You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngh4JXXĩ tXqD2a 4JXXlà ngườiJkMV, khôngu7ng p4JXXhải cẩu.”

“Phải. Nngu7àng ngngu7hĩ khôngngu7 sai.”

“Vậy tạiSPYL saSPYLo ngươJkMVi thờiJkMV thờ4JXXi kJkMVhắc khắcngu7 4JXXđều đemXqD2 SPYLta bungu7ộc tạSPYLi b4JXXên ngườXqD2i? Ta mSPYLuốn điSPYL rngu7a ngoàiSPYL chơi.”

Tiêu T4JXXiêu vô4JXX cùngu7ng JkMVkhông hàiXqD2 lòng!ngu7 JkMVVì cSPYLái 4JXXgì 4JXXmà nàSPYLng phảiXqD2 4JXXbồi tngu7ên giSPYLan nhânngu7 này JkMVở tr4JXXong h4JXXang ổXqD2 thngu7ư phòngngu7 JkMVcả ngJkMVày 4JXXvậy, ngaSPYLy 4JXXcả tựJkMV XqD2do ngu7cũng khô4JXXng có.

“Ta là4JXX vìJkMV muXqD2ốn JkMVtốt 4JXXcho nàJkMVng.” HìSPYLnh ThấXqD2t nga4JXXy cảngu7 đngu7ầu cũngu7ng ngu7không JkMVngẩng đầu lên,SPYL tiếp4JXX t4JXXục 4JXXlàm việcXqD2 củaXqD2 hắn.XqD2 KhJkMVông sợXqD2 nSPYLhất vạnngu7 cXqD2hỉ sợ4JXX ngu7vạn nhấtXqD2, SPYLvì cángu7i ngu7mạng nhỏ củaXqD2 nànSPYLg, SPYLvẫn lngu7à phảXqD2i cXqD2ẩn thận.

Tức SPYLchết ngườingu7 đngu7i JkMVđược, ởXqD2 JkMVđây JkMVso vớingu7 4JXXở Phúngu7 QuýJkMV lXqD2âu thngu7ì cóJkMV khácXqD2 gXqD2ì nhau! GiốXqD2ng JkMVnhau XqD2đều l4JXXà b4JXXị giaSPYLm SPYLlỏng! KJkMVhi XqD2đó ngu7ít nhJkMVất XqD2ở tXqD2rong phJkMVạm ngu7vi nhngu7ất SPYLđịnh nàXqD2ng muốn đ4JXXi thếngu7 nSPYLào tSPYLhì 4JXXcứ điXqD2, muốn4JXX JkMVlàm JkMVcái gJkMVì ngu7thì làSPYLm cáiXqD2 đngu7ó. NhưSPYLng XqD2hiện t4JXXại l4JXXại thảm hSPYLại hJkMVơn rngu7ất nhiXqD2ều, nàn4JXXg ch4JXXỉ cóngu7 XqD2thể ở4JXX bê4JXXn cạnhngu7 hắn!

“Hình ThấJkMVt, SPYLta ch4JXXán g4JXXhét ngươi.”

“Ừm, tSPYLa bngu7iết.” HìnhSPYL ThấtJkMV vẫSPYLn ngu7là bngu7ộ dạngSPYL SPYLhời hSPYLợt, mXqD2ặc k4JXXệ nàngu7ng tXqD2ự nó4JXXi tự nghe.

“Ngươi mỗiJkMV ngu7lần XqD2đều nngu7ói tốngu7t vớSPYLi tangu7, đế4JXXn JkMVkhi SPYLta hỏiSPYL lJkMVý ngu7do lSPYLại ngu7không 4JXXnói!” HắJkMVn coi nànJkMVg lXqD2à c4JXXái gì,ngu7 S4JXXủng vật?SPYL! ngu7Con mắtSPYL đảngu7o qungu7a mXqD2ột vòng,SPYL Tingu7êu Ti4JXXêu cònngu7 nói thêm,SPYL “JkMVTa muSPYLốn điJkMV nXqD2hà cầu,XqD2 khônJkMVg phải,4JXX nhSPYLà vệSPYL sinh.”

“Được. ngu7Ta lậJkMVp tứXqD2c XqD2đi làXqD2 tốtSPYL rồi.”

Không phXqD2ải chứ,ngu7 chẳng4JXX XqD2lẽ nàngXqD2 4JXXđi vJkMVệ sXqD2inh màXqD2 hắXqD2n XqD2cũng mSPYLuốn 4JXXđi cùngngu7?! Ngất…

“Ta thấ4JXXy ngưXqD2ơi khônJkMVg SPYLnên JkMVđi thengu7o tXqD2a, nh4JXXư vXqD2ậy tngu7a sJkMVẽ JkMVthẹn thùJkMVng, t4JXXa caSPYLm đoan SPYLlập XqD2tức sẽngu7 t4JXXrở lạJkMVi, đượcJkMV rJkMVồi đưngu7ợc SPYLrồi, ngu7cứ nhJkMVư vậSPYLy.” Phấ4JXXt phấtSPYL tngu7ay, cũngXqD2 khôngXqD2 thèm XqD2nhìn hắn,JkMV TiêuJkMV Tingu7êu nhngu7anh c4JXXhóng mởJkMV cngu7ửa ngu7bỏ chạy.

Hình TSPYLhất đangu7ng mJkMVuốn đứn4JXXg dJkMVậy đuổi4JXX tngu7heo, nhưnJkMVg t4JXXưởng tượn4JXXg nàXqD2ng nó4JXXi sẽJkMV thẹn thùng,XqD2 đXqD2ành SPYLbất độngSPYL ngồngu7i đó.ngu7 TroJkMVng tJkMVhời gia4JXXn n4JXXgắn nhưJkMV vSPYLậy, 4JXXlại ở4JXX tJkMVrong phủ, chắcJkMV lJkMVà s4JXXẽ khônXqD2g xJkMVảy rJkMVa SPYLsự cSPYLố gìJkMV đâu.

Có đXqD2ôi XqD2khi, sựSPYL cốSPYL tXqD2hường đSPYLột ngộJkMVt xảyXqD2 XqD2ra vàoJkMV XqD2lúc tXqD2a khngu7ông ngờngu7 nh4JXXất. Giố4JXXng như hiệnJkMV tại,JkMV TiêSPYLu Tiêungu7 đãXqD2 ngXqD2hênh nXqD2gang đứ4JXXng bXqD2ên SPYLngoài c4JXXửa Hì4JXXnh phJkMVủ. Hừ,ngu7 càng khônngu7g c4JXXho pJkMVhép nàngXqD2 trốn,4JXX nàngJkMV liềnJkMV trốXqD2n cngu7ho hắnngu7 xem!

Chà ngu7chà cJkMVhà, mớngu7i XqD2đi 4JXXđược chưangu7 xSPYLa, bêngu7n ngườiSPYL nàngSPYL đ4JXXột nhiênXqD2 JkMVthoát 4JXXra XqD2N tên JkMVhắc ngu7y nhâSPYLn, ta4JXXy cầ4JXXm lợSPYLi đaoXqD2, JkMVánh đaongu7 lóe4JXX lngu7ên chJkMVói 4JXXmắt. TiêJkMVu Tngu7iêu nngu7gây nJkMVgốc, nàng cùn4JXXg bọnJkMV hJkMVọ ngu7hẳn làngu7 khôngngu7 ngu7thù đi.

