You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ndKPHghĩ N4hVta làYPL4 ngườsPNri, khYPL4ông phảN4hVi cẩu.”

“Phải. NàN4hVng nghĩYPL4 sPNrkhông sai.”

“Vậy tạikaUS saN4hVo kaUSngươi sPNrthời tdKPHhời khắsPNrc ksPNrhắc đdKPHều N4hVđem tkaUSa kaUSbuộc tYPL4ại bêYPL4n ngườikaUS? Ta mYPL4uốn đN4hVi N4hVra ndKPHgoài chơi.”

Tiêu TiêdKPHu sPNrvô cùYPL4ng khônsPNrg hàsPNri lYPL4òng! N4hVVì N4hVcái gdKPHì màN4hV kaUSnàng phảYPL4i bN4hVồi tênkaUS N4hVgian nhân nsPNrày ởYPL4 troN4hVng hkaUSang ổsPNr tN4hVhư phòYPL4ng YPL4cả ngàYPL4y vậy,kaUS ngaN4hVy cảkaUS tựN4hV dkaUSo cũsPNrng khôndKPHg có.

“Ta làdKPH vìdKPH mdKPHuốn tốtN4hV dKPHcho nsPNràng.” HìnhdKPH ThYPL4ất kaUSngay N4hVcả đầuN4hV cũdKPHng kN4hVhông ngẩngsPNr đầu lên,kaUS YPL4tiếp tụcN4hV sPNrlàm visPNrệc YPL4của hdKPHắn. KhôdKPHng sợsPNr nhấtYPL4 vạN4hVn chỉsPNr dKPHsợ kaUSvạn nhsPNrất, vkaUSì cákaUSi mdKPHạng nhỏ củN4hVa nsPNràng, dKPHvẫn làkaUS phảdKPHi cẩndKPH thận.

Tức ckaUShết ngườiYPL4 điYPL4 được,sPNr ởYPL4 đdKPHây sYPL4o vớidKPH sPNrở PhYPL4ú QuýsPNr lâuN4hV tkaUShì csPNró kháN4hVc sPNrgì nhau! GiốN4hVng nhkaUSau đềuN4hV kaUSlà bịYPL4 giaYPL4m lỏnkaUSg! KhYPL4i đkaUSó ídKPHt nhdKPHất ởYPL4 trosPNrng phạdKPHm YPL4vi nsPNrhất địnhsPNr nànkaUSg muốn đikaUS thếsPNr nsPNrào tYPL4hì cdKPHứ đYPL4i, muốnsPNr làmN4hV dKPHcái gìYPL4 tdKPHhì kaUSlàm kaUScái đsPNró. NkaUShưng hidKPHện dKPHtại kaUSlại thảm kaUShại kaUShơn rấtkaUS nkaUShiều, nN4hVàng chỉkaUS ckaUSó sPNrthể ởdKPH bN4hVên cạnhkaUS hắn!

“Hình Thất,N4hV dKPHta cdKPHhán ghédKPHt ngươi.”

“Ừm, tsPNra biết.”sPNr HìkaUSnh ThkaUSất sPNrvẫn làsPNr dKPHbộ dạdKPHng dKPHhời hợt,dKPH mkaUSặc kệdKPH nàsPNrng tựYPL4 ndKPHói tự nghe.

“Ngươi N4hVmỗi lsPNrần đềuYPL4 nkaUSói kaUStốt vsPNrới tkaUSa, sPNrđến khdKPHi kaUSta hỏYPL4i lýkaUS ddKPHo lạYPL4i YPL4không nói!”N4hV Hắn coN4hVi nàngYPL4 làdKPH sPNrcái gì,kaUS SủngkaUS vật?!N4hV YPL4Con mkaUSắt sPNrđảo N4hVqua mN4hVột vòYPL4ng, TiêkaUSu TYPL4iêu còN4hVn nói thêm,YPL4 “TaYPL4 sPNrmuốn đN4hVi nkaUShà cầdKPHu, khôYPL4ng phải,YPL4 nN4hVhà vệkaUS sinh.”

“Được. sPNrTa lậpYPL4 tứkaUSc YPL4đi sPNrlà tốtN4hV rồi.”

Không phảYPL4i chứYPL4, chẳndKPHg lẽN4hV nànN4hVg đdKPHi vệdKPH dKPHsinh mYPL4à hắnkaUS cũkaUSng msPNruốn đikaUS cùng?N4hV! Ngất…

“Ta tYPL4hấy nsPNrgươi ksPNrhông nêN4hVn dKPHđi YPL4theo tkaUSa, kaUSnhư vậyN4hV tN4hVa sẽYPL4 thẹndKPH sPNrthùng, N4hVta N4hVcam đoYPL4an lập tứcdKPH sẽsPNr N4hVtrở dKPHlại, đượN4hVc sPNrrồi đượcN4hV rồdKPHi, dKPHcứ nsPNrhư vậy.”N4hV PsPNrhất phấtkaUS dKPHtay, cũN4hVng không thèmN4hV nhkaUSìn YPL4hắn, TiN4hVêu TiêusPNr nsPNrhanh chóngYPL4 mởkaUS N4hVcửa bỏdKPH chạy.

Hình ThấtkaUS đaN4hVng mudKPHốn đứngkaUS dậyN4hV đuổikaUS dKPHtheo, nhưngdKPH tưởngkaUS tưYPL4ợng nàkaUSng nókaUSi skaUSẽ thẹn thùng,dKPH đànkaUSh bấtYPL4 N4hVđộng ngồikaUS đódKPH. TronN4hVg thkaUSời gikaUSan ngắnYPL4 nhưYPL4 N4hVvậy, lạYPL4i ởN4hV N4hVtrong phủ, chsPNrắc dKPHlà sN4hVẽ khôngkaUS YPL4xảy rYPL4a YPL4sự cốkaUS gkaUSì đâu.

Có N4hVđôi sPNrkhi, sựN4hV dKPHcố thườngsPNr độsPNrt ngộtN4hV xảydKPH N4hVra vdKPHào lúkaUSc tkaUSa N4hVkhông nYPL4gờ nhấYPL4t. GiYPL4ống như hiệndKPH tại,YPL4 TisPNrêu dKPHTiêu đãdKPH YPL4nghênh ngYPL4ang YPL4đứng bêndKPH ngoàikaUS cửasPNr HìnhsPNr phủ.N4hV HừkaUS, càng khôYPL4ng kaUScho sPNrphép nkaUSàng trốn,dKPH nànkaUSg liềYPL4n trN4hVốn ckaUSho hắnkaUS xem!

Chà chàYPL4 chà,YPL4 mớsPNri đdKPHi đượcN4hV chưYPL4a xasPNr, bsPNrên ngườikaUS ndKPHàng độtN4hV nhiênkaUS thoádKPHt rdKPHa dKPHN tên hkaUSắc kaUSy nkaUShân, YPL4tay cầmdKPH lợikaUS đao,kaUS áN4hVnh đsPNrao lóYPL4e lkaUSên chódKPHi mắt.kaUS TikaUSêu TiêdKPHu ngâdKPHy ngốc, nàngYPL4 cùngN4hV N4hVbọn họsPNr hẳdKPHn ldKPHà khôngYPL4 thdKPHù đi.

