y thìJdwK thJdwKảm. LEfZzàm sEfZzao bâJdwKy giờ?

Bỗng cửaJdwK cử6MXNa phòEfZzng GRR5bị đáEfZz v6MXNăng thô lỗ,GRR5 HùGRR5ng tysm5iên siEfZznh vJdwKẻ mặGRR5t đángEfZz sợ,6MXN ngón6MXN taJdwKy rắc6MXN rắc6MXN EfZzrung độngGRR5 vàoysm5 phòng,GRR5 cùng ba6MXNn ngysm5ày quysm5ả EfZzthực lJdwKà giốJdwKng nysm5hư haysm5i ngưJdwKời. Tiysm5êu Tiêu6MXN kysm5inh ho6MXNảng, hảo6MXN dGRR5ọa ysm5người! Chẳng JdwKlẽ... chJdwKẳng lẽ6MXN hysm5ắn làEfZz hysm5ai mặt?!

Vị 6MXNHùng tJdwKiên sinEfZzh bịGRR5 EfZzcho làGRR5 JdwKhai mặt nàyJdwK EfZzâm hiể6MXNm nhEfZzìn nhìnysm5 nysm5àng ysm5sau EfZzđó kysm5hóe mJdwKiệng liệysm5t ysm5ra mộtGRR5 nétJdwK cưEfZzời ysm5hung ác, “6MXNThoát y!”

Đúng EfZzlà khôJdwKng cóJdwK ý6MXN tưởnEfZzg gGRR5ì mớiGRR5 mẻ... XeEfZzm 6MXNra naGRR5m nhGRR5ân Tố6MXNng TGRR5riều đề6MXNu chỉGRR5 biếysm5t nói6MXN hGRR5ai chữ6MXN “thoát6MXN 6MXNy”. HaGRR5y làGRR5 nhóm ngư6MXNời JdwKmuốn lênJdwK gJdwKiường chỉ6MXN t6MXNhích nó6MXNi 6MXNhai cEfZzhữ nàEfZzy đầysm5u t6MXNiên? Ti6MXNêu Tiê6MXNu JdwKnuốt nGRR5ước miếng, cốysm5 gGRR5ắng đánhJdwK GRR5giá HùnJdwKg tiênJdwK siEfZznh giốngEfZz như6MXN hun6MXNg thysm5ần áEfZzc s6MXNát tJdwKrước mắt, thân6MXN JdwKthể bắJdwKt đầysm5u phátJdwK ruGRR5n, nàngGRR5 JdwKcũng khôEfZzng muố6MXNn JdwKcởi a.

Không chờGRR5 nà6MXNng phEfZzải phảGRR5n k6MXNháng lâu, cửaJdwK phòng6MXN lần6MXN thGRR5ứ haysm5i lGRR5ại bị6MXN m6MXNở rEfZzộng, lại6MXN lJdwKà mộtEfZz HùnJdwKg tiê6MXNn ysm5sinh nữaysm5 xuấGRR5t hiệnJdwK. Tiêu TiêuGRR5 GRR5càng phát6MXN ngốGRR5c hơnEfZz EfZznữa. KhôngEfZz t6MXNhể n6MXNào, nysm5guyên laEfZzi lEfZzà sonysm5g sinhJdwK, căn bản6MXN khôngGRR5 phảiEfZz lEfZzà cysm5ái gysm5ì GRR5hai EfZzmặt a.

Hùng tiJdwKên sGRR5inh ônJdwK hòaJdwK r6MXNất nh6MXNanh che6MXN chắn ởysm5 trướJdwKc mặtJdwK Ti6MXNêu TiEfZzêu, đốEfZzi JdwKvới Hùnysm5g tiysm5ên siGRR5nh hun6MXNg GRR5ác kêuJdwK 6MXNto, “Đại6MXN ca!”

Hùng huJdwKng áysm5c 6MXNnhìn nhìJdwKn hắnysm5 lạysm5i nJdwKhìn nhìn TiGRR5êu Tiêysm5u, tronysm5g mắtGRR5 bắEfZzt đầ6MXNu xuJdwKất hiệysm5n hoan6MXNg ma6MXNng, “ThJdwKoát y...”

Còn cởiysm5 6MXNnữa hả!!!!

“Đại tJdwKẩu đ6MXNã EfZzchết JdwKrồi! EfZzĐại caEfZz! Huynh tysm5ỉnh lạiysm5 đi!”.

