You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâ8EVWajy t8EVWajôi đượcandVQ3 MxN6LWtận 8EVWajmắt chứngandVQ3 kiếandVQ3n sựMxN6LW s8tồn tạandVQ3i cMxN6LWủa thầ8EVWajn tiên,MxN6LW pandVQ3há taMxN6LWn 8EVWajtư tưởng d8EVWajuy vậtMxN6LW MxN6LWmà t8EVWajôi đượMxN6LWc MxN6LWtiếp thandVQ3u s8từ nhỏ.andVQ3 Vậs8y nênMxN6LW, sandVQ3ự andVQ3ngạc nhMxN6LWiên của8EVWaj candVQ3on bạn8EVWaj khiến tôMxN6LWi bỗMxN6LWng ths8ấy 8EVWajrun run:

- Này,s8 s8mày đừngs8 cMxN6LWó dọa8EVWaj tMxN6LWao. Nếu8EVWaj an8EVWajh s8ta làms8 s8ma thMxN6LWật, chắcs8 8EVWajsẽ tha c8EVWajho taandVQ3o ns8hỉ? Làs8 an8EVWajh andVQ3ta đá8EVWaj taoandVQ3, chứandVQ3 MxN6LWcó phs8ải s8tao đáandVQ3 andVQ3anh MxN6LWta đâu...

- TaMxN6LWo vừandVQ3a nóiandVQ3 thếandVQ3 m8EVWajà màyandVQ3 andVQ3đã kíchs8 độandVQ3ng đế8EVWajn nhườngs8 s8này. s8- Trứs8ng muối s8 lập 8EVWajtức andVQ3thay MxN6LWđổi tandVQ3hái độ,s8 s8tỏ vẻMxN6LW x8EVWajem thườngs8 8EVWajsự MxN6LWyếu đuố8EVWaji, MxN6LWnhát andVQ3gan andVQ3của tôMxN6LWi: andVQ3- Hai ngMxN6LWày trước,MxN6LW troandVQ3ng lúcs8 ă8EVWajn s8cơm vớiMxN6LW bọnMxN6LW Tiểs8u s8Đao, MxN6LWbọn 8EVWajnó cóMxN6LW nhắc8EVWaj đếs8n MxN6LWtên rẻs8 mạt đó.

Mọi người đandVQ3ều nóMxN6LWi, saMxN6LWu khs8i andVQ3ăn TếtandVQ3 xon8EVWajg qus8ay landVQ3ại 8EVWajđây, s8không liês8n MxN6LWlạc lạiMxN6LW vs8ới handVQ3ắn được nữaandVQ3, điện8EVWaj thoại8EVWaj andVQ3không s8nghe, ems8ail khMxN6LWông hồiandVQ3 âm,s8 s8gửi tiandVQ3n nhắnMxN6LW offliandVQ3ne MxN6LWở QQ 8EVWaj và MSMxN6LWN 8EVWajthì khs8ông ba8EVWajo giMxN6LWờ ths8ấy trảandVQ3 s8lời. Cs8òn nữa,8EVWaj chỗandVQ3 8EVWajhắn ởs8 cs8ũng s8không s8có ai8EVWaj. Ta8EVWajo vốn MxN6LWnghĩ rằngandVQ3 ôMxN6LWng trờ8EVWaji cuốiandVQ3 MxN6LWcùng cũandVQ3ng mởMxN6LW ms8ắt làs8m séts8 đánhs8 chếMxN6LWt hắn8EVWaj rồs8i, giờ8EVWaj 8EVWajxem ra 8EVWajđáng tiếandVQ3c, đán8EVWajg tandVQ3iếc quá.

Cô nàandVQ3ng lMxN6LWắc lắcandVQ3 cái8EVWaj đầuandVQ3 andVQ3than vãandVQ3n, tôMxN6LWi MxN6LWlại s8thấy sữnMxN6LWg sờ.

Trong andVQ3ấn tượandVQ3ng cMxN6LWủa tôi,8EVWaj Q8EVWajQ MxN6LWcủa LandVQ3âm Lỗi8EVWaj 8EVWajthực MxN6LWsự luônandVQ3 ởandVQ3 trạngs8 thái sáns8g đèn.8EVWaj Trướcs8 8EVWajđó, chú8EVWajng tô8EVWaji cóMxN6LW nóis8 ch8EVWajuyện vMxN6LWà anandVQ3h ts8a luô8EVWajn trandVQ3ả 8EVWajlời ngs8ay. Chẳn8EVWajg lẽ, a8EVWajnh 8EVWajta chỉs8 để8EVWaj sandVQ3áng đès8n vs8ới rs8iêng tôi?

Tiểu Đaos8 l8EVWajà một8EVWaj tron8EVWajg nhữngMxN6LW người8EVWaj bạnMxN6LW nối8EVWaj khMxN6LWố chơMxN6LWi với8EVWaj nhMxN6LWau MxN6LWtừ 8EVWajnhỏ của chún8EVWajg tandVQ3ôi. s8Anh MxN6LWta MxN6LWhọc trs8ên MxN6LWtôi vMxN6LWà Tr8EVWajứng mus8ối MxN6LWhai MxN6LWlớp, landVQ3à bandVQ3ạn họ8EVWajc 8EVWajcủa Lâm Lỗ8EVWaji. s8Sau 8EVWajkhi điMxN6LW l8EVWajàm l8EVWajại ởandVQ3 cùs8ng mộts8 thànMxN6LWh phốs8 v8EVWajới LandVQ3âm s8Lỗi, cóMxN6LW t8EVWajhể n8EVWajói q8EVWajuan hệ giữa8EVWaj haMxN6LWi ngườis8 c8EVWajàng trs8ở andVQ3nên ths8ân thiết8EVWaj hơnMxN6LW. DùMxN6LW ans8h andVQ3ta rất8EVWaj MxN6LWkhông tán8EVWaj đồngandVQ3 việc Lâm8EVWaj Lỗi8EVWaj cMxN6LWhia tas8y tôis8 nh8EVWajưng suMxN6LWy chandVQ3o candVQ3ùng, ngườiMxN6LW ngandVQ3oài khMxN6LWó s8mà cs8an tMxN6LWhiệp vào chus8yện tì8EVWajnh cảs8m đưMxN6LWợc, vậyMxN6LW 8EVWajnên qus8an h8EVWajệ củandVQ3a haMxN6LWi người8EVWaj vẫn8EVWaj rấts8 tMxN6LWốt, tình8EVWaj bandVQ3ạn vẫn kandVQ3hông hềs8 thMxN6LWay đổi.

Rốt 8EVWajcuộc chMxN6LWuyện gìs8 đãMxN6LW x8EVWajảy r8EVWaja khiếandVQ3n Lâ8EVWajm 8EVWajLỗi ho8EVWajàn to8EVWajàn cắtandVQ3 đứt8EVWaj quas8n hệ s8anh 8EVWajem mư8EVWajời mấMxN6LWy n8EVWajăm tandVQ3rời này?

Tôi đangMxN6LW 8EVWajsuy nghs8ĩ môngs8 8EVWajlung, bandVQ3ỗng cóMxN6LW andVQ3thứ gandVQ3ì âs8m ấandVQ3m s8áp vàoandVQ3 mặt.

- Tỉnh8EVWaj ngủMxN6LW đi.

- s8Ngủ MxN6LWgì MxN6LWmà ngủ?MxN6LW MớiMxN6LW mMxN6LWấy giMxN6LWờ mandVQ3à bảos8 n8EVWajgười tandVQ3a buồns8 ngủ?

Tôi kés8o chiandVQ3ếc 8EVWajkhăn ướt8EVWaj xuMxN6LWống, áandVQ3nh 8EVWajmắt tứcs8 ts8ối s8nhìn 8EVWajkẻ đầus8 sỏ.

Thương NandVQ3gô MxN6LWngồi bs8ên tráis8 tô8EVWaji vẫs8n khôn8EVWajg đMxN6LWộng tandVQ3ĩnh gì8EVWaj, chỉMxN6LW MxN6LWlau ta8EVWajy một cách8EVWaj lịchandVQ3 MxN6LWthiệp, rMxN6LWồi landVQ3ại MxN6LWrót nướcs8 trMxN6LWà và8EVWajo bás8t vs8à đũMxN6LWa c8EVWajủa ch8EVWajúng tandVQ3ôi để8EVWaj sát trùngandVQ3, sas8u đóMxN6LW 8EVWajlại xếpMxN6LW ngandVQ3ay ngắn,MxN6LW thể8EVWaj hiệ8EVWajn đầMxN6LWy s8đủ k8EVWajỹ andVQ3năng cầnandVQ3 andVQ3có MxN6LWcủa mộMxN6LWt vị8EVWaj thần s8 thường xuyêMxN6LWn có8EVWaj mặts8 tandVQ3rong ns8gành ănandVQ3 MxN6LWuống củ8EVWaja landVQ3oài người.

Ngưu BônMxN6LW ngMxN6LWồi đối8EVWaj d8EVWajiện vớMxN6LWi tôi,s8 andVQ3hai MxN6LWtay chốngs8 lênMxN6LW mMxN6LWá, c8EVWajhớp chớp cặp8EVWaj MxN6LWmi dàiandVQ3, nởandVQ3 một8EVWaj nụs8 cườis8 v8EVWajừa MxN6LWdịu dMxN6LWàng, vừa8EVWaj 8EVWajngây ns8gô. Cặps8 s8lông andVQ3mày, đ8EVWajôi mắt đẹps8 s8và vẻMxN6LW 8EVWajyếu ớts8 MxN6LWcủa MxN6LWanh 8EVWajchàng khandVQ3iến người8EVWaj MxN6LWta chs8ỉ muốn8EVWaj hãms8 hại...

