You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

Do gần đâfYDcsmwNy fYDcsmwNtôi đượccCPQ tậfYDcsmwNn 9YdtLmGHmắt chcCPQứng kiến9YdtLmGH fYDcsmwNsự tfYDcsmwNồn tcCPQại 9YdtLmGHcủa thầnfYDcsmwN tiên9YdtLmGH, pháfYDcsmwN tfYDcsmwNan cCPQtư tưở9YdtLmGHng duy vcCPQật 9YdtLmGHmà 9YdtLmGHtôi đ9YdtLmGHược tfYDcsmwNiếp 9YdtLmGHthu 9YdtLmGHtừ nhỏ.9YdtLmGH VcCPQậy cCPQnên, cCPQsự ngcCPQạc cCPQnhiên 9YdtLmGHcủa co9YdtLmGHn bạnfYDcsmwN khiếnfYDcsmwN tôi bỗng9YdtLmGH thcCPQấy cCPQrun run:

- fYDcsmwNNày, fYDcsmwNmày đừngcCPQ cócCPQ dọacCPQ taocCPQ. NếufYDcsmwN ancCPQh fYDcsmwNta cCPQlàm fYDcsmwNma thật,cCPQ 9YdtLmGHchắc s9YdtLmGHẽ tha 9YdtLmGH cho 9YdtLmGHtao nhỉ?9YdtLmGH Là9YdtLmGH a9YdtLmGHnh fYDcsmwNta đfYDcsmwNá fYDcsmwNtao, cfYDcsmwNhứ cófYDcsmwN fYDcsmwNphải 9YdtLmGHtao fYDcsmwNđá afYDcsmwNnh tcCPQa đâu...

- TfYDcsmwNao vừcCPQa nóifYDcsmwN t9YdtLmGHhế màcCPQ cCPQmày 9YdtLmGHđã fYDcsmwNkích độn9YdtLmGHg đếfYDcsmwNn nhường9YdtLmGH ncCPQày. 9YdtLmGH- Trứng9YdtLmGH muối 9YdtLmGH lập tứfYDcsmwNc thacCPQy đổi9YdtLmGH tfYDcsmwNhái cCPQđộ, tỏfYDcsmwN vẻcCPQ xefYDcsmwNm tfYDcsmwNhường s9YdtLmGHự yfYDcsmwNếu cCPQđuối, fYDcsmwNnhát cCPQgan của9YdtLmGH tôfYDcsmwNi: fYDcsmwN- H9YdtLmGHai ngày trước,9YdtLmGH trocCPQng l9YdtLmGHúc fYDcsmwNăn ccCPQơm v9YdtLmGHới bọncCPQ T9YdtLmGHiểu Đao,fYDcsmwN fYDcsmwNbọn nfYDcsmwNó cófYDcsmwN nhắc9YdtLmGH đfYDcsmwNến tên9YdtLmGH rẻcCPQ mạt đó.

Mọi người đều9YdtLmGH nóifYDcsmwN, sacCPQu k9YdtLmGHhi ăncCPQ cCPQTết xonfYDcsmwNg cCPQquay lạfYDcsmwNi đây,cCPQ kcCPQhông liênfYDcsmwN lfYDcsmwNạc lfYDcsmwNại vớicCPQ hắn được9YdtLmGH n9YdtLmGHữa, điệnfYDcsmwN t9YdtLmGHhoại khôcCPQng ng9YdtLmGHhe, emfYDcsmwNail không9YdtLmGH 9YdtLmGHhồi âm,cCPQ fYDcsmwNgửi tfYDcsmwNin cCPQnhắn o9YdtLmGHffline ởcCPQ QQ9YdtLmGH và M9YdtLmGHSN thì9YdtLmGH khônfYDcsmwNg 9YdtLmGHbao giờcCPQ 9YdtLmGHthấy cCPQtrả fYDcsmwNlời. CcCPQòn nữa,9YdtLmGH fYDcsmwNchỗ hắfYDcsmwNn cCPQở cũcCPQng khôncCPQg c9YdtLmGHó afYDcsmwNi. fYDcsmwNTao vốn nfYDcsmwNghĩ rằng9YdtLmGH ôngcCPQ trờifYDcsmwN cuốfYDcsmwNi cCPQcùng cũngcCPQ mcCPQở cCPQmắt fYDcsmwNlàm s9YdtLmGHét đánhfYDcsmwN ch9YdtLmGHết hắncCPQ rồicCPQ, gfYDcsmwNiờ xem rcCPQa đácCPQng tiếcfYDcsmwN, đángfYDcsmwN tfYDcsmwNiếc quá.

Cô fYDcsmwNnàng lắc9YdtLmGH fYDcsmwNlắc fYDcsmwNcái cCPQđầu thafYDcsmwNn vãn,9YdtLmGH t9YdtLmGHôi lfYDcsmwNại t9YdtLmGHhấy fYDcsmwNsững sờ.

Trong ấn9YdtLmGH fYDcsmwNtượng củafYDcsmwN tôcCPQi, cCPQQQ cCPQcủa fYDcsmwNLâm Lỗi9YdtLmGH thựfYDcsmwNc 9YdtLmGHsự lfYDcsmwNuôn ởcCPQ trạngfYDcsmwN thái sángfYDcsmwN đèn.cCPQ T9YdtLmGHrước đófYDcsmwN, chúnfYDcsmwNg t9YdtLmGHôi 9YdtLmGHcó fYDcsmwNnói chufYDcsmwNyện v9YdtLmGHà anfYDcsmwNh cCPQta lucCPQôn 9YdtLmGHtrả lờcCPQi ngafYDcsmwNy. Chẳng lẽ,9YdtLmGH fYDcsmwNanh cCPQta ccCPQhỉ đểcCPQ cCPQsáng đfYDcsmwNèn 9YdtLmGHvới riê9YdtLmGHng tôi?

Tiểu ĐaofYDcsmwN l9YdtLmGHà mfYDcsmwNột t9YdtLmGHrong nhữcCPQng nfYDcsmwNgười cCPQbạn nốifYDcsmwN 9YdtLmGHkhố 9YdtLmGHchơi vớcCPQi 9YdtLmGHnhau từfYDcsmwN nhỏ củacCPQ chúngfYDcsmwN tôcCPQi. AfYDcsmwNnh cCPQta h9YdtLmGHọc tcCPQrên t9YdtLmGHôi vàfYDcsmwN Tr9YdtLmGHứng muố9YdtLmGHi cCPQhai lớp,9YdtLmGH lcCPQà 9YdtLmGHbạn cCPQhọc cfYDcsmwNủa cCPQLâm Lỗi. SacCPQu fYDcsmwNkhi đfYDcsmwNi làmcCPQ fYDcsmwNlại cCPQở cù9YdtLmGHng mfYDcsmwNột 9YdtLmGHthành phốcCPQ 9YdtLmGHvới LâfYDcsmwNm Lỗi,cCPQ cófYDcsmwN thểcCPQ 9YdtLmGHnói qufYDcsmwNan hệ giữafYDcsmwN hcCPQai 9YdtLmGHngười càngfYDcsmwN t9YdtLmGHrở nêncCPQ thâcCPQn t9YdtLmGHhiết hơnfYDcsmwN. Dù9YdtLmGH acCPQnh fYDcsmwNta cCPQrất kfYDcsmwNhông tcCPQán đồ9YdtLmGHng cCPQviệc Lâm fYDcsmwNLỗi fYDcsmwNchia t9YdtLmGHay tôfYDcsmwNi fYDcsmwNnhưng 9YdtLmGHsuy cfYDcsmwNho cùn9YdtLmGHg, ngưfYDcsmwNời ng9YdtLmGHoài 9YdtLmGHkhó m9YdtLmGHà cacCPQn tfYDcsmwNhiệp vfYDcsmwNào chuyện tìnhfYDcsmwN cảcCPQm đượcCPQc, vậcCPQy 9YdtLmGHnên fYDcsmwNquan hệcCPQ c9YdtLmGHủa hcCPQai ngườcCPQi vcCPQẫn rấcCPQt tfYDcsmwNốt, tì9YdtLmGHnh b9YdtLmGHạn vẫn khôngfYDcsmwN hềfYDcsmwN fYDcsmwNthay đổi.

Rốt 9YdtLmGHcuộc cfYDcsmwNhuyện fYDcsmwNgì đfYDcsmwNã xảycCPQ rfYDcsmwNa khifYDcsmwNến cCPQLâm 9YdtLmGHLỗi ho9YdtLmGHàn toànfYDcsmwN cắtfYDcsmwN đứtcCPQ quan9YdtLmGH hệ 9YdtLmGHanh efYDcsmwNm mưcCPQời 9YdtLmGHmấy 9YdtLmGHnăm trờfYDcsmwNi này?

Tôi đ9YdtLmGHang scCPQuy ngh9YdtLmGHĩ môncCPQg fYDcsmwNlung, bcCPQỗng cfYDcsmwNó fYDcsmwNthứ gì9YdtLmGH âmfYDcsmwN ấ9YdtLmGHm 9YdtLmGHáp vàfYDcsmwNo mặt.

- cCPQTỉnh ngủcCPQ đi.

- NgủcCPQ fYDcsmwNgì màcCPQ ngủ?9YdtLmGH MớicCPQ mấycCPQ giờfYDcsmwN fYDcsmwNmà fYDcsmwNbảo ngườicCPQ cCPQta bufYDcsmwNồn ngủ?

Tôi kécCPQo chi9YdtLmGHếc khăfYDcsmwNn ư9YdtLmGHớt 9YdtLmGHxuống, ánhcCPQ m9YdtLmGHắt cCPQtức tốcCPQi nhìn9YdtLmGH kẻfYDcsmwN đầucCPQ sỏ.

Thương fYDcsmwNNgô ngồi9YdtLmGH fYDcsmwNbên trácCPQi fYDcsmwNtôi vcCPQẫn kcCPQhông đ9YdtLmGHộng fYDcsmwNtĩnh 9YdtLmGHgì, chỉ9YdtLmGH lfYDcsmwNau tfYDcsmwNay một cácfYDcsmwNh lị9YdtLmGHch 9YdtLmGHthiệp, rồicCPQ cCPQlại rótcCPQ nướcfYDcsmwN tràcCPQ vàofYDcsmwN báfYDcsmwNt vcCPQà cCPQđũa ccCPQủa 9YdtLmGHchúng tôifYDcsmwN đểcCPQ sátfYDcsmwN trùng, fYDcsmwNsau đócCPQ cCPQlại xếfYDcsmwNp ngfYDcsmwNay 9YdtLmGHngắn, cCPQthể hiệcCPQn đầyfYDcsmwN đủcCPQ kỹcCPQ năncCPQg cầ9YdtLmGHn 9YdtLmGHcó c9YdtLmGHủa một9YdtLmGH vị9YdtLmGH thcCPQần thường xucCPQyên cófYDcsmwN mặtfYDcsmwN trfYDcsmwNong ngànhfYDcsmwN ăncCPQ uố9YdtLmGHng củafYDcsmwN loà9YdtLmGHi người.

Ngưu fYDcsmwNBôn nfYDcsmwNgồi đối9YdtLmGH diệfYDcsmwNn 9YdtLmGHvới tôi,fYDcsmwN fYDcsmwNhai tafYDcsmwNy chcCPQống cCPQlên má,fYDcsmwN cCPQchớp chớp cặp9YdtLmGH cCPQmi dàifYDcsmwN, ncCPQở 9YdtLmGHmột cCPQnụ cCPQcười fYDcsmwNvừa cCPQdịu dfYDcsmwNàng, vfYDcsmwNừa n9YdtLmGHgây ngô.9YdtLmGH CcCPQặp lô9YdtLmGHng mà9YdtLmGHy, đôicCPQ mắt 9YdtLmGH đẹp vàcCPQ fYDcsmwNvẻ yfYDcsmwNếu ớt9YdtLmGH củacCPQ acCPQnh chàncCPQg kfYDcsmwNhiến 9YdtLmGHngười tcCPQa chỉcCPQ muố9YdtLmGHn hfYDcsmwNãm hại...

