You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần PKđây rQnCPftôi đượcMXtuCR tậPKn mắtMXtuCR chứPKng kiH5oGSgến sựMXtuCR tồnPK H5oGSgtại củaMXtuCR thH5oGSgần tiPKên, phH5oGSgá H5oGSgtan tưrQnCPf tưởPKng duy vPKật mPKà tôiH5oGSg đượrQnCPfc tPKiếp thrQnCPfu tH5oGSgừ MXtuCRnhỏ. VậyrQnCPf nH5oGSgên, sMXtuCRự PKngạc nhiênrQnCPf cPKủa H5oGSgcon bạnH5oGSg khirQnCPfến tôi brQnCPfỗng thấMXtuCRy PKrun run:

- NàPKy, PKmày đừH5oGSgng cH5oGSgó dPKọa taMXtuCRo. NếMXtuCRu aH5oGSgnh tPKa rQnCPflàm MXtuCRma thậtMXtuCR, chắcPK sẽMXtuCR tha PK cho trQnCPfao nhỉ?MXtuCR H5oGSgLà MXtuCRanh tH5oGSga đH5oGSgá PKtao, MXtuCRchứ PKcó phảrQnCPfi PKtao đáMXtuCR aPKnh rQnCPfta đâu...

- TrQnCPfao vPKừa rQnCPfnói thếH5oGSg mPKà màyH5oGSg H5oGSgđã kíH5oGSgch đMXtuCRộng đếnH5oGSg nhườMXtuCRng nàMXtuCRy. H5oGSg- PKTrứng muốiMXtuCR lập PKtức thH5oGSgay đổiPK thH5oGSgái rQnCPfđộ, rQnCPftỏ vH5oGSgẻ xPKem thườnMXtuCRg sựMXtuCR yếurQnCPf H5oGSgđuối, nhH5oGSgát gaMXtuCRn củH5oGSga tMXtuCRôi: PK- PKHai ngày trước,MXtuCR PKtrong lúH5oGSgc rQnCPfăn cơH5oGSgm H5oGSgvới MXtuCRbọn TiểurQnCPf ĐaoPK, bọrQnCPfn nH5oGSgó cóPK nhắcrQnCPf đếMXtuCRn MXtuCRtên rPKẻ mạt đó.

Mọi người MXtuCRđều nóiPK, MXtuCRsau khMXtuCRi rQnCPfăn H5oGSgTết xoPKng qH5oGSguay lạiPK đârQnCPfy, H5oGSgkhông liênPK lạH5oGSgc lạMXtuCRi vớirQnCPf hắn PK được nữa,PK điệnPK thoạPKi khôPKng ngheMXtuCR, H5oGSgemail kH5oGSghông hồirQnCPf rQnCPfâm, H5oGSggửi trQnCPfin rQnCPfnhắn ofMXtuCRfline ởH5oGSg QQ vPKà H5oGSgMSN thìrQnCPf kH5oGSghông baPKo gMXtuCRiờ tH5oGSghấy MXtuCRtrả lời.PK CòPKn MXtuCRnữa, MXtuCRchỗ hắnH5oGSg ởrQnCPf rQnCPfcũng khPKông MXtuCRcó PKai. Tao vốMXtuCRn nMXtuCRghĩ rMXtuCRằng ôMXtuCRng trờiH5oGSg MXtuCRcuối cùMXtuCRng cũMXtuCRng mMXtuCRở mrQnCPfắt làmPK srQnCPfét đPKánh chếtrQnCPf hắrQnCPfn rQnCPfrồi, giH5oGSgờ xem PKra đángrQnCPf tiPKếc, đánMXtuCRg tirQnCPfếc quá.

Cô nPKàng lắcMXtuCR lắPKc cáiMXtuCR đầuH5oGSg thPKan H5oGSgvãn, MXtuCRtôi lạrQnCPfi thấyrQnCPf sữnMXtuCRg sờ.

Trong ấnMXtuCR tượngrQnCPf cH5oGSgủa tôiMXtuCR, QPKQ củarQnCPf LârQnCPfm LỗiMXtuCR thựcMXtuCR H5oGSgsự luôH5oGSgn ởPK trạngrQnCPf PKthái sáng đMXtuCRèn. TrưrQnCPfớc H5oGSgđó, cMXtuCRhúng tôirQnCPf H5oGSgcó PKnói chuPKyện H5oGSgvà aPKnh MXtuCRta PKluôn trảPK lờiPK MXtuCRngay. Chẳng lH5oGSgẽ, arQnCPfnh MXtuCRta chMXtuCRỉ rQnCPfđể sánH5oGSgg đèMXtuCRn PKvới rirQnCPfêng tôi?

Tiểu ĐPKao H5oGSglà mộrQnCPft H5oGSgtrong PKnhững nrQnCPfgười bạMXtuCRn nốPKi khốPK crQnCPfhơi vH5oGSgới nPKhau từPK nhỏ củPKa chúnrQnCPfg rQnCPftôi. AnrQnCPfh H5oGSgta hMXtuCRọc trênH5oGSg tPKôi vPKà TrứnrQnCPfg muốMXtuCRi haPKi lớp,rQnCPf rQnCPflà PKbạn PKhọc củaPK Lâm Lỗi.PK SaPKu khH5oGSgi đrQnCPfi làmrQnCPf lạrQnCPfi rQnCPfở cùngPK H5oGSgmột thPKành prQnCPfhố MXtuCRvới LrQnCPfâm LỗiH5oGSg, cóH5oGSg tPKhể rQnCPfnói quPKan hệ rQnCPfgiữa harQnCPfi ngH5oGSgười cH5oGSgàng trH5oGSgở nMXtuCRên thâMXtuCRn thirQnCPfết hơn.MXtuCR DùH5oGSg anH5oGSgh tMXtuCRa rấtPK khôPKng H5oGSgtán đồngH5oGSg việcPK Lâm LỗiMXtuCR crQnCPfhia PKtay tH5oGSgôi nhrQnCPfưng rQnCPfsuy crQnCPfho cùnrQnCPfg, ngH5oGSgười ngorQnCPfài H5oGSgkhó MXtuCRmà rQnCPfcan thiệprQnCPf vào chuyH5oGSgện tìnhH5oGSg cảmrQnCPf đượcPK, vậyPK nH5oGSgên H5oGSgquan hệH5oGSg củrQnCPfa hPKai ngườH5oGSgi vẫnMXtuCR rấtPK tốrQnCPft, H5oGSgtình MXtuCRbạn vẫn khôrQnCPfng MXtuCRhề MXtuCRthay đổi.

Rốt cuộrQnCPfc chuPKyện gìH5oGSg rQnCPfđã xảyMXtuCR MXtuCRra khPKiến LâmrQnCPf LỗiH5oGSg rQnCPfhoàn torQnCPfàn cắMXtuCRt đứtrQnCPf quan rQnCPfhệ anPKh erQnCPfm mườirQnCPf MXtuCRmấy nărQnCPfm trờiH5oGSg này?

Tôi đangrQnCPf suH5oGSgy nPKghĩ môPKng lMXtuCRung, MXtuCRbỗng cóMXtuCR tMXtuCRhứ gìPK âmH5oGSg ấmH5oGSg áMXtuCRp vàMXtuCRo mặt.

- TrQnCPfỉnh ngủrQnCPf đi.

- NgMXtuCRủ gMXtuCRì màMXtuCR ngH5oGSgủ? MớiMXtuCR MXtuCRmấy gPKiờ MXtuCRmà bảPKo ngườH5oGSgi rQnCPfta buồnPK ngủ?

Tôi kéoH5oGSg chirQnCPfếc khH5oGSgăn ướrQnCPft xuống,PK ánPKh mắrQnCPft trQnCPfức tốiH5oGSg nhìPKn PKkẻ đầuPK sỏ.

Thương NgôrQnCPf nH5oGSggồi brQnCPfên tH5oGSgrái tPKôi vẫPKn PKkhông rQnCPfđộng tĩnPKh gì,rQnCPf chỉH5oGSg H5oGSglau tay mPKột cáPKch lịchPK thiệpPK, PKrồi H5oGSglại rótH5oGSg nướcH5oGSg rQnCPftrà rQnCPfvào H5oGSgbát MXtuCRvà rQnCPfđũa củaPK chPKúng trQnCPfôi đểPK sát trùng,H5oGSg saMXtuCRu PKđó lạH5oGSgi rQnCPfxếp ngPKay ngắMXtuCRn, thểMXtuCR hiệnPK rQnCPfđầy đủrQnCPf kH5oGSgỹ PKnăng cH5oGSgần cóPK cPKủa mrQnCPfột vMXtuCRị thần thườngPK xuyêrQnCPfn H5oGSgcó mặtMXtuCR PKtrong nrQnCPfgành ănH5oGSg uH5oGSgống củMXtuCRa loàiH5oGSg người.

Ngưu BrQnCPfôn ngồirQnCPf đốirQnCPf diệnrQnCPf vH5oGSgới tôirQnCPf, MXtuCRhai rQnCPftay chốngPK lênrQnCPf márQnCPf, cMXtuCRhớp chớp MXtuCR cặp mPKi PKdài, nH5oGSgở mộtH5oGSg nụMXtuCR cườH5oGSgi vừaMXtuCR dịuMXtuCR dàngrQnCPf, MXtuCRvừa nrQnCPfgây ngôrQnCPf. CH5oGSgặp MXtuCRlông mày,MXtuCR PKđôi mắt rQnCPf đẹp vMXtuCRà vH5oGSgẻ yếurQnCPf H5oGSgớt củPKa H5oGSganh chàPKng khPKiến ngườMXtuCRi trQnCPfa chỉH5oGSg muPKốn hãmH5oGSg hại...

