You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 2

Do gần đâytyBz tôTyfvi đượcTyfv tậyWprn mắt8ETd chứngtyBz kiếnyWpr yWprsự tồn8ETd tạityBz của8ETd thầtyBzn tiên8ETd, pzERihá tyBztan t8ETdư tưởng zERi duy vậyWprt màzERi tôi8ETd được8ETd tiếp8ETd Tyfvthu zERitừ nhỏTyfv. VậtyBzy nêTyfvn, styBzự ngạcTyfv nh8ETdiên Tyfvcủa cyWpron bạnTyfv 8ETdkhiến tôi bỗngTyfv th8ETdấy rtyBzun run:

- NTyfvày, mtyBzày đừngTyfv tyBzcó Tyfvdọa tyWprao. zERiNếu a8ETdnh tyWpra làzERim myWpra thật,zERi cTyfvhắc sẽ8ETd tha yWpr cho taTyfvo nhtyBzỉ? tyBzLà yWpranh tzERia đzERiá tao8ETd, tyBzchứ c8ETdó phảTyfvi ta8ETdo đ8ETdá a8ETdnh tyWpra đâu...

- tyBzTao tyBzvừa yWprnói thyWprế màyWpr yWprmày đã8ETd kíyWprch độyWprng đến8ETd nyWprhường nàzERiy. Tyfv- Trứng8ETd muối lyWprập tTyfvức thatyBzy zERiđổi tháiyWpr độ,8ETd 8ETdtỏ Tyfvvẻ x8ETdem thư8ETdờng zERisự ytyBzếu đuốiTyfv, n8ETdhát gazERin ctyBzủa tôiyWpr: yWpr- Hai ngàytyBz trướcTyfv, tronzERig lúTyfvc ăn8ETd cơmtyBz vtyBzới bọnyWpr TityBzểu ĐaozERi, zERibọn nóTyfv zERicó nTyfvhắc đếntyBz tyWprên rẻzERi mạt đó.

Mọi người đềyWpru nzERiói, szERiau khtyBzi ăzERin TếyWprt xoTyfvng qutyBzay Tyfvlại đâ8ETdy, khôn8ETdg liêTyfvn lạctyBz ltyBzại vớiTyfv hắn yWpr được nữyWpra, điệ8ETdn thoạizERi khôngzERi nyWprghe, ema8ETdil khôtyBzng yWprhồi âyWprm, gzERiửi zERitin Tyfvnhắn offtyBzline yWprở QQyWpr và MS8ETdN tyBzthì khTyfvông byWprao giờ8ETd thấy8ETd tryWprả lời.yWpr CòntyBz nữa,tyBz czERihỗ hyWprắn 8ETdở cũnyWprg zERikhông cózERi aizERi. TaozERi vốn nghĩTyfv rằnTyfvg ôyWprng trTyfvời cuốiyWpr cTyfvùng cũntyBzg zERimở mắyWprt l8ETdàm tyBzsét tyBzđánh chzERiết hzERiắn 8ETdrồi, gTyfviờ xemTyfv ra đángzERi tityBzếc, đángtyBz tiếctyBz quá.

Cô nyWpràng lắctyBz lắzERic cáiTyfv đầuzERi zERithan vã8ETdn, Tyfvtôi lạizERi thấzERiy zERisững sờ.

Trong ấnTyfv tyBztượng Tyfvcủa tôTyfvi, 8ETdQQ cTyfvủa TyfvLâm TyfvLỗi thựczERi zERisự yWprluôn ởzERi ttyBzrạng thái8ETd sáng đèyWprn. TrướctyBz đóTyfv, ch8ETdúng tôiTyfv czERió nóTyfvi Tyfvchuyện vtyBzà anyWprh 8ETdta lutyBzôn tzERirả lờyWpri ngTyfvay. ChTyfvẳng lẽ, aTyfvnh 8ETdta chỉyWpr đểyWpr sáTyfvng đèntyBz với8ETd yWprriêng tôi?

Tiểu ĐaoTyfv làtyBz mộtyWpr trTyfvong nhữzERing ngTyfvười bạnyWpr nốityBz khTyfvố tyBzchơi vyWprới nhaTyfvu từyWpr ntyBzhỏ của zERichúng tôi.zERi 8ETdAnh 8ETdta Tyfvhọc tr8ETdên tôi8ETd vàTyfv TyWprrứng 8ETdmuối htyBzai lớp,Tyfv là8ETd bạntyBz hTyfvọc củatyBz yWprLâm Lỗi. SzERiau 8ETdkhi đyWpri làzERim yWprlại ởTyfv czERiùng mộyWprt thànTyfvh phố8ETd vớiyWpr LyWprâm Lỗi,8ETd yWprcó tyBzthể nóiyWpr zERiquan hTyfvệ giữa h8ETdai người8ETd 8ETdcàng trởyWpr nênzERi thân8ETd 8ETdthiết h8ETdơn. 8ETdDù zERianh tyBzta rấttyBz khôyWprng tánTyfv đồngTyfv việc LâtyBzm Lỗ8ETdi 8ETdchia tTyfvay tyBztôi nhưngzERi suTyfvy chtyBzo cùngtyBz, ngườiTyfv ngtyBzoài Tyfvkhó mà8ETd cyWpran thiệtyBzp vào ctyBzhuyện tìnzERih cảm8ETd được,yWpr vậyzERi nênyWpr 8ETdquan hệzERi củatyBz hTyfvai 8ETdngười vzERiẫn rấtTyfv tốt,zERi tìyWprnh bạTyfvn vẫn khôngzERi Tyfvhề thaTyfvy đổi.

Rốt cyWpruộc chuyệnzERi gìzERi đãyWpr xyWprảy r8ETda khiTyfvến L8ETdâm zERiLỗi hoàTyfvn tzERioàn cắ8ETdt tyBzđứt quan hzERiệ yWpranh yWprem mườizERi mấTyfvy zERinăm trờyWpri này?

Tôi đantyBzg zERisuy 8ETdnghĩ môngzERi lunyWprg, Tyfvbỗng c8ETdó thứ8ETd gìtyBz âmzERi ấmTyfv áTyfvp vàoTyfv mặt.

- TỉnhtyBz tyBzngủ đi.

- Ngủ8ETd gzERiì mà8ETd ngủ?8ETd MớiyWpr Tyfvmấy gi8ETdờ mzERià byWprảo ngzERiười ttyBza zERibuồn ngủ?

Tôi zERikéo chiếcTyfv kzERihăn zERiướt xuống,8ETd 8ETdánh mTyfvắt tzERiức tyWprối 8ETdnhìn yWprkẻ đầutyBz sỏ.

Thương zERiNgô ngyWprồi byWprên tráyWpri t8ETdôi v8ETdẫn khôtyBzng độngtyBz Tyfvtĩnh yWprgì, chỉtyBz lzERiau tay một8ETd cáchTyfv lTyfvịch thtyBziệp, 8ETdrồi lạiyWpr yWprrót nước8ETd zERitrà vTyfvào bázERit 8ETdvà tyBzđũa Tyfvcủa chú8ETdng yWprtôi đểzERi sát t8ETdrùng, saTyfvu Tyfvđó lạizERi xTyfvếp ngzERiay ngắTyfvn, tTyfvhể hiệTyfvn Tyfvđầy đủzERi 8ETdkỹ năng8ETd cầzERin Tyfvcó 8ETdcủa mộtTyfv vị8ETd thần thườngzERi xuyêzERin cóyWpr yWprmặt tyWprrong ngTyfvành ăyWprn uốngzERi củ8ETda loàyWpri người.

Ngưu BtyBzôn ng8ETdồi yWprđối di8ETdện vớTyfvi tôzERii, tyBzhai zERitay chốngtyBz lêzERin má,Tyfv chớpyWpr chớpyWpr cặp Tyfvmi dtyBzài, nTyfvở mộTyfvt nụyWpr cưTyfvời vTyfvừa dịuTyfv dàng,Tyfv vzERiừa zERingây ng8ETdô. yWprCặp lôTyfvng mày,Tyfv đôtyBzi mắt đẹpTyfv vtyBzà vẻzERi zERiyếu ớtyWpr Tyfvcủa Tyfvanh chàntyBzg khiếnzERi ngưzERiời zERita chỉzERi mutyBzốn tyBzhãm hại...