Ngồi fYDcsmwNbên phải9YdtLmGH tôcCPQi cCPQlà Trứng9YdtLmGH 9YdtLmGHmuối, côcCPQ nà9YdtLmGHng bỗng9YdtLmGH nhfYDcsmwNiên dù9YdtLmGHng khuỷfYDcsmwNu tay9YdtLmGH huých mạnhcCPQ 9YdtLmGHvào tôi,fYDcsmwN nói:

- NàcCPQy, tfYDcsmwNao đcCPQã fYDcsmwNthấy fYDcsmwNcả rồi.fYDcsmwN 9YdtLmGHAnh chàfYDcsmwNng đófYDcsmwN fYDcsmwNđang gcCPQhen đcCPQấy, afYDcsmwNnh t9YdtLmGHa mới 9YdtLmGHlà bạnfYDcsmwN t9YdtLmGHrai chcCPQính t9YdtLmGHhức 9YdtLmGHcủa mcCPQày c9YdtLmGHó đúfYDcsmwNng không?

Trời đất,fYDcsmwN đcCPQồ bạcCPQn b9YdtLmGHè xấfYDcsmwNu xa.

Tôi khôngfYDcsmwN trả9YdtLmGH lời9YdtLmGH câcCPQu hỏifYDcsmwN củafYDcsmwN TrcCPQứng muốicCPQ, ômfYDcsmwN lấfYDcsmwNy chfYDcsmwNỗ đ9YdtLmGHau, miệng sùicCPQ b9YdtLmGHọt mcCPQép, gụfYDcsmwNc mặtfYDcsmwN xuốn9YdtLmGHg bàfYDcsmwNn 9YdtLmGHhy sinh.

Nhưng tfYDcsmwNôi khôngcCPQ đáp9YdtLmGH lời9YdtLmGH cũnfYDcsmwNg chẳnfYDcsmwNg cCPQsao, đãcCPQ cfYDcsmwNó ngưfYDcsmwNời khácCPQc t9YdtLmGHrả lời thay.

- cCPQĐúng, cCPQtôi 9YdtLmGHlà b9YdtLmGHạn trfYDcsmwNai cfYDcsmwNhính thứccCPQ hiện9YdtLmGH 9YdtLmGHtại củfYDcsmwNa cfYDcsmwNô ấcCPQy. 9YdtLmGHHơn cCPQthế sau 9YdtLmGH này c9YdtLmGHô ấ9YdtLmGHy c9YdtLmGHũng 9YdtLmGHsẽ 9YdtLmGHchỉ có9YdtLmGH một9YdtLmGH ngưcCPQời đàn9YdtLmGH 9YdtLmGHông du9YdtLmGHy nhấcCPQt l9YdtLmGHà tôi.

- Ô9YdtLmGHi mẹfYDcsmwN ơi,fYDcsmwN nófYDcsmwNi rấtcCPQ haycCPQ, nfYDcsmwNói rấ9YdtLmGHt tuyệ9YdtLmGHt, nóicCPQ rcCPQất đỉnh9YdtLmGH. fYDcsmwNVì cCPQcâu nó9YdtLmGHi này củcCPQa fYDcsmwNanh, hafYDcsmwNi 9YdtLmGHchúng cCPQta fYDcsmwNsẽ uốngcCPQ hfYDcsmwNết cCPQkét này.

Trứng muốcCPQi đậpcCPQ bànfYDcsmwN mfYDcsmwNột cáfYDcsmwNch đầycCPQ khí9YdtLmGH pháfYDcsmwNch kh9YdtLmGHiến 9YdtLmGHtôi suýt9YdtLmGH bfYDcsmwNị chấn thươngfYDcsmwN não.cCPQ cCPQCâu nócCPQi vô9YdtLmGH cùncCPQg hàcCPQo hùngfYDcsmwN tcCPQrên fYDcsmwNlập t9YdtLmGHức k9YdtLmGHhiến 9YdtLmGHtôi fYDcsmwNnhảy bổ9YdtLmGH cCPQlên như đifYDcsmwNện giật.

Tôi rấtcCPQ rõ9YdtLmGH tửucCPQ lượng9YdtLmGH củcCPQa Tr9YdtLmGHứng muối.cCPQ cCPQCô nàng9YdtLmGH lfYDcsmwNà cCPQngười dfYDcsmwNuy nhất9YdtLmGH bại dướifYDcsmwN 9YdtLmGHtay cCPQbố cCPQtôi mcCPQà vẫnfYDcsmwN fYDcsmwNcó thểcCPQ đcCPQi đượcCPQc vềfYDcsmwN n9YdtLmGHhà, h9YdtLmGHơn ncCPQữa còfYDcsmwNn đứ9YdtLmGHng t9YdtLmGHhẳng người,fYDcsmwN sờ fYDcsmwNtay cCPQvào tậncCPQ fYDcsmwNcửa rfYDcsmwNồi mớicCPQ 9YdtLmGHngã. TửufYDcsmwN lượnfYDcsmwNg củacCPQ LâcCPQm Lỗi9YdtLmGH fYDcsmwNchỉ kém9YdtLmGH côcCPQ nàn9YdtLmGHg mộtcCPQ ccCPQhút, về cơ9YdtLmGH fYDcsmwNbản vẫnfYDcsmwN cCPQcó tcCPQhể tìmcCPQ thấy9YdtLmGH đường9YdtLmGH xucCPQống 9YdtLmGHgầm bàn...

Đừng cCPQnói bâyfYDcsmwN giờcCPQ Thư9YdtLmGHơng NgcCPQô đ9YdtLmGHang 9YdtLmGHlà cocCPQn hcCPQổ ốm,cCPQ cứ9YdtLmGH ch9YdtLmGHo làcCPQ tr9YdtLmGHên người hắnfYDcsmwN khôngcCPQ cCPQcó vếtcCPQ thươnfYDcsmwNg v9YdtLmGHà cCPQhắn làfYDcsmwN mcCPQột cCPQcon hfYDcsmwNổ dũfYDcsmwNng mãnfYDcsmwNh th9YdtLmGHì cCPQcó lẽ9YdtLmGH cũng chẳngcCPQ tfYDcsmwNhể nuốtfYDcsmwN 9YdtLmGHnổi k9YdtLmGHét bi9YdtLmGHa mcCPQà Trứng9YdtLmGH muốfYDcsmwNi gfYDcsmwNọi cCPQlên. cCPQTôi cCPQkhông mufYDcsmwNốn lạfYDcsmwNi phải9YdtLmGH mộtfYDcsmwN lần nữfYDcsmwNa t9YdtLmGHrông thấycCPQ cCPQmáu c9YdtLmGHhảy thàcCPQnh fYDcsmwNgiọt như9YdtLmGH hfYDcsmwNiện t9YdtLmGHrường giếtfYDcsmwN nfYDcsmwNgười nữ9YdtLmGHa, giặt fYDcsmwNmiếng đệmcCPQ g9YdtLmGHhế sof9YdtLmGHa 9YdtLmGHrất tfYDcsmwNốn 9YdtLmGHxà phòng...

Tôi chộpcCPQ lấfYDcsmwNy 9YdtLmGHchai b9YdtLmGHia t9YdtLmGHên ThươngfYDcsmwN NgôcCPQ khfYDcsmwNông biếcCPQt số9YdtLmGHng chếcCPQt 9YdtLmGHlà gìfYDcsmwN vừa 9YdtLmGHđón lấ9YdtLmGHy 9YdtLmGHvà đa9YdtLmGHng đị9YdtLmGHnh chcCPQo vào9YdtLmGH miệcCPQng uốn9YdtLmGHg rồifYDcsmwN nhìfYDcsmwNn TrứngfYDcsmwN muối9YdtLmGH nói:

- AncCPQh fYDcsmwNta fYDcsmwNkhông uốn9YdtLmGHg được9YdtLmGH fYDcsmwNbia 9YdtLmGHrượu, hacCPQi c9YdtLmGHhúng cCPQta chiến!

- cCPQSao cCPQlại thếcCPQ hcCPQả, ĐậufYDcsmwN p9YdtLmGHhụ già?9YdtLmGH SfYDcsmwNao màfYDcsmwNy lại9YdtLmGH yêucCPQ ngườcCPQi kfYDcsmwNhông biết uống9YdtLmGH rượufYDcsmwN fYDcsmwNcơ c9YdtLmGHhứ? fYDcsmwNKhông sfYDcsmwNợ fYDcsmwNbố m9YdtLmGHày xử9YdtLmGH lý9YdtLmGH m9YdtLmGHày à?

- ThôfYDcsmwNi đi.9YdtLmGH Không9YdtLmGH thấfYDcsmwNy khuô9YdtLmGHn mặ9YdtLmGHt méocCPQ mfYDcsmwNó đ9YdtLmGHau 9YdtLmGHốm củafYDcsmwN an9YdtLmGHh tcCPQa sao9YdtLmGH? HơfYDcsmwNn nữa, cCPQanh cCPQta đãfYDcsmwN sớfYDcsmwNm fYDcsmwNqua đượccCPQ cửa9YdtLmGH ảifYDcsmwN củcCPQa bốcCPQ tcCPQao rồi...9YdtLmGH 9YdtLmGH– fYDcsmwNThốt fYDcsmwNra xfYDcsmwNong 9YdtLmGHcâu đ9YdtLmGHó, tôi vội9YdtLmGH cắnfYDcsmwN vào9YdtLmGH lưỡi9YdtLmGH mình9YdtLmGH và9YdtLmGH khcCPQông cCPQthèm đểfYDcsmwN cCPQý đếnfYDcsmwN vẻcCPQ đắfYDcsmwNc 9YdtLmGHý trên9YdtLmGH k9YdtLmGHhuôn mặtfYDcsmwN Thương Ngô.

- KhôcCPQng n9YdtLmGHói 9YdtLmGHlinh tinfYDcsmwNh nữa.9YdtLmGH RốtcCPQ c9YdtLmGHuộc mày9YdtLmGH 9YdtLmGHcó uốngfYDcsmwN kh9YdtLmGHông hả?

Trứng muố9YdtLmGHi ngước9YdtLmGH mặtfYDcsmwN lêncCPQ cư9YdtLmGHời lớncCPQ, cCPQtình tfYDcsmwNhế nàycCPQ c9YdtLmGHó vẻcCPQ khiến9YdtLmGH cô fYDcsmwN nàng fYDcsmwNhận kh9YdtLmGHông thcCPQể phan9YdtLmGHh cCPQáo rafYDcsmwN, nhảfYDcsmwNy lênfYDcsmwN cCPQbàn hétfYDcsmwN cCPQuống, uống:

- Đ9YdtLmGHậu pcCPQhụ fYDcsmwNgià, qu9YdtLmGHả k9YdtLmGHhông hổcCPQ fYDcsmwNdanh lcCPQà ĐậucCPQ phụ9YdtLmGH fYDcsmwNgià. ĐượccCPQ lcCPQắm. PhụcfYDcsmwN cCPQvụ đâu, manfYDcsmwNg tifYDcsmwNếp 9YdtLmGHhai kcCPQét cCPQbia đếcCPQn đây.

Tôi rấ9YdtLmGHt bìnhfYDcsmwN thcCPQản nhưngfYDcsmwN ccCPQhân fYDcsmwNhơi nhũn.

Thương Ngô9YdtLmGH cũngcCPQ rấtcCPQ bìncCPQh tfYDcsmwNhản 9YdtLmGHnhưng sắc9YdtLmGH mcCPQặt cCPQcó phcCPQần 9YdtLmGHtái hơn.

Ngưu Bô9YdtLmGHn 9YdtLmGHlà ngườ9YdtLmGHi tươncCPQg đố9YdtLmGHi y9YdtLmGHếu đufYDcsmwNối, hfYDcsmwNai cánh9YdtLmGH cCPQtay ccCPQhống v9YdtLmGHào má bỗn9YdtLmGHg kfYDcsmwNhuỵu xu9YdtLmGHống khifYDcsmwNến chiếc9YdtLmGH cằm9YdtLmGH fYDcsmwNthon 9YdtLmGHthon đập9YdtLmGH thẳngfYDcsmwN vàfYDcsmwNo 9YdtLmGHcái đĩa9YdtLmGH trfYDcsmwNước mặt...

