You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta ZY4Enghĩ tZY4Ea QBbqYGXWlà ngưN7M4sorUời, N7M4sorUkhông N7M4sorUphải cẩu.”

“Phải. QBbqYGXWNàng ngZY4Ehĩ kN7M4sorUhông sai.”

“Vậy tạiN7M4sorU sN7M4sorUao ZY4Engươi N7M4sorUthời tQBbqYGXWhời khắQBbqYGXWc kZY4Ehắc đZY4Eều đeQBbqYGXWm N7M4sorUta buộcQBbqYGXW ZY4Etại bN7M4sorUên ngN7M4sorUười? Ta muốnQBbqYGXW QBbqYGXWđi rZY4Ea ngoZY4Eài chơi.”

Tiêu TiêQBbqYGXWu ZY4Evô QBbqYGXWcùng khN7M4sorUông hZY4Eài lN7M4sorUòng! QBbqYGXWVì N7M4sorUcái gìN7M4sorU màQBbqYGXW nàN7M4sorUng phQBbqYGXWải bồiQBbqYGXW tênZY4E gQBbqYGXWian nhân nZY4Eày ZY4Eở tronN7M4sorUg hN7M4sorUang ổZY4E thưZY4E phònN7M4sorUg ZY4Ecả nN7M4sorUgày vN7M4sorUậy, nQBbqYGXWgay cảZY4E QBbqYGXWtự ZY4Edo QBbqYGXWcũng khZY4Eông có.

“Ta lQBbqYGXWà vQBbqYGXWì muốnZY4E tốtN7M4sorU cQBbqYGXWho N7M4sorUnàng.” HìnN7M4sorUh TN7M4sorUhất nQBbqYGXWgay cZY4Eả ZY4Eđầu cũN7M4sorUng kZY4Ehông QBbqYGXWngẩng đầu QBbqYGXWlên, tZY4Eiếp ZY4Etục lZY4Eàm việZY4Ec cN7M4sorUủa hắN7M4sorUn. KhN7M4sorUông sợZY4E nhZY4Eất ZY4Evạn chN7M4sorUỉ sợN7M4sorU vZY4Eạn nhất,QBbqYGXW vN7M4sorUì QBbqYGXWcái mạnN7M4sorUg nhỏ cQBbqYGXWủa ZY4Enàng, vẫN7M4sorUn ZY4Elà phảQBbqYGXWi cN7M4sorUẩn thận.

Tức cQBbqYGXWhết ngườiQBbqYGXW QBbqYGXWđi đượcZY4E, ởZY4E đâyQBbqYGXW N7M4sorUso vớiQBbqYGXW ởN7M4sorU PhN7M4sorUú QuQBbqYGXWý N7M4sorUlâu thìN7M4sorU QBbqYGXWcó khácQBbqYGXW gN7M4sorUì nhau! GiốngQBbqYGXW nN7M4sorUhau ZY4Eđều ZY4Elà bịN7M4sorU gN7M4sorUiam lỏQBbqYGXWng! KN7M4sorUhi đóN7M4sorU íN7M4sorUt nhấQBbqYGXWt ởQBbqYGXW troQBbqYGXWng phạmQBbqYGXW QBbqYGXWvi nhấZY4Et N7M4sorUđịnh nànN7M4sorUg muốn QBbqYGXWđi ZY4Ethế nàQBbqYGXWo ZY4Ethì cứQBbqYGXW QBbqYGXWđi, muốQBbqYGXWn làN7M4sorUm cáiN7M4sorU gìQBbqYGXW thZY4Eì ZY4Elàm cZY4Eái đó.QBbqYGXW NhưnZY4Eg hiệZY4En tạQBbqYGXWi lại thảN7M4sorUm hạiZY4E hơnZY4E rZY4Eất ZY4Enhiều, nZY4Eàng cN7M4sorUhỉ cóN7M4sorU thểQBbqYGXW ởZY4E N7M4sorUbên cạnZY4Eh hắn!

“Hình ThN7M4sorUất, tZY4Ea QBbqYGXWchán ghZY4Eét ngươi.”

“Ừm, QBbqYGXWta biếtN7M4sorU.” HZY4Eình TQBbqYGXWhất vẫnQBbqYGXW ZY4Elà bộZY4E N7M4sorUdạng hờZY4Ei ZY4Ehợt, mặcQBbqYGXW kệN7M4sorU nàngQBbqYGXW ZY4Etự nóiQBbqYGXW tự nghe.

“Ngươi mỗiN7M4sorU N7M4sorUlần đềuQBbqYGXW nóiZY4E tốtZY4E ZY4Evới taZY4E, đếnZY4E khN7M4sorUi tZY4Ea hỏiQBbqYGXW lQBbqYGXWý dQBbqYGXWo lạiZY4E khZY4Eông nói!N7M4sorU” HQBbqYGXWắn coi nZY4Eàng làN7M4sorU cáZY4Ei gì,ZY4E SủnQBbqYGXWg vậN7M4sorUt?! CQBbqYGXWon mZY4Eắt đN7M4sorUảo qZY4Eua mộtN7M4sorU vQBbqYGXWòng, TiêuZY4E TiQBbqYGXWêu cònZY4E N7M4sorUnói thêm, “TN7M4sorUa muốZY4En điQBbqYGXW nhN7M4sorUà cN7M4sorUầu, khZY4Eông phZY4Eải, nhZY4Eà ZY4Evệ sinh.”

“Được. TZY4Ea lậpZY4E tứZY4Ec đZY4Ei QBbqYGXWlà tốQBbqYGXWt rồi.”

Không phảiN7M4sorU chQBbqYGXWứ, chẳngN7M4sorU QBbqYGXWlẽ nàQBbqYGXWng đZY4Ei N7M4sorUvệ sinZY4Eh màZY4E hắnN7M4sorU cũnZY4Eg N7M4sorUmuốn đZY4Ei cùng?!ZY4E Ngất…

“Ta thQBbqYGXWấy nQBbqYGXWgươi khôZY4Eng nênQBbqYGXW điN7M4sorU N7M4sorUtheo tZY4Ea, ZY4Enhư vậyZY4E tQBbqYGXWa sẽN7M4sorU thẹnQBbqYGXW thùng,ZY4E tQBbqYGXWa cQBbqYGXWam đoan N7M4sorU lập tứcZY4E sQBbqYGXWẽ trN7M4sorUở N7M4sorUlại, đượN7M4sorUc rồN7M4sorUi đượcZY4E rồi,ZY4E cứN7M4sorU QBbqYGXWnhư vậy.ZY4E” QBbqYGXWPhất phấtQBbqYGXW tayQBbqYGXW, cũngQBbqYGXW không ZY4E thèm ZY4Enhìn hắnQBbqYGXW, QBbqYGXWTiêu TiêuQBbqYGXW nhanQBbqYGXWh chóZY4Eng QBbqYGXWmở cửZY4Ea bỏZY4E chạy.

Hình ThN7M4sorUất đanQBbqYGXWg muốQBbqYGXWn đứngQBbqYGXW ZY4Edậy đuổiQBbqYGXW theoN7M4sorU, nhQBbqYGXWưng tưởnQBbqYGXWg tQBbqYGXWượng ZY4Enàng nóiZY4E sẽZY4E QBbqYGXWthẹn thùng, đànhQBbqYGXW N7M4sorUbất độngZY4E ngồiN7M4sorU đóQBbqYGXW. TronQBbqYGXWg thờZY4Ei QBbqYGXWgian ngắnQBbqYGXW QBbqYGXWnhư vN7M4sorUậy, lạiQBbqYGXW QBbqYGXWở ZY4Etrong phủ, cN7M4sorUhắc lQBbqYGXWà sẽQBbqYGXW khôQBbqYGXWng xảN7M4sorUy rN7M4sorUa sựZY4E cốQBbqYGXW gZY4Eì đâu.

Có N7M4sorUđôi khN7M4sorUi, sựZY4E cQBbqYGXWố tQBbqYGXWhường độtN7M4sorU ngộQBbqYGXWt xZY4Eảy rN7M4sorUa vQBbqYGXWào lúcZY4E tQBbqYGXWa khôngQBbqYGXW nQBbqYGXWgờ ZY4Enhất. Giống N7M4sorU như N7M4sorUhiện tQBbqYGXWại, TiêuZY4E N7M4sorUTiêu N7M4sorUđã ngZY4Ehênh ngZY4Eang đứngQBbqYGXW bênN7M4sorU ngoàiQBbqYGXW QBbqYGXWcửa HN7M4sorUình ZY4Ephủ. Hừ,N7M4sorU càng N7M4sorUkhông QBbqYGXWcho pQBbqYGXWhép N7M4sorUnàng tN7M4sorUrốn, QBbqYGXWnàng lQBbqYGXWiền tZY4Erốn ZY4Echo N7M4sorUhắn xem!

Chà ZY4Echà chàN7M4sorU, mớN7M4sorUi đQBbqYGXWi đượcN7M4sorU chN7M4sorUưa ZY4Exa, bêQBbqYGXWn ngZY4Eười nànQBbqYGXWg ZY4Eđột nhiênN7M4sorU tN7M4sorUhoát rQBbqYGXWa N7M4sorUN tên QBbqYGXWhắc N7M4sorUy nhâQBbqYGXWn, N7M4sorUtay cầmZY4E QBbqYGXWlợi N7M4sorUđao, áZY4Enh đaoQBbqYGXW lóQBbqYGXWe QBbqYGXWlên cN7M4sorUhói mắt.QBbqYGXW TQBbqYGXWiêu TiêuQBbqYGXW ngâQBbqYGXWy ngốc, nànZY4Eg cùQBbqYGXWng ZY4Ebọn hN7M4sorUọ hẳnQBbqYGXW lQBbqYGXWà khônZY4Eg tQBbqYGXWhù đi.

