You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta noUikMwC8ghĩ toUikMwC8a là56ue người5QSRU3AM, kh56ueông phả56uei cẩu.”

“Phải. Nàn5QSRU3AMg 5QSRU3AMnghĩ khôn56ueg sai.”

“Vậy tạoUikMwC8i s5QSRU3AMao ngư5QSRU3AMơi thờioUikMwC8 oUikMwC8thời khắ56uec khắc56ue đ5QSRU3AMều 56ueđem 5QSRU3AMta bu5QSRU3AMộc toUikMwC8ại bêoUikMwC8n người5QSRU3AM? Ta muố5QSRU3AMn đoUikMwC8i oUikMwC8ra ngoài56ue chơi.”

Tiêu Tiê56ueu 56uevô cùng5QSRU3AM khô56ueng h56ueài lò5QSRU3AMng! Vì5QSRU3AM oUikMwC8cái 5QSRU3AMgì 56uemà nàn5QSRU3AMg p5QSRU3AMhải 56uebồi tê5QSRU3AMn gia5QSRU3AMn nhân5QSRU3AM này ở5QSRU3AM t5QSRU3AMrong 56uehang 5QSRU3AMổ thư5QSRU3AM 5QSRU3AMphòng oUikMwC8cả ngoUikMwC8ày vậy5QSRU3AM, 5QSRU3AMngay coUikMwC8ả tựoUikMwC8 5QSRU3AMdo cũn56ueg oUikMwC8không có.

“Ta l5QSRU3AMà v56ueì muốn56ue tốtoUikMwC8 5QSRU3AMcho nàng.oUikMwC8” Hình56ue Th5QSRU3AMất oUikMwC8ngay oUikMwC8cả đầ5QSRU3AMu coUikMwC8ũng khôn5QSRU3AMg ngẩng5QSRU3AM đầu 56uelên, tiếp56ue toUikMwC8ục làmoUikMwC8 việc5QSRU3AM coUikMwC8ủa 56uehắn. KhôoUikMwC8ng sợoUikMwC8 nhấ5QSRU3AMt v56ueạn ch56ueỉ s56ueợ vạnoUikMwC8 nh56ueất, v56ueì cáoUikMwC8i mạng nhỏ56ue củ5QSRU3AMa n5QSRU3AMàng, 5QSRU3AMvẫn làoUikMwC8 p5QSRU3AMhải c56ueẩn thận.

Tức ch56ueết ng5QSRU3AMười đi56ue đượoUikMwC8c, ởoUikMwC8 oUikMwC8đây 5QSRU3AMso 5QSRU3AMvới ở56ue Ph5QSRU3AMú Q56ueuý lâu5QSRU3AM 5QSRU3AMthì có5QSRU3AM khácoUikMwC8 g5QSRU3AMì nh56ueau! Giống 56uenhau đều5QSRU3AM 5QSRU3AMlà bịoUikMwC8 gi56ueam lỏng!56ue K5QSRU3AMhi đóoUikMwC8 ítoUikMwC8 nhất56ue ởoUikMwC8 tr5QSRU3AMong phạ5QSRU3AMm v56uei nhấtoUikMwC8 định56ue oUikMwC8nàng muốn oUikMwC8đi thế56ue 5QSRU3AMnào th56ueì coUikMwC8ứ đi56ue, 5QSRU3AMmuốn 56uelàm c56ueái 56uegì th5QSRU3AMì 5QSRU3AMlàm cá56uei đóoUikMwC8. Như5QSRU3AMng hi56ueện tạioUikMwC8 lại thả56uem hạ5QSRU3AMi hơ56uen rấoUikMwC8t nhiều5QSRU3AM, nàn56ueg choUikMwC8ỉ c5QSRU3AMó thểoUikMwC8 56ueở b56ueên cạn56ueh hắn!

“Hình Thất,oUikMwC8 oUikMwC8ta chánoUikMwC8 5QSRU3AMghét ngươi.”

“Ừm, t56uea biết.”56ue Hì5QSRU3AMnh ThấtoUikMwC8 56uevẫn là5QSRU3AM bộ5QSRU3AM d5QSRU3AMạng hờ5QSRU3AMi hoUikMwC8ợt, 56uemặc 56uekệ nàng5QSRU3AM tự56ue nóoUikMwC8i tự nghe.

“Ngươi mỗ5QSRU3AMi lần5QSRU3AM đoUikMwC8ều oUikMwC8nói tốoUikMwC8t với5QSRU3AM ta5QSRU3AM, đếnoUikMwC8 5QSRU3AMkhi oUikMwC8ta hỏ5QSRU3AMi 5QSRU3AMlý oUikMwC8do 5QSRU3AMlại 56uekhông nói!5QSRU3AM” Hắn5QSRU3AM coi n5QSRU3AMàng làoUikMwC8 cáioUikMwC8 g56ueì, SủnoUikMwC8g vật5QSRU3AM?! 5QSRU3AMCon mắt5QSRU3AM đảo5QSRU3AM oUikMwC8qua một5QSRU3AM 56uevòng, TiêuoUikMwC8 Tiê5QSRU3AMu cònoUikMwC8 nói thêm,oUikMwC8 “Ta56ue m5QSRU3AMuốn đi56ue n5QSRU3AMhà cầu,56ue khôngoUikMwC8 phả56uei, nh5QSRU3AMà 56uevệ sinh.”

“Được. 56ueTa l5QSRU3AMập tứcoUikMwC8 đi5QSRU3AM là5QSRU3AM tố5QSRU3AMt rồi.”

Không phảioUikMwC8 coUikMwC8hứ, chẳngoUikMwC8 lẽoUikMwC8 nàn5QSRU3AMg 5QSRU3AMđi vệ5QSRU3AM s5QSRU3AMinh màoUikMwC8 h5QSRU3AMắn c5QSRU3AMũng muốnoUikMwC8 đi56ue cùn56ueg?! Ngất…

“Ta thoUikMwC8ấy ngoUikMwC8ươi k5QSRU3AMhông 56uenên đi56ue 5QSRU3AMtheo toUikMwC8a, 5QSRU3AMnhư vậy5QSRU3AM t5QSRU3AMa sẽoUikMwC8 56uethẹn thùng56ue, t56uea ca5QSRU3AMm đoanoUikMwC8 lập tứ56uec s56ueẽ t5QSRU3AMrở lại,oUikMwC8 được56ue rồioUikMwC8 đ56ueược rồi56ue, 5QSRU3AMcứ n56uehư vậy.5QSRU3AM” PhấtoUikMwC8 ph56ueất tayoUikMwC8, oUikMwC8cũng không 56ue thèm 56uenhìn hắn5QSRU3AM, Ti5QSRU3AMêu TiêoUikMwC8u n5QSRU3AMhanh ch5QSRU3AMóng moUikMwC8ở c5QSRU3AMửa bỏ56ue chạy.

Hình ThoUikMwC8ất đoUikMwC8ang mu56ueốn đứngoUikMwC8 oUikMwC8dậy đuổi5QSRU3AM theo56ue, nh5QSRU3AMưng oUikMwC8tưởng tượng56ue noUikMwC8àng 5QSRU3AMnói sẽ5QSRU3AM thẹn thùngoUikMwC8, oUikMwC8đành bất5QSRU3AM độoUikMwC8ng ngồi56ue đó.5QSRU3AM oUikMwC8Trong thời56ue gi5QSRU3AMan ngoUikMwC8ắn như5QSRU3AM 56uevậy, oUikMwC8lại ởoUikMwC8 tron56ueg phủ, chắc56ue là56ue 5QSRU3AMsẽ k5QSRU3AMhông xảyoUikMwC8 5QSRU3AMra sựoUikMwC8 cố5QSRU3AM gìoUikMwC8 đâu.

Có đôioUikMwC8 k56uehi, sự5QSRU3AM cố56ue thường5QSRU3AM đ56ueột n56uegột xảoUikMwC8y r5QSRU3AMa vàoUikMwC8o lúcoUikMwC8 oUikMwC8ta không56ue 5QSRU3AMngờ noUikMwC8hất. Giống nhưoUikMwC8 hoUikMwC8iện tại,56ue Tiê5QSRU3AMu Tiêu5QSRU3AM oUikMwC8đã 5QSRU3AMnghênh 5QSRU3AMngang đứn56ueg oUikMwC8bên 56uengoài coUikMwC8ửa HìnhoUikMwC8 oUikMwC8phủ. Hừ,oUikMwC8 cà5QSRU3AMng không 5QSRU3AMcho phéoUikMwC8p nà5QSRU3AMng trốn,oUikMwC8 nàn56ueg l56ueiền troUikMwC8ốn c56ueho 5QSRU3AMhắn xem!

Chà chàoUikMwC8 choUikMwC8à, m5QSRU3AMới 5QSRU3AMđi đượcoUikMwC8 chư56uea xoUikMwC8a, b5QSRU3AMên ng56ueười nànoUikMwC8g 5QSRU3AMđột nhiênoUikMwC8 th5QSRU3AMoát r56uea 56ueN tên oUikMwC8 hắc 56uey oUikMwC8nhân, t5QSRU3AMay cầmoUikMwC8 lợ5QSRU3AMi đao,oUikMwC8 áoUikMwC8nh đ5QSRU3AMao lóeoUikMwC8 lê56uen ch5QSRU3AMói m56ueắt. Tiêu56ue TiêoUikMwC8u ngoUikMwC8ây ng5QSRU3AMốc, nàng oUikMwC8cùng bọn5QSRU3AM họ5QSRU3AM hẳoUikMwC8n là5QSRU3AM koUikMwC8hông th5QSRU3AMù đi.

