You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1TqDD1 pBMz- TôiTqDD thất tình

 

Ngưu BôrCGpn pBMznói, hếtHMq4 men rượuTqDD rồHMq4i TTqDDhương NgHMq4ô tỉnhrCGp dậuD7xy HMq4sẽ krCGphông srCGpao, rCGpthế nhTqDDưng đếTqDDn tậnHMq4 tốuD7xi ngrCGpày hôTqDDm srCGpau hắuD7xn vẫn nHMq4gủ rCGpli rCGpbì. TurCGpy nhiên,HMq4 TqDDsắc TqDDmặt hpBMzắn khôuD7xng cònTqDD đángpBMz TqDDsợ nhuD7xư brCGpan đầuHMq4 nữa.

Tôi vềrCGp nhàTqDD HMq4thay gHMq4iặt quần áorCGp vàrCGp lHMq4ấy íuD7xt đồHMq4 dpBMzùng crCGpần thiếtTqDD đpBMzể điHMq4 làmpBMz. LúcTqDD rpBMza khỏuD7xi cửHMq4a, tôTqDDi TqDDthấy tpBMzấm tuD7xhiệp uD7xmời đang đượcpBMz đHMq4ặt trrCGpên uD7xbàn uốnHMq4g nước,TqDD tiếpBMzp đórCGp TqDDliếc thấypBMz TqDDđôi mắtrCGp gấurCGp trHMq4úc tuD7xo đùnuD7xg HMq4và mái tópBMzc rốiuD7x pBMzbù củaHMq4 mìnrCGph trTqDDong gương.

Từ npBMzhỏ đếnrCGp lớn,uD7x tôi uD7xluôn biếnrCGp mìnhpBMz uD7xnhư uD7xcon trCGprai. ThHMq4ế nhưnTqDDg, chHMq4ỉ vìTqDD LâmpBMz LpBMzỗi vôuD7x tìnhpBMz nóHMq4i rCGplà thírCGpch copBMzn gái đểTqDD tuD7xóc uD7xdài nênpBMz tropBMzng nămTqDD nuD7xăm ypBMzêu đuD7xương, tôirCGp chHMq4ưa từrCGpng cắtuD7x tpBMzóc. MãuD7xi đếnTqDD TqDDtận sau khrCGpi chiuD7xa tapBMzy, tTqDDôi mớiuD7x rCGpcắt mTqDDột nhátrCGp lTqDDàm hauD7xi đoạuD7xn mHMq4ái rCGptóc dàrCGpi đuD7xã qTqDDuá hông.

 Thất tìnTqDDh TqDDlần trướcpBMz có thuD7xể uD7xcắt ngắnpBMz tóc,uD7x lầrCGpn pBMznày thìuD7x sao?

Có tTqDDhể vpBMzì khrCGpông nghỉ nHMq4gơi đủHMq4 tpBMzrong TqDDhai ngàTqDDy nênTqDD tôirCGp loạnguD7x choHMq4ạng lHMq4ên uD7xchiếc xHMq4e bHMq4uýt ngHMq4ược hưuD7xớng, sHMq4au đó lạHMq4i lờHMq4 đờTqDD rCGpđi dọrCGpc cTqDDon pBMzđường đếnpBMz trpBMzước mộTqDDt HMq4khu nhà.

Trời đpBMzã nhpBMzá nrCGphem tốipBMz nhưng chỗHMq4 nHMq4ào cũnHMq4g HMq4rực pBMzánh đènpBMz khiếrCGpn mọiuD7x thrCGpứ HMq4trở nêrCGpn rõHMq4 ràng.

Tôi ngồuD7xi xHMq4ổm nhuD7xư một pBMz con khHMq4ỉ bTqDDên lềpBMz đHMq4ường tronrCGpg mưpBMzời TqDDphút, uD7xsau đrCGpó nhHMq4ìn tpBMzhấy mộtuD7x rCGpchiếc tauD7xxi dừngrCGp ngay TqDD trước uD7xcửa krCGphu nuD7xhà, harCGpi ngườiTqDD từHMq4 truD7xong xHMq4e bướcrCGp rarCGp, mộtuD7x namuD7x, mộtuD7x nữpBMz, mộtHMq4 quenrCGp, một lạTqDD. HMq4Người corCGpn trauD7xi cpBMzao lớnHMq4, trCGprông nhTqDDo nHMq4hã, cHMq4òn vTqDDẻ đẹpTqDD TqDDcủa ngườiHMq4 pBMzcon gáiuD7x córCGp chút uD7xxanh pBMzxao, yếpBMzu rCGpớt, tTqDDừ nTqDDgoại hìpBMznh HMq4đến khuD7xí chTqDDất, cảTqDD huD7xai đpBMzều xTqDDứng đôi.

Trước đrCGpây, HMq4khi xem phiTqDDm, tTqDDôi luônpBMz tTqDDỏ vẻuD7x giễTqDDu cuD7xợt đHMq4ối vớpBMzi TqDDnhững tìnhuD7x tiếtrCGp rCGpmang tpBMzính uD7xtình cHMq4ờ. uD7xThế giớHMq4i này ruD7xộng HMq4lớn nuD7xhư vuD7xậy, sTqDDao cHMq4ó thểuD7x cuD7xhạm mrCGpặt nhapBMzu đTqDDược TqDDcơ chứ?pBMz NHMq4ếu qpBMzuả thựcpBMz lHMq4à mayuD7x mắn nhpBMzư thrCGpế thìrCGp uD7xmua xổTqDD srCGpố cTqDDòn hơnpBMz, khônuD7xg chừnguD7x rCGplại cpBMzó thểTqDD trúnrCGpg đưrCGpợc vàiHMq4 trăm ngTqDDhìn tệ.

Nhưng pBMzgiờ đâTqDDy, tTqDDôi đã thuD7xực sHMq4ự trCGphừa nhậHMq4n sựTqDD nôrCGpng cạnrCGp, hẹTqDDp hTqDDòi cuD7xủa mìrCGpnh, tôirCGp thHMq4ấy hốiHMq4 hận.

Nghệ tHMq4huật uD7xvốn bắtpBMz nguồn từHMq4 cuộTqDDc sống,pBMz cuộTqDDc sốrCGpng lHMq4uôn đầuD7xy uD7xắp sựuD7x tànTqDD khốc.

Tôi chỉTqDD mTqDDuốn đpBMzến chỗ TqDD Trương HMq4Thần ởHMq4 thôi,pBMz pBMzthật khônguD7x ngờTqDD cònrCGp TqDDcó thểpBMz nhìnTqDD uD7xthấy anHMq4h, càngHMq4 krCGphông npBMzgờ còn pBMz"thấy mộTqDDt tTqDDặng một"pBMz, kèmpBMz uD7xtheo mộtrCGp ngườirCGp nữa.

Thấy cuD7xhân hơTqDDi uD7xtê, tôi bámuD7x vàHMq4o cộuD7xt HMq4điện đpBMzứng duD7xậy, chờpBMz pBMzmạch rCGpmáu TqDDlưu thông.

Phía bênHMq4 kuD7xia đuD7xường, Trương TuD7xhần dìuTqDD ngưHMq4ời corCGpn gáipBMz bênHMq4 crCGpạnh đpBMzi vềTqDD HMq4phía cổnrCGpg uD7xkhu nhHMq4à, ánuD7xh mắuD7xt thậuD7xt dịu pBMzdàng, cửHMq4 chHMq4ỉ thậtTqDD qHMq4uan tâm.

Khi đuD7xến chỗuD7x rHMq4ẽ tronTqDDg cổng, họuD7x bỗnHMq4g nHMq4hiên dừnHMq4g lại.rCGp TiếTqDDp đó,HMq4 TrươnguD7x ThầnTqDD chầmHMq4 chậrCGpm quHMq4ay đầu,pBMz nhìrCGpn vuD7xề phía rCGp tôi đHMq4ang đứng.

Sự têpBMz liệtpBMz nhuD7xanh chóng HMq4lan từTqDD thầnuD7x uD7xkinh uD7xchân tớuD7xi trunTqDDg tâuD7xm đạipBMz nãorCGp, TqDDtôi dưpBMzờng TqDDnhư hoànrCGp toànpBMz mấtpBMz đHMq4i khả năngTqDD mirCGpêu tảuD7x cảnhpBMz tưuD7xợng lúrCGpc đó.

Tóm lạpBMzi, tấTqDDt cảpBMz đềrCGpu vô cùnguD7x kịHMq4ch hóa.

Nếu khôngTqDD phuD7xải tậnuD7x mắt chHMq4ứng kiến,rCGp tựHMq4 mìnuD7xh trrCGpải qTqDDua, HMq4chắc chắnpBMz pBMztôi uD7xsẽ khôHMq4ng hHMq4ề dTqDDo dTqDDự tỏTqDD vẻpBMz HMq4xem thường sHMq4âu sắcpBMz đốiTqDD vớTqDDi nhữnpBMzg TqDDtrò TqDDkhuôn sáorCGp ácpBMz TqDDý này.

Trong khHMq4ông kuD7xhí tTqDDựa như kịchrCGp trường,rCGp pBMznhân vậtHMq4 nauD7xm độpBMzi trênHMq4 rCGpđầu vrCGpòng árCGpnh sTqDDáng lTqDDà TrưHMq4ơng ThHMq4ần nópBMzi vpBMzài câu grCGpì đóHMq4 vớipBMz nhânuD7x vrCGpật nTqDDữ TqDDcũng đTqDDội vòuD7xng áuD7xnh sáng,rCGp pBMzrồi sapBMzu đpBMzó uD7xmột uD7xmình điuD7x vềuD7x phípBMza tôi, từpBMzng bướcuD7x từnguD7x rCGpbước, pBMzđến trướcpBMz muD7xặt tôi.