Tiếp tcCPQheo đócCPQ, tcCPQôi cCPQvà 9YdtLmGHTrứng muốicCPQ u9YdtLmGHống tfYDcsmwNay đôi9YdtLmGH, m9YdtLmGHi mộtcCPQ c9YdtLmGHhai 9YdtLmGHta một chaicCPQ fYDcsmwNtrước fYDcsmwNánh mắt9YdtLmGH 9YdtLmGHvô c9YdtLmGHùng 9YdtLmGHsùng báicCPQ vfYDcsmwNà ncCPQgưỡng mộcCPQ c9YdtLmGHủa fYDcsmwNhai cCPQvị thầnfYDcsmwN tcCPQiên, t9YdtLmGHhoáng cái fYDcsmwNtrên bàfYDcsmwNn đãcCPQ tofYDcsmwNàn 9YdtLmGHlà vỏfYDcsmwN chai.

Không bfYDcsmwNiết c9YdtLmGHó phảifYDcsmwN fYDcsmwNvì m9YdtLmGHấy ng9YdtLmGHày fYDcsmwNvừa q9YdtLmGHua cCPQkhông nghỉfYDcsmwN ngơi9YdtLmGH 9YdtLmGHđủ h9YdtLmGHay vì chưcCPQa 9YdtLmGHăn cơm,fYDcsmwN ch9YdtLmGHỉ bụngfYDcsmwN rỗnfYDcsmwNg uốcCPQng bcCPQia hcCPQay cCPQkhông fYDcsmwNmà rấtfYDcsmwN n9YdtLmGHhanh s9YdtLmGHau fYDcsmwNđó, tôicCPQ bỗngcCPQ cảm cCPQ thấy ccCPQhóng fYDcsmwNmặt cCPQhoa 9YdtLmGHmắt vcCPQà kfYDcsmwNhông còfYDcsmwNn cCPQchút sứcCPQc lực9YdtLmGH n9YdtLmGHào. Trứng9YdtLmGH muốcCPQi tfYDcsmwNhì vẫncCPQ nhảy nhótcCPQ nhfYDcsmwNư chưa9YdtLmGH hềfYDcsmwN uống9YdtLmGH giọtfYDcsmwN b9YdtLmGHia nà9YdtLmGHo. ĐicCPQều nfYDcsmwNày khi9YdtLmGHến người9YdtLmGH 9YdtLmGHluôn t9YdtLmGHự ccCPQa n9YdtLmGHgợi mình "NghìncCPQ lcCPQy kh9YdtLmGHông fYDcsmwNsay" fYDcsmwNlà t9YdtLmGHôi cảcCPQm cCPQthấy xấu9YdtLmGH hổ.

Đang đfYDcsmwNịnh cCPQcởi khfYDcsmwNuy tfYDcsmwNay áofYDcsmwN cCPQxắn lêcCPQn chuẩn9YdtLmGH bịfYDcsmwN chiếncCPQ đấcCPQu đếncCPQ cùn9YdtLmGHg, thì trongcCPQ cCPQtay t9YdtLmGHrống fYDcsmwNkhông, nửcCPQa chcCPQai cònfYDcsmwN lạicCPQ 9YdtLmGHbị ThươngfYDcsmwN Ngô9YdtLmGH gcCPQiật lấycCPQ, nói:

- E9YdtLmGHm khôn9YdtLmGHg 9YdtLmGHđược fYDcsmwNuống nữa.

- ĐfYDcsmwNưa đây.

Thương Ng9YdtLmGHô lắcfYDcsmwN đfYDcsmwNầu, fYDcsmwNkiên quyết:

- cCPQEm không9YdtLmGH hiể9YdtLmGHu t9YdtLmGHa đcCPQang ncCPQói gfYDcsmwNì sfYDcsmwNao? E9YdtLmGHm khôncCPQg đượcfYDcsmwN 9YdtLmGHuống nữa.

Tôi sữncCPQg ngườicCPQ, tứccCPQ tối:

- An9YdtLmGHh ccCPQoi fYDcsmwNmình lcCPQà a9YdtLmGHi thếfYDcsmwN? LifYDcsmwNên ccCPQan fYDcsmwNgì đfYDcsmwNến anhcCPQ? NfYDcsmwNào, đưcCPQa đây.

Thương NgôfYDcsmwN đứngcCPQ lêcCPQn 9YdtLmGHnhìn tôfYDcsmwNi, hắcCPQn khôngfYDcsmwN h9YdtLmGHề tcCPQức giậcCPQn, lạicCPQ tỏfYDcsmwN rcCPQa vfYDcsmwNô cùng bình9YdtLmGH tcCPQĩnh, nói:

- TâcCPQm trạnfYDcsmwNg khôcCPQng tốt,fYDcsmwN uốngfYDcsmwN bicCPQa rư9YdtLmGHợu ccCPQó hcCPQại cfYDcsmwNho sức9YdtLmGH khỏe.

Bốn ccCPQhữ đ9YdtLmGHầu fYDcsmwNtiên fYDcsmwNkhiến tôi9YdtLmGH n9YdtLmGHhảy chồmcCPQ lên:

- T9YdtLmGHâm trạngfYDcsmwN acCPQi fYDcsmwNkhông t9YdtLmGHốt cCPQhả? T9YdtLmGHâm trạngfYDcsmwN fYDcsmwNcủa anhfYDcsmwN, củacCPQ cảcCPQ 9YdtLmGHnhà a9YdtLmGHnh m9YdtLmGHới không t9YdtLmGHốt. ĐfYDcsmwNừng nófYDcsmwNi cCPQvớ v9YdtLmGHẩn nữ9YdtLmGHa. cCPQMau đưafYDcsmwN đây.cCPQ UốcCPQng cfYDcsmwNùng bạncCPQ cCPQbè tcCPQôi r9YdtLmGHất v9YdtLmGHui, hại sức9YdtLmGH khỏe9YdtLmGH cũnfYDcsmwNg chcCPQẳng lcCPQà c9YdtLmGHái qufYDcsmwNái gì9YdtLmGH, fYDcsmwNcó c9YdtLmGHhết cũfYDcsmwNng c9YdtLmGHam lòng.

- cCPQVậy 9YdtLmGHta ucCPQống giúpfYDcsmwN em.

- CcCPQhút tửcCPQu lượngcCPQ của9YdtLmGH anfYDcsmwNh fYDcsmwNthì lcCPQàm được9YdtLmGH gì?

- TómfYDcsmwN 9YdtLmGHlại, 9YdtLmGHhôm nafYDcsmwNy 9YdtLmGHem ch9YdtLmGHỉ 9YdtLmGHđược uố9YdtLmGHng đếfYDcsmwNn đây.

- VfYDcsmwNề fYDcsmwNmà cấmcCPQ cCPQông 9YdtLmGHbác ncCPQhà 9YdtLmGHanh ấy.

- BốfYDcsmwN tfYDcsmwNa làcCPQ fYDcsmwNcon cCPQmột nfYDcsmwNên cCPQta khôcCPQng cCPQcó fYDcsmwNông báccCPQ nào.

- …

Tôi fYDcsmwNvà ThưfYDcsmwNơng NgcCPQô 9YdtLmGHđấu khfYDcsmwNẩu, TrứngfYDcsmwN m9YdtLmGHuối và9YdtLmGH NgưcCPQu BfYDcsmwNôn cCPQngồi 9YdtLmGHbên cạnh nhìn,

Sau cuộfYDcsmwNc c9YdtLmGHãi cọ9YdtLmGH, Tr9YdtLmGHứng mucCPQối liềcCPQn tổngcCPQ kếtfYDcsmwN ngắn9YdtLmGH gọn:

- fYDcsmwNThôi đcCPQược rồicCPQ. TfYDcsmwNao cCPQđã rõfYDcsmwN cfYDcsmwNả rồcCPQi. ĐậucCPQ fYDcsmwNphụ g9YdtLmGHià cCPQnày, bạcCPQn trfYDcsmwNai của mày9YdtLmGH bịfYDcsmwN cảmcCPQ, bịfYDcsmwN sốt9YdtLmGH đcCPQúng kfYDcsmwNhông? 9YdtLmGHAnh 9YdtLmGHta mfYDcsmwNuốn tố9YdtLmGHi ncCPQay cCPQcùng mà9YdtLmGHy vận9YdtLmGH động9YdtLmGH để9YdtLmGH toàn 9YdtLmGHthân đổ9YdtLmGH mổ9YdtLmGH hôi,cCPQ tifYDcsmwNết kiệm9YdtLmGH đượfYDcsmwNc ccCPQhút tiềcCPQn tfYDcsmwNhuốc mefYDcsmwNn. ĐãfYDcsmwN thế9YdtLmGH nà9YdtLmGHy 9YdtLmGHrồi t9YdtLmGHhì tacCPQo 9YdtLmGHđành phải ncCPQể mặcCPQt thôi.

Thương Ngô9YdtLmGH nhế9YdtLmGHch khócCPQe mfYDcsmwNiệng nói:

- Cả9YdtLmGHm ơfYDcsmwNn vfYDcsmwNì đ9YdtLmGHã cảmfYDcsmwN thông.

Tôi câmcCPQ lặnfYDcsmwNg, kh9YdtLmGHông 9YdtLmGHbiết nên9YdtLmGH b9YdtLmGHào ch9YdtLmGHữa thếcCPQ nào.

Ngưu Bôn9YdtLmGH lạicCPQ mộ9YdtLmGHt lcCPQần nữcCPQa dcCPQùng cfYDcsmwNằm hônfYDcsmwN chiếc9YdtLmGH đĩa.

Trứng mu9YdtLmGHối rất9YdtLmGH khôngcCPQ fYDcsmwNhài 9YdtLmGHlòng vìcCPQ chư9YdtLmGHa đ9YdtLmGHược vcCPQui hếtcCPQ mìnfYDcsmwNh trêfYDcsmwNn bàcCPQn nhậu, fYDcsmwNâm cCPQthanh m9YdtLmGHà N9YdtLmGHgưu fYDcsmwNBôn v9YdtLmGHừa t9YdtLmGHạo fYDcsmwNra cCPQđã cuố9YdtLmGHn fYDcsmwNhút cCPQcô nàng.fYDcsmwN cCPQCô 9YdtLmGHnàng nhìfYDcsmwNn sang, hỏi:

- AcCPQnh khôngfYDcsmwN ốfYDcsmwNm đa9YdtLmGHu cCPQgì chứ?

Ngưu Bôn9YdtLmGH hcCPQoàn toà9YdtLmGHn chưfYDcsmwNa cCPQphản ứnfYDcsmwNg kịp9YdtLmGH, lcCPQắc 9YdtLmGHđầu 9YdtLmGHmột cá9YdtLmGHch ngốc nghếch.

- VậfYDcsmwNy tốicCPQ n9YdtLmGHay ch9YdtLmGHắc afYDcsmwNnh ccCPQũng kcCPQhông cầcCPQn 9YdtLmGHvận động9YdtLmGH chfYDcsmwNo vãfYDcsmwN cCPQmồ hôfYDcsmwNi chứ?

Anh chàcCPQng tộifYDcsmwN ngcCPQhiệp NgưucCPQ fYDcsmwNBôn ticCPQếp tụ9YdtLmGHc khôcCPQng kịfYDcsmwNp phả9YdtLmGHn ứng9YdtLmGH, 9YdtLmGHdo vậy lạfYDcsmwNi lắccCPQ fYDcsmwNđầu cCPQmột cCPQcách ngốc9YdtLmGH nghếch.

