You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần Zh8Eđây tôZSR8i đfGwKược tfGwKận mắtZSR8 chBKSRứng Q6rTkiến sựfGwK Q6rTtồn tạiBKSR củaZh8E thầnZSR8 Zh8Etiên, pháZh8E taZSR8n ZSR8tư tưởng duyZSR8 vậtZh8E mZSR8à tôiBKSR đượcQ6rT tiếpZSR8 tZSR8hu từBKSR BKSRnhỏ. ZSR8Vậy nênZSR8, sựfGwK fGwKngạc nhiênZSR8 củZh8Ea coBKSRn bạnBKSR khiến tôfGwKi bỗBKSRng Zh8Ethấy ruZh8En run:

- Zh8ENày, màyfGwK đừngZSR8 cfGwKó dọaZh8E taZSR8o. NếuZSR8 afGwKnh tQ6rTa làBKSRm mfGwKa BKSRthật, cBKSRhắc sẽBKSR tha fGwKcho tfGwKao nhỉ?Q6rT LBKSRà ZSR8anh Q6rTta đáZh8E fGwKtao, chứfGwK BKSRcó ZSR8phải ZSR8tao đáZh8E aZh8Enh tQ6rTa đâu...

- TQ6rTao ZSR8vừa nóiZSR8 BKSRthế mBKSRà fGwKmày đãZh8E kícZSR8h độngBKSR đếnZSR8 fGwKnhường này.Zh8E fGwK- TrZSR8ứng muối lậpZSR8 Zh8Etức Q6rTthay Zh8Eđổi Q6rTthái độBKSR, tỏfGwK BKSRvẻ xeZSR8m thBKSRường sZSR8ự yếBKSRu đuốBKSRi, nháZSR8t ZSR8gan củaZSR8 tôi:ZSR8 ZSR8- HZh8Eai ngày trước,Zh8E tBKSRrong lúZh8Ec fGwKăn cZSR8ơm vớfGwKi bọZSR8n TiZSR8ểu ĐZSR8ao, bọZSR8n nófGwK cófGwK nhắfGwKc đếnfGwK têfGwKn rẻBKSR mạt đó.

Mọi người đềuZh8E BKSRnói, Zh8Esau fGwKkhi ZSR8ăn TBKSRết xofGwKng qZh8Euay lạiZSR8 fGwKđây, khôZSR8ng lZh8Eiên lạcZSR8 lạiQ6rT vớBKSRi hắn đượcBKSR nữa,ZSR8 ZSR8điện thoạiQ6rT khZSR8ông fGwKnghe, emZSR8ail khôZSR8ng hồiQ6rT âm,Zh8E gửiQ6rT tiZh8En nhắBKSRn Q6rToffline ởBKSR QQ vàfGwK fGwKMSN tZh8Ehì khBKSRông bZSR8ao gifGwKờ thấyZSR8 trQ6rTả lời.BKSR CòBKSRn nữaQ6rT, chỗBKSR hắQ6rTn ởBKSR cũnfGwKg BKSRkhông cQ6rTó ZSR8ai. TaoBKSR vốn nfGwKghĩ rằnfGwKg ôQ6rTng trờZSR8i cuQ6rTối cùZSR8ng cũnZh8Eg mBKSRở mắZSR8t làBKSRm sQ6rTét đfGwKánh chếtfGwK hắnZh8E rồiZh8E, giZh8Eờ xem rZh8Ea đángQ6rT tiQ6rTếc, đZSR8áng tiếZSR8c quá.

Cô nàngQ6rT lắcZh8E lắcBKSR BKSRcái fGwKđầu thaQ6rTn vfGwKãn, Zh8Etôi lạifGwK tQ6rThấy sữngQ6rT sờ.

Trong ấBKSRn tượngfGwK củaZSR8 tôiBKSR, QBKSRQ củafGwK LâBKSRm fGwKLỗi thựcZh8E sfGwKự luBKSRôn ởfGwK trạnZh8Eg tháiZSR8 sáng đèZh8En. TrZSR8ước đó,ZSR8 chúBKSRng tôiQ6rT cófGwK nófGwKi chQ6rTuyện BKSRvà Zh8Eanh tQ6rTa luôQ6rTn trảZh8E lờifGwK nZh8Egay. Chẳng lfGwKẽ, ZSR8anh tZSR8a chỉZh8E đfGwKể sáQ6rTng đZh8Eèn vớifGwK riZh8Eêng tôi?

Tiểu BKSRĐao ZSR8là mộtfGwK fGwKtrong nhữngZSR8 ngưQ6rTời Zh8Ebạn nốiBKSR khốBKSR cfGwKhơi vớifGwK nZh8Ehau từfGwK nhZSR8ỏ của cfGwKhúng tôi.BKSR ZSR8Anh ZSR8ta họcBKSR trêfGwKn tZh8Eôi vàBKSR TZSR8rứng Zh8Emuối Q6rThai lớp,ZSR8 làQ6rT bạnZSR8 họcZh8E củaQ6rT Lâm Lỗi.fGwK SaZSR8u kQ6rThi điZh8E làBKSRm lạiZh8E ởfGwK cùnZSR8g mộZSR8t fGwKthành ZSR8phố vớiZh8E fGwKLâm Lỗi,Zh8E cófGwK thfGwKể nQ6rTói quZSR8an hệ gQ6rTiữa haQ6rTi ngườifGwK cQ6rTàng trZh8Eở ZSR8nên thânQ6rT thiếZh8Et Q6rThơn. Q6rTDù Zh8Eanh tZSR8a rấtZh8E khôQ6rTng tZh8Eán fGwKđồng việcZh8E Lâm LỗiZh8E chiQ6rTa tQ6rTay tôfGwKi nBKSRhưng ZSR8suy chQ6rTo cZSR8ùng, ngườiQ6rT Zh8Engoài kZSR8hó ZSR8mà BKSRcan Zh8Ethiệp vào Q6rT chuyện Q6rTtình cảZSR8m được,Zh8E vQ6rTậy nênBKSR quaZSR8n hBKSRệ fGwKcủa hfGwKai BKSRngười vẫnQ6rT rZh8Eất tBKSRốt, tìnQ6rTh bạZh8En vẫn khôfGwKng hZh8Eề thZh8Eay đổi.

Rốt ZSR8cuộc chuZSR8yện gQ6rTì đãfGwK xảyZSR8 Q6rTra khiếQ6rTn LâmBKSR LỗiZh8E hoàZSR8n toBKSRàn Zh8Ecắt đứZSR8t quan hệZSR8 anBKSRh eZh8Em mườQ6rTi ZSR8mấy năZSR8m trờBKSRi này?

Tôi đangZSR8 suBKSRy nfGwKghĩ ZSR8mông lunZSR8g, bỗngQ6rT Zh8Ecó thfGwKứ gìQ6rT âZSR8m ấmBKSR ápBKSR vàoZh8E mặt.

- TỉBKSRnh ngủZSR8 đi.

- ZSR8Ngủ gìZSR8 mZh8Eà ngủBKSR? Q6rTMới mZSR8ấy giBKSRờ Zh8Emà ZSR8bảo ngfGwKười tQ6rTa bfGwKuồn ngủ?

Tôi kéoZh8E chiếcZh8E khăfGwKn fGwKướt xuốZSR8ng, ánZSR8h Q6rTmắt tZh8Eức tốBKSRi Zh8Enhìn kẻZh8E Zh8Eđầu sỏ.

Thương BKSRNgô ngồiZSR8 bêZh8En tráBKSRi Q6rTtôi vẫnZSR8 ZSR8không độngBKSR tĩnhQ6rT gZSR8ì, chfGwKỉ Zh8Elau Q6rTtay một Zh8Ecách lịZh8Ech tBKSRhiệp, rồZh8Ei lạQ6rTi Zh8Erót nướcQ6rT tBKSRrà BKSRvào bfGwKát Zh8Evà BKSRđũa BKSRcủa Zh8Echúng tôZh8Ei đBKSRể sáZSR8t trùng, sQ6rTau đZh8Eó lZSR8ại xBKSRếp ngaZh8Ey ngắn,BKSR thểZSR8 hiệnZh8E đầyZh8E đfGwKủ kQ6rTỹ nBKSRăng cầZSR8n cZSR8ó củfGwKa mộtZh8E Zh8Evị thầBKSRn thường xuyênBKSR cóZSR8 mặtfGwK tQ6rTrong ngàQ6rTnh ăQ6rTn uốfGwKng củafGwK Q6rTloài người.

Ngưu BKSRBôn fGwKngồi đốBKSRi diZh8Eện vớBKSRi tfGwKôi, haZh8Ei ZSR8tay Zh8Echống lBKSRên mZh8Eá, chớpZSR8 chớpZh8E cặp mQ6rTi dài,BKSR nQ6rTở BKSRmột BKSRnụ cườiBKSR vừaBKSR ZSR8dịu dZh8Eàng, BKSRvừa ngâyZh8E ngQ6rTô. CặZSR8p lôQ6rTng mày,fGwK đôBKSRi mắt đẹpBKSR vàBKSR vẻZh8E yếufGwK ớtZSR8 cZh8Eủa Q6rTanh BKSRchàng kZh8Ehiến ngườiZh8E BKSRta chfGwKỉ muZSR8ốn Q6rThãm hại...

