You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1rD5ZWDD41 RfNH- TRfNHôi thất tình

 

Ngưu BôrD5ZWDD4n nrD5ZWDD4ói, hếtrD5ZWDD4 RfNHmen rượu rồiRfNH ThươHKzeHSapng NgRfNHô tỉnhrD5ZWDD4 dậRfNHy sẽRfNH khHKzeHSapông saoRfNH, RfNHthế HKzeHSapnhưng đếnrD5ZWDD4 HKzeHSaptận tốiHKzeHSap ngàRfNHy hômRfNH srD5ZWDD4au hắn HKzeHSapvẫn ngủHKzeHSap lHKzeHSapi bHKzeHSapì. rD5ZWDD4Tuy rD5ZWDD4nhiên, sắHKzeHSapc mrD5ZWDD4ặt hắnrD5ZWDD4 khôHKzeHSapng cònrD5ZWDD4 đáRfNHng sợHKzeHSap nhRfNHư barD5ZWDD4n đầHKzeHSapu nữa.

Tôi vềRfNH nrD5ZWDD4hà tRfNHhay giặrD5ZWDD4t qRfNHuần áo rD5ZWDD4và lấyrD5ZWDD4 rD5ZWDD4ít RfNHđồ dùngHKzeHSap cầHKzeHSapn thiếtrD5ZWDD4 đrD5ZWDD4ể HKzeHSapđi làm.rD5ZWDD4 LrD5ZWDD4úc RfNHra khỏiRfNH cửa,rD5ZWDD4 tRfNHôi trD5ZWDD4hấy tấHKzeHSapm tRfNHhiệp mời đanHKzeHSapg đượcrD5ZWDD4 đRfNHặt trênHKzeHSap bHKzeHSapàn uốngrD5ZWDD4 nướrD5ZWDD4c, tiếpRfNH rD5ZWDD4đó liếcRfNH rD5ZWDD4thấy đrD5ZWDD4ôi mrD5ZWDD4ắt gấuRfNH trúHKzeHSapc trD5ZWDD4o đùHKzeHSapng vrD5ZWDD4à mái RfNHtóc rốirD5ZWDD4 rD5ZWDD4bù củarD5ZWDD4 mìnhRfNH trHKzeHSapong gương.

Từ nHKzeHSaphỏ đếnHKzeHSap lớnHKzeHSap, tôi luHKzeHSapôn biếnRfNH mìnhRfNH nhưrD5ZWDD4 HKzeHSapcon trarD5ZWDD4i. ThếRfNH nhrD5ZWDD4ưng, crD5ZWDD4hỉ vìHKzeHSap RfNHLâm rD5ZWDD4Lỗi vôrD5ZWDD4 tìnRfNHh nórD5ZWDD4i làrD5ZWDD4 thRfNHích HKzeHSapcon gái đểRfNH tócRfNH rD5ZWDD4dài RfNHnên rD5ZWDD4trong rD5ZWDD4năm HKzeHSapnăm yêHKzeHSapu đương,RfNH tôrD5ZWDD4i rD5ZWDD4chưa tRfNHừng cắtHKzeHSap HKzeHSaptóc. HKzeHSapMãi đếnRfNH trD5ZWDD4ận sau khHKzeHSapi chiRfNHa RfNHtay, tHKzeHSapôi mrD5ZWDD4ới cRfNHắt mộtHKzeHSap nhHKzeHSapát làrD5ZWDD4m haRfNHi đorD5ZWDD4ạn mrD5ZWDD4ái tócrD5ZWDD4 dàirD5ZWDD4 đRfNHã quáHKzeHSap hông.

 Thất RfNHtình HKzeHSaplần trướcrD5ZWDD4 có RfNH thể rD5ZWDD4cắt ngắnRfNH tócrD5ZWDD4, rD5ZWDD4lần RfNHnày trD5ZWDD4hì sao?

Có thRfNHể vìrD5ZWDD4 kRfNHhông nghỉ ngơirD5ZWDD4 đủRfNH troRfNHng haRfNHi ngàyrD5ZWDD4 nHKzeHSapên trD5ZWDD4ôi loạngHKzeHSap chorD5ZWDD4ạng lêrD5ZWDD4n RfNHchiếc rD5ZWDD4xe RfNHbuýt nHKzeHSapgược hưrD5ZWDD4ớng, sau đóHKzeHSap rD5ZWDD4lại lRfNHờ đRfNHờ điHKzeHSap dHKzeHSapọc RfNHcon đườngHKzeHSap đếnHKzeHSap trướcrD5ZWDD4 mộtRfNH HKzeHSapkhu nhà.

Trời đrD5ZWDD4ã nhárD5ZWDD4 nHKzeHSaphem HKzeHSaptối nhưng chỗHKzeHSap nàRfNHo cũngRfNH rựcrD5ZWDD4 HKzeHSapánh đènrD5ZWDD4 khiếnrD5ZWDD4 mọRfNHi thứrD5ZWDD4 trrD5ZWDD4ở nRfNHên rõRfNH ràng.

Tôi RfNHngồi xổrD5ZWDD4m nhưrD5ZWDD4 một corD5ZWDD4n khrD5ZWDD4ỉ bêrD5ZWDD4n lrD5ZWDD4ề đườngrD5ZWDD4 troRfNHng mườirD5ZWDD4 phHKzeHSapút, sHKzeHSapau đóRfNH nhìnHKzeHSap thấyrD5ZWDD4 RfNHmột crD5ZWDD4hiếc tHKzeHSapaxi HKzeHSapdừng ngay trướrD5ZWDD4c cửHKzeHSapa RfNHkhu nhàHKzeHSap, hrD5ZWDD4ai ngườiHKzeHSap từHKzeHSap trrD5ZWDD4ong HKzeHSapxe bướHKzeHSapc rHKzeHSapa, mộtrD5ZWDD4 namRfNH, HKzeHSapmột nữ,HKzeHSap RfNHmột queRfNHn, RfNHmột lạ. NgườiRfNH coHKzeHSapn rD5ZWDD4trai HKzeHSapcao lớn,rD5ZWDD4 trôHKzeHSapng nhHKzeHSapo nHKzeHSaphã, HKzeHSapcòn vẻHKzeHSap đẹprD5ZWDD4 RfNHcủa ngườirD5ZWDD4 crD5ZWDD4on RfNHgái RfNHcó chút RfNH xanh xaoRfNH, yếRfNHu ớt,HKzeHSap trD5ZWDD4ừ ngHKzeHSapoại hìnRfNHh đếRfNHn khHKzeHSapí chất,rD5ZWDD4 cảHKzeHSap hrD5ZWDD4ai đềHKzeHSapu xứngrD5ZWDD4 đôi.

Trước đây,HKzeHSap rD5ZWDD4khi HKzeHSapxem phim, rD5ZWDD4tôi RfNHluôn tỏrD5ZWDD4 vHKzeHSapẻ giễuHKzeHSap cợtHKzeHSap đốirD5ZWDD4 vRfNHới nRfNHhững tìnhRfNH tiHKzeHSapết manHKzeHSapg tínhRfNH tHKzeHSapình rD5ZWDD4cờ. HKzeHSapThế giới nàyHKzeHSap RfNHrộng lớnrD5ZWDD4 nhưrD5ZWDD4 vậyrD5ZWDD4, srD5ZWDD4ao RfNHcó thHKzeHSapể chạmHKzeHSap mặtHKzeHSap nhRfNHau đượrD5ZWDD4c cRfNHơ chrD5ZWDD4ứ? NrD5ZWDD4ếu quảHKzeHSap thựcRfNH làrD5ZWDD4 mayrD5ZWDD4 mắn nhưHKzeHSap rD5ZWDD4thế thHKzeHSapì HKzeHSapmua xổRfNH srD5ZWDD4ố RfNHcòn hrD5ZWDD4ơn, kRfNHhông chRfNHừng lạrD5ZWDD4i HKzeHSapcó thểHKzeHSap rD5ZWDD4trúng đượrD5ZWDD4c HKzeHSapvài trăm rD5ZWDD4 nghìn tệ.

Nhưng giờHKzeHSap đây,RfNH HKzeHSaptôi đã thựcrD5ZWDD4 sựRfNH tHKzeHSaphừa nhrD5ZWDD4ận rD5ZWDD4sự nRfNHông crD5ZWDD4ạn, hẹpRfNH hòRfNHi củHKzeHSapa mRfNHình, tRfNHôi HKzeHSapthấy hốiRfNH hận.

Nghệ thuậtRfNH RfNHvốn RfNHbắt nguồn rD5ZWDD4từ RfNHcuộc sống,HKzeHSap cuộHKzeHSapc sốngRfNH luôRfNHn đầyHKzeHSap ắpHKzeHSap sHKzeHSapự tànRfNH khốc.

Tôi chỉHKzeHSap muốnRfNH đếnRfNH chỗ TrRfNHương ThầRfNHn ởHKzeHSap RfNHthôi, HKzeHSapthật kRfNHhông HKzeHSapngờ còRfNHn rD5ZWDD4có RfNHthể nhìrD5ZWDD4n thấyRfNH RfNHanh, cànHKzeHSapg khôrD5ZWDD4ng ngờHKzeHSap còn "rD5ZWDD4thấy mộtHKzeHSap tặngRfNH mRfNHột", kèmrD5ZWDD4 thRfNHeo mộHKzeHSapt ngườirD5ZWDD4 nữa.

Thấy châRfNHn hrD5ZWDD4ơi HKzeHSaptê, tHKzeHSapôi bám RfNHvào crD5ZWDD4ột điệHKzeHSapn đứngHKzeHSap dậy,rD5ZWDD4 crD5ZWDD4hờ mrD5ZWDD4ạch mHKzeHSapáu lưuRfNH thông.

Phía rD5ZWDD4bên RfNHkia đường, TrươngRfNH ThHKzeHSapần drD5ZWDD4ìu ngườrD5ZWDD4i coRfNHn gHKzeHSapái bHKzeHSapên cRfNHạnh HKzeHSapđi vrD5ZWDD4ề phrD5ZWDD4ía cổngRfNH kRfNHhu nhàrD5ZWDD4, HKzeHSapánh mHKzeHSapắt rD5ZWDD4thật dịu rD5ZWDD4 dàng, RfNHcử chỉRfNH thậrD5ZWDD4t RfNHquan tâm.

Khi đếnrD5ZWDD4 chỗrD5ZWDD4 rHKzeHSapẽ RfNHtrong cổng, họHKzeHSap bỗngHKzeHSap nhiênrD5ZWDD4 dừngHKzeHSap lạiHKzeHSap. TrD5ZWDD4iếp đó,rD5ZWDD4 RfNHTrương ThRfNHần chầmHKzeHSap chRfNHậm RfNHquay đRfNHầu, nhrD5ZWDD4ìn RfNHvề phía RfNHtôi đanHKzeHSapg đứng.

Sự rD5ZWDD4tê liệtRfNH nharD5ZWDD4nh RfNHchóng lan từRfNH thRfNHần kinRfNHh chânrD5ZWDD4 tớirD5ZWDD4 trRfNHung tRfNHâm đạiRfNH nRfNHão, tôRfNHi dườngHKzeHSap RfNHnhư hoànRfNH toàrD5ZWDD4n mRfNHất đHKzeHSapi khả nănRfNHg mrD5ZWDD4iêu tảHKzeHSap rD5ZWDD4cảnh tượnrD5ZWDD4g lRfNHúc đó.

Tóm lHKzeHSapại, tấtrD5ZWDD4 rD5ZWDD4cả đềRfNHu vô cùnrD5ZWDD4g kịchRfNH hóa.

Nếu khôrD5ZWDD4ng pRfNHhải tậRfNHn mắHKzeHSapt chứng kiếrD5ZWDD4n, tựHKzeHSap mìnrD5ZWDD4h trảHKzeHSapi HKzeHSapqua, crD5ZWDD4hắc chHKzeHSapắn tôirD5ZWDD4 sẽHKzeHSap khôHKzeHSapng hềHKzeHSap dHKzeHSapo dựHKzeHSap HKzeHSaptỏ vẻHKzeHSap HKzeHSapxem thường sâRfNHu sắrD5ZWDD4c đốHKzeHSapi vớirD5ZWDD4 nRfNHhững tròrD5ZWDD4 khuônRfNH rD5ZWDD4sáo rD5ZWDD4ác ýRfNH này.

Trong khôngrD5ZWDD4 RfNHkhí tựaHKzeHSap như kịchrD5ZWDD4 trườnHKzeHSapg, nhânHKzeHSap rD5ZWDD4vật nrD5ZWDD4am độHKzeHSapi trênrD5ZWDD4 RfNHđầu RfNHvòng ánrD5ZWDD4h srD5ZWDD4áng RfNHlà TrưRfNHơng ThầrD5ZWDD4n nóHKzeHSapi vàirD5ZWDD4 câu gìrD5ZWDD4 đóRfNH vớiRfNH rD5ZWDD4nhân vậrD5ZWDD4t nữrD5ZWDD4 cRfNHũng đrD5ZWDD4ội vònRfNHg ánRfNHh sánRfNHg, rồiRfNH sarD5ZWDD4u đrD5ZWDD4ó mộtHKzeHSap rD5ZWDD4mình điRfNH vrD5ZWDD4ề phía tôi,rD5ZWDD4 từngHKzeHSap brD5ZWDD4ước từngrD5ZWDD4 HKzeHSapbước, đếnRfNH trướcrD5ZWDD4 mặtrD5ZWDD4 tôi.

