You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngh4QtPuwtSĩ NRVg4ygnta lsVTpà người4QtPuwtS, khônsVTpg pNRVg4ygnhải cẩu.”

“Phải. NsVTpàng n4QtPuwtSghĩ kNRVg4ygnhông sai.”

“Vậy NRVg4ygntại NRVg4ygnsao nsVTpgươi tsVTphời thờNRVg4ygni kNRVg4ygnhắc khsVTpắc đềuNRVg4ygn 4QtPuwtSđem sVTpta bu4QtPuwtSộc tạiNRVg4ygn bê4QtPuwtSn ngưsVTpời? Ta NRVg4ygn muốn đNRVg4ygni sVTpra 4QtPuwtSngoài chơi.”

Tiêu TiNRVg4ygnêu 4QtPuwtSvô 4QtPuwtScùng khôNRVg4ygnng 4QtPuwtShài lòng!NRVg4ygn V4QtPuwtSì sVTpcái sVTpgì sVTpmà NRVg4ygnnàng phảiNRVg4ygn b4QtPuwtSồi tên4QtPuwtS gia4QtPuwtSn nhân NRVg4ygnnày ởNRVg4ygn trNRVg4ygnong han4QtPuwtSg 4QtPuwtSổ t4QtPuwtShư phsVTpòng NRVg4ygncả ngNRVg4ygnày vậysVTp, nNRVg4ygngay c4QtPuwtSả NRVg4ygntự sVTpdo cũng4QtPuwtS NRVg4ygnkhông có.

“Ta làNRVg4ygn 4QtPuwtSvì m4QtPuwtSuốn tố4QtPuwtSt sVTpcho nNRVg4ygnàng.” HìNRVg4ygnnh TsVTphất ngasVTpy cảNRVg4ygn đầsVTpu cũNRVg4ygnng khsVTpông ngẩ4QtPuwtSng đNRVg4ygnầu lên, tiếpsVTp sVTptục 4QtPuwtSlàm NRVg4ygnviệc củ4QtPuwtSa hsVTpắn. KhônsVTpg sVTpsợ nhấ4QtPuwtSt vạn4QtPuwtS ch4QtPuwtSỉ sợsVTp vạ4QtPuwtSn nhất,4QtPuwtS vsVTpì cá4QtPuwtSi mạng nhỏsVTp c4QtPuwtSủa nàng,4QtPuwtS vẫNRVg4ygnn lsVTpà p4QtPuwtShải cẩNRVg4ygnn thận.

Tức 4QtPuwtSchết ngườsVTpi 4QtPuwtSđi được,sVTp NRVg4ygnở đsVTpây sVTpso với4QtPuwtS sVTpở Ph4QtPuwtSú QusVTpý lâ4QtPuwtSu sVTpthì NRVg4ygncó sVTpkhác gì4QtPuwtS nhau! Giốn4QtPuwtSg nhsVTpau đNRVg4ygnều làNRVg4ygn bị4QtPuwtS NRVg4ygngiam lỏng!4QtPuwtS K4QtPuwtShi đó4QtPuwtS NRVg4ygnít nhấtsVTp ở4QtPuwtS tro4QtPuwtSng phsVTpạm v4QtPuwtSi nhấtNRVg4ygn địnNRVg4ygnh nàng msVTpuốn NRVg4ygnđi t4QtPuwtShế nàNRVg4ygno tNRVg4ygnhì cứsVTp điNRVg4ygn, muốnsVTp làmsVTp cáisVTp gìNRVg4ygn thìNRVg4ygn lNRVg4ygnàm cá4QtPuwtSi 4QtPuwtSđó. NhưnsVTpg sVTphiện tNRVg4ygnại lại thảm4QtPuwtS hạiNRVg4ygn hơNRVg4ygnn rNRVg4ygnất nhiều,4QtPuwtS nsVTpàng 4QtPuwtSchỉ c4QtPuwtSó thểNRVg4ygn ở4QtPuwtS bên4QtPuwtS c4QtPuwtSạnh hắn!

“Hình Th4QtPuwtSất, tNRVg4ygna 4QtPuwtSchán ghét4QtPuwtS ngươi.”

“Ừm, sVTpta biết4QtPuwtS.” sVTpHình Th4QtPuwtSất sVTpvẫn là4QtPuwtS bộNRVg4ygn dNRVg4ygnạng hờisVTp hợtsVTp, mặcsVTp kệNRVg4ygn nàngsVTp tự4QtPuwtS nóisVTp tự nghe.

“Ngươi 4QtPuwtSmỗi lầNRVg4ygnn đsVTpều sVTpnói tốt4QtPuwtS vNRVg4ygnới t4QtPuwtSa, đếnNRVg4ygn khNRVg4ygni NRVg4ygnta h4QtPuwtSỏi 4QtPuwtSlý d4QtPuwtSo lạiNRVg4ygn ksVTphông nó4QtPuwtSi!” HsVTpắn coi nànNRVg4ygng lsVTpà NRVg4ygncái NRVg4ygngì, SủngNRVg4ygn vật?!sVTp NRVg4ygnCon mắNRVg4ygnt đảosVTp qu4QtPuwtSa NRVg4ygnmột vòsVTpng, NRVg4ygnTiêu TiêNRVg4ygnu cònsVTp nói sVTp thêm, “TsVTpa muốnNRVg4ygn đsVTpi 4QtPuwtSnhà cầsVTpu, NRVg4ygnkhông phsVTpải, 4QtPuwtSnhà vệ4QtPuwtS sinh.”

“Được. NRVg4ygnTa lậpsVTp tứsVTpc đ4QtPuwtSi NRVg4ygnlà tNRVg4ygnốt rồi.”

Không sVTpphải chứsVTp, chsVTpẳng lẽNRVg4ygn n4QtPuwtSàng NRVg4ygnđi vệsVTp sVTpsinh màNRVg4ygn NRVg4ygnhắn sVTpcũng NRVg4ygnmuốn đNRVg4ygni cùng?sVTp! Ngất…

“Ta thấy4QtPuwtS nsVTpgươi khônsVTpg nên4QtPuwtS điNRVg4ygn t4QtPuwtSheo tsVTpa, nNRVg4ygnhư vậNRVg4ygny NRVg4ygnta NRVg4ygnsẽ thẹn4QtPuwtS sVTpthùng, tNRVg4ygna NRVg4ygncam đo4QtPuwtSan lập tứNRVg4ygnc 4QtPuwtSsẽ tsVTprở l4QtPuwtSại, đưsVTpợc sVTprồi đượNRVg4ygnc rsVTpồi, cứNRVg4ygn 4QtPuwtSnhư sVTpvậy.” 4QtPuwtSPhất phấtsVTp ta4QtPuwtSy, csVTpũng khônsVTpg thèm NRVg4ygnnhìn NRVg4ygnhắn, TiNRVg4ygnêu TiêsVTpu sVTpnhanh chónNRVg4ygng m4QtPuwtSở c4QtPuwtSửa bỏNRVg4ygn chạy.

Hình TsVTphất đaNRVg4ygnng muốn4QtPuwtS đứ4QtPuwtSng dsVTpậy sVTpđuổi th4QtPuwtSeo, sVTpnhưng tưởngNRVg4ygn NRVg4ygntượng n4QtPuwtSàng 4QtPuwtSnói sẽNRVg4ygn tsVTphẹn thùng, đànhsVTp bấ4QtPuwtSt độnsVTpg ngồ4QtPuwtSi đsVTpó. TrNRVg4ygnong thờNRVg4ygni g4QtPuwtSian ngắnNRVg4ygn nhưNRVg4ygn sVTpvậy, lạiNRVg4ygn 4QtPuwtSở trNRVg4ygnong phủ, NRVg4ygn chắc l4QtPuwtSà s4QtPuwtSẽ ksVTphông xảysVTp 4QtPuwtSra sựNRVg4ygn cố4QtPuwtS 4QtPuwtSgì đâu.

Có sVTpđôi khsVTpi, sựNRVg4ygn cốNRVg4ygn sVTpthường độNRVg4ygnt ngsVTpột sVTpxảy rNRVg4ygna vào4QtPuwtS lsVTpúc tNRVg4ygna kNRVg4ygnhông 4QtPuwtSngờ nh4QtPuwtSất. GiNRVg4ygnống như hsVTpiện tạsVTpi, T4QtPuwtSiêu NRVg4ygnTiêu NRVg4ygnđã nghênhNRVg4ygn ng4QtPuwtSang đứnNRVg4ygng bêNRVg4ygnn ngosVTpài cửNRVg4ygna HìNRVg4ygnnh phủ.NRVg4ygn Hừ,4QtPuwtS càng khôsVTpng chsVTpo phé4QtPuwtSp nàn4QtPuwtSg trsVTpốn, nàNRVg4ygnng li4QtPuwtSền trốnsVTp cNRVg4ygnho hsVTpắn xem!

Chà chàsVTp chà,NRVg4ygn mNRVg4ygnới 4QtPuwtSđi đượcsVTp cNRVg4ygnhưa x4QtPuwtSa, bê4QtPuwtSn n4QtPuwtSgười nNRVg4ygnàng sVTpđột nhiênNRVg4ygn sVTpthoát NRVg4ygnra sVTpN tên NRVg4ygn hắc NRVg4ygny nhân4QtPuwtS, tasVTpy cNRVg4ygnầm lợiNRVg4ygn đ4QtPuwtSao, ánsVTph đasVTpo sVTplóe NRVg4ygnlên ch4QtPuwtSói mắt.NRVg4ygn TNRVg4ygniêu NRVg4ygnTiêu NRVg4ygnngây sVTpngốc, nàng cùnsVTpg NRVg4ygnbọn họ4QtPuwtS h4QtPuwtSẳn làNRVg4ygn khôNRVg4ygnng t4QtPuwtShù đi.

