You are here

Tại sao lại là ngươi - Chương 11

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

Chương 11

“Ta nRFsHghĩ tMpL2a làoz6G người,oz6G khôngRFsH LakJphải cẩu.”

“Phải. Nàoz6Gng ngoz6Ghĩ khôngoz6G sai.”

“Vậy MpL2tại saz8CJo MpL2ngươi thờLakJi tMpL2hời khắcRFsH khắcMpL2 đềuLakJ đemoz6G oz6Gta buôz8CJ̣c tRFsHại boz6Gên ngưMpL2ời? Ta LakJmuốn điRFsH RFsHra ngz8CJoài chơi.”

Tiêu TiMpL2êu voz6Gô cùngz8CJ koz6Ghông LakJhài MpL2lòng! z8CJVì cáRFsHi oz6Ggì RFsHmà nàRFsHng phMpL2ải bồiz8CJ tMpL2ên gioz6Gan MpL2nhân này ởRFsH troRFsHng haMpL2ng MpL2ổ LakJthư phònz8CJg cLakJả ngàRFsHy MpL2vậy, RFsHngay cRFsHả tz8CJự dRFsHo cũngLakJ kMpL2hông có.

“Ta z8CJlà vMpL2ì muốz8CJn tốtMpL2 chMpL2o nRFsHàng.” RFsHHình ThấtMpL2 MpL2ngay cảLakJ đầMpL2u cũngoz6G RFsHkhông nMpL2gẩng đầu lên,RFsH tiếpz8CJ tụLakJc làmz8CJ voz6Giệc củaz8CJ hắn.z8CJ Khônoz6Gg sợoz6G nhấoz6Gt vạLakJn MpL2chỉ sMpL2ợ vạLakJn nhoz6Gất, z8CJvì z8CJcái mRFsHạng nhỏ cz8CJủa nànoz6Gg, vẫnRFsH làRFsH phảRFsHi cz8CJẩn thận.

Tức cMpL2hết ngườioz6G MpL2đi được,RFsH ởz8CJ đâyz8CJ sMpL2o MpL2với LakJở PhLakJú Qz8CJuý z8CJlâu thMpL2ì cLakJó khMpL2ác goz6Gì nhau! GiốLakJng nMpL2hau z8CJđều loz6Gà z8CJbị giaMpL2m z8CJlỏng! Khz8CJi đLakJó íoz6Gt nhấRFsHt ởLakJ tRFsHrong phoz6Gạm MpL2vi nhz8CJất MpL2định z8CJnàng muốn điLakJ thếz8CJ noz6Gào RFsHthì cứMpL2 điz8CJ, mz8CJuốn làmoz6G cáoz6Gi z8CJgì RFsHthì làmRFsH cLakJái đóLakJ. RFsHNhưng hiMpL2ện tạiLakJ RFsHlại thảm z8CJhại hơnoz6G rấtRFsH nhiều,z8CJ nànoz6Gg chỉLakJ MpL2có thRFsHể ởLakJ bênoz6G cạRFsHnh hắn!

“Hình RFsHThất, RFsHta chz8CJán ghétRFsH ngươi.”

“Ừm, MpL2ta biếtRFsH.” HìnLakJh ThấtRFsH vẫoz6Gn RFsHlà RFsHbộ dạRFsHng MpL2hời hợt,MpL2 mặcz8CJ kMpL2ệ nànRFsHg tz8CJự nóLakJi tự nghe.

“Ngươi mỗiMpL2 z8CJlần đềoz6Gu nóLakJi tz8CJốt RFsHvới tz8CJa, z8CJđến kz8CJhi tLakJa oz6Ghỏi lRFsHý LakJdo lạiMpL2 khRFsHông z8CJnói!” Hắnz8CJ coi noz6Gàng làMpL2 LakJcái gì,z8CJ SủngRFsH vậMpL2t?! CMpL2on RFsHmắt đảz8CJo MpL2qua mộoz6Gt vRFsHòng, Tiêoz6Gu Tiêuoz6G cònLakJ nói thêm,z8CJ “TaMpL2 muốnz8CJ MpL2đi nMpL2hà cầoz6Gu, khôngz8CJ phảiMpL2, nhz8CJà MpL2vệ sinh.”

“Được. Toz6Ga lậpz8CJ LakJtức điMpL2 làoz6G MpL2tốt rồi.”

Không phảiz8CJ chứoz6G, coz6Ghẳng lẽRFsH nànLakJg oz6Gđi vMpL2ệ siMpL2nh màoz6G hắnoz6G cRFsHũng muốnRFsH điMpL2 cMpL2ùng?! Ngất…

“Ta thLakJấy ngươLakJi khLakJông oz6Gnên MpL2đi MpL2theo LakJta, nLakJhư z8CJvậy MpL2ta sẽLakJ thẹnLakJ thùng,oz6G toz6Ga cMpL2am đoan MpL2lập tz8CJức oz6Gsẽ trLakJở lRFsHại, RFsHđược rz8CJồi đượcMpL2 rồiMpL2, cứMpL2 nhMpL2ư vRFsHậy.” z8CJPhất MpL2phất tayRFsH, cũnLakJg khôngz8CJ thèm nhoz6Gìn hắn,MpL2 Tiêuz8CJ TiMpL2êu nhMpL2anh LakJchóng mởoz6G oz6Gcửa bỏoz6G chạy.

Hình Thấoz6Gt đoz6Gang muốnLakJ đứnRFsHg dậyLakJ đuổiLakJ tLakJheo, nhưnMpL2g tưoz6Gởng oz6Gtượng nànRFsHg nóMpL2i sẽLakJ thẹn MpL2thùng, đànhMpL2 bấtRFsH độngMpL2 LakJngồi RFsHđó. TronMpL2g thờioz6G z8CJgian MpL2ngắn nhưLakJ vậyz8CJ, LakJlại ởRFsH LakJtrong phủ, chắcoz6G oz6Glà sẽMpL2 z8CJkhông xảyLakJ rMpL2a sựLakJ cốoz6G MpL2gì đâu.

Có đôiz8CJ khoz6Gi, sRFsHự cốRFsH thườngLakJ MpL2đột ngộMpL2t xảoz6Gy rz8CJa vàoz6Go lLakJúc toz6Ga oz6Gkhông MpL2ngờ nhLakJất. Giống nz8CJhư hiLakJện tạiMpL2, TiêLakJu TRFsHiêu đãLakJ nghz8CJênh z8CJngang đứngoz6G bRFsHên nRFsHgoài cửaLakJ HMpL2ình RFsHphủ. Hừ,RFsH càng khônRFsHg cLakJho phépz8CJ oz6Gnàng trLakJốn, MpL2nàng liềoz6Gn oz6Gtrốn chMpL2o hz8CJắn xem!

Chà coz6Ghà chàLakJ, mớiz8CJ MpL2đi đượcz8CJ chLakJưa xMpL2a, bêLakJn ngườioz6G nàngLakJ z8CJđột noz6Ghiên thoátLakJ oz6Gra oz6GN tên hắcoz6G RFsHy LakJnhân, tLakJay cz8CJầm lMpL2ợi đaMpL2o, ánz8CJh oz6Gđao lóez8CJ MpL2lên LakJchói mắtz8CJ. TiêMpL2u TiêMpL2u ngâRFsHy ngốc, nànz8CJg MpL2cùng bọoz6Gn MpL2họ hẳnRFsH làLakJ khLakJông tRFsHhù đi.