Trong prD5ZWDD4hút chHKzeHSapốc, những tiaRfNH sáRfNHng rD5ZWDD4từ vRfNHòng sRfNHáng kHKzeHSapia lấHKzeHSapp láRfNHnh lHKzeHSapàm rD5ZWDD4chói mHKzeHSapắt tôi.

Chân HKzeHSaptôi vẫnRfNH têHKzeHSap, cànRfNHg lúc HKzeHSapcàng tê.rD5ZWDD4 HKzeHSapMay màrD5ZWDD4 bênHKzeHSap cHKzeHSapạnh crD5ZWDD4ó cộHKzeHSapt điRfNHện nrD5ZWDD4ên trD5ZWDD4ôi vẫrD5ZWDD4n cóHKzeHSap tHKzeHSaphể ưRfNHỡn nHKzeHSapgực thẳngHKzeHSap lưng nhưRfNH RfNHmột cHKzeHSapây rD5ZWDD4bút chrD5ZWDD4ì. RfNHCảm ơnrD5ZWDD4 Đảng,HKzeHSap HKzeHSapcảm ơrD5ZWDD4n nhâHKzeHSapn dân,HKzeHSap cảHKzeHSapm ơnRfNH cRfNHột điện!

- TiểuHKzeHSap Đậu...

- CóHKzeHSap phảiHKzeHSap HKzeHSapanh muốRfNHn hỏi, saRfNHo erD5ZWDD4m lrD5ZWDD4ại đếnHKzeHSap đâyHKzeHSap? TrờiHKzeHSap đRfNHất nRfNHhân từ,HKzeHSap chỉHKzeHSap tìnhRfNH cRfNHờ nganrD5ZWDD4g quHKzeHSapa thôi.

Trương ThầrD5ZWDD4n đẩyHKzeHSap gọrD5ZWDD4ng kính therD5ZWDD4o HKzeHSapthói querD5ZWDD4n, girD5ZWDD4ọng nóirD5ZWDD4 trrD5ZWDD4ầm ấmHKzeHSap, nụHKzeHSap cưrD5ZWDD4ời nhànRfNH nhạt:

- RfNHAnh RfNHvốn địnhRfNH lRfNHát nữa sẽrD5ZWDD4 tớRfNHi gặprD5ZWDD4 em.

Tôi rD5ZWDD4cũng gưHKzeHSapợng cười:

- ĐHKzeHSapúng rồi.rD5ZWDD4 ArD5ZWDD4nh đãHKzeHSap hứa, sẽHKzeHSap lậrD5ZWDD4p RfNHtức đHKzeHSapi tìrD5ZWDD4m emRfNH, mRfNHột giRfNHây cũnrD5ZWDD4g khrD5ZWDD4ông chậmRfNH trễ.HKzeHSap CònRfNH mayrD5ZWDD4, giRfNHờ vẫnHKzeHSap chưaHKzeHSap muộn, eRfNHm vẫnHKzeHSap rD5ZWDD4chưa ngHKzeHSapủ nRfNHhư mộtRfNH chrD5ZWDD4ú heo.

Nụ cHKzeHSapười cHKzeHSapủa anHKzeHSaph dầRfNHn birD5ZWDD4ến mất, crD5ZWDD4hỉ RfNHcòn lạiHKzeHSap rD5ZWDD4vẻ RfNHmệt mỏi.

Điều nàHKzeHSapy khiHKzeHSapến RfNHtôi HKzeHSapbỗng cảm thấyRfNH hơiHKzeHSap mệt,HKzeHSap khrD5ZWDD4ông phRfNHải, lrD5ZWDD4à rRfNHất mệt.

Tôi hrD5ZWDD4ít mộtRfNH hơRfNHi thật rD5ZWDD4 sâu rồiHKzeHSap vàoHKzeHSap thHKzeHSapẳng HKzeHSapvấn đề:

- BRfNHạn củaHKzeHSap RfNHanh rD5ZWDD4họ Hạ, rD5ZWDD4 tên ARfNHn KhRfNHiết, đúnrD5ZWDD4g không?

Anh hHKzeHSapơi sữnHKzeHSapg người,RfNH nhắm mắrD5ZWDD4t rD5ZWDD4vào rồirD5ZWDD4 lRfNHại mởrD5ZWDD4 raRfNH. DướiRfNH nhữRfNHng tRfNHia sánRfNHg phảnRfNH chiếurD5ZWDD4 crD5ZWDD4ủa ánRfNHh đrD5ZWDD4èn xunRfNHg qHKzeHSapuanh, đôi mRfNHắt sRfNHau cặpHKzeHSap krD5ZWDD4ính củaHKzeHSap rD5ZWDD4anh RfNHcàng đRfNHen hơnrD5ZWDD4, sáRfNHng hơn.

Không đợiRfNH rD5ZWDD4để anrD5ZWDD4h phảnRfNH ứng,RfNH tôi nóiRfNH tiếp:

- AnHKzeHSaph đrD5ZWDD4i gặRfNHp erD5ZWDD4m HKzeHSaplà HKzeHSapmuốn chia tarD5ZWDD4y vớiRfNH emrD5ZWDD4, crD5ZWDD4ó phrD5ZWDD4ải không?

Anh rD5ZWDD4nhìn tôi,RfNH rD5ZWDD4cặp mày nhíuHKzeHSap RfNHlại nRfNHhưng RfNHánh mắtRfNH khRfNHông rD5ZWDD4hề lảngHKzeHSap tránh.RfNH GiọngRfNH HKzeHSapanh nRfNHhẹ nhànrD5ZWDD4g RfNHnhưng kHKzeHSapiên định:

- HKzeHSapĐúng vậy.

- HKzeHSapVì anrD5ZWDD4h vàHKzeHSap crD5ZWDD4ô RfNHta quHKzeHSapay lại HKzeHSapvới nRfNHhau sao?

- Không.HKzeHSap AnHKzeHSaph vHKzeHSapà côHKzeHSap ấy RfNH mãi mãiRfNH HKzeHSapkhông thểHKzeHSap bRfNHên nhaHKzeHSapu HKzeHSapđược. ChỉHKzeHSap là,RfNH aHKzeHSapnh rD5ZWDD4không RfNHthể khônRfNHg HKzeHSapquan tâmRfNH đếHKzeHSapn côrD5ZWDD4 ấy.

Mấy phútRfNH saRfNHu, RfNHtôi đãRfNH hiểu raRfNH RfNHmột vàiHKzeHSap chuyện.

Thực rHKzeHSapa rRfNHất đơnHKzeHSap giảnRfNH, RfNHmột đôi yêuRfNH nhrD5ZWDD4au tronrD5ZWDD4g mườiRfNH rD5ZWDD4năm, sắpHKzeHSap rD5ZWDD4kết HKzeHSaphôn rHKzeHSapồi nhưngHKzeHSap vrD5ZWDD4ào đêmrD5ZWDD4 trrD5ZWDD4ước hômRfNH cưRfNHới, người coHKzeHSapn gáirD5ZWDD4 bịRfNH mộtrD5ZWDD4 ônRfNHg rD5ZWDD4chủ HKzeHSaplớn ởHKzeHSap đHKzeHSapâu xuHKzeHSapất hiRfNHện theHKzeHSapo đuHKzeHSapổi mãnHKzeHSaph RfNHliệt. CRfNHuối cHKzeHSapùng, RfNHcô ta lựaRfNH chọrD5ZWDD4n tiềnrD5ZWDD4 bạcRfNH vàRfNH địaHKzeHSap vị,rD5ZWDD4 vứHKzeHSapt HKzeHSapbỏ trD5ZWDD4ình yRfNHêu vàHKzeHSap lờiHKzeHSap HKzeHSaphứa. TiHKzeHSapếc HKzeHSapthay, RfNHchỉ trong thờiRfNH grD5ZWDD4ian nửHKzeHSapa nrD5ZWDD4ăm ngHKzeHSapắn ngủi,RfNH ôHKzeHSapng RfNHchủ kirD5ZWDD4a lạRfNHi thícrD5ZWDD4h RfNHmột ngưrD5ZWDD4ời rD5ZWDD4khác. CôHKzeHSap grD5ZWDD4ái vốn kiêurD5ZWDD4 rD5ZWDD4ngạo khôrD5ZWDD4ng HKzeHSapcó cáRfNHch nàoRfNH đHKzeHSapối diệHKzeHSapn vớHKzeHSapi hiệnHKzeHSap thựHKzeHSapc RfNHtàn khốHKzeHSapc nHKzeHSapên đrD5ZWDD4ã mắcHKzeHSap phải chứngRfNH phiềrD5ZWDD4n mrD5ZWDD4uộn nghiRfNHêm trọnrD5ZWDD4g, bắtRfNH đầurD5ZWDD4 nghĩHKzeHSap cácRfNHh kHKzeHSapết thúcrD5ZWDD4 rD5ZWDD4cuộc đời.

Vào giârD5ZWDD4y phútRfNH cuối cùng,rD5ZWDD4 RfNHcô trD5ZWDD4a nhRfNHớ đHKzeHSapến ngườiRfNH crD5ZWDD4on trHKzeHSapai rD5ZWDD4đã cRfNHùng mRfNHình điHKzeHSap HKzeHSaphết tuổiRfNH thrD5ZWDD4anh xuârD5ZWDD4n RfNHnên gửi mRfNHột emHKzeHSapail, nóRfNHi HKzeHSaplời xRfNHin lỗi.

May thayHKzeHSap, côRfNH tHKzeHSapa đượcHKzeHSap bệnh việnrD5ZWDD4 cấHKzeHSapp cứuHKzeHSap kịpHKzeHSap thời,RfNH càngHKzeHSap mHKzeHSapay hơnRfNH rD5ZWDD4là ngườirD5ZWDD4 coHKzeHSapn rD5ZWDD4trai lạHKzeHSapi qurD5ZWDD4ay vềHKzeHSap bêrD5ZWDD4n côRfNH trD5ZWDD4a. CrD5ZWDD4hỉ có điều,RfNH rD5ZWDD4lý rD5ZWDD4do khôngRfNH phảHKzeHSapi vHKzeHSapì tìnHKzeHSaph yêu.

Tôi đãRfNH nóHKzeHSapi rHKzeHSapồi, Trương RfNH Thần lRfNHà nrD5ZWDD4gười rấtRfNH HKzeHSaplương tRfNHhiện, rD5ZWDD4trong lúHKzeHSapc rD5ZWDD4kể lạirD5ZWDD4 quáHKzeHSap khứrD5ZWDD4 đrD5ZWDD4ã từnHKzeHSapg maRfNHng đếRfNHn cho HKzeHSap mình niềmrD5ZWDD4 đaRfNHu krD5ZWDD4hổ vôrD5ZWDD4 tậRfNHn vàHKzeHSap thậmRfNH chRfNHí cảrD5ZWDD4 rD5ZWDD4sự sỉrD5ZWDD4 nhục,rD5ZWDD4 giọnrD5ZWDD4g HKzeHSapanh vẫrD5ZWDD4n rD5ZWDD4điềm nhRfNHiên, không rD5ZWDD4hề HKzeHSapcó chútRfNH RfNHcăm hận,RfNH đếnrD5ZWDD4 ngaHKzeHSapy cảHKzeHSap oánRfNH giậRfNHn HKzeHSaphay HKzeHSapquở trD5ZWDD4rách cũngrD5ZWDD4 đềuHKzeHSap HKzeHSapkhông có.

- TirD5ZWDD4ểu ĐrD5ZWDD4ậu, HKzeHSapanh khHKzeHSapông thể RfNHbỏ mặHKzeHSapc rD5ZWDD4cô HKzeHSapấy. RfNHDù gì,rD5ZWDD4 anRfNHh vHKzeHSapà crD5ZWDD4ô ấyrD5ZWDD4 đãRfNH cRfNHó bRfNHấy nhrD5ZWDD4iêu rD5ZWDD4năm tìrD5ZWDD4nh cảmHKzeHSap, đRfNHã crD5ZWDD4ó RfNHbao nhiêu nRfNHăm HKzeHSapbên nhaRfNHu. ĐốHKzeHSapi vHKzeHSapới anRfNHh, côHKzeHSap ấyHKzeHSap làHKzeHSap mộtHKzeHSap ngườiHKzeHSap thHKzeHSapân, RfNHanh kRfNHhông thHKzeHSapể trRfNHơ rD5ZWDD4mắt nhìn côRfNH ấrD5ZWDD4y tựrD5ZWDD4 hủrD5ZWDD4y dirD5ZWDD4ệt mìnhHKzeHSap, arD5ZWDD4nh tHKzeHSaphật sựHKzeHSap khHKzeHSapông lrD5ZWDD4àm được...

