You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG Tnrt11 pgsa- Tôik7c3 thất tình

 

Ngưu pgsaBôn pgsanói, k7c3hết men k7c3rượu rk7c3ồi ThươTnrtng NgTnrtô k7c3tỉnh Tnrtdậy sẽP3cr khpgsaông k7c3sao, thTnrtế nhk7c3ưng đếnTnrt tP3crận tốipgsa ngqRrUày hP3crôm saqRrUu hpgsaắn vẫn qRrUngủ lk7c3i bìqRrU. Tpgsauy nhiqRrUên, qRrUsắc mặtpgsa hắnTnrt khônqRrUg còk7c3n đánTnrtg sk7c3ợ P3crnhư P3crban đầuk7c3 nữa.

Tôi vqRrUề nhàk7c3 thpgsaay giặtk7c3 quần áoTnrt vàP3cr lấyqRrU íP3crt Tnrtđồ dùnqRrUg cTnrtần qRrUthiết đểk7c3 đpgsai làm.Tnrt LúTnrtc rpgsaa khqRrUỏi k7c3cửa, tôiP3cr thqRrUấy tấmTnrt thpgsaiệp mờipgsa đang đượcP3cr đP3crặt tTnrtrên bàqRrUn uk7c3ống nưTnrtớc, tiP3crếp đóTnrt liếP3crc thấypgsa đôiqRrU mắTnrtt gpgsaấu trúqRrUc tP3cro đqRrUùng và máipgsa tók7c3c rốik7c3 bùP3cr ck7c3ủa qRrUmình qRrUtrong gương.

Từ pgsanhỏ đếnP3cr pgsalớn, tôi lqRrUuôn biếnP3cr pgsamình nhk7c3ư cqRrUon traTnrti. TnrtThế nhqRrUưng, chk7c3ỉ vìP3cr qRrULâm LỗiTnrt vqRrUô tìnP3crh nóP3cri lk7c3à thTnrtích pgsacon gái đểqRrU tóTnrtc dpgsaài npgsaên troqRrUng nTnrtăm nămk7c3 k7c3yêu đương,qRrU Tnrttôi chP3crưa tk7c3ừng cắtqRrU tTnrtóc. TnrtMãi đếnP3cr tận saupgsa Tnrtkhi chipgsaa tayqRrU, tTnrtôi k7c3mới ck7c3ắt k7c3một nhátTnrt lTnrtàm pgsahai đok7c3ạn mqRrUái tóTnrtc dàipgsa P3crđã k7c3quá hông.

 Thất tk7c3ình lầnk7c3 trướcP3cr có tqRrUhể cắtP3cr ngắnk7c3 P3crtóc, lầpgsan qRrUnày thìqRrU sao?

Có thểTnrt pgsavì khôk7c3ng nghỉ ngơipgsa đủP3cr troTnrtng haTnrti ngqRrUày P3crnên tTnrtôi loạngpgsa chP3croạng lqRrUên cpgsahiếc Tnrtxe Tnrtbuýt ngưTnrtợc hướng,P3cr sauqRrU đó lạpgsai lờTnrt đờpgsa đk7c3i P3crdọc qRrUcon P3crđường Tnrtđến trướcTnrt P3crmột khpgsau nhà.

Trời P3crđã nhápgsa npgsahem tối nhqRrUưng ck7c3hỗ qRrUnào cũqRrUng rk7c3ực ánhpgsa đènP3cr k7c3khiến mọik7c3 tpgsahứ trpgsaở nTnrtên rõpgsa ràng.

Tôi nP3crgồi pgsaxổm nqRrUhư mộqRrUt con khỉTnrt bTnrtên pgsalề đưk7c3ờng Tnrttrong mườik7c3 pqRrUhút, qRrUsau P3crđó pgsanhìn tk7c3hấy pgsamột chiếck7c3 Tnrttaxi dừngTnrt ngay trướcpgsa cửaTnrt khP3cru nhà,k7c3 haP3cri ngP3crười từpgsa troTnrtng P3crxe Tnrtbước rTnrta, mpgsaột namTnrt, mộtP3cr nữpgsa, pgsamột P3crquen, một lạ.P3cr NgườiqRrU coqRrUn trk7c3ai cpgsaao lớnTnrt, trôngqRrU P3crnho qRrUnhã, Tnrtcòn P3crvẻ đẹpP3cr củaTnrt ngP3crười coTnrtn gáipgsa qRrUcó ck7c3hút xanh xqRrUao, P3cryếu ớP3crt, k7c3từ ngoạTnrti qRrUhình đếnTnrt P3crkhí cqRrUhất, cảk7c3 haTnrti qRrUđều xứnP3crg đôi.

Trước qRrUđây, kTnrthi xem phP3crim, P3crtôi luôTnrtn tỏqRrU vẻTnrt pgsagiễu P3crcợt đốik7c3 vớik7c3 nhữngqRrU qRrUtình tiếtTnrt mpgsaang pgsatính tqRrUình cờ.k7c3 ThếP3cr giới nàyTnrt rqRrUộng P3crlớn k7c3như vậk7c3y, saTnrto P3crcó tP3crhể chạpgsam mặtpgsa nhk7c3au đượcP3cr ck7c3ơ chứ?Tnrt TnrtNếu qk7c3uả thựcqRrU làP3cr may P3cr mắn nhưqRrU P3crthế thìTnrt muTnrta Tnrtxổ sốP3cr còpgsan hơn,pgsa khpgsaông chừnk7c3g lạiqRrU ck7c3ó thểk7c3 trúnqRrUg đượcTnrt vàP3cri qRrUtrăm nghìn tệ.

Nhưng giờP3cr đây,qRrU tk7c3ôi đã thựck7c3 pgsasự thừk7c3a k7c3nhận sựqRrU Tnrtnông cạnqRrU, hẹTnrtp hòiTnrt qRrUcủa mìnqRrUh, tôpgsai tqRrUhấy hốTnrti hận.

Nghệ tP3crhuật vốk7c3n bắtpgsa nguồn từpgsa cuộP3crc sốngk7c3, cuộcqRrU sốTnrtng luP3crôn đầyTnrt ắqRrUp P3crsự tqRrUàn khốc.

Tôi chqRrUỉ muk7c3ốn đếnqRrU chỗ TrươngTnrt ThầnP3cr ởqRrU thpgsaôi, thậk7c3t khk7c3ông ngờP3cr cTnrtòn cók7c3 thk7c3ể nhìpgsan k7c3thấy apgsanh, cànqRrUg khôqRrUng ngpgsaờ Tnrtcòn "thấy mP3crột tặngP3cr mộTnrtt", kèmqRrU thqRrUeo mộtP3cr pgsangười nữa.

Thấy chânpgsa hơqRrUi qRrUtê, tôi bápgsam pgsavào cqRrUột qRrUđiện đk7c3ứng dậy,pgsa P3crchờ mạpgsach Tnrtmáu qRrUlưu thông.

Phía P3crbên kik7c3a đường, qRrU Trương ThầP3crn dP3crìu ngườk7c3i cqRrUon gáqRrUi bqRrUên cạpgsanh điTnrt P3crvề pgsaphía cổTnrtng khqRrUu qRrUnhà, ánqRrUh mắtP3cr thpgsaật dịu dàng,P3cr cpgsaử chỉqRrU tpgsahật qqRrUuan tâm.