Trong phpBMzút cpBMzhốc, những tiapBMz HMq4sáng TqDDtừ vònHMq4g sángTqDD kTqDDia lấpHMq4 lánTqDDh làpBMzm chóiuD7x mắHMq4t tôi.

Chân TqDDtôi vẫpBMzn rCGptê, càng lúcTqDD càuD7xng tê.uD7x MHMq4ay màTqDD bênHMq4 cạnpBMzh TqDDcó cộHMq4t điệnrCGp npBMzên tôiHMq4 vẫHMq4n rCGpcó tTqDDhể ưTqDDỡn nguD7xực thẳngTqDD lưngpBMz như TqDDmột câyrCGp pBMzbút chTqDDì. CảmrCGp pBMzơn ĐpBMzảng, HMq4cảm uD7xơn nhânpBMz dânTqDD, cảmHMq4 ơrCGpn cộtpBMz điện!

- TirCGpểu Đậu...

- pBMzCó phHMq4ải auD7xnh muTqDDốn hỏi, saorCGp rCGpem lạipBMz đếnuD7x đâuD7xy? TTqDDrời đHMq4ất nhâHMq4n từ,rCGp pBMzchỉ tìnpBMzh cờuD7x rCGpngang quD7xua thôi.

Trương ThầnHMq4 đẩyuD7x grCGpọng kính theuD7xo thóTqDDi qrCGpuen, uD7xgiọng nTqDDói trầrCGpm ấpBMzm, nTqDDụ cườiHMq4 nhàpBMzn nhạt:

- AuD7xnh vốTqDDn địnTqDDh TqDDlát nữa sẽTqDD tớuD7xi TqDDgặp em.

Tôi cũngpBMz gưrCGpợng cười:

- uD7xĐúng rồuD7xi. AnpBMzh TqDDđã hứa, sẽrCGp lpBMzập tứcHMq4 đrCGpi uD7xtìm eTqDDm, TqDDmột giâuD7xy cũnguD7x khôngHMq4 cTqDDhậm trễ.TqDD TqDDCòn HMq4may, giờTqDD uD7xvẫn cpBMzhưa muộnHMq4, em vuD7xẫn pBMzchưa ngpBMzủ nhưuD7x mộtpBMz cuD7xhú heo.

Nụ cTqDDười củapBMz auD7xnh dầnpBMz HMq4biến mất, chHMq4ỉ uD7xcòn lạipBMz rCGpvẻ mệTqDDt mỏi.

Điều nàyuD7x khiếnTqDD pBMztôi HMq4bỗng cảm thấyTqDD hơrCGpi mệtpBMz, khôrCGpng pBMzphải, lrCGpà rấHMq4t mệt.

Tôi uD7xhít mộtHMq4 huD7xơi thật sâuuD7x rồiuD7x vuD7xào uD7xthẳng vrCGpấn đề:

- BạrCGpn củTqDDa rCGpanh họHMq4 HuD7xạ, tên uD7xAn Khiết,HMq4 đúngrCGp không?

Anh hơTqDDi sữngHMq4 người,uD7x nhắm mắHMq4t vàrCGpo rồiuD7x lạiHMq4 mởTqDD TqDDra. DướiTqDD nhTqDDững pBMztia uD7xsáng prCGphản chiếHMq4u TqDDcủa HMq4ánh TqDDđèn xuuD7xng qurCGpanh, đôi mắtHMq4 sauD7xu cặpuD7x kínhHMq4 củapBMz aTqDDnh cànuD7xg đenHMq4 hơrCGpn, sángrCGp hơn.

Không HMq4đợi đTqDDể anpBMzh phTqDDản ứnguD7x, tôi nórCGpi tiếp:

- ATqDDnh đipBMz uD7xgặp rCGpem HMq4là muốnHMq4 chia tTqDDay vớiHMq4 euD7xm, TqDDcó phảpBMzi không?

Anh nhTqDDìn tôi,rCGp cặpTqDD mày nhíTqDDu lạTqDDi nhưnTqDDg ánhuD7x mắtTqDD khônrCGpg rCGphề uD7xlảng trHMq4ánh. GiọnuD7xg auD7xnh TqDDnhẹ uD7xnhàng nhưrCGpng kiêpBMzn định:

- ĐúpBMzng vậy.

- VìHMq4 anpBMzh uD7xvà HMq4cô HMq4ta TqDDquay lại rCGpvới pBMznhau sao?

- uD7xKhông. uD7xAnh TqDDvà côpBMz uD7xấy mãi mãuD7xi HMq4không tuD7xhể bêrCGpn uD7xnhau được.TqDD ChỉrCGp luD7xà, apBMznh khôngpBMz thểHMq4 rCGpkhông qupBMzan tâuD7xm đếnpBMz pBMzcô ấy.

Mấy pTqDDhút spBMzau, rCGptôi đãrCGp hiểu rauD7x mộpBMzt vàuD7xi chuyện.

Thực rCGpra rTqDDất đơnrCGp guD7xiản, mộtHMq4 đôi HMq4yêu nrCGphau tuD7xrong mườpBMzi HMq4năm, rCGpsắp HMq4kết HMq4hôn rồuD7xi nhrCGpưng vuD7xào đuD7xêm trướcHMq4 hômrCGp cưới,rCGp HMq4người con gáipBMz TqDDbị mpBMzột ôngTqDD chHMq4ủ lpBMzớn ởpBMz đâTqDDu HMq4xuất hiuD7xện thuD7xeo đuD7xuổi mãnrCGph liệt.pBMz CHMq4uối cùrCGpng, cô TqDD ta luD7xựa chọnrCGp pBMztiền TqDDbạc HMq4và địapBMz HMq4vị, vứpBMzt bỏTqDD HMq4tình HMq4yêu vàHMq4 lrCGpời hứa.uD7x TTqDDiếc pBMzthay, rCGpchỉ trong thờrCGpi giuD7xan npBMzửa nărCGpm nuD7xgắn nuD7xgủi, uD7xông TqDDchủ krCGpia pBMzlại thíchpBMz mộtHMq4 nHMq4gười TqDDkhác. CrCGpô gáirCGp vốn uD7xkiêu ngạopBMz khTqDDông cópBMz cáchHMq4 nrCGpào đốiTqDD diTqDDện vớpBMzi hiệnTqDD pBMzthực TqDDtàn khTqDDốc nêHMq4n đHMq4ã mắcuD7x phải chứuD7xng prCGphiền HMq4muộn nghiHMq4êm trọng,HMq4 TqDDbắt đpBMzầu nghuD7xĩ cáchpBMz rCGpkết TqDDthúc cupBMzộc đời.

Vào giHMq4ây pHMq4hút cuối cùngrCGp, cpBMzô tuD7xa nhHMq4ớ đếnrCGp ngườipBMz coHMq4n trarCGpi đpBMzã cùngTqDD mìnhHMq4 đrCGpi uD7xhết tuổuD7xi thaHMq4nh xuâpBMzn TqDDnên gửi mộtHMq4 TqDDemail, nóuD7xi lpBMzời TqDDxin lỗi.

May tHMq4hay, cuD7xô TqDDta TqDDđược bpBMzệnh viện cấTqDDp cHMq4ứu kịpHMq4 thời,pBMz càuD7xng maTqDDy hơuD7xn lTqDDà ngưHMq4ời copBMzn rCGptrai lạpBMzi quaHMq4y vềHMq4 HMq4bên cpBMzô uD7xta. Chỉ rCGpcó điềuTqDD, lrCGpý TqDDdo khuD7xông rCGpphải vìpBMz uD7xtình yêu.

Tôi rCGpđã nóipBMz rồi,uD7x TrươngpBMz Thần lpBMzà ngườHMq4i uD7xrất lươnuD7xg thiệnrCGp, tronTqDDg lHMq4úc kuD7xể lạipBMz quápBMz uD7xkhứ đTqDDã từngrCGp manuD7xg đếnTqDD choTqDD mình niềmHMq4 HMq4đau khuD7xổ vrCGpô tậnpBMz vTqDDà thHMq4ậm chírCGp cuD7xả sựuD7x srCGpỉ nhục,pBMz uD7xgiọng HMq4anh vẫnpBMz uD7xđiềm nhiênTqDD, không hềHMq4 rCGpcó rCGpchút căpBMzm hrCGpận, đếTqDDn nHMq4gay cảrCGp oTqDDán TqDDgiận haTqDDy HMq4quở HMq4trách cũrCGpng đềuHMq4 khTqDDông có.

- TiểupBMz ĐậuD7xu, arCGpnh khôHMq4ng thể buD7xỏ uD7xmặc crCGpô ấy.HMq4 DHMq4ù grCGpì, TqDDanh rCGpvà uD7xcô ấuD7xy đãuD7x cóTqDD bTqDDấy HMq4nhiêu nTqDDăm tìnuD7xh cảm,HMq4 đpBMzã córCGp bao TqDD nhiêu nămuD7x brCGpên nhauuD7x. ĐrCGpối vpBMzới anhHMq4, cuD7xô uD7xấy TqDDlà mộpBMzt ngườiTqDD tuD7xhân, uD7xanh rCGpkhông thểpBMz tuD7xrơ mắuD7xt nhìn côrCGp ấrCGpy uD7xtự hủHMq4y diệHMq4t mìnhHMq4, auD7xnh trCGphật sHMq4ự khôpBMzng làuD7xm được...

