You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần ZemAfKđây tZemAfKôi đưWp4mLMợc tậnUWoCSL mWp4mLMắt chd5ứng kiếd5n d5sự tồUWoCSLn tạiZemAfK củaUWoCSL thầnZemAfK tiêUWoCSLn, phUWoCSLá Wp4mLMtan UWoCSLtư tưởng duyUWoCSL vậtUWoCSL mZemAfKà tôd5i đượcWp4mLM tiếpWp4mLM thd5u UWoCSLtừ nd5hỏ. d5Vậy nd5ên, sựd5 UWoCSLngạc nhUWoCSLiên củZemAfKa cUWoCSLon bạnZemAfK khiến tôUWoCSLi UWoCSLbỗng tZemAfKhấy rd5un run:

- Này,UWoCSL màyd5 đừngWp4mLM cód5 Wp4mLMdọa tad5o. d5Nếu ZemAfKanh ZemAfKta ZemAfKlàm Wp4mLMma tZemAfKhật, chUWoCSLắc ZemAfKsẽ tha chZemAfKo td5ao UWoCSLnhỉ? Làd5 aZemAfKnh td5a đáUWoCSL taWp4mLMo, d5chứ cWp4mLMó phZemAfKải taUWoCSLo đáWp4mLM Wp4mLManh UWoCSLta đâu...

- TaWp4mLMo vừaUWoCSL d5nói thếd5 màUWoCSL mZemAfKày UWoCSLđã kíchd5 đWp4mLMộng đếnd5 nhưd5ờng nàUWoCSLy. UWoCSL- TrZemAfKứng muối ZemAfK lập tứcWp4mLM thad5y đổd5i tháWp4mLMi độ,ZemAfK tỏd5 ZemAfKvẻ Wp4mLMxem thườnZemAfKg sWp4mLMự yZemAfKếu đd5uối, nhátZemAfK Wp4mLMgan ZemAfKcủa tôi:d5 ZemAfK- Hai nWp4mLMgày trướUWoCSLc, tWp4mLMrong d5lúc Wp4mLMăn cơWp4mLMm vWp4mLMới bọnZemAfK TiWp4mLMểu ĐZemAfKao, UWoCSLbọn Wp4mLMnó cUWoCSLó nhắcUWoCSL đZemAfKến tênd5 rẻUWoCSL mạt đó.

Mọi người đềWp4mLMu nóUWoCSLi, UWoCSLsau khZemAfKi ănWp4mLM TếtUWoCSL xoUWoCSLng quWp4mLMay lạiZemAfK đWp4mLMây, khôngd5 liZemAfKên d5lạc lWp4mLMại vớiWp4mLM hắn đưUWoCSLợc nd5ữa, điệnUWoCSL thUWoCSLoại khôngWp4mLM ngd5he, emWp4mLMail Wp4mLMkhông hd5ồi âm,ZemAfK gZemAfKửi td5in nhZemAfKắn offlZemAfKine ởUWoCSL QQ vàWp4mLM MSWp4mLMN ZemAfKthì khUWoCSLông baUWoCSLo giUWoCSLờ Wp4mLMthấy trảWp4mLM ld5ời. Wp4mLMCòn nữaUWoCSL, chỗd5 Wp4mLMhắn ởd5 cũngWp4mLM kZemAfKhông Wp4mLMcó aiUWoCSL. Tao UWoCSLvốn nghZemAfKĩ rằngUWoCSL d5ông trZemAfKời d5cuối cùnWp4mLMg cũngWp4mLM mởZemAfK d5mắt làZemAfKm séUWoCSLt đánhd5 d5chết hắnWp4mLM rZemAfKồi, gWp4mLMiờ Wp4mLMxem ra đáWp4mLMng tiếc,d5 đángd5 tiếcUWoCSL quá.

Cô ZemAfKnàng lắcd5 ZemAfKlắc cáZemAfKi đWp4mLMầu d5than vãn,Wp4mLM tôid5 Wp4mLMlại thấZemAfKy sZemAfKững sờ.

Trong ấnd5 tượngZemAfK củaZemAfK tôUWoCSLi, d5QQ củaZemAfK Lâd5m LWp4mLMỗi thựZemAfKc ZemAfKsự luôWp4mLMn ởZemAfK tWp4mLMrạng thái sánZemAfKg đènWp4mLM. TrWp4mLMước đó,Wp4mLM chúnZemAfKg tôUWoCSLi d5có d5nói chuZemAfKyện vàd5 anZemAfKh td5a lWp4mLMuôn Wp4mLMtrả lờiUWoCSL ZemAfKngay. ZemAfKChẳng lẽ, anUWoCSLh tZemAfKa cZemAfKhỉ đWp4mLMể UWoCSLsáng đènWp4mLM vUWoCSLới riênUWoCSLg tôi?

Tiểu UWoCSLĐao làZemAfK mWp4mLMột tronZemAfKg nZemAfKhững ngườiUWoCSL bd5ạn d5nối kWp4mLMhố chZemAfKơi vớid5 nhZemAfKau ZemAfKtừ nhỏ củaUWoCSL chúngZemAfK tôiWp4mLM. ZemAfKAnh tUWoCSLa họcZemAfK trênd5 td5ôi ZemAfKvà TrứngUWoCSL mud5ối hWp4mLMai lớpWp4mLM, làWp4mLM bạnd5 họcd5 cZemAfKủa Lâm d5 Lỗi. SaUWoCSLu kZemAfKhi điWp4mLM ld5àm ZemAfKlại ởUWoCSL cUWoCSLùng mộtd5 tUWoCSLhành phốd5 vớZemAfKi ZemAfKLâm LỗZemAfKi, cZemAfKó tZemAfKhể nóWp4mLMi Wp4mLMquan hệ giữd5a d5hai ngườiWp4mLM càUWoCSLng trd5ở nêUWoCSLn thâd5n thiUWoCSLết hơnWp4mLM. DùZemAfK aUWoCSLnh d5ta d5rất khônd5g tánd5 đồngZemAfK việc LâWp4mLMm LỗUWoCSLi Wp4mLMchia taZemAfKy tôiUWoCSL UWoCSLnhưng ZemAfKsuy chd5o cùngd5, ngườiUWoCSL nWp4mLMgoài UWoCSLkhó d5mà d5can thiệWp4mLMp vào chUWoCSLuyện d5tình cảmUWoCSL được,ZemAfK vậyd5 nênd5 Wp4mLMquan hệWp4mLM Wp4mLMcủa had5i ngưWp4mLMời ZemAfKvẫn rấWp4mLMt tốtZemAfK, UWoCSLtình bạnZemAfK vẫn khôngZemAfK hềZemAfK thaUWoCSLy đổi.

Rốt d5cuộc cWp4mLMhuyện gìUWoCSL UWoCSLđã xảWp4mLMy rUWoCSLa Wp4mLMkhiến LâWp4mLMm LỗiWp4mLM ZemAfKhoàn toàWp4mLMn cắtUWoCSL đứtZemAfK UWoCSLquan hệ d5anh eUWoCSLm mườid5 mấd5y nZemAfKăm td5rời này?

Tôi đand5g d5suy nghĩd5 môngd5 lungWp4mLM, bỗZemAfKng Wp4mLMcó thứWp4mLM gìWp4mLM âWp4mLMm Wp4mLMấm ád5p Wp4mLMvào mặt.

- TỉnUWoCSLh ngủd5 đi.

- NUWoCSLgủ gZemAfKì ZemAfKmà ngủWp4mLM? MớZemAfKi md5ấy UWoCSLgiờ Wp4mLMmà bảd5o nd5gười Wp4mLMta ZemAfKbuồn ngủ?

Tôi Wp4mLMkéo chiếcZemAfK khăUWoCSLn ướtWp4mLM xuống,Wp4mLM ánhWp4mLM mắtUWoCSL tUWoCSLức tốiUWoCSL Wp4mLMnhìn kẻWp4mLM đZemAfKầu sỏ.

Thương UWoCSLNgô ngồWp4mLMi bêZemAfKn tráid5 tôiZemAfK vẫZemAfKn Wp4mLMkhông độngd5 tUWoCSLĩnh Wp4mLMgì, chỉUWoCSL lZemAfKau tay mộUWoCSLt cácd5h lịWp4mLMch thZemAfKiệp, rồd5i lạiWp4mLM róUWoCSLt UWoCSLnước ZemAfKtrà vàoWp4mLM báUWoCSLt d5và đũaWp4mLM ZemAfKcủa chUWoCSLúng Wp4mLMtôi đểd5 sát trùng,UWoCSL saUWoCSLu đóUWoCSL UWoCSLlại xếZemAfKp ngaZemAfKy d5ngắn, d5thể d5hiện đWp4mLMầy đủWp4mLM kd5ỹ nănZemAfKg d5cần cód5 củad5 ZemAfKmột d5vị thần thườngWp4mLM xZemAfKuyên cóWp4mLM d5mặt UWoCSLtrong ngànUWoCSLh Wp4mLMăn uốd5ng cZemAfKủa loàd5i người.

Ngưu Bd5ôn ngồiWp4mLM đốiUWoCSL diệnd5 Wp4mLMvới tôid5, d5hai tWp4mLMay ZemAfKchống UWoCSLlên d5má, chớWp4mLMp chớp cặpd5 Wp4mLMmi dàiZemAfK, d5nở mộd5t Wp4mLMnụ cWp4mLMười vừaWp4mLM ZemAfKdịu dUWoCSLàng, vừd5a ngâZemAfKy ngZemAfKô. CặpZemAfK lôUWoCSLng mày,UWoCSL đd5ôi mắt đẹWp4mLMp vZemAfKà vẻWp4mLM yếWp4mLMu ZemAfKớt cWp4mLMủa anUWoCSLh chànd5g khiếnWp4mLM ngườiUWoCSL tUWoCSLa d5chỉ muốnZemAfK ZemAfKhãm hại...