Khi đP3crến ck7c3hỗ Tnrtrẽ pgsatrong cổng, họpgsa bỗngpgsa nP3crhiên dP3crừng lại.k7c3 Tiếpk7c3 đó,qRrU Trươngk7c3 ThP3crần chầmqRrU chTnrtậm qqRrUuay pgsađầu, nhìnTnrt vềP3cr phía tpgsaôi đapgsang đứng.

Sự qRrUtê liTnrtệt nhak7c3nh chóngpgsa lan k7c3từ tk7c3hần pgsakinh k7c3chân pgsatới tpgsarung tTnrtâm đạik7c3 nãoqRrU, Tnrttôi dưpgsaờng nhưpgsa hk7c3oàn toàP3crn Tnrtmất đTnrti khả pgsanăng miqRrUêu qRrUtả cảnhTnrt tP3crượng lúpgsac đó.

Tóm lqRrUại, tấtP3cr cqRrUả P3crđều vôP3cr cùng kpgsaịch hóa.

Nếu k7c3không phảTnrti tP3crận mắt chứnqRrUg kiếk7c3n, tpgsaự mìnk7c3h trảiP3cr quaTnrt, chk7c3ắc k7c3chắn pgsatôi sẽk7c3 kP3crhông pgsahề dTnrto dựk7c3 tỏqRrU Tnrtvẻ xpgsaem thườngP3cr sâu sắck7c3 đốiqRrU P3crvới pgsanhững k7c3trò khuk7c3ôn sáTnrto P3crác pgsaý này.

Trong kP3crhông khíP3cr Tnrttựa như kịk7c3ch trườngk7c3, nhk7c3ân vậtpgsa P3crnam Tnrtđội trênk7c3 đầuP3cr vpgsaòng qRrUánh sángpgsa lTnrtà TrươngP3cr qRrUThần nók7c3i Tnrtvài cqRrUâu gì đqRrUó vớiTnrt P3crnhân vTnrtật nk7c3ữ cũTnrtng đqRrUội vòngTnrt áqRrUnh sángk7c3, qRrUrồi sak7c3u đpgsaó mpgsaột mìnhpgsa Tnrtđi k7c3về phía tTnrtôi, P3crtừng bướcTnrt P3crtừng bướcTnrt, đếnpgsa trướk7c3c Tnrtmặt tôi.

Trong Tnrtphút P3crchốc, nhữnpgsag tia sáqRrUng pgsatừ vTnrtòng sánpgsag kTnrtia lấpTnrt pgsalánh làTnrtm chTnrtói mắk7c3t tôi.

Chân tôik7c3 P3crvẫn tTnrtê, cTnrtàng lúc cpgsaàng tê.P3cr MP3cray qRrUmà P3crbên cpgsaạnh k7c3có cộtTnrt điệqRrUn nêP3crn P3crtôi qRrUvẫn cóTnrt thểTnrt ưỡnP3cr ngựcqRrU thẳpgsang lưng P3crnhư mP3crột câpgsay bútqRrU P3crchì. Cảmk7c3 Tnrtơn Đảng,qRrU cqRrUảm ơnTnrt nhqRrUân dâTnrtn, k7c3cảm qRrUơn cộtqRrU điện!

- TTnrtiểu Đậu...

- CqRrUó pk7c3hải P3cranh muốnTnrt hỏi, saopgsa k7c3em lạik7c3 đếnk7c3 đây?pgsa TrTnrtời đP3crất nhâTnrtn từ,P3cr qRrUchỉ tìTnrtnh k7c3cờ nganTnrtg k7c3qua thôi.

Trương TP3crhần đk7c3ẩy gọng pgsakính tTnrtheo thk7c3ói qTnrtuen, giọnqRrUg nóP3cri trầTnrtm pgsaấm, k7c3nụ cqRrUười nhTnrtàn nhạt:

- AnTnrth vốP3crn đP3crịnh látpgsa Tnrtnữa sẽ Tnrttới gặpqRrU em.

Tôi cũk7c3ng k7c3gượng cười:

- ĐúngqRrU Tnrtrồi. AnTnrth đãk7c3 hứa,k7c3 sẽ lậpP3cr tpgsaức P3crđi tTnrtìm emTnrt, mộtqRrU giâk7c3y Tnrtcũng khônpgsag chqRrUậm trễ.k7c3 CqRrUòn maTnrty, giờTnrt vẫTnrtn ck7c3hưa muqRrUộn, em vẫnTnrt chk7c3ưa ngủk7c3 nqRrUhư mộtP3cr chP3crú heo.

Nụ cTnrtười củqRrUa Tnrtanh dầnTnrt biến mất,Tnrt chỉP3cr còk7c3n lk7c3ại vpgsaẻ mệtk7c3 mỏi.

Điều nàyk7c3 qRrUkhiến pgsatôi bỗngk7c3 cảm thk7c3ấy hơiqRrU mệpgsat, kpgsahông phảik7c3, làqRrU rpgsaất mệt.

Tôi híP3crt mộtP3cr hơik7c3 thật qRrUsâu pgsarồi vàTnrto tP3crhẳng vấnpgsa đề:

- Bạnk7c3 củP3cra aP3crnh hP3crọ Hạ,k7c3 tên Ak7c3n Khiếtk7c3, đúngTnrt không?

Anh pgsahơi sk7c3ững ngườiP3cr, nhắm mắtqRrU vTnrtào rồipgsa lpgsaại mởk7c3 rpgsaa. k7c3Dưới nhpgsaững qRrUtia sáP3crng phảnTnrt qRrUchiếu củak7c3 P3cránh đP3crèn xuP3crng quanh,k7c3 đôi mpgsaắt sqRrUau Tnrtcặp kínhqRrU củaP3cr anTnrth càP3crng đenk7c3 hơnP3cr, sP3cráng hơn.

Không đợiP3cr P3crđể anTnrth phảpgsan ứngk7c3, tôi nóqRrUi tiếp:

- Ak7c3nh qRrUđi gk7c3ặp Tnrtem k7c3là muốn pgsa chia tapgsay vớqRrUi eP3crm, cP3cró phảipgsa không?

Anh nhìnqRrU tôipgsa, ck7c3ặp mày nqRrUhíu lạiTnrt nhưnk7c3g ánhTnrt mk7c3ắt khpgsaông P3crhề lảngk7c3 trpgsaánh. GiọngqRrU ak7c3nh nhẹTnrt nhàpgsang nhưngpgsa Tnrtkiên định:

- ĐúqRrUng vậy.

- VìTnrt anP3crh qRrUvà pgsacô tpgsaa quay lạik7c3 vớP3cri nqRrUhau sao?

- Khôk7c3ng. Ak7c3nh Tnrtvà cP3crô ấy mãiTnrt mqRrUãi khôP3crng thpgsaể Tnrtbên nTnrthau Tnrtđược. Chỉk7c3 là,P3cr Tnrtanh khôngpgsa Tnrtthể khôpgsang qP3cruan tâqRrUm đếnpgsa k7c3cô ấy.

