You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyxGsm tôcGvJi đượxGsmc twaqRận cGvJmắt chứngYaqZ kwaqRiến YaqZsự tồnuFTZ xGsmtại waqRcủa waqRthần tiêwaqRn, puFTZhá tawaqRn tưxGsm tưởng duYaqZy waqRvật màYaqZ tuFTZôi waqRđược YaqZtiếp YaqZthu từwaqR cGvJnhỏ. VậwaqRy nêncGvJ, YaqZsự ngạcxGsm YaqZnhiên củauFTZ coYaqZn buFTZạn khiến YaqZtôi buFTZỗng YaqZthấy YaqZrun run:

- NàwaqRy, màwaqRy đcGvJừng cócGvJ dọaxGsm twaqRao. NếuwaqR auFTZnh YaqZta làmYaqZ mYaqZa twaqRhật, chắxGsmc cGvJsẽ tha cwaqRho taYaqZo nxGsmhỉ? xGsmLà waqRanh uFTZta đácGvJ taoxGsm, chứxGsm cwaqRó phảYaqZi tYaqZao đácGvJ awaqRnh xGsmta đâu...

- TauFTZo vừcGvJa uFTZnói txGsmhế mYaqZà màcGvJy YaqZđã kwaqRích độngwaqR đếwaqRn nwaqRhường nàcGvJy. waqR- TrứuFTZng muốicGvJ lập twaqRức thuFTZay đổiuFTZ tháwaqRi độwaqR, twaqRỏ vẻxGsm xwaqRem thườnwaqRg waqRsự yYaqZếu đuuFTZối, cGvJnhát gaxGsmn củYaqZa cGvJtôi: cGvJ- Hai nYaqZgày trướxGsmc, truFTZong lúuFTZc ănYaqZ cYaqZơm vớwaqRi bọxGsmn TcGvJiểu Đao,xGsm bọuFTZn xGsmnó cGvJcó nhắcYaqZ đếwaqRn tênwaqR rxGsmẻ mạt đó.

Mọi người đềuFTZu nwaqRói, saYaqZu kYaqZhi ăuFTZn TuFTZết xxGsmong quwaqRay lạiYaqZ đây,waqR khônYaqZg liêxGsmn lạwaqRc lạxGsmi waqRvới hắn đượccGvJ YaqZnữa, điệnuFTZ thoạwaqRi kwaqRhông nghexGsm, YaqZemail cGvJkhông hồwaqRi xGsmâm, cGvJgửi tuFTZin waqRnhắn offlincGvJe ởwaqR QQ vcGvJà MSuFTZN xGsmthì khônxGsmg buFTZao giờxGsm thuFTZấy trảxGsm lờiYaqZ. CòcGvJn nữa,cGvJ cYaqZhỗ hắxGsmn ởxGsm YaqZcũng khôuFTZng cóYaqZ aiuFTZ. Tao vYaqZốn ngYaqZhĩ rYaqZằng ôncGvJg cGvJtrời cGvJcuối cùngcGvJ ccGvJũng mcGvJở uFTZmắt cGvJlàm swaqRét đánhuFTZ uFTZchết cGvJhắn rồi,uFTZ xGsmgiờ YaqZxem ra đángcGvJ tiếc,cGvJ đáwaqRng tiYaqZếc quá.

Cô nànguFTZ YaqZlắc lắwaqRc xGsmcái đầuxGsm thcGvJan vãcGvJn, tôcGvJi lxGsmại thxGsmấy sữngxGsm sờ.

Trong ấncGvJ tưcGvJợng củcGvJa tôiuFTZ, cGvJQQ củawaqR LâmwaqR uFTZLỗi thựuFTZc sYaqZự luôuFTZn ởYaqZ trạnYaqZg thái sángwaqR đènuFTZ. TrướcYaqZ đóuFTZ, uFTZchúng tôuFTZi cóxGsm ncGvJói chuyYaqZện vàuFTZ xGsmanh tcGvJa luôxGsmn trảcGvJ lờiYaqZ ngayuFTZ. Chẳng xGsm lẽ, anwaqRh tYaqZa uFTZchỉ đxGsmể sángYaqZ YaqZđèn vớicGvJ riêcGvJng tôi?

Tiểu ĐacGvJo YaqZlà mộuFTZt tronYaqZg nhữuFTZng ngườYaqZi bạnwaqR nốixGsm cGvJkhố chơiwaqR vớiwaqR nhxGsmau tuFTZừ nhỏ củaYaqZ chúxGsmng tôi.waqR waqRAnh tcGvJa họcxGsm trênYaqZ txGsmôi vwaqRà TrứxGsmng muốcGvJi xGsmhai lớp,uFTZ lxGsmà buFTZạn họYaqZc cwaqRủa Lâm LỗiwaqR. uFTZSau cGvJkhi điwaqR lcGvJàm lcGvJại uFTZở cùncGvJg mxGsmột thxGsmành phốYaqZ vxGsmới LâmcGvJ LỗYaqZi, cócGvJ tcGvJhể nóixGsm quwaqRan hệ YaqZ giữa xGsmhai ngườixGsm cwaqRàng twaqRrở nêncGvJ thYaqZân YaqZthiết hơxGsmn. DùxGsm YaqZanh twaqRa rấtuFTZ khôcGvJng twaqRán đồngcGvJ việcuFTZ Lâm LYaqZỗi cxGsmhia cGvJtay tôwaqRi nhwaqRưng xGsmsuy cuFTZho cùng,YaqZ nguFTZười ngouFTZài xGsmkhó màcGvJ YaqZcan thiệpwaqR vwaqRào chuyện xGsmtình cxGsmảm được,cGvJ cGvJvậy nêxGsmn quuFTZan YaqZhệ củauFTZ hwaqRai ngườiwaqR uFTZvẫn rấuFTZt tốtcGvJ, tYaqZình bạnxGsm vẫn uFTZkhông hềcGvJ tuFTZhay đổi.

Rốt cuxGsmộc chuwaqRyện gìYaqZ uFTZđã xảuFTZy ruFTZa khiếncGvJ LâmwaqR LỗiYaqZ hoànYaqZ YaqZtoàn cắuFTZt đứtwaqR quan hệxGsm anwaqRh waqRem mườuFTZi mxGsmấy YaqZnăm trxGsmời này?

Tôi YaqZđang swaqRuy nghĩYaqZ cGvJmông lunuFTZg, bỗngcGvJ xGsmcó thứwaqR gxGsmì âYaqZm ấmwaqR áYaqZp vàocGvJ mặt.

- TỉnhuFTZ ngủwaqR đi.

- NgwaqRủ uFTZgì YaqZmà waqRngủ? MớicGvJ uFTZmấy giYaqZờ mYaqZà buFTZảo ngườiuFTZ cGvJta buồncGvJ ngủ?

Tôi kéouFTZ chcGvJiếc khăYaqZn ướtwaqR xuuFTZống, YaqZánh mwaqRắt tYaqZức tốixGsm xGsmnhìn kẻxGsm đầuwaqR sỏ.

Thương NcGvJgô cGvJngồi buFTZên tYaqZrái tôicGvJ vẫnxGsm khôngxGsm độngYaqZ tĩcGvJnh gìuFTZ, chỉwaqR cGvJlau tay YaqZmột YaqZcách lịchuFTZ thYaqZiệp, rồiYaqZ lạiuFTZ rYaqZót nwaqRước tràwaqR vàuFTZo báxGsmt waqRvà đuFTZũa củawaqR waqRchúng tôixGsm đwaqRể sát trùngwaqR, sawaqRu đcGvJó lạYaqZi xếuFTZp nguFTZay ngắn,cGvJ thểcGvJ hiệxGsmn uFTZđầy đủYaqZ kỹxGsm năuFTZng cầYaqZn cuFTZó cYaqZủa mộtYaqZ vxGsmị thần thườnguFTZ xuyêxGsmn cóxGsm mcGvJặt YaqZtrong ngcGvJành ănxGsm uốnYaqZg củaYaqZ loàiYaqZ người.

Ngưu xGsmBôn ngồicGvJ đốwaqRi diệnYaqZ vớxGsmi tôiYaqZ, xGsmhai tawaqRy YaqZchống lêwaqRn mwaqRá, chớpwaqR chớp cxGsmặp mxGsmi dàixGsm, nởwaqR mộtcGvJ nụYaqZ cườicGvJ vừawaqR xGsmdịu dànxGsmg, xGsmvừa ngwaqRây ngôYaqZ. CwaqRặp lYaqZông muFTZày, đôicGvJ mắt xGsmđẹp YaqZvà vwaqRẻ yếuwaqR ớtcGvJ củaYaqZ anwaqRh chànYaqZg khiuFTZến ngườiwaqR tYaqZa cYaqZhỉ mucGvJốn hãcGvJm hại...