Ngồi MxN6LWbên phMxN6LWải tôiandVQ3 8EVWajlà TrứMxN6LWng muối,8EVWaj s8cô n8EVWajàng 8EVWajbỗng nhiêandVQ3n andVQ3dùng khuỷu8EVWaj tay hu8EVWajých mandVQ3ạnh vàoMxN6LW tôs8i, nói:

- s8Này, MxN6LWtao đãMxN6LW thấMxN6LWy 8EVWajcả rồ8EVWaji. s8Anh chà8EVWajng đ8EVWajó đang8EVWaj ghes8n đấy,8EVWaj aMxN6LWnh tMxN6LWa mớ8EVWaji là 8EVWajbạn tMxN6LWrai chís8nh tMxN6LWhức andVQ3của màandVQ3y cós8 đú8EVWajng không?

Trời đấandVQ3t, đồ8EVWaj 8EVWajbạn MxN6LWbè xấuandVQ3 xa.

Tôi s8không trả8EVWaj ls8ời câuandVQ3 8EVWajhỏi của8EVWaj TrứandVQ3ng muối,MxN6LW andVQ3ôm lấyandVQ3 MxN6LWchỗ đandVQ3au, miệng 8EVWaj sùi s8bọt més8p, gandVQ3ục mặtMxN6LW MxN6LWxuống bàns8 hs8y sinh.

Nhưng 8EVWajtôi kandVQ3hông MxN6LWđáp lời8EVWaj cũnandVQ3g chẳngs8 saoMxN6LW, đã8EVWaj cóandVQ3 MxN6LWngười khá8EVWajc trả8EVWaj lời thay.

- Đúns8g, tô8EVWaji là8EVWaj bs8ạn traandVQ3i chs8ính thứcs8 hi8EVWajện tạ8EVWaji c8EVWajủa cs8ô ấy8EVWaj. HơandVQ3n thMxN6LWế sau này8EVWaj c8EVWajô ấMxN6LWy cũnMxN6LWg sMxN6LWẽ chỉMxN6LW cóMxN6LW 8EVWajmột nandVQ3gười đànandVQ3 ôngMxN6LW du8EVWajy 8EVWajnhất landVQ3à tôi.

- MxN6LWÔi mẹMxN6LW ơi8EVWaj, ns8ói rMxN6LWất hayandVQ3, nandVQ3ói rấtMxN6LW tuyệt,s8 ns8ói rấ8EVWajt đỉnh.8EVWaj VandVQ3ì câandVQ3u 8EVWajnói này cMxN6LWủa ans8h, MxN6LWhai candVQ3húng tandVQ3a sẽs8 uMxN6LWống hếMxN6LWt 8EVWajkét này.

Trứng andVQ3muối đậandVQ3p MxN6LWbàn mộtandVQ3 cácandVQ3h đandVQ3ầy 8EVWajkhí phácandVQ3h khis8ến tôandVQ3i sandVQ3uýt MxN6LWbị chấn t8EVWajhương nMxN6LWão. C8EVWajâu n8EVWajói s8vô MxN6LWcùng hàos8 hùnandVQ3g trs8ên andVQ3lập tứs8c s8khiến tôs8i nhảs8y bandVQ3ổ s8lên như điệnMxN6LW giật.

Tôi rất8EVWaj rõ8EVWaj tửus8 lưs8ợng củaMxN6LW TrứngandVQ3 muối.8EVWaj Cs8ô nàngs8 làMxN6LW người8EVWaj du8EVWajy n8EVWajhất bại dưới8EVWaj s8tay bốMxN6LW tMxN6LWôi m8EVWajà vẫns8 s8có s8thể đs8i đượs8c về8EVWaj nhà,andVQ3 handVQ3ơn nữaMxN6LW MxN6LWcòn đứnMxN6LWg thẳandVQ3ng MxN6LWngười, sờ tay8EVWaj 8EVWajvào tậnMxN6LW cs8ửa 8EVWajrồi mới8EVWaj nMxN6LWgã. TMxN6LWửu lượn8EVWajg củas8 andVQ3Lâm MxN6LWLỗi chỉandVQ3 8EVWajkém MxN6LWcô nàMxN6LWng mộtandVQ3 ch8EVWajút, về cơandVQ3 s8bản MxN6LWvẫn c8EVWajó ts8hể ts8ìm MxN6LWthấy đườngMxN6LW xuốns8g andVQ3gầm bàn...

Đừng nó8EVWaji bâys8 gi8EVWajờ ThươngMxN6LW 8EVWajNgô đaMxN6LWng làandVQ3 MxN6LWcon hổ8EVWaj ốMxN6LWm, andVQ3cứ chMxN6LWo làandVQ3 trê8EVWajn người hắn8EVWaj MxN6LWkhông cMxN6LWó MxN6LWvết thưs8ơng andVQ3và handVQ3ắn là8EVWaj mandVQ3ột MxN6LWcon andVQ3hổ 8EVWajdũng ms8ãnh tMxN6LWhì candVQ3ó lẽ8EVWaj cũng chẳngandVQ3 thandVQ3ể nuốtandVQ3 nổiMxN6LW kés8t bis8a mandVQ3à Ts8rứng m8EVWajuối gọi8EVWaj MxN6LWlên. Tô8EVWaji khôngMxN6LW muốandVQ3n lạiMxN6LW phảiandVQ3 một lần8EVWaj n8EVWajữa trôngs8 thấy8EVWaj máuandVQ3 c8EVWajhảy 8EVWajthành g8EVWajiọt nhưMxN6LW hiệnMxN6LW tr8EVWajường giMxN6LWết ngườs8i nữa,8EVWaj andVQ3giặt miếng đệms8 MxN6LWghế ss8ofa s8rất tốs8n xs8à phòng...

Tôi andVQ3chộp l8EVWajấy MxN6LWchai bs8ia ts8ên ThandVQ3ương s8Ngô khôs8ng andVQ3biết sốngs8 chs8ết s8là gì vừaMxN6LW đónMxN6LW lấy8EVWaj MxN6LWvà đang8EVWaj địns8h cMxN6LWho vàs8o miệngMxN6LW uốnMxN6LWg rồiMxN6LW nhìns8 TrứngandVQ3 muối8EVWaj nói:

- As8nh MxN6LWta s8không uốMxN6LWng đ8EVWajược MxN6LWbia rượu,s8 ha8EVWaji chúngandVQ3 s8ta chiến!

- Sas8o lại8EVWaj thếandVQ3 hs8ả, ĐậMxN6LWu s8phụ 8EVWajgià? 8EVWajSao 8EVWajmày lạ8EVWaji yêuandVQ3 ngs8ười khMxN6LWông bi8EVWajết uống rượu8EVWaj andVQ3cơ s8chứ? MxN6LWKhông sợ8EVWaj bốMxN6LW màMxN6LWy xửs8 s8lý 8EVWajmày à?

- TandVQ3hôi đi8EVWaj. Ks8hông andVQ3thấy k8EVWajhuôn MxN6LWmặt méMxN6LWo mós8 s8đau ốms8 cs8ủa ans8h tandVQ3a sa8EVWajo? Hơn nữs8a, anMxN6LWh 8EVWajta đandVQ3ã sớandVQ3m andVQ3qua được8EVWaj cửaandVQ3 ảandVQ3i củandVQ3a b8EVWajố tandVQ3ao rồiMxN6LW... –8EVWaj Thốt8EVWaj randVQ3a 8EVWajxong câ8EVWaju đó,s8 tôi vộiMxN6LW cắMxN6LWn vào8EVWaj lưỡandVQ3i mìnhs8 8EVWajvà khôandVQ3ng thèms8 đMxN6LWể s8ý đếnMxN6LW MxN6LWvẻ đắc8EVWaj ýMxN6LW trê8EVWajn andVQ3khuôn mặtandVQ3 Thương Ngô.

- KhôngandVQ3 nói8EVWaj s8linh t8EVWajinh s8nữa. s8Rốt cuộc8EVWaj s8mày andVQ3có uống8EVWaj khôn8EVWajg hả?

Trứng muối8EVWaj ngướ8EVWajc mặtandVQ3 8EVWajlên cưMxN6LWời lớn,MxN6LW tMxN6LWình thếandVQ3 nàMxN6LWy candVQ3ó vẻMxN6LW MxN6LWkhiến cô nàng8EVWaj hậnandVQ3 khônandVQ3g andVQ3thể phanandVQ3h andVQ3áo rMxN6LWa, andVQ3nhảy MxN6LWlên bànandVQ3 s8hét us8ống, uống:

- ĐậuandVQ3 phs8ụ giàandVQ3, quảandVQ3 khôngandVQ3 hs8ổ d8EVWajanh lMxN6LWà Đ8EVWajậu phụandVQ3 giMxN6LWà. ĐưandVQ3ợc 8EVWajlắm. P8EVWajhục v8EVWajụ đâu, MxN6LWmang andVQ3tiếp has8i s8két bMxN6LWia đếns8 đây.

Tôi rấts8 b8EVWajình 8EVWajthản nhưnMxN6LWg 8EVWajchân 8EVWajhơi nhũn.

Thương NgôMxN6LW cũnMxN6LWg rấs8t bìnandVQ3h thảns8 ns8hưng sắ8EVWajc mặtMxN6LW c8EVWajó phầnandVQ3 MxN6LWtái hơn.

Ngưu Bôn8EVWaj landVQ3à ngưandVQ3ời tươngandVQ3 đs8ối yếus8 8EVWajđuối, has8i cánhandVQ3 tMxN6LWay chốnMxN6LWg và8EVWajo máMxN6LW bỗng khuỵMxN6LWu xuốngs8 kandVQ3hiến cs8hiếc candVQ3ằm thMxN6LWon s8thon s8đập thẳngMxN6LW vandVQ3ào cái8EVWaj đandVQ3ĩa trưs8ớc mặt...

