You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyED tôrnpoR3i đx9scCQược tậEDn mrnpoR3ắt chứngx9scCQ kiQQzfxuến sQQzfxuự tQQzfxuồn tạQQzfxui củarnpoR3 trnpoR3hần tiêx9scCQn, prnpoR3há tax9scCQn rnpoR3tư trnpoR3ưởng duy x9scCQvật rnpoR3mà rnpoR3tôi đEDược tiếprnpoR3 x9scCQthu từx9scCQ nx9scCQhỏ. Vậx9scCQy nên,ED sựrnpoR3 x9scCQngạc nrnpoR3hiên củax9scCQ EDcon x9scCQbạn kx9scCQhiến tôi bỗngQQzfxu thấyQQzfxu rnpoR3run run:

- NàyQQzfxu, màyx9scCQ đừngx9scCQ cQQzfxuó dọarnpoR3 taornpoR3. NEDếu anrnpoR3h trnpoR3a làmED QQzfxuma x9scCQthật, cQQzfxuhắc sẽQQzfxu EDtha cho tarnpoR3o rnpoR3nhỉ? EDLà rnpoR3anh trnpoR3a đrnpoR3á rnpoR3tao, chQQzfxuứ QQzfxucó phảQQzfxui taEDo QQzfxuđá ax9scCQnh QQzfxuta đâu...

- TQQzfxuao x9scCQvừa nóiQQzfxu QQzfxuthế màQQzfxu màEDy đãQQzfxu kíEDch độnQQzfxug đếnrnpoR3 nhưx9scCQờng nàyx9scCQ. ED- TrEDứng mux9scCQối lập tứcrnpoR3 thQQzfxuay rnpoR3đổi tQQzfxuhái độ,QQzfxu QQzfxutỏ EDvẻ rnpoR3xem thườngED sựrnpoR3 yếQQzfxuu đuối,QQzfxu nhx9scCQát gaEDn QQzfxucủa QQzfxutôi: rnpoR3- HEDai ngày trx9scCQước, tronEDg lúEDc rnpoR3ăn cơmx9scCQ vx9scCQới QQzfxubọn Tiểux9scCQ ĐEDao, bọEDn x9scCQnó cx9scCQó nhEDắc đếnQQzfxu têrnpoR3n rẻED mạt đó.

Mọi người rnpoR3đều nóirnpoR3, sarnpoR3u x9scCQkhi ănrnpoR3 TếtED xonEDg qQQzfxuuay lạiED QQzfxuđây, krnpoR3hông liêrnpoR3n lạQQzfxuc lạiQQzfxu vớiED hắn đượcQQzfxu nữarnpoR3, điệnQQzfxu tQQzfxuhoại khônQQzfxug nghrnpoR3e, x9scCQemail khôx9scCQng hồirnpoR3 ârnpoR3m, gửirnpoR3 tx9scCQin nhEDắn offlx9scCQine rnpoR3ở QQzfxuQQ và MSrnpoR3N thx9scCQì khônEDg brnpoR3ao giờQQzfxu tEDhấy trEDả lQQzfxuời. CrnpoR3òn nữa,QQzfxu cx9scCQhỗ hắrnpoR3n QQzfxuở cũngx9scCQ khônEDg cx9scCQó aQQzfxui. Tao vốx9scCQn nghQQzfxuĩ rằngrnpoR3 ôEDng trEDời cuốirnpoR3 cùngQQzfxu cEDũng x9scCQmở mrnpoR3ắt rnpoR3làm sétED đánhrnpoR3 chếtx9scCQ hắnx9scCQ rồrnpoR3i, giQQzfxuờ xem rx9scCQa đángQQzfxu tix9scCQếc, QQzfxuđáng tiếcED quá.

Cô QQzfxunàng lắcx9scCQ lắQQzfxuc rnpoR3cái đầuED thrnpoR3an vx9scCQãn, QQzfxutôi lạrnpoR3i thấyQQzfxu sữngED sờ.

Trong ấrnpoR3n trnpoR3ượng củaQQzfxu tôiED, EDQQ củaQQzfxu Lx9scCQâm x9scCQLỗi EDthực rnpoR3sự lux9scCQôn ởrnpoR3 trạnx9scCQg thárnpoR3i sáng đènQQzfxu. TrướEDc đó,rnpoR3 chúrnpoR3ng tôix9scCQ cEDó nx9scCQói rnpoR3chuyện vàQQzfxu anEDh QQzfxuta lurnpoR3ôn trx9scCQả lờQQzfxui ngayrnpoR3. Chẳng lẽ,x9scCQ anx9scCQh x9scCQta EDchỉ EDđể sx9scCQáng đènrnpoR3 vớiED rrnpoR3iêng tôi?

Tiểu QQzfxuĐao lx9scCQà mQQzfxuột EDtrong nhx9scCQững ngườiQQzfxu rnpoR3bạn nốEDi EDkhố chQQzfxuơi vớix9scCQ nhaEDu từED nhỏ cEDủa chúnEDg tôEDi. EDAnh x9scCQta họcx9scCQ x9scCQtrên tôiQQzfxu vEDà TrứngQQzfxu muốiED hax9scCQi lớp,rnpoR3 làED bạnED họcx9scCQ củrnpoR3a QQzfxuLâm Lỗi. SQQzfxuau khEDi đEDi x9scCQlàm lEDại ởED cùngx9scCQ rnpoR3một tQQzfxuhành QQzfxuphố vớiED rnpoR3Lâm LỗiED, cóQQzfxu thểED QQzfxunói quaQQzfxun x9scCQhệ giữa QQzfxuhai ngườix9scCQ x9scCQcàng tEDrở nêx9scCQn thâEDn thirnpoR3ết hơn.x9scCQ DQQzfxuù anQQzfxuh rnpoR3ta rnpoR3rất khx9scCQông tánx9scCQ đồnEDg việc LrnpoR3âm x9scCQLỗi chix9scCQa tax9scCQy tx9scCQôi nhưnEDg x9scCQsuy cQQzfxuho cùnQQzfxug, nx9scCQgười QQzfxungoài x9scCQkhó màrnpoR3 cEDan thiệpQQzfxu vào chuyệrnpoR3n tìEDnh rnpoR3cảm đưrnpoR3ợc, vậyrnpoR3 rnpoR3nên qQQzfxuuan hệED cx9scCQủa x9scCQhai ngườiQQzfxu vẫnED rấrnpoR3t tốQQzfxut, tx9scCQình QQzfxubạn vẫn khôngrnpoR3 EDhề x9scCQthay đổi.

Rốt cuộQQzfxuc chuyệnrnpoR3 gQQzfxuì đãx9scCQ QQzfxuxảy rQQzfxua khrnpoR3iến LQQzfxuâm LỗEDi hoEDàn toànED cEDắt đứtQQzfxu quan ED hệ rnpoR3anh EDem mườiQQzfxu mấx9scCQy x9scCQnăm trờix9scCQ này?

Tôi đx9scCQang sEDuy QQzfxunghĩ môngrnpoR3 lunx9scCQg, bỗrnpoR3ng rnpoR3có thx9scCQứ gìQQzfxu QQzfxuâm ấmrnpoR3 rnpoR3áp vàrnpoR3o mặt.

- TỉnhrnpoR3 ngủrnpoR3 đi.

- x9scCQNgủ gìED QQzfxumà ngủ?QQzfxu MớrnpoR3i mấQQzfxuy EDgiờ màrnpoR3 rnpoR3bảo ngườix9scCQ tx9scCQa buồnED ngủ?

Tôi kéox9scCQ chiEDếc rnpoR3khăn ướQQzfxut xuống,x9scCQ QQzfxuánh mắEDt EDtức tốrnpoR3i nhìnrnpoR3 krnpoR3ẻ đx9scCQầu sỏ.

Thương NEDgô ngồix9scCQ brnpoR3ên tx9scCQrái EDtôi vQQzfxuẫn khrnpoR3ông độx9scCQng x9scCQtĩnh gx9scCQì, cx9scCQhỉ lrnpoR3au tay mộtx9scCQ cx9scCQách lrnpoR3ịch thiệp,rnpoR3 rồrnpoR3i EDlại x9scCQrót nưx9scCQớc trnpoR3rà vEDào bEDát x9scCQvà đx9scCQũa củarnpoR3 chúngx9scCQ EDtôi đểx9scCQ sEDát trùng, EDsau đórnpoR3 lạEDi xếrnpoR3p EDngay ngắn,rnpoR3 thx9scCQể hiEDện đrnpoR3ầy đx9scCQủ QQzfxukỹ năngED cầQQzfxun cóQQzfxu củaED mrnpoR3ột vịED thx9scCQần thường xuyrnpoR3ên cóED mặEDt trQQzfxuong nEDgành ănx9scCQ uốnQQzfxug củarnpoR3 lEDoài người.

Ngưu BôEDn ngồirnpoR3 rnpoR3đối diQQzfxuện x9scCQvới x9scCQtôi, hrnpoR3ai tax9scCQy chốnx9scCQg lQQzfxuên márnpoR3, x9scCQchớp chớp cặprnpoR3 mEDi dQQzfxuài, nởQQzfxu mộtrnpoR3 nụED QQzfxucười x9scCQvừa dQQzfxuịu dànEDg, vừarnpoR3 ngx9scCQây EDngô. CặrnpoR3p lrnpoR3ông x9scCQmày, đEDôi mắrnpoR3t đẹp vàED vẻrnpoR3 yx9scCQếu ớtx9scCQ crnpoR3ủa anrnpoR3h chàngx9scCQ khiếrnpoR3n ngườiQQzfxu EDta chỉED muốx9scCQn hrnpoR3ãm hại...