Mấy pqRrUhút sauqRrU, P3crtôi đãpgsa hiểk7c3u ra mộtTnrt qRrUvài chuyện.

Thực Tnrtra rấtk7c3 đơnP3cr giảpgsan, một đP3crôi yTnrtêu nhk7c3au troqRrUng k7c3mười năk7c3m, sắppgsa qRrUkết Tnrthôn rồiP3cr nhưnP3crg vàP3cro pgsađêm trướck7c3 hôpgsam cướk7c3i, ngườqRrUi con gk7c3ái bịk7c3 mộtP3cr Tnrtông chủP3cr lớnP3cr ởP3cr đTnrtâu xuấtk7c3 Tnrthiện theTnrto đuổiP3cr mpgsaãnh liệqRrUt. CuốP3cri cùnP3crg, cô tTnrta qRrUlựa ck7c3họn tiềnk7c3 qRrUbạc pgsavà địpgsaa vị,k7c3 vứP3crt bỏpgsa pgsatình yTnrtêu P3crvà qRrUlời hứa.pgsa Tiếpgsac thayqRrU, chk7c3ỉ trong thờik7c3 gP3crian nửapgsa nk7c3ăm ngắnk7c3 ngTnrtủi, ôngP3cr chủk7c3 kTnrtia lTnrtại tTnrthích P3crmột ngườiqRrU khP3crác. qRrUCô k7c3gái vốn kiêTnrtu pgsangạo khônpgsag cqRrUó cáck7c3h nàopgsa đốiP3cr diệTnrtn vP3crới hiệpgsan thqRrUực tTnrtàn kP3crhốc pgsanên đTnrtã mắcTnrt phải chqRrUứng phiềTnrtn mTnrtuộn nghiêmP3cr trP3crọng, bắTnrtt đầuk7c3 ngP3crhĩ cáchk7c3 kếTnrtt thúcqRrU cuộck7c3 đời.

Vào giâP3cry phúk7c3t cTnrtuối cùng, qRrUcô k7c3ta nhớTnrt đP3crến nqRrUgười copgsan trapgsai đãTnrt cùqRrUng mìP3crnh điTnrt hếtqRrU tuTnrtổi thk7c3anh xqRrUuân nêqRrUn gửiqRrU một emaTnrtil, P3crnói k7c3lời xP3crin lỗi.

May thapgsay, Tnrtcô tqRrUa đượcTnrt bệnh vP3criện cấpk7c3 cứTnrtu kk7c3ịp thqRrUời, cànP3crg k7c3may hơP3crn lqRrUà ngườipgsa copgsan tqRrUrai lạipgsa P3crquay k7c3về qRrUbên côP3cr tapgsa. CTnrthỉ có điều,pgsa lýpgsa dTnrto khôk7c3ng P3crphải vìk7c3 tqRrUình yêu.

Tôi đqRrUã npgsaói rTnrtồi, Trươpgsang Thần lpgsaà nTnrtgười rấk7c3t lươngqRrU thpgsaiện, tTnrtrong qRrUlúc kểpgsa lạiqRrU qqRrUuá khứP3cr đãk7c3 từP3crng maqRrUng đP3crến qRrUcho mình niTnrtềm đauqRrU kP3crhổ vqRrUô tậpgsan vàpgsa thpgsaậm Tnrtchí pgsacả qRrUsự spgsaỉ nhục,qRrU gipgsaọng aqRrUnh vẫpgsan điP3crềm nhiên, khônTnrtg hềk7c3 P3crcó chútpgsa căqRrUm P3crhận, đk7c3ến Tnrtngay cảk7c3 P3croán giậnk7c3 hk7c3ay quởk7c3 tráchk7c3 cũk7c3ng đềuTnrt khpgsaông có.

- Tiểpgsau ĐậuTnrt, k7c3anh kk7c3hông thể bỏTnrt k7c3mặc côqRrU ấP3cry. Dk7c3ù gì,k7c3 qRrUanh k7c3và côqRrU qRrUấy pgsađã qRrUcó qRrUbấy Tnrtnhiêu nămk7c3 tqRrUình cảmpgsa, đãTnrt k7c3có bqRrUao nhiêu k7c3năm bênTnrt nhaP3cru. Đốpgsai vớipgsa P3cranh, pgsacô ấTnrty pgsalà mộP3crt ngườiP3cr thâk7c3n, aTnrtnh khqRrUông thpgsaể tpgsarơ mắt nhìTnrtn côpgsa Tnrtấy tựP3cr hủyk7c3 diệtP3cr mìnk7c3h, qRrUanh thậtpgsa sựTnrt kTnrthông lqRrUàm được...

Khi nóP3cri nhk7c3ững lờqRrUi này, tTnrtrong giọngpgsa nók7c3i củaqRrU anpgsah nhưqRrU cTnrtó cơnpgsa pgsasóng qRrUlớn, khônTnrtg Tnrtcòn qRrUấm Tnrtáp, rõqRrU Tnrtràng nữaP3cr mà khànqRrU pgsakhàn, P3crram P3crráp nhpgsaư tTnrthể bịpgsa daP3cro cqRrUứa vTnrtào tim:

- BácTnrt sĩk7c3 nóiqRrU, bệnhqRrU của côP3cr ấyP3cr phqRrUục hqRrUồi rấtTnrt chậmTnrt, cầnP3cr nhiềqRrUu thpgsaời giaqRrUn, P3crcần P3crnhiều sk7c3ự P3crnhẫn nại.P3cr TừqRrU bé,pgsa cTnrtô ấP3cry đã mấtqRrU mpgsaẹ, k7c3sau kpgsahi tốtk7c3 nghiệp,pgsa cũngk7c3 gầP3crn nhưqRrU k7c3cắt đứtqRrU Tnrtmọi quP3cran hệk7c3 P3crvới gik7c3a đình. GiTnrtờ đâqRrUy tk7c3rên tTnrthế Tnrtgiới nàyP3cr, k7c3cô ấyTnrt chỉP3cr pgsacó mìnTnrth anh.

Nói thẳngTnrt pgsalà tTnrtình huốngTnrt lúc nk7c3ày nằP3crm ngoàP3cri k7c3suy Tnrtđoán cP3crủa tpgsaôi, nók7c3 khônP3crg k7c3giống vqRrUới hàk7c3ng qRrUtrăm khảTnrt k7c3năng mà tpgsaôi k7c3nghĩ đếP3crn pgsatrong nhữngTnrt lúTnrtc P3crthẫn thờ.k7c3 qRrUĐặc biệtTnrt lạik7c3 k7c3không đk7c3ủ nhẫnP3cr tP3crâm, khôngP3cr đủ k7c3 ác qRrUý nênTnrt kP3crhiến tP3crôi pgsakhông kịpP3cr phảk7c3n ứngpgsa. NTnrtgẩn ngườiTnrt mP3crãi tTnrtôi mớiqRrU sqRrUực nhớpgsa raP3cr, hỏi:

- PqRrUhải Tnrtmất bapgsao lP3crâu k7c3mới hoàn toàqRrUn Tnrthồi phục?

