You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần NgDNjDđây tSaôi đượcSa tậrbiau9n mSaắt chứngNgDNjD kiếrbiau9n sựNgDNjD tSaồn tại2U8akY cSaủa thầnrbiau9 tirbiau9ên, prbiau9há NgDNjDtan 2U8akYtư tưởng duyNgDNjD vậtSa rbiau9mà tôrbiau9i đượNgDNjDc tiếpSa Sathu tNgDNjDừ nhỏ2U8akY. VậSay nên,NgDNjD sNgDNjDự Sangạc nhiê2U8akYn cSaủa 2U8akYcon 2U8akYbạn NgDNjDkhiến tôi bỗngrbiau9 thấy2U8akY Sarun run:

- NgDNjDNày, màNgDNjDy đừng2U8akY c2U8akYó NgDNjDdọa taNgDNjDo. Nếurbiau9 NgDNjDanh tNgDNjDa lSaàm mNgDNjDa rbiau9thật, chắcSa sSaẽ tha chNgDNjDo tSaao nhỉ2U8akY? LNgDNjDà aSanh NgDNjDta đ2U8akYá tao2U8akY, chứ2U8akY cNgDNjDó phSaải t2U8akYao NgDNjDđá an2U8akYh Sata đâu...

- Ta2U8akYo vNgDNjDừa Sanói thếNgDNjD 2U8akYmà mrbiau9ày đrbiau9ã kíc2U8akYh độngNgDNjD đNgDNjDến nhườngrbiau9 2U8akYnày. NgDNjD- TrứnNgDNjDg muối Sa lập tNgDNjDức tharbiau9y đổi2U8akY thNgDNjDái độrbiau9, tSaỏ vSaẻ x2U8akYem thườngNgDNjD sự2U8akY yếuNgDNjD đuối,rbiau9 nhrbiau9át 2U8akYgan củarbiau9 2U8akYtôi: 2U8akY- Hai ngàrbiau9y tNgDNjDrước, tronrbiau9g NgDNjDlúc ăNgDNjDn Sacơm vớ2U8akYi b2U8akYọn TiSaểu Đa2U8akYo, bọ2U8akYn nórbiau9 rbiau9có nNgDNjDhắc đến2U8akY trbiau9ên rẻrbiau9 mạt đó.

Mọi người đềurbiau9 Sanói, sarbiau9u k2U8akYhi ăSan Trbiau9ết xonrbiau9g quNgDNjDay lại2U8akY đârbiau9y, khônrbiau9g Saliên lạcSa lạiNgDNjD vrbiau9ới hắn được2U8akY 2U8akYnữa, 2U8akYđiện thoạrbiau9i k2U8akYhông ngrbiau9he, emaiNgDNjDl kNgDNjDhông hồi2U8akY âm2U8akY, gửiNgDNjD tirbiau9n nSahắn off2U8akYline Saở QQ v2U8akYà SaMSN 2U8akYthì Sakhông baNgDNjDo 2U8akYgiờ thấy2U8akY tr2U8akYả lờNgDNjDi. C2U8akYòn nữSaa, c2U8akYhỗ hắnNgDNjD ở2U8akY cũn2U8akYg NgDNjDkhông 2U8akYcó NgDNjDai. Tao NgDNjD vốn n2U8akYghĩ rằnrbiau9g ôNgDNjDng trờSai cuố2U8akYi Sacùng NgDNjDcũng mởNgDNjD mắtrbiau9 làmrbiau9 sétNgDNjD đánhSa chếtSa 2U8akYhắn rồrbiau9i, girbiau9ờ xem 2U8akY ra đSaáng tiếSac, đáng2U8akY tiếcSa quá.

Cô Sanàng l2U8akYắc lSaắc cái2U8akY đầurbiau9 thNgDNjDan vãnNgDNjD, Satôi lạirbiau9 th2U8akYấy sữ2U8akYng sờ.

Trong rbiau9ấn rbiau9tượng củSaa tôi,NgDNjD Q2U8akYQ cSaủa rbiau9Lâm LỗiSa thựNgDNjDc sự2U8akY luô2U8akYn ởSa trạngNgDNjD thái NgDNjDsáng đèSan. Trưrbiau9ớc đóNgDNjD, cSahúng t2U8akYôi Sacó rbiau9nói chuyệnNgDNjD rbiau9và rbiau9anh rbiau9ta luônrbiau9 trảNgDNjD lờiSa nga2U8akYy. Chẳ2U8akYng lẽ, rbiau9anh trbiau9a 2U8akYchỉ đểNgDNjD Sasáng đNgDNjDèn vớ2U8akYi riêrbiau9ng tôi?

Tiểu ĐaoSa Salà một2U8akY trrbiau9ong nhữn2U8akYg ngưNgDNjDời brbiau9ạn nốNgDNjDi kNgDNjDhố rbiau9chơi vrbiau9ới nharbiau9u từNgDNjD nhỏ của2U8akY chrbiau9úng tôiNgDNjD. A2U8akYnh 2U8akYta hrbiau9ọc trSaên tôSai vSaà TrứnSag mu2U8akYối NgDNjDhai lớprbiau9, làrbiau9 rbiau9bạn học2U8akY củaNgDNjD Lâm LNgDNjDỗi. SSaau krbiau9hi điSa NgDNjDlàm lạiSa ở2U8akY cùng2U8akY 2U8akYmột tNgDNjDhành phrbiau9ố vớiNgDNjD L2U8akYâm 2U8akYLỗi, rbiau9có thrbiau9ể 2U8akYnói qurbiau9an hệ giữarbiau9 hSaai 2U8akYngười cànrbiau9g trbiau9rở nêNgDNjDn thâSan thiế2U8akYt hơrbiau9n. DSaù anrbiau9h tSaa rNgDNjDất khôNgDNjDng tá2U8akYn đ2U8akYồng việc Lâmrbiau9 SaLỗi chiSaa t2U8akYay t2U8akYôi nhưSang su2U8akYy NgDNjDcho cùng,Sa ngrbiau9ười ngNgDNjDoài kSahó mà2U8akY NgDNjDcan tNgDNjDhiệp vào cSahuyện rbiau9tình cảmSa đư2U8akYợc, rbiau9vậy rbiau9nên qu2U8akYan hệrbiau9 củSaa hSaai ngưSaời Savẫn rấtSa tốt,2U8akY t2U8akYình bạrbiau9n vẫrbiau9n không Sahề thNgDNjDay đổi.

Rốt rbiau9cuộc NgDNjDchuyện grbiau9ì đ2U8akYã xSaảy Sara khiếnNgDNjD LâmSa Lrbiau9ỗi hoànNgDNjD to2U8akYàn cắ2U8akYt đứtrbiau9 quan h2U8akYệ anNgDNjDh Saem mườirbiau9 mNgDNjDấy rbiau9năm trờNgDNjDi này?

Tôi đanrbiau9g rbiau9suy Sanghĩ môNgDNjDng luNgDNjDng, bỗng2U8akY cNgDNjDó tNgDNjDhứ Sagì ârbiau9m Saấm á2U8akYp vSaào mặt.

- Tỉrbiau9nh ng2U8akYủ đi.

- Ngủ2U8akY g2U8akYì màrbiau9 n2U8akYgủ? SaMới mấySa giờ2U8akY 2U8akYmà bảoNgDNjD 2U8akYngười t2U8akYa buồnrbiau9 ngủ?

Tôi kNgDNjDéo chSaiếc khănSa ướtSa xNgDNjDuống, Saánh NgDNjDmắt 2U8akYtức Satối 2U8akYnhìn NgDNjDkẻ rbiau9đầu sỏ.

Thương Ng2U8akYô ngồirbiau9 brbiau9ên Satrái rbiau9tôi vẫnSa khôrbiau9ng độngrbiau9 2U8akYtĩnh gì2U8akY, chrbiau9ỉ lrbiau9au tay rbiau9 một cáNgDNjDch lịchrbiau9 NgDNjDthiệp, rồiSa lại2U8akY r2U8akYót nướcNgDNjD trrbiau9à v2U8akYào 2U8akYbát vàNgDNjD đNgDNjDũa củrbiau9a Sachúng trbiau9ôi đểSa sát trùng,NgDNjD s2U8akYau đóNgDNjD lạirbiau9 xế2U8akYp ngaNgDNjDy ngắnrbiau9, Sathể hiện2U8akY đrbiau9ầy đủrbiau9 Sakỹ nNgDNjDăng cầnrbiau9 có2U8akY củSaa mộSat vị2U8akY thầnSa thường xuyêrbiau9n rbiau9có rbiau9mặt 2U8akYtrong ngàSanh Saăn uốnSag củSaa loàrbiau9i người.

Ngưu NgDNjDBôn nSagồi đốirbiau9 diện2U8akY vớiSa Satôi, hSaai trbiau9ay chốSang lrbiau9ên má,Sa chớ2U8akYp chớp cặp2U8akY mNgDNjDi dài,rbiau9 2U8akYnở NgDNjDmột nụrbiau9 Sacười vừarbiau9 dịuSa dànNgDNjDg, vừa2U8akY ngâyNgDNjD 2U8akYngô. SaCặp lrbiau9ông 2U8akYmày, đôi2U8akY mắt rbiau9đẹp vNgDNjDà vẻrbiau9 yếurbiau9 ớrbiau9t củ2U8akYa a2U8akYnh Sachàng khiSaến nNgDNjDgười 2U8akYta chỉNgDNjD Samuốn hãm2U8akY hại...

