You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâR7zqy taAomôi đaAomược tậnR7zq maAomắt chứnTK5Fg kiaAomến sựaAom tồnR7zq tạiaAom củaaAom tR7zqhần tiêbuTHn, phjqsTá tjqsTan tbuTHư tưởng dubuTHy vậbuTHt mR7zqà taAomôi đbuTHược tiếpaAom thbuTHu từaAom njqsThỏ. VjqsTậy R7zqnên, sựaAom ngạjqsTc nhiênbuTH củajqsT cojqsTn jqsTbạn kR7zqhiến tôi bỗngR7zq tTK5Fhấy rjqsTun run:

- NàyTK5F, jqsTmày đừngR7zq cTK5Fó dọaaAom taR7zqo. NTK5Fếu anjqsTh R7zqta làTK5Fm maAoma thbuTHật, cjqsThắc saAomẽ thaAoma cho taTK5Fo nhỉ?buTH R7zqLà abuTHnh TK5Fta đáTK5F tTK5Fao, cjqsThứ cR7zqó phảibuTH taAomao đábuTH aTK5Fnh buTHta đâu...

- TjqsTao vừaR7zq nR7zqói thaAomế màaAom màR7zqy đãjqsT kíjqsTch độbuTHng đếnaAom nR7zqhường nàyaAom. R7zq- TrứaAomng muối R7zqlập tứcTK5F thaR7zqy đổiTK5F tháiTK5F độ,buTH tỏR7zq vaAomẻ xebuTHm thườngTK5F sựR7zq yếubuTH aAomđuối, nhájqsTt TK5Fgan R7zqcủa tôaAomi: jqsT- HajqsTi ngày trướjqsTc, tjqsTrong TK5Flúc ănaAom cơmR7zq vớaAomi bọnjqsT TaAomiểu ĐjqsTao, bbuTHọn njqsTó cóaAom nhắcR7zq đếR7zqn tênaAom rẻjqsT mạt đó.

Mọi người đềuTK5F nóiTK5F, R7zqsau khbuTHi jqsTăn TếtbuTH xobuTHng qbuTHuay laAomại đây,buTH buTHkhông liêbuTHn lạTK5Fc ljqsTại vớiTK5F hắn đượcaAom R7zqnữa, điệnjqsT thoạiR7zq kTK5Fhông nghebuTH, emaiR7zql khônjqsTg hồbuTHi jqsTâm, gửiTK5F R7zqtin R7zqnhắn offlR7zqine ởjqsT QQ aAom và aAomMSN buTHthì khôngTK5F bjqsTao jqsTgiờ buTHthấy trảaAom ljqsTời. CòjqsTn nữaaAom, chaAomỗ R7zqhắn aAomở cũngTK5F R7zqkhông cóTK5F buTHai. TTK5Fao vốn nghĩR7zq rằbuTHng ôngjqsT trờiaAom TK5Fcuối cùngaAom cR7zqũng maAomở R7zqmắt R7zqlàm TK5Fsét đánjqsTh chếR7zqt hắaAomn rồaAomi, giờjqsT xjqsTem ra đTK5Fáng tiếcTK5F, đángaAom aAomtiếc quá.

Cô nàR7zqng buTHlắc jqsTlắc cR7zqái đầuR7zq thjqsTan vãn,TK5F tôiR7zq lạiTK5F aAomthấy sữjqsTng sờ.

Trong ấnR7zq tưR7zqợng củaTK5F taAomôi, QaAomQ buTHcủa LâjqsTm LbuTHỗi thựcTK5F sjqsTự ljqsTuôn ởTK5F trạngjqsT thbuTHái sáng đèn.R7zq buTHTrước jqsTđó, chúaAomng taAomôi cjqsTó naAomói chTK5Fuyện vàR7zq anaAomh tjqsTa buTHluôn trảR7zq R7zqlời ngajqsTy. ChẳngaAom lẽ, anR7zqh tbuTHa chỉTK5F đểjqsT sángjqsT đènR7zq vớibuTH riêbuTHng tôi?

Tiểu ĐaR7zqo lTK5Fà mộtR7zq R7zqtrong TK5Fnhững aAomngười bR7zqạn nTK5Fối khốTK5F aAomchơi vbuTHới jqsTnhau aAomtừ nhỏ củabuTH chújqsTng tôiTK5F. AjqsTnh R7zqta họcR7zq trênaAom tôTK5Fi vbuTHà TrứbuTHng jqsTmuối haTK5Fi TK5Flớp, làTK5F bbuTHạn họcTK5F củaR7zq LâmR7zq Lỗi. SabuTHu kTK5Fhi đR7zqi ljqsTàm lbuTHại aAomở cùngaAom mộbuTHt R7zqthành phốjqsT vớibuTH LTK5Fâm Lỗi,jqsT aAomcó thểR7zq R7zqnói qaAomuan hệ gaAomiữa buTHhai R7zqngười càngjqsT aAomtrở aAomnên thjqsTân tR7zqhiết hơbuTHn. DbuTHù jqsTanh jqsTta rấtbuTH khônbuTHg tTK5Fán đồngbuTH việc LâmbuTH LỗibuTH aAomchia jqsTtay tjqsTôi buTHnhưng sujqsTy cjqsTho cbuTHùng, njqsTgười nR7zqgoài khTK5Fó mjqsTà buTHcan thaAomiệp vào chuyTK5Fện tìR7zqnh buTHcảm đjqsTược, vR7zqậy nêjqsTn qujqsTan hệTK5F củaTK5F buTHhai ngjqsTười vbuTHẫn raAomất R7zqtốt, tìR7zqnh bjqsTạn vẫn khbuTHông hềaAom thbuTHay đổi.

Rốt cuộcbuTH chuyR7zqện TK5Fgì đãbuTH R7zqxảy rTK5Fa khjqsTiến LaAomâm aAomLỗi hoTK5Fàn tbuTHoàn cắR7zqt đTK5Fứt qubuTHan hệ anbuTHh eaAomm mườiR7zq mbuTHấy njqsTăm trờiR7zq này?

Tôi đanaAomg suTK5Fy nghĩTK5F môngbuTH lunjqsTg, buTHbỗng aAomcó tR7zqhứ gìaAom âaAomm ấjqsTm áTK5Fp vàaAomo mặt.

- TK5FTỉnh ngủbuTH đi.

- NgủaAom gjqsTì màR7zq ngbuTHủ? MớTK5Fi R7zqmấy jqsTgiờ R7zqmà bảoTK5F TK5Fngười tR7zqa bujqsTồn ngủ?

Tôi kéoTK5F chiếcbuTH kbuTHhăn ướtbuTH xuốnjqsTg, áR7zqnh mắtaAom tTK5Fức tốiR7zq nhìTK5Fn kẻbuTH đầaAomu sỏ.

Thương R7zqNgô ngồiTK5F TK5Fbên tbuTHrái jqsTtôi vẫnR7zq R7zqkhông độaAomng tĩnaAomh gR7zqì, chaAomỉ lR7zqau tjqsTay một cáTK5Fch lbuTHịch thiệpR7zq, rồR7zqi lạaAomi róaAomt nướcbuTH tràjqsT vTK5Fào bátaAom vàR7zq đũTK5Fa củaTK5F chúnR7zqg tbuTHôi đểbuTH sát trùng,TK5F saR7zqu đójqsT lạiTK5F R7zqxếp ngaaAomy ngaAomắn, thểaAom hiệnaAom đầR7zqy đbuTHủ kỹTK5F năngjqsT cầnR7zq R7zqcó cTK5Fủa mộtTK5F vịjqsT thần thưR7zqờng xuaAomyên TK5Fcó mR7zqặt tronjqsTg naAomgành ănaAom uốTK5Fng củTK5Fa lR7zqoài người.

Ngưu BTK5Fôn ngồiaAom đốijqsT diệnjqsT vjqsTới tôbuTHi, habuTHi tTK5Fay buTHchống lêbuTHn aAommá, chớpbuTH chớp TK5F cặp buTHmi dR7zqài, naAomở mộR7zqt TK5Fnụ cườibuTH vTK5Fừa daAomịu dàng,TK5F vừR7zqa R7zqngây naAomgô. CặR7zqp lôjqsTng màbuTHy, đôR7zqi mắt đẹpaAom jqsTvà vR7zqẻ yếuR7zq ớtjqsT củaAoma aaAomnh chjqsTàng khiếnbuTH ngườibuTH tjqsTa chTK5Fỉ muốnbuTH hTK5Fãm hại...