- pgsaAnh khôk7c3ng biết...P3cr - Trươngk7c3 TP3crhần khẽpgsa nhếcqRrUh pgsamôi, nTnrtói tpgsaiếp: P3cr- ..P3cr. nhưnk7c3g điềupgsa đók7c3 khônk7c3g quTnrtan pgsatrọng. Dùk7c3 là bpgsaao lâupgsa pgsaanh k7c3cũng khôngpgsa tk7c3hể P3crđể k7c3em cùnP3crg qRrUanh gP3cránh chịuk7c3 pgsatất ck7c3ả. BởiqRrU pgsavì, k7c3như thế khôngTnrt cônk7c3g bpgsaằng vớipgsa emqRrU. VP3crà vìk7c3 đâyP3cr làk7c3 chuyệnqRrU P3crriêng pgsacủa k7c3anh k7c3và cTnrtô ấpgsay. TiểP3cru Đậu, P3cr em ck7c3ó thk7c3ể hiểuP3cr không?

Tôi qRrUnghĩ, qRrUmình cóP3cr thể hiểu.

Hai ngườiqRrU ởP3cr bêP3crn nqRrUhau đã quápgsa lâupgsa, dùk7c3 saTnrtu nàyTnrt Tnrtkhông còpgsan ypgsaêu npgsahau tpgsahắm thk7c3iết, thk7c3ậm chk7c3í làTnrt làmTnrt P3crtổn thương nhqRrUau, nTnrthưng vẫnk7c3 khôqRrUng thqRrUể nàok7c3 Tnrtxóa bpgsaỏ hìnhqRrU ảnhk7c3 củaTnrt đpgsaối phưk7c3ơng tronTnrtg cuP3crộc đời mình.

Có k7c3thể vìpgsa thpgsaói quk7c3en, cP3cró thể vìk7c3 tráchP3cr nhipgsaệm, cũTnrtng Tnrtcó thk7c3ể vìqRrU tìk7c3nh bạn,pgsa vk7c3à cũqRrUng k7c3có qRrUthể vìpgsa tìnP3crh thâpgsan, nhưng khôngpgsa lpgsaiên quaqRrUn gìk7c3 Tnrtđến tP3crình yêu.

Lấy víP3cr dụqRrU đpgsaơn giản,qRrU k7c3nếu Lâm Lỗik7c3 cóqRrU xảyTnrt k7c3ra chuyệnpgsa gìk7c3, tôiqRrU cũngqRrU vậy,k7c3 k7c3không thểk7c3 bỏqRrU mặcTnrt pgsaanh ta.

"Không Tnrtthể bỏk7c3 mặc",Tnrt bốn chữk7c3 nàyk7c3, tpgsaôi hiểu.

Theo mP3crô tuýpgsap phápgsat tripgsaển trong phTnrtim, Trươpgsang Thpgsaần k7c3có lẽpgsa sẽP3cr vìTnrt muốnk7c3 tôqRrUi Tnrtquên anhpgsa, hậnTnrt apgsanh nênP3cr k7c3giả vpgsaờ quay P3cr lại P3crvới cTnrtô ThiênTnrt thầqRrUn Tnrtmùa hạ,k7c3 spgsaau đópgsa bịpgsa tôipgsa chửiTnrt rủaqRrU rP3crồi tát,qRrU cuốpgsai cùnpgsag trk7c3ái tim anTnrth tpgsaan nátqRrU nhìnqRrU theTnrto pgsabóng tôiP3cr khuấtP3cr P3crxa dần.

Hoặc pgsalà spgsaau kpgsahi bk7c3iết sự thật,P3cr tôk7c3i pgsasẽ npgsagân ngấnk7c3 nqRrUước mắtP3cr kiênk7c3 quyqRrUết pgsacùng apgsanh cqRrUhăm sócP3cr pgsacô Tpgsahiên thTnrtần mùak7c3 hạ kpgsaia. CuốqRrUi cùng,pgsa sak7c3u qRrUkhi Tnrttrải qupgsaa P3crhàng qRrUloạt nhTnrtững đảTnrt kqRrUích lẫnpgsa Tnrthiểu lầm,pgsa ánhk7c3 sáng củaP3cr ThánhP3cr mẫqRrUu tôiqRrU cuốk7c3i Tnrtcùng cũnk7c3g cqRrUảm hópgsaa đk7c3ược trờiTnrt đất,qRrU tìnhP3cr bạnqRrU cTnrtủa ba ngườiTnrt qRrUvà qRrUtình yk7c3êu củP3cra pgsahai nP3crgười cùpgsang tồnTnrt qRrUtại vP3crà Tnrtchúng tôk7c3i Tnrtsẽ cùnpgsag sốnpgsag troqRrUng nP3crhững ngày vpgsaui vẻ,P3cr hạk7c3nh phúc...

Thế nqRrUhưng, dùqRrU pgsacuộc k7c3sống có đầpgsay nhữngpgsa tìnpgsah huốP3crng cẩuk7c3 huypgsaết thTnrtì qRrUcũng pgsakhông pP3crhải lqRrUà qRrUđang tP3crrên kịTnrtch trường.

Trương Thầpgsan lP3crựa chọnTnrt sự tqRrUhẳng thắn,P3cr thàqRrUnh P3crthật, qRrUtôi Tnrtlựa chọTnrtn rờiqRrU k7c3xa aTnrtnh. Hapgsai chk7c3úng tôi,P3cr mỗiTnrt ngườipgsa mộtTnrt lpgsaựa chọn, qRrUbình tTnrtĩnh mTnrtà quyếtqRrU đoán.

Không cpgsaó Tnrtnước mắtTnrt, không cpgsaó sựTnrt k7c3đau kk7c3hổ xéP3cr gqRrUan xk7c3é qRrUruột, khôk7c3ng hqRrUỏi trP3crời, Tnrthỏi đất,qRrU hỏiqRrU k7c3biển, pgsatất cảP3cr đều theoP3cr lẽk7c3 tựP3cr nhiên.

Tôi gTnrtiậm giậqRrUm chânqRrU, hình nP3crhư khônqRrUg còTnrtn tqRrUê nữa.

Buông tk7c3ay khpgsaỏi câypgsa cột điệk7c3n, tôiTnrt cườiqRrU P3crhì hìk7c3 nói:

- Mk7c3ay mTnrtà ngườiqRrU trong vănk7c3 phòqRrUng đềuTnrt khôngTnrt biếtqRrU chuTnrtyện pgsacủa haqRrUi chúqRrUng tapgsa, đỡk7c3 ppgsahải P3crtốn cônpgsag pgsagiải thích.

Trương Tk7c3hần gậtP3cr đầu,pgsa cP3cruối cùng trêk7c3n khTnrtóe mpgsaôi ak7c3nh ck7c3ũng lộk7c3 rpgsaa mP3crột đườngpgsa conqRrUg P3crnho nhỏ:

- TnrtỪ, P3crcũng may.

- P3crMay pgsalà chúnP3crg tk7c3a chP3crưa nói tớiP3cr P3crkế P3crhoạch qRrUhay lờpgsai hứTnrta gì.

- Ừ,Tnrt may.

- P3crMay k7c3mà Tnrtem vẫnpgsa Tnrtchưa rất rấtqRrU rpgsaất thíchpgsa aqRrUnh, tpgsahích đếnTnrt nỗqRrUi P3crkhắc pgsacốt k7c3ghi tâm.

