You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâyyZEPhu E3Gvsatôi đượcE3Gvsa tậnMB MBmắt cyZEPhuhứng kiếnMB MBsự tồJcpPXBn E3Gvsatại JcpPXBcủa thầE3Gvsan tE3Gvsaiên, yZEPhuphá tE3Gvsaan tưJcpPXB tưởng dMBuy vậtE3Gvsa mE3Gvsaà tE3Gvsaôi đượcE3Gvsa tiếpJcpPXB tMBhu tyZEPhuừ nJcpPXBhỏ. VậyJcpPXB nênJcpPXB, sựyZEPhu ngạcyZEPhu nJcpPXBhiên củayZEPhu coJcpPXBn bạnE3Gvsa khiến tôiE3Gvsa bJcpPXBỗng tMBhấy MBrun run:

- E3GvsaNày, màJcpPXBy đừngMB cóE3Gvsa dE3Gvsaọa taoyZEPhu. NếuMB MBanh MBta yZEPhulàm MBma thậtyZEPhu, chMBắc sE3Gvsaẽ tha JcpPXB cho tE3Gvsaao JcpPXBnhỉ? MBLà ayZEPhunh E3Gvsata đáJcpPXB taoJcpPXB, cyZEPhuhứ E3Gvsacó phảiJcpPXB tyZEPhuao đJcpPXBá MBanh JcpPXBta đâu...

- TE3Gvsaao vừayZEPhu nMBói thE3Gvsaế màMB màJcpPXBy đãJcpPXB kícJcpPXBh độngMB đếMBn nhườnJcpPXBg yZEPhunày. JcpPXB- TrứJcpPXBng muốE3Gvsai lập tứcE3Gvsa tMBhay đổiMB tháJcpPXBi độE3Gvsa, tyZEPhuỏ vẻMB xE3Gvsaem thMBường sựE3Gvsa yếuyZEPhu đuối,yZEPhu nhyZEPhuát gMBan củaE3Gvsa tôiE3Gvsa: yZEPhu- HaiJcpPXB ngày trước,yZEPhu troJcpPXBng lúyZEPhuc ăE3Gvsan cơmMB vyZEPhuới bọnMB TiểuE3Gvsa E3GvsaĐao, bọE3Gvsan nóyZEPhu cE3Gvsaó nhắcyZEPhu đJcpPXBến E3Gvsatên rẻyZEPhu mạt đó.

Mọi người đềuJcpPXB nJcpPXBói, E3Gvsasau yZEPhukhi ăJcpPXBn TyZEPhuết xyZEPhuong quJcpPXBay lạiJcpPXB đây,MB khJcpPXBông liyZEPhuên lạE3Gvsac lạE3Gvsai vyZEPhuới hắn đượcMB nữyZEPhua, điE3Gvsaện thoạiJcpPXB khôngyZEPhu ngheyZEPhu, emyZEPhuail kyZEPhuhông hồyZEPhui âJcpPXBm, MBgửi tiE3Gvsan JcpPXBnhắn oE3Gvsaffline JcpPXBở QQ MBvà MMBSN thìMB khônE3Gvsag E3Gvsabao giờyZEPhu thấyJcpPXB yZEPhutrả lờiE3Gvsa. CyZEPhuòn JcpPXBnữa, chỗyZEPhu hắnMB ởyZEPhu cũE3Gvsang khyZEPhuông cMBó E3Gvsaai. Tao vE3Gvsaốn MBnghĩ ryZEPhuằng ôngyZEPhu trMBời MBcuối cùnJcpPXBg cũngE3Gvsa mởMB mắtJcpPXB làmJcpPXB sJcpPXBét MBđánh chE3Gvsaết hắnJcpPXB JcpPXBrồi, JcpPXBgiờ xJcpPXBem ra đáyZEPhung tiếMBc, E3Gvsađáng tiếcE3Gvsa quá.

Cô E3Gvsanàng lE3Gvsaắc lắcyZEPhu JcpPXBcái đầE3Gvsau thE3Gvsaan vãyZEPhun, JcpPXBtôi lạJcpPXBi thấyE3Gvsa sữnMBg sờ.

Trong MBấn E3Gvsatượng củayZEPhu tE3Gvsaôi, QJcpPXBQ cyZEPhuủa LâmMB LyZEPhuỗi thE3Gvsaực sựyZEPhu lyZEPhuuôn JcpPXBở trạnE3Gvsag thái sáJcpPXBng đèJcpPXBn. TrJcpPXBước đJcpPXBó, yZEPhuchúng tJcpPXBôi cyZEPhuó nóMBi cE3Gvsahuyện vàJcpPXB anJcpPXBh JcpPXBta lJcpPXBuôn trảJcpPXB lờiJcpPXB JcpPXBngay. Chẳng lE3Gvsaẽ, aMBnh tMBa cyZEPhuhỉ đểMB sáE3Gvsang đènJcpPXB vớyZEPhui JcpPXBriêng tôi?

Tiểu ĐaMBo làE3Gvsa myZEPhuột tronMBg nhữE3Gvsang ngE3Gvsaười MBbạn nE3Gvsaối khốyZEPhu chơyZEPhui vE3Gvsaới MBnhau yZEPhutừ nhỏMB của cJcpPXBhúng tMBôi. MBAnh JcpPXBta JcpPXBhọc tE3Gvsarên E3Gvsatôi vyZEPhuà TrứE3Gvsang muốiJcpPXB haJcpPXBi lớpJcpPXB, E3Gvsalà bJcpPXBạn họcE3Gvsa MBcủa Lâm Lỗi.JcpPXB SyZEPhuau kyZEPhuhi đJcpPXBi lMBàm E3Gvsalại ởJcpPXB cùnMBg E3Gvsamột thMBành MBphố vyZEPhuới LâJcpPXBm LỗiyZEPhu, E3Gvsacó thểMB nóiE3Gvsa quaJcpPXBn hệ giJcpPXBữa haMBi ngMBười càE3Gvsang tJcpPXBrở nêJcpPXBn yZEPhuthân tyZEPhuhiết hơn.JcpPXB DJcpPXBù anMBh tMBa rấtE3Gvsa khôngE3Gvsa MBtán đồngE3Gvsa việE3Gvsac Lâm LỗiE3Gvsa chyZEPhuia MBtay tôyZEPhui E3Gvsanhưng JcpPXBsuy chyZEPhuo cùng,yZEPhu ngưMBời yZEPhungoài khóE3Gvsa màE3Gvsa MBcan thiyZEPhuệp vào cMBhuyện tìnhyZEPhu cảJcpPXBm đượE3Gvsac, vMBậy nêJcpPXBn qMBuan hệyZEPhu củaE3Gvsa JcpPXBhai ngưJcpPXBời vyZEPhuẫn yZEPhurất tốt,JcpPXB tìnhJcpPXB bạJcpPXBn vẫnJcpPXB không hềE3Gvsa thaMBy đổi.

Rốt cuyZEPhuộc chuyệnyZEPhu gJcpPXBì đãyZEPhu xảE3Gvsay rE3Gvsaa khiếnJcpPXB JcpPXBLâm LỗyZEPhui hoJcpPXBàn toJcpPXBàn cắtyZEPhu đứtyZEPhu quan E3Gvsa hệ anJcpPXBh yZEPhuem mườiJcpPXB myZEPhuấy năyZEPhum tMBrời này?

Tôi đangyZEPhu sMBuy ngE3Gvsahĩ myZEPhuông lungE3Gvsa, bỗJcpPXBng yZEPhucó tyZEPhuhứ MBgì âyZEPhum ấMBm MBáp E3Gvsavào mặt.

- MBTỉnh ngủJcpPXB đi.

- NgủE3Gvsa gJcpPXBì myZEPhuà E3Gvsangủ? MBMới mE3Gvsaấy gE3Gvsaiờ màE3Gvsa bảyZEPhuo ngườyZEPhui MBta JcpPXBbuồn ngủ?

Tôi kéoJcpPXB chiếcMB E3Gvsakhăn ưMBớt xMBuống, E3Gvsaánh mắtyZEPhu tMBức E3Gvsatối nhJcpPXBìn yZEPhukẻ đầuE3Gvsa sỏ.

Thương NJcpPXBgô ngồiJcpPXB bMBên tráiJcpPXB tE3Gvsaôi JcpPXBvẫn kJcpPXBhông đJcpPXBộng tJcpPXBĩnh yZEPhugì, chJcpPXBỉ E3Gvsalau tay mộtJcpPXB cácyZEPhuh lịchE3Gvsa thiệp,yZEPhu rE3Gvsaồi lạE3Gvsai róJcpPXBt nướcMB tràyZEPhu yZEPhuvào bJcpPXBát vE3Gvsaà đũaE3Gvsa củayZEPhu MBchúng tôyZEPhui đJcpPXBể sáyZEPhut trùng, yZEPhusau JcpPXBđó lạiJcpPXB xếpyZEPhu ngMBay E3Gvsangắn, thểJcpPXB hiệnJcpPXB đầyE3Gvsa JcpPXBđủ MBkỹ năJcpPXBng cầnyZEPhu MBcó củJcpPXBa mộtE3Gvsa vMBị thần thườngyZEPhu xuMByên cyZEPhuó mặtJcpPXB tronE3Gvsag ngànE3Gvsah JcpPXBăn yZEPhuuống củaJcpPXB loàiyZEPhu người.

Ngưu BôE3Gvsan MBngồi đốE3Gvsai diJcpPXBện MBvới tyZEPhuôi, MBhai taJcpPXBy chốngE3Gvsa lênE3Gvsa mE3Gvsaá, chJcpPXBớp chớp cặpE3Gvsa mJcpPXBi dài,JcpPXB nE3Gvsaở mộtE3Gvsa nJcpPXBụ MBcười vừayZEPhu dịuyZEPhu dMBàng, vừayZEPhu nE3Gvsagây ngô.yZEPhu CặJcpPXBp lônMBg màyE3Gvsa, đJcpPXBôi myZEPhuắt đẹp vàE3Gvsa vẻE3Gvsa JcpPXByếu ớtyZEPhu E3Gvsacủa ayZEPhunh chànE3Gvsag khiếnE3Gvsa ngườiJcpPXB MBta chE3Gvsaỉ JcpPXBmuốn hMBãm hại...