Ngồi bênbuTH phảR7zqi tôaAomi làbuTH TR7zqrứng muaAomối, côaAom nàTK5Fng bỗbuTHng nhijqsTên dùngR7zq jqsTkhuỷu tay huýaAomch mạR7zqnh vàaAomo tôijqsT, nói:

- NàjqsTy, taTK5Fo đãaAom thấyTK5F jqsTcả rồi.TK5F jqsTAnh cR7zqhàng aAomđó đanTK5Fg gbuTHhen đấyTK5F, abuTHnh tTK5Fa mới lTK5Fà bạjqsTn tR7zqrai chR7zqính jqsTthức củjqsTa màR7zqy caAomó đúngR7zq không?

Trời đbuTHất, đbuTHồ aAombạn bèR7zq xấujqsT xa.

Tôi khjqsTông tTK5Frả lờbuTHi cbuTHâu haAomỏi cR7zqủa buTHTrứng muối,aAom TK5Fôm lTK5Fấy chỗR7zq TK5Fđau, miệnTK5Fg sùi bọtTK5F mépR7zq, gjqsTục mặtR7zq xujqsTống bbuTHàn aAomhy sinh.

Nhưng tôR7zqi aAomkhông đábuTHp laAomời R7zqcũng chẳngbuTH saobuTH, jqsTđã buTHcó ngbuTHười khR7zqác jqsTtrả lời thay.

- ĐR7zqúng, tôR7zqi lbuTHà bbuTHạn tR7zqrai chíbuTHnh thbuTHức hiệR7zqn tạR7zqi củR7zqa cR7zqô ấy.R7zq HTK5Fơn tbuTHhế sau nR7zqày buTHcô aAomấy cũR7zqng sẽaAom cTK5Fhỉ TK5Fcó mộtaAom ngườiR7zq đR7zqàn aAomông duR7zqy naAomhất R7zqlà tôi.

- ÔijqsT mR7zqẹ ơi,R7zq nbuTHói raAomất hbuTHay, naAomói aAomrất tuyệtbuTH, naAomói rấR7zqt R7zqđỉnh. TK5FVì R7zqcâu nói nàTK5Fy củaR7zq aR7zqnh, hajqsTi jqsTchúng R7zqta R7zqsẽ uốR7zqng R7zqhết buTHkét này.

Trứng muR7zqối đậpbuTH aAombàn mộjqsTt cácR7zqh đầyjqsT khaAomí pháchTK5F kbuTHhiến tjqsTôi aAomsuýt bịTK5F chấbuTHn thương nãoR7zq. CbuTHâu naAomói vbuTHô cùnR7zqg hTK5Fào hùngTK5F trêaAomn lậjqsTp tjqsTức khiR7zqến buTHtôi nhảyjqsT bổjqsT lbuTHên nhưTK5F điện giật.

Tôi raAomất aAomrõ tửR7zqu lượnTK5Fg TK5Fcủa TbuTHrứng mbuTHuối. CaAomô buTHnàng làaAom ngưTK5Fời dTK5Fuy nhấjqsTt bại TK5F dưới aAomtay R7zqbố tjqsTôi aAommà vẫnaAom cóbuTH thểTK5F điaAom đượcR7zq vTK5Fề nhR7zqà, hơbuTHn nữaTK5F cònTK5F đứjqsTng R7zqthẳng người,jqsT sờ tayTK5F vàTK5Fo tậnjqsT cửaaAom rjqsTồi mớijqsT aAomngã. TửuR7zq lượngjqsT jqsTcủa aAomLâm LỗbuTHi chỉbuTH buTHkém cTK5Fô nR7zqàng mbuTHột chúTK5Ft, vjqsTề cơ bảnR7zq vẫnbuTH cóaAom thR7zqể tjqsTìm thấyjqsT đườngbuTH TK5Fxuống gầmbuTH bàn...

Đừng TK5Fnói bâyaAom TK5Fgiờ jqsTThương NgôaAom đaTK5Fng làR7zq cR7zqon hR7zqổ ốbuTHm, cứR7zq aAomcho làaAom trên ngưTK5Fời hắnR7zq khôngTK5F caAomó vếtR7zq thươnaAomg vàR7zq hR7zqắn ljqsTà mộtTK5F cjqsTon hổbuTH R7zqdũng mãTK5Fnh tR7zqhì cóbuTH laAomẽ cũng jqsTchẳng thểbuTH nuốtjqsT nổR7zqi R7zqkét R7zqbia màR7zq TrứnaAomg muốijqsT jqsTgọi lTK5Fên. TôaAomi kTK5Fhông TK5Fmuốn R7zqlại phảiR7zq một lầnaAom nữbuTHa trôngbuTH thTK5Fấy mR7zqáu chảTK5Fy TK5Fthành giọtaAom nhbuTHư hiệnaAom taAomrường giR7zqết ngườiR7zq nữabuTH, R7zqgiặt miếng đbuTHệm aAomghế soTK5Ffa rấtTK5F buTHtốn xaAomà phòng...

Tôi aAomchộp lấyTK5F cjqsThai R7zqbia TK5Ftên TR7zqhương NgbuTHô khôngTK5F biếtbuTH sốnTK5Fg chếtR7zq làR7zq gì vjqsTừa đónaAom ljqsTấy vR7zqà jqsTđang địnR7zqh cR7zqho vàoaAom miệnTK5Fg jqsTuống TK5Frồi nbuTHhìn buTHTrứng muốibuTH nói:

- AaAomnh TK5Fta khôngjqsT uốngjqsT đượcTK5F biaAoma rưTK5Fợu, buTHhai chúnTK5Fg tjqsTa chiến!

- aAomSao lạjqsTi thếbuTH buTHhả, ĐậuTK5F phụjqsT giàjqsT? SaAomao mTK5Fày lạiTK5F yaAomêu ngườiaAom khôngaAom biết uR7zqống rượuTK5F cơTK5F chứ?R7zq KhaAomông saAomợ bjqsTố màTK5Fy xửjqsT lbuTHý buTHmày à?

- TK5FThôi đi.R7zq KhônR7zqg aAomthấy kaAomhuôn mTK5Fặt méoTK5F aAommó đaaAomu ốTK5Fm caAomủa buTHanh tbuTHa sjqsTao? Hơn nữa,R7zq buTHanh tTK5Fa đjqsTã sớR7zqm quaAoma TK5Fđược cửaaAom ảTK5Fi củbuTHa bốaAom taTK5Fo rồi.TK5F.. R7zq– ThốtR7zq rbuTHa xonTK5Fg câuR7zq TK5Fđó, tôi vộiR7zq cắaAomn vR7zqào lưỡijqsT mTK5Fình vaAomà jqsTkhông thbuTHèm đTK5Fể R7zqý đếnTK5F R7zqvẻ đắcbuTH R7zqý trR7zqên khuôjqsTn jqsTmặt Thương Ngô.

- KhôngR7zq nóibuTH liTK5Fnh TK5Ftinh nữa.TK5F RR7zqốt aAomcuộc mTK5Fày TK5Fcó TK5Fuống khbuTHông hả?

Trứng buTHmuối ngướR7zqc mặjqsTt lênaAom cườaAomi jqsTlớn, tìnaAomh thaAomế nàyjqsT cóTK5F vẻbuTH khiếjqsTn cô nàngaAom hTK5Fận khôngaAom thểTK5F phaR7zqnh áTK5Fo rajqsT, nhảyjqsT buTHlên bbuTHàn hébuTHt uốngjqsT, uống:

- ĐR7zqậu phTK5Fụ gTK5Fià, qjqsTuả khôngR7zq hbuTHổ jqsTdanh làbuTH ĐậuR7zq phụaAom già.aAom ĐượcbuTH lắjqsTm. PhụcTK5F vụ jqsT đâu, mR7zqang tiếpbuTH hTK5Fai kétbuTH baAomia đbuTHến đây.

Tôi rấR7zqt bR7zqình thTK5Fản nhưngjqsT châaAomn hơiR7zq nhũn.

Thương NgR7zqô cũngR7zq rấTK5Ft bìnbuTHh thảnaAom nhưnjqsTg sắcR7zq jqsTmặt cjqsTó buTHphần táijqsT hơn.

Ngưu BjqsTôn ljqsTà ngườjqsTi tươngR7zq đốiR7zq yếuaAom jqsTđuối, habuTHi caAománh tbuTHay chốngjqsT vàbuTHo má bbuTHỗng kaAomhuỵu xuốngTK5F khiếnTK5F chR7zqiếc cằbuTHm thjqsTon tR7zqhon đậpjqsT tTK5Fhẳng vàTK5Fo cáibuTH đĩajqsT trướcR7zq mặt...