Ngồi bPKên MXtuCRphải MXtuCRtôi lMXtuCRà H5oGSgTrứng muốrQnCPfi, côrQnCPf PKnàng bỗMXtuCRng nhiPKên dùrQnCPfng khuH5oGSgỷu tarQnCPfy huých mạnhMXtuCR MXtuCRvào H5oGSgtôi, nói:

- NàrQnCPfy, MXtuCRtao đãH5oGSg PKthấy cảMXtuCR rồi.H5oGSg AnrQnCPfh crQnCPfhàng đóPK đangH5oGSg gheH5oGSgn đấy,rQnCPf aMXtuCRnh tMXtuCRa mPKới là MXtuCRbạn rQnCPftrai cPKhính thH5oGSgức củarQnCPf MXtuCRmày cóPK đúngrQnCPf không?

Trời MXtuCRđất, đồrQnCPf bạnPK bMXtuCRè rQnCPfxấu xa.

Tôi krQnCPfhông trảH5oGSg PKlời rQnCPfcâu hỏiH5oGSg H5oGSgcủa TrứngMXtuCR muốirQnCPf, ôH5oGSgm H5oGSglấy cH5oGSghỗ đau,H5oGSg miệnMXtuCRg sùi bPKọt méH5oGSgp, MXtuCRgục mặPKt xH5oGSguống bàH5oGSgn hMXtuCRy sinh.

Nhưng tôiMXtuCR khôngPK đMXtuCRáp lờiPK cũngrQnCPf H5oGSgchẳng sPKao, đãPK cPKó ngườirQnCPf MXtuCRkhác trảMXtuCR lời thay.

- ĐúnrQnCPfg, rQnCPftôi lPKà bạnrQnCPf tMXtuCRrai MXtuCRchính trQnCPfhức hiệrQnCPfn MXtuCRtại củMXtuCRa cPKô ấrQnCPfy. HơnPK tPKhế sau nrQnCPfày crQnCPfô PKấy cũH5oGSgng sẽrQnCPf chỉPK cóMXtuCR mộtrQnCPf ngườirQnCPf đPKàn ôngMXtuCR dH5oGSguy nhấPKt lH5oGSgà tôi.

- ÔiPK mH5oGSgẹ ơi,rQnCPf nóPKi rấtrQnCPf hH5oGSgay, nrQnCPfói rH5oGSgất tuyệt,PK nH5oGSgói MXtuCRrất đỉPKnh. VPKì crQnCPfâu nói PKnày củH5oGSga anPKh, haMXtuCRi chúngH5oGSg MXtuCRta sẽPK PKuống H5oGSghết kPKét này.

Trứng mMXtuCRuối đH5oGSgập bMXtuCRàn mPKột cáMXtuCRch đầyrQnCPf kH5oGSghí phrQnCPfách krQnCPfhiến tôrQnCPfi surQnCPfýt bịrQnCPf PKchấn thương rQnCPfnão. H5oGSgCâu nóiH5oGSg rQnCPfvô cùngH5oGSg hàorQnCPf hH5oGSgùng trêrQnCPfn lậrQnCPfp tPKức kMXtuCRhiến tôiPK nhảMXtuCRy bổH5oGSg lêPKn nhPKư điện giật.

Tôi rấtH5oGSg PKrõ tửuH5oGSg MXtuCRlượng củaPK TrứngrQnCPf muMXtuCRối. PKCô nànMXtuCRg lPKà MXtuCRngười duMXtuCRy MXtuCRnhất bPKại dưới tH5oGSgay bốMXtuCR tôPKi mH5oGSgà vH5oGSgẫn rQnCPfcó tPKhể MXtuCRđi đượH5oGSgc vrQnCPfề rQnCPfnhà, rQnCPfhơn nữaPK cònMXtuCR đứngPK thẳH5oGSgng ngH5oGSgười, sờ tayPK rQnCPfvào tậMXtuCRn cửMXtuCRa rồiPK mớPKi ngPKã. TửPKu H5oGSglượng củarQnCPf LâMXtuCRm H5oGSgLỗi cPKhỉ kPKém MXtuCRcô PKnàng mộH5oGSgt PKchút, về cơMXtuCR bảMXtuCRn vẫPKn crQnCPfó thểPK PKtìm thrQnCPfấy đườngrQnCPf xuốnrQnCPfg gầPKm bàn...

Đừng nóiPK bâyrQnCPf giPKờ PKThương NrQnCPfgô đangrQnCPf làH5oGSg coH5oGSgn hH5oGSgổ ốmrQnCPf, cMXtuCRứ chMXtuCRo lPKà trên ngườrQnCPfi hắnrQnCPf PKkhông PKcó vếtH5oGSg thươngrQnCPf vrQnCPfà hH5oGSgắn rQnCPflà mộtPK coPKn rQnCPfhổ dũngMXtuCR mãnPKh H5oGSgthì cPKó lH5oGSgẽ cMXtuCRũng chẳng trQnCPfhể nuH5oGSgốt nổirQnCPf krQnCPfét MXtuCRbia mH5oGSgà TrứngrQnCPf muMXtuCRối MXtuCRgọi lên.rQnCPf MXtuCRTôi khôngH5oGSg muốnH5oGSg lH5oGSgại phảiH5oGSg một lầnrQnCPf nữH5oGSga trrQnCPfông thấPKy mPKáu chPKảy tH5oGSghành giọtMXtuCR nhưrQnCPf MXtuCRhiện trrQnCPfường grQnCPfiết ngườrQnCPfi nữaPK, giặt miếH5oGSgng MXtuCRđệm ghMXtuCRế sofrQnCPfa rấtMXtuCR tốnrQnCPf rQnCPfxà phòng...

Tôi chộpH5oGSg lấPKy H5oGSgchai birQnCPfa rQnCPftên ThMXtuCRương NPKgô khônPKg biếH5oGSgt sốPKng PKchết lrQnCPfà gì vừaH5oGSg đóPKn lấPKy vàMXtuCR đMXtuCRang địH5oGSgnh H5oGSgcho vH5oGSgào miệnPKg uốngPK rồiMXtuCR nhìnH5oGSg H5oGSgTrứng rQnCPfmuối nói:

- MXtuCRAnh H5oGSgta MXtuCRkhông MXtuCRuống đượrQnCPfc MXtuCRbia rượu,MXtuCR haMXtuCRi chúngH5oGSg tMXtuCRa chiến!

- PKSao lạPKi tH5oGSghế H5oGSghả, ĐậuH5oGSg phrQnCPfụ già?MXtuCR SPKao H5oGSgmày lạMXtuCRi yêMXtuCRu ngrQnCPfười H5oGSgkhông biết uốngrQnCPf rượuPK cPKơ chứrQnCPf? KhôPKng sMXtuCRợ brQnCPfố PKmày xPKử lMXtuCRý màyMXtuCR à?

- H5oGSgThôi MXtuCRđi. MXtuCRKhông thấyH5oGSg khuôMXtuCRn mH5oGSgặt mPKéo PKmó MXtuCRđau ốmMXtuCR củrQnCPfa anH5oGSgh trQnCPfa sH5oGSgao? Hơn nữaH5oGSg, anPKh trQnCPfa đãrQnCPf sớmH5oGSg H5oGSgqua MXtuCRđược cửaMXtuCR ảiPK củMXtuCRa bốH5oGSg rQnCPftao rồi.rQnCPf.. –MXtuCR rQnCPfThốt rPKa xPKong câH5oGSgu đó,H5oGSg tôi MXtuCR vội cắnMXtuCR MXtuCRvào lưPKỡi mrQnCPfình vàPK khônH5oGSgg trQnCPfhèm đểPK rQnCPfý đếrQnCPfn vH5oGSgẻ PKđắc MXtuCRý trQnCPfrên MXtuCRkhuôn mặtMXtuCR Thương Ngô.

- KPKhông nMXtuCRói liMXtuCRnh tinH5oGSgh nữMXtuCRa. RốtMXtuCR cuộH5oGSgc màMXtuCRy cóPK uốngrQnCPf kPKhông hả?

Trứng muốiH5oGSg ngướcrQnCPf mặMXtuCRt lêH5oGSgn cưrQnCPfời lMXtuCRớn, tìnPKh tH5oGSghế PKnày rQnCPfcó vẻMXtuCR khirQnCPfến cô rQnCPfnàng H5oGSghận kH5oGSghông trQnCPfhể phaPKnh H5oGSgáo rrQnCPfa, nhảyPK PKlên bàMXtuCRn héPKt uPKống, uống:

- ĐậuH5oGSg phụH5oGSg già,H5oGSg quH5oGSgả khônMXtuCRg hổPK danPKh MXtuCRlà ĐậuH5oGSg phụH5oGSg giMXtuCRà. ĐH5oGSgược lắMXtuCRm. PrQnCPfhục vụ đâu,H5oGSg manMXtuCRg tiếpPK haMXtuCRi kH5oGSgét rQnCPfbia MXtuCRđến đây.

Tôi PKrất bìrQnCPfnh thảH5oGSgn nhưnH5oGSgg chrQnCPfân MXtuCRhơi nhũn.

Thương NgH5oGSgô cũPKng rấrQnCPft bH5oGSgình thảPKn nhMXtuCRưng sắcPK MXtuCRmặt córQnCPf pPKhần PKtái hơn.

Ngưu MXtuCRBôn PKlà MXtuCRngười rQnCPftương đốMXtuCRi yếPKu đuốirQnCPf, haPKi cáMXtuCRnh taPKy H5oGSgchống vàrQnCPfo MXtuCRmá bỗng khH5oGSguỵu xuốH5oGSgng kMXtuCRhiến H5oGSgchiếc cằrQnCPfm H5oGSgthon tH5oGSghon đPKập tPKhẳng vàorQnCPf cáH5oGSgi đĩaMXtuCR trPKước mặt...

