You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 249j9tdY11 b35M- 249j9tdYTôi thất tình

 

Ngưu Bôb35Mn 249j9tdYnói, hếtb35M men r249j9tdYượu rồb35Mi T249j9tdYhương NgôcWcnHRvd tỉnhcWcnHRvd dậcWcnHRvdy sẽ249j9tdY cWcnHRvdkhông cWcnHRvdsao, 249j9tdYthế nhưb35Mng đếb35Mn tcWcnHRvdận tối249j9tdY ng249j9tdYày hcWcnHRvdôm sab35Mu cWcnHRvdhắn vẫn nb35Mgủ cWcnHRvdli bì.b35M T249j9tdYuy n249j9tdYhiên, sắc249j9tdY mặtb35M hắn249j9tdY khô249j9tdYng cb35Mòn đáb35Mng b35Msợ n249j9tdYhư 249j9tdYban đầucWcnHRvd nữa.

Tôi vb35Mề nhà249j9tdY b35Mthay gi249j9tdYặt quầ249j9tdYn áo cWcnHRvdvà lấycWcnHRvd ítb35M đồ249j9tdY b35Mdùng 249j9tdYcần thiết249j9tdY để249j9tdY đi249j9tdY làm249j9tdY. LúcWcnHRvdc 249j9tdYra khỏi249j9tdY ccWcnHRvdửa, 249j9tdYtôi thấy249j9tdY tấ249j9tdYm thi249j9tdYệp mời cWcnHRvd đang được249j9tdY đb35Mặt cWcnHRvdtrên b249j9tdYàn uố249j9tdYng ncWcnHRvdước, tiếpb35M đcWcnHRvdó l249j9tdYiếc thấ249j9tdYy đôb35Mi cWcnHRvdmắt 249j9tdYgấu trúc249j9tdY tcWcnHRvdo đùngb35M và máicWcnHRvd tób35Mc cWcnHRvdrối b249j9tdYù cb35Mủa mìnhcWcnHRvd trcWcnHRvdong gương.

Từ nb35Mhỏ đếnb35M lcWcnHRvdớn, tôi lcWcnHRvduôn biếb35Mn mìn249j9tdYh nb35Mhư cocWcnHRvdn tr249j9tdYai. cWcnHRvdThế nhưcWcnHRvdng, b35Mchỉ vì249j9tdY Lâb35Mm LỗicWcnHRvd vôb35M tình249j9tdY nóicWcnHRvd là249j9tdY t249j9tdYhích ccWcnHRvdon gái để249j9tdY tóc249j9tdY dàcWcnHRvdi b35Mnên tr249j9tdYong 249j9tdYnăm năb35Mm cWcnHRvdyêu đương,b35M t249j9tdYôi chưcWcnHRvda t249j9tdYừng ccWcnHRvdắt 249j9tdYtóc. McWcnHRvdãi đếncWcnHRvd tận sa249j9tdYu kh249j9tdYi chcWcnHRvdia cWcnHRvdtay, tô249j9tdYi mớicWcnHRvd cb35Mắt mcWcnHRvdột nh249j9tdYát làcWcnHRvdm hab35Mi đoạncWcnHRvd máib35M tó249j9tdYc cWcnHRvddài đãb35M qu249j9tdYá hông.

 Thất tcWcnHRvdình lầ249j9tdYn trcWcnHRvdước có thểcWcnHRvd ccWcnHRvdắt ngắn249j9tdY tcWcnHRvdóc, lb35Mần cWcnHRvdnày thb35Mì sao?

Có t249j9tdYhể vb35Mì 249j9tdYkhông nb35Mghỉ ngơi đủb35M tb35Mrong hab35Mi ncWcnHRvdgày nêncWcnHRvd tcWcnHRvdôi lcWcnHRvdoạng choạng249j9tdY cWcnHRvdlên ch249j9tdYiếc cWcnHRvdxe b249j9tdYuýt ngượcb35M hướb35Mng, sau 249j9tdY đó lạb35Mi b35Mlờ đờcWcnHRvd đb35Mi dọ249j9tdYc cob35Mn đườngcWcnHRvd đếnb35M trướcWcnHRvdc mộtb35M kcWcnHRvdhu nhà.

Trời 249j9tdYđã nhb35Má nb35Mhem tối nb35Mhưng ccWcnHRvdhỗ nào249j9tdY cũn249j9tdYg rực249j9tdY ácWcnHRvdnh đèncWcnHRvd khiếnb35M mb35Mọi tb35Mhứ trởcWcnHRvd nêncWcnHRvd b35Mrõ ràng.

Tôi ngồib35M xổm249j9tdY nhcWcnHRvdư mộb35Mt con cWcnHRvdkhỉ bb35Mên lềcWcnHRvd đưb35Mờng cWcnHRvdtrong mườicWcnHRvd phút,cWcnHRvd sacWcnHRvdu 249j9tdYđó nhb35Mìn thấyb35M mộtb35M chi249j9tdYếc cWcnHRvdtaxi dừn249j9tdYg ngay trướcb35M cử249j9tdYa kcWcnHRvdhu nb35Mhà, ha249j9tdYi b35Mngười tb35Mừ cWcnHRvdtrong cWcnHRvdxe bước249j9tdY b35Mra, mb35Một nb35Mam, m249j9tdYột nữ,b35M mộtb35M que249j9tdYn, cWcnHRvdmột lạ. Ngư249j9tdYời 249j9tdYcon tracWcnHRvdi cWcnHRvdcao cWcnHRvdlớn, trcWcnHRvdông cWcnHRvdnho nhãcWcnHRvd, còncWcnHRvd 249j9tdYvẻ đẹp249j9tdY của249j9tdY ngườb35Mi cWcnHRvdcon gcWcnHRvdái cb35Mó chút b35Mxanh 249j9tdYxao, 249j9tdYyếu ớt,cWcnHRvd tcWcnHRvdừ nb35Mgoại hìcWcnHRvdnh 249j9tdYđến cWcnHRvdkhí chất,b35M cảb35M h249j9tdYai đều249j9tdY xứngcWcnHRvd đôi.

Trước đây,cWcnHRvd kh249j9tdYi xcWcnHRvdem phim, tôicWcnHRvd lu249j9tdYôn b35Mtỏ vẻ249j9tdY giễucWcnHRvd cợb35Mt đối249j9tdY 249j9tdYvới nhữb35Mng tb35Mình ticWcnHRvdết mcWcnHRvdang cWcnHRvdtính tìcWcnHRvdnh cờ249j9tdY. TcWcnHRvdhế giới nàb35My rộngb35M lớn249j9tdY n249j9tdYhư vậyb35M, cWcnHRvdsao ccWcnHRvdó thểcWcnHRvd cWcnHRvdchạm mặt249j9tdY cWcnHRvdnhau đượccWcnHRvd b35Mcơ chb35Mứ? Nếb35Mu cWcnHRvdquả thb35Mực cWcnHRvdlà m249j9tdYay mắn nhb35Mư th249j9tdYế thìcWcnHRvd mu249j9tdYa b35Mxổ sốb35M b35Mcòn 249j9tdYhơn, 249j9tdYkhông chừn249j9tdYg lcWcnHRvdại 249j9tdYcó thb35Mể 249j9tdYtrúng được249j9tdY 249j9tdYvài b35Mtrăm nghìn tệ.

Nhưng giờb35M đây,249j9tdY tb35Môi đã cWcnHRvd thực sự249j9tdY thừab35M b35Mnhận s249j9tdYự nb35Mông cạn,249j9tdY cWcnHRvdhẹp cWcnHRvdhòi củacWcnHRvd mìncWcnHRvdh, tôb35Mi thấy249j9tdY hối249j9tdY hận.

Nghệ cWcnHRvdthuật v249j9tdYốn cWcnHRvdbắt nguồn từb35M b35Mcuộc sống249j9tdY, cuộb35Mc số249j9tdYng lu249j9tdYôn đầyb35M ắpb35M sự249j9tdY tàncWcnHRvd khốc.

Tôi c249j9tdYhỉ muốnb35M b35Mđến chỗ Trương249j9tdY ThcWcnHRvdần ởcWcnHRvd thôi,b35M 249j9tdYthật khb35Mông ngb35Mờ cWcnHRvdcòn b35Mcó thểcWcnHRvd nh249j9tdYìn thấ249j9tdYy anhb35M, càng249j9tdY khôcWcnHRvdng ng249j9tdYờ còn "tb35Mhấy mộtcWcnHRvd 249j9tdYtặng cWcnHRvdmột", k249j9tdYèm theb35Mo cWcnHRvdmột người249j9tdY nữa.

Thấy chân249j9tdY h249j9tdYơi tê,cWcnHRvd tôi bámb35M vàob35M c249j9tdYột điệnb35M 249j9tdYđứng dậyb35M, chờ249j9tdY mạb35Mch máu249j9tdY b35Mlưu thông.

Phía bcWcnHRvdên kicWcnHRvda đường, Trươb35Mng ThầncWcnHRvd db35Mìu n249j9tdYgười cb35Mon b35Mgái bcWcnHRvdên cạn249j9tdYh đicWcnHRvd b35Mvề phía249j9tdY cổnb35Mg b35Mkhu nh249j9tdYà, 249j9tdYánh mắtb35M th249j9tdYật dịu dàngb35M, cb35Mử cb35Mhỉ thật249j9tdY quacWcnHRvdn tâm.

Khi đến249j9tdY chỗ249j9tdY rẽb35M t249j9tdYrong cổngb35M, họ 249j9tdYbỗng nhb35Miên dừng249j9tdY lb35Mại. b35MTiếp đób35M, Trươb35Mng Thầnb35M chầmb35M c249j9tdYhậm quab35My đầu,249j9tdY nh249j9tdYìn về249j9tdY phía tôib35M đb35Mang đứng.

Sự b35Mtê liệtcWcnHRvd nb35Mhanh 249j9tdYchóng lan từ249j9tdY thcWcnHRvdần kcWcnHRvdinh châncWcnHRvd tớicWcnHRvd trub35Mng 249j9tdYtâm đạ249j9tdYi não,b35M b35Mtôi dường249j9tdY nhưcWcnHRvd ho249j9tdYàn tb35Moàn mấ249j9tdYt cWcnHRvdđi khả năng249j9tdY mcWcnHRvdiêu tả249j9tdY cảb35Mnh tượnb35Mg lúb35Mc đó.

Tóm lạcWcnHRvdi, t249j9tdYất cả249j9tdY đb35Mều b35Mvô cùng kịch249j9tdY hóa.

Nếu khôcWcnHRvdng pcWcnHRvdhải tậ249j9tdYn mắ249j9tdYt chứng 249j9tdYkiến, tựb35M mìnhcWcnHRvd trả249j9tdYi quacWcnHRvd, 249j9tdYchắc 249j9tdYchắn tôicWcnHRvd sẽcWcnHRvd khôngb35M b35Mhề 249j9tdYdo dựb35M tỏ249j9tdY b35Mvẻ xe249j9tdYm thườ249j9tdYng sâu scWcnHRvdắc đốib35M với249j9tdY b35Mnhững cWcnHRvdtrò kb35Mhuôn scWcnHRvdáo cWcnHRvdác ýcWcnHRvd này.

Trong 249j9tdYkhông khícWcnHRvd 249j9tdYtựa như kịcWcnHRvdch tr249j9tdYường, nhâ249j9tdYn vb35Mật nab35Mm đội249j9tdY trb35Mên đb35Mầu 249j9tdYvòng án249j9tdYh sáb35Mng là249j9tdY b35MTrương Thầnb35M nóib35M v249j9tdYài c249j9tdYâu gì b35Mđó 249j9tdYvới nhâb35Mn vậ249j9tdYt ncWcnHRvdữ c249j9tdYũng đội249j9tdY 249j9tdYvòng ánh249j9tdY s249j9tdYáng, cWcnHRvdrồi b35Msau cWcnHRvdđó một249j9tdY mìnb35Mh đib35M vềcWcnHRvd phía cWcnHRvd tôi, từngb35M bướccWcnHRvd từngb35M bước,249j9tdY đcWcnHRvdến trướccWcnHRvd mặtcWcnHRvd tôi.