Trứng muốicCPQ cCPQtỏ r9YdtLmGHa vfYDcsmwNô fYDcsmwNcùng 9YdtLmGHhài cCPQlòng. cCPQCô 9YdtLmGHnàng lcCPQiền đcCPQá h9YdtLmGHai 9YdtLmGHkét rưỡifYDcsmwN bia dướfYDcsmwNi châfYDcsmwNn vềcCPQ cCPQphía NgcCPQưu 9YdtLmGHBôn, giọngfYDcsmwN cCPQnói nhẹ9YdtLmGH nhcCPQư gicCPQó thoảng:

- LầfYDcsmwNn đầufYDcsmwN gặpcCPQ gỡfYDcsmwN, fYDcsmwNlần đầcCPQu cfYDcsmwNùng uống,9YdtLmGH cha9YdtLmGHi cCPQnày cCPQtôi cạn9YdtLmGH trướccCPQ để9YdtLmGH tỏ lò9YdtLmGHng kfYDcsmwNính trọng.

Hai mắtfYDcsmwN 9YdtLmGHNgưu Bôn9YdtLmGH trợfYDcsmwNn tròcCPQn nhìncCPQ cCPQcô nfYDcsmwNàng ngfYDcsmwNửa cổ9YdtLmGH cCPQlên, thoángcCPQ chốc đ9YdtLmGHít fYDcsmwNchai 9YdtLmGHđã hcCPQướng lfYDcsmwNên t9YdtLmGHrời, vẻcCPQ ngcCPQốc tựfYDcsmwN nhiêfYDcsmwNn cfYDcsmwNủa 9YdtLmGHanh cfYDcsmwNhàng đ9YdtLmGHược biểufYDcsmwN h9YdtLmGHiện rõ ràn9YdtLmGHg triệcCPQt để.

Tiếp đó,cCPQ nhâ9YdtLmGHn vcCPQật chínfYDcsmwNh củafYDcsmwN cụccCPQ di9YdtLmGHện lúccCPQ nàcCPQy cCPQlà Trứng9YdtLmGH mucCPQối v9YdtLmGHà NgưfYDcsmwNu Bôn. cCPQTôi fYDcsmwNvà ThươngcCPQ NgfYDcsmwNô ngồ9YdtLmGHi 9YdtLmGHbên cạnfYDcsmwNh fYDcsmwNquan sát.

- TửucCPQ lượngfYDcsmwN củafYDcsmwN cCPQTứ Ng9YdtLmGHưu thfYDcsmwNế nào?

- cCPQTheo n9YdtLmGHhư t9YdtLmGHa đượ9YdtLmGHc bifYDcsmwNết, vfYDcsmwNì lcCPQý fYDcsmwNdo phải9YdtLmGH 9YdtLmGHtự trcCPQị nghiêmfYDcsmwN ngặtfYDcsmwN nên9YdtLmGH tộc trưởng9YdtLmGH củafYDcsmwN mưfYDcsmwNời hfYDcsmwNai tộccCPQ phầnfYDcsmwN lớnfYDcsmwN 9YdtLmGHđều 9YdtLmGHkhông thcCPQạo 9YdtLmGHviệc này.

- Tức9YdtLmGH l9YdtLmGHà sao?

- TứcfYDcsmwN làcCPQ, cậu9YdtLmGH 9YdtLmGHta cũ9YdtLmGHng chcCPQưa bfYDcsmwNao giờ9YdtLmGH uốcCPQng rượu.

- …

Thương Ng9YdtLmGHô cCPQtỏ 9YdtLmGHvẻ vừafYDcsmwN fYDcsmwNxin lỗi9YdtLmGH vừa9YdtLmGH cảm9YdtLmGH đ9YdtLmGHộng 9YdtLmGHdìu Ngưu9YdtLmGH Bôn9YdtLmGH kh9YdtLmGHông biết làfYDcsmwN lầnfYDcsmwN 9YdtLmGHthứ bfYDcsmwNao n9YdtLmGHhiêu từcCPQ trocCPQng 9YdtLmGHnhà vcCPQệ sinfYDcsmwNh xifYDcsmwNêu vẹo9YdtLmGH bướcCPQc 9YdtLmGHra, nư9YdtLmGHớc fYDcsmwNmắt hắncCPQ nhạcCPQt nhòa, nócCPQi cCPQtrong tiếcCPQng nấc:

- Người9YdtLmGH ancCPQh e9YdtLmGHm tốt,9YdtLmGH khổfYDcsmwN ch9YdtLmGHo cậufYDcsmwN rồi.

Ngưu BcCPQôn vỗcCPQ v9YdtLmGHai 9YdtLmGHhắn cườfYDcsmwNi fYDcsmwNha h9YdtLmGHả, giọngcCPQ n9YdtLmGHói fYDcsmwNhào hùcCPQng bốfYDcsmwNc trờfYDcsmwNi lấy cfYDcsmwNhút pho9YdtLmGHng cáfYDcsmwNch ccCPQủa cCPQTrứng muối:

- KhfYDcsmwNổ fYDcsmwNcái qu9YdtLmGHái 9YdtLmGHgì? AnfYDcsmwNh fYDcsmwNem chí9YdtLmGHnh cCPQlà dùcCPQng đfYDcsmwNể cCPQđâm... acCPQnh cCPQmột 9YdtLmGHđao, tôi mộtfYDcsmwN fYDcsmwNđao... fYDcsmwNlà tcCPQừ "đa9YdtLmGHo" t9YdtLmGHrong TicCPQểu lfYDcsmwNý pcCPQhi đao...

Thương cCPQNgô cfYDcsmwNhe mặt.

Còn tôi9YdtLmGH fYDcsmwNlại gfYDcsmwNiơ 9YdtLmGHngón tcCPQay cái9YdtLmGH fYDcsmwNlên biểu9YdtLmGH thị9YdtLmGH ngưỡngfYDcsmwN mộfYDcsmwN fYDcsmwNđối v9YdtLmGHới sự biếnfYDcsmwN ch9YdtLmGHuyển từfYDcsmwN 9YdtLmGHyếu đuố9YdtLmGHi sa9YdtLmGHng fYDcsmwNmạnh mcCPQẽ của9YdtLmGH 9YdtLmGHTứ Ngưu.

Đêm đó,cCPQ 9YdtLmGHthần cCPQtiên lạifYDcsmwN fYDcsmwNmột lầncCPQ nfYDcsmwNữa dcCPQùng h9YdtLmGHành độcCPQng fYDcsmwNthực fYDcsmwNtế ch9YdtLmGHứng minh cCPQsự tốnfYDcsmwN cơcCPQm 9YdtLmGHtốn cfYDcsmwNủi, vfYDcsmwNô dụ9YdtLmGHng fYDcsmwNtoàn t9YdtLmGHập cCPQcủa mình...

Sau k9YdtLmGHhi cCPQđã fYDcsmwNbiến bfYDcsmwNa kfYDcsmwNét bi9YdtLmGHa cCPQthành b9YdtLmGHa mư9YdtLmGHơi scCPQáu chiếccCPQ vỏfYDcsmwN cCPQchai, Trứng9YdtLmGH muối c9YdtLmGHhân bư9YdtLmGHớc có9YdtLmGH phfYDcsmwNần loạngfYDcsmwN chfYDcsmwNoạng kfYDcsmwNéo an9YdtLmGHh chàngfYDcsmwN Ngưu9YdtLmGH BônfYDcsmwN 9YdtLmGHđang nghiêmcCPQ túcfYDcsmwN chỉ fYDcsmwNtay vàcCPQo vạchfYDcsmwN đườncCPQg đếmcCPQ trăn9YdtLmGHg fYDcsmwNsao lê9YdtLmGHn tfYDcsmwNaxi, đầufYDcsmwN khôcCPQng ngoả9YdtLmGHnh lại.

Tôi 9YdtLmGHlẩm bẩmfYDcsmwN mcCPQột mình:

- cCPQHai cCPQngười nàycCPQ sẽfYDcsmwN khô9YdtLmGHng 9YdtLmGHsao chứ?

Thương NgôfYDcsmwN trấ9YdtLmGHn an:

- NgưcCPQu Bô9YdtLmGHn fYDcsmwNcó cCPQsay nữfYDcsmwNa c9YdtLmGHũng kcCPQhông gi9YdtLmGHở tr9YdtLmGHò l9YdtLmGHinh tfYDcsmwNinh đâu.

- TôfYDcsmwNi sợcCPQ Trứ9YdtLmGHng fYDcsmwNmuối cCPQgiở cCPQtrò fYDcsmwNvới fYDcsmwNanh ta.

- ..9YdtLmGH. D9YdtLmGHù 9YdtLmGHgì 9YdtLmGHcũng làcCPQ fYDcsmwNthần t9YdtLmGHiên. ScCPQao cfYDcsmwNó thểcCPQ bịcCPQ fYDcsmwNloài ngưfYDcsmwNời giở9YdtLmGH trò được...

 

Trên đườcCPQng về,9YdtLmGH gfYDcsmwNió lạnh9YdtLmGH tácCPQp 9YdtLmGHvào mặtfYDcsmwN, hơicCPQ me9YdtLmGHn xâfYDcsmwNm chiếm9YdtLmGH 9YdtLmGHđại fYDcsmwNnão của tô9YdtLmGHi k9YdtLmGHhông những9YdtLmGH t9YdtLmGHước đi9YdtLmGH quyền9YdtLmGH c9YdtLmGHhủ độ9YdtLmGHng màcCPQ còcCPQn khiến9YdtLmGH t9YdtLmGHôi chfYDcsmwNìm đắm9YdtLmGH hoàfYDcsmwNn toàn, chfYDcsmwNoáng váncCPQg, qua9YdtLmGHy cuồfYDcsmwNng. ĐfYDcsmwNồng thờicCPQ, bụngcCPQ cfYDcsmwNũng b9YdtLmGHắt đcCPQầu tfYDcsmwNhấy k9YdtLmGHhó chịu.

Tôi gicCPQơ t9YdtLmGHay lfYDcsmwNên tínfYDcsmwNh ngàfYDcsmwNy, quảfYDcsmwN nhiên9YdtLmGH đếfYDcsmwNn ngàfYDcsmwNy 9YdtLmGHkinh nguyệt9YdtLmGH ghéfYDcsmwN thăm rồi,fYDcsmwN đfYDcsmwNúng 9YdtLmGHlà "HọcCPQa vfYDcsmwNô đơcCPQn cfYDcsmwNhí, cCPQphúc bấfYDcsmwNt t9YdtLmGHrùng la9YdtLmGHi", đfYDcsmwNã thấ9YdtLmGHt tình9YdtLmGH rcCPQồi lại gặpcCPQ phảicCPQ fYDcsmwNbà c9YdtLmGHô già...

Càng cCPQnghĩ tôi9YdtLmGH càngfYDcsmwN thấyfYDcsmwN mìnhfYDcsmwN fYDcsmwNđen đủi,cCPQ đefYDcsmwNn đủifYDcsmwN nhcCPQư gặpcCPQ ph9YdtLmGHải ôngfYDcsmwN bácCPQn than vậcCPQy. T9YdtLmGHôi muốfYDcsmwNn r9YdtLmGHuồng bcCPQỏ, muố9YdtLmGHn cCPQtự đàcCPQy ảfYDcsmwNi mình9YdtLmGH n9YdtLmGHên fYDcsmwNtìm c9YdtLmGHhỗ chfYDcsmwNân tườngcCPQ rồi ngồifYDcsmwN đó9YdtLmGH nhưfYDcsmwN chết.

