You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta CWrCULepnghĩ dDitjPLVta làNy4U người,CWrCULep khdDitjPLVông phNy4Uải cẩu.”

“Phải. Ny4UNàng nghNy4Uĩ dDitjPLVkhông sai.”

“Vậy Ny4Utại sdDitjPLVao nCWrCULepgươi thờiCWrCULep thờiCWrCULep Ny4Ukhắc kdDitjPLVhắc đdDitjPLVều đdDitjPLVem dDitjPLVta buộNy4Uc dDitjPLVtại bêdDitjPLVn người?dDitjPLV TdDitjPLVa muốn đdDitjPLVi rdDitjPLVa ngdDitjPLVoài chơi.”

Tiêu TidDitjPLVêu vCWrCULepô cùnCWrCULepg kNy4Uhông hàCWrCULepi ldDitjPLVòng! VCWrCULepì CWrCULepcái dDitjPLVgì mNy4Uà nàCWrCULepng Ny4Uphải bồCWrCULepi tênCWrCULep gdDitjPLVian nhân Ny4U này ởNy4U tdDitjPLVrong haCWrCULepng dDitjPLVổ dDitjPLVthư pNy4Uhòng cảCWrCULep dDitjPLVngày vậy,Ny4U ngdDitjPLVay Ny4Ucả tựNy4U Ny4Udo CWrCULepcũng Ny4Ukhông có.

“Ta lCWrCULepà vìNy4U muốndDitjPLV tNy4Uốt cCWrCULepho nàNy4Ung.” HìdDitjPLVnh TCWrCULephất Ny4Ungay cNy4Uả CWrCULepđầu cũndDitjPLVg Ny4Ukhông ngẩngCWrCULep đầu Ny4U lên, Ny4Utiếp tụcNy4U làCWrCULepm việcNy4U củCWrCULepa hắnNy4U. KhNy4Uông sợCWrCULep nhNy4Uất vạNy4Un chỉNy4U CWrCULepsợ vạndDitjPLV nCWrCULephất, vCWrCULepì cáNy4Ui mạndDitjPLVg nhỏ củNy4Ua nànCWrCULepg, vẫndDitjPLV làdDitjPLV phảiCWrCULep CWrCULepcẩn thận.

Tức chếtCWrCULep ngCWrCULepười đdDitjPLVi đCWrCULepược, ởNy4U đâyNy4U CWrCULepso Ny4Uvới CWrCULepở Ny4UPhú Ny4UQuý Ny4Ulâu thdDitjPLVì CWrCULepcó khdDitjPLVác gìCWrCULep nhau! GiốdDitjPLVng nhadDitjPLVu đdDitjPLVều lNy4Uà CWrCULepbị giCWrCULepam lỏng!Ny4U KdDitjPLVhi CWrCULepđó ítdDitjPLV nNy4Uhất Ny4Uở dDitjPLVtrong pCWrCULephạm dDitjPLVvi Ny4Unhất địdDitjPLVnh nNy4Uàng muốn Ny4Uđi thdDitjPLVế dDitjPLVnào thdDitjPLVì cứdDitjPLV Ny4Uđi, muốdDitjPLVn Ny4Ulàm dDitjPLVcái gìdDitjPLV dDitjPLVthì làmCWrCULep cNy4Uái đNy4Uó. CWrCULepNhưng hidDitjPLVện Ny4Utại lại tdDitjPLVhảm hạidDitjPLV hNy4Uơn rCWrCULepất nhiềNy4Uu, nànCWrCULepg chỉNy4U cNy4Uó Ny4Uthể ởNy4U dDitjPLVbên cạnhCWrCULep hắn!

“Hình Thất,Ny4U dDitjPLVta cdDitjPLVhán gNy4Uhét ngươi.”

“Ừm, dDitjPLVta biết.”Ny4U HìnhCWrCULep ThấCWrCULept vdDitjPLVẫn làdDitjPLV CWrCULepbộ dạngdDitjPLV hNy4Uời CWrCULephợt, mặcNy4U kệNy4U nàngdDitjPLV dDitjPLVtự dDitjPLVnói tự nghe.

“Ngươi mỗiNy4U lầNy4Un đềuCWrCULep ndDitjPLVói tốtCWrCULep vNy4Uới taCWrCULep, đếNy4Un kNy4Uhi tCWrCULepa CWrCULephỏi ldDitjPLVý CWrCULepdo CWrCULeplại khônCWrCULepg nói!”Ny4U dDitjPLVHắn coi nànCWrCULepg làdDitjPLV cáCWrCULepi gìNy4U, SủCWrCULepng vNy4Uật?! Ny4UCon mắNy4Ut đNy4Uảo Ny4Uqua mộtCWrCULep vdDitjPLVòng, dDitjPLVTiêu TiNy4Uêu còCWrCULepn nóCWrCULepi thêm, Ny4U“Ta muCWrCULepốn đdDitjPLVi nhdDitjPLVà cầuNy4U, khôngNy4U phảCWrCULepi, nhNy4Uà Ny4Uvệ sinh.”

“Được. TdDitjPLVa lậpNy4U tNy4Uức điCWrCULep lNy4Uà Ny4Utốt rồi.”

Không dDitjPLVphải chứ,CWrCULep chẳngCWrCULep ldDitjPLVẽ nàdDitjPLVng CWrCULepđi vệCWrCULep sinCWrCULeph mdDitjPLVà hắdDitjPLVn cdDitjPLVũng muốnCWrCULep điNy4U cCWrCULepùng?! Ngất…

“Ta thấdDitjPLVy ngNy4Uươi khdDitjPLVông dDitjPLVnên đCWrCULepi tdDitjPLVheo tCWrCULepa, nCWrCULephư CWrCULepvậy CWrCULepta sẽNy4U thẹNy4Un thùng,CWrCULep Ny4Uta cCWrCULepam đoan dDitjPLV lập tứcNy4U sẽdDitjPLV Ny4Utrở lNy4Uại, đượcCWrCULep rồidDitjPLV đdDitjPLVược rồi,CWrCULep cứNy4U nhưdDitjPLV vậy.”CWrCULep PhấtCWrCULep dDitjPLVphất taNy4Uy, cũnNy4Ug không thèmCWrCULep nhìnNy4U hắNy4Un, TiêNy4Uu TiêdDitjPLVu nCWrCULephanh chóCWrCULepng mởdDitjPLV cửaCWrCULep bNy4Uỏ chạy.

Hình ThấNy4Ut đCWrCULepang muốCWrCULepn đứngdDitjPLV CWrCULepdậy dDitjPLVđuổi theodDitjPLV, nhưnCWrCULepg tưởngCWrCULep Ny4Utượng nànCWrCULepg dDitjPLVnói sẽdDitjPLV thẹn thNy4Uùng, đàNy4Unh bấtdDitjPLV độngNy4U ngồCWrCULepi đCWrCULepó. TroCWrCULepng thờiNy4U giNy4Uan ngắndDitjPLV Ny4Unhư vậy,dDitjPLV lạCWrCULepi ởCWrCULep troNy4Ung phủ, chdDitjPLVắc ldDitjPLVà dDitjPLVsẽ dDitjPLVkhông Ny4Uxảy CWrCULepra dDitjPLVsự dDitjPLVcố gìCWrCULep đâu.

Có đôiCWrCULep khidDitjPLV, sCWrCULepự cNy4Uố thườngNy4U đCWrCULepột ngộtNy4U xảydDitjPLV dDitjPLVra vdDitjPLVào CWrCULeplúc tCWrCULepa dDitjPLVkhông ngờdDitjPLV nCWrCULephất. Giống nhưdDitjPLV CWrCULephiện CWrCULeptại, CWrCULepTiêu dDitjPLVTiêu đCWrCULepã nghêndDitjPLVh ngNy4Uang đCWrCULepứng bênNy4U ngoNy4Uài cCWrCULepửa HìCWrCULepnh phủ.CWrCULep Hừ,Ny4U càng khôngCWrCULep dDitjPLVcho dDitjPLVphép nàdDitjPLVng trốCWrCULepn, nNy4Uàng dDitjPLVliền trốnCWrCULep chdDitjPLVo CWrCULephắn xem!

Chà chCWrCULepà chNy4Uà, mdDitjPLVới đdDitjPLVi đượdDitjPLVc CWrCULepchưa xdDitjPLVa, bCWrCULepên nNy4Ugười nànCWrCULepg độtNy4U nhNy4Uiên dDitjPLVthoát Ny4Ura dDitjPLVN tênNy4U hắc Ny4Uy nhân,dDitjPLV tadDitjPLVy cCWrCULepầm lCWrCULepợi đaoNy4U, ádDitjPLVnh đCWrCULepao Ny4Ulóe lNy4Uên chóiNy4U mắNy4Ut. TiêuNy4U TiêdDitjPLVu Ny4Ungây ngdDitjPLVốc, nàng cùndDitjPLVg bCWrCULepọn hCWrCULepọ Ny4Uhẳn Ny4Ulà khôCWrCULepng thùNy4U đi.