Ngồi bênrbiau9 pNgDNjDhải tSaôi làSa TrứnNgDNjDg muối2U8akY, 2U8akYcô rbiau9nàng b2U8akYỗng nhiSaên Sadùng kNgDNjDhuỷu Satay huých mạn2U8akYh vàrbiau9o trbiau9ôi, nói:

- rbiau9Này, taNgDNjDo đãrbiau9 th2U8akYấy 2U8akYcả r2U8akYồi. NgDNjDAnh chànrbiau9g đNgDNjDó đrbiau9ang rbiau9ghen đấy,2U8akY aNgDNjDnh 2U8akYta mới làrbiau9 bạ2U8akYn tNgDNjDrai chíSanh 2U8akYthức 2U8akYcủa NgDNjDmày NgDNjDcó đún2U8akYg không?

Trời đất,2U8akY đồNgDNjD bạnrbiau9 bèNgDNjD xấu2U8akY xa.

Tôi khôn2U8akYg rbiau9trả lờirbiau9 câ2U8akYu 2U8akYhỏi của2U8akY T2U8akYrứng muNgDNjDối, rbiau9ôm lấySa chỗrbiau9 2U8akYđau, miệng sùirbiau9 bọtrbiau9 NgDNjDmép, gụcSa mặ2U8akYt xuốn2U8akYg bànNgDNjD Sahy sinh.

Nhưng t2U8akYôi krbiau9hông đrbiau9áp rbiau9lời Sacũng chẳSang srbiau9ao, NgDNjDđã cSaó NgDNjDngười kSahác trrbiau9ả lời thay.

- Đúng,2U8akY tôirbiau9 2U8akYlà bạnrbiau9 tSarai chrbiau9ính tNgDNjDhức NgDNjDhiện trbiau9ại crbiau9ủa NgDNjDcô rbiau9ấy. 2U8akYHơn NgDNjDthế NgDNjDsau này Sacô ấ2U8akYy cũnrbiau9g NgDNjDsẽ chNgDNjDỉ Sacó NgDNjDmột ngư2U8akYời đànrbiau9 ônNgDNjDg dSauy nhấtNgDNjD lSaà tôi.

- ÔNgDNjDi mNgDNjDẹ ơi,rbiau9 nNgDNjDói rấ2U8akYt rbiau9hay, nrbiau9ói NgDNjDrất tuy2U8akYệt, nóiSa rbiau9rất đỉnhSa. VìSa câurbiau9 nói2U8akY này củaSa anSah, rbiau9hai chrbiau9úng t2U8akYa sẽSa uốn2U8akYg hếSat k2U8akYét này.

Trứng muốiNgDNjD đập2U8akY NgDNjDbàn một2U8akY cárbiau9ch đầySa khíNgDNjD pháNgDNjDch khSaiến tôiSa sSauýt bị2U8akY chấn thươngrbiau9 NgDNjDnão. Crbiau9âu n2U8akYói vôNgDNjD c2U8akYùng hào2U8akY 2U8akYhùng trênSa lậprbiau9 tNgDNjDức krbiau9hiến 2U8akYtôi nhrbiau9ảy NgDNjDbổ lêSan như điệnSa giật.

Tôi r2U8akYất rrbiau9õ tNgDNjDửu lượngrbiau9 crbiau9ủa TrứngNgDNjD muối.rbiau9 rbiau9Cô nrbiau9àng NgDNjDlà nNgDNjDgười drbiau9uy rbiau9nhất rbiau9bại dưới tSaay bốSa Satôi mNgDNjDà v2U8akYẫn rbiau9có thểSa đirbiau9 đưNgDNjDợc rbiau9về nhàNgDNjD, Sahơn nữarbiau9 còSan đứnrbiau9g thẳnSag ngườ2U8akYi, sờ tarbiau9y 2U8akYvào NgDNjDtận c2U8akYửa rồi2U8akY mớiSa ngNgDNjDã. SaTửu lượngSa c2U8akYủa Lâm2U8akY LỗiNgDNjD 2U8akYchỉ kémrbiau9 NgDNjDcô nàngSa Samột 2U8akYchút, vềNgDNjD cơ b2U8akYản vẫ2U8akYn có2U8akY th2U8akYể tìmNgDNjD thấy2U8akY đườnrbiau9g xu2U8akYống NgDNjDgầm bàn...

Đừng n2U8akYói rbiau9bây gi2U8akYờ ThươnNgDNjDg rbiau9Ngô đanNgDNjDg Salà crbiau9on NgDNjDhổ ốm,rbiau9 cứrbiau9 NgDNjDcho làrbiau9 tr2U8akYên người hắn2U8akY khNgDNjDông rbiau9có vếtrbiau9 thươnrbiau9g rbiau9và hSaắn NgDNjDlà mộtNgDNjD Sacon hổrbiau9 dũrbiau9ng rbiau9mãnh thìSa 2U8akYcó 2U8akYlẽ cũngrbiau9 chẳng trbiau9hể 2U8akYnuốt nSaổi kétNgDNjD b2U8akYia NgDNjDmà TrứSang muốiNgDNjD gọiSa NgDNjDlên. TNgDNjDôi khôngNgDNjD m2U8akYuốn lạNgDNjDi Saphải một lầnNgDNjD nSaữa trôrbiau9ng thấyNgDNjD 2U8akYmáu chả2U8akYy thà2U8akYnh rbiau9giọt nhSaư hiệrbiau9n tSarường giết2U8akY ngNgDNjDười Sanữa, giặt miNgDNjDếng đệmNgDNjD ghế2U8akY NgDNjDsofa rấtSa tốnrbiau9 NgDNjDxà phòng...

Tôi chộprbiau9 l2U8akYấy cSahai biSaa t2U8akYên ThươngNgDNjD 2U8akYNgô khôn2U8akYg NgDNjDbiết sốSang chế2U8akYt làSa gì vNgDNjDừa đónNgDNjD Salấy v2U8akYà đanSag đSaịnh ch2U8akYo vàoNgDNjD mrbiau9iệng uốngNgDNjD rồiNgDNjD nh2U8akYìn TrứngSa muốiNgDNjD nói:

- rbiau9Anh rbiau9ta Sakhông NgDNjDuống đượcrbiau9 bNgDNjDia rượu,rbiau9 hNgDNjDai chúnNgDNjDg tSaa chiến!

- Sarbiau9o lSaại Sathế hả,Sa ĐậuSa Saphụ gNgDNjDià? SNgDNjDao mrbiau9ày lại2U8akY y2U8akYêu ngườiSa khôn2U8akYg biết rbiau9 uống rư2U8akYợu cNgDNjDơ chứ?rbiau9 Krbiau9hông sợNgDNjD bố2U8akY rbiau9mày NgDNjDxử rbiau9lý màyNgDNjD à?

- Trbiau9hôi đirbiau9. Khôn2U8akYg thấrbiau9y kSahuôn rbiau9mặt rbiau9méo Samó đNgDNjDau ốmSa của2U8akY rbiau9anh t2U8akYa Sasao? Hơn nữa,Sa NgDNjDanh tSaa đãNgDNjD sớmNgDNjD quNgDNjDa đượSac cửarbiau9 ải2U8akY củSaa b2U8akYố ta2U8akYo rồrbiau9i... –2U8akY ThốtSa rSaa xo2U8akYng NgDNjDcâu đó,2U8akY tôi vSaội cắNgDNjDn v2U8akYào lư2U8akYỡi mìnSah 2U8akYvà khônrbiau9g tNgDNjDhèm đểrbiau9 NgDNjDý đến2U8akY vSaẻ đắc2U8akY ý2U8akY tSarên kSahuôn mặtSa Thương Ngô.

- K2U8akYhông nóirbiau9 lNgDNjDinh trbiau9inh nữa.2U8akY R2U8akYốt cuộ2U8akYc màyrbiau9 crbiau9ó uốngSa khrbiau9ông hả?

Trứng muốiNgDNjD ngước2U8akY m2U8akYặt 2U8akYlên cườiNgDNjD lớrbiau9n, tìnhSa NgDNjDthế nàSay c2U8akYó vẻSa krbiau9hiến cô nàSang hNgDNjDận khônrbiau9g rbiau9thể phan2U8akYh áoNgDNjD Sara, nhảSay Salên bà2U8akYn hétSa uốNgDNjDng, uống:

- ĐậuSa phrbiau9ụ giàrbiau9, qNgDNjDuả khrbiau9ông hổ2U8akY dSaanh làNgDNjD Đậurbiau9 ph2U8akYụ gi2U8akYà. SaĐược rbiau9lắm. PhụcSa vụ đNgDNjDâu, m2U8akYang Satiếp haSai ké2U8akYt Sabia đếnSa đây.

Tôi 2U8akYrất bìnhSa tSahản nhSaưng chân2U8akY hơiSa nhũn.

Thương NgôSa cũnSag rất2U8akY 2U8akYbình t2U8akYhản Sanhưng rbiau9sắc 2U8akYmặt crbiau9ó prbiau9hần tá2U8akYi hơn.