Cái g6MXNì. ĐạiEfZz tẩ6MXNu? TEfZzhoát GRR5y h6MXNóa rJdwKa là đysm5ại tEfZzẩu... Đâysm5y làGRR5 cáiGRR5 LoJdwKgic gì?! Chysm5ậm đã.JdwK.. CEfZzhẳng lẽGRR5 làysm5 ysm5nói, GRR5“Thoát Y”JdwK làGRR5 6MXNtên người?6MXN K6MXNhông tEfZzhể nào...ysm5 TrêJdwKn đời nJdwKày cóysm5 ngườiysm5 GRR5tên nhưEfZz vậyEfZz GRR5sao, còEfZzn JdwKlà một6MXN nữJdwK nhâysm5n?! TiêuEfZz EfZzTiêu EfZzbắt đầGRR5u ysm5lau mồysm5 hEfZzôi dữ dội.

Hùng ônEfZz hòaJdwK tiếpEfZz t6MXNục kêuJdwK laGRR5, thẳngJdwK 6MXNđến kEfZzhi HGRR5ùng hun6MXNg á6MXNc bịGRR5 kGRR5ích độngJdwK đến nJdwKgất đ6MXNi mới6MXN dysm5ừng lạiysm5, Hắn6MXN ômJdwK lấyEfZz TiêJdwKu TiêuEfZz, GRR5vẻ mJdwKặt tựysm5 6MXNtrách, dùngEfZz ngữ6MXN k6MXNhí vô c6MXNùng cGRR5ó lỗysm5i nói,ysm5 “TGRR5a ng6MXNhĩ bệ6MXNnh của6MXN đEfZzại cJdwKa đGRR5ã tốtJdwK hơn,GRR5 kGRR5hông nghĩGRR5 JdwKtới... JdwKSau nàGRR5y ta sẽysm5 khônysm5g bỏ6MXN lạ6MXNi nàn6MXNg mộysm5t 6MXNmình nữaJdwK. 6MXNNàng …ysm5 không6MXN cầnEfZz giậnGRR5 taysm5.” ThGRR5ấy Tiêysm5u Tiêu gậtJdwK đGRR5ầu, lúcGRR5 nàyJdwK Hùng6MXN ôysm5n hòysm5a mớEfZzi đ6MXNi rJdwKa cửa.

Aiz, thậGRR5t sJdwKự lEfZzà loạEfZzn thấ6MXNt bát6MXN taysm5o, 6MXNtự nhiêEfZzn xuấtGRR5 h6MXNiện haysm5i Hù6MXNng tiênEfZz sinh, GRR5còn c6MXNó nGRR5ữ nhânEfZz đãJdwK chếysm5t têJdwKn l6MXNà “ThoáJdwKt Y”JdwK nữJdwKa, GRR5đúng làEfZz một6MXN GRR5gia GRR5đình kJdwKì quái.

Hùng GRR5ôn hEfZzòa vừaEfZz 6MXNđi EfZzchắc sẽJdwK JdwKkhông GRR5trở vềJdwK EfZzsớm, TEfZziêu TiêuEfZz EfZzkhẩn trươ6MXNng hềEfZz hề đánhGRR5 mộtysm5 giấ6MXNc, EfZzthực sợysm5 vạnJdwK nhấGRR5t hắnGRR5 vừGRR5a GRR5đi mJdwKà đãJdwK qGRR5uay lạysm5i. Đangysm5 GRR5nửa mêGRR5 nửa tỉnh,6MXN EfZzđột nGRR5hiên nàngEfZz JdwKnghe đượcEfZz ysm5có ngườJdwKi nhẹ6MXN JdwKgiọng khiêJdwKu ysm5cửa sổysm5 JdwKmà vào.ysm5 Aiz...GRR5Thật sự lJdwKà đêmGRR5 JdwKdài lắmysm5 6MXNmộng mà.

Tiêu JdwKTiêu hGRR5íp mắt6MXN lại,EfZz tỉnhGRR5 tEfZzáo ngắmEfZz ngắm6MXN ngườGRR5i vEfZzừa đếnEfZz, tysm5ối đeJdwKn nhysm5ư mực, tGRR5hấy khGRR5ông EfZzrõ ysm5- đ6MXNây ysm5lại JdwKlà aEfZzi nữEfZza vậy.

“Giả ysm5ngủ? VẫnJdwK ysm5chưa ch6MXNịu dậEfZzy.” ThanEfZzh 6MXNâm giJdwKà EfZznua va6MXNng EfZzlên, lạnysm5h băngGRR5 băng, TEfZziêu Tiysm5êu bậtGRR5 n6MXNgười 6MXNnghe lờJdwKi ngồGRR5i dậJdwKy, hắnJdwK không6MXN EfZzphải cGRR5ũng 6MXNlà ngườiGRR5 tớJdwKi giết ysm5 nàng chEfZzứ. Gysm5ần đâyJdwK sEfZzố nànGRR5g đú6MXNng lEfZzà sốEfZz cGRR5on rGRR5ệp, lúJdwKc nGRR5ào cũngysm5 c6MXNó hắEfZzc EfZzy nhânGRR5 JdwKđuổi giết, 6MXNbất qEfZzuá EfZzđây 6MXNlà lầnysm5 đầ6MXNu tiêGRR5n trực6MXN t6MXNiếp ysm5nhìn thấy.

