You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghC2NDfnQLĩ kqkWg34Mta bN7wlà người,kqkWg34M kC2NDfnQLhông pkqkWg34Mhải cẩu.”

“Phải. NàkqkWg34Mng nghĩC2NDfnQL khôC2NDfnQLng sai.”

“Vậy tbN7wại C2NDfnQLsao nbN7wgươi C2NDfnQLthời tbN7whời khắkqkWg34Mc khắkqkWg34Mc đềubN7w đemC2NDfnQL tbN7wa bubN7wộc kqkWg34Mtại bkqkWg34Mên nkqkWg34Mgười? Ta mubN7wốn đbN7wi kqkWg34Mra ngoàikqkWg34M chơi.”

Tiêu TC2NDfnQLiêu vôkqkWg34M cùngC2NDfnQL khôngkqkWg34M hàikqkWg34M lòkqkWg34Mng! VìC2NDfnQL cC2NDfnQLái kqkWg34Mgì màkqkWg34M nàngbN7w phảikqkWg34M bồC2NDfnQLi tC2NDfnQLên gikqkWg34Man nhân nbN7wày ởkqkWg34M tkqkWg34Mrong haC2NDfnQLng ổkqkWg34M thưC2NDfnQL kqkWg34Mphòng kqkWg34Mcả ngàC2NDfnQLy vậy,kqkWg34M ngbN7way ckqkWg34Mả tbN7wự dbN7wo cũngkqkWg34M kkqkWg34Mhông có.

“Ta bN7wlà vìbN7w mkqkWg34Muốn tốtC2NDfnQL bN7wcho nC2NDfnQLàng.” HìkqkWg34Mnh ThấC2NDfnQLt ngkqkWg34May cảkqkWg34M đầbN7wu cũngbN7w khônkqkWg34Mg ngẩngbN7w đầu lên,C2NDfnQL tC2NDfnQLiếp tụcC2NDfnQL làmC2NDfnQL việcbN7w C2NDfnQLcủa hắn.C2NDfnQL KkqkWg34Mhông sợbN7w nhấtkqkWg34M vkqkWg34Mạn chỉbN7w skqkWg34Mợ vạnC2NDfnQL kqkWg34Mnhất, vìC2NDfnQL cC2NDfnQLái mạngkqkWg34M nhỏ củkqkWg34Ma nàkqkWg34Mng, vkqkWg34Mẫn lC2NDfnQLà phảikqkWg34M cẩnkqkWg34M thận.

Tức chC2NDfnQLết bN7wngười đbN7wi được,bN7w ởC2NDfnQL kqkWg34Mđây sbN7wo vớiC2NDfnQL bN7wở PhkqkWg34Mú QC2NDfnQLuý lâukqkWg34M thC2NDfnQLì cókqkWg34M kháckqkWg34M kqkWg34Mgì nhau! GiốC2NDfnQLng kqkWg34Mnhau bN7wđều lkqkWg34Mà kqkWg34Mbị giabN7wm lỏkqkWg34Mng! kqkWg34MKhi đóbN7w ítbN7w nhấtbN7w ởkqkWg34M C2NDfnQLtrong phạmbN7w vC2NDfnQLi nhkqkWg34Mất địkqkWg34Mnh nàng muốnkqkWg34M đC2NDfnQLi thếbN7w nàbN7wo thC2NDfnQLì cbN7wứ đibN7w, muốkqkWg34Mn làkqkWg34Mm cC2NDfnQLái gìkqkWg34M tbN7whì lC2NDfnQLàm cáibN7w đó.C2NDfnQL NhkqkWg34Mưng hiệbN7wn tạikqkWg34M lại thkqkWg34Mảm C2NDfnQLhại hkqkWg34Mơn bN7wrất nkqkWg34Mhiều, nbN7wàng chỉbN7w bN7wcó bN7wthể ởkqkWg34M bênC2NDfnQL cạkqkWg34Mnh hắn!

“Hình ThấbN7wt, tC2NDfnQLa chábN7wn ghC2NDfnQLét ngươi.”

“Ừm, kqkWg34Mta biếtkqkWg34M.” HìnhkqkWg34M ThC2NDfnQLất bN7wvẫn C2NDfnQLlà bC2NDfnQLộ dạngbN7w C2NDfnQLhời hbN7wợt, mặbN7wc kC2NDfnQLệ nànkqkWg34Mg C2NDfnQLtự kqkWg34Mnói tự nghe.

“Ngươi mỗC2NDfnQLi C2NDfnQLlần đềC2NDfnQLu nóbN7wi tbN7wốt vớkqkWg34Mi taC2NDfnQL, đếnkqkWg34M khbN7wi tC2NDfnQLa hỏikqkWg34M lýbN7w kqkWg34Mdo lbN7wại khônC2NDfnQLg nóC2NDfnQLi!” HắnkqkWg34M coi nbN7wàng lbN7wà cábN7wi gìC2NDfnQL, SủkqkWg34Mng vC2NDfnQLật?! CobN7wn mắtbN7w đảokqkWg34M bN7wqua mộbN7wt bN7wvòng, TbN7wiêu bN7wTiêu kqkWg34Mcòn nóikqkWg34M thêm, “bN7wTa mbN7wuốn đibN7w C2NDfnQLnhà cầC2NDfnQLu, kC2NDfnQLhông pC2NDfnQLhải, C2NDfnQLnhà vệC2NDfnQL sinh.”

“Được. TbN7wa bN7wlập tứckqkWg34M đibN7w bN7wlà kqkWg34Mtốt rồi.”

Không pkqkWg34Mhải ckqkWg34Mhứ, cC2NDfnQLhẳng lC2NDfnQLẽ nbN7wàng đkqkWg34Mi bN7wvệ siC2NDfnQLnh màC2NDfnQL hắbN7wn kqkWg34Mcũng muốnbN7w đikqkWg34M cùnC2NDfnQLg?! Ngất…

“Ta thkqkWg34Mấy ngkqkWg34Mươi khôngbN7w C2NDfnQLnên đibN7w tC2NDfnQLheo tbN7wa, nhkqkWg34Mư vậyC2NDfnQL tbN7wa skqkWg34Mẽ thẹkqkWg34Mn kqkWg34Mthùng, bN7wta cabN7wm C2NDfnQLđoan lập tkqkWg34Mức sẽC2NDfnQL C2NDfnQLtrở lạbN7wi, đượcbN7w rồiC2NDfnQL đượckqkWg34M rồi,kqkWg34M cứbN7w C2NDfnQLnhư vậbN7wy.” PhấtC2NDfnQL bN7wphất C2NDfnQLtay, cũnC2NDfnQLg khônbN7wg thèm nhìkqkWg34Mn hbN7wắn, TikqkWg34Mêu TiêC2NDfnQLu nbN7whanh chóC2NDfnQLng mkqkWg34Mở cửC2NDfnQLa bbN7wỏ chạy.

Hình TbN7whất đabN7wng muốnbN7w đứngC2NDfnQL dậykqkWg34M đuổC2NDfnQLi thC2NDfnQLeo, nhbN7wưng tưởngbN7w tưbN7wợng nkqkWg34Màng nbN7wói sẽbN7w thẹn tC2NDfnQLhùng, đànhbN7w C2NDfnQLbất độngkqkWg34M kqkWg34Mngồi đC2NDfnQLó. TroC2NDfnQLng thờC2NDfnQLi C2NDfnQLgian ngbN7wắn nhưkqkWg34M vậyC2NDfnQL, bN7wlại ởkqkWg34M tronkqkWg34Mg phC2NDfnQLủ, chắc làC2NDfnQL bN7wsẽ kbN7whông xảC2NDfnQLy bN7wra sC2NDfnQLự cốbN7w C2NDfnQLgì đâu.

Có đôikqkWg34M khbN7wi, sựkqkWg34M cốC2NDfnQL thbN7wường độC2NDfnQLt nbN7wgột xảbN7wy rkqkWg34Ma vàobN7w lC2NDfnQLúc bN7wta khôngkqkWg34M ngờbN7w nhC2NDfnQLất. Giống nhưkqkWg34M hiệnkqkWg34M tbN7wại, C2NDfnQLTiêu TiêC2NDfnQLu đãC2NDfnQL nghC2NDfnQLênh nganbN7wg kqkWg34Mđứng bêbN7wn ngobN7wài bN7wcửa HìnC2NDfnQLh pkqkWg34Mhủ. Hừ,kqkWg34M càng kbN7whông chkqkWg34Mo phC2NDfnQLép kqkWg34Mnàng trbN7wốn, nànC2NDfnQLg lC2NDfnQLiền trC2NDfnQLốn kqkWg34Mcho hắnkqkWg34M xem!

Chà C2NDfnQLchà chC2NDfnQLà, C2NDfnQLmới đC2NDfnQLi đượcC2NDfnQL chưaC2NDfnQL bN7wxa, bêkqkWg34Mn bN7wngười nàngkqkWg34M độtkqkWg34M nhibN7wên thoábN7wt bN7wra bN7wN tên kqkWg34M hắc bN7wy nhân,C2NDfnQL C2NDfnQLtay cbN7wầm lợC2NDfnQLi kqkWg34Mđao, bN7wánh C2NDfnQLđao lóbN7we lC2NDfnQLên chC2NDfnQLói mC2NDfnQLắt. C2NDfnQLTiêu kqkWg34MTiêu kqkWg34Mngây nkqkWg34Mgốc, nàng cC2NDfnQLùng bọkqkWg34Mn hbN7wọ hbN7wẳn kqkWg34Mlà khôC2NDfnQLng kqkWg34Mthù đi.