Khi nóirD5ZWDD4 nhữrD5ZWDD4ng lờiRfNH nRfNHày, trong giọnHKzeHSapg nóRfNHi củrD5ZWDD4a aRfNHnh RfNHnhư RfNHcó RfNHcơn sórD5ZWDD4ng HKzeHSaplớn, khrD5ZWDD4ông RfNHcòn HKzeHSapấm árD5ZWDD4p, rHKzeHSapõ ràRfNHng HKzeHSapnữa mà khànRfNH khàn,HKzeHSap rrD5ZWDD4am rD5ZWDD4ráp nrD5ZWDD4hư trD5ZWDD4hể bRfNHị darD5ZWDD4o cứaHKzeHSap vàoHKzeHSap tim:

- RfNHBác rD5ZWDD4sĩ nRfNHói, bệnhRfNH của cRfNHô ấyrD5ZWDD4 phụcRfNH hồiHKzeHSap rRfNHất chậm,RfNH HKzeHSapcần nrD5ZWDD4hiều thờiRfNH gianrD5ZWDD4, RfNHcần nhiềHKzeHSapu sựRfNH nhẫnHKzeHSap nại.rD5ZWDD4 TừrD5ZWDD4 bRfNHé, côHKzeHSap ấy đãrD5ZWDD4 mấHKzeHSapt HKzeHSapmẹ, sarD5ZWDD4u kHKzeHSaphi tốtHKzeHSap nghiệp,RfNH cũnHKzeHSapg gầrD5ZWDD4n nHKzeHSaphư cHKzeHSapắt đHKzeHSapứt mọHKzeHSapi qRfNHuan hệHKzeHSap rD5ZWDD4với gRfNHia đình. GiờRfNH đâyrD5ZWDD4 HKzeHSaptrên thếRfNH girD5ZWDD4ới nàyHKzeHSap, côHKzeHSap ấyHKzeHSap cRfNHhỉ rD5ZWDD4có mìnrD5ZWDD4h anh.

Nói thẳnHKzeHSapg lrD5ZWDD4à tRfNHình huốRfNHng lúc nHKzeHSapày nằmrD5ZWDD4 ngoàRfNHi surD5ZWDD4y đoánHKzeHSap rD5ZWDD4của tRfNHôi, nóRfNH khôngHKzeHSap giốHKzeHSapng vớirD5ZWDD4 hànrD5ZWDD4g trHKzeHSapăm khảRfNH HKzeHSapnăng mà tôirD5ZWDD4 nrD5ZWDD4ghĩ đếnRfNH trD5ZWDD4rong nHKzeHSaphững lúHKzeHSapc thẫRfNHn HKzeHSapthờ. ĐặcHKzeHSap biHKzeHSapệt HKzeHSaplại khôRfNHng đủHKzeHSap nrD5ZWDD4hẫn tâm,HKzeHSap khôRfNHng đủ ácRfNH rD5ZWDD4ý nêrD5ZWDD4n kRfNHhiến tôRfNHi kHKzeHSaphông kịprD5ZWDD4 phảrD5ZWDD4n ứngHKzeHSap. NgẩnRfNH nHKzeHSapgười mãRfNHi tRfNHôi HKzeHSapmới RfNHsực RfNHnhớ rHKzeHSapa, hỏi:

- PhảHKzeHSapi mấtRfNH rD5ZWDD4bao lârD5ZWDD4u mới hoànrD5ZWDD4 toànrD5ZWDD4 hồirD5ZWDD4 phục?

- ArD5ZWDD4nh krD5ZWDD4hông biết...RfNH - HKzeHSapTrương ThầnrD5ZWDD4 khRfNHẽ nrD5ZWDD4hếch môiRfNH, nóiHKzeHSap RfNHtiếp: HKzeHSap- RfNH... nhưnHKzeHSapg đRfNHiều đHKzeHSapó kRfNHhông qurD5ZWDD4an trọnrD5ZWDD4g. Dù RfNH là baHKzeHSapo lHKzeHSapâu anrD5ZWDD4h cũnRfNHg krD5ZWDD4hông HKzeHSapthể HKzeHSapđể erD5ZWDD4m cùngrD5ZWDD4 aRfNHnh RfNHgánh rD5ZWDD4chịu tấtRfNH cả.HKzeHSap BrD5ZWDD4ởi RfNHvì, nhrD5ZWDD4ư rD5ZWDD4thế không RfNHcông brD5ZWDD4ằng HKzeHSapvới emHKzeHSap. VHKzeHSapà vHKzeHSapì đâyRfNH RfNHlà chuyệnHKzeHSap rrD5ZWDD4iêng củaHKzeHSap anHKzeHSaph vàHKzeHSap HKzeHSapcô ấy.HKzeHSap TiểuRfNH Đậu, emRfNH RfNHcó RfNHthể hrD5ZWDD4iểu không?

Tôi nRfNHghĩ, mìnRfNHh cóRfNH thể hiểu.

Hai ngườirD5ZWDD4 HKzeHSapở bHKzeHSapên nHKzeHSaphau đã HKzeHSapquá lârD5ZWDD4u, HKzeHSapdù saRfNHu nàyrD5ZWDD4 khôngHKzeHSap còHKzeHSapn RfNHyêu nhrD5ZWDD4au thắHKzeHSapm thHKzeHSapiết, tHKzeHSaphậm chírD5ZWDD4 HKzeHSaplà làRfNHm tổHKzeHSapn thương nhauRfNH, nhưnHKzeHSapg rD5ZWDD4vẫn RfNHkhông RfNHthể rD5ZWDD4nào HKzeHSapxóa brD5ZWDD4ỏ hìnRfNHh ảnhHKzeHSap HKzeHSapcủa đHKzeHSapối phươrD5ZWDD4ng tHKzeHSaprong cRfNHuộc đời mình.

Có thRfNHể vHKzeHSapì rD5ZWDD4thói quHKzeHSapen, có trD5ZWDD4hể rD5ZWDD4vì tHKzeHSaprách nhiệm,rD5ZWDD4 cũnrD5ZWDD4g crD5ZWDD4ó thểRfNH vìRfNH tìnHKzeHSaph bHKzeHSapạn, vrD5ZWDD4à cũnHKzeHSapg cHKzeHSapó rD5ZWDD4thể vìrD5ZWDD4 tìnHKzeHSaph tRfNHhân, nhưng khôngrD5ZWDD4 lRfNHiên RfNHquan grD5ZWDD4ì đếnHKzeHSap trD5ZWDD4ình yêu.

Lấy víHKzeHSap dụHKzeHSap HKzeHSapđơn giảnRfNH, nếuHKzeHSap Lâm LỗirD5ZWDD4 córD5ZWDD4 rD5ZWDD4xảy rHKzeHSapa chuyRfNHện gìRfNH, tôRfNHi cũnHKzeHSapg vậrD5ZWDD4y, krD5ZWDD4hông thểHKzeHSap bỏrD5ZWDD4 mặrD5ZWDD4c anHKzeHSaph ta.

"Không tRfNHhể bHKzeHSapỏ mặc"HKzeHSap, bốn chữrD5ZWDD4 nàRfNHy, tôHKzeHSapi hiểu.

Theo môrD5ZWDD4 tuýprD5ZWDD4 rD5ZWDD4phát triển trrD5ZWDD4ong phimRfNH, TrD5ZWDD4rương TRfNHhần córD5ZWDD4 lrD5ZWDD4ẽ sẽRfNH vHKzeHSapì RfNHmuốn RfNHtôi qrD5ZWDD4uên anhRfNH, hậnrD5ZWDD4 rD5ZWDD4anh nênrD5ZWDD4 rD5ZWDD4giả vờHKzeHSap quay HKzeHSaplại vớiRfNH côrD5ZWDD4 ThHKzeHSapiên tHKzeHSaphần RfNHmùa hHKzeHSapạ, sarD5ZWDD4u HKzeHSapđó bịRfNH RfNHtôi chrD5ZWDD4ửi rrD5ZWDD4ủa rồirD5ZWDD4 RfNHtát, curD5ZWDD4ối cùngHKzeHSap tráiRfNH tim anRfNHh HKzeHSaptan HKzeHSapnát nhìnrD5ZWDD4 tRfNHheo bóngrD5ZWDD4 tôiRfNH kHKzeHSaphuất xrD5ZWDD4a dần.

Hoặc lRfNHà saHKzeHSapu RfNHkhi RfNHbiết sự thậtRfNH, tôiHKzeHSap sẽrD5ZWDD4 RfNHngân ngấHKzeHSapn nướcrD5ZWDD4 mắtHKzeHSap krD5ZWDD4iên quyHKzeHSapết cùRfNHng RfNHanh chRfNHăm sócrD5ZWDD4 côHKzeHSap ThRfNHiên thầnRfNH mùa hạrD5ZWDD4 rD5ZWDD4kia. HKzeHSapCuối rD5ZWDD4cùng, sHKzeHSapau khHKzeHSapi tHKzeHSaprải quRfNHa hàHKzeHSapng loạRfNHt nRfNHhững đảHKzeHSap krD5ZWDD4ích RfNHlẫn hRfNHiểu lầm,HKzeHSap ánhRfNH sáng củrD5ZWDD4a ThánhRfNH mẫurD5ZWDD4 tôiRfNH cuốRfNHi HKzeHSapcùng cũnrD5ZWDD4g cảrD5ZWDD4m hRfNHóa đưRfNHợc trờiRfNH đRfNHất, tìrD5ZWDD4nh bạnHKzeHSap củHKzeHSapa HKzeHSapba người vHKzeHSapà tìnhHKzeHSap yrD5ZWDD4êu cRfNHủa hrD5ZWDD4ai ngrD5ZWDD4ười RfNHcùng tồnrD5ZWDD4 tạHKzeHSapi HKzeHSapvà chúngrD5ZWDD4 tôirD5ZWDD4 sẽrD5ZWDD4 cùnrD5ZWDD4g sốnrD5ZWDD4g troHKzeHSapng những ngrD5ZWDD4ày HKzeHSapvui rD5ZWDD4vẻ, RfNHhạnh phúc...

Thế nhưng,HKzeHSap RfNHdù HKzeHSapcuộc sốngrD5ZWDD4 có đrD5ZWDD4ầy nhữnHKzeHSapg RfNHtình huốRfNHng cHKzeHSapẩu huRfNHyết thìRfNH cũngrD5ZWDD4 khHKzeHSapông phảrD5ZWDD4i làrD5ZWDD4 đaRfNHng trênrD5ZWDD4 kịchRfNH trường.

Trương ThầHKzeHSapn lựRfNHa chọnHKzeHSap sự thẳngRfNH thắn,rD5ZWDD4 thàHKzeHSapnh thậHKzeHSapt, HKzeHSaptôi HKzeHSaplựa chọnrD5ZWDD4 rHKzeHSapời HKzeHSapxa anrD5ZWDD4h. HarD5ZWDD4i rD5ZWDD4chúng tôRfNHi, mỗiRfNH ngườrD5ZWDD4i mộtrD5ZWDD4 lRfNHựa chọn, bìnhRfNH tĩnhrD5ZWDD4 màRfNH quyếRfNHt đoán.

Không cóHKzeHSap nHKzeHSapước mắt, rD5ZWDD4không cHKzeHSapó sựHKzeHSap đauRfNH khổHKzeHSap xérD5ZWDD4 rD5ZWDD4gan xéHKzeHSap ruột,RfNH khônRfNHg hỏirD5ZWDD4 rD5ZWDD4trời, hỏiRfNH đrD5ZWDD4ất, rD5ZWDD4hỏi biển,rD5ZWDD4 tấtHKzeHSap cảRfNH đều trD5ZWDD4heo lẽrD5ZWDD4 tựrD5ZWDD4 nhiên.

Tôi giậmRfNH giậmrD5ZWDD4 chân, hìnrD5ZWDD4h nhrD5ZWDD4ư khHKzeHSapông rD5ZWDD4còn tRfNHê nữa.

Buông RfNHtay khHKzeHSapỏi cHKzeHSapây cột điện,HKzeHSap tôrD5ZWDD4i cườiHKzeHSap hìrD5ZWDD4 hrD5ZWDD4ì nói:

- MaHKzeHSapy RfNHmà ngườiHKzeHSap tronrD5ZWDD4g văn phòRfNHng đềuRfNH kHKzeHSaphông biếtrD5ZWDD4 cHKzeHSaphuyện củarD5ZWDD4 hrD5ZWDD4ai chúRfNHng tarD5ZWDD4, rD5ZWDD4đỡ phảirD5ZWDD4 RfNHtốn côngrD5ZWDD4 giảiRfNH thích.

Trương ThầHKzeHSapn HKzeHSapgật đầu,RfNH cuối cùngHKzeHSap RfNHtrên khóHKzeHSape môirD5ZWDD4 anHKzeHSaph cũngHKzeHSap rD5ZWDD4lộ rHKzeHSapa mrD5ZWDD4ột đườngrD5ZWDD4 corD5ZWDD4ng nhHKzeHSapo nhỏ:

- ỪrD5ZWDD4, crD5ZWDD4ũng may.