Thương NgcCPQô đươngfYDcsmwN nhiên9YdtLmGH khfYDcsmwNông bcCPQiết những9YdtLmGH 9YdtLmGHcơn 9YdtLmGHsóng fYDcsmwNlòng diễn9YdtLmGH ra t9YdtLmGHrong tôi9YdtLmGH, t9YdtLmGHhấy tôcCPQi 9YdtLmGHbỗng nhiêncCPQ ncCPQgồi thụpfYDcsmwN fYDcsmwNxuống nfYDcsmwNhư nfYDcsmwNgười khôngfYDcsmwN xươngcCPQ nêncCPQ cCPQkhông tránh kh9YdtLmGHỏi fYDcsmwNvẻ ngạc9YdtLmGH nhiê9YdtLmGHn. HcCPQắn vộifYDcsmwN kfYDcsmwNhom ngườifYDcsmwN xuốcCPQng, lưcCPQng 9YdtLmGHdựng thẳng,cCPQ một9YdtLmGH đầu gốicCPQ chcCPQạm đất,cCPQ mộcCPQt ta9YdtLmGHy đ9YdtLmGHặt trên9YdtLmGH cCPQđầu gối9YdtLmGH 9YdtLmGHmình, ta9YdtLmGHy kfYDcsmwNia s9YdtLmGHờ lênfYDcsmwN trcCPQán tôi...

Trời đất,9YdtLmGH sifYDcsmwNnh vfYDcsmwNật cCPQgì cCPQkhông fYDcsmwNbiết, tfYDcsmwNư thế9YdtLmGH ngẫu9YdtLmGH cCPQnhiên thôicCPQ m9YdtLmGHà cũncCPQg đẹp lạfYDcsmwN lùng.

Lại trời9YdtLmGH 9YdtLmGHđất nữa,cCPQ lúccCPQ nàycCPQ tôcCPQi mớicCPQ fYDcsmwNcó thểfYDcsmwN qucCPQan scCPQát một9YdtLmGH cácfYDcsmwNh tỉcCPQ cCPQmi, rõ ràng.

- cCPQTiểu TfYDcsmwNường, ecCPQm sa9YdtLmGHo thế?cCPQ 9YdtLmGHSay hfYDcsmwNay kcCPQhó fYDcsmwNchịu ởcCPQ đâu?

Trước ánhfYDcsmwN mắ9YdtLmGHt lờfYDcsmwN đờ9YdtLmGH saycCPQ, đfYDcsmwNôi ta9YdtLmGHi 9YdtLmGHong ofYDcsmwNng củafYDcsmwN tôifYDcsmwN, dán9YdtLmGHg fYDcsmwNvẻ hfYDcsmwNắn càfYDcsmwNng lôi fYDcsmwNcuốn, gi9YdtLmGHọng nóifYDcsmwN cà9YdtLmGHng dễ9YdtLmGH chfYDcsmwNịu hơfYDcsmwNn khiếcCPQn trácCPQi ti9YdtLmGHm cCPQtôi nhưcCPQ cCPQlệch fYDcsmwNvề pfYDcsmwNhía gan,9YdtLmGH giọng tcCPQôi nhỏfYDcsmwN nhẹ9YdtLmGH đầycCPQ fYDcsmwNtủi hờn:

- ĐếncCPQ tháng.

Thương Ng9YdtLmGHô sữn9YdtLmGHg ngư9YdtLmGHời cCPQtrước cCPQcâu nófYDcsmwNi khôncCPQg đầufYDcsmwN khôngcCPQ đu9YdtLmGHôi củafYDcsmwN tôi:

- Đến9YdtLmGH gì?

- Đến9YdtLmGH tháng.

- ThcCPQáng... thángfYDcsmwN gì?

Tôi ô9YdtLmGHm bụnfYDcsmwNg tựafYDcsmwN vàcCPQo tường,cCPQ cuộn9YdtLmGH 9YdtLmGHmình 9YdtLmGHnhư mộtfYDcsmwN cfYDcsmwNon tôfYDcsmwNm, lôfYDcsmwNng màfYDcsmwNy xịu xuống,cCPQ mặtcCPQ ca9YdtLmGHu l9YdtLmGHại difYDcsmwNễn vcCPQai 9YdtLmGHmột ccCPQô bé9YdtLmGH tộcCPQi nfYDcsmwNghiệp 9YdtLmGHmuốn 9YdtLmGHnói m9YdtLmGHà khôngfYDcsmwN thốtcCPQ đượccCPQ thành lời.

Dù scCPQao cCPQThương N9YdtLmGHgô cfYDcsmwNũng đ9YdtLmGHã sốncCPQg 9YdtLmGHở nhcCPQân gcCPQian nên9YdtLmGH tưcCPQơng cCPQđối hiểcCPQu fYDcsmwNbiết đốỉ vớicCPQ đặc9YdtLmGH trưngcCPQ s9YdtLmGHinh l9YdtLmGHý củ9YdtLmGHa fYDcsmwNloài người9YdtLmGH. VfYDcsmwNậy cCPQnên, sacCPQu fYDcsmwNphút bốifYDcsmwN rốifYDcsmwN fYDcsmwNban đầu, hcCPQắn 9YdtLmGHnhanh ccCPQhóng 9YdtLmGHý tcCPQhức đưcCPQợc, cộn9YdtLmGHg thêfYDcsmwNm ngôfYDcsmwNn cCPQngữ cơcCPQ thcCPQể fYDcsmwNvô fYDcsmwNcùng cfYDcsmwNó fYDcsmwNtính fYDcsmwNbiểu cảm cfYDcsmwNủa fYDcsmwNtôi nênfYDcsmwN hắnfYDcsmwN 9YdtLmGHđã hiểcCPQu ra.

- EmfYDcsmwN... ta..9YdtLmGH. cCPQchúng t9YdtLmGHa macCPQu vềcCPQ nhà9YdtLmGH thôi...

- cCPQNhưng tfYDcsmwNrong cCPQnhà khfYDcsmwNông còn9YdtLmGH băcCPQng vệ9YdtLmGH fYDcsmwNsinh nữa.

- Vậ9YdtLmGHy... phảfYDcsmwNi 9YdtLmGHlàm sao?

- KhôngcCPQ 9YdtLmGHcòn thfYDcsmwNì đươ9YdtLmGHng nh9YdtLmGHiên pcCPQhải đ9YdtLmGHi mufYDcsmwNa rồi.

- Ồ..9YdtLmGH. ởfYDcsmwN đfYDcsmwNâu có9YdtLmGH? cCPQTa cCPQdìu fYDcsmwNem đi.

- TcCPQôi 9YdtLmGHđau bụn9YdtLmGHg, khôfYDcsmwNng đứngcCPQ dậfYDcsmwNy được,fYDcsmwN khônfYDcsmwNg 9YdtLmGHđi nổi.

Có lẽ9YdtLmGH ThưfYDcsmwNơng NgfYDcsmwNô đãcCPQ cCPQhiểu rfYDcsmwNa fYDcsmwNý fYDcsmwNcủa tô9YdtLmGHi, bỗngfYDcsmwN nhicCPQên thấyfYDcsmwN 9YdtLmGHbối rcCPQối. Do dự,9YdtLmGH cCPQđắn đo9YdtLmGH 9YdtLmGHmột hồicCPQ, cucCPQối cùngcCPQ cũncCPQg cắncCPQ r9YdtLmGHăng, nói:

- TfYDcsmwNrong sicCPQêu thị9YdtLmGH cCPQgần 9YdtLmGHđây chắfYDcsmwNc là9YdtLmGH cócCPQ cfYDcsmwNhứ? cCPQTa sẽ9YdtLmGH đcCPQi mfYDcsmwNua nga9YdtLmGHy, fYDcsmwNem 9YdtLmGHđợi ta 9YdtLmGHở đây.

Tôi vcCPQội 9YdtLmGHtóm lấy9YdtLmGH hắn,9YdtLmGH ti9YdtLmGHếp 9YdtLmGHtục vfYDcsmwNẻ yế9YdtLmGHu 9YdtLmGHđuối, 9YdtLmGHcạn scCPQức, diễnfYDcsmwN cCPQvẻ đfYDcsmwNáng thương đfYDcsmwNến cùng:

- Tron9YdtLmGHg fYDcsmwNsiêu thịfYDcsmwN khcCPQông ccCPQó lo9YdtLmGHại cCPQtôi cần,cCPQ ccCPQhỉ 9YdtLmGHở c9YdtLmGHửa fYDcsmwNhàng trư9YdtLmGHớc mặt mới9YdtLmGH có.

Tuy điềufYDcsmwN nà9YdtLmGHy rcCPQõ ràn9YdtLmGHg làfYDcsmwN v9YdtLmGHớ vẩn,cCPQ nhưngfYDcsmwN dù9YdtLmGHng nócCPQ đểcCPQ lcCPQừa v9YdtLmGHị thần9YdtLmGH chưa hềcCPQ 9YdtLmGHcó cCPQchút 9YdtLmGHkinh nghiệcCPQm 9YdtLmGHgì vẫncCPQ rất9YdtLmGH hicCPQệu quảfYDcsmwN. fYDcsmwNDo đócCPQ TfYDcsmwNhương Ng9YdtLmGHô liềcCPQn 9YdtLmGHgật đầufYDcsmwN cắn câu9YdtLmGH cCPQvà tcCPQỏ vẻ9YdtLmGH ngfYDcsmwNượng nfYDcsmwNgùng rõcCPQ ràng.

Cái 9YdtLmGHgọi là9YdtLmGH cửa9YdtLmGH hàcCPQng, chínfYDcsmwNh lfYDcsmwNà tiệm9YdtLmGH tạ9YdtLmGHp hó9YdtLmGHa cCPQtương đố9YdtLmGHi truyfYDcsmwNền thống màcCPQ phfYDcsmwNương fYDcsmwNthức fYDcsmwNkinh doacCPQnh hoàfYDcsmwNn tocCPQàn kfYDcsmwNhông 9YdtLmGHgiống vớcCPQi fYDcsmwNsiêu tcCPQhị t9YdtLmGHự chọcCPQn. Khách hànfYDcsmwNg phảicCPQ hiểufYDcsmwN fYDcsmwNrõ, phfYDcsmwNải cCPQtự cCPQnói 9YdtLmGHra yêu9YdtLmGH cầucCPQ fYDcsmwNcủa mìnhfYDcsmwN, fYDcsmwNsau đócCPQ c9YdtLmGHhủ cửfYDcsmwNa hà9YdtLmGHng sẽ9YdtLmGH dẫn đfYDcsmwNi lấfYDcsmwNy cCPQđồ fYDcsmwNvà tr9YdtLmGHả tiềnfYDcsmwN nhận9YdtLmGH fYDcsmwNhàng ngacCPQy tcCPQrước mặt.

Tôi hoànfYDcsmwN toàfYDcsmwNn phớfYDcsmwNt lfYDcsmwNờ vẻ9YdtLmGH ngượnfYDcsmwNg ngfYDcsmwNùng c9YdtLmGHủa ThươnfYDcsmwNg NgôfYDcsmwN dùn9YdtLmGHg th9YdtLmGHái đ9YdtLmGHộ vô cùncCPQg nghcCPQiêm túc9YdtLmGH 9YdtLmGHnói vớcCPQi hắn:

- TôifYDcsmwN muốn9YdtLmGH mộ9YdtLmGHt gócCPQi dùcCPQng bfYDcsmwNan đfYDcsmwNêm vcCPQà mộtcCPQ gócCPQi dùnfYDcsmwNg bafYDcsmwNn cCPQngày, loại fYDcsmwN dùng fYDcsmwNban đêmfYDcsmwN cCPQphải l9YdtLmGHà lfYDcsmwNoại dcCPQài cCPQba mươi9YdtLmGH lăm9YdtLmGH centcCPQimet. ĐfYDcsmwNã nhớcCPQ chưa?

Thương N9YdtLmGHgô 9YdtLmGHcúi đ9YdtLmGHầu khô9YdtLmGHng nhì9YdtLmGHn tôi9YdtLmGH, mfYDcsmwNột 9YdtLmGHhồi 9YdtLmGHsau m9YdtLmGHới fYDcsmwNnhẹ nóicCPQ một tiếng.

- Ừm.

- A9YdtLmGHnh thửcCPQ nh9YdtLmGHắc lại9YdtLmGH cCPQmột 9YdtLmGHlần ccCPQho tôifYDcsmwN nghe.

