You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâ8gy6xRy tôTzYMLMi đượcqg tậnTzYMLM mắt5twQuS chứng5twQuS kiếqgn sự8gy6xR tồqgn 5twQuStại của8gy6xR thần8gy6xR 8gy6xRtiên, ph8gy6xRá TzYMLMtan tưTzYMLM 8gy6xRtưởng duy vqgật qgmà tqgôi được8gy6xR tiếp8gy6xR qgthu từTzYMLM nhỏ.qg VậyTzYMLM nTzYMLMên, sự8gy6xR ngạcTzYMLM nhiêqgn cTzYMLMủa c8gy6xRon qgbạn k8gy6xRhiến tôi bỗng8gy6xR tTzYMLMhấy ru8gy6xRn run:

- qgNày, qgmày đừngqg có8gy6xR dọa5twQuS TzYMLMtao. Nếuqg 8gy6xRanh t8gy6xRa 8gy6xRlàm m5twQuSa tqghật, chqgắc qgsẽ tha5twQuS cho TzYMLMtao nhỉ?5twQuS LTzYMLMà 8gy6xRanh TzYMLMta đ5twQuSá t5twQuSao, chứ8gy6xR cqgó phảiTzYMLM 8gy6xRtao đá8gy6xR 5twQuSanh 8gy6xRta đâu...

- TaTzYMLMo vừqga n8gy6xRói qgthế mà5twQuS qgmày đãTzYMLM kích5twQuS độngqg đến5twQuS nhường8gy6xR nàyqg. 8gy6xR- T5twQuSrứng muối8gy6xR lập tứ5twQuSc qgthay 8gy6xRđổi t5twQuShái 5twQuSđộ, t5twQuSỏ 8gy6xRvẻ xe5twQuSm thườ8gy6xRng sự5twQuS yếTzYMLMu đuối,5twQuS nhTzYMLMát gTzYMLMan củqga 5twQuStôi: 5twQuS- Hai ngày5twQuS trư5twQuSớc, tTzYMLMrong lTzYMLMúc ăn8gy6xR 8gy6xRcơm vớTzYMLMi bọn8gy6xR TiểuTzYMLM 8gy6xRĐao, bọnTzYMLM nó8gy6xR 8gy6xRcó 8gy6xRnhắc đến5twQuS t8gy6xRên qgrẻ mạt đó.

Mọi người đềuTzYMLM nqgói, 5twQuSsau 8gy6xRkhi ăqgn TếtTzYMLM TzYMLMxong 5twQuSquay lạiqg đây,qg 5twQuSkhông l5twQuSiên lqgạc lqgại v8gy6xRới hắn đượcqg 5twQuSnữa, điện8gy6xR 5twQuSthoại khôTzYMLMng nghe8gy6xR, eqgmail không5twQuS qghồi 5twQuSâm, gửi5twQuS qgtin n8gy6xRhắn offl8gy6xRine qgở QQ vàqg MqgSN thì8gy6xR k5twQuShông bqgao giờ5twQuS tqghấy t5twQuSrả l8gy6xRời. Còn8gy6xR nữTzYMLMa, c8gy6xRhỗ hắTzYMLMn ở5twQuS 8gy6xRcũng không5twQuS TzYMLMcó 5twQuSai. Tao vốn8gy6xR n8gy6xRghĩ r5twQuSằng ôn8gy6xRg qgtrời cuố5twQuSi cTzYMLMùng cũTzYMLMng qgmở TzYMLMmắt là5twQuSm séTzYMLMt đáTzYMLMnh chếtTzYMLM qghắn rồi,5twQuS g5twQuSiờ xem8gy6xR ra 5twQuSđáng tiếc,5twQuS đángTzYMLM ti5twQuSếc quá.

Cô qgnàng lắc5twQuS lắc5twQuS cái8gy6xR 8gy6xRđầu TzYMLMthan vãn,qg 5twQuStôi lạiqg qgthấy TzYMLMsững sờ.

Trong ấ5twQuSn tượng5twQuS cqgủa tôiTzYMLM, QqgQ củqga 8gy6xRLâm Lỗiqg thựcqg sTzYMLMự lu5twQuSôn ởTzYMLM tr5twQuSạng thái s8gy6xRáng đèn.TzYMLM 8gy6xRTrước đó,qg chú5twQuSng tô8gy6xRi cóTzYMLM 8gy6xRnói chu5twQuSyện và8gy6xR 8gy6xRanh 8gy6xRta qgluôn trảTzYMLM lờqgi nga5twQuSy. ChẳnTzYMLMg lẽ, an8gy6xRh tTzYMLMa c8gy6xRhỉ đểqg sáTzYMLMng đèTzYMLMn 5twQuSvới riêngqg tôi?

Tiểu Đ5twQuSao TzYMLMlà mộ8gy6xRt tr5twQuSong nhữngqg người8gy6xR 8gy6xRbạn qgnối khốqg chơ5twQuSi 8gy6xRvới qgnhau TzYMLMtừ nhỏ c5twQuSủa chún8gy6xRg 5twQuStôi. A8gy6xRnh t5twQuSa họ5twQuSc 8gy6xRtrên 5twQuStôi và8gy6xR Trứqgng m8gy6xRuối haqgi lớqgp, TzYMLMlà bạn8gy6xR h8gy6xRọc của5twQuS Lâm Lỗi.TzYMLM 8gy6xRSau khqgi đ8gy6xRi TzYMLMlàm lại8gy6xR ởqg cùn5twQuSg mộtqg thà8gy6xRnh phốqg vớ5twQuSi Lâ5twQuSm Lỗiqg, c5twQuSó thể5twQuS nói5twQuS quqgan hệ giữaqg 5twQuShai ngườ5twQuSi cà8gy6xRng trở5twQuS nêTzYMLMn t5twQuShân 5twQuSthiết TzYMLMhơn. TzYMLMDù anqgh 5twQuSta 8gy6xRrất kh5twQuSông tqgán đồng8gy6xR việc Lâm5twQuS LỗTzYMLMi cqghia ta8gy6xRy 8gy6xRtôi nhưng8gy6xR s5twQuSuy cTzYMLMho cùnTzYMLMg, n8gy6xRgười ngoTzYMLMài khTzYMLMó qgmà c8gy6xRan thiệp8gy6xR vào chuyệqgn tì8gy6xRnh cảqgm đư8gy6xRợc, 8gy6xRvậy nê5twQuSn qua5twQuSn 8gy6xRhệ củaqg haqgi nTzYMLMgười vẫTzYMLMn r8gy6xRất tốt,qg tìnhTzYMLM bTzYMLMạn vẫn khqgông hề5twQuS tha5twQuSy đổi.

Rốt cqguộc chuyqgện gì8gy6xR đã5twQuS xảyTzYMLM rTzYMLMa khqgiến qgLâm Lỗi8gy6xR h8gy6xRoàn t8gy6xRoàn TzYMLMcắt đứtTzYMLM quan qg hệ a8gy6xRnh qgem mTzYMLMười mấy5twQuS qgnăm tqgrời này?

Tôi đ5twQuSang sqguy qgnghĩ mônqgg l5twQuSung, bTzYMLMỗng c5twQuSó t8gy6xRhứ gìqg 8gy6xRâm 8gy6xRấm á8gy6xRp 5twQuSvào mặt.

- Tỉn5twQuSh ngủqg đi.

- Ngủ8gy6xR gì8gy6xR 5twQuSmà nqggủ? Mới8gy6xR mấy5twQuS giờ5twQuS 5twQuSmà bả5twQuSo qgngười t5twQuSa 5twQuSbuồn ngủ?

Tôi ké5twQuSo c5twQuShiếc k5twQuShăn 5twQuSướt xuố5twQuSng, ánTzYMLMh qgmắt tứqgc t8gy6xRối nhìn8gy6xR kẻ8gy6xR đầu5twQuS sỏ.

Thương NTzYMLMgô ngồi5twQuS bêqgn 8gy6xRtrái 8gy6xRtôi vẫ5twQuSn khTzYMLMông độqgng tĩnqgh gqgì, chỉqg la5twQuSu tqgay một cáTzYMLMch qglịch thiệp,8gy6xR rồTzYMLMi lạ5twQuSi róTzYMLMt nướTzYMLMc trà5twQuS vào5twQuS bá5twQuSt 8gy6xRvà TzYMLMđũa 5twQuScủa chqgúng TzYMLMtôi đểTzYMLM sát qg trùng, s5twQuSau qgđó lạiTzYMLM 8gy6xRxếp TzYMLMngay 5twQuSngắn, thểqg h8gy6xRiện đ8gy6xRầy đủ8gy6xR kỹqg nă8gy6xRng cầnTzYMLM cóTzYMLM 8gy6xRcủa mTzYMLMột vịTzYMLM thần thư8gy6xRờng xTzYMLMuyên có8gy6xR m5twQuSặt trqgong qgngành 5twQuSăn uqgống của5twQuS loà5twQuSi người.

Ngưu BTzYMLMôn ngồ8gy6xRi TzYMLMđối diện8gy6xR v8gy6xRới qgtôi, ha5twQuSi tqgay chốnqgg lên5twQuS máqg, chớpqg ch5twQuSớp cặp mqgi dTzYMLMài, nởTzYMLM m8gy6xRột 8gy6xRnụ c5twQuSười vừa8gy6xR dịqgu dà8gy6xRng, qgvừa TzYMLMngây ngô5twQuS. Cặp8gy6xR qglông mà5twQuSy, đôi8gy6xR 5twQuSmắt đẹp vàqg vẻ5twQuS y5twQuSếu ớtTzYMLM 8gy6xRcủa anTzYMLMh c8gy6xRhàng khiến8gy6xR ng5twQuSười qgta qgchỉ mu5twQuSốn hãqgm hại...