“Chưa hJdwKoàn thEfZzành nhiEfZzệm vụ,6MXN vEfZzì saGRR5o lysm5ại trở6MXN về?”

Nhiệm EfZzvụ gìEfZz? NàngEfZz GRR5cũng khôysm5ng GRR5phải ysm5Vũ ĐiệpGRR5 thực6MXN sựysm5, JdwKai biEfZzết chysm5ứ. TiêJdwKu Tiêu6MXN cúi đầuJdwK k6MXNhông ysm5lên ti6MXNếng, nóiEfZz EfZzgì cũnGRR5g JdwKsai, tGRR5ốt nhấtEfZz là6MXN kh6MXNông nói…

“Chủ nGRR5hân thEfZzực mEfZzất hysm5ứng, nJdwKếu khJdwKông phảGRR5i tJdwKa thysm5ay ngư6MXNơi chịuGRR5 trácEfZzh nhiGRR5ệm, ngươi có6MXN thể6MXN còysm5n sốngysm5 6MXNtrở về6MXN sao!”

Vâng vâ6MXNng, ngươiEfZz lợiJdwK hạiJdwK, 6MXNngươi vJdwKĩ đại6MXN, nysm5hưng GRR5ta thậtysm5 GRR5sự khGRR5ông biết6MXN nhiệm vụEfZz gìGRR5, EfZzthiệt EfZzlà, cũngGRR5 khJdwKông 6MXNlộ rGRR5a tíysm5 6MXNẩn 6MXNý gì,6MXN EfZzta cũngGRR5 gấpGRR5 JdwKa. TiJdwKêu TGRR5iêu không 6MXN dám nhìJdwKn EfZzhắn, thẳng6MXN cGRR5úi 6MXNđầu, giữysm5 i6MXNm lặng.

Hắc JdwKy nhGRR5ân th6MXNấy nàysm5ng JdwKkhông dáGRR5m EfZzlên tiếGRR5ng, tysm5iếp 6MXNtục EfZzchất vấnJdwK, “NgươiGRR5 không phảJdwKi là6MXN đãysm5 yêuysm5 tên6MXN k6MXNia rJdwKồi chứ.”

Này... Tênysm5 EfZzkia theGRR5o lờysm5i hắnJdwK khEfZzông phảysm5i ysm5là chỉysm5 HìJdwKnh Th6MXNất điysm5? GRR5Vũ ĐiệGRR5p hình nhưEfZz cEfZzhỉ nóiJdwK chuyệEfZzn 6MXNvới EfZzmỗi tênJdwK gi6MXNan nhysm5ân nà6MXNy, ysm5hẳn đúngJdwK JdwKlà hắnGRR5 đi.

“Không ysm5có, 6MXNta khôngGRR5 GRR5có GRR5yêu hắn!”6MXN GRR5Trong tGRR5hiên ysm5hạ GRR5to JdwKlớn ysm5nhường nàEfZzy, têEfZzn gian ysm5 nhân hGRR5ư hEfZzỏng chánysm5 ghEfZzét nhưGRR5 vậy,JdwK GRR5nàng 6MXNsẽ thí6MXNch ưGRR5? JdwKHa! Đysm5ầu óGRR5c nàngysm5 cũnJdwKg cysm5hưa cóJdwK hỏng nhaysm5. Bất6MXN GRR5quá, hắnEfZz ysm5lo lắng6MXN c6MXNho nànEfZzg nhưGRR5 vậ6MXNy... aizz…

“Ta tiEfZzn ngươiGRR5 GRR5không dJdwKám. NgàJdwKy maJdwKi trởGRR5 vềEfZz HEfZzình phủ,6MXN ngươiJdwK phải6MXN biết,6MXN khEfZzông hoàn JdwKthành GRR5nhiệm vysm5ụ thJdwKì sẽGRR5 phải6MXN EfZztrả giá.EfZz NgGRR5he chưa.”

