You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1GQSRue1 yDLUam- TôyDLUami thất tình

 

Ngưu BkzvJFJôn nókzvJFJi, hếtvh mekzvJFJn rượu rồiGQSRue vhThương NkzvJFJgô vhtỉnh dậyDLUamy kzvJFJsẽ khôngyDLUam yDLUamsao, thếvh nhưngkzvJFJ GQSRueđến tậnyDLUam tốikzvJFJ ngyDLUamày hômGQSRue sGQSRueau hắnyDLUam vẫn ngGQSRueủ lGQSRuei bìvh. TuGQSRuey vhnhiên, kzvJFJsắc mkzvJFJặt hắnkzvJFJ kkzvJFJhông cònvh đánGQSRueg kzvJFJsợ nhưkzvJFJ bayDLUamn đầukzvJFJ nữa.

Tôi vềyDLUam nhkzvJFJà thayDLUamy gvhiặt quần áoyDLUam vàvh lấkzvJFJy yDLUamít đyDLUamồ dùkzvJFJng ckzvJFJần thiếtGQSRue GQSRueđể đvhi làm.yDLUam LúcGQSRue rGQSRuea khỏiGQSRue cửa,kzvJFJ tvhôi thkzvJFJấy tấmvh tvhhiệp mờiGQSRue đang đưGQSRueợc đặtGQSRue trêyDLUamn vhbàn uốngvh nước,vh GQSRuetiếp đóvh lyDLUamiếc thấyDLUamy đôvhi vhmắt vhgấu trúyDLUamc tvho đùngkzvJFJ và máGQSRuei tócGQSRue rốikzvJFJ bvhù củakzvJFJ mìnhvh troyDLUamng gương.

Từ nhỏvh đếnyDLUam lkzvJFJớn, tôiyDLUam luôn GQSRuebiến mvhình nhưyDLUam covhn tryDLUamai. ThyDLUamế nhưng,yDLUam cyDLUamhỉ kzvJFJvì LkzvJFJâm kzvJFJLỗi vvhô tìnhkzvJFJ nkzvJFJói lGQSRueà thíyDLUamch cvhon gái đkzvJFJể kzvJFJtóc dàiGQSRue nêyDLUamn yDLUamtrong nămyDLUam nămkzvJFJ yêkzvJFJu đGQSRueương, GQSRuetôi chưkzvJFJa từngvh ckzvJFJắt tócvh. Mãvhi đếnvh tận saukzvJFJ khvhi chiyDLUama vhtay, tôivh mvhới cắtvh mộtkzvJFJ nhkzvJFJát làmyDLUam hGQSRueai đvhoạn máivh tóGQSRuec dàGQSRuei đãyDLUam quyDLUamá hông.

 Thất tGQSRueình lầnyDLUam trưvhớc có GQSRue thể cắtyDLUam ngắGQSRuen tókzvJFJc, lầnkzvJFJ nkzvJFJày thìGQSRue sao?

Có thểGQSRue vGQSRueì kkzvJFJhông nghỉvh ngơi đủkzvJFJ tGQSRuerong hkzvJFJai kzvJFJngày yDLUamnên tôvhi loạngkzvJFJ chokzvJFJạng lyDLUamên chvhiếc yDLUamxe byDLUamuýt ngượcvh hkzvJFJướng, sau đóGQSRue yDLUamlại lờyDLUam đkzvJFJờ đyDLUami dGQSRueọc covhn đườGQSRueng đvhến trướcGQSRue kzvJFJmột kGQSRuehu nhà.

Trời đGQSRueã yDLUamnhá nhkzvJFJem tối nhGQSRueưng chỗGQSRue nàoyDLUam cũngkzvJFJ rựyDLUamc ánvhh đènyDLUam khiếnyDLUam mọivh tGQSRuehứ tryDLUamở nêvhn rõkzvJFJ ràng.

Tôi ngồvhi xổkzvJFJm kzvJFJnhư một cvhon khỉGQSRue yDLUambên lềGQSRue đườngyDLUam trvhong mườikzvJFJ pGQSRuehút, GQSRuesau GQSRueđó nhìnvh thấvhy kzvJFJmột chiếcGQSRue tvhaxi dừnvhg ngay trướckzvJFJ cửakzvJFJ kGQSRuehu nhàGQSRue, hakzvJFJi ngưGQSRueời tGQSRueừ tGQSRuerong GQSRuexe bưkzvJFJớc rvha, mộtGQSRue GQSRuenam, yDLUammột nữ,GQSRue mGQSRueột quevhn, một lạyDLUam. NgưyDLUamời coyDLUamn tryDLUamai kzvJFJcao lớn,yDLUam trônkzvJFJg kzvJFJnho nGQSRuehã, kzvJFJcòn kzvJFJvẻ đẹpkzvJFJ cyDLUamủa ngườiGQSRue GQSRuecon gáGQSRuei kzvJFJcó kzvJFJchút xanh xaGQSRueo, yGQSRueếu ớt,yDLUam yDLUamtừ ngokzvJFJại hìvhnh đếnGQSRue khívh chấtGQSRue, kzvJFJcả kzvJFJhai đềukzvJFJ xứngyDLUam đôi.

Trước đây,vh kvhhi xem phivhm, tôkzvJFJi luyDLUamôn tỏGQSRue vẻkzvJFJ giễuyDLUam cợtvh đốivh vớiGQSRue nhữvhng tìnGQSRueh yDLUamtiết manvhg tínGQSRueh tìkzvJFJnh cờ.yDLUam ThếkzvJFJ giới nàyDLUamy rộyDLUamng kzvJFJlớn nkzvJFJhư vậyyDLUam, saGQSRueo GQSRuecó vhthể chạvhm mặGQSRuet yDLUamnhau đưvhợc vhcơ chứ?GQSRue NGQSRueếu quảkzvJFJ tkzvJFJhực lyDLUamà may vh mắn nhkzvJFJư tyDLUamhế thGQSRueì GQSRuemua xGQSRueổ sGQSRueố GQSRuecòn yDLUamhơn, khkzvJFJông ckzvJFJhừng lạiGQSRue cóGQSRue thểkzvJFJ trúnkzvJFJg đượkzvJFJc vàivh trkzvJFJăm nghìn tệ.

Nhưng gGQSRueiờ đây,yDLUam tkzvJFJôi đã thựcvh sựkzvJFJ thvhừa nhvhận sựGQSRue GQSRuenông cvhạn, vhhẹp hòivh củayDLUam mình,vh tkzvJFJôi thấyvh hốiGQSRue hận.

Nghệ tyDLUamhuật vốnkzvJFJ bGQSRueắt nGQSRueguồn từ cGQSRueuộc sốngkzvJFJ, GQSRuecuộc sốnyDLUamg luGQSRueôn đyDLUamầy ắkzvJFJp sựyDLUam tànyDLUam khốc.

Tôi chvhỉ GQSRuemuốn đếnkzvJFJ chỗ TrươngyDLUam ThkzvJFJần ởyDLUam thôi,kzvJFJ GQSRuethật kkzvJFJhông vhngờ còGQSRuen cvhó vhthể nhìnkzvJFJ tvhhấy avhnh, càngyDLUam khGQSRueông ngờyDLUam cvhòn "thấy mộkzvJFJt tặyDLUamng mộyDLUamt", kèmGQSRue thvheo mộkzvJFJt ngườikzvJFJ nữa.

Thấy vhchân kzvJFJhơi tê,yDLUam tôi bámkzvJFJ vhvào cộGQSRuet điệkzvJFJn đứngGQSRue yDLUamdậy, chờGQSRue mạchvh GQSRuemáu lưGQSRueu thông.

Phía bêkzvJFJn kikzvJFJa đườngvh, Trương ThầnyDLUam dìuvh ngườivh covhn gáiyDLUam bêyDLUamn cạyDLUamnh điGQSRue vềGQSRue GQSRuephía cổnkzvJFJg kzvJFJkhu nhà,vh ávhnh mắtGQSRue thậtvh dịu dàng,vh cửGQSRue chỉGQSRue thậGQSRuet quakzvJFJn tâm.

Khi đếnyDLUam chvhỗ rẽyDLUam trkzvJFJong cổng, họkzvJFJ bkzvJFJỗng nkzvJFJhiên dừngGQSRue vhlại. Tvhiếp đó,yDLUam TrươGQSRueng ThầnyDLUam yDLUamchầm chậmkzvJFJ quGQSRueay đầukzvJFJ, nhGQSRueìn vvhề phía yDLUamtôi đangvh đứng.

Sự tkzvJFJê GQSRueliệt nhakzvJFJnh chónkzvJFJg lan từkzvJFJ thGQSRueần kinyDLUamh chânvh tớiGQSRue trunyDLUamg yDLUamtâm đạiGQSRue vhnão, tôGQSRuei dưyDLUamờng nhvhư hoàGQSRuen toyDLUamàn mấtvh đvhi kvhhả năng mvhiêu tkzvJFJả cảnhkzvJFJ tượngvh lúvhc đó.

Tóm lkzvJFJại, tấtyDLUam kzvJFJcả đềuGQSRue vô cùyDLUamng kịkzvJFJch hóa.

Nếu kvhhông phảkzvJFJi tậnkzvJFJ mắt chứngvh kzvJFJkiến, tựyDLUam mGQSRueình trảivh quyDLUama, chắcvh chắGQSRuen GQSRuetôi sẽkzvJFJ kyDLUamhông hềGQSRue GQSRuedo dựkzvJFJ tỏyDLUam vGQSRueẻ xyDLUamem thường sâyDLUamu sắcvh đốiyDLUam vớiyDLUam nhữngvh tyDLUamrò khyDLUamuôn kzvJFJsáo áyDLUamc kzvJFJý này.

Trong vhkhông khíGQSRue tựaGQSRue nhkzvJFJư kịch tGQSRuerường, nhvhân vậtyDLUam navhm độivh tGQSRuerên đầuGQSRue vòngkzvJFJ kzvJFJánh GQSRuesáng lyDLUamà TrươnyDLUamg TGQSRuehần kzvJFJnói yDLUamvài câukzvJFJ gì vhđó vhvới vhnhân vậtvh nữyDLUam cũkzvJFJng độiGQSRue vkzvJFJòng ányDLUamh sángkzvJFJ, rồiyDLUam svhau đóGQSRue kzvJFJmột yDLUammình kzvJFJđi vyDLUamề pyDLUamhía tôi, tvhừng bưvhớc tvhừng kzvJFJbước, đếyDLUamn trkzvJFJước mặtkzvJFJ tôi.

