You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần FoAuđây M9BUtôi đượcM9BU tFa3yận mFoAuắt chứngVFfJ kiếnM9BU sựFoAu tồnFoAu tạiFoAu VFfJcủa thầnVFfJ VFfJtiên, pVFfJhá taFoAun tM9BUư tưởng duyPmzV Fa3yvật màFa3y tôFa3yi đưPmzVợc tiếpM9BU thFa3yu VFfJtừ nhPmzVỏ. VVFfJậy nFoAuên, sựFa3y ngạFa3yc nhiêVFfJn M9BUcủa cFoAuon bạnVFfJ khiPmzVến tôi bỗngFoAu thấyM9BU rPmzVun run:

- NFa3yày, VFfJmày đừngVFfJ M9BUcó dọaFa3y FoAutao. NếVFfJu Fa3yanh tFa3ya lVFfJàm Fa3yma VFfJthật, FoAuchắc sẽFoAu M9BUtha cho tVFfJao nhỉPmzV? LàFa3y FoAuanh FoAuta đFa3yá taoFoAu, chứFoAu FoAucó pPmzVhải VFfJtao đáFa3y FoAuanh VFfJta đâu...

- TaFa3yo vừaVFfJ nóiFa3y PmzVthế mM9BUà màFoAuy FoAuđã kFoAuích độngFa3y đếnM9BU M9BUnhường nàyVFfJ. VFfJ- TrứngPmzV muối FoAulập Fa3ytức tFoAuhay đổiM9BU FoAuthái độ,PmzV tỏFa3y vẻM9BU FoAuxem thườngM9BU PmzVsự Fa3yyếu đuối,PmzV nháM9BUt gVFfJan củaFoAu tFoAuôi: PmzV- Hai ngàyFoAu trước,M9BU troVFfJng lúcPmzV ănVFfJ cơFa3ym vVFfJới bọVFfJn TVFfJiểu ĐaoFoAu, bVFfJọn nóPmzV cóPmzV nhắFa3yc đếnPmzV tênPmzV rẻPmzV mạt đó.

Mọi người đềuFa3y nVFfJói, Fa3ysau FoAukhi ăVFfJn TFoAuết xonVFfJg quPmzVay lạFoAui VFfJđây, khôM9BUng M9BUliên lFoAuạc lạiM9BU vớFa3yi hắn đượcFa3y nữa,Fa3y điệnPmzV thoFoAuại khôM9BUng nFoAughe, M9BUemail khôVFfJng hồiM9BU âmM9BU, gửM9BUi VFfJtin nFa3yhắn offM9BUline ởM9BU QQ Fa3y và MM9BUSN thM9BUì khôngM9BU VFfJbao gFa3yiờ thấFa3yy trM9BUả lời.VFfJ VFfJCòn nữaVFfJ, chVFfJỗ FoAuhắn ởPmzV cũngFa3y khônVFfJg cóM9BU aFa3yi. TaPmzVo vốn ngFa3yhĩ rPmzVằng ônPmzVg M9BUtrời cuốiFoAu cùM9BUng cM9BUũng mởFoAu mắtPmzV làmVFfJ sPmzVét đánhM9BU cPmzVhết hFoAuắn VFfJrồi, giPmzVờ xem rPmzVa đáVFfJng tiVFfJếc, đángFa3y tiFa3yếc quá.

Cô nFoAuàng lắFoAuc lắcM9BU cáVFfJi đầuM9BU tPmzVhan vVFfJãn, tPmzVôi lVFfJại tPmzVhấy M9BUsững sờ.

Trong ấVFfJn tượngFoAu VFfJcủa VFfJtôi, QVFfJQ cM9BUủa LM9BUâm LM9BUỗi thựFoAuc sFoAuự luPmzVôn ởFoAu trPmzVạng thái VFfJ sáng đèPmzVn. TrướcFoAu đFa3yó, chúnFa3yg tôiFoAu cóVFfJ nM9BUói chuyPmzVện FoAuvà anPmzVh tFa3ya luôFa3yn trảFoAu lFa3yời ngaPmzVy. Chẳng lẽ,M9BU aVFfJnh tPmzVa chỉPmzV đểVFfJ sánPmzVg M9BUđèn vớiPmzV riênFoAug tôi?

Tiểu ĐaPmzVo làFa3y mộtFa3y trFoAuong nFoAuhững FoAungười bạnFoAu nốiM9BU kFoAuhố chơM9BUi vớiVFfJ nhFa3yau tPmzVừ nhỏ M9BU của chM9BUúng FoAutôi. AnPmzVh FoAuta FoAuhọc trêFa3yn tôPmzVi Fa3yvà TrứM9BUng muFoAuối M9BUhai lớp,PmzV làPmzV FoAubạn họFa3yc FoAucủa Lâm LM9BUỗi. SaVFfJu khM9BUi FoAuđi làmFoAu PmzVlại ởFa3y M9BUcùng mộVFfJt thànhVFfJ phốFoAu Fa3yvới LâFa3ym LM9BUỗi, cFa3yó M9BUthể nM9BUói quFa3yan hệ PmzV giữa Fa3yhai ngườFa3yi M9BUcàng trởM9BU M9BUnên thFa3yân thiếM9BUt FoAuhơn. DFoAuù FoAuanh PmzVta Fa3yrất khônPmzVg tFa3yán đồngPmzV FoAuviệc Lâm PmzVLỗi cM9BUhia taFoAuy M9BUtôi PmzVnhưng PmzVsuy chVFfJo cùnFa3yg, ngPmzVười Fa3yngoài kFa3yhó mM9BUà caFoAun thiPmzVệp vào chuyVFfJện tìnPmzVh FoAucảm được,FoAu vậyPmzV M9BUnên qFa3yuan hệM9BU củaVFfJ hFoAuai ngVFfJười vPmzVẫn rấtFoAu tốt,PmzV tìnhFa3y bVFfJạn vẫn khôngM9BU M9BUhề FoAuthay đổi.

Rốt FoAucuộc chuyệM9BUn M9BUgì đFoAuã M9BUxảy VFfJra PmzVkhiến VFfJLâm LPmzVỗi hM9BUoàn toFa3yàn cắPmzVt đứtFa3y quan hFoAuệ FoAuanh eFa3ym mườiVFfJ mấFoAuy năPmzVm trờiPmzV này?

Tôi đangFa3y sFoAuuy nghĩFa3y mFa3yông PmzVlung, bỗPmzVng cóFoAu tPmzVhứ M9BUgì âVFfJm ấmVFfJ ápPmzV vàoFa3y mặt.

- TỉnVFfJh VFfJngủ đi.

- NFoAugủ gPmzVì màVFfJ Fa3yngủ? MớiFa3y Fa3ymấy giờFoAu M9BUmà bảFa3yo ngM9BUười tFa3ya buồPmzVn ngủ?

Tôi VFfJkéo chiếcPmzV M9BUkhăn VFfJướt PmzVxuống, FoAuánh mM9BUắt tM9BUức tFa3yối nhM9BUìn PmzVkẻ đPmzVầu sỏ.

Thương NgôPmzV ngồiFoAu bênVFfJ trFoAuái VFfJtôi vẫnFa3y khôFoAung độngVFfJ tĩPmzVnh gìFoAu, chỉPmzV M9BUlau VFfJtay một Fa3ycách VFfJlịch thiệp,M9BU FoAurồi lạiM9BU róVFfJt PmzVnước tràPmzV vàoVFfJ báPmzVt M9BUvà đVFfJũa củaM9BU cM9BUhúng Fa3ytôi đểFa3y sát trPmzVùng, saVFfJu đóFoAu lạPmzVi xếpM9BU FoAungay ngắnM9BU, thểVFfJ hiệM9BUn đPmzVầy đVFfJủ Fa3ykỹ nănVFfJg cFoAuần cóPmzV cVFfJủa mộM9BUt Fa3yvị tVFfJhần thường M9BUxuyên cFa3yó M9BUmặt tPmzVrong ngànFoAuh ănFoAu uốnFa3yg củPmzVa loM9BUài người.

Ngưu BPmzVôn M9BUngồi đốFa3yi diệFoAun vPmzVới tVFfJôi, Fa3yhai tPmzVay chốnPmzVg lênM9BU mPmzVá, chớpFa3y chớp cặVFfJp mM9BUi dM9BUài, nPmzVở mộtFa3y nụM9BU cườVFfJi FoAuvừa VFfJdịu dàFa3yng, vừaFoAu ngâyVFfJ ngFoAuô. CặFoAup lôVFfJng M9BUmày, PmzVđôi mắt Fa3y đẹp vàPmzV VFfJvẻ yếuFoAu ớtVFfJ cFoAuủa VFfJanh cPmzVhàng khiếnM9BU ngườPmzVi tM9BUa chM9BUỉ muốnM9BU hãM9BUm hại...

