You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG oS11 qazP9x- TqazP9xôi thất tình

 

Ngưu BônzGZ774 noSói, zGZ774hết migffVjen rượu rồzGZ774i ThzGZ774ương NigffVjgô tỉzGZ774nh dậyigffVj sẽoS igffVjkhông sazGZ774o, thếoS nhưoSng qazP9xđến tậnoS tốiqazP9x ngàyoS hôqazP9xm qazP9xsau hắn vẫigffVjn ngủqazP9x ligffVji bì.zGZ774 TzGZ774uy nhizGZ774ên, igffVjsắc mqazP9xặt qazP9xhắn khôngqazP9x oScòn oSđáng sợqazP9x nhzGZ774ư oSban đầuzGZ774 nữa.

Tôi vzGZ774ề nhqazP9xà thaigffVjy giặtigffVj qigffVjuần áo igffVjvà lấyigffVj íoSt đồigffVj zGZ774dùng qazP9xcần thoSiết đqazP9xể đigffVji làm.igffVj LúcqazP9x rzGZ774a khoSỏi igffVjcửa, igffVjtôi thấyigffVj tấmigffVj thiệqazP9xp mời qazP9x đang đưzGZ774ợc đặtigffVj trêqazP9xn boSàn uoSống nqazP9xước, tqazP9xiếp đqazP9xó liếcoS thấyoS qazP9xđôi oSmắt gấoSu tqazP9xrúc tzGZ774o đqazP9xùng vàoS mái toSóc rốizGZ774 bùqazP9x củqazP9xa moSình tzGZ774rong gương.

Từ nhỏqazP9x đếoSn zGZ774lớn, tôi luônqazP9x biigffVjến mìnhzGZ774 nhzGZ774ư coSon traizGZ774. ThếqazP9x nhưnoSg, chỉzGZ774 vìzGZ774 LâigffVjm LqazP9xỗi vôigffVj igffVjtình qazP9xnói làqazP9x thigffVjích con igffVjgái qazP9xđể igffVjtóc oSdài oSnên tzGZ774rong nămqazP9x noSăm yêoSu qazP9xđương, oStôi cqazP9xhưa từzGZ774ng cắigffVjt tócoS. MãqazP9xi đzGZ774ến tận igffVj sau zGZ774khi cigffVjhia tazGZ774y, igffVjtôi mớiigffVj zGZ774cắt mqazP9xột nháigffVjt oSlàm hzGZ774ai đoạqazP9xn máiqazP9x tóczGZ774 dqazP9xài đoSã quzGZ774á hông.

 Thất tqazP9xình lầnoS trướcoS cózGZ774 thể cigffVjắt zGZ774ngắn tózGZ774c, lầnoS nàigffVjy tqazP9xhì sao?

Có thigffVjể igffVjvì khôngzGZ774 nghỉ ngqazP9xơi đigffVjủ trozGZ774ng hzGZ774ai ngqazP9xày nzGZ774ên tôzGZ774i zGZ774loạng czGZ774hoạng lqazP9xên choSiếc xoSe qazP9xbuýt qazP9xngược hướngoS, sau đqazP9xó qazP9xlại lờoS đờoS qazP9xđi dọczGZ774 cozGZ774n đườoSng đzGZ774ến trướzGZ774c mộtoS kigffVjhu nhà.

Trời đãigffVj nhoSá nhqazP9xem tối nhưnigffVjg coShỗ noSào cũnqazP9xg rựcqazP9x áoSnh đènqazP9x khqazP9xiến zGZ774mọi thứzGZ774 zGZ774trở nzGZ774ên qazP9xrõ ràng.

Tôi ngồizGZ774 zGZ774xổm nhưoS một conqazP9x khỉigffVj igffVjbên lềoS đườoSng troqazP9xng qazP9xmười pqazP9xhút, saqazP9xu đóoS nhìqazP9xn thzGZ774ấy migffVjột chqazP9xiếc taxqazP9xi dừngoS ngazGZ774y trước cigffVjửa oSkhu nigffVjhà, haoSi ngườoSi oStừ tronoSg xigffVje bướczGZ774 rqazP9xa, mzGZ774ột nzGZ774am, mộtigffVj nữ,oS oSmột quzGZ774en, mộtigffVj lạ. NgưzGZ774ời coigffVjn tigffVjrai zGZ774cao lqazP9xớn, tigffVjrông noSho nhã,oS cònqazP9x vigffVjẻ đẹpqazP9x củzGZ774a ngườizGZ774 cigffVjon gzGZ774ái cóoS choSút xanh zGZ774xao, yigffVjếu ớzGZ774t, tzGZ774ừ ngoạizGZ774 hìzGZ774nh đếigffVjn khíoS chấtzGZ774, cảigffVj oShai zGZ774đều xứigffVjng đôi.

Trước đâigffVjy, zGZ774khi qazP9xxem phim, tigffVjôi luzGZ774ôn tỏoS zGZ774vẻ gizGZ774ễu coSợt đốiqazP9x vớizGZ774 nhữngzGZ774 tìnhqazP9x tiếoSt manqazP9xg tigffVjính tigffVjình cờ.igffVj ThigffVjế giới noSày rộngigffVj lớnoS qazP9xnhư vậigffVjy, igffVjsao coSó zGZ774thể chạmoS mặtigffVj nhazGZ774u đưqazP9xợc cơzGZ774 choSứ? NếuoS zGZ774quả thựcoS làzGZ774 may mắnqazP9x nhưigffVj tqazP9xhế thìoS oSmua xoSổ sốqazP9x oScòn hơnzGZ774, khôngzGZ774 cigffVjhừng lqazP9xại igffVjcó thểqazP9x trzGZ774úng đượcigffVj vàoSi trăm nghìoSn tệ.

Nhưng giờzGZ774 đây,oS tôigffVji đã thựczGZ774 soSự thqazP9xừa nhigffVjận sựzGZ774 nônoSg cạn,oS hẹigffVjp oShòi củaqazP9x migffVjình, tôiqazP9x thzGZ774ấy hốiqazP9x hận.

Nghệ thuậigffVjt vốigffVjn bắtoS nguồnqazP9x từ oScuộc sốnzGZ774g, cuqazP9xộc sốngqazP9x qazP9xluôn đầigffVjy ắpqazP9x sqazP9xự tàqazP9xn khốc.

Tôi qazP9xchỉ muốnoS đzGZ774ến coShỗ Trương oSThần ởzGZ774 toShôi, thzGZ774ật khôoSng ngờigffVj cònqazP9x cigffVjó thigffVjể nhoSìn thqazP9xấy zGZ774anh, cqazP9xàng khzGZ774ông ngờigffVj còn oS"thấy mộigffVjt tặzGZ774ng moSột", koSèm thigffVjeo zGZ774một ngưigffVjời nữa.

Thấy chânoS hơiigffVj tê,qazP9x tôi boSám vàooS cộtqazP9x điệzGZ774n đứngoS dậyqazP9x, coShờ mạchigffVj máuqazP9x igffVjlưu thông.

Phía bigffVjên kioSa đường, TrươngoS ThầnzGZ774 zGZ774dìu ngườioS czGZ774on gáizGZ774 bênigffVj cigffVjạnh oSđi vềzGZ774 phíigffVja zGZ774cổng kigffVjhu nhà,oS ánoSh mắtigffVj thậzGZ774t dịu dàng,oS oScử chỉoS thigffVjật qqazP9xuan tâm.

Khi đếnzGZ774 chqazP9xỗ rqazP9xẽ trqazP9xong cổng, zGZ774 họ bỗngoS nhiênzGZ774 dừngigffVj lạizGZ774. TiếpqazP9x đoSó, zGZ774Trương ThầnzGZ774 chqazP9xầm zGZ774chậm oSquay đầoSu, nhìzGZ774n vềigffVj phía tôiigffVj đangzGZ774 đứng.

Sự toSê liigffVjệt nqazP9xhanh chóng lanqazP9x tigffVjừ igffVjthần kinoSh chânqazP9x tớioS trunqazP9xg tâqazP9xm đạiigffVj não,oS tôioS doSường nhzGZ774ư hoàqazP9xn toànqazP9x oSmất igffVjđi kigffVjhả năng miêqazP9xu zGZ774tả cqazP9xảnh tượqazP9xng qazP9xlúc đó.

Tóm lạoSi, tấtigffVj cảigffVj oSđều vô zGZ774 cùng kịqazP9xch hóa.

Nếu khônigffVjg oSphải tigffVjận mắigffVjt chứng kiến,oS toSự mzGZ774ình trảioS quaqazP9x, chắcqazP9x chắnzGZ774 tzGZ774ôi zGZ774sẽ khôigffVjng qazP9xhề oSdo dzGZ774ự tỏzGZ774 vẻoS zGZ774xem thường sâigffVju sắcoS zGZ774đối vớioS nhữngzGZ774 zGZ774trò kigffVjhuôn sqazP9xáo qazP9xác ýqazP9x này.

Trong oSkhông zGZ774khí tựoSa nhưigffVj kịch trường,igffVj zGZ774nhân vậtoS noSam độiqazP9x trênigffVj đầuoS qazP9xvòng áigffVjnh sigffVjáng loSà TrươnzGZ774g ThầnoS nqazP9xói vàizGZ774 câu zGZ774 gì zGZ774đó oSvới nhzGZ774ân vậtoS nữzGZ774 coSũng độiigffVj vòngoS ánhqazP9x sigffVjáng, rồioS sazGZ774u đóigffVj mộtzGZ774 mìnhqazP9x oSđi vềigffVj phía tôiigffVj, zGZ774từng bưoSớc tzGZ774ừng bước,zGZ774 đếnzGZ774 trướzGZ774c mặtoS tôi.

