You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyV7d9md tôioH đượcBpcaEY tận7mJM3d 7mJM3dmắt chứnV7d9mdg kiến7mJM3d sự7mJM3d oHtồn toHại coHủa 7mJM3dthần tiêV7d9mdn, phV7d9mdá taoHn oHtư tưởng BpcaEYduy vậtBpcaEY màV7d9md tôoHi được7mJM3d tiếBpcaEYp t7mJM3dhu tV7d9mdừ oHnhỏ. VậBpcaEYy nênV7d9md, s7mJM3dự ng7mJM3dạc nhiênBpcaEY 7mJM3dcủa V7d9mdcon bạoHn k7mJM3dhiến tôi bỗnoHg BpcaEYthấy ruV7d9mdn run:

- NàyBpcaEY, mày7mJM3d oHđừng cóV7d9md dBpcaEYọa oHtao. NếuV7d9md anV7d9mdh t7mJM3da làm7mJM3d m7mJM3da oHthật, chV7d9mdắc sẽV7d9md tha cV7d9mdho BpcaEYtao oHnhỉ? L7mJM3dà anBpcaEYh tBpcaEYa đáoH V7d9mdtao, ch7mJM3dứ BpcaEYcó oHphải toHao V7d9mdđá anV7d9mdh BpcaEYta đâu...

- 7mJM3dTao BpcaEYvừa nó7mJM3di t7mJM3dhế BpcaEYmà màoHy đãBpcaEY kícV7d9mdh BpcaEYđộng đếnBpcaEY nhườngoH nBpcaEYày. BpcaEY- oHTrứng mBpcaEYuối lập tBpcaEYức tBpcaEYhay đổi7mJM3d th7mJM3dái đV7d9mdộ, toHỏ vẻoH xBpcaEYem thườngBpcaEY sựV7d9md yếuBpcaEY đuốioH, nhátBpcaEY goHan cBpcaEYủa tBpcaEYôi: oH- Hai ngàBpcaEYy trước,BpcaEY tr7mJM3dong oHlúc V7d9mdăn cơmBpcaEY V7d9mdvới bọnoH V7d9mdTiểu ĐaV7d9mdo, bọBpcaEYn oHnó BpcaEYcó nV7d9mdhắc đếnoH tV7d9mdên r7mJM3dẻ mạt đó.

Mọi người đềuoH n7mJM3dói, saBpcaEYu khBpcaEYi ăn7mJM3d TếtV7d9md xon7mJM3dg BpcaEYquay lạiV7d9md đâyV7d9md, khôoHng liênoH lV7d9mdạc lạiV7d9md v7mJM3dới hắn đượcBpcaEY nữa,BpcaEY điệV7d9mdn thoạiBpcaEY V7d9mdkhông n7mJM3dghe, e7mJM3dmail kV7d9mdhông hồoHi â7mJM3dm, gửoHi tiBpcaEYn nhắBpcaEYn o7mJM3dffline V7d9mdở QQoH và MSBpcaEYN BpcaEYthì khôngoH b7mJM3dao gioHờ toHhấy BpcaEYtrả lờV7d9mdi. CV7d9mdòn nữa,V7d9md cV7d9mdhỗ oHhắn BpcaEYở 7mJM3dcũng khôngV7d9md cóV7d9md ai7mJM3d. oHTao vốn V7d9mdnghĩ rằngV7d9md ôn7mJM3dg trV7d9mdời cuốV7d9mdi coHùng c7mJM3dũng mởV7d9md mắtoH làoHm oHsét đánhoH coHhết hắn7mJM3d rồi,oH giờ7mJM3d xemoH ra đán7mJM3dg 7mJM3dtiếc, đángoH tiếc7mJM3d quá.

Cô nàn7mJM3dg BpcaEYlắc lắcoH V7d9mdcái đầuBpcaEY tBpcaEYhan vV7d9mdãn, toHôi lạiBpcaEY thấyV7d9md s7mJM3dững sờ.

Trong ấnoH toHượng củaoH tôV7d9mdi, Q7mJM3dQ củaoH LâV7d9mdm LỗiV7d9md tBpcaEYhực V7d9mdsự luôn7mJM3d 7mJM3dở toHrạng tháioH sáng đèn.V7d9md TrướcBpcaEY đó,7mJM3d V7d9mdchúng tôiV7d9md V7d9mdcó nói7mJM3d chuyBpcaEYện vàBpcaEY 7mJM3danh t7mJM3da luV7d9mdôn trV7d9mdả lờiV7d9md nga7mJM3dy. Chẳng BpcaEY lẽ, anBpcaEYh tBpcaEYa chV7d9mdỉ đểBpcaEY sBpcaEYáng 7mJM3dđèn vV7d9mdới riên7mJM3dg tôi?

Tiểu oHĐao oHlà V7d9mdmột tV7d9mdrong nhoHững n7mJM3dgười bạnV7d9md noHối khốoH BpcaEYchơi với7mJM3d nha7mJM3du toHừ nhỏV7d9md của chúoHng tôi.V7d9md An7mJM3dh oHta họcoH tr7mJM3dên tôV7d9mdi V7d9mdvà TBpcaEYrứng mu7mJM3dối hV7d9mdai lớp7mJM3d, làBpcaEY 7mJM3dbạn hBpcaEYọc của7mJM3d Lâm V7d9md Lỗi. Sa7mJM3du kh7mJM3di V7d9mdđi làmV7d9md lạiV7d9md oHở cBpcaEYùng moHột thàoHnh pBpcaEYhố với7mJM3d Lâ7mJM3dm 7mJM3dLỗi, coHó oHthể nóoHi BpcaEYquan BpcaEYhệ giữa ha7mJM3di ngườiBpcaEY càn7mJM3dg toHrở nêV7d9mdn thâ7mJM3dn th7mJM3diết hơBpcaEYn. 7mJM3dDù aBpcaEYnh oHta rV7d9mdất khôngoH t7mJM3dán BpcaEYđồng việcoH Lâm LỗBpcaEYi 7mJM3dchia tV7d9mday 7mJM3dtôi oHnhưng sV7d9mduy choHo cùng7mJM3d, n7mJM3dgười ngoBpcaEYài oHkhó oHmà cBpcaEYan thiệpV7d9md vào chuyệnBpcaEY tìBpcaEYnh cảmV7d9md đượBpcaEYc, BpcaEYvậy nêBpcaEYn qoHuan hệBpcaEY củaV7d9md h7mJM3dai người7mJM3d vẫoHn rấtV7d9md tốt,BpcaEY tìnhV7d9md oHbạn vBpcaEYẫn không oHhề V7d9mdthay đổi.

Rốt cBpcaEYuộc oHchuyện gBpcaEYì đãBpcaEY xảyV7d9md BpcaEYra khiếoHn L7mJM3dâm LỗiBpcaEY hoàBpcaEYn toàV7d9mdn oHcắt đứtBpcaEY quaV7d9mdn hệ BpcaEYanh BpcaEYem mườiBpcaEY BpcaEYmấy năoHm trờiBpcaEY này?

Tôi đa7mJM3dng sBpcaEYuy nghĩ7mJM3d môV7d9mdng lBpcaEYung, 7mJM3dbỗng BpcaEYcó thứV7d9md gBpcaEYì V7d9mdâm ấmBpcaEY V7d9mdáp vàBpcaEYo mặt.

- BpcaEYTỉnh oHngủ đi.

- NgủoH gìBpcaEY oHmà nV7d9mdgủ? MớV7d9mdi mấyV7d9md giờoH màoH bảBpcaEYo V7d9mdngười oHta 7mJM3dbuồn ngủ?

Tôi koHéo chiBpcaEYếc V7d9mdkhăn ướoHt xuốBpcaEYng, V7d9mdánh BpcaEYmắt BpcaEYtức oHtối nhìnoH kẻoH đầu7mJM3d sỏ.

Thương oHNgô ngồi7mJM3d bêoHn tr7mJM3dái tôioH vẫoHn khôoHng động7mJM3d oHtĩnh gì7mJM3d, chV7d9mdỉ lV7d9mdau tay V7d9mdmột cáBpcaEYch lị7mJM3dch thiV7d9mdệp, BpcaEYrồi lạiV7d9md rBpcaEYót nước7mJM3d 7mJM3dtrà oHvào oHbát và7mJM3d đũaBpcaEY c7mJM3dủa chúngoH tôBpcaEYi để7mJM3d sát trùn7mJM3dg, s7mJM3dau đóBpcaEY lạV7d9mdi oHxếp ngaoHy ngắn,oH oHthể hiện7mJM3d đầyBpcaEY đBpcaEYủ kỹV7d9md năV7d9mdng cầnBpcaEY BpcaEYcó củoHa moHột 7mJM3dvị thần thV7d9mdường xuyV7d9mdên cBpcaEYó mặBpcaEYt tV7d9mdrong oHngành ănoH uốoHng 7mJM3dcủa loV7d9mdài người.

Ngưu Bôn7mJM3d ngồi7mJM3d đốV7d9mdi oHdiện vớ7mJM3di tôi,oH haBpcaEYi t7mJM3day chốn7mJM3dg lêoHn máV7d9md, chớpBpcaEY chớp 7mJM3dcặp V7d9mdmi doHài, n7mJM3dở mộtBpcaEY nBpcaEYụ cườiBpcaEY BpcaEYvừa dịoHu dàBpcaEYng, voHừa ng7mJM3dây ngô.7mJM3d CặpV7d9md lônV7d9mdg mày,7mJM3d đôi7mJM3d mắt đẹp7mJM3d vàBpcaEY voHẻ yếuV7d9md V7d9mdớt BpcaEYcủa anV7d9mdh chBpcaEYàng khiếnV7d9md nV7d9mdgười t7mJM3da chỉV7d9md muốnBpcaEY hV7d9mdãm hại...

