You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần z68Jđây tôi4ogg đ8VUMược tz68Jận m8VUMắt chứnz68Jg kiếnz68J 4oggsự t4mZUồn tạz68Ji LdKDcủa thầnz68J t4oggiên, p8VUMhá t4oggan 8VUMtư tưởng duy8VUM v8VUMật mà4ogg 4mZUtôi đượLdKDc tiz68Jếp LdKDthu từz68J nhỏ.z68J VậyLdKD nên,4ogg 4mZUsự 4oggngạc LdKDnhiên của4mZU cLdKDon LdKDbạn khiến tô8VUMi b8VUMỗng LdKDthấy ru4oggn run:

- 8VUMNày, LdKDmày 8VUMđừng cóLdKD dọa8VUM t8VUMao. z68JNếu 4mZUanh tz68Ja z68Jlàm mz68Ja LdKDthật, cz68Jhắc sẽz68J z68Jtha cho ta4mZUo n4mZUhỉ? Làz68J LdKDanh LdKDta đáz68J ta8VUMo, chứ8VUM 4oggcó z68Jphải ta4mZUo đá8VUM anLdKDh z68Jta đâu...

- z68JTao vừa8VUM n8VUMói z68Jthế 4mZUmà z68Jmày đãLdKD kíz68Jch động4mZU đLdKDến nhườngz68J này.4ogg 4ogg- Tr8VUMứng mLdKDuối lập tz68Jức tha4mZUy đz68Jổi tháiz68J độ,z68J t4oggỏ vz68Jẻ 4mZUxem thườn8VUMg sLdKDự yế8VUMu đuối,4ogg nhz68Ját ga8VUMn c4mZUủa tô4oggi: 4ogg- Hai n4ogggày trước,LdKD troz68Jng lúc4mZU ănz68J c4mZUơm v4mZUới bọnLdKD Tiểu4ogg Đao8VUM, 4mZUbọn 8VUMnó cóz68J nhắc4ogg đếnz68J tên4ogg rẻLdKD mạt đó.

Mọi người 4oggđều 4mZUnói, s8VUMau 4mZUkhi ănLdKD 8VUMTết x8VUMong qu4mZUay lại4ogg 8VUMđây, khô4mZUng 4oggliên lạc4mZU lạiLdKD vớz68Ji hắn LdKDđược nữa,4ogg điện4ogg t4mZUhoại khô4mZUng nghLdKDe, 4mZUemail khônLdKDg 4ogghồi z68Jâm, gLdKDửi t4oggin n8VUMhắn offl8VUMine ở4mZU QQ8VUM và MS4mZUN t4ogghì khôLdKDng b4mZUao giờz68J thấy4mZU t4oggrả lời4ogg. 8VUMCòn nữa,4ogg ch4mZUỗ hắnLdKD 4oggở cũnLdKDg khôn8VUMg c4oggó 4mZUai. LdKDTao vốn ngh4oggĩ rằngLdKD ôngLdKD trờz68Ji cz68Juối cùnz68Jg 4oggcũng mởLdKD mắtLdKD lLdKDàm 8VUMsét đá8VUMnh chết8VUM hắ8VUMn 4oggrồi, giLdKDờ z68Jxem ra đá8VUMng tiếc,4mZU z68Jđáng t8VUMiếc quá.

Cô nà4oggng l4mZUắc 8VUMlắc cáz68Ji đầu8VUM t8VUMhan vãn,4mZU tôiz68J lại8VUM thấyz68J sững8VUM sờ.

Trong ấnz68J tượngLdKD c8VUMủa tôi,4ogg Qz68JQ của4mZU L4mZUâm 4mZULỗi thLdKDực 4oggsự luô4mZUn ở4ogg tr4oggạng thái z68Jsáng đèn.z68J LdKDTrước đó8VUM, c8VUMhúng tôi4mZU c4oggó nóz68Ji chuy8VUMện v4oggà LdKDanh z68Jta lLdKDuôn t8VUMrả lLdKDời ng8VUMay. Chẳng lẽ,4ogg 8VUManh LdKDta chỉ4ogg để4ogg sán8VUMg z68Jđèn v4oggới rLdKDiêng tôi?

Tiểu z68JĐao lz68Jà mộtLdKD tron8VUMg nhữngz68J ngườz68Ji 4oggbạn nối4ogg kh4mZUố z68Jchơi vớLdKDi nhaz68Ju từ8VUM nhỏ củ4mZUa chLdKDúng tôi.4ogg z68JAnh tLdKDa LdKDhọc trê8VUMn tôiz68J 4mZUvà Trứn8VUMg muố4mZUi LdKDhai lớLdKDp, lz68Jà bạnz68J 4ogghọc củ4ogga Lâmz68J Lỗi. 4oggSau k8VUMhi LdKDđi là8VUMm lạ4oggi LdKDở cùn8VUMg mộtz68J thànhLdKD z68Jphố v4oggới Lâz68Jm Lỗi,LdKD cóz68J t4mZUhể nóz68Ji quz68Jan hệ LdKD giữa 8VUMhai ngườiLdKD cà8VUMng t4mZUrở nê4mZUn thLdKDân thiết4ogg hơn.4mZU 4oggDù 8VUManh 4mZUta r4oggất 8VUMkhông tánLdKD đ4mZUồng việcz68J Lâm Lỗi4mZU 4oggchia taz68Jy tô4oggi nh4mZUưng 4mZUsuy c4mZUho cLdKDùng, người4ogg ngo8VUMài khLdKDó LdKDmà ca4mZUn th8VUMiệp vàoLdKD chuyện tz68Jình cảmz68J được,LdKD vậyz68J 4mZUnên q4ogguan h4mZUệ của4ogg hz68Jai người4mZU v4oggẫn rất4ogg LdKDtốt, tìn4oggh bạn8VUM v8VUMẫn không 8VUMhề 8VUMthay đổi.

Rốt cuộ8VUMc chLdKDuyện LdKDgì z68Jđã xảy8VUM r4ogga kLdKDhiến Lâz68Jm L4oggỗi hoànz68J 4oggtoàn cắt8VUM đứt8VUM quan hLdKDệ an8VUMh ez68Jm mười8VUM 8VUMmấy năz68Jm 4oggtrời này?

Tôi 8VUMđang su4mZUy ngh4oggĩ mô8VUMng 4ogglung, bz68Jỗng có4mZU 4oggthứ LdKDgì LdKDâm ấm8VUM 4oggáp vào4mZU mặt.

- Tỉ4oggnh n4ogggủ đi.

- 4oggNgủ g4mZUì m4mZUà ngủ4mZU? 4oggMới mấz68Jy giờ4ogg m8VUMà z68Jbảo ngườiz68J z68Jta z68Jbuồn ngủ?

Tôi kéo8VUM chiz68Jếc kh8VUMăn ướtLdKD xuz68Jống, án8VUMh mắ4mZUt 4oggtức tốiLdKD nhì4oggn 4mZUkẻ đầz68Ju sỏ.

Thương Ng4mZUô ngồLdKDi bêLdKDn trái4ogg tô4oggi vẫn4mZU kLdKDhông động4ogg tĩnh4ogg gz68Jì, ch4oggỉ laz68Ju 4oggtay một cáchz68J lịcz68Jh thi4mZUệp, rồ4mZUi lại4mZU róLdKDt nướcz68J z68Jtrà v4oggào bátz68J và8VUM đũaz68J cz68Jủa chú4mZUng tôLdKDi để4ogg sát trùng,4mZU sa4oggu đ4oggó lạ4mZUi xế4mZUp nga4mZUy ng4mZUắn, thLdKDể hi4oggện đầyz68J đ4oggủ kỹLdKD năngz68J cần4ogg có4mZU của8VUM mLdKDột LdKDvị thầLdKDn thường xuyêLdKDn có4ogg mặt4mZU troz68Jng ngàn4mZUh ănLdKD uố4mZUng c8VUMủa loài4mZU người.

Ngưu 4oggBôn ngồ4mZUi đối4ogg diện4mZU v4mZUới tôi4ogg, haz68Ji 4oggtay chống4mZU l4oggên m4mZUá, chớz68Jp chớp cặp8VUM m4mZUi dài,z68J n4mZUở một8VUM 4oggnụ cư8VUMời vừ4ogga z68Jdịu LdKDdàng, vừz68Ja n4ogggây ngLdKDô. 8VUMCặp lôngLdKD mLdKDày, đôiLdKD mắt đẹp4ogg z68Jvà vẻ8VUM LdKDyếu ớz68Jt của4mZU anLdKDh c4mZUhàng khi8VUMến ngLdKDười 8VUMta chz68Jỉ muốnz68J 4mZUhãm hại...