Rút Ny4Uđao, muốnCWrCULep chéNy4Um xdDitjPLVuống ngườidDitjPLV trướcCWrCULep mặNy4Ut. HắCWrCULepc dDitjPLVy nhâdDitjPLVn vundDitjPLVg taNy4Uy lên…

Nhưng đồngNy4U thờCWrCULepi, mCWrCULepột tCWrCULephân ảdDitjPLVnh khácdDitjPLV đãdDitjPLV Ny4Unhanh cdDitjPLVhóng CWrCULepbay tới.CWrCULep Ny4UTiêu TiêNy4Uu cCWrCULephỉ cảm Ny4Uthấy hNy4Uoa mắt,Ny4U sdDitjPLVau đNy4Uó ngườiNy4U đãCWrCULep vữngNy4U vànNy4Ug ởNy4U Ny4Utrên nNy4Uóc nCWrCULephà. NàngNy4U ngẩNy4Ung đầCWrCULepu nhìn nhìn,Ny4U dNy4Ui? PhẩmNy4U dDitjPLVNguyệt. NgườiNy4U nàyCWrCULep lNy4Uại tNy4Uừ nơiNy4U nàNy4Uo xuấdDitjPLVt hiệnNy4U thếCWrCULep này?

Hắc CWrCULepy nhdDitjPLVân độngCWrCULep CWrCULeptác nhNy4Uất tCWrCULeprí, Ny4Ucũng dDitjPLVnhảy ldDitjPLVên nócNy4U Ny4Unhà. HaNy4Ui bêdDitjPLVn dDitjPLVlập Ny4Utức động thủ.Ny4U TCWrCULepất nhiêndDitjPLV Ny4Udưới vCWrCULepõ côngNy4U bấtNy4U phàmNy4U củaCWrCULep PNy4Uhẩm NgCWrCULepuyệt, sdDitjPLVau vdDitjPLVài chCWrCULepiêu bCWrCULepọn hdDitjPLVắc y CWrCULep nhân khôndDitjPLVg chếtNy4U CWrCULepthì dDitjPLVcũng bNy4Uị thương.CWrCULep ChờNy4U hắcdDitjPLV dDitjPLVy nhdDitjPLVân vNy4Uừa CWrCULeprút CWrCULeplui, CWrCULephắn lậpdDitjPLV dDitjPLVtức buông TiNy4Uêu Ny4UTiêu dDitjPLVra, phâCWrCULepn CWrCULeprõ Ny4Ugiới tuyến.

Tiêu TiNy4Uêu dDitjPLVtrầm CWrCULeptư dDitjPLVsuy đCWrCULepoán, hắcCWrCULep Ny4Uy nhânCWrCULep nNy4Uày đạiNy4U kháCWrCULepi lNy4Uà ddDitjPLVo chNy4Uủ nhânCWrCULep củaCWrCULep khốNy4Ui thân thdDitjPLVể nNy4Uày rướcCWrCULep CWrCULeplấy đây.Ny4U CNy4Uòn CWrCULepPhẩm NguyệNy4Ut, hẳdDitjPLVn lNy4Uà dDitjPLVvẫn đCWrCULepang dDitjPLVchìm đắmdDitjPLV trdDitjPLVong dDitjPLVtrò chơi thCWrCULepeo dõidDitjPLV Ny4Ugì đódDitjPLV, xáNy4Uc địnhNy4U HìCWrCULepnh ThấdDitjPLVt cóNy4U Ny4Uphải đdDitjPLVệ đCWrCULepệ củdDitjPLVa hắdDitjPLVn hCWrCULepay không.

“Không dDitjPLVmuốn chết,Ny4U tNy4Uốt nhấtNy4U quadDitjPLVy vềNy4U CWrCULepHình phCWrCULepủ.” PhNy4Uẩm NguyCWrCULepệt nóiNy4U xodDitjPLVng xodDitjPLVay người muNy4Uốn đi.

Tiêu TNy4Uiêu tCWrCULephấy dDitjPLVthế ldDitjPLVập dDitjPLVtức Ny4Uđuổi tNy4Uheo giữCWrCULep cNy4Uhặt CWrCULeptay hắn,CWrCULep Ny4U“ ĐừnNy4Ug điNy4U vội,dDitjPLV madDitjPLVng ta theo.”

Đùa hCWrCULepả, nàdDitjPLVng chínNy4Uh lNy4Uà CWrCULepkhông muốnCWrCULep sốCWrCULepng tronCWrCULepg HNy4Uình pdDitjPLVhủ nữadDitjPLV nêndDitjPLV mớiNy4U chạyNy4U dDitjPLVra dDitjPLVngoài. Trở về?CWrCULep NhCWrCULepư vậdDitjPLVy CWrCULepsao được!

Phẩm NguyệNy4Ut bởidDitjPLV Ny4Uvì cửCWrCULep độngNy4U củaCWrCULep nCWrCULepàng mdDitjPLVà chdDitjPLVấn CWrCULepđộng, vdDitjPLVội vàndDitjPLVg bỏdDitjPLV tdDitjPLVay CWrCULepra, lông màNy4Uy Ny4Unhăn lại.dDitjPLV “XiNy4Un tựdDitjPLV trọng.”

Vâng vângCWrCULep, TiêNy4Uu dDitjPLVTiêu gCWrCULepật đầdDitjPLVu, “HuynhNy4U cũCWrCULepng khôndDitjPLVg nêdDitjPLVn bNy4Uỏ lạidDitjPLV tNy4Ua a.”

Những lờiNy4U dDitjPLVnày lạNy4Ui khiếdDitjPLVn cdDitjPLVho mCWrCULepặt hắCWrCULepn càngNy4U nhăNy4Un nhdDitjPLVó hCWrCULepơn ndDitjPLVữa, “XiCWrCULepn CWrCULep– TựNy4U – Trọng!”

Lại CWrCULeplà tựCWrCULep trọng,dDitjPLV hắCWrCULepn kNy4Uhông cònCWrCULep tdDitjPLVừ khácdDitjPLV CWrCULephả?! Ny4U“Ta nóiCWrCULep dDitjPLVrồi, tNy4Ua khôNy4Ung CWrCULepthể trở vCWrCULepề được.”

Không thể?dDitjPLV ChínNy4Uh mdDitjPLVình mCWrCULepới Ny4Uvừa CWrCULepđến Ny4Unơi đâydDitjPLV còNy4Un khôngdDitjPLV qdDitjPLVuá qdDitjPLVuen thuộc,Ny4U nữNy4U tử CWrCULep này ldDitjPLVại khôdDitjPLVng biếtNy4U dDitjPLVcó qdDitjPLVuan CWrCULephệ gCWrCULepì vdDitjPLVới HìnNy4Uh CWrCULepphủ, CWrCULep“Cùng tCWrCULepa khônCWrCULepg qCWrCULepuan hệ.”

“Có qNy4Uuan CWrCULephệ, đươngNy4U nhiNy4Uên cNy4Uó Ny4Uquan dDitjPLVhệ. CWrCULepTa vừCWrCULepa bịdDitjPLV HNy4Uình phủCWrCULep đuổiCWrCULep việc,dDitjPLV màdDitjPLV huynh mớidDitjPLV rồidDitjPLV lạiNy4U cứuCWrCULep tCWrCULepa mNy4Uột mdDitjPLVạng. TCWrCULepa đâyCWrCULep tuNy4Uy rằngdDitjPLV khônCWrCULepg đọcdDitjPLV quCWrCULepa sácCWrCULeph vởCWrCULep, nhưnCWrCULepg cũng biếCWrCULept CWrCULeptri ânNy4U đồdDitjPLV bádDitjPLVo. CCWrCULepho nêdDitjPLVn, ânCWrCULep công,CWrCULep huNy4Uynh dDitjPLVhãy Ny4Ucho Ny4Uta cNy4Uơ hdDitjPLVội đưdDitjPLVợc phụcCWrCULep vụCWrCULep bên CWrCULep cạnh huynNy4Uh, hảodDitjPLV hdDitjPLVảo bdDitjPLVáo đádDitjPLVp huyndDitjPLVh Ny4Uđi.” dDitjPLVMặc kệ,CWrCULep cóCWrCULep tdDitjPLVhể điCWrCULep CWrCULeptheo Ny4Uthì CWrCULepphải cNy4Uố gắng Ny4Uđến cùng.

“Bọn họNy4U dDitjPLVvì CWrCULepsao phNy4Uải giếCWrCULept ngươi?”CWrCULep MộCWrCULept dDitjPLVtỳ CWrCULepnữ bNy4Uình thườngCWrCULep tdDitjPLVại CWrCULepsao lạiCWrCULep dDitjPLVkéo đến dDitjPLVnhiều CWrCULepcao tdDitjPLVhủ nhưNy4U CWrCULepvậy, tNy4Uhân pNy4Uhận củdDitjPLVa CWrCULepnàng nhấCWrCULept địCWrCULepnh khônCWrCULepg đơndDitjPLV giản.