Ngồi bê7mJM3dn phảBpcaEYi tBpcaEYôi làoH TBpcaEYrứng muốBpcaEYi, côV7d9md nàngoH b7mJM3dỗng BpcaEYnhiên dùngBpcaEY khuỷuV7d9md tay BpcaEY huých m7mJM3dạnh vàV7d9mdo tôiBpcaEY, nói:

- NàyBpcaEY, ta7mJM3do đãBpcaEY thấyoH cảBpcaEY rồV7d9mdi. BpcaEYAnh chBpcaEYàng đV7d9mdó đaBpcaEYng gheBpcaEYn 7mJM3dđấy, anBpcaEYh V7d9mdta mới là7mJM3d bạnV7d9md tBpcaEYrai chín7mJM3dh thứcV7d9md V7d9mdcủa BpcaEYmày 7mJM3dcó đúngV7d9md không?

Trời đấ7mJM3dt, oHđồ bạnoH bV7d9mdè 7mJM3dxấu xa.

Tôi khôngBpcaEY trảoH lờBpcaEYi coHâu hỏi7mJM3d củaV7d9md TrứngoH m7mJM3duối, ôBpcaEYm 7mJM3dlấy chỗV7d9md đoHau, miệng oH sùi bọtoH mépoH, gụcV7d9md mV7d9mdặt xuoHống bànV7d9md hoHy sinh.

Nhưng tôiBpcaEY khôoHng đV7d9mdáp lờiV7d9md cũng7mJM3d chẳngoH sa7mJM3do, đã7mJM3d BpcaEYcó ngườioH koHhác tV7d9mdrả lời thay.

- ĐúnV7d9mdg, tV7d9mdôi l7mJM3dà bạBpcaEYn troHai coHhính thứ7mJM3dc hiệnV7d9md BpcaEYtại cV7d9mdủa c7mJM3dô ấy.oH HoHơn thV7d9mdế sau noHày cBpcaEYô ấoHy cũngoH sẽBpcaEY V7d9mdchỉ BpcaEYcó mộoHt ngư7mJM3dời đàV7d9mdn ônoHg BpcaEYduy nhất7mJM3d BpcaEYlà tôi.

- ÔiV7d9md V7d9mdmẹ ơBpcaEYi, nóioH oHrất ha7mJM3dy, V7d9mdnói rấtBpcaEY tuyệt,7mJM3d nBpcaEYói rấV7d9mdt đỉnh.7mJM3d V7mJM3dì cBpcaEYâu nóV7d9mdi này của7mJM3d oHanh, haV7d9mdi V7d9mdchúng BpcaEYta sẽ7mJM3d uốV7d9mdng hết7mJM3d oHkét này.

Trứng mBpcaEYuối đV7d9mdập 7mJM3dbàn mộtV7d9md cBpcaEYách V7d9mdđầy khíoH phác7mJM3dh khiếBpcaEYn tôoHi s7mJM3duýt oHbị chấnV7d9md thương nã7mJM3do. CâV7d9mdu nói7mJM3d 7mJM3dvô cùn7mJM3dg V7d9mdhào hùngBpcaEY trên7mJM3d oHlập tứcoH khiếnV7d9md tV7d9mdôi nBpcaEYhảy bổBpcaEY l7mJM3dên oHnhư điện giật.

Tôi V7d9mdrất roHõ tửuBpcaEY V7d9mdlượng của7mJM3d V7d9mdTrứng muối7mJM3d. CoHô nàngV7d9md lV7d9mdà oHngười BpcaEYduy noHhất bại dướiV7d9md taoHy b7mJM3dố tôV7d9mdi BpcaEYmà 7mJM3dvẫn cóoH t7mJM3dhể đ7mJM3di 7mJM3dđược vềoH nhàBpcaEY, hơoHn oHnữa cBpcaEYòn đứng7mJM3d thẳngoH nBpcaEYgười, sờ tayoH vàooH 7mJM3dtận 7mJM3dcửa BpcaEYrồi V7d9mdmới ng7mJM3dã. Tửu7mJM3d BpcaEYlượng củoHa LV7d9mdâm LỗiV7d9md V7d9mdchỉ kém7mJM3d coHô nBpcaEYàng mộtBpcaEY coHhút, về BpcaEYcơ bảnV7d9md vẫnoH 7mJM3dcó oHthể t7mJM3dìm toHhấy đườngV7d9md xuốnV7d9mdg goHầm bàn...

Đừng 7mJM3dnói bâyV7d9md BpcaEYgiờ ThươngoH Ng7mJM3dô đan7mJM3dg lV7d9mdà co7mJM3dn hổoH V7d9mdốm, cứBpcaEY choHo V7d9mdlà trên ngoHười hoHắn khôV7d9mdng cóBpcaEY v7mJM3dết thươn7mJM3dg vàBpcaEY hV7d9mdắn lV7d9mdà mộBpcaEYt co7mJM3dn V7d9mdhổ dũnoHg BpcaEYmãnh thìBpcaEY BpcaEYcó V7d9mdlẽ cũV7d9mdng chẳng 7mJM3dthể nuốtBpcaEY V7d9mdnổi k7mJM3dét V7d9mdbia màV7d9md TrBpcaEYứng muối7mJM3d goHọi lên.7mJM3d TôioH khôV7d9mdng V7d9mdmuốn lại7mJM3d p7mJM3dhải một lầnBpcaEY V7d9mdnữa trônBpcaEYg t7mJM3dhấy mBpcaEYáu chảyBpcaEY thành7mJM3d giọtV7d9md n7mJM3dhư hiện7mJM3d BpcaEYtrường giếtV7d9md 7mJM3dngười noHữa, giặtV7d9md miếng đệmoH ghế7mJM3d soV7d9mdfa rấoHt tốn7mJM3d V7d9mdxà phòng...

Tôi ch7mJM3dộp lấy7mJM3d cha7mJM3di V7d9mdbia t7mJM3dên ThươngBpcaEY Ng7mJM3dô khoHông biếtV7d9md sốnoHg chếtBpcaEY BpcaEYlà V7d9mdgì vừa đoHón lấBpcaEYy voHà đaBpcaEYng BpcaEYđịnh c7mJM3dho vàooH moHiệng uoHống rồiV7d9md nhìnoH TrứBpcaEYng muối7mJM3d nói:

- AnoHh toHa khoHông uốngoH đBpcaEYược bioHa rượu,oH BpcaEYhai 7mJM3dchúng 7mJM3dta chiến!

- SaBpcaEYo oHlại t7mJM3dhế hả,V7d9md ĐậBpcaEYu phụBpcaEY BpcaEYgià? BpcaEYSao 7mJM3dmày lạBpcaEYi yBpcaEYêu n7mJM3dgười kBpcaEYhông biết7mJM3d uống rưV7d9mdợu cBpcaEYơ V7d9mdchứ? BpcaEYKhông sợV7d9md bố7mJM3d màyoH x7mJM3dử V7d9mdlý màBpcaEYy à?

- ThôoHi đi7mJM3d. KoHhông V7d9mdthấy BpcaEYkhuôn mặtV7d9md 7mJM3dméo mó7mJM3d đauoH ốBpcaEYm củBpcaEYa aBpcaEYnh 7mJM3dta saV7d9mdo? Hơn nữa,7mJM3d anV7d9mdh V7d9mdta đãBpcaEY sớoHm quV7d9mda đưV7d9mdợc BpcaEYcửa ảioH củV7d9mda bố7mJM3d 7mJM3dtao rồioH... –oH ThốtBpcaEY V7d9mdra xo7mJM3dng V7d9mdcâu đó,oH tBpcaEYôi vội cắn7mJM3d vàooH lưỡi7mJM3d moHình oHvà khoHông thèmV7d9md đểBpcaEY V7d9mdý BpcaEYđến BpcaEYvẻ đắcV7d9md ý7mJM3d tV7d9mdrên BpcaEYkhuôn mặtV7d9md Thương Ngô.

- KhôoHng nóBpcaEYi lin7mJM3dh oHtinh nữa.V7d9md RốtoH cV7d9mduộc V7d9mdmày cBpcaEYó uốngBpcaEY khônoHg hả?

Trứng BpcaEYmuối BpcaEYngước 7mJM3dmặt lêoHn cườiBpcaEY lớnV7d9md, tìnV7d9mdh thếoH nV7d9mdày c7mJM3dó voHẻ khiếnV7d9md cô n7mJM3dàng hậnV7d9md khôoHng thV7d9mdể pV7d9mdhanh áoBpcaEY raV7d9md, nV7d9mdhảy lênoH bV7d9mdàn hoHét uốnoHg, uống:

- Đậ7mJM3du phụoH già,V7d9md quV7d9mdả khônBpcaEYg BpcaEYhổ dV7d9mdanh làV7d9md ĐoHậu phụ7mJM3d g7mJM3dià. Được7mJM3d lắm.oH PhụcBpcaEY vụ đâu,BpcaEY BpcaEYmang t7mJM3diếp BpcaEYhai kétV7d9md biV7d9mda đoHến đây.

Tôi rấtBpcaEY bìoHnh V7d9mdthản nhưnoHg châ7mJM3dn BpcaEYhơi nhũn.

Thương N7mJM3dgô cũ7mJM3dng rBpcaEYất bV7d9mdình thảV7d9mdn nhưnoHg sắcBpcaEY mặV7d9mdt V7d9mdcó phầ7mJM3dn 7mJM3dtái hơn.

Ngưu BpcaEYBôn làoH ngBpcaEYười tươngBpcaEY đốiBpcaEY yBpcaEYếu đuoHối, hV7d9mdai cBpcaEYánh t7mJM3day BpcaEYchống vV7d9mdào mV7d9mdá bỗng khV7d9mduỵu xuốnV7d9mdg khiếnV7d9md chiếcV7d9md c7mJM3dằm BpcaEYthon toHhon đậpoH thoHẳng vàoHo cáoHi đ7mJM3dĩa trướcBpcaEY mặt...

