You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâNgAay tôvSP3i đư7c7yợc tNgAaận 3HzJmắt cvSP3hứng NgAakiến s3HzJự tồ7c7yn tại7c7y 3HzJcủa tvSP3hần NgAatiên, p7c7yhá jQ4Ctan 7c7ytư tưởng duy7c7y vậtjQ4C màjQ4C tôi7c7y đượcvSP3 7c7ytiếp th3HzJu t3HzJừ nhjQ4Cỏ. V3HzJậy nên,3HzJ sự7c7y n7c7ygạc nhiê3HzJn cvSP3ủa cvSP3on bạnjQ4C khiếNgAan tôi bỗnjQ4Cg thấy3HzJ r7c7yun run:

- NjQ4Cày, m7c7yày đừngNgAa vSP3có 7c7ydọa taNgAao. Nếu7c7y a3HzJnh 7c7yta làNgAam m3HzJa jQ4Cthật, cNgAahắc sẽ7c7y 7c7ytha cho tajQ4Co njQ4Chỉ? vSP3Là jQ4Canh jQ4Cta NgAađá tao7c7y, chNgAaứ c7c7yó phvSP3ải t3HzJao đá3HzJ an7c7yh jQ4Cta đâu...

- TavSP3o NgAavừa nójQ4Ci NgAathế mvSP3à 3HzJmày đjQ4Cã kjQ4Cích đNgAaộng đếnNgAa nhườ3HzJng này.7c7y NgAa- Trứ3HzJng muối 3HzJlập tức3HzJ th7c7yay đjQ4Cổi tjQ4Chái độ,7c7y t7c7yỏ vNgAaẻ 3HzJxem thườngjQ4C s7c7yự 7c7yyếu đuvSP3ối, nhátvSP3 gajQ4Cn củajQ4C tôi:NgAa 3HzJ- Hai 7c7yngày trước,7c7y tNgAarong lúc3HzJ ăvSP3n c7c7yơm vớijQ4C bvSP3ọn TjQ4Ciểu Đao,3HzJ bọNgAan njQ4Có 3HzJcó nh7c7yắc vSP3đến têNgAan jQ4Crẻ mạt đó.

Mọi người đềujQ4C jQ4Cnói, saNgAau kjQ4Chi ăjQ4Cn TếNgAat NgAaxong vSP3quay NgAalại đây,7c7y khôn7c7yg ljQ4Ciên lạcjQ4C lạjQ4Ci vớiNgAa hắn đượ3HzJc NgAanữa, điện7c7y thjQ4Coại 7c7ykhông ngNgAahe, emNgAaail kNgAahông hồi3HzJ â3HzJm, gvSP3ửi t3HzJin nhvSP3ắn offli7c7yne ởNgAa QQ vSP3 và 3HzJMSN thNgAaì kh7c7yông NgAabao giờ3HzJ tjQ4Chấy 3HzJtrả lời.7c7y jQ4CCòn nữajQ4C, c7c7yhỗ hắnNgAa 3HzJở cũ3HzJng vSP3không cvSP3ó ajQ4Ci. Tao vốnvSP3 n7c7yghĩ rằngvSP3 ôvSP3ng trNgAaời cuốjQ4Ci cùNgAang cũvSP3ng mở7c7y mắtNgAa làvSP3m vSP3sét đánhjQ4C cjQ4Chết hắ7c7yn rồi3HzJ, giờ7c7y xemNgAa ra 7c7yđáng tiếc,3HzJ đánjQ4Cg tiếcvSP3 quá.

Cô nàngjQ4C 7c7ylắc lvSP3ắc c7c7yái đNgAaầu tha7c7yn jQ4Cvãn, tNgAaôi 7c7ylại vSP3thấy sữngNgAa sờ.

Trong ấn7c7y tượn3HzJg cvSP3ủa tôi,vSP3 NgAaQQ củ3HzJa LâNgAam LỗvSP3i thựNgAac sự3HzJ luô7c7yn ởvSP3 trạNgAang thái sáng3HzJ đèn.7c7y TNgAarước đó,7c7y vSP3chúng tôi7c7y jQ4Ccó nóNgAai chuyệvSP3n vvSP3à 7c7yanh t7c7ya luNgAaôn trảvSP3 lờijQ4C ngayNgAa. Chẳng lẽ,NgAa avSP3nh 3HzJta chỉ3HzJ để7c7y sá7c7yng vSP3đèn vớNgAai r7c7yiêng tôi?

Tiểu Đao3HzJ là7c7y mjQ4Cột trvSP3ong nhữjQ4Cng ngư3HzJời jQ4Cbạn nNgAaối kNgAahố vSP3chơi NgAavới NgAanhau từvSP3 nhỏ củvSP3a chúng7c7y 7c7ytôi. vSP3Anh tNgAaa hjQ4Cọc trên7c7y tôjQ4Ci vNgAaà TrứnNgAag m7c7yuối hjQ4Cai 3HzJlớp, vSP3là NgAabạn h7c7yọc củavSP3 Lâm Lỗi7c7y. vSP3Sau kh7c7yi đijQ4C NgAalàm 7c7ylại 3HzJở cùnNgAag m7c7yột thàNgAanh p3HzJhố vjQ4Cới Lâ3HzJm 7c7yLỗi, cNgAaó vSP3thể nóvSP3i jQ4Cquan hệ giữa7c7y hjQ4Cai ngườNgAai 3HzJcàng tNgAarở NgAanên thâNgAan thvSP3iết hNgAaơn. D7c7yù 3HzJanh t3HzJa rvSP3ất khôNgAang NgAatán vSP3đồng việc LNgAaâm LvSP3ỗi c3HzJhia ta7c7yy t7c7yôi nhưvSP3ng s7c7yuy 7c7ycho cùn3HzJg, ngườiNgAa 7c7yngoài jQ4Ckhó màNgAa vSP3can thivSP3ệp vàvSP3o chuyện tình3HzJ cjQ4Cảm 7c7yđược, jQ4Cvậy nênNgAa q3HzJuan hệ3HzJ củvSP3a jQ4Chai ngườijQ4C vSP3vẫn rấvSP3t tốt,3HzJ vSP3tình bạnjQ4C vẫ3HzJn không hề3HzJ tha7c7yy đổi.

Rốt cuvSP3ộc chjQ4Cuyện gìNgAa đãjQ4C xvSP3ảy 3HzJra khijQ4Cến LâNgAam LjQ4Cỗi hoà7c7yn toàNgAan 3HzJcắt jQ4Cđứt quan hệ7c7y an7c7yh ejQ4Cm mườivSP3 mấNgAay nămjQ4C trờivSP3 này?

Tôi đajQ4Cng s7c7yuy ngjQ4Chĩ môNgAang lujQ4Cng, bỗngjQ4C 7c7ycó thứvSP3 NgAagì vSP3âm ấm7c7y 3HzJáp vàoNgAa mặt.

- NgAaTỉnh 7c7yngủ đi.

- Ngủ3HzJ 3HzJgì NgAamà ngủ?7c7y MớjQ4Ci jQ4Cmấy givSP3ờ vSP3mà bjQ4Cảo ngườijQ4C jQ4Cta NgAabuồn ngủ?

Tôi kéovSP3 chi7c7yếc khăn3HzJ ướtNgAa xuống,vSP3 jQ4Cánh mắt7c7y 3HzJtức jQ4Ctối nhì3HzJn kNgAaẻ đầuNgAa sỏ.

Thương 3HzJNgô ngồi3HzJ bênvSP3 tNgAarái NgAatôi vẫ7c7yn k3HzJhông độngvSP3 tĩ7c7ynh g3HzJì, chỉ3HzJ lavSP3u tay mộ3HzJt cácvSP3h ljQ4Cịch thiệp,3HzJ rồiNgAa lạiNgAa róvSP3t nư7c7yớc trà7c7y vàovSP3 b3HzJát 7c7yvà đNgAaũa củjQ4Ca cjQ4Chúng t7c7yôi để7c7y jQ4Csát trùng, NgAasau đóvSP3 lạNgAai xếpvSP3 ngajQ4Cy ngắn,NgAa tNgAahể hiện3HzJ đvSP3ầy đủ3HzJ kỹ7c7y năng7c7y cvSP3ần cójQ4C 7c7ycủa mộ3HzJt vịjQ4C thần thưvSP3ờng xuyên3HzJ NgAacó mặtjQ4C t7c7yrong vSP3ngành ăjQ4Cn uvSP3ống của7c7y loàiNgAa người.

Ngưu BônjQ4C ngồiNgAa đối7c7y diệvSP3n vớjQ4Ci tô7c7yi, hjQ4Cai tNgAaay vSP3chống 3HzJlên vSP3má, chớ3HzJp chớp 7c7y cặp mjQ4Ci dài3HzJ, NgAanở một7c7y n3HzJụ cườivSP3 vừjQ4Ca dvSP3ịu dNgAaàng, vNgAaừa ngjQ4Cây ngô.NgAa Cặp7c7y lônjQ4Cg màjQ4Cy, vSP3đôi mắt đẹ7c7yp vNgAaà vẻ3HzJ yếvSP3u ớt3HzJ 3HzJcủa anjQ4Ch chàvSP3ng 7c7ykhiến ngườiNgAa NgAata cvSP3hỉ muốnvSP3 hjQ4Cãm hại...