Rút đao,ngu7 muốXqD2n chémXqD2 xungu7ống ngườiXqD2 tXqD2rước mặt.SPYL Hắcngu7 SPYLy nhâSPYLn vunXqD2g taXqD2y lên…

Nhưng 4JXXđồng XqD2thời, mộtJkMV thânSPYL SPYLảnh kháXqD2c đãXqD2 JkMVnhanh JkMVchóng bngu7ay tới.JkMV TiêuSPYL Tiêu4JXX chỉ cảmngu7 thấy4JXX hongu7a mắngu7t, XqD2sau ngu7đó ngườJkMVi đXqD2ã vữngu7ng vSPYLàng JkMVở trênSPYL nSPYLóc nhàXqD2. Nàng4JXX ngẩngngu7 đầSPYLu nhìn JkMVnhìn, dngu7i? PSPYLhẩm Nguyệt.SPYL NgưSPYLời này4JXX lạJkMVi từngu7 nơingu7 4JXXnào xuJkMVất hXqD2iện thJkMVế này?

Hắc JkMVy XqD2nhân độngSPYL táJkMVc nhngu7ất trí,JkMV cJkMVũng nhảyXqD2 lênJkMV n4JXXóc JkMVnhà. HXqD2ai ngu7bên lậJkMVp tứcXqD2 động t4JXXhủ. TấSPYLt nhiênJkMV JkMVdưới vSPYLõ SPYLcông bấtSPYL phàJkMVm của4JXX PhẩXqD2m Ngu4JXXyệt, sngu7au vàiSPYL chiêSPYLu bọn4JXX hắJkMVc y XqD2nhân khôngJkMV cngu7hết thngu7ì cngu7ũng bXqD2ị thưXqD2ơng. CXqD2hờ hắcXqD2 JkMVy nhâ4JXXn 4JXXvừa rngu7út JkMVlui, hắn4JXX lậXqD2p tức buôSPYLng Tingu7êu TiJkMVêu ra4JXX, SPYLphân rõSPYL giớiXqD2 tuyến.

Tiêu TiSPYLêu 4JXXtrầm tưngu7 sXqD2uy đoángu7n, hắcSPYL 4JXXy n4JXXhân nàyngu7 đJkMVại khái4JXX lngu7à 4JXXdo cXqD2hủ nXqD2hân c4JXXủa khối tSPYLhân thSPYLể nXqD2ày rướ4JXXc lấySPYL đâXqD2y. SPYLCòn Phẩmngu7 NguyXqD2ệt, hJkMVẳn làXqD2 vXqD2ẫn đanSPYLg ngu7chìm đắmSPYL troJkMVng trò chơiJkMV thXqD2eo dXqD2õi gìJkMV đóJkMV, x4JXXác địnhJkMV HìnJkMVh ThXqD2ất cXqD2ó ngu7phải ngu7đệ đJkMVệ củangu7 hắnSPYL SPYLhay không.

“Không muốnngu7 chếtXqD2, 4JXXtốt nh4JXXất quangu7y v4JXXề XqD2Hình phủ.”SPYL SPYLPhẩm NguJkMVyệt n4JXXói 4JXXxong xoay ngườingu7 muố4JXXn đi.

Tiêu Tingu7êu tJkMVhấy thếngu7 l4JXXập tứ4JXXc đuSPYLổi th4JXXeo 4JXXgiữ chặtngu7 ngu7tay hắSPYLn, 4JXX“ ĐJkMVừng XqD2đi vngu7ội, mang 4JXXta theo.”

Đùa hả,XqD2 SPYLnàng chínhSPYL SPYLlà kSPYLhông muốnngu7 sXqD2ống trngu7ong HìnhSPYL phủJkMV XqD2nữa nênJkMV mXqD2ới chSPYLạy JkMVra ngongu7ài. Trở vJkMVề? NJkMVhư vậySPYL sangu7o được!

Phẩm 4JXXNguyệt bởiJkMV vìJkMV c4JXXử độngJkMV củangu7 nngu7àng mSPYLà ngu7chấn XqD2động, JkMVvội vàngJkMV bỏJkMV tJkMVay raJkMV, lôngu7ng mày ngu7nhăn lngu7ại. “SPYLXin tựXqD2 trọng.”

Vâng vâng4JXX, ngu7Tiêu TiJkMVêu gậSPYLt đSPYLầu, “HuynhJkMV cũn4JXXg khôJkMVng nênJkMV bỏ4JXX lạngu7i t4JXXa a.”

Những lời4JXX nàXqD2y lJkMVại XqD2khiến chXqD2o mặtJkMV hắJkMVn càng4JXX nhăn4JXX SPYLnhó h4JXXơn nữa,SPYL “XinSPYL SPYL– Tngu7ự – Trọng!”

Lại JkMVlà tựngu7 trngu7ọng, SPYLhắn khôngngu7 còngu7n XqD2từ kXqD2hác hả?!XqD2 “Tangu7 nóJkMVi rồi,SPYL t4JXXa khôngngu7 JkMVthể trở vềJkMV được.”

Không thểJkMV? CXqD2hính mJkMVình mớXqD2i XqD2vừa đếnSPYL nJkMVơi đâyXqD2 cSPYLòn kngu7hông quángu7 qSPYLuen thuộJkMVc, n4JXXữ tử nàJkMVy JkMVlại khôJkMVng b4JXXiết c4JXXó qua4JXXn hệngu7 XqD2gì 4JXXvới HJkMVình pSPYLhủ, “XqD2Cùng SPYLta khôngu7ng quaXqD2n hệ.”

“Có quSPYLan h4JXXệ, đươngngu7 ngu7nhiên có4JXX qua4JXXn hệ4JXX. TSPYLa vừa4JXX bJkMVị 4JXXHình phủJkMV đuổiJkMV việc,SPYL 4JXXmà huynh ngu7 mới ngu7rồi lạingu7 cứungu7 t4JXXa mộSPYLt mạngu7ng. ngu7Ta đâXqD2y tungu7y rằngu7ng khôXqD2ng đJkMVọc qXqD2ua sác4JXXh vở,JkMV nhưngu7ng cũnJkMVg biết trJkMVi SPYLân đồ4JXX JkMVbáo. CJkMVho nXqD2ên, ângu7n ngu7công, huySPYLnh hãyngu7 chJkMVo 4JXXta ngu7cơ hội4JXX đượcJkMV SPYLphục vJkMVụ bJkMVên cạnh huynhJkMV, hảoSPYL hảongu7 báXqD2o đáp4JXX huynSPYLh đingu7.” MặJkMVc SPYLkệ, cóJkMV tngu7hể điXqD2 ngu7theo thSPYLì 4JXXphải cốXqD2 gắng đếnSPYL cùng.

“Bọn họ4JXX SPYLvì saXqD2o p4JXXhải giếtSPYL ngươiXqD2?” Một4JXX tỳngu7 nữXqD2 bìn4JXXh t4JXXhường tại4JXX 4JXXsao lạXqD2i kéoSPYL đến nhSPYLiều 4JXXcao thủngu7 nhưXqD2 vậSPYLy, thângu7n phậnSPYL củSPYLa nSPYLàng nhấXqD2t đ4JXXịnh khônngu7g đơXqD2n giản.

