You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghĩMkmQ ARZgta lM8cFà người,mJXC khônM8cFg pmJXChải cẩu.”

“Phải. NARZgàng nMkmQghĩ khônMkmQg sai.”

“Vậy tạmJXCi sARZgao ngưMkmQơi thờmJXCi ARZgthời mJXCkhắc khắcM8cF đềuM8cF đemMkmQ tmJXCa buộcmJXC tkh2tại bênARZg người?MkmQ ARZgTa muốn đmJXCi kh2tra nmJXCgoài chơi.”

Tiêu TM8cFiêu mJXCvô cùnkh2tg mJXCkhông kh2thài lòM8cFng! VMkmQì cMkmQái gìARZg mARZgà nMkmQàng phảiMkmQ bồimJXC tênkh2t gikh2tan nhân M8cFnày ARZgở trARZgong hamJXCng M8cFổ thARZgư phòM8cFng cảM8cF nmJXCgày vậymJXC, M8cFngay cảM8cF ARZgtự kh2tdo cũngkh2t khmJXCông có.

“Ta mJXClà mJXCvì M8cFmuốn MkmQtốt cARZgho nàng.”MkmQ HìnARZgh TM8cFhất M8cFngay cMkmQả đầuMkmQ cM8cFũng M8cFkhông M8cFngẩng đầu lên,mJXC tiM8cFếp tụcmJXC lkh2tàm vmJXCiệc cM8cFủa hkh2tắn. KM8cFhông sợmJXC nhấtkh2t vMkmQạn chkh2tỉ sợARZg vạnARZg nhấkh2tt, vMkmQì cáM8cFi mạnmJXCg nhỏ cARZgủa nànARZgg, M8cFvẫn lMkmQà phảiM8cF M8cFcẩn thận.

Tức chM8cFết ngườiARZg MkmQđi được,ARZg ARZgở đmJXCây sM8cFo vớiMkmQ ởMkmQ PhúMkmQ QuýmJXC lâuM8cF tmJXChì MkmQcó khmJXCác M8cFgì nhau!M8cF Giống nhmJXCau đMkmQều MkmQlà mJXCbị giaM8cFm lỏnARZgg! mJXCKhi đókh2t ítM8cF nhấARZgt ởM8cF kh2ttrong ARZgphạm vkh2ti nhM8cFất địnhkh2t nàng kh2t muốn đARZgi tmJXChế nkh2tào tARZghì cứARZg M8cFđi, muốnM8cF làMkmQm cmJXCái ARZggì thMkmQì MkmQlàm cARZgái đMkmQó. NhưnARZgg hkh2tiện tARZgại lại thảARZgm hạikh2t hARZgơn rấtARZg nhiềmJXCu, nàMkmQng chỉM8cF cóM8cF thểmJXC M8cFở bênMkmQ cạnkh2th hắn!

“Hình ThấtMkmQ, tM8cFa chMkmQán ghkh2tét ngươi.”

“Ừm, tMkmQa MkmQbiết.” ARZgHình ThấtmJXC mJXCvẫn làM8cF bARZgộ dạngkh2t hM8cFời hợt,kh2t mmJXCặc kM8cFệ nànkh2tg tựkh2t nmJXCói tự nghe.

“Ngươi mMkmQỗi lầnMkmQ đềuM8cF mJXCnói tMkmQốt vớikh2t MkmQta, đếnkh2t kkh2thi MkmQta hMkmQỏi lýmJXC mJXCdo lạiMkmQ khôMkmQng nói!”M8cF Hắn mJXCcoi kh2tnàng MkmQlà cáARZgi gìARZg, SủngARZg ARZgvật?! ComJXCn mắtARZg đảokh2t mJXCqua mộtmJXC vòng,mJXC TiêmJXCu TiêMkmQu ckh2tòn nói thêm,mJXC “kh2tTa muốnM8cF điMkmQ nhARZgà cầu,ARZg khmJXCông pkh2thải, nM8cFhà MkmQvệ sinh.”

“Được. M8cFTa lậpMkmQ tmJXCức điM8cF làkh2t ARZgtốt rồi.”

Không phảMkmQi chứ,MkmQ chARZgẳng lẽkh2t nàmJXCng điARZg M8cFvệ sinMkmQh màkh2t hắnMkmQ cũngmJXC muốnMkmQ đimJXC cARZgùng?! Ngất…

“Ta thấMkmQy ngưkh2tơi khôMkmQng nM8cFên M8cFđi themJXCo ARZgta, nMkmQhư vậyMkmQ tmJXCa sMkmQẽ thẹnMkmQ thùngmJXC, tARZga ARZgcam đoan mJXClập tứckh2t sẽmJXC trkh2tở lạmJXCi, đượcMkmQ kh2trồi đượcmJXC rồimJXC, cứkh2t kh2tnhư vậy.kh2t” PMkmQhất phấM8cFt tayARZg, cũmJXCng khMkmQông thèm nhM8cFìn hắn,M8cF Tiêukh2t TiARZgêu nhARZganh chóngMkmQ mJXCmở cửaARZg bỏkh2t chạy.

Hình Thấtkh2t kh2tđang mARZguốn đứngMkmQ dMkmQậy đuổimJXC theMkmQo, nhmJXCưng tưMkmQởng tượnM8cFg kh2tnàng nóM8cFi sARZgẽ thẹn MkmQthùng, đàkh2tnh bấkh2tt mJXCđộng nmJXCgồi MkmQđó. TromJXCng thờmJXCi MkmQgian ngắnmJXC nhưMkmQ vậy,MkmQ ARZglại ởARZg troM8cFng phủ,kh2t chắc ARZglà ARZgsẽ khôngMkmQ kh2txảy rMkmQa smJXCự cốM8cF M8cFgì đâu.

Có đM8cFôi kM8cFhi, sM8cFự cmJXCố thườngARZg mJXCđột ngộMkmQt xảM8cFy M8cFra vàM8cFo ARZglúc M8cFta mJXCkhông ngM8cFờ nhmJXCất. Giống nhưARZg hiệkh2tn tạiARZg, M8cFTiêu M8cFTiêu đãMkmQ nMkmQghênh ngM8cFang đARZgứng bêM8cFn ngoARZgài cửARZga HìnARZgh MkmQphủ. HừmJXC, càng khômJXCng MkmQcho phARZgép nàngARZg trốn,kh2t nàmJXCng liM8cFền trốnM8cF ckh2tho hắnMkmQ xem!

Chà chàkh2t mJXCchà, mớiARZg M8cFđi đượcARZg chARZgưa ARZgxa, bênARZg ngưM8cFời nàkh2tng M8cFđột nhimJXCên thoámJXCt MkmQra kh2tN tên hắARZgc ARZgy nkh2thân, tMkmQay mJXCcầm mJXClợi MkmQđao, kh2tánh đaomJXC lóeMkmQ lêkh2tn cMkmQhói mắtkh2t. TiêuM8cF TimJXCêu kh2tngây ngốMkmQc, nàng cùngmJXC bọMkmQn họmJXC hẳnM8cF làARZg kh2tkhông thùkh2t đi.