- MHKzeHSapay rD5ZWDD4là chúrD5ZWDD4ng HKzeHSapta chưa nHKzeHSapói tớiHKzeHSap rD5ZWDD4kế hoạcrD5ZWDD4h HKzeHSaphay lờirD5ZWDD4 hứarD5ZWDD4 gì.

- Ừ,rD5ZWDD4 may.

- RfNHMay mrD5ZWDD4à RfNHem vẫnRfNH cHKzeHSaphưa rấtRfNH rất rấtrD5ZWDD4 HKzeHSapthích anRfNHh, thíRfNHch đếHKzeHSapn rD5ZWDD4nỗi khRfNHắc cốtrD5ZWDD4 RfNHghi tâm.

- Ừ,rD5ZWDD4 may.

- MrD5ZWDD4ay mà,RfNH RfNHanh cũrD5ZWDD4ng đRfNHối với RfNHem nrD5ZWDD4hư vậy.

Lần RfNHnày TrRfNHương ThầnRfNH lại khôngRfNH rD5ZWDD4nói gì.

Để khônHKzeHSapg khHKzeHSapí rD5ZWDD4bớt trD5ZWDD4ẻ ngắt, tôirD5ZWDD4 đàHKzeHSapnh pRfNHhải nóHKzeHSapi tiếp:

- TìnHKzeHSaph RfNHyêu củHKzeHSapa chúngRfNH ta thậtrD5ZWDD4 "chRfNHớp nhoáRfNHng". HKzeHSapTừ lúcRfNH HKzeHSapxác địRfNHnh quHKzeHSapan HKzeHSaphệ yHKzeHSapêu đươngHKzeHSap đếnrD5ZWDD4 RfNHkhi kết thrD5ZWDD4úc, trướcrD5ZWDD4 srD5ZWDD4au RfNHgộp lạrD5ZWDD4i hìnrD5ZWDD4h nhrD5ZWDD4ư nhiRfNHều nhấRfNHt chỉHKzeHSap mườiRfNH ngày.

Trương THKzeHSaphần HKzeHSapgiơ tRfNHay ra xrD5ZWDD4em đồnrD5ZWDD4g HKzeHSaphồ, nói:

- ChínrD5ZWDD4 ngàyRfNH hrD5ZWDD4ai mươi HKzeHSap hai giờHKzeHSap bốnHKzeHSap HKzeHSapmươi RfNHba phHKzeHSapút, từRfNH lRfNHúc RfNHanh nRfNHói vRfNHới HKzeHSapem "HKzeHSapPhải" đếnHKzeHSap HKzeHSapcâu nóirD5ZWDD4 ban nHKzeHSapãy "ĐúngRfNH vậy".

- CRfNHó RfNHphải anrD5ZWDD4h thíchHKzeHSap em không?

- AHKzeHSapnh muốnrD5ZWDD4 rD5ZWDD4chia HKzeHSaptay emrD5ZWDD4 có đúnrD5ZWDD4g không?

- ĐúngHKzeHSap vậy.

Tôi híRfNHt mạHKzeHSapnh mRfNHũi, chớpHKzeHSap mắt thậRfNHt mạnh,RfNH hérD5ZWDD4t to:

- rD5ZWDD4Anh đừngRfNH nhưRfNH RfNHthế nàyHKzeHSap. Nếu rD5ZWDD4anh nhưRfNH rD5ZWDD4thế nàyRfNH trD5ZWDD4hì erD5ZWDD4m HKzeHSapsẽ cảmRfNH rD5ZWDD4thấy aRfNHnh RfNHthích RfNHem nhiHKzeHSapều hơnrD5ZWDD4 HKzeHSapem thíchrD5ZWDD4 anh.

Trương ThầnRfNH RfNHbật cười,HKzeHSap giọng nóRfNHi khHKzeHSapàn krD5ZWDD4hàn nhHKzeHSapưng rrD5ZWDD4õ rànRfNHg, cRfNHhín chắn:

- TiểuRfNH Đậu,HKzeHSap rD5ZWDD4anh thựcHKzeHSap sự muốRfNHn luôrD5ZWDD4n ởRfNH RfNHbên emRfNH, muốHKzeHSapn RfNHquý trọngrD5ZWDD4 emrD5ZWDD4, khôngrD5ZWDD4 mHKzeHSapuốn HKzeHSapem phảiRfNH buRfNHồn, khHKzeHSapông HKzeHSapmuốn em phảiRfNH khórD5ZWDD4c. ARfNHnh nhrD5ZWDD4ững tưởnRfNHg rằngrD5ZWDD4, mìnrD5ZWDD4h córD5ZWDD4 thểRfNH làmHKzeHSap được...

Anh nắmHKzeHSap cRfNHhắc RfNHvai tôi, rD5ZWDD4xoay tôiRfNH nửaRfNH vòHKzeHSapng tHKzeHSapròn, rD5ZWDD4sau đórD5ZWDD4 khHKzeHSapẽ HKzeHSapđẩy tôiHKzeHSap vềRfNH phíarD5ZWDD4 trước,RfNH giọngHKzeHSap aRfNHnh vanHKzeHSapg lên RfNH sau lưngHKzeHSap tôi:

- TrướcrD5ZWDD4 đâRfNHy, đềurD5ZWDD4 lHKzeHSapà em nhìnRfNH aHKzeHSapnh rD5ZWDD4rời RfNHđi. HKzeHSapLần nHKzeHSapày đổiHKzeHSap lrD5ZWDD4ại, anHKzeHSaph sẽrD5ZWDD4 RfNHnhìn thRfNHeo bHKzeHSapóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảiRfNH nhữHKzeHSapng brD5ZWDD4ước lớnRfNH, không quHKzeHSapay RfNHđầu lại.

Tôi HKzeHSapthất HKzeHSaptình rRfNHồi, tôi rD5ZWDD4 rất buồn.

Dù cuộrD5ZWDD4c tìnrD5ZWDD4h nàyRfNH rD5ZWDD4từ đầu crD5ZWDD4hí cuốHKzeHSapi tHKzeHSapổng cộnrD5ZWDD4g khôRfNHng đếHKzeHSapn rD5ZWDD4mười HKzeHSapngày, nhưHKzeHSapng tRfNHôi RfNHvẫn rrD5ZWDD4ất buồn.

Vốn HKzeHSapđịnh lấyRfNH HKzeHSapđồ, rrD5ZWDD4ồi đi RfNHđến chỗRfNH NgưuHKzeHSap BrD5ZWDD4ôn RfNHnhưng dHKzeHSapo RfNHtrong lRfNHòng buồnrD5ZWDD4 bHKzeHSapã nHKzeHSapên tôrD5ZWDD4i mRfNHuốn quHKzeHSapay vềRfNH nhàHKzeHSap ởrD5ZWDD4 một mình.

Có câurD5ZWDD4 nói:rD5ZWDD4 "RfNHKhông có RfNHcách HKzeHSapnào giảiHKzeHSap sầuRfNH ngoàirD5ZWDD4 việcrD5ZWDD4 girD5ZWDD4ả RfNHvờ vui...".

Tôi rD5ZWDD4mua cổRfNH vịRfNHt HKzeHSapThanh VõHKzeHSap loại caHKzeHSapy nhấRfNHt, rD5ZWDD4pha lHKzeHSapy càrD5ZWDD4 prD5ZWDD4hê rD5ZWDD4đen đRfNHặc hơnRfNH cRfNHả tươrD5ZWDD4ng rrD5ZWDD4ồi nhRfNHìn rD5ZWDD4hai thứHKzeHSap nàyRfNH bầrD5ZWDD4n thần hồrD5ZWDD4i lâu,rD5ZWDD4 cuốrD5ZWDD4i cùngRfNH lHKzeHSapại krD5ZWDD4hông HKzeHSapnhét rD5ZWDD4vào miệng.

Tôi nhưrD5ZWDD4 coHKzeHSapn nhặngrD5ZWDD4 kHKzeHSaphông đầu HKzeHSaplượn qRfNHuanh phònRfNHg mưrD5ZWDD4ời bHKzeHSapảy, mườiRfNH támRfNH vònHKzeHSapg, RfNHchóng mặHKzeHSapt, rD5ZWDD4hoa mắtRfNH, rD5ZWDD4chán nHKzeHSapản, rD5ZWDD4cuối cùng HKzeHSapchỉ crD5ZWDD4ó HKzeHSapthể mrD5ZWDD4ở márD5ZWDD4y tínrD5ZWDD4h, rD5ZWDD4rồi lạRfNHi tirD5ZWDD4ện tRfNHay đănrD5ZWDD4g nhHKzeHSapập QQ.

Vào giờrD5ZWDD4 ănRfNH tốiRfNH cRfNHủa nrD5ZWDD4gày Chủ nhHKzeHSapật, sốrD5ZWDD4 ngườrD5ZWDD4i HKzeHSapOnline chỉHKzeHSap đếmrD5ZWDD4 trênHKzeHSap đầurD5ZWDD4 ngónrD5ZWDD4 HKzeHSaptay, dRfNHo đórD5ZWDD4 avatrD5ZWDD4ar nàRfNHo sRfNHáng càng rD5ZWDD4trở nênHKzeHSap rD5ZWDD4rõ rànHKzeHSapg hơn.

Trong đórD5ZWDD4 cHKzeHSapó mộtrD5ZWDD4 avatRfNHar, hình nhưHKzeHSap lHKzeHSapúc nHKzeHSapào HKzeHSapcũng sángRfNH, rỏrD5ZWDD4 lẽRfNH HKzeHSapanh RfNHta nghirD5ZWDD4ện gHKzeHSapame trênHKzeHSap QHKzeHSapQ nêRfNHn OnlRfNHine hai mươrD5ZWDD4i HKzeHSapbốn tiếngrD5ZWDD4 đRfNHồng hồRfNH mộtHKzeHSap ngày.

Có mHKzeHSapột rD5ZWDD4thời grD5ZWDD4ian dài,HKzeHSap tôi RfNHđều cRfNHhọn HKzeHSapsự prD5ZWDD4hớt RfNHlờ đốiRfNH vớrD5ZWDD4i ngườiHKzeHSap này.HKzeHSap rD5ZWDD4Nhưng RfNHlần nàyrD5ZWDD4 nhưRfNH bịrD5ZWDD4 tHKzeHSaprúng tàHKzeHSap, RfNHtay run HKzeHSaprun, rD5ZWDD4tôi ấnHKzeHSap rD5ZWDD4vào rD5ZWDD4avatar đóHKzeHSap rồiRfNH HKzeHSapgửi mộHKzeHSapt biểuHKzeHSap tượngRfNH mặtrD5ZWDD4 cười.

Vừa gHKzeHSapửi xongRfNH, tôRfNHi liền mRfNHuốn crD5ZWDD4hặt HKzeHSapphăng cáirD5ZWDD4 đầRfNHu HKzeHSapmình đi,RfNH HKzeHSapđang địnhrD5ZWDD4 thRfNHoát raHKzeHSap, cRfNHon chuộtrD5ZWDD4 dừngrD5ZWDD4 lrD5ZWDD4ại nút RfNH "X" tRfNHrên đỉnrD5ZWDD4h gócHKzeHSap bêHKzeHSapn pRfNHhải, tôHKzeHSapi lạiRfNH krD5ZWDD4hông nRfNHhấn vào.

Cát bHKzeHSapụi (******) 18:45:34

A Phúc,rD5ZWDD4 eRfNHm RfNHtìm rD5ZWDD4anh ?

Tốc đRfNHộ đárD5ZWDD4nh chRfNHữ củaHKzeHSap LâmrD5ZWDD4 Lỗi vẫrD5ZWDD4n nRfNHhanh nhRfNHư trướcRfNH đâHKzeHSapy, cônRfNHg rD5ZWDD4lao nHKzeHSapày thrD5ZWDD4uộc vềrD5ZWDD4 HKzeHSapmối trD5ZWDD4ình mỗiRfNH ngưRfNHời RfNHmột nRfNHơi củrD5ZWDD4a chúng tôi.

Khi ấyRfNH rấrD5ZWDD4t nghèoRfNH, cước rD5ZWDD4 gọi điệnrD5ZWDD4 tRfNHhoại đườngrD5ZWDD4 drD5ZWDD4ài rấtrD5ZWDD4 đắt,rD5ZWDD4 tôirD5ZWDD4 rD5ZWDD4và arD5ZWDD4nh RfNHta HKzeHSapliền tRfNHận RfNHdụng tRfNHất cảrD5ZWDD4 crD5ZWDD4ơ hRfNHội để RfNHcó RfNHthể lHKzeHSapên mạHKzeHSapng nHKzeHSapói chuyệnRfNH. KýHKzeHSap RfNHtúc xárD5ZWDD4, HKzeHSapquán HKzeHSapnet, phòngrD5ZWDD4 RfNHmáy, rD5ZWDD4đều lHKzeHSapà nhRfNHững nrD5ZWDD4ơi chúng tôirD5ZWDD4 từnHKzeHSapg chiRfNHến đấu.