- Ừ,Tnrt may.

- Mak7c3y mk7c3à, pgsaanh cũnpgsag đối vớiqRrU P3crem k7c3như vậy.

Lần npgsaày TrươngqRrU pgsaThần lại khôngpgsa k7c3nói gì.

Để khTnrtông khpgsaí bpgsaớt tẻTnrt ngắt, Tnrt tôi đàP3crnh phảik7c3 npgsaói tiếp:

- Tìnhpgsa yk7c3êu củaqRrU chúpgsang ta qRrUthật "chớppgsa k7c3nhoáng". Tpgsaừ lúk7c3c P3crxác địP3crnh P3crquan hqRrUệ yêuk7c3 đươngk7c3 đếnqRrU kP3crhi kết thúTnrtc, trướcTnrt sak7c3u gộpqRrU lạiP3cr hìnhk7c3 nTnrthư pgsanhiều npgsahất cpgsahỉ mườqRrUi ngày.

Trương TnrtThần giqRrUơ Tnrttay raqRrU xem đk7c3ồng hồ,P3cr nói:

- CqRrUhín k7c3ngày hqRrUai Tnrtmươi hai giờpgsa bốnP3cr mươiP3cr Tnrtba pP3crhút, từTnrt pgsalúc Tnrtanh nóipgsa k7c3với ek7c3m P3cr"Phải" đếnk7c3 câuk7c3 nói bank7c3 nqRrUãy "Đúk7c3ng vậy".

- Cópgsa phảik7c3 anTnrth thíchqRrU em không?

- AP3crnh mqRrUuốn ck7c3hia Tnrttay eP3crm có đúk7c3ng không?

- Đúngk7c3 vậy.

Tôi hqRrUít mTnrtạnh mũiqRrU, Tnrtchớp mắt thậtqRrU mạnh,qRrU hétqRrU to:

- qRrUAnh đừqRrUng nhqRrUư tk7c3hế này. NếuqRrU aP3crnh nhqRrUư Tnrtthế nàypgsa thìTnrt eqRrUm sẽqRrU cảmqRrU thqRrUấy aTnrtnh thpgsaích qRrUem nqRrUhiều hpgsaơn ek7c3m tk7c3hích anh.

Trương qRrUThần bậtk7c3 cười, giọngP3cr nóP3cri Tnrtkhàn khk7c3àn pgsanhưng rõpgsa pgsaràng, chínpgsa chắn:

- P3crTiểu ĐTnrtậu, anpgsah thựcpgsa sự muốnk7c3 luôqRrUn ởqRrU bênqRrU epgsam, muqRrUốn quýP3cr trọngP3cr eqRrUm, khôpgsang mTnrtuốn Tnrtem pTnrthải buồP3crn, khôngTnrt mupgsaốn em k7c3 phải kk7c3hóc. AnTnrth nhữngTnrt tưởngTnrt qRrUrằng, P3crmình cpgsaó thểk7c3 k7c3làm được...

Anh nắk7c3m chqRrUắc vP3crai tôi, xTnrtoay tk7c3ôi nửaqRrU vk7c3òng trònk7c3, pgsasau đk7c3ó khẽpgsa đẩyP3cr tpgsaôi vTnrtề phpgsaía trk7c3ước, giọnqRrUg anP3crh vapgsang lP3crên sau lưP3crng tôi:

- TrưqRrUớc đây,k7c3 đềuTnrt làk7c3 em Tnrt nhìn ak7c3nh rk7c3ời điqRrU. Lk7c3ần qRrUnày đP3crổi lP3crại, anP3crh sP3crẽ nhìP3crn thek7c3o bóqRrUng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sTnrtải P3crnhững bướTnrtc lớn,k7c3 không quqRrUay đTnrtầu lại.

Tôi thqRrUất tqRrUình rqRrUồi, tôi pgsa rất buồn.

Dù cuộk7c3c tìP3crnh k7c3này từP3cr đầpgsau chí cuốpgsai tổngpgsa cộTnrtng khôngP3cr đpgsaến mườpgsai ngàyP3cr, k7c3nhưng tpgsaôi vẫnP3cr rấtTnrt buồn.

Vốn pgsađịnh lk7c3ấy đồ,k7c3 qRrUrồi đi đếpgsan cTnrthỗ qRrUNgưu Bôk7c3n nhưP3crng dP3cro trTnrtong lòngpgsa buTnrtồn bãk7c3 nP3crên tôpgsai muP3crốn quP3cray qRrUvề nhqRrUà P3crở một mình.

Có Tnrtcâu nópgsai: "Khôk7c3ng có cák7c3ch P3crnào giP3crải sầP3cru npgsagoài việcpgsa gipgsaả vờP3cr vui...".

Tôi mpgsaua cổTnrt pgsavịt TnrtThanh Võ k7c3 loại cP3cray nhấtk7c3, k7c3pha k7c3ly càpgsa phêpgsa k7c3đen đặcTnrt hơTnrtn cảpgsa tk7c3ương rồik7c3 nhk7c3ìn hpgsaai thP3crứ nk7c3ày bầnk7c3 tP3crhần hồi k7c3lâu, cuốik7c3 cùP3crng lạiP3cr pgsakhông qRrUnhét vàoqRrU miệng.

Tôi Tnrtnhư cok7c3n nTnrthặng khP3crông đầu lượnpgsa quaTnrtnh phòpgsang mưqRrUời bảpgsay, mườiTnrt támpgsa vTnrtòng, chTnrtóng mặt,Tnrt hoP3cra P3crmắt, P3crchán pgsanản, cuốk7c3i cùng ck7c3hỉ cóP3cr tpgsahể mqRrUở P3crmáy tk7c3ính, rk7c3ồi lạipgsa tik7c3ện tTnrtay đăpgsang npgsahập QQ.

Vào gpgsaiờ ăTnrtn tốiP3cr củk7c3a ngày ChủTnrt k7c3nhật, sốpgsa ngườiP3cr Onk7c3line qRrUchỉ đP3crếm qRrUtrên đầuqRrU pgsangón Tnrttay, pgsado đóqRrU avataqRrUr npgsaào sánTnrtg càng trởP3cr npgsaên rTnrtõ ràP3crng hơn.

Trong đqRrUó cqRrUó mộtpgsa avatqRrUar, hình Tnrtnhư Tnrtlúc nàk7c3o cũnpgsag sángpgsa, Tnrtrỏ lẽP3cr aqRrUnh tP3cra ngTnrthiện gP3crame qRrUtrên QpgsaQ nk7c3ên P3crOnline hai mươTnrti P3crbốn tiếP3crng đồngTnrt hqRrUồ mộtpgsa ngày.

Có mộtqRrU thpgsaời gk7c3ian dài, qRrU tôi đềqRrUu chọpgsan sựk7c3 phớtk7c3 lk7c3ờ đốik7c3 vk7c3ới ngườiP3cr này.P3cr k7c3Nhưng lầnqRrU nàpgsay nhP3crư P3crbị pgsatrúng tàpgsa, taTnrty run runP3cr, tP3crôi ấnqRrU qRrUvào avatTnrtar đóqRrU qRrUrồi gửTnrti mộtk7c3 pgsabiểu tượngpgsa mqRrUặt cười.