Rút đaoZY4E, ZY4Emuốn chN7M4sorUém xuốngN7M4sorU ngườiN7M4sorU trướcQBbqYGXW mặQBbqYGXWt. N7M4sorUHắc QBbqYGXWy nhQBbqYGXWân vZY4Eung tZY4Eay lên…

Nhưng đồN7M4sorUng thờiN7M4sorU, ZY4Emột thâZY4En ảnhZY4E khQBbqYGXWác N7M4sorUđã nhaZY4Enh cQBbqYGXWhóng bQBbqYGXWay QBbqYGXWtới. TiêQBbqYGXWu N7M4sorUTiêu chỉ cảmQBbqYGXW N7M4sorUthấy hQBbqYGXWoa mắN7M4sorUt, sQBbqYGXWau QBbqYGXWđó nZY4Egười ZY4Eđã vữN7M4sorUng vàngN7M4sorU N7M4sorUở trêQBbqYGXWn nócZY4E QBbqYGXWnhà. NN7M4sorUàng ngẩnN7M4sorUg đầuZY4E nhìnN7M4sorU nhìn, ZY4Edi? ZY4EPhẩm NguN7M4sorUyệt. NQBbqYGXWgười N7M4sorUnày lQBbqYGXWại từN7M4sorU nơQBbqYGXWi nN7M4sorUào N7M4sorUxuất N7M4sorUhiện thếN7M4sorU này?

Hắc N7M4sorUy nZY4Ehân ZY4Eđộng N7M4sorUtác nhấN7M4sorUt ZY4Etrí, cN7M4sorUũng nhảQBbqYGXWy lêZY4En N7M4sorUnóc ZY4Enhà. HQBbqYGXWai ZY4Ebên lậN7M4sorUp tứcN7M4sorU động N7M4sorUthủ. TấZY4Et QBbqYGXWnhiên dướN7M4sorUi võN7M4sorU cZY4Eông ZY4Ebất QBbqYGXWphàm cQBbqYGXWủa PhQBbqYGXWẩm NguyệQBbqYGXWt, N7M4sorUsau vàiN7M4sorU chiêuN7M4sorU bZY4Eọn hắQBbqYGXWc ZY4Ey nhân khN7M4sorUông chZY4Eết tN7M4sorUhì QBbqYGXWcũng bịN7M4sorU thN7M4sorUương. ChờQBbqYGXW hắN7M4sorUc N7M4sorUy nhN7M4sorUân vừQBbqYGXWa QBbqYGXWrút luQBbqYGXWi, hN7M4sorUắn N7M4sorUlập QBbqYGXWtức buông TQBbqYGXWiêu TiQBbqYGXWêu rQBbqYGXWa, pQBbqYGXWhân rQBbqYGXWõ giớN7M4sorUi tuyến.

Tiêu N7M4sorUTiêu trZY4Eầm tZY4Eư suZY4Ey đN7M4sorUoán, hZY4Eắc QBbqYGXWy ZY4Enhân nàN7M4sorUy đạN7M4sorUi khZY4Eái làN7M4sorU ZY4Edo chN7M4sorUủ nhN7M4sorUân củQBbqYGXWa khốZY4Ei thân tQBbqYGXWhể nàQBbqYGXWy rướZY4Ec lấZY4Ey đây.N7M4sorU ZY4ECòn ZY4EPhẩm Nguyệt,QBbqYGXW QBbqYGXWhẳn lZY4Eà vZY4Eẫn đanZY4Eg N7M4sorUchìm QBbqYGXWđắm troN7M4sorUng trN7M4sorUò chơi theZY4Eo dQBbqYGXWõi gìZY4E QBbqYGXWđó, xN7M4sorUác địnQBbqYGXWh HQBbqYGXWình ThấtQBbqYGXW cóQBbqYGXW N7M4sorUphải đZY4Eệ QBbqYGXWđệ N7M4sorUcủa hắnZY4E hN7M4sorUay không.

“Không muốnN7M4sorU cN7M4sorUhết, tốtZY4E ZY4Enhất quQBbqYGXWay N7M4sorUvề HìnhQBbqYGXW phủ.”ZY4E PhẩmQBbqYGXW NZY4Eguyệt nóQBbqYGXWi xonZY4Eg xZY4Eoay người muốnN7M4sorU đi.

Tiêu TiêuN7M4sorU tQBbqYGXWhấy thQBbqYGXWế lậpN7M4sorU tZY4Eức N7M4sorUđuổi tN7M4sorUheo gN7M4sorUiữ chặZY4Et QBbqYGXWtay hN7M4sorUắn, ZY4E“ ĐừngN7M4sorU đZY4Ei QBbqYGXWvội, mang tZY4Ea theo.”

Đùa hả,N7M4sorU nàN7M4sorUng chíN7M4sorUnh lN7M4sorUà kQBbqYGXWhông ZY4Emuốn sốngN7M4sorU tronQBbqYGXWg ZY4EHình phủQBbqYGXW nZY4Eữa nN7M4sorUên N7M4sorUmới chạyN7M4sorU rZY4Ea ngoài. TrởN7M4sorU QBbqYGXWvề? NZY4Ehư vậyZY4E saN7M4sorUo được!

Phẩm NgZY4Euyệt bởiN7M4sorU ZY4Evì cN7M4sorUử độngN7M4sorU củaN7M4sorU N7M4sorUnàng N7M4sorUmà cN7M4sorUhấn đZY4Eộng, N7M4sorUvội N7M4sorUvàng bỏQBbqYGXW taQBbqYGXWy ZY4Era, lông QBbqYGXWmày nhQBbqYGXWăn lại.ZY4E “N7M4sorUXin N7M4sorUtự trọng.”

Vâng vZY4Eâng, QBbqYGXWTiêu N7M4sorUTiêu gQBbqYGXWật đầQBbqYGXWu, “QBbqYGXWHuynh cũnN7M4sorUg khôN7M4sorUng nêQBbqYGXWn bỏZY4E lN7M4sorUại tZY4Ea a.”

Những lờiQBbqYGXW nàN7M4sorUy lạQBbqYGXWi kZY4Ehiến cQBbqYGXWho mQBbqYGXWặt hắnQBbqYGXW N7M4sorUcàng N7M4sorUnhăn nZY4Ehó hZY4Eơn N7M4sorUnữa, “XZY4Ein QBbqYGXW– ZY4ETự – Trọng!”

Lại lZY4Eà ZY4Etự trọng,QBbqYGXW hắnN7M4sorU khôN7M4sorUng còZY4En từN7M4sorU kZY4Ehác hQBbqYGXWả?! QBbqYGXW“Ta QBbqYGXWnói rồiN7M4sorU, tZY4Ea khôngZY4E thN7M4sorUể trở ZY4E về được.”

Không thể?QBbqYGXW ChínhZY4E QBbqYGXWmình mớiQBbqYGXW vừaQBbqYGXW đếQBbqYGXWn nơQBbqYGXWi đZY4Eây QBbqYGXWcòn khôN7M4sorUng quáN7M4sorU quQBbqYGXWen tQBbqYGXWhuộc, ZY4Enữ tử nQBbqYGXWày lạiQBbqYGXW ZY4Ekhông bN7M4sorUiết N7M4sorUcó quaN7M4sorUn hệN7M4sorU gìN7M4sorU vớiN7M4sorU HZY4Eình phZY4Eủ, “CQBbqYGXWùng ZY4Eta khôngN7M4sorU qN7M4sorUuan hệ.”

“Có quaZY4En hệ,QBbqYGXW đưZY4Eơng nQBbqYGXWhiên QBbqYGXWcó quZY4Ean hệ.N7M4sorU QBbqYGXWTa vừN7M4sorUa bịZY4E N7M4sorUHình phN7M4sorUủ đuQBbqYGXWổi N7M4sorUviệc, màQBbqYGXW huynQBbqYGXWh mới rN7M4sorUồi ZY4Elại cứuQBbqYGXW ZY4Eta ZY4Emột mạng.ZY4E N7M4sorUTa đZY4Eây ZY4Etuy rằN7M4sorUng khôngZY4E đọN7M4sorUc qQBbqYGXWua sácN7M4sorUh vở,N7M4sorU nhưnN7M4sorUg cZY4Eũng biết trN7M4sorUi âN7M4sorUn QBbqYGXWđồ ZY4Ebáo. CQBbqYGXWho nên,ZY4E ZY4Eân côngQBbqYGXW, QBbqYGXWhuynh QBbqYGXWhãy chQBbqYGXWo tQBbqYGXWa cơQBbqYGXW hộQBbqYGXWi đượcZY4E pZY4Ehục vụZY4E bên cạnhZY4E hN7M4sorUuynh, hảoQBbqYGXW hảQBbqYGXWo bQBbqYGXWáo đáN7M4sorUp huyQBbqYGXWnh đi.”ZY4E MặcZY4E kệZY4E, N7M4sorUcó tZY4Ehể đN7M4sorUi tZY4Eheo thìN7M4sorU phảZY4Ei cốZY4E gắng đếnQBbqYGXW cùng.

“Bọn hN7M4sorUọ ZY4Evì saQBbqYGXWo QBbqYGXWphải ZY4Egiết ngươiN7M4sorU?” MộN7M4sorUt tỳQBbqYGXW nN7M4sorUữ bZY4Eình thZY4Eường tạiN7M4sorU saQBbqYGXWo ZY4Elại kZY4Eéo đến ZY4Enhiều QBbqYGXWcao thN7M4sorUủ QBbqYGXWnhư vậyN7M4sorU, tZY4Ehân pZY4Ehận N7M4sorUcủa nN7M4sorUàng nZY4Ehất đQBbqYGXWịnh khôN7M4sorUng đơnQBbqYGXW giản.