Rút đbN7wao, mubN7wốn bN7wchém xuốngC2NDfnQL nbN7wgười trướC2NDfnQLc mặbN7wt. HắckqkWg34M C2NDfnQLy nhâkqkWg34Mn vuC2NDfnQLng tbN7way lên…

Nhưng đồngbN7w tkqkWg34Mhời, mộtkqkWg34M C2NDfnQLthân kqkWg34Mảnh kháC2NDfnQLc đkqkWg34Mã nhkqkWg34Manh chóC2NDfnQLng babN7wy tới.kqkWg34M TibN7wêu TiêC2NDfnQLu chỉ ckqkWg34Mảm tC2NDfnQLhấy C2NDfnQLhoa mắt,kqkWg34M sabN7wu đóbN7w ngườiC2NDfnQL đkqkWg34Mã vbN7wững bN7wvàng ởkqkWg34M trêkqkWg34Mn nókqkWg34Mc nhà.C2NDfnQL NàbN7wng nC2NDfnQLgẩng kqkWg34Mđầu nhkqkWg34Mìn nhìn, dbN7wi? PhẩmkqkWg34M NguyệbN7wt. NkqkWg34Mgười kqkWg34Mnày lạikqkWg34M tC2NDfnQLừ bN7wnơi nàbN7wo C2NDfnQLxuất hC2NDfnQLiện tbN7whế này?

Hắc kqkWg34My nhâbN7wn độngbN7w tkqkWg34Mác nhấtC2NDfnQL trí,kqkWg34M cC2NDfnQLũng nhảyC2NDfnQL lêbN7wn nóbN7wc nhà.bN7w HakqkWg34Mi bbN7wên lậpbN7w tứcbN7w động bN7w thủ. TấC2NDfnQLt nhikqkWg34Mên dướibN7w võbN7w bN7wcông bkqkWg34Mất phàmC2NDfnQL củakqkWg34M kqkWg34MPhẩm NguybN7wệt, C2NDfnQLsau vkqkWg34Mài C2NDfnQLchiêu bbN7wọn bN7whắc y nhkqkWg34Mân khônC2NDfnQLg bN7wchết bN7wthì cũkqkWg34Mng bịbN7w thương.bN7w ChờkqkWg34M hC2NDfnQLắc bN7wy nhânC2NDfnQL vừakqkWg34M rúbN7wt luC2NDfnQLi, hắnbN7w lậpkqkWg34M tức kqkWg34Mbuông TiêkqkWg34Mu TbN7wiêu rbN7wa, pC2NDfnQLhân rC2NDfnQLõ kqkWg34Mgiới tuyến.

Tiêu TiêC2NDfnQLu trầbN7wm kqkWg34Mtư suC2NDfnQLy đoán,kqkWg34M hắckqkWg34M bN7wy nkqkWg34Mhân nbN7wày đạiC2NDfnQL C2NDfnQLkhái kqkWg34Mlà dkqkWg34Mo chủC2NDfnQL nhâbN7wn củakqkWg34M khkqkWg34Mối thân tC2NDfnQLhể nàyC2NDfnQL rưbN7wớc lấyC2NDfnQL đkqkWg34Mây. kqkWg34MCòn PhẩmkqkWg34M NgbN7wuyệt, hẳnkqkWg34M làbN7w kqkWg34Mvẫn đbN7wang chìmC2NDfnQL đắmbN7w trC2NDfnQLong tbN7wrò chơi tbN7wheo dõibN7w gìbN7w đó,bN7w xC2NDfnQLác địnC2NDfnQLh HìbN7wnh ThấtC2NDfnQL kqkWg34Mcó phảiC2NDfnQL đC2NDfnQLệ đC2NDfnQLệ cC2NDfnQLủa hắnbN7w C2NDfnQLhay không.

“Không muốnbN7w bN7wchết, tốbN7wt nhấkqkWg34Mt qubN7way vC2NDfnQLề HìnhbN7w phủ.”kqkWg34M C2NDfnQLPhẩm NgC2NDfnQLuyệt nkqkWg34Mói xkqkWg34Mong xoay ngbN7wười muốnkqkWg34M đi.

Tiêu TiêbN7wu thấC2NDfnQLy thếkqkWg34M C2NDfnQLlập tứkqkWg34Mc đuổC2NDfnQLi tC2NDfnQLheo gC2NDfnQLiữ chặtC2NDfnQL taC2NDfnQLy C2NDfnQLhắn, kqkWg34M“ ĐừngkqkWg34M điC2NDfnQL vkqkWg34Mội, mang bN7wta theo.”

Đùa hảkqkWg34M, nC2NDfnQLàng C2NDfnQLchính kqkWg34Mlà khôngbN7w muốC2NDfnQLn sốngbN7w tbN7wrong HìnhC2NDfnQL bN7wphủ nữC2NDfnQLa nC2NDfnQLên mớiC2NDfnQL cC2NDfnQLhạy rC2NDfnQLa ngoài. TrởC2NDfnQL vềC2NDfnQL? NkqkWg34Mhư vậkqkWg34My saC2NDfnQLo được!

Phẩm NgukqkWg34Myệt bởkqkWg34Mi bN7wvì C2NDfnQLcử đC2NDfnQLộng kqkWg34Mcủa nàkqkWg34Mng mC2NDfnQLà chbN7wấn độnC2NDfnQLg, vộikqkWg34M C2NDfnQLvàng bỏkqkWg34M taC2NDfnQLy bN7wra, lôngkqkWg34M mày nbN7whăn lại.kqkWg34M “XinC2NDfnQL tựC2NDfnQL trọng.”

Vâng vâbN7wng, TiêbN7wu C2NDfnQLTiêu kqkWg34Mgật kqkWg34Mđầu, “HuynbN7wh cũngbN7w kqkWg34Mkhông nbN7wên bỏkqkWg34M lạC2NDfnQLi tkqkWg34Ma a.”

Những bN7wlời bN7wnày lạibN7w khiếnkqkWg34M ckqkWg34Mho mbN7wặt hắnkqkWg34M cbN7wàng nhănbN7w nhbN7wó hơnkqkWg34M nữC2NDfnQLa, “XC2NDfnQLin –bN7w TkqkWg34Mự – Trọng!”

Lại lkqkWg34Mà bN7wtự trC2NDfnQLọng, hắnC2NDfnQL khC2NDfnQLông cònbN7w bN7wtừ kqkWg34Mkhác hảC2NDfnQL?! “C2NDfnQLTa nóiC2NDfnQL rồi,kqkWg34M C2NDfnQLta khôkqkWg34Mng bN7wthể trở vềkqkWg34M được.”

Không tC2NDfnQLhể? CkqkWg34Mhính mbN7wình mớibN7w bN7wvừa đếC2NDfnQLn nkqkWg34Mơi đâbN7wy còbN7wn kqkWg34Mkhông quábN7w queC2NDfnQLn thuộc,kqkWg34M nữbN7w tử bN7wnày lạbN7wi khôngbN7w biC2NDfnQLết cóC2NDfnQL quabN7wn C2NDfnQLhệ gìkqkWg34M vớikqkWg34M HkqkWg34Mình pkqkWg34Mhủ, “CùngC2NDfnQL bN7wta kC2NDfnQLhông qbN7wuan hệ.”

“Có bN7wquan hệ,kqkWg34M đươngkqkWg34M nhC2NDfnQLiên cC2NDfnQLó qkqkWg34Muan hệ.kqkWg34M TbN7wa vừakqkWg34M bC2NDfnQLị kqkWg34MHình phbN7wủ đuổibN7w việc,C2NDfnQL màC2NDfnQL hbN7wuynh mới bN7wrồi lạbN7wi cbN7wứu tbN7wa mộtC2NDfnQL mạbN7wng. TC2NDfnQLa đâykqkWg34M tubN7wy rằnbN7wg khôC2NDfnQLng đọckqkWg34M qubN7wa sácbN7wh vở,bN7w nhưC2NDfnQLng cũng C2NDfnQLbiết trbN7wi ânbN7w đồbN7w C2NDfnQLbáo. CkqkWg34Mho nC2NDfnQLên, C2NDfnQLân kqkWg34Mcông, bN7whuynh hãyC2NDfnQL kqkWg34Mcho tbN7wa ckqkWg34Mơ hộbN7wi đượcbN7w phụckqkWg34M vụbN7w bên kqkWg34M cạnh huykqkWg34Mnh, hảC2NDfnQLo bN7whảo bC2NDfnQLáo đápkqkWg34M huyC2NDfnQLnh đkqkWg34Mi.” kqkWg34MMặc kbN7wệ, kqkWg34Mcó thbN7wể đC2NDfnQLi thkqkWg34Meo thkqkWg34Mì phC2NDfnQLải cốbN7w gắng C2NDfnQLđến cùng.

“Bọn kqkWg34Mhọ kqkWg34Mvì saC2NDfnQLo phảikqkWg34M bN7wgiết C2NDfnQLngươi?” MC2NDfnQLột tỳkqkWg34M nữkqkWg34M bkqkWg34Mình thườC2NDfnQLng tạiC2NDfnQL sC2NDfnQLao kqkWg34Mlại kqkWg34Mkéo đến nhiềukqkWg34M bN7wcao thủbN7w nhưkqkWg34M vậbN7wy, thkqkWg34Mân bN7wphận củaC2NDfnQL nàkqkWg34Mng nhbN7wất bN7wđịnh khôngbN7w kqkWg34Mđơn giản.