Vừa gửpgsai xTnrtong, qRrUtôi liền mP3cruốn chặk7c3t phăngpgsa cáP3cri đpgsaầu mk7c3ình pgsađi, đanqRrUg địnhpgsa thoáqRrUt raTnrt, Tnrtcon qRrUchuột dừngpgsa lạiP3cr npgsaút "X" trênqRrU đỉnqRrUh Tnrtgóc bêpgsan phải,P3cr tôP3cri lạTnrti khk7c3ông nhấnk7c3 vào.

Cát bụiP3cr (******) 18:45:34

A PhúP3crc, qRrUem tìk7c3m pgsaanh ?

Tốc độTnrt đánhqRrU chữpgsa củk7c3a Lâm Lỗk7c3i vẫnpgsa k7c3nhanh npgsahư trướP3crc đâypgsa, Tnrtcông pgsalao pgsanày tqRrUhuộc vềTnrt mpgsaối tìnTnrth mqRrUỗi ngườiqRrU mộtpgsa nơipgsa của chúngk7c3 tôi.

Khi ấyTnrt rấk7c3t k7c3nghèo, cước gọk7c3i điP3crện thoạpgsai đườP3crng dk7c3ài rpgsaất đắt,P3cr tôiP3cr vpgsaà aTnrtnh tpgsaa liềnP3cr tậpgsan k7c3dụng tấk7c3t ck7c3ả qRrUcơ P3crhội đểpgsa có thểqRrU lêP3crn mk7c3ạng nóik7c3 chuyện.Tnrt Kpgsaý túpgsac pgsaxá, qqRrUuán netpgsa, phòngpgsa máyk7c3, đềuP3cr làqRrU nhữngk7c3 nơpgsai chúng tôqRrUi từP3crng chiếnTnrt đấu.

Số QqRrUQ củapgsa hTnrtai pgsachúng tôi làpgsa cqRrUùng đăngk7c3 pgsaký mk7c3ột lúk7c3c, sáTnrtu P3crnăm rồi,P3cr chưTnrta từngpgsa thay.

Trên thựP3crc tTnrtế, cqRrUó rất nhipgsaều tpgsahứ vẫnpgsa kqRrUhông hềpgsa tP3crhay đổiqRrU saTnrtu k7c3khi cP3crhúng P3crtôi k7c3chia tP3cray. VíqRrU Tnrtdụ nqRrUhư sốqRrU đpgsaiện thoại Tnrtdi dqRrUộng, sốpgsa tàpgsai khpgsaoản MSpgsaN, địaP3cr cqRrUhỉ emailqRrU, biệtTnrt dpgsaanh pgsatrên mạng,pgsa pgsacách gọTnrti thân Tnrtmật trTnrtong pgsađời thực,pgsa thậmTnrt chípgsa đếnpgsa ngk7c3ay pgsacả mậtP3cr mãk7c3 thP3crẻ ngTnrtân hàqRrUng cũnqRrUg P3crkhông đổi. ĐóqRrU k7c3chính P3crlà ngP3crày pgsasinh nhP3crật P3crcủa ank7c3h ta.

Có dpgsauy k7c3nhất mộtpgsa Tnrtthứ thay đổipgsa pgsalà k7c3tình ck7c3ảm nhữnTnrtg qRrUtưởng sqRrUẽ bềnpgsa k7c3lâu nTnrthư Tnrttrời đất.

Trời đấpgsat! Xepgsam rpgsaa tôi đangqRrU thậtpgsa qRrUsự k7c3rất buồn.Tnrt pgsaTôi nhTnrtíu P3crmắt, P3crcau mTnrtày vẻP3cr đP3crau đớn.

A P3crTu k7c3La (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi ck7c3hỉ muốTnrtn nhanh cTnrthóng kếtqRrU thúcP3cr cuộcqRrU k7c3đối tqRrUhoại Tnrtvô thưởnTnrtg k7c3vô phạk7c3t nàyP3cr k7c3nhưng lạipgsa k7c3một lầqRrUn nk7c3ữa đang địnhk7c3 thoáqRrUt thìpgsa phP3crải dừnqRrUg lại.

Cát bụiP3cr (******) 18:48:34

A Phúc,k7c3 k7c3có pqRrUhải k7c3đã xảy rk7c3a cpgsahuyện gTnrtì không?

Tôi cP3cró thểP3cr qRrUnói P3crmột cách k7c3không hP3crề P3crphô trươqRrUng rằng,pgsa từk7c3 cửak7c3 sổqRrU cpgsahat, tronTnrtg Tnrtfont chữqRrU "Lpgsaệ", cỡpgsa chP3crữ năm, mqRrUàu chữqRrU xaP3crnh dTnrta trờipgsa, tôipgsa cpgsaó thểpgsa tP3crưởng tượngP3cr k7c3ra dP3cráng vẻqRrU cpgsaủa qRrUanh Tnrtta lúc này.

Mắt nk7c3hìn P3crchằm qRrUchằm vàqRrUo màn hk7c3ình, nqRrUgón tP3cray đqRrUặt trêTnrtn bàP3crn pP3crhím, khẽk7c3 mík7c3m chqRrUặt môiqRrU, k7c3thoáng chútk7c3 k7c3lo lắng.Tnrt Ồ đúngP3cr rTnrtồi, bêqRrUn P3crcạnh cP3cròn P3crcó nửapgsa bapgsao thupgsaốc láP3cr, pgsamột chiếck7c3 gạqRrUt tqRrUàn, mộtk7c3 cáiP3cr bậtTnrt lửa.

Nếu qRrUnhư, nhữngk7c3 thói qTnrtuen P3crnày cP3crủa Tnrtanh qRrUta cũnk7c3g khônP3crg hềpgsa k7c3thay đổi.

Tôi tTnrthừa nhậnk7c3, cpgsaó những lúcTnrt tôik7c3 làqRrU nqRrUgười Tnrtrất khpgsaông qRrUquyết đoán.Tnrt Vậpgsay nêTnrtn, lP3crúc nàypgsa k7c3tôi dqRrUo dk7c3ự, cTnrthần chừ, kk7c3hông dpgsaứt khoátpgsa k7c3ấn vàpgsao núqRrUt "X".

A TnrtTu P3crLa (******) 18:52:43

Nếu epgsam k7c3xảy P3crra chuyện, pgsaanh pgsasẽ Tnrtlàm gì?

Trong vàpgsai phk7c3út tôqRrUi dpgsao dqRrUự, Lâm LỗqRrUi vP3crẫn lặqRrUng lpgsaẽ chk7c3ờ pgsađợi. pgsaSau kP3crhi pgsadòng chTnrtữ vừak7c3 rồiTnrt đưTnrtợc P3crgửi đik7c3, ank7c3h tk7c3a kpgsahông lập tứcpgsa trảk7c3 lờk7c3i mP3crà lặnk7c3g lẽqRrU mấtTnrt khoảngpgsa mqRrUột phútqRrU rưỡi.

Cát bụiP3cr (******) 18:54:22

Anh sẽpgsa pgsaở bêP3crn eqRrUm, nk7c3ếu emTnrt muốn. CqRrUhỉ cP3crần ek7c3m Tnrtđồng ý.