Rút z8CJđao, muốz8CJn chémMpL2 xuốRFsHng ngườiz8CJ trưoz6Gớc mz8CJặt. HMpL2ắc LakJy nhâoz6Gn vunMpL2g toz6Gay lên…

Nhưng đồz8CJng oz6Gthời, mộLakJt toz6Ghân ảnMpL2h kháRFsHc đãLakJ oz6Gnhanh chRFsHóng boz6Gay tớRFsHi. Tioz6Gêu TiêuLakJ chỉMpL2 cảm oz6Gthấy hRFsHoa mắt,oz6G RFsHsau oz6Gđó nRFsHgười đãMpL2 RFsHvững vz8CJàng oz6Gở trRFsHên nz8CJóc MpL2nhà. Nànz8CJg MpL2ngẩng đầuLakJ nhìn nhRFsHìn, dioz6G? Pz8CJhẩm NLakJguyệt. NgườiLakJ nàyLakJ lMpL2ại từoz6G z8CJnơi nRFsHào xuấtRFsH hiệMpL2n thLakJế này?

Hắc RFsHy oz6Gnhân độngMpL2 toz6Gác nhấRFsHt tríoz6G, cũnRFsHg oz6Gnhảy lênRFsH nóoz6Gc RFsHnhà. HaLakJi RFsHbên lậpoz6G tLakJức động thủ.LakJ Tấtz8CJ oz6Gnhiên LakJdưới vRFsHõ côngz8CJ boz6Gất phLakJàm cRFsHủa Phẩmoz6G NMpL2guyệt, z8CJsau RFsHvài chiz8CJêu z8CJbọn hắz8CJc yRFsH nhân kLakJhông cLakJhết thRFsHì cũngRFsH bịz8CJ z8CJthương. ChLakJờ hắcLakJ oz6Gy LakJnhân vừaRFsH rúRFsHt luMpL2i, hắz8CJn lậpoz6G tức buLakJông Tiêuoz6G TiRFsHêu rRFsHa, phânz8CJ rMpL2õ gz8CJiới tuyến.

Tiêu MpL2Tiêu tz8CJrầm tRFsHư sRFsHuy đoán,z8CJ hắcRFsH RFsHy nhâMpL2n LakJnày z8CJđại oz6Gkhái làLakJ oz6Gdo cRFsHhủ nhâRFsHn củMpL2a khối MpL2 thân thểz8CJ nRFsHày rướLakJc lấRFsHy đây.LakJ CònRFsH Pz8CJhẩm Nguyệt,LakJ MpL2hẳn làMpL2 vMpL2ẫn đaRFsHng chz8CJìm đz8CJắm tronoz6Gg trò chơiMpL2 thLakJeo dz8CJõi gìMpL2 đó,oz6G xRFsHác đRFsHịnh Hìz8CJnh Thấtoz6G cóoz6G phảz8CJi đệz8CJ đệz8CJ cMpL2ủa LakJhắn hz8CJay không.

“Không mz8CJuốn chếoz6Gt, tLakJốt nhMpL2ất quaoz6Gy vz8CJề HMpL2ình pz8CJhủ.” Phẩz8CJm Nguyệz8CJt LakJnói xoz6Gong xoay oz6Gngười muốRFsHn đi.

Tiêu TiêuMpL2 thấyz8CJ z8CJthế lậpLakJ tứLakJc LakJđuổi RFsHtheo giLakJữ coz6Ghặt MpL2tay hắn,MpL2 “MpL2 ĐừLakJng đoz6Gi vội,z8CJ maMpL2ng ta theo.”

Đùa z8CJhả, z8CJnàng MpL2chính lRFsHà RFsHkhông muốnz8CJ sốngRFsH tz8CJrong oz6GHình phủMpL2 nữaMpL2 nêMpL2n mLakJới chạyLakJ z8CJra nLakJgoài. Trở z8CJvề? NLakJhư vậyMpL2 saz8CJo được!

Phẩm Ngoz6Guyệt LakJbởi RFsHvì cLakJử RFsHđộng oz6Gcủa nàMpL2ng màoz6G RFsHchấn động,LakJ vộz8CJi vànRFsHg LakJbỏ taz8CJy oz6Gra, lRFsHông mày nLakJhăn lại.RFsH “XinLakJ tựMpL2 trọng.”

Vâng vângMpL2, Tiz8CJêu TiêLakJu gậtMpL2 đầu,MpL2 “Hz8CJuynh cũngz8CJ khôz8CJng nRFsHên LakJbỏ LakJlại tLakJa a.”

Những lờoz6Gi nàyLakJ lạioz6G RFsHkhiến cRFsHho mặtLakJ hắnRFsH cLakJàng nRFsHhăn nLakJhó hơz8CJn nữoz6Ga, “XiRFsHn RFsH– Tựz8CJ – Trọng!”

Lại làLakJ tựMpL2 trọnRFsHg, hắRFsHn z8CJkhông oz6Gcòn tMpL2ừ koz6Ghác hoz6Gả?! oz6G“Ta nóioz6G rồi,LakJ LakJta khônRFsHg thểoz6G trở vMpL2ề được.”

Không thể?LakJ ChínRFsHh mìnz8CJh oz6Gmới vz8CJừa đếnoz6G oz6Gnơi đLakJây cLakJòn RFsHkhông MpL2quá quRFsHen thRFsHuộc, nữLakJ tRFsHử này z8CJlại khônMpL2g biếRFsHt RFsHcó qLakJuan hệoz6G gìMpL2 vớz8CJi z8CJHình phủLakJ, “CùRFsHng z8CJta khôngoz6G quMpL2an hệ.”

“Có quaoz6Gn hệz8CJ, đươngz8CJ nhiênLakJ cMpL2ó quaMpL2n oz6Ghệ. TMpL2a vừz8CJa oz6Gbị Hoz6Gình phủoz6G đLakJuổi việc,z8CJ màLakJ huynh mớioz6G RFsHrồi lạiz8CJ cứoz6Gu z8CJta mộLakJt oz6Gmạng. Toz6Ga đâyLakJ tuoz6Gy z8CJrằng khz8CJông đọcoz6G qRFsHua sácLakJh vở,oz6G z8CJnhưng cMpL2ũng biết oz6Gtri âLakJn đồz8CJ báoMpL2. ChRFsHo nêRFsHn, ânRFsH cz8CJông, huoz6Gynh LakJhãy RFsHcho tMpL2a cơRFsH hộioz6G đượcoz6G phụoz6Gc vz8CJụ LakJbên cạnh oz6Ghuynh, MpL2hảo hoz6Gảo bLakJáo đRFsHáp hoz6Guynh đRFsHi.” RFsHMặc kệ,MpL2 cRFsHó thLakJể z8CJđi theoz6Go thRFsHì phảioz6G cốMpL2 gắngMpL2 đến cùng.

“Bọn họoz6G vz8CJì saMpL2o phảiLakJ giếz8CJt ngươi?oz6G” MộRFsHt tỳz8CJ MpL2nữ bLakJình thườngLakJ oz6Gtại saMpL2o lRFsHại kéooz6G đến oz6G nhiều MpL2cao thủz8CJ nhưoz6G vậRFsHy, thâz8CJn pLakJhận củoz6Ga nàRFsHng nhấtoz6G địnhoz6G MpL2không đMpL2ơn giản.

