You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1KwiY1 9eS3- TLiJRôi thất tình

 

Ngưu B9GABôn nógKasi, hếtKwiY m9eS3en rượu rồigKas gKasThương NgôgKas 9eS3tỉnh dB9GAậy LiJRsẽ 9eS3không sLiJRao, thB9GAế nLiJRhưng đếKwiYn tậnKwiY tố9eS3i n9eS3gày hômKwiY saLiJRu hắgKasn vẫn ngB9GAủ gKasli bgKasì. TuKwiYy nhiêLiJRn, sắcLiJR mặt9eS3 hắnB9GA 9eS3không còLiJRn đáng9eS3 9eS3sợ nhB9GAư ba9eS3n LiJRđầu nữa.

Tôi KwiYvề nhàKwiY tKwiYhay gB9GAiặt quần áoLiJR gKasvà lấyLiJR LiJRít đồB9GA KwiYdùng cầnB9GA thiếtB9GA đ9eS3ể LiJRđi làm9eS3. LúcgKas rLiJRa kB9GAhỏi cKwiYửa, t9eS3ôi t9eS3hấy tấmB9GA tB9GAhiệp mời đangB9GA đB9GAược đặtB9GA KwiYtrên bKwiYàn uốngKwiY nướgKasc, tiếp9eS3 đgKasó gKasliếc thấy9eS3 B9GAđôi mắKwiYt gKwiYấu trúgKasc gKasto đùnggKas và máKwiYi tócLiJR B9GArối bB9GAù củgKasa mìn9eS3h tron9eS3g gương.

Từ nhỏB9GA đếngKas lB9GAớn, tôi luôgKasn biế9eS3n m9eS3ình nhưgKas cogKasn tgKasrai. TB9GAhế nhưn9eS3g, B9GAchỉ vgKasì Lâm9eS3 LiJRLỗi vB9GAô tìnhKwiY nóiB9GA lKwiYà thíchB9GA con gáB9GAi đểgKas tó9eS3c B9GAdài KwiYnên gKastrong nămB9GA nă9eS3m yêuKwiY đươnLiJRg, tLiJRôi chưaB9GA từgKasng cLiJRắt B9GAtóc. LiJRMãi đKwiYến tận LiJRsau khgKasi chiLiJRa B9GAtay, tôB9GAi 9eS3mới cB9GAắt mộtgKas nhát9eS3 làmgKas hB9GAai đogKasạn KwiYmái tó9eS3c dLiJRài đãB9GA quáLiJR hông.

 Thất tìnhgKas lầnB9GA trướcKwiY LiJRcó thể cắt9eS3 ngắnLiJR gKastóc, LiJRlần n9eS3ày gKasthì sao?

Có thể9eS3 gKasvì khôgKasng nghỉ nKwiYgơi đủ9eS3 tKwiYrong B9GAhai ngLiJRày nêKwiYn tôigKas loạnggKas choB9GAạng lêKwiYn chiếcB9GA xLiJRe buýtgKas nB9GAgược hướngKasg, sau đB9GAó lKwiYại lKwiYờ đờKwiY điKwiY dọKwiYc 9eS3con B9GAđường KwiYđến gKastrước mộtLiJR khgKasu nhà.

Trời đãKwiY nB9GAhá nhLiJRem tối nhưng9eS3 chỗB9GA nà9eS3o cũngKasg rực9eS3 9eS3ánh đèn9eS3 khiếLiJRn mgKasọi t9eS3hứ tB9GArở LiJRnên rõB9GA ràng.

Tôi ng9eS3ồi xLiJRổm nB9GAhư mộ9eS3t con LiJRkhỉ bêgKasn lềKwiY đLiJRường tronLiJRg KwiYmười phút9eS3, B9GAsau đó9eS3 ngKashìn tB9GAhấy mộtgKas chiB9GAếc taLiJRxi LiJRdừng n9eS3gay trước cửagKas KwiYkhu n9eS3hà, 9eS3hai n9eS3gười từLiJR troLiJRng x9eS3e bB9GAước KwiYra, mLiJRột gKasnam, mộtLiJR nữ,B9GA mộtgKas quKwiYen, một KwiYlạ. NgườiLiJR co9eS3n B9GAtrai cgKasao lớn,B9GA trôLiJRng nLiJRho KwiYnhã, c9eS3òn vKwiYẻ 9eS3đẹp cgKasủa ngưB9GAời cLiJRon gáLiJRi cgKasó chút xa9eS3nh xaogKas, yKwiYếu ớt9eS3, từB9GA B9GAngoại hìnhB9GA đế9eS3n kgKashí chất,KwiY cả9eS3 KwiYhai đềgKasu xB9GAứng đôi.

Trước đâygKas, kh9eS3i KwiYxem phim, 9eS3tôi luôngKas tỏgKas vẻgKas giễLiJRu cợtB9GA 9eS3đối vớiLiJR nhữnggKas tB9GAình tKwiYiết maKwiYng tí9eS3nh 9eS3tình cờ.B9GA ThếgKas giới LiJR này rộB9GAng lớ9eS3n nhB9GAư KwiYvậy, 9eS3sao cóLiJR gKasthể chạ9eS3m mặtgKas nhaKwiYu đKwiYược cơ9eS3 chứ?9eS3 NếgKasu B9GAquả thKwiYực LiJRlà may mắngKas nhưLiJR tB9GAhế B9GAthì mu9eS3a xổKwiY sốKwiY cgKasòn KwiYhơn, kgKashông chừngB9GA KwiYlại cóB9GA th9eS3ể trúnKwiYg đKwiYược vB9GAài trăm gKas nghìn tệ.

Nhưng KwiYgiờ đây,B9GA tôigKas đã thựKwiYc sLiJRự t9eS3hừa nhKwiYận 9eS3sự nôB9GAng cạn,9eS3 h9eS3ẹp hòB9GAi củagKas mìn9eS3h, tôiLiJR thấyLiJR hốLiJRi hận.

Nghệ 9eS3thuật vốgKasn bắtgKas nguồn tB9GAừ B9GAcuộc sốngB9GA, cuộ9eS3c s9eS3ống luKwiYôn đầyB9GA ắpKwiY sựB9GA tànKwiY khốc.

Tôi chỉgKas muốKwiYn đếnKwiY chỗ TrươngB9GA TgKashần ởLiJR thôi,LiJR gKasthật KwiYkhông ngờ9eS3 cònKwiY cóKwiY th9eS3ể 9eS3nhìn tB9GAhấy anh9eS3, cànKwiYg khôn9eS3g KwiYngờ còn 9eS3"thấy m9eS3ột t9eS3ặng m9eS3ột", kèm9eS3 thegKaso mộgKast n9eS3gười nữa.

Thấy cLiJRhân hKwiYơi gKastê, tôi B9GAbám vào9eS3 cộgKast điệnKwiY B9GAđứng dậy,KwiY chB9GAờ mạcgKash mKwiYáu B9GAlưu thông.

Phía bgKasên kiKwiYa đường, TrươngB9GA T9eS3hần dìKwiYu B9GAngười cLiJRon gB9GAái bê9eS3n cạngKash đ9eS3i LiJRvề pgKashía cổngKasg gKaskhu nhàKwiY, ágKasnh B9GAmắt thật9eS3 dịu d9eS3àng, cửKwiY ch9eS3ỉ thB9GAật qB9GAuan tâm.

Khi đLiJRến chỗKwiY rLiJRẽ trgKasong cổng, B9GAhọ bỗLiJRng nhiêB9GAn dừB9GAng lại.KwiY TKwiYiếp đó,LiJR TrươnggKas ThKwiYần LiJRchầm chKwiYậm quagKasy đầKwiYu, ngKashìn vgKasề phíLiJRa tôi đanggKas đứng.

Sự têKwiY liệt9eS3 nhaKwiYnh chóng lLiJRan KwiYtừ thầnLiJR kB9GAinh ch9eS3ân tớiLiJR trugKasng tâB9GAm đạLiJRi não,gKas tôB9GAi dườngKwiY nhưgKas gKashoàn toàngKas mgKasất đ9eS3i khKwiYả năng mKwiYiêu tảgKas cảnhKwiY tượnKwiYg lB9GAúc đó.

Tóm lại,gKas KwiYtất cgKasả đềuB9GA KwiYvô cùng kịchB9GA hóa.

Nếu gKaskhông phải9eS3 tKwiYận mắt chứKwiYng kiến,LiJR tựKwiY mìngKash trải9eS3 qB9GAua, chB9GAắc chắnKwiY tôB9GAi 9eS3sẽ kB9GAhông hềLiJR LiJRdo dựB9GA LiJRtỏ vLiJRẻ 9eS3xem thường sâu9eS3 sắc9eS3 đốigKas với9eS3 nhữngB9GA tgKasrò khuB9GAôn sáogKas áB9GAc ý9eS3 này.

Trong B9GAkhông gKaskhí KwiYtựa như gKaskịch trgKasường, B9GAnhân vậtgKas nLiJRam độB9GAi t9eS3rên gKasđầu vòngKwiY ánhgKas sKwiYáng làB9GA TrươngKasg TLiJRhần n9eS3ói vgKasài gKascâu gì đB9GAó vớiKwiY nhânB9GA v9eS3ật gKasnữ cũnB9GAg độKwiYi vòn9eS3g áLiJRnh sángLiJR, KwiYrồi sa9eS3u đB9GAó mộLiJRt mìnhgKas đ9eS3i về9eS3 phía tôiKwiY, tB9GAừng bước9eS3 từngKwiY bước9eS3, đến9eS3 trướ9eS3c m9eS3ặt tôi.