Rút sVTpđao, muốnNRVg4ygn NRVg4ygnchém xuốnsVTpg sVTpngười tr4QtPuwtSước mặtNRVg4ygn. HắcNRVg4ygn NRVg4ygny nhNRVg4ygnân vun4QtPuwtSg ta4QtPuwtSy lên…

Nhưng đồsVTpng thờisVTp, 4QtPuwtSmột thânNRVg4ygn ảnhsVTp khásVTpc đNRVg4ygnã nhaNRVg4ygnnh ch4QtPuwtSóng bsVTpay tới4QtPuwtS. TisVTpêu TiêsVTpu chỉ NRVg4ygncảm 4QtPuwtSthấy hoNRVg4ygna mắt,NRVg4ygn 4QtPuwtSsau đó4QtPuwtS ngưNRVg4ygnời 4QtPuwtSđã vNRVg4ygnững vànsVTpg ởsVTp NRVg4ygntrên nócNRVg4ygn nhàNRVg4ygn. Nà4QtPuwtSng ng4QtPuwtSẩng đầuNRVg4ygn nhìNRVg4ygnn nhìn, di4QtPuwtS? 4QtPuwtSPhẩm NguNRVg4ygnyệt. NgsVTpười nàyNRVg4ygn lại4QtPuwtS từNRVg4ygn sVTpnơi nà4QtPuwtSo xNRVg4ygnuất hiệnsVTp thếNRVg4ygn này?

Hắc 4QtPuwtSy n4QtPuwtShân độngsVTp táNRVg4ygnc nhấtsVTp tr4QtPuwtSí, csVTpũng 4QtPuwtSnhảy 4QtPuwtSlên n4QtPuwtSóc nhàNRVg4ygn. Ha4QtPuwtSi bê4QtPuwtSn lậpNRVg4ygn tứcsVTp động thủ.4QtPuwtS Tất4QtPuwtS nNRVg4ygnhiên dướisVTp võsVTp côn4QtPuwtSg sVTpbất 4QtPuwtSphàm 4QtPuwtScủa NRVg4ygnPhẩm NgusVTpyệt, sa4QtPuwtSu NRVg4ygnvài csVTphiêu bọn4QtPuwtS hắcNRVg4ygn y NRVg4ygnnhân khônNRVg4ygng NRVg4ygnchết th4QtPuwtSì c4QtPuwtSũng b4QtPuwtSị NRVg4ygnthương. C4QtPuwtShờ hắcNRVg4ygn 4QtPuwtSy 4QtPuwtSnhân v4QtPuwtSừa rútNRVg4ygn NRVg4ygnlui, hắnsVTp l4QtPuwtSập tức bsVTpuông TiêuNRVg4ygn TiNRVg4ygnêu rNRVg4ygna, phsVTpân rõNRVg4ygn gi4QtPuwtSới tuyến.

Tiêu Tiê4QtPuwtSu trầ4QtPuwtSm sVTptư sNRVg4ygnuy 4QtPuwtSđoán, h4QtPuwtSắc 4QtPuwtSy 4QtPuwtSnhân nNRVg4ygnày 4QtPuwtSđại NRVg4ygnkhái lsVTpà 4QtPuwtSdo chủ4QtPuwtS nhân4QtPuwtS NRVg4ygncủa khốsVTpi thân thểNRVg4ygn n4QtPuwtSày NRVg4ygnrước lấNRVg4ygny đâyNRVg4ygn. CsVTpòn PhsVTpẩm NgNRVg4ygnuyệt, hẳnNRVg4ygn NRVg4ygnlà v4QtPuwtSẫn đansVTpg cNRVg4ygnhìm NRVg4ygnđắm NRVg4ygntrong sVTptrò chơi theNRVg4ygno dõi4QtPuwtS gìNRVg4ygn đóNRVg4ygn, xásVTpc đị4QtPuwtSnh HìnNRVg4ygnh ThấtNRVg4ygn sVTpcó p4QtPuwtShải 4QtPuwtSđệ đ4QtPuwtSệ củaNRVg4ygn hắnsVTp hasVTpy không.

“Không muốsVTpn cNRVg4ygnhết, tốt4QtPuwtS nhấtNRVg4ygn quNRVg4ygnay vsVTpề Hìn4QtPuwtSh phủ.NRVg4ygn” PhẩNRVg4ygnm NgsVTpuyệt nói4QtPuwtS xon4QtPuwtSg xoay nNRVg4ygngười muố4QtPuwtSn đi.

Tiêu TNRVg4ygniêu thấysVTp 4QtPuwtSthế lậ4QtPuwtSp 4QtPuwtStức đuổsVTpi thesVTpo giữNRVg4ygn chặt4QtPuwtS NRVg4ygntay hắn,4QtPuwtS “NRVg4ygn ĐừngNRVg4ygn đi4QtPuwtS 4QtPuwtSvội, maNRVg4ygnng ta theo.”

Đùa hả,4QtPuwtS nsVTpàng chsVTpính làNRVg4ygn NRVg4ygnkhông musVTpốn số4QtPuwtSng t4QtPuwtSrong HNRVg4ygnình phủ4QtPuwtS nữaNRVg4ygn nên4QtPuwtS mớiNRVg4ygn chsVTpạy rsVTpa ngNRVg4ygnoài. Trở NRVg4ygnvề? NRVg4ygnNhư v4QtPuwtSậy sa4QtPuwtSo được!

Phẩm Nguy4QtPuwtSệt 4QtPuwtSbởi NRVg4ygnvì cNRVg4ygnử động4QtPuwtS củaNRVg4ygn nàNRVg4ygnng mà4QtPuwtS 4QtPuwtSchấn sVTpđộng, vội4QtPuwtS sVTpvàng bỏNRVg4ygn 4QtPuwtStay r4QtPuwtSa, lông 4QtPuwtS mày nNRVg4ygnhăn NRVg4ygnlại. NRVg4ygn“Xin tsVTpự trọng.”

Vâng vân4QtPuwtSg, T4QtPuwtSiêu Tiê4QtPuwtSu gậNRVg4ygnt đNRVg4ygnầu, “Hu4QtPuwtSynh cũngNRVg4ygn sVTpkhông nênNRVg4ygn bỏNRVg4ygn lạNRVg4ygni tsVTpa a.”

Những lờiNRVg4ygn nà4QtPuwtSy sVTplại khiếnsVTp ch4QtPuwtSo mặtNRVg4ygn hắNRVg4ygnn sVTpcàng NRVg4ygnnhăn nhósVTp hsVTpơn nữa,4QtPuwtS “XsVTpin –sVTp 4QtPuwtSTự – Trọng!”

Lại là4QtPuwtS tựNRVg4ygn tsVTprọng, h4QtPuwtSắn khô4QtPuwtSng cNRVg4ygnòn từsVTp khácsVTp hả?4QtPuwtS! “NRVg4ygnTa NRVg4ygnnói rồsVTpi, tsVTpa khNRVg4ygnông thểNRVg4ygn trở vềNRVg4ygn được.”

Không thể?NRVg4ygn ChínhsVTp mì4QtPuwtSnh mới4QtPuwtS 4QtPuwtSvừa đếnsVTp NRVg4ygnnơi đâNRVg4ygny còsVTpn khôngsVTp qu4QtPuwtSá qNRVg4ygnuen sVTpthuộc, sVTpnữ tử nsVTpày 4QtPuwtSlại khô4QtPuwtSng biết4QtPuwtS sVTpcó q4QtPuwtSuan 4QtPuwtShệ gì4QtPuwtS vớiNRVg4ygn HìnNRVg4ygnh phNRVg4ygnủ, sVTp“Cùng tNRVg4ygna khsVTpông qNRVg4ygnuan hệ.”

“Có qu4QtPuwtSan hệ,sVTp đ4QtPuwtSương nhiên4QtPuwtS csVTpó sVTpquan h4QtPuwtSệ. T4QtPuwtSa vNRVg4ygnừa bịsVTp Hình4QtPuwtS ph4QtPuwtSủ NRVg4ygnđuổi việNRVg4ygnc, m4QtPuwtSà hu4QtPuwtSynh mới sVTprồi lại4QtPuwtS sVTpcứu NRVg4ygnta mộtNRVg4ygn mạsVTpng. T4QtPuwtSa sVTpđây tusVTpy rằnNRVg4ygng 4QtPuwtSkhông đọc4QtPuwtS q4QtPuwtSua sácsVTph vsVTpở, nhưng4QtPuwtS cũng biếtsVTp tsVTpri â4QtPuwtSn đồ4QtPuwtS básVTpo. 4QtPuwtSCho nên,NRVg4ygn ânNRVg4ygn cNRVg4ygnông, h4QtPuwtSuynh hãsVTpy c4QtPuwtSho t4QtPuwtSa 4QtPuwtScơ sVTphội đượsVTpc phụ4QtPuwtSc vụ4QtPuwtS NRVg4ygnbên cạnh huNRVg4ygnynh, NRVg4ygnhảo hảo4QtPuwtS NRVg4ygnbáo đáp4QtPuwtS sVTphuynh đi.sVTp” MặcsVTp sVTpkệ, 4QtPuwtScó thể4QtPuwtS điNRVg4ygn tNRVg4ygnheo t4QtPuwtShì phảNRVg4ygni cốsVTp gắng đếnsVTp cùng.

“Bọn họNRVg4ygn vìNRVg4ygn NRVg4ygnsao phải4QtPuwtS gNRVg4ygniết sVTpngươi?” M4QtPuwtSột tỳNRVg4ygn NRVg4ygnnữ bình4QtPuwtS thường4QtPuwtS tạ4QtPuwtSi 4QtPuwtSsao lạsVTpi NRVg4ygnkéo đến nhisVTpều ca4QtPuwtSo t4QtPuwtShủ nh4QtPuwtSư vsVTpậy, th4QtPuwtSân phậnsVTp củ4QtPuwtSa nàNRVg4ygnng nhất4QtPuwtS địnhNRVg4ygn kh4QtPuwtSông đơnsVTp giản.

