You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Chương 11

“Ta nghS4ĩ tLL6A5Qa S4là ngườS4i, không5kvajV phảiGLixvH cẩu.”

“Phải. NàS4ng ngLL6A5Qhĩ 5kvajVkhông sai.”

“Vậy LL6A5Qtại sa5kvajVo n5kvajVgươi thờiLL6A5Q GLixvHthời khắcLL6A5Q khắcLL6A5Q đềuGLixvH đLL6A5Qem LL6A5Qta bu5kvajVộc tạiGLixvH bêGLixvHn ng5kvajVười? Ta muốnGLixvH S4đi 5kvajVra GLixvHngoài chơi.”

Tiêu T5kvajViêu vôGLixvH cùS4ng GLixvHkhông hàLL6A5Qi lòngS4! 5kvajVVì cáLL6A5Qi GLixvHgì S4mà nànGLixvHg phảiLL6A5Q bồi5kvajV têS4n gLL6A5Qian nLL6A5Qhân này ở5kvajV 5kvajVtrong 5kvajVhang ổLL6A5Q th5kvajVư pS4hòng cS4ả ngLL6A5Qày vLL6A5Qậy, n5kvajVgay cảGLixvH tựLL6A5Q d5kvajVo cũnS4g khônS4g có.

“Ta lGLixvHà vìLL6A5Q muố5kvajVn tốt5kvajV cGLixvHho nàS4ng.” HLL6A5Qình ThấtS4 5kvajVngay cLL6A5Qả GLixvHđầu cũngLL6A5Q LL6A5Qkhông ngẩngLL6A5Q đầu lLL6A5Qên, tiế5kvajVp LL6A5Qtục làLL6A5Qm việGLixvHc của5kvajV hắn.5kvajV Không5kvajV sợLL6A5Q S4nhất vạnGLixvH cLL6A5Qhỉ sợ5kvajV vLL6A5Qạn nhất,5kvajV v5kvajVì cáiS4 mạnS4g nhỏ củS4a nànS4g, vẫGLixvHn làGLixvH phảS4i cẩ5kvajVn thận.

Tức chGLixvHết người5kvajV đi5kvajV được,LL6A5Q ở5kvajV đ5kvajVây LL6A5Qso v5kvajVới ởLL6A5Q S4Phú QuLL6A5Qý lâu5kvajV S4thì cLL6A5Qó kháS4c gì5kvajV nhauS4! Giống n5kvajVhau 5kvajVđều làGLixvH bS4ị giS4am lỏnS4g! 5kvajVKhi đó5kvajV 5kvajVít nhấtS4 S4ở troLL6A5Qng phạmGLixvH LL6A5Qvi nhấLL6A5Qt địS4nh nàng muốnGLixvH LL6A5Qđi thếLL6A5Q nàGLixvHo t5kvajVhì cGLixvHứ S4đi, mu5kvajVốn GLixvHlàm 5kvajVcái S4gì thS4ì l5kvajVàm cáS4i đó.S4 NhưnLL6A5Qg hiS4ện 5kvajVtại lại LL6A5Qthảm hạiLL6A5Q hơ5kvajVn S4rất nhiều,LL6A5Q S4nàng chỉ5kvajV 5kvajVcó thểS4 5kvajVở bênS4 LL6A5Qcạnh hắn!

“Hình Thất,S4 5kvajVta cháGLixvHn g5kvajVhét ngươi.”

“Ừm, t5kvajVa biết.”LL6A5Q 5kvajVHình ThấS4t vẫLL6A5Qn làGLixvH bộ5kvajV dạngLL6A5Q hờiS4 hợt,S4 mặc5kvajV kGLixvHệ nàngLL6A5Q tS4ự S4nói tự nghe.

“Ngươi mỗi5kvajV lầnS4 đềuS4 nóiGLixvH tốtGLixvH vớiLL6A5Q taLL6A5Q, đếnLL6A5Q kLL6A5Qhi GLixvHta hỏ5kvajVi lS4ý LL6A5Qdo lạS4i kLL6A5Qhông nói!”5kvajV Hắn cGLixvHoi GLixvHnàng S4là cá5kvajVi gLL6A5Qì, SủngGLixvH vậLL6A5Qt?! CoS4n mGLixvHắt đS4ảo qS4ua mộtS4 vòGLixvHng, TiêuLL6A5Q TiêuLL6A5Q cònLL6A5Q nói thêm,S4 GLixvH“Ta muốnLL6A5Q đGLixvHi nGLixvHhà cầu,S4 LL6A5Qkhông phảiGLixvH, S4nhà LL6A5Qvệ sinh.”

“Được. TS4a lập5kvajV LL6A5Qtức điS4 LL6A5Qlà tố5kvajVt rồi.”

Không phảLL6A5Qi chLL6A5Qứ, cS4hẳng lẽLL6A5Q nLL6A5Qàng đGLixvHi v5kvajVệ siLL6A5Qnh S4mà hLL6A5Qắn cũn5kvajVg muốnS4 đGLixvHi cùng?LL6A5Q! Ngất…

“Ta 5kvajVthấy ngươiLL6A5Q khôn5kvajVg 5kvajVnên 5kvajVđi theGLixvHo taGLixvH, nh5kvajVư vậGLixvHy tGLixvHa S4sẽ S4thẹn thùng,S4 tLL6A5Qa GLixvHcam đoanGLixvH lập tứ5kvajVc GLixvHsẽ tr5kvajVở lạGLixvHi, đư5kvajVợc rồi5kvajV đượGLixvHc S4rồi, cứS4 LL6A5Qnhư vậy.”GLixvH PhS4ất pS4hất tLL6A5Qay, cS4ũng không thèmLL6A5Q S4nhìn GLixvHhắn, GLixvHTiêu TiêuGLixvH nhLL6A5Qanh chS4óng mởLL6A5Q cửaGLixvH bS4ỏ chạy.

Hình 5kvajVThất đGLixvHang muốnGLixvH đứnGLixvHg dậyLL6A5Q đS4uổi th5kvajVeo, nhưnGLixvHg tưởnS4g tượngGLixvH nGLixvHàng LL6A5Qnói S4sẽ thẹS4n thùng, đLL6A5Qành bấtGLixvH độngS4 ngồiS4 đó5kvajV. TGLixvHrong thờiGLixvH GLixvHgian ngắnS4 nhưGLixvH vậy,LL6A5Q lạiS4 ởS4 tro5kvajVng phủ, chS4ắc làS4 sẽLL6A5Q kGLixvHhông xảS4y 5kvajVra LL6A5Qsự c5kvajVố LL6A5Qgì đâu.

Có đôLL6A5Qi khGLixvHi, GLixvHsự cốS4 thưLL6A5Qờng độtS4 ngột5kvajV xảyLL6A5Q GLixvHra 5kvajVvào lúcLL6A5Q GLixvHta khônGLixvHg ngờ5kvajV nhấ5kvajVt. Giống nhS4ư hiệnGLixvH tS4ại, Tiê5kvajVu Ti5kvajVêu đã5kvajV LL6A5Qnghênh S4ngang đ5kvajVứng bGLixvHên ngGLixvHoài LL6A5Qcửa HìnS4h phủ.LL6A5Q Hừ,GLixvH càng khLL6A5Qông GLixvHcho phépLL6A5Q nLL6A5Qàng trốn,S4 nànLL6A5Qg liềnLL6A5Q t5kvajVrốn chGLixvHo h5kvajVắn xem!

Chà chLL6A5Qà chLL6A5Qà, GLixvHmới đS4i đượcGLixvH cLL6A5Qhưa LL6A5Qxa, S4bên nGLixvHgười nànS4g GLixvHđột nhiS4ên LL6A5Qthoát S4ra GLixvHN tên hắcLL6A5Q GLixvHy nh5kvajVân, taS4y LL6A5Qcầm lGLixvHợi đGLixvHao, ánhGLixvH đ5kvajVao lóS4e S4lên cLL6A5Qhói mắt.GLixvH TiLL6A5Qêu TLL6A5Qiêu 5kvajVngây ngốS4c, nàng cùnLL6A5Qg bọnGLixvH họS4 S4hẳn LL6A5Qlà kGLixvHhông thùLL6A5Q đi.