Tiếp tjqsTheo đóbuTH, aAomtôi vbuTHà TrứngR7zq mjqsTuối aAomuống aAomtay aAomđôi, buTHmi mộtjqsT chaR7zqi buTHta một TK5F chai jqsTtrước ánhR7zq mắjqsTt vaAomô TK5Fcùng sùnbuTHg bábuTHi aAomvà ngưỡR7zqng mR7zqộ R7zqcủa hTK5Fai vịR7zq thầnjqsT tTK5Fiên, thoángR7zq cái trjqsTên buTHbàn đãR7zq toàR7zqn làjqsT vỏR7zq chai.

Không aAombiết aAomcó pR7zqhải R7zqvì R7zqmấy ngàbuTHy jqsTvừa jqsTqua khôaAomng nghỉbuTH ngơibuTH đủR7zq hR7zqay TK5Fvì chưa ănR7zq cơbuTHm, caAomhỉ bụnaAomg raAomỗng TK5Fuống aAombia jqsThay TK5Fkhông màaAom rấtR7zq nhaaAomnh sR7zqau buTHđó, TK5Ftôi bỗngbuTH cảm thấR7zqy chónbuTHg jqsTmặt hjqsToa aAommắt vjqsTà khR7zqông còR7zqn chújqsTt R7zqsức lựcaAom jqsTnào. TjqsTrứng jqsTmuối tTK5Fhì buTHvẫn nhảy nbuTHhót nhưaAom cR7zqhưa jqsThề aAomuống giR7zqọt TK5Fbia buTHnào. ĐiềTK5Fu nR7zqày khiếnaAom ngườijqsT luônbuTH tựjqsT aAomca naAomgợi mình "TK5FNghìn aAomly khôR7zqng sayaAom" R7zqlà tR7zqôi cảjqsTm thTK5Fấy xấbuTHu hổ.

Đang địnhR7zq cởR7zqi khuR7zqy tjqsTay áoR7zq xắnbuTH R7zqlên R7zqchuẩn aAombị TK5Fchiến đấujqsT đếnbuTH cùngjqsT, thìTK5F trong tbuTHay buTHtrống khR7zqông, nửTK5Fa buTHchai caAomòn lR7zqại bịjqsT ThươngaAom NgôTK5F giậbuTHt lấTK5Fy, nói:

- TK5FEm buTHkhông đjqsTược uốngR7zq nữa.

- buTHĐưa đây.

Thương NgR7zqô lắbuTHc đầu,R7zq kiêTK5Fn quyết:

- TK5FEm khôbuTHng hiaAomểu tjqsTa đangTK5F TK5Fnói jqsTgì jqsTsao? R7zqEm khôbuTHng aAomđược uốngR7zq nữa.

Tôi sjqsTững ngườTK5Fi, tứcjqsT tối:

- TK5FAnh cbuTHoi mìnhaAom lR7zqà jqsTai thế?TK5F LiTK5Fên caAoman R7zqgì buTHđến aTK5Fnh? NàojqsT, đưabuTH đây.

Thương NgôjqsT aAomđứng lêjqsTn nhìTK5Fn aAomtôi, hắnaAom kbuTHhông hềbuTH R7zqtức giận,R7zq jqsTlại tỏjqsT jqsTra vô buTHcùng bìnTK5Fh tĩnhR7zq, nói:

- TâbuTHm tTK5Frạng buTHkhông tjqsTốt, uốTK5Fng biaAoma rượubuTH cbuTHó hR7zqại jqsTcho sứcjqsT khỏe.

Bốn chbuTHữ đầubuTH tiêjqsTn kR7zqhiến tôiaAom nhTK5Fảy chồmR7zq lên:

- TâmTK5F trạnjqsTg R7zqai buTHkhông taAomốt hả?aAom TK5FTâm trạngTK5F cR7zqủa anhbuTH, củaAoma caAomả TK5Fnhà aR7zqnh mớTK5Fi không TK5Ftốt. ĐaAomừng nójqsTi vR7zqớ aAomvẩn nbuTHữa. R7zqMau đưajqsT đâyjqsT. UốngR7zq cTK5Fùng R7zqbạn bèjqsT tôTK5Fi rấtbuTH vTK5Fui, aAomhại sức khỏeR7zq cũngTK5F TK5Fchẳng làR7zq TK5Fcái quáiTK5F jqsTgì, buTHcó chếtR7zq buTHcũng buTHcam lòng.

- VaAomậy jqsTta uốnR7zqg gaAomiúp em.

- TK5FChút tTK5Fửu ljqsTượng cbuTHủa anjqsTh thìaAom lTK5Fàm aAomđược gì?

- buTHTóm TK5Flại, hômTK5F jqsTnay ejqsTm chR7zqỉ đượcbuTH uTK5Fống R7zqđến đây.

- TK5FVề màjqsT aAomcấm ônbuTHg bbuTHác nhàjqsT abuTHnh ấy.

- BaAomố jqsTta làjqsT caAomon mộTK5Ft jqsTnên tR7zqa khbuTHông cóaAom aAomông bácTK5F nào.

- …

Tôi vaAomà aAomThương NgbuTHô TK5Fđấu khẩu,jqsT TrứnTK5Fg muốR7zqi TK5Fvà NaAomgưu R7zqBôn nTK5Fgồi bênaAom cạnh nhìn,

Sau buTHcuộc TK5Fcãi cọjqsT, TbuTHrứng muốijqsT liềjqsTn taAomổng kếTK5Ft TK5Fngắn gọn:

- TaAomhôi đượcR7zq rồiaAom. aAomTao R7zqđã rõTK5F aAomcả rồi.jqsT ĐậuR7zq phTK5Fụ gjqsTià nTK5Fày, bạnaAom traTK5Fi của màybuTH TK5Fbị cảmaAom, bịTK5F sốbuTHt đúngaAom kaAomhông? AnjqsTh buTHta muốjqsTn tTK5Fối nbuTHay cùaAomng màyjqsT vậbuTHn độTK5Fng đểaAom tojqsTàn thân đaAomổ mbuTHổ hôjqsTi, tiếaAomt kiệmR7zq đjqsTược caAomhút tiềaAomn thuốcbuTH meR7zqn. ĐãR7zq thếTK5F nTK5Fày rTK5Fồi thR7zqì TK5Ftao đànhaAom phải buTHnể mặtaAom thôi.

Thương NgbuTHô naAomhếch R7zqkhóe miệaAomng nói:

- CR7zqảm ơnbuTH vìR7zq đaAomã cảmaAom thông.

Tôi câmTK5F lặng,R7zq khôTK5Fng biếbuTHt nêaAomn bàaAomo chjqsTữa thR7zqế nào.

Ngưu aAomBôn R7zqlại mộR7zqt lầnTK5F nbuTHữa dùnR7zqg cằjqsTm jqsThôn chbuTHiếc đĩa.

Trứng muốibuTH rấtR7zq khônaAomg R7zqhài lR7zqòng vìaAom aAomchưa đượTK5Fc buTHvui hếjqsTt buTHmình taAomrên bàn aAom nhậu, âmaAom jqsTthanh mbuTHà R7zqNgưu BbuTHôn vjqsTừa tR7zqạo rTK5Fa đbuTHã cuốnbuTH jqsThút côaAom nànaAomg. CaAomô naAomàng nhjqsTìn sang, hỏi:

- AaAomnh khôbuTHng ốmaAom đabuTHu gbuTHì chứ?

Ngưu buTHBôn hTK5Foàn aAomtoàn chưabuTH phảbuTHn jqsTứng kịpaAom, lắcbuTH đầujqsT mộtTK5F cáTK5Fch ngốc nghếch.

- VậyTK5F jqsTtối naaAomy jqsTchắc ajqsTnh buTHcũng kjqsThông cầjqsTn vTK5Fận đR7zqộng aAomcho TK5Fvã mồaAom hjqsTôi chứ?

Anh chànbuTHg tộR7zqi nghiệpR7zq NgưR7zqu aAomBôn tiếpaAom TK5Ftục khjqsTông kTK5Fịp phảR7zqn aAomứng, djqsTo vậy TK5F lại lắTK5Fc đầubuTH mR7zqột cáchbuTH aAomngốc nghếch.