“Ta C2NDfnQLlàm sakqkWg34Mo biết.kqkWg34M CòC2NDfnQLn khkqkWg34Mông hiểuC2NDfnQL kqkWg34Mra kqkWg34Msao cảC2NDfnQL thbN7wì bC2NDfnQLọn chbN7wúng đãkqkWg34M tớibN7w rbN7wồi, kqkWg34Mta hồn nhiênC2NDfnQL thiệnbN7w lươnkqkWg34Mg ngâybN7w thơ,bN7w bN7wdáng C2NDfnQLvẻ khC2NDfnQLông giốC2NDfnQLng ngườibN7w C2NDfnQLkết tbN7whù kếC2NDfnQLt oábN7wn bạibN7w hokqkWg34Mại, tám phầnbN7w lkqkWg34Mà nhC2NDfnQLận lC2NDfnQLầm người.”kqkWg34M C2NDfnQLTự thổikqkWg34M pC2NDfnQLhồng bảnbN7w thânbN7w kqkWg34Mmột phkqkWg34Men, đC2NDfnQLem vC2NDfnQLấn đềkqkWg34M thổi sạch,bN7w hC2NDfnQLắn cbN7whắc skqkWg34Mẽ khôngkqkWg34M C2NDfnQLquan tâC2NDfnQLm chuyệbN7wn ckqkWg34Mủa nànC2NDfnQLg đâu.

Nghĩ bN7wnghĩ, PhẩkqkWg34Mm NgbN7wuyệt lạikqkWg34M bN7wnhìn nàngbN7w chằkqkWg34Mm chằmbN7w C2NDfnQLnửa ngbN7wày, tạmkqkWg34M C2NDfnQLthời mặcbN7w kệ nàngC2NDfnQL kqkWg34Mlà C2NDfnQLai, đbN7wã làbN7w ngườikqkWg34M cbN7wủa HC2NDfnQLình phủ,bN7w đốibN7w vớikqkWg34M C2NDfnQLsự tìbN7wnh bênkqkWg34M tronkqkWg34Mg chbN7wắc cũnkqkWg34Mg biết bN7wít nhiềubN7w, cũngkqkWg34M đỡbN7w bN7wmất cônkqkWg34Mg kqkWg34Mhắn phkqkWg34Mải C2NDfnQLtự tC2NDfnQLìm hiểbN7wu, “ĐikqkWg34M thôi.”

Sao tựbN7w bN7wnhiên lạikqkWg34M dễkqkWg34M nóC2NDfnQLi chukqkWg34Myện vậy?C2NDfnQL bN7wLúc bN7wtrước C2NDfnQLbởi kqkWg34Mvì TụkqkWg34M BảoC2NDfnQL lC2NDfnQLà đệkqkWg34M đệkqkWg34M của hắkqkWg34Mn, lầkqkWg34Mn nbN7wày lạibN7w kqkWg34Mlà bbN7wởi vkqkWg34Mì sakqkWg34Mo? bN7wTiêu TiêkqkWg34Mu kkqkWg34Mỳ quáiC2NDfnQL ngắkqkWg34Mm ngkqkWg34Mắm C2NDfnQLhắn, chắcbN7w chắkqkWg34Mn lbN7wà hắn C2NDfnQLcó mụckqkWg34M đícbN7wh C2NDfnQLgì đây.

Nhưng TbN7wiêu TiêkqkWg34Mu khôkqkWg34Mng biếtbN7w kqkWg34Mrằng, kqkWg34Mbởi kqkWg34Mvì C2NDfnQLchuyện nàC2NDfnQLng chạyC2NDfnQL trC2NDfnQLốn kqkWg34Mmà gbN7wiờ bN7wphút này HìnC2NDfnQLh C2NDfnQLphủ bN7wđang gkqkWg34Mà C2NDfnQLbay chkqkWg34Mó chạy.kqkWg34M HìnhC2NDfnQL bN7wThất lkqkWg34Mật C2NDfnQLtung toàkqkWg34Mn bkqkWg34Mộ HìnhkqkWg34M phbN7wủ C2NDfnQLmà vẫC2NDfnQLn không tC2NDfnQLhấy bN7wbóng dángkqkWg34M củakqkWg34M nàngbN7w, trênbN7w mặtC2NDfnQL đãC2NDfnQL xuấbN7wt hiC2NDfnQLện bN7wtuyệt vọng,C2NDfnQL đC2NDfnQLiều kqkWg34Mhắn lo C2NDfnQLlắng đãbN7w xảC2NDfnQLy rkqkWg34Ma. TkqkWg34Mứ điệnC2NDfnQL hbN7wạ vìC2NDfnQL đảmbN7w bảkqkWg34Mo qbN7wuá khkqkWg34Mứ củakqkWg34M hắbN7wn khônbN7wg bịC2NDfnQL ngườikqkWg34M kháckqkWg34M biết đưC2NDfnQLợc, rốtbN7w cụcbN7w đbN7wối vớC2NDfnQLi C2NDfnQLnàng xuấtkqkWg34M thủ.

Cho nêkqkWg34Mn, C2NDfnQLN ngàykqkWg34M skqkWg34Mau, bC2NDfnQLởi bN7wvì chC2NDfnQLạy trC2NDfnQLốn thàbN7wnh côkqkWg34Mng vốnC2NDfnQL C2NDfnQLnên kqkWg34Mvui C2NDfnQLvui vẻC2NDfnQL vẻkqkWg34M thì ngkqkWg34Mười nkqkWg34Mào đóbN7w lạiC2NDfnQL bN7wvẻ kqkWg34Mmặt kqkWg34Mbuồn bực,bN7w bắkqkWg34Mt đC2NDfnQLầu hốikqkWg34M hbN7wận qbN7wuyết địnhC2NDfnQL củabN7w chkqkWg34Mính mình. bN7w Chắc hẳnkqkWg34M lúbN7wc nàbN7wy HìnbN7wh ThbN7wất đC2NDfnQLang lbN7wo lắnbN7wg C2NDfnQLcho nàkqkWg34Mng, dùkqkWg34M bN7wsao nàC2NDfnQLng cũnbN7wg làC2NDfnQL lãkqkWg34Mo bà ckqkWg34Mủa ngưC2NDfnQLời C2NDfnQLta, bN7wđương kqkWg34Mnhiên khôngkqkWg34M tkqkWg34Mhể khC2NDfnQLoái hoạtbN7w nhưbN7w trước.

Không bC2NDfnQLiết mìbN7wnh kqkWg34Mlúc ấybN7w tạC2NDfnQLi sC2NDfnQLao lạibN7w cC2NDfnQLảm kqkWg34Mthấy điC2NDfnQL thebN7wo PhẩC2NDfnQLm NgC2NDfnQLuyệt C2NDfnQLlà chuyện tốtC2NDfnQL chứ.C2NDfnQL NC2NDfnQLgười nàyC2NDfnQL trkqkWg34Mừ C2NDfnQLbỏ đứngkqkWg34M kqkWg34Mở khákqkWg34Mch điếmkqkWg34M kqkWg34Mthì lbN7wà C2NDfnQLđi dkqkWg34Mo tC2NDfnQLhám HC2NDfnQLình phC2NDfnQLủ, kqkWg34Mcó mỗC2NDfnQLi hai địabN7w điểbN7wm ấyC2NDfnQL bC2NDfnQLay quC2NDfnQLa bakqkWg34My lạibN7w, cháC2NDfnQLn nảnbN7w tớbN7wi bN7wcực điểm.

Nhàm chánkqkWg34M C2NDfnQLnhất chíkqkWg34Mnh làbN7w, còkqkWg34Mn phảC2NDfnQLi kkqkWg34Mể lbN7wại chC2NDfnQLo hắnkqkWg34M ngkqkWg34Mhe thC2NDfnQLời giaC2NDfnQLn kqkWg34Mlàm việcC2NDfnQL và bN7w nghỉ ngơkqkWg34Mi C2NDfnQLcủa HìnhbN7w kqkWg34MThất, kqkWg34Mthói qukqkWg34Men bN7wsinh hobN7wạt kqkWg34Msinh hokqkWg34Mạt bN7wthường ngàybN7w bN7wcủa hbN7wắn rabN7w sao. ThâC2NDfnQLn ảbN7wnh tC2NDfnQLên gkqkWg34Mian nhâkqkWg34Mn C2NDfnQLnày lC2NDfnQLiên bN7wtục C2NDfnQLlắc kqkWg34Mlư troC2NDfnQLng đầkqkWg34Mu nkqkWg34Màng, mukqkWg34Mốn qbN7wuên trongC2NDfnQL chốc látkqkWg34M cũngC2NDfnQL khônC2NDfnQLg được.

Có điềukqkWg34M abN7wn ủiC2NDfnQL kqkWg34Mduy nhấtC2NDfnQL chíC2NDfnQLnh làC2NDfnQL hC2NDfnQLắc kqkWg34My nhâC2NDfnQLn bN7wlại tớikqkWg34M bN7whai bN7wlần nữa,bN7w kqkWg34Mđòi giết C2NDfnQL đòi chbN7wém kqkWg34Mvô cùC2NDfnQLng náoC2NDfnQL nbN7whiệt, khkqkWg34Miến kiếpC2NDfnQL sốngkqkWg34M tC2NDfnQLỳ nC2NDfnQLữ buồkqkWg34Mn tẻbN7w cbN7wủa nànkqkWg34Mg cC2NDfnQLoi nhC2NDfnQLư có thêmC2NDfnQL niềmkqkWg34M vui.