Ngồi LdKDbên phải4mZU 8VUMtôi LdKDlà Trứngz68J muz68Jối, cô8VUM nLdKDàng bỗnLdKDg nhiê4mZUn dù4mZUng khuỷuLdKD tay huýcz68Jh LdKDmạnh và4mZUo tôiLdKD, nói:

- Này4ogg, ta8VUMo đã4mZU thấz68Jy c8VUMả rồi.4mZU An4mZUh chàn4oggg đó4ogg đa4mZUng gh4oggen đấy,4ogg a4mZUnh z68Jta m8VUMới là bạn8VUM tLdKDrai chín8VUMh thứz68Jc c8VUMủa 4mZUmày 4mZUcó đ8VUMúng không?

Trời đất8VUM, đ4mZUồ 8VUMbạn b4mZUè x4mZUấu xa.

Tôi 4oggkhông trz68Jả lz68Jời 8VUMcâu hỏi8VUM củaLdKD T4mZUrứng muốiz68J, LdKDôm l4oggấy ch8VUMỗ đ8VUMau, 4oggmiệng sùi bọt4ogg mé4mZUp, gục4ogg mặ4mZUt xuống8VUM b8VUMàn h4oggy sinh.

Nhưng tôi4ogg 8VUMkhông đáLdKDp lLdKDời cLdKDũng cLdKDhẳng sa4oggo, đã4ogg z68Jcó n4ogggười kh8VUMác 8VUMtrả lời thay.

- 8VUMĐúng, tôi4ogg là4ogg bạnLdKD 8VUMtrai chíLdKDnh thứ8VUMc hi8VUMện tạLdKDi của4mZU z68Jcô ấy.4mZU Hơ8VUMn thế4mZU sau n8VUMày LdKDcô ấy8VUM cLdKDũng s4mZUẽ c4ogghỉ 8VUMcó mLdKDột ngườiLdKD đànz68J ôz68Jng d4ogguy nhấtz68J lz68Jà tôi.

- z68JÔi m8VUMẹ 4oggơi, nó8VUMi r8VUMất ha8VUMy, nói8VUM rấ4mZUt tuyệtLdKD, nói4ogg r4oggất đỉnh.4ogg Vìz68J câu4ogg nói 4oggnày củaLdKD anhz68J, h8VUMai chúng4mZU tz68Ja sẽ4ogg LdKDuống hế4oggt két4mZU này.

Trứng LdKDmuối đập4ogg b4oggàn một4mZU các8VUMh đầyz68J kLdKDhí pháchz68J z68Jkhiến 8VUMtôi su4mZUýt z68Jbị chấn thươnz68Jg 4mZUnão. Câu8VUM n8VUMói vô8VUM c8VUMùng hz68Jào 4mZUhùng t8VUMrên lậLdKDp tứz68Jc khiếnLdKD tô4mZUi nhả4mZUy bLdKDổ l4mZUên như điện4ogg giật.

Tôi LdKDrất r4oggõ tửu4mZU lư4mZUợng LdKDcủa Trz68Jứng muối.LdKD z68JCô nLdKDàng lz68Jà ngz68Jười d8VUMuy nhLdKDất bại dưới8VUM taLdKDy b8VUMố tLdKDôi 4mZUmà vẫnLdKD LdKDcó t4ogghể đi4mZU đ4mZUược v4oggề nhà4mZU, hơ4mZUn nữ4mZUa còn8VUM đứng4ogg thẳng4ogg n4mZUgười, sờ LdKD tay vàLdKDo tậnz68J cử8VUMa LdKDrồi mớ8VUMi ngã.LdKD Tửu4ogg lưLdKDợng củ4mZUa Lâ8VUMm LdKDLỗi chỉ8VUM LdKDkém c4oggô nàn8VUMg z68Jmột chú8VUMt, về c4mZUơ bảnLdKD vẫnz68J c8VUMó LdKDthể tz68Jìm tLdKDhấy đư4mZUờng xuống4ogg gầm4ogg bàn...

Đừng n8VUMói LdKDbây g8VUMiờ Thươn4oggg z68JNgô đLdKDang l4mZUà cz68Jon h4mZUổ z68Jốm, cứ4ogg c4mZUho 8VUMlà t8VUMrên người hLdKDắn khôLdKDng cóLdKD vế4mZUt thươn4mZUg vLdKDà hắLdKDn l8VUMà một4mZU 4mZUcon z68Jhổ dũ8VUMng mãnh4mZU thì4mZU có8VUM z68Jlẽ cũng chẳnLdKDg thể4ogg nu4oggốt nổ4mZUi ké4mZUt bi8VUMa mà4ogg TrứngLdKD mu4mZUối gọi4ogg lê4mZUn. Tz68Jôi kz68Jhông muz68Jốn l4oggại phả8VUMi m4oggột lần nữ4ogga trông8VUM thấ4oggy máu4ogg chLdKDảy thànhz68J giz68Jọt n4mZUhư hiện8VUM trz68Jường g4oggiết ngưLdKDời nữa,LdKD gz68Jiặt miếng đệmz68J ghế4mZU so8VUMfa z68Jrất t4mZUốn xàLdKD phòng...

Tôi chộp4ogg 4mZUlấy cha4oggi LdKDbia t4oggên ThươngLdKD 4oggNgô kh8VUMông b4oggiết s8VUMống chết4mZU 4ogglà gì vừa4mZU đón4mZU l4oggấy và4mZU 8VUMđang đ4mZUịnh c4oggho vào4mZU LdKDmiệng uống4mZU 4mZUrồi nhìnz68J Trứng4mZU m4ogguối nói:

- z68JAnh 4mZUta kh8VUMông uLdKDống đượ4mZUc biLdKDa r4mZUượu, hLdKDai chú4oggng tLdKDa chiến!

- 4oggSao lạiz68J thLdKDế hả,z68J Đậu8VUM phụ4mZU 8VUMgià? LdKDSao mà4oggy l4mZUại yê4mZUu người8VUM kz68Jhông biết LdKDuống rượu4mZU c8VUMơ chứ4mZU? K4mZUhông sợ8VUM bốLdKD màz68Jy xử8VUM 8VUMlý mLdKDày à?

- Th8VUMôi đi.4mZU LdKDKhông thấyz68J khuôn4ogg mặtLdKD méz68Jo mó4mZU đ8VUMau ốz68Jm của8VUM an4oggh 4oggta sz68Jao? Hơn n8VUMữa, 8VUManh t8VUMa LdKDđã sớ8VUMm qu4ogga đư8VUMợc c8VUMửa 4mZUải LdKDcủa 4oggbố ta8VUMo rồLdKDi... –4ogg TLdKDhốt r8VUMa xo8VUMng câu4mZU đó,LdKD tôi vội4ogg cắnLdKD 4mZUvào lưỡiz68J LdKDmình v4mZUà kh4oggông thz68Jèm đ8VUMể LdKDý đếz68Jn v4mZUẻ đ8VUMắc 8VUMý 8VUMtrên khuô8VUMn m4oggặt Thương Ngô.

- Khônz68Jg nóz68Ji li4oggnh 4mZUtinh nữa4ogg. Rốt4mZU cuộc4mZU 8VUMmày có4ogg uz68Jống khôz68Jng hả?

Trứng m4ogguối ngz68Jước mặ4mZUt lLdKDên cườ8VUMi 4mZUlớn, tLdKDình thz68Jế này4mZU cóLdKD v4oggẻ khiếnz68J cô 4ogg nàng hận4ogg khôngz68J thể4mZU phanz68Jh áz68Jo rLdKDa, 8VUMnhảy lê4mZUn bàn8VUM hétz68J 8VUMuống, uống:

- Đậu8VUM ph8VUMụ gz68Jià, qLdKDuả không4mZU hLdKDổ dz68Janh làz68J Đậu4mZU phụ8VUM già.LdKD Được4ogg lắm.4ogg P8VUMhục vụ đâu,z68J man4oggg tz68Jiếp 4ogghai ké4oggt 4oggbia đế4oggn đây.

Tôi r8VUMất bìn8VUMh z68Jthản LdKDnhưng 8VUMchân hơ8VUMi nhũn.

Thương N4ogggô cLdKDũng rấz68Jt z68Jbình thảz68Jn nhưn8VUMg sắcz68J m8VUMặt cóLdKD ph4mZUần tá4mZUi hơn.

Ngưu LdKDBôn lz68Jà ngư4oggời t8VUMương đLdKDối yếLdKDu đu4mZUối, ha4oggi c4oggánh ta4mZUy chố4oggng vLdKDào má bz68Jỗng khuỵ8VUMu xuố4mZUng 4oggkhiến chiếc4ogg cằmz68J tho4mZUn tz68Jhon đập8VUM thẳng4mZU vàoLdKD cá4mZUi đz68Jĩa tLdKDrước mặt...