Ngồi bênMB yZEPhuphải MBtôi lMBà TrMBứng JcpPXBmuối, côyZEPhu JcpPXBnàng bE3Gvsaỗng nhiênyZEPhu dE3Gvsaùng khuJcpPXBỷu tay yZEPhuhuých E3Gvsamạnh vE3Gvsaào tôJcpPXBi, nói:

- NE3Gvsaày, tJcpPXBao đãyZEPhu tMBhấy cảyZEPhu rMBồi. AJcpPXBnh E3Gvsachàng yZEPhuđó đangJcpPXB gheJcpPXBn đấy,JcpPXB aMBnh tMBa mới E3Gvsalà bMBạn E3Gvsatrai cE3Gvsahính thứcJcpPXB củaE3Gvsa màMBy cyZEPhuó đE3Gvsaúng không?

Trời đất,JcpPXB đồE3Gvsa bạE3Gvsan JcpPXBbè xấuE3Gvsa xa.

Tôi kMBhông trMBả lờMBi câE3Gvsau hỏMBi cyZEPhuủa TrứMBng muối,yZEPhu ômJcpPXB lyZEPhuấy chỗyZEPhu đE3Gvsaau, miệng sùiMB MBbọt myZEPhuép, gụcJcpPXB mặtyZEPhu xJcpPXBuống bànMB hJcpPXBy sinh.

Nhưng tôiJcpPXB khôJcpPXBng đE3Gvsaáp lờyZEPhui cũngMB cE3Gvsahẳng saoJcpPXB, đE3Gvsaã cJcpPXBó ngườE3Gvsai khyZEPhuác JcpPXBtrả lời thay.

- ĐúJcpPXBng, tôiJcpPXB E3Gvsalà bạnyZEPhu traJcpPXBi chíyZEPhunh thứcyZEPhu hMBiện tạiJcpPXB củMBa côMB ấyJcpPXB. HyZEPhuơn thếMB saMBu này E3Gvsacô yZEPhuấy JcpPXBcũng sẽMB chỉMB JcpPXBcó mộtyZEPhu ngưyZEPhuời đànJcpPXB ônJcpPXBg E3Gvsaduy nE3Gvsahất làE3Gvsa tôi.

- ÔE3Gvsai mMBẹ ơE3Gvsai, nóE3Gvsai rấtE3Gvsa E3Gvsahay, nMBói rấE3Gvsat JcpPXBtuyệt, nóE3Gvsai rấtE3Gvsa đỉnh.JcpPXB yZEPhuVì câuJcpPXB nói nE3Gvsaày củaJcpPXB yZEPhuanh, E3Gvsahai chúngMB MBta sẽJcpPXB uốMBng hMBết kJcpPXBét này.

Trứng myZEPhuuối đậpMB bànE3Gvsa MBmột cáchMB E3Gvsađầy khMBí pháchE3Gvsa kyZEPhuhiến tyZEPhuôi E3Gvsasuýt bịE3Gvsa cJcpPXBhấn thương nãJcpPXBo. MBCâu nóE3Gvsai JcpPXBvô cùyZEPhung E3Gvsahào hùngyZEPhu trêyZEPhun lậyZEPhup JcpPXBtức khiếnJcpPXB tôyZEPhui nhE3Gvsaảy bổJcpPXB lMBên như điệnMB giật.

Tôi yZEPhurất rõMB tửMBu lưMBợng JcpPXBcủa TrứyZEPhung muốyZEPhui. yZEPhuCô nyZEPhuàng lyZEPhuà ngườyZEPhui MBduy nhấtyZEPhu bại yZEPhudưới tayZEPhuy bốyZEPhu E3Gvsatôi màE3Gvsa vẫnyZEPhu cE3Gvsaó thểyZEPhu điyZEPhu đưMBợc E3Gvsavề E3Gvsanhà, hơnE3Gvsa nữayZEPhu còE3Gvsan MBđứng thẳngyZEPhu nE3Gvsagười, JcpPXBsờ tay vMBào yZEPhutận E3Gvsacửa rồiMB mớiE3Gvsa ngã.yZEPhu TyZEPhuửu lượngJcpPXB củaE3Gvsa E3GvsaLâm LỗiE3Gvsa cMBhỉ kéyZEPhum côE3Gvsa nàngMB yZEPhumột chút,yZEPhu vềyZEPhu cơ bảnyZEPhu vẫnJcpPXB cE3Gvsaó thểMB tìmE3Gvsa thE3Gvsaấy đJcpPXBường xuMBống MBgầm bàn...

Đừng nóE3Gvsai bâyJcpPXB gMBiờ ThưJcpPXBơng JcpPXBNgô đJcpPXBang lyZEPhuà cyZEPhuon hổMB ốm,yZEPhu cứMB chyZEPhuo lMBà trên ngườMBi hắnE3Gvsa khôJcpPXBng E3Gvsacó vếtE3Gvsa thưyZEPhuơng vàE3Gvsa hắJcpPXBn làMB myZEPhuột MBcon yZEPhuhổ MBdũng mãnhE3Gvsa JcpPXBthì cMBó yZEPhulẽ cũng chMBẳng thMBể nuyZEPhuốt nổMBi kE3Gvsaét bMBia màJcpPXB TrứngyZEPhu muốMBi gọiE3Gvsa lên.MB TôMBi khônMBg yZEPhumuốn lạiJcpPXB phJcpPXBải mMBột lần nE3Gvsaữa MBtrông thấE3Gvsay mMBáu chyZEPhuảy tyZEPhuhành gMBiọt JcpPXBnhư hiyZEPhuện tryZEPhuường giếtMB ngườiyZEPhu JcpPXBnữa, giặt mE3Gvsaiếng đệmE3Gvsa ghyZEPhuế E3Gvsasofa rấtE3Gvsa yZEPhutốn xàJcpPXB phòng...

Tôi cyZEPhuhộp lấyE3Gvsa chaMBi biJcpPXBa yZEPhutên ThyZEPhuương yZEPhuNgô kyZEPhuhông biếE3Gvsat sốngJcpPXB cyZEPhuhết lJcpPXBà gì vừJcpPXBa đE3Gvsaón lấMBy MBvà đangMB địMBnh chJcpPXBo MBvào miJcpPXBệng uốngJcpPXB rồyZEPhui nhyZEPhuìn TrứngyZEPhu muyZEPhuối nói:

- MBAnh tMBa kMBhông uốnE3Gvsag đượcMB bE3Gvsaia rượu,MB hE3Gvsaai E3Gvsachúng JcpPXBta chiến!

- SaJcpPXBo lạiJcpPXB thJcpPXBế hảyZEPhu, ĐậuyZEPhu pMBhụ E3Gvsagià? SayZEPhuo màE3Gvsay lạiyZEPhu yJcpPXBêu ngườiyZEPhu kJcpPXBhông biết uốngJcpPXB yZEPhurượu cơyZEPhu chứE3Gvsa? KhôMBng sợyZEPhu E3Gvsabố JcpPXBmày xửJcpPXB E3Gvsalý mE3Gvsaày à?

- JcpPXBThôi đi.JcpPXB KhônMBg thấMBy kJcpPXBhuôn JcpPXBmặt méMBo myZEPhuó đyZEPhuau JcpPXBốm yZEPhucủa JcpPXBanh tE3Gvsaa saE3Gvsao? HơyZEPhun nữa, JcpPXBanh tyZEPhua đãyZEPhu JcpPXBsớm JcpPXBqua đượcyZEPhu cửaJcpPXB yZEPhuải củE3Gvsaa E3Gvsabố JcpPXBtao rồi..yZEPhu. –JcpPXB ThốtE3Gvsa yZEPhura xoJcpPXBng cJcpPXBâu đóyZEPhu, tôi E3Gvsavội cắnE3Gvsa vàoE3Gvsa lưỡiE3Gvsa mìnhMB vàJcpPXB khôyZEPhung thèmE3Gvsa đểE3Gvsa ýJcpPXB MBđến vẻyZEPhu E3Gvsađắc JcpPXBý trênMB khuôJcpPXBn mặJcpPXBt Thương Ngô.

- JcpPXBKhông nóiMB linMBh tinE3Gvsah nE3Gvsaữa. RốtyZEPhu cJcpPXBuộc màyJcpPXB cMBó E3Gvsauống yZEPhukhông hả?

Trứng mJcpPXBuối ngướyZEPhuc mJcpPXBặt lêE3Gvsan cườiMB lớn,E3Gvsa tìnMBh tE3Gvsahế nàE3Gvsay JcpPXBcó vẻE3Gvsa khiếMBn cô nàngJcpPXB hậnMB khôngMB yZEPhuthể E3Gvsaphanh JcpPXBáo raMB, E3Gvsanhảy lêyZEPhun JcpPXBbàn hétE3Gvsa uE3Gvsaống, uống:

- JcpPXBĐậu phụMB E3Gvsagià, quảMB khôngJcpPXB hổE3Gvsa MBdanh làJcpPXB ĐậuyZEPhu phụE3Gvsa già.MB ĐưE3Gvsaợc lắm.JcpPXB PE3Gvsahục vụ đâu,JcpPXB yZEPhumang tiếpyZEPhu MBhai kéE3Gvsat biE3Gvsaa E3Gvsađến đây.

Tôi rJcpPXBất bìyZEPhunh thảJcpPXBn JcpPXBnhưng chânyZEPhu yZEPhuhơi nhũn.

Thương NgôMB cũnMBg rấtE3Gvsa bMBình thảnyZEPhu MBnhưng E3Gvsasắc mặMBt E3Gvsacó phE3Gvsaần táiMB hơn.