Khi uD7xnói nhữnHMq4g lHMq4ời này, trpBMzong giọnpBMzg nóHMq4i củuD7xa arCGpnh nhTqDDư TqDDcó uD7xcơn TqDDsóng lớn,TqDD pBMzkhông cònuD7x rCGpấm áuD7xp, uD7xrõ rànHMq4g nTqDDữa mà HMq4 khàn kHMq4hàn, rHMq4am rCGpráp rCGpnhư thrCGpể bịpBMz duD7xao cứapBMz uD7xvào tim:

- BTqDDác sĩuD7x rCGpnói, bệnuD7xh của côHMq4 TqDDấy phụcTqDD hTqDDồi rTqDDất chpBMzậm, cầuD7xn nhiềTqDDu trCGphời HMq4gian, cầnTqDD nhiềHMq4u sựpBMz nhẫnuD7x nạiTqDD. TpBMzừ pBMzbé, côHMq4 ấy đãHMq4 mrCGpất mpBMzẹ, suD7xau kTqDDhi uD7xtốt nghiTqDDệp, cũnrCGpg gầTqDDn rCGpnhư cắtHMq4 đứtpBMz mrCGpọi quapBMzn hệuD7x vớpBMzi guD7xia đình. GHMq4iờ đTqDDây trêpBMzn thếHMq4 grCGpiới HMq4này, uD7xcô TqDDấy chỉHMq4 uD7xcó mìTqDDnh anh.

Nói thẳngTqDD làpBMz tìnhTqDD huống lúcuD7x nàypBMz nằrCGpm ngoàTqDDi spBMzuy HMq4đoán củrCGpa tôiuD7x, nóuD7x uD7xkhông giốngTqDD vTqDDới hànrCGpg trpBMzăm khpBMzả nănTqDDg muD7xà tôi nghĩuD7x đếnuD7x tronTqDDg nrCGphững uD7xlúc HMq4thẫn thHMq4ờ. ĐặcpBMz biệpBMzt lạiHMq4 khôpBMzng rCGpđủ nhẫnpBMz tâmuD7x, khôngHMq4 đủ HMq4 ác ýrCGp nêuD7xn khuD7xiến tôpBMzi khHMq4ông kHMq4ịp phảnrCGp ứnTqDDg. NgTqDDẩn ngrCGpười mãiTqDD HMq4tôi mớiHMq4 sựuD7xc nhớHMq4 rpBMza, hỏi:

- PhảirCGp TqDDmất bauD7xo lâuTqDD mới hrCGpoàn TqDDtoàn uD7xhồi phục?

- AuD7xnh khôngHMq4 biết..uD7x. - HMq4 Trương ThầrCGpn khẽrCGp nhếchuD7x TqDDmôi, HMq4nói tiTqDDếp: rCGp- ..HMq4. npBMzhưng đpBMziều đóTqDD pBMzkhông quarCGpn truD7xọng. Dù lpBMzà bTqDDao lâpBMzu aTqDDnh cpBMzũng khôpBMzng tHMq4hể đểpBMz euD7xm cùTqDDng uD7xanh gánHMq4h HMq4chịu tHMq4ất cả.uD7x BởipBMz vTqDDì, nhưHMq4 thế khôngTqDD rCGpcông bằnguD7x vớirCGp eTqDDm. VpBMzà rCGpvì đâyrCGp làpBMz HMq4chuyện riTqDDêng củaTqDD pBMzanh vàTqDD côuD7x uD7xấy. TqDDTiểu Đậu, emuD7x pBMzcó thểpBMz hiểupBMz không?

Tôi HMq4nghĩ, mìnHMq4h pBMzcó thể hiểu.

Hai ngườrCGpi ởHMq4 bTqDDên pBMznhau đã quárCGp lâu,HMq4 dùrCGp sHMq4au npBMzày khôpBMzng TqDDcòn yêurCGp nharCGpu thắmTqDD HMq4thiết, thậmuD7x chíTqDD lpBMzà làmHMq4 tổnuD7x thương nhau,HMq4 nhưuD7xng vẫnTqDD khôTqDDng thểrCGp nàHMq4o xuD7xóa bỏrCGp hìnhHMq4 ảnHMq4h củapBMz đốuD7xi phươngrCGp pBMztrong cuộcrCGp đời mình.

Có tHMq4hể vìHMq4 thHMq4ói rCGpquen, crCGpó thể HMq4vì tráchTqDD nhiệHMq4m, cũTqDDng cóHMq4 tpBMzhể vuD7xì trCGpình bạn,pBMz vàuD7x cũnrCGpg cuD7xó thểrCGp vrCGpì uD7xtình rCGpthân, nhưng rCGpkhông lirCGpên HMq4quan gHMq4ì đếnuD7x tTqDDình yêu.

Lấy vuD7xí dụTqDD TqDDđơn uD7xgiản, nếupBMz Lâm LỗTqDDi cHMq4ó xảuD7xy rpBMza chuyệnrCGp gìTqDD, tuD7xôi cuD7xũng vậyTqDD, khôHMq4ng thểrCGp bỏrCGp mHMq4ặc apBMznh ta.

"Không thểHMq4 rCGpbỏ muD7xặc", bốn chữpBMz npBMzày, rCGptôi hiểu.

Theo mHMq4ô tuHMq4ýp phHMq4át triển trrCGpong TqDDphim, TuD7xrương THMq4hần cóuD7x lẽpBMz TqDDsẽ rCGpvì mupBMzốn tôiTqDD rCGpquên anhrCGp, hpBMzận anuD7xh npBMzên girCGpả vờuD7x quaHMq4y lại vớuD7xi côpBMz ThTqDDiên thầnpBMz mùrCGpa hạ,rCGp spBMzau đpBMzó bịTqDD tôiHMq4 chửiuD7x rủarCGp rTqDDồi rCGptát, cuốipBMz cùngTqDD pBMztrái tim anTqDDh tauD7xn nátpBMz nhìnpBMz thpBMzeo bóngHMq4 pBMztôi kHMq4huất HMq4xa dần.

Hoặc lrCGpà saHMq4u rCGpkhi biếtrCGp sự thuD7xật, tôpBMzi sTqDDẽ ngânrCGp uD7xngấn nướcHMq4 mTqDDắt kTqDDiên qupBMzyết cùngpBMz TqDDanh chHMq4ăm pBMzsóc cpBMzô ThpBMziên thầHMq4n mùrCGpa hạ kipBMza. CupBMzối cùngpBMz, pBMzsau pBMzkhi trảiuD7x qurCGpa uD7xhàng loạtTqDD nhữngrCGp rCGpđả kíHMq4ch lẫrCGpn hirCGpểu uD7xlầm, ápBMznh sáng cpBMzủa ThánhHMq4 mẫurCGp tTqDDôi cuốTqDDi cùngpBMz cũrCGpng rCGpcảm hHMq4óa đưuD7xợc trờiHMq4 đấtpBMz, tìnhHMq4 bạnHMq4 củHMq4a ba nuD7xgười vpBMzà tìnTqDDh yêrCGpu củarCGp uD7xhai ngườuD7xi cùnpBMzg tồnTqDD tạrCGpi vàpBMz TqDDchúng tôiHMq4 pBMzsẽ cùnguD7x sốTqDDng tuD7xrong những ngàHMq4y TqDDvui vẻ,uD7x hạTqDDnh phúc...

Thế nhưrCGpng, dùTqDD cuộHMq4c sốngrCGp có TqDDđầy nhữrCGpng tìnpBMzh HMq4huống HMq4cẩu huypBMzết tuD7xhì crCGpũng khônTqDDg phuD7xải HMq4là đanguD7x trênHMq4 kịchpBMz trường.

Trương ThầnTqDD lựauD7x chọTqDDn sự thẳngTqDD thắn,HMq4 HMq4thành thật,uD7x trCGpôi lựuD7xa crCGphọn uD7xrời xTqDDa anuD7xh. HapBMzi chuD7xúng tôi,TqDD mỗiuD7x ngườipBMz mộtHMq4 lựa chọn,pBMz bìnrCGph tĩuD7xnh màuD7x quyếtrCGp đoán.

Không crCGpó npBMzước mắt, khônrCGpg cóTqDD sựpBMz đarCGpu kuD7xhổ xrCGpé TqDDgan xérCGp ruD7xuột, khôHMq4ng hỏirCGp trờTqDDi, hỏiTqDD đấtTqDD, hỏHMq4i biển,rCGp tấtpBMz cpBMzả đều theorCGp lẽrCGp tựrCGp nhiên.

Tôi grCGpiậm girCGpậm cpBMzhân, hình nhuD7xư khpBMzông cònrCGp têpBMz nữa.

Buông tTqDDay khỏiHMq4 pBMzcây rCGpcột điện, tôipBMz cườHMq4i hrCGpì TqDDhì nói:

- TqDDMay mpBMzà ngưpBMzời trCGprong văn puD7xhòng đềuHMq4 khôTqDDng biếrCGpt chuyệTqDDn củaHMq4 haHMq4i chúngHMq4 tTqDDa, đỡrCGp phảHMq4i tốuD7xn cHMq4ông giuD7xải thích.

Trương TpBMzhần gậtpBMz pBMzđầu, cuối uD7xcùng trênrCGp khóeuD7x muD7xôi apBMznh cũnpBMzg lrCGpộ rTqDDa mpBMzột đuD7xường pBMzcong npBMzho nhỏ:

- ỪuD7x, TqDDcũng may.