“Ta làngu7m JkMVsao biếSPYLt. CònSPYL kh4JXXông hiJkMVểu rngu7a saSPYLo cả4JXX thìJkMV JkMVbọn chúng4JXX đXqD2ã tXqD2ới rồi,ngu7 SPYLta hồn nhiênJkMV thiệnJkMV lươngSPYL ngâyJkMV tJkMVhơ, dángu7ng JkMVvẻ khngu7ông JkMVgiống ngJkMVười kếtXqD2 thùXqD2 kJkMVết XqD2oán JkMVbại hoại, ngu7 tám phầJkMVn SPYLlà nhậnXqD2 lầmXqD2 ngườXqD2i.” TựSPYL thổJkMVi ph4JXXồng bản4JXX thânJkMV một4JXX pXqD2hen, SPYLđem JkMVvấn đề4JXX thSPYLổi sạch, hắnSPYL chắc4JXX sẽ4JXX khônngu7g qua4JXXn tJkMVâm 4JXXchuyện của4JXX n4JXXàng đâu.

Nghĩ nghĩ,XqD2 PhẩXqD2m 4JXXNguyệt lạiJkMV nhìnSPYL nàngXqD2 chằm4JXX chngu7ằm nửngu7a ngàJkMVy, tạmJkMV thờiXqD2 mặcngu7 kệ nàng4JXX lXqD2à aSPYLi, ngu7đã làJkMV ngườJkMVi củSPYLa HìnJkMVh ph4JXXủ, ngu7đối với4JXX sựXqD2 tình4JXX bngu7ên troXqD2ng chắcSPYL cũngSPYL biết JkMVít 4JXXnhiều, c4JXXũng ngu7đỡ SPYLmất c4JXXông hắn4JXX phảXqD2i tựXqD2 tìSPYLm hiSPYLểu, 4JXX“Đi thôi.”

Sao tngu7ự nhiênJkMV lạ4JXXi dễXqD2 ngu7nói chuyệnJkMV vậyngu7? SPYLLúc trưJkMVớc bJkMVởi ngu7vì T4JXXụ ngu7Bảo JkMVlà đệXqD2 XqD2đệ XqD2của hắn, lSPYLần nàyJkMV lạngu7i JkMVlà b4JXXởi JkMVvì sSPYLao? Tiê4JXXu Tiê4JXXu kỳXqD2 q4JXXuái ngắmSPYL SPYLngắm hắnJkMV, chắSPYLc chngu7ắn là hắnJkMV SPYLcó mJkMVục đíchSPYL 4JXXgì đây.

Nhưng TiêuJkMV TSPYLiêu XqD2không b4JXXiết 4JXXrằng, bXqD2ởi SPYLvì chuy4JXXện nànXqD2g cXqD2hạy trốnXqD2 mXqD2à giờ4JXX phútJkMV này SPYLHình XqD2phủ đangJkMV gngu7à bngu7ay chSPYLó chạXqD2y. HìSPYLnh Thấngu7t lJkMVật tunJkMVg tngu7oàn bộ4JXX XqD2Hình pSPYLhủ mSPYLà vẫn khôngSPYL thấngu7y bóngXqD2 dángJkMV củaSPYL nàngSPYL, trêJkMVn JkMVmặt JkMVđã xuấXqD2t hiệnngu7 JkMVtuyệt vọngXqD2, đingu7ều hắnngu7 lo l4JXXắng đXqD2ã xảSPYLy JkMVra. TứJkMV điện4JXX hạ4JXX vìngu7 đảmXqD2 SPYLbảo ngu7quá kJkMVhứ ngu7của hắSPYLn khôngXqD2 bJkMVị ngườingu7 khJkMVác biết 4JXX được, rốtXqD2 cục4JXX đối4JXX v4JXXới nàXqD2ng xuất4JXX thủ.

Cho nêngu7n, ngu7N n4JXXgày sa4JXXu, SPYLbởi vìSPYL chạy4JXX trSPYLốn thành4JXX 4JXXcông vốnXqD2 4JXXnên vuSPYLi vSPYLui vẻXqD2 vXqD2ẻ thngu7ì người nàoSPYL đó4JXX l4JXXại XqD2vẻ mXqD2ặt buồn4JXX bực4JXX, bắ4JXXt đầSPYLu hốiSPYL hngu7ận 4JXXquyết đị4JXXnh của4JXX chínXqD2h mình. 4JXXChắc hẳXqD2n l4JXXúc này4JXX HìnhXqD2 Thất4JXX đangJkMV SPYLlo 4JXXlắng XqD2cho nSPYLàng, dùJkMV JkMVsao nàngJkMV cũng4JXX lSPYLà lãngu7o bà củXqD2a ngườiSPYL t4JXXa, đươngSPYL n4JXXhiên khôn4JXXg tngu7hể khSPYLoái 4JXXhoạt nhưngu7 trước.

Không XqD2biết mXqD2ình lJkMVúc ấyngu7 tạiSPYL saSPYLo lạSPYLi cảmXqD2 t4JXXhấy đSPYLi tSPYLheo P4JXXhẩm Ng4JXXuyệt JkMVlà chuyện ngu7 tốt c4JXXhứ. NSPYLgười này4JXX trừ4JXX bỏ4JXX đJkMVứng 4JXXở kháchXqD2 điếmXqD2 thìSPYL làXqD2 đingu7 dJkMVo thángu7m HìXqD2nh phủ,ngu7 cóXqD2 mỗi SPYL hai địaJkMV điJkMVểm SPYLấy bXqD2ay SPYLqua XqD2bay lại,XqD2 chSPYLán nJkMVản tớXqD2i cựcXqD2 điểm.

Nhàm chánXqD2 nngu7hất XqD2chính là,SPYL cò4JXXn phảingu7 ngu7kể lạ4JXXi 4JXXcho hJkMVắn nghXqD2e thJkMVời giSPYLan làngu7m việJkMVc v4JXXà nghỉ ngJkMVơi củSPYLa HìSPYLnh XqD2Thất, tXqD2hói JkMVquen sinSPYLh hoạtngu7 sXqD2inh hXqD2oạt tSPYLhường n4JXXgày ngu7của hắn4JXX ra4JXX sao. T4JXXhân ngu7ảnh tSPYLên gSPYLian nhâ4JXXn n4JXXày liênJkMV t4JXXục lSPYLắc lưSPYL troXqD2ng ngu7đầu nàngJkMV, muốnJkMV XqD2quên SPYLtrong chốc látXqD2 cJkMVũng khôn4JXXg được.

Có điềuJkMV JkMVan JkMVủi dSPYLuy ngu7nhất ngu7chính l4JXXà hắc4JXX SPYLy nhânSPYL lạiXqD2 tớingu7 hSPYLai ngu7lần nữa,ngu7 đòiSPYL giXqD2ết đòi chéJkMVm vJkMVô cùnJkMVg nngu7áo nh4JXXiệt, khiXqD2ến kiXqD2ếp sốngJkMV tỳ4JXX nJkMVữ buồXqD2n tẻ4JXX của4JXX nà4JXXng 4JXXcoi nhưXqD2 có thêmJkMV ni4JXXềm vui.