“Ta làmCWrCULep sdDitjPLVao biết.Ny4U CNy4Uòn khNy4Uông hiểudDitjPLV dDitjPLVra saNy4Uo cảdDitjPLV thdDitjPLVì bCWrCULepọn chúngNy4U đãdDitjPLV tớNy4Ui rồi,dDitjPLV tCWrCULepa hồn nhiêdDitjPLVn thiệnCWrCULep ldDitjPLVương nCWrCULepgây thơCWrCULep, dángdDitjPLV vNy4Uẻ dDitjPLVkhông giốngCWrCULep ngườdDitjPLVi CWrCULepkết thùdDitjPLV kếCWrCULept oándDitjPLV bạiCWrCULep hoại, támCWrCULep phầnCWrCULep làdDitjPLV nhậndDitjPLV lầCWrCULepm người.”CWrCULep TựdDitjPLV Ny4Uthổi phNy4Uồng bNy4Uản CWrCULepthân dDitjPLVmột phNy4Uen, đdDitjPLVem vấndDitjPLV đềCWrCULep thổi CWrCULepsạch, hCWrCULepắn chắNy4Uc sẽdDitjPLV khdDitjPLVông qudDitjPLVan tNy4Uâm chuyệnNy4U củadDitjPLV nàCWrCULepng đâu.

Nghĩ nghNy4Uĩ, PhẩmdDitjPLV NgudDitjPLVyệt ldDitjPLVại ndDitjPLVhìn nàngNy4U chằdDitjPLVm dDitjPLVchằm Ny4Unửa ngCWrCULepày, Ny4Utạm thCWrCULepời mặdDitjPLVc dDitjPLVkệ nàng lCWrCULepà aidDitjPLV, đCWrCULepã Ny4Ulà ngườiCWrCULep củaNy4U HNy4Uình phủdDitjPLV, đốiCWrCULep vNy4Uới CWrCULepsự tdDitjPLVình bNy4Uên trodDitjPLVng Ny4Uchắc cCWrCULepũng bidDitjPLVết ít nhiCWrCULepều, cũnCWrCULepg đdDitjPLVỡ mấtdDitjPLV dDitjPLVcông Ny4Uhắn pdDitjPLVhải tCWrCULepự CWrCULeptìm CWrCULephiểu, “ĐiCWrCULep thôi.”

Sao CWrCULeptự nhdDitjPLViên CWrCULeplại dễCWrCULep nódDitjPLVi chuyệnCWrCULep vậydDitjPLV? LúCWrCULepc trNy4Uước bởidDitjPLV vNy4Uì TNy4Uụ BảdDitjPLVo CWrCULeplà đệdDitjPLV đệNy4U của hdDitjPLVắn, lầnCWrCULep nàyCWrCULep lạiNy4U lNy4Uà dDitjPLVbởi Ny4Uvì sdDitjPLVao? TiêdDitjPLVu TidDitjPLVêu Ny4Ukỳ quáiCWrCULep ndDitjPLVgắm ngắmNy4U hắNy4Un, chắNy4Uc CWrCULepchắn là dDitjPLVhắn cóCWrCULep mụcCWrCULep đíNy4Uch gCWrCULepì đây.

Nhưng TiêNy4Uu TiêdDitjPLVu CWrCULepkhông bidDitjPLVết rCWrCULepằng, bởiCWrCULep vCWrCULepì cdDitjPLVhuyện nNy4Uàng chạyCWrCULep tCWrCULeprốn mdDitjPLVà giờdDitjPLV phút ndDitjPLVày dDitjPLVHình phủNy4U CWrCULepđang dDitjPLVgà baCWrCULepy cNy4Uhó Ny4Uchạy. HCWrCULepình ThCWrCULepất lậtNy4U tCWrCULepung CWrCULeptoàn bộCWrCULep HìnNy4Uh phủCWrCULep màNy4U vẫn khCWrCULepông thấyNy4U bóngdDitjPLV dángCWrCULep củaCWrCULep nànCWrCULepg, tNy4Urên mNy4Uặt đNy4Uã xuấNy4Ut hiCWrCULepện tuCWrCULepyệt vdDitjPLVọng, Ny4Uđiều hắNy4Un lo lắngdDitjPLV đNy4Uã xảyCWrCULep raNy4U. TứCWrCULep đCWrCULepiện CWrCULephạ vCWrCULepì đảNy4Um bảNy4Uo quNy4Uá khdDitjPLVứ cNy4Uủa dDitjPLVhắn khônNy4Ug CWrCULepbị ngườiCWrCULep khCWrCULepác biết được,dDitjPLV rốNy4Ut cụcCWrCULep đốiNy4U dDitjPLVvới nCWrCULepàng CWrCULepxuất thủ.

Cho nêNy4Un, Ny4UN ngàyNy4U sadDitjPLVu, CWrCULepbởi vìdDitjPLV CWrCULepchạy trốnCWrCULep Ny4Uthành cônCWrCULepg vốnCWrCULep CWrCULepnên dDitjPLVvui vdDitjPLVui vẻCWrCULep vẻdDitjPLV thì nCWrCULepgười dDitjPLVnào đNy4Uó lCWrCULepại vNy4Uẻ mặtCWrCULep buNy4Uồn bực,CWrCULep bắtCWrCULep đầuCWrCULep hốidDitjPLV dDitjPLVhận quNy4Uyết địdDitjPLVnh cCWrCULepủa cNy4Uhính mình. ChắcCWrCULep dDitjPLVhẳn lCWrCULepúc nàNy4Uy HdDitjPLVình Ny4UThất đangdDitjPLV CWrCULeplo lắndDitjPLVg CWrCULepcho ndDitjPLVàng, dùCWrCULep dDitjPLVsao nànCWrCULepg cũdDitjPLVng dDitjPLVlà lãdDitjPLVo bà Ny4Ucủa ngườiNy4U tdDitjPLVa, đNy4Uương nhiêdDitjPLVn khônNy4Ug thCWrCULepể Ny4Ukhoái hoạtdDitjPLV nhưCWrCULep trước.

Không biếtNy4U mìnNy4Uh ldDitjPLVúc ấyCWrCULep tạdDitjPLVi saNy4Uo lCWrCULepại cảmNy4U thấNy4Uy đCWrCULepi theCWrCULepo PCWrCULephẩm NguyệCWrCULept Ny4Ulà chuyện tốdDitjPLVt cCWrCULephứ. NgườidDitjPLV ndDitjPLVày dDitjPLVtrừ bỏCWrCULep đứNy4Ung ởCWrCULep kdDitjPLVhách điếNy4Um dDitjPLVthì Ny4Ulà đCWrCULepi dDitjPLVdo thámCWrCULep HìnhCWrCULep phủdDitjPLV, CWrCULepcó CWrCULepmỗi hai địadDitjPLV điểmNy4U ấyNy4U bdDitjPLVay qNy4Uua bdDitjPLVay lạiCWrCULep, Ny4Uchán nảCWrCULepn tớNy4Ui cựcCWrCULep điểm.

Nhàm chCWrCULepán nhấtdDitjPLV chídDitjPLVnh làNy4U, còCWrCULepn phảidDitjPLV kNy4Uể lNy4Uại Ny4Ucho hắCWrCULepn nghdDitjPLVe dDitjPLVthời CWrCULepgian làCWrCULepm vidDitjPLVệc và nghỉdDitjPLV ngơiNy4U CWrCULepcủa Ny4UHình Ny4UThất, thdDitjPLVói Ny4Uquen sinCWrCULeph hoạNy4Ut sdDitjPLVinh hodDitjPLVạt thưCWrCULepờng nCWrCULepgày củaNy4U CWrCULephắn raNy4U sao. ThdDitjPLVân ảnhCWrCULep têdDitjPLVn gCWrCULepian nhânNy4U nàdDitjPLVy liêCWrCULepn tụcCWrCULep lắdDitjPLVc lNy4Uư tNy4Urong đCWrCULepầu nàdDitjPLVng, muốCWrCULepn quNy4Uên trong dDitjPLV chốc látCWrCULep cũnCWrCULepg khôdDitjPLVng được.

Có đCWrCULepiều Ny4Uan ủiNy4U ddDitjPLVuy Ny4Unhất chNy4Uính làCWrCULep hắcNy4U dDitjPLVy Ny4Unhân lạiNy4U tớdDitjPLVi haCWrCULepi lầnCWrCULep dDitjPLVnữa, đòdDitjPLVi giết đòCWrCULepi dDitjPLVchém CWrCULepvô cùnCWrCULepg náNy4Uo ndDitjPLVhiệt, khiếNy4Un kNy4Uiếp CWrCULepsống tỳNy4U dDitjPLVnữ dDitjPLVbuồn tẻNy4U củNy4Ua nàngNy4U coCWrCULepi ndDitjPLVhư có thêmNy4U niềCWrCULepm vui.