Ngồi 8ETdbên phảizERi ttyBzôi lzERià TryWprứng mTyfvuối, côtyBz nàntyBzg bỗyWprng nhityBzên dùzERing kh8ETduỷu tzERiay huých mạnhyWpr vzERiào tôi,yWpr nói:

- Này8ETd, tazERio đãzERi ttyBzhấy cảyWpr yWprrồi. AnTyfvh chàntyBzg đyWpró đaTyfvng ghTyfven đấy,8ETd yWpranh tyBzta mới lzERià bạntyBz tra8ETdi ch8ETdính thức8ETd củazERi Tyfvmày cózERi đúngyWpr không?

Trời đấzERit, đồTyfv tyBzbạn bè8ETd Tyfvxấu xa.

Tôi kzERihông tTyfvrả lzERiời zERicâu hỏi8ETd củayWpr Tr8ETdứng muốiyWpr, ôtyBzm lấyWpry chỗTyfv đa8ETdu, miệng sù8ETdi yWprbọt mézERip, gụ8ETdc m8ETdặt xuốnyWprg bànTyfv h8ETdy sinh.

Nhưng tôtyBzi kTyfvhông đápTyfv l8ETdời cTyfvũng zERichẳng sa8ETdo, đãyWpr 8ETdcó 8ETdngười khácyWpr trzERiả lời thay.

- ĐzERiúng, tôzERii tyBzlà bạn8ETd trzERiai ch8ETdính 8ETdthức htyBziện tạityBz cyWprủa côTyfv ấy.zERi HơTyfvn thế8ETd sau tyBz này cô8ETd ấyWpry cũngyWpr sẽTyfv tyBzchỉ 8ETdcó zERimột ngưtyBzời đzERiàn ôyWprng dtyBzuy nhyWprất lzERià tôi.

- ÔtyBzi mẹTyfv ơiyWpr, nózERii rấtyWpr ha8ETdy, nTyfvói yWprrất tuyzERiệt, nTyfvói r8ETdất đỉnh.Tyfv yWprVì yWprcâu nói nàyyWpr củatyBz anhyWpr, yWprhai chúng8ETd tTyfva tyBzsẽ uốn8ETdg 8ETdhết yWprkét này.

Trứng muốiyWpr đậzERip tyBzbàn mộttyBz cáchzERi đầy8ETd khyWprí yWprphách khiếnzERi 8ETdtôi suýt8ETd bịzERi zERichấn thương nãozERi. Câu8ETd nóyWpri zERivô cùnyWprg h8ETdào hùntyBzg trêyWprn yWprlập tứczERi Tyfvkhiến zERitôi nhảyzERi bổtyBz Tyfvlên như đTyfviện giật.

Tôi tyBzrất rõ8ETd tửuTyfv lượngyWpr czERiủa TzERirứng muốTyfvi. CyWprô nàyWprng lyWprà ngưTyfvời dzERiuy nhấtyWpr bại dzERiưới tTyfvay bốyWpr 8ETdtôi zERimà vẫnTyfv cTyfvó Tyfvthể yWprđi được8ETd tyBzvề nTyfvhà, hơn8ETd nữayWpr còn8ETd đứngtyBz thẳngtyBz n8ETdgười, sờ tatyBzy vTyfvào tậzERin cửazERi Tyfvrồi mớizERi ngTyfvã. TửuyWpr lTyfvượng cTyfvủa LâzERim LyWprỗi chỉtyBz kéyWprm cTyfvô ntyBzàng m8ETdột c8ETdhút, về cơzERi bảnTyfv vẫn8ETd cótyBz th8ETdể tìm8ETd thấtyBzy đườntyBzg xuTyfvống gầmzERi bàn...

Đừng yWprnói bâ8ETdy gzERiiờ yWprThương NgôtyBz đyWprang Tyfvlà czERion hổtyBz ốmzERi, yWprcứ c8ETdho làzERi tzERirên người Tyfvhắn khzERiông zERicó vết8ETd Tyfvthương Tyfvvà yWprhắn lyWprà mTyfvột coTyfvn tyBzhổ dũngtyBz mãn8ETdh tyBzthì cózERi lẽTyfv cũng chẳngTyfv tyBzthể nuốtTyfv nổiTyfv kétzERi bizERia mtyBzà TrứTyfvng tyBzmuối gọityBz lê8ETdn. TôzERii kh8ETdông muzERiốn lạiTyfv Tyfvphải một lầnzERi 8ETdnữa zERitrông thấyTyfv 8ETdmáu chảyyWpr thànhtyBz giTyfvọt nhzERiư hzERiiện trườngTyfv tyBzgiết ngườyWpri nữyWpra, giặt yWprmiếng đệtyBzm ghếyWpr 8ETdsofa rấTyfvt tố8ETdn xtyBzà phòng...

Tôi ctyBzhộp lấy8ETd tyBzchai biyWpra t8ETdên ThtyBzương NgôTyfv khôngtyBz bityBzết sống8ETd chếyWprt 8ETdlà Tyfvgì vừa đóyWprn lấzERiy và8ETd đ8ETdang địyWprnh chzERio vàotyBz miệntyBzg uốngyWpr yWprrồi nhìnyWpr Trứng8ETd myWpruối nói:

- yWprAnh zERita khTyfvông uốnTyfvg đượcyWpr btyBzia rTyfvượu, hazERii chúng8ETd 8ETdta chiến!

- zERiSao lzERiại thếzERi hả,yWpr ĐậuTyfv 8ETdphụ gityBzà? SaTyfvo yWprmày lạizERi tyBzyêu ngzERiười zERikhông biếtzERi uống rượu8ETd cơTyfv chứ?zERi yWprKhông Tyfvsợ Tyfvbố màyzERi xửtyBz lyWprý 8ETdmày à?

- ThôiTyfv đi.Tyfv zERiKhông tzERihấy khyWpruôn mtyBzặt mzERiéo zERimó tyBzđau ốmyWpr c8ETdủa azERinh tzERia styBzao? Hơn nyWprữa, anyWprh 8ETdta đtyBzã sớm8ETd qtyBzua đTyfvược cửyWpra ải8ETd củtyBza tyBzbố ttyBzao rồi...Tyfv –8ETd Thốt8ETd ryWpra Tyfvxong câuyWpr đó,yWpr tôi vội8ETd tyBzcắn vàotyBz yWprlưỡi mìnzERih tyBzvà ktyBzhông thTyfvèm đểyWpr ýzERi Tyfvđến vẻzERi đắTyfvc tyBzý t8ETdrên khuôzERin mTyfvặt Thương Ngô.

- KhtyBzông yWprnói lin8ETdh tizERinh Tyfvnữa. RốyWprt cuộctyBz mày8ETd czERió uốnzERig kzERihông hả?

Trứng tyBzmuối ngưyWprớc mặttyBz lêtyBzn zERicười lớnzERi, tìyWprnh thếzERi nàTyfvy cózERi vTyfvẻ ktyBzhiến cô nyWpràng hậtyBzn khôn8ETdg tTyfvhể phan8ETdh á8ETdo razERi, zERinhảy 8ETdlên 8ETdbàn zERihét uống,8ETd uống:

- TyfvĐậu phụyWpr giàTyfv, quảtyBz khôtyBzng htyBzổ dan8ETdh 8ETdlà Đậ8ETdu phyWprụ già.8ETd ĐượzERic lắ8ETdm. PhụcyWpr vụ đâu,8ETd mTyfvang tiếpzERi hyWprai yWprkét b8ETdia đếnzERi đây.

Tôi rất8ETd bìnhtyBz thtyBzản nhưngzERi châTyfvn hơzERii nhũn.

Thương NgôzERi cũngTyfv rất8ETd bìnzERih thảntyBz tyBznhưng sắczERi mặttyBz cóyWpr ph8ETdần tyBztái hơn.

Ngưu 8ETdBôn lTyfvà ngườizERi tươngyWpr đ8ETdối yếzERiu đuốityBz, hazERii c8ETdánh tyWpray chốngzERi vàyWpro má byWprỗng Tyfvkhuỵu xzERiuống ktyBzhiến chiếc8ETd cyWprằm thozERin thotyBzn đậpyWpr thẳtyBzng vàtyBzo cázERii zERiđĩa trưTyfvớc mặt...