Ngưu BôE3Gvsan E3Gvsalà ngườiyZEPhu tươnMBg đốJcpPXBi yếuyZEPhu đuE3Gvsaối, haE3Gvsai cáE3Gvsanh taJcpPXBy chốnMBg yZEPhuvào má bỗJcpPXBng khuỵuMB xuốngE3Gvsa khiếnE3Gvsa cyZEPhuhiếc yZEPhucằm tMBhon MBthon đMBập E3Gvsathẳng vMBào MBcái đĩayZEPhu trJcpPXBước mặt...

Tiếp theJcpPXBo đJcpPXBó, tôiyZEPhu MBvà TrứngyZEPhu muyZEPhuối uốE3Gvsang MBtay đôyZEPhui, mE3Gvsai E3Gvsamột E3Gvsachai tJcpPXBa một yZEPhu chai trưMBớc áyZEPhunh mMBắt vyZEPhuô cùngMB MBsùng JcpPXBbái vàJcpPXB MBngưỡng mJcpPXBộ MBcủa hayZEPhui vịyZEPhu thầnyZEPhu tiêyZEPhun, thoánMBg cái trênMB yZEPhubàn đãE3Gvsa tMBoàn lJcpPXBà vỏJcpPXB chai.

Không biếtJcpPXB cóMB phJcpPXBải JcpPXBvì myZEPhuấy ngàMBy vJcpPXBừa quMBa khôJcpPXBng nghỉE3Gvsa nMBgơi đủyZEPhu hyZEPhuay vì chưyZEPhua ăJcpPXBn cơyZEPhum, chỉE3Gvsa yZEPhubụng rỗngJcpPXB uốnMBg byZEPhuia haMBy khôE3Gvsang màyZEPhu E3Gvsarất nhaJcpPXBnh sJcpPXBau đyZEPhuó, tôyZEPhui bMBỗng cảm MBthấy yZEPhuchóng myZEPhuặt yZEPhuhoa mắE3Gvsat yZEPhuvà khônMBg cònJcpPXB chE3Gvsaút sứE3Gvsac lyZEPhuực nào.MB TrứnJcpPXBg myZEPhuuối tJcpPXBhì MBvẫn nhảJcpPXBy nhót nhưE3Gvsa chyZEPhuưa hềyZEPhu uốngMB E3Gvsagiọt bMBia nào.yZEPhu ĐiềuE3Gvsa nàMBy khiếnE3Gvsa ngườiJcpPXB luônyZEPhu tựJcpPXB cE3Gvsaa MBngợi mình "NghìnMB JcpPXBly yZEPhukhông sMBay" làE3Gvsa tE3Gvsaôi cảJcpPXBm thấyZEPhuy xấuJcpPXB hổ.

Đang địnhE3Gvsa cởiMB MBkhuy taE3Gvsay JcpPXBáo xắyZEPhun lJcpPXBên cMBhuẩn bịyZEPhu chiếnJcpPXB MBđấu đếnE3Gvsa cùJcpPXBng, thì trongyZEPhu MBtay trốyZEPhung khônJcpPXBg, MBnửa cMBhai cJcpPXBòn lạMBi bịE3Gvsa ThMBương NgyZEPhuô JcpPXBgiật lấyZEPhuy, nói:

- JcpPXBEm khôMBng đượcE3Gvsa uốngMB nữa.

- ĐưJcpPXBa đây.

Thương yZEPhuNgô lắcyZEPhu đầu,yZEPhu kJcpPXBiên quyết:

- EE3Gvsam kyZEPhuhông hiE3Gvsaểu MBta đanyZEPhug nyZEPhuói MBgì saE3Gvsao? EyZEPhum kE3Gvsahông E3Gvsađược uốngyZEPhu nữa.

Tôi sữngMB ngưMBời, tứcE3Gvsa tối:

- JcpPXBAnh E3Gvsacoi mìnE3Gvsah E3Gvsalà MBai thế?MB MBLiên cE3Gvsaan gyZEPhuì đếnE3Gvsa anhE3Gvsa? NàMBo, đưayZEPhu đây.

Thương NgyZEPhuô JcpPXBđứng lêJcpPXBn nhìnMB tôi,E3Gvsa hắMBn khyZEPhuông hềyZEPhu tứcE3Gvsa JcpPXBgiận, lE3Gvsaại tỏMB JcpPXBra vô cE3Gvsaùng bJcpPXBình tĩnh,MB nói:

- TMBâm tyZEPhurạng kyZEPhuhông tyZEPhuốt, uốngMB biyZEPhua rượuE3Gvsa E3Gvsacó hạJcpPXBi E3Gvsacho sứcMB khỏe.

Bốn chyZEPhuữ đyZEPhuầu tiênE3Gvsa khiMBến tMBôi nhảyE3Gvsa yZEPhuchồm lên:

- TâJcpPXBm JcpPXBtrạng yZEPhuai khôMBng tốtMB hả?JcpPXB MBTâm trạngMB củaE3Gvsa MBanh, củaMB cyZEPhuả nhàMB E3Gvsaanh mới yZEPhukhông tốtyZEPhu. ĐừngE3Gvsa nóE3Gvsai vớyZEPhu vẩnE3Gvsa nữa.JcpPXB MayZEPhuu MBđưa đây.MB UốyZEPhung cùnyZEPhug bạnyZEPhu E3Gvsabè tôiJcpPXB rJcpPXBất vuMBi, hại yZEPhusức khỏyZEPhue cũngJcpPXB chE3Gvsaẳng JcpPXBlà cáiMB qyZEPhuuái gìJcpPXB, cóyZEPhu chE3Gvsaết cJcpPXBũng caE3Gvsam lòng.

- E3GvsaVậy tJcpPXBa uốngJcpPXB gJcpPXBiúp em.

- ChMBút tửJcpPXBu lưMBợng JcpPXBcủa MBanh E3Gvsathì MBlàm đượcMB gì?

- TómyZEPhu lạyZEPhui, hôyZEPhum naE3Gvsay eE3Gvsam chỉE3Gvsa đượcyZEPhu JcpPXBuống E3Gvsađến đây.

- VềJcpPXB mMBà cấMBm ôngE3Gvsa bMBác nhyZEPhuà anE3Gvsah ấy.

- ByZEPhuố tMBa JcpPXBlà cMBon JcpPXBmột nMBên E3Gvsata khJcpPXBông JcpPXBcó ônMBg yZEPhubác nào.

- …

Tôi vàyZEPhu ThươngMB NgôE3Gvsa E3Gvsađấu JcpPXBkhẩu, TrứngMB MBmuối E3Gvsavà NgưuJcpPXB BônJcpPXB nyZEPhugồi bênE3Gvsa cạnh nhìn,

Sau cuộyZEPhuc JcpPXBcãi JcpPXBcọ, TrứMBng muJcpPXBối liềnJcpPXB tổngMB MBkết nMBgắn gọn:

- ThôJcpPXBi đượcyZEPhu rồi.E3Gvsa E3GvsaTao đãE3Gvsa rõMB cJcpPXBả JcpPXBrồi. ĐậuyZEPhu phyZEPhuụ giàMB nàE3Gvsay, bE3Gvsaạn trJcpPXBai của MBmày yZEPhubị cyZEPhuảm, byZEPhuị sốtE3Gvsa đúngE3Gvsa kE3Gvsahông? AJcpPXBnh JcpPXBta muốnE3Gvsa tốJcpPXBi naE3Gvsay cJcpPXBùng mJcpPXBày vậnMB độngJcpPXB đểMB toàn yZEPhuthân MBđổ E3Gvsamổ hyZEPhuôi, tiE3Gvsaết kiệMBm đượcE3Gvsa cE3Gvsahút tMBiền yZEPhuthuốc mJcpPXBen. ĐE3Gvsaã thếJcpPXB nàE3Gvsay rồiJcpPXB thyZEPhuì tE3Gvsaao đành phảiE3Gvsa nJcpPXBể mặtE3Gvsa thôi.

Thương NgôJcpPXB nhếMBch khóeE3Gvsa miệnyZEPhug nói:

- CảE3Gvsam MBơn vìMB đãE3Gvsa yZEPhucảm thông.

Tôi cE3Gvsaâm lặnMBg, khôngMB biMBết nMBên yZEPhubào chyZEPhuữa tMBhế nào.

Ngưu JcpPXBBôn lạMBi mộyZEPhut lầMBn nữaJcpPXB dùE3Gvsang E3Gvsacằm hôE3Gvsan chyZEPhuiếc đĩa.

Trứng muyZEPhuối MBrất E3Gvsakhông hàJcpPXBi lònyZEPhug vMBì E3Gvsachưa đưE3Gvsaợc MBvui hếtMB mìE3Gvsanh tyZEPhurên bàJcpPXBn nhậu, âmMB thanyZEPhuh màJcpPXB NyZEPhugưu BJcpPXBôn vừMBa tạoyZEPhu yZEPhura JcpPXBđã cuốE3Gvsan hútMB E3Gvsacô nàngMB. CyZEPhuô E3Gvsanàng nhMBìn sang, hỏi:

- AJcpPXBnh JcpPXBkhông ốmJcpPXB đayZEPhuu gìyZEPhu chứ?

Ngưu JcpPXBBôn hJcpPXBoàn toE3Gvsaàn chyZEPhuưa JcpPXBphản ứJcpPXBng yZEPhukịp, lE3Gvsaắc JcpPXBđầu E3Gvsamột E3Gvsacách ngốc nghếch.

- JcpPXBVậy MBtối naE3Gvsay E3Gvsachắc anyZEPhuh cũngyZEPhu khE3Gvsaông cầnMB vậnMB độyZEPhung E3Gvsacho JcpPXBvã yZEPhumồ hôiyZEPhu chứ?

Anh chànMBg tộiMB nMBghiệp NgưMBu BôE3Gvsan tiJcpPXBếp tụcJcpPXB khJcpPXBông yZEPhukịp pMBhản ứng,E3Gvsa dyZEPhuo vMBậy lại lắcyZEPhu đầuJcpPXB mộE3Gvsat cJcpPXBách ngE3Gvsaốc nghếch.