Rút đaoARZg, muMkmQốn chéARZgm xuốnMkmQg ngườimJXC tMkmQrước MkmQmặt. HắMkmQc MkmQy nhâkh2tn vumJXCng tMkmQay lên…

Nhưng đồmJXCng thời,mJXC mộARZgt thkh2tân ảnM8cFh khMkmQác đãkh2t nhmJXCanh chónARZgg baARZgy mJXCtới. ARZgTiêu TiêARZgu chỉ cảmMkmQ tMkmQhấy hmJXCoa mắt,mJXC MkmQsau đmJXCó ngưARZgời đM8cFã kh2tvững mJXCvàng ởARZg tARZgrên nómJXCc mJXCnhà. M8cFNàng ngM8cFẩng đmJXCầu nARZghìn nhìn, ARZgdi? Pkh2thẩm Nguyệt.mJXC NgườmJXCi kh2tnày lMkmQại tmJXCừ nơikh2t kh2tnào xuấtARZg hiệM8cFn tARZghế này?

Hắc mJXCy nhkh2tân ARZgđộng táckh2t nhkh2tất MkmQtrí, cũARZgng nhảyM8cF lênkh2t kh2tnóc nhM8cFà. ARZgHai M8cFbên lậmJXCp tứcARZg độnARZgg thủ. TARZgất nhiêmJXCn dưmJXCới vARZgõ côARZgng kh2tbất phM8cFàm củaMkmQ kh2tPhẩm NguARZgyệt, samJXCu vM8cFài chM8cFiêu bọMkmQn hắcARZg y nhânkh2t khômJXCng chếM8cFt kh2tthì cũnARZgg bịM8cF thương.MkmQ ChờM8cF hắckh2t kh2ty nhâM8cFn vừkh2ta rútkh2t MkmQlui, hARZgắn kh2tlập tức buôngARZg TiêMkmQu TiêM8cFu rmJXCa, phMkmQân rmJXCõ giớmJXCi tuyến.

Tiêu TMkmQiêu trầMkmQm MkmQtư M8cFsuy đoM8cFán, hắcMkmQ MkmQy mJXCnhân nM8cFày đkh2tại kkh2thái ARZglà dARZgo kh2tchủ ARZgnhân củaMkmQ khối thânkh2t thkh2tể nARZgày ARZgrước lấM8cFy M8cFđây. kh2tCòn PhmJXCẩm ARZgNguyệt, hẳnMkmQ làM8cF mJXCvẫn đakh2tng chìmJXCm đắmMkmQ tronmJXCg trò MkmQ chơi thARZgeo dõiARZg gmJXCì đó,mJXC xM8cFác địnhM8cF HìARZgnh ThấMkmQt mJXCcó MkmQphải đệARZg đmJXCệ kh2tcủa hắnM8cF hMkmQay không.

“Không mMkmQuốn MkmQchết, mJXCtốt nhấtM8cF quakh2ty vềARZg HìnhmJXC phủ.mJXC” PhẩmARZg M8cFNguyệt nóiM8cF xokh2tng xoay ARZgngười mMkmQuốn đi.

Tiêu TiM8cFêu thấM8cFy tmJXChế MkmQlập tứcM8cF đM8cFuổi thekh2to giữM8cF chặkh2tt tMkmQay hắn,mJXC ARZg“ ĐừnARZgg điM8cF vkh2tội, mM8cFang ta theo.”

Đùa hả,ARZg nànkh2tg cARZghính lMkmQà khôARZgng mmJXCuốn sốngM8cF trmJXCong kh2tHình phủM8cF nữM8cFa nêkh2tn mớMkmQi M8cFchạy MkmQra ngoài. TrMkmQở về?mJXC NhMkmQư vkh2tậy sM8cFao được!

Phẩm NguyệtARZg bARZgởi vM8cFì ARZgcử độngM8cF củamJXC nànkh2tg mMkmQà chấmJXCn độkh2tng, vộikh2t vàARZgng bM8cFỏ taARZgy ramJXC, lông ARZg mày nM8cFhăn lạM8cFi. “XinmJXC tựmJXC trọng.”

Vâng vâMkmQng, Tiêukh2t TmJXCiêu gậM8cFt đầu,ARZg “HuynhARZg cũnMkmQg khMkmQông nmJXCên bỏMkmQ lạimJXC tkh2ta a.”

Những lMkmQời nàykh2t lạimJXC khiếkh2tn chARZgo mkh2tặt ARZghắn kh2tcàng nhM8cFăn nhókh2t hMkmQơn nữmJXCa, “XiMkmQn –mJXC TựARZg – Trọng!”

Lại lkh2tà mJXCtự tM8cFrọng, M8cFhắn M8cFkhông còMkmQn ARZgtừ kh2tkhác hả?!mJXC mJXC“Ta nóMkmQi rồi,kh2t tmJXCa khARZgông thểMkmQ trở mJXCvề được.”

Không thARZgể? CARZghính mìMkmQnh mớmJXCi vkh2từa đếnMkmQ nơM8cFi đmJXCây cmJXCòn khôngkh2t quáARZg ARZgquen tmJXChuộc, nữkh2t tử nàkh2ty lạikh2t khôM8cFng biếtkh2t kh2tcó qumJXCan mJXChệ gìM8cF vớkh2ti HM8cFình phủMkmQ, “CùngMkmQ M8cFta MkmQkhông qARZguan hệ.”

“Có qM8cFuan hệ,kh2t MkmQđương ARZgnhiên cMkmQó quakh2tn hệ.kh2t TARZga vừaMkmQ bịMkmQ MkmQHình phM8cFủ đuổiARZg việc,M8cF màkh2t huynhMkmQ mới kh2trồi lạMkmQi cứARZgu tM8cFa mộtM8cF M8cFmạng. TARZga đâM8cFy MkmQtuy rkh2tằng khôARZgng MkmQđọc qM8cFua sMkmQách ARZgvở, nhưMkmQng cũng biếtkh2t tkh2tri ânMkmQ ARZgđồ kh2tbáo. Ckh2tho nên,kh2t ânM8cF ckh2tông, huynM8cFh hãykh2t MkmQcho tmJXCa cM8cFơ MkmQhội M8cFđược phmJXCục kh2tvụ bên cạnhkh2t huynhM8cF, hmJXCảo kh2thảo bM8cFáo đápARZg M8cFhuynh đi.”kh2t MặcM8cF kM8cFệ, cM8cFó thểARZg M8cFđi thARZgeo tARZghì phảiMkmQ cốARZg gắnMkmQg đến cùng.

“Bọn MkmQhọ ARZgvì MkmQsao phMkmQải gkh2tiết ngươkh2ti?” ARZgMột tỳmJXC nữARZg kh2tbình thườM8cFng tạiM8cF smJXCao mJXClại MkmQkéo đến nhiềuMkmQ ckh2tao thủM8cF nMkmQhư vmJXCậy, thARZgân phậnmJXC củmJXCa nàngkh2t nkh2thất đARZgịnh M8cFkhông đơARZgn giản.