Tiếp theLdKDo đóz68J, tôi4mZU z68Jvà Trz68Jứng muốiz68J uống8VUM tLdKDay đôi,8VUM LdKDmi một8VUM cha4oggi t4ogga một c4mZUhai trước8VUM ánh4ogg mắ4oggt vôz68J cù8VUMng sùn8VUMg LdKDbái 8VUMvà ngưỡnLdKDg mộ4ogg củLdKDa h4mZUai vịz68J thầz68Jn tiê4mZUn, thoáz68Jng cái trênz68J bàn4ogg đã4ogg toàz68Jn l4oggà LdKDvỏ chai.

Không bz68Jiết c8VUMó phảiz68J vz68Jì 8VUMmấy ngLdKDày 8VUMvừa LdKDqua 4oggkhông 4mZUnghỉ ngơ8VUMi đủz68J hz68Jay vì LdKDchưa ănLdKD cơ4mZUm, chỉ4mZU LdKDbụng rỗ4oggng 4ogguống b4oggia 4ogghay khz68Jông 4oggmà rấtz68J nhaz68Jnh 4mZUsau đó,4ogg t4mZUôi b4mZUỗng cảm thấLdKDy c4ogghóng mặtz68J 4mZUhoa mắtz68J v4oggà khôngLdKD cònz68J 4mZUchút sứcLdKD lự4oggc 4oggnào. TrứLdKDng muối8VUM thì4mZU 4oggvẫn nhảy nhóz68Jt như4ogg chưz68Ja hề4ogg uốn4mZUg giọt4ogg bi8VUMa nào8VUM. LdKDĐiều nà4oggy LdKDkhiến LdKDngười lu8VUMôn t4mZUự 4oggca ngợ8VUMi mình "Nghì4oggn 4oggly không8VUM 4oggsay" là4mZU tôiLdKD cảmLdKD thấ4mZUy xz68Jấu hổ.

Đang định4ogg LdKDcởi 4oggkhuy t4oggay áLdKDo z68Jxắn lê8VUMn chuẩn4mZU LdKDbị chiếnz68J đLdKDấu đ4mZUến cùz68Jng, thì tro4mZUng 4mZUtay trố8VUMng khôn4oggg, nửLdKDa chaz68Ji LdKDcòn 4mZUlại bịLdKD LdKDThương Ngz68Jô giậ4oggt lấLdKDy, nói:

- LdKDEm khôn8VUMg được4ogg uốngz68J nữa.

- Đưaz68J đây.

Thương z68JNgô lắcLdKD đầu,8VUM kiên4mZU quyết:

- 8VUMEm kz68Jhông hiểz68Ju z68Jta đaLdKDng nói4mZU gz68Jì sao4mZU? LdKDEm khôn4mZUg được4ogg uố4mZUng nữa.

Tôi sữngz68J người,LdKD LdKDtức tối:

- An4oggh c4mZUoi mình4mZU l4mZUà 8VUMai thế?z68J Liên4mZU cLdKDan LdKDgì đế8VUMn anz68Jh? N4mZUào, đư4mZUa đây.

Thương N4mZUgô đứng4ogg lên4ogg z68Jnhìn tôi8VUM, hắ8VUMn không8VUM hềLdKD tLdKDức giận8VUM, l8VUMại tỏLdKD rz68Ja 4mZUvô cùng bì4oggnh 8VUMtĩnh, nói:

- Tâ8VUMm tr4oggạng kh4oggông tốt,4mZU uốz68Jng z68Jbia rư8VUMợu LdKDcó hạLdKDi c8VUMho sứz68Jc khỏe.

Bốn chữz68J đầuLdKD tz68Jiên kz68Jhiến 8VUMtôi n4ogghảy chLdKDồm lên:

- 4mZUTâm trạng4ogg 8VUMai khôngLdKD tốt8VUM hả4ogg? Tâ4mZUm tr4mZUạng củ4mZUa az68Jnh, của4ogg c4mZUả nhàLdKD an4mZUh mớz68Ji không tốt.z68J Đừ8VUMng nói8VUM vớLdKD vẩn4ogg nữ4mZUa. 8VUMMau đz68Jưa LdKDđây. Uốz68Jng cùngz68J bạnz68J LdKDbè tôi4mZU rất4mZU v8VUMui, hại LdKDsức khỏz68Je cũn4oggg chẳngz68J z68Jlà c4mZUái qLdKDuái gz68Jì, c8VUMó chếz68Jt z68Jcũng caz68Jm lòng.

- LdKDVậy 8VUMta uốngLdKD giúz68Jp em.

- Chz68Jút tử4mZUu lượng4ogg củ8VUMa an8VUMh thì4mZU làz68Jm đư4mZUợc gì?

- 8VUMTóm lạz68Ji, h4mZUôm nz68Jay e4mZUm LdKDchỉ được8VUM uốngz68J đ4oggến đây.

- Về4mZU mà4mZU cấmLdKD 8VUMông báLdKDc 4mZUnhà an4oggh ấy.

- Bố4mZU t4mZUa z68Jlà c8VUMon mộLdKDt nêz68Jn t4ogga khôn8VUMg z68Jcó ông4mZU b8VUMác nào.

- …

Tôi vàz68J Thương4ogg 8VUMNgô đấuLdKD kh4oggẩu, Trứng4mZU muối8VUM v4mZUà Ngưu8VUM Bônz68J nz68Jgồi bên4mZU cạnh nhìn,

Sau c8VUMuộc cz68Jãi LdKDcọ, LdKDTrứng 8VUMmuối l4mZUiền tổng8VUM kếtz68J ngLdKDắn gọn:

- Th4mZUôi được8VUM r4oggồi. Ta8VUMo đãz68J rLdKDõ cLdKDả rồi.LdKD ĐậuLdKD ph8VUMụ gi4oggà này,8VUM bạnLdKD tr4oggai c4mZUủa mày 4oggbị 8VUMcảm, bịz68J s4oggốt đ4mZUúng khôngLdKD? An4mZUh LdKDta muốn4mZU tốz68Ji 4mZUnay cùng8VUM mày4ogg vậnLdKD LdKDđộng đểz68J toàn8VUM thân 8VUMđổ 4oggmổ hz68Jôi, tiế4mZUt kiệm4ogg đ4mZUược c4mZUhút tLdKDiền thz68Juốc menz68J. LdKDĐã thếLdKD n8VUMày rồ4mZUi 8VUMthì taz68Jo đành phải4mZU nể4mZU mặz68Jt thôi.

Thương z68JNgô nhếchz68J khz68Jóe miLdKDệng nói:

- LdKDCảm ơn8VUM vì4mZU đãLdKD cảm4mZU thông.

Tôi câ4oggm lLdKDặng, kz68Jhông 4mZUbiết n8VUMên LdKDbào cz68Jhữa 4mZUthế nào.

Ngưu BônLdKD l4mZUại m4oggột lầnz68J nLdKDữa d8VUMùng c4mZUằm 8VUMhôn chiz68Jếc đĩa.

Trứng muối8VUM rấ8VUMt không8VUM hàz68Ji lòn8VUMg vLdKDì chưaz68J đưz68Jợc vLdKDui hếtz68J 4mZUmình z68Jtrên 4oggbàn nhậu, â4mZUm t4mZUhanh m4mZUà Ngưu8VUM Bôn8VUM vừa4ogg 4oggtạo LdKDra 4oggđã 4oggcuốn hú4oggt 4oggcô nàng.4mZU C8VUMô nà4oggng n4mZUhìn sang, hỏi:

- ALdKDnh 8VUMkhông ốm4mZU đauLdKD gìLdKD chứ?

Ngưu B4mZUôn LdKDhoàn toànz68J 8VUMchưa phản8VUM ứn8VUMg kị4oggp, 8VUMlắc đầ4oggu mộLdKDt các4mZUh ngốc nghếch.

- VLdKDậy z68Jtối na8VUMy chắcLdKD az68Jnh cũngLdKD LdKDkhông cầnz68J vậLdKDn đ4mZUộng c4oggho v4oggã mồ8VUM 4mZUhôi chứ?

Anh chà8VUMng 8VUMtội nghi4mZUệp z68JNgưu 4mZUBôn LdKDtiếp tụ8VUMc kh4oggông kị4oggp phản4mZU 8VUMứng, LdKDdo vậy lạLdKDi 4mZUlắc đầuz68J 4mZUmột 4mZUcách LdKDngốc nghếch.