“Ta làZY4Em sZY4Eao biết.ZY4E CòN7M4sorUn kN7M4sorUhông hQBbqYGXWiểu rZY4Ea sN7M4sorUao cảZY4E thìZY4E bọnN7M4sorU N7M4sorUchúng N7M4sorUđã tớiZY4E rồQBbqYGXWi, N7M4sorUta hồn ZY4E nhiên thiệnN7M4sorU lươnQBbqYGXWg ngZY4Eây thơQBbqYGXW, dQBbqYGXWáng vZY4Eẻ khôN7M4sorUng giốnQBbqYGXWg ngườiQBbqYGXW kếtZY4E thùZY4E QBbqYGXWkết oáQBbqYGXWn bạiZY4E hoại, QBbqYGXW tám phầQBbqYGXWn lN7M4sorUà nhậnN7M4sorU QBbqYGXWlầm người.”N7M4sorU TựZY4E QBbqYGXWthổi QBbqYGXWphồng ZY4Ebản tZY4Ehân mộtZY4E pheZY4En, đN7M4sorUem QBbqYGXWvấn ZY4Eđề thổi sạch,ZY4E QBbqYGXWhắn chắcZY4E sZY4Eẽ khN7M4sorUông QBbqYGXWquan N7M4sorUtâm N7M4sorUchuyện củaN7M4sorU nàngN7M4sorU đâu.

Nghĩ nghĩ,QBbqYGXW QBbqYGXWPhẩm NQBbqYGXWguyệt lạiQBbqYGXW nhìnZY4E ZY4Enàng chằmN7M4sorU QBbqYGXWchằm QBbqYGXWnửa ngQBbqYGXWày, tạQBbqYGXWm thờiQBbqYGXW mặcZY4E kệ nàngQBbqYGXW QBbqYGXWlà aiZY4E, ZY4Eđã lQBbqYGXWà nN7M4sorUgười củaN7M4sorU HZY4Eình phủ,ZY4E đốiZY4E vớZY4Ei sZY4Eự tìN7M4sorUnh bêQBbqYGXWn troQBbqYGXWng chQBbqYGXWắc QBbqYGXWcũng bZY4Eiết ít nhN7M4sorUiều, cZY4Eũng đỡQBbqYGXW mấtN7M4sorU cônN7M4sorUg QBbqYGXWhắn ZY4Ephải tQBbqYGXWự tìZY4Em hiểN7M4sorUu, “ĐiN7M4sorU thôi.”

Sao tựZY4E nhZY4Eiên QBbqYGXWlại dN7M4sorUễ QBbqYGXWnói chuyQBbqYGXWện vN7M4sorUậy? N7M4sorULúc trZY4Eước bởQBbqYGXWi QBbqYGXWvì QBbqYGXWTụ ZY4EBảo lQBbqYGXWà QBbqYGXWđệ đệQBbqYGXW củaN7M4sorU hắn, lầQBbqYGXWn nàZY4Ey lạiZY4E lN7M4sorUà bZY4Eởi N7M4sorUvì QBbqYGXWsao? QBbqYGXWTiêu TiêuN7M4sorU N7M4sorUkỳ quáiQBbqYGXW QBbqYGXWngắm ngắmN7M4sorU hắn,QBbqYGXW chắcN7M4sorU chắnQBbqYGXW là hN7M4sorUắn N7M4sorUcó mụcZY4E đíN7M4sorUch gZY4Eì đây.

Nhưng TQBbqYGXWiêu TQBbqYGXWiêu QBbqYGXWkhông biếtN7M4sorU rằnQBbqYGXWg, bởiQBbqYGXW vìQBbqYGXW chuyệnZY4E nZY4Eàng ZY4Echạy QBbqYGXWtrốn QBbqYGXWmà giờN7M4sorU QBbqYGXWphút này QBbqYGXWHình QBbqYGXWphủ đangQBbqYGXW N7M4sorUgà baZY4Ey cQBbqYGXWhó cZY4Ehạy. N7M4sorUHình ThấZY4Et ZY4Elật tuN7M4sorUng toàZY4En bộZY4E ZY4EHình phủN7M4sorU N7M4sorUmà vẫn khôN7M4sorUng thấyQBbqYGXW bónZY4Eg dánQBbqYGXWg củN7M4sorUa nàngQBbqYGXW, ZY4Etrên mặtZY4E đãZY4E xuấN7M4sorUt hN7M4sorUiện ZY4Etuyệt vN7M4sorUọng, điềuN7M4sorU hZY4Eắn lo ZY4E lắng đãN7M4sorU xảQBbqYGXWy raN7M4sorU. N7M4sorUTứ điZY4Eện hạQBbqYGXW vZY4Eì N7M4sorUđảm bảoQBbqYGXW quZY4Eá khứQBbqYGXW củaN7M4sorU hắnQBbqYGXW kZY4Ehông bQBbqYGXWị ngườiN7M4sorU khQBbqYGXWác biết được,N7M4sorU rốtZY4E cụZY4Ec đốiN7M4sorU vN7M4sorUới QBbqYGXWnàng xuấZY4Et thủ.

Cho N7M4sorUnên, ZY4EN ngàyQBbqYGXW sauQBbqYGXW, bởiN7M4sorU vN7M4sorUì chạQBbqYGXWy trốN7M4sorUn thànN7M4sorUh côQBbqYGXWng ZY4Evốn nZY4Eên ZY4Evui N7M4sorUvui vZY4Eẻ vẻQBbqYGXW QBbqYGXWthì người nZY4Eào đóN7M4sorU lạZY4Ei vN7M4sorUẻ mZY4Eặt buZY4Eồn N7M4sorUbực, QBbqYGXWbắt đầuN7M4sorU hốN7M4sorUi hậnQBbqYGXW quyếtN7M4sorU địnhN7M4sorU củaZY4E chZY4Eính mìnhZY4E. Chắc hẳnN7M4sorU lúcN7M4sorU N7M4sorUnày HQBbqYGXWình TZY4Ehất đN7M4sorUang N7M4sorUlo lắngZY4E cN7M4sorUho nàng,QBbqYGXW dùZY4E sZY4Eao nàngQBbqYGXW cũQBbqYGXWng ZY4Elà N7M4sorUlão bN7M4sorUà của ngQBbqYGXWười tZY4Ea, đươngQBbqYGXW nhiN7M4sorUên khônZY4Eg tQBbqYGXWhể khoZY4Eái hoạtQBbqYGXW ZY4Enhư trước.

Không bQBbqYGXWiết mìN7M4sorUnh lúcZY4E ấyN7M4sorU tạiQBbqYGXW ZY4Esao lạiQBbqYGXW cN7M4sorUảm thN7M4sorUấy đZY4Ei tQBbqYGXWheo PhẩmQBbqYGXW N7M4sorUNguyệt lZY4Eà chuyện tốQBbqYGXWt chứZY4E. NN7M4sorUgười nàyN7M4sorU QBbqYGXWtrừ bZY4Eỏ đQBbqYGXWứng ởZY4E kN7M4sorUhách QBbqYGXWđiếm tQBbqYGXWhì lQBbqYGXWà N7M4sorUđi N7M4sorUdo thQBbqYGXWám N7M4sorUHình phủ,ZY4E cóN7M4sorU mỗi haZY4Ei đZY4Eịa điểQBbqYGXWm ấyQBbqYGXW QBbqYGXWbay qQBbqYGXWua bQBbqYGXWay lại,ZY4E QBbqYGXWchán nN7M4sorUản tớiQBbqYGXW cựN7M4sorUc điểm.

Nhàm chánQBbqYGXW nZY4Ehất cN7M4sorUhính ZY4Elà, QBbqYGXWcòn phảiQBbqYGXW N7M4sorUkể lN7M4sorUại chZY4Eo hắnN7M4sorU ZY4Enghe QBbqYGXWthời QBbqYGXWgian làZY4Em việcN7M4sorU và nghỉZY4E ngN7M4sorUơi củaZY4E HZY4Eình ThấtQBbqYGXW, tQBbqYGXWhói QBbqYGXWquen siN7M4sorUnh hoạQBbqYGXWt N7M4sorUsinh hoạtN7M4sorU thườngZY4E ngàN7M4sorUy QBbqYGXWcủa hắnN7M4sorU ra ZY4E sao. ThânN7M4sorU ZY4Eảnh tênQBbqYGXW giaQBbqYGXWn nhânN7M4sorU nàyN7M4sorU liQBbqYGXWên tN7M4sorUục QBbqYGXWlắc lZY4Eư troQBbqYGXWng đầuQBbqYGXW nàZY4Eng, muốnQBbqYGXW quênN7M4sorU tronZY4Eg chốc QBbqYGXWlát cũN7M4sorUng khônQBbqYGXWg được.

Có điềZY4Eu QBbqYGXWan ủiZY4E duN7M4sorUy ZY4Enhất chínQBbqYGXWh làQBbqYGXW hắcN7M4sorU N7M4sorUy nhânQBbqYGXW lạiZY4E tớiZY4E hN7M4sorUai lN7M4sorUần N7M4sorUnữa, đòQBbqYGXWi giết đòiZY4E chémZY4E vôZY4E ZY4Ecùng náoZY4E nhQBbqYGXWiệt, ZY4Ekhiến kiếpZY4E sZY4Eống tỳZY4E nữN7M4sorU buồnN7M4sorU tN7M4sorUẻ cQBbqYGXWủa ZY4Enàng N7M4sorUcoi nhN7M4sorUư có thêmQBbqYGXW niềmZY4E vui.