Ngồi bêrnpoR3n phảEDi x9scCQtôi làED QQzfxuTrứng rnpoR3muối, cx9scCQô nQQzfxuàng bQQzfxuỗng nhEDiên dùngx9scCQ QQzfxukhuỷu taQQzfxuy huých mạnhED vx9scCQào tôQQzfxui, nói:

- Này,ED QQzfxutao đrnpoR3ã thấyx9scCQ cảQQzfxu rQQzfxuồi. ArnpoR3nh chrnpoR3àng đóED đarnpoR3ng rnpoR3ghen đấy,x9scCQ aEDnh EDta rnpoR3mới là EDbạn trQQzfxuai EDchính thứcED crnpoR3ủa màyrnpoR3 cóx9scCQ QQzfxuđúng không?

Trời EDđất, rnpoR3đồ bạQQzfxun x9scCQbè xrnpoR3ấu xa.

Tôi x9scCQkhông trảQQzfxu rnpoR3lời rnpoR3câu hỏiQQzfxu củrnpoR3a EDTrứng EDmuối, EDôm lx9scCQấy x9scCQchỗ QQzfxuđau, miệng sùirnpoR3 bQQzfxuọt mép,rnpoR3 gụcQQzfxu x9scCQmặt xQQzfxuuống QQzfxubàn hrnpoR3y sinh.

Nhưng tQQzfxuôi kx9scCQhông đápx9scCQ lQQzfxuời crnpoR3ũng chẳx9scCQng saornpoR3, đãED rnpoR3có ngườix9scCQ krnpoR3hác tx9scCQrả lời thay.

- x9scCQĐúng, tôQQzfxui làQQzfxu bạnQQzfxu tQQzfxurai chQQzfxuính thrnpoR3ức hrnpoR3iện tEDại QQzfxucủa crnpoR3ô ấy.ED HEDơn rnpoR3thế sau x9scCQ này rnpoR3cô ấyED cũnrnpoR3g sẽx9scCQ chx9scCQỉ cEDó mEDột ngườrnpoR3i đàEDn ôrnpoR3ng duEDy EDnhất lx9scCQà tôi.

- ÔirnpoR3 x9scCQmẹ x9scCQơi, nóiED rnpoR3rất haQQzfxuy, nóiQQzfxu rx9scCQất EDtuyệt, rnpoR3nói rấrnpoR3t đỉnEDh. x9scCQVì câx9scCQu nx9scCQói này củaQQzfxu QQzfxuanh, hQQzfxuai chx9scCQúng rnpoR3ta sẽrnpoR3 uốngED hếtQQzfxu EDkét này.

Trứng muốix9scCQ đậx9scCQp EDbàn x9scCQmột EDcách đầyx9scCQ rnpoR3khí pQQzfxuhách khiếnrnpoR3 tx9scCQôi suýtx9scCQ bịED crnpoR3hấn thương nãEDo. CârnpoR3u nórnpoR3i QQzfxuvô cùngQQzfxu hàoED hEDùng trêQQzfxun lEDập tứcrnpoR3 rnpoR3khiến x9scCQtôi nhảyQQzfxu bổED QQzfxulên như rnpoR3điện giật.

Tôi rấtQQzfxu rnpoR3rõ tửux9scCQ lượngrnpoR3 crnpoR3ủa TrứrnpoR3ng muốQQzfxui. CôrnpoR3 x9scCQnàng QQzfxulà rnpoR3người dEDuy nhấtx9scCQ bại dướiED tQQzfxuay bx9scCQố tEDôi màQQzfxu rnpoR3vẫn cx9scCQó QQzfxuthể rnpoR3đi đEDược vx9scCQề nrnpoR3hà, hx9scCQơn nEDữa cEDòn đứnQQzfxug thẳngQQzfxu ngx9scCQười, sờ rnpoR3 tay x9scCQvào tậnQQzfxu QQzfxucửa rồQQzfxui mrnpoR3ới ngã.x9scCQ TửQQzfxuu lượngED củaQQzfxu LQQzfxuâm rnpoR3Lỗi rnpoR3chỉ kémED cQQzfxuô QQzfxunàng mộtQQzfxu chx9scCQút, vềrnpoR3 cơ bảnED vẫnED crnpoR3ó tQQzfxuhể tìQQzfxum thấyrnpoR3 đưx9scCQờng xuốngx9scCQ gầmED bàn...

Đừng rnpoR3nói bârnpoR3y giờED Thươnx9scCQg QQzfxuNgô đangx9scCQ làx9scCQ x9scCQcon hEDổ ốm,rnpoR3 cứrnpoR3 chEDo lQQzfxuà trêQQzfxun người hắQQzfxun khôngrnpoR3 córnpoR3 vx9scCQết thươEDng vàrnpoR3 rnpoR3hắn làED QQzfxumột rnpoR3con QQzfxuhổ dQQzfxuũng mãnhQQzfxu thìx9scCQ QQzfxucó lrnpoR3ẽ cũnx9scCQg chẳng QQzfxuthể nuốtx9scCQ nổx9scCQi kx9scCQét bix9scCQa EDmà Tx9scCQrứng rnpoR3muối gọiQQzfxu lênQQzfxu. rnpoR3Tôi QQzfxukhông QQzfxumuốn lx9scCQại phảirnpoR3 một lầnED nữarnpoR3 tQQzfxurông x9scCQthấy máQQzfxuu chảyrnpoR3 thànhQQzfxu QQzfxugiọt nhEDư hx9scCQiện trườngx9scCQ EDgiết ngườQQzfxui EDnữa, giặt EDmiếng đệmQQzfxu ghếQQzfxu soEDfa rEDất tốEDn xàx9scCQ phòng...

Tôi chộrnpoR3p lrnpoR3ấy chaEDi bQQzfxuia tx9scCQên Thươx9scCQng NQQzfxugô khrnpoR3ông EDbiết sốrnpoR3ng chếtQQzfxu làrnpoR3 gìED vừa đórnpoR3n lấyQQzfxu vàx9scCQ đangx9scCQ địnhED x9scCQcho vàornpoR3 miệngx9scCQ uốngQQzfxu rồQQzfxui nhrnpoR3ìn QQzfxuTrứng QQzfxumuối nói:

- rnpoR3Anh tx9scCQa khônQQzfxug x9scCQuống đượQQzfxuc bix9scCQa rượrnpoR3u, rnpoR3hai QQzfxuchúng EDta chiến!

- SQQzfxuao lạiED thx9scCQế hx9scCQả, Đậux9scCQ phEDụ QQzfxugià? EDSao mx9scCQày lEDại yQQzfxuêu ngEDười khôngx9scCQ biết uốnEDg rượEDu cơED rnpoR3chứ? KhônrnpoR3g QQzfxusợ rnpoR3bố mrnpoR3ày xrnpoR3ử lýrnpoR3 mQQzfxuày à?

- EDThôi x9scCQđi. Khôngx9scCQ thrnpoR3ấy khuônQQzfxu mặtx9scCQ x9scCQméo x9scCQmó EDđau ốmx9scCQ EDcủa anrnpoR3h x9scCQta x9scCQsao? Hơn nữa,rnpoR3 aQQzfxunh rnpoR3ta đx9scCQã EDsớm quQQzfxua rnpoR3được cửQQzfxua rnpoR3ải củQQzfxua bốx9scCQ trnpoR3ao rx9scCQồi... rnpoR3– Thốtx9scCQ rEDa x9scCQxong câux9scCQ đó,x9scCQ tôi vộiQQzfxu cEDắn x9scCQvào lưx9scCQỡi mìrnpoR3nh EDvà khônEDg QQzfxuthèm đểQQzfxu ýrnpoR3 đếnx9scCQ rnpoR3vẻ đx9scCQắc QQzfxuý trêQQzfxun khrnpoR3uôn rnpoR3mặt Thương Ngô.

- KQQzfxuhông nóirnpoR3 lix9scCQnh EDtinh EDnữa. RốtQQzfxu QQzfxucuộc mEDày cóQQzfxu uEDống khôngrnpoR3 hả?

Trứng mEDuối ngướcED mặtQQzfxu lêQQzfxun cườiED lx9scCQớn, tìEDnh thếrnpoR3 nàEDy cx9scCQó vẻED khx9scCQiến cô nàQQzfxung hậEDn krnpoR3hông thx9scCQể phQQzfxuanh áx9scCQo EDra, nhảEDy lênED bx9scCQàn héQQzfxut uống,x9scCQ uống:

- ĐậurnpoR3 phụED giQQzfxuà, qQQzfxuuả khEDông rnpoR3hổ drnpoR3anh EDlà ĐậurnpoR3 pQQzfxuhụ giEDà. Đượcx9scCQ lắm.x9scCQ Phụx9scCQc vụ đrnpoR3âu, manx9scCQg trnpoR3iếp rnpoR3hai kéx9scCQt biQQzfxua đrnpoR3ến đây.

Tôi rấtrnpoR3 bEDình thQQzfxuản nhrnpoR3ưng EDchân hơQQzfxui nhũn.

Thương Nx9scCQgô cũEDng rấtED bìnrnpoR3h tEDhản x9scCQnhưng sắEDc mặtQQzfxu cóQQzfxu phầnrnpoR3 táiQQzfxu hơn.

Ngưu BQQzfxuôn EDlà ngườix9scCQ tươnrnpoR3g đốQQzfxui yếuED đuối,rnpoR3 harnpoR3i EDcánh tQQzfxuay chEDống vàoQQzfxu máED bỗng khQQzfxuuỵu xuốQQzfxung khEDiến chrnpoR3iếc cằmx9scCQ x9scCQthon thornpoR3n đậEDp thẳx9scCQng vQQzfxuào x9scCQcái x9scCQđĩa trướcrnpoR3 mặt...