Dưới s9YdtLmGHự thúcCPQc épcCPQ cfYDcsmwNủa t9YdtLmGHôi, hắ9YdtLmGHn cuối9YdtLmGH cfYDcsmwNùng tỏfYDcsmwN fYDcsmwNvẻ quycCPQết tâm9YdtLmGH, đứngcCPQ phắt dậy,9YdtLmGH còcCPQn tiệcCPQn t9YdtLmGHay gõfYDcsmwN fYDcsmwNvào đ9YdtLmGHầu tôicCPQ, giọng9YdtLmGH fYDcsmwNhờn trách:

- EcCPQm ccCPQhờ đấy.

Tôi xocCPQa đầu9YdtLmGH nhcCPQìn t9YdtLmGHheo fYDcsmwNcái bócCPQng cCPQvội cCPQvã c9YdtLmGHủa hắn,9YdtLmGH cười9YdtLmGH ngcCPQặt nghẽo. Bóng9YdtLmGH hắn9YdtLmGH dfYDcsmwNần fYDcsmwNxa khuất.

Lớn fYDcsmwNbằng từng9YdtLmGH này9YdtLmGH fYDcsmwNrồi, hắ9YdtLmGHn là9YdtLmGH ngưfYDcsmwNời cCPQđàn ôcCPQng đfYDcsmwNầu tcCPQiên mufYDcsmwNa cCPQbăng vệ si9YdtLmGHnh chfYDcsmwNo tôi.

Khoảng mườicCPQ 9YdtLmGHphút safYDcsmwNu, Thương9YdtLmGH fYDcsmwNNgô xáchfYDcsmwN một9YdtLmGH cCPQtúi 9YdtLmGHnylon, lấm9YdtLmGH léfYDcsmwNt 9YdtLmGHnhư trộm, qfYDcsmwNuay về.

- fYDcsmwNEm xefYDcsmwNm 9YdtLmGHta fYDcsmwNmua cócCPQ đúcCPQng không?

Tôi c9YdtLmGHầm l9YdtLmGHấy túicCPQ, nhìcCPQn vào,cCPQ nói:

- ĐúncCPQg. fYDcsmwNTrí nhớfYDcsmwN của9YdtLmGH afYDcsmwNnh khfYDcsmwNông tồ9YdtLmGHi màcCPQ. Này,cCPQ hộfYDcsmwNp nhỏcCPQ nàycCPQ 9YdtLmGHlà gìfYDcsmwN vậy?

- Ôn9YdtLmGHg chủcCPQ nófYDcsmwNi, 9YdtLmGHtốt nhcCPQất nênfYDcsmwN dùngfYDcsmwN k9YdtLmGHết hợpfYDcsmwN cCPQhai loại9YdtLmGH này.

Không biết9YdtLmGH ThươcCPQng cCPQNgô bcCPQị kíchcCPQ độngcCPQ gìfYDcsmwN fYDcsmwNtrong cử9YdtLmGHa hàngfYDcsmwN củacCPQ ôncCPQg ch9YdtLmGHú râu fYDcsmwNria cCPQxồm xoàmfYDcsmwN 9YdtLmGHkia. Tu9YdtLmGHy sắ9YdtLmGHc m9YdtLmGHặt kcCPQhông cfYDcsmwNó 9YdtLmGHbiểu l9YdtLmGHộ fYDcsmwNgì đặccCPQ 9YdtLmGHbiệt nhưnfYDcsmwNg cơcCPQ thịt cCPQxem r9YdtLmGHa cCPQkhông kcCPQiềm ccCPQhế đư9YdtLmGHợc cCPQnên hơ9YdtLmGHi c9YdtLmGHo giật:

- fYDcsmwNVì fYDcsmwNtrong thcCPQời 9YdtLmGHgian đcCPQến thánfYDcsmwNg củafYDcsmwN 9YdtLmGHngười cofYDcsmwNn gfYDcsmwNái, 9YdtLmGHngười đàn9YdtLmGH cCPQông scCPQẽ tích lũfYDcsmwNy khcCPQông 9YdtLmGHít 9YdtLmGHđồ. ĐếnfYDcsmwN khcCPQi đợicCPQ hếtcCPQ đèncCPQ cCPQđỏ fYDcsmwNchắc chắnfYDcsmwN sẽ9YdtLmGH khôfYDcsmwNng kiể9YdtLmGHm soáfYDcsmwNt được màfYDcsmwN phóngcCPQ racCPQ. L9YdtLmGHúc đó9YdtLmGH ncCPQếu fYDcsmwNkhông cfYDcsmwNó cCPQsự chuẩnfYDcsmwN bịcCPQ tcCPQhì câcCPQu chuyệnfYDcsmwN tuyệ9YdtLmGHt đỉfYDcsmwNnh trên giườngfYDcsmwN cCPQsẽ 9YdtLmGHrất fYDcsmwNdễ 9YdtLmGHbiến thànhfYDcsmwN câu9YdtLmGH chfYDcsmwNuyện fYDcsmwNbi thfYDcsmwNảm cCPQtrong cCPQkhoa sản...

Ôi trờicCPQ đất9YdtLmGH ơfYDcsmwNi, ôn9YdtLmGHg ccCPQhú 9YdtLmGHkỳ qu9YdtLmGHặc k9YdtLmGHia thật9YdtLmGH qucCPQá cCPQdung tục.

Nhưng, nhưfYDcsmwN fYDcsmwNthế, ý9YdtLmGH nguyện9YdtLmGH cCPQcủa mẹcCPQ fYDcsmwNđã đcCPQược th9YdtLmGHuận lợ9YdtLmGHi đápcCPQ ứng.9YdtLmGH TroncCPQg nhà phảicCPQ thườcCPQng xuyênfYDcsmwN dfYDcsmwNự phcCPQòng b9YdtLmGHao c9YdtLmGHao fYDcsmwNsu Du9YdtLmGHrex mà...

Nhìn 9YdtLmGHdáng 9YdtLmGHvẻ tcCPQhảm hạifYDcsmwN củacCPQ ThươnfYDcsmwNg Ng9YdtLmGHô, fYDcsmwNchút lươcCPQng thcCPQiện vốncCPQ chế9YdtLmGHt từfYDcsmwN lâu tron9YdtLmGHg fYDcsmwNtôi cuốifYDcsmwN cùngcCPQ cũnfYDcsmwNg phụ9YdtLmGHc h9YdtLmGHồi sứcCPQc sống.

Tôi nhfYDcsmwNét h9YdtLmGHai fYDcsmwNthứ c9YdtLmGHó chức9YdtLmGH n9YdtLmGHăng giống9YdtLmGH n9YdtLmGHhau là9YdtLmGH cùngcCPQ chốngcCPQ chất9YdtLmGH lỏng chảy9YdtLmGH fYDcsmwNlung tu9YdtLmGHng fYDcsmwNvào trocCPQng túcCPQi nylfYDcsmwNon 9YdtLmGHrồi đứng9YdtLmGH lên.9YdtLmGH Đang9YdtLmGH lắccCPQ cCPQlắc phủcCPQi phủfYDcsmwNi định 9YdtLmGH xuất phá9YdtLmGHt, thfYDcsmwNì cCPQThương NcCPQgô bỗnfYDcsmwNg kfYDcsmwNéo 9YdtLmGHtay tôicCPQ lại,cCPQ nói:

- cCPQEm tfYDcsmwNhấy khfYDcsmwNó fYDcsmwNchịu, cCPQvậy để9YdtLmGH fYDcsmwNta cõngcCPQ em.

Tôi nhcCPQìn hắncCPQ, lắfYDcsmwNc fYDcsmwNđầu, nói:

- TfYDcsmwNôi khôfYDcsmwNng m9YdtLmGHuốn 9YdtLmGHchơi tfYDcsmwNrò TrfYDcsmwNư BcCPQát Gi9YdtLmGHới cõcCPQng vợ.

- ..9YdtLmGH. cCPQChúng 9YdtLmGHta đâufYDcsmwN phfYDcsmwNải lợ9YdtLmGHn... cCPQ- ThươngcCPQ cCPQNgô cfYDcsmwNó phcCPQần phfYDcsmwNân cCPQvân về vấn9YdtLmGH đề9YdtLmGH chủ9YdtLmGHng 9YdtLmGHtộc n9YdtLmGHhưng cCPQrất nha9YdtLmGHnh fYDcsmwNsau 9YdtLmGHđó liềncCPQ nfYDcsmwNở ngacCPQy mfYDcsmwNột nụcCPQ cườcCPQi: 9YdtLmGH- NfYDcsmwNhưng ta khô9YdtLmGHng ngạcCPQi cCPQlàm TfYDcsmwNrư BáfYDcsmwNt Giới.

Đầu óccCPQ tcCPQăm tfYDcsmwNối của9YdtLmGH t9YdtLmGHôi p9YdtLmGHhải phảncCPQ ứnfYDcsmwNg mộtfYDcsmwN lcCPQúc mớfYDcsmwNi hơfYDcsmwNi cCPQIm-u, tôi đáp:

- Tôi9YdtLmGH không9YdtLmGH muốncCPQ lfYDcsmwNàm tiể9YdtLmGHu tfYDcsmwNhư củacCPQ CafYDcsmwNo L9YdtLmGHão trang.

- cCPQEm chỉcCPQ cầnfYDcsmwN là9YdtLmGHm nfYDcsmwNữ ch9YdtLmGHủ nhânfYDcsmwN ccCPQủa TrúfYDcsmwNc ThcCPQanh fYDcsmwNcác l9YdtLmGHà được9YdtLmGH rfYDcsmwNồi. - Thư9YdtLmGHơng NgcCPQô v9YdtLmGHừa nfYDcsmwNói vừfYDcsmwNa cúcCPQi nfYDcsmwNgười xuốfYDcsmwNng: 9YdtLmGH- MacCPQu lê9YdtLmGHn đi.

- TrúccCPQ ThafYDcsmwNnh cfYDcsmwNác l9YdtLmGHà cfYDcsmwNái gì?

- fYDcsmwNLà nơi9YdtLmGH trưfYDcsmwNớc đâycCPQ chfYDcsmwNúng t9YdtLmGHa ở.

- Ồ.

- fYDcsmwNEm nh9YdtLmGHanh lên9YdtLmGH mộ9YdtLmGHt chút.

Tôi khôn9YdtLmGHg th9YdtLmGHèm đểcCPQ ý9YdtLmGH đếncCPQ lờcCPQi 9YdtLmGHgiục 9YdtLmGHcủa hắncCPQ mfYDcsmwNà 9YdtLmGHtự mì9YdtLmGHnh tiếfYDcsmwNn 9YdtLmGHvề phía trước:

- KhcCPQông fYDcsmwNcần đâu.

- 9YdtLmGHTiểu Tường...

Tôi ngocCPQái đfYDcsmwNầu cCPQlại cCPQtheo phảfYDcsmwNn cCPQxạ, đúngcCPQ lúfYDcsmwNc nhìncCPQ thấ9YdtLmGHy ThưfYDcsmwNơng Ng9YdtLmGHô khom ngườcCPQi, cCPQhai 9YdtLmGHtay ccCPQhống 9YdtLmGHvào fYDcsmwNđầu gfYDcsmwNối, khuôncCPQ mfYDcsmwNặt hơfYDcsmwNi ngẩngfYDcsmwN l9YdtLmGHên, khẽcCPQ mỉm9YdtLmGH c9YdtLmGHười, nói:

- VếtcCPQ thưfYDcsmwNơng củacCPQ tcCPQa đãcCPQ kcCPQhỏi rồi.

Tôi 9YdtLmGHbị hắnfYDcsmwN đofYDcsmwNán cCPQtrúng cCPQý nêncCPQ cũcCPQng khôn9YdtLmGHg ncCPQể tìnhfYDcsmwN mà9YdtLmGH bó9YdtLmGHc fYDcsmwNmẽ hcCPQắn, tôi nói9YdtLmGH to:

- AcCPQnh lừafYDcsmwN fYDcsmwNai thếfYDcsmwN? cCPQKhông fYDcsmwNthể nào.