Trong yDLUamphút chGQSRueốc, nhữyDLUamng tia syDLUamáng tyDLUamừ vònGQSRueg sánkzvJFJg kivha lấkzvJFJp lánvhh làmvh chóivh yDLUammắt tôi.

Chân yDLUamtôi vẫvhn tGQSRueê, cvhàng lúc cyDLUamàng GQSRuetê. MaGQSRuey GQSRuemà vhbên cạnkzvJFJh ckzvJFJó yDLUamcột đvhiện nkzvJFJên tôiGQSRue vẫnkzvJFJ cókzvJFJ thểyDLUam ưỡnkzvJFJ ngkzvJFJực thGQSRueẳng lưng nhưkzvJFJ kzvJFJmột câyyDLUam yDLUambút chGQSRueì. CảmGQSRue vhơn ĐảngyDLUam, yDLUamcảm ơnvh nhvhân dân,yDLUam cvhảm ơGQSRuen vhcột điện!

- TkzvJFJiểu Đậu...

- CóyDLUam pvhhải anyDLUamh mkzvJFJuốn hỏi, saovh ekzvJFJm lạiyDLUam đếvhn đây?yDLUam TrờkzvJFJi đGQSRueất nhGQSRueân từvh, cGQSRuehỉ tìnGQSRueh cờGQSRue vhngang qvhua thôi.

Trương TGQSRuehần yDLUamđẩy gọng vhkính tkzvJFJheo GQSRuethói vhquen, vhgiọng yDLUamnói trGQSRueầm ấm,vh nyDLUamụ cườikzvJFJ nhànyDLUam nhạt:

- Anvhh vkzvJFJốn địnhGQSRue lávht nữa sẽkzvJFJ tớikzvJFJ gặkzvJFJp em.

Tôi cũngGQSRue gượngkzvJFJ cười:

- Đúvhng rồvhi. AyDLUamnh đãvh hứa, syDLUamẽ lậpGQSRue tứcGQSRue đkzvJFJi tìyDLUamm emyDLUam, mGQSRueột gikzvJFJây cũngvh kvhhông chậkzvJFJm trễ.vh CònkzvJFJ mayDLUamy, giyDLUamờ kzvJFJvẫn chưavh muộn, GQSRueem vẫyDLUamn chưkzvJFJa ngủyDLUam nkzvJFJhư mộtvh cvhhú heo.

Nụ cườiGQSRue củGQSRuea ayDLUamnh dầGQSRuen biến mấkzvJFJt, chỉkzvJFJ còkzvJFJn lGQSRueại vẻvh yDLUammệt mỏi.

Điều GQSRuenày khvhiến vhtôi bỗng cảmvh thấyyDLUam hơGQSRuei mệt,yDLUam kyDLUamhông phảivh, yDLUamlà rấtvh mệt.

Tôi hGQSRueít GQSRuemột hvhơi thật syDLUamâu rvhồi GQSRuevào thẳngkzvJFJ vấGQSRuen đề:

- yDLUamBạn vhcủa anvhh yDLUamhọ Hạ,vh tên yDLUamAn kzvJFJKhiết, đúyDLUamng không?

Anh hơyDLUami vhsững ngGQSRueười, nhắmGQSRue mắt vàyDLUamo ryDLUamồi lạiGQSRue vhmở rakzvJFJ. Dướivh nhữngvh yDLUamtia sányDLUamg phảvhn chkzvJFJiếu ckzvJFJủa áyDLUamnh đènGQSRue yDLUamxung quvhanh, đôi mắtyDLUam yDLUamsau yDLUamcặp kkzvJFJính củvha yDLUamanh càngyDLUam đeGQSRuen hơnyDLUam, sákzvJFJng hơn.

Không đợGQSRuei GQSRueđể kzvJFJanh phyDLUamản ứng,GQSRue tôi kzvJFJnói tiếp:

- yDLUamAnh đyDLUami gặpvh kzvJFJem làGQSRue muốn GQSRuechia yDLUamtay vGQSRueới eGQSRuem, cóvh phvhải không?

Anh nhìGQSRuen tôi,kzvJFJ cặpkzvJFJ mày nhkzvJFJíu lvhại nhưkzvJFJng kzvJFJánh mắtGQSRue khvhông vhhề lảkzvJFJng tGQSRueránh. Giọngvh GQSRueanh nhẹGQSRue nhGQSRueàng nkzvJFJhưng kiêkzvJFJn định:

- ĐúyDLUamng vậy.

- GQSRueVì vhanh vàyDLUam GQSRuecô tGQSRuea quayvh lại vớvhi GQSRuenhau sao?

- Khôvhng. Avhnh vyDLUamà cvhô ấy mãiGQSRue mãiGQSRue khônyDLUamg kzvJFJthể bênkzvJFJ nhaGQSRueu đượckzvJFJ. CyDLUamhỉ làGQSRue, kzvJFJanh khôyDLUamng thểkzvJFJ kkzvJFJhông quaGQSRuen tâkzvJFJm đếyDLUamn côyDLUam ấy.

Mấy GQSRuephút sakzvJFJu, tôGQSRuei đGQSRueã hiểvhu ra mộtGQSRue yDLUamvài chuyện.

Thực yDLUamra rvhất đơnvh giản,vh mộGQSRuet đôi yêGQSRueu nhakzvJFJu tGQSRuerong mưyDLUamời nkzvJFJăm, svhắp kếtGQSRue hvhôn rồkzvJFJi nhưGQSRueng vvhào GQSRueđêm trướcvh hôGQSRuem cưới,vh ngyDLUamười con gákzvJFJi bịvh mộtvh vhông chủGQSRue lớnGQSRue kzvJFJở đâvhu xukzvJFJất hiệvhn theGQSRueo đuổGQSRuei mãnyDLUamh lyDLUamiệt. CGQSRueuối cùng,vh cô yDLUam ta lựayDLUam chvhọn tyDLUamiền bạvhc vàGQSRue yDLUamđịa vịGQSRue, vứkzvJFJt byDLUamỏ tìnvhh yDLUamyêu yDLUamvà lờiyDLUam hứa.vh TiGQSRueếc tkzvJFJhay, chỉ tronGQSRueg thờivh yDLUamgian nửavh kzvJFJnăm ngGQSRueắn ngủivh, ônvhg chyDLUamủ kiGQSRuea lạikzvJFJ GQSRuethích mộtvh ngườkzvJFJi khvhác. yDLUamCô gái kzvJFJvốn kGQSRueiêu ngạkzvJFJo khôGQSRueng vhcó cvhách nàokzvJFJ đốiyDLUam diệvhn vớiyDLUam hiệnvh GQSRuethực tànGQSRue khốyDLUamc nGQSRueên đãkzvJFJ mắcvh phải chứyDLUamng kzvJFJphiền yDLUammuộn nyDLUamghiêm kzvJFJtrọng, bắvht đầkzvJFJu nghyDLUamĩ cáGQSRuech GQSRuekết tkzvJFJhúc cvhuộc đời.

Vào givhây phúkzvJFJt cuối cùng,yDLUam GQSRuecô tkzvJFJa nhớvh đếvhn nyDLUamgười coGQSRuen tyDLUamrai đãvh cùkzvJFJng mìvhnh đivh hếtkzvJFJ tuổiyDLUam yDLUamthanh xuvhân nênGQSRue gửi GQSRue một emaikzvJFJl, nkzvJFJói lờiGQSRue xivhn lỗi.

May kzvJFJthay, vhcô vhta GQSRueđược bệnh vvhiện cấyDLUamp kzvJFJcứu kịpkzvJFJ thờyDLUami, kzvJFJcàng mayDLUamy hơnGQSRue lkzvJFJà ngườiGQSRue cGQSRueon tvhrai lạiGQSRue quGQSRueay vGQSRueề bvhên cvhô tGQSRuea. Chỉ cókzvJFJ điều,yDLUam lvhý dGQSRueo kyDLUamhông pvhhải vkzvJFJì tìkzvJFJnh yêu.

Tôi đãvh nóiyDLUam rồyDLUami, Trưvhơng Thần GQSRuelà ngườiGQSRue ryDLUamất lưyDLUamơng thikzvJFJện, trokzvJFJng kzvJFJlúc kểyDLUam lạvhi vhquá GQSRuekhứ vhđã từvhng mvhang đếGQSRuen cho mìyDLUamnh GQSRueniềm yDLUamđau khổyDLUam vôyDLUam tậyDLUamn vGQSRueà thậvhm chíkzvJFJ cảkzvJFJ vhsự sỉyDLUam nhục,kzvJFJ gkzvJFJiọng GQSRueanh vẫnvh điềmvh nhiên,kzvJFJ không hyDLUamề ckzvJFJó chúvht căvhm hậnkzvJFJ, đếnyDLUam nGQSRuegay cảGQSRue oáyDLUamn giậnyDLUam hkzvJFJay quGQSRueở trákzvJFJch cũnGQSRueg kzvJFJđều khôyDLUamng có.

- Tivhểu ĐậukzvJFJ, ankzvJFJh yDLUamkhông thể bvhỏ mặcGQSRue côyDLUam ấyDLUamy. DùyDLUam gìyDLUam, akzvJFJnh vhvà GQSRuecô ấyDLUamy đãkzvJFJ cókzvJFJ yDLUambấy nvhhiêu nkzvJFJăm tGQSRueình kzvJFJcảm, đvhã cvhó byDLUamao nhiêu GQSRuenăm bêyDLUamn nhauvh. ĐốkzvJFJi vớvhi ayDLUamnh, côkzvJFJ ấvhy lGQSRueà mộtvh ngườikzvJFJ thâvhn, avhnh khônvhg thểvh tvhrơ mắt nhkzvJFJìn yDLUamcô ấyGQSRue tựyDLUam hủkzvJFJy diệyDLUamt mkzvJFJình, vhanh thậtkzvJFJ sựGQSRue khkzvJFJông làGQSRuem được...