Trong phúb35Mt chb35Mốc, những 249j9tdYtia 249j9tdYsáng từb35M v249j9tdYòng sángb35M kcWcnHRvdia 249j9tdYlấp b35Mlánh làmcWcnHRvd chób35Mi mắtcWcnHRvd tôi.

Chân tôi249j9tdY 249j9tdYvẫn tê,b35M ccWcnHRvdàng lúc cànb35Mg tb35Mê. cWcnHRvdMay màcWcnHRvd bên249j9tdY 249j9tdYcạnh cócWcnHRvd cWcnHRvdcột b35Mđiện b35Mnên tôb35Mi vẫn249j9tdY ccWcnHRvdó thểcWcnHRvd ưỡnb35M ng249j9tdYực thẳnb35Mg lưnb35Mg như cWcnHRvdmột b35Mcây búcWcnHRvdt c249j9tdYhì. Cả249j9tdYm ơn249j9tdY Đảb35Mng, cb35Mảm ơncWcnHRvd ncWcnHRvdhân cWcnHRvddân, cảb35Mm b35Mơn cb35Một điện!

- Tiểub35M Đậu...

- Cb35Mó phải249j9tdY an249j9tdYh muốncWcnHRvd hcWcnHRvdỏi, sao eb35Mm lạib35M đếnb35M đây?249j9tdY TrờicWcnHRvd đấtcWcnHRvd 249j9tdYnhân từ,cWcnHRvd ccWcnHRvdhỉ tìnhcWcnHRvd cWcnHRvdcờ b35Mngang qub35Ma thôi.

Trương Th249j9tdYần 249j9tdYđẩy gọng k249j9tdYính tcWcnHRvdheo thcWcnHRvdói cWcnHRvdquen, giọngb35M nb35Mói trầm249j9tdY b35Mấm, nụ249j9tdY 249j9tdYcười nhcWcnHRvdàn nhạt:

- An249j9tdYh 249j9tdYvốn địn249j9tdYh 249j9tdYlát b35Mnữa sẽ 249j9tdYtới gặp249j9tdY em.

Tôi cũngb35M gượngb35M cười:

- ĐúngcWcnHRvd rồb35Mi. An249j9tdYh đã249j9tdY hứa, sẽb35M lập249j9tdY tứcb35M cWcnHRvdđi t249j9tdYìm e249j9tdYm, 249j9tdYmột gcWcnHRvdiây cũngcWcnHRvd khônb35Mg b35Mchậm trễb35M. Cònb35M may249j9tdY, g249j9tdYiờ vẫncWcnHRvd chb35Mưa muộn, e249j9tdYm vẫnb35M chcWcnHRvdưa ngb35Mủ như249j9tdY mcWcnHRvdột chcWcnHRvdú heo.

Nụ cư249j9tdYời 249j9tdYcủa 249j9tdYanh dcWcnHRvdần biến mcWcnHRvdất, chỉb35M cònb35M cWcnHRvdlại vẻb35M mệcWcnHRvdt mỏi.

Điều nàycWcnHRvd khicWcnHRvdến tôi249j9tdY bỗng cảcWcnHRvdm thấ249j9tdYy hb35Mơi mệt,249j9tdY kcWcnHRvdhông p249j9tdYhải, b35Mlà rấtb35M mệt.

Tôi hí249j9tdYt mộb35Mt hơcWcnHRvdi thật sâucWcnHRvd rồ249j9tdYi vcWcnHRvdào thẳngcWcnHRvd vấ249j9tdYn đề:

- Bb35Mạn củab35M anb35Mh hcWcnHRvdọ Hạ, tênb35M Ab35Mn KhicWcnHRvdết, đúngcWcnHRvd không?

Anh hơi249j9tdY sững249j9tdY ngườib35M, nhắm mắtcWcnHRvd vcWcnHRvdào cWcnHRvdrồi l249j9tdYại m249j9tdYở rcWcnHRvda. Dướ249j9tdYi nhữngb35M t249j9tdYia sáncWcnHRvdg phảcWcnHRvdn ch249j9tdYiếu ccWcnHRvdủa ánhcWcnHRvd đèn249j9tdY xun249j9tdYg quanh, cWcnHRvdđôi mắtb35M b35Msau cặb35Mp kícWcnHRvdnh củacWcnHRvd ab35Mnh càngb35M đ249j9tdYen hơn,cWcnHRvd sáncWcnHRvdg hơn.

Không đợicWcnHRvd đ249j9tdYể cWcnHRvdanh cWcnHRvdphản ứng, tb35Môi nócWcnHRvdi tiếp:

- Ab35Mnh cWcnHRvdđi gặ249j9tdYp cWcnHRvdem là249j9tdY 249j9tdYmuốn chia t249j9tdYay vcWcnHRvdới ecWcnHRvdm, ccWcnHRvdó pb35Mhải không?

Anh nhì249j9tdYn tôi,b35M cặp249j9tdY mày nhcWcnHRvdíu lạicWcnHRvd nhưngb35M á249j9tdYnh mắ249j9tdYt khôncWcnHRvdg b35Mhề lảng249j9tdY trcWcnHRvdánh. Giọngb35M cWcnHRvdanh nhẹ249j9tdY 249j9tdYnhàng nhưngb35M ki249j9tdYên định:

- ĐúcWcnHRvdng vậy.

- VìcWcnHRvd ab35Mnh b35Mvà 249j9tdYcô b35Mta quay l249j9tdYại với249j9tdY nhacWcnHRvdu sao?

- Khôn249j9tdYg. Anb35Mh vàb35M b35Mcô ấy mcWcnHRvdãi mãicWcnHRvd khôncWcnHRvdg 249j9tdYthể bê249j9tdYn n249j9tdYhau đượb35Mc. 249j9tdYChỉ làb35M, 249j9tdYanh kb35Mhông thb35Mể kh249j9tdYông qucWcnHRvdan tcWcnHRvdâm cWcnHRvdđến b35Mcô ấy.

Mấy cWcnHRvdphút scWcnHRvdau, tôb35Mi đãcWcnHRvd hiểucWcnHRvd ra một249j9tdY vài249j9tdY chuyện.

Thực b35Mra rất249j9tdY đơn249j9tdY gcWcnHRvdiản, một đôib35M y249j9tdYêu nha249j9tdYu trcWcnHRvdong mườ249j9tdYi b35Mnăm, sắpb35M kết249j9tdY hôncWcnHRvd rồib35M như249j9tdYng b35Mvào đb35Mêm tb35Mrước h249j9tdYôm 249j9tdYcưới, người249j9tdY con gái249j9tdY bịcWcnHRvd mộ249j9tdYt ôngb35M c249j9tdYhủ lớb35Mn 249j9tdYở đâub35M 249j9tdYxuất hicWcnHRvdện b35Mtheo 249j9tdYđuổi mãnh249j9tdY liệt.b35M CuốicWcnHRvd cù249j9tdYng, cô 249j9tdYta lựacWcnHRvd chọnb35M tiềncWcnHRvd bcWcnHRvdạc 249j9tdYvà địacWcnHRvd vịb35M, vứb35Mt bỏb35M tìncWcnHRvdh 249j9tdYyêu vcWcnHRvdà lờ249j9tdYi hb35Mứa. b35MTiếc tcWcnHRvdhay, cWcnHRvdchỉ trong thờib35M gcWcnHRvdian 249j9tdYnửa năb35Mm ngcWcnHRvdắn ngủicWcnHRvd, ông249j9tdY chủb35M kb35Mia lạcWcnHRvdi thíchb35M mộtcWcnHRvd ngườib35M kcWcnHRvdhác. CôcWcnHRvd gái 249j9tdYvốn b35Mkiêu ngạcWcnHRvdo kcWcnHRvdhông b35Mcó b35Mcách nàocWcnHRvd đ249j9tdYối diệnb35M vớ249j9tdYi 249j9tdYhiện tb35Mhực tàncWcnHRvd khốb35Mc n249j9tdYên b35Mđã cWcnHRvdmắc phải chứngb35M phicWcnHRvdền muộn249j9tdY nghiêmcWcnHRvd tb35Mrọng, b249j9tdYắt đcWcnHRvdầu ngb35Mhĩ cá249j9tdYch kb35Mết thb35Múc cWcnHRvdcuộc đời.

Vào giây249j9tdY phúcWcnHRvdt cuối cùb35Mng, c249j9tdYô b35Mta nhcWcnHRvdớ đế249j9tdYn ng249j9tdYười 249j9tdYcon 249j9tdYtrai đã249j9tdY cWcnHRvdcùng cWcnHRvdmình 249j9tdYđi hcWcnHRvdết tuổicWcnHRvd than249j9tdYh x249j9tdYuân b35Mnên gửi một249j9tdY ema249j9tdYil, nób35Mi lờib35M xb35Min lỗi.

May t249j9tdYhay, cWcnHRvdcô 249j9tdYta đưcWcnHRvdợc bệnh việ249j9tdYn cấpb35M cứu249j9tdY kb35Mịp thời,249j9tdY ccWcnHRvdàng mcWcnHRvday hcWcnHRvdơn lcWcnHRvdà người249j9tdY co249j9tdYn cWcnHRvdtrai 249j9tdYlại qcWcnHRvduay vềb35M bê249j9tdYn 249j9tdYcô tb35Ma. Chb35Mỉ có điều,cWcnHRvd lb35Mý b35Mdo 249j9tdYkhông phải249j9tdY vb35Mì tình249j9tdY yêu.

Tôi đcWcnHRvdã nói249j9tdY rồicWcnHRvd, Trương Thầ249j9tdYn là249j9tdY ngườicWcnHRvd rất249j9tdY lươngcWcnHRvd thb35Miện, tb35Mrong lú249j9tdYc kể249j9tdY l249j9tdYại b35Mquá kcWcnHRvdhứ đ249j9tdYã tcWcnHRvdừng manb35Mg đếb35Mn cho249j9tdY mình 249j9tdYniềm đcWcnHRvdau khổ249j9tdY cWcnHRvdvô 249j9tdYtận và249j9tdY t249j9tdYhậm c249j9tdYhí cả249j9tdY scWcnHRvdự sỉb35M nhụcb35M, gi249j9tdYọng anb35Mh vcWcnHRvdẫn đ249j9tdYiềm nhiên, 249j9tdYkhông hề249j9tdY cób35M chúb35Mt c249j9tdYăm hậnb35M, b35Mđến nb35Mgay cb35Mả cWcnHRvdoán giậnb35M hacWcnHRvdy qb35Muở tráchb35M cũngcWcnHRvd đ249j9tdYều khôb35Mng có.

- Tiểu249j9tdY Đậu249j9tdY, ab35Mnh kb35Mhông thể bỏcWcnHRvd mặcb35M cWcnHRvdcô ấy.cWcnHRvd 249j9tdYDù gì,cWcnHRvd acWcnHRvdnh và249j9tdY b35Mcô ấcWcnHRvdy đcWcnHRvdã cócWcnHRvd bấ249j9tdYy nhiêub35M năb35Mm tìncWcnHRvdh 249j9tdYcảm, cWcnHRvdđã cób35M baob35M nhiêu ncWcnHRvdăm b35Mbên nhcWcnHRvdau. Đ249j9tdYối vớib35M an249j9tdYh, côb35M ấycWcnHRvd 249j9tdYlà mộtb35M ngư249j9tdYời thân,249j9tdY cWcnHRvdanh khônb35Mg b35Mthể tr249j9tdYơ mb35Mắt nhìn c249j9tdYô ấyb35M b35Mtự hủb35My dcWcnHRvdiệt mìb35Mnh, a249j9tdYnh th249j9tdYật sb35Mự 249j9tdYkhông lcWcnHRvdàm được...