Trong phútzGZ774 chốcoS, nigffVjhững tia oSsáng từqazP9x qazP9xvòng oSsáng koSia igffVjlấp láigffVjnh lzGZ774àm igffVjchói moSắt tôi.

Chân tôioS vẫzGZ774n têigffVj, càigffVjng lúc cigffVjàng tê.igffVj zGZ774May mqazP9xà bênzGZ774 igffVjcạnh cqazP9xó cộtoS điệnqazP9x nzGZ774ên tzGZ774ôi vẫnigffVj cqazP9xó qazP9xthể ưỡnigffVj ngựoSc thẳnigffVjg lưoSng như oSmột oScây bqazP9xút oSchì. CoSảm ơnoS qazP9xĐảng, cảmzGZ774 ơnigffVj nhânigffVj dâoSn, cảmoS igffVjơn cộtoS điện!

- TiểuqazP9x Đậu...

- CóoS phảioS aqazP9xnh muốnoS qazP9xhỏi, sao ezGZ774m oSlại đếnoS đâzGZ774y? igffVjTrời đzGZ774ất noShân từzGZ774, cqazP9xhỉ tìoSnh cqazP9xờ ngaqazP9xng igffVjqua thôi.

Trương ToShần qazP9xđẩy oSgọng kính theqazP9xo thózGZ774i quenoS, giọqazP9xng nzGZ774ói trầzGZ774m ấmqazP9x, oSnụ cưzGZ774ời nhàzGZ774n nhạt:

- AnigffVjh vốnoS địnhoS látoS noSữa sẽ tớiqazP9x igffVjgặp em.

Tôi cũnqazP9xg gqazP9xượng cười:

- ĐzGZ774úng rồi.oS igffVjAnh đãigffVj hứaqazP9x, sẽ qazP9xlập tứcqazP9x đigffVji qazP9xtìm oSem, igffVjmột giâyzGZ774 cqazP9xũng khôngqazP9x cqazP9xhậm trigffVjễ. CònqazP9x oSmay, giờqazP9x vqazP9xẫn czGZ774hưa oSmuộn, em vẫzGZ774n czGZ774hưa ngủzGZ774 nhoSư mộtzGZ774 cigffVjhú heo.

Nụ cườiigffVj củoSa aoSnh igffVjdần igffVjbiến mất, czGZ774hỉ coSòn lạizGZ774 voSẻ mệoSt mỏi.

Điều noSày khiqazP9xến tqazP9xôi bỗng cảmigffVj thấyigffVj hơiigffVj mệt,qazP9x igffVjkhông igffVjphải, làqazP9x rấqazP9xt mệt.

Tôi hítoS mộtzGZ774 hqazP9xơi thậoSt sâu zGZ774rồi vàozGZ774 thẳnigffVjg vấnigffVj đề:

- BạnigffVj củazGZ774 anigffVjh họoS Hạ, têoSn igffVjAn Khiết,oS đúnzGZ774g không?

Anh hơigffVji qazP9xsững người,igffVj nhoSắm mắt vàoqazP9x rzGZ774ồi lqazP9xại mởqazP9x rigffVja. DướiigffVj nhữngigffVj igffVjtia sigffVjáng phảnqazP9x cigffVjhiếu củaoS ánhzGZ774 zGZ774đèn qazP9xxung quanoSh, đôi mzGZ774ắt szGZ774au cặpigffVj kínigffVjh củazGZ774 anzGZ774h oScàng đenigffVj hơoSn, szGZ774áng hơn.

Không đoSợi đểqazP9x azGZ774nh phảnzGZ774 ứng, tôiqazP9x nóqazP9xi tiếp:

- AnqazP9xh đizGZ774 gặzGZ774p eigffVjm zGZ774là muốn chiaqazP9x toSay vqazP9xới ezGZ774m, cóoS phảigffVji không?

Anh nhìnqazP9x tôi,zGZ774 cặpzGZ774 mày nhzGZ774íu lạiigffVj nhưngigffVj ánhigffVj oSmắt khônqazP9xg hzGZ774ề qazP9xlảng tráigffVjnh. GqazP9xiọng oSanh nhẹzGZ774 oSnhàng nhưnqazP9xg kiêzGZ774n định:

- ĐúngigffVj vậy.

- VigffVjì anqazP9xh vàzGZ774 coSô igffVjta oSquay lại vớiqazP9x igffVjnhau sao?

- KhôigffVjng. AzGZ774nh zGZ774và igffVjcô ấy oSmãi mqazP9xãi khônqazP9xg tqazP9xhể bêqazP9xn nzGZ774hau được.oS ChqazP9xỉ zGZ774là, qazP9xanh khônigffVjg thqazP9xể khôqazP9xng quazGZ774n tâoSm qazP9xđến côigffVj ấy.

Mấy zGZ774phút sazGZ774u, tôqazP9xi đãoS hiểu igffVjra mộtqazP9x vàoSi chuyện.

Thực roSa igffVjrất zGZ774đơn giảnzGZ774, một đôiigffVj yigffVjêu nigffVjhau tqazP9xrong mườizGZ774 nămigffVj, igffVjsắp koSết oShôn oSrồi zGZ774nhưng vàooS đêoSm trzGZ774ước hôoSm qazP9xcưới, ngườigffVji con gázGZ774i bịoS mộtzGZ774 ôzGZ774ng chủzGZ774 lớnqazP9x qazP9xở igffVjđâu xuấtigffVj oShiện zGZ774theo đuổizGZ774 igffVjmãnh liệigffVjt. CuốoSi cùnqazP9xg, cô igffVj ta lựaigffVj chọnigffVj tiềnzGZ774 bạcoS vàqazP9x địaqazP9x vị,zGZ774 voSứt bỏzGZ774 tìigffVjnh zGZ774yêu vigffVjà lờiqazP9x hzGZ774ứa. ToSiếc igffVjthay, choSỉ trong thờiqazP9x gizGZ774an nửaigffVj nămzGZ774 ngzGZ774ắn ngoSủi, ôoSng coShủ igffVjkia lạioS thíczGZ774h qazP9xmột nigffVjgười khác.qazP9x CôqazP9x gigffVjái vốn oSkiêu qazP9xngạo kqazP9xhông czGZ774ó cácqazP9xh nqazP9xào đốizGZ774 diệnqazP9x zGZ774với oShiện qazP9xthực tànigffVj khốoSc nêigffVjn đãzGZ774 mắcqazP9x phải cqazP9xhứng zGZ774phiền zGZ774muộn ngzGZ774hiêm trọngoS, bắtzGZ774 đầuzGZ774 nghzGZ774ĩ oScách kếigffVjt igffVjthúc cuộoSc đời.

Vào qazP9xgiây oSphút cuối cùng,qazP9x igffVjcô qazP9xta qazP9xnhớ đếnzGZ774 ngườiigffVj czGZ774on oStrai oSđã cùigffVjng mìnoSh đioS higffVjết tuổigffVji thoSanh xzGZ774uân nênigffVj oSgửi một emqazP9xail, qazP9xnói lờioS xiqazP9xn lỗi.

May thzGZ774ay, zGZ774cô tzGZ774a đigffVjược bệnh voSiện oScấp oScứu koSịp thờizGZ774, cigffVjàng igffVjmay hzGZ774ơn lzGZ774à ngườiigffVj czGZ774on tqazP9xrai ligffVjại quaoSy oSvề zGZ774bên côigffVj toSa. zGZ774Chỉ có điều,zGZ774 lqazP9xý igffVjdo khôzGZ774ng qazP9xphải oSvì tìzGZ774nh yêu.

Tôi đoSã nóizGZ774 rzGZ774ồi, TrươngigffVj Thần lzGZ774à ngườiigffVj rấtqazP9x lưoSơng thiện,qazP9x trigffVjong lzGZ774úc kểoS lzGZ774ại quáigffVj khigffVjứ oSđã tqazP9xừng maigffVjng đếnoS cho migffVjình niềzGZ774m đaigffVju khổoS zGZ774vô oStận vàigffVj thậzGZ774m oSchí cqazP9xả soSự szGZ774ỉ nhục,zGZ774 giọigffVjng qazP9xanh voSẫn điềoSm nhiêqazP9xn, không hqazP9xề zGZ774có chúqazP9xt coSăm hậnoS, đếoSn ngaoSy cảqazP9x oáigffVjn giậzGZ774n qazP9xhay quởqazP9x trigffVjách cũngoS qazP9xđều khôngigffVj có.

- ToSiểu Đậu,qazP9x igffVjanh không thểoS bqazP9xỏ mặqazP9xc zGZ774cô ấoSy. DùoS gqazP9xì, igffVjanh zGZ774và cqazP9xô ấzGZ774y đigffVjã zGZ774có bqazP9xấy nhiigffVjêu nigffVjăm toSình cảm,oS đãzGZ774 igffVjcó bao igffVjnhiêu noSăm bigffVjên igffVjnhau. zGZ774Đối vớigffVji aoSnh, côzGZ774 ấqazP9xy làqazP9x mộqazP9xt ngưzGZ774ời thân,qazP9x aoSnh khôngoS igffVjthể igffVjtrơ mắigffVjt nhìn côigffVj ấyoS igffVjtự hzGZ774ủy qazP9xdiệt igffVjmình, oSanh thzGZ774ật sựoS khoSông oSlàm được...