Hai ngà4JXXy nàyngu7, áXqD2nh 4JXXmắt P4JXXhẩm Nngu7guyệt nSPYLhìn ngu7nàng cngu7ó điểmSPYL khôXqD2ng gngu7iống trước.XqD2 Chắc hắn4JXX cJkMVũng biếngu7t XqD2nàng làSPYL lngu7ão 4JXXbà củJkMVa Hìngu7nh Thất4JXX rồi,SPYL nhưnSPYLg JkMVkì quáJkMVi SPYLlà mộJkMVt n4JXXgười đứng đắ4JXXn nhSPYLư hắnSPYL XqD2tại JkMVsao lạingu7 khôJkMVng đemSPYL 4JXXnàng 4JXXđuổi XqD2về ngu7Hình phủSPYL, ngu7dù nóSPYLi thếJkMV JkMVnào nàng cũnXqD2g làngu7 XqD2em XqD2dâu của4JXX hắSPYLn nha.

“Này, gSPYLia, hJkMVuynh đừSPYLng nhSPYLìn XqD2ta như4JXX SPYLvậy, ngu7ta sợSPYL a.”

Phẩm NSPYLguyệt dờngu7i ángu7nh SPYLmắt, quangu7y SPYLvề phSPYLía 4JXXbàn cơm.

Tiêu TiêuJkMV SPYLsờ sờ4JXX h4JXXai m4JXXá, tSPYLrên mặXqD2t 4JXXmình hẳ4JXXn làngu7 kh4JXXông cSPYLó cá4JXXi gìXqD2 ngu7kì lạXqD2 đXqD2i. Cái JkMVtên PhẩmXqD2 NguyệtXqD2 nàyJkMV cànJkMVg n4JXXgày ngu7càng q4JXXuái. Nànngu7g cầJkMVm lXqD2ấy mộtJkMV cXqD2ái đXqD2ùi SPYLgà, kh4JXXông thèm đểngu7 ý4JXX 4JXXhình 4JXXtượng màJkMV cXqD2ắn 4JXXloạn lênngu7 lạSPYLi 4JXXđưa tớXqD2i cáingu7 JkMVnhìn khóJkMV hiểuJkMV 4JXXcủa hắngu7n, thiệt lXqD2à, làSPYLm hạiSPYL nànXqD2g chẳn4JXXg cảmSPYL thấJkMVy ngo4JXXn SPYLmiệng nữa.

“Gia, huyXqD2nh ngu7ăn đJkMVi, đXqD2ừng cJkMVó nhì4JXXn XqD2ta mãi4JXX thế.”4JXX JkMVLàm nàng4JXX muốn4JXX SPYLbỏ XqD2của XqD2mà chạy ngu7 lấy người.

“Tiểu Điệ4JXXp!” Bỗng4JXX ngu7nhiên mộtSPYL đSPYLại JkMVthanh âmXqD2 JkMVvang lên.

Tiêu TiêXqD2u nhSPYLanh chóngSPYL XqD2quay đầuJkMV XqD2lại thSPYLì nhìnngu7 t4JXXhấy mộJkMVt nJkMVam nhângu7n tngu7o lSPYLớn trông giốngJkMV nh4JXXư mộXqD2t SPYLcon gấSPYLu đaSPYLng bước4JXX nhJkMVanh JkMVđi SPYLđến SPYLtrước mặt4JXX nàngSPYL, nhSPYLân tingu7ện ômSPYL chặSPYLt lấy 4JXXnàng gàJkMVo lJkMVên, “Rốt4JXX cuộcSPYL XqD2ta đãSPYL tì4JXXm đượcSPYL 4JXXnàng, ngu7vi ngu7phu rSPYLất nhớXqD2 ngu7nàng a.”

Vi phXqD2u? CáJkMVi gngu7ì XqD2vi phXqD2u! “VịXqD2 nXqD2ày, Hùngu7ng tiêSPYLn singu7nh, 4JXXta nghJkMVĩ tngu7a khôngJkMV biếtngu7 ngưSPYLơi, xin ngu7đừng làJkMVm loạnXqD2 b4JXXám vngu7íu quSPYLan hệJkMV a4JXX.” Thật4JXX lXqD2à đáJkMVng sngu7ợ, JkMVkhông nXqD2gờ SPYLVũ ĐiệJkMVp này JkMVlại cóJkMV mXqD2ột 4JXXlão 4JXXcông ngu7như vậy,SPYL k4JXXia HXqD2ình Thất4JXX tJkMVhì sao?.

Hùng tiêSPYLn singu7nh thngu7ả lỏXqD2ng ngu7hùng chưngu7ởng, t4JXXrên JkMVmặt vXqD2ẻ xấuSPYL hổ,ngu7 4JXX“Là tJkMVa khônSPYLg tXqD2ốt, nàng đừngngu7 tứcJkMV giận,JkMV XqD2cùng JkMVta ngu7về JkMVnhà đượcXqD2 khônngu7g? 4JXXTa sXqD2au nàSPYLy sẽJkMV khôngSPYL bangu7o giờ4JXX … phátJkMV SPYLcáu liXqD2nh tiXqD2nh nữ4JXXa, tSPYLa SPYLnhất định4JXX sngu7ẽ hngu7ảo hảongu7 đ4JXXối đXqD2ãi vXqD2ới nàng.”

“Ha ngu7ha... Này..ngu7. cngu7húng ngu7ta chậmXqD2 JkMVrãi thươngngu7 lượngngu7 đSPYLi, ngươngu7i trngu7ước tiêJkMVn thảXqD2 ta xuốngXqD2 dJkMVưới đJkMVược kXqD2hông, SPYLha ha...”SPYL Tingu7êu TiêSPYLu SPYLnhanh chóXqD2ng qungu7ay đầuXqD2 lại4JXX SPYLcầu ngu7cứu, cứu tngu7a a4JXX, PXqD2hẩm Nguyệt...

Di? JkMVNgười đJkMVâu? XqD2A …ÔngJkMV trờiSPYL đánhXqD2 JkMVchết 4JXXnàng đ4JXXi! VìXqD2 cngu7ái gSPYLì cứXqD2 đế4JXXn thời4JXX khắc nguyngu7 hiểmXqD2 cngu7ần hXqD2ắn XqD2thì hắnngu7 l4JXXại bJkMViến mSPYLất chứ!XqD2 HắnSPYL cóJkMV phải4JXX lJkMVà nSPYLam nhânJkMV khngu7ông a! 4JXXThực qu4JXXá đángngu7, cứJkMV nhưXqD2 XqD2vậy đJkMVem nànJkMVg nJkMVém chJkMVo một4JXX coXqD2n gấu!JkMV Tê4JXXn Phẩmngu7 NguyệXqD2t nàJkMVy so vớiJkMV SPYLHình Thấngu7t l4JXXà ngu7một 4JXXtên gSPYLian XqD2nhân hơn4JXX nhiều4JXX! NàngSPYL SPYLnhìn lngu7ầm hắngu7n rồi!

Tiêu TiêuXqD2 l4JXXiều mạSPYLng đXqD2ạp chngu7ân lunSPYLg tunngu7g, XqD2“Ta kXqD2hông XqD2biết ngươi,4JXX ngươi4JXX tránngu7h ra. 4JXXTa khôn4JXXg phải4JXX làXqD2 VJkMVũ Điệp4JXX, ngu7ta họXqD2 Tiêu.”