“Ta làmRFsH oz6Gsao boz6Giết. CòRFsHn khôRFsHng hiểuLakJ z8CJra saMpL2o z8CJcả toz6Ghì bọnoz6G RFsHchúng đãz8CJ oz6Gtới rồi,RFsH MpL2ta oz6Ghồn nhiên thiệLakJn lưz8CJơng ngâz8CJy thơRFsH, dáMpL2ng vẻLakJ khôngoz6G giLakJống ngz8CJười RFsHkết thRFsHù kếoz6Gt LakJoán oz6Gbại hoạz8CJi, tám phMpL2ần lMpL2à z8CJnhận lầmoz6G người.”LakJ Tựz8CJ thổoz6Gi phồngMpL2 bảnz8CJ thânMpL2 mộRFsHt phMpL2en, oz6Gđem vz8CJấn đRFsHề thổMpL2i sạch, hắRFsHn chắcRFsH sẽRFsH khLakJông quaz8CJn tLakJâm chuyệLakJn cRFsHủa nz8CJàng đâu.

Nghĩ ngoz6Ghĩ, PhẩMpL2m NguyệRFsHt lạMpL2i nhìMpL2n nàMpL2ng chằMpL2m chLakJằm nửz8CJa ngày,MpL2 tạoz6Gm thờiMpL2 oz6Gmặc kLakJệ nàng LakJlà aRFsHi, MpL2đã lMpL2à ngườMpL2i củaLakJ HìnhLakJ pRFsHhủ, đoz6Gối vớioz6G sựoz6G tìnLakJh bRFsHên RFsHtrong cLakJhắc cũngLakJ biết LakJít nhiều,oz6G cLakJũng đỡoz6G mLakJất côngz8CJ hắnz8CJ phảMpL2i tựLakJ tìoz6Gm LakJhiểu, “ĐiRFsH thôi.”

Sao tựz8CJ z8CJnhiên lMpL2ại dMpL2ễ LakJnói chuyRFsHện vậyz8CJ? MpL2Lúc trướz8CJc LakJbởi oz6Gvì z8CJTụ MpL2Bảo làz8CJ đRFsHệ đệz8CJ của hắoz6Gn, lMpL2ần nàoz6Gy lạiMpL2 làLakJ boz6Gởi vLakJì saMpL2o? Tioz6Gêu TMpL2iêu kRFsHỳ quáiLakJ noz6Ggắm ngRFsHắm hz8CJắn, chắcMpL2 chắnMpL2 là hắLakJn cLakJó RFsHmục đíLakJch MpL2gì đây.

Nhưng Tiêoz6Gu TiêuLakJ kz8CJhông RFsHbiết rằnz8CJg, bởiMpL2 vLakJì chuMpL2yện nz8CJàng chạMpL2y trốnLakJ RFsHmà giRFsHờ phút nàyMpL2 Hìnhz8CJ phủRFsH đanoz6Gg gàMpL2 baMpL2y cLakJhó LakJchạy. oz6GHình ThấRFsHt lậoz6Gt tuz8CJng toàoz6Gn bz8CJộ MpL2Hình phz8CJủ màLakJ voz6Gẫn không thấyoz6G boz6Góng dánz8CJg củaz8CJ nàoz6Gng, toz6Grên mMpL2ặt MpL2đã xuấMpL2t LakJhiện tuyRFsHệt vọnoz6Gg, điMpL2ều hắnz8CJ lMpL2o lắng đãz8CJ xảz8CJy raLakJ. TRFsHứ đioz6Gện oz6Ghạ voz6Gì đảmRFsH bảLakJo qRFsHuá khứMpL2 củaz8CJ hắLakJn khôngLakJ bz8CJị nLakJgười koz6Ghác biết đưz8CJợc, rốtMpL2 cụLakJc đốioz6G MpL2với noz6Gàng xuMpL2ất thủ.

Cho nên,MpL2 RFsHN ngàyRFsH saRFsHu, bởiRFsH vìLakJ chạyMpL2 trốz8CJn thàz8CJnh oz6Gcông vốnRFsH nênRFsH MpL2vui voz6Gui vẻMpL2 vẻRFsH thì ngườiz8CJ nàooz6G đóRFsH LakJlại MpL2vẻ mặtMpL2 buồnLakJ bực,RFsH bMpL2ắt LakJđầu hốz8CJi hậnoz6G LakJquyết địoz6Gnh z8CJcủa MpL2chính mMpL2ình. Chắc hẳoz6Gn loz6Gúc nàyRFsH Hìnoz6Gh ThRFsHất đangz8CJ lLakJo z8CJlắng cRFsHho nLakJàng, LakJdù sRFsHao nàngoz6G cũMpL2ng loz6Gà lãoz8CJ bà LakJ của ngườiLakJ taRFsH, đươngz8CJ MpL2nhiên khz8CJông LakJthể oz6Gkhoái hoạtLakJ z8CJnhư trước.

Không biếRFsHt mìLakJnh lz8CJúc MpL2ấy tạiMpL2 z8CJsao lMpL2ại cz8CJảm thấLakJy RFsHđi RFsHtheo PhẩLakJm Nguyệtoz6G làoz6G cMpL2huyện tốt chứ.oz6G NgườLakJi oz6Gnày trLakJừ bỏLakJ đoz6Gứng ởRFsH kháoz6Gch điếz8CJm oz6Gthì làLakJ LakJđi LakJdo LakJthám LakJHình poz6Ghủ, cóMpL2 mMpL2ỗi hai địaoz6G đLakJiểm ấyLakJ baLakJy quRFsHa baRFsHy lạiz8CJ, LakJchán nRFsHản tớioz6G cựcoz6G điểm.

Nhàm oz6Gchán LakJnhất chMpL2ính RFsHlà, cònoz6G pMpL2hải kểz8CJ lMpL2ại LakJcho hLakJắn ngMpL2he tMpL2hời gRFsHian lz8CJàm vMpL2iệc và nghỉLakJ ngoz6Gơi củMpL2a Hìnoz6Gh ThấtRFsH, toz6Ghói quLakJen sinMpL2h LakJhoạt RFsHsinh hoạMpL2t thườMpL2ng ngàMpL2y cMpL2ủa hắnRFsH ra saRFsHo. ThâLakJn ảLakJnh tz8CJên giaMpL2n nhLakJân nàz8CJy lioz6Gên tụcoz6G lắcz8CJ LakJlư tronoz6Gg RFsHđầu nàRFsHng, muLakJốn LakJquên trong chốcMpL2 láLakJt z8CJcũng kMpL2hông được.

Có điềuMpL2 oz6Gan ủioz6G oz6Gduy nz8CJhất chínhRFsH loz6Gà oz6Ghắc RFsHy MpL2nhân lạiLakJ RFsHtới MpL2hai lầnz8CJ nữa,z8CJ MpL2đòi giết đòiLakJ choz6Gém vôMpL2 cùLakJng RFsHnáo nhiệtRFsH, koz6Ghiến RFsHkiếp sLakJống tMpL2ỳ nữRFsH buồoz6Gn tLakJẻ củaLakJ nàMpL2ng LakJcoi RFsHnhư MpL2có thêm nioz6Gềm vui.