Trứng mz68Juối z68Jtỏ 4mZUra 8VUMvô cùng4ogg hz68Jài lòng.z68J C4mZUô LdKDnàng liềLdKDn đ8VUMá ha4mZUi 4mZUkét rư4oggỡi bia dz68Jưới 4oggchân về4mZU phía4mZU N4mZUgưu Bôn,4mZU giọnz68Jg nó4oggi nh4mZUẹ nhLdKDư giz68Jó thoảng:

- Lầz68Jn z68Jđầu gz68Jặp gỡ4ogg, lầnLdKD đầu8VUM 4oggcùng 4mZUuống, chz68Jai 4oggnày tôLdKDi cạn4mZU trz68Jước 8VUMđể 8VUMtỏ lòng 4oggkính trọng.

Hai z68Jmắt Ngưuz68J Bôz68Jn trợnz68J trònLdKD n4mZUhìn z68Jcô 8VUMnàng ngửaz68J cz68Jổ lên,4mZU thz68Joáng chốc 4ogg đít 4oggchai đz68Jã 4ogghướng l8VUMên trời,4mZU vLdKDẻ nz68Jgốc t4oggự nh4oggiên của4ogg aLdKDnh chàngLdKD được8VUM biểu4mZU z68Jhiện rõ rà4mZUng triệt8VUM để.

Tiếp đóLdKD, n8VUMhân vật4mZU chính4mZU củaz68J c4mZUục diệnLdKD lúLdKDc 4mZUnày 8VUMlà Trứng4mZU muốiLdKD 8VUMvà Ngưu Bôn.8VUM LdKDTôi và4ogg Thưz68Jơng Nz68Jgô ngz68Jồi 4mZUbên cạn4oggh qz68Juan sát.

- 8VUMTửu lượngz68J 4mZUcủa 8VUMTứ N4mZUgưu th4oggế nào?

- The4oggo n4mZUhư z68Jta đượcLdKD biết4mZU, vì8VUM l4mZUý 8VUMdo phảz68Ji LdKDtự t4mZUrị nghiêmz68J n4mZUgặt 4oggnên tộcLdKD trưởng z68Jcủa m4oggười hz68Jai tộc4mZU phần4ogg LdKDlớn đề4oggu khôn4oggg thz68Jạo việc4ogg này.

- z68JTức l8VUMà sao?

- Tứ8VUMc LdKDlà, cz68Jậu t4ogga cũLdKDng chưa8VUM ba8VUMo giờ8VUM u8VUMống rượu.

- …

Thương NgLdKDô tz68Jỏ 8VUMvẻ vừa4mZU LdKDxin l8VUMỗi vừa8VUM cảm8VUM động4mZU z68Jdìu NgLdKDưu Bôn4ogg khô8VUMng biế4oggt là lần4ogg thz68Jứ 8VUMbao nhiê4oggu từ4ogg tro8VUMng 8VUMnhà vệ8VUM sinLdKDh xiê4oggu vẹo8VUM bướcz68J rLdKDa, nướcz68J mắt4mZU hắnz68J nhạt n4mZUhòa, nó8VUMi tronz68Jg tiLdKDếng nấc:

- Người8VUM a8VUMnh e4oggm tốt,LdKD LdKDkhổ c8VUMho cậ4mZUu rồi.

Ngưu z68JBôn vỗ8VUM v4oggai hắn4mZU cười4ogg 4oggha h4mZUả, giọngLdKD nói4ogg hà4oggo hù4oggng bốc4ogg 4mZUtrời 4ogglấy chút LdKDphong cácz68Jh của4ogg Tz68Jrứng muối:

- 4mZUKhổ cá8VUMi quáLdKDi g8VUMì? Anz68Jh eLdKDm chính4mZU z68Jlà dù4mZUng đểLdKD đ8VUMâm... z68Janh mộLdKDt đa4oggo, tôiLdKD một đao...z68J là4ogg tz68Jừ "LdKDđao" t4mZUrong Tiểu8VUM lýLdKD ph4mZUi đao...

Thương 4oggNgô 8VUMche mặt.

Còn 4oggtôi lạiz68J giơz68J z68Jngón taz68Jy cáiLdKD lêLdKDn 4mZUbiểu thịz68J ngưỡng4mZU mLdKDộ đối4ogg v8VUMới sự biế4oggn ch8VUMuyển tz68Jừ yếz68Ju đuốiz68J sa4oggng mạn4oggh mẽ4ogg LdKDcủa z68JTứ Ngưu.

Đêm đó,4mZU thầz68Jn t4mZUiên lạiz68J mộz68Jt 4mZUlần nữa4ogg z68Jdùng hàn4oggh độngz68J thựcz68J tế4ogg chứng mi8VUMnh sự8VUM tố4mZUn z68Jcơm tLdKDốn củi4ogg, vôLdKD dụngz68J 8VUMtoàn t8VUMập cz68Jủa mình...

Sau 4mZUkhi đã8VUM biếLdKDn 4oggba 8VUMkét b4mZUia thành8VUM 4mZUba m4oggươi sáu8VUM 4oggchiếc vỏ8VUM cha4oggi, Trứng muối4mZU ch4mZUân bưLdKDớc z68Jcó phầ8VUMn loạng8VUM ch4mZUoạng kéLdKDo 4ogganh chàn4oggg Ngư8VUMu z68JBôn đang4mZU nghiêmz68J túcLdKD chỉ tayLdKD vàoz68J vạchz68J 4mZUđường đếLdKDm trăng4ogg sz68Jao lz68Jên taxiLdKD, đầuLdKD z68Jkhông ngoản4mZUh lại.

Tôi lẩm4ogg LdKDbẩm một4mZU mình:

- HLdKDai ngườiz68J LdKDnày sẽ4mZU khôn4mZUg saLdKDo chứ?

Thương Nz68Jgô trấn8VUM an:

- Ng8VUMưu Bôz68Jn cóLdKD saz68Jy nữa4ogg cũng4mZU kLdKDhông LdKDgiở t8VUMrò lin4oggh ti4oggnh đâu.

- Tôz68Ji sợ4ogg Trứng4mZU muối8VUM 4mZUgiở tròLdKD vớ4oggi a4mZUnh ta.

- ..4mZU. DLdKDù 8VUMgì cũz68Jng l8VUMà t4ogghần tiLdKDên. 4mZUSao cóLdKD th8VUMể bị4mZU loàiLdKD ngLdKDười g8VUMiở trò được...

 

Trên đườLdKDng z68Jvề, gióLdKD 4mZUlạnh tá4oggp v4mZUào mặLdKDt, hơ8VUMi m4oggen xâm4ogg cz68Jhiếm đạ8VUMi nãz68Jo của tô8VUMi 4mZUkhông những4ogg tướcLdKD điLdKD quyLdKDền chủ4mZU đ4oggộng LdKDmà 4oggcòn khiLdKDến z68Jtôi z68Jchìm đắm4ogg hz68Joàn toàn, cho8VUMáng LdKDváng, 8VUMquay c8VUMuồng. Đồng8VUM thời4mZU, bụnLdKDg 8VUMcũng z68Jbắt đầuz68J thấy4mZU khó8VUM chịu.

Tôi g8VUMiơ 4mZUtay l4oggên tí4mZUnh ng4oggày, quả4ogg nh4mZUiên đế4mZUn ngày4mZU kLdKDinh nguyệ4oggt ghLdKDé thăm rồi,4mZU đúng4ogg 8VUMlà "H4oggọa vôLdKD đơn4mZU 4mZUchí, LdKDphúc bất8VUM 4mZUtrùng 4ogglai", đ8VUMã thấLdKDt tìz68Jnh rồi4mZU lại gặp4mZU p8VUMhải bz68Jà cô4mZU già...

Càng nghĩ4ogg tôLdKDi cà8VUMng thấy4ogg mì4oggnh đeLdKDn đủi,4ogg 4mZUđen đủiLdKD nh4mZUư gặp8VUM p8VUMhải z68Jông bán thLdKDan vậy.4ogg Tô4oggi z68Jmuốn r4ogguồng b4mZUỏ, 8VUMmuốn tựLdKD đàz68Jy 4oggải mLdKDình 4mZUnên tìm4mZU 8VUMchỗ chân4mZU tưLdKDờng rồi ngồ8VUMi z68Jđó nhz68Jư chết.

Thương Ng8VUMô đương8VUM nhiên8VUM khôn4oggg biz68Jết nhữnLdKDg cơn8VUM s4mZUóng lòng4mZU 8VUMdiễn 8VUMra trong tôi,z68J thấLdKDy t8VUMôi bỗng8VUM 4oggnhiên ngồiLdKD thụLdKDp xuốnz68Jg 4mZUnhư ngườLdKDi khôn4oggg xươn4mZUg n4oggên kh4oggông tránh khz68Jỏi v4oggẻ ngạ4mZUc 8VUMnhiên. Hắn8VUM vội4mZU khLdKDom người4mZU x4ogguống, lưz68Jng dựn4mZUg thẳng,z68J mộ4oggt đầu8VUM gối 4oggchạm đất4ogg, một8VUM taz68Jy 8VUMđặt t4mZUrên đầu4mZU 4ogggối mình4mZU, t8VUMay k8VUMia 4mZUsờ lên4mZU tz68Jrán tôi...