Ngồi ZemAfKbên phảZemAfKi tôWp4mLMi lZemAfKà TZemAfKrứng muốiUWoCSL, d5cô nàWp4mLMng bỗWp4mLMng Wp4mLMnhiên dùd5ng khuỷUWoCSLu td5ay huých d5mạnh vàUWoCSLo tôiZemAfK, nói:

- Này,Wp4mLM tZemAfKao đZemAfKã ZemAfKthấy cd5ả d5rồi. AnZemAfKh chàngWp4mLM đóWp4mLM đUWoCSLang ghed5n đấy,Wp4mLM anZemAfKh UWoCSLta ZemAfKmới là d5bạn traUWoCSLi chíWp4mLMnh ZemAfKthức củaZemAfK md5ày UWoCSLcó đúWp4mLMng không?

Trời đấWp4mLMt, đZemAfKồ bạWp4mLMn bWp4mLMè UWoCSLxấu xa.

Tôi khôngWp4mLM trảd5 lờid5 câuZemAfK hUWoCSLỏi củaUWoCSL ZemAfKTrứng muối,ZemAfK Wp4mLMôm lấyZemAfK cWp4mLMhỗ đau,ZemAfK miệng sùiUWoCSL bọtUWoCSL mépd5, gụcUWoCSL d5mặt xud5ống bàWp4mLMn d5hy sinh.

Nhưng tôWp4mLMi kZemAfKhông đápWp4mLM lWp4mLMời cWp4mLMũng chẳngZemAfK d5sao, Wp4mLMđã d5có ngườd5i kháZemAfKc td5rả lời thay.

- ĐúZemAfKng, tôWp4mLMi làWp4mLM bạnZemAfK tWp4mLMrai cWp4mLMhính tUWoCSLhức hUWoCSLiện tạWp4mLMi ZemAfKcủa côWp4mLM ấy.Wp4mLM UWoCSLHơn d5thế sau nàyUWoCSL côUWoCSL UWoCSLấy cd5ũng sWp4mLMẽ chd5ỉ ZemAfKcó mộtZemAfK Wp4mLMngười đànZemAfK d5ông Wp4mLMduy nWp4mLMhất UWoCSLlà tôi.

- ÔWp4mLMi mUWoCSLẹ ơiWp4mLM, nóZemAfKi rấWp4mLMt hd5ay, d5nói rấtZemAfK tuyZemAfKệt, ZemAfKnói rấtd5 Wp4mLMđỉnh. VìUWoCSL Wp4mLMcâu nói UWoCSL này củWp4mLMa ad5nh, hd5ai chúngWp4mLM tUWoCSLa d5sẽ uUWoCSLống hếtWp4mLM Wp4mLMkét này.

Trứng muốiWp4mLM đậpZemAfK d5bàn mộd5t cZemAfKách ZemAfKđầy khíZemAfK phácUWoCSLh khiWp4mLMến tUWoCSLôi sd5uýt bịZemAfK chấn thươngWp4mLM ZemAfKnão. Wp4mLMCâu nóid5 ZemAfKvô cùWp4mLMng hàWp4mLMo hd5ùng trêUWoCSLn lậZemAfKp Wp4mLMtức kZemAfKhiến tZemAfKôi d5nhảy bổd5 lZemAfKên như điệnZemAfK giật.

Tôi rWp4mLMất rWp4mLMõ tửud5 lượngUWoCSL UWoCSLcủa TrWp4mLMứng mWp4mLMuối. CZemAfKô nàngZemAfK làd5 nWp4mLMgười dUWoCSLuy nhấtWp4mLM bUWoCSLại dưới taWp4mLMy bốd5 ZemAfKtôi Wp4mLMmà vd5ẫn cUWoCSLó td5hể điZemAfK UWoCSLđược d5về nhà,Wp4mLM hơnWp4mLM nUWoCSLữa cWp4mLMòn đứngUWoCSL thẳnUWoCSLg ngườUWoCSLi, sờZemAfK tay UWoCSLvào tậnUWoCSL cUWoCSLửa rồiZemAfK mZemAfKới nUWoCSLgã. TửuUWoCSL lượZemAfKng củUWoCSLa Lâmd5 LỗiUWoCSL chỉUWoCSL kémZemAfK côUWoCSL Wp4mLMnàng Wp4mLMmột chd5út, về d5cơ bUWoCSLản vẫZemAfKn cód5 thểZemAfK tUWoCSLìm thd5ấy đườngUWoCSL xuốUWoCSLng gầUWoCSLm bàn...

Đừng nóiUWoCSL ZemAfKbây giờWp4mLM ThươngZemAfK Wp4mLMNgô đaZemAfKng ZemAfKlà coZemAfKn d5hổ ốWp4mLMm, cứZemAfK cd5ho lUWoCSLà trênd5 người hắnd5 khZemAfKông UWoCSLcó vd5ết thươWp4mLMng vZemAfKà hd5ắn UWoCSLlà mộWp4mLMt coZemAfKn UWoCSLhổ dũngZemAfK mãnhZemAfK thUWoCSLì cód5 UWoCSLlẽ cũng chẳZemAfKng d5thể UWoCSLnuốt nổZemAfKi kd5ét d5bia màZemAfK TUWoCSLrứng muốiWp4mLM d5gọi ld5ên. TWp4mLMôi khôd5ng muUWoCSLốn lạiZemAfK phảiUWoCSL một d5 lần nUWoCSLữa td5rông ZemAfKthấy máuUWoCSL chZemAfKảy thànhZemAfK giọtZemAfK nhd5ư hid5ện trườngd5 UWoCSLgiết ngườiZemAfK nữa,ZemAfK giặtUWoCSL miếng đệmZemAfK gWp4mLMhế UWoCSLsofa UWoCSLrất d5tốn xàZemAfK phòng...

Tôi chZemAfKộp UWoCSLlấy cZemAfKhai d5bia têWp4mLMn Thươnd5g NgUWoCSLô khUWoCSLông biếtd5 sốngd5 chWp4mLMết ZemAfKlà gì vUWoCSLừa đónZemAfK ZemAfKlấy ZemAfKvà đUWoCSLang ZemAfKđịnh chUWoCSLo vàZemAfKo miệUWoCSLng uốWp4mLMng rồid5 nhZemAfKìn TrứnWp4mLMg muốiWp4mLM nói:

- d5Anh td5a kZemAfKhông uốUWoCSLng ZemAfKđược UWoCSLbia rượu,Wp4mLM d5hai chZemAfKúng d5ta chiến!

- d5Sao lạid5 thếUWoCSL hảZemAfK, ĐậuWp4mLM phụd5 UWoCSLgià? SUWoCSLao màyWp4mLM lạid5 yêZemAfKu ngUWoCSLười khônUWoCSLg biếWp4mLMt uống rZemAfKượu cơUWoCSL chứ?d5 ZemAfKKhông sZemAfKợ d5bố màyZemAfK xửd5 UWoCSLlý d5mày à?

- Td5hôi đi.d5 KhWp4mLMông thWp4mLMấy khuZemAfKôn d5mặt mWp4mLMéo Wp4mLMmó đauWp4mLM ốmUWoCSL củad5 ZemAfKanh td5a sZemAfKao? Hơn ZemAfK nữa, aZemAfKnh Wp4mLMta đãd5 sWp4mLMớm qud5a đượcWp4mLM cửaWp4mLM d5ải cWp4mLMủa d5bố td5ao rồi...ZemAfK UWoCSL– ThốtZemAfK rWp4mLMa UWoCSLxong câuZemAfK đóUWoCSL, tôid5 vội cắWp4mLMn vàoUWoCSL lưZemAfKỡi mìZemAfKnh vd5à khônZemAfKg thèWp4mLMm đZemAfKể ýZemAfK đếnZemAfK vd5ẻ đắcZemAfK UWoCSLý ZemAfKtrên khuôUWoCSLn mặUWoCSLt Thương Ngô.

- KhôUWoCSLng nód5i linWp4mLMh tiUWoCSLnh nữa.Wp4mLM RốtZemAfK cuWp4mLMộc Wp4mLMmày cóWp4mLM uốngWp4mLM khôngUWoCSL hả?

Trứng muốid5 ngướcd5 mặtZemAfK Wp4mLMlên cườid5 lớZemAfKn, tìnhUWoCSL thếUWoCSL nàZemAfKy cZemAfKó d5vẻ khiếnUWoCSL ZemAfKcô nàng hậd5n khônUWoCSLg UWoCSLthể phd5anh Wp4mLMáo rUWoCSLa, nUWoCSLhảy ZemAfKlên bànWp4mLM ZemAfKhét uốd5ng, uống:

- d5Đậu pUWoCSLhụ già,Wp4mLM quảd5 khôUWoCSLng hổUWoCSL dand5h làUWoCSL Đậud5 phUWoCSLụ gZemAfKià. ĐượcZemAfK lắZemAfKm. PhụZemAfKc d5vụ đâu, mWp4mLMang tiếpZemAfK hZemAfKai kéWp4mLMt bWp4mLMia đếnUWoCSL đây.

Tôi rấUWoCSLt bWp4mLMình thảnWp4mLM Wp4mLMnhưng chUWoCSLân hơiWp4mLM nhũn.

Thương NgôUWoCSL cũnUWoCSLg rấtZemAfK bWp4mLMình thảnUWoCSL nhưnUWoCSLg UWoCSLsắc mặZemAfKt cWp4mLMó Wp4mLMphần táUWoCSLi hơn.

Ngưu UWoCSLBôn lWp4mLMà ngườWp4mLMi tươZemAfKng đWp4mLMối yếud5 đuốid5, hd5ai cánhUWoCSL ZemAfKtay chốnUWoCSLg Wp4mLMvào má bỗngZemAfK khWp4mLMuỵu xuốnd5g khid5ến chWp4mLMiếc cằmd5 UWoCSLthon tUWoCSLhon đậpUWoCSL thUWoCSLẳng d5vào Wp4mLMcái đZemAfKĩa trướcWp4mLM mặt...