“Ta 4QtPuwtSlàm s4QtPuwtSao biế4QtPuwtSt. CònNRVg4ygn kh4QtPuwtSông hi4QtPuwtSểu sVTpra sasVTpo NRVg4ygncả thìNRVg4ygn bọnNRVg4ygn NRVg4ygnchúng đãNRVg4ygn 4QtPuwtStới rồi,sVTp tsVTpa hồn nhiênNRVg4ygn tNRVg4ygnhiện lươ4QtPuwtSng ngâysVTp t4QtPuwtShơ, dángsVTp sVTpvẻ khôn4QtPuwtSg giốsVTpng ngườiNRVg4ygn sVTpkết sVTpthù kế4QtPuwtSt 4QtPuwtSoán bạisVTp hsVTpoại, tám p4QtPuwtShần sVTplà nhsVTpận lầmsVTp ngưsVTpời.” TựNRVg4ygn thổiNRVg4ygn phồ4QtPuwtSng 4QtPuwtSbản th4QtPuwtSân mộtNRVg4ygn NRVg4ygnphen, đe4QtPuwtSm vấNRVg4ygnn đềNRVg4ygn thổi4QtPuwtS sạch, hắnNRVg4ygn NRVg4ygnchắc ssVTpẽ kNRVg4ygnhông qusVTpan tâmNRVg4ygn cNRVg4ygnhuyện củ4QtPuwtSa nàn4QtPuwtSg đâu.

Nghĩ ngNRVg4ygnhĩ, PhẩNRVg4ygnm NRVg4ygnNguyệt lạiNRVg4ygn nhìnsVTp n4QtPuwtSàng 4QtPuwtSchằm chằm4QtPuwtS nử4QtPuwtSa NRVg4ygnngày, tạmsVTp thNRVg4ygnời NRVg4ygnmặc kNRVg4ygnệ nàng làsVTp a4QtPuwtSi, đã4QtPuwtS làNRVg4ygn ngườiNRVg4ygn NRVg4ygncủa HNRVg4ygnình phủ,NRVg4ygn đốNRVg4ygni vớsVTpi sựNRVg4ygn tì4QtPuwtSnh sVTpbên tron4QtPuwtSg chắ4QtPuwtSc cũngNRVg4ygn biết ítNRVg4ygn nhiềuNRVg4ygn, cũnNRVg4ygng đỡNRVg4ygn m4QtPuwtSất NRVg4ygncông hắsVTpn sVTpphải tựNRVg4ygn tìm4QtPuwtS NRVg4ygnhiểu, “Đ4QtPuwtSi thôi.”

Sao tNRVg4ygnự nhisVTpên lạNRVg4ygni dNRVg4ygnễ nóisVTp chuyệnsVTp vậysVTp? sVTpLúc trước4QtPuwtS b4QtPuwtSởi NRVg4ygnvì sVTpTụ BảosVTp sVTplà đNRVg4ygnệ đsVTpệ của hắn,sVTp lần4QtPuwtS n4QtPuwtSày lại4QtPuwtS NRVg4ygnlà bởiNRVg4ygn 4QtPuwtSvì ssVTpao? TiNRVg4ygnêu TsVTpiêu NRVg4ygnkỳ qusVTpái ngNRVg4ygnắm ngắmsVTp 4QtPuwtShắn, chắsVTpc 4QtPuwtSchắn lNRVg4ygnà hắn sVTpcó mục4QtPuwtS đNRVg4ygních gì4QtPuwtS đây.

Nhưng Tiê4QtPuwtSu T4QtPuwtSiêu khônNRVg4ygng biếtsVTp rằng,NRVg4ygn bởi4QtPuwtS NRVg4ygnvì 4QtPuwtSchuyện nàngNRVg4ygn sVTpchạy trốn4QtPuwtS 4QtPuwtSmà giờsVTp phú4QtPuwtSt này Hì4QtPuwtSnh phNRVg4ygnủ đsVTpang gsVTpà NRVg4ygnbay ch4QtPuwtSó chạy.NRVg4ygn Hì4QtPuwtSnh NRVg4ygnThất sVTplật 4QtPuwtStung toàsVTpn b4QtPuwtSộ NRVg4ygnHình phủNRVg4ygn mNRVg4ygnà vẫn k4QtPuwtShông thấysVTp bóngNRVg4ygn dán4QtPuwtSg củaNRVg4ygn nàsVTpng, trênsVTp sVTpmặt đã4QtPuwtS xuấtsVTp hiNRVg4ygnện tuyệtsVTp vọnsVTpg, đNRVg4ygniều hsVTpắn lo lắngsVTp đãsVTp xảsVTpy r4QtPuwtSa. Tứ4QtPuwtS điệNRVg4ygnn hNRVg4ygnạ vNRVg4ygnì đsVTpảm bả4QtPuwtSo qu4QtPuwtSá khNRVg4ygnứ của4QtPuwtS h4QtPuwtSắn khNRVg4ygnông bịNRVg4ygn ngsVTpười ksVTphác biết đưNRVg4ygnợc, rốtNRVg4ygn cụcNRVg4ygn đối4QtPuwtS với4QtPuwtS nàn4QtPuwtSg 4QtPuwtSxuất thủ.

Cho nsVTpên, sVTpN n4QtPuwtSgày sauNRVg4ygn, 4QtPuwtSbởi sVTpvì chạyNRVg4ygn trố4QtPuwtSn 4QtPuwtSthành cônsVTpg vốsVTpn nNRVg4ygnên vu4QtPuwtSi vNRVg4ygnui vsVTpẻ vẻNRVg4ygn thì ngườ4QtPuwtSi n4QtPuwtSào 4QtPuwtSđó lại4QtPuwtS vsVTpẻ 4QtPuwtSmặt bsVTpuồn bNRVg4ygnực, bắtsVTp đầNRVg4ygnu hốisVTp NRVg4ygnhận sVTpquyết đNRVg4ygnịnh củ4QtPuwtSa 4QtPuwtSchính mìNRVg4ygnnh. Chắc hNRVg4ygnẳn lúsVTpc nàsVTpy HìnhsVTp 4QtPuwtSThất đan4QtPuwtSg lNRVg4ygno l4QtPuwtSắng sVTpcho nàng,4QtPuwtS d4QtPuwtSù saNRVg4ygno nàNRVg4ygnng cũnsVTpg lsVTpà sVTplão bà sVTp của ngườisVTp taNRVg4ygn, đươngsVTp nhiê4QtPuwtSn NRVg4ygnkhông thể4QtPuwtS kho4QtPuwtSái NRVg4ygnhoạt nNRVg4ygnhư trước.

Không biế4QtPuwtSt 4QtPuwtSmình lúsVTpc ấy4QtPuwtS tạisVTp 4QtPuwtSsao lạisVTp cảmNRVg4ygn thNRVg4ygnấy 4QtPuwtSđi the4QtPuwtSo PhẩsVTpm Ngu4QtPuwtSyệt NRVg4ygnlà chuyện NRVg4ygntốt chứ.4QtPuwtS NgườisVTp nNRVg4ygnày tr4QtPuwtSừ bỏ4QtPuwtS đNRVg4ygnứng ởsVTp kh4QtPuwtSách đsVTpiếm thì4QtPuwtS làsVTp đNRVg4ygni dsVTpo thsVTpám H4QtPuwtSình ph4QtPuwtSủ, 4QtPuwtScó mỗi haiNRVg4ygn địNRVg4ygna điểmsVTp ấysVTp b4QtPuwtSay qusVTpa b4QtPuwtSay lại,NRVg4ygn cNRVg4ygnhán nsVTpản 4QtPuwtStới cựcNRVg4ygn điểm.

Nhàm sVTpchán nhấNRVg4ygnt chínhsVTp làsVTp, c4QtPuwtSòn p4QtPuwtShải 4QtPuwtSkể NRVg4ygnlại sVTpcho hắnNRVg4ygn nghNRVg4ygne 4QtPuwtSthời giaNRVg4ygnn làm4QtPuwtS việNRVg4ygnc và ngsVTphỉ ng4QtPuwtSơi cNRVg4ygnủa 4QtPuwtSHình TNRVg4ygnhất, NRVg4ygnthói qu4QtPuwtSen sisVTpnh hoạtsVTp siNRVg4ygnnh hoNRVg4ygnạt thườngNRVg4ygn ngàsVTpy củasVTp hắnNRVg4ygn raNRVg4ygn sao. TsVTphân ảnNRVg4ygnh NRVg4ygntên gi4QtPuwtSan sVTpnhân nàyNRVg4ygn liên4QtPuwtS tsVTpục sVTplắc NRVg4ygnlư trsVTpong đầu4QtPuwtS nàngsVTp, muốnNRVg4ygn qNRVg4ygnuên trong chốcNRVg4ygn NRVg4ygnlát 4QtPuwtScũng NRVg4ygnkhông được.

Có điều4QtPuwtS NRVg4ygnan ủi4QtPuwtS dusVTpy sVTpnhất chín4QtPuwtSh 4QtPuwtSlà h4QtPuwtSắc sVTpy nhânNRVg4ygn lạ4QtPuwtSi tớiNRVg4ygn hsVTpai lầnNRVg4ygn sVTpnữa, sVTpđòi giết đòiNRVg4ygn NRVg4ygnchém vôsVTp csVTpùng ná4QtPuwtSo sVTpnhiệt, kh4QtPuwtSiến kiếpsVTp ssVTpống sVTptỳ nữsVTp 4QtPuwtSbuồn tẻsVTp củasVTp nàngsVTp csVTpoi nNRVg4ygnhư có4QtPuwtS thêm niNRVg4ygnềm vui.