Ngồi b3HzJên ph7c7yải tvSP3ôi lvSP3à TrứvSP3ng 3HzJmuối, cvSP3ô jQ4Cnàng bỗ3HzJng nh3HzJiên dùjQ4Cng kNgAahuỷu 3HzJtay huých mạnhNgAa vvSP3ào NgAatôi, nói:

- Này3HzJ, tvSP3ao đvSP3ã t7c7yhấy jQ4Ccả rồ3HzJi. A3HzJnh chàn7c7yg jQ4Cđó đ3HzJang g3HzJhen đ3HzJấy, anvSP3h jQ4Cta mjQ4Cới là 7c7ybạn traNgAai vSP3chính thứcjQ4C NgAacủa mà3HzJy vSP3có vSP3đúng không?

Trời đất,vSP3 đjQ4Cồ bạ7c7yn bèNgAa xNgAaấu xa.

Tôi khônNgAag 7c7ytrả lờijQ4C câuNgAa hỏi7c7y củaNgAa TvSP3rứng muốNgAai, ô7c7ym lấyNgAa chỗNgAa đaujQ4C, miệng sùivSP3 NgAabọt mép,3HzJ gụNgAac NgAamặt xuốngvSP3 bànNgAa h7c7yy sinh.

Nhưng tô3HzJi khônNgAag đápjQ4C lờjQ4Ci jQ4Ccũng chẳngvSP3 3HzJsao, đ7c7yã c3HzJó người3HzJ khácjQ4C tvSP3rả lời thay.

- Đúng,vSP3 7c7ytôi làNgAa bạnjQ4C tNgAarai 7c7ychính thức3HzJ 7c7yhiện tại7c7y củavSP3 cjQ4Cô ấy.vSP3 HơnNgAa thếNgAa sau này7c7y cô7c7y ấy7c7y cũngNgAa sẽ7c7y chỉ7c7y c7c7yó mộtjQ4C ngườ7c7yi đ3HzJàn ôngjQ4C djQ4Cuy nhấ3HzJt jQ4Clà tôi.

- 7c7yÔi vSP3mẹ ơi,7c7y 7c7ynói rất7c7y hajQ4Cy, nó3HzJi vSP3rất tuy7c7yệt, nó7c7yi rất7c7y đỉnNgAah. 7c7yVì câuNgAa nóivSP3 này 3HzJcủa vSP3anh, ha7c7yi NgAachúng tNgAaa sẽvSP3 3HzJuống hếtvSP3 ké7c7yt này.

Trứng vSP3muối đập7c7y bànjQ4C mộvSP3t c3HzJách đầyNgAa khNgAaí pNgAahách khiến7c7y t7c7yôi suývSP3t bịjQ4C chấnNgAa thương não7c7y. CâujQ4C nói7c7y v7c7yô cùng3HzJ 3HzJhào hùjQ4Cng trênjQ4C 3HzJlập tứcjQ4C 7c7ykhiến 3HzJtôi nhả7c7yy bổjQ4C 7c7ylên như điện7c7y giật.

Tôi rất7c7y NgAarõ tửuNgAa lượnNgAag cNgAaủa 7c7yTrứng vSP3muối. vSP3Cô nàvSP3ng l3HzJà người3HzJ du3HzJy nhNgAaất bại dưới3HzJ tNgAaay b3HzJố tôNgAai jQ4Cmà vẫNgAan NgAacó thjQ4Cể đNgAai đ3HzJược vềNgAa nhàjQ4C, 3HzJhơn nữavSP3 cònjQ4C đứngNgAa thẳngjQ4C ngườjQ4Ci, sờ tavSP3y vào7c7y tậ3HzJn cửa3HzJ jQ4Crồi mớiNgAa ngã.7c7y T7c7yửu lượn7c7yg NgAacủa L7c7yâm LỗijQ4C 3HzJchỉ 7c7ykém cô3HzJ NgAanàng mộvSP3t chúvSP3t, về 3HzJ cơ bả3HzJn vẫnjQ4C NgAacó 3HzJthể tìNgAam thNgAaấy đườNgAang xuốnvSP3g gầmNgAa bàn...

Đừng nóivSP3 bâNgAay giNgAaờ ThvSP3ương Ngô7c7y jQ4Cđang lNgAaà covSP3n hổvSP3 ốm,vSP3 cứ3HzJ ch7c7yo vSP3là trên ngưNgAaời hNgAaắn khôvSP3ng cjQ4Có vếtvSP3 vSP3thương 7c7yvà jQ4Chắn 3HzJlà một7c7y c7c7yon 3HzJhổ dũngNgAa 3HzJmãnh thjQ4Cì cójQ4C 7c7ylẽ cũng chẳng3HzJ 3HzJthể nuốtNgAa nổi7c7y két7c7y bi7c7ya 7c7ymà TrvSP3ứng muốivSP3 gọi7c7y lê7c7yn. TôNgAai khvSP3ông muốnvSP3 l7c7yại vSP3phải một vSP3 lần nữajQ4C trôngjQ4C NgAathấy NgAamáu chảjQ4Cy thà7c7ynh gi3HzJọt 3HzJnhư h3HzJiện tr7c7yường gNgAaiết ngườivSP3 nữa,jQ4C giặt miếngNgAa đệjQ4Cm ghế7c7y so7c7yfa r3HzJất tốjQ4Cn xvSP3à phòng...

Tôi chộ7c7yp vSP3lấy cvSP3hai bNgAaia tênNgAa ThươvSP3ng N3HzJgô vSP3không biết7c7y sốngvSP3 c7c7yhết NgAalà gì vừjQ4Ca đjQ4Cón lấNgAay vvSP3à đan3HzJg đvSP3ịnh chNgAao và3HzJo miệnjQ4Cg uốnvSP3g rồiNgAa n3HzJhìn TrứvSP3ng mu7c7yối nói:

- 3HzJAnh tNgAaa khôn7c7yg uốngjQ4C đượcjQ4C bjQ4Cia rượu,NgAa NgAahai ch7c7yúng vSP3ta chiến!

- 7c7ySao 7c7ylại thjQ4Cế hvSP3ả, ĐậNgAau phụ3HzJ g3HzJià? 7c7ySao mjQ4Cày 7c7ylại yê3HzJu nNgAagười kjQ4Chông biết NgAa uống rNgAaượu c3HzJơ chứNgAa? Kh7c7yông sợNgAa 3HzJbố m7c7yày NgAaxử jQ4Clý màNgAay à?

- Thô7c7yi đijQ4C. KhNgAaông NgAathấy 3HzJkhuôn mjQ4Cặt 7c7yméo móNgAa đavSP3u ốmNgAa củaNgAa jQ4Canh tvSP3a sao7c7y? Hơn NgAanữa, avSP3nh t7c7ya đ7c7yã sớm3HzJ qNgAaua được7c7y cửa7c7y ảiNgAa của3HzJ bốjQ4C 3HzJtao vSP3rồi... –NgAa T7c7yhốt NgAara x7c7yong câu7c7y đó,jQ4C tôi vộijQ4C cắn3HzJ 3HzJvào lư7c7yỡi mìvSP3nh vvSP3à khjQ4Công th3HzJèm để3HzJ ýNgAa đvSP3ến vẻNgAa đắcvSP3 3HzJý jQ4Ctrên khuô7c7yn mặ3HzJt Thương Ngô.

- Kh3HzJông nóiNgAa li3HzJnh tinvSP3h nữajQ4C. RốvSP3t cuộc3HzJ mà3HzJy 7c7ycó uốnNgAag khôjQ4Cng hả?

Trứng muối7c7y ngước7c7y NgAamặt lênNgAa cjQ4Cười lớvSP3n, 7c7ytình th7c7yế nàyvSP3 3HzJcó 7c7yvẻ khiến7c7y cô vSP3nàng hậnvSP3 khôngjQ4C thNgAaể pjQ4Chanh áo3HzJ NgAara, njQ4Chảy lên3HzJ bvSP3àn h7c7yét uống,3HzJ uống:

- ĐậuvSP3 phụvSP3 già,7c7y quả3HzJ khôngNgAa hổNgAa dan7c7yh lvSP3à ĐvSP3ậu phụ3HzJ già7c7y. ĐượcNgAa lắvSP3m. Phục7c7y vụ đâu,NgAa mNgAaang tiếpjQ4C haNgAai NgAakét vSP3bia đếNgAan đây.

Tôi rấtjQ4C bìnjQ4Ch thảvSP3n nhưvSP3ng chjQ4Cân hơivSP3 nhũn.

Thương 3HzJNgô 7c7ycũng r7c7yất bìnNgAah thảnjQ4C 3HzJnhưng jQ4Csắc jQ4Cmặt c3HzJó jQ4Cphần táiNgAa hơn.

Ngưu BôjQ4Cn làvSP3 ngườjQ4Ci tư3HzJơng đố3HzJi yếu3HzJ đujQ4Cối, h7c7yai vSP3cánh jQ4Ctay chốn3HzJg và7c7yo má bỗng7c7y kh7c7yuỵu jQ4Cxuống khiếNgAan chiế3HzJc cằmjQ4C thovSP3n thvSP3on đậpNgAa thẳng7c7y jQ4Cvào cáivSP3 đvSP3ĩa trưvSP3ớc mặt...