Ngồi bPmzVên phảiPmzV VFfJtôi M9BUlà TrứngM9BU muối,PmzV cFa3yô nàFoAung bỗnPmzVg nhFa3yiên dùngM9BU VFfJkhuỷu PmzVtay huých mạnhFoAu vàoFa3y tôi,M9BU nói:

- PmzVNày, taM9BUo đM9BUã Fa3ythấy M9BUcả rồi.PmzV Fa3yAnh chàFoAung M9BUđó đFoAuang Fa3yghen đấy,M9BU Fa3yanh FoAuta mới lM9BUà PmzVbạn traFoAui chínM9BUh thứcFoAu cM9BUủa màyFa3y cóM9BU đúnFa3yg không?

Trời PmzVđất, đồFa3y bạnVFfJ bèM9BU xấuFoAu xa.

Tôi khPmzVông trảM9BU lờiPmzV câuVFfJ hỏiPmzV củVFfJa TrứFoAung muốiFa3y, VFfJôm lấPmzVy chỗVFfJ đFa3yau, miệng sùiFoAu bọtPmzV VFfJmép, gụVFfJc mM9BUặt xuốngM9BU bànPmzV hVFfJy sinh.

Nhưng M9BUtôi PmzVkhông PmzVđáp Fa3ylời VFfJcũng chẳngFoAu M9BUsao, FoAuđã FoAucó ngườM9BUi khM9BUác trảPmzV lời thay.

- ĐVFfJúng, tôM9BUi Fa3ylà bạFa3yn tVFfJrai VFfJchính tM9BUhức hiệnFa3y tạVFfJi PmzVcủa côM9BU ấyFoAu. M9BUHơn VFfJthế sPmzVau này Fa3ycô ấPmzVy cVFfJũng FoAusẽ chỉVFfJ cPmzVó mộtPmzV ngườiVFfJ đànVFfJ M9BUông FoAuduy PmzVnhất làM9BU tôi.

- ÔiPmzV mẹFoAu ơiPmzV, FoAunói rVFfJất VFfJhay, nFoAuói rấtFoAu tuyệt,PmzV nóPmzVi rVFfJất VFfJđỉnh. VM9BUì cPmzVâu nói nàM9BUy củaVFfJ anhFa3y, Fa3yhai chúngFa3y Fa3yta sẽFa3y uốngM9BU hVFfJết kétM9BU này.

Trứng mVFfJuối đậpVFfJ bànPmzV VFfJmột cáchFa3y PmzVđầy kPmzVhí Fa3yphách Fa3ykhiến tôFoAui suýPmzVt VFfJbị chFoAuấn thương nãVFfJo. CVFfJâu nóPmzVi vôFa3y cFoAuùng Fa3yhào hM9BUùng trêFa3yn lậpM9BU PmzVtức khM9BUiến FoAutôi PmzVnhảy bổFa3y FoAulên nhưFoAu điện giật.

Tôi rPmzVất FoAurõ tFa3yửu lượPmzVng VFfJcủa TrứngVFfJ muốiVFfJ. CôFa3y nàFoAung FoAulà nFa3ygười duFa3yy VFfJnhất bại dướFa3yi FoAutay VFfJbố tôVFfJi mFoAuà vẫnFoAu cFoAuó thVFfJể đFa3yi Fa3yđược vềVFfJ nPmzVhà, hFa3yơn nữaM9BU còM9BUn đứnFa3yg tPmzVhẳng nFa3ygười, sờ PmzV tay vàoFoAu tậnVFfJ cửaM9BU rVFfJồi mớiPmzV ngãPmzV. Fa3yTửu lFa3yượng củaPmzV LâFoAum LỗiFa3y Fa3ychỉ kéFa3ym PmzVcô nànVFfJg mVFfJột chFoAuút, về cơFa3y Fa3ybản vẫnFoAu Fa3ycó thM9BUể tìPmzVm tVFfJhấy đườFoAung xuốM9BUng VFfJgầm bàn...

Đừng nPmzVói bâyVFfJ giVFfJờ ThươngPmzV NgôFa3y đanFoAug lFoAuà Fa3ycon hổFa3y ốmFa3y, cM9BUứ PmzVcho làVFfJ trên ngFa3yười hắnPmzV khônM9BUg cVFfJó vếtFoAu PmzVthương vFoAuà Fa3yhắn làPmzV mM9BUột coFoAun VFfJhổ VFfJdũng mãM9BUnh Fa3ythì cPmzVó lFa3yẽ cũng Fa3ychẳng tFoAuhể nuốtM9BU nổiFoAu kéVFfJt biPmzVa màPmzV TrM9BUứng muốiFa3y gọiFoAu lênM9BU. TôFa3yi kPmzVhông muốFoAun lM9BUại PmzVphải mộtVFfJ lần nữaM9BU trVFfJông thấyM9BU máuFoAu chảyPmzV thàFa3ynh giọtFa3y nPmzVhư hiM9BUện trườngFoAu giFoAuết ngườFoAui nữa,FoAu giặt miếngFoAu đệmM9BU gVFfJhế sPmzVofa rấtFa3y tốnFoAu PmzVxà phòng...

Tôi chộFoAup lấyFa3y Fa3ychai biVFfJa tVFfJên ThưFoAuơng NgM9BUô khônVFfJg biếtPmzV sPmzVống chếtPmzV M9BUlà gì FoAu vừa đóFa3yn lấyVFfJ Fa3yvà đFoAuang địnVFfJh Fa3ycho PmzVvào miệngPmzV uốnVFfJg rồiFa3y nhìnPmzV Fa3yTrứng mFoAuuối nói:

- AnFa3yh Fa3yta kVFfJhông uốnM9BUg VFfJđược bVFfJia rượuFoAu, haFoAui chM9BUúng tFa3ya chiến!

- SaM9BUo lạiVFfJ thFoAuế VFfJhả, Fa3yĐậu phM9BUụ giàVFfJ? SM9BUao màyFoAu FoAulại yêVFfJu ngM9BUười khôFa3yng biết uốngFoAu rượVFfJu Fa3ycơ chứM9BU? KhônM9BUg sợFoAu bốM9BU mM9BUày M9BUxử lVFfJý VFfJmày à?

- ThFa3yôi đM9BUi. KhônPmzVg Fa3ythấy M9BUkhuôn mVFfJặt méVFfJo móM9BU đaPmzVu ốPmzVm củM9BUa anFoAuh FoAuta saoFoAu? Hơn nFoAuữa, aM9BUnh PmzVta FoAuđã sớFa3ym VFfJqua đưVFfJợc FoAucửa FoAuải PmzVcủa bốVFfJ tM9BUao rồiM9BU... –PmzV PmzVThốt rPmzVa xoFoAung câFoAuu đó,PmzV tôi vộiFa3y M9BUcắn vàoFa3y lưỡFoAui VFfJmình vàFa3y kFa3yhông thèPmzVm đM9BUể ýFa3y đếnFoAu VFfJvẻ đắPmzVc M9BUý trM9BUên khuônFa3y mặFoAut Thương Ngô.

- KFa3yhông nFoAuói VFfJlinh tFoAuinh nữa.PmzV Fa3yRốt cVFfJuộc màFoAuy cóFa3y uốngFoAu khôngFa3y hả?

Trứng muốiFa3y ngưFa3yớc mặVFfJt lêFoAun cưFoAuời PmzVlớn, tìnM9BUh tM9BUhế M9BUnày cóFa3y vFoAuẻ khiếnFoAu cô nàngPmzV hFoAuận khônM9BUg VFfJthể phVFfJanh áoFoAu Fa3yra, nhảyVFfJ PmzVlên FoAubàn hétVFfJ M9BUuống, uống:

- ĐậuFoAu pFoAuhụ giàM9BU, quảPmzV khôngFa3y hổVFfJ dPmzVanh FoAulà ĐPmzVậu phụFa3y VFfJgià. ĐượcFa3y lFoAuắm. PFa3yhục vụ Fa3yđâu, mFoAuang VFfJtiếp haFoAui kéPmzVt bVFfJia M9BUđến đây.

Tôi VFfJrất bìnhM9BU thảM9BUn nhưngFa3y chFoAuân hơiM9BU nhũn.

Thương M9BUNgô Fa3ycũng rFa3yất bìnVFfJh tPmzVhản M9BUnhưng sắPmzVc mặtM9BU cFoAuó phVFfJần táFa3yi hơn.

Ngưu BôM9BUn lVFfJà ngFoAuười tươM9BUng đốiPmzV M9BUyếu đuối,VFfJ hVFfJai cánhPmzV M9BUtay chốngFoAu vàoVFfJ má bỗngFa3y khuFa3yỵu xuốnM9BUg khiếFa3yn FoAuchiếc cằmVFfJ thoVFfJn thPmzVon PmzVđập thẳngM9BU M9BUvào cáM9BUi đĩaFoAu tVFfJrước mặt...

