You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đBqwyây AeWywHjbtôi đAeWywHjbược tậnBqwy mắtAeWywHjb chứXyCY2R4kng kiếnAeWywHjb sựAeWywHjb AeWywHjbtồn tXyCY2R4kại củAeWywHjba thầnBqwy tXyCY2R4kiên, pAeWywHjbhá tAeWywHjban Bqwytư tưởAeWywHjbng duy vAeWywHjbật màBqwy AeWywHjbtôi đượcBqwy tiếpXyCY2R4k XyCY2R4kthu từAeWywHjb nhỏBqwy. VậXyCY2R4ky nêAeWywHjbn, sựAeWywHjb ngạcXyCY2R4k nAeWywHjbhiên củaAeWywHjb XyCY2R4kcon bạnAeWywHjb khiến Bqwytôi bỗnBqwyg thXyCY2R4kấy rXyCY2R4kun run:

- NBqwyày, mXyCY2R4kày XyCY2R4kđừng Bqwycó AeWywHjbdọa Bqwytao. BqwyNếu XyCY2R4kanh Bqwyta làmBqwy mAeWywHjba thXyCY2R4kật, chBqwyắc Bqwysẽ tha cAeWywHjbho taXyCY2R4ko nhXyCY2R4kỉ? AeWywHjbLà aXyCY2R4knh AeWywHjbta đáAeWywHjb tAeWywHjbao, cAeWywHjbhứ cóBqwy pBqwyhải tXyCY2R4kao đBqwyá aBqwynh tAeWywHjba đâu...

- TAeWywHjbao AeWywHjbvừa nóAeWywHjbi thếAeWywHjb màXyCY2R4k màyXyCY2R4k đãAeWywHjb kBqwyích độngBqwy đếBqwyn nhưBqwyờng nàBqwyy. Bqwy- TrứnXyCY2R4kg muối lXyCY2R4kập tứXyCY2R4kc thAeWywHjbay đổXyCY2R4ki tháiXyCY2R4k độ,Bqwy AeWywHjbtỏ vẻBqwy xeXyCY2R4km thườngBqwy sựXyCY2R4k yếuAeWywHjb đuối,XyCY2R4k nAeWywHjbhát Bqwygan củaBqwy tôi:XyCY2R4k AeWywHjb- Hai ngXyCY2R4kày trướcBqwy, tAeWywHjbrong lúAeWywHjbc ănAeWywHjb cBqwyơm vớiXyCY2R4k bọnAeWywHjb TiAeWywHjbểu AeWywHjbĐao, bọnXyCY2R4k XyCY2R4knó Bqwycó nhắcBqwy đếnAeWywHjb tBqwyên rẻXyCY2R4k mạt đó.

Mọi người đềXyCY2R4ku nóXyCY2R4ki, saAeWywHjbu kAeWywHjbhi ăXyCY2R4kn TếXyCY2R4kt xonXyCY2R4kg quaBqwyy lạAeWywHjbi đây,AeWywHjb khônBqwyg lAeWywHjbiên lạcAeWywHjb AeWywHjblại XyCY2R4kvới hắn đưAeWywHjbợc nữBqwya, điệnXyCY2R4k thoXyCY2R4kại khôBqwyng XyCY2R4knghe, Bqwyemail kBqwyhông hồiBqwy âmAeWywHjb, gXyCY2R4kửi tBqwyin nhắnAeWywHjb Bqwyoffline ởXyCY2R4k AeWywHjbQQ và MAeWywHjbSN tXyCY2R4khì khôBqwyng XyCY2R4kbao giờAeWywHjb thBqwyấy tBqwyrả lời.Bqwy CAeWywHjbòn nữaBqwy, chXyCY2R4kỗ hắXyCY2R4kn ởAeWywHjb cAeWywHjbũng khôAeWywHjbng XyCY2R4kcó aiAeWywHjb. Tao AeWywHjb vốn nBqwyghĩ rằngXyCY2R4k XyCY2R4kông AeWywHjbtrời cuốiBqwy cXyCY2R4kùng cBqwyũng mởBqwy AeWywHjbmắt Bqwylàm sétAeWywHjb đánXyCY2R4kh chếtAeWywHjb hắAeWywHjbn Bqwyrồi, AeWywHjbgiờ xemBqwy ra đánAeWywHjbg tiếc,Bqwy đángAeWywHjb tiếAeWywHjbc quá.

Cô nànBqwyg lAeWywHjbắc lắcAeWywHjb cáiBqwy đầBqwyu tBqwyhan XyCY2R4kvãn, tôAeWywHjbi lạiAeWywHjb thBqwyấy Bqwysững sờ.

Trong ấBqwyn tượnXyCY2R4kg cAeWywHjbủa tôiXyCY2R4k, QAeWywHjbQ củaXyCY2R4k AeWywHjbLâm LỗBqwyi thựBqwyc sựBqwy luônBqwy ởAeWywHjb tBqwyrạng tAeWywHjbhái sáng đèXyCY2R4kn. TrướBqwyc đó,XyCY2R4k chúngXyCY2R4k tôAeWywHjbi cAeWywHjbó XyCY2R4knói chuyXyCY2R4kện vàXyCY2R4k AeWywHjbanh Bqwyta lBqwyuôn trXyCY2R4kả lBqwyời ngayAeWywHjb. Chẳng XyCY2R4k lẽ, anBqwyh AeWywHjbta XyCY2R4kchỉ đểAeWywHjb sánXyCY2R4kg đènBqwy vớAeWywHjbi riêngAeWywHjb tôi?

Tiểu ĐaBqwyo làAeWywHjb mộtXyCY2R4k trAeWywHjbong nhBqwyững nXyCY2R4kgười bAeWywHjbạn nốXyCY2R4ki khốAeWywHjb chơAeWywHjbi vớiAeWywHjb AeWywHjbnhau từXyCY2R4k nhAeWywHjbỏ của chúXyCY2R4kng tôi.XyCY2R4k BqwyAnh tBqwya họcXyCY2R4k XyCY2R4ktrên AeWywHjbtôi AeWywHjbvà BqwyTrứng muAeWywHjbối hXyCY2R4kai lXyCY2R4kớp, làAeWywHjb bạBqwyn họAeWywHjbc cXyCY2R4kủa Lâm LỗiXyCY2R4k. BqwySau khBqwyi đBqwyi Bqwylàm lạiXyCY2R4k XyCY2R4kở cùXyCY2R4kng mộtBqwy thànhXyCY2R4k XyCY2R4kphố vXyCY2R4kới LâAeWywHjbm Lỗi,XyCY2R4k XyCY2R4kcó tXyCY2R4khể AeWywHjbnói quaXyCY2R4kn hệ AeWywHjbgiữa haAeWywHjbi nAeWywHjbgười càAeWywHjbng trBqwyở nêAeWywHjbn thânAeWywHjb thiếBqwyt hơnBqwy. XyCY2R4kDù aBqwynh Bqwyta rấtBqwy khônBqwyg tAeWywHjbán AeWywHjbđồng Bqwyviệc Lâm XyCY2R4kLỗi AeWywHjbchia taBqwyy tAeWywHjbôi nXyCY2R4khưng suBqwyy AeWywHjbcho cùnXyCY2R4kg, ngườiXyCY2R4k XyCY2R4kngoài khóBqwy AeWywHjbmà caXyCY2R4kn tBqwyhiệp vào chuyệnXyCY2R4k tìnBqwyh cảmBqwy đượcAeWywHjb, vậyBqwy nênBqwy AeWywHjbquan hệAeWywHjb AeWywHjbcủa hBqwyai ngưBqwyời XyCY2R4kvẫn rấXyCY2R4kt tốt,AeWywHjb tìXyCY2R4knh bAeWywHjbạn vẫn kBqwyhông hXyCY2R4kề thaBqwyy đổi.

Rốt cuAeWywHjbộc chuyệXyCY2R4kn gBqwyì đãXyCY2R4k XyCY2R4kxảy Bqwyra khiếnBqwy LXyCY2R4kâm XyCY2R4kLỗi hXyCY2R4koàn toBqwyàn Bqwycắt đAeWywHjbứt quan hAeWywHjbệ anAeWywHjbh XyCY2R4kem XyCY2R4kmười mấAeWywHjby nămXyCY2R4k trXyCY2R4kời này?

Tôi đBqwyang suXyCY2R4ky nghAeWywHjbĩ mBqwyông luBqwyng, bỗngBqwy cXyCY2R4kó thứBqwy gAeWywHjbì AeWywHjbâm Bqwyấm áXyCY2R4kp vàoBqwy mặt.

- TỉnBqwyh nXyCY2R4kgủ đi.

- NgủAeWywHjb gìBqwy màBqwy nXyCY2R4kgủ? MớAeWywHjbi mấyAeWywHjb giAeWywHjbờ mXyCY2R4kà Bqwybảo ngườiAeWywHjb XyCY2R4kta bBqwyuồn ngủ?

Tôi XyCY2R4kkéo chiếcBqwy khăXyCY2R4kn AeWywHjbướt xuốngXyCY2R4k, áAeWywHjbnh mắtAeWywHjb tứcXyCY2R4k AeWywHjbtối nhBqwyìn kẻBqwy XyCY2R4kđầu sỏ.

Thương NgôBqwy ngồXyCY2R4ki bênBqwy XyCY2R4ktrái tôiBqwy Bqwyvẫn XyCY2R4kkhông độBqwyng Bqwytĩnh gBqwyì, cXyCY2R4khỉ laAeWywHjbu tay AeWywHjbmột AeWywHjbcách lịXyCY2R4kch thiệpXyCY2R4k, AeWywHjbrồi lBqwyại rAeWywHjbót XyCY2R4knước tXyCY2R4krà vàoAeWywHjb XyCY2R4kbát vXyCY2R4kà đũaBqwy củaXyCY2R4k chúngBqwy tôAeWywHjbi đBqwyể sBqwyát trùng, saBqwyu đóBqwy XyCY2R4klại xếpAeWywHjb ngaXyCY2R4ky ngắnXyCY2R4k, tAeWywHjbhể hiệnAeWywHjb đầyAeWywHjb đủAeWywHjb kBqwyỹ nănXyCY2R4kg cầnXyCY2R4k cóXyCY2R4k Bqwycủa mộtBqwy vịBqwy thần thườngBqwy Bqwyxuyên Bqwycó Bqwymặt XyCY2R4ktrong ngBqwyành ănXyCY2R4k uAeWywHjbống củaAeWywHjb lAeWywHjboài người.

Ngưu BônBqwy ngồiAeWywHjb Bqwyđối dBqwyiện vớiBqwy tôAeWywHjbi, haAeWywHjbi tXyCY2R4kay chốAeWywHjbng lênAeWywHjb má,AeWywHjb chớBqwyp chớp Bqwycặp XyCY2R4kmi dàAeWywHjbi, nởXyCY2R4k mộAeWywHjbt nụAeWywHjb cXyCY2R4kười vừBqwya dịuBqwy dànBqwyg, vừaXyCY2R4k ngâyXyCY2R4k ngôBqwy. CặpBqwy XyCY2R4klông màAeWywHjby, đôiBqwy mắt đẹpAeWywHjb vAeWywHjbà vẻXyCY2R4k yếuXyCY2R4k ớtXyCY2R4k cXyCY2R4kủa XyCY2R4kanh Bqwychàng Bqwykhiến Bqwyngười tBqwya chỉAeWywHjb muốBqwyn hãXyCY2R4km hại...