- TqDDMay làHMq4 chúnguD7x tHMq4a chưaTqDD nói tớHMq4i kếTqDD horCGpạch hTqDDay luD7xời hứapBMz gì.

- ỪHMq4, may.

- MauD7xy mTqDDà epBMzm vẫHMq4n chưTqDDa rất rấtuD7x pBMzrất thípBMzch anhrCGp, thuD7xích đếHMq4n nỗiHMq4 rCGpkhắc cốtHMq4 gHMq4hi tâm.

- Ừ,pBMz may.

- MrCGpay màrCGp, anTqDDh pBMzcũng đối vuD7xới pBMzem nuD7xhư vậy.

Lần TqDDnày TrươngpBMz ThầnpBMz lại uD7xkhông npBMzói gì.

Để khôngHMq4 kpBMzhí bớtrCGp tẻpBMz nuD7xgắt, tôi đànhHMq4 phảiHMq4 nTqDDói tiếp:

- TìpBMznh yêuHMq4 cHMq4ủa cTqDDhúng ta TqDDthật "chớHMq4p nhoáng".rCGp THMq4ừ uD7xlúc xHMq4ác địnhrCGp quHMq4an hệTqDD yêuD7xu HMq4đương uD7xđến krCGphi kết thuD7xúc, trướcuD7x sapBMzu gộpuD7x lHMq4ại hìnuD7xh nhưuD7x nhirCGpều nhấtTqDD cTqDDhỉ rCGpmười ngày.

Trương ThầHMq4n giơpBMz taHMq4y rTqDDa xem đồnguD7x HMq4hồ, nói:

- ChrCGpín ngpBMzày hauD7xi mươipBMz hai girCGpờ bHMq4ốn mrCGpươi pBMzba pTqDDhút, từuD7x TqDDlúc aHMq4nh npBMzói vTqDDới TqDDem "PuD7xhải" đếuD7xn rCGpcâu nói uD7x ban nãHMq4y "ĐúngHMq4 vậy".

- CórCGp phảiHMq4 arCGpnh tHMq4hích em không?

- AnTqDDh mTqDDuốn cpBMzhia tapBMzy em córCGp đúngrCGp không?

- ĐúngTqDD vậy.

Tôi hítrCGp mTqDDạnh mũiHMq4, chớpBMzp mắt thậtrCGp mạnhuD7x, rCGphét to:

- AnTqDDh đừnguD7x nhTqDDư rCGpthế này. NếuHMq4 auD7xnh TqDDnhư thếHMq4 nàuD7xy HMq4thì HMq4em sẽTqDD cpBMzảm thấHMq4y uD7xanh thíchHMq4 HMq4em nhiềuuD7x uD7xhơn eHMq4m thícTqDDh anh.

Trương ThầnuD7x bậtpBMz cười, giọTqDDng nuD7xói TqDDkhàn khHMq4àn nhưnHMq4g rTqDDõ rànguD7x, chínuD7x chắn:

- TiểHMq4u Đậu,TqDD anHMq4h pBMzthực sự muốnuD7x luôpBMzn ởpBMz bênrCGp eTqDDm, muốnuD7x quTqDDý trọnTqDDg rCGpem, khôrCGpng muốpBMzn eTqDDm phpBMzải buồrCGpn, kpBMzhông muốrCGpn em TqDD phải khHMq4óc. AnpBMzh TqDDnhững tưởngHMq4 TqDDrằng, muD7xình cópBMz thểpBMz lTqDDàm được...

Anh nắmTqDD chắTqDDc vrCGpai tôi, HMq4 xoay tôrCGpi nửarCGp vòpBMzng tròn,rCGp sarCGpu đuD7xó khẽpBMz đẩyrCGp tuD7xôi vềrCGp HMq4phía trưrCGpớc, HMq4giọng auD7xnh rCGpvang lên sHMq4au uD7xlưng tôi:

- TrướcpBMz HMq4đây, đềuHMq4 làTqDD em nuD7xhìn anpBMzh rờirCGp đTqDDi. pBMzLần npBMzày đổipBMz lạTqDDi, pBMzanh sHMq4ẽ npBMzhìn thTqDDeo bónguD7x em.

- Phải.

- Được.

Tôi uD7xsải nhữnHMq4g bướcTqDD lớn, khôuD7xng quapBMzy đầurCGp lại.

Tôi thấtuD7x tìnTqDDh rpBMzồi, tôi rấuD7xt buồn.

Dù cuộcHMq4 HMq4tình nàypBMz tpBMzừ đầu chíTqDD cuD7xuối HMq4tổng cộngHMq4 kTqDDhông đếnrCGp mườiTqDD nHMq4gày, HMq4nhưng TqDDtôi vẫHMq4n rấtrCGp buồn.

Vốn địnhrCGp uD7xlấy đồ,pBMz rTqDDồi đi đếnpBMz HMq4chỗ NuD7xgưu BônpBMz pBMznhưng drCGpo tronHMq4g lòngrCGp buồnrCGp brCGpã nênpBMz tuD7xôi muốTqDDn qTqDDuay vềuD7x nhpBMzà pBMzở một mình.

Có cpBMzâu nTqDDói: "pBMzKhông có cáchuD7x nàHMq4o gipBMzải sầuTqDD ngoàpBMzi viuD7xệc giảuD7x vpBMzờ vui...".

Tôi muHMq4a cổuD7x vịrCGpt TuD7xhanh Võ loạiuD7x rCGpcay TqDDnhất, prCGpha lrCGpy càpBMz phHMq4ê đeTqDDn đrCGpặc rCGphơn cảpBMz tươuD7xng rTqDDồi nhHMq4ìn hHMq4ai thrCGpứ nàuD7xy uD7xbần tuD7xhần hồi lâurCGp, cuốipBMz cùpBMzng lạrCGpi khônguD7x nHMq4hét vàrCGpo miệng.

Tôi nTqDDhư coHMq4n nhặpBMzng không đầuHMq4 lTqDDượn quanHMq4h prCGphòng mườTqDDi bảy,rCGp mưuD7xời támHMq4 rCGpvòng, rCGpchóng mặt,TqDD hopBMza mắpBMzt, chánTqDD nTqDDản, cuối cùnrCGpg crCGphỉ cTqDDó thểuD7x mTqDDở máyrCGp tínTqDDh, rồiTqDD HMq4lại tirCGpện taTqDDy đăHMq4ng nhậpHMq4 QQ.

Vào guD7xiờ uD7xăn HMq4tối củaTqDD TqDDngày Chủ nhậHMq4t, sốHMq4 HMq4người uD7xOnline HMq4chỉ đếmrCGp trênTqDD đHMq4ầu ngóuD7xn taypBMz, drCGpo đuD7xó avatapBMzr nàouD7x sánguD7x càng trởTqDD nêuD7xn uD7xrõ ràTqDDng hơn.

Trong đuD7xó TqDDcó mộtTqDD avatar, HMq4 hình TqDDnhư lúHMq4c nàorCGp cũngTqDD sáng,HMq4 rỏuD7x lpBMzẽ aTqDDnh trCGpa nrCGpghiện gamuD7xe trTqDDên HMq4QQ nrCGpên rCGpOnline hrCGpai mươi bốuD7xn tiếngTqDD đồngHMq4 hồHMq4 mộtTqDD ngày.

Có mộtTqDD thờiTqDD giuD7xan dài,HMq4 tôi đềuTqDD chọpBMzn sựrCGp phHMq4ớt pBMzlờ TqDDđối vớipBMz pBMzngười này.rCGp NhưpBMzng TqDDlần nàyuD7x nhuD7xư TqDDbị trpBMzúng pBMztà, tay rHMq4un runTqDD, tôiTqDD ấHMq4n vàopBMz apBMzvatar đóTqDD uD7xrồi gửpBMzi mpBMzột biểurCGp tưuD7xợng mặtTqDD cười.

Vừa gửiTqDD xongrCGp, tôuD7xi liền muốnuD7x HMq4chặt TqDDphăng cáiHMq4 đầurCGp muD7xình đTqDDi, đaHMq4ng địnhHMq4 thHMq4oát rauD7x, cuD7xon chuộtpBMz dừngHMq4 lạipBMz nút uD7x "X" pBMztrên đỉnrCGph gócTqDD bênuD7x phTqDDải, tôHMq4i lạirCGp khônuD7xg rCGpnhấn vào.

Cát bụHMq4i (******) 18:45:34

A Phúc,rCGp HMq4em tìTqDDm anrCGph ?

Tốc độrCGp đánhHMq4 chữTqDD củauD7x Lâm HMq4Lỗi vẫHMq4n nrCGphanh nhHMq4ư tpBMzrước đâyrCGp, côrCGpng pBMzlao pBMznày tuD7xhuộc vềHMq4 mốiuD7x uD7xtình mỗHMq4i ngườipBMz mộpBMzt nơHMq4i của uD7x chúng tôi.

Khi ấyrCGp rấtrCGp ngTqDDhèo, cướHMq4c gọi điệTqDDn thuD7xoại đườnguD7x dHMq4ài rấTqDDt đắtuD7x, rCGptôi vrCGpà aHMq4nh trCGpa liềnHMq4 tậnuD7x dụnguD7x tấtpBMz rCGpcả cpBMzơ hộHMq4i để TqDD có thuD7xể rCGplên uD7xmạng nóTqDDi chuyện.rCGp KpBMzý HMq4túc xáHMq4, quánpBMz neHMq4t, TqDDphòng mTqDDáy, đềHMq4u làHMq4 nhữnrCGpg nơrCGpi chúng tôipBMz rCGptừng cHMq4hiến đấu.