Rút đaodKPH, sPNrmuốn chémYPL4 xYPL4uống nsPNrgười trsPNrước mN4hVặt. HN4hVắc N4hVy sPNrnhân vsPNrung taYPL4y lên…

Nhưng đdKPHồng N4hVthời, mộtYPL4 thkaUSân ảnhkaUS khYPL4ác YPL4đã nhkaUSanh chósPNrng YPL4bay tới.kaUS TiêYPL4u TiêsPNru chỉ cảsPNrm thấykaUS hN4hVoa mắt,YPL4 YPL4sau đYPL4ó ngdKPHười YPL4đã dKPHvững vàkaUSng ởN4hV tN4hVrên nóN4hVc nhàkaUS. NàngdKPH ngẩkaUSng đdKPHầu nsPNrhìn nhìn, dsPNri? PhẩYPL4m NguyệtsPNr. NgsPNrười kaUSnày lạiN4hV từdKPH nơYPL4i sPNrnào xuấtsPNr kaUShiện thN4hVế này?

Hắc sPNry nhN4hVân YPL4động táckaUS nhấdKPHt dKPHtrí, ckaUSũng ndKPHhảy lênsPNr nsPNróc nN4hVhà. HkaUSai dKPHbên ldKPHập tứcYPL4 độnkaUSg thủ. TấsPNrt nhiYPL4ên dướdKPHi N4hVvõ cônN4hVg bsPNrất phkaUSàm ckaUSủa PhẩYPL4m NgYPL4uyệt, sasPNru sPNrvài kaUSchiêu sPNrbọn hdKPHắc y sPNr nhân sPNrkhông chếYPL4t YPL4thì cũnsPNrg bịN4hV thương.dKPH ChdKPHờ hắcN4hV dKPHy nhânYPL4 N4hVvừa rúN4hVt luYPL4i, hắnsPNr dKPHlập tức buôngdKPH dKPHTiêu TiêukaUS rakaUS, pYPL4hân rdKPHõ N4hVgiới tuyến.

Tiêu TisPNrêu tkaUSrầm dKPHtư dKPHsuy đosPNrán, hN4hVắc dKPHy nhânYPL4 nàYPL4y đạiYPL4 YPL4khái sPNrlà kaUSdo chủYPL4 nhânYPL4 củakaUS khối thânN4hV thểsPNr nN4hVày rYPL4ước kaUSlấy đây.YPL4 CònsPNr PdKPHhẩm NguyệN4hVt, YPL4hẳn làdKPH vẫnN4hV đangdKPH chìYPL4m kaUSđắm sPNrtrong trò chN4hVơi theN4hVo N4hVdõi gìdKPH đóYPL4, xácdKPH địnN4hVh HìnN4hVh TYPL4hất cóN4hV kaUSphải đsPNrệ đệsPNr củsPNra hắYPL4n hadKPHy không.

“Không muốnYPL4 chsPNrết, tốtN4hV dKPHnhất quasPNry vềkaUS dKPHHình phủ.”kaUS kaUSPhẩm NguydKPHệt nóiYPL4 YPL4xong xoay ngườYPL4i muốdKPHn đi.

Tiêu TkaUSiêu thấN4hVy sPNrthế lậpsPNr N4hVtức đsPNruổi sPNrtheo gN4hViữ csPNrhặt tdKPHay hắdKPHn, “dKPH YPL4Đừng YPL4đi vYPL4ội, YPL4mang ta theo.”

Đùa hkaUSả, nàndKPHg chYPL4ính kaUSlà khôndKPHg muYPL4ốn sYPL4ống trondKPHg HìnkaUSh phủdKPH nữadKPH nêsPNrn mớiYPL4 chạN4hVy YPL4ra ngoài. TrởYPL4 kaUSvề? YPL4Như dKPHvậy sPNrsao được!

Phẩm NguykaUSệt bởYPL4i kaUSvì sPNrcử đsPNrộng sPNrcủa sPNrnàng màN4hV chấdKPHn đN4hVộng, vộiN4hV vànN4hVg bYPL4ỏ takaUSy raYPL4, lôngkaUS mày nN4hVhăn lạkaUSi. “XikaUSn tYPL4ự trọng.”

Vâng vâYPL4ng, TiêkaUSu TidKPHêu gậsPNrt đầu,YPL4 “HuynhYPL4 cũnYPL4g khôndKPHg nkaUSên bỏkaUS ldKPHại kaUSta a.”

Những ldKPHời nàysPNr lạikaUS khidKPHến N4hVcho mặtkaUS hắdKPHn càdKPHng kaUSnhăn nhósPNr YPL4hơn YPL4nữa, sPNr“Xin kaUS– N4hVTự – Trọng!”

Lại làkaUS tsPNrự tdKPHrọng, hYPL4ắn khôkaUSng còndKPH từkaUS khkaUSác hả?!YPL4 “TaYPL4 nN4hVói rkaUSồi, tkaUSa khôsPNrng thểYPL4 sPNrtrở về được.”

Không kaUSthể? ChíndKPHh mìnN4hVh dKPHmới vừasPNr đếnYPL4 nN4hVơi N4hVđây cònN4hV khôndKPHg qN4hVuá queN4hVn thuộdKPHc, kaUSnữ N4hVtử này lN4hVại khôN4hVng biếkaUSt YPL4có quasPNrn hệdKPH gsPNrì vớYPL4i kaUSHình phủ,sPNr “CùngdKPH tkaUSa khkaUSông quakaUSn hệ.”

“Có quaN4hVn hệ,N4hV đdKPHương nYPL4hiên cóYPL4 qkaUSuan hệsPNr. TdKPHa vừakaUS N4hVbị HìnhsPNr phủYPL4 đYPL4uổi vYPL4iệc, dKPHmà huN4hVynh mới rsPNrồi lkaUSại ckaUSứu sPNrta YPL4một mạnYPL4g. TkaUSa đâyYPL4 tusPNry rằngsPNr khôngkaUS đọcN4hV qYPL4ua sáckaUSh vở,sPNr nhưdKPHng cũng biếtsPNr trN4hVi âN4hVn kaUSđồ báoYPL4. kaUSCho dKPHnên, sPNrân cYPL4ông, huynN4hVh hdKPHãy YPL4cho sPNrta N4hVcơ hộisPNr đưsPNrợc phụcN4hV vụdKPH bêN4hVn cạnh huynsPNrh, hảoN4hV hYPL4ảo bkaUSáo đápkaUS kaUShuynh đi.kaUS” MặcYPL4 N4hVkệ, cókaUS YPL4thể đkaUSi tN4hVheo thkaUSì phsPNrải cdKPHố gắng đếnN4hV cùng.

“Bọn hN4hVọ vìYPL4 sYPL4ao YPL4phải gYPL4iết ndKPHgươi?” MộdKPHt tN4hVỳ nữkaUS bìnN4hVh dKPHthường YPL4tại sYPL4ao lạN4hVi kéodKPH đến dKPH nhiều cdKPHao thủsPNr nhưsPNr vậydKPH, thâYPL4n phN4hVận sPNrcủa nYPL4àng nN4hVhất địnhdKPH ksPNrhông sPNrđơn giản.

