You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ngjHhĩ m4gu2Xta làm4gu2X người,m4gu2X ksy8Rh6hông phảim4gu2X cẩu.”

“Phải. NàngdwtcRz nsy8Rh6ghĩ khôndwtcRzg sai.”

“Vậy tạdwtcRzi sajHo jHngươi thờisy8Rh6 thờim4gu2X khắsy8Rh6c khắcsy8Rh6 dwtcRzđều đjHem sy8Rh6ta bm4gu2Xuộc tsy8Rh6ại bêsy8Rh6n người?sy8Rh6 Tam4gu2X muốn đijH dwtcRzra ngoàm4gu2Xi chơi.”

Tiêu TijHêu vm4gu2Xô jHcùng khôdwtcRzng dwtcRzhài lòdwtcRzng! VdwtcRzì cájHi gìsy8Rh6 dwtcRzmà njHàng phảdwtcRzi bm4gu2Xồi tdwtcRzên giasy8Rh6n nhân nàm4gu2Xy ởsy8Rh6 trosy8Rh6ng m4gu2Xhang ổsy8Rh6 sy8Rh6thư phòndwtcRzg cảm4gu2X ngdwtcRzày vậdwtcRzy, ndwtcRzgay cảjH jHtự dwtcRzdo cũsy8Rh6ng khônsy8Rh6g có.

“Ta ljHà vm4gu2Xì muốnm4gu2X tốtdwtcRz cdwtcRzho nàng.”m4gu2X HdwtcRzình ThấtjH sy8Rh6ngay cảm4gu2X đầusy8Rh6 cjHũng khôngdwtcRz ngẩm4gu2Xng đầu lênm4gu2X, tiếsy8Rh6p jHtục ljHàm visy8Rh6ệc csy8Rh6ủa hắn.sy8Rh6 Khm4gu2Xông sợsy8Rh6 njHhất jHvạn cjHhỉ sợdwtcRz vạnjH m4gu2Xnhất, dwtcRzvì cáidwtcRz mạng nhỏjH củm4gu2Xa nàngjH, vsy8Rh6ẫn làm4gu2X pm4gu2Xhải cẩjHn thận.

Tức cdwtcRzhết ngườidwtcRz đsy8Rh6i đượcm4gu2X, ởm4gu2X dwtcRzđây ssy8Rh6o vdwtcRzới ởsy8Rh6 Pm4gu2Xhú Qsy8Rh6uý ljHâu sy8Rh6thì m4gu2Xcó khdwtcRzác gjHì nhau!sy8Rh6 Giống njHhau đjHều jHlà bsy8Rh6ị gisy8Rh6am lỏjHng! Khsy8Rh6i m4gu2Xđó ídwtcRzt nhjHất ởdwtcRz dwtcRztrong dwtcRzphạm dwtcRzvi nhjHất địnhdwtcRz nàng msy8Rh6uốn đdwtcRzi thếjH nàodwtcRz thìsy8Rh6 cjHứ đdwtcRzi, sy8Rh6muốn lm4gu2Xàm cáijH jHgì thm4gu2Xì làjHm cáijH đó.dwtcRz Nhưnm4gu2Xg hiệnsy8Rh6 dwtcRztại jHlại thảm sy8Rh6hại dwtcRzhơn rấtdwtcRz njHhiều, nàdwtcRzng cm4gu2Xhỉ cm4gu2Xó thsy8Rh6ể ởjH dwtcRzbên cạnhdwtcRz hắn!

“Hình TdwtcRzhất, jHta chánsy8Rh6 ghjHét ngươi.”

“Ừm, tdwtcRza biết.”sy8Rh6 HdwtcRzình Thấtm4gu2X vẫm4gu2Xn dwtcRzlà bộdwtcRz sy8Rh6dạng hờjHi hdwtcRzợt, mặsy8Rh6c kdwtcRzệ nànm4gu2Xg tựdwtcRz nsy8Rh6ói tự nghe.

“Ngươi mỗm4gu2Xi lầnm4gu2X đềsy8Rh6u sy8Rh6nói tốdwtcRzt vớdwtcRzi tsy8Rh6a, dwtcRzđến kdwtcRzhi dwtcRzta hjHỏi lýdwtcRz dwtcRzdo lạisy8Rh6 ksy8Rh6hông ndwtcRzói!” Hắn jHcoi nsy8Rh6àng làm4gu2X m4gu2Xcái dwtcRzgì, m4gu2XSủng vật?!sy8Rh6 Com4gu2Xn mắtsy8Rh6 đảosy8Rh6 dwtcRzqua mộm4gu2Xt vm4gu2Xòng, Tim4gu2Xêu TiêdwtcRzu sy8Rh6còn nói tm4gu2Xhêm, “m4gu2XTa muốnm4gu2X đijH sy8Rh6nhà jHcầu, ksy8Rh6hông psy8Rh6hải, nsy8Rh6hà m4gu2Xvệ sinh.”

“Được. TdwtcRza lậpsy8Rh6 sy8Rh6tức đdwtcRzi làdwtcRz tốtm4gu2X rồi.”

Không phảisy8Rh6 chứ,dwtcRz chẳdwtcRzng lẽdwtcRz nàndwtcRzg đsy8Rh6i vệdwtcRz jHsinh màsy8Rh6 hdwtcRzắn cũngjH muốjHn sy8Rh6đi cùngjH?! Ngất…

“Ta thấdwtcRzy ndwtcRzgươi khôjHng nsy8Rh6ên đjHi thm4gu2Xeo tsy8Rh6a, nsy8Rh6hư vậydwtcRz m4gu2Xta sẽm4gu2X thẹndwtcRz thdwtcRzùng, tdwtcRza cm4gu2Xam đoansy8Rh6 lập tứcdwtcRz sẽm4gu2X trsy8Rh6ở lạisy8Rh6, đượcsy8Rh6 rồm4gu2Xi đsy8Rh6ược rồijH, cứjH nm4gu2Xhư vậm4gu2Xy.” dwtcRzPhất phấtdwtcRz m4gu2Xtay, cũngdwtcRz không jH thèm nsy8Rh6hìn hdwtcRzắn, TdwtcRziêu Tiêusy8Rh6 nhanm4gu2Xh chsy8Rh6óng msy8Rh6ở cửasy8Rh6 bỏsy8Rh6 chạy.

Hình Thsy8Rh6ất đadwtcRzng muốnm4gu2X đsy8Rh6ứng dậysy8Rh6 đuổisy8Rh6 jHtheo, nhsy8Rh6ưng tưởndwtcRzg tượngm4gu2X nàngjH nóim4gu2X sẽm4gu2X thẹndwtcRz thùng, đsy8Rh6ành bấtjH đm4gu2Xộng nsy8Rh6gồi đó.m4gu2X m4gu2XTrong thờijH gidwtcRzan ngắnsy8Rh6 nhưm4gu2X vậy,jH lạidwtcRz ởdwtcRz trondwtcRzg phủ, chắcsy8Rh6 m4gu2Xlà ssy8Rh6ẽ dwtcRzkhông xảm4gu2Xy rm4gu2Xa sựjH cốm4gu2X gìm4gu2X đâu.

Có dwtcRzđôi ksy8Rh6hi, sựm4gu2X dwtcRzcố thườngdwtcRz độjHt nm4gu2Xgột dwtcRzxảy rm4gu2Xa vàdwtcRzo m4gu2Xlúc tjHa khôdwtcRzng ngờm4gu2X m4gu2Xnhất. Giống nm4gu2Xhư hiệnsy8Rh6 tạjHi, Tim4gu2Xêu TiêdwtcRzu jHđã ngm4gu2Xhênh nm4gu2Xgang đứngjH bêndwtcRz ngojHài cửam4gu2X HìndwtcRzh m4gu2Xphủ. Hừ,m4gu2X càng khôngm4gu2X cjHho phéjHp nàngsy8Rh6 trm4gu2Xốn, nànm4gu2Xg lisy8Rh6ền trốndwtcRz cjHho hắnm4gu2X xem!

Chà csy8Rh6hà chm4gu2Xà, mớim4gu2X đijH đượcjH dwtcRzchưa dwtcRzxa, bêjHn ngườim4gu2X sy8Rh6nàng độtdwtcRz nhim4gu2Xên thoám4gu2Xt m4gu2Xra dwtcRzN tên hắcdwtcRz m4gu2Xy dwtcRznhân, tsy8Rh6ay cầm4gu2Xm lợidwtcRz đao,sy8Rh6 ádwtcRznh đaosy8Rh6 sy8Rh6lóe jHlên chódwtcRzi mm4gu2Xắt. m4gu2XTiêu Tiêum4gu2X dwtcRzngây njHgốc, nàng cùngm4gu2X bọm4gu2Xn hjHọ hẳnsy8Rh6 ldwtcRzà khjHông tm4gu2Xhù đi.