“Ta lmJXCàm mJXCsao biết.kh2t CònmJXC M8cFkhông hmJXCiểu mJXCra ARZgsao ARZgcả mJXCthì bkh2tọn chúmJXCng M8cFđã tMkmQới rồi,ARZg tkh2ta hồn kh2t nhiên thiệnMkmQ ARZglương ngâMkmQy thM8cFơ, dánARZgg vARZgẻ khMkmQông giốMkmQng ngườiARZg kếMkmQt tARZghù mJXCkết oánM8cF bM8cFại hARZgoại, tám phầnM8cF làkh2t nhậARZgn lkh2tầm người.kh2t” TựM8cF thổikh2t pMkmQhồng bảM8cFn kh2tthân mMkmQột phemJXCn, đemARZg vMkmQấn đềmJXC MkmQthổi sạch, hkh2tắn chM8cFắc sẽARZg MkmQkhông quM8cFan mJXCtâm MkmQchuyện củaARZg ARZgnàng đâu.

Nghĩ nghMkmQĩ, MkmQPhẩm Nguyệtkh2t lạikh2t nMkmQhìn nànmJXCg chằmkh2t chkh2tằm kh2tnửa ngàykh2t, tạMkmQm thờimJXC mặckh2t kệ nànmJXCg lM8cFà MkmQai, MkmQđã lM8cFà ngưmJXCời M8cFcủa HìnhARZg pmJXChủ, đốiARZg vớiARZg sựMkmQ tìnhMkmQ bêM8cFn tronmJXCg chắcARZg mJXCcũng biếtMkmQ ít nhiều,mJXC cũnMkmQg đỡkh2t mấtmJXC côngARZg hkh2tắn pkh2thải tựM8cF tìmM8cF hARZgiểu, “M8cFĐi thôi.”

Sao tựkh2t nhmJXCiên lạimJXC dễMkmQ nóiARZg chuyệnmJXC MkmQvậy? Lúkh2tc trướcmJXC bởikh2t vkh2tì mJXCTụ Bảokh2t lkh2tà đệARZg MkmQđệ của hắn,ARZg lầnARZg ARZgnày lạikh2t lARZgà bởARZgi M8cFvì saM8cFo? TiMkmQêu kh2tTiêu kMkmQỳ quMkmQái nkh2tgắm ngắkh2tm hắn,ARZg chARZgắc chMkmQắn là mJXChắn cómJXC mụcmJXC đkh2tích MkmQgì đây.

Nhưng ARZgTiêu TmJXCiêu MkmQkhông bimJXCết rằnkh2tg, bởiM8cF MkmQvì chuyệnM8cF MkmQnàng chạmJXCy trốkh2tn mJXCmà giARZgờ phút nàyARZg HìnM8cFh phủM8cF đakh2tng mJXCgà bM8cFay chóM8cF chạy.ARZg Hìnkh2th TARZghất lậtMkmQ tunmJXCg toànmJXC bộM8cF Hìnhkh2t phủM8cF màmJXC vẫn khôngM8cF tMkmQhấy ARZgbóng dángmJXC củM8cFa nàMkmQng, trêMkmQn mM8cFặt đãMkmQ M8cFxuất hiệnM8cF tuMkmQyệt vọng,MkmQ điềmJXCu MkmQhắn lo lắngM8cF MkmQđã xkh2tảy rakh2t. TứMkmQ điệnkh2t hạARZg kh2tvì đảkh2tm bmJXCảo quákh2t khMkmQứ củMkmQa hắnkh2t khônM8cFg bARZgị ngườimJXC kháckh2t biết được,ARZg MkmQrốt kh2tcục đM8cFối vớimJXC nàngMkmQ xuấMkmQt thủ.

Cho nênmJXC, kh2tN ngàykh2t smJXCau, kh2tbởi mJXCvì chạykh2t mJXCtrốn ARZgthành cMkmQông MkmQvốn nêMkmQn MkmQvui vukh2ti vẻmJXC vMkmQẻ thì ngườiM8cF nM8cFào ARZgđó lkh2tại vẻARZg mặtmJXC buồnARZg M8cFbực, bắMkmQt đmJXCầu hốiM8cF hậnM8cF qARZguyết ARZgđịnh mJXCcủa kh2tchính mình.mJXC Chắc hẳnmJXC MkmQlúc nàkh2ty HìnhMkmQ ThARZgất mJXCđang lmJXCo lắngM8cF chmJXCo nàngARZg, kh2tdù sMkmQao nànmJXCg cũnM8cFg lkh2tà lmJXCão bà củmJXCa ngườiMkmQ tARZga, đươkh2tng nhmJXCiên khôkh2tng MkmQthể kh2tkhoái hoạtM8cF nhưkh2t trước.

Không biếtMkmQ mARZgình lúkh2tc ấyMkmQ tM8cFại saM8cFo lmJXCại M8cFcảm tmJXChấy đimJXC mJXCtheo Phẩkh2tm NguyệtARZg mJXClà chuyện M8cF tốt chứmJXC. NM8cFgười M8cFnày trừARZg kh2tbỏ đứM8cFng ARZgở khkh2tách điếmmJXC thmJXCì ARZglà ARZgđi dM8cFo thkh2tám HM8cFình phủ,M8cF ckh2tó mỗi hamJXCi địaARZg kh2tđiểm ấymJXC M8cFbay mJXCqua baM8cFy mJXClại, chkh2tán nmJXCản tớiMkmQ cMkmQực điểm.

Nhàm cARZghán nhMkmQất chíARZgnh lMkmQà, MkmQcòn phảiMkmQ kARZgể lạiMkmQ cM8cFho hắnmJXC nghARZge MkmQthời giamJXCn làmM8cF việckh2t vàkh2t nghỉ ngơimJXC cMkmQủa HmJXCình ThấtmJXC, thóARZgi qukh2ten smJXCinh hoM8cFạt skh2tinh hoMkmQạt thườngMkmQ ngM8cFày củamJXC hắnmJXC ra M8cFsao. ThMkmQân ảnARZgh têM8cFn gmJXCian nM8cFhân kh2tnày MkmQliên tụmJXCc lM8cFắc lARZgư mJXCtrong ARZgđầu nàM8cFng, kh2tmuốn qARZguên trM8cFong chốc ARZglát cũnARZgg khôM8cFng được.

Có đM8cFiều aMkmQn ủiM8cF dmJXCuy nhM8cFất ckh2thính lMkmQà hắcmJXC kh2ty nkh2thân lARZgại tớimJXC hARZgai lMkmQần nữaM8cF, ARZgđòi giết đòikh2t chémM8cF vômJXC cMkmQùng nmJXCáo nhiM8cFệt, khiếnkh2t kiM8cFếp ARZgsống tỳmJXC nARZgữ buồnkh2t tkh2tẻ cM8cFủa nàngmJXC cARZgoi nmJXChư có tMkmQhêm niềmM8cF vui.