Tiếp tBpcaEYheo đó,BpcaEY tôiBpcaEY V7d9mdvà TrứngoH V7d9mdmuối uốBpcaEYng taBpcaEYy đôi,7mJM3d BpcaEYmi V7d9mdmột V7d9mdchai tV7d9mda một choHai trướcV7d9md 7mJM3dánh 7mJM3dmắt v7mJM3dô cùoHng sùnBpcaEYg báV7d9mdi và7mJM3d nV7d9mdgưỡng mộoH của7mJM3d 7mJM3dhai vịBpcaEY thầnBpcaEY V7d9mdtiên, thoáoHng cái tV7d9mdrên bànBpcaEY đãV7d9md to7mJM3dàn 7mJM3dlà v7mJM3dỏ chai.

Không biếtBpcaEY 7mJM3dcó oHphải vìoH mấy7mJM3d oHngày vừoHa BpcaEYqua khV7d9mdông nV7d9mdghỉ n7mJM3dgơi đủoH hBpcaEYay oHvì chưa ăBpcaEYn cơm,BpcaEY chỉ7mJM3d bV7d9mdụng 7mJM3drỗng uống7mJM3d boHia haoHy khô7mJM3dng 7mJM3dmà rấtBpcaEY nha7mJM3dnh sV7d9mdau đó,7mJM3d 7mJM3dtôi bV7d9mdỗng cảm 7mJM3dthấy chóng7mJM3d mBpcaEYặt hoBpcaEYa mắV7d9mdt voHà kBpcaEYhông còoHn choHút BpcaEYsức lV7d9mdực nàoHo. TrBpcaEYứng V7d9mdmuối tBpcaEYhì oHvẫn nhảy7mJM3d nhót nhưV7d9md coHhưa oHhề uBpcaEYống giọtV7d9md biBpcaEYa nàBpcaEYo. V7d9mdĐiều nàBpcaEYy k7mJM3dhiến nV7d9mdgười luBpcaEYôn oHtự cBpcaEYa ngợioH mình V7d9md "Nghìn loHy khV7d9mdông saoHy" BpcaEYlà toHôi cảmoH tV7d9mdhấy xấoHu hổ.

Đang oHđịnh 7mJM3dcởi khV7d9mduy tV7d9mday áoHo 7mJM3dxắn lênBpcaEY chuẩnBpcaEY BpcaEYbị oHchiến BpcaEYđấu đV7d9mdến coHùng, thì tBpcaEYrong t7mJM3day trốV7d9mdng không,BpcaEY nửaV7d9md 7mJM3dchai BpcaEYcòn BpcaEYlại bị7mJM3d ThươnV7d9mdg NgoHô giậtV7d9md lấy,7mJM3d nói:

- E7mJM3dm khô7mJM3dng được7mJM3d uốnBpcaEYg nữa.

- Đ7mJM3dưa đây.

Thương NgôBpcaEY lắBpcaEYc đầu,V7d9md kiê7mJM3dn quyết:

- oHEm kV7d9mdhông hiểu7mJM3d V7d9mdta đang7mJM3d oHnói 7mJM3dgì saoV7d9md? V7d9mdEm khôngoH được7mJM3d V7d9mduống nữa.

Tôi sữV7d9mdng nBpcaEYgười, toHức tối:

- BpcaEYAnh coV7d9mdi V7d9mdmình l7mJM3dà V7d9mdai tBpcaEYhế? LiBpcaEYên cBpcaEYan oHgì đếnoH anhoH? oHNào, đưV7d9mda đây.

Thương NV7d9mdgô đứngV7d9md lê7mJM3dn nhìnBpcaEY tôi7mJM3d, hắnBpcaEY k7mJM3dhông hềV7d9md tứcBpcaEY giận,7mJM3d lại7mJM3d V7d9mdtỏ oHra vô 7mJM3dcùng bìnoHh tĩnh7mJM3d, nói:

- TâBpcaEYm trạng7mJM3d khôoHng tốBpcaEYt, uốngBpcaEY bi7mJM3da rượuV7d9md có7mJM3d oHhại coHho sứcV7d9md khỏe.

Bốn coHhữ đầuoH BpcaEYtiên khiếnV7d9md tôBpcaEYi nBpcaEYhảy chồoHm lên:

- ToHâm tBpcaEYrạng oHai khôoHng tốBpcaEYt V7d9mdhả? V7d9mdTâm troHạng oHcủa anhV7d9md, củoHa cảBpcaEY nhBpcaEYà anoHh mới không7mJM3d tốt.BpcaEY oHĐừng nóBpcaEYi vớ7mJM3d vBpcaEYẩn nữBpcaEYa. MaV7d9mdu đưaBpcaEY đây7mJM3d. BpcaEYUống cùnV7d9mdg bV7d9mdạn oHbè V7d9mdtôi rấtoH vuiBpcaEY, hại7mJM3d sức koHhỏe cũ7mJM3dng cV7d9mdhẳng lV7d9mdà BpcaEYcái q7mJM3duái gìoH, oHcó oHchết cũBpcaEYng cV7d9mdam lòng.

- VV7d9mdậy 7mJM3dta uốnBpcaEYg gioHúp em.

- CV7d9mdhút tửuV7d9md lượng7mJM3d củ7mJM3da anV7d9mdh toHhì là7mJM3dm đượcoH gì?

- TómoH lại,V7d9md 7mJM3dhôm V7d9mdnay eV7d9mdm chBpcaEYỉ đượcoH 7mJM3duống đếnoH đây.

- VềBpcaEY mà7mJM3d cấV7d9mdm ôngoH báBpcaEYc BpcaEYnhà a7mJM3dnh ấy.

- 7mJM3dBố tBpcaEYa oHlà co7mJM3dn mBpcaEYột n7mJM3dên V7d9mdta koHhông c7mJM3dó BpcaEYông V7d9mdbác nào.

- …

Tôi 7mJM3dvà ThươoHng NV7d9mdgô oHđấu khẩu7mJM3d, TrứngBpcaEY muố7mJM3di BpcaEYvà NV7d9mdgưu BôV7d9mdn ngồioH oHbên cạnh nhìn,

Sau cuộcV7d9md cãi7mJM3d 7mJM3dcọ, TrứnBpcaEYg mBpcaEYuối V7d9mdliền tổng7mJM3d kếV7d9mdt nBpcaEYgắn gọn:

- ThôioH được7mJM3d oHrồi. ToHao đãBpcaEY rõV7d9md V7d9mdcả rồ7mJM3di. ĐậuBpcaEY pBpcaEYhụ giBpcaEYà nàyV7d9md, V7d9mdbạn traV7d9mdi c7mJM3dủa mày 7mJM3dbị cảm,V7d9md b7mJM3dị sốtoH đúng7mJM3d kV7d9mdhông? AnBpcaEYh 7mJM3dta muố7mJM3dn tốioH nBpcaEYay c7mJM3dùng BpcaEYmày vậoHn V7d9mdđộng 7mJM3dđể toàn thânoH đổ7mJM3d mổBpcaEY oHhôi, tiế7mJM3dt kiBpcaEYệm đượcoH chú7mJM3dt tiềnBpcaEY 7mJM3dthuốc menBpcaEY. oHĐã thếoH nàyoH rồoHi thìBpcaEY taoHo đành poHhải V7d9mdnể mặoHt thôi.

Thương NgôoH nhBpcaEYếch khó7mJM3de miệnV7d9mdg nói:

- CảV7d9mdm ơn7mJM3d vì7mJM3d V7d9mdđã cảm7mJM3d thông.

Tôi câBpcaEYm V7d9mdlặng, khônoHg bBpcaEYiết nêV7d9mdn bàoBpcaEY cV7d9mdhữa tV7d9mdhế nào.

Ngưu 7mJM3dBôn lạioH mộ7mJM3dt lầBpcaEYn nBpcaEYữa dV7d9mdùng 7mJM3dcằm hôV7d9mdn chioHếc đĩa.

Trứng m7mJM3duối rấtV7d9md khôBpcaEYng BpcaEYhài lònBpcaEYg oHvì chưaBpcaEY đượcV7d9md V7d9mdvui hếtV7d9md mình7mJM3d BpcaEYtrên bàn nhBpcaEYậu, âBpcaEYm oHthanh BpcaEYmà V7d9mdNgưu BônV7d9md oHvừa oHtạo BpcaEYra đãBpcaEY cuốnV7d9md hútoH V7d9mdcô nàn7mJM3dg. CôoH nàBpcaEYng oHnhìn sang, hỏi:

- ABpcaEYnh khôngV7d9md ốm7mJM3d đV7d9mdau gìBpcaEY chứ?

Ngưu B7mJM3dôn hoHoàn t7mJM3doàn 7mJM3dchưa phản7mJM3d ứng7mJM3d kịp,V7d9md lV7d9mdắc đầoHu mộtV7d9md cácBpcaEYh ngốc nghếch.

- VậyV7d9md BpcaEYtối naBpcaEYy chắcV7d9md anBpcaEYh cũn7mJM3dg k7mJM3dhông cBpcaEYần 7mJM3dvận độn7mJM3dg BpcaEYcho vãV7d9md mồ7mJM3d hV7d9mdôi chứ?

Anh chàn7mJM3dg V7d9mdtội nghiệp7mJM3d V7d9mdNgưu B7mJM3dôn tBpcaEYiếp tụoHc khV7d9mdông kịpoH 7mJM3dphản ứng,V7d9md 7mJM3ddo vậy lạioH lắcV7d9md đầu7mJM3d mV7d9mdột cBpcaEYách n7mJM3dgốc nghếch.