Hai RFsHngày MpL2này, ánhLakJ mắz8CJt Phẩmoz6G NguLakJyệt nhìMpL2n nàngLakJ cLakJó điểmLakJ khz8CJông RFsHgiống trz8CJước. CLakJhắc hắn RFsHcũng LakJbiết z8CJnàng MpL2là loz6Gão LakJbà củLakJa Hìz8CJnh TRFsHhất rồMpL2i, nhưnMpL2g LakJkì quáiLakJ làLakJ mMpL2ột ngườiRFsH đứng oz6Gđắn nhưRFsH hắnMpL2 tz8CJại saLakJo lạLakJi khônMpL2g đz8CJem nàoz6Gng đuổiz8CJ vềz8CJ Hoz6Gình pz8CJhủ, oz6Gdù oz6Gnói RFsHthế nàMpL2o nàng cũngLakJ làLakJ oz6Gem dâMpL2u củaRFsH hắnLakJ nha.

“Này, giLakJa, RFsHhuynh đừMpL2ng nhìoz6Gn tMpL2a nhưoz6G vậyMpL2, MpL2ta sMpL2ợ a.”

Phẩm NguyệtLakJ doz6Gời ánoz6Gh mắLakJt, quLakJay vềRFsH phíLakJa bàoz6Gn cơm.

Tiêu Tiêuz8CJ sờRFsH sờLakJ hMpL2ai má,z8CJ trêRFsHn mặtz8CJ mìoz6Gnh hoz6Gẳn lMpL2à khMpL2ông z8CJcó cMpL2ái gz8CJì LakJkì lạz8CJ đRFsHi. Cái LakJtên PhẩmMpL2 Noz6Gguyệt MpL2này cMpL2àng ngàyoz6G càLakJng quz8CJái. NMpL2àng cầmRFsH lấyLakJ mRFsHột cRFsHái đùiLakJ gàz8CJ, không thLakJèm đểRFsH oz6Gý hz8CJình tượnRFsHg RFsHmà RFsHcắn loạnRFsH lêz8CJn lRFsHại đưz8CJa tớioz6G cáLakJi nLakJhìn khz8CJó hiLakJểu cMpL2ủa hắn, thiệLakJt làMpL2, làz8CJm hạoz6Gi nàRFsHng cLakJhẳng MpL2cảm thLakJấy nMpL2gon miệLakJng nữa.

“Gia, huyz8CJnh ăz8CJn đz8CJi, oz6Gđừng cLakJó nhìz8CJn tz8CJa LakJmãi thRFsHế.” LàmMpL2 z8CJnàng mz8CJuốn bỏoz6G cLakJủa mMpL2à chạy lz8CJấy người.

“Tiểu Điệp!”LakJ LakJBỗng nhLakJiên MpL2một đạoz6Gi thanz8CJh âmMpL2 vz8CJang lên.

Tiêu TiLakJêu nhanRFsHh cz8CJhóng quz8CJay đầuMpL2 lạLakJi thz8CJì nhoz6Gìn tRFsHhấy mộtoz6G naMpL2m nhLakJân tLakJo lớLakJn trôngMpL2 giống nMpL2hư LakJmột cLakJon gấMpL2u đaz8CJng bướcMpL2 nhoz6Ganh điMpL2 đLakJến trưz8CJớc mặtz8CJ LakJnàng, nhoz6Gân tiệnMpL2 z8CJôm chặt lấRFsHy oz6Gnàng gàoRFsH LakJlên, “RốRFsHt cuLakJộc MpL2ta đãLakJ tìz8CJm đượcz8CJ nRFsHàng, RFsHvi phoz6Gu RFsHrất nhz8CJớ nànz8CJg a.”

Vi phoz6Gu? CáiRFsH MpL2gì vRFsHi pLakJhu! “VịMpL2 oz6Gnày, HMpL2ùng tiênMpL2 sinhz8CJ, LakJta nghz8CJĩ toz6Ga khôRFsHng biếtLakJ ngươi, RFsHxin RFsHđừng làmLakJ looz6Gạn báMpL2m víuRFsH quaz8CJn z8CJhệ a.”z8CJ ThậtMpL2 LakJlà MpL2đáng sz8CJợ, khôz8CJng ngờRFsH VLakJũ ĐiệpRFsH này lạioz6G cLakJó mộLakJt lRFsHão côngz8CJ nz8CJhư vRFsHậy, LakJkia HRFsHình ThRFsHất tMpL2hì sao?.

Hùng tiz8CJên sinLakJh thLakJả lỏnLakJg hùnRFsHg LakJchưởng, trêRFsHn mặtz8CJ vẻoz6G xRFsHấu hổ,RFsH “LàMpL2 tz8CJa khôLakJng tốt, nàz8CJng LakJđừng z8CJtức giậRFsHn, cMpL2ùng tMpL2a vMpL2ề nz8CJhà đượcMpL2 kRFsHhông? TRFsHa saLakJu MpL2này sMpL2ẽ khôngMpL2 oz6Gbao giờLakJ … phátMpL2 cLakJáu liRFsHnh LakJtinh nữaRFsH, MpL2ta nhấtMpL2 địnhz8CJ sRFsHẽ hảLakJo hảooz6G z8CJđối đãz8CJi oz6Gvới nàng.”

“Ha ha.MpL2.. RFsHNày... chúngLakJ tLakJa chậmz8CJ rãiRFsH thươnz8CJg lưRFsHợng đi,z8CJ ngưLakJơi trướz8CJc tiêLakJn thảMpL2 ta LakJxuống RFsHdưới oz6Gđược khz8CJông, LakJha ha.LakJ..” TiêLakJu TRFsHiêu nhanz8CJh chóz8CJng qRFsHuay đMpL2ầu lạioz6G cầuRFsH cứu, cứuoz6G LakJta RFsHa, Phẩmz8CJ Nguyệt...

Di? Nz8CJgười đRFsHâu? oz6GA …Ôngz8CJ z8CJtrời đáMpL2nh MpL2chết RFsHnàng đLakJi! VLakJì RFsHcái gìz8CJ LakJcứ đếLakJn thờLakJi khắc MpL2 nguy hioz6Gểm cMpL2ần hắz8CJn thìRFsH hLakJắn lạRFsHi boz6Giến mấtoz6G RFsHchứ! Hắnz8CJ cóoz6G LakJphải làRFsH nRFsHam nhâMpL2n khz8CJông a! Thoz6Gực quáz8CJ đáng,oz6G cứLakJ LakJnhư vậyLakJ đemoz6G nàngMpL2 MpL2ném chz8CJo mộz8CJt RFsHcon gấoz6Gu! z8CJTên PhẩmRFsH NgLakJuyệt nLakJày so LakJ với Hìnhz8CJ Thz8CJất z8CJlà mLakJột têz8CJn MpL2gian z8CJnhân hơnoz6G LakJnhiều! RFsHNàng LakJnhìn lầmoz6G hắnz8CJ rồi!

Tiêu z8CJTiêu lRFsHiều mLakJạng đạpoz6G cMpL2hân lunRFsHg RFsHtung, “TaLakJ khMpL2ông biLakJết ngưRFsHơi, ngưRFsHơi RFsHtránh ra. TMpL2a koz6Ghông phảiLakJ làz8CJ Vũz8CJ ĐiệRFsHp, toz6Ga hoz6Gọ Tiêu.”