Hai kqkWg34Mngày nàC2NDfnQLy, bN7wánh mắtC2NDfnQL PhẩmkqkWg34M NguyC2NDfnQLệt nhìbN7wn nàC2NDfnQLng ckqkWg34Mó điểmbN7w khkqkWg34Mông giC2NDfnQLống trướcC2NDfnQL. ChkqkWg34Mắc hắn bN7wcũng kqkWg34Mbiết nbN7wàng lkqkWg34Mà lãkqkWg34Mo bkqkWg34Mà C2NDfnQLcủa HìnhkqkWg34M kqkWg34MThất rồi,kqkWg34M nhưngbN7w kkqkWg34Mì qbN7wuái lC2NDfnQLà mộtkqkWg34M ngườiC2NDfnQL đứng bN7wđắn nhbN7wư hắC2NDfnQLn tC2NDfnQLại sC2NDfnQLao lạikqkWg34M bN7wkhông C2NDfnQLđem nC2NDfnQLàng đuổiC2NDfnQL vềC2NDfnQL HìC2NDfnQLnh bN7wphủ, C2NDfnQLdù nóbN7wi tC2NDfnQLhế nàobN7w nàng cũnC2NDfnQLg làC2NDfnQL ekqkWg34Mm kqkWg34Mdâu kqkWg34Mcủa C2NDfnQLhắn nha.

“Này, gikqkWg34Ma, hkqkWg34Muynh đừnC2NDfnQLg nhìC2NDfnQLn tbN7wa bN7wnhư vậy,kqkWg34M tbN7wa sợkqkWg34M a.”

Phẩm NguyệkqkWg34Mt dờikqkWg34M ánkqkWg34Mh bN7wmắt, quaC2NDfnQLy bN7wvề phbN7wía bbN7wàn cơm.

Tiêu TbN7wiêu C2NDfnQLsờ sờkqkWg34M haC2NDfnQLi mkqkWg34Má, trêC2NDfnQLn mặkqkWg34Mt mìnC2NDfnQLh hẳnkqkWg34M làkqkWg34M khôngbN7w cbN7wó bN7wcái gìkqkWg34M kC2NDfnQLì lbN7wạ đi.kqkWg34M Cái tênbN7w PhẩmkqkWg34M NguyệtkqkWg34M bN7wnày càkqkWg34Mng C2NDfnQLngày càngbN7w quái.kqkWg34M NàbN7wng cầbN7wm lấkqkWg34My mộtC2NDfnQL C2NDfnQLcái đkqkWg34Mùi C2NDfnQLgà, không thèbN7wm bN7wđể ýC2NDfnQL hkqkWg34Mình tượngbN7w bN7wmà C2NDfnQLcắn loạnbN7w lênkqkWg34M lạikqkWg34M đưC2NDfnQLa tớiC2NDfnQL cC2NDfnQLái nbN7whìn khC2NDfnQLó hiểukqkWg34M cbN7wủa hắnbN7w, thiệt kqkWg34Mlà, lbN7wàm hkqkWg34Mại nàngC2NDfnQL chẳnbN7wg kqkWg34Mcảm tbN7whấy ngobN7wn bN7wmiệng nữa.

“Gia, huykqkWg34Mnh ănC2NDfnQL kqkWg34Mđi, đừbN7wng cókqkWg34M nhìnC2NDfnQL C2NDfnQLta mãkqkWg34Mi thế.”bN7w bN7wLàm bN7wnàng muốC2NDfnQLn bbN7wỏ củaC2NDfnQL mbN7wà C2NDfnQLchạy lấy người.

“Tiểu ĐiệpbN7w!” BkqkWg34Mỗng nhikqkWg34Mên mộkqkWg34Mt đkqkWg34Mại thakqkWg34Mnh âC2NDfnQLm C2NDfnQLvang lên.

Tiêu C2NDfnQLTiêu C2NDfnQLnhanh bN7wchóng qkqkWg34Muay đầuC2NDfnQL lạiC2NDfnQL tbN7whì nbN7whìn thấykqkWg34M mC2NDfnQLột kqkWg34Mnam nhânkqkWg34M kqkWg34Mto lớnkqkWg34M trông giốnbN7wg nhbN7wư bN7wmột coC2NDfnQLn gấukqkWg34M đanC2NDfnQLg bướckqkWg34M nbN7whanh kqkWg34Mđi đếnC2NDfnQL tbN7wrước mặkqkWg34Mt nànC2NDfnQLg, nhâkqkWg34Mn tiệnkqkWg34M ômkqkWg34M chặt bN7w lấy nkqkWg34Màng gàC2NDfnQLo lênC2NDfnQL, “RốtkqkWg34M cuC2NDfnQLộc tkqkWg34Ma C2NDfnQLđã bN7wtìm đưkqkWg34Mợc nàngkqkWg34M, vC2NDfnQLi phkqkWg34Mu rấtkqkWg34M bN7wnhớ nàngkqkWg34M a.”

Vi pC2NDfnQLhu? CáiC2NDfnQL gbN7wì bN7wvi kqkWg34Mphu! “bN7wVị nkqkWg34Mày, kqkWg34MHùng tkqkWg34Miên sinhbN7w, kqkWg34Mta nbN7wghĩ C2NDfnQLta khôC2NDfnQLng biếtkqkWg34M ngươi, C2NDfnQLxin đừngkqkWg34M C2NDfnQLlàm lkqkWg34Moạn kqkWg34Mbám C2NDfnQLvíu qC2NDfnQLuan hệkqkWg34M a.”bN7w ThậtkqkWg34M làC2NDfnQL C2NDfnQLđáng C2NDfnQLsợ, kqkWg34Mkhông nbN7wgờ bN7wVũ kqkWg34MĐiệp này C2NDfnQLlại cóbN7w mộtbN7w bN7wlão côngkqkWg34M kqkWg34Mnhư bN7wvậy, kC2NDfnQLia HkqkWg34Mình C2NDfnQLThất tC2NDfnQLhì sao?.

Hùng tikqkWg34Mên sibN7wnh thbN7wả lỏnkqkWg34Mg hC2NDfnQLùng chưởng,bN7w trênkqkWg34M mặtbN7w vbN7wẻ xấkqkWg34Mu hkqkWg34Mổ, bN7w“Là tkqkWg34Ma kqkWg34Mkhông tốt, nànkqkWg34Mg đừngC2NDfnQL kqkWg34Mtức giận,kqkWg34M kqkWg34Mcùng tkqkWg34Ma vbN7wề nC2NDfnQLhà đưC2NDfnQLợc kbN7whông? TbN7wa C2NDfnQLsau nC2NDfnQLày sẽbN7w khônbN7wg bkqkWg34Mao gikqkWg34Mờ … phkqkWg34Mát cáukqkWg34M bN7wlinh tinbN7wh nữC2NDfnQLa, tbN7wa nhấC2NDfnQLt địnhbN7w sẽbN7w hảbN7wo hảobN7w bN7wđối đãibN7w vớiC2NDfnQL nàng.”

“Ha hC2NDfnQLa... Này.bN7w.. chúnkqkWg34Mg bN7wta cC2NDfnQLhậm rãibN7w thkqkWg34Mương lượbN7wng đikqkWg34M, ngươkqkWg34Mi tC2NDfnQLrước tC2NDfnQLiên thảkqkWg34M ta xuốngbN7w dkqkWg34Mưới đượckqkWg34M khôngkqkWg34M, kqkWg34Mha ha...”kqkWg34M TC2NDfnQLiêu TiC2NDfnQLêu nhanbN7wh chókqkWg34Mng quaC2NDfnQLy đầukqkWg34M lạiC2NDfnQL cầuC2NDfnQL cứkqkWg34Mu, cứu C2NDfnQLta bN7wa, PhẩC2NDfnQLm Nguyệt...

Di? kqkWg34MNgười đâu?C2NDfnQL bN7wA …ÔngC2NDfnQL trờikqkWg34M đbN7wánh cbN7whết nC2NDfnQLàng C2NDfnQLđi! VbN7wì C2NDfnQLcái C2NDfnQLgì cứkqkWg34M đếC2NDfnQLn tbN7whời khắc C2NDfnQL nguy hiC2NDfnQLểm cầnC2NDfnQL kqkWg34Mhắn tbN7whì hắnbN7w lạiC2NDfnQL biếnbN7w bN7wmất kqkWg34Mchứ! HắnC2NDfnQL cóbN7w phbN7wải lbN7wà nakqkWg34Mm nhânkqkWg34M khôngC2NDfnQL a! ThkqkWg34Mực qbN7wuá đáng,bN7w cứbN7w nhkqkWg34Mư vậykqkWg34M đbN7wem nkqkWg34Màng nC2NDfnQLém ckqkWg34Mho C2NDfnQLmột kqkWg34Mcon gấu!bN7w TbN7wên PC2NDfnQLhẩm NguyệtbN7w nàkqkWg34My so vkqkWg34Mới HC2NDfnQLình TbN7whất làC2NDfnQL mC2NDfnQLột tênkqkWg34M gikqkWg34Man nhânC2NDfnQL hơC2NDfnQLn nbN7whiều! NànC2NDfnQLg nhìbN7wn bN7wlầm bN7whắn rồi!

Tiêu TiêubN7w likqkWg34Mều mạnbN7wg đạpbN7w châkqkWg34Mn lunC2NDfnQLg tubN7wng, “TaC2NDfnQL kqkWg34Mkhông bbN7wiết ngươkqkWg34Mi, ngưC2NDfnQLơi tránh C2NDfnQLra. bN7wTa kqkWg34Mkhông phảiC2NDfnQL lC2NDfnQLà VbN7wũ Điệp,kqkWg34M tkqkWg34Ma họkqkWg34M Tiêu.”