Tiếp thMxN6LWeo đs8ó, s8tôi s8và Trứng8EVWaj muốis8 us8ống ts8ay đs8ôi, mMxN6LWi một8EVWaj cMxN6LWhai 8EVWajta một8EVWaj chai trướcandVQ3 áandVQ3nh mắtandVQ3 vs8ô cùandVQ3ng sùng8EVWaj báiandVQ3 MxN6LWvà ngưỡns8g mộs8 củaandVQ3 ha8EVWaji vị8EVWaj thMxN6LWần tiênandVQ3, thoánandVQ3g cái trandVQ3ên bMxN6LWàn đs8ã s8toàn lMxN6LWà 8EVWajvỏ chai.

Không biế8EVWajt cMxN6LWó p8EVWajhải vìs8 mấys8 ns8gày vandVQ3ừa quMxN6LWa kh8EVWajông nghỉandVQ3 MxN6LWngơi đủ8EVWaj has8y vì8EVWaj chưa ăn8EVWaj cơmandVQ3, chỉMxN6LW bụngMxN6LW rỗandVQ3ng uống8EVWaj biMxN6LWa MxN6LWhay khôngMxN6LW MxN6LWmà rấs8t nhan8EVWajh s8sau đó,s8 tôiMxN6LW bỗs8ng cảm thMxN6LWấy ch8EVWajóng MxN6LWmặt handVQ3oa mắt8EVWaj vàandVQ3 khôMxN6LWng cò8EVWajn andVQ3chút sứcandVQ3 lựcandVQ3 andVQ3nào. Trs8ứng muốMxN6LWi s8thì vẫnandVQ3 nhảy nhót8EVWaj MxN6LWnhư c8EVWajhưa hề8EVWaj uống8EVWaj giọt8EVWaj b8EVWajia nàoandVQ3. Điều8EVWaj andVQ3này khiếnMxN6LW nMxN6LWgười s8luôn t8EVWajự c8EVWaja ngợis8 mình "NMxN6LWghìn ls8y khandVQ3ông MxN6LWsay" MxN6LWlà tandVQ3ôi cMxN6LWảm t8EVWajhấy xấ8EVWaju hổ.

Đang định8EVWaj cởiMxN6LW khs8uy tas8y andVQ3áo xMxN6LWắn ls8ên 8EVWajchuẩn bịandVQ3 chiếnMxN6LW đấus8 MxN6LWđến cù8EVWajng, thì andVQ3 trong tas8y trốngandVQ3 kandVQ3hông, nửaandVQ3 candVQ3hai còandVQ3n ls8ại bịandVQ3 Thươns8g andVQ3Ngô gs8iật lấyMxN6LW, nói:

- EandVQ3m kMxN6LWhông andVQ3được uốngandVQ3 nữa.

- ĐưandVQ3a đây.

Thương NandVQ3gô ls8ắc đầandVQ3u, kiMxN6LWên quyết:

- s8Em khôngs8 hiểandVQ3u tandVQ3a đs8ang ns8ói gìMxN6LW sMxN6LWao? andVQ3Em khôns8g đưMxN6LWợc uốnandVQ3g nữa.

Tôi sữngs8 ngườ8EVWaji, tứMxN6LWc tối:

- AandVQ3nh co8EVWaji mì8EVWajnh MxN6LWlà 8EVWajai thế?8EVWaj s8Liên candVQ3an gìs8 andVQ3đến anh8EVWaj? Nào,8EVWaj đưas8 đây.

Thương 8EVWajNgô andVQ3đứng lê8EVWajn n8EVWajhìn tôi,s8 hắns8 khôns8g andVQ3hề tứMxN6LWc giậMxN6LWn, lại8EVWaj tỏs8 rs8a vs8ô cùng MxN6LWbình tĩn8EVWajh, nói:

- TandVQ3âm s8trạng 8EVWajkhông tốs8t, 8EVWajuống bis8a rs8ượu candVQ3ó MxN6LWhại cs8ho sứandVQ3c khỏe.

Bốn chữ8EVWaj đầs8u tandVQ3iên khiếns8 tôi8EVWaj nhs8ảy candVQ3hồm lên:

- TandVQ3âm trạ8EVWajng a8EVWaji khMxN6LWông tMxN6LWốt hả?8EVWaj 8EVWajTâm tandVQ3rạng củas8 8EVWajanh, củ8EVWaja cả8EVWaj andVQ3nhà aandVQ3nh mới khôs8ng s8tốt. ĐừnandVQ3g n8EVWajói vớs8 vMxN6LWẩn nữa.s8 MMxN6LWau andVQ3đưa đây.MxN6LW Uốs8ng cMxN6LWùng MxN6LWbạn bMxN6LWè tôiMxN6LW rấ8EVWajt vuiandVQ3, hại 8EVWaj sức ks8hỏe cũn8EVWajg chẳns8g landVQ3à cáis8 quáMxN6LWi gì8EVWaj, MxN6LWcó c8EVWajhết 8EVWajcũng candVQ3am lòng.

- V8EVWajậy ts8a uốngandVQ3 giú8EVWajp em.

- MxN6LWChút s8tửu lưs8ợng củas8 aandVQ3nh thìMxN6LW là8EVWajm đượs8c gì?

- TóandVQ3m landVQ3ại, s8hôm 8EVWajnay s8em c8EVWajhỉ đượcMxN6LW uốngandVQ3 s8đến đây.

- V8EVWajề mMxN6LWà s8cấm ôngs8 bác8EVWaj n8EVWajhà s8anh ấy.

- andVQ3Bố tMxN6LWa ls8à cs8on mộts8 n8EVWajên s8ta khôngMxN6LW có8EVWaj ôn8EVWajg bandVQ3ác nào.

- …

Tôi vMxN6LWà Thươ8EVWajng Ngs8ô đấus8 khẩu,s8 TrứnMxN6LWg MxN6LWmuối vàandVQ3 andVQ3Ngưu Bô8EVWajn ngồiandVQ3 bs8ên cạnh nhìn,

Sau cuộcMxN6LW 8EVWajcãi cọ,andVQ3 TrứngMxN6LW muối8EVWaj liềandVQ3n tổ8EVWajng kếMxN6LWt ngMxN6LWắn gọn:

- T8EVWajhôi đư8EVWajợc r8EVWajồi. s8Tao đãs8 rMxN6LWõ cảMxN6LW rồMxN6LWi. ĐậuMxN6LW phụ8EVWaj andVQ3già này,andVQ3 8EVWajbạn andVQ3trai của 8EVWaj mày bịandVQ3 cảm,MxN6LW MxN6LWbị sốMxN6LWt đúng8EVWaj 8EVWajkhông? As8nh ts8a muốnMxN6LW andVQ3tối n8EVWajay 8EVWajcùng màyMxN6LW vậnMxN6LW độngMxN6LW đểandVQ3 toàn thân8EVWaj đổs8 mổMxN6LW 8EVWajhôi, tiMxN6LWết kiệms8 được8EVWaj chúts8 tis8ền thus8ốc andVQ3men. ĐMxN6LWã thế8EVWaj nandVQ3ày rồs8i 8EVWajthì s8tao đành s8 phải nể8EVWaj m8EVWajặt thôi.

Thương Ngs8ô nhandVQ3ếch k8EVWajhóe mis8ệng nói:

- Cs8ảm ơn8EVWaj vMxN6LWì đãMxN6LW cảs8m thông.

Tôi câs8m lặng,s8 khs8ông biếs8t nê8EVWajn bs8ào chữas8 thếMxN6LW nào.

Ngưu B8EVWajôn lạandVQ3i andVQ3một lầs8n s8nữa dùngs8 cằm8EVWaj hôandVQ3n chi8EVWajếc đĩa.

Trứng mus8ối rs8ất khônMxN6LWg hs8ài MxN6LWlòng vìs8 chMxN6LWưa đs8ược vu8EVWaji hế8EVWajt andVQ3mình tMxN6LWrên bàn n8EVWajhậu, âMxN6LWm thans8h m8EVWajà Ngưus8 andVQ3Bôn andVQ3vừa tạMxN6LWo r8EVWaja MxN6LWđã cuố8EVWajn 8EVWajhút candVQ3ô nàng.andVQ3 8EVWajCô nàns8g nhMxN6LWìn sang, hỏi:

- An8EVWajh kandVQ3hông ốmMxN6LW đs8au g8EVWajì chứ?

Ngưu BMxN6LWôn hoMxN6LWàn toandVQ3àn cMxN6LWhưa phản8EVWaj ứn8EVWajg andVQ3kịp, 8EVWajlắc đầus8 8EVWajmột MxN6LWcách ngốc nghếch.

- Vậy8EVWaj tốiandVQ3 nMxN6LWay chs8ắc as8nh MxN6LWcũng andVQ3không cầ8EVWajn vận8EVWaj động8EVWaj chs8o vãMxN6LW mandVQ3ồ hôi8EVWaj chứ?

Anh chàngs8 tộandVQ3i nMxN6LWghiệp andVQ3Ngưu andVQ3Bôn tiandVQ3ếp tụandVQ3c khôn8EVWajg k8EVWajịp phảns8 ứng,s8 andVQ3do vậy lạiMxN6LW lắcMxN6LW đầuandVQ3 mộ8EVWajt cáMxN6LWch s8ngốc nghếch.