Tiếp thed5o đd5ó, tôZemAfKi vàUWoCSL TrứUWoCSLng d5muối uốWp4mLMng taZemAfKy đôiWp4mLM, Wp4mLMmi mộUWoCSLt cZemAfKhai ZemAfKta một chaiZemAfK tZemAfKrước ánd5h mắtd5 vôUWoCSL cZemAfKùng sùnd5g báid5 vUWoCSLà ngưỡngUWoCSL mộUWoCSL củd5a hWp4mLMai vWp4mLMị thầnZemAfK tiênZemAfK, td5hoáng cái trZemAfKên bànWp4mLM đZemAfKã td5oàn d5là vỏWp4mLM chai.

Không biếtWp4mLM cZemAfKó phảUWoCSLi Wp4mLMvì mấZemAfKy nd5gày vừaUWoCSL qUWoCSLua UWoCSLkhông ngUWoCSLhỉ nUWoCSLgơi đủZemAfK d5hay vì cUWoCSLhưa ănWp4mLM cơUWoCSLm, cWp4mLMhỉ d5bụng rỗWp4mLMng ud5ống bZemAfKia hUWoCSLay khôngd5 màd5 rấWp4mLMt nZemAfKhanh sd5au đUWoCSLó, tôd5i bỗngUWoCSL cảm thấyUWoCSL chóngUWoCSL md5ặt hd5oa mắtZemAfK vZemAfKà Wp4mLMkhông cònWp4mLM ZemAfKchút sứcZemAfK lựUWoCSLc nWp4mLMào. TZemAfKrứng mud5ối tUWoCSLhì vẫUWoCSLn nhảy nhUWoCSLót nhưWp4mLM cWp4mLMhưa hềWp4mLM uốngUWoCSL giọtd5 bZemAfKia nào.d5 d5Điều nZemAfKày kd5hiến ngườiZemAfK lWp4mLMuôn td5ự d5ca nWp4mLMgợi mìWp4mLMnh "Nghìn UWoCSLly kd5hông sad5y" lWp4mLMà tôWp4mLMi cảmZemAfK thấyd5 xấUWoCSLu hổ.

Đang địZemAfKnh Wp4mLMcởi UWoCSLkhuy ZemAfKtay áZemAfKo xắZemAfKn lênd5 chuẩnd5 d5bị chiếnZemAfK đấuWp4mLM đếnZemAfK cZemAfKùng, thWp4mLMì trong tZemAfKay trốd5ng khôZemAfKng, nửaZemAfK Wp4mLMchai cUWoCSLòn lạid5 UWoCSLbị ThươngZemAfK Nd5gô giậtWp4mLM lấyZemAfK, nói:

- ZemAfKEm kZemAfKhông đUWoCSLược uốngZemAfK nữa.

- Wp4mLMĐưa đây.

Thương NZemAfKgô lắcWp4mLM đầZemAfKu, kZemAfKiên quyết:

- d5Em khônWp4mLMg hiUWoCSLểu tZemAfKa đZemAfKang nóid5 Wp4mLMgì saUWoCSLo? EZemAfKm khônUWoCSLg đd5ược uốnZemAfKg nữa.

Tôi sữnUWoCSLg người,d5 d5tức tối:

- AnWp4mLMh coUWoCSLi mUWoCSLình làWp4mLM aUWoCSLi thế?d5 Ld5iên d5can d5gì đếWp4mLMn aZemAfKnh? Nào,d5 đZemAfKưa đây.

Thương Nd5gô đứnUWoCSLg lênWp4mLM nhd5ìn tôd5i, UWoCSLhắn khôngWp4mLM hềZemAfK tứcWp4mLM giậd5n, lạiZemAfK tỏWp4mLM rWp4mLMa vô cùngZemAfK Wp4mLMbình tUWoCSLĩnh, nói:

- ZemAfKTâm trạngWp4mLM khôngUWoCSL tốt,ZemAfK d5uống Wp4mLMbia rượuZemAfK cd5ó hạiWp4mLM chZemAfKo sứcZemAfK khỏe.

Bốn chữUWoCSL đầuZemAfK tiênd5 khiếnWp4mLM d5tôi nhảyd5 chồmd5 lên:

- TZemAfKâm trUWoCSLạng aUWoCSLi khZemAfKông d5tốt hảd5? Wp4mLMTâm trZemAfKạng củaWp4mLM anhUWoCSL, củad5 ZemAfKcả UWoCSLnhà ad5nh mới Wp4mLMkhông tốt.ZemAfK ĐừngWp4mLM UWoCSLnói vUWoCSLớ UWoCSLvẩn nữZemAfKa. MUWoCSLau đưaZemAfK ZemAfKđây. UốngWp4mLM cùngd5 bạnWp4mLM bd5è tôd5i rấtd5 vuiZemAfK, hại sứcd5 khỏZemAfKe cWp4mLMũng cUWoCSLhẳng lZemAfKà cáid5 quáiZemAfK gìWp4mLM, ZemAfKcó Wp4mLMchết cd5ũng ZemAfKcam lòng.

- Vậyd5 d5ta uốngUWoCSL gZemAfKiúp em.

- CWp4mLMhút tZemAfKửu UWoCSLlượng củaZemAfK and5h td5hì làWp4mLMm đượcZemAfK gì?

- Tód5m lại,d5 hômWp4mLM nd5ay ed5m chỉd5 đưWp4mLMợc uốZemAfKng đZemAfKến đây.

- Wp4mLMVề Wp4mLMmà cấmWp4mLM Wp4mLMông ZemAfKbác nd5hà d5anh ấy.

- BốWp4mLM td5a UWoCSLlà coWp4mLMn mZemAfKột nênZemAfK tUWoCSLa kWp4mLMhông ZemAfKcó Wp4mLMông báWp4mLMc nào.

- …

Tôi d5và ThUWoCSLương NZemAfKgô đd5ấu khẩUWoCSLu, TrứngWp4mLM md5uối vWp4mLMà d5Ngưu Bônd5 ngZemAfKồi bd5ên cạnh nhìn,

Sau cuộUWoCSLc cd5ãi cọWp4mLM, Trứngd5 muốiWp4mLM UWoCSLliền tổngUWoCSL Wp4mLMkết ngắnd5 gọn:

- Td5hôi đượcd5 Wp4mLMrồi. Tad5o Wp4mLMđã rUWoCSLõ d5cả rồi.UWoCSL ĐậuUWoCSL pZemAfKhụ Wp4mLMgià nàyUWoCSL, bạUWoCSLn traZemAfKi của mUWoCSLày bịd5 cảZemAfKm, bịUWoCSL sốtZemAfK đZemAfKúng khôngZemAfK? d5Anh td5a UWoCSLmuốn tUWoCSLối naUWoCSLy cùd5ng màyWp4mLM vZemAfKận độngd5 UWoCSLđể toàn thânUWoCSL đổZemAfK mổZemAfK hWp4mLMôi, tWp4mLMiết kiệUWoCSLm Wp4mLMđược cWp4mLMhút tiZemAfKền thuUWoCSLốc menWp4mLM. d5Đã UWoCSLthế nd5ày rUWoCSLồi Wp4mLMthì tad5o đành phảiZemAfK nWp4mLMể mặtZemAfK thôi.

Thương NUWoCSLgô UWoCSLnhếch khUWoCSLóe miệd5ng nói:

- CảmWp4mLM d5ơn ZemAfKvì đãUWoCSL cảmWp4mLM thông.

Tôi Wp4mLMcâm lặWp4mLMng, khWp4mLMông Wp4mLMbiết nênZemAfK bZemAfKào cZemAfKhữa thếWp4mLM nào.

Ngưu UWoCSLBôn lạUWoCSLi mZemAfKột lầZemAfKn nữZemAfKa Wp4mLMdùng Wp4mLMcằm Wp4mLMhôn cUWoCSLhiếc đĩa.

Trứng muZemAfKối rấtUWoCSL khônZemAfKg hàiWp4mLM Wp4mLMlòng vìWp4mLM chd5ưa đượWp4mLMc ZemAfKvui hếd5t md5ình trUWoCSLên ZemAfKbàn nhậu, âWp4mLMm thaZemAfKnh mWp4mLMà UWoCSLNgưu Bd5ôn vừaUWoCSL Wp4mLMtạo rd5a Wp4mLMđã cuốZemAfKn d5hút ZemAfKcô nàngUWoCSL. CWp4mLMô nàngZemAfK nhìWp4mLMn sang, hỏi:

- AUWoCSLnh khônWp4mLMg ốd5m đd5au gìUWoCSL chứ?

Ngưu Bd5ôn hWp4mLMoàn toànUWoCSL UWoCSLchưa Wp4mLMphản ứWp4mLMng kịp,Wp4mLM lắcUWoCSL đUWoCSLầu mộtd5 cácUWoCSLh ngốc nghếch.

- VậUWoCSLy tốid5 nWp4mLMay chắcUWoCSL aUWoCSLnh cd5ũng khWp4mLMông cUWoCSLần vậnUWoCSL độngd5 cUWoCSLho UWoCSLvã mồUWoCSL hôiZemAfK chứ?

Anh cUWoCSLhàng ZemAfKtội nghiệpZemAfK NgưUWoCSLu BônUWoCSL tiếUWoCSLp tụcd5 kWp4mLMhông ZemAfKkịp phảZemAfKn ứng,Wp4mLM dZemAfKo vậy lạiZemAfK lắcUWoCSL đầuZemAfK UWoCSLmột Wp4mLMcách d5ngốc nghếch.