Ngồi bêAeWywHjbn phảiAeWywHjb tôiAeWywHjb làAeWywHjb TrứBqwyng muốiXyCY2R4k, Bqwycô AeWywHjbnàng XyCY2R4kbỗng nXyCY2R4khiên dùngXyCY2R4k Bqwykhuỷu tBqwyay huých Bqwymạnh vàAeWywHjbo tôi,XyCY2R4k nói:

- BqwyNày, tBqwyao AeWywHjbđã thAeWywHjbấy cBqwyả rồiAeWywHjb. AnBqwyh chànXyCY2R4kg XyCY2R4kđó đXyCY2R4kang gAeWywHjbhen đấy,AeWywHjb Bqwyanh Bqwyta mới lXyCY2R4kà Bqwybạn traAeWywHjbi chíBqwynh Bqwythức củAeWywHjba màyXyCY2R4k cóBqwy Bqwyđúng không?

Trời đất,XyCY2R4k đồXyCY2R4k bXyCY2R4kạn bXyCY2R4kè xấBqwyu xa.

Tôi kBqwyhông trBqwyả lờiAeWywHjb câBqwyu hXyCY2R4kỏi củaAeWywHjb TXyCY2R4krứng muối,XyCY2R4k Bqwyôm AeWywHjblấy chBqwyỗ đaAeWywHjbu, miBqwyệng sùi bọBqwyt XyCY2R4kmép, gụXyCY2R4kc mặtXyCY2R4k xBqwyuống bàBqwyn Bqwyhy sinh.

Nhưng tôiXyCY2R4k kXyCY2R4không đXyCY2R4káp lAeWywHjbời cũngXyCY2R4k chẳngAeWywHjb sAeWywHjbao, đãAeWywHjb cAeWywHjbó ngAeWywHjbười khBqwyác trảAeWywHjb lời thay.

- Đúng,XyCY2R4k AeWywHjbtôi làBqwy bBqwyạn traAeWywHjbi chínXyCY2R4kh thứXyCY2R4kc hiệAeWywHjbn tAeWywHjbại Bqwycủa Bqwycô ấAeWywHjby. HAeWywHjbơn thếBqwy saBqwyu này XyCY2R4kcô ấyAeWywHjb cAeWywHjbũng AeWywHjbsẽ cBqwyhỉ XyCY2R4kcó Bqwymột nAeWywHjbgười đAeWywHjbàn XyCY2R4kông XyCY2R4kduy nAeWywHjbhất làAeWywHjb tôi.

- ÔiBqwy mXyCY2R4kẹ ơiAeWywHjb, AeWywHjbnói AeWywHjbrất XyCY2R4khay, nAeWywHjbói rAeWywHjbất tuyệXyCY2R4kt, AeWywHjbnói rấtAeWywHjb đXyCY2R4kỉnh. VìAeWywHjb cBqwyâu nói nàyXyCY2R4k cBqwyủa anhAeWywHjb, AeWywHjbhai cAeWywHjbhúng XyCY2R4kta XyCY2R4ksẽ uốnXyCY2R4kg hếBqwyt kéXyCY2R4kt này.

Trứng mBqwyuối đậpXyCY2R4k Bqwybàn mộBqwyt cBqwyách đầyXyCY2R4k XyCY2R4kkhí pXyCY2R4khách khiếAeWywHjbn tôBqwyi suýAeWywHjbt Bqwybị chấn thươnBqwyg XyCY2R4knão. CâBqwyu nBqwyói vXyCY2R4kô Bqwycùng AeWywHjbhào hùAeWywHjbng trXyCY2R4kên lậpAeWywHjb tBqwyức khiXyCY2R4kến tXyCY2R4kôi XyCY2R4knhảy bổXyCY2R4k lênXyCY2R4k nBqwyhư điện giật.

Tôi rấBqwyt rBqwyõ tửuBqwy lượngBqwy củaXyCY2R4k TrứXyCY2R4kng muBqwyối. CXyCY2R4kô nBqwyàng Bqwylà XyCY2R4kngười duXyCY2R4ky nAeWywHjbhất bại XyCY2R4k dưới taAeWywHjby bốAeWywHjb XyCY2R4ktôi mBqwyà vAeWywHjbẫn cóBqwy thAeWywHjbể Bqwyđi đAeWywHjbược vềAeWywHjb nhBqwyà, hAeWywHjbơn nAeWywHjbữa còAeWywHjbn Bqwyđứng thẳnBqwyg ngưAeWywHjbời, sờ AeWywHjb tay vàoBqwy tậBqwyn cAeWywHjbửa rồiAeWywHjb mớiBqwy ngXyCY2R4kã. TửAeWywHjbu lượngXyCY2R4k cXyCY2R4kủa LâAeWywHjbm LỗiXyCY2R4k chỉAeWywHjb AeWywHjbkém cAeWywHjbô XyCY2R4knàng Bqwymột chút,Bqwy về cơXyCY2R4k bAeWywHjbản vẫnXyCY2R4k cXyCY2R4kó tXyCY2R4khể tBqwyìm Bqwythấy đBqwyường xBqwyuống XyCY2R4kgầm bàn...

Đừng nXyCY2R4kói bâyBqwy giờBqwy ThươngXyCY2R4k NgBqwyô đangAeWywHjb làXyCY2R4k AeWywHjbcon hAeWywHjbổ ốm,AeWywHjb cứXyCY2R4k cBqwyho AeWywHjblà trên ngXyCY2R4kười hAeWywHjbắn khBqwyông cóXyCY2R4k vếtBqwy thươngBqwy vàAeWywHjb hắAeWywHjbn AeWywHjblà mộtXyCY2R4k Bqwycon hổBqwy dũAeWywHjbng Bqwymãnh tXyCY2R4khì cBqwyó lBqwyẽ cũng cBqwyhẳng thAeWywHjbể nuốtXyCY2R4k Bqwynổi kétBqwy bAeWywHjbia mBqwyà XyCY2R4kTrứng muốiXyCY2R4k Bqwygọi AeWywHjblên. XyCY2R4kTôi khAeWywHjbông muBqwyốn lạBqwyi phảXyCY2R4ki một lXyCY2R4kần nữAeWywHjba trAeWywHjbông thAeWywHjbấy mBqwyáu chảyBqwy thànBqwyh giọtAeWywHjb Bqwynhư hXyCY2R4kiện trưAeWywHjbờng gBqwyiết AeWywHjbngười nữaBqwy, giặt XyCY2R4kmiếng đệmBqwy ghXyCY2R4kế sBqwyofa rấtBqwy tXyCY2R4kốn xàXyCY2R4k phòng...

Tôi AeWywHjbchộp XyCY2R4klấy chaXyCY2R4ki biXyCY2R4ka tXyCY2R4kên ThươngAeWywHjb BqwyNgô kAeWywHjbhông biếAeWywHjbt sốngXyCY2R4k chếXyCY2R4kt lBqwyà gAeWywHjbì vừa đónAeWywHjb lấyAeWywHjb vBqwyà đangBqwy địnhBqwy chBqwyo XyCY2R4kvào XyCY2R4kmiệng uốngXyCY2R4k rồiXyCY2R4k nhìnAeWywHjb TrứnBqwyg muốiXyCY2R4k nói:

- AeWywHjbAnh XyCY2R4kta khôngBqwy uốnBqwyg đượcXyCY2R4k bAeWywHjbia AeWywHjbrượu, hXyCY2R4kai chBqwyúng AeWywHjbta chiến!

- SaXyCY2R4ko lạiAeWywHjb tAeWywHjbhế Bqwyhả, BqwyĐậu XyCY2R4kphụ AeWywHjbgià? SXyCY2R4kao mXyCY2R4kày lạiBqwy yXyCY2R4kêu ngưAeWywHjbời khônBqwyg biết XyCY2R4k uống rượuBqwy cAeWywHjbơ chứ?XyCY2R4k XyCY2R4kKhông sợXyCY2R4k bốBqwy màyXyCY2R4k XyCY2R4kxử lAeWywHjbý Bqwymày à?

- ThBqwyôi đi.Bqwy XyCY2R4kKhông tBqwyhấy AeWywHjbkhuôn Bqwymặt Bqwyméo XyCY2R4kmó đauXyCY2R4k Bqwyốm cXyCY2R4kủa aXyCY2R4knh AeWywHjbta Bqwysao? XyCY2R4kHơn nữa, aAeWywHjbnh tAeWywHjba đXyCY2R4kã sớmAeWywHjb quBqwya XyCY2R4kđược cửXyCY2R4ka ảiAeWywHjb cBqwyủa bốAeWywHjb tXyCY2R4kao rồiBqwy... AeWywHjb– ThốXyCY2R4kt AeWywHjbra xBqwyong câuAeWywHjb đXyCY2R4kó, tôi Bqwyvội cắnAeWywHjb vàBqwyo lưỡXyCY2R4ki XyCY2R4kmình vàAeWywHjb AeWywHjbkhông thèAeWywHjbm đểXyCY2R4k AeWywHjbý đếnBqwy vẻXyCY2R4k đắXyCY2R4kc ýAeWywHjb trêXyCY2R4kn khuôXyCY2R4kn AeWywHjbmặt Thương Ngô.

- KhônBqwyg XyCY2R4knói linXyCY2R4kh tiAeWywHjbnh nữaBqwy. AeWywHjbRốt AeWywHjbcuộc màAeWywHjby AeWywHjbcó uốXyCY2R4kng khôBqwyng hả?

Trứng muAeWywHjbối ngXyCY2R4kước mặtBqwy lBqwyên cưXyCY2R4kời lớn,AeWywHjb tìBqwynh thếXyCY2R4k nAeWywHjbày cóAeWywHjb vẻBqwy kAeWywHjbhiến cô AeWywHjbnàng hậnBqwy khôAeWywHjbng thểBqwy XyCY2R4kphanh Bqwyáo AeWywHjbra, nhảyAeWywHjb lêAeWywHjbn XyCY2R4kbàn hBqwyét uBqwyống, uống:

- ĐậXyCY2R4ku pAeWywHjbhụ già,AeWywHjb quảAeWywHjb khônBqwyg hXyCY2R4kổ dXyCY2R4kanh AeWywHjblà ĐậXyCY2R4ku pAeWywHjbhụ già.XyCY2R4k ĐượcAeWywHjb lắm.Bqwy PhụcXyCY2R4k vụ đâu,Bqwy manXyCY2R4kg tiếpXyCY2R4k hBqwyai kéAeWywHjbt bAeWywHjbia đBqwyến đây.

Tôi rấtBqwy Bqwybình AeWywHjbthản nAeWywHjbhưng chânXyCY2R4k hơBqwyi nhũn.

Thương NgXyCY2R4kô cũXyCY2R4kng rấXyCY2R4kt AeWywHjbbình thXyCY2R4kản nhưBqwyng XyCY2R4ksắc mAeWywHjbặt cAeWywHjbó phầXyCY2R4kn tBqwyái hơn.

Ngưu AeWywHjbBôn XyCY2R4klà ngườiXyCY2R4k tưAeWywHjbơng đốiBqwy yếuAeWywHjb đXyCY2R4kuối, haAeWywHjbi cáXyCY2R4knh tXyCY2R4kay Bqwychống AeWywHjbvào má AeWywHjbbỗng Bqwykhuỵu xuốngAeWywHjb khiếBqwyn chiếcBqwy AeWywHjbcằm AeWywHjbthon XyCY2R4kthon đậBqwyp thẳAeWywHjbng vàoXyCY2R4k AeWywHjbcái đAeWywHjbĩa trưAeWywHjbớc mặt...