Rút đao,m4gu2X mujHốn csy8Rh6hém xuốndwtcRzg ngườdwtcRzi trướcm4gu2X jHmặt. Hắcsy8Rh6 jHy nhm4gu2Xân vjHung tsy8Rh6ay lên…

Nhưng jHđồng thời,m4gu2X mộtsy8Rh6 thâdwtcRzn ảnsy8Rh6h khádwtcRzc m4gu2Xđã ndwtcRzhanh chóngsy8Rh6 jHbay sy8Rh6tới. jHTiêu TiêudwtcRz chỉm4gu2X cảm thdwtcRzấy m4gu2Xhoa mắt,sy8Rh6 sadwtcRzu m4gu2Xđó ngdwtcRzười đãsy8Rh6 vdwtcRzững vm4gu2Xàng ởm4gu2X trêm4gu2Xn ndwtcRzóc nhm4gu2Xà. Nàm4gu2Xng ngẩngjH đầum4gu2X nhìn nhsy8Rh6ìn, dim4gu2X? m4gu2XPhẩm Nguyệt.sy8Rh6 Ngườim4gu2X nàym4gu2X ljHại dwtcRztừ nm4gu2Xơi nàosy8Rh6 xuấtsy8Rh6 hiệnm4gu2X thm4gu2Xế này?

Hắc m4gu2Xy ndwtcRzhân độngjH tácm4gu2X nhjHất trí,m4gu2X jHcũng nhảyjH sy8Rh6lên nócm4gu2X nhàm4gu2X. HadwtcRzi bdwtcRzên lậpm4gu2X sy8Rh6tức động thủsy8Rh6. TấtjH nhiênm4gu2X dướidwtcRz võm4gu2X côndwtcRzg bấtjH phm4gu2Xàm củadwtcRz PhdwtcRzẩm Nguyệt,sy8Rh6 dwtcRzsau vàdwtcRzi chsy8Rh6iêu bọndwtcRz hm4gu2Xắc y nhjHân khdwtcRzông chm4gu2Xết sy8Rh6thì cũnjHg bịm4gu2X thươnm4gu2Xg. Chờm4gu2X hắcsy8Rh6 jHy nsy8Rh6hân vừdwtcRza rújHt luim4gu2X, hắm4gu2Xn lậpsy8Rh6 tứcsy8Rh6 buông TiêdwtcRzu TiêjHu ram4gu2X, phâdwtcRzn rõsy8Rh6 dwtcRzgiới tuyến.

Tiêu Tisy8Rh6êu trầmdwtcRz tưjH sm4gu2Xuy đoán,sy8Rh6 hdwtcRzắc dwtcRzy nhânm4gu2X nàysy8Rh6 đạim4gu2X khám4gu2Xi dwtcRzlà djHo cm4gu2Xhủ m4gu2Xnhân củadwtcRz khốjHi thân tsy8Rh6hể nàyjH rướcm4gu2X jHlấy jHđây. Còsy8Rh6n Pm4gu2Xhẩm NjHguyệt, hẳnjH sy8Rh6là vẫjHn đangdwtcRz jHchìm đắmsy8Rh6 trosy8Rh6ng trò chơijH tdwtcRzheo dõijH sy8Rh6gì đó,m4gu2X xácdwtcRz địjHnh m4gu2XHình ThấtjH cjHó phảijH đệjH đệjH củam4gu2X dwtcRzhắn hjHay không.

“Không musy8Rh6ốn chếtm4gu2X, jHtốt njHhất sy8Rh6quay vm4gu2Xề m4gu2XHình phủ.”jH Phm4gu2Xẩm Nguyệtm4gu2X dwtcRznói dwtcRzxong xoay sy8Rh6người dwtcRzmuốn đi.

Tiêu TiêdwtcRzu thsy8Rh6ấy thếsy8Rh6 lậjHp tứcjH đuổijH thesy8Rh6o gsy8Rh6iữ chặtm4gu2X tasy8Rh6y hắnjH, “dwtcRz ĐừndwtcRzg jHđi vội,m4gu2X manm4gu2Xg ta theo.”

Đùa jHhả, nànjHg chínhsy8Rh6 ldwtcRzà khôngm4gu2X muốjHn sốnjHg tronsy8Rh6g jHHình pjHhủ nữadwtcRz nsy8Rh6ên mjHới sy8Rh6chạy dwtcRzra ngoài. sy8Rh6 Trở vềsy8Rh6? Nhưm4gu2X vdwtcRzậy m4gu2Xsao được!

Phẩm NguyệtdwtcRz bm4gu2Xởi vìsy8Rh6 cửjH jHđộng củajH nàsy8Rh6ng jHmà chấnsy8Rh6 động,jH vộim4gu2X sy8Rh6vàng bỏsy8Rh6 tjHay rjHa, lônm4gu2Xg mày nhdwtcRzăn lại.sy8Rh6 “XindwtcRz jHtự trọng.”

Vâng vâjHng, Tiêsy8Rh6u TiêudwtcRz gậtdwtcRz đầu,dwtcRz “HuyndwtcRzh jHcũng khôngdwtcRz nênm4gu2X bỏdwtcRz ljHại jHta a.”

Những lờjHi nàym4gu2X lạsy8Rh6i jHkhiến chjHo mặtdwtcRz hắdwtcRzn càm4gu2Xng nhsy8Rh6ăn nhódwtcRz jHhơn njHữa, “jHXin –dwtcRz Tựm4gu2X – Trọng!”

Lại m4gu2Xlà tm4gu2Xự trọngjH, hjHắn khôsy8Rh6ng còdwtcRzn từsy8Rh6 km4gu2Xhác hảdwtcRz?! “Tm4gu2Xa m4gu2Xnói rm4gu2Xồi, dwtcRzta kjHhông sy8Rh6thể trm4gu2Xở về được.”

Không thdwtcRzể? Chísy8Rh6nh mìjHnh mớisy8Rh6 m4gu2Xvừa đếnjH njHơi đjHây cdwtcRzòn kdwtcRzhông dwtcRzquá quem4gu2Xn m4gu2Xthuộc, sy8Rh6nữ tử dwtcRz này lạjHi sy8Rh6không biếtdwtcRz jHcó qusy8Rh6an sy8Rh6hệ dwtcRzgì vớim4gu2X Hìnm4gu2Xh jHphủ, “Cùngsy8Rh6 jHta khôdwtcRzng jHquan hệ.”

“Có qudwtcRzan hsy8Rh6ệ, đươm4gu2Xng nm4gu2Xhiên cóm4gu2X dwtcRzquan hệ.m4gu2X TjHa dwtcRzvừa bjHị m4gu2XHình phủjH đuổsy8Rh6i việc,sy8Rh6 màsy8Rh6 huynh mớim4gu2X rồim4gu2X lạsy8Rh6i cứujH jHta mdwtcRzột mạjHng. sy8Rh6Ta đâysy8Rh6 tusy8Rh6y rằngjH khdwtcRzông đọcsy8Rh6 qudwtcRza dwtcRzsách vở,sy8Rh6 m4gu2Xnhưng cũng dwtcRz biết tsy8Rh6ri âjHn jHđồ bám4gu2Xo. CdwtcRzho nêm4gu2Xn, âsy8Rh6n côndwtcRzg, sy8Rh6huynh hjHãy sy8Rh6cho tsy8Rh6a cơm4gu2X hjHội đượcjH phụm4gu2Xc sy8Rh6vụ bênsy8Rh6 cạnh huynhjH, hảdwtcRzo hjHảo báojH m4gu2Xđáp husy8Rh6ynh đi.jH” dwtcRzMặc dwtcRzkệ, cójH thểsy8Rh6 đijH them4gu2Xo jHthì phm4gu2Xải cốm4gu2X gắnm4gu2Xg đến cùng.

“Bọn họdwtcRz vjHì sm4gu2Xao psy8Rh6hải giếtjH ngươi?”dwtcRz Msy8Rh6ột tsy8Rh6ỳ nữm4gu2X dwtcRzbình sy8Rh6thường m4gu2Xtại sadwtcRzo lạijH kéosy8Rh6 đến jHnhiều cdwtcRzao thsy8Rh6ủ jHnhư vậjHy, thm4gu2Xân phậjHn cjHủa nàngsy8Rh6 sy8Rh6nhất địnhsy8Rh6 sy8Rh6không đơsy8Rh6n giản.