Tiếp rQnCPftheo rQnCPfđó, tôH5oGSgi vrQnCPfà TrứngMXtuCR muốPKi rQnCPfuống rQnCPftay đôiH5oGSg, MXtuCRmi mMXtuCRột chrQnCPfai trQnCPfa một MXtuCRchai trướcPK áPKnh mắtH5oGSg vôMXtuCR cùngH5oGSg sùMXtuCRng rQnCPfbái vrQnCPfà ngPKưỡng PKmộ MXtuCRcủa hH5oGSgai vPKị thầH5oGSgn trQnCPfiên, thoáng cáirQnCPf trênH5oGSg bànPK đãPK tMXtuCRoàn PKlà H5oGSgvỏ chai.

Không PKbiết cH5oGSgó phảMXtuCRi PKvì mấMXtuCRy nPKgày vừMXtuCRa PKqua khônrQnCPfg nghỉMXtuCR nMXtuCRgơi đủPK hPKay vì PKchưa ănMXtuCR cPKơm, chPKỉ brQnCPfụng rỗnH5oGSgg uốngPK birQnCPfa haMXtuCRy khôngPK MXtuCRmà rấtrQnCPf nrQnCPfhanh saMXtuCRu H5oGSgđó, tôMXtuCRi brQnCPfỗng cảmMXtuCR thấy PKchóng mrQnCPfặt hoPKa mắPKt vàH5oGSg khôngMXtuCR cònPK chH5oGSgút sứH5oGSgc lựPKc nàoH5oGSg. TrứnPKg muốirQnCPf thrQnCPfì vPKẫn nhảy nH5oGSghót nhPKư chH5oGSgưa hềrQnCPf uMXtuCRống giọrQnCPft MXtuCRbia MXtuCRnào. ĐiềuPK H5oGSgnày khiếPKn ngườH5oGSgi luôH5oGSgn tH5oGSgự MXtuCRca rQnCPfngợi mMXtuCRình "Nghìn lMXtuCRy kMXtuCRhông saH5oGSgy" H5oGSglà tôH5oGSgi cảmPK MXtuCRthấy xấurQnCPf hổ.

Đang địnhH5oGSg cởiMXtuCR khPKuy taPKy H5oGSgáo xắnrQnCPf lPKên chuẩnH5oGSg brQnCPfị rQnCPfchiến đấuH5oGSg đếH5oGSgn cùngH5oGSg, tPKhì trong taPKy trốngPK PKkhông, nửMXtuCRa chH5oGSgai còMXtuCRn lạiH5oGSg bịrQnCPf PKThương NMXtuCRgô MXtuCRgiật lấy,MXtuCR nói:

- ErQnCPfm khôngMXtuCR đượcrQnCPf uốnMXtuCRg nữa.

- ĐưaH5oGSg đây.

Thương NPKgô lPKắc đầuPK, rQnCPfkiên quyết:

- EPKm kMXtuCRhông hiểuH5oGSg H5oGSgta đangMXtuCR nóiMXtuCR PKgì saorQnCPf? EH5oGSgm rQnCPfkhông đượcPK uốnH5oGSgg nữa.

Tôi sữngPK ngrQnCPfười, tứcH5oGSg tối:

- H5oGSgAnh MXtuCRcoi rQnCPfmình làMXtuCR MXtuCRai H5oGSgthế? LrQnCPfiên rQnCPfcan MXtuCRgì đếH5oGSgn anhH5oGSg? NH5oGSgào, đưarQnCPf đây.

Thương PKNgô đPKứng lMXtuCRên nMXtuCRhìn H5oGSgtôi, hắnPK khônrQnCPfg hềPK tPKức giận,MXtuCR rQnCPflại H5oGSgtỏ rrQnCPfa vô cùngPK bMXtuCRình tĩnhH5oGSg, nói:

- TârQnCPfm trPKạng khôMXtuCRng tốMXtuCRt, uốngrQnCPf bMXtuCRia rrQnCPfượu cMXtuCRó hạiH5oGSg rQnCPfcho sứH5oGSgc khỏe.

Bốn chrQnCPfữ đầH5oGSgu tiênPK khiếnMXtuCR H5oGSgtôi nhảyMXtuCR cH5oGSghồm lên:

- MXtuCRTâm trạngPK aH5oGSgi khôrQnCPfng tốrQnCPft hả?H5oGSg TPKâm trạrQnCPfng crQnCPfủa MXtuCRanh, crQnCPfủa cH5oGSgả nhMXtuCRà anH5oGSgh mớPKi không tốt.H5oGSg ĐừngPK nMXtuCRói vPKớ vẩnPK nữa.H5oGSg H5oGSgMau đPKưa đâMXtuCRy. UốngMXtuCR rQnCPfcùng bạnMXtuCR bH5oGSgè rQnCPftôi rấtH5oGSg MXtuCRvui, hại sứMXtuCRc khỏPKe cPKũng chẳngPK lPKà cPKái MXtuCRquái gìMXtuCR, H5oGSgcó cH5oGSghết cũnPKg caPKm lòng.

- VrQnCPfậy rQnCPfta uốrQnCPfng giúprQnCPf em.

- ChúH5oGSgt tửurQnCPf lưPKợng PKcủa aH5oGSgnh thìPK H5oGSglàm đượH5oGSgc gì?

- TómMXtuCR lạiMXtuCR, hôMXtuCRm nMXtuCRay eMXtuCRm chỉrQnCPf đượcMXtuCR H5oGSguống rQnCPfđến đây.

- VH5oGSgề màH5oGSg cMXtuCRấm ôngrQnCPf bPKác nhMXtuCRà H5oGSganh ấy.

- BPKố PKta lMXtuCRà cPKon mH5oGSgột nênPK rQnCPfta khrQnCPfông PKcó ônrQnCPfg bPKác nào.

- …

Tôi vrQnCPfà ThươngPK H5oGSgNgô đấuH5oGSg khẩu,PK TPKrứng muốiMXtuCR vH5oGSgà NgPKưu BônH5oGSg ngồPKi bêrQnCPfn cạnh nhìn,

Sau MXtuCRcuộc cãiMXtuCR cọ,rQnCPf TrứrQnCPfng muH5oGSgối MXtuCRliền tổngMXtuCR kếtMXtuCR ngắrQnCPfn gọn:

- ThrQnCPfôi đượcrQnCPf rồirQnCPf. TaH5oGSgo đãH5oGSg rQnCPfrõ cH5oGSgả rồi.H5oGSg H5oGSgĐậu phMXtuCRụ giPKà này,PK bMXtuCRạn tH5oGSgrai củPKa mày bMXtuCRị rQnCPfcảm, bịMXtuCR MXtuCRsốt đúngPK rQnCPfkhông? AnMXtuCRh MXtuCRta muốnH5oGSg H5oGSgtối MXtuCRnay cPKùng mMXtuCRày vậPKn độngPK đểH5oGSg toàn PK thân đổH5oGSg mổMXtuCR hôi,MXtuCR tirQnCPfết kiệmrQnCPf đượcrQnCPf chútMXtuCR tiềnPK MXtuCRthuốc meH5oGSgn. ĐãrQnCPf rQnCPfthế rQnCPfnày rồiPK tH5oGSghì taPKo đành phảH5oGSgi nMXtuCRể mặtPK thôi.

Thương NgMXtuCRô H5oGSgnhếch khóePK MXtuCRmiệng nói:

- CảmrQnCPf MXtuCRơn vPKì đãMXtuCR PKcảm thông.

Tôi câmPK lặngH5oGSg, kH5oGSghông PKbiết nênMXtuCR bàMXtuCRo chrQnCPfữa thMXtuCRế nào.

Ngưu BôH5oGSgn lạMXtuCRi mộtH5oGSg lầnrQnCPf nữaH5oGSg MXtuCRdùng rQnCPfcằm hPKôn PKchiếc đĩa.

Trứng mH5oGSguối rH5oGSgất krQnCPfhông hàiPK lòngH5oGSg H5oGSgvì chưaMXtuCR đượcH5oGSg vMXtuCRui hếtrQnCPf mìnMXtuCRh trPKên bMXtuCRàn nhậu, âmH5oGSg thaPKnh mPKà NMXtuCRgưu H5oGSgBôn vừarQnCPf tMXtuCRạo H5oGSgra đãrQnCPf MXtuCRcuốn hH5oGSgút rQnCPfcô nànPKg. CrQnCPfô nànMXtuCRg nhìnMXtuCR sang, hỏi:

- H5oGSgAnh khôH5oGSgng PKốm H5oGSgđau grQnCPfì chứ?

Ngưu BMXtuCRôn hoàMXtuCRn MXtuCRtoàn chưarQnCPf pH5oGSghản ứnH5oGSgg kPKịp, lPKắc PKđầu mộPKt cáMXtuCRch ngốc nghếch.

- VrQnCPfậy MXtuCRtối H5oGSgnay chắcH5oGSg H5oGSganh PKcũng khôngrQnCPf cầnPK vPKận MXtuCRđộng H5oGSgcho vH5oGSgã MXtuCRmồ hPKôi chứ?

Anh chàPKng tPKội nH5oGSgghiệp NgH5oGSgưu BôH5oGSgn tiếpPK tụcPK khôngMXtuCR MXtuCRkịp phH5oGSgản ứnH5oGSgg, MXtuCRdo vậy lạiMXtuCR lắcPK đH5oGSgầu mộtMXtuCR crQnCPfách ngốH5oGSgc nghếch.

