You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngX46ESmvnhĩ A2ctta X46ESmvnlà X46ESmvnngười, kh4qZTdrQsông phảiX46ESmvn cẩu.”

“Phải. A2ctNàng ngX46ESmvnhĩ khA2ctông sai.”

“Vậy tạiX46ESmvn X46ESmvnsao ngX46ESmvnươi thA2ctời tA2cthời khắX46ESmvnc khắ4qZTdrQsc X46ESmvnđều đem4qZTdrQs t4qZTdrQsa buộX46ESmvnc X46ESmvntại 4qZTdrQsbên ngX46ESmvnười? Ta muốA2ctn X46ESmvnđi 4qZTdrQsra ngoàiX46ESmvn chơi.”

Tiêu Tiêu4qZTdrQs 4qZTdrQsvô A2ctcùng khôX46ESmvnng X46ESmvnhài l4qZTdrQsòng! Vì4qZTdrQs X46ESmvncái g4qZTdrQsì màA2ct nà4qZTdrQsng p4qZTdrQshải bồiX46ESmvn tênA2ct giaA2ctn nhânA2ct này A2ctở tro4qZTdrQsng ha4qZTdrQsng ổA2ct thưA2ct phònA2ctg A2ctcả nA2ctgày v4qZTdrQsậy, nA2ctgay cA2ctả X46ESmvntự A2ctdo c4qZTdrQsũng khôA2ctng có.

“Ta làX46ESmvn vA2ctì muốn4qZTdrQs X46ESmvntốt chA2cto nànA2ctg.” HìnX46ESmvnh ThấtA2ct nA2ctgay A2ctcả đầuX46ESmvn cũX46ESmvnng khôngA2ct ngẩ4qZTdrQsng A2ctđầu lên, 4qZTdrQstiếp tụX46ESmvnc làm4qZTdrQs việcA2ct củaA2ct hắn.4qZTdrQs KhX46ESmvnông sợ4qZTdrQs nhA2ctất X46ESmvnvạn chỉX46ESmvn 4qZTdrQssợ v4qZTdrQsạn nhất,A2ct vA2ctì cáX46ESmvni mạng nhỏ4qZTdrQs A2ctcủa nànA2ctg, vẫn4qZTdrQs lX46ESmvnà phA2ctải cẩn4qZTdrQs thận.

Tức chết4qZTdrQs người4qZTdrQs điX46ESmvn được,A2ct ởA2ct đâyA2ct sX46ESmvno vớiX46ESmvn ởX46ESmvn PhA2ctú Q4qZTdrQsuý lâ4qZTdrQsu t4qZTdrQshì cA2ctó 4qZTdrQskhác gì4qZTdrQs nhau! A2ctGiống 4qZTdrQsnhau đềA2ctu 4qZTdrQslà bị4qZTdrQs giaX46ESmvnm lỏnA2ctg! Kh4qZTdrQsi đX46ESmvnó A2ctít nhấtA2ct ở4qZTdrQs t4qZTdrQsrong X46ESmvnphạm A2ctvi nhA2ctất địnhX46ESmvn nà4qZTdrQsng muốn đX46ESmvni th4qZTdrQsế nX46ESmvnào thA2ctì X46ESmvncứ X46ESmvnđi, X46ESmvnmuốn A2ctlàm cA2ctái gìX46ESmvn 4qZTdrQsthì làmX46ESmvn cáiX46ESmvn đóX46ESmvn. A2ctNhưng hiệnX46ESmvn X46ESmvntại lại tX46ESmvnhảm hại4qZTdrQs hA2ctơn rấX46ESmvnt nhiX46ESmvnều, X46ESmvnnàng cX46ESmvnhỉ cX46ESmvnó X46ESmvnthể ở4qZTdrQs 4qZTdrQsbên cạnA2cth hắn!

“Hình Thất,X46ESmvn A2ctta X46ESmvnchán X46ESmvnghét ngươi.”

“Ừm, A2ctta biết.”X46ESmvn Hình4qZTdrQs X46ESmvnThất vẫn4qZTdrQs 4qZTdrQslà bộX46ESmvn dạnA2ctg hA2ctời hợt,X46ESmvn X46ESmvnmặc 4qZTdrQskệ A2ctnàng tự4qZTdrQs nA2ctói tự nghe.

“Ngươi mỗi4qZTdrQs lầnX46ESmvn đềuA2ct nóA2cti 4qZTdrQstốt với4qZTdrQs tX46ESmvna, đếnA2ct kA2cthi tX46ESmvna hỏ4qZTdrQsi lýA2ct 4qZTdrQsdo lA2ctại khX46ESmvnông nói!”4qZTdrQs Hắn coiA2ct nàA2ctng lA2ctà cáX46ESmvni X46ESmvngì, SủnA2ctg vX46ESmvnật?! CX46ESmvnon mX46ESmvnắt đảoA2ct qA2ctua mộA2ctt A2ctvòng, TiêX46ESmvnu TiX46ESmvnêu còX46ESmvnn nói 4qZTdrQs thêm, “A2ctTa A2ctmuốn đ4qZTdrQsi n4qZTdrQshà cầu,X46ESmvn khX46ESmvnông pA2cthải, 4qZTdrQsnhà vệA2ct sinh.”

“Được. 4qZTdrQsTa lậ4qZTdrQsp tức4qZTdrQs điX46ESmvn làX46ESmvn tốt4qZTdrQs rồi.”

Không ph4qZTdrQsải X46ESmvnchứ, chẳngX46ESmvn lẽX46ESmvn nX46ESmvnàng điA2ct 4qZTdrQsvệ siX46ESmvnnh 4qZTdrQsmà X46ESmvnhắn X46ESmvncũng muố4qZTdrQsn đX46ESmvni cùnX46ESmvng?! Ngất…

“Ta thấyX46ESmvn ngươ4qZTdrQsi khôA2ctng nêX46ESmvnn X46ESmvnđi theX46ESmvno A2ctta, nX46ESmvnhư A2ctvậy t4qZTdrQsa sẽA2ct thẹA2ctn t4qZTdrQshùng, A2ctta caX46ESmvnm đoaX46ESmvnn lập tứcA2ct sẽX46ESmvn trởX46ESmvn A2ctlại, 4qZTdrQsđược r4qZTdrQsồi đượcX46ESmvn rồiA2ct, c4qZTdrQsứ 4qZTdrQsnhư A2ctvậy.” P4qZTdrQshất 4qZTdrQsphất A2cttay, cũnX46ESmvng khôngA2ct thèm n4qZTdrQshìn 4qZTdrQshắn, Tiê4qZTdrQsu TiêuA2ct n4qZTdrQshanh chóng4qZTdrQs mởX46ESmvn 4qZTdrQscửa bỏ4qZTdrQs chạy.

Hình ThấA2ctt A2ctđang muốn4qZTdrQs 4qZTdrQsđứng A2ctdậy đuX46ESmvnổi thA2cteo, nhưnA2ctg tưởngX46ESmvn tượngA2ct n4qZTdrQsàng nói4qZTdrQs sA2ctẽ thẹn thùng4qZTdrQs, X46ESmvnđành bấX46ESmvnt độX46ESmvnng ngX46ESmvnồi đó.X46ESmvn TA2ctrong thA2ctời gA2ctian ngắA2ctn nh4qZTdrQsư vậX46ESmvny, A2ctlại ởA2ct A2cttrong phủ, chắcA2ct A2ctlà sA2ctẽ khA2ctông xA2ctảy 4qZTdrQsra X46ESmvnsự cốX46ESmvn 4qZTdrQsgì đâu.

Có đôA2cti A2ctkhi, X46ESmvnsự c4qZTdrQsố thư4qZTdrQsờng X46ESmvnđột A2ctngột x4qZTdrQsảy rX46ESmvna A2ctvào lX46ESmvnúc tX46ESmvna khôA2ctng ngờX46ESmvn nh4qZTdrQsất. Giống nhA2ctư hiệnA2ct tại,A2ct Ti4qZTdrQsêu TiêuA2ct đ4qZTdrQsã ngX46ESmvnhênh nganX46ESmvng đứngX46ESmvn X46ESmvnbên nX46ESmvngoài A2ctcửa HìnhX46ESmvn phủX46ESmvn. A2ctHừ, càng khA2ctông chX46ESmvno phéX46ESmvnp n4qZTdrQsàng trốn4qZTdrQs, nA2ctàng lX46ESmvniền t4qZTdrQsrốn A2ctcho hắX46ESmvnn xem!

Chà chA2ctà chàX46ESmvn, mớX46ESmvni 4qZTdrQsđi đ4qZTdrQsược cA2cthưa A2ctxa, bA2ctên ngưX46ESmvnời 4qZTdrQsnàng độtX46ESmvn 4qZTdrQsnhiên X46ESmvnthoát 4qZTdrQsra A2ctN tên hA2ctắc X46ESmvny nhâ4qZTdrQsn, A2cttay c4qZTdrQsầm lợiX46ESmvn 4qZTdrQsđao, ánX46ESmvnh đaoA2ct A2ctlóe lênA2ct ch4qZTdrQsói X46ESmvnmắt. T4qZTdrQsiêu TiêA2ctu X46ESmvnngây ngốc, nX46ESmvnàng cùng4qZTdrQs bọA2ctn họA2ct A2cthẳn l4qZTdrQsà khôngA2ct thA2ctù đi.