Khi nóoSi nhữnoSg lzGZ774ời nàyzGZ774, trong qazP9xgiọng nóioS qazP9xcủa igffVjanh nhqazP9xư coSó cơoSn sónoSg lớnzGZ774, khôngoS coSòn ấmqazP9x áp,igffVj rõigffVj igffVjràng nữaqazP9x mà oSkhàn khàn,zGZ774 raqazP9xm zGZ774ráp zGZ774như tzGZ774hể bịqazP9x dqazP9xao cứzGZ774a vàooS tim:

- BáoSc igffVjsĩ nqazP9xói, bệnhigffVj củzGZ774a cô ấyzGZ774 phzGZ774ục higffVjồi rấigffVjt chậm,zGZ774 igffVjcần nhzGZ774iều tqazP9xhời giaoSn, cầzGZ774n nhiềuqazP9x soSự nhẫzGZ774n nại.qazP9x qazP9xTừ bé,zGZ774 côqazP9x ấqazP9xy đã mấoSt mẹzGZ774, szGZ774au khoSi qazP9xtốt nghiệp,zGZ774 igffVjcũng goSần nzGZ774hư cắtoS đoSứt migffVjọi qazP9xquan hệoS vqazP9xới oSgia đình. GiờzGZ774 đigffVjây qazP9xtrên qazP9xthế gioSới này,zGZ774 cqazP9xô ấoSy chỉigffVj cóoS qazP9xmình anh.

Nói tqazP9xhẳng qazP9xlà igffVjtình hqazP9xuống lúc oSnày nằmzGZ774 noSgoài suigffVjy qazP9xđoán củoSa tôioS, nóqazP9x khôzGZ774ng giốigffVjng vớzGZ774i hàzGZ774ng trăzGZ774m khảzGZ774 năngoS mà tôiqazP9x nghzGZ774ĩ đếnqazP9x trigffVjong nhữzGZ774ng lúoSc thigffVjẫn thờ.igffVj ĐặcigffVj biệtqazP9x lạiigffVj khôigffVjng qazP9xđủ zGZ774nhẫn tâm,oS khôzGZ774ng igffVjđủ ác zGZ774ý nzGZ774ên oSkhiến oStôi khôngzGZ774 zGZ774kịp phảnzGZ774 oSứng. NgẩnqazP9x nqazP9xgười mqazP9xãi tzGZ774ôi mớiqazP9x sựigffVjc nhớzGZ774 roSa, hỏi:

- PqazP9xhải mấtigffVj bazGZ774o oSlâu mớiigffVj hoàn toqazP9xàn hồizGZ774 phục?

- AnzGZ774h khônqazP9xg biết...qazP9x - igffVj Trương ThầnqazP9x khigffVjẽ nhigffVjếch môi,qazP9x nqazP9xói qazP9xtiếp: qazP9x- ..zGZ774. nhưngqazP9x điềuzGZ774 oSđó kqazP9xhông quoSan zGZ774trọng. DqazP9xù là baoSo ligffVjâu zGZ774anh cũngoS khônigffVjg oSthể đigffVjể eqazP9xm cùngoS oSanh gigffVjánh chịuzGZ774 tqazP9xất cảigffVj. BởizGZ774 vìzGZ774, nhoSư tzGZ774hế không côoSng bằnigffVjg vzGZ774ới zGZ774em. oSVà vìqazP9x đâyoS làoS czGZ774huyện riêigffVjng củaoS anzGZ774h vigffVjà qazP9xcô ấigffVjy. TiểuoS ĐậigffVju, em zGZ774có thểqazP9x hqazP9xiểu không?

Tôi qazP9xnghĩ, zGZ774mình cóoS thể hiểu.

Hai ngườiqazP9x ởqazP9x bêqazP9xn igffVjnhau đã quázGZ774 lâuoS, dùqazP9x igffVjsau nàyigffVj khônoSg cònoS qazP9xyêu nhaqazP9xu toShắm thiết,qazP9x thậmigffVj qazP9xchí lzGZ774à loSàm qazP9xtổn thươngoS nhau, qazP9xnhưng vẫnqazP9x khônzGZ774g thigffVjể nàzGZ774o xoSóa bỏqazP9x hìnhqazP9x oSảnh oScủa đigffVjối phươngoS igffVjtrong cuộcqazP9x đời mình.

Có thqazP9xể vìigffVj tzGZ774hói queoSn, có qazP9x thể vqazP9xì trácoSh nhiệm,zGZ774 cũngoS coSó thểzGZ774 vìoS zGZ774tình bạn,qazP9x igffVjvà igffVjcũng cqazP9xó thểoS vìzGZ774 tìnhqazP9x thân,igffVj nzGZ774hưng không qazP9xliên qazP9xquan gìoS đếnigffVj tìzGZ774nh yêu.

Lấy zGZ774ví dqazP9xụ đơnigffVj giảoSn, nếu LâmqazP9x LỗioS cóigffVj xảoSy rigffVja zGZ774chuyện qazP9xgì, tôqazP9xi czGZ774ũng vậy,igffVj igffVjkhông thểigffVj bỏigffVj mặzGZ774c aoSnh ta.

"Không tigffVjhể bỏqazP9x mặcoS", bốn chữzGZ774 nàyqazP9x, oStôi hiểu.

Theo môqazP9x zGZ774tuýp pigffVjhát tigffVjriển trong phqazP9xim, TrươngzGZ774 ThzGZ774ần cóoS ligffVjẽ sẽzGZ774 vìoS muốnqazP9x tôigffVji quênigffVj anoSh, higffVjận qazP9xanh igffVjnên giqazP9xả vờqazP9x quaigffVjy lại vớioS igffVjcô ThiêzGZ774n thầnzGZ774 zGZ774mùa hạoS, saqazP9xu đzGZ774ó bịqazP9x toSôi chửigffVji zGZ774rủa rồizGZ774 tátzGZ774, cuốiqazP9x igffVjcùng trái tiigffVjm anzGZ774h taoSn oSnát nhzGZ774ìn theqazP9xo bónigffVjg tôigffVji khqazP9xuất oSxa dần.

Hoặc lqazP9xà szGZ774au kqazP9xhi igffVjbiết sựqazP9x thật, tôiqazP9x soSẽ ngqazP9xân ngấzGZ774n nqazP9xước mqazP9xắt koSiên quyoSết coSùng igffVjanh chămzGZ774 sigffVjóc qazP9xcô ThiigffVjên thzGZ774ần mùa igffVj hạ kioSa. CigffVjuối oScùng, igffVjsau khigffVji trqazP9xải oSqua zGZ774hàng loạtqazP9x nhữngoS đảqazP9x kqazP9xích zGZ774lẫn hizGZ774ểu lầoSm, ánh sángqazP9x củaqazP9x ThoSánh mẫuzGZ774 oStôi cuốiigffVj qazP9xcùng cũqazP9xng cảigffVjm higffVjóa đưqazP9xợc trigffVjời đzGZ774ất, tzGZ774ình zGZ774bạn củqazP9xa ba ngườiigffVj igffVjvà qazP9xtình yêuqazP9x zGZ774của hqazP9xai ngườiqazP9x cigffVjùng tồzGZ774n tạizGZ774 vàqazP9x coShúng tôigffVji sẽoS cqazP9xùng sốngqazP9x tqazP9xrong những igffVjngày vigffVjui vẻigffVj, qazP9xhạnh phúc...

Thế nhưnoSg, oSdù zGZ774cuộc sốngoS có đầqazP9xy nhữngzGZ774 tìnhzGZ774 zGZ774huống cẩigffVju huyếigffVjt tqazP9xhì cũoSng khôoSng phqazP9xải ligffVjà qazP9xđang tigffVjrên kịchzGZ774 trường.

Trương ThầnigffVj lqazP9xựa chqazP9xọn sự thẳngigffVj thắnoS, thànhqazP9x tzGZ774hật, tzGZ774ôi lựaqazP9x chọqazP9xn oSrời igffVjxa aigffVjnh. HzGZ774ai chúnigffVjg tzGZ774ôi, mỗizGZ774 ngườiqazP9x mộtzGZ774 lựa igffVjchọn, bìigffVjnh tĩoSnh màoS quzGZ774yết đoán.

Không cóoS nướcoS mắt, khôngqazP9x cqazP9xó sqazP9xự đauqazP9x khqazP9xổ xqazP9xé gigffVjan igffVjxé zGZ774ruột, khônzGZ774g qazP9xhỏi troSời, oShỏi đấtoS, hỏiigffVj biển,igffVj tigffVjất cảzGZ774 đều igffVjtheo lẽoS tựigffVj nhiên.

Tôi gigffVjiậm giậmzGZ774 chân, oShình nigffVjhư khigffVjông coSòn igffVjtê nữa.

Buông tzGZ774ay khigffVjỏi câyigffVj cột điện,igffVj tôiigffVj cườiigffVj hìzGZ774 higffVjì nói:

- zGZ774May màoS nigffVjgười trong vigffVjăn phòqazP9xng đềuqazP9x qazP9xkhông biếzGZ774t chuyệqazP9xn củazGZ774 hzGZ774ai chúngigffVj oSta, đỡoS phảqazP9xi tzGZ774ốn côngqazP9x giảqazP9xi thích.

Trương ThigffVjần gậtoS đầu,igffVj zGZ774cuối cùng trzGZ774ên kqazP9xhóe môqazP9xi anqazP9xh cũngoS loSộ rigffVja mộtigffVj đườnqazP9xg igffVjcong oSnho nhỏ:

- Ừ,igffVj qazP9xcũng may.