Rút đao,5QSRU3AM muốn5QSRU3AM coUikMwC8hém x5QSRU3AMuống noUikMwC8gười tr56ueước mặ56uet. 5QSRU3AMHắc oUikMwC8y nhâoUikMwC8n vu5QSRU3AMng toUikMwC8ay lên…

Nhưng đồngoUikMwC8 thờ56uei, mộoUikMwC8t thoUikMwC8ân ản5QSRU3AMh khác56ue đãoUikMwC8 n56uehanh c56uehóng ba5QSRU3AMy tớioUikMwC8. 56ueTiêu T56ueiêu chỉ cảm56ue th5QSRU3AMấy oUikMwC8hoa mắt5QSRU3AM, oUikMwC8sau đó5QSRU3AM ngưoUikMwC8ời đãoUikMwC8 vững5QSRU3AM voUikMwC8àng ở5QSRU3AM trên5QSRU3AM 5QSRU3AMnóc noUikMwC8hà. Nà5QSRU3AMng ngẩng5QSRU3AM đầu5QSRU3AM nhìn nhìn,5QSRU3AM d5QSRU3AMi? P5QSRU3AMhẩm Nguyệ56uet. oUikMwC8Người này56ue l56ueại từ5QSRU3AM 56uenơi oUikMwC8nào xoUikMwC8uất hiệ56uen toUikMwC8hế này?

Hắc oUikMwC8y nh56ueân động5QSRU3AM toUikMwC8ác nhất5QSRU3AM tr5QSRU3AMí, c5QSRU3AMũng nhảoUikMwC8y lê56uen oUikMwC8nóc nhoUikMwC8à. 56ueHai 5QSRU3AMbên lập56ue oUikMwC8tức động thủ.oUikMwC8 Tấ5QSRU3AMt oUikMwC8nhiên dưới5QSRU3AM v56ueõ công56ue boUikMwC8ất ph56ueàm của56ue Phẩm56ue Nguyệt,5QSRU3AM saoUikMwC8u oUikMwC8vài choUikMwC8iêu bọn5QSRU3AM h56ueắc y nh56ueân 56uekhông 56uechết 5QSRU3AMthì cũnoUikMwC8g b56ueị thươ56ueng. ChờoUikMwC8 hắc56ue 56uey 56uenhân vừaoUikMwC8 rúoUikMwC8t l5QSRU3AMui, hắ56uen loUikMwC8ập tức boUikMwC8uông 5QSRU3AMTiêu ToUikMwC8iêu 56uera, ph5QSRU3AMân rõoUikMwC8 g5QSRU3AMiới tuyến.

Tiêu 56ueTiêu t56uerầm toUikMwC8ư s5QSRU3AMuy đoán5QSRU3AM, hắ56uec oUikMwC8y nhâoUikMwC8n noUikMwC8ày đại5QSRU3AM khái56ue là56ue doUikMwC8o coUikMwC8hủ n5QSRU3AMhân của5QSRU3AM khối 56ue thân toUikMwC8hể oUikMwC8này rướ56uec lấ56uey đây.5QSRU3AM 5QSRU3AMCòn Phẩ5QSRU3AMm NguyệoUikMwC8t, hẳn5QSRU3AM là5QSRU3AM voUikMwC8ẫn đan5QSRU3AMg ch56ueìm oUikMwC8đắm t5QSRU3AMrong tr56ueò chơi th5QSRU3AMeo dõoUikMwC8i oUikMwC8gì 56ueđó, xoUikMwC8ác địoUikMwC8nh Hì56uenh 5QSRU3AMThất c56ueó phải5QSRU3AM 5QSRU3AMđệ đ56ueệ của5QSRU3AM 56uehắn haoUikMwC8y không.

“Không muốn5QSRU3AM chết,5QSRU3AM tốt56ue nhấ56uet quaoUikMwC8y 5QSRU3AMvề 5QSRU3AMHình phủoUikMwC8.” Phẩm56ue 56ueNguyệt noUikMwC8ói x5QSRU3AMong oUikMwC8xoay người oUikMwC8muốn đi.

Tiêu 56ueTiêu th56ueấy thoUikMwC8ế loUikMwC8ập 56uetức đoUikMwC8uổi theoUikMwC8o goUikMwC8iữ chặt56ue 56uetay hắoUikMwC8n, “56ue ĐừnoUikMwC8g đ5QSRU3AMi 5QSRU3AMvội, mang oUikMwC8 ta theo.”

Đùa hảoUikMwC8, nàngoUikMwC8 oUikMwC8chính loUikMwC8à không5QSRU3AM m56ueuốn sống5QSRU3AM tron5QSRU3AMg HoUikMwC8ình p56uehủ nữ56uea noUikMwC8ên mới56ue chạ56uey oUikMwC8ra n56uegoài. Trở voUikMwC8ề? Như5QSRU3AM oUikMwC8vậy soUikMwC8ao được!

Phẩm Nguyệt56ue 5QSRU3AMbởi v56ueì 56uecử 5QSRU3AMđộng củ5QSRU3AMa 56uenàng m56ueà chấnoUikMwC8 động,oUikMwC8 vộoUikMwC8i 56uevàng 56uebỏ oUikMwC8tay 56uera, lông56ue mày nh5QSRU3AMăn lại56ue. “X5QSRU3AMin tự5QSRU3AM trọng.”

Vâng vâng,oUikMwC8 oUikMwC8Tiêu 56ueTiêu 56uegật đầu,oUikMwC8 “5QSRU3AMHuynh oUikMwC8cũng oUikMwC8không oUikMwC8nên boUikMwC8ỏ lại56ue 5QSRU3AMta a.”

Những l56ueời nà56uey loUikMwC8ại koUikMwC8hiến c5QSRU3AMho mặ5QSRU3AMt 5QSRU3AMhắn càoUikMwC8ng nhă5QSRU3AMn n56uehó hơn5QSRU3AM nữa,56ue “XinoUikMwC8 56ue– 5QSRU3AMTự – Trọng!”

Lại 5QSRU3AMlà 56uetự 5QSRU3AMtrọng, oUikMwC8hắn khôn5QSRU3AMg còoUikMwC8n 56uetừ khác5QSRU3AM hả?!5QSRU3AM oUikMwC8“Ta 56uenói rồi,oUikMwC8 t5QSRU3AMa khoUikMwC8ông t5QSRU3AMhể trở 5QSRU3AM về được.”

Không thể?5QSRU3AM Chí56uenh 56uemình 56uemới v56ueừa 5QSRU3AMđến nơ56uei đây5QSRU3AM coUikMwC8òn khôn56ueg 5QSRU3AMquá que56uen oUikMwC8thuộc, nữ5QSRU3AM tử n5QSRU3AMày 5QSRU3AMlại không5QSRU3AM boUikMwC8iết 5QSRU3AMcó qua5QSRU3AMn hoUikMwC8ệ 56uegì vớioUikMwC8 Hì5QSRU3AMnh oUikMwC8phủ, “oUikMwC8Cùng t56uea k5QSRU3AMhông oUikMwC8quan hệ.”

“Có qua5QSRU3AMn hệoUikMwC8, 5QSRU3AMđương nhi5QSRU3AMên c56ueó qua5QSRU3AMn hệoUikMwC8. 5QSRU3AMTa 5QSRU3AMvừa bị5QSRU3AM Hình5QSRU3AM phủoUikMwC8 đuổioUikMwC8 việc,oUikMwC8 màoUikMwC8 huy56uenh mới rồi56ue lại56ue cứ5QSRU3AMu oUikMwC8ta mộ56uet mạ56ueng. 56ueTa đâoUikMwC8y 56uetuy rằngoUikMwC8 khô5QSRU3AMng đ5QSRU3AMọc quoUikMwC8a sác56ueh v56ueở, nhưng56ue cũng biết56ue t5QSRU3AMri â56uen đ56ueồ báo56ue. Ch56ueo nênoUikMwC8, 56ueân 56uecông, 56uehuynh hãoUikMwC8y 5QSRU3AMcho 56ueta c56ueơ hội5QSRU3AM được56ue poUikMwC8hục 56uevụ bên cạnh5QSRU3AM huy5QSRU3AMnh, hoUikMwC8ảo h56ueảo bá5QSRU3AMo đáp5QSRU3AM h56ueuynh đioUikMwC8.” M5QSRU3AMặc kệ,56ue coUikMwC8ó th5QSRU3AMể đoUikMwC8i t56ueheo t5QSRU3AMhì phả5QSRU3AMi cốoUikMwC8 gắng đếnoUikMwC8 cùng.

“Bọn h5QSRU3AMọ 56uevì saoUikMwC8o phảoUikMwC8i oUikMwC8giết ng5QSRU3AMươi?” Một56ue oUikMwC8tỳ 5QSRU3AMnữ bìn5QSRU3AMh thườn56ueg tạoUikMwC8i soUikMwC8ao loUikMwC8ại oUikMwC8kéo đến nhi56ueều ca56ueo thủ5QSRU3AM như5QSRU3AM vậy,oUikMwC8 t56uehân phoUikMwC8ận của5QSRU3AM n56ueàng n56uehất địn56ueh không56ue đơnoUikMwC8 giản.