Tiếp th7c7yeo đó,jQ4C tôijQ4C 7c7yvà TrứnNgAag muốjQ4Ci u3HzJống t7c7yay đôijQ4C, vSP3mi một7c7y 7c7ychai vSP3ta m3HzJột chai t3HzJrước áNgAanh mắjQ4Ct jQ4Cvô cùnjQ4Cg sjQ4Cùng 7c7ybái vvSP3à ngvSP3ưỡng 7c7ymộ cjQ4Của vSP3hai vSP3vị vSP3thần tvSP3iên, thoáng jQ4C cái trêvSP3n vSP3bàn đjQ4Cã tvSP3oàn l3HzJà v3HzJỏ chai.

Không bi7c7yết cóNgAa phải7c7y vvSP3ì mNgAaấy njQ4Cgày vừa3HzJ qvSP3ua khôvSP3ng ngjQ4Chỉ nNgAagơi đủNgAa haNgAay vì chưa3HzJ ăjQ4Cn 7c7ycơm, c7c7yhỉ bụnvSP3g rỗngvSP3 uốvSP3ng biNgAaa hNgAaay 7c7ykhông màNgAa jQ4Crất nhanjQ4Ch sajQ4Cu 7c7yđó, 7c7ytôi bỗn3HzJg cNgAaảm thấy chjQ4Cóng mặt7c7y h3HzJoa 7c7ymắt v7c7yà khôvSP3ng còNgAan 3HzJchút sjQ4Cức lựcjQ4C nàNgAao. TrứngNgAa muố7c7yi tvSP3hì vẫNgAan nhảy nhót7c7y như3HzJ chư3HzJa hềNgAa u3HzJống giọt7c7y bjQ4Cia nàNgAao. Điều7c7y nàyNgAa k3HzJhiến ngvSP3ười 7c7yluôn tựNgAa 3HzJca n7c7ygợi mìnvSP3h "Nghìn 7c7yly khôjQ4Cng sa7c7yy" làjQ4C tôi3HzJ cảmjQ4C t3HzJhấy xjQ4Cấu hổ.

Đang đ3HzJịnh cởi3HzJ kh7c7yuy t3HzJay á3HzJo xắnNgAa ljQ4Cên chuẩn7c7y 3HzJbị 7c7ychiến đấ7c7yu đjQ4Cến cù7c7yng, thì NgAatrong tNgAaay trốngNgAa khNgAaông, n7c7yửa chNgAaai cvSP3òn ljQ4Cại bịNgAa Thươ7c7yng NgNgAaô giậNgAat lấy7c7y, nói:

- ENgAam kjQ4Chông đượcNgAa uốngjQ4C nữa.

- Đư7c7ya đây.

Thương Ngô7c7y lắcvSP3 đầu,jQ4C kiênvSP3 quyết:

- vSP3Em kh3HzJông hiểuvSP3 3HzJta đang7c7y jQ4Cnói gì7c7y vSP3sao? 7c7yEm khônvSP3g jQ4Cđược uốngvSP3 nữa.

Tôi 3HzJsững ngNgAaười, tứcvSP3 tối:

- AnjQ4Ch jQ4Ccoi mìn7c7yh lvSP3à vSP3ai thế?3HzJ LiNgAaên cNgAaan gì3HzJ đến3HzJ anNgAah? Nào3HzJ, đưaNgAa đây.

Thương vSP3Ngô đứn7c7yg jQ4Clên jQ4Cnhìn tô7c7yi, h7c7yắn khôngNgAa NgAahề tNgAaức giNgAaận, lvSP3ại 7c7ytỏ rNgAaa vô cjQ4Cùng jQ4Cbình tĩnh,vSP3 nói:

- T3HzJâm trạng3HzJ khônvSP3g tốt,jQ4C uốngvSP3 NgAabia rượujQ4C cvSP3ó hại7c7y chjQ4Co 7c7ysức khỏe.

Bốn NgAachữ đầuNgAa tiênNgAa 7c7ykhiến tô3HzJi nNgAahảy 7c7ychồm lên:

- Tâm7c7y tNgAarạng jQ4Cai khô7c7yng tốvSP3t hả?3HzJ TâmNgAa trạngvSP3 của7c7y anvSP3h, của3HzJ cả7c7y n3HzJhà aNgAanh mớ3HzJi không tốtvSP3. Đừ7c7yng nóijQ4C jQ4Cvớ vNgAaẩn nữjQ4Ca. 3HzJMau đưavSP3 đâ3HzJy. UốngvSP3 cùnNgAag bạn3HzJ bvSP3è tôi7c7y rấtvSP3 v3HzJui, hạ3HzJi sức k7c7yhỏe cũng3HzJ chvSP3ẳng NgAalà cjQ4Cái qjQ4Cuái gNgAaì, cójQ4C chếtNgAa NgAacũng 3HzJcam lòng.

- VậyvSP3 NgAata uNgAaống g3HzJiúp em.

- C3HzJhút tửvSP3u lượng7c7y cvSP3ủa aNgAanh t7c7yhì làm7c7y được7c7y gì?

- 3HzJTóm lạjQ4Ci, NgAahôm na7c7yy evSP3m chvSP3ỉ đượcNgAa uốnvSP3g đvSP3ến đây.

- jQ4CVề 3HzJmà cNgAaấm 7c7yông bávSP3c nhvSP3à an7c7yh ấy.

- BốjQ4C NgAata là7c7y cNgAaon mộtvSP3 nênNgAa t3HzJa khônvSP3g c7c7yó ôNgAang b7c7yác nào.

- …

Tôi 3HzJvà Thươn7c7yg NgjQ4Cô 3HzJđấu khNgAaẩu, Trứng3HzJ mNgAauối 7c7yvà NgjQ4Cưu BônjQ4C ngồi7c7y bênNgAa cạnh nhìn,

Sau 3HzJcuộc cã3HzJi 7c7ycọ, T3HzJrứng mu7c7yối l7c7yiền tjQ4Cổng kNgAaết ngắnvSP3 gọn:

- jQ4CThôi đượcjQ4C 3HzJrồi. TvSP3ao đã3HzJ rõ3HzJ 7c7ycả rồi.NgAa ĐậvSP3u phNgAaụ g7c7yià nàyNgAa, bạn7c7y vSP3trai của mvSP3ày bNgAaị cảjQ4Cm, 3HzJbị sốtNgAa đúng3HzJ kNgAahông? jQ4CAnh tvSP3a muốnvSP3 3HzJtối na3HzJy c3HzJùng mvSP3ày vậ3HzJn độvSP3ng đểNgAa toàn th7c7yân đổNgAa mổ3HzJ hôjQ4Ci, 3HzJtiết kiệmvSP3 được3HzJ NgAachút tiềvSP3n jQ4Cthuốc me3HzJn. Đã7c7y thjQ4Cế n7c7yày rvSP3ồi t7c7yhì tajQ4Co đành phả3HzJi nểvSP3 mặt7c7y thôi.

Thương NgNgAaô 3HzJnhếch vSP3khóe mNgAaiệng nói:

- jQ4CCảm 7c7yơn vì7c7y đãjQ4C jQ4Ccảm thông.

Tôi 3HzJcâm l3HzJặng, kjQ4Chông biết7c7y nên7c7y 3HzJbào chữaNgAa t7c7yhế nào.

Ngưu 3HzJBôn lạijQ4C vSP3một lầnjQ4C nữajQ4C dNgAaùng cằ3HzJm hônNgAa chiếcvSP3 đĩa.

Trứng mvSP3uối rấvSP3t kjQ4Chông hàijQ4C lòn7c7yg vìvSP3 chưvSP3a đượNgAac vNgAaui hếtvSP3 NgAamình trjQ4Cên bàn 7c7y nhậu, âmjQ4C thaNgAanh m7c7yà Ngưu7c7y BônvSP3 7c7yvừa t7c7yạo rjQ4Ca đã3HzJ cujQ4Cốn 7c7yhút NgAacô nàng.vSP3 CjQ4Cô nNgAaàng nvSP3hìn sang, hỏi:

- An7c7yh khônjQ4Cg ốmNgAa NgAađau gìjQ4C chứ?

Ngưu BôvSP3n jQ4Choàn tvSP3oàn chưNgAaa phNgAaản ứng3HzJ kịp3HzJ, lắ7c7yc đầu7c7y mộjQ4Ct 3HzJcách ngốc nghếch.

- 7c7yVậy tối7c7y nvSP3ay chắcjQ4C ajQ4Cnh cNgAaũng khôNgAang cầnjQ4C vậjQ4Cn vSP3động chNgAao vjQ4Cã mồ3HzJ hvSP3ôi chứ?

Anh chàn3HzJg tội7c7y ngNgAahiệp Ngưu7c7y Bôn3HzJ tjQ4Ciếp tục3HzJ không3HzJ kNgAaịp phảnNgAa ứng,7c7y dNgAao vậy lvSP3ại vSP3lắc đầujQ4C mjQ4Cột các7c7yh nvSP3gốc nghếch.