Hai ngZY4Eày nàyZY4E, áZY4Enh mắtQBbqYGXW PhẩmZY4E NN7M4sorUguyệt nhìZY4En nànQBbqYGXWg cóZY4E điN7M4sorUểm khQBbqYGXWông giốngQBbqYGXW trước.QBbqYGXW Chắc hQBbqYGXWắn QBbqYGXWcũng biếQBbqYGXWt nN7M4sorUàng ZY4Elà ZY4Elão ZY4Ebà củaQBbqYGXW QBbqYGXWHình ZY4EThất rồi,N7M4sorU nhưnQBbqYGXWg N7M4sorUkì quáiZY4E làZY4E mộQBbqYGXWt ngưQBbqYGXWời đứng đắnZY4E N7M4sorUnhư hQBbqYGXWắn QBbqYGXWtại sQBbqYGXWao lQBbqYGXWại khônQBbqYGXWg đemZY4E ZY4Enàng đuổiZY4E vN7M4sorUề N7M4sorUHình ZY4Ephủ, dùQBbqYGXW nQBbqYGXWói tN7M4sorUhế nQBbqYGXWào nàng QBbqYGXW cũng làQBbqYGXW N7M4sorUem N7M4sorUdâu củaZY4E hắnQBbqYGXW nha.

“Này, giZY4Ea, huQBbqYGXWynh đừngZY4E nhZY4Eìn tQBbqYGXWa nhZY4Eư ZY4Evậy, QBbqYGXWta QBbqYGXWsợ a.”

Phẩm NguyệQBbqYGXWt dQBbqYGXWời áN7M4sorUnh mắt,N7M4sorU quQBbqYGXWay N7M4sorUvề QBbqYGXWphía bànQBbqYGXW cơm.

Tiêu QBbqYGXWTiêu sZY4Eờ sN7M4sorUờ N7M4sorUhai QBbqYGXWmá, QBbqYGXWtrên mặtN7M4sorU QBbqYGXWmình hẳnQBbqYGXW N7M4sorUlà khônZY4Eg cN7M4sorUó cQBbqYGXWái gQBbqYGXWì N7M4sorUkì N7M4sorUlạ đi.QBbqYGXW Cái tênN7M4sorU PhẩmN7M4sorU NgN7M4sorUuyệt nàQBbqYGXWy càQBbqYGXWng ngàZY4Ey càngQBbqYGXW ZY4Equái. NànZY4Eg cầmN7M4sorU QBbqYGXWlấy mộQBbqYGXWt ZY4Ecái đùiN7M4sorU gà,QBbqYGXW không thèZY4Em đểQBbqYGXW N7M4sorUý hìnZY4Eh tượngN7M4sorU QBbqYGXWmà cắnN7M4sorU loạnN7M4sorU QBbqYGXWlên lạiN7M4sorU đưaN7M4sorU tớQBbqYGXWi cQBbqYGXWái N7M4sorUnhìn khN7M4sorUó hiểQBbqYGXWu củaQBbqYGXW hắN7M4sorUn, thiệt làZY4E, N7M4sorUlàm QBbqYGXWhại nànN7M4sorUg chẳnQBbqYGXWg cZY4Eảm tN7M4sorUhấy ngoN7M4sorUn mN7M4sorUiệng nữa.

“Gia, huQBbqYGXWynh ănQBbqYGXW điQBbqYGXW, đừnQBbqYGXWg QBbqYGXWcó nhìnN7M4sorU tQBbqYGXWa ZY4Emãi thế.”N7M4sorU QBbqYGXWLàm nZY4Eàng QBbqYGXWmuốn bỏQBbqYGXW củaQBbqYGXW mZY4Eà chạy lấyZY4E người.

“Tiểu Điệp!”QBbqYGXW BN7M4sorUỗng ZY4Enhiên mộN7M4sorUt đạQBbqYGXWi tN7M4sorUhanh âmQBbqYGXW vanZY4Eg lên.

Tiêu TiêN7M4sorUu N7M4sorUnhanh chóngN7M4sorU quQBbqYGXWay đầuQBbqYGXW lạiZY4E tQBbqYGXWhì nhìZY4En N7M4sorUthấy mN7M4sorUột naZY4Em nN7M4sorUhân QBbqYGXWto lN7M4sorUớn tN7M4sorUrông giống nhưZY4E mZY4Eột coN7M4sorUn QBbqYGXWgấu đanZY4Eg QBbqYGXWbước nhaQBbqYGXWnh QBbqYGXWđi đếnN7M4sorU trưZY4Eớc mQBbqYGXWặt nànQBbqYGXWg, nhâZY4En N7M4sorUtiện ômN7M4sorU chặtQBbqYGXW lấy ZY4Enàng gàN7M4sorUo lên,QBbqYGXW “RốtQBbqYGXW cZY4Euộc ZY4Eta đN7M4sorUã tZY4Eìm đượZY4Ec nànZY4Eg, N7M4sorUvi N7M4sorUphu rấtQBbqYGXW ZY4Enhớ nànQBbqYGXWg a.”

Vi pZY4Ehu? ZY4ECái gìN7M4sorU vQBbqYGXWi phZY4Eu! “VịZY4E này,ZY4E N7M4sorUHùng tiênQBbqYGXW sQBbqYGXWinh, QBbqYGXWta nghZY4Eĩ tZY4Ea QBbqYGXWkhông biếZY4Et ZY4Engươi, xin đừngN7M4sorU làmQBbqYGXW lQBbqYGXWoạn ZY4Ebám víZY4Eu quQBbqYGXWan hệZY4E a.”QBbqYGXW ThZY4Eật làZY4E đáQBbqYGXWng sợ,ZY4E kZY4Ehông ngZY4Eờ VQBbqYGXWũ ĐiệpN7M4sorU này lạiZY4E cóN7M4sorU mZY4Eột lãoZY4E cônQBbqYGXWg N7M4sorUnhư vậZY4Ey, kZY4Eia HìnhQBbqYGXW ThấtN7M4sorU QBbqYGXWthì sao?.

Hùng tN7M4sorUiên ZY4Esinh thảZY4E lỏnZY4Eg QBbqYGXWhùng chưởZY4Eng, tZY4Erên mặtN7M4sorU vẻQBbqYGXW xấuZY4E hổ,N7M4sorU “LàQBbqYGXW QBbqYGXWta khôngN7M4sorU tốt, nàngZY4E đừnN7M4sorUg tZY4Eức N7M4sorUgiận, cùnQBbqYGXWg tZY4Ea vềQBbqYGXW nhàN7M4sorU đZY4Eược khôZY4Eng? QBbqYGXWTa sN7M4sorUau nàN7M4sorUy sẽZY4E khônZY4Eg QBbqYGXWbao giờQBbqYGXW … phátN7M4sorU cZY4Eáu lN7M4sorUinh tN7M4sorUinh nữa,QBbqYGXW tQBbqYGXWa nhấtZY4E địN7M4sorUnh sẽZY4E hảoN7M4sorU QBbqYGXWhảo đZY4Eối đZY4Eãi vớiN7M4sorU nàng.”

“Ha haQBbqYGXW... Này..QBbqYGXW. chúnN7M4sorUg ZY4Eta cQBbqYGXWhậm N7M4sorUrãi ZY4Ethương lượngZY4E đi,N7M4sorU QBbqYGXWngươi trướcZY4E tiN7M4sorUên ZY4Ethả tQBbqYGXWa xuống dướiZY4E đượcQBbqYGXW khônQBbqYGXWg, hN7M4sorUa ha...”ZY4E TN7M4sorUiêu TiQBbqYGXWêu QBbqYGXWnhanh cZY4Ehóng qN7M4sorUuay đầuQBbqYGXW lạZY4Ei cầN7M4sorUu QBbqYGXWcứu, cứu tN7M4sorUa ZY4Ea, ZY4EPhẩm Nguyệt...

Di? NZY4Egười đâZY4Eu? N7M4sorUA …ÔngN7M4sorU tQBbqYGXWrời đánN7M4sorUh ZY4Echết QBbqYGXWnàng đi!ZY4E QBbqYGXWVì cáiZY4E gZY4Eì cQBbqYGXWứ QBbqYGXWđến thN7M4sorUời khQBbqYGXWắc nguy hiểmQBbqYGXW cầZY4En hắnQBbqYGXW thìZY4E hắnQBbqYGXW lN7M4sorUại biN7M4sorUến mấtQBbqYGXW cZY4Ehứ! HắnN7M4sorU cóQBbqYGXW N7M4sorUphải N7M4sorUlà nQBbqYGXWam nZY4Ehân kN7M4sorUhông a! ZY4E Thực N7M4sorUquá đZY4Eáng, N7M4sorUcứ nhN7M4sorUư ZY4Evậy đeZY4Em nZY4Eàng némN7M4sorU QBbqYGXWcho mộtN7M4sorU cN7M4sorUon gZY4Eấu! TêQBbqYGXWn PhẩmZY4E NguyệZY4Et nàQBbqYGXWy ZY4Eso với HìnN7M4sorUh ThấtN7M4sorU lZY4Eà N7M4sorUmột tênQBbqYGXW QBbqYGXWgian nhâN7M4sorUn QBbqYGXWhơn nZY4Ehiều! NànN7M4sorUg nhìN7M4sorUn lầmN7M4sorU QBbqYGXWhắn rồi!

Tiêu TZY4Eiêu QBbqYGXWliều mạZY4Eng đạpN7M4sorU chânN7M4sorU ZY4Elung N7M4sorUtung, “N7M4sorUTa khônN7M4sorUg bZY4Eiết ngươiQBbqYGXW, ngưQBbqYGXWơi tránh N7M4sorUra. TQBbqYGXWa khôZY4Eng phảiZY4E lZY4Eà ZY4EVũ Điệp,ZY4E QBbqYGXWta họQBbqYGXW Tiêu.”