Ngưu B2U8akYôn làSa ngườirbiau9 tươngSa đốiSa yếu2U8akY đuối,rbiau9 rbiau9hai cánhrbiau9 ta2U8akYy chốSang vàNgDNjDo mNgDNjDá bỗng kNgDNjDhuỵu xuốngSa khNgDNjDiến chiếc2U8akY cSaằm thoNgDNjDn thNgDNjDon rbiau9đập thẳrbiau9ng vSaào c2U8akYái đNgDNjDĩa trSaước mặt...

Tiếp Satheo đNgDNjDó, tNgDNjDôi v2U8akYà TrSaứng muốNgDNjDi uốngSa Satay Sađôi, 2U8akYmi mộrbiau9t charbiau9i tNgDNjDa một chaiSa trước2U8akY ánSah Samắt NgDNjDvô cùSang sùnSag báNgDNjDi rbiau9và nNgDNjDgưỡng mNgDNjDộ rbiau9của hrbiau9ai rbiau9vị tSahần tiên,2U8akY thoáng rbiau9cái tNgDNjDrên bàNgDNjDn đrbiau9ã toànSa lrbiau9à vỏ2U8akY chai.

Không biếtrbiau9 cóSa phải2U8akY 2U8akYvì mấySa ngàSay vSaừa q2U8akYua không2U8akY nghỉNgDNjD ngơNgDNjDi đủSa harbiau9y vì chưNgDNjDa NgDNjDăn cơSam, NgDNjDchỉ bụng2U8akY rỗ2U8akYng uSaống biSaa ha2U8akYy khônNgDNjDg mSaà rất2U8akY 2U8akYnhanh srbiau9au NgDNjDđó, tSaôi bỗngNgDNjD cảm rbiau9 thấy chrbiau9óng mặtNgDNjD h2U8akYoa mắSat NgDNjDvà khônSag còNgDNjDn c2U8akYhút sSaức lNgDNjDực Sanào. NgDNjDTrứng mNgDNjDuối NgDNjDthì vẫnrbiau9 nhảy nhóNgDNjDt rbiau9như chưrbiau9a hề2U8akY uốnrbiau9g giọNgDNjDt b2U8akYia nàoSa. Đi2U8akYều nàrbiau9y khrbiau9iến ngưNgDNjDời luônSa tự2U8akY rbiau9ca ngợiSa mình "NghìSan NgDNjDly khôSang sa2U8akYy" l2U8akYà t2U8akYôi c2U8akYảm thấyrbiau9 NgDNjDxấu hổ.

Đang địNgDNjDnh Sacởi khu2U8akYy tNgDNjDay rbiau9áo xắn2U8akY lSaên chuẩnrbiau9 rbiau9bị chiSaến đấu2U8akY đến2U8akY NgDNjDcùng, thSaì trong taNgDNjDy trốNgDNjDng khôngrbiau9, rbiau9nửa charbiau9i 2U8akYcòn l2U8akYại rbiau9bị Thương2U8akY 2U8akYNgô giậrbiau9t lấy,NgDNjD nói:

- Erbiau9m khrbiau9ông rbiau9được uốngSa nữa.

- Đưa2U8akY đây.

Thương Nrbiau9gô lắcNgDNjD đầrbiau9u, NgDNjDkiên quyết:

- ENgDNjDm khSaông hiểu2U8akY 2U8akYta đSaang nó2U8akYi NgDNjDgì saoNgDNjD? SaEm rbiau9không đượcSa uống2U8akY nữa.

Tôi sữngSa người2U8akY, tứrbiau9c tối:

- ANgDNjDnh Sacoi mSaình NgDNjDlà NgDNjDai trbiau9hế? LiNgDNjDên caNgDNjDn gìSa đSaến an2U8akYh? Nào,rbiau9 rbiau9đưa đây.

Thương Nrbiau9gô đứngSa lSaên NgDNjDnhìn tôiNgDNjD, hắSan khônNgDNjDg Sahề rbiau9tức g2U8akYiận, lại2U8akY 2U8akYtỏ rrbiau9a vrbiau9ô cùng bNgDNjDình tSaĩnh, nói:

- SaTâm trạnrbiau9g khônSag tốt,rbiau9 uNgDNjDống bSaia rượurbiau9 cóSa h2U8akYại ch2U8akYo sSaức khỏe.

Bốn c2U8akYhữ đầurbiau9 tiên2U8akY khiến2U8akY tôiSa rbiau9nhảy chSaồm lên:

- TNgDNjDâm trạrbiau9ng aSai khôrbiau9ng tốrbiau9t hảSa? TâNgDNjDm 2U8akYtrạng cNgDNjDủa 2U8akYanh, của2U8akY rbiau9cả n2U8akYhà anNgDNjDh mới khô2U8akYng t2U8akYốt. Đừnrbiau9g nóNgDNjDi vớ2U8akY vẩn2U8akY nữa.NgDNjD NgDNjDMau đưa2U8akY đây2U8akY. Uốnrbiau9g NgDNjDcùng bạnNgDNjD NgDNjDbè tSaôi rất2U8akY vuiSa, hạNgDNjDi sức khỏSae cũnNgDNjDg rbiau9chẳng lSaà cáirbiau9 qrbiau9uái gìrbiau9, có2U8akY chSaết cũnNgDNjDg Sacam lòng.

- Vậyrbiau9 tNgDNjDa uốngNgDNjD g2U8akYiúp em.

- ChútSa tửurbiau9 lSaượng rbiau9của aSanh tSahì lSaàm được2U8akY gì?

- 2U8akYTóm Salại, h2U8akYôm n2U8akYay e2U8akYm cSahỉ đượcrbiau9 uốngNgDNjD đếrbiau9n đây.

- rbiau9Về m2U8akYà c2U8akYấm rbiau9ông bácNgDNjD nhrbiau9à aSanh ấy.

- Bốrbiau9 t2U8akYa là2U8akY Sacon mrbiau9ột nêSan NgDNjDta khrbiau9ông NgDNjDcó rbiau9ông báNgDNjDc nào.

- …

Tôi vàrbiau9 Thươngrbiau9 rbiau9Ngô đrbiau9ấu kSahẩu, TrSaứng muối2U8akY Savà NgDNjDNgưu Bôrbiau9n nrbiau9gồi rbiau9bên cạnh nhìn,

Sau c2U8akYuộc NgDNjDcãi cọ,rbiau9 TrứngNgDNjD mSauối NgDNjDliền tổNgDNjDng rbiau9kết NgDNjDngắn gọn:

- Th2U8akYôi đượcrbiau9 rồi.rbiau9 TaNgDNjDo đ2U8akYã NgDNjDrõ cảNgDNjD rồi2U8akY. ĐậuNgDNjD phụrbiau9 già2U8akY nàSay, bạSan rbiau9trai của NgDNjD mày bịSa cảrbiau9m, bNgDNjDị NgDNjDsốt đúngrbiau9 khônSag? rbiau9Anh rbiau9ta muốn2U8akY tốirbiau9 nSaay cùn2U8akYg mà2U8akYy vậnSa động2U8akY đrbiau9ể trbiau9oàn thân đrbiau9ổ mổNgDNjD hôi,Sa tiếtrbiau9 kiệmSa 2U8akYđược chúSat rbiau9tiền thrbiau9uốc m2U8akYen. Đã2U8akY tNgDNjDhế này2U8akY rồ2U8akYi thrbiau9ì taSao đànSah phải n2U8akYể mặNgDNjDt thôi.

Thương NgôNgDNjD nhSaếch k2U8akYhóe miệnNgDNjDg nói:

- CảmSa ơn2U8akY vìrbiau9 2U8akYđã 2U8akYcảm thông.

Tôi rbiau9câm lặSang, k2U8akYhông biếtrbiau9 nênNgDNjD bàoNgDNjD chữarbiau9 thếNgDNjD nào.

Ngưu B2U8akYôn l2U8akYại mộSat lầnNgDNjD Sanữa 2U8akYdùng 2U8akYcằm NgDNjDhôn chiếcrbiau9 đĩa.

Trứng mu2U8akYối rấtNgDNjD khôrbiau9ng hàiNgDNjD rbiau9lòng vìSa chưaNgDNjD được2U8akY vNgDNjDui NgDNjDhết mìn2U8akYh trbiau9rên bànNgDNjD nhậu, âmrbiau9 tharbiau9nh 2U8akYmà Ngưrbiau9u BNgDNjDôn vNgDNjDừa tạoNgDNjD rrbiau9a Sađã 2U8akYcuốn NgDNjDhút 2U8akYcô nàngSa. CSaô nànrbiau9g nrbiau9hìn sang, hỏi:

- 2U8akYAnh k2U8akYhông ốSam đauSa NgDNjDgì chứ?

Ngưu SaBôn hoàSan toàSan chưrbiau9a phảnSa 2U8akYứng Sakịp, NgDNjDlắc đầuSa 2U8akYmột cá2U8akYch ngốc nghếch.

- Vrbiau9ậy tốrbiau9i nNgDNjDay chrbiau9ắc anNgDNjDh cũNgDNjDng kh2U8akYông 2U8akYcần vậnSa Sađộng 2U8akYcho vã2U8akY mrbiau9ồ rbiau9hôi chứ?

Anh chàngNgDNjD tội2U8akY NgDNjDnghiệp NgưuNgDNjD BôNgDNjDn NgDNjDtiếp tụcrbiau9 không2U8akY kịp2U8akY pNgDNjDhản NgDNjDứng, 2U8akYdo vậy 2U8akYlại lSaắc đầuNgDNjD mộrbiau9t cácNgDNjDh ngốcrbiau9 nghếch.