Trời đất,LdKD sLdKDinh LdKDvật LdKDgì khôn4mZUg LdKDbiết, z68Jtư thế8VUM ng4mZUẫu nh4mZUiên 8VUMthôi 4oggmà cũng đẹpz68J lạLdKD lùng.

Lại trờ8VUMi 4mZUđất nữz68Ja, lúc4ogg 4mZUnày t8VUMôi mz68Jới cz68Jó thể4ogg q4mZUuan sáLdKDt 4oggmột cáz68Jch z68Jtỉ mi, LdKD rõ ràng.

- Tiểu4mZU Tườn8VUMg, 8VUMem z68Jsao thếz68J? S8VUMay 4ogghay 8VUMkhó chịu8VUM ở4mZU đâu?

Trước ánh8VUM mắt4mZU lz68Jờ đ4oggờ s8VUMay, z68Jđôi LdKDtai 4oggong o4oggng của4mZU tôi,4mZU 4mZUdáng vẻz68J hắn4ogg cz68Jàng lôi cuốn4mZU, 4ogggiọng 4oggnói càn4oggg z68Jdễ ch4mZUịu hơ4oggn khiến8VUM tráiz68J LdKDtim tô4mZUi nh4oggư lz68Jệch về4mZU phí8VUMa gan,z68J giọng 4oggtôi nhỏ4mZU 4oggnhẹ đầy4mZU tủi4mZU hờn:

- Đ4oggến tháng.

Thương Ng8VUMô sLdKDững ng4oggười tr8VUMước câ8VUMu n8VUMói 4mZUkhông đầu8VUM z68Jkhông đ4mZUuôi của4mZU tôi:

- Đ8VUMến gì?

- Đến8VUM tháng.

- Tháng...4ogg 4mZUtháng gì?

Tôi ômLdKD 4mZUbụng t4oggựa vàLdKDo tưz68Jờng, cuộLdKDn LdKDmình như4mZU mộ8VUMt cLdKDon 4mZUtôm, lôngz68J 4oggmày xị8VUMu xuống, mặtz68J LdKDcau lại4mZU diễnz68J vz68Jai một8VUM c4oggô bLdKDé z68Jtội nghiệLdKDp m4mZUuốn nz68Jói mz68Jà khz68Jông thốtLdKD đưLdKDợc thành lời.

Dù saz68Jo ThLdKDương N4mZUgô 8VUMcũng đ8VUMã sống8VUM z68Jở nh4oggân giz68Jan LdKDnên tưLdKDơng đốiLdKD hiểu4ogg bLdKDiết đốỉ z68Jvới đặ8VUMc trưnLdKDg si4mZUnh lýLdKD 8VUMcủa loà8VUMi người.8VUM z68JVậy nLdKDên, s4oggau p8VUMhút z68Jbối rối4mZU baLdKDn đầu, hắn8VUM z68Jnhanh chóng8VUM ý4ogg thức4ogg đư4mZUợc, cộn8VUMg thêmz68J ngôn8VUM ngữz68J c4mZUơ thể8VUM 4mZUvô LdKDcùng 8VUMcó tí4mZUnh biểuLdKD cảLdKDm của tô4mZUi 4oggnên hắn4ogg đã4mZU hiể4oggu ra.

- Em4ogg... t4mZUa... chúnLdKDg LdKDta mz68Jau về8VUM 8VUMnhà thôi...

- NhưnLdKDg tronLdKDg n4mZUhà k4mZUhông 4oggcòn băn8VUMg z68Jvệ sin4oggh nữa.

- Vậy..4ogg. 8VUMphải là8VUMm sao?

- KhônLdKDg cò4oggn z68Jthì đưz68Jơng 4mZUnhiên phải8VUM đi4ogg 8VUMmua rồi.

- Ồ.z68J.. ở4mZU 4oggđâu c4mZUó? 4mZUTa dì4mZUu 4mZUem đi.

- 8VUMTôi đau4ogg b8VUMụng, khôn4oggg đ8VUMứng dậ4mZUy được,z68J khô8VUMng 4mZUđi nổi.

Có LdKDlẽ Tz68Jhương 4oggNgô đ4mZUã hiể8VUMu LdKDra z68Jý củ8VUMa tôi,LdKD bỗngLdKD n8VUMhiên thấy8VUM 4oggbối 4oggrối. Do z68Jdự, đắnLdKD đoLdKD 4mZUmột h4oggồi, c8VUMuối cùLdKDng cũ4oggng 4mZUcắn r8VUMăng, nói:

- Tron4mZUg siê4mZUu 4oggthị 4mZUgần 4mZUđây chắ4oggc l4mZUà 4oggcó chứ?4ogg z68JTa sẽLdKD 4oggđi mLdKDua ngayz68J, ez68Jm đợiLdKD ta ở4mZU đây.

Tôi vộiz68J tóLdKDm lấ4oggy hắn,4mZU 4oggtiếp tz68Jục vẻ4mZU yếuz68J đuLdKDối, 4oggcạn s4oggức, 4mZUdiễn vẻ8VUM đáng 4mZUthương đếnLdKD cùng:

- Tz68Jrong LdKDsiêu 4oggthị k4mZUhông c4oggó loLdKDại tôiz68J cần,LdKD chỉz68J ởLdKD cửa4ogg 8VUMhàng trước8VUM mặt mới4mZU có.

Tuy đz68Jiều này4ogg r8VUMõ LdKDràng l4oggà vớ4mZU vẩn,4mZU nhưngLdKD dùLdKDng n4mZUó LdKDđể lừaLdKD v8VUMị thầ8VUMn chưa hề4ogg 4mZUcó chú8VUMt kz68Jinh nghiệmLdKD 4ogggì 8VUMvẫn rấ4mZUt z68Jhiệu quả.4ogg 4mZUDo đóz68J Thương4ogg Ngô4mZU liLdKDền z68Jgật 4mZUđầu cắn LdKD câu 8VUMvà 4mZUtỏ vẻ4mZU ngượLdKDng 8VUMngùng rõ4mZU ràng.

Cái gLdKDọi l4oggà cửa4mZU hàngLdKD, chíLdKDnh là8VUM ti8VUMệm tz68Jạp LdKDhóa z68Jtương đốiz68J tr4mZUuyền thống8VUM mà phương4ogg thứcLdKD kiz68Jnh d4mZUoanh hoà4mZUn t4oggoàn không8VUM giLdKDống vớiLdKD siê4mZUu 8VUMthị tựz68J cz68Jhọn. Khách 4ogg hàng ph8VUMải hiz68Jểu r4mZUõ, phải8VUM tz68Jự 4mZUnói z68Jra yêz68Ju c4mZUầu 4mZUcủa mìnhLdKD, 8VUMsau đó8VUM 8VUMchủ c4oggửa hàLdKDng s8VUMẽ dẫn điLdKD 8VUMlấy đồz68J LdKDvà trLdKDả z68Jtiền z68Jnhận h4mZUàng n8VUMgay trướcLdKD mặt.

Tôi hoàn4ogg toà8VUMn ph8VUMớt l8VUMờ vẻ8VUM ngượng4ogg ngùLdKDng củz68Ja TLdKDhương LdKDNgô dz68Jùng thái4ogg độ v4mZUô cù4mZUng n4oggghiêm tú8VUMc nóiz68J với4ogg hắn:

- z68JTôi muLdKDốn z68Jmột gLdKDói LdKDdùng z68Jban đê4mZUm vàLdKD m8VUMột 8VUMgói LdKDdùng ba4mZUn LdKDngày, l4mZUoại dùng 8VUMban đêmz68J p4mZUhải làz68J lz68Joại dàiz68J 4mZUba mươ4oggi 4ogglăm c4oggentimet. Đz68Jã nz68Jhớ chưa?

Thương z68JNgô cú4mZUi đầuLdKD k8VUMhông nhì8VUMn 8VUMtôi, một4mZU hz68Jồi sz68Jau mới4ogg nz68Jhẹ nóiz68J một tiếng.

- Ừm.

- An4mZUh thử4mZU nh4mZUắc lạ4oggi m4mZUột lầnz68J ch8VUMo 4oggtôi nghe.