Trứng mMxN6LWuối t8EVWajỏ rs8a MxN6LWvô cs8ùng hàandVQ3i landVQ3òng. Cs8ô ns8àng liềns8 đáandVQ3 8EVWajhai 8EVWajkét rưỡi bias8 dướs8i chs8ân vềs8 pandVQ3hía Ngư8EVWaju BônMxN6LW, gi8EVWajọng nó8EVWaji nhẹMxN6LW nMxN6LWhư gióMxN6LW thoảng:

- s8Lần đầuMxN6LW s8gặp gỡ,s8 lầnMxN6LW đầu8EVWaj cùngandVQ3 uMxN6LWống, s8chai nàs8y tôis8 candVQ3ạn trMxN6LWước đểs8 tỏ s8 lòng 8EVWajkính trọng.

Hai mắs8t NgưandVQ3u BôMxN6LWn trợ8EVWajn tMxN6LWròn nhì8EVWajn côs8 nàMxN6LWng ngửaMxN6LW andVQ3cổ lên,8EVWaj tMxN6LWhoáng chốc s8đít s8chai đãMxN6LW hư8EVWajớng lêns8 andVQ3trời, andVQ3vẻ andVQ3ngốc tựs8 nhiêandVQ3n của8EVWaj aandVQ3nh chandVQ3àng đMxN6LWược biểu8EVWaj hiandVQ3ện rõ andVQ3 ràng trMxN6LWiệt để.

Tiếp đó,andVQ3 nhandVQ3ân vậandVQ3t chandVQ3ính andVQ3của s8cục diMxN6LWện l8EVWajúc ns8ày làandVQ3 TrứnMxN6LWg muốiandVQ3 v8EVWajà Ns8gưu Bôn. Tôi8EVWaj andVQ3và andVQ3Thương NandVQ3gô andVQ3ngồi bMxN6LWên candVQ3ạnh quaandVQ3n sát.

- Tử8EVWaju lượngs8 cs8ủa Tứs8 Ngưu8EVWaj th8EVWajế nào?

- TheandVQ3o s8như MxN6LWta đượcMxN6LW biếts8, vìandVQ3 lýMxN6LW ds8o phảiandVQ3 tự8EVWaj trịandVQ3 MxN6LWnghiêm ngandVQ3ặt nên8EVWaj tộ8EVWajc trưởng củMxN6LWa mườiandVQ3 has8i tộcandVQ3 andVQ3phần lớs8n đMxN6LWều s8không ts8hạo việs8c này.

- 8EVWajTức lMxN6LWà sao?

- Tứs8c là,andVQ3 cMxN6LWậu ts8a s8cũng chs8ưa ba8EVWajo giMxN6LWờ uốngMxN6LW rượu.

- …

Thương NgôMxN6LW MxN6LWtỏ vẻ8EVWaj vừaandVQ3 xs8in s8lỗi andVQ3vừa cảms8 đMxN6LWộng dìuMxN6LW Ngưus8 8EVWajBôn khôngMxN6LW biết l8EVWajà 8EVWajlần tMxN6LWhứ bandVQ3ao andVQ3nhiêu s8từ 8EVWajtrong nhàMxN6LW vs8ệ sinMxN6LWh xiêMxN6LWu vandVQ3ẹo bMxN6LWước r8EVWaja, nư8EVWajớc mắMxN6LWt hắnandVQ3 nhạt ns8hòa, nóMxN6LWi trs8ong tiếandVQ3ng nấc:

- NgườiandVQ3 andVQ3anh e8EVWajm tandVQ3ốt, khổs8 cs8ho cậs8u rồi.

Ngưu Bôns8 v8EVWajỗ s8vai hắs8n cưs8ời hMxN6LWa 8EVWajhả, giọngandVQ3 andVQ3nói MxN6LWhào s8hùng bốc8EVWaj trờ8EVWaji lấy MxN6LW chút s8phong MxN6LWcách của8EVWaj Trứs8ng muối:

- s8Khổ cáiandVQ3 quáiandVQ3 gìs8? An8EVWajh eMxN6LWm andVQ3chính MxN6LWlà dùns8g để8EVWaj MxN6LWđâm... aMxN6LWnh mộtandVQ3 đandVQ3ao, s8tôi một đao.MxN6LW.. là8EVWaj từandVQ3 "đao"MxN6LW tros8ng TiểMxN6LWu lýandVQ3 phMxN6LWi đao...

Thương NgôandVQ3 8EVWajche mặt.

Còn MxN6LWtôi lạandVQ3i g8EVWajiơ s8ngón taMxN6LWy cáandVQ3i l8EVWajên s8biểu s8thị ns8gưỡng mộs8 s8đối vớMxN6LWi s8EVWajự biến chuyểnMxN6LW từs8 yMxN6LWếu đus8ối sandVQ3ang mạn8EVWajh mẽMxN6LW s8của TứMxN6LW Ngưu.

Đêm đó,s8 MxN6LWthần tiêMxN6LWn lạis8 một8EVWaj lầnMxN6LW nữaandVQ3 dandVQ3ùng hàandVQ3nh độngs8 thMxN6LWực tMxN6LWế chứng MxN6LWminh andVQ3sự s8tốn cơs8m tốns8 8EVWajcủi, vôs8 s8dụng tos8àn tập8EVWaj củaMxN6LW mình...

Sau kh8EVWaji đãandVQ3 bMxN6LWiến bandVQ3a kMxN6LWét biandVQ3a thànhandVQ3 andVQ3ba mươMxN6LWi sandVQ3áu ch8EVWajiếc vỏ8EVWaj MxN6LWchai, Trứngs8 muối cMxN6LWhân MxN6LWbước cs8ó phầnandVQ3 8EVWajloạng c8EVWajhoạng kés8o anandVQ3h chàMxN6LWng MxN6LWNgưu BandVQ3ôn đangandVQ3 nghiêmandVQ3 túcMxN6LW chỉ t8EVWajay vàoMxN6LW vạs8ch đưs8ờng đếms8 trs8ăng sandVQ3ao lMxN6LWên taMxN6LWxi, đầuMxN6LW khs8ông ngoandVQ3ảnh lại.

Tôi l8EVWajẩm b8EVWajẩm mộtMxN6LW mình:

- 8EVWajHai ngườMxN6LWi ns8ày andVQ3sẽ khônMxN6LWg saMxN6LWo chứ?

Thương NgôMxN6LW trấn8EVWaj an:

- 8EVWajNgưu BandVQ3ôn cs8ó ss8ay nữs8a cs8ũng MxN6LWkhông giở8EVWaj t8EVWajrò lis8nh ts8inh đâu.

- TôMxN6LWi sợMxN6LW Trs8ứng mMxN6LWuối g8EVWajiở trandVQ3ò MxN6LWvới aandVQ3nh ta.

- ..MxN6LW. MxN6LWDù gì8EVWaj s8cũng làandVQ3 t8EVWajhần tiandVQ3ên. SMxN6LWao có8EVWaj t8EVWajhể bandVQ3ị loandVQ3ài ngườiMxN6LW gMxN6LWiở trò được...

 

Trên s8đường vềMxN6LW, giós8 s8lạnh t8EVWajáp vàMxN6LWo mặt,MxN6LW hơ8EVWaji meMxN6LWn xandVQ3âm chandVQ3iếm andVQ3đại nandVQ3ão c8EVWajủa tôi khô8EVWajng nhandVQ3ững ts8ước đMxN6LWi quyềns8 MxN6LWchủ andVQ3động s8mà còns8 khandVQ3iến tôis8 cMxN6LWhìm đắ8EVWajm hoànandVQ3 toàn, choángs8 váng,andVQ3 q8EVWajuay candVQ3uồng. Đs8ồng thờis8, bụnandVQ3g andVQ3cũng bắ8EVWajt đầuMxN6LW tMxN6LWhấy khóMxN6LW chịu.

Tôi giơMxN6LW t8EVWajay l8EVWajên 8EVWajtính nMxN6LWgày, quảandVQ3 nhMxN6LWiên andVQ3đến ngàys8 kiandVQ3nh nguyandVQ3ệt gs8hé thăm rồi,MxN6LW đMxN6LWúng s8là "s8Họa andVQ3vô đ8EVWajơn chí,8EVWaj phúcMxN6LW bs8ất trùnandVQ3g lai"s8, s8đã thấtandVQ3 tì8EVWajnh rồis8 lại gMxN6LWặp phảiandVQ3 bs8à candVQ3ô già...

Càng nghĩ8EVWaj t8EVWajôi càng8EVWaj thấs8y mìs8nh đe8EVWajn đủi,8EVWaj đs8en đMxN6LWủi nhandVQ3ư gặps8 phs8ải MxN6LWông bán andVQ3than vs8ậy. MxN6LWTôi muandVQ3ốn ruồ8EVWajng bỏ,MxN6LW mandVQ3uốn andVQ3tự đàyandVQ3 8EVWajải mìn8EVWajh nêMxN6LWn tìm8EVWaj 8EVWajchỗ c8EVWajhân tườns8g rồi ngồis8 đóMxN6LW 8EVWajnhư chết.

Thương NgandVQ3ô đươngandVQ3 nhiês8n kandVQ3hông biếMxN6LWt nhữandVQ3ng cơMxN6LWn MxN6LWsóng lMxN6LWòng di8EVWajễn ra andVQ3 trong tôi,MxN6LW thấandVQ3y tôi8EVWaj bỗns8g nhi8EVWajên ng8EVWajồi thụpMxN6LW xMxN6LWuống nhưs8 ng8EVWajười khôs8ng xươandVQ3ng s8nên không trandVQ3ánh kMxN6LWhỏi vMxN6LWẻ s8ngạc nhiês8n. H8EVWajắn vộis8 khMxN6LWom nandVQ3gười xu8EVWajống, lưnMxN6LWg MxN6LWdựng thẳnandVQ3g, s8một đầu MxN6LW gối chạmMxN6LW đất,MxN6LW MxN6LWmột 8EVWajtay đặts8 tMxN6LWrên đMxN6LWầu gốis8 mMxN6LWình, tandVQ3ay k8EVWajia sờandVQ3 l8EVWajên t8EVWajrán tôi...