Rút đaLL6A5Qo, muLL6A5Qốn cS4hém x5kvajVuống ngLL6A5Qười trướcLL6A5Q S4mặt. HắcGLixvH LL6A5Qy LL6A5Qnhân LL6A5Qvung ta5kvajVy lên…

Nhưng đồn5kvajVg thờiS4, mLL6A5Qột tLL6A5Qhân LL6A5Qảnh kGLixvHhác đãGLixvH nhS4anh GLixvHchóng b5kvajVay 5kvajVtới. TiS4êu TiêLL6A5Qu chỉ cảS4m tGLixvHhấy hoS4a mắLL6A5Qt, sLL6A5Qau S4đó ngGLixvHười đãLL6A5Q vững5kvajV vàngGLixvH ởS4 trêGLixvHn S4nóc nhLL6A5Qà. NànGLixvHg GLixvHngẩng GLixvHđầu nhìn nhì5kvajVn, 5kvajVdi? PhẩLL6A5Qm NguyệtS4. Ngư5kvajVời S4này lại5kvajV LL6A5Qtừ n5kvajVơi nà5kvajVo xuLL6A5Qất hiệnS4 LL6A5Qthế này?

Hắc 5kvajVy GLixvHnhân độnS4g tLL6A5Qác nhấtS4 LL6A5Qtrí, cũnLL6A5Qg nhảyS4 lêGLixvHn nócLL6A5Q nhà.GLixvH HLL6A5Qai bS4ên GLixvHlập tứcGLixvH 5kvajVđộng thủ. Tấ5kvajVt nh5kvajViên dướiLL6A5Q vS4õ cônS4g bấGLixvHt pGLixvHhàm cS4ủa PhẩmGLixvH NguyLL6A5Qệt, sa5kvajVu v5kvajVài GLixvHchiêu bọ5kvajVn hắcLL6A5Q y5kvajV nhân khôLL6A5Qng LL6A5Qchết LL6A5Qthì cũS4ng b5kvajVị thS4ương. ChLL6A5Qờ hắcGLixvH GLixvHy S4nhân vừGLixvHa rútLL6A5Q luGLixvHi, hắn5kvajV lậpS4 tức LL6A5Q buông TGLixvHiêu TLL6A5Qiêu S4ra, phLL6A5Qân rõLL6A5Q giớGLixvHi tuyến.

Tiêu TGLixvHiêu trầGLixvHm tLL6A5Qư 5kvajVsuy đoán,5kvajV hắcLL6A5Q GLixvHy nhâLL6A5Qn n5kvajVày LL6A5Qđại kháGLixvHi S4là LL6A5Qdo ch5kvajVủ nS4hân củLL6A5Qa khố5kvajVi thân S4thể nàyGLixvH LL6A5Qrước lấS4y đS4ây. C5kvajVòn PhẩLL6A5Qm NLL6A5Qguyệt, hS4ẳn LL6A5Qlà vẫGLixvHn đ5kvajVang cLL6A5Qhìm S4đắm tGLixvHrong GLixvHtrò chơi S4theo dõi5kvajV g5kvajVì S4đó, GLixvHxác địnhLL6A5Q S4Hình ThGLixvHất cóGLixvH phảiGLixvH đệ5kvajV đ5kvajVệ củaGLixvH 5kvajVhắn h5kvajVay không.

“Không muốS4n chết,GLixvH GLixvHtốt nhấ5kvajVt qLL6A5Quay về5kvajV HìLL6A5Qnh S4phủ.” S4Phẩm N5kvajVguyệt S4nói xLL6A5Qong 5kvajVxoay người 5kvajVmuốn đi.

Tiêu TLL6A5Qiêu S4thấy thS4ế lLL6A5Qập tứS4c đuổiLL6A5Q thGLixvHeo giữS4 S4chặt taGLixvHy hắn,S4 “S4 ĐừngLL6A5Q đS4i vội,LL6A5Q mang 5kvajVta theo.”

Đùa S4hả, nàngLL6A5Q chín5kvajVh 5kvajVlà không5kvajV muốnGLixvH sốLL6A5Qng tLL6A5Qrong Hì5kvajVnh phủ5kvajV nữa5kvajV S4nên mớiLL6A5Q chạLL6A5Qy GLixvHra ngoài. TGLixvHrở vLL6A5Qề? 5kvajVNhư vậyGLixvH GLixvHsao được!

Phẩm Ngu5kvajVyệt bởiS4 vì5kvajV cGLixvHử đ5kvajVộng củ5kvajVa nLL6A5Qàng mà5kvajV cLL6A5Qhấn động,LL6A5Q vộiLL6A5Q vàng5kvajV S4bỏ LL6A5Qtay rLL6A5Qa, lLL6A5Qông mày nhă5kvajVn lạiLL6A5Q. “S4Xin tựLL6A5Q trọng.”

Vâng LL6A5Qvâng, TiêGLixvHu LL6A5QTiêu gậtGLixvH đLL6A5Qầu, “Huynh5kvajV S4cũng kGLixvHhông nênLL6A5Q bỏ5kvajV 5kvajVlại tS4a a.”

Những lLL6A5Qời nGLixvHày lạGLixvHi khiếnLL6A5Q chLL6A5Qo 5kvajVmặt hắS4n càS4ng nGLixvHhăn nhóLL6A5Q h5kvajVơn nữa,5kvajV “XinS4 –S4 GLixvHTự – Trọng!”

Lại l5kvajVà tựS4 trọngGLixvH, hLL6A5Qắn không5kvajV cS4òn S4từ kháLL6A5Qc hả?5kvajV! LL6A5Q“Ta nóGLixvHi rồi,GLixvH tLL6A5Qa k5kvajVhông tGLixvHhể trởS4 về được.”

Không th5kvajVể? Chính5kvajV mìGLixvHnh mớiGLixvH vừ5kvajVa đLL6A5Qến S4nơi đLL6A5Qây cònGLixvH kGLixvHhông quá5kvajV queLL6A5Qn thuộc5kvajV, nữ5kvajV tử S4 này S4lại S4không biếtLL6A5Q S4có quaLL6A5Qn hệS4 g5kvajVì vớiLL6A5Q HìnLL6A5Qh S4phủ, 5kvajV“Cùng S4ta khôLL6A5Qng 5kvajVquan hệ.”

“Có quGLixvHan LL6A5Qhệ, đưGLixvHơng nhiêGLixvHn cóS4 LL6A5Qquan hệ.5kvajV T5kvajVa GLixvHvừa bịS4 S4Hình phủ5kvajV đuổiS4 vLL6A5Qiệc, mGLixvHà huynh mới5kvajV rồi5kvajV lại5kvajV cLL6A5Qứu 5kvajVta mộGLixvHt mạng5kvajV. GLixvHTa đLL6A5Qây tu5kvajVy rằS4ng không5kvajV S4đọc GLixvHqua sáLL6A5Qch vở,GLixvH nhưnGLixvHg cũngLL6A5Q biết tLL6A5Qri LL6A5Qân đồS4 GLixvHbáo. GLixvHCho nênGLixvH, ânGLixvH côGLixvHng, hGLixvHuynh hGLixvHãy GLixvHcho tLL6A5Qa GLixvHcơ hộiS4 đượcGLixvH phụS4c vụS4 bên cạLL6A5Qnh huynLL6A5Qh, hảoS4 LL6A5Qhảo bS4áo đápLL6A5Q h5kvajVuynh đi.”LL6A5Q Mặ5kvajVc 5kvajVkệ, có5kvajV thS4ể 5kvajVđi LL6A5Qtheo S4thì phLL6A5Qải c5kvajVố gắngGLixvH đến cùng.

“Bọn GLixvHhọ vìGLixvH S4sao LL6A5Qphải 5kvajVgiết ngLL6A5Qươi?” GLixvHMột tỳ5kvajV nữGLixvH bìnLL6A5Qh thưS4ờng LL6A5Qtại saLL6A5Qo 5kvajVlại kéoGLixvH đến nhS4iều caGLixvHo t5kvajVhủ GLixvHnhư vậyGLixvH, thS4ân phậnLL6A5Q LL6A5Qcủa nànLL6A5Qg GLixvHnhất đGLixvHịnh GLixvHkhông đơnS4 giản.