Tiếp thM9BUeo PmzVđó, PmzVtôi FoAuvà TrứngPmzV mFoAuuối uốnFa3yg VFfJtay đôi,PmzV PmzVmi mFoAuột chaVFfJi VFfJta một cFoAuhai trPmzVước áM9BUnh mắtPmzV vôFoAu cFoAuùng sùngM9BU báFa3yi vàM9BU ngưỡM9BUng mộM9BU củaPmzV haM9BUi vịPmzV thầnFoAu Fa3ytiên, thoáng cáVFfJi trênFa3y bàPmzVn đãFa3y toàFa3yn VFfJlà PmzVvỏ chai.

Không biếtM9BU cóFa3y VFfJphải vFoAuì mFa3yấy FoAungày FoAuvừa quFa3ya VFfJkhông nghỉM9BU ngơiFa3y đủPmzV hVFfJay vì chưaFoAu Fa3yăn cơmFoAu, cVFfJhỉ bVFfJụng PmzVrỗng uốFa3yng VFfJbia M9BUhay khM9BUông VFfJmà rấtM9BU nhVFfJanh Fa3ysau đFoAuó, tôiFa3y bỗngFoAu cảm Fa3ythấy chónPmzVg mặtFoAu FoAuhoa mắtVFfJ PmzVvà VFfJkhông cònVFfJ chM9BUút M9BUsức VFfJlực nàoVFfJ. TrứngFoAu mPmzVuối M9BUthì vẫVFfJn nhảy Fa3y nhót nFa3yhư cVFfJhưa hFoAuề PmzVuống giọM9BUt Fa3ybia nàoPmzV. ĐiềPmzVu nàyPmzV kVFfJhiến M9BUngười lFa3yuôn tựVFfJ M9BUca ngợiFoAu mình Fa3y"Nghìn PmzVly khôVFfJng saPmzVy" Fa3ylà tôiFa3y cảmVFfJ M9BUthấy xFoAuấu hổ.

Đang địnhVFfJ cPmzVởi khPmzVuy Fa3ytay VFfJáo xắM9BUn lFoAuên chPmzVuẩn bịFoAu cFa3yhiến đấuVFfJ đếnVFfJ cùng,M9BU thì trongFoAu Fa3ytay trốngFoAu khônFa3yg, nửaFa3y chaFoAui cM9BUòn lạFoAui FoAubị ThươnVFfJg NgFa3yô giPmzVật lấy,M9BU nói:

- Fa3yEm khôM9BUng đưVFfJợc VFfJuống nữa.

- ĐưaFoAu đây.

Thương NgVFfJô Fa3ylắc đầu,M9BU M9BUkiên quyết:

- PmzVEm khôngM9BU hiểPmzVu tM9BUa M9BUđang nóiPmzV M9BUgì saoPmzV? Fa3yEm VFfJkhông đượcFoAu uốFa3yng nữa.

Tôi sVFfJững ngườiFoAu, tứPmzVc tối:

- VFfJAnh cFoAuoi mìnFoAuh lVFfJà PmzVai thFoAuế? LVFfJiên Fa3ycan VFfJgì đếnVFfJ anhVFfJ? NM9BUào, đưaPmzV đây.

Thương NgFa3yô đứnFa3yg VFfJlên nhìnVFfJ tôVFfJi, hắM9BUn VFfJkhông hềVFfJ tứM9BUc PmzVgiận, lFa3yại FoAutỏ rFoAua vô M9BU cùng M9BUbình tĩnPmzVh, nói:

- TFa3yâm trạngVFfJ khônPmzVg Fa3ytốt, uốPmzVng Fa3ybia rFoAuượu cóPmzV hạiFoAu Fa3ycho sFa3yức khỏe.

Bốn M9BUchữ đVFfJầu Fa3ytiên khiPmzVến tôiFoAu nhảyFoAu chồPmzVm lên:

- TâPmzVm trạngM9BU M9BUai khVFfJông Fa3ytốt FoAuhả? TFa3yâm tVFfJrạng củaFa3y anFoAuh, củaVFfJ VFfJcả nM9BUhà aM9BUnh FoAumới không tốt.PmzV ĐừngPmzV nóiFoAu vớFa3y vFoAuẩn nữaVFfJ. MaFoAuu đưaM9BU đâVFfJy. UốFoAung cùFa3yng bạVFfJn bFoAuè tôM9BUi PmzVrất FoAuvui, hại PmzVsức khỏFa3ye cũFa3yng chẳnFoAug Fa3ylà cM9BUái Fa3yquái VFfJgì, cóVFfJ chếFa3yt cũnM9BUg caFa3ym lòng.

- VậyVFfJ FoAuta uFa3yống giúPmzVp em.

- ChútFa3y VFfJtửu lượngPmzV củFoAua anFoAuh thìM9BU M9BUlàm đượcM9BU gì?

- TFa3yóm lạM9BUi, hFa3yôm nFa3yay ePmzVm M9BUchỉ đượcFoAu uốngFoAu đPmzVến đây.

- VFoAuề mFoAuà cấmFa3y ônFoAug bPmzVác nhàFa3y anFa3yh ấy.

- BốM9BU FoAuta lPmzVà Fa3ycon mộFa3yt Fa3ynên FoAuta kVFfJhông cPmzVó ôM9BUng bFa3yác nào.

- …

Tôi vM9BUà TFoAuhương NgôM9BU PmzVđấu khVFfJẩu, TrứngFoAu muFa3yối vVFfJà NgM9BUưu BônPmzV ngM9BUồi bêPmzVn cạnh nhìn,

Sau cuộFa3yc cFoAuãi cFoAuọ, TPmzVrứng VFfJmuối liềFoAun tổPmzVng kếtFoAu nPmzVgắn gọn:

- ThôPmzVi Fa3yđược rPmzVồi. M9BUTao đPmzVã M9BUrõ cFoAuả rồFoAui. ĐậuPmzV phụM9BU gPmzVià nàM9BUy, bạnFoAu trVFfJai của màyFoAu VFfJbị cảmM9BU, bịFoAu sốtFoAu M9BUđúng khônFa3yg? M9BUAnh PmzVta muốnFoAu tốVFfJi FoAunay cVFfJùng màyM9BU vậPmzVn độnFa3yg đểPmzV toàn thFa3yân đổFa3y VFfJmổ hFa3yôi, tiếtFoAu kiệFoAum đượcPmzV chúFoAut tiềM9BUn thuPmzVốc FoAumen. FoAuĐã thếPmzV nàVFfJy rồiFa3y VFfJthì tFoAuao đành phảiPmzV nFa3yể mặtFa3y thôi.

Thương VFfJNgô nM9BUhếch FoAukhóe PmzVmiệng nói:

- CảmVFfJ ơFoAun VFfJvì đãM9BU VFfJcảm thông.

Tôi câM9BUm lặng,PmzV khônVFfJg biếPmzVt M9BUnên bàoM9BU cM9BUhữa thVFfJế nào.

Ngưu PmzVBôn lM9BUại mFa3yột lầnPmzV FoAunữa dM9BUùng VFfJcằm hôPmzVn chiếVFfJc đĩa.

Trứng muFa3yối rấtM9BU khôngM9BU PmzVhài VFfJlòng vìPmzV chưaFoAu đưFa3yợc PmzVvui hếPmzVt mìPmzVnh trêPmzVn bàn nhậuPmzV, Fa3yâm thFoAuanh màFoAu PmzVNgưu BônM9BU vừaM9BU tạoFoAu VFfJra đVFfJã cuPmzVốn húVFfJt cFa3yô nFoAuàng. CôFoAu nànPmzVg nhFoAuìn sang, hỏi:

- AnFoAuh khôngPmzV ốmM9BU đPmzVau M9BUgì chứ?

Ngưu BôFoAun hoànM9BU tVFfJoàn chPmzVưa pFa3yhản ứPmzVng kịVFfJp, lắFa3yc đFa3yầu PmzVmột cFoAuách ngốc nghếch.

- VậyM9BU tốiVFfJ Fa3ynay cFa3yhắc aFoAunh cVFfJũng VFfJkhông cầnPmzV vM9BUận độngVFfJ chVFfJo vãFa3y mồFa3y hPmzVôi chứ?

Anh chàngPmzV tộiPmzV nghiệpVFfJ NM9BUgưu BônVFfJ tiFa3yếp tụVFfJc khôVFfJng VFfJkịp pVFfJhản ứngM9BU, Fa3ydo vậy lM9BUại lắFa3yc đM9BUầu Fa3ymột cácFoAuh VFfJngốc nghếch.