“Ta làm4gu2Xm sadwtcRzo bim4gu2Xết. Csy8Rh6òn jHkhông hsy8Rh6iểu rdwtcRza sy8Rh6sao cảdwtcRz m4gu2Xthì bọsy8Rh6n chdwtcRzúng m4gu2Xđã tớisy8Rh6 rồm4gu2Xi, jHta hồn nhiêsy8Rh6n thisy8Rh6ện lưjHơng m4gu2Xngây thơm4gu2X, dánm4gu2Xg dwtcRzvẻ khôsy8Rh6ng gidwtcRzống ngjHười kếtjH tjHhù m4gu2Xkết dwtcRzoán bạim4gu2X hoại, m4gu2X tám phsy8Rh6ần ljHà nhậndwtcRz ldwtcRzầm njHgười.” Tựm4gu2X thổdwtcRzi phjHồng bdwtcRzản thâsy8Rh6n mộsy8Rh6t phendwtcRz, đsy8Rh6em sy8Rh6vấn đdwtcRzề thổi dwtcRzsạch, hắnjH chắdwtcRzc sẽjH dwtcRzkhông quasy8Rh6n tâmm4gu2X chuym4gu2Xện cjHủa nàngsy8Rh6 đâu.

Nghĩ nghĩm4gu2X, PdwtcRzhẩm NguyệtdwtcRz lạijH nhìnsy8Rh6 nàsy8Rh6ng chằmsy8Rh6 m4gu2Xchằm nửadwtcRz njHgày, tạsy8Rh6m m4gu2Xthời mặdwtcRzc kệ nàjHng ldwtcRzà aisy8Rh6, đãsy8Rh6 làdwtcRz ngườidwtcRz củjHa Hìnhsy8Rh6 dwtcRzphủ, đsy8Rh6ối sy8Rh6với sựm4gu2X sy8Rh6tình bsy8Rh6ên trjHong chắcsy8Rh6 cũnsy8Rh6g biết ítdwtcRz nhdwtcRziều, cũnm4gu2Xg dwtcRzđỡ dwtcRzmất côjHng hắndwtcRz phsy8Rh6ải tựdwtcRz m4gu2Xtìm hiểu,sy8Rh6 “Đisy8Rh6 thôi.”

Sao tm4gu2Xự jHnhiên lạdwtcRzi m4gu2Xdễ m4gu2Xnói chuyệnjH vậy?jH LújHc trướsy8Rh6c bởim4gu2X vìsy8Rh6 Tm4gu2Xụ BảodwtcRz làdwtcRz đệdwtcRz đệsy8Rh6 của hắn,jH m4gu2Xlần nsy8Rh6ày lạidwtcRz ldwtcRzà bởm4gu2Xi vsy8Rh6ì sy8Rh6sao? TjHiêu TijHêu jHkỳ qjHuái ngsy8Rh6ắm ngắsy8Rh6m hắn,m4gu2X cdwtcRzhắc m4gu2Xchắn lm4gu2Xà hắn cjHó jHmục đídwtcRzch gsy8Rh6ì đây.

Nhưng TiêdwtcRzu jHTiêu khôdwtcRzng biếtdwtcRz rằnm4gu2Xg, bởijH vsy8Rh6ì cm4gu2Xhuyện nàm4gu2Xng dwtcRzchạy trốnsy8Rh6 sy8Rh6mà sy8Rh6giờ dwtcRzphút này Hìnm4gu2Xh phủm4gu2X đangdwtcRz dwtcRzgà bm4gu2Xay jHchó chạyjH. Hìnsy8Rh6h jHThất lậm4gu2Xt tdwtcRzung toànsy8Rh6 bộjH jHHình sy8Rh6phủ mdwtcRzà vẫn khsy8Rh6ông dwtcRzthấy bóngm4gu2X sy8Rh6dáng củam4gu2X m4gu2Xnàng, jHtrên mặsy8Rh6t đãsy8Rh6 xuấsy8Rh6t hiệdwtcRzn tm4gu2Xuyệt vọnm4gu2Xg, đdwtcRziều hắdwtcRzn lo sy8Rh6 lắng đãm4gu2X xảdwtcRzy radwtcRz. Tứm4gu2X điệnjH hạsy8Rh6 vìsy8Rh6 đảdwtcRzm bsy8Rh6ảo qujHá khứjH sy8Rh6của m4gu2Xhắn khôndwtcRzg bịsy8Rh6 ngườdwtcRzi khsy8Rh6ác biết sy8Rh6được, rốtsy8Rh6 cụjHc sy8Rh6đối jHvới nàm4gu2Xng xudwtcRzất thủ.

Cho njHên, jHN ngàydwtcRz jHsau, jHbởi vjHì sy8Rh6chạy trốndwtcRz tsy8Rh6hành cônsy8Rh6g vsy8Rh6ốn m4gu2Xnên vsy8Rh6ui jHvui vdwtcRzẻ vẻjH thì ngưsy8Rh6ời nàom4gu2X đósy8Rh6 ljHại vẻjH mặtsy8Rh6 buồndwtcRz bựcsy8Rh6, bắtsy8Rh6 đầsy8Rh6u hm4gu2Xối hậjHn quydwtcRzết địnhjH cm4gu2Xủa chínjHh mình. dwtcRz Chắc hm4gu2Xẳn lúdwtcRzc ndwtcRzày Hìm4gu2Xnh Thấtm4gu2X đangm4gu2X ldwtcRzo lắjHng cjHho nàsy8Rh6ng, djHù sam4gu2Xo nàngsy8Rh6 cũdwtcRzng sy8Rh6là lm4gu2Xão bà sy8Rh6 của ngườidwtcRz tam4gu2X, đươngm4gu2X nhiêjHn khôm4gu2Xng thsy8Rh6ể ksy8Rh6hoái hoạtdwtcRz dwtcRznhư trước.

Không bisy8Rh6ết mìnhm4gu2X m4gu2Xlúc ấysy8Rh6 tạm4gu2Xi sjHao lm4gu2Xại cảsy8Rh6m thấym4gu2X đm4gu2Xi tsy8Rh6heo PhẩmjH jHNguyệt làsy8Rh6 chuyện sy8Rh6 tốt chứjH. NdwtcRzgười nsy8Rh6ày trừm4gu2X bm4gu2Xỏ đứngdwtcRz jHở jHkhách điếmjH tm4gu2Xhì dwtcRzlà đjHi m4gu2Xdo thámm4gu2X Hìm4gu2Xnh phủsy8Rh6, cdwtcRzó mỗi hjHai địadwtcRz m4gu2Xđiểm dwtcRzấy m4gu2Xbay qsy8Rh6ua dwtcRzbay lại,dwtcRz chánsy8Rh6 nm4gu2Xản tdwtcRzới cựcsy8Rh6 điểm.

Nhàm m4gu2Xchán nhấdwtcRzt chsy8Rh6ính lsy8Rh6à, cònsy8Rh6 phảjHi kểjH lạdwtcRzi sy8Rh6cho hắnm4gu2X nghdwtcRze thờijH giasy8Rh6n sy8Rh6làm việcjH và jH nghỉ jHngơi củm4gu2Xa HìnhjH ThấdwtcRzt, sy8Rh6thói qudwtcRzen sinsy8Rh6h sy8Rh6hoạt sjHinh hosy8Rh6ạt thườm4gu2Xng ngàym4gu2X củsy8Rh6a hắm4gu2Xn ra saodwtcRz. Tsy8Rh6hân ảnhjH têdwtcRzn gisy8Rh6an njHhân njHày lisy8Rh6ên dwtcRztục lm4gu2Xắc ljHư trojHng đdwtcRzầu njHàng, muốndwtcRz qdwtcRzuên trong dwtcRz chốc lásy8Rh6t cũm4gu2Xng khôsy8Rh6ng được.

Có đijHều dwtcRzan ủidwtcRz dujHy nsy8Rh6hất chdwtcRzính jHlà hắm4gu2Xc jHy m4gu2Xnhân lạim4gu2X tớisy8Rh6 hadwtcRzi lm4gu2Xần nữa,jH đòim4gu2X giết đòijH chémdwtcRz jHvô cùm4gu2Xng jHnáo nsy8Rh6hiệt, khiếnjH kdwtcRziếp sốnm4gu2Xg tỳm4gu2X nữjH budwtcRzồn tdwtcRzẻ m4gu2Xcủa nàdwtcRzng cm4gu2Xoi ndwtcRzhư có thêmjH nidwtcRzềm vui.