“Ta 5kvajVlàm sa5kvajVo biếtGLixvH. GLixvHCòn khônGLixvHg hiể5kvajVu r5kvajVa s5kvajVao cả5kvajV thì5kvajV bọnGLixvH chún5kvajVg đã5kvajV tớS4i rồLL6A5Qi, tLL6A5Qa hồn nhiLL6A5Qên thiệnGLixvH S4lương ngâyS4 GLixvHthơ, dángS4 vGLixvHẻ kGLixvHhông giố5kvajVng ngưLL6A5Qời kế5kvajVt th5kvajVù 5kvajVkết LL6A5Qoán bạS4i hoạiGLixvH, tám phầ5kvajVn lLL6A5Qà nhậnGLixvH lầm5kvajV người.”LL6A5Q GLixvHTự thổi5kvajV phồnGLixvHg b5kvajVản thânLL6A5Q mGLixvHột phenGLixvH, đe5kvajVm 5kvajVvấn đềGLixvH thổi LL6A5Q sạch, hắS4n cGLixvHhắc sS4ẽ kh5kvajVông qGLixvHuan tGLixvHâm chuy5kvajVện củaS4 LL6A5Qnàng đâu.

Nghĩ nghGLixvHĩ, GLixvHPhẩm NguyệtLL6A5Q lạ5kvajVi nhìnGLixvH nà5kvajVng S4chằm c5kvajVhằm nLL6A5Qửa LL6A5Qngày, tạmGLixvH 5kvajVthời mặcLL6A5Q kệGLixvH nàng lGLixvHà 5kvajVai, đã5kvajV lLL6A5Qà người5kvajV củaLL6A5Q Hì5kvajVnh phủ,LL6A5Q đ5kvajVối vớiLL6A5Q sựS4 tGLixvHình bGLixvHên trS4ong S4chắc cLL6A5Qũng biGLixvHết ít nhiề5kvajVu, cũ5kvajVng đỡGLixvH mGLixvHất S4công hắnS4 phS4ải 5kvajVtự tLL6A5Qìm LL6A5Qhiểu, GLixvH“Đi thôi.”

Sao tựLL6A5Q nS4hiên lạLL6A5Qi dS4ễ nói5kvajV chuyệnGLixvH vLL6A5Qậy? LúGLixvHc LL6A5Qtrước bLL6A5Qởi vìLL6A5Q TụLL6A5Q BảoS4 lS4à đệLL6A5Q GLixvHđệ của GLixvH hắn, lS4ần nàyLL6A5Q lạiLL6A5Q làLL6A5Q 5kvajVbởi LL6A5Qvì sa5kvajVo? TiS4êu Tiêu5kvajV kỳGLixvH quáiGLixvH nGLixvHgắm nLL6A5Qgắm hắn,GLixvH GLixvHchắc chắnGLixvH làLL6A5Q hắn S4có mS4ục đíc5kvajVh gìLL6A5Q đây.

Nhưng TiêuGLixvH TiêuGLixvH kS4hông biS4ết rGLixvHằng, LL6A5Qbởi vìGLixvH cLL6A5Qhuyện nànGLixvHg GLixvHchạy trốnGLixvH màS4 g5kvajViờ phút nàS4y HìLL6A5Qnh phủGLixvH đLL6A5Qang gàLL6A5Q b5kvajVay cLL6A5Qhó chạLL6A5Qy. GLixvHHình ThấtGLixvH LL6A5Qlật tu5kvajVng GLixvHtoàn b5kvajVộ HS4ình p5kvajVhủ màS4 vẫn khôngGLixvH 5kvajVthấy bóngS4 dá5kvajVng S4của nàng,LL6A5Q trS4ên mặtGLixvH đS4ã S4xuất 5kvajVhiện tuLL6A5Qyệt vọLL6A5Qng, điLL6A5Qều hắn5kvajV lo lLL6A5Qắng đLL6A5Qã xảy5kvajV rGLixvHa. TGLixvHứ điGLixvHện LL6A5Qhạ S4vì GLixvHđảm bảo5kvajV qS4uá kS4hứ củLL6A5Qa hắnS4 khGLixvHông bịS4 n5kvajVgười kháS4c biết 5kvajV được, rS4ốt cụcLL6A5Q LL6A5Qđối vGLixvHới nànGLixvHg xuấtLL6A5Q thủ.

Cho nê5kvajVn, S4N S4ngày saLL6A5Qu, bởi5kvajV GLixvHvì GLixvHchạy trốS4n thS4ành côngLL6A5Q vốnGLixvH nLL6A5Qên LL6A5Qvui vuS4i S4vẻ vLL6A5Qẻ S4thì người nà5kvajVo đó5kvajV lạiGLixvH v5kvajVẻ mặtGLixvH buồGLixvHn bS4ực, 5kvajVbắt đầuS4 hốiS4 hậS4n quGLixvHyết địnhGLixvH cS4ủa chínhGLixvH mình. CGLixvHhắc hẳGLixvHn lúGLixvHc nà5kvajVy HìGLixvHnh ThấS4t đanS4g lS4o lắngGLixvH cLL6A5Qho 5kvajVnàng, dGLixvHù sS4ao nàngS4 cũngS4 GLixvHlà lGLixvHão bà của5kvajV ngườiGLixvH 5kvajVta, đươngLL6A5Q nLL6A5Qhiên khS4ông thGLixvHể kh5kvajVoái GLixvHhoạt GLixvHnhư trước.

Không biếtLL6A5Q mìS4nh lGLixvHúc ấyGLixvH tạiS4 saLL6A5Qo LL6A5Qlại cảm5kvajV thấyS4 đi5kvajV tGLixvHheo S4Phẩm NguyệGLixvHt làS4 chuyện tốtS4 cS4hứ. NgườLL6A5Qi nàS4y trừGLixvH bLL6A5Qỏ đứ5kvajVng GLixvHở khácGLixvHh điếLL6A5Qm 5kvajVthì làGLixvH đS4i 5kvajVdo 5kvajVthám S4Hình phủ,GLixvH cóGLixvH GLixvHmỗi hai địS4a điểmLL6A5Q ấy5kvajV ba5kvajVy qLL6A5Qua S4bay lạGLixvHi, 5kvajVchán nảnLL6A5Q tới5kvajV cực5kvajV điểm.

Nhàm S4chán 5kvajVnhất S4chính là5kvajV, S4còn S4phải kểS4 lạiLL6A5Q chGLixvHo 5kvajVhắn LL6A5Qnghe th5kvajVời giGLixvHan làLL6A5Qm vGLixvHiệc và nghGLixvHỉ LL6A5Qngơi củGLixvHa Hì5kvajVnh ThLL6A5Qất, GLixvHthói quLL6A5Qen sLL6A5Qinh 5kvajVhoạt sinGLixvHh hS4oạt thườngLL6A5Q LL6A5Qngày LL6A5Qcủa hGLixvHắn ra saoS4. Thâ5kvajVn ản5kvajVh tS4ên gS4ian nhâGLixvHn GLixvHnày liênLL6A5Q tục5kvajV lắcLL6A5Q lS4ư troGLixvHng đầuLL6A5Q nàng,LL6A5Q mu5kvajVốn GLixvHquên S4trong chốc lLL6A5Qát cũngS4 khô5kvajVng được.

Có điều5kvajV aS4n ủGLixvHi dGLixvHuy nh5kvajVất S4chính LL6A5Qlà hS4ắc 5kvajVy nhS4ân lLL6A5Qại tGLixvHới LL6A5Qhai lầnGLixvH nữaGLixvH, đò5kvajVi giết đ5kvajVòi chém5kvajV vGLixvHô cS4ùng nGLixvHáo nhiệt,GLixvH 5kvajVkhiến kLL6A5Qiếp sS4ống tLL6A5Qỳ nLL6A5Qữ buồnLL6A5Q tS4ẻ củaS4 nGLixvHàng coS4i nS4hư có thêmS4 5kvajVniềm vui.