Ngồi bêwaqRn phwaqRải tôcGvJi lwaqRà TrứngYaqZ mYaqZuối, côwaqR nàncGvJg bYaqZỗng cGvJnhiên dcGvJùng khuỷuYaqZ waqRtay huých mạnxGsmh vàwaqRo YaqZtôi, nói:

- NxGsmày, tuFTZao uFTZđã thấyuFTZ waqRcả rwaqRồi. uFTZAnh chàngYaqZ đuFTZó xGsmđang ghcGvJen đấy,cGvJ anYaqZh xGsmta mớiYaqZ là bạnxGsm trawaqRi chwaqRính waqRthức củaYaqZ YaqZmày cYaqZó đYaqZúng không?

Trời đất,xGsm cGvJđồ uFTZbạn bcGvJè xấuYaqZ xa.

Tôi uFTZkhông trảxGsm lxGsmời câuwaqR hỏiYaqZ cGvJcủa TrứwaqRng muối,cGvJ YaqZôm xGsmlấy chuFTZỗ cGvJđau, miệng waqRsùi bọwaqRt mép,waqR guFTZục mặtuFTZ xuYaqZống bYaqZàn uFTZhy sinh.

Nhưng tôxGsmi khôwaqRng đáxGsmp lờiuFTZ cũnwaqRg chwaqRẳng saoxGsm, đãxGsm cYaqZó ngưYaqZời kcGvJhác tYaqZrả lời thay.

- ĐúncGvJg, tôuFTZi làuFTZ bạncGvJ txGsmrai chíncGvJh thứccGvJ hiệxGsmn tạiuFTZ củacGvJ cYaqZô uFTZấy. HơxGsmn tuFTZhế saxGsmu này uFTZcô cGvJấy cũnwaqRg sẽxGsm chỉuFTZ cócGvJ mộcGvJt ngwaqRười đwaqRàn uFTZông duxGsmy nuFTZhất luFTZà tôi.

- ÔcGvJi mẹcGvJ uFTZơi, nóYaqZi rấtYaqZ hawaqRy, nóiYaqZ rấtcGvJ tuyệt,xGsm nYaqZói rấtcGvJ đỉnuFTZh. VìwaqR cuFTZâu nuFTZói này củacGvJ acGvJnh, hcGvJai chúuFTZng waqRta sxGsmẽ uốwaqRng hếtYaqZ kéuFTZt này.

Trứng muốiwaqR cGvJđập bànxGsm mộxGsmt cácwaqRh đầycGvJ khíYaqZ phYaqZách uFTZkhiến xGsmtôi suýtwaqR bịwaqR chấn thưwaqRơng xGsmnão. CuFTZâu nxGsmói vôYaqZ uFTZcùng hàocGvJ hxGsmùng trêuFTZn lcGvJập tcGvJức khiếnYaqZ tôwaqRi nhảyYaqZ cGvJbổ lxGsmên như điệnxGsm giật.

Tôi YaqZrất rYaqZõ tửuYaqZ lượncGvJg xGsmcủa TrxGsmứng muối.waqR CwaqRô nàncGvJg làcGvJ YaqZngười duuFTZy nhấtcGvJ bại dưwaqRới YaqZtay bốYaqZ tôwaqRi mwaqRà vẫYaqZn cócGvJ thểYaqZ xGsmđi đưcGvJợc vềwaqR nhxGsmà, hơxGsmn nữaYaqZ cxGsmòn uFTZđứng thẳngYaqZ ngxGsmười, sờ tauFTZy vàYaqZo YaqZtận cửuFTZa rồiwaqR mYaqZới ngãxGsm. TửuYaqZ lượnYaqZg củaYaqZ LâmcGvJ LỗiYaqZ cuFTZhỉ kwaqRém xGsmcô nàuFTZng mộYaqZt xGsmchút, về cGvJcơ bxGsmản vẫnxGsm cóxGsm cGvJthể tìmcGvJ uFTZthấy uFTZđường xuốcGvJng guFTZầm bàn...

Đừng nóxGsmi bâycGvJ xGsmgiờ ThươnxGsmg NgcGvJô đangwaqR lYaqZà coYaqZn hổYaqZ ốm,waqR cGvJcứ chwaqRo luFTZà trên ngườiwaqR hắnwaqR khôngYaqZ cóuFTZ cGvJvết thcGvJương uFTZvà hắYaqZn uFTZlà mộtuFTZ xGsmcon uFTZhổ dũnYaqZg mãnxGsmh tYaqZhì YaqZcó luFTZẽ cũng YaqZ chẳng twaqRhể YaqZnuốt nổiYaqZ kétwaqR bxGsmia mxGsmà TrwaqRứng muxGsmối gọixGsm lêYaqZn. TôiYaqZ khônwaqRg muuFTZốn lcGvJại phảicGvJ waqRmột lần nữawaqR trxGsmông thYaqZấy mácGvJu chảywaqR twaqRhành gcGvJiọt nhuFTZư hYaqZiện trwaqRường giếuFTZt waqRngười nữa,YaqZ giặt miếnguFTZ đệmuFTZ ghếcGvJ sofYaqZa rxGsmất tốnuFTZ xGsmxà phòng...

Tôi xGsmchộp lấyYaqZ xGsmchai bxGsmia têncGvJ ThưYaqZơng NgxGsmô khxGsmông biếtYaqZ sốuFTZng cxGsmhết lwaqRà gì vừacGvJ đónxGsm lấyuFTZ cGvJvà đuFTZang đcGvJịnh xGsmcho waqRvào mxGsmiệng uốuFTZng uFTZrồi nhwaqRìn TuFTZrứng muốiYaqZ nói:

- xGsmAnh twaqRa kwaqRhông uốnuFTZg đượccGvJ biYaqZa rượuuFTZ, hauFTZi chwaqRúng tcGvJa chiến!

- SYaqZao lạcGvJi uFTZthế hả,YaqZ ĐậucGvJ phụwaqR waqRgià? YaqZSao uFTZmày lwaqRại yêwaqRu ngườwaqRi khôngxGsm xGsmbiết uống rượuFTZu waqRcơ ccGvJhứ? KhônYaqZg sợxGsm bốYaqZ YaqZmày xYaqZử lcGvJý màxGsmy à?

- ThwaqRôi đi.waqR YaqZKhông twaqRhấy khuôYaqZn mặYaqZt cGvJméo mYaqZó YaqZđau ốmuFTZ củaYaqZ waqRanh tcGvJa suFTZao? Hơn waqR nữa, auFTZnh YaqZta YaqZđã sớmYaqZ xGsmqua đượccGvJ cửauFTZ ảYaqZi ccGvJủa bốwaqR tYaqZao rồcGvJi... –uFTZ ThcGvJốt rcGvJa xonYaqZg câwaqRu đó,cGvJ tôYaqZi vội xGsmcắn vàcGvJo lưxGsmỡi mìncGvJh vàuFTZ kYaqZhông cGvJthèm đểYaqZ waqRý đuFTZến vẻwaqR đắccGvJ waqRý trêwaqRn khuônwaqR muFTZặt Thương Ngô.

- KhôwaqRng nóuFTZi lYaqZinh tiYaqZnh nuFTZữa. RốYaqZt cuộcwaqR màwaqRy waqRcó uốngwaqR xGsmkhông hả?

Trứng muốicGvJ ngướccGvJ mặtxGsm lênwaqR cườYaqZi waqRlớn, cGvJtình tcGvJhế nàycGvJ cYaqZó YaqZvẻ khicGvJến cô uFTZnàng hậnxGsm uFTZkhông thểuFTZ phcGvJanh áoYaqZ xGsmra, nhcGvJảy lênxGsm bàuFTZn waqRhét uống,uFTZ uống:

- ĐậuxGsm pcGvJhụ giàuFTZ, quYaqZả khôwaqRng hổcGvJ cGvJdanh lcGvJà ĐYaqZậu phụxGsm già.YaqZ ĐcGvJược lắm.uFTZ PhụuFTZc vụ đâu,YaqZ mancGvJg tiếpYaqZ hxGsmai uFTZkét bicGvJa xGsmđến đây.

Tôi rấwaqRt waqRbình thảnxGsm nhcGvJưng chânwaqR hơiwaqR nhũn.

Thương NgôcGvJ cũngYaqZ rấtuFTZ bìncGvJh thxGsmản nhưnguFTZ sắcwaqR mặtcGvJ cóuFTZ YaqZphần YaqZtái hơn.

Ngưu BcGvJôn làcGvJ ngưcGvJời tươngYaqZ đốicGvJ uFTZyếu đuối,uFTZ hacGvJi cáwaqRnh xGsmtay uFTZchống vàuFTZo má bỗnxGsmg khuỵuFTZu xuốngcGvJ waqRkhiến chiuFTZếc cằmuFTZ thcGvJon tcGvJhon đYaqZập thẳYaqZng waqRvào cáicGvJ đuFTZĩa tYaqZrước mặt...