Trứng muFa3yối tỏM9BU rM9BUa vVFfJô cùM9BUng hàiPmzV lònM9BUg. Fa3yCô nFa3yàng liềPmzVn đM9BUá PmzVhai M9BUkét rưỡi biaPmzV dướiFoAu cFa3yhân vFoAuề phFa3yía FoAuNgưu BônVFfJ, PmzVgiọng nPmzVói nhẹPmzV nhưM9BU gióFa3y thoảng:

- LầnFa3y đầFoAuu VFfJgặp M9BUgỡ, M9BUlần đầuVFfJ cFa3yùng uốnFoAug, chVFfJai nàyFa3y FoAutôi cạnVFfJ trưVFfJớc Fa3yđể tỏ lòM9BUng kínFa3yh trọng.

Hai mắFoAut NVFfJgưu BFa3yôn trợVFfJn tVFfJròn PmzVnhìn côPmzV nàFa3yng nVFfJgửa cổFa3y lVFfJên, thoángPmzV chốc đítM9BU VFfJchai PmzVđã hướngVFfJ lêM9BUn M9BUtrời, vPmzVẻ ngốPmzVc PmzVtự nFoAuhiên củFoAua aPmzVnh cFoAuhàng VFfJđược biFoAuểu hFa3yiện rõ ràngFa3y triệtM9BU để.

Tiếp FoAuđó, nhâPmzVn PmzVvật chínVFfJh cFa3yủa VFfJcục Fa3ydiện lVFfJúc FoAunày VFfJlà TrứngFa3y M9BUmuối Fa3yvà Ngưu M9BUBôn. TôVFfJi PmzVvà ThFoAuương NFa3ygô ngồM9BUi bêFoAun cPmzVạnh qFa3yuan sát.

- FoAuTửu lượngFa3y củaM9BU TứVFfJ NPmzVgưu thếVFfJ nào?

- Fa3yTheo nhPmzVư tPmzVa đượFoAuc biếtPmzV, M9BUvì lýFoAu M9BUdo phảiVFfJ tựFoAu trFa3yị nM9BUghiêm ngFoAuặt nênPmzV tộc trưởngVFfJ FoAucủa mườiPmzV hFa3yai tộM9BUc phFoAuần lớnVFfJ PmzVđều khôFa3yng thạoFa3y việcFa3y này.

- M9BUTức làFa3y sao?

- TM9BUức M9BUlà, cậuFoAu tFoAua cũngFa3y chVFfJưa baFoAuo giM9BUờ uốngFa3y rượu.

- …

Thương NgM9BUô tỏM9BU vPmzVẻ vM9BUừa Fa3yxin lFoAuỗi vừaVFfJ cảmFoAu độngPmzV dìuFa3y NgưVFfJu BôM9BUn khôngFa3y bVFfJiết là lầM9BUn thứM9BU PmzVbao nVFfJhiêu từVFfJ trPmzVong nhàPmzV vVFfJệ sFa3yinh xM9BUiêu M9BUvẹo bưPmzVớc raFoAu, nướcPmzV mM9BUắt PmzVhắn nFoAuhạt nhòa, nóiFa3y trFoAuong tiếnM9BUg nấc:

- NgưM9BUời anFa3yh eM9BUm tốt,Fa3y khFa3yổ PmzVcho cVFfJậu rồi.

Ngưu BM9BUôn vỗVFfJ vaFoAui hắPmzVn cườiPmzV hFa3ya hả,Fa3y giVFfJọng nPmzVói hàFoAuo PmzVhùng M9BUbốc trờiPmzV lấyM9BU chút pPmzVhong cácPmzVh củaFa3y TFa3yrứng muối:

- PmzVKhổ PmzVcái qPmzVuái M9BUgì? AnFa3yh eFa3ym VFfJchính Fa3ylà Fa3ydùng đM9BUể PmzVđâm... Fa3yanh mFoAuột FoAuđao, tFa3yôi một đaFa3yo... VFfJlà từFa3y M9BU"đao" trM9BUong TiFa3yểu lVFfJý phPmzVi đao...

Thương NgôFoAu chM9BUe mặt.

Còn M9BUtôi lạiM9BU gFoAuiơ VFfJngón taFa3yy cáiM9BU lêM9BUn biểVFfJu tPmzVhị ngưỡnFoAug mộFoAu đFa3yối vớM9BUi sự biếnFa3y FoAuchuyển tM9BUừ yếuFoAu đuFa3yối sanFa3yg mạnhPmzV mẽPmzV củaFa3y TứVFfJ Ngưu.

Đêm đó,M9BU tFa3yhần M9BUtiên lVFfJại mFoAuột lầM9BUn PmzVnữa dùngVFfJ hànPmzVh độM9BUng thựcFa3y tPmzVế M9BUchứng minh sựFoAu tFa3yốn cM9BUơm tPmzVốn củVFfJi, vFoAuô dụngFoAu toàVFfJn tậpFoAu FoAucủa mình...

Sau FoAukhi đãPmzV biếnVFfJ bFa3ya kFoAuét bPmzVia thànhPmzV Fa3yba mươiVFfJ sáuFa3y chiếcPmzV FoAuvỏ chFoAuai, TrứnVFfJg muối châVFfJn bưFoAuớc FoAucó phầM9BUn loVFfJạng choạPmzVng kéFoAuo aVFfJnh chànVFfJg NgưuPmzV BônPmzV đangFoAu ngM9BUhiêm túFoAuc chỉ tayM9BU vPmzVào vạPmzVch đườnPmzVg đếmM9BU trăngFoAu sVFfJao lM9BUên tFoAuaxi, đầuM9BU kFa3yhông ngoảnM9BUh lại.

Tôi PmzVlẩm bẩmVFfJ mộtPmzV mình:

- HPmzVai ngườiFoAu nM9BUày sẽFoAu khônM9BUg PmzVsao chứ?

Thương NgôPmzV Fa3ytrấn an:

- NgưVFfJu Fa3yBôn cVFfJó saFa3yy nữFoAua VFfJcũng khFoAuông gFoAuiở trFoAuò liM9BUnh tinFa3yh đâu.

- TôiPmzV sM9BUợ TrFa3yứng muốiVFfJ giVFfJở tròPmzV vớiVFfJ VFfJanh ta.

- ..PmzV. DFoAuù gFoAuì cũnVFfJg làFa3y thVFfJần tFa3yiên. SaFa3yo M9BUcó tVFfJhể bFoAuị M9BUloài ngưM9BUời giởFa3y trò được...

 

Trên đườngFoAu về,VFfJ gióFa3y lạM9BUnh M9BUtáp vàFoAuo mặM9BUt, hPmzVơi mFa3yen xâmVFfJ chFa3yiếm PmzVđại M9BUnão của tôiPmzV VFfJkhông PmzVnhững tướFoAuc Fa3yđi quVFfJyền chVFfJủ độnM9BUg mFoAuà FoAucòn khiPmzVến VFfJtôi VFfJchìm đắmM9BU hFoAuoàn toàM9BUn, choáng vánFa3yg, quPmzVay cuồng.Fa3y ĐồngM9BU thờiFoAu, bụM9BUng cũFoAung M9BUbắt đầuFa3y Fa3ythấy khóFa3y chịu.

Tôi giM9BUơ taFa3yy lFa3yên tVFfJính ngFoAuày, quảM9BU nhFoAuiên đếM9BUn ngàyM9BU Fa3ykinh PmzVnguyệt Fa3yghé thăm rồiFoAu, đúnPmzVg VFfJlà FoAu"Họa vôFoAu M9BUđơn cFa3yhí, phPmzVúc VFfJbất trùngPmzV lFa3yai", đãM9BU thFoAuất tìVFfJnh rồi lạPmzVi gặpFa3y phảiFa3y FoAubà côM9BU già...

Càng nghPmzVĩ FoAutôi cànFa3yg tFa3yhấy VFfJmình đeFoAun đM9BUủi, FoAuđen VFfJđủi nhưPmzV VFfJgặp phFoAuải ôngM9BU bFoAuán than vậy.M9BU PmzVTôi muốnFa3y ruồFa3yng bỏ,PmzV muốPmzVn Fa3ytự đàFa3yy ảPmzVi mVFfJình nFa3yên VFfJtìm chỗVFfJ cVFfJhân tườVFfJng rồi nFa3ygồi đóVFfJ Fa3ynhư chết.

Thương NgôVFfJ đươngVFfJ nFa3yhiên kVFfJhông biếtPmzV nhữngM9BU cơFa3yn sóFoAung lòPmzVng diM9BUễn PmzVra trong tôiVFfJ, tFa3yhấy tôiFoAu bỗngFoAu nPmzVhiên ngFoAuồi PmzVthụp xuFa3yống nM9BUhư nM9BUgười PmzVkhông xưVFfJơng nêFoAun khM9BUông tránh Fa3ykhỏi vẻFoAu ngạcFa3y FoAunhiên. FoAuHắn vộiVFfJ kFa3yhom ngưPmzVời PmzVxuống, Fa3ylưng dựngM9BU thẳnPmzVg, mộtFoAu đầuVFfJ gối chạmVFfJ đất,FoAu mộtPmzV taVFfJy đặtPmzV tFoAurên đầuM9BU gM9BUối mìPmzVnh, taVFfJy kPmzVia sờFa3y lênVFfJ tránPmzV tôi...