Khi nócWcnHRvdi những249j9tdY b35Mlời cWcnHRvdnày, trong giọ249j9tdYng nói249j9tdY b35Mcủa a249j9tdYnh nhb35Mư cócWcnHRvd cơncWcnHRvd sóncWcnHRvdg lớn,cWcnHRvd b35Mkhông cò249j9tdYn ấmcWcnHRvd ápb35M, rõb35M rànb35Mg cWcnHRvdnữa mb35Mà khàn khàncWcnHRvd, racWcnHRvdm rá249j9tdYp như249j9tdY thểb35M bị249j9tdY da249j9tdYo cứcWcnHRvda cWcnHRvdvào tim:

- BácWcnHRvdc cWcnHRvdsĩ nói,b35M 249j9tdYbệnh của cWcnHRvdcô ấy249j9tdY p249j9tdYhục hồicWcnHRvd rấ249j9tdYt chậm249j9tdY, cầncWcnHRvd nh249j9tdYiều thời249j9tdY giancWcnHRvd, cầcWcnHRvdn ncWcnHRvdhiều cWcnHRvdsự nhcWcnHRvdẫn 249j9tdYnại. Từ249j9tdY bé,cWcnHRvd b35Mcô ấy đãb35M cWcnHRvdmất mẹb35M, sa249j9tdYu cWcnHRvdkhi b35Mtốt nghiệcWcnHRvdp, cũngcWcnHRvd cWcnHRvdgần cWcnHRvdnhư c249j9tdYắt đ249j9tdYứt b35Mmọi quab35Mn hcWcnHRvdệ vớicWcnHRvd b35Mgia đình249j9tdY. Giờ đâcWcnHRvdy 249j9tdYtrên thcWcnHRvdế gcWcnHRvdiới cWcnHRvdnày, cWcnHRvdcô cWcnHRvdấy ch249j9tdYỉ cób35M mìnhb35M anh.

Nói thẳngb35M làcWcnHRvd tình249j9tdY hcWcnHRvduống lúc n249j9tdYày nằmb35M ngob35Mài scWcnHRvduy đoán249j9tdY ccWcnHRvdủa tôi249j9tdY, nb35Mó khônb35Mg gi249j9tdYống vớicWcnHRvd hà249j9tdYng cWcnHRvdtrăm khảcWcnHRvd năngb35M mcWcnHRvdà tôi nb35Mghĩ b35Mđến tro249j9tdYng 249j9tdYnhững 249j9tdYlúc thẫb35Mn thờ.b35M Đặcb35M biệtb35M lb35Mại b35Mkhông đcWcnHRvdủ cWcnHRvdnhẫn b35Mtâm, khôngcWcnHRvd đcWcnHRvdủ ác cWcnHRvdý b35Mnên khiếcWcnHRvdn 249j9tdYtôi khônb35Mg k249j9tdYịp phảnb35M ứ249j9tdYng. Ngẩn249j9tdY ngb35Mười mb35Mãi 249j9tdYtôi mớicWcnHRvd sựcb35M nb35Mhớ 249j9tdYra, hỏi:

- PhảicWcnHRvd 249j9tdYmất b249j9tdYao cWcnHRvdlâu m249j9tdYới hoàn toànb35M hồcWcnHRvdi phục?

- A249j9tdYnh khôngb35M bi249j9tdYết... - TrcWcnHRvdương cWcnHRvdThần khb35Mẽ nb35Mhếch môcWcnHRvdi, n249j9tdYói tiế249j9tdYp: cWcnHRvd- ..cWcnHRvd. nhb35Mưng điều249j9tdY đócWcnHRvd khôncWcnHRvdg q249j9tdYuan trọng.b35M Dù là249j9tdY cWcnHRvdbao lâ249j9tdYu anb35Mh ccWcnHRvdũng b35Mkhông thb35Mể 249j9tdYđể ecWcnHRvdm cùcWcnHRvdng ancWcnHRvdh gánb35Mh 249j9tdYchịu tất249j9tdY b35Mcả. BcWcnHRvdởi cWcnHRvdvì, b35Mnhư thế khônb35Mg côncWcnHRvdg bằngb35M với249j9tdY ecWcnHRvdm. Và249j9tdY cWcnHRvdvì đâyb35M 249j9tdYlà chuyệ249j9tdYn 249j9tdYriêng củacWcnHRvd acWcnHRvdnh 249j9tdYvà ccWcnHRvdô ấycWcnHRvd. Tiểu249j9tdY Đậu,b35M em cWcnHRvdcó tb35Mhể hb35Miểu không?

Tôi ngcWcnHRvdhĩ, mcWcnHRvdình 249j9tdYcó thể hiểu.

Hai ngườib35M ởb35M bêb35Mn nhab35Mu cWcnHRvdđã quá lâ249j9tdYu, cWcnHRvddù sacWcnHRvdu ncWcnHRvdày khôngb35M ccWcnHRvdòn yê249j9tdYu cWcnHRvdnhau thắm249j9tdY thcWcnHRvdiết, thậmcWcnHRvd chíb35M 249j9tdYlà làcWcnHRvdm t249j9tdYổn thb35Mương nhau, 249j9tdYnhưng b35Mvẫn khô249j9tdYng thể249j9tdY cWcnHRvdnào xób35Ma bỏb35M hìnhb35M ảcWcnHRvdnh củacWcnHRvd đố249j9tdYi phương249j9tdY 249j9tdYtrong cuộ249j9tdYc đời mình.

Có thểb35M vcWcnHRvdì t249j9tdYhói quenb35M, có thểb35M vcWcnHRvdì tcWcnHRvdrách nhiệm,cWcnHRvd b35Mcũng có249j9tdY thể249j9tdY v249j9tdYì 249j9tdYtình bạn,cWcnHRvd và249j9tdY cũnb35Mg ccWcnHRvdó thểb35M vb35Mì tì249j9tdYnh thâb35Mn, nhưng b35Mkhông 249j9tdYliên quacWcnHRvdn b35Mgì đếncWcnHRvd cWcnHRvdtình yêu.

Lấy vcWcnHRvdí dụ249j9tdY đơ249j9tdYn giản,cWcnHRvd nếu249j9tdY Lâm cWcnHRvdLỗi b35Mcó 249j9tdYxảy b35Mra chuy249j9tdYện gìb35M, 249j9tdYtôi cũngcWcnHRvd v249j9tdYậy, k249j9tdYhông thểb35M bỏ249j9tdY cWcnHRvdmặc ancWcnHRvdh ta.

"Không tcWcnHRvdhể bỏ249j9tdY mặc", 249j9tdYbốn 249j9tdYchữ ncWcnHRvdày, tb35Môi hiểu.

Theo môb35M tuýb35Mp p249j9tdYhát triển trong249j9tdY cWcnHRvdphim, Trươngb35M Thần249j9tdY ccWcnHRvdó lẽ249j9tdY b35Msẽ v249j9tdYì mcWcnHRvduốn tcWcnHRvdôi quê249j9tdYn acWcnHRvdnh, hcWcnHRvdận anb35Mh cWcnHRvdnên gib35Mả vờb35M q249j9tdYuay lại vớicWcnHRvd cWcnHRvdcô b35MThiên thcWcnHRvdần mùcWcnHRvda hạ,b35M cWcnHRvdsau cWcnHRvdđó bị249j9tdY b35Mtôi chửib35M rủab35M 249j9tdYrồi tát,b35M ccWcnHRvduối cùcWcnHRvdng 249j9tdYtrái tim cWcnHRvdanh t249j9tdYan ncWcnHRvdát nhìcWcnHRvdn thecWcnHRvdo cWcnHRvdbóng b35Mtôi khuấtcWcnHRvd x249j9tdYa dần.

Hoặc b35Mlà s249j9tdYau 249j9tdYkhi bi249j9tdYết sự tb35Mhật, tô249j9tdYi sb35Mẽ ngâb35Mn nb35Mgấn cWcnHRvdnước b35Mmắt cWcnHRvdkiên 249j9tdYquyết cùngb35M ab35Mnh chb35Măm sb35Móc cb35Mô Thb35Miên tb35Mhần mùa hb35Mạ kcWcnHRvdia. Cub35Mối b35Mcùng, sacWcnHRvdu khb35Mi trảicWcnHRvd cWcnHRvdqua hb35Màng loạtcWcnHRvd nhữncWcnHRvdg đảcWcnHRvd k249j9tdYích lẫn249j9tdY cWcnHRvdhiểu lầb35Mm, ánh sánb35Mg củacWcnHRvd Tháb35Mnh 249j9tdYmẫu tôib35M cub35Mối cùng249j9tdY cũngcWcnHRvd cảb35Mm hcWcnHRvdóa đcWcnHRvdược t249j9tdYrời đất,cWcnHRvd tìnhb35M 249j9tdYbạn củb35Ma cWcnHRvdba người b35Mvà cWcnHRvdtình cWcnHRvdyêu 249j9tdYcủa hab35Mi b35Mngười c249j9tdYùng tồnb35M tạib35M vàcWcnHRvd ch249j9tdYúng 249j9tdYtôi scWcnHRvdẽ cùnb35Mg b35Msống cWcnHRvdtrong những 249j9tdY ngày vb35Mui vẻ249j9tdY, hạ249j9tdYnh phúc...

Thế nh249j9tdYưng, db35Mù cWcnHRvdcuộc sốngb35M có 249j9tdYđầy những249j9tdY tìnhcWcnHRvd huống249j9tdY 249j9tdYcẩu hcWcnHRvduyết t249j9tdYhì cũb35Mng khônb35Mg phảcWcnHRvdi b35Mlà đan249j9tdYg tb35Mrên k249j9tdYịch trường.

Trương 249j9tdYThần lcWcnHRvdựa cWcnHRvdchọn sự thẳngb35M 249j9tdYthắn, thcWcnHRvdành 249j9tdYthật, tô249j9tdYi lựacWcnHRvd cb35Mhọn rờib35M xb35Ma an249j9tdYh. Hb35Mai chb35Múng t249j9tdYôi, mỗ249j9tdYi người249j9tdY một249j9tdY lựa cb35Mhọn, b35Mbình cWcnHRvdtĩnh mb35Mà quycWcnHRvdết đoán.

Không cób35M nước249j9tdY mắt, kb35Mhông ccWcnHRvdó scWcnHRvdự b35Mđau khổ249j9tdY cWcnHRvdxé gacWcnHRvdn xé249j9tdY ruộcWcnHRvdt, kh249j9tdYông hỏi249j9tdY trờicWcnHRvd, hcWcnHRvdỏi đấtcWcnHRvd, hỏi249j9tdY biển249j9tdY, tcWcnHRvdất cả249j9tdY đ249j9tdYều theo lb35Mẽ 249j9tdYtự nhiên.

Tôi gcWcnHRvdiậm giậmb35M chân, hìcWcnHRvdnh cWcnHRvdnhư khônb35Mg còn249j9tdY cWcnHRvdtê nữa.

Buông t249j9tdYay 249j9tdYkhỏi b35Mcây cột điện,249j9tdY tôi249j9tdY cWcnHRvdcười 249j9tdYhì hìcWcnHRvd nói:

- cWcnHRvdMay b35Mmà cWcnHRvdngười trong văncWcnHRvd pb35Mhòng b35Mđều kcWcnHRvdhông b35Mbiết chuyệncWcnHRvd ccWcnHRvdủa hacWcnHRvdi chb35Múng ta249j9tdY, đỡcWcnHRvd phảib35M tb35Mốn b35Mcông giảcWcnHRvdi thích.

Trương Thần249j9tdY gb35Mật đcWcnHRvdầu, cuối cùng249j9tdY trb35Mên 249j9tdYkhóe 249j9tdYmôi acWcnHRvdnh cũnb35Mg lộ249j9tdY b35Mra mộtcWcnHRvd đườncWcnHRvdg con249j9tdYg nh249j9tdYo nhỏ:

- Ừ,249j9tdY b35Mcũng may.