“Nàng đừRFsHng nz8CJóng giận,RFsH tLakJa nhậnLakJ lỗiLakJ rồiMpL2 cònoz6G chưz8CJa đượRFsHc sLakJao, thLakJa tz8CJhứ chLakJo vLakJi phu lầnz8CJ nàyz8CJ đoz6Gi.” Lờiz8CJ nóiRFsH củoz6Ga hắnLakJ thoz6Gực z8CJcảm động.

“Không khôngoz6G, tz8CJa thậtLakJ sLakJự khôLakJng biRFsHết ngươiLakJ!” ThấLakJy cMpL2ó khôngz8CJ MpL2ít ngườRFsHi vâRFsHy xem, Tiêz8CJu MpL2Tiêu MpL2lập tứMpL2c RFsHtìm RFsHxin giúoz6Gp đỡ,z8CJ “LakJCứu mạMpL2ng aoz6G, hắnoz6G cốMpL2 chấRFsHp bz8CJắt nạtz8CJ z8CJcon gLakJái đàng hoàng!”

Vốn đangoz6G z8CJhứng LakJthú quMpL2an RFsHsát haLakJi người,LakJ RFsHnghe MpL2nàng MpL2vừa nóioz6G, mMpL2oi ngườiLakJ oz6Glập tức LakJ hành LakJđộng nhấtz8CJ tz8CJrí qMpL2uay đầuLakJ đoz6Gi, bọLakJn oz6Ghắn khôngz8CJ thấz8CJy LakJđược, cáRFsHi LakJgì cũngLakJ z8CJkhông thấy đưz8CJợc. DùRFsHng MpL2cơm ăRFsHn cơm,LakJ gọiLakJ RFsHmón ăz8CJn gRFsHọi oz6Gmón ăLakJn. z8CJVừa rồiLakJ cRFsHó pháoz6Gt sinz8CJh cáiLakJ gz8CJì sao…?

A, z8CJkhông phảMpL2i đâRFsHu. NRFsHhững MpL2người nàLakJy soz6Gao MpL2lại z8CJnhư vậyoz6G chRFsHứ. Tz8CJiêu z8CJTiêu ngốz8CJc rụng, boz6Gị RFsHHùng tiêoz6Gn sz8CJinh xoz6Guất rRFsHa khz8CJí lựcMpL2 khiênMpL2g lênoz6G vaMpL2i giốnRFsHg nMpL2hư túRFsHi oz6Ggạo rồi nRFsHém voz6Gào LakJtrong RFsHxe ngựa.

Dọc toz6Gheo đưMpL2ờng MpL2đi, MpL2Hùng tiênoz6G sioz6Gnh dùoz6Gng hếz8CJt MpL2khả oz6Gnăng nLakJói tMpL2ốt lấyMpL2 lònoz6Gg nàz8CJng, chính oz6Glà hìnhRFsH tượnMpL2g cRFsHủa mộtLakJ toz6Gên naMpL2m tRFsHử RFsHsi tLakJình. oz6GNgay cRFsHả nànz8CJg nLakJghe đượcoz6G cz8CJũng z8CJbị cảm độMpL2ng MpL2liên tụz8CJc. oz6GNguyên laz8CJi Hùnz8CJg tioz6Gên sioz6Gnh làoz6G mộRFsHt z8CJnam nhoz6Gân tốRFsHt nMpL2hư vậyRFsH. Vũz8CJ Điệp z8CJ này cóoz6G cz8CJhồng tốMpL2t z8CJđến thế,RFsH nhưRFsH tMpL2hế oz6Gnào lLakJại cònMpL2 LakJhồng hRFsHạnh MpL2xuất z8CJtường, chạyRFsH tớMpL2i làm tRFsHiểu thiếpoz6G củz8CJa HìnhLakJ ThấMpL2t chứ!MpL2 ThậtMpL2 sựz8CJ lRFsHà thaRFsHm laLakJm quáMpL2 mà.

“Tiểu MpL2Điệp nàngz8CJ xz8CJem, mỗiRFsH ngàMpL2y z8CJta đềuz8CJ coz6Gho ngườiLakJ loz6Gau cLakJhà bảooz6G bốioz6G RFsHcủa MpL2nàng, thực sạz8CJch sẽLakJ z8CJđi, cùz8CJng vớiz8CJ lúcMpL2 nMpL2àng toz6Grước kz8CJhi LakJđi khônLakJg hRFsHề khácLakJ nz8CJhau đâu.”LakJ Hùng tiênz8CJ soz6Ginh coz6Gầm chặtoz6G lấyoz6G taoz6Gy nànz8CJg, sắcoz6G mặtLakJ vuMpL2i mừnRFsHg z8CJhỏi z8CJhan, “HLakJiện MpL2tại nànz8CJg z8CJđã trở lại,LakJ cóoz6G RFsHcao hz8CJứng MpL2nhìn oz6Gqua mộMpL2t LakJchút không?”

Không thểRFsH nào…!!!!

Cả cănoz6G phòz8CJng này...MpL2 đềMpL2u làz8CJ HìnhMpL2 Thất?!

Tuy roz6Gằng MpL2xem LakJra moz6Gặt vẫLakJn cRFsHòn z8CJrất nLakJon nớz8CJt, nhưnRFsHg thậtLakJ loz6Gà hMpL2ắn! NhìMpL2n oz6Gnhìn lạc khoảnLakJ dưz8CJới oz6Gmỗi bứRFsHc vMpL2ẽ. TrờiMpL2 ạMpL2! Nhiềuoz6G LakJbức họaMpL2 nhưRFsH vậLakJy, lRFsHại đMpL2ều lLakJà LakJdo VMpL2ũ ĐiệRFsHp kia MpL2tự vẽ!MpL2 Chỉoz6G sợz8CJ VũMpL2 ĐiệpMpL2 oz6Gnày đãz8CJ z8CJyêu RFsHtha thiếRFsHt tLakJên gioz6Gan nhâz8CJn kz8CJia rồi.z8CJ “Này...”

“Ta biếtoz6G oz6Gnàng lạMpL2i nghĩLakJ tớiMpL2 MpL2trước kiaMpL2,” Hùngoz6G tiênLakJ oz6Gsinh sờLakJ sờRFsH RFsHtóc củaoz6G nàng, RFsHnói, “NhưngRFsH MpL2đừng toz6Giếp tụcz8CJ thươngoz6G MpL2tâm, muộRFsHi muộioz6G oz6Gnàng nếuLakJ bioz6Gết nànLakJg oz6Glo lắngMpL2 như RFsHvậy, cLakJhắc chắnLakJ LakJsẽ rấtz8CJ hạoz6Gnh phúc.”

Ách, cáiRFsH gLakJì muộiLakJ z8CJmuội? MpL2Khóe miRFsHệng Tiz8CJêu Tiêoz6Gu coz6Go rúmLakJ. MpL2Nhìn nhìz8CJn HùnMpL2g tiên sLakJinh, hắnoz6G oz6Gkhông poz6Ghải z8CJlà z8CJđem Hz8CJình oz6GThất troz6Gở thànLakJh muoz6Gội z8CJmuội z8CJVũ Điệpoz6G chz8CJứ. Nàng lặnRFsHg lRFsHẽ cRFsHhảy RFsHra RFsHhai giọz8CJt mồMpL2 hôi.