Trời đấtFa3y, sFa3yinh vậtM9BU Fa3ygì khôFoAung biết,VFfJ tưFa3y thFa3yế ngFoAuẫu nhFoAuiên thôM9BUi mM9BUà cũng đẹpFa3y lPmzVạ lùng.

Lại trờiFa3y đấtFa3y nữaFoAu, lúFa3yc nàyFoAu tôVFfJi mớiVFfJ VFfJcó thểVFfJ quM9BUan sM9BUát mộtFoAu Fa3ycách FoAutỉ mi, VFfJ rõ ràng.

- TiểuFa3y Tường,Fa3y eVFfJm Fa3ysao thế?M9BU Fa3ySay haFoAuy khPmzVó chFa3yịu M9BUở đâu?

Trước áPmzVnh mFa3yắt lờFa3y đờPmzV sM9BUay, đM9BUôi tM9BUai oM9BUng oPmzVng củFa3ya tôiPmzV, dánVFfJg vẻVFfJ hFoAuắn càng lôVFfJi M9BUcuốn, Fa3ygiọng nPmzVói cànFoAug dễM9BU chịuPmzV Fa3yhơn khiếnVFfJ tVFfJrái PmzVtim tôiFoAu nPmzVhư lệFoAuch PmzVvề phíaFoAu gM9BUan, giọng Fa3ytôi nVFfJhỏ nhẹM9BU đVFfJầy M9BUtủi hờn:

- ĐFa3yến tháng.

Thương NFa3ygô sữngPmzV ngườiM9BU trưFoAuớc câuPmzV nVFfJói khônVFfJg PmzVđầu khM9BUông đuôiVFfJ củM9BUa tôi:

- ĐếnFa3y gì?

- M9BUĐến tháng.

- Tháng..Fa3y. M9BUtháng gì?

Tôi ôVFfJm bụFa3yng Fa3ytựa vVFfJào Fa3ytường, cVFfJuộn mìnFoAuh PmzVnhư mộVFfJt coFa3yn Fa3ytôm, lFoAuông màVFfJy PmzVxịu xuống, mặtM9BU caM9BUu lạiM9BU diPmzVễn vPmzVai VFfJmột côFa3y béPmzV M9BUtội nghPmzViệp muốVFfJn nóiPmzV màFa3y khôVFfJng thốVFfJt Fa3yđược thành lời.

Dù saFoAuo ThưFa3yơng PmzVNgô cũngVFfJ đM9BUã sốngFa3y FoAuở Fa3ynhân giaVFfJn VFfJnên tươngM9BU PmzVđối hPmzViểu biếFoAut đốỉ vFa3yới đFoAuặc tVFfJrưng sFa3yinh Fa3ylý củaPmzV lVFfJoài VFfJngười. VậM9BUy nên,Fa3y saM9BUu phúPmzVt FoAubối rốFa3yi bPmzVan đầPmzVu, hắn nhanFa3yh chónFa3yg ýM9BU thFa3yức đưM9BUợc, cộngPmzV thêFoAum nM9BUgôn Fa3yngữ cFoAuơ tFa3yhể vFa3yô FoAucùng cPmzVó tínFoAuh biVFfJểu cảM9BUm của tôiM9BU Fa3ynên hFa3yắn đFa3yã M9BUhiểu ra.

- EFa3ym... tVFfJa... chPmzVúng PmzVta FoAumau M9BUvề nhàPmzV thôi...

- NhưnVFfJg troM9BUng FoAunhà PmzVkhông cònFa3y Fa3ybăng vệVFfJ siPmzVnh nữa.

- Vậy..FoAu. phảiFoAu lFa3yàm sao?

- KhônPmzVg FoAucòn thM9BUì đươngFa3y nhiênPmzV phảiVFfJ điFoAu mFoAuua rồi.

- Ồ..Fa3y. PmzVở đâuPmzV Fa3ycó? PmzVTa Fa3ydìu eVFfJm đi.

- TôVFfJi PmzVđau bụPmzVng, khônFa3yg PmzVđứng dậyFoAu đưPmzVợc, khônVFfJg đFa3yi nổi.

Có lẽFoAu PmzVThương NgM9BUô đãFoAu hiểuFa3y PmzVra ýPmzV cM9BUủa tôPmzVi, bỗngFa3y nhiênFoAu thấyFoAu bốiM9BU rốiPmzV. Do dự,Fa3y đắnPmzV M9BUđo mPmzVột hFa3yồi, cuốM9BUi cùFoAung cũngFa3y cắM9BUn răM9BUng, nói:

- TroM9BUng sPmzViêu M9BUthị gầM9BUn đM9BUây chắM9BUc lPmzVà cóVFfJ chứFa3y? PmzVTa sẽPmzV điFa3y mPmzVua ngM9BUay, eFoAum đVFfJợi ta VFfJở đây.

Tôi Fa3yvội tóVFfJm lFoAuấy hắnFoAu, tM9BUiếp tụM9BUc vẻM9BU yPmzVếu đuối,M9BU cạFoAun sM9BUức, diễFoAun Fa3yvẻ đáng thươngVFfJ đếnFoAu cùng:

- TronFoAug sVFfJiêu thPmzVị khM9BUông cPmzVó lM9BUoại tôPmzVi cầM9BUn, chFa3yỉ FoAuở cFa3yửa hàngPmzV Fa3ytrước mFoAuặt mới có.

Tuy điềuM9BU nàyVFfJ rõFa3y ràngFa3y làVFfJ vớVFfJ PmzVvẩn, nhưPmzVng dùFoAung nóFoAu đFoAuể lừaVFfJ PmzVvị tFa3yhần chưa hềFa3y PmzVcó chM9BUút Fa3ykinh ngM9BUhiệm gìFa3y vẫFa3yn rấtPmzV hiệuFa3y quFa3yả. Fa3yDo Fa3yđó FoAuThương NgôFa3y liềM9BUn gậPmzVt đầFoAuu cắnFoAu câu vàVFfJ Fa3ytỏ vẻFoAu ngượnM9BUg M9BUngùng rõFoAu ràng.

Cái gọFa3yi VFfJlà cửFa3ya hàng,VFfJ cPmzVhính làFoAu tiệmFa3y tạM9BUp FoAuhóa tươngM9BU đM9BUối truyFoAuền thống màM9BU FoAuphương tFoAuhức kinPmzVh M9BUdoanh VFfJhoàn tM9BUoàn VFfJkhông giốngFoAu vớVFfJi FoAusiêu thFa3yị tựVFfJ chọM9BUn. Khách M9BU hàng phảiFa3y M9BUhiểu Fa3yrõ, M9BUphải M9BUtự Fa3ynói rFa3ya yFoAuêu cầuM9BU củaFa3y mìnFoAuh, sM9BUau M9BUđó chPmzVủ cFoAuửa hàngM9BU sFoAuẽ dẫVFfJn đi lFa3yấy đồFa3y vPmzVà trFa3yả FoAutiền FoAunhận hàngPmzV nVFfJgay trướPmzVc mặt.

Tôi hoFoAuàn toànFoAu phớM9BUt lờFa3y Fa3yvẻ ngVFfJượng ngùnVFfJg củaFa3y ThươngFa3y NgôVFfJ dùFoAung tPmzVhái độ vôFa3y cFa3yùng nghiêFoAum Fa3ytúc nóFoAui Fa3yvới hắn:

- TôiM9BU muốM9BUn mFoAuột góM9BUi dùVFfJng bFa3yan đêmFa3y vàVFfJ mM9BUột Fa3ygói dùFa3yng bM9BUan nPmzVgày, loạiFoAu dùng bVFfJan đVFfJêm phảFoAui lFoAuà loạiFa3y dàiFa3y bFa3ya mươPmzVi lăVFfJm cFoAuentimet. ĐãM9BU FoAunhớ chưa?

Thương NgPmzVô FoAucúi đầVFfJu khônFoAug nhìnM9BU tVFfJôi, mộtFoAu hồPmzVi VFfJsau mớiM9BU nhẹVFfJ nóiVFfJ một tiếng.

- Ừm.

- M9BUAnh tPmzVhử nVFfJhắc lạiFoAu mPmzVột lầnPmzV VFfJcho tM9BUôi nghe.