Hai dDitjPLVngày nàCWrCULepy, ádDitjPLVnh mNy4Uắt PhẩmCWrCULep NdDitjPLVguyệt CWrCULepnhìn nàdDitjPLVng cdDitjPLVó điểmNy4U khônNy4Ug giốngNy4U trưCWrCULepớc. Chắc hắndDitjPLV CWrCULepcũng biếtdDitjPLV nàdDitjPLVng làNy4U lNy4Uão bàdDitjPLV cNy4Uủa HìCWrCULepnh TNy4Uhất rồi,Ny4U nhưngCWrCULep kNy4Uì quCWrCULepái lNy4Uà mộtdDitjPLV nNy4Ugười đứng đNy4Uắn nNy4Uhư hNy4Uắn tạiCWrCULep saCWrCULepo lạidDitjPLV khdDitjPLVông đeNy4Um ndDitjPLVàng đuổdDitjPLVi vềdDitjPLV HìnhCWrCULep phủCWrCULep, CWrCULepdù nóCWrCULepi tdDitjPLVhế nCWrCULepào nàng cũngNy4U lNy4Uà CWrCULepem dâdDitjPLVu củNy4Ua hắdDitjPLVn nha.

“Này, giCWrCULepa, hudDitjPLVynh đừngCWrCULep nNy4Uhìn tNy4Ua dDitjPLVnhư vNy4Uậy, tCWrCULepa sợNy4U a.”

Phẩm Ny4UNguyệt dờiCWrCULep ándDitjPLVh mắt,dDitjPLV CWrCULepquay CWrCULepvề phíNy4Ua bdDitjPLVàn cơm.

Tiêu dDitjPLVTiêu sờCWrCULep CWrCULepsờ dDitjPLVhai mCWrCULepá, trêndDitjPLV mặtNy4U mìnhNy4U hẳNy4Un ldDitjPLVà khôndDitjPLVg Ny4Ucó cáidDitjPLV gCWrCULepì Ny4Ukì lạdDitjPLV dDitjPLVđi. Cái dDitjPLV tên PhẩmCWrCULep NgdDitjPLVuyệt nàydDitjPLV Ny4Ucàng dDitjPLVngày cànCWrCULepg quái.dDitjPLV NàCWrCULepng cNy4Uầm lấydDitjPLV mộtdDitjPLV cádDitjPLVi đdDitjPLVùi CWrCULepgà, khôngCWrCULep thèm đểdDitjPLV Ny4Uý hdDitjPLVình tCWrCULepượng dDitjPLVmà cắnNy4U loạnCWrCULep lêndDitjPLV dDitjPLVlại đưaNy4U tNy4Uới Ny4Ucái nhìndDitjPLV dDitjPLVkhó hiểCWrCULepu củadDitjPLV hắn, tdDitjPLVhiệt là,Ny4U ldDitjPLVàm hCWrCULepại nNy4Uàng cNy4Uhẳng cdDitjPLVảm tCWrCULephấy ndDitjPLVgon mCWrCULepiệng nữa.

“Gia, huyndDitjPLVh ăNy4Un điCWrCULep, đừngdDitjPLV cóNy4U nCWrCULephìn tdDitjPLVa dDitjPLVmãi thCWrCULepế.” LàCWrCULepm nNy4Uàng muốCWrCULepn bỏNy4U dDitjPLVcủa màdDitjPLV chạy lấyNy4U người.

“Tiểu Điệp!”CWrCULep BỗndDitjPLVg nhiêCWrCULepn mNy4Uột CWrCULepđại tNy4Uhanh âmCWrCULep vanNy4Ug lên.

Tiêu TiêuCWrCULep nhdDitjPLVanh chdDitjPLVóng quadDitjPLVy đầuNy4U lạCWrCULepi CWrCULepthì nNy4Uhìn thấyNy4U CWrCULepmột dDitjPLVnam nCWrCULephân tCWrCULepo lCWrCULepớn tdDitjPLVrông giống nNy4Uhư mộtNy4U dDitjPLVcon dDitjPLVgấu đaNy4Ung bướcdDitjPLV ndDitjPLVhanh đCWrCULepi CWrCULepđến tdDitjPLVrước CWrCULepmặt nCWrCULepàng, nhândDitjPLV dDitjPLVtiện ômdDitjPLV chặt dDitjPLV lấy dDitjPLVnàng dDitjPLVgào lêdDitjPLVn, “RNy4Uốt cuộcdDitjPLV dDitjPLVta đNy4Uã tìCWrCULepm Ny4Uđược nàdDitjPLVng, Ny4Uvi pdDitjPLVhu rấtCWrCULep nhCWrCULepớ nànNy4Ug a.”

Vi phuNy4U? dDitjPLVCái gìCWrCULep dDitjPLVvi phdDitjPLVu! “VịNy4U nàNy4Uy, HdDitjPLVùng CWrCULeptiên CWrCULepsinh, tCWrCULepa ndDitjPLVghĩ tdDitjPLVa khôndDitjPLVg biếtdDitjPLV nCWrCULepgươi, xin dDitjPLVđừng làNy4Um loạnNy4U dDitjPLVbám Ny4Uvíu quaNy4Un hdDitjPLVệ a.”CWrCULep ThậtdDitjPLV CWrCULeplà đánCWrCULepg sợCWrCULep, khôdDitjPLVng ngờdDitjPLV VNy4Uũ ĐiệpCWrCULep CWrCULepnày lại cNy4Uó mộNy4Ut Ny4Ulão côNy4Ung ndDitjPLVhư vCWrCULepậy, kidDitjPLVa HìNy4Unh ThấdDitjPLVt tdDitjPLVhì sao?.

Hùng tiNy4Uên sdDitjPLVinh Ny4Uthả dDitjPLVlỏng hùdDitjPLVng chưởngdDitjPLV, trêndDitjPLV Ny4Umặt vẻCWrCULep xấuCWrCULep hổ,dDitjPLV “LàdDitjPLV CWrCULepta kNy4Uhông tốt, CWrCULepnàng dDitjPLVđừng tứCWrCULepc giCWrCULepận, cùCWrCULepng tdDitjPLVa vềCWrCULep nCWrCULephà đượcdDitjPLV khôCWrCULepng? TCWrCULepa saCWrCULepu nàNy4Uy sẽdDitjPLV Ny4Ukhông baCWrCULepo gidDitjPLVờ … pháNy4Ut cáNy4Uu lidDitjPLVnh tdDitjPLVinh dDitjPLVnữa, tCWrCULepa nhấdDitjPLVt địnhdDitjPLV sẽCWrCULep hCWrCULepảo dDitjPLVhảo đNy4Uối CWrCULepđãi vớiNy4U nàng.”

“Ha dDitjPLVha... CWrCULepNày... cCWrCULephúng tNy4Ua chậdDitjPLVm rãiNy4U tCWrCULephương Ny4Ulượng điNy4U, ngươdDitjPLVi trdDitjPLVước tiêdDitjPLVn Ny4Uthả dDitjPLVta xuống dNy4Uưới đdDitjPLVược kdDitjPLVhông, hCWrCULepa ha...”CWrCULep CWrCULepTiêu TiêdDitjPLVu Ny4Unhanh chódDitjPLVng qdDitjPLVuay đầudDitjPLV ldDitjPLVại cNy4Uầu cứu, CWrCULep cứu tCWrCULepa aNy4U, PhNy4Uẩm Nguyệt...

Di? NgCWrCULepười đâu?dDitjPLV Ny4UA …ÔngdDitjPLV CWrCULeptrời đdDitjPLVánh cNy4Uhết nNy4Uàng đi!dDitjPLV VìdDitjPLV cdDitjPLVái gìNy4U cứCWrCULep đdDitjPLVến thờCWrCULepi Ny4Ukhắc nguy hNy4Uiểm dDitjPLVcần hắnNy4U tNy4Uhì hắCWrCULepn lạiNy4U bidDitjPLVến mấdDitjPLVt cCWrCULephứ! HCWrCULepắn códDitjPLV pCWrCULephải làCWrCULep naCWrCULepm Ny4Unhân kCWrCULephông a! ThựcdDitjPLV quCWrCULepá đNy4Uáng, CWrCULepcứ nhNy4Uư vNy4Uậy Ny4Uđem dDitjPLVnàng nCWrCULepém chdDitjPLVo mộtdDitjPLV cCWrCULepon gấuCWrCULep! TêNy4Un PNy4Uhẩm NNy4Uguyệt Ny4Unày so CWrCULepvới HìnCWrCULeph ThấtCWrCULep ldDitjPLVà mCWrCULepột CWrCULeptên giadDitjPLVn nhânNy4U hCWrCULepơn nhiều!Ny4U CWrCULepNàng nNy4Uhìn lCWrCULepầm hắnCWrCULep rồi!

Tiêu TiNy4Uêu lNy4Uiều mNy4Uạng đạpdDitjPLV cdDitjPLVhân lCWrCULepung tunCWrCULepg, CWrCULep“Ta khôngdDitjPLV bidDitjPLVết ngươiCWrCULep, nCWrCULepgươi tránh raCWrCULep. dDitjPLVTa khôngdDitjPLV phảiCWrCULep làNy4U dDitjPLVVũ Điệp,Ny4U dDitjPLVta họNy4U Tiêu.”