Tiếp tBqwyheo đó,AeWywHjb tBqwyôi vXyCY2R4kà TrXyCY2R4kứng muốiXyCY2R4k XyCY2R4kuống taXyCY2R4ky đôiBqwy, XyCY2R4kmi mộBqwyt chaAeWywHjbi tBqwya một chaiAeWywHjb trAeWywHjbước ánhBqwy Bqwymắt AeWywHjbvô cùnBqwyg sùXyCY2R4kng AeWywHjbbái XyCY2R4kvà ngưỡnBqwyg mộXyCY2R4k củaBqwy hXyCY2R4kai vịXyCY2R4k thầnAeWywHjb tiên,AeWywHjb thoáng cáiAeWywHjb trênBqwy Bqwybàn đãAeWywHjb tXyCY2R4koàn Bqwylà vAeWywHjbỏ chai.

Không bAeWywHjbiết cóBqwy phAeWywHjbải XyCY2R4kvì mAeWywHjbấy nBqwygày vừaXyCY2R4k qBqwyua khôXyCY2R4kng AeWywHjbnghỉ ngơiXyCY2R4k đAeWywHjbủ hAeWywHjbay vì chưBqwya XyCY2R4kăn AeWywHjbcơm, chBqwyỉ bBqwyụng rAeWywHjbỗng AeWywHjbuống biAeWywHjba hAeWywHjbay khôBqwyng XyCY2R4kmà rấtXyCY2R4k nhBqwyanh sBqwyau đBqwyó, tXyCY2R4kôi bỗAeWywHjbng cảAeWywHjbm thấy Bqwychóng mặAeWywHjbt hoBqwya mắtBqwy vBqwyà khBqwyông cBqwyòn cAeWywHjbhút XyCY2R4ksức lựcAeWywHjb XyCY2R4knào. TrAeWywHjbứng muốiBqwy thAeWywHjbì vBqwyẫn nhảy nhótAeWywHjb nhưAeWywHjb chưaAeWywHjb hAeWywHjbề uốBqwyng gBqwyiọt bAeWywHjbia nàoBqwy. BqwyĐiều Bqwynày khXyCY2R4kiến ngườiBqwy luônBqwy tAeWywHjbự Bqwyca ngợXyCY2R4ki mXyCY2R4kình "Nghìn lBqwyy khônXyCY2R4kg saXyCY2R4ky" làBqwy XyCY2R4ktôi cBqwyảm XyCY2R4kthấy xấuXyCY2R4k hổ.

Đang đBqwyịnh cởXyCY2R4ki khXyCY2R4kuy XyCY2R4ktay áoXyCY2R4k xắnAeWywHjb lêBqwyn chuẩAeWywHjbn bịAeWywHjb chiAeWywHjbến đấuAeWywHjb đBqwyến cùngAeWywHjb, thì trBqwyong taAeWywHjby Bqwytrống khAeWywHjbông, XyCY2R4knửa chaXyCY2R4ki Bqwycòn lBqwyại Bqwybị ThươngBqwy NAeWywHjbgô gBqwyiật lấy,Bqwy nói:

- XyCY2R4kEm khônBqwyg đượcAeWywHjb uốngAeWywHjb nữa.

- ĐưaBqwy đây.

Thương NXyCY2R4kgô lắAeWywHjbc đầXyCY2R4ku, kiêAeWywHjbn quyết:

- XyCY2R4kEm kXyCY2R4không hiểuXyCY2R4k tXyCY2R4ka đanXyCY2R4kg AeWywHjbnói XyCY2R4kgì saoBqwy? AeWywHjbEm khXyCY2R4kông đượcXyCY2R4k AeWywHjbuống nữa.

Tôi sữnAeWywHjbg người,Bqwy tứcAeWywHjb tối:

- BqwyAnh cAeWywHjboi AeWywHjbmình lXyCY2R4kà aXyCY2R4ki tBqwyhế? LiêAeWywHjbn AeWywHjbcan gXyCY2R4kì đếnBqwy aBqwynh? AeWywHjbNào, Bqwyđưa đây.

Thương XyCY2R4kNgô đứnBqwyg lêBqwyn nhìnXyCY2R4k tBqwyôi, hắBqwyn XyCY2R4kkhông hềAeWywHjb AeWywHjbtức giận,XyCY2R4k XyCY2R4klại tXyCY2R4kỏ Bqwyra vô cùngXyCY2R4k bìXyCY2R4knh tĩnh,AeWywHjb nói:

- AeWywHjbTâm trạAeWywHjbng kXyCY2R4không tốtAeWywHjb, uXyCY2R4kống bAeWywHjbia rượXyCY2R4ku cóAeWywHjb hạiAeWywHjb chXyCY2R4ko sứcXyCY2R4k khỏe.

Bốn XyCY2R4kchữ Bqwyđầu tAeWywHjbiên khiếnAeWywHjb Bqwytôi nhảyAeWywHjb chồXyCY2R4km lên:

- TâmXyCY2R4k trạngXyCY2R4k XyCY2R4kai khXyCY2R4kông tXyCY2R4kốt hảXyCY2R4k? TâmXyCY2R4k trBqwyạng củAeWywHjba anhAeWywHjb, cXyCY2R4kủa XyCY2R4kcả nXyCY2R4khà AeWywHjbanh mới khôngBqwy tốtAeWywHjb. XyCY2R4kĐừng nóAeWywHjbi vXyCY2R4kớ vẩBqwyn nXyCY2R4kữa. XyCY2R4kMau đưAeWywHjba đây.Bqwy UốngBqwy cùBqwyng bạnBqwy XyCY2R4kbè AeWywHjbtôi rấtBqwy XyCY2R4kvui, hại XyCY2R4k sức khỏXyCY2R4ke cũnBqwyg cXyCY2R4khẳng làAeWywHjb Bqwycái quáAeWywHjbi AeWywHjbgì, cBqwyó cXyCY2R4khết cũngXyCY2R4k caXyCY2R4km lòng.

- VậBqwyy tXyCY2R4ka uốngBqwy gXyCY2R4kiúp em.

- ChútBqwy AeWywHjbtửu lượngAeWywHjb củaAeWywHjb anBqwyh tAeWywHjbhì làBqwym XyCY2R4kđược gì?

- TóXyCY2R4km lạAeWywHjbi, hXyCY2R4kôm naBqwyy AeWywHjbem chỉBqwy đXyCY2R4kược XyCY2R4kuống XyCY2R4kđến đây.

- VềBqwy mAeWywHjbà cấAeWywHjbm ôBqwyng bácXyCY2R4k nhBqwyà AeWywHjbanh ấy.

- AeWywHjbBố AeWywHjbta làBqwy cXyCY2R4kon mXyCY2R4kột AeWywHjbnên tXyCY2R4ka khôBqwyng XyCY2R4kcó ônBqwyg báXyCY2R4kc nào.

- …

Tôi XyCY2R4kvà TBqwyhương BqwyNgô đấuAeWywHjb kXyCY2R4khẩu, XyCY2R4kTrứng muốXyCY2R4ki Bqwyvà XyCY2R4kNgưu XyCY2R4kBôn ngồiBqwy XyCY2R4kbên cạnh nhìn,

Sau cuộAeWywHjbc cXyCY2R4kãi XyCY2R4kcọ, TrXyCY2R4kứng AeWywHjbmuối lXyCY2R4kiền tXyCY2R4kổng kếtAeWywHjb Bqwyngắn gọn:

- ThôAeWywHjbi đượcAeWywHjb rồiXyCY2R4k. TaBqwyo AeWywHjbđã rAeWywHjbõ cảXyCY2R4k rồi.XyCY2R4k ĐBqwyậu pAeWywHjbhụ AeWywHjbgià này,AeWywHjb bạnXyCY2R4k tAeWywHjbrai của màAeWywHjby bXyCY2R4kị XyCY2R4kcảm, bịAeWywHjb sBqwyốt đúAeWywHjbng khXyCY2R4kông? AnXyCY2R4kh AeWywHjbta muAeWywHjbốn tốBqwyi naBqwyy cBqwyùng XyCY2R4kmày Bqwyvận độnBqwyg đBqwyể XyCY2R4ktoàn thân Bqwyđổ mổXyCY2R4k hôiAeWywHjb, tiếtXyCY2R4k kiAeWywHjbệm đưAeWywHjbợc Bqwychút Bqwytiền thuBqwyốc meBqwyn. ĐãBqwy thếBqwy nàAeWywHjby rồiBqwy Bqwythì XyCY2R4ktao đành phảiXyCY2R4k nểAeWywHjb mặXyCY2R4kt thôi.

Thương NgBqwyô nhếchBqwy khBqwyóe miệngAeWywHjb nói:

- CảmXyCY2R4k ơXyCY2R4kn AeWywHjbvì đãBqwy cAeWywHjbảm thông.

Tôi cXyCY2R4kâm lAeWywHjbặng, khôngXyCY2R4k biếtBqwy nXyCY2R4kên bBqwyào chữBqwya thếXyCY2R4k nào.

Ngưu BônAeWywHjb Bqwylại mộtBqwy AeWywHjblần nữaXyCY2R4k dùngBqwy XyCY2R4kcằm hAeWywHjbôn cBqwyhiếc đĩa.

Trứng muốiXyCY2R4k rấtAeWywHjb khôngXyCY2R4k hàiXyCY2R4k AeWywHjblòng Bqwyvì chưBqwya đBqwyược vuXyCY2R4ki hếtBqwy mìnAeWywHjbh trênAeWywHjb bàn nhậBqwyu, âXyCY2R4km tBqwyhanh màXyCY2R4k BqwyNgưu BônBqwy vừaBqwy Bqwytạo XyCY2R4kra đãBqwy Bqwycuốn húBqwyt XyCY2R4kcô nànAeWywHjbg. CôAeWywHjb AeWywHjbnàng nBqwyhìn sang, hỏi:

- AnAeWywHjbh khôAeWywHjbng ốmBqwy Bqwyđau gXyCY2R4kì chứ?

Ngưu BBqwyôn AeWywHjbhoàn toànBqwy cXyCY2R4khưa phảnXyCY2R4k ứngBqwy kịAeWywHjbp, lắXyCY2R4kc đầuAeWywHjb mộtXyCY2R4k cAeWywHjbách ngốc nghếch.

- VậyBqwy tốiAeWywHjb nXyCY2R4kay chXyCY2R4kắc Bqwyanh cũngAeWywHjb khBqwyông cBqwyần vậnXyCY2R4k độngBqwy chXyCY2R4ko XyCY2R4kvã mBqwyồ hôAeWywHjbi chứ?

Anh Bqwychàng tộiBqwy nghiệBqwyp NgXyCY2R4kưu BqwyBôn tiAeWywHjbếp tụcXyCY2R4k khônXyCY2R4kg kịpBqwy phảnBqwy ứng,Bqwy dBqwyo vậy lạiBqwy AeWywHjblắc đầuBqwy mộtAeWywHjb cácBqwyh ngAeWywHjbốc nghếch.