“Nàng đừnZY4Eg nZY4Eóng N7M4sorUgiận, tN7M4sorUa nhậnZY4E lỗQBbqYGXWi N7M4sorUrồi còZY4En chưN7M4sorUa đượcQBbqYGXW saoN7M4sorU, tN7M4sorUha tN7M4sorUhứ chQBbqYGXWo vQBbqYGXWi phu lầN7M4sorUn nN7M4sorUày đi.”QBbqYGXW ZY4ELời nóN7M4sorUi củaN7M4sorU hắZY4En thựN7M4sorUc cảmN7M4sorU động.

“Không kQBbqYGXWhông, tN7M4sorUa thậtN7M4sorU sN7M4sorUự khN7M4sorUông biN7M4sorUết ngươi!N7M4sorU” N7M4sorUThấy N7M4sorUcó khôQBbqYGXWng N7M4sorUít ngườZY4Ei vN7M4sorUây xem, TZY4Eiêu TQBbqYGXWiêu QBbqYGXWlập tứcZY4E tìmQBbqYGXW N7M4sorUxin giúQBbqYGXWp N7M4sorUđỡ, “CứZY4Eu mQBbqYGXWạng aQBbqYGXW, hắnN7M4sorU cốZY4E chấQBbqYGXWp bắtZY4E nạN7M4sorUt coZY4En gái đàN7M4sorUng hoàng!”

Vốn đaQBbqYGXWng N7M4sorUhứng N7M4sorUthú qQBbqYGXWuan sáQBbqYGXWt hN7M4sorUai nZY4Egười, ngZY4Ehe nN7M4sorUàng vN7M4sorUừa ZY4Enói, mZY4Eoi ngườiN7M4sorU lậpZY4E tQBbqYGXWức hành độngQBbqYGXW nhấtN7M4sorU tríN7M4sorU N7M4sorUquay đầuZY4E đN7M4sorUi, bọnQBbqYGXW QBbqYGXWhắn khôQBbqYGXWng thấyZY4E đượcZY4E, cáN7M4sorUi gQBbqYGXWì cQBbqYGXWũng kQBbqYGXWhông N7M4sorUthấy được. N7M4sorUDùng cZY4Eơm QBbqYGXWăn cơm,ZY4E gN7M4sorUọi mónN7M4sorU ănN7M4sorU gọQBbqYGXWi mN7M4sorUón N7M4sorUăn. VừaZY4E QBbqYGXWrồi QBbqYGXWcó phátQBbqYGXW ZY4Esinh cáiN7M4sorU gìN7M4sorU sao…?

A, khôngZY4E phảZY4Ei đâuZY4E. NhữngQBbqYGXW ngườiZY4E nàQBbqYGXWy N7M4sorUsao lạiQBbqYGXW ZY4Enhư vQBbqYGXWậy QBbqYGXWchứ. TiêuN7M4sorU ZY4ETiêu ngốc rụng,ZY4E ZY4Ebị ZY4EHùng tiênQBbqYGXW siQBbqYGXWnh xuQBbqYGXWất QBbqYGXWra kZY4Ehí lựcQBbqYGXW QBbqYGXWkhiêng lênN7M4sorU N7M4sorUvai giốnQBbqYGXWg nhưQBbqYGXW tZY4Eúi gạQBbqYGXWo rồi némQBbqYGXW vZY4Eào trN7M4sorUong N7M4sorUxe ngựa.

Dọc theZY4Eo đườngN7M4sorU đN7M4sorUi, HùngQBbqYGXW tiN7M4sorUên sinQBbqYGXWh dùN7M4sorUng hếtN7M4sorU khảQBbqYGXW nănN7M4sorUg nN7M4sorUói tốtN7M4sorU lấyZY4E N7M4sorUlòng nànQBbqYGXWg, chính N7M4sorUlà hìZY4Enh ZY4Etượng củaZY4E QBbqYGXWmột N7M4sorUtên naQBbqYGXWm tQBbqYGXWử sN7M4sorUi tình.N7M4sorU NN7M4sorUgay cN7M4sorUả nàN7M4sorUng QBbqYGXWnghe đượN7M4sorUc cũngZY4E bQBbqYGXWị cảm độngQBbqYGXW lQBbqYGXWiên tụQBbqYGXWc. QBbqYGXWNguyên lZY4Eai HùngN7M4sorU tiQBbqYGXWên sQBbqYGXWinh làZY4E mộtN7M4sorU naN7M4sorUm nhZY4Eân tốtZY4E ZY4Enhư vậy.QBbqYGXW N7M4sorUVũ Điệp nàyQBbqYGXW cóN7M4sorU chồngZY4E tốtQBbqYGXW đếnQBbqYGXW thế,QBbqYGXW N7M4sorUnhư thếZY4E nàoZY4E ZY4Elại QBbqYGXWcòn hồngZY4E hạZY4Enh xuấN7M4sorUt tườZY4Eng, chN7M4sorUạy tớQBbqYGXWi làm tiểN7M4sorUu tN7M4sorUhiếp củaN7M4sorU HìnhQBbqYGXW ThấZY4Et chứ!QBbqYGXW ThậtZY4E sZY4Eự lN7M4sorUà tN7M4sorUham ZY4Elam QBbqYGXWquá mà.

“Tiểu QBbqYGXWĐiệp nàQBbqYGXWng xemZY4E, mỗiQBbqYGXW ngàyN7M4sorU tZY4Ea đQBbqYGXWều cZY4Eho ngưN7M4sorUời lN7M4sorUau chàQBbqYGXW QBbqYGXWbảo bốiQBbqYGXW củaZY4E nàngN7M4sorU, thực sạcN7M4sorUh sẽN7M4sorU đi,QBbqYGXW cùnQBbqYGXWg ZY4Evới lúZY4Ec nàZY4Eng trZY4Eước khZY4Ei N7M4sorUđi N7M4sorUkhông hềN7M4sorU kháZY4Ec nQBbqYGXWhau đâu.”ZY4E Hùng QBbqYGXWtiên N7M4sorUsinh cầZY4Em chặtN7M4sorU lấN7M4sorUy taN7M4sorUy nàng,N7M4sorU N7M4sorUsắc ZY4Emặt N7M4sorUvui mN7M4sorUừng hN7M4sorUỏi ZY4Ehan, “HiệnQBbqYGXW tạQBbqYGXWi nZY4Eàng đã trởQBbqYGXW lN7M4sorUại, N7M4sorUcó cQBbqYGXWao N7M4sorUhứng nhìnZY4E qZY4Eua ZY4Emột chútN7M4sorU không?”

Không N7M4sorUthể nào…!!!!

Cả QBbqYGXWcăn pN7M4sorUhòng nàZY4Ey... đềuZY4E lN7M4sorUà HìnhN7M4sorU Thất?!

Tuy rằnZY4Eg xZY4Eem ZY4Era mặN7M4sorUt QBbqYGXWvẫn cònZY4E rN7M4sorUất nN7M4sorUon nớQBbqYGXWt, nhQBbqYGXWưng thậtQBbqYGXW làN7M4sorU hắnZY4E! ZY4ENhìn ZY4Enhìn lQBbqYGXWạc khoản dướiQBbqYGXW mỗZY4Ei bứN7M4sorUc QBbqYGXWvẽ. TrN7M4sorUời QBbqYGXWạ! NQBbqYGXWhiều bứcQBbqYGXW N7M4sorUhọa ZY4Enhư vậy,ZY4E lQBbqYGXWại đềuQBbqYGXW ZY4Elà QBbqYGXWdo VQBbqYGXWũ ĐiệpZY4E kiaQBbqYGXW tự vẽ!QBbqYGXW ChỉN7M4sorU sN7M4sorUợ VũZY4E ĐiệpZY4E ZY4Enày đãN7M4sorU yêuZY4E N7M4sorUtha tN7M4sorUhiết têQBbqYGXWn giaZY4En nhânN7M4sorU ZY4Ekia ZY4Erồi. “Này...”

“Ta ZY4Ebiết N7M4sorUnàng QBbqYGXWlại ZY4Enghĩ tZY4Eới trướcQBbqYGXW kia,ZY4E” HùnQBbqYGXWg tiN7M4sorUên siZY4Enh N7M4sorUsờ ZY4Esờ ZY4Etóc QBbqYGXWcủa nàng, nN7M4sorUói, ZY4E“Nhưng N7M4sorUđừng tiếpN7M4sorU tụcZY4E thN7M4sorUương tâmZY4E, muQBbqYGXWội muộN7M4sorUi nàngN7M4sorU nQBbqYGXWếu biếtQBbqYGXW nàZY4Eng QBbqYGXWlo lắngQBbqYGXW như vậy,QBbqYGXW chắZY4Ec chQBbqYGXWắn N7M4sorUsẽ rấtZY4E N7M4sorUhạnh phúc.”

Ách, cáiZY4E QBbqYGXWgì mZY4Euội muộiN7M4sorU? KhóeN7M4sorU miệZY4Eng TiN7M4sorUêu TiêuZY4E cZY4Eo QBbqYGXWrúm. NZY4Ehìn nhZY4Eìn HùngQBbqYGXW tiên sinhN7M4sorU, hắZY4En khQBbqYGXWông phảiQBbqYGXW làZY4E đQBbqYGXWem QBbqYGXWHình ThấQBbqYGXWt tN7M4sorUrở thàN7M4sorUnh muộiN7M4sorU muộiZY4E VN7M4sorUũ ĐiệpN7M4sorU chứ. NàngZY4E lặngZY4E lQBbqYGXWẽ chảyZY4E rQBbqYGXWa hZY4Eai giọZY4Et mQBbqYGXWồ hôi.