Trong p9eS3hút chốc,LiJR những9eS3 tia sángB9GA tgKasừ vònLiJRg 9eS3sáng LiJRkia lấpKwiY lánhgKas làmgKas 9eS3chói mắtB9GA tôi.

Chân tôKwiYi vLiJRẫn tê,KwiY cLiJRàng lúc càgKasng KwiYtê. MaKwiYy KwiYmà b9eS3ên cạnhKwiY gKascó cộtB9GA đigKasện nênKwiY LiJRtôi vẫngKas cB9GAó th9eS3ể ưỡngKas B9GAngực th9eS3ẳng lưng B9GA như mộtgKas cB9GAây 9eS3bút chì9eS3. KwiYCảm KwiYơn ĐảB9GAng, cảm9eS3 gKasơn KwiYnhân dângKas, cảm9eS3 LiJRơn cgKasột điện!

- TLiJRiểu Đậu...

- CB9GAó phảiB9GA gKasanh muLiJRốn hỏi, saoKwiY 9eS3em lạigKas đếLiJRn KwiYđây? TrờB9GAi đất9eS3 nhâgKasn từB9GA, chLiJRỉ tìngKash cờ9eS3 nganKwiYg qB9GAua thôi.

Trương TLiJRhần đẩy9eS3 gọn9eS3g kính thB9GAeo thóiB9GA LiJRquen, giọKwiYng KwiYnói trầmgKas 9eS3ấm, nụgKas c9eS3ười nhB9GAàn nhạt:

- An9eS3h vốB9GAn đLiJRịnh látB9GA n9eS3ữa sẽ tớgKasi gặ9eS3p em.

Tôi cũngKwiY gư9eS3ợng cười:

- 9eS3Đúng rồi.LiJR LiJRAnh gKasđã hứa, s9eS3ẽ B9GAlập tLiJRức gKasđi tìmKwiY eLiJRm, mộtgKas B9GAgiây cũgKasng kh9eS3ông gKaschậm trễ.B9GA KwiYCòn mayB9GA, giB9GAờ vẫnB9GA cLiJRhưa muKwiYộn, em vẫnKwiY cgKashưa LiJRngủ nhLiJRư mộtgKas chú9eS3 heo.

Nụ cưKwiYời củ9eS3a 9eS3anh dầB9GAn biến mất,KwiY c9eS3hỉ còB9GAn lạgKasi vẻgKas mgKasệt mỏi.

Điều KwiYnày kh9eS3iến tLiJRôi bỗB9GAng cảm thấB9GAy hLiJRơi mệtLiJR, kgKashông pLiJRhải, làB9GA rB9GAất mệt.

Tôi hLiJRít LiJRmột hơB9GAi thật sâLiJRu rồiLiJR vB9GAào tgKashẳng KwiYvấn đề:

- BạngKas củB9GAa aB9GAnh họLiJR Hạ, tênB9GA ALiJRn KB9GAhiết, gKasđúng không?

Anh 9eS3hơi sữngKasg ng9eS3ười, nhắm B9GAmắt LiJRvào rKwiYồi lạiKwiY mởKwiY KwiYra. DướgKasi nhữnKwiYg tiKwiYa sánKwiYg pLiJRhản chiế9eS3u củgKasa ánB9GAh đLiJRèn xgKasung gKasquanh, đôi mắt9eS3 9eS3sau cặpB9GA kínLiJRh củB9GAa anB9GAh càn9eS3g đe9eS3n hơn,LiJR KwiYsáng hơn.

Không đgKasợi gKasđể an9eS3h phả9eS3n ứgKasng, tôi nóigKas tiếp:

- AnB9GAh gKasđi ggKasặp eLiJRm là9eS3 muốn chiaKwiY taKwiYy vớiKwiY eLiJRm, gKascó phảB9GAi không?

Anh nh9eS3ìn tôB9GAi, cặpgKas mày nhKwiYíu lạgKasi nhưnKwiYg áB9GAnh B9GAmắt khôngLiJR hLiJRề lảB9GAng trá9eS3nh. GiọnLiJRg gKasanh nhKwiYẹ nhànB9GAg nhưng9eS3 KwiYkiên định:

- ĐúnggKas vậy.

- KwiYVì aLiJRnh vàLiJR côB9GA tLiJRa q9eS3uay lại vớigKas n9eS3hau sao?

- KhôngLiJR. LiJRAnh vgKasà c9eS3ô ấy mãi9eS3 mãLiJRi khônggKas thểB9GA B9GAbên nhaB9GAu được.LiJR CgKashỉ là,9eS3 anKwiYh không9eS3 thểgKas LiJRkhông qugKasan tâB9GAm 9eS3đến cgKasô ấy.

Mấy KwiYphút sLiJRau, t9eS3ôi đã9eS3 hiểuLiJR ra mgKasột vàB9GAi chuyện.

Thực KwiYra rấtLiJR đơn9eS3 giản,B9GA mộtKwiY đôi yêLiJRu nhgKasau tB9GArong mưKwiYời năgKasm, sLiJRắp B9GAkết KwiYhôn rồiKwiY nKwiYhưng v9eS3ào B9GAđêm tB9GArước hLiJRôm gKascưới, ngườLiJRi con gáLiJRi bịLiJR mộtLiJR ô9eS3ng chủKwiY gKaslớn ở9eS3 gKasđâu xuất9eS3 h9eS3iện thKwiYeo đugKasổi mãLiJRnh liệtgKas. CuốiB9GA cù9eS3ng, cô taB9GA lLiJRựa chọnKwiY KwiYtiền 9eS3bạc gKasvà địa9eS3 vịKwiY, vứtgKas bỏB9GA t9eS3ình yêugKas KwiYvà lờLiJRi hứaLiJR. TKwiYiếc thayKwiY, chỉLiJR trong KwiYthời giB9GAan nửagKas năm9eS3 9eS3ngắn ngủi,gKas gKasông chủ9eS3 kiLiJRa B9GAlại tKwiYhích LiJRmột ngườ9eS3i khKwiYác. CôgKas gái gKas vốn LiJRkiêu ngạogKas khôngKasg LiJRcó B9GAcách nà9eS3o đốiKwiY diệgKasn vgKasới hiệngKas thLiJRực tàLiJRn LiJRkhốc nLiJRên đãgKas mắKwiYc phải chứnKwiYg ph9eS3iền mKwiYuộn n9eS3ghiêm trọnLiJRg, bắ9eS3t đầB9GAu LiJRnghĩ cáchLiJR kếtB9GA thúc9eS3 LiJRcuộc đời.

Vào 9eS3giây phútgKas KwiYcuối cùng, gKascô tgKasa B9GAnhớ 9eS3đến nggKasười gKascon tragKasi đãLiJR cùgKasng mìnhB9GA đigKas hLiJRết tuổKwiYi KwiYthanh xB9GAuân nênKwiY gửi mộtgKas eLiJRmail, nó9eS3i lLiJRời xiKwiYn lỗi.

May thaLiJRy, gKascô tgKasa đưgKasợc bệnh việnB9GA c9eS3ấp LiJRcứu kịpB9GA thB9GAời, cB9GAàng ma9eS3y hơnLiJR KwiYlà ngKwiYười c9eS3on tra9eS3i B9GAlại quaLiJRy vềB9GA bêLiJRn cgKasô 9eS3ta. Chỉ cLiJRó điềuLiJR, LiJRlý gKasdo kLiJRhông phảKwiYi vLiJRì tìnhLiJR yêu.

Tôi LiJRđã 9eS3nói B9GArồi, TrLiJRương Thần gKaslà ngườigKas rấLiJRt B9GAlương thiện,gKas gKastrong lú9eS3c kểLiJR B9GAlại qgKasuá B9GAkhứ đã9eS3 LiJRtừng mB9GAang đếngKas cho mình9eS3 ngKasiềm đaugKas khLiJRổ vô9eS3 tậnLiJR 9eS3và KwiYthậm 9eS3chí cả9eS3 sựLiJR sKwiYỉ KwiYnhục, giKwiYọng a9eS3nh KwiYvẫn điề9eS3m nhiKwiYên, không gKashề cLiJRó B9GAchút cămB9GA hLiJRận, đến9eS3 KwiYngay cảB9GA B9GAoán giậ9eS3n haLiJRy quở9eS3 tLiJRrách cũngKasg đB9GAều k9eS3hông có.

- TiểugKas ĐgKasậu, anLiJRh không thểLiJR bỏKwiY mB9GAặc côB9GA B9GAấy. gKasDù gLiJRì, aB9GAnh LiJRvà LiJRcô ấy9eS3 LiJRđã cógKas bấLiJRy nhB9GAiêu năm9eS3 LiJRtình cảm,KwiY đãgKas cLiJRó bao nhigKasêu nă9eS3m bê9eS3n nLiJRhau. ĐKwiYối vớiLiJR anhLiJR, cgKasô ấyB9GA lB9GAà mKwiYột ngưKwiYời th9eS3ân, an9eS3h khôngKwiY gKasthể LiJRtrơ mắt nhìnLiJR 9eS3cô ấy9eS3 tựgKas gKashủy diệgKast mB9GAình, anLiJRh t9eS3hật sgKasự khôLiJRng làmKwiY được...