Trời đandVQ3ất, sMxN6LWinh vậtMxN6LW s8gì kMxN6LWhông MxN6LWbiết, tư8EVWaj tMxN6LWhế ngMxN6LWẫu nhiênandVQ3 t8EVWajhôi andVQ3mà cũng đẹMxN6LWp MxN6LWlạ lùng.

Lại tr8EVWajời đấandVQ3t s8nữa, lús8c andVQ3này tôMxN6LWi mớis8 s8có andVQ3thể quaandVQ3n sás8t ms8ột 8EVWajcách tỉs8 mi, s8 rõ ràng.

- TiểuMxN6LW Tườ8EVWajng, eandVQ3m 8EVWajsao tMxN6LWhế? s8Say hMxN6LWay khóandVQ3 chịus8 andVQ3ở đâu?

Trước ás8nh mắandVQ3t lờandVQ3 andVQ3đờ sas8y, đô8EVWaji tas8i onandVQ3g os8ng andVQ3của tôi,8EVWaj dán8EVWajg v8EVWajẻ MxN6LWhắn càn8EVWajg lôi cuốn,s8 g8EVWajiọng nMxN6LWói càngandVQ3 dễandVQ3 c8EVWajhịu hơnMxN6LW andVQ3khiến trá8EVWaji tandVQ3im 8EVWajtôi nhưs8 lệchMxN6LW s8về p8EVWajhía gaMxN6LWn, giọng 8EVWajtôi nhandVQ3ỏ nhẹandVQ3 8EVWajđầy 8EVWajtủi hờn:

- Đếns8 tháng.

Thương Ngs8ô sữnMxN6LWg ngMxN6LWười trước8EVWaj candVQ3âu n8EVWajói không8EVWaj 8EVWajđầu không8EVWaj đuôMxN6LWi củaMxN6LW tôi:

- Đến8EVWaj gì?

- Đếns8 tháng.

- Tháng..s8. tandVQ3háng gì?

Tôi ôms8 bụn8EVWajg tựas8 vs8ào tườs8ng, cuộandVQ3n andVQ3mình 8EVWajnhư mộts8 c8EVWajon 8EVWajtôm, lôns8g mà8EVWajy xịu xuốngandVQ3, MxN6LWmặt s8cau lạiandVQ3 ds8iễn vandVQ3ai mộts8 cMxN6LWô bandVQ3é tộiandVQ3 andVQ3nghiệp muandVQ3ốn andVQ3nói andVQ3mà kandVQ3hông s8thốt đưMxN6LWợc thành lời.

Dù saandVQ3o s8Thương N8EVWajgô cũns8g đã8EVWaj sống8EVWaj ở8EVWaj 8EVWajnhân giaMxN6LWn nên8EVWaj tươngs8 đốis8 hiểMxN6LWu biết đốỉandVQ3 s8với đặcMxN6LW trs8ưng sins8h andVQ3lý củaMxN6LW loài8EVWaj ngườ8EVWaji. VậyandVQ3 nên8EVWaj, saandVQ3u phúandVQ3t bố8EVWaji rốMxN6LWi bMxN6LWan đầu, hắnandVQ3 nhanandVQ3h chó8EVWajng 8EVWajý tandVQ3hức được,s8 cộns8g tMxN6LWhêm ngs8ôn ngữMxN6LW 8EVWajcơ thểs8 MxN6LWvô cù8EVWajng MxN6LWcó tís8nh biểandVQ3u cảm cMxN6LWủa tôis8 nêMxN6LWn hắandVQ3n MxN6LWđã hiể8EVWaju ra.

- s8Em... s8ta... 8EVWajchúng s8ta m8EVWajau s8về nhà8EVWaj thôi...

- Nhưng8EVWaj t8EVWajrong nhàs8 khôs8ng cònMxN6LW 8EVWajbăng vệMxN6LW s8EVWajinh nữa.

- VậyandVQ3... pandVQ3hải l8EVWajàm sao?

- Khôngs8 8EVWajcòn MxN6LWthì đưs8ơng nhiMxN6LWên ps8hải đMxN6LWi muMxN6LWa rồi.

- Ồ...andVQ3 ởMxN6LW MxN6LWđâu 8EVWajcó? andVQ3Ta andVQ3dìu andVQ3em đi.

- TôiMxN6LW đMxN6LWau bụn8EVWajg, ks8hông đứs8ng dậyandVQ3 được,andVQ3 khônandVQ3g điandVQ3 nổi.

Có MxN6LWlẽ ThươnMxN6LWg Ns8gô đãandVQ3 his8ểu andVQ3ra MxN6LWý củas8 t8EVWajôi, bandVQ3ỗng andVQ3nhiên ts8hấy s8bối rốis8. Do MxN6LWdự, đắandVQ3n đMxN6LWo mộtandVQ3 hồi,andVQ3 c8EVWajuối candVQ3ùng cũngandVQ3 cắnandVQ3 răMxN6LWng, nói:

- TronandVQ3g siêMxN6LWu ts8hị 8EVWajgần đâyandVQ3 c8EVWajhắc làs8 MxN6LWcó chứ?MxN6LW Ts8a sẽMxN6LW MxN6LWđi muMxN6LWa ngaandVQ3y, eMxN6LWm đợi tas8 ở8EVWaj đây.

Tôi vộiMxN6LW ts8óm lấy8EVWaj hắs8n, tiếp8EVWaj tụcMxN6LW vandVQ3ẻ MxN6LWyếu đuốs8i, andVQ3cạn sức,s8 diễnandVQ3 vandVQ3ẻ đáng thươngMxN6LW đếnandVQ3 cùng:

- TroandVQ3ng siêuMxN6LW thandVQ3ị khs8ông c8EVWajó l8EVWajoại tandVQ3ôi cần,8EVWaj chỉ8EVWaj s8ở MxN6LWcửa hàns8g trướMxN6LWc mặt mớ8EVWaji có.

Tuy điềMxN6LWu MxN6LWnày rõMxN6LW rMxN6LWàng landVQ3à MxN6LWvớ MxN6LWvẩn, nh8EVWajưng dùn8EVWajg nó8EVWaj đểMxN6LW landVQ3ừa MxN6LWvị thandVQ3ần chưMxN6LWa hề s8có cMxN6LWhút kins8h MxN6LWnghiệm andVQ3gì vẫnMxN6LW rấts8 hi8EVWajệu qMxN6LWuả. DMxN6LWo đóMxN6LW TMxN6LWhương Ngô8EVWaj 8EVWajliền 8EVWajgật đầMxN6LWu cắandVQ3n câu MxN6LWvà tỏ8EVWaj vandVQ3ẻ 8EVWajngượng ngùns8g MxN6LWrõ ràng.

Cái andVQ3gọi ls8à cửas8 hàng,s8 chínhs8 MxN6LWlà 8EVWajtiệm tạ8EVWajp hs8óa andVQ3tương andVQ3đối truyền8EVWaj thốns8g mà phươnMxN6LWg thứcs8 kMxN6LWinh dos8anh hoàMxN6LWn toàandVQ3n andVQ3không giố8EVWajng vớiandVQ3 siê8EVWaju MxN6LWthị MxN6LWtự chọn.8EVWaj Khách hàngandVQ3 phải8EVWaj hiể8EVWaju rõ8EVWaj, ps8hải tựs8 nó8EVWaji 8EVWajra MxN6LWyêu candVQ3ầu củaMxN6LW m8EVWajình, s8EVWajau đóandVQ3 ch8EVWajủ cửa8EVWaj andVQ3hàng sẽs8 dẫn điMxN6LW l8EVWajấy đs8ồ s8và MxN6LWtrả tiMxN6LWền nandVQ3hận hàns8g ngs8ay trMxN6LWước mặt.

Tôi hs8oàn toànandVQ3 phandVQ3ớt andVQ3lờ vandVQ3ẻ ngượ8EVWajng ngùngs8 củaMxN6LW Thươns8g s8Ngô dùngandVQ3 MxN6LWthái độs8 vô s8cùng nghiêmandVQ3 MxN6LWtúc nós8i vớis8 hắn:

- Tôs8i muốMxN6LWn mộMxN6LWt gandVQ3ói dùngs8 baandVQ3n đêms8 vandVQ3à mộandVQ3t góis8 dùnMxN6LWg ba8EVWajn ngàs8y, loại dMxN6LWùng ba8EVWajn andVQ3đêm pandVQ3hải landVQ3à loạiMxN6LW s8dài s8ba mươs8i lămMxN6LW cen8EVWajtimet. Đã8EVWaj 8EVWajnhớ chưa?

Thương Ns8gô cúis8 đầu8EVWaj khôngs8 nhìns8 tMxN6LWôi, mộtMxN6LW hồi8EVWaj s8sau mMxN6LWới nhẹs8 nóiandVQ3 một tiếng.

- Ừm.

- AnMxN6LWh andVQ3thử nhMxN6LWắc s8lại MxN6LWmột lầns8 candVQ3ho tô8EVWaji nghe.

Dưới sựMxN6LW t8EVWajhúc MxN6LWép củaMxN6LW MxN6LWtôi, s8hắn cuốis8 cùns8g s8tỏ vẻandVQ3 quyếtandVQ3 tMxN6LWâm, đứngs8 pMxN6LWhắt dậy, còs8n tiMxN6LWện tas8y gMxN6LWõ vào8EVWaj đMxN6LWầu t8EVWajôi, 8EVWajgiọng handVQ3ờn trách:

- 8EVWajEm chandVQ3ờ đấy.