Hai ngàLL6A5Qy nàLL6A5Qy, LL6A5Qánh mắtGLixvH S4Phẩm LL6A5QNguyệt nhGLixvHìn GLixvHnàng cóGLixvH đS4iểm kGLixvHhông g5kvajViống tLL6A5Qrước. Chắc hắn5kvajV c5kvajVũng 5kvajVbiết nànLL6A5Qg làLL6A5Q GLixvHlão bà5kvajV 5kvajVcủa HìnLL6A5Qh ThS4ất rồi,GLixvH n5kvajVhưng GLixvHkì quGLixvHái lLL6A5Qà mộtGLixvH ngườ5kvajVi đứng đắS4n n5kvajVhư hS4ắn tạiLL6A5Q S4sao lạiGLixvH khôngLL6A5Q GLixvHđem nàS4ng đuổiLL6A5Q vềS4 GLixvHHình pS4hủ, 5kvajVdù LL6A5Qnói tS4hế nLL6A5Qào nàng cũngS4 lS4à S4em dâ5kvajVu cLL6A5Qủa hắnGLixvH nha.

“Này, gia5kvajV, hLL6A5Quynh đừngGLixvH nhS4ìn tLL6A5Qa nhS4ư vậy,S4 5kvajVta sợS4 a.”

Phẩm NguyệLL6A5Qt dờiGLixvH áS4nh m5kvajVắt, LL6A5Qquay vềLL6A5Q phíaGLixvH bàGLixvHn cơm.

Tiêu GLixvHTiêu sờGLixvH GLixvHsờ S4hai S4má, trêLL6A5Qn mặtGLixvH mìLL6A5Qnh 5kvajVhẳn làLL6A5Q 5kvajVkhông c5kvajVó cá5kvajVi gìLL6A5Q kGLixvHì lạLL6A5Q đi.LL6A5Q C5kvajVái tên GLixvHPhẩm NguyệtGLixvH S4này 5kvajVcàng nLL6A5Qgày càngGLixvH quáiS4. NàngS4 cầmGLixvH LL6A5Qlấy mộS4t c5kvajVái đùGLixvHi gà,5kvajV S4không thèm đ5kvajVể GLixvHý hìGLixvHnh GLixvHtượng mGLixvHà GLixvHcắn loạLL6A5Qn lGLixvHên lạiGLixvH đưaLL6A5Q tớiGLixvH cáGLixvHi nh5kvajVìn khGLixvHó hS4iểu LL6A5Qcủa hắn, thiệtGLixvH là,GLixvH làS4m hạiGLixvH S4nàng chẳngLL6A5Q cả5kvajVm 5kvajVthấy nS4gon miệngGLixvH nữa.

“Gia, hGLixvHuynh ănS4 đGLixvHi, LL6A5Qđừng GLixvHcó n5kvajVhìn t5kvajVa mGLixvHãi GLixvHthế.” Là5kvajVm GLixvHnàng muốnLL6A5Q b5kvajVỏ củaS4 màLL6A5Q chạGLixvHy lấy người.

“Tiểu Đ5kvajViệp!” LL6A5QBỗng nh5kvajViên mộLL6A5Qt đạLL6A5Qi than5kvajVh âmGLixvH vS4ang lên.

Tiêu TiS4êu LL6A5Qnhanh c5kvajVhóng LL6A5Qquay 5kvajVđầu lại5kvajV thS4ì nS4hìn thấyGLixvH mộGLixvHt na5kvajVm 5kvajVnhân tS4o LL6A5Qlớn trGLixvHông giống nhLL6A5Qư mS4ột LL6A5Qcon gấuLL6A5Q đS4ang bướS4c nhanGLixvHh điGLixvH đLL6A5Qến trướcS4 LL6A5Qmặt nàng5kvajV, nhâLL6A5Qn S4tiện GLixvHôm chặtS4 lấy nàngLL6A5Q gàGLixvHo lGLixvHên, “RốtLL6A5Q cGLixvHuộc tGLixvHa đãLL6A5Q tìS4m đưGLixvHợc nàngGLixvH, GLixvHvi pLL6A5Qhu LL6A5Qrất nh5kvajVớ S4nàng a.”

Vi phu5kvajV? CáLL6A5Qi S4gì v5kvajVi ph5kvajVu! “VịGLixvH nà5kvajVy, Hùng5kvajV 5kvajVtiên siLL6A5Qnh, tLL6A5Qa 5kvajVnghĩ 5kvajVta khôngS4 biS4ết ngươi, xGLixvHin đừngGLixvH làm5kvajV S4loạn bS4ám víuS4 GLixvHquan hệS4 a.5kvajV” S4Thật làLL6A5Q đánS4g sợ,S4 LL6A5Qkhông ngờLL6A5Q VGLixvHũ Điệp5kvajV này lạS4i cS4ó mộtLL6A5Q lãLL6A5Qo côLL6A5Qng GLixvHnhư vậyGLixvH, kLL6A5Qia Hì5kvajVnh S4Thất S4thì sao?.

Hùng tiênGLixvH sLL6A5Qinh thảLL6A5Q lỏngS4 hùngLL6A5Q chưởngGLixvH, trGLixvHên 5kvajVmặt vẻGLixvH xấu5kvajV hổ,5kvajV “L5kvajVà tS4a khS4ông tốt, nàngLL6A5Q đừngLL6A5Q tứcS4 gLL6A5Qiận, cùn5kvajVg LL6A5Qta về5kvajV 5kvajVnhà được5kvajV kLL6A5Qhông? S4Ta sGLixvHau S4này sẽS4 khôngS4 baLL6A5Qo giGLixvHờ … GLixvHphát cLL6A5Qáu lin5kvajVh tinGLixvHh nữa,LL6A5Q tS4a nhất5kvajV định5kvajV sẽGLixvH GLixvHhảo hảo5kvajV đGLixvHối 5kvajVđãi vS4ới nàng.”

“Ha ha..LL6A5Q. Nà5kvajVy... S4chúng t5kvajVa chậmLL6A5Q rLL6A5Qãi 5kvajVthương lượnS4g đLL6A5Qi, ngươi5kvajV trước5kvajV tLL6A5Qiên tLL6A5Qhả ta xuốngGLixvH dưới5kvajV đLL6A5Qược không,LL6A5Q hS4a haLL6A5Q...” Tiêu5kvajV GLixvHTiêu nhan5kvajVh chóLL6A5Qng S4quay 5kvajVđầu S4lại GLixvHcầu cứu, cứGLixvHu LL6A5Qta aS4, PhẩmS4 Nguyệt...

Di? NgưLL6A5Qời đâu5kvajV? S4A …ÔngLL6A5Q S4trời đánh5kvajV LL6A5Qchết nà5kvajVng đLL6A5Qi! LL6A5QVì cáGLixvHi gìGLixvH cứ5kvajV đếnGLixvH thờiLL6A5Q khắcGLixvH nguy hiS4ểm cầS4n hắn5kvajV tS4hì hắnGLixvH lạiS4 biếnLL6A5Q GLixvHmất cGLixvHhứ! HắnS4 cóS4 LL6A5Qphải làS4 naLL6A5Qm nhâGLixvHn 5kvajVkhông a!GLixvH Thực 5kvajVquá đánLL6A5Qg, cứGLixvH nhưS4 vS4ậy đGLixvHem nLL6A5Qàng né5kvajVm cGLixvHho mộtLL6A5Q coS4n gấuS4! Tê5kvajVn PLL6A5Qhẩm NLL6A5Qguyệt nàyGLixvH so vGLixvHới HìnLL6A5Qh ThấtLL6A5Q l5kvajVà mộtS4 tS4ên g5kvajVian nhânS4 hơS4n nhLL6A5Qiều! NànS4g nh5kvajVìn S4lầm hắnGLixvH rồi!

Tiêu TLL6A5Qiêu liềS4u mGLixvHạng đạp5kvajV 5kvajVchân LL6A5Qlung tungLL6A5Q, “TGLixvHa khôGLixvHng 5kvajVbiết ngGLixvHươi, ngươi5kvajV trá5kvajVnh ra. GLixvHTa không5kvajV phảGLixvHi là5kvajV 5kvajVVũ ĐiệpS4, LL6A5Qta họ5kvajV Tiêu.”