Hai nm4gu2Xgày nàm4gu2Xy, ám4gu2Xnh jHmắt PhẩmjH jHNguyệt jHnhìn nàm4gu2Xng cjHó m4gu2Xđiểm km4gu2Xhông gjHiống trước.dwtcRz Chắc dwtcRz hắn cjHũng bdwtcRziết dwtcRznàng dwtcRzlà sy8Rh6lão bsy8Rh6à dwtcRzcủa Hìnhsy8Rh6 Thm4gu2Xất rồijH, ndwtcRzhưng dwtcRzkì m4gu2Xquái ljHà mộtjH ngưm4gu2Xời đứng đắdwtcRzn nhưjH hắsy8Rh6n tạdwtcRzi jHsao lạim4gu2X khm4gu2Xông đdwtcRzem nànjHg đuổsy8Rh6i vềdwtcRz HìdwtcRznh phủ,jH djHù nójHi tm4gu2Xhế nàsy8Rh6o sy8Rh6nàng cũng m4gu2Xlà edwtcRzm dsy8Rh6âu củadwtcRz hắnsy8Rh6 nha.

“Này, gm4gu2Xia, dwtcRzhuynh đừndwtcRzg njHhìn m4gu2Xta nhưdwtcRz vdwtcRzậy, tdwtcRza sợsy8Rh6 a.”

Phẩm NguyệtjH dsy8Rh6ời ájHnh mắtdwtcRz, m4gu2Xquay dwtcRzvề phídwtcRza jHbàn cơm.

Tiêu TdwtcRziêu sờdwtcRz sờjH m4gu2Xhai mám4gu2X, trênsy8Rh6 mặtjH mìjHnh hẳndwtcRz làsy8Rh6 khôdwtcRzng cdwtcRzó jHcái gdwtcRzì kdwtcRzì lạdwtcRz sy8Rh6đi. CáijH tên Phẩmm4gu2X NdwtcRzguyệt nàysy8Rh6 cànjHg ngàysy8Rh6 càndwtcRzg quái.dwtcRz NàndwtcRzg m4gu2Xcầm lsy8Rh6ấy mjHột cáidwtcRz đùm4gu2Xi gdwtcRzà, không jH thèm đểm4gu2X dwtcRzý hìnhsy8Rh6 tượngjH màjH cắndwtcRz loạjHn sy8Rh6lên lạm4gu2Xi đưjHa tớjHi cám4gu2Xi nhsy8Rh6ìn khójH hiểum4gu2X củasy8Rh6 hắn, thiệsy8Rh6t là,dwtcRz dwtcRzlàm hạsy8Rh6i nàm4gu2Xng chẳsy8Rh6ng cdwtcRzảm tjHhấy ngojHn miệm4gu2Xng nữa.

“Gia, huysy8Rh6nh ănsy8Rh6 dwtcRzđi, jHđừng cójH dwtcRznhìn tjHa msy8Rh6ãi thế.”jH sy8Rh6Làm ndwtcRzàng dwtcRzmuốn bm4gu2Xỏ cm4gu2Xủa jHmà chạy lấydwtcRz người.

“Tiểu ĐdwtcRziệp!” Bỗngm4gu2X nhjHiên mm4gu2Xột đạim4gu2X jHthanh m4gu2Xâm vanjHg lên.

Tiêu TjHiêu nhandwtcRzh chójHng jHquay đdwtcRzầu lm4gu2Xại thsy8Rh6ì dwtcRznhìn thấyjH mộtm4gu2X nasy8Rh6m nhâdwtcRzn dwtcRzto lớdwtcRzn tm4gu2Xrông giống nm4gu2Xhư msy8Rh6ột cojHn sy8Rh6gấu đangm4gu2X bướcsy8Rh6 nham4gu2Xnh đdwtcRzi đếnm4gu2X trướjHc mặtm4gu2X nm4gu2Xàng, dwtcRznhân dwtcRztiện ôsy8Rh6m chặt lấyjH nàm4gu2Xng dwtcRzgào sy8Rh6lên, “Rốtsy8Rh6 cuộm4gu2Xc sy8Rh6ta đãdwtcRz tìmjH đượcm4gu2X nàngdwtcRz, vjHi phsy8Rh6u rấtjH nhớjH nàngdwtcRz a.”

Vi phdwtcRzu? CáidwtcRz sy8Rh6gì vdwtcRzi m4gu2Xphu! “m4gu2XVị nàjHy, Hùngm4gu2X tiêjHn sinhm4gu2X, dwtcRzta nsy8Rh6ghĩ tjHa dwtcRzkhông biếtsy8Rh6 ngdwtcRzươi, xin đừnsy8Rh6g ldwtcRzàm lom4gu2Xạn bdwtcRzám vím4gu2Xu quasy8Rh6n hjHệ a.sy8Rh6” Thậtm4gu2X lsy8Rh6à jHđáng sjHợ, khôngm4gu2X ngjHờ VdwtcRzũ Điệsy8Rh6p này lạijH csy8Rh6ó jHmột lãjHo cdwtcRzông nhưjH vậdwtcRzy, kisy8Rh6a Hìnhm4gu2X Tsy8Rh6hất dwtcRzthì sao?.

Hùng sy8Rh6tiên dwtcRzsinh thảm4gu2X lm4gu2Xỏng hùsy8Rh6ng csy8Rh6hưởng, tsy8Rh6rên jHmặt vẻm4gu2X xấjHu jHhổ, “Lsy8Rh6à m4gu2Xta km4gu2Xhông tốt, nm4gu2Xàng dwtcRzđừng tứsy8Rh6c gm4gu2Xiận, cùm4gu2Xng tsy8Rh6a vdwtcRzề dwtcRznhà đượcsy8Rh6 khônjHg? Tsy8Rh6a sajHu m4gu2Xnày sẽm4gu2X khônsy8Rh6g bam4gu2Xo giờdwtcRz sy8Rh6… phát cásy8Rh6u lim4gu2Xnh tisy8Rh6nh njHữa, tm4gu2Xa nhấjHt địnhsy8Rh6 sẽm4gu2X hdwtcRzảo hm4gu2Xảo đốisy8Rh6 đãijH vm4gu2Xới nàng.”

“Ha jHha... m4gu2XNày... cjHhúng tdwtcRza sy8Rh6chậm rãim4gu2X dwtcRzthương lượngdwtcRz đidwtcRz, ngươisy8Rh6 trướcsy8Rh6 tiênsy8Rh6 thảjH tam4gu2X xuống dướim4gu2X đượcjH khôjHng, dwtcRzha ha...dwtcRz” TijHêu Tiêm4gu2Xu ndwtcRzhanh sy8Rh6chóng qdwtcRzuay đầum4gu2X lạidwtcRz cầdwtcRzu cứu, cứsy8Rh6u jHta jHa, Psy8Rh6hẩm Nguyệt...

Di? NgườijH jHđâu? jHA …ÔjHng trờisy8Rh6 jHđánh chếtsy8Rh6 sy8Rh6nàng đidwtcRz! Vm4gu2Xì cjHái gìjH m4gu2Xcứ đếndwtcRz tsy8Rh6hời khắc ngsy8Rh6uy hiểmjH cầnm4gu2X hắnm4gu2X m4gu2Xthì hắsy8Rh6n lạm4gu2Xi bidwtcRzến mấsy8Rh6t csy8Rh6hứ! HdwtcRzắn m4gu2Xcó phảsy8Rh6i lm4gu2Xà njHam nhm4gu2Xân m4gu2Xkhông asy8Rh6! Thực qujHá đándwtcRzg, cjHứ nhưjH vm4gu2Xậy đjHem njHàng némdwtcRz cjHho mộtjH codwtcRzn gm4gu2Xấu! TêdwtcRzn PhẩmdwtcRz Nguyệtsy8Rh6 nàydwtcRz so vớim4gu2X m4gu2XHình Tsy8Rh6hất dwtcRzlà mdwtcRzột tdwtcRzên gsy8Rh6ian njHhân m4gu2Xhơn nhiều!jH Nàngsy8Rh6 nhdwtcRzìn lầmm4gu2X hdwtcRzắn rồi!

Tiêu Tsy8Rh6iêu lsy8Rh6iều mạm4gu2Xng đạpdwtcRz chjHân ljHung tundwtcRzg, “Tsy8Rh6a khônjHg biếtjH jHngươi, ngươisy8Rh6 tránh rm4gu2Xa. Tm4gu2Xa khônsy8Rh6g jHphải m4gu2Xlà dwtcRzVũ Điệp,jH sy8Rh6ta họdwtcRz Tiêu.”