Tiếp theuFTZo đcGvJó, tuFTZôi vwaqRà TrứnxGsmg mwaqRuối uốnwaqRg YaqZtay đôi,YaqZ mwaqRi mộtYaqZ cuFTZhai YaqZta một ccGvJhai tcGvJrước YaqZánh mắYaqZt vôuFTZ cYaqZùng waqRsùng báiYaqZ YaqZvà ngưYaqZỡng mộwaqR củaxGsm YaqZhai vịcGvJ tYaqZhần tiên,uFTZ twaqRhoáng cái trêYaqZn bYaqZàn đãwaqR waqRtoàn lYaqZà YaqZvỏ chai.

Không biếYaqZt cóuFTZ phảYaqZi waqRvì mấyxGsm ngcGvJày cGvJvừa uFTZqua khôwaqRng YaqZnghỉ ngxGsmơi đủYaqZ hxGsmay vìwaqR chưa ănYaqZ cYaqZơm, chwaqRỉ bwaqRụng rỗxGsmng uYaqZống bicGvJa uFTZhay khôwaqRng màwaqR ruFTZất ncGvJhanh suFTZau đó,uFTZ tYaqZôi YaqZbỗng cảm txGsmhấy chówaqRng mặuFTZt uFTZhoa mYaqZắt waqRvà YaqZkhông còncGvJ cuFTZhút sứcxGsm lựcwaqR nwaqRào. TrứngYaqZ YaqZmuối twaqRhì vẫwaqRn nhảy nwaqRhót waqRnhư chưaYaqZ waqRhề uốnYaqZg gcGvJiọt biwaqRa nwaqRào. waqRĐiều nàcGvJy kuFTZhiến ngườiwaqR luFTZuôn tcGvJự uFTZca ngợicGvJ mình "NghìnuFTZ luFTZy uFTZkhông saycGvJ" waqRlà tuFTZôi ccGvJảm thấyYaqZ xấuxGsm hổ.

Đang đuFTZịnh cởwaqRi khucGvJy YaqZtay áwaqRo xYaqZắn lênYaqZ xGsmchuẩn waqRbị chiwaqRến đấucGvJ đwaqRến cùncGvJg, thì troncGvJg xGsmtay tYaqZrống khôcGvJng, nYaqZửa cYaqZhai còuFTZn lạuFTZi YaqZbị waqRThương NgôwaqR gYaqZiật lwaqRấy, nói:

- xGsmEm kcGvJhông waqRđược uwaqRống nữa.

- ĐưaxGsm đây.

Thương NwaqRgô xGsmlắc đầucGvJ, kiênYaqZ quyết:

- EYaqZm cGvJkhông hiYaqZểu tYaqZa đwaqRang nócGvJi xGsmgì xGsmsao? YaqZEm khônxGsmg đưxGsmợc cGvJuống nữa.

Tôi sữnYaqZg ngwaqRười, tứcwaqR tối:

- xGsmAnh cxGsmoi uFTZmình luFTZà waqRai cGvJthế? LiêxGsmn cGvJcan gìxGsm đếncGvJ YaqZanh? YaqZNào, đưacGvJ đây.

Thương NgYaqZô đứngYaqZ lwaqRên nhìncGvJ tôuFTZi, hắnwaqR khôngcGvJ waqRhề tứuFTZc giậcGvJn, lạixGsm tcGvJỏ xGsmra vô cùngYaqZ bìnuFTZh tĩnh,YaqZ nói:

- cGvJTâm trạncGvJg khônxGsmg tốYaqZt, uốwaqRng bYaqZia rượucGvJ cYaqZó hạiuFTZ chYaqZo sYaqZức khỏe.

Bốn xGsmchữ đầuwaqR tiênxGsm khiếncGvJ tôiwaqR nhảxGsmy chồmYaqZ lên:

- TâmwaqR trạnYaqZg YaqZai khôuFTZng uFTZtốt cGvJhả? TâmwaqR waqRtrạng củwaqRa anYaqZh, xGsmcủa cảwaqR ncGvJhà acGvJnh mwaqRới không uFTZtốt. ĐừuFTZng xGsmnói cGvJvớ vẩwaqRn nữa.cGvJ MaxGsmu đưauFTZ đâyYaqZ. YaqZUống cùnYaqZg bạncGvJ bwaqRè tcGvJôi rấtYaqZ vuiwaqR, hại YaqZ sức khỏexGsm cũnuFTZg chYaqZẳng waqRlà cáiwaqR quácGvJi YaqZgì, waqRcó chếuFTZt cũYaqZng cuFTZam lòng.

- VậcGvJy tYaqZa ucGvJống gxGsmiúp em.

- ChútwaqR cGvJtửu lxGsmượng củaYaqZ auFTZnh twaqRhì làYaqZm đưcGvJợc gì?

- TóuFTZm lạiwaqR, hwaqRôm nacGvJy ecGvJm waqRchỉ đưYaqZợc uốnYaqZg đếncGvJ đây.

- VềcGvJ uFTZmà cGvJcấm ôngxGsm bácxGsm nhàwaqR YaqZanh ấy.

- uFTZBố YaqZta làYaqZ uFTZcon YaqZmột YaqZnên tcGvJa khôwaqRng cxGsmó ôngxGsm buFTZác nào.

- …

Tôi YaqZvà ThưwaqRơng NgYaqZô uFTZđấu khẩuYaqZ, TrứnwaqRg muốcGvJi vcGvJà NgxGsmưu BônxGsm ngồixGsm YaqZbên cạnh nhìn,

Sau cuộccGvJ cãixGsm YaqZcọ, TrứxGsmng muốuFTZi liYaqZền txGsmổng uFTZkết ngắnuFTZ gọn:

- ThôixGsm đượYaqZc ruFTZồi. TawaqRo đãxGsm rõcGvJ cảYaqZ rồcGvJi. ĐậuxGsm xGsmphụ giàcGvJ nàxGsmy, cGvJbạn traYaqZi của cGvJmày xGsmbị cxGsmảm, bịYaqZ sốcGvJt đúnwaqRg YaqZkhông? AnuFTZh twaqRa muốnxGsm tốicGvJ cGvJnay cùxGsmng cGvJmày waqRvận độngxGsm đểwaqR waqRtoàn thân đổuFTZ mwaqRổ hôwaqRi, tcGvJiết kwaqRiệm đượcuFTZ cYaqZhút tiuFTZền xGsmthuốc mecGvJn. ĐãcGvJ tuFTZhế nàywaqR rồcGvJi xGsmthì tacGvJo đành waqR phải nểuFTZ mwaqRặt thôi.

Thương NgxGsmô nwaqRhếch khxGsmóe miuFTZệng nói:

- CảxGsmm ơwaqRn YaqZvì đãYaqZ cxGsmảm thông.

Tôi câcGvJm lcGvJặng, kuFTZhông bicGvJết xGsmnên bàYaqZo chữwaqRa thếuFTZ nào.

Ngưu waqRBôn lxGsmại cGvJmột lầnxGsm nữawaqR dùnxGsmg cuFTZằm hônuFTZ chiếwaqRc đĩa.

Trứng muốuFTZi waqRrất khôwaqRng hwaqRài lwaqRòng waqRvì chưaYaqZ đYaqZược vuYaqZi cGvJhết mìncGvJh trêxGsmn bànwaqR nhậu, âYaqZm thanwaqRh mxGsmà YaqZNgưu BôcGvJn vừuFTZa tạocGvJ uFTZra đãwaqR cuFTZuốn hwaqRút YaqZcô nànguFTZ. xGsmCô nàYaqZng nhuFTZìn sang, hỏi:

- AYaqZnh kwaqRhông ốmYaqZ đYaqZau cGvJgì chứ?

Ngưu BuFTZôn hoxGsmàn toànYaqZ chwaqRưa puFTZhản xGsmứng kuFTZịp, lắYaqZc đuFTZầu mộtcGvJ cáchxGsm ngốc nghếch.

- waqRVậy tốwaqRi ncGvJay chxGsmắc acGvJnh cwaqRũng kwaqRhông ccGvJần vxGsmận độnYaqZg cGvJcho xGsmvã xGsmmồ hôuFTZi chứ?

Anh cxGsmhàng txGsmội nghiệcGvJp NgwaqRưu BôuFTZn tiếwaqRp tụuFTZc kcGvJhông kịpcGvJ phYaqZản ứuFTZng, dYaqZo vậy lạicGvJ lắcuFTZ đxGsmầu mộtxGsm cáchYaqZ xGsmngốc nghếch.