Trứng myZEPhuuối tỏMB rMBa E3Gvsavô cùE3Gvsang hàiJcpPXB lòngyZEPhu. MBCô nànyZEPhug liềnMB đáE3Gvsa MBhai kétJcpPXB rưỡi JcpPXB bia dướiMB chânMB vềJcpPXB phíaE3Gvsa NgMBưu BMBôn, giọnyZEPhug nJcpPXBói nE3Gvsahẹ yZEPhunhư giyZEPhuó thoảng:

- LầnJcpPXB đầuMB gE3Gvsaặp gỡE3Gvsa, lầnyZEPhu đầMBu JcpPXBcùng uMBống, chaE3Gvsai nàyyZEPhu tE3Gvsaôi cE3Gvsaạn trướcE3Gvsa đyZEPhuể tỏ lòngMB MBkính trọng.

Hai mMBắt NgưE3Gvsau ByZEPhuôn tJcpPXBrợn tMBròn JcpPXBnhìn JcpPXBcô nMBàng yZEPhungửa E3Gvsacổ lênJcpPXB, thE3Gvsaoáng cE3Gvsahốc đít chMBai đMBã hướngE3Gvsa lêJcpPXBn trMBời, vẻE3Gvsa nyZEPhugốc tJcpPXBự nhJcpPXBiên củaMB aMBnh JcpPXBchàng đượE3Gvsac biểuE3Gvsa hMBiện rõMB ràng triệtE3Gvsa để.

Tiếp đó,E3Gvsa nJcpPXBhân E3Gvsavật cE3Gvsahính cE3Gvsaủa cụcE3Gvsa JcpPXBdiện MBlúc JcpPXBnày làyZEPhu TrứngyZEPhu muốiMB vàyZEPhu Ngưu BôyZEPhun. E3GvsaTôi vàMB JcpPXBThương yZEPhuNgô E3Gvsangồi bênJcpPXB cE3Gvsaạnh quayZEPhun sát.

- TửuyZEPhu lMBượng củMBa TứE3Gvsa E3GvsaNgưu tyZEPhuhế nào?

- TheMBo nMBhư tJcpPXBa đượcE3Gvsa biếtyZEPhu, vE3Gvsaì lJcpPXBý dMBo phảiMB E3Gvsatự trịyZEPhu nghE3Gvsaiêm JcpPXBngặt JcpPXBnên tộcJcpPXB trưởng cyZEPhuủa mưE3Gvsaời MBhai MBtộc phE3Gvsaần lớnyZEPhu đE3Gvsaều khyZEPhuông thJcpPXBạo JcpPXBviệc này.

- TứcyZEPhu làE3Gvsa sao?

- TứMBc là,E3Gvsa yZEPhucậu tJcpPXBa cyZEPhuũng JcpPXBchưa yZEPhubao JcpPXBgiờ uốngyZEPhu rượu.

- …

Thương NgyZEPhuô tỏMB yZEPhuvẻ vyZEPhuừa xyZEPhuin lJcpPXBỗi vừaMB E3Gvsacảm độyZEPhung dìuyZEPhu NgyZEPhuưu BE3Gvsaôn khôE3Gvsang biết làE3Gvsa E3Gvsalần thứE3Gvsa baE3Gvsao nhiMBêu từMB yZEPhutrong nhàJcpPXB vệE3Gvsa E3Gvsasinh xiJcpPXBêu vẹoJcpPXB bướcJcpPXB ryZEPhua, yZEPhunước mắtMB hắnMB nhạt nE3Gvsahòa, nyZEPhuói MBtrong E3Gvsatiếng nấc:

- NgườiyZEPhu anE3Gvsah JcpPXBem tốE3Gvsat, MBkhổ chMBo E3Gvsacậu rồi.

Ngưu MBBôn vỗyZEPhu vaJcpPXBi E3Gvsahắn E3Gvsacười JcpPXBha hả,JcpPXB giMBọng yZEPhunói yZEPhuhào hùnE3Gvsag bốyZEPhuc E3Gvsatrời lấy chútMB phyZEPhuong cáE3Gvsach củayZEPhu TrứngE3Gvsa muối:

- KMBhổ cJcpPXBái qE3Gvsauái gì?yZEPhu AnJcpPXBh MBem chyZEPhuính yZEPhulà dùE3Gvsang E3Gvsađể đâMBm... aE3Gvsanh mộtMB đE3Gvsaao, tôi mộtyZEPhu đJcpPXBao... làE3Gvsa từyZEPhu MB"đao" tMBrong JcpPXBTiểu lýJcpPXB pMBhi đao...

Thương NgMBô cE3Gvsahe mặt.

Còn tôMBi lyZEPhuại giJcpPXBơ ngónMB taMBy yZEPhucái lMBên biểuyZEPhu MBthị E3Gvsangưỡng mộyZEPhu đốiE3Gvsa vớiJcpPXB sự biếyZEPhun chyZEPhuuyển từMB yZEPhuyếu đuốiE3Gvsa sMBang mạnJcpPXBh mẽE3Gvsa củyZEPhua TứyZEPhu Ngưu.

Đêm đE3Gvsaó, JcpPXBthần tMBiên lạiyZEPhu mộJcpPXBt lầyZEPhun nữE3Gvsaa dyZEPhuùng hàJcpPXBnh độJcpPXBng thựcE3Gvsa tJcpPXBế yZEPhuchứng minh JcpPXBsự tE3Gvsaốn cơE3Gvsam tE3Gvsaốn JcpPXBcủi, vMBô dụnyZEPhug MBtoàn E3Gvsatập củaE3Gvsa mình...

Sau khJcpPXBi đãyZEPhu biếnMB byZEPhua kMBét JcpPXBbia tE3Gvsahành MBba mưJcpPXBơi sáJcpPXBu chiếcyZEPhu JcpPXBvỏ cJcpPXBhai, TrứnJcpPXBg muối chânMB bướcE3Gvsa MBcó phầyZEPhun loạngJcpPXB JcpPXBchoạng JcpPXBkéo anJcpPXBh MBchàng NJcpPXBgưu yZEPhuBôn đangMB nyZEPhughiêm E3Gvsatúc chỉJcpPXB tay vàoyZEPhu vạMBch đườngE3Gvsa đếmJcpPXB trănE3Gvsag saMBo MBlên MBtaxi, đyZEPhuầu khôE3Gvsang ngoảMBnh lại.

Tôi lẩmJcpPXB bẩmMB mộMBt mình:

- HMBai nJcpPXBgười E3Gvsanày sMBẽ kyZEPhuhông MBsao chứ?

Thương NgôMB trấnMB an:

- NgưMBu BôyZEPhun JcpPXBcó saE3Gvsay JcpPXBnữa cũngE3Gvsa khJcpPXBông giMBở E3Gvsatrò lyZEPhuinh E3Gvsatinh đâu.

- TôiJcpPXB sợyZEPhu TrE3Gvsaứng muốiyZEPhu giE3Gvsaở tròyZEPhu vớiMB aJcpPXBnh ta.

- .JcpPXB.. DùJcpPXB yZEPhugì cũngE3Gvsa MBlà tJcpPXBhần JcpPXBtiên. SayZEPhuo cóE3Gvsa JcpPXBthể yZEPhubị lE3Gvsaoài ngườiJcpPXB giởJcpPXB trò được...

 

Trên đưyZEPhuờng về,MB giMBó lMBạnh yZEPhutáp vyZEPhuào E3Gvsamặt, hơyZEPhui JcpPXBmen xyZEPhuâm JcpPXBchiếm đạJcpPXBi nãE3Gvsao JcpPXBcủa tôi MBkhông nhữngJcpPXB tướcE3Gvsa E3Gvsađi quyJcpPXBền chE3Gvsaủ độngMB mE3Gvsaà còyZEPhun khiếnE3Gvsa tôyZEPhui chìE3Gvsam đắmyZEPhu JcpPXBhoàn toàn, choányZEPhug vánMBg, quaJcpPXBy cuMBồng. ĐJcpPXBồng thờiE3Gvsa, bụngyZEPhu E3Gvsacũng bắtMB đJcpPXBầu thấyyZEPhu E3Gvsakhó chịu.

Tôi gMBiơ yZEPhutay lênJcpPXB tMBính ngàMBy, quảE3Gvsa nMBhiên đếJcpPXBn nyZEPhugày JcpPXBkinh JcpPXBnguyệt ghéyZEPhu MBthăm rồi, đúyZEPhung E3Gvsalà "HọJcpPXBa vMBô đJcpPXBơn cE3Gvsahí, MBphúc bấE3Gvsat trMBùng laiMB", yZEPhuđã thấtJcpPXB tyZEPhuình rồi lạyZEPhui E3Gvsagặp E3Gvsaphải bàyZEPhu JcpPXBcô già...

Càng nghJcpPXBĩ yZEPhutôi cànE3Gvsag thấyE3Gvsa mìyZEPhunh đMBen yZEPhuđủi, đenJcpPXB E3Gvsađủi nhJcpPXBư gặpyZEPhu phảMBi ôngE3Gvsa bánE3Gvsa than vậy.JcpPXB TôiE3Gvsa muốnyZEPhu ruồJcpPXBng bỏ,yZEPhu myZEPhuuốn tE3Gvsaự đàyJcpPXB ảiE3Gvsa mìnE3Gvsah nJcpPXBên yZEPhutìm chE3Gvsaỗ JcpPXBchân tưJcpPXBờng rồi ngồiJcpPXB đóMB nhưE3Gvsa chết.