Trứng muốiZemAfK ZemAfKtỏ d5ra vôd5 cùnWp4mLMg hàid5 lònUWoCSLg. CZemAfKô nànWp4mLMg UWoCSLliền đád5 haZemAfKi kéd5t ZemAfKrưỡi bia dướiWp4mLM chZemAfKân vềZemAfK ZemAfKphía Ngd5ưu BôUWoCSLn, UWoCSLgiọng ZemAfKnói nhẹZemAfK UWoCSLnhư giUWoCSLó thoảng:

- LầnUWoCSL đUWoCSLầu d5gặp gWp4mLMỡ, lầWp4mLMn d5đầu cùnd5g uốngd5, chWp4mLMai nàyWp4mLM tôd5i cạZemAfKn trưWp4mLMớc ZemAfKđể tỏ lòd5ng kínhUWoCSL trọng.

Hai Wp4mLMmắt NgưWp4mLMu Wp4mLMBôn tUWoCSLrợn tUWoCSLròn nWp4mLMhìn Wp4mLMcô nàngd5 nZemAfKgửa cổd5 lêUWoCSLn, thod5áng chốc ZemAfK đít chWp4mLMai đZemAfKã hưZemAfKớng lênWp4mLM trời,d5 Wp4mLMvẻ nUWoCSLgốc tựZemAfK nhd5iên củaUWoCSL ad5nh UWoCSLchàng đượcZemAfK biểuWp4mLM hiWp4mLMện rõ ràngWp4mLM tUWoCSLriệt để.

Tiếp đó,UWoCSL nhânUWoCSL vậZemAfKt cZemAfKhính củaZemAfK UWoCSLcục ZemAfKdiện d5lúc nàyd5 làd5 TUWoCSLrứng muốd5i vàd5 NZemAfKgưu Bôn. UWoCSLTôi vàd5 ThươnZemAfKg UWoCSLNgô ngUWoCSLồi Wp4mLMbên cạnhWp4mLM qWp4mLMuan sát.

- TửuZemAfK lượngd5 cZemAfKủa TứZemAfK UWoCSLNgưu thZemAfKế nào?

- TZemAfKheo nUWoCSLhư tWp4mLMa đZemAfKược biết,UWoCSL vìWp4mLM lýd5 d5do ZemAfKphải tựd5 td5rị nghiêZemAfKm ngZemAfKặt UWoCSLnên tộc trưởngZemAfK Wp4mLMcủa mUWoCSLười hWp4mLMai tộd5c phầUWoCSLn ZemAfKlớn đềWp4mLMu khd5ông thạoZemAfK viZemAfKệc này.

- TứZemAfKc lUWoCSLà sao?

- Td5ức là,UWoCSL cd5ậu tUWoCSLa Wp4mLMcũng chưZemAfKa Wp4mLMbao giZemAfKờ uốZemAfKng rượu.

- …

Thương Nd5gô tỏZemAfK vẻZemAfK vWp4mLMừa d5xin lỗid5 Wp4mLMvừa cảmd5 độd5ng dìuUWoCSL Nd5gưu Bd5ôn khôUWoCSLng bWp4mLMiết là ZemAfKlần thứUWoCSL bZemAfKao Wp4mLMnhiêu UWoCSLtừ tUWoCSLrong Wp4mLMnhà Wp4mLMvệ sd5inh ZemAfKxiêu vẹod5 bướcd5 raUWoCSL, nướcWp4mLM mắtWp4mLM hd5ắn nhạt nhòWp4mLMa, Wp4mLMnói trWp4mLMong tiếZemAfKng nấc:

- Ngườd5i anZemAfKh Wp4mLMem tốt,UWoCSL khổd5 ZemAfKcho cậuWp4mLM rồi.

Ngưu BôUWoCSLn vZemAfKỗ vWp4mLMai hắnd5 cườiUWoCSL hWp4mLMa hảZemAfK, gd5iọng d5nói hàoWp4mLM hùd5ng bWp4mLMốc tWp4mLMrời lUWoCSLấy chút phond5g cáUWoCSLch cd5ủa Trứngd5 muối:

- ZemAfKKhổ cád5i quáiZemAfK gì?UWoCSL Wp4mLMAnh UWoCSLem chínhWp4mLM lUWoCSLà d5dùng đểUWoCSL đâm...ZemAfK and5h mộUWoCSLt đd5ao, tôWp4mLMi một đao.UWoCSL.. làUWoCSL ZemAfKtừ Wp4mLM"đao" UWoCSLtrong UWoCSLTiểu lWp4mLMý pWp4mLMhi đao...

Thương NgZemAfKô chWp4mLMe mặt.

Còn tôid5 lạiZemAfK giUWoCSLơ ngónd5 Wp4mLMtay d5cái ld5ên bUWoCSLiểu thUWoCSLị ngưỡZemAfKng mộZemAfK UWoCSLđối vớiZemAfK sự bUWoCSLiến UWoCSLchuyển td5ừ yUWoCSLếu đuốd5i sanUWoCSLg mạnhWp4mLM mẽd5 d5của TứUWoCSL Ngưu.

Đêm đWp4mLMó, thầnd5 tiênUWoCSL lạd5i mộtUWoCSL lầWp4mLMn nữaZemAfK dùnWp4mLMg hàd5nh độnWp4mLMg thựcUWoCSL tZemAfKế chứngd5 minh sUWoCSLự tốnWp4mLM cơmWp4mLM tốZemAfKn UWoCSLcủi, ZemAfKvô d5dụng ZemAfKtoàn ZemAfKtập ZemAfKcủa mình...

Sau khZemAfKi đãUWoCSL biếnUWoCSL bWp4mLMa Wp4mLMkét ZemAfKbia thàd5nh bUWoCSLa Wp4mLMmươi UWoCSLsáu chWp4mLMiếc vỏZemAfK chaid5, Td5rứng muối châUWoCSLn bướcZemAfK Wp4mLMcó phầnd5 loạnZemAfKg choạngZemAfK kéWp4mLMo UWoCSLanh d5chàng NgưWp4mLMu d5Bôn đaUWoCSLng nghiêUWoCSLm túcZemAfK chỉd5 tay vàWp4mLMo vUWoCSLạch đườngUWoCSL đếUWoCSLm Wp4mLMtrăng saWp4mLMo lênZemAfK Wp4mLMtaxi, đầuWp4mLM khôngZemAfK ngd5oảnh lại.

Tôi ld5ẩm bWp4mLMẩm Wp4mLMmột mình:

- HaZemAfKi nZemAfKgười nàUWoCSLy sẽWp4mLM khônUWoCSLg sd5ao chứ?

Thương NgZemAfKô trấnUWoCSL an:

- Wp4mLMNgưu BWp4mLMôn UWoCSLcó saUWoCSLy nWp4mLMữa cZemAfKũng kUWoCSLhông giởWp4mLM tròd5 linUWoCSLh tZemAfKinh đâu.

- TôWp4mLMi Wp4mLMsợ ZemAfKTrứng muốd5i d5giở tròUWoCSL vớiWp4mLM anZemAfKh ta.

- .d5.. Dùd5 gd5ì Wp4mLMcũng Wp4mLMlà d5thần tiUWoCSLên. SaWp4mLMo cd5ó ZemAfKthể bịZemAfK loZemAfKài ngườZemAfKi ZemAfKgiở trò được...

 

Trên đườngd5 Wp4mLMvề, gid5ó UWoCSLlạnh tápWp4mLM vd5ào mZemAfKặt, hơiZemAfK ZemAfKmen xâZemAfKm chiếd5m đWp4mLMại nãd5o của tôiWp4mLM khd5ông nhữnWp4mLMg tướcZemAfK UWoCSLđi quyềUWoCSLn chủUWoCSL độnWp4mLMg md5à còUWoCSLn khiZemAfKến tôiWp4mLM cZemAfKhìm đắmZemAfK hoàZemAfKn toàn, UWoCSL choáng vánd5g, qWp4mLMuay cuồng.d5 ĐồngWp4mLM thZemAfKời, bụnd5g cũngWp4mLM Wp4mLMbắt đầud5 thấUWoCSLy khUWoCSLó chịu.

Tôi gd5iơ UWoCSLtay lêZemAfKn tínhd5 nZemAfKgày, quảZemAfK nhiêZemAfKn đếnZemAfK ngàyd5 UWoCSLkinh nguyệtWp4mLM ghd5é thăm UWoCSL rồi, đúngd5 lUWoCSLà "HWp4mLMọa UWoCSLvô đơd5n UWoCSLchí, phúUWoCSLc ZemAfKbất trùngd5 lUWoCSLai", đWp4mLMã thZemAfKất tìnWp4mLMh rồi lạiUWoCSL gUWoCSLặp phảWp4mLMi UWoCSLbà cZemAfKô già...

Càng nZemAfKghĩ d5tôi càUWoCSLng tWp4mLMhấy mìnUWoCSLh đenZemAfK Wp4mLMđủi, ZemAfKđen đủUWoCSLi nWp4mLMhư gặpUWoCSL phd5ải ônd5g bán thad5n vUWoCSLậy. TZemAfKôi muốnZemAfK ruUWoCSLồng bỏ,ZemAfK muốUWoCSLn UWoCSLtự Wp4mLMđày ảWp4mLMi mìnhd5 nêWp4mLMn tìmUWoCSL chWp4mLMỗ cWp4mLMhân tWp4mLMường rồi ngồiUWoCSL đUWoCSLó nhưUWoCSL chết.

Thương NgôUWoCSL đươngZemAfK Wp4mLMnhiên Wp4mLMkhông biếWp4mLMt nhWp4mLMững cWp4mLMơn sóngWp4mLM lòZemAfKng did5ễn ra tronZemAfKg tôi,Wp4mLM thấyZemAfK tWp4mLMôi UWoCSLbỗng nhid5ên ngồiWp4mLM thd5ụp xuốZemAfKng Wp4mLMnhư ngườiUWoCSL Wp4mLMkhông xươnd5g nWp4mLMên không trd5ánh ZemAfKkhỏi vWp4mLMẻ ngạUWoCSLc nhiênWp4mLM. Hắd5n vộWp4mLMi khWp4mLMom ngWp4mLMười ZemAfKxuống, lưnWp4mLMg dựngUWoCSL thẳnd5g, mộtUWoCSL đầu gốiWp4mLM chZemAfKạm đất,ZemAfK Wp4mLMmột td5ay đặUWoCSLt trênd5 UWoCSLđầu gốiZemAfK mìnWp4mLMh, tZemAfKay kiUWoCSLa sờd5 lêUWoCSLn tráUWoCSLn tôi...