“Nàng đừngm4gu2X nm4gu2Xóng giậsy8Rh6n, m4gu2Xta m4gu2Xnhận jHlỗi rjHồi csy8Rh6òn chjHưa dwtcRzđược saosy8Rh6, thsy8Rh6a thứdwtcRz chsy8Rh6o vdwtcRzi phu lầndwtcRz sy8Rh6này dwtcRzđi.” Lm4gu2Xời nóim4gu2X củsy8Rh6a hjHắn dwtcRzthực cảmdwtcRz động.

“Không khôjHng, m4gu2Xta sy8Rh6thật sựjH khôndwtcRzg bdwtcRziết ngưsy8Rh6ơi!” Tm4gu2Xhấy m4gu2Xcó khôngdwtcRz íjHt sy8Rh6người vâym4gu2X sy8Rh6xem, Tiêu TiêujH lậpm4gu2X tứcjH tìmsy8Rh6 xidwtcRzn jHgiúp đsy8Rh6ỡ, “CdwtcRzứu mdwtcRzạng adwtcRz, hắnjH m4gu2Xcố chấpsy8Rh6 bắdwtcRzt nạdwtcRzt com4gu2Xn gái đàm4gu2Xng hoàng!”

Vốn đangdwtcRz hjHứng thsy8Rh6ú qdwtcRzuan sátdwtcRz ham4gu2Xi nsy8Rh6gười, nghsy8Rh6e nàndwtcRzg vừajH dwtcRznói, dwtcRzmoi ngdwtcRzười lsy8Rh6ập tức hànhjH độjHng nhdwtcRzất trsy8Rh6í qujHay đầudwtcRz đdwtcRzi, bọndwtcRz hắnjH khôm4gu2Xng thdwtcRzấy đưm4gu2Xợc, m4gu2Xcái dwtcRzgì cũngm4gu2X khôjHng thấyjH được. DùdwtcRzng csy8Rh6ơm ănsy8Rh6 cơm,dwtcRz gọim4gu2X jHmón jHăn gọidwtcRz msy8Rh6ón ădwtcRzn. VừdwtcRza rồidwtcRz jHcó dwtcRzphát sim4gu2Xnh csy8Rh6ái jHgì sao…?

A, kjHhông sy8Rh6phải đâujH. NhữndwtcRzg ngườidwtcRz nàm4gu2Xy ssy8Rh6ao lạdwtcRzi nhjHư vdwtcRzậy chứsy8Rh6. TidwtcRzêu Tiêsy8Rh6u sy8Rh6ngốc rụng, sy8Rh6bị m4gu2XHùng sy8Rh6tiên sidwtcRznh m4gu2Xxuất jHra jHkhí lm4gu2Xực khiêngdwtcRz dwtcRzlên vm4gu2Xai gsy8Rh6iống nhdwtcRzư túim4gu2X gạojH rồi jHném m4gu2Xvào tsy8Rh6rong xjHe ngựa.

Dọc thdwtcRzeo đưjHờng đim4gu2X, HùngdwtcRz tiêjHn sjHinh dùjHng hdwtcRzết kjHhả năsy8Rh6ng sy8Rh6nói dwtcRztốt sy8Rh6lấy dwtcRzlòng ndwtcRzàng, chính ldwtcRzà hjHình tượnjHg m4gu2Xcủa mộjHt jHtên nadwtcRzm tửjH sy8Rh6si tìnhdwtcRz. jHNgay cảsy8Rh6 nsy8Rh6àng nm4gu2Xghe đượcm4gu2X cũngm4gu2X sy8Rh6bị cdwtcRzảm động m4gu2Xliên tục.dwtcRz Nsy8Rh6guyên ljHai Hùnm4gu2Xg tiênjH sidwtcRznh làdwtcRz mdwtcRzột nadwtcRzm nhânsy8Rh6 tốtdwtcRz nhjHư vậy.dwtcRz sy8Rh6Vũ Đisy8Rh6ệp này sy8Rh6có chồnm4gu2Xg tsy8Rh6ốt đjHến thếsy8Rh6, nhưsy8Rh6 thếdwtcRz nàosy8Rh6 ljHại còm4gu2Xn dwtcRzhồng hạnhdwtcRz xujHất tm4gu2Xường, chạym4gu2X tới lsy8Rh6àm tim4gu2Xểu thiếdwtcRzp củjHa Hìsy8Rh6nh dwtcRzThất cjHhứ! Tsy8Rh6hật sựdwtcRz làm4gu2X thajHm ladwtcRzm qum4gu2Xá mà.

“Tiểu ĐiệdwtcRzp nàngm4gu2X xemm4gu2X, mỗm4gu2Xi ngàysy8Rh6 m4gu2Xta dwtcRzđều csy8Rh6ho njHgười lam4gu2Xu chàdwtcRz bảojH jHbối củasy8Rh6 nàng, m4gu2Xthực sạsy8Rh6ch m4gu2Xsẽ đjHi, cùngjH vdwtcRzới m4gu2Xlúc sy8Rh6nàng dwtcRztrước sy8Rh6khi sy8Rh6đi khôsy8Rh6ng hềdwtcRz jHkhác nsy8Rh6hau đâu.”jH Hùngm4gu2X tiên sinm4gu2Xh cầmm4gu2X chdwtcRzặt ljHấy m4gu2Xtay nm4gu2Xàng, sắsy8Rh6c mặtdwtcRz vsy8Rh6ui mừnsy8Rh6g hỏm4gu2Xi hadwtcRzn, “HjHiện tạm4gu2Xi nànjHg đã trởdwtcRz lạdwtcRzi, cójH sy8Rh6cao hứndwtcRzg nhjHìn qusy8Rh6a mộtdwtcRz chúm4gu2Xt không?”

Không thểm4gu2X nào…!!!!

Cả cm4gu2Xăn phònjHg này..jH. đềum4gu2X m4gu2Xlà HjHình Thất?!

Tuy rằngdwtcRz xjHem dwtcRzra sy8Rh6mặt dwtcRzvẫn cònsy8Rh6 rấtjH nom4gu2Xn ndwtcRzớt, nhưdwtcRzng thậtsy8Rh6 làdwtcRz hm4gu2Xắn! m4gu2XNhìn nhìnm4gu2X lạc jHkhoản djHưới mỗidwtcRz bứdwtcRzc vẽ.dwtcRz TrdwtcRzời ạ!jH Nhm4gu2Xiều bdwtcRzức jHhọa njHhư sy8Rh6vậy, lạim4gu2X đềujH làm4gu2X sy8Rh6do m4gu2XVũ ĐiệpjH dwtcRzkia tự vẽjH! jHChỉ sjHợ VũjH Đsy8Rh6iệp nsy8Rh6ày đãjH jHyêu thjHa m4gu2Xthiết têjHn giajHn nhânjH jHkia rồi.sy8Rh6 “Này...”

“Ta bisy8Rh6ết dwtcRznàng lạim4gu2X ngdwtcRzhĩ dwtcRztới trướcdwtcRz kia,”dwtcRz HùjHng tim4gu2Xên sidwtcRznh sờm4gu2X sjHờ m4gu2Xtóc củasy8Rh6 nàngm4gu2X, nói, “NhưjHng đừngm4gu2X tidwtcRzếp tụcjH thjHương tâsy8Rh6m, muộm4gu2Xi muộisy8Rh6 nàsy8Rh6ng nếsy8Rh6u biếtm4gu2X nàsy8Rh6ng dwtcRzlo lắjHng như vậyjH, chsy8Rh6ắc chắsy8Rh6n sẽsy8Rh6 rấtm4gu2X hạnhsy8Rh6 phúc.”

Ách, cdwtcRzái jHgì muộijH muội?m4gu2X Khóem4gu2X miệdwtcRzng TiêujH TiêjHu sy8Rh6co rúm.sy8Rh6 Nhìnm4gu2X ndwtcRzhìn Hùngsy8Rh6 tiên sinsy8Rh6h, hắdwtcRzn kjHhông m4gu2Xphải làsy8Rh6 jHđem Hsy8Rh6ình TjHhất trởsy8Rh6 thànm4gu2Xh sy8Rh6muội muộjHi VdwtcRzũ ĐijHệp cdwtcRzhứ. Nàng lặngdwtcRz lẽm4gu2X cjHhảy m4gu2Xra jHhai gidwtcRzọt mồjH hôi.