Trứng muốvSP3i tỏjQ4C rvSP3a vô3HzJ cùnNgAag hài7c7y lòNgAang. CjQ4Cô nànvSP3g vSP3liền đvSP3á vSP3hai k3HzJét rưỡijQ4C bia dướNgAai cvSP3hân vềjQ4C pjQ4Chía NgvSP3ưu Bôn,jQ4C giọn7c7yg vSP3nói nhNgAaẹ nvSP3hư gió3HzJ thoảng:

- LjQ4Cần đầu3HzJ gvSP3ặp NgAagỡ, l3HzJần đNgAaầu cùvSP3ng uống,7c7y c3HzJhai nàyjQ4C tôNgAai NgAacạn trướcNgAa đểvSP3 tỏ lòngjQ4C kínvSP3h trọng.

Hai mắtjQ4C Ngư7c7yu BNgAaôn trợn7c7y tvSP3ròn nhNgAaìn 3HzJcô nàn3HzJg ngửa3HzJ cổ3HzJ 7c7ylên, th7c7yoáng chốc 7c7yđít chajQ4Ci NgAađã hướn7c7yg lênjQ4C trời,3HzJ 3HzJvẻ njQ4Cgốc tựNgAa 3HzJnhiên cNgAaủa vSP3anh cNgAahàng được3HzJ biể7c7yu hivSP3ện rõ rànjQ4Cg tri7c7yệt để.

Tiếp đó,7c7y nhân7c7y NgAavật chjQ4Cính NgAacủa cụNgAac diNgAaện lNgAaúc njQ4Cày làNgAa 3HzJTrứng NgAamuối v3HzJà Ngưu BônjQ4C. TôijQ4C NgAavà TvSP3hương NgjQ4Cô ngồivSP3 bê7c7yn cạnhvSP3 quvSP3an sát.

- Tửu7c7y lượngvSP3 c3HzJủa TứjQ4C 7c7yNgưu 3HzJthế nào?

- T7c7yheo nhưjQ4C vSP3ta jQ4Cđược bNgAaiết, vì7c7y lýjQ4C d3HzJo ph3HzJải tựvSP3 trjQ4Cị n7c7yghiêm ngặt7c7y nvSP3ên tộc trưởngjQ4C củajQ4C m3HzJười hjQ4Cai tộ3HzJc phầNgAan ljQ4Cớn đềuvSP3 khô3HzJng thạo7c7y vjQ4Ciệc này.

- NgAaTức làvSP3 sao?

- TứNgAac 7c7ylà, cậu7c7y jQ4Cta 3HzJcũng chưaNgAa bajQ4Co g3HzJiờ 3HzJuống rượu.

- …

Thương NgôNgAa tỏjQ4C vjQ4Cẻ v3HzJừa xijQ4Cn l3HzJỗi vừ7c7ya NgAacảm động7c7y dì7c7yu NNgAagưu BvSP3ôn khvSP3ông biết NgAa là lầ3HzJn jQ4Cthứ b7c7yao nhiêNgAau vSP3từ t7c7yrong n3HzJhà vvSP3ệ s3HzJinh xiêvSP3u vẹjQ4Co bướcNgAa jQ4Cra, nước3HzJ mjQ4Cắt 7c7yhắn nhạt nhòa,jQ4C vSP3nói 7c7ytrong tiếngjQ4C nấc:

- NgườivSP3 jQ4Canh e3HzJm tvSP3ốt, 7c7ykhổ 3HzJcho cjQ4Cậu rồi.

Ngưu BjQ4Côn vỗvSP3 va7c7yi h7c7yắn cườivSP3 7c7yha hjQ4Cả, giọnvSP3g nó3HzJi hNgAaào hùngvSP3 bvSP3ốc t3HzJrời 3HzJlấy chút phonjQ4Cg cácjQ4Ch củavSP3 TrjQ4Cứng muối:

- NgAaKhổ cNgAaái quá3HzJi gìvSP3? AjQ4Cnh vSP3em chính3HzJ làNgAa dùnjQ4Cg để7c7y đâm..7c7y. aNgAanh vSP3một đao,NgAa tôjQ4Ci một jQ4Cđao... là3HzJ 3HzJtừ "đaoNgAa" tr3HzJong 7c7yTiểu l7c7yý p3HzJhi đao...

Thương NgvSP3ô ch3HzJe mặt.

Còn 3HzJtôi l3HzJại jQ4Cgiơ ngvSP3ón NgAatay cjQ4Cái vSP3lên biểvSP3u thị3HzJ ngưỡngjQ4C mộvSP3 3HzJđối với3HzJ sNgAaự biến chuy7c7yển NgAatừ yjQ4Cếu 3HzJđuối saNgAang mạn7c7yh m7c7yẽ 3HzJcủa TứNgAa Ngưu.

Đêm đó,NgAa t3HzJhần tiênvSP3 lạvSP3i một3HzJ lầ7c7yn vSP3nữa dùngjQ4C hànhvSP3 động7c7y thựcjQ4C tếjQ4C chứ7c7yng minh jQ4Csự tjQ4Cốn 7c7ycơm tốnjQ4C củ7c7yi, vvSP3ô dụngvSP3 tojQ4Càn NgAatập củ7c7ya mình...

Sau khjQ4Ci NgAađã b7c7yiến bNgAaa jQ4Ckét bijQ4Ca thàvSP3nh bNgAaa mươi3HzJ sáu3HzJ cjQ4Chiếc vỏvSP3 chvSP3ai, Trứng NgAamuối châvSP3n bướNgAac c3HzJó phNgAaần lojQ4Cạng cho3HzJạng kévSP3o anvSP3h 3HzJchàng NgưuvSP3 BônNgAa đavSP3ng vSP3nghiêm 3HzJtúc cNgAahỉ tay 7c7yvào vạchNgAa đườngvSP3 đvSP3ếm trănNgAag svSP3ao vSP3lên tvSP3axi, đjQ4Cầu khôvSP3ng ngo3HzJảnh lại.

Tôi lẩmvSP3 bẩ7c7ym m7c7yột mình:

- HjQ4Cai ngườNgAai njQ4Cày svSP3ẽ khNgAaông vSP3sao chứ?

Thương NNgAagô t3HzJrấn an:

- Ngư3HzJu BôvSP3n cóvSP3 jQ4Csay nữvSP3a cũvSP3ng khôngNgAa giởjQ4C 3HzJtrò jQ4Clinh tijQ4Cnh đâu.

- T7c7yôi sợ3HzJ jQ4CTrứng mjQ4Cuối giởvSP3 tròjQ4C NgAavới jQ4Canh ta.

- NgAa... D3HzJù gìjQ4C NgAacũng ljQ4Cà 3HzJthần tiêNgAan. Sa7c7yo c7c7yó thNgAaể NgAabị 7c7yloài người7c7y 7c7ygiở trò được...

 

Trên đườnjQ4Cg v3HzJề, 3HzJgió NgAalạnh tápvSP3 vjQ4Cào mặjQ4Ct, hơi7c7y 7c7ymen xâmNgAa chiếm3HzJ đạvSP3i 3HzJnão của tôivSP3 kvSP3hông nhữngNgAa tưvSP3ớc jQ4Cđi quyềnjQ4C 3HzJchủ độn3HzJg mà7c7y cònNgAa khiến7c7y tôNgAai chì3HzJm đvSP3ắm ho3HzJàn toàn, chjQ4Coáng vá7c7yng, q3HzJuay cuồngNgAa. Đồng7c7y jQ4Cthời, bjQ4Cụng cũngNgAa bắtNgAa đầuNgAa thấjQ4Cy khóvSP3 chịu.

Tôi 3HzJgiơ tjQ4Cay lêvSP3n tínjQ4Ch ngvSP3ày, NgAaquả nhi7c7yên đếvSP3n ngàNgAay kvSP3inh nguyệtjQ4C ghNgAaé jQ4Cthăm rồi, đún3HzJg ljQ4Cà "Họa3HzJ vôjQ4C đơn3HzJ c3HzJhí, phúNgAac bấ7c7yt trvSP3ùng lai7c7y", đjQ4Cã thNgAaất tjQ4Cình vSP3rồi lại vSP3gặp pNgAahải b7c7yà jQ4Ccô già...

Càng ng7c7yhĩ tôjQ4Ci càNgAang thấyvSP3 mìjQ4Cnh đenNgAa đủi3HzJ, đeNgAan đủivSP3 njQ4Chư gặ3HzJp phNgAaải ôNgAang bán vSP3 than vậy3HzJ. TvSP3ôi muố7c7yn r7c7yuồng bỏ,vSP3 vSP3muốn t7c7yự đàyNgAa ả3HzJi mìjQ4Cnh nê7c7yn tìvSP3m c7c7yhỗ châ7c7yn tườnvSP3g rồi ngồivSP3 đójQ4C jQ4Cnhư chết.

Thương 3HzJNgô đ7c7yương nhvSP3iên khôngNgAa NgAabiết nhữn3HzJg vSP3cơn sónNgAag lòngjQ4C diễnjQ4C r3HzJa trong 7c7ytôi, thấvSP3y jQ4Ctôi bỗjQ4Cng nhiNgAaên ngồiNgAa thvSP3ụp xuốngjQ4C nhưvSP3 n3HzJgười khjQ4Công xươvSP3ng 3HzJnên không 7c7y tránh khỏiNgAa vvSP3ẻ ngạ7c7yc n3HzJhiên. HNgAaắn vội7c7y k3HzJhom ngườiNgAa xuốnNgAag, 3HzJlưng dựnjQ4Cg vSP3thẳng, mộ3HzJt đầu NgAa gối NgAachạm đấtvSP3, mộ7c7yt vSP3tay đặtjQ4C trvSP3ên đầujQ4C vSP3gối mìnhNgAa, tajQ4Cy k7c7yia sờ7c7y 7c7ylên NgAatrán tôi...

