You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyXgzT tcgHpôi đượcSu8a tậnXgzT mEF8mắt chứngcgHp kiếmEF8n sSu8aự tồmEF8n tSu8aại cXgzTủa tXgzThần tiênSu8a, phmEF8á btxatan mEF8tư tưSu8aởng duy vậtcgHp btxamà tôimEF8 đượSu8ac tiếpXgzT tbtxahu tmEF8ừ nhcgHpỏ. VậycgHp nêXgzTn, sựbtxa nbtxagạc nhSu8aiên củSu8aa ccgHpon btxabạn khiến mEF8 tôi bỗnbtxag tmEF8hấy rumEF8n run:

- Này,Su8a mbtxaày đừngXgzT btxacó dọSu8aa mEF8tao. NếuSu8a abtxanh XgzTta làmcgHp mcgHpa thật,btxa chắccgHp sẽmEF8 tha btxacho cgHptao nhỉ?cgHp Su8aLà amEF8nh tmEF8a đámEF8 Su8atao, chứSu8a cócgHp phảSu8ai tbtxaao đSu8aá abtxanh mEF8ta đâu...

- cgHpTao vừSu8aa nbtxaói Su8athế màcgHp màcgHpy đãbtxa kíchXgzT độngSu8a đếcgHpn nXgzThường cgHpnày. Su8a- XgzTTrứng muối lậpmEF8 mEF8tức thaSu8ay đổiSu8a tháicgHp độ,cgHp tSu8aỏ vmEF8ẻ xebtxam thườngSu8a sựbtxa yXgzTếu đubtxaối, nhcgHpát gacgHpn củcgHpa tôi:cgHp cgHp- Hbtxaai ngày tmEF8rước, tronmEF8g lúbtxac ămEF8n cbtxaơm vớbtxai bọnmEF8 TiểumEF8 mEF8Đao, bọSu8an nóSu8a btxacó nmEF8hắc đếnXgzT tênmEF8 XgzTrẻ mạt đó.

Mọi người mEF8đều cgHpnói, scgHpau khXgzTi btxaăn TXgzTết xXgzTong Su8aquay cgHplại cgHpđây, kbtxahông Su8aliên lmEF8ạc lmEF8ại Su8avới hắmEF8n được nữabtxa, điệnmEF8 thoạiXgzT khôngXgzT nmEF8ghe, emaicgHpl mEF8không hmEF8ồi âm,btxa gửimEF8 tmEF8in nhmEF8ắn cgHpoffline mEF8ở QbtxaQ và XgzTMSN thmEF8ì khôngSu8a XgzTbao gibtxaờ btxathấy btxatrả lờbtxai. Cbtxaòn nữa,btxa cbtxahỗ hắcgHpn ởSu8a cũSu8ang khôcgHpng cóXgzT aSu8ai. Su8aTao vốn mEF8nghĩ rằSu8ang ôSu8ang trờiSu8a cuốmEF8i cùngmEF8 cũSu8ang mcgHpở mắtXgzT lbtxaàm scgHpét đánhXgzT chcgHpết hắnXgzT rcgHpồi, gibtxaờ xem cgHpra đánbtxag tSu8aiếc, đángXgzT tiếcgHpc quá.

Cô nàngmEF8 btxalắc lắcmEF8 XgzTcái đbtxaầu thmEF8an mEF8vãn, tôiXgzT lạiXgzT thấbtxay sbtxaững sờ.

Trong XgzTấn tượnbtxag cbtxaủa XgzTtôi, QmEF8Q củamEF8 LSu8aâm btxaLỗi thbtxaực sựmEF8 lXgzTuôn mEF8ở trạnmEF8g tmEF8hái sáng đènbtxa. TrướcgHpc mEF8đó, Su8achúng tôbtxai Su8acó btxanói chuySu8aện vàcgHp anbtxah Su8ata luSu8aôn tSu8arả lờiXgzT ngacgHpy. Chbtxaẳng lẽ, cgHpanh btxata chỉmEF8 đểbtxa sXgzTáng đènSu8a Su8avới XgzTriêng tôi?

Tiểu XgzTĐao btxalà mộSu8at trocgHpng nbtxahững ngườiXgzT bạnXgzT nmEF8ối khbtxaố cbtxahơi vXgzTới nhcgHpau từSu8a nhỏXgzT của btxachúng tôi.mEF8 mEF8Anh cgHpta họmEF8c tcgHprên tmEF8ôi vbtxaà TrứngXgzT mSu8auối Su8ahai lớp,Su8a lcgHpà bbtxaạn hcgHpọc cbtxaủa Lâm Lỗi.mEF8 SmEF8au XgzTkhi đicgHp làmmEF8 lbtxaại mEF8ở cùmEF8ng mộtXgzT thànmEF8h phSu8aố vớiXgzT mEF8Lâm Su8aLỗi, cbtxaó thểSu8a nmEF8ói quaSu8an cgHphệ giữa XgzThai ngườiSu8a mEF8càng trcgHpở nSu8aên thXgzTân thiếXgzTt hơbtxan. DùcgHp aXgzTnh XgzTta XgzTrất khôSu8ang tánbtxa đồngmEF8 việc LâmmEF8 LỗicgHp cmEF8hia taXgzTy tômEF8i nhbtxaưng XgzTsuy Su8acho cXgzTùng, ngcgHpười ngoàSu8ai khXgzTó mEF8mà cbtxaan thibtxaệp vào Su8a chuyện tbtxaình ccgHpảm đưmEF8ợc, vậyXgzT mEF8nên btxaquan btxahệ củabtxa mEF8hai ngườiXgzT vẫSu8an rấtcgHp tốt,mEF8 btxatình bbtxaạn vẫn khôncgHpg hềXgzT tXgzThay đổi.

Rốt mEF8cuộc chuyệnbtxa XgzTgì đmEF8ã xbtxaảy Su8ara khSu8aiến LXgzTâm LỗimEF8 hoàcgHpn cgHptoàn cắtSu8a Su8ađứt qSu8auan hệ aSu8anh Su8aem mườmEF8i mấycgHp btxanăm trờiSu8a này?

Tôi đabtxang sucgHpy nghbtxaĩ môncgHpg lbtxaung, bSu8aỗng cómEF8 thứXgzT gmEF8ì âmEF8m ấmXgzT ámEF8p btxavào mặt.

- Tỉnhbtxa ngSu8aủ đi.

- NgủmEF8 gìcgHp màSu8a ngủ?Su8a mEF8Mới mấybtxa giờSu8a mcgHpà bXgzTảo ngườiXgzT btxata buồncgHp ngủ?

Tôi kcgHpéo mEF8chiếc Su8akhăn ướtcgHp xuốnbtxag, áSu8anh mắtmEF8 tứccgHp tSu8aối mEF8nhìn kẻSu8a đầubtxa sỏ.

Thương NSu8agô nSu8agồi bênXgzT mEF8trái tôbtxai vcgHpẫn khôncgHpg độnSu8ag cgHptĩnh gì,cgHp chỉcgHp lbtxaau tSu8aay một cámEF8ch lịchmEF8 thiSu8aệp, rồicgHp Su8alại róbtxat nướcbtxa tXgzTrà btxavào báSu8at vcgHpà đSu8aũa cbtxaủa XgzTchúng tôibtxa đmEF8ể sát btxatrùng, sXgzTau đóXgzT lạiXgzT xếbtxap mEF8ngay ngắnSu8a, cgHpthể hiệcgHpn đầbtxay đcgHpủ kỹcgHp XgzTnăng cầXgzTn XgzTcó cgHpcủa mSu8aột vịmEF8 thần tbtxahường xuyênXgzT cXgzTó mặtmEF8 tXgzTrong ngànhXgzT ănbtxa umEF8ống XgzTcủa loàbtxai người.

Ngưu Bônbtxa mEF8ngồi đmEF8ối diệncgHp vớibtxa tôimEF8, hcgHpai tamEF8y chốXgzTng XgzTlên má,mEF8 chớpSu8a chớp cmEF8ặp mcgHpi Su8adài, nởmEF8 mộtmEF8 mEF8nụ ccgHpười vừaXgzT Su8adịu dàng,Su8a XgzTvừa ngSu8aây ngô.cgHp CặcgHpp lôngbtxa mSu8aày, đôXgzTi mắcgHpt đẹp vmEF8à vẻmEF8 cgHpyếu ớbtxat củmEF8a Su8aanh chàbtxang Su8akhiến cgHpngười XgzTta ccgHphỉ muốnbtxa XgzThãm hại...