Xin hắn…jH Tum4gu2Xy dwtcRzrằng bộsy8Rh6 dạngm4gu2X sy8Rh6của m4gu2XHình Thất ssy8Rh6o dwtcRzvới nữjH nhânsy8Rh6 cònsy8Rh6 xisy8Rh6nh sy8Rh6đẹp hơnjH, m4gu2Xnhưng hắndwtcRz làjH dwtcRznam nhânsy8Rh6 sy8Rh6chân csy8Rh6hính sy8Rh6a m4gu2X– Là tìnhsy8Rh6 đjHịch củsy8Rh6a ngươisy8Rh6 sy8Rh6đó! TjHiêu Tiêusy8Rh6 jHbắt đầujH cm4gu2Xó đidwtcRzểm đồm4gu2Xng tìndwtcRzh vớsy8Rh6i codwtcRzn gdwtcRzấu sdwtcRzi tình m4gu2X này, nànm4gu2Xg vjHỗ vỗdwtcRz bờm4gu2X vadwtcRzi cjHủa hắjHn, jH“Không cóm4gu2X, nsy8Rh6gươi yêndwtcRz tdwtcRzâm, dwtcRzta ksy8Rh6hông jHcó thương tâm.”

Hùng tijHên jHsinh lạjHi lsy8Rh6à m4gu2Xvẻ mặtm4gu2X km4gu2Xích động, “Nsy8Rh6àng jHkhông cầnm4gu2X dwtcRzgiả vờ,m4gu2X nm4gu2Xàng cảmdwtcRz thấsy8Rh6y đsy8Rh6au lòngdwtcRz thìm4gu2X m4gu2Xta cũndwtcRzg cảmm4gu2X jHthấy đau lòng,m4gu2X sy8Rh6ta jHlo lắm4gu2Xng cm4gu2Xho nàdwtcRzng làm4gu2X m4gu2Xta ngudwtcRzyện ý.m4gu2X” Thm4gu2Xật tốtdwtcRz quá,m4gu2X TidwtcRzểu Điệpm4gu2X đãdwtcRz nghĩdwtcRz tới cảmsy8Rh6 tsy8Rh6hụ củjHa hắsy8Rh6n rồsy8Rh6i sao.

“Khụ!” VịjH Hùsy8Rh6ng tijHên sjHinh nsy8Rh6ày đang ksy8Rh6ích độsy8Rh6ng cáisy8Rh6 gm4gu2Xì thế,m4gu2X “NgươidwtcRz đểm4gu2X csy8Rh6ho sy8Rh6ta ndwtcRzghỉ jHngơi mộdwtcRzt lát,sy8Rh6 tsy8Rh6a mớijH vdwtcRzừa dwtcRzđến nơi njHày, mệtsy8Rh6 cdwtcRzhết đm4gu2Xi được.”

“Hảo sy8Rh6hảo hảo,”jH HjHùng tiêndwtcRz sijHnh đáp sy8Rh6lời mam4gu2Xng nsy8Rh6àng vàsy8Rh6o phòngjH ngủ,sy8Rh6 vm4gu2Xui vẻm4gu2X rạsy8Rh6o rựcsy8Rh6 tìsy8Rh6m ngsy8Rh6ười đidwtcRz dwtcRzchuẩn dwtcRzbị bữadwtcRz tối,m4gu2X Tiểu ĐiệpjH đm4gu2Xã m4gu2Xtrở lsy8Rh6ại, tdwtcRzrong lòm4gu2Xng sy8Rh6hắn thjHật sy8Rh6sự m4gu2Xlà sy8Rh6cao m4gu2Xhứng a!

Nếm qusy8Rh6a cơmm4gu2X chiều,dwtcRz TiêdwtcRzu Tiêsy8Rh6u bắjHt đầu m4gu2Xlo lắng,dwtcRz m4gu2Xvị Hùngsy8Rh6 tim4gu2Xên dwtcRzsinh nm4gu2Xày dwtcRzkhông phsy8Rh6ải làsy8Rh6 dạjHng giốnm4gu2Xg Hìnm4gu2Xh m4gu2XThất chứsy8Rh6, vừajH bước vàsy8Rh6o cửjHa đãm4gu2X jHyêu cầum4gu2X thom4gu2Xát ydwtcRz, sy8Rh6nếu nhưsy8Rh6 vm4gu2Xậy thìjH thảm.dwtcRz LjHàm sajHo sy8Rh6bây giờ?

Bỗng cửadwtcRz cm4gu2Xửa phòjHng bịdwtcRz đádwtcRz m4gu2Xvăng tjHhô lỗ, sy8Rh6Hùng tiênsy8Rh6 sy8Rh6sinh vsy8Rh6ẻ sy8Rh6mặt đángdwtcRz dwtcRzsợ, ngsy8Rh6ón tam4gu2Xy rắcsy8Rh6 rắcm4gu2X runm4gu2Xg m4gu2Xđộng sy8Rh6vào phòngm4gu2X, cùng bajHn ngdwtcRzày quảdwtcRz thựcm4gu2X làsy8Rh6 giốnm4gu2Xg nhdwtcRzư sy8Rh6hai ngườijH. Tm4gu2Xiêu TiêujH kidwtcRznh hodwtcRzảng, dwtcRzhảo dọajH người! ChẳngdwtcRz lẽ...sy8Rh6 chdwtcRzẳng lẽsy8Rh6 dwtcRzhắn dwtcRzlà dwtcRzhai mặt?!

Vị Hsy8Rh6ùng tiêjHn sy8Rh6sinh bsy8Rh6ị chjHo làsy8Rh6 hjHai mặt nàm4gu2Xy âmdwtcRz hiểmdwtcRz nhìm4gu2Xn ndwtcRzhìn nàm4gu2Xng dwtcRzsau m4gu2Xđó khm4gu2Xóe miệnsy8Rh6g lijHệt dwtcRzra mộtsy8Rh6 ném4gu2Xt cưsy8Rh6ời hsy8Rh6ung ác, “Thsy8Rh6oát y!”

Đúng ldwtcRzà khônm4gu2Xg cósy8Rh6 ým4gu2X tưởnm4gu2Xg jHgì mớim4gu2X mẻ.m4gu2X.. Xem rdwtcRza jHnam nhjHân Tốngsy8Rh6 Trim4gu2Xều đdwtcRzều cjHhỉ biếtjH ndwtcRzói m4gu2Xhai chữsy8Rh6 “thoám4gu2Xt y”dwtcRz. sy8Rh6Hay m4gu2Xlà nhóm njHgười dwtcRzmuốn lêdwtcRzn giườndwtcRzg chỉsy8Rh6 thíchjH nóisy8Rh6 hadwtcRzi m4gu2Xchữ m4gu2Xnày đầujH tisy8Rh6ên? jHTiêu Tiêum4gu2X nuốtjH nước miếngm4gu2X, cốjH m4gu2Xgắng đdwtcRzánh jHgiá Hùnsy8Rh6g tiênm4gu2X sdwtcRzinh m4gu2Xgiống nhưm4gu2X hum4gu2Xng tsy8Rh6hần ácm4gu2X dwtcRzsát trướcsy8Rh6 mắt, m4gu2Xthân thm4gu2Xể dwtcRzbắt đầum4gu2X pjHhát rsy8Rh6un, sy8Rh6nàng cũm4gu2Xng khôndwtcRzg muốndwtcRz cởidwtcRz a.

Không sy8Rh6chờ nàndwtcRzg phảjHi pm4gu2Xhản khánjHg lâu, cm4gu2Xửa dwtcRzphòng lầnjH sy8Rh6thứ ham4gu2Xi ljHại bjHị msy8Rh6ở rộnsy8Rh6g, lạim4gu2X làdwtcRz mộtdwtcRz Hùsy8Rh6ng tdwtcRziên ssy8Rh6inh nữsy8Rh6a xudwtcRzất hiện. Tiêusy8Rh6 TjHiêu càsy8Rh6ng pdwtcRzhát dwtcRzngốc hơm4gu2Xn nữa.sy8Rh6 Khôm4gu2Xng thm4gu2Xể sy8Rh6nào, nguyêndwtcRz lsy8Rh6ai jHlà sdwtcRzong sinhdwtcRz, cădwtcRzn bản khôngdwtcRz phảm4gu2Xi làjH jHcái gdwtcRzì sy8Rh6hai mặtjH a.

Hùng tisy8Rh6ên sdwtcRzinh m4gu2Xôn dwtcRzhòa rấm4gu2Xt nhjHanh m4gu2Xche chắn ởm4gu2X m4gu2Xtrước mặtdwtcRz TiêdwtcRzu TijHêu, đốjHi vdwtcRzới Hùngsy8Rh6 tiêm4gu2Xn jHsinh hunm4gu2Xg sy8Rh6ác jHkêu tdwtcRzo, “Đạim4gu2X ca!”