Trứng muố7mJM3di tỏ7mJM3d oHra vV7d9mdô cùngoH hoHài lòngV7d9md. CôV7d9md noHàng liền7mJM3d đáV7d9md haV7d9mdi ké7mJM3dt roHưỡi bia dướiBpcaEY chânBpcaEY vềV7d9md poHhía NgoHưu BôBpcaEYn, giọn7mJM3dg BpcaEYnói nhẹoH nhưoH gióoH thoảng:

- BpcaEYLần đoHầu gặpoH 7mJM3dgỡ, lầnoH đầV7d9mdu oHcùng BpcaEYuống, chaV7d9mdi BpcaEYnày tôioH c7mJM3dạn t7mJM3drước để7mJM3d tỏ lòngV7d9md kínhoH trọng.

Hai 7mJM3dmắt NgưoHu oHBôn trợnoH trBpcaEYòn nV7d9mdhìn BpcaEYcô nàngoH 7mJM3dngửa c7mJM3dổ lên,V7d9md 7mJM3dthoáng chốc đítoH V7d9mdchai đã7mJM3d hướnV7d9mdg BpcaEYlên trờ7mJM3di, V7d9mdvẻ ngốcV7d9md tựBpcaEY n7mJM3dhiên củaBpcaEY oHanh chBpcaEYàng đượcBpcaEY oHbiểu hioHện rõ ràngV7d9md trV7d9mdiệt để.

Tiếp đó,oH oHnhân vV7d9mdật cBpcaEYhính c7mJM3dủa 7mJM3dcục diệBpcaEYn BpcaEYlúc nà7mJM3dy l7mJM3dà TrứBpcaEYng muốBpcaEYi 7mJM3dvà Ngư7mJM3du Bôn. TôV7d9mdi vàBpcaEY ThươoHng NoHgô ngồBpcaEYi oHbên cạn7mJM3dh qua7mJM3dn sát.

- Tử7mJM3du lượn7mJM3dg oHcủa TV7d9mdứ NoHgưu V7d9mdthế nào?

- TheBpcaEYo nhV7d9mdư tBpcaEYa đượcV7d9md biBpcaEYết, 7mJM3dvì lýBpcaEY dBpcaEYo phảoHi tự7mJM3d trị7mJM3d ngoHhiêm V7d9mdngặt nêBpcaEYn tộc trưởV7d9mdng củaV7d9md mườiV7d9md V7d9mdhai 7mJM3dtộc pBpcaEYhần lớV7d9mdn đều7mJM3d BpcaEYkhông thạoV7d9md viBpcaEYệc này.

- Tức7mJM3d l7mJM3dà sao?

- TV7d9mdức là,V7d9md cậuBpcaEY V7d9mdta cũng7mJM3d c7mJM3dhưa baBpcaEYo 7mJM3dgiờ uốngV7d9md rượu.

- …

Thương Ng7mJM3dô tỏV7d9md vẻBpcaEY v7mJM3dừa xioHn lBpcaEYỗi V7d9mdvừa cảmoH độoHng V7d9mddìu Ng7mJM3dưu BôoHn kV7d9mdhông BpcaEYbiết là lầV7d9mdn 7mJM3dthứ baoHo nhiêuV7d9md t7mJM3dừ tro7mJM3dng 7mJM3dnhà v7mJM3dệ siBpcaEYnh oHxiêu BpcaEYvẹo bướcV7d9md rBpcaEYa, nưV7d9mdớc mắtBpcaEY BpcaEYhắn nh7mJM3dạt nhòa, nó7mJM3di tronBpcaEYg tiếng7mJM3d nấc:

- NgườiV7d9md oHanh eV7d9mdm tốt,BpcaEY oHkhổ c7mJM3dho c7mJM3dậu rồi.

Ngưu BônV7d9md vBpcaEYỗ 7mJM3dvai hắnBpcaEY cưoHời 7mJM3dha BpcaEYhả, giọoHng nó7mJM3di hàoHo hùngBpcaEY bốoHc trờiV7d9md lấy chútBpcaEY phon7mJM3dg coHách củaV7d9md 7mJM3dTrứng muối:

- KhổoH c7mJM3dái quáoHi oHgì? V7d9mdAnh eV7d9mdm chínBpcaEYh lV7d9mdà dùng7mJM3d đểV7d9md đâm..BpcaEY. V7d9mdanh mộBpcaEYt đBpcaEYao, tôBpcaEYi một đaoHo... oHlà oHtừ "đaBpcaEYo" trooHng TiểuBpcaEY loHý phoHi đao...

Thương NgoHô ch7mJM3de mặt.

Còn tôV7d9mdi lạV7d9mdi 7mJM3dgiơ V7d9mdngón tBpcaEYay oHcái BpcaEYlên biểuBpcaEY BpcaEYthị ngưỡnoHg V7d9mdmộ đốV7d9mdi vớBpcaEYi sự oHbiến BpcaEYchuyển V7d9mdtừ yếuV7d9md đ7mJM3duối sanBpcaEYg mạnhBpcaEY mẽoH oHcủa oHTứ Ngưu.

Đêm BpcaEYđó, toHhần BpcaEYtiên lạV7d9mdi mộtoH lần7mJM3d nữaoH dù7mJM3dng hàBpcaEYnh độngoH thựV7d9mdc BpcaEYtế chứng minhV7d9md s7mJM3dự tốBpcaEYn V7d9mdcơm tốnBpcaEY củioH, v7mJM3dô dụV7d9mdng BpcaEYtoàn tậpoH cBpcaEYủa mình...

Sau oHkhi đãoH biếBpcaEYn V7d9mdba kétBpcaEY 7mJM3dbia thàoHnh bV7d9mda mươ7mJM3di sáu7mJM3d V7d9mdchiếc BpcaEYvỏ 7mJM3dchai, Trứng muốoHi oHchân 7mJM3dbước cóoH phần7mJM3d loBpcaEYạng choạng7mJM3d kéo7mJM3d aBpcaEYnh chàngoH NgưuBpcaEY oHBôn đa7mJM3dng ngV7d9mdhiêm túBpcaEYc chỉ ta7mJM3dy oHvào BpcaEYvạch oHđường oHđếm BpcaEYtrăng soHao lêBpcaEYn oHtaxi, đầuoH khôngV7d9md ngooHảnh lại.

Tôi lẩoHm oHbẩm mộV7d9mdt mình:

- BpcaEYHai ngườiBpcaEY 7mJM3dnày sẽ7mJM3d khôngV7d9md oHsao chứ?

Thương V7d9mdNgô trấnV7d9md an:

- NgưuoH BôV7d9mdn cóBpcaEY 7mJM3dsay nữV7d9mda V7d9mdcũng khV7d9mdông gV7d9mdiở trò7mJM3d lin7mJM3dh V7d9mdtinh đâu.

- T7mJM3dôi sV7d9mdợ BpcaEYTrứng oHmuối 7mJM3dgiở troHò vớV7d9mdi V7d9mdanh ta.

- ..oH. DV7d9mdù goHì cV7d9mdũng l7mJM3dà thầnBpcaEY t7mJM3diên. SaV7d9mdo BpcaEYcó 7mJM3dthể bị7mJM3d oHloài ngoHười giởoH trò được...

 

Trên đườ7mJM3dng về,7mJM3d gióoH lạnh7mJM3d tá7mJM3dp vào7mJM3d mV7d9mdặt, hV7d9mdơi meBpcaEYn oHxâm chiế7mJM3dm đBpcaEYại nBpcaEYão củaV7d9md tôi k7mJM3dhông nhữnV7d9mdg 7mJM3dtước đoHi qBpcaEYuyền chủoH độnoHg màoH cBpcaEYòn kh7mJM3diến tôiBpcaEY BpcaEYchìm đắmBpcaEY hoàn7mJM3d toàn, cho7mJM3dáng váng,oH V7d9mdquay cuồ7mJM3dng. Đồng7mJM3d oHthời, bụoHng cũngoH bắtoH đầu7mJM3d t7mJM3dhấy k7mJM3dhó chịu.

Tôi gV7d9mdiơ t7mJM3day lênBpcaEY tV7d9mdính ngBpcaEYày, quV7d9mdả nhiêoHn đếnV7d9md ngàyV7d9md kBpcaEYinh nguyệBpcaEYt V7d9mdghé toHhăm rồi, đúngBpcaEY là7mJM3d "HBpcaEYọa vôoH đơV7d9mdn oHchí, pV7d9mdhúc oHbất oHtrùng laiV7d9md", đBpcaEYã thoHất tìn7mJM3dh roHồi lại gặpBpcaEY phảiBpcaEY bBpcaEYà cô7mJM3d già...

Càng nghBpcaEYĩ tôi7mJM3d c7mJM3dàng V7d9mdthấy mìn7mJM3dh đV7d9mden oHđủi, đBpcaEYen đủoHi 7mJM3dnhư BpcaEYgặp oHphải ônoHg bá7mJM3dn than voHậy. ToHôi muBpcaEYốn rV7d9mduồng bỏBpcaEY, m7mJM3duốn tV7d9mdự đàyBpcaEY ải7mJM3d mình7mJM3d nên7mJM3d t7mJM3dìm cBpcaEYhỗ chânoH t7mJM3dường rBpcaEYồi ngồi BpcaEYđó nBpcaEYhư chết.

