You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1XCfg1 BoXB- TôXCfgi thất tình

 

Ngưu BôciUin nBoXBói, hQzokết men rượuBoXB rồiXCfg ciUiThương ciUiNgô ciUitỉnh dQzokậy sẽXCfg khôBoXBng Qzoksao, thciUiế nhưRq68ng BoXBđến tậnciUi tốiXCfg BoXBngày hôXCfgm saBoXBu hắciUin vẫn BoXBngủ XCfgli ciUibì. TciUiuy nhiên,BoXB XCfgsắc mặtQzok hắnQzok khRq68ông cònBoXB đánRq68g sciUiợ nRq68hư baRq68n đRq68ầu nữa.

Tôi vềQzok XCfgnhà thBoXBay giặtBoXB quần áociUi vRq68à lấyBoXB íQzokt đồRq68 dciUiùng Rq68cần thiQzokết đểciUi đXCfgi làmciUi. BoXBLúc XCfgra khciUiỏi cửXCfga, tôiBoXB thấyQzok tciUiấm thiệRq68p mQzokời đang đượcQzok Rq68đặt tciUirên bciUiàn uốciUing nước,BoXB tiRq68ếp đóciUi Rq68liếc thQzokấy BoXBđôi mắtRq68 gấuXCfg trQzokúc tciUio đùngciUi vXCfgà mái tóQzokc rốiRq68 BoXBbù củaXCfg mìBoXBnh Rq68trong gương.

Từ nhỏBoXB đếnBoXB lớn,Rq68 tôi Qzokluôn biếnBoXB mìnQzokh nhQzokư Qzokcon tBoXBrai. ThếRq68 nhưngBoXB, chỉRq68 vQzokì Rq68Lâm LỗiBoXB vôciUi tìRq68nh nóiBoXB làQzok thícciUih con gQzokái BoXBđể tócXCfg dàiBoXB nQzokên XCfgtrong nămRq68 Qzoknăm yBoXBêu đươBoXBng, tôBoXBi chưaXCfg tRq68ừng cắXCfgt tBoXBóc. MãXCfgi đếnciUi tậnciUi sau khBoXBi chiBoXBa tayRq68, tciUiôi mớiQzok BoXBcắt mộtQzok nháQzokt làmQzok hXCfgai đoạXCfgn Rq68mái tRq68óc dàiRq68 đãBoXB quBoXBá hông.

 Thất tìQzoknh lầBoXBn trưRq68ớc BoXBcó thể cXCfgắt ngắXCfgn tócXCfg, lầnciUi nàyBoXB thìBoXB sao?

Có tXCfghể Qzokvì khôngRq68 nghỉ nBoXBgơi đXCfgủ trociUing haBoXBi XCfgngày XCfgnên tQzokôi loRq68ạng choạngXCfg BoXBlên chiếcRq68 xQzoke Rq68buýt ngượBoXBc hướQzokng, saRq68u đó lạiQzok ciUilờ đciUiờ điBoXB dọcXCfg cBoXBon đườngRq68 BoXBđến trướcBoXB mộtciUi BoXBkhu nhà.

Trời BoXBđã Rq68nhá nhQzokem tối Rq68 nhưng cBoXBhỗ nQzokào cũngQzok rciUiực ánhXCfg đènQzok khBoXBiến mQzokọi thứBoXB trởQzok nênRq68 rõXCfg ràng.

Tôi nRq68gồi xổmXCfg nBoXBhư một conciUi khBoXBỉ BoXBbên lềQzok Rq68đường trRq68ong mRq68ười pQzokhút, Rq68sau đóXCfg nQzokhìn XCfgthấy mộtBoXB ciUichiếc tBoXBaxi dừngBoXB ngQzokay trước cửBoXBa khQzoku nhà,Rq68 BoXBhai ngườiQzok Rq68từ Qzoktrong xciUie bướcBoXB ciUira, mộRq68t Qzoknam, mộBoXBt nữ,Qzok mộtXCfg BoXBquen, một Rq68 lạ. NgườiXCfg coXCfgn trQzokai cciUiao lớnQzok, tBoXBrông Rq68nho nhãQzok, còXCfgn vciUiẻ đẹpXCfg củaBoXB ngườiciUi cciUion gáiciUi cciUió chút xanhQzok xaoQzok, BoXByếu ớQzokt, từQzok ngoạiBoXB hìQzoknh đếnXCfg khBoXBí chấtXCfg, cciUiả hXCfgai đRq68ều xứngBoXB đôi.

Trước đâyBoXB, Qzokkhi xem phiRq68m, Rq68tôi lBoXBuôn tXCfgỏ vẻBoXB giBoXBễu cợtBoXB đQzokối vớRq68i nhữnRq68g tìXCfgnh Rq68tiết ciUimang tciUiính BoXBtình cRq68ờ. BoXBThế giới nàyBoXB rộXCfgng lớBoXBn nRq68hư vậyBoXB, ciUisao cóciUi thểQzok chạmBoXB mặciUit nQzokhau đượcQzok ciUicơ chứ?Qzok NếRq68u quảBoXB XCfgthực lQzokà may XCfg mắn nhRq68ư thciUiế thBoXBì mQzokua xổBoXB sốBoXB XCfgcòn hơnQzok, khôRq68ng cBoXBhừng lciUiại XCfgcó XCfgthể ciUitrúng đượcQzok vàiBoXB trăm BoXBnghìn tệ.

Nhưng XCfggiờ đâciUiy, tôXCfgi đã thựcQzok sRq68ự thừXCfga nhậXCfgn ciUisự nBoXBông cạnQzok, hciUiẹp hòQzoki củQzoka BoXBmình, tôiQzok thRq68ấy hốiRq68 hận.

Nghệ thQzokuật BoXBvốn bắtBoXB nguồQzokn từ cuRq68ộc sốnQzokg, cuộRq68c sốngBoXB lBoXBuôn đầyRq68 ắpBoXB sRq68ự tàXCfgn khốc.

Tôi chXCfgỉ muốnXCfg Qzokđến chỗ TrưXCfgơng ThầnQzok ởXCfg thôi,Rq68 thậtBoXB khciUiông nBoXBgờ cònQzok cRq68ó thBoXBể Rq68nhìn Rq68thấy Qzokanh, càngXCfg khôXCfgng ngBoXBờ cBoXBòn "thấy mộtQzok tặQzokng mộtBoXB", kèmRq68 XCfgtheo Rq68một ngườiciUi nữa.

Thấy châXCfgn hơiRq68 Rq68tê, tôi báBoXBm vciUiào cXCfgột điệnRq68 đứRq68ng dXCfgậy, cciUihờ mạcRq68h Qzokmáu lưuXCfg thông.

Phía bêRq68n kiBoXBa đường, TrQzokương ThầBoXBn dciUiìu ngXCfgười coRq68n gáiBoXB bênQzok cBoXBạnh đQzoki vciUiề Rq68phía cổnXCfgg kQzokhu XCfgnhà, áXCfgnh mắRq68t thậXCfgt dịuXCfg dàng, cửciUi cciUihỉ thXCfgật quaBoXBn tâm.

Khi đếnXCfg chỗXCfg rẽRq68 tronciUig cổng, họQzok bỗngQzok nhiênRq68 dừnBoXBg XCfglại. ciUiTiếp đBoXBó, TrươnRq68g ThầnXCfg chầBoXBm Qzokchậm quRq68ay đầu,BoXB nhìnBoXB vciUiề phía tôiBoXB ciUiđang đứng.

Sự têXCfg liệBoXBt nciUihanh chóngBoXB lan tciUiừ thầXCfgn kiQzoknh BoXBchân tớiXCfg trunciUig tâmQzok Rq68đại nãoBoXB, tôciUii dườngciUi nBoXBhư hoàXCfgn toàRq68n mấtBoXB Rq68đi Rq68khả năng miêuciUi tXCfgả BoXBcảnh tXCfgượng lúcXCfg đó.

Tóm lạiXCfg, BoXBtất cQzokả đềuXCfg vôBoXB cùng kịcRq68h hóa.

Nếu khBoXBông phảiXCfg tậXCfgn mắt chứngQzok kiến,Rq68 tBoXBự mìnhQzok trảXCfgi qQzokua, chXCfgắc chắBoXBn tXCfgôi sẽBoXB BoXBkhông hềciUi Rq68do dựRq68 Qzoktỏ vẻXCfg xeRq68m BoXBthường sâu Rq68sắc đốiciUi BoXBvới nQzokhững tRq68rò khuônQzok sáoRq68 ácRq68 Qzoký này.

Trong khôXCfgng kQzokhí Qzoktựa như kịchXCfg trườnRq68g, nhânQzok vXCfgật nXCfgam độiciUi tRq68rên đciUiầu vònXCfgg Qzokánh sángXCfg lRq68à TrươXCfgng XCfgThần nóXCfgi vàQzoki câXCfgu gì đBoXBó vớiciUi nXCfghân vậtRq68 nữXCfg cũngXCfg độiQzok Rq68vòng Rq68ánh sáng,Qzok rồiQzok saRq68u đBoXBó Rq68một mìnhBoXB BoXBđi vềciUi Rq68phía tôi, từngciUi bướcciUi từngQzok bước,Qzok Rq68đến trưXCfgớc mặtBoXB tôi.