Trời đất,ZemAfK sWp4mLMinh Wp4mLMvật gìUWoCSL khUWoCSLông d5biết, tWp4mLMư thếZemAfK ngd5ẫu nd5hiên d5thôi màd5 cũnZemAfKg đẹp lạd5 lùng.

Lại trờiUWoCSL đấZemAfKt nữa,d5 lúcWp4mLM nàyZemAfK tUWoCSLôi ZemAfKmới ZemAfKcó thểWp4mLM qWp4mLMuan sátZemAfK d5một cácZemAfKh tỉd5 mZemAfKi, rõ ràng.

- TiểuWp4mLM Tường,UWoCSL ed5m d5sao d5thế? SZemAfKay hZemAfKay ZemAfKkhó chd5ịu ởd5 đâu?

Trước ánhUWoCSL mắd5t lWp4mLMờ đờWp4mLM d5say, đôiWp4mLM taZemAfKi d5ong oUWoCSLng củaUWoCSL tUWoCSLôi, ZemAfKdáng vẻWp4mLM hUWoCSLắn d5càng lôi cd5uốn, giZemAfKọng nóiZemAfK càngUWoCSL dễWp4mLM cUWoCSLhịu Wp4mLMhơn khiếnUWoCSL UWoCSLtrái tid5m tôiWp4mLM d5như lệchWp4mLM Wp4mLMvề phWp4mLMía gZemAfKan, giọng UWoCSLtôi nd5hỏ Wp4mLMnhẹ đầd5y tZemAfKủi hờn:

- ĐUWoCSLến tháng.

Thương NgôWp4mLM sữngd5 ngưZemAfKời trướcWp4mLM câud5 ZemAfKnói khôngWp4mLM đầuUWoCSL kWp4mLMhông UWoCSLđuôi củUWoCSLa tôi:

- ĐZemAfKến gì?

- ĐếnZemAfK tháng.

- ThánWp4mLMg... td5háng gì?

Tôi ôWp4mLMm bụngUWoCSL UWoCSLtựa vàod5 tườngd5, cuộnZemAfK mìZemAfKnh nhưUWoCSL Wp4mLMmột cWp4mLMon td5ôm, lônZemAfKg màUWoCSLy xịu Wp4mLM xuống, mặZemAfKt cad5u lạid5 d5diễn vWp4mLMai mộtd5 côUWoCSL béUWoCSL ZemAfKtội nghiệpWp4mLM muốUWoCSLn nd5ói Wp4mLMmà khôd5ng thốd5t đượcd5 thành lời.

Dù sd5ao ThươngWp4mLM Ngd5ô cũngWp4mLM ZemAfKđã d5sống ởd5 nWp4mLMhân gUWoCSLian d5nên tươZemAfKng đốid5 hiểuWp4mLM biết đốUWoCSLỉ UWoCSLvới đUWoCSLặc td5rưng siWp4mLMnh lýZemAfK d5của Wp4mLMloài người.Wp4mLM VậyWp4mLM UWoCSLnên, sUWoCSLau Wp4mLMphút bốid5 rốiZemAfK UWoCSLban Wp4mLMđầu, hắn nhanWp4mLMh chóWp4mLMng Wp4mLMý Wp4mLMthức được,Wp4mLM cộngd5 thZemAfKêm ngônUWoCSL ngữWp4mLM cơUWoCSL thd5ể vUWoCSLô cùnWp4mLMg ZemAfKcó tíWp4mLMnh biểuUWoCSL cảm UWoCSL của tZemAfKôi nZemAfKên hắWp4mLMn đãZemAfK hiểuWp4mLM ra.

- EZemAfKm... ta.Wp4mLM.. chúnUWoCSLg tWp4mLMa d5mau vềd5 d5nhà thôi...

- NhZemAfKưng tronUWoCSLg UWoCSLnhà khôUWoCSLng cònWp4mLM ZemAfKbăng d5vệ d5sinh nữa.

- Wp4mLMVậy... phảiZemAfK lUWoCSLàm sao?

- d5Không còUWoCSLn thìUWoCSL d5đương ZemAfKnhiên phảWp4mLMi điZemAfK mZemAfKua rồi.

- UWoCSLỒ... ởWp4mLM đâud5 có?d5 TWp4mLMa UWoCSLdìu eZemAfKm đi.

- Tôid5 đaZemAfKu bUWoCSLụng, khôngWp4mLM đứWp4mLMng dậyd5 đZemAfKược, khôZemAfKng ZemAfKđi nổi.

Có d5lẽ ThươngWp4mLM Ngd5ô UWoCSLđã hiểuWp4mLM rZemAfKa ýZemAfK củUWoCSLa tZemAfKôi, bỗngWp4mLM nhiênd5 tZemAfKhấy bốiUWoCSL rốUWoCSLi. DZemAfKo dự, UWoCSLđắn đd5o mWp4mLMột hồi,UWoCSL cuZemAfKối cùUWoCSLng UWoCSLcũng cắnZemAfK răngUWoCSL, nói:

- UWoCSLTrong sid5êu thd5ị gầnUWoCSL đWp4mLMây chắcUWoCSL làd5 cóWp4mLM chứ?Wp4mLM ZemAfKTa sd5ẽ d5đi Wp4mLMmua nWp4mLMgay, eWp4mLMm đợi d5 ta ởd5 đây.

Tôi vộiWp4mLM tómUWoCSL lấWp4mLMy hắnUWoCSL, tiếWp4mLMp UWoCSLtục vWp4mLMẻ yZemAfKếu đuốiZemAfK, cạZemAfKn sứcZemAfK, diễnWp4mLM vẻUWoCSL đáWp4mLMng thương đd5ến cùng:

- d5Trong siêud5 tUWoCSLhị d5không cZemAfKó ZemAfKloại tôiZemAfK cần,Wp4mLM cUWoCSLhỉ ởd5 cửaZemAfK hàZemAfKng trướUWoCSLc d5mặt mới có.

Tuy điềWp4mLMu nàZemAfKy UWoCSLrõ rànZemAfKg lZemAfKà vWp4mLMớ vẩZemAfKn, nhưngUWoCSL ZemAfKdùng nUWoCSLó đểUWoCSL d5lừa ZemAfKvị thầZemAfKn chưa hềZemAfK cUWoCSLó chútd5 Wp4mLMkinh ngd5hiệm gd5ì vẫWp4mLMn d5rất hiệd5u ZemAfKquả. DZemAfKo đóZemAfK Wp4mLMThương NWp4mLMgô liềnWp4mLM gậtZemAfK đầuWp4mLM ZemAfKcắn câu Wp4mLMvà tỏUWoCSL vẻUWoCSL ngưUWoCSLợng ngUWoCSLùng rd5õ ràng.

Cái gUWoCSLọi ld5à ZemAfKcửa hàWp4mLMng, chíd5nh UWoCSLlà Wp4mLMtiệm tạpd5 hd5óa tưZemAfKơng đWp4mLMối Wp4mLMtruyền thốnUWoCSLg mà phươnd5g thứcd5 kiWp4mLMnh doUWoCSLanh ZemAfKhoàn toànZemAfK khônZemAfKg giốWp4mLMng vớiUWoCSL d5siêu tZemAfKhị tựZemAfK d5chọn. Khách hàWp4mLMng Wp4mLMphải hiểd5u rõ,UWoCSL phảiZemAfK tWp4mLMự nóiUWoCSL rd5a yêuUWoCSL cUWoCSLầu củWp4mLMa mình,ZemAfK saWp4mLMu ZemAfKđó chủUWoCSL cửaUWoCSL hàd5ng sẽd5 dẫn ZemAfKđi lUWoCSLấy ZemAfKđồ vWp4mLMà tWp4mLMrả Wp4mLMtiền nhậUWoCSLn hànWp4mLMg ngZemAfKay trướcZemAfK mặt.

Tôi hoàd5n tUWoCSLoàn pd5hớt lờZemAfK vẻZemAfK ngượngUWoCSL d5ngùng củUWoCSLa ThươnWp4mLMg Nd5gô dUWoCSLùng d5thái độ vôZemAfK cùngZemAfK nZemAfKghiêm d5túc nóUWoCSLi vd5ới hắn:

- TWp4mLMôi muốWp4mLMn mộtWp4mLM gZemAfKói Wp4mLMdùng bad5n UWoCSLđêm vUWoCSLà mộtd5 ZemAfKgói dùd5ng d5ban ngàUWoCSLy, loại dùWp4mLMng bad5n đêmWp4mLM UWoCSLphải d5là loạZemAfKi dd5ài bUWoCSLa mươZemAfKi lămWp4mLM centimetZemAfK. ĐãWp4mLM nhUWoCSLớ chưa?

Thương ZemAfKNgô ZemAfKcúi d5đầu khônd5g nhìZemAfKn tôi,d5 Wp4mLMmột hồiZemAfK saWp4mLMu mớUWoCSLi nhẹd5 UWoCSLnói một tiếng.

- Ừm.

- Wp4mLMAnh tWp4mLMhử nZemAfKhắc lạUWoCSLi md5ột lầnUWoCSL cZemAfKho UWoCSLtôi nghe.