Hai ngàMkmQy nMkmQày, kh2tánh mmJXCắt mJXCPhẩm NM8cFguyệt nhìnARZg nàARZgng cóM8cF điểmM8cF khônARZgg giMkmQống trướM8cFc. Chắc hắnkh2t cARZgũng biếtM8cF MkmQnàng MkmQlà lmJXCão bàmJXC củaM8cF HARZgình ThấM8cFt rồMkmQi, nhưnMkmQg kARZgì quáiARZg làmJXC mộM8cFt ngườARZgi đứng đắmJXCn nhưARZg hắnM8cF tạiMkmQ smJXCao lạimJXC khôkh2tng kh2tđem ARZgnàng đuổM8cFi vềM8cF HìM8cFnh phủmJXC, dkh2tù nM8cFói thếM8cF nARZgào nàng MkmQcũng lMkmQà ekh2tm dâuMkmQ củmJXCa hARZgắn nha.

“Này, gimJXCa, hukh2tynh đừmJXCng nhìnARZg mJXCta M8cFnhư vậymJXC, tmJXCa sMkmQợ a.”

Phẩm M8cFNguyệt dờARZgi ákh2tnh mắt,MkmQ qMkmQuay vềARZg MkmQphía mJXCbàn cơm.

Tiêu TimJXCêu MkmQsờ smJXCờ hamJXCi mMkmQá, kh2ttrên mặtmJXC mM8cFình hM8cFẳn lmJXCà khôngMkmQ cóMkmQ cámJXCi M8cFgì kìMkmQ lMkmQạ đi.mJXC Cái kh2ttên PhẩmMkmQ Nguykh2tệt nàyARZg cmJXCàng mJXCngày càMkmQng quákh2ti. NàngmJXC cầM8cFm lấyMkmQ mM8cFột kh2tcái đmJXCùi gkh2tà, không thèmM8cF M8cFđể ARZgý kh2thình tượMkmQng màmJXC cắnkh2t loạnmJXC lM8cFên lạiARZg đưaARZg tớiM8cF cákh2ti kh2tnhìn khmJXCó mJXChiểu củMkmQa hắn, M8cFthiệt mJXClà, làmmJXC hạimJXC nàngARZg chẳngARZg kh2tcảm thấM8cFy ngkh2ton miệngARZg nữa.

“Gia, mJXChuynh ănkh2t điMkmQ, đừngARZg cókh2t nhìnkh2t tM8cFa mãM8cFi thếMkmQ.” LMkmQàm MkmQnàng muốnkh2t bmJXCỏ M8cFcủa mM8cFà chạy lấARZgy người.

“Tiểu ĐiệpMkmQ!” BỗngM8cF nhimJXCên mộtMkmQ đạimJXC thARZganh âkh2tm vaM8cFng lên.

Tiêu Tikh2têu mJXCnhanh ckh2thóng qumJXCay đầuARZg lạMkmQi thMkmQì nhìnkh2t thấM8cFy kh2tmột nARZgam nhkh2tân M8cFto lớnM8cF trông giốngmJXC nhưMkmQ mộM8cFt coM8cFn mJXCgấu đaARZgng bkh2tước nhanM8cFh M8cFđi đếnM8cF trướckh2t kh2tmặt nàng,mJXC nMkmQhân tiMkmQện MkmQôm chặt lấyM8cF nànMkmQg gàomJXC lkh2tên, “RốtARZg cuộcM8cF tARZga đãkh2t tM8cFìm đượcMkmQ nàng,M8cF M8cFvi pARZghu M8cFrất nhớMkmQ nARZgàng a.”

Vi M8cFphu? kh2tCái MkmQgì kh2tvi ARZgphu! M8cF“Vị nM8cFày, HùngM8cF tiênM8cF ARZgsinh, tmJXCa nghMkmQĩ ARZgta kkh2thông biếtmJXC ngươi, xkh2tin đừM8cFng ARZglàm MkmQloạn bámkh2t M8cFvíu MkmQquan hệM8cF aARZg.” ThậtMkmQ lmJXCà đángkh2t sợ,M8cF khôngkh2t ngờARZg VũARZg Điệpkh2t này lkh2tại cóARZg mmJXCột lãoMkmQ côM8cFng nhmJXCư vậy,M8cF mJXCkia HARZgình kh2tThất thìkh2t sao?.

Hùng ARZgtiên M8cFsinh thM8cFả lỏngmJXC hùngMkmQ chưởARZgng, trênARZg mARZgặt vẻM8cF xấumJXC hMkmQổ, “LARZgà tARZga khM8cFông tốt, nàngMkmQ ARZgđừng MkmQtức giận,ARZg mJXCcùng kh2tta vềmJXC nhàARZg đkh2tược khôkh2tng? TMkmQa sMkmQau nàM8cFy sẽmJXC khônMkmQg bmJXCao giờmJXC … M8cF phát cákh2tu liM8cFnh tiARZgnh nữa,MkmQ ARZgta mJXCnhất địnhARZg sẽARZg hảokh2t mJXChảo kh2tđối đãiARZg vớmJXCi nàng.”

“Ha hMkmQa... Này...mJXC ARZgchúng ARZgta chM8cFậm rãMkmQi thM8cFương lượngmJXC đARZgi, nM8cFgươi trưkh2tớc tiênmJXC thảkh2t ta xuốARZgng dướikh2t kh2tđược khkh2tông, mJXCha ha...”M8cF TMkmQiêu TiêuM8cF nhMkmQanh chómJXCng quaM8cFy đM8cFầu lạiARZg M8cFcầu cứu,ARZg cứu tM8cFa ARZga, mJXCPhẩm Nguyệt...

Di? NgườimJXC đâuMkmQ? MkmQA …MkmQÔng trờkh2ti kh2tđánh cARZghết nànkh2tg đikh2t! mJXCVì cáikh2t gkh2tì cứMkmQ MkmQđến MkmQthời khắc ngM8cFuy hiểmkh2t ARZgcần hắMkmQn thìM8cF hM8cFắn ARZglại biếM8cFn mấtMkmQ chứ!M8cF HắnARZg cóMkmQ phảiM8cF lM8cFà mJXCnam M8cFnhân khM8cFông mJXCa! Thực qumJXCá đáng,mJXC ckh2tứ nmJXChư vậykh2t đmJXCem nMkmQàng nMkmQém chmJXCo mộARZgt M8cFcon gấumJXC! TARZgên PM8cFhẩm NguyệMkmQt nMkmQày so vớkh2ti HìnMkmQh Tkh2thất làkh2t mkh2tột têmJXCn gkh2tian nhânMkmQ hMkmQơn nhiều!ARZg mJXCNàng nARZghìn mJXClầm hắM8cFn rồi!

Tiêu TiêM8cFu mJXCliều ARZgmạng đạpmJXC chânmJXC lukh2tng tuMkmQng, “TaM8cF kmJXChông bM8cFiết ngươikh2t, ngươM8cFi tránh ARZg ra. TARZga kkh2thông phảM8cFi mJXClà MkmQVũ ĐiM8cFệp, tMkmQa hMkmQọ Tiêu.”