Trong phúciUit chốc,Qzok những XCfgtia sánciUig ciUitừ vòngXCfg sángQzok kiXCfga lciUiấp lánhXCfg lciUiàm chóXCfgi mciUiắt tôi.

Chân ciUitôi vẫnRq68 tê,ciUi càng ciUi lúc XCfgcàng tê.Rq68 MaXCfgy mciUià Qzokbên XCfgcạnh cQzokó cộtBoXB điệXCfgn XCfgnên tBoXBôi vẫnBoXB cóciUi Rq68thể ưỡciUin ngựQzokc thẳngQzok lưnQzokg như mộRq68t ciUicây bBoXBút chì.Rq68 CảmciUi BoXBơn Đảng,BoXB cXCfgảm ơXCfgn nBoXBhân dânQzok, XCfgcảm ciUiơn cộtRq68 điện!

- TXCfgiểu Đậu...

- CciUió phảiciUi aXCfgnh BoXBmuốn Rq68hỏi, sao eBoXBm ciUilại đếQzokn đây?Rq68 TrờXCfgi đBoXBất nhBoXBân từciUi, XCfgchỉ tìnBoXBh XCfgcờ nganXCfgg quQzoka thôi.

Trương TRq68hần đẩyBoXB gọng kínhciUi tXCfgheo tRq68hói quXCfgen, giọngXCfg nRq68ói trRq68ầm ấRq68m, nụQzok cườiBoXB nhàXCfgn nhạt:

- AciUinh XCfgvốn BoXBđịnh Rq68lát nữa XCfgsẽ tớRq68i Rq68gặp em.

Tôi cũngciUi ciUigượng cười:

- ĐúngBoXB rồiXCfg. Rq68Anh đãRq68 hứa,Rq68 sẽ XCfglập tứcBoXB điXCfg tìRq68m ciUiem, mộtRq68 giâBoXBy cũngRq68 kciUihông chậBoXBm tBoXBrễ. CòRq68n mRq68ay, giờXCfg vẫnXCfg chưaRq68 muRq68ộn, em XCfgvẫn chưaciUi ngủXCfg nciUihư BoXBmột Rq68chú heo.

Nụ BoXBcười củciUia aRq68nh dầnBoXB biến mất,XCfg cQzokhỉ cXCfgòn lạiXCfg vẻRq68 XCfgmệt mỏi.

Điều Rq68này khiếnXCfg BoXBtôi bỗng cảmXCfg thRq68ấy hơiciUi Qzokmệt, kciUihông phBoXBải, làXCfg rBoXBất mệt.

Tôi híciUit mQzokột hơiXCfg thậtRq68 sâu rQzokồi vàoXCfg thẳRq68ng vBoXBấn đề:

- BạnciUi Rq68của aXCfgnh họciUi Hạ, tênRq68 AciUin BoXBKhiết, Rq68đúng không?

Anh hơiBoXB sciUiững ngườciUii, nhắm mciUiắt BoXBvào rồiciUi lRq68ại mởBoXB raXCfg. DXCfgưới nciUihững tiXCfga sánQzokg phảnRq68 chiếuRq68 củaQzok Rq68ánh đciUièn xuRq68ng quaciUinh, đôi XCfgmắt BoXBsau BoXBcặp kíciUinh cciUiủa anQzokh càQzokng đBoXBen BoXBhơn, ciUisáng hơn.

Không ciUiđợi đXCfgể aciUinh phảnXCfg ứng, XCfg tôi nóiQzok tiếp:

- XCfgAnh điXCfg gặQzokp eciUim ciUilà mciUiuốn chia Qzoktay vớiBoXB emRq68, Rq68có phảiBoXB không?

Anh BoXBnhìn Rq68tôi, cặQzokp mày nhíuBoXB XCfglại nhRq68ưng Rq68ánh mắXCfgt khôciUing hềciUi lảnRq68g tQzokránh. GXCfgiọng aXCfgnh nhẹXCfg nhàRq68ng nhciUiưng kiêRq68n định:

- ciUiĐúng vậy.

- XCfgVì anQzokh Rq68và cQzokô tRq68a quaciUiy lại vớiRq68 nhRq68au sao?

- KhRq68ông. AnciUih ciUivà côciUi ấy mãBoXBi mBoXBãi BoXBkhông XCfgthể bciUiên nhQzokau được.XCfg ciUiChỉ Qzoklà, aciUinh kXCfghông thciUiể khôngBoXB qRq68uan BoXBtâm đếnciUi cRq68ô ấy.

Mấy ciUiphút BoXBsau, tôiciUi đãQzok hiciUiểu ra mộQzokt vQzokài chuyện.

Thực rciUia BoXBrất đơnciUi giản,ciUi mBoXBột đôi yêBoXBu nBoXBhau Rq68trong mBoXBười nămBoXB, sắBoXBp BoXBkết hônBoXB rồiBoXB nhưnBoXBg vàociUi đêmXCfg ciUitrước hôRq68m cưRq68ới, Rq68người con Qzokgái XCfgbị mộBoXBt ôXCfgng chủciUi lớRq68n BoXBở đXCfgâu xuấXCfgt hiQzokện theBoXBo đuổRq68i mãnhBoXB liệtBoXB. ciUiCuối BoXBcùng, côBoXB ta lRq68ựa chọnciUi tiềnQzok bạQzokc vQzokà địaciUi vị,Qzok vứtRq68 bỏciUi tQzokình yêXCfgu vàBoXB lRq68ời Qzokhứa. BoXBTiếc thayQzok, cciUihỉ trong XCfgthời Qzokgian nửciUia BoXBnăm ngciUiắn ngủiXCfg, ônQzokg chủRq68 BoXBkia ciUilại thíQzokch mộtQzok ngườiciUi khác.Rq68 XCfgCô gái BoXBvốn ciUikiêu ngạoQzok khRq68ông cóciUi cácQzokh nàoBoXB ciUiđối dXCfgiện vớiBoXB hiệnQzok thựcQzok ciUitàn kRq68hốc nQzokên đãXCfg mắcXCfg phải chứnQzokg phiềXCfgn muộQzokn nghiêXCfgm trọng,ciUi bắXCfgt đciUiầu BoXBnghĩ cáchRq68 kếtciUi thRq68úc cciUiuộc đời.

Vào giâyRq68 Rq68phút cuối cùng,Rq68 côQzok Qzokta nhớRq68 đếnQzok nRq68gười ciUicon traBoXBi đRq68ã cùnBoXBg mìnhQzok điQzok hBoXBết tXCfguổi BoXBthanh xuânRq68 Rq68nên gửi ciUimột eXCfgmail, nóXCfgi lờRq68i xiciUin lỗi.

May thciUiay, ciUicô tciUia ciUiđược bệRq68nh viện Qzokcấp cBoXBứu kịpBoXB thờiQzok, cRq68àng mciUiay hơciUin làBoXB ngườiQzok ciUicon ciUitrai lạXCfgi qBoXBuay vềBoXB XCfgbên cXCfgô tQzoka. Chỉ XCfgcó điều,BoXB lýBoXB XCfgdo khôngciUi phảiRq68 Qzokvì tBoXBình yêu.

Tôi đQzokã nóiRq68 rồiBoXB, TrQzokương Thần làXCfg ngườXCfgi rXCfgất lươnRq68g thQzokiện, XCfgtrong lúcBoXB kciUiể XCfglại quXCfgá khứRq68 đXCfgã từBoXBng manXCfgg đếnXCfg cho BoXBmình BoXBniềm đQzokau kRq68hổ ciUivô tậQzokn vàBoXB thậXCfgm ciUichí cciUiả sựRq68 sỉBoXB XCfgnhục, giọnRq68g BoXBanh vẫnciUi điềXCfgm nhiên, khôngRq68 hềBoXB cóRq68 BoXBchút Rq68căm hận,Rq68 Rq68đến ngBoXBay cảQzok oBoXBán giậBoXBn hBoXBay qciUiuở trXCfgách cũXCfgng đBoXBều khôngciUi có.

- TiểuciUi ĐậuciUi, Rq68anh không tRq68hể bỏciUi mặcBoXB BoXBcô ấy.BoXB DBoXBù gìXCfg, aRq68nh vàXCfg BoXBcô BoXBấy đãXCfg BoXBcó bấyQzok Rq68nhiêu nciUiăm tìnXCfgh cảQzokm, đQzokã cóXCfg bao nhiêuQzok năciUim bêXCfgn nhaBoXBu. ĐciUiối vớQzoki XCfganh, cXCfgô ấBoXBy làQzok XCfgmột nRq68gười tciUihân, aciUinh kBoXBhông thểXCfg trBoXBơ mắt nhìnBoXB cQzokô ấyRq68 tBoXBự hBoXBủy diRq68ệt mìnRq68h, BoXBanh tBoXBhật sQzokự kQzokhông ciUilàm được...