“Ta oUikMwC8làm s5QSRU3AMao biếoUikMwC8t. oUikMwC8Còn không56ue hiểu56ue 5QSRU3AMra 5QSRU3AMsao c5QSRU3AMả thoUikMwC8ì 56uebọn oUikMwC8chúng đã5QSRU3AM 56uetới rồi56ue, 56ueta hồ5QSRU3AMn nhiên 56uethiện lươngoUikMwC8 ngây56ue thơ,56ue dánoUikMwC8g 56uevẻ khô5QSRU3AMng goUikMwC8iống ngườioUikMwC8 oUikMwC8kết th56ueù kết5QSRU3AM oá5QSRU3AMn bạ56uei 56uehoại, tám phoUikMwC8ần loUikMwC8à noUikMwC8hận oUikMwC8lầm người.”56ue oUikMwC8Tự thổ56uei phồng56ue bản56ue thân56ue một5QSRU3AM phe5QSRU3AMn, 5QSRU3AMđem vấn5QSRU3AM đ56ueề thổi 5QSRU3AM sạch, 56uehắn chắc5QSRU3AM 56uesẽ khôoUikMwC8ng qua56uen oUikMwC8tâm chuoUikMwC8yện oUikMwC8của nàn56ueg đâu.

Nghĩ 5QSRU3AMnghĩ, Ph56ueẩm N5QSRU3AMguyệt loUikMwC8ại n5QSRU3AMhìn 5QSRU3AMnàng coUikMwC8hằm choUikMwC8ằm nử5QSRU3AMa oUikMwC8ngày, tạm56ue thời56ue oUikMwC8mặc kệ nàngoUikMwC8 l5QSRU3AMà 5QSRU3AMai, đ5QSRU3AMã 5QSRU3AMlà n5QSRU3AMgười củ5QSRU3AMa 5QSRU3AMHình phủ,5QSRU3AM đối5QSRU3AM vớ5QSRU3AMi sự5QSRU3AM tì5QSRU3AMnh boUikMwC8ên t5QSRU3AMrong coUikMwC8hắc cũ56ueng biết ít5QSRU3AM noUikMwC8hiều, 5QSRU3AMcũng đỡoUikMwC8 oUikMwC8mất cônoUikMwC8g hắn5QSRU3AM phả56uei tựoUikMwC8 56uetìm hiể5QSRU3AMu, “Đ56uei thôi.”

Sao tự56ue noUikMwC8hiên 5QSRU3AMlại dễ56ue 56uenói 5QSRU3AMchuyện vậ56uey? Lú5QSRU3AMc trướcoUikMwC8 bởi56ue vìoUikMwC8 Tụ56ue B56ueảo l56ueà đoUikMwC8ệ đệoUikMwC8 của hắn,56ue l56ueần noUikMwC8ày lại56ue là56ue oUikMwC8bởi v56ueì sao5QSRU3AM? Tiêu5QSRU3AM T56ueiêu kỳ56ue quoUikMwC8ái ngắmoUikMwC8 ngắm56ue h5QSRU3AMắn, oUikMwC8chắc choUikMwC8ắn là hắn56ue c5QSRU3AMó mụcoUikMwC8 đí56uech g56ueì đây.

Nhưng TioUikMwC8êu Ti5QSRU3AMêu khôn56ueg 5QSRU3AMbiết rằng,5QSRU3AM bởi5QSRU3AM vì5QSRU3AM chu56ueyện n5QSRU3AMàng chạy56ue trốn56ue màoUikMwC8 g5QSRU3AMiờ phút 56ue này oUikMwC8Hình phủ5QSRU3AM đoUikMwC8ang gàoUikMwC8 baoUikMwC8y ch5QSRU3AMó chạy5QSRU3AM. 5QSRU3AMHình 5QSRU3AMThất lậoUikMwC8t 5QSRU3AMtung 56uetoàn 56uebộ 5QSRU3AMHình 5QSRU3AMphủ oUikMwC8mà vẫn kh56ueông thấy56ue bóng56ue 56uedáng của56ue nà5QSRU3AMng, 5QSRU3AMtrên mặtoUikMwC8 5QSRU3AMđã xoUikMwC8uất hiện5QSRU3AM 56uetuyệt oUikMwC8vọng, điềoUikMwC8u hắn56ue lo 5QSRU3AM lắng đãoUikMwC8 x5QSRU3AMảy ra5QSRU3AM. T56ueứ 56ueđiện hoUikMwC8ạ voUikMwC8ì 5QSRU3AMđảm bảo5QSRU3AM qu5QSRU3AMá khứ56ue c56ueủa hắn56ue 56uekhông bị5QSRU3AM oUikMwC8người khá5QSRU3AMc biết được,5QSRU3AM rốtoUikMwC8 cụ56uec đối56ue vớioUikMwC8 oUikMwC8nàng xuất56ue thủ.

Cho nê5QSRU3AMn, oUikMwC8N 5QSRU3AMngày oUikMwC8sau, boUikMwC8ởi vìoUikMwC8 chạy56ue t5QSRU3AMrốn t56uehành côngoUikMwC8 vốn5QSRU3AM nên56ue 56uevui vuoUikMwC8i vẻ56ue vẻ5QSRU3AM 56uethì người nàoUikMwC8o đ56ueó 56uelại 56uevẻ mặt56ue buồoUikMwC8n b56ueực, oUikMwC8bắt đầu56ue hố56uei hận56ue quy56ueết định5QSRU3AM củ56uea chín5QSRU3AMh mình. Chắc5QSRU3AM hẳnoUikMwC8 l56ueúc 5QSRU3AMnày HìnoUikMwC8h ToUikMwC8hất 5QSRU3AMđang oUikMwC8lo lắngoUikMwC8 oUikMwC8cho nàng56ue, 5QSRU3AMdù s56ueao nàn56ueg cũn5QSRU3AMg l5QSRU3AMà lão56ue bà củaoUikMwC8 người56ue t5QSRU3AMa, 56ueđương nhioUikMwC8ên k56uehông t56uehể khoái5QSRU3AM h5QSRU3AMoạt oUikMwC8như trước.

Không biết56ue 56uemình lú56uec 56ueấy tạ56uei saoUikMwC8o 56uelại c5QSRU3AMảm oUikMwC8thấy đ56uei t56ueheo Ph56ueẩm Nguyệ5QSRU3AMt 56uelà chuyện tốtoUikMwC8 c56uehứ. Người5QSRU3AM nà5QSRU3AMy t56uerừ bỏ56ue đứng5QSRU3AM 56ueở 5QSRU3AMkhách điếoUikMwC8m th56ueì làoUikMwC8 đi5QSRU3AM d5QSRU3AMo tháoUikMwC8m H56ueình p5QSRU3AMhủ, cóoUikMwC8 5QSRU3AMmỗi hai địa5QSRU3AM đ5QSRU3AMiểm ấoUikMwC8y ba5QSRU3AMy quoUikMwC8a ba5QSRU3AMy l5QSRU3AMại, coUikMwC8hán nảnoUikMwC8 tớ5QSRU3AMi cựoUikMwC8c điểm.

Nhàm ch56ueán nhất56ue ch5QSRU3AMính 5QSRU3AMlà, cònoUikMwC8 phảioUikMwC8 koUikMwC8ể 5QSRU3AMlại coUikMwC8ho h5QSRU3AMắn n5QSRU3AMghe thời56ue gi5QSRU3AMan làoUikMwC8m oUikMwC8việc và 56uenghỉ ngơioUikMwC8 của5QSRU3AM Hình56ue Thất,56ue thói56ue que5QSRU3AMn oUikMwC8sinh hoạt5QSRU3AM oUikMwC8sinh hoạt5QSRU3AM thường56ue n5QSRU3AMgày củoUikMwC8a hắn5QSRU3AM roUikMwC8a sao. ToUikMwC8hân ảoUikMwC8nh têoUikMwC8n gia5QSRU3AMn nhân56ue n56ueày loUikMwC8iên tụcoUikMwC8 lắcoUikMwC8 l56ueư trooUikMwC8ng đầu56ue nàngoUikMwC8, muốn5QSRU3AM quênoUikMwC8 trong coUikMwC8hốc l56ueát 56uecũng oUikMwC8không được.

Có đioUikMwC8ều a5QSRU3AMn ủioUikMwC8 du56uey nh56ueất chính56ue l5QSRU3AMà oUikMwC8hắc 56uey nh5QSRU3AMân lạ5QSRU3AMi tớoUikMwC8i h56ueai 5QSRU3AMlần nữa,oUikMwC8 đòi56ue giế5QSRU3AMt đòi choUikMwC8ém vô5QSRU3AM cùng5QSRU3AM 56uenáo nh56ueiệt, khi5QSRU3AMến 56uekiếp số5QSRU3AMng t56ueỳ nữ56ue buồn5QSRU3AM tẻ56ue 5QSRU3AMcủa 56uenàng coUikMwC8oi noUikMwC8hư có 5QSRU3AMthêm ni5QSRU3AMềm vui.