Số rCGpQQ củauD7x hrCGpai chúnrCGpg tôi làuD7x cùpBMzng đănuD7xg kýrCGp mộtTqDD lúc,uD7x pBMzsáu nămTqDD rồiuD7x, chưauD7x từngrCGp thay.

Trên thựrCGpc pBMztế, cóuD7x rất nhipBMzều thứpBMz vTqDDẫn HMq4không hềHMq4 thauD7xy uD7xđổi sTqDDau TqDDkhi chúuD7xng tôipBMz cuD7xhia taHMq4y. VíuD7x dụuD7x nrCGphư rCGpsố điện thoTqDDại uD7xdi dTqDDộng, srCGpố uD7xtài khoảnpBMz MSNrCGp, địapBMz chỉpBMz emailpBMz, bpBMziệt dHMq4anh tHMq4rên mạnguD7x, uD7xcách gọi thâuD7xn rCGpmật tpBMzrong đuD7xời thựcTqDD, thpBMzậm chíTqDD đếnpBMz nguD7xay cảuD7x rCGpmật pBMzmã TqDDthẻ nuD7xgân hàngTqDD cũuD7xng uD7xkhông đổi. ĐóTqDD HMq4chính uD7xlà nTqDDgày rCGpsinh nhậHMq4t củTqDDa apBMznh ta.

Có dupBMzy nhấHMq4t mộtuD7x thứTqDD thay đổirCGp lrCGpà tìnhuD7x cảmpBMz nhữnguD7x tưởHMq4ng sHMq4ẽ bpBMzền lâuHMq4 nTqDDhư tuD7xrời đất.

Trời đất!rCGp pBMzXem rCGpra tôpBMzi đang thuD7xật sựrCGp rấtpBMz buồnpBMz. TôiuD7x pBMznhíu mắtpBMz, HMq4cau màyrCGp vẻTqDD đaTqDDu đớn.

A TTqDDu rCGpLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉpBMz mrCGpuốn uD7xnhanh chóng kếtuD7x thúuD7xc cpBMzuộc đrCGpối TqDDthoại vuD7xô thưởngHMq4 vôHMq4 uD7xphạt pBMznày nhưngrCGp lạipBMz uD7xmột pBMzlần nữarCGp đauD7xng định thoáHMq4t tHMq4hì phpBMzải pBMzdừng lại.

Cát bụiuD7x (******) 18:48:34

A PHMq4húc, cHMq4ó phảuD7xi đãuD7x xảuD7xy ra chuyệrCGpn HMq4gì không?

Tôi córCGp tuD7xhể pBMznói mHMq4ột cách uD7xkhông hềHMq4 HMq4phô trrCGpương rằngpBMz, từTqDD cửpBMza sổrCGp cTqDDhat, trorCGpng fHMq4ont chữTqDD "Lệ",TqDD HMq4cỡ chữ năm,pBMz màuTqDD uD7xchữ TqDDxanh dpBMza trTqDDời, TqDDtôi cpBMzó thểpBMz tưởngTqDD tượngpBMz rCGpra drCGpáng vẻrCGp củpBMza TqDDanh HMq4ta lúc này.

Mắt nhrCGpìn chằmuD7x chTqDDằm vHMq4ào màn hìnTqDDh, rCGpngón tarCGpy đặtpBMz trTqDDên uD7xbàn phíTqDDm, khẽrCGp mTqDDím chặuD7xt môuD7xi, thoárCGpng chúTqDDt lrCGpo lắngHMq4. Ồ đúngrCGp rrCGpồi, rCGpbên cHMq4ạnh còuD7xn pBMzcó nuD7xửa baTqDDo thuốTqDDc láTqDD, mộtrCGp chiếcpBMz uD7xgạt tàn,HMq4 mộtpBMz cáiuD7x bậrCGpt lửa.

Nếu như,HMq4 rCGpnhững thói quD7xuen nàyHMq4 cTqDDủa arCGpnh TqDDta cũHMq4ng khôpBMzng hềpBMz rCGpthay đổi.

Tôi tHMq4hừa HMq4nhận, cHMq4ó những lúHMq4c tôiuD7x làrCGp ngườiTqDD rấtuD7x kHMq4hông quyếtuD7x TqDDđoán. VậypBMz npBMzên, TqDDlúc nàyrCGp trCGpôi TqDDdo pBMzdự, cHMq4hần chừ, TqDD không dứrCGpt kTqDDhoát ấnHMq4 vàouD7x nútuD7x "X".

A rCGpTu LTqDDa (******) 18:52:43

Nếu eTqDDm xảyuD7x uD7xra chuyện, aHMq4nh sẽHMq4 HMq4làm gì?

Trong vpBMzài phúuD7xt tôrCGpi dHMq4o dự,TqDD Lâm LỗirCGp HMq4vẫn lặngpBMz lẽHMq4 chờpBMz pBMzđợi. pBMzSau HMq4khi drCGpòng chữpBMz vừaHMq4 rồiuD7x đượcuD7x gửipBMz đirCGp, anuD7xh uD7xta không rCGplập tpBMzức rCGptrả lờirCGp mrCGpà lặnHMq4g HMq4lẽ mấtuD7x khHMq4oảng mộtTqDD phTqDDút rưỡi.

Cát pBMzbụi (******) 18:54:22

Anh sẽuD7x ởpBMz bHMq4ên HMq4em, pBMznếu em mrCGpuốn. ChpBMzỉ rCGpcần euD7xm uD7xđồng ý.

 

A HMq4Tu HMq4La (******) 18:54:55

Tại saorCGp? pBMzChẳng phrCGpải giữa haiTqDD chúngpBMz tTqDDa đrCGpã kpBMzhông còuD7xn qrCGpuan uD7xhệ uD7xgì rTqDDồi sao?

 

Cát bụuD7xi (******) 18:56:32

A uD7xPhúc ngốcrCGp, chuD7xo dTqDDù là lúcpBMz nàouD7x, chTqDDo dùrCGp lrCGpà tìrCGpnh huốngrCGp rCGpgì, anTqDDh cũngHMq4 khôTqDDng thểHMq4 TqDDbỏ mặcHMq4 pBMzem. HMq4Dù chúnHMq4g ta khuD7xông uD7xcòn làuD7x ngườiTqDD yêuD7xu tHMq4hì vẫnrCGp pBMzlà HMq4bạn bè.HMq4 DHMq4ù pBMzem khônTqDDg corCGpi uD7xanh làHMq4 brCGpạn thrCGpì ítTqDD ra pBMz em HMq4và auD7xnh pBMzcũng vrCGpẫn lrCGpà HMq4đồng TqDDhương lớHMq4n lêTqDDn cùngHMq4 nhau.

Tôi uD7xkhông trảTqDD lờipBMz muD7xà nhấn thẳngrCGp vHMq4ào nútuD7x "XrCGp" rrCGpồi pBMztắt rCGpmáy tính.

Vì tôTqDDi khrCGpóc, rCGpdù khônrCGpg có sựpBMz trợHMq4 lựcuD7x củTqDDa vTqDDị cuD7xay, vTqDDị đắrCGpng nhuD7xưng uD7xnước TqDDmắt tôiuD7x vẫnTqDD tuôuD7xn nrCGphư trút.

Con người,TqDD loàuD7xi pBMzsinh vậtpBMz này khôngHMq4 cầnTqDD biếrCGpt đaHMq4u rCGpbuồn hTqDDay tuyệtuD7x vọnpBMzg đếnrCGp đâu,TqDD chỉHMq4 cầuD7xn rCGptìm thTqDDấy mộtuD7x chỗ phátpBMz tiếuD7xt đượcrCGp làpBMz HMq4liền cuD7xó TqDDthể gàuD7xo khócrCGp thoảiuD7x muD7xái mộtHMq4 trậHMq4n, HMq4cơ uD7xbản sẽHMq4 cTqDDhăng cảm thrCGpấy vTqDDấn đềpBMz TqDDto tTqDDát nữaHMq4. NhữngpBMz khảuD7x TqDDnăng còuD7xn lrCGpại nhpBMzư nhảyuD7x uD7xlầu, đâmpBMz vàoTqDD tườnTqDDg hay rCGp gì gìuD7x đrCGpó làrCGp rấtHMq4 hiếm.

Giống nhHMq4ư tôuD7xi trưrCGpớc đây, tứpBMzc nrCGpghẹn ởrCGp tronrCGpg ngực,pBMz kuD7xhó chịurCGp đếnTqDD uD7xnỗi hậnpBMz khônHMq4g thểuD7x lấyTqDD dTqDDao uD7xcứa một pBMznhát uD7xvào bụng.

Sau krCGphi khópBMzc pBMzđã mộtuD7x truD7xận, liền lậprCGp tứcHMq4 suHMq4y xpBMzét mộtrCGp pBMzcách thuD7xực tếTqDD rằTqDDng, nếupBMz pBMznhư cứauD7x HMq4một vrCGpết dàpBMzi ởTqDD truD7xên bTqDDụng thì sẽpBMz đaTqDDu đớnHMq4 đếnrCGp thuD7xế nào...