Xin hN7M4sorUắn… QBbqYGXWTuy ZY4Erằng bZY4Eộ dạngN7M4sorU củaQBbqYGXW Hình QBbqYGXW Thất sN7M4sorUo vớQBbqYGXWi ZY4Enữ nhânZY4E cZY4Eòn xiZY4Enh đẹN7M4sorUp hơZY4En, nhưZY4Eng hắnZY4E N7M4sorUlà nQBbqYGXWam QBbqYGXWnhân châZY4En N7M4sorUchính ZY4Ea –ZY4E Là QBbqYGXW tình địcN7M4sorUh củN7M4sorUa ngươiN7M4sorU đó!QBbqYGXW QBbqYGXWTiêu TZY4Eiêu N7M4sorUbắt đầuN7M4sorU cN7M4sorUó điểmQBbqYGXW đồngQBbqYGXW tZY4Eình vớZY4Ei cZY4Eon gấZY4Eu sN7M4sorUi tN7M4sorUình này, nZY4Eàng vN7M4sorUỗ vQBbqYGXWỗ bZY4Eờ QBbqYGXWvai củaZY4E hắn,QBbqYGXW N7M4sorU“Không có,ZY4E ngươN7M4sorUi yêN7M4sorUn N7M4sorUtâm, ZY4Eta ZY4Ekhông cóN7M4sorU thương tâm.”

Hùng tiênN7M4sorU N7M4sorUsinh QBbqYGXWlại làQBbqYGXW N7M4sorUvẻ N7M4sorUmặt kích động,ZY4E “NànN7M4sorUg QBbqYGXWkhông cầnZY4E giảQBbqYGXW vờ,ZY4E nàN7M4sorUng cảQBbqYGXWm thấyQBbqYGXW đauZY4E lòZY4Eng QBbqYGXWthì ZY4Eta QBbqYGXWcũng cảmN7M4sorU thấyZY4E QBbqYGXWđau lòng, tN7M4sorUa lZY4Eo lắngZY4E ZY4Echo nànQBbqYGXWg làN7M4sorU ZY4Eta nguyệN7M4sorUn ý.”N7M4sorU ThậtZY4E tốtN7M4sorU quáZY4E, TiểuZY4E QBbqYGXWĐiệp đãN7M4sorU QBbqYGXWnghĩ tớZY4Ei cảm N7M4sorUthụ củaN7M4sorU hắnQBbqYGXW rồiZY4E sao.

“Khụ!” VịN7M4sorU HùngN7M4sorU QBbqYGXWtiên sN7M4sorUinh nZY4Eày đangN7M4sorU kích độngN7M4sorU cáiZY4E gìQBbqYGXW thế,ZY4E “NgươiZY4E đểN7M4sorU QBbqYGXWcho N7M4sorUta nghỉN7M4sorU QBbqYGXWngơi mộZY4Et látQBbqYGXW, N7M4sorUta mớiZY4E N7M4sorUvừa đZY4Eến nơiN7M4sorU này, mệtN7M4sorU chếtQBbqYGXW ZY4Eđi được.”

“Hảo hảN7M4sorUo hảo,”QBbqYGXW HùnN7M4sorUg tiêQBbqYGXWn sQBbqYGXWinh đáZY4Ep lời maZY4Eng nànN7M4sorUg QBbqYGXWvào N7M4sorUphòng ngN7M4sorUủ, ZY4Evui vZY4Eẻ rạoN7M4sorU rN7M4sorUực tìmZY4E nQBbqYGXWgười ZY4Eđi chuẩnZY4E bN7M4sorUị bữQBbqYGXWa tN7M4sorUối, Tiểu ĐiệZY4Ep ZY4Eđã tN7M4sorUrở lại,QBbqYGXW tZY4Erong lZY4Eòng hắnQBbqYGXW thậtN7M4sorU sZY4Eự làQBbqYGXW cZY4Eao hứQBbqYGXWng a!

Nếm quZY4Ea cơQBbqYGXWm chiềZY4Eu, TiN7M4sorUêu TiêuQBbqYGXW bắt đầuN7M4sorU lZY4Eo lắng,ZY4E vịN7M4sorU HùnQBbqYGXWg tiQBbqYGXWên siZY4Enh nN7M4sorUày khôZY4Eng pZY4Ehải lN7M4sorUà dạngN7M4sorU giốQBbqYGXWng HìnhZY4E ThấtZY4E chQBbqYGXWứ, vừa bướcN7M4sorU vQBbqYGXWào cửaN7M4sorU đãQBbqYGXW yêN7M4sorUu cN7M4sorUầu thoátZY4E yQBbqYGXW, nếuZY4E nN7M4sorUhư QBbqYGXWvậy QBbqYGXWthì thảm.N7M4sorU LàQBbqYGXWm saN7M4sorUo ZY4Ebây giờ?

Bỗng QBbqYGXWcửa cN7M4sorUửa phònN7M4sorUg bịQBbqYGXW N7M4sorUđá văngN7M4sorU thô lỗ,QBbqYGXW HùnZY4Eg tN7M4sorUiên sinQBbqYGXWh vẻN7M4sorU QBbqYGXWmặt ZY4Eđáng N7M4sorUsợ, ngónQBbqYGXW taN7M4sorUy rắcN7M4sorU ZY4Erắc ZY4Erung độN7M4sorUng N7M4sorUvào phòN7M4sorUng, cùng N7M4sorUban ngàN7M4sorUy qQBbqYGXWuả thựZY4Ec làQBbqYGXW gZY4Eiống nQBbqYGXWhư haN7M4sorUi người.QBbqYGXW TQBbqYGXWiêu TiêQBbqYGXWu kZY4Einh hoảnZY4Eg, QBbqYGXWhảo dọaQBbqYGXW người! ChẳnQBbqYGXWg lẽ...QBbqYGXW chẳZY4Eng N7M4sorUlẽ hắnZY4E lZY4Eà hN7M4sorUai mặt?!

Vị HQBbqYGXWùng tN7M4sorUiên sinZY4Eh bịZY4E N7M4sorUcho lZY4Eà haZY4Ei mặtZY4E này âN7M4sorUm hN7M4sorUiểm nhZY4Eìn QBbqYGXWnhìn nànZY4Eg sQBbqYGXWau đóN7M4sorU khN7M4sorUóe miệZY4Eng lQBbqYGXWiệt rZY4Ea ZY4Emột nétZY4E cưZY4Eời huZY4Eng ác, “TZY4Ehoát y!”

Đúng làZY4E N7M4sorUkhông cN7M4sorUó ýN7M4sorU tQBbqYGXWưởng gN7M4sorUì mớN7M4sorUi mẻZY4E... Xem rQBbqYGXWa nQBbqYGXWam nQBbqYGXWhân N7M4sorUTống TQBbqYGXWriều ZY4Eđều cQBbqYGXWhỉ biếtN7M4sorU nZY4Eói hZY4Eai QBbqYGXWchữ “thoátN7M4sorU y”.QBbqYGXW N7M4sorUHay lQBbqYGXWà nQBbqYGXWhóm người muốnQBbqYGXW lêN7M4sorUn giườngZY4E chN7M4sorUỉ tQBbqYGXWhích nóiQBbqYGXW QBbqYGXWhai chữQBbqYGXW nN7M4sorUày đầQBbqYGXWu tiN7M4sorUên? TiêN7M4sorUu TiêZY4Eu nuN7M4sorUốt nước QBbqYGXWmiếng, cốN7M4sorU gắngQBbqYGXW đáZY4Enh N7M4sorUgiá QBbqYGXWHùng tiêZY4En ZY4Esinh giốZY4Eng nhZY4Eư huZY4Eng tN7M4sorUhần N7M4sorUác sZY4Eát trướcQBbqYGXW mắtQBbqYGXW, thân ZY4Ethể bắtN7M4sorU đN7M4sorUầu phátQBbqYGXW ZY4Erun, nàngZY4E cũngN7M4sorU khônN7M4sorUg muốnN7M4sorU QBbqYGXWcởi a.

Không QBbqYGXWchờ nàQBbqYGXWng phảZY4Ei phQBbqYGXWản kháQBbqYGXWng lâu, cửaQBbqYGXW phQBbqYGXWòng lầnZY4E thQBbqYGXWứ QBbqYGXWhai lạiN7M4sorU bQBbqYGXWị mN7M4sorUở rộng,N7M4sorU lZY4Eại lQBbqYGXWà mộN7M4sorUt HùngN7M4sorU N7M4sorUtiên siQBbqYGXWnh nữaQBbqYGXW xN7M4sorUuất hiện. TiêuZY4E QBbqYGXWTiêu càQBbqYGXWng N7M4sorUphát ngốQBbqYGXWc hơZY4En nữaQBbqYGXW. ZY4EKhông thQBbqYGXWể nàZY4Eo, nguyQBbqYGXWên laZY4Ei lQBbqYGXWà QBbqYGXWsong sinhQBbqYGXW, căn bảnZY4E kZY4Ehông ZY4Ephải N7M4sorUlà ZY4Ecái gZY4Eì haN7M4sorUi mZY4Eặt a.

Hùng ZY4Etiên sQBbqYGXWinh ôN7M4sorUn hòaQBbqYGXW rấtQBbqYGXW N7M4sorUnhanh che chắnN7M4sorU ởZY4E trướcZY4E mặtZY4E TiêZY4Eu ZY4ETiêu, đốiQBbqYGXW vớZY4Ei HùngZY4E tiêZY4En sN7M4sorUinh hN7M4sorUung N7M4sorUác kêN7M4sorUu toZY4E, “ĐZY4Eại ca!”

Hùng hunZY4Eg áQBbqYGXWc nhìN7M4sorUn nQBbqYGXWhìn QBbqYGXWhắn N7M4sorUlại QBbqYGXWnhìn nhìn TiêZY4Eu TQBbqYGXWiêu, troZY4Eng mắN7M4sorUt bắtZY4E đầQBbqYGXWu xuấtN7M4sorU hN7M4sorUiện ZY4Ehoang mangQBbqYGXW, “ThoQBbqYGXWát y...”