Trứng xGsmmuối tỏcGvJ waqRra vôuFTZ waqRcùng hàuFTZi lònwaqRg. uFTZCô cGvJnàng cGvJliền đáwaqR hauFTZi kxGsmét rưỡi YaqZ bia dướixGsm chânuFTZ vềxGsm phYaqZía NgưYaqZu cGvJBôn, guFTZiọng nóuFTZi nhẹuFTZ nhưuFTZ giuFTZó thoảng:

- LầnYaqZ đầuxGsm YaqZgặp gỡ,cGvJ lầncGvJ cGvJđầu cùnwaqRg uwaqRống, cwaqRhai nxGsmày tôixGsm cxGsmạn trưYaqZớc đểYaqZ tỏYaqZ lòng waqRkính trọng.

Hai mắwaqRt NgcGvJưu BxGsmôn twaqRrợn YaqZtròn nhìncGvJ cwaqRô nàngcGvJ waqRngửa uFTZcổ lênxGsm, thowaqRáng chốc đítuFTZ cwaqRhai xGsmđã hcGvJướng lêxGsmn truFTZời, vẻcGvJ waqRngốc uFTZtự nhiênxGsm củauFTZ waqRanh chàngYaqZ đượccGvJ biểuxGsm hiệncGvJ rõ YaqZ ràng triệtxGsm để.

Tiếp đó,waqR YaqZnhân vậtxGsm ccGvJhính YaqZcủa cụcwaqR dcGvJiện lúYaqZc nàcGvJy lxGsmà TrứngYaqZ muFTZuối vàwaqR Ngưu BôwaqRn. cGvJTôi vuFTZà ThươncGvJg YaqZNgô nxGsmgồi bênYaqZ cạnhcGvJ qwaqRuan sát.

- TửuFTZu lưuFTZợng củcGvJa TxGsmứ NgưucGvJ tcGvJhế nào?

- ThwaqReo nhưuFTZ txGsma đượcYaqZ bwaqRiết, vìYaqZ lcGvJý dYaqZo pwaqRhải tcGvJự trịcGvJ nghixGsmêm nwaqRgặt nênYaqZ tộc trưởngYaqZ xGsmcủa mưuFTZời waqRhai twaqRộc phxGsmần waqRlớn đềucGvJ khôcGvJng uFTZthạo việcYaqZ này.

- TứccGvJ YaqZlà sao?

- YaqZTức làwaqR, cậuYaqZ cGvJta cũnuFTZg chưwaqRa bauFTZo YaqZgiờ uốnYaqZg rượu.

- …

Thương NxGsmgô tỏuFTZ waqRvẻ vừauFTZ xcGvJin lỗxGsmi vừacGvJ cảmxGsm độngxGsm dìuwaqR NxGsmgưu uFTZBôn khuFTZông biết làcGvJ xGsmlần thứxGsm bauFTZo nhwaqRiêu từxGsm tronYaqZg YaqZnhà vệwaqR sincGvJh xicGvJêu YaqZvẹo bướcYaqZ rauFTZ, nYaqZước mắtwaqR hắnuFTZ nhạt uFTZnhòa, nxGsmói trouFTZng tiếcGvJng nấc:

- NgYaqZười anxGsmh ecGvJm tốcGvJt, kwaqRhổ cxGsmho cYaqZậu rồi.

Ngưu BônwaqR waqRvỗ vwaqRai xGsmhắn xGsmcười xGsmha uFTZhả, giọxGsmng nóuFTZi hàoxGsm hxGsmùng bcGvJốc tcGvJrời lấy chúcGvJt waqRphong uFTZcách cYaqZủa TrứngcGvJ muối:

- KuFTZhổ YaqZcái quYaqZái gì?xGsm AYaqZnh waqRem uFTZchính lYaqZà dùuFTZng cGvJđể đâmcGvJ... axGsmnh mộtxGsm đwaqRao, tôi mộYaqZt đao...uFTZ waqRlà tcGvJừ "đwaqRao" tcGvJrong TiYaqZểu lýxGsm YaqZphi đao...

Thương NgôxGsm uFTZche mặt.

Còn cGvJtôi lạicGvJ gxGsmiơ cGvJngón tuFTZay cáixGsm lênwaqR biểwaqRu thịuFTZ nuFTZgưỡng mộxGsm xGsmđối vớiYaqZ sự biếncGvJ chuyểwaqRn từuFTZ yếuYaqZ đuốiYaqZ sancGvJg mạnhYaqZ mẽcGvJ củaYaqZ TứxGsm Ngưu.

Đêm đxGsmó, thxGsmần tiwaqRên lạicGvJ mộuFTZt lầnxGsm nữacGvJ dùnYaqZg hànxGsmh độnYaqZg thựcYaqZ cGvJtế chứng mcGvJinh sxGsmự YaqZtốn cơmxGsm tốnYaqZ củi,YaqZ vuFTZô dụnguFTZ toàncGvJ txGsmập cwaqRủa mình...

Sau khuFTZi đãYaqZ bxGsmiến YaqZba waqRkét bixGsma thànwaqRh bcGvJa mưcGvJơi sáuYaqZ chiếcYaqZ vuFTZỏ waqRchai, Trứng mxGsmuối châuFTZn bướcYaqZ cóYaqZ phầwaqRn loạnwaqRg choạuFTZng kxGsméo auFTZnh chàYaqZng NguFTZưu BônxGsm đuFTZang nghicGvJêm túuFTZc chỉ taYaqZy vYaqZào vuFTZạch đườngwaqR đxGsmếm tuFTZrăng suFTZao lêuFTZn twaqRaxi, đầuuFTZ khYaqZông ngoảnhYaqZ lại.

Tôi lẩmwaqR xGsmbẩm mộtcGvJ mình:

- xGsmHai ngườicGvJ nàywaqR sẽxGsm kcGvJhông xGsmsao chứ?

Thương NgxGsmô tYaqZrấn an:

- NcGvJgưu BwaqRôn ccGvJó sYaqZay nữaYaqZ cwaqRũng khônwaqRg giởwaqR trcGvJò linYaqZh tixGsmnh đâu.

- TôiuFTZ uFTZsợ TrứuFTZng muốuFTZi uFTZgiở txGsmrò uFTZvới cGvJanh ta.

- YaqZ... DùxGsm cGvJgì cũnuFTZg làYaqZ thầcGvJn tiêYaqZn. cGvJSao YaqZcó thcGvJể waqRbị loYaqZài uFTZngười giởwaqR trò được...

 

Trên đườngwaqR về,waqR gcGvJió lạnhcGvJ txGsmáp vàxGsmo mặt,waqR YaqZhơi mYaqZen xâmcGvJ chiếxGsmm đạuFTZi nãwaqRo củacGvJ tôi YaqZkhông nhữnguFTZ tưcGvJớc uFTZđi quuFTZyền chuFTZủ đwaqRộng uFTZmà xGsmcòn kxGsmhiến tôwaqRi cYaqZhìm đắmcGvJ hYaqZoàn toàn, choánxGsmg uFTZváng, quauFTZy cuồngwaqR. ĐồnguFTZ thời,waqR bụnxGsmg cũnguFTZ bắYaqZt đầuxGsm thấuFTZy YaqZkhó chịu.

Tôi xGsmgiơ tacGvJy lwaqRên waqRtính ngàwaqRy, quảYaqZ cGvJnhiên đếncGvJ ngxGsmày kinwaqRh cGvJnguyệt ghéxGsm thăm rồi,cGvJ xGsmđúng lYaqZà "HọacGvJ vôcGvJ đơwaqRn chícGvJ, YaqZphúc bấtwaqR trùnuFTZg laiYaqZ", đãwaqR thấtxGsm tuFTZình rwaqRồi lại gwaqRặp phảiYaqZ bYaqZà cxGsmô già...

Càng YaqZnghĩ xGsmtôi cuFTZàng tYaqZhấy muFTZình đuFTZen đủi,waqR xGsmđen đwaqRủi nhưxGsm gặpwaqR phảYaqZi YaqZông bán cGvJthan vậywaqR. TcGvJôi mxGsmuốn rxGsmuồng bỏxGsm, muốnuFTZ tYaqZự đàyYaqZ ảwaqRi mìnxGsmh cGvJnên waqRtìm chỗxGsm cuFTZhân tườngcGvJ rồi ngồixGsm đówaqR waqRnhư chết.

Thương NgxGsmô đươnYaqZg nhiênxGsm YaqZkhông biếtuFTZ nhữwaqRng cơnYaqZ sónuFTZg cGvJlòng diễnuFTZ rawaqR trong tôiwaqR, thấyxGsm tôcGvJi bỗncGvJg nhiêYaqZn nxGsmgồi thụwaqRp xuốngxGsm ncGvJhư nguFTZười khôngwaqR xGsmxương waqRnên khônuFTZg tránh khỏicGvJ cGvJvẻ ngạcwaqR nYaqZhiên. HắnuFTZ xGsmvội YaqZkhom cGvJngười xuwaqRống, cGvJlưng dựngxGsm thẳxGsmng, mộtxGsm đầcGvJu gối chạxGsmm đất,xGsm uFTZmột uFTZtay đặtxGsm tcGvJrên đxGsmầu YaqZgối mìnhYaqZ, tawaqRy waqRkia sờuFTZ lêYaqZn trYaqZán tôi...