Khi LiJRnói những9eS3 lờ9eS3i nàKwiYy, trong 9eS3giọng nóiLiJR củKwiYa agKasnh B9GAnhư cKwiYó c9eS3ơn sógKasng lớnLiJR, khB9GAông còn9eS3 ấmLiJR ágKasp, LiJRrõ ràngKwiY nB9GAữa mà khàB9GAn khàn,9eS3 raKwiYm LiJRráp nhKwiYư thLiJRể bịLiJR d9eS3ao cứaB9GA vgKasào tim:

- BB9GAác sgKasĩ nói,LiJR bệngKash củaLiJR cô ấyB9GA gKasphục hồLiJRi rKwiYất chậm,LiJR cần9eS3 nhiềugKas tKwiYhời B9GAgian, cầKwiYn nhiềLiJRu sự9eS3 nhẫKwiYn 9eS3nại. TKwiYừ B9GAbé, cô9eS3 ấy đã9eS3 B9GAmất mẹ,B9GA sagKasu kLiJRhi tốKwiYt nghgKasiệp, cũnLiJRg 9eS3gần nhưgKas cắKwiYt đgKasứt mọiKwiY LiJRquan hệLiJR KwiYvới 9eS3gia đình. LiJRGiờ đKwiYây trêgKasn th9eS3ế ggKasiới này,LiJR cB9GAô KwiYấy chỉgKas cóB9GA mKwiYình anh.

Nói thẳnKwiYg l9eS3à tìKwiYnh huống lúgKasc này9eS3 nằB9GAm ngoà9eS3i su9eS3y đoáB9GAn KwiYcủa gKastôi, n9eS3ó 9eS3không giốngB9GA v9eS3ới hàLiJRng trămLiJR kKwiYhả nLiJRăng B9GAmà tôi gKasnghĩ đB9GAến B9GAtrong ngKashững 9eS3lúc t9eS3hẫn thờ.gKas ĐặB9GAc KwiYbiệt KwiYlại khôngKasg đủgKas nhẫgKasn LiJRtâm, khô9eS3ng gKasđủ ác ý9eS3 nênLiJR khiB9GAến tôgKasi khgKasông kịp9eS3 phKwiYản ứngKasg. NgẩngKas nKwiYgười mgKasãi tLiJRôi mKwiYới sựcLiJR nhớLiJR raKwiY, hỏi:

- PKwiYhải mgKasất bLiJRao lLiJRâu mới ho9eS3àn B9GAtoàn hồigKas phục?

- AngKash kLiJRhông bKwiYiết... - TrKwiYương ThLiJRần khẽ9eS3 nhếchKwiY KwiYmôi, 9eS3nói tiếp:KwiY 9eS3- .9eS3.. nB9GAhưng điềuKwiY KwiYđó LiJRkhông KwiYquan trọngKwiY. Dù là9eS3 baKwiYo LiJRlâu aLiJRnh cgKasũng kKwiYhông thểB9GA đểLiJR e9eS3m cgKasùng B9GAanh gKwiYánh chịu9eS3 tLiJRất cả.B9GA BgKasởi v9eS3ì, 9eS3như tLiJRhế không KwiYcông bằ9eS3ng vớiKwiY eLiJRm. VB9GAà gKasvì đâyKwiY làB9GA chuyệnKwiY riB9GAêng củB9GAa gKasanh vàKwiY LiJRcô ấy.B9GA TiểuLiJR Đậu, 9eS3em cKwiYó thểLiJR hiB9GAểu không?

Tôi nghĩ,KwiY mìnhLiJR cógKas thể hiểu.

Hai ngườigKas 9eS3ở bêngKas nB9GAhau đã B9GAquá lâuKwiY, KwiYdù sLiJRau nB9GAày kLiJRhông còLiJRn yêuLiJR gKasnhau thLiJRắm thiế9eS3t, thậKwiYm gKaschí làB9GA lB9GAàm LiJRtổn thLiJRương nhau, n9eS3hưng vgKasẫn kgKashông thể9eS3 nà9eS3o xKwiYóa 9eS3bỏ KwiYhình gKasảnh củagKas LiJRđối phươLiJRng tronLiJRg cuộcB9GA đời mình.

Có thểB9GA vìB9GA t9eS3hói quenKwiY, KwiYcó thể vìgKas tráchB9GA nB9GAhiệm, c9eS3ũng cKwiYó 9eS3thể B9GAvì tLiJRình B9GAbạn, vàLiJR cgKasũng cóB9GA thểB9GA vKwiYì tìnKwiYh KwiYthân, nhưLiJRng không li9eS3ên LiJRquan ggKasì đếgKasn gKastình yêu.

Lấy ví9eS3 dụLiJR đơ9eS3n giản,gKas nếu LâmKwiY LỗiKwiY có9eS3 9eS3xảy rB9GAa chuyệnLiJR 9eS3gì, tB9GAôi LiJRcũng vậy,KwiY khôgKasng tKwiYhể gKasbỏ mKwiYặc LiJRanh ta.

"Không B9GAthể bỏLiJR mặc", b9eS3ốn gKaschữ nàyLiJR, tôi9eS3 hiểu.

Theo môLiJR tuýB9GAp phátgKas triển tronggKas pKwiYhim, TrưgKasơng ThầnKwiY c9eS3ó lẽKwiY B9GAsẽ vgKasì B9GAmuốn B9GAtôi quêngKas anhgKas, gKashận agKasnh nênKwiY giLiJRả gKasvờ quayKwiY lại vớ9eS3i LiJRcô ThiB9GAên tgKashần LiJRmùa hạB9GA, KwiYsau đLiJRó 9eS3bị tô9eS3i LiJRchửi rủaLiJR rồ9eS3i tát,KwiY 9eS3cuối KwiYcùng trái B9GAtim a9eS3nh gKastan KwiYnát nhgKasìn thgKaseo LiJRbóng tô9eS3i kB9GAhuất x9eS3a dần.

Hoặc KwiYlà sKwiYau kh9eS3i biếtLiJR sự thậB9GAt, t9eS3ôi gKassẽ ngKwiYân nggKasấn nướcB9GA mKwiYắt kiêKwiYn quB9GAyết cùnggKas KwiYanh 9eS3chăm sócKwiY côgKas ThigKasên thầ9eS3n mùa hạB9GA kLiJRia. CuốiB9GA cù9eS3ng, saB9GAu kLiJRhi trảLiJRi qB9GAua 9eS3hàng loạ9eS3t nhữnggKas đảgKas 9eS3kích lẫgKasn hiểuB9GA lầm,gKas áKwiYnh sáng củLiJRa ThLiJRánh mB9GAẫu gKastôi gKascuối cùKwiYng cũngKasg cảmKwiY gKashóa KwiYđược trB9GAời đất,LiJR tìnhgKas bạnLiJR củB9GAa ba B9GAngười gKasvà tình9eS3 yêuB9GA củaB9GA haKwiYi ngườgKasi cKwiYùng 9eS3tồn tB9GAại vàLiJR cgKashúng tô9eS3i sgKasẽ LiJRcùng sốngKwiY trongKasg nhữgKasng ngày B9GAvui vẻ,B9GA gKashạnh phúc...

Thế nhưgKasng, gKasdù c9eS3uộc sống cóKwiY đầgKasy nhgKasững tB9GAình huốnggKas cẩuB9GA huyKwiYết t9eS3hì cgKasũng KwiYkhông phảiLiJR lLiJRà đanLiJRg trêLiJRn kịchLiJR trường.

Trương TgKashần lựgKasa chLiJRọn sự LiJRthẳng 9eS3thắn, thàLiJRnh tB9GAhật, tgKasôi lựgKasa chgKasọn 9eS3rời xKwiYa 9eS3anh. HLiJRai cB9GAhúng tôi,KwiY mỗi9eS3 n9eS3gười mKwiYột l9eS3ựa chọn, bìnhgKas B9GAtĩnh màKwiY quyết9eS3 đoán.

Không B9GAcó nước9eS3 mắt, KwiY không cóKwiY sự9eS3 đB9GAau kh9eS3ổ xéKwiY gaLiJRn xéLiJR ruộLiJRt, k9eS3hông hỏKwiYi trờ9eS3i, hỏi9eS3 đất,9eS3 hỏKwiYi biểnLiJR, KwiYtất cB9GAả đều theoLiJR KwiYlẽ LiJRtự nhiên.

Tôi giậmLiJR giậmgKas chân, hìnKwiYh nB9GAhư khôngLiJR cò9eS3n KwiYtê nữa.

Buông tLiJRay khỏiLiJR c9eS3ây cột điện,KwiY tôiB9GA cườLiJRi gKashì 9eS3hì nói:

- MB9GAay KwiYmà ngườiLiJR 9eS3trong văn phòngLiJR KwiYđều k9eS3hông biếtgKas cgKashuyện củaKwiY KwiYhai B9GAchúng tagKas, đỡLiJR pB9GAhải LiJRtốn cB9GAông giảB9GAi thích.

Trương ThầnKwiY gLiJRật đầuKwiY, cuốgKasi cùng trê9eS3n khLiJRóe B9GAmôi aB9GAnh cũngKasg KwiYlộ B9GAra mgKasột đ9eS3ường coKwiYng B9GAnho nhỏ:

- Ừ,9eS3 cũnLiJRg may.

- B9GAMay 9eS3là chúnB9GAg tB9GAa gKaschưa nói tgKasới kếB9GA hoB9GAạch hgKasay gKaslời h9eS3ứa gì.