“Nàng đừJkMVng SPYLnóng giJkMVận, tSPYLa nhSPYLận lJkMVỗi r4JXXồi SPYLcòn cngu7hưa đXqD2ược saXqD2o, XqD2tha thSPYLứ chngu7o JkMVvi ngu7phu lần nàXqD2y đngu7i.” Lngu7ời n4JXXói cSPYLủa SPYLhắn XqD2thực SPYLcảm động.

“Không JkMVkhông, 4JXXta thSPYLật sựngu7 SPYLkhông biếtSPYL ngươi!”4JXX ThXqD2ấy có4JXX khôngXqD2 íJkMVt ngườingu7 vâyngu7 xem,ngu7 Tiêu SPYLTiêu lậJkMVp tứcngu7 tìmJkMV x4JXXin SPYLgiúp ngu7đỡ, “Cứu4JXX mạnJkMVg aJkMV, hắnngu7 cốSPYL cSPYLhấp bXqD2ắt nạ4JXXt co4JXXn gáiJkMV đàng hoàng!”

Vốn đangXqD2 hngu7ứng t4JXXhú qu4JXXan 4JXXsát hXqD2ai ngườiXqD2, nSPYLghe nàSPYLng vngu7ừa nói,SPYL mJkMVoi ngườngu7i lậpSPYL tức hJkMVành độngSPYL nhXqD2ất tngu7rí quaXqD2y đầXqD2u đi,ngu7 JkMVbọn 4JXXhắn khôngSPYL JkMVthấy đượXqD2c, cáingu7 SPYLgì cũnJkMVg khôngJkMV thấy đngu7ược. Dùnngu7g XqD2cơm ănngu7 XqD2cơm, ngu7gọi JkMVmón JkMVăn gọiXqD2 móXqD2n ăXqD2n. JkMVVừa rồiJkMV có4JXX ph4JXXát sinngu7h cáSPYLi gì4JXX sao…?

A, khôSPYLng phả4JXXi đâu4JXX. Nhữn4JXXg ngườingu7 4JXXnày 4JXXsao lạiSPYL nhưngu7 vậyngu7 cSPYLhứ. Tingu7êu SPYLTiêu ngốc rụng,4JXX 4JXXbị H4JXXùng ngu7tiên s4JXXinh xuấXqD2t rSPYLa SPYLkhí lXqD2ực kXqD2hiêng lêXqD2n SPYLvai giốngJkMV nhưSPYL ngu7túi ngu7gạo rồi nXqD2ém vàngu7o tron4JXXg xJkMVe ngựa.

Dọc tSPYLheo đườnngu7g đi,SPYL HùJkMVng tiê4JXXn sSPYLinh dùngSPYL hết4JXX khả4JXX nXqD2ăng nóiJkMV JkMVtốt lấSPYLy lJkMVòng nànXqD2g, chính là4JXX hìXqD2nh tượngSPYL củaXqD2 mộtSPYL tênXqD2 naSPYLm tửngu7 SPYLsi tìn4JXXh. NSPYLgay SPYLcả nànSPYLg ngu7nghe đượcJkMV SPYLcũng SPYLbị cảm động4JXX SPYLliên tục.4JXX SPYLNguyên langu7i SPYLHùng tiênSPYL sinSPYLh SPYLlà mộtXqD2 na4JXXm nhângu7n tốtSPYL n4JXXhư vJkMVậy. ngu7Vũ Điệp nàySPYL c4JXXó cSPYLhồng tXqD2ốt đếJkMVn thếJkMV, nhưSPYL thếngu7 nào4JXX ngu7lại c4JXXòn hồngXqD2 hXqD2ạnh xuấtSPYL tưXqD2ờng, chJkMVạy tới ngu7làm 4JXXtiểu thiJkMVếp củangu7 HìnSPYLh TJkMVhất XqD2chứ! Tngu7hật sựJkMV làJkMV SPYLtham JkMVlam quXqD2á mà.

“Tiểu Điệpngu7 JkMVnàng 4JXXxem, mJkMVỗi ngngu7ày tJkMVa đềuXqD2 chXqD2o ngườ4JXXi ngu7lau chXqD2à SPYLbảo bXqD2ối SPYLcủa nàng, 4JXXthực sạcSPYLh sẽngu7 đi,ngu7 cùXqD2ng ngu7với lúc4JXX n4JXXàng trướcngu7 khSPYLi đingu7 kSPYLhông hềJkMV JkMVkhác nhJkMVau đâu.”XqD2 Hùng tiênSPYL siSPYLnh cJkMVầm chngu7ặt lấ4JXXy taSPYLy nàXqD2ng, JkMVsắc ngu7mặt vungu7i mừngngu7 hngu7ỏi hJkMVan, “ngu7Hiện tạngu7i nàngSPYL đã SPYLtrở 4JXXlại, cóSPYL cJkMVao hJkMVứng nhìSPYLn qngu7ua mộtSPYL chútSPYL không?”

Không t4JXXhể nào…!!!!

Cả cSPYLăn phòn4JXXg này...ngu7 đềuSPYL làSPYL JkMVHình Thất?!

Tuy rằngJkMV xe4JXXm rSPYLa XqD2mặt vẫnngu7 còXqD2n rấtJkMV nSPYLon nớt,ngu7 nhJkMVưng thXqD2ật JkMVlà hắn!SPYL Nhìn4JXX XqD2nhìn XqD2lạc khoản dngu7ưới mỗiXqD2 bngu7ức XqD2vẽ. Trời4JXX JkMVạ! 4JXXNhiều bứcngu7 họJkMVa ngu7như vậJkMVy, lJkMVại đềuJkMV ngu7là JkMVdo VũSPYL Đ4JXXiệp kia SPYLtự vẽ4JXX! ChỉXqD2 s4JXXợ VJkMVũ ĐiệSPYLp XqD2này đãSPYL yêuJkMV tJkMVha thiếSPYLt têngu7n ngu7gian XqD2nhân kJkMVia rồi.ngu7 “Này...”

“Ta biếtJkMV nànJkMVg lngu7ại ngu7nghĩ t4JXXới trướSPYLc kia,”SPYL Hùng4JXX tiêSPYLn sinSPYLh SPYLsờ sJkMVờ tSPYLóc c4JXXủa nàng, nóXqD2i, “NhưnSPYLg đJkMVừng tiếp4JXX tXqD2ục thươSPYLng tâmXqD2, muộiSPYL muộngu7i JkMVnàng nếXqD2u biếtSPYL nànJkMVg lngu7o lắngXqD2 như vSPYLậy, cXqD2hắc chắnSPYL sngu7ẽ 4JXXrất hạnh4JXX phúc.”

Ách, 4JXXcái gìXqD2 mSPYLuội JkMVmuội? Khóe4JXX miệ4JXXng XqD2Tiêu Tiêungu7 SPYLco SPYLrúm. JkMVNhìn nhìngu7n Hùng tiêJkMVn sinhngu7, hắn4JXX khôXqD2ng phSPYLải SPYLlà đemJkMV Hình4JXX ThấtSPYL trXqD2ở thàJkMVnh 4JXXmuội muộiXqD2 ngu7Vũ Điệngu7p chứ. NàngJkMV 4JXXlặng XqD2lẽ ch4JXXảy ngu7ra SPYLhai giXqD2ọt mồJkMV hôi.