“Nàng đừM8cFng nókh2tng giận,ARZg tkh2ta nhậMkmQn lkh2tỗi M8cFrồi cònARZg chưkh2ta đượckh2t M8cFsao, thmJXCa kh2tthứ cARZgho ARZgvi phu lầnmJXC nàMkmQy đi.”mJXC kh2tLời nóARZgi ckh2tủa hắnmJXC thựcM8cF mJXCcảm động.

“Không không,M8cF tkh2ta thậtmJXC sM8cFự khôM8cFng biếM8cFt ngươimJXC!” Thkh2tấy cóM8cF khôkh2tng MkmQít ngườiMkmQ vARZgây xem, TiêMkmQu Tikh2têu lậpmJXC ARZgtức tìM8cFm kh2txin giúpARZg đỡ,mJXC “CứmJXCu M8cFmạng akh2t, hắnMkmQ M8cFcố chấkh2tp bkh2tắt nạtkh2t cMkmQon gáiMkmQ đàng hoàng!”

Vốn đangMkmQ hứngmJXC tkh2thú qukh2tan sámJXCt hakh2ti người,M8cF mJXCnghe nàngM8cF vừakh2t nói,mJXC kh2tmoi ngưkh2tời lM8cFập tức mJXChành MkmQđộng nhấtkh2t tríMkmQ mJXCquay đầARZgu kh2tđi, bọnkh2t hắnkh2t khôARZgng thấymJXC được,M8cF cáikh2t gìMkmQ cMkmQũng ARZgkhông thấy được.MkmQ M8cFDùng M8cFcơm MkmQăn cơMkmQm, mJXCgọi mkh2tón ăkh2tn kh2tgọi mónkh2t ănM8cF. VừaMkmQ rồiM8cF cMkmQó ARZgphát sinkh2th cáiM8cF gìMkmQ sao…?

A, khôngM8cF phảMkmQi đARZgâu. NhữngmJXC ngườiMkmQ nàM8cFy sARZgao lạiM8cF nM8cFhư vmJXCậy chứ.M8cF TiêM8cFu TiêARZgu ngốc rụng,mJXC bịARZg HùnmJXCg tiMkmQên sinARZgh xuấtmJXC ARZgra khíkh2t lựkh2tc khiênmJXCg MkmQlên MkmQvai giốnM8cFg MkmQnhư túiARZg gạoARZg rồimJXC ném vkh2tào M8cFtrong M8cFxe ngựa.

Dọc thMkmQeo đườM8cFng đi,kh2t HùngMkmQ tARZgiên sinMkmQh dùngkh2t hếmJXCt khảARZg năngARZg nM8cFói tARZgốt lấARZgy lònmJXCg nàng, ckh2thính lkh2tà hARZgình kh2ttượng củakh2t mộMkmQt têMkmQn nmJXCam tkh2tử MkmQsi tìnhM8cF. kh2tNgay cảmJXC nànMkmQg MkmQnghe đượcARZg cMkmQũng bịARZg cM8cFảm động liênM8cF tục.MkmQ NARZgguyên lARZgai M8cFHùng tiêMkmQn mJXCsinh MkmQlà mộkh2tt nakh2tm nhM8cFân tốmJXCt nhM8cFư vậy.mJXC VM8cFũ Điệp MkmQ này cómJXC chồnkh2tg MkmQtốt đếnMkmQ tmJXChế, nmJXChư thếARZg nàoMkmQ lạimJXC còMkmQn hkh2tồng hạnhM8cF xuấtmJXC tưMkmQờng, cARZghạy tới làkh2tm tMkmQiểu MkmQthiếp củaM8cF Hìkh2tnh TM8cFhất chứkh2t! ThậtMkmQ sựmJXC làkh2t thkh2tam mJXClam quákh2t mà.

“Tiểu ĐiệpMkmQ nàkh2tng kh2txem, kh2tmỗi ngMkmQày MkmQta M8cFđều MkmQcho ngườiM8cF lARZgau ckh2thà kh2tbảo bM8cFối cMkmQủa nànMkmQg, thực sạkh2tch sM8cFẽ mJXCđi, cùngMkmQ vớimJXC lúkh2tc nànARZgg kh2ttrước khM8cFi đimJXC khôkh2tng hềARZg kARZghác nhmJXCau đARZgâu.” Hùng tiêmJXCn sinMkmQh cầkh2tm chặtmJXC lmJXCấy taM8cFy nànARZgg, sắARZgc mặtmJXC vARZgui mừngMkmQ hỏimJXC hanMkmQ, “HmJXCiện tạimJXC mJXCnàng kh2tđã trở lại,mJXC mJXCcó caMkmQo M8cFhứng nmJXChìn qARZgua mJXCmột cARZghút không?”

Không kh2tthể nào…!!!!

Cả kh2tcăn phòM8cFng nàM8cFy... đềkh2tu mJXClà HìnMkmQh Thất?!

Tuy rằnmJXCg xemJXCm ARZgra mặtkh2t vẫMkmQn còkh2tn rấtM8cF nMkmQon nớtARZg, nhARZgưng thậtkh2t lkh2tà hắn!M8cF kh2tNhìn nhM8cFìn lạc kkh2thoản dkh2tưới mỗiMkmQ bứcARZg vMkmQẽ. TrờiM8cF ạM8cF! Nhiềukh2t mJXCbức họamJXC mJXCnhư vậARZgy, lạiMkmQ đềuM8cF lkh2tà dM8cFo M8cFVũ M8cFĐiệp kM8cFia tự vẽmJXC! CMkmQhỉ sARZgợ MkmQVũ Điệpkh2t nàmJXCy đãM8cF kh2tyêu tARZgha thkh2tiết têM8cFn gkh2tian nhânmJXC M8cFkia rMkmQồi. “Này...”

“Ta biếtARZg nànkh2tg MkmQlại nghkh2tĩ tớmJXCi trMkmQước kia,”M8cF M8cFHùng tiênARZg siMkmQnh sờkh2t kh2tsờ tkh2tóc củmJXCa nàng, nói,ARZg “NhưngARZg đừnmJXCg tiếpmJXC tụcmJXC thươnmJXCg tâm,M8cF muộiM8cF muộiM8cF nàngARZg nếumJXC mJXCbiết nànMkmQg lkh2to lkh2tắng như vMkmQậy, chắcMkmQ MkmQchắn sẽM8cF rấtARZg hạmJXCnh phúc.”

Ách, mJXCcái gM8cFì mukh2tội muội?MkmQ KhóeMkmQ miệnM8cFg TiêuMkmQ MkmQTiêu mJXCco rM8cFúm. NhìMkmQn M8cFnhìn Hùng M8cFtiên sinhmJXC, hắnMkmQ ARZgkhông phảimJXC lkh2tà đeMkmQm HmJXCình Thấtkh2t trmJXCở thmJXCành muộiARZg MkmQmuội VũARZg ĐiệM8cFp chứ. Nàkh2tng lặngmJXC lẽmJXC chảyARZg mJXCra M8cFhai giọtARZg kh2tmồ hôi.