- McWcnHRvday cWcnHRvdlà chúnb35Mg b35Mta ch249j9tdYưa nói tb35Mới kếcWcnHRvd hoạc249j9tdYh hab35My l249j9tdYời b35Mhứa gì.

- Ừ,cWcnHRvd may.

- M249j9tdYay mcWcnHRvdà e249j9tdYm vẫncWcnHRvd chưacWcnHRvd rất rấ249j9tdYt rấtb35M thcWcnHRvdích ab35Mnh, thíchcWcnHRvd đến249j9tdY nỗ249j9tdYi khb35Mắc 249j9tdYcốt g249j9tdYhi tâm.

- Ừ,b35M may.

- cWcnHRvdMay mà,b35M anb35Mh cb35Mũng đb35Mối với cWcnHRvdem nhưb35M vậy.

Lần ncWcnHRvdày TrưcWcnHRvdơng T249j9tdYhần lại khôngb35M nóicWcnHRvd gì.

Để khôcWcnHRvdng khícWcnHRvd bớt249j9tdY b35Mtẻ ngắt, tcWcnHRvdôi đàn249j9tdYh b35Mphải cWcnHRvdnói tiếp:

- Tìn249j9tdYh 249j9tdYyêu c249j9tdYủa chúngb35M ta thậcWcnHRvdt 249j9tdY"chớp nhoáng".cWcnHRvd Từ249j9tdY 249j9tdYlúc xácb35M địnhcWcnHRvd qu249j9tdYan cWcnHRvdhệ cWcnHRvdyêu cWcnHRvdđương đếb35Mn kh249j9tdYi kết cWcnHRvdthúc, t249j9tdYrước sab35Mu gộcWcnHRvdp lạ249j9tdYi cWcnHRvdhình cWcnHRvdnhư nhiềucWcnHRvd b35Mnhất 249j9tdYchỉ mcWcnHRvdười ngày.

Trương ThầncWcnHRvd gib35Mơ tb35May ra 249j9tdY xem đồnb35Mg hồ249j9tdY, nói:

- C249j9tdYhín ngb35Mày hcWcnHRvdai mươib35M hai g249j9tdYiờ bốnb35M mươb35Mi b249j9tdYa phb35Mút, từcWcnHRvd l249j9tdYúc anb35Mh ncWcnHRvdói vb35Mới b35Mem "Phảb35Mi" đếcWcnHRvdn câb35Mu cWcnHRvdnói ban nãcWcnHRvdy "Đún249j9tdYg vậy".

- cWcnHRvdCó phcWcnHRvdải anb35Mh b35Mthích em không?

- AncWcnHRvdh mb35Muốn 249j9tdYchia 249j9tdYtay em 249j9tdY có đúb35Mng không?

- b35MĐúng vậy.

Tôi b35Mhít mạnhcWcnHRvd mũi249j9tdY, chớp 249j9tdYmắt thậtb35M mạnh249j9tdY, hét249j9tdY to:

- b35MAnh đừcWcnHRvdng 249j9tdYnhư thế249j9tdY nàb35My. Nếu anb35Mh ncWcnHRvdhư thế249j9tdY b35Mnày b35Mthì eb35Mm 249j9tdYsẽ ccWcnHRvdảm thb35Mấy acWcnHRvdnh thíb35Mch b35Mem cWcnHRvdnhiều hơb35Mn eb35Mm thích249j9tdY anh.

Trương Thầ249j9tdYn bậtcWcnHRvd cười, giọngb35M nóicWcnHRvd khb35Màn khànb35M nhcWcnHRvdưng rõb35M 249j9tdYràng, b35Mchín chắn:

- TicWcnHRvdểu Đậu,249j9tdY acWcnHRvdnh thb35Mực cWcnHRvdsự muốn lu249j9tdYôn ởcWcnHRvd bên249j9tdY emb35M, muốcWcnHRvdn quý249j9tdY trọngcWcnHRvd emb35M, b35Mkhông mcWcnHRvduốn e249j9tdYm cWcnHRvdphải 249j9tdYbuồn, kh249j9tdYông muố249j9tdYn em phảb35Mi 249j9tdYkhóc. Anb35Mh nhữngb35M tưởng249j9tdY rằng,249j9tdY b35Mmình cób35M thểb35M làb35Mm được...

Anh nắmcWcnHRvd chắb35Mc v249j9tdYai tôi,b35M xoay tôib35M nb35Mửa vòngcWcnHRvd b35Mtròn, cWcnHRvdsau đób35M khẽ249j9tdY đẩb35My cWcnHRvdtôi vb35Mề phícWcnHRvda trước,249j9tdY gicWcnHRvdọng ab35Mnh vanb35Mg lên b35M sau lưngb35M tôi:

- Trưb35Mớc 249j9tdYđây, đềucWcnHRvd lcWcnHRvdà ecWcnHRvdm nhìn a249j9tdYnh rờib35M đi249j9tdY. Lầ249j9tdYn ncWcnHRvdày đổib35M lại249j9tdY, a249j9tdYnh sb35Mẽ cWcnHRvdnhìn th249j9tdYeo bóngb35M em.

- Phải.

- Được.

Tôi 249j9tdYsải nhữngb35M bướcWcnHRvdc lb35Mớn, không qucWcnHRvday đầucWcnHRvd lại.

Tôi thcWcnHRvdất tìb35Mnh rồ249j9tdYi, tôi rấb35Mt buồn.

Dù cuộccWcnHRvd tb35Mình 249j9tdYnày b35Mtừ b35Mđầu chí cucWcnHRvdối tổ249j9tdYng b35Mcộng khcWcnHRvdông đếncWcnHRvd m249j9tdYười nb35Mgày, nhưnb35Mg tôcWcnHRvdi cWcnHRvdvẫn b35Mrất buồn.

Vốn địn249j9tdYh lấy249j9tdY đồ,b35M rb35Mồi đi đếnb35M chỗ249j9tdY cWcnHRvdNgưu B249j9tdYôn cWcnHRvdnhưng d249j9tdYo trob35Mng cWcnHRvdlòng buồn249j9tdY bb35Mã nên249j9tdY tô249j9tdYi muốn249j9tdY 249j9tdYquay vềcWcnHRvd n249j9tdYhà 249j9tdYở một mình.

Có câucWcnHRvd ncWcnHRvdói: "Không 249j9tdYcó c249j9tdYách nàob35M gb35Miải b35Msầu ngo249j9tdYài việc249j9tdY 249j9tdYgiả cWcnHRvdvờ vui...".

Tôi mucWcnHRvda cổ249j9tdY vịcWcnHRvdt Than249j9tdYh Võ lb35Moại cb35May nhất,249j9tdY pcWcnHRvdha l249j9tdYy cWcnHRvdcà pcWcnHRvdhê b35Mđen đặcb35M hơcWcnHRvdn b35Mcả cWcnHRvdtương rồib35M nhì249j9tdYn hab35Mi thứ249j9tdY nà249j9tdYy bầ249j9tdYn thần hồib35M lâub35M, cb35Muối cùnb35Mg lạib35M khôb35Mng nhcWcnHRvdét vàob35M miệng.

Tôi b35Mnhư cob35Mn nhặn249j9tdYg khôb35Mng đầu lcWcnHRvdượn b35Mquanh phò249j9tdYng mư249j9tdYời bảycWcnHRvd, mb35Mười támb35M vònb35Mg, chócWcnHRvdng mặtcWcnHRvd, h249j9tdYoa mắt,249j9tdY cb35Mhán nảb35Mn, cuối249j9tdY cùng chỉ249j9tdY cób35M th249j9tdYể mb35Mở máycWcnHRvd tính,cWcnHRvd rồib35M 249j9tdYlại tiệb35Mn tacWcnHRvdy đăngcWcnHRvd nhậb35Mp QQ.

Vào giờb35M ăcWcnHRvdn tốib35M của249j9tdY ngày 249j9tdY Chủ nb35Mhật, số249j9tdY ngườib35M Onlib35Mne chỉ249j9tdY đếb35Mm cWcnHRvdtrên đầub35M n249j9tdYgón b35Mtay, b35Mdo đób35M avat249j9tdYar nà249j9tdYo sángcWcnHRvd càng trởcWcnHRvd b35Mnên rõb35M rà249j9tdYng hơn.

Trong đcWcnHRvdó cób35M cWcnHRvdmột b35Mavatar, hình nhưcWcnHRvd lb35Múc 249j9tdYnào cũb35Mng s249j9tdYáng, rb35Mỏ lẽcWcnHRvd anb35Mh b35Mta nghicWcnHRvdện gamcWcnHRvde trcWcnHRvdên 249j9tdYQQ 249j9tdYnên OncWcnHRvdline hcWcnHRvdai mươi bố249j9tdYn b35Mtiếng 249j9tdYđồng hồcWcnHRvd cWcnHRvdmột ngày.

Có b35Mmột thcWcnHRvdời giab35Mn d249j9tdYài, tôi đềub35M chcWcnHRvdọn b35Msự phớtcWcnHRvd cWcnHRvdlờ đốcWcnHRvdi vcWcnHRvdới người249j9tdY nàyb35M. 249j9tdYNhưng cWcnHRvdlần nàcWcnHRvdy nhưcWcnHRvd bb35Mị trúng249j9tdY tb35Mà, tayb35M run 249j9tdYrun, tb35Môi ấn249j9tdY vào249j9tdY avatcWcnHRvdar đ249j9tdYó rồicWcnHRvd b35Mgửi mộcWcnHRvdt biểucWcnHRvd tượb35Mng mb35Mặt cười.

Vừa gửcWcnHRvdi xb35Mong, tôib35M liền mb35Muốn cb35Mhặt phăncWcnHRvdg cáb35Mi đầucWcnHRvd mìnhb35M đib35M, b35Mđang đị249j9tdYnh cWcnHRvdthoát ra249j9tdY, cob35Mn ch249j9tdYuột b35Mdừng lb35Mại nútb35M "X" trênb35M đỉnhb35M góc249j9tdY b249j9tdYên phải249j9tdY, t249j9tdYôi 249j9tdYlại kh249j9tdYông nhấn249j9tdY vào.

Cát bụib35M (******) 18:45:34

A 249j9tdYPhúc, e249j9tdYm b35Mtìm 249j9tdYanh ?

Tốc độ249j9tdY đá249j9tdYnh cWcnHRvdchữ ccWcnHRvdủa Lâm Lỗb35Mi vẫ249j9tdYn b35Mnhanh nhưcWcnHRvd tcWcnHRvdrước đây,cWcnHRvd cô249j9tdYng la249j9tdYo này249j9tdY thuộccWcnHRvd vb35Mề mốcWcnHRvdi tìb35Mnh mỗi249j9tdY ncWcnHRvdgười mộtb35M nơicWcnHRvd củcWcnHRvda chúng tôi.

Khi b35Mấy rcWcnHRvdất cWcnHRvdnghèo, cướcb35M gọi điệncWcnHRvd th249j9tdYoại đườngcWcnHRvd dàcWcnHRvdi rcWcnHRvdất đắb35Mt, cWcnHRvdtôi vcWcnHRvdà cWcnHRvdanh cWcnHRvdta licWcnHRvdền t249j9tdYận db35Mụng tấtcWcnHRvd cảb35M 249j9tdYcơ 249j9tdYhội b35Mđể có thểb35M lênb35M mạngcWcnHRvd nób35Mi chucWcnHRvdyện. 249j9tdYKý cWcnHRvdtúc xá,249j9tdY qcWcnHRvduán net249j9tdY, phòn249j9tdYg máy,249j9tdY đềub35M 249j9tdYlà ncWcnHRvdhững nơi b35M chúng tôi249j9tdY từngb35M chiế249j9tdYn đấu.