Trứng muốBqwyi tỏAeWywHjb rXyCY2R4ka vôXyCY2R4k cBqwyùng hXyCY2R4kài lònXyCY2R4kg. CôAeWywHjb nàngAeWywHjb liBqwyền AeWywHjbđá Bqwyhai kXyCY2R4két rưỡi XyCY2R4kbia dướiBqwy chAeWywHjbân vềXyCY2R4k phíaAeWywHjb NBqwygưu BônAeWywHjb, giọnXyCY2R4kg nóiXyCY2R4k nBqwyhẹ nhưXyCY2R4k gAeWywHjbió thoảng:

- AeWywHjbLần đầuAeWywHjb gặXyCY2R4kp gỡBqwy, lXyCY2R4kần đầuBqwy cùnBqwyg uAeWywHjbống, AeWywHjbchai nàBqwyy tXyCY2R4kôi XyCY2R4kcạn trướcAeWywHjb đểAeWywHjb tỏ lòngXyCY2R4k kínhBqwy trọng.

Hai mắtBqwy NgAeWywHjbưu BqwyBôn tAeWywHjbrợn tXyCY2R4kròn nBqwyhìn côAeWywHjb nàXyCY2R4kng nXyCY2R4kgửa cổAeWywHjb lêXyCY2R4kn, thoáXyCY2R4kng chốc AeWywHjb đít chaXyCY2R4ki đãBqwy Bqwyhướng lêAeWywHjbn Bqwytrời, vẻAeWywHjb nBqwygốc tựAeWywHjb nhiêAeWywHjbn XyCY2R4kcủa aAeWywHjbnh chàAeWywHjbng đượcXyCY2R4k biAeWywHjbểu hBqwyiện rõ ràngXyCY2R4k Bqwytriệt để.

Tiếp đó,XyCY2R4k nhâAeWywHjbn vậtBqwy cXyCY2R4khính AeWywHjbcủa cụcBqwy Bqwydiện XyCY2R4klúc AeWywHjbnày lAeWywHjbà AeWywHjbTrứng muốAeWywHjbi vàBqwy NgưuBqwy Bôn. TôiAeWywHjb vBqwyà ThươXyCY2R4kng XyCY2R4kNgô AeWywHjbngồi bXyCY2R4kên cạnhAeWywHjb quaBqwyn sát.

- XyCY2R4kTửu lượngXyCY2R4k củaAeWywHjb TứBqwy NgưuAeWywHjb tBqwyhế nào?

- TAeWywHjbheo nXyCY2R4khư XyCY2R4kta đượcAeWywHjb bBqwyiết, vìXyCY2R4k lXyCY2R4ký XyCY2R4kdo phảAeWywHjbi tựAeWywHjb trBqwyị nghiXyCY2R4kêm ngAeWywHjbặt AeWywHjbnên tộc trưởngAeWywHjb XyCY2R4kcủa AeWywHjbmười XyCY2R4khai tộXyCY2R4kc phầBqwyn AeWywHjblớn AeWywHjbđều khAeWywHjbông thạBqwyo việcAeWywHjb này.

- TứAeWywHjbc lXyCY2R4kà sao?

- TứcBqwy làBqwy, cAeWywHjbậu AeWywHjbta cũXyCY2R4kng chưaBqwy bAeWywHjbao giờBqwy Bqwyuống rượu.

- …

Thương NXyCY2R4kgô tBqwyỏ vẻBqwy vừaAeWywHjb xAeWywHjbin lỗiBqwy vừaBqwy cảmXyCY2R4k độngXyCY2R4k dìuBqwy NgXyCY2R4kưu BAeWywHjbôn khôngAeWywHjb biết làBqwy lầBqwyn thứBqwy XyCY2R4kbao nhiêBqwyu AeWywHjbtừ tAeWywHjbrong nhàXyCY2R4k vAeWywHjbệ XyCY2R4ksinh xiêuAeWywHjb vẹAeWywHjbo bướBqwyc raBqwy, nBqwyước mắBqwyt hắnXyCY2R4k nhạt nhòa,AeWywHjb nóiBqwy troAeWywHjbng tiếnBqwyg nấc:

- NBqwygười XyCY2R4kanh Bqwyem tốtXyCY2R4k, khổAeWywHjb chAeWywHjbo cậuAeWywHjb rồi.

Ngưu BBqwyôn vAeWywHjbỗ vaBqwyi hắAeWywHjbn cườiXyCY2R4k hAeWywHjba hAeWywHjbả, gBqwyiọng nAeWywHjbói hàoAeWywHjb hùXyCY2R4kng bBqwyốc trXyCY2R4kời lấyXyCY2R4k chút phoXyCY2R4kng cácBqwyh cBqwyủa TrứXyCY2R4kng muối:

- KhổBqwy cáAeWywHjbi AeWywHjbquái AeWywHjbgì? XyCY2R4kAnh AeWywHjbem chínXyCY2R4kh XyCY2R4klà dXyCY2R4kùng AeWywHjbđể đâm.AeWywHjb.. anXyCY2R4kh mộtAeWywHjb đBqwyao, tôi Bqwymột XyCY2R4kđao... lAeWywHjbà từBqwy AeWywHjb"đao" XyCY2R4ktrong TiểuAeWywHjb lýAeWywHjb pBqwyhi đao...

Thương NgôBqwy Bqwyche mặt.

Còn tAeWywHjbôi lXyCY2R4kại giơXyCY2R4k ngónXyCY2R4k AeWywHjbtay cáiXyCY2R4k lêAeWywHjbn biểXyCY2R4ku AeWywHjbthị ngưỡngXyCY2R4k mộBqwy đốiAeWywHjb vAeWywHjbới sựXyCY2R4k biến cXyCY2R4khuyển AeWywHjbtừ yếuXyCY2R4k đuốiBqwy sBqwyang mạnhAeWywHjb Bqwymẽ củBqwya XyCY2R4kTứ Ngưu.

Đêm đó,AeWywHjb thầnBqwy tiêAeWywHjbn lạAeWywHjbi Bqwymột lầnXyCY2R4k nữaBqwy dùBqwyng hàAeWywHjbnh độAeWywHjbng tBqwyhực tXyCY2R4kế cAeWywHjbhứng minh sựAeWywHjb tXyCY2R4kốn cơXyCY2R4km tốAeWywHjbn củi,XyCY2R4k vôAeWywHjb dụnBqwyg AeWywHjbtoàn tXyCY2R4kập cBqwyủa mình...

Sau Bqwykhi AeWywHjbđã biAeWywHjbến Bqwyba kéXyCY2R4kt AeWywHjbbia thànAeWywHjbh bAeWywHjba mươXyCY2R4ki sáuAeWywHjb cBqwyhiếc vỏBqwy chaXyCY2R4ki, TXyCY2R4krứng muối cAeWywHjbhân bướcAeWywHjb XyCY2R4kcó phầnBqwy loạBqwyng choXyCY2R4kạng AeWywHjbkéo aBqwynh chàngXyCY2R4k NAeWywHjbgưu BXyCY2R4kôn đAeWywHjbang nghiêmXyCY2R4k Bqwytúc chỉ AeWywHjb tay vàBqwyo vạchAeWywHjb đXyCY2R4kường đếmXyCY2R4k trăngBqwy saXyCY2R4ko Bqwylên taxiAeWywHjb, đầuBqwy khônXyCY2R4kg ngoXyCY2R4kảnh lại.

Tôi lẩBqwym bẩAeWywHjbm mộtBqwy mình:

- XyCY2R4kHai nBqwygười Bqwynày sXyCY2R4kẽ Bqwykhông XyCY2R4ksao chứ?

Thương NgXyCY2R4kô tBqwyrấn an:

- XyCY2R4kNgưu BXyCY2R4kôn cóXyCY2R4k XyCY2R4ksay nBqwyữa cũngBqwy Bqwykhông giXyCY2R4kở Bqwytrò linXyCY2R4kh tiXyCY2R4knh đâu.

- TôBqwyi sợBqwy TrứngBqwy muốiXyCY2R4k giXyCY2R4kở Bqwytrò XyCY2R4kvới anAeWywHjbh ta.

- .XyCY2R4k.. AeWywHjbDù gìAeWywHjb cAeWywHjbũng lAeWywHjbà AeWywHjbthần tiênBqwy. SaAeWywHjbo cAeWywHjbó AeWywHjbthể bXyCY2R4kị loBqwyài ngAeWywHjbười giởAeWywHjb trò được...

 

Trên đườngAeWywHjb về,XyCY2R4k gióXyCY2R4k lạBqwynh táBqwyp XyCY2R4kvào mXyCY2R4kặt, hơXyCY2R4ki XyCY2R4kmen xBqwyâm chiếmAeWywHjb XyCY2R4kđại nãAeWywHjbo của tôiXyCY2R4k kAeWywHjbhông nhữXyCY2R4kng tAeWywHjbước Bqwyđi quyềnAeWywHjb chủXyCY2R4k độBqwyng mAeWywHjbà Bqwycòn khiAeWywHjbến Bqwytôi XyCY2R4kchìm đắmXyCY2R4k hXyCY2R4koàn toàn, choángXyCY2R4k vXyCY2R4káng, quaBqwyy cXyCY2R4kuồng. ĐồXyCY2R4kng XyCY2R4kthời, bụngBqwy cXyCY2R4kũng bắBqwyt đầuBqwy thấyXyCY2R4k Bqwykhó chịu.

Tôi XyCY2R4kgiơ taBqwyy lXyCY2R4kên tínhAeWywHjb nXyCY2R4kgày, quXyCY2R4kả Bqwynhiên AeWywHjbđến XyCY2R4kngày kiXyCY2R4knh nguyệtBqwy AeWywHjbghé thăm rồBqwyi, đAeWywHjbúng AeWywHjblà "AeWywHjbHọa vXyCY2R4kô XyCY2R4kđơn XyCY2R4kchí, phAeWywHjbúc bXyCY2R4kất trAeWywHjbùng lai"AeWywHjb, đãBqwy thấtXyCY2R4k tìnhAeWywHjb rồXyCY2R4ki lại gặpBqwy XyCY2R4kphải XyCY2R4kbà cAeWywHjbô già...

Càng nghXyCY2R4kĩ tBqwyôi cAeWywHjbàng thấyBqwy mìnhBqwy đenAeWywHjb đủBqwyi, đenXyCY2R4k đủiBqwy nAeWywHjbhư gAeWywHjbặp phảiXyCY2R4k ônBqwyg bán Bqwy than XyCY2R4kvậy. BqwyTôi muAeWywHjbốn ruồBqwyng XyCY2R4kbỏ, muốnXyCY2R4k AeWywHjbtự đAeWywHjbày ảXyCY2R4ki mìXyCY2R4knh nênBqwy tìXyCY2R4km chAeWywHjbỗ chXyCY2R4kân tườBqwyng rồi ngồiAeWywHjb XyCY2R4kđó nAeWywHjbhư chết.

Thương NgBqwyô đưBqwyơng Bqwynhiên khônXyCY2R4kg biếXyCY2R4kt nhữnBqwyg cXyCY2R4kơn sóngAeWywHjb lBqwyòng diễnBqwy raXyCY2R4k trong tôi,Bqwy tBqwyhấy tXyCY2R4kôi bỗngBqwy nhiêAeWywHjbn ngồXyCY2R4ki thBqwyụp xuốngXyCY2R4k nhưAeWywHjb ngAeWywHjbười khBqwyông xươngAeWywHjb nXyCY2R4kên khBqwyông tránh khỏiAeWywHjb Bqwyvẻ nAeWywHjbgạc nhiêAeWywHjbn. HắnAeWywHjb vAeWywHjbội Bqwykhom ngưAeWywHjbời xuốnAeWywHjbg, lưnAeWywHjbg dựngBqwy AeWywHjbthẳng, mộtBqwy đầu gốiXyCY2R4k chạmBqwy Bqwyđất, mXyCY2R4kột taAeWywHjby đặtAeWywHjb XyCY2R4ktrên đầuAeWywHjb gốiXyCY2R4k mìXyCY2R4knh, tXyCY2R4kay kXyCY2R4kia sờAeWywHjb AeWywHjblên tráBqwyn tôi...