Xin hắn…ngu7 TuJkMVy rằngSPYL bộXqD2 4JXXdạng JkMVcủa Hình T4JXXhất SPYLso vớiSPYL ngu7nữ nh4JXXân cò4JXXn xi4JXXnh ngu7đẹp hơn,ngu7 nh4JXXưng hắnJkMV 4JXXlà na4JXXm nhânngu7 cXqD2hân cngu7hính SPYLa –SPYL Là tình4JXX địcJkMVh cXqD2ủa ngươingu7 đó!XqD2 Tiêu4JXX JkMVTiêu bắngu7t đầ4JXXu cJkMVó điSPYLểm 4JXXđồng tìJkMVnh vớXqD2i coXqD2n gấu4JXX sXqD2i ngu7tình này, nXqD2àng vỗXqD2 4JXXvỗ bờXqD2 vaSPYLi JkMVcủa 4JXXhắn, “KhôSPYLng 4JXXcó, n4JXXgươi yên4JXX tâm,4JXX tSPYLa khSPYLông cJkMVó thương tâm.”

Hùng tngu7iên sJkMVinh lạiSPYL làngu7 vẻ4JXX mặ4JXXt SPYLkích động, “NàSPYLng không4JXX XqD2cần gXqD2iả vờ,XqD2 nàn4JXXg cảmXqD2 JkMVthấy đaSPYLu ngu7lòng thXqD2ì tSPYLa cũngXqD2 cJkMVảm thấyJkMV đau lòng,JkMV tngu7a lXqD2o JkMVlắng XqD2cho nàngu7ng làXqD2 ngu7ta ng4JXXuyện ý.SPYL” ThậtXqD2 tốXqD2t quáSPYL, Tingu7ểu ĐiệpJkMV 4JXXđã nghXqD2ĩ tới cả4JXXm t4JXXhụ củaJkMV hắnSPYL rSPYLồi sao.

“Khụ!” VịSPYL Hngu7ùng 4JXXtiên sngu7inh nà4JXXy JkMVđang kích đSPYLộng XqD2cái gìSPYL thế,JkMV “NgươiSPYL ngu7để ngu7cho XqD2ta ngSPYLhỉ ngngu7ơi 4JXXmột látJkMV, XqD2ta XqD2mới vừaXqD2 đếXqD2n nơi n4JXXày, JkMVmệt XqD2chết đ4JXXi được.”

“Hảo hả4JXXo hảo,ngu7” Hùn4JXXg tiênngu7 sJkMVinh đáp lờiSPYL SPYLmang nànSPYLg và4JXXo phòJkMVng ngủ,XqD2 vSPYLui vẻSPYL rạongu7 rựcJkMV tìXqD2m ngườiXqD2 điSPYL chuẩnngu7 bịXqD2 SPYLbữa tốiJkMV, JkMVTiểu Điệp đã4JXX trởJkMV ngu7lại, trSPYLong lXqD2òng ngu7hắn thật4JXX sSPYLự làJkMV c4JXXao hứngJkMV a!

Nếm qJkMVua cơ4JXXm chiều,XqD2 Tiêungu7 Ti4JXXêu bắt JkMVđầu SPYLlo lSPYLắng, vịSPYL Hùnngu7g tiSPYLên si4JXXnh nàySPYL khôngSPYL p4JXXhải làngu7 SPYLdạng giốngu7ng HìnSPYLh ThấtXqD2 cXqD2hứ, vừa JkMVbước và4JXXo cửa4JXX SPYLđã yêSPYLu cầuJkMV tngu7hoát yXqD2, nếngu7u nhưJkMV vậyngu7 thJkMVì thảm.JkMV Làm4JXX sXqD2ao bây4JXX giờ?

Bỗng cSPYLửa cXqD2ửa SPYLphòng bị4JXX đáSPYL văngXqD2 thô SPYL lỗ, Hngu7ùng tXqD2iên XqD2sinh ngu7vẻ mXqD2ặt đXqD2áng sợ,4JXX SPYLngón tSPYLay rắc4JXX rắcngu7 XqD2rung độngXqD2 vàSPYLo pXqD2hòng, cùng banSPYL ngàyJkMV quảXqD2 thngu7ực 4JXXlà JkMVgiống như4JXX hangu7i nJkMVgười. TiXqD2êu TiêuXqD2 XqD2kinh ho4JXXảng, hngu7ảo SPYLdọa nXqD2gười! Chẳng XqD2lẽ... chngu7ẳng 4JXXlẽ hắnXqD2 lngu7à hJkMVai mặt?!

Vị HùJkMVng t4JXXiên singu7nh bịSPYL chngu7o lXqD2à hngu7ai mSPYLặt này XqD2âm hiểJkMVm nngu7hìn nSPYLhìn nànngu7g sJkMVau đóXqD2 khóJkMVe mingu7ệng ngu7liệt rngu7a m4JXXột nétngu7 cườiJkMV hungu7ng ác, “ThoátXqD2 y!”

Đúng SPYLlà khJkMVông c4JXXó ýXqD2 tưởnJkMVg gSPYLì mXqD2ới mẻ... Xe4JXXm ngu7ra nngu7am nhângu7n TốnSPYLg TriềuJkMV đềuSPYL c4JXXhỉ biếSPYLt XqD2nói haSPYLi chữSPYL “thoátJkMV y”.XqD2 HaJkMVy SPYLlà JkMVnhóm người muSPYLốn XqD2lên giườ4JXXng chỉJkMV thíchSPYL nóiJkMV SPYLhai chữJkMV nàSPYLy đầuJkMV SPYLtiên? Tingu7êu TiêJkMVu nXqD2uốt nước miếng,JkMV cXqD2ố gắngSPYL đSPYLánh ngu7giá HùnXqD2g ti4JXXên sSPYLinh gXqD2iống như4JXX hu4JXXng 4JXXthần SPYLác sáXqD2t trướcngu7 mSPYLắt, thân tSPYLhể bắJkMVt đầungu7 phángu7t ruSPYLn, XqD2nàng SPYLcũng khônJkMVg muốSPYLn XqD2cởi a.

Không cXqD2hờ nànSPYLg phảSPYLi phảJkMVn kh4JXXáng lâu, cửa4JXX SPYLphòng ngu7lần t4JXXhứ hangu7i lXqD2ại JkMVbị mngu7ở rộng,XqD2 lngu7ại SPYLlà ngu7một 4JXXHùng t4JXXiên 4JXXsinh nngu7ữa xuJkMVất hiện.SPYL Tiêu T4JXXiêu cJkMVàng phSPYLát n4JXXgốc hơn4JXX nữaSPYL. Khônngu7g thngu7ể nàSPYLo, nguyê4JXXn XqD2lai JkMVlà sonSPYLg sJkMVinh, căn bản4JXX khônXqD2g phXqD2ải ngu7là cSPYLái gJkMVì JkMVhai mặtngu7 a.

Hùng tJkMViên sin4JXXh ônSPYL hXqD2òa rất4JXX nhSPYLanh cngu7he chắn ởngu7 trướ4JXXc mặtngu7 TiêJkMVu Tiêu,XqD2 đốiSPYL vớngu7i HùnJkMVg tiêngu7n siSPYLnh hu4JXXng XqD2ác kêu4JXX toJkMV, “ngu7Đại ca!”

Hùng hngu7ung ácngu7 nh4JXXìn nhìJkMVn 4JXXhắn lạ4JXXi nngu7hìn nhìn Tingu7êu TJkMViêu, tronngu7g mắt4JXX bắtXqD2 đầuSPYL xuấtSPYL hiện4JXX hoXqD2ang manJkMVg, “ThoátJkMV y...”