Số QHKzeHSapQ củaHKzeHSap RfNHhai chúngRfNH tôiHKzeHSap là rD5ZWDD4cùng HKzeHSapđăng kýHKzeHSap mộtHKzeHSap lúc,HKzeHSap sHKzeHSapáu rD5ZWDD4năm rồiHKzeHSap, chưaHKzeHSap trD5ZWDD4ừng thay.

Trên RfNHthực tếRfNH, RfNHcó rất nhiềuHKzeHSap thứHKzeHSap RfNHvẫn khôHKzeHSapng hềrD5ZWDD4 tRfNHhay đổiHKzeHSap HKzeHSapsau kHKzeHSaphi chHKzeHSapúng tHKzeHSapôi rD5ZWDD4chia taHKzeHSapy. VHKzeHSapí dụrD5ZWDD4 nhưrD5ZWDD4 sốRfNH điện thoạiRfNH drD5ZWDD4i dộng,rD5ZWDD4 rD5ZWDD4số RfNHtài khoảnrD5ZWDD4 MSHKzeHSapN, địaHKzeHSap cHKzeHSaphỉ emHKzeHSapail, biệtRfNH dHKzeHSapanh HKzeHSaptrên mạng,HKzeHSap cáchrD5ZWDD4 gọi thânrD5ZWDD4 rD5ZWDD4mật tronHKzeHSapg đờiHKzeHSap thựHKzeHSapc, thậmHKzeHSap crD5ZWDD4hí đếnHKzeHSap ngRfNHay RfNHcả RfNHmật mãrD5ZWDD4 thẻHKzeHSap ngârD5ZWDD4n rD5ZWDD4hàng RfNHcũng HKzeHSapkhông đổiHKzeHSap. Đó cHKzeHSaphính RfNHlà RfNHngày rD5ZWDD4sinh nRfNHhật củRfNHa arD5ZWDD4nh ta.

Có durD5ZWDD4y nhRfNHất HKzeHSapmột thứ thayRfNH đổiRfNH RfNHlà tìnhrD5ZWDD4 HKzeHSapcảm nhữrD5ZWDD4ng tRfNHưởng srD5ZWDD4ẽ bềrD5ZWDD4n lâuRfNH nrD5ZWDD4hư trờiRfNH đất.

Trời rD5ZWDD4đất! XrD5ZWDD4em rD5ZWDD4ra tôi đaHKzeHSapng rD5ZWDD4thật rD5ZWDD4sự rấHKzeHSapt buồn.rD5ZWDD4 THKzeHSapôi rD5ZWDD4nhíu rD5ZWDD4mắt, carD5ZWDD4u màyRfNH vHKzeHSapẻ HKzeHSapđau đớn.

A THKzeHSapu LrD5ZWDD4a (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chHKzeHSapỉ muốnHKzeHSap nhanh RfNH chóng kếtRfNH rD5ZWDD4thúc cuộcRfNH HKzeHSapđối tHKzeHSaphoại vHKzeHSapô thưởrD5ZWDD4ng vôrD5ZWDD4 HKzeHSapphạt nàHKzeHSapy nhưrD5ZWDD4ng lạrD5ZWDD4i mộtHKzeHSap lầnRfNH nHKzeHSapữa đang HKzeHSapđịnh thoátrD5ZWDD4 thRfNHì phảrD5ZWDD4i dừngRfNH lại.

Cát bụirD5ZWDD4 (******) 18:48:34

A HKzeHSapPhúc, RfNHcó phảiHKzeHSap rD5ZWDD4đã xảy RfNH ra chuyệnRfNH RfNHgì không?

Tôi cóRfNH thHKzeHSapể nóiHKzeHSap mRfNHột cách khôRfNHng hềHKzeHSap prD5ZWDD4hô trươngHKzeHSap HKzeHSaprằng, tHKzeHSapừ cửaHKzeHSap sHKzeHSapổ chRfNHat, tronrD5ZWDD4g foRfNHnt chrD5ZWDD4ữ "Lệ"HKzeHSap, cỡrD5ZWDD4 cHKzeHSaphữ năm, mRfNHàu chữRfNH rD5ZWDD4xanh HKzeHSapda trờirD5ZWDD4, HKzeHSaptôi cRfNHó tRfNHhể RfNHtưởng tượngRfNH HKzeHSapra dángRfNH vẻrD5ZWDD4 củarD5ZWDD4 RfNHanh trD5ZWDD4a lúc này.

Mắt nhìRfNHn cRfNHhằm crD5ZWDD4hằm vào mànRfNH hình,RfNH rD5ZWDD4ngón tarD5ZWDD4y đRfNHặt tRfNHrên bànRfNH pRfNHhím, khHKzeHSapẽ mrD5ZWDD4ím chặtrD5ZWDD4 môrD5ZWDD4i, thoángHKzeHSap cHKzeHSaphút rD5ZWDD4lo lắngRfNH. Ồ đrD5ZWDD4úng rồi,rD5ZWDD4 rD5ZWDD4bên cạnhrD5ZWDD4 cHKzeHSapòn rD5ZWDD4có nửarD5ZWDD4 HKzeHSapbao thuốcrD5ZWDD4 lárD5ZWDD4, HKzeHSapmột cHKzeHSaphiếc grD5ZWDD4ạt tHKzeHSapàn, RfNHmột rD5ZWDD4cái bậRfNHt lửa.

Nếu như,rD5ZWDD4 nhữRfNHng thói quenRfNH nàyHKzeHSap crD5ZWDD4ủa anrD5ZWDD4h trD5ZWDD4a rD5ZWDD4cũng kHKzeHSaphông hềrD5ZWDD4 RfNHthay đổi.

Tôi thừarD5ZWDD4 HKzeHSapnhận, cHKzeHSapó những RfNHlúc rD5ZWDD4tôi lrD5ZWDD4à nrD5ZWDD4gười rấRfNHt khôRfNHng quyrD5ZWDD4ết đHKzeHSapoán. VậyHKzeHSap nênHKzeHSap, lúHKzeHSapc nàRfNHy tôirD5ZWDD4 HKzeHSapdo dựRfNH, cHKzeHSaphần chừ, khrD5ZWDD4ông dứtHKzeHSap RfNHkhoát ấnrD5ZWDD4 vàoHKzeHSap nHKzeHSapút "X".

A TRfNHu rD5ZWDD4La (******) 18:52:43

Nếu RfNHem xảyrD5ZWDD4 HKzeHSapra chuHKzeHSapyện, anh sẽrD5ZWDD4 rD5ZWDD4làm gì?

Trong rD5ZWDD4vài phRfNHút tôiHKzeHSap dRfNHo rD5ZWDD4dự, Lâm LỗRfNHi vẫnRfNH lặngrD5ZWDD4 lẽrD5ZWDD4 rD5ZWDD4chờ đợRfNHi. rD5ZWDD4Sau rD5ZWDD4khi dòRfNHng chữrD5ZWDD4 vHKzeHSapừa RfNHrồi đượcHKzeHSap RfNHgửi đi,HKzeHSap arD5ZWDD4nh tHKzeHSapa khôngRfNH lập tứHKzeHSapc rD5ZWDD4trả lờirD5ZWDD4 RfNHmà lặngrD5ZWDD4 rD5ZWDD4lẽ mHKzeHSapất krD5ZWDD4hoảng HKzeHSapmột phRfNHút rưỡi.

Cát brD5ZWDD4ụi (******) 18:54:22

Anh sẽHKzeHSap ởHKzeHSap bênrD5ZWDD4 HKzeHSapem, RfNHnếu emHKzeHSap muốn. RfNHChỉ cầnrD5ZWDD4 eRfNHm đồngRfNH ý.

 

A HKzeHSapTu LrD5ZWDD4a (******) 18:54:55

Tại saoRfNH? ChẳngHKzeHSap phảiHKzeHSap giữa haRfNHi cHKzeHSaphúng tHKzeHSapa đãHKzeHSap kRfNHhông còrD5ZWDD4n RfNHquan hRfNHệ HKzeHSapgì rồiHKzeHSap sao?

 

Cát bụiHKzeHSap (******) 18:56:32

A PRfNHhúc ngốcHKzeHSap, chrD5ZWDD4o dRfNHù là HKzeHSap lúc nàRfNHo, cHKzeHSapho dùHKzeHSap lHKzeHSapà tìnhHKzeHSap huốnRfNHg gì,HKzeHSap anHKzeHSaph crD5ZWDD4ũng kHKzeHSaphông thểrD5ZWDD4 HKzeHSapbỏ mặcRfNH eHKzeHSapm. DùHKzeHSap cHKzeHSaphúng ta khônrD5ZWDD4g còrD5ZWDD4n làRfNH ngườirD5ZWDD4 yêurD5ZWDD4 thRfNHì vẫrD5ZWDD4n làRfNH HKzeHSapbạn bè.rD5ZWDD4 DùRfNH erD5ZWDD4m khôngrD5ZWDD4 corD5ZWDD4i aRfNHnh làHKzeHSap bạnHKzeHSap thìrD5ZWDD4 RfNHít ra eHKzeHSapm rD5ZWDD4và anRfNHh cũngrD5ZWDD4 vẫRfNHn làrD5ZWDD4 đồngRfNH hưrD5ZWDD4ơng lớHKzeHSapn lênHKzeHSap cùnrD5ZWDD4g nhau.

Tôi krD5ZWDD4hông trảRfNH lờiRfNH RfNHmà nhấn tHKzeHSaphẳng vàoRfNH núrD5ZWDD4t "rD5ZWDD4X" rRfNHồi tắHKzeHSapt HKzeHSapmáy tính.

Vì rD5ZWDD4tôi khórD5ZWDD4c, drD5ZWDD4ù không rD5ZWDD4có RfNHsự trợRfNH lựcrD5ZWDD4 củaRfNH vHKzeHSapị HKzeHSapcay, vịRfNH đắngHKzeHSap nhHKzeHSapưng HKzeHSapnước mắHKzeHSapt rD5ZWDD4tôi vẫnRfNH HKzeHSaptuôn nRfNHhư trút.

Con ngườirD5ZWDD4, lorD5ZWDD4ài sHKzeHSapinh vật nàyHKzeHSap krD5ZWDD4hông rD5ZWDD4cần biếHKzeHSapt đrD5ZWDD4au bRfNHuồn haHKzeHSapy tuyệtrD5ZWDD4 vọHKzeHSapng HKzeHSapđến đâu,HKzeHSap cHKzeHSaphỉ cầnRfNH tìmHKzeHSap thHKzeHSapấy mộtHKzeHSap chRfNHỗ phát tiếtrD5ZWDD4 đưrD5ZWDD4ợc lrD5ZWDD4à liềnRfNH cRfNHó thểHKzeHSap gHKzeHSapào krD5ZWDD4hóc thHKzeHSapoải mRfNHái mộHKzeHSapt trậnHKzeHSap, cHKzeHSapơ bHKzeHSapản srD5ZWDD4ẽ chăngHKzeHSap cảm thấyHKzeHSap vrD5ZWDD4ấn đềrD5ZWDD4 rD5ZWDD4to HKzeHSaptát nữa.rD5ZWDD4 NhRfNHững khảRfNH rD5ZWDD4năng crD5ZWDD4òn lạHKzeHSapi nhưRfNH HKzeHSapnhảy lầu,rD5ZWDD4 đâmRfNH vRfNHào RfNHtường hHKzeHSapay gì HKzeHSapgì đrD5ZWDD4ó HKzeHSaplà rD5ZWDD4rất hiếm.

Giống RfNHnhư tHKzeHSapôi trướcRfNH đây, tứcRfNH nghẹnrD5ZWDD4 ởRfNH troRfNHng ngrD5ZWDD4ực, khRfNHó RfNHchịu đếnHKzeHSap nỗiRfNH hậHKzeHSapn kRfNHhông tHKzeHSaphể lấHKzeHSapy RfNHdao cứrD5ZWDD4a một nHKzeHSaphát vàHKzeHSapo bụng.

Sau khrD5ZWDD4i krD5ZWDD4hóc rD5ZWDD4đã mộtRfNH trận, HKzeHSap liền lậHKzeHSapp tHKzeHSapức suRfNHy xHKzeHSapét mộtrD5ZWDD4 cáHKzeHSapch thựcRfNH tếrD5ZWDD4 rằnrD5ZWDD4g, nếuHKzeHSap nhưRfNH cHKzeHSapứa mrD5ZWDD4ột vếHKzeHSapt HKzeHSapdài ởrD5ZWDD4 RfNHtrên bụng thìHKzeHSap sẽHKzeHSap rD5ZWDD4đau đớnRfNH đếnRfNH thrD5ZWDD4ế nào...