Tiếp zERitheo đó8ETd, tyWprôi và8ETd TrứnzERig muốiyWpr uốngzERi taTyfvy Tyfvđôi, Tyfvmi m8ETdột zERichai 8ETdta zERimột chai trướcyWpr ánhzERi mắyWprt vôTyfv yWprcùng sù8ETdng báyWpri tyBzvà ngưỡzERing yWprmộ tyBzcủa htyBzai vị8ETd thTyfvần tiyWprên, thoáng cáityBz trênTyfv btyBzàn đzERiã tyWproàn lTyfvà zERivỏ chai.

Không bityBzết cTyfvó phả8ETdi vyWprì Tyfvmấy ngàyTyfv vừtyBza quzERia khônTyfvg n8ETdghỉ ngơiyWpr tyBzđủ hyWpray vì chtyBzưa Tyfvăn c8ETdơm, Tyfvchỉ bụ8ETdng rỗnTyfvg uyWprống bityBza htyBzay khôyWprng mtyBzà r8ETdất zERinhanh zERisau đTyfvó, tzERiôi 8ETdbỗng cảm thấyyWpr chzERióng mTyfvặt hoTyfva mắtTyfv vyWprà Tyfvkhông còn8ETd chtyBzút 8ETdsức lựczERi nào.zERi TzERirứng 8ETdmuối zERithì vẫzERin nhảy Tyfvnhót 8ETdnhư chư8ETda hềyWpr uốngzERi gTyfviọt zERibia nàyWpro. ĐiyWprều tyBznày khiếzERin ngưTyfvời yWprluôn ttyBzự Tyfvca ngTyfvợi mình "NghyWprìn lyWpry yWprkhông Tyfvsay" ltyBzà tô8ETdi czERiảm 8ETdthấy xấutyBz hổ.

Đang địnhyWpr ctyBzởi kyWprhuy ta8ETdy áotyBz xắntyBz ltyBzên chuẩnzERi bịTyfv chizERiến đấuzERi đếtyBzn cùng8ETd, thì Tyfvtrong ttyBzay tyWprrống khôngyWpr, nửazERi 8ETdchai cònzERi lạityBz btyBzị ThươnzERig N8ETdgô giậtTyfv lấy,yWpr nói:

- EzERim khôngyWpr đượcyWpr uốtyBzng nữa.

- ĐưayWpr đây.

Thương NgôyWpr 8ETdlắc đầu,tyBz ktyBziên quyết:

- tyBzEm khônyWprg hiyWprểu t8ETda yWprđang nó8ETdi yWprgì saozERi? E8ETdm khôtyBzng đượctyBz uống8ETd nữa.

Tôi sữngzERi ngưyWprời, t8ETdức tối:

- AnyWprh coyWpri yWprmình là8ETd zERiai tTyfvhế? LiênyWpr 8ETdcan gtyBzì đzERiến antyBzh? NyWprào, đưatyBz đây.

Thương NgtyBzô đứngTyfv 8ETdlên nzERihìn yWprtôi, hắzERin k8ETdhông 8ETdhề tứzERic 8ETdgiận, lạiyWpr tỏTyfv ryWpra vTyfvô cùng zERibình yWprtĩnh, nói:

- TâTyfvm tr8ETdạng khô8ETdng tốt8ETd, uzERiống bi8ETda rượuzERi tyBzcó tyBzhại 8ETdcho sứcTyfv khỏe.

Bốn chữtyBz đầuTyfv tyWpriên khiếnyWpr yWprtôi nhyWprảy cTyfvhồm lên:

- TyfvTâm trạnyWprg ayWpri 8ETdkhông tốttyBz Tyfvhả? TâzERim trạnyWprg tyBzcủa anh8ETd, zERicủa zERicả ntyBzhà anTyfvh mới khôngTyfv tốt.zERi ĐừngtyBz nó8ETdi vớ8ETd vẩ8ETdn yWprnữa. M8ETdau đưazERi đ8ETdây. UốzERing c8ETdùng yWprbạn bèyWpr tôiyWpr r8ETdất vzERiui, hại sứctyBz khyWprỏe cũngtyBz cyWprhẳng làtyBz yWprcái 8ETdquái gìtyBz, zERicó c8ETdhết cũntyBzg yWprcam lòng.

- VậyTyfv tyBzta uốnyWprg gyWpriúp em.

- Chút8ETd tửuTyfv zERilượng czERiủa tyBzanh thtyBzì làmzERi đượctyBz gì?

- TyfvTóm lại,Tyfv hzERiôm ntyBzay 8ETdem ch8ETdỉ đư8ETdợc zERiuống đếzERin đây.

- VềyWpr zERimà cấtyBzm ônTyfvg báyWprc tyBznhà antyBzh ấy.

- BTyfvố 8ETdta làTyfv coTyfvn mộtyBzt nê8ETdn t8ETda khôntyBzg có8ETd ôn8ETdg báczERi nào.

- …

Tôi yWprvà TyfvThương NgôzERi đTyfvấu khyWprẩu, Trứn8ETdg myWpruối vTyfvà NgTyfvưu zERiBôn ngồizERi bêyWprn cạnh nhìn,

Sau cuộyWprc ctyBzãi czERiọ, TryWprứng muốyWpri l8ETdiền tổnyWprg kếTyfvt zERingắn gọn:

- ThôtyBzi đượczERi rồzERii. yWprTao Tyfvđã rõTyfv ctyBzả r8ETdồi. Đậu8ETd phụTyfv yWprgià ntyBzày, Tyfvbạn tra8ETdi của màyzERi bị8ETd cảtyBzm, bịTyfv sốTyfvt đúyWprng khôngzERi? tyBzAnh 8ETdta muốnTyfv t8ETdối natyBzy ctyBzùng màtyBzy v8ETdận độngzERi để8ETd toàn thâtyBzn 8ETdđổ yWprmổ hôyWpri, tyBztiết kiệtyBzm đượczERi chútyWpr tiềntyBz tTyfvhuốc metyBzn. zERiĐã thếtyBz này8ETd rồyWpri ttyBzhì tayWpro đành phảiTyfv yWprnể mzERiặt thôi.

Thương NgôTyfv nhyWprếch khóetyBz miệngTyfv nói:

- CảzERim ơnzERi vTyfvì đzERiã czERiảm thông.

Tôi câm8ETd lặngtyBz, yWprkhông biếtTyfv nTyfvên b8ETdào chữatyBz thtyBzế nào.

Ngưu BôyWprn lạyWpri mzERiột lầzERin Tyfvnữa dùngyWpr zERicằm hôzERin chiếctyBz đĩa.

Trứng muTyfvối rấttyBz khôngtyBz tyBzhài lòngzERi vyWprì czERihưa đượcTyfv vtyBzui hếtzERi mzERiình tyBztrên bàn nhậzERiu, âtyBzm tyWprhanh m8ETdà NtyBzgưu BôntyBz vừzERia tạtyBzo zERira đãyWpr 8ETdcuốn h8ETdút tyBzcô nàng.yWpr CTyfvô nànzERig tyBznhìn sang, hỏi:

- AtyBznh khônTyfvg ốmzERi Tyfvđau gyWprì chứ?

Ngưu BônTyfv hoànzERi toàn8ETd chzERiưa phảTyfvn ứng8ETd k8ETdịp, 8ETdlắc đầuTyfv một8ETd tyBzcách ngốc nghếch.

- VậyTyfv Tyfvtối zERinay chắcyWpr ayWprnh cyWprũng khôtyBzng czERiần v8ETdận zERiđộng ctyBzho vyWprã mồzERi h8ETdôi chứ?

Anh chànyWprg 8ETdtội ngzERihiệp NgtyBzưu zERiBôn tiếpTyfv tụczERi khtyBzông k8ETdịp phả8ETdn ứnyWprg, dTyfvo vậy lạityBz l8ETdắc đầ8ETdu mộzERit yWprcách ngốcyWpr nghếch.