Khi Qzoknói nhữngXCfg lờiQzok này,Qzok trong giọngRq68 Qzoknói củaBoXB anXCfgh nhXCfgư cóBoXB cơnRq68 sóBoXBng lciUiớn, khônBoXBg cRq68òn ấmQzok áRq68p, rRq68õ rRq68àng nữXCfga mà khànQzok khàQzokn, raBoXBm ráQzokp nQzokhư thểBoXB bXCfgị dciUiao cứaBoXB vàoBoXB tim:

- BRq68ác sĩciUi nóiQzok, bệnhXCfg củaXCfg cô XCfgấy phụRq68c hồiQzok BoXBrất chậm,ciUi cầnQzok BoXBnhiều thờiciUi gianciUi, Rq68cần BoXBnhiều sựRq68 Qzoknhẫn nạciUii. TừciUi bé,Rq68 côQzok ấy đãciUi mấtRq68 Rq68mẹ, sRq68au kQzokhi tXCfgốt nBoXBghiệp, cũngXCfg Rq68gần nhRq68ư cắtciUi đứXCfgt mọXCfgi quaBoXBn hệciUi vớiciUi gRq68ia đình. QzokGiờ đâyXCfg trBoXBên thciUiế giciUiới BoXBnày, côXCfg Qzokấy XCfgchỉ Qzokcó Qzokmình anh.

Nói thẳnXCfgg làQzok tìnRq68h huBoXBống lúc nàyciUi nằmQzok ngoàBoXBi suBoXBy XCfgđoán củaXCfg tôciUii, ciUinó BoXBkhông giốnBoXBg vớiRq68 hànQzokg trămciUi ciUikhả năBoXBng mà tôiBoXB nghĩciUi đếnciUi Qzoktrong nhữngXCfg lúRq68c tXCfghẫn thờQzok. ĐặcciUi biệtQzok lạiciUi khciUiông đBoXBủ nhBoXBẫn tâm,Rq68 khôRq68ng Qzokđủ ác ýRq68 nQzokên khBoXBiến tôXCfgi Rq68không kciUiịp phXCfgản ứnBoXBg. NgẩnBoXB XCfgngười BoXBmãi tQzokôi mớBoXBi sXCfgực BoXBnhớ raciUi, hỏi:

- Rq68Phải mQzokất Rq68bao lBoXBâu mới hoànciUi toànBoXB hồiBoXB phục?

- AQzoknh khônciUig biết.Rq68.. - TrươngRq68 TQzokhần kQzokhẽ nhếQzokch môiBoXB, Rq68nói tBoXBiếp: Qzok- ciUi... nhưnXCfgg điềciUiu đBoXBó Rq68không quRq68an trọnBoXBg. Dù lQzokà Rq68bao lâuQzok aQzoknh cũngXCfg khôXCfgng Rq68thể đBoXBể ciUiem XCfgcùng anciUih gánhXCfg chịuRq68 Qzoktất cả.ciUi BởiQzok XCfgvì, nRq68hư thế khôciUing cciUiông bằngXCfg vớiRq68 emXCfg. BoXBVà vìBoXB đâQzoky làBoXB chuyciUiện rciUiiêng cXCfgủa XCfganh vBoXBà Rq68cô ấRq68y. TiểciUiu Đậu, Qzok em cóBoXB tciUihể hQzokiểu không?

Tôi XCfgnghĩ, mìnhQzok cciUió thể hiểu.

Hai ngườiXCfg ởXCfg bêRq68n nRq68hau Rq68đã quá lBoXBâu, dùciUi BoXBsau nciUiày khônXCfgg cònXCfg yêuBoXB nhRq68au tBoXBhắm thciUiiết, tXCfghậm chciUií BoXBlà làQzokm ciUitổn thươnQzokg nhau, XCfgnhưng XCfgvẫn khQzokông thểXCfg nRq68ào BoXBxóa ciUibỏ BoXBhình Qzokảnh củaBoXB đốiciUi Rq68phương tronciUig cuXCfgộc đời mình.

Có thRq68ể vQzokì thóiciUi queBoXBn, Qzokcó thể vQzokì tciUirách nhiệm,BoXB cũRq68ng cciUió tQzokhể Rq68vì XCfgtình bạn,XCfg vàBoXB cBoXBũng Rq68có thểXCfg vBoXBì tìQzoknh thânRq68, nhXCfgưng không liêXCfgn qBoXBuan gìXCfg đếnBoXB tìRq68nh yêu.

Lấy ciUiví XCfgdụ đơnRq68 giRq68ản, nQzokếu Lâm LỗiciUi cBoXBó Rq68xảy rRq68a chuyệnXCfg gì,ciUi Qzoktôi cũngXCfg vậRq68y, khXCfgông thểciUi bỏRq68 mặcQzok anXCfgh ta.

"Không thXCfgể bỏBoXB mặc", bốnBoXB chữRq68 Qzoknày, tôiXCfg hiểu.

Theo môciUi tuýpRq68 pRq68hát triển trongciUi phimQzok, TrươnciUig BoXBThần cóRq68 lẽciUi BoXBsẽ vciUiì muốQzokn tôiXCfg qXCfguên anXCfgh, hQzokận anBoXBh nXCfgên BoXBgiả vờRq68 quay Qzoklại vớiciUi côBoXB ThiêciUin thầnRq68 mùaQzok hạQzok, Qzoksau đóBoXB bịBoXB tXCfgôi chửiBoXB rRq68ủa rồQzoki tXCfgát, cuRq68ối cùnXCfgg trái Qzoktim aBoXBnh BoXBtan XCfgnát nhìnciUi tRq68heo bXCfgóng tXCfgôi khRq68uất XCfgxa dần.

Hoặc Qzoklà saQzoku khXCfgi biếtBoXB BoXBsự thật, ciUitôi sẽQzok ngânXCfg ngấnXCfg Rq68nước mắtQzok kiênXCfg quyXCfgết Rq68cùng anBoXBh chămXCfg sóRq68c côQzok QzokThiên thầnXCfg mùa hạRq68 kiciUia. CuciUiối cùngBoXB, saRq68u Qzokkhi tXCfgrải qRq68ua ciUihàng loạXCfgt nhữngQzok đciUiả kXCfgích BoXBlẫn hiểciUiu lầQzokm, ánh sáXCfgng cXCfgủa TháXCfgnh mẫBoXBu tôiciUi cuốiBoXB cùnQzokg Rq68cũng cciUiảm XCfghóa Qzokđược trờiQzok đất,Rq68 tìnBoXBh bạnXCfg củaBoXB bXCfga người vciUià Rq68tình XCfgyêu củaRq68 BoXBhai ngưBoXBời cciUiùng tồnQzok tạiXCfg vàQzok chQzokúng tXCfgôi sẽXCfg cQzokùng sBoXBống trociUing ciUinhững ngày vXCfgui vẻ,XCfg Rq68hạnh phúc...

Thế nhưQzokng, Rq68dù XCfgcuộc sốnRq68g có đBoXBầy nhciUiững tìnhRq68 huốngciUi cẩuXCfg hXCfguyết tRq68hì cũngBoXB khôQzokng phảBoXBi lQzokà đXCfgang trênQzok kịchXCfg trường.

Trương ThầnBoXB lựaRq68 chọBoXBn sự thQzokẳng BoXBthắn, Rq68thành thBoXBật, ciUitôi Rq68lựa ciUichọn rQzokời xRq68a BoXBanh. XCfgHai chúngXCfg Qzoktôi, mRq68ỗi ngưRq68ời Rq68một lựaBoXB chọn, bBoXBình Qzoktĩnh mBoXBà qciUiuyết đoán.

Không BoXBcó nưQzokớc mắt, khônQzokg cciUió sựQzok đauQzok khRq68ổ Rq68xé gaQzokn xXCfgé ruộRq68t, khciUiông hQzokỏi trRq68ời, hỏiQzok đất,XCfg hỏiXCfg biểnQzok, tấXCfgt cXCfgả đều thXCfgeo lẽXCfg Rq68tự nhiên.

Tôi giậmXCfg giciUiậm cRq68hân, hình nhQzokư khônciUig cònXCfg tciUiê nữa.

Buông tBoXBay khỏiQzok cBoXBây cột điện,ciUi tBoXBôi cườiXCfg hciUiì Qzokhì nói:

- MXCfgay mRq68à ngườiciUi trong BoXBvăn BoXBphòng XCfgđều khciUiông biếtXCfg chuyệnciUi củBoXBa Qzokhai Qzokchúng taRq68, đỡXCfg phảRq68i tốnXCfg BoXBcông giảiciUi thích.

Trương ThầnciUi XCfggật đầu,XCfg cQzokuối cùng trênRq68 khciUióe môRq68i ciUianh cũXCfgng lXCfgộ Rq68ra mciUiột đườngRq68 conRq68g ciUinho nhỏ:

- Ừ,XCfg cciUiũng may.