Trứng muốrQnCPfi tỏrQnCPf H5oGSgra PKvô cùrQnCPfng hàMXtuCRi lònPKg. CôPK nPKàng lirQnCPfền đáH5oGSg haPKi kéPKt rưỡi PK bia dướirQnCPf chH5oGSgân rQnCPfvề phíH5oGSga NgPKưu BôPKn, giọngPK nóH5oGSgi nhẹH5oGSg nrQnCPfhư gPKió thoảng:

- PKLần đrQnCPfầu gặpPK gỡ,rQnCPf lầnMXtuCR đH5oGSgầu H5oGSgcùng uốnMXtuCRg, charQnCPfi nàH5oGSgy H5oGSgtôi cMXtuCRạn trướcrQnCPf rQnCPfđể tH5oGSgỏ lòng kínhrQnCPf trọng.

Hai mrQnCPfắt NrQnCPfgưu rQnCPfBôn trQnCPfrợn trònH5oGSg nhPKìn côrQnCPf nànMXtuCRg nrQnCPfgửa cổrQnCPf lêrQnCPfn, thoángH5oGSg cPKhốc đít chH5oGSgai đH5oGSgã hướPKng lêMXtuCRn trời,PK vẻPK MXtuCRngốc tMXtuCRự nhirQnCPfên củaH5oGSg anPKh chMXtuCRàng đrQnCPfược biểurQnCPf hiPKện rõ ràngPK tH5oGSgriệt để.

Tiếp đMXtuCRó, rQnCPfnhân vậPKt chínhrQnCPf củaPK cụcH5oGSg diệH5oGSgn lH5oGSgúc nàH5oGSgy rQnCPflà TrứngH5oGSg mPKuối vMXtuCRà Ngưu BôH5oGSgn. TôPKi vPKà ThươPKng NgôrQnCPf ngồPKi MXtuCRbên cạnhrQnCPf quaH5oGSgn sát.

- TửuH5oGSg lượngH5oGSg củPKa TứMXtuCR PKNgưu tMXtuCRhế nào?

- TrQnCPfheo nhưPK tH5oGSga đượcMXtuCR bMXtuCRiết, vPKì lPKý H5oGSgdo phảirQnCPf tựMXtuCR trH5oGSgị nghiêmPK MXtuCRngặt nêH5oGSgn tộc tPKrưởng củaPK mườiMXtuCR haPKi MXtuCRtộc phH5oGSgần lrQnCPfớn đPKều khôngMXtuCR PKthạo việcPK này.

- TứrQnCPfc H5oGSglà sao?

- rQnCPfTức MXtuCRlà, cậH5oGSgu tH5oGSga cH5oGSgũng PKchưa rQnCPfbao giờPK uốPKng rượu.

- …

Thương NgôMXtuCR tỏMXtuCR PKvẻ vừPKa xiPKn PKlỗi vrQnCPfừa H5oGSgcảm độngMXtuCR dìuH5oGSg NgưurQnCPf BônPK rQnCPfkhông bMXtuCRiết là lầnMXtuCR thMXtuCRứ H5oGSgbao nhH5oGSgiêu tPKừ trQnCPfrong nhàH5oGSg H5oGSgvệ sirQnCPfnh xiêMXtuCRu vẹoH5oGSg bướcMXtuCR rPKa, nướcH5oGSg MXtuCRmắt PKhắn nhạtMXtuCR nhòa, nóMXtuCRi rQnCPftrong tiếngMXtuCR nấc:

- rQnCPfNgười anPKh ePKm trQnCPfốt, khổPK chMXtuCRo cMXtuCRậu rồi.

Ngưu PKBôn vPKỗ MXtuCRvai hắH5oGSgn cườPKi rQnCPfha hrQnCPfả, giH5oGSgọng nóH5oGSgi hH5oGSgào hrQnCPfùng MXtuCRbốc tPKrời lấy PK chút phMXtuCRong cáMXtuCRch củrQnCPfa TrứMXtuCRng muối:

- KhPKổ rQnCPfcái quáirQnCPf grQnCPfì? MXtuCRAnh PKem PKchính H5oGSglà H5oGSgdùng đểH5oGSg đâmH5oGSg... PKanh mộtMXtuCR đaoH5oGSg, tôi mộtrQnCPf đH5oGSgao... H5oGSglà tPKừ "đPKao" MXtuCRtrong TiMXtuCRểu lýMXtuCR prQnCPfhi đao...

Thương MXtuCRNgô crQnCPfhe mặt.

Còn tôiPK lrQnCPfại giơH5oGSg ngónH5oGSg taMXtuCRy cárQnCPfi lênMXtuCR bH5oGSgiểu thPKị ngMXtuCRưỡng mộMXtuCR đrQnCPfối vPKới sự H5oGSg biến chuMXtuCRyển từH5oGSg yếuPK đuMXtuCRối srQnCPfang rQnCPfmạnh mẽMXtuCR MXtuCRcủa TMXtuCRứ Ngưu.

Đêm PKđó, tH5oGSghần tiPKên PKlại mộtMXtuCR lầrQnCPfn nữaPK dùngH5oGSg hMXtuCRành độMXtuCRng MXtuCRthực tếrQnCPf chứng minMXtuCRh sựrQnCPf trQnCPfốn cơH5oGSgm tốnPK củi,H5oGSg vrQnCPfô dMXtuCRụng toPKàn tậpH5oGSg củaMXtuCR mình...

Sau khrQnCPfi đH5oGSgã biếnMXtuCR bMXtuCRa kéPKt MXtuCRbia thànH5oGSgh bH5oGSga mươiMXtuCR PKsáu MXtuCRchiếc vỏH5oGSg H5oGSgchai, TrPKứng muối chânPK bướcPK rQnCPfcó PKphần loạnrQnCPfg choH5oGSgạng kéoMXtuCR anMXtuCRh chàngMXtuCR PKNgưu rQnCPfBôn đanrQnCPfg nghiêMXtuCRm túPKc chỉ tayMXtuCR vàoPK vạcMXtuCRh đườngMXtuCR đếmMXtuCR trărQnCPfng saPKo lêMXtuCRn taH5oGSgxi, đH5oGSgầu H5oGSgkhông ngrQnCPfoảnh lại.

Tôi lẩrQnCPfm brQnCPfẩm mộtPK mình:

- MXtuCRHai ngườPKi nrQnCPfày sẽPK khôngrQnCPf sH5oGSgao chứ?

Thương NrQnCPfgô trPKấn an:

- NgưuPK BrQnCPfôn H5oGSgcó sMXtuCRay nữPKa cũnPKg khôngH5oGSg giởrQnCPf tròH5oGSg rQnCPflinh tiMXtuCRnh đâu.

- TôiH5oGSg sợMXtuCR TrứngrQnCPf muốirQnCPf MXtuCRgiở MXtuCRtrò vớiH5oGSg anrQnCPfh ta.

- ..MXtuCR. DùMXtuCR gPKì cũnrQnCPfg làMXtuCR thầPKn tiênrQnCPf. SMXtuCRao cH5oGSgó H5oGSgthể bPKị loMXtuCRài ngườMXtuCRi rQnCPfgiở trò được...

 

Trên đườngrQnCPf vMXtuCRề, girQnCPfó lPKạnh táprQnCPf MXtuCRvào mặtMXtuCR, hơH5oGSgi merQnCPfn rQnCPfxâm chrQnCPfiếm đạMXtuCRi PKnão củMXtuCRa tôi khH5oGSgông nhữngH5oGSg tưrQnCPfớc PKđi H5oGSgquyền chủPK độnPKg mrQnCPfà còrQnCPfn khirQnCPfến H5oGSgtôi cH5oGSghìm đắmMXtuCR MXtuCRhoàn toàn, choH5oGSgáng várQnCPfng, qurQnCPfay cuồnrQnCPfg. ĐMXtuCRồng thời,H5oGSg bụngMXtuCR H5oGSgcũng bắMXtuCRt đầurQnCPf thấrQnCPfy MXtuCRkhó chịu.

Tôi gMXtuCRiơ rQnCPftay lrQnCPfên tínhPK ngrQnCPfày, rQnCPfquả nhMXtuCRiên MXtuCRđến nPKgày kinH5oGSgh nguyrQnCPfệt ghrQnCPfé thăm rồiH5oGSg, H5oGSgđúng H5oGSglà MXtuCR"Họa vôrQnCPf đơnrQnCPf cMXtuCRhí, MXtuCRphúc bấtrQnCPf trùngrQnCPf lairQnCPf", đãrQnCPf MXtuCRthất tMXtuCRình rồi lạirQnCPf gặpH5oGSg pPKhải bàMXtuCR PKcô già...

Càng nPKghĩ tôirQnCPf càngrQnCPf thấyPK mìnhMXtuCR PKđen đủi,PK đenMXtuCR đủiPK nrQnCPfhư gặrQnCPfp pH5oGSghải ônH5oGSgg H5oGSgbán than rQnCPfvậy. H5oGSgTôi muốnrQnCPf ruồPKng bỏH5oGSg, muốH5oGSgn tựMXtuCR đPKày ảrQnCPfi mìH5oGSgnh PKnên tMXtuCRìm chỗMXtuCR H5oGSgchân rQnCPftường rồi ngồirQnCPf PKđó nrQnCPfhư chết.

Thương rQnCPfNgô đươngMXtuCR nhH5oGSgiên H5oGSgkhông H5oGSgbiết H5oGSgnhững cơMXtuCRn sónMXtuCRg lrQnCPfòng diH5oGSgễn ra tH5oGSgrong tôiMXtuCR, thấH5oGSgy tôiMXtuCR bỗH5oGSgng nhiMXtuCRên nH5oGSggồi MXtuCRthụp xuốngrQnCPf nhưPK ngưrQnCPfời kPKhông xươnPKg nêrQnCPfn rQnCPfkhông tránh kMXtuCRhỏi vẻrQnCPf ngrQnCPfạc nhirQnCPfên. HắnPK vộH5oGSgi kPKhom ngườiH5oGSg xuốMXtuCRng, lưH5oGSgng dựrQnCPfng thẳMXtuCRng, mộtrQnCPf đầu gốiMXtuCR PKchạm đất,H5oGSg mộrQnCPft tPKay đPKặt PKtrên đầuMXtuCR grQnCPfối mìrQnCPfnh, tPKay kirQnCPfa rQnCPfsờ MXtuCRlên tránrQnCPf tôi...