Tiếp trnpoR3heo đó,rnpoR3 tôQQzfxui vàQQzfxu TrQQzfxuứng muốirnpoR3 uốngrnpoR3 EDtay QQzfxuđôi, mrnpoR3i mộtED chax9scCQi QQzfxuta một chaix9scCQ trướx9scCQc ánhED rnpoR3mắt vôrnpoR3 cùngrnpoR3 sùnQQzfxug báirnpoR3 vàrnpoR3 ngưQQzfxuỡng mộx9scCQ cQQzfxuủa QQzfxuhai QQzfxuvị thầx9scCQn x9scCQtiên, thoáng crnpoR3ái trênrnpoR3 bàEDn đQQzfxuã tox9scCQàn làQQzfxu vrnpoR3ỏ chai.

Không biếtx9scCQ QQzfxucó phảEDi vìED rnpoR3mấy ngàyQQzfxu vừarnpoR3 qEDua khôngx9scCQ ngEDhỉ ngơiED đủx9scCQ QQzfxuhay vì chEDưa ăQQzfxun cơQQzfxum, chrnpoR3ỉ bụQQzfxung rỗnQQzfxug uốngrnpoR3 birnpoR3a harnpoR3y kx9scCQhông mQQzfxuà rấtED nhanrnpoR3h sarnpoR3u QQzfxuđó, tôirnpoR3 QQzfxubỗng cảm thấyx9scCQ chx9scCQóng EDmặt rnpoR3hoa mắtQQzfxu EDvà khônQQzfxug cQQzfxuòn chEDút sQQzfxuức lựcx9scCQ nàornpoR3. TrứngED muốiED trnpoR3hì QQzfxuvẫn nhrnpoR3ảy nhót nx9scCQhư crnpoR3hưa x9scCQhề uốngx9scCQ rnpoR3giọt brnpoR3ia nàoED. ĐiEDều QQzfxunày kEDhiến ngườiQQzfxu luôrnpoR3n tựQQzfxu QQzfxuca nx9scCQgợi mình "EDNghìn lEDy khEDông x9scCQsay" x9scCQlà tôirnpoR3 cảmrnpoR3 thấx9scCQy xấurnpoR3 hổ.

Đang địEDnh cởQQzfxui x9scCQkhuy taQQzfxuy áEDo rnpoR3xắn lrnpoR3ên chQQzfxuuẩn bEDị rnpoR3chiến đx9scCQấu QQzfxuđến EDcùng, thì trornpoR3ng x9scCQtay trrnpoR3ống kEDhông, nửax9scCQ rnpoR3chai crnpoR3òn lạx9scCQi bEDị ThươngrnpoR3 x9scCQNgô giậx9scCQt lEDấy, nói:

- Ex9scCQm khôngrnpoR3 đrnpoR3ược ux9scCQống nữa.

- rnpoR3Đưa đây.

Thương QQzfxuNgô lắcED đầuED, kiEDên quyết:

- EQQzfxum EDkhông QQzfxuhiểu x9scCQta đaQQzfxung nórnpoR3i gìQQzfxu EDsao? Ex9scCQm khôEDng đượcrnpoR3 uốnEDg nữa.

Tôi sữngQQzfxu người,x9scCQ x9scCQtức tối:

- rnpoR3Anh cQQzfxuoi mrnpoR3ình lEDà aEDi thế?x9scCQ LiêEDn crnpoR3an gìQQzfxu đếnx9scCQ rnpoR3anh? Nào,rnpoR3 đưrnpoR3a đây.

Thương Ngôx9scCQ EDđứng lênQQzfxu nhx9scCQìn tEDôi, hắnrnpoR3 khôEDng hềrnpoR3 QQzfxutức giậrnpoR3n, lạiQQzfxu tỏED rEDa vô cx9scCQùng bQQzfxuình QQzfxutĩnh, nói:

- TQQzfxuâm trạngx9scCQ kx9scCQhông tốtrnpoR3, urnpoR3ống bEDia rưEDợu cx9scCQó EDhại QQzfxucho EDsức khỏe.

Bốn chữrnpoR3 đầux9scCQ EDtiên khix9scCQến tôiED nhEDảy cEDhồm lên:

- TEDâm trạx9scCQng EDai khrnpoR3ông tốtED QQzfxuhả? TâmQQzfxu EDtrạng củaQQzfxu anrnpoR3h, củrnpoR3a cEDả x9scCQnhà anx9scCQh mớiQQzfxu không trnpoR3ốt. ĐừngrnpoR3 QQzfxunói vớx9scCQ vẩnx9scCQ nEDữa. MEDau rnpoR3đưa đây.QQzfxu UốnrnpoR3g cùQQzfxung bEDạn bèx9scCQ tEDôi rấtrnpoR3 vuiQQzfxu, EDhại sức khỏeQQzfxu x9scCQcũng chẳEDng làrnpoR3 cáiQQzfxu quáQQzfxui gì,rnpoR3 x9scCQcó crnpoR3hết cx9scCQũng cx9scCQam lòng.

- VậyED rnpoR3ta uốQQzfxung giúx9scCQp em.

- Chútx9scCQ tửQQzfxuu lượngQQzfxu rnpoR3của anEDh thìx9scCQ làmrnpoR3 QQzfxuđược gì?

- TómQQzfxu lại,QQzfxu hôx9scCQm nx9scCQay rnpoR3em x9scCQchỉ đượcrnpoR3 uốngrnpoR3 x9scCQđến đây.

- VềED mEDà cấx9scCQm ônx9scCQg bácrnpoR3 nhàED anEDh ấy.

- rnpoR3Bố EDta làrnpoR3 EDcon mx9scCQột nEDên QQzfxuta khôQQzfxung cóx9scCQ x9scCQông rnpoR3bác nào.

- …

Tôi vEDà Thươngx9scCQ NgrnpoR3ô đx9scCQấu khẩx9scCQu, TrứngrnpoR3 rnpoR3muối x9scCQvà Ngx9scCQưu BôEDn nrnpoR3gồi EDbên cạnh nhìn,

Sau cuộcED cEDãi x9scCQcọ, TrrnpoR3ứng mQQzfxuuối EDliền tổngQQzfxu kx9scCQết ngắQQzfxun gọn:

- rnpoR3Thôi đượcQQzfxu rồi.x9scCQ TrnpoR3ao EDđã x9scCQrõ cảQQzfxu QQzfxurồi. ĐậuQQzfxu phQQzfxuụ giàED nàEDy, bạnx9scCQ QQzfxutrai của màyrnpoR3 EDbị cQQzfxuảm, QQzfxubị sốrnpoR3t đúngED khQQzfxuông? QQzfxuAnh QQzfxuta mEDuốn tốEDi x9scCQnay cùrnpoR3ng x9scCQmày vậnx9scCQ đrnpoR3ộng đểrnpoR3 toàn tQQzfxuhân đổrnpoR3 mQQzfxuổ EDhôi, tiếtrnpoR3 QQzfxukiệm đượcQQzfxu cQQzfxuhút EDtiền thuốcx9scCQ x9scCQmen. Đãx9scCQ thEDế nàEDy rồrnpoR3i tQQzfxuhì taEDo đành phảiQQzfxu EDnể QQzfxumặt thôi.

Thương NQQzfxugô nQQzfxuhếch x9scCQkhóe mQQzfxuiệng nói:

- CQQzfxuảm ơx9scCQn x9scCQvì đãED QQzfxucảm thông.

Tôi cârnpoR3m lặng,QQzfxu khônrnpoR3g x9scCQbiết nêQQzfxun brnpoR3ào cEDhữa thrnpoR3ế nào.

Ngưu rnpoR3Bôn lạix9scCQ mộtQQzfxu lx9scCQần nữrnpoR3a dùnQQzfxug cằrnpoR3m hQQzfxuôn chQQzfxuiếc đĩa.

Trứng mQQzfxuuối rấtx9scCQ khx9scCQông hàEDi lòngED vx9scCQì chrnpoR3ưa đx9scCQược vuQQzfxui hếtx9scCQ mQQzfxuình trênQQzfxu bànx9scCQ nhậu, âmrnpoR3 thaQQzfxunh màED x9scCQNgưu Bx9scCQôn vừaED trnpoR3ạo rEDa đãQQzfxu cuQQzfxuốn húx9scCQt QQzfxucô nàngrnpoR3. rnpoR3Cô nàrnpoR3ng x9scCQnhìn sang, hỏi:

- rnpoR3Anh kEDhông ốmx9scCQ đEDau gìED chứ?

Ngưu BônQQzfxu hornpoR3àn toànx9scCQ chưx9scCQa phảx9scCQn ứngED kịrnpoR3p, lrnpoR3ắc đEDầu mx9scCQột x9scCQcách ngốc nghếch.

- x9scCQVậy trnpoR3ối narnpoR3y chắrnpoR3c ax9scCQnh cũnQQzfxug rnpoR3không cầrnpoR3n vậnQQzfxu độngrnpoR3 chx9scCQo QQzfxuvã x9scCQmồ x9scCQhôi chứ?

Anh chànQQzfxug tộirnpoR3 nghiEDệp Nx9scCQgưu BôQQzfxun tiếpQQzfxu tụrnpoR3c rnpoR3không krnpoR3ịp pQQzfxuhản ứng,QQzfxu dEDo vậy lạQQzfxui rnpoR3lắc đầQQzfxuu QQzfxumột cEDách ngốcED nghếch.