Số Qb35MQ củb35Ma hb35Mai chúng249j9tdY tôcWcnHRvdi là cùcWcnHRvdng đăng249j9tdY ký249j9tdY một249j9tdY lúcWcnHRvdc, b35Msáu 249j9tdYnăm rồicWcnHRvd, chư249j9tdYa từngcWcnHRvd thay.

Trên thực249j9tdY t249j9tdYế, b35Mcó rấcWcnHRvdt nhiều th249j9tdYứ vcWcnHRvdẫn khôncWcnHRvdg hb35Mề th249j9tdYay cWcnHRvdđổi scWcnHRvdau kh249j9tdYi chú249j9tdYng tôcWcnHRvdi chi249j9tdYa tab35My. Víb35M cWcnHRvddụ như249j9tdY cWcnHRvdsố điện thoại249j9tdY 249j9tdYdi dộng249j9tdY, scWcnHRvdố tài249j9tdY kh249j9tdYoản MScWcnHRvdN, cWcnHRvdđịa chỉ249j9tdY em249j9tdYail, b35Mbiệt db35Manh trê249j9tdYn 249j9tdYmạng, cáchcWcnHRvd gọi thânb35M mậtcWcnHRvd tr249j9tdYong đờib35M thựcb35M, tcWcnHRvdhậm b35Mchí đcWcnHRvdến ngab35My cảcWcnHRvd mậb35Mt b35Mmã thẻb35M nb35Mgân hàcWcnHRvdng c249j9tdYũng cWcnHRvdkhông đổi. Đó249j9tdY ch249j9tdYính cWcnHRvdlà n249j9tdYgày 249j9tdYsinh n249j9tdYhật củacWcnHRvd ab35Mnh ta.

Có db35Muy nhất249j9tdY một249j9tdY thứ cWcnHRvdthay đổicWcnHRvd lb35Mà tìn249j9tdYh cảm249j9tdY những249j9tdY tưởngcWcnHRvd sẽcWcnHRvd bb35Mền lâu249j9tdY b35Mnhư trờib35M đất.

Trời đấtcWcnHRvd! XecWcnHRvdm r249j9tdYa tôi đangcWcnHRvd thật249j9tdY scWcnHRvdự rb35Mất buồcWcnHRvdn. 249j9tdYTôi nhícWcnHRvdu mắcWcnHRvdt, cb35Mau màycWcnHRvd vcWcnHRvdẻ đaucWcnHRvd đớn.

A T249j9tdYu 249j9tdYLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chb35Mỉ cWcnHRvdmuốn nhanh chónb35Mg kếtcWcnHRvd thúccWcnHRvd 249j9tdYcuộc đốcWcnHRvdi thoạicWcnHRvd vcWcnHRvdô thưb35Mởng vô249j9tdY phạtcWcnHRvd nàb35My n249j9tdYhưng 249j9tdYlại b35Mmột cWcnHRvdlần b35Mnữa đb35Mang định cWcnHRvdthoát thìcWcnHRvd ph249j9tdYải dừcWcnHRvdng lại.

Cát bụb35Mi (******) 18:48:34

A Phb35Múc, c249j9tdYó ph249j9tdYải đãb35M xảb35My ra ch249j9tdYuyện 249j9tdYgì không?

Tôi cWcnHRvdcó thểcWcnHRvd b35Mnói mộtcWcnHRvd cách khôngb35M hcWcnHRvdề pb35Mhô trươb35Mng rằncWcnHRvdg, từb35M ccWcnHRvdửa sb35Mổ 249j9tdYchat, tron249j9tdYg cWcnHRvdfont chữcWcnHRvd "L249j9tdYệ", c249j9tdYỡ chữ cWcnHRvdnăm, màucWcnHRvd 249j9tdYchữ xa249j9tdYnh cWcnHRvdda tb35Mrời, cWcnHRvdtôi có249j9tdY tcWcnHRvdhể tưởn249j9tdYg tượng249j9tdY rb35Ma dáb35Mng vẻb35M củcWcnHRvda ab35Mnh t249j9tdYa lúc này.

Mắt n249j9tdYhìn chằmb35M cWcnHRvdchằm cWcnHRvdvào màn hìnhcWcnHRvd, ng249j9tdYón tab35My đặt249j9tdY 249j9tdYtrên bàncWcnHRvd 249j9tdYphím, khẽcWcnHRvd mcWcnHRvdím chb35Mặt b35Mmôi, th249j9tdYoáng chúcWcnHRvdt b35Mlo lắcWcnHRvdng. cWcnHRvdỒ đúng rồi249j9tdY, bê249j9tdYn ccWcnHRvdạnh 249j9tdYcòn cócWcnHRvd nửb35Ma b249j9tdYao thuốccWcnHRvd lá249j9tdY, mộtb35M chcWcnHRvdiếc cWcnHRvdgạt tàcWcnHRvdn, mộtb35M cáb35Mi cWcnHRvdbật lửa.

Nếu nb35Mhư, những249j9tdY thói quenb35M 249j9tdYnày của249j9tdY a249j9tdYnh t249j9tdYa cũn249j9tdYg không249j9tdY cWcnHRvdhề thacWcnHRvdy đổi.

Tôi th249j9tdYừa nhậcWcnHRvdn, ccWcnHRvdó những lúc249j9tdY cWcnHRvdtôi b35Mlà ngườicWcnHRvd rấtb35M khônb35Mg quycWcnHRvdết đo249j9tdYán. VậycWcnHRvd nên,249j9tdY lúcWcnHRvdc này249j9tdY tcWcnHRvdôi db35Mo dựcWcnHRvd, chần249j9tdY chừ, khôcWcnHRvdng dứtb35M 249j9tdYkhoát ấnb35M và249j9tdYo núcWcnHRvdt "X".

A TcWcnHRvdu cWcnHRvdLa (******) 18:52:43

Nếu 249j9tdYem xảyb35M b35Mra chb35Muyện, anh cWcnHRvdsẽ là249j9tdYm gì?

Trong v249j9tdYài phútcWcnHRvd tôb35Mi d249j9tdYo dự,249j9tdY Lâm Lỗb35Mi cWcnHRvdvẫn lặng249j9tdY 249j9tdYlẽ chờcWcnHRvd đợi.b35M cWcnHRvdSau khcWcnHRvdi b35Mdòng c249j9tdYhữ vb35Mừa cWcnHRvdrồi được249j9tdY gửib35M cWcnHRvdđi, 249j9tdYanh cWcnHRvdta không lậcWcnHRvdp tứcb35M trb35Mả l249j9tdYời màcWcnHRvd lặn249j9tdYg lb35Mẽ mb35Mất kho249j9tdYảng một249j9tdY phút249j9tdY rưỡi.

Cát b35Mbụi (******) 18:54:22

Anh s249j9tdYẽ 249j9tdYở cWcnHRvdbên emb35M, nb35Mếu em muốnb35M. Chỉb35M cb35Mần b35Mem đồ249j9tdYng ý.

 

A T249j9tdYu b35MLa (******) 18:54:55

Tại scWcnHRvdao? ChẳcWcnHRvdng phả249j9tdYi giữa haib35M b35Mchúng tcWcnHRvda 249j9tdYđã không249j9tdY c249j9tdYòn q249j9tdYuan hệ249j9tdY b35Mgì rồ249j9tdYi sao?

 

Cát bụcWcnHRvdi (******) 18:56:32

A cWcnHRvdPhúc 249j9tdYngốc, 249j9tdYcho db35Mù l249j9tdYà lúc nàocWcnHRvd, cWcnHRvdcho 249j9tdYdù làcWcnHRvd cWcnHRvdtình huống249j9tdY gì249j9tdY, b35Manh c249j9tdYũng kb35Mhông thểcWcnHRvd bỏb35M mặcb35M cWcnHRvdem. Dù249j9tdY ch249j9tdYúng ta khb35Mông còb35Mn 249j9tdYlà người249j9tdY yêub35M thì249j9tdY b35Mvẫn 249j9tdYlà bạ249j9tdYn bcWcnHRvdè. DùcWcnHRvd e249j9tdYm khôngcWcnHRvd c249j9tdYoi anb35Mh 249j9tdYlà bạb35Mn b35Mthì ícWcnHRvdt rcWcnHRvda em vàcWcnHRvd ancWcnHRvdh cũngcWcnHRvd vẫ249j9tdYn lb35Mà đồngcWcnHRvd hươngb35M lớnb35M lêncWcnHRvd cùb35Mng nhau.

Tôi không249j9tdY 249j9tdYtrả lờcWcnHRvdi b35Mmà nhấn 249j9tdYthẳng 249j9tdYvào ncWcnHRvdút "249j9tdYX" cWcnHRvdrồi tắtb35M máy249j9tdY tính.

Vì b35Mtôi kb35Mhóc, dùcWcnHRvd không ccWcnHRvdó sự249j9tdY trợb35M lực249j9tdY cWcnHRvdcủa 249j9tdYvị ca249j9tdYy, vịb35M đắn249j9tdYg n249j9tdYhưng nướccWcnHRvd m249j9tdYắt tô249j9tdYi vẫb35Mn cWcnHRvdtuôn b35Mnhư trút.

Con ngườb35Mi, lo249j9tdYài si249j9tdYnh vật nàyb35M khôb35Mng cầcWcnHRvdn bi249j9tdYết b35Mđau buồn249j9tdY h249j9tdYay tuyệb35Mt vcWcnHRvdọng đ249j9tdYến 249j9tdYđâu, chỉcWcnHRvd ccWcnHRvdần tìmb35M thấyb35M m249j9tdYột chỗ pb35Mhát ticWcnHRvdết đượcb35M lcWcnHRvdà liề249j9tdYn ccWcnHRvdó cWcnHRvdthể gàocWcnHRvd khcWcnHRvdóc thoải249j9tdY máb35Mi mộtb35M trận,249j9tdY cơb35M bcWcnHRvdản b35Msẽ chăn249j9tdYg cảm thấyb35M v249j9tdYấn đềb35M t249j9tdYo tátb35M nữab35M. NhữngcWcnHRvd khảb35M năn249j9tdYg ccWcnHRvdòn l249j9tdYại nhưcWcnHRvd cWcnHRvdnhảy lcWcnHRvdầu, cWcnHRvdđâm vàob35M tườngcWcnHRvd hab35My gì gìcWcnHRvd b35Mđó làb35M rấb35Mt hiếm.

Giống nhưcWcnHRvd tô249j9tdYi trước đây,b35M tứccWcnHRvd nghb35Mẹn 249j9tdYở tron249j9tdYg ngực,b35M kb35Mhó chịucWcnHRvd đếncWcnHRvd nỗib35M hcWcnHRvdận khôcWcnHRvdng cWcnHRvdthể lấyb35M d249j9tdYao cứcWcnHRvda một n249j9tdYhát b35Mvào bụng.

Sau 249j9tdYkhi khb35Móc đã249j9tdY mộtcWcnHRvd trậb35Mn, liền lậcWcnHRvdp t249j9tdYức su249j9tdYy xé249j9tdYt một249j9tdY cácb35Mh thựcWcnHRvdc tcWcnHRvdế b35Mrằng, nếcWcnHRvdu như249j9tdY cứa249j9tdY mộ249j9tdYt vết249j9tdY dàcWcnHRvdi ởcWcnHRvd t249j9tdYrên bụng thcWcnHRvdì cWcnHRvdsẽ đaucWcnHRvd đớn249j9tdY đến249j9tdY thcWcnHRvdế nào...

Nghĩ tới249j9tdY cWcnHRvdvết cứab35M rỉ máu,249j9tdY tcWcnHRvdôi sựccWcnHRvd nhớ249j9tdY đếcWcnHRvdn vết249j9tdY thươn249j9tdYg trênb35M lưnb35Mg củab35M Tb35Mhương Nb35Mgô, cWcnHRvddo vcWcnHRvdậy sb35Mức cWcnHRvdtập trun249j9tdYg liền bcWcnHRvdị phâcWcnHRvdn tácWcnHRvdn p249j9tdYhần nàob35M, tốc249j9tdY độ249j9tdY lb35Măn c249j9tdYủa nướcb35M mb35Mắt the249j9tdYo đócWcnHRvd cũcWcnHRvdng gb35Miảm đb35Mi đôi chút.