- BoXBMay làBoXB chúnciUig BoXBta chưaRq68 nói tBoXBới kếciUi hoạXCfgch haQzoky lờiXCfg hciUiứa gì.

- XCfgỪ, may.

- MBoXBay màBoXB XCfgem vẫnciUi chciUiưa rất rấtBoXB rXCfgất thíciUich Rq68anh, ciUithích đếciUin nỗiBoXB ciUikhắc cBoXBốt gBoXBhi tâm.

- ỪXCfg, may.

- MXCfgay mXCfgà, BoXBanh cũnRq68g đối vớiQzok BoXBem nhciUiư vậy.

Lần ciUinày TrươBoXBng ThXCfgần lại khôngXCfg XCfgnói gì.

Để khôngQzok kQzokhí bớtciUi tẻQzok ngắt, tôiRq68 đànXCfgh BoXBphải nóiXCfg tiếp:

- TìnXCfgh yêQzoku củaciUi BoXBchúng ta thậtQzok "cRq68hớp nhoánQzokg". TừQzok XCfglúc xácRq68 địnhQzok qciUiuan hRq68ệ yêciUiu đQzokương đếnRq68 kBoXBhi kết BoXBthúc, trướcQzok sRq68au gộpRq68 lạiciUi hìQzoknh ciUinhư nhiềXCfgu nhấQzokt chỉXCfg mBoXBười ngày.

Trương Rq68Thần giơBoXB tciUiay rXCfga xem đồngQzok hRq68ồ, nói:

- Rq68Chín ngàXCfgy haQzoki mươi hQzokai giờRq68 ciUibốn ciUimươi ciUiba phútQzok, từRq68 lRq68úc ciUianh nXCfgói vớiBoXB eXCfgm "PRq68hải" XCfgđến câuXCfg nói Qzok ban nãQzoky "ĐciUiúng vậy".

- QzokCó phảBoXBi BoXBanh thícBoXBh em không?

- XCfgAnh XCfgmuốn chQzokia tQzokay em cóXCfg đúnBoXBg không?

- ĐúngciUi vậy.

Tôi Rq68hít mạnhciUi mBoXBũi, cciUihớp mắt BoXBthật mQzokạnh, héQzokt to:

- AnBoXBh đừngXCfg nRq68hư tXCfghế này. ciUi Nếu aQzoknh nhưXCfg thếciUi nàyRq68 thQzokì eRq68m sẽciUi cảmRq68 thấyRq68 aQzoknh thBoXBích eBoXBm nhBoXBiều ciUihơn ciUiem tXCfghích anh.

Trương XCfgThần ciUibật cười, giọngRq68 nóBoXBi khBoXBàn kBoXBhàn nhưngXCfg Rq68rõ ciUiràng, chQzokín chắn:

- TiểuQzok Đậu,BoXB anRq68h thựcBoXB sự muBoXBốn lQzokuôn ởBoXB bXCfgên eRq68m, muốRq68n Rq68quý tBoXBrọng emBoXB, kRq68hông muốnciUi Rq68em pXCfghải bXCfguồn, BoXBkhông mciUiuốn em pQzokhải kRq68hóc. AnQzokh BoXBnhững tưởciUing rciUiằng, mìBoXBnh cóQzok thểXCfg lciUiàm được...

Anh nắmciUi chắXCfgc vaRq68i tôXCfgi, xoay Qzoktôi nửaciUi Rq68vòng tròXCfgn, sciUiau đXCfgó kQzokhẽ đẩyRq68 tôiciUi vQzokề phíciUia trQzokước, giọRq68ng anQzokh vanRq68g lên XCfgsau lưBoXBng tôi:

- TrướcQzok đQzokây, đềuciUi Rq68là em nhìQzokn aQzoknh rBoXBời ciUiđi. LầnRq68 nXCfgày đổRq68i XCfglại, aRq68nh Rq68sẽ Qzoknhìn tRq68heo Qzokbóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sciUiải nhQzokững bướcXCfg Rq68lớn, không quQzokay đciUiầu lại.

Tôi Rq68thất tìQzoknh XCfgrồi, tôi XCfgrất buồn.

Dù cRq68uộc BoXBtình nàyXCfg từXCfg đầu chíXCfg cuốiBoXB tổngXCfg cộngBoXB kRq68hông đciUiến mưQzokời ngàQzoky, nhXCfgưng Qzoktôi ciUivẫn rấtBoXB buồn.

Vốn địnciUih lấyQzok đồ,Qzok rồRq68i đi đếBoXBn BoXBchỗ NXCfggưu BôQzokn nhưngXCfg BoXBdo trRq68ong lòngXCfg buồnRq68 bXCfgã nêBoXBn tXCfgôi muốnRq68 quciUiay vềXCfg nhXCfgà ởciUi một mình.

Có cciUiâu nóiXCfg: "KhciUiông có ciUicách ciUinào giRq68ải sầuQzok ngoàBoXBi việQzokc giRq68ả vờQzok vui...".

Tôi muXCfga cBoXBổ vRq68ịt ThciUianh Võ loRq68ại cQzokay nhất,ciUi Rq68pha XCfgly cRq68à BoXBphê đRq68en đặcRq68 hXCfgơn cảRq68 tươQzokng rồiRq68 nhìnXCfg haBoXBi thứBoXB BoXBnày bầnXCfg thần hồiRq68 BoXBlâu, ciUicuối cXCfgùng lạiQzok khôngQzok nBoXBhét vàRq68o miệng.

Tôi XCfgnhư cXCfgon nhặngQzok khciUiông đầu lượnRq68 quanRq68h pciUihòng mườiXCfg bảyRq68, mườciUii táciUim vòngQzok, cciUihóng ciUimặt, hociUia mắtXCfg, cháXCfgn ciUinản, cuối cBoXBùng cBoXBhỉ BoXBcó BoXBthể XCfgmở máciUiy tính,XCfg rồQzoki lạiBoXB BoXBtiện XCfgtay đăngXCfg nhậpQzok QQ.

Vào ciUigiờ ănXCfg tBoXBối cciUiủa ngày CQzokhủ Rq68nhật, sốBoXB ngườiQzok Rq68Online chỉQzok đếciUim trêQzokn đầuciUi ngóRq68n tayQzok, Rq68do BoXBđó avataQzokr nàBoXBo sBoXBáng càng trởBoXB Rq68nên rRq68õ rciUiàng hơn.

Trong đóXCfg BoXBcó mộtRq68 avatar, hciUiình nhQzokư lúQzokc XCfgnào cBoXBũng sBoXBáng, rỏRq68 lẽXCfg Qzokanh tXCfga ngXCfghiện ciUigame trênRq68 QRq68Q Qzoknên OnlinRq68e hQzokai mươi bốciUin tiếngQzok đồngBoXB hồXCfg mộciUit ngày.

Có mộtRq68 thờiXCfg gQzokian dciUiài, tôi đềuBoXB chBoXBọn XCfgsự phBoXBớt lờBoXB ciUiđối vớiQzok ngưciUiời BoXBnày. NhưngXCfg lBoXBần nàyBoXB nciUihư bciUiị Qzoktrúng tciUià, tay ciUirun Rq68run, tôiBoXB Qzokấn vàBoXBo BoXBavatar đóQzok XCfgrồi gửiRq68 XCfgmột bRq68iểu tượQzokng mặciUit cười.

Vừa gciUiửi ciUixong, tRq68ôi liền muQzokốn chặtQzok phănRq68g cáiQzok đRq68ầu mìnXCfgh điciUi, BoXBđang địnhBoXB thoRq68át Rq68ra, cciUion chuộRq68t dừciUing lạiRq68 nút BoXB"X" tBoXBrên đỉnhXCfg gQzokóc bQzokên phảXCfgi, tôXCfgi lạiciUi khciUiông nhấnRq68 vào.

Cát bụiXCfg (******) 18:45:34

A PhúcBoXB, eQzokm BoXBtìm Rq68anh ?

Tốc ciUiđộ đBoXBánh Rq68chữ cQzokủa Lâm ciUi Lỗi vẫnRq68 nhanQzokh nhưRq68 tBoXBrước đâyXCfg, BoXBcông Rq68lao nàXCfgy thciUiuộc vQzokề mốBoXBi tciUiình mỗiQzok ngườiRq68 mộtXCfg nơiciUi ciUicủa chúng tôi.

Khi Rq68ấy rấtBoXB nBoXBghèo, cước Qzok gọi điệnciUi thBoXBoại đườngRq68 dàiRq68 rQzokất đciUiắt, tRq68ôi Rq68và anRq68h ciUita liềnXCfg tậRq68n dụngXCfg BoXBtất cảciUi cơBoXB hXCfgội để Rq68có thểQzok lênBoXB mạngXCfg nóiBoXB XCfgchuyện. Rq68Ký BoXBtúc xáciUi, qXCfguán neBoXBt, pciUihòng máRq68y, đềBoXBu Qzoklà nhQzokững nơi BoXBchúng tôiBoXB từnRq68g chQzokiến đấu.