Hùng hunsy8Rh6g ácjH nhìdwtcRzn nhm4gu2Xìn jHhắn dwtcRzlại nhìn m4gu2Xnhìn Tm4gu2Xiêu TijHêu, trodwtcRzng mắtdwtcRz sy8Rh6bắt đầum4gu2X sy8Rh6xuất hiệnjH hoajHng m4gu2Xmang, “ThoádwtcRzt y...”

Còn cởisy8Rh6 nữasy8Rh6 hả!!!!

“Đại tẩusy8Rh6 đãdwtcRz chếjHt rồi!jH ĐạidwtcRz cajH! HuynhjH tỉnh sy8Rh6lại đi!”.

Cái sy8Rh6gì. ĐạjHi tẩu?sy8Rh6 Thoásy8Rh6t m4gu2Xy hóm4gu2Xa rdwtcRza là đạm4gu2Xi tẩu...sy8Rh6 Đâym4gu2X jHlà csy8Rh6ái LogjHic gì?! Chậmsy8Rh6 đã...jH ChjHẳng dwtcRzlẽ làsy8Rh6 nói,dwtcRz m4gu2X“Thoát jHY” làdwtcRz têm4gu2Xn m4gu2Xngười? Khôsy8Rh6ng thjHể nào...jH TrêndwtcRz đời nàyjH códwtcRz ngườisy8Rh6 têjHn nhưdwtcRz vậydwtcRz jHsao, cònm4gu2X làjH mộtsy8Rh6 sy8Rh6nữ nhâjHn?! sy8Rh6Tiêu Tiêsy8Rh6u bắtdwtcRz đầujH lm4gu2Xau mồm4gu2X hôi sy8Rh6dữ dội.

Hùng m4gu2Xôn hòajH tiếpjH tụcjH km4gu2Xêu lam4gu2X, thẳnjHg đsy8Rh6ến khm4gu2Xi HdwtcRzùng hm4gu2Xung sy8Rh6ác jHbị kícdwtcRzh sy8Rh6động đến ngấtsy8Rh6 đdwtcRzi dwtcRzmới dừnjHg lạjHi, Hsy8Rh6ắn jHôm ldwtcRzấy sy8Rh6Tiêu Tiêu,m4gu2X vẻm4gu2X mặtjH tựjH tráchm4gu2X, dùjHng ngm4gu2Xữ khísy8Rh6 jHvô cùng cdwtcRzó lỗisy8Rh6 nóisy8Rh6, “jHTa dwtcRznghĩ bsy8Rh6ệnh củasy8Rh6 đạim4gu2X cm4gu2Xa đsy8Rh6ã sy8Rh6tốt hơdwtcRzn, sy8Rh6không nghĩsy8Rh6 tsy8Rh6ới... jHSau này jHta sẽm4gu2X khôngm4gu2X jHbỏ lạim4gu2X dwtcRznàng mộtdwtcRz m4gu2Xmình nữa.m4gu2X Nàsy8Rh6ng …sy8Rh6 khôdwtcRzng dwtcRzcần giậm4gu2Xn ta.”dwtcRz m4gu2XThấy Tisy8Rh6êu Tiêu gậm4gu2Xt đầujH, m4gu2Xlúc nm4gu2Xày sy8Rh6Hùng sy8Rh6ôn hjHòa mớjHi sy8Rh6đi rdwtcRza cửa.

Aiz, thậjHt ssy8Rh6ự sy8Rh6là loạnm4gu2X thsy8Rh6ất básy8Rh6t tasy8Rh6o, tựdwtcRz nhim4gu2Xên dwtcRzxuất hsy8Rh6iện hadwtcRzi m4gu2XHùng tisy8Rh6ên sinm4gu2Xh, còn cójH nsy8Rh6ữ dwtcRznhân jHđã chếtdwtcRz dwtcRztên làdwtcRz “ThoátjH Ym4gu2X” m4gu2Xnữa, m4gu2Xđúng ljHà m4gu2Xmột m4gu2Xgia đìndwtcRzh kìm4gu2X quái.

Hùng ôsy8Rh6n hdwtcRzòa vừadwtcRz đdwtcRzi cdwtcRzhắc sy8Rh6sẽ kjHhông trởdwtcRz jHvề sớm,sy8Rh6 Tm4gu2Xiêu m4gu2XTiêu khẩnm4gu2X trươngm4gu2X hềdwtcRz hề đánm4gu2Xh mộtsy8Rh6 giấc,m4gu2X thựm4gu2Xc sợjH sy8Rh6vạn nhấtm4gu2X hắndwtcRz vừasy8Rh6 đjHi jHmà sy8Rh6đã qsy8Rh6uay lạsy8Rh6i. Đm4gu2Xang nửajH mm4gu2Xê nửa tỉnh,dwtcRz độtdwtcRz dwtcRznhiên nàsy8Rh6ng ngm4gu2Xhe đượcdwtcRz m4gu2Xcó ngườidwtcRz njHhẹ giọm4gu2Xng jHkhiêu cửdwtcRza sổjH màdwtcRz vào.dwtcRz jHAiz...Thật sự jHlà đêm4gu2Xm djHài lắsy8Rh6m msy8Rh6ộng mà.

Tiêu Tiêm4gu2Xu hm4gu2Xíp mắtdwtcRz ldwtcRzại, tm4gu2Xỉnh tdwtcRzáo ngắmm4gu2X ngắmdwtcRz ngườidwtcRz jHvừa đếnm4gu2X, tốijH đesy8Rh6n nhưsy8Rh6 msy8Rh6ực, thấy kjHhông rdwtcRzõ m4gu2X- đm4gu2Xây dwtcRzlại làm4gu2X dwtcRzai nữjHa vậy.

“Giả nm4gu2Xgủ? Vẫm4gu2Xn chjHưa chịusy8Rh6 dậy.”m4gu2X jHThanh âm4gu2Xm dwtcRzgià dwtcRznua vm4gu2Xang dwtcRzlên, lạnsy8Rh6h m4gu2Xbăng băng,m4gu2X Tiêu Tiêusy8Rh6 bsy8Rh6ật ngưjHời njHghe lờisy8Rh6 ngồidwtcRz dậysy8Rh6, hắsy8Rh6n khdwtcRzông phảidwtcRz csy8Rh6ũng làm4gu2X ngườim4gu2X tjHới giết nàngjH chdwtcRzứ. GầndwtcRz đâym4gu2X ssy8Rh6ố nsy8Rh6àng đsy8Rh6úng làjH sdwtcRzố codwtcRzn rdwtcRzệp, m4gu2Xlúc nàsy8Rh6o cũngdwtcRz csy8Rh6ó hắm4gu2Xc jHy nhânjH đuổi dwtcRzgiết, jHbất qum4gu2Xá jHđây lsy8Rh6à lầnjH đầum4gu2X tijHên jHtrực tijHếp nhìnsy8Rh6 thấy.

“Chưa hm4gu2Xoàn thjHành nhiệm4gu2Xm vụdwtcRz, jHvì m4gu2Xsao lạijH trởjH về?”

Nhiệm vụsy8Rh6 m4gu2Xgì? NàngdwtcRz cũndwtcRzg khôjHng phsy8Rh6ải Vsy8Rh6ũ ĐjHiệp thựdwtcRzc sự,sy8Rh6 am4gu2Xi biếtsy8Rh6 cjHhứ. Tisy8Rh6êu Tiêu cúsy8Rh6i m4gu2Xđầu ksy8Rh6hông lêsy8Rh6n tiếng,dwtcRz nóidwtcRz gsy8Rh6ì cũsy8Rh6ng sjHai, tốtjH nhdwtcRzất m4gu2Xlà jHkhông nói…

“Chủ nhm4gu2Xân thựcjH mấm4gu2Xt dwtcRzhứng, nếum4gu2X khôndwtcRzg phảdwtcRzi m4gu2Xta m4gu2Xthay ngưdwtcRzơi chjHịu trám4gu2Xch nhiệm,jH ngjHươi có tm4gu2Xhể còdwtcRzn sốnm4gu2Xg trởjH vềjH sao!”

Vâng vânjHg, nsy8Rh6gươi lợjHi hại,dwtcRz njHgươi dwtcRzvĩ đại,dwtcRz nhưm4gu2Xng m4gu2Xta m4gu2Xthật m4gu2Xsự khôjHng sy8Rh6biết nhijHệm vụ sy8Rh6gì, thiệdwtcRzt jHlà, cũngdwtcRz khôjHng ljHộ rm4gu2Xa tdwtcRzí sy8Rh6ẩn ýsy8Rh6 gjHì, tdwtcRza csy8Rh6ũng gm4gu2Xấp dwtcRza. TdwtcRziêu TiêujH khôsy8Rh6ng dám nhìnsy8Rh6 hắnm4gu2X, jHthẳng cjHúi đdwtcRzầu, gm4gu2Xiữ isy8Rh6m lặng.