Đương cWcnHRvdnhiên, cònb35M b35Mcó thb35Mể vì dùcWcnHRvd s249j9tdYao đâyb35M ccWcnHRvdũng khb35Mông phảib35M là249j9tdY 249j9tdYlần thấtb35M tìncWcnHRvdh đầucWcnHRvd tiên249j9tdY, t249j9tdYhất t249j9tdYình, th249j9tdYất tình cWcnHRvdthành qucWcnHRvden rồi.

Nếu dùng249j9tdY phươngcWcnHRvd pháp 249j9tdYkhoa h249j9tdYọc b35Mquy 249j9tdYđổi sốb35M cWcnHRvdlượng thì249j9tdY l249j9tdYần 249j9tdYtrước 249j9tdYyêu 249j9tdYnhau tronb35Mg nă249j9tdYm năm249j9tdY, b35Mtôi khócb35M mcWcnHRvdất năm tcWcnHRvdháng, cWcnHRvdlần nà249j9tdYy b35Myêu nhab35Mu tcWcnHRvdrong mườ249j9tdYi ngày249j9tdY, db35Mo đó,b35M c249j9tdYó l249j9tdYẽ t249j9tdYôi cWcnHRvdsẽ cWcnHRvdchỉ khócWcnHRvdc... thôi rồicWcnHRvd, họcWcnHRvdc dốt249j9tdY môn249j9tdY tocWcnHRvdán, giờb35M khô249j9tdYng t249j9tdYính cWcnHRvdra nổi...

Tóm b35Mlại, dưới249j9tdY tcWcnHRvdác dụng của249j9tdY nhb35Mững s249j9tdYuy cWcnHRvdnghĩ vớ249j9tdY vẩ249j9tdYn, 249j9tdYtôi 249j9tdYđã ngừnb35Mg khóc.

Tôi v249j9tdYào b35Mphòng tắm249j9tdY b35Mrửa mặt, cWcnHRvd bỗng n249j9tdYhiên nb35Mghe b35Mthấy tiếng249j9tdY cb35Mửa. NgócWcnHRvd cWcnHRvdra th249j9tdYì trôb35Mng thấycWcnHRvd mộ249j9tdYt hổ,249j9tdY m249j9tdYột trâu249j9tdY 249j9tdYvai sánh 249j9tdYvai đứngb35M trcWcnHRvdước cửacWcnHRvd thb35May giày.

Nghe thấy249j9tdY độngcWcnHRvd tĩnh, Th249j9tdYương NgcWcnHRvdô 249j9tdYngẩng đầ249j9tdYu cWcnHRvdlên 249j9tdYnhìn. DưcWcnHRvdới ánh249j9tdY đ249j9tdYèn tường249j9tdY m249j9tdYàu vcWcnHRvdàng ccWcnHRvdam 50W249j9tdY, hìb35Mnh ảnhb35M hắn249j9tdY có 249j9tdYchút 249j9tdYkhông rõcWcnHRvd ràng.

- TiểcWcnHRvdu Tườnb35Mg, 249j9tdYquả nhiên249j9tdY em có249j9tdY ởcWcnHRvd nhà.

Giọng hắncWcnHRvd vừ249j9tdYa n249j9tdYhẹ vừa khàn,b35M n249j9tdYghe có249j9tdY vẻb35M b35Mkỳ lạb35M, cWcnHRvdkhiến 249j9tdYtim cWcnHRvdtôi nhói249j9tdY lênb35M, 249j9tdYsống cWcnHRvdmũi ca249j9tdYy ccWcnHRvday, sacWcnHRvdu đócWcnHRvd phát hiện249j9tdY dángb35M vẻb35M hắnb35M càngb35M b35Mmờ ncWcnHRvdhạt hơn.

Hóa cWcnHRvdra, hiệb35Mu quảb35M thị b35M giác nhưcWcnHRvd th249j9tdYế kh249j9tdYông phả249j9tdYi vì249j9tdY 249j9tdYánh đ249j9tdYèn, mb35Mà lcWcnHRvdà tro249j9tdYng gb35Miây phú249j9tdYt cWcnHRvdnhìn cWcnHRvdthấy 249j9tdYhắn, mắt tôib35M bỗng249j9tdY tcWcnHRvdrào rcWcnHRvda th249j9tdYứ ch249j9tdYất lb35Mỏng 249j9tdYmằn mặn.

- S249j9tdYao ancWcnHRvdh cWcnHRvdlại về?

- Tb35Mỉnh rồcWcnHRvdi 249j9tdYthì vcWcnHRvdề thôi.

Thương 249j9tdYNgô b35Mlẳng lặng đáp249j9tdY b35Mlời, s249j9tdYau đb35Mó 249j9tdYtiến lạicWcnHRvd, ncWcnHRvdghiêng đầucWcnHRvd nhb35Mìn tb35Môi, cườib35M b35Mmà n249j9tdYhư không249j9tdY cườicWcnHRvd hỏi:

- 249j9tdYEm thuộ249j9tdYc tcWcnHRvdộc 249j9tdYHổ cWcnHRvdchúng ta, b35Mlàm cWcnHRvdgì phảicWcnHRvd h249j9tdYọc loài249j9tdY thỏ?

Tôi 249j9tdYđưa ccWcnHRvdặp mb35Mắt thỏ ncWcnHRvdhìn hắcWcnHRvdn: b35M- Anb35Mh mcWcnHRvdới 249j9tdYlà thỏcWcnHRvd, lb35Mà cob35Mn b35Mthỏ đực.

Ngưu Bôn249j9tdY db35Mựa 249j9tdYngười vào249j9tdY cửa nhìb35Mn ccWcnHRvdhúng 249j9tdYtôi, kh249j9tdYẽ cườcWcnHRvdi, nói:

- Nb35Mếu 249j9tdYanh b35Mấy lb35Mà thỏ249j9tdY thật 249j9tdYthì ch249j9tdYị b35Mdâu cWcnHRvdtính sao?

Tôi ng249j9tdYhiến răcWcnHRvdng, đáp:

- b35MThì cWcnHRvdxé b35Mxác ab35Mnh tb35Ma ra luôn.

Ngưu BcWcnHRvdôn cứb35Mng họng.

Thương cWcnHRvdNgô lạ249j9tdYi rấcWcnHRvdt điềmcWcnHRvd tĩnh, g249j9tdYiơ ta249j9tdYy cWcnHRvdra vuốtb35M b35Mtóc tôi249j9tdY, nói:

- b35MYên 249j9tdYtâm. CcWcnHRvdó ecWcnHRvdm b35Mở đây, cWcnHRvdta khôngcWcnHRvd sa249j9tdYo đâu.

Không cWcnHRvdhiểu c249j9tdYó phả249j9tdYi cWcnHRvddo mới tb35Mừ b35Mbên ngoài249j9tdY b35Mvào ncWcnHRvdhà hb35May cWcnHRvdkhông mà249j9tdY b35Mtay hắncWcnHRvd rất249j9tdY lạnh,cWcnHRvd khôncWcnHRvdg ấm249j9tdY áp249j9tdY ncWcnHRvdhư bì249j9tdYnh thường.

Lẽ nào,cWcnHRvd cWcnHRvdhắn t249j9tdYhật b35Msự chịu ảcWcnHRvdnh h249j9tdYưởng của249j9tdY tcWcnHRvdhời ticWcnHRvdết bêncWcnHRvd 249j9tdYngoài sa249j9tdYo? VậycWcnHRvd 249j9tdYnên, thự249j9tdYc r249j9tdYa hắnb35M cũcWcnHRvdng cảb35Mm tcWcnHRvdhấy lạnh...

Điều này249j9tdY khi249j9tdYên tôb35Mi bỗng nhớcWcnHRvd đếnb35M cb35Mái cb35Mhăn lôcWcnHRvdng b35Mvũ mớb35Mi t249j9tdYinh cWcnHRvdbỏ qb35Muên bêb35Mn đườb35Mng nên249j9tdY cWcnHRvdkhông b35Mtránh b35Mkhỏi tiếc nuối.

Lại b35Mnghĩ tối249j9tdY hômb35M đ249j9tdYó c249j9tdYhỉ cách h249j9tdYiện 249j9tdYtại 249j9tdYkhông quácWcnHRvd 249j9tdYhai 249j9tdYtrăm bb35Mốn mươi249j9tdY b35Mgiờ, ccWcnHRvdảnh vật249j9tdY v249j9tdYẫn nguyêcWcnHRvdn vcWcnHRvdẹn nhưng ngư249j9tdYời đãb35M b35Mkhông còncWcnHRvd... 249j9tdYTôi khcWcnHRvdông 249j9tdYchỉ tiếc249j9tdY n249j9tdYuối mà249j9tdY ccWcnHRvdòn xấucWcnHRvd hổb35M, khô249j9tdYng chỉb35M xấ249j9tdYu hổcWcnHRvd mà ccWcnHRvdòn đaucWcnHRvd đớcWcnHRvdn. Cứb35M đa249j9tdYu đcWcnHRvdớn 249j9tdYlà chứcb35M năngcWcnHRvd 249j9tdYtuyến lb35Mệ ccWcnHRvdủa cWcnHRvdtôi lại249j9tdY khởicWcnHRvd động.

Đang su249j9tdYy nghb35Mĩ, tb35Môi bỗng cảmb35M thấ249j9tdYy bàb35Mn ta249j9tdYy v249j9tdYốn đặtcWcnHRvd trênb35M má249j9tdYi tcWcnHRvdóc t249j9tdYôi k249j9tdYhẽ cWcnHRvddừng lạib35M, scWcnHRvdau đób35M 249j9tdYdi chuyển249j9tdY 249j9tdYxuống trán rồb35Mi b35Mche k249j9tdYín cWcnHRvdcặp mb35Mắt củab35M tôi.

Lòng bàncWcnHRvd cWcnHRvdtay rấcWcnHRvdt lạnhcWcnHRvd nhưng b35Mtôi b35Mlại cảmcWcnHRvd th249j9tdYấy rất249j9tdY nóng,cWcnHRvd b35Msau 249j9tdYnày tôcWcnHRvdi mớib35M cWcnHRvdhiểu sứb35Mc nb35Móng b35Mđó 249j9tdYcó đượccWcnHRvd tb35Mừ cWcnHRvdnhững giọt 249j9tdYnước mắtb35M đan249j9tdYg b35Mtuôn r249j9tdYa cWcnHRvdnhư trúb35Mt củab35M tôi.

Lần n249j9tdYày, tôi249j9tdY b35Mkhông gào cWcnHRvd khóc ncWcnHRvdhư trưb35Mớc 249j9tdYđây, chỉcWcnHRvd tiến249j9tdY lên249j9tdY cWcnHRvdnửa b249j9tdYước rồ249j9tdYi vùcWcnHRvdi m249j9tdYặt vào249j9tdY lồngb35M cWcnHRvdngực hắn.

Tôi khôn249j9tdYg hcWcnHRvdiểu sa249j9tdYo mình lạib35M nhưb35M thếb35M nàb35My, 249j9tdYvì cWcnHRvdcứ 249j9tdYcoi nhưb35M trướccWcnHRvd mặ249j9tdYt bố249j9tdY mb35Mẹ, đcWcnHRvdã r249j9tdYất nb35Mhiều cWcnHRvdnăm rồicWcnHRvd tôib35M chư249j9tdYa từng khób35Mc, cứb35M cWcnHRvdcoi nb35Mhư cWcnHRvdlà 249j9tdYngười bạnb35M thâncWcnHRvd nhấcWcnHRvdt, b35Mcứ co249j9tdYi nhưb35M l249j9tdYà 249j9tdYTrương Thb35Mần, làcWcnHRvd Lâb35Mm Lỗi, thìb35M cWcnHRvdnhiều lắmcWcnHRvd tb35Môi cũnb35Mg chỉ249j9tdY cWcnHRvdvừa khóccWcnHRvd, 249j9tdYvừa cườb35Mi rồcWcnHRvdi h249j9tdYét vàb35Mi t249j9tdYiếng chb35Mo xong.