Trời đấtAeWywHjb, sinAeWywHjbh vậBqwyt Bqwygì XyCY2R4kkhông biBqwyết, tAeWywHjbư thếAeWywHjb ngẫuAeWywHjb nhiAeWywHjbên thôXyCY2R4ki mXyCY2R4kà cũnBqwyg đẹp lạAeWywHjb lùng.

Lại trAeWywHjbời đấBqwyt XyCY2R4knữa, lAeWywHjbúc nBqwyày tAeWywHjbôi mớiBqwy XyCY2R4kcó tXyCY2R4khể quAeWywHjban sátXyCY2R4k mộtAeWywHjb XyCY2R4kcách tỉAeWywHjb Bqwymi, rõ ràng.

- TiểuAeWywHjb TưAeWywHjbờng, XyCY2R4kem saBqwyo thế?Bqwy SXyCY2R4kay hAeWywHjbay AeWywHjbkhó chịAeWywHjbu ởXyCY2R4k đâu?

Trước ánhAeWywHjb AeWywHjbmắt AeWywHjblờ đờBqwy sayBqwy, đôiBqwy Bqwytai AeWywHjbong Bqwyong củXyCY2R4ka tôi,XyCY2R4k dáXyCY2R4kng vAeWywHjbẻ hắnBqwy AeWywHjbcàng lôi Bqwycuốn, giọngXyCY2R4k nXyCY2R4kói cànXyCY2R4kg dễAeWywHjb chịuAeWywHjb hBqwyơn khiAeWywHjbến trBqwyái tXyCY2R4kim tôiXyCY2R4k XyCY2R4knhư lệAeWywHjbch vềXyCY2R4k phBqwyía gan, giAeWywHjbọng tôAeWywHjbi nhỏXyCY2R4k nhXyCY2R4kẹ đAeWywHjbầy tủiXyCY2R4k hờn:

- ĐXyCY2R4kến tháng.

Thương NgôBqwy sữnAeWywHjbg ngưBqwyời trướcXyCY2R4k Bqwycâu nAeWywHjbói kXyCY2R4không đầuBqwy AeWywHjbkhông đBqwyuôi củaBqwy tôi:

- AeWywHjbĐến gì?

- ĐXyCY2R4kến tháng.

- TXyCY2R4kháng... tAeWywHjbháng gì?

Tôi XyCY2R4kôm Bqwybụng tựaAeWywHjb vàAeWywHjbo tường,Bqwy cXyCY2R4kuộn mAeWywHjbình nXyCY2R4khư mAeWywHjbột cAeWywHjbon tôAeWywHjbm, lôAeWywHjbng Bqwymày xịu xuốngXyCY2R4k, mặtXyCY2R4k cBqwyau lAeWywHjbại diễXyCY2R4kn XyCY2R4kvai mộBqwyt côBqwy AeWywHjbbé tAeWywHjbội nghAeWywHjbiệp Bqwymuốn AeWywHjbnói mAeWywHjbà AeWywHjbkhông tBqwyhốt đượcBqwy thành lời.

Dù saXyCY2R4ko ThươnXyCY2R4kg NgXyCY2R4kô cBqwyũng đBqwyã sốnAeWywHjbg ởAeWywHjb nhânBqwy XyCY2R4kgian nêXyCY2R4kn tAeWywHjbương đốiAeWywHjb Bqwyhiểu XyCY2R4kbiết đốỉ vớiAeWywHjb đAeWywHjbặc trưnBqwyg siXyCY2R4knh Bqwylý Bqwycủa loàAeWywHjbi ngXyCY2R4kười. XyCY2R4kVậy nXyCY2R4kên, Bqwysau phAeWywHjbút bốXyCY2R4ki AeWywHjbrối XyCY2R4kban đầu, hắnBqwy nhaXyCY2R4knh chAeWywHjbóng XyCY2R4ký thứcAeWywHjb được,Bqwy AeWywHjbcộng tAeWywHjbhêm ngônAeWywHjb ngXyCY2R4kữ cBqwyơ thểXyCY2R4k XyCY2R4kvô cAeWywHjbùng cóAeWywHjb tíBqwynh bXyCY2R4kiểu cảm củaBqwy tôBqwyi nêAeWywHjbn hAeWywHjbắn XyCY2R4kđã hAeWywHjbiểu ra.

- Em.XyCY2R4k.. ta..XyCY2R4k. cAeWywHjbhúng tXyCY2R4ka maXyCY2R4ku vBqwyề nhXyCY2R4kà thôi...

- NhXyCY2R4kưng tronBqwyg nAeWywHjbhà khXyCY2R4kông cXyCY2R4kòn băBqwyng vệBqwy Bqwysinh nữa.

- VBqwyậy... XyCY2R4kphải làmXyCY2R4k sao?

- KhônBqwyg cAeWywHjbòn AeWywHjbthì đươAeWywHjbng nhiêBqwyn phảiAeWywHjb đXyCY2R4ki Bqwymua rồi.

- Ồ.Bqwy.. Bqwyở đâBqwyu cóAeWywHjb? TBqwya Bqwydìu XyCY2R4kem đi.

- BqwyTôi đauAeWywHjb bụnBqwyg, kBqwyhông đứnXyCY2R4kg dậyXyCY2R4k được,AeWywHjb khBqwyông đBqwyi nổi.

Có lẽAeWywHjb ThươnXyCY2R4kg NAeWywHjbgô đXyCY2R4kã hAeWywHjbiểu XyCY2R4kra ýAeWywHjb cAeWywHjbủa Bqwytôi, bXyCY2R4kỗng nhiBqwyên tAeWywHjbhấy Bqwybối rối.AeWywHjb Do dự,XyCY2R4k đắAeWywHjbn đXyCY2R4ko mộBqwyt hồXyCY2R4ki, cBqwyuối cùnAeWywHjbg XyCY2R4kcũng cắnXyCY2R4k răngBqwy, nói:

- XyCY2R4kTrong AeWywHjbsiêu thịXyCY2R4k gầnBqwy đBqwyây chXyCY2R4kắc làBqwy cAeWywHjbó chứ?XyCY2R4k AeWywHjbTa Bqwysẽ Bqwyđi XyCY2R4kmua Bqwyngay, eBqwym đợi taAeWywHjb Bqwyở đây.

Tôi XyCY2R4kvội XyCY2R4któm lấyAeWywHjb hắn,AeWywHjb tiBqwyếp tXyCY2R4kục vXyCY2R4kẻ Bqwyyếu đuối,XyCY2R4k cạBqwyn AeWywHjbsức, dXyCY2R4kiễn vẻBqwy đánXyCY2R4kg thương đếXyCY2R4kn cùng:

- AeWywHjbTrong sXyCY2R4kiêu thịXyCY2R4k khônBqwyg cóXyCY2R4k loạXyCY2R4ki Bqwytôi cầAeWywHjbn, chỉXyCY2R4k ởAeWywHjb cBqwyửa AeWywHjbhàng Bqwytrước mặt XyCY2R4k mới có.

Tuy Bqwyđiều nàXyCY2R4ky rBqwyõ ràXyCY2R4kng XyCY2R4klà vớBqwy vAeWywHjbẩn, AeWywHjbnhưng dùAeWywHjbng nóAeWywHjb đểAeWywHjb lừaXyCY2R4k vXyCY2R4kị thầnXyCY2R4k chưa hXyCY2R4kề cBqwyó chútXyCY2R4k kinXyCY2R4kh XyCY2R4knghiệm gXyCY2R4kì vAeWywHjbẫn rAeWywHjbất hiệuAeWywHjb AeWywHjbquả. DBqwyo đóBqwy ThBqwyương AeWywHjbNgô liềnBqwy gậtAeWywHjb đầuAeWywHjb cắAeWywHjbn câu vXyCY2R4kà tỏAeWywHjb vXyCY2R4kẻ ngượngBqwy ngùnXyCY2R4kg AeWywHjbrõ ràng.

Cái gọXyCY2R4ki AeWywHjblà XyCY2R4kcửa hAeWywHjbàng, chínhXyCY2R4k làBqwy Bqwytiệm Bqwytạp hAeWywHjbóa tưBqwyơng đốXyCY2R4ki truyBqwyền thốngAeWywHjb mà phưXyCY2R4kơng thứBqwyc kinXyCY2R4kh Bqwydoanh hoXyCY2R4kàn Bqwytoàn khBqwyông AeWywHjbgiống vớXyCY2R4ki sBqwyiêu thịAeWywHjb XyCY2R4ktự chọBqwyn. KhácXyCY2R4kh hàng phảBqwyi hiểXyCY2R4ku rõ,XyCY2R4k phảiBqwy Bqwytự nóBqwyi rBqwya yêXyCY2R4ku cầuAeWywHjb củaXyCY2R4k mìnhBqwy, saAeWywHjbu đXyCY2R4kó chủBqwy cửaXyCY2R4k AeWywHjbhàng sẽBqwy dẫnBqwy đi lấyXyCY2R4k đồXyCY2R4k vàXyCY2R4k trảBqwy tiềnAeWywHjb nhậnAeWywHjb hàngBqwy ngaBqwyy trướBqwyc mặt.

Tôi hXyCY2R4koàn toànXyCY2R4k Bqwyphớt XyCY2R4klờ Bqwyvẻ ngượngAeWywHjb ngùnBqwyg củaXyCY2R4k ThươngAeWywHjb NBqwygô dAeWywHjbùng XyCY2R4kthái XyCY2R4kđộ vô cùngBqwy nghiêAeWywHjbm túXyCY2R4kc nóAeWywHjbi AeWywHjbvới hắn:

- TXyCY2R4kôi muốnAeWywHjb Bqwymột Bqwygói dùBqwyng baAeWywHjbn AeWywHjbđêm AeWywHjbvà mộtXyCY2R4k góXyCY2R4ki dAeWywHjbùng baBqwyn ngày,AeWywHjb loại dùngAeWywHjb Bqwyban AeWywHjbđêm Bqwyphải XyCY2R4klà loạXyCY2R4ki dàiXyCY2R4k bBqwya mưBqwyơi lAeWywHjbăm ceXyCY2R4kntimet. ĐãBqwy nBqwyhớ chưa?

Thương NXyCY2R4kgô cúiXyCY2R4k đầuBqwy khônBqwyg nhìnBqwy tBqwyôi, mộtXyCY2R4k AeWywHjbhồi Bqwysau mớXyCY2R4ki nhẹBqwy nóiBqwy một tiếng.

- Ừm.

- AXyCY2R4knh tAeWywHjbhử nAeWywHjbhắc lAeWywHjbại mộXyCY2R4kt lầnXyCY2R4k AeWywHjbcho tôiBqwy nghe.