Ngồi bêfGwKn phảiBKSR fGwKtôi ZSR8là TrứngZSR8 muốiQ6rT, côZSR8 nàZSR8ng bBKSRỗng nhBKSRiên dùnQ6rTg khuZSR8ỷu tay huýZh8Ech mạnQ6rTh vàofGwK tôBKSRi, nói:

- NàQ6rTy, fGwKtao đãZh8E thấfGwKy cảQ6rT fGwKrồi. BKSRAnh chànQ6rTg Zh8Eđó đanfGwKg gQ6rThen đấyZh8E, Zh8Eanh Q6rTta mới làZSR8 bạnZh8E fGwKtrai chínZh8Eh thứcQ6rT củaZSR8 màZSR8y cfGwKó đúQ6rTng không?

Trời đất,BKSR đfGwKồ fGwKbạn bèBKSR xấuQ6rT xa.

Tôi khôQ6rTng trQ6rTả lZh8Eời cBKSRâu hỏiQ6rT củaZSR8 TrứnBKSRg muốiZh8E, ôZh8Em lấyZSR8 cZSR8hỗ đfGwKau, miệng Q6rT sùi bọBKSRt mép,Q6rT gụcBKSR mặtZh8E xuốngZSR8 bQ6rTàn Q6rThy sinh.

Nhưng tôZh8Ei Q6rTkhông đáfGwKp lờZSR8i cũngQ6rT chẳngQ6rT Zh8Esao, fGwKđã cBKSRó BKSRngười khácfGwK trảBKSR lời thay.

- Đúng,fGwK tôQ6rTi ZSR8là bạnfGwK traZSR8i chínhBKSR thứQ6rTc hiBKSRện tạQ6rTi củafGwK cZSR8ô ấZh8Ey. HQ6rTơn thQ6rTế sBKSRau này côZh8E Q6rTấy cũQ6rTng sQ6rTẽ chỉQ6rT fGwKcó mộtfGwK Zh8Engười fGwKđàn ôZh8Eng dZSR8uy nhấtfGwK làQ6rT tôi.

- Q6rTÔi mẹQ6rT ơi,BKSR nZh8Eói rấtZSR8 hQ6rTay, Zh8Enói rấQ6rTt tuyệt,Q6rT nóiZh8E rZh8Eất đỉnh.fGwK Zh8EVì câZh8Eu nói nàyBKSR củZh8Ea anhZh8E, BKSRhai chúnfGwKg tfGwKa sẽZSR8 uốngZSR8 BKSRhết Zh8Ekét này.

Trứng muốiZh8E Zh8Eđập ZSR8bàn mộtQ6rT Q6rTcách đZSR8ầy khfGwKí pháchBKSR khiếnQ6rT BKSRtôi BKSRsuýt ZSR8bị chấn Q6rTthương não.Q6rT CâZh8Eu nQ6rTói BKSRvô cQ6rTùng hZh8Eào hùQ6rTng trfGwKên lQ6rTập tQ6rTức khiếnQ6rT tfGwKôi nhảyBKSR bZh8Eổ lfGwKên nhưZh8E điện giật.

Tôi ZSR8rất BKSRrõ tQ6rTửu lượngfGwK củQ6rTa TrứngZSR8 muốiQ6rT. CZSR8ô nàZSR8ng Q6rTlà nfGwKgười ZSR8duy Q6rTnhất BKSRbại dưới Q6rTtay bốZh8E tZSR8ôi màfGwK fGwKvẫn cBKSRó thểQ6rT đfGwKi đượcZh8E vềZh8E nhà,fGwK hZh8Eơn nữBKSRa BKSRcòn đứngZh8E ZSR8thẳng ngườfGwKi, ZSR8sờ tay vàfGwKo tậfGwKn cửfGwKa rQ6rTồi mớiZSR8 BKSRngã. TửufGwK lượngZSR8 củZh8Ea LâmZSR8 LỗiZh8E chBKSRỉ kfGwKém cZSR8ô nBKSRàng mộtZh8E cZh8Ehút, về cơfGwK bảnZh8E ZSR8vẫn cóZh8E thZSR8ể tìmZh8E thấyQ6rT đưfGwKờng xZSR8uống gầmfGwK bàn...

Đừng nZh8Eói bZSR8ây giờfGwK ThưBKSRơng NgôfGwK đaBKSRng BKSRlà coQ6rTn fGwKhổ ốmfGwK, cứQ6rT chQ6rTo lZh8Eà trên ngườifGwK fGwKhắn khBKSRông cóZSR8 vếfGwKt thươZSR8ng Q6rTvà hắfGwKn làfGwK BKSRmột Q6rTcon BKSRhổ ZSR8dũng mãnZSR8h Q6rTthì cóZSR8 ZSR8lẽ cũng chBKSRẳng thQ6rTể nuZSR8ốt nổiZSR8 kétZh8E Q6rTbia màZh8E TrứngZSR8 muốZh8Ei gZSR8ọi lêBKSRn. TôQ6rTi kfGwKhông muốZh8En lạifGwK Q6rTphải mộfGwKt lần nữaBKSR trôfGwKng thQ6rTấy máufGwK chảfGwKy thànBKSRh giọQ6rTt nhZh8Eư hZh8Eiện trưZSR8ờng gifGwKết ngườiZSR8 nữa,Q6rT giặt miZSR8ếng đệmfGwK ghQ6rTế sZh8Eofa fGwKrất tốZSR8n xZh8Eà phòng...

Tôi chQ6rTộp lấyZh8E chQ6rTai ZSR8bia tBKSRên ThươngfGwK NBKSRgô khôZh8Eng biếtZh8E BKSRsống chếtfGwK làZh8E gì vừaZSR8 đónQ6rT lấyQ6rT vZh8Eà đaZh8Eng địZh8Enh cBKSRho fGwKvào fGwKmiệng uốQ6rTng Zh8Erồi nZSR8hìn TBKSRrứng muZh8Eối nói:

- Zh8EAnh ZSR8ta Zh8Ekhông ufGwKống đượcfGwK biZh8Ea rượu,Zh8E Q6rThai chúQ6rTng fGwKta chiến!

- fGwKSao lạiQ6rT thếQ6rT hZSR8ả, ĐậufGwK phụfGwK già?Q6rT SZSR8ao mZSR8ày lạZSR8i yêBKSRu BKSRngười khônQ6rTg biết uốngQ6rT rượuZh8E cơZSR8 chứ?fGwK BKSRKhông BKSRsợ bfGwKố Q6rTmày xZSR8ử lZh8Eý màZSR8y à?

- ThôiQ6rT đi.BKSR KhônZSR8g BKSRthấy ZSR8khuôn mặtZSR8 fGwKméo mfGwKó đZSR8au BKSRốm cBKSRủa Q6rTanh tfGwKa Q6rTsao? Hơn nữaZSR8, fGwKanh Zh8Eta Zh8Eđã sớmZh8E qZh8Eua Q6rTđược cửaZh8E BKSRải củaBKSR bZh8Eố fGwKtao rồi.Q6rT.. –BKSR ThốtZh8E rfGwKa Zh8Exong cQ6rTâu Q6rTđó, tôi Zh8E vội cắZh8En fGwKvào lưZSR8ỡi mìnBKSRh vfGwKà khôngZSR8 thèZSR8m đểQ6rT BKSRý đếnZh8E vẻfGwK đắcBKSR ýZh8E trênZSR8 khQ6rTuôn mặtZSR8 Thương Ngô.

- KhZh8Eông nóZSR8i Q6rTlinh tBKSRinh Q6rTnữa. RốZSR8t cZSR8uộc BKSRmày cZh8Eó uốnZSR8g khônBKSRg hả?

Trứng muốBKSRi ngưBKSRớc mZSR8ặt lênQ6rT cườiQ6rT lBKSRớn, Q6rTtình thếBKSR nàyZSR8 cóBKSR vẻZh8E khiZSR8ến cô nZSR8àng hậnZh8E khônfGwKg thểQ6rT Zh8Ephanh áoBKSR rafGwK, nhảyZSR8 lênZSR8 bZh8Eàn hZh8Eét uốnQ6rTg, uống:

- ĐậuQ6rT phụBKSR gZh8Eià, quZSR8ả BKSRkhông ZSR8hổ fGwKdanh Q6rTlà ĐậuZSR8 phụfGwK giQ6rTà. ĐượcBKSR lắZSR8m. PhụfGwKc vụ đâu,Zh8E fGwKmang tifGwKếp hZSR8ai kétZSR8 biZSR8a đếfGwKn đây.

Tôi rấtBKSR bìZSR8nh thảnQ6rT nhưnfGwKg Q6rTchân hơifGwK nhũn.

Thương NgôQ6rT cũBKSRng Q6rTrất bìnZh8Eh Zh8Ethản nhưnBKSRg sắcfGwK mfGwKặt cfGwKó phQ6rTần tZSR8ái hơn.

Ngưu Q6rTBôn Zh8Elà ngườiQ6rT tưZSR8ơng đốiQ6rT yQ6rTếu đuối,Q6rT haBKSRi cfGwKánh tZh8Eay cBKSRhống vàofGwK mBKSRá bỗng khufGwKỵu xuốngZSR8 khiZh8Eến fGwKchiếc ZSR8cằm BKSRthon thoZSR8n đậpZh8E tfGwKhẳng vZSR8ào fGwKcái đĩafGwK trướcZSR8 mặt...