Xin hắoz6Gn… TMpL2uy rLakJằng boz6Gộ dạngLakJ củaMpL2 Hình RFsHThất soz6Go vớiz8CJ z8CJnữ nhâRFsHn còMpL2n oz6Gxinh đẹoz6Gp hơn,z8CJ nhưLakJng hắnz8CJ MpL2là RFsHnam nhz8CJân chânz8CJ LakJchính oz6Ga LakJ– Là tìnhLakJ địcRFsHh củaz8CJ ngưMpL2ơi đó!MpL2 TiMpL2êu TiêuMpL2 bRFsHắt LakJđầu cLakJó điểmMpL2 đồnoz6Gg tìnhRFsH RFsHvới z8CJcon gấuz8CJ LakJsi tình z8CJnày, nàz8CJng vỗRFsH vỗLakJ bMpL2ờ vRFsHai củLakJa hắn,MpL2 “KhôngMpL2 cóz8CJ, ngưRFsHơi yênRFsH z8CJtâm, tMpL2a MpL2không oz6Gcó thương tâm.”

Hùng tiênoz6G sioz6Gnh oz6Glại RFsHlà vẻRFsH z8CJmặt kích động,z8CJ “NàngRFsH khônoz6Gg cầnLakJ RFsHgiả vờ,z8CJ nàLakJng oz6Gcảm LakJthấy đz8CJau z8CJlòng thìz8CJ tMpL2a cũnRFsHg cảoz6Gm thấLakJy đau lòngRFsH, tRFsHa RFsHlo lắngLakJ oz6Gcho nàoz6Gng RFsHlà LakJta nguyệnoz6G ýMpL2.” Thậtz8CJ RFsHtốt quá,oz6G TiểuLakJ ĐiệRFsHp đãLakJ nghĩRFsH tới cảmz8CJ oz6Gthụ cLakJủa hắoz6Gn rồiRFsH sao.

“Khụ!” LakJVị Hùngz8CJ tiênz8CJ sinoz6Gh MpL2này đaz8CJng kích độngz8CJ cz8CJái gz8CJì thRFsHế, “NgươiLakJ đểoz6G MpL2cho toz6Ga nghMpL2ỉ MpL2ngơi MpL2một lát,z8CJ MpL2ta mớiLakJ vừaz8CJ đRFsHến nơMpL2i này, mệtMpL2 chếtz8CJ đRFsHi được.”

“Hảo hảMpL2o hảRFsHo,” HùngLakJ RFsHtiên LakJsinh đáp LakJ lời mLakJang nàRFsHng LakJvào phòMpL2ng ngMpL2ủ, vRFsHui vẻMpL2 roz6Gạo oz6Grực RFsHtìm ngườiRFsH RFsHđi chuẩnLakJ MpL2bị bữaLakJ tMpL2ối, Tiểu Điệpoz6G đMpL2ã trởMpL2 lại,LakJ tronz8CJg lònoz6Gg z8CJhắn thz8CJật sựRFsH làRFsH MpL2cao MpL2hứng a!

Nếm z8CJqua cơmoz6G chiMpL2ều, Tiêz8CJu Tiz8CJêu bắt đầuRFsH oz6Glo lắngz8CJ, vịRFsH HùnMpL2g tiz8CJên LakJsinh nàMpL2y khôngoz6G phảMpL2i loz6Gà dạngRFsH giốLakJng Hìz8CJnh Thz8CJất cRFsHhứ, vừa bLakJước z8CJvào cMpL2ửa đãMpL2 yêuz8CJ cầuMpL2 thoRFsHát yLakJ, nLakJếu nMpL2hư z8CJvậy tRFsHhì thảMpL2m. LàMpL2m saMpL2o bLakJây giờ?

Bỗng RFsHcửa cửLakJa phz8CJòng bLakJị đLakJá voz6Găng thô lỗ,z8CJ LakJHùng tRFsHiên RFsHsinh vẻoz6G mặtz8CJ đánoz6Gg sợ,LakJ ngLakJón taRFsHy rắcLakJ rắcLakJ rLakJung độnRFsHg vàMpL2o phRFsHòng, cùng baRFsHn ngàz8CJy quảz8CJ thựcRFsH loz6Gà giốnz8CJg nRFsHhư hoz6Gai người.LakJ Toz6Giêu TiLakJêu kinMpL2h hoảngRFsH, hảLakJo dMpL2ọa người! Chẳngz8CJ lẽRFsH... chLakJẳng lẽz8CJ hắnLakJ làRFsH hMpL2ai mặt?!

Vị HùngMpL2 tiêMpL2n sz8CJinh bịoz6G coz6Gho lLakJà z8CJhai mặt RFsHnày âmLakJ hiểmLakJ nhìnz8CJ nhìLakJn RFsHnàng soz6Gau đóMpL2 khóMpL2e miệngRFsH liệtz8CJ rRFsHa mộtLakJ oz6Gnét cườLakJi hunMpL2g ác, “Thoátoz6G y!”

Đúng oz6Glà z8CJkhông cóMpL2 oz6Gý tưMpL2ởng gLakJì mớiLakJ mẻMpL2... Xem rz8CJa RFsHnam nhz8CJân Tốngoz6G TriềLakJu RFsHđều cMpL2hỉ bRFsHiết nóLakJi hLakJai MpL2chữ RFsH“thoát y”.RFsH HaMpL2y làMpL2 nhóm ngườoz6Gi oz6Gmuốn loz6Gên giườngz8CJ cLakJhỉ thíRFsHch nóiMpL2 hz8CJai chz8CJữ nz8CJày đRFsHầu tiên?LakJ MpL2Tiêu Tiêuoz6G nuốtMpL2 nước miếng,RFsH cốMpL2 gMpL2ắng đáMpL2nh giáoz6G HRFsHùng z8CJtiên sRFsHinh goz6Giống nhoz6Gư huMpL2ng toz6Ghần LakJác sáLakJt RFsHtrước oz6Gmắt, thân thểRFsH bắz8CJt đầz8CJu phátLakJ runLakJ, nàngMpL2 cũz8CJng khôoz6Gng muốnz8CJ coz6Gởi a.

Không RFsHchờ nLakJàng phảMpL2i phảoz6Gn khoz6Gáng lâu, LakJ cửa pz8CJhòng loz6Gần LakJthứ MpL2hai lạMpL2i bịMpL2 LakJmở rộngMpL2, lạMpL2i lRFsHà mMpL2ột HùngMpL2 tiênRFsH siz8CJnh nz8CJữa xuRFsHất oz6Ghiện. Tiêu z8CJTiêu z8CJcàng phátoz6G ngốcoz6G hơMpL2n nữa.LakJ KhôngRFsH LakJthể nào,RFsH nMpL2guyên lz8CJai lMpL2à oz6Gsong sinhoz6G, cMpL2ăn bản khLakJông RFsHphải lMpL2à LakJcái goz6Gì hRFsHai mặtLakJ a.

Hùng tiênMpL2 siMpL2nh ôMpL2n hòoz6Ga rấtz8CJ nhaz8CJnh che chắnoz6G ởz8CJ trướcz8CJ moz6Gặt Tiêoz6Gu Tiêoz6Gu, z8CJđối vớRFsHi HùLakJng tiêRFsHn LakJsinh oz6Ghung MpL2ác kz8CJêu z8CJto, “MpL2Đại ca!”

Hùng huMpL2ng RFsHác LakJnhìn oz6Gnhìn oz6Ghắn lạLakJi nhìn nhìnMpL2 TiêRFsHu RFsHTiêu, tronLakJg mắtz8CJ bắtMpL2 đầuLakJ z8CJxuất hiz8CJện z8CJhoang z8CJmang, “Thoz8CJát y...”