“Nàng đừngkqkWg34M nóC2NDfnQLng giậnkqkWg34M, tbN7wa nkqkWg34Mhận lỗbN7wi rồiC2NDfnQL C2NDfnQLcòn chưaC2NDfnQL đượkqkWg34Mc sbN7wao, tbN7wha thứkqkWg34M ckqkWg34Mho kqkWg34Mvi bN7wphu lần nàykqkWg34M đi.”kqkWg34M LờibN7w nóC2NDfnQLi cC2NDfnQLủa bN7whắn tC2NDfnQLhực cảmC2NDfnQL động.

“Không khkqkWg34Mông, tkqkWg34Ma tC2NDfnQLhật sựbN7w khônbN7wg bbN7wiết ngưC2NDfnQLơi!” ThấC2NDfnQLy cókqkWg34M khôngbN7w kqkWg34Mít ngườikqkWg34M vâC2NDfnQLy xem, bN7wTiêu kqkWg34MTiêu lậpkqkWg34M kqkWg34Mtức C2NDfnQLtìm xikqkWg34Mn kqkWg34Mgiúp đỡ,C2NDfnQL “CbN7wứu mạnbN7wg kqkWg34Ma, hC2NDfnQLắn kqkWg34Mcố chấpbN7w bkqkWg34Mắt bN7wnạt cC2NDfnQLon gái C2NDfnQL đàng hoàng!”

Vốn đankqkWg34Mg hứngbN7w thkqkWg34Mú qbN7wuan C2NDfnQLsát C2NDfnQLhai kqkWg34Mngười, C2NDfnQLnghe kqkWg34Mnàng vừC2NDfnQLa kqkWg34Mnói, kqkWg34Mmoi ngườiC2NDfnQL lC2NDfnQLập tứckqkWg34M hành độngbN7w kqkWg34Mnhất tríkqkWg34M quaC2NDfnQLy đbN7wầu đkqkWg34Mi, bkqkWg34Mọn hắnkqkWg34M khônbN7wg thấyC2NDfnQL C2NDfnQLđược, cáC2NDfnQLi gkqkWg34Mì kqkWg34Mcũng khôngkqkWg34M thấykqkWg34M được. DC2NDfnQLùng cơmC2NDfnQL ănbN7w cơC2NDfnQLm, gọibN7w móbN7wn kqkWg34Măn gbN7wọi móC2NDfnQLn kqkWg34Măn. bN7wVừa rồikqkWg34M bN7wcó pC2NDfnQLhát skqkWg34Minh cákqkWg34Mi gìkqkWg34M sao…?

A, khônbN7wg pC2NDfnQLhải đâu.bN7w kqkWg34MNhững ngườiC2NDfnQL C2NDfnQLnày sakqkWg34Mo lbN7wại kqkWg34Mnhư vậybN7w bN7wchứ. TiêC2NDfnQLu C2NDfnQLTiêu ngốc rụng,bN7w bịkqkWg34M HkqkWg34Mùng tbN7wiên sinC2NDfnQLh xuấtbN7w rkqkWg34Ma khíbN7w lựcbN7w khbN7wiêng lênkqkWg34M vkqkWg34Mai giốkqkWg34Mng nC2NDfnQLhư túikqkWg34M gkqkWg34Mạo rồi C2NDfnQL ném bN7wvào trokqkWg34Mng xkqkWg34Me ngựa.

Dọc thC2NDfnQLeo đưC2NDfnQLờng điC2NDfnQL, HùngkqkWg34M C2NDfnQLtiên sbN7winh dùngbN7w hkqkWg34Mết kbN7whả nănC2NDfnQLg nbN7wói tốtbN7w bN7wlấy lònkqkWg34Mg nàC2NDfnQLng, chính bN7wlà hìC2NDfnQLnh tượngC2NDfnQL củbN7wa mộtkqkWg34M C2NDfnQLtên nC2NDfnQLam tửbN7w C2NDfnQLsi tìnbN7wh. NC2NDfnQLgay cảC2NDfnQL nàngC2NDfnQL nghkqkWg34Me đượcC2NDfnQL cũngbN7w bịkqkWg34M bN7wcảm động likqkWg34Mên tục.C2NDfnQL bN7wNguyên kqkWg34Mlai HùngC2NDfnQL C2NDfnQLtiên sbN7winh bN7wlà mộtC2NDfnQL nabN7wm nbN7whân tbN7wốt nhưC2NDfnQL vậybN7w. VbN7wũ Điệp nC2NDfnQLày kqkWg34Mcó chồC2NDfnQLng tbN7wốt đếnC2NDfnQL bN7wthế, nkqkWg34Mhư thếbN7w nkqkWg34Mào lạiC2NDfnQL C2NDfnQLcòn kqkWg34Mhồng C2NDfnQLhạnh xuấtbN7w tường,kqkWg34M chkqkWg34Mạy tới lkqkWg34Màm tiểuC2NDfnQL thiếpC2NDfnQL củakqkWg34M HbN7wình TbN7whất chbN7wứ! ThbN7wật skqkWg34Mự kqkWg34Mlà thC2NDfnQLam labN7wm bN7wquá mà.

“Tiểu ĐibN7wệp bN7wnàng xbN7wem, mỗC2NDfnQLi ngàyC2NDfnQL kqkWg34Mta đềukqkWg34M cC2NDfnQLho nbN7wgười kqkWg34Mlau chkqkWg34Mà kqkWg34Mbảo bốibN7w củabN7w nàng,bN7w thực sạcbN7wh sẽbN7w điC2NDfnQL, cùC2NDfnQLng vC2NDfnQLới lkqkWg34Múc nàngC2NDfnQL trướckqkWg34M bN7wkhi kqkWg34Mđi khôbN7wng hềbN7w kkqkWg34Mhác nC2NDfnQLhau đâu.bN7w” Hùng tiênC2NDfnQL sibN7wnh cầmC2NDfnQL chặtkqkWg34M lấC2NDfnQLy tbN7way nàngkqkWg34M, kqkWg34Msắc C2NDfnQLmặt vkqkWg34Mui mừnC2NDfnQLg kqkWg34Mhỏi hankqkWg34M, C2NDfnQL“Hiện tạikqkWg34M kqkWg34Mnàng đã trkqkWg34Mở lạkqkWg34Mi, cókqkWg34M cakqkWg34Mo hứnkqkWg34Mg C2NDfnQLnhìn C2NDfnQLqua mộtC2NDfnQL chC2NDfnQLút không?”

Không thC2NDfnQLể nào…!!!!

Cả cbN7wăn phòC2NDfnQLng nkqkWg34Mày... đbN7wều C2NDfnQLlà HìbN7wnh Thất?!

Tuy rằngbN7w bN7wxem bN7wra mbN7wặt vẫkqkWg34Mn kqkWg34Mcòn rấbN7wt noC2NDfnQLn C2NDfnQLnớt, nkqkWg34Mhưng thậtbN7w lC2NDfnQLà hắbN7wn! kqkWg34MNhìn kqkWg34Mnhìn lạC2NDfnQLc khoản dướC2NDfnQLi mỗibN7w bC2NDfnQLức vẽ.bN7w TrờbN7wi ạC2NDfnQL! NhiềuC2NDfnQL bbN7wức hkqkWg34Mọa nC2NDfnQLhư vbN7wậy, lạkqkWg34Mi đềukqkWg34M bN7wlà C2NDfnQLdo VũbN7w ĐiệbN7wp kia bN7wtự vẽ!C2NDfnQL ChỉkqkWg34M bN7wsợ VbN7wũ bN7wĐiệp nàykqkWg34M đC2NDfnQLã yêkqkWg34Mu C2NDfnQLtha bN7wthiết tênC2NDfnQL giaC2NDfnQLn nhkqkWg34Mân kibN7wa rồkqkWg34Mi. “Này...”

“Ta biếtkqkWg34M nàngkqkWg34M lạibN7w ngkqkWg34Mhĩ tớikqkWg34M trkqkWg34Mước kia,”kqkWg34M HùngkqkWg34M bN7wtiên sinC2NDfnQLh sờbN7w skqkWg34Mờ tócbN7w cbN7wủa nàng, nói,bN7w “NhkqkWg34Mưng C2NDfnQLđừng bN7wtiếp kqkWg34Mtục thưbN7wơng bN7wtâm, muộbN7wi mukqkWg34Mội nàkqkWg34Mng nkqkWg34Mếu biếtC2NDfnQL kqkWg34Mnàng lbN7wo lC2NDfnQLắng như vậyC2NDfnQL, chắcC2NDfnQL chắnbN7w bN7wsẽ rấtkqkWg34M hạkqkWg34Mnh phúc.”

Ách, ckqkWg34Mái bN7wgì mubN7wội mubN7wội? KbN7whóe mC2NDfnQLiệng TiêuC2NDfnQL TiêbN7wu bN7wco rúm.bN7w bN7wNhìn nhìnbN7w Hùng tiC2NDfnQLên sinhbN7w, hắkqkWg34Mn bN7wkhông phảikqkWg34M làC2NDfnQL C2NDfnQLđem HkqkWg34Mình ThấtkqkWg34M trởbN7w thànhC2NDfnQL muC2NDfnQLội mkqkWg34Muội VũkqkWg34M bN7wĐiệp chứ. bN7w Nàng lkqkWg34Mặng lẽbN7w chảybN7w rkqkWg34Ma kqkWg34Mhai giọtC2NDfnQL mồC2NDfnQL hôi.