Số BoXBQQ củQzoka Qzokhai chúnRq68g tôXCfgi là cùngRq68 đăXCfgng kRq68ý mộtRq68 XCfglúc, sáQzoku năXCfgm rồi,Qzok cQzokhưa từciUing thay.

Trên ciUithực ciUitế, BoXBcó rấRq68t nhiều tQzokhứ vẫnBoXB khBoXBông hRq68ề BoXBthay đổiQzok sQzokau khRq68i chúRq68ng tRq68ôi cRq68hia taQzoky. VciUií Rq68dụ BoXBnhư sốQzok điện thoạiciUi dXCfgi Rq68dộng, BoXBsố tXCfgài khoảciUin MSciUiN, địaBoXB chXCfgỉ XCfgemail, biệtciUi daciUinh trciUiên mạnciUig, BoXBcách gRq68ọi thân mậtciUi Rq68trong đờiBoXB tXCfghực, thciUiậm chXCfgí đếBoXBn Rq68ngay BoXBcả mậtXCfg Qzokmã thẻciUi nBoXBgân hBoXBàng cũQzokng kBoXBhông đổQzoki. Đó cRq68hính làQzok ngàyXCfg ciUisinh Qzoknhật củaBoXB aXCfgnh ta.

Có duQzoky nRq68hất XCfgmột thứ tBoXBhay đXCfgổi lciUià tìRq68nh ciUicảm nhBoXBững tưởngXCfg sẽciUi bRq68ền BoXBlâu nXCfghư trờiXCfg đất.

Trời Qzokđất! XBoXBem ciUira tôi Rq68 đang thậtciUi Qzoksự rQzokất buồBoXBn. Rq68Tôi nhíRq68u mắt,BoXB cXCfgau mciUiày vciUiẻ đauXCfg đớn.

A TRq68u LQzoka (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi cRq68hỉ ciUimuốn nhanh chóngRq68 kRq68ết thciUiúc cuộRq68c ciUiđối thoạiciUi vciUiô XCfgthưởng vôBoXB phạtBoXB ciUinày nhXCfgưng lạXCfgi mộRq68t lầnQzok nữRq68a đang ciUi định thoátRq68 tQzokhì phảiQzok dciUiừng lại.

Cát Rq68bụi (******) 18:48:34

A PBoXBhúc, cóXCfg phảRq68i đciUiã xảy ciUi ra chuyệnXCfg gìBoXB không?

Tôi cóciUi thểBoXB nóXCfgi Qzokmột cách khôngciUi ciUihề XCfgphô trưBoXBơng ciUirằng, tXCfgừ cửaXCfg sổXCfg chatQzok, tronciUig foQzoknt chữQzok "QzokLệ", cỡRq68 chữ nXCfgăm, mQzokàu chữQzok xciUianh dciUia trời,ciUi tBoXBôi cóXCfg tciUihể tưBoXBởng tXCfgượng rciUia dánciUig Rq68vẻ cRq68ủa anRq68h tBoXBa lúc này.

Mắt nQzokhìn chằmQzok cQzokhằm vàXCfgo màn hQzokình, ngRq68ón taRq68y đặtRq68 ciUitrên Rq68bàn phciUiím, khẽQzok míRq68m chặBoXBt môiQzok, thoXCfgáng BoXBchút lBoXBo lắng.Rq68 Ồ đRq68úng rồRq68i, bênXCfg cạnQzokh ciUicòn BoXBcó nửciUia baBoXBo tQzokhuốc ciUilá, mộtRq68 cBoXBhiếc gạtBoXB tànQzok, mộtBoXB cXCfgái bciUiật lửa.

Nếu như,XCfg nhữngQzok thói Rq68quen Rq68này ciUicủa aXCfgnh tciUia cũXCfgng khôBoXBng Rq68hề thRq68ay đổi.

Tôi BoXBthừa nhậciUin, cóciUi những lúXCfgc tQzokôi BoXBlà ciUingười rBoXBất khôQzokng quyếtXCfg đoáRq68n. VậyXCfg Qzoknên, lXCfgúc nXCfgày Qzoktôi Qzokdo XCfgdự, cRq68hần cciUihừ, không dứBoXBt khoátQzok ấnXCfg vàQzoko núciUit "X".

A TXCfgu LQzoka (******) 18:52:43

Nếu ciUiem ciUixảy rBoXBa chuyện, Rq68anh sẽXCfg lRq68àm gì?

Trong Qzokvài phútBoXB BoXBtôi XCfgdo dự, LâmQzok LQzokỗi vẫnRq68 lciUiặng ciUilẽ BoXBchờ đợiBoXB. SaBoXBu kciUihi BoXBdòng chữBoXB vRq68ừa rồiXCfg XCfgđược gQzokửi XCfgđi, anQzokh tRq68a không Rq68 lập tứQzokc trảciUi lờiXCfg màRq68 lQzokặng lẽBoXB mấtBoXB khoảnXCfgg ciUimột XCfgphút rưỡi.

Cát bụiBoXB (******) 18:54:22

Anh sẽRq68 ởQzok bXCfgên eRq68m, nếuRq68 em mQzokuốn. ChQzokỉ cầnQzok Rq68em đồngRq68 ý.

 

A ciUiTu Rq68La (******) 18:54:55

Tại saBoXBo? ChẳnRq68g phBoXBải giXCfgữa hai ciUichúng tQzoka đãRq68 khciUiông cònRq68 qBoXBuan hRq68ệ gìciUi rồiciUi sao?

 

Cát bụXCfgi (******) 18:56:32

A PhciUiúc nXCfggốc, chciUio dùQzok XCfglà lúc nàBoXBo, chXCfgo dùciUi XCfglà tìRq68nh Rq68huống BoXBgì, anXCfgh ciUicũng khônQzokg thểXCfg bXCfgỏ mBoXBặc emBoXB. DRq68ù chúXCfgng tQzoka không Rq68còn XCfglà ciUingười XCfgyêu thBoXBì vẫBoXBn lQzokà XCfgbạn XCfgbè. BoXBDù ciUiem khôXCfgng coBoXBi anQzokh XCfglà bạnQzok thìXCfg ítXCfg ra ciUiem BoXBvà ciUianh cũnQzokg Rq68vẫn lBoXBà đồngRq68 hươnXCfgg lớXCfgn lQzokên cBoXBùng nhau.

Tôi ciUikhông tRq68rả BoXBlời Rq68mà nhấn Rq68 thẳng vàQzoko ciUinút Rq68"X" BoXBrồi tắtciUi máciUiy tính.

Vì tXCfgôi khóc,Rq68 XCfgdù khônciUig có sQzokự tciUirợ lựQzokc Qzokcủa vQzokị cXCfgay, vịciUi đắngXCfg nhưRq68ng nướBoXBc mắXCfgt XCfgtôi vXCfgẫn tuônQzok Qzoknhư trút.

Con ngciUiười, loàiciUi sBoXBinh vậQzokt này khônciUig XCfgcần biếtRq68 đauQzok BoXBbuồn hQzokay tuyệRq68t vọnciUig đếnRq68 đâu,Rq68 chRq68ỉ cciUiần tìBoXBm tXCfghấy mộQzokt chỗ pháBoXBt tciUiiết đượRq68c làXCfg liRq68ền cciUió tBoXBhể gàXCfgo ciUikhóc thoảiciUi máBoXBi mộtXCfg trận,Qzok BoXBcơ bảciUin sẽBoXB chăngXCfg cảm thấyBoXB vấnciUi đềBoXB XCfgto Rq68tát nciUiữa. NhữngBoXB khciUiả XCfgnăng Rq68còn Rq68lại nQzokhư nRq68hảy XCfglầu, XCfgđâm XCfgvào tưXCfgờng hay Rq68gì XCfggì đóBoXB làXCfg ciUirất hiếm.

Giống nQzokhư tôQzoki trước đâyQzok, tRq68ức nghQzokẹn ciUiở trBoXBong ngực,Qzok kXCfghó chịRq68u BoXBđến nỗiQzok hQzokận khônBoXBg thểRq68 XCfglấy dciUiao cứXCfga mciUiột nhát vàociUi bụng.

Sau kXCfghi khciUióc đBoXBã mRq68ột trận, ciUi liền lậpQzok tứcBoXB suBoXBy xétciUi mộtciUi cáciUich thựcRq68 tXCfgế Qzokrằng, nếuRq68 BoXBnhư cứaQzok BoXBmột vếtBoXB BoXBdài Rq68ở trênRq68 bụnciUig thì sXCfgẽ đRq68au đớnXCfg đếnQzok thếRq68 nào...

Nghĩ tớiXCfg vếciUit cứaQzok rỉ máu,ciUi XCfgtôi Rq68sực nBoXBhớ đBoXBến vXCfgết thQzokương trêQzokn lưnBoXBg củQzoka ThXCfgương Ngô,BoXB ciUido vQzokậy sXCfgức BoXBtập trung liềnBoXB XCfgbị Qzokphân tQzokán phầnciUi nàXCfgo, tBoXBốc độRq68 lBoXBăn củciUia nưQzokớc mắtQzok BoXBtheo BoXBđó cBoXBũng giảBoXBm đciUii đôi chút.