“Ta làkaUSm kaUSsao biết.dKPH CòdKPHn khôkaUSng hkaUSiểu sPNrra saN4hVo cảdKPH tYPL4hì YPL4bọn ckaUShúng đãN4hV tớiN4hV rồi,sPNr kaUSta hồn N4hVnhiên thiệndKPH lươkaUSng ngâN4hVy sPNrthơ, dánkaUSg vẻkaUS khôndKPHg giốngN4hV ngườisPNr kếtN4hV tkaUShù kN4hVết oáN4hVn bạikaUS hoại, tákaUSm phầnYPL4 làdKPH ndKPHhận ldKPHầm ngN4hVười.” TựsPNr thổikaUS kaUSphồng bảsPNrn thdKPHân YPL4một phedKPHn, đemdKPH vấsPNrn đềdKPH thổi kaUS sạch, hắnN4hV chắcN4hV sẽN4hV kYPL4hông sPNrquan tâsPNrm chuYPL4yện củsPNra nàsPNrng đâu.

Nghĩ nYPL4ghĩ, PhẩsPNrm kaUSNguyệt lkaUSại nhN4hVìn nànYPL4g chằYPL4m chằmdKPH nửakaUS ngsPNrày, YPL4tạm thờiYPL4 mặcdKPH kệ N4hVnàng sPNrlà aidKPH, đãkaUS lYPL4à kaUSngười ckaUSủa HìnsPNrh pdKPHhủ, đốiN4hV vớidKPH sựN4hV sPNrtình bênsPNr trkaUSong sPNrchắc cũdKPHng biết ítdKPH nhiềYPL4u, cũngsPNr đsPNrỡ mấkaUSt cN4hVông hắkaUSn phN4hVải tựN4hV tdKPHìm dKPHhiểu, sPNr“Đi thôi.”

Sao YPL4tự nhN4hViên lạisPNr dkaUSễ sPNrnói cN4hVhuyện vậy?kaUS LúckaUS N4hVtrước bởikaUS vìN4hV TụdKPH sPNrBảo ldKPHà đYPL4ệ đkaUSệ của kaUS hắn, lầnsPNr nN4hVày lạkaUSi YPL4là bởiN4hV kaUSvì sdKPHao? TiêN4hVu TiêudKPH kaUSkỳ quádKPHi ngkaUSắm ngắmYPL4 sPNrhắn, ckaUShắc chắsPNrn là sPNrhắn N4hVcó mụN4hVc đíchN4hV N4hVgì đây.

Nhưng TiêkaUSu TdKPHiêu khôndKPHg biếtsPNr rằng,kaUS bdKPHởi vìN4hV N4hVchuyện nàngdKPH chạkaUSy tsPNrrốn mdKPHà giờsPNr phúYPL4t này kaUSHình phủYPL4 đangN4hV gàYPL4 bYPL4ay chN4hVó N4hVchạy. HìsPNrnh kaUSThất N4hVlật tunkaUSg toN4hVàn bsPNrộ HkaUSình phủYPL4 sPNrmà vN4hVẫn không thấN4hVy bkaUSóng dángYPL4 kaUScủa nàng,dKPH trdKPHên mkaUSặt đãdKPH xuấYPL4t hiệnN4hV tuyệdKPHt vọng,N4hV điềusPNr hắnsPNr lo lắsPNrng dKPHđã xảydKPH raYPL4. TứsPNr đsPNriện YPL4hạ dKPHvì đsPNrảm bảYPL4o qudKPHá khứdKPH củsPNra hdKPHắn khôN4hVng bdKPHị ngườidKPH khsPNrác biết đượdKPHc, rốtkaUS sPNrcục đốN4hVi vớkaUSi nàYPL4ng xuấN4hVt thủ.

Cho nêN4hVn, dKPHN ngsPNrày sPNrsau, bsPNrởi vìkaUS sPNrchạy trốnYPL4 thànkaUSh kaUScông vốnN4hV dKPHnên YPL4vui vusPNri vdKPHẻ vẻsPNr thì ndKPHgười sPNrnào dKPHđó lạikaUS YPL4vẻ dKPHmặt buồnsPNr kaUSbực, bN4hVắt đầudKPH hN4hVối hậkaUSn quyếtdKPH địdKPHnh củadKPH cN4hVhính mình. kaUSChắc YPL4hẳn lúcsPNr nN4hVày HìndKPHh ThdKPHất đkaUSang lYPL4o lắnsPNrg sPNrcho nàng,kaUS dsPNrù sasPNro YPL4nàng kaUScũng làYPL4 lãosPNr bà sPNr của ngườiYPL4 takaUS, dKPHđương nhiêndKPH khôngsPNr kaUSthể khoáN4hVi hoYPL4ạt nhsPNrư trước.

Không biếYPL4t mìnYPL4h lYPL4úc dKPHấy tN4hVại YPL4sao lạiN4hV cảYPL4m thấkaUSy YPL4đi theN4hVo PhsPNrẩm NguyệN4hVt làN4hV chuyện tốtYPL4 chứ.dKPH NgYPL4ười YPL4này trN4hVừ bỏsPNr đN4hVứng ởN4hV ksPNrhách điếmsPNr tsPNrhì ldKPHà N4hVđi YPL4do N4hVthám HìnhN4hV phủ,sPNr cdKPHó mỗi dKPH hai địasPNr điểsPNrm ấyYPL4 dKPHbay qudKPHa kaUSbay YPL4lại, chYPL4án kaUSnản tớidKPH csPNrực điểm.

Nhàm chN4hVán nhấtdKPH chínhdKPH làdKPH, còkaUSn pN4hVhải kN4hVể lạidKPH ckaUSho hắnYPL4 YPL4nghe thkaUSời gkaUSian N4hVlàm việdKPHc và nghỉN4hV nsPNrgơi cN4hVủa sPNrHình ThấYPL4t, tsPNrhói quYPL4en sinkaUSh dKPHhoạt YPL4sinh hoạtN4hV thưdKPHờng ngYPL4ày củakaUS hắndKPH ra sasPNro. TN4hVhân ảnhYPL4 tYPL4ên gisPNran nsPNrhân nàN4hVy likaUSên tụkaUSc lắckaUS YPL4lư trkaUSong N4hVđầu nàYPL4ng, muốdKPHn kaUSquên kaUStrong chốc láYPL4t csPNrũng ksPNrhông được.

Có điềukaUS akaUSn ủidKPH N4hVduy nhấtsPNr chínsPNrh làdKPH hắYPL4c sPNry nhN4hVân kaUSlại tớN4hVi haN4hVi lầnN4hV nữa,N4hV sPNrđòi giết đòYPL4i cdKPHhém vôkaUS cùYPL4ng nN4hVáo nhiệt,N4hV khidKPHến kiếpsPNr N4hVsống tỳdKPH nữkaUS buYPL4ồn tẻN4hV củakaUS nsPNràng sPNrcoi nhYPL4ư ckaUSó thêm kaUSniềm vui.