“Nàng đừngCWrCULep nóNy4Ung gCWrCULepiận, tCWrCULepa nhậCWrCULepn lỗiNy4U Ny4Urồi CWrCULepcòn dDitjPLVchưa đượcNy4U sCWrCULepao, thCWrCULepa thứCWrCULep cCWrCULepho vdDitjPLVi phu CWrCULep lần nàNy4Uy điNy4U.” LdDitjPLVời nNy4Uói củaCWrCULep hắndDitjPLV tNy4Uhực cảmdDitjPLV động.

“Không khôngdDitjPLV, dDitjPLVta thậtNy4U sựNy4U kdDitjPLVhông bdDitjPLViết ngươNy4Ui!” ThấdDitjPLVy cNy4Uó khôngNy4U CWrCULepít ngườiNy4U vâyCWrCULep dDitjPLVxem, Tiêu CWrCULepTiêu lậdDitjPLVp tứcCWrCULep Ny4Utìm dDitjPLVxin giúCWrCULepp đdDitjPLVỡ, “CứuCWrCULep mạngdDitjPLV aCWrCULep, hắnNy4U cdDitjPLVố dDitjPLVchấp dDitjPLVbắt nạdDitjPLVt Ny4Ucon gái đàngCWrCULep hoàng!”

Vốn đanNy4Ug Ny4Uhứng thCWrCULepú quaCWrCULepn sátdDitjPLV hCWrCULepai người,dDitjPLV ngCWrCULephe nànCWrCULepg vNy4Uừa nóiCWrCULep, Ny4Umoi ngCWrCULepười CWrCULeplập tứNy4Uc hành Ny4Uđộng nhấdDitjPLVt trdDitjPLVí quNy4Uay đầuCWrCULep đi,dDitjPLV bọnNy4U hCWrCULepắn kNy4Uhông CWrCULepthấy được,Ny4U cáiNy4U gìdDitjPLV cNy4Uũng khôCWrCULepng thấy đượcNy4U. DdDitjPLVùng cơmdDitjPLV ăCWrCULepn cơmdDitjPLV, gọiCWrCULep Ny4Umón dDitjPLVăn gọCWrCULepi CWrCULepmón ăn.Ny4U VNy4Uừa rồdDitjPLVi cóNy4U pháCWrCULept sCWrCULepinh CWrCULepcái gdDitjPLVì sao…?

A, khôndDitjPLVg phảCWrCULepi CWrCULepđâu. dDitjPLVNhững ngưCWrCULepời nNy4Uày saCWrCULepo lNy4Uại Ny4Unhư vậyNy4U chứ.CWrCULep TiCWrCULepêu TiêuNy4U ngốc rụng,dDitjPLV bCWrCULepị HdDitjPLVùng tiêNy4Un siNy4Unh xCWrCULepuất rCWrCULepa dDitjPLVkhí lựNy4Uc khiêNy4Ung lênNy4U vCWrCULepai giốnCWrCULepg nhưdDitjPLV túiNy4U Ny4Ugạo rCWrCULepồi ném vCWrCULepào trodDitjPLVng CWrCULepxe ngựa.

Dọc thedDitjPLVo đườngNy4U đi,Ny4U HùngCWrCULep tiênCWrCULep sNy4Uinh dùNy4Ung hdDitjPLVết kdDitjPLVhả ndDitjPLVăng CWrCULepnói tốtCWrCULep CWrCULeplấy lònNy4Ug nàng,Ny4U chính dDitjPLVlà dDitjPLVhình tượngdDitjPLV Ny4Ucủa mộdDitjPLVt tNy4Uên naNy4Um tửdDitjPLV Ny4Usi tCWrCULepình. CWrCULepNgay cảdDitjPLV nànNy4Ug nCWrCULepghe đượcNy4U cNy4Uũng bịdDitjPLV cảm độngNy4U ldDitjPLViên tụcNy4U. NdDitjPLVguyên ldDitjPLVai dDitjPLVHùng dDitjPLVtiên dDitjPLVsinh ldDitjPLVà mộtdDitjPLV CWrCULepnam CWrCULepnhân CWrCULeptốt ndDitjPLVhư vậdDitjPLVy. VCWrCULepũ ĐNy4Uiệp này cNy4Uó chồngNy4U tốtdDitjPLV đếnNy4U thNy4Uế, nhưCWrCULep dDitjPLVthế nàNy4Uo lạNy4Ui cCWrCULepòn hồCWrCULepng Ny4Uhạnh xuấtCWrCULep CWrCULeptường, dDitjPLVchạy tới CWrCULep làm dDitjPLVtiểu thNy4Uiếp cdDitjPLVủa HìnhNy4U ThấtNy4U cdDitjPLVhứ! Ny4UThật CWrCULepsự làCWrCULep thadDitjPLVm dDitjPLVlam Ny4Uquá mà.

“Tiểu ĐiệpdDitjPLV nNy4Uàng xCWrCULepem, mCWrCULepỗi ngàNy4Uy dDitjPLVta đềudDitjPLV chNy4Uo ngườidDitjPLV Ny4Ulau chàdDitjPLV bảNy4Uo bốCWrCULepi củaCWrCULep nàng, tNy4Uhực sạcdDitjPLVh Ny4Usẽ CWrCULepđi, cùCWrCULepng vớidDitjPLV dDitjPLVlúc ndDitjPLVàng tdDitjPLVrước dDitjPLVkhi dDitjPLVđi dDitjPLVkhông CWrCULephề khácNy4U Ny4Unhau đâNy4Uu.” Hùng tiNy4Uên Ny4Usinh cầmdDitjPLV dDitjPLVchặt lấNy4Uy Ny4Utay nàng,CWrCULep sắcdDitjPLV mặtNy4U Ny4Uvui CWrCULepmừng dDitjPLVhỏi Ny4Uhan, “HiệndDitjPLV tạidDitjPLV nàngCWrCULep đã trởNy4U CWrCULeplại, códDitjPLV cCWrCULepao Ny4Uhứng ndDitjPLVhìn dDitjPLVqua Ny4Umột cCWrCULephút không?”

Không thểdDitjPLV nào…!!!!

Cả cănNy4U phdDitjPLVòng này..dDitjPLV. đCWrCULepều dDitjPLVlà HìndDitjPLVh Thất?!

Tuy rằngNy4U xNy4Uem dDitjPLVra mdDitjPLVặt vẫnNy4U dDitjPLVcòn CWrCULeprất dDitjPLVnon nớt,dDitjPLV nhưNy4Ung thậtdDitjPLV làCWrCULep hdDitjPLVắn! CWrCULepNhìn Ny4Unhìn lạc khNy4Uoản dướidDitjPLV mỗiNy4U bdDitjPLVức dDitjPLVvẽ. TrờidDitjPLV ạNy4U! NhiCWrCULepều CWrCULepbức họaNy4U nCWrCULephư vậy,dDitjPLV lNy4Uại dDitjPLVđều dDitjPLVlà Ny4Udo Ny4UVũ ĐiệpNy4U kia tdDitjPLVự Ny4Uvẽ! ChNy4Uỉ sợNy4U VCWrCULepũ ĐiệCWrCULepp nàydDitjPLV đdDitjPLVã yêudDitjPLV dDitjPLVtha thiếtCWrCULep tdDitjPLVên giCWrCULepan Ny4Unhân kNy4Uia rồi.dDitjPLV “Này...”

“Ta bNy4Uiết nàngCWrCULep lạNy4Ui ngdDitjPLVhĩ Ny4Utới trướcdDitjPLV Ny4Ukia,” Ny4UHùng CWrCULeptiên Ny4Usinh sờCWrCULep CWrCULepsờ tócdDitjPLV CWrCULepcủa nàNy4Ung, nói, “NhưCWrCULepng đừnCWrCULepg Ny4Utiếp CWrCULeptục thươngdDitjPLV tâCWrCULepm, mCWrCULepuội muộCWrCULepi nàCWrCULepng nếuCWrCULep biếCWrCULept nàngCWrCULep lNy4Uo lắngNy4U nhưdDitjPLV vậy, chắcNy4U chdDitjPLVắn CWrCULepsẽ rdDitjPLVất hạnhdDitjPLV phúc.”

Ách, cCWrCULepái gìNy4U CWrCULepmuội mCWrCULepuội? KhóeNy4U CWrCULepmiệng TiNy4Uêu CWrCULepTiêu cNy4Uo rdDitjPLVúm. NhìndDitjPLV nhìnCWrCULep Hùng dDitjPLV tiên sinhCWrCULep, hNy4Uắn khôngNy4U pCWrCULephải ldDitjPLVà Ny4Uđem HìnhNy4U ThấtNy4U trdDitjPLVở thànCWrCULeph muộCWrCULepi muộdDitjPLVi VũCWrCULep ĐCWrCULepiệp chứ. NàngCWrCULep lặnNy4Ug Ny4Ulẽ chảydDitjPLV rdDitjPLVa hadDitjPLVi gNy4Uiọt mồdDitjPLV hôi.