Ngồi bêSu8an phảiXgzT btxatôi làXgzT TrứmEF8ng muốiXgzT, cbtxaô nàngXgzT bỗngSu8a XgzTnhiên dùngmEF8 khumEF8ỷu XgzTtay huých mạnhcgHp XgzTvào tôiXgzT, nói:

- NcgHpày, tacgHpo cgHpđã thấSu8ay cảbtxa rSu8aồi. Abtxanh cbtxahàng đóbtxa đSu8aang gcgHphen đấy,Su8a aSu8anh cgHpta mớiXgzT là bạcgHpn trbtxaai chcgHpính XgzTthức cXgzTủa mSu8aày ccgHpó đúngSu8a không?

Trời btxađất, đồbtxa bạnbtxa cgHpbè xấucgHp xa.

Tôi kXgzThông tSu8arả lờiXgzT cSu8aâu hcgHpỏi cbtxaủa TrứngSu8a muXgzTối, cgHpôm lấycgHp cXgzThỗ mEF8đau, mmEF8iệng sùi bmEF8ọt mépmEF8, gụcXgzT mặtbtxa xuốXgzTng XgzTbàn Su8ahy sinh.

Nhưng tôcgHpi khôngbtxa mEF8đáp lbtxaời cũngXgzT btxachẳng saomEF8, đXgzTã XgzTcó nmEF8gười khácXgzT trảcgHp lời thay.

- ĐSu8aúng, tôbtxai XgzTlà bạnXgzT trcgHpai XgzTchính thứcSu8a cgHphiện tạmEF8i btxacủa Su8acô Su8aấy. Hbtxaơn thmEF8ế saSu8au này côSu8a ấySu8a cũngbtxa scgHpẽ mEF8chỉ btxacó mộtmEF8 ngườimEF8 đànmEF8 XgzTông Su8aduy nhSu8aất cgHplà tôi.

- ÔicgHp mẹmEF8 XgzTơi, nómEF8i rSu8aất hcgHpay, Su8anói rấtSu8a tuyệt,XgzT nóSu8ai Su8arất đỉnh.btxa VmEF8ì câuXgzT nói XgzTnày củabtxa anSu8ah, hcgHpai chmEF8úng tcgHpa sẽSu8a uốncgHpg Su8ahết XgzTkét này.

Trứng mucgHpối đậpbtxa btxabàn mộtSu8a cSu8aách đXgzTầy kXgzThí pXgzThách khicgHpến tôXgzTi suýcgHpt bịbtxa chmEF8ấn thương não.mEF8 CâmEF8u XgzTnói vôcgHp ccgHpùng hàoXgzT mEF8hùng tSu8arên lậpcgHp tmEF8ức khiếXgzTn tôibtxa nhảSu8ay btxabổ lênbtxa như XgzT điện giật.

Tôi rXgzTất rõSu8a tửucgHp mEF8lượng cXgzTủa Su8aTrứng Su8amuối. CômEF8 nbtxaàng XgzTlà XgzTngười cgHpduy nhấbtxat bại dướiSu8a tbtxaay bXgzTố btxatôi mmEF8à vẫnSu8a btxacó thbtxaể điSu8a đượccgHp vềXgzT nhà,cgHp hơnXgzT nữamEF8 còmEF8n đứcgHpng thẳXgzTng người,XgzT sờ tamEF8y mEF8vào tXgzTận cửaSu8a rmEF8ồi mớiXgzT ngSu8aã. TửumEF8 lượSu8ang củabtxa Lâbtxam LmEF8ỗi chcgHpỉ kémXgzT cXgzTô nànbtxag mộtXgzT chúbtxat, về cơmEF8 bảnmEF8 Su8avẫn cgHpcó thểcgHp tìSu8am tbtxahấy đườngXgzT xuốnmEF8g mEF8gầm bàn...

Đừng nóiXgzT Su8abây giờXgzT ThươngcgHp Ngbtxaô đangSu8a lSu8aà ccgHpon cgHphổ ốXgzTm, cXgzTứ ccgHpho lmEF8à trên ngXgzTười hSu8aắn mEF8không cmEF8ó vếmEF8t thươngSu8a vàSu8a hắncgHp btxalà mcgHpột cobtxan hbtxaổ XgzTdũng mSu8aãnh thSu8aì cómEF8 lẽmEF8 cũng chẳcgHpng mEF8thể nuốcgHpt Su8anổi XgzTkét XgzTbia mmEF8à TcgHprứng muốibtxa gọimEF8 lêmEF8n. TôicgHp khônSu8ag mSu8auốn lạiXgzT phbtxaải một cgHplần nữmEF8a trcgHpông thấSu8ay mácgHpu chảmEF8y thàncgHph giọtSu8a nhưcgHp hiệSu8an trườngSu8a Su8agiết nSu8agười XgzTnữa, giặt Su8a miếng đXgzTệm cgHpghế sofSu8aa rấcgHpt XgzTtốn cgHpxà phòng...

Tôi chộpXgzT lấcgHpy cbtxahai bXgzTia tênbtxa ThươmEF8ng NgôcgHp khXgzTông biếXgzTt sXgzTống chếSu8at lcgHpà mEF8gì vừa đmEF8ón lấySu8a vàXgzT đamEF8ng địnhXgzT cmEF8ho vàobtxa miSu8aệng uốmEF8ng XgzTrồi nhìncgHp Trứnbtxag muốbtxai nói:

- Anbtxah tcgHpa khmEF8ông uốngbtxa đượcSu8a mEF8bia rượu,mEF8 hamEF8i ccgHphúng tSu8aa chiến!

- XgzTSao lạibtxa thếcgHp btxahả, ĐậucgHp phụcgHp Su8agià? Sbtxaao màbtxay lạibtxa yêumEF8 ngưSu8aời Su8akhông biết uốbtxang rmEF8ượu cơbtxa Su8achứ? KhôncgHpg cgHpsợ bốmEF8 mcgHpày xửSu8a mEF8lý màyXgzT à?

- TcgHphôi btxađi. KhôncgHpg thấyXgzT kbtxahuôn btxamặt mXgzTéo móSu8a đbtxaau Su8aốm mEF8của acgHpnh tbtxaa XgzTsao? HơnmEF8 nữa, ancgHph tXgzTa đãSu8a sớmSu8a XgzTqua đượcbtxa cbtxaửa ảmEF8i củacgHp bmEF8ố Su8atao rcgHpồi... XgzT– Thốtbtxa rmEF8a xocgHpng câubtxa đó,cgHp tôi vộibtxa cmEF8ắn vbtxaào lưỡSu8ai mìncgHph vSu8aà khmEF8ông thèSu8am đểXgzT cgHpý đếnmEF8 cgHpvẻ đcgHpắc mEF8ý trênXgzT khuôncgHp mbtxaặt Thương Ngô.

- KhôncgHpg nómEF8i btxalinh tincgHph nữa.btxa RốtSu8a cuộcbtxa XgzTmày mEF8có uốngbtxa khônbtxag hả?

Trứng XgzTmuối ngXgzTước mặtbtxa lêbtxan cườSu8ai lớn,mEF8 tìnmEF8h tSu8ahế nàybtxa cócgHp vẻSu8a khiếnXgzT cô nmEF8àng hậnSu8a khcgHpông thểSu8a phamEF8nh áSu8ao mEF8ra, nhảycgHp lêcgHpn bànmEF8 hébtxat uốngSu8a, uống:

- ĐậSu8au mEF8phụ mEF8già, Su8aquả kmEF8hông cgHphổ dacgHpnh btxalà ĐậucgHp phụXgzT giàSu8a. Đượcbtxa lSu8aắm. PhXgzTục vụ đâu,mEF8 mbtxaang tiếbtxap hSu8aai kSu8aét cgHpbia đếnmEF8 đây.

Tôi rmEF8ất bìnhSu8a thcgHpản btxanhưng chXgzTân hơibtxa nhũn.

Thương mEF8Ngô cũngSu8a rấtcgHp bìbtxanh mEF8thản nhưSu8ang sắcmEF8 cgHpmặt cóSu8a phầnXgzT táXgzTi hơn.

Ngưu BmEF8ôn lSu8aà ngưmEF8ời tưbtxaơng đốSu8ai ybtxaếu đuối,btxa habtxai cáXgzTnh tmEF8ay chốmEF8ng Su8avào má bỗngcgHp cgHpkhuỵu xuốngcgHp khiếbtxan chiếcmEF8 cằmbtxa mEF8thon thSu8aon đậpXgzT thẳnSu8ag Su8avào cáiSu8a đĩmEF8a trướmEF8c mặt...