Trời đấ3HzJt, s3HzJinh 7c7yvật gNgAaì khônNgAag biếtNgAa, tưjQ4C thế7c7y ngẫ7c7yu nhiênjQ4C th7c7yôi m7c7yà cũng đẹpjQ4C lạvSP3 lùng.

Lại t7c7yrời đất3HzJ nữvSP3a, 3HzJlúc NgAanày t7c7yôi m7c7yới cvSP3ó jQ4Cthể NgAaquan vSP3sát mộtNgAa cách3HzJ tỉNgAa mi, rõ3HzJ ràng.

- TiểuvSP3 Tườ3HzJng, eNgAam sNgAaao thNgAaế? SNgAaay hNgAaay kh7c7yó chịuNgAa 7c7yở đâu?

Trước ájQ4Cnh mắtjQ4C lờNgAa đờ3HzJ sNgAaay, đôijQ4C tavSP3i on3HzJg onjQ4Cg cjQ4Của NgAatôi, dángNgAa v3HzJẻ hắnvSP3 c7c7yàng lôi 3HzJcuốn, 7c7ygiọng nói7c7y càn7c7yg djQ4Cễ chịvSP3u hơjQ4Cn khjQ4Ciến trájQ4Ci t7c7yim tôNgAai nh3HzJư lệ7c7ych 7c7yvề jQ4Cphía gan, giọnvSP3g tôi7c7y NgAanhỏ nhẹ7c7y đầyjQ4C tvSP3ủi hờn:

- ĐếNgAan tháng.

Thương NNgAagô sữngjQ4C nNgAagười tNgAarước c7c7yâu nNgAaói khônjQ4Cg đầu7c7y khô3HzJng jQ4Cđuôi củjQ4Ca tôi:

- jQ4CĐến gì?

- ĐNgAaến tháng.

- Thán3HzJg... thán7c7yg gì?

Tôi jQ4Côm bụngvSP3 tự7c7ya vàoNgAa tườngjQ4C, cuvSP3ộn mìnhjQ4C nNgAahư vSP3một cvSP3on t7c7yôm, lô3HzJng NgAamày xịuNgAa xuống, 7c7ymặt cjQ4Cau jQ4Clại diNgAaễn vSP3vai mNgAaột cNgAaô bé3HzJ tộijQ4C nvSP3ghiệp m3HzJuốn nNgAaói mNgAaà 3HzJkhông tjQ4Chốt đjQ4Cược thành lời.

Dù sNgAaao Thươ3HzJng 7c7yNgô vSP3cũng 3HzJđã sống3HzJ NgAaở nhânvSP3 giavSP3n njQ4Cên tươn3HzJg đốivSP3 h7c7yiểu biết đố3HzJỉ vNgAaới đặcNgAa trjQ4Cưng 3HzJsinh jQ4Clý củajQ4C loàNgAai người.7c7y V7c7yậy jQ4Cnên, sa3HzJu phNgAaút bối3HzJ rốivSP3 bvSP3an đầu, hắNgAan nhanjQ4Ch chjQ4Cóng ý3HzJ thứ7c7yc được,jQ4C cNgAaộng thêmjQ4C ngôjQ4Cn NgAangữ c7c7yơ tjQ4Chể vjQ4Cô cùnjQ4Cg cvSP3ó t7c7yính biểuvSP3 cảm vSP3 của tvSP3ôi nêvSP3n 3HzJhắn đjQ4Cã hvSP3iểu ra.

- Em7c7y... ta3HzJ... chúvSP3ng t7c7ya mvSP3au vSP3về n3HzJhà thôi...

- NgAaNhưng tr7c7yong nhà7c7y khôngjQ4C còn3HzJ b7c7yăng 3HzJvệ sjQ4Cinh nữa.

- Vậy..7c7y. pvSP3hải l7c7yàm sao?

- vSP3Không cò3HzJn 7c7ythì đươn3HzJg n3HzJhiên pNgAahải đvSP3i mjQ4Cua rồi.

- Ồ.3HzJ.. ở3HzJ đâvSP3u 7c7ycó? NgAaTa dìNgAau evSP3m đi.

- Tô7c7yi đjQ4Cau bụ3HzJng, 7c7ykhông jQ4Cđứng dậjQ4Cy 7c7yđược, khô3HzJng 7c7yđi nổi.

Có jQ4Clẽ Thư3HzJơng N3HzJgô đ7c7yã hvSP3iểu r7c7ya vSP3ý của3HzJ tvSP3ôi, 3HzJbỗng vSP3nhiên thấy3HzJ bố7c7yi rốvSP3i. Do NgAadự, đắn3HzJ đojQ4C jQ4Cmột hồi,3HzJ vSP3cuối cùNgAang NgAacũng cắn7c7y rvSP3ăng, nói:

- jQ4CTrong siêvSP3u t3HzJhị gầ7c7yn đ7c7yây chắc7c7y l7c7yà c3HzJó c3HzJhứ? TvSP3a 7c7ysẽ 3HzJđi mjQ4Cua njQ4Cgay, NgAaem đợivSP3 ta ở7c7y đây.

Tôi jQ4Cvội tNgAaóm NgAalấy hắn,vSP3 tiếjQ4Cp tụcvSP3 vẻvSP3 yếuNgAa đuNgAaối, cạ3HzJn svSP3ức, diễnNgAa v7c7yẻ đánNgAag thương đếnvSP3 cùng:

- TrovSP3ng sivSP3êu thị3HzJ khôn3HzJg c3HzJó loại3HzJ tôNgAai cầnjQ4C, ch7c7yỉ vSP3ở cjQ4Cửa vSP3hàng trước3HzJ mặt mớivSP3 có.

Tuy 7c7yđiều nNgAaày rõNgAa rànNgAag 3HzJlà v7c7yớ vẩn,vSP3 nh3HzJưng dùng7c7y nó3HzJ để7c7y lừjQ4Ca NgAavị thvSP3ần cjQ4Chưa hề jQ4Ccó c3HzJhút kinjQ4Ch nNgAaghiệm jQ4Cgì vjQ4Cẫn jQ4Crất hi3HzJệu quả.3HzJ D3HzJo đójQ4C ThưjQ4Cơng Ng3HzJô liềnvSP3 gậvSP3t đầNgAau cắNgAan câu jQ4Cvà tỏjQ4C vẻ7c7y ngượnvSP3g n7c7ygùng rNgAaõ ràng.

Cái gvSP3ọi 7c7ylà cửa7c7y hvSP3àng, 7c7ychính lvSP3à tiệmvSP3 jQ4Ctạp hóajQ4C tươngvSP3 đốiNgAa tr3HzJuyền thống vSP3 mà phươnNgAag thứcvSP3 kjQ4Cinh 3HzJdoanh 7c7yhoàn tjQ4Coàn 3HzJkhông gNgAaiống vớvSP3i siêuNgAa thNgAaị jQ4Ctự chọn.3HzJ jQ4CKhách hàng 3HzJphải hNgAaiểu rvSP3õ, phảiNgAa t7c7yự jQ4Cnói r3HzJa yê7c7yu cầu7c7y của3HzJ 3HzJmình, 3HzJsau đjQ4Có chủjQ4C cửa7c7y hà7c7yng sNgAaẽ dẫn đNgAai lấy3HzJ đồvSP3 v3HzJà tjQ4Crả vSP3tiền nvSP3hận 7c7yhàng ngvSP3ay trướ7c7yc mặt.

Tôi hoà7c7yn 3HzJtoàn pvSP3hớt NgAalờ vẻNgAa ng3HzJượng ngvSP3ùng củaNgAa jQ4CThương N3HzJgô dùn3HzJg th7c7yái độ 3HzJvô cùngvSP3 nghijQ4Cêm jQ4Ctúc njQ4Cói với3HzJ hắn:

- 7c7yTôi vSP3muốn mộ3HzJt gó7c7yi dùNgAang ba3HzJn vSP3đêm NgAavà mộ3HzJt gó7c7yi jQ4Cdùng NgAaban ngàyvSP3, loại dùng7c7y bNgAaan đêNgAam phả3HzJi làvSP3 loại3HzJ 3HzJdài 7c7yba jQ4Cmươi lămvSP3 centimejQ4Ct. ĐãjQ4C nNgAahớ chưa?

Thương Ng3HzJô cjQ4Cúi đầu3HzJ khvSP3ông 7c7ynhìn tôiNgAa, m3HzJột hồijQ4C savSP3u mớivSP3 nhẹ7c7y nNgAaói một tiếng.

- Ừm.

- vSP3Anh NgAathử nhắ3HzJc lạjQ4Ci 7c7ymột lầnNgAa cvSP3ho tôi3HzJ nghe.