Rút đao,X46ESmvn muốnA2ct ch4qZTdrQsém xuốngX46ESmvn ngườiX46ESmvn trướcX46ESmvn A2ctmặt. HắcA2ct X46ESmvny nhânA2ct vA2ctung taX46ESmvny lên…

Nhưng đồng4qZTdrQs thờiX46ESmvn, m4qZTdrQsột t4qZTdrQshân ảnh4qZTdrQs X46ESmvnkhác 4qZTdrQsđã nhanA2cth chA2ctóng X46ESmvnbay tới4qZTdrQs. TA2ctiêu Tiê4qZTdrQsu chỉ cảm4qZTdrQs thấyX46ESmvn hX46ESmvnoa mắt,4qZTdrQs sa4qZTdrQsu đó4qZTdrQs ngưX46ESmvnời X46ESmvnđã vữngX46ESmvn vànA2ctg 4qZTdrQsở trX46ESmvnên nóc4qZTdrQs nA2cthà. Nàng4qZTdrQs A2ctngẩng A2ctđầu nhìn A2ct nhìn, 4qZTdrQsdi? 4qZTdrQsPhẩm NguyệX46ESmvnt. N4qZTdrQsgười X46ESmvnnày lạiA2ct từ4qZTdrQs nơiA2ct nà4qZTdrQso x4qZTdrQsuất hA2ctiện t4qZTdrQshế này?

Hắc X46ESmvny nhânA2ct đ4qZTdrQsộng táX46ESmvnc nhấX46ESmvnt tr4qZTdrQsí, cA2ctũng nX46ESmvnhảy A2ctlên nA2ctóc 4qZTdrQsnhà. HaA2cti b4qZTdrQsên lậpX46ESmvn tức4qZTdrQs động thủ.X46ESmvn TấA2ctt nhA2ctiên dướiA2ct X46ESmvnvõ côA2ctng bấtA2ct ph4qZTdrQsàm A2ctcủa PhẩmX46ESmvn NguyệtA2ct, sX46ESmvnau vàA2cti chiêX46ESmvnu bA2ctọn hắc4qZTdrQs yX46ESmvn nhân khônX46ESmvng cA2cthết thX46ESmvnì cũ4qZTdrQsng 4qZTdrQsbị thương.A2ct CA2cthờ hắ4qZTdrQsc 4qZTdrQsy A2ctnhân vừaA2ct rútA2ct l4qZTdrQsui, hắ4qZTdrQsn lA2ctập tức buôn4qZTdrQsg TA2ctiêu TiêuA2ct rX46ESmvna, phânX46ESmvn rA2ctõ giA2ctới tuyến.

Tiêu TiêuA2ct t4qZTdrQsrầm X46ESmvntư 4qZTdrQssuy đA2ctoán, A2cthắc X46ESmvny X46ESmvnnhân A2ctnày đạiX46ESmvn kháX46ESmvni l4qZTdrQsà dX46ESmvno chủX46ESmvn n4qZTdrQshân củ4qZTdrQsa kX46ESmvnhối thân tX46ESmvnhể X46ESmvnnày rước4qZTdrQs lA2ctấy đây.X46ESmvn A2ctCòn PhẩmX46ESmvn NguyệtX46ESmvn, hẳnX46ESmvn là4qZTdrQs vẫX46ESmvnn đan4qZTdrQsg A2ctchìm đắX46ESmvnm tronX46ESmvng tr4qZTdrQsò chơi the4qZTdrQso dõX46ESmvni gA2ctì đX46ESmvnó, xX46ESmvnác địnX46ESmvnh Hình4qZTdrQs ThấtA2ct cX46ESmvnó 4qZTdrQsphải đA2ctệ đX46ESmvnệ củA2cta hắnX46ESmvn 4qZTdrQshay không.

“Không muố4qZTdrQsn chế4qZTdrQst, tốt4qZTdrQs n4qZTdrQshất quA2ctay vềA2ct A2ctHình A2ctphủ.” PhẩmX46ESmvn NguA2ctyệt nóX46ESmvni xo4qZTdrQsng 4qZTdrQsxoay người muốn4qZTdrQs đi.

Tiêu Tiê4qZTdrQsu t4qZTdrQshấy tA2cthế lậ4qZTdrQsp tứcA2ct đuổ4qZTdrQsi tX46ESmvnheo gX46ESmvniữ c4qZTdrQshặt A2cttay hắn,A2ct “A2ct ĐừX46ESmvnng điX46ESmvn vộiX46ESmvn, man4qZTdrQsg ta theo.”

Đùa hả,X46ESmvn nà4qZTdrQsng ch4qZTdrQsính l4qZTdrQsà khônA2ctg mu4qZTdrQsốn sốX46ESmvnng trX46ESmvnong HìnhA2ct phA2ctủ nữX46ESmvna nêA2ctn mớiX46ESmvn c4qZTdrQshạy A2ctra ngoài. A2ct Trở v4qZTdrQsề? NhưA2ct X46ESmvnvậy saA2cto được!

Phẩm Ngu4qZTdrQsyệt bởiA2ct vìX46ESmvn cA2ctử độ4qZTdrQsng củaA2ct n4qZTdrQsàng mà4qZTdrQs chấn4qZTdrQs độnA2ctg, vộiA2ct và4qZTdrQsng X46ESmvnbỏ ta4qZTdrQsy raA2ct, lông mày4qZTdrQs A2ctnhăn 4qZTdrQslại. “X46ESmvnXin tựX46ESmvn trọng.”

Vâng vâX46ESmvnng, TiA2ctêu TiêuX46ESmvn gậtX46ESmvn đầuX46ESmvn, “HX46ESmvnuynh cũA2ctng khôX46ESmvnng nX46ESmvnên bỏX46ESmvn lX46ESmvnại tX46ESmvna a.”

Những A2ctlời nX46ESmvnày 4qZTdrQslại X46ESmvnkhiến chX46ESmvno mặA2ctt hắnX46ESmvn cX46ESmvnàng nhănA2ct nhóX46ESmvn hơX46ESmvnn nữa,4qZTdrQs “XinX46ESmvn –4qZTdrQs Tự4qZTdrQs – Trọng!”

Lại l4qZTdrQsà tựA2ct trọA2ctng, X46ESmvnhắn khA2ctông A2ctcòn từ4qZTdrQs kh4qZTdrQsác hả?X46ESmvn! “TaX46ESmvn nóiX46ESmvn rồi,X46ESmvn A2ctta A2ctkhông A2ctthể trở vềX46ESmvn được.”

Không X46ESmvnthể? ChíX46ESmvnnh mìA2ctnh A2ctmới vừa4qZTdrQs đếnX46ESmvn nX46ESmvnơi đâA2cty cò4qZTdrQsn khX46ESmvnông qX46ESmvnuá A2ctquen th4qZTdrQsuộc, nữX46ESmvn tX46ESmvnử này lại4qZTdrQs X46ESmvnkhông biếX46ESmvnt X46ESmvncó qA2ctuan hệ4qZTdrQs g4qZTdrQsì vớiA2ct X46ESmvnHình phủ,X46ESmvn “CùngX46ESmvn tA2cta k4qZTdrQshông A2ctquan hệ.”

“Có qu4qZTdrQsan hệX46ESmvn, đưX46ESmvnơng A2ctnhiên 4qZTdrQscó quX46ESmvnan hX46ESmvnệ. TX46ESmvna vừX46ESmvna bX46ESmvnị HìnX46ESmvnh phủX46ESmvn đuổiA2ct việ4qZTdrQsc, X46ESmvnmà X46ESmvnhuynh mới rồiX46ESmvn 4qZTdrQslại 4qZTdrQscứu t4qZTdrQsa mộX46ESmvnt mạnA2ctg. T4qZTdrQsa đX46ESmvnây tA2ctuy rằng4qZTdrQs A2ctkhông đọcA2ct qu4qZTdrQsa A2ctsách vở,4qZTdrQs nX46ESmvnhưng cũng biX46ESmvnết tA2ctri âX46ESmvnn đồA2ct X46ESmvnbáo. CA2ctho nênA2ct, âX46ESmvnn công4qZTdrQs, huyA2ctnh X46ESmvnhãy chA2cto tA2cta cX46ESmvnơ hộiA2ct đượcX46ESmvn X46ESmvnphục vX46ESmvnụ bên cạnhX46ESmvn huA2ctynh, hảo4qZTdrQs hảoX46ESmvn báo4qZTdrQs X46ESmvnđáp huA2ctynh đi.X46ESmvn” 4qZTdrQsMặc kệA2ct, A2ctcó t4qZTdrQshể đi4qZTdrQs thA2cteo th4qZTdrQsì phX46ESmvnải cốA2ct gắngX46ESmvn đến cùng.

“Bọn họ4qZTdrQs A2ctvì s4qZTdrQsao ph4qZTdrQsải giếtA2ct ngươi?”4qZTdrQs 4qZTdrQsMột tỳ4qZTdrQs 4qZTdrQsnữ bA2ctình thA2ctường tạA2cti A2ctsao lA2ctại kéoX46ESmvn đếnA2ct nhiều caX46ESmvno thX46ESmvnủ nhA2ctư vậX46ESmvny, thâ4qZTdrQsn phA2ctận c4qZTdrQsủa nàngX46ESmvn n4qZTdrQshất đX46ESmvnịnh kA2cthông đX46ESmvnơn giản.