Dưới sXyCY2R4kự thúcXyCY2R4k éBqwyp củBqwya tôiXyCY2R4k, hắnAeWywHjb cuốiBqwy cAeWywHjbùng AeWywHjbtỏ vẻXyCY2R4k XyCY2R4kquyết tâm,AeWywHjb đứnAeWywHjbg phắt dậy,AeWywHjb Bqwycòn tiAeWywHjbện taAeWywHjby gõAeWywHjb XyCY2R4kvào Bqwyđầu tBqwyôi, giXyCY2R4kọng hờnBqwy trách:

- EBqwym cBqwyhờ đấy.

Tôi AeWywHjbxoa đầuBqwy AeWywHjbnhìn thBqwyeo Bqwycái bóAeWywHjbng vAeWywHjbội vãXyCY2R4k củaXyCY2R4k hắXyCY2R4kn, AeWywHjbcười ngặtAeWywHjb nghẽo. BóngBqwy Bqwyhắn dầAeWywHjbn xAeWywHjba khuất.

Lớn bằngAeWywHjb từnBqwyg XyCY2R4knày rồi,XyCY2R4k hắnXyCY2R4k lXyCY2R4kà ngườiAeWywHjb Bqwyđàn ôAeWywHjbng đầuAeWywHjb Bqwytiên muXyCY2R4ka bXyCY2R4kăng vệ sinhBqwy cAeWywHjbho tôi.

Khoảng mườAeWywHjbi pXyCY2R4khút sXyCY2R4kau, TXyCY2R4khương NXyCY2R4kgô xáBqwych XyCY2R4kmột tAeWywHjbúi nylonBqwy, lấmBqwy lXyCY2R4két như XyCY2R4ktrộm, qBqwyuay về.

- XyCY2R4kEm xBqwyem tXyCY2R4ka XyCY2R4kmua AeWywHjbcó đAeWywHjbúng không?

Tôi cầmAeWywHjb lấXyCY2R4ky túBqwyi, nBqwyhìn XyCY2R4kvào, nói:

- ĐúngXyCY2R4k. BqwyTrí nAeWywHjbhớ cAeWywHjbủa AeWywHjbanh khônBqwyg tAeWywHjbồi AeWywHjbmà. NàyXyCY2R4k, hộpBqwy nhỏAeWywHjb nàAeWywHjby lXyCY2R4kà Bqwygì vậy?

- AeWywHjbÔng cBqwyhủ nóXyCY2R4ki, tốtAeWywHjb nhấtBqwy Bqwynên dBqwyùng kếtAeWywHjb hợBqwyp haXyCY2R4ki Bqwyloại này.

Không Bqwybiết ThưBqwyơng NXyCY2R4kgô bịAeWywHjb Bqwykích độngXyCY2R4k gXyCY2R4kì trXyCY2R4kong cửaXyCY2R4k XyCY2R4khàng cAeWywHjbủa ôngXyCY2R4k AeWywHjbchú râu riXyCY2R4ka xồmBqwy xoàmBqwy kiaAeWywHjb. TXyCY2R4kuy sắAeWywHjbc mặAeWywHjbt khAeWywHjbông cóXyCY2R4k biểXyCY2R4ku lAeWywHjbộ gAeWywHjbì đặcBqwy biệtAeWywHjb nhưngXyCY2R4k Bqwycơ Bqwythịt xem rXyCY2R4ka khôAeWywHjbng kiXyCY2R4kềm chBqwyế đượcXyCY2R4k nXyCY2R4kên hXyCY2R4kơi Bqwyco giật:

- VAeWywHjbì trXyCY2R4kong thờiXyCY2R4k Bqwygian đếnXyCY2R4k thángBqwy củaBqwy ngườiAeWywHjb coXyCY2R4kn gái,AeWywHjb ngưAeWywHjbời đXyCY2R4kàn ôBqwyng sẽ Bqwy tích AeWywHjblũy khônAeWywHjbg ítXyCY2R4k đồ.Bqwy ĐếBqwyn kXyCY2R4khi đợiAeWywHjb Bqwyhết đèBqwyn đAeWywHjbỏ chắcXyCY2R4k chắnAeWywHjb sẽXyCY2R4k khônBqwyg XyCY2R4kkiểm soáXyCY2R4kt được AeWywHjbmà phónAeWywHjbg raAeWywHjb. LAeWywHjbúc Bqwyđó nếXyCY2R4ku khAeWywHjbông cóBqwy sXyCY2R4kự chXyCY2R4kuẩn bXyCY2R4kị thìBqwy câAeWywHjbu chuyệnAeWywHjb tuyAeWywHjbệt đỉnhXyCY2R4k trAeWywHjbên giường sẽXyCY2R4k rấtBqwy dXyCY2R4kễ biếnBqwy tXyCY2R4khành câXyCY2R4ku cBqwyhuyện AeWywHjbbi tAeWywHjbhảm tronXyCY2R4kg kAeWywHjbhoa sản...

Ôi trờXyCY2R4ki đấtXyCY2R4k ơiBqwy, Bqwyông AeWywHjbchú kỳBqwy quXyCY2R4kặc XyCY2R4kkia tXyCY2R4khật qBqwyuá dAeWywHjbung tục.

Nhưng, nhAeWywHjbư tXyCY2R4khế, XyCY2R4ký AeWywHjbnguyện cAeWywHjbủa mẹXyCY2R4k đãXyCY2R4k Bqwyđược XyCY2R4kthuận lBqwyợi Bqwyđáp XyCY2R4kứng. Trong nhàAeWywHjb phAeWywHjbải thBqwyường xuyênBqwy dXyCY2R4kự phòngAeWywHjb XyCY2R4kbao caAeWywHjbo sAeWywHjbu DureAeWywHjbx mà...

Nhìn dánBqwyg Bqwyvẻ AeWywHjbthảm hạXyCY2R4ki cBqwyủa ThưXyCY2R4kơng BqwyNgô, chAeWywHjbút lươnAeWywHjbg thXyCY2R4kiện vốnXyCY2R4k chếBqwyt từ AeWywHjb lâu trXyCY2R4kong XyCY2R4ktôi cuBqwyối cAeWywHjbùng cũAeWywHjbng phụcXyCY2R4k hồXyCY2R4ki sứcXyCY2R4k sống.

Tôi nBqwyhét haBqwyi tAeWywHjbhứ AeWywHjbcó chứcBqwy năngAeWywHjb giốngXyCY2R4k nhaXyCY2R4ku XyCY2R4klà cùAeWywHjbng chốngBqwy AeWywHjbchất lỏXyCY2R4kng chảy lBqwyung XyCY2R4ktung vàAeWywHjbo AeWywHjbtrong AeWywHjbtúi AeWywHjbnylon rồiBqwy đứBqwyng XyCY2R4klên. XyCY2R4kĐang lắAeWywHjbc lXyCY2R4kắc phủiXyCY2R4k phủiXyCY2R4k định xuấBqwyt XyCY2R4kphát, thXyCY2R4kì ThAeWywHjbương NgAeWywHjbô Bqwybỗng kéoXyCY2R4k tBqwyay Bqwytôi lạiXyCY2R4k, nói:

- BqwyEm thAeWywHjbấy Bqwykhó chịXyCY2R4ku, vậyAeWywHjb AeWywHjbđể XyCY2R4kta cõnXyCY2R4kg em.

Tôi nhXyCY2R4kìn hắnXyCY2R4k, lắAeWywHjbc đAeWywHjbầu, nói:

- TôiAeWywHjb kBqwyhông muBqwyốn cAeWywHjbhơi trBqwyò AeWywHjbTrư BAeWywHjbát GiớXyCY2R4ki Bqwycõng vợ.

- ..AeWywHjb. ChúngAeWywHjb AeWywHjbta đâBqwyu phảXyCY2R4ki lợn.Bqwy.. AeWywHjb- ThAeWywHjbương NBqwygô cAeWywHjbó pBqwyhần pAeWywHjbhân vAeWywHjbân XyCY2R4kvề vấn đềXyCY2R4k chủngBqwy tAeWywHjbộc nhBqwyưng Bqwyrất nhaBqwynh saXyCY2R4ku đAeWywHjbó liềBqwyn Bqwynở ngAeWywHjbay mộBqwyt nBqwyụ cưBqwyời: AeWywHjb- NhưngXyCY2R4k ta Bqwy không Bqwyngại lAeWywHjbàm TrAeWywHjbư BXyCY2R4kát Giới.

Đầu XyCY2R4kóc tăAeWywHjbm tốiXyCY2R4k cBqwyủa XyCY2R4ktôi AeWywHjbphải phảnAeWywHjb ứXyCY2R4kng mộBqwyt lúAeWywHjbc mớiBqwy XyCY2R4khơi Im-AeWywHjbu, tôi đáp:

- TXyCY2R4kôi Bqwykhông muốXyCY2R4kn làmXyCY2R4k tiểuAeWywHjb tXyCY2R4khư cAeWywHjbủa AeWywHjbCao XyCY2R4kLão trang.

- AeWywHjbEm cAeWywHjbhỉ Bqwycần làmXyCY2R4k nữXyCY2R4k AeWywHjbchủ nhâAeWywHjbn củaAeWywHjb AeWywHjbTrúc ThanXyCY2R4kh cáAeWywHjbc làBqwy đượcXyCY2R4k rBqwyồi. - ThAeWywHjbương NgôAeWywHjb vừaAeWywHjb nóiXyCY2R4k vBqwyừa XyCY2R4kcúi ngườiXyCY2R4k xuống:AeWywHjb Bqwy- BqwyMau lBqwyên đi.

- BqwyTrúc ThBqwyanh cácXyCY2R4k làXyCY2R4k XyCY2R4kcái gì?

- LXyCY2R4kà nơiAeWywHjb trưBqwyớc đâBqwyy chúAeWywHjbng AeWywHjbta ở.

- Ồ.

- EBqwym nhanAeWywHjbh lênXyCY2R4k mXyCY2R4kột chút.

Tôi khôngAeWywHjb AeWywHjbthèm đBqwyể ýXyCY2R4k Bqwyđến lAeWywHjbời giụcXyCY2R4k củaXyCY2R4k hắnAeWywHjb AeWywHjbmà tựXyCY2R4k AeWywHjbmình Bqwytiến Bqwyvề phía trước:

- KhôngAeWywHjb Bqwycần đâu.

- TiểuXyCY2R4k Tường...

Tôi ngXyCY2R4koái đXyCY2R4kầu XyCY2R4klại theAeWywHjbo phảnBqwy xạ,Bqwy Bqwyđúng lXyCY2R4kúc nXyCY2R4khìn AeWywHjbthấy ThươngXyCY2R4k NBqwygô khoXyCY2R4km người, AeWywHjbhai XyCY2R4ktay chốnBqwyg vBqwyào đầuAeWywHjb gBqwyối, XyCY2R4kkhuôn mặBqwyt hơiAeWywHjb ngẩnXyCY2R4kg lêBqwyn, kBqwyhẽ mXyCY2R4kỉm cười,AeWywHjb nói:

- XyCY2R4kVết thươngAeWywHjb củXyCY2R4ka tXyCY2R4ka đãBqwy AeWywHjbkhỏi rồi.

Tôi bAeWywHjbị hAeWywHjbắn đoBqwyán trAeWywHjbúng XyCY2R4ký nêBqwyn Bqwycũng khôAeWywHjbng AeWywHjbnể tìnhXyCY2R4k màBqwy bóAeWywHjbc XyCY2R4kmẽ hắnBqwy, Bqwytôi nói to:

- AAeWywHjbnh Bqwylừa AeWywHjbai thếAeWywHjb? KhôngBqwy thAeWywHjbể nào.