Trời đất,cGvJ sinxGsmh vcGvJật gìYaqZ khôwaqRng bYaqZiết, txGsmư thếuFTZ waqRngẫu nuFTZhiên twaqRhôi cGvJmà cũnguFTZ đẹp lạuFTZ lùng.

Lại waqRtrời đuFTZất nữa,waqR lwaqRúc nàyYaqZ txGsmôi mớcGvJi cówaqR tcGvJhể quaYaqZn sátwaqR YaqZmột cwaqRách tỉcGvJ mi, rõxGsm ràng.

- TiểwaqRu Tường,cGvJ exGsmm saYaqZo thếuFTZ? SuFTZay uFTZhay khwaqRó chịuuFTZ ởuFTZ đâu?

Trước cGvJánh YaqZmắt xGsmlờ đờuFTZ xGsmsay, đôcGvJi twaqRai oxGsmng onxGsmg củaYaqZ tYaqZôi, dcGvJáng uFTZvẻ hắnwaqR càng lôixGsm uFTZcuốn, gwaqRiọng YaqZnói càcGvJng dcGvJễ cGvJchịu hcGvJơn khiếnuFTZ cGvJtrái uFTZtim tôixGsm YaqZnhư lYaqZệch vuFTZề pwaqRhía gan,xGsm giọng cGvJtôi nhỏYaqZ nhẹwaqR waqRđầy tủiwaqR hờn:

- ĐếnwaqR tháng.

Thương NguFTZô uFTZsững ngườYaqZi trướcxGsm câucGvJ nóiwaqR khôngwaqR đầuYaqZ kYaqZhông đuôiYaqZ củaYaqZ tôi:

- ĐếncGvJ gì?

- ĐếnxGsm tháng.

- Tháng..xGsm. tháncGvJg gì?

Tôi ôxGsmm bụncGvJg twaqRựa vàouFTZ tườngcGvJ, cuộxGsmn mìnxGsmh nhcGvJư mộtcGvJ cocGvJn uFTZtôm, cGvJlông màxGsmy xịxGsmu xuống, mặtuFTZ xGsmcau luFTZại dcGvJiễn vawaqRi mộxGsmt côwaqR xGsmbé tộixGsm ncGvJghiệp mwaqRuốn nYaqZói màYaqZ khôngxGsm thốtwaqR đượcuFTZ thành lời.

Dù sawaqRo ThưYaqZơng NgôxGsm cũnguFTZ đãxGsm sốYaqZng ởYaqZ nhânxGsm giauFTZn YaqZnên YaqZtương đốiuFTZ hiểxGsmu biếtxGsm đốỉ vớwaqRi đxGsmặc tcGvJrưng sinwaqRh cGvJlý củacGvJ lYaqZoài nuFTZgười. VậyuFTZ ncGvJên, saYaqZu phútuFTZ bốixGsm rốiYaqZ bawaqRn đầu, hắnYaqZ nwaqRhanh chóngxGsm ýcGvJ thứwaqRc đượcxGsm, cộngcGvJ thêuFTZm ngxGsmôn ngữuFTZ cGvJcơ tuFTZhể vôwaqR cxGsmùng cwaqRó tíwaqRnh biểcGvJu cảmxGsm của waqRtôi cGvJnên cGvJhắn uFTZđã hiuFTZểu ra.

- Em..uFTZ. tuFTZa... chúngYaqZ twaqRa YaqZmau cGvJvề nhxGsmà thôi...

- NhưnYaqZg troYaqZng waqRnhà khôngwaqR waqRcòn băngYaqZ vệuFTZ swaqRinh nữa.

- Vậy...YaqZ waqRphải uFTZlàm sao?

- KhcGvJông cGvJcòn YaqZthì đcGvJương nhiênwaqR cGvJphải đwaqRi muYaqZa rồi.

- ỒuFTZ... waqRở đwaqRâu cGvJcó? uFTZTa dìuwaqR ewaqRm đi.

- YaqZTôi đauYaqZ bụng,cGvJ khônwaqRg đứnxGsmg xGsmdậy đxGsmược, khôuFTZng đicGvJ nổi.

Có lẽwaqR ThươnguFTZ uFTZNgô đãYaqZ hiểxGsmu xGsmra ýcGvJ củaYaqZ tôi,cGvJ cGvJbỗng nhiêxGsmn uFTZthấy YaqZbối rốcGvJi. DYaqZo dự, đắnuFTZ đYaqZo mộtxGsm hxGsmồi, cuốiuFTZ waqRcùng cũcGvJng cắnwaqR răng,cGvJ nói:

- TronuFTZg sxGsmiêu thxGsmị gầcGvJn đâyuFTZ chuFTZắc uFTZlà cócGvJ chcGvJứ? xGsmTa uFTZsẽ đYaqZi uFTZmua ngayuFTZ, cGvJem đợi uFTZta ởuFTZ đây.

Tôi vộYaqZi tuFTZóm waqRlấy hắn,xGsm tiếpYaqZ tụcGvJc vẻuFTZ ywaqRếu đuốxGsmi, cạnuFTZ sức,uFTZ diễnxGsm vẻcGvJ đángYaqZ thương đếnwaqR cùng:

- waqRTrong sYaqZiêu YaqZthị kwaqRhông cóYaqZ loYaqZại tôiYaqZ cYaqZần, cxGsmhỉ ởwaqR cửxGsma waqRhàng tuFTZrước mặt mớixGsm có.

Tuy xGsmđiều nwaqRày rõcGvJ ràuFTZng uFTZlà waqRvớ YaqZvẩn, nhwaqRưng dùxGsmng nuFTZó YaqZđể lừaxGsm vịwaqR thầuFTZn chưa hềxGsm cwaqRó uFTZchút uFTZkinh nghicGvJệm gìcGvJ vẫnuFTZ rấtcGvJ hwaqRiệu quả.cGvJ DwaqRo đóuFTZ ThxGsmương NwaqRgô liềuFTZn xGsmgật đầuxGsm cắn ccGvJâu uFTZvà tỏuFTZ vẻxGsm ngượnYaqZg nYaqZgùng rõxGsm ràng.

Cái gọcGvJi YaqZlà cửauFTZ waqRhàng, chYaqZính waqRlà tiYaqZệm tạuFTZp hówaqRa tươnuFTZg đốiwaqR truyềnxGsm thống YaqZmà phươnguFTZ thứccGvJ kYaqZinh dxGsmoanh howaqRàn toxGsmàn kuFTZhông giốngYaqZ vớiYaqZ sixGsmêu twaqRhị tựuFTZ xGsmchọn. uFTZKhách hàng cGvJphải huFTZiểu rõwaqR, phảiuFTZ twaqRự nuFTZói uFTZra yYaqZêu cầuxGsm củacGvJ mìnhYaqZ, waqRsau đcGvJó chủxGsm cwaqRửa hxGsmàng sẽxGsm dẫnwaqR đi lấwaqRy đồuFTZ xGsmvà trảYaqZ twaqRiền nhậnwaqR hàYaqZng ngYaqZay trướuFTZc mặt.

Tôi huFTZoàn toYaqZàn phcGvJớt lcGvJờ uFTZvẻ ngxGsmượng uFTZngùng củwaqRa ThươncGvJg NgYaqZô dùnguFTZ thcGvJái độ vôuFTZ cGvJcùng nxGsmghiêm túcGvJc nóuFTZi vớiuFTZ hắn:

- TôYaqZi muốuFTZn muFTZột gYaqZói dùnuFTZg bYaqZan đêwaqRm vàxGsm mộtYaqZ uFTZgói dYaqZùng bxGsman ngàywaqR, lYaqZoại dùng waqRban uFTZđêm pcGvJhải làxGsm loạiwaqR dàiYaqZ bxGsma mươixGsm lăxGsmm xGsmcentimet. ĐãYaqZ nhuFTZớ chưa?

Thương NwaqRgô cYaqZúi đxGsmầu khôYaqZng nhìcGvJn tuFTZôi, mộuFTZt hồYaqZi xGsmsau mớuFTZi nhẹYaqZ nxGsmói một tiếng.

- Ừm.

- AnxGsmh thửcGvJ nhắcYaqZ lạYaqZi mộwaqRt lầcGvJn cwaqRho YaqZtôi nghe.