Trứng muốtyBzi tỏTyfv yWprra vôzERi cùnzERig hàzERii lòngzERi. CtyBzô nàntyBzg lyWpriền đyWprá Tyfvhai 8ETdkét rưỡi biatyBz d8ETdưới châ8ETdn vềyWpr phtyBzía tyBzNgưu BôTyfvn, giọzERing nóityBz yWprnhẹ nhTyfvư gióTyfv thoảng:

- LtyBzần đầyWpru 8ETdgặp zERigỡ, lầntyBz đầu8ETd yWprcùng u8ETdống, chatyBzi nàytyBz tyBztôi czERiạn trướcyWpr đểtyBz tỏ tyBz lòng 8ETdkính trọng.

Hai mắtyWpr 8ETdNgưu tyBzBôn trợnTyfv tryWpròn nhìyWprn côTyfv nTyfvàng nzERigửa yWprcổ lêyWprn, thoátyBzng tyBzchốc đít ctyBzhai đãyWpr hướngtyBz lênzERi Tyfvtrời, v8ETdẻ ngốc8ETd 8ETdtự nzERihiên củayWpr anTyfvh chànzERig đượtyBzc biểuzERi hi8ETdện rõTyfv ràng Tyfvtriệt để.

Tiếp đzERió, tyBznhân zERivật cyWprhính củatyBz zERicục diệnyWpr yWprlúc tyBznày l8ETdà TrTyfvứng muốizERi vàyWpr Ngưu BôntyBz. TTyfvôi 8ETdvà ThươngtyBz zERiNgô ngồtyBzi byWprên cạn8ETdh quyWpran sát.

- 8ETdTửu lượngtyBz củatyBz TứtyBz NTyfvgưu thzERiế nào?

- TtyBzheo n8ETdhư yWprta đượzERic biết,yWpr tyBzvì lýyWpr dtyBzo pyWprhải tựyWpr 8ETdtrị nghizERiêm 8ETdngặt nêtyBzn tộc trưởnTyfvg củzERia mTyfvười hatyBzi tộtyBzc ptyBzhần lớntyBz đều8ETd khôngyWpr thạozERi việc8ETd này.

- TứzERic ltyBzà sao?

- TyWprức là,Tyfv cậu8ETd tyWpra cũnzERig ch8ETdưa Tyfvbao giờyWpr u8ETdống rượu.

- …

Thương NgôzERi t8ETdỏ vẻtyBz vừayWpr xiyWprn lỗiyWpr vừazERi cảm8ETd độngTyfv d8ETdìu NgzERiưu BônTyfv khônzERig biết là8ETd lầzERin thtyBzứ Tyfvbao 8ETdnhiêu zERitừ tzERirong nhzERià vệtyBz yWprsinh zERixiêu vyWprẹo bước8ETd ryWpra, nướcyWpr mắtyWpr zERihắn nhạt nhò8ETda, nóTyfvi tr8ETdong tiếnyWprg nấc:

- NgườizERi anzERih zERiem tốzERit, khổyWpr zERicho Tyfvcậu rồi.

Ngưu Bôn8ETd vỗyWpr zERivai tyBzhắn c8ETdười h8ETda hả,tyBz gityBzọng nóizERi h8ETdào tyBzhùng bốcyWpr tryWprời l8ETdấy chút phzERiong cátyBzch củazERi TrứngTyfv muối:

- TyfvKhổ yWprcái quázERii tyBzgì? AyWprnh etyBzm chíTyfvnh 8ETdlà dTyfvùng đTyfvể đâtyBzm... aTyfvnh mộzERit đtyBzao, tzERiôi một đtyBzao... tyBzlà từ8ETd "đTyfvao" tronTyfvg Ti8ETdểu Tyfvlý ptyBzhi đao...

Thương NgTyfvô Tyfvche mặt.

Còn tôyWpri ltyBzại gTyfviơ n8ETdgón tyBztay cátyBzi lê8ETdn biểutyBz tzERihị ntyBzgưỡng mộyWpr đốityBz vớyWpri sự bzERiiến chu8ETdyển zERitừ tyBzyếu đuyWprối yWprsang tyBzmạnh mẽ8ETd củayWpr TtyBzứ Ngưu.

Đêm đó,Tyfv thTyfvần tyWpriên lạzERii mộtTyfv lầnzERi nữazERi dùnTyfvg hTyfvành độyWprng thyWprực yWprtế chứng mizERinh tyBzsự tốn8ETd cơyWprm tốzERin củ8ETdi, v8ETdô dụngtyBz toàyWprn tậ8ETdp củzERia mình...

Sau k8ETdhi Tyfvđã bityBzến yWprba kétzERi bzERiia thtyBzành bzERia mươtyBzi sTyfváu chiếcTyfv vỏTyfv cyWprhai, Trứng8ETd muối Tyfvchân bước8ETd cóTyfv phầzERin loTyfvạng choạzERing kéotyBz tyBzanh chTyfvàng NgzERiưu TyfvBôn zERiđang nghiêmTyfv túczERi chtyBzỉ tay vàotyBz v8ETdạch đườngTyfv đếmyWpr Tyfvtrăng 8ETdsao lênzERi taxizERi, đầutyBz khôngzERi ngoTyfvảnh lại.

Tôi lẩmyWpr bẩmTyfv mTyfvột mình:

- HayWpri 8ETdngười nàytyBz s8ETdẽ kTyfvhông tyBzsao chứ?

Thương NgôtyBz 8ETdtrấn an:

- NgzERiưu BônzERi cTyfvó Tyfvsay nữazERi c8ETdũng yWprkhông giTyfvở 8ETdtrò liTyfvnh tinzERih đâu.

- TôzERii 8ETdsợ TrứTyfvng 8ETdmuối giởyWpr tryWprò vớizERi aTyfvnh ta.

- ..zERi. zERiDù gìzERi cũnyWprg là8ETd 8ETdthần tiêzERin. SatyBzo 8ETdcó thể8ETd bịTyfv ltyBzoài ngườzERii giởtyBz trò được...

 

Trên zERiđường Tyfvvề, zERigió lạnhzERi 8ETdtáp vàzERio mặ8ETdt, hơizERi meyWprn xzERiâm chzERiiếm đạiTyfv zERinão củ8ETda tôi kTyfvhông nhữngtyBz Tyfvtước tyBzđi zERiquyền chzERiủ độngzERi tyBzmà cònzERi kh8ETdiến tô8ETdi chìTyfvm đắm8ETd hoànTyfv toàn, choánzERig vánzERig, yWprquay czERiuồng. ĐồntyBzg thyWprời, bụ8ETdng cũnzERig bắtTyfv đ8ETdầu thấy8ETd khyWpró chịu.

Tôi gtyBziơ tzERiay lênyWpr 8ETdtính ngà8ETdy, quả8ETd Tyfvnhiên đếnyWpr nzERigày 8ETdkinh nguyệt8ETd ghéTyfv thăm zERirồi, đúntyBzg làzERi "HọazERi vtyBzô tyBzđơn chízERi, tyBzphúc bấtTyfv trùngTyfv lai"8ETd, đzERiã thấtyWpr tìnhTyfv rồ8ETdi lại gặp8ETd phảityBz 8ETdbà cTyfvô già...

Càng ngh8ETdĩ t8ETdôi Tyfvcàng thấytyBz m8ETdình zERiđen đủiTyfv, đenzERi 8ETdđủi nhTyfvư gặ8ETdp phảtyBzi ônyWprg bán 8ETd than Tyfvvậy. TôTyfvi muốTyfvn ruồn8ETdg bỏ,yWpr muốnzERi zERitự đ8ETdày ảizERi mìnzERih nêntyBz yWprtìm 8ETdchỗ châ8ETdn ttyBzường rồityBz ngồi Tyfvđó 8ETdnhư chết.

Thương Ng8ETdô đưyWprơng ntyBzhiên khôyWprng bTyfviết nzERihững Tyfvcơn szERióng ltyBzòng diễtyBzn ra tronyWprg tôi,zERi thấtyBzy tô8ETdi 8ETdbỗng n8ETdhiên ngyWprồi t8ETdhụp xuốngTyfv Tyfvnhư ngườityBz Tyfvkhông xtyBzương yWprnên không tr8ETdánh khỏi8ETd 8ETdvẻ ngạc8ETd nhiên.tyBz HzERiắn vội8ETd khotyBzm nzERigười xuống,Tyfv zERilưng dựngTyfv thzERiẳng, mộtyWpr đầu zERigối chạmzERi đất,8ETd một8ETd tyWpray đặyWprt trênTyfv đầuTyfv gốyWpri myWprình, tzERiay k8ETdia yWprsờ lêyWprn tr8ETdán tôi...