Thương NgôJcpPXB đE3Gvsaương nhiJcpPXBên khôMBng biếtE3Gvsa nhE3Gvsaững cyZEPhuơn sE3Gvsaóng lòJcpPXBng diễnyZEPhu ra tronyZEPhug tôJcpPXBi, thấJcpPXBy tôJcpPXBi bJcpPXBỗng yZEPhunhiên ngồiJcpPXB thụpyZEPhu xuốnJcpPXBg E3Gvsanhư ngườiE3Gvsa yZEPhukhông xươngJcpPXB nênyZEPhu không trMBánh kE3Gvsahỏi vẻE3Gvsa ngạcJcpPXB E3Gvsanhiên. HắnJcpPXB vộiMB kE3Gvsahom yZEPhungười xuống,E3Gvsa lưyZEPhung dJcpPXBựng thẳngJcpPXB, mộJcpPXBt đầu gốiJcpPXB chạJcpPXBm đMBất, yZEPhumột tyZEPhuay đặE3Gvsat tryZEPhuên đầuJcpPXB gốiyZEPhu MBmình, MBtay kiMBa MBsờ E3Gvsalên tMBrán tôi...

Trời yZEPhuđất, E3Gvsasinh vậJcpPXBt gE3Gvsaì khyZEPhuông biếtMB, tyZEPhuư thếJcpPXB ngẫMBu nhiE3Gvsaên thôMBi màJcpPXB cũng đE3Gvsaẹp lMBạ lùng.

Lại trMBời đấtE3Gvsa nữa,MB lJcpPXBúc MBnày tôiE3Gvsa mớiE3Gvsa cE3Gvsaó thểJcpPXB quaJcpPXBn JcpPXBsát MBmột E3Gvsacách tMBỉ mi,MB rõ ràng.

- TiểMBu Tường,yZEPhu MBem saE3Gvsao tyZEPhuhế? SyZEPhuay haE3Gvsay khóJcpPXB JcpPXBchịu ởMB đâu?

Trước ánhyZEPhu mMBắt E3Gvsalờ đờE3Gvsa sMBay, đôiMB taJcpPXBi yZEPhuong yZEPhuong củaJcpPXB tE3Gvsaôi, dányZEPhug JcpPXBvẻ hắnyZEPhu càng lôiE3Gvsa cE3Gvsauốn, giọngE3Gvsa nMBói MBcàng dễJcpPXB chịuyZEPhu E3Gvsahơn khiếJcpPXBn tráiMB MBtim JcpPXBtôi nMBhư lệcJcpPXBh JcpPXBvề phíyZEPhua gan, giọngMB tôE3Gvsai nhyZEPhuỏ nhJcpPXBẹ yZEPhuđầy tủiMB hờn:

- ĐMBến tháng.

Thương NgMBô sJcpPXBững ngườiJcpPXB tMBrước câuE3Gvsa nóiE3Gvsa yZEPhukhông đầuE3Gvsa MBkhông đuôMBi củyZEPhua tôi:

- ĐếnMB gì?

- ĐếyZEPhun tháng.

- yZEPhuTháng... thángJcpPXB gì?

Tôi E3Gvsaôm bJcpPXBụng MBtựa vàJcpPXBo tường,E3Gvsa cuộnE3Gvsa mMBình nhyZEPhuư mộtE3Gvsa yZEPhucon tôJcpPXBm, lJcpPXBông mE3Gvsaày xịu xJcpPXBuống, mặtJcpPXB caMBu MBlại dyZEPhuiễn vaMBi mộE3Gvsat cJcpPXBô MBbé tE3Gvsaội nMBghiệp muJcpPXBốn MBnói màJcpPXB khyZEPhuông MBthốt đượcMB thành lời.

Dù JcpPXBsao ThươngJcpPXB yZEPhuNgô cũMBng MBđã sốE3Gvsang ởE3Gvsa nhâE3Gvsan gMBian nêMBn tMBương đốiMB hiyZEPhuểu biết đốỉJcpPXB vớiE3Gvsa đặyZEPhuc trưnyZEPhug sMBinh MBlý củaJcpPXB loàiJcpPXB người.JcpPXB VậyE3Gvsa nên,yZEPhu sE3Gvsaau phútE3Gvsa bốiE3Gvsa rốMBi bJcpPXBan đầu, JcpPXB hắn nhanMBh chóMBng ýMB thứcJcpPXB được,E3Gvsa cộnE3Gvsag thêJcpPXBm E3Gvsangôn yZEPhungữ cơJcpPXB thểMB JcpPXBvô cE3Gvsaùng yZEPhucó E3Gvsatính biểyZEPhuu cảm yZEPhucủa tôiJcpPXB E3Gvsanên hắnMB yZEPhuđã hiểuMB ra.

- Em.E3Gvsa.. taE3Gvsa... chúnyZEPhug JcpPXBta maJcpPXBu vềJcpPXB nhàMB thôi...

- NhMBưng troMBng yZEPhunhà MBkhông còyZEPhun byZEPhuăng JcpPXBvệ sMBinh nữa.

- VyZEPhuậy... phE3Gvsaải làyZEPhum sao?

- KhôngMB còMBn JcpPXBthì đMBương nhE3Gvsaiên phảiyZEPhu đMBi E3Gvsamua rồi.

- Ồ...E3Gvsa ởyZEPhu đâuE3Gvsa cóyZEPhu? E3GvsaTa MBdìu MBem đi.

- yZEPhuTôi đaE3Gvsau MBbụng, yZEPhukhông đứngJcpPXB dậyE3Gvsa đượyZEPhuc, khE3Gvsaông điyZEPhu nổi.

Có JcpPXBlẽ ThMBương MBNgô E3Gvsađã hiểJcpPXBu MBra E3Gvsaý MBcủa tyZEPhuôi, bỗngJcpPXB nhJcpPXBiên thấyyZEPhu bốiJcpPXB rJcpPXBối. Do dựMB, đắnMB đyZEPhuo mộtJcpPXB hồi,MB cuốiJcpPXB cJcpPXBùng cũE3Gvsang E3Gvsacắn răJcpPXBng, nói:

- TroyZEPhung siêuyZEPhu thE3Gvsaị JcpPXBgần đâyJcpPXB chắcE3Gvsa lE3Gvsaà cE3Gvsaó chứJcpPXB? E3GvsaTa syZEPhuẽ điMB mJcpPXBua nE3Gvsagay, eE3Gvsam đE3Gvsaợi ta ởyZEPhu đây.

Tôi vộiJcpPXB tóMBm lấyE3Gvsa hắMBn, tiE3Gvsaếp tụMBc vyZEPhuẻ yếE3Gvsau đuốiMB, cạnE3Gvsa sức,JcpPXB diễnyZEPhu vẻMB đáng thươnyZEPhug đếnE3Gvsa cùng:

- E3GvsaTrong siêuMB thMBị khMBông cMBó loạMBi tôiyZEPhu JcpPXBcần, chE3Gvsaỉ JcpPXBở cMBửa hàJcpPXBng trướcE3Gvsa mặE3Gvsat mới có.

Tuy điềuMB nMBày ryZEPhuõ rànMBg làyZEPhu vớE3Gvsa vẩn,JcpPXB nhưMBng dùE3Gvsang yZEPhunó đJcpPXBể lE3Gvsaừa vMBị thầnJcpPXB chưayZEPhu hề cóyZEPhu JcpPXBchút kinJcpPXBh nghJcpPXBiệm gJcpPXBì vẫyZEPhun rấtJcpPXB hiệJcpPXBu qMBuả. JcpPXBDo JcpPXBđó ThươnJcpPXBg NgôMB lMBiền gE3Gvsaật đầuyZEPhu cắn cMBâu vJcpPXBà tMBỏ vẻMB ngưJcpPXBợng ngùngJcpPXB rõJcpPXB ràng.

Cái gọiyZEPhu lMBà cửE3Gvsaa hJcpPXBàng, chínhyZEPhu yZEPhulà JcpPXBtiệm tạpyZEPhu hóyZEPhua yZEPhutương đốiJcpPXB tE3Gvsaruyền thE3Gvsaống mà yZEPhuphương thứcyZEPhu kiE3Gvsanh dyZEPhuoanh hoMBàn toMBàn JcpPXBkhông giốngJcpPXB vớyZEPhui siêuyZEPhu E3Gvsathị tyZEPhuự chọnMB. Khách MB hàng phảE3Gvsai hE3Gvsaiểu rõyZEPhu, phảiJcpPXB tựyZEPhu nJcpPXBói rMBa MByêu cyZEPhuầu cMBủa myZEPhuình, sayZEPhuu đóyZEPhu cJcpPXBhủ MBcửa E3Gvsahàng sJcpPXBẽ dẫn yZEPhu đi lấyyZEPhu đồE3Gvsa MBvà yZEPhutrả tiềnyZEPhu yZEPhunhận hJcpPXBàng E3Gvsangay trướMBc mặt.

Tôi hoàJcpPXBn yZEPhutoàn phớyZEPhut lờMB vẻyZEPhu ngJcpPXBượng ngMBùng củMBa ThươE3Gvsang NgE3Gvsaô dùnJcpPXBg tháE3Gvsai độ vôyZEPhu E3Gvsacùng nghiE3Gvsaêm túJcpPXBc nóiE3Gvsa vớE3Gvsai hắn:

- TôiJcpPXB mMBuốn mộE3Gvsat MBgói dùE3Gvsang byZEPhuan đJcpPXBêm vàMB mộtJcpPXB góJcpPXBi dùE3Gvsang yZEPhuban ngE3Gvsaày, loại dJcpPXBùng byZEPhuan đêmyZEPhu pyZEPhuhải làE3Gvsa loạiyZEPhu dàJcpPXBi byZEPhua mưMBơi lyZEPhuăm centimeJcpPXBt. ĐãJcpPXB nhớyZEPhu chưa?

Thương MBNgô E3Gvsacúi đầuMB khôngMB nhìnMB yZEPhutôi, mộtyZEPhu hồiE3Gvsa JcpPXBsau mớiE3Gvsa nhJcpPXBẹ nóyZEPhui một tiếng.

- Ừm.

- AJcpPXBnh tMBhử nhắcyZEPhu lạiyZEPhu mộtyZEPhu lầnE3Gvsa E3Gvsacho tôMBi nghe.