Trời đất,MXtuCR siMXtuCRnh vH5oGSgật PKgì khôMXtuCRng biết,PK tPKư thếrQnCPf ngẫH5oGSgu PKnhiên tMXtuCRhôi màrQnCPf cũng đẹpPK lPKạ lùng.

Lại trờrQnCPfi rQnCPfđất nữa,PK lúcrQnCPf PKnày PKtôi mớPKi cóPK thểMXtuCR quaH5oGSgn sátrQnCPf mH5oGSgột cácrQnCPfh tH5oGSgỉ mi, rõMXtuCR ràng.

- TH5oGSgiểu Tường,H5oGSg eMXtuCRm H5oGSgsao thế?H5oGSg SPKay PKhay khPKó chịuH5oGSg ởMXtuCR đâu?

Trước ánMXtuCRh mắtrQnCPf lờH5oGSg H5oGSgđờ sayrQnCPf, H5oGSgđôi tPKai orQnCPfng oMXtuCRng củaH5oGSg tôi,rQnCPf drQnCPfáng vẻPK PKhắn càPKng lôi cuốrQnCPfn, giH5oGSgọng H5oGSgnói cànrQnCPfg dễMXtuCR cPKhịu hơnMXtuCR khiếnMXtuCR tráiMXtuCR MXtuCRtim tôirQnCPf nhrQnCPfư lệMXtuCRch H5oGSgvề pH5oGSghía gaPKn, giọng tMXtuCRôi H5oGSgnhỏ nhẹPK đầPKy tủiMXtuCR hờn:

- ĐếnMXtuCR tháng.

Thương NMXtuCRgô H5oGSgsững nH5oGSggười trướcrQnCPf câH5oGSgu nPKói khôngH5oGSg đầH5oGSgu khônMXtuCRg rQnCPfđuôi H5oGSgcủa tôi:

- ĐếrQnCPfn gì?

- ĐPKến tháng.

- Tháng...PK tháMXtuCRng gì?

Tôi ôPKm bMXtuCRụng tH5oGSgựa rQnCPfvào tườngMXtuCR, cuPKộn mìH5oGSgnh nPKhư mộPKt cMXtuCRon tôm,MXtuCR lôngH5oGSg màyrQnCPf xịu MXtuCR xuống, PKmặt cMXtuCRau lạiMXtuCR drQnCPfiễn rQnCPfvai MXtuCRmột côH5oGSg bH5oGSgé tộiPK ngH5oGSghiệp muốnPK nóiPK mPKà kH5oGSghông H5oGSgthốt rQnCPfđược thành lời.

Dù sH5oGSgao ThươnrQnCPfg PKNgô crQnCPfũng H5oGSgđã sốngPK ởH5oGSg nMXtuCRhân MXtuCRgian nênPK tưPKơng đốiPK hiểuPK biPKết đốỉ vớrQnCPfi MXtuCRđặc trưMXtuCRng sinMXtuCRh lrQnCPfý củaMXtuCR loH5oGSgài ngưH5oGSgời. VậyMXtuCR nên,MXtuCR PKsau phúMXtuCRt bốiH5oGSg rốMXtuCRi MXtuCRban đầu, MXtuCRhắn nhanH5oGSgh chH5oGSgóng H5oGSgý MXtuCRthức đượMXtuCRc, cPKộng MXtuCRthêm nMXtuCRgôn nrQnCPfgữ cMXtuCRơ thểPK MXtuCRvô cPKùng MXtuCRcó tíMXtuCRnh bH5oGSgiểu cMXtuCRảm của tôiH5oGSg nênPK hắnH5oGSg đãrQnCPf hMXtuCRiểu ra.

- Em..H5oGSg. trQnCPfa... chúMXtuCRng tMXtuCRa mrQnCPfau PKvề H5oGSgnhà thôi...

- NhMXtuCRưng tronMXtuCRg nhàPK khMXtuCRông H5oGSgcòn bărQnCPfng vệrQnCPf srQnCPfinh nữa.

- Vậy..H5oGSg. phPKải làrQnCPfm sao?

- KhH5oGSgông còrQnCPfn thMXtuCRì đươngMXtuCR H5oGSgnhiên PKphải PKđi muMXtuCRa rồi.

- Ồ...rQnCPf ởH5oGSg đMXtuCRâu cMXtuCRó? TPKa dìurQnCPf eH5oGSgm đi.

- H5oGSgTôi đauPK bụH5oGSgng, khôH5oGSgng MXtuCRđứng dậyrQnCPf đượcPK, H5oGSgkhông đPKi nổi.

Có lH5oGSgẽ PKThương H5oGSgNgô đMXtuCRã hiH5oGSgểu rrQnCPfa ýrQnCPf củPKa tôi,PK bMXtuCRỗng H5oGSgnhiên PKthấy bMXtuCRối rối.H5oGSg Do dự,H5oGSg đH5oGSgắn đoH5oGSg PKmột hồi,MXtuCR cuốH5oGSgi H5oGSgcùng cũrQnCPfng cắrQnCPfn răng,MXtuCR nói:

- TronrQnCPfg PKsiêu thrQnCPfị gầnPK đâyMXtuCR cMXtuCRhắc làMXtuCR cóMXtuCR rQnCPfchứ? TPKa sẽrQnCPf PKđi mMXtuCRua ngayrQnCPf, ePKm đợi MXtuCRta ởMXtuCR đây.

Tôi vộH5oGSgi tóH5oGSgm H5oGSglấy hắn,H5oGSg tiếpPK tụcMXtuCR vẻrQnCPf yếurQnCPf đuối,MXtuCR rQnCPfcạn sứcMXtuCR, diễnH5oGSg vẻH5oGSg đánH5oGSgg thương đếnrQnCPf cùng:

- TronH5oGSgg siMXtuCRêu thịMXtuCR khônMXtuCRg cóMXtuCR loạPKi trQnCPfôi cần,rQnCPf PKchỉ ởH5oGSg cửaH5oGSg hàngMXtuCR trướcMXtuCR mặt mớirQnCPf có.

Tuy điềuPK PKnày rMXtuCRõ rrQnCPfàng rQnCPflà vớrQnCPf vẩn,H5oGSg nrQnCPfhưng dùrQnCPfng nMXtuCRó H5oGSgđể lừaPK vịPK thầMXtuCRn chưa MXtuCR hề cH5oGSgó chPKút PKkinh nghMXtuCRiệm gìMXtuCR vẫnPK rấtMXtuCR hrQnCPfiệu quả.MXtuCR rQnCPfDo đH5oGSgó ThươH5oGSgng NH5oGSggô PKliền gậtMXtuCR đầuH5oGSg rQnCPfcắn câu rQnCPfvà tỏMXtuCR vẻPK ngH5oGSgượng ngùrQnCPfng rõPK ràng.

Cái gMXtuCRọi lMXtuCRà cửaPK hàng,MXtuCR cH5oGSghính làH5oGSg tMXtuCRiệm tạpPK hóaPK tươngrQnCPf PKđối truyPKền thống mPKà phH5oGSgương rQnCPfthức H5oGSgkinh doanMXtuCRh PKhoàn toPKàn khMXtuCRông grQnCPfiống MXtuCRvới siêrQnCPfu tMXtuCRhị rQnCPftự chọnrQnCPf. H5oGSgKhách hàng MXtuCRphải hH5oGSgiểu H5oGSgrõ, phảrQnCPfi tựMXtuCR nóiMXtuCR H5oGSgra yêPKu PKcầu rQnCPfcủa mìMXtuCRnh, MXtuCRsau đrQnCPfó chủrQnCPf cPKửa hH5oGSgàng sẽMXtuCR dẫn đMXtuCRi lấyrQnCPf đồH5oGSg vàMXtuCR rQnCPftrả PKtiền nhậnrQnCPf hànPKg nrQnCPfgay trướcH5oGSg mặt.

Tôi hoànrQnCPf toPKàn pPKhớt lờMXtuCR H5oGSgvẻ PKngượng nPKgùng rQnCPfcủa ThPKương NgôH5oGSg dùngPK tPKhái đPKộ vô cùngH5oGSg nghiêmMXtuCR túcPK nóH5oGSgi vớPKi hắn:

- TH5oGSgôi muH5oGSgốn mộtH5oGSg grQnCPfói dH5oGSgùng MXtuCRban rQnCPfđêm rQnCPfvà H5oGSgmột góirQnCPf MXtuCRdùng brQnCPfan nH5oGSggày, loại dùngPK baMXtuCRn đêmPK phảirQnCPf lPKà loPKại dàiPK rQnCPfba mưH5oGSgơi H5oGSglăm cenrQnCPftimet. ĐãH5oGSg nPKhớ chưa?

Thương PKNgô cúiH5oGSg PKđầu kPKhông nhPKìn tôiH5oGSg, mộtrQnCPf H5oGSghồi PKsau mH5oGSgới nhẹMXtuCR nórQnCPfi một tiếng.

- Ừm.

- AnrQnCPfh tMXtuCRhử nhMXtuCRắc lạH5oGSgi mH5oGSgột lầnMXtuCR cPKho tPKôi nghe.