Khi yDLUamnói nhữnkzvJFJg lvhời này, tronvhg giọngkzvJFJ nvhói củavh yDLUamanh vhnhư cóyDLUam cơnkzvJFJ vhsóng lvhớn, khGQSRueông vhcòn yDLUamấm ávhp, GQSRuerõ ràngkzvJFJ nữvha màvh khàn khàkzvJFJn, raGQSRuem rvháp nhvhư yDLUamthể bịkzvJFJ kzvJFJdao cứaGQSRue vàkzvJFJo tim:

- Bávhc vhsĩ nóiGQSRue, bệnGQSRueh của ckzvJFJô ấvhy phụcvh hồiGQSRue rấtkzvJFJ chậkzvJFJm, GQSRuecần nhiềkzvJFJu thờivh vhgian, cầvhn nhiềukzvJFJ sựkzvJFJ yDLUamnhẫn nạiGQSRue. kzvJFJTừ béyDLUam, GQSRuecô ấy vh đã mvhất vhmẹ, kzvJFJsau kGQSRuehi tyDLUamốt nghiyDLUamệp, vhcũng gvhần nhưvh cắtvh đứGQSRuet mọiyDLUam quayDLUamn hệvh vớikzvJFJ giyDLUama đìkzvJFJnh. Giờ đyDLUamây tvhrên GQSRuethế GQSRuegiới này,kzvJFJ ckzvJFJô yDLUamấy kzvJFJchỉ cGQSRueó mìnkzvJFJh anh.

Nói yDLUamthẳng lvhà tyDLUamình hkzvJFJuống lúc nàyDLUamy nvhằm ngoGQSRueài suGQSRuey vhđoán kzvJFJcủa tôi,GQSRue vhnó yDLUamkhông GQSRuegiống vớiGQSRue hàvhng vhtrăm khảyDLUam nvhăng mà vhtôi nvhghĩ đếnvh tGQSRuerong nhữyDLUamng lGQSRueúc thyDLUamẫn thGQSRueờ. ĐặyDLUamc yDLUambiệt lạivh GQSRuekhông đủkzvJFJ nhvhẫn tGQSRueâm, khônvhg đủ áckzvJFJ ýGQSRue nênvh kGQSRuehiến GQSRuetôi kGQSRuehông kịpGQSRue pyDLUamhản yDLUamứng. NgẩkzvJFJn nGQSRuegười mãkzvJFJi tôkzvJFJi mớikzvJFJ sựcGQSRue nhớyDLUam raGQSRue, hỏi:

- PhảiGQSRue mấkzvJFJt GQSRuebao lâuyDLUam mớiGQSRue hoàn GQSRuetoàn hồikzvJFJ phục?

- AnGQSRueh kkzvJFJhông bivhết... - vh Trương kzvJFJThần vhkhẽ nhếchvh mGQSRueôi, nyDLUamói tivhếp: GQSRue- .kzvJFJ.. nhưngvh điềukzvJFJ đvhó kkzvJFJhông qGQSRueuan tvhrọng. Dù yDLUamlà baGQSRueo lâGQSRueu aGQSRuenh cũnGQSRueg kkzvJFJhông thểGQSRue đểyDLUam yDLUamem cùkzvJFJng yDLUamanh GQSRuegánh cyDLUamhịu tấtvh kzvJFJcả. BởGQSRuei vìyDLUam, yDLUamnhư thế khôngGQSRue côngGQSRue bkzvJFJằng vớikzvJFJ emGQSRue. Vvhà kzvJFJvì đâyyDLUam lkzvJFJà cvhhuyện riêkzvJFJng củaGQSRue kzvJFJanh GQSRuevà cyDLUamô ấy.yDLUam Tiểuvh ĐkzvJFJậu, em cóvh thGQSRueể hikzvJFJểu không?

Tôi nghGQSRueĩ, mGQSRueình vhcó thể hiểu.

Hai ngườikzvJFJ ởyDLUam yDLUambên yDLUamnhau đã quáyDLUam lâu,kzvJFJ dvhù saGQSRueu nàyvh khônGQSRueg còkzvJFJn ykzvJFJêu vhnhau thắmyDLUam thiếGQSRuet, tyDLUamhậm chívh lkzvJFJà lGQSRueàm tkzvJFJổn thương nhau,yDLUam nhGQSRueưng vkzvJFJẫn kzvJFJkhông thểvh nàoGQSRue xóakzvJFJ bỏvh hyDLUamình ảGQSRuenh GQSRuecủa vhđối phươGQSRueng tronvhg cuyDLUamộc đời mình.

Có yDLUamthể vGQSRueì thóivh quvhen, có thểyDLUam vìvh tráchGQSRue nhiệm,GQSRue cũkzvJFJng cóvh thểvh vvhì tìnhvh bạnvh, vàvh kzvJFJcũng vhcó thkzvJFJể vìkzvJFJ GQSRuetình thâvhn, nhưng GQSRue không lyDLUamiên vhquan gkzvJFJì đếnGQSRue kzvJFJtình yêu.

Lấy vvhí kzvJFJdụ đơnkzvJFJ vhgiản, yDLUamnếu Lâm LỗGQSRuei cyDLUamó xảyGQSRue ryDLUama chuyDLUamyện gì,vh tôikzvJFJ cũnGQSRueg vyDLUamậy, yDLUamkhông thGQSRueể GQSRuebỏ mặcvh avhnh ta.

"Không thGQSRueể bkzvJFJỏ mặc"vh, bốn ckzvJFJhữ nàyDLUamy, tôvhi hiểu.

Theo môGQSRue tuýGQSRuep pháyDLUamt kzvJFJtriển trong phikzvJFJm, TryDLUamương ThầnyDLUam cóGQSRue GQSRuelẽ sẽGQSRue vhvì muốnGQSRue tôikzvJFJ quêyDLUamn ayDLUamnh, hkzvJFJận ankzvJFJh nêGQSRuen gGQSRueiả vờkzvJFJ quay lạvhi vớGQSRuei yDLUamcô TyDLUamhiên thầnvh kzvJFJmùa hạ,vh saGQSRueu yDLUamđó bịyDLUam tôkzvJFJi chGQSRueửi rkzvJFJủa GQSRuerồi tátGQSRue, cuốiGQSRue ckzvJFJùng tGQSRuerái tim ayDLUamnh yDLUamtan nkzvJFJát nhkzvJFJìn kzvJFJtheo bónkzvJFJg tôGQSRuei khuyDLUamất xvha dần.

Hoặc làvh vhsau kGQSRuehi biyDLUamết sự vh thật, tyDLUamôi svhẽ ngânyDLUam nkzvJFJgấn nướcGQSRue GQSRuemắt kiênGQSRue quyếtyDLUam cyDLUamùng anvhh cGQSRuehăm sócyDLUam cyDLUamô kzvJFJThiên thầnyDLUam mùa hạkzvJFJ kiyDLUama. GQSRueCuối cùngkzvJFJ, sayDLUamu khvhi GQSRuetrải qkzvJFJua hvhàng lokzvJFJạt nhữngGQSRue đảGQSRue yDLUamkích kzvJFJlẫn hivhểu lầyDLUamm, ánh sángkzvJFJ củavh ThányDLUamh yDLUammẫu tôikzvJFJ ckzvJFJuối cùnvhg vhcũng cảmyDLUam yDLUamhóa đvhược kzvJFJtrời đkzvJFJất, tGQSRueình bạnvh vhcủa ba ngườivh vàvh tvhình kzvJFJyêu củaGQSRue GQSRuehai ngưyDLUamời cùkzvJFJng tồnGQSRue tạkzvJFJi vGQSRueà chGQSRueúng tôiGQSRue svhẽ cùyDLUamng sốnyDLUamg yDLUamtrong nhữyDLUamng ngày yDLUamvui vẻ,vh hạnhvh phúc...

Thế nhưnyDLUamg, dkzvJFJù cuộkzvJFJc sống cókzvJFJ đầkzvJFJy nhữngGQSRue tìnhGQSRue hukzvJFJống cẩvhu hukzvJFJyết tGQSRuehì cũGQSRueng GQSRuekhông GQSRuephải lvhà đankzvJFJg tkzvJFJrên kịvhch trường.

Trương TkzvJFJhần lựaGQSRue chvhọn sự kzvJFJ thẳng thắGQSRuen, tkzvJFJhành thậGQSRuet, tvhôi lvhựa chyDLUamọn rờyDLUami kzvJFJxa aGQSRuenh. Hvhai chúnvhg tôikzvJFJ, GQSRuemỗi ngườiyDLUam mộvht lựa chọnkzvJFJ, bìnvhh kzvJFJtĩnh màyDLUam vhquyết đoán.

Không GQSRuecó nưGQSRueớc mắt, khôngyDLUam cóyDLUam yDLUamsự vhđau vhkhổ xékzvJFJ gaGQSRuen xkzvJFJé ruộyDLUamt, kkzvJFJhông hyDLUamỏi trkzvJFJời, hỏiyDLUam vhđất, hỏiyDLUam biểnvh, tấtGQSRue cvhả đều theoyDLUam lẽvh tGQSRueự nhiên.

Tôi gkzvJFJiậm vhgiậm chânGQSRue, hình GQSRuenhư khônGQSRueg cònkzvJFJ tGQSRueê nữa.

Buông tGQSRueay khyDLUamỏi câykzvJFJ cộtGQSRue điện, tôGQSRuei cưyDLUamời hìkzvJFJ yDLUamhì nói:

- MGQSRueay mGQSRueà ngưvhời tronGQSRueg văn phkzvJFJòng yDLUamđều kGQSRuehông biếtvh ckzvJFJhuyện kzvJFJcủa yDLUamhai chúGQSRueng takzvJFJ, vhđỡ yDLUamphải tvhốn côngvh giảyDLUami thích.

Trương Thầnvh gậtyDLUam kzvJFJđầu, cuối cyDLUamùng trêyDLUamn vhkhóe môyDLUami anvhh cũnGQSRueg lộGQSRue rGQSRuea mộtGQSRue đườngkzvJFJ cvhong vhnho nhỏ:

- vhỪ, cũngkzvJFJ may.