Hai 4QtPuwtSngày này4QtPuwtS, ánh4QtPuwtS mắsVTpt PhẩmsVTp NgusVTpyệt nh4QtPuwtSìn nàsVTpng c4QtPuwtSó điểm4QtPuwtS khôngNRVg4ygn gNRVg4ygniống tsVTprước. Chắc hắnNRVg4ygn NRVg4ygncũng 4QtPuwtSbiết nàsVTpng lNRVg4ygnà sVTplão sVTpbà củasVTp Hìn4QtPuwtSh Thất4QtPuwtS NRVg4ygnrồi, nhsVTpưng kì4QtPuwtS sVTpquái lNRVg4ygnà mộtNRVg4ygn ngườiNRVg4ygn sVTpđứng đắn nhưNRVg4ygn hắn4QtPuwtS sVTptại 4QtPuwtSsao lạisVTp khôngNRVg4ygn sVTpđem nà4QtPuwtSng đsVTpuổi vềsVTp sVTpHình phủ,sVTp dNRVg4ygnù 4QtPuwtSnói 4QtPuwtSthế sVTpnào nàng cũn4QtPuwtSg sVTplà e4QtPuwtSm sVTpdâu củasVTp sVTphắn nha.

“Này, giNRVg4ygna, sVTphuynh đừnsVTpg nhìnsVTp tNRVg4ygna n4QtPuwtShư NRVg4ygnvậy, 4QtPuwtSta sợNRVg4ygn a.”

Phẩm NguyệtsVTp dờsVTpi ánNRVg4ygnh NRVg4ygnmắt, sVTpquay về4QtPuwtS phíaNRVg4ygn bànsVTp cơm.

Tiêu TNRVg4ygniêu sờ4QtPuwtS NRVg4ygnsờ haNRVg4ygni msVTpá, tsVTprên mặt4QtPuwtS sVTpmình hẳnsVTp lNRVg4ygnà kNRVg4ygnhông NRVg4ygncó cásVTpi gìNRVg4ygn NRVg4ygnkì 4QtPuwtSlạ sVTpđi. Cái4QtPuwtS tên 4QtPuwtSPhẩm NguyệtNRVg4ygn này4QtPuwtS cNRVg4ygnàng nNRVg4ygngày c4QtPuwtSàng sVTpquái. NàNRVg4ygnng cầNRVg4ygnm lấysVTp mNRVg4ygnột cNRVg4ygnái đNRVg4ygnùi gàNRVg4ygn, khôn4QtPuwtSg thèm đểNRVg4ygn NRVg4ygný sVTphình tượnNRVg4ygng msVTpà cắnsVTp loạnsVTp lNRVg4ygnên lsVTpại 4QtPuwtSđưa tớiNRVg4ygn cái4QtPuwtS nhì4QtPuwtSn khNRVg4ygnó hiể4QtPuwtSu củ4QtPuwtSa hắn, tNRVg4ygnhiệt là,NRVg4ygn lNRVg4ygnàm hạisVTp sVTpnàng chẳn4QtPuwtSg cả4QtPuwtSm thsVTpấy NRVg4ygnngon sVTpmiệng nữa.

“Gia, huynsVTph sVTpăn sVTpđi, sVTpđừng cóNRVg4ygn NRVg4ygnnhìn sVTpta mãiNRVg4ygn thếsVTp.” LàNRVg4ygnm nà4QtPuwtSng muố4QtPuwtSn b4QtPuwtSỏ 4QtPuwtScủa m4QtPuwtSà chạNRVg4ygny lấy người.

“Tiểu ĐNRVg4ygniệp!” B4QtPuwtSỗng n4QtPuwtShiên 4QtPuwtSmột đại4QtPuwtS thsVTpanh NRVg4ygnâm vNRVg4ygnang lên.

Tiêu T4QtPuwtSiêu nhansVTph cNRVg4ygnhóng quaNRVg4ygny đầusVTp lại4QtPuwtS 4QtPuwtSthì nhì4QtPuwtSn thsVTpấy mộNRVg4ygnt NRVg4ygnnam nhâsVTpn t4QtPuwtSo lớnsVTp trông gi4QtPuwtSống sVTpnhư m4QtPuwtSột cNRVg4ygnon gấuNRVg4ygn đangNRVg4ygn bưsVTpớc nhNRVg4ygnanh đi4QtPuwtS đến4QtPuwtS sVTptrước mặt4QtPuwtS nàNRVg4ygnng, 4QtPuwtSnhân tiệnsVTp ômNRVg4ygn csVTphặt lấy nNRVg4ygnàng sVTpgào lên,sVTp “RốsVTpt csVTpuộc tsVTpa đNRVg4ygnã tìmsVTp được4QtPuwtS nàngNRVg4ygn, 4QtPuwtSvi NRVg4ygnphu rsVTpất n4QtPuwtShớ nNRVg4ygnàng a.”

Vi sVTpphu? Cái4QtPuwtS gìsVTp 4QtPuwtSvi phu4QtPuwtS! NRVg4ygn“Vị này,NRVg4ygn sVTpHùng tsVTpiên 4QtPuwtSsinh, 4QtPuwtSta nNRVg4ygnghĩ tNRVg4ygna khsVTpông biếsVTpt ngươiNRVg4ygn, xin đừn4QtPuwtSg làm4QtPuwtS sVTploạn bsVTpám NRVg4ygnvíu q4QtPuwtSuan hệNRVg4ygn 4QtPuwtSa.” T4QtPuwtShật NRVg4ygnlà đáNRVg4ygnng 4QtPuwtSsợ, khôngNRVg4ygn NRVg4ygnngờ NRVg4ygnVũ ĐsVTpiệp này lại4QtPuwtS cósVTp một4QtPuwtS lão4QtPuwtS côn4QtPuwtSg NRVg4ygnnhư vậy,4QtPuwtS k4QtPuwtSia HNRVg4ygnình ThấNRVg4ygnt NRVg4ygnthì sao?.

Hùng tiê4QtPuwtSn sVTpsinh thả4QtPuwtS lỏsVTpng hùng4QtPuwtS chưởng,sVTp sVTptrên mặtsVTp vẻNRVg4ygn 4QtPuwtSxấu sVTphổ, “NRVg4ygnLà tNRVg4ygna kNRVg4ygnhông t4QtPuwtSốt, nàng đsVTpừng t4QtPuwtSức giận,sVTp cù4QtPuwtSng tNRVg4ygna vsVTpề NRVg4ygnnhà được4QtPuwtS kNRVg4ygnhông? TNRVg4ygna sasVTpu sVTpnày s4QtPuwtSẽ khNRVg4ygnông bNRVg4ygnao giờsVTp … 4QtPuwtSphát 4QtPuwtScáu linNRVg4ygnh NRVg4ygntinh nữa,NRVg4ygn 4QtPuwtSta nhất4QtPuwtS đ4QtPuwtSịnh sẽ4QtPuwtS hNRVg4ygnảo hảoNRVg4ygn đNRVg4ygnối đãisVTp vớiNRVg4ygn nàng.”

“Ha sVTpha... NNRVg4ygnày... chún4QtPuwtSg tNRVg4ygna chậmNRVg4ygn rNRVg4ygnãi NRVg4ygnthương lượngsVTp đi4QtPuwtS, ngươiNRVg4ygn 4QtPuwtStrước tiê4QtPuwtSn thả4QtPuwtS ta NRVg4ygnxuống dướiNRVg4ygn sVTpđược 4QtPuwtSkhông, sVTpha ha.sVTp..” Ti4QtPuwtSêu TisVTpêu nhanNRVg4ygnh chNRVg4ygnóng qu4QtPuwtSay đầuNRVg4ygn lsVTpại cầu4QtPuwtS cứu, cứuNRVg4ygn 4QtPuwtSta sVTpa, Phẩ4QtPuwtSm Nguyệt...

Di? NgườiNRVg4ygn đâ4QtPuwtSu? sVTpA …ÔngsVTp NRVg4ygntrời đánsVTph sVTpchết nàNRVg4ygnng đi!4QtPuwtS 4QtPuwtSVì cáisVTp NRVg4ygngì cứNRVg4ygn đếnsVTp t4QtPuwtShời ksVTphắc nguy hiểmNRVg4ygn cần4QtPuwtS hắsVTpn sVTpthì hắNRVg4ygnn lạiNRVg4ygn bi4QtPuwtSến m4QtPuwtSất cNRVg4ygnhứ! Hắ4QtPuwtSn sVTpcó phảsVTpi NRVg4ygnlà na4QtPuwtSm nhâsVTpn kNRVg4ygnhông a! 4QtPuwtSThực qu4QtPuwtSá sVTpđáng, cứNRVg4ygn NRVg4ygnnhư NRVg4ygnvậy đNRVg4ygnem nàngsVTp né4QtPuwtSm chsVTpo NRVg4ygnmột co4QtPuwtSn gấu!NRVg4ygn TNRVg4ygnên PNRVg4ygnhẩm sVTpNguyệt nàysVTp so vớisVTp HìNRVg4ygnnh ThNRVg4ygnất làNRVg4ygn mNRVg4ygnột tên4QtPuwtS sVTpgian nsVTphân hơNRVg4ygnn nhNRVg4ygniều! Nà4QtPuwtSng 4QtPuwtSnhìn lầm4QtPuwtS hắnsVTp rồi!

Tiêu NRVg4ygnTiêu lisVTpều mạsVTpng đạsVTpp ch4QtPuwtSân lusVTpng tunNRVg4ygng, “TasVTp k4QtPuwtShông biếtsVTp ngươ4QtPuwtSi, ngư4QtPuwtSơi tránNRVg4ygnh ra. 4QtPuwtSTa khôngsVTp phảisVTp lNRVg4ygnà VũsVTp Đ4QtPuwtSiệp, tsVTpa họ4QtPuwtS Tiêu.”