Dưới Wp4mLMsự tWp4mLMhúc d5ép củad5 UWoCSLtôi, hắd5n cZemAfKuối cUWoCSLùng tỏUWoCSL vẻWp4mLM qWp4mLMuyết tZemAfKâm, đứngWp4mLM phắt dậy,ZemAfK cònWp4mLM d5tiện UWoCSLtay UWoCSLgõ vd5ào đUWoCSLầu ZemAfKtôi, gUWoCSLiọng hZemAfKờn trách:

- EUWoCSLm UWoCSLchờ đấy.

Tôi xWp4mLMoa đầud5 nhìUWoCSLn ZemAfKtheo d5cái bónWp4mLMg vộid5 vZemAfKã cZemAfKủa hắnZemAfK, cd5ười nUWoCSLgặt ngZemAfKhẽo. Bóng hắnWp4mLM dầnWp4mLM UWoCSLxa khuất.

Lớn d5bằng d5từng nWp4mLMày rồUWoCSLi, hắnWp4mLM ZemAfKlà nZemAfKgười đUWoCSLàn ôd5ng ZemAfKđầu tiêUWoCSLn d5mua d5băng vệ sinhWp4mLM chWp4mLMo tôi.

Khoảng mưWp4mLMời UWoCSLphút UWoCSLsau, ThươUWoCSLng NgUWoCSLô xácWp4mLMh d5một túUWoCSLi nyWp4mLMlon, lUWoCSLấm léd5t như trộmZemAfK, qud5ay về.

- EZemAfKm xeZemAfKm tWp4mLMa mud5a cd5ó đúWp4mLMng không?

Tôi cWp4mLMầm lấyd5 ZemAfKtúi, nhìnd5 vào,Wp4mLM nói:

- Wp4mLMĐúng. TrZemAfKí UWoCSLnhớ cd5ủa d5anh khd5ông tồUWoCSLi UWoCSLmà. NZemAfKày, ZemAfKhộp nhỏUWoCSL nàyUWoCSL ld5à gìWp4mLM vậy?

- Ôngd5 chd5ủ Wp4mLMnói, tốtWp4mLM nhd5ất nênUWoCSL dùngUWoCSL kUWoCSLết hợpUWoCSL had5i loạid5 này.

Không biếZemAfKt ThUWoCSLương ZemAfKNgô bd5ị kíchUWoCSL độngUWoCSL Wp4mLMgì td5rong d5cửa hànWp4mLMg cZemAfKủa ônZemAfKg Wp4mLMchú râu d5ria Wp4mLMxồm xoàd5m kid5a. ZemAfKTuy sắZemAfKc mặtUWoCSL khôngZemAfK cóWp4mLM biểWp4mLMu d5lộ gìd5 đặcWp4mLM biZemAfKệt nhưngZemAfK cơd5 thịd5t xem d5ra khônd5g kiềmd5 chUWoCSLế đượWp4mLMc nênUWoCSL hơiZemAfK UWoCSLco giật:

- VZemAfKì tZemAfKrong thWp4mLMời giad5n đếnZemAfK thUWoCSLáng củaZemAfK ngưZemAfKời cWp4mLMon gáUWoCSLi, ngườid5 đànUWoCSL UWoCSLông sẽ tíd5ch lũyWp4mLM khZemAfKông íZemAfKt đd5ồ. Đếnd5 khZemAfKi đợiWp4mLM UWoCSLhết đènZemAfK đỏUWoCSL chắUWoCSLc chắnUWoCSL UWoCSLsẽ khônUWoCSLg kiểmUWoCSL sd5oát được ZemAfK mà phWp4mLMóng rZemAfKa. LúcUWoCSL đóZemAfK UWoCSLnếu khôngWp4mLM cZemAfKó sựZemAfK chuẩnUWoCSL bịZemAfK thìWp4mLM ZemAfKcâu chud5yện tuyệtd5 đỉnhUWoCSL trên gWp4mLMiường sd5ẽ rấtUWoCSL UWoCSLdễ Wp4mLMbiến thànd5h cUWoCSLâu chuyWp4mLMện bZemAfKi thZemAfKảm Wp4mLMtrong khoWp4mLMa sản...

Ôi trờiUWoCSL d5đất d5ơi, ôUWoCSLng chúZemAfK kd5ỳ ZemAfKquặc Wp4mLMkia thậtd5 Wp4mLMquá d5dung tục.

Nhưng, nd5hư tZemAfKhế, ýUWoCSL nguyệnUWoCSL củd5a mẹZemAfK đãZemAfK đượd5c tUWoCSLhuận lợiZemAfK d5đáp UWoCSLứng. d5Trong nhà UWoCSLphải UWoCSLthường UWoCSLxuyên UWoCSLdự d5phòng baWp4mLMo UWoCSLcao sd5u DureZemAfKx mà...

Nhìn dáUWoCSLng vZemAfKẻ thảmWp4mLM hd5ại UWoCSLcủa Wp4mLMThương NUWoCSLgô, cWp4mLMhút lươnUWoCSLg thiệd5n vốnZemAfK chếtUWoCSL từ lâd5u troZemAfKng tôiZemAfK UWoCSLcuối cùngUWoCSL ZemAfKcũng phụcUWoCSL hồZemAfKi sứcZemAfK sống.

Tôi nhétd5 haWp4mLMi tUWoCSLhứ cd5ó cUWoCSLhức năd5ng giốngWp4mLM nhaZemAfKu ld5à cZemAfKùng cWp4mLMhống UWoCSLchất lỏng chảyd5 lunUWoCSLg tZemAfKung vàoUWoCSL trd5ong td5úi nWp4mLMylon rồZemAfKi đứd5ng lêWp4mLMn. ZemAfKĐang lắcZemAfK ld5ắc pZemAfKhủi UWoCSLphủi định xuấtWp4mLM d5phát, tZemAfKhì ThưUWoCSLơng Ngôd5 bUWoCSLỗng kéZemAfKo tUWoCSLay d5tôi lZemAfKại, nói:

- EUWoCSLm td5hấy khóZemAfK chịu,Wp4mLM d5vậy đểWp4mLM tZemAfKa cõngUWoCSL em.

Tôi UWoCSLnhìn hắn,d5 ld5ắc đWp4mLMầu, nói:

- TZemAfKôi khUWoCSLông mZemAfKuốn cUWoCSLhơi UWoCSLtrò d5Trư d5Bát Wp4mLMGiới cõnZemAfKg vợ.

- .ZemAfK.. CUWoCSLhúng UWoCSLta đâuZemAfK pWp4mLMhải lợn.ZemAfK.. Wp4mLM- d5Thương NUWoCSLgô cZemAfKó phầnZemAfK d5phân vWp4mLMân về vấnZemAfK đềZemAfK chd5ủng tZemAfKộc nUWoCSLhưng rấtWp4mLM UWoCSLnhanh ZemAfKsau đóZemAfK liềnd5 nWp4mLMở nd5gay mộtWp4mLM nWp4mLMụ d5cười: ZemAfK- Nhd5ưng taZemAfK không ngạiUWoCSL ld5àm TrưWp4mLM d5Bát Giới.

Đầu óWp4mLMc tăUWoCSLm tốiWp4mLM cWp4mLMủa tZemAfKôi phảiUWoCSL phảnWp4mLM ứnd5g mộtZemAfK lUWoCSLúc mớZemAfKi Wp4mLMhơi IUWoCSLm-u, tôi đáp:

- Wp4mLMTôi khôWp4mLMng muốnWp4mLM lUWoCSLàm tiWp4mLMểu thZemAfKư cWp4mLMủa CWp4mLMao LWp4mLMão trang.

- d5Em chỉWp4mLM cầnUWoCSL lWp4mLMàm UWoCSLnữ cUWoCSLhủ nhâZemAfKn củUWoCSLa TrúUWoCSLc ThWp4mLManh cácd5 lZemAfKà đượcZemAfK rồi.Wp4mLM - ThươnWp4mLMg d5Ngô d5vừa ZemAfKnói vUWoCSLừa cúiUWoCSL ngườiWp4mLM xuống:ZemAfK Wp4mLM- MaZemAfKu lêUWoCSLn đi.

- TrúUWoCSLc ThWp4mLManh cácWp4mLM làZemAfK ZemAfKcái gì?

- LàWp4mLM nơd5i tZemAfKrước đâyZemAfK chúngUWoCSL d5ta ở.

- Ồ.

- Ed5m nhUWoCSLanh UWoCSLlên ZemAfKmột chút.

Tôi khônd5g Wp4mLMthèm đểWp4mLM d5ý đếnUWoCSL lờZemAfKi giụd5c củd5a hắWp4mLMn ZemAfKmà tựUWoCSL mUWoCSLình td5iến vềUWoCSL phía trước:

- d5Không cầnd5 đâu.

- TiểWp4mLMu Tường...

Tôi nZemAfKgoái ZemAfKđầu ld5ại thed5o phUWoCSLản xạ,d5 đUWoCSLúng ZemAfKlúc nhìnZemAfK thấyUWoCSL ThươngWp4mLM ZemAfKNgô khom Wp4mLM người, hUWoCSLai d5tay chUWoCSLống vàUWoCSLo đầud5 gd5ối, khuôZemAfKn mUWoCSLặt hZemAfKơi ngẩngUWoCSL lZemAfKên, Wp4mLMkhẽ mỉmWp4mLM cWp4mLMười, nói:

- VếtZemAfK thWp4mLMương củaUWoCSL tUWoCSLa đãZemAfK khỏid5 rồi.

Tôi bWp4mLMị hắnWp4mLM đoáWp4mLMn trúWp4mLMng ýUWoCSL nêd5n ZemAfKcũng Wp4mLMkhông nểUWoCSL UWoCSLtình màUWoCSL bd5óc mẽUWoCSL hZemAfKắn, tôi nóiWp4mLM to:

- AUWoCSLnh UWoCSLlừa d5ai thd5ế? KhôngWp4mLM tZemAfKhể nào.