Còn cởoz6Gi nữaRFsH hả!!!!

“Đại tLakJẩu đãLakJ RFsHchết rồiLakJ! ĐạiRFsH coz6Ga! HuynhRFsH tỉnh lạiRFsH đi!”.

Cái gì.oz6G ĐạLakJi tẩu?RFsH Thz8CJoát z8CJy z8CJhóa rMpL2a là đạz8CJi tẩLakJu... ĐLakJây làMpL2 cáoz6Gi Loz8CJgic gì?! MpL2 Chậm đã..z8CJ. Coz6Ghẳng lẽoz6G làMpL2 nRFsHói, “ThoátMpL2 Yz8CJ” làz8CJ RFsHtên ngLakJười? KhôngRFsH thểoz6G nàoz8CJ... TrMpL2ên đờiMpL2 này cóz8CJ ngườiz8CJ têMpL2n nhưoz6G vậyz8CJ RFsHsao, cònRFsH lMpL2à mộtRFsH nMpL2ữ nhân?LakJ! TiRFsHêu z8CJTiêu bắtRFsH MpL2đầu lMpL2au mồLakJ hôi dữoz6G dội.

Hùng oz6Gôn MpL2hòa tiếpLakJ toz6Gục kêuMpL2 lRFsHa, thMpL2ẳng đếz8CJn MpL2khi HùnLakJg LakJhung ácz8CJ z8CJbị kíchz8CJ độMpL2ng đến ngấtRFsH đMpL2i mLakJới doz6Gừng lại,z8CJ HắLakJn ôMpL2m lz8CJấy RFsHTiêu oz6GTiêu, vẻz8CJ mặtLakJ z8CJtự tráz8CJch, MpL2dùng ngữMpL2 kRFsHhí vô cùngoz6G cóz8CJ lỗRFsHi nz8CJói, “Taoz6G LakJnghĩ bệnhz8CJ củaMpL2 đạiLakJ cMpL2a đãz8CJ tốtz8CJ z8CJhơn, z8CJkhông RFsHnghĩ tới.MpL2.. LakJSau oz6Gnày ta sẽLakJ khônMpL2g MpL2bỏ MpL2lại nàngoz6G mộtMpL2 RFsHmình nữa.MpL2 Nànoz6Gg MpL2… khôngz8CJ cầnMpL2 giậRFsHn ta.”MpL2 ThấyMpL2 Tioz6Gêu TiLakJêu gật đầu,LakJ oz6Glúc z8CJnày Hùoz6Gng ônoz6G hoz6Gòa mớMpL2i đoz6Gi rLakJa cửa.

Aiz, thậtoz6G sLakJự z8CJlà lz8CJoạn oz6Gthất bátLakJ RFsHtao, tz8CJự RFsHnhiên xoz6Guất hLakJiện oz6Ghai oz6GHùng tiRFsHên sinhLakJ, còn cóLakJ z8CJnữ nhâRFsHn đMpL2ã chếLakJt têRFsHn loz6Gà “Thoátz8CJ Y”z8CJ nữaz8CJ, đúnMpL2g lMpL2à mộRFsHt giz8CJa z8CJđình kMpL2ì quái.

Hùng ôoz6Gn MpL2hòa LakJvừa đioz6G chắLakJc z8CJsẽ z8CJkhông MpL2trở oz6Gvề sớm,MpL2 TiêRFsHu Tiêz8CJu khẩnLakJ trMpL2ương hoz6Gề hề đánhMpL2 mộMpL2t giấc,RFsH oz6Gthực soz6Gợ RFsHvạn nhấtz8CJ hắMpL2n vừaoz6G đMpL2i mLakJà đLakJã qLakJuay lạioz6G. z8CJĐang nMpL2ửa mêoz6G nửa tỉnhoz6G, đoz6Gột nhRFsHiên nàLakJng z8CJnghe đượoz6Gc LakJcó ngưoz6Gời nMpL2hẹ giọngRFsH kLakJhiêu cửaMpL2 sổMpL2 màLakJ vàoMpL2. LakJAiz...Thật sự lLakJà MpL2đêm dàiRFsH lMpL2ắm mộngoz6G mà.

Tiêu TiMpL2êu MpL2híp mắLakJt lại,RFsH tỉnhz8CJ táoRFsH ngắmoz6G ngoz6Gắm ngườiz8CJ vừMpL2a đếnz8CJ, oz6Gtối z8CJđen LakJnhư mực, thấyMpL2 RFsHkhông rõz8CJ RFsH- đLakJây lạiz8CJ loz6Gà aLakJi nz8CJữa vậy.

“Giả LakJngủ? oz6GVẫn oz6Gchưa chịuLakJ dậMpL2y.” TRFsHhanh LakJâm giLakJà nuRFsHa vLakJang lên,oz6G lạnhMpL2 băngz8CJ băng, oz6G Tiêu TiMpL2êu bậtRFsH nMpL2gười LakJnghe lờMpL2i ngồMpL2i dậy,MpL2 hắMpL2n kMpL2hông pz8CJhải cRFsHũng lLakJà ngLakJười z8CJtới giếtRFsH nàng chứ.oz6G GầRFsHn đRFsHây sLakJố nàngMpL2 đLakJúng làz8CJ sLakJố oz6Gcon rLakJệp, lúcRFsH nàoLakJ cũnz8CJg cMpL2ó hMpL2ắc z8CJy nhâMpL2n đuổi giếtz8CJ, bấz8CJt qLakJuá đâyoz6G lMpL2à lầnMpL2 MpL2đầu tiêLakJn tRFsHrực tiếpz8CJ nhìoz6Gn thấy.

“Chưa hRFsHoàn thoz6Gành nhMpL2iệm vụ,z8CJ vìRFsH z8CJsao lạioz6G troz6Gở về?”

Nhiệm vz8CJụ gLakJì? RFsHNàng coz6Gũng khôngRFsH oz6Gphải VũMpL2 Điz8CJệp tMpL2hực sự,oz6G aoz6Gi biếtLakJ chz8CJứ. Tiz8CJêu Tiêu cúMpL2i đầuLakJ z8CJkhông lêz8CJn tiếngMpL2, nóiRFsH gMpL2ì cz8CJũng saiRFsH, tz8CJốt nhz8CJất làz8CJ khôngoz6G nói…

“Chủ nLakJhân thựcMpL2 mRFsHất hứng,MpL2 nếuMpL2 LakJkhông oz6Gphải oz6Gta oz6Gthay ngươRFsHi chịuRFsH tráchz8CJ nhiệLakJm, nLakJgươi có tMpL2hể cònoz6G sRFsHống trởRFsH RFsHvề sao!”

Vâng vMpL2âng, ngLakJươi RFsHlợi hại,LakJ nz8CJgươi vĩMpL2 đạioz6G, nRFsHhưng tMpL2a thậtMpL2 z8CJsự khôngMpL2 biếtz8CJ nhiệm RFsH vụ gìRFsH, oz6Gthiệt lRFsHà, RFsHcũng khônz8CJg lộz8CJ MpL2ra tíoz6G ẩnz8CJ RFsHý z8CJgì, z8CJta cLakJũng gấpz8CJ RFsHa. TiêMpL2u oz6GTiêu không dRFsHám oz6Gnhìn MpL2hắn, thẳngz8CJ cúiz8CJ đầu,oz6G giữoz6G iz8CJm lặng.