- vhMay GQSRuelà cvhhúng yDLUamta chưa nóGQSRuei tớGQSRuei kyDLUamế hkzvJFJoạch vhhay lờiGQSRue hứaGQSRue gì.

- Ừ,kzvJFJ may.

- MGQSRueay GQSRuemà evhm vẫnGQSRue chưakzvJFJ rất kzvJFJrất rấtGQSRue thGQSRueích vhanh, thGQSRueích đGQSRueến nỗiyDLUam khắyDLUamc cốtkzvJFJ ghGQSRuei tâm.

- ỪyDLUam, may.

- MyDLUamay kzvJFJmà, avhnh cũnkzvJFJg đối vớikzvJFJ vhem nhGQSRueư vậy.

Lần nvhày Trươnvhg ThầkzvJFJn lại kkzvJFJhông nvhói gì.

Để khôyDLUamng yDLUamkhí yDLUambớt tẻyDLUam ngắt, tôikzvJFJ đàkzvJFJnh phảikzvJFJ nvhói tiếp:

- TGQSRueình yêukzvJFJ củkzvJFJa chúngkzvJFJ GQSRueta thật "GQSRuechớp nhoángGQSRue". TừyDLUam lúcGQSRue xácvh GQSRueđịnh qvhuan hệvh GQSRueyêu yDLUamđương đếnyDLUam yDLUamkhi kết tGQSRuehúc, trướyDLUamc saGQSRueu gộpkzvJFJ GQSRuelại hìGQSRuenh GQSRuenhư nhvhiều nhGQSRueất chvhỉ mưkzvJFJời ngày.

Trương ThầyDLUamn giơGQSRue tayDLUamy vhra xem đồngGQSRue hồkzvJFJ, nói:

- yDLUamChín ngàykzvJFJ hkzvJFJai mươi havhi giờvh bốkzvJFJn mươvhi bkzvJFJa phútkzvJFJ, yDLUamtừ lúkzvJFJc yDLUamanh nkzvJFJói vớkzvJFJi ekzvJFJm "Pvhhải" đếkzvJFJn câuvh nGQSRueói ban nãyvh "ĐúyDLUamng vậy".

- kzvJFJCó pvhhải vhanh yDLUamthích em không?

- GQSRueAnh muyDLUamốn vhchia tGQSRueay em cókzvJFJ đúngkzvJFJ không?

- kzvJFJĐúng vậy.

Tôi hvhít mạnhyDLUam mũiGQSRue, chớp kzvJFJmắt thậtGQSRue mkzvJFJạnh, héyDLUamt to:

- GQSRueAnh đừngyDLUam nyDLUamhư thếGQSRue nàkzvJFJy. Nếu kzvJFJanh nvhhư tyDLUamhế nàyGQSRue tvhhì vhem sẽGQSRue yDLUamcảm tyDLUamhấy avhnh thíchGQSRue vhem nhiềuvh GQSRuehơn yDLUamem thícGQSRueh anh.

Trương Thvhần bGQSRueật cười,yDLUam giọng GQSRuenói yDLUamkhàn khGQSRueàn nhưnGQSRueg vhrõ GQSRueràng, chívhn chắn:

- TkzvJFJiểu Đậu,kzvJFJ vhanh thựcyDLUam sự yDLUam muốn GQSRueluôn ởyDLUam bvhên emGQSRue, muvhốn quývh trGQSRueọng emGQSRue, khôvhng yDLUammuốn eyDLUamm phảGQSRuei buồnvh, khyDLUamông mGQSRueuốn em phảikzvJFJ khyDLUamóc. Avhnh nyDLUamhững tưởnGQSRueg yDLUamrằng, mìGQSRuenh kzvJFJcó vhthể kzvJFJlàm được...

Anh vhnắm chắvhc kzvJFJvai tôi, vhxoay tôvhi nửGQSRuea vhvòng GQSRuetròn, sakzvJFJu đóyDLUam khẽkzvJFJ đẩyyDLUam tôvhi vềGQSRue phíGQSRuea trước,vh giyDLUamọng anGQSRueh vayDLUamng lên yDLUam sau lvhưng tôi:

- TrướcyDLUam đây,vh vhđều kzvJFJlà emvh nhìn kzvJFJanh GQSRuerời GQSRueđi. Lvhần kzvJFJnày đổiGQSRue lạGQSRuei, vhanh GQSRuesẽ nyDLUamhìn thkzvJFJeo bónGQSRueg em.

- Phải.

- Được.

Tôi GQSRuesải nhữkzvJFJng bướcGQSRue vhlớn, không quakzvJFJy đầuvh lại.

Tôi thấtvh tìnhvh rồi,vh tôi kzvJFJrất buồn.

Dù cuGQSRueộc yDLUamtình nyDLUamày từkzvJFJ đầu chyDLUamí cuốvhi tkzvJFJổng vhcộng khônkzvJFJg đếnGQSRue myDLUamười ngàkzvJFJy, GQSRuenhưng tôivh vGQSRueẫn rấtGQSRue buồn.

Vốn đkzvJFJịnh GQSRuelấy đồ,vh rồikzvJFJ đi đyDLUamến chỗGQSRue Ngvhưu BôkzvJFJn yDLUamnhưng dyDLUamo troGQSRueng lGQSRueòng yDLUambuồn byDLUamã nênGQSRue kzvJFJtôi muốkzvJFJn quakzvJFJy GQSRuevề nGQSRuehà ởyDLUam một mình.

Có cyDLUamâu nvhói: "Không yDLUam có cGQSRueách nàkzvJFJo vhgiải sầukzvJFJ yDLUamngoài vivhệc giảGQSRue GQSRuevờ vui...".

Tôi muvha cổvh vịkzvJFJt ThyDLUamanh Võ vh loại cayDLUamy nhất,yDLUam phkzvJFJa lyDLUamy vhcà vhphê đenyDLUam đyDLUamặc hkzvJFJơn cảyDLUam tươnGQSRueg ryDLUamồi nhGQSRueìn hkzvJFJai thứGQSRue GQSRuenày vhbần vhthần hồi vhlâu, cyDLUamuối cùnyDLUamg lGQSRueại khônGQSRueg kzvJFJnhét vàkzvJFJo miệng.

Tôi nyDLUamhư coGQSRuen nhặngyDLUam khôngkzvJFJ đầu lượyDLUamn quaGQSRuenh vhphòng mườkzvJFJi bảy,GQSRue mườikzvJFJ támGQSRue vòkzvJFJng, ckzvJFJhóng mặtyDLUam, kzvJFJhoa mắGQSRuet, chkzvJFJán nyDLUamản, cuối GQSRue cùng chvhỉ kzvJFJcó tkzvJFJhể vhmở vhmáy tíkzvJFJnh, rồikzvJFJ lạiyDLUam kzvJFJtiện tGQSRueay đănGQSRueg nhậpvh QQ.

Vào gyDLUamiờ GQSRueăn tốiyDLUam ckzvJFJủa ngàyDLUamy Chủ nhGQSRueật, syDLUamố ngườGQSRuei Onvhline chỉyDLUam đếmGQSRue trêkzvJFJn đầuyDLUam ngóyDLUamn tayGQSRue, yDLUamdo kzvJFJđó avatvhar nàkzvJFJo sángvh cànyDLUamg trở nêvhn rõkzvJFJ rkzvJFJàng hơn.

Trong đókzvJFJ cvhó mộtkzvJFJ GQSRueavatar, hình nhvhư lúcyDLUam nkzvJFJào cũnyDLUamg sGQSRueáng, rvhỏ lẽyDLUam anvhh tyDLUama nghiệyDLUamn gkzvJFJame tryDLUamên vhQQ nkzvJFJên OyDLUamnline hai mưGQSRueơi GQSRuebốn tGQSRueiếng đồnvhg vhhồ mộyDLUamt ngày.

Có mộtkzvJFJ thờiyDLUam giayDLUamn dài, tôiGQSRue đềuyDLUam chọnkzvJFJ sựkzvJFJ kzvJFJphớt yDLUamlờ đốvhi GQSRuevới ngkzvJFJười vhnày. kzvJFJNhưng lầnGQSRue nàyDLUamy nhyDLUamư bịGQSRue trúGQSRueng tkzvJFJà, tay rkzvJFJun rGQSRueun, yDLUamtôi ấnkzvJFJ vàovh avatavhr đyDLUamó rồiGQSRue gkzvJFJửi mộtvh biểyDLUamu tyDLUamượng mặtvh cười.

Vừa gửiyDLUam xokzvJFJng, tyDLUamôi livhền muốn chặtkzvJFJ pyDLUamhăng ckzvJFJái đyDLUamầu mìnvhh đi,GQSRue đvhang địnhkzvJFJ thoáyDLUamt rvha, coyDLUamn chuộtGQSRue dừnkzvJFJg lạikzvJFJ nút kzvJFJ "X" trênyDLUam đỉkzvJFJnh góGQSRuec kzvJFJbên pvhhải, tôivh lạikzvJFJ khôngyDLUam nhGQSRueấn vào.

Cát bụikzvJFJ (******) 18:45:34

A PhúGQSRuec, yDLUamem tkzvJFJìm ankzvJFJh ?

Tốc kzvJFJđộ đkzvJFJánh chyDLUamữ yDLUamcủa LâyDLUamm Lỗi vyDLUamẫn nkzvJFJhanh nvhhư trưkzvJFJớc đâvhy, côngkzvJFJ layDLUamo nàyyDLUam thuộckzvJFJ vGQSRueề mGQSRueối tìnhGQSRue mỗyDLUami GQSRuengười mộtkzvJFJ kzvJFJnơi của chyDLUamúng tôi.

Khi vhấy GQSRuerất yDLUamnghèo, cước vhgọi điệnyDLUam thGQSRueoại đườngkzvJFJ dàikzvJFJ rấtkzvJFJ đắt,GQSRue tôyDLUami GQSRuevà anGQSRueh tkzvJFJa liềnGQSRue tvhận dụyDLUamng tấtGQSRue cảkzvJFJ cGQSRueơ hộGQSRuei đểkzvJFJ có thểkzvJFJ lvhên mkzvJFJạng nvhói chuyDLUamyện. KyDLUamý GQSRuetúc xvhá, GQSRuequán netGQSRue, GQSRuephòng vhmáy, đềuGQSRue lkzvJFJà nGQSRuehững nơi kzvJFJ chúng tôvhi từngvh chiếnyDLUam đấu.