Trời đất,Tyfv siTyfvnh tyBzvật gìTyfv tyBzkhông biyWprết, tưtyBz tyWprhế Tyfvngẫu nhiêntyBz thyWprôi mTyfvà cũ8ETdng đẹp lTyfvạ lùng.

Lại tTyfvrời đấtyBzt nữa,zERi Tyfvlúc nTyfvày tôyWpri mzERiới zERicó tyWprhể qutyBzan syWprát một8ETd zERicách tỉzERi mi, rzERiõ ràng.

- zERiTiểu yWprTường, Tyfvem syWprao thế?zERi SyWpray ha8ETdy khTyfvó chịuTyfv ởtyBz đâu?

Trước á8ETdnh mắtTyfv lTyfvờ tyBzđờ Tyfvsay, đzERiôi tyBztai otyBzng zERiong củaTyfv ttyBzôi, dáTyfvng vẻzERi hắnyWpr càng lôizERi cuốn,tyBz giọng8ETd tyBznói càtyBzng dễyWpr chTyfvịu hơyWprn kzERihiến tráyWpri t8ETdim t8ETdôi nhưTyfv lệc8ETdh vềyWpr pTyfvhía gan, gzERiiọng ttyBzôi nhỏyWpr nhẹyWpr đầytyBz tyBztủi hờn:

- 8ETdĐến tháng.

Thương NgtyBzô sữngyWpr ngườityBz zERitrước câuTyfv yWprnói khôzERing đầuTyfv yWprkhông đuôityBz của8ETd tôi:

- ĐếnyWpr gì?

- 8ETdĐến tháng.

- Tháng..zERi. thángTyfv gì?

Tôi ôm8ETd b8ETdụng Tyfvtựa vàozERi 8ETdtường, zERicuộn m8ETdình tyBznhư mộzERit cotyBzn t8ETdôm, tyBzlông mtyBzày xịu xuống,zERi mặTyfvt tyBzcau lạtyBzi diễnyWpr Tyfvvai mộttyBz c8ETdô bTyfvé tyWprội ng8ETdhiệp muốzERin Tyfvnói màtyBz zERikhông thzERiốt đưTyfvợc thành lời.

Dù satyBzo TtyBzhương NgzERiô cũng8ETd đãyWpr yWprsống tyBzở nh8ETdân giaTyfvn ntyBzên tươngyWpr đ8ETdối hiểutyBz biết đốỉtyBz vzERiới đtyBzặc trtyBzưng sizERinh lyWprý củayWpr Tyfvloài nyWprgười. V8ETdậy Tyfvnên, syWprau pyWprhút yWprbối 8ETdrối bazERin đầu, hắnzERi nzERihanh ch8ETdóng ýzERi thứczERi được,8ETd cộn8ETdg th8ETdêm n8ETdgôn ntyBzgữ cTyfvơ thểTyfv Tyfvvô cùyWprng ctyBzó tíyWprnh bi8ETdểu cảm củaTyfv tôtyBzi nêntyBz hyWprắn đãTyfv hiyWprểu ra.

- EmyWpr... Tyfvta... chúng8ETd t8ETda mzERiau vềzERi nhzERià thôi...

- NhzERiưng troTyfvng nhàtyBz khônyWprg cò8ETdn bănTyfvg 8ETdvệ sinyWprh nữa.

- VtyBzậy... tyBzphải lzERiàm sao?

- KhôngzERi còn8ETd yWprthì đương8ETd nhizERiên phảityBz đi8ETd mu8ETda rồi.

- tyBzỒ... Tyfvở yWprđâu cóTyfv? 8ETdTa dtyBzìu e8ETdm đi.

- TTyfvôi đauzERi bụnzERig, khôtyBzng đứngzERi d8ETdậy đượtyBzc, kzERihông đityBz nổi.

Có lzERiẽ TyWprhương Ng8ETdô đã8ETd hiTyfvểu ryWpra ýzERi ctyBzủa tTyfvôi, bỗ8ETdng zERinhiên thấytyBz bốityBz rốizERi. Do yWpr dự, đắ8ETdn đ8ETdo mzERiột hồTyfvi, cuốiTyfv cùngyWpr cyWprũng cắn8ETd răngTyfv, nói:

- TrtyBzong siêyWpru t8ETdhị gầntyBz đây8ETd ctyBzhắc 8ETdlà 8ETdcó chyWprứ? TTyfva syWprẽ đityBz zERimua nga8ETdy, eyWprm đợi tatyBz ởyWpr đây.

Tôi vộizERi Tyfvtóm lzERiấy hắyWprn, tiyWprếp tyWprục 8ETdvẻ Tyfvyếu đuốiyWpr, ctyBzạn sức,tyBz dyWpriễn Tyfvvẻ đáng thươngTyfv đyWprến cùng:

- TTyfvrong siêyWpru thịTyfv khôtyBzng cTyfvó loạiTyfv t8ETdôi cầnyWpr, chỉzERi ởTyfv c8ETdửa h8ETdàng yWprtrước mặt mTyfvới có.

Tuy đi8ETdều nà8ETdy rõtyBz ryWpràng 8ETdlà vớ8ETd vẩn,yWpr nhưzERing tyBzdùng n8ETdó đyWprể lừa8ETd Tyfvvị thtyBzần chưaTyfv hề Tyfvcó chú8ETdt kityBznh 8ETdnghiệm gìtyBz vẫ8ETdn zERirất 8ETdhiệu qtyBzuả. DTyfvo tyBzđó Thư8ETdơng 8ETdNgô liềnyWpr gậtzERi đầzERiu cắn câuTyfv vàyWpr tTyfvỏ tyBzvẻ ng8ETdượng ngùngtyBz rõTyfv ràng.

Cái tyBzgọi zERilà tyBzcửa hà8ETdng, chínhyWpr yWprlà tiệmtyBz tạptyBz h8ETdóa ttyBzương đ8ETdối tryWpruyền thống màyWpr pTyfvhương thứczERi kinTyfvh dzERioanh hoànyWpr ttyBzoàn zERikhông giốngyWpr với8ETd siêyWpru thịzERi zERitự chtyBzọn. Khách hà8ETdng phải8ETd hTyfviểu rõzERi, phảiyWpr tyBztự nzERiói r8ETda yTyfvêu cầutyBz c8ETdủa zERimình, Tyfvsau tyBzđó yWprchủ cửaTyfv htyBzàng sẽyWpr dẫzERin đi lấytyBz đồTyfv vTyfvà trảzERi tiềntyBz yWprnhận hàntyBzg 8ETdngay trưtyBzớc mặt.

Tôi ho8ETdàn to8ETdàn pzERihớt lờyWpr vẻzERi nTyfvgượng nTyfvgùng 8ETdcủa ThươnyWprg Ng8ETdô dùntyBzg thái8ETd độ vô8ETd zERicùng ngyWprhiêm tTyfvúc Tyfvnói vớtyBzi hắn:

- zERiTôi muốnyWpr zERimột gtyBzói dùngyWpr yWprban đêm8ETd yWprvà zERimột zERigói dùntyBzg zERiban ngàyyWpr, loại dùngTyfv yWprban đtyBzêm phảzERii làTyfv ltyBzoại zERidài btyBza mươ8ETdi Tyfvlăm cetyBzntimet. ĐãyWpr n8ETdhớ chưa?

Thương NgôyWpr cúyWpri đầu8ETd khtyBzông 8ETdnhìn tôiTyfv, mộtyWpr hồizERi saTyfvu m8ETdới Tyfvnhẹ ntyBzói một tiếng.

- Ừm.

- An8ETdh th8ETdử nTyfvhắc lzERiại mộzERit lầnyWpr chzERio tôzERii nghe.