Dưới sựYaqZ xGsmthúc écGvJp củaYaqZ YaqZtôi, hwaqRắn cuốcGvJi cùxGsmng txGsmỏ waqRvẻ quyếtcGvJ tYaqZâm, đứnguFTZ phắt dậy,YaqZ waqRcòn tiệuFTZn tcGvJay guFTZõ vwaqRào xGsmđầu txGsmôi, giọnuFTZg hwaqRờn trách:

- xGsmEm chcGvJờ đấy.

Tôi xYaqZoa đầuFTZu nhYaqZìn thxGsmeo cácGvJi bónYaqZg vộiwaqR vãwaqR củaxGsm waqRhắn, YaqZcười ngặcGvJt nghẽcGvJo. Bóng hắncGvJ dYaqZần uFTZxa khuất.

Lớn bằnuFTZg từngYaqZ YaqZnày rồi,cGvJ xGsmhắn làcGvJ ngườiuFTZ đàncGvJ ôuFTZng đầuYaqZ YaqZtiên xGsmmua uFTZbăng vệYaqZ sinh cGvJcho tôi.

Khoảng muFTZười phuFTZút xGsmsau, ThuFTZương xGsmNgô xáuFTZch waqRmột túuFTZi nylouFTZn, lấmxGsm luFTZét như trộmYaqZ, quFTZuay về.

- cGvJEm YaqZxem xGsmta cGvJmua cYaqZó đcGvJúng không?

Tôi YaqZcầm xGsmlấy tYaqZúi, nhìuFTZn YaqZvào, nói:

- Đúng.uFTZ TríYaqZ nhớxGsm củaYaqZ auFTZnh khôngcGvJ waqRtồi YaqZmà. Này,xGsm hộwaqRp cGvJnhỏ nwaqRày cGvJlà uFTZgì vậy?

- ÔnxGsmg xGsmchủ nuFTZói, tốtYaqZ nhxGsmất nêcGvJn dxGsmùng kxGsmết hợpxGsm haxGsmi loạiYaqZ này.

Không biếtuFTZ YaqZThương YaqZNgô bịYaqZ xGsmkích độngYaqZ waqRgì uFTZtrong cửxGsma hàuFTZng ccGvJủa ôcGvJng cwaqRhú râu uFTZria xồmwaqR xYaqZoàm YaqZkia. TwaqRuy sắcxGsm mcGvJặt waqRkhông YaqZcó biYaqZểu uFTZlộ gìcGvJ đặcwaqR bwaqRiệt nhưngxGsm waqRcơ thịt uFTZ xem cGvJra kwaqRhông kcGvJiềm uFTZchế đưxGsmợc nêxGsmn hơicGvJ cwaqRo giật:

- VìuFTZ troncGvJg thờcGvJi giauFTZn đếncGvJ thwaqRáng củacGvJ ngườiuFTZ cwaqRon cGvJgái, ngườiYaqZ đànYaqZ ôngYaqZ sẽ tíccGvJh YaqZlũy khônuFTZg cGvJít đồ.cGvJ ĐếcGvJn kxGsmhi đợuFTZi hếYaqZt đènxGsm đYaqZỏ chắxGsmc xGsmchắn sẽcGvJ khôncGvJg xGsmkiểm swaqRoát được màwaqR waqRphóng rauFTZ. LúcYaqZ đóxGsm nếuwaqR khYaqZông cYaqZó sựcGvJ chuẩYaqZn cGvJbị thìcGvJ câcGvJu chcGvJuyện tcGvJuyệt đỉnhwaqR trên giườuFTZng sxGsmẽ rấtwaqR dễxGsm biếnYaqZ thwaqRành câuFTZu chuYaqZyện uFTZbi thảmxGsm trocGvJng waqRkhoa sản...

Ôi trxGsmời đấtcGvJ cGvJơi, ônguFTZ chwaqRú kxGsmỳ qwaqRuặc kiuFTZa thYaqZật uFTZquá xGsmdung tục.

Nhưng, ncGvJhư thếuFTZ, YaqZý nguyYaqZện củuFTZa mẹYaqZ đãwaqR đượcxGsm thuậnxGsm lợYaqZi đápuFTZ ứncGvJg. Trong nuFTZhà uFTZphải thườngYaqZ xuywaqRên waqRdự waqRphòng xGsmbao ccGvJao sxGsmu waqRDurex mà...

Nhìn dáuFTZng vẻxGsm twaqRhảm hạiwaqR củaYaqZ ThươngcGvJ waqRNgô, chúuFTZt lươYaqZng thiệnxGsm vuFTZốn chếtcGvJ từ lYaqZâu twaqRrong tôxGsmi cwaqRuối cuFTZùng cũnxGsmg xGsmphục hồiwaqR sứccGvJ sống.

Tôi nhétuFTZ haxGsmi thứYaqZ cócGvJ chứcwaqR năxGsmng giốngwaqR nhwaqRau YaqZlà cùxGsmng chốuFTZng cwaqRhất lỏng YaqZchảy luYaqZng txGsmung vàowaqR tcGvJrong túuFTZi xGsmnylon rồiuFTZ đứngwaqR lêxGsmn. ĐwaqRang lắcxGsm lắYaqZc phủiuFTZ YaqZphủi xGsmđịnh xuất phácGvJt, thìuFTZ TcGvJhương xGsmNgô bỗnuFTZg kxGsméo tuFTZay twaqRôi uFTZlại, nói:

- ExGsmm waqRthấy khóxGsm chuFTZịu, vxGsmậy xGsmđể cGvJta uFTZcõng em.

Tôi nhYaqZìn hắncGvJ, lắcwaqR đầuwaqR, nói:

- TôuFTZi waqRkhông muốnYaqZ xGsmchơi trwaqRò TrcGvJư BwaqRát GiớuFTZi cõcGvJng vợ.

- xGsm... CxGsmhúng uFTZta đâuuFTZ phảxGsmi waqRlợn... cGvJ- xGsmThương NgôwaqR cócGvJ phầxGsmn phâYaqZn YaqZvân về cGvJvấn uFTZđề chxGsmủng tộcGvJc nhưnguFTZ rấcGvJt nhanwaqRh uFTZsau cGvJđó liềYaqZn YaqZnở nwaqRgay uFTZmột nuFTZụ xGsmcười: xGsm- NYaqZhưng ta xGsmkhông ngạiuFTZ cGvJlàm TrưcGvJ BuFTZát Giới.

Đầu ócxGsm tăuFTZm YaqZtối xGsmcủa tôYaqZi phcGvJải puFTZhản ứngYaqZ mộuFTZt lúcGvJc mwaqRới hwaqRơi YaqZIm-u, tôi đáp:

- TôiwaqR waqRkhông muốncGvJ làxGsmm tiểuFTZu thưcGvJ cxGsmủa uFTZCao LYaqZão trang.

- EwaqRm chYaqZỉ YaqZcần YaqZlàm nYaqZữ cxGsmhủ nhâwaqRn củcGvJa TYaqZrúc TwaqRhanh cácuFTZ làuFTZ đượcYaqZ rồcGvJi. -uFTZ Thương NgôuFTZ vừaxGsm uFTZnói vừawaqR cwaqRúi ngưcGvJời xuốngwaqR: waqR- MaYaqZu lêwaqRn đi.

- TxGsmrúc YaqZThanh ccGvJác luFTZà ccGvJái gì?

- LàYaqZ ncGvJơi trướccGvJ đâyxGsm chúnuFTZg tYaqZa ở.

- Ồ.

- EYaqZm nxGsmhanh lwaqRên mộtwaqR chút.

Tôi kuFTZhông thèYaqZm đwaqRể cGvJý xGsmđến lờcGvJi giụcuFTZ củcGvJa hắwaqRn YaqZmà cGvJtự mìcGvJnh tiếncGvJ YaqZvề phía trước:

- KhôngcGvJ cầwaqRn đâu.

- TiểuwaqR Tường...

Tôi nguFTZoái xGsmđầu lạiwaqR thewaqRo phảnuFTZ xGsmxạ, đúxGsmng lúxGsmc nhìnxGsm tYaqZhấy TYaqZhương YaqZNgô khom ngưuFTZời, waqRhai uFTZtay xGsmchống vàoYaqZ xGsmđầu gốwaqRi, khuôxGsmn mặtcGvJ hơiYaqZ ngYaqZẩng lên,waqR khẽwaqR mỉwaqRm cườcGvJi, nói:

- VếuFTZt thươxGsmng cGvJcủa waqRta YaqZđã khYaqZỏi rồi.

Tôi bịuFTZ hcGvJắn đwaqRoán trwaqRúng cGvJý nêYaqZn cũngxGsm khxGsmông nểuFTZ waqRtình màcGvJ bóuFTZc mwaqRẽ xGsmhắn, tôi xGsm nói to:

- AnYaqZh lwaqRừa axGsmi tYaqZhế? KhôcGvJng waqRthể nào.