Ngồi b8gy6xRên p8gy6xRhải tô5twQuSi 8gy6xRlà TrTzYMLMứng muqgối, 8gy6xRcô n5twQuSàng bỗngTzYMLM nhiqgên dùngqg khuỷuqg tay huýqgch mạnh5twQuS 8gy6xRvào 8gy6xRtôi, nói:

- Này,8gy6xR ta8gy6xRo đ5twQuSã thấyqg cả8gy6xR rồiqg. Anqgh TzYMLMchàng đTzYMLMó đa8gy6xRng g8gy6xRhen đ8gy6xRấy, 5twQuSanh t5twQuSa mới TzYMLM là bạ8gy6xRn tra8gy6xRi chính8gy6xR thTzYMLMức c5twQuSủa qgmày TzYMLMcó đúng5twQuS không?

Trời đấ5twQuSt, đồqg bạ8gy6xRn TzYMLMbè xấu8gy6xR xa.

Tôi khôn5twQuSg trả5twQuS lời5twQuS câqgu hỏ8gy6xRi cqgủa TzYMLMTrứng 5twQuSmuối, ô5twQuSm lấy5twQuS c5twQuShỗ đ8gy6xRau, mqgiệng sùi bọt8gy6xR mé8gy6xRp, gục5twQuS mặ8gy6xRt xu8gy6xRống bàqgn 5twQuShy sinh.

Nhưng TzYMLMtôi không8gy6xR qgđáp l8gy6xRời 5twQuScũng chẳn8gy6xRg sqgao, đã8gy6xR có8gy6xR người5twQuS kháTzYMLMc tr5twQuSả lời thay.

- qgĐúng, tôTzYMLMi làqg bạnqg tTzYMLMrai c8gy6xRhính thTzYMLMức hiện8gy6xR tạiTzYMLM củaqg c8gy6xRô ấy5twQuS. Hơ8gy6xRn th8gy6xRế sau nàyqg cqgô ấy5twQuS cũn8gy6xRg sẽ8gy6xR c8gy6xRhỉ có8gy6xR một8gy6xR ngườiTzYMLM đànTzYMLM TzYMLMông dTzYMLMuy 5twQuSnhất làqg tôi.

- 8gy6xRÔi m8gy6xRẹ qgơi, qgnói rấtqg hqgay, TzYMLMnói qgrất tqguyệt, n5twQuSói rấ5twQuSt đỉnh.TzYMLM Vì8gy6xR qgcâu nói 5twQuS này củaTzYMLM a5twQuSnh, haTzYMLMi chúng5twQuS tqga qgsẽ uống5twQuS hếtqg qgkét này.

Trứng muố8gy6xRi đập5twQuS bàqgn một8gy6xR qgcách đầTzYMLMy khí5twQuS p8gy6xRhách kh8gy6xRiến 8gy6xRtôi suTzYMLMýt TzYMLMbị chấn thươqgng não.8gy6xR Câqgu 8gy6xRnói v5twQuSô c5twQuSùng hàoqg hù5twQuSng trêqgn lậpTzYMLM qgtức 8gy6xRkhiến 5twQuStôi nhảyTzYMLM bổqg l8gy6xRên như điện5twQuS giật.

Tôi rất8gy6xR qgrõ tửuTzYMLM lượng5twQuS củqga Trứng5twQuS muối.TzYMLM CôTzYMLM nàqgng lTzYMLMà ngTzYMLMười du5twQuSy n8gy6xRhất bại dướiTzYMLM taTzYMLMy bốTzYMLM qgtôi mqgà v8gy6xRẫn cóqg tqghể đi8gy6xR đượcqg về5twQuS nhà5twQuS, hơ5twQuSn nữa8gy6xR 5twQuScòn đứng5twQuS thẳngTzYMLM người,8gy6xR sờqg tay qgvào tậnTzYMLM cTzYMLMửa rTzYMLMồi mớ8gy6xRi ngã.5twQuS qgTửu lqgượng qgcủa Lâmqg 5twQuSLỗi qgchỉ qgkém cqgô nqgàng mộtTzYMLM chúTzYMLMt, qgvề cơ b8gy6xRản vẫnTzYMLM cóTzYMLM thểqg t5twQuSìm thấ8gy6xRy đườngTzYMLM xuqgống gầ8gy6xRm bàn...

Đừng nóTzYMLMi 5twQuSbây giờTzYMLM 8gy6xRThương TzYMLMNgô 5twQuSđang l5twQuSà c8gy6xRon hổ8gy6xR ốm,qg 8gy6xRcứ chqgo làTzYMLM trên qg người hắqgn kh5twQuSông cTzYMLMó v5twQuSết t8gy6xRhương và8gy6xR hắnTzYMLM lTzYMLMà một5twQuS coqgn hTzYMLMổ dũnTzYMLMg mãnh8gy6xR thTzYMLMì qgcó lẽ8gy6xR cũng chẳngqg thể8gy6xR nuốqgt nổiTzYMLM 8gy6xRkét 5twQuSbia 8gy6xRmà Trứngqg muốTzYMLMi gọi5twQuS lTzYMLMên. Tôi8gy6xR 8gy6xRkhông muốn5twQuS lTzYMLMại phả5twQuSi một l5twQuSần nữ5twQuSa 5twQuStrông thấy8gy6xR máqgu chTzYMLMảy t5twQuShành giọqgt như8gy6xR hiện5twQuS trườngqg gi5twQuSết 8gy6xRngười 8gy6xRnữa, giặt miếngTzYMLM đ8gy6xRệm ghếqg sqgofa rất8gy6xR TzYMLMtốn TzYMLMxà phòng...

Tôi 8gy6xRchộp lấyTzYMLM cTzYMLMhai 8gy6xRbia tê5twQuSn qgThương 5twQuSNgô k5twQuShông bi5twQuSết sốngqg chTzYMLMết lqgà gì TzYMLM vừa 8gy6xRđón 8gy6xRlấy và5twQuS đanTzYMLMg định5twQuS qgcho vàqgo miệngTzYMLM uống5twQuS rồi5twQuS n8gy6xRhìn 5twQuSTrứng TzYMLMmuối nói:

- ATzYMLMnh qgta TzYMLMkhông u5twQuSống được5twQuS TzYMLMbia rượu,5twQuS haqgi chúng8gy6xR tqga chiến!

- Sa8gy6xRo qglại th8gy6xRế TzYMLMhả, Đ5twQuSậu qgphụ giàTzYMLM? Sqgao qgmày qglại 8gy6xRyêu ngườqgi kh8gy6xRông biết uống8gy6xR rượu8gy6xR cTzYMLMơ chứ?8gy6xR Kh8gy6xRông sợ8gy6xR bố5twQuS màqgy xử8gy6xR l8gy6xRý TzYMLMmày à?

- T8gy6xRhôi đi8gy6xR. Khô5twQuSng t5twQuShấy khuqgôn mặ8gy6xRt mqgéo mó8gy6xR đ8gy6xRau ốm5twQuS của8gy6xR TzYMLManh qgta saoqg? Hơn5twQuS nữa, aTzYMLMnh 5twQuSta qgđã s8gy6xRớm quqga đ8gy6xRược cTzYMLMửa ả5twQuSi củaTzYMLM bốTzYMLM taTzYMLMo rồi...TzYMLM 8gy6xR– Thốqgt qgra xonqgg c5twQuSâu đó,8gy6xR t5twQuSôi vội cắn5twQuS 5twQuSvào lưỡ8gy6xRi mìnqgh vTzYMLMà khô5twQuSng 5twQuSthèm để5twQuS ýqg đế8gy6xRn vẻTzYMLM đTzYMLMắc TzYMLMý trên8gy6xR k5twQuShuôn mặqgt Thương Ngô.

- TzYMLMKhông nóiTzYMLM linTzYMLMh ti8gy6xRnh n5twQuSữa. Rố8gy6xRt c8gy6xRuộc mà5twQuSy 5twQuScó uốnqgg khônqgg hả?

Trứng muố5twQuSi ngướ8gy6xRc mặqgt lê5twQuSn cườiTzYMLM lớnqg, t8gy6xRình thqgế nàyqg 8gy6xRcó 8gy6xRvẻ khiếqgn cô nqgàng hận5twQuS khônTzYMLMg thể8gy6xR phanTzYMLMh áo8gy6xR r8gy6xRa, nh8gy6xRảy 5twQuSlên 8gy6xRbàn hTzYMLMét uố5twQuSng, uống:

- Đậ8gy6xRu phTzYMLMụ già,8gy6xR qu8gy6xRả 8gy6xRkhông hqgổ dan8gy6xRh qglà 5twQuSĐậu p8gy6xRhụ giTzYMLMà. ĐượcTzYMLM lắm.qg Phục5twQuS vụ đâ8gy6xRu, m5twQuSang tiếpqg haTzYMLMi 8gy6xRkét 8gy6xRbia đến8gy6xR đây.

Tôi rTzYMLMất bìnhTzYMLM thqgản nhưnqgg c5twQuShân hơ5twQuSi nhũn.

Thương Ng8gy6xRô cũngTzYMLM rấTzYMLMt qgbình thảqgn nhưn8gy6xRg sắ5twQuSc mặTzYMLMt c5twQuSó TzYMLMphần táiqg hơn.

Ngưu B8gy6xRôn làqg 5twQuSngười TzYMLMtương qgđối yếu5twQuS đuố8gy6xRi, ha8gy6xRi c8gy6xRánh 5twQuStay chốnqgg 5twQuSvào má b8gy6xRỗng kh8gy6xRuỵu x8gy6xRuống kh8gy6xRiến chiế5twQuSc cqgằm 8gy6xRthon t8gy6xRhon đ8gy6xRập thẳTzYMLMng và5twQuSo qgcái đ8gy6xRĩa trướcqg mặt...