Nghĩ tớHMq4i TqDDvết cứTqDDa rỉ máu,TqDD tôirCGp TqDDsực uD7xnhớ đếnHMq4 rCGpvết thươTqDDng trCGprên lưngrCGp củpBMza TqDDThương NgpBMzô, rCGpdo vậTqDDy srCGpức tậTqDDp trupBMzng liền bpBMzị phâpBMzn TqDDtán pTqDDhần nàuD7xo, tốHMq4c độpBMz lănTqDD củaHMq4 nướcpBMz mắuD7xt thrCGpeo đóHMq4 TqDDcũng gTqDDiảm đipBMz đôi chút.

Đương nhiênpBMz, cònrCGp córCGp thểTqDD vì dùHMq4 HMq4sao đrCGpây TqDDcũng uD7xkhông phảipBMz lpBMzà lầnTqDD thuD7xất tìnuD7xh pBMzđầu tuD7xiên, rCGpthất tìnhHMq4, thrCGpất tTqDDình thành rCGpquen rồi.

Nếu dpBMzùng ppBMzhương pháp khoTqDDa HMq4học quuD7xy đổpBMzi sốHMq4 luD7xượng thTqDDì lHMq4ần TqDDtrước HMq4yêu TqDDnhau tronTqDDg nărCGpm năHMq4m, tôuD7xi kpBMzhóc mất nămpBMz thHMq4áng, uD7xlần nrCGpày yêpBMzu nhaTqDDu trorCGpng muD7xười ngàrCGpy, duD7xo đópBMz, TqDDcó lẽuD7x TqDDtôi spBMzẽ chỉTqDD rCGpkhóc... thôi rCGprồi, họcpBMz dpBMzốt rCGpmôn toán,uD7x grCGpiờ khôHMq4ng trCGpính ruD7xa nổi...

Tóm lạiuD7x, TqDDdưới tTqDDác dụng cuD7xủa nhữngTqDD suuD7xy ngrCGphĩ vớTqDD vẩnTqDD, tôipBMz đuD7xã ngpBMzừng khóc.

Tôi vàoHMq4 phrCGpòng tắmrCGp rửapBMz mặt, bỗnguD7x nhiênrCGp nghpBMze thấyuD7x tiếnguD7x cửarCGp. NgópBMz TqDDra thTqDDì trôngrCGp TqDDthấy mộHMq4t HMq4hổ, rCGpmột HMq4trâu vuD7xai sánh pBMz vai đứngpBMz trướcpBMz cuD7xửa tHMq4hay giày.

Nghe thấyrCGp độTqDDng tĩnh, HMq4 Thương NgTqDDô uD7xngẩng đầupBMz lêuD7xn nhìuD7xn. DướiuD7x ánpBMzh đrCGpèn tườngTqDD màHMq4u vàngrCGp crCGpam 50WpBMz, rCGphình ảnhpBMz hTqDDắn có chútrCGp pBMzkhông rõHMq4 ràng.

- TTqDDiểu TườngHMq4, quảrCGp nhiêTqDDn em TqDDcó ởrCGp nhà.

Giọng hTqDDắn HMq4vừa nhHMq4ẹ vừa pBMzkhàn, rCGpnghe TqDDcó vHMq4ẻ kỳpBMz lạTqDD, khuD7xiến tiHMq4m tôuD7xi rCGpnhói lên,TqDD sốpBMzng muD7xũi caTqDDy caTqDDy, rCGpsau đópBMz phHMq4át hiện dánuD7xg vẻTqDD hTqDDắn càpBMzng mờTqDD nhpBMzạt hơn.

Hóa rapBMz, hiệHMq4u quảHMq4 thị rCGp giác nhTqDDư thTqDDế khôHMq4ng phpBMzải uD7xvì ánrCGph đpBMzèn, mpBMzà làHMq4 uD7xtrong uD7xgiây rCGpphút uD7xnhìn thấyHMq4 hắnTqDD, mTqDDắt tôi bỗnuD7xg trTqDDào HMq4ra thứuD7x chấTqDDt lỏngHMq4 mằnrCGp mặn.

- SpBMzao uD7xanh TqDDlại về?

- TTqDDỉnh rTqDDồi TqDDthì vuD7xề thôi.

Thương NgpBMzô lẳngTqDD lpBMzặng đáp lờiuD7x, sTqDDau đrCGpó tiếnTqDD lại,pBMz nghpBMziêng đầupBMz rCGpnhìn tôiTqDD, cưrCGpời mpBMzà nHMq4hư kHMq4hông cườrCGpi hỏi:

- pBMzEm thuộuD7xc trCGpộc uD7xHổ cuD7xhúng ta, làmrCGp TqDDgì phảrCGpi họcpBMz pBMzloài thỏ?

Tôi đưapBMz cặppBMz HMq4mắt thỏ TqDDnhìn hắn:HMq4 rCGp- ArCGpnh mớiuD7x HMq4là thTqDDỏ, làTqDD HMq4con thHMq4ỏ đực.

Ngưu TqDDBôn dựTqDDa ngườiTqDD vào cửapBMz nhìnHMq4 chTqDDúng TqDDtôi, kpBMzhẽ cườHMq4i, nói:

- NếTqDDu auD7xnh ấrCGpy làrCGp trCGphỏ uD7xthật thì rCGpchị pBMzdâu tHMq4ính sao?

Tôi nghiếnrCGp ruD7xăng, đáp:

- ThìuD7x xérCGp xácTqDD apBMznh rCGpta ra luôn.

Ngưu BônuD7x cứngrCGp họng.

Thương NguD7xô HMq4lại rấtTqDD điềm tĩnh,HMq4 guD7xiơ tuD7xay rTqDDa vuốtHMq4 tócHMq4 tôHMq4i, nói:

- YênTqDD uD7xtâm. CóTqDD epBMzm ởuD7x đây, uD7xta khHMq4ông sTqDDao đâu.

Không TqDDhiểu pBMzcó pBMzphải uD7xdo mới từrCGp bêuD7xn ngoàiHMq4 vàHMq4o nuD7xhà hrCGpay khôngTqDD màHMq4 taTqDDy hắTqDDn rrCGpất lạnTqDDh, khuD7xông ấmpBMz rCGpáp nrCGphư uD7xbình thường.

Lẽ nàoHMq4, hắnpBMz thậtrCGp rCGpsự chịrCGpu ảnh hưởHMq4ng TqDDcủa thpBMzời tiếpBMzt bêrCGpn ngoàirCGp sauD7xo? VậyHMq4 nên,rCGp thựcHMq4 ruD7xa hắnpBMz pBMzcũng cảmTqDD thấyHMq4 lạnh...

Điều nrCGpày khiênpBMz tTqDDôi rCGpbỗng nhớ đếnuD7x uD7xcái chănuD7x lôuD7xng vpBMzũ mớipBMz tpBMzinh rCGpbỏ rCGpquên bêHMq4n đườpBMzng nênHMq4 khôuD7xng trCGpránh khỏiTqDD tiếc nuối.

Lại uD7xnghĩ rCGptối hôrCGpm đórCGp chỉ cácTqDDh hiệpBMzn tạiHMq4 HMq4không quárCGp uD7xhai pBMztrăm HMq4bốn muD7xươi gipBMzờ, cảnhpBMz vậtuD7x vHMq4ẫn nguyêuD7xn vẹnuD7x nhưng ngườiuD7x pBMzđã HMq4không còrCGpn... TôTqDDi kuD7xhông TqDDchỉ rCGptiếc TqDDnuối màpBMz cònpBMz uD7xxấu TqDDhổ, khôHMq4ng chỉpBMz xấuHMq4 hổuD7x mà cTqDDòn đuD7xau đớrCGpn. uD7xCứ đaurCGp đớnrCGp rCGplà chHMq4ức nănTqDDg tuuD7xyến lệpBMz củauD7x tHMq4ôi lrCGpại khởipBMz động.

Đang surCGpy nghĩTqDD, tôirCGp bỗng HMq4cảm thấyTqDD bànuD7x trCGpay vốnuD7x đặtpBMz trênTqDD HMq4mái tócrCGp tôTqDDi khẽHMq4 dừuD7xng lrCGpại, sarCGpu đpBMzó HMq4di churCGpyển xuốTqDDng trán rồiuD7x uD7xche krCGpín cTqDDặp mắpBMzt crCGpủa tôi.

Lòng bHMq4àn tTqDDay rấtuD7x rCGplạnh nhưng tôiHMq4 TqDDlại cảTqDDm tHMq4hấy rấpBMzt pBMznóng, TqDDsau pBMznày tôpBMzi mớiHMq4 hiểurCGp TqDDsức nónguD7x đópBMz cuD7xó đượcTqDD từuD7x những giọrCGpt HMq4nước mắtpBMz đaHMq4ng uD7xtuôn rCGpra HMq4như trúHMq4t củapBMz tôi.

Lần HMq4này, tôiHMq4 khôuD7xng gào HMq4khóc nrCGphư trrCGpước đây,HMq4 HMq4chỉ tiếnHMq4 lpBMzên nửapBMz rCGpbước rồiTqDD vùiTqDD muD7xặt vàoTqDD lồnguD7x TqDDngực hắn.

Tôi khuD7xông huD7xiểu sauD7xo mình lạipBMz nhHMq4ư tpBMzhế này,HMq4 vìuD7x cHMq4ứ coHMq4i uD7xnhư trpBMzước mặrCGpt bốTqDD mẹ,uD7x đãTqDD rrCGpất nhiềurCGp năHMq4m rồrCGpi tôHMq4i chưpBMza từng khócpBMz, rCGpcứ crCGpoi nhưuD7x làTqDD nTqDDgười bHMq4ạn thârCGpn nhấtpBMz, crCGpứ cpBMzoi rCGpnhư uD7xlà TrHMq4ương ThầnHMq4, lTqDDà LâuD7xm Lỗi, rCGp thì nhiềpBMzu lắmpBMz tôrCGpi cũngrCGp chỉpBMz vpBMzừa khóc,uD7x vừapBMz uD7xcười rồTqDDi hHMq4ét HMq4vài tiếnguD7x cpBMzho xong.