Trứng muốiQQzfxu x9scCQtỏ QQzfxura vEDô cùngrnpoR3 hQQzfxuài lrnpoR3òng. QQzfxuCô nàngQQzfxu liềnx9scCQ EDđá rnpoR3hai QQzfxukét rưỡi biaQQzfxu rnpoR3dưới EDchân vềQQzfxu QQzfxuphía Nx9scCQgưu QQzfxuBôn, giọngx9scCQ QQzfxunói nhẹx9scCQ nrnpoR3hư gx9scCQió thoảng:

- rnpoR3Lần đx9scCQầu gx9scCQặp gỡQQzfxu, lầnrnpoR3 đầurnpoR3 crnpoR3ùng uống,x9scCQ chaQQzfxui nàyED EDtôi cx9scCQạn QQzfxutrước đểx9scCQ tỏ lòngQQzfxu kínQQzfxuh trọng.

Hai mắtQQzfxu NgQQzfxuưu BQQzfxuôn tQQzfxurợn tròQQzfxun nhìEDn côx9scCQ nàrnpoR3ng ngửx9scCQa cổED EDlên, x9scCQthoáng chEDốc đít chQQzfxuai rnpoR3đã hEDướng lêrnpoR3n QQzfxutrời, vẻx9scCQ nx9scCQgốc tEDự nhQQzfxuiên cEDủa anEDh rnpoR3chàng đượcx9scCQ biEDểu hiệrnpoR3n rõ rànx9scCQg triệtED để.

Tiếp đó,ED nhâx9scCQn vậtED chíx9scCQnh rnpoR3của cụcrnpoR3 diệQQzfxun lúQQzfxuc nàyrnpoR3 làQQzfxu rnpoR3Trứng murnpoR3ối vEDà NgưQQzfxuu Bôn. QQzfxuTôi QQzfxuvà rnpoR3Thương NrnpoR3gô ngEDồi rnpoR3bên cạnEDh x9scCQquan sát.

- EDTửu lưQQzfxuợng củQQzfxua rnpoR3Tứ NgưurnpoR3 x9scCQthế nào?

- Thx9scCQeo nhEDư rnpoR3ta đượcx9scCQ biQQzfxuết, EDvì x9scCQlý EDdo phrnpoR3ải rnpoR3tự trx9scCQị nghiEDêm ngặEDt nx9scCQên tộc trưx9scCQởng củaQQzfxu mườirnpoR3 hax9scCQi EDtộc phầnrnpoR3 QQzfxulớn đềQQzfxuu khEDông EDthạo việQQzfxuc này.

- TEDức lQQzfxuà sao?

- TứcED là,QQzfxu crnpoR3ậu tx9scCQa cũnrnpoR3g chưarnpoR3 baQQzfxuo grnpoR3iờ uốnx9scCQg rượu.

- …

Thương NgôED tỏx9scCQ vẻrnpoR3 x9scCQvừa xirnpoR3n lQQzfxuỗi vừQQzfxua rnpoR3cảm đx9scCQộng EDdìu NgưrnpoR3u BrnpoR3ôn kx9scCQhông biết rnpoR3 là QQzfxulần EDthứ rnpoR3bao EDnhiêu tQQzfxuừ tQQzfxurong nhrnpoR3à x9scCQvệ sinQQzfxuh xiêuQQzfxu vẹoED bướcx9scCQ rx9scCQa, nướcED mắtx9scCQ hắEDn nhạt nrnpoR3hòa, nórnpoR3i tEDrong tiếrnpoR3ng nấc:

- EDNgười anEDh eEDm x9scCQtốt, khổED crnpoR3ho cậux9scCQ rồi.

Ngưu Bônx9scCQ vỗED x9scCQvai hrnpoR3ắn EDcười rnpoR3ha hrnpoR3ả, giọEDng rnpoR3nói hàoED hx9scCQùng bốcx9scCQ trờrnpoR3i lấQQzfxuy chút pQQzfxuhong cQQzfxuách cEDủa x9scCQTrứng muối:

- Kx9scCQhổ x9scCQcái x9scCQquái x9scCQgì? AnrnpoR3h QQzfxuem QQzfxuchính làx9scCQ dùrnpoR3ng đểQQzfxu đEDâm... x9scCQanh mộtx9scCQ đaox9scCQ, tôirnpoR3 một đao..rnpoR3. EDlà từQQzfxu "QQzfxuđao" trQQzfxuong TiểuED EDlý phQQzfxui đao...

Thương Nx9scCQgô chEDe mặt.

Còn tEDôi lạix9scCQ gEDiơ ngónQQzfxu QQzfxutay cáiED lêEDn biểurnpoR3 thịQQzfxu ngưỡngx9scCQ x9scCQmộ đx9scCQối vQQzfxuới sự brnpoR3iến chuyQQzfxuển từED yếux9scCQ đux9scCQối sQQzfxuang mạx9scCQnh mQQzfxuẽ cEDủa TứQQzfxu Ngưu.

Đêm đóED, x9scCQthần tix9scCQên lạirnpoR3 mộtQQzfxu lầnQQzfxu nữx9scCQa QQzfxudùng hQQzfxuành độngED thEDực tếED chứngQQzfxu minh sựED EDtốn cơmrnpoR3 tốnQQzfxu củi,QQzfxu vrnpoR3ô dụngED toàEDn QQzfxutập cQQzfxuủa mình...

Sau EDkhi EDđã biếrnpoR3n bx9scCQa kQQzfxuét bix9scCQa thànhED EDba mưQQzfxuơi sáux9scCQ chx9scCQiếc vỏQQzfxu crnpoR3hai, Trx9scCQứng muối chârnpoR3n bướQQzfxuc rnpoR3có phầnED lornpoR3ạng chEDoạng kéoED EDanh chànx9scCQg NgưQQzfxuu BrnpoR3ôn đarnpoR3ng rnpoR3nghiêm túcx9scCQ cQQzfxuhỉ tay vàoED vạcx9scCQh EDđường đếmED trănx9scCQg saQQzfxuo rnpoR3lên taxiQQzfxu, đầuED khx9scCQông ngoảnhED lại.

Tôi lẩmrnpoR3 bẩQQzfxum x9scCQmột mình:

- Hx9scCQai ngưx9scCQời EDnày sẽx9scCQ khôngrnpoR3 rnpoR3sao chứ?

Thương NgôED trấEDn an:

- NgưrnpoR3u QQzfxuBôn rnpoR3có sx9scCQay nữx9scCQa cũngED khQQzfxuông gEDiở tEDrò rnpoR3linh tinrnpoR3h đâu.

- TôirnpoR3 QQzfxusợ TQQzfxurứng EDmuối rnpoR3giở tQQzfxurò vớirnpoR3 anQQzfxuh ta.

- x9scCQ... DEDù gQQzfxuì cũngED làx9scCQ thầQQzfxun tiên.x9scCQ SarnpoR3o EDcó thểQQzfxu EDbị QQzfxuloài ngườix9scCQ gx9scCQiở trò được...

 

Trên đx9scCQường về,QQzfxu gix9scCQó QQzfxulạnh tQQzfxuáp vàox9scCQ mặx9scCQt, hQQzfxuơi meQQzfxun xâmrnpoR3 EDchiếm đạiQQzfxu nãEDo của x9scCQ tôi khEDông nhữngrnpoR3 rnpoR3tước đirnpoR3 quyềnED chủx9scCQ độngrnpoR3 mx9scCQà cònED khirnpoR3ến tôix9scCQ cQQzfxuhìm đQQzfxuắm hQQzfxuoàn toàrnpoR3n, choáng várnpoR3ng, qx9scCQuay cx9scCQuồng. ĐồngED trnpoR3hời, bụngED cũngED bắrnpoR3t x9scCQđầu thrnpoR3ấy khóx9scCQ chịu.

Tôi QQzfxugiơ tx9scCQay lrnpoR3ên trnpoR3ính ngEDày, qEDuả rnpoR3nhiên đEDến ngx9scCQày kix9scCQnh ngrnpoR3uyệt EDghé tQQzfxuhăm rồi, x9scCQđúng làQQzfxu "HọaED x9scCQvô EDđơn rnpoR3chí, phx9scCQúc bEDất tx9scCQrùng lax9scCQi", QQzfxuđã thấtED tìQQzfxunh rồi rnpoR3lại gặprnpoR3 phảiQQzfxu bàED EDcô già...

Càng nghx9scCQĩ EDtôi cQQzfxuàng thEDấy mìrnpoR3nh đeEDn QQzfxuđủi, x9scCQđen đQQzfxuủi EDnhư gx9scCQặp phQQzfxuải x9scCQông báQQzfxun than vx9scCQậy. TôiED muốnED ruồnQQzfxug EDbỏ, muốnrnpoR3 tựrnpoR3 đàrnpoR3y ảirnpoR3 mìnhED nêEDn tìEDm chQQzfxuỗ cx9scCQhân tườnrnpoR3g rồi nEDgồi đóx9scCQ nhEDư chết.

Thương Nx9scCQgô đươngx9scCQ nrnpoR3hiên EDkhông bx9scCQiết nhữEDng x9scCQcơn sónEDg lòx9scCQng diễnED ra tQQzfxurong tôQQzfxui, thấEDy x9scCQtôi brnpoR3ỗng nrnpoR3hiên QQzfxungồi x9scCQthụp xuốngQQzfxu QQzfxunhư ngườrnpoR3i khôngrnpoR3 xrnpoR3ương nêrnpoR3n khx9scCQông tránh khEDỏi vẻED ngạcQQzfxu nhiênQQzfxu. HắQQzfxun vộiED khrnpoR3om ngườirnpoR3 xuống,ED lưngQQzfxu dựngx9scCQ thẳng,ED EDmột đầu grnpoR3ối chạrnpoR3m đQQzfxuất, mộrnpoR3t tax9scCQy đặtED tx9scCQrên đầuQQzfxu rnpoR3gối mìnhQQzfxu, EDtay kiQQzfxua sờED lêEDn trárnpoR3n tôi...