Xin hắn…Ny4U TudDitjPLVy Ny4Urằng bộCWrCULep dạdDitjPLVng củadDitjPLV Hình ThấNy4Ut sNy4Uo vCWrCULepới nữCWrCULep ndDitjPLVhân còdDitjPLVn dDitjPLVxinh đCWrCULepẹp hơn,dDitjPLV nhưCWrCULepng CWrCULephắn làdDitjPLV nCWrCULepam nhâNy4Un châCWrCULepn CWrCULepchính Ny4Ua CWrCULep– LàCWrCULep tình CWrCULepđịch củaNy4U ngươdDitjPLVi đó!Ny4U TiêNy4Uu dDitjPLVTiêu bắtdDitjPLV đầuCWrCULep dDitjPLVcó điểmNy4U đCWrCULepồng tdDitjPLVình vớiCWrCULep coNy4Un gấudDitjPLV sdDitjPLVi tình nàyCWrCULep, nànCWrCULepg vNy4Uỗ vdDitjPLVỗ bờCWrCULep dDitjPLVvai củadDitjPLV hắnNy4U, “KhôCWrCULepng có,Ny4U dDitjPLVngươi yênNy4U tâNy4Um, tCWrCULepa CWrCULepkhông cNy4Uó thương tâm.”

Hùng tiêdDitjPLVn sdDitjPLVinh lạiCWrCULep CWrCULeplà CWrCULepvẻ mặtNy4U kích độnCWrCULepg, “NàngdDitjPLV khôngCWrCULep cầnNy4U giảNy4U vờ,dDitjPLV nàCWrCULepng cảmCWrCULep thấydDitjPLV đNy4Uau Ny4Ulòng thìNy4U dDitjPLVta cũCWrCULepng cảdDitjPLVm tdDitjPLVhấy đau lNy4Uòng, CWrCULepta ldDitjPLVo lắdDitjPLVng chdDitjPLVo nàdDitjPLVng làdDitjPLV tNy4Ua ndDitjPLVguyện ý.”dDitjPLV ThậtCWrCULep tdDitjPLVốt qNy4Uuá, TiểuNy4U ĐiệpNy4U đãCWrCULep nghĩdDitjPLV tới cảmCWrCULep tCWrCULephụ củadDitjPLV hắdDitjPLVn rồCWrCULepi sao.

“Khụ!” VCWrCULepị HCWrCULepùng tiêNy4Un sinCWrCULeph dDitjPLVnày đang kíchCWrCULep độngCWrCULep cNy4Uái gCWrCULepì tCWrCULephế, “NgươidDitjPLV Ny4Uđể cNy4Uho dDitjPLVta CWrCULepnghỉ ngCWrCULepơi mộtNy4U lát,CWrCULep CWrCULepta mCWrCULepới vừadDitjPLV CWrCULepđến nơi nàCWrCULepy, mdDitjPLVệt chếtCWrCULep điCWrCULep được.”

“Hảo hảNy4Uo hảodDitjPLV,” HùCWrCULepng tCWrCULepiên Ny4Usinh đáp lờidDitjPLV mNy4Uang nànNy4Ug vNy4Uào phdDitjPLVòng CWrCULepngủ, vuNy4Ui vẻNy4U rạoNy4U rNy4Uực Ny4Utìm ngưCWrCULepời điNy4U chuẩndDitjPLV bịdDitjPLV bữaCWrCULep tdDitjPLVối, Tiểu Ny4UĐiệp Ny4Uđã trởCWrCULep Ny4Ulại, Ny4Utrong lònNy4Ug hắnNy4U thậNy4Ut sCWrCULepự làNy4U CWrCULepcao hứngNy4U a!

Nếm quCWrCULepa cơmCWrCULep chiều,dDitjPLV TiêuCWrCULep dDitjPLVTiêu bắt Ny4U đầu lCWrCULepo lắng,CWrCULep CWrCULepvị HùNy4Ung tdDitjPLViên siCWrCULepnh nàCWrCULepy khNy4Uông dDitjPLVphải làNy4U dạnCWrCULepg giốCWrCULepng HìnCWrCULeph ThấtNy4U chdDitjPLVứ, vừa bướcNy4U vàNy4Uo cửNy4Ua đNy4Uã yêCWrCULepu dDitjPLVcầu tNy4Uhoát yNy4U, nếuNy4U nhưdDitjPLV vậyCWrCULep thìdDitjPLV tNy4Uhảm. LàdDitjPLVm sNy4Uao bCWrCULepây giờ?

Bỗng cửadDitjPLV CWrCULepcửa phònCWrCULepg bCWrCULepị CWrCULepđá văndDitjPLVg thôCWrCULep lỗ, Ny4UHùng tdDitjPLViên Ny4Usinh vẻdDitjPLV Ny4Umặt đángCWrCULep sợ,CWrCULep ngdDitjPLVón taCWrCULepy rNy4Uắc rắcdDitjPLV rdDitjPLVung độndDitjPLVg vàdDitjPLVo phònNy4Ug, cùng bNy4Uan ngàyNy4U quảdDitjPLV thựcCWrCULep Ny4Ulà gidDitjPLVống ndDitjPLVhư hNy4Uai ngườCWrCULepi. TNy4Uiêu TidDitjPLVêu kinNy4Uh hoCWrCULepảng, Ny4Uhảo dọaCWrCULep người! ChẳngCWrCULep lẽNy4U... chẳdDitjPLVng lẽdDitjPLV hắndDitjPLV Ny4Ulà CWrCULephai mặt?!

Vị Ny4UHùng tiCWrCULepên sNy4Uinh bNy4Uị chCWrCULepo ldDitjPLVà haCWrCULepi CWrCULepmặt này Ny4Uâm CWrCULephiểm nhCWrCULepìn nhìCWrCULepn nàndDitjPLVg sNy4Uau đCWrCULepó kCWrCULephóe miNy4Uệng Ny4Uliệt rCWrCULepa mộCWrCULept nétNy4U cườNy4Ui hCWrCULepung ác, CWrCULep “Thoát y!”

Đúng lCWrCULepà dDitjPLVkhông cóNy4U Ny4Uý tNy4Uưởng gCWrCULepì mNy4Uới mẻ... XeCWrCULepm rNy4Ua dDitjPLVnam nhNy4Uân TốndDitjPLVg TriềudDitjPLV dDitjPLVđều chCWrCULepỉ biếtNy4U nóiNy4U Ny4Uhai chữCWrCULep “thNy4Uoát Ny4Uy”. CWrCULepHay làdDitjPLV nhóm ngườiCWrCULep muốndDitjPLV lêndDitjPLV gdDitjPLViường chỉNy4U thNy4Uích Ny4Unói Ny4Uhai chữNy4U nàNy4Uy đầuCWrCULep tdDitjPLViên? TCWrCULepiêu CWrCULepTiêu nuốtNy4U nước miNy4Uếng, cCWrCULepố dDitjPLVgắng đánhdDitjPLV giCWrCULepá Ny4UHùng dDitjPLVtiên sindDitjPLVh Ny4Ugiống Ny4Unhư huNy4Ung tNy4Uhần ácCWrCULep sNy4Uát trướcdDitjPLV mắt, thâCWrCULepn thểdDitjPLV bắtdDitjPLV đầCWrCULepu pdDitjPLVhát runCWrCULep, nàngNy4U cũnNy4Ug kNy4Uhông muốdDitjPLVn cởdDitjPLVi a.

Không Ny4Uchờ Ny4Unàng pdDitjPLVhải phảdDitjPLVn khdDitjPLVáng lâu, cửCWrCULepa phCWrCULepòng lầNy4Un Ny4Uthứ hadDitjPLVi lNy4Uại Ny4Ubị mởdDitjPLV rộng,dDitjPLV lạCWrCULepi lCWrCULepà CWrCULepmột HCWrCULepùng tiêNy4Un sindDitjPLVh CWrCULepnữa xuấCWrCULept hNy4Uiện. Tiêu TidDitjPLVêu cànCWrCULepg pdDitjPLVhát ngCWrCULepốc hơndDitjPLV nữaNy4U. KhdDitjPLVông Ny4Uthể nàodDitjPLV, Ny4Unguyên laNy4Ui làCWrCULep sonNy4Ug dDitjPLVsinh, căn bdDitjPLVản kdDitjPLVhông phdDitjPLVải lNy4Uà Ny4Ucái dDitjPLVgì Ny4Uhai mặtCWrCULep a.

Hùng Ny4Utiên Ny4Usinh dDitjPLVôn hòdDitjPLVa rấtCWrCULep nhaNy4Unh che Ny4Uchắn ởdDitjPLV dDitjPLVtrước mCWrCULepặt TNy4Uiêu TidDitjPLVêu, đốiCWrCULep vNy4Uới HùdDitjPLVng tCWrCULepiên CWrCULepsinh dDitjPLVhung áNy4Uc kCWrCULepêu dDitjPLVto, Ny4U“Đại ca!”

Hùng hundDitjPLVg ácNy4U ndDitjPLVhìn nCWrCULephìn hắnNy4U lạiCWrCULep nhìdDitjPLVn nhìn TiNy4Uêu TiNy4Uêu, CWrCULeptrong dDitjPLVmắt bắtCWrCULep đầudDitjPLV xuấtdDitjPLV Ny4Uhiện Ny4Uhoang dDitjPLVmang, “ThoátdDitjPLV y...”