Dưới sựtyBz thúcTyfv épyWpr Tyfvcủa tyWprôi, hắyWprn cuTyfvối cùnzERig tỏtyBz vẻTyfv qzERiuyết tâm,8ETd đứyWprng pzERihắt dậy, cònTyfv 8ETdtiện Tyfvtay gtyBzõ v8ETdào 8ETdđầu yWprtôi, yWprgiọng hTyfvờn trách:

- ETyfvm tyBzchờ đấy.

Tôi xotyBza đầu8ETd Tyfvnhìn tzERiheo cáizERi zERibóng vộityBz vãyWpr củtyBza yWprhắn, cườityBz zERingặt nghẽo. BónyWprg hắntyBz dầTyfvn xtyBza khuất.

Lớn btyBzằng tyBztừng yWprnày rồzERii, hắyWprn yWprlà ngườizERi đàntyBz ôTyfvng đầutyBz tzERiiên Tyfvmua băzERing vệ Tyfv sinh zERicho tôi.

Khoảng mtyBzười ptyBzhút sayWpru, ThươngzERi NgtyBzô xá8ETdch mộtyWpr túyWpri nylozERin, lấ8ETdm lTyfvét như trộm8ETd, quatyBzy về.

- EzERim 8ETdxem yWprta yWprmua có8ETd đúngyWpr không?

Tôi cầmyWpr lấytyBz 8ETdtúi, nhìTyfvn vyWprào, nói:

- Đúng.Tyfv zERiTrí nhớTyfv củayWpr yWpranh khôtyBzng t8ETdồi mà.tyBz NyWprày, tyBzhộp Tyfvnhỏ nàyzERi Tyfvlà gìTyfv vậy?

- ÔngTyfv ch8ETdủ nói,8ETd tốtyWpr nhấyWprt nênTyfv yWprdùng tyBzkết hTyfvợp hayWpri loạTyfvi này.

Không biết8ETd ThươnyWprg NgTyfvô bịtyBz kíctyBzh độzERing gìzERi tron8ETdg cửyWpra hyWpràng ctyBzủa ôngyWpr chú râzERiu ryWpria xồmTyfv xtyBzoàm kiTyfva. TuzERiy sắcyWpr mặ8ETdt khônTyfvg có8ETd biểu8ETd lyWprộ 8ETdgì đặctyBz bTyfviệt nhưnTyfvg cơzERi thịyWprt xem 8ETdra khôngyWpr kiềTyfvm chếyWpr đưtyBzợc zERinên Tyfvhơi czERio giật:

- VtyBzì tr8ETdong yWprthời giatyBzn đế8ETdn tyBztháng củayWpr ngườiTyfv Tyfvcon gá8ETdi, ngườizERi đzERiàn ôtyBzng syWprẽ tích lTyfvũy khôTyfvng zERiít đồzERi. ĐếnyWpr kzERihi yWprđợi hếTyfvt đèntyBz đỏzERi czERihắc chắnTyfv szERiẽ 8ETdkhông kizERiểm s8ETdoát Tyfvđược mà phzERióng raTyfv. L8ETdúc đ8ETdó nếuyWpr zERikhông czERió szERiự 8ETdchuẩn bTyfvị th8ETdì câu8ETd chutyBzyện tuyệt8ETd đỉnhTyfv trên giyWprường sẽyWpr rzERiất 8ETddễ biếnTyfv Tyfvthành yWprcâu chuyệnyWpr bTyfvi tTyfvhảm tronTyfvg khTyfvoa sản...

Ôi trờzERii yWprđất ơi,zERi yWprông chzERiú kỳTyfv quzERiặc kzERiia yWprthật tyBzquá dunTyfvg tục.

Nhưng, nhưyWpr thế,zERi ý8ETd tyBznguyện củ8ETda m8ETdẹ tyBzđã đượctyBz thuậntyBz lợ8ETdi đ8ETdáp ứng.8ETd Trong nhzERià pTyfvhải thtyBzường xuyêzERin dự8ETd yWprphòng bzERiao caTyfvo szERiu DurTyfvex mà...

Nhìn dáyWprng tyBzvẻ thảmyWpr hạizERi cTyfvủa ThươngzERi Ngô,zERi tyBzchút lươTyfvng thtyBziện vốyWprn chếtTyfv từ lâuyWpr tronyWprg tô8ETdi cuzERiối cyWprùng czERiũng tyBzphục htyBzồi styBzức sống.

Tôi nhtyBzét hyWprai thTyfvứ cTyfvó czERihức năTyfvng zERigiống nTyfvhau làzERi cùnzERig cTyfvhống chấyWprt yWprlỏng chảy luntyBzg tunzERig vàtyBzo tzERirong túi8ETd nyloyWprn rồizERi đứnzERig yWprlên. yWprĐang lắTyfvc lắczERi phủiTyfv phủiyWpr định zERi xuất phát,zERi t8ETdhì TzERihương yWprNgô zERibỗng zERikéo tTyfvay Tyfvtôi lại,tyBz nói:

- zERiEm thấyTyfv khó8ETd Tyfvchịu, vậzERiy đTyfvể zERita yWprcõng em.

Tôi nhìntyBz hắzERin, lắcyWpr đTyfvầu, nói:

- Tô8ETdi khônTyfvg muốn8ETd ctyBzhơi trtyBzò yWprTrư BáttyBz GityBzới c8ETdõng vợ.

- tyBz... ChúnzERig t8ETda đtyBzâu phảizERi lợn...zERi yWpr- Thương8ETd NyWprgô c8ETdó phầnzERi phânTyfv vâ8ETdn vzERiề vấn đềtyBz chủnzERig tộcyWpr nyWprhưng 8ETdrất nhanTyfvh saTyfvu 8ETdđó li8ETdền nởTyfv nTyfvgay mộzERit yWprnụ cười:8ETd zERi- NhưnzERig ta yWpr không nzERigại làmyWpr TrzERiư yWprBát Giới.

Đầu Tyfvóc tzERiăm tốiTyfv củatyBz tôzERii pzERihải tyBzphản ứnzERig 8ETdmột Tyfvlúc mớiyWpr hzERiơi ImtyBz-u, tôi đáp:

- TtyBzôi kyWprhông muốntyBz ltyBzàm tizERiểu zERithư c8ETdủa yWprCao LãoyWpr trang.

- EyWprm ch8ETdỉ cyWprần làzERim nữzERi yWprchủ nyWprhân của8ETd yWprTrúc ThanyWprh cáctyBz lTyfvà được8ETd rồiTyfv. -yWpr Thương NTyfvgô 8ETdvừa nótyBzi vtyBzừa tyBzcúi ngtyBzười xuống:yWpr yWpr- TyfvMau zERilên đi.

- TTyfvrúc ThTyfvanh cázERic ltyBzà cái8ETd gì?

- LàzERi nơ8ETdi trướctyBz zERiđây chútyBzng Tyfvta ở.

- Ồ.

- EzERim ntyBzhanh lêyWprn 8ETdmột chút.

Tôi khônyWprg thtyBzèm đtyBzể Tyfvý đếzERin lờityBz gtyBziục zERicủa hắzERin zERimà tyWprự mìnhTyfv tiếntyBz tyBzvề phía trước:

- KhôntyBzg yWprcần đâu.

- TiểuyWpr Tường...

Tôi ngoázERii đầuTyfv tyBzlại 8ETdtheo phảzERin xạ,yWpr đyWprúng lútyBzc nhìzERin thấyyWpr ThươngyWpr NgôzERi khom người,yWpr hTyfvai zERitay chốTyfvng vtyBzào đầutyBz gốTyfvi, Tyfvkhuôn Tyfvmặt hơtyBzi ngẩtyBzng lênzERi, kyWprhẽ mỉmzERi yWprcười, nói:

- TyfvVết yWprthương củazERi ttyBza Tyfvđã khỏTyfvi rồi.

Tôi zERibị hắnzERi đoán8ETd tyWprrúng ý8ETd nêyWprn cũngTyfv yWprkhông nểzERi tìnhzERi zERimà bózERic zERimẽ hắtyBzn, zERitôi nói to:

- zERiAnh 8ETdlừa Tyfvai thyWprế? KhyWprông tzERihể nào.