Trứng muốSai NgDNjDtỏ NgDNjDra vôrbiau9 cùngrbiau9 hàirbiau9 lòng2U8akY. SaCô nàNgDNjDng liềnSa đá2U8akY haNgDNjDi kNgDNjDét rưỡi bia2U8akY dướiSa châNgDNjDn vềSa phrbiau9ía NNgDNjDgưu Bô2U8akYn, NgDNjDgiọng nóSai nhrbiau9ẹ nh2U8akYư NgDNjDgió thoảng:

- rbiau9Lần đầ2U8akYu gặpSa gỡSa, lần2U8akY đầurbiau9 cùNgDNjDng uốngSa, Sachai nrbiau9ày NgDNjDtôi Sacạn trbiau9rước đểrbiau9 tỏ lòrbiau9ng rbiau9kính trọng.

Hai rbiau9mắt Ngư2U8akYu B2U8akYôn trợnNgDNjD trbiau9ròn nhìnrbiau9 rbiau9cô nànNgDNjDg ngửSaa rbiau9cổ l2U8akYên, thorbiau9áng chốc đ2U8akYít c2U8akYhai đãNgDNjD hướngSa lênrbiau9 trời,NgDNjD vẻSa ngốSac tựrbiau9 nhrbiau9iên c2U8akYủa Saanh 2U8akYchàng đượcNgDNjD b2U8akYiểu hiệnSa NgDNjDrõ ràng triệtrbiau9 để.

Tiếp đó,Sa nhrbiau9ân vNgDNjDật chínhSa rbiau9của cụcrbiau9 dNgDNjDiện lNgDNjDúc nrbiau9ày NgDNjDlà TrứnSag muốiSa vàSa Ngưu BSaôn. rbiau9Tôi vàSa Thư2U8akYơng NSagô ngồNgDNjDi bêrbiau9n cạnhrbiau9 q2U8akYuan sát.

- TửuSa lượng2U8akY củSaa T2U8akYứ NgưuNgDNjD thếrbiau9 nào?

- rbiau9Theo nh2U8akYư NgDNjDta đượcrbiau9 biếNgDNjDt, v2U8akYì l2U8akYý drbiau9o phảNgDNjDi tựNgDNjD NgDNjDtrị nghrbiau9iêm ngSaặt nê2U8akYn tộrbiau9c trưởng của2U8akY rbiau9mười h2U8akYai tộc2U8akY phầnNgDNjD lớ2U8akYn đề2U8akYu kNgDNjDhông thạSao việNgDNjDc này.

- rbiau9Tức làrbiau9 sao?

- T2U8akYức làSa, cậrbiau9u NgDNjDta cũngrbiau9 chưa2U8akY baSao girbiau9ờ uSaống rượu.

- …

Thương NgSaô tỏSa rbiau9vẻ vừarbiau9 Saxin lỗSai vừrbiau9a 2U8akYcảm độngrbiau9 dìu2U8akY Ngưurbiau9 BôSan khôngNgDNjD biết làNgDNjD lần2U8akY trbiau9hứ ba2U8akYo nhSaiêu từNgDNjD trSaong 2U8akYnhà vệSa siSanh xiêuNgDNjD vrbiau9ẹo bưNgDNjDớc Sara, n2U8akYước mSaắt hắ2U8akYn rbiau9nhạt nhòa, nóSai tron2U8akYg tiếngrbiau9 nấc:

- NgNgDNjDười arbiau9nh 2U8akYem t2U8akYốt, khổ2U8akY cNgDNjDho cậuSa rồi.

Ngưu Bô2U8akYn vỗSa 2U8akYvai hắnSa Sacười rbiau9ha hả,2U8akY giọngrbiau9 nói2U8akY hàoNgDNjD hùnNgDNjDg bốSac trrbiau9ời lấSay chút phon2U8akYg cácrbiau9h crbiau9ủa Trứrbiau9ng muối:

- KhổNgDNjD cSaái qSauái gìSa? AnNgDNjDh eSam chrbiau9ính 2U8akYlà dùngSa NgDNjDđể đâmNgDNjD... NgDNjDanh mSaột đao,rbiau9 tôi mNgDNjDột đ2U8akYao... lrbiau9à Satừ "rbiau9đao" tronNgDNjDg TiểuNgDNjD NgDNjDlý phNgDNjDi đao...

Thương Nrbiau9gô crbiau9he mặt.

Còn Satôi lại2U8akY NgDNjDgiơ nSagón taSay c2U8akYái Salên biể2U8akYu thịSa ngưỡnNgDNjDg mNgDNjDộ đốiNgDNjD vớirbiau9 sự biếnNgDNjD chuNgDNjDyển từNgDNjD rbiau9yếu đuối2U8akY sanSag Samạnh mẽNgDNjD củaSa rbiau9Tứ Ngưu.

Đêm đó,Sa thầNgDNjDn tSaiên lại2U8akY mSaột lầnNgDNjD NgDNjDnữa dùnSag hànrbiau9h độngNgDNjD thựcrbiau9 tSaế chứngSa minh sNgDNjDự tốnrbiau9 rbiau9cơm tốrbiau9n Sacủi, v2U8akYô dụngSa toànSa tSaập Sacủa mình...

Sau khSai đãNgDNjD bNgDNjDiến bNgDNjDa kNgDNjDét bSaia thành2U8akY Saba mươiSa sáSau chiế2U8akYc vỏrbiau9 rbiau9chai, Trứng NgDNjDmuối chârbiau9n bưNgDNjDớc cSaó phầnrbiau9 loSaạng rbiau9choạng NgDNjDkéo a2U8akYnh chàSang NgưuNgDNjD Bôrbiau9n NgDNjDđang nghiêm2U8akY túc2U8akY chỉ taNgDNjDy vNgDNjDào Savạch đườngNgDNjD đếmrbiau9 Satrăng s2U8akYao lêrbiau9n tax2U8akYi, đầuNgDNjD khôngrbiau9 ngoảnrbiau9h lại.

Tôi lSaẩm bẩm2U8akY mộtrbiau9 mình:

- rbiau9Hai rbiau9người 2U8akYnày sẽSa khô2U8akYng srbiau9ao chứ?

Thương SaNgô trấnSa an:

- Ngrbiau9ưu BônNgDNjD cóSa sarbiau9y nNgDNjDữa cũ2U8akYng khôNgDNjDng giởSa 2U8akYtrò l2U8akYinh Satinh đâu.

- Tôirbiau9 NgDNjDsợ TrNgDNjDứng mu2U8akYối Sagiở trò2U8akY vrbiau9ới an2U8akYh ta.

- NgDNjD... Drbiau9ù g2U8akYì NgDNjDcũng là2U8akY thNgDNjDần tirbiau9ên. NgDNjDSao cNgDNjDó thểrbiau9 bị2U8akY loàiSa nSagười giởNgDNjD trò được...

 

Trên đườSang về,rbiau9 2U8akYgió lạrbiau9nh tNgDNjDáp 2U8akYvào mặt,rbiau9 h2U8akYơi rbiau9men xrbiau9âm c2U8akYhiếm đSaại nNgDNjDão của tôirbiau9 Sakhông nhữngNgDNjD tướcrbiau9 Sađi quyềnrbiau9 ch2U8akYủ độngrbiau9 rbiau9mà rbiau9còn khiếNgDNjDn t2U8akYôi NgDNjDchìm đNgDNjDắm horbiau9àn toàn, chNgDNjDoáng vrbiau9áng, NgDNjDquay cSauồng. ĐồngNgDNjD thời,rbiau9 bụngNgDNjD cũngSa 2U8akYbắt đầNgDNjDu thấy2U8akY khó2U8akY chịu.

Tôi Sagiơ tNgDNjDay Salên Satính nNgDNjDgày, qurbiau9ả nhirbiau9ên đếnrbiau9 ngàyNgDNjD kSainh nguyệt2U8akY ghSaé thă2U8akYm rồi, đSaúng 2U8akYlà "HọaNgDNjD vôNgDNjD đơn2U8akY chSaí, phúcrbiau9 brbiau9ất tSarùng Salai", đ2U8akYã tSahất tình2U8akY rồi lạirbiau9 2U8akYgặp phảNgDNjDi rbiau9bà c2U8akYô già...

Càng nghĩNgDNjD tôrbiau9i cànSag thấrbiau9y mìnSah Sađen đủi,NgDNjD đenNgDNjD đủ2U8akYi NgDNjDnhư gSaặp phảiNgDNjD NgDNjDông bán tha2U8akYn NgDNjDvậy. T2U8akYôi muốnSa ruồngrbiau9 bỏ,NgDNjD NgDNjDmuốn t2U8akYự đ2U8akYày ải2U8akY mì2U8akYnh nNgDNjDên trbiau9ìm cNgDNjDhỗ chânrbiau9 tườngSa rồi ngồiSa đ2U8akYó như2U8akY chết.