Còn cdDitjPLVởi nữadDitjPLV hả!!!!

“Đại tẩuNy4U đãdDitjPLV dDitjPLVchết rồi!CWrCULep ĐạiNy4U dDitjPLVca! HuNy4Uynh tỉnh lạdDitjPLVi đi!”.

Cái gì.CWrCULep ĐạdDitjPLVi tẩCWrCULepu? CWrCULepThoát Ny4Uy hóaNy4U Ny4Ura ldDitjPLVà đại tẩu.Ny4U.. ĐNy4Uây dDitjPLVlà dDitjPLVcái LdDitjPLVogic gì?!CWrCULep Chậm Ny4Uđã... ChẳdDitjPLVng ldDitjPLVẽ Ny4Ulà nódDitjPLVi, “ThdDitjPLVoát YdDitjPLV” CWrCULeplà têndDitjPLV ngườiCWrCULep? KdDitjPLVhông CWrCULepthể nCWrCULepào... TrênCWrCULep đời nàydDitjPLV cóNy4U CWrCULepngười tênCWrCULep nhdDitjPLVư vdDitjPLVậy sNy4Uao, cCWrCULepòn làCWrCULep Ny4Umột nữNy4U ndDitjPLVhân?! TiêCWrCULepu TiêdDitjPLVu bắtCWrCULep đầuCWrCULep laCWrCULepu mNy4Uồ dDitjPLVhôi dữ dội.

Hùng CWrCULepôn hCWrCULepòa tiếNy4Up tNy4Uục kdDitjPLVêu lCWrCULepa, thẳngdDitjPLV đdDitjPLVến Ny4Ukhi HùNy4Ung hunCWrCULepg áCWrCULepc bịdDitjPLV CWrCULepkích độngdDitjPLV đến ngấdDitjPLVt đNy4Ui mớdDitjPLVi dừnNy4Ug lNy4Uại, HắnCWrCULep ôNy4Um lấyCWrCULep TiêudDitjPLV TiêCWrCULepu, CWrCULepvẻ mặtCWrCULep Ny4Utự trácdDitjPLVh, dCWrCULepùng nNy4Ugữ khNy4Uí vô cùngdDitjPLV CWrCULepcó lỗidDitjPLV nNy4Uói, “TaNy4U nghNy4Uĩ bCWrCULepệnh củaNy4U Ny4Uđại dDitjPLVca đãCWrCULep dDitjPLVtốt hơCWrCULepn, khônNy4Ug ndDitjPLVghĩ tới.dDitjPLV.. SCWrCULepau này CWrCULep ta sẽNy4U kCWrCULephông bỏNy4U lNy4Uại nàdDitjPLVng mộtNy4U dDitjPLVmình nữa.CWrCULep NàNy4Ung …Ny4U kCWrCULephông cầnCWrCULep giậndDitjPLV ta.dDitjPLV” ThấydDitjPLV TiêCWrCULepu TNy4Uiêu gật Ny4Uđầu, lúCWrCULepc nàydDitjPLV HùCWrCULepng ônCWrCULep hòNy4Ua mdDitjPLVới đdDitjPLVi Ny4Ura cửa.

Aiz, thậNy4Ut CWrCULepsự làNy4U loạnCWrCULep CWrCULepthất dDitjPLVbát dDitjPLVtao, Ny4Utự nhiNy4Uên dDitjPLVxuất hidDitjPLVện hadDitjPLVi HùnNy4Ug dDitjPLVtiên sdDitjPLVinh, còn cóNy4U nữdDitjPLV nNy4Uhân đãdDitjPLV chNy4Uết tCWrCULepên CWrCULeplà “ThoátdDitjPLV YCWrCULep” nữa,CWrCULep đúdDitjPLVng ldDitjPLVà mCWrCULepột CWrCULepgia đìndDitjPLVh kCWrCULepì quái.

Hùng CWrCULepôn hòCWrCULepa CWrCULepvừa đCWrCULepi chNy4Uắc sẽCWrCULep kNy4Uhông trNy4Uở CWrCULepvề sCWrCULepớm, TiêNy4Uu TiêuNy4U kdDitjPLVhẩn trNy4Uương hNy4Uề hề CWrCULepđánh mNy4Uột giấc,CWrCULep thdDitjPLVực sợNy4U vạnNy4U ndDitjPLVhất hắNy4Un vừaCWrCULep dDitjPLVđi Ny4Umà dDitjPLVđã qudDitjPLVay dDitjPLVlại. CWrCULepĐang nửaCWrCULep mêdDitjPLV nửa Ny4Utỉnh, độtNy4U nhiênCWrCULep nànNy4Ug ndDitjPLVghe đượcNy4U cóNy4U ngườdDitjPLVi nhẹNy4U giọngNy4U khiêCWrCULepu cNy4Uửa sổCWrCULep CWrCULepmà vào.dDitjPLV Aiz...Thật sCWrCULepự làCWrCULep đNy4Uêm dàiNy4U lắmdDitjPLV mộngCWrCULep mà.

Tiêu Ny4UTiêu hCWrCULepíp mắtdDitjPLV lCWrCULepại, tdDitjPLVỉnh CWrCULeptáo ngắmNy4U dDitjPLVngắm ngưNy4Uời vừdDitjPLVa đếCWrCULepn, tốiCWrCULep đCWrCULepen ndDitjPLVhư mực, thCWrCULepấy khôCWrCULepng dDitjPLVrõ Ny4U- đCWrCULepây lạiNy4U lNy4Uà CWrCULepai nữaCWrCULep vậy.

“Giả ngủ?dDitjPLV VCWrCULepẫn cCWrCULephưa chịuNy4U dCWrCULepậy.” ThCWrCULepanh âdDitjPLVm dDitjPLVgià nudDitjPLVa Ny4Uvang CWrCULeplên, lạNy4Unh bdDitjPLVăng băng, TCWrCULepiêu TiêCWrCULepu bậtCWrCULep ngườdDitjPLVi Ny4Unghe lờidDitjPLV ngồidDitjPLV dậdDitjPLVy, hắnNy4U khNy4Uông dDitjPLVphải dDitjPLVcũng làdDitjPLV ngườiCWrCULep dDitjPLVtới giết Ny4U nàng chứdDitjPLV. CWrCULepGần đâyCWrCULep sốNy4U nàCWrCULepng đúngdDitjPLV làdDitjPLV sốCWrCULep dDitjPLVcon rdDitjPLVệp, dDitjPLVlúc nàdDitjPLVo cũCWrCULepng cCWrCULepó hắNy4Uc dDitjPLVy nhândDitjPLV đuổi giếtNy4U, bấtCWrCULep qdDitjPLVuá đâydDitjPLV lCWrCULepà lầdDitjPLVn Ny4Uđầu CWrCULeptiên dDitjPLVtrực tiếCWrCULepp ndDitjPLVhìn thấy.

“Chưa CWrCULephoàn thànCWrCULeph nhidDitjPLVệm vụ,CWrCULep vdDitjPLVì dDitjPLVsao lạiNy4U trCWrCULepở về?”

Nhiệm vụNy4U gCWrCULepì? CWrCULepNàng cdDitjPLVũng khônCWrCULepg phảCWrCULepi VũNy4U ĐiệpdDitjPLV thCWrCULepực sựNy4U, adDitjPLVi biNy4Uết chứCWrCULep. dDitjPLVTiêu TiCWrCULepêu cúi đầudDitjPLV khôdDitjPLVng lênNy4U tiếdDitjPLVng, nóidDitjPLV gCWrCULepì cũCWrCULepng sdDitjPLVai, tốNy4Ut nhấdDitjPLVt làdDitjPLV kdDitjPLVhông nói…

“Chủ nhânNy4U thựdDitjPLVc Ny4Umất hứngNy4U, dDitjPLVnếu Ny4Ukhông phảiCWrCULep Ny4Uta thCWrCULepay ngdDitjPLVươi chịuNy4U tCWrCULeprách nhiNy4Uệm, ngươidDitjPLV có thểNy4U Ny4Ucòn sốnNy4Ug trởNy4U vềCWrCULep sao!”

Vâng vângNy4U, ngươNy4Ui lợiCWrCULep hNy4Uại, ngNy4Uươi vNy4Uĩ đCWrCULepại, nhCWrCULepưng tNy4Ua tdDitjPLVhật sựdDitjPLV khôngdDitjPLV biếtCWrCULep Ny4Unhiệm vụ gNy4Uì, tdDitjPLVhiệt làNy4U, cũnCWrCULepg kdDitjPLVhông lộCWrCULep rNy4Ua tdDitjPLVí ẩNy4Un ýdDitjPLV gìNy4U, CWrCULepta dDitjPLVcũng gấpNy4U aCWrCULep. TiêdDitjPLVu TiNy4Uêu kdDitjPLVhông dám nhìNy4Un hắn,dDitjPLV thẳngdDitjPLV cúNy4Ui đdDitjPLVầu, CWrCULepgiữ iNy4Um lặng.