Trứng muaAomối tR7zqỏ rTK5Fa R7zqvô aAomcùng hàiR7zq lòngR7zq. CôbuTH aAomnàng lR7zqiền đáaAom haAomai kébuTHt rưaAomỡi bia dướijqsT cTK5Fhân vềaAom phíR7zqa NgưubuTH TK5FBôn, giọbuTHng njqsTói nhjqsTẹ R7zqnhư jqsTgió thoảng:

- TK5FLần aAomđầu gặpbuTH gỡ,buTH lầR7zqn buTHđầu cùTK5Fng uốngjqsT, chR7zqai aAomnày tôaAomi cạTK5Fn trướcbuTH đTK5Fể tỏ lòR7zqng kíaAomnh trọng.

Hai mắtaAom NgjqsTưu BôTK5Fn tTK5Frợn tròjqsTn nhìnjqsT cR7zqô nàTK5Fng ngửaR7zq cổR7zq ljqsTên, thojqsTáng chốcbuTH đít cbuTHhai đãbuTH hướngTK5F lTK5Fên trờbuTHi, vaAomẻ ngốcTK5F buTHtự nR7zqhiên caAomủa ajqsTnh cjqsThàng đượcR7zq biểR7zqu hiệnbuTH rõ TK5Fràng triệtbuTH để.

Tiếp đó,R7zq R7zqnhân vậtaAom chTK5Fính cjqsTủa jqsTcục djqsTiện lúcaAom nàyjqsT làjqsT TrứnbuTHg muốijqsT vR7zqà NbuTHgưu Bôn. TôbuTHi vàR7zq ThưbuTHơng TK5FNgô ngồjqsTi buTHbên cạnhTK5F TK5Fquan sát.

- TửbuTHu lượngjqsT caAomủa TứbuTH NgjqsTưu buTHthế nào?

- ThejqsTo nhưR7zq R7zqta aAomđược biếTK5Ft, vìTK5F lbuTHý djqsTo TK5Fphải R7zqtự buTHtrị nghiêjqsTm ngR7zqặt nTK5Fên tộc trưởngR7zq củaaAom mườiaAom TK5Fhai tjqsTộc phầnbuTH lR7zqớn đềuaAom khbuTHông thạoR7zq việcjqsT này.

- TứcbuTH aAomlà sao?

- TR7zqức aAomlà, cậubuTH R7zqta cũbuTHng caAomhưa baaAomo giờR7zq uốTK5Fng rượu.

- …

Thương jqsTNgô tỏR7zq buTHvẻ vừaTK5F aAomxin TK5Flỗi vừR7zqa cảmR7zq jqsTđộng dìjqsTu NgưuTK5F jqsTBôn khônTK5Fg biết làaAom lầnjqsT thứaAom baAomao aAomnhiêu từbuTH tronaAomg nhbuTHà vệTK5F saAominh xiêR7zqu jqsTvẹo bướcTK5F aAomra, nưTK5Fớc mắtjqsT hắnjqsT nhạt nR7zqhòa, TK5Fnói tTK5Frong tiếngbuTH nấc:

- NaAomgười anbuTHh eaAomm TK5Ftốt, khbuTHổ cR7zqho TK5Fcậu rồi.

Ngưu BôjqsTn vỗbuTH vaAomai TK5Fhắn aAomcười hTK5Fa hả,buTH gaAomiọng nóiR7zq hàR7zqo hjqsTùng bR7zqốc taAomrời lấaAomy chút jqsTphong cácaAomh củaR7zq TrứngTK5F muối:

- buTHKhổ jqsTcái quábuTHi gR7zqì? AnR7zqh aAomem aAomchính jqsTlà dùngR7zq đểjqsT đTK5Fâm... anjqsTh maAomột buTHđao, tôbuTHi một R7zqđao... làjqsT từR7zq "buTHđao" tronTK5Fg TiTK5Fểu lýR7zq phTK5Fi đao...

Thương NgôbuTH chaAome mặt.

Còn buTHtôi lạibuTH TK5Fgiơ ngjqsTón tabuTHy cTK5Fái TK5Flên bibuTHểu thaAomị ngưỡngR7zq mộTK5F đốiaAom vớiR7zq sự biếnR7zq chuR7zqyển R7zqtừ ybuTHếu đuốR7zqi sanTK5Fg mạnhbuTH mẽTK5F củaTK5F jqsTTứ Ngưu.

Đêm đó,buTH thầnaAom taAomiên lạibuTH mR7zqột lầTK5Fn nữaTK5F dùnbuTHg hànbuTHh độngTK5F thựaAomc tR7zqế chứng jqsT minh sựR7zq tốbuTHn cơjqsTm tốnaAom buTHcủi, buTHvô dụngaAom tR7zqoàn tậpTK5F củajqsT mình...

Sau jqsTkhi đbuTHã bibuTHến baAoma kTK5Fét buTHbia thàR7zqnh bjqsTa mươijqsT sáubuTH chTK5Fiếc vỏjqsT chaiTK5F, Trứng muốiaAom jqsTchân bướcjqsT cjqsTó pTK5Fhần laAomoạng choạngR7zq kéobuTH R7zqanh chbuTHàng NgưjqsTu BR7zqôn đaAomang nghibuTHêm túcR7zq aAomchỉ tay TK5Fvào TK5Fvạch đườaAomng đếaAomm trănR7zqg saAomao lênjqsT tajqsTxi, đầubuTH kjqsThông naAomgoảnh lại.

Tôi lẩmjqsT bR7zqẩm mTK5Fột mình:

- HajqsTi ngườiTK5F nàaAomy buTHsẽ khR7zqông sjqsTao chứ?

Thương buTHNgô trấnTK5F an:

- NjqsTgưu BbuTHôn aAomcó R7zqsay nTK5Fữa cũngR7zq khôjqsTng giR7zqở trjqsTò lTK5Finh R7zqtinh đâu.

- R7zqTôi sợaAom TrứngTK5F muốaAomi buTHgiở tròjqsT vớijqsT anTK5Fh ta.

- ..TK5F. aAomDù gaAomì cũngTK5F R7zqlà taAomhần tiêjqsTn. aAomSao cóTK5F taAomhể buTHbị ljqsToài ngườijqsT giaAomở trò được...

 

Trên đườnR7zqg về,jqsT giTK5Fó lạnhTK5F tápaAom vTK5Fào aAommặt, hơiaAom mebuTHn xbuTHâm caAomhiếm đạjqsTi nãaAomo của taAomôi khôngTK5F nhR7zqững tướjqsTc điTK5F quR7zqyền cjqsThủ đaAomộng mR7zqà cTK5Fòn kjqsThiến aAomtôi jqsTchìm đắR7zqm hoàTK5Fn toTK5Fàn, choáng vángTK5F, qTK5Fuay cuồnbuTHg. ĐồjqsTng aAomthời, bụngjqsT TK5Fcũng R7zqbắt đầujqsT thấyaAom khbuTHó chịu.

Tôi gR7zqiơ aAomtay buTHlên tínhjqsT aAomngày, qjqsTuả nhiêbuTHn TK5Fđến TK5Fngày kinbuTHh nguybuTHệt aAomghé thăm R7zq rồi, đúngTK5F R7zqlà "HọaR7zq vôTK5F đbuTHơn chí,TK5F pbuTHhúc bấtR7zq tR7zqrùng laR7zqi", đãR7zq thấR7zqt tìTK5Fnh rồi R7zqlại gặpbuTH aAomphải jqsTbà buTHcô già...

Càng nghĩbuTH TK5Ftôi càngTK5F TK5Fthấy buTHmình đejqsTn đủTK5Fi, đebuTHn đủijqsT njqsThư gặbuTHp phảiTK5F ôngbuTH bán thabuTHn buTHvậy. TôibuTH muốnbuTH ruồngbuTH TK5Fbỏ, TK5Fmuốn tựaAom đjqsTày ảiTK5F maAomình naAomên tìmbuTH chỗaAom chânR7zq tườnbuTHg rồi aAom ngồi đóTK5F nhR7zqư chết.

Thương R7zqNgô đưTK5Fơng nhiêjqsTn kaAomhông R7zqbiết TK5Fnhững cơjqsTn sónTK5Fg aAomlòng diễnbuTH ra buTH trong tbuTHôi, thấyaAom tôjqsTi bỗngjqsT nhiênbuTH ngồiTK5F thụpaAom xuốTK5Fng nR7zqhư ngườijqsT khôjqsTng xươnjqsTg naAomên không tránhjqsT khỏjqsTi buTHvẻ nbuTHgạc nhiTK5Fên. HjqsTắn vTK5Fội jqsTkhom ngTK5Fười xuống,aAom TK5Flưng daAomựng thẳnbuTHg, TK5Fmột đR7zqầu gối chạmTK5F đất,R7zq mTK5Fột taAomay đặtbuTH trêjqsTn đTK5Fầu gjqsTối mìaAomnh, jqsTtay kjqsTia saAomờ buTHlên trájqsTn tôi...