- Ừ,LiJR may.

- Ma9eS3y mà9eS3 gKasem KwiYvẫn chưKwiYa rất rấtKwiY rấKwiYt thícgKash aB9GAnh, tB9GAhích gKasđến KwiYnỗi kB9GAhắc KwiYcốt gB9GAhi tâm.

- ỪB9GA, may.

- M9eS3ay mLiJRà, anKwiYh cũgKasng đối với9eS3 KwiYem nhưLiJR vậy.

Lần 9eS3này TrươngKwiY TLiJRhần 9eS3lại không n9eS3ói gì.

Để khôKwiYng khLiJRí bớtB9GA tẻB9GA ngắ9eS3t, tôi đànhB9GA phải9eS3 nóigKas tiếp:

- TìnB9GAh gKasyêu 9eS3của chúnLiJRg ta thậB9GAt "chớpgKas nhoá9eS3ng". B9GATừ lúcgKas xácgKas địnhgKas quB9GAan KwiYhệ yLiJRêu đươngB9GA đếnKwiY gKaskhi 9eS3kết thúc, LiJRtrước LiJRsau B9GAgộp lạiKwiY hìgKasnh nh9eS3ư nhiKwiYều nhất9eS3 cgKashỉ mư9eS3ời ngày.

Trương KwiYThần LiJRgiơ taKwiYy raLiJR xem đồKwiYng KwiYhồ, nói:

- C9eS3hín n9eS3gày hLiJRai mươi haiLiJR giờ9eS3 bB9GAốn mươi9eS3 LiJRba phút,gKas LiJRtừ l9eS3úc anB9GAh nói9eS3 với9eS3 eB9GAm "PhảiLiJR" đếnLiJR cLiJRâu nói banB9GA nãygKas "ĐúB9GAng vậy".

- Có9eS3 ph9eS3ải 9eS3anh KwiYthích em không?

- 9eS3Anh muốnB9GA cgKashia t9eS3ay em cB9GAó đúKwiYng không?

- LiJRĐúng vậy.

Tôi h9eS3ít mạnh9eS3 mũLiJRi, B9GAchớp mắt LiJRthật mKwiYạnh, KwiYhét to:

- AnB9GAh đừngB9GA nhgKasư tLiJRhế này.gKas Nếu B9GAanh nhưgKas thếLiJR nàB9GAy tgKashì LiJRem sẽKwiY cảmKwiY thB9GAấy KwiYanh thícLiJRh egKasm 9eS3nhiều h9eS3ơn gKasem KwiYthích anh.

Trương ThầnB9GA KwiYbật cười, giọngLiJR nó9eS3i khB9GAàn B9GAkhàn nhưB9GAng rLiJRõ rgKasàng, chLiJRín chắn:

- Tiể9eS3u ĐậuKwiY, aLiJRnh thựcLiJR sự muốB9GAn lKwiYuôn KwiYở bênB9GA eKwiYm, muLiJRốn quKwiYý trọngB9GA eKwiYm, LiJRkhông mKwiYuốn egKasm phải9eS3 buKwiYồn, k9eS3hông muLiJRốn em LiJR phải kKwiYhóc. AB9GAnh nhữLiJRng tưởngLiJR rằng,9eS3 mìgKasnh B9GAcó t9eS3hể làmKwiY được...

Anh nắmgKas cLiJRhắc vagKasi tôi,B9GA xoay tôiLiJR nửa9eS3 vòn9eS3g trònB9GA, s9eS3au đóB9GA gKaskhẽ đKwiYẩy tgKasôi vềgKas phíaKwiY tLiJRrước, gKwiYiọng anB9GAh B9GAvang lênB9GA sau 9eS3lưng tôi:

- TrưgKasớc đâyB9GA, đềuLiJR lLiJRà gKasem nhìn a9eS3nh rB9GAời LiJRđi. LầnLiJR ngKasày đổigKas lKwiYại, an9eS3h sẽB9GA nKwiYhìn thgKaseo bB9GAóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sải9eS3 KwiYnhững bB9GAước lLiJRớn, không qu9eS3ay đầuKwiY lại.

Tôi tKwiYhất tìgKasnh rồ9eS3i, tôiKwiY rất buồn.

Dù cuộcB9GA tình9eS3 n9eS3ày từLiJR B9GAđầu chí cuốiLiJR tổB9GAng cộgKasng KwiYkhông đếngKas mườiKwiY nB9GAgày, gKasnhưng tô9eS3i vẫnLiJR rấtgKas buồn.

Vốn LiJRđịnh lấy9eS3 gKasđồ, rB9GAồi đi đếnB9GA B9GAchỗ KwiYNgưu Bôn9eS3 KwiYnhưng LiJRdo tron9eS3g lòngLiJR buồnKwiY bLiJRã nê9eS3n tôgKasi m9eS3uốn 9eS3quay về9eS3 ngKashà ởKwiY một mình.

Có câuKwiY gKasnói: "Không cóB9GA LiJRcách nàoB9GA LiJRgiải B9GAsầu ngKwiYoài việcLiJR giảKwiY vờLiJR vui...".

Tôi muKwiYa cgKasổ vịtgKas TB9GAhanh Võ9eS3 loại ca9eS3y nhất,gKas B9GApha B9GAly gKascà phê9eS3 đe9eS3n đặcgKas h9eS3ơn LiJRcả tưLiJRơng rKwiYồi nhB9GAìn LiJRhai tKwiYhứ B9GAnày bầnB9GA thần hồLiJRi B9GAlâu, 9eS3cuối cùnB9GAg lạ9eS3i khôB9GAng nhétLiJR vB9GAào miệng.

Tôi nhgKasư coB9GAn nhKwiYặng khgKasông đầu lưKwiYợn KwiYquanh phgKasòng mườiB9GA bảy,gKas mLiJRười támLiJR KwiYvòng, chKwiYóng mặt9eS3, hB9GAoa mắB9GAt, chán9eS3 B9GAnản, cuối cùn9eS3g chỉB9GA cóLiJR thể9eS3 mở9eS3 m9eS3áy tính,gKas rLiJRồi lạ9eS3i tLiJRiện taLiJRy đ9eS3ăng nhậpgKas QQ.

Vào gigKasờ ănKwiY tốigKas củagKas ngày ChủgKas nhậKwiYt, sốB9GA người9eS3 OnKwiYline gKaschỉ đếKwiYm trêngKas đầugKas ngóLiJRn KwiYtay, KwiYdo KwiYđó LiJRavatar B9GAnào sánLiJRg càng trB9GAở ngKasên B9GArõ KwiYràng hơn.

Trong đóB9GA B9GAcó mộtLiJR avatar, hình9eS3 nhKwiYư gKaslúc KwiYnào c9eS3ũng sáng,9eS3 B9GArỏ lgKasẽ B9GAanh tKwiYa nghiệnLiJR gaLiJRme tr9eS3ên QKwiYQ ngKasên Onl9eS3ine hai mươi9eS3 bốnLiJR LiJRtiếng đồ9eS3ng 9eS3hồ một9eS3 ngày.

Có mB9GAột 9eS3thời gLiJRian dài, tôiB9GA đều9eS3 chọnKwiY sựLiJR B9GAphớt lKwiYờ đố9eS3i với9eS3 nLiJRgười KwiYnày. N9eS3hưng lầnB9GA nàB9GAy LiJRnhư bịKwiY trún9eS3g tàgKas, tay KwiYrun 9eS3run, t9eS3ôi ấLiJRn vàogKas gKasavatar đó9eS3 rồB9GAi gửiLiJR mộKwiYt biểuB9GA tượngB9GA mặt9eS3 cười.

Vừa gửiLiJR xon9eS3g, tôKwiYi liền muốngKas chặtB9GA phăngB9GA cáigKas đầuB9GA mgKasình đLiJRi, đangB9GA định9eS3 thoáKwiYt rKwiYa, coKwiYn chuột9eS3 dKwiYừng lạLiJRi nút "X"9eS3 trêgKasn đỉKwiYnh góc9eS3 bKwiYên phgKasải, tgKasôi lạB9GAi khôngB9GA nhgKasấn vào.

Cát bụiLiJR (******) 18:45:34

A PKwiYhúc, B9GAem tìmgKas aKwiYnh ?

Tốc độKwiY đánh9eS3 cB9GAhữ củaB9GA Lâm B9GALỗi vẫnLiJR nhaLiJRnh nh9eS3ư gKastrước đâgKasy, c9eS3ông lgKasao nàB9GAy thuộcgKas vềKwiY 9eS3mối LiJRtình mỗi9eS3 KwiYngười mKwiYột nơB9GAi của c9eS3húng tôi.

Khi B9GAấy rấtB9GA nghèoB9GA, cước gọi9eS3 đi9eS3ện thoạiB9GA đườgKasng dàB9GAi LiJRrất đắtB9GA, tôB9GAi vLiJRà agKasnh 9eS3ta liềnLiJR tậgKasn 9eS3dụng tấtLiJR cgKasả gKascơ hộiLiJR để có9eS3 thểKwiY lêgKasn mạB9GAng nóiB9GA chB9GAuyện. KýLiJR túc9eS3 gKasxá, qgKasuán n9eS3et, phòng9eS3 m9eS3áy, 9eS3đều làLiJR nhgKasững nơi LiJR chúng tLiJRôi từnggKas chiếnKwiY đấu.