Tiếp 5twQuStheo TzYMLMđó, tTzYMLMôi TzYMLMvà Trứng8gy6xR 8gy6xRmuối uốn8gy6xRg qgtay đôi,TzYMLM qgmi mộtTzYMLM chTzYMLMai tTzYMLMa một 5twQuSchai trước8gy6xR 5twQuSánh mắ5twQuSt vô5twQuS cùnqgg sùnTzYMLMg bTzYMLMái qgvà 8gy6xRngưỡng mộqg qgcủa haqgi v8gy6xRị thầ5twQuSn tiên,5twQuS thqgoáng cái trê8gy6xRn bàn5twQuS đãTzYMLM 8gy6xRtoàn lqgà vỏqg chai.

Không bi5twQuSết cóTzYMLM phTzYMLMải vTzYMLMì m5twQuSấy ngqgày vừa5twQuS quTzYMLMa k5twQuShông nghqgỉ ng8gy6xRơi qgđủ 8gy6xRhay vìqg chưa 5twQuSăn cơmTzYMLM, cTzYMLMhỉ TzYMLMbụng 8gy6xRrỗng u8gy6xRống biTzYMLMa 8gy6xRhay không5twQuS mà5twQuS 8gy6xRrất TzYMLMnhanh sa5twQuSu đó5twQuS, tTzYMLMôi bỗngTzYMLM cảm thấyTzYMLM 5twQuSchóng 8gy6xRmặt ho5twQuSa mắt5twQuS v8gy6xRà khôngqg cònTzYMLM chútTzYMLM sức5twQuS qglực nà5twQuSo. 5twQuSTrứng m8gy6xRuối thì5twQuS TzYMLMvẫn nhảy nhót5twQuS nhưqg chqgưa 5twQuShề uốngqg giọtqg bTzYMLMia nà8gy6xRo. Đ8gy6xRiều nà8gy6xRy kh5twQuSiến ngườ8gy6xRi qgluôn tựqg qgca ngợqgi 8gy6xRmình "Nghìn l8gy6xRy k5twQuShông sa8gy6xRy" là8gy6xR TzYMLMtôi cảmTzYMLM 5twQuSthấy TzYMLMxấu hổ.

Đang định8gy6xR cởi8gy6xR khTzYMLMuy TzYMLMtay á8gy6xRo xắ5twQuSn l8gy6xRên chuẩ8gy6xRn bịqg chiTzYMLMến 8gy6xRđấu 5twQuSđến 5twQuScùng, thì tron5twQuSg 5twQuStay trốngqg kh8gy6xRông, 5twQuSnửa 8gy6xRchai còTzYMLMn lại5twQuS bịqg Thươ8gy6xRng 8gy6xRNgô gTzYMLMiật 8gy6xRlấy, nói:

- 8gy6xREm khô5twQuSng đư8gy6xRợc uTzYMLMống nữa.

- Đưqga đây.

Thương Ngqgô lTzYMLMắc TzYMLMđầu, TzYMLMkiên quyết:

- TzYMLMEm khôn5twQuSg hiể8gy6xRu qgta đanqgg nqgói TzYMLMgì TzYMLMsao? ETzYMLMm kqghông TzYMLMđược uốngTzYMLM nữa.

Tôi sữn5twQuSg ngTzYMLMười, tức8gy6xR tối:

- Aqgnh co5twQuSi mình8gy6xR l8gy6xRà 8gy6xRai tTzYMLMhế? L8gy6xRiên 8gy6xRcan qggì đến8gy6xR anqgh? 8gy6xRNào, đưTzYMLMa đây.

Thương Ngqgô đứ8gy6xRng qglên n5twQuShìn tôi,5twQuS hắ8gy6xRn khônqgg hềqg tứqgc giqgận, lTzYMLMại tỏ5twQuS r5twQuSa vqgô cùng bìnqgh tĩnh8gy6xR, nói:

- Tâ5twQuSm trạnqgg khôngqg tốt,qg 8gy6xRuống TzYMLMbia rqgượu cóqg hại5twQuS c5twQuSho sứ5twQuSc khỏe.

Bốn c8gy6xRhữ đầTzYMLMu ti5twQuSên kh5twQuSiến tqgôi nqghảy chồm5twQuS lên:

- TâTzYMLMm trạngTzYMLM 5twQuSai kh8gy6xRông 5twQuStốt qghả? TzYMLMTâm TzYMLMtrạng của8gy6xR 8gy6xRanh, củaTzYMLM c8gy6xRả nhàTzYMLM 5twQuSanh mới kh5twQuSông t5twQuSốt. Đừng8gy6xR nóiqg vớ8gy6xR TzYMLMvẩn nữ8gy6xRa. MTzYMLMau đưaqg đqgây. U8gy6xRống 5twQuScùng 8gy6xRbạn bqgè TzYMLMtôi rấtTzYMLM vu5twQuSi, hại sức8gy6xR khỏqge c5twQuSũng 8gy6xRchẳng làTzYMLM cá8gy6xRi TzYMLMquái 8gy6xRgì, c8gy6xRó chếtTzYMLM cũqgng qgcam lòng.

- Vậy5twQuS tTzYMLMa uống8gy6xR giúpTzYMLM em.

- Chút8gy6xR t5twQuSửu lượ8gy6xRng củ5twQuSa an5twQuSh t5twQuShì làmTzYMLM đượ8gy6xRc gì?

- Tóm5twQuS 8gy6xRlại, 5twQuShôm qgnay qgem ch5twQuSỉ 8gy6xRđược uốnqgg đếnqg đây.

- Về8gy6xR 8gy6xRmà c5twQuSấm ônqgg bTzYMLMác nTzYMLMhà an5twQuSh ấy.

- Bố5twQuS qgta TzYMLMlà co8gy6xRn m8gy6xRột n8gy6xRên t5twQuSa kh8gy6xRông có8gy6xR ôn5twQuSg bác5twQuS nào.

- …

Tôi v8gy6xRà ThươngTzYMLM Ngô8gy6xR đấqgu khẩ8gy6xRu, Trứngqg mu5twQuSối v5twQuSà Ngqgưu B5twQuSôn ng5twQuSồi qgbên cạnh nhìn,

Sau cuộ5twQuSc 5twQuScãi cqgọ, TrTzYMLMứng mu8gy6xRối li8gy6xRền tổnqgg 5twQuSkết 5twQuSngắn gọn:

- 8gy6xRThôi đTzYMLMược rồiTzYMLM. T5twQuSao đãqg qgrõ cảTzYMLM rồi.qg Đậu5twQuS phụ5twQuS già5twQuS nà5twQuSy, b5twQuSạn traTzYMLMi c5twQuSủa mày bị5twQuS cảmTzYMLM, bị5twQuS số8gy6xRt đ5twQuSúng k5twQuShông? 5twQuSAnh t5twQuSa muốnTzYMLM tTzYMLMối na5twQuSy cùn8gy6xRg m5twQuSày v5twQuSận độngTzYMLM đ5twQuSể toàn thqgân đổTzYMLM 8gy6xRmổ hôi,5twQuS tiế5twQuSt kiTzYMLMệm đ8gy6xRược chú5twQuSt tiền5twQuS thuốTzYMLMc 8gy6xRmen. Đã8gy6xR th8gy6xRế nà5twQuSy rồiqg TzYMLMthì ta5twQuSo đqgành phải nqgể qgmặt thôi.

Thương TzYMLMNgô nhế8gy6xRch khó5twQuSe miTzYMLMệng nói:

- Cqgảm 8gy6xRơn 8gy6xRvì đãTzYMLM cả8gy6xRm thông.

Tôi câ8gy6xRm lqgặng, không5twQuS biết5twQuS nên8gy6xR bàoqg 5twQuSchữa thTzYMLMế nào.

Ngưu B8gy6xRôn lạiqg mộtqg lần5twQuS n5twQuSữa dù5twQuSng cằm5twQuS h8gy6xRôn chTzYMLMiếc đĩa.

Trứng mu8gy6xRối rấ8gy6xRt k8gy6xRhông hà8gy6xRi lTzYMLMòng vqgì qgchưa qgđược vu5twQuSi hết8gy6xR m5twQuSình trqgên bàn5twQuS nhậu, âmTzYMLM tha5twQuSnh 5twQuSmà NgTzYMLMưu BTzYMLMôn qgvừa TzYMLMtạo r8gy6xRa đqgã cuTzYMLMốn hú5twQuSt cTzYMLMô nàqgng. Côqg nà5twQuSng 8gy6xRnhìn sang, hỏi:

- ATzYMLMnh khôTzYMLMng ốm5twQuS đ5twQuSau gì8gy6xR chứ?

Ngưu qgBôn TzYMLMhoàn t8gy6xRoàn cTzYMLMhưa phản5twQuS ứng8gy6xR kịp5twQuS, l8gy6xRắc đầuqg m5twQuSột cqgách ngốc nghếch.

- Vậyqg tối8gy6xR naqgy chắTzYMLMc aTzYMLMnh cũTzYMLMng kTzYMLMhông cầnTzYMLM vqgận độngqg 8gy6xRcho 8gy6xRvã mồqg h5twQuSôi chứ?

Anh chàngTzYMLM TzYMLMtội nghTzYMLMiệp 8gy6xRNgưu BôTzYMLMn tiếp5twQuS t8gy6xRục khôTzYMLMng TzYMLMkịp p8gy6xRhản ứnqgg, TzYMLMdo vậ8gy6xRy lại qglắc đầ8gy6xRu 8gy6xRmột 5twQuScách ngốc8gy6xR nghếch.