Trời aAomđất, sinTK5Fh vậtaAom gTK5Fì khônTK5Fg biết,aAom aAomtư jqsTthế ngẫuR7zq nhTK5Fiên aAomthôi R7zqmà cũaAomng đẹp jqsTlạ lùng.

Lại trờbuTHi đấtaAom nữaR7zq, lúcR7zq R7zqnày tôTK5Fi mớR7zqi cóR7zq buTHthể quaaAomn sjqsTát mộtjqsT TK5Fcách tỉjqsT mi, rTK5Fõ ràng.

- TiểR7zqu Tường,jqsT R7zqem saTK5Fo buTHthế? SaAomay TK5Fhay buTHkhó chịjqsTu ởjqsT đâu?

Trước buTHánh mắtbuTH laAomờ đờjqsT sayaAom, đôR7zqi R7zqtai onjqsTg R7zqong cTK5Fủa tôaAomi, dánR7zqg vẻaAom hjqsTắn buTHcàng lôi cuốn,TK5F giọngjqsT nóijqsT aAomcàng dễbuTH chTK5Fịu hR7zqơn khiTK5Fến tráR7zqi tbuTHim tôTK5Fi nhTK5Fư lệcR7zqh vềbuTH phíabuTH gan, giọngR7zq tôibuTH nhỏaAom nbuTHhẹ đầybuTH tủibuTH hờn:

- ĐếnjqsT tháng.

Thương NR7zqgô sữTK5Fng ngườiTK5F R7zqtrước aAomcâu nóbuTHi kR7zqhông đầubuTH khaAomông đuôjqsTi củR7zqa tôi:

- buTHĐến gì?

- ĐếaAomn tháng.

- Tháng.jqsT.. tháaAomng gì?

Tôi ôTK5Fm buTHbụng TK5Ftựa TK5Fvào tườnjqsTg, cuộnTK5F buTHmình nbuTHhư mộtbuTH cR7zqon tjqsTôm, lôngjqsT jqsTmày aAomxịu xuống, mặaAomt cTK5Fau lạiR7zq aAomdiễn vjqsTai mộtTK5F caAomô aAombé tộiR7zq nghiệaAomp mujqsTốn aAomnói mjqsTà R7zqkhông thốTK5Ft đưTK5Fợc thành lời.

Dù saaAomo ThR7zqương R7zqNgô caAomũng đãTK5F sốngTK5F ởbuTH nhânR7zq gR7zqian naAomên tươngR7zq đốjqsTi hiểuR7zq biết đốỉjqsT vớTK5Fi đặjqsTc trưnaAomg sibuTHnh buTHlý củaaAom R7zqloài người.buTH VbuTHậy nêaAomn, aAomsau phTK5Fút bbuTHối rbuTHối bTK5Fan đầubuTH, hắn aAomnhanh caAomhóng buTHý thứcaAom được,R7zq cộbuTHng thêmjqsT ngônjqsT jqsTngữ R7zqcơ R7zqthể vjqsTô cùbuTHng buTHcó tínhR7zq biểuTK5F cảmTK5F của tôiaAom nênR7zq hắbuTHn đãbuTH hiểubuTH ra.

- EaAomm... tR7zqa... jqsTchúng tjqsTa maR7zqu vềR7zq nbuTHhà thôi...

- NhR7zqưng trTK5Fong naAomhà kjqsThông cTK5Fòn băngbuTH aAomvệ sibuTHnh nữa.

- Vậy.buTH.. phảbuTHi laAomàm sao?

- jqsTKhông cònbuTH thìR7zq đươjqsTng nhaAomiên phảiaAom điTK5F mTK5Fua rồi.

- Ồ.buTH.. ởjqsT đâujqsT R7zqcó? aAomTa dbuTHìu aAomem đi.

- TôR7zqi R7zqđau bụnbuTHg, buTHkhông đjqsTứng dậybuTH đaAomược, R7zqkhông điR7zq nổi.

Có ljqsTẽ ThươngjqsT NgbuTHô đãbuTH hiểTK5Fu rbuTHa ýR7zq củbuTHa tôi,TK5F bỗngTK5F buTHnhiên thbuTHấy bốiR7zq rốiaAom. DR7zqo dự, đaAomắn đoTK5F mộtR7zq R7zqhồi, cuR7zqối cùjqsTng cũjqsTng cắnTK5F raAomăng, nói:

- TbuTHrong siêR7zqu thịTK5F gjqsTần đâybuTH aAomchắc lR7zqà cjqsTó chứjqsT? TaAoma sẽTK5F jqsTđi mbuTHua ngaTK5Fy, ebuTHm đợi tajqsT ởjqsT đây.

Tôi vộijqsT tTK5Fóm lấyTK5F buTHhắn, tiếpR7zq tTK5Fục vẻaAom yaAomếu đuốTK5Fi, cạnaAom sứjqsTc, diTK5Fễn vR7zqẻ TK5Fđáng thương đếnaAom cùng:

- TrR7zqong buTHsiêu thaAomị khôngR7zq caAomó buTHloại tôibuTH cầnjqsT, chTK5Fỉ ởjqsT cửabuTH hànTK5Fg buTHtrước mặt mTK5Fới có.

Tuy jqsTđiều nàR7zqy rbuTHõ ràTK5Fng lR7zqà vớjqsT vaAomẩn, TK5Fnhưng dùaAomng nTK5Fó đểaAom lừjqsTa vịTK5F thaAomần buTHchưa hề cóTK5F R7zqchút kiaAomnh nTK5Fghiệm gìbuTH vẫR7zqn aAomrất TK5Fhiệu quả.aAom DTK5Fo đóR7zq ThươngjqsT NgôR7zq lTK5Fiền gjqsTật buTHđầu cắn jqsTcâu vTK5Fà R7zqtỏ vTK5Fẻ ngượbuTHng ngùR7zqng raAomõ ràng.

Cái gọijqsT ljqsTà cửTK5Fa hàng,jqsT chaAomính làaAom tiệmTK5F buTHtạp R7zqhóa tjqsTương đốijqsT truyềnbuTH thốnR7zqg mà phươngbuTH thứcjqsT kiR7zqnh doabuTHnh hoànTK5F toànbuTH khjqsTông giốjqsTng vớijqsT sibuTHêu R7zqthị tựR7zq chọn.jqsT Khách hàbuTHng pTK5Fhải hiTK5Fểu rõ,jqsT phR7zqải tựTK5F nbuTHói jqsTra yêR7zqu cầTK5Fu củaR7zq mìR7zqnh, sR7zqau TK5Fđó chủbuTH caAomửa hàngR7zq sẽjqsT dẫn aAom đi lấbuTHy R7zqđồ vàR7zq trbuTHả tiềnTK5F nhjqsTận hR7zqàng ngaaAomy trướcjqsT mặt.

Tôi hbuTHoàn tjqsToàn phớtR7zq aAomlờ vẻbuTH ngượngjqsT ngùR7zqng caAomủa TK5FThương R7zqNgô dùngbuTH tháR7zqi buTHđộ vô cùngbuTH nghiêaAomm TK5Ftúc nójqsTi vớjqsTi hắn:

- TôiR7zq buTHmuốn mbuTHột buTHgói dùR7zqng baR7zqn đêbuTHm vàjqsT mộtaAom góiaAom dùaAomng bjqsTan nR7zqgày, loại buTH dùng babuTHn buTHđêm phTK5Fải laAomà buTHloại dàaAomi R7zqba aAommươi TK5Flăm buTHcentimet. ĐãbuTH nhjqsTớ chưa?

Thương NTK5Fgô cúaAomi đầuTK5F khôaAomng nhìnaAom tôjqsTi, mộtTK5F TK5Fhồi saaAomu mớiTK5F aAomnhẹ nóiR7zq một tiếng.

- Ừm.

- AnbuTHh taAomhử nhắcbuTH lạijqsT mộtaAom aAomlần caAomho R7zqtôi nghe.

Dưới saAomự thúcjqsT épbuTH caAomủa tôibuTH, hắnbuTH cuốiaAom cR7zqùng tỏaAom R7zqvẻ quyTK5Fết tâmR7zq, đứngbuTH pR7zqhắt dậy, còjqsTn buTHtiện buTHtay buTHgõ vàoR7zq đầuR7zq tR7zqôi, giTK5Fọng aAomhờn trách:

- EbuTHm cbuTHhờ đấy.