- UWoCSLDù UWoCSLcoi nd5hư chưUWoCSLa kZemAfKhỏi hoàZemAfKn toUWoCSLàn d5thì d5chút ZemAfKtrọng lưUWoCSLợng củaZemAfK UWoCSLem cũng chWp4mLMẳng thd5ể gâZemAfKy ảd5nh hưởngZemAfK gì.

Tôi bĩZemAfKu Wp4mLMmôi ZemAfKtỏ vẻd5 d5quyết khônWp4mLMg tid5n lờiWp4mLM hắn.

Nụ ZemAfKcười củaWp4mLM hắnUWoCSL UWoCSLcàng rZemAfKõ nétZemAfK hơn:

- d5Em Wp4mLMlo lắUWoCSLng ZemAfKcho Wp4mLMta pWp4mLMhải không?

- LàWp4mLM td5ôi lWp4mLMo chd5o cáiZemAfK đệmd5 Wp4mLMghế UWoCSLsofa củaWp4mLM tôi.

- Wp4mLMTiểu UWoCSLTường, tZemAfKin tZemAfKa d5đi. VìUWoCSL ZemAfKem, ZemAfKta sWp4mLMẽ khônWp4mLMg ZemAfKlấy mìnhd5 rd5a ZemAfKđùa giỡn đâu.

Lời nd5ói củaZemAfK Wp4mLMhắn UWoCSLrất qud5ả ZemAfKquyết, hơnZemAfK d5nữa cZemAfKòn cZemAfKó tínWp4mLMh xúid5 giụcZemAfK vàUWoCSL mê hoặd5c, Wp4mLMdo đó,d5 tôd5i ZemAfKthấy ZemAfKdao động.

Tôi đếnUWoCSL bUWoCSLên UWoCSLhắn, bUWoCSLấm đầuZemAfK ZemAfKngón tad5y vZemAfKào lưWp4mLMng hắn,Wp4mLM hỏi:

- d5Có đZemAfKau không?

Thương Ngôd5 bậWp4mLMt cườiZemAfK, duỗWp4mLMi d5cánh tWp4mLMay đd5ặt vWp4mLMào eUWoCSLo tôiUWoCSL đWp4mLMẩy rd5a d5sau lUWoCSLưng, nhân lúcUWoCSL d5tôi loZemAfKạng choạngd5, lUWoCSLiền UWoCSLtúm vZemAfKào đZemAfKùi tôd5i, khd5i đZemAfKứng lZemAfKên thUWoCSLì td5ôi ZemAfKđã ngồWp4mLMi chắc chắnUWoCSL trêUWoCSLn lưngZemAfK Wp4mLMhắn rồi.

Cách lớpWp4mLM áUWoCSLo mùad5 đôngUWoCSL dàZemAfKy cd5ộp, ZemAfKtôi vd5ẫn cảmZemAfK thấyWp4mLM Wp4mLMvai Wp4mLMvà ld5ưng hắWp4mLMn gầy ZemAfKgầy nUWoCSLhưng rấtZemAfK rộngZemAfK, khiZemAfKến Wp4mLMtôi UWoCSLcó cảmUWoCSL giácWp4mLM cd5ực kỳWp4mLM Wp4mLMchắc chắn.

Tôi UWoCSLôm cZemAfKổ hd5ắn, bảZemAfK vWp4mLMai UWoCSLhắn làmd5 UWoCSLcằm tWp4mLMôi hZemAfKơi đau.

Trong trUWoCSLí ZemAfKnhớ củUWoCSLa mìnUWoCSLh, hìnZemAfKh nd5hư chưad5 cWp4mLMó aUWoCSLi từngUWoCSL cWp4mLMõng tôi.Wp4mLM Ngày nhỏ,Wp4mLM bốWp4mLM cd5hỉ đặtd5 Wp4mLMtôi lZemAfKên cWp4mLMổ hoặcWp4mLM lêUWoCSLn vai.

Thế ZemAfKnhưng cUWoCSLảm giácWp4mLM lúZemAfKc nàWp4mLMy saZemAfKo tZemAfKhân qud5en đếnd5 vậy,ZemAfK nhưWp4mLM thểUWoCSL đãWp4mLM từngZemAfK diễn Wp4mLMra vôUWoCSL sốUWoCSL lẩn.UWoCSL CZemAfKó Wp4mLMmột ngườid5 cõnd5g tôUWoCSLi, cứUWoCSL đZemAfKi, điWp4mLM rấZemAfKt xWp4mLMa, đid5 rấtUWoCSL lâu...

- TrướcZemAfK đâyUWoCSL, UWoCSLanh cóZemAfK d5từng cõnZemAfKg tôiUWoCSL nhUWoCSLư thếUWoCSL nàd5y không?

- Có.

- ThườngZemAfK UWoCSLxuyên chứ?

- Ừ!

- KZemAfKể từUWoCSL kUWoCSLhi chúUWoCSLng Wp4mLMta ởWp4mLM bêZemAfKn nhZemAfKau sao?

- KểUWoCSL tUWoCSLừ ngàd5y đầuUWoCSL UWoCSLtiên Wp4mLMta queUWoCSLn em.

- TôUWoCSLi nhớ,UWoCSL hìnUWoCSLh nhWp4mLMư ad5nh từUWoCSLng Wp4mLMnói vìd5 tôZemAfKi Wp4mLMmà đãWp4mLM lấyZemAfK cWp4mLMhín ZemAfKtrăm cWp4mLMhín mươi ZemAfKchín gid5ọt sươngWp4mLM mZemAfKai. NWp4mLMhưng nZemAfKay tZemAfKôi mớiUWoCSL mộtUWoCSL nghìnd5 tud5ổi. VậyWp4mLM chẳnUWoCSLg pZemAfKhải là khiUWoCSL tôid5 UWoCSLvừa rWp4mLMa đờUWoCSLi, aZemAfKnh đWp4mLMã d5cõng tôid5 ZemAfKchạy d5khắp nơUWoCSLi sao?

- Ừ.

- AnZemAfKh còUWoCSLn nói,d5 d5trước đd5ây tôUWoCSLi ZemAfKkhông hUWoCSLề Wp4mLMcó bốUWoCSL mWp4mLMẹ, vUWoCSLậy aUWoCSLi nuôid5 tôi ZemAfK trưởng thành?

Thương NWp4mLMgô Wp4mLMthở dàd5i, nZemAfKgoái đầuZemAfK lUWoCSLại ZemAfKnhìn UWoCSLtôi, nói:

- TiểuWp4mLM Tườngd5, ld5à tZemAfKa nd5uôi Wp4mLMem khônUWoCSL lớn.

Ồ...

Hóa raUWoCSL, khd5ông phd5ải lZemAfKà tWp4mLMôi nZemAfKuôi chồnUWoCSLg, ZemAfKmà tôiWp4mLM lUWoCSLà Wp4mLMbà vWp4mLMợ đượcZemAfK hắn nuôid5 nấng.

Cơn kíchZemAfK đZemAfKộng nàyZemAfK khUWoCSLiến td5ôi ZemAfKkhông tUWoCSLhốt nZemAfKên lờiZemAfK tUWoCSLrên suốtd5 đườngd5 vềWp4mLM. Thương NgôWp4mLM cũngZemAfK khôngZemAfK nWp4mLMói gWp4mLMì nữa,d5 chỉWp4mLM chầmZemAfK chậmd5 Wp4mLMđi từngZemAfK bước,Wp4mLM UWoCSLtừng bước.

Đêm d5mùa đWp4mLMông, Wp4mLMgió rd5ất mạnhWp4mLM nhưnWp4mLMg Wp4mLMcó ld5ẽ vìd5 ZemAfKhai chúnd5g tôd5i dựaUWoCSL sát ZemAfK vào nZemAfKhau nênUWoCSL khWp4mLMông hềZemAfK cd5ảm thấWp4mLMy lạnh.Wp4mLM UWoCSLBàn UWoCSLtay hWp4mLMắn đUWoCSLang đỡWp4mLM UWoCSLlấy tôid5 cũnUWoCSLg khôd5ng còn lạnhZemAfK gUWoCSLiá nhd5ư baWp4mLMn chiềuUWoCSL nữa.

Sau ZemAfKkhi trởWp4mLM d5về nUWoCSLhà tắmd5 giặZemAfKt xongZemAfK, tôiZemAfK vốnZemAfK địnhWp4mLM mởZemAfK máyd5 UWoCSLtính rWp4mLMa xem ZemAfK Lâm LỗZemAfKi cWp4mLMó OnliUWoCSLne Wp4mLMkhông đểWp4mLM hỏiUWoCSL and5h tZemAfKa rốZemAfKt cUWoCSLuộc vìd5 ZemAfKsao khônWp4mLMg ZemAfKliên ZemAfKlạc ZemAfKvới bạZemAfKn bè. Nhưnd5g vừad5 ZemAfKmới đăngWp4mLM nhập,ZemAfK máyd5 tUWoCSLính lậZemAfKp tứcUWoCSL bZemAfKị d5gấp lại.

Thương NgôUWoCSL đứnd5g saZemAfKu lưnWp4mLMg tUWoCSLôi, Wp4mLMtrên UWoCSLtay cầmWp4mLM mộZemAfKt cốcUWoCSL sữWp4mLMa nónWp4mLMg, nói:

- UốnUWoCSLg đd5i rồiZemAfK ngủ.

Tôi nghd5ĩ ngợiUWoCSL mộtd5 UWoCSLlát UWoCSLrồi ngoaUWoCSLn ngWp4mLMoãn ngUWoCSLhe lời.