Xin hắn…C2NDfnQL TukqkWg34My rằngkqkWg34M bộkqkWg34M dạngbN7w củabN7w Hình bN7wThất sbN7wo vớibN7w nkqkWg34Mữ nhC2NDfnQLân C2NDfnQLcòn xiC2NDfnQLnh đẹpbN7w hơC2NDfnQLn, nhưngC2NDfnQL hkqkWg34Mắn lC2NDfnQLà C2NDfnQLnam nhâbN7wn kqkWg34Mchân chíkqkWg34Mnh C2NDfnQLa –C2NDfnQL Là tìnhbN7w địchkqkWg34M củabN7w ngươikqkWg34M đó!kqkWg34M TkqkWg34Miêu TiC2NDfnQLêu bắtbN7w đầuC2NDfnQL C2NDfnQLcó đibN7wểm đồngkqkWg34M tkqkWg34Mình bN7wvới cbN7won gấukqkWg34M skqkWg34Mi tìkqkWg34Mnh này, nbN7wàng C2NDfnQLvỗ vkqkWg34Mỗ bờbN7w vC2NDfnQLai củkqkWg34Ma hắkqkWg34Mn, “KhbN7wông cóC2NDfnQL, nbN7wgươi yênC2NDfnQL tâmkqkWg34M, tkqkWg34Ma kqkWg34Mkhông C2NDfnQLcó thương tâm.”

Hùng kqkWg34Mtiên C2NDfnQLsinh lạikqkWg34M lkqkWg34Mà C2NDfnQLvẻ mặtbN7w kích độnC2NDfnQLg, “NàC2NDfnQLng khônbN7wg cbN7wần giảC2NDfnQL vkqkWg34Mờ, nàC2NDfnQLng kqkWg34Mcảm thấykqkWg34M đaubN7w lòngC2NDfnQL thìkqkWg34M tkqkWg34Ma cũngbN7w cảmkqkWg34M thấkqkWg34My đau lònbN7wg, kqkWg34Mta lbN7wo lắkqkWg34Mng chkqkWg34Mo kqkWg34Mnàng làC2NDfnQL kqkWg34Mta nguyệbN7wn ý.kqkWg34M” ThậtC2NDfnQL tkqkWg34Mốt quá,C2NDfnQL TikqkWg34Mểu ĐiệpbN7w đãkqkWg34M nghC2NDfnQLĩ kqkWg34Mtới cảm thụkqkWg34M cbN7wủa hắnkqkWg34M rbN7wồi sao.

“Khụ!” VịC2NDfnQL HkqkWg34Mùng kqkWg34Mtiên C2NDfnQLsinh nàykqkWg34M đang kíbN7wch độngC2NDfnQL ckqkWg34Mái gìC2NDfnQL bN7wthế, “NgưC2NDfnQLơi đkqkWg34Mể ckqkWg34Mho kqkWg34Mta kqkWg34Mnghỉ bN7wngơi mộtkqkWg34M lbN7wát, tkqkWg34Ma mớibN7w vừakqkWg34M đếnkqkWg34M nơi nbN7wày, kqkWg34Mmệt chếtC2NDfnQL kqkWg34Mđi được.”

“Hảo hkqkWg34Mảo hảo,”bN7w bN7wHùng tC2NDfnQLiên skqkWg34Minh đáp lờiC2NDfnQL maC2NDfnQLng nànbN7wg vàkqkWg34Mo phkqkWg34Mòng nC2NDfnQLgủ, vubN7wi vẻbN7w rbN7wạo kqkWg34Mrực kqkWg34Mtìm bN7wngười C2NDfnQLđi chuẩnkqkWg34M bC2NDfnQLị bữaC2NDfnQL tkqkWg34Mối, TiểubN7w Điệp đbN7wã trởbN7w lbN7wại, troC2NDfnQLng lònkqkWg34Mg hắnbN7w thbN7wật sựkqkWg34M kqkWg34Mlà ckqkWg34Mao hứngC2NDfnQL a!

Nếm C2NDfnQLqua cbN7wơm ckqkWg34Mhiều, TiêkqkWg34Mu TiêbN7wu bắt C2NDfnQLđầu lkqkWg34Mo kqkWg34Mlắng, vịbN7w kqkWg34MHùng tiêkqkWg34Mn sC2NDfnQLinh nàybN7w khôngC2NDfnQL phbN7wải lkqkWg34Mà dạngbN7w gibN7wống HìbN7wnh ThấC2NDfnQLt chứ,bN7w vừa kqkWg34Mbước vàkqkWg34Mo C2NDfnQLcửa C2NDfnQLđã yêubN7w cầuC2NDfnQL kqkWg34Mthoát C2NDfnQLy, nếukqkWg34M nhC2NDfnQLư vậykqkWg34M C2NDfnQLthì thảkqkWg34Mm. bN7wLàm saC2NDfnQLo bâyC2NDfnQL giờ?

Bỗng cửakqkWg34M cửabN7w phòbN7wng kqkWg34Mbị đábN7w vănbN7wg thôbN7w lỗ, HùngC2NDfnQL tkqkWg34Miên sC2NDfnQLinh kqkWg34Mvẻ mkqkWg34Mặt đkqkWg34Máng sợC2NDfnQL, ngkqkWg34Món C2NDfnQLtay rắcbN7w kqkWg34Mrắc ruC2NDfnQLng kqkWg34Mđộng bN7wvào pkqkWg34Mhòng, cùng C2NDfnQL ban ngbN7wày quảbN7w thựcbN7w lC2NDfnQLà giốbN7wng nhC2NDfnQLư haC2NDfnQLi ngườC2NDfnQLi. TikqkWg34Mêu TiêukqkWg34M kqkWg34Mkinh hoảng,C2NDfnQL hảobN7w dọaC2NDfnQL người!kqkWg34M Chẳng lbN7wẽ... cC2NDfnQLhẳng lẽbN7w hắnkqkWg34M C2NDfnQLlà kqkWg34Mhai mặt?!

Vị HC2NDfnQLùng tiêbN7wn C2NDfnQLsinh bbN7wị chkqkWg34Mo lkqkWg34Mà hkqkWg34Mai mặt nC2NDfnQLày âbN7wm hiểmbN7w nhìnbN7w nhìbN7wn nàngkqkWg34M bN7wsau đókqkWg34M khC2NDfnQLóe miệnC2NDfnQLg bN7wliệt kqkWg34Mra mộtbN7w nétC2NDfnQL cườC2NDfnQLi hC2NDfnQLung ác, “ThbN7woát y!”

Đúng kqkWg34Mlà khônC2NDfnQLg kqkWg34Mcó ýC2NDfnQL C2NDfnQLtưởng C2NDfnQLgì mớikqkWg34M mẻ.kqkWg34M.. Xem rkqkWg34Ma bN7wnam nhânbN7w TốngkqkWg34M TriềukqkWg34M đềuC2NDfnQL chkqkWg34Mỉ bkqkWg34Miết nóibN7w hC2NDfnQLai ckqkWg34Mhữ “kqkWg34Mthoát y”C2NDfnQL. HkqkWg34May làbN7w nhóm ngườikqkWg34M bN7wmuốn lbN7wên giườC2NDfnQLng chkqkWg34Mỉ thkqkWg34Mích nóbN7wi habN7wi chkqkWg34Mữ nàC2NDfnQLy đầubN7w tibN7wên? TC2NDfnQLiêu bN7wTiêu nubN7wốt nước C2NDfnQLmiếng, kqkWg34Mcố kqkWg34Mgắng đkqkWg34Mánh gibN7wá HùngbN7w tkqkWg34Miên sinC2NDfnQLh gkqkWg34Miống nhbN7wư hkqkWg34Mung thầnbN7w C2NDfnQLác C2NDfnQLsát trướckqkWg34M C2NDfnQLmắt, thân thểC2NDfnQL bắtbN7w đầubN7w pC2NDfnQLhát runC2NDfnQL, bN7wnàng cũnbN7wg C2NDfnQLkhông mubN7wốn cởibN7w a.

Không bN7wchờ nàngkqkWg34M phảibN7w phảkqkWg34Mn khbN7wáng lâu, cửaC2NDfnQL phònkqkWg34Mg lầnkqkWg34M tC2NDfnQLhứ hC2NDfnQLai lạkqkWg34Mi C2NDfnQLbị mC2NDfnQLở rộbN7wng, lạiC2NDfnQL lbN7wà mộtkqkWg34M HbN7wùng tbN7wiên sbN7winh nữC2NDfnQLa xuấtkqkWg34M hiện.bN7w Tiêu TiêbN7wu C2NDfnQLcàng phákqkWg34Mt ngốbN7wc hơnC2NDfnQL nữa.C2NDfnQL KhônkqkWg34Mg tkqkWg34Mhể nàC2NDfnQLo, nguyêbN7wn laC2NDfnQLi làC2NDfnQL sonC2NDfnQLg bN7wsinh, căn bảkqkWg34Mn khônkqkWg34Mg pbN7whải làC2NDfnQL cC2NDfnQLái gìC2NDfnQL hbN7wai C2NDfnQLmặt a.

Hùng tkqkWg34Miên sbN7winh ôC2NDfnQLn hòakqkWg34M rấkqkWg34Mt nhkqkWg34Manh che chắbN7wn ởkqkWg34M tC2NDfnQLrước mặtkqkWg34M kqkWg34MTiêu TikqkWg34Mêu, đốikqkWg34M vớC2NDfnQLi kqkWg34MHùng tkqkWg34Miên bN7wsinh hbN7wung C2NDfnQLác bN7wkêu tbN7wo, “ĐkqkWg34Mại ca!”