“Nàng đLL6A5Qừng nónS4g GLixvHgiận, 5kvajVta nhLL6A5Qận lỗ5kvajVi rồiS4 cS4òn cGLixvHhưa S4được saS4o, S4tha thứLL6A5Q chS4o LL6A5Qvi GLixvHphu lần nS4ày đGLixvHi.” GLixvHLời nóLL6A5Qi 5kvajVcủa hắnS4 5kvajVthực cảmGLixvH động.

“Không khôS4ng, 5kvajVta thật5kvajV LL6A5Qsự khônS4g biếS4t ngươi!”LL6A5Q T5kvajVhấy cGLixvHó khLL6A5Qông ítS4 5kvajVngười S4vây xem, Tiêu5kvajV LL6A5QTiêu lLL6A5Qập tứGLixvHc tìmGLixvH xiS4n giúpGLixvH đỡ,LL6A5Q “CLL6A5Qứu mLL6A5Qạng aLL6A5Q, hắn5kvajV S4cố 5kvajVchấp 5kvajVbắt S4nạt 5kvajVcon gái đànGLixvHg hoàng!”

Vốn đan5kvajVg hứngLL6A5Q thLL6A5Qú quGLixvHan LL6A5Qsát haGLixvHi n5kvajVgười, nghS4e nànS4g S4vừa nói5kvajV, S4moi n5kvajVgười lậpGLixvH tức GLixvH hành động5kvajV nhấtS4 tr5kvajVí qGLixvHuay đầuGLixvH đi,LL6A5Q bọn5kvajV hắnLL6A5Q LL6A5Qkhông th5kvajVấy đượ5kvajVc, GLixvHcái gì5kvajV cũnS4g khô5kvajVng thấyGLixvH được. S4Dùng S4cơm GLixvHăn cS4ơm, gọi5kvajV móLL6A5Qn GLixvHăn gGLixvHọi mónLL6A5Q ăGLixvHn. VừaGLixvH rồiLL6A5Q cGLixvHó ph5kvajVát sS4inh cLL6A5Qái gìGLixvH sao…?

A, khôS4ng phảiLL6A5Q đâu.S4 NhữngGLixvH ngư5kvajVời nàyLL6A5Q sLL6A5Qao lLL6A5Qại nhưS4 LL6A5Qvậy chứ.LL6A5Q 5kvajVTiêu TiêLL6A5Qu ngốc rụng,5kvajV bS4ị HùnS4g tiêLL6A5Qn siLL6A5Qnh xuGLixvHất S4ra kS4hí lựS4c khiêS4ng lêLL6A5Qn vaLL6A5Qi giLL6A5Qống GLixvHnhư tú5kvajVi LL6A5Qgạo rồGLixvHi ném vS4ào 5kvajVtrong LL6A5Qxe ngựa.

Dọc theS4o đường5kvajV điGLixvH, HùngGLixvH tLL6A5Qiên S4sinh S4dùng hGLixvHết khLL6A5Qả năng5kvajV nóS4i tốtS4 lGLixvHấy lònGLixvHg nàng, c5kvajVhính làLL6A5Q S4hình tượnS4g củGLixvHa S4một 5kvajVtên n5kvajVam S4tử sLL6A5Qi tìnLL6A5Qh. NgGLixvHay cảLL6A5Q S4nàng S4nghe đLL6A5Qược 5kvajVcũng 5kvajVbị cLL6A5Qảm động liênLL6A5Q 5kvajVtục. Ng5kvajVuyên S4lai HùGLixvHng tiên5kvajV sinLL6A5Qh làLL6A5Q mộtGLixvH nS4am nGLixvHhân tốtGLixvH S4như vậy5kvajV. VũLL6A5Q Điệp nàyS4 5kvajVcó chồngGLixvH t5kvajVốt đếLL6A5Qn thếGLixvH, nhưLL6A5Q thếLL6A5Q nLL6A5Qào LL6A5Qlại cGLixvHòn 5kvajVhồng hạnh5kvajV xuất5kvajV tưS4ờng, chạy5kvajV tới là5kvajVm tLL6A5Qiểu thiếLL6A5Qp củaS4 HGLixvHình T5kvajVhất 5kvajVchứ! ThậtGLixvH sựS4 5kvajVlà 5kvajVtham S4lam qGLixvHuá mà.

“Tiểu LL6A5QĐiệp 5kvajVnàng xemS4, 5kvajVmỗi ngLL6A5Qày tGLixvHa đềuS4 chS4o S4người laS4u LL6A5Qchà bảoGLixvH bối5kvajV củS4a nàng, thựcS4 s5kvajVạch sGLixvHẽ 5kvajVđi, 5kvajVcùng vLL6A5Qới lúcS4 nàngLL6A5Q trướcLL6A5Q kS4hi đGLixvHi khôngLL6A5Q hềLL6A5Q LL6A5Qkhác nhLL6A5Qau đâu.LL6A5Q” HùnLL6A5Qg tiên siLL6A5Qnh cầmLL6A5Q chặt5kvajV lấy5kvajV taLL6A5Qy LL6A5Qnàng, s5kvajVắc mS4ặt vuS4i mS4ừng hỏ5kvajVi hLL6A5Qan, “Hiện5kvajV GLixvHtại nànGLixvHg đã trở5kvajV lS4ại, có5kvajV LL6A5Qcao hS4ứng nGLixvHhìn qLL6A5Qua mộS4t chGLixvHút không?”

Không thểLL6A5Q nào…!!!!

Cả GLixvHcăn phònLL6A5Qg này...LL6A5Q đều5kvajV làGLixvH HìLL6A5Qnh Thất?!

Tuy rằnS4g xeGLixvHm rS4a mặt5kvajV vẫnGLixvH cò5kvajVn 5kvajVrất GLixvHnon nớtS4, S4nhưng tS4hật l5kvajVà hắGLixvHn! N5kvajVhìn nhìS4n lạc khoản5kvajV dướLL6A5Qi mỗGLixvHi bLL6A5Qức vẽ5kvajV. Trời5kvajV S4ạ! NGLixvHhiều bS4ức hGLixvHọa nhGLixvHư v5kvajVậy, lạLL6A5Qi đềS4u làS4 dS4o 5kvajVVũ ĐiS4ệp kia S4tự v5kvajVẽ! Chỉ5kvajV s5kvajVợ LL6A5QVũ ĐiGLixvHệp nLL6A5Qày đãS4 5kvajVyêu LL6A5Qtha thiếtGLixvH tLL6A5Qên g5kvajVian nhLL6A5Qân S4kia rS4ồi. “Này...”

“Ta biếtLL6A5Q nàngLL6A5Q lại5kvajV nghS4ĩ tới5kvajV trư5kvajVớc kia,GLixvH” HùngLL6A5Q ti5kvajVên sGLixvHinh sS4ờ LL6A5Qsờ tócLL6A5Q c5kvajVủa nàng, LL6A5Q nói, “NhưngGLixvH đS4ừng tiếp5kvajV GLixvHtục thươngS4 tâGLixvHm, muội5kvajV muộiS4 nàngGLixvH nếu5kvajV biết5kvajV nàngS4 lS4o lắ5kvajVng như vậy,S4 chắcS4 cS4hắn sẽ5kvajV rấtS4 hạnS4h phúc.”

Ách, cá5kvajVi GLixvHgì 5kvajVmuội mS4uội? KhS4óe 5kvajVmiệng 5kvajVTiêu 5kvajVTiêu cGLixvHo rS4úm. NS4hìn nhìnLL6A5Q Hùng tiLL6A5Qên sinLL6A5Qh, hắ5kvajVn khS4ông pLL6A5Qhải lGLixvHà đeLL6A5Qm H5kvajVình ThấGLixvHt tLL6A5Qrở thGLixvHành muộiGLixvH muộiS4 V5kvajVũ Điệp5kvajV chứ. NànLL6A5Qg lặngGLixvH GLixvHlẽ chảGLixvHy S4ra LL6A5Qhai S4giọt GLixvHmồ hôi.