Còn 4JXXcởi nữXqD2a hả!!!!

“Đại tngu7ẩu đãSPYL chếtSPYL rồXqD2i! ĐạiJkMV 4JXXca! Huynh tỉnh4JXX lại4JXX đi!”.

Cái SPYLgì. ĐXqD2ại t4JXXẩu? ngu7Thoát XqD2y hXqD2óa rngu7a là JkMV đại tẩu...XqD2 Đây4JXX lXqD2à cáSPYLi Lo4JXXgic gìJkMV?! Chậm đã.ngu7.. 4JXXChẳng lJkMVẽ l4JXXà ngu7nói, “ThoáXqD2t Y”ngu7 4JXXlà tê4JXXn người?SPYL Khôn4JXXg JkMVthể nào..4JXX. TrêJkMVn đời nngu7ày cngu7ó người4JXX têJkMVn nhưJkMV vậyngu7 SPYLsao, ngu7còn JkMVlà mộtXqD2 nữ4JXX nhâ4JXXn?! TSPYLiêu XqD2Tiêu bngu7ắt đầngu7u langu7u mồ4JXX hôi JkMVdữ dội.

Hùng ônSPYL hò4JXXa ti4JXXếp tSPYLục kêSPYLu laJkMV, thẳn4JXXg XqD2đến kJkMVhi HùnSPYLg hungu7ng ángu7c bịXqD2 kíchSPYL độngSPYL đến ngất4JXX điSPYL mớJkMVi d4JXXừng lại,ngu7 HSPYLắn ngu7ôm lJkMVấy Tiêu4JXX Tiê4JXXu, vXqD2ẻ mặ4JXXt JkMVtự trách,ngu7 dùng4JXX ngngu7ữ kJkMVhí vô XqD2cùng có4JXX lỗiSPYL nóXqD2i, “Ta4JXX JkMVnghĩ bệnhXqD2 SPYLcủa đạiJkMV cJkMVa 4JXXđã tốngu7t hơnJkMV, khôXqD2ng nXqD2ghĩ tớ4JXXi... XqD2Sau nàngu7y ta sngu7ẽ SPYLkhông bỏJkMV lạiSPYL n4JXXàng mộtXqD2 SPYLmình nXqD2ữa. 4JXXNàng …4JXX 4JXXkhông cầnJkMV giậnXqD2 ta.”ngu7 TJkMVhấy Tiêu4JXX ngu7Tiêu gật đSPYLầu, ngu7lúc nàySPYL Hùnngu7g ô4JXXn h4JXXòa mớiSPYL đngu7i 4JXXra cửa.

Aiz, thJkMVật sựJkMV lngu7à l4JXXoạn tXqD2hất bJkMVát SPYLtao, tựJkMV nhngu7iên xuấtXqD2 hiệnJkMV haXqD2i Hùng4JXX tiêSPYLn sinh, XqD2 còn XqD2có nXqD2ữ n4JXXhân đãSPYL cXqD2hết tê4JXXn l4JXXà “JkMVThoát Y”4JXX n4JXXữa, đúngngu7 là4JXX ngu7một gngu7ia đìXqD2nh kìSPYL quái.

Hùng JkMVôn hSPYLòa vừaSPYL JkMVđi chắSPYLc sẽXqD2 kXqD2hông trXqD2ở về4JXX sớm,SPYL TiêSPYLu T4JXXiêu kh4JXXẩn trươngu7ng hềSPYL hềngu7 đánh một4JXX gi4JXXấc, JkMVthực sợngu7 vạnngu7 nhấtJkMV JkMVhắn vngu7ừa XqD2đi m4JXXà đã4JXX qXqD2uay lạngu7i. ĐangXqD2 nửXqD2a XqD2mê nửa tỉnh,SPYL độtngu7 nhiê4JXXn nànngu7g ng4JXXhe 4JXXđược JkMVcó ngườXqD2i nXqD2hẹ giọngngu7 khiêXqD2u cửaXqD2 4JXXsổ SPYLmà vào.JkMV Aiz...Thật 4JXX sự làSPYL đêmSPYL dSPYLài lắngu7m SPYLmộng mà.

Tiêu TiêXqD2u híJkMVp mXqD2ắt lạXqD2i, tỉnhXqD2 ngu7táo nJkMVgắm ngắ4JXXm ngườiSPYL vừaSPYL đ4JXXến, tốingu7 đJkMVen n4JXXhư mựSPYLc, thấy kngu7hông rngu7õ ngu7- đây4JXX lạingu7 làXqD2 aJkMVi nJkMVữa vậy.

“Giả ngủ?XqD2 Vẫnngu7 chXqD2ưa chịSPYLu dậy.”ngu7 ThaJkMVnh âmngu7 gingu7à nuJkMVa vanJkMVg l4JXXên, lạnhXqD2 băngu7ng bănJkMVg, Tiêu 4JXXTiêu bậXqD2t ngườiSPYL nghSPYLe lờSPYLi ngồiSPYL dậy4JXX, hắnJkMV khô4JXXng pSPYLhải cũngXqD2 làXqD2 người4JXX tSPYLới giết nà4JXXng chứ.ngu7 GJkMVần đâyJkMV số4JXX nànJkMVg đ4JXXúng là4JXX s4JXXố ngu7con rệJkMVp, lJkMVúc nJkMVào cũJkMVng ngu7có hắc4JXX JkMVy nhngu7ân đuổi giếtJkMV, SPYLbất 4JXXquá đâyJkMV l4JXXà 4JXXlần đầuJkMV tiêngu7n trựJkMVc tngu7iếp nhngu7ìn thấy.

“Chưa SPYLhoàn thànngu7h JkMVnhiệm 4JXXvụ, ngu7vì saJkMVo lXqD2ại XqD2trở về?”

Nhiệm vSPYLụ gì?4JXX NJkMVàng cũngngu7 kJkMVhông SPYLphải SPYLVũ ĐiệJkMVp XqD2thực sXqD2ự, SPYLai biết4JXX c4JXXhứ. Tiêu4JXX Tiêu cúiXqD2 đầuJkMV kh4JXXông lên4JXX tiếng,ngu7 nóJkMVi 4JXXgì cũngSPYL sJkMVai, tốtJkMV nhấXqD2t lngu7à khJkMVông nói…

“Chủ nhâ4JXXn 4JXXthực mngu7ất hứngXqD2, nXqD2ếu khônJkMVg phải4JXX SPYLta thaJkMVy nngu7gươi chịSPYLu tSPYLrách nhiệm4JXX, ngươiJkMV có thểngu7 cJkMVòn sốnSPYLg trởngu7 v4JXXề sao!”

Vâng 4JXXvâng, ngươi4JXX lợi4JXX hạXqD2i, nJkMVgươi JkMVvĩ đngu7ại, nhưnJkMVg SPYLta 4JXXthật sự4JXX khôXqD2ng JkMVbiết nhiệm vXqD2ụ XqD2gì, thiệtJkMV là,SPYL cũng4JXX kJkMVhông lộSPYL rngu7a tíngu7 ẩnSPYL XqD2ý JkMVgì, t4JXXa SPYLcũng gấpXqD2 a4JXX. Tngu7iêu TiêXqD2u kSPYLhông dám nhìXqD2n hngu7ắn, thẳngu7ng cXqD2úi đầu,XqD2 4JXXgiữ iJkMVm lặng.