Còn cởiZY4E N7M4sorUnữa hả!!!!

“Đại tN7M4sorUẩu N7M4sorUđã chếtZY4E N7M4sorUrồi! ZY4EĐại caQBbqYGXW! Huynh tỉnhQBbqYGXW lQBbqYGXWại đi!”.

Cái N7M4sorUgì. ĐạiN7M4sorU ZY4Etẩu? TN7M4sorUhoát ZY4Ey hóQBbqYGXWa rZY4Ea là đZY4Eại tQBbqYGXWẩu... ĐâyN7M4sorU N7M4sorUlà cQBbqYGXWái LogiN7M4sorUc gì?! ChậmZY4E đã...N7M4sorU CZY4Ehẳng N7M4sorUlẽ QBbqYGXWlà nói,N7M4sorU “ThQBbqYGXWoát Y”N7M4sorU làQBbqYGXW N7M4sorUtên ngN7M4sorUười? KhônN7M4sorUg tN7M4sorUhể nàQBbqYGXWo... TrN7M4sorUên đời nàyQBbqYGXW cóZY4E ngườiN7M4sorU têZY4En ZY4Enhư vN7M4sorUậy QBbqYGXWsao, cN7M4sorUòn làN7M4sorU mộtZY4E nZY4Eữ nhân?!N7M4sorU TN7M4sorUiêu TQBbqYGXWiêu bắtZY4E đầuQBbqYGXW QBbqYGXWlau mZY4Eồ hôi dữN7M4sorU dội.

Hùng ônZY4E hòaN7M4sorU tiếpZY4E tụcQBbqYGXW QBbqYGXWkêu lZY4Ea, thN7M4sorUẳng đếnQBbqYGXW ZY4Ekhi HùQBbqYGXWng hN7M4sorUung áZY4Ec bịZY4E kíN7M4sorUch độngN7M4sorU đQBbqYGXWến ngất ZY4Eđi mớN7M4sorUi dừngN7M4sorU lạZY4Ei, HắnZY4E ômN7M4sorU QBbqYGXWlấy TN7M4sorUiêu TZY4Eiêu, vẻQBbqYGXW N7M4sorUmặt tựZY4E N7M4sorUtrách, QBbqYGXWdùng nN7M4sorUgữ QBbqYGXWkhí vQBbqYGXWô cùng cN7M4sorUó lỗZY4Ei N7M4sorUnói, “TaZY4E nZY4Eghĩ QBbqYGXWbệnh cQBbqYGXWủa đạiN7M4sorU cQBbqYGXWa đQBbqYGXWã tốtQBbqYGXW hơZY4En, ZY4Ekhông nghĩN7M4sorU tớiN7M4sorU... SZY4Eau N7M4sorUnày ta sẽN7M4sorU khZY4Eông bỏQBbqYGXW lạiN7M4sorU nZY4Eàng mộZY4Et QBbqYGXWmình nữQBbqYGXWa. NàngN7M4sorU QBbqYGXW… khônN7M4sorUg cQBbqYGXWần giZY4Eận ta.ZY4E” ThấyZY4E QBbqYGXWTiêu Tiêu gậtQBbqYGXW đầZY4Eu, N7M4sorUlúc nàyN7M4sorU QBbqYGXWHùng N7M4sorUôn hòaQBbqYGXW mớiZY4E đZY4Ei N7M4sorUra cửa.

Aiz, tQBbqYGXWhật sựQBbqYGXW N7M4sorUlà loZY4Eạn QBbqYGXWthất báZY4Et taoZY4E, tựZY4E ZY4Enhiên xN7M4sorUuất hiN7M4sorUện hN7M4sorUai HùnN7M4sorUg tiênN7M4sorU siZY4Enh, còn QBbqYGXWcó nZY4Eữ nhânQBbqYGXW QBbqYGXWđã chếN7M4sorUt tênN7M4sorU ZY4Elà N7M4sorU“Thoát Y”N7M4sorU N7M4sorUnữa, đúQBbqYGXWng lZY4Eà mộN7M4sorUt QBbqYGXWgia N7M4sorUđình QBbqYGXWkì quái.

Hùng ônZY4E hQBbqYGXWòa vQBbqYGXWừa điZY4E chắcZY4E sẽN7M4sorU khônZY4Eg tQBbqYGXWrở N7M4sorUvề sớmQBbqYGXW, TiêN7M4sorUu TN7M4sorUiêu QBbqYGXWkhẩn trươN7M4sorUng hềZY4E hề đáQBbqYGXWnh mộtZY4E giấc,ZY4E tZY4Ehực sợN7M4sorU vạnQBbqYGXW nQBbqYGXWhất hắQBbqYGXWn vZY4Eừa điZY4E QBbqYGXWmà đãQBbqYGXW quZY4Eay lại.N7M4sorU QBbqYGXWĐang ZY4Enửa mêZY4E nửa tỉZY4Enh, độtZY4E nhiênN7M4sorU nàngZY4E nghN7M4sorUe đượQBbqYGXWc cQBbqYGXWó nN7M4sorUgười nhQBbqYGXWẹ giọnQBbqYGXWg khiêuN7M4sorU cZY4Eửa sQBbqYGXWổ mQBbqYGXWà QBbqYGXWvào. AZY4Eiz...Thật sự lZY4Eà đêQBbqYGXWm QBbqYGXWdài lZY4Eắm mộnZY4Eg mà.

Tiêu TiN7M4sorUêu hZY4Eíp mắZY4Et ZY4Elại, tN7M4sorUỉnh QBbqYGXWtáo ngắmQBbqYGXW QBbqYGXWngắm ngườiQBbqYGXW vừaZY4E N7M4sorUđến, tốiQBbqYGXW đeQBbqYGXWn ZY4Enhư mực, thZY4Eấy khôN7M4sorUng rõZY4E QBbqYGXW- đâyZY4E lN7M4sorUại làQBbqYGXW aZY4Ei nữaZY4E vậy.

“Giả nZY4Egủ? ZY4EVẫn chưN7M4sorUa cN7M4sorUhịu dậy.”ZY4E ThanZY4Eh âmQBbqYGXW giàN7M4sorU nuZY4Ea QBbqYGXWvang ZY4Elên, lạQBbqYGXWnh băngN7M4sorU bQBbqYGXWăng, Tiêu N7M4sorUTiêu bậN7M4sorUt ngườiQBbqYGXW nQBbqYGXWghe lờiQBbqYGXW ngồiQBbqYGXW dậZY4Ey, hắnN7M4sorU khQBbqYGXWông phN7M4sorUải QBbqYGXWcũng lQBbqYGXWà ngưZY4Eời tớiQBbqYGXW giN7M4sorUết nàng chứ.N7M4sorU QBbqYGXWGần đâZY4Ey sốZY4E nàZY4Eng đN7M4sorUúng ZY4Elà ZY4Esố coQBbqYGXWn rệN7M4sorUp, lQBbqYGXWúc nàoZY4E cũngN7M4sorU cóZY4E hắcN7M4sorU QBbqYGXWy nZY4Ehân ZY4Eđuổi giết, bấtZY4E quQBbqYGXWá đâyZY4E làZY4E lầnZY4E đầuQBbqYGXW tN7M4sorUiên trựcZY4E tiếpQBbqYGXW nhìQBbqYGXWn thấy.

“Chưa hoànQBbqYGXW thQBbqYGXWành nhiệN7M4sorUm vZY4Eụ, N7M4sorUvì saZY4Eo QBbqYGXWlại tZY4Erở về?”

Nhiệm vZY4Eụ gìN7M4sorU? NànQBbqYGXWg cũnN7M4sorUg khônQBbqYGXWg phảiQBbqYGXW QBbqYGXWVũ N7M4sorUĐiệp tQBbqYGXWhực sựZY4E, aZY4Ei biếtZY4E QBbqYGXWchứ. TiêN7M4sorUu Tiêu cúiZY4E đầuN7M4sorU khôngZY4E lZY4Eên tiN7M4sorUếng, nóiN7M4sorU gQBbqYGXWì cũnQBbqYGXWg ZY4Esai, tốQBbqYGXWt nN7M4sorUhất ZY4Elà khôngZY4E nói…

“Chủ nhâZY4En thQBbqYGXWực N7M4sorUmất hứN7M4sorUng, nếQBbqYGXWu khônZY4Eg N7M4sorUphải tZY4Ea QBbqYGXWthay ngươZY4Ei chịuZY4E trácQBbqYGXWh nZY4Ehiệm, ngươi QBbqYGXWcó thểQBbqYGXW cZY4Eòn sốnZY4Eg ZY4Etrở vềQBbqYGXW sao!”

Vâng vâng,QBbqYGXW ngươiQBbqYGXW lợN7M4sorUi hại,QBbqYGXW ngươiZY4E vĩQBbqYGXW đại,ZY4E nQBbqYGXWhưng QBbqYGXWta thZY4Eật sựQBbqYGXW khôN7M4sorUng N7M4sorUbiết nhiệm vụN7M4sorU gì,ZY4E thiệZY4Et lQBbqYGXWà, cZY4Eũng khôN7M4sorUng QBbqYGXWlộ rZY4Ea ZY4Etí ẩnQBbqYGXW ZY4Eý gì,QBbqYGXW tZY4Ea cũngN7M4sorU gấpN7M4sorU ZY4Ea. TN7M4sorUiêu TiêZY4Eu ZY4Ekhông dám nhQBbqYGXWìn hắnN7M4sorU, thẳZY4Eng cúQBbqYGXWi đầu,ZY4E N7M4sorUgiữ N7M4sorUim lặng.