 

A TP3cru LqRrUa (******) 18:54:55

Tại sP3crao? Ck7c3hẳng phảk7c3i Tnrtgiữa hai chúnk7c3g tTnrta đãk7c3 kTnrthông cTnrtòn qupgsaan k7c3hệ gqRrUì qRrUrồi sao?

 

Cát bụiqRrU (******) 18:56:32

A Phpgsaúc ngqRrUốc, cpgsaho dùP3cr là lúP3crc pgsanào, chqRrUo dùP3cr làk7c3 tk7c3ình huP3crống gìpgsa, anTnrth P3crcũng khôngk7c3 thểTnrt bỏP3cr P3crmặc ek7c3m. DùTnrt P3crchúng ta khôk7c3ng còpgsan làpgsa ngườTnrti yêk7c3u Tnrtthì vẫk7c3n làqRrU bạnqRrU bè.pgsa pgsaDù ek7c3m khk7c3ông k7c3coi aTnrtnh Tnrtlà bqRrUạn thìTnrt pgsaít ra P3cr em vqRrUà P3cranh cũnP3crg vẫnqRrU lpgsaà đqRrUồng hươngP3cr lớnTnrt lênk7c3 cùpgsang nhau.

Tôi khpgsaông trảP3cr lpgsaời pgsamà nhấn thẳngqRrU vTnrtào nqRrUút k7c3"X" rồiP3cr tắtTnrt mk7c3áy tính.

Vì tôiTnrt khóc,qRrU dP3crù không cP3cró sTnrtự trP3crợ P3crlực cTnrtủa vTnrtị cayqRrU, vTnrtị đắnqRrUg nhk7c3ưng nướcTnrt mP3crắt Tnrttôi vk7c3ẫn tuônqRrU nhưqRrU trút.

Con ngườiTnrt, k7c3loài k7c3sinh vật nàypgsa khTnrtông cầnpgsa k7c3biết đaupgsa buồnTnrt hapgsay tuyk7c3ệt vọnqRrUg đếqRrUn đâu,Tnrt chqRrUỉ k7c3cần tìmk7c3 tk7c3hấy mk7c3ột chỗ pqRrUhát tiTnrtết đpgsaược lP3crà Tnrtliền qRrUcó thểqRrU gàopgsa kTnrthóc tk7c3hoải máqRrUi mộtqRrU trận,P3cr cơk7c3 bảnk7c3 pgsasẽ chăngqRrU cảm thấyk7c3 vTnrtấn Tnrtđề tTnrto pgsatát nữa.P3cr NhữngTnrt k7c3khả năqRrUng cònTnrt lpgsaại nk7c3hư nhảTnrty lqRrUầu, đâmTnrt vqRrUào tườqRrUng hay gìpgsa pgsagì đók7c3 qRrUlà k7c3rất hiếm.

Giống Tnrtnhư pgsatôi trước đây,k7c3 tứcTnrt nghẹk7c3n ởk7c3 trqRrUong ngực,Tnrt pgsakhó chịupgsa qRrUđến k7c3nỗi hP3crận kTnrthông thểpgsa lqRrUấy dpgsaao cpgsaứa một nhTnrtát vàoTnrt bụng.

Sau kTnrthi kP3crhóc Tnrtđã k7c3một trận, liềnP3cr lậP3crp tứpgsac qRrUsuy xpgsaét k7c3một cáchTnrt thựcpgsa tếk7c3 pgsarằng, nếP3cru nhP3crư ck7c3ứa mộtTnrt vếqRrUt dTnrtài ởP3cr tk7c3rên bụng Tnrt thì sẽP3cr đauP3cr đớnqRrU đếP3crn tTnrthế nào...

Nghĩ tớipgsa vếtpgsa cpgsaứa rỉqRrU máu, tôP3cri sựcTnrt nhTnrtớ đếnk7c3 P3crvết thpgsaương k7c3trên lk7c3ưng Tnrtcủa Thươngpgsa k7c3Ngô, dk7c3o vậqRrUy sứP3crc tqRrUập trung k7c3 liền bịTnrt pTnrthân táP3crn phqRrUần nàoqRrU, tP3crốc độpgsa lănP3cr củaqRrU nướk7c3c mắtTnrt k7c3theo qRrUđó cũngpgsa gipgsaảm đk7c3i đôi chút.

Đương nhiênqRrU, pgsacòn cpgsaó tTnrthể vì Tnrtdù P3crsao đâyk7c3 cũngP3cr khônpgsag phảipgsa làP3cr lầP3crn thấpgsat tP3crình đầuP3cr tiên,qRrU thấk7c3t tTnrtình, thấtTnrt tình tP3crhành quqRrUen rồi.

Nếu dùngpgsa phươngqRrU pháppgsa khoa hTnrtọc k7c3quy đqRrUổi P3crsố lpgsaượng thìk7c3 lqRrUần trướcP3cr yêuk7c3 qRrUnhau trP3crong năk7c3m năTnrtm, tôpgsai k7c3khóc Tnrtmất năm thk7c3áng, lpgsaần nàpgsay yP3crêu nhak7c3u k7c3trong mườik7c3 P3crngày, Tnrtdo đóqRrU, k7c3có lẽqRrU tpgsaôi pgsasẽ chk7c3ỉ khóc... thP3crôi rk7c3ồi, hk7c3ọc dốqRrUt mônTnrt toánk7c3, giqRrUờ kpgsahông típgsanh rP3cra nổi...

Tóm P3crlại, dướiP3cr táTnrtc dụngP3cr của nhữngP3cr pgsasuy nghTnrtĩ vớP3cr vẩTnrtn, tôTnrti đãTnrt ngừk7c3ng khóc.

Tôi vàoqRrU phònpgsag pgsatắm rk7c3ửa mặt, bTnrtỗng Tnrtnhiên nTnrtghe Tnrtthấy tk7c3iếng cửa.P3cr NTnrtgó rqRrUa thpgsaì Tnrttrông thấypgsa mộqRrUt k7c3hổ, k7c3một trâpgsau vTnrtai sánh vTnrtai đứnTnrtg trướcpgsa cửP3cra thk7c3ay giày.

Nghe thấP3cry độnpgsag tĩnh, Thưk7c3ơng NgôqRrU ngqRrUẩng đP3crầu lTnrtên nhìn.pgsa DướqRrUi P3cránh đènP3cr tTnrtường P3crmàu vàngpgsa capgsam 50TnrtW, hk7c3ình ảnhP3cr hắqRrUn có chúqRrUt kP3crhông rqRrUõ ràng.

- TTnrtiểu TưqRrUờng, Tnrtquả nhiên P3cr em P3crcó k7c3ở nhà.

Giọng hắnk7c3 vừpgsaa nhk7c3ẹ vừa khàn,P3cr qRrUnghe cópgsa vpgsaẻ pgsakỳ lạpgsa, kqRrUhiến tiTnrtm tP3crôi nhók7c3i lênP3cr, sốngk7c3 mũiqRrU pgsacay qRrUcay, saP3cru đóP3cr phát hiqRrUện dP3cráng Tnrtvẻ hắpgsan càngqRrU qRrUmờ nhạtpgsa hơn.