Thương NgôSa đươngrbiau9 Sanhiên NgDNjDkhông NgDNjDbiết nhữnrbiau9g cơ2U8akYn sónSag lò2U8akYng diSaễn ra NgDNjDtrong tNgDNjDôi, t2U8akYhấy rbiau9tôi b2U8akYỗng nhiê2U8akYn ngồiNgDNjD thụp2U8akY xSauống nhNgDNjDư n2U8akYgười khôngSa rbiau9xương nêrbiau9n không tr2U8akYánh kh2U8akYỏi vSaẻ ngrbiau9ạc nhiên.rbiau9 2U8akYHắn vộiSa rbiau9khom ngSaười xuốnNgDNjDg, lưn2U8akYg dựng2U8akY tSahẳng, mộtNgDNjD đầu rbiau9gối chạm2U8akY đất,NgDNjD m2U8akYột rbiau9tay đặtSa tSarên Sađầu gốiNgDNjD mìnSah, 2U8akYtay k2U8akYia sNgDNjDờ rbiau9lên Satrán tôi...

Trời đất,NgDNjD sSainh vậ2U8akYt Sagì NgDNjDkhông biếrbiau9t, Satư thNgDNjDế ngẫu2U8akY nhiêNgDNjDn Sathôi mrbiau9à cũng đẹprbiau9 lạ2U8akY lùng.

Lại tSarời 2U8akYđất nữrbiau9a, 2U8akYlúc nà2U8akYy tôirbiau9 mớNgDNjDi crbiau9ó tSahể Saquan Sasát mNgDNjDột cácrbiau9h tỉrbiau9 mi,Sa rõ ràng.

- Tiểurbiau9 Tường,Sa eNgDNjDm sSaao thSaế? NgDNjDSay hrbiau9ay khóSa c2U8akYhịu ởNgDNjD đâu?

Trước Saánh NgDNjDmắt lSaờ đờNgDNjD saNgDNjDy, NgDNjDđôi 2U8akYtai Saong orbiau9ng củaSa tô2U8akYi, 2U8akYdáng vẻ2U8akY hắnSa rbiau9càng lôi cu2U8akYốn, giọnNgDNjDg nSaói cNgDNjDàng dSaễ chịuNgDNjD hSaơn khirbiau9ến tráSai rbiau9tim tôrbiau9i nhSaư lệcNgDNjDh vềNgDNjD Saphía gaNgDNjDn, giọng Satôi nhỏNgDNjD nhẹNgDNjD đầy2U8akY trbiau9ủi hờn:

- Đếnrbiau9 tháng.

Thương N2U8akYgô 2U8akYsững người2U8akY trướcrbiau9 câNgDNjDu n2U8akYói khônNgDNjDg đầuSa krbiau9hông đNgDNjDuôi củNgDNjDa tôi:

- ĐếnNgDNjD gì?

- Đếnrbiau9 tháng.

- TháSang... tSaháng gì?

Tôi rbiau9ôm bụngNgDNjD tựaSa vNgDNjDào tườSang, cuộnSa mìnhrbiau9 rbiau9như mộrbiau9t Sacon tôm,rbiau9 rbiau9lông rbiau9mày xịu NgDNjD xuống, mặNgDNjDt crbiau9au NgDNjDlại diễnrbiau9 NgDNjDvai rbiau9một 2U8akYcô b2U8akYé tộiSa nghiệNgDNjDp mSauốn 2U8akYnói mNgDNjDà khônrbiau9g thốt2U8akY đNgDNjDược thành lời.

Dù srbiau9ao rbiau9Thương 2U8akYNgô cNgDNjDũng đNgDNjDã sốngrbiau9 ởNgDNjD nhâNgDNjDn gNgDNjDian nênrbiau9 tư2U8akYơng đối2U8akY hiNgDNjDểu biết đốỉNgDNjD vớSai đặc2U8akY trưSang sirbiau9nh lý2U8akY của2U8akY loSaài người.2U8akY Vậrbiau9y nêrbiau9n, saNgDNjDu pNgDNjDhút bSaối rrbiau9ối b2U8akYan Sađầu, hắn Sanhanh rbiau9chóng ýSa trbiau9hức được,NgDNjD cộngNgDNjD trbiau9hêm nrbiau9gôn Sangữ 2U8akYcơ trbiau9hể vrbiau9ô cùrbiau9ng Sacó tínhNgDNjD biểuSa cảrbiau9m của tSaôi nêSan hắNgDNjDn NgDNjDđã hiểNgDNjDu ra.

- Em..Sa. ta..Sa. chúngNgDNjD t2U8akYa maNgDNjDu về2U8akY nhà2U8akY thôi...

- NhưngSa trrbiau9ong nhrbiau9à kh2U8akYông còSan băng2U8akY v2U8akYệ sSainh nữa.

- Vậ2U8akYy... phảiNgDNjD rbiau9làm sao?

- KhôSang cònNgDNjD NgDNjDthì đươn2U8akYg nhirbiau9ên phảiSa rbiau9đi murbiau9a rồi.

- Ồ...NgDNjD ởrbiau9 đSaâu córbiau9? T2U8akYa dìurbiau9 Saem đi.

- SaTôi đauSa bụSang, khSaông Sađứng dậ2U8akYy được,Sa khôrbiau9ng đNgDNjDi nổi.

Có lẽ2U8akY NgDNjDThương Ngôrbiau9 đãrbiau9 hiểuSa 2U8akYra ýNgDNjD NgDNjDcủa tNgDNjDôi, brbiau9ỗng nNgDNjDhiên thấySa bốrbiau9i rối2U8akY. Do Sa dự, đắNgDNjDn NgDNjDđo mộSat NgDNjDhồi, cuốSai crbiau9ùng Sacũng cắn2U8akY r2U8akYăng, nói:

- Trrbiau9ong siêuSa thịrbiau9 gầNgDNjDn đ2U8akYây chrbiau9ắc Salà có2U8akY cNgDNjDhứ? NgDNjDTa sẽrbiau9 2U8akYđi NgDNjDmua NgDNjDngay, eNgDNjDm đợi 2U8akYta ởNgDNjD đây.

Tôi vộiSa NgDNjDtóm lNgDNjDấy hắnSa, rbiau9tiếp tụ2U8akYc vẻSa yếSau rbiau9đuối, cạNgDNjDn sức,rbiau9 diễSan vẻ2U8akY đángNgDNjD thương đNgDNjDến cùng:

- Tron2U8akYg s2U8akYiêu thrbiau9ị khôSang crbiau9ó loạSai tôNgDNjDi cần,2U8akY cSahỉ ởSa rbiau9cửa hàSang trưrbiau9ớc mặt mớiSa có.

Tuy 2U8akYđiều Sanày 2U8akYrõ rbiau9ràng làrbiau9 v2U8akYớ 2U8akYvẩn, Sanhưng dùSang Sanó đểSa lừaSa v2U8akYị thầSan chưa hềNgDNjD crbiau9ó chrbiau9út kirbiau9nh nghiệmrbiau9 rbiau9gì vrbiau9ẫn rấtNgDNjD hiệu2U8akY qNgDNjDuả. D2U8akYo đrbiau9ó 2U8akYThương NNgDNjDgô lSaiền gSaật đầSau cắn câSau vNgDNjDà tỏNgDNjD Savẻ NgDNjDngượng ngSaùng rõ2U8akY ràng.

Cái gọiSa lSaà cSaửa hàNgDNjDng, chínhSa là2U8akY tiệm2U8akY NgDNjDtạp hóaSa tưrbiau9ơng đSaối truyềnNgDNjD thống m2U8akYà phương2U8akY rbiau9thức kSainh doSaanh hoànSa toàNgDNjDn rbiau9không gSaiống với2U8akY siêuSa thSaị tựSa chSaọn. Khách hànNgDNjDg rbiau9phải hiSaểu rõNgDNjD, phSaải tSaự nóiNgDNjD rrbiau9a yêSau cSaầu củaSa rbiau9mình, sarbiau9u đNgDNjDó chSaủ 2U8akYcửa 2U8akYhàng sẽrbiau9 NgDNjDdẫn đi rbiau9lấy đồNgDNjD vNgDNjDà trảNgDNjD tiềnNgDNjD 2U8akYnhận hrbiau9àng NgDNjDngay tSarước mặt.

Tôi hoànrbiau9 NgDNjDtoàn ph2U8akYớt lờrbiau9 vNgDNjDẻ rbiau9ngượng ngùn2U8akYg 2U8akYcủa Thươrbiau9ng Ng2U8akYô dùngrbiau9 tháSai độ vôSa cùnSag nSaghiêm túc2U8akY nóSai vớSai hắn:

- 2U8akYTôi murbiau9ốn mNgDNjDột 2U8akYgói dù2U8akYng 2U8akYban đêmSa vrbiau9à mSaột gó2U8akYi dùng2U8akY ba2U8akYn rbiau9ngày, lorbiau9ại dùng barbiau9n đêSam phảiSa l2U8akYà lorbiau9ại Sadài bNgDNjDa rbiau9mươi lNgDNjDăm cerbiau9ntimet. ĐSaã nhớ2U8akY chưa?

Thương Ngôrbiau9 c2U8akYúi đầrbiau9u khôn2U8akYg n2U8akYhìn tôi,Sa NgDNjDmột hồirbiau9 2U8akYsau mớ2U8akYi nhrbiau9ẹ nórbiau9i một tiếng.

- Ừm.

- SaAnh tNgDNjDhử nhắc2U8akY lạiSa một2U8akY lần2U8akY crbiau9ho Satôi nghe.

Dưới sự2U8akY thúSac érbiau9p củrbiau9a tôi2U8akY, hắn2U8akY cuốiNgDNjD cùnSag t2U8akYỏ v2U8akYẻ q2U8akYuyết tâm,Sa Sađứng prbiau9hắt dậy, cNgDNjDòn ti2U8akYện t2U8akYay Sagõ vàrbiau9o đầuNgDNjD tôiNgDNjD, girbiau9ọng hờn2U8akY trách:

- 2U8akYEm crbiau9hờ đấy.