Xin hM8cFắn… ARZgTuy rằmJXCng mJXCbộ dMkmQạng củaM8cF MkmQHình Thất sARZgo vớARZgi kh2tnữ M8cFnhân còMkmQn xARZginh đkh2tẹp hơMkmQn, nARZghưng hMkmQắn lARZgà namJXCm kh2tnhân châM8cFn chínhM8cF ARZga –mJXC Là ARZgtình địchmJXC củMkmQa ngươikh2t đó!kh2t TmJXCiêu TiMkmQêu ARZgbắt đầumJXC cmJXCó mJXCđiểm đồnM8cFg tmJXCình vớimJXC kh2tcon gấuARZg smJXCi tìmJXCnh này, nàngkh2t vM8cFỗ vARZgỗ bARZgờ mJXCvai củARZga hắn,ARZg “M8cFKhông mJXCcó, ngươimJXC mJXCyên tâm,MkmQ tM8cFa khôngMkmQ ckh2tó thương tâm.”

Hùng tiênmJXC sMkmQinh lARZgại làmJXC vkh2tẻ mặtARZg kích động,M8cF “NànM8cFg khônARZgg cầmJXCn gmJXCiả MkmQvờ, nànmJXCg cARZgảm thấyARZg đauARZg kh2tlòng mJXCthì tkh2ta kh2tcũng M8cFcảm thấyM8cF đau lòng,MkmQ tARZga MkmQlo lMkmQắng chMkmQo nàmJXCng làARZg M8cFta nguyM8cFện ý.”ARZg ARZgThật tARZgốt quáMkmQ, TiểuM8cF ĐmJXCiệp đãkh2t nghĩmJXC tới cảmM8cF thụkh2t cARZgủa hARZgắn rkh2tồi sao.

“Khụ!” VịmJXC kh2tHùng tiARZgên sinmJXCh nkh2tày đakh2tng kích độnM8cFg cáiARZg gARZgì thế,MkmQ “NmJXCgươi đkh2tể cmJXCho tM8cFa nM8cFghỉ M8cFngơi mkh2tột lát,ARZg tM8cFa mkh2tới mJXCvừa đmJXCến nơi kh2t này, M8cFmệt chếtM8cF M8cFđi được.”

“Hảo hảmJXCo M8cFhảo,” HùngARZg tiênkh2t sinM8cFh đáp lờikh2t manM8cFg nàngARZg vàokh2t phònM8cFg ngủM8cF, vkh2tui ARZgvẻ rạoM8cF rựcMkmQ tìmkh2t ngườiM8cF ARZgđi chuẩM8cFn bịmJXC bữaM8cF tốiARZg, Tiểu ĐiệpmJXC đARZgã trởkh2t lại,MkmQ MkmQtrong lkh2tòng hắnMkmQ thậtmJXC sựARZg lMkmQà cARZgao MkmQhứng a!

Nếm qM8cFua cơkh2tm chiều,kh2t TiêuARZg Tiêkh2tu bắt MkmQđầu kh2tlo lắngMkmQ, vM8cFị HMkmQùng MkmQtiên sinARZgh nàyMkmQ mJXCkhông kh2tphải làmJXC MkmQdạng giốnM8cFg HìmJXCnh Thấkh2tt chứ,kh2t vừa bkh2tước kh2tvào cmJXCửa đãARZg yêkh2tu cầuMkmQ thoátM8cF yM8cF, nARZgếu M8cFnhư vMkmQậy tM8cFhì tM8cFhảm. LM8cFàm sakh2to bâymJXC giờ?

Bỗng kh2tcửa cửmJXCa phmJXCòng kh2tbị đákh2t vămJXCng thô lỗ,MkmQ Hùkh2tng tiênARZg MkmQsinh vẻMkmQ kh2tmặt đmJXCáng sợ,kh2t ngóM8cFn tM8cFay rắckh2t rắMkmQc rumJXCng độMkmQng vàM8cFo phòng,mJXC mJXCcùng ban ngàkh2ty ARZgquả tM8cFhực MkmQlà MkmQgiống nhưM8cF hARZgai người.kh2t TiêARZgu Tkh2tiêu kinkh2th hoảngMkmQ, hMkmQảo MkmQdọa người! ChẳngMkmQ lẽ..mJXC. cARZghẳng lmJXCẽ hắnMkmQ làARZg haM8cFi mặt?!

Vị HùnMkmQg tiêmJXCn sMkmQinh ARZgbị ckh2tho làMkmQ hkh2tai mặt nARZgày mJXCâm hiểmM8cF nhìnkh2t nhìkh2tn nànMkmQg sARZgau MkmQđó khM8cFóe miệMkmQng liM8cFệt rmJXCa mộtkh2t nétMkmQ cMkmQười hM8cFung ác, “ThoátARZg y!”

Đúng M8cFlà khônkh2tg MkmQcó M8cFý tưởngM8cF gARZgì mkh2tới mẻ... ARZg Xem M8cFra naARZgm nhMkmQân TốngMkmQ Triềkh2tu đềukh2t chỉmJXC biếtkh2t nmJXCói mJXChai chữmJXC “tmJXChoát y”ARZg. ARZgHay làARZg nhóm nM8cFgười muốkh2tn lêkh2tn giườmJXCng ckh2thỉ thíM8cFch nMkmQói kh2thai chARZgữ nàARZgy mJXCđầu tMkmQiên? M8cFTiêu MkmQTiêu nuốARZgt kh2tnước miếng, cốARZg MkmQgắng đánhARZg giákh2t HùnmJXCg tiênkh2t sinMkmQh gMkmQiống nhưM8cF hunkh2tg thầMkmQn áARZgc mJXCsát trướcARZg mắtM8cF, thân thểkh2t bắtM8cF đầMkmQu phMkmQát rMkmQun, nànMkmQg cmJXCũng khômJXCng muốnmJXC cởARZgi a.

Không chờkh2t kh2tnàng phảkh2ti phảmJXCn khángM8cF lâu, mJXC cửa phòngkh2t lMkmQần thARZgứ hM8cFai lạiMkmQ bMkmQị mởM8cF rộng,ARZg lạMkmQi lkh2tà mmJXCột kh2tHùng tiêARZgn simJXCnh nữkh2ta mJXCxuất hiMkmQện. Tiêu TiêARZgu MkmQcàng phM8cFát ngốM8cFc MkmQhơn nữa.kh2t KhôngMkmQ tMkmQhể nàARZgo, nguyênmJXC lamJXCi MkmQlà M8cFsong sikh2tnh, cănARZg bản khM8cFông pmJXChải M8cFlà cM8cFái gìARZg mJXChai mặtkh2t a.

Hùng tiêkh2tn sikh2tnh ônmJXC hòamJXC rấtkh2t nhankh2th che chắnMkmQ kh2tở ARZgtrước MkmQmặt mJXCTiêu ARZgTiêu, đM8cFối vmJXCới HM8cFùng tikh2tên kh2tsinh hARZgung ákh2tc kmJXCêu MkmQto, “Đạikh2t ca!”

Hùng huM8cFng ARZgác nhmJXCìn nhìnARZg hắnkh2t lkh2tại ARZgnhìn nhìn TiMkmQêu Tiêkh2tu, trARZgong M8cFmắt bắARZgt đầuARZg kh2txuất ARZghiện ARZghoang maMkmQng, “Thkh2toát y...”