Số QkzvJFJQ củayDLUam hkzvJFJai chúngvh kzvJFJtôi là cùkzvJFJng đăngGQSRue kývh mộyDLUamt lúvhc, svháu năvhm rồi,kzvJFJ chưvha yDLUamtừng thay.

Trên tvhhực tế,kzvJFJ yDLUamcó rấtyDLUam nhiều tyDLUamhứ vẫvhn khyDLUamông hkzvJFJề tvhhay đổvhi svhau kkzvJFJhi chúnGQSRueg tyDLUamôi cGQSRuehia tayvh. VGQSRueí dụvh nhưkzvJFJ kzvJFJsố điện thoGQSRueại kzvJFJdi yDLUamdộng, yDLUamsố GQSRuetài kvhhoản MSvhN, địayDLUam chyDLUamỉ emaivhl, biệtGQSRue dayDLUamnh tGQSRuerên mạyDLUamng, cácyDLUamh gọi tyDLUamhân GQSRuemật trkzvJFJong đờiGQSRue thựkzvJFJc, tGQSRuehậm chívh đếnGQSRue vhngay vhcả mậtkzvJFJ mãGQSRue thkzvJFJẻ vhngân hvhàng cvhũng kyDLUamhông đổi. GQSRueĐó chíyDLUamnh kzvJFJlà ngyDLUamày sikzvJFJnh nkzvJFJhật củayDLUam kzvJFJanh ta.

Có dkzvJFJuy nkzvJFJhất mộvht tGQSRuehứ thay đổiGQSRue lvhà tìvhnh cảvhm nhvhững tưởGQSRueng vhsẽ GQSRuebền yDLUamlâu nhưkzvJFJ trờikzvJFJ đất.

Trời đkzvJFJất! yDLUamXem GQSRuera tôyDLUami đang tvhhật vhsự rấtGQSRue buồyDLUamn. Tôvhi nvhhíu mắtyDLUam, caGQSRueu vhmày vhvẻ đauvh đớn.

A kzvJFJTu kzvJFJLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chyDLUamỉ muốnvh nhanh chókzvJFJng kếtvh thúcGQSRue cuyDLUamộc đốivh thokzvJFJại vôkzvJFJ thưGQSRueởng vôyDLUam phạvht nGQSRueày nhưyDLUamng lạiGQSRue mộtyDLUam lầnyDLUam vhnữa đang địGQSRuenh thoGQSRueát tvhhì phảikzvJFJ dừngyDLUam lại.

Cát bvhụi (******) 18:48:34

A PhúGQSRuec, cyDLUamó kzvJFJphải GQSRueđã xảy vh ra kzvJFJchuyện gGQSRueì không?

Tôi cGQSRueó GQSRuethể nGQSRueói mvhột cáGQSRuech không hềkzvJFJ phvhô trươnvhg rằngkzvJFJ, từkzvJFJ cửaGQSRue vhsổ cGQSRuehat, trokzvJFJng fonyDLUamt chữyDLUam "Lệ",vh cỡkzvJFJ chữ nămkzvJFJ, màuvh chữvh GQSRuexanh dvha trờyDLUami, kzvJFJtôi cGQSRueó thểyDLUam tưởvhng kzvJFJtượng vhra dákzvJFJng yDLUamvẻ kzvJFJcủa vhanh yDLUamta lúc này.

Mắt nhìkzvJFJn vhchằm chằvhm vào kzvJFJmàn GQSRuehình, GQSRuengón vhtay đặtGQSRue trêvhn bànvh phímyDLUam, vhkhẽ míkzvJFJm chặtvh môi,kzvJFJ tGQSRuehoáng cyDLUamhút vhlo lắvhng. Ồ đúngyDLUam rồkzvJFJi, bênGQSRue cạnhvh cGQSRueòn cóyDLUam nửGQSRuea baGQSRueo thuốyDLUamc láGQSRue, mGQSRueột chiếcGQSRue kzvJFJgạt GQSRuetàn, yDLUammột ckzvJFJái bậtvh lửa.

Nếu GQSRuenhư, nhữnvhg thói qkzvJFJuen nGQSRueày cvhủa kzvJFJanh tvha cũkzvJFJng khôvhng hềyDLUam tkzvJFJhay đổi.

Tôi thừGQSRuea nhậGQSRuen, cókzvJFJ những lúGQSRuec tôivh lGQSRueà ngườkzvJFJi rấtkzvJFJ khôvhng quyếtvh GQSRueđoán. VậyGQSRue nênyDLUam, lGQSRueúc nàvhy tôyDLUami kzvJFJdo dự,yDLUam GQSRuechần chừ, khôngkzvJFJ dứyDLUamt khokzvJFJát ấkzvJFJn vhvào kzvJFJnút "X".

A TyDLUamu LGQSRuea (******) 18:52:43

Nếu eyDLUamm xảyyDLUam ryDLUama chuyDLUamyện, anh sẽGQSRue làGQSRuem gì?

Trong vàiGQSRue phvhút tôvhi yDLUamdo dự, LâmyDLUam LỗkzvJFJi vẫGQSRuen kzvJFJlặng lẽGQSRue chờvh đợi.GQSRue vhSau yDLUamkhi dvhòng vhchữ vừkzvJFJa rồvhi đượckzvJFJ gửikzvJFJ đGQSRuei, avhnh tkzvJFJa không lvhập tGQSRueức trvhả lờyDLUami mGQSRueà lyDLUamặng GQSRuelẽ myDLUamất khvhoảng mGQSRueột phúyDLUamt rưỡi.

Cát bụiGQSRue (******) 18:54:22

Anh skzvJFJẽ kzvJFJở kzvJFJbên vhem, nếuyDLUam em yDLUammuốn. vhChỉ cầnGQSRue ekzvJFJm GQSRueđồng ý.

 

A TyDLUamu kzvJFJLa (******) 18:54:55

Tại yDLUamsao? Chẳnvhg phảiGQSRue giữakzvJFJ hai chúnGQSRueg vhta đãyDLUam khôGQSRueng còvhn vhquan hệvh gyDLUamì GQSRuerồi sao?

 

Cát bGQSRueụi (******) 18:56:32

A PhúckzvJFJ ngốc,kzvJFJ cyDLUamho yDLUamdù là lúcyDLUam nàGQSRueo, GQSRuecho dvhù kzvJFJlà tìGQSRuenh GQSRuehuống gvhì, avhnh cyDLUamũng khGQSRueông tyDLUamhể bỏvh myDLUamặc eyDLUamm. DùyDLUam chúngkzvJFJ ta khôngkzvJFJ cònyDLUam vhlà ngưGQSRueời yêGQSRueu vhthì vGQSRueẫn làGQSRue kzvJFJbạn byDLUamè. DkzvJFJù vhem khôGQSRueng yDLUamcoi vhanh lvhà yDLUambạn tkzvJFJhì ívht ra kzvJFJ em vvhà vhanh cũvhng vẫGQSRuen làvh yDLUamđồng yDLUamhương GQSRuelớn kzvJFJlên cùngkzvJFJ nhau.

Tôi yDLUamkhông kzvJFJtrả lờiGQSRue yDLUammà nhấn vhthẳng vvhào núyDLUamt "XkzvJFJ" yDLUamrồi tắtvh kzvJFJmáy tính.

Vì kzvJFJtôi khyDLUamóc, dùyDLUam khônGQSRueg có sựGQSRue trợGQSRue lựcGQSRue ckzvJFJủa GQSRuevị cayyDLUam, vịGQSRue đắngyDLUam nhưngvh nướvhc mắtGQSRue tôikzvJFJ vẫnkzvJFJ tGQSRueuôn nhGQSRueư trút.

Con nyDLUamgười, lkzvJFJoài sinkzvJFJh vật nàykzvJFJ kGQSRuehông cầnkzvJFJ yDLUambiết đauvh buồGQSRuen hkzvJFJay tuyyDLUamệt vọngyDLUam đếvhn đâGQSRueu, chkzvJFJỉ cầGQSRuen tvhìm thấyDLUamy mộtyDLUam chỗ phkzvJFJát yDLUamtiết đkzvJFJược làvh liềnyDLUam cyDLUamó thểkzvJFJ gàoGQSRue kkzvJFJhóc thvhoải máivh mộtyDLUam tryDLUamận, vhcơ bảnvh syDLUamẽ yDLUamchăng cảm thấyyDLUam vấGQSRuen đyDLUamề vhto tátvh nữa.GQSRue NhữkzvJFJng khảvh năngvh còvhn kzvJFJlại nkzvJFJhư kzvJFJnhảy yDLUamlầu, đâkzvJFJm vàyDLUamo tườkzvJFJng GQSRuehay gì gyDLUamì đóyDLUam yDLUamlà rấtGQSRue hiếm.

Giống nhvhư tGQSRueôi trước đâkzvJFJy, tứGQSRuec nvhghẹn ởyDLUam tronvhg ngựcyDLUam, kzvJFJkhó chịuGQSRue đvhến nGQSRueỗi hvhận khôngyDLUam tvhhể vhlấy daGQSRueo cứyDLUama một nhákzvJFJt vhvào bụng.

Sau khvhi kvhhóc đãvh mvhột kzvJFJtrận, liền lyDLUamập GQSRuetức suyDLUamy xvhét mộtGQSRue cáchvh thGQSRueực tkzvJFJế kzvJFJrằng, kzvJFJnếu vhnhư cứayDLUam mộtGQSRue vhvết dàkzvJFJi ởvh trvhên bụng yDLUam thì vhsẽ đvhau đớyDLUamn đếnvh thếkzvJFJ nào...

Nghĩ tớivh vhvết kzvJFJcứa rỉ máu,vh tGQSRueôi sựcGQSRue nhkzvJFJớ đếnyDLUam yDLUamvết thGQSRueương trêGQSRuen lkzvJFJưng củGQSRuea ThưkzvJFJơng NgyDLUamô, yDLUamdo vyDLUamậy syDLUamức tậkzvJFJp trukzvJFJng liền bịvh phâkzvJFJn yDLUamtán phầyDLUamn nàovh, tốcyDLUam độkzvJFJ lăvhn củavh nyDLUamước myDLUamắt thGQSRueeo đóvh cũngyDLUam giảmyDLUam đyDLUami đôi chút.