Dưới sự4ogg t8VUMhúc éLdKDp 8VUMcủa tôi,LdKD hắ4mZUn cuốiz68J cùLdKDng tz68Jỏ vẻLdKD quz68Jyết LdKDtâm, đứLdKDng phắt dậy,4mZU cò4mZUn tiệ4oggn t8VUMay g4mZUõ và4oggo 4oggđầu t4oggôi, giọ4mZUng hờn4mZU trách:

- E4mZUm cLdKDhờ đấy.

Tôi xo4ogga 8VUMđầu 4oggnhìn th4mZUeo cáz68Ji bz68Jóng vội8VUM z68Jvã 8VUMcủa hắn,4mZU cư4mZUời ngặt8VUM ngh4oggẽo. Bóng hắn4mZU dầ4mZUn xz68Ja khuất.

Lớn bằn8VUMg LdKDtừng nLdKDày rồi,8VUM hắn4mZU 8VUMlà 4oggngười đ4mZUàn ô4mZUng đ4oggầu 8VUMtiên m4oggua bz68Jăng vệ s8VUMinh cz68Jho tôi.

Khoảng 8VUMmười p4mZUhút saLdKDu, ThươngLdKD NgLdKDô xác8VUMh một8VUM 8VUMtúi nylon4ogg, 4mZUlấm z68Jlét 4oggnhư trộm, quz68Jay về.

- E4mZUm 4mZUxem tz68Ja 8VUMmua c8VUMó đú4mZUng không?

Tôi cầ4mZUm lấyz68J túi,LdKD 4mZUnhìn và8VUMo, nói:

- ĐúngLdKD. LdKDTrí nhớ4mZU c4oggủa a8VUMnh khônLdKDg z68Jtồi mà.z68J 4oggNày, hLdKDộp nh8VUMỏ này4ogg LdKDlà z68Jgì vậy?

- ÔngLdKD 4oggchủ nz68Jói, tz68Jốt nh4oggất nên8VUM dù4oggng kếLdKDt hợp4ogg ha8VUMi loạiz68J này.

Không biế4oggt 4oggThương 4mZUNgô 4mZUbị k8VUMích động4ogg gz68Jì tronLdKDg cửz68Ja z68Jhàng 4oggcủa ôngLdKD cLdKDhú râu 4mZUria xồm4mZU xz68Joàm ki4ogga. Tu4oggy sắ8VUMc mặt8VUM khôn4oggg cz68Jó biểu4ogg lộ4ogg gì4mZU đặcLdKD biệLdKDt nhLdKDưng c4oggơ thịt xem4mZU z68Jra khô4mZUng kiềmz68J chz68Jế đz68Jược n8VUMên hơi8VUM LdKDco giật:

- 4mZUVì 8VUMtrong t8VUMhời gia8VUMn đến4mZU thán4mZUg củLdKDa ng4mZUười coLdKDn LdKDgái, LdKDngười đànz68J ôngz68J sẽLdKD tích 4ogglũy kh4oggông íLdKDt đồ8VUM. Đến4mZU khz68Ji đ4oggợi h8VUMết 4oggđèn đỏ8VUM ch4mZUắc chắ4oggn sẽ4ogg khôn4oggg kiểm8VUM s8VUMoát đượcLdKD mà p8VUMhóng rLdKDa. Lúc8VUM đóLdKD 4mZUnếu 4oggkhông có4mZU sự8VUM z68Jchuẩn bịLdKD thì4ogg c4oggâu 4mZUchuyện tuz68Jyệt đỉnhLdKD t4mZUrên giường sẽ4ogg rất4ogg d4oggễ 4oggbiến thà4mZUnh câu4ogg ch8VUMuyện 4oggbi t4mZUhảm 4mZUtrong kh4oggoa sản...

Ôi trờLdKDi đấ8VUMt z68Jơi, ôn4mZUg c4mZUhú kỳz68J quặ8VUMc kiLdKDa thz68Jật quáz68J dun4mZUg tục.

Nhưng, 4mZUnhư thế4ogg, 8VUMý nguyLdKDện c4mZUủa mLdKDẹ đã4ogg 4oggđược thu4oggận lợi4mZU đápz68J 4oggứng. Trong nhà4ogg phải8VUM thườngLdKD xuyên4mZU dự4ogg phò8VUMng b4mZUao caLdKDo z68Jsu Duz68Jrex mà...

Nhìn dán4oggg vẻz68J thảmz68J hạLdKDi của4ogg TLdKDhương 4mZUNgô, ch8VUMút lươngz68J 4oggthiện vốnLdKD chếz68Jt từ lâuz68J 4mZUtrong tô4oggi cuz68Jối cùng4mZU cũ8VUMng ph8VUMục hồ4mZUi sứLdKDc sống.

Tôi nhé4oggt ha4mZUi tLdKDhứ c4oggó cz68Jhức LdKDnăng giống4mZU LdKDnhau LdKDlà c4oggùng chống4mZU chấ4oggt lỏng chảy8VUM l4oggung LdKDtung vLdKDào t4mZUrong túiLdKD nylo4mZUn 4mZUrồi đứngz68J lên.z68J Đ8VUMang 4ogglắc lắcz68J phủiLdKD ph4oggủi đz68Jịnh xuất phá4oggt, thì4ogg Thz68Jương N4ogggô bỗ4mZUng z68Jkéo z68Jtay tLdKDôi lạ4mZUi, nói:

- LdKDEm z68Jthấy LdKDkhó chị4mZUu, v8VUMậy để4ogg z68Jta cõngz68J em.

Tôi nhìnz68J hắn4mZU, lắc4mZU 8VUMđầu, nói:

- Tz68Jôi kLdKDhông LdKDmuốn chơz68Ji t8VUMrò T4oggrư Bá4mZUt Giới8VUM 4oggcõng vợ.

- .z68J.. Chúnz68Jg t4ogga đâz68Ju phảz68Ji lLdKDợn... 4ogg- z68JThương z68JNgô 4mZUcó phầ4oggn phân4mZU vân4ogg LdKDvề vấn đề4mZU c8VUMhủng tộ8VUMc 4mZUnhưng rấLdKDt n4mZUhanh sa4oggu đó4mZU 8VUMliền nởz68J 4oggngay mLdKDột nụz68J cười:8VUM LdKD- Nhưn4mZUg ta khôn8VUMg ngạiz68J làm4mZU Tz68Jrư BátLdKD Giới.

Đầu LdKDóc 4mZUtăm tốiz68J 4oggcủa tôz68Ji phải8VUM phản8VUM LdKDứng một8VUM l4oggúc mớiz68J h8VUMơi Imz68J-u, tôi đáp:

- 8VUMTôi kh8VUMông muLdKDốn làLdKDm tiểu4ogg thư8VUM của4ogg 8VUMCao L8VUMão trang.

- ELdKDm chLdKDỉ cầ8VUMn l4oggàm LdKDnữ chLdKDủ 4oggnhân củ4ogga T4mZUrúc 4mZUThanh cá8VUMc l4oggà được4ogg LdKDrồi. - Th4oggương Ng4oggô 4mZUvừa LdKDnói 4oggvừa z68Jcúi ngư4oggời z68Jxuống: 4ogg- Ma4oggu lê8VUMn đi.

- Trz68Júc Than4mZUh các4ogg l8VUMà c4mZUái gì?

- L8VUMà nơ4oggi 8VUMtrước đz68Jây chz68Júng t8VUMa ở.

- Ồ.

- ELdKDm n4mZUhanh 4mZUlên mộLdKDt chút.

Tôi 4mZUkhông 8VUMthèm 8VUMđể 8VUMý đếnLdKD 4mZUlời giụLdKDc củaLdKD hắ8VUMn mà8VUM t4oggự mìnhz68J t4mZUiến v4oggề phía trước:

- 8VUMKhông c4mZUần đâu.

- z68JTiểu Tường...

Tôi z68Jngoái 4oggđầu LdKDlại 4mZUtheo phản8VUM xạ,4ogg đúnz68Jg lúLdKDc n8VUMhìn t4mZUhấy Tz68Jhương 4oggNgô khom người,z68J h4mZUai tLdKDay c4ogghống vàoz68J đầu8VUM z68Jgối, 8VUMkhuôn LdKDmặt hơLdKDi 4mZUngẩng lz68Jên, khẽ4ogg m4mZUỉm cười,4ogg nói:

- VếtLdKD thươngz68J của4mZU t4mZUa đãLdKD khLdKDỏi rồi.

Tôi bị4ogg hắnLdKD đo8VUMán tr8VUMúng ý4ogg 8VUMnên cũn8VUMg kh4mZUông z68Jnể tìnLdKDh z68Jmà bóc8VUM mẽLdKD hắn,z68J tôi z68J nói to:

- An4mZUh lừaLdKD a4mZUi thế4mZU? Không4mZU th8VUMể nào.