Hai ngà5QSRU3AMy noUikMwC8ày, á56uenh mắ5QSRU3AMt Phẩm56ue oUikMwC8Nguyệt nhì56uen n5QSRU3AMàng coUikMwC8ó đi5QSRU3AMểm khô5QSRU3AMng goUikMwC8iống trước56ue. CoUikMwC8hắc hắn 5QSRU3AMcũng bi56ueết n56ueàng là5QSRU3AM lã5QSRU3AMo bà5QSRU3AM coUikMwC8ủa Hìn56ueh Thất56ue rồ5QSRU3AMi, 5QSRU3AMnhưng kì5QSRU3AM quáioUikMwC8 là5QSRU3AM một56ue người56ue đứng oUikMwC8 đắn như5QSRU3AM 56uehắn 56uetại oUikMwC8sao l5QSRU3AMại k56uehông đoUikMwC8em nàng56ue đuổ56uei v5QSRU3AMề Hì5QSRU3AMnh phủoUikMwC8, 5QSRU3AMdù nói56ue t5QSRU3AMhế nàooUikMwC8 nàng cũng56ue làoUikMwC8 eoUikMwC8m d56ueâu củ5QSRU3AMa hắnoUikMwC8 nha.

“Này, gi56uea, huyoUikMwC8nh đừngoUikMwC8 nhìoUikMwC8n toUikMwC8a n56uehư vậy5QSRU3AM, 56ueta sợ5QSRU3AM a.”

Phẩm Nguyệt56ue d56ueời ánh56ue mắt,oUikMwC8 qua5QSRU3AMy về56ue ph5QSRU3AMía bàoUikMwC8n cơm.

Tiêu Tiê5QSRU3AMu soUikMwC8ờ sờoUikMwC8 hoUikMwC8ai má,oUikMwC8 trêoUikMwC8n mặt5QSRU3AM mì56uenh h56ueẳn loUikMwC8à khôngoUikMwC8 c56ueó cá5QSRU3AMi goUikMwC8ì kìoUikMwC8 l5QSRU3AMạ đi56ue. Cái tênoUikMwC8 Phẩm5QSRU3AM Ng56ueuyệt n56ueày càngoUikMwC8 ng5QSRU3AMày càng56ue qu5QSRU3AMái. oUikMwC8Nàng cầm56ue 5QSRU3AMlấy 5QSRU3AMmột cá56uei đùi56ue gà5QSRU3AM, không thè5QSRU3AMm để5QSRU3AM ý56ue h5QSRU3AMình tượngoUikMwC8 moUikMwC8à cắn5QSRU3AM loạnoUikMwC8 oUikMwC8lên l56ueại đưa5QSRU3AM t56ueới oUikMwC8cái nhìn56ue 5QSRU3AMkhó h56ueiểu của56ue hắn, 56uethiệt là56ue, l5QSRU3AMàm 56uehại nàn56ueg chẳ5QSRU3AMng cảm5QSRU3AM thấoUikMwC8y n5QSRU3AMgon miện56ueg nữa.

“Gia, h56ueuynh ănoUikMwC8 đi56ue, đừn56ueg c5QSRU3AMó nhìoUikMwC8n oUikMwC8ta mãi5QSRU3AM thế.”56ue Là5QSRU3AMm nàoUikMwC8ng muốn5QSRU3AM bỏ5QSRU3AM củ56uea màoUikMwC8 chạy lấoUikMwC8y người.

“Tiểu Điệp!”5QSRU3AM B5QSRU3AMỗng n56uehiên mộ56uet oUikMwC8đại than5QSRU3AMh â5QSRU3AMm oUikMwC8vang lên.

Tiêu Ti5QSRU3AMêu n56uehanh chó5QSRU3AMng qoUikMwC8uay đầu56ue 56uelại 56uethì oUikMwC8nhìn toUikMwC8hấy một5QSRU3AM naoUikMwC8m noUikMwC8hân oUikMwC8to lớ56uen trông giốn5QSRU3AMg nhưoUikMwC8 moUikMwC8ột 56uecon gấ5QSRU3AMu 5QSRU3AMđang bướoUikMwC8c n56uehanh đi5QSRU3AM đếnoUikMwC8 trước56ue mặt56ue nàng,56ue nhânoUikMwC8 5QSRU3AMtiện 56ueôm 56uechặt lấy oUikMwC8nàng gàooUikMwC8 5QSRU3AMlên, “RốtoUikMwC8 cuộcoUikMwC8 5QSRU3AMta 5QSRU3AMđã tìmoUikMwC8 được5QSRU3AM nàngoUikMwC8, 56uevi oUikMwC8phu 5QSRU3AMrất nhớoUikMwC8 56uenàng a.”

Vi phuoUikMwC8? 56ueCái goUikMwC8ì oUikMwC8vi ph5QSRU3AMu! “Vị56ue này5QSRU3AM, H5QSRU3AMùng tiê56uen 5QSRU3AMsinh, 5QSRU3AMta 5QSRU3AMnghĩ toUikMwC8a khôn5QSRU3AMg b56ueiết ngưoUikMwC8ơi, xin đoUikMwC8ừng 5QSRU3AMlàm loạ5QSRU3AMn bámoUikMwC8 víuoUikMwC8 5QSRU3AMquan hệ5QSRU3AM 5QSRU3AMa.” ToUikMwC8hật là5QSRU3AM đángoUikMwC8 sợ,56ue k56uehông 5QSRU3AMngờ Vũ5QSRU3AM Điệp56ue này lại56ue c5QSRU3AMó moUikMwC8ột loUikMwC8ão cô5QSRU3AMng nhoUikMwC8ư vậy,56ue kioUikMwC8a 56ueHình Thấ56uet thì5QSRU3AM sao?.

Hùng tiêoUikMwC8n 56uesinh thả56ue l5QSRU3AMỏng hùn56ueg choUikMwC8ưởng, t5QSRU3AMrên m56ueặt v56ueẻ xoUikMwC8ấu oUikMwC8hổ, “Là56ue 56ueta khôn56ueg tốt, nàng5QSRU3AM đừ5QSRU3AMng tức5QSRU3AM g5QSRU3AMiận, cù5QSRU3AMng oUikMwC8ta voUikMwC8ề n56uehà được56ue khôoUikMwC8ng? 56ueTa 5QSRU3AMsau nàyoUikMwC8 soUikMwC8ẽ không56ue ba56ueo giờ5QSRU3AM …5QSRU3AM phát cáu5QSRU3AM 5QSRU3AMlinh tinoUikMwC8h nữa,oUikMwC8 oUikMwC8ta nhấtoUikMwC8 định5QSRU3AM soUikMwC8ẽ h5QSRU3AMảo hảooUikMwC8 đối56ue đ56ueãi vớioUikMwC8 nàng.”

“Ha ha5QSRU3AM... Này5QSRU3AM... 5QSRU3AMchúng toUikMwC8a chậm56ue r56ueãi 56uethương lượngoUikMwC8 56ueđi, ngư5QSRU3AMơi 56uetrước 56uetiên thả56ue ta xuoUikMwC8ống dưới5QSRU3AM đượoUikMwC8c 56uekhông, hoUikMwC8a ha.5QSRU3AM..” T5QSRU3AMiêu Ti5QSRU3AMêu n5QSRU3AMhanh chóoUikMwC8ng q5QSRU3AMuay oUikMwC8đầu oUikMwC8lại cầuoUikMwC8 cứu, cứu56ue 5QSRU3AMta a56ue, oUikMwC8Phẩm Nguyệt...

Di? NgườioUikMwC8 đ5QSRU3AMâu? 56ueA 5QSRU3AM…Ông 5QSRU3AMtrời oUikMwC8đánh chết5QSRU3AM nà5QSRU3AMng 5QSRU3AMđi! V5QSRU3AMì cáoUikMwC8i g5QSRU3AMì 56uecứ 56ueđến thoUikMwC8ời khắoUikMwC8c nguy 5QSRU3AMhiểm cầnoUikMwC8 56uehắn thoUikMwC8ì h56ueắn lạoUikMwC8i bioUikMwC8ến mất5QSRU3AM chứoUikMwC8! HắnoUikMwC8 c5QSRU3AMó phải5QSRU3AM 56uelà n56ueam nhân5QSRU3AM oUikMwC8không a56ue! Thực qoUikMwC8uá đánoUikMwC8g, cứ56ue nhưoUikMwC8 vậy5QSRU3AM 5QSRU3AMđem 56uenàng né56uem oUikMwC8cho mộ56uet c56ueon gấu!56ue Tê56uen Ph56ueẩm Nguyệt5QSRU3AM nà5QSRU3AMy so vớioUikMwC8 Hì5QSRU3AMnh Thất5QSRU3AM là56ue một56ue tê56uen gioUikMwC8an nhâ56uen h5QSRU3AMơn nhiều56ue! N5QSRU3AMàng nh56ueìn loUikMwC8ầm hắnoUikMwC8 rồi!

Tiêu TiêoUikMwC8u liều5QSRU3AM mạoUikMwC8ng 5QSRU3AMđạp châ56uen l5QSRU3AMung tun56ueg, “5QSRU3AMTa oUikMwC8không b5QSRU3AMiết ngư56ueơi, n5QSRU3AMgươi tránh56ue ra. 56ueTa khôngoUikMwC8 p5QSRU3AMhải l56ueà 56ueVũ oUikMwC8Điệp, 56ueta họ5QSRU3AM Tiêu.”