Dưới sự3HzJ tvSP3húc épjQ4C củ7c7ya tjQ4Côi, hắnvSP3 cjQ4Cuối cùngjQ4C tỏ7c7y vSP3vẻ quy3HzJết t3HzJâm, đứn7c7yg ph7c7yắt dậy, còn7c7y tiNgAaện tNgAaay gõjQ4C vào3HzJ đvSP3ầu tôi,vSP3 gvSP3iọng hờvSP3n trách:

- vSP3Em 3HzJchờ đấy.

Tôi 3HzJxoa 3HzJđầu 3HzJnhìn tvSP3heo cjQ4Cái 7c7ybóng 3HzJvội vvSP3ã của3HzJ hắnvSP3, cười3HzJ nvSP3gặt nghẽo. NgAaBóng vSP3hắn dầnvSP3 x7c7ya khuất.

Lớn bằngNgAa từNgAang NgAanày rồi,3HzJ vSP3hắn ljQ4Cà ngườ7c7yi đ3HzJàn ô7c7yng đầujQ4C t7c7yiên 7c7ymua băjQ4Cng 3HzJvệ sinh c3HzJho tôi.

Khoảng mưjQ4Cời NgAaphút saujQ4C, Thư7c7yơng Ngô3HzJ xáchjQ4C mộtNgAa jQ4Ctúi NgAanylon, lNgAaấm létNgAa như tvSP3rộm, quvSP3ay về.

- 3HzJEm x7c7yem 7c7yta jQ4Cmua cjQ4Có đúng7c7y không?

Tôi 3HzJcầm lấvSP3y túi,jQ4C nhìvSP3n vào7c7y, nói:

- Đúng7c7y. TrNgAaí nhvSP3ớ củavSP3 jQ4Canh khôn3HzJg t7c7yồi m3HzJà. N7c7yày, hộp7c7y nhỏ7c7y nàjQ4Cy jQ4Clà gì7c7y vậy?

- ÔjQ4Cng chủvSP3 jQ4Cnói, tốtNgAa njQ4Chất nênjQ4C dùn3HzJg kết7c7y hjQ4Cợp NgAahai lvSP3oại này.

Không biếvSP3t ThươngvSP3 N7c7ygô bvSP3ị kícNgAah độ3HzJng gì3HzJ tro3HzJng 7c7ycửa hàng7c7y 3HzJcủa ôvSP3ng ch7c7yú râu rNgAaia xồNgAam xoà7c7ym ki3HzJa. vSP3Tuy sắ3HzJc jQ4Cmặt k3HzJhông cvSP3ó biểujQ4C lvSP3ộ jQ4Cgì jQ4Cđặc biệt3HzJ nhvSP3ưng c7c7yơ thịt xNgAaem rjQ4Ca khônjQ4Cg kiềm7c7y chjQ4Cế đư3HzJợc nêNgAan vSP3hơi c7c7yo giật:

- VvSP3ì 3HzJtrong thjQ4Cời giajQ4Cn đếnjQ4C tvSP3háng 7c7ycủa ngườiNgAa 3HzJcon vSP3gái, ngư3HzJời đàNgAan vSP3ông sẽ vSP3tích vSP3lũy NgAakhông vSP3ít đNgAaồ. ĐếvSP3n khvSP3i đợvSP3i h3HzJết vSP3đèn đjQ4Cỏ chắjQ4Cc chvSP3ắn sẽ7c7y không7c7y kiểmjQ4C soátvSP3 đượ7c7yc mà phón3HzJg 7c7yra. 3HzJLúc đó7c7y nếujQ4C 7c7ykhông cóvSP3 sựvSP3 chu3HzJẩn b7c7yị thjQ4Cì câu3HzJ cNgAahuyện tuyệtvSP3 đỉnhvSP3 NgAatrên giường sẽvSP3 rấ3HzJt dễ3HzJ biếvSP3n thành3HzJ NgAacâu chuyệ7c7yn bjQ4Ci thjQ4Cảm vSP3trong khvSP3oa sản...

Ôi trờ7c7yi đất3HzJ ơi,NgAa ô7c7yng c7c7yhú 7c7ykỳ quặ3HzJc kvSP3ia thậtjQ4C quNgAaá 3HzJdung tục.

Nhưng, nh7c7yư thế,vSP3 7c7yý ng7c7yuyện của7c7y mẹNgAa đNgAaã đượ7c7yc thuậ7c7yn lợiNgAa đáp3HzJ ứvSP3ng. Trong 7c7y nhà phảjQ4Ci thường3HzJ xuyêjQ4Cn djQ4Cự phòNgAang NgAabao cvSP3ao sjQ4Cu DurevSP3x mà...

Nhìn dángjQ4C vẻ3HzJ NgAathảm NgAahại jQ4Ccủa ThươngNgAa N3HzJgô, chútvSP3 NgAalương thi3HzJện vSP3vốn jQ4Cchết từ lâuNgAa tr3HzJong tôijQ4C cuố7c7yi cùjQ4Cng cũ3HzJng NgAaphục hvSP3ồi jQ4Csức sống.

Tôi nhéjQ4Ct haNgAai th7c7yứ c7c7yó c3HzJhức năngjQ4C giốngNgAa vSP3nhau 7c7ylà cNgAaùng chống7c7y jQ4Cchất lỏng vSP3chảy lunNgAag 7c7ytung vSP3vào t7c7yrong túiNgAa nylovSP3n rồivSP3 đứng3HzJ lêjQ4Cn. Đ3HzJang lắ3HzJc lắ7c7yc jQ4Cphủi phủivSP3 định xuấvSP3t p3HzJhát, thì3HzJ ThươvSP3ng Ng7c7yô jQ4Cbỗng ké7c7yo tjQ4Cay tôivSP3 lại,3HzJ nói:

- vSP3Em thấy7c7y khjQ4Có chịuNgAa, vậy3HzJ đểjQ4C tvSP3a cõng3HzJ em.

Tôi nh3HzJìn hắnvSP3, lNgAaắc đầ7c7yu, nói:

- Tô7c7yi kNgAahông muốnvSP3 jQ4Cchơi 7c7ytrò NgAaTrư B7c7yát GvSP3iới cvSP3õng vợ.

- .7c7y.. jQ4CChúng NgAata đâuvSP3 phảivSP3 lợn...vSP3 3HzJ- ThươngjQ4C 7c7yNgô cvSP3ó NgAaphần jQ4Cphân v3HzJân vNgAaề vấn đềjQ4C chủn7c7yg t7c7yộc NgAanhưng rấ7c7yt nhajQ4Cnh sa3HzJu đ7c7yó jQ4Cliền nvSP3ở 7c7yngay jQ4Cmột njQ4Cụ cườiNgAa: NgAa- NhjQ4Cưng vSP3ta không jQ4Cngại làmvSP3 TrưjQ4C BátNgAa Giới.

Đầu ó7c7yc t7c7yăm tốijQ4C cjQ4Của t3HzJôi 3HzJphải phản3HzJ ứng3HzJ mNgAaột NgAalúc mớijQ4C hơ7c7yi ImNgAa-u, tôi đáp:

- 3HzJTôi vSP3không mNgAauốn NgAalàm tiể7c7yu thư7c7y 3HzJcủa CvSP3ao jQ4CLão trang.

- E7c7ym chỉ7c7y cầ7c7yn là3HzJm jQ4Cnữ c3HzJhủ nhân3HzJ 7c7ycủa Trú3HzJc ThaNgAanh jQ4Ccác làvSP3 đ7c7yược rồ3HzJi. 3HzJ- Thương NgôNgAa v3HzJừa nó7c7yi vvSP3ừa c3HzJúi ngưNgAaời jQ4Cxuống: vSP3- 7c7yMau lê7c7yn đi.

- TrúNgAac 3HzJThanh cájQ4Cc vSP3là cáijQ4C gì?

- LNgAaà nơivSP3 t3HzJrước đây3HzJ chúnjQ4Cg tvSP3a ở.

- Ồ.

- E7c7ym nhjQ4Canh NgAalên mNgAaột chút.

Tôi khônvSP3g t7c7yhèm đểvSP3 NgAaý đvSP3ến 7c7ylời giụcvSP3 củavSP3 hắnNgAa mjQ4Cà NgAatự mìvSP3nh tiế7c7yn vNgAaề phía trước:

- Khô3HzJng cầjQ4Cn đâu.

- TiểNgAau Tường...

Tôi nvSP3goái đầujQ4C lại7c7y t7c7yheo phảnjQ4C xạ,3HzJ đ3HzJúng l7c7yúc nhìn3HzJ thấjQ4Cy ThưvSP3ơng NNgAagô khom người,7c7y hjQ4Cai 7c7ytay 3HzJchống 7c7yvào đầu7c7y gối,jQ4C khuô3HzJn mặNgAat NgAahơi n3HzJgẩng lênvSP3, khẽvSP3 mỉjQ4Cm cư7c7yời, nói:

- vSP3Vết thươn3HzJg củ7c7ya t3HzJa đ3HzJã kjQ4Chỏi rồi.

Tôi bvSP3ị hắvSP3n đo7c7yán trúng3HzJ ývSP3 3HzJnên c7c7yũng khô7c7yng 7c7ynể tìnjQ4Ch jQ4Cmà bóc3HzJ mjQ4Cẽ NgAahắn, tôi nóijQ4C to:

- AnjQ4Ch l3HzJừa aNgAai th3HzJế? KhjQ4Công thjQ4Cể nào.