Còn cởiMkmQ nữaARZg hả!!!!

“Đại tẩMkmQu đãmJXC chếtMkmQ rồi!ARZg ĐạmJXCi mJXCca! HuyARZgnh tỉnh MkmQlại đi!”.

Cái gMkmQì. ĐmJXCại mJXCtẩu? ARZgThoát mJXCy hóamJXC rARZga lmJXCà đại M8cFtẩu... kh2tĐây M8cFlà cáARZgi LoM8cFgic gìARZg?! Chậm đã.MkmQ.. ChẳngM8cF lẽMkmQ lARZgà nóimJXC, “ThMkmQoát kh2tY” làM8cF tênkh2t ngườM8cFi? KhôngmJXC thểkh2t nàomJXC... TrêM8cFn đời M8cF này cM8cFó nmJXCgười tênM8cF nhưkh2t vậyMkmQ saM8cFo, cònARZg ARZglà mộM8cFt nữkh2t nhân?ARZg! TiARZgêu TiêM8cFu bmJXCắt đầumJXC lmJXCau mARZgồ hôi dữkh2t dội.

Hùng ôARZgn hkh2tòa M8cFtiếp M8cFtục kMkmQêu lkh2ta, tMkmQhẳng kh2tđến khmJXCi HùnARZgg huM8cFng MkmQác bịmJXC kícM8cFh ARZgđộng đmJXCến ngất đmJXCi mớimJXC dM8cFừng lạARZgi, M8cFHắn ômMkmQ ARZglấy Tkh2tiêu Tkh2tiêu, vẻARZg ARZgmặt ARZgtự tM8cFrách, dùnkh2tg ngữM8cF khkh2tí vômJXC cùng cmJXCó lM8cFỗi mJXCnói, “TaM8cF nghkh2tĩ bệnkh2th M8cFcủa đARZgại cmJXCa đM8cFã ARZgtốt hơnM8cF, khônMkmQg nghmJXCĩ tớiM8cF... M8cFSau nàMkmQy ta sẽmJXC khônM8cFg bARZgỏ lạikh2t nànkh2tg mộtkh2t mìnARZgh nữaMkmQ. NàARZgng …MkmQ khôARZgng cầnMkmQ gkh2tiận MkmQta.” ThấymJXC TiêM8cFu mJXCTiêu gật đầu,mJXC ARZglúc nM8cFày HùnmJXCg ônmJXC mJXChòa mớimJXC ARZgđi rM8cFa cửa.

Aiz, thmJXCật ARZgsự lMkmQà loạnmJXC thấtmJXC bM8cFát kh2ttao, tkh2tự nhiêARZgn xuấtMkmQ hM8cFiện haMkmQi HùARZgng tiênM8cF sinARZgh, còn cóARZg M8cFnữ nmJXChân đkh2tã chếtkh2t têMkmQn ARZglà “TMkmQhoát Y”kh2t M8cFnữa, đúMkmQng làMkmQ mộMkmQt gimJXCa kh2tđình M8cFkì quái.

Hùng ônkh2t hòkh2ta vừakh2t ARZgđi cM8cFhắc sẽMkmQ khôkh2tng trmJXCở ARZgvề smJXCớm, Tiêukh2t TiêumJXC kARZghẩn trươngmJXC hềM8cF hềARZg đánh M8cFmột giấc,M8cF kh2tthực skh2tợ vạnMkmQ nhmJXCất hắM8cFn ARZgvừa điMkmQ ARZgmà đkh2tã ARZgquay lại.kh2t ARZgĐang MkmQnửa mMkmQê nửa MkmQ tỉnh, MkmQđột nmJXChiên nàMkmQng nghM8cFe đượcMkmQ cóM8cF ngườiARZg kh2tnhẹ gmJXCiọng mJXCkhiêu cM8cFửa sổmJXC mmJXCà vào.kh2t Aiz...Thật sựkh2t M8cFlà đêmJXCm dkh2tài lắmMkmQ mJXCmộng mà.

Tiêu TiM8cFêu hmJXCíp mắmJXCt lạiM8cF, ARZgtỉnh tMkmQáo ngắARZgm ngắmkh2t ngARZgười kh2tvừa đến,mJXC MkmQtối mJXCđen nARZghư mực, thấMkmQy kMkmQhông ARZgrõ M8cF- MkmQđây lạiMkmQ làM8cF amJXCi nữaMkmQ vậy.

“Giả ngủkh2t? ARZgVẫn cM8cFhưa cMkmQhịu dMkmQậy.” ThamJXCnh âmmJXC giàMkmQ nukh2ta vanmJXCg kh2tlên, lạnARZgh bmJXCăng băng, TiêM8cFu mJXCTiêu bARZgật ngườMkmQi nM8cFghe ARZglời nMkmQgồi dậy,M8cF hắnM8cF khmJXCông kh2tphải cũnkh2tg lARZgà ngMkmQười tớARZgi giết nàngMkmQ chứM8cF. GầnM8cF đâmJXCy sM8cFố nmJXCàng đúnmJXCg làMkmQ smJXCố M8cFcon rệp,MkmQ ARZglúc nàmJXCo cũM8cFng cóM8cF hắmJXCc kh2ty nhkh2tân đM8cFuổi giết, bấMkmQt quáM8cF đâyMkmQ lmJXCà lầnM8cF đầuM8cF tiêM8cFn tM8cFrực tiếM8cFp nhkh2tìn thấy.

“Chưa hoàMkmQn kh2tthành nhiệmMkmQ vMkmQụ, vMkmQì M8cFsao lạiM8cF trởmJXC về?”

Nhiệm MkmQvụ gì?M8cF NM8cFàng cũngkh2t khôngkh2t phảimJXC VũMkmQ ĐiệmJXCp thmJXCực sự,MkmQ aM8cFi biMkmQết cmJXChứ. TM8cFiêu TiêuMkmQ cúi đầmJXCu khôMkmQng lêARZgn tMkmQiếng, nóikh2t gARZgì cũnmJXCg saikh2t, MkmQtốt nhấtARZg lARZgà khônM8cFg nói…

“Chủ nhânM8cF thMkmQực mấtM8cF hứnkh2tg, nếkh2tu khM8cFông phảiARZg mJXCta thaARZgy nMkmQgươi ckh2thịu tráMkmQch nhMkmQiệm, M8cFngươi có thểARZg cònM8cF sốnMkmQg MkmQtrở ARZgvề sao!”

Vâng vâmJXCng, ngươM8cFi lợmJXCi hạiM8cF, ngươiMkmQ vMkmQĩ đại,M8cF nMkmQhưng mJXCta thậkh2tt smJXCự khônkh2tg biMkmQết nhiệmARZg vụ gìmJXC, tkh2thiệt M8cFlà, mJXCcũng kARZghông lMkmQộ rM8cFa tmJXCí ẩnARZg ýM8cF gMkmQì, ARZgta cũngM8cF gấpmJXC MkmQa. M8cFTiêu TiêuMkmQ M8cFkhông dám nkh2thìn hắmJXCn, thẳngM8cF cúiARZg đầu,MkmQ gmJXCiữ kh2tim lặng.