Tiếp tfGwKheo đó,BKSR Zh8Etôi Zh8Evà TrứngfGwK Zh8Emuối uốQ6rTng BKSRtay đôi,ZSR8 fGwKmi mộtfGwK cQ6rThai tBKSRa một chaiQ6rT trfGwKước áBKSRnh mắZSR8t BKSRvô Zh8Ecùng sùZSR8ng báifGwK vàZh8E ngưỡngZSR8 mộfGwK củaZh8E hfGwKai vịZSR8 Q6rTthần tZh8Eiên, thoáng BKSRcái trênZSR8 Q6rTbàn đãZh8E toànZSR8 BKSRlà vỏZh8E chai.

Không bZSR8iết Q6rTcó phảiZSR8 vìBKSR mấyBKSR nfGwKgày vQ6rTừa quBKSRa khfGwKông Q6rTnghỉ ngơQ6rTi đủfGwK hBKSRay vì chfGwKưa BKSRăn cơmQ6rT, cZh8Ehỉ bụZh8Eng BKSRrỗng uốnZSR8g biZSR8a haZh8Ey kfGwKhông màfGwK rZSR8ất Zh8Enhanh fGwKsau đó,BKSR Q6rTtôi Q6rTbỗng cảm thấyZSR8 chZh8Eóng mặtZSR8 ZSR8hoa mắZSR8t vàQ6rT khônfGwKg còZh8En cQ6rThút sứcfGwK ZSR8lực nàoZh8E. TrứQ6rTng muốfGwKi thfGwKì vẫnQ6rT nhảy nBKSRhót nBKSRhư chfGwKưa hềZSR8 uốnBKSRg Q6rTgiọt fGwKbia nàBKSRo. ĐiềuQ6rT ZSR8này ZSR8khiến fGwKngười fGwKluôn tfGwKự BKSRca ZSR8ngợi mình "NghìnBKSR Q6rTly ZSR8không fGwKsay" lQ6rTà tôifGwK cảmQ6rT tfGwKhấy xấuQ6rT hổ.

Đang địnhfGwK cZSR8ởi kQ6rThuy tZSR8ay ZSR8áo xZh8Eắn lêQ6rTn chuẩZh8En bịfGwK cfGwKhiến đấfGwKu đếnQ6rT cùZSR8ng, thì troBKSRng tBKSRay trốngQ6rT kZh8Ehông, fGwKnửa chfGwKai còBKSRn lạZSR8i bịQ6rT Q6rTThương NBKSRgô BKSRgiật lBKSRấy, nói:

- Zh8EEm khôngBKSR đượcfGwK BKSRuống nữa.

- Zh8EĐưa đây.

Thương NgôQ6rT Zh8Elắc đầu,fGwK kiêBKSRn quyết:

- Q6rTEm kZSR8hông hiểQ6rTu ZSR8ta đangQ6rT nóZh8Ei gìfGwK sfGwKao? Q6rTEm khBKSRông đượcBKSR uốnZSR8g nữa.

Tôi sữngfGwK người,BKSR tfGwKức tối:

- AnfGwKh Q6rTcoi mìBKSRnh lZSR8à aBKSRi tZh8Ehế? LiêZh8En caZSR8n gìZh8E đZh8Eến anQ6rTh? NàoZh8E, Q6rTđưa đây.

Thương NgôZh8E đứngQ6rT lênZSR8 nhìnZSR8 BKSRtôi, hắfGwKn kZh8Ehông BKSRhề ZSR8tức giậnZSR8, lạiBKSR Zh8Etỏ rfGwKa vô Q6rTcùng bìnhBKSR tĩnfGwKh, nói:

- TâBKSRm trạngBKSR kfGwKhông tBKSRốt, ufGwKống BKSRbia rượuQ6rT ZSR8có fGwKhại chZSR8o ZSR8sức khỏe.

Bốn fGwKchữ đầuBKSR tiênBKSR BKSRkhiến tfGwKôi nhảyQ6rT Zh8Echồm lên:

- TâmQ6rT trạnZh8Eg fGwKai khôZSR8ng tốtfGwK hả?Zh8E TfGwKâm BKSRtrạng củQ6rTa Zh8Eanh, củaZh8E cảfGwK nhZSR8à aBKSRnh BKSRmới không tốtZh8E. ĐừngZh8E ZSR8nói vớZSR8 vẩnZSR8 nữafGwK. MaZSR8u đZh8Eưa đfGwKây. UQ6rTống cùngZSR8 bạBKSRn bèZSR8 tZh8Eôi rQ6rTất vuZSR8i, hại Q6rT sức BKSRkhỏe cZh8Eũng chZh8Eẳng làZSR8 cáifGwK quáZh8Ei gì,ZSR8 cóZh8E chfGwKết ZSR8cũng ZSR8cam lòng.

- VậyBKSR Zh8Eta uốngfGwK Zh8Egiúp em.

- ChútQ6rT tửuQ6rT lưZh8Eợng cZh8Eủa anZh8Eh thìfGwK fGwKlàm đượcZh8E gì?

- TómZh8E lại,ZSR8 hômZSR8 nafGwKy ZSR8em chỉQ6rT đượZh8Ec uốBKSRng đZSR8ến đây.

- VềfGwK Zh8Emà cấmZSR8 fGwKông báQ6rTc nhQ6rTà Q6rTanh ấy.

- BZh8Eố Q6rTta Zh8Elà coBKSRn mộtfGwK nêQ6rTn tZh8Ea khôngZh8E BKSRcó ônZh8Eg báBKSRc nào.

- …

Tôi fGwKvà ThfGwKương NgôfGwK Zh8Eđấu kQ6rThẩu, TBKSRrứng muốQ6rTi vBKSRà NgưBKSRu BKSRBôn ngồiZSR8 bêZSR8n cạnh nhìn,

Sau cuộcBKSR cfGwKãi cọZSR8, TfGwKrứng muốBKSRi liBKSRền tQ6rTổng kếBKSRt ngắnZSR8 gọn:

- ThôiQ6rT đfGwKược rồi.ZSR8 ZSR8Tao đZh8Eã rõZSR8 cảfGwK rồQ6rTi. ĐậZh8Eu pfGwKhụ gifGwKà Zh8Enày, BKSRbạn tfGwKrai của màyZh8E bịZSR8 cảfGwKm, bịZh8E sốtfGwK đúngZh8E không?BKSR AnZSR8h BKSRta mfGwKuốn tốBKSRi nZh8Eay fGwKcùng Q6rTmày BKSRvận Zh8Eđộng đểfGwK ZSR8toàn thân đổBKSR mổZh8E hZSR8ôi, tQ6rTiết kiZh8Eệm fGwKđược chQ6rTút tiềZh8En thuốcZSR8 Zh8Emen. ĐãQ6rT tfGwKhế nàyQ6rT rồiBKSR ZSR8thì tBKSRao đành BKSRphải nểfGwK mfGwKặt thôi.

Thương fGwKNgô nhếchZh8E khBKSRóe miệZSR8ng nói:

- CảQ6rTm ơnfGwK fGwKvì đãfGwK cảZSR8m thông.

Tôi Q6rTcâm lặZh8Eng, kfGwKhông biếfGwKt Zh8Enên bBKSRào chữaBKSR fGwKthế nào.

Ngưu BôBKSRn Zh8Elại mộBKSRt lBKSRần nfGwKữa Zh8Edùng cBKSRằm hônQ6rT chiếcQ6rT đĩa.

Trứng muZh8Eối Zh8Erất khônQ6rTg Q6rThài lònZSR8g vìZSR8 chQ6rTưa đượfGwKc vZSR8ui hfGwKết mìBKSRnh trfGwKên bàn nhậZSR8u, fGwKâm Zh8Ethanh màfGwK NZSR8gưu BôZh8En fGwKvừa tZSR8ạo rZSR8a đãQ6rT cZh8Euốn hútfGwK Zh8Ecô nàfGwKng. CZSR8ô nQ6rTàng nhìfGwKn sang, hỏi:

- AnZSR8h khônfGwKg ốmZSR8 đaQ6rTu ZSR8gì chứ?

Ngưu BônQ6rT hoànBKSR tBKSRoàn chưBKSRa phảnfGwK ứZSR8ng kịp,fGwK lắBKSRc đầuZSR8 mộtQ6rT cáfGwKch ngốc nghếch.

- VQ6rTậy tốZSR8i Zh8Enay Q6rTchắc ZSR8anh cũZSR8ng khôZSR8ng cầQ6rTn vQ6rTận fGwKđộng ZSR8cho fGwKvã mZSR8ồ hôZh8Ei chứ?

Anh cQ6rThàng tộiBKSR nghiQ6rTệp NZSR8gưu BQ6rTôn BKSRtiếp tfGwKục khZSR8ông kịZSR8p ZSR8phản Zh8Eứng, dQ6rTo ZSR8vậy lại lắcBKSR đầufGwK mộtZh8E cáchBKSR ngốBKSRc nghếch.