Dưới sFoAuự thúFa3yc épFa3y M9BUcủa tôiFoAu, hVFfJắn cuốFa3yi cùngPmzV tFa3yỏ vPmzVẻ quyếtFoAu tâM9BUm, đứngM9BU phắt dậyFoAu, còM9BUn M9BUtiện taFoAuy gPmzVõ VFfJvào đầuPmzV tôM9BUi, gFoAuiọng hM9BUờn trách:

- EPmzVm cFoAuhờ đấy.

Tôi FoAuxoa đầuPmzV Fa3ynhìn thePmzVo cVFfJái bóngFa3y vộFoAui FoAuvã củM9BUa hắVFfJn, cườiPmzV ngặM9BUt nghẽo. BónFoAug Fa3yhắn dầFa3yn PmzVxa khuất.

Lớn bM9BUằng từFa3yng nM9BUày rồi,PmzV hắPmzVn làM9BU ngườM9BUi đànM9BU Fa3yông đầuM9BU M9BUtiên FoAumua M9BUbăng vệ VFfJ sinh PmzVcho tôi.

Khoảng mVFfJười phúVFfJt sauM9BU, ThươnPmzVg NgFa3yô xPmzVách mFoAuột túiFa3y FoAunylon, lấmPmzV FoAulét như trộm,M9BU quaFoAuy về.

- Fa3yEm xVFfJem tPmzVa VFfJmua PmzVcó đúnFoAug không?

Tôi cầFa3ym FoAulấy túi,VFfJ nhìPmzVn vào,FoAu nói:

- Đúng.PmzV TrPmzVí nhớPmzV củaVFfJ aFoAunh khônM9BUg tồVFfJi màVFfJ. FoAuNày, hVFfJộp nhỏPmzV nàyFoAu lFoAuà gFa3yì vậy?

- ÔnVFfJg cFa3yhủ nM9BUói, FoAutốt nhấtFoAu nFa3yên dùngM9BU kếVFfJt hợpM9BU haPmzVi Fa3yloại này.

Không biFoAuết ThươngFa3y NgôVFfJ Fa3ybị kíchPmzV độngM9BU M9BUgì Fa3ytrong PmzVcửa hVFfJàng Fa3ycủa ônVFfJg chú rFa3yâu riPmzVa PmzVxồm xoàmVFfJ kiFoAua. TVFfJuy sPmzVắc mặtM9BU khôPmzVng PmzVcó biểuFa3y lộFoAu M9BUgì đặFa3yc biFoAuệt nhưnM9BUg VFfJcơ thịt xFa3yem VFfJra khônFoAug kiVFfJềm cFoAuhế đFa3yược nênPmzV hơiM9BU FoAuco giật:

- VFa3yì troPmzVng thM9BUời giaFoAun PmzVđến thángVFfJ VFfJcủa ngườiFa3y VFfJcon gPmzVái, ngườiPmzV đàM9BUn ôngFa3y sẽ tíchFoAu lũM9BUy khônM9BUg íVFfJt đồ.FoAu ĐếnVFfJ kFoAuhi đVFfJợi hFa3yết M9BUđèn đỏFa3y chắFoAuc chắnVFfJ sẽFa3y khôVFfJng kiểVFfJm soFa3yát được mM9BUà phM9BUóng raM9BU. LúcVFfJ đóVFfJ nFoAuếu VFfJkhông M9BUcó sựFoAu chM9BUuẩn bịFa3y thVFfJì cFa3yâu M9BUchuyện tuyệtVFfJ đỉFa3ynh trên giườnPmzVg sVFfJẽ rấtFa3y dễVFfJ biếnM9BU tFoAuhành câVFfJu chuyệnFa3y Fa3ybi thảM9BUm trFa3yong khFoAuoa sản...

Ôi trờPmzVi Fa3yđất VFfJơi, ônFoAug FoAuchú kFoAuỳ qFa3yuặc kFoAuia thPmzVật quM9BUá PmzVdung tục.

Nhưng, nVFfJhư thế,FoAu ýVFfJ nM9BUguyện củPmzVa mẹVFfJ đãM9BU VFfJđược Fa3ythuận lợVFfJi đPmzVáp ứng.PmzV Trong M9BUnhà phVFfJải thVFfJường PmzVxuyên dựM9BU phòVFfJng bPmzVao cM9BUao VFfJsu DuFa3yrex mà...

Nhìn dáPmzVng vẻVFfJ thảmVFfJ M9BUhại cPmzVủa ThươngFoAu Ngô,M9BU cM9BUhút lươnVFfJg thiệnVFfJ vốFa3yn M9BUchết VFfJtừ lâu Fa3ytrong PmzVtôi cuốiVFfJ cPmzVùng M9BUcũng M9BUphục hFa3yồi sứcM9BU sống.

Tôi nPmzVhét VFfJhai thứPmzV cóVFfJ chVFfJức năngFa3y giốFoAung nhaVFfJu FoAulà FoAucùng chốVFfJng chấVFfJt lỏng chPmzVảy luFoAung VFfJtung vàoFa3y M9BUtrong túiM9BU nyloPmzVn rồFa3yi VFfJđứng lêVFfJn. ĐVFfJang PmzVlắc lắM9BUc phủFoAui phủFa3yi định Fa3yxuất M9BUphát, M9BUthì ThưM9BUơng NPmzVgô M9BUbỗng kéM9BUo taFa3yy tFoAuôi lại,FoAu nói:

- EM9BUm thVFfJấy khóFoAu chịu,Fa3y vậyFa3y đểM9BU tPmzVa PmzVcõng em.

Tôi nhìPmzVn hắnM9BU, lFoAuắc đFoAuầu, nói:

- TôiM9BU M9BUkhông muốnFoAu chơiVFfJ tròFa3y PmzVTrư PmzVBát FoAuGiới FoAucõng vợ.

- ..VFfJ. ChM9BUúng Fa3yta đâuFoAu pM9BUhải lợn..VFfJ. VFfJ- ThươM9BUng NgVFfJô PmzVcó M9BUphần phânM9BU vânM9BU về vấnFoAu đềFoAu chủngFoAu tộM9BUc nhưngPmzV rấPmzVt nhPmzVanh saFa3yu FoAuđó liềnPmzV nởVFfJ nM9BUgay Fa3ymột FoAunụ cườFoAui: Fa3y- NhưnFoAug tVFfJa không ngạiPmzV làPmzVm TM9BUrư BFoAuát Giới.

Đầu ócFa3y M9BUtăm FoAutối củaM9BU tM9BUôi Fa3yphải phM9BUản ứFoAung mộtFa3y PmzVlúc mFa3yới FoAuhơi Im-uPmzV, tôi đáp:

- TôFa3yi khônM9BUg VFfJmuốn lFa3yàm tiểVFfJu VFfJthư củFa3ya CPmzVao LãM9BUo trang.

- EM9BUm chỉPmzV cM9BUần lVFfJàm nVFfJữ chFa3yủ nM9BUhân củM9BUa TPmzVrúc ThaPmzVnh cácFa3y FoAulà đượcPmzV rồFa3yi. - TM9BUhương NFa3ygô Fa3yvừa nóiFa3y vừFa3ya cúiFoAu ngườiFa3y xM9BUuống: PmzV- PmzVMau lFoAuên đi.

- TFa3yrúc VFfJThanh FoAucác VFfJlà VFfJcái gì?

- LPmzVà nơiPmzV trướcPmzV VFfJđây FoAuchúng M9BUta ở.

- Ồ.

- VFfJEm nPmzVhanh lVFfJên mộPmzVt chút.

Tôi kPmzVhông thèmVFfJ M9BUđể Fa3yý đếnVFfJ lờiFa3y gPmzViục củaM9BU hắM9BUn mVFfJà tựFoAu mìnFa3yh tiFoAuến PmzVvề phía trước:

- KVFfJhông cầVFfJn đâu.

- TVFfJiểu Tường...

Tôi Fa3yngoái đầuFa3y lạiFa3y theVFfJo phảM9BUn VFfJxạ, đVFfJúng lúFoAuc VFfJnhìn thấyPmzV ThươngFa3y NgFoAuô khFoAuom người, hPmzVai tPmzVay Fa3ychống VFfJvào đầuPmzV gối,PmzV kVFfJhuôn mặtVFfJ hơiM9BU VFfJngẩng Fa3ylên, FoAukhẽ mỉmFoAu cưVFfJời, nói:

- VếtVFfJ thưFa3yơng PmzVcủa tM9BUa FoAuđã khỏFoAui rồi.

Tôi bịVFfJ hắFoAun đoánFa3y trFoAuúng ýVFfJ nVFfJên cũnPmzVg khôPmzVng nểFoAu tFa3yình PmzVmà bóFa3yc mVFfJẽ hVFfJắn, tôi FoAu nói to:

- M9BUAnh lFoAuừa Fa3yai tPmzVhế? KPmzVhông PmzVthể nào.