Dưới sựE3Gvsa JcpPXBthúc épMB MBcủa tyZEPhuôi, hắMBn cuyZEPhuối cùngMB tỏJcpPXB vẻE3Gvsa quE3Gvsayết tâmJcpPXB, đứngE3Gvsa phắt dậy,MB cE3Gvsaòn tiệnMB MBtay gyZEPhuõ vàoJcpPXB đầuyZEPhu tôJcpPXBi, MBgiọng hờnMB trách:

- EJcpPXBm cE3Gvsahờ đấy.

Tôi xoE3Gvsaa đE3Gvsaầu yZEPhunhìn tyZEPhuheo E3Gvsacái bóyZEPhung vộMBi vãMB củaMB hE3Gvsaắn, cườiMB MBngặt nghẽo. BóngMB hắnE3Gvsa yZEPhudần yZEPhuxa khuất.

Lớn bằngE3Gvsa từngMB nàyZEPhuy rồi,MB hắnJcpPXB làJcpPXB ngMBười yZEPhuđàn ôngJcpPXB đầuE3Gvsa tyZEPhuiên mJcpPXBua băngE3Gvsa vệ sinhyZEPhu chyZEPhuo tôi.

Khoảng E3Gvsamười phúMBt sJcpPXBau, TJcpPXBhương NMBgô xáchJcpPXB myZEPhuột JcpPXBtúi nyMBlon, lấmyZEPhu léJcpPXBt nhJcpPXBư trộm, quyZEPhuay về.

- EJcpPXBm E3Gvsaxem tyZEPhua JcpPXBmua MBcó đúngJcpPXB không?

Tôi cyZEPhuầm yZEPhulấy tJcpPXBúi, nE3Gvsahìn vào,E3Gvsa nói:

- ĐúngE3Gvsa. TríJcpPXB yZEPhunhớ củaE3Gvsa E3Gvsaanh yZEPhukhông tE3Gvsaồi mE3Gvsaà. JcpPXBNày, hộMBp nhỏE3Gvsa nàyMB làJcpPXB gyZEPhuì vậy?

- ÔngyZEPhu chủE3Gvsa nói,E3Gvsa tốtMB nhấtJcpPXB nMBên JcpPXBdùng JcpPXBkết JcpPXBhợp hayZEPhui loạiJcpPXB này.

Không E3Gvsabiết ThươngyZEPhu NgE3Gvsaô bMBị kícJcpPXBh đE3Gvsaộng gìyZEPhu E3Gvsatrong MBcửa E3Gvsahàng củayZEPhu E3Gvsaông chúJcpPXB râu JcpPXBria xồMBm xoE3Gvsaàm kiE3Gvsaa. TyZEPhuuy sMBắc mặtyZEPhu kyZEPhuhông cyZEPhuó bE3Gvsaiểu lộJcpPXB gE3Gvsaì yZEPhuđặc biệyZEPhut nhưnMBg cMBơ thMBịt xem rMBa khyZEPhuông kiMBềm cE3Gvsahế đượcJcpPXB nêyZEPhun hyZEPhuơi E3Gvsaco giật:

- VìE3Gvsa yZEPhutrong tyZEPhuhời gMBian đyZEPhuến thángE3Gvsa củayZEPhu ngưE3Gvsaời coMBn gái,yZEPhu ngườiyZEPhu đànE3Gvsa ôJcpPXBng sẽ tíchMB lũyZEPhuy khôJcpPXBng ítE3Gvsa đồ.yZEPhu ĐếnMB yZEPhukhi đợiMB hếtE3Gvsa đènyZEPhu đMBỏ chắcyZEPhu E3Gvsachắn MBsẽ khE3Gvsaông kiJcpPXBểm sMBoát đượcMB mà pyZEPhuhóng rMBa. JcpPXBLúc đóyZEPhu nJcpPXBếu yZEPhukhông yZEPhucó E3Gvsasự chuẩnyZEPhu bịMB thìMB câuJcpPXB chJcpPXBuyện tuyệE3Gvsat đMBỉnh trên giE3Gvsaường sẽMB ryZEPhuất dMBễ bE3Gvsaiến thJcpPXBành câE3Gvsau chMBuyện yZEPhubi MBthảm MBtrong khyZEPhuoa sản...

Ôi yZEPhutrời đấE3Gvsat ơi,E3Gvsa ônJcpPXBg E3Gvsachú kE3Gvsaỳ quặE3Gvsac kMBia tyZEPhuhật MBquá dunJcpPXBg tục.

Nhưng, nhưyZEPhu thếMB, ýE3Gvsa nguyệnE3Gvsa củaMB mẹyZEPhu đãJcpPXB đượcyZEPhu thuậyZEPhun lợiMB đápJcpPXB ứngyZEPhu. TrMBong nhà pJcpPXBhải thườngyZEPhu xuyêE3Gvsan JcpPXBdự phòMBng JcpPXBbao cMBao yZEPhusu DureMBx mà...

Nhìn dánE3Gvsag JcpPXBvẻ thảmE3Gvsa hJcpPXBại MBcủa ThươJcpPXBng NgôMB, chúJcpPXBt lươngE3Gvsa tyZEPhuhiện vốnMB MBchết tE3Gvsaừ lâu troJcpPXBng tôE3Gvsai cJcpPXBuối cùJcpPXBng cũnyZEPhug MBphục hồiyZEPhu sứcyZEPhu sống.

Tôi nhJcpPXBét yZEPhuhai thứyZEPhu cóyZEPhu cE3Gvsahức năngyZEPhu giốyZEPhung nhJcpPXBau lJcpPXBà MBcùng chốngE3Gvsa cJcpPXBhất lỏng chảyJcpPXB lJcpPXBung tyZEPhuung vàMBo trMBong JcpPXBtúi nyloMBn rồyZEPhui đứnJcpPXBg lyZEPhuên. ĐMBang lắMBc lắJcpPXBc phủyZEPhui MBphủi định xuấtMB yZEPhuphát, tE3Gvsahì ThMBương NgMBô bỗngE3Gvsa kE3Gvsaéo tMBay tôyZEPhui lMBại, nói:

- E3GvsaEm thấyE3Gvsa kJcpPXBhó yZEPhuchịu, vậyZEPhuy đểJcpPXB yZEPhuta cJcpPXBõng em.

Tôi nhE3Gvsaìn hyZEPhuắn, lắyZEPhuc đầu,MB nói:

- TôE3Gvsai khôngJcpPXB muốnyZEPhu MBchơi tryZEPhuò TryZEPhuư BE3Gvsaát GMBiới cõngyZEPhu vợ.

- MB... CJcpPXBhúng MBta E3Gvsađâu phảiMB lợn.MB.. yZEPhu- ThE3Gvsaương NMBgô cóE3Gvsa phầnJcpPXB phJcpPXBân vâMBn vE3Gvsaề vấn đềyZEPhu chủngMB yZEPhutộc nJcpPXBhưng rấtJcpPXB nhanMBh JcpPXBsau đóMB liềMBn nởMB ngaJcpPXBy mộE3Gvsat nụyZEPhu cyZEPhuười: JcpPXB- NhưngMB ta MB không ngạJcpPXBi làmMB TrE3Gvsaư BJcpPXBát Giới.

Đầu óE3Gvsac tămyZEPhu tốJcpPXBi củayZEPhu tE3Gvsaôi phMBải phyZEPhuản JcpPXBứng myZEPhuột lúcyZEPhu mớiyZEPhu hơiJcpPXB ImMB-u, tôi đáp:

- TyZEPhuôi khE3Gvsaông muốMBn JcpPXBlàm tiểuMB thưMB củayZEPhu CJcpPXBao LãoMB trang.

- EMBm cMBhỉ yZEPhucần làmMB nMBữ cMBhủ nhâJcpPXBn củayZEPhu E3GvsaTrúc JcpPXBThanh cácyZEPhu E3Gvsalà đượcyZEPhu rồi.JcpPXB - TMBhương NMBgô vừaE3Gvsa nóMBi vừaE3Gvsa cúyZEPhui ngườMBi xuống:yZEPhu MB- E3GvsaMau lJcpPXBên đi.

- TrúcyZEPhu ThMBanh cácJcpPXB làMB cáiJcpPXB gì?

- LJcpPXBà nJcpPXBơi yZEPhutrước MBđây chúnMBg tyZEPhua ở.

- Ồ.

- EE3Gvsam nhyZEPhuanh lêE3Gvsan mộtMB chút.

Tôi E3Gvsakhông thèmE3Gvsa đểMB JcpPXBý đếnyZEPhu lờiyZEPhu giyZEPhuục củJcpPXBa MBhắn MBmà tựyZEPhu JcpPXBmình tiếnE3Gvsa vềJcpPXB phía trước:

- KJcpPXBhông JcpPXBcần đâu.

- TiểuyZEPhu Tường...

Tôi yZEPhungoái yZEPhuđầu lạiE3Gvsa tJcpPXBheo phảnMB xạJcpPXB, đE3Gvsaúng lJcpPXBúc nhMBìn thấE3Gvsay ThJcpPXBương MBNgô khom người,JcpPXB MBhai tayZEPhuy MBchống vyZEPhuào MBđầu gối,E3Gvsa khE3Gvsauôn mMBặt JcpPXBhơi ngẩJcpPXBng lên,yZEPhu kE3Gvsahẽ mỉmE3Gvsa MBcười, nói:

- VếtMB thưMBơng củayZEPhu tMBa JcpPXBđã JcpPXBkhỏi rồi.

Tôi MBbị hắnE3Gvsa đoáyZEPhun trMBúng ýMB nE3Gvsaên MBcũng MBkhông nyZEPhuể tìnyZEPhuh màyZEPhu MBbóc myZEPhuẽ hắn,JcpPXB tôMBi nói to:

- AnJcpPXBh lừaE3Gvsa aJcpPXBi thế?JcpPXB KJcpPXBhông tE3Gvsahể nào.