Trứng muối5twQuS tỏ8gy6xR rqga v5twQuSô c5twQuSùng hà8gy6xRi lòngqg. Cô5twQuS nàng8gy6xR liền5twQuS đáqg ha5twQuSi kqgét rưỡi 8gy6xR bia 8gy6xRdưới chânqg vềTzYMLM p8gy6xRhía Ngqgưu BôTzYMLMn, 5twQuSgiọng qgnói qgnhẹ nhưqg TzYMLMgió thoảng:

- Lầnqg đầuqg qggặp gỡ,TzYMLM qglần đầuqg cùn8gy6xRg uốngqg, cha5twQuSi này5twQuS tôqgi cTzYMLMạn trướ8gy6xRc đểTzYMLM tỏ qglòng k8gy6xRính trọng.

Hai mắtTzYMLM Nqggưu Bô5twQuSn trTzYMLMợn t8gy6xRròn nhì5twQuSn cô5twQuS nàngTzYMLM nqggửa cổqg lê5twQuSn, tho5twQuSáng chốc đít5twQuS ch5twQuSai đãqg hướqgng lêqgn trời5twQuS, 5twQuSvẻ ngốc5twQuS tự8gy6xR n8gy6xRhiên củ5twQuSa anqgh qgchàng đượcTzYMLM 5twQuSbiểu hiệnqg rõ8gy6xR ràng triệt5twQuS để.

Tiếp đ8gy6xRó, nhânqg TzYMLMvật chính5twQuS củaTzYMLM c8gy6xRục TzYMLMdiện lúTzYMLMc nàyTzYMLM lqgà Trứ5twQuSng muTzYMLMối 5twQuSvà Ngư8gy6xRu Bôn. Tô5twQuSi vàTzYMLM ThươTzYMLMng NgTzYMLMô ngTzYMLMồi bê5twQuSn c5twQuSạnh q8gy6xRuan sát.

- Tửu5twQuS lượng8gy6xR của8gy6xR T8gy6xRứ Ngqgưu thếTzYMLM nào?

- The5twQuSo 8gy6xRnhư qgta đqgược biếTzYMLMt, vqgì 5twQuSlý d8gy6xRo p8gy6xRhải tựqg trqgị ng8gy6xRhiêm nqggặt nêTzYMLMn tộc trưTzYMLMởng c8gy6xRủa mười8gy6xR ha5twQuSi t5twQuSộc TzYMLMphần lớnTzYMLM đề5twQuSu khôn8gy6xRg thạ5twQuSo việc8gy6xR này.

- 8gy6xRTức 8gy6xRlà sao?

- Tức8gy6xR lTzYMLMà, cậuqg 8gy6xRta cqgũng chư5twQuSa qgbao g5twQuSiờ uốn5twQuSg rượu.

- …

Thương Ng5twQuSô TzYMLMtỏ vqgẻ vừa5twQuS qgxin lỗi8gy6xR v8gy6xRừa cảmTzYMLM TzYMLMđộng d5twQuSìu NgưuTzYMLM TzYMLMBôn không5twQuS biết l5twQuSà l8gy6xRần t5twQuShứ TzYMLMbao nhiTzYMLMêu t8gy6xRừ tronTzYMLMg TzYMLMnhà vệ8gy6xR TzYMLMsinh xiêu5twQuS v8gy6xRẹo b5twQuSước ra8gy6xR, nướcqg mắTzYMLMt qghắn nhạt nhòa,8gy6xR nói5twQuS TzYMLMtrong tiếng8gy6xR nấc:

- Ngườiqg 5twQuSanh 5twQuSem tốTzYMLMt, kh8gy6xRổ chqgo cậuqg rồi.

Ngưu TzYMLMBôn vqgỗ vqgai hắTzYMLMn cười8gy6xR TzYMLMha hả5twQuS, gTzYMLMiọng nó5twQuSi hTzYMLMào hqgùng bốcqg tr8gy6xRời lấy5twQuS chút qgphong 5twQuScách của8gy6xR 8gy6xRTrứng muối:

- KTzYMLMhổ cáiqg quái5twQuS gìTzYMLM? qgAnh qgem 8gy6xRchính l8gy6xRà d8gy6xRùng đqgể đâm.8gy6xR.. anTzYMLMh mộ5twQuSt đao,5twQuS tôi qg một đaoTzYMLM... l8gy6xRà từ8gy6xR "đa5twQuSo" tronqgg Tiểu5twQuS lý5twQuS p8gy6xRhi đao...

Thương Nqggô cTzYMLMhe mặt.

Còn tô5twQuSi lTzYMLMại giơTzYMLM ngóTzYMLMn ta5twQuSy cá8gy6xRi lê5twQuSn biểu5twQuS th8gy6xRị ngư8gy6xRỡng 8gy6xRmộ đốqgi vớqgi sựqg biến chuyểnqg từ8gy6xR yếuqg qgđuối saqgng mạn8gy6xRh mẽ5twQuS củaTzYMLM TzYMLMTứ Ngưu.

Đêm đó,TzYMLM 5twQuSthần 8gy6xRtiên lạTzYMLMi mqgột lầ8gy6xRn nữa8gy6xR d8gy6xRùng hành5twQuS độ5twQuSng thựcqg tế8gy6xR chứTzYMLMng minh sự5twQuS TzYMLMtốn cơmqg tqgốn 8gy6xRcủi, TzYMLMvô TzYMLMdụng toTzYMLMàn 8gy6xRtập 5twQuScủa mình...

Sau khqgi đ5twQuSã biến8gy6xR bTzYMLMa két5twQuS b8gy6xRia tTzYMLMhành 5twQuSba mươTzYMLMi TzYMLMsáu 8gy6xRchiếc v5twQuSỏ chaiqg, Trứng muốqgi cTzYMLMhân b5twQuSước cTzYMLMó pTzYMLMhần loạng5twQuS chqgoạng kTzYMLMéo TzYMLManh c8gy6xRhàng Ngưuqg Bônqg đaqgng nqgghiêm túc5twQuS chỉ tTzYMLMay qgvào vạ5twQuSch đườngqg đếm5twQuS trăTzYMLMng sqgao lqgên taTzYMLMxi, đầqgu 8gy6xRkhông ngoảnqgh lại.

Tôi l5twQuSẩm bẩmTzYMLM qgmột mình:

- HTzYMLMai ngưTzYMLMời nàqgy sẽTzYMLM khônTzYMLMg sa8gy6xRo chứ?

Thương N5twQuSgô qgtrấn an:

- NgưuTzYMLM Bô8gy6xRn cTzYMLMó saqgy nữ5twQuSa 8gy6xRcũng khô5twQuSng g5twQuSiở tròqg lin8gy6xRh tiqgnh đâu.

- 8gy6xRTôi sợqg Trứn5twQuSg TzYMLMmuối giở5twQuS TzYMLMtrò vớTzYMLMi 8gy6xRanh ta.

- .qg.. Dqgù qggì cũng8gy6xR qglà t5twQuShần tqgiên. 8gy6xRSao TzYMLMcó tqghể bị8gy6xR loTzYMLMài ngTzYMLMười qggiở trò được...

 

Trên đư8gy6xRờng qgvề, TzYMLMgió lạn8gy6xRh tTzYMLMáp vàoTzYMLM mặ5twQuSt, hơiTzYMLM meqgn xâm5twQuS chi5twQuSếm đại5twQuS n8gy6xRão của tôiTzYMLM qgkhông nhữ8gy6xRng tưTzYMLMớc 8gy6xRđi qqguyền chủTzYMLM độTzYMLMng TzYMLMmà còn5twQuS kTzYMLMhiến tôi5twQuS chìm8gy6xR đắTzYMLMm hoqgàn 8gy6xRtoàn, choáng vá5twQuSng, 5twQuSquay cuTzYMLMồng. ĐồngTzYMLM thời,qg bqgụng cũTzYMLMng bắqgt đ8gy6xRầu thấy8gy6xR qgkhó chịu.

Tôi giqgơ 5twQuStay lêqgn tínhTzYMLM 8gy6xRngày, quả8gy6xR nh5twQuSiên đến5twQuS ngqgày kinqgh nguyệ8gy6xRt g5twQuShé thăTzYMLMm rồi, đú5twQuSng 8gy6xRlà qg"Họa v8gy6xRô đơnqg cqghí, ph8gy6xRúc 8gy6xRbất trù8gy6xRng l8gy6xRai", đãqg t8gy6xRhất tìnqgh rồi lại5twQuS 5twQuSgặp phải8gy6xR b5twQuSà cô8gy6xR già...

Càng nghĩ8gy6xR tôiqg c5twQuSàng thấqgy mìTzYMLMnh 5twQuSđen đ8gy6xRủi, đqgen đTzYMLMủi 5twQuSnhư gặ5twQuSp pTzYMLMhải 5twQuSông bTzYMLMán than 5twQuSvậy. Tôiqg muqgốn ruồngTzYMLM 8gy6xRbỏ, mu8gy6xRốn TzYMLMtự đà8gy6xRy qgải 8gy6xRmình nê5twQuSn t5twQuSìm cTzYMLMhỗ chân8gy6xR tườngqg rồi ngồiTzYMLM đóqg nh8gy6xRư chết.

Thương Ngô8gy6xR qgđương nhiêTzYMLMn kqghông qgbiết 5twQuSnhững cơ5twQuSn só8gy6xRng lqgòng diễTzYMLMn ra 8gy6xRtrong tôi,5twQuS tqghấy tôi5twQuS bỗngTzYMLM nhiTzYMLMên TzYMLMngồi thụqgp qgxuống nh8gy6xRư ngườTzYMLMi kh8gy6xRông xươngqg nê5twQuSn không trán5twQuSh khỏ8gy6xRi vTzYMLMẻ ngTzYMLMạc nhi8gy6xRên. Hắn8gy6xR vội8gy6xR khoqgm 8gy6xRngười xuống5twQuS, l8gy6xRưng dựnqgg thẳng,qg mTzYMLMột đầu gốiqg chạmTzYMLM 8gy6xRđất, TzYMLMmột ta8gy6xRy đ8gy6xRặt trên5twQuS đầuqg gốiqg mình,TzYMLM tTzYMLMay kiTzYMLMa sờ8gy6xR lêqgn tqgrán tôi...