Dưới sựrQnCPf PKthúc érQnCPfp cH5oGSgủa H5oGSgtôi, hắnPK H5oGSgcuối rQnCPfcùng tH5oGSgỏ vẻPK quyếtH5oGSg trQnCPfâm, đứngrQnCPf phắt dậy,rQnCPf cònrQnCPf tiệnPK PKtay gMXtuCRõ PKvào rQnCPfđầu tMXtuCRôi, gH5oGSgiọng rQnCPfhờn trách:

- MXtuCREm chrQnCPfờ đấy.

Tôi xH5oGSgoa đầMXtuCRu nhìrQnCPfn thH5oGSgeo cMXtuCRái bórQnCPfng vMXtuCRội PKvã crQnCPfủa hắn,H5oGSg cưrQnCPfời MXtuCRngặt nghẽo.rQnCPf Bóng hắnPK dầnH5oGSg rQnCPfxa khuất.

Lớn bằnH5oGSgg từngH5oGSg nàH5oGSgy rồiPK, rQnCPfhắn làMXtuCR ngườirQnCPf đàrQnCPfn ôrQnCPfng đầMXtuCRu tMXtuCRiên MXtuCRmua bănPKg vệ sMXtuCRinh MXtuCRcho tôi.

Khoảng mườiPK H5oGSgphút MXtuCRsau, ThươngPK NgrQnCPfô xáchMXtuCR mộtMXtuCR túrQnCPfi nyloPKn, lH5oGSgấm léMXtuCRt như trộm,MXtuCR qMXtuCRuay về.

- EPKm PKxem tPKa muMXtuCRa PKcó đrQnCPfúng không?

Tôi cầPKm lH5oGSgấy tPKúi, PKnhìn PKvào, nói:

- Đúng.H5oGSg H5oGSgTrí nhớrQnCPf H5oGSgcủa aMXtuCRnh kPKhông tồPKi màrQnCPf. NPKày, hộpMXtuCR nH5oGSghỏ nMXtuCRày làPK gPKì vậy?

- ÔnMXtuCRg chủH5oGSg nói,PK tốtPK nhấtPK MXtuCRnên dùH5oGSgng kếPKt rQnCPfhợp haH5oGSgi lPKoại này.

Không H5oGSgbiết ThMXtuCRương NgôrQnCPf bH5oGSgị PKkích rQnCPfđộng gPKì tronrQnCPfg cửaPK hàngPK củaH5oGSg rQnCPfông chrQnCPfú râu H5oGSgria xồmMXtuCR MXtuCRxoàm kiaMXtuCR. PKTuy sắcMXtuCR mặPKt khH5oGSgông cóPK bPKiểu PKlộ gìrQnCPf đặcMXtuCR biệPKt nhưnPKg cơrQnCPf tMXtuCRhịt xem rH5oGSga kH5oGSghông kiềmH5oGSg chMXtuCRế đượcPK nêH5oGSgn hMXtuCRơi MXtuCRco giật:

- VMXtuCRì trMXtuCRong thờrQnCPfi rQnCPfgian đếnPK PKtháng củarQnCPf ngưMXtuCRời cMXtuCRon gái,H5oGSg H5oGSgngười rQnCPfđàn ôMXtuCRng sẽ tMXtuCRích lPKũy PKkhông íMXtuCRt đồ.rQnCPf ĐếnPK PKkhi đợiH5oGSg hếtMXtuCR đèrQnCPfn rQnCPfđỏ chắrQnCPfc chắMXtuCRn sẽMXtuCR khônPKg krQnCPfiểm soMXtuCRát MXtuCRđược mà phónH5oGSgg H5oGSgra. LrQnCPfúc MXtuCRđó nếuMXtuCR H5oGSgkhông cMXtuCRó sMXtuCRự chuẩnrQnCPf bịH5oGSg thìH5oGSg câuMXtuCR crQnCPfhuyện tuyệtMXtuCR đỉnhPK trMXtuCRên giường sH5oGSgẽ rấtPK dPKễ birQnCPfến thàMXtuCRnh cârQnCPfu cPKhuyện bPKi H5oGSgthảm tPKrong khrQnCPfoa sản...

Ôi trMXtuCRời đrQnCPfất ơrQnCPfi, H5oGSgông chH5oGSgú kỳMXtuCR rQnCPfquặc kMXtuCRia trQnCPfhật PKquá H5oGSgdung tục.

Nhưng, nhưMXtuCR tPKhế, ýMXtuCR nguyệnMXtuCR củH5oGSga PKmẹ đãMXtuCR MXtuCRđược thuậnPK PKlợi đrQnCPfáp ứng.PK Trong H5oGSgnhà phảiPK tPKhường xPKuyên dựMXtuCR phòngMXtuCR PKbao MXtuCRcao H5oGSgsu DuMXtuCRrex mà...

Nhìn dánMXtuCRg vPKẻ thH5oGSgảm hạPKi củMXtuCRa ThươrQnCPfng NgôH5oGSg, PKchút lưH5oGSgơng thiệnPK vốnPK chrQnCPfết từ lMXtuCRâu troMXtuCRng tôiH5oGSg cMXtuCRuối cùngMXtuCR cH5oGSgũng phụcPK H5oGSghồi sMXtuCRức sống.

Tôi nhrQnCPfét MXtuCRhai H5oGSgthứ cóPK chMXtuCRức nănPKg giốngH5oGSg nH5oGSghau làrQnCPf cùngrQnCPf chốngPK chấtrQnCPf lỏMXtuCRng chảy lunH5oGSgg H5oGSgtung MXtuCRvào trrQnCPfong MXtuCRtúi nylPKon rồrQnCPfi đứngrQnCPf lên.H5oGSg ĐaH5oGSgng lắcH5oGSg lắMXtuCRc phủiH5oGSg phủH5oGSgi định MXtuCR xuất pH5oGSghát, H5oGSgthì ThươrQnCPfng NgôrQnCPf brQnCPfỗng kéPKo tarQnCPfy MXtuCRtôi lrQnCPfại, nói:

- PKEm thrQnCPfấy PKkhó chịu,PK vH5oGSgậy đểMXtuCR MXtuCRta cõngrQnCPf em.

Tôi nhìnMXtuCR PKhắn, lắcH5oGSg đầu,rQnCPf nói:

- TPKôi kH5oGSghông muốMXtuCRn chMXtuCRơi tPKrò TrưMXtuCR BátMXtuCR GirQnCPfới cõngPK vợ.

- ..rQnCPf. ChPKúng H5oGSgta đrQnCPfâu prQnCPfhải lợn..rQnCPf. rQnCPf- TMXtuCRhương NgPKô PKcó phH5oGSgần phâH5oGSgn vânMXtuCR về vấnrQnCPf đềPK H5oGSgchủng tộcMXtuCR nrQnCPfhưng MXtuCRrất nH5oGSghanh sPKau đóPK MXtuCRliền nMXtuCRở nH5oGSggay mộPKt nụH5oGSg cưH5oGSgời: rQnCPf- NhưnMXtuCRg tPKa không ngạirQnCPf lrQnCPfàm H5oGSgTrư BáMXtuCRt Giới.

Đầu ócrQnCPf tH5oGSgăm MXtuCRtối củaH5oGSg H5oGSgtôi phảiMXtuCR phH5oGSgản MXtuCRứng mộtPK lúcMXtuCR mớrQnCPfi hH5oGSgơi IMXtuCRm-u, tôi đáp:

- TôH5oGSgi rQnCPfkhông muốnMXtuCR lH5oGSgàm tiểuMXtuCR PKthư củarQnCPf CMXtuCRao LãoPK trang.

- EPKm chPKỉ cầnMXtuCR lH5oGSgàm nữMXtuCR chủPK nhH5oGSgân củH5oGSga TrH5oGSgúc PKThanh cácrQnCPf lPKà đH5oGSgược MXtuCRrồi. - ThươngrQnCPf NPKgô PKvừa nóiPK vừrQnCPfa rQnCPfcúi ngườiPK H5oGSgxuống: H5oGSg- MaMXtuCRu lênPK đi.

- TrMXtuCRúc PKThanh cárQnCPfc PKlà cáirQnCPf gì?

- LàrQnCPf PKnơi tPKrước đâyMXtuCR PKchúng tPKa ở.

- Ồ.

- EPKm nPKhanh lPKên mộrQnCPft chút.

Tôi khôngrQnCPf thèmPK đểMXtuCR rQnCPfý đếPKn lH5oGSgời MXtuCRgiục crQnCPfủa hắPKn màH5oGSg tựMXtuCR mìMXtuCRnh tiếMXtuCRn vềPK phía trước:

- KhôrQnCPfng H5oGSgcần đâu.

- rQnCPfTiểu Tường...

Tôi nrQnCPfgoái đầuH5oGSg lrQnCPfại tMXtuCRheo phảH5oGSgn PKxạ, đúnMXtuCRg lúcH5oGSg MXtuCRnhìn H5oGSgthấy ThMXtuCRương PKNgô khom nMXtuCRgười, MXtuCRhai tarQnCPfy chốnH5oGSgg H5oGSgvào đầuH5oGSg gốiPK, rQnCPfkhuôn mH5oGSgặt hơiPK ngẩngMXtuCR lPKên, kH5oGSghẽ mMXtuCRỉm H5oGSgcười, nói:

- VếMXtuCRt H5oGSgthương crQnCPfủa tPKa đPKã kPKhỏi rồi.

Tôi bPKị hắnH5oGSg đoánrQnCPf trúnPKg MXtuCRý nH5oGSgên cũMXtuCRng khôngPK nPKể tPKình mH5oGSgà bMXtuCRóc mPKẽ hắnMXtuCR, tôi nóPKi to:

- ArQnCPfnh lừaMXtuCR MXtuCRai thế?rQnCPf KhôPKng thểPK nào.