- z68JDù co4oggi n8VUMhư chưa4mZU khỏ4mZUi ho4oggàn toàn8VUM t8VUMhì LdKDchút 4mZUtrọng lượngLdKD của4ogg ez68Jm cũng cLdKDhẳng th4mZUể gâLdKDy ảnLdKDh h8VUMưởng gì.

Tôi bĩ4mZUu môiz68J tz68Jỏ vẻz68J qu4mZUyết 4oggkhông ti4mZUn lờ4oggi hắn.

Nụ cười4mZU của4ogg hắz68Jn c8VUMàng r8VUMõ né8VUMt hơn:

- ELdKDm l4mZUo lắngLdKD cz68Jho 4mZUta phz68Jải không?

- 4oggLà tôi8VUM lz68Jo cLdKDho cz68Jái đ8VUMệm ghế4ogg sof4mZUa củ4ogga tôi.

- 4mZUTiểu Tư8VUMờng, 4mZUtin t4ogga đLdKDi. Vì8VUM em8VUM, LdKDta sẽz68J z68Jkhông lấy4ogg mì4mZUnh r4mZUa đù4ogga giỡn đâu.

Lời n8VUMói của4ogg hắn4mZU r4mZUất q8VUMuả quyếLdKDt, hơz68Jn nữa4ogg 4mZUcòn 8VUMcó tz68Jính 4mZUxúi giụcLdKD z68Jvà mê hoặc,4ogg dz68Jo đóLdKD, tô4oggi thấy8VUM d4mZUao động.

Tôi đến4mZU bên4ogg hắ4oggn, bấmLdKD đầu4mZU ngó8VUMn t8VUMay vàoz68J lư4mZUng hắn,z68J hỏi:

- C4oggó đa4mZUu không?

Thương z68JNgô bậ8VUMt c4mZUười, 4mZUduỗi c4mZUánh tLdKDay đặt4ogg v4mZUào e8VUMo 4mZUtôi đẩy8VUM rz68Ja z68Jsau lưng, nhLdKDân lúz68Jc tôi8VUM loạ4oggng choạng,LdKD liề8VUMn túm8VUM vàoz68J đùi4ogg tôi,4mZU k4ogghi LdKDđứng lên8VUM thz68Jì LdKDtôi đã8VUM ngồi 4mZU chắc cz68Jhắn LdKDtrên lưn8VUMg hắz68Jn rồi.

Cách lớpz68J 8VUMáo mùLdKDa đô4oggng dày4mZU LdKDcộp, tô8VUMi vẫnz68J LdKDcảm thấyLdKD vz68Jai và8VUM lư8VUMng hắz68Jn gầy gầy4mZU nhưLdKDng rLdKDất rộ4mZUng, khLdKDiến tô4mZUi cóLdKD cảm4ogg giá4oggc cực8VUM kLdKDỳ ch4mZUắc chắn.

Tôi z68Jôm cổLdKD hz68Jắn, bả4mZU v4oggai hắnLdKD 4mZUlàm cằm4ogg tôiz68J hơLdKDi đau.

Trong 4oggtrí LdKDnhớ 8VUMcủa mìn4oggh, hì4mZUnh nh4oggư chz68Jưa LdKDcó a4mZUi từng4mZU cõ4oggng tôi.4ogg Ngày 4oggnhỏ, bốz68J chỉ4ogg 8VUMđặt 4mZUtôi lêz68Jn cổz68J hoặcz68J z68Jlên vai.

Thế nhưngLdKD cảm4mZU gz68Jiác 4mZUlúc nàLdKDy sz68Jao 8VUMthân que4mZUn đ8VUMến vậyz68J, nhưLdKD th4oggể đãz68J từng diễLdKDn r8VUMa vôLdKD số4ogg lẩn.8VUM Có8VUM một4ogg ngườz68Ji cõngLdKD t8VUMôi, cứLdKD điz68J, 4oggđi rất4ogg xa8VUM, đi4ogg rấ4oggt lâu...

- Trư4oggớc 4mZUđây, 8VUManh có8VUM từngLdKD cõz68Jng z68Jtôi như4ogg LdKDthế LdKDnày không?

- Có.

- Thườngz68J x8VUMuyên chứ?

- Ừ!

- Kể4mZU từ4ogg khz68Ji chúngz68J t8VUMa 8VUMở bên4mZU nha4oggu sao?

- Kểz68J từ4mZU ngàLdKDy đầuLdKD t8VUMiên tz68Ja LdKDquen em.

- LdKDTôi nhớ,4mZU 4ogghình n4mZUhư anz68Jh từng4mZU LdKDnói 8VUMvì t4mZUôi 4mZUmà 8VUMđã lấy8VUM ch8VUMín tră4mZUm chLdKDín mươi chínz68J giLdKDọt sưLdKDơng LdKDmai. Như8VUMng LdKDnay tôi4mZU mớ4mZUi LdKDmột nz68Jghìn tuổi.z68J 4oggVậy cLdKDhẳng ph8VUMải là kh4oggi tô4oggi vừa4mZU z68Jra đời,4ogg z68Janh đ4mZUã cõngz68J tz68Jôi chạz68Jy LdKDkhắp nơ8VUMi sao?

- Ừ.

- LdKDAnh cz68Jòn nLdKDói, 4mZUtrước đLdKDây tô4mZUi khôn8VUMg hềz68J cLdKDó bốLdKD mẹ,LdKD z68Jvậy LdKDai nu4mZUôi tôi z68Jtrưởng thành?

Thương Ngôz68J thởz68J dàiz68J, ngoáiLdKD đầ4mZUu lz68Jại n4mZUhìn LdKDtôi, nói:

- Ti4oggểu Tườn4mZUg, z68Jlà t4ogga nuô8VUMi 4mZUem khôn4ogg lớn.

Ồ...

Hóa r8VUMa, khôngz68J 4oggphải l8VUMà 4mZUtôi 4oggnuôi chz68Jồng, mà4ogg 4mZUtôi 4ogglà z68Jbà vợ4mZU đượcLdKD hắn nuôi8VUM nấng.

Cơn kíc8VUMh độ4mZUng nàz68Jy khi8VUMến tô4mZUi không8VUM t8VUMhốt nêLdKDn lz68Jời z68Jtrên su4mZUốt đườngLdKD về. T8VUMhương Ngz68Jô cũ4oggng z68Jkhông n4oggói g4mZUì nữa,4mZU chỉ4ogg c8VUMhầm ch4oggậm đi8VUM 8VUMtừng bz68Jước, t4oggừng bước.

Đêm mz68Jùa đ8VUMông, 8VUMgió LdKDrất mạz68Jnh nhưng8VUM có4ogg lẽ4ogg v8VUMì haLdKDi chúnz68Jg 4oggtôi z68Jdựa sát z68J vào nLdKDhau nên8VUM không4mZU hề4mZU cảmLdKD thấy4ogg lạnh.LdKD 4oggBàn 4mZUtay LdKDhắn 8VUMđang đ8VUMỡ 4ogglấy tz68Jôi cũnLdKDg khôn4mZUg còn l4oggạnh giá4ogg nh4oggư b4oggan cz68Jhiều nữa.

Sau kh4mZUi z68Jtrở vềz68J nLdKDhà tắm4ogg giặz68Jt xLdKDong, tôiLdKD 4oggvốn địn8VUMh mở4mZU m4oggáy tí4mZUnh 4mZUra xem z68JLâm Lỗ4oggi c4oggó Onlin4mZUe khônz68Jg đểLdKD hỏi4ogg 4mZUanh 8VUMta rốt4ogg cuz68Jộc 8VUMvì sLdKDao kh8VUMông liê4oggn lạcz68J vớiz68J bạn bè.4mZU NhưngLdKD vLdKDừa mớiz68J đăLdKDng nhập,4ogg máyz68J tí8VUMnh lập8VUM t4mZUức bị4ogg gấpz68J lại.

Thương N4ogggô đứng4ogg sa4oggu lưng4ogg tôLdKDi, t8VUMrên tz68Jay 8VUMcầm 4mZUmột cố4mZUc s8VUMữa nóng,8VUM nói:

- Uống4mZU đi4ogg rồiLdKD ngủ.

Tôi ngh4mZUĩ 4oggngợi mộtLdKD lát4ogg r4oggồi LdKDngoan ng4oggoãn ngh4ogge lời.

Có l4mZUẽ v8VUMì LdKDthái độ8VUM ngo4oggan ngoãnLdKD LdKDcủa t8VUMôi quá4ogg k4ogghác 4mZUso với4ogg lú4mZUc thườ8VUMng dẫn đếnz68J vi4mZUệc h8VUMắn z68Jcó chú8VUMt c4oggảnh gi4mZUác, 4oggkhông yênz68J tLdKDâm nênLdKD 4mZUlại nhấn4mZU mạnz68Jh 8VUMthêm một câu:

- PLdKDhải LdKDngủ ngaz68Jy đấy8VUM nh4oggé. KhônLdKDg được4mZU đợi8VUM tLdKDa đ4mZUi 4mZUra ngoàLdKDi 4oggrồi lạiLdKD lén bò8VUM dậy4mZU chơLdKDi đâu.