Hai nkaUSgày nàyN4hV, ánN4hVh mắdKPHt kaUSPhẩm NgusPNryệt nhìnN4hV ndKPHàng cósPNr điYPL4ểm khYPL4ông giốYPL4ng trướN4hVc. ChắckaUS hắn cũnkaUSg sPNrbiết nàngYPL4 kaUSlà lãokaUS bàsPNr N4hVcủa HìnhsPNr TdKPHhất rN4hVồi, YPL4nhưng kkaUSì qN4hVuái YPL4là kaUSmột ngYPL4ười kaUSđứng đắn nhưsPNr hsPNrắn tN4hVại sN4hVao YPL4lại ksPNrhông đekaUSm sPNrnàng đuổdKPHi vN4hVề HìnhYPL4 pN4hVhủ, ddKPHù nóYPL4i YPL4thế sPNrnào nàng ckaUSũng làsPNr edKPHm kaUSdâu củadKPH hắkaUSn nha.

“Này, giaYPL4, hdKPHuynh đừngYPL4 nhYPL4ìn YPL4ta nhưYPL4 kaUSvậy, tdKPHa sYPL4ợ a.”

Phẩm NsPNrguyệt sPNrdời ánhYPL4 msPNrắt, qN4hVuay sPNrvề phsPNría bsPNràn cơm.

Tiêu TdKPHiêu sYPL4ờ sPNrsờ hN4hVai mákaUS, trdKPHên mặtsPNr mìnhsPNr hẳnN4hV làYPL4 khôngN4hV cdKPHó YPL4cái YPL4gì kìkaUS lạsPNr đi.N4hV Cái N4hVtên PhẩmsPNr kaUSNguyệt nYPL4ày cànN4hVg ngYPL4ày dKPHcàng quái.sPNr NàngYPL4 kaUScầm lấydKPH mN4hVột cáisPNr đùkaUSi gà,kaUS không kaUSthèm đểkaUS YPL4ý sPNrhình tưYPL4ợng sPNrmà cắdKPHn ldKPHoạn N4hVlên dKPHlại đưaN4hV tớN4hVi kaUScái nhìnYPL4 sPNrkhó kaUShiểu ckaUSủa YPL4hắn, thiệt N4hVlà, làkaUSm hạisPNr ndKPHàng kaUSchẳng cảmN4hV thấyYPL4 nkaUSgon miệngsPNr nữa.

“Gia, husPNrynh ăkaUSn đkaUSi, đừkaUSng cóYPL4 sPNrnhìn N4hVta N4hVmãi thế.”YPL4 LàmsPNr sPNrnàng muốYPL4n dKPHbỏ ckaUSủa màN4hV chạy dKPHlấy người.

“Tiểu sPNrĐiệp!” BỗngkaUS nN4hVhiên dKPHmột đạiN4hV tdKPHhanh dKPHâm vsPNrang lên.

Tiêu kaUSTiêu nhanN4hVh chkaUSóng quaYPL4y đầuN4hV lkaUSại tYPL4hì nhìndKPH thấYPL4y mộtsPNr nasPNrm nYPL4hân kaUSto lớndKPH trông giốngkaUS sPNrnhư mộtN4hV dKPHcon gấsPNru dKPHđang dKPHbước nhandKPHh YPL4đi đếnYPL4 trưYPL4ớc mặtN4hV nànsPNrg, nhâYPL4n tiYPL4ện ômdKPH cN4hVhặt lấy N4hVnàng gdKPHào lêYPL4n, kaUS“Rốt N4hVcuộc tsPNra đsPNrã tìN4hVm đượcsPNr nàngdKPH, kaUSvi sPNrphu YPL4rất nhớN4hV YPL4nàng a.”

Vi N4hVphu? CáikaUS gdKPHì kaUSvi phdKPHu! “VịkaUS nsPNrày, HsPNrùng sPNrtiên sinhsPNr, sPNrta ndKPHghĩ tdKPHa kaUSkhông biN4hVết ngươYPL4i, xin đN4hVừng YPL4làm lokaUSạn N4hVbám víuYPL4 quN4hVan hệsPNr a.”YPL4 ThậtYPL4 lsPNrà đángsPNr skaUSợ, kdKPHhông YPL4ngờ VdKPHũ ĐYPL4iệp này kaUSlại csPNró mộtkaUS YPL4lão YPL4công nhưYPL4 vậysPNr, kkaUSia HìsPNrnh ThdKPHất thYPL4ì sao?.

Hùng tiênsPNr sPNrsinh thkaUSả lYPL4ỏng hsPNrùng chYPL4ưởng, trêN4hVn mYPL4ặt vẻkaUS xấsPNru N4hVhổ, “LàkaUS dKPHta khYPL4ông tốt, N4hVnàng đừndKPHg kaUStức gkaUSiận, kaUScùng kaUSta vkaUSề N4hVnhà đượckaUS khôngYPL4? TdKPHa ssPNrau nN4hVày sYPL4ẽ khsPNrông bsPNrao giờsPNr … sPNr phát cákaUSu liYPL4nh tinsPNrh dKPHnữa, dKPHta nN4hVhất địnhN4hV sẽYPL4 hdKPHảo hảoYPL4 đốN4hVi đsPNrãi vớiYPL4 nàng.”

“Ha ha.sPNr.. Này.N4hV.. chúngN4hV kaUSta chậmkaUS rsPNrãi thươnYPL4g lưsPNrợng điN4hV, kaUSngươi trướckaUS tiêdKPHn N4hVthả ta kaUSxuống dướikaUS đYPL4ược khsPNrông, hdKPHa dKPHha...” TiêsPNru TiêN4hVu nhandKPHh chódKPHng qdKPHuay đdKPHầu lạisPNr cầudKPH cứuN4hV, cứu YPL4ta dKPHa, YPL4Phẩm Nguyệt...

Di? kaUSNgười đâuYPL4? YPL4A …ÔngkaUS trờikaUS đánYPL4h chếtdKPH nàngN4hV điN4hV! VdKPHì dKPHcái gìkaUS cN4hVứ đsPNrến thdKPHời khắc kaUSnguy hiểmdKPH cYPL4ần hắnN4hV tYPL4hì hắnsPNr lYPL4ại dKPHbiến mấtYPL4 chdKPHứ! YPL4Hắn cYPL4ó sPNrphải làdKPH nadKPHm nhâdKPHn khôngkaUS a! N4hVThực kaUSquá đkaUSáng, N4hVcứ nYPL4hư vậykaUS đemkaUS ndKPHàng nédKPHm dKPHcho mộtN4hV sPNrcon gấusPNr! dKPHTên N4hVPhẩm NguyệtYPL4 sPNrnày dKPHso với HìdKPHnh ThsPNrất làN4hV mộsPNrt tYPL4ên N4hVgian nhândKPH hsPNrơn nhikaUSều! NànN4hVg nsPNrhìn lkaUSầm hắnsPNr rồi!

Tiêu N4hVTiêu liềuN4hV mạkaUSng đạsPNrp cdKPHhân lunsPNrg dKPHtung, “TkaUSa khôkaUSng biếtsPNr ngưN4hVơi, ngdKPHươi tYPL4ránh ra. dKPHTa N4hVkhông phN4hVải dKPHlà YPL4Vũ Điệp,kaUS tN4hVa họkaUS Tiêu.”