Nhưng gb35Miờ đây,cWcnHRvd tôib35M lại cWcnHRvd giống nhb35Mư 249j9tdYmột đứcWcnHRvda trcWcnHRvdẻ chẳ249j9tdYng hiểcWcnHRvdu bicWcnHRvdết b35Mgì, kh249j9tdYông cb35Mó áp249j9tdY lựccWcnHRvd, 249j9tdYcũng chẳcWcnHRvdng pb35Mhải cheb35M giấu, như249j9tdY tcWcnHRvdhế nàob35M tcWcnHRvdhì cb35Mứ b35Mlà vậy.

Khóc thoải249j9tdY má249j9tdYi rồi,cWcnHRvd b35Mtôi còn r249j9tdYa b35Msức b35Mquệt nước249j9tdY mắtcWcnHRvd, ncWcnHRvdước mũ249j9tdYi v249j9tdYào áb35Mo củab35M ThươncWcnHRvdg Ngô249j9tdY, t249j9tdYrong 249j9tdYlòng thấcWcnHRvdy thocWcnHRvdải mái hơ249j9tdYn nhiều.

Lúc b35Mnày, b35MNgưu b35MBôn 249j9tdYvẫn đứng yênb35M 249j9tdYtại v249j9tdYị cWcnHRvdtrí cb35Mũ, cWcnHRvdnhìn tôi249j9tdY, v249j9tdYẫy tab35My nói:

- XecWcnHRvdm 249j9tdYra, chỗcWcnHRvd nb35Mày k249j9tdYhông có việ249j9tdYc 249j9tdYgì cWcnHRvdcho tôib35M rồcWcnHRvdi. Chịb35M cWcnHRvddâu à,b35M acWcnHRvdnh ấ249j9tdYy cWcnHRvdcó sốcWcnHRvd điệcWcnHRvdn thb35Moại 249j9tdYcủa t249j9tdYôi đó.249j9tdY cWcnHRvdNếu có cWcnHRvdviệc gìb35M tb35Mhì cứ249j9tdY gọi249j9tdY tcWcnHRvdhẳng c249j9tdYho tôi.

Anh chàn249j9tdYg vừacWcnHRvd nóicWcnHRvd vừcWcnHRvda m249j9tdYở cửa, tro249j9tdYng b35Mlúc kéo249j9tdY cửacWcnHRvd rb35Ma, lb35Miền bb35Mị mcWcnHRvdột v249j9tdYật thb35Mể cWcnHRvdkhông rb35Mõ d249j9tdYanh b35Mtính từcWcnHRvd bê249j9tdYn ngoài tôb35Mng 249j9tdYthẳng b35Mvào ngực.249j9tdY NgưcWcnHRvdu BcWcnHRvdôn loạng249j9tdY chocWcnHRvdạng b35Mmột cWcnHRvdlúc b35Mmới đứng249j9tdY cWcnHRvdyên đượb35Mc, cb35Mhưa kcWcnHRvdịp phản ứngcWcnHRvd lạib35M, 249j9tdYđã lậb35Mp tứcb35M b35Mbị hà249j9tdYng 249j9tdYloạt ccWcnHRvdâu hỏi249j9tdY làm249j9tdY choángcWcnHRvd váng:

- NàycWcnHRvd, anb35Mh b35Mlà b35Mai? b35MSao lại ở249j9tdY đcWcnHRvdây? b35MAnh có249j9tdY qucWcnHRvdan hệb35M gì249j9tdY với249j9tdY Đậub35M b35Mphụ già?b35M 249j9tdYĐậu phụcWcnHRvd gib35Mà b35Mđâu? Ab35Mnh b35Mđã làm249j9tdY gì249j9tdY nó249j9tdY rồi...

Tôi rấtb35M tb35Mhông ccWcnHRvdảm nhìncWcnHRvd đồng chí249j9tdY Tứb35M Nb35Mgưu đacWcnHRvdng cWcnHRvdvô cùng249j9tdY hoảng249j9tdY b35Mhốt, tb35Mhan vãn:

- TrcWcnHRvdứng muốcWcnHRvdi, mắ249j9tdYt mb35Mày chỉ đ249j9tdYể trưng249j9tdY bb35Mày thôi249j9tdY sao?

Vật thcWcnHRvdể lb35Mạ n249j9tdYày 249j9tdYchính là đồngb35M chíb35M TrứncWcnHRvdg muối,cWcnHRvd ng249j9tdYười trb35Mước đây249j9tdY đãcWcnHRvd đập249j9tdY gạccWcnHRvdh 249j9tdYvào Lâb35Mm LỗicWcnHRvd khiếncWcnHRvd ab35Mnh t249j9tdYa phải n249j9tdYằm việcWcnHRvdn, cô249j9tdY ncWcnHRvdàng cạ249j9tdY cứng249j9tdY 249j9tdYcủa tôi.

Nghe thấb35My cWcnHRvdtiếng cWcnHRvdtôi, Trứng muốib35M 249j9tdYlập tứcb35M buôn249j9tdYg cổ249j9tdY áocWcnHRvd Ngưu249j9tdY B249j9tdYôn rb35Ma rồi249j9tdY nh249j9tdYảy 249j9tdYvề b35Mphía tcWcnHRvdôi như249j9tdY mộ249j9tdYt 249j9tdYcon cWcnHRvdbọ chb35Mó, hết ncWcnHRvdhìn t249j9tdYôi lcWcnHRvdại 249j9tdYnhìn Thươngb35M Ngô:

- Kh249j9tdYông ngờb35M b35Mcòn cWcnHRvdcó một 249j9tdYanh c249j9tdYhàng b35Mnữa. 249j9tdYĐậu pcWcnHRvdhụ gib35Mà, cWcnHRvdmày được249j9tdY lắm!cWcnHRvd Đangb35M chơb35Mi tròcWcnHRvd "249j9tdYyêu tậpcWcnHRvd thể" à?

- cWcnHRvdYêu t249j9tdYập th249j9tdYể b35Mcái đầu cWcnHRvd mày ấy!

Có b35Mso sb35Mánh mới249j9tdY thấy249j9tdY s249j9tdYự khác biệtcWcnHRvd. T249j9tdYại sacWcnHRvdo tôcWcnHRvdi lạcWcnHRvdi x249j9tdYác đị249j9tdYnh mb35Một ccWcnHRvdách kiêb35Mn địb35Mnh khb35Mông đổcWcnHRvdi cWcnHRvdvà khẳn249j9tdYg định bảncWcnHRvd thcWcnHRvdân mìncWcnHRvdh cWcnHRvdlà m249j9tdYột ph249j9tdYụ b35Mnữ tcWcnHRvdruyền thống249j9tdY Tru249j9tdYng cWcnHRvdHoa 249j9tdYvới đầy249j9tdY đủb35M cáccWcnHRvd p249j9tdYhẩm chấb35Mt như dcWcnHRvdịu dàng,249j9tdY lươcWcnHRvdng tcWcnHRvdhiện, lịccWcnHRvdh thiệp,b35M tiếb35Mt cWcnHRvdkiệm cWcnHRvdvà n249j9tdYhường nhịn?b35M 249j9tdYVì chỉb35M cầncWcnHRvd ccWcnHRvdó sựcWcnHRvd tồn tb35Mại củacWcnHRvd Trứngb35M 249j9tdYmuối cWcnHRvdthì đế249j9tdYn nga249j9tdYy cảcWcnHRvd Hồngb35M Hưn249j9tdYg thậpb35M ta249j9tdYm muộ249j9tdYi1 cũncWcnHRvdg có249j9tdY cWcnHRvdthể cb35Moi là249j9tdY cô gá249j9tdYi ngoa249j9tdYn hiềcWcnHRvdn, 249j9tdYe thẹn,b35M dụt249j9tdY dècWcnHRvd, 249j9tdYcon b35Mnhà lành...

1 Hồng249j9tdY Hư249j9tdYng thậcWcnHRvdp 249j9tdYtam muội: 249j9tdY Nhân vb35Mật chínhb35M b35Mtrong b249j9tdYộ pb35Mhim cWcnHRvdHồng Hưb35Mng thậcWcnHRvdp b35Mtam muộicWcnHRvd, làb35M ecWcnHRvdm gcWcnHRvdái t249j9tdYhứ mườib35M cWcnHRvdba của cWcnHRvdbang 249j9tdYHồng 249j9tdYHưng. 249j9tdYTrong tcWcnHRvdhế gib35Mới ngầmcWcnHRvd b35Mthống trịb35M bởi249j9tdY đà249j9tdYn ôngb35M, nhâncWcnHRvd vb35Mật này249j9tdY đãcWcnHRvd kiên cườnb35Mg vượtb35M qb35Mua nb35Mhững tb35Mhử thácWcnHRvdch và249j9tdY b35Mnhững cWcnHRvdcơ cb35Mực đểb35M vư249j9tdYơn lênb35M tb35Mrở tcWcnHRvdhành b35Mbang b35Mchủ khu phố249j9tdY Portland.

Tôi đangcWcnHRvd đcWcnHRvdau lòngb35M hồi249j9tdY tưởng lạcWcnHRvdi mb35Một v249j9tdYài chicWcnHRvdến tíb35Mch h249j9tdYuy hoànb35Mg ccWcnHRvdủa cWcnHRvdTrứng cWcnHRvdmuối b35Mthì trob35Mng nháycWcnHRvd b35Mmắt, cWcnHRvdcô nàng đ249j9tdYã nhảb35My thb35Mẳng vb35Mào phòngb35M khách.249j9tdY Tr249j9tdYông thấb35My vết249j9tdY b35Mmáu ThươcWcnHRvdng NgcWcnHRvdô đ249j9tdYể lạcWcnHRvdi trê249j9tdYn ghế sob35Mfa màcWcnHRvd tcWcnHRvdôi chưab35M b35Mlau sạch,cWcnHRvd ccWcnHRvdô nàncWcnHRvdg 249j9tdYbỗng thốcWcnHRvdt cWcnHRvdlên lờ249j9tdYi th249j9tdYan b35Mkinh thiên249j9tdY độ249j9tdYng địa:

- cWcnHRvdĐậu ph249j9tdYụ già249j9tdY, cuốib35M cùng ccWcnHRvdhỗ đób35M cũ249j9tdYng 249j9tdYrách rồib35M saocWcnHRvd? TrờicWcnHRvd đất,249j9tdY đúngb35M lb35Mà b35Mchâm cWcnHRvdmột 249j9tdYnhát kb35Mim thấyb35M máu!

Châm mộ249j9tdYt 249j9tdYnhát 249j9tdYkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt 249j9tdYtôi cWcnHRvdhết b35Mnhìn b35Mnửa người db35Mưới củb35Ma Thưb35Mơng Ng249j9tdYô rồib35M lạb35Mi ncWcnHRvdhìn nử249j9tdYa cWcnHRvdngười dướicWcnHRvd củcWcnHRvda Ngư249j9tdYu Bb35Môn. Trước249j9tdY câu nóib35M mcWcnHRvdang tíb35Mnh b35Mkích thíb35Mch ccWcnHRvdủa Trứb35Mng b35Mmuối, 249j9tdYý ncWcnHRvdghĩ dâcWcnHRvdm đãcWcnHRvdng, cWcnHRvddung tục249j9tdY ẩn249j9tdY giấu trongb35M đcWcnHRvdầu tôib35M b35Mbỗng à249j9tdYo àb35Mo bậtcWcnHRvd rb35Ma b35Mkhông s249j9tdYao 249j9tdYthu l249j9tdYại được.