- MoSay ligffVjà choSúng tzGZ774a czGZ774hưa nói tớiqazP9x kếoS hoạchqazP9x hazGZ774y lờzGZ774i oShứa gì.

- Ừ,igffVj may.

- MzGZ774ay oSmà igffVjem zGZ774vẫn zGZ774chưa rất rấtigffVj rấtoS toShích aqazP9xnh, thícqazP9xh zGZ774đến oSnỗi khzGZ774ắc cốigffVjt gqazP9xhi tâm.

- Ừ,oS may.

- MaoSy mà,oS oSanh cũqazP9xng đối vớiigffVj eqazP9xm oSnhư vậy.

Lần zGZ774này oSTrương ThầnqazP9x lại koShông nóioS gì.

Để khôigffVjng kqazP9xhí bớqazP9xt igffVjtẻ ngắt, tôiqazP9x oSđành zGZ774phải nóizGZ774 tiếp:

- TìnhzGZ774 yêuqazP9x coSủa chúngigffVj ta thậzGZ774t "chqazP9xớp nhoángzGZ774". igffVjTừ lúcigffVj xigffVjác địzGZ774nh quqazP9xan hệoS zGZ774yêu đươqazP9xng đigffVjến kqazP9xhi kết tqazP9xhúc, trướcigffVj szGZ774au oSgộp lạioS hìoSnh igffVjnhư nigffVjhiều nhấtzGZ774 zGZ774chỉ mườizGZ774 ngày.

Trương ThoSần oSgiơ taigffVjy rigffVja xem đồnzGZ774g hồigffVj, nói:

- oSChín qazP9xngày haqazP9xi mươi haiigffVj oSgiờ bốnigffVj mưoSơi bigffVja phzGZ774út, oStừ lqazP9xúc aigffVjnh nóoSi vớiqazP9x eigffVjm "PhảzGZ774i" đếoSn câuigffVj nói baoSn nãyoS "ĐúngzGZ774 vậy".

- qazP9xCó phảqazP9xi anoSh thícoSh em không?

- AnigffVjh muốnigffVj chzGZ774ia zGZ774tay em czGZ774ó đúngigffVj không?

- ĐigffVjúng vậy.

Tôi qazP9xhít mạnqazP9xh mũi,igffVj chớp mắtoS qazP9xthật zGZ774mạnh, zGZ774hét to:

- AqazP9xnh đừnigffVjg nigffVjhư thếoS noSày. Nếu aoSnh nhigffVjư oSthế nàigffVjy qazP9xthì oSem sẽqazP9x cảmzGZ774 toShấy azGZ774nh thíoSch eoSm nhoSiều hoSơn ezGZ774m thícigffVjh anh.

Trương ThigffVjần bậtzGZ774 cigffVjười, giọng nóiqazP9x khqazP9xàn qazP9xkhàn noShưng rõzGZ774 ràngqazP9x, qazP9xchín chắn:

- TzGZ774iểu ĐigffVjậu, azGZ774nh thigffVjực sqazP9xự muốn luôigffVjn ởigffVj bênzGZ774 eoSm, muốnqazP9x quýoS tqazP9xrọng emqazP9x, khônigffVjg moSuốn eigffVjm phảzGZ774i buồn,qazP9x khigffVjông muốigffVjn em pigffVjhải khóc.qazP9x AoSnh nhữnqazP9xg tưởngigffVj rằzGZ774ng, zGZ774mình cóoS thểigffVj oSlàm được...

Anh nzGZ774ắm choSắc vigffVjai tôi, xoayoS tôizGZ774 nigffVjửa vònigffVjg trigffVjòn, qazP9xsau đóoS khqazP9xẽ đẩyzGZ774 tôqazP9xi vigffVjề phízGZ774a troSước, gzGZ774iọng azGZ774nh zGZ774vang lên oSsau oSlưng tôi:

- TroSước zGZ774đây, đigffVjều làoS emqazP9x nhìn anoSh rờizGZ774 qazP9xđi. LầnzGZ774 nàqazP9xy đổoSi lại,qazP9x aqazP9xnh sẽqazP9x nhìnzGZ774 qazP9xtheo bóqazP9xng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảioS nhữzGZ774ng bướcoS lớn, khôngzGZ774 quzGZ774ay đzGZ774ầu lại.

Tôi thấqazP9xt tqazP9xình rồoSi, igffVjtôi rất buồn.

Dù cuộczGZ774 tzGZ774ình nàyigffVj toSừ đầu oSchí cuốiigffVj tổnigffVjg cộngigffVj koShông oSđến mưigffVjời ngàoSy, nhưoSng qazP9xtôi vẫnqazP9x rzGZ774ất buồn.

Vốn địnhzGZ774 zGZ774lấy igffVjđồ, rồigffVji điigffVj đến chỗoS NgưuoS qazP9xBôn nhưigffVjng dqazP9xo troigffVjng lòngqazP9x bqazP9xuồn oSbã nzGZ774ên tôqazP9xi moSuốn quigffVjay qazP9xvề nhàigffVj ởzGZ774 một mình.

Có cigffVjâu nzGZ774ói: "KhônqazP9xg có cácigffVjh igffVjnào giảioS sầuqazP9x oSngoài việcigffVj gzGZ774iả vzGZ774ờ vui...".

Tôi qazP9xmua cổigffVj vzGZ774ịt ThanoSh Võ igffVj loại zGZ774cay nhất,zGZ774 phzGZ774a oSly oScà phêzGZ774 đenoS đặoSc oShơn czGZ774ả tươzGZ774ng rồiigffVj oSnhìn qazP9xhai thứigffVj noSày bqazP9xần thần hồoSi lâuzGZ774, cuốizGZ774 cùzGZ774ng ligffVjại khoSông nzGZ774hét vàzGZ774o miệng.

Tôi qazP9xnhư oScon nhặigffVjng không đầuzGZ774 lượzGZ774n oSquanh phigffVjòng mườiqazP9x bzGZ774ảy, mườiqazP9x tigffVjám vònoSg, chónqazP9xg mặtoS, hqazP9xoa mắtoS, oSchán nản,zGZ774 cuzGZ774ối cùng czGZ774hỉ igffVjcó thzGZ774ể mởzGZ774 máqazP9xy tigffVjính, zGZ774rồi lạioS tiệzGZ774n taqazP9xy đănigffVjg nqazP9xhập QQ.

Vào gigffVjiờ ănqazP9x oStối củigffVja ngày CzGZ774hủ nhật,qazP9x zGZ774số ngườioS OnlioSne coShỉ đếmqazP9x trênqazP9x đầuzGZ774 nigffVjgón zGZ774tay, igffVjdo qazP9xđó avqazP9xatar qazP9xnào sánzGZ774g càng trigffVjở nênoS zGZ774rõ ràngoS hơn.

Trong đóqazP9x cóqazP9x mzGZ774ột avataqazP9xr, hình nzGZ774hư lzGZ774úc noSào cũngigffVj sáng,igffVj roSỏ lqazP9xẽ anqazP9xh tzGZ774a zGZ774nghiện oSgame trêoSn zGZ774QQ igffVjnên OnigffVjline hai mưoSơi qazP9xbốn tiigffVjếng đồngigffVj hồoS mộtqazP9x ngày.

Có mộtqazP9x tigffVjhời goSian digffVjài, tôi đềuigffVj cigffVjhọn igffVjsự qazP9xphớt lờigffVj đốizGZ774 voSới ngườzGZ774i nigffVjày. NhưnqazP9xg ligffVjần oSnày nhzGZ774ư boSị trzGZ774úng tqazP9xà, tay ruzGZ774n rqazP9xun, tôiigffVj ấoSn vàooS avqazP9xatar đóoS rồioS gửigffVji mộtzGZ774 biểuqazP9x tượngzGZ774 mặtqazP9x cười.

Vừa gửqazP9xi xonzGZ774g, tzGZ774ôi liềnoS muốn chặigffVjt poShăng qazP9xcái đầuzGZ774 migffVjình đoSi, đaoSng địigffVjnh thoqazP9xát rqazP9xa, coigffVjn cqazP9xhuột dừnoSg lạioS nútqazP9x "X" trêoSn đỉnoSh góczGZ774 zGZ774bên pigffVjhải, tôizGZ774 ligffVjại khôzGZ774ng nhấnqazP9x vào.

Cát bụiigffVj (******) 18:45:34

A PzGZ774húc, eigffVjm tìmigffVj zGZ774anh ?

Tốc zGZ774độ đánhoS chữigffVj củaigffVj LoSâm Lỗi vẫnigffVj noShanh nhưzGZ774 trzGZ774ước đâqazP9xy, côigffVjng loSao nàyqazP9x toShuộc vzGZ774ề mốzGZ774i tigffVjình moSỗi ngườiqazP9x moSột qazP9xnơi của zGZ774 chúng tôi.

Khi igffVjấy rigffVjất nghèozGZ774, cước igffVjgọi oSđiện toShoại đườngigffVj dàigffVji rấtqazP9x đắt,qazP9x tôqazP9xi igffVjvà aigffVjnh zGZ774ta lizGZ774ền tigffVjận zGZ774dụng tấtoS cigffVjả igffVjcơ igffVjhội để qazP9x có thểqazP9x loSên migffVjạng oSnói chuyqazP9xện. oSKý tzGZ774úc xázGZ774, qoSuán igffVjnet, phqazP9xòng oSmáy, đềigffVju zGZ774là nhữngigffVj nơi chúzGZ774ng tôqazP9xi từoSng chigffVjiến đấu.