Tôi xoandVQ3a đMxN6LWầu nhìs8n andVQ3theo s8cái bóandVQ3ng andVQ3vội vandVQ3ã của8EVWaj hắn,s8 cườMxN6LWi n8EVWajgặt nghẽo8EVWaj. Bóng 8EVWajhắn dầnandVQ3 andVQ3xa khuất.

Lớn b8EVWajằng từngs8 nMxN6LWày rồiandVQ3, MxN6LWhắn MxN6LWlà ngườiandVQ3 đà8EVWajn 8EVWajông đandVQ3ầu ti8EVWajên mus8a băngMxN6LW vệ s8 sinh chandVQ3o tôi.

Khoảng mườMxN6LWi phútandVQ3 sau8EVWaj, ThươnandVQ3g Ngôs8 xácMxN6LWh một8EVWaj tú8EVWaji nylonandVQ3, lấmMxN6LW lMxN6LWét như trộMxN6LWm, andVQ3quay về.

- andVQ3Em x8EVWajem s8ta ms8ua c8EVWajó đMxN6LWúng không?

Tôi cầmMxN6LW lấyandVQ3 tandVQ3úi, s8nhìn MxN6LWvào, nói:

- Đúngs8. s8Trí s8nhớ 8EVWajcủa aandVQ3nh khôns8g tồis8 mà8EVWaj. NàyMxN6LW, hộpMxN6LW nandVQ3hỏ nMxN6LWày l8EVWajà gìandVQ3 vậy?

- ÔMxN6LWng chủMxN6LW nói,s8 tốtMxN6LW nhấtMxN6LW n8EVWajên dùnMxN6LWg andVQ3kết hợps8 haandVQ3i andVQ3loại này.

Không biết8EVWaj ThưMxN6LWơng Ngs8ô bị8EVWaj kís8ch độnMxN6LWg 8EVWajgì s8trong cửMxN6LWa s8hàng candVQ3ủa ông8EVWaj chs8ú râu MxN6LWria xồm8EVWaj xoàm8EVWaj kiMxN6LWa. TMxN6LWuy MxN6LWsắc mặt8EVWaj MxN6LWkhông cóMxN6LW biểus8 MxN6LWlộ gìMxN6LW MxN6LWđặc biệtMxN6LW nhưMxN6LWng cơs8 thịandVQ3t xem MxN6LWra s8không kiandVQ3ềm 8EVWajchế đượcs8 nêns8 andVQ3hơi s8co giật:

- V8EVWajì tronMxN6LWg thờMxN6LWi g8EVWajian s8đến tháMxN6LWng củas8 ngườiMxN6LW s8con 8EVWajgái, ngườMxN6LWi đàn8EVWaj ôngandVQ3 sẽ s8 tích 8EVWajlũy khônandVQ3g ítandVQ3 đồ.MxN6LW ĐếnMxN6LW ks8hi đ8EVWajợi MxN6LWhết đs8èn 8EVWajđỏ chắcMxN6LW chắn8EVWaj sandVQ3ẽ khôMxN6LWng kis8ểm andVQ3soát đượcs8 mà pMxN6LWhóng rMxN6LWa. 8EVWajLúc đs8ó nế8EVWaju andVQ3không c8EVWajó sựandVQ3 chuẩ8EVWajn bịandVQ3 thMxN6LWì c8EVWajâu chandVQ3uyện t8EVWajuyệt đỉandVQ3nh trên andVQ3 giường sẽMxN6LW rấts8 dễMxN6LW biếns8 thàs8nh câMxN6LWu MxN6LWchuyện bs8i thandVQ3ảm tMxN6LWrong khandVQ3oa sản...

Ôi trs8ời đandVQ3ất ơandVQ3i, ôandVQ3ng cs8hú kỳMxN6LW quặcMxN6LW 8EVWajkia ts8hật s8quá dun8EVWajg tục.

Nhưng, nhưandVQ3 8EVWajthế, 8EVWajý nguys8ện s8của mẹ8EVWaj đãMxN6LW s8được thuận8EVWaj lợiandVQ3 đá8EVWajp ứng.andVQ3 Trong nhMxN6LWà phMxN6LWải thườngMxN6LW xus8yên dự8EVWaj pMxN6LWhòng baandVQ3o caMxN6LWo ss8u DMxN6LWurex mà...

Nhìn dáng8EVWaj andVQ3vẻ thảmandVQ3 MxN6LWhại s8của ThươngMxN6LW Ngô,MxN6LW s8chút lư8EVWajơng thi8EVWajện vốns8 chs8ết từ l8EVWajâu tronMxN6LWg MxN6LWtôi cus8ối cùn8EVWajg cũn8EVWajg ps8hục hồ8EVWaji sức8EVWaj sống.

Tôi nandVQ3hét h8EVWajai ts8hứ cós8 andVQ3chức nănandVQ3g giốMxN6LWng nha8EVWaju lMxN6LWà cùns8g MxN6LWchống candVQ3hất lỏng ch8EVWajảy lMxN6LWung tunMxN6LWg vàMxN6LWo troMxN6LWng tús8i nylo8EVWajn rồiMxN6LW đandVQ3ứng lênandVQ3. ĐanandVQ3g MxN6LWlắc lắcandVQ3 phủis8 phủiMxN6LW định xandVQ3uất pháts8, thìandVQ3 8EVWajThương NgandVQ3ô bỗ8EVWajng ké8EVWajo taandVQ3y tôs8i 8EVWajlại, nói:

- Es8m thấyandVQ3 andVQ3khó chịMxN6LWu, v8EVWajậy đs8ể ts8a cõnandVQ3g em.

Tôi nhs8ìn MxN6LWhắn, lắandVQ3c đầuMxN6LW, nói:

- Tôi8EVWaj khônandVQ3g ms8uốn chơs8i tròandVQ3 Trs8ư BMxN6LWát GiớiandVQ3 cõMxN6LWng vợ.

- .8EVWaj.. 8EVWajChúng andVQ3ta MxN6LWđâu phảiandVQ3 lợn...8EVWaj andVQ3- ThươnandVQ3g NMxN6LWgô cMxN6LWó MxN6LWphần phâs8n s8vân về vấns8 đềandVQ3 MxN6LWchủng tộcMxN6LW nhMxN6LWưng rấtandVQ3 nandVQ3hanh MxN6LWsau đós8 liềnandVQ3 nởMxN6LW ngMxN6LWay ms8ột ns8ụ cười8EVWaj: andVQ3- N8EVWajhưng t8EVWaja không ngạMxN6LWi lMxN6LWàm MxN6LWTrư BáandVQ3t Giới.

Đầu ócandVQ3 tămandVQ3 tốiandVQ3 c8EVWajủa tôiMxN6LW pMxN6LWhải phảnandVQ3 ứngandVQ3 mộts8 MxN6LWlúc m8EVWajới hs8ơi Is8m-u, tôi đáp:

- andVQ3Tôi andVQ3không ms8uốn lMxN6LWàm tiMxN6LWểu ths8ư candVQ3ủa CaandVQ3o Lãs8o trang.

- andVQ3Em chs8ỉ cầandVQ3n s8làm nữ8EVWaj chủ8EVWaj ns8hân củaMxN6LW TrMxN6LWúc ThanandVQ3h 8EVWajcác làs8 đưMxN6LWợc rồiMxN6LW. - ThưMxN6LWơng andVQ3Ngô vừaandVQ3 nó8EVWaji andVQ3vừa s8cúi ngườiMxN6LW xuMxN6LWống: MxN6LW- M8EVWajau l8EVWajên đi.

- andVQ3Trúc Thas8nh cáMxN6LWc làMxN6LW c8EVWajái gì?

- 8EVWajLà MxN6LWnơi trướcandVQ3 đâs8y s8chúng tMxN6LWa ở.

- Ồ.

- EMxN6LWm nandVQ3hanh landVQ3ên andVQ3một chút.

Tôi khôngMxN6LW tandVQ3hèm đểs8 ýs8 đếnMxN6LW lMxN6LWời gi8EVWajục c8EVWajủa hắns8 MxN6LWmà tựMxN6LW 8EVWajmình ti8EVWajến s8về phía trước:

- KhôngMxN6LW cầandVQ3n đâu.

- Tis8ểu Tường...

Tôi ng8EVWajoái đầuMxN6LW 8EVWajlại 8EVWajtheo phảandVQ3n xạ,s8 đúng8EVWaj lúcMxN6LW nhandVQ3ìn thandVQ3ấy s8Thương Ngô8EVWaj khom ngườandVQ3i, hMxN6LWai ts8ay chốngs8 andVQ3vào 8EVWajđầu gối,8EVWaj khuandVQ3ôn mặtMxN6LW hs8ơi ngẩn8EVWajg MxN6LWlên, khẽ8EVWaj mỉms8 cưandVQ3ời, nói:

- s8Vết thandVQ3ương s8của tMxN6LWa đãandVQ3 khỏs8i rồi.

Tôi bịandVQ3 andVQ3hắn MxN6LWđoán trúnandVQ3g ý8EVWaj nêns8 cũs8ng k8EVWajhông nểandVQ3 tìnhs8 m8EVWajà bóandVQ3c MxN6LWmẽ hắn,s8 tôi nó8EVWaji to:

- AnandVQ3h lừas8 MxN6LWai thế?MxN6LW KhôandVQ3ng t8EVWajhể nào.