Trả giáGRR5, khôJdwKng JdwKphải làEfZz chếtGRR5 ysm5sao, tr6MXNong phJdwKim ysm5ảnh đềuJdwK nh6MXNư vGRR5ậy diễJdwKn. ChíJdwKnh làysm5 không pEfZzhải chỉEfZz mEfZzột mì6MXNnh nàng6MXN ysm5không hGRR5ạ tysm5hủ đư6MXNợc, EfZzdù saEfZzo ysm5nàng cũJdwKng khôysm5ng EfZzcó liê6MXNn quan gìysm5 ysm5tới cJdwKhuyện nàEfZzy. MàJdwK chỉ6MXN 6MXNsợ n6MXNgay cảJdwK JdwKVũ Điệ6MXNp kysm5ia cũng6MXN EfZzkhông JdwKhạ EfZzthủ được điysm5, GRR5nàng tJdwKa cònJdwK đangGRR5 yêuysm5 thảm6MXN têJdwKn giaGRR5n 6MXNnhân kiGRR5a kEfZzìa. ChắcJdwK hẳnysm5 nàngGRR5 tJdwKa đãysm5 ôm JdwKquyết tysm5âm JdwKthà chếtEfZz đểEfZz ysm5được ởEfZz bênJdwK cEfZzạnh hJdwKắn. Thậysm5t đáng6MXN thương.

Hắc EfZzy ysm5nhân thEfZzấy GRR5nàng lạGRR5i khôngJdwK GRR5lên tiGRR5ếng, đư6MXNa taysm5y bGRR5óp chặJdwKt cổGRR5 ysm5của nàng, “ĐừngEfZz quEfZzên bộJdwK 6MXNdạng củ6MXNa kẻEfZz EfZzphản bysm5ội muốGRR5n chếtysm5 EfZzkhông đ6MXNược mGRR5à muốnysm5 sốEfZzng cysm5ũng không xonEfZzg. GRR5Ngươi c6MXNũng muốnGRR5 trởEfZz thàGRR5nh mộtEfZz thành6MXN viEfZzên trJdwKong bọnGRR5 chúng6MXN sao?!”

Mười đGRR5ại khGRR5ổ hìEfZznh trJdwKa tấnEfZz ysm5Mãn TEfZzhanh lậpEfZz tức6MXN thoGRR5áng h6MXNiện lênGRR5 6MXNtrong đầEfZzu, Tiêu Tiêu6MXN 6MXNvẫy tayGRR5, đầuJdwK lắGRR5c ysm5như trốnysm5g GRR5bỏi, EfZzkhông cầnEfZz, nysm5àng mớJdwKi khJdwKông cGRR5ần tìmGRR5 tội cEfZzhịu! BuôngGRR5 EfZztay! Nysm5àng khGRR5ông hô6MXN hấp6MXN đượcEfZz! JdwKỨớc gìGRR5 bâEfZzy giờysm5 c6MXNó thểGRR5 quaJdwKy vJdwKề Hình ysm5 phủ, GRR5lúc trước6MXN nàn6MXNg sẽJdwK khônGRR5g nêysm5n chạGRR5y trốn,6MXN nà6MXNng h6MXNối hậGRR5n rồi.

Hắc ysm5y nGRR5hân hừGRR5 ysm5lạnh, lúc6MXN nàGRR5y mớ6MXNi JdwKbuông nànGRR5g JdwKra, mắtGRR5 sGRR5ắc GRR5liếc 6MXNnàng JdwKmột cEfZzhút, vèo mộJdwKt tiếnysm5g, GRR5lại EfZzbay quGRR5a cửa6MXN GRR5sổ biếnEfZz mất.

Thật lEfZzà đáJdwKng sợ,JdwK EfZzra kh6MXNỏi HJdwKình phủ6MXN, nysm5àng nhưGRR5 EfZzthế n6MXNào ở6MXN JdwKđâu cũnysm5g kJdwKhông GRR5được an th6MXNân. Tysm5rong chốcJdwK 6MXNlát bị6MXN JdwKN têysm5n hắ6MXNc GRR5y n6MXNhân ysm5đuổi giếtysm5, tro6MXNng cEfZzhốc lá6MXNt lạiysm5 xuất hysm5iện tJdwKên hắ6MXNc 6MXNy nhJdwKân muốnysm5 giế6MXNt nàJdwKng. NàngJdwK lầnEfZz nà6MXNy 6MXNsống lạiysm5 c6MXNùng cEfZzái chEfZzết chỉ cáchEfZz nJdwKhau 6MXNtrong gaGRR5ng tấc!JdwK ThânJdwK phậysm5n củaGRR5 VũGRR5 Điệp6MXN JdwKnày cũnGRR5g quáEfZz rắcysm5 rốiJdwK đi.

Aizz… GRR5ngày JdwKmai pJdwKhải tìmEfZz bGRR5iện pysm5háp EfZzquay EfZzvề HìEfZznh phủysm5 mGRR5ới được,EfZz hiJdwKện tại6MXN ngẫm lạGRR5i nơiGRR5 đysm5ó qJdwKuả thật6MXN lEfZzà thiênGRR5 đườngEfZz a…