“Nàng đừn4QtPuwtSg nóng4QtPuwtS g4QtPuwtSiận, sVTpta sVTpnhận sVTplỗi NRVg4ygnrồi NRVg4ygncòn ch4QtPuwtSưa đưNRVg4ygnợc sVTpsao, thsVTpa th4QtPuwtSứ 4QtPuwtScho vsVTpi phu l4QtPuwtSần NRVg4ygnnày đi.NRVg4ygn” LờisVTp nsVTpói củaNRVg4ygn hắsVTpn thựcsVTp cNRVg4ygnảm động.

“Không khôngNRVg4ygn, tsVTpa tsVTphật sựsVTp khôn4QtPuwtSg NRVg4ygnbiết sVTpngươi!” Thấy4QtPuwtS 4QtPuwtScó khôsVTpng sVTpít ngườisVTp 4QtPuwtSvây xem, Tiê4QtPuwtSu Tiêu4QtPuwtS lậpsVTp tứcNRVg4ygn tì4QtPuwtSm xNRVg4ygnin giúp4QtPuwtS đỡ,sVTp “CứusVTp mạnNRVg4ygng sVTpa, hắnNRVg4ygn cốsVTp chNRVg4ygnấp bắtNRVg4ygn nạtsVTp coNRVg4ygnn gái đàng4QtPuwtS hoàng!”

Vốn đsVTpang hứngsVTp th4QtPuwtSú quNRVg4ygnan sNRVg4ygnát h4QtPuwtSai ng4QtPuwtSười, ng4QtPuwtShe nàngNRVg4ygn vừasVTp n4QtPuwtSói, 4QtPuwtSmoi ngườisVTp lậpNRVg4ygn tức sVTp hành độngsVTp nhấNRVg4ygnt trNRVg4ygní qu4QtPuwtSay đầusVTp đi4QtPuwtS, sVTpbọn hsVTpắn NRVg4ygnkhông sVTpthấy đNRVg4ygnược, cáiNRVg4ygn gìNRVg4ygn csVTpũng khôngsVTp thấy được.NRVg4ygn D4QtPuwtSùng sVTpcơm ăsVTpn cNRVg4ygnơm, gọisVTp mónsVTp ăn4QtPuwtS gọsVTpi móNRVg4ygnn ăn.sVTp sVTpVừa sVTprồi cNRVg4ygnó pháNRVg4ygnt 4QtPuwtSsinh cáiNRVg4ygn g4QtPuwtSì sao…?

A, kh4QtPuwtSông phảiNRVg4ygn đâu.NRVg4ygn NhữNRVg4ygnng ngNRVg4ygnười nàysVTp NRVg4ygnsao lạ4QtPuwtSi NRVg4ygnnhư vậy4QtPuwtS chứ4QtPuwtS. Ti4QtPuwtSêu TiNRVg4ygnêu ngốc rụNRVg4ygnng, bị4QtPuwtS HùNRVg4ygnng tNRVg4ygniên sin4QtPuwtSh xuấtNRVg4ygn r4QtPuwtSa khíNRVg4ygn 4QtPuwtSlực khiênNRVg4ygng sVTplên sVTpvai sVTpgiống sVTpnhư NRVg4ygntúi gNRVg4ygnạo 4QtPuwtSrồi ném vàNRVg4ygno tr4QtPuwtSong xNRVg4ygne ngựa.

Dọc tsVTpheo sVTpđường sVTpđi, Hù4QtPuwtSng tiên4QtPuwtS sin4QtPuwtSh d4QtPuwtSùng hếtNRVg4ygn khả4QtPuwtS sVTpnăng nóNRVg4ygni tốsVTpt lấ4QtPuwtSy l4QtPuwtSòng nàng4QtPuwtS, chính làNRVg4ygn sVTphình tượn4QtPuwtSg củ4QtPuwtSa mộNRVg4ygnt t4QtPuwtSên nsVTpam tNRVg4ygnử 4QtPuwtSsi tì4QtPuwtSnh. 4QtPuwtSNgay cảNRVg4ygn nàn4QtPuwtSg ngh4QtPuwtSe đư4QtPuwtSợc c4QtPuwtSũng bịNRVg4ygn cảm độngNRVg4ygn liê4QtPuwtSn tụ4QtPuwtSc. NguyêsVTpn l4QtPuwtSai HùnsVTpg tiêsVTpn 4QtPuwtSsinh là4QtPuwtS NRVg4ygnmột nasVTpm nhâNRVg4ygnn tốt4QtPuwtS nh4QtPuwtSư NRVg4ygnvậy. VũsVTp Điệp nàyNRVg4ygn 4QtPuwtScó chồnsVTpg 4QtPuwtStốt sVTpđến thế,sVTp nh4QtPuwtSư thếNRVg4ygn n4QtPuwtSào 4QtPuwtSlại sVTpcòn hồnsVTpg hạnh4QtPuwtS x4QtPuwtSuất tườngsVTp, chạyNRVg4ygn tớ4QtPuwtSi làm tiểsVTpu thiếpsVTp sVTpcủa Hì4QtPuwtSnh Thất4QtPuwtS NRVg4ygnchứ! ThậNRVg4ygnt sựNRVg4ygn lsVTpà tsVTpham laNRVg4ygnm sVTpquá mà.

“Tiểu ĐisVTpệp nàn4QtPuwtSg 4QtPuwtSxem, msVTpỗi ngày4QtPuwtS tsVTpa đ4QtPuwtSều chsVTpo ngsVTpười lsVTpau cNRVg4ygnhà bảosVTp 4QtPuwtSbối củasVTp nàng, sVTp thực sạchsVTp sẽNRVg4ygn sVTpđi, cùNRVg4ygnng vớ4QtPuwtSi lúc4QtPuwtS 4QtPuwtSnàng tr4QtPuwtSước sVTpkhi sVTpđi khôNRVg4ygnng 4QtPuwtShề 4QtPuwtSkhác nsVTphau đâu.”sVTp Hùng sVTp tiên sisVTpnh sVTpcầm chặNRVg4ygnt lấ4QtPuwtSy taNRVg4ygny n4QtPuwtSàng, sắNRVg4ygnc NRVg4ygnmặt 4QtPuwtSvui msVTpừng hỏ4QtPuwtSi NRVg4ygnhan, “HiNRVg4ygnện tNRVg4ygnại nsVTpàng đ4QtPuwtSã trở lại4QtPuwtS, 4QtPuwtScó caNRVg4ygno hứNRVg4ygnng NRVg4ygnnhìn qNRVg4ygnua mNRVg4ygnột NRVg4ygnchút không?”

Không thể4QtPuwtS nào…!!!!

Cả c4QtPuwtSăn phòNRVg4ygnng này..4QtPuwtS. đềusVTp l4QtPuwtSà HìnNRVg4ygnh Thất?!

Tuy r4QtPuwtSằng xeNRVg4ygnm rNRVg4ygna mặt4QtPuwtS vẫnsVTp còNRVg4ygnn rấsVTpt NRVg4ygnnon nsVTpớt, nhưnNRVg4ygng NRVg4ygnthật sVTplà hắ4QtPuwtSn! NhìsVTpn nNRVg4ygnhìn lạc NRVg4ygn khoản dưới4QtPuwtS mỗi4QtPuwtS bứsVTpc vNRVg4ygnẽ. TrờisVTp ạ!4QtPuwtS NhiềusVTp bức4QtPuwtS họaNRVg4ygn nhsVTpư sVTpvậy, lạNRVg4ygni đều4QtPuwtS 4QtPuwtSlà dNRVg4ygno Vũ4QtPuwtS ĐiệpsVTp kia4QtPuwtS tự vẽNRVg4ygn! ChNRVg4ygnỉ sNRVg4ygnợ Vũ4QtPuwtS ĐiNRVg4ygnệp 4QtPuwtSnày sVTpđã yêu4QtPuwtS tNRVg4ygnha thiếNRVg4ygnt tênsVTp giNRVg4ygnan nh4QtPuwtSân k4QtPuwtSia rồi.4QtPuwtS “Này...”

“Ta bNRVg4ygniết nànsVTpg 4QtPuwtSlại nsVTpghĩ tNRVg4ygnới trNRVg4ygnước kia,”NRVg4ygn HùsVTpng tiên4QtPuwtS sNRVg4ygninh sờ4QtPuwtS sờ4QtPuwtS tó4QtPuwtSc củ4QtPuwtSa nànNRVg4ygng, nói, “NRVg4ygnNhưng sVTpđừng ti4QtPuwtSếp sVTptục thươngNRVg4ygn t4QtPuwtSâm, muội4QtPuwtS muộiNRVg4ygn NRVg4ygnnàng nếuNRVg4ygn 4QtPuwtSbiết nàNRVg4ygnng 4QtPuwtSlo lắngsVTp nhưsVTp vậy, cNRVg4ygnhắc chắ4QtPuwtSn ssVTpẽ r4QtPuwtSất hạn4QtPuwtSh phúc.”

Ách, cásVTpi NRVg4ygngì sVTpmuội 4QtPuwtSmuội? KhsVTpóe miệnNRVg4ygng Tiêu4QtPuwtS 4QtPuwtSTiêu sVTpco NRVg4ygnrúm. Nhì4QtPuwtSn 4QtPuwtSnhìn Hùng 4QtPuwtStiên ssVTpinh, hắnsVTp không4QtPuwtS phải4QtPuwtS là4QtPuwtS đem4QtPuwtS HNRVg4ygnình ThấtsVTp trởNRVg4ygn thành4QtPuwtS muội4QtPuwtS muộisVTp VũsVTp ĐsVTpiệp sVTpchứ. Nàng 4QtPuwtSlặng lẽsVTp NRVg4ygnchảy sVTpra hsVTpai giọtNRVg4ygn mồ4QtPuwtS hôi.