- DùuFTZ cYaqZoi nYaqZhư cYaqZhưa khwaqRỏi waqRhoàn toànYaqZ twaqRhì chútcGvJ trọcGvJng cGvJlượng củauFTZ uFTZem cũnguFTZ chẳng thYaqZể xGsmgây ảcGvJnh hưởngxGsm gì.

Tôi bĩuwaqR môixGsm uFTZtỏ vẻYaqZ quuFTZyết kYaqZhông ticGvJn lờicGvJ hắn.

Nụ cườcGvJi củacGvJ hắnwaqR cànYaqZg rcGvJõ nétxGsm hơn:

- cGvJEm YaqZlo lắngwaqR chwaqRo YaqZta pxGsmhải không?

- xGsmLà tôuFTZi cGvJlo chcGvJo cxGsmái đệwaqRm ghwaqRế souFTZfa củaYaqZ tôi.

- TiYaqZểu cGvJTường, tiuFTZn txGsma uFTZđi. VìYaqZ ewaqRm, twaqRa waqRsẽ khôncGvJg lấywaqR mYaqZình cGvJra đùuFTZa giỡn đâu.

Lời nóYaqZi cwaqRủa hắnYaqZ rấtYaqZ qcGvJuả quyếtxGsm, hơxGsmn nữauFTZ còcGvJn cócGvJ tínhcGvJ xuFTZúi giụccGvJ waqRvà mê hcGvJoặc, waqRdo đó,YaqZ txGsmôi thấywaqR dawaqRo động.

Tôi đếnxGsm bYaqZên YaqZhắn, uFTZbấm waqRđầu nguFTZón twaqRay vàoxGsm lưnuFTZg hắnYaqZ, hỏi:

- CcGvJó đxGsmau không?

Thương NgôcGvJ bậtcGvJ cười,uFTZ duỗixGsm cwaqRánh taxGsmy đặuFTZt vxGsmào euFTZo txGsmôi đẩywaqR cGvJra cGvJsau lưng, nhânxGsm lYaqZúc YaqZtôi loạngwaqR choạng,cGvJ liềncGvJ YaqZtúm vàowaqR đùiYaqZ tôi,waqR khuFTZi đứngwaqR luFTZên xGsmthì tôYaqZi xGsmđã ngồi chắcYaqZ chắnuFTZ trêcGvJn cGvJlưng hắuFTZn rồi.

Cách lcGvJớp waqRáo mùauFTZ đôcGvJng dàywaqR cộpuFTZ, tuFTZôi vẫnxGsm cảxGsmm thấyxGsm vacGvJi vàcGvJ lưncGvJg hắcGvJn gầywaqR gầy nhưxGsmng rấtcGvJ rộng,xGsm khiYaqZến YaqZtôi ccGvJó ccGvJảm giáwaqRc waqRcực kỳuFTZ chắcxGsm chắn.

Tôi ôcGvJm cYaqZổ huFTZắn, bảxGsm vaxGsmi cGvJhắn uFTZlàm cxGsmằm xGsmtôi hơixGsm đau.

Trong YaqZtrí uFTZnhớ củwaqRa waqRmình, uFTZhình nhcGvJư chwaqRưa cócGvJ auFTZi tuFTZừng cYaqZõng tôixGsm. NguFTZày nhỏ, bốYaqZ cuFTZhỉ đặtxGsm cGvJtôi lêxGsmn cổcGvJ hoặuFTZc lêYaqZn vai.

Thế nhưwaqRng cxGsmảm giácwaqR lwaqRúc cGvJnày suFTZao xGsmthân quwaqRen đếnwaqR xGsmvậy, nhYaqZư YaqZthể đãuFTZ từng diễnxGsm rxGsma vôYaqZ sốuFTZ lẩn.YaqZ YaqZCó mYaqZột cGvJngười YaqZcõng tuFTZôi, cwaqRứ đi,xGsm đcGvJi rấtcGvJ xacGvJ, đicGvJ rxGsmất lâu...

- TuFTZrước đây,cGvJ anuFTZh waqRcó xGsmtừng cwaqRõng YaqZtôi nxGsmhư cGvJthế nàwaqRy không?

- Có.

- ThYaqZường xuyêwaqRn chứ?

- Ừ!

- cGvJKể từuFTZ kwaqRhi chcGvJúng tYaqZa ởuFTZ YaqZbên nhaYaqZu sao?

- KểwaqR twaqRừ nguFTZày đầucGvJ tiêYaqZn tuFTZa qucGvJen em.

- cGvJTôi nuFTZhớ, hìncGvJh nhưwaqR uFTZanh từxGsmng nóixGsm vìcGvJ tôicGvJ màYaqZ đãYaqZ YaqZlấy uFTZchín trăwaqRm chín mươiYaqZ chíuFTZn uFTZgiọt sươngcGvJ macGvJi. NhưncGvJg nwaqRay txGsmôi mớiYaqZ xGsmmột uFTZnghìn tuổi.uFTZ VuFTZậy cYaqZhẳng phảiuFTZ là xGsm khi waqRtôi vừYaqZa rYaqZa xGsmđời, uFTZanh cGvJđã cõngxGsm xGsmtôi chạywaqR khắpcGvJ cGvJnơi sao?

- Ừ.

- AYaqZnh còuFTZn nóixGsm, trướcwaqR uFTZđây xGsmtôi kwaqRhông hềYaqZ cuFTZó uFTZbố mẹwaqR, vxGsmậy awaqRi nuôcGvJi tôi trưởngcGvJ thành?

Thương NxGsmgô waqRthở dcGvJài, ngouFTZái đầucGvJ lạiuFTZ nwaqRhìn waqRtôi, nói:

- TicGvJểu Tường,cGvJ lxGsmà tuFTZa xGsmnuôi ecGvJm cGvJkhôn lớn.

Ồ...

Hóa rcGvJa, kxGsmhông phảixGsm YaqZlà twaqRôi YaqZnuôi YaqZchồng, mwaqRà tuFTZôi làYaqZ bYaqZà vợYaqZ đuFTZược hắn nuôiwaqR nấng.

Cơn kíwaqRch độngwaqR nàuFTZy khiYaqZến tcGvJôi khônuFTZg thốtcGvJ cGvJnên xGsmlời trênxGsm sucGvJốt đườnguFTZ vcGvJề. Thương NYaqZgô cũwaqRng khwaqRông YaqZnói cGvJgì ncGvJữa, cGvJchỉ chuFTZầm chwaqRậm đixGsm từnguFTZ uFTZbước, từxGsmng bước.

Đêm mùYaqZa đôcGvJng, cGvJgió cGvJrất mạnhxGsm nhưnwaqRg cuFTZó lẽuFTZ vuFTZì hwaqRai chúnguFTZ xGsmtôi dựwaqRa sátxGsm vào nhacGvJu nênxGsm YaqZkhông hwaqRề YaqZcảm thấyuFTZ lạnh.cGvJ BànxGsm tcGvJay hYaqZắn đancGvJg đxGsmỡ lấyxGsm waqRtôi cũnYaqZg khôcGvJng xGsmcòn lạnh waqRgiá nhưxGsm uFTZban chiềuwaqR nữa.

Sau khcGvJi trởcGvJ YaqZvề nYaqZhà tắwaqRm uFTZgiặt xoncGvJg, tcGvJôi vốnwaqR xGsmđịnh mởwaqR uFTZmáy twaqRính xGsmra waqRxem Lâm LỗuFTZi cówaqR OnlcGvJine khwaqRông waqRđể YaqZhỏi anuFTZh tYaqZa rốuFTZt cucGvJộc vwaqRì saxGsmo khônguFTZ liêYaqZn lạcGvJc vớuFTZi bạn bwaqRè. YaqZNhưng vừaxGsm mwaqRới đănxGsmg nhxGsmập, mYaqZáy tínhuFTZ YaqZlập tứcGvJc bwaqRị gYaqZấp lại.

Thương uFTZNgô đứngxGsm swaqRau lưwaqRng txGsmôi, twaqRrên cGvJtay ccGvJầm xGsmmột cxGsmốc sữawaqR nuFTZóng, nói:

- UốcGvJng đcGvJi rồicGvJ ngủ.

Tôi waqRnghĩ ngợcGvJi mộtYaqZ látwaqR rồwaqRi ngocGvJan ncGvJgoãn nxGsmghe lời.

Có lxGsmẽ vìcGvJ tháicGvJ độYaqZ ngoYaqZan ngoãnYaqZ uFTZcủa waqRtôi cGvJquá kháccGvJ scGvJo vớiYaqZ lúcxGsm tuFTZhường dẫn đxGsmến vicGvJệc YaqZhắn cuFTZó YaqZchút ccGvJảnh giYaqZác, khôngxGsm uFTZyên tâwaqRm nêxGsmn lạixGsm nhcGvJấn mạnhwaqR uFTZthêm một câu:

- YaqZPhải ngxGsmủ ngaxGsmy đấyYaqZ nhuFTZé. KhôcGvJng đượcwaqR đợicGvJ twaqRa đYaqZi YaqZra ngoàiwaqR rồiYaqZ lạixGsm léncGvJ bò dậxGsmy chơiuFTZ đâu.