Hắc sy8Rh6y jHnhân thấm4gu2Xy jHnàng khôngm4gu2X dásy8Rh6m dwtcRzlên tm4gu2Xiếng, tiếsy8Rh6p tụsy8Rh6c chdwtcRzất jHvấn, “Ngưm4gu2Xơi không dwtcRz phải lm4gu2Xà đãjH yjHêu tênjH sy8Rh6kia rồisy8Rh6 chứ.”

Này... TdwtcRzên kdwtcRzia dwtcRztheo lờidwtcRz hắm4gu2Xn khônsy8Rh6g dwtcRzphải làm4gu2X chỉm4gu2X dwtcRzHình Thấsy8Rh6t đijH? Vũm4gu2X Điệpm4gu2X hình jH như chsy8Rh6ỉ njHói chuydwtcRzện vớm4gu2Xi jHmỗi tênjH jHgian nhjHân ndwtcRzày, dwtcRzhẳn dwtcRzđúng ldwtcRzà hắndwtcRz đi.

“Không dwtcRzcó, tdwtcRza khm4gu2Xông cjHó sy8Rh6yêu hắndwtcRz!” TrdwtcRzong thim4gu2Xên hdwtcRzạ jHto lớdwtcRzn nhườdwtcRzng dwtcRznày, tdwtcRzên gisy8Rh6an nhân m4gu2Xhư hỏnjHg chánsy8Rh6 gdwtcRzhét m4gu2Xnhư vậy,m4gu2X nàngm4gu2X m4gu2Xsẽ thícm4gu2Xh jHư? Hm4gu2Xa! ĐầujH dwtcRzóc nàm4gu2Xng jHcũng cm4gu2Xhưa cjHó hỏng nsy8Rh6ha. dwtcRzBất quásy8Rh6, hắndwtcRz ljHo lắngdwtcRz dwtcRzcho nàngsy8Rh6 nhm4gu2Xư vậy..sy8Rh6. aizz…

“Ta dwtcRztin ngươijH jHkhông dám4gu2Xm. NdwtcRzgày mdwtcRzai trởm4gu2X dwtcRzvề HìjHnh sy8Rh6phủ, ngươisy8Rh6 phảijH biếtdwtcRz, khm4gu2Xông hoàn jHthành nhim4gu2Xệm vụsy8Rh6 dwtcRzthì dwtcRzsẽ m4gu2Xphải trm4gu2Xả giá.m4gu2X Nghsy8Rh6e chưa.”

Trả giá,dwtcRz khôngjH phảidwtcRz m4gu2Xlà chếtdwtcRz jHsao, tronm4gu2Xg phim4gu2Xm ảnhm4gu2X đềujH jHnhư vậysy8Rh6 dsy8Rh6iễn. Chísy8Rh6nh là dwtcRz không sy8Rh6phải sy8Rh6chỉ jHmột mìnsy8Rh6h nm4gu2Xàng khôngdwtcRz hjHạ thủsy8Rh6 đưdwtcRzợc, djHù sdwtcRzao nànsy8Rh6g cũnjHg km4gu2Xhông códwtcRz liên quasy8Rh6n gìsy8Rh6 jHtới chuyệnjH m4gu2Xnày. jHMà chỉdwtcRz sợjH ngajHy cảm4gu2X Vũsy8Rh6 Điệpm4gu2X km4gu2Xia dwtcRzcũng khônsy8Rh6g hdwtcRzạ sy8Rh6thủ được đsy8Rh6i, m4gu2Xnàng sy8Rh6ta cònm4gu2X jHđang yêujH thảdwtcRzm tênsy8Rh6 giadwtcRzn njHhân dwtcRzkia km4gu2Xìa. CjHhắc hdwtcRzẳn nàm4gu2Xng tsy8Rh6a đãdwtcRz ôm qudwtcRzyết tâmm4gu2X jHthà jHchết đểjH đượcdwtcRz dwtcRzở bm4gu2Xên cạnm4gu2Xh jHhắn. Thậtm4gu2X đángsy8Rh6 thương.

Hắc sy8Rh6y nhdwtcRzân tsy8Rh6hấy jHnàng lạijH kjHhông lênm4gu2X tiếng,dwtcRz dwtcRzđưa sy8Rh6tay bdwtcRzóp chặjHt cổdwtcRz củdwtcRza nàng, “Đừngm4gu2X quêjHn bsy8Rh6ộ dạjHng cdwtcRzủa kẻsy8Rh6 phảjHn m4gu2Xbội mjHuốn m4gu2Xchết khôm4gu2Xng đượcjH màsy8Rh6 muốjHn sốnsy8Rh6g cdwtcRzũng khôngsy8Rh6 xong. NgjHươi cjHũng muốdwtcRzn tm4gu2Xrở thànjHh jHmột thm4gu2Xành viênm4gu2X trom4gu2Xng bọnsy8Rh6 cdwtcRzhúng sao?!”

Mười đjHại khjHổ hìnhjH tm4gu2Xra tấnjH Msy8Rh6ãn ThajHnh lậpjH tdwtcRzức thoángm4gu2X hisy8Rh6ện lêm4gu2Xn trom4gu2Xng đầu,m4gu2X Tiêu jH Tiêu jHvẫy tadwtcRzy, đầudwtcRz lắsy8Rh6c nhưm4gu2X sy8Rh6trống bỏijH, sy8Rh6không cần,m4gu2X nàndwtcRzg mớisy8Rh6 khôngsy8Rh6 cầdwtcRzn tsy8Rh6ìm jHtội chịu! Buôngsy8Rh6 taym4gu2X! NàndwtcRzg khôngsy8Rh6 hôjH hấpjH sy8Rh6được! Ứớcsy8Rh6 gm4gu2Xì bâsy8Rh6y sy8Rh6giờ jHcó thdwtcRzể qjHuay vềm4gu2X Hình phủ,dwtcRz lúdwtcRzc m4gu2Xtrước njHàng sẽjH khôngm4gu2X nênjH chdwtcRzạy tdwtcRzrốn, dwtcRznàng hốisy8Rh6 hậnsy8Rh6 rồi.

Hắc m4gu2Xy nhânm4gu2X dwtcRzhừ lạnh,sy8Rh6 m4gu2Xlúc nàysy8Rh6 mớisy8Rh6 bdwtcRzuông sy8Rh6nàng rajH, sy8Rh6mắt sắsy8Rh6c liếcdwtcRz nàngjH mộjHt chút, vèodwtcRz jHmột tiếng,m4gu2X ljHại bm4gu2Xay m4gu2Xqua cửasy8Rh6 sjHổ biếnm4gu2X mất.

Thật làdwtcRz đájHng sợ,jH jHra khjHỏi HìjHnh phủ,dwtcRz nàjHng nm4gu2Xhư dwtcRzthế dwtcRznào dwtcRzở đâudwtcRz cũnm4gu2Xg khôm4gu2Xng được anm4gu2X thân.sy8Rh6 TjHrong chốcm4gu2X lám4gu2Xt sy8Rh6bị jHN têjHn hắcjH jHy nhdwtcRzân đuổdwtcRzi dwtcRzgiết, tdwtcRzrong chốcjH dwtcRzlát lsy8Rh6ại xuất hiệndwtcRz tênjH hắcm4gu2X sy8Rh6y nhm4gu2Xân sy8Rh6muốn gjHiết dwtcRznàng. NàndwtcRzg m4gu2Xlần sy8Rh6này sốngdwtcRz lạidwtcRz csy8Rh6ùng cdwtcRzái csy8Rh6hết csy8Rh6hỉ cách nhasy8Rh6u trsy8Rh6ong sy8Rh6gang tấcsy8Rh6! TjHhân phậnm4gu2X củdwtcRza dwtcRzVũ Điệpsy8Rh6 nàyjH cũndwtcRzg qusy8Rh6á rắcjH rốijH đi.

Aizz… jHngày sy8Rh6mai phảidwtcRz jHtìm biệndwtcRz sy8Rh6pháp qusy8Rh6ay vsy8Rh6ề Hìnhm4gu2X phủjH mớidwtcRz được,m4gu2X hsy8Rh6iện tạjHi nsy8Rh6gẫm lại nơim4gu2X đójH qjHuả thdwtcRzật làsy8Rh6 tjHhiên đjHường a…