Tôi rbiau9xoa đầu2U8akY nhSaìn therbiau9o c2U8akYái bóngSa vNgDNjDội vãNgDNjD rbiau9của rbiau9hắn, cườiSa 2U8akYngặt nghẽo.rbiau9 Bóng hSaắn dầnrbiau9 xSaa khuất.

Lớn NgDNjDbằng từngrbiau9 Sanày rNgDNjDồi, hắn2U8akY NgDNjDlà ngư2U8akYời đànrbiau9 ônSag đầNgDNjDu tiênNgDNjD mNgDNjDua Sabăng vệrbiau9 sinh cSaho tôi.

Khoảng mườrbiau9i NgDNjDphút 2U8akYsau, Trbiau9hương N2U8akYgô xácrbiau9h mộ2U8akYt túNgDNjDi nylonNgDNjD, l2U8akYấm lé2U8akYt như trộ2U8akYm, qurbiau9ay về.

- ESam xNgDNjDem tSaa murbiau9a 2U8akYcó đúngNgDNjD không?

Tôi cầm2U8akY lấNgDNjDy túi,Sa nhìrbiau9n vNgDNjDào, nói:

- Đúng.rbiau9 TrNgDNjDí nhớNgDNjD củaNgDNjD anrbiau9h kNgDNjDhông tồiSa Samà. NàNgDNjDy, 2U8akYhộp nhỏSa n2U8akYày 2U8akYlà Sagì vậy?

- ÔnNgDNjDg chrbiau9ủ nói,2U8akY rbiau9tốt nhrbiau9ất NgDNjDnên dNgDNjDùng kết2U8akY Sahợp rbiau9hai l2U8akYoại này.

Không biếtSa SaThương NgDNjDNgô 2U8akYbị kSaích độngrbiau9 gNgDNjDì tronNgDNjDg NgDNjDcửa 2U8akYhàng củaNgDNjD ônNgDNjDg chú rbiau9 râu rrbiau9ia rbiau9xồm xoàSam kiSaa. TuSay Sasắc NgDNjDmặt khônrbiau9g 2U8akYcó Sabiểu lộ2U8akY rbiau9gì đặSac biệtSa nhNgDNjDưng cSaơ thịt xemSa rrbiau9a khôn2U8akYg kiềrbiau9m chếrbiau9 đượcSa NgDNjDnên hNgDNjDơi crbiau9o giật:

- 2U8akYVì trorbiau9ng thời2U8akY giSaan đSaến tSaháng của2U8akY ngườiNgDNjD coNgDNjDn gáNgDNjDi, ngườiNgDNjD NgDNjDđàn 2U8akYông sẽ tíchrbiau9 lNgDNjDũy krbiau9hông íSat đNgDNjDồ. rbiau9Đến NgDNjDkhi đợiNgDNjD rbiau9hết đènSa đỏrbiau9 cNgDNjDhắc chắn2U8akY sẽSa khôSang kNgDNjDiểm soárbiau9t được màSa ph2U8akYóng rarbiau9. Lú2U8akYc đrbiau9ó n2U8akYếu krbiau9hông cSaó srbiau9ự chrbiau9uẩn bị2U8akY thrbiau9ì 2U8akYcâu chuyệNgDNjDn tuyNgDNjDệt đỉnh2U8akY trênNgDNjD giường s2U8akYẽ rấtSa 2U8akYdễ biếrbiau9n trbiau9hành Sacâu chuyrbiau9ện Sabi 2U8akYthảm Satrong kho2U8akYa sản...

Ôi rbiau9trời đấtrbiau9 rbiau9ơi, ôngNgDNjD chú2U8akY kSaỳ quặcrbiau9 kiNgDNjDa 2U8akYthật 2U8akYquá dunrbiau9g tục.

Nhưng, nhNgDNjDư thếSa, ýrbiau9 nguyNgDNjDện củarbiau9 NgDNjDmẹ 2U8akYđã đượcSa thSauận Salợi đáSap ứnrbiau9g. TrongNgDNjD nhà phảirbiau9 thườngrbiau9 xuNgDNjDyên dự2U8akY prbiau9hòng bSaao caNgDNjDo 2U8akYsu Durrbiau9ex mà...

Nhìn rbiau9dáng vẻrbiau9 thrbiau9ảm hSaại củarbiau9 Thươ2U8akYng NgDNjDNgô, chúSat lương2U8akY tSahiện vNgDNjDốn chSaết từNgDNjD lâu rbiau9trong tSaôi crbiau9uối cùSang cSaũng phụrbiau9c hồi2U8akY sNgDNjDức sống.

Tôi nrbiau9hét haSai trbiau9hứ rbiau9có chứNgDNjDc 2U8akYnăng g2U8akYiống nNgDNjDhau làSa c2U8akYùng chốnrbiau9g Sachất lỏng chảrbiau9y lrbiau9ung turbiau9ng vàoSa trbiau9rong túirbiau9 nSaylon Sarồi đứ2U8akYng lên.rbiau9 ĐaNgDNjDng lắcNgDNjD l2U8akYắc phủSai phủirbiau9 định xuấrbiau9t 2U8akYphát, rbiau9thì Thươn2U8akYg NgSaô bỗngNgDNjD kéSao trbiau9ay tôirbiau9 lại,Sa nói:

- NgDNjDEm 2U8akYthấy khóNgDNjD chNgDNjDịu, 2U8akYvậy đểSa tSaa cõnrbiau9g em.

Tôi nhNgDNjDìn hắn,2U8akY lắNgDNjDc đầuSa, nói:

- TSaôi khôNgDNjDng muốrbiau9n Sachơi 2U8akYtrò SaTrư BNgDNjDát rbiau9Giới cõSang vợ.

- .2U8akY.. Chúng2U8akY tNgDNjDa đârbiau9u phảSai Salợn... NgDNjD- Thươngrbiau9 NgôNgDNjD Sacó p2U8akYhần phân2U8akY NgDNjDvân về v2U8akYấn đềSa cNgDNjDhủng 2U8akYtộc nhSaưng rấSat nh2U8akYanh sarbiau9u Sađó Saliền nSaở rbiau9ngay mộtNgDNjD nụrbiau9 cườiSa: 2U8akY- NSahưng tNgDNjDa không n2U8akYgại làrbiau9m 2U8akYTrư BáSat Giới.

Đầu rbiau9óc t2U8akYăm tốrbiau9i của2U8akY t2U8akYôi phải2U8akY phrbiau9ản ứng2U8akY mộrbiau9t rbiau9lúc mớiNgDNjD Sahơi Imrbiau9-u, tôi đáp:

- Tôrbiau9i khô2U8akYng murbiau9ốn làmSa tiểuNgDNjD trbiau9hư cSaủa Ca2U8akYo 2U8akYLão trang.

- ESam c2U8akYhỉ cầNgDNjDn làm2U8akY nữ2U8akY chủ2U8akY nhârbiau9n củaNgDNjD TrúNgDNjDc NgDNjDThanh Sacác làrbiau9 được2U8akY rồiNgDNjD. - rbiau9Thương N2U8akYgô vrbiau9ừa nrbiau9ói 2U8akYvừa cúirbiau9 ngSaười xuống:2U8akY rbiau9- M2U8akYau lênrbiau9 đi.

- Tr2U8akYúc ThNgDNjDanh cácSa lNgDNjDà cSaái gì?

- Làrbiau9 nơi2U8akY trư2U8akYớc đâyNgDNjD chrbiau9úng rbiau9ta ở.

- Ồ.

- SaEm nhaSanh lê2U8akYn mộtrbiau9 chút.

Tôi khônNgDNjDg thè2U8akYm đểrbiau9 NgDNjDý đếnNgDNjD lrbiau9ời g2U8akYiục củarbiau9 hắNgDNjDn màSa 2U8akYtự mìrbiau9nh NgDNjDtiến vrbiau9ề phía trước:

- KhôNgDNjDng cNgDNjDần đâu.

- Tiểu2U8akY Tường...

Tôi ngoNgDNjDái đầurbiau9 lạiNgDNjD 2U8akYtheo phảnNgDNjD xrbiau9ạ, đúngSa Salúc nhì2U8akYn thấy2U8akY ThươnSag Ng2U8akYô khom ngư2U8akYời, hSaai t2U8akYay chống2U8akY vàrbiau9o đầuNgDNjD gối,2U8akY khSauôn mSaặt hơNgDNjDi ngẩnrbiau9g NgDNjDlên, khẽ2U8akY mỉNgDNjDm 2U8akYcười, nói:

- VếSat thSaương củaSa trbiau9a đãNgDNjD Sakhỏi rồi.

Tôi bị2U8akY hắnNgDNjD đoán2U8akY NgDNjDtrúng Saý rbiau9nên Sacũng khônrbiau9g nSaể tìnhSa m2U8akYà bó2U8akYc rbiau9mẽ hắn,2U8akY t2U8akYôi nói to:

- AnSah rbiau9lừa Saai thế?NgDNjD Kh2U8akYông NgDNjDthể nào.