Đương nkzvJFJhiên, còyDLUamn ckzvJFJó thể vìyDLUam dùGQSRue sayDLUamo đâyyDLUam cyDLUamũng khGQSRueông phảiGQSRue làyDLUam lvhần yDLUamthất vhtình đầuGQSRue tivhên, thấkzvJFJt tkzvJFJình, vhthất tình tkzvJFJhành qyDLUamuen rồi.

Nếu dùkzvJFJng phươnvhg pháp kkzvJFJhoa họyDLUamc quyDLUamy đổikzvJFJ svhố lượyDLUamng thìkzvJFJ lầnkzvJFJ trướcGQSRue kzvJFJyêu nhayDLUamu tronyDLUamg nyDLUamăm nămvh, tôyDLUami khócyDLUam mất yDLUamnăm thángkzvJFJ, lầnGQSRue nkzvJFJày yvhêu nhkzvJFJau tronGQSRueg mưGQSRueời GQSRuengày, dkzvJFJo đó,GQSRue cyDLUamó kzvJFJlẽ vhtôi sẽkzvJFJ ckzvJFJhỉ khóc..kzvJFJ. thôi rkzvJFJồi, họcGQSRue dkzvJFJốt mvhôn tkzvJFJoán, gGQSRueiờ khôngGQSRue GQSRuetính rkzvJFJa nổi...

Tóm lvhại, dưyDLUamới GQSRuetác dụnGQSRueg của nhữnGQSRueg sukzvJFJy nghvhĩ vyDLUamớ vẩnGQSRue, tkzvJFJôi đãGQSRue nvhgừng khóc.

Tôi kzvJFJvào phyDLUamòng tắmvh rvhửa mặt, bỗngGQSRue nkzvJFJhiên GQSRuenghe thấvhy yDLUamtiếng cửa.vh NkzvJFJgó vhra thìyDLUam trôngyDLUam kzvJFJthấy yDLUammột hGQSRueổ, mộvht trâvhu vaGQSRuei sánh kzvJFJ vai đứngvh trướcyDLUam cửvha thyDLUamay giày.

Nghe thấyvh độngvh tĩnh, ThươnyDLUamg GQSRueNgô ngẩnyDLUamg đầuvh lêkzvJFJn nhkzvJFJìn. DkzvJFJưới kzvJFJánh đènGQSRue tưyDLUamờng mkzvJFJàu vàkzvJFJng kzvJFJcam 5vh0W, kzvJFJhình ảnhvh hắn vh có chkzvJFJút yDLUamkhông rõGQSRue ràng.

- TiểyDLUamu Tường,vh quvhả nhiên ekzvJFJm ckzvJFJó ởvh nhà.

Giọng hkzvJFJắn vừayDLUam nyDLUamhẹ vừayDLUam khàn, nvhghe vhcó vẻGQSRue kỳvh vhlạ, khGQSRueiến kzvJFJtim tvhôi nhóiyDLUam yDLUamlên, sốnGQSRueg vhmũi cvhay cvhay, GQSRuesau GQSRueđó phát yDLUamhiện dkzvJFJáng vẻyDLUam kzvJFJhắn yDLUamcàng mờyDLUam nhạkzvJFJt hơn.

Hóa yDLUamra, hiệyDLUamu quảkzvJFJ thị giácGQSRue nhưyDLUam thếkzvJFJ kvhhông phảiyDLUam vkzvJFJì ánhvh đèGQSRuen, yDLUammà làkzvJFJ tronGQSRueg giâyDLUamy phútvh nhìnyDLUam yDLUamthấy hắvhn, mắyDLUamt tôi bỗvhng trGQSRueào ryDLUama kzvJFJthứ chấvht lỏngvh mằnkzvJFJ mặn.

- SyDLUamao kzvJFJanh vhlại về?

- Tỉnvhh rồiyDLUam tvhhì vềGQSRue thôi.

Thương NgkzvJFJô kzvJFJlẳng lặng đápGQSRue lời,GQSRue savhu đóyDLUam tiếnvh lạGQSRuei, nghiêngvh kzvJFJđầu kzvJFJnhìn GQSRuetôi, vhcười yDLUammà nhkzvJFJư yDLUamkhông ckzvJFJười hỏi:

- kzvJFJEm thuộckzvJFJ tộcvh vhHổ chúvhng ta, làGQSRuem gGQSRueì phảyDLUami họcGQSRue lokzvJFJài thỏ?

Tôi đGQSRueưa cặpyDLUam mắtGQSRue thỏ vhnhìn hắn:GQSRue yDLUam- Anvhh mớGQSRuei lGQSRueà thvhỏ, lkzvJFJà cvhon thỏkzvJFJ đực.

Ngưu BGQSRueôn dựakzvJFJ ngườikzvJFJ vào cGQSRueửa nhyDLUamìn ckzvJFJhúng tkzvJFJôi, khẽyDLUam cườiyDLUam, nói:

- NkzvJFJếu vhanh ấyGQSRue làkzvJFJ thỏyDLUam GQSRuethật thì chịyDLUam dyDLUamâu tíkzvJFJnh sao?

Tôi nghikzvJFJến răngkzvJFJ, đáp:

- ThkzvJFJì vhxé vhxác aGQSRuenh GQSRueta ra luôn.

Ngưu BônGQSRue cứnyDLUamg họng.

Thương yDLUamNgô lạvhi rấtGQSRue điềm yDLUamtĩnh, GQSRuegiơ taGQSRuey rGQSRuea vuốGQSRuet tókzvJFJc tôivh, nói:

- vhYên tâm.yDLUam CyDLUamó yDLUamem ởGQSRue đây, tkzvJFJa yDLUamkhông savho đâu.

Không hiểuyDLUam cvhó yDLUamphải vhdo mới từkzvJFJ bGQSRueên nkzvJFJgoài vàyDLUamo nhàGQSRue haGQSRuey khôngvh màvh tGQSRueay hắnGQSRue vhrất lạnvhh, khvhông ấmyDLUam yDLUamáp nvhhư bvhình thường.

Lẽ nàGQSRueo, hắnkzvJFJ vhthật sựvh chịu ảGQSRuenh hưởngGQSRue củyDLUama tGQSRuehời tiếtkzvJFJ byDLUamên vhngoài vhsao? VkzvJFJậy GQSRuenên, tGQSRuehực vhra yDLUamhắn cũngkzvJFJ cGQSRueảm vhthấy lạnh...

Điều nGQSRueày khvhiên GQSRuetôi bỗngvh nhớ đếnvh kzvJFJcái chyDLUamăn lôngvh vkzvJFJũ mớvhi tivhnh bỏGQSRue qGQSRueuên bênGQSRue đvhường nêyDLUamn khôkzvJFJng tGQSRueránh khỏiGQSRue tiếc nuối.

Lại ngGQSRuehĩ tGQSRueối hôvhm GQSRueđó chỉ cáchGQSRue hiệnyDLUam tyDLUamại vhkhông yDLUamquá hvhai tGQSRuerăm bốnvh GQSRuemươi giờ,yDLUam cvhảnh vậtvh vẫkzvJFJn ngukzvJFJyên yDLUamvẹn nhưng ngườivh GQSRueđã kyDLUamhông còn..yDLUam. vhTôi khôngGQSRue chỉkzvJFJ GQSRuetiếc nuốikzvJFJ vhmà cyDLUamòn xấuyDLUam kzvJFJhổ, khGQSRueông cGQSRuehỉ kzvJFJxấu hổ mkzvJFJà còvhn đyDLUamau đGQSRueớn. CkzvJFJứ kzvJFJđau đkzvJFJớn làkzvJFJ chvhức vhnăng tvhuyến yDLUamlệ củaGQSRue tôiyDLUam lvhại khởvhi động.

Đang sukzvJFJy nghyDLUamĩ, tôvhi bỗng cảmvh thấykzvJFJ kzvJFJbàn GQSRuetay vGQSRueốn đặtyDLUam trvhên GQSRuemái kzvJFJtóc vhtôi khyDLUamẽ dừngkzvJFJ vhlại, vhsau vhđó dkzvJFJi chuyểnGQSRue xukzvJFJống trán rồiyDLUam chvhe yDLUamkín cGQSRueặp GQSRuemắt kzvJFJcủa tôi.

Lòng bàkzvJFJn yDLUamtay rấvht lạnh GQSRue nhưng tôiGQSRue lạkzvJFJi cảmkzvJFJ GQSRuethấy rấyDLUamt nóngkzvJFJ, sayDLUamu vhnày tôiGQSRue mớvhi GQSRuehiểu vhsức nónyDLUamg yDLUamđó yDLUamcó đượckzvJFJ yDLUamtừ nvhhững giọt nưkzvJFJớc mắvht đayDLUamng yDLUamtuôn ryDLUama GQSRuenhư trútGQSRue củvha tôi.

Lần GQSRuenày, tôivh vhkhông gyDLUamào khóc nkzvJFJhư trưGQSRueớc đâGQSRuey, chvhỉ tiếnkzvJFJ lêyDLUamn nvhửa bướckzvJFJ rGQSRueồi vùkzvJFJi mkzvJFJặt yDLUamvào lồngkzvJFJ vhngực hắn.

Tôi khôngkzvJFJ hyDLUamiểu GQSRuesao mình lạiGQSRue yDLUamnhư thvhế nàkzvJFJy, GQSRuevì vhcứ coyDLUami nhyDLUamư trướvhc mặvht yDLUambố mẹ,kzvJFJ đGQSRueã rấGQSRuet GQSRuenhiều nkzvJFJăm ryDLUamồi tGQSRueôi chvhưa từng khóc,vh cứvh cyDLUamoi kzvJFJnhư làGQSRue yDLUamngười bạkzvJFJn thâyDLUamn nhkzvJFJất, GQSRuecứ ckzvJFJoi nvhhư GQSRuelà TrưGQSRueơng Thầvhn, lyDLUamà LâyDLUamm LyDLUamỗi, thì nhiềyDLUamu lắyDLUamm GQSRuetôi cũnyDLUamg chỉyDLUam vừakzvJFJ khóvhc, vừakzvJFJ cườiyDLUam kzvJFJrồi yDLUamhét vàiyDLUam tiyDLUamếng chkzvJFJo xong.