Trứng muốiZSR8 tZh8Eỏ BKSRra vBKSRô cZh8Eùng hZSR8ài lòng.BKSR CôZh8E nànBKSRg lfGwKiền đQ6rTá Q6rThai kétZSR8 rưỡZSR8i bia dưZSR8ới chZh8Eân vềZSR8 ZSR8phía NfGwKgưu BôfGwKn, giọngfGwK nófGwKi Q6rTnhẹ nhưfGwK gióZh8E thoảng:

- LầQ6rTn đầfGwKu gặQ6rTp gỡfGwK, lZSR8ần đầufGwK cùngQ6rT uốngZSR8, cZSR8hai nàfGwKy tôBKSRi cạZh8En tBKSRrước đểZSR8 tỏ Q6rTlòng ZSR8kính trọng.

Hai mắBKSRt NgZSR8ưu BônZh8E trợZh8En trònZh8E nhìnfGwK cBKSRô nànZSR8g ngửQ6rTa cổZh8E lênZSR8, tZSR8hoáng chốc đfGwKít chaZSR8i đãZSR8 hướngBKSR lQ6rTên trQ6rTời, vZSR8ẻ ngQ6rTốc Q6rTtự nhiênfGwK củaBKSR aQ6rTnh chànZh8Eg đượBKSRc biểufGwK hiệBKSRn rõ BKSR ràng triQ6rTệt để.

Tiếp đóQ6rT, nhânZSR8 vậQ6rTt ZSR8chính cBKSRủa Q6rTcục diệnZSR8 fGwKlúc nfGwKày Zh8Elà TrứnfGwKg muốifGwK vQ6rTà NfGwKgưu Bôn. TôfGwKi Zh8Evà ThươngZSR8 BKSRNgô nZh8Egồi bBKSRên cạnhBKSR quaBKSRn sát.

- TửZSR8u lưZSR8ợng củBKSRa Zh8ETứ NZSR8gưu thếfGwK nào?

- ZSR8Theo nZSR8hư tBKSRa đượcQ6rT biếZh8Et, vìfGwK Zh8Elý ZSR8do phảiZh8E tZh8Eự trịZSR8 BKSRnghiêm ngZh8Eặt nêfGwKn BKSRtộc trưởng cZh8Eủa mưfGwKời haZSR8i tZSR8ộc pfGwKhần lớnZh8E đềuZh8E kfGwKhông ZSR8thạo việcBKSR này.

- fGwKTức lZh8Eà sao?

- TfGwKức lZSR8à, cQ6rTậu BKSRta cũfGwKng cBKSRhưa baBKSRo giZSR8ờ uBKSRống rượu.

- …

Thương fGwKNgô tỏBKSR vẻfGwK vBKSRừa BKSRxin lBKSRỗi vừaBKSR cZh8Eảm độnfGwKg dZSR8ìu ZSR8Ngưu BôQ6rTn khQ6rTông biết làZSR8 lZh8Eần thBKSRứ baZh8Eo nhiêuBKSR từQ6rT tronZh8Eg nhZh8Eà vệQ6rT siZSR8nh xZh8Eiêu vẹfGwKo bướcfGwK raBKSR, Zh8Enước mắtZSR8 Zh8Ehắn nhạt nhòa,BKSR nófGwKi troBKSRng BKSRtiếng nấc:

- NgườiZSR8 aQ6rTnh eZh8Em tốt,BKSR Zh8Ekhổ cBKSRho cậuBKSR rồi.

Ngưu BKSRBôn vỗZh8E vfGwKai fGwKhắn cườiZSR8 BKSRha hả,Zh8E fGwKgiọng nófGwKi hàZh8Eo fGwKhùng bfGwKốc tQ6rTrời lấy chútfGwK phonBKSRg cZh8Eách củaZh8E TBKSRrứng muối:

- KhổQ6rT cZSR8ái fGwKquái gìfGwK? AnBKSRh Q6rTem cZh8Ehính lQ6rTà dùngfGwK Zh8Eđể đâm...fGwK anfGwKh mZh8Eột đaoQ6rT, tôiZSR8 một đao..Q6rT. Zh8Elà Q6rTtừ "đaofGwK" BKSRtrong TBKSRiểu lýBKSR phZh8Ei đao...

Thương NgôfGwK chZSR8e mặt.

Còn tôfGwKi lạiBKSR gZSR8iơ ngóZh8En Zh8Etay Zh8Ecái lQ6rTên bBKSRiểu thịZh8E ngfGwKưỡng mộBKSR đQ6rTối Zh8Evới sự ZSR8biến chuyểZh8En từQ6rT yếuBKSR đuốiZh8E sfGwKang mfGwKạnh mẽQ6rT củaZSR8 TứZh8E Ngưu.

Đêm đóQ6rT, fGwKthần tiênfGwK lQ6rTại mộtBKSR lQ6rTần nữZh8Ea dùQ6rTng hQ6rTành độngQ6rT thQ6rTực fGwKtế chứng minhfGwK sựfGwK tốnfGwK cơmZh8E tốnZSR8 củi,ZSR8 vQ6rTô BKSRdụng toàBKSRn tậpZh8E củQ6rTa mình...

Sau kZSR8hi đãQ6rT bZSR8iến Q6rTba kéBKSRt biBKSRa tBKSRhành ZSR8ba mươiZh8E sáufGwK chiếcQ6rT vỏZh8E chaifGwK, Trứng mfGwKuối chânZh8E Q6rTbước cófGwK phầZh8En loạnZh8Eg chQ6rToạng kZh8Eéo anfGwKh chànZh8Eg NgưBKSRu BKSRBôn Zh8Eđang nghiêmZh8E fGwKtúc chỉ tafGwKy vfGwKào vạchQ6rT đườngBKSR BKSRđếm trăfGwKng sZSR8ao lênZh8E fGwKtaxi, đầuZSR8 khônBKSRg ngZSR8oảnh lại.

Tôi lẩmBKSR bẩmZSR8 mộZSR8t mình:

- HQ6rTai ngườiZSR8 nàyQ6rT fGwKsẽ khôngQ6rT BKSRsao chứ?

Thương NgôfGwK trfGwKấn an:

- NgưBKSRu BBKSRôn Zh8Ecó saBKSRy nữaZSR8 cũngZSR8 khôBKSRng giởZh8E trBKSRò linBKSRh tinZh8Eh đâu.

- fGwKTôi sQ6rTợ TQ6rTrứng fGwKmuối ZSR8giở BKSRtrò vQ6rTới anZh8Eh ta.

- ..fGwK. DùZSR8 gfGwKì cBKSRũng làZSR8 thầnfGwK tZSR8iên. SaBKSRo cQ6rTó thểZSR8 bịZSR8 lofGwKài ngườiBKSR gZSR8iở trò được...

 

Trên đườngZh8E ZSR8về, gióZh8E lạnBKSRh táZSR8p vàoBKSR mặt,ZSR8 hZh8Eơi meQ6rTn xQ6rTâm chiếQ6rTm đQ6rTại fGwKnão ZSR8của tôi kQ6rThông nhữngZh8E tưZSR8ớc điQ6rT fGwKquyền chủZSR8 độnfGwKg mQ6rTà còfGwKn khQ6rTiến tôifGwK chìBKSRm ZSR8đắm hoàZh8En toàn, cfGwKhoáng ZSR8váng, ZSR8quay cuồng.BKSR ĐồngZSR8 thời,ZSR8 bụnBKSRg cũngZh8E Zh8Ebắt đfGwKầu thấyfGwK khófGwK chịu.

Tôi gBKSRiơ BKSRtay lfGwKên tínZh8Eh ngfGwKày, quảBKSR nhiZSR8ên đếnBKSR ngàyfGwK kiQ6rTnh Q6rTnguyệt gZh8Ehé thăm fGwKrồi, đúngQ6rT lfGwKà "HọaZSR8 Zh8Evô đfGwKơn chí,ZSR8 phúcQ6rT bấfGwKt trùnZh8Eg laifGwK", đãBKSR thZh8Eất tìnhBKSR rồi Q6rTlại gặpZSR8 BKSRphải BKSRbà Q6rTcô già...

Càng nBKSRghĩ tBKSRôi cZh8Eàng thZh8Eấy mZSR8ình đenZh8E đủi,BKSR đenBKSR đủiZh8E nhfGwKư gặZh8Ep Q6rTphải Zh8Eông bán tBKSRhan vậy.ZSR8 TôZh8Ei mZh8Euốn ruồnBKSRg ZSR8bỏ, muốBKSRn tựBKSR đàyZSR8 ảiBKSR mZSR8ình nêZh8En tìZh8Em cfGwKhỗ cBKSRhân tườngZh8E rồi ngồifGwK đóBKSR nhZh8Eư chết.

Thương NgQ6rTô đươngfGwK nQ6rThiên kZh8Ehông biếtZSR8 nhữngfGwK cQ6rTơn sóZSR8ng lòZh8Eng fGwKdiễn ra troBKSRng fGwKtôi, thZSR8ấy tQ6rTôi bỗnZSR8g nhQ6rTiên nZh8Egồi BKSRthụp xuQ6rTống nhZh8Eư ngBKSRười khônfGwKg xươngQ6rT nêQ6rTn khôngfGwK tránh Q6rTkhỏi Zh8Evẻ ngạcBKSR Q6rTnhiên. HắnfGwK vQ6rTội khoBKSRm ngưZSR8ời ZSR8xuống, lfGwKưng dựngBKSR thfGwKẳng, Q6rTmột đầu gốifGwK chạQ6rTm đấBKSRt, mộtBKSR taBKSRy ZSR8đặt trênZSR8 đầuZh8E gBKSRối mìnZSR8h, tBKSRay kifGwKa sfGwKờ BKSRlên tBKSRrán tôi...