Hùng hbN7wung áckqkWg34M nhìnbN7w bN7wnhìn hắkqkWg34Mn lkqkWg34Mại nhìn nhìnbN7w TiêC2NDfnQLu TibN7wêu, trkqkWg34Mong mắtbN7w C2NDfnQLbắt C2NDfnQLđầu xuấtbN7w hiệnC2NDfnQL kqkWg34Mhoang mangbN7w, bN7w“Thoát y...”

Còn cởiC2NDfnQL nữaC2NDfnQL hả!!!!

“Đại tẩuC2NDfnQL đãbN7w chếtC2NDfnQL rồi!C2NDfnQL kqkWg34MĐại cbN7wa! HukqkWg34Mynh tỉnh C2NDfnQLlại đi!”.

Cái gì.bN7w ĐạibN7w tẩu?C2NDfnQL TbN7whoát kqkWg34My hóbN7wa rC2NDfnQLa kqkWg34Mlà đại tkqkWg34Mẩu... ĐbN7wây làC2NDfnQL bN7wcái LokqkWg34Mgic gì?! ChậmbN7w đbN7wã... ChẳngC2NDfnQL lẽbN7w bN7wlà kqkWg34Mnói, “ThoC2NDfnQLát Y”bN7w làkqkWg34M bN7wtên người?kqkWg34M KhC2NDfnQLông thC2NDfnQLể nàkqkWg34Mo... TrênbN7w đbN7wời này ckqkWg34Mó ngườikqkWg34M têkqkWg34Mn nkqkWg34Mhư kqkWg34Mvậy kqkWg34Msao, còbN7wn lkqkWg34Mà mbN7wột nC2NDfnQLữ nbN7whân?! TkqkWg34Miêu bN7wTiêu C2NDfnQLbắt đầC2NDfnQLu labN7wu mồkqkWg34M hôiC2NDfnQL dữ dội.

Hùng ônbN7w hòbN7wa bN7wtiếp tụbN7wc kêbN7wu bN7wla, thẳkqkWg34Mng bN7wđến kkqkWg34Mhi HkqkWg34Mùng kqkWg34Mhung áckqkWg34M bịkqkWg34M kíC2NDfnQLch bN7wđộng đếnbN7w ngất đbN7wi mớibN7w dừnC2NDfnQLg lạC2NDfnQLi, kqkWg34MHắn bN7wôm lC2NDfnQLấy TbN7wiêu TiêbN7wu, vbN7wẻ C2NDfnQLmặt tbN7wự trábN7wch, dùngkqkWg34M ngữC2NDfnQL kC2NDfnQLhí vô cùngC2NDfnQL cókqkWg34M lỗC2NDfnQLi nóikqkWg34M, “TabN7w nC2NDfnQLghĩ bệnhbN7w củakqkWg34M đạC2NDfnQLi kqkWg34Mca kqkWg34Mđã tbN7wốt hC2NDfnQLơn, khbN7wông nbN7wghĩ C2NDfnQLtới... bN7wSau này tabN7w kqkWg34Msẽ kC2NDfnQLhông bkqkWg34Mỏ lC2NDfnQLại nC2NDfnQLàng mộbN7wt mkqkWg34Mình nữkqkWg34Ma. kqkWg34MNàng C2NDfnQL… khôngkqkWg34M C2NDfnQLcần giC2NDfnQLận takqkWg34M.” kqkWg34MThấy TC2NDfnQLiêu Tiêu gậtkqkWg34M đầC2NDfnQLu, kqkWg34Mlúc nkqkWg34Mày HùbN7wng bN7wôn hbN7wòa mkqkWg34Mới kqkWg34Mđi rC2NDfnQLa cửa.

Aiz, bN7wthật skqkWg34Mự làbN7w loạnC2NDfnQL C2NDfnQLthất C2NDfnQLbát takqkWg34Mo, tbN7wự bN7wnhiên xubN7wất hiệbN7wn hC2NDfnQLai HbN7wùng tibN7wên sinC2NDfnQLh, còn cókqkWg34M C2NDfnQLnữ nhânC2NDfnQL bN7wđã C2NDfnQLchết tênkqkWg34M kqkWg34Mlà “ThoátbN7w Y”C2NDfnQL nữbN7wa, đúngbN7w lC2NDfnQLà bN7wmột kqkWg34Mgia đìnhkqkWg34M kìkqkWg34M quái.

Hùng ônC2NDfnQL hòakqkWg34M bN7wvừa đC2NDfnQLi kqkWg34Mchắc sẽkqkWg34M kqkWg34Mkhông kqkWg34Mtrở vkqkWg34Mề sớC2NDfnQLm, TiC2NDfnQLêu TikqkWg34Mêu kqkWg34Mkhẩn bN7wtrương bN7whề hề bN7w đánh mộtC2NDfnQL giấC2NDfnQLc, bN7wthực sC2NDfnQLợ vbN7wạn nhấkqkWg34Mt hbN7wắn vừabN7w kqkWg34Mđi bN7wmà đãkqkWg34M qkqkWg34Muay kqkWg34Mlại. ĐC2NDfnQLang nkqkWg34Mửa C2NDfnQLmê nửa tỉnh,kqkWg34M độbN7wt nhibN7wên bN7wnàng ngbN7whe đưbN7wợc cC2NDfnQLó ngườibN7w nhẹbN7w giọC2NDfnQLng kbN7whiêu cửakqkWg34M C2NDfnQLsổ màkqkWg34M vàobN7w. Aiz...Thật skqkWg34Mự lC2NDfnQLà đêbN7wm dàikqkWg34M lắmkqkWg34M mC2NDfnQLộng mà.

Tiêu TbN7wiêu hC2NDfnQLíp mắC2NDfnQLt lại,C2NDfnQL tỉC2NDfnQLnh táoC2NDfnQL ngắC2NDfnQLm nC2NDfnQLgắm ngườC2NDfnQLi kqkWg34Mvừa đến,kqkWg34M tốC2NDfnQLi kqkWg34Mđen nhbN7wư mực, thấybN7w C2NDfnQLkhông rõkqkWg34M C2NDfnQL- đâbN7wy lạbN7wi làkqkWg34M akqkWg34Mi nữC2NDfnQLa vậy.

“Giả ngủ?C2NDfnQL VẫbN7wn chC2NDfnQLưa cC2NDfnQLhịu dậykqkWg34M.” ThC2NDfnQLanh âC2NDfnQLm kqkWg34Mgià bN7wnua vankqkWg34Mg kqkWg34Mlên, lkqkWg34Mạnh C2NDfnQLbăng băng, TiêC2NDfnQLu TiêC2NDfnQLu bậkqkWg34Mt ngbN7wười nbN7wghe kqkWg34Mlời ngồikqkWg34M kqkWg34Mdậy, hắkqkWg34Mn khôkqkWg34Mng phảibN7w bN7wcũng C2NDfnQLlà nkqkWg34Mgười tớikqkWg34M giết nànkqkWg34Mg chkqkWg34Mứ. GầnbN7w C2NDfnQLđây sốkqkWg34M nàngC2NDfnQL bN7wđúng lC2NDfnQLà bN7wsố cbN7won rệkqkWg34Mp, lúkqkWg34Mc nbN7wào cũnkqkWg34Mg ckqkWg34Mó hắcC2NDfnQL kqkWg34My nhâkqkWg34Mn đuổi bN7wgiết, bấC2NDfnQLt qC2NDfnQLuá đkqkWg34Mây bN7wlà lầnC2NDfnQL đầuC2NDfnQL tiênC2NDfnQL trựckqkWg34M tiếC2NDfnQLp nC2NDfnQLhìn thấy.

“Chưa hoànbN7w thànbN7wh nhiệmkqkWg34M vbN7wụ, vìkqkWg34M sC2NDfnQLao lạibN7w trC2NDfnQLở về?”

Nhiệm vkqkWg34Mụ bN7wgì? NànbN7wg bN7wcũng khônC2NDfnQLg pC2NDfnQLhải VkqkWg34Mũ ĐiệpC2NDfnQL tC2NDfnQLhực C2NDfnQLsự, aC2NDfnQLi biếtkqkWg34M chứ.kqkWg34M TiêbN7wu TiC2NDfnQLêu cúi đkqkWg34Mầu khônC2NDfnQLg lkqkWg34Mên tiếng,kqkWg34M nkqkWg34Mói gkqkWg34Mì cũngbN7w saikqkWg34M, C2NDfnQLtốt nhấtC2NDfnQL lkqkWg34Mà khkqkWg34Mông nói…

“Chủ nhânkqkWg34M thựckqkWg34M mC2NDfnQLất hứng,kqkWg34M nếukqkWg34M khôC2NDfnQLng pkqkWg34Mhải tkqkWg34Ma C2NDfnQLthay ngươiC2NDfnQL bN7wchịu tráC2NDfnQLch nhkqkWg34Miệm, ngươibN7w có thểbN7w cbN7wòn sC2NDfnQLống tkqkWg34Mrở vềC2NDfnQL sao!”

Vâng vâng,C2NDfnQL ngươikqkWg34M lợbN7wi C2NDfnQLhại, ngưC2NDfnQLơi kqkWg34Mvĩ đạkqkWg34Mi, nhC2NDfnQLưng tbN7wa thC2NDfnQLật sựC2NDfnQL bN7wkhông C2NDfnQLbiết nhkqkWg34Miệm vụ gìbN7w, thiệkqkWg34Mt kqkWg34Mlà, kqkWg34Mcũng khC2NDfnQLông lộbN7w bN7wra tbN7wí ẩbN7wn ýC2NDfnQL gìkqkWg34M, C2NDfnQLta cũnC2NDfnQLg gấpbN7w aC2NDfnQL. TC2NDfnQLiêu TiêubN7w không dámC2NDfnQL C2NDfnQLnhìn hắnkqkWg34M, tC2NDfnQLhẳng ckqkWg34Múi bN7wđầu, gikqkWg34Mữ kqkWg34Mim lặng.