Hắc MpL2y nRFsHhân RFsHthấy nàngz8CJ khônLakJg dáLakJm oz6Glên tiếng,MpL2 MpL2tiếp tụcLakJ chấtRFsH vấoz6Gn, “NgươLakJi không RFsH phải RFsHlà đãz8CJ yMpL2êu têRFsHn kRFsHia rồz8CJi chứ.”

Này... TêMpL2n kMpL2ia thLakJeo lờioz6G hLakJắn LakJkhông phảiLakJ làLakJ chỉRFsH Hìnoz6Gh ThấtLakJ đi?LakJ RFsHVũ Điệpoz6G z8CJhình như chỉoz6G LakJnói chuyoz6Gện vớLakJi mỗMpL2i tRFsHên LakJgian nhânz8CJ nàRFsHy, hẳz8CJn đRFsHúng lz8CJà hắnoz6G đi.

“Không cóRFsH, oz6Gta khônz8CJg cMpL2ó yz8CJêu hắn!”MpL2 Tz8CJrong thiêMpL2n hMpL2ạ LakJto RFsHlớn nhườngoz6G nàyz8CJ, z8CJtên giMpL2an nhân hưMpL2 hỏnz8CJg cháLakJn LakJghét LakJnhư vậoz6Gy, noz6Gàng sẽMpL2 thíz8CJch ư?oz6G Hz8CJa! Đz8CJầu ócz8CJ nMpL2àng LakJcũng chưaMpL2 có LakJ hỏng z8CJnha. Bấtz8CJ qoz6Guá, hắoz6Gn oz6Glo lắz8CJng chz8CJo noz6Gàng nhưoz6G vậy..z8CJ. aizz…

“Ta tiRFsHn nz8CJgươi kLakJhông dáz8CJm. Noz6Ggày mRFsHai trởz8CJ vềz8CJ Hìnhz8CJ phủ,LakJ ngươiz8CJ phảoz6Gi bMpL2iết, khôngz8CJ hoàn thàz8CJnh nRFsHhiệm vụRFsH tMpL2hì sẽMpL2 phảiz8CJ trảRFsH giáRFsH. NgLakJhe chưa.”

Trả gioz6Gá, khLakJông LakJphải lRFsHà chếtoz6G sLakJao, tronMpL2g pz8CJhim ảz8CJnh đềuMpL2 nhưLakJ vậyMpL2 diễRFsHn. Chz8CJính z8CJlà không phoz6Gải chỉoz6G mộtoz6G mìnhLakJ nMpL2àng oz6Gkhông hMpL2ạ thủoz6G z8CJđược, dùoz6G saRFsHo oz6Gnàng cũRFsHng MpL2không cóLakJ liên quaz8CJn gìRFsH tớioz6G choz6Guyện RFsHnày. MàLakJ cMpL2hỉ sMpL2ợ ngLakJay cảLakJ oz6GVũ Điệpz8CJ kRFsHia cũRFsHng kLakJhông hạz8CJ toz6Ghủ được đi,z8CJ nMpL2àng tRFsHa còRFsHn đangoz6G yz8CJêu thảmz8CJ toz6Gên giRFsHan nhRFsHân kMpL2ia kìa.z8CJ ChLakJắc hẳLakJn nMpL2àng tz8CJa đãLakJ ôm quyếtMpL2 tâmRFsH toz6Ghà cMpL2hết đểz8CJ LakJđược ởoz6G bênz8CJ cLakJạnh hắn.z8CJ ThLakJật đáMpL2ng thương.

Hắc oz6Gy nhâRFsHn thấyoz6G nànoz6Gg lạiRFsH kz8CJhông RFsHlên MpL2tiếng, đưz8CJa z8CJtay bópMpL2 cz8CJhặt cLakJổ coz6Gủa nàng, “ĐừnRFsHg quêLakJn bRFsHộ dạngz8CJ RFsHcủa kẻMpL2 phảnMpL2 bộiz8CJ muMpL2ốn chếtMpL2 z8CJkhông z8CJđược LakJmà RFsHmuốn sốnLakJg LakJcũng không xongMpL2. Ngưz8CJơi cz8CJũng mRFsHuốn trởMpL2 tRFsHhành mộtz8CJ thàz8CJnh RFsHviên LakJtrong bọnz8CJ cMpL2húng sao?!”

Mười đạiLakJ kz8CJhổ hìnLakJh tRFsHra tMpL2ấn MãRFsHn MpL2Thanh lậpoz6G tứcz8CJ tRFsHhoáng hoz6Giện lêLakJn toz6Grong đầu,z8CJ Tiêu TiêMpL2u vẫyLakJ tz8CJay, đầMpL2u lắMpL2c noz6Ghư trốngz8CJ MpL2bỏi, khôngMpL2 cầRFsHn, oz6Gnàng LakJmới khoz6Gông cầnoz6G tLakJìm tội chịu!z8CJ Boz6Guông toz6Gay! NànMpL2g khôz8CJng hôMpL2 hấpRFsH được!MpL2 Ứớoz6Gc gìMpL2 bMpL2ây giLakJờ z8CJcó thểMpL2 quaLakJy voz6Gề Hìnhoz6G phủ, loz6Gúc trMpL2ước nànoz6Gg RFsHsẽ khônMpL2g RFsHnên chạyRFsH troz6Gốn, nàoz6Gng hốz8CJi oz6Ghận rồi.

Hắc z8CJy nhâMpL2n hz8CJừ lạnoz6Gh, lúcoz6G nz8CJày mớiz8CJ buôngMpL2 nànRFsHg raoz6G, RFsHmắt sRFsHắc oz6Gliếc oz6Gnàng mộtz8CJ chút,oz6G vèo LakJmột tiếngRFsH, lz8CJại z8CJbay quRFsHa oz6Gcửa sổMpL2 biếLakJn mất.

Thật lLakJà RFsHđáng sợ,LakJ rz8CJa z8CJkhỏi Hìnoz6Gh pLakJhủ, nàLakJng nz8CJhư thếMpL2 noz6Gào ởLakJ đz8CJâu MpL2cũng khôngoz6G đRFsHược an LakJthân. MpL2Trong chốz8CJc oz6Glát MpL2bị LakJN MpL2tên hắcRFsH LakJy nRFsHhân đLakJuổi giết,RFsH tMpL2rong cLakJhốc láRFsHt lạioz6G xuất hiệoz6Gn têLakJn hắcoz6G MpL2y nhz8CJân RFsHmuốn oz6Ggiết z8CJnàng. LakJNàng lầnLakJ nàRFsHy sốngMpL2 lz8CJại MpL2cùng cMpL2ái chếz8CJt chỉ cáz8CJch nLakJhau troz8CJng LakJgang tấLakJc! ThâRFsHn poz6Ghận củaLakJ LakJVũ Điệpoz6G nàLakJy cũnz8CJg qoz6Guá rắcMpL2 rốRFsHi đi.

Aizz… ngàyz8CJ mLakJai phảLakJi toz6Gìm biệoz6Gn LakJpháp LakJquay MpL2về HìnLakJh LakJphủ MpL2mới được,oz6G hiệnMpL2 tMpL2ại ngẫm lạiMpL2 noz6Gơi MpL2đó quảRFsH tLakJhật MpL2là LakJthiên đLakJường a…