Trời đất8gy6xR, si8gy6xRnh vậtqg gìqg khTzYMLMông biếTzYMLMt, 8gy6xRtư thế5twQuS n8gy6xRgẫu nhiên5twQuS 5twQuSthôi mà5twQuS cũng đẹpTzYMLM l8gy6xRạ lùng.

Lại trqgời đqgất 5twQuSnữa, l5twQuSúc nàyqg tôi5twQuS mới8gy6xR cóqg thểTzYMLM quaqgn sátTzYMLM qgmột cáchTzYMLM tỉTzYMLM mi8gy6xR, rõ ràng.

- qgTiểu Tư8gy6xRờng, e8gy6xRm 5twQuSsao th5twQuSế? 8gy6xRSay TzYMLMhay khó5twQuS chTzYMLMịu ở8gy6xR đâu?

Trước án8gy6xRh mắtTzYMLM lqgờ đ8gy6xRờ sTzYMLMay, đôi8gy6xR t5twQuSai on5twQuSg o5twQuSng cqgủa t8gy6xRôi, dTzYMLMáng vẻ5twQuS hắn8gy6xR càng l8gy6xRôi cuốn8gy6xR, giọngTzYMLM nói5twQuS c8gy6xRàng dễqg 8gy6xRchịu hTzYMLMơn khi5twQuSến tráqgi 5twQuStim tôiTzYMLM n5twQuShư 8gy6xRlệch qgvề phíqga ga8gy6xRn, giọng qgtôi qgnhỏ n8gy6xRhẹ đqgầy t8gy6xRủi hờn:

- ĐTzYMLMến tháng.

Thương Ngôqg sữnTzYMLMg ngườiqg trướcTzYMLM c5twQuSâu nóTzYMLMi khqgông đầ5twQuSu khôTzYMLMng đuôTzYMLMi củTzYMLMa tôi:

- Đếnqg gì?

- qgĐến tháng.

- Tháng8gy6xR... tqgháng gì?

Tôi ôm5twQuS bụnTzYMLMg tựa8gy6xR v8gy6xRào tường,qg cuTzYMLMộn mqgình nqghư mộtqg c8gy6xRon tôm5twQuS, 8gy6xRlông mày5twQuS xịu8gy6xR xuống, mặ8gy6xRt c8gy6xRau lại5twQuS diễn8gy6xR v5twQuSai một8gy6xR 5twQuScô bé8gy6xR 5twQuStội ngqghiệp mTzYMLMuốn nqgói mà8gy6xR TzYMLMkhông thố5twQuSt qgđược thành lời.

Dù sa8gy6xRo T8gy6xRhương N5twQuSgô cũnqgg đ8gy6xRã s8gy6xRống ở5twQuS nhâTzYMLMn gqgian nêTzYMLMn tươn5twQuSg đ8gy6xRối hi8gy6xRểu qgbiết đốỉ vớ5twQuSi đặc8gy6xR trư5twQuSng si5twQuSnh 8gy6xRlý của8gy6xR loà5twQuSi người.8gy6xR V8gy6xRậy TzYMLMnên, sqgau 5twQuSphút bối8gy6xR rối8gy6xR baTzYMLMn đầu8gy6xR, hắn nha5twQuSnh chó8gy6xRng 5twQuSý th8gy6xRức được8gy6xR, cộng5twQuS thTzYMLMêm ngôqgn ngữqg c8gy6xRơ thTzYMLMể v8gy6xRô cùng5twQuS cóqg tínhqg TzYMLMbiểu TzYMLMcảm của 8gy6xRtôi nên8gy6xR hắn8gy6xR đã8gy6xR hiể8gy6xRu ra.

- Em..5twQuS. qgta... chúngTzYMLM TzYMLMta 5twQuSmau 5twQuSvề nqghà thôi...

- Nhưng5twQuS tro5twQuSng nhàqg khônqgg TzYMLMcòn bTzYMLMăng vệ5twQuS TzYMLMsinh nữa.

- Vậy.5twQuS.. phảiqg qglàm sao?

- KhTzYMLMông cTzYMLMòn th8gy6xRì đươngqg nTzYMLMhiên qgphải điqg mu8gy6xRa rồi.

- Ồ...qg 5twQuSở đâ5twQuSu cTzYMLMó? T5twQuSa dìu8gy6xR eqgm đi.

- T5twQuSôi đaTzYMLMu bụng,5twQuS TzYMLMkhông đ8gy6xRứng d8gy6xRậy đ5twQuSược, kqghông đ5twQuSi nổi.

Có lẽTzYMLM Th5twQuSương NgTzYMLMô đã8gy6xR hiểuTzYMLM rTzYMLMa ý5twQuS của5twQuS tôiTzYMLM, bỗqgng nhTzYMLMiên TzYMLMthấy bối8gy6xR rối.5twQuS D8gy6xRo dự, đqgắn TzYMLMđo mộtqg hqgồi, 5twQuScuối cùqgng cũn5twQuSg cắn8gy6xR rTzYMLMăng, nói:

- TzYMLMTrong siTzYMLMêu tTzYMLMhị g5twQuSần 5twQuSđây c5twQuShắc lTzYMLMà TzYMLMcó 5twQuSchứ? 5twQuSTa sẽTzYMLM 8gy6xRđi mqgua n8gy6xRgay, TzYMLMem TzYMLMđợi ta ởTzYMLM đây.

Tôi TzYMLMvội t8gy6xRóm lấy8gy6xR hắ5twQuSn, tiếqgp tụcTzYMLM vẻTzYMLM yếu5twQuS đuối,8gy6xR cạ5twQuSn sức,5twQuS 5twQuSdiễn v8gy6xRẻ đáng thươTzYMLMng đến5twQuS cùng:

- qgTrong siêTzYMLMu TzYMLMthị khôngTzYMLM có8gy6xR lo8gy6xRại 5twQuStôi TzYMLMcần, qgchỉ TzYMLMở qgcửa hàn5twQuSg trước5twQuS mặt TzYMLMmới có.

Tuy điều8gy6xR nàqgy 5twQuSrõ r8gy6xRàng là5twQuS vớ8gy6xR vẩn,8gy6xR nhưnTzYMLMg dùTzYMLMng nTzYMLMó đểTzYMLM lTzYMLMừa vqgị thần5twQuS 8gy6xRchưa hề cóTzYMLM chú8gy6xRt kiqgnh nghiqgệm 5twQuSgì v5twQuSẫn rấtqg hiệ8gy6xRu quả5twQuS. 5twQuSDo đóqg Thươqgng Ngqgô liền8gy6xR qggật đầuqg cắn c8gy6xRâu 5twQuSvà tTzYMLMỏ TzYMLMvẻ ngượng8gy6xR ngùnTzYMLMg 8gy6xRrõ ràng.

Cái qggọi l5twQuSà cửaqg hàng,8gy6xR chínTzYMLMh l8gy6xRà tiệmTzYMLM tTzYMLMạp hóqga qgtương đối8gy6xR tru5twQuSyền thống mà8gy6xR phưTzYMLMơng TzYMLMthức 5twQuSkinh do8gy6xRanh h8gy6xRoàn t8gy6xRoàn không5twQuS giống8gy6xR vớqgi siêuqg th8gy6xRị tựTzYMLM cTzYMLMhọn. Khách hàngTzYMLM phảiqg 5twQuShiểu rõ5twQuS, phảiqg t8gy6xRự TzYMLMnói rTzYMLMa yêuqg cầuqg 5twQuScủa mìnqgh, 5twQuSsau đTzYMLMó chủTzYMLM cTzYMLMửa 5twQuShàng sẽ8gy6xR dẫn8gy6xR đi lấ8gy6xRy qgđồ và8gy6xR trTzYMLMả tiền8gy6xR nhậTzYMLMn hTzYMLMàng ngaqgy trướqgc mặt.

Tôi hoànqg toTzYMLMàn phớqgt lTzYMLMờ vẻqg ngượng8gy6xR n8gy6xRgùng củ8gy6xRa Th8gy6xRương Ngôqg qgdùng tTzYMLMhái độ 8gy6xRvô 8gy6xRcùng ngqghiêm 5twQuStúc nóiTzYMLM với8gy6xR hắn:

- Tô5twQuSi muốn8gy6xR mộtqg gói5twQuS d8gy6xRùng bTzYMLMan đêm8gy6xR TzYMLMvà mTzYMLMột TzYMLMgói dùng8gy6xR 8gy6xRban n5twQuSgày, loại qgdùng ba8gy6xRn đ8gy6xRêm ph5twQuSải là8gy6xR TzYMLMloại dà8gy6xRi 5twQuSba mươiTzYMLM lă5twQuSm ceqgntimet. ĐãTzYMLM nhớTzYMLM chưa?

Thương Ngôqg cúi5twQuS đầu8gy6xR qgkhông nhì8gy6xRn t5twQuSôi, mộ8gy6xRt hồTzYMLMi 5twQuSsau 5twQuSmới n5twQuShẹ nóiqg một tiếng.

- Ừm.

- 5twQuSAnh thử5twQuS nhắTzYMLMc lạiTzYMLM mqgột lần8gy6xR TzYMLMcho t5twQuSôi nghe.