- FoAuDù FoAucoi nhFoAuư chưFoAua kFoAuhỏi hoàFoAun M9BUtoàn tFa3yhì chúFoAut trFoAuọng PmzVlượng củaM9BU eFoAum cũng chẳngM9BU thểFoAu gâyFoAu ảnhFa3y hưởngVFfJ gì.

Tôi Fa3ybĩu môFa3yi M9BUtỏ Fa3yvẻ qVFfJuyết khôFoAung tFoAuin lờiFa3y hắn.

Nụ cườiVFfJ củPmzVa hắVFfJn càngM9BU rPmzVõ Fa3ynét hơn:

- EPmzVm lFoAuo Fa3ylắng Fa3ycho tFa3ya phảPmzVi không?

- LàM9BU tôFa3yi VFfJlo cPmzVho cáiM9BU đệVFfJm ghM9BUế soFoAufa củaVFfJ tôi.

- TPmzViểu TưM9BUờng, tiFa3yn FoAuta điFoAu. M9BUVì emM9BU, VFfJta sVFfJẽ khôngFoAu lFoAuấy VFfJmình PmzVra đùaFoAu giỡn đâu.

Lời nóVFfJi cFoAuủa hPmzVắn M9BUrất VFfJquả quyết,PmzV hơFa3yn nữaFa3y cM9BUòn cóPmzV tíVFfJnh xúPmzVi giFoAuục vPmzVà mê hoM9BUặc, dM9BUo đó,FoAu FoAutôi thấM9BUy daVFfJo động.

Tôi đếnFoAu Fa3ybên hM9BUắn, bấPmzVm Fa3yđầu ngPmzVón taM9BUy vFa3yào lưngFoAu hắn,VFfJ hỏi:

- CóVFfJ đaVFfJu không?

Thương NPmzVgô bậFoAut cười,VFfJ duỗPmzVi cáPmzVnh taPmzVy đặtFa3y vFoAuào eFoAuo tôVFfJi đẩyM9BU rFoAua saPmzVu lưngFoAu, nhân FoAulúc tPmzVôi loạngFoAu choạnPmzVg, liM9BUền tFoAuúm vàoM9BU đùiPmzV tôM9BUi, khM9BUi đứngFa3y lêFoAun tFa3yhì tôFa3yi M9BUđã ngồFa3yi chắc PmzVchắn trênFoAu lưnVFfJg hắM9BUn rồi.

Cách lớpFoAu VFfJáo FoAumùa đôVFfJng dàyM9BU cộp,FoAu tVFfJôi vẫnPmzV cảmVFfJ PmzVthấy vFa3yai vàVFfJ PmzVlưng hắPmzVn gầFoAuy gầy nhưngPmzV rấtM9BU rộFoAung, khiếnPmzV tFoAuôi cóM9BU cảmM9BU giVFfJác cựcFa3y kỳFoAu VFfJchắc chắn.

Tôi M9BUôm Fa3ycổ hắn,VFfJ FoAubả vM9BUai hắnFa3y M9BUlàm Fa3ycằm tôiVFfJ VFfJhơi đau.

Trong trFoAuí nhớM9BU củVFfJa mìVFfJnh, hVFfJình VFfJnhư chưM9BUa cóVFfJ aM9BUi từM9BUng cFa3yõng tVFfJôi. NgàyFa3y nhỏ, bốFa3y chỉPmzV đặtVFfJ tôiVFfJ lêFa3yn cổM9BU hoặcM9BU lêFoAun vai.

Thế nhưnFa3yg cảmPmzV giáPmzVc lúcM9BU nàyFoAu M9BUsao thPmzVân quM9BUen đếnFa3y vậy,PmzV nhưPmzV Fa3ythể đãM9BU từng dPmzViễn Fa3yra vFoAuô sốPmzV lẩnFa3y. Fa3yCó mM9BUột ngưPmzVời PmzVcõng tPmzVôi, cứFa3y đi,PmzV PmzVđi rM9BUất M9BUxa, PmzVđi rấtVFfJ lâu...

- TrướcVFfJ đâFa3yy, FoAuanh cVFfJó tFoAuừng cõPmzVng tôPmzVi nM9BUhư tFa3yhế nFa3yày không?

- Có.

- ThườngFa3y Fa3yxuyên chứ?

- Ừ!

- KểFa3y tPmzVừ khFa3yi FoAuchúng tVFfJa M9BUở bFoAuên nhPmzVau sao?

- KểM9BU tVFfJừ ngàyFoAu đầFa3yu tPmzViên tFa3ya PmzVquen em.

- TVFfJôi nhớ,FoAu hFoAuình VFfJnhư anM9BUh từngFoAu nFa3yói vìFoAu VFfJtôi VFfJmà đãM9BU lấVFfJy cPmzVhín FoAutrăm M9BUchín mươi chVFfJín giọtFa3y sưM9BUơng PmzVmai. NhFoAuưng naFa3yy tôiM9BU mớiVFfJ PmzVmột Fa3ynghìn tuM9BUổi. VFoAuậy chẳPmzVng phảVFfJi là PmzV khi tôiFoAu VFfJvừa VFfJra đờiVFfJ, FoAuanh đFoAuã cM9BUõng tôiM9BU chạM9BUy khắpVFfJ nM9BUơi sao?

- Ừ.

- APmzVnh M9BUcòn nóPmzVi, trướFoAuc đFa3yây tôiFa3y khôngFoAu hềFa3y cPmzVó bPmzVố mẹ,PmzV vậyPmzV aFa3yi nuôVFfJi tôi trưởngM9BU thành?

Thương NgôFa3y thởPmzV dVFfJài, ngFoAuoái đVFfJầu lM9BUại nhìnM9BU PmzVtôi, nói:

- TiểVFfJu TườFoAung, M9BUlà tFoAua nuôFa3yi VFfJem khônFoAu lớn.

Ồ...

Hóa rPmzVa, kVFfJhông phVFfJải làFoAu tôFa3yi nuFoAuôi chFa3yồng, Fa3ymà tôiVFfJ làFa3y bFoAuà vM9BUợ đượcM9BU hắn nPmzVuôi nấng.

Cơn kíVFfJch độngM9BU nPmzVày khiếPmzVn tPmzVôi khôFoAung thốtM9BU nêFa3yn lờPmzVi trFa3yên sFa3yuốt đườngFoAu về.M9BU Thương FoAuNgô PmzVcũng khônVFfJg Fa3ynói gVFfJì Fa3ynữa, VFfJchỉ chầmFoAu cFoAuhậm điFoAu Fa3ytừng bước,PmzV từngM9BU bước.

Đêm VFfJmùa đông,Fa3y giFoAuó rPmzVất mạFoAunh nPmzVhưng FoAucó Fa3ylẽ Fa3yvì haFoAui M9BUchúng tôiM9BU FoAudựa sátPmzV vào nhM9BUau nênVFfJ khôPmzVng hềM9BU cảM9BUm thấyFoAu FoAulạnh. BàFa3yn taPmzVy hắnPmzV đangVFfJ đỡM9BU lấVFfJy PmzVtôi cũVFfJng khM9BUông còn lạM9BUnh giM9BUá nhVFfJư Fa3yban chiFoAuều nữa.

Sau VFfJkhi trởFoAu vềVFfJ nhVFfJà VFfJtắm FoAugiặt xoVFfJng, tôPmzVi M9BUvốn đVFfJịnh PmzVmở máPmzVy tínhFa3y M9BUra xem PmzV Lâm PmzVLỗi PmzVcó OnlM9BUine kM9BUhông đểVFfJ hỏiPmzV aFa3ynh FoAuta rốtFa3y cuộcM9BU vìM9BU saVFfJo khônFoAug liêFoAun Fa3ylạc vớM9BUi PmzVbạn bè. NhưngPmzV vừaM9BU mớiFa3y đănVFfJg nhập,FoAu máM9BUy tínhPmzV lậPmzVp tứcFa3y bịPmzV gấpVFfJ lại.

Thương NgVFfJô đứPmzVng saFoAuu lưnFoAug tôPmzVi, trFa3yên taFa3yy cầFa3ym mộtVFfJ cFa3yốc sữaM9BU nóng,M9BU nói:

- UốngPmzV đPmzVi rồM9BUi ngủ.

Tôi nM9BUghĩ ngợPmzVi mộtFa3y lVFfJát FoAurồi nVFfJgoan M9BUngoãn nghPmzVe lời.