Nghĩ tHKzeHSapới vếtHKzeHSap RfNHcứa rỉ máu,rD5ZWDD4 tôiHKzeHSap sựcrD5ZWDD4 nhRfNHớ đếRfNHn vếrD5ZWDD4t thưrD5ZWDD4ơng trHKzeHSapên lưRfNHng củrD5ZWDD4a ThưHKzeHSapơng HKzeHSapNgô, drD5ZWDD4o RfNHvậy sứcHKzeHSap tậrD5ZWDD4p trung HKzeHSap liền bịHKzeHSap phâHKzeHSapn tHKzeHSapán phầnRfNH nàrD5ZWDD4o, tRfNHốc độRfNH lăHKzeHSapn HKzeHSapcủa nưHKzeHSapớc mRfNHắt therD5ZWDD4o đórD5ZWDD4 cũHKzeHSapng RfNHgiảm đRfNHi đôi chút.

Đương nhRfNHiên, cònrD5ZWDD4 cóRfNH thể rD5ZWDD4 vì rD5ZWDD4dù sRfNHao đHKzeHSapây cũngrD5ZWDD4 khHKzeHSapông phảiRfNH rD5ZWDD4là RfNHlần rD5ZWDD4thất HKzeHSaptình đầurD5ZWDD4 tiên,RfNH thRfNHất tìHKzeHSapnh, thấtRfNH tình thànHKzeHSaph qHKzeHSapuen rồi.

Nếu dùngRfNH phưRfNHơng pháRfNHp khoa HKzeHSaphọc qHKzeHSapuy đổirD5ZWDD4 RfNHsố HKzeHSaplượng thìrD5ZWDD4 lầRfNHn trưRfNHớc yêuRfNH nrD5ZWDD4hau trHKzeHSapong năHKzeHSapm nrD5ZWDD4ăm, tôiRfNH kHKzeHSaphóc mất rD5ZWDD4năm thHKzeHSapáng, lầnHKzeHSap nàRfNHy yêuRfNH RfNHnhau trD5ZWDD4rong mườiRfNH ngàrD5ZWDD4y, RfNHdo đHKzeHSapó, cóRfNH HKzeHSaplẽ tRfNHôi sẽRfNH rD5ZWDD4chỉ khrD5ZWDD4óc... thôi rồRfNHi, họRfNHc dốtHKzeHSap môRfNHn RfNHtoán, gRfNHiờ khôRfNHng tíHKzeHSapnh rRfNHa nổi...

Tóm rD5ZWDD4lại, dướiHKzeHSap tácHKzeHSap dụrD5ZWDD4ng của rD5ZWDD4những HKzeHSapsuy nghrD5ZWDD4ĩ HKzeHSapvớ vrD5ZWDD4ẩn, tôRfNHi đRfNHã ngừngRfNH khóc.

Tôi vàrD5ZWDD4o phònHKzeHSapg tắrD5ZWDD4m rD5ZWDD4rửa mRfNHặt, bỗng nhiêRfNHn nHKzeHSapghe thấHKzeHSapy tirD5ZWDD4ếng cửaHKzeHSap. NgórD5ZWDD4 HKzeHSapra HKzeHSapthì trD5ZWDD4rông thấyHKzeHSap mrD5ZWDD4ột hHKzeHSapổ, mộtRfNH trRfNHâu vrD5ZWDD4ai sánh vaiHKzeHSap đứnHKzeHSapg tHKzeHSaprước cửrD5ZWDD4a thHKzeHSapay giày.

Nghe thấyRfNH độnHKzeHSapg tĩnh, ThươngRfNH HKzeHSapNgô ngRfNHẩng đrD5ZWDD4ầu lrD5ZWDD4ên nhìHKzeHSapn. DưHKzeHSapới RfNHánh đènHKzeHSap tườngHKzeHSap mHKzeHSapàu vRfNHàng cHKzeHSapam 50WrD5ZWDD4, hìnhrD5ZWDD4 ảnRfNHh hắRfNHn có rD5ZWDD4chút khôHKzeHSapng HKzeHSaprõ ràng.

- TiểuRfNH TườHKzeHSapng, quảrD5ZWDD4 nhiên emrD5ZWDD4 cóRfNH ởHKzeHSap nhà.

Giọng hắnHKzeHSap rD5ZWDD4vừa nHKzeHSaphẹ vừa khàn,HKzeHSap ngrD5ZWDD4he RfNHcó HKzeHSapvẻ kỳRfNH lRfNHạ, khiếnHKzeHSap tHKzeHSapim rD5ZWDD4tôi nhóiHKzeHSap lRfNHên, sốngHKzeHSap mũiRfNH cHKzeHSapay cRfNHay, rD5ZWDD4sau đóRfNH phát hiệnRfNH dángHKzeHSap rD5ZWDD4vẻ hắnHKzeHSap cRfNHàng mHKzeHSapờ rD5ZWDD4nhạt hơn.

Hóa rRfNHa, hiệRfNHu quảrD5ZWDD4 thị giácrD5ZWDD4 nHKzeHSaphư thếRfNH khôngRfNH pRfNHhải vìHKzeHSap ánhRfNH RfNHđèn, mRfNHà RfNHlà trorD5ZWDD4ng giâyRfNH phútrD5ZWDD4 nhìrD5ZWDD4n tHKzeHSaphấy HKzeHSaphắn, mắt tôirD5ZWDD4 bỗrD5ZWDD4ng rD5ZWDD4trào rrD5ZWDD4a trD5ZWDD4hứ chHKzeHSapất lỏnrD5ZWDD4g HKzeHSapmằn mặn.

- SrD5ZWDD4ao anHKzeHSaph lạiRfNH về?

- TỉnhRfNH rrD5ZWDD4ồi tRfNHhì vềrD5ZWDD4 thôi.

Thương NgôrD5ZWDD4 lẳngrD5ZWDD4 lặRfNHng đáp lời,RfNH HKzeHSapsau đRfNHó tiRfNHến lrD5ZWDD4ại, nghiêngrD5ZWDD4 đầuRfNH nhìRfNHn tôirD5ZWDD4, cườiHKzeHSap màHKzeHSap nhrD5ZWDD4ư khôrD5ZWDD4ng cHKzeHSapười hỏi:

- rD5ZWDD4Em tRfNHhuộc trD5ZWDD4ộc rD5ZWDD4Hổ chúrD5ZWDD4ng ta, lrD5ZWDD4àm rD5ZWDD4gì pHKzeHSaphải hRfNHọc loàiRfNH thỏ?

Tôi đưrD5ZWDD4a cặprD5ZWDD4 mắtrD5ZWDD4 thỏ nhìnHKzeHSap hHKzeHSapắn: HKzeHSap- ARfNHnh RfNHmới lHKzeHSapà thRfNHỏ, làRfNH RfNHcon trD5ZWDD4hỏ đực.

Ngưu BônrD5ZWDD4 dựRfNHa ngưRfNHời vàorD5ZWDD4 cửa nRfNHhìn HKzeHSapchúng HKzeHSaptôi, khrD5ZWDD4ẽ cười,HKzeHSap nói:

- NRfNHếu anRfNHh ấyHKzeHSap lrD5ZWDD4à tRfNHhỏ thậtrD5ZWDD4 thì cHKzeHSaphị RfNHdâu tínhrD5ZWDD4 sao?

Tôi nghiếnHKzeHSap răng,HKzeHSap đáp:

- RfNHThì rD5ZWDD4xé xRfNHác anRfNHh trD5ZWDD4a ra luôn.

Ngưu BôrD5ZWDD4n RfNHcứng họng.

Thương NgôrD5ZWDD4 lHKzeHSapại rấRfNHt điềm tĩnhRfNH, RfNHgiơ tRfNHay rD5ZWDD4ra vHKzeHSapuốt trD5ZWDD4óc tRfNHôi, nói:

- YênrD5ZWDD4 tRfNHâm. CHKzeHSapó HKzeHSapem ởrD5ZWDD4 đây, tarD5ZWDD4 HKzeHSapkhông srD5ZWDD4ao đâu.

Không hiểuHKzeHSap RfNHcó RfNHphải drD5ZWDD4o mớHKzeHSapi từ bêRfNHn ngoàRfNHi vrD5ZWDD4ào nRfNHhà hRfNHay khônrD5ZWDD4g màrD5ZWDD4 RfNHtay hắnHKzeHSap rấtrD5ZWDD4 lạnhRfNH, khônRfNHg ấmRfNH ápRfNH nHKzeHSaphư HKzeHSapbình thường.

Lẽ nàoRfNH, hắnHKzeHSap trD5ZWDD4hật sựrD5ZWDD4 chịrD5ZWDD4u ảnh hưHKzeHSapởng củaHKzeHSap thờirD5ZWDD4 tiRfNHết RfNHbên ngoàiRfNH saoRfNH? VậyrD5ZWDD4 nênRfNH, thựRfNHc HKzeHSapra hắHKzeHSapn cRfNHũng cảRfNHm thRfNHấy lạnh...

Điều nrD5ZWDD4ày khiênHKzeHSap tôiRfNH bỗng nhớHKzeHSap đếnRfNH RfNHcái chăRfNHn lôHKzeHSapng vHKzeHSapũ mHKzeHSapới tinHKzeHSaph brD5ZWDD4ỏ qrD5ZWDD4uên RfNHbên đườnrD5ZWDD4g nRfNHên rD5ZWDD4không RfNHtránh kRfNHhỏi tiếc nuối.

Lại nHKzeHSapghĩ tốirD5ZWDD4 hômrD5ZWDD4 đHKzeHSapó chỉ cáchRfNH hiHKzeHSapện tạiHKzeHSap khHKzeHSapông quRfNHá haRfNHi trHKzeHSapăm RfNHbốn HKzeHSapmươi gHKzeHSapiờ, crD5ZWDD4ảnh vrD5ZWDD4ật vẫHKzeHSapn nguyêHKzeHSapn vẹnHKzeHSap nhưng nrD5ZWDD4gười đãRfNH khônRfNHg cHKzeHSapòn... RfNHTôi khônRfNHg chỉHKzeHSap tiếcRfNH HKzeHSapnuối rD5ZWDD4mà cHKzeHSapòn xấuRfNH hổHKzeHSap, khôngHKzeHSap chrD5ZWDD4ỉ xấHKzeHSapu hrD5ZWDD4ổ mà RfNHcòn đHKzeHSapau HKzeHSapđớn. RfNHCứ RfNHđau RfNHđớn lHKzeHSapà rD5ZWDD4chức nărD5ZWDD4ng tuyếnrD5ZWDD4 HKzeHSaplệ củaHKzeHSap tôHKzeHSapi lạiHKzeHSap khRfNHởi động.

Đang srD5ZWDD4uy nghĩ,RfNH tôRfNHi RfNHbỗng cảm thấHKzeHSapy bàRfNHn HKzeHSaptay vốnHKzeHSap đặtrD5ZWDD4 trêrD5ZWDD4n máiRfNH tóRfNHc HKzeHSaptôi RfNHkhẽ dừrD5ZWDD4ng lại,RfNH sarD5ZWDD4u đórD5ZWDD4 RfNHdi cHKzeHSaphuyển xuống tránRfNH rồiRfNH chRfNHe rD5ZWDD4kín cRfNHặp mắtHKzeHSap củarD5ZWDD4 tôi.

Lòng bànrD5ZWDD4 taRfNHy rấHKzeHSapt lạnh HKzeHSap nhưng HKzeHSaptôi lạiRfNH cảmRfNH thấRfNHy rấtHKzeHSap nónRfNHg, rD5ZWDD4sau nHKzeHSapày RfNHtôi RfNHmới hiểurD5ZWDD4 sứRfNHc nrD5ZWDD4óng đóRfNH cóHKzeHSap đượcHKzeHSap trD5ZWDD4ừ những giọtHKzeHSap nưrD5ZWDD4ớc mắtrD5ZWDD4 đanrD5ZWDD4g RfNHtuôn rD5ZWDD4ra HKzeHSapnhư HKzeHSaptrút HKzeHSapcủa tôi.

Lần này,rD5ZWDD4 tôiHKzeHSap RfNHkhông gào khócRfNH nhưRfNH trướcHKzeHSap RfNHđây, crD5ZWDD4hỉ tHKzeHSapiến lênRfNH nửaRfNH bướcRfNH rHKzeHSapồi vùirD5ZWDD4 mRfNHặt vàHKzeHSapo lồnrD5ZWDD4g ngRfNHực hắn.

Tôi HKzeHSapkhông hiểuHKzeHSap RfNHsao mìnhHKzeHSap lại nhRfNHư thếRfNH này,rD5ZWDD4 vìRfNH crD5ZWDD4ứ cRfNHoi nhưrD5ZWDD4 trHKzeHSapước mặRfNHt bHKzeHSapố mrD5ZWDD4ẹ, đãrD5ZWDD4 rấtrD5ZWDD4 nhiRfNHều RfNHnăm RfNHrồi tôRfNHi chrD5ZWDD4ưa từngHKzeHSap khóc, cRfNHứ coHKzeHSapi nRfNHhư lRfNHà ngườiHKzeHSap bạnRfNH tRfNHhân nhấtHKzeHSap, crD5ZWDD4ứ cRfNHoi nhRfNHư làRfNH TrưrD5ZWDD4ơng ThầRfNHn, RfNHlà rD5ZWDD4Lâm Lỗi, HKzeHSap thì nhiRfNHều lắmHKzeHSap tôrD5ZWDD4i crD5ZWDD4ũng chrD5ZWDD4ỉ vHKzeHSapừa khrD5ZWDD4óc, vừaRfNH cườHKzeHSapi rồiHKzeHSap HKzeHSaphét vàrD5ZWDD4i RfNHtiếng HKzeHSapcho xong.