Trời đất,Q6rT Q6rTsinh vậtfGwK gìQ6rT fGwKkhông biết,Q6rT tfGwKư tZh8Ehế ngẫuBKSR nhiQ6rTên thZh8Eôi màZh8E cũng đẹpZh8E lạZSR8 lùng.

Lại trờZh8Ei đấBKSRt nữBKSRa, lúcZh8E fGwKnày tQ6rTôi mZh8Eới cZSR8ó thểfGwK quaBKSRn sBKSRát mộtfGwK cácfGwKh tỉQ6rT mi, fGwKrõ ràng.

- TQ6rTiểu Tường,fGwK eZh8Em BKSRsao Q6rTthế? BKSRSay hafGwKy khQ6rTó chịBKSRu ởBKSR đâu?

Trước ánhQ6rT fGwKmắt fGwKlờ đZSR8ờ Zh8Esay, đôQ6rTi tZh8Eai onQ6rTg Zh8Eong củaQ6rT tôZh8Ei, dánZh8Eg vẻQ6rT hQ6rTắn càng lôQ6rTi cuốn,fGwK giọnZSR8g nófGwKi càZSR8ng dBKSRễ chịuZSR8 hơnBKSR kfGwKhiến tráiBKSR tifGwKm tôiQ6rT nhưBKSR lệcfGwKh vềZSR8 phíafGwK ganfGwK, giọng tZSR8ôi nhZSR8ỏ nhZh8Eẹ đầyZSR8 tủiZSR8 hờn:

- ĐếnBKSR tháng.

Thương NZh8Egô sZh8Eững ngườZh8Ei trướcQ6rT câfGwKu nóiZh8E khfGwKông đầuQ6rT khZh8Eông ZSR8đuôi củaBKSR tôi:

- ĐếnBKSR gì?

- ĐếnfGwK tháng.

- TháBKSRng... tháQ6rTng gì?

Tôi ômZSR8 bụQ6rTng Zh8Etựa vZSR8ào tườZSR8ng, cuộQ6rTn mìnhZSR8 ZSR8như mBKSRột Q6rTcon tZh8Eôm, lôngQ6rT mBKSRày xịu xuống,ZSR8 mặtBKSR ZSR8cau lạfGwKi dBKSRiễn vafGwKi mZh8Eột cZSR8ô bBKSRé tộiBKSR nghQ6rTiệp muốnBKSR nQ6rTói mQ6rTà khôZh8Eng thốtBKSR đượcZSR8 thành lời.

Dù Zh8Esao ThươngBKSR NgôZh8E fGwKcũng đãBKSR sốngQ6rT ởQ6rT nhânQ6rT giaQ6rTn nêfGwKn tươngZh8E Q6rTđối hifGwKểu biết Q6rTđốỉ vQ6rTới đBKSRặc trZh8Eưng sinQ6rTh ZSR8lý ZSR8của loZSR8ài ngZSR8ười. Zh8EVậy nZSR8ên, sfGwKau phúZh8Et bốifGwK rốQ6rTi bZSR8an đầu, hắnZSR8 nZSR8hanh cfGwKhóng Q6rTý BKSRthức đZh8Eược, cộfGwKng thêmfGwK ngZh8Eôn ngữfGwK cơZh8E thBKSRể Q6rTvô cfGwKùng cZSR8ó tínQ6rTh biểuZSR8 cảmZSR8 của tôBKSRi fGwKnên hắnQ6rT đãQ6rT hiểuBKSR ra.

- Em..BKSR. taBKSR... BKSRchúng tfGwKa fGwKmau vềBKSR nhBKSRà thôi...

- NQ6rThưng tronZSR8g Zh8Enhà khôngfGwK còZh8En bBKSRăng vZSR8ệ siBKSRnh nữa.

- Vậy.BKSR.. phảiZh8E Zh8Elàm sao?

- KhôfGwKng còfGwKn tBKSRhì Zh8Eđương Q6rTnhiên pZSR8hải đQ6rTi Q6rTmua rồi.

- fGwKỒ... Q6rTở fGwKđâu cfGwKó? ZSR8Ta dZh8Eìu eBKSRm đi.

- BKSRTôi fGwKđau BKSRbụng, kZh8Ehông đứnBKSRg dậfGwKy đượcZSR8, BKSRkhông Zh8Eđi nổi.

Có BKSRlẽ ThươQ6rTng ZSR8Ngô Q6rTđã hiểuBKSR BKSRra ýBKSR ZSR8của tZh8Eôi, bỗBKSRng nZSR8hiên thấyZSR8 bốiBKSR rối.fGwK ZSR8Do dự, đắnQ6rT đBKSRo mộBKSRt hfGwKồi, cuốiZSR8 BKSRcùng cũZh8Eng cắnfGwK răng,Zh8E nói:

- TroQ6rTng siêZh8Eu tfGwKhị gầnZh8E fGwKđây chắcZh8E lfGwKà cZSR8ó ZSR8chứ? TQ6rTa sẽBKSR đZSR8i muZSR8a ngayZSR8, eZSR8m đợi taQ6rT fGwKở đây.

Tôi vộBKSRi tQ6rTóm lấQ6rTy Q6rThắn, tiếfGwKp ZSR8tục vẻZh8E yếuZh8E đuốiBKSR, cạnZSR8 sứBKSRc, diễnQ6rT vQ6rTẻ đQ6rTáng thương đếnQ6rT cùng:

- Zh8ETrong siêQ6rTu tQ6rThị khônBKSRg cQ6rTó fGwKloại fGwKtôi cần,Zh8E chỉQ6rT ởBKSR ZSR8cửa ZSR8hàng trBKSRước mặQ6rTt mới có.

Tuy điềuZSR8 nàZSR8y rõBKSR Q6rTràng làZSR8 vớBKSR fGwKvẩn, Zh8Enhưng dfGwKùng Zh8Enó fGwKđể lừZh8Ea vịBKSR Zh8Ethần chưa hềQ6rT cZSR8ó cZh8Ehút kiZh8Enh nghifGwKệm Q6rTgì vẫnZSR8 rấtfGwK hiệuZSR8 quả.Zh8E DZh8Eo fGwKđó ThươngfGwK NgôBKSR liZSR8ền gậQ6rTt đầZSR8u cBKSRắn câu fGwKvà tỏfGwK vẻZSR8 Q6rTngượng ngùngZSR8 rõfGwK ràng.

Cái gọifGwK lQ6rTà cửaZSR8 hàng,BKSR chíZSR8nh ZSR8là tiệmBKSR tQ6rTạp hóBKSRa tươngfGwK đBKSRối trfGwKuyền thốngBKSR mà phươngQ6rT tZSR8hức kinZh8Eh dofGwKanh hQ6rToàn toQ6rTàn khôngZh8E gZSR8iống Zh8Evới siQ6rTêu tZh8Ehị tựZh8E chọnZSR8. KháchZh8E hàng phảiZSR8 hifGwKểu ZSR8rõ, phảQ6rTi tựZh8E nóiZh8E rQ6rTa yêQ6rTu cầfGwKu cBKSRủa mìnhfGwK, saZSR8u đófGwK chủBKSR cửaBKSR hàQ6rTng sZSR8ẽ BKSRdẫn đi lấyfGwK đồfGwK vàfGwK trảQ6rT tiềnQ6rT nhậnBKSR Zh8Ehàng ngafGwKy trướcZSR8 mặt.

Tôi hoàBKSRn tofGwKàn phớtZh8E BKSRlờ vBKSRẻ ngưBKSRợng Zh8Engùng cZSR8ủa ThươngZh8E NBKSRgô dùBKSRng tháiQ6rT độ vôZSR8 cZSR8ùng nghiêZSR8m túcBKSR nQ6rTói vQ6rTới hắn:

- TQ6rTôi muốnZSR8 mộtZh8E gZSR8ói dfGwKùng baZh8En đêmQ6rT vQ6rTà mộtBKSR gfGwKói dùfGwKng bQ6rTan ngàQ6rTy, loại dùnZh8Eg bZSR8an đêZSR8m phQ6rTải làQ6rT loQ6rTại fGwKdài bZSR8a mươifGwK BKSRlăm centimetZSR8. ĐãQ6rT nhBKSRớ chưa?

Thương Zh8ENgô cúfGwKi đQ6rTầu khônZSR8g nZh8Ehìn tôifGwK, mBKSRột hồiZSR8 saZh8Eu mớfGwKi nhẹQ6rT nZh8Eói một tiếng.

- Ừm.

- AnQ6rTh fGwKthử nhắcBKSR fGwKlại mộZSR8t lZSR8ần Zh8Echo tôBKSRi nghe.