Hắc C2NDfnQLy nhâbN7wn kqkWg34Mthấy nbN7wàng kbN7whông kqkWg34Mdám C2NDfnQLlên tiC2NDfnQLếng, tkqkWg34Miếp bN7wtục chấtC2NDfnQL vấn,kqkWg34M “NgươiC2NDfnQL C2NDfnQLkhông phải lkqkWg34Mà đãC2NDfnQL yêkqkWg34Mu tkqkWg34Mên kikqkWg34Ma rồiC2NDfnQL chứ.”

Này... TbN7wên kikqkWg34Ma theC2NDfnQLo lờiC2NDfnQL hắbN7wn khôngkqkWg34M bN7wphải làbN7w bN7wchỉ HbN7wình ThbN7wất đi?C2NDfnQL C2NDfnQLVũ ĐiệpC2NDfnQL hình nhC2NDfnQLư chC2NDfnQLỉ C2NDfnQLnói chuyệbN7wn vkqkWg34Mới bN7wmỗi bN7wtên gC2NDfnQLian nhânC2NDfnQL bN7wnày, kqkWg34Mhẳn đúnkqkWg34Mg kqkWg34Mlà hắnkqkWg34M đi.

“Không có,C2NDfnQL tkqkWg34Ma khôC2NDfnQLng cókqkWg34M ykqkWg34Mêu hắn!kqkWg34M” TronkqkWg34Mg thC2NDfnQLiên hạbN7w kqkWg34Mto lớnkqkWg34M nC2NDfnQLhường này,bN7w têC2NDfnQLn giaC2NDfnQLn nhân hưC2NDfnQL hỏnkqkWg34Mg cháC2NDfnQLn ghékqkWg34Mt nhC2NDfnQLư vậy,C2NDfnQL nànbN7wg sẽC2NDfnQL thíchC2NDfnQL ư?C2NDfnQL HbN7wa! ĐầubN7w ócbN7w nàC2NDfnQLng cũngbN7w chkqkWg34Mưa có hỏngC2NDfnQL kqkWg34Mnha. bN7wBất bN7wquá, hắnbN7w lkqkWg34Mo lắnkqkWg34Mg chkqkWg34Mo nànkqkWg34Mg nhkqkWg34Mư vkqkWg34Mậy... aizz…

“Ta bN7wtin nbN7wgươi C2NDfnQLkhông dábN7wm. NgàkqkWg34My mabN7wi bN7wtrở vềC2NDfnQL HìnkqkWg34Mh kqkWg34Mphủ, nbN7wgươi bN7wphải bbN7wiết, khônbN7wg hoàn tkqkWg34Mhành nhikqkWg34Mệm vbN7wụ kqkWg34Mthì sẽkqkWg34M kqkWg34Mphải bN7wtrả gC2NDfnQLiá. NghC2NDfnQLe chưa.”

Trả gikqkWg34Má, khôkqkWg34Mng phảibN7w bN7wlà chếkqkWg34Mt saobN7w, trC2NDfnQLong pC2NDfnQLhim ảnbN7wh đềukqkWg34M kqkWg34Mnhư kqkWg34Mvậy C2NDfnQLdiễn. CkqkWg34Mhính là khC2NDfnQLông phC2NDfnQLải chC2NDfnQLỉ mộC2NDfnQLt mìnhbN7w nkqkWg34Màng khC2NDfnQLông hbN7wạ bN7wthủ được,kqkWg34M dbN7wù bN7wsao nC2NDfnQLàng cC2NDfnQLũng khôkqkWg34Mng cóC2NDfnQL liên C2NDfnQLquan C2NDfnQLgì tbN7wới chC2NDfnQLuyện nàykqkWg34M. MC2NDfnQLà chỉbN7w bN7wsợ ngaC2NDfnQLy ckqkWg34Mả VũkqkWg34M ĐbN7wiệp kikqkWg34Ma kqkWg34Mcũng bN7wkhông hạkqkWg34M bN7wthủ được đi,C2NDfnQL nànbN7wg kqkWg34Mta còbN7wn đaC2NDfnQLng yêukqkWg34M thảmkqkWg34M têC2NDfnQLn C2NDfnQLgian nhânC2NDfnQL kqkWg34Mkia kìaC2NDfnQL. ChắcbN7w kqkWg34Mhẳn nàC2NDfnQLng C2NDfnQLta đC2NDfnQLã ôkqkWg34Mm quyết tkqkWg34Mâm thbN7wà chếtkqkWg34M đểbN7w đượcbN7w C2NDfnQLở bN7wbên cC2NDfnQLạnh hắC2NDfnQLn. ThkqkWg34Mật đángkqkWg34M thương.

Hắc kqkWg34My nhkqkWg34Mân thấbN7wy nàbN7wng lạC2NDfnQLi khC2NDfnQLông lênC2NDfnQL tiếkqkWg34Mng, đưakqkWg34M tC2NDfnQLay bkqkWg34Móp chặtbN7w cổkqkWg34M củakqkWg34M nàng, “ĐừngbN7w quênbN7w kqkWg34Mbộ dạbN7wng cC2NDfnQLủa kbN7wẻ bN7wphản bộibN7w C2NDfnQLmuốn chbN7wết khônbN7wg C2NDfnQLđược mbN7wà muốnC2NDfnQL sốkqkWg34Mng cũC2NDfnQLng khônkqkWg34Mg xong. NkqkWg34Mgươi cũngkqkWg34M mC2NDfnQLuốn trởbN7w bN7wthành mộtbN7w thànkqkWg34Mh vC2NDfnQLiên troC2NDfnQLng bọnbN7w C2NDfnQLchúng sao?!”

Mười đạibN7w kC2NDfnQLhổ hìbN7wnh bN7wtra tkqkWg34Mấn MC2NDfnQLãn bN7wThanh lậbN7wp tứkqkWg34Mc thoC2NDfnQLáng hiC2NDfnQLện lênbN7w tkqkWg34Mrong đầu,C2NDfnQL TbN7wiêu Tiêu bN7wvẫy taykqkWg34M, đầukqkWg34M lắbN7wc nbN7whư trốbN7wng kqkWg34Mbỏi, khôkqkWg34Mng cầC2NDfnQLn, nàngbN7w mkqkWg34Mới bN7wkhông kqkWg34Mcần tbN7wìm tội kqkWg34Mchịu! BuônkqkWg34Mg kqkWg34Mtay! bN7wNàng khôngkqkWg34M hôC2NDfnQL hkqkWg34Mấp kqkWg34Mđược! kqkWg34MỨớc gìkqkWg34M bâbN7wy gbN7wiờ kqkWg34Mcó thểC2NDfnQL quakqkWg34My C2NDfnQLvề Hình phủ,bN7w lúC2NDfnQLc trbN7wước C2NDfnQLnàng sC2NDfnQLẽ khbN7wông nkqkWg34Mên kqkWg34Mchạy tbN7wrốn, nàngbN7w hốC2NDfnQLi hậnbN7w rồi.

Hắc bN7wy nhânkqkWg34M bN7whừ lạnh,bN7w lúkqkWg34Mc bN7wnày mC2NDfnQLới bN7wbuông kqkWg34Mnàng rkqkWg34Ma, kqkWg34Mmắt C2NDfnQLsắc lbN7wiếc bN7wnàng bN7wmột chút, bN7w vèo mộtkqkWg34M tiếbN7wng, lC2NDfnQLại baC2NDfnQLy qubN7wa cửaC2NDfnQL sổC2NDfnQL biếnbN7w mất.

Thật lC2NDfnQLà đánkqkWg34Mg sợkqkWg34M, rbN7wa khỏbN7wi HìbN7wnh phủ,C2NDfnQL nàkqkWg34Mng nC2NDfnQLhư tbN7whế nbN7wào ởbN7w đâubN7w kqkWg34Mcũng khônbN7wg được akqkWg34Mn thân.C2NDfnQL kqkWg34MTrong chốcbN7w C2NDfnQLlát bịbN7w bN7wN tênkqkWg34M hC2NDfnQLắc kqkWg34My bN7wnhân đuổibN7w giết,kqkWg34M trobN7wng chốckqkWg34M lákqkWg34Mt lạikqkWg34M xuất hiệnbN7w kqkWg34Mtên hắcC2NDfnQL bN7wy nhânbN7w muốbN7wn gibN7wết bN7wnàng. NàC2NDfnQLng lầnC2NDfnQL bN7wnày sốbN7wng lạkqkWg34Mi cùC2NDfnQLng kqkWg34Mcái chếtbN7w chỉbN7w cách nC2NDfnQLhau C2NDfnQLtrong ganC2NDfnQLg kqkWg34Mtấc! ThânkqkWg34M pbN7whận củbN7wa C2NDfnQLVũ ĐiệpC2NDfnQL nàyC2NDfnQL kqkWg34Mcũng qukqkWg34Má rắcbN7w rốibN7w đi.

Aizz… ngC2NDfnQLày mbN7wai phbN7wải C2NDfnQLtìm biệnC2NDfnQL phábN7wp qbN7wuay vềbN7w HìbN7wnh kqkWg34Mphủ C2NDfnQLmới được,kqkWg34M hiệkqkWg34Mn tạiC2NDfnQL nbN7wgẫm lại kqkWg34Mnơi bN7wđó qukqkWg34Mả thậkqkWg34Mt làkqkWg34M thikqkWg34Mên đườC2NDfnQLng a…