Tiếp cgHptheo đómEF8, tSu8aôi vàmEF8 TSu8arứng mumEF8ối uốnmEF8g tcgHpay đôXgzTi, XgzTmi mộtcgHp ccgHphai mEF8ta mộXgzTt chai trcgHpước ánhSu8a mắbtxat vXgzTô cùngbtxa sùngmEF8 báibtxa btxavà ngưỡSu8ang mộXgzT củmEF8a hamEF8i vịmEF8 thầnmEF8 tmEF8iên, Su8athoáng cái trênXgzT btxabàn đcgHpã mEF8toàn mEF8là vXgzTỏ chai.

Không biSu8aết XgzTcó phảimEF8 vìbtxa mcgHpấy ngmEF8ày vừabtxa mEF8qua khmEF8ông nghbtxaỉ cgHpngơi đủSu8a cgHphay vì chbtxaưa ănXgzT cbtxaơm, cSu8ahỉ bbtxaụng rỗnmEF8g uốnXgzTg bimEF8a haSu8ay khômEF8ng mXgzTà rbtxaất nSu8ahanh saXgzTu đó,btxa tôSu8ai bỗnSu8ag cảm XgzT thấy chóncgHpg mXgzTặt hoXgzTa mắtSu8a vàcgHp khôncgHpg cbtxaòn chútXgzT smEF8ức Su8alực nàomEF8. TrSu8aứng mumEF8ối thìmEF8 vẫbtxan nhảy nhótbtxa nhưbtxa XgzTchưa mEF8hề uốmEF8ng giọtbtxa bimEF8a nàcgHpo. ĐiềucgHp nàymEF8 kSu8ahiến ngSu8aười cgHpluôn tựXgzT cbtxaa ncgHpgợi mình mEF8"Nghìn Su8aly btxakhông saSu8ay" Su8alà tômEF8i cảmEF8m thấySu8a xấuXgzT hổ.

Đang địnmEF8h ccgHpởi khbtxauy tbtxaay btxaáo xắSu8an XgzTlên chuẩnmEF8 bcgHpị chmEF8iến đcgHpấu đếnXgzT cùngmEF8, tcgHphì trong tXgzTay trốXgzTng không,XgzT nửaSu8a cbtxahai còncgHp lạbtxai Su8abị ThXgzTương NgcgHpô giậmEF8t lấy,XgzT nói:

- ESu8am khônSu8ag đượXgzTc uXgzTống nữa.

- ĐưacgHp đây.

Thương NgôXgzT lắcSu8a đầuXgzT, kiêbtxan quyết:

- Ebtxam khôncgHpg hiểuXgzT tSu8aa đanbtxag nócgHpi btxagì XgzTsao? EcgHpm khôngXgzT đượccgHp uốngbtxa nữa.

Tôi sữnbtxag người,mEF8 tcgHpức tối:

- AXgzTnh comEF8i mìXgzTnh btxalà XgzTai thXgzTế? LicgHpên cgHpcan gXgzTì đSu8aến anhXgzT? NSu8aào, XgzTđưa đây.

Thương NgômEF8 đứngbtxa lênbtxa cgHpnhìn tôcgHpi, hắSu8an khôngXgzT hbtxaề tứcXgzT mEF8giận, lạSu8ai XgzTtỏ XgzTra vô cùnbtxag bìXgzTnh tSu8aĩnh, nói:

- TâmmEF8 trạncgHpg khôXgzTng tốXgzTt, uốnmEF8g bSu8aia cgHprượu cóXgzT hạiXgzT btxacho sứmEF8c khỏe.

Bốn Su8achữ XgzTđầu tiêncgHp khiếnmEF8 cgHptôi ncgHphảy chcgHpồm lên:

- TâXgzTm trạnmEF8g amEF8i khôXgzTng tốtSu8a hả?Su8a mEF8Tâm trạngcgHp cXgzTủa Su8aanh, củamEF8 cgHpcả mEF8nhà abtxanh mới khôngXgzT Su8atốt. ĐừngcgHp nócgHpi vớbtxa vẩncgHp nữacgHp. XgzTMau đưamEF8 đâymEF8. UốngcgHp cùXgzTng bạnSu8a bcgHpè tôcgHpi Su8arất vumEF8i, hbtxaại sức khỏecgHp cũngcgHp chẳngcgHp Su8alà Su8acái quXgzTái gXgzTì, Su8acó chếSu8at cbtxaũng cacgHpm lòng.

- cgHpVậy btxata umEF8ống gbtxaiúp em.

- CmEF8hút btxatửu lượngmEF8 củamEF8 amEF8nh thXgzTì mEF8làm đượcmEF8 gì?

- TócgHpm lạiXgzT, hômSu8a nmEF8ay XgzTem cbtxahỉ đượccgHp uốngbtxa đếncgHp đây.

- VềcgHp màSu8a cấmbtxa ônSu8ag bcgHpác nhbtxaà anmEF8h ấy.

- Bốbtxa tXgzTa làbtxa comEF8n mbtxaột nbtxaên mEF8ta khXgzTông cóXgzT ôncgHpg bSu8aác nào.

- …

Tôi XgzTvà Thươngbtxa NgSu8aô đấubtxa khẩSu8au, TrứnSu8ag mSu8auối vàbtxa NgXgzTưu BômEF8n ncgHpgồi cgHpbên cạnh nhìn,

Sau cuộcmEF8 cãSu8ai cọ,XgzT cgHpTrứng muốimEF8 Su8aliền tổncgHpg kếtmEF8 btxangắn gọn:

- ThSu8aôi đượcbtxa rồi.Su8a Su8aTao đSu8aã cgHprõ XgzTcả rồicgHp. ĐậSu8au phụSu8a Su8agià nàbtxay, bạnmEF8 tracgHpi củmEF8a mày cgHpbị cảXgzTm, bịbtxa sốmEF8t đúnXgzTg khônXgzTg? AcgHpnh tmEF8a mubtxaốn tốXgzTi nacgHpy cùbtxang màySu8a vXgzTận đSu8aộng đểbtxa toàbtxan thân btxađổ mổSu8a hômEF8i, timEF8ết XgzTkiệm đượcXgzT mEF8chút Su8atiền XgzTthuốc Su8amen. mEF8Đã Su8athế nàymEF8 cgHprồi tbtxahì Su8atao đành phSu8aải mEF8nể mặtSu8a thôi.

Thương cgHpNgô nhXgzTếch khóSu8ae miệngcgHp nói:

- CảmXgzT ơmEF8n vSu8aì đSu8aã btxacảm thông.

Tôi câmEF8m lặng,XgzT khmEF8ông biếXgzTt nêcgHpn bàobtxa cmEF8hữa Su8athế nào.

Ngưu BôncgHp cgHplại mXgzTột lầnXgzT mEF8nữa dùSu8ang cằSu8am hômEF8n chicgHpếc đĩa.

Trứng XgzTmuối rấtcgHp khônbtxag hcgHpài lòSu8ang vìcgHp cgHpchưa đượmEF8c vcgHpui XgzThết mìnbtxah mEF8trên bàn nhậSu8au, âbtxam thamEF8nh XgzTmà NgưucgHp BcgHpôn cgHpvừa tạcgHpo btxara đmEF8ã cuốncgHp btxahút cbtxaô nmEF8àng. Cbtxaô nmEF8àng nhìXgzTn sang, hỏi:

- ASu8anh khôngSu8a ốXgzTm đcgHpau gbtxaì chứ?

Ngưu BmEF8ôn hoànSu8a tbtxaoàn chưbtxaa phảnXgzT ứnbtxag kcgHpịp, lắcgHpc đầuXgzT mộtcgHp cácbtxah ngốc nghếch.

- Su8aVậy tốiSu8a nmEF8ay cXgzThắc acgHpnh btxacũng kbtxahông cầnXgzT vậnSu8a độngbtxa chmEF8o vãSu8a mồXgzT hcgHpôi chứ?

Anh chàXgzTng XgzTtội nghXgzTiệp NXgzTgưu Su8aBôn tiếpcgHp XgzTtục btxakhông kcgHpịp pXgzThản btxaứng, mEF8do vậy mEF8lại lắbtxac cgHpđầu cgHpmột cácbtxah ngốbtxac nghếch.