- Dù2U8akY NgDNjDcoi nhưrbiau9 rbiau9chưa krbiau9hỏi hoàn2U8akY toànSa thSaì chútSa trọngSa lượngSa cSaủa e2U8akYm cũnNgDNjDg chẳng NgDNjDthể gâySa ản2U8akYh hNgDNjDưởng gì.

Tôi bĩNgDNjDu Samôi Satỏ 2U8akYvẻ quyếtrbiau9 khôngSa tSain lờiNgDNjD hắn.

Nụ cười2U8akY Sacủa NgDNjDhắn c2U8akYàng rõ2U8akY 2U8akYnét hơn:

- 2U8akYEm lSao lắnrbiau9g chrbiau9o tSaa phảirbiau9 không?

- LSaà tô2U8akYi lNgDNjDo crbiau9ho crbiau9ái đệNgDNjDm ghếrbiau9 sorbiau9fa củarbiau9 tôi.

- TiểuSa Tường,NgDNjD tirbiau9n Sata rbiau9đi. V2U8akYì NgDNjDem, tSaa srbiau9ẽ Sakhông NgDNjDlấy mNgDNjDình rNgDNjDa rbiau9đùa giỡn đâu.

Lời nóiSa crbiau9ủa hắn2U8akY rbiau9rất quả2U8akY quySaết, hơ2U8akYn Sanữa cSaòn córbiau9 tSaính xúNgDNjDi gSaiục và2U8akY mSaê hoặc, d2U8akYo đó,Sa tôNgDNjDi Sathấy Sadao động.

Tôi đếnNgDNjD bênrbiau9 hắnSa, bấSam đầu2U8akY ngó2U8akYn ta2U8akYy v2U8akYào NgDNjDlưng h2U8akYắn, hỏi:

- SaCó đSaau không?

Thương Ngô2U8akY bSaật cười,NgDNjD duỗirbiau9 cánNgDNjDh NgDNjDtay đrbiau9ặt vSaào eSao rbiau9tôi rbiau9đẩy r2U8akYa sa2U8akYu lưng,2U8akY nhân lúcrbiau9 tôirbiau9 loạn2U8akYg choạNgDNjDng, li2U8akYền 2U8akYtúm vàNgDNjDo đùiSa tôi,Sa khrbiau9i đứng2U8akY lSaên th2U8akYì NgDNjDtôi rbiau9đã ngồi Sachắc cNgDNjDhắn trSaên lư2U8akYng hắSan rồi.

Cách rbiau9lớp Saáo mùaSa đôngSa dàSay cộrbiau9p, tôirbiau9 vẫNgDNjDn cảmrbiau9 thấySa 2U8akYvai vàNgDNjD lưNgDNjDng hắ2U8akYn gầySa gầy NgDNjDnhưng rấ2U8akYt rộNgDNjDng, 2U8akYkhiến trbiau9ôi córbiau9 crbiau9ảm grbiau9iác 2U8akYcực kSaỳ chắcNgDNjD chắn.

Tôi ômrbiau9 cổrbiau9 hắn,NgDNjD bả2U8akY rbiau9vai hắSan làmSa cSaằm tôirbiau9 hơSai đau.

Trong Satrí nhrbiau9ớ củrbiau9a mìnSah, hNgDNjDình nNgDNjDhư chưa2U8akY córbiau9 rbiau9ai từngSa c2U8akYõng tôi2U8akY. N2U8akYgày nhỏ, 2U8akYbố chỉSa đặtSa tôirbiau9 lNgDNjDên Sacổ hNgDNjDoặc lNgDNjDên vai.

Thế nhưn2U8akYg cảrbiau9m giác2U8akY rbiau9lúc nàyrbiau9 sarbiau9o thâSan quSaen đến2U8akY vậy,Sa nhưrbiau9 thNgDNjDể đãrbiau9 từng2U8akY diễn rbiau9ra vSaô số2U8akY lẩrbiau9n. rbiau9Có m2U8akYột nSagười cõnSag tôi,2U8akY cứSa đrbiau9i, đi2U8akY rNgDNjDất x2U8akYa, điSa rSaất lâu...

- TrướSac đây,NgDNjD 2U8akYanh NgDNjDcó từng2U8akY cõSang 2U8akYtôi như2U8akY rbiau9thế nàyNgDNjD không?

- Có.

- ThưSaờng xuyêrbiau9n chứ?

- Ừ!

- NgDNjDKể từ2U8akY 2U8akYkhi rbiau9chúng Sata NgDNjDở bên2U8akY nhrbiau9au sao?

- K2U8akYể từrbiau9 NgDNjDngày đầu2U8akY rbiau9tiên tNgDNjDa qNgDNjDuen em.

- rbiau9Tôi nhớSa, hìnSah rbiau9như a2U8akYnh từrbiau9ng nNgDNjDói v2U8akYì tôiSa rbiau9mà đ2U8akYã 2U8akYlấy c2U8akYhín tră2U8akYm chín m2U8akYươi crbiau9hín giọSat sươNgDNjDng marbiau9i. Nhưng2U8akY naNgDNjDy tôiNgDNjD mớiNgDNjD mrbiau9ột ngNgDNjDhìn Satuổi. Vậy2U8akY chẳng2U8akY prbiau9hải Salà khi tôNgDNjDi vừNgDNjDa Sara đờiSa, aNgDNjDnh NgDNjDđã cõnSag tôNgDNjDi ch2U8akYạy khắpSa nơ2U8akYi sao?

- Ừ.

- A2U8akYnh NgDNjDcòn NgDNjDnói, 2U8akYtrước đrbiau9ây tôrbiau9i Sakhông hềrbiau9 có2U8akY 2U8akYbố mẹSa, 2U8akYvậy NgDNjDai n2U8akYuôi tôSai trưởng thành?

Thương SaNgô thởNgDNjD d2U8akYài, ngoáiNgDNjD đầ2U8akYu Salại nhìn2U8akY tôirbiau9, nói:

- Tiểrbiau9u Tường,rbiau9 l2U8akYà rbiau9ta nurbiau9ôi rbiau9em khô2U8akYn lớn.

Ồ...

Hóa r2U8akYa, NgDNjDkhông ph2U8akYải lNgDNjDà tôSai nurbiau9ôi chồngNgDNjD, mNgDNjDà tôi2U8akY làrbiau9 bàrbiau9 vợNgDNjD đ2U8akYược NgDNjDhắn nuôi nấng.

Cơn kícSah độn2U8akYg nàyrbiau9 khi2U8akYến tôiSa khôNgDNjDng thốtSa nênNgDNjD lrbiau9ời trê2U8akYn suốtSa đườngrbiau9 về. NgDNjDThương rbiau9Ngô cũ2U8akYng không2U8akY nóiNgDNjD grbiau9ì nữa,Sa chỉSa chầmNgDNjD NgDNjDchậm đ2U8akYi từngrbiau9 bướcrbiau9, từngNgDNjD bước.

Đêm mNgDNjDùa đông,rbiau9 giSaó r2U8akYất mạnh2U8akY nhSaưng cSaó lẽrbiau9 vNgDNjDì hNgDNjDai chúngrbiau9 tôNgDNjDi dựNgDNjDa s2U8akYát vào Sanhau nNgDNjDên kNgDNjDhông 2U8akYhề cNgDNjDảm tNgDNjDhấy lạnrbiau9h. 2U8akYBàn trbiau9ay hắn2U8akY 2U8akYđang đỡ2U8akY lấy2U8akY tôNgDNjDi cũnrbiau9g khrbiau9ông còn lSaạnh Sagiá 2U8akYnhư baNgDNjDn ch2U8akYiều nữa.

Sau khSai trởSa NgDNjDvề nhSaà tắrbiau9m giặtSa xongrbiau9, NgDNjDtôi vốnSa địnhNgDNjD mởrbiau9 rbiau9máy tNgDNjDính r2U8akYa xem L2U8akYâm LNgDNjDỗi có2U8akY On2U8akYline khSaông đểSa hỏirbiau9 anrbiau9h 2U8akYta rốtNgDNjD cuộcSa vNgDNjDì sSaao Sakhông Saliên lạcSa vớiNgDNjD bạnSa bè. Nhrbiau9ưng vừaSa mớrbiau9i đăng2U8akY nhrbiau9ập, máyrbiau9 tínrbiau9h rbiau9lập tứcrbiau9 bị2U8akY gấ2U8akYp lại.

Thương Ngôrbiau9 đứngSa srbiau9au Salưng tôrbiau9i, trNgDNjDên t2U8akYay NgDNjDcầm mNgDNjDột cốc2U8akY rbiau9sữa nóng2U8akY, nói:

- UNgDNjDống đi2U8akY rồNgDNjDi ngủ.

Tôi nNgDNjDghĩ 2U8akYngợi rbiau9một lát2U8akY rNgDNjDồi ngoaSan ngoãnNgDNjD nghSae lời.

Có lẽ2U8akY vNgDNjDì trbiau9hái Sađộ ngoaNgDNjDn ngSaoãn củSaa rbiau9tôi NgDNjDquá kháNgDNjDc srbiau9o vớ2U8akYi lúcNgDNjD thường dẫnSa đếnSa việc2U8akY hắn2U8akY c2U8akYó chúSat rbiau9cảnh rbiau9giác, khrbiau9ông yrbiau9ên trbiau9âm nên2U8akY lạirbiau9 nhấnNgDNjD mạnhrbiau9 thrbiau9êm một câu:

- Phả2U8akYi ngNgDNjDủ nNgDNjDgay đấSay nhNgDNjDé. Khônrbiau9g đượcSa đNgDNjDợi rbiau9ta đirbiau9 rbiau9ra ngoàSai rrbiau9ồi 2U8akYlại lrbiau9én bò dậyrbiau9 chơiNgDNjD đâu.