Có lVFfJẽ PmzVvì tháFoAui độPmzV ngoaPmzVn ngoFa3yãn củM9BUa tPmzVôi M9BUquá kFoAuhác PmzVso vớVFfJi lúFoAuc thường dẫnPmzV đếnPmzV viFa3yệc hVFfJắn cóM9BU chPmzVút cảnhVFfJ giFa3yác, khôngFoAu yFa3yên tVFfJâm nPmzVên lạPmzVi nhM9BUấn M9BUmạnh thêmM9BU một câu:

- PhảiFoAu ngủFa3y M9BUngay đấyM9BU Fa3ynhé. KhôngFoAu đượcFa3y đPmzVợi PmzVta điPmzV Fa3yra ngFoAuoài rồiFoAu lạiM9BU lén bòFoAu PmzVdậy chơM9BUi đâu.

- AnFoAuh PmzVkhông ngủFa3y FoAucùng FoAutôi sao?

-... Hả?

Tôi VFfJchớp mắFa3yt lFa3yộ rõVFfJ vẻFa3y ngPmzVây VFfJthơ nhất,M9BU lFoAuanh lợiM9BU nhất,FoAu nói:

- ÔngM9BU bốPmzV hPmzVổ ơiPmzV, buổPmzVi FoAutối ngườiVFfJ PmzVta FoAusợ VFfJngủ mộM9BUt mình.

Thương NgôFa3y M9BUgiật gFoAuiật M9BUkhóe mắt:

- Bố...M9BU bố...

- TVFfJôi luônPmzV VFfJthích kPmzViểu VFfJbố nuM9BUôi coFoAun gáiFoAu gìFoAu gFa3yì đó,Fa3y khônM9BUg ngFoAuờ PmzVtự FoAumình giờ cũnFa3yg VFfJcó thểVFfJ đượcM9BU M9BUtrải nghiệPmzVm. VFfJHay quá!

Khóe miệFoAung ThưFa3yơng NgFoAuô rầnPmzV rFa3yật, nói:

- Bố...PmzV FoAucon gái...

Tôi lFa3yao lêM9BUn phM9BUía trưócVFfJ, ôPmzVm chặPmzVt eFa3yo hPmzVắn, giọngFoAu nũnFa3yg VFfJnịu, nói:

- NPmzVgười VFfJta FoAukhông Fa3ythèm quVFfJan tâVFfJm, ngươiM9BU tVFfJa chM9BUỉ M9BUmuôn bốPmzV ngM9BUủ cùFa3yng mà, ngườiM9BU tFoAua muốPmzVn ômPmzV FoAubố cơ.

Giọng nóFa3yi cFa3yủa ThươngFoAu NgPmzVô bắtFa3y VFfJđầu M9BUrun rẩy:

- Ôm.M9BU.. ôm...

Tôi thấyM9BU VFfJtrêu nFoAuhư vậyM9BU đãFa3y tươngVFfJ đốiFoAu rồVFfJi, cPmzVhọc thêmM9BU nữVFfJa cóVFfJ khảFoAu năng hắnM9BU VFfJsẽ M9BUphát hỏaFa3y nêM9BUn Fa3ydừng FoAulại, rổFoAui lăVFfJn vàoFoAu giường,M9BU vẫyFoAu vFa3yẫy tFa3yay vẻM9BU VFfJcao sFa3yang, nói:

- VFfJBản cPmzVung phảiM9BU điPmzV nM9BUghỉ rồi.PmzV HổM9BU cPmzVông Fa3ycông luFoAui Fa3yra đi.

- Fa3yCông... công...

Có lPmzVẽ tPmzVim FoAugan vàVFfJ đVFfJại FoAunão củM9BUa ThươnPmzVg Fa3yNgô đềM9BUu cPmzVó phầnPmzV têPmzV liệFoAut PmzVbởi màn bVFfJiểu diPmzVễn bPmzViến mặM9BUt FoAusau kVFfJhi traFoAuo giảVFfJi OscPmzVar củaM9BU tôiVFfJ. KhuôPmzVn mVFfJặt hắFoAun khôngVFfJ chút cảPmzVm M9BUxúc, hFa3yai mắtFoAu nM9BUhìn thẳng,FoAu đVFfJi rM9BUa ngoài.

Do VFfJđó, tôFoAui chVFfJui vFa3yào PmzVchăn cườiVFfJ sặFa3yc M9BUsụa, M9BUmột VFfJchút gFoAuió lạPmzVnh ùaM9BU đến, nằmVFfJ bêVFfJn cạPmzVnh M9BUtôi lúPmzVc nàFoAuy PmzVlà mộM9BUt aFoAunh chVFfJàng VFfJmặc bộM9BU quầnM9BU Fa3yáo ngủM9BU mVFfJỏng manh.

Khuôn mặFoAut FoAuhiền làFa3ynh M9BUcủa PmzVanh M9BUchàng nhPmzVìn tFoAuôi, nói:

- ĐểPmzV chPmzVứng M9BUminh tM9BUa PmzVkhông pFoAuhải làVFfJ côFa3yng cônVFfJg, M9BUtối nayFa3y, FoAuta Fa3yđặc VFfJbiệt cho Fa3yphép cPmzVon FoAukiểm M9BUtra thoảiM9BU mM9BUái. TVFfJa PmzVthương VFfJcon lắmPmzV M9BUđấy, cóFoAu cM9BUảm độngFa3y không?

- …

Được lắPmzVm, đồVFfJ VFfJcon M9BUhổ bVFfJiến tFa3yhái! NgưVFfJơi tFa3yhắng rồi!

Tôi đưaFa3y taM9BUy đẩyFoAu hắnPmzV raVFfJ, nói:

- TôFa3yi đaFa3yng đếnFoAu PmzVtháng, đM9BUi PmzVra đi.

Hắn Fa3ynắm Fa3ychặt tVFfJay tôi,FoAu khôngPmzV FoAucòn vẻFoAu đùaVFfJ cợtPmzV, trêuM9BU Fa3ychọc lFoAuúc trướcVFfJ, giọng hắPmzVn chậVFfJm rPmzVãi nhưngVFfJ VFfJkiên định:

- FoAuTiểu TưFoAuờng, tFa3ya biếtVFfJ PmzVlúc nàyPmzV PmzVem rấtVFfJ Fa3ybuồn. TrưVFfJớc mặtFoAu Fa3yta, VFfJem không cầnFa3y phảiFoAu tỏFoAu rFoAua mạnhVFfJ mPmzVẽ, càngVFfJ khFoAuông FoAucần phảFoAui giPmzVả vờ.

Tôi nFoAuhìn FoAuhắn, nói:

- SaFa3yo Fa3yanh khônM9BUg hỏiVFfJ tôiVFfJ lPmzVà đFa3yã PmzVxảy M9BUra cVFfJhuyện gì?

- DùFa3y cVFfJó xFoAuảy VFfJra chuyệnFa3y gFoAuì thVFfJì Fa3ycũng qFoAuua maVFfJu tVFfJhôi, PmzVvì cóFa3y FoAuta luPmzVôn ở Fa3ybên cạnhFoAu em.

- MãiFa3y mãiM9BU bênPmzV tFa3yôi sao?

- MãFoAui mãi.

Tôi chớpPmzV cVFfJhớp mắtFa3y, vùiFoAu đầuM9BU vàVFfJo lòM9BUng hFoAuắn, quệtPmzV nPmzVước mắM9BUt lênFa3y FoAungực hắn, nói:

- VFfJThương PmzVNgô, mFoAuay mPmzVà cFoAuó anVFfJh ởVFfJ đây.

- TFa3ya luônM9BU ởFa3y đây.

- M9BUThế nên,Fa3y đànFa3y ôPmzVng khôVFfJng phPmzVải làVFfJ tFa3yhứ gPmzVì tốtFoAu đẹp,FoAu tFa3yrên thM9BUế giớiVFfJ nàM9BUy chỉ cFa3yó VFfJbố làPmzV tốtM9BU thôi.

Tôi qVFfJuá mệFoAut VFfJnên ngVFfJủ rấtM9BU PmzVngon, PmzVlấy cáVFfJnh FoAutay củPmzVa ThPmzVương NgôFoAu làmFoAu gối, PmzVhít hFa3yà hươngM9BU rừngFa3y baFoAun maVFfJi tVFfJhoang thoảVFfJng PmzVmà PmzVhắn M9BUmang đến.

Mãi mãVFfJi làFoAu PmzVbao lâu?M9BU ĐâFa3yy làM9BU câVFfJu VFfJhỏi rấtM9BU thPmzVông tụcPmzV Fa3yvà VFfJcũng làFa3y mFoAuột câu hỏPmzVi khFa3yông lờiVFfJ đáp.

Nhưng VFfJtôi nghPmzVĩ, sFa3yo vớiVFfJ cuộcFoAu PmzVđời VFfJngắn nFoAugủi mVFfJấy VFfJmươi FoAunăm củaM9BU loài người,M9BU mộtFa3y nghVFfJìn nămPmzV khôngFa3y hPmzVề rờiM9BU Fa3yxa VFfJcó thểFa3y đượcFa3y Fa3ycoi làFa3y mãFoAui VFfJmãi rồi.