Nhưng guD7xiờ đâyHMq4, pBMztôi lại HMq4giống nhTqDDư mộtpBMz đứarCGp uD7xtrẻ chẳnguD7x hHMq4iểu biHMq4ết uD7xgì, khônTqDDg cóuD7x áprCGp TqDDlực, cũnguD7x crCGphẳng uD7xphải che giấu,pBMz nhưuD7x thếuD7x nàorCGp tuD7xhì cứuD7x lrCGpà vậy.

Khóc thopBMzải máiTqDD rồi,uD7x tôi cònHMq4 rHMq4a pBMzsức quệTqDDt nướpBMzc pBMzmắt, HMq4nước rCGpmũi vàrCGpo rCGpáo củaHMq4 ThươngTqDD Ngô,TqDD tronHMq4g lòuD7xng thTqDDấy thoải rCGpmái huD7xơn nhiều.

Lúc nàyHMq4, rCGpNgưu BrCGpôn vẫnpBMz đHMq4ứng yên tạuD7xi uD7xvị tríHMq4 cũpBMz, pBMznhìn tôi,rCGp vpBMzẫy tauD7xy nói:

- XepBMzm rarCGp, pBMzchỗ nàyTqDD không TqDDcó viTqDDệc gìpBMz TqDDcho TqDDtôi rồi.HMq4 pBMzChị dârCGpu à,pBMz TqDDanh ấyHMq4 uD7xcó sHMq4ố điệnpBMz thuD7xoại củarCGp tôirCGp đóuD7x. NếuuD7x có việcuD7x gìHMq4 thHMq4ì cTqDDứ TqDDgọi thẳnTqDDg cpBMzho tôi.

Anh cpBMzhàng pBMzvừa nHMq4ói HMq4vừa mở cHMq4ửa, tronpBMzg TqDDlúc uD7xkéo cửarCGp ruD7xa, rCGpliền bịpBMz mộpBMzt vậtrCGp thểTqDD khôHMq4ng rõuD7x daTqDDnh tínuD7xh rCGptừ bêrCGpn ngoài uD7x tông thuD7xẳng vTqDDào ngựcuD7x. NgưuuD7x BônpBMz lTqDDoạng HMq4choạng mHMq4ột rCGplúc mớirCGp đứngTqDD yTqDDên uD7xđược, chuD7xưa kịp phảnHMq4 ứrCGpng lạipBMz, đTqDDã lTqDDập rCGptức bịrCGp hàHMq4ng HMq4loạt câTqDDu hỏipBMz luD7xàm choánHMq4g váng:

- Này,uD7x apBMznh lrCGpà auD7xi? HMq4Sao lạpBMzi ở đpBMzây? AnTqDDh cópBMz qrCGpuan hpBMzệ rCGpgì vớiHMq4 ĐậrCGpu phrCGpụ già?pBMz ĐậuTqDD phụTqDD gTqDDià đâu?uD7x rCGpAnh đpBMzã làrCGpm gìTqDD nrCGpó rồi...

Tôi rấHMq4t thôpBMzng rCGpcảm nhìn pBMzđồng HMq4chí TứrCGp NpBMzgưu đTqDDang vôHMq4 cùuD7xng hoảnHMq4g hốt,HMq4 tpBMzhan vãn:

- TrứngHMq4 muối,pBMz pBMzmắt mày pBMzchỉ pBMzđể trưnpBMzg bàyHMq4 thpBMzôi sao?

Vật thểHMq4 TqDDlạ uD7xnày cuD7xhính là đHMq4ồng chTqDDí TrứnguD7x muối,uD7x ngườiuD7x tHMq4rước uD7xđây đrCGpã rCGpđập gạchrCGp rCGpvào LârCGpm pBMzLỗi khirCGpến auD7xnh tuD7xa phải nTqDDằm TqDDviện, HMq4cô nàngHMq4 crCGpạ cứngpBMz củarCGp tôi.

Nghe thấyHMq4 tiTqDDếng tôi,TqDD Trứng mpBMzuối lậpBMzp tứcHMq4 buônTqDDg cổuD7x rCGpáo rCGpNgưu BTqDDôn rTqDDa pBMzrồi nhHMq4ảy vềrCGp uD7xphía tôipBMz uD7xnhư mộtpBMz rCGpcon rCGpbọ HMq4chó, hết pBMznhìn tôpBMzi lạipBMz nhìrCGpn ThươnguD7x Ngô:

- KhHMq4ông uD7xngờ cònrCGp cóHMq4 một apBMznh chuD7xàng nrCGpữa. ĐậTqDDu ppBMzhụ giTqDDà, mHMq4ày đượcHMq4 lắpBMzm! ĐarCGpng chơTqDDi trHMq4ò uD7x"yêu tậprCGp thể" à?

- YêupBMz tậppBMz thểTqDD rCGpcái đầu mpBMzày ấy!

Có sHMq4o HMq4sánh mpBMzới thấyrCGp sự rCGpkhác biệt.HMq4 TTqDDại HMq4sao tTqDDôi lạirCGp xpBMzác địnTqDDh TqDDmột cácTqDDh kiTqDDên địnhrCGp rCGpkhông TqDDđổi vHMq4à khHMq4ẳng định bảnrCGp thânTqDD mìrCGpnh HMq4là mHMq4ột phụuD7x nữTqDD pBMztruyền thốnuD7xg TrunTqDDg HMq4Hoa vrCGpới đầyTqDD đTqDDủ uD7xcác prCGphẩm chấtrCGp như pBMz dịu dpBMzàng, lưpBMzơng thiệrCGpn, lrCGpịch thipBMzệp, tiếTqDDt kpBMziệm vrCGpà nhưHMq4ờng nTqDDhịn? uD7xVì chTqDDỉ cHMq4ần cTqDDó HMq4sự tồn tạiTqDD củrCGpa TrứngrCGp mrCGpuối uD7xthì đếnuD7x ngauD7xy cTqDDả HồnguD7x HTqDDưng thậpTqDD tapBMzm muộiTqDD1 cũTqDDng cpBMzó TqDDthể copBMzi làuD7x cô gápBMzi ngoauD7xn hipBMzền, TqDDe tuD7xhẹn, dụtrCGp dHMq4è, cTqDDon rCGpnhà lành...

1 HồngHMq4 HưTqDDng HMq4thập tarCGpm muộpBMzi: Nhân vậtpBMz cTqDDhính rCGptrong bộpBMz pTqDDhim HồnguD7x HưngTqDD thậprCGp rCGptam muộTqDDi, TqDDlà uD7xem gáTqDDi thứTqDD mườHMq4i bTqDDa của rCGpbang HồnuD7xg pBMzHưng. pBMzTrong thếuD7x pBMzgiới HMq4ngầm thốngrCGp trịTqDD bởTqDDi đàuD7xn ông,rCGp nhânuD7x vpBMzật nàTqDDy đãrCGp kiêTqDDn cường vượtTqDD quuD7xa nhữngpBMz thHMq4ử tháchpBMz vàuD7x nhữnuD7xg rCGpcơ pBMzcực đểrCGp vươpBMzn lêHMq4n TqDDtrở uD7xthành bTqDDang chủ khuHMq4 phốpBMz Portland.

Tôi đanpBMzg đaurCGp lHMq4òng hồi tưởnrCGpg lạiTqDD mộtuD7x vHMq4ài cHMq4hiến tíchHMq4 hpBMzuy hoànpBMzg củaHMq4 THMq4rứng mrCGpuối thìrCGp tropBMzng nhuD7xáy mắt,HMq4 cô nànTqDDg đãpBMz nhảHMq4y tHMq4hẳng vàpBMzo phòngpBMz khpBMzách. rCGpTrông uD7xthấy TqDDvết máuTqDD ThưuD7xơng NTqDDgô đHMq4ể lạiHMq4 trên ghuD7xế suD7xofa HMq4mà tôTqDDi chưrCGpa lapBMzu sạchrCGp, uD7xcô nrCGpàng bỗnTqDDg tTqDDhốt lêuD7xn HMq4lời thaTqDDn kinHMq4h tpBMzhiên độnpBMzg địa:

- uD7xĐậu puD7xhụ già,rCGp cuối cùnguD7x chỗpBMz đóuD7x crCGpũng rácHMq4h rrCGpồi HMq4sao? TrờiTqDD đất,HMq4 đúnuD7xg làuD7x TqDDchâm mTqDDột nhátuD7x kiHMq4m thấyuD7x máu!

Châm mộtpBMz npBMzhát pBMzkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôHMq4i hếrCGpt nhìnuD7x uD7xnửa người dướiHMq4 củpBMza ThươTqDDng uD7xNgô rồpBMzi lạipBMz nHMq4hìn nrCGpửa ngườrCGpi dướHMq4i củuD7xa NgTqDDưu BôHMq4n. TrpBMzước câu TqDDnói mpBMzang tuD7xính kíchuD7x rCGpthích củpBMza TrứnTqDDg HMq4muối, TqDDý nghĩHMq4 dpBMzâm đãng,HMq4 TqDDdung tuD7xục pBMzẩn giấHMq4u trong đầupBMz trCGpôi brCGpỗng àoTqDD TqDDào bậtHMq4 rHMq4a khôHMq4ng pBMzsao thuD7xu lạipBMz được.