Dưới TzYMLMsự TzYMLMthúc TzYMLMép c5twQuSủa tôiTzYMLM, hqgắn cuố5twQuSi cùnqgg TzYMLMtỏ vẻqg quTzYMLMyết tâTzYMLMm, đứn5twQuSg qgphắt dậy, còn8gy6xR tiệnqg taqgy g5twQuSõ và5twQuSo 8gy6xRđầu tô8gy6xRi, g5twQuSiọng hờqgn trách:

- ETzYMLMm chờqg đấy.

Tôi xqgoa đầu5twQuS nhì5twQuSn TzYMLMtheo cáiqg TzYMLMbóng vội5twQuS vTzYMLMã 8gy6xRcủa hắn5twQuS, cườ5twQuSi ngặTzYMLMt ngh5twQuSẽo. Bóng hắn5twQuS dần8gy6xR 8gy6xRxa khuất.

Lớn bTzYMLMằng từqgng nàTzYMLMy rồi,TzYMLM hắqgn 8gy6xRlà ngườiqg qgđàn TzYMLMông TzYMLMđầu tiêTzYMLMn mqgua băng5twQuS TzYMLMvệ sinh c5twQuSho tôi.

Khoảng TzYMLMmười phúTzYMLMt sa8gy6xRu, T8gy6xRhương TzYMLMNgô 8gy6xRxách qgmột t5twQuSúi nylon8gy6xR, lấmqg 8gy6xRlét như trộTzYMLMm, q8gy6xRuay về.

- E8gy6xRm 5twQuSxem t5twQuSa mu8gy6xRa cóTzYMLM đúngqg không?

Tôi cầmqg lấy5twQuS tqgúi, TzYMLMnhìn vào,qg nói:

- TzYMLMĐúng. Trí8gy6xR nTzYMLMhớ củaTzYMLM anTzYMLMh 5twQuSkhông tồiTzYMLM mqgà. Này,5twQuS hTzYMLMộp 5twQuSnhỏ nàTzYMLMy qglà g8gy6xRì vậy?

- Ôn8gy6xRg TzYMLMchủ 5twQuSnói, tốt8gy6xR nhấqgt nên8gy6xR dù5twQuSng kết8gy6xR hợpqg TzYMLMhai TzYMLMloại này.

Không b5twQuSiết Thươngqg Ngô5twQuS bị5twQuS k8gy6xRích độngTzYMLM TzYMLMgì trqgong 5twQuScửa hàn5twQuSg củ8gy6xRa 5twQuSông chú râTzYMLMu qgria x5twQuSồm xoTzYMLMàm k8gy6xRia. T5twQuSuy sắTzYMLMc mqgặt khôngqg cqgó biểqgu lộTzYMLM TzYMLMgì đặcTzYMLM biệtqg nhưng8gy6xR cqgơ thịt qg xem 5twQuSra kh8gy6xRông kiqgềm chqgế đượTzYMLMc nên8gy6xR hơ5twQuSi 5twQuSco giật:

- 5twQuSVì tro8gy6xRng thời8gy6xR giaTzYMLMn đqgến TzYMLMtháng củaTzYMLM ngưqgời cqgon gá5twQuSi, ngườiqg 8gy6xRđàn ônqgg sẽ tích5twQuS 5twQuSlũy kh8gy6xRông í5twQuSt đồ.5twQuS Đến8gy6xR khqgi đqgợi hế5twQuSt đ5twQuSèn qgđỏ chắc8gy6xR qgchắn s5twQuSẽ 5twQuSkhông kiểmqg s5twQuSoát TzYMLMđược mà pTzYMLMhóng raqg. LúTzYMLMc đ8gy6xRó nTzYMLMếu kqghông cTzYMLMó TzYMLMsự chuqgẩn TzYMLMbị th8gy6xRì câqgu chuyTzYMLMện tuyệqgt đỉnTzYMLMh trên giườnqgg sTzYMLMẽ rất5twQuS qgdễ biế8gy6xRn thqgành c5twQuSâu chuTzYMLMyện bqgi thTzYMLMảm tr5twQuSong 5twQuSkhoa sản...

Ôi qgtrời đấtTzYMLM ơi,5twQuS ô8gy6xRng TzYMLMchú TzYMLMkỳ quặc5twQuS k5twQuSia thậ5twQuSt quá5twQuS 8gy6xRdung tục.

Nhưng, nhqgư t5twQuShế, qgý nTzYMLMguyện của5twQuS mTzYMLMẹ đã5twQuS được8gy6xR thuậqgn TzYMLMlợi đáTzYMLMp ứng.5twQuS Trong nh8gy6xRà pqghải thườ8gy6xRng x5twQuSuyên TzYMLMdự TzYMLMphòng b8gy6xRao c8gy6xRao sqgu DureTzYMLMx mà...

Nhìn qgdáng vẻqg thảmqg hạ5twQuSi củ8gy6xRa Thư8gy6xRơng NgôTzYMLM, c8gy6xRhút TzYMLMlương th8gy6xRiện 8gy6xRvốn 8gy6xRchết từ lâu8gy6xR tron8gy6xRg qgtôi cuối8gy6xR cùqgng 5twQuScũng phụTzYMLMc hồ5twQuSi qgsức sống.

Tôi nhéqgt hqgai qgthứ c8gy6xRó TzYMLMchức năng5twQuS TzYMLMgiống nqghau TzYMLMlà cùn5twQuSg 8gy6xRchống chất5twQuS lỏng c8gy6xRhảy lunqgg tuqgng vào8gy6xR troTzYMLMng tqgúi nqgylon r8gy6xRồi đứn8gy6xRg lêTzYMLMn. qgĐang lắ5twQuSc lắ8gy6xRc pTzYMLMhủi phủ5twQuSi định xuất5twQuS pháqgt, 8gy6xRthì Thươnqgg NgTzYMLMô bỗ5twQuSng kqgéo taqgy 8gy6xRtôi TzYMLMlại, nói:

- 5twQuSEm thTzYMLMấy kqghó chịu,TzYMLM vậ8gy6xRy để8gy6xR t5twQuSa cTzYMLMõng em.

Tôi nhqgìn hắn5twQuS, lắ5twQuSc đqgầu, nói:

- Tôi5twQuS khônqgg muốqgn cTzYMLMhơi qgtrò 8gy6xRTrư Bá5twQuSt Giới8gy6xR cõ8gy6xRng vợ.

- ..5twQuS. Chúqgng t5twQuSa đâu5twQuS 8gy6xRphải l8gy6xRợn... 5twQuS- Th5twQuSương Ngôqg 8gy6xRcó ph5twQuSần TzYMLMphân vqgân về vấn8gy6xR 5twQuSđề chủngqg t8gy6xRộc nhưnqgg rqgất 8gy6xRnhanh 8gy6xRsau đóTzYMLM li5twQuSền nở8gy6xR nga5twQuSy mộ8gy6xRt TzYMLMnụ cười:TzYMLM TzYMLM- Nhưng8gy6xR ta khônTzYMLMg n5twQuSgại làm5twQuS 5twQuSTrư Bát5twQuS Giới.

Đầu ó5twQuSc t8gy6xRăm tốiqg cTzYMLMủa 5twQuStôi phảTzYMLMi phảqgn ứ8gy6xRng mộTzYMLMt 8gy6xRlúc qgmới 8gy6xRhơi Im-u5twQuS, tôi đáp:

- Tqgôi k8gy6xRhông qgmuốn lTzYMLMàm t5twQuSiểu tTzYMLMhư củaTzYMLM Ca8gy6xRo 8gy6xRLão trang.

- TzYMLMEm chỉTzYMLM cqgần 8gy6xRlàm nữ5twQuS chủqg n5twQuShân củaTzYMLM Tr5twQuSúc Thqganh cáqgc là5twQuS đượTzYMLMc rồi8gy6xR. qg- Thương Ng5twQuSô vTzYMLMừa nóiTzYMLM vừ5twQuSa cúi8gy6xR ngTzYMLMười xuTzYMLMống: 5twQuS- 8gy6xRMau TzYMLMlên đi.

- Tqgrúc Th8gy6xRanh cácqg là8gy6xR qgcái gì?

- qgLà 8gy6xRnơi trư5twQuSớc qgđây cqghúng TzYMLMta ở.

- Ồ.

- ETzYMLMm 8gy6xRnhanh lên8gy6xR một5twQuS chút.

Tôi không5twQuS thèmTzYMLM đểTzYMLM ý8gy6xR TzYMLMđến l8gy6xRời giụTzYMLMc của5twQuS hắnqg qgmà tự8gy6xR mì5twQuSnh tTzYMLMiến về5twQuS phía trước:

- KhônTzYMLMg cqgần đâu.

- Tiểu5twQuS Tường...

Tôi ng5twQuSoái đầuqg lạ5twQuSi thqgeo p5twQuShản x5twQuSạ, đ5twQuSúng lúc8gy6xR TzYMLMnhìn thấy8gy6xR Thương5twQuS TzYMLMNgô khqgom người, 8gy6xRhai tTzYMLMay chốqgng vào8gy6xR đầu8gy6xR gố8gy6xRi, qgkhuôn mặt8gy6xR hơiqg ngẩqgng lTzYMLMên, k5twQuShẽ 5twQuSmỉm c5twQuSười, nói:

- Vết8gy6xR thươngqg của8gy6xR t8gy6xRa đ8gy6xRã khỏi8gy6xR rồi.

Tôi bị8gy6xR hắnqg 8gy6xRđoán tqgrúng qgý nê8gy6xRn c5twQuSũng khô8gy6xRng qgnể tqgình 8gy6xRmà bóc5twQuS mẽ8gy6xR hắn5twQuS, tôi nó8gy6xRi to:

- A8gy6xRnh lừa5twQuS TzYMLMai thTzYMLMế? KhôTzYMLMng t5twQuShể nào.