- uFTZAnh kuFTZhông cGvJngủ cùngcGvJ txGsmôi sao?

-... Hả?

Tôi chớpYaqZ YaqZmắt lcGvJộ rõxGsm xGsmvẻ ngâcGvJy thYaqZơ nhwaqRất, lanuFTZh lợuFTZi nhất,cGvJ nói:

- ÔnwaqRg bốuFTZ hổxGsm ơiYaqZ, buổiYaqZ tốwaqRi ngườicGvJ txGsma suFTZợ ngủuFTZ mộtcGvJ mình.

Thương waqRNgô giậtwaqR giậtxGsm cGvJkhóe mắt:

- uFTZBố... bố...

- TôicGvJ luôcGvJn YaqZthích kiểuwaqR bốYaqZ nxGsmuôi YaqZcon gáixGsm uFTZgì uFTZgì đó,xGsm xGsmkhông ngờuFTZ cGvJtự mình giwaqRờ cũnxGsmg cóYaqZ uFTZthể đượcuFTZ trảiYaqZ nYaqZghiệm. HaYaqZy quá!

Khóe miuFTZệng ThươnxGsmg NgôwaqR rầxGsmn rậtxGsm, nói:

- BYaqZố... cwaqRon gái...

Tôi waqRlao lcGvJên phíwaqRa cGvJtrưóc, ômcGvJ chặcGvJt uFTZeo uFTZhắn, xGsmgiọng nũnguFTZ cGvJnịu, nói:

- NgườixGsm YaqZta YaqZkhông thxGsmèm quxGsman tâmuFTZ, nxGsmgươi tYaqZa cGvJchỉ muôncGvJ buFTZố ngxGsmủ cùngcGvJ mà, ngườicGvJ tuFTZa muYaqZốn ôcGvJm bốxGsm cơ.

Giọng YaqZnói cGvJcủa ThươngcGvJ NwaqRgô YaqZbắt đầYaqZu ruYaqZn rẩy:

- YaqZÔm... ôm...

Tôi tcGvJhấy trêuYaqZ ncGvJhư vậyuFTZ đãxGsm twaqRương uFTZđối rồwaqRi, cxGsmhọc thêmwaqR nYaqZữa xGsmcó khcGvJả năng hắxGsmn sẽcGvJ phátYaqZ hỏcGvJa ncGvJên dừxGsmng lại,uFTZ rổiuFTZ lănuFTZ vàoxGsm gwaqRiường, vẫyuFTZ vwaqRẫy xGsmtay vẻcGvJ YaqZcao waqRsang, nói:

- uFTZBản cxGsmung phảuFTZi uFTZđi nguFTZhỉ rồi.YaqZ HổuFTZ cuFTZông cYaqZông waqRlui YaqZra đi.

- CônxGsmg... công...

Có lẽuFTZ waqRtim YaqZgan YaqZvà đcGvJại nãouFTZ củwaqRa ThươnguFTZ cGvJNgô đuFTZều cYaqZó phầncGvJ têuFTZ liệtwaqR bYaqZởi màn biểwaqRu duFTZiễn xGsmbiến xGsmmặt saxGsmu cGvJkhi tcGvJrao giảiwaqR OscuFTZar củacGvJ tôi.waqR KcGvJhuôn mặtuFTZ hắxGsmn cGvJkhông chút cảmxGsm xúcwaqR, hcGvJai mắtxGsm xGsmnhìn YaqZthẳng, YaqZđi rwaqRa ngoài.

Do đxGsmó, waqRtôi cuFTZhui xGsmvào chăuFTZn cườwaqRi sxGsmặc sụa,YaqZ YaqZmột cxGsmhút uFTZgió YaqZlạnh ùwaqRa đến, nằcGvJm bxGsmên cạnhcGvJ uFTZtôi lúcxGsm nàyuFTZ xGsmlà mộtxGsm awaqRnh chàngYaqZ mwaqRặc bộxGsm quuFTZần áxGsmo nuFTZgủ mỏnuFTZg manh.

Khuôn mặuFTZt hiYaqZền làncGvJh cxGsmủa waqRanh cwaqRhàng nhìuFTZn tôixGsm, nói:

- ĐểxGsm chứngYaqZ mixGsmnh twaqRa khYaqZông phảcGvJi waqRlà côxGsmng waqRcông, tốicGvJ naYaqZy, cGvJta đặYaqZc biệt chowaqR pxGsmhép cYaqZon YaqZkiểm tcGvJra thoảiYaqZ máiYaqZ. TYaqZa cGvJthương ccGvJon lxGsmắm đấy,waqR YaqZcó cwaqRảm uFTZđộng không?

- …

Được lắmuFTZ, uFTZđồ ccGvJon xGsmhổ biếnxGsm uFTZthái! NgươicGvJ thYaqZắng rồi!

Tôi đưaYaqZ taYaqZy đẩyYaqZ hắncGvJ ruFTZa, nói:

- TôicGvJ uFTZđang đếnxGsm tháng,cGvJ đYaqZi xGsmra đi.

Hắn nắmwaqR chặtuFTZ cGvJtay tôiYaqZ, xGsmkhông cònwaqR vẻcGvJ đcGvJùa cợcGvJt, trYaqZêu chxGsmọc lwaqRúc YaqZtrước, giọng hắnxGsm chậuFTZm rãiYaqZ cGvJnhưng kwaqRiên định:

- TiểuFTZu TườngcGvJ, YaqZta biếtYaqZ YaqZlúc nàyxGsm exGsmm rấtxGsm buồn.waqR TrưuFTZớc mwaqRặt tuFTZa, waqRem khwaqRông cần phảixGsm txGsmỏ uFTZra mcGvJạnh mwaqRẽ, YaqZcàng khuFTZông cầnYaqZ phxGsmải giảYaqZ vờ.

Tôi nhìYaqZn huFTZắn, nói:

- SxGsmao anxGsmh khônuFTZg hỏcGvJi tuFTZôi xGsmlà đãxGsm xuFTZảy rYaqZa cuFTZhuyện gì?

- uFTZDù cGvJcó xảuFTZy rwaqRa cYaqZhuyện xGsmgì thìcGvJ cũngxGsm quxGsma waqRmau txGsmhôi, vuFTZì cóuFTZ txGsma waqRluôn ở YaqZbên xGsmcạnh em.

- cGvJMãi mwaqRãi bênxGsm tuFTZôi sao?

- waqRMãi mãi.

Tôi chớwaqRp chớYaqZp mắtuFTZ, vcGvJùi đầwaqRu vàxGsmo lòngcGvJ hắn,waqR quệtYaqZ nưuFTZớc mắtxGsm lêYaqZn ngực hYaqZắn, nói:

- ThươngcGvJ waqRNgô, mauFTZy xGsmmà xGsmcó acGvJnh ởuFTZ đây.

- TwaqRa lxGsmuôn ởwaqR đây.

- ThxGsmế nêuFTZn, đYaqZàn ôuFTZng khôuFTZng pxGsmhải làYaqZ thứxGsm cGvJgì tốtYaqZ đYaqZẹp, trêncGvJ tcGvJhế giớixGsm nxGsmày chỉ cócGvJ bốwaqR lYaqZà tốuFTZt thôi.

Tôi waqRquá mệtYaqZ nênxGsm ngủYaqZ uFTZrất waqRngon, lYaqZấy cáYaqZnh tacGvJy củacGvJ TwaqRhương uFTZNgô làwaqRm gwaqRối, hít cGvJhà xGsmhương rừnguFTZ baxGsmn mcGvJai thoanYaqZg thoảuFTZng muFTZà hcGvJắn YaqZmang đến.

Mãi mwaqRãi làcGvJ uFTZbao lâcGvJu? ĐâycGvJ làYaqZ uFTZcâu hỏiwaqR rấtcGvJ thôwaqRng tcGvJục vuFTZà cũnuFTZg làuFTZ một cwaqRâu waqRhỏi uFTZkhông lờiYaqZ đáp.

Nhưng tôiYaqZ uFTZnghĩ, suFTZo waqRvới cuộcuFTZ cGvJđời ngắuFTZn ngủiuFTZ mấYaqZy mươiwaqR xGsmnăm củacGvJ loài ngườwaqRi, mộtcGvJ xGsmnghìn uFTZnăm khônwaqRg hềxGsm uFTZrời xuFTZa cócGvJ thYaqZể đượcYaqZ uFTZcoi luFTZà cGvJmãi mãuFTZi rồi.