Xin hắn…sVTp TusVTpy rsVTpằng 4QtPuwtSbộ 4QtPuwtSdạng sVTpcủa Hình ThấNRVg4ygnt ssVTpo sVTpvới nữsVTp nhâ4QtPuwtSn csVTpòn sVTpxinh đẹpsVTp hơNRVg4ygnn, NRVg4ygnnhưng h4QtPuwtSắn lNRVg4ygnà naNRVg4ygnm nhân4QtPuwtS chsVTpân 4QtPuwtSchính sVTpa –NRVg4ygn Là tìnsVTph địNRVg4ygnch NRVg4ygncủa n4QtPuwtSgươi đósVTp! sVTpTiêu Ti4QtPuwtSêu bắsVTpt đsVTpầu c4QtPuwtSó đi4QtPuwtSểm đsVTpồng NRVg4ygntình NRVg4ygnvới 4QtPuwtScon 4QtPuwtSgấu sNRVg4ygni tình 4QtPuwtS này, NRVg4ygnnàng NRVg4ygnvỗ v4QtPuwtSỗ bờsVTp sVTpvai củaNRVg4ygn hắn,4QtPuwtS “Khô4QtPuwtSng csVTpó, ngươiNRVg4ygn sVTpyên tâm,NRVg4ygn tsVTpa khsVTpông sVTpcó thương tâm.”

Hùng tiên4QtPuwtS ssVTpinh lạisVTp NRVg4ygnlà vẻ4QtPuwtS mNRVg4ygnặt kích độ4QtPuwtSng, “Nàn4QtPuwtSg ksVTphông cần4QtPuwtS g4QtPuwtSiả vờ,4QtPuwtS nàsVTpng sVTpcảm thấyNRVg4ygn đasVTpu lòn4QtPuwtSg thìNRVg4ygn tsVTpa cũngsVTp 4QtPuwtScảm tNRVg4ygnhấy đau sVTp lòng, tNRVg4ygna lNRVg4ygno lắnsVTpg cNRVg4ygnho nàng4QtPuwtS lsVTpà tNRVg4ygna ngNRVg4ygnuyện ý4QtPuwtS.” Thậ4QtPuwtSt tốNRVg4ygnt quá,NRVg4ygn TisVTpểu ĐiệpsVTp đã4QtPuwtS ng4QtPuwtShĩ tới cảm4QtPuwtS thụ4QtPuwtS củaNRVg4ygn hắnsVTp rồNRVg4ygni sao.

“Khụ!” VịNRVg4ygn Hùng4QtPuwtS tiên4QtPuwtS NRVg4ygnsinh NRVg4ygnnày đ4QtPuwtSang kích NRVg4ygnđộng sVTpcái NRVg4ygngì NRVg4ygnthế, “NgươisVTp đểNRVg4ygn chNRVg4ygno sVTpta ngNRVg4ygnhỉ n4QtPuwtSgơi một4QtPuwtS lsVTpát, 4QtPuwtSta mNRVg4ygnới vừaNRVg4ygn đến4QtPuwtS nơi này,sVTp mệt4QtPuwtS chsVTpết đ4QtPuwtSi được.”

“Hảo hảNRVg4ygno hảo,”NRVg4ygn Hùng4QtPuwtS tiNRVg4ygnên sisVTpnh đáp NRVg4ygnlời mansVTpg nNRVg4ygnàng vàoNRVg4ygn sVTpphòng ngủ,sVTp vusVTpi vẻsVTp rạo4QtPuwtS rựcNRVg4ygn t4QtPuwtSìm ngườiNRVg4ygn đisVTp chu4QtPuwtSẩn 4QtPuwtSbị bữaNRVg4ygn tối,sVTp Tiểu4QtPuwtS Điệp đ4QtPuwtSã trởNRVg4ygn NRVg4ygnlại, 4QtPuwtStrong lòsVTpng hắn4QtPuwtS thậtNRVg4ygn sựNRVg4ygn làNRVg4ygn caNRVg4ygno hứNRVg4ygnng a!

Nếm quNRVg4ygna cơsVTpm cNRVg4ygnhiều, TiêNRVg4ygnu Ti4QtPuwtSêu bắt đầu4QtPuwtS sVTplo lắng,NRVg4ygn vị4QtPuwtS HsVTpùng ti4QtPuwtSên NRVg4ygnsinh nàysVTp khôngsVTp phNRVg4ygnải 4QtPuwtSlà dạngsVTp giống4QtPuwtS sVTpHình ThấNRVg4ygnt chứ,NRVg4ygn vừa bướ4QtPuwtSc vNRVg4ygnào cửa4QtPuwtS đãsVTp yêu4QtPuwtS c4QtPuwtSầu th4QtPuwtSoát NRVg4ygny, nếuNRVg4ygn nhưsVTp vậysVTp thNRVg4ygnì thảm.sVTp LNRVg4ygnàm 4QtPuwtSsao sVTpbây giờ?

Bỗng NRVg4ygncửa csVTpửa phòsVTpng bịNRVg4ygn đá4QtPuwtS vănNRVg4ygng thsVTpô lỗ, HùngsVTp sVTptiên sinsVTph vNRVg4ygnẻ mặNRVg4ygnt đsVTpáng sợ,NRVg4ygn ngón4QtPuwtS t4QtPuwtSay rNRVg4ygnắc rắcsVTp rsVTpung độnNRVg4ygng vào4QtPuwtS phòng4QtPuwtS, cùng banNRVg4ygn 4QtPuwtSngày qsVTpuả thựcsVTp lNRVg4ygnà gsVTpiống n4QtPuwtShư 4QtPuwtShai nsVTpgười. TNRVg4ygniêu T4QtPuwtSiêu kisVTpnh hoảng,4QtPuwtS hsVTpảo d4QtPuwtSọa người! Chẳng4QtPuwtS lẽ..4QtPuwtS. ch4QtPuwtSẳng lẽNRVg4ygn hắnNRVg4ygn là4QtPuwtS 4QtPuwtShai mặt?!

Vị HNRVg4ygnùng tNRVg4ygniên NRVg4ygnsinh bịNRVg4ygn chNRVg4ygno sVTplà hNRVg4ygnai mặt nsVTpày âNRVg4ygnm hiểm4QtPuwtS nhNRVg4ygnìn nNRVg4ygnhìn nàn4QtPuwtSg saNRVg4ygnu sVTpđó khóNRVg4ygne msVTpiệng liệtNRVg4ygn rsVTpa một4QtPuwtS n4QtPuwtSét cườisVTp huNRVg4ygnng ác, “Th4QtPuwtSoát y!”

Đúng NRVg4ygnlà khôNRVg4ygnng cósVTp sVTpý sVTptưởng NRVg4ygngì mớisVTp mẻ... Xe4QtPuwtSm rsVTpa nNRVg4ygnam nhNRVg4ygnân TốnsVTpg TriNRVg4ygnều đều4QtPuwtS 4QtPuwtSchỉ bi4QtPuwtSết nóisVTp hasVTpi chữ4QtPuwtS “thosVTpát sVTpy”. sVTpHay l4QtPuwtSà NRVg4ygnnhóm người muốnNRVg4ygn lênNRVg4ygn giườngNRVg4ygn cNRVg4ygnhỉ 4QtPuwtSthích nó4QtPuwtSi hsVTpai ch4QtPuwtSữ nàyNRVg4ygn sVTpđầu tiêNRVg4ygnn? TiêNRVg4ygnu TsVTpiêu nu4QtPuwtSốt nNRVg4ygnước miếng, cốsVTp NRVg4ygngắng đá4QtPuwtSnh giásVTp Hù4QtPuwtSng tiêsVTpn s4QtPuwtSinh giốngsVTp nsVTphư hNRVg4ygnung thầsVTpn 4QtPuwtSác sNRVg4ygnát tsVTprước mắt, NRVg4ygnthân t4QtPuwtShể bNRVg4ygnắt đầusVTp pNRVg4ygnhát rsVTpun, nà4QtPuwtSng cũnsVTpg kNRVg4ygnhông muốnNRVg4ygn csVTpởi a.

Không sVTpchờ nàn4QtPuwtSg 4QtPuwtSphải phảNRVg4ygnn khán4QtPuwtSg lâu, cửa4QtPuwtS p4QtPuwtShòng lầsVTpn thứsVTp 4QtPuwtShai lạsVTpi b4QtPuwtSị mởNRVg4ygn rộng,4QtPuwtS 4QtPuwtSlại 4QtPuwtSlà sVTpmột H4QtPuwtSùng sVTptiên sisVTpnh NRVg4ygnnữa xuấtNRVg4ygn hiện. T4QtPuwtSiêu NRVg4ygnTiêu NRVg4ygncàng phNRVg4ygnát sVTpngốc hơnsVTp nsVTpữa. NRVg4ygnKhông 4QtPuwtSthể nào4QtPuwtS, nsVTpguyên l4QtPuwtSai là4QtPuwtS 4QtPuwtSsong sinsVTph, căn NRVg4ygn bản kNRVg4ygnhông phải4QtPuwtS là4QtPuwtS cái4QtPuwtS gìsVTp ha4QtPuwtSi mặtsVTp a.

Hùng tiêsVTpn 4QtPuwtSsinh ôn4QtPuwtS NRVg4ygnhòa rấ4QtPuwtSt nhaNRVg4ygnnh cheNRVg4ygn chắn ởsVTp trướcsVTp mNRVg4ygnặt 4QtPuwtSTiêu Tiêu4QtPuwtS, đsVTpối vớisVTp HùngsVTp tiêNRVg4ygnn ssVTpinh hunNRVg4ygng 4QtPuwtSác kêuNRVg4ygn tsVTpo, NRVg4ygn“Đại ca!”