- DrQnCPfù crQnCPfoi nhưPK rQnCPfchưa khỏiMXtuCR hrQnCPfoàn tMXtuCRoàn thìPK cMXtuCRhút trọngPK lượngMXtuCR củrQnCPfa H5oGSgem cũngPK chẳng tPKhể gâyMXtuCR H5oGSgảnh hưởngPK gì.

Tôi bPKĩu môirQnCPf tỏH5oGSg PKvẻ PKquyết khôngH5oGSg tPKin lờH5oGSgi hắn.

Nụ cưrQnCPfời củMXtuCRa hắPKn càMXtuCRng rõH5oGSg nPKét hơn:

- EH5oGSgm lrQnCPfo lMXtuCRắng PKcho H5oGSgta phảirQnCPf không?

- PKLà tôPKi lrQnCPfo rQnCPfcho PKcái đệmH5oGSg ghH5oGSgế H5oGSgsofa củaMXtuCR tôi.

- H5oGSgTiểu Tường,PK tH5oGSgin PKta MXtuCRđi. rQnCPfVì emH5oGSg, tH5oGSga sH5oGSgẽ kMXtuCRhông lấH5oGSgy mìrQnCPfnh rrQnCPfa đùPKa giỡn đâu.

Lời nrQnCPfói củH5oGSga hắnMXtuCR rrQnCPfất quảMXtuCR PKquyết, hrQnCPfơn PKnữa còPKn PKcó tMXtuCRính xPKúi giụcPK MXtuCRvà mê hoặc,MXtuCR H5oGSgdo đó,rQnCPf tôMXtuCRi thấPKy daH5oGSgo động.

Tôi đếnPK bPKên hắn,H5oGSg bấmH5oGSg đrQnCPfầu nMXtuCRgón tMXtuCRay vàH5oGSgo lưnMXtuCRg MXtuCRhắn, hỏi:

- CMXtuCRó đauH5oGSg không?

Thương NgMXtuCRô bậtrQnCPf cườMXtuCRi, durQnCPfỗi cPKánh H5oGSgtay rQnCPfđặt vàH5oGSgo PKeo PKtôi đẩyMXtuCR H5oGSgra rQnCPfsau lưng, nhânMXtuCR lúcMXtuCR tôiH5oGSg lMXtuCRoạng choạMXtuCRng, lPKiền túmMXtuCR vàorQnCPf đùiPK MXtuCRtôi, rQnCPfkhi đứnH5oGSgg rQnCPflên H5oGSgthì tH5oGSgôi đãH5oGSg H5oGSgngồi chắc PKchắn trH5oGSgên lưnrQnCPfg PKhắn rồi.

Cách rQnCPflớp áPKo MXtuCRmùa đôngrQnCPf rQnCPfdày cMXtuCRộp, tH5oGSgôi vẫnH5oGSg cảH5oGSgm thấyrQnCPf vaPKi vPKà lưnPKg hH5oGSgắn H5oGSggầy gầy nrQnCPfhưng rấPKt rộng,H5oGSg khiếH5oGSgn tôPKi cPKó cảPKm gH5oGSgiác cPKực kỳrQnCPf chắcMXtuCR chắn.

Tôi ômH5oGSg cổMXtuCR hPKắn, bảH5oGSg H5oGSgvai hMXtuCRắn rQnCPflàm PKcằm tôMXtuCRi hơrQnCPfi đau.

Trong trQnCPfrí nhớMXtuCR củrQnCPfa mìnH5oGSgh, hH5oGSgình rQnCPfnhư chưMXtuCRa córQnCPf MXtuCRai tMXtuCRừng cõngMXtuCR rQnCPftôi. Ngày nhrQnCPfỏ, bốrQnCPf chỉMXtuCR đrQnCPfặt tôirQnCPf lênH5oGSg cH5oGSgổ hoặcMXtuCR lênPK vai.

Thế nhưnMXtuCRg cảMXtuCRm giáPKc PKlúc nrQnCPfày sH5oGSgao trQnCPfhân qurQnCPfen đrQnCPfến vậy,MXtuCR nMXtuCRhư thểH5oGSg đãPK từng diễMXtuCRn rMXtuCRa vH5oGSgô PKsố lẩn.PK CórQnCPf mộtrQnCPf nrQnCPfgười cõH5oGSgng tPKôi, cứMXtuCR H5oGSgđi, MXtuCRđi rấtMXtuCR xaPK, điMXtuCR rấH5oGSgt lâu...

- TrQnCPfrước đây,H5oGSg anPKh MXtuCRcó từngPK cõnrQnCPfg tôirQnCPf nhrQnCPfư rQnCPfthế nàH5oGSgy không?

- Có.

- ThườnMXtuCRg MXtuCRxuyên chứ?

- Ừ!

- KPKể trQnCPfừ kPKhi chPKúng trQnCPfa PKở bênH5oGSg nhPKau sao?

- H5oGSgKể từrQnCPf ngMXtuCRày đMXtuCRầu tiêrQnCPfn tH5oGSga quPKen em.

- TôirQnCPf nhớ,H5oGSg hMXtuCRình nPKhư aH5oGSgnh MXtuCRtừng rQnCPfnói PKvì tôiH5oGSg PKmà đMXtuCRã lấPKy rQnCPfchín trărQnCPfm chín MXtuCR mươi chínH5oGSg giọtPK sươnrQnCPfg mPKai. NhưnPKg PKnay tôMXtuCRi mớiPK mMXtuCRột MXtuCRnghìn tuổMXtuCRi. PKVậy chrQnCPfẳng rQnCPfphải lMXtuCRà khi tôrQnCPfi vừaH5oGSg H5oGSgra đờiH5oGSg, arQnCPfnh đMXtuCRã rQnCPfcõng PKtôi chạyMXtuCR khPKắp rQnCPfnơi sao?

- Ừ.

- ArQnCPfnh PKcòn nrQnCPfói, trướcMXtuCR đâyMXtuCR tôH5oGSgi MXtuCRkhông hềH5oGSg H5oGSgcó bốMXtuCR MXtuCRmẹ, vậyH5oGSg aMXtuCRi rQnCPfnuôi tôi trrQnCPfưởng thành?

Thương PKNgô trQnCPfhở dài,MXtuCR nPKgoái đPKầu lạPKi nH5oGSghìn tôiH5oGSg, nói:

- TiểuPK Tường,MXtuCR lPKà rQnCPfta nPKuôi eH5oGSgm khônH5oGSg lớn.

Ồ...

Hóa rPKa, kPKhông rQnCPfphải lH5oGSgà tôiMXtuCR nH5oGSguôi chồnMXtuCRg, màrQnCPf tôiMXtuCR làMXtuCR bH5oGSgà vợMXtuCR đượcPK hắn nMXtuCRuôi nấng.

Cơn kH5oGSgích độngPK nrQnCPfày khiếMXtuCRn trQnCPfôi khôngrQnCPf thốtrQnCPf nêrQnCPfn lờiH5oGSg tMXtuCRrên H5oGSgsuốt đưH5oGSgờng về. ThươngPK H5oGSgNgô cũngMXtuCR rQnCPfkhông PKnói H5oGSggì MXtuCRnữa, H5oGSgchỉ chầmPK chậH5oGSgm đirQnCPf từnMXtuCRg bướPKc, tH5oGSgừng bước.

Đêm MXtuCRmùa đông,PK gPKió rấH5oGSgt mạH5oGSgnh nhưH5oGSgng cMXtuCRó lẽH5oGSg PKvì harQnCPfi chúnH5oGSgg tôPKi dựrQnCPfa sát PK vào MXtuCRnhau nH5oGSgên rQnCPfkhông hMXtuCRề PKcảm thấyH5oGSg lH5oGSgạnh. BànMXtuCR taPKy H5oGSghắn đanPKg đMXtuCRỡ lPKấy tPKôi MXtuCRcũng khônrQnCPfg còn rQnCPf lạnh giMXtuCRá nPKhư H5oGSgban chiềPKu nữa.

Sau khPKi tMXtuCRrở vềH5oGSg nMXtuCRhà tắmrQnCPf giPKặt xonMXtuCRg, tôirQnCPf vốPKn địnhrQnCPf rQnCPfmở mMXtuCRáy tínMXtuCRh rPKa xem LâmrQnCPf LỗiMXtuCR rQnCPfcó OMXtuCRnline khôMXtuCRng đrQnCPfể hỏiMXtuCR MXtuCRanh PKta rốtMXtuCR cuộcMXtuCR vìPK sarQnCPfo khôH5oGSgng liêrQnCPfn lMXtuCRạc vớrQnCPfi bạn MXtuCR bè. NhMXtuCRưng vPKừa mớMXtuCRi đăngH5oGSg nhrQnCPfập, MXtuCRmáy PKtính lPKập tH5oGSgức bịrQnCPf gấMXtuCRp lại.

Thương NgH5oGSgô đứngPK rQnCPfsau H5oGSglưng tôiH5oGSg, rQnCPftrên MXtuCRtay cầmrQnCPf mộtrQnCPf cPKốc sữaH5oGSg nóngrQnCPf, nói:

- UrQnCPfống đrQnCPfi rPKồi ngủ.

Tôi nghPKĩ MXtuCRngợi mộtrQnCPf láMXtuCRt rồH5oGSgi MXtuCRngoan ngoH5oGSgãn H5oGSgnghe lời.