Số Q9eS3Q củLiJRa 9eS3hai c9eS3húng KwiYtôi là cùngKwiY đănggKas ký9eS3 LiJRmột lúLiJRc, sáuLiJR năB9GAm rồi,B9GA KwiYchưa từngB9GA thay.

Trên gKasthực tKwiYế, c9eS3ó rất nhiềuLiJR thứLiJR vẫKwiYn kh9eS3ông h9eS3ề th9eS3ay B9GAđổi LiJRsau LiJRkhi B9GAchúng tôiB9GA chgKasia gKastay. V9eS3í LiJRdụ nhưB9GA số9eS3 điệ9eS3n thoại dgKasi dộngB9GA, số9eS3 tàLiJRi khogKasản MSNKwiY, địaLiJR chỉgKas 9eS3email, biB9GAệt danLiJRh trB9GAên mạng,9eS3 cgKasách gọi thâKwiYn KwiYmật tgKasrong đờiB9GA 9eS3thực, KwiYthậm LiJRchí LiJRđến ngagKasy cảLiJR LiJRmật LiJRmã thẻgKas gKasngân KwiYhàng cũgKasng KwiYkhông đổi.9eS3 Đó chB9GAính l9eS3à nKwiYgày sinKwiYh nhậB9GAt cKwiYủa angKash ta.

Có dgKasuy nhấtgKas mộtgKas thứLiJR thay đổ9eS3i lLiJRà KwiYtình cảKwiYm nhữngLiJR tưởn9eS3g LiJRsẽ bềnB9GA l9eS3âu gKasnhư trờiLiJR đất.

Trời đấB9GAt! XeB9GAm rKwiYa tôi đanB9GAg th9eS3ật sựLiJR gKasrất buồgKasn. 9eS3Tôi nhgKasíu mắtgKas, cKwiYau màyLiJR vẻB9GA đaKwiYu đớn.

A TLiJRu LKwiYa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi KwiYchỉ LiJRmuốn nhanh KwiYchóng B9GAkết t9eS3húc cuộcgKas đốiLiJR KwiYthoại vgKasô tB9GAhưởng B9GAvô phạtLiJR KwiYnày nhLiJRưng lạB9GAi mộKwiYt lầKwiYn nữB9GAa đang địnhKwiY t9eS3hoát thìB9GA gKasphải dừngB9GA lại.

Cát 9eS3bụi (******) 18:48:34

A Phúc9eS3, cLiJRó p9eS3hải đã9eS3 xảy ra9eS3 ch9eS3uyện ggKasì không?

Tôi cóB9GA tB9GAhể 9eS3nói mộtKwiY cách khKwiYông hgKasề 9eS3phô trương9eS3 rằngKwiY, từLiJR cửLiJRa KwiYsổ B9GAchat, troKwiYng fB9GAont cB9GAhữ "KwiYLệ", 9eS3cỡ chữ năm,LiJR màuKwiY c9eS3hữ KwiYxanh dLiJRa trời,B9GA tô9eS3i B9GAcó 9eS3thể tưởn9eS3g tư9eS3ợng rKwiYa dáB9GAng vẻKwiY củgKasa anKwiYh tgKasa lúc này.

Mắt B9GAnhìn chằm9eS3 chằKwiYm và9eS3o màn hìnLiJRh, ngógKasn taLiJRy đặtKwiY 9eS3trên bànLiJR phím9eS3, khẽKwiY mímKwiY cgKashặt LiJRmôi, thB9GAoáng chút9eS3 KwiYlo lắng.gKas Ồ đúngKwiY rồ9eS3i, 9eS3bên cB9GAạnh còn9eS3 gKascó nB9GAửa ba9eS3o thuốgKasc lá,gKas mB9GAột chiếgKasc KwiYgạt KwiYtàn, mộtLiJR gKascái bgKasật lửa.

Nếu KwiYnhư, những9eS3 thói LiJR quen nàLiJRy củLiJRa 9eS3anh KwiYta cũngB9GA khB9GAông B9GAhề tha9eS3y đổi.

Tôi thừLiJRa nhận,KwiY cóB9GA nB9GAhững lúc tôB9GAi lgKasà ngưB9GAời rấB9GAt khôngLiJR quyếtLiJR 9eS3đoán. VậLiJRy nêLiJRn, gKaslúc nàyB9GA KwiYtôi dLiJRo dự,gKas B9GAchần chừ, khônggKas dKwiYứt khgKasoát ấnLiJR vàgKaso nútgKas "X".

A TLiJRu 9eS3La (******) 18:52:43

Nếu eKwiYm B9GAxảy B9GAra 9eS3chuyện, anh sẽLiJR KwiYlàm gì?

Trong và9eS3i phúgKast tôiLiJR 9eS3do dự, LâgKasm KwiYLỗi vẫLiJRn B9GAlặng lẽB9GA cgKashờ đợi.KwiY SaLiJRu kLiJRhi B9GAdòng chữ9eS3 vừaKwiY rồ9eS3i đKwiYược g9eS3ửi điLiJR, LiJRanh KwiYta không lậpKwiY tứgKasc trảgKas lờ9eS3i 9eS3mà lgKasặng 9eS3lẽ mấtLiJR khoảnKwiYg mộB9GAt phútKwiY rưỡi.

Cát bụB9GAi (******) 18:54:22

Anh sẽ9eS3 LiJRở bKwiYên eB9GAm, nếuLiJR em muốn.gKas Chỉ9eS3 cầnLiJR e9eS3m đồnggKas ý.

 

A TKwiYu L9eS3a (******) 18:54:55

Tại B9GAsao? ChẳLiJRng phảB9GAi KwiYgiữa hai chB9GAúng gKasta đãLiJR khônKwiYg còngKas gKasquan B9GAhệ ggKasì r9eS3ồi sao?

 

Cát bụLiJRi (******) 18:56:32

A PhúcB9GA nLiJRgốc, gKascho dùLiJR là lgKasúc nB9GAào, chLiJRo d9eS3ù làKwiY tìngKash gKashuống gB9GAì, anB9GAh cũngB9GA kh9eS3ông thể9eS3 bB9GAỏ KwiYmặc emLiJR. DKwiYù chúLiJRng ta KwiYkhông còB9GAn làKwiY ngườKwiYi yKwiYêu tgKashì vẫnB9GA làKwiY bB9GAạn bè.B9GA D9eS3ù KwiYem khôngB9GA c9eS3oi aB9GAnh LiJRlà bạLiJRn 9eS3thì íKwiYt ra eKwiYm 9eS3và LiJRanh cũB9GAng vgKasẫn 9eS3là đồngKwiY hươ9eS3ng 9eS3lớn lKwiYên cùLiJRng nhau.

Tôi khôgKasng trảB9GA lờLiJRi mLiJRà nhấn KwiY thẳng vKwiYào núgKast "B9GAX" rồigKas tắtLiJR máygKas tính.

Vì tKwiYôi khóc,gKas dù9eS3 k9eS3hông có LiJRsự LiJRtrợ lựcgKas củaKwiY vB9GAị cayLiJR, vịKwiY đắngLiJR nhưn9eS3g nướcgKas mgKasắt tgKasôi 9eS3vẫn tLiJRuôn nhKwiYư trút.

Con nggKasười, l9eS3oài si9eS3nh vật nàyKwiY khônKwiYg cầKwiYn biB9GAết LiJRđau LiJRbuồn LiJRhay tuyKwiYệt vọnLiJRg đgKasến đKwiYâu, chỉLiJR LiJRcần tì9eS3m thKwiYấy mộ9eS3t chỗ phát9eS3 tiết9eS3 đượcB9GA lLiJRà gKasliền cóKwiY thKwiYể gàoB9GA k9eS3hóc thoảiKwiY máiKwiY mộgKast trậB9GAn, LiJRcơ bảKwiYn KwiYsẽ chănLiJRg cảm thấygKas 9eS3vấn đềB9GA KwiYto tágKast nữa.KwiY Những9eS3 khảKwiY nănKwiYg 9eS3còn lKwiYại nKwiYhư nhB9GAảy KwiYlầu, đâLiJRm v9eS3ào tườKwiYng hay B9GAgì gìgKas đó9eS3 lKwiYà rấtB9GA hiếm.

Giống nhgKasư tôiKwiY trướLiJRc đây, tứcgKas ngB9GAhẹn LiJRở tB9GArong nggKasực, khóLiJR chịu9eS3 đếgKasn nỗB9GAi hậLiJRn khLiJRông th9eS3ể 9eS3lấy LiJRdao cứa9eS3 một nháKwiYt B9GAvào bụng.

Sau kB9GAhi khócLiJR đ9eS3ã mộB9GAt trậKwiYn, liền lậgKasp tLiJRức sugKasy xét9eS3 mộtKwiY cácLiJRh thựcgKas tếKwiY 9eS3rằng, nếuB9GA nhKwiYư cKwiYứa mộKwiYt vếtLiJR dàiLiJR ở9eS3 trêgKasn bụnKwiYg thì sẽ9eS3 đa9eS3u đớn9eS3 KwiYđến thếgKas nào...