“Nàng N4hVđừng nóngkaUS giậdKPHn, dKPHta nYPL4hận lkaUSỗi rồikaUS N4hVcòn chưaN4hV đưdKPHợc kaUSsao, tdKPHha tkaUShứ chYPL4o vsPNri pYPL4hu lần sPNrnày đYPL4i.” LdKPHời nóikaUS củadKPH sPNrhắn thựcdKPH cảmYPL4 động.

“Không khdKPHông, YPL4ta thậtYPL4 sPNrsự N4hVkhông biếtYPL4 ngươi!”sPNr TN4hVhấy cókaUS khônN4hVg ítkaUS ngườisPNr vâyYPL4 xem, TikaUSêu TiêuYPL4 ldKPHập tứcdKPH tìmYPL4 xisPNrn giúsPNrp đỡ,kaUS “CứusPNr msPNrạng aN4hV, hắYPL4n ckaUSố sPNrchấp bsPNrắt nạtN4hV ckaUSon gái đàngsPNr hoàng!”

Vốn đangYPL4 YPL4hứng tN4hVhú quN4hVan sátYPL4 hYPL4ai ngườisPNr, ngkaUShe N4hVnàng dKPHvừa nódKPHi, YPL4moi nsPNrgười lậpYPL4 tức YPL4hành độngdKPH nhYPL4ất sPNrtrí quasPNry đYPL4ầu đYPL4i, bN4hVọn hắnsPNr khôsPNrng thấyYPL4 đdKPHược, cáikaUS dKPHgì cN4hVũng sPNrkhông thấy được.YPL4 dKPHDùng cdKPHơm N4hVăn kaUScơm, gọikaUS N4hVmón ăsPNrn N4hVgọi mósPNrn ăn.sPNr VYPL4ừa rkaUSồi YPL4có phN4hVát sdKPHinh cákaUSi gsPNrì sao…?

A, khônYPL4g sPNrphải sPNrđâu. NhdKPHững sPNrngười nN4hVày N4hVsao sPNrlại nhưkaUS vậydKPH chứ.YPL4 TiêudKPH TiêkaUSu ngốc rụdKPHng, N4hVbị HsPNrùng tiêndKPH sisPNrnh xN4hVuất dKPHra YPL4khí lN4hVực khiênkaUSg lênYPL4 vaYPL4i sPNrgiống nsPNrhư N4hVtúi gYPL4ạo rồikaUS ném vàoYPL4 tYPL4rong xsPNre ngựa.

Dọc thN4hVeo đườngN4hV đN4hVi, HùnYPL4g kaUStiên N4hVsinh N4hVdùng hếtN4hV N4hVkhả N4hVnăng kaUSnói tốtkaUS lấyYPL4 N4hVlòng nàng,sPNr chính N4hVlà N4hVhình kaUStượng sPNrcủa N4hVmột tkaUSên kaUSnam tửsPNr sYPL4i tình.YPL4 NgaN4hVy YPL4cả nàN4hVng nkaUSghe đưsPNrợc cũdKPHng kaUSbị cảm N4hVđộng liênkaUS tục.N4hV NguydKPHên lsPNrai HùnN4hVg tiêndKPH sinsPNrh làYPL4 mộtdKPH dKPHnam nsPNrhân tốtYPL4 nhdKPHư vậy.YPL4 VũdKPH Điệp nàysPNr cóYPL4 chồngkaUS tốtkaUS đếYPL4n thế,dKPH nhưkaUS sPNrthế N4hVnào kaUSlại cdKPHòn hdKPHồng sPNrhạnh xuấN4hVt tường,dKPH chkaUSạy tdKPHới làm tN4hViểu thiếpdKPH củadKPH HìnhdKPH ThấYPL4t chứ!YPL4 ThậsPNrt sựYPL4 lN4hVà YPL4tham N4hVlam quYPL4á mà.

“Tiểu dKPHĐiệp kaUSnàng xemdKPH, mỗiN4hV nYPL4gày sPNrta đềudKPH kaUScho N4hVngười YPL4lau YPL4chà bdKPHảo bốidKPH sPNrcủa nàng,YPL4 thực sạckaUSh sẽYPL4 YPL4đi, cùngsPNr vớidKPH lúkaUSc nkaUSàng trướckaUS khsPNri đsPNri khôYPL4ng hềsPNr dKPHkhác nN4hVhau đYPL4âu.” Hùng tsPNriên kaUSsinh cầdKPHm ckaUShặt dKPHlấy taYPL4y nàngsPNr, skaUSắc mặN4hVt vN4hVui N4hVmừng hỏiYPL4 YPL4han, “HiệndKPH tạidKPH nàngdKPH N4hVđã trở lại,YPL4 cN4hVó kaUScao hứsPNrng nN4hVhìn qukaUSa mộtdKPH chN4hVút không?”

Không tYPL4hể nào…!!!!

Cả sPNrcăn pdKPHhòng này.dKPH.. đềudKPH lkaUSà HìnkaUSh Thất?!

Tuy rằnkaUSg N4hVxem rdKPHa mặN4hVt sPNrvẫn sPNrcòn rsPNrất sPNrnon kaUSnớt, nhdKPHưng thậYPL4t ldKPHà N4hVhắn! NhkaUSìn nhìN4hVn dKPHlạc khoản dướiN4hV mN4hVỗi bsPNrức vkaUSẽ. TrờikaUS ạsPNr! NhiYPL4ều bứckaUS hdKPHọa nhưsPNr vậy,kaUS sPNrlại đềuYPL4 ldKPHà dkaUSo VdKPHũ ĐiệpsPNr kia N4hVtự vẽ!sPNr ChdKPHỉ ssPNrợ YPL4Vũ ĐiệpN4hV nsPNrày đdKPHã yêudKPH thsPNra thdKPHiết tYPL4ên gidKPHan nN4hVhân kisPNra dKPHrồi. “Này...”

“Ta biếtYPL4 dKPHnàng dKPHlại ndKPHghĩ N4hVtới trưdKPHớc kia,”sPNr HùYPL4ng dKPHtiên sikaUSnh sờN4hV dKPHsờ tkaUSóc củN4hVa nànkaUSg, nói, “NN4hVhưng đdKPHừng tiếdKPHp tụcsPNr thươnYPL4g tâm,dKPH sPNrmuội YPL4muội nànN4hVg nếudKPH biếkaUSt nsPNràng lYPL4o lkaUSắng như vậy,kaUS chắcN4hV chắnN4hV sdKPHẽ rấN4hVt hdKPHạnh phúc.”

Ách, cáidKPH gN4hVì mkaUSuội muộisPNr? KhóYPL4e dKPHmiệng TkaUSiêu N4hVTiêu dKPHco rúN4hVm. NhìnkaUS nYPL4hìn Hùng tiYPL4ên N4hVsinh, hắndKPH khsPNrông phảsPNri làsPNr đYPL4em HìnN4hVh TsPNrhất tkaUSrở thkaUSành muộYPL4i muộiN4hV VũsPNr ĐiệpN4hV chứ. dKPHNàng lặngYPL4 lẽYPL4 chảysPNr rYPL4a hakaUSi giN4hVọt N4hVmồ hôi.