Dưới BKSRsự fGwKthúc Zh8Eép củZSR8a Zh8Etôi, hắZh8En cuZSR8ối cZh8Eùng tQ6rTỏ vẻZh8E quyếtZh8E tâmQ6rT, đứngZh8E pZh8Ehắt dậy, fGwKcòn tiệBKSRn ZSR8tay Q6rTgõ vàoBKSR ZSR8đầu tôfGwKi, ZSR8giọng hờnQ6rT trách:

- ZSR8Em chờZh8E đấy.

Tôi BKSRxoa fGwKđầu nhìZh8En thefGwKo cZh8Eái bóZSR8ng vộZSR8i vãBKSR fGwKcủa hắn,Zh8E cườiBKSR ngặtfGwK nghBKSRẽo. Bóng Q6rThắn dầfGwKn BKSRxa khuất.

Lớn BKSRbằng tZSR8ừng nàZh8Ey rồiZSR8, hQ6rTắn làfGwK fGwKngười đZh8Eàn ôZh8Eng đZh8Eầu tiZh8Eên muZSR8a bănZSR8g vZh8Eệ sinh chQ6rTo tôi.

Khoảng mườiZSR8 phútZSR8 saQ6rTu, Q6rTThương NQ6rTgô xáZh8Ech mộtBKSR túiQ6rT nyloQ6rTn, lZSR8ấm lZSR8ét nZh8Ehư trộm, quafGwKy về.

- ZSR8Em xefGwKm BKSRta mZh8Eua cQ6rTó đúnQ6rTg không?

Tôi cầmZSR8 lấZh8Ey BKSRtúi, nhìZSR8n vàoBKSR, nói:

- Zh8EĐúng. TBKSRrí BKSRnhớ củZSR8a BKSRanh khôngZh8E tQ6rTồi màZSR8. NZSR8ày, ZSR8hộp nfGwKhỏ nàZSR8y làfGwK gfGwKì vậy?

- ÔnQ6rTg fGwKchủ nóBKSRi, BKSRtốt nhấtfGwK nêQ6rTn BKSRdùng kBKSRết hợpZSR8 Zh8Ehai loạiQ6rT này.

Không biếtQ6rT BKSRThương NZSR8gô fGwKbị kífGwKch fGwKđộng gBKSRì BKSRtrong Zh8Ecửa hfGwKàng cBKSRủa fGwKông chú râuZSR8 rZh8Eia xồmfGwK xoZSR8àm kiaBKSR. TZh8Euy sắfGwKc mặtZSR8 khZSR8ông cZSR8ó bifGwKểu lộBKSR gìfGwK ZSR8đặc bQ6rTiệt nhưZh8Eng Q6rTcơ thZh8Eịt xem rfGwKa khôngZSR8 kQ6rTiềm fGwKchế ZSR8được nêBKSRn hơiQ6rT BKSRco giật:

- VìZh8E tronfGwKg thờiZh8E giZh8Ean đQ6rTến BKSRtháng củaQ6rT ngườBKSRi BKSRcon gBKSRái, ngườiQ6rT ZSR8đàn ôZSR8ng sẽ Q6rTtích ZSR8lũy khônZh8Eg ítfGwK đồ.fGwK ĐếnBKSR khZh8Ei đợiZSR8 hếBKSRt đZh8Eèn BKSRđỏ chắQ6rTc chắnBKSR sẽZh8E kZh8Ehông kiểmfGwK soZh8Eát được màQ6rT pfGwKhóng Zh8Era. LfGwKúc đóZh8E nếuBKSR Q6rTkhông cóBKSR sZh8Eự chuẩnZh8E bfGwKị tZh8Ehì câufGwK chfGwKuyện tuyZSR8ệt đỉnhQ6rT trZSR8ên giường sẽZh8E Zh8Erất dễfGwK bifGwKến BKSRthành Zh8Ecâu chuyệnfGwK fGwKbi thảmBKSR trQ6rTong khoQ6rTa sản...

Ôi trờiZh8E đấtBKSR ơi,fGwK ôngZh8E chBKSRú kfGwKỳ quặcQ6rT Zh8Ekia BKSRthật quQ6rTá duBKSRng tục.

Nhưng, nhưfGwK tfGwKhế, fGwKý nguyệnZh8E ZSR8của Zh8Emẹ đZh8Eã đượcQ6rT tQ6rThuận lợifGwK đápBKSR ứng.Q6rT Trong Zh8Enhà phảQ6rTi thZh8Eường xuyêQ6rTn dựZSR8 phòngZh8E baZSR8o ZSR8cao sQ6rTu DureQ6rTx mà...

Nhìn dáBKSRng vfGwKẻ thảmQ6rT hZSR8ại củaQ6rT BKSRThương NfGwKgô, chúBKSRt lươngBKSR thiệnZSR8 vfGwKốn chếtZh8E từ lâZh8Eu tronQ6rTg tZSR8ôi cuốZSR8i cùZh8Eng cũQ6rTng pZSR8hục hZh8Eồi Q6rTsức sống.

Tôi nhQ6rTét Zh8Ehai thứZh8E cfGwKó chứcZSR8 năZSR8ng Zh8Egiống Zh8Enhau lBKSRà cùngZh8E chốQ6rTng Zh8Echất lỏng chảyBKSR lunZSR8g tuZh8Eng vZSR8ào trBKSRong BKSRtúi nyfGwKlon Q6rTrồi đứngBKSR lfGwKên. ĐanQ6rTg lắcZh8E lắcfGwK pQ6rThủi Q6rTphủi định ZSR8xuất phátQ6rT, thìQ6rT ThươZh8Eng NZh8Egô bỗnQ6rTg kZh8Eéo BKSRtay tfGwKôi lfGwKại, nói:

- ZSR8Em Zh8Ethấy khóZh8E chịu,Zh8E vậZSR8y đểZSR8 tQ6rTa cfGwKõng em.

Tôi nhZSR8ìn hắn,ZSR8 lắcQ6rT đQ6rTầu, nói:

- TQ6rTôi khôngZSR8 muốnZh8E chQ6rTơi tròfGwK TfGwKrư BátZh8E GiớiQ6rT Q6rTcõng vợ.

- ZSR8... ChúBKSRng tZh8Ea đQ6rTâu Zh8Ephải lợn.Q6rT.. ZSR8- ThươQ6rTng NgôBKSR cQ6rTó phầnQ6rT Zh8Ephân vânZSR8 về ZSR8 vấn BKSRđề Q6rTchủng tfGwKộc nhưngZSR8 rấtQ6rT ZSR8nhanh sfGwKau ZSR8đó liềnfGwK BKSRnở nBKSRgay mộtZh8E nụZSR8 cfGwKười: BKSR- NhZSR8ưng ta khôngfGwK nQ6rTgại lQ6rTàm Q6rTTrư BZh8Eát Giới.

Đầu ZSR8óc tămQ6rT tốiBKSR fGwKcủa tôiQ6rT pZSR8hải phZSR8ản ứngfGwK mộBKSRt Zh8Elúc mớZh8Ei hơfGwKi IZSR8m-u, tôi đáp:

- TôiQ6rT Q6rTkhông muốQ6rTn Q6rTlàm tiểZSR8u thưfGwK củZSR8a CaZSR8o LãQ6rTo trang.

- EQ6rTm chỉQ6rT cầnZh8E lQ6rTàm ZSR8nữ chủBKSR nhânZSR8 củaZh8E TQ6rTrúc TBKSRhanh cácZSR8 fGwKlà đượcZSR8 rồiBKSR. - ThươZh8Eng NgôBKSR vừZSR8a nóiQ6rT vừaZh8E cúZh8Ei BKSRngười xuốnZSR8g: BKSR- fGwKMau lênQ6rT đi.

- TBKSRrúc TBKSRhanh ZSR8các lfGwKà cZh8Eái gì?

- LàQ6rT nơBKSRi Q6rTtrước đâyZSR8 chBKSRúng tQ6rTa ở.

- Ồ.

- BKSREm nBKSRhanh lênQ6rT mfGwKột chút.

Tôi khônBKSRg tZh8Ehèm đểBKSR ýQ6rT đQ6rTến lQ6rTời giZSR8ục củaBKSR BKSRhắn BKSRmà Q6rTtự mìnhZh8E tiếnZh8E vềfGwK phía trước:

- KhôfGwKng cầQ6rTn đâu.

- TZSR8iểu Tường...

Tôi nZh8Egoái đầZh8Eu lạfGwKi tZSR8heo phảnfGwK xạ,BKSR đZSR8úng BKSRlúc nZh8Ehìn thấyZh8E TBKSRhương NfGwKgô khomZSR8 người, hfGwKai ZSR8tay chốnBKSRg ZSR8vào đầuBKSR gốiZSR8, khBKSRuôn mặtZh8E ZSR8hơi ngẩngQ6rT lQ6rTên, kZh8Ehẽ mBKSRỉm cười,fGwK nói:

- VZh8Eết thươZSR8ng củafGwK tBKSRa fGwKđã khfGwKỏi rồi.

Tôi Zh8Ebị hắnfGwK đoáQ6rTn trúnBKSRg BKSRý nênBKSR cũnZh8Eg khônZh8Eg nểBKSR tìnZh8Eh mQ6rTà Q6rTbóc mẽZSR8 hắn,Zh8E tôi Zh8Enói to:

- AnfGwKh BKSRlừa fGwKai thế?Zh8E KZh8Ehông thểZh8E nào.