Nhưng gRfNHiờ đâRfNHy, tôHKzeHSapi lại giốngrD5ZWDD4 nhHKzeHSapư mộtHKzeHSap đứaHKzeHSap tHKzeHSaprẻ chẳnHKzeHSapg HKzeHSaphiểu biRfNHết grD5ZWDD4ì, khônHKzeHSapg cóRfNH HKzeHSapáp rD5ZWDD4lực, cũngrD5ZWDD4 cRfNHhẳng phảHKzeHSapi cHKzeHSaphe giấu, nRfNHhư tRfNHhế rD5ZWDD4nào RfNHthì cứHKzeHSap làHKzeHSap vậy.

Khóc thoảrD5ZWDD4i mrD5ZWDD4ái rồiHKzeHSap, tôi RfNH còn rD5ZWDD4ra rD5ZWDD4sức quệtHKzeHSap rD5ZWDD4nước mắtHKzeHSap, nướcRfNH RfNHmũi vàoHKzeHSap áRfNHo HKzeHSapcủa ThươngHKzeHSap NrD5ZWDD4gô, trRfNHong HKzeHSaplòng rD5ZWDD4thấy thoải máirD5ZWDD4 RfNHhơn nhiều.

Lúc này,HKzeHSap NHKzeHSapgưu BôRfNHn vHKzeHSapẫn đứng yêrD5ZWDD4n trD5ZWDD4ại vịRfNH tRfNHrí rD5ZWDD4cũ, nhìnrD5ZWDD4 tôi,rD5ZWDD4 vHKzeHSapẫy tHKzeHSapay nói:

- XerD5ZWDD4m raRfNH, chRfNHỗ nàyrD5ZWDD4 không crD5ZWDD4ó viHKzeHSapệc gRfNHì cRfNHho tHKzeHSapôi rồi.RfNH RfNHChị RfNHdâu àHKzeHSap, arD5ZWDD4nh ấRfNHy cóHKzeHSap srD5ZWDD4ố điệnRfNH thRfNHoại củHKzeHSapa RfNHtôi đRfNHó. NếuRfNH có việHKzeHSapc gìrD5ZWDD4 HKzeHSapthì cHKzeHSapứ gọirD5ZWDD4 thẳHKzeHSapng RfNHcho tôi.

Anh cHKzeHSaphàng vừarD5ZWDD4 nóRfNHi vừRfNHa mở cửRfNHa, rD5ZWDD4trong lúrD5ZWDD4c krD5ZWDD4éo HKzeHSapcửa rRfNHa, liềrD5ZWDD4n bịRfNH mộtRfNH vậrD5ZWDD4t tRfNHhể krD5ZWDD4hông rõHKzeHSap rD5ZWDD4danh tínhrD5ZWDD4 trD5ZWDD4ừ brD5ZWDD4ên HKzeHSapngoài tông thẳngrD5ZWDD4 vRfNHào ngựcRfNH. NgưuHKzeHSap BôRfNHn lrD5ZWDD4oạng choạngRfNH mộtHKzeHSap lHKzeHSapúc mớHKzeHSapi đrD5ZWDD4ứng yêHKzeHSapn được,RfNH chrD5ZWDD4ưa kịp rD5ZWDD4phản ứHKzeHSapng lại,RfNH rD5ZWDD4đã lậpHKzeHSap tứcHKzeHSap bịRfNH hànrD5ZWDD4g loạrD5ZWDD4t câHKzeHSapu hỏHKzeHSapi lrD5ZWDD4àm choáRfNHng váng:

- NàyrD5ZWDD4, anHKzeHSaph làHKzeHSap aHKzeHSapi? SrD5ZWDD4ao rD5ZWDD4lại ở đây?RfNH ARfNHnh córD5ZWDD4 qurD5ZWDD4an rD5ZWDD4hệ gìRfNH vớrD5ZWDD4i ĐậuRfNH rD5ZWDD4phụ giàRfNH? rD5ZWDD4Đậu phụRfNH giHKzeHSapà đHKzeHSapâu? AnHKzeHSaph đãRfNH HKzeHSaplàm gRfNHì nóHKzeHSap rồi...

Tôi rấRfNHt thôrD5ZWDD4ng cảmHKzeHSap nhìn đồngrD5ZWDD4 chíRfNH TứrD5ZWDD4 NgưRfNHu đangrD5ZWDD4 vôrD5ZWDD4 cùngHKzeHSap hoảngrD5ZWDD4 hốrD5ZWDD4t, trD5ZWDD4han vãn:

- TrứngRfNH murD5ZWDD4ối, mắtRfNH mày rD5ZWDD4chỉ đHKzeHSapể trưHKzeHSapng bàrD5ZWDD4y rD5ZWDD4thôi sao?

Vật thểRfNH lạRfNH nrD5ZWDD4ày chíHKzeHSapnh là đồngHKzeHSap chHKzeHSapí TrứnRfNHg muốirD5ZWDD4, ngườiHKzeHSap RfNHtrước đâyrD5ZWDD4 đHKzeHSapã đậpRfNH gHKzeHSapạch vrD5ZWDD4ào LâmrD5ZWDD4 LrD5ZWDD4ỗi krD5ZWDD4hiến anRfNHh tRfNHa rD5ZWDD4phải nằm viện,RfNH crD5ZWDD4ô nHKzeHSapàng cạHKzeHSap cứngrD5ZWDD4 củaHKzeHSap tôi.

Nghe thấrD5ZWDD4y RfNHtiếng tôirD5ZWDD4, TrứngrD5ZWDD4 muối lậprD5ZWDD4 HKzeHSaptức bHKzeHSapuông cổRfNH áoRfNH NgrD5ZWDD4ưu BôRfNHn RfNHra rD5ZWDD4rồi nHKzeHSaphảy HKzeHSapvề RfNHphía tHKzeHSapôi nhHKzeHSapư mộtHKzeHSap corD5ZWDD4n bọRfNH chRfNHó, HKzeHSaphết nhìn tôiRfNH HKzeHSaplại nRfNHhìn rD5ZWDD4Thương Ngô:

- KhônHKzeHSapg RfNHngờ cHKzeHSapòn rD5ZWDD4có một anhrD5ZWDD4 chànrD5ZWDD4g nữa.rD5ZWDD4 ĐậurD5ZWDD4 phụHKzeHSap giHKzeHSapà, rD5ZWDD4mày đượRfNHc lrD5ZWDD4ắm! rD5ZWDD4Đang cHKzeHSaphơi HKzeHSaptrò "HKzeHSapyêu RfNHtập thể" à?

- YHKzeHSapêu HKzeHSaptập thRfNHể cáiHKzeHSap đầrD5ZWDD4u mày ấy!

Có sHKzeHSapo sánHKzeHSaph RfNHmới thấyrD5ZWDD4 sự khHKzeHSapác rD5ZWDD4biệt. TạirD5ZWDD4 saRfNHo tôHKzeHSapi lạirD5ZWDD4 xácHKzeHSap địnhHKzeHSap mộHKzeHSapt cáchHKzeHSap kiHKzeHSapên địnhHKzeHSap rD5ZWDD4không đổiHKzeHSap rD5ZWDD4và khẳngRfNH định HKzeHSapbản tHKzeHSaphân mìHKzeHSapnh làRfNH mRfNHột phHKzeHSapụ HKzeHSapnữ trD5ZWDD4ruyền thHKzeHSapống TrunRfNHg rD5ZWDD4Hoa rD5ZWDD4với đầyrD5ZWDD4 đủHKzeHSap cácrD5ZWDD4 phẩmrD5ZWDD4 chấHKzeHSapt như HKzeHSapdịu drD5ZWDD4àng, rD5ZWDD4lương trD5ZWDD4hiện, lịchHKzeHSap thiệp,RfNH tiếtHKzeHSap kiệmrD5ZWDD4 vàHKzeHSap nRfNHhường nhịHKzeHSapn? VHKzeHSapì HKzeHSapchỉ cầnRfNH cóHKzeHSap sựHKzeHSap tồn HKzeHSap tại củarD5ZWDD4 TrứngRfNH muốirD5ZWDD4 RfNHthì đếHKzeHSapn ngarD5ZWDD4y cảrD5ZWDD4 HồnRfNHg HưHKzeHSapng thậpRfNH RfNHtam HKzeHSapmuội1 cũnRfNHg rD5ZWDD4có RfNHthể coRfNHi rD5ZWDD4là cô gáHKzeHSapi RfNHngoan hiền,rD5ZWDD4 rD5ZWDD4e rD5ZWDD4thẹn, dRfNHụt drD5ZWDD4è, coHKzeHSapn nHKzeHSaphà lành...

1 rD5ZWDD4Hồng HRfNHưng trD5ZWDD4hập rD5ZWDD4tam muộHKzeHSapi: Nhân HKzeHSapvật chínRfNHh tRfNHrong bộHKzeHSap prD5ZWDD4him HồngrD5ZWDD4 HưngRfNH tHKzeHSaphập tHKzeHSapam muộRfNHi, lrD5ZWDD4à rD5ZWDD4em RfNHgái trD5ZWDD4hứ mrD5ZWDD4ười HKzeHSapba của banHKzeHSapg HKzeHSapHồng Hưng.rD5ZWDD4 TrD5ZWDD4rong thếHKzeHSap giớiRfNH nHKzeHSapgầm tRfNHhống trrD5ZWDD4ị bởiRfNH HKzeHSapđàn ônHKzeHSapg, rD5ZWDD4nhân vậtHKzeHSap HKzeHSapnày đãRfNH kiênrD5ZWDD4 cường vHKzeHSapượt rD5ZWDD4qua nhữnHKzeHSapg thửrD5ZWDD4 RfNHthách vàrD5ZWDD4 nhữnHKzeHSapg cơrD5ZWDD4 HKzeHSapcực đểrD5ZWDD4 vRfNHươn RfNHlên HKzeHSaptrở RfNHthành brD5ZWDD4ang chủrD5ZWDD4 khu phốrD5ZWDD4 Portland.

Tôi đangrD5ZWDD4 đauRfNH RfNHlòng hồi tưởnRfNHg lHKzeHSapại HKzeHSapmột vàiHKzeHSap chrD5ZWDD4iến tícRfNHh hRfNHuy hoànrD5ZWDD4g cRfNHủa TrD5ZWDD4rứng mrD5ZWDD4uối thìRfNH tRfNHrong nHKzeHSapháy mắtrD5ZWDD4, HKzeHSapcô nàng HKzeHSapđã nhảrD5ZWDD4y thẳnrD5ZWDD4g vàHKzeHSapo phòngrD5ZWDD4 kháchHKzeHSap. TrD5ZWDD4rông thấyrD5ZWDD4 vếHKzeHSapt máuRfNH ThươnRfNHg NgRfNHô đểRfNH lạirD5ZWDD4 trêRfNHn ghế sorD5ZWDD4fa HKzeHSapmà tôiRfNH chrD5ZWDD4ưa larD5ZWDD4u RfNHsạch, côHKzeHSap nrD5ZWDD4àng bỗngRfNH thốtRfNH lrD5ZWDD4ên lờiHKzeHSap rD5ZWDD4than HKzeHSapkinh thiênHKzeHSap rD5ZWDD4động địa:

- ĐậuHKzeHSap phụRfNH gHKzeHSapià, cuối HKzeHSap cùng chỗrD5ZWDD4 rD5ZWDD4đó cũnrD5ZWDD4g rD5ZWDD4rách RfNHrồi srD5ZWDD4ao? THKzeHSaprời đất,rD5ZWDD4 đúngRfNH lrD5ZWDD4à rD5ZWDD4châm RfNHmột nhátRfNH kiHKzeHSapm tHKzeHSaphấy máu!

Châm mRfNHột nhárD5ZWDD4t krD5ZWDD4im thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôiRfNH hếtRfNH nhrD5ZWDD4ìn nửa ngRfNHười dướiHKzeHSap HKzeHSapcủa ThươngRfNH NgôRfNH rHKzeHSapồi lạirD5ZWDD4 rD5ZWDD4nhìn nửHKzeHSapa ngườRfNHi dHKzeHSapưới cRfNHủa NgHKzeHSapưu BrD5ZWDD4ôn. RfNHTrước câu nóirD5ZWDD4 marD5ZWDD4ng tínRfNHh kíchrD5ZWDD4 thíRfNHch củRfNHa HKzeHSapTrứng mHKzeHSapuối, ýRfNH nHKzeHSapghĩ dârD5ZWDD4m đãnRfNHg, HKzeHSapdung rD5ZWDD4tục ẩnHKzeHSap giấu rD5ZWDD4trong đầuHKzeHSap rD5ZWDD4tôi bỗngHKzeHSap àorD5ZWDD4 àorD5ZWDD4 bHKzeHSapật rrD5ZWDD4a HKzeHSapkhông HKzeHSapsao tRfNHhu lạiHKzeHSap được.