- TzYMLMDù TzYMLMcoi 8gy6xRnhư chư8gy6xRa khqgỏi hoà5twQuSn 8gy6xRtoàn tTzYMLMhì chú5twQuSt trọng5twQuS lượnTzYMLMg cqgủa qgem cũng qg chẳng tTzYMLMhể 8gy6xRgây ản5twQuSh h8gy6xRưởng gì.

Tôi bĩqgu môi5twQuS tỏTzYMLM TzYMLMvẻ TzYMLMquyết kTzYMLMhông ti5twQuSn lời8gy6xR hắn.

Nụ cười5twQuS c5twQuSủa hắnTzYMLM càng8gy6xR rqgõ nétqg hơn:

- qgEm TzYMLMlo lắng5twQuS ch8gy6xRo tqga qgphải không?

- L8gy6xRà tô8gy6xRi lTzYMLMo ch8gy6xRo cáiqg đệmTzYMLM gh8gy6xRế qgsofa qgcủa tôi.

- Tiểu8gy6xR Tường,qg tiTzYMLMn TzYMLMta đi.qg V5twQuSì em5twQuS, 8gy6xRta s5twQuSẽ không5twQuS lấTzYMLMy 5twQuSmình TzYMLMra đùTzYMLMa giỡn đâu.

Lời nóTzYMLMi củ8gy6xRa hắn5twQuS rqgất quảTzYMLM quyếTzYMLMt, h5twQuSơn nữa8gy6xR c5twQuSòn cóqg TzYMLMtính xúiTzYMLM g5twQuSiục vàTzYMLM mê hoặc5twQuS, 8gy6xRdo đó,TzYMLM tôTzYMLMi thấyqg dTzYMLMao động.

Tôi đế5twQuSn qgbên hqgắn, TzYMLMbấm đầuqg n5twQuSgón t8gy6xRay vàoqg lTzYMLMưng hắnqg, hỏi:

- CóTzYMLM đTzYMLMau không?

Thương Nqggô b5twQuSật cười,qg duỗi8gy6xR cánh5twQuS 5twQuStay đặt8gy6xR vàqgo qgeo qgtôi đqgẩy r8gy6xRa s5twQuSau lưng,8gy6xR nhân lúcTzYMLM 5twQuStôi loạn8gy6xRg cho8gy6xRạng, 8gy6xRliền tú5twQuSm vqgào 8gy6xRđùi tTzYMLMôi, TzYMLMkhi đứng5twQuS lqgên qgthì tTzYMLMôi đãTzYMLM ngqgồi chắc ch5twQuSắn trên5twQuS lưn8gy6xRg hắqgn rồi.

Cách lớp5twQuS áoqg qgmùa đ8gy6xRông dà8gy6xRy cộp,5twQuS tô8gy6xRi vẫnqg 5twQuScảm thấ5twQuSy vaTzYMLMi và8gy6xR lưngqg hắTzYMLMn gầqgy gầy nqghưng 5twQuSrất rộng,5twQuS khiến5twQuS tô8gy6xRi c8gy6xRó cảm5twQuS giáTzYMLMc cựcqg kỳ8gy6xR chắcTzYMLM chắn.

Tôi qgôm qgcổ hắn,TzYMLM bqgả vqgai hắnTzYMLM làmTzYMLM cằmqg tô8gy6xRi h5twQuSơi đau.

Trong tríqg n8gy6xRhớ củ5twQuSa m8gy6xRình, hì8gy6xRnh nhưTzYMLM 5twQuSchưa cqgó a5twQuSi từng5twQuS cõngTzYMLM tôi.qg NgTzYMLMày nhỏ, bốqg 5twQuSchỉ qgđặt 8gy6xRtôi TzYMLMlên cổTzYMLM hoặc5twQuS lênqg vai.

Thế nhưnqgg cảm5twQuS giáTzYMLMc l8gy6xRúc này5twQuS saqgo thân5twQuS qTzYMLMuen 8gy6xRđến vậy8gy6xR, TzYMLMnhư thể8gy6xR 8gy6xRđã qgtừng diễn rqga vô5twQuS sốTzYMLM lẩTzYMLMn. TzYMLMCó 5twQuSmột người5twQuS cõngTzYMLM t8gy6xRôi, 8gy6xRcứ đi,qg đ5twQuSi r8gy6xRất xTzYMLMa, điTzYMLM rấ5twQuSt lâu...

- Trư5twQuSớc đâ8gy6xRy, anqgh có5twQuS từnqgg c8gy6xRõng 8gy6xRtôi 8gy6xRnhư thế8gy6xR nàTzYMLMy không?

- Có.

- 8gy6xRThường xuy8gy6xRên chứ?

- Ừ!

- Kể5twQuS từ8gy6xR k8gy6xRhi chúqgng tqga TzYMLMở bên5twQuS nha8gy6xRu sao?

- 5twQuSKể từ5twQuS ngqgày đ8gy6xRầu qgtiên t5twQuSa 8gy6xRquen em.

- Tôqgi nTzYMLMhớ, qghình TzYMLMnhư anqgh từn5twQuSg n8gy6xRói 8gy6xRvì tôi5twQuS mTzYMLMà 5twQuSđã lấ8gy6xRy cTzYMLMhín tr5twQuSăm chín mươiTzYMLM c8gy6xRhín giTzYMLMọt sTzYMLMương ma8gy6xRi. N8gy6xRhưng qgnay tTzYMLMôi mTzYMLMới một5twQuS ngh8gy6xRìn tuổiqg. V5twQuSậy cTzYMLMhẳng phảTzYMLMi là k8gy6xRhi t5twQuSôi vừaTzYMLM r5twQuSa đờ8gy6xRi, aTzYMLMnh đã8gy6xR cõ5twQuSng tôiqg chạqgy khắp5twQuS 8gy6xRnơi sao?

- Ừ.

- An8gy6xRh c5twQuSòn 5twQuSnói, trướcqg đây5twQuS tôiTzYMLM khônTzYMLMg hề5twQuS có5twQuS bốTzYMLM mẹ8gy6xR, vậy8gy6xR 8gy6xRai nqguôi tôi trư8gy6xRởng thành?

Thương NTzYMLMgô thởqg dàiqg, ngoáiTzYMLM đầuTzYMLM lạiTzYMLM 8gy6xRnhìn tqgôi, nói:

- Tiể8gy6xRu Tường,8gy6xR là8gy6xR tTzYMLMa nuôiqg 5twQuSem khôTzYMLMn lớn.

Ồ...

Hóa r5twQuSa, k8gy6xRhông phảiqg qglà tô5twQuSi nu5twQuSôi chồng,TzYMLM m5twQuSà tô5twQuSi l8gy6xRà b8gy6xRà vợ5twQuS TzYMLMđược 5twQuShắn nuôi nấng.

Cơn kícqgh động8gy6xR này5twQuS khiếqgn tôiqg khôn8gy6xRg 8gy6xRthốt nêqgn lời5twQuS trênTzYMLM s8gy6xRuốt đườngqg về. ThươngTzYMLM Ngôqg cqgũng 5twQuSkhông nóiqg TzYMLMgì nữa,qg chqgỉ chầm5twQuS chqgậm đ5twQuSi từng8gy6xR bTzYMLMước, từngTzYMLM bước.

Đêm qgmùa đqgông, gi5twQuSó rấtqg mqgạnh nhưng5twQuS có8gy6xR lẽqg 5twQuSvì ha5twQuSi c5twQuShúng qgtôi dqgựa sáTzYMLMt vào n8gy6xRhau TzYMLMnên 8gy6xRkhông hTzYMLMề cả5twQuSm thấqgy TzYMLMlạnh. Bànqg ta8gy6xRy hắn5twQuS đa8gy6xRng qgđỡ lấy5twQuS tôqgi cũngqg kh8gy6xRông còn8gy6xR lạnh giá8gy6xR như8gy6xR 8gy6xRban chiqgều nữa.

Sau TzYMLMkhi t5twQuSrở về5twQuS nh5twQuSà 5twQuStắm giặ5twQuSt xong5twQuS, tTzYMLMôi 5twQuSvốn địnhTzYMLM mởqg TzYMLMmáy tqgính rTzYMLMa xe8gy6xRm Lâm LTzYMLMỗi TzYMLMcó OnlTzYMLMine khôn5twQuSg đểqg 8gy6xRhỏi 5twQuSanh t8gy6xRa rốtqg cuộc8gy6xR 8gy6xRvì s8gy6xRao khônTzYMLMg lTzYMLMiên TzYMLMlạc 8gy6xRvới 5twQuSbạn bè. TzYMLMNhưng vừaqg mớiTzYMLM đăngqg nhập,qg TzYMLMmáy qgtính lqgập tTzYMLMức TzYMLMbị qggấp lại.

Thương N8gy6xRgô đứng8gy6xR saqgu lưngqg tôi,5twQuS trTzYMLMên ta5twQuSy cTzYMLMầm một8gy6xR cqgốc sữa8gy6xR nóng8gy6xR, nói:

- Uố5twQuSng TzYMLMđi rồ5twQuSi ngủ.

Tôi ngqghĩ ng5twQuSợi m5twQuSột 8gy6xRlát rồiqg n8gy6xRgoan ngoã5twQuSn ngqghe lời.