- DùBKSR BKSRcoi nhZh8Eư chưaQ6rT Q6rTkhỏi hoàQ6rTn tofGwKàn Q6rTthì chúfGwKt trBKSRọng lượBKSRng ZSR8của ZSR8em cũng chẳngQ6rT BKSRthể gfGwKây ảnhBKSR BKSRhưởng gì.

Tôi bĩZSR8u môifGwK BKSRtỏ vẻZSR8 qZSR8uyết ZSR8không tBKSRin lờZSR8i hắn.

Nụ cườiBKSR củaZh8E hắfGwKn cBKSRàng fGwKrõ Zh8Enét hơn:

- Q6rTEm lfGwKo lBKSRắng cBKSRho Q6rTta pQ6rThải không?

- BKSRLà ZSR8tôi lfGwKo chZSR8o cBKSRái đệmfGwK gQ6rThế sBKSRofa củaBKSR tôi.

- TiểZh8Eu Tường,Q6rT tiZh8En tZh8Ea điZSR8. VZSR8ì fGwKem, Q6rTta sQ6rTẽ Q6rTkhông lQ6rTấy mìnhZh8E Zh8Era đQ6rTùa giỡn đâu.

Lời nóQ6rTi củaZh8E hZSR8ắn rấZh8Et quảQ6rT BKSRquyết, BKSRhơn nữQ6rTa ZSR8còn cBKSRó tfGwKính xúiBKSR giụcfGwK vZh8Eà mê hoặc,Zh8E Q6rTdo đQ6rTó, tfGwKôi tZSR8hấy dZh8Eao động.

Tôi fGwKđến bêQ6rTn hQ6rTắn, bấQ6rTm đQ6rTầu ngónBKSR tafGwKy ZSR8vào lfGwKưng hắn,Zh8E hỏi:

- CQ6rTó đZSR8au không?

Thương NgZSR8ô bậZSR8t cười,Zh8E duỗiZSR8 cánhfGwK Zh8Etay đặtfGwK vQ6rTào eQ6rTo tôZSR8i đẩyfGwK rQ6rTa sBKSRau lưngZh8E, nhân lúcZSR8 tôiBKSR loạngBKSR chBKSRoạng, liềnZh8E tfGwKúm vàoBKSR đùiZSR8 tZh8Eôi, Q6rTkhi đứfGwKng Q6rTlên thfGwKì tZSR8ôi đZSR8ã Zh8Engồi chắc chắnZSR8 trBKSRên lưZSR8ng Q6rThắn rồi.

Cách BKSRlớp áoZSR8 mùaBKSR đôngQ6rT dàfGwKy cộZh8Ep, tôBKSRi vZh8Eẫn cfGwKảm BKSRthấy vZh8Eai vàQ6rT Q6rTlưng hắnBKSR gZSR8ầy gầy nhưngZh8E rfGwKất rộng,Q6rT khfGwKiến tôZSR8i cZSR8ó Zh8Ecảm giQ6rTác ZSR8cực Zh8Ekỳ chfGwKắc chắn.

Tôi Zh8Eôm Q6rTcổ hắZSR8n, bảBKSR vafGwKi hắnZh8E lfGwKàm cằfGwKm tZh8Eôi hơZSR8i đau.

Trong fGwKtrí nhớBKSR ZSR8của mìZh8Enh, fGwKhình nhưQ6rT chưaZSR8 cQ6rTó aBKSRi từngZSR8 BKSRcõng tôi.BKSR NBKSRgày nhỏ, bBKSRố chZSR8ỉ đBKSRặt tôZh8Ei lênfGwK cổQ6rT hoặcZh8E fGwKlên vai.

Thế nhZSR8ưng cảmZSR8 BKSRgiác lZh8Eúc nBKSRày sQ6rTao BKSRthân queQ6rTn đếnQ6rT vQ6rTậy, nhZSR8ư tfGwKhể đãQ6rT từng diễnBKSR Zh8Era fGwKvô sốfGwK lẩn.Zh8E Zh8ECó fGwKmột ngườiBKSR cõngfGwK fGwKtôi, Zh8Ecứ đi,BKSR fGwKđi rấBKSRt Zh8Exa, điQ6rT rấtZh8E lâu...

- TrfGwKước đây,Q6rT aBKSRnh cfGwKó từngBKSR cQ6rTõng Q6rTtôi Q6rTnhư thếQ6rT nZSR8ày không?

- Có.

- ThườngfGwK xuQ6rTyên chứ?

- Ừ!

- KfGwKể tZh8Eừ Zh8Ekhi cQ6rThúng tZh8Ea ởQ6rT bêZh8En nhaQ6rTu sao?

- KểZh8E từfGwK nZSR8gày Q6rTđầu tBKSRiên Zh8Eta fGwKquen em.

- TQ6rTôi nhZSR8ớ, hìBKSRnh nhưfGwK anfGwKh từngBKSR nóiBKSR vfGwKì tôiZh8E màBKSR đãQ6rT lấZSR8y chfGwKín tfGwKrăm chín mươQ6rTi cZh8Ehín giọtZSR8 sươngZh8E mZSR8ai. NhưnZh8Eg nBKSRay tôBKSRi Zh8Emới mZSR8ột Q6rTnghìn tuổZSR8i. VậZSR8y chẳngZh8E phảZSR8i là khQ6rTi tZh8Eôi vừZSR8a BKSRra Q6rTđời, ZSR8anh đZSR8ã cõZh8Eng tBKSRôi BKSRchạy khQ6rTắp nơiZSR8 sao?

- Ừ.

- Q6rTAnh cònZh8E nóQ6rTi, trướcQ6rT đâyQ6rT tZh8Eôi kBKSRhông hềQ6rT cóZSR8 Zh8Ebố mẹ,fGwK vZh8Eậy Q6rTai nuBKSRôi tôi trưởnBKSRg thành?

Thương NZSR8gô thởZh8E dài,Zh8E ngZSR8oái đầQ6rTu fGwKlại nQ6rThìn ZSR8tôi, nói:

- TiểuZSR8 Tường,ZSR8 BKSRlà Q6rTta nuBKSRôi eZh8Em Q6rTkhôn lớn.

Ồ...

Hóa rBKSRa, kQ6rThông phảQ6rTi lZh8Eà fGwKtôi nQ6rTuôi chồfGwKng, màfGwK tôQ6rTi lQ6rTà BKSRbà vợfGwK đượcQ6rT hắBKSRn nuôi nấng.

Cơn kíQ6rTch độngZSR8 nàZh8Ey kZh8Ehiến BKSRtôi Q6rTkhông tQ6rThốt nêfGwKn lờiQ6rT trBKSRên suốtZSR8 đườngZSR8 về. ThZSR8ương NgQ6rTô cfGwKũng khônfGwKg nóiBKSR gìfGwK nữZSR8a, chỉfGwK chầZSR8m ZSR8chậm đfGwKi từnQ6rTg bZh8Eước, từngZSR8 bước.

Đêm ZSR8mùa đông,BKSR giQ6rTó rấtZSR8 BKSRmạnh nhưZh8Eng Q6rTcó lẽBKSR BKSRvì fGwKhai chQ6rTúng tfGwKôi Zh8Edựa Q6rTsát vào ZSR8nhau Q6rTnên khônZSR8g hềBKSR cBKSRảm tQ6rThấy ZSR8lạnh. BZh8Eàn Zh8Etay hắQ6rTn đaZSR8ng đỡZSR8 Q6rTlấy tôQ6rTi cũfGwKng khôfGwKng còn lạnfGwKh giáBKSR nhBKSRư baZSR8n Zh8Echiều nữa.

Sau Zh8Ekhi trởfGwK vZh8Eề nhàZSR8 tQ6rTắm giặtZh8E xZSR8ong, tZSR8ôi ZSR8vốn địnhfGwK mởBKSR mBKSRáy tínhZh8E ZSR8ra Zh8Exem Lâm BKSRLỗi cZh8Eó fGwKOnline ZSR8không đểQ6rT Zh8Ehỏi aBKSRnh ZSR8ta rốZh8Et cuộcZh8E vìQ6rT saQ6rTo khônfGwKg lZSR8iên lạBKSRc fGwKvới bạn bè.Q6rT NhưZSR8ng fGwKvừa mớiBKSR Zh8Eđăng nhập,BKSR máfGwKy tZSR8ính lậpZh8E fGwKtức bZSR8ị gấpZh8E lại.

Thương NgQ6rTô Zh8Eđứng saZh8Eu lưnfGwKg tôQ6rTi, trêBKSRn fGwKtay Zh8Ecầm mộtfGwK cốQ6rTc sữfGwKa nBKSRóng, nói:

- UốngQ6rT Zh8Eđi Zh8Erồi ngủ.

Tôi nfGwKghĩ ngBKSRợi mộtQ6rT lBKSRát ZSR8rồi ngoafGwKn ngZSR8oãn nBKSRghe lời.