Đương nhciUiiên, cciUiòn XCfgcó thể Qzok vì ciUidù saXCfgo đâyXCfg cXCfgũng khôngciUi phảRq68i ciUilà BoXBlần thấtQzok tìnQzokh đầuXCfg tBoXBiên, thấtQzok tình,Rq68 thấtQzok tình Rq68 thành XCfgquen rồi.

Nếu ciUidùng phBoXBương pháp khoBoXBa Qzokhọc BoXBquy BoXBđổi sốRq68 lượngQzok tciUihì lầciUin trướcQzok yRq68êu nXCfghau tciUirong BoXBnăm năm,XCfg BoXBtôi khXCfgóc mất Qzok năm tháQzokng, lầnQzok nàyciUi yciUiêu Rq68nhau tciUirong mườiXCfg XCfgngày, dBoXBo XCfgđó, XCfgcó lẽRq68 ciUitôi Qzoksẽ chỉQzok kXCfghóc... thôi XCfgrồi, họRq68c dốtXCfg môciUin Rq68toán, gciUiiờ khôngBoXB tínhRq68 rRq68a nổi...

Tóm ciUilại, dướiciUi táXCfgc dụnRq68g của nhữnRq68g sRq68uy Qzoknghĩ vớciUi vẩnQzok, tôXCfgi ciUiđã ngừngQzok khóc.

Tôi vRq68ào phòngBoXB tắmciUi Rq68rửa mặt, XCfg bỗng nhiXCfgên ciUinghe thấyRq68 tiếngBoXB cửa.ciUi NgóciUi Qzokra XCfgthì trôBoXBng thấyQzok mộtBoXB hổRq68, mộBoXBt trciUiâu Rq68vai sánh vaciUii XCfgđứng trướRq68c cửaBoXB tciUihay giày.

Nghe BoXBthấy độQzokng tĩnh, ThưQzokơng NgXCfgô ngẩngBoXB đầuRq68 lêXCfgn nhìnBoXB. DướBoXBi ánhciUi đciUièn tườnBoXBg màuXCfg vciUiàng cciUiam 50QzokW, hìnhRq68 Qzokảnh hắnciUi có chúBoXBt khôngBoXB ciUirõ ràng.

- TiciUiểu Tường,Rq68 Rq68quả nhiên BoXBem cBoXBó ởQzok nhà.

Giọng hắRq68n Rq68vừa nhẹciUi vừa kQzokhàn, ngQzokhe cóRq68 Qzokvẻ XCfgkỳ lạ,XCfg khiếnQzok ticiUim tXCfgôi nhXCfgói lXCfgên, sốXCfgng mRq68ũi ciUicay cayciUi, sBoXBau Rq68đó phát hiệXCfgn dángRq68 vẻXCfg Qzokhắn cRq68àng mờBoXB nhBoXBạt hơn.

Hóa Rq68ra, hiciUiệu Rq68quả thị giáQzokc nhciUiư tQzokhế khciUiông phảiQzok vQzokì ánQzokh đBoXBèn, mBoXBà làRq68 Rq68trong ciUigiây BoXBphút nhìciUin ciUithấy hắnciUi, mắtBoXB tôi bỗnQzokg tràRq68o Qzokra thRq68ứ chấtXCfg lỏBoXBng mRq68ằn mặn.

- SXCfgao anciUih lạiRq68 về?

- TỉXCfgnh rXCfgồi thìBoXB vềBoXB thôi.

Thương NgôRq68 lẳnQzokg lặng BoXBđáp lờciUii, saRq68u đóciUi tiếnRq68 lại,BoXB nghiêngQzok đciUiầu nBoXBhìn tôiciUi, cưRq68ời màXCfg Qzoknhư khXCfgông cưRq68ời hỏi:

- Rq68Em thRq68uộc tộcXCfg HổXCfg chúng taciUi, Rq68làm gìRq68 phBoXBải họcciUi loBoXBài thỏ?

Tôi đưciUia XCfgcặp mắtXCfg thỏ nBoXBhìn hRq68ắn: ciUi- AnQzokh mớQzoki làBoXB thỏQzok, ciUilà cRq68on thỏRq68 đực.

Ngưu QzokBôn dựaciUi ngườiXCfg vào Rq68 cửa nBoXBhìn ciUichúng tôiBoXB, khẽRq68 cười,Qzok nói:

- NếQzoku XCfganh ấyciUi làRq68 tBoXBhỏ thật thìXCfg XCfgchị dciUiâu tínXCfgh sao?

Tôi nghiếnXCfg XCfgrăng, đáp:

- ThXCfgì xéXCfg xciUiác Qzokanh Qzokta ra luôn.

Ngưu BônBoXB cứnRq68g họng.

Thương NgôBoXB lạiBoXB rấRq68t điềmciUi tĩnh, giơciUi tciUiay rBoXBa vuốtRq68 tQzokóc BoXBtôi, nói:

- YêQzokn tâm.Qzok CóXCfg Rq68em ciUiở đây, tBoXBa ciUikhông sciUiao đâu.

Không hiciUiểu Qzokcó phciUiải BoXBdo XCfgmới từ bBoXBên ngQzokoài vàXCfgo nhàQzok hRq68ay khôciUing màRq68 ciUitay BoXBhắn rQzokất ciUilạnh, kBoXBhông ciUiấm BoXBáp XCfgnhư bìBoXBnh thường.

Lẽ nàRq68o, hắnXCfg thậtRq68 sựQzok chịu ảnhXCfg hQzokưởng củaQzok tRq68hời tiếtQzok bRq68ên nciUigoài sQzokao? VBoXBậy nên,Qzok thBoXBực rRq68a hciUiắn cũngBoXB cảQzokm thấyXCfg lạnh...

Điều nXCfgày khiêBoXBn tôRq68i bỗciUing nhớ đếQzokn cáciUii Rq68chăn lQzokông XCfgvũ mớiciUi ticiUinh bỏRq68 qQzokuên Rq68bên đườngXCfg nênQzok ciUikhông tránRq68h khỏRq68i tiếc nuối.

Lại ngXCfghĩ tốXCfgi hômciUi đóXCfg chỉXCfg cách hBoXBiện tạiciUi khôngXCfg quBoXBá hciUiai ciUitrăm bốnXCfg Rq68mươi giờ,Rq68 cảnhQzok vậtBoXB vẫQzokn ngBoXBuyên XCfgvẹn nhưng Qzok người ciUiđã khônRq68g còciUin... Rq68Tôi khôngciUi chỉXCfg tQzokiếc nBoXBuối mXCfgà BoXBcòn xấXCfgu hổ,XCfg khRq68ông chciUiỉ Rq68xấu BoXBhổ mà cciUiòn đRq68au đớBoXBn. CứBoXB đauQzok đớBoXBn ciUilà chứciUic nănRq68g tuyếnBoXB lệciUi củQzoka tôRq68i ciUilại khởiXCfg động.

Đang BoXBsuy nghĩ,Qzok BoXBtôi bỗng cảmRq68 thấyciUi bXCfgàn ciUitay vốnciUi đciUiặt trBoXBên máiQzok tócQzok tôiQzok kXCfghẽ dXCfgừng lQzokại, XCfgsau đóBoXB ciUidi cXCfghuyển xuốngciUi trán rQzokồi BoXBche Qzokkín cặpciUi mắtRq68 cciUiủa tôi.

Lòng bBoXBàn ciUitay rQzokất lạnh nhưnQzokg tôiRq68 lạiciUi cXCfgảm thQzokấy rciUiất ciUinóng, BoXBsau nàyBoXB tôiRq68 Qzokmới hiểuBoXB BoXBsức nóBoXBng đóRq68 cóciUi đượQzokc từXCfg nhữRq68ng giọt nQzokước mắQzokt đQzokang tQzokuôn rBoXBa nhưQzok ciUitrút XCfgcủa tôi.

Lần XCfgnày, tciUiôi khQzokông gào kXCfghóc Rq68như trướcRq68 Rq68đây, chỉBoXB tiBoXBến lênciUi nửaXCfg bQzokước rRq68ồi Qzokvùi mặtXCfg vàRq68o lRq68ồng ngựciUic hắn.

Tôi khXCfgông hiểuQzok Qzoksao mìnhBoXB lại nBoXBhư thciUiế nàBoXBy, vBoXBì cciUiứ coQzoki nhRq68ư trướcQzok mặtQzok bXCfgố mRq68ẹ, đãciUi Qzokrất nXCfghiều nămQzok rBoXBồi tôRq68i BoXBchưa tciUiừng khóc, cBoXBứ cBoXBoi nhưXCfg ciUilà ngườRq68i Rq68bạn thânQzok nhấtciUi, ciUicứ Qzokcoi nhưXCfg làBoXB TrươciUing TciUihần, làBoXB LQzokâm Lỗi, ciUithì nhiềQzoku lắmciUi BoXBtôi cũnBoXBg Qzokchỉ vừaRq68 kXCfghóc, vừQzoka cườQzoki rồiQzok hétBoXB Rq68vài tiếngXCfg XCfgcho xong.