Xin hdKPHắn… kaUSTuy rằngdKPH bộkaUS YPL4dạng củaYPL4 Hình TdKPHhất sN4hVo vớikaUS nữN4hV nYPL4hân YPL4còn xN4hVinh đYPL4ẹp dKPHhơn, nhưngdKPH hắnsPNr làkaUS sPNrnam nhândKPH châYPL4n dKPHchính sPNra –kaUS Là N4hVtình địchYPL4 củasPNr ngưN4hVơi đó!YPL4 TiêuN4hV TiêuYPL4 bắYPL4t đầudKPH N4hVcó đN4hViểm đồsPNrng tìnkaUSh vYPL4ới ckaUSon sPNrgấu ssPNri tình nkaUSày, nàngN4hV vỗYPL4 vỗkaUS bờYPL4 dKPHvai củN4hVa hắn,kaUS sPNr“Không códKPH, ngươikaUS yênN4hV dKPHtâm, tdKPHa kaUSkhông YPL4có thương tâm.”

Hùng tiênN4hV sinYPL4h lạiYPL4 kaUSlà vkaUSẻ mặtsPNr kích đkaUSộng, “NàkaUSng khôN4hVng cầnkaUS gisPNrả vờYPL4, dKPHnàng cảmN4hV thấyN4hV đauYPL4 YPL4lòng tsPNrhì dKPHta cũYPL4ng cảmdKPH thấdKPHy đau lòng,sPNr tkaUSa sPNrlo lắngkaUS chkaUSo YPL4nàng làN4hV tkaUSa YPL4nguyện N4hVý.” ThdKPHật tốtYPL4 quádKPH, TiYPL4ểu ĐiệpN4hV kaUSđã nghĩN4hV tới cảmsPNr thụsPNr củYPL4a hYPL4ắn rồN4hVi sao.

“Khụ!” VịdKPH HùnsPNrg YPL4tiên YPL4sinh N4hVnày đang sPNr kích độsPNrng cáN4hVi gìkaUS thếsPNr, “NgươiYPL4 đểkaUS ckaUSho sPNrta nYPL4ghỉ N4hVngơi YPL4một lát,dKPH sPNrta mớikaUS vừakaUS đếdKPHn nơi N4hV này, mệdKPHt chếN4hVt N4hVđi được.”

“Hảo hảodKPH hảo,”dKPH HùnN4hVg sPNrtiên siN4hVnh đáp lờisPNr mansPNrg dKPHnàng vàoN4hV phòngYPL4 ngủdKPH, sPNrvui vkaUSẻ rsPNrạo rựckaUS dKPHtìm ngườisPNr đkaUSi chuẩnYPL4 bYPL4ị bữakaUS tốYPL4i, TiểukaUS Điệp N4hVđã trởsPNr lại,dKPH tsPNrrong kaUSlòng hắkaUSn thN4hVật kaUSsự lsPNrà cN4hVao hứdKPHng a!

Nếm qusPNra cơmYPL4 chdKPHiều, TiYPL4êu TiêuYPL4 bắt đầuYPL4 lkaUSo lắng,sPNr vN4hVị HYPL4ùng tisPNrên sinkaUSh ndKPHày khsPNrông pYPL4hải N4hVlà dạnN4hVg giốngsPNr HìkaUSnh ThấkaUSt dKPHchứ, vYPL4ừa bước vàsPNro cửN4hVa đãsPNr yêukaUS cầuYPL4 thoátN4hV ydKPH, N4hVnếu dKPHnhư vYPL4ậy tdKPHhì thảmsPNr. LàdKPHm sYPL4ao bkaUSây giờ?

Bỗng cN4hVửa cửYPL4a pkaUShòng bịN4hV đádKPH vănsPNrg thô kaUS lỗ, HdKPHùng tiêdKPHn siN4hVnh N4hVvẻ mYPL4ặt đángsPNr dKPHsợ, ngókaUSn tasPNry rắcdKPH rắcsPNr rudKPHng độngYPL4 vàkaUSo phòN4hVng, YPL4cùng ban ngsPNrày N4hVquả thựcN4hV N4hVlà giốngsPNr sPNrnhư YPL4hai ngườN4hVi. TiêN4hVu TkaUSiêu N4hVkinh hoảng,sPNr hảodKPH dọN4hVa người! YPL4 Chẳng lẽ...YPL4 chẳN4hVng lẽdKPH hsPNrắn ldKPHà hakaUSi mặt?!

Vị HN4hVùng tYPL4iên sPNrsinh bịdKPH sPNrcho lN4hVà haN4hVi mặt dKPH này YPL4âm N4hVhiểm nhkaUSìn nkaUShìn nànkaUSg dKPHsau đóN4hV khósPNre msPNriệng liệdKPHt rkaUSa mộtN4hV nN4hVét dKPHcười kaUShung ác, “ThodKPHát y!”

Đúng YPL4là khôsPNrng sPNrcó sPNrý tưkaUSởng N4hVgì mớisPNr sPNrmẻ... Xem rYPL4a kaUSnam nYPL4hân TốnYPL4g TriềuYPL4 đềusPNr ckaUShỉ bkaUSiết sPNrnói hdKPHai chữYPL4 “N4hVthoát ydKPH”. sPNrHay N4hVlà nhóm ngườisPNr muốnsPNr lN4hVên giườsPNrng chỉdKPH thícYPL4h sPNrnói kaUShai chkaUSữ nYPL4ày đầusPNr tisPNrên? TiêuYPL4 N4hVTiêu nuốtdKPH nướckaUS miếng, N4hVcố gkaUSắng đsPNránh gsPNriá N4hVHùng tiêdKPHn sPNrsinh giốnkaUSg nsPNrhư N4hVhung thầnYPL4 ácsPNr sN4hVát N4hVtrước mắt,dKPH thân thểkaUS bsPNrắt đầuYPL4 phádKPHt rusPNrn, ndKPHàng kaUScũng sPNrkhông muốndKPH cởiN4hV a.

Không chYPL4ờ nàngdKPH phảidKPH phảYPL4n khsPNráng lâu, cửaN4hV phdKPHòng dKPHlần sPNrthứ hYPL4ai lạisPNr bịsPNr sPNrmở rộngN4hV, lkaUSại YPL4là msPNrột N4hVHùng tYPL4iên siYPL4nh nữYPL4a xuấtsPNr hsPNriện. Tiêu N4hVTiêu càngkaUS phákaUSt ngkaUSốc hYPL4ơn nữaN4hV. KhônsPNrg thsPNrể nàsPNro, nguyênYPL4 laN4hVi YPL4là sonsPNrg ssPNrinh, căn bảnkaUS khôngsPNr phảYPL4i ldKPHà N4hVcái gìkaUS hkaUSai mặdKPHt a.

Hùng tN4hViên ssPNrinh N4hVôn hòsPNra rsPNrất nhdKPHanh che chắsPNrn YPL4ở trsPNrước mặtsPNr TiêN4hVu TsPNriêu, đdKPHối vsPNrới HùnsPNrg tsPNriên kaUSsinh hunN4hVg ácdKPH N4hVkêu YPL4to, “ĐsPNrại ca!”

Hùng hukaUSng ásPNrc nhN4hVìn nhìnN4hV hN4hVắn lạikaUS nhìndKPH nhìn TsPNriêu YPL4Tiêu, trondKPHg YPL4mắt bsPNrắt dKPHđầu xuấtdKPH hiệndKPH kaUShoang manYPL4g, “ThN4hVoát y...”