Hắc CWrCULepy nhâNy4Un thấyNy4U nàngCWrCULep khônNy4Ug CWrCULepdám lênCWrCULep tiếdDitjPLVng, tiếpdDitjPLV tụcCWrCULep cNy4Uhất vấn,Ny4U “NgươidDitjPLV kdDitjPLVhông phải làNy4U đãdDitjPLV CWrCULepyêu dDitjPLVtên dDitjPLVkia rồNy4Ui chứ.”

Này... TênNy4U kNy4Uia tNy4Uheo lờidDitjPLV Ny4Uhắn khôdDitjPLVng phảCWrCULepi CWrCULeplà chỉCWrCULep HìdDitjPLVnh TdDitjPLVhất điCWrCULep? VũNy4U ĐiệpNy4U hình nhdDitjPLVư chỉCWrCULep nóiCWrCULep cdDitjPLVhuyện vNy4Uới mdDitjPLVỗi têNy4Un gidDitjPLVan nNy4Uhân nàyNy4U, hdDitjPLVẳn đCWrCULepúng lNy4Uà dDitjPLVhắn đi.

“Không cNy4Uó, dDitjPLVta khôngdDitjPLV cóNy4U yêNy4Uu hắn!”Ny4U TrondDitjPLVg CWrCULepthiên CWrCULephạ tdDitjPLVo lớCWrCULepn nNy4Uhường nàyCWrCULep, tdDitjPLVên gCWrCULepian nhân hCWrCULepư hNy4Uỏng chádDitjPLVn ghétCWrCULep nhưCWrCULep vậNy4Uy, ndDitjPLVàng CWrCULepsẽ thícdDitjPLVh CWrCULepư? HCWrCULepa! ĐầuCWrCULep óCWrCULepc nàngNy4U cũnNy4Ug cdDitjPLVhưa có hỏCWrCULepng nhaCWrCULep. BấNy4Ut quá,CWrCULep hắCWrCULepn Ny4Ulo lắndDitjPLVg CWrCULepcho ndDitjPLVàng nhNy4Uư vậy..CWrCULep. aizz…

“Ta dDitjPLVtin ngươidDitjPLV khôngCWrCULep dDitjPLVdám. NgàCWrCULepy maNy4Ui dDitjPLVtrở vềNy4U HìdDitjPLVnh pNy4Uhủ, ngươiNy4U dDitjPLVphải biCWrCULepết, khôdDitjPLVng hoàn Ny4Uthành nhidDitjPLVệm CWrCULepvụ tdDitjPLVhì sẽCWrCULep phCWrCULepải dDitjPLVtrả gdDitjPLViá. NNy4Ughe chưa.”

Trả Ny4Ugiá, CWrCULepkhông phảdDitjPLVi CWrCULeplà CWrCULepchết CWrCULepsao, trodDitjPLVng pdDitjPLVhim ảCWrCULepnh đềNy4Uu nhCWrCULepư Ny4Uvậy diễn.dDitjPLV ChínhdDitjPLV là dDitjPLV không pdDitjPLVhải dDitjPLVchỉ mộtCWrCULep mNy4Uình nCWrCULepàng khôdDitjPLVng hạdDitjPLV tCWrCULephủ đưNy4Uợc, dùNy4U sCWrCULepao CWrCULepnàng cdDitjPLVũng khônCWrCULepg dDitjPLVcó liên CWrCULepquan gNy4Uì tớidDitjPLV chdDitjPLVuyện CWrCULepnày. MàCWrCULep chỉNy4U sợdDitjPLV dDitjPLVngay Ny4Ucả VũCWrCULep ĐidDitjPLVệp Ny4Ukia Ny4Ucũng CWrCULepkhông Ny4Uhạ thủCWrCULep được CWrCULep đi, nàNy4Ung tCWrCULepa cCWrCULepòn đdDitjPLVang ydDitjPLVêu thảCWrCULepm CWrCULeptên gNy4Uian CWrCULepnhân kidDitjPLVa kdDitjPLVìa. CCWrCULephắc hẳdDitjPLVn ndDitjPLVàng tCWrCULepa đãdDitjPLV ôm Ny4Uquyết tâmNy4U tdDitjPLVhà Ny4Uchết CWrCULepđể đdDitjPLVược CWrCULepở CWrCULepbên dDitjPLVcạnh hắn.CWrCULep Ny4UThật đángCWrCULep thương.

Hắc dDitjPLVy nhânNy4U thấyNy4U nàngdDitjPLV lạiNy4U khôngdDitjPLV lênNy4U tiếng,Ny4U đưNy4Ua Ny4Utay bdDitjPLVóp cCWrCULephặt cNy4Uổ củaCWrCULep nàng, “ĐừngNy4U Ny4Uquên bộNy4U dạnCWrCULepg củaCWrCULep kẻCWrCULep pCWrCULephản bdDitjPLVội mudDitjPLVốn chếtNy4U Ny4Ukhông đượcCWrCULep Ny4Umà muốnCWrCULep sốngNy4U cũngCWrCULep không Ny4U xong. NgdDitjPLVươi cũnNy4Ug muốnCWrCULep tCWrCULeprở thànhCWrCULep dDitjPLVmột thàCWrCULepnh viCWrCULepên tCWrCULeprong bọdDitjPLVn CWrCULepchúng sao?!”

Mười đạidDitjPLV Ny4Ukhổ hìnNy4Uh dDitjPLVtra tấnCWrCULep MãCWrCULepn TCWrCULephanh lậpCWrCULep tứcNy4U dDitjPLVthoáng CWrCULephiện lêCWrCULepn dDitjPLVtrong CWrCULepđầu, dDitjPLVTiêu Tiêu dDitjPLVvẫy dDitjPLVtay, đầuNy4U lắcNy4U Ny4Unhư trCWrCULepống bNy4Uỏi, dDitjPLVkhông cdDitjPLVần, CWrCULepnàng dDitjPLVmới khôngNy4U cầndDitjPLV tìmNy4U tội cNy4Uhịu! BuôngCWrCULep taydDitjPLV! NànCWrCULepg khôngCWrCULep hdDitjPLVô hNy4Uấp được!CWrCULep ỨớcNy4U gìNy4U bâyNy4U gdDitjPLViờ códDitjPLV thểCWrCULep CWrCULepquay CWrCULepvề Hình dDitjPLV phủ, dDitjPLVlúc Ny4Utrước nàngdDitjPLV sdDitjPLVẽ Ny4Ukhông Ny4Unên chNy4Uạy trốndDitjPLV, nàCWrCULepng hốiNy4U hậnNy4U rồi.

Hắc CWrCULepy dDitjPLVnhân CWrCULephừ lạnhCWrCULep, lNy4Uúc nàCWrCULepy mớiCWrCULep budDitjPLVông nànCWrCULepg Ny4Ura, mCWrCULepắt sắdDitjPLVc liếdDitjPLVc nànCWrCULepg mộtdDitjPLV cNy4Uhút, vèo mộtdDitjPLV tiếng,Ny4U lạiCWrCULep Ny4Ubay qNy4Uua cửdDitjPLVa sNy4Uổ biếdDitjPLVn mất.

Thật lNy4Uà đángNy4U CWrCULepsợ, rNy4Ua khỏiCWrCULep CWrCULepHình phủ,dDitjPLV nàCWrCULepng nCWrCULephư tdDitjPLVhế nàoCWrCULep CWrCULepở đCWrCULepâu cũngCWrCULep khCWrCULepông được Ny4Uan CWrCULepthân. TrCWrCULepong dDitjPLVchốc Ny4Ulát bịdDitjPLV CWrCULepN tNy4Uên Ny4Uhắc CWrCULepy nhândDitjPLV đuổidDitjPLV giếdDitjPLVt, trodDitjPLVng chốNy4Uc ládDitjPLVt lạiNy4U xuất hidDitjPLVện CWrCULeptên hắdDitjPLVc dDitjPLVy nhCWrCULepân muốnNy4U gdDitjPLViết nàngCWrCULep. NàCWrCULepng lầdDitjPLVn nàyNy4U sốCWrCULepng lNy4Uại cNy4Uùng dDitjPLVcái chếtNy4U chdDitjPLVỉ cách nNy4Uhau tCWrCULeprong ganNy4Ug tNy4Uấc! ThâCWrCULepn phậnCWrCULep củaCWrCULep CWrCULepVũ ĐiệpNy4U nNy4Uày CWrCULepcũng quáCWrCULep rắdDitjPLVc rốidDitjPLV đi.

Aizz… ngàNy4Uy mdDitjPLVai phNy4Uải tìCWrCULepm biệNy4Un pCWrCULepháp qdDitjPLVuay vềCWrCULep HìNy4Unh phủdDitjPLV mớidDitjPLV Ny4Uđược, hiệdDitjPLVn tdDitjPLVại Ny4Ungẫm lại nNy4Uơi đóNy4U quảdDitjPLV thCWrCULepật làdDitjPLV tNy4Uhiên đườNy4Ung a…