Thương NgV7d9mdô đ7mJM3dương nhiênBpcaEY kBpcaEYhông biếtoH nhữngBpcaEY cơnV7d9md sóoHng lònoHg diễn7mJM3d rV7d9mda trong BpcaEYtôi, thấy7mJM3d tôoHi bỗn7mJM3dg nBpcaEYhiên ngồiBpcaEY thụV7d9mdp xuốngV7d9md V7d9mdnhư ngườoHi kV7d9mdhông xươngV7d9md nV7d9mdên không BpcaEY tránh khỏiV7d9md oHvẻ ngạcoH nhiên.V7d9md HắnV7d9md vộioH V7d9mdkhom ngV7d9mdười xuố7mJM3dng, lBpcaEYưng dựngoH thẳ7mJM3dng, m7mJM3dột đầu gốiV7d9md chạmBpcaEY BpcaEYđất, một7mJM3d oHtay đặt7mJM3d trBpcaEYên đầuBpcaEY gốoHi mình,oH tBpcaEYay kiV7d9mda sờoH lêBpcaEYn tránoH tôi...

Trời đấtV7d9md, siBpcaEYnh V7d9mdvật goHì khôoHng biếtV7d9md, tư7mJM3d oHthế ngBpcaEYẫu nhiBpcaEYên oHthôi mà7mJM3d cũng đẹV7d9mdp lạ7mJM3d lùng.

Lại trờioH đấtBpcaEY nữaV7d9md, lúV7d9mdc BpcaEYnày tôoHi 7mJM3dmới c7mJM3dó tBpcaEYhể quaoHn sátV7d9md moHột cá7mJM3dch 7mJM3dtỉ mi, 7mJM3drõ ràng.

- TV7d9mdiểu Tường,BpcaEY V7d9mdem saV7d9mdo 7mJM3dthế? V7d9mdSay haBpcaEYy khó7mJM3d chBpcaEYịu ởBpcaEY đâu?

Trước BpcaEYánh mắtBpcaEY lBpcaEYờ đờBpcaEY sa7mJM3dy, đoHôi t7mJM3dai V7d9mdong on7mJM3dg coHủa BpcaEYtôi, dánoHg vẻV7d9md 7mJM3dhắn càng lôV7d9mdi cuốoHn, BpcaEYgiọng nBpcaEYói càngV7d9md dễBpcaEY chịuoH hBpcaEYơn kV7d9mdhiến tráioH tBpcaEYim tôiV7d9md nhBpcaEYư lệcBpcaEYh vềV7d9md phV7d9mdía gan, 7mJM3d giọng tôBpcaEYi nhoHỏ nhẹBpcaEY đầyBpcaEY tủi7mJM3d hờn:

- Đế7mJM3dn tháng.

Thương NgV7d9mdô sữngV7d9md ngưBpcaEYời trướcBpcaEY V7d9mdcâu nóV7d9mdi V7d9mdkhông đầV7d9mdu khoHông đuôioH c7mJM3dủa tôi:

- Đến7mJM3d gì?

- ĐếnBpcaEY tháng.

- ThánBpcaEYg... tháoHng gì?

Tôi ôm7mJM3d bBpcaEYụng tựaoH vàoV7d9md oHtường, cV7d9mduộn mìBpcaEYnh noHhư mộtoH coV7d9mdn tômoH, lôngV7d9md V7d9mdmày xịu xuống,BpcaEY BpcaEYmặt oHcau lạiV7d9md dBpcaEYiễn v7mJM3dai BpcaEYmột côBpcaEY BpcaEYbé tộiV7d9md ngV7d9mdhiệp muoHốn n7mJM3dói màBpcaEY khôoHng thốtV7d9md đượoHc thành lời.

Dù saV7d9mdo ThươnV7d9mdg NoHgô cũngV7d9md đãoH oHsống 7mJM3dở noHhân giaV7d9mdn nê7mJM3dn tươoHng đBpcaEYối oHhiểu biết oHđốỉ voHới đặcBpcaEY trưBpcaEYng sin7mJM3dh loHý củaBpcaEY loàioH n7mJM3dgười. BpcaEYVậy oHnên, saV7d9mdu phútBpcaEY bố7mJM3di rốiV7d9md baBpcaEYn đầu, BpcaEYhắn nBpcaEYhanh chóoHng ýV7d9md thức7mJM3d được,V7d9md cộV7d9mdng tV7d9mdhêm ngôBpcaEYn ngữoH oHcơ th7mJM3dể oHvô c7mJM3dùng c7mJM3dó tíoHnh bioHểu cả7mJM3dm của tô7mJM3di nênV7d9md BpcaEYhắn V7d9mdđã hiểuV7d9md ra.

- V7d9mdEm... ta..7mJM3d. chú7mJM3dng t7mJM3da BpcaEYmau V7d9mdvề nhV7d9mdà thôi...

- Nhưn7mJM3dg tro7mJM3dng nhàoH khV7d9mdông còn7mJM3d 7mJM3dbăng vệ7mJM3d siBpcaEYnh nữa.

- Vậy..oH. pV7d9mdhải làmoH sao?

- KhôngoH 7mJM3dcòn BpcaEYthì đươngoH BpcaEYnhiên phảiV7d9md đoHi muoHa rồi.

- ỒV7d9md... BpcaEYở đâuV7d9md cóBpcaEY? BpcaEYTa BpcaEYdìu 7mJM3dem đi.

- oHTôi đau7mJM3d 7mJM3dbụng, khôV7d9mdng đứngV7d9md oHdậy đưV7d9mdợc, khôoHng đoHi nổi.

Có lẽBpcaEY ThBpcaEYương oHNgô đã7mJM3d hioHểu BpcaEYra ýBpcaEY coHủa tôiBpcaEY, bỗng7mJM3d oHnhiên thấy7mJM3d bốioH rối.7mJM3d Do dự,BpcaEY BpcaEYđắn đoBpcaEY mộtoH hBpcaEYồi, cuốiV7d9md 7mJM3dcùng oHcũng cắnBpcaEY rănBpcaEYg, nói:

- TronV7d9mdg siêoHu tBpcaEYhị oHgần đoHây 7mJM3dchắc 7mJM3dlà c7mJM3dó chứBpcaEY? ToHa sẽV7d9md đV7d9mdi muV7d9mda ngaV7d9mdy, BpcaEYem đợi ta7mJM3d ởV7d9md đây.

Tôi 7mJM3dvội tóm7mJM3d BpcaEYlấy BpcaEYhắn, tiBpcaEYếp tụ7mJM3dc v7mJM3dẻ yếBpcaEYu 7mJM3dđuối, cạnV7d9md sức,oH dBpcaEYiễn vBpcaEYẻ đáng thưBpcaEYơng đếBpcaEYn cùng:

- BpcaEYTrong siêoHu thịoH koHhông V7d9mdcó loHoại tôiV7d9md cần,7mJM3d chỉoH oHở cửaoH hàngoH trBpcaEYước mặt oHmới có.

Tuy điềuoH noHày roHõ ràn7mJM3dg làoH vớoH vẩn7mJM3d, nhưnBpcaEYg dùnV7d9mdg nóV7d9md đểoH lừaBpcaEY vịV7d9md t7mJM3dhần chưa hềV7d9md V7d9mdcó chBpcaEYút koHinh ng7mJM3dhiệm gì7mJM3d oHvẫn oHrất hiệuoH qV7d9mduả. oHDo đ7mJM3dó Thương7mJM3d NoHgô liềV7d9mdn gậtBpcaEY đ7mJM3dầu cV7d9mdắn câu vV7d9mdà tỏoH vẻV7d9md ngượngoH ng7mJM3dùng rõ7mJM3d ràng.

Cái gọioH làBpcaEY cửa7mJM3d hV7d9mdàng, V7d9mdchính lV7d9mdà BpcaEYtiệm BpcaEYtạp hó7mJM3da 7mJM3dtương đốiV7d9md truyềnV7d9md thoHống mà phưV7d9mdơng thức7mJM3d kinoHh V7d9mddoanh 7mJM3dhoàn toàBpcaEYn khônoHg giốngBpcaEY vớ7mJM3di siêoHu thBpcaEYị BpcaEYtự coHhọn. 7mJM3dKhách hàng phBpcaEYải oHhiểu rõ,oH phảiV7d9md tự7mJM3d oHnói oHra oHyêu cầu7mJM3d BpcaEYcủa moHình, V7d9mdsau 7mJM3dđó BpcaEYchủ cửa7mJM3d hàBpcaEYng sV7d9mdẽ BpcaEYdẫn đi lấ7mJM3dy đồBpcaEY 7mJM3dvà BpcaEYtrả BpcaEYtiền noHhận hàBpcaEYng noHgay tBpcaEYrước mặt.

Tôi hoBpcaEYàn toV7d9mdàn phớtV7d9md lờBpcaEY vẻ7mJM3d oHngượng ngV7d9mdùng củaBpcaEY Thương7mJM3d NgoHô dV7d9mdùng tV7d9mdhái độ vV7d9mdô cùngoH ng7mJM3dhiêm toHúc nóoHi vớBpcaEYi hắn:

- T7mJM3dôi muốn7mJM3d moHột oHgói dù7mJM3dng BpcaEYban oHđêm BpcaEYvà mộBpcaEYt gói7mJM3d oHdùng baV7d9mdn 7mJM3dngày, loạiV7d9md dùng oHban đêmBpcaEY phảiV7d9md lBpcaEYà loạV7d9mdi oHdài bBpcaEYa mV7d9mdươi lV7d9mdăm coHentimet. Đã7mJM3d nhớ7mJM3d chưa?

Thương oHNgô cú7mJM3di đầuoH khôoHng nhìV7d9mdn tV7d9mdôi, moHột oHhồi sBpcaEYau mớiBpcaEY nhẹ7mJM3d 7mJM3dnói một tiếng.

- Ừm.

- A7mJM3dnh thửV7d9md nhV7d9mdắc lạBpcaEYi mộ7mJM3dt lầBpcaEYn 7mJM3dcho toHôi nghe.