- Dù9YdtLmGH 9YdtLmGHcoi như9YdtLmGH ccCPQhưa khỏifYDcsmwN hfYDcsmwNoàn to9YdtLmGHàn tcCPQhì fYDcsmwNchút t9YdtLmGHrọng lưfYDcsmwNợng của9YdtLmGH 9YdtLmGHem cũng 9YdtLmGHchẳng th9YdtLmGHể gâfYDcsmwNy 9YdtLmGHảnh hưởngcCPQ gì.

Tôi fYDcsmwNbĩu môicCPQ tfYDcsmwNỏ vẻcCPQ quyế9YdtLmGHt khôcCPQng tcCPQin lcCPQời hắn.

Nụ cườifYDcsmwN cfYDcsmwNủa hắncCPQ càfYDcsmwNng fYDcsmwNrõ néfYDcsmwNt hơn:

- EfYDcsmwNm cCPQlo lắfYDcsmwNng c9YdtLmGHho 9YdtLmGHta phcCPQải không?

- LàfYDcsmwN tôi9YdtLmGH lfYDcsmwNo c9YdtLmGHho ccCPQái đệmfYDcsmwN ghfYDcsmwNế scCPQofa củcCPQa tôi.

- fYDcsmwNTiểu Tư9YdtLmGHờng, 9YdtLmGHtin t9YdtLmGHa đcCPQi. cCPQVì emcCPQ, tcCPQa s9YdtLmGHẽ khôngcCPQ fYDcsmwNlấy mìcCPQnh fYDcsmwNra đùacCPQ giỡn đâu.

Lời nóifYDcsmwN củafYDcsmwN hắfYDcsmwNn rấ9YdtLmGHt quảfYDcsmwN fYDcsmwNquyết, fYDcsmwNhơn nữafYDcsmwN 9YdtLmGHcòn có9YdtLmGH 9YdtLmGHtính fYDcsmwNxúi giụccCPQ vàfYDcsmwN mê hoặc,9YdtLmGH cCPQdo đó,fYDcsmwN 9YdtLmGHtôi t9YdtLmGHhấy cCPQdao động.

Tôi đếnfYDcsmwN bêncCPQ hcCPQắn, bấmfYDcsmwN đ9YdtLmGHầu ngófYDcsmwNn cCPQtay vfYDcsmwNào lưnfYDcsmwNg hắn9YdtLmGH, hỏi:

- CcCPQó đa9YdtLmGHu không?

Thương Ngô9YdtLmGH cCPQbật fYDcsmwNcười, duỗicCPQ cCPQcánh t9YdtLmGHay đặt9YdtLmGH vàcCPQo fYDcsmwNeo 9YdtLmGHtôi 9YdtLmGHđẩy rcCPQa sfYDcsmwNau lưngfYDcsmwN, nhân cCPQlúc tôcCPQi locCPQạng choạng,9YdtLmGH liềncCPQ tfYDcsmwNúm vàcCPQo đùfYDcsmwNi tôfYDcsmwNi, 9YdtLmGHkhi đứfYDcsmwNng 9YdtLmGHlên thcCPQì cCPQtôi 9YdtLmGHđã fYDcsmwNngồi chắc ccCPQhắn cCPQtrên lưcCPQng 9YdtLmGHhắn rồi.

Cách lớp9YdtLmGH áfYDcsmwNo mùfYDcsmwNa đôfYDcsmwNng 9YdtLmGHdày cộp9YdtLmGH, tôcCPQi vẫnfYDcsmwN cảmfYDcsmwN cCPQthấy vfYDcsmwNai cCPQvà lưngfYDcsmwN hắ9YdtLmGHn gầy gầycCPQ nhưng9YdtLmGH r9YdtLmGHất rộng,cCPQ khiến9YdtLmGH tôicCPQ có9YdtLmGH cả9YdtLmGHm g9YdtLmGHiác cựccCPQ kỳcCPQ chắfYDcsmwNc chắn.

Tôi 9YdtLmGHôm fYDcsmwNcổ hắn,9YdtLmGH bảcCPQ 9YdtLmGHvai h9YdtLmGHắn fYDcsmwNlàm ccCPQằm tôifYDcsmwN hơicCPQ đau.

Trong tr9YdtLmGHí ncCPQhớ củafYDcsmwN mìn9YdtLmGHh, fYDcsmwNhình nhưfYDcsmwN chưacCPQ 9YdtLmGHcó cCPQai từcCPQng ccCPQõng t9YdtLmGHôi. 9YdtLmGHNgày nhỏ, bcCPQố chỉfYDcsmwN đặt9YdtLmGH tcCPQôi 9YdtLmGHlên cCPQcổ hoặcfYDcsmwN cCPQlên vai.

Thế nfYDcsmwNhưng cả9YdtLmGHm giáfYDcsmwNc lfYDcsmwNúc nàycCPQ safYDcsmwNo cCPQthân qu9YdtLmGHen đến9YdtLmGH vậyfYDcsmwN, nhưcCPQ fYDcsmwNthể đfYDcsmwNã từng diễnfYDcsmwN cCPQra vô9YdtLmGH số9YdtLmGH lẩn.9YdtLmGH CfYDcsmwNó mộfYDcsmwNt 9YdtLmGHngười cfYDcsmwNõng fYDcsmwNtôi, cứcCPQ đifYDcsmwN, đi9YdtLmGH cCPQrất x9YdtLmGHa, đi9YdtLmGH rấtfYDcsmwN lâu...

- Tr9YdtLmGHước đâyfYDcsmwN, 9YdtLmGHanh cócCPQ từng9YdtLmGH cCPQcõng tôi9YdtLmGH nhưcCPQ th9YdtLmGHế nàyfYDcsmwN không?

- Có.

- ThườngcCPQ xuyêcCPQn chứ?

- Ừ!

- KểfYDcsmwN cCPQtừ khcCPQi chúnfYDcsmwNg tfYDcsmwNa ởcCPQ bênfYDcsmwN n9YdtLmGHhau sao?

- Kể9YdtLmGH t9YdtLmGHừ ngày9YdtLmGH đầu9YdtLmGH tiên9YdtLmGH tcCPQa 9YdtLmGHquen em.

- TcCPQôi nhớ,cCPQ hì9YdtLmGHnh nhfYDcsmwNư afYDcsmwNnh từnfYDcsmwNg 9YdtLmGHnói v9YdtLmGHì fYDcsmwNtôi 9YdtLmGHmà đãcCPQ lấy9YdtLmGH chcCPQín trămfYDcsmwN chín cCPQ mươi chcCPQín giọtfYDcsmwN sươnfYDcsmwNg mafYDcsmwNi. NhưfYDcsmwNng nfYDcsmwNay 9YdtLmGHtôi mới9YdtLmGH cCPQmột nghìfYDcsmwNn t9YdtLmGHuổi. cCPQVậy 9YdtLmGHchẳng phảicCPQ là fYDcsmwNkhi tôicCPQ 9YdtLmGHvừa cCPQra đời,cCPQ 9YdtLmGHanh đãcCPQ cõnfYDcsmwNg t9YdtLmGHôi chạy9YdtLmGH 9YdtLmGHkhắp nơfYDcsmwNi sao?

- Ừ.

- 9YdtLmGHAnh fYDcsmwNcòn cCPQnói, trước9YdtLmGH cCPQđây tôfYDcsmwNi kcCPQhông fYDcsmwNhề cfYDcsmwNó bfYDcsmwNố mẹ,fYDcsmwN vậfYDcsmwNy fYDcsmwNai nuô9YdtLmGHi tôi trưởfYDcsmwNng thành?

Thương NgcCPQô thởcCPQ dài,cCPQ ngoáicCPQ đcCPQầu lạcCPQi ncCPQhìn tôfYDcsmwNi, nói:

- TiểucCPQ TườnfYDcsmwNg, 9YdtLmGHlà 9YdtLmGHta nu9YdtLmGHôi efYDcsmwNm 9YdtLmGHkhôn lớn.

Ồ...

Hóa cCPQra, kcCPQhông phảifYDcsmwN là9YdtLmGH tôicCPQ nuôfYDcsmwNi chồng,cCPQ 9YdtLmGHmà cCPQtôi 9YdtLmGHlà bà9YdtLmGH vợfYDcsmwN đ9YdtLmGHược hắn nuôcCPQi nấng.

Cơn kíccCPQh độfYDcsmwNng này9YdtLmGH khiến9YdtLmGH tôcCPQi k9YdtLmGHhông thốtcCPQ nên9YdtLmGH lờicCPQ trêncCPQ suốfYDcsmwNt đườn9YdtLmGHg về. Thương9YdtLmGH NcCPQgô cũngfYDcsmwN khôngcCPQ fYDcsmwNnói gìcCPQ nữa,cCPQ c9YdtLmGHhỉ ch9YdtLmGHầm chậmfYDcsmwN đcCPQi từnfYDcsmwNg bước9YdtLmGH, fYDcsmwNtừng bước.

Đêm mù9YdtLmGHa đôn9YdtLmGHg, giócCPQ rcCPQất fYDcsmwNmạnh nhưfYDcsmwNng cfYDcsmwNó lẽfYDcsmwN vì9YdtLmGH ha9YdtLmGHi chúngcCPQ t9YdtLmGHôi dựcCPQa sát vfYDcsmwNào ncCPQhau nfYDcsmwNên kcCPQhông hềfYDcsmwN cảmcCPQ cCPQthấy l9YdtLmGHạnh. cCPQBàn tafYDcsmwNy hắncCPQ đacCPQng đ9YdtLmGHỡ lấ9YdtLmGHy tôicCPQ cũ9YdtLmGHng cCPQkhông còfYDcsmwNn lạnh 9YdtLmGHgiá cCPQnhư bcCPQan chiề9YdtLmGHu nữa.

Sau khcCPQi fYDcsmwNtrở vềfYDcsmwN 9YdtLmGHnhà tắm9YdtLmGH gifYDcsmwNặt cCPQxong, tôicCPQ vốn9YdtLmGH địcCPQnh m9YdtLmGHở 9YdtLmGHmáy tínhfYDcsmwN 9YdtLmGHra xcCPQem Lâm LỗifYDcsmwN cófYDcsmwN fYDcsmwNOnline kfYDcsmwNhông đểfYDcsmwN hỏifYDcsmwN acCPQnh fYDcsmwNta rốtcCPQ cuộfYDcsmwNc vcCPQì sacCPQo kcCPQhông liên9YdtLmGH lfYDcsmwNạc vfYDcsmwNới bạcCPQn bè. NhfYDcsmwNưng v9YdtLmGHừa mớfYDcsmwNi đăng9YdtLmGH nhậfYDcsmwNp, m9YdtLmGHáy tfYDcsmwNính lcCPQập tcCPQức bịfYDcsmwN gấpfYDcsmwN lại.

Thương NgôcCPQ đứfYDcsmwNng sa9YdtLmGHu lfYDcsmwNưng tô9YdtLmGHi, tcCPQrên cCPQtay cầmcCPQ m9YdtLmGHột cCPQcốc sữa9YdtLmGH nóngfYDcsmwN, nói:

- UfYDcsmwNống cCPQđi cCPQrồi ngủ.

Tôi fYDcsmwNnghĩ ngợi9YdtLmGH 9YdtLmGHmột fYDcsmwNlát rồi9YdtLmGH ngoafYDcsmwNn ngfYDcsmwNoãn ngh9YdtLmGHe lời.

Có lẽ9YdtLmGH vìfYDcsmwN cCPQthái độcCPQ cCPQngoan ngoãnfYDcsmwN củafYDcsmwN tcCPQôi cCPQquá fYDcsmwNkhác sfYDcsmwNo vớfYDcsmwNi lúc9YdtLmGH thưfYDcsmwNờng dẫn đếfYDcsmwNn việ9YdtLmGHc hắ9YdtLmGHn c9YdtLmGHó ccCPQhút cả9YdtLmGHnh giáfYDcsmwNc, khônfYDcsmwNg yfYDcsmwNên tâm9YdtLmGH cCPQnên lại9YdtLmGH fYDcsmwNnhấn mạnhcCPQ thfYDcsmwNêm một câu:

- fYDcsmwNPhải ncCPQgủ ngcCPQay đcCPQấy n9YdtLmGHhé. KhôngcCPQ 9YdtLmGHđược đợicCPQ tfYDcsmwNa đi9YdtLmGH rcCPQa ng9YdtLmGHoài rồ9YdtLmGHi lạifYDcsmwN lén fYDcsmwN bò d9YdtLmGHậy c9YdtLmGHhơi đâu.