Có lẽrQnCPf PKvì PKthái đPKộ MXtuCRngoan ngoãnH5oGSg củarQnCPf tMXtuCRôi quáH5oGSg MXtuCRkhác sMXtuCRo vrQnCPfới H5oGSglúc thường dẫnMXtuCR đếnrQnCPf việcH5oGSg hrQnCPfắn H5oGSgcó cMXtuCRhút cH5oGSgảnh rQnCPfgiác, khônPKg yrQnCPfên tH5oGSgâm nêMXtuCRn lạirQnCPf nH5oGSghấn mạH5oGSgnh thêH5oGSgm một câu:

- MXtuCRPhải ngrQnCPfủ ngaMXtuCRy đH5oGSgấy MXtuCRnhé. KhônH5oGSgg đượcPK đợH5oGSgi tPKa đH5oGSgi rQnCPfra ngoàirQnCPf rrQnCPfồi lạMXtuCRi lén H5oGSgbò PKdậy chơiH5oGSg đâu.

- AnPKh krQnCPfhông rQnCPfngủ cùnrQnCPfg tH5oGSgôi sao?

-... Hả?

Tôi chớpPK mắtPK lộH5oGSg PKrõ vẻrQnCPf PKngây MXtuCRthơ nhấPKt, lanMXtuCRh lợiPK MXtuCRnhất, nói:

- ÔnrQnCPfg bốPK hH5oGSgổ ơi,PK buổiPK tốiMXtuCR ngườiMXtuCR PKta sợPK ngủMXtuCR mộrQnCPft mình.

Thương NrQnCPfgô giậtrQnCPf giậMXtuCRt MXtuCRkhóe mắt:

- BPKố... bố...

- TôiPK luôrQnCPfn MXtuCRthích PKkiểu bPKố nuôrQnCPfi cPKon gáirQnCPf gMXtuCRì gìrQnCPf đó,rQnCPf kPKhông nPKgờ tH5oGSgự mình MXtuCR giờ rQnCPfcũng cPKó thMXtuCRể đưMXtuCRợc trảPKi nghiệrQnCPfm. HarQnCPfy quá!

Khóe MXtuCRmiệng ThMXtuCRương NrQnCPfgô rầnH5oGSg rrQnCPfật, nói:

- MXtuCRBố... coMXtuCRn gái...

Tôi H5oGSglao rQnCPflên phíMXtuCRa trưóc,rQnCPf rQnCPfôm chặtMXtuCR H5oGSgeo hắn,PK giọnPKg nũPKng nịurQnCPf, nói:

- NH5oGSggười H5oGSgta khôH5oGSgng H5oGSgthèm quarQnCPfn tâm,rQnCPf nH5oGSggươi trQnCPfa chMXtuCRỉ mH5oGSguôn bH5oGSgố ngủrQnCPf crQnCPfùng mà, ngườiPK MXtuCRta muốnH5oGSg ômrQnCPf bốH5oGSg cơ.

Giọng nóPKi củaMXtuCR ThươngMXtuCR NgrQnCPfô rQnCPfbắt đầMXtuCRu ruMXtuCRn rẩy:

- Ôm...rQnCPf ôm...

Tôi MXtuCRthấy H5oGSgtrêu nhưrQnCPf vPKậy đãrQnCPf tMXtuCRương đốPKi rQnCPfrồi, chọcPK thêMXtuCRm nữarQnCPf cóPK kH5oGSghả năng PK hắn sẽH5oGSg phátrQnCPf hỏarQnCPf nêPKn dPKừng lại,PK PKrổi lăMXtuCRn vàoMXtuCR giườngMXtuCR, vẫH5oGSgy vrQnCPfẫy trQnCPfay vẻMXtuCR cH5oGSgao sanH5oGSgg, nói:

- BảnMXtuCR cuMXtuCRng phảirQnCPf đPKi rQnCPfnghỉ rồi.rQnCPf H5oGSgHổ côngrQnCPf côngH5oGSg lH5oGSgui rPKa đi.

- Công.rQnCPf.. công...

Có MXtuCRlẽ tiMXtuCRm gaMXtuCRn MXtuCRvà PKđại nPKão PKcủa ThươngrQnCPf PKNgô đềH5oGSgu rQnCPfcó phrQnCPfần têrQnCPf liệtH5oGSg H5oGSgbởi màn biểurQnCPf diễnMXtuCR biếnPK rQnCPfmặt srQnCPfau PKkhi rQnCPftrao giảiPK OPKscar củaMXtuCR tPKôi. KhuôMXtuCRn H5oGSgmặt hắnPK không chútMXtuCR cMXtuCRảm xúc,rQnCPf PKhai mắtrQnCPf H5oGSgnhìn thẳrQnCPfng, MXtuCRđi PKra ngoài.

Do đóH5oGSg, tôiH5oGSg churQnCPfi vPKào chăH5oGSgn cH5oGSgười srQnCPfặc sụa,MXtuCR mộtPK chúPKt gióH5oGSg PKlạnh ùaMXtuCR đến, nằmPK rQnCPfbên cạnhPK tH5oGSgôi H5oGSglúc nàH5oGSgy rQnCPflà mộtH5oGSg aH5oGSgnh chMXtuCRàng mặcrQnCPf bH5oGSgộ rQnCPfquần áorQnCPf ngủMXtuCR mỏngPK manh.

Khuôn mặrQnCPft hiềnrQnCPf lànrQnCPfh củaPK arQnCPfnh cMXtuCRhàng nrQnCPfhìn tôi,PK nói:

- ĐểH5oGSg chH5oGSgứng miPKnh tPKa khôngMXtuCR phảiPK lPKà côngPK côngMXtuCR, MXtuCRtối nayMXtuCR, H5oGSgta đặcMXtuCR brQnCPfiệt cho phéprQnCPf H5oGSgcon kiểH5oGSgm tH5oGSgra tH5oGSghoải rQnCPfmái. TrQnCPfa tH5oGSghương coPKn lMXtuCRắm đấy,H5oGSg MXtuCRcó cảmPK PKđộng không?

- …

Được lắmrQnCPf, đồH5oGSg rQnCPfcon hổPK biH5oGSgến tMXtuCRhái! NgươH5oGSgi thắngMXtuCR rồi!

Tôi đrQnCPfưa rQnCPftay H5oGSgđẩy hắnMXtuCR rH5oGSga, nói:

- H5oGSgTôi H5oGSgđang đMXtuCRến thH5oGSgáng, MXtuCRđi PKra đi.

Hắn nắmPK cPKhặt tPKay H5oGSgtôi, khôH5oGSgng cMXtuCRòn vẻH5oGSg đùaMXtuCR H5oGSgcợt, trêuH5oGSg chọcPK lúrQnCPfc trước, girQnCPfọng hắMXtuCRn chậmPK rãH5oGSgi nhưMXtuCRng rQnCPfkiên định:

- TiểuH5oGSg TườnH5oGSgg, tPKa biếtH5oGSg lPKúc H5oGSgnày PKem rấtH5oGSg buồn.H5oGSg TrưMXtuCRớc mPKặt rQnCPfta, eMXtuCRm không H5oGSg cần phMXtuCRải trQnCPfỏ rPKa mạMXtuCRnh mẽ,H5oGSg càngrQnCPf krQnCPfhông cầnMXtuCR phảiH5oGSg giảPK vờ.

Tôi nhìH5oGSgn hắrQnCPfn, nói:

- H5oGSgSao PKanh MXtuCRkhông hMXtuCRỏi tMXtuCRôi lH5oGSgà đãrQnCPf xảyH5oGSg PKra chuMXtuCRyện gì?

- DùrQnCPf PKcó xảrQnCPfy rrQnCPfa chPKuyện gMXtuCRì tMXtuCRhì cũMXtuCRng MXtuCRqua MXtuCRmau tPKhôi, vìPK cóPK rQnCPfta luôMXtuCRn ở bênMXtuCR cạnhrQnCPf em.

- MrQnCPfãi PKmãi bH5oGSgên tôiPK sao?

- MãiH5oGSg mãi.

Tôi chH5oGSgớp MXtuCRchớp H5oGSgmắt, vH5oGSgùi rQnCPfđầu PKvào H5oGSglòng hMXtuCRắn, quệtrQnCPf nMXtuCRước MXtuCRmắt lênrQnCPf ngực hH5oGSgắn, nói:

- ThươMXtuCRng MXtuCRNgô, maH5oGSgy màPK PKcó H5oGSganh H5oGSgở đây.

- TH5oGSga lMXtuCRuôn ởMXtuCR đây.

- TMXtuCRhế nêMXtuCRn, MXtuCRđàn rQnCPfông khôngPK pH5oGSghải H5oGSglà thứrQnCPf gìPK PKtốt đẹp,H5oGSg PKtrên thếPK grQnCPfiới này PK chỉ cPKó brQnCPfố lMXtuCRà tốtMXtuCR thôi.

Tôi quMXtuCRá mPKệt MXtuCRnên rQnCPfngủ rấtPK ngonPK, lấyMXtuCR cPKánh trQnCPfay củaPK TrQnCPfhương NgPKô làmPK gối, hítrQnCPf hPKà hươngPK rừrQnCPfng baMXtuCRn maPKi thoaMXtuCRng thoảngMXtuCR mMXtuCRà PKhắn mMXtuCRang đến.

Mãi mãirQnCPf lrQnCPfà rQnCPfbao lâu?PK ĐâyPK H5oGSglà câPKu hỏrQnCPfi rQnCPfrất thôPKng H5oGSgtục rQnCPfvà cũngPK lPKà một cârQnCPfu hỏiMXtuCR rQnCPfkhông lờirQnCPf đáp.

Nhưng MXtuCRtôi rQnCPfnghĩ, rQnCPfso vớPKi PKcuộc đờirQnCPf nH5oGSggắn H5oGSgngủi mấyH5oGSg mưMXtuCRơi rQnCPfnăm củaPK lH5oGSgoài người, mrQnCPfột ngrQnCPfhìn nH5oGSgăm khôH5oGSgng hềPK rờirQnCPf xPKa H5oGSgcó thểrQnCPf đượcPK cPKoi lPKà mH5oGSgãi rQnCPfmãi rồi.