- Ds8ù s8coi s8như cMxN6LWhưa khỏis8 ho8EVWajàn toandVQ3àn t8EVWajhì chMxN6LWút trọnMxN6LWg lượngandVQ3 củaMxN6LW eandVQ3m cMxN6LWũng chẳng thandVQ3ể gâs8y ảns8h hưởngandVQ3 gì.

Tôi bĩuMxN6LW môiandVQ3 tỏ8EVWaj vẻandVQ3 quyếtMxN6LW khôn8EVWajg 8EVWajtin lờMxN6LWi hắn.

Nụ 8EVWajcười candVQ3ủa 8EVWajhắn càngandVQ3 rõandVQ3 né8EVWajt hơn:

- E8EVWajm 8EVWajlo lắMxN6LWng ch8EVWajo andVQ3ta phải8EVWaj không?

- Làs8 tôiMxN6LW 8EVWajlo 8EVWajcho cái8EVWaj đệms8 ghếs8 sos8fa củMxN6LWa tôi.

- MxN6LWTiểu Tườn8EVWajg, ts8in MxN6LWta đandVQ3i. Vì8EVWaj andVQ3em, s8ta sẽ8EVWaj ks8hông lấys8 mandVQ3ình rMxN6LWa đùaandVQ3 giỡn đâu.

Lời nóiMxN6LW củaMxN6LW h8EVWajắn randVQ3ất qandVQ3uả quyết,andVQ3 hs8ơn 8EVWajnữa c8EVWajòn MxN6LWcó tín8EVWajh xúi8EVWaj gi8EVWajục 8EVWajvà mê hoandVQ3ặc, d8EVWajo đó,andVQ3 tôMxN6LWi thấys8 daMxN6LWo động.

Tôi đếns8 bêns8 hắnMxN6LW, bMxN6LWấm đầandVQ3u MxN6LWngón taMxN6LWy và8EVWajo lưandVQ3ng hắn,s8 hỏi:

- CandVQ3ó đMxN6LWau không?

Thương s8Ngô bMxN6LWật cười,8EVWaj dandVQ3uỗi MxN6LWcánh tandVQ3ay s8đặt vàandVQ3o s8eo tô8EVWaji đẩy8EVWaj r8EVWaja sa8EVWaju lư8EVWajng, nhân andVQ3lúc tMxN6LWôi loạs8ng cho8EVWajạng, andVQ3liền MxN6LWtúm vàoandVQ3 đùis8 tandVQ3ôi, ks8hi đứMxN6LWng l8EVWajên tMxN6LWhì tô8EVWaji đs8ã ngồi chandVQ3ắc cMxN6LWhắn três8n lưngMxN6LW hMxN6LWắn rồi.

Cách lớp8EVWaj andVQ3áo mùaMxN6LW đôMxN6LWng dàys8 MxN6LWcộp, 8EVWajtôi vẫ8EVWajn cMxN6LWảm thấys8 va8EVWaji vMxN6LWà lưMxN6LWng hắn8EVWaj gầy8EVWaj gầy nhMxN6LWưng rấts8 rộng8EVWaj, khiếnMxN6LW tôs8i cós8 MxN6LWcảm 8EVWajgiác cự8EVWajc kỳ8EVWaj ch8EVWajắc chắn.

Tôi ômandVQ3 cMxN6LWổ hắn,8EVWaj bảMxN6LW vas8i h8EVWajắn làs8m cằmandVQ3 tôi8EVWaj hs8ơi đau.

Trong 8EVWajtrí nhớ8EVWaj của8EVWaj mìnhandVQ3, hìMxN6LWnh như8EVWaj chưa8EVWaj cs8ó as8i từng8EVWaj cõngMxN6LW tôiandVQ3. Ngày nhỏ,andVQ3 s8bố andVQ3chỉ đặt8EVWaj 8EVWajtôi lêMxN6LWn cổ8EVWaj hoặcMxN6LW lêandVQ3n vai.

Thế nhandVQ3ưng cảms8 gandVQ3iác lúc8EVWaj nàyandVQ3 ss8ao andVQ3thân q8EVWajuen đế8EVWajn s8vậy, như8EVWaj t8EVWajhể đs8ã từng diễnMxN6LW andVQ3ra vôandVQ3 andVQ3số lẩnandVQ3. 8EVWajCó mộtMxN6LW ngườiandVQ3 cõngMxN6LW MxN6LWtôi, c8EVWajứ điandVQ3, đ8EVWaji rấts8 xa8EVWaj, đis8 rấs8t lâu...

- TrướMxN6LWc đây,s8 anMxN6LWh cs8ó từn8EVWajg cõng8EVWaj tôis8 nhMxN6LWư s8thế nàandVQ3y không?

- Có.

- Thườs8ng x8EVWajuyên chứ?

- Ừ!

- KểMxN6LW từ8EVWaj MxN6LWkhi chandVQ3úng MxN6LWta ởMxN6LW bs8ên s8nhau sao?

- KMxN6LWể tMxN6LWừ ngàys8 đs8ầu tiêns8 t8EVWaja ques8n em.

- Tô8EVWaji 8EVWajnhớ, hìnhMxN6LW n8EVWajhư ans8h từMxN6LWng s8nói MxN6LWvì tô8EVWaji MxN6LWmà đãMxN6LW s8lấy s8chín trăs8m chín andVQ3 mươi chíMxN6LWn giọtandVQ3 sươs8ng maMxN6LWi. N8EVWajhưng naandVQ3y tôs8i mớs8i MxN6LWmột nMxN6LWghìn ts8uổi. V8EVWajậy chẳng8EVWaj pandVQ3hải landVQ3à khi s8tôi vừaMxN6LW r8EVWaja đời,MxN6LW aMxN6LWnh đã8EVWaj cõng8EVWaj 8EVWajtôi c8EVWajhạy khandVQ3ắp nandVQ3ơi sao?

- Ừ.

- As8nh còn8EVWaj nMxN6LWói, trước8EVWaj đâyMxN6LW tandVQ3ôi s8không MxN6LWhề andVQ3có bs8ố mẹ,MxN6LW vMxN6LWậy aandVQ3i nMxN6LWuôi s8tôi trưởng thành?

Thương Ng8EVWajô thởandVQ3 dàis8, ngoáandVQ3i đầandVQ3u lạis8 nhandVQ3ìn tôiandVQ3, nói:

- TiểuandVQ3 TMxN6LWường, lMxN6LWà s8ta s8nuôi andVQ3em khôn8EVWaj lớn.

Ồ...

Hóa randVQ3a, khônMxN6LWg p8EVWajhải MxN6LWlà andVQ3tôi nuôis8 ch8EVWajồng, mMxN6LWà tôi8EVWaj làs8 b8EVWajà s8vợ MxN6LWđược hắn nuô8EVWaji nấng.

Cơn kícandVQ3h độngMxN6LW n8EVWajày kandVQ3hiến tôi8EVWaj khôngs8 thốtandVQ3 nêMxN6LWn lờiMxN6LW s8trên suốs8t đườngs8 vềs8. Thương NgôMxN6LW cũngandVQ3 khôandVQ3ng MxN6LWnói gìandVQ3 nữs8a, c8EVWajhỉ cMxN6LWhầm cs8hậm điMxN6LW s8từng bMxN6LWước, từns8g bước.

Đêm 8EVWajmùa đông,8EVWaj 8EVWajgió rấMxN6LWt mạnhs8 nhưnMxN6LWg 8EVWajcó lẽandVQ3 vMxN6LWì haandVQ3i chMxN6LWúng tôMxN6LWi dandVQ3ựa 8EVWajsát vào nhaandVQ3u s8nên khôngs8 MxN6LWhề cảandVQ3m t8EVWajhấy lạnhs8. BàandVQ3n tandVQ3ay hs8ắn đanMxN6LWg đMxN6LWỡ ls8ấy tandVQ3ôi cũ8EVWajng 8EVWajkhông còn lạnh8EVWaj gs8iá n8EVWajhư andVQ3ban c8EVWajhiều nữa.

Sau s8khi ts8rở vandVQ3ề nandVQ3hà tắMxN6LWm giặtandVQ3 MxN6LWxong, tô8EVWaji vốnMxN6LW địnhs8 ms8ở andVQ3máy tín8EVWajh s8ra MxN6LWxem Lâm MxN6LWLỗi 8EVWajcó 8EVWajOnline 8EVWajkhông 8EVWajđể hỏMxN6LWi andVQ3anh andVQ3ta s8rốt cuộcs8 vìMxN6LW saandVQ3o khôn8EVWajg s8liên lMxN6LWạc với8EVWaj bạMxN6LWn bè. Nhưn8EVWajg vừs8a mớiandVQ3 đMxN6LWăng nhập8EVWaj, máys8 s8tính lậps8 tức8EVWaj bịandVQ3 andVQ3gấp lại.

Thương MxN6LWNgô đứ8EVWajng 8EVWajsau lưnandVQ3g t8EVWajôi, trêns8 andVQ3tay cầ8EVWajm mộtMxN6LW cốcandVQ3 sữas8 nónandVQ3g, nói:

- Uống8EVWaj điandVQ3 MxN6LWrồi ngủ.

Tôi MxN6LWnghĩ n8EVWajgợi mandVQ3ột látMxN6LW MxN6LWrồi ngs8oan ngoãns8 n8EVWajghe lời.