Tôi aAomxoa TK5Fđầu nbuTHhìn R7zqtheo cR7zqái bónjqsTg vộbuTHi aAomvã củaTK5F hjqsTắn, cườR7zqi ngặaAomt nghẽo. BaAomóng hjqsTắn dầnaAom buTHxa khuất.

Lớn bằTK5Fng aAomtừng TK5Fnày jqsTrồi, hắnbuTH làTK5F ngườibuTH đànR7zq ôngTK5F đầujqsT tijqsTên TK5Fmua R7zqbăng vệ aAomsinh R7zqcho tôi.

Khoảng mườiR7zq phúaAomt aAomsau, ThươngjqsT R7zqNgô aAomxách mộtbuTH túR7zqi naAomylon, lấbuTHm létTK5F nhTK5Fư trộm, jqsTquay về.

- EaAomm xeaAomm aAomta buTHmua cjqsTó đúnjqsTg không?

Tôi cầaAomm lấyaAom túR7zqi, nhTK5Fìn vào,buTH nói:

- Đúng.R7zq TraAomí nhbuTHớ củaaAom R7zqanh khTK5Fông R7zqtồi mà.jqsT NjqsTày, hộpbuTH nhjqsTỏ nàjqsTy làTK5F gìR7zq vậy?

- buTHÔng cbuTHhủ nTK5Fói, tốaAomt nhấtjqsT nTK5Fên dùnbuTHg kbuTHết hTK5Fợp aAomhai lobuTHại này.

Không biếTK5Ft TjqsThương NTK5Fgô bjqsTị kícjqsTh TK5Fđộng jqsTgì buTHtrong TK5Fcửa aAomhàng buTHcủa ôR7zqng chú râuaAom riTK5Fa xồTK5Fm TK5Fxoàm jqsTkia. aAomTuy sắR7zqc mặtTK5F khôngTK5F jqsTcó bijqsTểu aAomlộ TK5Fgì đR7zqặc aAombiệt nhưngTK5F caAomơ thbuTHịt xem rjqsTa khôngTK5F kiTK5Fềm chếbuTH đượcaAom nênaAom hơiTK5F cjqsTo giật:

- buTHVì tronR7zqg TK5Fthời jqsTgian đếnbuTH tTK5Fháng củaR7zq ngườiaAom coaAomn gáiTK5F, ngườiR7zq aAomđàn ôTK5Fng sẽ TK5F tích TK5Flũy khR7zqông jqsTít TK5Fđồ. ĐếTK5Fn kTK5Fhi aAomđợi haAomết jqsTđèn đaAomỏ TK5Fchắc chắnbuTH sẽTK5F khôbuTHng buTHkiểm jqsTsoát đR7zqược mà phónTK5Fg raaAom. LjqsTúc đóaAom nếbuTHu kaAomhông cjqsTó buTHsự TK5Fchuẩn TK5Fbị aAomthì aAomcâu chuyTK5Fện tuyệaAomt đỉbuTHnh trTK5Fên giường sẽTK5F rấtjqsT dR7zqễ biếnaAom thTK5Fành câbuTHu chuR7zqyện bR7zqi thảbuTHm traAomong khaAomoa sản...

Ôi trjqsTời đấtTK5F ơi,TK5F ôngTK5F buTHchú TK5Fkỳ jqsTquặc kTK5Fia buTHthật aAomquá dunaAomg tục.

Nhưng, buTHnhư aAomthế, ýaAom nguR7zqyện cbuTHủa mẹTK5F đãR7zq đưbuTHợc thuậR7zqn lợiaAom đápbuTH TK5Fứng. Trong nhàTK5F pTK5Fhải thườngTK5F xuyêbuTHn buTHdự phònbuTHg bTK5Fao cbuTHao buTHsu TK5FDurex mà...

Nhìn dáR7zqng vẻTK5F aAomthảm hạiaAom củbuTHa ThươngR7zq Ngô,TK5F chaAomút ljqsTương thiệjqsTn jqsTvốn caAomhết từ R7zqlâu troR7zqng tôaAomi cuTK5Fối cjqsTùng jqsTcũng buTHphục R7zqhồi sứcbuTH sống.

Tôi aAomnhét R7zqhai tjqsThứ cóbuTH chứbuTHc buTHnăng giốnaAomg njqsThau buTHlà R7zqcùng chốngR7zq chấtTK5F lỏng chảyTK5F lunbuTHg tuaAomng vàoaAom tbuTHrong R7zqtúi nTK5Fylon rồbuTHi aAomđứng lênaAom. ĐTK5Fang jqsTlắc lắcTK5F phủiaAom phủbuTHi định xuấtjqsT phát,aAom tR7zqhì ThjqsTương R7zqNgô bjqsTỗng R7zqkéo taAomay tR7zqôi lạjqsTi, nói:

- aAomEm tTK5Fhấy jqsTkhó chTK5Fịu, buTHvậy đểbuTH buTHta cõR7zqng em.

Tôi nhbuTHìn hắn,aAom lắbuTHc đầu,R7zq nói:

- TjqsTôi kbuTHhông muốnR7zq buTHchơi R7zqtrò jqsTTrư BájqsTt GaAomiới cjqsTõng vợ.

- .R7zq.. CTK5Fhúng taAoma đâuaAom pjqsThải lợn..jqsT. TK5F- ThươnTK5Fg R7zqNgô cójqsT phbuTHần phâR7zqn R7zqvân về vấnR7zq TK5Fđề chủnaAomg tộcbuTH nhưngR7zq rấbuTHt nbuTHhanh buTHsau TK5Fđó buTHliền nTK5Fở nTK5Fgay maAomột TK5Fnụ cưTK5Fời: jqsT- NhưaAomng ta jqsT không ngbuTHại jqsTlàm TraAomư buTHBát Giới.

Đầu ójqsTc tămaAom tốbuTHi củbuTHa buTHtôi phảijqsT phảTK5Fn ứnbuTHg buTHmột buTHlúc mớiR7zq TK5Fhơi IjqsTm-u, tôi đáp:

- TbuTHôi R7zqkhông muốnR7zq làmaAom tR7zqiểu thbuTHư củR7zqa CR7zqao LãoTK5F trang.

- jqsTEm R7zqchỉ cTK5Fần lTK5Fàm nữR7zq buTHchủ nhânaAom củabuTH aAomTrúc ThTK5Fanh caAomác lbuTHà đượcTK5F rồTK5Fi. - TjqsThương NbuTHgô vừajqsT nTK5Fói vừbuTHa buTHcúi ngjqsTười xuống:TK5F aAom- MaTK5Fu ljqsTên đi.

- TbuTHrúc buTHThanh cáR7zqc làTK5F cájqsTi gì?

- TK5FLà buTHnơi trưR7zqớc buTHđây chTK5Fúng taAoma ở.

- Ồ.

- aAomEm nhanjqsTh lêaAomn mộTK5Ft chút.

Tôi aAomkhông thèmjqsT đểR7zq ýjqsT đếnR7zq lờbuTHi giụaAomc củabuTH hbuTHắn màR7zq aAomtự mR7zqình tiTK5Fến vềbuTH phía trước:

- KhônjqsTg cầnbuTH đâu.

- TiểuaAom Tường...

Tôi R7zqngoái đbuTHầu lạiaAom tjqsTheo phảbuTHn R7zqxạ, đúngjqsT laAomúc nhìnjqsT thTK5Fấy ThươngbuTH aAomNgô khom ngườibuTH, aAomhai taTK5Fy chốbuTHng vàaAomo đầujqsT gốjqsTi, khuôTK5Fn aAommặt hTK5Fơi aAomngẩng lênbuTH, TK5Fkhẽ mỉmbuTH cười,TK5F nói:

- VếtaAom thươngaAom củaAoma tbuTHa đãjqsT khỏR7zqi rồi.

Tôi bịTK5F hắnjqsT aAomđoán aAomtrúng ýTK5F naAomên R7zqcũng khônTK5Fg naAomể TK5Ftình mTK5Fà bócbuTH mẽR7zq hắn,jqsT tôi nóR7zqi to:

- AnjqsTh lừR7zqa aaAomi taAomhế? KTK5Fhông thểaAom nào.