“Nàng đ5QSRU3AMừng nó5QSRU3AMng 5QSRU3AMgiận, oUikMwC8ta 56uenhận loUikMwC8ỗi rồ56uei 56uecòn chư56uea đ56ueược s5QSRU3AMao, th5QSRU3AMa th56ueứ c5QSRU3AMho v5QSRU3AMi ph56ueu lần 56uenày đoUikMwC8i.” L56ueời nó5QSRU3AMi củ56uea hắnoUikMwC8 thự56uec oUikMwC8cảm động.

“Không khônoUikMwC8g, oUikMwC8ta thậtoUikMwC8 sựoUikMwC8 5QSRU3AMkhông biết5QSRU3AM ngươi!”56ue ThoUikMwC8ấy có56ue kh56ueông í56uet ngoUikMwC8ười vâoUikMwC8y xoUikMwC8em, Tiêu TiêoUikMwC8u lậ5QSRU3AMp t56ueức tì56uem xi5QSRU3AMn 56uegiúp đỡ,56ue “Cứ5QSRU3AMu mạng56ue a5QSRU3AM, hắnoUikMwC8 cốoUikMwC8 chấp56ue b5QSRU3AMắt nạt5QSRU3AM co56uen gái đoUikMwC8àng hoàng!”

Vốn đ56ueang 56uehứng thú56ue q56ueuan sá56uet haoUikMwC8i người56ue, oUikMwC8nghe n56ueàng v56ueừa oUikMwC8nói, mo5QSRU3AMi người5QSRU3AM lập56ue tức 5QSRU3AM hành động5QSRU3AM noUikMwC8hất troUikMwC8í qua56uey 5QSRU3AMđầu đi,56ue bọn5QSRU3AM hắ56uen khôn56ueg thấyoUikMwC8 được,56ue coUikMwC8ái g5QSRU3AMì cũngoUikMwC8 oUikMwC8không thấy được.oUikMwC8 DùngoUikMwC8 5QSRU3AMcơm 56ueăn c5QSRU3AMơm, gọoUikMwC8i oUikMwC8món ă56uen goUikMwC8ọi móoUikMwC8n ăoUikMwC8n. Vừa56ue r5QSRU3AMồi oUikMwC8có pháoUikMwC8t si5QSRU3AMnh 5QSRU3AMcái goUikMwC8ì sao…?

A, khôn56ueg oUikMwC8phải 5QSRU3AMđâu. N5QSRU3AMhững người5QSRU3AM oUikMwC8này sa56ueo oUikMwC8lại nhưoUikMwC8 vậyoUikMwC8 chứoUikMwC8. TioUikMwC8êu 56ueTiêu ngốc rụn5QSRU3AMg, boUikMwC8ị HùoUikMwC8ng tiên5QSRU3AM soUikMwC8inh x5QSRU3AMuất oUikMwC8ra 5QSRU3AMkhí l56ueực k5QSRU3AMhiêng 56uelên v56ueai oUikMwC8giống 5QSRU3AMnhư oUikMwC8túi gạ56ueo rồi n56ueém vàooUikMwC8 tron56ueg xoUikMwC8e ngựa.

Dọc the56ueo đườngoUikMwC8 56ueđi, Hùn5QSRU3AMg tiê56uen sin56ueh dùngoUikMwC8 hếtoUikMwC8 k56uehả năn5QSRU3AMg nóioUikMwC8 tố5QSRU3AMt lấy5QSRU3AM lò56ueng nàng,oUikMwC8 chính 5QSRU3AMlà h56ueình tượngoUikMwC8 của5QSRU3AM mộtoUikMwC8 t5QSRU3AMên naoUikMwC8m tử56ue oUikMwC8si tì56uenh. Nga5QSRU3AMy oUikMwC8cả nàngoUikMwC8 ng5QSRU3AMhe đượcoUikMwC8 cũnoUikMwC8g boUikMwC8ị oUikMwC8cảm động l5QSRU3AMiên tụcoUikMwC8. NguyênoUikMwC8 l56ueai HoUikMwC8ùng ti56ueên s56ueinh làoUikMwC8 m56ueột noUikMwC8am nhâoUikMwC8n tốt56ue n5QSRU3AMhư vậy.56ue V56ueũ Điệp này56ue c5QSRU3AMó chồng5QSRU3AM tố5QSRU3AMt đế56uen thế56ue, nhoUikMwC8ư thế5QSRU3AM noUikMwC8ào 56uelại cò56uen hồngoUikMwC8 hạnoUikMwC8h xuất5QSRU3AM oUikMwC8tường, coUikMwC8hạy 56uetới làm tiể56ueu toUikMwC8hiếp c5QSRU3AMủa oUikMwC8Hình Thấ56uet 5QSRU3AMchứ! 5QSRU3AMThật sựoUikMwC8 oUikMwC8là oUikMwC8tham l56ueam qoUikMwC8uá mà.

“Tiểu 5QSRU3AMĐiệp nà5QSRU3AMng x5QSRU3AMem, moUikMwC8ỗi ng5QSRU3AMày 56ueta đ5QSRU3AMều ch56ueo ng56ueười 5QSRU3AMlau c56uehà bảo5QSRU3AM b56ueối củ56uea nàng,56ue thực sạch5QSRU3AM 5QSRU3AMsẽ đi,56ue cùngoUikMwC8 vớioUikMwC8 lúoUikMwC8c 56uenàng trướ56uec k56uehi đi56ue koUikMwC8hông hề56ue kháoUikMwC8c nhoUikMwC8au đâu.”56ue Hùng tiên56ue soUikMwC8inh 5QSRU3AMcầm chặt56ue lấ56uey oUikMwC8tay nàngoUikMwC8, oUikMwC8sắc m56ueặt oUikMwC8vui mừnoUikMwC8g hỏ5QSRU3AMi oUikMwC8han, “Hiệ5QSRU3AMn toUikMwC8ại nàoUikMwC8ng đã trở56ue lạoUikMwC8i, c5QSRU3AMó ca56ueo oUikMwC8hứng 56uenhìn qoUikMwC8ua 5QSRU3AMmột oUikMwC8chút không?”

Không thể5QSRU3AM nào…!!!!

Cả coUikMwC8ăn 5QSRU3AMphòng n5QSRU3AMày... 5QSRU3AMđều là56ue Hìn56ueh Thất?!

Tuy rằnoUikMwC8g xeoUikMwC8m r5QSRU3AMa mặt5QSRU3AM vẫnoUikMwC8 coUikMwC8òn r5QSRU3AMất noUikMwC8on nớt5QSRU3AM, nhưng56ue thậ56uet l56ueà hắ5QSRU3AMn! NoUikMwC8hìn oUikMwC8nhìn lạc khoản56ue d56ueưới mỗi56ue b56ueức vẽoUikMwC8. Trời56ue oUikMwC8ạ! N56uehiều b56ueức oUikMwC8họa nh56ueư voUikMwC8ậy, lạ56uei đều56ue là56ue d56ueo VoUikMwC8ũ Điệ5QSRU3AMp kia tự56ue voUikMwC8ẽ! Chỉ56ue oUikMwC8sợ VũoUikMwC8 ĐiệpoUikMwC8 nàyoUikMwC8 đã5QSRU3AM yêu56ue thoUikMwC8a thioUikMwC8ết 5QSRU3AMtên 56uegian n56uehân 56uekia 56uerồi. “Này...”

“Ta biết5QSRU3AM n56ueàng l5QSRU3AMại nghoUikMwC8ĩ tới5QSRU3AM trước56ue kia,oUikMwC8” H5QSRU3AMùng oUikMwC8tiên si56uenh s56ueờ 5QSRU3AMsờ tóc5QSRU3AM 56uecủa nàngoUikMwC8, nói, “NhưngoUikMwC8 đừngoUikMwC8 tiếp56ue tục5QSRU3AM toUikMwC8hương 56uetâm, 56uemuội 5QSRU3AMmuội noUikMwC8àng noUikMwC8ếu biết56ue nàngoUikMwC8 56uelo lắnoUikMwC8g như vậ56uey, c5QSRU3AMhắc chắn56ue sẽ56ue rấtoUikMwC8 h56ueạnh phúc.”

Ách, cá5QSRU3AMi gì5QSRU3AM m56ueuội muội?5QSRU3AM 5QSRU3AMKhóe miệoUikMwC8ng 5QSRU3AMTiêu oUikMwC8Tiêu 5QSRU3AMco r56ueúm. Nh5QSRU3AMìn 5QSRU3AMnhìn Hùng56ue tiên oUikMwC8sinh, oUikMwC8hắn k56uehông phảoUikMwC8i l56ueà 5QSRU3AMđem HoUikMwC8ình Thất56ue t56uerở t5QSRU3AMhành muộioUikMwC8 oUikMwC8muội Vũ5QSRU3AM ĐiệpoUikMwC8 chứ. NàngoUikMwC8 lặng56ue loUikMwC8ẽ 5QSRU3AMchảy r56uea h5QSRU3AMai giọ5QSRU3AMt mồ56ue hôi.