Luôn cóRfNH RfNHnhiều ngườRfNHi cho rằngHKzeHSap trD5ZWDD4ôi trD5ZWDD4huộc loạiHKzeHSap "nRfNHho nhRfNHã RfNHcặn bã"RfNH. TRfNHôi rD5ZWDD4thấy RfNHđiều nàRfNHy khônrD5ZWDD4g đángRfNH đểrD5ZWDD4 mình phảHKzeHSapi qRfNHuan tâRfNHm vrD5ZWDD4à tôiHKzeHSap rD5ZWDD4cũng chẳngrD5ZWDD4 hiểu.

Vì nrD5ZWDD4hững nrD5ZWDD4gười đrD5ZWDD4ó chưHKzeHSapa từng RfNHgặp TRfNHrứng RfNHmuối, nếuHKzeHSap hrD5ZWDD4ọ gặRfNHp rRfNHồi thRfNHì chHKzeHSapắc rD5ZWDD4chắn họRfNH sẽRfNH bỏHKzeHSap đRfNHi hRfNHai rD5ZWDD4chữ "nho HKzeHSap nhã" crD5ZWDD4ho tôi.

Trứng mHKzeHSapuối bằngRfNH tuổi trD5ZWDD4ôi nhưRfNHng HKzeHSapvì cóRfNH khRfNHuôn mHKzeHSapặt trẻHKzeHSap corD5ZWDD4n nHKzeHSapên tHKzeHSaprông rD5ZWDD4có vẻrD5ZWDD4 giốngHKzeHSap HKzeHSapnhư mộHKzeHSapt côHKzeHSap nHKzeHSapàng RfNHLolita nhỏ bRfNHé, lurD5ZWDD4ôn tươiRfNH trẻRfNH rD5ZWDD4với mrD5ZWDD4ái tócrD5ZWDD4 dàRfNHi HKzeHSapngang vRfNHai, kẹrD5ZWDD4p tócRfNH mrD5ZWDD4ai RfNHgọn gàng,HKzeHSap cặpHKzeHSap HKzeHSaplông mày conRfNHg congrD5ZWDD4, đôiRfNH mắtHKzeHSap RfNHto tròHKzeHSapn. KhRfNHi cHKzeHSapô nàRfNHng khôrD5ZWDD4ng nói,HKzeHSap kRfNHhông HKzeHSapcười, RfNHkhông cHKzeHSapử động, trôngHKzeHSap hệtrD5ZWDD4 nhrD5ZWDD4ư mẫrD5ZWDD4u ngườRfNHi đầHKzeHSapu gỗHKzeHSap vôHKzeHSap rD5ZWDD4cảm RfNHxúc, RfNHkhi đóHKzeHSap côRfNH nRfNHàng lrD5ZWDD4à côrD5ZWDD4 béRfNH HKzeHSapđáng yêrD5ZWDD4u, nội tâm,HKzeHSap nHKzeHSapho nrD5ZWDD4hã đrD5ZWDD4ến tộirD5ZWDD4 nghiệp.

Không thểRfNH RfNHkhông thừaRfNH nhRfNHận rằng khírD5ZWDD4 chấrD5ZWDD4t rD5ZWDD4nho nhãRfNH củRfNHa RfNHTrứng mRfNHuối RfNHtoát rD5ZWDD4ra rD5ZWDD4từ tâmRfNH hồn.RfNH CRfNHó cârD5ZWDD4u nóRfNHi rD5ZWDD4là "Phúc hrD5ZWDD4ữu thirD5ZWDD4, rD5ZWDD4thư krD5ZWDD4hí trD5ZWDD4ự hoarD5ZWDD4"1, tRfNHrong bụrD5ZWDD4ng rD5ZWDD4cô nànHKzeHSapg chrD5ZWDD4ắc chẳngRfNH nhrD5ZWDD4iều nhặn tRfNHhơ trD5ZWDD4ừ RfNHthi RfNHca HKzeHSapgì nhrD5ZWDD4ưng lạiRfNH côrD5ZWDD4 đọnHKzeHSapg RfNHmột lượHKzeHSapng tHKzeHSapư liRfNHệu tHKzeHSapinh túyrD5ZWDD4 tươHKzeHSapng đốRfNHi khả quan.

1 BụnrD5ZWDD4g crD5ZWDD4ó chứRfNHa thơHKzeHSap, khírD5ZWDD4 hào hoa.

Trứng muốiHKzeHSap rD5ZWDD4là nHKzeHSapgười córD5ZWDD4 học vấRfNHn thựcRfNH sựHKzeHSap, việcrD5ZWDD4 họcrD5ZWDD4 hànHKzeHSaph củHKzeHSapa côHKzeHSap nàngrD5ZWDD4 thuậnrD5ZWDD4 lợiHKzeHSap rD5ZWDD4như cHKzeHSapá rD5ZWDD4gặp nướHKzeHSapc HKzeHSaptại một trườngRfNH córD5ZWDD4 RfNHtiếng tronRfNHg nướcrD5ZWDD4, RfNHhọc hếtHKzeHSap rD5ZWDD4cao họcHKzeHSap rD5ZWDD4lại đrD5ZWDD4ến rD5ZWDD4tiến sĩHKzeHSap cHKzeHSaphuyên ngrD5ZWDD4ành VHKzeHSapật lý HKzeHSap hạt nhân.

Theo sựrD5ZWDD4 RfNHsuy RfNHxét crD5ZWDD4ủa tôi, rấtHKzeHSap cRfNHó khảHKzeHSap năngRfNH vHKzeHSapì grD5ZWDD4iữ tháiRfNH độHKzeHSap nRfNHghiêm chỉrD5ZWDD4nh RfNHcao độHKzeHSap HKzeHSaptrong họcrD5ZWDD4 HKzeHSapthuật nêRfNHn HKzeHSapcô nàng RfNHđã grD5ZWDD4ây rRfNHa vRfNHô srD5ZWDD4ố nhữngRfNH chHKzeHSapấn độngRfNH troHKzeHSapng cuộcrD5ZWDD4 sRfNHống. NếuRfNH cRfNHhỉ RfNHdùng hHKzeHSapai HKzeHSaptừ rD5ZWDD4để tổngRfNH kếtrD5ZWDD4 hiện tượnrD5ZWDD4g củarD5ZWDD4 cHKzeHSapô nàHKzeHSapng tHKzeHSaphì đHKzeHSapó làrD5ZWDD4 "BiếnRfNH tháiHKzeHSap", nếuRfNH HKzeHSapdùng HKzeHSapbốn từHKzeHSap thHKzeHSapì là "HoànRfNH toàrD5ZWDD4n birD5ZWDD4ến thái"...

Theo lờiRfNH củaHKzeHSap HKzeHSapcô nànRfNHg, do HKzeHSaplần nRfNHày phảiRfNH rD5ZWDD4đi đếnHKzeHSap mộtrD5ZWDD4 nrD5ZWDD4ơi hẻoRfNH lánrD5ZWDD4h làmrD5ZWDD4 đềHKzeHSap tàirD5ZWDD4 tRfNHrong nửarD5ZWDD4 nămHKzeHSap nHKzeHSapên vộrD5ZWDD4i trD5ZWDD4ranh thủ chHKzeHSapạy HKzeHSapnhảy kRfNHhắp cárD5ZWDD4c thHKzeHSapành phHKzeHSapố lớnrD5ZWDD4 mộRfNHt lượt.

Trạm dừngrD5ZWDD4 cHKzeHSaphân lầHKzeHSapn trước lrD5ZWDD4à BRfNHắc KiRfNHnh, cũrD5ZWDD4ng lRfNHà nơirD5ZWDD4 LâmHKzeHSap LrD5ZWDD4ỗi đanRfNHg sinrD5ZWDD4h sống.

Chúng tôiRfNH mộtrD5ZWDD4 hrD5ZWDD4àng bRfNHốn người, trorD5ZWDD4ng đóHKzeHSap cóHKzeHSap rD5ZWDD4hai RfNHvị rD5ZWDD4thần tiênRfNH, mộtRfNH HKzeHSapvị thRfNHần tiênHKzeHSap RfNHdự bịRfNH vHKzeHSapà mộrD5ZWDD4t coHKzeHSapn nRfNHgười hùng hHKzeHSapổ phRfNHi thẳnHKzeHSapg xuốRfNHng quHKzeHSapán lẩuHKzeHSap dướiRfNH tầHKzeHSapng mộrD5ZWDD4t đểRfNH tirD5ZWDD4ếp đãiRfNH TrứnHKzeHSapg muối.

Sau rD5ZWDD4khi đrD5ZWDD4ã gRfNHọi mHKzeHSapón và HKzeHSapđang đRfNHợi manRfNHg đrD5ZWDD4ồ HKzeHSapăn lrD5ZWDD4ên, TrứRfNHng muốiHKzeHSap buộrD5ZWDD4t miệHKzeHSapng HKzeHSapnói mrD5ZWDD4ột câu:

- ĐậuRfNH phụHKzeHSap girD5ZWDD4à, tRfNHao nghiRfNH là tênrD5ZWDD4 rẻHKzeHSap mạtrD5ZWDD4 đHKzeHSapó RfNHđã HKzeHSapchết rồi.

Chính vìRfNH kirD5ZWDD4ểu tưrD5ZWDD4 tưởng HKzeHSapvà rD5ZWDD4hành vHKzeHSapi "horD5ZWDD4àn toRfNHàn biRfNHến tháiHKzeHSap" cHKzeHSapủa TrứHKzeHSapng muối,RfNH nRfNHên đếnrD5ZWDD4 tậnrD5ZWDD4 hrD5ZWDD4ôm HKzeHSapnay vẫn rD5ZWDD4chưa hềHKzeHSap rD5ZWDD4có brD5ZWDD4ất kỳRfNH ngườHKzeHSapi kháHKzeHSapc giớHKzeHSapi nàRfNHo prD5ZWDD4húc lớnRfNH đưrD5ZWDD4ợc thưHKzeHSapởng trD5ZWDD4hức mỹHKzeHSap sắcRfNH của côrD5ZWDD4 nàng.RfNH NhưngHKzeHSap cRfNHô nàngHKzeHSap lạirD5ZWDD4 krD5ZWDD4hông hềRfNH qRfNHuan HKzeHSaptâm đếnrD5ZWDD4 điềuRfNH ấy,RfNH bởirD5ZWDD4 trD5ZWDD4rong mHKzeHSapắt cô nàng,rD5ZWDD4 RfNHngay cảRfNH arD5ZWDD4nh chànrD5ZWDD4g RfNHtrước mặtRfNH cóHKzeHSap đẹpRfNH tHKzeHSaprai đếHKzeHSapn mHKzeHSapức qRfNHuốc sắcrD5ZWDD4 thHKzeHSapiên hương, cũrD5ZWDD4ng khRfNHông HKzeHSapsánh nổrD5ZWDD4i vớHKzeHSapi mộtrD5ZWDD4 RfNHcái đRfNHinh củaRfNH nhữngrD5ZWDD4 bHKzeHSapộ márD5ZWDD4y tRfNHẻ ngHKzeHSapắt trRfNHong pHKzeHSaphòng thí nghiệm...

Vì tRfNHhế, HKzeHSapngười khiếnrD5ZWDD4 cô nàngHKzeHSap gọiRfNH làHKzeHSap "tHKzeHSapên rẻrD5ZWDD4 mRfNHạt", trướcrD5ZWDD4 mắtrD5ZWDD4 rD5ZWDD4chỉ crD5ZWDD4ó LâHKzeHSapm LỗRfNHi, nrD5ZWDD4gười đãHKzeHSap làmHKzeHSap chuyện cóRfNH lỗRfNHi vớrD5ZWDD4i bạnHKzeHSap thâRfNHn củRfNHa crD5ZWDD4ô nàrD5ZWDD4ng rD5ZWDD4là tôi,rD5ZWDD4 rD5ZWDD4có đượcrD5ZWDD4 RfNHvinh RfNHphúc này.

- VRfNHớ HKzeHSapvẩn, taRfNHo rD5ZWDD4vừa mRfNHới nói chuRfNHyện OnliHKzeHSapne vớiHKzeHSap arD5ZWDD4nh trD5ZWDD4a, chẳngrD5ZWDD4 lRfNHẽ làHKzeHSap hHKzeHSapiện tượngHKzeHSap siêuHKzeHSap nHKzeHSaphiên trHKzeHSapên mạngrD5ZWDD4 à?

- VừRfNHa mớRfNHi? MàyHKzeHSap rD5ZWDD4chắc chắn chứ?

Trứng mrD5ZWDD4uối RfNHtrợn RfNHtròn mắt, rD5ZWDD4 há trD5ZWDD4o miệHKzeHSapng nhrD5ZWDD4ư thrD5ZWDD4ể tôRfNHi vừHKzeHSapa gặprD5ZWDD4 phảHKzeHSapi chRfNHuyện HKzeHSapkinh HKzeHSapkhủng gì.