Có lẽZh8E BKSRvì tfGwKhái BKSRđộ ZSR8ngoan ngoãQ6rTn Zh8Ecủa tBKSRôi quZSR8á khácBKSR Q6rTso vớiQ6rT lfGwKúc fGwKthường dẫn đếnQ6rT BKSRviệc hắBKSRn fGwKcó Zh8Echút Q6rTcảnh ZSR8giác, khônQ6rTg yênZh8E tâmfGwK fGwKnên Q6rTlại Zh8Enhấn mạnQ6rTh thêmfGwK một câu:

- BKSRPhải Zh8Engủ BKSRngay đấyZh8E fGwKnhé. KQ6rThông BKSRđược đZSR8ợi tQ6rTa điBKSR rZh8Ea Zh8Engoài rZh8Eồi lZSR8ại lén Zh8E bò dậyBKSR chơfGwKi đâu.

- AnZSR8h Q6rTkhông ngủQ6rT Q6rTcùng tôZh8Ei sao?

-... Hả?

Tôi chớpZSR8 mắtBKSR lZSR8ộ rõQ6rT vẻZh8E nQ6rTgây BKSRthơ nfGwKhất, laZSR8nh lBKSRợi nhấtZSR8, nói:

- fGwKÔng Zh8Ebố Zh8Ehổ ơfGwKi, bZh8Euổi tốiQ6rT ngườZh8Ei BKSRta Zh8Esợ ngBKSRủ mfGwKột mình.

Thương fGwKNgô giZSR8ật giậfGwKt kZh8Ehóe mắt:

- Bố.BKSR.. bố...

- TôifGwK luôZSR8n thícZh8Eh kiểuZh8E bBKSRố nZSR8uôi cBKSRon gfGwKái gfGwKì ZSR8gì đóQ6rT, khZSR8ông Zh8Engờ tBKSRự mZh8Eình giờ cũngZh8E cóBKSR thểBKSR đượcfGwK trảZSR8i ZSR8nghiệm. HaBKSRy quá!

Khóe mZSR8iệng TfGwKhương NgBKSRô rầZh8En rật,Zh8E nói:

- ZSR8Bố... BKSRcon gái...

Tôi lQ6rTao lêQ6rTn pQ6rThía trưóc,Zh8E ômBKSR chặtQ6rT ZSR8eo hZh8Eắn, giBKSRọng fGwKnũng ZSR8nịu, nói:

- NfGwKgười ZSR8ta khônZh8Eg thèmfGwK quQ6rTan Q6rTtâm, ngươQ6rTi BKSRta cQ6rThỉ muônZh8E bốQ6rT ngủfGwK cBKSRùng màBKSR, người Q6rTta mQ6rTuốn Q6rTôm fGwKbố cơ.

Giọng nQ6rTói củZSR8a ThươfGwKng Q6rTNgô bắtfGwK đầuZh8E rufGwKn rẩy:

- ÔBKSRm... ôm...

Tôi thấyQ6rT tQ6rTrêu nhBKSRư vậyfGwK đãZSR8 ZSR8tương đQ6rTối rồiBKSR, chQ6rTọc thZh8Eêm nữafGwK fGwKcó kZh8Ehả năng hắnQ6rT sẽZh8E pháfGwKt hZSR8ỏa nênZh8E dừfGwKng lại,Zh8E rổiZSR8 lănZSR8 fGwKvào giườnBKSRg, vẫyZh8E vẫyfGwK taZSR8y vZh8Eẻ caZh8Eo sfGwKang, nói:

- BZSR8ản cfGwKung phảiQ6rT điZh8E nghỉBKSR rfGwKồi. HQ6rTổ côBKSRng côngZh8E ZSR8lui fGwKra đi.

- CôngZSR8... công...

Có lẽZSR8 tifGwKm Zh8Egan BKSRvà đạiBKSR fGwKnão củaZSR8 ThươngfGwK NQ6rTgô đZSR8ều cZSR8ó phBKSRần têfGwK liZh8Eệt bởi ZSR8 màn biểuZh8E diễnfGwK biếnZh8E mặtZh8E sfGwKau kBKSRhi tQ6rTrao giQ6rTải OscafGwKr củQ6rTa tôiZh8E. Zh8EKhuôn mặtZh8E hắnZSR8 khQ6rTông chút cảmZh8E xúfGwKc, haZh8Ei mắtBKSR nQ6rThìn tfGwKhẳng, điBKSR Zh8Era ngoài.

Do đó,Zh8E tôiQ6rT cBKSRhui vQ6rTào chăZh8En cườBKSRi fGwKsặc sụa,Zh8E mộtQ6rT chútBKSR gfGwKió fGwKlạnh ùaZh8E đến, fGwKnằm bêBKSRn cạnhBKSR tôfGwKi lúcZSR8 Q6rTnày ZSR8là mộfGwKt aBKSRnh chQ6rTàng mặZh8Ec bQ6rTộ quầnZSR8 áofGwK ngZSR8ủ mỏngZSR8 manh.

Khuôn mặfGwKt hiZh8Eền lZh8Eành củaZh8E anZSR8h chZh8Eàng nhìnZSR8 tôiQ6rT, nói:

- ĐểZh8E chứnZh8Eg mZh8Einh ZSR8ta khôngBKSR phảiBKSR fGwKlà côfGwKng cZSR8ông, tốiBKSR nayfGwK, tZSR8a đặcZh8E biệt choBKSR fGwKphép cofGwKn kiểmBKSR trZh8Ea thoảZh8Ei BKSRmái. TfGwKa ZSR8thương cBKSRon lắmfGwK đấyfGwK, BKSRcó cảZSR8m đZh8Eộng không?

- …

Được Zh8Elắm, đồZh8E cofGwKn hổBKSR bBKSRiến tháZSR8i! NgươBKSRi thQ6rTắng rồi!

Tôi đBKSRưa tfGwKay đẩyZh8E hBKSRắn rafGwK, nói:

- TôiQ6rT đaZh8Eng đếnfGwK tQ6rTháng, điZSR8 fGwKra đi.

Hắn nắQ6rTm ZSR8chặt ZSR8tay tôBKSRi, kfGwKhông cònfGwK vZSR8ẻ đùafGwK cBKSRợt, trZh8Eêu chọcZh8E Q6rTlúc trước, giọnQ6rTg hắnBKSR cfGwKhậm fGwKrãi nhưngQ6rT kiêZSR8n định:

- TZh8Eiểu TườBKSRng, tQ6rTa Q6rTbiết fGwKlúc Q6rTnày BKSRem rấQ6rTt buồfGwKn. TrướZh8Ec Q6rTmặt taQ6rT, ZSR8em ZSR8không cần pfGwKhải tỏQ6rT rQ6rTa mạnhfGwK mẽ,ZSR8 fGwKcàng khôZh8Eng ZSR8cần phảBKSRi Zh8Egiả vờ.

Tôi fGwKnhìn hZh8Eắn, nói:

- ZSR8Sao aZh8Enh khôngBKSR Zh8Ehỏi tZSR8ôi lZh8Eà đQ6rTã xảyZSR8 ZSR8ra chuyệfGwKn gì?

- DùZSR8 cóBKSR xZSR8ảy rBKSRa chuyZSR8ện gfGwKì thìZh8E cũnfGwKg qfGwKua maZSR8u thôQ6rTi, vìZSR8 cZSR8ó tfGwKa luôfGwKn ở bfGwKên cạZh8Enh em.

- MfGwKãi mãiZSR8 BKSRbên tôifGwK sao?

- fGwKMãi mãi.

Tôi chớpZSR8 chớQ6rTp mắtQ6rT, Q6rTvùi đầuQ6rT Q6rTvào Zh8Elòng ZSR8hắn, quệtBKSR nướcZh8E mắtZSR8 lênfGwK ngực hắn,Zh8E nói:

- ThfGwKương NgôBKSR, mBKSRay mZh8Eà cóZh8E aQ6rTnh Zh8Eở đây.

- BKSRTa luBKSRôn ởBKSR đây.

- TQ6rThế nên,ZSR8 đfGwKàn ôngZh8E khfGwKông pfGwKhải lZSR8à Zh8Ethứ gBKSRì BKSRtốt đẹpBKSR, trêZSR8n thếZh8E gZh8Eiới này cZSR8hỉ cZSR8ó BKSRbố làBKSR ZSR8tốt thôi.

Tôi quBKSRá mệtZSR8 Zh8Enên ngủZh8E Q6rTrất ngoQ6rTn, lấyQ6rT cánfGwKh Q6rTtay củaQ6rT ThưQ6rTơng NZSR8gô lQ6rTàm gốiQ6rT, hít hàBKSR BKSRhương rừngfGwK bZSR8an maQ6rTi Zh8Ethoang thoảfGwKng BKSRmà hắnZh8E Zh8Emang đến.

Mãi mZSR8ãi lfGwKà bfGwKao lâufGwK? ZSR8Đây làZSR8 cZSR8âu hỏQ6rTi rấtZSR8 BKSRthông Zh8Etục vfGwKà cũngfGwK ZSR8là một câuBKSR hỏiQ6rT khQ6rTông lờifGwK đáp.

Nhưng fGwKtôi ngZh8Ehĩ, sBKSRo ZSR8với cuBKSRộc đZh8Eời ngQ6rTắn ngủBKSRi mấZh8Ey mưBKSRơi nămfGwK cBKSRủa loQ6rTài người, mộtfGwK nghfGwKìn nBKSRăm khZSR8ông hềZh8E rfGwKời xfGwKa Zh8Ecó thểfGwK đượQ6rTc ZSR8coi BKSRlà mZh8Eãi mfGwKãi rồi.