- DùbuTH R7zqcoi R7zqnhư cTK5Fhưa khỏaAomi hjqsToàn toàbuTHn thìR7zq caAomhút trọngTK5F lượngR7zq củaAoma aAomem cũng R7zq chẳng thểjqsT R7zqgây ảTK5Fnh hưởngjqsT gì.

Tôi bĩTK5Fu môjqsTi tỏaAom vẻaAom quyếtR7zq kTK5Fhông TK5Ftin buTHlời hắn.

Nụ cườiaAom củaaAom hắTK5Fn TK5Fcàng rTK5Fõ néaAomt hơn:

- R7zqEm lTK5Fo lắnR7zqg caAomho buTHta pbuTHhải không?

- LR7zqà jqsTtôi lTK5Fo cTK5Fho cáiTK5F đệmjqsT buTHghế sjqsTofa TK5Fcủa tôi.

- R7zqTiểu TườngbuTH, tjqsTin buTHta đi.aAom VìTK5F ejqsTm, taAoma sẽTK5F khônTK5Fg laAomấy TK5Fmình TK5Fra R7zqđùa giỡn đâu.

Lời nóTK5Fi củaR7zq hắnjqsT rấjqsTt qubuTHả qujqsTyết, hơjqsTn njqsTữa còbuTHn cójqsT tínhaAom xTK5Fúi giR7zqục R7zqvà mê hoặcjqsT, djqsTo đaAomó, tôiTK5F thấyjqsT jqsTdao động.

Tôi đaAomến bêbuTHn hắn,buTH bR7zqấm đầuTK5F ngóaAomn taTK5Fy vàoTK5F lưnTK5Fg hắnjqsT, hỏi:

- CR7zqó đaaAomu không?

Thương R7zqNgô bậtbuTH cười,TK5F dTK5Fuỗi cánaAomh R7zqtay đặtjqsT jqsTvào aAomeo TK5Ftôi đẩyTK5F aAomra aAomsau lưng, nhânR7zq R7zqlúc tjqsTôi loạngTK5F chaAomoạng, lR7zqiền túmTK5F buTHvào đùiaAom aAomtôi, R7zqkhi đứnTK5Fg ljqsTên aAomthì R7zqtôi đbuTHã R7zqngồi chắc chắjqsTn trênR7zq lưjqsTng hbuTHắn rồi.

Cách lớpbuTH áobuTH mùaR7zq đônbuTHg aAomdày caAomộp, tôiaAom TK5Fvẫn cTK5Fảm thấaAomy R7zqvai vR7zqà lưngjqsT R7zqhắn gầy gjqsTầy njqsThưng rTK5Fất TK5Frộng, khiếaAomn tôibuTH cjqsTó cảjqsTm giácR7zq cựjqsTc kỳbuTH R7zqchắc chắn.

Tôi ôR7zqm R7zqcổ hắn,TK5F bảjqsT vjqsTai hắnR7zq laAomàm cằmTK5F tR7zqôi hơibuTH đau.

Trong trR7zqí aAomnhớ củaR7zq R7zqmình, hìTK5Fnh TK5Fnhư chưjqsTa cjqsTó R7zqai từngaAom cõngjqsT tjqsTôi. NbuTHgày nhỏ, bR7zqố chR7zqỉ đặTK5Ft tôiaAom lênbuTH buTHcổ hoaAomặc lênR7zq vai.

Thế nhưngaAom cảmR7zq giácTK5F aAomlúc nàybuTH TK5Fsao tTK5Fhân queaAomn đếnjqsT TK5Fvậy, nhTK5Fư thểjqsT đãTK5F từR7zqng diễn rTK5Fa aAomvô sốbuTH aAomlẩn. CóTK5F mộaAomt R7zqngười cõngjqsT tôbuTHi, cứjqsT TK5Fđi, đaAomi TK5Frất xaTK5F, TK5Fđi rấbuTHt lâu...

- TrR7zqước đâyTK5F, aaAomnh cójqsT từngjqsT buTHcõng tôbuTHi jqsTnhư thếTK5F nàbuTHy không?

- Có.

- TbuTHhường xuyjqsTên chứ?

- Ừ!

- R7zqKể tjqsTừ kbuTHhi chbuTHúng tTK5Fa buTHở bênbuTH aAomnhau sao?

- jqsTKể từbuTH buTHngày aAomđầu aAomtiên tjqsTa quTK5Fen em.

- TôbuTHi nhớTK5F, hjqsTình R7zqnhư R7zqanh từnTK5Fg nójqsTi vìaAom TK5Ftôi buTHmà đãTK5F lấyTK5F chínbuTH trăR7zqm chíR7zqn mươi chbuTHín gTK5Fiọt sươngR7zq mbuTHai. R7zqNhưng naAomay tôTK5Fi aAommới mộtjqsT nghìbuTHn aAomtuổi. buTHVậy chẳnbuTHg phảijqsT làTK5F khi tôibuTH TK5Fvừa rbuTHa đời,jqsT anbuTHh đãR7zq cõR7zqng tôaAomi cR7zqhạy khắpTK5F nTK5Fơi sao?

- Ừ.

- AnjqsTh R7zqcòn nbuTHói, trướcR7zq aAomđây tTK5Fôi khônjqsTg R7zqhề cóTK5F bR7zqố mẹbuTH, jqsTvậy aR7zqi nuôaAomi tôi trưTK5Fởng thành?

Thương NgôjqsT thbuTHở dàiaAom, ngoáiaAom đTK5Fầu laAomại TK5Fnhìn jqsTtôi, nói:

- TiểaAomu TườTK5Fng, lbuTHà R7zqta aAomnuôi ebuTHm khR7zqôn lớn.

Ồ...

Hóa rajqsT, khôngR7zq paAomhải TK5Flà R7zqtôi R7zqnuôi cjqsThồng, mjqsTà tôjqsTi buTHlà R7zqbà vợjqsT đượcbuTH hbuTHắn nuôi nấng.

Cơn kíchaAom độaAomng nàyjqsT kTK5Fhiến tôijqsT kTK5Fhông thốtR7zq nêbuTHn lờijqsT tjqsTrên suốjqsTt đưbuTHờng về. ThươngTK5F aAomNgô jqsTcũng khôbuTHng nóiTK5F gìbuTH nữbuTHa, jqsTchỉ cjqsThầm cbuTHhậm đibuTH từngR7zq bjqsTước, từngaAom bước.

Đêm mùTK5Fa đônR7zqg, gaAomió R7zqrất buTHmạnh nhTK5Fưng cóTK5F jqsTlẽ vìTK5F hTK5Fai chúaAomng jqsTtôi dựaTK5F sát vàobuTH nbuTHhau nêbuTHn TK5Fkhông hjqsTề cảmR7zq thấybuTH lTK5Fạnh. TK5FBàn TK5Ftay hắjqsTn đbuTHang đbuTHỡ lấyR7zq jqsTtôi cũTK5Fng buTHkhông còn lạnhaAom giábuTH nhTK5Fư R7zqban chiTK5Fều nữa.

Sau kbuTHhi tR7zqrở vềR7zq nhàR7zq tắmTK5F gTK5Fiặt xongbuTH, tôjqsTi vTK5Fốn địR7zqnh jqsTmở aAommáy tbuTHính raAoma xemjqsT Lâm LỗibuTH buTHcó OnTK5Fline khjqsTông đểjqsT hbuTHỏi jqsTanh tbuTHa rốTK5Ft buTHcuộc vTK5Fì aAomsao khôngR7zq liaAomên lbuTHạc buTHvới bạn bèjqsT. NhưngjqsT vừR7zqa mớTK5Fi đănaAomg nhập,buTH aAommáy tínhR7zq lậpbuTH tứjqsTc bịaAom gấpaAom lại.

Thương NR7zqgô đứnR7zqg R7zqsau lưbuTHng tôiR7zq, TK5Ftrên taaAomy caAomầm mộTK5Ft cốcR7zq sữaR7zq aAomnóng, nói:

- UaAomống jqsTđi rTK5Fồi ngủ.

Tôi nghĩaAom ngợjqsTi mbuTHột látaAom rồiaAom nTK5Fgoan ngoãnjqsT ngTK5Fhe lời.

Có lẽTK5F R7zqvì tháTK5Fi aAomđộ ngoajqsTn ngbuTHoãn củaAoma R7zqtôi qaAomuá khácR7zq aAomso vjqsTới laAomúc thườjqsTng dẫn đếnbuTH vbuTHiệc R7zqhắn caAomó chúR7zqt cảR7zqnh giác,buTH khjqsTông yêR7zqn tâmbuTH aAomnên lạaAomi nhbuTHấn buTHmạnh thjqsTêm một câu:

- PR7zqhải nR7zqgủ njqsTgay buTHđấy nhé.aAom KhôR7zqng jqsTđược đR7zqợi tbuTHa aAomđi rjqsTa nR7zqgoài buTHrồi lạTK5Fi lén bbuTHò dậbuTHy chaAomơi đâu.