Trứng mXgzTuối btxatỏ XgzTra Su8avô cùngmEF8 hàimEF8 lònmEF8g. CôcgHp nàmEF8ng liềnXgzT btxađá btxahai Su8akét rưỡi biaXgzT dướibtxa XgzTchân mEF8về pSu8ahía btxaNgưu XgzTBôn, giXgzTọng nóiXgzT nhẹXgzT nhưSu8a cgHpgió thoảng:

- Lbtxaần đầucgHp gặmEF8p Su8agỡ, lầncgHp đầumEF8 cùnmEF8g uXgzTống, chbtxaai nSu8aày cgHptôi cmEF8ạn trướcbtxa Su8ađể tỏ lòngmEF8 mEF8kính trọng.

Hai mắXgzTt NgưXgzTu XgzTBôn trmEF8ợn tròmEF8n btxanhìn btxacô ncgHpàng ngửcgHpa ccgHpổ lcgHpên, thoánXgzTg XgzTchốc đít ccgHphai btxađã hướngSu8a lcgHpên trờbtxai, vẻXgzT ngbtxaốc Su8atự nhibtxaên củaXgzT anbtxah chàbtxang cgHpđược biểuXgzT hiệXgzTn rõ ràngXgzT triệXgzTt để.

Tiếp đcgHpó, nhSu8aân vXgzTật chínhXgzT củabtxa XgzTcục diệncgHp Su8alúc nàmEF8y làmEF8 TrứXgzTng muốibtxa vàSu8a NgcgHpưu Bôn. TôXgzTi vcgHpà ThươXgzTng NXgzTgô ngồimEF8 bêncgHp cạnXgzTh qubtxaan sát.

- TửuXgzT lượngbtxa XgzTcủa TSu8aứ Ngưubtxa thếcgHp nào?

- ThemEF8o nSu8ahư XgzTta đcgHpược biết,Su8a vXgzTì lýbtxa dmEF8o phbtxaải tựmEF8 tSu8arị ngbtxahiêm nXgzTgặt nênmEF8 tộcXgzT trưởng củamEF8 mườimEF8 hXgzTai cgHptộc phầXgzTn lmEF8ớn đềuXgzT khôSu8ang XgzTthạo việccgHp này.

- TứcmEF8 btxalà sao?

- Tứbtxac btxalà, cbtxaậu mEF8ta cũmEF8ng cmEF8hưa btxabao giờcgHp umEF8ống rượu.

- …

Thương NgôXgzT tỏSu8a vmEF8ẻ vbtxaừa xbtxain lcgHpỗi vừacgHp cảmXgzT đbtxaộng dbtxaìu NgXgzTưu BôcgHpn khôngSu8a biết làcgHp lmEF8ần thứmEF8 cgHpbao nhiSu8aêu từmEF8 trobtxang nmEF8hà mEF8vệ sinmEF8h mEF8xiêu vẹbtxao bướXgzTc mEF8ra, nướcXgzT mắtSu8a hắnXgzT nhạt nhòbtxaa, XgzTnói cgHptrong ticgHpếng nấc:

- NgườimEF8 mEF8anh mEF8em tbtxaốt, kbtxahổ ccgHpho cậXgzTu rồi.

Ngưu BôcgHpn vỗmEF8 vSu8aai hắnbtxa cưbtxaời hSu8aa cgHphả, gSu8aiọng nmEF8ói hàcgHpo XgzThùng bốcbtxa tmEF8rời lấy cSu8ahút phomEF8ng cbtxaách củabtxa Trbtxaứng muối:

- KhổmEF8 cámEF8i qubtxaái gìcgHp? AnXgzTh Su8aem chínhXgzT mEF8là dùngXgzT đmEF8ể đâm...XgzT aSu8anh mEF8một đaocgHp, tôimEF8 một XgzTđao... cgHplà cgHptừ "đao"cgHp tXgzTrong Tiểbtxau Su8alý btxaphi đao...

Thương NgmEF8ô XgzTche mặt.

Còn XgzTtôi lạiXgzT gXgzTiơ ngónmEF8 tmEF8ay cgHpcái btxalên bibtxaểu btxathị ngưỡngbtxa cgHpmộ đốibtxa XgzTvới sự bcgHpiến Su8achuyển từbtxa ySu8aếu cgHpđuối sXgzTang mạnhmEF8 XgzTmẽ củabtxa TmEF8ứ Ngưu.

Đêm đóbtxa, thSu8aần tiêSu8an btxalại mộtbtxa mEF8lần nữamEF8 dùnSu8ag hàXgzTnh độngSu8a thựbtxac tbtxaế chứSu8ang minh sXgzTự tốncgHp btxacơm Su8atốn củi,XgzT vôXgzT Su8adụng btxatoàn tậpXgzT củbtxaa mình...

Sau kXgzThi btxađã bicgHpến bXgzTa cgHpkét bSu8aia thànbtxah XgzTba mươSu8ai sbtxaáu chmEF8iếc Su8avỏ chamEF8i, Trứng muốibtxa mEF8chân bướSu8ac cgHpcó phầnSu8a lobtxaạng chocgHpạng kéoXgzT cgHpanh Su8achàng NgcgHpưu cgHpBôn đangSu8a nghiêmXgzT túcSu8a cgHpchỉ tay vàomEF8 vạchbtxa đườngXgzT đếmbtxa trbtxaăng sXgzTao lênSu8a taxmEF8i, đcgHpầu khôXgzTng ngocgHpảnh lại.

Tôi lẩmbtxa Su8abẩm mEF8một mình:

- btxaHai ngườiXgzT nSu8aày mEF8sẽ khXgzTông sXgzTao chứ?

Thương NXgzTgô trấnbtxa an:

- NgSu8aưu BXgzTôn XgzTcó sacgHpy nữaSu8a cũngcgHp khôngmEF8 giởmEF8 tSu8arò lincgHph XgzTtinh đâu.

- TôicgHp sợbtxa Trứbtxang mbtxauối giXgzTở tròcgHp vớimEF8 anSu8ah ta.

- ..btxa. DùSu8a XgzTgì cũnXgzTg làmEF8 thXgzTần tiên.Su8a SacgHpo cgHpcó thểcgHp mEF8bị Su8aloài ngườiXgzT gcgHpiở trò được...

 

Trên đườngXgzT cgHpvề, mEF8gió lbtxaạnh XgzTtáp XgzTvào mặt,cgHp hơicgHp cgHpmen xSu8aâm chiSu8aếm đSu8aại nãbtxao Su8acủa tôi btxakhông nmEF8hững tSu8aước đSu8ai quyềXgzTn chủSu8a độngXgzT mcgHpà còSu8an khiXgzTến XgzTtôi cSu8ahìm đắSu8am XgzThoàn toàn, chomEF8áng vánXgzTg, qXgzTuay cuồng.Su8a ĐồSu8ang thời,XgzT bụcgHpng cũmEF8ng bắtmEF8 đầumEF8 thbtxaấy Su8akhó chịu.

Tôi btxagiơ Su8atay lênbtxa tíSu8anh ngmEF8ày, qcgHpuả nhiêbtxan đếmEF8n ngàbtxay kinmEF8h Su8anguyệt cgHpghé thăm mEF8 rồi, đúngXgzT XgzTlà "Hbtxaọa Su8avô đơnXgzT chíbtxa, phmEF8úc bXgzTất trùngbtxa btxalai", đXgzTã thấbtxat cgHptình rồi lạibtxa gmEF8ặp phmEF8ải Su8abà côSu8a già...

Càng nghĩmEF8 tôiXgzT cgHpcàng tSu8ahấy mìncgHph đcgHpen đủi,cgHp đenbtxa đủiSu8a nhcgHpư btxagặp phảibtxa ôbtxang bánSu8a than vậy.btxa TôiXgzT mucgHpốn ruồngSu8a bmEF8ỏ, mEF8muốn tựSu8a đàySu8a cgHpải mìncgHph btxanên tmEF8ìm chbtxaỗ chXgzTân tườncgHpg rồi Su8a ngồi btxađó nSu8ahư chết.

Thương NgômEF8 đươngbtxa XgzTnhiên khcgHpông bibtxaết nSu8ahững cơnmEF8 XgzTsóng lbtxaòng XgzTdiễn ra Su8atrong tôimEF8, thmEF8ấy tôbtxai bỗcgHpng nhiêbtxan ngồicgHp thụpXgzT xuốnmEF8g nhXgzTư ngưcgHpời khbtxaông xươngSu8a mEF8nên không tránbtxah btxakhỏi vẻXgzT ngbtxaạc XgzTnhiên. Hắnbtxa vộiSu8a khSu8aom nSu8agười xuốcgHpng, lưXgzTng dựngXgzT thẳngmEF8, mSu8aột đầu gốSu8ai chạmbtxa đất,cgHp mộtcgHp tbtxaay cgHpđặt tcgHprên XgzTđầu cgHpgối mìnbtxah, XgzTtay cgHpkia sờcgHp lêcgHpn tránXgzT tôi...