Trời đất,QQzfxu sx9scCQinh vậtrnpoR3 gQQzfxuì kx9scCQhông biếtED, QQzfxutư tQQzfxuhế x9scCQngẫu nhiêEDn thôQQzfxui màrnpoR3 cũrnpoR3ng đẹp lrnpoR3ạ lùng.

Lại trờQQzfxui đx9scCQất nrnpoR3ữa, lúEDc QQzfxunày x9scCQtôi mớEDi EDcó thểrnpoR3 quaQQzfxun rnpoR3sát mộtrnpoR3 cácrnpoR3h tEDỉ mi,rnpoR3 rõ ràng.

- TiểQQzfxuu Tường,ED EDem sQQzfxuao thế?rnpoR3 QQzfxuSay EDhay x9scCQkhó chịuED ởrnpoR3 đâu?

Trước ánhQQzfxu EDmắt lờED đờQQzfxu saQQzfxuy, đôiQQzfxu x9scCQtai onrnpoR3g ox9scCQng củax9scCQ QQzfxutôi, dáQQzfxung vẻx9scCQ hắrnpoR3n càngx9scCQ lôi cx9scCQuốn, giọx9scCQng QQzfxunói cEDàng EDdễ chịuED QQzfxuhơn khQQzfxuiến tráEDi tx9scCQim rnpoR3tôi nrnpoR3hư lệchx9scCQ QQzfxuvề x9scCQphía gan, gix9scCQọng tôQQzfxui nhỏED nEDhẹ đầyx9scCQ tủirnpoR3 hờn:

- ĐếEDn tháng.

Thương NgrnpoR3ô sữngQQzfxu ngườx9scCQi trướrnpoR3c câuQQzfxu rnpoR3nói khx9scCQông đầurnpoR3 khônrnpoR3g đuôix9scCQ củarnpoR3 tôi:

- ĐEDến gì?

- ĐếnED tháng.

- Thx9scCQáng... thrnpoR3áng gì?

Tôi QQzfxuôm bụEDng tEDựa vEDào tườnQQzfxug, cuộnED mìnhx9scCQ rnpoR3như mộtrnpoR3 EDcon EDtôm, lx9scCQông màEDy xịu QQzfxuxuống, EDmặt cax9scCQu lạiQQzfxu dQQzfxuiễn varnpoR3i mộtrnpoR3 côED rnpoR3bé x9scCQtội ngEDhiệp x9scCQmuốn nóQQzfxui mQQzfxuà khôQQzfxung thốtED QQzfxuđược thành lời.

Dù saEDo ThrnpoR3ương NgôrnpoR3 cũnEDg rnpoR3đã sốEDng ởrnpoR3 nhrnpoR3ân giarnpoR3n nQQzfxuên tQQzfxuương đrnpoR3ối hEDiểu biết đốỉQQzfxu vớirnpoR3 rnpoR3đặc trx9scCQưng sx9scCQinh QQzfxulý QQzfxucủa loàrnpoR3i QQzfxungười. x9scCQVậy nênQQzfxu, QQzfxusau pQQzfxuhút bx9scCQối rốix9scCQ x9scCQban đầu, hQQzfxuắn rnpoR3nhanh chónrnpoR3g QQzfxuý thứcQQzfxu EDđược, cEDộng thQQzfxuêm rnpoR3ngôn ngữrnpoR3 cơED thểQQzfxu QQzfxuvô cùEDng cEDó QQzfxutính biểuQQzfxu cảm củarnpoR3 tôEDi nêx9scCQn hắnrnpoR3 đQQzfxuã hiểEDu ra.

- ErnpoR3m... taQQzfxu... cx9scCQhúng tQQzfxua mEDau vEDề nhQQzfxuà thôi...

- NhưnrnpoR3g trnpoR3rong nhàQQzfxu rnpoR3không cònrnpoR3 EDbăng vx9scCQệ sinEDh nữa.

- Vậx9scCQy... phEDải lrnpoR3àm sao?

- KQQzfxuhông cònrnpoR3 thìx9scCQ đươnrnpoR3g nx9scCQhiên px9scCQhải điQQzfxu mQQzfxuua rồi.

- Ồ...x9scCQ ởED QQzfxuđâu cQQzfxuó? rnpoR3Ta dx9scCQìu rnpoR3em đi.

- rnpoR3Tôi đaQQzfxuu bụrnpoR3ng, kEDhông đrnpoR3ứng dx9scCQậy đQQzfxuược, khôrnpoR3ng x9scCQđi nổi.

Có QQzfxulẽ TQQzfxuhương x9scCQNgô QQzfxuđã x9scCQhiểu rx9scCQa ýED rnpoR3của tôi,rnpoR3 bQQzfxuỗng nhx9scCQiên thấyED bốiED rnpoR3rối. Do dx9scCQự, đắnrnpoR3 QQzfxuđo mộtx9scCQ hồiED, cuốirnpoR3 cx9scCQùng x9scCQcũng QQzfxucắn răng,QQzfxu nói:

- Trox9scCQng sQQzfxuiêu thịQQzfxu gầnrnpoR3 EDđây crnpoR3hắc x9scCQlà crnpoR3ó chQQzfxuứ? EDTa sẽED đx9scCQi rnpoR3mua ngax9scCQy, ernpoR3m đợirnpoR3 ta ởrnpoR3 đây.

Tôi vộirnpoR3 tómED lEDấy hắn,rnpoR3 tiếpQQzfxu tụcQQzfxu vẻx9scCQ rnpoR3yếu đuQQzfxuối, cạEDn sứrnpoR3c, diQQzfxuễn vẻx9scCQ đáng thươQQzfxung đếnrnpoR3 cùng:

- TronEDg rnpoR3siêu thx9scCQị khôx9scCQng x9scCQcó loQQzfxuại tEDôi crnpoR3ần, chrnpoR3ỉ ởED cx9scCQửa hàEDng trx9scCQước mặtED mới có.

Tuy điềQQzfxuu nàx9scCQy rnpoR3rõ ràngrnpoR3 rnpoR3là vớx9scCQ x9scCQvẩn, nx9scCQhưng rnpoR3dùng EDnó EDđể lừax9scCQ x9scCQvị thrnpoR3ần chưa rnpoR3hề cQQzfxuó chútQQzfxu kEDinh nghiệx9scCQm gEDì vẫnx9scCQ EDrất hiệux9scCQ quEDả. DrnpoR3o đóQQzfxu Thưx9scCQơng NrnpoR3gô liềnED x9scCQgật đầrnpoR3u cắnx9scCQ câu vàrnpoR3 tx9scCQỏ vẻED ngrnpoR3ượng nx9scCQgùng rEDõ ràng.

Cái gọiQQzfxu làrnpoR3 cửx9scCQa hàngED, chínhQQzfxu lrnpoR3à EDtiệm tạprnpoR3 hQQzfxuóa tươngx9scCQ đốiQQzfxu truyềrnpoR3n thống màQQzfxu phQQzfxuương thEDức kinx9scCQh doanrnpoR3h x9scCQhoàn rnpoR3toàn khEDông giốngQQzfxu vớEDi siêx9scCQu thx9scCQị tx9scCQự chọQQzfxun. Khách QQzfxu hàng phảix9scCQ hEDiểu rEDõ, phảix9scCQ EDtự QQzfxunói QQzfxura yêurnpoR3 EDcầu củarnpoR3 mìnhx9scCQ, x9scCQsau đórnpoR3 chủx9scCQ cửaQQzfxu hàx9scCQng sẽED dẫn ED đi lấx9scCQy đrnpoR3ồ x9scCQvà trảx9scCQ tiềrnpoR3n rnpoR3nhận hàrnpoR3ng nx9scCQgay trnpoR3rước mặt.

Tôi hoEDàn tQQzfxuoàn pQQzfxuhớt lrnpoR3ờ vẻED ngượEDng ngùnQQzfxug cQQzfxuủa Thươngx9scCQ NgrnpoR3ô dùnQQzfxug trnpoR3hái độ vôED cùx9scCQng rnpoR3nghiêm túcrnpoR3 nóQQzfxui vớiED hắn:

- QQzfxuTôi muốrnpoR3n QQzfxumột góEDi dEDùng QQzfxuban đrnpoR3êm vàED mộQQzfxut góx9scCQi dùngQQzfxu bEDan ngày,x9scCQ loại rnpoR3dùng bx9scCQan đêrnpoR3m phảQQzfxui lrnpoR3à lQQzfxuoại dx9scCQài x9scCQba mươx9scCQi lămx9scCQ cenrnpoR3timet. ĐQQzfxuã nhớQQzfxu chưa?

Thương NrnpoR3gô cúiQQzfxu x9scCQđầu khônrnpoR3g nhìnQQzfxu tx9scCQôi, EDmột hồix9scCQ sax9scCQu mớiED nhẹx9scCQ nEDói một tiếng.

- Ừm.

- AnrnpoR3h tQQzfxuhử nhắcQQzfxu EDlại mộtQQzfxu EDlần cEDho tx9scCQôi nghe.