- DùJcpPXB cMBoi MBnhư chưaMB MBkhỏi hoànyZEPhu toàJcpPXBn JcpPXBthì chúJcpPXBt tE3Gvsarọng lượngMB MBcủa MBem cũnE3Gvsag chẳng JcpPXBthể MBgây ảnhE3Gvsa hưởngMB gì.

Tôi bE3Gvsaĩu môJcpPXBi tỏE3Gvsa vẻJcpPXB quyếtE3Gvsa khôE3Gvsang MBtin lyZEPhuời hắn.

Nụ cườiJcpPXB củaMB hyZEPhuắn càJcpPXBng rõE3Gvsa JcpPXBnét hơn:

- MBEm E3Gvsalo lắnMBg JcpPXBcho tE3Gvsaa phảJcpPXBi không?

- LyZEPhuà E3Gvsatôi lJcpPXBo chE3Gvsao cáiE3Gvsa đệyZEPhum ghếMB sE3Gvsaofa củJcpPXBa tôi.

- E3GvsaTiểu TườJcpPXBng, yZEPhutin JcpPXBta đMBi. MBVì eJcpPXBm, E3Gvsata yZEPhusẽ khôngMB lấyMB mìyZEPhunh rJcpPXBa yZEPhuđùa giỡn đâu.

Lời E3Gvsanói củayZEPhu hyZEPhuắn rấE3Gvsat MBquả E3Gvsaquyết, hơyZEPhun nữMBa còE3Gvsan cE3Gvsaó tínJcpPXBh xJcpPXBúi gMBiục vyZEPhuà mê E3Gvsa hoặc, JcpPXBdo MBđó, tJcpPXBôi thấyMB yZEPhudao động.

Tôi đếnyZEPhu bêJcpPXBn hyZEPhuắn, bE3Gvsaấm đầuE3Gvsa nJcpPXBgón E3Gvsatay vàJcpPXBo lưyZEPhung hắMBn, hỏi:

- CE3Gvsaó MBđau không?

Thương NgE3Gvsaô bJcpPXBật cườJcpPXBi, duỗyZEPhui cáJcpPXBnh E3Gvsatay đặE3Gvsat vyZEPhuào MBeo tôJcpPXBi đẩyZEPhuy rMBa yZEPhusau lưng, nhMBân lúcMB tôJcpPXBi loMBạng choạngMB, lJcpPXBiền túmMB vàyZEPhuo đùyZEPhui tôiyZEPhu, MBkhi đứngE3Gvsa lyZEPhuên thìMB yZEPhutôi MBđã MBngồi chắc chắE3Gvsan MBtrên lưMBng hắnMB rồi.

Cách lE3Gvsaớp áoMB mùaJcpPXB đôngE3Gvsa dyZEPhuày cộyZEPhup, tôiE3Gvsa vMBẫn cảmJcpPXB thấyE3Gvsa yZEPhuvai vMBà lưnE3Gvsag hắnyZEPhu gầy E3Gvsa gầy E3Gvsanhưng rMBất rộnyZEPhug, JcpPXBkhiến tôJcpPXBi cyZEPhuó cảE3Gvsam giáE3Gvsac cJcpPXBực JcpPXBkỳ JcpPXBchắc chắn.

Tôi E3Gvsaôm MBcổ MBhắn, E3Gvsabả vJcpPXBai E3Gvsahắn E3Gvsalàm cằmyZEPhu JcpPXBtôi hơE3Gvsai đau.

Trong tyZEPhurí yZEPhunhớ củaE3Gvsa mìnMBh, hìnhE3Gvsa yZEPhunhư cyZEPhuhưa JcpPXBcó JcpPXBai từngE3Gvsa cõnyZEPhug tMBôi. Ngày nhỏ,yZEPhu MBbố cE3Gvsahỉ đặtMB tôE3Gvsai lênJcpPXB JcpPXBcổ hyZEPhuoặc JcpPXBlên vai.

Thế nJcpPXBhưng cảJcpPXBm giácE3Gvsa lúcMB JcpPXBnày saJcpPXBo tE3Gvsahân qJcpPXBuen đếnMB vậy,yZEPhu nhJcpPXBư thểJcpPXB đãMB từng diễnMB yZEPhura JcpPXBvô sốMB lẩn.JcpPXB CJcpPXBó E3Gvsamột ngườiyZEPhu JcpPXBcõng tôi,E3Gvsa cứJcpPXB đJcpPXBi, đMBi rấtJcpPXB xE3Gvsaa, JcpPXBđi rấtJcpPXB lâu...

- TrưMBớc đâyyZEPhu, anJcpPXBh cyZEPhuó từngE3Gvsa cõngE3Gvsa tôMBi JcpPXBnhư thE3Gvsaế nàyMB không?

- Có.

- ThườngJcpPXB xuyêMBn chứ?

- Ừ!

- KểyZEPhu tMBừ kyZEPhuhi cyZEPhuhúng tMBa E3Gvsaở JcpPXBbên nhaMBu sao?

- KểE3Gvsa từE3Gvsa ngàE3Gvsay yZEPhuđầu tyZEPhuiên yZEPhuta qMBuen em.

- yZEPhuTôi E3Gvsanhớ, MBhình nhJcpPXBư anE3Gvsah MBtừng nJcpPXBói vyZEPhuì tJcpPXBôi màMB đãE3Gvsa lấyyZEPhu chínMB MBtrăm chE3Gvsaín mươi chínJcpPXB giọMBt sươngE3Gvsa maiE3Gvsa. NhưngE3Gvsa yZEPhunay tôE3Gvsai mMBới mộtE3Gvsa nE3Gvsaghìn tuổiyZEPhu. VJcpPXBậy cyZEPhuhẳng pJcpPXBhải JcpPXBlà khi tôiMB vừaE3Gvsa rE3Gvsaa đE3Gvsaời, yZEPhuanh đyZEPhuã cMBõng tôE3Gvsai chạJcpPXBy kMBhắp MBnơi sao?

- Ừ.

- AnE3Gvsah JcpPXBcòn nóiJcpPXB, trướcMB đâyE3Gvsa tôE3Gvsai E3Gvsakhông JcpPXBhề yZEPhucó bE3Gvsaố mE3Gvsaẹ, vMBậy MBai nuE3Gvsaôi tôi trưởnE3Gvsag thành?

Thương NgE3Gvsaô tMBhở dài,MB nE3Gvsagoái đầuyZEPhu JcpPXBlại nhJcpPXBìn tôi,E3Gvsa nói:

- TiểyZEPhuu TườngyZEPhu, làMB tMBa nuôyZEPhui eJcpPXBm khôE3Gvsan lớn.

Ồ...

Hóa raJcpPXB, kyZEPhuhông JcpPXBphải JcpPXBlà tôiMB nyZEPhuuôi cMBhồng, yZEPhumà tMBôi lMBà bàyZEPhu vợMB E3Gvsađược hắn nuôiMB nấng.

Cơn kíchE3Gvsa độnMBg nàyMB khiếnyZEPhu yZEPhutôi kMBhông thốtE3Gvsa nênyZEPhu lờJcpPXBi MBtrên sE3Gvsauốt đườngyZEPhu về. ThươE3Gvsang NgôE3Gvsa cMBũng khôyZEPhung nyZEPhuói gìJcpPXB nữa,MB chMBỉ chầmE3Gvsa chậmE3Gvsa MBđi từngE3Gvsa bMBước, từnJcpPXBg bước.

Đêm mJcpPXBùa đônyZEPhug, gióJcpPXB rấtyZEPhu JcpPXBmạnh nE3Gvsahưng cyZEPhuó JcpPXBlẽ JcpPXBvì MBhai cyZEPhuhúng tôE3Gvsai dựaJcpPXB sáyZEPhut vào nMBhau nMBên MBkhông hềyZEPhu cE3Gvsaảm thJcpPXBấy E3Gvsalạnh. BànE3Gvsa taMBy hắnMB đayZEPhung đỡE3Gvsa lJcpPXBấy yZEPhutôi cũngJcpPXB khJcpPXBông cònMB lạnh JcpPXBgiá nhyZEPhuư bMBan chiềuMB nữa.

Sau MBkhi tryZEPhuở vJcpPXBề yZEPhunhà tE3Gvsaắm gyZEPhuiặt E3Gvsaxong, tôJcpPXBi vốnE3Gvsa địnhyZEPhu mởyZEPhu máyyZEPhu tíE3Gvsanh yZEPhura xeMBm Lâm JcpPXBLỗi cóE3Gvsa OnlyZEPhuine kE3Gvsahông đE3Gvsaể E3Gvsahỏi anJcpPXBh JcpPXBta rốtyZEPhu cuộcE3Gvsa MBvì sayZEPhuo khônJcpPXBg liMBên lạMBc vớiE3Gvsa bạn E3Gvsa bè. NhMBưng vừaE3Gvsa mớiyZEPhu MBđăng nhập,MB yZEPhumáy MBtính yZEPhulập tứyZEPhuc bịJcpPXB gMBấp lại.

Thương NgMBô đứngyZEPhu saJcpPXBu lưnyZEPhug yZEPhutôi, E3Gvsatrên taE3Gvsay cầmMB mộE3Gvsat cốcE3Gvsa sữaMB nóngMB, nói:

- UốngyZEPhu MBđi rồJcpPXBi ngủ.

Tôi nghyZEPhuĩ JcpPXBngợi MBmột látMB rồiMB MBngoan ngoMBãn ngJcpPXBhe lời.

Có lẽyZEPhu vìJcpPXB tháiE3Gvsa đE3Gvsaộ nyZEPhugoan ngoãnJcpPXB JcpPXBcủa tôMBi qMBuá E3Gvsakhác sMBo vớJcpPXBi lúE3Gvsac thường yZEPhu dẫn đếyZEPhun việyZEPhuc hJcpPXBắn cJcpPXBó MBchút cảnhJcpPXB giác,MB khôngyZEPhu JcpPXByên tâmJcpPXB nMBên MBlại nhấnE3Gvsa mạJcpPXBnh MBthêm một câu:

- PhảE3Gvsai ngủyZEPhu ngaJcpPXBy đấyJcpPXB nhéE3Gvsa. KE3Gvsahông đyZEPhuược đợMBi E3Gvsata đyZEPhui E3Gvsara yZEPhungoài rồiMB lạiMB lénMB bò dậyMB chE3Gvsaơi đâu.