Trời đSu8aất, sXgzTinh vậtmEF8 gìcgHp khôngbtxa biết,mEF8 mEF8tư thếmEF8 XgzTngẫu nhiêcgHpn tXgzThôi mbtxaà cũng đSu8aẹp mEF8lạ lùng.

Lại tmEF8rời Su8ađất nữaSu8a, lbtxaúc nàmEF8y Su8atôi mớXgzTi cSu8aó thểbtxa quXgzTan btxasát mộtSu8a btxacách tỉcgHp mi, rXgzTõ ràng.

- TiểuXgzT Tường,XgzT Su8aem scgHpao thế?XgzT SaXgzTy hSu8aay khómEF8 cgHpchịu Su8aở đâu?

Trước ánSu8ah mắtbtxa lờmEF8 đờcgHp sabtxay, đôicgHp cgHptai ocgHpng XgzTong củXgzTa tôi,Su8a dángbtxa vẻcgHp hXgzTắn càncgHpg lôi cuốXgzTn, btxagiọng nXgzTói ccgHpàng dễmEF8 btxachịu hơbtxan khiếnbtxa XgzTtrái Su8atim tôimEF8 nhưcgHp lệXgzTch vcgHpề phícgHpa gan, mEF8 giọng tôSu8ai nhXgzTỏ ncgHphẹ đầyXgzT tủicgHp hờn:

- ĐSu8aến tháng.

Thương XgzTNgô sữnmEF8g ngườiXgzT trướccgHp câucgHp nbtxaói khcgHpông mEF8đầu khSu8aông đmEF8uôi củacgHp tôi:

- Đếnbtxa gì?

- ĐếSu8an tháng.

- Thbtxaáng... tSu8aháng gì?

Tôi ômSu8a bụbtxang tựabtxa btxavào mEF8tường, Su8acuộn mSu8aình nbtxahư mộtcgHp coXgzTn tômcgHp, lôcgHpng mEF8mày xịuSu8a xuống, mSu8aặt caXgzTu btxalại dcgHpiễn vSu8aai cgHpmột cmEF8ô cgHpbé tộcgHpi nmEF8ghiệp mumEF8ốn mEF8nói màcgHp khôngXgzT thốtmEF8 đưXgzTợc thành lời.

Dù samEF8o ThươngcgHp Ngbtxaô cũmEF8ng đãSu8a sốngmEF8 ởbtxa nhânbtxa giamEF8n nbtxaên Su8atương đốXgzTi hbtxaiểu biết đốỉXgzT vớmEF8i đặcmEF8 tcgHprưng sincgHph btxalý củacgHp loàiXgzT người.cgHp cgHpVậy nên,XgzT saSu8au XgzTphút bốiSu8a rốimEF8 baSu8an mEF8đầu, hắn nhXgzTanh ccgHphóng ýmEF8 thứcgHpc được,Su8a cộSu8ang tbtxahêm btxangôn mEF8ngữ XgzTcơ thbtxaể vôSu8a cùngSu8a cócgHp tínhXgzT biểuSu8a cảm củamEF8 tSu8aôi nXgzTên hXgzTắn đcgHpã hicgHpểu ra.

- Em..cgHp. ta..XgzT. chúnbtxag tbtxaa mSu8aau vềSu8a nhàcgHp thôi...

- XgzTNhưng trXgzTong nbtxahà cgHpkhông cònSu8a bănmEF8g vXgzTệ sicgHpnh nữa.

- Vậy.cgHp.. phSu8aải làbtxam sao?

- Khônbtxag còbtxan thSu8aì đươngcgHp nXgzThiên phảXgzTi đimEF8 XgzTmua rồi.

- Ồ...XgzT ởSu8a đâucgHp ccgHpó? TXgzTa dXgzTìu cgHpem đi.

- mEF8Tôi cgHpđau bụncgHpg, kbtxahông đứSu8ang XgzTdậy đượXgzTc, khôngSu8a đicgHp nổi.

Có lbtxaẽ TSu8ahương NgôSu8a Su8ađã hibtxaểu XgzTra Su8aý mEF8của tSu8aôi, bỗngcgHp nhiêbtxan tXgzThấy bSu8aối rối.btxa DcgHpo dự, cgHpđắn đomEF8 XgzTmột hồi,mEF8 cumEF8ối cùXgzTng cũngcgHp cắmEF8n răng,XgzT nói:

- TrXgzTong sibtxaêu tcgHphị gSu8aần đmEF8ây chắcbtxa làXgzT cóXgzT mEF8chứ? TcgHpa sbtxaẽ điXgzT cgHpmua ngcgHpay, eSu8am đợi btxa ta XgzTở đây.

Tôi vộiSu8a tXgzTóm cgHplấy XgzThắn, XgzTtiếp tụcmEF8 vẻcgHp cgHpyếu đuốbtxai, cạnbtxa mEF8sức, cgHpdiễn vẻXgzT đmEF8áng thương đbtxaến cùng:

- TronXgzTg siêubtxa thịXgzT XgzTkhông cmEF8ó loạibtxa cgHptôi btxacần, cSu8ahỉ ởbtxa cửacgHp hXgzTàng trưXgzTớc mặt mớiSu8a có.

Tuy điềuXgzT nàyXgzT rõcgHp rcgHpàng lbtxaà vớmEF8 vẩSu8an, nhưcgHpng Su8adùng nóSu8a Su8ađể lừaXgzT vmEF8ị thầncgHp chưa hềSu8a XgzTcó cmEF8hút kinbtxah nghiệmXgzT gìbtxa vSu8aẫn rấcgHpt hiệumEF8 qmEF8uả. DmEF8o đócgHp Thươnbtxag NgmEF8ô lbtxaiền gậtbtxa đầumEF8 cắmEF8n câu XgzTvà tmEF8ỏ vẻbtxa ngượbtxang ngùnmEF8g Su8arõ ràng.

Cái btxagọi lcgHpà cửmEF8a hàbtxang, chmEF8ính cgHplà tXgzTiệm tạpmEF8 btxahóa tbtxaương đcgHpối trubtxayền thống màXgzT phưcgHpơng thứcSu8a XgzTkinh doancgHph hoàbtxan toànmEF8 khôbtxang cgHpgiống vớiSu8a siêXgzTu thXgzTị XgzTtự btxachọn. Khách Su8a hàng phảSu8ai himEF8ểu btxarõ, phảbtxai tbtxaự XgzTnói rXgzTa btxayêu cmEF8ầu củamEF8 mìncgHph, mEF8sau đómEF8 cgHpchủ cửSu8aa XgzThàng sẽSu8a dẫn đimEF8 lấySu8a đmEF8ồ vàSu8a trảSu8a timEF8ền nhậncgHp hcgHpàng ngaXgzTy trưXgzTớc mặt.

Tôi mEF8hoàn toànmEF8 phớtbtxa lờXgzT vSu8aẻ ngbtxaượng ngùmEF8ng củaXgzT TcgHphương NmEF8gô dXgzTùng XgzTthái độ vôbtxa cùnSu8ag nmEF8ghiêm tbtxaúc btxanói vXgzTới hắn:

- TôcgHpi muốnXgzT mXgzTột gXgzTói mEF8dùng babtxan đêmbtxa vmEF8à mSu8aột XgzTgói dùngXgzT mEF8ban ngày,Su8a loạimEF8 dùng bacgHpn btxađêm phcgHpải lcgHpà loạicgHp dàXgzTi bbtxaa cgHpmươi lăSu8am centimetcgHp. ĐãmEF8 nhớXgzT chưa?

Thương NgôXgzT cúiXgzT đầbtxau btxakhông nhìnmEF8 tôibtxa, mộtXgzT Su8ahồi sSu8aau mớSu8ai nhẹSu8a nSu8aói một tiếng.

- Ừm.

- AnmEF8h cgHpthử ncgHphắc lạimEF8 mộtSu8a lầnmEF8 chXgzTo tXgzTôi nghe.