- ATK5Fnh khôngjqsT buTHngủ R7zqcùng tTK5Fôi sao?

-... Hả?

Tôi chớpaAom mắtaAom lộaAom R7zqrõ aAomvẻ jqsTngây tR7zqhơ nhTK5Fất, lbuTHanh TK5Flợi nhấR7zqt, nói:

- R7zqÔng bốTK5F hbuTHổ ơibuTH, buổiR7zq tốR7zqi njqsTgười jqsTta sợR7zq ngủbuTH mộtR7zq mình.

Thương NTK5Fgô giậbuTHt giậtR7zq khóeR7zq mắt:

- buTHBố... bố...

- TôibuTH luônjqsT thíR7zqch kR7zqiểu bốbuTH TK5Fnuôi jqsTcon gbuTHái gìR7zq gìaAom đó,TK5F khônR7zqg ngờaAom buTHtự mìTK5Fnh giờ cũnTK5Fg cóaAom thR7zqể đbuTHược TK5Ftrải nghiệTK5Fm. aAomHay quá!

Khóe miệnaAomg ThươR7zqng jqsTNgô TK5Frần rậaAomt, nói:

- Bố.R7zq.. cR7zqon gái...

Tôi aAomlao lêTK5Fn phíaR7zq trưócR7zq, buTHôm cTK5Fhặt ebuTHo hắTK5Fn, giọnbuTHg nũnTK5Fg nịbuTHu, nói:

- NgưR7zqời tbuTHa kR7zqhông thaAomèm quabuTHn tâR7zqm, ngươiR7zq R7zqta chỉjqsT mujqsTôn bjqsTố aAomngủ cùaAomng mà, ngườijqsT tTK5Fa mjqsTuốn ôTK5Fm bbuTHố cơ.

Giọng nóaAomi củaaAom ThươTK5Fng R7zqNgô bắjqsTt R7zqđầu rR7zqun rẩy:

- Ôm..buTH. ôm...

Tôi thấyaAom trêjqsTu nR7zqhư vậjqsTy đãaAom tươnTK5Fg đốibuTH R7zqrồi, chọcaAom tjqsThêm nữaR7zq cójqsT khảbuTH năng hắnjqsT R7zqsẽ pTK5Fhát hbuTHỏa naAomên dừbuTHng TK5Flại, rổiaAom R7zqlăn vàjqsTo gjqsTiường, vẫyjqsT vẫyR7zq taR7zqy vẻR7zq aAomcao sangR7zq, nói:

- TK5FBản cuR7zqng buTHphải R7zqđi nghỉjqsT rồijqsT. HổaAom côngR7zq TK5Fcông lubuTHi aAomra đi.

- CônTK5Fg... công...

Có jqsTlẽ tR7zqim R7zqgan jqsTvà đạiaAom nãbuTHo củabuTH ThưjqsTơng buTHNgô đềuTK5F cóR7zq phầnaAom taAomê liệbuTHt bởiTK5F màn R7zqbiểu diaAomễn R7zqbiến mjqsTặt sbuTHau jqsTkhi traAomao TK5Fgiải jqsTOscar aAomcủa tbuTHôi. KbuTHhuôn mặtbuTH hắnjqsT không chbuTHút caAomảm xúaAomc, haAomai aAommắt aAomnhìn thẳnTK5Fg, đijqsT rTK5Fa ngoài.

Do đaAomó, tR7zqôi cR7zqhui vaAomào chbuTHăn cườTK5Fi sjqsTặc R7zqsụa, mộtaAom R7zqchút gjqsTió R7zqlạnh ùaR7zq đến, buTHnằm bênTK5F cạnhjqsT tôiTK5F lújqsTc nàybuTH làjqsT mộtjqsT aTK5Fnh chàaAomng mặcR7zq baAomộ quầnbuTH áobuTH nbuTHgủ mỏnbuTHg manh.

Khuôn mặtjqsT hiềnR7zq làaAomnh củajqsT anR7zqh cbuTHhàng nhìnTK5F jqsTtôi, nói:

- ĐaAomể buTHchứng R7zqminh tTK5Fa kaAomhông phảiR7zq lR7zqà côjqsTng công,jqsT tốiR7zq R7zqnay, tTK5Fa buTHđặc biệt chobuTH phépTK5F cjqsTon kiểmjqsT buTHtra thoảiaAom mái.TK5F buTHTa thươnaAomg TK5Fcon TK5Flắm đấybuTH, cR7zqó cjqsTảm độngR7zq không?

- …

Được aAomlắm, đồTK5F cobuTHn hR7zqổ bjqsTiến tTK5Fhái! NgươiTK5F jqsTthắng rồi!

Tôi đưabuTH jqsTtay đẩyTK5F hắjqsTn raTK5F, nói:

- TôijqsT đaAomang đếnjqsT thjqsTáng, đTK5Fi aAomra đi.

Hắn nắR7zqm chặtbuTH tbuTHay R7zqtôi, kTK5Fhông cjqsTòn vjqsTẻ đùaAoma cợtjqsT, trêR7zqu chọcTK5F R7zqlúc trước, R7zq giọng hắnbuTH chậmTK5F rãjqsTi nhR7zqưng kbuTHiên định:

- TiểjqsTu TườbuTHng, buTHta baAomiết aAomlúc naAomày jqsTem raAomất bR7zquồn. TraAomước TK5Fmặt tbuTHa, TK5Fem kaAomhông cần phảjqsTi tTK5Fỏ rbuTHa mạnhbuTH mẽ,TK5F cànaAomg khônTK5Fg cầbuTHn pbuTHhải giảR7zq vờ.

Tôi nbuTHhìn hR7zqắn, nói:

- aAomSao jqsTanh khônR7zqg hỏiR7zq tôijqsT lR7zqà R7zqđã xbuTHảy rTK5Fa chuyệjqsTn gì?

- jqsTDù jqsTcó buTHxảy rjqsTa chuyệnTK5F gìbuTH thìTK5F R7zqcũng qTK5Fua maR7zqu thR7zqôi, vìR7zq cójqsT tR7zqa ljqsTuôn ở bênjqsT cạbuTHnh em.

- MãR7zqi mãiR7zq bênR7zq taAomôi sao?

- MTK5Fãi mãi.

Tôi chớpR7zq chớpaAom mắtaAom, buTHvùi đbuTHầu vTK5Fào lbuTHòng hắnR7zq, qjqsTuệt nướcaAom mR7zqắt buTHlên TK5Fngực hắn, nói:

- ThươR7zqng Ngô,buTH maAomay mR7zqà cbuTHó R7zqanh ởjqsT đây.

- jqsTTa luaAomôn TK5Fở đây.

- TR7zqhế njqsTên, R7zqđàn ôngjqsT khôbuTHng phTK5Fải jqsTlà thứbuTH jqsTgì tốR7zqt đR7zqẹp, TK5Ftrên thếR7zq gjqsTiới nàR7zqy chỉ cR7zqó bốaAom làTK5F taAomốt thôi.

Tôi quaAomá mệbuTHt nêbuTHn naAomgủ rấtR7zq ngonjqsT, TK5Flấy cánhTK5F aAomtay củR7zqa aAomThương NgôR7zq buTHlàm gốTK5Fi, hít R7zqhà hươngR7zq jqsTrừng bbuTHan buTHmai thoTK5Fang thR7zqoảng jqsTmà hắnTK5F mbuTHang đến.

Mãi mãiaAom TK5Flà bTK5Fao lâaAomu? aAomĐây làTK5F R7zqcâu hỏjqsTi rấtTK5F tbuTHhông tụcaAom vàjqsT cjqsTũng lbuTHà một buTH câu hỏijqsT khônTK5Fg lTK5Fời đáp.

Nhưng aAomtôi nghĩ,jqsT sR7zqo vaAomới buTHcuộc đờiaAom jqsTngắn ngủibuTH aAommấy mjqsTươi nămbuTH cjqsTủa loài ngườibuTH, mộR7zqt aAomnghìn năTK5Fm khôR7zqng hTK5Fề aAomrời xTK5Fa cóaAom thểaAom đượcaAom cTK5Foi buTHlà mjqsTãi mãR7zqi rồi.