Nghĩ tớiB9GA gKasvết cgKasứa rỉ KwiY máu, gKastôi LiJRsực nhớLiJR đến9eS3 vKwiYết KwiYthương trênKwiY lưnKwiYg củaKwiY ThươngLiJR Ngô,gKas dgKaso vậygKas sứB9GAc tgKasập trung l9eS3iền bgKasị pB9GAhân táB9GAn phLiJRần nàKwiYo, tốKwiYc độ9eS3 lăngKas củagKas nướcgKas mắB9GAt t9eS3heo đóLiJR cB9GAũng giảLiJRm đB9GAi đôi chút.

Đương nhiêngKas, KwiYcòn cógKas thể 9eS3 vì LiJRdù sB9GAao đKwiYây cũnB9GAg k9eS3hông phảigKas lB9GAà 9eS3lần thấtKwiY tìKwiYnh đầLiJRu tiêB9GAn, thấLiJRt tình9eS3, thấB9GAt tình KwiYthành B9GAquen rồi.

Nếu dùnKwiYg phương9eS3 pháp B9GA khoa học9eS3 qu9eS3y đổLiJRi sốKwiY lượB9GAng LiJRthì lầngKas trướcKwiY yêgKasu nhaB9GAu tron9eS3g năB9GAm nă9eS3m, t9eS3ôi khóB9GAc mất9eS3 năm th9eS3áng, lầngKas 9eS3này KwiYyêu n9eS3hau t9eS3rong mười9eS3 ngàyKwiY, KwiYdo đóLiJR, cóB9GA lẽ9eS3 tKwiYôi sẽLiJR chLiJRỉ khóc.LiJR.. thôi B9GArồi, họ9eS3c dgKasốt mônKwiY B9GAtoán, giờLiJR khôgKasng tgKasính LiJRra nổi...

Tóm lạiLiJR, dướiKwiY 9eS3tác dụng củagKas nhKwiYững sgKasuy ngKasghĩ vớLiJR vẩn,LiJR tôgKasi đãgKas ngừng9eS3 khóc.

Tôi vàKwiYo phòngB9GA B9GAtắm rửaKwiY mLiJRặt, bỗng 9eS3nhiên B9GAnghe KwiYthấy tiếgKasng gKascửa. NgKasgó r9eS3a thB9GAì trông9eS3 thấyLiJR mộtKwiY hgKasổ, mộ9eS3t trâ9eS3u vaLiJRi sB9GAánh vai đ9eS3ứng 9eS3trước cửaKwiY thaLiJRy giày.

Nghe t9eS3hấy độngLiJR tĩnh, TKwiYhương KwiYNgô ngẩngLiJR đ9eS3ầu lgKasên gKasnhìn. DướigKas LiJRánh đè9eS3n gKastường màB9GAu KwiYvàng caLiJRm 5B9GA0W, 9eS3hình ảnhgKas hắn cóLiJR KwiYchút khônKwiYg rõB9GA ràng.

- LiJRTiểu Tường,B9GA quảLiJR 9eS3nhiên em B9GAcó ởLiJR nhà.

Giọng LiJRhắn vLiJRừa nhẹgKas vừa khàn,B9GA nghLiJRe cógKas vẻLiJR KwiYkỳ lạB9GA, khiếKwiYn tiKwiYm tôKwiYi nhgKasói lêngKas, sốnggKas mũLiJRi caLiJRy cayKwiY, sgKasau đóKwiY phát hKwiYiện d9eS3áng vKwiYẻ hắnLiJR càKwiYng mờKwiY B9GAnhạt hơn.

Hóa raKwiY, hiệugKas qgKasuả thị gKas giác nhB9GAư thKwiYế khônB9GAg p9eS3hải vìgKas ánhB9GA 9eS3đèn, mLiJRà B9GAlà trgKasong giKwiYây phútKwiY LiJRnhìn t9eS3hấy hắngKas, mB9GAắt tôi bỗnggKas trKwiYào rgKasa thứKwiY chgKasất lỏnKwiYg B9GAmằn mặn.

- S9eS3ao B9GAanh gKaslại về?

- TỉnB9GAh rgKasồi thìKwiY KwiYvề thôi.

Thương 9eS3Ngô lẳnLiJRg lặng đáp9eS3 lờgKasi, sa9eS3u KwiYđó tiếngKas lại,LiJR nghiênKwiYg đầLiJRu nhKwiYìn tôiB9GA, cườiLiJR màKwiY nLiJRhư gKaskhông gKascười hỏi:

- ELiJRm thuộcB9GA tộcLiJR HgKasổ chú9eS3ng ta, l9eS3àm B9GAgì phảiKwiY 9eS3học LiJRloài thỏ?

Tôi đgKasưa cặpB9GA 9eS3mắt 9eS3thỏ nhìn hắn:B9GA KwiY- B9GAAnh mớgKasi làgKas th9eS3ỏ, làLiJR cB9GAon 9eS3thỏ đực.

Ngưu Bô9eS3n dựagKas LiJRngười vàoLiJR cửa KwiYnhìn B9GAchúng tôiLiJR, kLiJRhẽ cườ9eS3i, nói:

- NếuLiJR gKasanh ấygKas gKaslà thgKasỏ thật thìgKas KwiYchị dâugKas tLiJRính sao?

Tôi nghigKasến răngKwiY, đáp:

- LiJRThì xLiJRé xácLiJR an9eS3h KwiYta ra luôn.

Ngưu 9eS3Bôn cứLiJRng họng.

Thương NgôKwiY lạKwiYi r9eS3ất đ9eS3iềm tĩnh, giơLiJR ta9eS3y rKwiYa vuốtgKas LiJRtóc tôigKas, nói:

- YênKwiY tâmKwiY. CgKasó LiJRem KwiYở đây, LiJRta 9eS3không s9eS3ao đâu.

Không hiểKwiYu cKwiYó phKwiYải d9eS3o KwiYmới từ 9eS3bên nggKasoài 9eS3vào gKasnhà haLiJRy khB9GAông mKwiYà t9eS3ay hắgKasn rấLiJRt lạnh,B9GA kKwiYhông ấmgKas 9eS3áp B9GAnhư bình9eS3 thường.

Lẽ nKwiYào, 9eS3hắn thật9eS3 sựgKas 9eS3chịu ảnh hưởnggKas củaKwiY thời9eS3 KwiYtiết B9GAbên ngoKwiYài sa9eS3o? gKasVậy nê9eS3n, thựcKwiY rB9GAa hắngKas cũgKasng cảmKwiY thLiJRấy lạnh...

Điều nàyB9GA khigKasên tôKwiYi bỗng nhớgKas đếnB9GA cáKwiYi ch9eS3ăn lônKwiYg vũ9eS3 mớigKas tinKwiYh bỏLiJR 9eS3quên bêB9GAn đườngLiJR nênKwiY khôngKwiY KwiYtránh khỏiLiJR tiếc nuối.

Lại LiJRnghĩ tốiLiJR h9eS3ôm B9GAđó chỉ cáchB9GA hiệLiJRn tại9eS3 khKwiYông KwiYquá hagKasi tr9eS3ăm bốKwiYn mươiKwiY giờ,LiJR LiJRcảnh vậtB9GA vẫnLiJR nguyên9eS3 vB9GAẹn nhưng ngB9GAười B9GAđã LiJRkhông cònKwiY... TgKasôi khôngB9GA cKwiYhỉ tiếLiJRc 9eS3nuối mB9GAà KwiYcòn xấuB9GA hổ,LiJR khônggKas cB9GAhỉ xấuLiJR hổLiJR mà 9eS3còn đauKwiY đớn.9eS3 gKasCứ đKwiYau đLiJRớn 9eS3là gKaschức nKwiYăng t9eS3uyến lệLiJR cKwiYủa tKwiYôi lại9eS3 khLiJRởi động.

Đang KwiYsuy nLiJRghĩ, tôiB9GA bB9GAỗng cảm thấyKwiY bàB9GAn LiJRtay vKwiYốn đặtgKas trênLiJR mái9eS3 tóB9GAc tôiB9GA khẽKwiY dB9GAừng lạKwiYi, sagKasu đgKasó dKwiYi chuyểgKasn xuống trán9eS3 rồi9eS3 B9GAche kíLiJRn cặpKwiY mắtgKas của9eS3 tôi.

Lòng bàngKas tgKasay gKasrất lạnh nhưngKwiY KwiYtôi gKaslại LiJRcảm LiJRthấy rấB9GAt nB9GAóng, s9eS3au nB9GAày B9GAtôi mớLiJRi hiểu9eS3 gKassức gKasnóng đB9GAó cB9GAó đượcgKas từgKas nhữngKasg giọt nướcKwiY mắtB9GA đaLiJRng tLiJRuôn KwiYra như9eS3 trúKwiYt 9eS3của tôi.

Lần này,9eS3 LiJRtôi không9eS3 g9eS3ào khóc nhgKasư B9GAtrước đâ9eS3y, chỉB9GA tiếnKwiY 9eS3lên nKwiYửa bKwiYước 9eS3rồi vùigKas mặtB9GA gKasvào lồB9GAng ngực9eS3 hắn.

Tôi khôLiJRng hiểuB9GA sgKasao mìB9GAnh lại B9GAnhư LiJRthế nà9eS3y, LiJRvì cứKwiY cLiJRoi nhB9GAư trướKwiYc gKasmặt bKwiYố mẹ,B9GA đãKwiY rấtKwiY nhiKwiYều ngKasăm rồKwiYi tôgKasi c9eS3hưa KwiYtừng khóc, LiJRcứ coKwiYi nhgKasư là9eS3 nLiJRgười KwiYbạn thLiJRân nhấ9eS3t, c9eS3ứ coLiJRi như9eS3 lKwiYà Trươn9eS3g LiJRThần, lB9GAà LâgKasm Lỗi, thìKwiY ngKashiều LiJRlắm 9eS3tôi cũngB9GA chỉ9eS3 9eS3vừa khKwiYóc, vừa9eS3 cưKwiYời rồLiJRi 9eS3hét B9GAvài tgKasiếng gKascho xong.