Dưới sựED thúQQzfxuc érnpoR3p củx9scCQa tôi,x9scCQ hrnpoR3ắn cuốirnpoR3 cùrnpoR3ng tEDỏ vẻED rnpoR3quyết tâm,ED đứngQQzfxu phắt dậx9scCQy, cònQQzfxu tiệnrnpoR3 tax9scCQy gõx9scCQ x9scCQvào đầuED tôiQQzfxu, giọnrnpoR3g hờnQQzfxu trách:

- QQzfxuEm chờED đấy.

Tôi xoEDa đầEDu nhìQQzfxun thex9scCQo cáEDi bx9scCQóng vộQQzfxui vãx9scCQ củEDa hắnx9scCQ, cườix9scCQ ngx9scCQặt nghẽo. BóngQQzfxu hắQQzfxun x9scCQdần xQQzfxua khuất.

Lớn bx9scCQằng EDtừng nàQQzfxuy rQQzfxuồi, hắnrnpoR3 lx9scCQà ngườix9scCQ đànx9scCQ ôx9scCQng đầuQQzfxu tiêEDn mrnpoR3ua QQzfxubăng vệ sinQQzfxuh crnpoR3ho tôi.

Khoảng mưrnpoR3ời phútx9scCQ sarnpoR3u, ThưEDơng NgQQzfxuô xáx9scCQch mộtQQzfxu túx9scCQi nyEDlon, lấmQQzfxu x9scCQlét như trộm,rnpoR3 QQzfxuquay về.

- EEDm QQzfxuxem trnpoR3a murnpoR3a cóx9scCQ x9scCQđúng không?

Tôi EDcầm lấrnpoR3y QQzfxutúi, nhìrnpoR3n vàQQzfxuo, nói:

- ĐúnQQzfxug. TrnpoR3rí nhQQzfxuớ rnpoR3của EDanh khôx9scCQng tồiQQzfxu rnpoR3mà. NàEDy, hộprnpoR3 nQQzfxuhỏ nEDày lx9scCQà x9scCQgì vậy?

- rnpoR3Ông chủrnpoR3 nóiED, QQzfxutốt x9scCQnhất nênx9scCQ x9scCQdùng kếtED hợEDp hQQzfxuai loạix9scCQ này.

Không biếQQzfxut ThEDương NgôED bEDị kx9scCQích độnEDg gìQQzfxu tronQQzfxug cEDửa hàQQzfxung crnpoR3ủa ônQQzfxug chú ED râu riEDa xồmrnpoR3 rnpoR3xoàm kix9scCQa. TrnpoR3uy sắEDc mặrnpoR3t khEDông cx9scCQó rnpoR3biểu lộx9scCQ gEDì đặcrnpoR3 biệQQzfxut nhưnEDg rnpoR3cơ thịt xemQQzfxu QQzfxura khônEDg kiềx9scCQm cEDhế đưEDợc nêrnpoR3n hơix9scCQ EDco giật:

- VìrnpoR3 x9scCQtrong thờEDi QQzfxugian đếnED EDtháng cEDủa rnpoR3người EDcon gárnpoR3i, EDngười đànx9scCQ ônx9scCQg x9scCQsẽ tích lũQQzfxuy krnpoR3hông íx9scCQt đồ.QQzfxu ĐEDến QQzfxukhi đợix9scCQ EDhết đQQzfxuèn đỏx9scCQ chắcED QQzfxuchắn sẽrnpoR3 khx9scCQông x9scCQkiểm soátrnpoR3 được mQQzfxuà pQQzfxuhóng raQQzfxu. LEDúc đórnpoR3 x9scCQnếu QQzfxukhông crnpoR3ó sEDự x9scCQchuẩn bịQQzfxu trnpoR3hì câurnpoR3 cEDhuyện QQzfxutuyệt đỉnrnpoR3h trên EDgiường sẽQQzfxu rấtx9scCQ rnpoR3dễ x9scCQbiến tQQzfxuhành crnpoR3âu chuyệEDn bEDi rnpoR3thảm tronx9scCQg krnpoR3hoa sản...

Ôi x9scCQtrời đấtQQzfxu ơiQQzfxu, ôngQQzfxu chúrnpoR3 rnpoR3kỳ x9scCQquặc kQQzfxuia thậrnpoR3t qQQzfxuuá QQzfxudung tục.

Nhưng, nhưED thế,ED rnpoR3ý ngrnpoR3uyện cx9scCQủa EDmẹ đãED x9scCQđược thuậnED EDlợi đápQQzfxu ứQQzfxung. TroEDng nhà phảrnpoR3i thườngED xuyêrnpoR3n dựrnpoR3 phòEDng EDbao crnpoR3ao rnpoR3su DuEDrex mà...

Nhìn dárnpoR3ng vx9scCQẻ thx9scCQảm hQQzfxuại củarnpoR3 TQQzfxuhương NEDgô, chúQQzfxut lươnx9scCQg thiệnQQzfxu x9scCQvốn cQQzfxuhết từ EDlâu trornpoR3ng tôx9scCQi cuốQQzfxui cùngED cx9scCQũng phrnpoR3ục hồQQzfxui rnpoR3sức sống.

Tôi nrnpoR3hét hQQzfxuai thứED crnpoR3ó crnpoR3hức x9scCQnăng giốngrnpoR3 rnpoR3nhau rnpoR3là cùngED chốnrnpoR3g chấtQQzfxu lỏng chảyQQzfxu lux9scCQng EDtung vàox9scCQ tx9scCQrong tQQzfxuúi nEDylon rồirnpoR3 đứnEDg lên.QQzfxu ĐQQzfxuang lắcrnpoR3 lắcrnpoR3 phx9scCQủi pQQzfxuhủi định QQzfxu xuất EDphát, tx9scCQhì Thươngx9scCQ NgôQQzfxu bỗngQQzfxu QQzfxukéo EDtay tôrnpoR3i lạirnpoR3, nói:

- EEDm thấx9scCQy kQQzfxuhó EDchịu, vậQQzfxuy đểED EDta cõngED em.

Tôi nrnpoR3hìn hEDắn, lắcQQzfxu đEDầu, nói:

- x9scCQTôi khôEDng muốnQQzfxu chrnpoR3ơi tròED x9scCQTrư QQzfxuBát rnpoR3Giới cEDõng vợ.

- .rnpoR3.. ChúnrnpoR3g QQzfxuta rnpoR3đâu EDphải lợn...QQzfxu QQzfxu- ThưQQzfxuơng Ngôx9scCQ x9scCQcó x9scCQphần pQQzfxuhân vâx9scCQn về EDvấn EDđề chủngED tộrnpoR3c nhQQzfxuưng rấtrnpoR3 nharnpoR3nh srnpoR3au đóQQzfxu liềx9scCQn nx9scCQở ngrnpoR3ay mộtED nụQQzfxu rnpoR3cười: x9scCQ- NhưrnpoR3ng tax9scCQ không ngạEDi làmED TrưrnpoR3 BrnpoR3át Giới.

Đầu óEDc QQzfxutăm rnpoR3tối củx9scCQa x9scCQtôi phảiED EDphản ứngQQzfxu mộx9scCQt lúQQzfxuc mEDới hEDơi Imx9scCQ-u, tôi đáp:

- Tôx9scCQi QQzfxukhông muốnx9scCQ EDlàm tiểuQQzfxu thx9scCQư củEDa Cx9scCQao LãrnpoR3o trang.

- rnpoR3Em chỉED QQzfxucần làmx9scCQ nữx9scCQ x9scCQchủ nhânED củaED EDTrúc ThQQzfxuanh cáQQzfxuc lx9scCQà đượEDc EDrồi. - EDThương NgrnpoR3ô vừQQzfxua nórnpoR3i vx9scCQừa cúix9scCQ ngườiQQzfxu xuống:rnpoR3 rnpoR3- MaQQzfxuu lQQzfxuên đi.

- TQQzfxurúc TEDhanh cárnpoR3c lrnpoR3à cáEDi gì?

- LQQzfxuà nơEDi trQQzfxuước đârnpoR3y chúrnpoR3ng trnpoR3a ở.

- Ồ.

- ErnpoR3m nrnpoR3hanh lEDên mộtrnpoR3 chút.

Tôi QQzfxukhông thèmx9scCQ đểx9scCQ rnpoR3ý rnpoR3đến lờrnpoR3i giụcQQzfxu củQQzfxua hQQzfxuắn màQQzfxu tựrnpoR3 mìx9scCQnh tiEDến vềED phía trước:

- KhôngED cầEDn đâu.

- Tiểux9scCQ Tường...

Tôi nEDgoái đầux9scCQ lạEDi theQQzfxuo phrnpoR3ản xEDạ, đúngrnpoR3 lúcrnpoR3 nhìx9scCQn tQQzfxuhấy ThươnEDg rnpoR3Ngô khom ngưEDời, hQQzfxuai tax9scCQy chốnQQzfxug x9scCQvào đầrnpoR3u gx9scCQối, khuôrnpoR3n QQzfxumặt hơEDi ngẩnx9scCQg lêx9scCQn, khẽrnpoR3 mỉrnpoR3m cườirnpoR3, nói:

- QQzfxuVết thươnrnpoR3g crnpoR3ủa tQQzfxua đãQQzfxu khQQzfxuỏi rồi.

Tôi bịED hắx9scCQn đornpoR3án trúQQzfxung QQzfxuý nEDên cũQQzfxung khôEDng nểQQzfxu tìnEDh x9scCQmà brnpoR3óc mẽx9scCQ hắnrnpoR3, tôi QQzfxu nói to:

- AnQQzfxuh lừaQQzfxu ax9scCQi thế?QQzfxu KhQQzfxuông tEDhể nào.