Nhưng givhờ đâyDLUamy, kzvJFJtôi lại giốngkzvJFJ nhGQSRueư mộtyDLUam đứaGQSRue trGQSRueẻ chyDLUamẳng hiểyDLUamu biếGQSRuet gGQSRueì, kkzvJFJhông GQSRuecó ávhp lực,kzvJFJ cũnkzvJFJg chvhẳng pkzvJFJhải chvhe giấu, nhvhư tGQSRuehế nvhào GQSRuethì vhcứ làGQSRue vậy.

Khóc thoyDLUamải mGQSRueái rồyDLUami, tôivh còn kzvJFJra sứckzvJFJ qkzvJFJuệt nướcyDLUam mắkzvJFJt, nvhước yDLUammũi vàyDLUamo GQSRueáo yDLUamcủa ThươkzvJFJng kzvJFJNgô, trGQSRueong lònvhg thấykzvJFJ thoải máikzvJFJ GQSRuehơn nhiều.

Lúc nyDLUamày, NgưukzvJFJ BôyDLUamn vvhẫn đứnyDLUamg yên tạvhi vịGQSRue trkzvJFJí kzvJFJcũ, yDLUamnhìn GQSRuetôi, vẫyvh tGQSRueay nói:

- XeyDLUamm rakzvJFJ, kzvJFJchỗ nkzvJFJày khôkzvJFJng có vGQSRueiệc GQSRuegì GQSRuecho tvhôi rồvhi. ChịGQSRue dâukzvJFJ à,kzvJFJ anGQSRueh ấyyDLUam cvhó sốyDLUam điệnvh thoyDLUamại củavh tôkzvJFJi đóvh. NếGQSRueu có vivhệc gvhì thìyDLUam cvhứ gọiyDLUam thẳngyDLUam chGQSRueo tôi.

Anh chànyDLUamg vừGQSRuea nóGQSRuei vkzvJFJừa kzvJFJmở cửa, tronvhg yDLUamlúc kévho yDLUamcửa raGQSRue, lGQSRueiền vhbị mGQSRueột kzvJFJvật kzvJFJthể khôngvh ryDLUamõ dvhanh tínhGQSRue kzvJFJtừ bênvh ngoài tônkzvJFJg thGQSRueẳng vàoyDLUam ngực.GQSRue NgưukzvJFJ Bvhôn loạngGQSRue choạkzvJFJng mộtGQSRue GQSRuelúc mớyDLUami đứngvh yvhên được,yDLUam chưayDLUam kịp vh phản ứnGQSRueg lyDLUamại, kzvJFJđã vhlập tyDLUamức bịkzvJFJ yDLUamhàng lvhoạt kzvJFJcâu hGQSRueỏi làyDLUamm chvhoáng váng:

- Nvhày, akzvJFJnh lGQSRueà aikzvJFJ? SyDLUamao lại yDLUam ở đâGQSRuey? AGQSRuenh yDLUamcó quakzvJFJn hệkzvJFJ gìvh vkzvJFJới Đậvhu phGQSRueụ già?vh ĐậuyDLUam phụkzvJFJ giàvh yDLUamđâu? GQSRueAnh đãGQSRue lkzvJFJàm yDLUamgì nkzvJFJó rồi...

Tôi rấkzvJFJt tyDLUamhông cảmGQSRue nhìn đồnyDLUamg chkzvJFJí TứyDLUam NgưuGQSRue đanvhg vôGQSRue cùngkzvJFJ kzvJFJhoảng hốt,vh thkzvJFJan vãn:

- kzvJFJTrứng muốyDLUami, mkzvJFJắt mày GQSRuechỉ đểyDLUam kzvJFJtrưng bàGQSRuey tGQSRuehôi sao?

Vật kzvJFJthể lvhạ yDLUamnày chívhnh là GQSRue đồng kzvJFJchí Trứvhng GQSRuemuối, ngườiGQSRue trướckzvJFJ đâyDLUamy đãvh đậpGQSRue GQSRuegạch vyDLUamào LyDLUamâm LỗGQSRuei kGQSRuehiến anvhh tyDLUama phải GQSRue nằm vivhện, cyDLUamô nàyDLUamng cạyDLUam cứyDLUamng củakzvJFJ tôi.

Nghe thvhấy tiếngGQSRue tkzvJFJôi, Trứng muốiGQSRue lậyDLUamp tGQSRueức yDLUambuông cGQSRueổ áovh NgkzvJFJưu Bônvh yDLUamra ryDLUamồi nhảvhy vềGQSRue phíayDLUam tGQSRueôi nhưGQSRue mộtGQSRue cyDLUamon vhbọ kzvJFJchó, hGQSRueết nhìn tôivh lạyDLUami nhìnyDLUam TyDLUamhương Ngô:

- KhôGQSRueng ngờkzvJFJ cGQSRueòn cókzvJFJ một anhvh chànvhg nữa.GQSRue ĐậkzvJFJu phụyDLUam già,vh màvhy đượcyDLUam lắm!vh Đanvhg cvhhơi GQSRuetrò "ykzvJFJêu tậpvh thể" à?

- YêuGQSRue tậpGQSRue thvhể cákzvJFJi đầu vh mày ấy!

Có yDLUamso sákzvJFJnh mkzvJFJới vhthấy sự kvhhác biệt.kzvJFJ TạikzvJFJ vhsao tôiGQSRue GQSRuelại xvhác địyDLUamnh mộvht ckzvJFJách GQSRuekiên yDLUamđịnh GQSRuekhông đổyDLUami vyDLUamà kkzvJFJhẳng định kzvJFJ bản tkzvJFJhân GQSRuemình vhlà kzvJFJmột phụGQSRue nữkzvJFJ yDLUamtruyền thốngyDLUam Trvhung HoyDLUama vhvới đầyGQSRue đGQSRueủ GQSRuecác phẩmyDLUam chấkzvJFJt như GQSRuedịu dànGQSRueg, lươngGQSRue thiệnyDLUam, lịyDLUamch thiyDLUamệp, tiếtyDLUam kiệmyDLUam GQSRuevà nhườngyDLUam nhịnGQSRue? VìkzvJFJ ckzvJFJhỉ cầvhn ckzvJFJó sựvh tồn tạiyDLUam củGQSRuea TkzvJFJrứng GQSRuemuối thGQSRueì đếnyDLUam ngaGQSRuey cảkzvJFJ HồyDLUamng HưkzvJFJng yDLUamthập yDLUamtam muộGQSRuei1 cvhũng cókzvJFJ thểGQSRue cokzvJFJi làvh cô gyDLUamái nvhgoan hiền,yDLUam vhe thẹn,vh dụtyDLUam dyDLUamè, cGQSRueon nhàGQSRue lành...

1 HồngyDLUam HkzvJFJưng tkzvJFJhập tvham muội: NhânkzvJFJ kzvJFJvật chínhyDLUam troyDLUamng bGQSRueộ phGQSRueim HồGQSRueng HưkzvJFJng vhthập tGQSRueam muyDLUamội, yDLUamlà eGQSRuem gákzvJFJi thứvh GQSRuemười kzvJFJba của bankzvJFJg HồngyDLUam Hưvhng. TronkzvJFJg thyDLUamế giớikzvJFJ ngvhầm thốngkzvJFJ tyDLUamrị bởyDLUami đànyDLUam ông,kzvJFJ nGQSRuehân yDLUamvật nkzvJFJày đãkzvJFJ kiyDLUamên cường vượGQSRuet yDLUamqua nhữnvhg thửyDLUam tháchkzvJFJ vhvà nyDLUamhững vhcơ cựcvh vhđể vươnGQSRue lêkzvJFJn trởvh tGQSRuehành banyDLUamg chủ khuyDLUam phốkzvJFJ Portland.

Tôi đanGQSRueg yDLUamđau lòngvh hồi tưvhởng lạiGQSRue mvhột vàkzvJFJi chiếGQSRuen GQSRuetích GQSRuehuy hoànkzvJFJg củvha TrứnyDLUamg mGQSRueuối thkzvJFJì troyDLUamng nhávhy mắt,GQSRue cô nàkzvJFJng đyDLUamã nhảyvh tyDLUamhẳng vhvào kzvJFJphòng khkzvJFJách. TrôngkzvJFJ tyDLUamhấy vhvết máuyDLUam ThươyDLUamng NgyDLUamô đểkzvJFJ GQSRuelại trên ghvhế sokzvJFJfa GQSRuemà tôiyDLUam chưakzvJFJ vhlau sGQSRueạch, kzvJFJcô nànyDLUamg bỗGQSRueng thkzvJFJốt kzvJFJlên lờiGQSRue tyDLUamhan kiGQSRuenh thiênyDLUam độnGQSRueg địa:

- ĐậuGQSRue GQSRuephụ già,kzvJFJ cuối cùkzvJFJng vhchỗ đókzvJFJ cũngyDLUam rácyDLUamh kzvJFJrồi skzvJFJao? kzvJFJTrời đất,GQSRue đúnyDLUamg yDLUamlà châGQSRuem yDLUammột nkzvJFJhát kikzvJFJm thGQSRueấy máu!

Châm myDLUamột nkzvJFJhát kiyDLUamm thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tyDLUamôi hếyDLUamt nhkzvJFJìn nửa nGQSRuegười kzvJFJdưới cGQSRueủa ThyDLUamương kzvJFJNgô rồikzvJFJ lkzvJFJại nyDLUamhìn nvhửa ngườiGQSRue dkzvJFJưới củavh NgkzvJFJưu BkzvJFJôn. Trưvhớc vhcâu nói mkzvJFJang tínhGQSRue kíchkzvJFJ vhthích ckzvJFJủa GQSRueTrứng myDLUamuối, ýGQSRue nGQSRueghĩ dyDLUamâm đãng,kzvJFJ dyDLUamung GQSRuetục ẩGQSRuen giấu yDLUam trong đầvhu tôyDLUami bỗnGQSRueg àvho àvho bậtGQSRue kzvJFJra kzvJFJkhông sayDLUamo thkzvJFJu lạiGQSRue được.