Số QoSQ củoSa hazGZ774i chigffVjúng tôi oS là zGZ774cùng zGZ774đăng kýqazP9x mqazP9xột lúigffVjc, sáigffVju nămigffVj rồi,zGZ774 chqazP9xưa từoSng thay.

Trên thựqazP9xc tế,qazP9x cóigffVj rất nhiềuigffVj thứigffVj voSẫn khôngigffVj hzGZ774ề toShay đổiqazP9x igffVjsau qazP9xkhi chúnqazP9xg tôigffVji cqazP9xhia oStay. oSVí qazP9xdụ noShư sốqazP9x đioSện thoại dqazP9xi igffVjdộng, sốzGZ774 zGZ774tài khoigffVjản oSMSN, địoSa chỉqazP9x qazP9xemail, bigffVjiệt igffVjdanh qazP9xtrên mạnigffVjg, qazP9xcách gọi qazP9x thân mậtigffVj toSrong đờiqazP9x thzGZ774ực, thậoSm chízGZ774 đếnigffVj nzGZ774gay cảzGZ774 mậtoS mãoS toShẻ oSngân hqazP9xàng cũngzGZ774 khzGZ774ông đổi. ĐózGZ774 chízGZ774nh làoS nigffVjgày siigffVjnh nhậtigffVj củaigffVj anigffVjh ta.

Có duzGZ774y noShất mộzGZ774t thứ thzGZ774ay đổioS làigffVj tìnqazP9xh zGZ774cảm nhữngzGZ774 tigffVjưởng sẽzGZ774 bềnigffVj lâuzGZ774 nhzGZ774ư zGZ774trời đất.

Trời đất!qazP9x igffVjXem rzGZ774a tôi đangzGZ774 thigffVjật sqazP9xự rấtqazP9x bqazP9xuồn. TôioS nhíoSu mắqazP9xt, cqazP9xau migffVjày vẻqazP9x đauqazP9x đớn.

A ToSu oSLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi qazP9xchỉ muốqazP9xn nhanh oSchóng kếtqazP9x zGZ774thúc cigffVjuộc đốioS thigffVjoại vôzGZ774 thưởzGZ774ng vôoS phạtoS oSnày oSnhưng lạiigffVj mộtoS ligffVjần oSnữa đanzGZ774g định igffVjthoát igffVjthì phảoSi doSừng lại.

Cát igffVjbụi (******) 18:48:34

A PhúczGZ774, cózGZ774 phảzGZ774i đãoS xảyzGZ774 ra chuyqazP9xện igffVjgì không?

Tôi cóigffVj thoSể noSói mộtigffVj cáoSch không hềoS phoSô trươngoS rigffVjằng, từoS qazP9xcửa sổzGZ774 chatqazP9x, trzGZ774ong igffVjfont chữqazP9x "Lệ",igffVj qazP9xcỡ chữzGZ774 năm, màigffVju chữqazP9x xigffVjanh qazP9xda tqazP9xrời, tôoSi zGZ774có thểzGZ774 tưoSởng tượngoS oSra dqazP9xáng vẻqazP9x củaqazP9x oSanh toSa lúc này.

Mắt nigffVjhìn chằmzGZ774 chằmoS vào màqazP9xn higffVjình, ngónigffVj taoSy igffVjđặt trênoS igffVjbàn phímigffVj, khzGZ774ẽ míqazP9xm chặtoS zGZ774môi, thoáigffVjng chútzGZ774 oSlo lắngoS. Ồ đúngoS roSồi, qazP9xbên cạnhigffVj czGZ774òn zGZ774có nửaoS igffVjbao thuzGZ774ốc láigffVj, mộzGZ774t chiếcqazP9x oSgạt tàn,qazP9x mộtigffVj zGZ774cái bqazP9xật lửa.

Nếu nhzGZ774ư, nhigffVjững thói quezGZ774n nàyoS czGZ774ủa anigffVjh igffVjta cũngzGZ774 khônigffVjg hzGZ774ề thigffVjay đổi.

Tôi thigffVjừa nhqazP9xận, cóigffVj những lúigffVjc tôqazP9xi làoS ngưzGZ774ời rấtigffVj khônoSg zGZ774quyết đqazP9xoán. VậyqazP9x nên,zGZ774 lúqazP9xc nqazP9xày tzGZ774ôi doSo dự,zGZ774 czGZ774hần chừ, khôngoS dứtzGZ774 khoáqazP9xt ấigffVjn vàqazP9xo nzGZ774út "X".

A TzGZ774u LzGZ774a (******) 18:52:43

Nếu ezGZ774m xigffVjảy rzGZ774a chuyệnqazP9x, anh sqazP9xẽ làmqazP9x gì?

Trong vàqazP9xi phúigffVjt igffVjtôi oSdo dự, LâzGZ774m LqazP9xỗi vẫnzGZ774 lặngigffVj zGZ774lẽ oSchờ zGZ774đợi. oSSau zGZ774khi dòngzGZ774 chữzGZ774 vừaigffVj rồizGZ774 đượcoS oSgửi đizGZ774, aoSnh tqazP9xa không oS lập tứczGZ774 toSrả lờigffVji zGZ774mà igffVjlặng loSẽ qazP9xmất khoảnoSg mzGZ774ột pqazP9xhút rưỡi.

Cát bụigffVji (******) 18:54:22

Anh sẽqazP9x igffVjở qazP9xbên ezGZ774m, nếuigffVj eqazP9xm muốn. zGZ774Chỉ cầigffVjn zGZ774em đồngzGZ774 ý.

 

A ToSu LigffVja (******) 18:54:55

Tại saoqazP9x? ChẳngqazP9x igffVjphải giữa oShai chúzGZ774ng zGZ774ta đãoS kzGZ774hông igffVjcòn quaqazP9xn igffVjhệ gigffVjì igffVjrồi sao?

 

Cát oSbụi (******) 18:56:32

A PoShúc nqazP9xgốc, chqazP9xo oSdù là loSúc nào,qazP9x cqazP9xho dùigffVj oSlà tìnhigffVj huoSống gìigffVj, qazP9xanh cũngigffVj khoSông tzGZ774hể bỏzGZ774 mặczGZ774 emoS. DigffVjù chúigffVjng ta qazP9xkhông còqazP9xn lzGZ774à nigffVjgười zGZ774yêu zGZ774thì vẫnigffVj lzGZ774à bạnqazP9x bèqazP9x. DigffVjù eqazP9xm kigffVjhông oScoi azGZ774nh qazP9xlà bạnoS toShì íigffVjt rzGZ774a em zGZ774và qazP9xanh oScũng vẫnoS làigffVj đigffVjồng hươngoS lớnqazP9x lzGZ774ên cùngoS nhau.

Tôi kqazP9xhông trảoS lờiigffVj màigffVj nhấn thẳngigffVj oSvào nútqazP9x "XoS" rồizGZ774 tắtzGZ774 oSmáy tính.

Vì qazP9xtôi khócoS, qazP9xdù khôngoS có sựoS oStrợ lựcoS zGZ774của voSị cayigffVj, vịzGZ774 đắnzGZ774g nhưzGZ774ng nqazP9xước migffVjắt igffVjtôi voSẫn igffVjtuôn nhưzGZ774 trút.

Con ngưoSời, loigffVjài siqazP9xnh vật oS này khôngoS cầnoS zGZ774biết đazGZ774u bqazP9xuồn zGZ774hay tuigffVjyệt vọngigffVj đếnqazP9x đqazP9xâu, chqazP9xỉ cầnoS tìmqazP9x thzGZ774ấy mộoSt chỗ pigffVjhát tiếigffVjt đzGZ774ược oSlà liigffVjền cózGZ774 thểqazP9x oSgào khoSóc thoảioS máiigffVj mộtzGZ774 troSận, cơoS bảigffVjn sẽoS chăngqazP9x cảm qazP9xthấy vấnzGZ774 đềqazP9x toSo táoSt oSnữa. NhữnzGZ774g khảzGZ774 nzGZ774ăng cònigffVj lạigffVji igffVjnhư zGZ774nhảy lầu,zGZ774 đâzGZ774m vàoSo tườngigffVj hayzGZ774 gì gigffVjì đóigffVj zGZ774là oSrất hiếm.

Giống zGZ774như tzGZ774ôi trước igffVj đây, tứcoS nghẹoSn oSở tqazP9xrong ngoSực, khóqazP9x chịuzGZ774 đếnqazP9x nqazP9xỗi hậnoS khôoSng tzGZ774hể lấyzGZ774 dqazP9xao zGZ774cứa một oSnhát vàqazP9xo bụng.

Sau khoSi khócqazP9x đãigffVj zGZ774một trận, oS liền lqazP9xập zGZ774tức zGZ774suy xoSét mộoSt cáqazP9xch thoSực tigffVjế rằnoSg, nqazP9xếu nhưqazP9x cứaoS oSmột qazP9xvết dàzGZ774i ởoS troSên bụng oS thì sẽoS đaqazP9xu đớnqazP9x đqazP9xến thếzGZ774 nào...

Nghĩ tớiigffVj vếoSt cứigffVja rỉ máu,igffVj qazP9xtôi sigffVjực oSnhớ đếnqazP9x vếigffVjt qazP9xthương tzGZ774rên lưngoS củaoS TqazP9xhương qazP9xNgô, dzGZ774o vậqazP9xy sứqazP9xc tậigffVjp trung zGZ774 liền boSị phânzGZ774 tázGZ774n phầnqazP9x oSnào, igffVjtốc độqazP9x lqazP9xăn củazGZ774 noSước mắoSt thqazP9xeo đóqazP9x igffVjcũng gizGZ774ảm oSđi đôi chút.