Nhưng gi9eS3ờ gKasđây, tôi9eS3 lại giốnB9GAg nhKwiYư KwiYmột đứaB9GA trẻB9GA chẳnKwiYg hiểLiJRu B9GAbiết gì,B9GA kLiJRhông cKwiYó ápgKas B9GAlực, cũng9eS3 chẳngLiJR phảKwiYi che giấu,9eS3 nhưB9GA thếgKas gKasnào thìgKas 9eS3cứ là9eS3 vậy.

Khóc thKwiYoải mágKasi rồLiJRi, B9GAtôi còn r9eS3a sKwiYức quệ9eS3t nướB9GAc mắt,9eS3 nưgKasớc mB9GAũi vgKasào áo9eS3 củLiJRa ThươnB9GAg B9GANgô, trogKasng lònB9GAg thấLiJRy thoB9GAải mái gKashơn nhiều.

Lúc nàKwiYy, NgưuB9GA BôgKasn vẫLiJRn đứngLiJR yên gKastại vLiJRị LiJRtrí cũgKas, LiJRnhìn tôi,gKas vẫyKwiY taB9GAy nói:

- XB9GAem 9eS3ra, chỗLiJR nàyKwiY không cóKwiY v9eS3iệc gKwiYì gKascho tgKasôi rồKwiYi. ChB9GAị KwiYdâu B9GAà, gKasanh ấyB9GA cóLiJR B9GAsố đLiJRiện B9GAthoại củLiJRa tôgKasi đB9GAó. N9eS3ếu có việcKwiY B9GAgì KwiYthì c9eS3ứ KwiYgọi tKwiYhẳng gKascho tôi.

Anh chLiJRàng vừaKwiY LiJRnói vB9GAừa gKasmở cửa, gKastrong l9eS3úc kéoKwiY cửagKas gKasra, liềnB9GA bB9GAị mKwiYột vậgKast thểgKas kh9eS3ông rõB9GA danLiJRh tính9eS3 B9GAtừ bênB9GA ngoài tô9eS3ng thẳKwiYng vào9eS3 nB9GAgực. B9GANgưu BKwiYôn lgKasoạng choạnggKas mLiJRột lgKasúc mB9GAới đứngB9GA yêngKas đượLiJRc, chư9eS3a KwiYkịp phản ứngKwiY gKaslại, đã9eS3 lậpLiJR tB9GAức b9eS3ị hàn9eS3g LiJRloạt KwiYcâu hỏiKwiY là9eS3m choáKwiYng váng:

- B9GANày, gKasanh l9eS3à B9GAai? SaB9GAo lại ởgKas đKwiYây? AKwiYnh cgKasó qua9eS3n B9GAhệ 9eS3gì vớLiJRi ĐậuB9GA p9eS3hụ gi9eS3à? ĐậgKasu phụLiJR B9GAgià B9GAđâu? LiJRAnh đãKwiY l9eS3àm B9GAgì LiJRnó rồi...

Tôi rB9GAất thôngKwiY cKwiYảm nhìn B9GAđồng chgKasí TLiJRứ NgưuLiJR đanLiJRg vôLiJR cùngLiJR hoảngB9GA hốt,gKas tB9GAhan vãn:

- TrứngKwiY mB9GAuối, mắKwiYt m9eS3ày chỉ KwiYđể trưngKwiY bà9eS3y B9GAthôi sao?

Vật tB9GAhể lạB9GA nàygKas chínhLiJR là đồnLiJRg chí9eS3 Trứn9eS3g muốKwiYi, ngườigKas trướB9GAc đgKasây đã9eS3 đ9eS3ập gạchgKas vàLiJRo LâmB9GA LỗigKas LiJRkhiến aB9GAnh tB9GAa phải nằmKwiY việKwiYn, côB9GA KwiYnàng cạgKas cứnB9GAg củB9GAa tôi.

Nghe tgKashấy tiếnLiJRg tô9eS3i, Trứng muối9eS3 lgKasập KwiYtức buôKwiYng cổ9eS3 ágKaso NgưuB9GA KwiYBôn 9eS3ra LiJRrồi gKasnhảy KwiYvề phía9eS3 tKwiYôi ngKashư mộtB9GA 9eS3con bọB9GA chóKwiY, hết nhKwiYìn tôi9eS3 gKaslại n9eS3hìn ThKwiYương Ngô:

- Khô9eS3ng nggKasờ KwiYcòn B9GAcó một angKash chàB9GAng nữKwiYa. KwiYĐậu phụB9GA giàKwiY, mà9eS3y đượcKwiY lắLiJRm! gKasĐang KwiYchơi gKastrò "yêgKasu tậLiJRp thể" à?

- gKasYêu tậpLiJR thKwiYể cáiLiJR đầu màyB9GA ấy!

Có KwiYso LiJRsánh mớigKas tgKashấy sựgKas khác biệt9eS3. TạgKasi sagKaso tôKwiYi lLiJRại xKwiYác định9eS3 m9eS3ột cáchB9GA gKaskiên 9eS3định k9eS3hông đ9eS3ổi vàKwiY B9GAkhẳng địgKasnh bản thgKasân mì9eS3nh LiJRlà mộtgKas phụ9eS3 gKasnữ truy9eS3ền thống9eS3 TrLiJRung KwiYHoa v9eS3ới đầyKwiY đủgKas gKascác phẩm9eS3 c9eS3hất như dịugKas dàn9eS3g, lươn9eS3g thiện,KwiY lịcLiJRh thB9GAiệp, t9eS3iết kigKasệm gKasvà nhKwiYường nhịn?B9GA VìKwiY chỉB9GA cgKasần KwiYcó sựB9GA tồKwiYn tại cgKasủa Trứng9eS3 mu9eS3ối gKasthì đếKwiYn ngaLiJRy LiJRcả HồnKwiYg HưKwiYng thậKwiYp 9eS3tam muộ9eS3i1 cũnggKas cóLiJR thểB9GA 9eS3coi là côB9GA gáB9GAi ngLiJRoan hiền,B9GA gKase thẹn,KwiY dụtKwiY B9GAdè, KwiYcon n9eS3hà lành...

1 HồngLiJR HưLiJRng thậpKwiY tagKasm muội: B9GA Nhân vật9eS3 cgKashính trgKasong bB9GAộ phgKasim HồnggKas HKwiYưng t9eS3hập t9eS3am muội,LiJR lLiJRà eB9GAm gáigKas thKwiYứ mLiJRười 9eS3ba củgKasa bang HồngKwiY Hư9eS3ng. TroB9GAng gKasthế giớiKwiY LiJRngầm thốnggKas LiJRtrị bởigKas đànKwiY ôngKwiY, 9eS3nhân vậtKwiY KwiYnày đãKwiY kKwiYiên cường KwiYvượt qugKasa nhữLiJRng thB9GAử thKwiYách 9eS3và 9eS3những gKascơ cựcLiJR đgKasể vKwiYươn lên9eS3 trởB9GA thànKwiYh bagKasng KwiYchủ khu pLiJRhố Portland.

Tôi đgKasang đaugKas lòng9eS3 hồi LiJR tưởng lạiKwiY gKasmột LiJRvài chiKwiYến tíLiJRch huKwiYy LiJRhoàng củaLiJR Tr9eS3ứng muốKwiYi thìLiJR tr9eS3ong nh9eS3áy 9eS3mắt, cô nàn9eS3g 9eS3đã nhảyB9GA LiJRthẳng gKasvào phògKasng kháKwiYch. TgKasrông thLiJRấy vếgKast B9GAmáu ThLiJRương NgôgKas 9eS3để B9GAlại trên ghLiJRế soLiJRfa 9eS3mà 9eS3tôi cB9GAhưa gKaslau sạch,KwiY B9GAcô gKasnàng gKasbỗng th9eS3ốt lêngKas lgKasời tKwiYhan gKaskinh thigKasên độnB9GAg địa:

- ĐậugKas phKwiYụ gKasgià, cuối cùB9GAng chKwiYỗ đógKas cũnLiJRg rgKasách rồLiJRi sao9eS3? TrờB9GAi đất,B9GA đúnLiJRg lB9GAà châB9GAm mB9GAột nhátgKas kiB9GAm th9eS3ấy máu!

Châm mLiJRột nhátLiJR kgKasim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôiLiJR h9eS3ết nhì9eS3n nửa ngườ9eS3i dưKwiYới cLiJRủa ThươLiJRng B9GANgô 9eS3rồi lB9GAại B9GAnhìn 9eS3nửa ngưKwiYời d9eS3ưới cgKasủa 9eS3Ngưu Bôn9eS3. TrướKwiYc câu nB9GAói manB9GAg tínB9GAh kíchB9GA B9GAthích c9eS3ủa TrgKasứng mu9eS3ối, ýKwiY ngh9eS3ĩ LiJRdâm đãngKwiY, dugKasng tục9eS3 ẩnB9GA giấu tronKwiYg đKwiYầu tôLiJRi bỗngKwiY LiJRào àKwiYo bLiJRật gKasra kB9GAhông B9GAsao 9eS3thu lạiLiJR được.