Xin hắn…5QSRU3AM Tu56uey rằoUikMwC8ng b5QSRU3AMộ d5QSRU3AMạng củaoUikMwC8 Hình ThấtoUikMwC8 56ueso vớ5QSRU3AMi nữ56ue nh56ueân 5QSRU3AMcòn xi5QSRU3AMnh đẹpoUikMwC8 56uehơn, n56uehưng h56ueắn là56ue oUikMwC8nam noUikMwC8hân châ56uen chí5QSRU3AMnh 56uea 5QSRU3AM– Là 56ue tình đ56ueịch của5QSRU3AM ng5QSRU3AMươi oUikMwC8đó! TiêoUikMwC8u Tiêu56ue bắtoUikMwC8 đầu56ue có56ue điểmoUikMwC8 5QSRU3AMđồng 56uetình oUikMwC8với co5QSRU3AMn gấuoUikMwC8 oUikMwC8si tình này,oUikMwC8 nàoUikMwC8ng vỗ5QSRU3AM voUikMwC8ỗ bờoUikMwC8 va5QSRU3AMi c56ueủa hắoUikMwC8n, “Khôn5QSRU3AMg có56ue, 5QSRU3AMngươi yoUikMwC8ên tâm,oUikMwC8 t56uea koUikMwC8hông cóoUikMwC8 thương tâm.”

Hùng 5QSRU3AMtiên s56ueinh lại56ue là5QSRU3AM 56uevẻ m5QSRU3AMặt kích độn56ueg, “NàngoUikMwC8 oUikMwC8không oUikMwC8cần giả5QSRU3AM v5QSRU3AMờ, nàn56ueg c56ueảm oUikMwC8thấy đauoUikMwC8 lòoUikMwC8ng thì5QSRU3AM 56ueta oUikMwC8cũng cảmoUikMwC8 thấoUikMwC8y đau lòng,oUikMwC8 toUikMwC8a l5QSRU3AMo l5QSRU3AMắng 5QSRU3AMcho 56uenàng l5QSRU3AMà t5QSRU3AMa nguy5QSRU3AMện ý.”oUikMwC8 Thật5QSRU3AM tố56uet qu5QSRU3AMá, oUikMwC8Tiểu Điệp5QSRU3AM đ56ueã nghĩoUikMwC8 tới cảm5QSRU3AM thụ56ue của56ue hắ56uen rồoUikMwC8i sao.

“Khụ!” V56ueị Hùn56ueg ti5QSRU3AMên sinoUikMwC8h 5QSRU3AMnày đ5QSRU3AMang kích oUikMwC8động cá56uei gìoUikMwC8 thế56ue, “5QSRU3AMNgươi 56ueđể coUikMwC8ho t56uea nghỉoUikMwC8 oUikMwC8ngơi 5QSRU3AMmột 5QSRU3AMlát, oUikMwC8ta mớioUikMwC8 vừ56uea đến5QSRU3AM oUikMwC8nơi này, mệ56uet coUikMwC8hết đ5QSRU3AMi được.”

“Hảo hả5QSRU3AMo h56ueảo,” Hùn56ueg tiên5QSRU3AM sin56ueh đáp lời56ue ma56ueng nà5QSRU3AMng vàooUikMwC8 phò5QSRU3AMng oUikMwC8ngủ, vuoUikMwC8i v5QSRU3AMẻ rạo5QSRU3AM rự5QSRU3AMc oUikMwC8tìm oUikMwC8người đi56ue 56uechuẩn b56ueị bữaoUikMwC8 tối,oUikMwC8 Tiểu Điệp5QSRU3AM đã56ue trở5QSRU3AM l56ueại, trooUikMwC8ng oUikMwC8lòng hắn56ue thậoUikMwC8t s56ueự oUikMwC8là caoUikMwC8o oUikMwC8hứng a!

Nếm quoUikMwC8a cơm5QSRU3AM chi56ueều, TiêoUikMwC8u Ti5QSRU3AMêu boUikMwC8ắt đầu loUikMwC8o 5QSRU3AMlắng, voUikMwC8ị HùoUikMwC8ng oUikMwC8tiên oUikMwC8sinh này5QSRU3AM khô56ueng phả5QSRU3AMi là5QSRU3AM dạng56ue giốngoUikMwC8 Hìn5QSRU3AMh ThấoUikMwC8t chứ,56ue vừa 56uebước 5QSRU3AMvào c5QSRU3AMửa đã5QSRU3AM yê5QSRU3AMu cầu56ue thoát5QSRU3AM 5QSRU3AMy, n56ueếu oUikMwC8như 56uevậy thì56ue th5QSRU3AMảm. Là56uem sa5QSRU3AMo bâoUikMwC8y giờ?

Bỗng c56ueửa cửa5QSRU3AM oUikMwC8phòng 56uebị đá56ue vă5QSRU3AMng thô 56uelỗ, 56ueHùng tioUikMwC8ên sin5QSRU3AMh 56uevẻ mặ5QSRU3AMt đáoUikMwC8ng soUikMwC8ợ, ngoUikMwC8ón t56ueay rắcoUikMwC8 rắ56uec 56uerung độn56ueg vàoUikMwC8o phònoUikMwC8g, cùng b56uean oUikMwC8ngày quảoUikMwC8 thực56ue làoUikMwC8 giốoUikMwC8ng 56uenhư h56ueai người.56ue Tiê5QSRU3AMu oUikMwC8Tiêu koUikMwC8inh hoảng,56ue h5QSRU3AMảo dọa56ue người! Chẳn56ueg lẽ.56ue.. chẳng5QSRU3AM lẽ56ue h5QSRU3AMắn là56ue haoUikMwC8i mặt?!

Vị Hùn5QSRU3AMg tiên5QSRU3AM s5QSRU3AMinh bị5QSRU3AM choUikMwC8o là5QSRU3AM 56uehai moUikMwC8ặt này âm56ue hiểmoUikMwC8 nhì56uen nhì5QSRU3AMn nà56ueng 5QSRU3AMsau đó56ue kh5QSRU3AMóe miệ5QSRU3AMng liệt56ue 56uera m56ueột nétoUikMwC8 cườoUikMwC8i hun5QSRU3AMg ác,56ue “Thoát y!”

Đúng loUikMwC8à khôngoUikMwC8 có5QSRU3AM 5QSRU3AMý tưởn5QSRU3AMg gì5QSRU3AM mớ5QSRU3AMi mẻ... Xe56uem r5QSRU3AMa na56uem noUikMwC8hân Tống5QSRU3AM ToUikMwC8riều đềoUikMwC8u chỉ56ue biếtoUikMwC8 nói56ue 56uehai ch56ueữ “toUikMwC8hoát oUikMwC8y”. H5QSRU3AMay loUikMwC8à nhóm n5QSRU3AMgười muốnoUikMwC8 lêoUikMwC8n giườ5QSRU3AMng chỉ56ue thícoUikMwC8h 5QSRU3AMnói haoUikMwC8i chữ56ue này56ue đầ5QSRU3AMu tiê56uen? Ti56ueêu Tiêu56ue n5QSRU3AMuốt nước56ue miếng, oUikMwC8cố 56uegắng đá5QSRU3AMnh oUikMwC8giá Hù56ueng t5QSRU3AMiên soUikMwC8inh giốoUikMwC8ng như5QSRU3AM oUikMwC8hung thần56ue oUikMwC8ác s56ueát t56uerước mắt, 5QSRU3AMthân th56ueể bắt56ue đầoUikMwC8u p5QSRU3AMhát r56ueun, nà5QSRU3AMng 56uecũng khôn5QSRU3AMg muốn5QSRU3AM cởioUikMwC8 a.

Không chờ56ue nàn56ueg oUikMwC8phải phảnoUikMwC8 kháng5QSRU3AM lâu, cửa5QSRU3AM 5QSRU3AMphòng l5QSRU3AMần th5QSRU3AMứ 56uehai l56ueại b5QSRU3AMị mởoUikMwC8 5QSRU3AMrộng, lại56ue l5QSRU3AMà mộtoUikMwC8 Hù56ueng tioUikMwC8ên 5QSRU3AMsinh nữa56ue xuất56ue hiện.oUikMwC8 Tiêu T56ueiêu càn5QSRU3AMg phát56ue noUikMwC8gốc h56ueơn noUikMwC8ữa. Kh56ueông t56uehể nàoUikMwC8o, n56ueguyên la56uei oUikMwC8là 56uesong oUikMwC8sinh, căn bản5QSRU3AM koUikMwC8hông phoUikMwC8ải làoUikMwC8 cái56ue goUikMwC8ì ha56uei mặtoUikMwC8 a.

Hùng tiê56uen oUikMwC8sinh 5QSRU3AMôn oUikMwC8hòa 5QSRU3AMrất 5QSRU3AMnhanh che oUikMwC8chắn ởoUikMwC8 trước56ue moUikMwC8ặt TiêuoUikMwC8 Ti56ueêu, 56ueđối 56uevới Hùn56ueg 5QSRU3AMtiên sinoUikMwC8h hu56ueng ác56ue kêu56ue oUikMwC8to, “Đ56ueại ca!”

Hùng h56ueung ácoUikMwC8 nh5QSRU3AMìn n5QSRU3AMhìn hắ5QSRU3AMn l5QSRU3AMại nhìn 5QSRU3AMnhìn ToUikMwC8iêu T5QSRU3AMiêu, trooUikMwC8ng mắtoUikMwC8 bắt5QSRU3AM 56ueđầu xuấoUikMwC8t hiện56ue hoanoUikMwC8g man56ueg, “ToUikMwC8hoát y...”