Có lWp4mLMẽ vìd5 tUWoCSLhái độd5 ngoZemAfKan nWp4mLMgoãn cWp4mLMủa tôiWp4mLM quád5 khZemAfKác sZemAfKo d5với lúcd5 thưUWoCSLờng dẫn d5đến việUWoCSLc hắnZemAfK Wp4mLMcó UWoCSLchút ZemAfKcảnh giácUWoCSL, khôngWp4mLM yêZemAfKn ZemAfKtâm nêZemAfKn lUWoCSLại UWoCSLnhấn md5ạnh tUWoCSLhêm một câu:

- PUWoCSLhải nd5gủ ngWp4mLMay đấd5y UWoCSLnhé. UWoCSLKhông d5được đợid5 tUWoCSLa đWp4mLMi Wp4mLMra ngoàUWoCSLi rồd5i lạiZemAfK lén bUWoCSLò Wp4mLMdậy chơUWoCSLi đâu.

- AnUWoCSLh khWp4mLMông nZemAfKgủ cùnUWoCSLg tôid5 sao?

-... Hả?

Tôi cZemAfKhớp mắtWp4mLM lộUWoCSL rWp4mLMõ vẻWp4mLM ngWp4mLMây thơUWoCSL nhất,ZemAfK lad5nh lợiWp4mLM nZemAfKhất, nói:

- ÔnZemAfKg bốd5 ZemAfKhổ d5ơi, bUWoCSLuổi tốd5i ngườiUWoCSL Wp4mLMta sd5ợ d5ngủ mộtWp4mLM mình.

Thương ZemAfKNgô giậtZemAfK giZemAfKật khóeZemAfK mắt:

- BZemAfKố... bố...

- Wp4mLMTôi lWp4mLMuôn thíUWoCSLch d5kiểu bốUWoCSL nuôiUWoCSL coWp4mLMn gUWoCSLái gìZemAfK ZemAfKgì đó,UWoCSL kUWoCSLhông ZemAfKngờ Wp4mLMtự mìUWoCSLnh giờ cũUWoCSLng d5có thd5ể đưUWoCSLợc trảiWp4mLM nghiệm.ZemAfK Hd5ay quá!

Khóe miệngWp4mLM ThZemAfKương NgUWoCSLô rầUWoCSLn rật,ZemAfK nói:

- Bố...d5 d5con gái...

Tôi laUWoCSLo UWoCSLlên phíUWoCSLa trUWoCSLưóc, ôZemAfKm chặtWp4mLM ed5o hắn,UWoCSL giọnZemAfKg nd5ũng nd5ịu, nói:

- NgưZemAfKời Wp4mLMta kd5hông ZemAfKthèm quad5n d5tâm, ngd5ươi d5ta d5chỉ md5uôn bốWp4mLM ngủd5 cUWoCSLùng mà, ZemAfK người ZemAfKta muốZemAfKn d5ôm bốZemAfK cơ.

Giọng nóid5 ZemAfKcủa ThươngUWoCSL NgWp4mLMô Wp4mLMbắt đầuUWoCSL ruUWoCSLn rẩy:

- Ôd5m... ôm...

Tôi thd5ấy trêd5u Wp4mLMnhư vậUWoCSLy đãWp4mLM td5ương d5đối rồid5, chọcZemAfK thZemAfKêm nữaWp4mLM cóWp4mLM kd5hả năng UWoCSL hắn sZemAfKẽ ZemAfKphát hỏad5 nêd5n dừngWp4mLM lạZemAfKi, rZemAfKổi lăUWoCSLn vàWp4mLMo giưUWoCSLờng, vẫyd5 d5vẫy d5tay vẻUWoCSL caUWoCSLo sanWp4mLMg, nói:

- d5Bản cund5g phảiUWoCSL đid5 nghWp4mLMỉ rồWp4mLMi. HổWp4mLM côWp4mLMng d5công ld5ui rZemAfKa đi.

- Công.d5.. công...

Có lZemAfKẽ UWoCSLtim gad5n vWp4mLMà đạiUWoCSL nãoZemAfK củaZemAfK ThưZemAfKơng Ngd5ô đềuUWoCSL cód5 phWp4mLMần têd5 liệtUWoCSL bởi ZemAfK màn bd5iểu ZemAfKdiễn bWp4mLMiến mặd5t UWoCSLsau Wp4mLMkhi traWp4mLMo giảiUWoCSL OsUWoCSLcar cWp4mLMủa tôiWp4mLM. Wp4mLMKhuôn md5ặt hắnWp4mLM khônUWoCSLg chút cảmZemAfK d5xúc, UWoCSLhai ZemAfKmắt UWoCSLnhìn thẳng,UWoCSL đd5i UWoCSLra ngoài.

Do đd5ó, tôiZemAfK chuZemAfKi vàoWp4mLM chăWp4mLMn cườiZemAfK sWp4mLMặc sụa,Wp4mLM mộtWp4mLM d5chút giWp4mLMó lạZemAfKnh ùUWoCSLa Wp4mLMđến, nằm UWoCSLbên cạUWoCSLnh tUWoCSLôi lúcWp4mLM nàyd5 UWoCSLlà mộtWp4mLM Wp4mLManh chd5àng mWp4mLMặc bộUWoCSL ZemAfKquần áoUWoCSL UWoCSLngủ mỏngWp4mLM manh.

Khuôn mặd5t hiềd5n ld5ành cWp4mLMủa Wp4mLManh UWoCSLchàng nhd5ìn tôUWoCSLi, nói:

- Wp4mLMĐể chZemAfKứng UWoCSLminh UWoCSLta khôngZemAfK phảiWp4mLM ZemAfKlà cUWoCSLông côd5ng, tốZemAfKi naZemAfKy, tZemAfKa đặcd5 Wp4mLMbiệt cho phéZemAfKp cd5on kiểd5m td5ra thZemAfKoải Wp4mLMmái. d5Ta tUWoCSLhương cUWoCSLon lắmZemAfK đUWoCSLấy, d5có cảmWp4mLM độnZemAfKg không?

- …

Được lắm,ZemAfK đồZemAfK Wp4mLMcon hổZemAfK bWp4mLMiến thUWoCSLái! NgươZemAfKi thắnd5g rồi!

Tôi đưd5a d5tay đẩWp4mLMy hắnZemAfK rd5a, nói:

- TUWoCSLôi đangWp4mLM đếnd5 tháZemAfKng, đZemAfKi rd5a đi.

Hắn nd5ắm ZemAfKchặt tZemAfKay tWp4mLMôi, khônd5g d5còn vẻUWoCSL Wp4mLMđùa cợt,ZemAfK UWoCSLtrêu chọcWp4mLM lúZemAfKc trước, giọngWp4mLM hUWoCSLắn chậmWp4mLM rd5ãi nhưngUWoCSL kiêUWoCSLn định:

- Wp4mLMTiểu Tườngd5, tZemAfKa biếtUWoCSL d5lúc nàWp4mLMy d5em rấWp4mLMt buồn.d5 Trướcd5 Wp4mLMmặt ZemAfKta, UWoCSLem không cWp4mLMần phảUWoCSLi tỏZemAfK Wp4mLMra mạnWp4mLMh mẽ,UWoCSL cànd5g UWoCSLkhông cầnZemAfK UWoCSLphải giảWp4mLM vờ.

Tôi nZemAfKhìn hắn,UWoCSL nói:

- Sad5o d5anh kd5hông d5hỏi ZemAfKtôi lZemAfKà đãWp4mLM xảyZemAfK UWoCSLra chuZemAfKyện gì?

- DùUWoCSL d5có xảyd5 rd5a chud5yện Wp4mLMgì thUWoCSLì d5cũng Wp4mLMqua maUWoCSLu thôiUWoCSL, vìZemAfK cZemAfKó d5ta luônZemAfK ở ZemAfK bên cạnhUWoCSL em.

- MãUWoCSLi UWoCSLmãi bZemAfKên ZemAfKtôi sao?

- Mãd5i mãi.

Tôi d5chớp chớWp4mLMp mắt,UWoCSL vZemAfKùi đầuUWoCSL Wp4mLMvào lòngWp4mLM hắn,d5 quệtUWoCSL nướZemAfKc mắtWp4mLM d5lên ngực UWoCSLhắn, nói:

- ThZemAfKương Wp4mLMNgô, mWp4mLMay màWp4mLM ZemAfKcó ad5nh ởWp4mLM đây.

- UWoCSLTa lWp4mLMuôn ởUWoCSL đây.

- ThếUWoCSL nênUWoCSL, UWoCSLđàn ôWp4mLMng d5không phUWoCSLải lZemAfKà thd5ứ gUWoCSLì tốtd5 UWoCSLđẹp, trêUWoCSLn thếd5 giớid5 này chỉZemAfK ZemAfKcó bốd5 d5là tUWoCSLốt thôi.

Tôi UWoCSLquá UWoCSLmệt nênZemAfK ngủUWoCSL rấZemAfKt ngoUWoCSLn, lấd5y cánhWp4mLM tUWoCSLay UWoCSLcủa Thưd5ơng NgôZemAfK làd5m gối, híZemAfKt hàWp4mLM ZemAfKhương rừWp4mLMng UWoCSLban maWp4mLMi thoaWp4mLMng thoảnZemAfKg mWp4mLMà hắUWoCSLn md5ang đến.

Mãi mãiUWoCSL Wp4mLMlà d5bao lâu?d5 ĐâyZemAfK lZemAfKà câUWoCSLu hWp4mLMỏi rấtUWoCSL thôUWoCSLng tụcUWoCSL vUWoCSLà cũngWp4mLM lUWoCSLà một câWp4mLMu UWoCSLhỏi khUWoCSLông lờiZemAfK đáp.

Nhưng tZemAfKôi nghWp4mLMĩ, Wp4mLMso vớiWp4mLM cuộd5c đWp4mLMời ngZemAfKắn ngủd5i Wp4mLMmấy md5ươi nd5ăm Wp4mLMcủa loài người,UWoCSL mộUWoCSLt nghWp4mLMìn d5năm khôngZemAfK Wp4mLMhề rờiZemAfK UWoCSLxa cZemAfKó thd5ể đưWp4mLMợc coUWoCSLi Wp4mLMlà ZemAfKmãi UWoCSLmãi rồi.