“Ta làmX46ESmvn A2ctsao X46ESmvnbiết. CA2ctòn khônA2ctg h4qZTdrQsiểu rA2cta sX46ESmvnao cảA2ct t4qZTdrQshì bX46ESmvnọn chúnX46ESmvng đãA2ct A2cttới rồi,X46ESmvn A2ctta X46ESmvnhồn nhiên th4qZTdrQsiện lươngA2ct X46ESmvnngây thơ4qZTdrQs, dánX46ESmvng vẻX46ESmvn A2ctkhông giX46ESmvnống X46ESmvnngười kếtA2ct X46ESmvnthù kết4qZTdrQs oX46ESmvnán bạiX46ESmvn hoạiA2ct, tám A2ctphần làA2ct nhậA2ctn l4qZTdrQsầm 4qZTdrQsngười.” Tự4qZTdrQs thổA2cti phồngA2ct bảA2ctn thâX46ESmvnn mộtA2ct phenX46ESmvn, X46ESmvnđem A2ctvấn X46ESmvnđề thổi 4qZTdrQssạch, h4qZTdrQsắn chắcA2ct 4qZTdrQssẽ k4qZTdrQshông q4qZTdrQsuan 4qZTdrQstâm A2ctchuyện X46ESmvncủa nàngA2ct đâu.

Nghĩ X46ESmvnnghĩ, PhA2ctẩm NguyệtX46ESmvn l4qZTdrQsại nX46ESmvnhìn nàA2ctng chA2ctằm chằmX46ESmvn nửa4qZTdrQs ngày4qZTdrQs, 4qZTdrQstạm X46ESmvnthời m4qZTdrQsặc kệ X46ESmvn nàng là4qZTdrQs A2ctai, đãX46ESmvn làX46ESmvn 4qZTdrQsngười của4qZTdrQs Hì4qZTdrQsnh 4qZTdrQsphủ, A2ctđối vớA2cti sự4qZTdrQs tình4qZTdrQs b4qZTdrQsên trA2ctong cA2cthắc c4qZTdrQsũng biết ít4qZTdrQs nhiều,X46ESmvn cũngX46ESmvn đ4qZTdrQsỡ mất4qZTdrQs c4qZTdrQsông hX46ESmvnắn pX46ESmvnhải tA2ctự t4qZTdrQsìm hiểu,4qZTdrQs “ĐX46ESmvni thôi.”

Sao tA2ctự nX46ESmvnhiên lạiX46ESmvn dễA2ct nóX46ESmvni chX46ESmvnuyện A2ctvậy? LúA2ctc trướcA2ct A2ctbởi X46ESmvnvì TX46ESmvnụ BA2ctảo là4qZTdrQs 4qZTdrQsđệ đệX46ESmvn củaA2ct hắn, lầnA2ct nX46ESmvnày lại4qZTdrQs là4qZTdrQs bởi4qZTdrQs vì4qZTdrQs saoX46ESmvn? T4qZTdrQsiêu TiX46ESmvnêu kỳA2ct qA2ctuái ngắ4qZTdrQsm A2ctngắm hắA2ctn, A2ctchắc chắ4qZTdrQsn là hắA2ctn cX46ESmvnó mụcX46ESmvn đíX46ESmvnch g4qZTdrQsì đây.

Nhưng TiêuX46ESmvn Ti4qZTdrQsêu khôA2ctng biết4qZTdrQs rằng,4qZTdrQs X46ESmvnbởi 4qZTdrQsvì cA2cthuyện nàng4qZTdrQs chX46ESmvnạy t4qZTdrQsrốn mA2ctà giX46ESmvnờ phútA2ct này 4qZTdrQsHình 4qZTdrQsphủ đanX46ESmvng g4qZTdrQsà bX46ESmvnay cX46ESmvnhó chạX46ESmvny. HìnhA2ct Thấ4qZTdrQst lậX46ESmvnt t4qZTdrQsung X46ESmvntoàn X46ESmvnbộ HìX46ESmvnnh A2ctphủ m4qZTdrQsà X46ESmvnvẫn không thX46ESmvnấy bóngA2ct dángX46ESmvn 4qZTdrQscủa nàng,A2ct trênA2ct mặX46ESmvnt đã4qZTdrQs xuất4qZTdrQs 4qZTdrQshiện tuyệt4qZTdrQs vọng,X46ESmvn điềuA2ct h4qZTdrQsắn X46ESmvnlo lắng đãX46ESmvn X46ESmvnxảy A2ctra. X46ESmvnTứ đ4qZTdrQsiện 4qZTdrQshạ vìX46ESmvn đảA2ctm bảoX46ESmvn quáA2ct khA2ctứ 4qZTdrQscủa A2cthắn X46ESmvnkhông bị4qZTdrQs ngườiX46ESmvn khA2ctác bA2ctiết được, rốt4qZTdrQs A2ctcục đ4qZTdrQsối với4qZTdrQs nànX46ESmvng xuấtX46ESmvn thủ.

Cho nên,X46ESmvn X46ESmvnN n4qZTdrQsgày sauX46ESmvn, bởiA2ct vìA2ct X46ESmvnchạy trX46ESmvnốn thX46ESmvnành cô4qZTdrQsng vốnX46ESmvn nênA2ct vuA2cti vuX46ESmvni vX46ESmvnẻ vẻ4qZTdrQs th4qZTdrQsì người nàX46ESmvno đX46ESmvnó lại4qZTdrQs vA2ctẻ mX46ESmvnặt bA2ctuồn A2ctbực, bX46ESmvnắt đầuA2ct hA2ctối hận4qZTdrQs quyếtA2ct định4qZTdrQs cX46ESmvnủa chX46ESmvnính mình. Ch4qZTdrQsắc A2cthẳn lúA2ctc 4qZTdrQsnày HìnX46ESmvnh ThấA2ctt X46ESmvnđang lX46ESmvno lX46ESmvnắng X46ESmvncho n4qZTdrQsàng, d4qZTdrQsù sa4qZTdrQso 4qZTdrQsnàng cũnX46ESmvng làX46ESmvn lãA2cto bà 4qZTdrQs của ngườiX46ESmvn X46ESmvnta, đươngA2ct nhA2ctiên kh4qZTdrQsông tA2cthể khoA2ctái hA2ctoạt nhưA2ct trước.

Không biếtA2ct mìnhA2ct X46ESmvnlúc ấA2cty 4qZTdrQstại s4qZTdrQsao l4qZTdrQsại cảmX46ESmvn thấA2cty A2ctđi thA2cteo 4qZTdrQsPhẩm NguX46ESmvnyệt làX46ESmvn chuyệX46ESmvnn tốt ch4qZTdrQsứ. Ng4qZTdrQsười X46ESmvnnày trừX46ESmvn A2ctbỏ đứngA2ct A2ctở khách4qZTdrQs điếX46ESmvnm thìA2ct lX46ESmvnà đX46ESmvni dA2cto tX46ESmvnhám HìnX46ESmvnh A2ctphủ, cóX46ESmvn mỗ4qZTdrQsi hai địa4qZTdrQs điểmA2ct X46ESmvnấy bX46ESmvnay qX46ESmvnua bA2ctay lX46ESmvnại, cháA2ctn nản4qZTdrQs tớX46ESmvni A2ctcực điểm.

Nhàm chánA2ct nA2cthất chín4qZTdrQsh l4qZTdrQsà, 4qZTdrQscòn pA2cthải X46ESmvnkể lA2ctại chX46ESmvno hX46ESmvnắn nX46ESmvnghe thời4qZTdrQs gX46ESmvnian lA2ctàm vX46ESmvniệc và ng4qZTdrQshỉ nA2ctgơi c4qZTdrQsủa HìnhX46ESmvn 4qZTdrQsThất, thóX46ESmvni queA2ctn sin4qZTdrQsh hoX46ESmvnạt siA2ctnh 4qZTdrQshoạt thA2ctường A2ctngày cX46ESmvnủa hắX46ESmvnn ra sao4qZTdrQs. Thân4qZTdrQs ảnh4qZTdrQs A2cttên gi4qZTdrQsan nhânX46ESmvn nàA2cty X46ESmvnliên tụcA2ct X46ESmvnlắc l4qZTdrQsư troA2ctng đầuA2ct nà4qZTdrQsng, mA2ctuốn quên4qZTdrQs tA2ctrong chốc l4qZTdrQsát cũnX46ESmvng khôngX46ESmvn được.

Có điềuA2ct aX46ESmvnn ủi4qZTdrQs duA2cty nhấtA2ct c4qZTdrQshính A2ctlà hắcA2ct X46ESmvny 4qZTdrQsnhân l4qZTdrQsại tX46ESmvnới haX46ESmvni lầX46ESmvnn X46ESmvnnữa, đòiA2ct giết A2ct đòi 4qZTdrQschém vô4qZTdrQs cùngX46ESmvn náo4qZTdrQs nhiệt,A2ct A2ctkhiến kiếpA2ct 4qZTdrQssống X46ESmvntỳ 4qZTdrQsnữ buồnA2ct tẻX46ESmvn cA2ctủa 4qZTdrQsnàng coX46ESmvni A2ctnhư có tA2cthêm niềmX46ESmvn vui.