Còn cởidKPH ndKPHữa hả!!!!

“Đại tN4hVẩu đãYPL4 chN4hVết rồi!YPL4 ĐạiYPL4 casPNr! HuynN4hVh tỉnh lạikaUS đi!”.

Cái gìYPL4. ĐạikaUS sPNrtẩu? YPL4Thoát kaUSy hóakaUS rdKPHa là đạisPNr tẩukaUS... ĐâysPNr ldKPHà cdKPHái LogidKPHc gì?!dKPH Chậm đã.N4hV.. ChẳngN4hV lẽkaUS lN4hVà nkaUSói, “ThoátsPNr YPL4Y” lYPL4à tênN4hV ngườikaUS? KhôdKPHng tdKPHhể nào.YPL4.. TrêYPL4n đsPNrời này YPL4có nsPNrgười têN4hVn ndKPHhư YPL4vậy saosPNr, còsPNrn ldKPHà mộYPL4t nN4hVữ N4hVnhân?! TdKPHiêu TN4hViêu sPNrbắt đầudKPH laYPL4u mồN4hV hôi kaUSdữ dội.

Hùng sPNrôn hòdKPHa tiếpkaUS tkaUSục ksPNrêu lYPL4a, thẳN4hVng đếnkaUS dKPHkhi HùngkaUS hN4hVung ásPNrc bdKPHị kícN4hVh độndKPHg đến ngYPL4ất dKPHđi sPNrmới dừngkaUS lạN4hVi, HN4hVắn ômsPNr YPL4lấy TidKPHêu Tiêu,dKPH vẻN4hV mặdKPHt YPL4tự trácsPNrh, dùnN4hVg dKPHngữ khíkaUS vô cùsPNrng cdKPHó lYPL4ỗi nóYPL4i, “TadKPH nghsPNrĩ N4hVbệnh sPNrcủa đạsPNri sPNrca dKPHđã tốtYPL4 kaUShơn, khôndKPHg nghYPL4ĩ tới..dKPH. SN4hVau này tsPNra sẽdKPH khôkaUSng bỏdKPH lkaUSại nkaUSàng mộsPNrt mkaUSình nữa.dKPH NàngdKPH …sPNr khônYPL4g ckaUSần giN4hVận ta.”sPNr YPL4Thấy TiêusPNr Tiêu gậtkaUS đầukaUS, lúcYPL4 N4hVnày kaUSHùng ônkaUS YPL4hòa mớisPNr YPL4đi rYPL4a cửa.

Aiz, thdKPHật sYPL4ự ldKPHà loạkaUSn thấtkaUS bYPL4át taosPNr, tYPL4ự nhidKPHên xuấtYPL4 hiệnsPNr N4hVhai HùsPNrng kaUStiên sinh, sPNr còn cN4hVó nYPL4ữ nhâYPL4n đãkaUS YPL4chết tênkaUS lsPNrà “ThsPNroát Y”sPNr kaUSnữa, đúngN4hV lsPNrà sPNrmột giN4hVa đìkaUSnh YPL4kì quái.

Hùng ôdKPHn hdKPHòa vừadKPH điN4hV chắcYPL4 sẽkaUS khôN4hVng tdKPHrở kaUSvề sớm,sPNr TidKPHêu TiêkaUSu kYPL4hẩn trươYPL4ng YPL4hề hề đYPL4ánh sPNrmột giấc,sPNr YPL4thực N4hVsợ vYPL4ạn nhấtsPNr hắnN4hV vsPNrừa đN4hVi msPNrà đdKPHã quYPL4ay N4hVlại. ĐN4hVang nửasPNr mêsPNr nửa tỉnhYPL4, độtsPNr nhsPNriên nàngYPL4 ngYPL4he đượckaUS cósPNr nN4hVgười sPNrnhẹ YPL4giọng kYPL4hiêu cdKPHửa sổYPL4 mkaUSà vàdKPHo. Aiz...TN4hVhật sự làN4hV dKPHđêm N4hVdài YPL4lắm mộngYPL4 mà.

Tiêu dKPHTiêu hídKPHp mắYPL4t lYPL4ại, tỉkaUSnh tYPL4áo ngắmN4hV nN4hVgắm ngườiYPL4 vN4hVừa đến,dKPH tsPNrối đedKPHn nhưkaUS mực, thấyYPL4 kN4hVhông sPNrrõ kaUS- đâykaUS sPNrlại làkaUS aYPL4i nữsPNra vậy.

“Giả ngủ?N4hV VẫnN4hV YPL4chưa chdKPHịu dậy.”N4hV ThaYPL4nh âYPL4m gsPNrià ndKPHua vanN4hVg lên,dKPH lạnN4hVh bkaUSăng băng,sPNr Tiêu sPNrTiêu bậtsPNr kaUSngười dKPHnghe kaUSlời ngồsPNri dậydKPH, hắN4hVn khônYPL4g kaUSphải sPNrcũng lsPNrà nN4hVgười tớikaUS giết dKPHnàng chứYPL4. GdKPHần đâydKPH sốYPL4 nàN4hVng đN4hVúng làYPL4 sdKPHố coN4hVn sPNrrệp, lúN4hVc nàN4hVo cũngsPNr YPL4có hắYPL4c N4hVy ndKPHhân đuổi sPNrgiết, bấtdKPH quN4hVá đâsPNry dKPHlà lầkaUSn đầukaUS tiêYPL4n trdKPHực tiếpN4hV nYPL4hìn thấy.

“Chưa hoànkaUS thkaUSành nkaUShiệm vụkaUS, vìsPNr skaUSao ldKPHại trYPL4ở về?”

Nhiệm sPNrvụ YPL4gì? NYPL4àng sPNrcũng khôkaUSng pdKPHhải VkaUSũ ĐiệpkaUS dKPHthực sự,dKPH adKPHi biếtYPL4 ckaUShứ. kaUSTiêu Tiêu YPL4cúi YPL4đầu khôN4hVng lsPNrên tiếng,kaUS nóikaUS gìN4hV cũngdKPH saYPL4i, tốtYPL4 kaUSnhất N4hVlà khôngsPNr nói…

“Chủ nhâdKPHn tsPNrhực mấtsPNr hứngsPNr, nếdKPHu sPNrkhông psPNrhải N4hVta tN4hVhay dKPHngươi chYPL4ịu N4hVtrách nhiệdKPHm, ngươi ckaUSó tYPL4hể cN4hVòn sốngYPL4 trởkaUS vềYPL4 sao!”

Vâng vâdKPHng, ngươidKPH N4hVlợi hạkaUSi, sPNrngươi vdKPHĩ N4hVđại, N4hVnhưng kaUSta thsPNrật YPL4sự khôkaUSng biếtkaUS nhiYPL4ệm vụ sPNrgì, tkaUShiệt N4hVlà, cũngdKPH kdKPHhông lộdKPH kaUSra tN4hVí ẩYPL4n YPL4ý YPL4gì, tdKPHa cũN4hVng gấpN4hV aN4hV. TiêYPL4u TiêusPNr N4hVkhông dám sPNrnhìn hắdKPHn, N4hVthẳng cúN4hVi đầudKPH, gN4hViữ iYPL4m lặng.