Xin LL6A5Qhắn… TuGLixvHy rằ5kvajVng bộ5kvajV dạnLL6A5Qg S4của Hình ThấtS4 LL6A5Qso vớS4i nữLL6A5Q LL6A5Qnhân GLixvHcòn x5kvajVinh GLixvHđẹp GLixvHhơn, nhưn5kvajVg hắnGLixvH lGLixvHà nGLixvHam nh5kvajVân chânLL6A5Q chínhS4 S4a –5kvajV Là tìnhGLixvH địch5kvajV củaS4 ngư5kvajVơi LL6A5Qđó! Tiê5kvajVu TiêuGLixvH bS4ắt đầuLL6A5Q GLixvHcó S4điểm đồnS4g tìGLixvHnh với5kvajV 5kvajVcon gấ5kvajVu GLixvHsi tGLixvHình này, nLL6A5Qàng vỗGLixvH 5kvajVvỗ bờS4 vLL6A5Qai củaGLixvH hắS4n, “KhôngGLixvH có5kvajV, ng5kvajVươi yê5kvajVn tS4âm, S4ta LL6A5Qkhông 5kvajVcó thương tâm.”

Hùng tiênGLixvH sinLL6A5Qh lạiS4 là5kvajV vẻGLixvH mặtLL6A5Q kích độnGLixvHg, “NànGLixvHg khôngGLixvH cầGLixvHn gi5kvajVả vờS4, nàngLL6A5Q cảmS4 tLL6A5Qhấy GLixvHđau S4lòng thìLL6A5Q tLL6A5Qa cũngLL6A5Q cảmS4 thGLixvHấy đauS4 lòng, t5kvajVa GLixvHlo lắLL6A5Qng cS4ho nàGLixvHng l5kvajVà S4ta nguyệnLL6A5Q S4ý.” ThậS4t tốGLixvHt qLL6A5Quá, 5kvajVTiểu ĐiLL6A5Qệp đãLL6A5Q ngGLixvHhĩ tới cảmLL6A5Q thụ5kvajV c5kvajVủa hắnLL6A5Q rồiGLixvH sao.

“Khụ!” Vị5kvajV LL6A5QHùng tiê5kvajVn s5kvajVinh S4này đang GLixvHkích độnLL6A5Qg cáS4i 5kvajVgì thLL6A5Qế, “Ngươ5kvajVi đ5kvajVể GLixvHcho 5kvajVta S4nghỉ ngS4ơi LL6A5Qmột láLL6A5Qt, tS4a mớiS4 vừaGLixvH đếGLixvHn nS4ơi này, GLixvHmệt LL6A5Qchết LL6A5Qđi được.”

“Hảo hảoGLixvH hảo,”5kvajV HùngGLixvH tS4iên S4sinh đáp lờiGLixvH maGLixvHng nàngGLixvH LL6A5Qvào pS4hòng LL6A5Qngủ, 5kvajVvui vẻGLixvH rạLL6A5Qo rựcLL6A5Q tLL6A5Qìm người5kvajV điLL6A5Q chu5kvajVẩn bịLL6A5Q LL6A5Qbữa tối,LL6A5Q Tiểu ĐiệpS4 đãS4 tr5kvajVở lại,LL6A5Q tro5kvajVng lòng5kvajV hGLixvHắn thậtGLixvH 5kvajVsự làS4 cS4ao hứnS4g a!

Nếm qu5kvajVa cơS4m chiềuGLixvH, TiLL6A5Qêu TGLixvHiêu bắt đS4ầu GLixvHlo lắng5kvajV, vịLL6A5Q S4Hùng tiênS4 S4sinh 5kvajVnày khôngGLixvH GLixvHphải S4là dạnLL6A5Qg giốngGLixvH GLixvHHình ThấtGLixvH chứ,GLixvH vừa 5kvajVbước vào5kvajV cGLixvHửa đãGLixvH yLL6A5Qêu cLL6A5Qầu thGLixvHoát yGLixvH, nếuLL6A5Q nhS4ư vậyGLixvH thLL6A5Qì thảmLL6A5Q. LL6A5QLàm S4sao LL6A5Qbây giờ?

Bỗng S4cửa cửaGLixvH ph5kvajVòng bịLL6A5Q đá5kvajV GLixvHvăng thô S4 lỗ, Hù5kvajVng tiêGLixvHn GLixvHsinh vẻLL6A5Q mặtGLixvH đá5kvajVng sợ,LL6A5Q 5kvajVngón 5kvajVtay rắcS4 rắcGLixvH GLixvHrung độngS4 v5kvajVào S4phòng, cùng banLL6A5Q LL6A5Qngày 5kvajVquả thựcLL6A5Q làS4 giống5kvajV nhưS4 hS4ai người.S4 S4Tiêu TiêLL6A5Qu S4kinh 5kvajVhoảng, hảoLL6A5Q dS4ọa người! GLixvHChẳng lẽ.GLixvH.. chẳngLL6A5Q lẽLL6A5Q h5kvajVắn l5kvajVà GLixvHhai mặt?!

Vị S4Hùng ti5kvajVên siLL6A5Qnh GLixvHbị 5kvajVcho GLixvHlà hS4ai mặt nàyLL6A5Q âmGLixvH hiểm5kvajV nhìnLL6A5Q nhìnGLixvH nà5kvajVng s5kvajVau S4đó khGLixvHóe miệngS4 liLL6A5Qệt rLL6A5Qa mộtS4 né5kvajVt c5kvajVười 5kvajVhung ác, “ThoáS4t y!”

Đúng làLL6A5Q LL6A5Qkhông S4có ýS4 tưởngLL6A5Q gì5kvajV mớGLixvHi mẻ...GLixvH Xem S4ra naS4m nhS4ân Tốn5kvajVg S4Triều đ5kvajVều S4chỉ biếtS4 nóS4i hS4ai chữGLixvH “thoáLL6A5Qt y”.GLixvH HaLL6A5Qy là5kvajV nhóm ngườiS4 S4muốn lêLL6A5Qn giườngGLixvH chỉS4 t5kvajVhích GLixvHnói ha5kvajVi LL6A5Qchữ LL6A5Qnày đầS4u tiên?S4 TiS4êu TGLixvHiêu nu5kvajVốt nước miGLixvHếng, cốLL6A5Q gLL6A5Qắng đ5kvajVánh 5kvajVgiá HùngGLixvH 5kvajVtiên sinS4h S4giống n5kvajVhư huS4ng GLixvHthần ácLL6A5Q s5kvajVát trướcLL6A5Q mGLixvHắt, thân 5kvajVthể GLixvHbắt đầuGLixvH pS4hát rGLixvHun, nGLixvHàng cũ5kvajVng kLL6A5Qhông S4muốn cởiLL6A5Q a.

Không chờLL6A5Q nàngGLixvH pGLixvHhải phả5kvajVn khángLL6A5Q lâu, 5kvajV cửa phònLL6A5Qg lLL6A5Qần thứLL6A5Q h5kvajVai LL6A5Qlại bLL6A5Qị mởLL6A5Q S4rộng, lạLL6A5Qi 5kvajVlà mGLixvHột HùLL6A5Qng ti5kvajVên siGLixvHnh nữa5kvajV xuấLL6A5Qt hiện. TiS4êu LL6A5QTiêu cànLL6A5Qg pháS4t n5kvajVgốc h5kvajVơn nữa.GLixvH KhôngGLixvH thể5kvajV nàGLixvHo, ng5kvajVuyên laS4i LL6A5Qlà sS4ong sinhS4, căn LL6A5Q bản khôngLL6A5Q LL6A5Qphải S4là cGLixvHái gìLL6A5Q hS4ai mặtGLixvH a.

Hùng tS4iên sS4inh S4ôn hòa5kvajV rất5kvajV nhanGLixvHh che chắnLL6A5Q GLixvHở t5kvajVrước mặt5kvajV Tiê5kvajVu Tiêu,5kvajV đốS4i vớiS4 HùnLL6A5Qg tS4iên siS4nh huS4ng ácLL6A5Q LL6A5Qkêu tS4o, “ĐạiLL6A5Q ca!”

Hùng h5kvajVung ácLL6A5Q S4nhìn nhìnS4 hắnS4 lạiGLixvH nhìn nhLL6A5Qìn TGLixvHiêu TLL6A5Qiêu, tS4rong m5kvajVắt bắt5kvajV đầuLL6A5Q xuấGLixvHt hiGLixvHện hoanS4g maS4ng, “ThoáLL6A5Qt y...”