Nhưng giciUiờ đây,BoXB ciUitôi lại giốngBoXB nhưciUi mộtXCfg đQzokứa trẻQzok chẳnQzokg hiểuXCfg biếtciUi gìciUi, khôngRq68 cóciUi ápRq68 lực,Qzok cũnciUig chẳngRq68 pRq68hải cXCfghe giấu, nciUihư tciUihế XCfgnào Rq68thì cứXCfg làQzok vậy.

Khóc thoảiQzok ciUimái rồRq68i, tôi BoXB còn rBoXBa sứcQzok quệtciUi nXCfgước mắtBoXB, nưXCfgớc ciUimũi vàBoXBo áociUi BoXBcủa ThươngXCfg NgôciUi, troXCfgng lXCfgòng thấyciUi thoảiciUi mái BoXBhơn nhiều.

Lúc Rq68này, BoXBNgưu ciUiBôn vẫnQzok đứng yênRq68 Qzoktại Rq68vị Qzoktrí XCfgcũ, nhRq68ìn tôiXCfg, vẫyXCfg Rq68tay nói:

- XeciUim rRq68a, ciUichỗ nàyXCfg Rq68không có việcRq68 gciUiì chciUio Rq68tôi rồBoXBi. CciUihị dRq68âu àBoXB, Qzokanh ấBoXBy XCfgcó Rq68số XCfgđiện thoRq68ại Qzokcủa tôiXCfg đóQzok. NếuXCfg Rq68có việc Qzokgì tQzokhì ciUicứ gọciUii thẳngQzok BoXBcho tôi.

Anh chàngBoXB vừRq68a ciUinói vừaciUi mở cửXCfga, tQzokrong ciUilúc kéoXCfg cửaRq68 XCfgra, liBoXBền bịciUi XCfgmột vXCfgật thểQzok khQzokông rõXCfg daXCfgnh tínQzokh từXCfg bêXCfgn ngoài tRq68ông thẳngQzok vàociUi ngRq68ực. NgưRq68u BBoXBôn loạQzokng chRq68oạng mộtRq68 lXCfgúc mớXCfgi Rq68đứng ciUiyên đượRq68c, chưaXCfg kịp phảnQzok ứngciUi ciUilại, đQzokã lậpBoXB tXCfgức bịRq68 hàRq68ng loạtXCfg câXCfgu hXCfgỏi BoXBlàm BoXBchoáng váng:

- QzokNày, Rq68anh lBoXBà aQzoki? SaQzoko lạQzoki ở đây?Rq68 AnBoXBh cóBoXB Qzokquan Rq68hệ gciUiì vớiciUi ĐậuXCfg XCfgphụ gBoXBià? ĐậuQzok BoXBphụ giàciUi đâu?ciUi XCfgAnh BoXBđã làmRq68 gRq68ì ciUinó rồi...

Tôi rấBoXBt thôRq68ng cảmQzok nhìn đồngRq68 chRq68í TứRq68 QzokNgưu đaBoXBng vôBoXB cùngQzok XCfghoảng hốtBoXB, tQzokhan vãn:

- TRq68rứng muốQzoki, mắtRq68 mày chBoXBỉ đểciUi trưnQzokg bàBoXBy thQzokôi sao?

Vật tQzokhể ciUilạ nàRq68y ciUichính là đồXCfgng chíXCfg TrBoXBứng muốiciUi, nXCfggười Rq68trước ciUiđây Rq68đã đậRq68p gạRq68ch Rq68vào LBoXBâm LQzokỗi XCfgkhiến aXCfgnh tXCfga pQzokhải nằm Qzokviện, côciUi Rq68nàng cạBoXB cứngRq68 Rq68của tôi.

Nghe thấyQzok tiếnXCfgg tôciUii, Rq68Trứng muối BoXBlập tứXCfgc buXCfgông XCfgcổ BoXBáo NgXCfgưu BôBoXBn rRq68a ciUirồi Rq68nhảy vềXCfg phíBoXBa tôBoXBi nhXCfgư Qzokmột coXCfgn bọQzok BoXBchó, hết BoXBnhìn tQzokôi lạRq68i nhìXCfgn ThQzokương Ngô:

- KhôngQzok nXCfggờ cRq68òn XCfgcó mRq68ột anh chciUiàng nữa.Qzok ĐciUiậu phụBoXB ciUigià, màQzoky đượcXCfg BoXBlắm! ciUiĐang chBoXBơi Qzoktrò "yêuQzok tậpBoXB thể" à?

- YRq68êu tQzokập thểRq68 Qzokcái đầu Qzokmày ấy!

Có XCfgso sánBoXBh mớiBoXB thấyciUi sự XCfgkhác Qzokbiệt. TạiQzok saRq68o Qzoktôi lạciUii xácciUi địnXCfgh mBoXBột BoXBcách kiêQzokn địnhRq68 khôQzokng đổBoXBi vàBoXB khẳngXCfg địnhXCfg bản thâXCfgn mìnBoXBh làciUi mộtQzok phciUiụ XCfgnữ truyềnBoXB tXCfghống TruRq68ng HQzokoa vớiXCfg BoXBđầy đRq68ủ cáBoXBc Rq68phẩm chciUiất như dịuXCfg Rq68dàng, lươngRq68 thiBoXBện, lịchQzok tciUihiệp, tiếtQzok kiệmQzok vBoXBà nBoXBhường nBoXBhịn? VìciUi BoXBchỉ cầnXCfg BoXBcó sựBoXB tồn Rq68 tại cXCfgủa TrứngQzok muQzokối ciUithì đRq68ến Rq68ngay cảQzok HciUiồng HưngQzok thậpciUi XCfgtam muội1XCfg XCfgcũng cRq68ó thRq68ể cociUii là côciUi BoXBgái nBoXBgoan hiền,Qzok XCfge thẹRq68n, dụciUit dèQzok, Qzokcon XCfgnhà lành...

1 HồXCfgng HciUiưng tciUihập tciUiam muội: Qzok Nhân vQzokật cQzokhính tronQzokg bộRq68 phiXCfgm HồngBoXB HưngQzok Qzokthập taXCfgm muội,Rq68 BoXBlà eQzokm XCfggái ciUithứ mườiciUi XCfgba BoXBcủa bang HồRq68ng HưngBoXB. TrociUing tQzokhế XCfggiới ngầmXCfg thốRq68ng BoXBtrị bởiQzok đànRq68 ông,ciUi XCfgnhân vậRq68t nàciUiy đãciUi kBoXBiên cường vượtRq68 qBoXBua nhữciUing thửciUi tháchciUi vàBoXB nhữnRq68g cơQzok cQzokực đBoXBể vQzokươn lciUiên tXCfgrở thXCfgành banQzokg chủQzok khu pRq68hố Portland.

Tôi đanRq68g đaQzoku lòQzokng hồi XCfg tưởng lạiRq68 Qzokmột vàBoXBi chiếnRq68 tíXCfgch Rq68huy hoàngQzok củaBoXB TrứciUing muốiRq68 XCfgthì tronRq68g Qzoknháy mắQzokt, ciUicô nàng đãRq68 nhảciUiy thXCfgẳng BoXBvào ciUiphòng khBoXBách. TrôBoXBng thấyQzok vếtBoXB Qzokmáu ThBoXBương NgXCfgô đciUiể lạiQzok trênciUi ghế XCfgsofa mRq68à tôiRq68 Rq68chưa XCfglau sạchQzok, cXCfgô nàngXCfg bỗnQzokg thốciUit Rq68lên ciUilời BoXBthan kiciUinh thiênRq68 độnXCfgg địa:

- ĐậuXCfg Rq68phụ già,XCfg cuối cùngXCfg Qzokchỗ đóQzok cũQzokng rácXCfgh rồiBoXB saoXCfg? XCfgTrời đất,BoXB đúBoXBng BoXBlà Qzokchâm mộXCfgt nhQzokát Qzokkim thấRq68y máu!

Châm mộciUit nXCfghát Rq68kim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tRq68ôi Qzokhết nRq68hìn nửa nQzokgười BoXBdưới củaQzok ThưciUiơng NgôciUi BoXBrồi lạiciUi nhìnRq68 Qzoknửa ngườiQzok dưXCfgới củciUia NgưuXCfg BônXCfg. TrưRq68ớc Rq68câu nói mXCfgang Rq68tính kícciUih thíQzokch cciUiủa TrứngXCfg muốciUii, ýciUi nQzokghĩ ciUidâm đãngciUi, ciUidung tụcRq68 ẩnBoXB giấu trociUing XCfgđầu tôBoXBi bỗngBoXB àoQzok àoXCfg bciUiật Rq68ra khRq68ông sRq68ao tciUihu lạBoXBi được.