Dưới sựmEF8 tXgzThúc épbtxa ccgHpủa tôi,cgHp cgHphắn cbtxauối mEF8cùng tỏbtxa vẻcgHp Su8aquyết tâmXgzT, cgHpđứng phắt dậy,XgzT cbtxaòn tiệnSu8a tmEF8ay btxagõ vcgHpào đầuSu8a tômEF8i, gcgHpiọng hờbtxan trách:

- EXgzTm chờcgHp đấy.

Tôi xXgzToa đSu8aầu nhìbtxan cgHptheo cSu8aái mEF8bóng vộiSu8a mEF8vã củaXgzT hắn,XgzT cbtxaười ngặtSu8a nghẽo. Bóngbtxa hắncgHp dSu8aần XgzTxa khuất.

Lớn bằcgHpng từmEF8ng btxanày rồi,btxa hắnXgzT lcgHpà nXgzTgười đànmEF8 ônXgzTg đầuXgzT cgHptiên XgzTmua mEF8băng vệ sinbtxah cmEF8ho tôi.

Khoảng mưmEF8ời phútcgHp XgzTsau, ThươngmEF8 XgzTNgô xáchcgHp mộtmEF8 túcgHpi mEF8nylon, lấXgzTm Su8alét như trộmbtxa, qcgHpuay về.

- mEF8Em mEF8xem Su8ata mEF8mua Su8acó mEF8đúng không?

Tôi cầbtxam lấybtxa túi,Su8a nSu8ahìn Su8avào, nói:

- ĐúngcgHp. TcgHprí mEF8nhớ Su8acủa anSu8ah khônXgzTg tồmEF8i mcgHpà. Su8aNày, hbtxaộp nhcgHpỏ nSu8aày làbtxa btxagì vậy?

- Ôngbtxa chủSu8a nói,mEF8 mEF8tốt btxanhất nêXgzTn dùnbtxag kếtbtxa hbtxaợp Su8ahai loạibtxa này.

Không biếSu8at ThươngmEF8 NgôXgzT bmEF8ị kbtxaích độXgzTng gìbtxa XgzTtrong cmEF8ửa hcgHpàng XgzTcủa mEF8ông cbtxahú râu rbtxaia xồmbtxa xobtxaàm kiaSu8a. TcgHpuy sắXgzTc mặtcgHp kmEF8hông cmEF8ó bcgHpiểu Su8alộ gìbtxa đXgzTặc btxabiệt nhưngbtxa cbtxaơ thịt btxaxem rmEF8a khôSu8ang kiềmEF8m mEF8chế đượcXgzT nênbtxa hơibtxa btxaco giật:

- btxaVì trocgHpng thờmEF8i gicgHpan đSu8aến XgzTtháng củacgHp ncgHpgười cocgHpn Su8agái, ngườibtxa đàXgzTn ôbtxang btxasẽ tích lũybtxa khcgHpông íbtxat đồ.mEF8 ĐmEF8ến khcgHpi đợiXgzT hếcgHpt đècgHpn đỏbtxa chcgHpắc chắnbtxa sẽbtxa btxakhông kiểmmEF8 soSu8aát đượcXgzT mà pXgzThóng XgzTra. Su8aLúc đóXgzT cgHpnếu khônSu8ag cbtxaó XgzTsự chuẩcgHpn bịSu8a Su8athì câumEF8 chuyệcgHpn tmEF8uyệt đSu8aỉnh tSu8arên giường sẽbtxa rSu8aất dễbtxa bicgHpến thànhbtxa cbtxaâu chuySu8aện btxabi tXgzThảm trobtxang kSu8ahoa sản...

Ôi trXgzTời đcgHpất btxaơi, btxaông chúcgHp kmEF8ỳ qmEF8uặc cgHpkia thậtmEF8 quábtxa duSu8ang tục.

Nhưng, nhưXgzT thế,mEF8 ýSu8a nguXgzTyện XgzTcủa mẹbtxa đmEF8ã đượccgHp thbtxauận lXgzTợi đácgHpp cgHpứng. TronXgzTg nhà phảibtxa thbtxaường xuyênmEF8 cgHpdự phXgzTòng XgzTbao cabtxao sXgzTu DumEF8rex mà...

Nhìn dángmEF8 vẻbtxa thmEF8ảm XgzThại củamEF8 ThưmEF8ơng btxaNgô, chbtxaút lươnSu8ag thiXgzTện XgzTvốn chếtbtxa từ lâuSu8a trSu8aong tXgzTôi cuốbtxai Su8acùng cũSu8ang phụcgHpc hSu8aồi sứccgHp sống.

Tôi nhécgHpt mEF8hai cgHpthứ ccgHpó chứcgHpc năbtxang mEF8giống nhaSu8au lmEF8à cùmEF8ng chốSu8ang chấXgzTt lỏng chảybtxa lubtxang tubtxang btxavào mEF8trong tmEF8úi nylmEF8on rồibtxa đứngmEF8 lênXgzT. ĐSu8aang lắXgzTc lắcmEF8 pmEF8hủi phủXgzTi cgHpđịnh xuất cgHpphát, thìcgHp ThươngXgzT NgôXgzT bỗngbtxa cgHpkéo tcgHpay btxatôi lại,cgHp nói:

- btxaEm tcgHphấy kXgzThó chịu,Su8a vậybtxa đXgzTể btxata cõXgzTng em.

Tôi nhìnSu8a hắn,XgzT lXgzTắc đbtxaầu, nói:

- TôSu8ai cgHpkhông muốnmEF8 chXgzTơi tcgHprò TrcgHpư Bábtxat GSu8aiới cõnSu8ag vợ.

- .cgHp.. ChúngXgzT tXgzTa đSu8aâu phảicgHp lXgzTợn... XgzT- Thưbtxaơng NgmEF8ô mEF8có phầncgHp phânSu8a vSu8aân về vấnSu8a đềSu8a btxachủng XgzTtộc nXgzThưng rấtcgHp nSu8ahanh sSu8aau đSu8aó licgHpền nởXgzT ngaXgzTy XgzTmột nụXgzT cưXgzTời: mEF8- NhSu8aưng ta kSu8ahông ngạicgHp làmEF8m Trbtxaư BátXgzT Giới.

Đầu ócmEF8 tbtxaăm tốicgHp củabtxa tôXgzTi phcgHpải phảnXgzT ứngmEF8 mộtmEF8 btxalúc mớcgHpi hơibtxa ImSu8a-u, tôi đáp:

- TmEF8ôi khônmEF8g muốncgHp lbtxaàm tiểumEF8 thưXgzT củSu8aa CacgHpo Su8aLão trang.

- EXgzTm chSu8aỉ cầncgHp làmSu8a ncgHpữ chủXgzT nmEF8hân XgzTcủa TXgzTrúc ThaSu8anh Su8acác lmEF8à đượmEF8c rồi.mEF8 - ThươnXgzTg NgSu8aô vừamEF8 cgHpnói vừaXgzT mEF8cúi ngườiXgzT xuống:XgzT mEF8- MamEF8u lênSu8a đi.

- TrúmEF8c btxaThanh cSu8aác mEF8là cámEF8i gì?

- LàmEF8 nơcgHpi tSu8arước đXgzTây chSu8aúng mEF8ta ở.

- Ồ.

- mEF8Em nhanbtxah XgzTlên mXgzTột chút.

Tôi kmEF8hông btxathèm đSu8aể ýSu8a đếnbtxa lờSu8ai gimEF8ục cgHpcủa hắnSu8a mmEF8à cgHptự Su8amình tiếmEF8n vềcgHp phía trước:

- KhôngmEF8 cầnbtxa đâu.

- XgzTTiểu Tường...

Tôi ngoSu8aái đbtxaầu lạiXgzT thSu8aeo pmEF8hản xạ,btxa đúngbtxa lúcSu8a nXgzThìn Su8athấy ThưcgHpơng NgmEF8ô khom Su8a người, mEF8hai tabtxay chốngSu8a vàmEF8o đầucgHp gối,Su8a kmEF8huôn mặtXgzT hơSu8ai nSu8agẩng lên,Su8a khmEF8ẽ XgzTmỉm cười,cgHp nói:

- VếtmEF8 thmEF8ương btxacủa XgzTta đãmEF8 Su8akhỏi rồi.

Tôi bịXgzT mEF8hắn đcgHpoán trúngcgHp mEF8ý nbtxaên cũncgHpg khcgHpông nểmEF8 tìcgHpnh XgzTmà bócSu8a btxamẽ hắcgHpn, tôi Su8a nói to:

- btxaAnh lSu8aừa Su8aai tmEF8hế? KSu8ahông tSu8ahể nào.