- 2U8akYAnh khônrbiau9g NgDNjDngủ cùnSag tôirbiau9 sao?

-... Hả?

Tôi chớ2U8akYp mắt2U8akY lộSa rõrbiau9 vẻrbiau9 ngSaây rbiau9thơ 2U8akYnhất, lSaanh lợi2U8akY nSahất, nói:

- ÔSang bNgDNjDố NgDNjDhổ ơ2U8akYi, buổiSa tSaối ngườiSa trbiau9a sợNgDNjD 2U8akYngủ m2U8akYột mình.

Thương NgôNgDNjD gi2U8akYật NgDNjDgiật kNgDNjDhóe mắt:

- Bốrbiau9... bố...

- SaTôi NgDNjDluôn NgDNjDthích ki2U8akYểu brbiau9ố 2U8akYnuôi crbiau9on gái2U8akY Sagì gNgDNjDì NgDNjDđó, khôrbiau9ng ngrbiau9ờ tựSa mình giờNgDNjD cũ2U8akYng Sacó thNgDNjDể đSaược trảNgDNjDi nghiệrbiau9m. Ha2U8akYy quá!

Khóe mrbiau9iệng ThưNgDNjDơng NSagô rầrbiau9n 2U8akYrật, nói:

- Brbiau9ố... co2U8akYn gái...

Tôi lrbiau9ao lê2U8akYn phíaSa trưóc,NgDNjD 2U8akYôm chrbiau9ặt 2U8akYeo h2U8akYắn, gNgDNjDiọng nũnrbiau9g nịu,2U8akY nói:

- NgưNgDNjDời trbiau9a khSaông 2U8akYthèm rbiau9quan tâmrbiau9, ngươirbiau9 rbiau9ta rbiau9chỉ murbiau9ôn b2U8akYố ngủrbiau9 cSaùng Samà, người trbiau9a 2U8akYmuốn Saôm bốNgDNjD cơ.

Giọng nóiSa củ2U8akYa Thư2U8akYơng Ngô2U8akY bắt2U8akY đầu2U8akY ru2U8akYn rẩy:

- Ôm.NgDNjD.. ôm...

Tôi t2U8akYhấy trêurbiau9 Sanhư vậrbiau9y đãrbiau9 tươnrbiau9g đốNgDNjDi rồi,NgDNjD NgDNjDchọc thNgDNjDêm nữ2U8akYa cNgDNjDó khNgDNjDả năng NgDNjDhắn s2U8akYẽ pháSat hNgDNjDỏa nNgDNjDên dSaừng lSaại, rSaổi lSaăn NgDNjDvào g2U8akYiường, vẫyrbiau9 vẫyNgDNjD taNgDNjDy vẻNgDNjD cNgDNjDao san2U8akYg, nói:

- BảNgDNjDn cunSag phải2U8akY 2U8akYđi nghỉNgDNjD rồi.2U8akY HNgDNjDổ côngrbiau9 công2U8akY lurbiau9i rNgDNjDa đi.

- Công...rbiau9 công...

Có lẽSa tiNgDNjDm rbiau9gan rbiau9và đại2U8akY nrbiau9ão Sacủa ThươngSa NSagô rbiau9đều 2U8akYcó p2U8akYhần 2U8akYtê liệtSa bởi mrbiau9àn biểNgDNjDu diễNgDNjDn biếrbiau9n Samặt sSaau khSai tr2U8akYao giảrbiau9i SaOscar c2U8akYủa tôrbiau9i. KSahuôn mặtNgDNjD hắnNgDNjD khôngNgDNjD chút cảmSa xúcrbiau9, hNgDNjDai mNgDNjDắt rbiau9nhìn thẳSang, đ2U8akYi r2U8akYa ngoài.

Do đó,Sa tôi2U8akY rbiau9chui vàNgDNjDo cNgDNjDhăn cười2U8akY sặcNgDNjD sụa,rbiau9 mNgDNjDột Sachút giNgDNjDó lSaạnh ùarbiau9 đến, nằmNgDNjD bênrbiau9 cạnrbiau9h tôrbiau9i lúcrbiau9 rbiau9này NgDNjDlà mộtSa arbiau9nh cNgDNjDhàng rbiau9mặc bộNgDNjD quNgDNjDần áorbiau9 nrbiau9gủ mSaỏng manh.

Khuôn 2U8akYmặt hiềrbiau9n lành2U8akY rbiau9của an2U8akYh cSahàng nhì2U8akYn tôi,NgDNjD nói:

- Để2U8akY chứnrbiau9g minNgDNjDh 2U8akYta khôngrbiau9 phải2U8akY l2U8akYà côngNgDNjD côrbiau9ng, NgDNjDtối naNgDNjDy, trbiau9a đặc2U8akY biệt 2U8akYcho prbiau9hép cSaon kiểm2U8akY trbiau9ra thorbiau9ải mái.NgDNjD rbiau9Ta thưrbiau9ơng coNgDNjDn 2U8akYlắm đấy,2U8akY rbiau9có cảNgDNjDm đ2U8akYộng không?

- …

Được lắSam, rbiau9đồ crbiau9on h2U8akYổ biếnSa tháiNgDNjD! Ngrbiau9ươi thắnrbiau9g rồi!

Tôi 2U8akYđưa Satay đẩyNgDNjD hắnrbiau9 r2U8akYa, nói:

- 2U8akYTôi đarbiau9ng Sađến thNgDNjDáng, đrbiau9i rSaa đi.

Hắn nắmrbiau9 chặtrbiau9 ta2U8akYy rbiau9tôi, khôn2U8akYg cò2U8akYn 2U8akYvẻ đù2U8akYa cợt,2U8akY tSarêu crbiau9học lNgDNjDúc trước, gSaiọng hắn2U8akY chrbiau9ậm rãiNgDNjD rbiau9nhưng kiênSa định:

- TiểuSa Tườnrbiau9g, 2U8akYta biếNgDNjDt l2U8akYúc n2U8akYày rbiau9em NgDNjDrất brbiau9uồn. Trướcrbiau9 mNgDNjDặt taSa, erbiau9m k2U8akYhông cần pSahải Satỏ rrbiau9a mạ2U8akYnh mẽ,2U8akY cSaàng krbiau9hông cầnNgDNjD Saphải giảNgDNjD vờ.

Tôi nhrbiau9ìn Sahắn, nói:

- SaSao a2U8akYnh khrbiau9ông rbiau9hỏi tô2U8akYi lrbiau9à đãSa xảyNgDNjD Sara chNgDNjDuyện gì?

- DNgDNjDù córbiau9 xrbiau9ảy Sara chu2U8akYyện grbiau9ì 2U8akYthì cũnNgDNjDg quSaa rbiau9mau rbiau9thôi, Savì cSaó NgDNjDta luôrbiau9n ở bênNgDNjD cạnhNgDNjD em.

- 2U8akYMãi 2U8akYmãi bênrbiau9 trbiau9ôi sao?

- NgDNjDMãi mãi.

Tôi chớpSa chớprbiau9 mắt,Sa vSaùi đNgDNjDầu vàSao lSaòng hSaắn, quệ2U8akYt nNgDNjDước mắNgDNjDt lêrbiau9n ngực rbiau9hắn, nói:

- TSahương NgDNjDNgô, Samay Samà cSaó aSanh ởSa đây.

- rbiau9Ta luôrbiau9n ởSa đây.

- Thế2U8akY nên,Sa đàNgDNjDn 2U8akYông rbiau9không phảNgDNjDi lrbiau9à thứNgDNjD gSaì tNgDNjDốt đẹp,Sa trbiau9rên thếrbiau9 grbiau9iới này rbiau9 chỉ c2U8akYó bốNgDNjD là2U8akY tốt2U8akY thôi.

Tôi Saquá mệtSa 2U8akYnên ngSaủ rất2U8akY ngoSan, lấrbiau9y cánhrbiau9 Satay cNgDNjDủa Thrbiau9ương SaNgô làrbiau9m gốrbiau9i, hít hà2U8akY hương2U8akY rbiau9rừng ba2U8akYn maNgDNjDi NgDNjDthoang thoảSang m2U8akYà hNgDNjDắn marbiau9ng đến.

Mãi Samãi làrbiau9 bSaao lNgDNjDâu? Đâyrbiau9 làrbiau9 câSau hỏirbiau9 rrbiau9ất thông2U8akY Satục vrbiau9à cũngSa là2U8akY mộNgDNjDt câu hỏiNgDNjD khrbiau9ông lờiSa đáp.

Nhưng tôNgDNjDi nNgDNjDghĩ, sNgDNjDo vớirbiau9 rbiau9cuộc đNgDNjDời ng2U8akYắn ngủrbiau9i 2U8akYmấy mSaươi nămSa 2U8akYcủa loài Sangười, mộrbiau9t nghNgDNjDìn nă2U8akYm khôn2U8akYg hềrbiau9 rrbiau9ời NgDNjDxa NgDNjDcó thểrbiau9 đượrbiau9c rbiau9coi lNgDNjDà mãNgDNjDi mrbiau9ãi rồi.