Hắc MkmQy nhmJXCân mJXCthấy nM8cFàng khôngmJXC dM8cFám lkh2tên timJXCếng, tiếpmJXC tụcmJXC MkmQchất vM8cFấn, kh2t“Ngươi khôMkmQng phải lMkmQà đkh2tã yêM8cFu têARZgn kh2tkia rồikh2t chứ.”

Này... Tkh2tên M8cFkia MkmQtheo lkh2tời hắnM8cF khôM8cFng pM8cFhải làMkmQ chỉMkmQ HìnmJXCh Thấkh2tt điMkmQ? VũmJXC kh2tĐiệp hìnhM8cF như M8cFchỉ nóikh2t chuyệnkh2t vớkh2ti MkmQmỗi ARZgtên gMkmQian nhMkmQân nàymJXC, hẳmJXCn kh2tđúng lARZgà hMkmQắn đi.

“Không mJXCcó, mJXCta kmJXChông ckh2tó yêMkmQu hkh2tắn!” TMkmQrong thmJXCiên ARZghạ tmJXCo mJXClớn mJXCnhường này,kh2t têMkmQn gian nhkh2tân hM8cFư hỏM8cFng chM8cFán ghM8cFét nhưkh2t vMkmQậy, ARZgnàng sẽmJXC mJXCthích ưARZg? MkmQHa! Đkh2tầu ócMkmQ nmJXCàng cũM8cFng chkh2tưa có hỏngkh2t mJXCnha. BấtmJXC quM8cFá, hắnARZg ARZglo lARZgắng cMkmQho nARZgàng MkmQnhư mJXCvậy... aizz…

“Ta tkh2tin ngươARZgi khôkh2tng dámkh2t. NARZggày mJXCmai kh2ttrở mJXCvề ARZgHình pkh2thủ, ngưmJXCơi phảiM8cF biết,M8cF không kh2thoàn tARZghành nhiM8cFệm vụkh2t thMkmQì sMkmQẽ phARZgải ARZgtrả kh2tgiá. Nghkh2te chưa.”

Trả giáARZg, khônkh2tg phảiMkmQ lARZgà mJXCchết saARZgo, trM8cFong pkh2thim ảnhM8cF đMkmQều mJXCnhư vậymJXC dM8cFiễn. CMkmQhính là khôngM8cF phARZgải chỉMkmQ mộtARZg mìMkmQnh nARZgàng khôngM8cF hmJXCạ thủARZg đượcARZg, dùARZg M8cFsao nARZgàng cmJXCũng khômJXCng cómJXC liên MkmQ quan MkmQgì tớkh2ti chuyệnkh2t nkh2tày. MàMkmQ MkmQchỉ sợM8cF MkmQngay cảARZg mJXCVũ ĐiệMkmQp M8cFkia cũnM8cFg khmJXCông hkh2tạ thủARZg đượMkmQc đi, nànkh2tg kh2tta cMkmQòn đmJXCang yêkh2tu thmJXCảm tM8cFên gMkmQian nhM8cFân kARZgia kìaMkmQ. ChắMkmQc hẳnM8cF nARZgàng tmJXCa đãmJXC ôm quyMkmQết tM8cFâm thM8cFà chkh2tết đểARZg đượckh2t ởM8cF bkh2tên cạnhkh2t hắn.mJXC ThMkmQật đángMkmQ thương.

Hắc M8cFy nhânM8cF thARZgấy nàkh2tng lạiM8cF mJXCkhông lêmJXCn tiếnmJXCg, đkh2tưa taM8cFy bópkh2t chặtARZg ARZgcổ mJXCcủa ARZgnàng, “Đừng quêMkmQn bộmJXC dạkh2tng cARZgủa kh2tkẻ phảMkmQn bộiMkmQ muốnkh2t chếtM8cF kARZghông đượcMkmQ màM8cF muốnM8cF sốnM8cFg cARZgũng không xM8cFong. MkmQNgươi cũMkmQng mARZguốn mJXCtrở thànhARZg mộtmJXC mJXCthành viêkh2tn trM8cFong bọnMkmQ cMkmQhúng sao?!”

Mười đkh2tại M8cFkhổ hìnhmJXC tmJXCra tấmJXCn MãnM8cF Thankh2th lậM8cFp tứcmJXC thoánMkmQg M8cFhiện lênARZg tronkh2tg đầu,ARZg Tiêu M8cF Tiêu vẫyARZg taykh2t, đầuM8cF lắkh2tc nkh2thư trốMkmQng bỏi,mJXC khmJXCông cầkh2tn, nàngkh2t mM8cFới kh2tkhông cầnM8cF tMkmQìm tội chịARZgu! BmJXCuông tkh2tay! Nànkh2tg MkmQkhông mJXChô hARZgấp được!MkmQ kh2tỨớc gìmJXC ARZgbây gimJXCờ cARZgó thểMkmQ quM8cFay vềkh2t Hình phM8cFủ, lúkh2tc mJXCtrước kh2tnàng sẽkh2t khôkh2tng nênkh2t cM8cFhạy tM8cFrốn, nMkmQàng hốM8cFi hậnkh2t rồi.

Hắc mJXCy nhkh2tân hkh2từ lM8cFạnh, M8cFlúc kh2tnày mMkmQới kh2tbuông nàARZgng MkmQra, mắtMkmQ kh2tsắc lmJXCiếc nàM8cFng mMkmQột M8cFchút, vèo mộtmJXC tiếng,kh2t lạkh2ti ARZgbay kh2tqua cửaMkmQ sM8cFổ biM8cFến mất.

Thật lmJXCà đMkmQáng sợ,MkmQ MkmQra khỏiM8cF M8cFHình pkh2thủ, nànM8cFg nhARZgư thếMkmQ nàoM8cF ởARZg mJXCđâu mJXCcũng khmJXCông được M8cF an mJXCthân. kh2tTrong chốcmJXC lmJXCát bmJXCị ARZgN têMkmQn hắMkmQc mJXCy nhâARZgn đumJXCổi giếmJXCt, tronARZgg chốcMkmQ lmJXCát mJXClại MkmQxuất hiện têM8cFn hắcM8cF mJXCy nhM8cFân kh2tmuốn gmJXCiết nàMkmQng. kh2tNàng mJXClần nàARZgy sốngmJXC lM8cFại cùngARZg ckh2tái MkmQchết chỉ ARZg cách MkmQnhau trARZgong gaM8cFng tấcARZg! M8cFThân pmJXChận cMkmQủa VMkmQũ Điệpkh2t ARZgnày cũnMkmQg qumJXCá rắcM8cF rốkh2ti đi.

Aizz… nM8cFgày mamJXCi MkmQphải ARZgtìm bARZgiện phMkmQáp quaM8cFy vềkh2t HmJXCình phkh2tủ mớmJXCi được,kh2t hiệnMkmQ tạM8cFi ngkh2tẫm lại nơimJXC đómJXC quảkh2t thậtkh2t làkh2t thiênMkmQ đườARZgng a…