Còn cởiGLixvH nữLL6A5Qa hả!!!!

“Đại tLL6A5Qẩu đãS4 c5kvajVhết rồGLixvHi! ĐạiS4 5kvajVca! Huynh tỉnhS4 LL6A5Qlại đi!”.

Cái gS4ì. ĐạiS4 S4tẩu? ThoátLL6A5Q GLixvHy hGLixvHóa rS4a là đại5kvajV tẩS4u... LL6A5QĐây làLL6A5Q cáiLL6A5Q L5kvajVogic gì?! Chậm5kvajV S4đã... ChẳngLL6A5Q lẽLL6A5Q lS4à nóGLixvHi, “Tho5kvajVát Y”S4 lLL6A5Qà tê5kvajVn người?S4 KhôngS4 thS4ể nàoGLixvH... TrêS4n đời nGLixvHày LL6A5Qcó ngưS4ời 5kvajVtên nLL6A5Qhư S4vậy saoLL6A5Q, LL6A5Qcòn lGLixvHà mộS4t nữGLixvH nhân?!LL6A5Q TGLixvHiêu TiS4êu bắt5kvajV đầu5kvajV lLL6A5Qau mồ5kvajV hôiS4 dữ dội.

Hùng S4ôn hòGLixvHa tiếpGLixvH S4tục GLixvHkêu LL6A5Qla, thS4ẳng đến5kvajV k5kvajVhi Hù5kvajVng hun5kvajVg GLixvHác bS4ị 5kvajVkích GLixvHđộng đếGLixvHn ngất LL6A5Qđi mới5kvajV LL6A5Qdừng lại,5kvajV 5kvajVHắn ômLL6A5Q GLixvHlấy TiêLL6A5Qu TiêGLixvHu, vẻGLixvH mặ5kvajVt tựS4 S4trách, 5kvajVdùng nGLixvHgữ kGLixvHhí vô cùng5kvajV c5kvajVó lỗiLL6A5Q nS4ói, “Ta5kvajV ngS4hĩ bện5kvajVh của5kvajV đạiGLixvH 5kvajVca đã5kvajV tốtLL6A5Q 5kvajVhơn, khô5kvajVng nS4ghĩ tới..GLixvH. Sa5kvajVu nàyLL6A5Q ta sẽLL6A5Q khôGLixvHng bỏ5kvajV lạ5kvajVi n5kvajVàng mS4ột mìLL6A5Qnh nữa.5kvajV NàngS4 …S4 không5kvajV 5kvajVcần S4giận ta.S4” S4Thấy TiêS4u Tiêu g5kvajVật đGLixvHầu, lLL6A5Qúc nàLL6A5Qy HùnS4g ôGLixvHn hòGLixvHa mGLixvHới S4đi 5kvajVra cửa.

Aiz, LL6A5Qthật 5kvajVsự LL6A5Qlà GLixvHloạn thấLL6A5Qt 5kvajVbát taoGLixvH, tự5kvajV 5kvajVnhiên xuấtS4 hiện5kvajV GLixvHhai HùGLixvHng tiênS4 sinGLixvHh, còn cóGLixvH nữ5kvajV nhâ5kvajVn đãLL6A5Q chGLixvHết tLL6A5Qên lGLixvHà “Thoát5kvajV Y”5kvajV nGLixvHữa, đúng5kvajV là5kvajV mộGLixvHt gGLixvHia S4đình kìS4 quái.

Hùng GLixvHôn hòaS4 vừLL6A5Qa đi5kvajV chắc5kvajV sẽLL6A5Q khôLL6A5Qng trởGLixvH vềS4 sớm,LL6A5Q TiêuGLixvH TiêLL6A5Qu khẩn5kvajV trươngS4 hềLL6A5Q hề đánhGLixvH LL6A5Qmột gLL6A5Qiấc, tS4hực sợ5kvajV GLixvHvạn nhấtLL6A5Q hắnLL6A5Q vừaLL6A5Q đLL6A5Qi GLixvHmà S4đã quaS4y S4lại. Đang5kvajV nửLL6A5Qa mLL6A5Qê nửLL6A5Qa tỉnh, độGLixvHt nhi5kvajVên nàLL6A5Qng ngGLixvHhe đLL6A5Qược có5kvajV nGLixvHgười nhẹGLixvH giọng5kvajV khS4iêu cửaGLixvH sổS4 m5kvajVà vS4ào. Aiz...Thật sựLL6A5Q lGLixvHà đêmS4 dàLL6A5Qi lắ5kvajVm mộngS4 mà.

Tiêu TiêS4u hípS4 mS4ắt lạ5kvajVi, tỉnhS4 táoS4 nGLixvHgắm ngắLL6A5Qm ngườiS4 vừLL6A5Qa đếnS4, tốiGLixvH đenLL6A5Q nhưGLixvH mực, thấyS4 kLL6A5Qhông rõ5kvajV S4- đâyS4 lạiLL6A5Q làLL6A5Q S4ai 5kvajVnữa vậy.

“Giả ngủS4? 5kvajVVẫn chLL6A5Qưa GLixvHchịu dậy.”5kvajV ThanS4h âLL6A5Qm giLL6A5Qà GLixvHnua vaLL6A5Qng lLL6A5Qên, lạn5kvajVh b5kvajVăng băng, TiêuLL6A5Q 5kvajVTiêu bậtLL6A5Q ngườiS4 nghGLixvHe lờS4i ngồGLixvHi dậy,LL6A5Q hGLixvHắn kS4hông GLixvHphải cLL6A5Qũng làLL6A5Q ngGLixvHười tớiLL6A5Q giết nànS4g cS4hứ. Gần5kvajV đâS4y sốGLixvH GLixvHnàng đúLL6A5Qng làGLixvH s5kvajVố coGLixvHn S4rệp, lúcGLixvH nàS4o S4cũng S4có hắS4c S4y nhâLL6A5Qn đuổi giết,GLixvH bS4ất quáGLixvH đGLixvHây 5kvajVlà lầnGLixvH đLL6A5Qầu tiêGLixvHn trLL6A5Qực tiếp5kvajV nS4hìn thấy.

“Chưa hoànLL6A5Q thànGLixvHh nhiệGLixvHm vGLixvHụ, 5kvajVvì saGLixvHo LL6A5Qlại trởGLixvH về?”

Nhiệm vụS4 gìLL6A5Q? S4Nàng S4cũng GLixvHkhông phảLL6A5Qi VS4ũ ĐiệGLixvHp thự5kvajVc sự,5kvajV a5kvajVi biếLL6A5Qt chGLixvHứ. TiêuLL6A5Q LL6A5QTiêu cúi đầuS4 khLL6A5Qông lLL6A5Qên tiLL6A5Qếng, nGLixvHói 5kvajVgì LL6A5Qcũng saiLL6A5Q, tốtGLixvH nhấtS4 làGLixvH GLixvHkhông nói…

“Chủ LL6A5Qnhân thựcS4 LL6A5Qmất hứng5kvajV, nế5kvajVu khô5kvajVng phảiS4 t5kvajVa LL6A5Qthay nGLixvHgươi 5kvajVchịu trác5kvajVh nhiệLL6A5Qm, ngươi cóGLixvH thể5kvajV còS4n sốnGLixvHg trởLL6A5Q vềLL6A5Q sao!”

Vâng vângLL6A5Q, ngươGLixvHi lợGLixvHi h5kvajVại, ngưLL6A5Qơi vLL6A5Qĩ đại,LL6A5Q nhưngLL6A5Q tGLixvHa tLL6A5Qhật sự5kvajV khônGLixvHg GLixvHbiết nhiệm v5kvajVụ LL6A5Qgì, thiệS4t GLixvHlà, cS4ũng khônLL6A5Qg lộ5kvajV LL6A5Qra tíS4 ẩS4n 5kvajVý gLL6A5Qì, t5kvajVa cũngGLixvH gấS4p a5kvajV. TiêuS4 TiêLL6A5Qu không d5kvajVám nhìnS4 hắn,LL6A5Q thẳS4ng cúiLL6A5Q đầS4u, gLL6A5Qiữ iS4m lặng.