- DùzERi zERicoi nhzERiư c8ETdhưa kyWprhỏi hoà8ETdn toTyfvàn thìzERi Tyfvchút tyBztrọng zERilượng củayWpr yWprem cũng chẳngyWpr thểtyBz gâyTyfv ảTyfvnh hưởngTyfv gì.

Tôi bĩutyBz môzERii tỏtyBz vẻtyBz qTyfvuyết khtyBzông tiyWprn lờiTyfv hắn.

Nụ cườ8ETdi c8ETdủa tyBzhắn cTyfvàng rTyfvõ nétTyfv hơn:

- E8ETdm lTyfvo tyBzlắng 8ETdcho tTyfva Tyfvphải không?

- LàyWpr tyWprôi lTyfvo cyWprho cá8ETdi 8ETdđệm tyBzghế soyWprfa cyWprủa tôi.

- TizERiểu TzERiường, tityBzn tTyfva đi.tyBz VìzERi 8ETdem, tyWpra syWprẽ kh8ETdông lấyzERi mìzERinh r8ETda đùtyBza giỡn đâu.

Lời n8ETdói của8ETd hắnTyfv rấtTyfv yWprquả quyết,zERi hơ8ETdn Tyfvnữa c8ETdòn c8ETdó Tyfvtính xúzERii zERigiục 8ETdvà mê hoặc,yWpr dzERio đ8ETdó, tôzERii thấyWpry dayWpro động.

Tôi đến8ETd bê8ETdn hắn8ETd, bấmTyfv đầzERiu ngótyBzn tyBztay vzERiào lưyWprng hắn,tyBz hỏi:

- Có8ETd đtyBzau không?

Thương NzERigô bTyfvật cườityBz, duỗyWpri zERicánh 8ETdtay đặtTyfv vàtyBzo etyBzo tôzERii đẩyzERi zERira sTyfvau lưngyWpr, nhân lú8ETdc tôzERii loạnzERig choạng,tyBz liyWprền túmyWpr vàzERio yWprđùi tôi,8ETd khTyfvi đứngtyBz lên8ETd tTyfvhì tôTyfvi đãzERi ngồiyWpr chắc chắnzERi tryWprên tyBzlưng hắnyWpr rồi.

Cách lớpyWpr áotyBz mùTyfva đôngyWpr dàyWpry cộ8ETdp, tôityBz vtyBzẫn cTyfvảm zERithấy yWprvai vTyfvà lưTyfvng h8ETdắn gzERiầy gầy Tyfvnhưng rấTyfvt rộtyBzng, khiếnzERi tôiyWpr cótyBz 8ETdcảm gityBzác cực8ETd kTyfvỳ chắcyWpr chắn.

Tôi ôzERim cTyfvổ 8ETdhắn, bảzERi vayWpri tyBzhắn làyWprm cằyWprm tôtyBzi tyBzhơi đau.

Trong trtyBzí nhớzERi củaTyfv mìnhTyfv, hìnyWprh nzERihư chưTyfva 8ETdcó a8ETdi từngzERi cTyfvõng tô8ETdi. NgàyzERi nhỏ, bTyfvố ctyBzhỉ đTyfvặt tôzERii lênzERi cổ8ETd 8ETdhoặc 8ETdlên vai.

Thế nhưng8ETd cảzERim giTyfvác lútyBzc Tyfvnày 8ETdsao thâ8ETdn quTyfven đếnzERi vTyfvậy, như8ETd thể8ETd đãTyfv từng zERi diễn ryWpra v8ETdô szERiố lẩn.8ETd tyBzCó tyBzmột ntyBzgười cõngTyfv tôi,8ETd cứyWpr đizERi, đyWpri rấttyBz 8ETdxa, đ8ETdi rấtzERi lâu...

- yWprTrước đây,tyBz atyBznh 8ETdcó từngzERi cõngTyfv tôTyfvi nhưyWpr thyWprế zERinày không?

- Có.

- ThườnyWprg xuytyBzên chứ?

- Ừ!

- KểTyfv zERitừ kTyfvhi cyWprhúng Tyfvta ở8ETd bzERiên nzERihau sao?

- KtyBzể từ8ETd 8ETdngày đ8ETdầu ttyBziên tTyfva quetyBzn em.

- T8ETdôi ntyBzhớ, hình8ETd zERinhư tyBzanh zERitừng tyBznói yWprvì tyWprôi màyWpr đzERiã yWprlấy chíyWprn trămyWpr chín Tyfvmươi chín8ETd gizERiọt styBzương maityBz. NhưzERing nayWpry Tyfvtôi mớiyWpr mộtyBzt tyBznghìn tuổi.tyBz VzERiậy chẳngzERi phảTyfvi là zERikhi tôtyBzi vừazERi rTyfva đờityBz, zERianh đzERiã cõn8ETdg tôiyWpr tyBzchạy khắpzERi nơ8ETdi sao?

- Ừ.

- ATyfvnh còntyBz nói,tyBz tyWprrước đTyfvây tôizERi khôngtyBz yWprhề cóyWpr bốzERi mẹzERi, vậytyBz a8ETdi nuô8ETdi tôi trưởngtyBz thành?

Thương NgtyBzô ttyBzhở dàizERi, ngoáTyfvi đầuzERi lạiyWpr n8ETdhìn tôi,yWpr nói:

- yWprTiểu Tường,8ETd ltyBzà ttyBza nuô8ETdi yWprem kTyfvhôn lớn.

Ồ...

Hóa raTyfv, kTyfvhông pTyfvhải Tyfvlà tôi8ETd nuôiyWpr ctyBzhồng, Tyfvmà tôtyBzi lyWprà bàzERi vợTyfv đ8ETdược hắn tyBznuôi nấng.

Cơn Tyfvkích đTyfvộng nàyyWpr khiếnzERi tTyfvôi khôngtyBz thốTyfvt nêTyfvn 8ETdlời trênTyfv tyBzsuốt đườTyfvng về. tyBz Thương NgôyWpr cũngtyBz khônTyfvg zERinói gìTyfv nữayWpr, chỉTyfv chTyfvầm cTyfvhậm điTyfv từngzERi bước,yWpr từng8ETd bước.

Đêm mùazERi đôngzERi, gyWprió rấtzERi mạnhyWpr 8ETdnhưng c8ETdó lẽzERi yWprvì yWprhai chtyBzúng tôtyBzi dtyBzựa sáTyfvt vào nhazERiu nê8ETdn ktyBzhông hề8ETd cảm8ETd thấytyBz lTyfvạnh. TyfvBàn tTyfvay hắnTyfv đzERiang đỡTyfv lTyfvấy yWprtôi ctyBzũng khzERiông còn lzERiạnh giá8ETd nTyfvhư bzERian chityBzều nữa.

Sau k8ETdhi t8ETdrở vềTyfv nyWprhà tắmTyfv giặzERit xonTyfvg, Tyfvtôi vốtyBzn đTyfvịnh m8ETdở máytyBz títyBznh Tyfvra xe8ETdm Lâm L8ETdỗi cyWpró OnTyfvline khTyfvông đểzERi hỏizERi atyBznh tyWpra yWprrốt cuộctyBz tyBzvì zERisao khô8ETdng li8ETdên lạ8ETdc vTyfvới bạn 8ETdbè. NhTyfvưng vừaTyfv mớizERi yWprđăng ntyBzhập, máytyBz tínhzERi lậpyWpr tứTyfvc bịyWpr tyBzgấp lại.

Thương yWprNgô đứng8ETd tyBzsau lưn8ETdg tôi,zERi trêyWprn tayWpry cầmTyfv mộtTyfv c8ETdốc zERisữa nóng8ETd, nói:

- UốngtyBz đyWpri rồi8ETd ngủ.

Tôi nghTyfvĩ n8ETdgợi mộtyWpr láttyBz Tyfvrồi ngTyfvoan ntyBzgoãn nTyfvghe lời.

Có ltyBzẽ vì8ETd tháiTyfv độ8ETd ngoyWpran ngoãntyBz 8ETdcủa tôiTyfv quzERiá khtyBzác syWpro với8ETd lzERiúc thường dyWprẫn đếTyfvn việ8ETdc tyBzhắn czERió ctyBzhút cảnhTyfv giác,8ETd Tyfvkhông yzERiên tâzERim ntyBzên lạTyfvi nhấnzERi mạnTyfvh zERithêm một câu:

- PhảyWpri zERingủ nzERigay đấ8ETdy n8ETdhé. KhôngzERi đượTyfvc đợi8ETd ttyBza điyWpr zERira ngoàTyfvi rồityBz lạiyWpr lénzERi bò dậyTyfv ch8ETdơi đâu.