- DùAeWywHjb cAeWywHjboi AeWywHjbnhư chưaXyCY2R4k khỏiBqwy hoànXyCY2R4k Bqwytoàn tBqwyhì chútAeWywHjb trXyCY2R4kọng AeWywHjblượng XyCY2R4kcủa eBqwym cũng chBqwyẳng thểXyCY2R4k gAeWywHjbây ảnhBqwy hưởngBqwy gì.

Tôi Bqwybĩu môiBqwy tỏBqwy vBqwyẻ quyếBqwyt khAeWywHjbông Bqwytin lờiXyCY2R4k hắn.

Nụ cưBqwyời cXyCY2R4kủa hắnBqwy AeWywHjbcàng AeWywHjbrõ Bqwynét hơn:

- XyCY2R4kEm lAeWywHjbo AeWywHjblắng Bqwycho AeWywHjbta phBqwyải không?

- BqwyLà AeWywHjbtôi lBqwyo chXyCY2R4ko cáiXyCY2R4k đBqwyệm AeWywHjbghế sXyCY2R4kofa củaAeWywHjb tôi.

- TiểuBqwy TườnAeWywHjbg, AeWywHjbtin tAeWywHjba đXyCY2R4ki. BqwyVì emAeWywHjb, tBqwya AeWywHjbsẽ khôngBqwy lấBqwyy mìnhBqwy Bqwyra đBqwyùa giỡn đâu.

Lời XyCY2R4knói Bqwycủa Bqwyhắn rAeWywHjbất qXyCY2R4kuả AeWywHjbquyết, hXyCY2R4kơn nữXyCY2R4ka cònXyCY2R4k cóBqwy tínBqwyh xúiXyCY2R4k giụBqwyc XyCY2R4kvà mê hoặc,XyCY2R4k dBqwyo đóXyCY2R4k, tôAeWywHjbi thấyXyCY2R4k daXyCY2R4ko động.

Tôi đếBqwyn bêAeWywHjbn hXyCY2R4kắn, bấmXyCY2R4k đầAeWywHjbu XyCY2R4kngón tBqwyay XyCY2R4kvào lưnXyCY2R4kg hAeWywHjbắn, hỏi:

- CXyCY2R4kó Bqwyđau không?

Thương BqwyNgô bậBqwyt cười,AeWywHjb duỗiAeWywHjb cAeWywHjbánh AeWywHjbtay đặtBqwy vàXyCY2R4ko Bqwyeo Bqwytôi đẩyAeWywHjb XyCY2R4kra saAeWywHjbu lưng, XyCY2R4knhân lúBqwyc Bqwytôi loạnAeWywHjbg choạngAeWywHjb, AeWywHjbliền túmAeWywHjb vBqwyào XyCY2R4kđùi tôiBqwy, XyCY2R4kkhi đứnAeWywHjbg lênXyCY2R4k thìBqwy tAeWywHjbôi đBqwyã ngồi chắcBqwy chắXyCY2R4kn trXyCY2R4kên lưnXyCY2R4kg hắnBqwy rồi.

Cách lớpBqwy XyCY2R4káo mùaXyCY2R4k đAeWywHjbông dàyAeWywHjb cộAeWywHjbp, AeWywHjbtôi vẫnXyCY2R4k cXyCY2R4kảm thấyAeWywHjb vaAeWywHjbi vAeWywHjbà lưnBqwyg hắnXyCY2R4k gBqwyầy gầy nhưngBqwy rấtXyCY2R4k rAeWywHjbộng, kAeWywHjbhiến tôiXyCY2R4k AeWywHjbcó cảmXyCY2R4k giáAeWywHjbc cXyCY2R4kực kXyCY2R4kỳ chắcXyCY2R4k chắn.

Tôi ômXyCY2R4k cổAeWywHjb hắn,Bqwy bảXyCY2R4k vAeWywHjbai hắnXyCY2R4k làXyCY2R4km cằmBqwy tôAeWywHjbi Bqwyhơi đau.

Trong Bqwytrí nhớBqwy AeWywHjbcủa mình,AeWywHjb hìAeWywHjbnh nhưXyCY2R4k chưBqwya cAeWywHjbó XyCY2R4kai từnXyCY2R4kg cõnAeWywHjbg tAeWywHjbôi. Ngày nhỏBqwy, bAeWywHjbố chAeWywHjbỉ AeWywHjbđặt XyCY2R4ktôi lXyCY2R4kên cXyCY2R4kổ hoặBqwyc lênAeWywHjb vai.

Thế AeWywHjbnhưng AeWywHjbcảm giácAeWywHjb lúcAeWywHjb nàAeWywHjby Bqwysao thânBqwy quXyCY2R4ken XyCY2R4kđến vậyXyCY2R4k, nhBqwyư tXyCY2R4khể đãBqwy từnAeWywHjbg diễn rXyCY2R4ka vôBqwy sBqwyố lẩAeWywHjbn. XyCY2R4kCó mộtBqwy ngườiBqwy cõnAeWywHjbg tôiAeWywHjb, cứBqwy điAeWywHjb, điXyCY2R4k rXyCY2R4kất XyCY2R4kxa, AeWywHjbđi rấBqwyt lâu...

- TrướXyCY2R4kc đâXyCY2R4ky, Bqwyanh cAeWywHjbó từngAeWywHjb AeWywHjbcõng tBqwyôi Bqwynhư XyCY2R4kthế nàBqwyy không?

- Có.

- ThườngAeWywHjb xuyênBqwy chứ?

- Ừ!

- KểXyCY2R4k AeWywHjbtừ khAeWywHjbi chAeWywHjbúng tBqwya ởBqwy bêBqwyn AeWywHjbnhau sao?

- KAeWywHjbể AeWywHjbtừ nXyCY2R4kgày đầuAeWywHjb tXyCY2R4kiên XyCY2R4kta quBqwyen em.

- XyCY2R4kTôi nXyCY2R4khớ, hìnhXyCY2R4k nhXyCY2R4kư aAeWywHjbnh Bqwytừng nAeWywHjbói vìAeWywHjb XyCY2R4ktôi XyCY2R4kmà đãXyCY2R4k lấAeWywHjby chBqwyín trAeWywHjbăm chín mươiBqwy chíXyCY2R4kn Bqwygiọt sBqwyương maiBqwy. XyCY2R4kNhưng nXyCY2R4kay Bqwytôi mớiXyCY2R4k mộBqwyt nAeWywHjbghìn tXyCY2R4kuổi. VậyAeWywHjb chẳAeWywHjbng phBqwyải AeWywHjblà khi tôiBqwy vừXyCY2R4ka rBqwya đời,AeWywHjb anXyCY2R4kh đãXyCY2R4k Bqwycõng Bqwytôi Bqwychạy khắpAeWywHjb nBqwyơi sao?

- Ừ.

- AXyCY2R4knh còXyCY2R4kn nóiXyCY2R4k, trướcBqwy đâBqwyy tXyCY2R4kôi khôngBqwy hềBqwy cAeWywHjbó bốXyCY2R4k mẹ,Bqwy Bqwyvậy aXyCY2R4ki nuAeWywHjbôi tôi tBqwyrưởng thành?

Thương NgBqwyô thởXyCY2R4k dài,AeWywHjb nBqwygoái đBqwyầu lạiAeWywHjb nhìBqwyn tôAeWywHjbi, nói:

- TiểBqwyu Tường,AeWywHjb làAeWywHjb XyCY2R4kta nXyCY2R4kuôi Bqwyem khônAeWywHjb lớn.

Ồ...

Hóa rAeWywHjba, khAeWywHjbông phAeWywHjbải AeWywHjblà tXyCY2R4kôi nXyCY2R4kuôi chồng,XyCY2R4k AeWywHjbmà tôBqwyi AeWywHjblà XyCY2R4kbà AeWywHjbvợ đưAeWywHjbợc hắn nuôAeWywHjbi nấng.

Cơn kíAeWywHjbch độngXyCY2R4k nàyAeWywHjb khiXyCY2R4kến tôiAeWywHjb khôngXyCY2R4k thốtXyCY2R4k nêBqwyn lBqwyời Bqwytrên suAeWywHjbốt đườnAeWywHjbg về. ThươngBqwy XyCY2R4kNgô cBqwyũng khBqwyông XyCY2R4knói gìXyCY2R4k nữaAeWywHjb, cAeWywHjbhỉ chầmXyCY2R4k chậmBqwy đXyCY2R4ki từnBqwyg bước,Bqwy từngAeWywHjb bước.

Đêm mAeWywHjbùa đông,XyCY2R4k Bqwygió AeWywHjbrất mạnAeWywHjbh nBqwyhưng cXyCY2R4kó lẽXyCY2R4k vXyCY2R4kì haAeWywHjbi chAeWywHjbúng tBqwyôi dựaBqwy sát vàoAeWywHjb nhAeWywHjbau nênXyCY2R4k khôngBqwy XyCY2R4khề cảmXyCY2R4k thấAeWywHjby lạnBqwyh. XyCY2R4kBàn XyCY2R4ktay hAeWywHjbắn đXyCY2R4kang Bqwyđỡ lấAeWywHjby tôiXyCY2R4k cAeWywHjbũng khônXyCY2R4kg cònBqwy lạnh XyCY2R4kgiá nhXyCY2R4kư bAeWywHjban cBqwyhiều nữa.

Sau khBqwyi trởBqwy vềBqwy XyCY2R4knhà tAeWywHjbắm gAeWywHjbiặt Bqwyxong, tôiXyCY2R4k vốnXyCY2R4k địnhAeWywHjb Bqwymở mXyCY2R4káy tBqwyính AeWywHjbra xeAeWywHjbm Lâm LỗXyCY2R4ki XyCY2R4kcó OnlinXyCY2R4ke Bqwykhông đAeWywHjbể hAeWywHjbỏi anAeWywHjbh AeWywHjbta rốXyCY2R4kt cuộcXyCY2R4k vìBqwy XyCY2R4ksao AeWywHjbkhông liênAeWywHjb lạcXyCY2R4k vớiAeWywHjb bạnXyCY2R4k bè. NhưXyCY2R4kng Bqwyvừa mAeWywHjbới AeWywHjbđăng nhập,Bqwy XyCY2R4kmáy tínBqwyh lAeWywHjbập tứcBqwy bXyCY2R4kị AeWywHjbgấp lại.

Thương NBqwygô đứngAeWywHjb Bqwysau lưnAeWywHjbg XyCY2R4ktôi, trênXyCY2R4k XyCY2R4ktay cầmXyCY2R4k mộtAeWywHjb XyCY2R4kcốc sữaBqwy nóngBqwy, nói:

- AeWywHjbUống điAeWywHjb rồiBqwy ngủ.

Tôi nghĩXyCY2R4k ngợiBqwy mộXyCY2R4kt látXyCY2R4k rồiBqwy ngBqwyoan nAeWywHjbgoãn nghBqwye lời.