Hai ngA2ctày nà4qZTdrQsy, ánhX46ESmvn A2ctmắt Phẩ4qZTdrQsm NguyệtX46ESmvn nhìA2ctn nàngX46ESmvn cA2ctó A2ctđiểm khôn4qZTdrQsg X46ESmvngiống trướ4qZTdrQsc. Chắc4qZTdrQs hắn 4qZTdrQscũng biếX46ESmvnt n4qZTdrQsàng là4qZTdrQs lãoA2ct bàX46ESmvn A2ctcủa HìnhA2ct ThấA2ctt r4qZTdrQsồi, nhưX46ESmvnng 4qZTdrQskì qu4qZTdrQsái là4qZTdrQs m4qZTdrQsột nX46ESmvngười đứng A2ctđắn nhưX46ESmvn A2cthắn tạiA2ct saX46ESmvno lA2ctại k4qZTdrQshông đeA2ctm 4qZTdrQsnàng đuổiA2ct v4qZTdrQsề HìnhA2ct pA2cthủ, X46ESmvndù nói4qZTdrQs thế4qZTdrQs A2ctnào nàng cũng4qZTdrQs lX46ESmvnà eX46ESmvnm 4qZTdrQsdâu củX46ESmvna hắ4qZTdrQsn nha.

“Này, gX46ESmvnia, 4qZTdrQshuynh đX46ESmvnừng n4qZTdrQshìn tX46ESmvna nhưX46ESmvn vậy,X46ESmvn tA2cta sợA2ct a.”

Phẩm NguyA2ctệt 4qZTdrQsdời á4qZTdrQsnh mắt,X46ESmvn q4qZTdrQsuay vềA2ct p4qZTdrQshía X46ESmvnbàn cơm.

Tiêu TiX46ESmvnêu A2ctsờ sờA2ct hX46ESmvnai mX46ESmvná, 4qZTdrQstrên mA2ctặt A2ctmình hẳn4qZTdrQs 4qZTdrQslà khA2ctông cX46ESmvnó X46ESmvncái X46ESmvngì kìX46ESmvn 4qZTdrQslạ đi.4qZTdrQs CX46ESmvnái tên PhẩmX46ESmvn Nguyệt4qZTdrQs 4qZTdrQsnày c4qZTdrQsàng X46ESmvnngày A2ctcàng quái.4qZTdrQs Nàn4qZTdrQsg 4qZTdrQscầm lấy4qZTdrQs một4qZTdrQs cáiX46ESmvn đùA2cti gàX46ESmvn, kA2cthông thèm để4qZTdrQs A2ctý hX46ESmvnình tượngX46ESmvn màA2ct A2ctcắn loạ4qZTdrQsn X46ESmvnlên 4qZTdrQslại đưA2cta tớ4qZTdrQsi 4qZTdrQscái nhX46ESmvnìn 4qZTdrQskhó 4qZTdrQshiểu củaA2ct hắn, X46ESmvn thiệt là,X46ESmvn làmA2ct hX46ESmvnại nànX46ESmvng chẳ4qZTdrQsng cX46ESmvnảm thấX46ESmvny ngo4qZTdrQsn miệ4qZTdrQsng nữa.

“Gia, huX46ESmvnynh ăA2ctn A2ctđi, đ4qZTdrQsừng 4qZTdrQscó nX46ESmvnhìn t4qZTdrQsa X46ESmvnmãi thế.”4qZTdrQs X46ESmvnLàm nànX46ESmvng muốn4qZTdrQs X46ESmvnbỏ của4qZTdrQs m4qZTdrQsà chạy4qZTdrQs lấy người.

“Tiểu Điệp!”A2ct A2ctBỗng nhiê4qZTdrQsn mA2ctột đạX46ESmvni th4qZTdrQsanh âX46ESmvnm va4qZTdrQsng lên.

Tiêu TiêuX46ESmvn nhaX46ESmvnnh cX46ESmvnhóng quX46ESmvnay đầu4qZTdrQs lạX46ESmvni tA2cthì nh4qZTdrQsìn thấyX46ESmvn mA2ctột naX46ESmvnm nhâ4qZTdrQsn t4qZTdrQso X46ESmvnlớn trông giốA2ctng nhưX46ESmvn mX46ESmvnột X46ESmvncon gấuX46ESmvn A2ctđang bướcA2ct n4qZTdrQshanh đA2cti đếnX46ESmvn trưA2ctớc 4qZTdrQsmặt nA2ctàng, n4qZTdrQshân tiệnX46ESmvn ôX46ESmvnm chX46ESmvnặt lấy nX46ESmvnàng gào4qZTdrQs A2ctlên, “Rốt4qZTdrQs cuộcA2ct 4qZTdrQsta X46ESmvnđã tìmA2ct đ4qZTdrQsược nàn4qZTdrQsg, A2ctvi A2ctphu 4qZTdrQsrất nA2cthớ nànX46ESmvng a.”

Vi A2ctphu? CáiA2ct 4qZTdrQsgì v4qZTdrQsi pX46ESmvnhu! X46ESmvn“Vị này4qZTdrQs, X46ESmvnHùng tiên4qZTdrQs sinhX46ESmvn, 4qZTdrQsta nX46ESmvnghĩ t4qZTdrQsa khô4qZTdrQsng biếtX46ESmvn ngươi, A2ct xin đừX46ESmvnng làmX46ESmvn loA2ctạn bámA2ct vA2ctíu 4qZTdrQsquan 4qZTdrQshệ a.”A2ct TX46ESmvnhật A2ctlà đángX46ESmvn sA2ctợ, khônA2ctg ngờX46ESmvn X46ESmvnVũ ĐiệpA2ct này lạiX46ESmvn 4qZTdrQscó m4qZTdrQsột A2ctlão công4qZTdrQs A2ctnhư vA2ctậy, kiX46ESmvna H4qZTdrQsình T4qZTdrQshất thX46ESmvnì sao?.

Hùng tiênX46ESmvn sA2ctinh A2ctthả lỏX46ESmvnng hù4qZTdrQsng cA2cthưởng, trêX46ESmvnn mặtA2ct vA2ctẻ xấuX46ESmvn hổ,4qZTdrQs X46ESmvn“Là tX46ESmvna khônA2ctg tốt, nX46ESmvnàng đừX46ESmvnng tứcA2ct giA2ctận, cùA2ctng 4qZTdrQsta X46ESmvnvề nhàX46ESmvn đX46ESmvnược khX46ESmvnông? 4qZTdrQsTa 4qZTdrQssau 4qZTdrQsnày sẽA2ct khôX46ESmvnng b4qZTdrQsao A2ctgiờ … pháA2ctt cáA2ctu lin4qZTdrQsh ti4qZTdrQsnh nX46ESmvnữa, t4qZTdrQsa n4qZTdrQshất địnhX46ESmvn sẽ4qZTdrQs hảoA2ct hả4qZTdrQso X46ESmvnđối đãiX46ESmvn X46ESmvnvới nàng.”

“Ha ha..4qZTdrQs. NàyX46ESmvn... chúng4qZTdrQs A2ctta ch4qZTdrQsậm rãiA2ct thươnA2ctg lượng4qZTdrQs A2ctđi, ngươA2cti trướcX46ESmvn tiX46ESmvnên thX46ESmvnả ta xuống4qZTdrQs dA2ctưới được4qZTdrQs 4qZTdrQskhông, hA2cta ha.4qZTdrQs..” TiêA2ctu A2ctTiêu nhaA2ctnh chóX46ESmvnng quaX46ESmvny đX46ESmvnầu l4qZTdrQsại cầuA2ct cứu, cứuX46ESmvn tX46ESmvna aA2ct, PhẩX46ESmvnm Nguyệt...

Di? NgườiX46ESmvn đâu?X46ESmvn 4qZTdrQsA …Ông4qZTdrQs A2cttrời X46ESmvnđánh chếX46ESmvnt X46ESmvnnàng đX46ESmvni! VìX46ESmvn cáA2cti gX46ESmvnì c4qZTdrQsứ A2ctđến thờiX46ESmvn khắc A2ctnguy h4qZTdrQsiểm cầA2ctn hắ4qZTdrQsn X46ESmvnthì hắn4qZTdrQs X46ESmvnlại biến4qZTdrQs mấtA2ct chứ!A2ct HắnX46ESmvn có4qZTdrQs phảiA2ct lA2ctà naX46ESmvnm nhX46ESmvnân khX46ESmvnông a! ThựA2ctc q4qZTdrQsuá đáng,X46ESmvn cứA2ct nA2cthư 4qZTdrQsvậy đem4qZTdrQs X46ESmvnnàng némA2ct chX46ESmvno mộtA2ct cX46ESmvnon gấu4qZTdrQs! TêA2ctn Phẩm4qZTdrQs NguyX46ESmvnệt nàyA2ct so vA2ctới H4qZTdrQsình ThấA2ctt làA2ct mộtA2ct tê4qZTdrQsn gX46ESmvnian nhânX46ESmvn A2cthơn nX46ESmvnhiều! A2ctNàng nhìA2ctn lầmX46ESmvn hắnX46ESmvn rồi!

Tiêu TiêuA2ct lX46ESmvniều mạngA2ct đạp4qZTdrQs chA2ctân lunX46ESmvng tuX46ESmvnng, “T4qZTdrQsa kX46ESmvnhông bi4qZTdrQsết nX46ESmvngươi, ngươ4qZTdrQsi tránX46ESmvnh ra. 4qZTdrQsTa không4qZTdrQs phA2ctải làA2ct VX46ESmvnũ Điệ4qZTdrQsp, tA2cta họA2ct Tiêu.”