Dưới sựoH thoHúc épV7d9md củaBpcaEY tôi,BpcaEY hắnV7d9md cuốoHi cùn7mJM3dg BpcaEYtỏ vẻBpcaEY q7mJM3duyết tâm,V7d9md đBpcaEYứng phBpcaEYắt dậy, cV7d9mdòn oHtiện tV7d9mday gõBpcaEY BpcaEYvào đầu7mJM3d tôi,V7d9md giọnBpcaEYg h7mJM3dờn trách:

- BpcaEYEm chờ7mJM3d đấy.

Tôi xooHa đBpcaEYầu nhV7d9mdìn thV7d9mdeo cái7mJM3d boHóng vộioH vV7d9mdã V7d9mdcủa oHhắn, cườioH nBpcaEYgặt nghV7d9mdẽo. Bóng hắV7d9mdn dần7mJM3d xV7d9mda khuất.

Lớn bằng7mJM3d V7d9mdtừng nàoHy rBpcaEYồi, hắnV7d9md loHà ngoHười đàBpcaEYn ôV7d9mdng đ7mJM3dầu tiêV7d9mdn moHua oHbăng vệ s7mJM3dinh BpcaEYcho tôi.

Khoảng mười7mJM3d pV7d9mdhút saoHu, ThưoHơng NBpcaEYgô xV7d9mdách V7d9mdmột túV7d9mdi nylon7mJM3d, lấ7mJM3dm 7mJM3dlét như trộV7d9mdm, quaoHy về.

- EBpcaEYm xeV7d9mdm tBpcaEYa mu7mJM3da BpcaEYcó đúngV7d9md không?

Tôi 7mJM3dcầm lấyBpcaEY túi,oH BpcaEYnhìn vào7mJM3d, nói:

- Đú7mJM3dng. TV7d9mdrí oHnhớ 7mJM3dcủa anV7d9mdh khV7d9mdông t7mJM3dồi 7mJM3dmà. N7mJM3dày, hộ7mJM3dp nhỏV7d9md nBpcaEYày 7mJM3dlà gBpcaEYì vậy?

- Ôn7mJM3dg coHhủ V7d9mdnói, tốBpcaEYt nhấV7d9mdt nBpcaEYên doHùng kếtV7d9md 7mJM3dhợp ha7mJM3di lBpcaEYoại này.

Không boHiết V7d9mdThương N7mJM3dgô bịV7d9md kíBpcaEYch độngoH oHgì troHong oHcửa hàBpcaEYng coHủa ôBpcaEYng chú BpcaEYrâu rBpcaEYia xồV7d9mdm xoàoHm koHia. TV7d9mduy sắcBpcaEY mặBpcaEYt khôn7mJM3dg 7mJM3dcó V7d9mdbiểu lộ7mJM3d gBpcaEYì đặcoH oHbiệt nV7d9mdhưng V7d9mdcơ oHthịt xem oHra khônV7d9mdg kiềBpcaEYm cV7d9mdhế đượcoH BpcaEYnên hơi7mJM3d oHco giật:

- Vì7mJM3d BpcaEYtrong thV7d9mdời gBpcaEYian đếnV7d9md oHtháng c7mJM3dủa ngườiBpcaEY V7d9mdcon V7d9mdgái, ngườiBpcaEY đV7d9mdàn ôBpcaEYng sẽ tích7mJM3d lũ7mJM3dy kBpcaEYhông íBpcaEYt đồ.oH 7mJM3dĐến V7d9mdkhi đợiBpcaEY hết7mJM3d đènV7d9md đỏV7d9md oHchắc c7mJM3dhắn V7d9mdsẽ khôV7d9mdng kiểmBpcaEY soáBpcaEYt được moHà phónoHg V7d9mdra. Lúc7mJM3d đó7mJM3d nếuoH khôV7d9mdng có7mJM3d V7d9mdsự chuẩnBpcaEY b7mJM3dị tV7d9mdhì câuoH V7d9mdchuyện toHuyệt oHđỉnh trên giườngoH sẽoH rấtV7d9md BpcaEYdễ biến7mJM3d tBpcaEYhành câ7mJM3du chuyoHện bBpcaEYi t7mJM3dhảm troV7d9mdng khBpcaEYoa sản...

Ôi troHời V7d9mdđất ơiBpcaEY, ôBpcaEYng BpcaEYchú koHỳ quặcV7d9md V7d9mdkia thậtV7d9md BpcaEYquá dunV7d9mdg tục.

Nhưng, nV7d9mdhư tBpcaEYhế, ýoH nguyệnBpcaEY cBpcaEYủa mBpcaEYẹ đãoH đượcBpcaEY thoHuận lợiV7d9md đápV7d9md ứ7mJM3dng. TrooHng nhà phảiBpcaEY thưV7d9mdờng V7d9mdxuyên BpcaEYdự oHphòng 7mJM3dbao BpcaEYcao V7d9mdsu DureBpcaEYx mà...

Nhìn dáV7d9mdng vẻoH thảBpcaEYm hạBpcaEYi oHcủa ThươBpcaEYng NgôBpcaEY, chú7mJM3dt lươngoH thiệoHn oHvốn chếtBpcaEY từ lâu7mJM3d troBpcaEYng tôV7d9mdi cuối7mJM3d cV7d9mdùng cũngoH BpcaEYphục h7mJM3dồi soHức sống.

Tôi nhoHét 7mJM3dhai oHthứ V7d9mdcó chứcBpcaEY năV7d9mdng giốnBpcaEYg nhaBpcaEYu làV7d9md V7d9mdcùng chốnBpcaEYg V7d9mdchất lỏng 7mJM3d chảy V7d9mdlung BpcaEYtung vàV7d9mdo toHrong túiBpcaEY nyl7mJM3don V7d9mdrồi đứV7d9mdng l7mJM3dên. 7mJM3dĐang lắoHc lắcV7d9md phBpcaEYủi pV7d9mdhủi V7d9mdđịnh xuất phát7mJM3d, toHhì ThươnoHg Ng7mJM3dô bỗngV7d9md kBpcaEYéo tV7d9mday 7mJM3dtôi lBpcaEYại, nói:

- BpcaEYEm thấoHy k7mJM3dhó chịoHu, vậV7d9mdy đểV7d9md 7mJM3dta cõngV7d9md em.

Tôi V7d9mdnhìn hắnoH, lắ7mJM3dc đầ7mJM3du, nói:

- Tô7mJM3di khônV7d9mdg oHmuốn chơiBpcaEY tBpcaEYrò V7d9mdTrư BáBpcaEYt GiớBpcaEYi oHcõng vợ.

- ..BpcaEY. oHChúng 7mJM3dta đV7d9mdâu phảioH lợn...BpcaEY BpcaEY- ThV7d9mdương NgôBpcaEY coHó phầ7mJM3dn phV7d9mdân vân7mJM3d vBpcaEYề vấn đBpcaEYề cBpcaEYhủng tộcBpcaEY oHnhưng rấBpcaEYt nhBpcaEYanh 7mJM3dsau đó7mJM3d liề7mJM3dn nởV7d9md nBpcaEYgay mộ7mJM3dt nụoH cười:BpcaEY oH- NhưBpcaEYng toHa không ngạoHi V7d9mdlàm TrưV7d9md Bát7mJM3d Giới.

Đầu 7mJM3dóc toHăm toHối của7mJM3d tBpcaEYôi phảoHi ph7mJM3dản ứng7mJM3d mV7d9mdột oHlúc mớiBpcaEY hơV7d9mdi IoHm-u, tôi đáp:

- 7mJM3dTôi khoHông mBpcaEYuốn V7d9mdlàm tBpcaEYiểu th7mJM3dư củ7mJM3da C7mJM3dao 7mJM3dLão trang.

- oHEm cBpcaEYhỉ cầBpcaEYn lV7d9mdàm nữ7mJM3d oHchủ nhân7mJM3d củaBpcaEY BpcaEYTrúc Than7mJM3dh các7mJM3d lV7d9mdà đượoHc rồi.oH V7d9md- Thương Ngô7mJM3d vừ7mJM3da nó7mJM3di vừoHa cú7mJM3di nV7d9mdgười 7mJM3dxuống: 7mJM3d- MoHau lBpcaEYên đi.

- 7mJM3dTrúc ThaV7d9mdnh các7mJM3d lV7d9mdà cáiV7d9md gì?

- oHLà nơoHi BpcaEYtrước đâyV7d9md cBpcaEYhúng tBpcaEYa ở.

- Ồ.

- EoHm nhV7d9mdanh lên7mJM3d một7mJM3d chút.

Tôi khôV7d9mdng thBpcaEYèm đ7mJM3dể oHý đếnBpcaEY lờoHi gBpcaEYiục củaBpcaEY hắV7d9mdn màoH tựV7d9md moHình tiếoHn vềBpcaEY phía trước:

- 7mJM3dKhông cầV7d9mdn đâu.

- TiểuoH Tường...

Tôi ngoái7mJM3d BpcaEYđầu oHlại thV7d9mdeo phảnoH xạ,V7d9md đBpcaEYúng 7mJM3dlúc n7mJM3dhìn thấyV7d9md ThươngBpcaEY NgV7d9mdô khom ngườV7d9mdi, ha7mJM3di tV7d9mday cBpcaEYhống vàoBpcaEY đầuoH gBpcaEYối, kh7mJM3duôn BpcaEYmặt hơBpcaEYi ngẩnV7d9mdg lêoHn, khẽBpcaEY mỉmV7d9md cườiBpcaEY, nói:

- BpcaEYVết oHthương củBpcaEYa toHa đãBpcaEY V7d9mdkhỏi rồi.

Tôi BpcaEYbị hắnV7d9md đooHán trúng7mJM3d V7d9mdý nênV7d9md cũnV7d9mdg BpcaEYkhông V7d9mdnể tìnBpcaEYh màV7d9md V7d9mdbóc oHmẽ h7mJM3dắn, tBpcaEYôi nói to:

- ABpcaEYnh lừaBpcaEY 7mJM3dai th7mJM3dế? V7d9mdKhông thểoH nào.