Luôn kzvJFJcó yDLUamnhiều ngườiyDLUam cho rằngkzvJFJ tôiyDLUam yDLUamthuộc loạiGQSRue "nhkzvJFJo nyDLUamhã yDLUamcặn bã".yDLUam TkzvJFJôi thấyDLUamy điyDLUamều nkzvJFJày kGQSRuehông đkzvJFJáng vhđể mình phảvhi yDLUamquan tkzvJFJâm vàkzvJFJ tôvhi ckzvJFJũng cyDLUamhẳng hiểu.

Vì nhữkzvJFJng ngườivh đyDLUamó chưGQSRuea từng gặpvh Trứngvh muốvhi, GQSRuenếu họGQSRue gặvhp vhrồi thìvh chắcGQSRue chắnkzvJFJ họkzvJFJ skzvJFJẽ bkzvJFJỏ GQSRueđi hyDLUamai ckzvJFJhữ vh"nho nhã" GQSRuecho tôi.

Trứng muốiyDLUam GQSRuebằng tuổi tôiGQSRue nhưkzvJFJng vyDLUamì yDLUamcó khuônvh mặGQSRuet vhtrẻ cyDLUamon nênGQSRue yDLUamtrông yDLUamcó vkzvJFJẻ gGQSRueiống nhkzvJFJư mộtvh côvh nàyDLUamng Lolita nhỏkzvJFJ békzvJFJ, luGQSRueôn kzvJFJtươi kzvJFJtrẻ GQSRuevới mákzvJFJi tGQSRueóc dyDLUamài nganvhg vakzvJFJi, kẹkzvJFJp tyDLUamóc kzvJFJmai GQSRuegọn gàkzvJFJng, cặpkzvJFJ lkzvJFJông mày cokzvJFJng cvhong, đyDLUamôi mắvht kzvJFJto trGQSRueòn. KkzvJFJhi ckzvJFJô nvhàng kGQSRuehông nyDLUamói, khônyDLUamg cười,kzvJFJ khGQSRueông cGQSRueử động, trôngkzvJFJ hệtkzvJFJ nhưkzvJFJ mGQSRueẫu ngườiGQSRue đầuyDLUam gkzvJFJỗ vvhô vhcảm xúcyDLUam, kkzvJFJhi đóyDLUam cyDLUamô nàvhng vhlà cvhô yDLUambé đángvh yêukzvJFJ, nội tGQSRueâm, nhkzvJFJo nhãkzvJFJ đGQSRueến tộikzvJFJ nghiệp.

Không thGQSRueể khvhông thừkzvJFJa nhậkzvJFJn rằng khGQSRueí chấtGQSRue nGQSRueho nGQSRuehã củayDLUam TrứnGQSRueg mukzvJFJối kzvJFJtoát kzvJFJra GQSRuetừ tâkzvJFJm hồn.kzvJFJ CkzvJFJó kzvJFJcâu nyDLUamói làvh "Phúc kzvJFJhữu thGQSRuei, thvhư kGQSRuehí tvhự hGQSRueoa"1, yDLUamtrong bụngyDLUam ckzvJFJô nàngyDLUam cGQSRuehắc chvhẳng nhiều nhặnGQSRue kzvJFJthơ từyDLUam vhthi cGQSRuea gìkzvJFJ nhưvhng lạivh côkzvJFJ đọnkzvJFJg mộyDLUamt lượkzvJFJng tyDLUamư livhệu vhtinh túvhy tưGQSRueơng đkzvJFJối khả quan.

1 kzvJFJBụng GQSRuecó chứavh thơ,yDLUam khí hàoGQSRue hoa.

Trứng mvhuối làGQSRue ngườiyDLUam cyDLUamó học vấvhn thựcvh sựvh, việkzvJFJc họcvh hànhvh vhcủa yDLUamcô nànkzvJFJg yDLUamthuận lợvhi GQSRuenhư cákzvJFJ gGQSRueặp nướGQSRuec tạivh một yDLUamtrường cóvh tiyDLUamếng kzvJFJtrong nướkzvJFJc, GQSRuehọc yDLUamhết caGQSRueo hvhọc GQSRuelại đếnyDLUam tiGQSRueến svhĩ vhchuyên ngvhành VậtGQSRue lý GQSRue hạt nhân.

Theo sựGQSRue vhsuy xétyDLUam củavh vhtôi, rất vhcó khyDLUamả nănGQSRueg GQSRuevì yDLUamgiữ tyDLUamhái đyDLUamộ nGQSRueghiêm ckzvJFJhỉnh GQSRuecao độvh tGQSRuerong họcvh tGQSRuehuật nênkzvJFJ cvhô kzvJFJnàng đã gvhây ryDLUama vvhô sốGQSRue nkzvJFJhững chấnyDLUam độngkzvJFJ trkzvJFJong cuộckzvJFJ vhsống. NếuGQSRue chỉkzvJFJ dGQSRueùng vhhai từyDLUam đểvh GQSRuetổng kết GQSRue hiện tưyDLUamợng GQSRuecủa ckzvJFJô nàngyDLUam tyDLUamhì đkzvJFJó lyDLUamà "BiếnyDLUam vhthái", nếyDLUamu dùGQSRueng kzvJFJbốn từvh kzvJFJthì là "HyDLUamoàn toàvhn biếnvh thái"...

Theo lờkzvJFJi củayDLUam ckzvJFJô nàng, vhdo lyDLUamần nkzvJFJày phảyDLUami đikzvJFJ đếnyDLUam mộtvh nơGQSRuei hẻoGQSRue lánhGQSRue làmyDLUam đềGQSRue vhtài tronkzvJFJg nyDLUamửa nkzvJFJăm GQSRuenên vyDLUamội tranh tvhhủ chạyGQSRue nhảyGQSRue kGQSRuehắp cávhc thGQSRueành pkzvJFJhố yDLUamlớn mộtyDLUam lượt.

Trạm vhdừng cvhhân lầnGQSRue trưyDLUamớc là BắyDLUamc Kinhvh, cũngGQSRue làvh nvhơi LGQSRueâm Lỗvhi đvhang sGQSRueinh sống.

Chúng yDLUamtôi GQSRuemột hàngkzvJFJ bốn ngườkzvJFJi, GQSRuetrong đóyDLUam cóyDLUam havhi vhvị thầkzvJFJn tiêvhn, mộtvh vịyDLUam thầnvh tyDLUamiên dựyDLUam bịGQSRue GQSRuevà mộtGQSRue covhn ngưGQSRueời hùng kzvJFJhổ kzvJFJphi yDLUamthẳng xuốngGQSRue qyDLUamuán lẩkzvJFJu dkzvJFJưới tầnkzvJFJg mộtGQSRue đyDLUamể kzvJFJtiếp kzvJFJđãi Trứngvh muối.

Sau khvhi đãkzvJFJ gọvhi GQSRuemón yDLUamvà đang đợivh manyDLUamg GQSRueđồ ăyDLUamn lênkzvJFJ, TrứGQSRueng muốivh vhbuột kzvJFJmiệng vhnói vhmột câu:

- Đậuvh phụyDLUam già,kzvJFJ tavho nghvhi là tênyDLUam vhrẻ mạtvh đyDLUamó đãvh chếtGQSRue rồi.

Chính vìkzvJFJ kiểGQSRueu GQSRuetư tưởng vyDLUamà hàyDLUamnh yDLUamvi "hokzvJFJàn toyDLUamàn vhbiến thvhái" GQSRuecủa Trứngvh muốkzvJFJi, nyDLUamên đếnyDLUam GQSRuetận hGQSRueôm naGQSRuey vẫn cvhhưa hềvh kzvJFJcó vhbất kGQSRueỳ ngyDLUamười khGQSRueác gGQSRueiới nvhào phGQSRueúc lớnvh vhđược tkzvJFJhưởng thGQSRueức mỹGQSRue kzvJFJsắc của ckzvJFJô vhnàng. NyDLUamhưng cGQSRueô nàngvh yDLUamlại khôkzvJFJng hềvh kzvJFJquan tâkzvJFJm GQSRueđến điềukzvJFJ ấy,yDLUam bởiGQSRue vhtrong mắtGQSRue cô nàng,vh ngkzvJFJay kzvJFJcả anvhh vhchàng tGQSRuerước kzvJFJmặt ckzvJFJó đkzvJFJẹp tyDLUamrai đếnkzvJFJ mứyDLUamc quốkzvJFJc sắcGQSRue thiênGQSRue hươnvhg, cũng khvhông sánhGQSRue nổiGQSRue vớkzvJFJi mộGQSRuet cáyDLUami đinkzvJFJh củakzvJFJ nvhhững bvhộ vhmáy GQSRuetẻ kzvJFJngắt tvhrong phònGQSRueg thí nghiệm...

Vì thế,kzvJFJ ngGQSRueười khiếnyDLUam cô kzvJFJ nàng gvhọi làvh "GQSRuetên vhrẻ mạt",yDLUam trướckzvJFJ mvhắt chỉyDLUam ckzvJFJó LâGQSRuem Lỗi,yDLUam ngGQSRueười đGQSRueã lkzvJFJàm chuyện cóGQSRue lkzvJFJỗi vớyDLUami GQSRuebạn thânyDLUam củaGQSRue côyDLUam nànvhg vhlà tGQSRueôi, cóvh đượGQSRuec GQSRuevinh phGQSRueúc này.

- Vvhớ vẩn,yDLUam tyDLUamao vừvha mới GQSRuenói chuyệyDLUamn yDLUamOnline GQSRuevới anvhh tvha, chẳnvhg lẽyDLUam làkzvJFJ hkzvJFJiện tượngGQSRue siêkzvJFJu nhGQSRueiên trvhên mạngkzvJFJ à?

- VừayDLUam mới?GQSRue Màyvh chắckzvJFJ chắn chứ?

Trứng muốGQSRuei trợnkzvJFJ trGQSRueòn mkzvJFJắt, há vhto myDLUamiệng kzvJFJnhư thểvh tyDLUamôi vừvha gyDLUamặp phảikzvJFJ chuyệGQSRuen kiGQSRuenh khyDLUamủng gì.