- DùNgAa jQ4Ccoi nh3HzJư cjQ4Chưa khỏi3HzJ hoàNgAan toàn7c7y 7c7ythì chúvSP3t tNgAarọng lượ3HzJng vSP3của 3HzJem cũng NgAachẳng thể7c7y 3HzJgây ảnhjQ4C hưởngjQ4C gì.

Tôi bĩuvSP3 môNgAai tjQ4Cỏ v3HzJẻ qNgAauyết kh7c7yông tiNgAan lờjQ4Ci hắn.

Nụ cNgAaười c3HzJủa NgAahắn 7c7ycàng rõjQ4C n3HzJét hơn:

- EvSP3m l3HzJo 3HzJlắng 3HzJcho tNgAaa phải7c7y không?

- jQ4CLà tôvSP3i jQ4Clo vSP3cho cái3HzJ đệm7c7y g7c7yhế sofvSP3a vSP3của tôi.

- TiểNgAau Tư3HzJờng, jQ4Ctin tjQ4Ca đi.NgAa 7c7yVì ejQ4Cm, vSP3ta sjQ4Cẽ khNgAaông lấjQ4Cy vSP3mình 3HzJra vSP3đùa giỡn đâu.

Lời nvSP3ói cvSP3ủa hắn3HzJ rấvSP3t quảjQ4C quyế7c7yt, hơn3HzJ nữajQ4C cònvSP3 cjQ4Có tí7c7ynh xúi7c7y gvSP3iục jQ4Cvà mê hovSP3ặc, vSP3do đNgAaó, jQ4Ctôi 3HzJthấy d7c7yao động.

Tôi đến7c7y bênNgAa hắ3HzJn, 3HzJbấm đầuNgAa ngóvSP3n tNgAaay NgAavào lưngjQ4C h3HzJắn, hỏi:

- CNgAaó đNgAaau không?

Thương N3HzJgô 3HzJbật 3HzJcười, duNgAaỗi cvSP3ánh t7c7yay đặt3HzJ v3HzJào vSP3eo tôNgAai đẩyNgAa rNgAaa saNgAau jQ4Clưng, nhân l3HzJúc 3HzJtôi vSP3loạng choạng,vSP3 liềjQ4Cn túm7c7y vàjQ4Co đùijQ4C tôi,7c7y khvSP3i đứngjQ4C lênNgAa thìjQ4C t7c7yôi 3HzJđã njQ4Cgồi chắc chắnvSP3 trênvSP3 l7c7yưng hNgAaắn rồi.

Cách lvSP3ớp áNgAao mjQ4Cùa jQ4Cđông 7c7ydày cộvSP3p, jQ4Ctôi vẫnvSP3 cảjQ4Cm thấy3HzJ vvSP3ai và3HzJ lNgAaưng hắn3HzJ gầy gầ7c7yy n7c7yhưng rất7c7y rộng3HzJ, kNgAahiến tôijQ4C cjQ4Có cảNgAam gijQ4Các cựcvSP3 kỳNgAa chắvSP3c chắn.

Tôi ôm3HzJ cổvSP3 h3HzJắn, bả7c7y NgAavai hắnjQ4C làjQ4Cm cằm7c7y NgAatôi 3HzJhơi đau.

Trong tríNgAa 3HzJnhớ 7c7ycủa mìnNgAah, hìnvSP3h như3HzJ chư3HzJa cvSP3ó avSP3i từngjQ4C cõngNgAa tô3HzJi. NjQ4Cgày nhỏ, bvSP3ố 3HzJchỉ đặt7c7y NgAatôi lvSP3ên cổ7c7y hoặcjQ4C 3HzJlên vai.

Thế như7c7yng vSP3cảm giácvSP3 7c7ylúc n7c7yày sa7c7yo th7c7yân NgAaquen đếnjQ4C NgAavậy, jQ4Cnhư th3HzJể đvSP3ã từng dvSP3iễn NgAara v7c7yô sốNgAa 3HzJlẩn. CjQ4Có mộ7c7yt nvSP3gười cõn3HzJg tôi,vSP3 7c7ycứ jQ4Cđi, đjQ4Ci rấ7c7yt xa7c7y, 3HzJđi rấtjQ4C lâu...

- Tr3HzJước đ7c7yây, jQ4Canh cNgAaó từn7c7yg cõnNgAag 3HzJtôi n7c7yhư th3HzJế nàyNgAa không?

- Có.

- Thường3HzJ 3HzJxuyên chứ?

- Ừ!

- KểvSP3 t3HzJừ kjQ4Chi chúng7c7y tvSP3a ở7c7y bêvSP3n nhvSP3au sao?

- KểjQ4C từ7c7y ngàjQ4Cy đầujQ4C tiê7c7yn NgAata qvSP3uen em.

- 7c7yTôi njQ4Chớ, hìNgAanh nhjQ4Cư ajQ4Cnh từjQ4Cng vSP3nói v7c7yì 3HzJtôi vSP3mà đ7c7yã l3HzJấy cvSP3hín tjQ4Crăm chín mươNgAai c7c7yhín giọ3HzJt svSP3ương mNgAaai. Nh7c7yưng 7c7ynay tjQ4Côi mới7c7y mvSP3ột n3HzJghìn tNgAauổi. V3HzJậy cNgAahẳng phả3HzJi là khijQ4C jQ4Ctôi 7c7yvừa rjQ4Ca đời,vSP3 jQ4Canh jQ4Cđã cjQ4Cõng tôvSP3i c7c7yhạy k3HzJhắp n3HzJơi sao?

- Ừ.

- NgAaAnh jQ4Ccòn nNgAaói, trướcvSP3 vSP3đây tjQ4Côi khôngjQ4C hềNgAa 7c7ycó jQ4Cbố 3HzJmẹ, vậy7c7y a7c7yi nuôi7c7y tôi vSP3trưởng thành?

Thương N3HzJgô thởNgAa dài,vSP3 ngNgAaoái đầ3HzJu lại7c7y nhìn3HzJ 3HzJtôi, nói:

- TjQ4Ciểu Tườ3HzJng, lNgAaà tjQ4Ca nu3HzJôi jQ4Cem kh3HzJôn lớn.

Ồ...

Hóa r7c7ya, jQ4Ckhông phả7c7yi l7c7yà tô7c7yi njQ4Cuôi chồng,jQ4C mà7c7y tôivSP3 jQ4Clà bNgAaà vợ3HzJ đjQ4Cược hắn nuôi3HzJ nấng.

Cơn kícjQ4Ch jQ4Cđộng nvSP3ày khiếNgAan jQ4Ctôi khôNgAang vSP3thốt 7c7ynên l7c7yời trêvSP3n 7c7ysuốt đưNgAaờng về. ThươnvSP3g 7c7yNgô cũvSP3ng kjQ4Chông njQ4Cói gNgAaì nữjQ4Ca, ch3HzJỉ chvSP3ầm ch3HzJậm 3HzJđi từnjQ4Cg bưjQ4Cớc, từjQ4Cng bước.

Đêm NgAamùa đông,7c7y gióvSP3 rất3HzJ vSP3mạnh nhưng3HzJ c3HzJó NgAalẽ vì3HzJ hvSP3ai chúNgAang tôNgAai jQ4Cdựa 3HzJsát vào nh3HzJau nênNgAa kNgAahông hềjQ4C cảmjQ4C thấy7c7y lạNgAanh. BNgAaàn 3HzJtay hắNgAan đang7c7y đỡ3HzJ lấ3HzJy NgAatôi cũnvSP3g jQ4Ckhông còn lạ7c7ynh giá7c7y nh3HzJư 3HzJban chiềuNgAa nữa.

Sau kjQ4Chi trNgAaở về3HzJ jQ4Cnhà tvSP3ắm gvSP3iặt xoNgAang, tôNgAai v3HzJốn định3HzJ mởjQ4C mNgAaáy vSP3tính jQ4Cra xem LjQ4Câm vSP3Lỗi c3HzJó OnlinjQ4Ce khôngvSP3 đểjQ4C 7c7yhỏi a3HzJnh tvSP3a rvSP3ốt cuộ7c7yc vjQ4Cì vSP3sao 3HzJkhông l3HzJiên lạc7c7y vớiNgAa vSP3bạn bè. 7c7yNhưng vừvSP3a mớijQ4C đ7c7yăng nNgAahập, má7c7yy tínhNgAa lập3HzJ tức3HzJ bịvSP3 gấvSP3p lại.

Thương NgNgAaô đứnvSP3g savSP3u lưngNgAa t7c7yôi, trNgAaên 3HzJtay cầmjQ4C mvSP3ột 7c7ycốc sữa7c7y nóng7c7y, nói:

- Uố3HzJng đjQ4Ci rồvSP3i ngủ.

Tôi ngvSP3hĩ ngợi7c7y m3HzJột vSP3lát 3HzJrồi NgAangoan nvSP3goãn vSP3nghe lời.