- DùED x9scCQcoi nhưED chx9scCQưa khỏirnpoR3 hoàQQzfxun trnpoR3oàn thEDì QQzfxuchút trọngrnpoR3 lEDượng củaED rnpoR3em rnpoR3cũng chẳng thểx9scCQ grnpoR3ây x9scCQảnh hưởngED gì.

Tôi bx9scCQĩu mQQzfxuôi QQzfxutỏ vx9scCQẻ quyếEDt rnpoR3không tiEDn lờQQzfxui hắn.

Nụ cườix9scCQ củaED EDhắn càrnpoR3ng EDrõ nx9scCQét hơn:

- x9scCQEm rnpoR3lo lắngrnpoR3 cEDho tEDa x9scCQphải không?

- Làx9scCQ rnpoR3tôi x9scCQlo cQQzfxuho cáix9scCQ đệmED gx9scCQhế sornpoR3fa củEDa tôi.

- TiểuED TưQQzfxuờng, tQQzfxuin tQQzfxua đi.x9scCQ VìQQzfxu emrnpoR3, EDta srnpoR3ẽ kEDhông lấQQzfxuy mrnpoR3ình rrnpoR3a rnpoR3đùa giỡn đâu.

Lời nx9scCQói củQQzfxua hrnpoR3ắn rấrnpoR3t quảQQzfxu quyếtrnpoR3, hơrnpoR3n nữx9scCQa cEDòn EDcó tíx9scCQnh xúQQzfxui giQQzfxuục vx9scCQà mê hoặc,rnpoR3 dQQzfxuo x9scCQđó, tx9scCQôi EDthấy darnpoR3o động.

Tôi đếnrnpoR3 brnpoR3ên hắEDn, bấmED đầuQQzfxu ngóQQzfxun tx9scCQay EDvào lưrnpoR3ng hx9scCQắn, hỏi:

- CQQzfxuó đax9scCQu không?

Thương NEDgô bậtx9scCQ cười,ED rnpoR3duỗi cáx9scCQnh EDtay đx9scCQặt vàoQQzfxu rnpoR3eo EDtôi x9scCQđẩy rrnpoR3a QQzfxusau lx9scCQưng, nhân rnpoR3lúc tôirnpoR3 loạnrnpoR3g x9scCQchoạng, liQQzfxuền túmED vàQQzfxuo đùiED tôrnpoR3i, khEDi đứQQzfxung lênx9scCQ thrnpoR3ì rnpoR3tôi đãx9scCQ rnpoR3ngồi chắc chắnED trnpoR3rên lưx9scCQng hắnED rồi.

Cách lớEDp áoQQzfxu mùarnpoR3 rnpoR3đông dQQzfxuày cộrnpoR3p, QQzfxutôi EDvẫn cảmx9scCQ thx9scCQấy vx9scCQai rnpoR3và lx9scCQưng rnpoR3hắn gầy gầyED nhưx9scCQng rấtx9scCQ rộrnpoR3ng, khiếnx9scCQ x9scCQtôi crnpoR3ó cảmrnpoR3 giácQQzfxu cựrnpoR3c kEDỳ QQzfxuchắc chắn.

Tôi QQzfxuôm cổx9scCQ hắnED, x9scCQbả varnpoR3i hắx9scCQn EDlàm cEDằm tx9scCQôi EDhơi đau.

Trong QQzfxutrí nhEDớ cQQzfxuủa mìnrnpoR3h, hìnhrnpoR3 nhQQzfxuư chưQQzfxua cQQzfxuó rnpoR3ai từEDng cQQzfxuõng tx9scCQôi. Ngày nhỏ,rnpoR3 x9scCQbố chỉx9scCQ QQzfxuđặt tôrnpoR3i EDlên cổrnpoR3 hornpoR3ặc lQQzfxuên vai.

Thế nhưnEDg cx9scCQảm gx9scCQiác lúcrnpoR3 QQzfxunày sax9scCQo trnpoR3hân quernpoR3n đếnED QQzfxuvậy, nhưrnpoR3 thểQQzfxu đrnpoR3ã từng diễEDn EDra vôQQzfxu sốQQzfxu lẩQQzfxun. CQQzfxuó mộtx9scCQ ngrnpoR3ười cõnrnpoR3g trnpoR3ôi, cQQzfxuứ đx9scCQi, x9scCQđi EDrất xx9scCQa, đQQzfxui rEDất lâu...

- QQzfxuTrước đây,ED QQzfxuanh x9scCQcó từQQzfxung cõngrnpoR3 tôrnpoR3i nEDhư tEDhế rnpoR3này không?

- Có.

- Tx9scCQhường QQzfxuxuyên chứ?

- Ừ!

- Kx9scCQể từED kEDhi chúx9scCQng x9scCQta ởQQzfxu bêrnpoR3n nhEDau sao?

- KểrnpoR3 từx9scCQ QQzfxungày đx9scCQầu tiênx9scCQ QQzfxuta queQQzfxun em.

- QQzfxuTôi nhEDớ, hìnhED nhưx9scCQ aEDnh từngED x9scCQnói vrnpoR3ì tQQzfxuôi QQzfxumà đx9scCQã rnpoR3lấy chíQQzfxun rnpoR3trăm EDchín mươi chíx9scCQn giọtQQzfxu sEDương QQzfxumai. NrnpoR3hưng QQzfxunay tQQzfxuôi mớrnpoR3i mộtED nghìEDn QQzfxutuổi. VQQzfxuậy chẳngED pEDhải là kx9scCQhi tôix9scCQ vừaED rEDa đời,ED anEDh đQQzfxuã rnpoR3cõng rnpoR3tôi chEDạy khắQQzfxup nơirnpoR3 sao?

- Ừ.

- QQzfxuAnh cònQQzfxu QQzfxunói, trướcrnpoR3 đâEDy QQzfxutôi khôEDng hềQQzfxu cóED x9scCQbố mẹ,QQzfxu vậyQQzfxu ax9scCQi nuôirnpoR3 tôi trưrnpoR3ởng thành?

Thương EDNgô thởQQzfxu dài,rnpoR3 EDngoái đầrnpoR3u lạrnpoR3i nhìQQzfxun tôirnpoR3, nói:

- Tx9scCQiểu Tườnx9scCQg, làx9scCQ trnpoR3a nurnpoR3ôi x9scCQem rnpoR3khôn lớn.

Ồ...

Hóa raQQzfxu, khrnpoR3ông px9scCQhải lx9scCQà EDtôi nuôirnpoR3 chồrnpoR3ng, màQQzfxu EDtôi lrnpoR3à bx9scCQà QQzfxuvợ rnpoR3được hắn nuQQzfxuôi nấng.

Cơn kíchrnpoR3 độngED nàyx9scCQ khiQQzfxuến tôEDi khôEDng thốrnpoR3t nQQzfxuên lQQzfxuời tx9scCQrên EDsuốt đrnpoR3ường vềx9scCQ. Thương NgQQzfxuô cũngQQzfxu khrnpoR3ông nóix9scCQ gEDì nữaED, x9scCQchỉ chầmrnpoR3 x9scCQchậm rnpoR3đi từrnpoR3ng bước,rnpoR3 từngED bước.

Đêm mQQzfxuùa đôrnpoR3ng, gQQzfxuió rấtQQzfxu mQQzfxuạnh nhưngQQzfxu cx9scCQó QQzfxulẽ vQQzfxuì hQQzfxuai chúnrnpoR3g tôQQzfxui dQQzfxuựa sát vEDào nhrnpoR3au nênQQzfxu khôQQzfxung hềED crnpoR3ảm rnpoR3thấy lạnh.QQzfxu Bàx9scCQn tEDay hEDắn đangED rnpoR3đỡ lEDấy tôirnpoR3 cũngx9scCQ khôrnpoR3ng x9scCQcòn lạnh girnpoR3á nhrnpoR3ư baEDn EDchiều nữa.

Sau kEDhi trởQQzfxu x9scCQvề nhàrnpoR3 tEDắm grnpoR3iặt xornpoR3ng, tQQzfxuôi vQQzfxuốn địnhED mởrnpoR3 x9scCQmáy tEDính rQQzfxua xem LQQzfxuâm LỗiQQzfxu cóED OQQzfxunline kQQzfxuhông đểrnpoR3 hỏiED x9scCQanh tx9scCQa rốEDt cuQQzfxuộc vìQQzfxu saEDo khôx9scCQng liêx9scCQn lx9scCQạc vớQQzfxui bạn bx9scCQè. EDNhưng vừQQzfxua mớix9scCQ đăngrnpoR3 nEDhập, máyED trnpoR3ính lậprnpoR3 tứcrnpoR3 bịrnpoR3 gấx9scCQp lại.

Thương Ngôx9scCQ đứngx9scCQ sax9scCQu lưx9scCQng tôirnpoR3, x9scCQtrên taEDy cầrnpoR3m mộtED crnpoR3ốc sữarnpoR3 nrnpoR3óng, nói:

- UEDống QQzfxuđi rồEDi ngủ.

Tôi ngx9scCQhĩ nx9scCQgợi mộtQQzfxu láQQzfxut rx9scCQồi ngox9scCQan ngoãx9scCQn nx9scCQghe lời.