Hắc S4y nhGLixvHân GLixvHthấy nàngGLixvH kLL6A5Qhông dá5kvajVm lêGLixvHn tiếng,GLixvH tiLL6A5Qếp t5kvajVục chLL6A5Qất vấn,5kvajV “NGLixvHgươi không phảiLL6A5Q làLL6A5Q đLL6A5Qã yS4êu LL6A5Qtên S4kia rồiGLixvH chứ.”

Này... TêLL6A5Qn k5kvajVia theGLixvHo lờGLixvHi S4hắn khGLixvHông phGLixvHải lLL6A5Qà chỉLL6A5Q HLL6A5Qình TLL6A5Qhất LL6A5Qđi? V5kvajVũ ĐLL6A5Qiệp h5kvajVình như chỉLL6A5Q nóGLixvHi chuyệnLL6A5Q vớiGLixvH mỗiS4 GLixvHtên gLL6A5Qian nhâS4n nGLixvHày, hẳLL6A5Qn đúngLL6A5Q 5kvajVlà hS4ắn đi.

“Không cLL6A5Qó, LL6A5Qta khônGLixvHg GLixvHcó yêu5kvajV hắn!”LL6A5Q TroS4ng thS4iên LL6A5Qhạ S4to lớnS4 n5kvajVhường nà5kvajVy, tênS4 gi5kvajVan nhân hLL6A5Qư hỏng5kvajV GLixvHchán gGLixvHhét nh5kvajVư vậyLL6A5Q, nàn5kvajVg sẽ5kvajV thíchLL6A5Q ư?GLixvH HGLixvHa! ĐLL6A5Qầu óLL6A5Qc nànGLixvHg cũS4ng ch5kvajVưa có 5kvajVhỏng GLixvHnha. BấGLixvHt quá5kvajV, hắGLixvHn l5kvajVo lắGLixvHng GLixvHcho 5kvajVnàng nhLL6A5Qư vậyS4... aizz…

“Ta S4tin ngưLL6A5Qơi kS4hông dáLL6A5Qm. S4Ngày ma5kvajVi tr5kvajVở về5kvajV H5kvajVình phủGLixvH, ngS4ươi phảiLL6A5Q bS4iết, không hoàS4n tGLixvHhành nhiệGLixvHm v5kvajVụ GLixvHthì LL6A5Qsẽ 5kvajVphải trảS4 g5kvajViá. S4Nghe chưa.”

Trả gGLixvHiá, S4không phảiLL6A5Q làGLixvH cS4hết s5kvajVao, troLL6A5Qng pGLixvHhim LL6A5Qảnh đều5kvajV LL6A5Qnhư vậyGLixvH diễn.LL6A5Q 5kvajVChính là kh5kvajVông pS4hải chỉGLixvH mộtGLixvH mìnhGLixvH nàng5kvajV kh5kvajVông 5kvajVhạ thủLL6A5Q được,LL6A5Q 5kvajVdù saGLixvHo nàngLL6A5Q cũnS4g kS4hông S4có GLixvHliên quan gìLL6A5Q tớiGLixvH chuyệnGLixvH này.S4 M5kvajVà chỉLL6A5Q sLL6A5Qợ n5kvajVgay LL6A5Qcả 5kvajVVũ GLixvHĐiệp kiS4a S4cũng khônGLixvHg hạS4 thGLixvHủ được 5kvajV đi, nànGLixvHg tLL6A5Qa 5kvajVcòn đang5kvajV yêuGLixvH thả5kvajVm tS4ên giaLL6A5Qn nhân5kvajV kiLL6A5Qa kìa.5kvajV ChLL6A5Qắc h5kvajVẳn nS4àng tS4a GLixvHđã ômLL6A5Q quyết tâmGLixvH thàS4 chếLL6A5Qt 5kvajVđể đượcGLixvH S4ở 5kvajVbên cạnh5kvajV hắnLL6A5Q. 5kvajVThật đGLixvHáng thương.

Hắc LL6A5Qy nS4hân thấGLixvHy S4nàng 5kvajVlại kS4hông lênS4 tiếngS4, LL6A5Qđưa t5kvajVay bLL6A5Qóp GLixvHchặt cổS4 LL6A5Qcủa nàng, “ĐừngGLixvH 5kvajVquên LL6A5Qbộ dạngLL6A5Q của5kvajV k5kvajVẻ pLL6A5Qhản 5kvajVbội muLL6A5Qốn cGLixvHhết kLL6A5Qhông đượcS4 S4mà LL6A5Qmuốn sốn5kvajVg cũGLixvHng không LL6A5Qxong. NgưLL6A5Qơi LL6A5Qcũng mu5kvajVốn trởLL6A5Q S4thành m5kvajVột S4thành viêGLixvHn t5kvajVrong bọnS4 chúng5kvajV sao?!”

Mười đại5kvajV khổ5kvajV h5kvajVình tS4ra tấn5kvajV MãS4n ThaS4nh lậpGLixvH tứS4c thS4oáng hiệnGLixvH lênS4 tro5kvajVng đầu,LL6A5Q Tiêu TiêuS4 vẫyLL6A5Q tayGLixvH, đầu5kvajV lắcGLixvH nhưGLixvH trốnGLixvHg bGLixvHỏi, kS4hông cầnS4, nàngS4 mớiS4 kGLixvHhông cần5kvajV tìLL6A5Qm tội chịu!LL6A5Q BuGLixvHông 5kvajVtay! Nàng5kvajV kLL6A5Qhông h5kvajVô hấp5kvajV đượ5kvajVc! ỨớcLL6A5Q 5kvajVgì bS4ây giờ5kvajV cóGLixvH thLL6A5Qể q5kvajVuay 5kvajVvề Hình phGLixvHủ, lúS4c trướGLixvHc S4nàng sẽLL6A5Q khôngS4 nênGLixvH GLixvHchạy trốn,5kvajV nà5kvajVng LL6A5Qhối hS4ận rồi.

Hắc S4y nh5kvajVân hừLL6A5Q lLL6A5Qạnh, S4lúc nLL6A5Qày mGLixvHới buô5kvajVng GLixvHnàng S4ra, mắt5kvajV sGLixvHắc lS4iếc nànGLixvHg mộS4t chú5kvajVt, vèo mộtS4 tiếLL6A5Qng, lạLL6A5Qi LL6A5Qbay qLL6A5Qua cLL6A5Qửa sổLL6A5Q biến5kvajV mất.

Thật S4là LL6A5Qđáng GLixvHsợ, GLixvHra khS4ỏi HìnLL6A5Qh phủ,S4 nàngGLixvH nhưGLixvH thế5kvajV S4nào ởGLixvH đâS4u GLixvHcũng khôS4ng được LL6A5Qan thânLL6A5Q. TrS4ong LL6A5Qchốc GLixvHlát bS4ị 5kvajVN tê5kvajVn hắGLixvHc GLixvHy nhâGLixvHn đuGLixvHổi giết,S4 tS4rong cS4hốc látS4 lạiLL6A5Q xuất 5kvajVhiện têGLixvHn hắcLL6A5Q 5kvajVy nhS4ân m5kvajVuốn LL6A5Qgiết nàngGLixvH. GLixvHNàng lầnGLixvH nàyS4 s5kvajVống lạiGLixvH LL6A5Qcùng cLL6A5Qái cS4hết chỉ cáchS4 nLL6A5Qhau tr5kvajVong gaS4ng S4tấc! 5kvajVThân phậS4n củLL6A5Qa GLixvHVũ S4Điệp n5kvajVày 5kvajVcũng qu5kvajVá rắc5kvajV rốiS4 đi.

Aizz… ngàyLL6A5Q ma5kvajVi p5kvajVhải S4tìm 5kvajVbiện phápGLixvH qGLixvHuay S4về GLixvHHình p5kvajVhủ mLL6A5Qới đưGLixvHợc, hiệS4n tạGLixvHi ngẫm lạiGLixvH S4nơi S4đó quảGLixvH 5kvajVthật lGLixvHà t5kvajVhiên đườnLL6A5Qg a…