- An4oggh 4oggkhông ngLdKDủ 4mZUcùng t8VUMôi sao?

-... Hả?

Tôi cz68Jhớp mắt8VUM 4mZUlộ 4oggrõ vLdKDẻ n4ogggây 8VUMthơ nh4mZUất, lan8VUMh z68Jlợi nhất,4mZU nói:

- Ông8VUM bốz68J hổ4ogg ơ8VUMi, bu8VUMổi tz68Jối người4ogg t8VUMa 8VUMsợ ngz68Jủ mộLdKDt mình.

Thương LdKDNgô giật8VUM giật8VUM k4ogghóe mắt:

- Bố...4mZU bố...

- T4oggôi lu8VUMôn 8VUMthích kiểuLdKD bố4mZU LdKDnuôi c4oggon gLdKDái g4mZUì gì8VUM đó,4mZU khôLdKDng ngờz68J tựz68J mình giờLdKD cz68Jũng 8VUMcó z68Jthể được4mZU trảiLdKD n8VUMghiệm. H8VUMay quá!

Khóe miệ8VUMng Thư4mZUơng Ngôz68J rầnLdKD rậ4oggt, nói:

- Bốz68J... co8VUMn gái...

Tôi lLdKDao lê8VUMn LdKDphía trưóc,4mZU LdKDôm 4mZUchặt z68Jeo hắn,8VUM g4oggiọng nũnLdKDg nịu4ogg, nói:

- 4oggNgười 4oggta z68Jkhông thèm8VUM qz68Juan tâm8VUM, ngLdKDươi tz68Ja chỉ4ogg 4mZUmuôn bố4ogg ng4oggủ cLdKDùng m8VUMà, người LdKDta muz68Jốn 4oggôm bố4mZU cơ.

Giọng nóiLdKD 4mZUcủa 8VUMThương Ngôz68J bắ4oggt đầu4ogg LdKDrun rẩy:

- Ôm.LdKD.. ôm...

Tôi 4mZUthấy z68Jtrêu nhz68Jư v8VUMậy đãLdKD tư4mZUơng 4mZUđối r8VUMồi, chọcz68J 8VUMthêm n4mZUữa 8VUMcó khả8VUM nănLdKDg hắn s8VUMẽ p4ogghát hỏa4ogg nên4ogg dừngz68J lạiLdKD, rổi8VUM lă4mZUn 4mZUvào giường,8VUM v4mZUẫy vẫyLdKD 8VUMtay v8VUMẻ caLdKDo sa4mZUng, nói:

- Bả8VUMn cun4oggg phLdKDải 4mZUđi nghỉ4ogg rồi.8VUM H4oggổ công4ogg cô8VUMng 8VUMlui r8VUMa đi.

- Côngz68J... công...

Có lẽ8VUM 4oggtim gLdKDan vàz68J đại4ogg nã8VUMo LdKDcủa 4mZUThương N8VUMgô LdKDđều c4mZUó 8VUMphần tê4ogg liệt8VUM bởiz68J màn 4mZUbiểu d4mZUiễn biế8VUMn mặtz68J 4oggsau kh8VUMi t4mZUrao giả4oggi 8VUMOscar cz68Jủa tôiLdKD. K8VUMhuôn mặ4mZUt hz68Jắn 4oggkhông chút cảm4mZU xúc8VUM, hz68Jai mắtz68J nhì8VUMn thẳng4ogg, đi4mZU rz68Ja ngoài.

Do đóLdKD, t8VUMôi 8VUMchui vàz68Jo chă4mZUn cư8VUMời s4oggặc sụa4mZU, mộtz68J chút8VUM gi4oggó l4oggạnh ù8VUMa đến, nằm4mZU bên4ogg cạ4oggnh tLdKDôi lz68Júc nà4mZUy lz68Jà 8VUMmột a4oggnh ch8VUMàng mặ4mZUc z68Jbộ 8VUMquần áoz68J nz68Jgủ z68Jmỏng manh.

Khuôn mặ4mZUt hiền8VUM làn4mZUh của4mZU az68Jnh 8VUMchàng nhìz68Jn tôi,4mZU nói:

- Đểz68J chứngz68J m4mZUinh t4ogga không4ogg phải4mZU làLdKD côz68Jng công,z68J t4oggối n8VUMay, tLdKDa đLdKDặc biệt 8VUM cho phépz68J co4oggn kiểm8VUM tr4mZUa thoảiz68J má8VUMi. Tz68Ja LdKDthương 4oggcon lắm8VUM đấy,4mZU c8VUMó 8VUMcảm độngz68J không?

- …

Được lắm4mZU, đ4oggồ cz68Jon z68Jhổ 8VUMbiến th4mZUái! N8VUMgươi thắng4mZU rồi!

Tôi đ4mZUưa taz68Jy đẩyLdKD z68Jhắn ra4ogg, nói:

- 8VUMTôi đaLdKDng đ4mZUến tháng,4ogg đi4ogg rLdKDa đi.

Hắn nắm8VUM chặ4mZUt ta8VUMy LdKDtôi, khôngz68J cònLdKD vz68Jẻ đLdKDùa cợt4mZU, tLdKDrêu 8VUMchọc lúz68Jc 4oggtrước, giọng hắnLdKD chậm4ogg r4oggãi nh4mZUưng ki4mZUên định:

- 4oggTiểu Tường,8VUM tLdKDa biếz68Jt 8VUMlúc này4ogg e4mZUm r8VUMất buồn.LdKD T4mZUrước m4mZUặt ta4mZU, ez68Jm không c8VUMần phz68Jải z68Jtỏ r4mZUa m4oggạnh mẽ,8VUM càng8VUM khôn8VUMg cầ4oggn LdKDphải gi8VUMả vờ.

Tôi nhLdKDìn LdKDhắn, nói:

- SaLdKDo anz68Jh không4ogg z68Jhỏi tô4mZUi l4oggà 8VUMđã 4mZUxảy r8VUMa chuyện4ogg gì?

- Dùz68J LdKDcó xảyLdKD r4ogga chLdKDuyện 4mZUgì t4mZUhì cz68Jũng q4oggua m4mZUau thôz68Ji, v8VUMì 4oggcó t4mZUa luLdKDôn ở bê4mZUn LdKDcạnh em.

- Mãi4mZU mLdKDãi bêLdKDn tLdKDôi sao?

- MãLdKDi mãi.

Tôi chớp4mZU 4mZUchớp mắt8VUM, vz68Jùi 8VUMđầu 4oggvào l8VUMòng hắn8VUM, quệt4mZU nướcLdKD mắt8VUM lên4mZU ngực z68Jhắn, nói:

- ThươnLdKDg 4oggNgô, m8VUMay mLdKDà 4mZUcó az68Jnh LdKDở đây.

- z68JTa 4oggluôn 4oggở đây.

- T4mZUhế nênz68J, đàn4ogg LdKDông kh4oggông phảiz68J 4mZUlà thứ8VUM gì4mZU tố8VUMt đ4mZUẹp, 4oggtrên thếz68J giớiLdKD này chỉz68J 4mZUcó b8VUMố 4mZUlà tz68Jốt thôi.

Tôi qu8VUMá mệtLdKD 4mZUnên ngủLdKD 4oggrất ngon4ogg, lấ4mZUy cánLdKDh tz68Jay của4ogg LdKDThương Ngôz68J là4mZUm gố8VUMi, hít 4ogghà h8VUMương rừ4mZUng bz68Jan z68Jmai z68Jthoang thoảng8VUM màz68J 4ogghắn manLdKDg đến.

Mãi mãi8VUM LdKDlà b4mZUao 4mZUlâu? z68JĐây z68Jlà câuz68J 4mZUhỏi rLdKDất thô4oggng LdKDtục và4mZU cũ4oggng l4oggà z68Jmột câu h8VUMỏi k4ogghông lờiLdKD đáp.

Nhưng tôLdKDi nghĩLdKD, 8VUMso với8VUM 4mZUcuộc z68Jđời ngắnLdKD ngủi8VUM mLdKDấy mươiLdKD z68Jnăm cz68Jủa loài ngư4oggời, LdKDmột LdKDnghìn n4oggăm khz68Jông 4ogghề 4mZUrời 4mZUxa z68Jcó th8VUMể được4ogg co4mZUi LdKDlà mãiz68J mãi4mZU rồi.