- DBpcaEYù cBpcaEYoi nhưV7d9md BpcaEYchưa khỏi7mJM3d 7mJM3dhoàn toBpcaEYàn thìoH ch7mJM3dút t7mJM3drọng lượnoHg củV7d9mda eoHm cũng chẳ7mJM3dng thểBpcaEY gây7mJM3d ảnhBpcaEY hưởngV7d9md gì.

Tôi bĩuV7d9md oHmôi tỏBpcaEY BpcaEYvẻ quyết7mJM3d 7mJM3dkhông BpcaEYtin V7d9mdlời hắn.

Nụ cV7d9mdười c7mJM3dủa hắnoH BpcaEYcàng r7mJM3dõ nBpcaEYét hơn:

- 7mJM3dEm BpcaEYlo lắngBpcaEY V7d9mdcho tBpcaEYa phảiBpcaEY không?

- L7mJM3dà tôBpcaEYi oHlo V7d9mdcho cBpcaEYái đệm7mJM3d goHhế sV7d9mdofa oHcủa tôi.

- BpcaEYTiểu Tường,7mJM3d tioHn t7mJM3da đBpcaEYi. VBpcaEYì emoH, BpcaEYta soHẽ BpcaEYkhông lV7d9mdấy mìn7mJM3dh r7mJM3da đùaoH giỡn đâu.

Lời nóioH củaoH hắV7d9mdn BpcaEYrất quV7d9mdả quyếoHt, hơn7mJM3d oHnữa cònV7d9md BpcaEYcó tBpcaEYính xúV7d9mdi giụcBpcaEY vBpcaEYà mê hoV7d9mdặc, BpcaEYdo đóoH, oHtôi thấBpcaEYy 7mJM3ddao động.

Tôi V7d9mdđến bên7mJM3d hắn,oH bấmV7d9md đầoHu oHngón V7d9mdtay voHào oHlưng hắV7d9mdn, hỏi:

- CV7d9mdó oHđau không?

Thương Ng7mJM3dô bậtBpcaEY cườioH, dV7d9mduỗi cán7mJM3dh tBpcaEYay BpcaEYđặt V7d9mdvào 7mJM3deo tBpcaEYôi đẩyV7d9md 7mJM3dra soHau lưng, nhâ7mJM3dn loHúc 7mJM3dtôi oHloạng choV7d9mdạng, liềnV7d9md BpcaEYtúm vàoV7d9md đùioH tôi,oH k7mJM3dhi oHđứng lêoHn t7mJM3dhì tôi7mJM3d đãoH ngồBpcaEYi chắc chắBpcaEYn tV7d9mdrên oHlưng oHhắn rồi.

Cách lớ7mJM3dp BpcaEYáo mùa7mJM3d đoHông dàyV7d9md cộp,oH tôV7d9mdi vẫnoH cảmoH BpcaEYthấy vBpcaEYai và7mJM3d lưn7mJM3dg hắnoH gầy gầyoH nhưnBpcaEYg rấtoH rộng,oH 7mJM3dkhiến tôoHi cóV7d9md cảmBpcaEY oHgiác cV7d9mdực kỳBpcaEY BpcaEYchắc chắn.

Tôi ômoH cBpcaEYổ hắn,7mJM3d oHbả oHvai hoHắn làmoH cằmoH tôiBpcaEY hơiV7d9md đau.

Trong tríV7d9md oHnhớ củBpcaEYa mìnhBpcaEY, hìnoHh nhBpcaEYư chư7mJM3da cóV7d9md 7mJM3dai từBpcaEYng cõngV7d9md toHôi. Ngày n7mJM3dhỏ, bốV7d9md cBpcaEYhỉ đ7mJM3dặt BpcaEYtôi oHlên cổoH BpcaEYhoặc lênV7d9md vai.

Thế nhưnV7d9mdg cảmV7d9md oHgiác lúV7d9mdc nV7d9mdày V7d9mdsao toHhân quoHen đế7mJM3dn vậV7d9mdy, V7d9mdnhư BpcaEYthể đV7d9mdã từng BpcaEYdiễn rBpcaEYa V7d9mdvô sốV7d9md l7mJM3dẩn. CóoH một7mJM3d ngườoHi cõoHng tôi,7mJM3d cứBpcaEY BpcaEYđi, BpcaEYđi rất7mJM3d xaBpcaEY, điBpcaEY rấtV7d9md lâu...

- TrướcoH đâV7d9mdy, aV7d9mdnh cBpcaEYó từnBpcaEYg c7mJM3dõng toHôi 7mJM3dnhư oHthế nàBpcaEYy không?

- Có.

- ThV7d9mdường xuyê7mJM3dn chứ?

- Ừ!

- KểV7d9md từV7d9md BpcaEYkhi coHhúng V7d9mdta V7d9mdở boHên nha7mJM3du sao?

- 7mJM3dKể BpcaEYtừ ngàyBpcaEY đầu7mJM3d t7mJM3diên BpcaEYta qu7mJM3den em.

- TôV7d9mdi nhớ,7mJM3d oHhình nBpcaEYhư aBpcaEYnh oHtừng BpcaEYnói vìoH toHôi màV7d9md đoHã lấyoH chín7mJM3d trămBpcaEY chín mV7d9mdươi ch7mJM3dín 7mJM3dgiọt sư7mJM3dơng oHmai. NhưV7d9mdng V7d9mdnay tôBpcaEYi mớiBpcaEY BpcaEYmột ng7mJM3dhìn V7d9mdtuổi. oHVậy chẳ7mJM3dng BpcaEYphải làoH khi tôiV7d9md 7mJM3dvừa rBpcaEYa đ7mJM3dời, V7d9mdanh đãBpcaEY BpcaEYcõng tô7mJM3di chạyoH khắBpcaEYp nơiV7d9md sao?

- Ừ.

- AnoHh còBpcaEYn nói,V7d9md trước7mJM3d đâV7d9mdy tôiBpcaEY khônoHg hềoH có7mJM3d bốV7d9md mẹoH, 7mJM3dvậy aoHi BpcaEYnuôi tôoHi trưởng thành?

Thương Ngô7mJM3d thởV7d9md dàoHi, nBpcaEYgoái V7d9mdđầu 7mJM3dlại noHhìn tôi,7mJM3d nói:

- TiểuoH T7mJM3dường, lV7d9mdà tV7d9mda nuôioH oHem kV7d9mdhôn lớn.

Ồ...

Hóa raBpcaEY, khônV7d9mdg phảiBpcaEY l7mJM3dà tôV7d9mdi nuôiV7d9md chồn7mJM3dg, mBpcaEYà 7mJM3dtôi BpcaEYlà boHà BpcaEYvợ đưoHợc hắnoH nuôi nấng.

Cơn kíchV7d9md độnoHg này7mJM3d khiV7d9mdến t7mJM3dôi khôn7mJM3dg thốV7d9mdt nên7mJM3d lờiBpcaEY troHên suoHốt đoHường về. Thư7mJM3dơng NoHgô V7d9mdcũng khôn7mJM3dg 7mJM3dnói gìoH nBpcaEYữa, choHỉ chBpcaEYầm chậmoH đioH V7d9mdtừng BpcaEYbước, từV7d9mdng bước.

Đêm V7d9mdmùa đôoHng, gióV7d9md rấtoH mBpcaEYạnh BpcaEYnhưng coHó V7d9mdlẽ V7d9mdvì hoHai BpcaEYchúng tô7mJM3di V7d9mddựa sát vBpcaEYào 7mJM3dnhau nênBpcaEY khô7mJM3dng BpcaEYhề cảmoH t7mJM3dhấy lBpcaEYạnh. BV7d9mdàn V7d9mdtay hắV7d9mdn đoHang đBpcaEYỡ l7mJM3dấy tV7d9mdôi cũnoHg khôn7mJM3dg V7d9mdcòn lạnh gV7d9mdiá nhưV7d9md baoHn chiềBpcaEYu nữa.

Sau khoHi trở7mJM3d vềoH nhoHà tắ7mJM3dm giặtV7d9md x7mJM3dong, tôioH vốnV7d9md địnhV7d9md mởoH 7mJM3dmáy t7mJM3dính rBpcaEYa xem LâBpcaEYm LỗiV7d9md 7mJM3dcó OnlinV7d9mde V7d9mdkhông đểBpcaEY hỏiV7d9md 7mJM3danh toHa rốtV7d9md cuộV7d9mdc 7mJM3dvì BpcaEYsao V7d9mdkhông loHiên 7mJM3dlạc V7d9mdvới bạn bè.BpcaEY NhưngV7d9md oHvừa moHới đăoHng nhV7d9mdập, máy7mJM3d tíV7d9mdnh lập7mJM3d toHức V7d9mdbị 7mJM3dgấp lại.

Thương BpcaEYNgô 7mJM3dđứng s7mJM3dau lưngBpcaEY tôiV7d9md, trênV7d9md t7mJM3day cầoHm oHmột cốoHc 7mJM3dsữa nónoHg, nói:

- UoHống điBpcaEY roHồi ngủ.

Tôi nghBpcaEYĩ ngoHợi mộtoH látBpcaEY rV7d9mdồi BpcaEYngoan ngV7d9mdoãn noHghe lời.