- AnTyfvh khôngtyBz ngzERiủ cùngyWpr yWprtôi sao?

-... Hả?

Tôi chTyfvớp zERimắt Tyfvlộ r8ETdõ vẻtyBz ng8ETdây thtyBzơ nTyfvhất, lTyfvanh lợiTyfv nhấtTyfv, nói:

- ÔnyWprg tyBzbố hổzERi ơi,Tyfv buổzERii tốiyWpr nTyfvgười 8ETdta sợtyBz ngủzERi mộtyWpr mình.

Thương NzERigô gi8ETdật tyBzgiật kh8ETdóe mắt:

- tyBzBố... bố...

- tyBzTôi lu8ETdôn thtyBzích kiểTyfvu btyBzố nu8ETdôi Tyfvcon gáTyfvi yWprgì gìzERi tyBzđó, khyWprông ngờtyBz tựyWpr mình giờTyfv cũnzERig tyBzcó thể8ETd đượcyWpr trảizERi nghiệmtyBz. HazERiy quá!

Khóe mtyBziệng ThươngyWpr NgôTyfv rầnTyfv Tyfvrật, nói:

- BốTyfv... zERicon gái...

Tôi ltyBzao zERilên pyWprhía trtyBzưóc, Tyfvôm chặTyfvt eyWpro 8ETdhắn, giọtyBzng yWprnũng nịu,8ETd nói:

- NgtyBzười tyWpra kTyfvhông thyWprèm Tyfvquan tâm,tyBz ngươityBz ttyBza chTyfvỉ zERimuôn bốTyfv ngTyfvủ cùnzERig m8ETdà, người tTyfva muTyfvốn zERiôm byWprố cơ.

Giọng nóiTyfv zERicủa ThươnTyfvg N8ETdgô bTyfvắt đầu8ETd ruTyfvn rẩy:

- Ôm...yWpr ôm...

Tôi thấyyWpr tyWprrêu nhyWprư zERivậy đ8ETdã yWprtương đốityBz 8ETdrồi, czERihọc thêTyfvm Tyfvnữa ctyBzó khảtyBz n8ETdăng hắn zERisẽ pzERihát hỏ8ETda nêzERin 8ETddừng ltyBzại, rổtyBzi lănzERi vàTyfvo giường,Tyfv yWprvẫy vẫytyBz ttyBzay vẻyWpr ca8ETdo sTyfvang, nói:

- BảnyWpr tyBzcung 8ETdphải đzERii ng8ETdhỉ rồiTyfv. HổyWpr yWprcông côTyfvng lyWprui tyBzra đi.

- Công.Tyfv.. công...

Có lẽtyBz tyBztim gayWprn 8ETdvà đạityBz nãozERi củatyBz ThtyBzương TyfvNgô đTyfvều tyBzcó ph8ETdần Tyfvtê ltyBziệt bTyfvởi màn b8ETdiểu dyWpriễn tyBzbiến mặttyBz saTyfvu khTyfvi 8ETdtrao gtyBziải tyBzOscar tyBzcủa yWprtôi. KhyWpruôn yWprmặt hắtyBzn không chútyWpr czERiảm xyWprúc, hatyBzi mắt8ETd nhì8ETdn thẳnyWprg, đ8ETdi 8ETdra ngoài.

Do đó,zERi zERitôi czERihui vàTyfvo chă8ETdn cườtyBzi yWprsặc sụa,tyBz mộzERit chúttyBz g8ETdió lạnhtyBz yWprùa đến, nằm8ETd Tyfvbên cạnzERih 8ETdtôi yWprlúc này8ETd lyWprà mộTyfvt anyWprh c8ETdhàng mặcTyfv bộ8ETd zERiquần ázERio ng8ETdủ mỏnzERig manh.

Khuôn mặ8ETdt zERihiền lànzERih củaTyfv ayWprnh chànTyfvg zERinhìn tôiTyfv, nói:

- ĐểTyfv chứyWprng mityBznh Tyfvta kh8ETdông phảiTyfv ltyBzà Tyfvcông zERicông, tốiTyfv yWprnay, tyWpra yWprđặc biệtzERi cho phézERip cotyBzn kiểmyWpr tr8ETda thoảzERii mázERii. TtyBza thươngzERi coTyfvn 8ETdlắm Tyfvđấy, czERió cảtyBzm độngyWpr không?

- …

Được lắm,zERi đồyWpr yWprcon hổTyfv biến8ETd thá8ETdi! NgươiTyfv thắn8ETdg rồi!

Tôi đ8ETdưa taTyfvy đẩyTyfv hắn8ETd ratyBz, nói:

- TôizERi đanyWprg đến8ETd tházERing, yWprđi zERira đi.

Hắn nắyWprm chặtzERi yWprtay 8ETdtôi, ktyBzhông czERiòn vzERiẻ đùaTyfv cợt,yWpr tyWprrêu chọTyfvc lúczERi trước, gyWpriọng 8ETdhắn chậm8ETd rãityBz yWprnhưng kzERiiên định:

- TtyBziểu Tường,tyBz tzERia biTyfvết tyBzlúc nàyTyfv ezERim rấyWprt yWprbuồn. Trướ8ETdc mặt8ETd t8ETda, zERiem ktyBzhông cần phảiyWpr tTyfvỏ rzERia myWprạnh m8ETdẽ, càyWprng tyBzkhông cầTyfvn phảzERii gyWpriả vờ.

Tôi nhTyfvìn htyBzắn, nói:

- SyWprao Tyfvanh khôntyBzg hyWprỏi tôi8ETd l8ETdà đã8ETd xtyBzảy 8ETdra chuyệnyWpr gì?

- yWprDù 8ETdcó xảyWpry Tyfvra chuyWpryện Tyfvgì thìyWpr cũng8ETd quzERia yWprmau thôi,yWpr 8ETdvì tyBzcó 8ETdta Tyfvluôn tyBzở bên cạtyBznh em.

- MãiTyfv mãizERi bêntyBz tôzERii sao?

- yWprMãi mãi.

Tôi chớzERip czERihớp myWprắt, vùzERii đầu8ETd vàotyBz zERilòng hắn,tyBz quệtTyfv nướctyBz myWprắt zERilên ngực hzERiắn, nói:

- ThưzERiơng 8ETdNgô, m8ETday màTyfv cózERi yWpranh tyBzở đây.

- zERiTa luyWprôn tyBzở đây.

- ThếtyBz ntyBzên, đà8ETdn ông8ETd khôngtyBz phảityBz lTyfvà thứzERi g8ETdì tốttyBz đẹp,zERi trêzERin tTyfvhế gTyfviới nàyyWpr chỉ zERicó bốyWpr ltyBzà tzERiốt thôi.

Tôi quázERi mệ8ETdt nTyfvên ngủtyBz rấtzERi 8ETdngon, lấTyfvy cánhzERi tatyBzy zERicủa yWprThương NgtyBzô làzERim gối, hítTyfv hzERià tyBzhương 8ETdrừng yWprban m8ETdai thoanyWprg thoảngzERi tyBzmà tyBzhắn mTyfvang đến.

Mãi myWprãi yWprlà ba8ETdo lâuyWpr? ĐâyyWpr ltyBzà cyWprâu hỏi8ETd 8ETdrất 8ETdthông tụzERic yWprvà yWprcũng làzERi một câuzERi tyBzhỏi khôntyBzg lời8ETd đáp.

Nhưng tôityBz 8ETdnghĩ, syWpro vớityBz cuộcyWpr đờizERi nTyfvgắn ngủiTyfv zERimấy mtyBzươi năTyfvm củyWpra loyWprài người, mộtTyfv nghìtyBzn n8ETdăm khôyWprng htyBzề rờizERi xTyfva cótyBz thểTyfv đư8ETdợc cotyBzi làzERi mãyWpri zERimãi rồi.