Luôn cóKwiY nhiề9eS3u ngườiKwiY cho gKas rằng gKastôi tgKashuộc loạiLiJR "LiJRnho nhãLiJR cặB9GAn bã"gKas. TôiB9GA thấyB9GA đB9GAiều nB9GAày LiJRkhông đángKasg đểKwiY mình gKasphải 9eS3quan t9eS3âm 9eS3và 9eS3tôi B9GAcũng cgKashẳng hiểu.

Vì nLiJRhững ngB9GAười B9GAđó 9eS3chưa từng g9eS3ặp Tr9eS3ứng mLiJRuối, nếuKwiY hB9GAọ g9eS3ặp rgKasồi th9eS3ì chắcLiJR chắnB9GA họLiJR sẽ9eS3 bỏLiJR LiJRđi 9eS3hai 9eS3chữ "nho KwiYnhã" cLiJRho tôi.

Trứng mu9eS3ối bằgKasng tuổiKwiY tôi gKasnhưng gKasvì B9GAcó khugKasôn KwiYmặt trẻgKas coKwiYn nêB9GAn trgKasông gKascó LiJRvẻ KwiYgiống nhKwiYư mộtB9GA 9eS3cô nàn9eS3g LiJRLolita nhỏ B9GAbé, gKasluôn tươiB9GA tKwiYrẻ vớiB9GA KwiYmái KwiYtóc dKwiYài 9eS3ngang vB9GAai, kẹpB9GA tóLiJRc LiJRmai gLiJRọn gKwiYàng, cặpKwiY lông gKas mày KwiYcong congKwiY, đôiLiJR mắtLiJR gKasto trgKasòn. KwiYKhi KwiYcô nànB9GAg khôKwiYng gKasnói, khKwiYông cườgKasi, khônB9GAg 9eS3cử động, trôngKwiY hệtLiJR nhưgKas mẫugKas ngườiB9GA đầB9GAu gỗgKas vLiJRô 9eS3cảm KwiYxúc, khB9GAi B9GAđó cgKasô nàng9eS3 làLiJR côLiJR bKwiYé đáng9eS3 KwiYyêu, nội tâm,LiJR nKwiYho KwiYnhã gKasđến tộB9GAi nghiệp.

Không KwiYthể khônLiJRg thừLiJRa nhận rằng9eS3 khgKasí chấKwiYt nh9eS3o nB9GAhã củaB9GA TrứLiJRng muốiKwiY toát9eS3 rLiJRa từLiJR tâ9eS3m KwiYhồn. CóLiJR cKwiYâu nói9eS3 là "PhKwiYúc 9eS3hữu thiLiJR, th9eS3ư khí9eS3 tựKwiY h9eS3oa"1, B9GAtrong bụnLiJRg 9eS3cô nàngKwiY chắB9GAc 9eS3chẳng nhiều nhặnKwiY thơgKas từKwiY LiJRthi c9eS3a g9eS3ì nhưgKasng lạB9GAi LiJRcô đọB9GAng LiJRmột lB9GAượng B9GAtư liệuLiJR tLiJRinh t9eS3úy tưB9GAơng B9GAđối khả quan.

1 Bụn9eS3g có9eS3 chứKwiYa thB9GAơ, kB9GAhí hào hoa.

Trứng mu9eS3ối làgKas ngưLiJRời có họcgKas B9GAvấn thựcLiJR sự,B9GA việc9eS3 họB9GAc hàKwiYnh B9GAcủa côLiJR n9eS3àng thgKasuận lợKwiYi nhưLiJR cágKas gặ9eS3p nước9eS3 tạigKas một LiJRtrường c9eS3ó 9eS3tiếng troKwiYng nưB9GAớc, học9eS3 gKashết KwiYcao gKashọc gKaslại đLiJRến tiếB9GAn sB9GAĩ ch9eS3uyên ng9eS3ành gKasVật lgKasý hạt nhân.

Theo 9eS3sự sugKasy xé9eS3t củagKas tôi, rấB9GAt cB9GAó khKwiYả nănKwiYg LiJRvì gigKasữ B9GAthái độKwiY ng9eS3hiêm chỉnh9eS3 B9GAcao độB9GA tLiJRrong họcLiJR tgKashuật nêLiJRn côLiJR nàng đã9eS3 gâgKasy rgKasa vô9eS3 sgKasố nh9eS3ững cgKashấn độngB9GA trongKasg LiJRcuộc sống.9eS3 NếugKas B9GAchỉ dùgKasng 9eS3hai từB9GA đểB9GA tổng9eS3 kết hiện9eS3 tượn9eS3g LiJRcủa c9eS3ô nà9eS3ng tKwiYhì đóKwiY lgKasà "Biến9eS3 thLiJRái", nếgKasu dùgKasng B9GAbốn từKwiY t9eS3hì là "HoàB9GAn toà9eS3n biLiJRến thái"...

Theo lB9GAời cLiJRủa gKascô nànB9GAg, do LiJRlần nàyLiJR pB9GAhải điLiJR đến9eS3 mộLiJRt nơB9GAi hgKasẻo láB9GAnh làmB9GA đề9eS3 tàigKas tB9GArong nửgKasa nămLiJR nênLiJR vộigKas tranh thB9GAủ chạyKwiY nhảyKwiY khắp9eS3 cKwiYác thgKasành pgKashố lớnB9GA một9eS3 lượt.

Trạm dừLiJRng gKaschân gKaslần trướcLiJR là Bắ9eS3c Kinh9eS3, cũnggKas lKwiYà n9eS3ơi 9eS3Lâm LỗiKwiY đanB9GAg sLiJRinh sống.

Chúng tôiB9GA gKasmột hàKwiYng bốn ngườiKwiY, gKastrong gKasđó cógKas haKwiYi gKasvị tKwiYhần tiKwiYên, mộtKwiY vịgKas 9eS3thần tiê9eS3n dgKasự b9eS3ị vLiJRà mộtB9GA cLiJRon người hùngKwiY hKwiYổ 9eS3phi 9eS3thẳng x9eS3uống quánKwiY lẩuLiJR KwiYdưới tầnB9GAg một9eS3 đB9GAể tiếpgKas đ9eS3ãi TrứnB9GAg muối.

Sau kB9GAhi đã9eS3 gọ9eS3i mónLiJR và đanLiJRg đLiJRợi B9GAmang đồLiJR ănKwiY lKwiYên, Trứn9eS3g muốiLiJR bgKasuột miệngKasg nói9eS3 một9eS3 câu:

- ĐậgKasu phLiJRụ 9eS3già, tagKaso nLiJRghi là tê9eS3n B9GArẻ mB9GAạt đógKas đã9eS3 chết9eS3 rồi.

Chính B9GAvì kiểuLiJR tưLiJR tưKwiYởng và hgKasành gKasvi "hoB9GAàn 9eS3toàn biến9eS3 thgKasái" củaKwiY TrứngLiJR muố9eS3i, nB9GAên đến9eS3 tgKasận h9eS3ôm nay v9eS3ẫn LiJRchưa hềKwiY cLiJRó B9GAbất 9eS3kỳ ngưB9GAời khágKasc giới9eS3 KwiYnào gKasphúc lớngKas được9eS3 thưởngB9GA KwiYthức mgKasỹ sắcgKas của KwiYcô B9GAnàng. Nh9eS3ưng gKascô nàKwiYng lạiB9GA kKwiYhông hKwiYề quagKasn gKastâm đLiJRến 9eS3điều 9eS3ấy, bởiKwiY tron9eS3g KwiYmắt cô nàng,B9GA ng9eS3ay cgKasả LiJRanh LiJRchàng 9eS3trước mKwiYặt có9eS3 đB9GAẹp KwiYtrai B9GAđến mức9eS3 quKwiYốc sắcKwiY thiêLiJRn hương, cũnggKas KwiYkhông sánh9eS3 B9GAnổi v9eS3ới một9eS3 cáB9GAi đinhKwiY củB9GAa nhữnKwiYg bộLiJR má9eS3y LiJRtẻ ngắtLiJR trKwiYong phòn9eS3g thí nghiệm...

Vì tgKashế, ngườiB9GA B9GAkhiến c9eS3ô nàng gB9GAọi làLiJR gKas"tên rKwiYẻ mạt",B9GA KwiYtrước mắtKwiY chỉLiJR cKwiYó LâmLiJR KwiYLỗi, ng9eS3ười 9eS3đã là9eS3m chugKasyện có lỗiKwiY vớiKwiY bạLiJRn LiJRthân củLiJRa KwiYcô nàB9GAng B9GAlà gKastôi, cóLiJR đượcLiJR vB9GAinh pKwiYhúc này.

- VgKasớ vẩn,KwiY tgKasao 9eS3vừa gKasmới nói c9eS3huyện OnlgKasine vgKasới gKasanh ta9eS3, chẳnggKas gKaslẽ lgKasà hiệLiJRn tượngLiJR siB9GAêu nhiKwiYên trB9GAên gKasmạng à?

- VừB9GAa mgKasới? MLiJRày chKwiYắc chắn chứ?

Trứng muốgKasi t9eS3rợn B9GAtròn B9GAmắt, há tgKaso miệngB9GA nhKwiYư thểB9GA tôKwiYi vừ9eS3a gặpKwiY phảiB9GA chuy9eS3ện kiLiJRnh kB9GAhủng gì.