Còn c5QSRU3AMởi nữa56ue hả!!!!

“Đại 56uetẩu 56ueđã ch5QSRU3AMết rồi!5QSRU3AM 5QSRU3AMĐại ca56ue! Huynh tỉn56ueh lạ56uei đi!”.

Cái gì56ue. 5QSRU3AMĐại tẩu?oUikMwC8 Thoát5QSRU3AM oUikMwC8y hó5QSRU3AMa r5QSRU3AMa l56ueà đại tẩoUikMwC8u... Đâ5QSRU3AMy là5QSRU3AM c56ueái oUikMwC8Logic gì?! ChậmoUikMwC8 đã..oUikMwC8. ChẳngoUikMwC8 oUikMwC8lẽ làoUikMwC8 56uenói, “ThooUikMwC8át Y”oUikMwC8 l5QSRU3AMà tê5QSRU3AMn ngư56ueời? Không56ue th56ueể nào56ue... Trên56ue đời này56ue có5QSRU3AM 56uengười tênoUikMwC8 nh5QSRU3AMư v56ueậy s56ueao, oUikMwC8còn 5QSRU3AMlà một56ue noUikMwC8ữ nhânoUikMwC8?! oUikMwC8Tiêu 5QSRU3AMTiêu bắtoUikMwC8 đ56ueầu laoUikMwC8u 56uemồ hôi dữ56ue dội.

Hùng 5QSRU3AMôn hò5QSRU3AMa ti56ueếp t5QSRU3AMục 5QSRU3AMkêu 56uela, oUikMwC8thẳng đến56ue k56uehi Hùng56ue h56ueung ác5QSRU3AM b5QSRU3AMị kíc5QSRU3AMh độ5QSRU3AMng đến ng5QSRU3AMất đioUikMwC8 mớioUikMwC8 56uedừng lại,oUikMwC8 H56ueắn ôm5QSRU3AM 5QSRU3AMlấy 56ueTiêu Ti56ueêu, v56ueẻ mặtoUikMwC8 toUikMwC8ự tráchoUikMwC8, dùnoUikMwC8g ngoUikMwC8ữ k5QSRU3AMhí vô oUikMwC8 cùng có5QSRU3AM 5QSRU3AMlỗi nó5QSRU3AMi, “5QSRU3AMTa nghĩ5QSRU3AM bệnhoUikMwC8 5QSRU3AMcủa đại5QSRU3AM 5QSRU3AMca đã5QSRU3AM tốt5QSRU3AM hơ5QSRU3AMn, khô56ueng ng56uehĩ tới56ue... oUikMwC8Sau nàyoUikMwC8 ta sẽ56ue khô56ueng b5QSRU3AMỏ l5QSRU3AMại nàoUikMwC8ng một5QSRU3AM mình56ue 5QSRU3AMnữa. N56ueàng …5QSRU3AM k5QSRU3AMhông cầ56uen giậ56uen ta.”5QSRU3AM ToUikMwC8hấy Tiê56ueu T5QSRU3AMiêu gật đầu,5QSRU3AM lúcoUikMwC8 này5QSRU3AM H5QSRU3AMùng ônoUikMwC8 h56ueòa mới5QSRU3AM đi56ue oUikMwC8ra cửa.

Aiz, t56uehật sự56ue là5QSRU3AM l56ueoạn thấtoUikMwC8 bát56ue t5QSRU3AMao, toUikMwC8ự nhioUikMwC8ên xuấ56uet hiện5QSRU3AM oUikMwC8hai Hù56ueng tiêoUikMwC8n sinh,56ue còn 56uecó nữoUikMwC8 nh5QSRU3AMân đã56ue c5QSRU3AMhết tênoUikMwC8 loUikMwC8à “ThooUikMwC8át Y”oUikMwC8 noUikMwC8ữa, oUikMwC8đúng làoUikMwC8 moUikMwC8ột 56uegia đì5QSRU3AMnh kì56ue quái.

Hùng 5QSRU3AMôn hòa56ue vừa56ue đ56uei c5QSRU3AMhắc sẽ56ue khôn5QSRU3AMg trởoUikMwC8 vềoUikMwC8 sớm56ue, T5QSRU3AMiêu Tiêu5QSRU3AM khẩoUikMwC8n trươ56ueng hề5QSRU3AM hề đánh56ue một5QSRU3AM giấc5QSRU3AM, thoUikMwC8ực s56ueợ vạ5QSRU3AMn nhấoUikMwC8t hắn5QSRU3AM vừ5QSRU3AMa đioUikMwC8 moUikMwC8à đãoUikMwC8 quaoUikMwC8y l5QSRU3AMại. 56ueĐang nửa56ue mê5QSRU3AM nửa t5QSRU3AMỉnh, đột56ue nhi5QSRU3AMên nàoUikMwC8ng nghoUikMwC8e đ56ueược c56ueó ng5QSRU3AMười nhẹ5QSRU3AM giọng5QSRU3AM khiêu5QSRU3AM cửoUikMwC8a 5QSRU3AMsổ 56uemà v56ueào. Aiz...Thậ56uet sự 5QSRU3AMlà đê56uem dài56ue lắm5QSRU3AM 56uemộng mà.

Tiêu T56ueiêu hí5QSRU3AMp m5QSRU3AMắt l56ueại, tỉnhoUikMwC8 tá5QSRU3AMo ng56ueắm ngắm5QSRU3AM ngườioUikMwC8 vừoUikMwC8a đến,5QSRU3AM tối5QSRU3AM đ5QSRU3AMen noUikMwC8hư mự5QSRU3AMc, thấy 5QSRU3AMkhông 56uerõ oUikMwC8- đâ5QSRU3AMy l5QSRU3AMại l56ueà a56uei nữa56ue vậy.

“Giả ngủoUikMwC8? Vẫn56ue ch56ueưa chịoUikMwC8u dậ56uey.” Tha5QSRU3AMnh 56ueâm oUikMwC8già noUikMwC8ua 5QSRU3AMvang lê5QSRU3AMn, lạnh56ue băng5QSRU3AM băng, 5QSRU3AMTiêu TioUikMwC8êu bậoUikMwC8t ngư5QSRU3AMời 56uenghe l5QSRU3AMời n5QSRU3AMgồi dậy56ue, 56uehắn khôngoUikMwC8 phải5QSRU3AM 56uecũng là5QSRU3AM ng56ueười toUikMwC8ới giết 56uenàng chứ.oUikMwC8 GầnoUikMwC8 5QSRU3AMđây sốoUikMwC8 n56ueàng đúng5QSRU3AM 5QSRU3AMlà sốoUikMwC8 5QSRU3AMcon r56ueệp, lúc5QSRU3AM nào56ue oUikMwC8cũng cóoUikMwC8 oUikMwC8hắc 56uey noUikMwC8hân đu5QSRU3AMổi giết, bấ56uet qu56ueá đâ5QSRU3AMy l56ueà lầnoUikMwC8 đầu56ue tioUikMwC8ên trự5QSRU3AMc tiếp5QSRU3AM n56uehìn thấy.

“Chưa hooUikMwC8àn 56uethành nhoUikMwC8iệm vụ,56ue 56uevì 56uesao lạ56uei tr56ueở về?”

Nhiệm voUikMwC8ụ gìoUikMwC8? 5QSRU3AMNàng cũn5QSRU3AMg không5QSRU3AM 5QSRU3AMphải VũoUikMwC8 Đi5QSRU3AMệp th5QSRU3AMực 56uesự, a56uei biế56uet chứ56ue. TioUikMwC8êu Tiêu coUikMwC8úi đầuoUikMwC8 k5QSRU3AMhông 5QSRU3AMlên ti56ueếng, nóioUikMwC8 oUikMwC8gì cũnoUikMwC8g soUikMwC8ai, tố56uet nhấ5QSRU3AMt loUikMwC8à koUikMwC8hông nói…

“Chủ 56uenhân thực5QSRU3AM mất5QSRU3AM hứng,56ue nếoUikMwC8u kh5QSRU3AMông ph56ueải 5QSRU3AMta tha56uey ng5QSRU3AMươi chịu5QSRU3AM trác5QSRU3AMh nhoUikMwC8iệm, 56uengươi có thoUikMwC8ể còn5QSRU3AM 56uesống toUikMwC8rở voUikMwC8ề sao!”

Vâng vâng56ue, noUikMwC8gươi lợ5QSRU3AMi hại,oUikMwC8 ngươi56ue vĩoUikMwC8 đạ56uei, nhưngoUikMwC8 oUikMwC8ta thoUikMwC8ật 56uesự kh56ueông biế5QSRU3AMt nhiệm 56uevụ gì56ue, thiệt5QSRU3AM làoUikMwC8, cũnoUikMwC8g khô5QSRU3AMng l5QSRU3AMộ oUikMwC8ra tí56ue ẩn56ue ý56ue gì,oUikMwC8 oUikMwC8ta c5QSRU3AMũng gấp56ue 5QSRU3AMa. Tiê56ueu Ti56ueêu khôoUikMwC8ng dám nhìn56ue hắ5QSRU3AMn, thẳn56ueg cúioUikMwC8 đầu,56ue giữ5QSRU3AM 5QSRU3AMim lặng.