Luôn cciUió nhiềuBoXB ngườQzoki cho BoXB rằng Qzoktôi tRq68huộc loạiXCfg Qzok"nho nhãXCfg cặnXCfg bã"ciUi. BoXBTôi thấyQzok BoXBđiều Qzoknày khôciUing BoXBđáng để mìnhciUi phảiBoXB quaRq68n tâmXCfg vàciUi tRq68ôi cXCfgũng chẳngRq68 hiểu.

Vì nQzokhững ngườBoXBi đóBoXB chưa từngRq68 gặRq68p TrXCfgứng muốiQzok, nếQzoku BoXBhọ gặpXCfg Rq68rồi ciUithì chQzokắc chắciUin họQzok sẽRq68 XCfgbỏ Rq68đi hRq68ai chữRq68 "nho nhã"Rq68 ciUicho tôi.

Trứng muQzokối bQzokằng tuổi tôiXCfg nhưRq68ng vìciUi cóBoXB kBoXBhuôn Rq68mặt trẻQzok coRq68n nêXCfgn trônXCfgg cóQzok vẻRq68 giốXCfgng nRq68hư mộtciUi cBoXBô nànXCfgg LolciUiita nhỏ bé,Rq68 XCfgluôn tXCfgươi XCfgtrẻ vớiXCfg BoXBmái Rq68tóc dRq68ài nBoXBgang vaiRq68, kẹBoXBp tócXCfg BoXBmai gọRq68n gciUiàng, cặXCfgp lông mciUiày cRq68ong conBoXBg, Qzokđôi mBoXBắt tQzoko XCfgtròn. KQzokhi cBoXBô nRq68àng khôXCfgng nói,ciUi kBoXBhông cườiQzok, XCfgkhông cửciUi động, trônRq68g hệtQzok nRq68hư mẫuciUi ciUingười XCfgđầu gỗQzok vBoXBô cảmRq68 Qzokxúc, XCfgkhi BoXBđó cciUiô nàngQzok làQzok cQzokô XCfgbé đángQzok ciUiyêu, nộXCfgi tâm, nBoXBho nXCfghã đếnRq68 tQzokội nghiệp.

Không thểQzok khôngRq68 thừaXCfg nhậBoXBn rằng khXCfgí chấtQzok nXCfgho nhãciUi cRq68ủa TrBoXBứng muốQzoki toRq68át rciUia ciUitừ tâQzokm ciUihồn. XCfgCó câciUiu Rq68nói là "PhúcciUi hữuciUi tBoXBhi, thưBoXB BoXBkhí Qzoktự hoaciUi"1, Rq68trong bụngRq68 côciUi nàQzokng cciUihắc BoXBchẳng nhiều nhciUiặn ciUithơ tXCfgừ tBoXBhi cRq68a gìciUi ciUinhưng lạiXCfg Qzokcô đọngBoXB mộQzokt lXCfgượng tciUiư liệciUiu tciUiinh Rq68túy tXCfgương đốiciUi khả quan.

1 BoXBBụng Rq68có ciUichứa thơXCfg, khí Qzokhào hoa.

Trứng mRq68uối BoXBlà Qzokngười có họcBoXB vấBoXBn XCfgthực sự,BoXB việcRq68 hRq68ọc hànhXCfg củaXCfg ciUicô BoXBnàng thuciUiận lợXCfgi nciUihư cáBoXB XCfggặp nướcRq68 tQzokại BoXBmột trường cRq68ó tiếnBoXBg tronXCfgg nưRq68ớc, Rq68học hếtBoXB caRq68o họBoXBc lạiXCfg đếRq68n tiếnBoXB sciUiĩ chXCfguyên ngàciUinh VậciUit XCfglý hạt nhân.

Theo sựciUi sQzokuy xétciUi cRq68ủa tôi, rBoXBất BoXBcó kciUihả nănRq68g vìXCfg giữQzok tBoXBhái đciUiộ ngRq68hiêm chỉXCfgnh cQzokao BoXBđộ tQzokrong họcXCfg Rq68thuật nênciUi XCfgcô nBoXBàng đã gâyciUi Qzokra vôXCfg BoXBsố nhữQzokng chấnRq68 độnQzokg tronXCfgg cuộcXCfg sốBoXBng. NếXCfgu cciUihỉ BoXBdùng hXCfgai tQzokừ đểBoXB tRq68ổng kết hiệnXCfg Rq68tượng cQzokủa cBoXBô nRq68àng thBoXBì đóciUi BoXBlà "BiếnRq68 thBoXBái", nếBoXBu dùnRq68g bốXCfgn tXCfgừ tciUihì là "HoànXCfg toàRq68n XCfgbiến thái"...

Theo lờQzoki cRq68ủa XCfgcô nXCfgàng, do lầnBoXB nRq68ày pciUihải ciUiđi Rq68đến mộQzokt nơiRq68 hẻoBoXB láQzoknh lBoXBàm đềBoXB tRq68ài trociUing nửaXCfg nămRq68 ciUinên vciUiội tranh Qzok thủ chciUiạy nQzokhảy khắciUip Qzokcác thànciUih phốBoXB lXCfgớn mộtciUi lượt.

Trạm dừnXCfgg châBoXBn lầnQzok trướciUic là BắQzokc KiciUinh, cRq68ũng ciUilà nơQzoki BoXBLâm BoXBLỗi đangRq68 sinciUih sống.

Chúng BoXBtôi mộtRq68 BoXBhàng bốn người,Rq68 trciUiong đRq68ó cciUió hciUiai vciUiị thầnciUi tiQzokên, Qzokmột vịBoXB thầnQzok tciUiiên Qzokdự XCfgbị XCfgvà mXCfgột coRq68n người hùnBoXBg hổXCfg BoXBphi thẳngQzok Qzokxuống qBoXBuán Qzoklẩu dướiciUi tầngciUi mXCfgột đểQzok tiQzokếp đãciUii TrứngRq68 muối.

Sau khciUii đãQzok Qzokgọi mXCfgón và đangBoXB đợiRq68 manXCfgg đRq68ồ ăBoXBn lênBoXB, TrứngXCfg mQzokuối buộciUit BoXBmiệng nRq68ói XCfgmột câu:

- ĐậuRq68 phQzokụ giRq68à, taBoXBo nQzokghi là tXCfgên rẻQzok XCfgmạt đóciUi đciUiã chếtciUi rồi.

Chính BoXBvì kiBoXBểu tRq68ư tciUiưởng và hànhciUi vBoXBi "XCfghoàn XCfgtoàn biếQzokn thRq68ái" củXCfga TrứQzokng mBoXBuối, Qzoknên Rq68đến tBoXBận hRq68ôm nay Rq68vẫn chưciUia hềQzok cBoXBó bấtQzok kỳRq68 ngườXCfgi kXCfghác Rq68giới Qzoknào pBoXBhúc lớnQzok đượcciUi thưởBoXBng ciUithức Qzokmỹ sắcciUi củQzoka cô Qzoknàng. NhưnRq68g BoXBcô nàngciUi lạBoXBi khôngQzok XCfghề quaQzokn tciUiâm đếnBoXB điềQzoku ấyQzok, bQzokởi Rq68trong BoXBmắt cô XCfgnàng, ngaXCfgy Rq68cả aRq68nh chànXCfgg ciUitrước mặXCfgt cQzokó đẹpRq68 ciUitrai đQzokến ciUimức BoXBquốc XCfgsắc tXCfghiên hươnciUig, cũng kXCfghông sánhBoXB Qzoknổi Rq68với mộBoXBt cáRq68i điXCfgnh cXCfgủa nQzokhững bộBoXB ciUimáy tẻXCfg Rq68ngắt Qzoktrong BoXBphòng thí nghiệm...

Vì BoXBthế, ngườXCfgi khiciUiến cô ciUinàng gọRq68i làXCfg "têBoXBn XCfgrẻ mạBoXBt", trướXCfgc mắtciUi chỉciUi cóRq68 LâRq68m LỗciUii, nQzokgười đãciUi làQzokm chuyXCfgện có Rq68lỗi vớiXCfg bạnQzok tXCfghân củaciUi cBoXBô nànXCfgg làQzok tôi,ciUi cQzokó đượRq68c Qzokvinh phXCfgúc này.

- VXCfgớ vẩnciUi, ciUitao vừRq68a mới nóiBoXB chuyXCfgện OnXCfgline vớiRq68 aciUinh taBoXB, cRq68hẳng lẽRq68 BoXBlà hiệnQzok tượngBoXB siêBoXBu nBoXBhiên trênBoXB mạngBoXB à?

- VRq68ừa mới?ciUi MàyXCfg chắcRq68 chắn chứ?

Trứng muốiQzok trợRq68n trònRq68 mắt, hciUiá tXCfgo mQzokiệng nhXCfgư thểXCfg tRq68ôi vBoXBừa gBoXBặp phảciUii cBoXBhuyện kXCfginh khBoXBủng gì.