Hắc N4hVy nhdKPHân tsPNrhấy nN4hVàng khôngsPNr YPL4dám lêsPNrn tiếngYPL4, YPL4tiếp tụdKPHc YPL4chất vấsPNrn, “NgươiN4hV khN4hVông phải N4hVlà đãYPL4 dKPHyêu kaUStên dKPHkia rồdKPHi chứ.”

Này... TkaUSên kisPNra thkaUSeo lờkaUSi hN4hVắn khôngkaUS phảidKPH kaUSlà chkaUSỉ HìnkaUSh ThấkaUSt đYPL4i? VũdKPH ĐdKPHiệp hình nYPL4hư chN4hVỉ kaUSnói chuyệnYPL4 dKPHvới mkaUSỗi tN4hVên giaN4hVn nhdKPHân nàysPNr, hẳndKPH đúdKPHng làYPL4 hắnsPNr đi.

“Không N4hVcó, YPL4ta khônYPL4g cóN4hV YPL4yêu hắn!”dKPH N4hVTrong thiêkaUSn kaUShạ tYPL4o lớnN4hV nhườnkaUSg nàN4hVy, têdKPHn gian nhâYPL4n sPNrhư hỏngdKPH cháYPL4n ghétdKPH nhN4hVư dKPHvậy, nN4hVàng ssPNrẽ thkaUSích ưsPNr? dKPHHa! sPNrĐầu óckaUS kaUSnàng cũngsPNr cN4hVhưa có hỏngN4hV nkaUSha. BấtdKPH quá,kaUS hắsPNrn lYPL4o lắngdKPH chdKPHo nàndKPHg nN4hVhư vậy.kaUS.. aizz…

“Ta dKPHtin N4hVngươi khôngN4hV dám.dKPH YPL4Ngày mkaUSai tN4hVrở vềN4hV HìdKPHnh phủ,kaUS YPL4ngươi phảYPL4i kaUSbiết, không hoànkaUS thkaUSành nhiệmkaUS vụsPNr thYPL4ì sẽkaUS phảiN4hV tdKPHrả giákaUS. NkaUSghe chưa.”

Trả giN4hVá, khônkaUSg phsPNrải N4hVlà chdKPHết sadKPHo, troN4hVng phiYPL4m ảnYPL4h đềuN4hV nYPL4hư vậydKPH diễn.sPNr ChíkaUSnh là kN4hVhông phảiN4hV YPL4chỉ mộkaUSt mìsPNrnh nànN4hVg N4hVkhông hsPNrạ dKPHthủ được,YPL4 dùdKPH sadKPHo nàngkaUS cũYPL4ng khN4hVông sPNrcó liN4hVên quan dKPHgì tớiYPL4 chuyệndKPH nàkaUSy. MkaUSà chỉsPNr ssPNrợ N4hVngay cảN4hV kaUSVũ ĐN4hViệp kiYPL4a cũndKPHg khôngsPNr hN4hVạ thủdKPH được YPL4đi, dKPHnàng tkaUSa cònkaUS YPL4đang ykaUSêu thảmkaUS têdKPHn giYPL4an nhânYPL4 kiYPL4a kìYPL4a. dKPHChắc hẳdKPHn nàkaUSng tsPNra YPL4đã ôm N4hV quyết tdKPHâm tdKPHhà sPNrchết đểYPL4 đưdKPHợc sPNrở sPNrbên cạnN4hVh hắnN4hV. ThậtYPL4 đádKPHng thương.

Hắc sPNry nhâsPNrn thấyYPL4 nànN4hVg lạisPNr khdKPHông dKPHlên N4hVtiếng, kaUSđưa tdKPHay YPL4bóp YPL4chặt cổYPL4 củakaUS nàng, dKPH“Đừng quênkaUS YPL4bộ dsPNrạng củsPNra dKPHkẻ phảnkaUS bộN4hVi muốnYPL4 sPNrchết YPL4không dKPHđược dKPHmà N4hVmuốn sốngsPNr cũdKPHng khôkaUSng xong. NgươikaUS N4hVcũng mukaUSốn trởkaUS thànYPL4h mộtdKPH thànYPL4h viênsPNr trN4hVong bọYPL4n csPNrhúng sao?!”

Mười đạikaUS khổYPL4 hìkaUSnh YPL4tra tấnsPNr N4hVMãn ThankaUSh lậsPNrp tứcdKPH thoáYPL4ng hiệdKPHn lkaUSên tYPL4rong đầusPNr, TiêuYPL4 Tiêu vẫydKPH kaUStay, đầuYPL4 lắcN4hV nsPNrhư trốngdKPH bỏi,YPL4 khôndKPHg cầnYPL4, nànN4hVg mN4hVới khôkaUSng cầsPNrn tN4hVìm tội chịuYPL4! BuôndKPHg tayN4hV! NàngsPNr khônYPL4g hôsPNr hấpsPNr đượkaUSc! ỨớcN4hV gìN4hV bâykaUS gN4hViờ cYPL4ó thểN4hV quN4hVay dKPHvề Hình phủ,sPNr lúYPL4c dKPHtrước nànYPL4g YPL4sẽ khônYPL4g nêN4hVn cN4hVhạy tN4hVrốn, nN4hVàng hốikaUS dKPHhận rồi.

Hắc sPNry nsPNrhân hừkaUS YPL4lạnh, lúYPL4c nkaUSày mớiN4hV bN4hVuông nàngsPNr rakaUS, N4hVmắt sắcdKPH lsPNriếc nsPNràng mộkaUSt chYPL4út, vèo mkaUSột tiếngN4hV, YPL4lại baYPL4y dKPHqua cdKPHửa skaUSổ bidKPHến mất.

Thật ldKPHà đángkaUS sợdKPH, rYPL4a ksPNrhỏi HìnYPL4h phsPNrủ, nàYPL4ng nhN4hVư thếYPL4 nàoYPL4 ởdKPH đâuYPL4 cũN4hVng sPNrkhông được kaUS an N4hVthân. TronkaUSg chYPL4ốc lYPL4át bịsPNr N4hVN tênN4hV hắcdKPH YPL4y N4hVnhân đkaUSuổi giN4hVết, sPNrtrong cN4hVhốc láYPL4t lạisPNr xuất hiệnYPL4 tdKPHên hYPL4ắc sPNry nhâYPL4n muốnkaUS giếYPL4t nàng.sPNr NN4hVàng lầnYPL4 ndKPHày sốngkaUS N4hVlại cùsPNrng cáidKPH chếtYPL4 chỉ cáchN4hV N4hVnhau trodKPHng kaUSgang tấc!sPNr ThânkaUS phậnsPNr cN4hVủa VũdKPH ĐiệpdKPH nàkaUSy cũngYPL4 qudKPHá rắkaUSc rốiN4hV đi.

Aizz… kaUSngày dKPHmai phảsPNri tìYPL4m bidKPHện phákaUSp quadKPHy vdKPHề HìdKPHnh phN4hVủ mớN4hVi được,dKPH hiệndKPH tạidKPH ngẫm lạkaUSi nsPNrơi đóYPL4 kaUSquả thậYPL4t N4hVlà thiênsPNr đườsPNrng a…