Luôn có249j9tdY nhi249j9tdYều người249j9tdY cb35Mho rằng 249j9tdYtôi thuộcb35M b35Mloại "nhb35Mo nh249j9tdYã cặn249j9tdY bã249j9tdY". Tô249j9tdYi thcWcnHRvdấy điều249j9tdY ncWcnHRvdày khôngcWcnHRvd đáng249j9tdY để mình249j9tdY phảib35M qb35Muan tcWcnHRvdâm và249j9tdY t249j9tdYôi cb35Mũng chẳngb35M hiểu.

Vì nhữ249j9tdYng ngb35Mười đób35M cb35Mhưa từng g249j9tdYặp cWcnHRvdTrứng muốib35M, nế249j9tdYu h249j9tdYọ gb35Mặp r249j9tdYồi cWcnHRvdthì c249j9tdYhắc chắn249j9tdY h249j9tdYọ b35Msẽ 249j9tdYbỏ đicWcnHRvd cWcnHRvdhai chữ249j9tdY "nho cWcnHRvdnhã" ccWcnHRvdho tôi.

Trứng muốicWcnHRvd bằn249j9tdYg tuổi b35M tôi nb35Mhưng vcWcnHRvdì cób35M khuô249j9tdYn cWcnHRvdmặt t249j9tdYrẻ cWcnHRvdcon nêncWcnHRvd tb35Mrông cWcnHRvdcó v249j9tdYẻ gb35Miống nhưcWcnHRvd 249j9tdYmột c249j9tdYô nà249j9tdYng LolcWcnHRvdita nhỏ bé,cWcnHRvd luôb35Mn tươib35M trẻb35M vcWcnHRvdới cWcnHRvdmái 249j9tdYtóc cWcnHRvddài nga249j9tdYng vab35Mi, k249j9tdYẹp tóccWcnHRvd 249j9tdYmai gọn249j9tdY gàng,cWcnHRvd cặb35Mp lcWcnHRvdông mày cob35Mng 249j9tdYcong, đôi249j9tdY mắb35Mt 249j9tdYto tr249j9tdYòn. KcWcnHRvdhi côcWcnHRvd nàngcWcnHRvd khônb35Mg nb35Mói, khcWcnHRvdông cưcWcnHRvdời, b35Mkhông cWcnHRvdcử động, trôngb35M cWcnHRvdhệt b35Mnhư mẫb35Mu ngườib35M đcWcnHRvdầu gb35Mỗ cWcnHRvdvô cWcnHRvdcảm xúb35Mc, b35Mkhi đó249j9tdY côb35M nàngcWcnHRvd làcWcnHRvd c249j9tdYô bé249j9tdY đángcWcnHRvd ycWcnHRvdêu, nội tâm,cWcnHRvd cWcnHRvdnho n249j9tdYhã đến249j9tdY tộib35M nghiệp.

Không thểcWcnHRvd khôncWcnHRvdg thừa249j9tdY nhận rằnb35Mg kh249j9tdYí chấtcWcnHRvd nh249j9tdYo nhã249j9tdY của249j9tdY TrứngcWcnHRvd muối249j9tdY tob35Mát rb35Ma 249j9tdYtừ tb35Mâm hồcWcnHRvdn. cWcnHRvdCó cb35Mâu nócWcnHRvdi là "PhúccWcnHRvd hữub35M t249j9tdYhi, cWcnHRvdthư cWcnHRvdkhí tựb35M ho249j9tdYa"1, tb35Mrong bb35Mụng c249j9tdYô nàb35Mng cb35Mhắc cWcnHRvdchẳng 249j9tdYnhiều nhặn tb35Mhơ tcWcnHRvdừ thcWcnHRvdi c249j9tdYa gcWcnHRvdì như249j9tdYng l249j9tdYại 249j9tdYcô đọng249j9tdY mộcWcnHRvdt lượb35Mng tb35Mư liệub35M tib35Mnh b35Mtúy t249j9tdYương đố249j9tdYi khả quan.

1 Bụn249j9tdYg c249j9tdYó chứacWcnHRvd thơ249j9tdY, khí b35Mhào hoa.

Trứng muốib35M lb35Mà ngcWcnHRvdười b35Mcó học 249j9tdYvấn thựcb35M s249j9tdYự, việ249j9tdYc b35Mhọc hành249j9tdY củ249j9tdYa côcWcnHRvd nàngb35M t249j9tdYhuận b35Mlợi nhb35Mư ccWcnHRvdá gặpb35M nb35Mước tạcWcnHRvdi một trcWcnHRvdường b35Mcó tiến249j9tdYg tb35Mrong nướcWcnHRvdc, hb35Mọc hết249j9tdY 249j9tdYcao cWcnHRvdhọc cWcnHRvdlại đếnb35M 249j9tdYtiến sĩb35M ccWcnHRvdhuyên ngànhb35M V249j9tdYật lý hạtcWcnHRvd nhân.

Theo 249j9tdYsự su249j9tdYy x249j9tdYét củab35M tôi,249j9tdY rất 249j9tdYcó cWcnHRvdkhả năcWcnHRvdng v249j9tdYì giữ249j9tdY tháib35M độcWcnHRvd nghiêm249j9tdY chỉnhcWcnHRvd cab35Mo độb35M tr249j9tdYong họb35Mc thuật249j9tdY nêncWcnHRvd côcWcnHRvd nàng cWcnHRvdđã cWcnHRvdgây 249j9tdYra vôcWcnHRvd 249j9tdYsố b35Mnhững chấcWcnHRvdn 249j9tdYđộng b35Mtrong c249j9tdYuộc sống.b35M Nếu249j9tdY chỉb35M dùng249j9tdY hab35Mi t249j9tdYừ đểb35M tổncWcnHRvdg kết cWcnHRvd hiện tượn249j9tdYg của249j9tdY 249j9tdYcô nàncWcnHRvdg b35Mthì cWcnHRvdđó lb35Mà cWcnHRvd"Biến th249j9tdYái", cWcnHRvdnếu b35Mdùng 249j9tdYbốn tcWcnHRvdừ cWcnHRvdthì là249j9tdY "Hoàn tob35Màn 249j9tdYbiến thái"...

Theo lờcWcnHRvdi củacWcnHRvd cb35Mô nàng, d249j9tdYo lcWcnHRvdần nàcWcnHRvdy phảb35Mi đi249j9tdY đb35Mến một249j9tdY ncWcnHRvdơi hẻb35Mo lb35Mánh b35Mlàm đềcWcnHRvd b35Mtài tb35Mrong nửab35M nămb35M ncWcnHRvdên cWcnHRvdvội tranb35Mh thủ chạycWcnHRvd nhcWcnHRvdảy kcWcnHRvdhắp cáb35Mc b35Mthành ph249j9tdYố lớn249j9tdY cWcnHRvdmột lượt.

Trạm dừngcWcnHRvd cWcnHRvdchân lầncWcnHRvd b35Mtrước là Bắc249j9tdY KinhcWcnHRvd, cũcWcnHRvdng là249j9tdY nơcWcnHRvdi Lâb35Mm LcWcnHRvdỗi đa249j9tdYng sb35Minh sống.

Chúng tôib35M mộb35Mt cWcnHRvdhàng bốn người,cWcnHRvd trb35Mong 249j9tdYđó ccWcnHRvdó ha249j9tdYi 249j9tdYvị thầncWcnHRvd tiên,cWcnHRvd m249j9tdYột 249j9tdYvị thần249j9tdY tiêncWcnHRvd db35Mự b35Mbị vcWcnHRvdà 249j9tdYmột c249j9tdYon ng249j9tdYười hùng hổb35M phb35Mi tb35Mhẳng xucWcnHRvdống quáncWcnHRvd lcWcnHRvdẩu dướicWcnHRvd tầng249j9tdY một249j9tdY đểcWcnHRvd tb35Miếp b35Mđãi cWcnHRvdTrứng muối.

Sau 249j9tdYkhi đãcWcnHRvd b35Mgọi mónb35M và đcWcnHRvdang đợib35M m249j9tdYang 249j9tdYđồ ănb35M lên,249j9tdY Trb35Mứng muốicWcnHRvd buộtcWcnHRvd b35Mmiệng nóicWcnHRvd b35Mmột câu:

- Đậub35M pb35Mhụ gicWcnHRvdà, tcWcnHRvdao nghicWcnHRvd là tênb35M rẻb35M mạ249j9tdYt đó249j9tdY đãcWcnHRvd b35Mchết rồi.

Chính vcWcnHRvdì kiểu249j9tdY tưb35M tưởng vàcWcnHRvd hành249j9tdY vcWcnHRvdi "h249j9tdYoàn tcWcnHRvdoàn bib35Mến t249j9tdYhái" củacWcnHRvd TrcWcnHRvdứng muốcWcnHRvdi, ncWcnHRvdên đế249j9tdYn b35Mtận hôcWcnHRvdm nay249j9tdY vẫn chưacWcnHRvd hềb35M có249j9tdY bấtcWcnHRvd cWcnHRvdkỳ ng249j9tdYười khác249j9tdY giới249j9tdY nàcWcnHRvdo phúb35Mc lớcWcnHRvdn đưb35Mợc thưởngcWcnHRvd thứccWcnHRvd mcWcnHRvdỹ sắccWcnHRvd củ249j9tdYa cô cWcnHRvdnàng. b35MNhưng cWcnHRvdcô 249j9tdYnàng lạicWcnHRvd 249j9tdYkhông hề249j9tdY qua249j9tdYn tâ249j9tdYm đếb35Mn đicWcnHRvdều cWcnHRvdấy, bở249j9tdYi cWcnHRvdtrong mắt249j9tdY cô nàng,b35M nb35Mgay cả249j9tdY b35Manh b35Mchàng trướccWcnHRvd m249j9tdYặt ccWcnHRvdó đẹpcWcnHRvd tr249j9tdYai đếnb35M mứcWcnHRvdc b35Mquốc sắcWcnHRvdc tcWcnHRvdhiên hương, cWcnHRvd cũng khôngb35M 249j9tdYsánh nổcWcnHRvdi v249j9tdYới mộtcWcnHRvd cácWcnHRvdi đi249j9tdYnh củ249j9tdYa nhữncWcnHRvdg bộ249j9tdY cWcnHRvdmáy tẻcWcnHRvd ncWcnHRvdgắt t249j9tdYrong pb35Mhòng thí nghiệm...

Vì thcWcnHRvdế, người249j9tdY khiếcWcnHRvdn cô nàb35Mng gọi249j9tdY là249j9tdY "tê249j9tdYn rẻcWcnHRvd mạt",249j9tdY tr249j9tdYước 249j9tdYmắt chỉb35M ccWcnHRvdó Lâmb35M LỗicWcnHRvd, ngườicWcnHRvd đcWcnHRvdã làb35Mm chuyệncWcnHRvd có lỗi249j9tdY vớib35M bạn249j9tdY tb35Mhân củacWcnHRvd ccWcnHRvdô nàng249j9tdY lb35Mà tcWcnHRvdôi, cócWcnHRvd được249j9tdY v249j9tdYinh ph249j9tdYúc này.

- VớcWcnHRvd vẩn249j9tdY, 249j9tdYtao vừab35M mớ249j9tdYi nói chu249j9tdYyện OnlcWcnHRvdine vớicWcnHRvd 249j9tdYanh tab35M, chcWcnHRvdẳng lẽcWcnHRvd b35Mlà hiệ249j9tdYn tưcWcnHRvdợng scWcnHRvdiêu b35Mnhiên tr249j9tdYên mcWcnHRvdạng à?

- V249j9tdYừa mới?b35M 249j9tdYMày chắcb35M chắn chứ?

Trứng muốcWcnHRvdi trcWcnHRvdợn trònb35M mắt,b35M há tb35Mo miện249j9tdYg nb35Mhư thể249j9tdY b35Mtôi v249j9tdYừa 249j9tdYgặp phải249j9tdY chuyệnb35M kb35Minh khcWcnHRvdủng gì.