- JcpPXBAnh MBkhông ngủE3Gvsa cùyZEPhung tE3Gvsaôi sao?

-... Hả?

Tôi chE3Gvsaớp mắE3Gvsat yZEPhulộ rõJcpPXB vẻMB nJcpPXBgây thơyZEPhu nhyZEPhuất, lanyZEPhuh JcpPXBlợi nhất,JcpPXB nói:

- ÔngMB MBbố hE3Gvsaổ E3Gvsaơi, E3Gvsabuổi tốMBi ngE3Gvsaười tyZEPhua sợE3Gvsa JcpPXBngủ MBmột mình.

Thương NJcpPXBgô giậtJcpPXB giậyZEPhut khóJcpPXBe mắt:

- BốE3Gvsa... bố...

- TJcpPXBôi luMBôn thíchE3Gvsa kiểyZEPhuu MBbố nuôJcpPXBi cE3Gvsaon gáE3Gvsai E3Gvsagì gìJcpPXB đóJcpPXB, khônJcpPXBg ngJcpPXBờ tJcpPXBự mình giờE3Gvsa yZEPhucũng E3Gvsacó thểMB đưE3Gvsaợc trảiJcpPXB nghiE3Gvsaệm. HayZEPhuy quá!

Khóe miJcpPXBệng ThươnE3Gvsag E3GvsaNgô rầnE3Gvsa rật,E3Gvsa nói:

- Bố...JcpPXB yZEPhucon gái...

Tôi layZEPhuo lênMB MBphía trưyZEPhuóc, ômMB chặtE3Gvsa yZEPhueo hắyZEPhun, gMBiọng nũMBng nịE3Gvsau, nói:

- NgưJcpPXBời JcpPXBta yZEPhukhông thèyZEPhum E3Gvsaquan tyZEPhuâm, ngưJcpPXBơi tMBa chỉE3Gvsa muôJcpPXBn bMBố ngMBủ E3Gvsacùng mà, ngưE3Gvsaời tyZEPhua myZEPhuuốn ôJcpPXBm bJcpPXBố cơ.

Giọng nyZEPhuói củaE3Gvsa ThươnMBg NgôyZEPhu bắMBt yZEPhuđầu rE3Gvsaun rẩy:

- ÔMBm... ôm...

Tôi thấE3Gvsay trêE3Gvsau nJcpPXBhư MBvậy đJcpPXBã tươngE3Gvsa đốiJcpPXB JcpPXBrồi, chMBọc yZEPhuthêm nữaMB yZEPhucó khảyZEPhu năyZEPhung hắn sẽJcpPXB phátE3Gvsa hE3Gvsaỏa E3Gvsanên dừngJcpPXB lạiJcpPXB, rổiE3Gvsa lănE3Gvsa vàoyZEPhu yZEPhugiường, vẫyyZEPhu E3Gvsavẫy JcpPXBtay vẻE3Gvsa cMBao sanJcpPXBg, nói:

- BảE3Gvsan cunE3Gvsag pyZEPhuhải JcpPXBđi nMBghỉ rồiyZEPhu. HE3Gvsaổ cônyZEPhug cônMBg E3Gvsalui rE3Gvsaa đi.

- CMBông... công...

Có lẽMB tJcpPXBim gaJcpPXBn vàJcpPXB đạiE3Gvsa JcpPXBnão củaJcpPXB ThươyZEPhung NyZEPhugô E3Gvsađều cóMB phầnJcpPXB têyZEPhu liệtE3Gvsa bởi màyZEPhun biểE3Gvsau diễnyZEPhu biếnMB mặE3Gvsat JcpPXBsau kJcpPXBhi tryZEPhuao giảiJcpPXB OyZEPhuscar củJcpPXBa tôi.yZEPhu KE3Gvsahuôn mặyZEPhut hắnJcpPXB không chE3Gvsaút cảJcpPXBm JcpPXBxúc, hyZEPhuai mMBắt nhìnE3Gvsa thJcpPXBẳng, yZEPhuđi MBra ngoài.

Do đE3Gvsaó, MBtôi MBchui JcpPXBvào chE3Gvsaăn cưJcpPXBời yZEPhusặc sụa,E3Gvsa myZEPhuột chútMB yZEPhugió lạnhMB ùayZEPhu đếnMB, nằm E3Gvsabên cạnhE3Gvsa tMBôi lJcpPXBúc nàE3Gvsay làyZEPhu myZEPhuột aJcpPXBnh cJcpPXBhàng mặcE3Gvsa bộMB quE3Gvsaần yZEPhuáo ngủMB myZEPhuỏng manh.

Khuôn mặtJcpPXB hiềnE3Gvsa lànhyZEPhu cJcpPXBủa aMBnh JcpPXBchàng JcpPXBnhìn tôE3Gvsai, nói:

- ĐểE3Gvsa JcpPXBchứng E3Gvsaminh E3Gvsata kJcpPXBhông phảiyZEPhu MBlà yZEPhucông côMBng, tốJcpPXBi nayMB, tJcpPXBa đặcMB biệt choE3Gvsa JcpPXBphép E3Gvsacon kiểmJcpPXB yZEPhutra thoảiJcpPXB mái.yZEPhu TE3Gvsaa tMBhương cyZEPhuon lắmMB đấy,JcpPXB MBcó cMBảm độMBng không?

- …

Được lắm,yZEPhu đồMB cMBon hJcpPXBổ E3Gvsabiến tháiMB! NgươiE3Gvsa E3Gvsathắng rồi!

Tôi JcpPXBđưa tJcpPXBay đẩyJcpPXB hE3Gvsaắn raJcpPXB, nói:

- TyZEPhuôi MBđang MBđến E3Gvsatháng, đE3Gvsai ryZEPhua đi.

Hắn E3Gvsanắm chặE3Gvsat tJcpPXBay tMBôi, yZEPhukhông E3Gvsacòn vẻE3Gvsa MBđùa cyZEPhuợt, E3Gvsatrêu cJcpPXBhọc lJcpPXBúc trướcE3Gvsa, giọng MBhắn E3Gvsachậm rãiyZEPhu nhE3Gvsaưng kiêMBn định:

- MBTiểu Tường,yZEPhu MBta biếMBt lúE3Gvsac nàyE3Gvsa eMBm rấyZEPhut buMBồn. TrưE3Gvsaớc mặE3Gvsat tJcpPXBa, E3Gvsaem không E3Gvsa cần JcpPXBphải tỏyZEPhu JcpPXBra mJcpPXBạnh MBmẽ, cE3Gvsaàng khôyZEPhung cầJcpPXBn MBphải gE3Gvsaiả vờ.

Tôi nhìMBn hyZEPhuắn, nói:

- MBSao aE3Gvsanh khyZEPhuông E3Gvsahỏi tE3Gvsaôi làE3Gvsa đãMB yZEPhuxảy rE3Gvsaa chuyệnJcpPXB gì?

- DùJcpPXB cóMB yZEPhuxảy MBra chuyệnE3Gvsa yZEPhugì tMBhì cũnMBg quMBa mJcpPXBau thyZEPhuôi, JcpPXBvì yZEPhucó MBta luôyZEPhun ở JcpPXB bên cạyZEPhunh em.

- E3GvsaMãi E3Gvsamãi bêyZEPhun MBtôi sao?

- E3GvsaMãi mãi.

Tôi chớMBp chE3Gvsaớp mắt,MB vùiyZEPhu đầuMB vyZEPhuào MBlòng hắn,E3Gvsa JcpPXBquệt E3Gvsanước myZEPhuắt JcpPXBlên ngực hắn,MB nói:

- ThưMBơng NgE3Gvsaô, myZEPhuay màMB cóJcpPXB aE3Gvsanh ởE3Gvsa đây.

- TyZEPhua luE3Gvsaôn ởE3Gvsa đây.

- TMBhế nên,JcpPXB đàyZEPhun ônE3Gvsag khôJcpPXBng phảyZEPhui lyZEPhuà thứMB JcpPXBgì tốtyZEPhu đẹp,JcpPXB trêJcpPXBn thếyZEPhu giJcpPXBới này chỉJcpPXB cóyZEPhu bMBố lMBà tốtyZEPhu thôi.

Tôi quJcpPXBá mệtyZEPhu nyZEPhuên yZEPhungủ rấtJcpPXB ngoE3Gvsan, lấJcpPXBy cánhyZEPhu taE3Gvsay củJcpPXBa yZEPhuThương NgôMB lyZEPhuàm gối, hítMB hàE3Gvsa JcpPXBhương E3Gvsarừng bE3Gvsaan maE3Gvsai thoanE3Gvsag tJcpPXBhoảng MBmà hắnyZEPhu manMBg đến.

Mãi mãJcpPXBi E3Gvsalà byZEPhuao lâuyZEPhu? ĐJcpPXBây làyZEPhu yZEPhucâu hỏiJcpPXB rấtyZEPhu thôngJcpPXB tụcE3Gvsa yZEPhuvà yZEPhucũng làyZEPhu mộMBt câu MBhỏi khJcpPXBông lờiMB đáp.

Nhưng tJcpPXBôi nghĩ,E3Gvsa sMBo vớiMB cuộcE3Gvsa đE3Gvsaời ngắnyZEPhu MBngủi mấyyZEPhu MBmươi nMBăm JcpPXBcủa loài người,yZEPhu mJcpPXBột ngMBhìn MBnăm kyZEPhuhông hềyZEPhu E3Gvsarời yZEPhuxa JcpPXBcó thểMB đượMBc coyZEPhui làMB yZEPhumãi mãiyZEPhu rồi.