Đương nhoSiên, coSòn cóqazP9x oSthể vì dùqazP9x igffVjsao đzGZ774ây cũqazP9xng zGZ774không pzGZ774hải lzGZ774à lầnzGZ774 thấtoS tìnhigffVj đầuqazP9x oStiên, thấtzGZ774 tình,zGZ774 thấtoS tình oSthành zGZ774quen rồi.

Nếu igffVjdùng phzGZ774ương pháp kigffVjhoa họoSc oSquy đổioS sốigffVj lượngigffVj thigffVjì lầoSn tigffVjrước yqazP9xêu igffVjnhau zGZ774trong qazP9xnăm nqazP9xăm, tôzGZ774i khócigffVj mất nămigffVj toSháng, lzGZ774ần nàoSy igffVjyêu noShau trooSng mườoSi ngqazP9xày, igffVjdo đqazP9xó, igffVjcó ligffVjẽ tôqazP9xi sẽzGZ774 coShỉ khóc... thôiigffVj rồi,igffVj hzGZ774ọc digffVjốt mônzGZ774 zGZ774toán, gizGZ774ờ khôoSng tínzGZ774h oSra nổi...

Tóm lại,igffVj dưqazP9xới tácoS dụoSng của nhữigffVjng suigffVjy nghĩzGZ774 vớqazP9x voSẩn, tôqazP9xi đãzGZ774 ngừngqazP9x khóc.

Tôi vigffVjào phòngqazP9x igffVjtắm oSrửa mặt, bỗngigffVj zGZ774nhiên nqazP9xghe thzGZ774ấy tiếnqazP9xg zGZ774cửa. NgóoS rqazP9xa thìigffVj tigffVjrông qazP9xthấy mộigffVjt hổzGZ774, mộzGZ774t trâuzGZ774 vzGZ774ai sánh vaizGZ774 qazP9xđứng trướczGZ774 cửaigffVj thaqazP9xy giày.

Nghe zGZ774thấy độngoS tĩnh, ThươoSng NoSgô nigffVjgẩng oSđầu lênzGZ774 nhigffVjìn. DqazP9xưới ánhzGZ774 đènoS toSường oSmàu vàoSng cigffVjam igffVj50W, oShình ảnzGZ774h hắn cózGZ774 chúoSt zGZ774không rõoS ràng.

- TqazP9xiểu TưigffVjờng, quqazP9xả qazP9xnhiên em qazP9xcó qazP9xở nhà.

Giọng zGZ774hắn zGZ774vừa nhẹqazP9x vừa khàn,oS nghigffVje czGZ774ó igffVjvẻ kỳqazP9x lạ,igffVj kqazP9xhiến tigffVjim tôqazP9xi nhózGZ774i lzGZ774ên, sốngigffVj mũoSi cazGZ774y czGZ774ay, saigffVju đózGZ774 phát hiệnqazP9x dqazP9xáng voSẻ higffVjắn cigffVjàng mờoS nhạtigffVj hơn.

Hóa zGZ774ra, hiệuigffVj zGZ774quả thị gioSác nhigffVjư thqazP9xế igffVjkhông phảoSi vìigffVj ánhqazP9x đènigffVj, oSmà làigffVj zGZ774trong giqazP9xây phútigffVj nhzGZ774ìn thấyzGZ774 hắigffVjn, mắt tqazP9xôi bỗngqazP9x oStrào oSra thứigffVj czGZ774hất lỏngoS oSmằn mặn.

- SoSao zGZ774anh lạzGZ774i về?

- TỉnhigffVj igffVjrồi oSthì zGZ774về thôi.

Thương zGZ774Ngô lẳnoSg lặng đápzGZ774 lời,igffVj szGZ774au đóoS igffVjtiến lạiqazP9x, ngqazP9xhiêng zGZ774đầu nhìnzGZ774 tzGZ774ôi, igffVjcười qazP9xmà nqazP9xhư khônigffVjg cườiqazP9x hỏi:

- zGZ774Em thuộcigffVj igffVjtộc HổoS chúoSng ta, oSlàm igffVjgì igffVjphải oShọc igffVjloài thỏ?

Tôi đưaqazP9x cặpoS moSắt thỏ nhìnoS hắzGZ774n: oS- AqazP9xnh igffVjmới loSà toShỏ, làigffVj coqazP9xn thỏoS đực.

Ngưu BoSôn dựaigffVj ngzGZ774ười vào oScửa nzGZ774hìn chúngigffVj tôiqazP9x, oSkhẽ igffVjcười, nói:

- NếuqazP9x anigffVjh qazP9xấy lqazP9xà thỏqazP9x thzGZ774ật thì zGZ774chị dâqazP9xu oStính sao?

Tôi nghizGZ774ến răngoS, đáp:

- TzGZ774hì oSxé xácigffVj aoSnh tzGZ774a ra luôn.

Ngưu zGZ774Bôn cứngqazP9x họng.

Thương NgôigffVj ligffVjại rấigffVjt zGZ774điềm tĩnh, zGZ774giơ tqazP9xay igffVjra vuốtqazP9x oStóc tôizGZ774, nói:

- YênzGZ774 tâm.zGZ774 CzGZ774ó zGZ774em qazP9xở đây, taqazP9x kqazP9xhông soSao đâu.

Không hiểzGZ774u czGZ774ó pqazP9xhải dzGZ774o mớizGZ774 từ bênzGZ774 ngozGZ774ài igffVjvào noShà haoSy khqazP9xông mzGZ774à qazP9xtay hắnigffVj rigffVjất loSạnh, zGZ774không ấmigffVj ápzGZ774 nhưqazP9x oSbình thường.

Lẽ nàozGZ774, hắoSn tzGZ774hật sựqazP9x chịu qazP9x ảnh hoSưởng củaqazP9x oSthời tiếigffVjt oSbên nqazP9xgoài saoSo? VậigffVjy nêigffVjn, thzGZ774ực qazP9xra hắzGZ774n cũngzGZ774 czGZ774ảm thấyoS lạnh...

Điều nàyqazP9x khioSên tzGZ774ôi bỗng noShớ đếnzGZ774 cáigffVji chănqazP9x ligffVjông voSũ mớioS tiqazP9xnh qazP9xbỏ quêqazP9xn bêoSn đườngzGZ774 nêigffVjn khôigffVjng toSránh khỏioS tiếc nuối.

Lại nghoSĩ tốigffVji zGZ774hôm đóigffVj chỉ cáchqazP9x hoSiện zGZ774tại khôngqazP9x quázGZ774 zGZ774hai trăoSm igffVjbốn mzGZ774ươi giờ,igffVj cảnzGZ774h vqazP9xật vẫoSn nguyzGZ774ên vigffVjẹn nhưng ngườiigffVj đqazP9xã kzGZ774hông còn..qazP9x. TôzGZ774i khônoSg igffVjchỉ tiếqazP9xc nuốioS màigffVj cigffVjòn zGZ774xấu hổigffVj, kigffVjhông chỉzGZ774 xấoSu hổ màqazP9x cònqazP9x đaoSu đqazP9xớn. CqazP9xứ đauzGZ774 đớzGZ774n làqazP9x czGZ774hức nănzGZ774g tuyếnzGZ774 zGZ774lệ igffVjcủa tôiqazP9x igffVjlại qazP9xkhởi động.

Đang soSuy oSnghĩ, tôiigffVj bỗqazP9xng cảm thqazP9xấy bànoS tazGZ774y qazP9xvốn zGZ774đặt trêqazP9xn moSái tóigffVjc tzGZ774ôi khigffVjẽ dừngzGZ774 lạigffVji, szGZ774au đigffVjó zGZ774di chuyigffVjển xuống tráigffVjn rigffVjồi chigffVje koSín qazP9xcặp igffVjmắt củaoS tôi.

Lòng bànqazP9x tigffVjay rấtigffVj qazP9xlạnh nhưng tôizGZ774 lạiigffVj cảmoS thấyigffVj rzGZ774ất nóngzGZ774, igffVjsau zGZ774này tqazP9xôi mớizGZ774 hiểzGZ774u sứigffVjc nóngoS đózGZ774 coSó đượcqazP9x tzGZ774ừ những igffVjgiọt nướigffVjc mắtoS igffVjđang tuqazP9xôn rzGZ774a nhigffVjư trúigffVjt củaqazP9x tôi.

Lần igffVjnày, tôoSi khigffVjông gào zGZ774 khóc nqazP9xhư trướcoS đâyigffVj, qazP9xchỉ tiếnoS lênoS igffVjnửa qazP9xbước rồizGZ774 vzGZ774ùi igffVjmặt vàoqazP9x lồngigffVj ngựcqazP9x hắn.

Tôi khôngigffVj hiểuigffVj soSao qazP9xmình lại qazP9xnhư tqazP9xhế này,qazP9x vìqazP9x cứoS igffVjcoi nhigffVjư oStrước mặtoS bốzGZ774 moSẹ, đãigffVj rzGZ774ất nhiềzGZ774u nzGZ774ăm rồizGZ774 tôiqazP9x chưzGZ774a từzGZ774ng khóc, cứzGZ774 czGZ774oi igffVjnhư qazP9xlà nqazP9xgười qazP9xbạn thâigffVjn nhất,igffVj cứqazP9x coigffVji nhưigffVj zGZ774là TrươngoS ThầnzGZ774, loSà LqazP9xâm Lỗi, oS thì nhiềuzGZ774 lqazP9xắm tôigffVji oScũng choSỉ vigffVjừa qazP9xkhóc, vừqazP9xa cưqazP9xời rồzGZ774i hétigffVj vigffVjài tiếngoS igffVjcho xong.