- AcCPQnh kcCPQhông ngủ9YdtLmGH c9YdtLmGHùng t9YdtLmGHôi sao?

-... Hả?

Tôi chớpfYDcsmwN 9YdtLmGHmắt lộfYDcsmwN 9YdtLmGHrõ vẻ9YdtLmGH ngây9YdtLmGH 9YdtLmGHthơ nhất,9YdtLmGH lafYDcsmwNnh lcCPQợi nhấ9YdtLmGHt, nói:

- ÔncCPQg b9YdtLmGHố h9YdtLmGHổ cCPQơi, fYDcsmwNbuổi fYDcsmwNtối ngườ9YdtLmGHi 9YdtLmGHta fYDcsmwNsợ cCPQngủ mộfYDcsmwNt mình.

Thương NfYDcsmwNgô giậtcCPQ gfYDcsmwNiật khóecCPQ mắt:

- Bố...9YdtLmGH bố...

- TôfYDcsmwNi fYDcsmwNluôn thícfYDcsmwNh kiểucCPQ cCPQbố nuôi9YdtLmGH cfYDcsmwNon 9YdtLmGHgái 9YdtLmGHgì cCPQgì đó,9YdtLmGH không9YdtLmGH ngờfYDcsmwN tự9YdtLmGH 9YdtLmGHmình giờ cCPQcũng cófYDcsmwN thể9YdtLmGH 9YdtLmGHđược trfYDcsmwNải ngh9YdtLmGHiệm. HacCPQy quá!

Khóe miệcCPQng TcCPQhương N9YdtLmGHgô rầcCPQn 9YdtLmGHrật, nói:

- Bố.cCPQ.. cofYDcsmwNn gái...

Tôi cCPQlao lênfYDcsmwN ph9YdtLmGHía tr9YdtLmGHưóc, 9YdtLmGHôm chặt9YdtLmGH efYDcsmwNo hắn,fYDcsmwN 9YdtLmGHgiọng nfYDcsmwNũng n9YdtLmGHịu, nói:

- NgườicCPQ tcCPQa khfYDcsmwNông thèfYDcsmwNm qcCPQuan fYDcsmwNtâm, n9YdtLmGHgươi t9YdtLmGHa chỉcCPQ muôncCPQ bố9YdtLmGH 9YdtLmGHngủ cùnfYDcsmwNg mà, ngườifYDcsmwN tfYDcsmwNa muốfYDcsmwNn ômfYDcsmwN 9YdtLmGHbố cơ.

Giọng ncCPQói củcCPQa Thươn9YdtLmGHg cCPQNgô bcCPQắt đầfYDcsmwNu ru9YdtLmGHn rẩy:

- 9YdtLmGHÔm... ôm...

Tôi thấyfYDcsmwN trêu9YdtLmGH nhcCPQư vậyfYDcsmwN đã9YdtLmGH tưcCPQơng đối9YdtLmGH rfYDcsmwNồi, chcCPQọc thêmfYDcsmwN nfYDcsmwNữa 9YdtLmGHcó 9YdtLmGHkhả năng hắncCPQ sẽcCPQ phcCPQát h9YdtLmGHỏa ncCPQên fYDcsmwNdừng lại,fYDcsmwN rổfYDcsmwNi lănfYDcsmwN vàofYDcsmwN gfYDcsmwNiường, vẫyfYDcsmwN vẫfYDcsmwNy 9YdtLmGHtay vẻfYDcsmwN 9YdtLmGHcao cCPQsang, nói:

- Bả9YdtLmGHn cucCPQng phảifYDcsmwN đfYDcsmwNi 9YdtLmGHnghỉ 9YdtLmGHrồi. HổcCPQ côn9YdtLmGHg cCPQcông lufYDcsmwNi fYDcsmwNra đi.

- CôfYDcsmwNng... công...

Có lẽfYDcsmwN cCPQtim ga9YdtLmGHn và9YdtLmGH đại9YdtLmGH cCPQnão củcCPQa ThươngcCPQ cCPQNgô đềcCPQu cófYDcsmwN pfYDcsmwNhần fYDcsmwNtê fYDcsmwNliệt bởi9YdtLmGH màn bfYDcsmwNiểu diễ9YdtLmGHn biến9YdtLmGH mặtcCPQ sacCPQu cCPQkhi trcCPQao giả9YdtLmGHi OscCPQcar ccCPQủa tôfYDcsmwNi. cCPQKhuôn mặfYDcsmwNt hắn9YdtLmGH khônfYDcsmwNg chút cảm9YdtLmGH x9YdtLmGHúc, fYDcsmwNhai mắtfYDcsmwN 9YdtLmGHnhìn thẳng,fYDcsmwN đ9YdtLmGHi fYDcsmwNra ngoài.

Do đó,cCPQ tôifYDcsmwN chfYDcsmwNui vàcCPQo cCPQchăn cườicCPQ sặfYDcsmwNc 9YdtLmGHsụa, một9YdtLmGH chútfYDcsmwN gicCPQó 9YdtLmGHlạnh ùcCPQa đến, nằmcCPQ bfYDcsmwNên cạnhfYDcsmwN tôcCPQi l9YdtLmGHúc nàycCPQ fYDcsmwNlà mộtfYDcsmwN fYDcsmwNanh chàfYDcsmwNng mặc9YdtLmGH bộ9YdtLmGH quầfYDcsmwNn ácCPQo ngủcCPQ mỏn9YdtLmGHg manh.

Khuôn mặtcCPQ hiề9YdtLmGHn fYDcsmwNlành c9YdtLmGHủa anfYDcsmwNh ccCPQhàng nfYDcsmwNhìn 9YdtLmGHtôi, nói:

- ĐểcCPQ chứfYDcsmwNng fYDcsmwNminh tcCPQa kfYDcsmwNhông phcCPQải làcCPQ cô9YdtLmGHng công,fYDcsmwN cCPQtối n9YdtLmGHay, fYDcsmwNta đặc9YdtLmGH bcCPQiệt cho phéfYDcsmwNp fYDcsmwNcon kiểmcCPQ fYDcsmwNtra thoảicCPQ mái.fYDcsmwN fYDcsmwNTa cCPQthương 9YdtLmGHcon lắfYDcsmwNm đấy,9YdtLmGH fYDcsmwNcó cảm9YdtLmGH đ9YdtLmGHộng không?

- …

Được 9YdtLmGHlắm, đcCPQồ co9YdtLmGHn hổcCPQ bifYDcsmwNến thái9YdtLmGH! 9YdtLmGHNgươi thắfYDcsmwNng rồi!

Tôi đưa9YdtLmGH fYDcsmwNtay 9YdtLmGHđẩy cCPQhắn fYDcsmwNra, nói:

- TôicCPQ đafYDcsmwNng đế9YdtLmGHn tháncCPQg, đ9YdtLmGHi fYDcsmwNra đi.

Hắn cCPQnắm chcCPQặt 9YdtLmGHtay tô9YdtLmGHi, khônfYDcsmwNg cCPQcòn 9YdtLmGHvẻ đù9YdtLmGHa c9YdtLmGHợt, trfYDcsmwNêu chọfYDcsmwNc lcCPQúc trước, gifYDcsmwNọng hắncCPQ chfYDcsmwNậm 9YdtLmGHrãi nhưngcCPQ fYDcsmwNkiên định:

- T9YdtLmGHiểu TườngfYDcsmwN, tcCPQa biếtfYDcsmwN l9YdtLmGHúc n9YdtLmGHày cCPQem rất9YdtLmGH buồn.cCPQ Trướ9YdtLmGHc mặtfYDcsmwN t9YdtLmGHa, 9YdtLmGHem không cầfYDcsmwNn phcCPQải t9YdtLmGHỏ cCPQra mạnhfYDcsmwN mẽ,cCPQ cfYDcsmwNàng cCPQkhông cầfYDcsmwNn phảfYDcsmwNi giả9YdtLmGH vờ.

Tôi 9YdtLmGHnhìn hắn,fYDcsmwN nói:

- Sa9YdtLmGHo afYDcsmwNnh fYDcsmwNkhông h9YdtLmGHỏi 9YdtLmGHtôi 9YdtLmGHlà đãcCPQ xảy9YdtLmGH fYDcsmwNra chu9YdtLmGHyện gì?

- DùcCPQ có9YdtLmGH cCPQxảy rfYDcsmwNa cCPQchuyện gcCPQì tcCPQhì cũng9YdtLmGH fYDcsmwNqua mafYDcsmwNu thôicCPQ, vìfYDcsmwN có9YdtLmGH tfYDcsmwNa luôcCPQn ở bên9YdtLmGH cạnhcCPQ em.

- fYDcsmwNMãi mfYDcsmwNãi b9YdtLmGHên 9YdtLmGHtôi sao?

- 9YdtLmGHMãi mãi.

Tôi chcCPQớp chớp9YdtLmGH 9YdtLmGHmắt, vùcCPQi đầufYDcsmwN fYDcsmwNvào lòng9YdtLmGH hắ9YdtLmGHn, quệfYDcsmwNt n9YdtLmGHước mắtfYDcsmwN lêfYDcsmwNn ngực cCPQ hắn, nói:

- Thươn9YdtLmGHg NgcCPQô, macCPQy mà9YdtLmGH cCPQcó cCPQanh ởcCPQ đây.

- cCPQTa luônfYDcsmwN 9YdtLmGHở đây.

- ThếcCPQ nêcCPQn, đà9YdtLmGHn cCPQông khôn9YdtLmGHg phải9YdtLmGH làfYDcsmwN t9YdtLmGHhứ gìfYDcsmwN tfYDcsmwNốt đẹp,9YdtLmGH t9YdtLmGHrên t9YdtLmGHhế gfYDcsmwNiới này 9YdtLmGHchỉ cfYDcsmwNó bfYDcsmwNố làcCPQ tốcCPQt thôi.

Tôi quáfYDcsmwN m9YdtLmGHệt nêfYDcsmwNn ngủcCPQ rấtcCPQ ngonfYDcsmwN, cCPQlấy cánfYDcsmwNh tcCPQay của9YdtLmGH fYDcsmwNThương N9YdtLmGHgô cCPQlàm gối, hfYDcsmwNít hfYDcsmwNà 9YdtLmGHhương r9YdtLmGHừng cCPQban macCPQi tho9YdtLmGHang thoả9YdtLmGHng mà9YdtLmGH 9YdtLmGHhắn man9YdtLmGHg đến.

Mãi 9YdtLmGHmãi fYDcsmwNlà ba9YdtLmGHo lâu?cCPQ 9YdtLmGHĐây cCPQlà câfYDcsmwNu hcCPQỏi rấ9YdtLmGHt thônfYDcsmwNg t9YdtLmGHục vàcCPQ cũng9YdtLmGH lfYDcsmwNà fYDcsmwNmột câu hỏfYDcsmwNi khôncCPQg lờ9YdtLmGHi đáp.

Nhưng 9YdtLmGHtôi nfYDcsmwNghĩ, s9YdtLmGHo 9YdtLmGHvới cu9YdtLmGHộc đcCPQời ngắncCPQ nfYDcsmwNgủi mfYDcsmwNấy fYDcsmwNmươi năm9YdtLmGH cCPQcủa loài ngườcCPQi, 9YdtLmGHmột ngcCPQhìn năm9YdtLmGH fYDcsmwNkhông hềcCPQ rờfYDcsmwNi cCPQxa c9YdtLmGHó thể9YdtLmGH đượcfYDcsmwN ccCPQoi cCPQlà fYDcsmwNmãi fYDcsmwNmãi rồi.