Có lMxN6LWẽ MxN6LWvì tháMxN6LWi 8EVWajđộ ngos8an ngoãandVQ3n củs8a tôiandVQ3 quáMxN6LW MxN6LWkhác ss8o vs8ới lúcs8 thường dẫns8 đến8EVWaj MxN6LWviệc hắ8EVWajn 8EVWajcó ch8EVWajút cảnMxN6LWh g8EVWajiác, khôngandVQ3 andVQ3yên ts8âm nênandVQ3 andVQ3lại nh8EVWajấn mạ8EVWajnh t8EVWajhêm một câu:

- PMxN6LWhải ng8EVWajủ MxN6LWngay đấy8EVWaj nh8EVWajé. KhônMxN6LWg đượcs8 đợ8EVWaji t8EVWaja MxN6LWđi MxN6LWra ngoandVQ3ài rồMxN6LWi s8lại lén 8EVWaj bò dandVQ3ậy chs8ơi đâu.

- andVQ3Anh khôngs8 ngủ8EVWaj andVQ3cùng tandVQ3ôi sao?

-... Hả?

Tôi chớandVQ3p mắt8EVWaj MxN6LWlộ r8EVWajõ MxN6LWvẻ andVQ3ngây MxN6LWthơ nhấtandVQ3, ls8anh ls8ợi nhất,8EVWaj nói:

- ÔandVQ3ng 8EVWajbố hổMxN6LW ơi,8EVWaj buổandVQ3i andVQ3tối MxN6LWngười t8EVWaja sợandVQ3 ngandVQ3ủ mandVQ3ột mình.

Thương NgMxN6LWô gMxN6LWiật giậtandVQ3 khóeandVQ3 mắt:

- Bố...MxN6LW bố...

- Ts8ôi lu8EVWajôn thích8EVWaj kiểandVQ3u andVQ3bố MxN6LWnuôi coandVQ3n gá8EVWaji gMxN6LWì andVQ3gì đó,andVQ3 khônMxN6LWg ngờandVQ3 tựandVQ3 mìn8EVWajh giờ cũngandVQ3 c8EVWajó thể8EVWaj được8EVWaj trảiMxN6LW ns8ghiệm. s8Hay quá!

Khóe miệs8ng Ts8hương NgôMxN6LW rầns8 rật,8EVWaj nói:

- Bố...andVQ3 andVQ3con gái...

Tôi 8EVWajlao MxN6LWlên phía8EVWaj trưós8c, ôm8EVWaj candVQ3hặt 8EVWajeo hắnandVQ3, gMxN6LWiọng nandVQ3ũng nịu,8EVWaj nói:

- NgườiandVQ3 andVQ3ta khôngMxN6LW ts8hèm quandVQ3an tandVQ3âm, ngươiMxN6LW 8EVWajta chỉs8 muôn8EVWaj bố8EVWaj ngủMxN6LW cùngs8 màMxN6LW, người MxN6LWta muốMxN6LWn ômandVQ3 bốandVQ3 cơ.

Giọng nó8EVWaji của8EVWaj s8Thương s8Ngô MxN6LWbắt đMxN6LWầu MxN6LWrun rẩy:

- ÔmandVQ3... ôm...

Tôi thMxN6LWấy trêuMxN6LW MxN6LWnhư vậandVQ3y MxN6LWđã tươngs8 đốis8 rồi8EVWaj, 8EVWajchọc thêMxN6LWm nandVQ3ữa có8EVWaj khảMxN6LW năng s8 hắn ss8ẽ pháandVQ3t hỏa8EVWaj nênMxN6LW dừ8EVWajng lạiandVQ3, r8EVWajổi lăMxN6LWn 8EVWajvào giườ8EVWajng, vẫMxN6LWy vs8ẫy ta8EVWajy andVQ3vẻ candVQ3ao sans8g, nói:

- Bả8EVWajn candVQ3ung phải8EVWaj đ8EVWaji nghỉMxN6LW rồi.MxN6LW HổandVQ3 cs8ông cônandVQ3g 8EVWajlui r8EVWaja đi.

- CandVQ3ông... công...

Có lẽ8EVWaj 8EVWajtim s8gan andVQ3và đandVQ3ại s8não củaandVQ3 Ts8hương NgôMxN6LW đềuandVQ3 cMxN6LWó ph8EVWajần têandVQ3 liệtandVQ3 bởi mànMxN6LW andVQ3biểu di8EVWajễn 8EVWajbiến MxN6LWmặt 8EVWajsau khMxN6LWi tandVQ3rao giảiandVQ3 Oss8car của8EVWaj tô8EVWaji. Khus8ôn mặt8EVWaj handVQ3ắn 8EVWajkhông chút cảmMxN6LW MxN6LWxúc, hMxN6LWai mắandVQ3t andVQ3nhìn s8thẳng, đi8EVWaj rs8a ngoài.

Do đó,MxN6LW tôandVQ3i cMxN6LWhui MxN6LWvào chăns8 cườ8EVWaji sặcandVQ3 sụa8EVWaj, mộtandVQ3 c8EVWajhút gis8ó lạnhs8 ùMxN6LWa đến, nằm8EVWaj b8EVWajên 8EVWajcạnh ts8ôi s8lúc này8EVWaj làs8 mandVQ3ột s8anh andVQ3chàng s8mặc b8EVWajộ s8quần áMxN6LWo ngủs8 8EVWajmỏng manh.

Khuôn andVQ3mặt hiềnMxN6LW lànhMxN6LW MxN6LWcủa ans8h chs8àng nhìandVQ3n ts8ôi, nói:

- Để8EVWaj chứandVQ3ng mandVQ3inh 8EVWajta khôandVQ3ng phả8EVWaji andVQ3là côn8EVWajg c8EVWajông, tốiMxN6LW nandVQ3ay, 8EVWajta đặcandVQ3 b8EVWajiệt cho p8EVWajhép s8con kiểm8EVWaj tMxN6LWra tandVQ3hoải máis8. MxN6LWTa tandVQ3hương cos8n lắmMxN6LW đấandVQ3y, s8có c8EVWajảm s8động không?

- …

Được 8EVWajlắm, 8EVWajđồ coMxN6LWn andVQ3hổ biếnandVQ3 thái!s8 NgandVQ3ươi thắnandVQ3g rồi!

Tôi đưas8 andVQ3tay đẩyMxN6LW hắnMxN6LW ras8, nói:

- TôiMxN6LW đMxN6LWang đến8EVWaj thMxN6LWáng, điMxN6LW s8ra đi.

Hắn nắms8 chặtandVQ3 taMxN6LWy andVQ3tôi, khôs8ng candVQ3òn vẻMxN6LW đùaandVQ3 8EVWajcợt, trMxN6LWêu chọs8c 8EVWajlúc trước8EVWaj, giọng hắMxN6LWn chs8ậm MxN6LWrãi nhưns8g kiêandVQ3n định:

- Tiểus8 T8EVWajường, tandVQ3a bandVQ3iết lús8c s8này andVQ3em rấts8 buồs8n. Trưs8ớc mMxN6LWặt tas8, eMxN6LWm không cầnandVQ3 phảiandVQ3 ts8ỏ randVQ3a m8EVWajạnh 8EVWajmẽ, andVQ3càng khMxN6LWông cầs8n phảiMxN6LW giả8EVWaj vờ.

Tôi 8EVWajnhìn 8EVWajhắn, nói:

- SMxN6LWao MxN6LWanh MxN6LWkhông hỏiMxN6LW tôi8EVWaj là8EVWaj đãMxN6LW xảys8 rs8a chus8yện gì?

- s8Dù cós8 s8xảy MxN6LWra 8EVWajchuyện gì8EVWaj ts8hì cũnandVQ3g andVQ3qua mas8u thôi,andVQ3 andVQ3vì cs8ó tMxN6LWa luôMxN6LWn ởs8 bên cạnhMxN6LW em.

- MãiMxN6LW mãiMxN6LW bs8ên ts8ôi sao?

- Ms8ãi mãi.

Tôi chớpMxN6LW chớs8p mắt,8EVWaj vùandVQ3i đầuandVQ3 v8EVWajào lòs8ng hắn,8EVWaj s8quệt ns8ước mắtMxN6LW andVQ3lên ng8EVWajực hắn, nói:

- ThươnandVQ3g Ns8gô, mMxN6LWay MxN6LWmà cós8 aandVQ3nh ở8EVWaj đây.

- s8Ta luôns8 ởandVQ3 đây.

- Ts8hế nêandVQ3n, đàn8EVWaj ôns8g s8không ps8hải landVQ3à thứMxN6LW gs8ì tandVQ3ốt đẹp,s8 tMxN6LWrên tandVQ3hế giớiMxN6LW này s8chỉ cóandVQ3 bố8EVWaj andVQ3là tốts8 thôi.

Tôi qs8uá mệtandVQ3 nêMxN6LWn 8EVWajngủ s8rất n8EVWajgon, lấs8y candVQ3ánh andVQ3tay cMxN6LWủa ThươngandVQ3 NgôandVQ3 l8EVWajàm gối, hítandVQ3 andVQ3hà hươ8EVWajng rừMxN6LWng MxN6LWban 8EVWajmai tho8EVWajang ts8hoảng màandVQ3 hắnMxN6LW ms8ang đến.

Mãi mã8EVWaji 8EVWajlà s8bao lâu?andVQ3 Đs8ây 8EVWajlà cs8âu hỏis8 rấtMxN6LW thôngMxN6LW t8EVWajục vandVQ3à c8EVWajũng MxN6LWlà một 8EVWajcâu hMxN6LWỏi khôngMxN6LW lờiMxN6LW đáp.

Nhưng andVQ3tôi nghĩ8EVWaj, s8so vớis8 cuộcandVQ3 đờis8 ngắn8EVWaj MxN6LWngủi mấyandVQ3 mươMxN6LWi andVQ3năm candVQ3ủa andVQ3loài người, mộts8 nghì8EVWajn s8năm andVQ3không h8EVWajề rờiMxN6LW 8EVWajxa cós8 8EVWajthể đMxN6LWược cs8oi làs8 s8mãi mã8EVWaji rồi.