Luôn crCGpó nhiềuHMq4 ngườiHMq4 cho rCGp rằng tôiTqDD thurCGpộc lHMq4oại rCGp"nho pBMznhã crCGpặn bHMq4ã". TôiHMq4 thấyTqDD điềpBMzu nàypBMz khôngpBMz đánuD7xg để TqDDmình phảuD7xi qTqDDuan tâmHMq4 vTqDDà tôiuD7x crCGpũng uD7xchẳng hiểu.

Vì pBMznhững ngườrCGpi đTqDDó chưauD7x từng gặpTqDD TuD7xrứng muối,uD7x nTqDDếu HMq4họ pBMzgặp rrCGpồi tuD7xhì cTqDDhắc chpBMzắn pBMzhọ sTqDDẽ bỏHMq4 đTqDDi uD7xhai rCGpchữ TqDD"nho nhã" chHMq4o tôi.

Trứng muốirCGp HMq4bằng rCGptuổi tôi nhTqDDưng uD7xvì pBMzcó khuônpBMz TqDDmặt TqDDtrẻ crCGpon HMq4nên trTqDDông cpBMzó vuD7xẻ giốngrCGp nhuD7xư muD7xột côTqDD nànrCGpg Lolita nHMq4hỏ bé,HMq4 lHMq4uôn tưpBMzơi uD7xtrẻ vớiuD7x máiHMq4 tórCGpc rCGpdài ngapBMzng vaipBMz, kẹpTqDD tHMq4óc marCGpi guD7xọn gHMq4àng, cặpTqDD lông màyrCGp TqDDcong coTqDDng, đôirCGp uD7xmắt uD7xto tròn.rCGp KhuD7xi côpBMz pBMznàng khôngpBMz nHMq4ói, khôuD7xng cười,uD7x khôTqDDng pBMzcử động, rCGp trông hệtHMq4 nhHMq4ư pBMzmẫu ngườrCGpi đpBMzầu gHMq4ỗ rCGpvô cảpBMzm xúpBMzc, khHMq4i đpBMzó crCGpô nTqDDàng lTqDDà côuD7x buD7xé đángrCGp yêHMq4u, nội târCGpm, nhuD7xo nhTqDDã đếnHMq4 tTqDDội nghiệp.

Không tHMq4hể khônTqDDg thừarCGp nhận rằngTqDD rCGpkhí chấpBMzt pBMznho nuD7xhã rCGpcủa TrứnguD7x muốiTqDD toátuD7x pBMzra HMq4từ tâTqDDm hHMq4ồn. rCGpCó crCGpâu nrCGpói là pBMz"Phúc rCGphữu thiTqDD, tTqDDhư pBMzkhí tHMq4ự hrCGpoa"1, rCGptrong bụngTqDD cHMq4ô rCGpnàng chpBMzắc pBMzchẳng nhiều TqDDnhặn thuD7xơ tHMq4ừ pBMzthi rCGpca gìpBMz nhưuD7xng lạiHMq4 crCGpô uD7xđọng HMq4một uD7xlượng tưTqDD liệuTqDD tirCGpnh túyrCGp tưpBMzơng đốiHMq4 khả quan.

1 BụnrCGpg pBMzcó cHMq4hứa thơ,uD7x khí hàHMq4o hoa.

Trứng muốTqDDi uD7xlà TqDDngười có họrCGpc uD7xvấn thHMq4ực sự,rCGp HMq4việc hpBMzọc hàrCGpnh cHMq4ủa pBMzcô nàpBMzng thupBMzận lTqDDợi nHMq4hư cpBMzá gặuD7xp nướcrCGp tạiuD7x một trườngTqDD cóuD7x tiuD7xếng tropBMzng nưrCGpớc, họcpBMz hếtHMq4 pBMzcao hpBMzọc lạipBMz đếnTqDD tipBMzến sHMq4ĩ cTqDDhuyên rCGpngành HMq4Vật lý HMq4hạt nhân.

Theo sựHMq4 suTqDDy xHMq4ét củrCGpa tôi, pBMz rất pBMzcó khảTqDD uD7xnăng vìHMq4 giữTqDD tuD7xhái đpBMzộ TqDDnghiêm chỉnhrCGp crCGpao rCGpđộ uD7xtrong họpBMzc thuậHMq4t nêrCGpn uD7xcô nàng đrCGpã HMq4gây rHMq4a vôHMq4 rCGpsố nhữpBMzng chấpBMzn độngTqDD troTqDDng cuộuD7xc sốpBMzng. NếuD7xu rCGpchỉ dùuD7xng hHMq4ai trCGpừ pBMzđể tổngrCGp kết uD7x hiện tượngpBMz củapBMz TqDDcô HMq4nàng thuD7xì rCGpđó lpBMzà "BiếnHMq4 tHMq4hái", HMq4nếu dùpBMzng bốnHMq4 từuD7x tpBMzhì là "HoàuD7xn uD7xtoàn bHMq4iến thái"...

Theo TqDDlời rCGpcủa HMq4cô nàng, dpBMzo TqDDlần nàyuD7x prCGphải đpBMzi đếnrCGp mộtuD7x uD7xnơi hẻTqDDo TqDDlánh TqDDlàm đềTqDD rCGptài trTqDDong nuD7xửa rCGpnăm rCGpnên vộrCGpi tranh thủuD7x chpBMzạy TqDDnhảy khắprCGp uD7xcác thànpBMzh HMq4phố lớnTqDD muD7xột lượt.

Trạm dừpBMzng chârCGpn lầnHMq4 trước làrCGp rCGpBắc KpBMzinh, TqDDcũng pBMzlà nơiTqDD LâmpBMz LỗHMq4i đrCGpang sipBMznh sống.

Chúng TqDDtôi mộtpBMz hàngTqDD bốn người,uD7x tHMq4rong đóHMq4 cópBMz haTqDDi rCGpvị thrCGpần tiênTqDD, muD7xột vịuD7x thầnrCGp tiênrCGp dựrCGp bTqDDị vTqDDà mộpBMzt couD7xn người pBMz hùng hổTqDD uD7xphi thẳrCGpng xuốngHMq4 qpBMzuán luD7xẩu dHMq4ưới tầHMq4ng mộtTqDD pBMzđể tipBMzếp đãirCGp TrứngTqDD muối.

Sau kHMq4hi đãHMq4 gpBMzọi mpBMzón vàHMq4 đang đợirCGp manHMq4g đồrCGp ăHMq4n HMq4lên, TrứngHMq4 muHMq4ối buộHMq4t miệTqDDng nóiTqDD mộpBMzt câu:

- pBMzĐậu phpBMzụ uD7xgià, TqDDtao nghi uD7x là tpBMzên rẻrCGp mạrCGpt đóuD7x uD7xđã chếpBMzt rồi.

Chính vìrCGp krCGpiểu tTqDDư tưởngrCGp và hànpBMzh vrCGpi uD7x"hoàn toàrCGpn pBMzbiến tháipBMz" củaTqDD TrứpBMzng muốpBMzi, uD7xnên đuD7xến HMq4tận hômpBMz TqDDnay vẫn chưpBMza hTqDDề HMq4có brCGpất kỳrCGp ngpBMzười khrCGpác giớipBMz npBMzào HMq4phúc lớnrCGp đượcrCGp thưởnguD7x uD7xthức rCGpmỹ uD7xsắc của cTqDDô uD7xnàng. TqDDNhưng côuD7x nàrCGpng lrCGpại krCGphông hềuD7x quuD7xan tâuD7xm đếnTqDD điềuuD7x ấy,HMq4 bởrCGpi pBMztrong mắtuD7x cô nànguD7x, nHMq4gay TqDDcả auD7xnh chuD7xàng trướcuD7x mặtpBMz cuD7xó đrCGpẹp trCGprai đrCGpến mứcTqDD quốcTqDD sHMq4ắc thiêHMq4n hương, cpBMzũng khônHMq4g sáHMq4nh nHMq4ổi vớiuD7x mộtpBMz cuD7xái uD7xđinh củrCGpa nhữnguD7x rCGpbộ máyrCGp tuD7xẻ npBMzgắt trorCGpng phòTqDDng thí nghiệm...

Vì thếTqDD, ngHMq4ười kpBMzhiến cô nàngHMq4 uD7xgọi lpBMzà "tpBMzên HMq4rẻ mạt"rCGp, trướHMq4c TqDDmắt chỉpBMz TqDDcó HMq4Lâm LuD7xỗi, nguD7xười đãuD7x làmTqDD cuD7xhuyện có TqDDlỗi vớpBMzi bạnHMq4 rCGpthân củauD7x TqDDcô nàTqDDng làpBMz tôi,HMq4 cóHMq4 đượcHMq4 virCGpnh phúpBMzc này.

- VớpBMz vẩnHMq4, uD7xtao vuD7xừa mớirCGp nói chuyTqDDện TqDDOnline TqDDvới anpBMzh tpBMza, TqDDchẳng luD7xẽ TqDDlà hiệuD7xn tượTqDDng sTqDDiêu nhiêHMq4n HMq4trên mạngTqDD à?

- VừrCGpa mớrCGpi? MuD7xày chpBMzắc chắn chứ?

Trứng muốirCGp pBMztrợn tròrCGpn mắt, hárCGp trCGpo miệpBMzng nhưHMq4 thểrCGp uD7xtôi vừaTqDD gặpuD7x phảiTqDD chuyệrCGpn krCGpinh khủngHMq4 gì.