Có lẽBpcaEY vì7mJM3d toHhái độoH ngoaV7d9mdn ngoãV7d9mdn 7mJM3dcủa toHôi qoHuá khá7mJM3dc sV7d9mdo với7mJM3d V7d9mdlúc thườnV7d9mdg dẫn đếoHn vioHệc hBpcaEYắn V7d9mdcó cV7d9mdhút cản7mJM3dh gBpcaEYiác, khônBpcaEYg y7mJM3dên toHâm oHnên oHlại nhấV7d9mdn mạnhoH tBpcaEYhêm một câu:

- PV7d9mdhải oHngủ ngBpcaEYay oHđấy BpcaEYnhé. KhôV7d9mdng đượoHc 7mJM3dđợi V7d9mdta V7d9mdđi BpcaEYra ngoBpcaEYài 7mJM3drồi 7mJM3dlại lén bòBpcaEY d7mJM3dậy BpcaEYchơi đâu.

- AnoHh không7mJM3d ngủ7mJM3d cBpcaEYùng tôioH sao?

-... Hả?

Tôi choHớp mắtV7d9md l7mJM3dộ roHõ vẻ7mJM3d nV7d9mdgây BpcaEYthơ nhất7mJM3d, lan7mJM3dh lợ7mJM3di nhấBpcaEYt, nói:

- ÔngBpcaEY boHố hoHổ ơ7mJM3di, buổV7d9mdi V7d9mdtối ngV7d9mdười toHa s7mJM3dợ ngủV7d9md một7mJM3d mình.

Thương NgôV7d9md gV7d9mdiật giậV7d9mdt khó7mJM3de mắt:

- V7d9mdBố... bố...

- TôBpcaEYi lu7mJM3dôn toHhích kioHểu bBpcaEYố nV7d9mduôi co7mJM3dn gáBpcaEYi BpcaEYgì gì7mJM3d đóV7d9md, khônV7d9mdg ngBpcaEYờ t7mJM3dự mình gBpcaEYiờ cũng7mJM3d cóBpcaEY t7mJM3dhể V7d9mdđược BpcaEYtrải nBpcaEYghiệm. 7mJM3dHay quá!

Khóe miệV7d9mdng ThưoHơng BpcaEYNgô BpcaEYrần oHrật, nói:

- BBpcaEYố... V7d9mdcon gái...

Tôi laoHo lênV7d9md oHphía trưóc,BpcaEY oHôm 7mJM3dchặt BpcaEYeo hắnV7d9md, giọ7mJM3dng noHũng nịu,BpcaEY nói:

- NoHgười t7mJM3da khôoHng thèoHm quBpcaEYan tâmBpcaEY, ngươiV7d9md oHta BpcaEYchỉ muô7mJM3dn bố7mJM3d ng7mJM3dủ cùn7mJM3dg 7mJM3dmà, người toHa mu7mJM3dốn ôm7mJM3d bBpcaEYố cơ.

Giọng 7mJM3dnói cV7d9mdủa ThươoHng BpcaEYNgô bắtV7d9md đV7d9mdầu 7mJM3drun rẩy:

- Ôm...V7d9md ôm...

Tôi tBpcaEYhấy troHêu nV7d9mdhư BpcaEYvậy đãBpcaEY tươBpcaEYng đốioH rồi,oH 7mJM3dchọc thV7d9mdêm oHnữa V7d9mdcó kBpcaEYhả năngBpcaEY hắn sBpcaEYẽ phátV7d9md hỏaBpcaEY nê7mJM3dn V7d9mddừng lạV7d9mdi, oHrổi oHlăn vàooH giườngoH, vẫyBpcaEY vẫy7mJM3d V7d9mdtay vẻBpcaEY 7mJM3dcao sangV7d9md, nói:

- BoHản c7mJM3dung poHhải BpcaEYđi nghV7d9mdỉ oHrồi. Hổ7mJM3d cônBpcaEYg côngBpcaEY loHui r7mJM3da đi.

- Công..V7d9md. công...

Có lẽV7d9md oHtim goHan voHà đạioH nãooH của7mJM3d TBpcaEYhương NgBpcaEYô 7mJM3dđều V7d9mdcó phầ7mJM3dn tê7mJM3d V7d9mdliệt oHbởi màn oHbiểu di7mJM3dễn biến7mJM3d BpcaEYmặt saV7d9mdu oHkhi troHao giảioH V7d9mdOscar 7mJM3dcủa tôiBpcaEY. KhuônBpcaEY mặoHt hV7d9mdắn khôngBpcaEY chút cảV7d9mdm xoHúc, ha7mJM3di mắtV7d9md nhoHìn thẳBpcaEYng, đioH V7d9mdra ngoài.

Do đó,BpcaEY tV7d9mdôi coHhui BpcaEYvào cV7d9mdhăn cV7d9mdười V7d9mdsặc sụa,V7d9md 7mJM3dmột coHhút g7mJM3dió lạnV7d9mdh ùaoH đếnV7d9md, nằm bênBpcaEY cV7d9mdạnh tôiV7d9md lBpcaEYúc nàBpcaEYy làoH mộtoH 7mJM3danh chàBpcaEYng mặV7d9mdc bộoH quầoHn 7mJM3dáo ngủoH mỏngoH manh.

Khuôn mặoHt hoHiền l7mJM3dành củV7d9mda aoHnh chàng7mJM3d nhìoHn 7mJM3dtôi, nói:

- ĐểV7d9md chBpcaEYứng moHinh oHta khônBpcaEYg phảiBpcaEY oHlà oHcông cônBpcaEYg, tốioH na7mJM3dy, t7mJM3da BpcaEYđặc bioHệt cho p7mJM3dhép co7mJM3dn kiểm7mJM3d t7mJM3dra thoảiV7d9md V7d9mdmái. oHTa thươngBpcaEY co7mJM3dn BpcaEYlắm đấy,oH BpcaEYcó oHcảm độ7mJM3dng không?

- …

Được lV7d9mdắm, đồV7d9md coV7d9mdn hổV7d9md biến7mJM3d tháiV7d9md! NgươioH thoHắng rồi!

Tôi đưaBpcaEY BpcaEYtay đẩBpcaEYy hắn7mJM3d 7mJM3dra, nói:

- TBpcaEYôi đangV7d9md đếBpcaEYn tBpcaEYháng, đioH BpcaEYra đi.

Hắn nắoHm chBpcaEYặt tBpcaEYay oHtôi, koHhông BpcaEYcòn V7d9mdvẻ đùa7mJM3d cợt,7mJM3d 7mJM3dtrêu ch7mJM3dọc lúcoH trước, 7mJM3dgiọng hBpcaEYắn chậmBpcaEY rãV7d9mdi n7mJM3dhưng kiênoH định:

- TioHểu Tường,V7d9md toHa oHbiết lúoHc BpcaEYnày e7mJM3dm rấtBpcaEY buBpcaEYồn. TroHước mặV7d9mdt BpcaEYta, V7d9mdem BpcaEYkhông cần phảioH BpcaEYtỏ roHa mạnhV7d9md mẽ,oH càV7d9mdng khônV7d9mdg V7d9mdcần phảiV7d9md giả7mJM3d vờ.

Tôi 7mJM3dnhìn hắn,V7d9md nói:

- SaoHo oHanh khô7mJM3dng hV7d9mdỏi BpcaEYtôi làoH đoHã xả7mJM3dy r7mJM3da chuyệnBpcaEY gì?

- DoHù BpcaEYcó xả7mJM3dy V7d9mdra chBpcaEYuyện g7mJM3dì tV7d9mdhì oHcũng qBpcaEYua mV7d9mdau thôi,7mJM3d v7mJM3dì 7mJM3dcó oHta BpcaEYluôn ở V7d9md bên BpcaEYcạnh em.

- oHMãi mV7d9mdãi boHên tôioH sao?

- 7mJM3dMãi mãi.

Tôi ch7mJM3dớp 7mJM3dchớp mắtV7d9md, vùBpcaEYi đầu7mJM3d vàoHo l7mJM3dòng hắnBpcaEY, quoHệt BpcaEYnước m7mJM3dắt loHên ngực hắn,V7d9md nói:

- ThươV7d9mdng NgôV7d9md, ma7mJM3dy mà7mJM3d BpcaEYcó aoHnh ởBpcaEY đây.

- V7d9mdTa BpcaEYluôn ởV7d9md đây.

- ThoHế nêV7d9mdn, đàoHn ôngV7d9md khôV7d9mdng ph7mJM3dải 7mJM3dlà thứ7mJM3d V7d9mdgì t7mJM3dốt đoHẹp, trên7mJM3d oHthế giớBpcaEYi nBpcaEYày chỉ oHcó V7d9mdbố lV7d9mdà tố7mJM3dt thôi.

Tôi qoHuá mệtoH oHnên ngủoH oHrất ngoBpcaEYn, oHlấy 7mJM3dcánh taBpcaEYy củaV7d9md Thươ7mJM3dng NgôV7d9md làmoH gố7mJM3di, hít hV7d9mdà hư7mJM3dơng rừn7mJM3dg baoHn V7d9mdmai thoa7mJM3dng thoảnBpcaEYg moHà hoHắn man7mJM3dg đến.

Mãi V7d9mdmãi lV7d9mdà baBpcaEYo lV7d9mdâu? ĐâV7d9mdy là7mJM3d BpcaEYcâu V7d9mdhỏi roHất thôBpcaEYng tục7mJM3d vàBpcaEY cũnBpcaEYg oHlà 7mJM3dmột câu hỏi7mJM3d khônV7d9mdg lờiV7d9md đáp.

Nhưng BpcaEYtôi nBpcaEYghĩ, s7mJM3do vớoHi cV7d9mduộc đờiV7d9md ngắ7mJM3dn BpcaEYngủi mấoHy mươi7mJM3d oHnăm của7mJM3d loài người,oH mộV7d9mdt nghBpcaEYìn V7d9mdnăm khôBpcaEYng BpcaEYhề rV7d9mdời V7d9mdxa c7mJM3dó toHhể đưV7d9mdợc oHcoi loHà mãiV7d9md mãioH rồi.