“Nàng đừnX46ESmvng nó4qZTdrQsng giX46ESmvnận, A2ctta nhậnX46ESmvn lỗX46ESmvni rồiA2ct cò4qZTdrQsn X46ESmvnchưa đX46ESmvnược s4qZTdrQsao, A2cttha thứA2ct X46ESmvncho vA2cti phu4qZTdrQs lần nA2ctày đX46ESmvni.” LA2ctời n4qZTdrQsói c4qZTdrQsủa hắX46ESmvnn thực4qZTdrQs cảA2ctm động.

“Không khôngX46ESmvn, 4qZTdrQsta thậtA2ct X46ESmvnsự kh4qZTdrQsông 4qZTdrQsbiết X46ESmvnngươi!” Th4qZTdrQsấy X46ESmvncó khôngX46ESmvn X46ESmvnít ngườiA2ct v4qZTdrQsây X46ESmvnxem, Tiêu TiX46ESmvnêu l4qZTdrQsập A2cttức tìA2ctm xA2ctin gi4qZTdrQsúp đỡ,X46ESmvn “4qZTdrQsCứu X46ESmvnmạng 4qZTdrQsa, 4qZTdrQshắn cốX46ESmvn chấpA2ct 4qZTdrQsbắt nạt4qZTdrQs cX46ESmvnon gái đànA2ctg hoàng!”

Vốn đanA2ctg hứn4qZTdrQsg th4qZTdrQsú 4qZTdrQsquan 4qZTdrQssát haX46ESmvni A2ctngười, nghX46ESmvne 4qZTdrQsnàng vừa4qZTdrQs nó4qZTdrQsi, moA2cti ngưX46ESmvnời lậpA2ct tức hànhX46ESmvn độngA2ct nhX46ESmvnất 4qZTdrQstrí qu4qZTdrQsay đA2ctầu A2ctđi, 4qZTdrQsbọn hắn4qZTdrQs khôA2ctng t4qZTdrQshấy được,A2ct cáX46ESmvni gA2ctì X46ESmvncũng khôngA2ct A2ctthấy được. DùnX46ESmvng A2ctcơm ăA2ctn cơmX46ESmvn, gọA2cti móX46ESmvnn 4qZTdrQsăn gọiA2ct mónA2ct ăn.X46ESmvn VừaX46ESmvn 4qZTdrQsrồi c4qZTdrQsó pháX46ESmvnt A2ctsinh A2ctcái 4qZTdrQsgì sao…?

A, khX46ESmvnông phải4qZTdrQs X46ESmvnđâu. A2ctNhững người4qZTdrQs nàyA2ct saA2cto lạiA2ct nX46ESmvnhư vX46ESmvnậy chứA2ct. Ti4qZTdrQsêu X46ESmvnTiêu ngốc rụng,4qZTdrQs A2ctbị HùX46ESmvnng tiX46ESmvnên siX46ESmvnnh xuấtA2ct A2ctra 4qZTdrQskhí lự4qZTdrQsc khiêng4qZTdrQs lên4qZTdrQs v4qZTdrQsai giốnA2ctg 4qZTdrQsnhư 4qZTdrQstúi gạo4qZTdrQs rồi A2ct ném A2ctvào trX46ESmvnong 4qZTdrQsxe ngựa.

Dọc 4qZTdrQstheo X46ESmvnđường đi,4qZTdrQs Hùn4qZTdrQsg X46ESmvntiên s4qZTdrQsinh dùngX46ESmvn hX46ESmvnết khảX46ESmvn nănA2ctg nóX46ESmvni tốtA2ct lA2ctấy lòngA2ct nàng,4qZTdrQs chính làX46ESmvn A2cthình A2cttượng A2ctcủa 4qZTdrQsmột tX46ESmvnên 4qZTdrQsnam X46ESmvntử sA2cti tình.X46ESmvn NX46ESmvngay X46ESmvncả nàX46ESmvnng 4qZTdrQsnghe X46ESmvnđược cũA2ctng X46ESmvnbị cảm động4qZTdrQs liêA2ctn tục.A2ct X46ESmvnNguyên 4qZTdrQslai Hùn4qZTdrQsg tiênX46ESmvn sinX46ESmvnh X46ESmvnlà X46ESmvnmột naX46ESmvnm nhâ4qZTdrQsn tốtA2ct nh4qZTdrQsư vậy.A2ct VũA2ct X46ESmvnĐiệp này c4qZTdrQsó chA2ctồng tốX46ESmvnt 4qZTdrQsđến thế,A2ct nhA2ctư thA2ctế X46ESmvnnào l4qZTdrQsại 4qZTdrQscòn A2cthồng hạnhA2ct xX46ESmvnuất tườn4qZTdrQsg, cX46ESmvnhạy tới làA2ctm tiể4qZTdrQsu thiếA2ctp củA2cta X46ESmvnHình ThấtA2ct 4qZTdrQschứ! ThậtX46ESmvn sựA2ct l4qZTdrQsà thaX46ESmvnm A2ctlam 4qZTdrQsquá mà.

“Tiểu ĐX46ESmvniệp nX46ESmvnàng 4qZTdrQsxem, mX46ESmvnỗi A2ctngày X46ESmvnta đềuX46ESmvn 4qZTdrQscho n4qZTdrQsgười lA2ctau cX46ESmvnhà bảoA2ct bốA2cti cX46ESmvnủa nàng, 4qZTdrQsthực sạchA2ct sẽ4qZTdrQs A2ctđi, cX46ESmvnùng vX46ESmvnới lA2ctúc 4qZTdrQsnàng t4qZTdrQsrước kX46ESmvnhi A2ctđi kX46ESmvnhông h4qZTdrQsề khA2ctác nhaA2ctu đâu.X46ESmvn” Hùng tiên4qZTdrQs A2ctsinh cầX46ESmvnm chặA2ctt lấy4qZTdrQs 4qZTdrQstay nàng4qZTdrQs, s4qZTdrQsắc A2ctmặt vX46ESmvnui mừnA2ctg hỏi4qZTdrQs haX46ESmvnn, X46ESmvn“Hiện X46ESmvntại nàng4qZTdrQs đã trở4qZTdrQs lại,X46ESmvn cX46ESmvnó 4qZTdrQscao hứn4qZTdrQsg nhX46ESmvnìn qA2ctua mộX46ESmvnt chA2ctút không?”

Không thể4qZTdrQs nào…!!!!

Cả căA2ctn pX46ESmvnhòng nà4qZTdrQsy... đềuX46ESmvn làA2ct HìA2ctnh Thất?!

Tuy rằngX46ESmvn 4qZTdrQsxem 4qZTdrQsra mặtA2ct vẫ4qZTdrQsn A2ctcòn X46ESmvnrất X46ESmvnnon nớt4qZTdrQs, nhưng4qZTdrQs 4qZTdrQsthật l4qZTdrQsà hX46ESmvnắn! Nhì4qZTdrQsn n4qZTdrQshìn lạc khoản4qZTdrQs dướiA2ct mỗA2cti 4qZTdrQsbức vẽX46ESmvn. TrA2ctời X46ESmvnạ! NhX46ESmvniều A2ctbức họaA2ct A2ctnhư A2ctvậy, lạiX46ESmvn đA2ctều lX46ESmvnà 4qZTdrQsdo VũA2ct Đ4qZTdrQsiệp kia t4qZTdrQsự vX46ESmvnẽ! ChỉA2ct A2ctsợ X46ESmvnVũ Điệ4qZTdrQsp n4qZTdrQsày đX46ESmvnã yêu4qZTdrQs tA2ctha thiếA2ctt tê4qZTdrQsn gX46ESmvnian nh4qZTdrQsân kX46ESmvnia r4qZTdrQsồi. “Này...”

“Ta biếtX46ESmvn nàX46ESmvnng lX46ESmvnại ngX46ESmvnhĩ tớiA2ct trước4qZTdrQs 4qZTdrQskia,” HùngA2ct ti4qZTdrQsên si4qZTdrQsnh 4qZTdrQssờ 4qZTdrQssờ tócX46ESmvn c4qZTdrQsủa nàX46ESmvnng, nói, “NA2cthưng đA2ctừng tiX46ESmvnếp tA2ctục 4qZTdrQsthương tâmA2ct, muộA2cti muộiX46ESmvn nànX46ESmvng nếuX46ESmvn biA2ctết nàA2ctng X46ESmvnlo lX46ESmvnắng như vX46ESmvnậy, A2ctchắc chắ4qZTdrQsn sẽA2ct rấtA2ct hạnhA2ct phúc.”

Ách, X46ESmvncái gA2ctì muX46ESmvnội mA2ctuội? Khóe4qZTdrQs miX46ESmvnệng TiêuA2ct A2ctTiêu X46ESmvnco rúA2ctm. NhìnX46ESmvn nhX46ESmvnìn Hùng tiê4qZTdrQsn sA2ctinh, 4qZTdrQshắn khô4qZTdrQsng phải4qZTdrQs 4qZTdrQslà đe4qZTdrQsm X46ESmvnHình ThX46ESmvnất 4qZTdrQstrở t4qZTdrQshành mX46ESmvnuội muX46ESmvnội 4qZTdrQsVũ ĐA2ctiệp chứ. Nàn4qZTdrQsg lặng4qZTdrQs lẽA2ct c4qZTdrQshảy A2ctra h4qZTdrQsai 4qZTdrQsgiọt m4qZTdrQsồ hôi.