Hắc N7M4sorUy nhânZY4E ZY4Ethấy N7M4sorUnàng QBbqYGXWkhông dámN7M4sorU lêQBbqYGXWn tZY4Eiếng, tiQBbqYGXWếp N7M4sorUtục chấtQBbqYGXW vấn,QBbqYGXW “NgươiQBbqYGXW khôN7M4sorUng phải lQBbqYGXWà đQBbqYGXWã yêQBbqYGXWu tZY4Eên QBbqYGXWkia rồiN7M4sorU chứ.”

Này... TênQBbqYGXW kQBbqYGXWia theZY4Eo lQBbqYGXWời hQBbqYGXWắn khN7M4sorUông N7M4sorUphải lN7M4sorUà chZY4Eỉ N7M4sorUHình TQBbqYGXWhất điZY4E? VũN7M4sorU ĐiệpN7M4sorU hình QBbqYGXW như chQBbqYGXWỉ nóiN7M4sorU ZY4Echuyện vớiQBbqYGXW mN7M4sorUỗi tênZY4E ZY4Egian nhânZY4E này,QBbqYGXW hẳN7M4sorUn đúnZY4Eg lN7M4sorUà hắnQBbqYGXW đi.

“Không cQBbqYGXWó, tZY4Ea khôngN7M4sorU ZY4Ecó yN7M4sorUêu hắn!”N7M4sorU TroN7M4sorUng QBbqYGXWthiên hạQBbqYGXW QBbqYGXWto N7M4sorUlớn nhườngZY4E nQBbqYGXWày, têZY4En gian nhQBbqYGXWân hN7M4sorUư hỏngN7M4sorU chánZY4E gN7M4sorUhét nhQBbqYGXWư vậN7M4sorUy, nàN7M4sorUng ZY4Esẽ thíZY4Ech ZY4Eư? HN7M4sorUa! ĐQBbqYGXWầu ócQBbqYGXW QBbqYGXWnàng cũZY4Eng chưZY4Ea có hỏngQBbqYGXW nhaZY4E. BN7M4sorUất ZY4Equá, hắnQBbqYGXW QBbqYGXWlo lắnN7M4sorUg N7M4sorUcho nN7M4sorUàng ZY4Enhư vậN7M4sorUy... aizz…

“Ta N7M4sorUtin ngươiQBbqYGXW khônN7M4sorUg QBbqYGXWdám. N7M4sorUNgày N7M4sorUmai QBbqYGXWtrở vN7M4sorUề HN7M4sorUình phủ,N7M4sorU ngQBbqYGXWươi phảQBbqYGXWi biếtZY4E, không ZY4Ehoàn thàZY4Enh ZY4Enhiệm ZY4Evụ ZY4Ethì QBbqYGXWsẽ phN7M4sorUải trQBbqYGXWả QBbqYGXWgiá. NghQBbqYGXWe chưa.”

Trả giá,N7M4sorU khôZY4Eng pZY4Ehải lZY4Eà chN7M4sorUết saZY4Eo, tronN7M4sorUg phiZY4Em N7M4sorUảnh đềuN7M4sorU ZY4Enhư vậQBbqYGXWy diễn.N7M4sorU ChínN7M4sorUh là khônQBbqYGXWg phảZY4Ei chN7M4sorUỉ mộZY4Et mìnhZY4E nànQBbqYGXWg N7M4sorUkhông hZY4Eạ thN7M4sorUủ được,QBbqYGXW dQBbqYGXWù sQBbqYGXWao N7M4sorUnàng cũnN7M4sorUg khQBbqYGXWông N7M4sorUcó lZY4Eiên quan gìZY4E tớiQBbqYGXW chuyZY4Eện nN7M4sorUày. QBbqYGXWMà chQBbqYGXWỉ ZY4Esợ ngZY4Eay cN7M4sorUả ZY4EVũ ĐiệQBbqYGXWp N7M4sorUkia cũQBbqYGXWng khônQBbqYGXWg hạZY4E tQBbqYGXWhủ được đi,N7M4sorU nàngN7M4sorU tQBbqYGXWa còZY4En đanN7M4sorUg yZY4Eêu thảmN7M4sorU tênN7M4sorU N7M4sorUgian nQBbqYGXWhân kQBbqYGXWia kìaN7M4sorU. QBbqYGXWChắc hẳnZY4E nN7M4sorUàng N7M4sorUta đN7M4sorUã ôm N7M4sorU quyết tâZY4Em QBbqYGXWthà chếtQBbqYGXW đZY4Eể đượcN7M4sorU QBbqYGXWở bQBbqYGXWên ZY4Ecạnh hắn.ZY4E ZY4EThật đZY4Eáng thương.

Hắc ZY4Ey nhânN7M4sorU thấyN7M4sorU nN7M4sorUàng lZY4Eại khôngQBbqYGXW lZY4Eên QBbqYGXWtiếng, đưQBbqYGXWa taQBbqYGXWy N7M4sorUbóp chặtQBbqYGXW ZY4Ecổ cN7M4sorUủa nàng, “ĐừngQBbqYGXW quênQBbqYGXW bZY4Eộ dạnN7M4sorUg củaZY4E N7M4sorUkẻ phảnZY4E bộiN7M4sorU muốZY4En chếtN7M4sorU khZY4Eông đượcQBbqYGXW màQBbqYGXW ZY4Emuốn sốN7M4sorUng cũngN7M4sorU không xongZY4E. NgươiN7M4sorU cũnQBbqYGXWg mQBbqYGXWuốn tQBbqYGXWrở thànhN7M4sorU mZY4Eột thZY4Eành viQBbqYGXWên ZY4Etrong ZY4Ebọn chZY4Eúng sao?!”

Mười đạQBbqYGXWi khổZY4E hìnQBbqYGXWh QBbqYGXWtra tấZY4En MãnN7M4sorU TN7M4sorUhanh lậpQBbqYGXW tứQBbqYGXWc thoánZY4Eg hN7M4sorUiện lênZY4E trZY4Eong đầuQBbqYGXW, Tiêu TiZY4Eêu vẫN7M4sorUy tN7M4sorUay, đầuN7M4sorU lắcN7M4sorU nhưN7M4sorU ZY4Etrống bN7M4sorUỏi, khôngZY4E cần,QBbqYGXW nàQBbqYGXWng mZY4Eới khônN7M4sorUg cầnQBbqYGXW N7M4sorUtìm tội chịu!ZY4E QBbqYGXWBuông QBbqYGXWtay! NàZY4Eng khôN7M4sorUng QBbqYGXWhô hN7M4sorUấp đQBbqYGXWược! ỨớcZY4E gQBbqYGXWì bN7M4sorUây giờZY4E cóZY4E QBbqYGXWthể N7M4sorUquay vềN7M4sorU HZY4Eình phủ, lN7M4sorUúc trưZY4Eớc N7M4sorUnàng sẽN7M4sorU khôN7M4sorUng nZY4Eên chạyZY4E trốnN7M4sorU, nN7M4sorUàng hN7M4sorUối hậnN7M4sorU rồi.

Hắc ZY4Ey nhâN7M4sorUn QBbqYGXWhừ lạN7M4sorUnh, lZY4Eúc nZY4Eày mớiQBbqYGXW buôngQBbqYGXW nàQBbqYGXWng raZY4E, QBbqYGXWmắt sắcZY4E liếcN7M4sorU nàngN7M4sorU mZY4Eột chúN7M4sorUt, vèo mộtN7M4sorU tiếnZY4Eg, lạZY4Ei baZY4Ey qN7M4sorUua cửaN7M4sorU sổZY4E biếnN7M4sorU mất.

Thật ZY4Elà QBbqYGXWđáng sợZY4E, N7M4sorUra khỏiN7M4sorU HìN7M4sorUnh phủ,ZY4E nàZY4Eng nhưN7M4sorU thQBbqYGXWế nàoQBbqYGXW QBbqYGXWở đâuN7M4sorU cũnN7M4sorUg khônQBbqYGXWg được N7M4sorU an thQBbqYGXWân. TrZY4Eong chốZY4Ec QBbqYGXWlát bịQBbqYGXW ZY4EN tN7M4sorUên hắN7M4sorUc N7M4sorUy nhN7M4sorUân đuổZY4Ei giếtN7M4sorU, troQBbqYGXWng chQBbqYGXWốc ZY4Elát lạiQBbqYGXW xuất hN7M4sorUiện tN7M4sorUên hắcQBbqYGXW ZY4Ey nhânN7M4sorU muốnN7M4sorU gN7M4sorUiết nQBbqYGXWàng. NZY4Eàng lầnZY4E nQBbqYGXWày N7M4sorUsống lạiQBbqYGXW cùnZY4Eg cQBbqYGXWái chZY4Eết chỉ ZY4Ecách nhaQBbqYGXWu QBbqYGXWtrong N7M4sorUgang tấcZY4E! TZY4Ehân pQBbqYGXWhận củQBbqYGXWa N7M4sorUVũ ĐiệQBbqYGXWp nàQBbqYGXWy cũnQBbqYGXWg QBbqYGXWquá rQBbqYGXWắc rốiZY4E đi.

Aizz… ngN7M4sorUày mQBbqYGXWai phảQBbqYGXWi tìmZY4E biệQBbqYGXWn pháZY4Ep qZY4Euay ZY4Evề HìQBbqYGXWnh phủZY4E mớiQBbqYGXW đượQBbqYGXWc, hiệnQBbqYGXW tạiN7M4sorU ngẫm lạiZY4E QBbqYGXWnơi đóQBbqYGXW quảQBbqYGXW thậtQBbqYGXW lQBbqYGXWà N7M4sorUthiên đưQBbqYGXWờng a…