Có lẽBqwy vBqwyì tháXyCY2R4ki độAeWywHjb Bqwyngoan XyCY2R4kngoãn Bqwycủa XyCY2R4ktôi quáBqwy khácAeWywHjb Bqwyso vớiXyCY2R4k lúXyCY2R4kc thường dẫnBqwy đếnBqwy việcXyCY2R4k hắXyCY2R4kn XyCY2R4kcó cAeWywHjbhút cảnhAeWywHjb gBqwyiác, khôAeWywHjbng yêAeWywHjbn tBqwyâm nêAeWywHjbn Bqwylại Bqwynhấn mạnhBqwy thêmAeWywHjb một câu:

- PhảAeWywHjbi nXyCY2R4kgủ ngaBqwyy đBqwyấy nhé.AeWywHjb KhôBqwyng Bqwyđược đợiAeWywHjb XyCY2R4kta AeWywHjbđi rBqwya ngoàiXyCY2R4k rồiXyCY2R4k lạiAeWywHjb lén bòBqwy XyCY2R4kdậy chAeWywHjbơi đâu.

- AAeWywHjbnh Bqwykhông nXyCY2R4kgủ cBqwyùng tôAeWywHjbi sao?

-... Hả?

Tôi chớpXyCY2R4k Bqwymắt lXyCY2R4kộ rXyCY2R4kõ AeWywHjbvẻ nBqwygây thXyCY2R4kơ nAeWywHjbhất, XyCY2R4klanh lợiAeWywHjb nhấtXyCY2R4k, nói:

- ÔngBqwy bốAeWywHjb hổAeWywHjb ơAeWywHjbi, buổiXyCY2R4k tốiBqwy ngườiXyCY2R4k AeWywHjbta sợAeWywHjb Bqwyngủ AeWywHjbmột mình.

Thương AeWywHjbNgô giậtXyCY2R4k giậBqwyt khóXyCY2R4ke mắt:

- Bố...Bqwy bố...

- BqwyTôi Bqwyluôn tXyCY2R4khích kXyCY2R4kiểu bXyCY2R4kố nuôiXyCY2R4k XyCY2R4kcon gáiBqwy gBqwyì gBqwyì đóBqwy, AeWywHjbkhông ngờBqwy AeWywHjbtự Bqwymình giờ cXyCY2R4kũng cóAeWywHjb thểXyCY2R4k đượcXyCY2R4k XyCY2R4ktrải ngXyCY2R4khiệm. AeWywHjbHay quá!

Khóe miXyCY2R4kệng TBqwyhương NgôBqwy rầnAeWywHjb rậtBqwy, nói:

- Bố...AeWywHjb cBqwyon gái...

Tôi AeWywHjblao lênAeWywHjb phAeWywHjbía trưóc,AeWywHjb ôAeWywHjbm chặBqwyt Bqwyeo hắn,Bqwy giXyCY2R4kọng nũngAeWywHjb Bqwynịu, nói:

- NgBqwyười Bqwyta khBqwyông tBqwyhèm quAeWywHjban tâAeWywHjbm, ngươiXyCY2R4k AeWywHjbta chAeWywHjbỉ muônXyCY2R4k bXyCY2R4kố ngủXyCY2R4k XyCY2R4kcùng mà,Bqwy người tXyCY2R4ka muốnXyCY2R4k ômBqwy bốAeWywHjb cơ.

Giọng nóXyCY2R4ki cAeWywHjbủa ThưBqwyơng NgôXyCY2R4k bắtBqwy đầuXyCY2R4k rAeWywHjbun rẩy:

- ÔBqwym... ôm...

Tôi thấyXyCY2R4k trêuBqwy nXyCY2R4khư vậyXyCY2R4k đAeWywHjbã tXyCY2R4kương đXyCY2R4kối rồiXyCY2R4k, cBqwyhọc thAeWywHjbêm nữaXyCY2R4k cóXyCY2R4k AeWywHjbkhả năng AeWywHjb hắn Bqwysẽ phBqwyát hỏaXyCY2R4k nênAeWywHjb dừBqwyng lạiBqwy, rBqwyổi AeWywHjblăn vàoBqwy giườngXyCY2R4k, vẫyXyCY2R4k vẫyXyCY2R4k AeWywHjbtay vẻAeWywHjb XyCY2R4kcao XyCY2R4ksang, nói:

- BảnAeWywHjb AeWywHjbcung phảiXyCY2R4k XyCY2R4kđi nghỉAeWywHjb rồi.XyCY2R4k HổBqwy cônAeWywHjbg cônXyCY2R4kg lXyCY2R4kui AeWywHjbra đi.

- CônAeWywHjbg... công...

Có lẽXyCY2R4k tiBqwym Bqwygan Bqwyvà đạXyCY2R4ki nXyCY2R4kão cAeWywHjbủa TBqwyhương XyCY2R4kNgô đềuAeWywHjb AeWywHjbcó Bqwyphần têBqwy XyCY2R4kliệt bAeWywHjbởi màn biểXyCY2R4ku diễAeWywHjbn AeWywHjbbiến mXyCY2R4kặt Bqwysau Bqwykhi traAeWywHjbo XyCY2R4kgiải OsXyCY2R4kcar cAeWywHjbủa tôi.XyCY2R4k XyCY2R4kKhuôn Bqwymặt hắnXyCY2R4k không chútBqwy cảAeWywHjbm xúc,XyCY2R4k haXyCY2R4ki mắtXyCY2R4k Bqwynhìn AeWywHjbthẳng, đBqwyi rBqwya ngoài.

Do đó,AeWywHjb XyCY2R4ktôi chuBqwyi vBqwyào chănAeWywHjb cườiBqwy sặBqwyc sụa,XyCY2R4k Bqwymột cXyCY2R4khút giBqwyó lạBqwynh ùaAeWywHjb đếAeWywHjbn, nằm bXyCY2R4kên cXyCY2R4kạnh tXyCY2R4kôi lúXyCY2R4kc nBqwyày XyCY2R4klà mộXyCY2R4kt XyCY2R4kanh chànBqwyg mBqwyặc bAeWywHjbộ quầnXyCY2R4k áAeWywHjbo ngủXyCY2R4k mỏngXyCY2R4k manh.

Khuôn mặtXyCY2R4k hXyCY2R4kiền làAeWywHjbnh củBqwya anBqwyh chàngXyCY2R4k nhìnAeWywHjb tXyCY2R4kôi, nói:

- ĐểXyCY2R4k chứngBqwy XyCY2R4kminh XyCY2R4kta khBqwyông phXyCY2R4kải XyCY2R4klà cBqwyông cAeWywHjbông, Bqwytối nAeWywHjbay, tXyCY2R4ka đBqwyặc biệt XyCY2R4k cho Bqwyphép Bqwycon kiểmXyCY2R4k tBqwyra thXyCY2R4koải mái.Bqwy TXyCY2R4ka thươngXyCY2R4k cAeWywHjbon lắmBqwy đấy,XyCY2R4k cXyCY2R4kó cảXyCY2R4km độnBqwyg không?

- …

Được lắm,Bqwy đồXyCY2R4k coXyCY2R4kn hổAeWywHjb bAeWywHjbiến thAeWywHjbái! NgưXyCY2R4kơi tAeWywHjbhắng rồi!

Tôi đưXyCY2R4ka tBqwyay đẩyAeWywHjb hắnAeWywHjb rXyCY2R4ka, nói:

- TôiXyCY2R4k đXyCY2R4kang đếnXyCY2R4k tBqwyháng, Bqwyđi rXyCY2R4ka đi.

Hắn nắXyCY2R4km chặBqwyt tXyCY2R4kay tBqwyôi, khBqwyông Bqwycòn vẻBqwy đAeWywHjbùa cợBqwyt, trXyCY2R4kêu chọcBqwy lAeWywHjbúc trước, giọngAeWywHjb hBqwyắn chậXyCY2R4km rãiXyCY2R4k nAeWywHjbhưng Bqwykiên định:

- TiXyCY2R4kểu Tường,Bqwy Bqwyta biếtBqwy lúXyCY2R4kc nXyCY2R4kày eBqwym rAeWywHjbất buồAeWywHjbn. TXyCY2R4krước mAeWywHjbặt Bqwyta, eXyCY2R4km không cầnBqwy phảXyCY2R4ki tỏXyCY2R4k AeWywHjbra mạnhAeWywHjb mBqwyẽ, cXyCY2R4kàng khôngAeWywHjb Bqwycần pXyCY2R4khải giBqwyả vờ.

Tôi nhìnAeWywHjb hắn,XyCY2R4k nói:

- XyCY2R4kSao AeWywHjbanh kXyCY2R4không hBqwyỏi XyCY2R4ktôi làAeWywHjb đBqwyã xảyBqwy rXyCY2R4ka chuyệnAeWywHjb gì?

- DXyCY2R4kù cBqwyó xảBqwyy AeWywHjbra chuyAeWywHjbện gAeWywHjbì tBqwyhì cBqwyũng quAeWywHjba mXyCY2R4kau thôiXyCY2R4k, vXyCY2R4kì AeWywHjbcó Bqwyta luXyCY2R4kôn ở XyCY2R4k bên AeWywHjbcạnh em.

- MãiAeWywHjb mãAeWywHjbi bênXyCY2R4k tôiAeWywHjb sao?

- MãXyCY2R4ki mãi.

Tôi chBqwyớp chớpXyCY2R4k mắAeWywHjbt, vXyCY2R4kùi đầuXyCY2R4k vBqwyào lòAeWywHjbng hắXyCY2R4kn, quBqwyệt AeWywHjbnước mXyCY2R4kắt lênBqwy ngực Bqwyhắn, nói:

- ThươngXyCY2R4k NAeWywHjbgô, mBqwyay mAeWywHjbà Bqwycó anAeWywHjbh ởAeWywHjb đây.

- TXyCY2R4ka lXyCY2R4kuôn ởBqwy đây.

- XyCY2R4kThế nêXyCY2R4kn, đàBqwyn AeWywHjbông khônBqwyg pAeWywHjbhải làAeWywHjb AeWywHjbthứ AeWywHjbgì XyCY2R4ktốt đẹBqwyp, trêXyCY2R4kn thXyCY2R4kế giớBqwyi nàXyCY2R4ky chỉ cXyCY2R4kó bXyCY2R4kố lBqwyà tốtAeWywHjb thôi.

Tôi Bqwyquá mAeWywHjbệt nXyCY2R4kên ngủAeWywHjb rấtXyCY2R4k ngonBqwy, lXyCY2R4kấy cánBqwyh tAeWywHjbay XyCY2R4kcủa TXyCY2R4khương NBqwygô lBqwyàm gối, hítBqwy hBqwyà hưBqwyơng rừnAeWywHjbg Bqwyban maBqwyi thAeWywHjboang XyCY2R4kthoảng mXyCY2R4kà hắXyCY2R4kn XyCY2R4kmang đến.

Mãi mãXyCY2R4ki Bqwylà bAeWywHjbao lâuBqwy? ĐAeWywHjbây lBqwyà câBqwyu hỏXyCY2R4ki rấBqwyt AeWywHjbthông tụcAeWywHjb vàBqwy cũnXyCY2R4kg XyCY2R4klà một XyCY2R4k câu Bqwyhỏi khXyCY2R4kông lờiBqwy đáp.

Nhưng tôiXyCY2R4k nghXyCY2R4kĩ, sXyCY2R4ko AeWywHjbvới AeWywHjbcuộc đờiBqwy ngBqwyắn XyCY2R4kngủi Bqwymấy mươiBqwy nBqwyăm củaBqwy loài người,XyCY2R4k mộtXyCY2R4k ngAeWywHjbhìn XyCY2R4knăm khônAeWywHjbg hAeWywHjbề rờiAeWywHjb Bqwyxa Bqwycó thAeWywHjbể đượAeWywHjbc cAeWywHjboi lAeWywHjbà mBqwyãi AeWywHjbmãi rồi.