Xin hắn…A2ct TA2ctuy A2ctrằng bộ4qZTdrQs d4qZTdrQsạng củaX46ESmvn Hình T4qZTdrQshất 4qZTdrQsso 4qZTdrQsvới nA2ctữ X46ESmvnnhân 4qZTdrQscòn xX46ESmvninh đẹX46ESmvnp hơA2ctn, như4qZTdrQsng hắn4qZTdrQs A2ctlà naA2ctm n4qZTdrQshân 4qZTdrQschân chínA2cth A2cta –X46ESmvn L4qZTdrQsà tình đị4qZTdrQsch củaX46ESmvn ngư4qZTdrQsơi đó!A2ct Tiê4qZTdrQsu Tiêu4qZTdrQs bắA2ctt đầA2ctu có4qZTdrQs điểm4qZTdrQs đồnA2ctg t4qZTdrQsình vớX46ESmvni X46ESmvncon 4qZTdrQsgấu sX46ESmvni tình X46ESmvnnày, nàng4qZTdrQs vỗA2ct X46ESmvnvỗ bờ4qZTdrQs vaX46ESmvni của4qZTdrQs hX46ESmvnắn, “KhôA2ctng cóA2ct, ngươA2cti 4qZTdrQsyên tâ4qZTdrQsm, tX46ESmvna khôX46ESmvnng 4qZTdrQscó thương tâm.”

Hùng tiên4qZTdrQs sA2ctinh lạiX46ESmvn A2ctlà vA2ctẻ m4qZTdrQsặt kX46ESmvních động, “NàngX46ESmvn khX46ESmvnông cầ4qZTdrQsn gX46ESmvniả vX46ESmvnờ, nàng4qZTdrQs cX46ESmvnảm thấX46ESmvny đaX46ESmvnu lòA2ctng 4qZTdrQsthì X46ESmvnta cũngA2ct c4qZTdrQsảm thấyX46ESmvn đau lònA2ctg, t4qZTdrQsa X46ESmvnlo lắX46ESmvnng A2ctcho 4qZTdrQsnàng là4qZTdrQs t4qZTdrQsa nguyệ4qZTdrQsn ý.”4qZTdrQs A2ctThật tX46ESmvnốt q4qZTdrQsuá, X46ESmvnTiểu ĐiA2ctệp 4qZTdrQsđã ngh4qZTdrQsĩ tớiA2ct cảm thX46ESmvnụ cA2ctủa h4qZTdrQsắn rồi4qZTdrQs sao.

“Khụ!” Vị4qZTdrQs H4qZTdrQsùng t4qZTdrQsiên sX46ESmvninh X46ESmvnnày đang kícX46ESmvnh độngA2ct 4qZTdrQscái gì4qZTdrQs tX46ESmvnhế, “X46ESmvnNgươi đểA2ct X46ESmvncho X46ESmvnta nghỉ4qZTdrQs ngX46ESmvnơi mA2ctột látX46ESmvn, t4qZTdrQsa A2ctmới vừaA2ct đX46ESmvnến nơi nàyX46ESmvn, mệX46ESmvnt chA2ctết X46ESmvnđi được.”

“Hảo hX46ESmvnảo hảX46ESmvno,” X46ESmvnHùng tiên4qZTdrQs siX46ESmvnnh đáp 4qZTdrQslời m4qZTdrQsang nàn4qZTdrQsg A2ctvào A2ctphòng ngủX46ESmvn, X46ESmvnvui vẻA2ct rạo4qZTdrQs rựcA2ct tìmA2ct ngư4qZTdrQsời đX46ESmvni chuẩ4qZTdrQsn bịX46ESmvn bữa4qZTdrQs tốA2cti, Ti4qZTdrQsểu Điệp X46ESmvnđã trởX46ESmvn lX46ESmvnại, tronX46ESmvng lòngX46ESmvn hắA2ctn thật4qZTdrQs sựA2ct 4qZTdrQslà caX46ESmvno hứngX46ESmvn a!

Nếm qu4qZTdrQsa cơmX46ESmvn ch4qZTdrQsiều, TiêX46ESmvnu TA2ctiêu bắt đầu4qZTdrQs 4qZTdrQslo lắngA2ct, vịX46ESmvn Hùn4qZTdrQsg tX46ESmvniên s4qZTdrQsinh X46ESmvnnày kA2cthông A2ctphải A2ctlà d4qZTdrQsạng giốnX46ESmvng Hì4qZTdrQsnh A2ctThất A2ctchứ, 4qZTdrQsvừa bước A2ctvào A2ctcửa đA2ctã yêuX46ESmvn 4qZTdrQscầu thoá4qZTdrQst yA2ct, A2ctnếu nhưX46ESmvn vậy4qZTdrQs thX46ESmvnì thảm.4qZTdrQs LàA2ctm saA2cto bâ4qZTdrQsy giờ?

Bỗng cửaA2ct cửaA2ct phò4qZTdrQsng bịX46ESmvn đáA2ct vănX46ESmvng tX46ESmvnhô lỗ, HùX46ESmvnng tiX46ESmvnên sin4qZTdrQsh vẻX46ESmvn mặt4qZTdrQs đánX46ESmvng X46ESmvnsợ, A2ctngón t4qZTdrQsay rắX46ESmvnc rắc4qZTdrQs rX46ESmvnung độn4qZTdrQsg v4qZTdrQsào phònX46ESmvng, cùng b4qZTdrQsan 4qZTdrQsngày qA2ctuả thựA2ctc l4qZTdrQsà gA2ctiống như4qZTdrQs h4qZTdrQsai người.4qZTdrQs X46ESmvnTiêu Ti4qZTdrQsêu kA2ctinh hoảngA2ct, 4qZTdrQshảo X46ESmvndọa người! ChẳngA2ct lẽ..A2ct. c4qZTdrQshẳng lẽA2ct 4qZTdrQshắn 4qZTdrQslà A2cthai mặt?!

Vị HùX46ESmvnng tiênX46ESmvn siA2ctnh bị4qZTdrQs X46ESmvncho A2ctlà h4qZTdrQsai mặt nàyX46ESmvn âmA2ct hiểX46ESmvnm nhìA2ctn nhX46ESmvnìn nàX46ESmvnng sX46ESmvnau đóA2ct kh4qZTdrQsóe miX46ESmvnệng liệt4qZTdrQs X46ESmvnra mX46ESmvnột 4qZTdrQsnét cX46ESmvnười h4qZTdrQsung á4qZTdrQsc, “Thoát y!”

Đúng A2ctlà khA2ctông cA2ctó A2ctý tưởA2ctng g4qZTdrQsì mới4qZTdrQs mẻ..4qZTdrQs. Xem 4qZTdrQsra A2ctnam nhâ4qZTdrQsn TA2ctống TriX46ESmvnều đềA2ctu chỉX46ESmvn biếtA2ct 4qZTdrQsnói hX46ESmvnai A2ctchữ “thoáX46ESmvnt y”.4qZTdrQs HaX46ESmvny 4qZTdrQslà nhóm ngX46ESmvnười mX46ESmvnuốn lA2ctên giườngX46ESmvn chỉX46ESmvn 4qZTdrQsthích A2ctnói h4qZTdrQsai chA2ctữ A2ctnày đầX46ESmvnu tiên?A2ct TiêuA2ct X46ESmvnTiêu n4qZTdrQsuốt nước miếngA2ct, cốA2ct gắ4qZTdrQsng đánh4qZTdrQs giáX46ESmvn HùnA2ctg tiênA2ct siX46ESmvnnh giống4qZTdrQs 4qZTdrQsnhư X46ESmvnhung thA2ctần áX46ESmvnc sáX46ESmvnt trướcA2ct mắt, thX46ESmvnân thểX46ESmvn bắ4qZTdrQst đầuX46ESmvn phX46ESmvnát 4qZTdrQsrun, nA2ctàng A2ctcũng k4qZTdrQshông X46ESmvnmuốn 4qZTdrQscởi a.

Không X46ESmvnchờ X46ESmvnnàng phảiA2ct A2ctphản kháX46ESmvnng lâu, X46ESmvncửa 4qZTdrQsphòng lầnA2ct th4qZTdrQsứ X46ESmvnhai lạX46ESmvni bX46ESmvnị mX46ESmvnở rộngX46ESmvn, A2ctlại l4qZTdrQsà mộX46ESmvnt HùngX46ESmvn tA2ctiên sA2ctinh nữA2cta xuX46ESmvnất hiện. Tiêu4qZTdrQs TX46ESmvniêu càX46ESmvnng phátA2ct ngốc4qZTdrQs hơX46ESmvnn nữa.4qZTdrQs Không4qZTdrQs X46ESmvnthể nX46ESmvnào, 4qZTdrQsnguyên laX46ESmvni 4qZTdrQslà sX46ESmvnong A2ctsinh, 4qZTdrQscăn bản khôngX46ESmvn phX46ESmvnải làX46ESmvn cA2ctái gA2ctì hX46ESmvnai m4qZTdrQsặt a.

Hùng tiêX46ESmvnn sin4qZTdrQsh ôn4qZTdrQs A2cthòa rấ4qZTdrQst A2ctnhanh che chắ4qZTdrQsn ởA2ct tX46ESmvnrước mX46ESmvnặt Tiêu4qZTdrQs 4qZTdrQsTiêu, đốiX46ESmvn v4qZTdrQsới X46ESmvnHùng tiêA2ctn sinX46ESmvnh hunA2ctg á4qZTdrQsc kêA2ctu tX46ESmvno, “Đại4qZTdrQs ca!”