Hùng NRVg4ygnhung á4QtPuwtSc nsVTphìn nhìNRVg4ygnn hắnNRVg4ygn lạ4QtPuwtSi nhìnNRVg4ygn nhìn NRVg4ygnTiêu sVTpTiêu, tronNRVg4ygng mắsVTpt bắtNRVg4ygn sVTpđầu NRVg4ygnxuất hiệ4QtPuwtSn sVTphoang manNRVg4ygng, “Thoát4QtPuwtS y...”

Còn sVTpcởi nữ4QtPuwtSa hả!!!!

“Đại tsVTpẩu NRVg4ygnđã c4QtPuwtShết rồi!4QtPuwtS ĐạisVTp caNRVg4ygn! Huynh tỉnhsVTp lạisVTp đi!”.

Cái gì4QtPuwtS. Đ4QtPuwtSại t4QtPuwtSẩu? ThoásVTpt sVTpy sVTphóa NRVg4ygnra là đạiNRVg4ygn tẩ4QtPuwtSu... ĐNRVg4ygnây 4QtPuwtSlà cái4QtPuwtS sVTpLogic gì?! 4QtPuwtSChậm đã.NRVg4ygn.. Chẳng4QtPuwtS lẽ4QtPuwtS sVTplà nósVTpi, “Thoá4QtPuwtSt Y”NRVg4ygn sVTplà sVTptên ngườiNRVg4ygn? KhôngsVTp 4QtPuwtSthể 4QtPuwtSnào... T4QtPuwtSrên đời nàysVTp NRVg4ygncó ng4QtPuwtSười tsVTpên nNRVg4ygnhư vậsVTpy s4QtPuwtSao, sVTpcòn là4QtPuwtS mộtsVTp NRVg4ygnnữ nhâ4QtPuwtSn?! TiNRVg4ygnêu TNRVg4ygniêu bắtNRVg4ygn đầuNRVg4ygn 4QtPuwtSlau mồNRVg4ygn hôi4QtPuwtS dữ dội.

Hùng ôsVTpn hòsVTpa tiế4QtPuwtSp NRVg4ygntục kêusVTp lasVTp, thẳngsVTp đến4QtPuwtS 4QtPuwtSkhi HùnNRVg4ygng huNRVg4ygnng ácNRVg4ygn bị4QtPuwtS kícsVTph động4QtPuwtS đến ngất4QtPuwtS điNRVg4ygn mớiNRVg4ygn dừn4QtPuwtSg NRVg4ygnlại, HắnsVTp ôsVTpm lấy4QtPuwtS TiêusVTp TsVTpiêu, vsVTpẻ 4QtPuwtSmặt tự4QtPuwtS tr4QtPuwtSách, dùn4QtPuwtSg ngNRVg4ygnữ 4QtPuwtSkhí v4QtPuwtSô cùng cósVTp sVTplỗi n4QtPuwtSói, “TasVTp nghNRVg4ygnĩ bệnhsVTp củ4QtPuwtSa đạsVTpi cNRVg4ygna đãNRVg4ygn tốt4QtPuwtS hơnNRVg4ygn, k4QtPuwtShông nghĩNRVg4ygn tới4QtPuwtS... S4QtPuwtSau này tsVTpa 4QtPuwtSsẽ khônsVTpg bỏNRVg4ygn lsVTpại nsVTpàng mộtsVTp mìsVTpnh n4QtPuwtSữa. sVTpNàng …sVTp ksVTphông cần4QtPuwtS gNRVg4ygniận tasVTp.” Thấ4QtPuwtSy TiêsVTpu TiêNRVg4ygnu gật đầ4QtPuwtSu, sVTplúc này4QtPuwtS HùsVTpng sVTpôn h4QtPuwtSòa NRVg4ygnmới sVTpđi 4QtPuwtSra cửa.

Aiz, thậ4QtPuwtSt ssVTpự làsVTp loạnNRVg4ygn 4QtPuwtSthất NRVg4ygnbát taoNRVg4ygn, tựsVTp NRVg4ygnnhiên xNRVg4ygnuất h4QtPuwtSiện hNRVg4ygnai HùNRVg4ygnng tiênNRVg4ygn si4QtPuwtSnh, còn cósVTp nNRVg4ygnữ nh4QtPuwtSân 4QtPuwtSđã chế4QtPuwtSt têNRVg4ygnn lNRVg4ygnà “Thoát4QtPuwtS Y4QtPuwtS” nữa,NRVg4ygn đúngsVTp là4QtPuwtS m4QtPuwtSột gi4QtPuwtSa đìnhsVTp kNRVg4ygnì quái.

Hùng ôn4QtPuwtS hòa4QtPuwtS v4QtPuwtSừa đsVTpi c4QtPuwtShắc ssVTpẽ khô4QtPuwtSng sVTptrở vsVTpề sớ4QtPuwtSm, Tiê4QtPuwtSu TsVTpiêu ksVTphẩn trsVTpương hềsVTp hề NRVg4ygnđánh một4QtPuwtS giấc,4QtPuwtS thNRVg4ygnực sợsVTp vạ4QtPuwtSn nhấ4QtPuwtSt hắsVTpn sVTpvừa đNRVg4ygni 4QtPuwtSmà đ4QtPuwtSã NRVg4ygnquay l4QtPuwtSại. Đa4QtPuwtSng sVTpnửa m4QtPuwtSê nửNRVg4ygna tỉnh, đNRVg4ygnột nhiên4QtPuwtS NRVg4ygnnàng nsVTpghe đượcsVTp cNRVg4ygnó ngườisVTp nhẹsVTp giọngNRVg4ygn sVTpkhiêu cửa4QtPuwtS sNRVg4ygnổ NRVg4ygnmà vsVTpào. Aiz...ThNRVg4ygnật sự lsVTpà đêm4QtPuwtS dài4QtPuwtS lắm4QtPuwtS mộng4QtPuwtS mà.

Tiêu Tiêu4QtPuwtS hípNRVg4ygn sVTpmắt l4QtPuwtSại, tNRVg4ygnỉnh 4QtPuwtStáo ngắ4QtPuwtSm ngắsVTpm ngườisVTp vừa4QtPuwtS 4QtPuwtSđến, tốisVTp đesVTpn 4QtPuwtSnhư mực, thấysVTp khôsVTpng NRVg4ygnrõ NRVg4ygn- đâNRVg4ygny lạsVTpi NRVg4ygnlà asVTpi nữaNRVg4ygn vậy.

“Giả ngủNRVg4ygn? VNRVg4ygnẫn chưa4QtPuwtS chịusVTp dậNRVg4ygny.” ThNRVg4ygnanh âmNRVg4ygn gNRVg4ygnià NRVg4ygnnua vanNRVg4ygng lên,NRVg4ygn NRVg4ygnlạnh 4QtPuwtSbăng 4QtPuwtSbăng, Tiêu TiêsVTpu bậNRVg4ygnt ngườsVTpi nghNRVg4ygne sVTplời nNRVg4ygngồi dsVTpậy, hắnsVTp 4QtPuwtSkhông ph4QtPuwtSải cũ4QtPuwtSng làNRVg4ygn ngườisVTp tớisVTp sVTpgiết nàng chứ.sVTp GầnNRVg4ygn đ4QtPuwtSây s4QtPuwtSố nànNRVg4ygng sVTpđúng là4QtPuwtS sốNRVg4ygn sVTpcon rệpNRVg4ygn, lúc4QtPuwtS nàosVTp cũsVTpng cNRVg4ygnó hắNRVg4ygnc NRVg4ygny nh4QtPuwtSân đuNRVg4ygnổi giết, bNRVg4ygnất quásVTp đâysVTp làsVTp l4QtPuwtSần đNRVg4ygnầu tiênsVTp tsVTprực tiếp4QtPuwtS nhìNRVg4ygnn thấy.

“Chưa hoàn4QtPuwtS thànhNRVg4ygn nhiệm4QtPuwtS vụ,NRVg4ygn 4QtPuwtSvì NRVg4ygnsao lạsVTpi trNRVg4ygnở về?”

Nhiệm vụ4QtPuwtS 4QtPuwtSgì? NànNRVg4ygng cũnNRVg4ygng khsVTpông phảNRVg4ygni 4QtPuwtSVũ Điệp4QtPuwtS thựsVTpc sựNRVg4ygn, NRVg4ygnai biết4QtPuwtS chứsVTp. Tiêu4QtPuwtS Tiêu cNRVg4ygnúi đầuNRVg4ygn khônsVTpg lê4QtPuwtSn tiNRVg4ygnếng, nóisVTp gNRVg4ygnì NRVg4ygncũng sasVTpi, tốt4QtPuwtS nhất4QtPuwtS lsVTpà khôNRVg4ygnng nói…

“Chủ 4QtPuwtSnhân t4QtPuwtShực msVTpất hứnsVTpg, nế4QtPuwtSu không4QtPuwtS ph4QtPuwtSải tNRVg4ygna thasVTpy ngươisVTp chịNRVg4ygnu trách4QtPuwtS nhiệNRVg4ygnm, ngươ4QtPuwtSi có thsVTpể còNRVg4ygnn sVTpsống trởNRVg4ygn về4QtPuwtS sao!”

Vâng vâ4QtPuwtSng, ngNRVg4ygnươi lsVTpợi hạisVTp, NRVg4ygnngươi vĩsVTp đ4QtPuwtSại, n4QtPuwtShưng sVTpta thậtsVTp 4QtPuwtSsự khônsVTpg biếtsVTp nhiệm NRVg4ygnvụ g4QtPuwtSì, thiệsVTpt lsVTpà, cNRVg4ygnũng khôsVTpng lsVTpộ 4QtPuwtSra tNRVg4ygní ẩsVTpn ýsVTp gì,4QtPuwtS tsVTpa cũNRVg4ygnng gấp4QtPuwtS 4QtPuwtSa. TiêsVTpu TiNRVg4ygnêu không dsVTpám n4QtPuwtShìn hắsVTpn, thẳngsVTp cúsVTpi đầu,4QtPuwtS g4QtPuwtSiữ sVTpim lặng.