Nhưng zGZ774giờ đqazP9xây, zGZ774tôi loSại giống igffVjnhư mộtigffVj oSđứa trẻqazP9x chẳngqazP9x higffVjiểu bizGZ774ết gì,qazP9x khôngqazP9x coSó oSáp lqazP9xực, cũzGZ774ng czGZ774hẳng igffVjphải che gqazP9xiấu, nhqazP9xư thzGZ774ế igffVjnào thìqazP9x cứoS lqazP9xà vậy.

Khóc thoqazP9xải igffVjmái rồoSi, tôi zGZ774 còn rzGZ774a sứcqazP9x qqazP9xuệt nướcigffVj mắigffVjt, nướqazP9xc mũqazP9xi vàzGZ774o áigffVjo củaqazP9x ThưqazP9xơng oSNgô, tigffVjrong lòoSng toShấy thoảoSi mái hơqazP9xn nhiều.

Lúc oSnày, NoSgưu zGZ774Bôn zGZ774vẫn đứng yênzGZ774 tạiigffVj vqazP9xị tríqazP9x igffVjcũ, nqazP9xhìn tzGZ774ôi, vẫzGZ774y tzGZ774ay nói:

- XoSem rqazP9xa, chỗzGZ774 nàyqazP9x khônoSg có việczGZ774 gzGZ774ì qazP9xcho zGZ774tôi oSrồi. ChịigffVj qazP9xdâu àigffVj, anoSh ấyigffVj cóigffVj igffVjsố điệqazP9xn thoạiigffVj igffVjcủa qazP9xtôi đó.zGZ774 NếuqazP9x có việczGZ774 gìoS thoSì zGZ774cứ zGZ774gọi oSthẳng cqazP9xho tôi.

Anh cigffVjhàng vừigffVja nóoSi vigffVjừa mở igffVj cửa, troigffVjng lúzGZ774c qazP9xkéo cửaoS razGZ774, liềnigffVj bqazP9xị igffVjmột vậtqazP9x tigffVjhể zGZ774không rzGZ774õ danigffVjh tíqazP9xnh từoS bêzGZ774n ngoàqazP9xi tông igffVjthẳng oSvào ngqazP9xực. NigffVjgưu BzGZ774ôn loigffVjạng qazP9xchoạng mộigffVjt lzGZ774úc mớiqazP9x zGZ774đứng yzGZ774ên được,qazP9x chigffVjưa kịp phảoSn ứzGZ774ng lzGZ774ại, đãzGZ774 lậoSp oStức bịigffVj hzGZ774àng lozGZ774ạt oScâu hoSỏi làmigffVj choáqazP9xng váng:

- igffVjNày, igffVjanh làoS qazP9xai? SzGZ774ao lại ởqazP9x đigffVjây? igffVjAnh zGZ774có quzGZ774an hqazP9xệ igffVjgì vớiigffVj ĐậoSu phụqazP9x già?oS ĐậuigffVj pigffVjhụ zGZ774già đâuoS? igffVjAnh zGZ774đã làqazP9xm gìoS nóigffVj rồi...

Tôi rấigffVjt thôoSng cảmigffVj nhìqazP9xn đồng qazP9xchí TqazP9xứ NgưuqazP9x đigffVjang vzGZ774ô cùngqazP9x hoqazP9xảng hốtigffVj, thigffVjan vãn:

- TrứnigffVjg muigffVjối, mắtoS mày chỉigffVj đểzGZ774 trưngoS bàyqazP9x thôiqazP9x sao?

Vật oSthể ligffVjạ noSày igffVjchính igffVjlà đồng czGZ774hí TrứngqazP9x igffVjmuối, ngườiigffVj trướczGZ774 đzGZ774ây oSđã đoSập gạchoS vàozGZ774 qazP9xLâm LỗiigffVj khioSến zGZ774anh igffVjta phải nằmzGZ774 viện,oS côoS nigffVjàng cqazP9xạ zGZ774cứng củaqazP9x tôi.

Nghe thqazP9xấy tiếngqazP9x oStôi, Trứng muốiigffVj lậpzGZ774 tứcigffVj buôoSng cổoS oSáo NgqazP9xưu BôigffVjn zGZ774ra rồiigffVj nhảyoS vềoS phíaigffVj tôioS nhoSư mộtzGZ774 zGZ774con boSọ chó,oS hết nhìnzGZ774 tôoSi lạqazP9xi oSnhìn ThưqazP9xơng Ngô:

- KhônqazP9xg ngzGZ774ờ cònzGZ774 coSó một anhqazP9x chànzGZ774g nigffVjữa. ĐigffVjậu phụzGZ774 gzGZ774ià, mqazP9xày đượqazP9xc oSlắm! qazP9xĐang chơizGZ774 zGZ774trò "yêoSu toSập thể" à?

- YzGZ774êu tậpigffVj thểigffVj cáiqazP9x đầu màqazP9xy ấy!

Có zGZ774so sánhzGZ774 mqazP9xới thấyzGZ774 sựoS khác biệigffVjt. TạiigffVj qazP9xsao oStôi lạiigffVj xáqazP9xc địnhqazP9x mộoSt cáigffVjch kiênqazP9x địnhigffVj khônigffVjg oSđổi vzGZ774à khẳoSng định bqazP9xản tigffVjhân mìigffVjnh lzGZ774à migffVjột phụoS nữoS qazP9xtruyền thốnzGZ774g TrzGZ774ung HoqazP9xa vớiigffVj đầyoS đigffVjủ cáoSc pqazP9xhẩm chấtzGZ774 như digffVjịu dàng,qazP9x qazP9xlương thiệoSn, lịchigffVj thiệp,oS tiigffVjết kiệoSm qazP9xvà oSnhường nhịnzGZ774? VìoS chỉigffVj cầnqazP9x coSó sựqazP9x tồnzGZ774 tại cigffVjủa TrứngoS mzGZ774uối oSthì đếnzGZ774 nqazP9xgay cigffVjả HồigffVjng HqazP9xưng tqazP9xhập qazP9xtam muộoSi1 cqazP9xũng cóqazP9x tqazP9xhể cozGZ774i làzGZ774 cô gázGZ774i nzGZ774goan hiềnqazP9x, qazP9xe tzGZ774hẹn, dụzGZ774t zGZ774dè, coigffVjn nhàoS lành...

1 HồnigffVjg HưngoS thzGZ774ập tazGZ774m muội: NoShân qazP9xvật chzGZ774ính trooSng bqazP9xộ phizGZ774m HqazP9xồng HzGZ774ưng thậpigffVj tzGZ774am muội,qazP9x ligffVjà eigffVjm oSgái thứqazP9x mườzGZ774i boSa của igffVjbang HồqazP9xng oSHưng. ToSrong thzGZ774ế oSgiới oSngầm tzGZ774hống tqazP9xrị bởioS đigffVjàn zGZ774ông, oSnhân vậtzGZ774 nzGZ774ày đãqazP9x koSiên cường qazP9xvượt quigffVja igffVjnhững thửqazP9x qazP9xthách vàigffVj nhữnigffVjg cigffVjơ oScực đểqazP9x vưoSơn qazP9xlên trzGZ774ở thànqazP9xh baoSng chủ khuoS oSphố Portland.

Tôi đqazP9xang qazP9xđau lqazP9xòng hồiigffVj tưởng lạoSi mộoSt zGZ774vài chiếzGZ774n tíchqazP9x hqazP9xuy oShoàng củaoS TrứngzGZ774 muốioS toShì trozGZ774ng oSnháy mắt,igffVj cô nàngoS đãigffVj nhảyigffVj toShẳng vàooS phòoSng khách.qazP9x oSTrông oSthấy vếtqazP9x mzGZ774áu zGZ774Thương NgoSô đoSể lạoSi trigffVjên ghế sofoSa màoS tqazP9xôi chưigffVja laigffVju szGZ774ạch, cqazP9xô nànzGZ774g bỗngzGZ774 thốtigffVj loSên lờiqazP9x thqazP9xan kinqazP9xh tqazP9xhiên độngqazP9x địa:

- ĐậuigffVj phụqazP9x gzGZ774ià, cuối qazP9xcùng chỗzGZ774 đóigffVj cũngzGZ774 oSrách roSồi zGZ774sao? TrờqazP9xi đất,qazP9x đúzGZ774ng zGZ774là choSâm mộtzGZ774 nzGZ774hát kizGZ774m igffVjthấy máu!

Châm mộtqazP9x nhátoS kzGZ774im thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôzGZ774i hếoSt nzGZ774hìn nửa ngưoSời dướiigffVj qazP9xcủa ThươngigffVj NgzGZ774ô rigffVjồi zGZ774lại nhìnoS nqazP9xửa nqazP9xgười dqazP9xưới củazGZ774 NgưigffVju BigffVjôn. TrzGZ774ước oScâu nói maoSng tzGZ774ính qazP9xkích zGZ774thích củaigffVj oSTrứng qazP9xmuối, ýigffVj oSnghĩ digffVjâm đãng,igffVj dunzGZ774g tụcqazP9x ẩnqazP9x giấu trongoS đầuigffVj tôiigffVj oSbỗng àigffVjo àqazP9xo bậtzGZ774 roSa khônzGZ774g oSsao tzGZ774hu qazP9xlại được.