- DùXgzT btxacoi nhXgzTư chmEF8ưa khỏcgHpi hoànSu8a mEF8toàn thSu8aì chútmEF8 trọngmEF8 lượbtxang củacgHp eXgzTm cũng chẳngmEF8 tmEF8hể gâbtxay ảnhmEF8 hưởnSu8ag gì.

Tôi XgzTbĩu môcgHpi tỏcgHp cgHpvẻ quyếtcgHp kcgHphông timEF8n lờibtxa hắn.

Nụ cưSu8aời củamEF8 hcgHpắn cSu8aàng rõmEF8 nétcgHp hơn:

- btxaEm mEF8lo lXgzTắng chXgzTo tcgHpa phảibtxa không?

- LXgzTà tôibtxa cgHplo cSu8aho btxacái đệmbtxa XgzTghế sofcgHpa củacgHp tôi.

- TimEF8ểu cgHpTường, btxatin cgHpta đmEF8i. VXgzTì XgzTem, tmEF8a XgzTsẽ khôngSu8a lXgzTấy mìnhXgzT XgzTra đùabtxa giỡn đâu.

Lời nócgHpi mEF8của hắnmEF8 rấtXgzT qumEF8ả quyếtcgHp, mEF8hơn nữaSu8a Su8acòn cmEF8ó tíSu8anh xúcgHpi giSu8aục vcgHpà mê btxa hoặc, XgzTdo mEF8đó, tôiXgzT tSu8ahấy dacgHpo động.

Tôi đếnbtxa bXgzTên hắnmEF8, bSu8aấm đầuXgzT ngómEF8n btxatay vàcgHpo lưnbtxag hắmEF8n, hỏi:

- CóSu8a đauXgzT không?

Thương NgXgzTô bậtcgHp cườiSu8a, dubtxaỗi cánhXgzT btxatay đặtbtxa vàoSu8a Su8aeo tôSu8ai đẩybtxa Su8ara scgHpau lưng, btxanhân Su8alúc cgHptôi loạXgzTng choạnmEF8g, limEF8ền tbtxaúm vàobtxa đùicgHp tôicgHp, mEF8khi đcgHpứng lêXgzTn cgHpthì tôSu8ai đmEF8ã ngồi chắccgHp chắnmEF8 trbtxaên XgzTlưng hSu8aắn rồi.

Cách Su8alớp áoXgzT mùaSu8a đôncgHpg XgzTdày cộp,Su8a tôbtxai vcgHpẫn XgzTcảm tSu8ahấy mEF8vai cgHpvà lSu8aưng hắnbtxa gầy gbtxaầy nhưnSu8ag rấtcgHp rộncgHpg, kmEF8hiến tSu8aôi cóbtxa cảmcgHp gibtxaác ccgHpực Su8akỳ mEF8chắc chắn.

Tôi ômbtxa cổXgzT hắn,XgzT Su8abả mEF8vai hắnXgzT làSu8am cằmXgzT tbtxaôi hSu8aơi đau.

Trong tbtxarí XgzTnhớ củabtxa mìncgHph, hìnhcgHp nhưSu8a chưaXgzT cXgzTó acgHpi tXgzTừng cõnbtxag tôi.Su8a Ngày nhSu8aỏ, bmEF8ố chỉXgzT đặtbtxa cgHptôi XgzTlên XgzTcổ hoặXgzTc lêcgHpn vai.

Thế nhSu8aưng cảXgzTm gbtxaiác lúcgHpc btxanày samEF8o thâncgHp qubtxaen đếnbtxa Su8avậy, nhbtxaư cgHpthể mEF8đã từng diXgzTễn rmEF8a vbtxaô sốmEF8 lmEF8ẩn. XgzTCó mộtSu8a ncgHpgười cõmEF8ng tmEF8ôi, cmEF8ứ điSu8a, đmEF8i rấtSu8a xaXgzT, đSu8ai rấtSu8a lâu...

- Trướcbtxa đây,btxa abtxanh ccgHpó mEF8từng cbtxaõng tôiXgzT nmEF8hư cgHpthế Su8anày không?

- Có.

- cgHpThường xuyêcgHpn chứ?

- Ừ!

- cgHpKể từcgHp cgHpkhi cXgzThúng btxata ởSu8a bcgHpên Su8anhau sao?

- KểSu8a từcgHp nmEF8gày đầuSu8a tiêmEF8n cgHpta qucgHpen em.

- TôcgHpi nhbtxaớ, hìcgHpnh XgzTnhư amEF8nh XgzTtừng nóSu8ai vìXgzT cgHptôi mXgzTà đcgHpã btxalấy XgzTchín tmEF8răm chín mưmEF8ơi chínbtxa giọtbtxa sươnbtxag cgHpmai. NcgHphưng nabtxay tôbtxai mớiSu8a XgzTmột Su8anghìn tuổi.cgHp VmEF8ậy chẳngSu8a phảibtxa là kSu8ahi tSu8aôi vừamEF8 rSu8aa đờiXgzT, cgHpanh đãXgzT cõngbtxa cgHptôi chạybtxa khắpXgzT nơicgHp sao?

- Ừ.

- Abtxanh còncgHp nóicgHp, trướcbtxa đbtxaây tôimEF8 khôXgzTng hềmEF8 cócgHp bốSu8a mẹcgHp, vậycgHp cgHpai mEF8nuôi tôi trưởXgzTng thành?

Thương Ngôbtxa tcgHphở dài,XgzT ngcgHpoái đcgHpầu mEF8lại nhìcgHpn tôi,btxa nói:

- TiểucgHp Tường,Su8a btxalà mEF8ta nuôiSu8a emEF8m khôbtxan lớn.

Ồ...

Hóa raSu8a, khôbtxang pbtxahải Su8alà Su8atôi btxanuôi chồngXgzT, màcgHp cgHptôi lmEF8à cgHpbà vmEF8ợ đượcbtxa hắn nubtxaôi nấng.

Cơn kbtxaích độngbtxa nàymEF8 khiếmEF8n tôcgHpi khôncgHpg tXgzThốt nênXgzT lờiXgzT trXgzTên suốXgzTt đườngcgHp về. Thbtxaương Ngbtxaô cũnbtxag khômEF8ng nóbtxai gSu8aì nữmEF8a, chỉXgzT chầmbtxa chậXgzTm Su8ađi từngXgzT bưbtxaớc, từngXgzT bước.

Đêm cgHpmùa đôcgHpng, mEF8gió rấtcgHp mạnSu8ah nhưngmEF8 cóbtxa lẽbtxa btxavì hmEF8ai chúXgzTng cgHptôi dXgzTựa sát vcgHpào Su8anhau nSu8aên kXgzThông btxahề btxacảm Su8athấy lạnh.XgzT BàcgHpn Su8atay Su8ahắn đanbtxag đỡbtxa lSu8aấy tôicgHp ccgHpũng khSu8aông cXgzTòn lạnh btxagiá nhưbtxa baXgzTn chiXgzTều nữa.

Sau kbtxahi trởmEF8 vềmEF8 nhmEF8à tắmbtxa gimEF8ặt xocgHpng, tôSu8ai vốmEF8n XgzTđịnh mởbtxa mácgHpy tíSu8anh btxara xemSu8a Lâm LXgzTỗi cómEF8 cgHpOnline kSu8ahông đểXgzT hỏimEF8 btxaanh tXgzTa rốtbtxa cuộcXgzT cgHpvì cgHpsao khcgHpông lSu8aiên lạccgHp vớimEF8 bạn cgHpbè. NSu8ahưng vừSu8aa mEF8mới đăXgzTng nhSu8aập, mmEF8áy tímEF8nh lbtxaập btxatức mEF8bị Su8agấp lại.

Thương NgôSu8a XgzTđứng XgzTsau cgHplưng tôibtxa, tmEF8rên tabtxay cbtxaầm mcgHpột cốcSu8a sữabtxa nóngmEF8, nói:

- UốngcgHp đcgHpi rồicgHp ngủ.

Tôi ncgHpghĩ btxangợi mộbtxat lSu8aát mEF8rồi ngoabtxan ncgHpgoãn ngSu8ahe lời.

Có XgzTlẽ mEF8vì thmEF8ái đbtxaộ nmEF8goan ngoãncgHp củacgHp tmEF8ôi qcgHpuá kXgzThác scgHpo vớmEF8i lúbtxac thườnXgzTg dẫn XgzTđến vibtxaệc hắncgHp Su8acó chútcgHp cảnhmEF8 giáccgHp, khônSu8ag ybtxaên tâXgzTm nênmEF8 lạiXgzT nhấnSu8a mạnhbtxa thêmbtxa một câu:

- PXgzThải cgHpngủ nmEF8gay đấSu8ay nhémEF8. KSu8ahông đmEF8ược mEF8đợi tcgHpa btxađi rbtxaa nSu8agoài XgzTrồi lạiXgzT lécgHpn bò dSu8aậy chơbtxai đâu.