Có l3HzJẽ 3HzJvì thjQ4Cái độvSP3 vSP3ngoan ngo3HzJãn cvSP3ủa tô7c7yi jQ4Cquá khá3HzJc s7c7yo vớ7c7yi l3HzJúc thường d3HzJẫn đếnNgAa việvSP3c h7c7yắn cóNgAa jQ4Cchút cảnhvSP3 g3HzJiác, khônNgAag yêjQ4Cn t7c7yâm nêvSP3n ljQ4Cại 7c7ynhấn mjQ4Cạnh th7c7yêm một câu:

- PhảivSP3 ngjQ4Củ NgAangay đ7c7yấy nhjQ4Cé. jQ4CKhông đượjQ4Cc đợijQ4C t3HzJa đ3HzJi vSP3ra ngoNgAaài rồNgAai lạiNgAa lén bòvSP3 dậNgAay vSP3chơi đâu.

- 3HzJAnh khôngvSP3 njQ4Cgủ cù3HzJng tô7c7yi sao?

-... Hả?

Tôi chớp3HzJ NgAamắt lộNgAa jQ4Crõ vẻNgAa vSP3ngây t7c7yhơ nhất,jQ4C lan3HzJh lợivSP3 nhất7c7y, nói:

- Ôn3HzJg 7c7ybố hổ3HzJ ơ3HzJi, buổvSP3i NgAatối ngườivSP3 vSP3ta s7c7yợ ngủ3HzJ vSP3một mình.

Thương NvSP3gô gijQ4Cật giậjQ4Ct kvSP3hóe mắt:

- B7c7yố... bố...

- TôijQ4C luôNgAan thíchvSP3 k3HzJiểu jQ4Cbố 7c7ynuôi 3HzJcon NgAagái gNgAaì 3HzJgì đó,NgAa khôjQ4Cng ngờvSP3 tựjQ4C mình7c7y giờ vSP3cũng 7c7ycó thểvSP3 đượcvSP3 trả7c7yi nghNgAaiệm. HaNgAay quá!

Khóe m7c7yiệng ThưNgAaơng NgNgAaô r3HzJần r7c7yật, nói:

- Bố...jQ4C 3HzJcon gái...

Tôi l3HzJao 3HzJlên phí3HzJa trư3HzJóc, ôvSP3m chvSP3ặt 7c7yeo hắn,7c7y giọvSP3ng nũng7c7y nịu,3HzJ nói:

- NgườvSP3i 7c7yta không7c7y vSP3thèm q3HzJuan tâ3HzJm, nvSP3gươi t3HzJa ch3HzJỉ muô7c7yn bố7c7y ngủ3HzJ cùngjQ4C mà, ngườNgAai 3HzJta mNgAauốn ôjQ4Cm bốjQ4C cơ.

Giọng NgAanói c3HzJủa Th7c7yương 3HzJNgô bắtvSP3 3HzJđầu rNgAaun rẩy:

- ÔmjQ4C... ôm...

Tôi thấjQ4Cy trêu3HzJ nh3HzJư vNgAaậy đã3HzJ tươjQ4Cng đốivSP3 rồi,7c7y chọcvSP3 thjQ4Cêm nữaNgAa có7c7y khảNgAa năngjQ4C hắn sẽ7c7y phávSP3t 3HzJhỏa nêNgAan dừng7c7y lạ7c7yi, r7c7yổi vSP3lăn 7c7yvào vSP3giường, NgAavẫy v7c7yẫy 7c7ytay vẻvSP3 cajQ4Co sajQ4Cng, nói:

- vSP3Bản cjQ4Cung phảvSP3i đi3HzJ nghỉjQ4C rjQ4Cồi. H3HzJổ cô3HzJng c3HzJông ljQ4Cui NgAara đi.

- Cô3HzJng... công...

Có lẽjQ4C tjQ4Cim g7c7yan v7c7yà 7c7yđại 3HzJnão củavSP3 Thương7c7y NjQ4Cgô đềNgAau c7c7yó 7c7yphần t3HzJê l3HzJiệt bNgAaởi màn NgAabiểu diễn3HzJ biến3HzJ mặ3HzJt sNgAaau k3HzJhi jQ4Ctrao gijQ4Cải O7c7yscar củNgAaa tôvSP3i. KhNgAauôn 7c7ymặt jQ4Chắn khônjQ4Cg chút 3HzJcảm 7c7yxúc, havSP3i mắ3HzJt nhNgAaìn t7c7yhẳng, 3HzJđi NgAara ngoài.

Do đó,3HzJ tôvSP3i vSP3chui NgAavào chănjQ4C cườvSP3i sặc7c7y sụNgAaa, m3HzJột chújQ4Ct givSP3ó lạnhvSP3 ùavSP3 đến, nằmvSP3 bêvSP3n cạnhvSP3 tôi3HzJ lvSP3úc nà3HzJy là3HzJ mộtjQ4C ajQ4Cnh c7c7yhàng 3HzJmặc bNgAaộ quần7c7y áo7c7y NgAangủ mỏngvSP3 manh.

Khuôn mặt3HzJ h3HzJiền làn7c7yh 7c7ycủa anNgAah chNgAaàng vSP3nhìn tôi,NgAa nói:

- ĐểjQ4C chứn3HzJg minvSP3h NgAata 7c7ykhông phảvSP3i l3HzJà jQ4Ccông jQ4Ccông, tối7c7y n7c7yay, tjQ4Ca đặcjQ4C biệt choNgAa p7c7yhép c7c7yon 7c7ykiểm t7c7yra 3HzJthoải máivSP3. TjQ4Ca tvSP3hương cojQ4Cn lắ7c7ym đấyjQ4C, có7c7y c3HzJảm 7c7yđộng không?

- …

Được lắm,vSP3 đồvSP3 vSP3con hổvSP3 jQ4Cbiến vSP3thái! NgươiNgAa jQ4Cthắng rồi!

Tôi đưajQ4C tNgAaay đẩ7c7yy hắnvSP3 rjQ4Ca, nói:

- TôiNgAa đangvSP3 đến3HzJ jQ4Ctháng, đvSP3i 3HzJra đi.

Hắn n3HzJắm chặtjQ4C tNgAaay NgAatôi, vSP3không còn3HzJ vẻjQ4C đù3HzJa cợ7c7yt, trêujQ4C chọ7c7yc ljQ4Cúc trước, 3HzJ giọng hắnvSP3 chvSP3ậm rãNgAai như3HzJng vSP3kiên định:

- vSP3Tiểu TườngvSP3, 3HzJta biếtvSP3 lúcjQ4C nàjQ4Cy NgAaem rấNgAat buồ7c7yn. Trước7c7y m3HzJặt taNgAa, e3HzJm không vSP3 cần 3HzJphải vSP3tỏ rNgAaa mạvSP3nh mvSP3ẽ, cvSP3àng k7c7yhông c3HzJần phải7c7y vSP3giả vờ.

Tôi nhì7c7yn vSP3hắn, nói:

- SvSP3ao an7c7yh khôjQ4Cng hỏiNgAa tôivSP3 làNgAa đãvSP3 xảy7c7y vSP3ra NgAachuyện gì?

- 3HzJDù NgAacó xvSP3ảy rvSP3a chuyện7c7y jQ4Cgì vSP3thì cNgAaũng qjQ4Cua 3HzJmau tvSP3hôi, vSP3vì vSP3có 3HzJta vSP3luôn ởvSP3 bên cạnjQ4Ch em.

- Mãi7c7y mNgAaãi jQ4Cbên tôijQ4C sao?

- MãNgAai mãi.

Tôi ch7c7yớp ch7c7yớp mNgAaắt, v3HzJùi đầu3HzJ và7c7yo lò3HzJng hắn3HzJ, quệtNgAa nướcjQ4C mắt3HzJ vSP3lên ngực vSP3 hắn, nói:

- ThưvSP3ơng NgvSP3ô, ma7c7yy màjQ4C cvSP3ó an7c7yh ởNgAa đây.

- vSP3Ta lu7c7yôn ởvSP3 đây.

- ThjQ4Cế nên,vSP3 đànNgAa ôn7c7yg khôngvSP3 jQ4Cphải 3HzJlà tjQ4Chứ jQ4Cgì tố7c7yt đẹp3HzJ, trênvSP3 jQ4Cthế NgAagiới 7c7ynày chỉ có3HzJ NgAabố l7c7yà tjQ4Cốt thôi.

Tôi qujQ4Cá mệNgAat nê7c7yn vSP3ngủ jQ4Crất n3HzJgon, l7c7yấy cánhvSP3 tavSP3y c7c7yủa ThươnjQ4Cg Ngô3HzJ làmvSP3 g3HzJối, hít hà3HzJ hương3HzJ rừng3HzJ jQ4Cban jQ4Cmai thjQ4Coang thoảnNgAag mà7c7y hắ7c7yn jQ4Cmang đến.

Mãi mãijQ4C lNgAaà bajQ4Co NgAalâu? ĐjQ4Cây vSP3là câuvSP3 hỏi3HzJ rấtNgAa thông7c7y jQ4Ctục NgAavà vSP3cũng l3HzJà NgAamột câu hỏi7c7y khôngjQ4C lờNgAai đáp.

Nhưng tôNgAai ng7c7yhĩ, NgAaso với7c7y cuộc3HzJ đờ3HzJi n3HzJgắn ngjQ4Củi mấyNgAa mươiNgAa năm3HzJ c7c7yủa ljQ4Coài người, mộtvSP3 nghì3HzJn nămjQ4C kjQ4Chông jQ4Chề rời7c7y NgAaxa cNgAaó t7c7yhể NgAađược NgAacoi lvSP3à mjQ4Cãi mã7c7yi rồi.