Có lẽQQzfxu x9scCQvì tháiED độED ngQQzfxuoan ngoãnED cx9scCQủa tôiED quáED rnpoR3khác EDso vớix9scCQ x9scCQlúc thường dẫnED đếnx9scCQ rnpoR3việc hắQQzfxun cóQQzfxu EDchút crnpoR3ảnh giác,QQzfxu khQQzfxuông yêQQzfxun tâmx9scCQ QQzfxunên lạiQQzfxu nhấnrnpoR3 mạnEDh thêmx9scCQ một câu:

- PhảirnpoR3 ngủED nQQzfxugay đấyx9scCQ nEDhé. KrnpoR3hông đượQQzfxuc đợiED x9scCQta x9scCQđi rQQzfxua ngrnpoR3oài rQQzfxuồi EDlại QQzfxulén bò EDdậy chơiED đâu.

- Ax9scCQnh khôngx9scCQ ngủQQzfxu cùQQzfxung tôiED sao?

-... Hả?

Tôi cx9scCQhớp mắtrnpoR3 lộED x9scCQrõ vẻx9scCQ ngâyx9scCQ thQQzfxuơ rnpoR3nhất, QQzfxulanh lợQQzfxui QQzfxunhất, nói:

- ÔEDng bốQQzfxu QQzfxuhổ EDơi, buổix9scCQ trnpoR3ối nQQzfxugười QQzfxuta sx9scCQợ ngủx9scCQ mộtQQzfxu mình.

Thương NEDgô giậtrnpoR3 x9scCQgiật khóQQzfxue mắt:

- Bố..QQzfxu. bố...

- TôiQQzfxu QQzfxuluôn tQQzfxuhích kiểuQQzfxu bốx9scCQ nuôiED cx9scCQon EDgái gìrnpoR3 x9scCQgì đó,rnpoR3 kEDhông nQQzfxugờ EDtự mìnEDh giờ cũngx9scCQ QQzfxucó tx9scCQhể đưx9scCQợc trEDải nghiệmQQzfxu. HaQQzfxuy quá!

Khóe miệEDng Thươngx9scCQ NEDgô rầnx9scCQ rậtED, nói:

- EDBố... x9scCQcon gái...

Tôi lax9scCQo EDlên phíQQzfxua trưóc,QQzfxu ôQQzfxum chEDặt QQzfxueo EDhắn, grnpoR3iọng nũnEDg nịu,QQzfxu nói:

- NgườirnpoR3 rnpoR3ta khôrnpoR3ng thrnpoR3èm quaQQzfxun QQzfxutâm, ngươiED EDta chỉrnpoR3 muônx9scCQ bEDố ngrnpoR3ủ cùnrnpoR3g màx9scCQ, người tQQzfxua muốrnpoR3n ômED x9scCQbố cơ.

Giọng nrnpoR3ói củax9scCQ ThươngQQzfxu NEDgô bắtrnpoR3 đầurnpoR3 rnpoR3run rẩy:

- rnpoR3Ôm... ôm...

Tôi thrnpoR3ấy tQQzfxurêu x9scCQnhư vậyED đãQQzfxu tưx9scCQơng đrnpoR3ối rồirnpoR3, cx9scCQhọc thêmQQzfxu nữx9scCQa cóx9scCQ khảx9scCQ EDnăng hắn QQzfxusẽ pháx9scCQt hỏaED nêEDn dx9scCQừng lạirnpoR3, rổiED lănED vàrnpoR3o giườnEDg, rnpoR3vẫy vẫyrnpoR3 tarnpoR3y vẻrnpoR3 EDcao sanQQzfxug, nói:

- x9scCQBản curnpoR3ng x9scCQphải đx9scCQi nghỉQQzfxu x9scCQrồi. HổQQzfxu crnpoR3ông côEDng rnpoR3lui QQzfxura đi.

- Cx9scCQông... công...

Có lẽQQzfxu tiEDm garnpoR3n vàQQzfxu đạirnpoR3 nãEDo củaQQzfxu ThrnpoR3ương x9scCQNgô QQzfxuđều cx9scCQó phầnED tEDê liệEDt rnpoR3bởi màn EDbiểu diễnED biếEDn mặx9scCQt sax9scCQu rnpoR3khi tEDrao giảirnpoR3 OscEDar EDcủa tôi.x9scCQ KrnpoR3huôn mặrnpoR3t hắnQQzfxu khôngrnpoR3 chút cảmx9scCQ xúrnpoR3c, QQzfxuhai mEDắt nhQQzfxuìn trnpoR3hẳng, đrnpoR3i rx9scCQa ngoài.

Do đQQzfxuó, x9scCQtôi chuQQzfxui vàx9scCQo chăQQzfxun cườix9scCQ sx9scCQặc QQzfxusụa, mộtrnpoR3 chQQzfxuút giEDó lạnhQQzfxu ùaQQzfxu đến, nằrnpoR3m bêQQzfxun cạnhED tEDôi lx9scCQúc QQzfxunày lrnpoR3à mrnpoR3ột x9scCQanh chàngQQzfxu mặrnpoR3c bộED quầx9scCQn áox9scCQ nrnpoR3gủ mỏnQQzfxug manh.

Khuôn mx9scCQặt QQzfxuhiền lx9scCQành rnpoR3của anQQzfxuh chànx9scCQg nhìnED tôi,ED nói:

- ĐEDể cEDhứng mEDinh tEDa krnpoR3hông phrnpoR3ải lEDà cônrnpoR3g côEDng, tốirnpoR3 EDnay, QQzfxuta đặcED biệt rnpoR3 cho phépx9scCQ cQQzfxuon kEDiểm x9scCQtra thoảEDi mEDái. TEDa thưEDơng coQQzfxun lắQQzfxum đấy,x9scCQ cóQQzfxu QQzfxucảm đEDộng không?

- …

Được rnpoR3lắm, đồQQzfxu x9scCQcon hQQzfxuổ x9scCQbiến tháiED! NQQzfxugươi thắnrnpoR3g rồi!

Tôi đưaQQzfxu trnpoR3ay đQQzfxuẩy hắnQQzfxu rrnpoR3a, nói:

- rnpoR3Tôi đanx9scCQg đếnED tháng,QQzfxu điQQzfxu rQQzfxua đi.

Hắn nrnpoR3ắm chEDặt rnpoR3tay tôi,ED kEDhông EDcòn vx9scCQẻ đùaQQzfxu cợx9scCQt, trêurnpoR3 chọcrnpoR3 lúcx9scCQ trước,ED giọng hắnx9scCQ chậmQQzfxu rQQzfxuãi nhưnEDg QQzfxukiên định:

- TiQQzfxuểu Tường,rnpoR3 tQQzfxua biếx9scCQt lrnpoR3úc nàEDy ex9scCQm rấEDt buồn.x9scCQ Tx9scCQrước mEDặt tx9scCQa, eEDm không rnpoR3 cần phảirnpoR3 tỏQQzfxu rrnpoR3a mạnhx9scCQ mẽ,x9scCQ cànQQzfxug x9scCQkhông EDcần phảirnpoR3 giảrnpoR3 vờ.

Tôi nhìnED hắn,x9scCQ nói:

- Sax9scCQo anEDh khx9scCQông hỏQQzfxui tôiQQzfxu x9scCQlà đãQQzfxu xảyrnpoR3 rrnpoR3a chuyệnrnpoR3 gì?

- EDDù crnpoR3ó xx9scCQảy x9scCQra chQQzfxuuyện gìQQzfxu thx9scCQì cũngED qux9scCQa marnpoR3u thQQzfxuôi, QQzfxuvì cQQzfxuó tEDa luôx9scCQn ở bêrnpoR3n cQQzfxuạnh em.

- MrnpoR3ãi mrnpoR3ãi bênED tôirnpoR3 sao?

- Mãix9scCQ mãi.

Tôi EDchớp cEDhớp mx9scCQắt, vrnpoR3ùi đầrnpoR3u vàoED lòrnpoR3ng hắn,x9scCQ x9scCQquệt x9scCQnước mắx9scCQt QQzfxulên nQQzfxugực hắn, nói:

- ThươngED NgôED, EDmay màrnpoR3 cóED anx9scCQh ởx9scCQ đây.

- Tx9scCQa x9scCQluôn EDở đây.

- ThếQQzfxu nEDên, đàrnpoR3n rnpoR3ông khônx9scCQg phảrnpoR3i x9scCQlà trnpoR3hứ QQzfxugì QQzfxutốt đẹp,ED tx9scCQrên QQzfxuthế giớix9scCQ này chEDỉ x9scCQcó x9scCQbố rnpoR3là x9scCQtốt thôi.

Tôi EDquá mệtrnpoR3 nêQQzfxun EDngủ rấx9scCQt ngonrnpoR3, lấEDy cáEDnh rnpoR3tay QQzfxucủa ThươngED QQzfxuNgô QQzfxulàm gối, hrnpoR3ít hEDà hươngrnpoR3 rừngED bQQzfxuan marnpoR3i x9scCQthoang thoảngED màx9scCQ hắnx9scCQ QQzfxumang đến.

Mãi QQzfxumãi QQzfxulà x9scCQbao lx9scCQâu? ĐâEDy làQQzfxu câEDu hỏix9scCQ rấx9scCQt thôx9scCQng tụcED vàrnpoR3 cũnrnpoR3g rnpoR3là QQzfxumột câu hỏiQQzfxu khEDông x9scCQlời đáp.

Nhưng tx9scCQôi nghĩED, rnpoR3so vớiQQzfxu cEDuộc đờEDi nQQzfxugắn QQzfxungủi mấyED mươirnpoR3 nEDăm x9scCQcủa lEDoài người, mộrnpoR3t nghìrnpoR3n QQzfxunăm kEDhông hềrnpoR3 rEDời xrnpoR3a cóED thEDể rnpoR3được coEDi lEDà mEDãi mãrnpoR3i rồi.