Hùng huX46ESmvnng ácA2ct nhìn4qZTdrQs nA2cthìn hX46ESmvnắn 4qZTdrQslại X46ESmvnnhìn nhìn Ti4qZTdrQsêu Tiêu,4qZTdrQs A2cttrong mắtA2ct bắ4qZTdrQst A2ctđầu X46ESmvnxuất hiA2ctện ho4qZTdrQsang mX46ESmvnang, “Thoát4qZTdrQs y...”

Còn cở4qZTdrQsi A2ctnữa hả!!!!

“Đại tẩX46ESmvnu đãX46ESmvn chếtX46ESmvn rồi!X46ESmvn ĐạiA2ct cX46ESmvna! Huynh tỉnA2cth lạA2cti đi!”.

Cái gì.A2ct Đ4qZTdrQsại tẩuA2ct? TA2cthoát 4qZTdrQsy X46ESmvnhóa 4qZTdrQsra là A2ct đại tẩu.4qZTdrQs.. ĐâX46ESmvny là4qZTdrQs X46ESmvncái X46ESmvnLogic gì?! ChậmA2ct đ4qZTdrQsã... ChẳngA2ct lẽA2ct X46ESmvnlà nóiX46ESmvn, “ThA2ctoát Y”X46ESmvn A2ctlà tênA2ct ngườiX46ESmvn? Không4qZTdrQs thểA2ct nàA2cto... TX46ESmvnrên đời4qZTdrQs này cX46ESmvnó ngX46ESmvnười tX46ESmvnên nX46ESmvnhư vậyA2ct X46ESmvnsao, còX46ESmvnn là4qZTdrQs mộA2ctt nữ4qZTdrQs nA2cthân?! A2ctTiêu TiX46ESmvnêu bắtA2ct đ4qZTdrQsầu laA2ctu mồ4qZTdrQs h4qZTdrQsôi dữ dội.

Hùng ôX46ESmvnn hòX46ESmvna tiA2ctếp tục4qZTdrQs kX46ESmvnêu A2ctla, thA2ctẳng đếnX46ESmvn k4qZTdrQshi Hù4qZTdrQsng huX46ESmvnng ácA2ct bX46ESmvnị kíc4qZTdrQsh độnA2ctg đ4qZTdrQsến ngất A2ctđi mớA2cti dừn4qZTdrQsg lại,A2ct HắnA2ct ôm4qZTdrQs lấyX46ESmvn TiêX46ESmvnu Tiêu4qZTdrQs, vX46ESmvnẻ mặt4qZTdrQs t4qZTdrQsự trác4qZTdrQsh, 4qZTdrQsdùng ngữ4qZTdrQs 4qZTdrQskhí X46ESmvnvô cùng cóX46ESmvn lỗiX46ESmvn nóX46ESmvni, “Ta4qZTdrQs nghX46ESmvnĩ bệnhX46ESmvn củaA2ct đại4qZTdrQs 4qZTdrQsca đX46ESmvnã tA2ctốt hơnX46ESmvn, X46ESmvnkhông nghĩ4qZTdrQs tới.A2ct.. SaX46ESmvnu này X46ESmvn ta 4qZTdrQssẽ kA2cthông bA2ctỏ X46ESmvnlại n4qZTdrQsàng 4qZTdrQsmột mX46ESmvnình nX46ESmvnữa. NàngX46ESmvn …X46ESmvn X46ESmvnkhông A2ctcần giậnX46ESmvn ta.”A2ct X46ESmvnThấy Ti4qZTdrQsêu Tiêu A2ctgật đầu,A2ct lúA2ctc n4qZTdrQsày HùngX46ESmvn 4qZTdrQsôn hòa4qZTdrQs mớiA2ct điX46ESmvn 4qZTdrQsra cửa.

Aiz, X46ESmvnthật A2ctsự A2ctlà loạn4qZTdrQs thX46ESmvnất bA2ctát 4qZTdrQstao, tựA2ct X46ESmvnnhiên xuất4qZTdrQs hiệnA2ct hA2ctai 4qZTdrQsHùng tiê4qZTdrQsn sinh, 4qZTdrQs còn X46ESmvncó nữ4qZTdrQs nhA2ctân X46ESmvnđã X46ESmvnchết tênX46ESmvn lA2ctà “ThoáX46ESmvnt Y”A2ct nữa,X46ESmvn đúngA2ct 4qZTdrQslà một4qZTdrQs gX46ESmvnia đìA2ctnh kX46ESmvnì quái.

Hùng ôX46ESmvnn hò4qZTdrQsa vA2ctừa đX46ESmvni chX46ESmvnắc sẽA2ct kX46ESmvnhông tA2ctrở 4qZTdrQsvề 4qZTdrQssớm, Tiêu4qZTdrQs TX46ESmvniêu khẩA2ctn trương4qZTdrQs hềX46ESmvn hề đá4qZTdrQsnh một4qZTdrQs giấ4qZTdrQsc, t4qZTdrQshực sợX46ESmvn vạX46ESmvnn nhấA2ctt hắnA2ct vừ4qZTdrQsa A2ctđi 4qZTdrQsmà X46ESmvnđã qA2ctuay lX46ESmvnại. Đan4qZTdrQsg nửa4qZTdrQs mA2ctê nửa tỉnA2cth, A2ctđột X46ESmvnnhiên nàX46ESmvnng A2ctnghe đưA2ctợc cóA2ct 4qZTdrQsngười nh4qZTdrQsẹ X46ESmvngiọng khiêuX46ESmvn c4qZTdrQsửa sổ4qZTdrQs A2ctmà vX46ESmvnào. Aiz...Thật A2ctsự lA2ctà đêmX46ESmvn d4qZTdrQsài X46ESmvnlắm X46ESmvnmộng mà.

Tiêu Ti4qZTdrQsêu hX46ESmvníp A2ctmắt lại,4qZTdrQs tỉnA2cth táA2cto ngắmX46ESmvn ngắm4qZTdrQs ngườ4qZTdrQsi vừa4qZTdrQs đX46ESmvnến, tốiA2ct đenX46ESmvn như4qZTdrQs mực, thấy4qZTdrQs khôX46ESmvnng 4qZTdrQsrõ 4qZTdrQs- đâyA2ct lX46ESmvnại là4qZTdrQs A2ctai nữaX46ESmvn vậy.

“Giả ngủ?4qZTdrQs VẫnA2ct chA2ctưa cX46ESmvnhịu dậy.”4qZTdrQs ThaX46ESmvnnh âA2ctm gi4qZTdrQsà A2ctnua 4qZTdrQsvang lên,4qZTdrQs 4qZTdrQslạnh băA2ctng bă4qZTdrQsng, Tiêu TiA2ctêu bậX46ESmvnt 4qZTdrQsngười nX46ESmvnghe lờiX46ESmvn ngồiX46ESmvn dậy,X46ESmvn hắn4qZTdrQs kX46ESmvnhông pX46ESmvnhải 4qZTdrQscũng l4qZTdrQsà nX46ESmvngười A2cttới giết X46ESmvn nàng chứ.A2ct 4qZTdrQsGần đ4qZTdrQsây sA2ctố nà4qZTdrQsng đX46ESmvnúng l4qZTdrQsà 4qZTdrQssố X46ESmvncon rệp,X46ESmvn lúc4qZTdrQs nàX46ESmvno A2ctcũng có4qZTdrQs hắcX46ESmvn X46ESmvny nA2cthân đuổi giết,A2ct bất4qZTdrQs qX46ESmvnuá X46ESmvnđây làX46ESmvn lầnA2ct đầuA2ct tX46ESmvniên t4qZTdrQsrực tiếA2ctp nhX46ESmvnìn thấy.

“Chưa hoàX46ESmvnn thàn4qZTdrQsh nhiệmX46ESmvn vụ,4qZTdrQs X46ESmvnvì saA2cto lạ4qZTdrQsi trX46ESmvnở về?”

Nhiệm vụ4qZTdrQs gì?X46ESmvn NA2ctàng cũX46ESmvnng kA2cthông phảiA2ct V4qZTdrQsũ Điệ4qZTdrQsp thực4qZTdrQs sựX46ESmvn, a4qZTdrQsi biếtX46ESmvn chứ.A2ct Ti4qZTdrQsêu 4qZTdrQsTiêu cúi đầuA2ct kA2cthông lêX46ESmvnn tiế4qZTdrQsng, A2ctnói gìA2ct cũX46ESmvnng A2ctsai, tốtA2ct n4qZTdrQshất lA2ctà kh4qZTdrQsông nói…

“Chủ nh4qZTdrQsân thực4qZTdrQs m4qZTdrQsất 4qZTdrQshứng, nếuX46ESmvn khôngX46ESmvn phải4qZTdrQs t4qZTdrQsa X46ESmvnthay X46ESmvnngươi 4qZTdrQschịu tráA2ctch nhiệm,A2ct nX46ESmvngươi có thểX46ESmvn còn4qZTdrQs sốngA2ct 4qZTdrQstrở về4qZTdrQs sao!”

Vâng vA2ctâng, ngươ4qZTdrQsi lA2ctợi hạ4qZTdrQsi, ngươiX46ESmvn vA2ctĩ A2ctđại, nhưngX46ESmvn tA2cta thA2ctật s4qZTdrQsự k4qZTdrQshông 4qZTdrQsbiết nhiệm vụ4qZTdrQs A2ctgì, thiệX46ESmvnt l4qZTdrQsà, cũA2ctng không4qZTdrQs lộA2ct X46ESmvnra tX46ESmvní X46ESmvnẩn A2ctý gìX46ESmvn, A2ctta cũA2ctng X46ESmvngấp a4qZTdrQs. TiêuA2ct TiêuX46ESmvn khôn4qZTdrQsg dám nhìnA2ct hắn,A2ct A2ctthẳng cúX46ESmvni 4qZTdrQsđầu, 4qZTdrQsgiữ i4qZTdrQsm lặng.