Hắc 4JXXy nhâ4JXXn thngu7ấy nJkMVàng ngu7không dámJkMV lên4JXX tiXqD2ếng, ngu7tiếp JkMVtục chấtSPYL vJkMVấn, “NgươiXqD2 khôn4JXXg phải làngu7 ngu7đã yêngu7u têXqD2n kingu7a rngu7ồi chứ.”

Này... TênJkMV 4JXXkia theSPYLo lờiXqD2 hắngu7n khSPYLông ph4JXXải lXqD2à chỉngu7 Hình4JXX ThấtXqD2 điSPYL? VũXqD2 Điệpngu7 ngu7hình như chỉngu7 nngu7ói chuyệJkMVn vớSPYLi mngu7ỗi t4JXXên g4JXXian nngu7hân nàyJkMV, hẳn4JXX đúngngu7 làSPYL hắ4JXXn đi.

“Không cóXqD2, t4JXXa khôngXqD2 cJkMVó JkMVyêu hắn!SPYL” Trongu7ng thngu7iên hạ4JXX tngu7o lớnSPYL nSPYLhường XqD2này, tngu7ên gian nhngu7ân hSPYLư hỏngXqD2 cngu7hán gngu7hét JkMVnhư 4JXXvậy, nàn4JXXg sẽXqD2 thícXqD2h ư?JkMV JkMVHa! ĐầuJkMV ócngu7 nàJkMVng cũnJkMVg cJkMVhưa có hỏnJkMVg nngu7ha. SPYLBất quáJkMV, hắnngu7 SPYLlo lắn4JXXg cJkMVho nànXqD2g nhưngu7 vậySPYL... aizz…

“Ta JkMVtin ngư4JXXơi khônJkMVg dám.XqD2 NgSPYLày ngu7mai trSPYLở vJkMVề HìnhXqD2 pXqD2hủ, ngươngu7i phảXqD2i bSPYLiết, khXqD2ông hoàn t4JXXhành nhiệSPYLm vụXqD2 4JXXthì sngu7ẽ phảingu7 trXqD2ả giá.XqD2 NgJkMVhe chưa.”

Trả gSPYLiá, khSPYLông phảXqD2i lJkMVà 4JXXchết saJkMVo, trongu7ng phiJkMVm ảngu7nh đềSPYLu nhngu7ư vậJkMVy diễn.XqD2 Chí4JXXnh lXqD2à không SPYLphải chỉSPYL JkMVmột mìSPYLnh nà4JXXng XqD2không hạngu7 ngu7thủ đSPYLược, dùSPYL JkMVsao nàSPYLng cũnJkMVg khôJkMVng có4JXX liênngu7 quan XqD2gì tớXqD2i chuXqD2yện nàyngu7. Mà4JXX ngu7chỉ sợJkMV ng4JXXay cảSPYL 4JXXVũ Điệp4JXX SPYLkia cũng4JXX khônngu7g hXqD2ạ thủSPYL đưJkMVợc đi, nànSPYLg JkMVta còJkMVn đang4JXX SPYLyêu thảm4JXX 4JXXtên JkMVgian nhngu7ân 4JXXkia kìngu7a. ChXqD2ắc hẳnngu7 4JXXnàng JkMVta đãngu7 ôm quyếtSPYL SPYLtâm thXqD2à 4JXXchết đểXqD2 đượ4JXXc ở4JXX XqD2bên cạnJkMVh hắn.XqD2 JkMVThật ngu7đáng thương.

Hắc JkMVy nhSPYLân thấySPYL nà4JXXng lạiSPYL SPYLkhông lêJkMVn tJkMViếng, đ4JXXưa ngu7tay bJkMVóp ngu7chặt cngu7ổ củaSPYL nàngXqD2, “Đừng quSPYLên bngu7ộ dạngXqD2 cJkMVủa kẻJkMV phản4JXX bội4JXX ngu7muốn chếtJkMV khôngu7ng đngu7ược JkMVmà muốn4JXX sngu7ống cSPYLũng không xong4JXX. NgươiJkMV cũnngu7g muXqD2ốn tXqD2rở tXqD2hành mộtXqD2 thànngu7h 4JXXviên 4JXXtrong bọnJkMV chúngu7ng sao?!”

Mười đạiSPYL khổ4JXX hngu7ình JkMVtra tấnXqD2 MãJkMVn ngu7Thanh lJkMVập tứcSPYL tho4JXXáng hiệJkMVn lê4JXXn tron4JXXg đầ4JXXu, Tiêu Tiêungu7 vẫSPYLy taJkMVy, đngu7ầu SPYLlắc 4JXXnhư trốn4JXXg bỏi,4JXX khôJkMVng SPYLcần, nàngSPYL SPYLmới khônngu7g 4JXXcần tìSPYLm tộiSPYL chịu! Bungu7ông tayngu7! JkMVNàng khônXqD2g hôngu7 hấpSPYL được!ngu7 ỨXqD2ớc JkMVgì bâXqD2y giờ4JXX cJkMVó thSPYLể XqD2quay vềJkMV Hình pJkMVhủ, SPYLlúc trXqD2ước nànXqD2g sSPYLẽ XqD2không nên4JXX XqD2chạy trốn,JkMV nSPYLàng hngu7ối 4JXXhận rồi.

Hắc 4JXXy nJkMVhân hừJkMV lạnhJkMV, lú4JXXc nàyngu7 mới4JXX XqD2buông XqD2nàng rXqD2a, mắtSPYL 4JXXsắc liếcJkMV ngu7nàng mJkMVột chút, v4JXXèo mộtngu7 ngu7tiếng, 4JXXlại ngu7bay qXqD2ua cửaJkMV sổ4JXX bingu7ến mất.

Thật là4JXX đáng4JXX XqD2sợ, ngu7ra khSPYLỏi Hình4JXX phủ,SPYL n4JXXàng nJkMVhư th4JXXế nào4JXX ởJkMV đâuXqD2 cũ4JXXng khôngngu7 được a4JXXn thân4JXX. Trngu7ong chố4JXXc látXqD2 SPYLbị ngu7N XqD2tên hắcSPYL XqD2y JkMVnhân đuổiSPYL giết4JXX, troJkMVng chSPYLốc lXqD2át lXqD2ại xuất hiệ4JXXn tênJkMV hắ4JXXc 4JXXy nXqD2hân muốJkMVn XqD2giết nàngSPYL. Nngu7àng lầnXqD2 nSPYLày sốngXqD2 lạiJkMV cùXqD2ng c4JXXái ngu7chết chỉ XqD2 cách ngu7nhau troSPYLng gngu7ang tấcXqD2! T4JXXhân XqD2phận SPYLcủa Vũ4JXX ĐiệpXqD2 nSPYLày cXqD2ũng qu4JXXá XqD2rắc rốJkMVi đi.

Aizz… ngàyngu7 XqD2mai phảiXqD2 tìXqD2m JkMVbiện JkMVpháp quaJkMVy vngu7ề HìnXqD2h phủJkMV mXqD2ới được,SPYL SPYLhiện tJkMVại ngẫm ngu7lại nSPYLơi đóngu7 quảSPYL thậtSPYL lngu7à thiêngu7n đ4JXXường a…