Luôn cóqazP9x nhiềuoS ngoSười cho rằngqazP9x tôioS thuộzGZ774c oSloại "zGZ774nho qazP9xnhã cặnoS bã"zGZ774. TôiigffVj tqazP9xhấy đizGZ774ều nàigffVjy khôngzGZ774 đánzGZ774g để mìoSnh phảigffVji igffVjquan toSâm igffVjvà tôzGZ774i cũngzGZ774 chẳzGZ774ng hiểu.

Vì nhữnigffVjg ngigffVjười đózGZ774 chưa tqazP9xừng gigffVjặp TrứqazP9xng qazP9xmuối, nếuzGZ774 họigffVj gặpqazP9x rồiigffVj thìzGZ774 chắigffVjc czGZ774hắn oShọ szGZ774ẽ zGZ774bỏ oSđi zGZ774hai chữigffVj igffVj"nho nhã" cqazP9xho tôi.

Trứng muigffVjối bằnigffVjg tuổi tzGZ774ôi nhigffVjưng vìqazP9x zGZ774có khuigffVjôn zGZ774mặt igffVjtrẻ qazP9xcon nênigffVj trôngqazP9x oScó vẻqazP9x qazP9xgiống igffVjnhư mộoSt côqazP9x nàqazP9xng LoliigffVjta nhỏ bigffVjé, luônoS tươiqazP9x troSẻ vớoSi máiigffVj toSóc dàigffVji nganigffVjg vaoSi, kẹoSp toSóc maqazP9xi gọnigffVj gigffVjàng, cặpzGZ774 lông mzGZ774ày cigffVjong conoSg, đigffVjôi mắtqazP9x tqazP9xo tigffVjròn. KqazP9xhi côqazP9x nàngqazP9x khôngigffVj nói,zGZ774 khoSông cười,zGZ774 zGZ774không oScử động,zGZ774 trông hqazP9xệt nhigffVjư mẫigffVju ngườiqazP9x đầuoS gỗqazP9x vôigffVj coSảm xúqazP9xc, igffVjkhi đózGZ774 czGZ774ô igffVjnàng ligffVjà zGZ774cô bézGZ774 đángigffVj qazP9xyêu, nội tâm,oS nigffVjho nhoSã đếnzGZ774 toSội nghiệp.

Không thoSể khôngoS toShừa nhậnzGZ774 rằng khigffVjí oSchất nhigffVjo nhzGZ774ã củaigffVj oSTrứng muốqazP9xi toáqazP9xt igffVjra qazP9xtừ igffVjtâm hồn.zGZ774 oSCó câigffVju nóoSi qazP9xlà "Phúc hqazP9xữu thiqazP9x, tzGZ774hư khigffVjí tựoS hozGZ774a"1, tronqazP9xg bụnigffVjg côzGZ774 nàoSng chắcqazP9x chẳnqazP9xg qazP9xnhiều nhặn thzGZ774ơ từzGZ774 tqazP9xhi czGZ774a qazP9xgì nqazP9xhưng lạqazP9xi côoS đọngzGZ774 igffVjmột zGZ774lượng tưigffVj liệoSu tiqazP9xnh oStúy tzGZ774ương đốqazP9xi khả quan.

1 oSBụng czGZ774ó chứzGZ774a thơoS, khí hqazP9xào hoa.

Trứng muốiigffVj zGZ774là nqazP9xgười có họcigffVj vấnoS thựcigffVj sự,igffVj việoSc hoSọc hàzGZ774nh củazGZ774 cigffVjô nqazP9xàng thuậnoS lợizGZ774 oSnhư qazP9xcá gặqazP9xp nưzGZ774ớc tạqazP9xi một trưigffVjờng cigffVjó tiếngqazP9x tqazP9xrong nước,oS họoSc hqazP9xết zGZ774cao hqazP9xọc lạigffVji đếnzGZ774 tzGZ774iến sĩoS chuyêqazP9xn nigffVjgành VậoSt lý hqazP9xạt nhân.

Theo igffVjsự zGZ774suy xqazP9xét coSủa tzGZ774ôi, rất igffVjcó kigffVjhả noSăng vìoS gioSữ thigffVjái độigffVj nghqazP9xiêm chỉnoSh caqazP9xo qazP9xđộ trqazP9xong họoSc thuoSật nêzGZ774n coSô nàng đãoS qazP9xgây roSa qazP9xvô sốzGZ774 nhữzGZ774ng chấnqazP9x độngigffVj tronzGZ774g cuộqazP9xc sốngqazP9x. NqazP9xếu chỉzGZ774 zGZ774dùng zGZ774hai tqazP9xừ đểzGZ774 igffVjtổng kết hiqazP9xện tượnzGZ774g củaoS zGZ774cô oSnàng qazP9xthì đzGZ774ó qazP9xlà "BiếnigffVj toShái", nếuqazP9x dqazP9xùng bốnoS zGZ774từ tigffVjhì là "HoànoS toigffVjàn biqazP9xến thái"...

Theo lzGZ774ời củaigffVj coSô nàngoS, do lầigffVjn igffVjnày phảiqazP9x zGZ774đi đếzGZ774n mộtigffVj nqazP9xơi hẻozGZ774 loSánh làoSm qazP9xđề tàizGZ774 trozGZ774ng nửaqazP9x nigffVjăm qazP9xnên vộiqazP9x tranzGZ774h thủ chzGZ774ạy noShảy qazP9xkhắp igffVjcác qazP9xthành igffVjphố lớnoS mqazP9xột lượt.

Trạm dừngqazP9x châzGZ774n lầnzGZ774 trước làigffVj oSBắc KoSinh, zGZ774cũng lzGZ774à nzGZ774ơi LigffVjâm LỗizGZ774 đangoS sinoSh sống.

Chúng oStôi mộtigffVj zGZ774hàng bốn ngườzGZ774i, igffVjtrong đoSó cózGZ774 haqazP9xi vqazP9xị thầnoS tiêqazP9xn, mộqazP9xt vịqazP9x thầnigffVj tiênzGZ774 dqazP9xự bịqazP9x vzGZ774à mộtqazP9x zGZ774con người hoSùng hổigffVj igffVjphi thẳoSng xuigffVjống quáqazP9xn lẩqazP9xu oSdưới tầoSng migffVjột đểzGZ774 tiqazP9xếp đãiqazP9x TrứngigffVj muối.

Sau qazP9xkhi đãoS gọizGZ774 qazP9xmón và đangzGZ774 đợiigffVj manzGZ774g đồigffVj ănzGZ774 lqazP9xên, TrứzGZ774ng muqazP9xối oSbuột miệoSng nóiigffVj qazP9xmột câu:

- ĐậqazP9xu igffVjphụ giàigffVj, tzGZ774ao nghi ligffVjà tênoS igffVjrẻ oSmạt đóigffVj đãzGZ774 chếtigffVj rồi.

Chính vìqazP9x qazP9xkiểu tưqazP9x tưởng oS và hoSành vigffVji zGZ774"hoàn toàzGZ774n zGZ774biến qazP9xthái" cqazP9xủa TrứnigffVjg muối,zGZ774 nênoS zGZ774đến oStận hômqazP9x zGZ774nay vẫn czGZ774hưa hềzGZ774 czGZ774ó zGZ774bất oSkỳ nigffVjgười kigffVjhác gizGZ774ới noSào igffVjphúc lớoSn đzGZ774ược thưởnqazP9xg thứigffVjc mzGZ774ỹ zGZ774sắc czGZ774ủa cô nzGZ774àng. NigffVjhưng igffVjcô igffVjnàng lạizGZ774 khôqazP9xng qazP9xhề igffVjquan tzGZ774âm đzGZ774ến đoSiều ấy,zGZ774 bqazP9xởi tigffVjrong mắtigffVj côoS nàng, ngaigffVjy cqazP9xả anzGZ774h chzGZ774àng qazP9xtrước mặqazP9xt zGZ774có đẹpzGZ774 zGZ774trai đigffVjến mứqazP9xc oSquốc igffVjsắc toShiên hương, cũnzGZ774g khôngzGZ774 qazP9xsánh nổioS vớiqazP9x mộoSt qazP9xcái đinhqazP9x củaigffVj nhữngoS qazP9xbộ oSmáy igffVjtẻ ngắtqazP9x troqazP9xng igffVjphòng thí nghiệm...

Vì thếoS, nzGZ774gười koShiến cô oSnàng gọioS làoS "tênzGZ774 igffVjrẻ moSạt", trigffVjước mắtigffVj oSchỉ cóoS igffVjLâm Lỗi,igffVj ngườiigffVj đqazP9xã làmzGZ774 chuyện cóigffVj lỗzGZ774i vqazP9xới bạqazP9xn thânzGZ774 củqazP9xa coSô nàigffVjng zGZ774là tqazP9xôi, czGZ774ó đượigffVjc vinigffVjh phúqazP9xc này.

- VzGZ774ớ vẩn,qazP9x igffVjtao vừaigffVj mới igffVjnói chigffVjuyện OnlinoSe vớigffVji anoSh taqazP9x, chẳoSng qazP9xlẽ ligffVjà hiigffVjện tượngqazP9x siqazP9xêu nhiênigffVj oStrên mạnoSg à?

- qazP9xVừa mzGZ774ới? MqazP9xày choSắc chắn chứ?

Trứng muốigffVji trợnigffVj tigffVjròn mắtigffVj, há oSto miệngoS zGZ774như oSthể tôoSi oSvừa gặpzGZ774 phảiqazP9x chuyệqazP9xn kiqazP9xnh kqazP9xhủng gì.