Hắc X46ESmvny nhâX46ESmvnn th4qZTdrQsấy nX46ESmvnàng khôn4qZTdrQsg dáA2ctm X46ESmvnlên tX46ESmvniếng, tiế4qZTdrQsp tụX46ESmvnc chấtX46ESmvn vX46ESmvnấn, “NgươiX46ESmvn không A2ctphải l4qZTdrQsà X46ESmvnđã yêA2ctu 4qZTdrQstên kiX46ESmvna rồX46ESmvni chứ.”

Này... Tê4qZTdrQsn X46ESmvnkia thX46ESmvneo lời4qZTdrQs hắX46ESmvnn không4qZTdrQs phải4qZTdrQs lA2ctà ch4qZTdrQsỉ Hìn4qZTdrQsh ThấA2ctt đi?4qZTdrQs VA2ctũ Đ4qZTdrQsiệp hìnhA2ct như chỉA2ct nóiA2ct chuX46ESmvnyện vX46ESmvnới mỗiA2ct tênA2ct X46ESmvngian nhânA2ct nà4qZTdrQsy, hẳn4qZTdrQs đúX46ESmvnng là4qZTdrQs hắnX46ESmvn đi.

“Không A2ctcó, tX46ESmvna khôX46ESmvnng cX46ESmvnó yA2ctêu A2cthắn!” TA2ctrong thiêA2ctn hạA2ct tX46ESmvno lớ4qZTdrQsn nhườngX46ESmvn n4qZTdrQsày, 4qZTdrQstên giaA2ctn nhân hX46ESmvnư hỏng4qZTdrQs chánX46ESmvn ghé4qZTdrQst như4qZTdrQs vậy,4qZTdrQs 4qZTdrQsnàng sẽA2ct tX46ESmvnhích ưA2ct? Ha4qZTdrQs! ĐầuX46ESmvn ó4qZTdrQsc nànA2ctg c4qZTdrQsũng chA2ctưa có 4qZTdrQshỏng 4qZTdrQsnha. BấtA2ct quX46ESmvná, X46ESmvnhắn l4qZTdrQso lắnX46ESmvng chA2cto nX46ESmvnàng nh4qZTdrQsư vậyX46ESmvn... aizz…

“Ta ti4qZTdrQsn ngươX46ESmvni khônA2ctg dámX46ESmvn. Ngày4qZTdrQs m4qZTdrQsai t4qZTdrQsrở A2ctvề Hình4qZTdrQs pX46ESmvnhủ, ngA2ctươi p4qZTdrQshải biết,X46ESmvn không X46ESmvn hoàn thàA2ctnh X46ESmvnnhiệm vụA2ct A2ctthì sẽA2ct X46ESmvnphải trảA2ct giá4qZTdrQs. A2ctNghe chưa.”

Trả giá,A2ct không4qZTdrQs ph4qZTdrQsải A2ctlà chA2ctết A2ctsao, trA2ctong phiX46ESmvnm ảA2ctnh đ4qZTdrQsều nhA2ctư vậyA2ct diễA2ctn. Chí4qZTdrQsnh là khônX46ESmvng phảiA2ct chA2ctỉ một4qZTdrQs 4qZTdrQsmình nànX46ESmvng A2ctkhông hX46ESmvnạ thủ4qZTdrQs được,4qZTdrQs 4qZTdrQsdù sA2ctao 4qZTdrQsnàng cũA2ctng 4qZTdrQskhông cóA2ct liên qA2ctuan g4qZTdrQsì tớiX46ESmvn cA2cthuyện nà4qZTdrQsy. MX46ESmvnà chỉA2ct A2ctsợ 4qZTdrQsngay cả4qZTdrQs 4qZTdrQsVũ ĐiệpX46ESmvn kX46ESmvnia X46ESmvncũng khô4qZTdrQsng h4qZTdrQsạ thủA2ct được A2ct đi, nàX46ESmvnng t4qZTdrQsa cò4qZTdrQsn đanX46ESmvng A2ctyêu th4qZTdrQsảm tên4qZTdrQs gi4qZTdrQsan nX46ESmvnhân kA2ctia kìa.X46ESmvn ChX46ESmvnắc hẳA2ctn nànX46ESmvng t4qZTdrQsa đ4qZTdrQsã ôm quy4qZTdrQsết t4qZTdrQsâm 4qZTdrQsthà chết4qZTdrQs để4qZTdrQs đượcX46ESmvn ở4qZTdrQs bêA2ctn cạnA2cth hắnX46ESmvn. ThA2ctật đángA2ct thương.

Hắc X46ESmvny nhX46ESmvnân thấA2cty nàn4qZTdrQsg lạiA2ct khôA2ctng lênX46ESmvn tiA2ctếng, đưaA2ct t4qZTdrQsay bópA2ct chặtX46ESmvn cổ4qZTdrQs củaX46ESmvn nànA2ctg, “Đừng qA2ctuên bA2ctộ d4qZTdrQsạng củaA2ct kX46ESmvnẻ phảnA2ct bộA2cti muA2ctốn chế4qZTdrQst khôA2ctng đX46ESmvnược màA2ct muốnA2ct sA2ctống X46ESmvncũng không xoX46ESmvnng. Ng4qZTdrQsươi cX46ESmvnũng mu4qZTdrQsốn trA2ctở thX46ESmvnành mộtA2ct t4qZTdrQshành viA2ctên 4qZTdrQstrong bọn4qZTdrQs chA2ctúng sao?!”

Mười đX46ESmvnại khX46ESmvnổ A2cthình trA2cta t4qZTdrQsấn A2ctMãn ThanX46ESmvnh lập4qZTdrQs t4qZTdrQsức thoá4qZTdrQsng hiệnA2ct X46ESmvnlên troX46ESmvnng đầuX46ESmvn, Tiêu TA2ctiêu vA2ctẫy tA2ctay, đầX46ESmvnu lắc4qZTdrQs nA2cthư trốX46ESmvnng bỏi4qZTdrQs, k4qZTdrQshông cầnX46ESmvn, n4qZTdrQsàng mớX46ESmvni kA2cthông cầnA2ct X46ESmvntìm tội chA2ctịu! BA2ctuông taA2cty! NànA2ctg kX46ESmvnhông A2cthô hA2ctấp đượA2ctc! ỨớcX46ESmvn X46ESmvngì X46ESmvnbây giờX46ESmvn có4qZTdrQs tA2cthể quaX46ESmvny X46ESmvnvề X46ESmvnHình phủ, lA2ctúc 4qZTdrQstrước nàn4qZTdrQsg sẽA2ct khôngA2ct nê4qZTdrQsn chạyX46ESmvn trốn,4qZTdrQs A2ctnàng hốA2cti hậnX46ESmvn rồi.

Hắc A2cty 4qZTdrQsnhân h4qZTdrQsừ lạnX46ESmvnh, lúA2ctc X46ESmvnnày A2ctmới buôngA2ct nàA2ctng ra4qZTdrQs, X46ESmvnmắt sắc4qZTdrQs liếA2ctc nàng4qZTdrQs mộtX46ESmvn chút, A2ct vèo mộA2ctt tiếng,A2ct lạiX46ESmvn X46ESmvnbay q4qZTdrQsua cX46ESmvnửa sổ4qZTdrQs bX46ESmvniến mất.

Thật 4qZTdrQslà đán4qZTdrQsg sợ4qZTdrQs, 4qZTdrQsra khỏi4qZTdrQs HA2ctình phủ,A2ct nà4qZTdrQsng nh4qZTdrQsư X46ESmvnthế nà4qZTdrQso 4qZTdrQsở đâX46ESmvnu cũnX46ESmvng khôA2ctng được anX46ESmvn X46ESmvnthân. TroX46ESmvnng chốcA2ct láA2ctt A2ctbị A2ctN têA2ctn 4qZTdrQshắc 4qZTdrQsy nhânA2ct đuổA2cti 4qZTdrQsgiết, trA2ctong chốA2ctc láX46ESmvnt lạA2cti 4qZTdrQsxuất hiện tA2ctên hA2ctắc 4qZTdrQsy nhânA2ct X46ESmvnmuốn giết4qZTdrQs nàng.4qZTdrQs NX46ESmvnàng A2ctlần nà4qZTdrQsy sống4qZTdrQs lạiX46ESmvn X46ESmvncùng cáiX46ESmvn cA2cthết chỉ cáchX46ESmvn nh4qZTdrQsau tr4qZTdrQsong gX46ESmvnang X46ESmvntấc! ThânA2ct phậnA2ct của4qZTdrQs VA2ctũ Điệp4qZTdrQs A2ctnày cA2ctũng 4qZTdrQsquá rắ4qZTdrQsc rốiA2ct đi.

Aizz… A2ctngày mA2ctai phảiA2ct tìmX46ESmvn bi4qZTdrQsện phápX46ESmvn quaX46ESmvny A2ctvề HìnX46ESmvnh phủX46ESmvn mớiA2ct đượA2ctc, hiệnX46ESmvn tX46ESmvnại ngẫm lại4qZTdrQs A2ctnơi đóX46ESmvn quA2ctả thX46ESmvnật A2ctlà thi4qZTdrQsên đX46ESmvnường a…