- XgzTAnh khôcgHpng ngbtxaủ cùngcgHp tômEF8i sao?

-... Hả?

Tôi chớpXgzT btxamắt lSu8aộ rXgzTõ vẻXgzT ncgHpgây thơbtxa nhất,mEF8 lanXgzTh lợiSu8a nhXgzTất, nói:

- ÔXgzTng bốXgzT btxahổ ơicgHp, bubtxaổi tốSu8ai ngườimEF8 tbtxaa sợSu8a btxangủ mmEF8ột mình.

Thương NgmEF8ô gSu8aiật XgzTgiật khóebtxa mắt:

- Bố...btxa bố...

- TSu8aôi btxaluôn thíchcgHp kbtxaiểu cgHpbố nuôicgHp cocgHpn cgHpgái gmEF8ì cgHpgì đcgHpó, khônSu8ag cgHpngờ tXgzTự mbtxaình giờ cbtxaũng cóbtxa thểcgHp XgzTđược mEF8trải nghiệmXgzT. HaSu8ay quá!

Khóe miệnXgzTg TmEF8hương btxaNgô rầnbtxa rật,Su8a nói:

- Bố...XgzT mEF8con gái...

Tôi labtxao lêmEF8n phíbtxaa trưóSu8ac, cgHpôm chbtxaặt emEF8o cgHphắn, giọnXgzTg nũnXgzTg nịu,cgHp nói:

- Su8aNgười XgzTta cgHpkhông thèmmEF8 quacgHpn tâSu8am, ngươimEF8 tSu8aa chỉmEF8 mEF8muôn bXgzTố btxangủ cùncgHpg mà,btxa người tmEF8a muốnSu8a ômXgzT bốcgHp cơ.

Giọng nóSu8ai củacgHp Thbtxaương mEF8Ngô bắmEF8t đầumEF8 cgHprun rẩy:

- ÔSu8am... ôm...

Tôi thấybtxa trêubtxa nhưmEF8 vậySu8a Su8ađã XgzTtương đốcgHpi rồbtxai, btxachọc thêmbtxa nữamEF8 cbtxaó kbtxahả năng btxa hắn cgHpsẽ phácgHpt hỏaSu8a XgzTnên dừncgHpg lạcgHpi, rSu8aổi lăcgHpn XgzTvào giường,btxa vXgzTẫy vẫymEF8 mEF8tay vbtxaẻ ccgHpao saSu8ang, nói:

- Bảbtxan btxacung phảibtxa Su8ađi cgHpnghỉ btxarồi. cgHpHổ btxacông cônmEF8g lXgzTui mEF8ra đi.

- mEF8Công... công...

Có lSu8aẽ cgHptim cgHpgan Su8avà btxađại nãoXgzT củamEF8 ThcgHpương NgôSu8a XgzTđều btxacó pcgHphần tcgHpê liệtSu8a bởi màncgHp biểmEF8u dXgzTiễn biếnbtxa mặtmEF8 sacgHpu kXgzThi trmEF8ao XgzTgiải OscaXgzTr cXgzTủa tôiSu8a. KmEF8huôn cgHpmặt hắnXgzT khôSu8ang chút cảmXgzT xúcXgzT, hSu8aai mbtxaắt nhbtxaìn thẳng,XgzT Su8ađi rmEF8a ngoài.

Do đócgHp, XgzTtôi chuXgzTi vmEF8ào chănSu8a cườiSu8a sặmEF8c mEF8sụa, mộtXgzT Su8achút gbtxaió lạnhmEF8 ùcgHpa đến, nằmcgHp bXgzTên cạnhcgHp tôXgzTi lúSu8ac nàmEF8y lSu8aà mộbtxat mEF8anh chbtxaàng btxamặc btxabộ quầnSu8a ácgHpo ngmEF8ủ mỏSu8ang manh.

Khuôn mặtcgHp hiSu8aền làmEF8nh cbtxaủa anmEF8h cbtxahàng nhìXgzTn tôiXgzT, nói:

- ĐểmEF8 mEF8chứng mbtxainh btxata khôncgHpg btxaphải làSu8a côngbtxa côbtxang, tốiXgzT nbtxaay, mEF8ta đặbtxac biệtmEF8 cho mEF8phép coXgzTn kXgzTiểm cgHptra tbtxahoải XgzTmái. TmEF8a tcgHphương comEF8n mEF8lắm đấXgzTy, cóXgzT mEF8cảm Su8ađộng không?

- …

Được lắSu8am, đồSu8a cSu8aon hổXgzT biSu8aến thSu8aái! NgươiSu8a thcgHpắng rồi!

Tôi đưacgHp tSu8aay đẩySu8a hắmEF8n rSu8aa, nói:

- TôiSu8a đanmEF8g mEF8đến tháncgHpg, đbtxai mEF8ra đi.

Hắn Su8anắm chặSu8at tabtxay tôi,btxa cgHpkhông cònSu8a cgHpvẻ cgHpđùa cợt,Su8a tcgHprêu XgzTchọc lúcmEF8 trước, giọngSu8a hắnSu8a chậcgHpm rãcgHpi nmEF8hưng mEF8kiên định:

- TiểmEF8u TườcgHpng, tbtxaa bXgzTiết btxalúc nàcgHpy ecgHpm rấcgHpt buồnbtxa. TrướcSu8a mặtSu8a tabtxa, btxaem không cầnSu8a phmEF8ải tỏmEF8 XgzTra mạnXgzTh mXgzTẽ, cànbtxag btxakhông cgHpcần Su8aphải gcgHpiả vờ.

Tôi nhìnmEF8 cgHphắn, nói:

- SXgzTao XgzTanh kXgzThông hcgHpỏi cgHptôi làmEF8 đãSu8a XgzTxảy XgzTra cbtxahuyện gì?

- btxaDù mEF8có xảybtxa rcgHpa chuXgzTyện gmEF8ì thìbtxa cũngmEF8 qmEF8ua maSu8au thôi,cgHp vcgHpì cgHpcó tbtxaa lucgHpôn ở bêSu8an cạnhcgHp em.

- MãiXgzT Su8amãi bêSu8an tXgzTôi sao?

- Mãbtxai mãi.

Tôi cSu8ahớp chcgHpớp mắt,btxa Su8avùi đầucgHp mEF8vào lcgHpòng hắXgzTn, quXgzTệt nướSu8ac mắtmEF8 lcgHpên ngực hắn,XgzT nói:

- Tbtxahương NgôcgHp, mmEF8ay mEF8mà cóXgzT aXgzTnh ởbtxa đây.

- TcgHpa lXgzTuôn ởcgHp đây.

- ThếmEF8 nênbtxa, đàbtxan ôcgHpng khôngbtxa phảmEF8i lbtxaà thứmEF8 gbtxaì mEF8tốt đSu8aẹp, trênXgzT thếSu8a giớbtxai này mEF8chỉ btxacó cgHpbố lcgHpà mEF8tốt thôi.

Tôi qmEF8uá mmEF8ệt cgHpnên nmEF8gủ rấtcgHp ngmEF8on, lấycgHp cácgHpnh tSu8aay mEF8của ThươnSu8ag NcgHpgô làmSu8a gối, Su8a hít Su8ahà hươSu8ang rừnXgzTg bcgHpan mcgHpai thoanSu8ag thobtxaảng mmEF8à mEF8hắn maSu8ang đến.

Mãi mXgzTãi lmEF8à bXgzTao lâu?btxa Đbtxaây làbtxa câbtxau hỏibtxa btxarất thôngcgHp XgzTtục Su8avà cgHpcũng lmEF8à một câubtxa hỏibtxa btxakhông lSu8aời đáp.

Nhưng btxatôi nghĩ,Su8a cgHpso vớibtxa cgHpcuộc đờbtxai ngắnSu8a mEF8ngủi mSu8aấy mưbtxaơi mEF8năm củXgzTa loài btxa người, mSu8aột nghcgHpìn cgHpnăm khôngXgzT hbtxaề rờimEF8 xXgzTa cóXgzT tXgzThể đượSu8ac cocgHpi làbtxa mEF8mãi mcgHpãi rồi.