Có lẽTzYMLM qgvì th5twQuSái độ8gy6xR ngqgoan n8gy6xRgoãn cqgủa tôqgi quáqg 5twQuSkhác 5twQuSso vớ5twQuSi TzYMLMlúc thường qg dẫn đến5twQuS việcTzYMLM hắ5twQuSn c5twQuSó c5twQuShút cảTzYMLMnh giác,TzYMLM k8gy6xRhông yêqgn 8gy6xRtâm nê8gy6xRn lạqgi nhấqgn mạnhTzYMLM thê8gy6xRm một câu:

- PhảTzYMLMi n8gy6xRgủ qgngay đấTzYMLMy nhé.TzYMLM Khôn8gy6xRg đưTzYMLMợc đợiTzYMLM tTzYMLMa đ5twQuSi r5twQuSa ngo8gy6xRài rồi5twQuS lTzYMLMại lén bò5twQuS 8gy6xRdậy ch8gy6xRơi đâu.

- ATzYMLMnh kqghông ng5twQuSủ cù5twQuSng tqgôi sao?

-... Hả?

Tôi chớp8gy6xR mắqgt lộqg qgrõ vẻTzYMLM nqggây thơTzYMLM nhấTzYMLMt, lan8gy6xRh lợi8gy6xR nhất,8gy6xR nói:

- qgÔng bTzYMLMố qghổ ơi8gy6xR, buổiTzYMLM tối8gy6xR ngườTzYMLMi TzYMLMta sợ5twQuS nqggủ 5twQuSmột mình.

Thương Ng8gy6xRô giậ8gy6xRt giật8gy6xR khóqge mắt:

- Bố...qg bố...

- Tôi8gy6xR lqguôn t5twQuShích ki5twQuSểu bố5twQuS nuô8gy6xRi coqgn gái8gy6xR 8gy6xRgì 5twQuSgì đóqg, khô5twQuSng nTzYMLMgờ tự5twQuS mình8gy6xR giờ cũng5twQuS có5twQuS qgthể đ8gy6xRược tqgrải nghiệqgm. 8gy6xRHay quá!

Khóe miện8gy6xRg Thươnqgg Ngqgô rầnqg rật,TzYMLM nói:

- 5twQuSBố... TzYMLMcon gái...

Tôi TzYMLMlao lênqg phíTzYMLMa qgtrưóc, ô8gy6xRm cqghặt qgeo hắnTzYMLM, g5twQuSiọng nũnqgg 8gy6xRnịu, nói:

- Ngườiqg qgta kh8gy6xRông thèmTzYMLM qua5twQuSn qgtâm, ngươiqg 5twQuSta chỉ5twQuS mu5twQuSôn bốTzYMLM ngủ8gy6xR c5twQuSùng mà, ngườ5twQuSi TzYMLMta mu5twQuSốn ôqgm bố5twQuS cơ.

Giọng TzYMLMnói của5twQuS Thươnqgg NgôTzYMLM bắt8gy6xR đầu8gy6xR r5twQuSun rẩy:

- Ôm8gy6xR... ôm...

Tôi thấy5twQuS trêu5twQuS nTzYMLMhư 8gy6xRvậy đ8gy6xRã tươqgng đ5twQuSối 8gy6xRrồi, chọcTzYMLM thTzYMLMêm nữ8gy6xRa 5twQuScó khảqg năng 8gy6xR hắn qgsẽ phátqg qghỏa 8gy6xRnên dừ5twQuSng lại,qg rổi8gy6xR lăqgn vàqgo gi8gy6xRường, vẫqgy vẫy5twQuS 5twQuStay 5twQuSvẻ caTzYMLMo san5twQuSg, nói:

- BảTzYMLMn cunTzYMLMg phqgải điqg qgnghỉ rồiTzYMLM. 8gy6xRHổ côTzYMLMng qgcông TzYMLMlui rqga đi.

- Côngqg... công...

Có lẽTzYMLM qgtim gTzYMLMan vàqg qgđại n8gy6xRão của8gy6xR Thqgương qgNgô đều8gy6xR 5twQuScó phần5twQuS 5twQuStê liệTzYMLMt bởi màn5twQuS biểqgu diễnTzYMLM biến8gy6xR TzYMLMmặt 8gy6xRsau kTzYMLMhi tra8gy6xRo 5twQuSgiải O5twQuSscar củaqg tôqgi. TzYMLMKhuôn 5twQuSmặt hắTzYMLMn không chú8gy6xRt cảm8gy6xR xqgúc, ha5twQuSi m5twQuSắt nhìTzYMLMn thẳ8gy6xRng, 8gy6xRđi r5twQuSa ngoài.

Do đóqg, t8gy6xRôi chqgui vTzYMLMào ch8gy6xRăn cười5twQuS TzYMLMsặc sụa5twQuS, qgmột qgchút 8gy6xRgió qglạnh TzYMLMùa đ5twQuSến, nằm bênTzYMLM cạ8gy6xRnh tqgôi lú5twQuSc này5twQuS là8gy6xR mộTzYMLMt aTzYMLMnh c5twQuShàng mặc5twQuS qgbộ 5twQuSquần á5twQuSo ngủ8gy6xR mỏng5twQuS manh.

Khuôn mặtTzYMLM hiền5twQuS 5twQuSlành qgcủa qganh chàng5twQuS n8gy6xRhìn tôiqg, nói:

- qgĐể qgchứng 5twQuSminh t5twQuSa k8gy6xRhông ph5twQuSải là8gy6xR c8gy6xRông công,qg tối5twQuS TzYMLMnay, t8gy6xRa đặcqg biệt 5twQuS cho p5twQuShép co8gy6xRn kiểmqg qgtra thoải5twQuS 5twQuSmái. TzYMLMTa th5twQuSương coTzYMLMn lắqgm đấy5twQuS, cóTzYMLM cảmqg đ8gy6xRộng không?

- …

Được lắmTzYMLM, đồqg co8gy6xRn TzYMLMhổ b8gy6xRiến thá8gy6xRi! NgưTzYMLMơi thắqgng rồi!

Tôi đqgưa ta5twQuSy đẩTzYMLMy hắnqg raqg, nói:

- TôTzYMLMi đanqgg 8gy6xRđến tháTzYMLMng, 5twQuSđi r8gy6xRa đi.

Hắn nắm5twQuS chặ8gy6xRt t5twQuSay tôi,qg không5twQuS còqgn 5twQuSvẻ đù5twQuSa 8gy6xRcợt, trêuTzYMLM chọcTzYMLM lúqgc trước, giọng5twQuS hắ5twQuSn c8gy6xRhậm rqgãi nhưn5twQuSg k5twQuSiên định:

- T5twQuSiểu T5twQuSường, qgta bTzYMLMiết TzYMLMlúc nà5twQuSy TzYMLMem rấtqg bu8gy6xRồn. Trước8gy6xR m8gy6xRặt tTzYMLMa, eqgm không 8gy6xR cần phảiqg tỏ5twQuS rqga mạ8gy6xRnh mẽ,TzYMLM càngTzYMLM kTzYMLMhông cần8gy6xR pTzYMLMhải gTzYMLMiả vờ.

Tôi nhìn5twQuS hắn,5twQuS nói:

- S8gy6xRao a8gy6xRnh k5twQuShông hỏi5twQuS tôi8gy6xR lqgà TzYMLMđã qgxảy 5twQuSra chuyTzYMLMện gì?

- D8gy6xRù cóqg xảy5twQuS TzYMLMra ch8gy6xRuyện gìqg th8gy6xRì qgcũng qqgua ma8gy6xRu t8gy6xRhôi, v8gy6xRì TzYMLMcó 8gy6xRta luqgôn ở bên5twQuS cqgạnh em.

- 5twQuSMãi 8gy6xRmãi bên8gy6xR tôTzYMLMi sao?

- M8gy6xRãi mãi.

Tôi 8gy6xRchớp TzYMLMchớp m5twQuSắt, 8gy6xRvùi đầTzYMLMu vào8gy6xR qglòng hắn,TzYMLM quệtTzYMLM nướcqg mắqgt 8gy6xRlên ngựqgc hắn, nói:

- Thươngqg Ng5twQuSô, TzYMLMmay m8gy6xRà TzYMLMcó a8gy6xRnh qgở đây.

- Tqga luqgôn ở5twQuS đây.

- ThếTzYMLM nên,8gy6xR đà8gy6xRn ôTzYMLMng khôn8gy6xRg phTzYMLMải lqgà thTzYMLMứ g5twQuSì tốtTzYMLM đẹp,8gy6xR trênqg tqghế giớiTzYMLM này chỉqg có8gy6xR bốqg là5twQuS 5twQuStốt thôi.

Tôi quTzYMLMá mệ5twQuSt qgnên ngủqg rấ8gy6xRt ngonTzYMLM, lấyTzYMLM cánhqg ta8gy6xRy củTzYMLMa 8gy6xRThương Nqggô là5twQuSm gối, hí8gy6xRt TzYMLMhà hươqgng rừ5twQuSng baTzYMLMn maqgi thTzYMLMoang th8gy6xRoảng 5twQuSmà qghắn manTzYMLMg đến.

Mãi mTzYMLMãi 8gy6xRlà baqgo lTzYMLMâu? Đâyqg qglà câTzYMLMu hỏi5twQuS rấtTzYMLM thônTzYMLMg tục5twQuS 5twQuSvà cũ5twQuSng TzYMLMlà mộ5twQuSt câu 8gy6xRhỏi khôn8gy6xRg lờiTzYMLM đáp.

Nhưng 5twQuStôi n5twQuSghĩ, s8gy6xRo vớiTzYMLM cuộcTzYMLM đờiTzYMLM ng8gy6xRắn n5twQuSgủi mấ8gy6xRy 5twQuSmươi nă8gy6xRm củaqg loài ngqgười, m5twQuSột n5twQuSghìn nămTzYMLM 5twQuSkhông hềqg rờ8gy6xRi x8gy6xRa 8gy6xRcó thể8gy6xR được5twQuS c8gy6xRoi lTzYMLMà mqgãi mãiqg rồi.