Hắc 5QSRU3AMy nhân5QSRU3AM thoUikMwC8ấy oUikMwC8nàng oUikMwC8không dám56ue oUikMwC8lên tiế5QSRU3AMng, tioUikMwC8ếp tụ56uec chấtoUikMwC8 vấn56ue, oUikMwC8“Ngươi không 56ue phải là56ue đã5QSRU3AM y5QSRU3AMêu tên56ue kioUikMwC8a rồi56ue chứ.”

Này... T56ueên k5QSRU3AMia 56uetheo lời5QSRU3AM oUikMwC8hắn k56uehông p56uehải l5QSRU3AMà 56uechỉ H56ueình Thất56ue đoUikMwC8i? VoUikMwC8ũ ĐiệpoUikMwC8 hì56uenh như chỉ5QSRU3AM nóoUikMwC8i 56uechuyện 56uevới moUikMwC8ỗi 5QSRU3AMtên gia5QSRU3AMn n5QSRU3AMhân này,5QSRU3AM hẳoUikMwC8n đ5QSRU3AMúng 5QSRU3AMlà hắ5QSRU3AMn đi.

“Không có,5QSRU3AM oUikMwC8ta khoUikMwC8ông cóoUikMwC8 y56ueêu hắn!”oUikMwC8 TrooUikMwC8ng th56ueiên hạ5QSRU3AM 56ueto lớnoUikMwC8 nhưoUikMwC8ờng 56uenày, têoUikMwC8n giaoUikMwC8n nhân hoUikMwC8ư hỏn56ueg c56uehán oUikMwC8ghét oUikMwC8như vậy,56ue nàn5QSRU3AMg oUikMwC8sẽ 56uethích ưoUikMwC8? HaoUikMwC8! ĐầoUikMwC8u ó5QSRU3AMc nànoUikMwC8g cũnoUikMwC8g coUikMwC8hưa có56ue hỏng 5QSRU3AMnha. BấtoUikMwC8 qu56ueá, hắoUikMwC8n loUikMwC8o lắn56ueg 56uecho nàn5QSRU3AMg oUikMwC8như vậy...5QSRU3AM aizz…

“Ta toUikMwC8in ngươioUikMwC8 kh5QSRU3AMông 56uedám. NgàyoUikMwC8 moUikMwC8ai trở5QSRU3AM v5QSRU3AMề H56ueình phủ,oUikMwC8 5QSRU3AMngươi oUikMwC8phải 56uebiết, không hoànoUikMwC8 56uethành nhiệ5QSRU3AMm 5QSRU3AMvụ th5QSRU3AMì 5QSRU3AMsẽ poUikMwC8hải trả56ue 56uegiá. N5QSRU3AMghe chưa.”

Trả 56uegiá, kh56ueông phải5QSRU3AM oUikMwC8là chếtoUikMwC8 sao56ue, tr56ueong phoUikMwC8im ả56uenh đều56ue 5QSRU3AMnhư v5QSRU3AMậy diễnoUikMwC8. C56uehính 5QSRU3AMlà không poUikMwC8hải c56uehỉ mộtoUikMwC8 moUikMwC8ình oUikMwC8nàng k56uehông hạ56ue thủ5QSRU3AM được,oUikMwC8 oUikMwC8dù sa5QSRU3AMo nàngoUikMwC8 cũn5QSRU3AMg khôoUikMwC8ng c5QSRU3AMó liên 5QSRU3AMquan gì56ue t5QSRU3AMới chuyện5QSRU3AM nàyoUikMwC8. MoUikMwC8à 5QSRU3AMchỉ sợ56ue nga5QSRU3AMy cảoUikMwC8 Vũ5QSRU3AM Điệ56uep kioUikMwC8a cũ5QSRU3AMng k56uehông hạ56ue th5QSRU3AMủ được đi,56ue n56ueàng oUikMwC8ta còn56ue 56ueđang y56ueêu thảmoUikMwC8 tê5QSRU3AMn g5QSRU3AMian 56uenhân 56uekia 56uekìa. C5QSRU3AMhắc hẳoUikMwC8n n56ueàng t56uea đãoUikMwC8 ôm quy56ueết 5QSRU3AMtâm thoUikMwC8à choUikMwC8ết đoUikMwC8ể đư56ueợc ở56ue b56ueên cạn5QSRU3AMh hắn.56ue ToUikMwC8hật 56ueđáng thương.

Hắc oUikMwC8y nhâoUikMwC8n toUikMwC8hấy n56ueàng 5QSRU3AMlại kh56ueông lê56uen tiếng,56ue đưaoUikMwC8 ta5QSRU3AMy bópoUikMwC8 c5QSRU3AMhặt cổoUikMwC8 c56ueủa nàn5QSRU3AMg, “Đừng quê5QSRU3AMn bộ5QSRU3AM dạng56ue của56ue kẻ56ue phoUikMwC8ản bộoUikMwC8i muốnoUikMwC8 c56uehết kh56ueông đưoUikMwC8ợc 5QSRU3AMmà muốn5QSRU3AM sốngoUikMwC8 cũ56ueng khôngoUikMwC8 xong. NgưoUikMwC8ơi cũnoUikMwC8g oUikMwC8muốn 56uetrở thành5QSRU3AM 5QSRU3AMmột thànhoUikMwC8 viêoUikMwC8n tronoUikMwC8g bọnoUikMwC8 ch56ueúng sao?!”

Mười đạioUikMwC8 khổ5QSRU3AM hoUikMwC8ình t56uera tấoUikMwC8n MãnoUikMwC8 T56uehanh l5QSRU3AMập tứcoUikMwC8 56uethoáng hiệ56uen lêoUikMwC8n tron5QSRU3AMg đầ56ueu, Tiêu Ti56ueêu vẫy5QSRU3AM tay5QSRU3AM, đoUikMwC8ầu lắc56ue nhưoUikMwC8 trống5QSRU3AM bỏoUikMwC8i, kh56ueông cầoUikMwC8n, nàng5QSRU3AM mới5QSRU3AM k5QSRU3AMhông cầnoUikMwC8 oUikMwC8tìm tội chịu!56ue 56ueBuông t56ueay! N5QSRU3AMàng 56uekhông h56ueô hoUikMwC8ấp được5QSRU3AM! Ứ56ueớc 5QSRU3AMgì bâyoUikMwC8 giờ56ue cóoUikMwC8 56uethể qoUikMwC8uay oUikMwC8về Hình phủ,oUikMwC8 lúcoUikMwC8 toUikMwC8rước nàngoUikMwC8 oUikMwC8sẽ 5QSRU3AMkhông n56ueên chạy5QSRU3AM trốnoUikMwC8, 5QSRU3AMnàng hốoUikMwC8i hoUikMwC8ận rồi.

Hắc 5QSRU3AMy 5QSRU3AMnhân hừoUikMwC8 lạnh,5QSRU3AM l56ueúc này5QSRU3AM mới56ue buônoUikMwC8g nàng56ue r5QSRU3AMa, mắ5QSRU3AMt sắcoUikMwC8 liếcoUikMwC8 nànoUikMwC8g 56uemột chút, 5QSRU3AM vèo m5QSRU3AMột tiếng,oUikMwC8 lại5QSRU3AM boUikMwC8ay q5QSRU3AMua cửaoUikMwC8 5QSRU3AMsổ bioUikMwC8ến mất.

Thật 56uelà đán56ueg sợ5QSRU3AM, r5QSRU3AMa khỏ5QSRU3AMi Hì56uenh phủoUikMwC8, 56uenàng nhưoUikMwC8 thế5QSRU3AM nà5QSRU3AMo ởoUikMwC8 5QSRU3AMđâu coUikMwC8ũng khôn56ueg được56ue an thân56ue. TrooUikMwC8ng ch56ueốc láoUikMwC8t boUikMwC8ị 56ueN t56ueên hắcoUikMwC8 56uey nhâ5QSRU3AMn đu5QSRU3AMổi giế5QSRU3AMt, tro56ueng chố5QSRU3AMc loUikMwC8át loUikMwC8ại xuất hiệnoUikMwC8 t5QSRU3AMên hắcoUikMwC8 oUikMwC8y noUikMwC8hân 5QSRU3AMmuốn giết56ue nàng56ue. Nàn5QSRU3AMg oUikMwC8lần này5QSRU3AM số5QSRU3AMng loUikMwC8ại 56uecùng 5QSRU3AMcái chếtoUikMwC8 chỉ c5QSRU3AMách n5QSRU3AMhau tr56ueong ga56ueng 5QSRU3AMtấc! T56uehân phoUikMwC8ận củaoUikMwC8 V56ueũ 5QSRU3AMĐiệp n5QSRU3AMày 56uecũng quoUikMwC8á rắ5QSRU3AMc rố5QSRU3AMi đi.

Aizz… ngàoUikMwC8y maoUikMwC8i phoUikMwC8ải 56uetìm biệnoUikMwC8 ph5QSRU3AMáp 56uequay về56ue HìnhoUikMwC8 ph56ueủ mớ56uei được5QSRU3AM, hiệoUikMwC8n tạioUikMwC8 ngẫm loUikMwC8ại nơoUikMwC8i oUikMwC8đó q5QSRU3AMuả thậ5QSRU3AMt l5QSRU3AMà th56ueiên đường5QSRU3AM a…