Hắc sVTpy NRVg4ygnnhân thấyNRVg4ygn nànNRVg4ygng không4QtPuwtS dáNRVg4ygnm lên4QtPuwtS tiếng,NRVg4ygn 4QtPuwtStiếp tụcNRVg4ygn NRVg4ygnchất vsVTpấn, “Ngư4QtPuwtSơi sVTpkhông phải 4QtPuwtSlà đãsVTp sVTpyêu t4QtPuwtSên k4QtPuwtSia rồNRVg4ygni chứ.”

Này... 4QtPuwtSTên ki4QtPuwtSa tsVTpheo lờiNRVg4ygn NRVg4ygnhắn không4QtPuwtS phải4QtPuwtS làNRVg4ygn csVTphỉ NRVg4ygnHình sVTpThất 4QtPuwtSđi? VũNRVg4ygn ĐNRVg4ygniệp hình sVTpnhư chỉsVTp nóiNRVg4ygn chuyệnNRVg4ygn vớsVTpi mỗiNRVg4ygn sVTptên gi4QtPuwtSan NRVg4ygnnhân nàNRVg4ygny, hsVTpẳn đúngNRVg4ygn l4QtPuwtSà hắnNRVg4ygn đi.

“Không cósVTp, t4QtPuwtSa khônNRVg4ygng cósVTp sVTpyêu NRVg4ygnhắn!” TrsVTpong sVTpthiên hạsVTp tsVTpo NRVg4ygnlớn nNRVg4ygnhường nsVTpày, tênsVTp gian nhânsVTp hNRVg4ygnư hỏng4QtPuwtS chNRVg4ygnán ghéNRVg4ygnt sVTpnhư v4QtPuwtSậy, nànsVTpg sVTpsẽ thísVTpch ưNRVg4ygn? HsVTpa! sVTpĐầu 4QtPuwtSóc nàn4QtPuwtSg cNRVg4ygnũng chưaNRVg4ygn NRVg4ygncó hỏng nhaNRVg4ygn. NRVg4ygnBất 4QtPuwtSquá, hắ4QtPuwtSn 4QtPuwtSlo NRVg4ygnlắng chsVTpo nNRVg4ygnàng sVTpnhư v4QtPuwtSậy... aizz…

“Ta tNRVg4ygnin ngươ4QtPuwtSi khônsVTpg dám.NRVg4ygn NsVTpgày 4QtPuwtSmai tr4QtPuwtSở vềNRVg4ygn HìNRVg4ygnnh phủ,sVTp ngư4QtPuwtSơi phNRVg4ygnải biết,sVTp không hoàn4QtPuwtS thàn4QtPuwtSh nhNRVg4ygniệm vụsVTp th4QtPuwtSì sẽNRVg4ygn phải4QtPuwtS tr4QtPuwtSả g4QtPuwtSiá. N4QtPuwtSghe chưa.”

Trả giásVTp, khsVTpông phả4QtPuwtSi là4QtPuwtS chNRVg4ygnết saoNRVg4ygn, trNRVg4ygnong psVTphim ảnh4QtPuwtS đềuNRVg4ygn NRVg4ygnnhư 4QtPuwtSvậy diễnsVTp. sVTpChính là khôn4QtPuwtSg NRVg4ygnphải NRVg4ygnchỉ msVTpột mìsVTpnh nàng4QtPuwtS khôsVTpng h4QtPuwtSạ tsVTphủ 4QtPuwtSđược, dùsVTp sa4QtPuwtSo nà4QtPuwtSng c4QtPuwtSũng khôn4QtPuwtSg cóNRVg4ygn liên 4QtPuwtSquan sVTpgì tới4QtPuwtS chu4QtPuwtSyện n4QtPuwtSày. sVTpMà chỉsVTp sợ4QtPuwtS ngsVTpay cNRVg4ygnả VũNRVg4ygn Điệp4QtPuwtS k4QtPuwtSia c4QtPuwtSũng kh4QtPuwtSông hạ4QtPuwtS tsVTphủ được đi,4QtPuwtS 4QtPuwtSnàng NRVg4ygnta cNRVg4ygnòn đNRVg4ygnang y4QtPuwtSêu thảsVTpm 4QtPuwtStên gi4QtPuwtSan nhNRVg4ygnân sVTpkia kìaNRVg4ygn. Chắc4QtPuwtS hẳnsVTp 4QtPuwtSnàng tsVTpa đsVTpã NRVg4ygnôm quyết NRVg4ygntâm NRVg4ygnthà chếtNRVg4ygn đểNRVg4ygn đượsVTpc ở4QtPuwtS bênsVTp cạn4QtPuwtSh hắn4QtPuwtS. ThậtNRVg4ygn đsVTpáng thương.

Hắc NRVg4ygny nhânsVTp tNRVg4ygnhấy nà4QtPuwtSng lạisVTp khôn4QtPuwtSg NRVg4ygnlên tiếsVTpng, đưasVTp t4QtPuwtSay bóp4QtPuwtS chặtNRVg4ygn cNRVg4ygnổ của4QtPuwtS nàn4QtPuwtSg, “Đừng quênNRVg4ygn bsVTpộ dạsVTpng sVTpcủa kẻ4QtPuwtS phảnsVTp sVTpbội NRVg4ygnmuốn chếsVTpt khô4QtPuwtSng đNRVg4ygnược m4QtPuwtSà sVTpmuốn sốngsVTp sVTpcũng không xong.sVTp NgưNRVg4ygnơi cũnsVTpg sVTpmuốn trở4QtPuwtS thànhNRVg4ygn một4QtPuwtS tsVTphành viêsVTpn tron4QtPuwtSg bọn4QtPuwtS chúnNRVg4ygng sao?!”

Mười đsVTpại k4QtPuwtShổ hìn4QtPuwtSh sVTptra NRVg4ygntấn sVTpMãn ThNRVg4ygnanh lập4QtPuwtS tứNRVg4ygnc thoán4QtPuwtSg hiện4QtPuwtS NRVg4ygnlên 4QtPuwtStrong đầu,sVTp Tiê4QtPuwtSu Tiêu vNRVg4ygnẫy NRVg4ygntay, đầusVTp lắcsVTp nh4QtPuwtSư trốsVTpng bỏi,sVTp kNRVg4ygnhông cNRVg4ygnần, 4QtPuwtSnàng mớisVTp 4QtPuwtSkhông 4QtPuwtScần tsVTpìm tNRVg4ygnội chịu! NRVg4ygnBuông 4QtPuwtStay! sVTpNàng 4QtPuwtSkhông hôsVTp 4QtPuwtShấp được!sVTp ỨsVTpớc gNRVg4ygnì bNRVg4ygnây gi4QtPuwtSờ cNRVg4ygnó thNRVg4ygnể qusVTpay vsVTpề HìnNRVg4ygnh phủ, lNRVg4ygnúc trướNRVg4ygnc nsVTpàng sẽ4QtPuwtS khsVTpông nsVTpên chạyNRVg4ygn trốn,4QtPuwtS 4QtPuwtSnàng hốiNRVg4ygn hậ4QtPuwtSn rồi.

Hắc sVTpy nhânsVTp hừ4QtPuwtS lạnhsVTp, lúsVTpc n4QtPuwtSày mớNRVg4ygni buông4QtPuwtS nàn4QtPuwtSg ra4QtPuwtS, mNRVg4ygnắt sắc4QtPuwtS liếcsVTp NRVg4ygnnàng msVTpột chút, vèoNRVg4ygn mộtsVTp 4QtPuwtStiếng, lạisVTp NRVg4ygnbay quNRVg4ygna cử4QtPuwtSa NRVg4ygnsổ bsVTpiến mất.

Thật là4QtPuwtS sVTpđáng sợ,sVTp rNRVg4ygna khỏ4QtPuwtSi sVTpHình phủ,4QtPuwtS NRVg4ygnnàng như4QtPuwtS thếsVTp sVTpnào sVTpở đsVTpâu cũng4QtPuwtS 4QtPuwtSkhông đsVTpược an th4QtPuwtSân. Tro4QtPuwtSng chốcsVTp láNRVg4ygnt bịsVTp sVTpN tênNRVg4ygn NRVg4ygnhắc sVTpy nsVTphân đuổiNRVg4ygn giếtsVTp, NRVg4ygntrong c4QtPuwtShốc lát4QtPuwtS 4QtPuwtSlại xuất sVTphiện tNRVg4ygnên hắc4QtPuwtS NRVg4ygny nhân4QtPuwtS msVTpuốn giếtNRVg4ygn nNRVg4ygnàng. NNRVg4ygnàng lsVTpần sVTpnày sống4QtPuwtS lạ4QtPuwtSi cù4QtPuwtSng cNRVg4ygnái chếsVTpt chỉ 4QtPuwtScách 4QtPuwtSnhau 4QtPuwtStrong gasVTpng tsVTpấc! ThâsVTpn phsVTpận củsVTpa VsVTpũ ĐiệpNRVg4ygn nàNRVg4ygny cũn4QtPuwtSg qu4QtPuwtSá rắsVTpc rối4QtPuwtS đi.

Aizz… ngà4QtPuwtSy sVTpmai p4QtPuwtShải sVTptìm NRVg4ygnbiện phásVTpp q4QtPuwtSuay vềsVTp HìnNRVg4ygnh phNRVg4ygnủ 4QtPuwtSmới được,sVTp hNRVg4ygniện tạiNRVg4ygn ngẫm NRVg4ygnlại nơ4QtPuwtSi đósVTp qsVTpuả thật4QtPuwtS là4QtPuwtS thiNRVg4ygnên đườngsVTp a…