Hóa rqRrUa, hiệk7c3u qupgsaả thpgsaị giác pgsanhư k7c3thế kqRrUhông P3crphải vìP3cr ánk7c3h đèn,qRrU mk7c3à Tnrtlà troTnrtng giâyqRrU phútTnrt nhpgsaìn thP3crấy hắn,qRrU mắt P3crtôi qRrUbỗng Tnrttrào Tnrtra k7c3thứ qRrUchất P3crlỏng mpgsaằn mặn.

- pgsaSao anqRrUh lạiqRrU về?

- TỉnP3crh rồik7c3 tTnrthì Tnrtvề thôi.

Thương pgsaNgô lk7c3ẳng lặpgsang đáp lờpgsai, saqRrUu đóP3cr tP3criến lại,qRrU nghqRrUiêng đk7c3ầu nhk7c3ìn tôi,k7c3 qRrUcười pgsamà k7c3như khônk7c3g cườiP3cr hỏi:

- P3crEm thqRrUuộc tk7c3ộc Hk7c3ổ pgsachúng ta, làmqRrU Tnrtgì phpgsaải họP3crc loTnrtài thỏ?

Tôi qRrUđưa k7c3cặp k7c3mắt thqRrUỏ nhìn hP3crắn: pgsa- Ank7c3h mk7c3ới pgsalà Tnrtthỏ, k7c3là Tnrtcon thpgsaỏ đực.

Ngưu BônP3cr dựpgsaa ngpgsaười Tnrtvào cửa nhìk7c3n chP3crúng tôi,qRrU khẽqRrU cưpgsaời, nói:

- Nếupgsa ak7c3nh qRrUấy lTnrtà thỏpgsa thật tk7c3hì pgsachị pgsadâu tínhpgsa sao?

Tôi nghiếnP3cr răng,pgsa đáp:

- ThìTnrt xP3cré k7c3xác apgsanh tTnrta ra luôn.

Ngưu k7c3Bôn cứk7c3ng họng.

Thương NgP3crô lpgsaại rP3crất điềm tĩnTnrth, gP3criơ tak7c3y P3crra Tnrtvuốt tk7c3óc tôP3cri, nói:

- YênqRrU tâm.Tnrt pgsaCó eTnrtm ởP3cr đâyTnrt, ta khônqRrUg sak7c3o đâu.

Không hiểTnrtu cP3cró Tnrtphải pgsado mk7c3ới từ bêpgsan nTnrtgoài vk7c3ào nhàpgsa k7c3hay khôngP3cr pgsamà taqRrUy hắnpgsa rpgsaất lạnhP3cr, khônk7c3g ấmP3cr áP3crp nqRrUhư P3crbình thường.

Lẽ Tnrtnào, pgsahắn tk7c3hật sựpgsa chP3crịu ảnh hưởpgsang củTnrta Tnrtthời tiếtpgsa bênpgsa npgsagoài sak7c3o? Vậk7c3y nên,qRrU thựck7c3 rP3cra hqRrUắn cũpgsang cảmpgsa P3crthấy lạnh...

Điều nqRrUày khP3criên tôiqRrU bỗqRrUng nhớ P3crđến Tnrtcái chP3crăn lP3crông Tnrtvũ mớiqRrU tTnrtinh bỏqRrU k7c3quên bP3crên đườngpgsa nênk7c3 Tnrtkhông tránhP3cr khỏik7c3 tiếc nuối.

Lại nghP3crĩ P3crtối hqRrUôm đóqRrU chỉ cP3crách hiệnTnrt tạiTnrt khôTnrtng pgsaquá hTnrtai trk7c3ăm bốnTnrt mP3crươi giờTnrt, cảnhpgsa vậpgsat vẫpgsan nguP3cryên Tnrtvẹn nhưng qRrUngười pgsađã khôngP3cr còn...pgsa P3crTôi pgsakhông cpgsahỉ tiếck7c3 nuốiP3cr Tnrtmà P3crcòn xấuqRrU hổpgsa, kP3crhông cTnrthỉ xP3crấu hpgsaổ mà ck7c3òn đk7c3au đớn.Tnrt qRrUCứ đaupgsa qRrUđớn lP3crà chứcqRrU nP3crăng tuyếTnrtn lệk7c3 củaP3cr k7c3tôi lTnrtại khởiTnrt động.

Đang suk7c3y nghk7c3ĩ, tk7c3ôi bỗng pgsacảm thấypgsa bànP3cr pgsatay vốnP3cr đk7c3ặt trênP3cr mpgsaái tóck7c3 tk7c3ôi qRrUkhẽ dừP3crng k7c3lại, pgsasau đTnrtó dqRrUi chuyểnpgsa xuốqRrUng trán rồpgsai Tnrtche kpgsaín cặTnrtp mqRrUắt củaTnrt tôi.

Lòng bànTnrt tP3cray rấtqRrU lạnh nhưngP3cr tôiP3cr lạk7c3i ck7c3ảm thấyk7c3 rấtk7c3 nóng,k7c3 sk7c3au nk7c3ày tôP3cri mớk7c3i hiểTnrtu sTnrtức nónqRrUg đpgsaó ck7c3ó đượTnrtc P3crtừ nhữngpgsa giọt nTnrtước mắP3crt đapgsang tuônk7c3 rTnrta Tnrtnhư pgsatrút cqRrUủa tôi.

Lần nàypgsa, Tnrttôi kTnrthông gào khócqRrU nhpgsaư trướcpgsa đâTnrty, chỉpgsa tiếpgsan lP3crên nửaTnrt bướcpgsa rồk7c3i vùiqRrU mặP3crt vTnrtào lồnqRrUg ngựcP3cr hắn.

Tôi qRrUkhông hiểpgsau pgsasao mTnrtình lại nhưk7c3 thếTnrt nàyTnrt, vqRrUì cTnrtứ k7c3coi nP3crhư trướcP3cr mặtTnrt pgsabố mẹ,P3cr đP3crã rấP3crt nhpgsaiều năpgsam rồiTnrt tôP3cri chưk7c3a tk7c3ừng khóc, cứpgsa cP3croi nhqRrUư làpgsa ngườiP3cr bạnP3cr tpgsahân nhất,qRrU cTnrtứ coP3cri nhưk7c3 lP3crà TrươP3crng ThầnTnrt, qRrUlà LP3crâm Lỗi,qRrU thì nhiềuP3cr lắP3crm tk7c3ôi cũnk7c3g P3crchỉ vừaP3cr khóTnrtc, vTnrtừa k7c3cười rồpgsai P3crhét vqRrUài tpgsaiếng cpgsaho xong.

Nhưng giP3crờ đpgsaây, tôiqRrU lạiTnrt giống nhưP3cr mộk7c3t đứak7c3 trẻTnrt chk7c3ẳng hiểpgsau bk7c3iết gì,Tnrt Tnrtkhông Tnrtcó áppgsa lực,pgsa ck7c3ũng chẳngTnrt phảik7c3 che gqRrUiấu, nhưP3cr thếqRrU qRrUnào pgsathì cứqRrU làk7c3 vậy.

Khóc thoảP3cri mqRrUái rpgsaồi, tôi cònk7c3 rqRrUa sứTnrtc quệtTnrt nướpgsac mắk7c3t, nTnrtước P3crmũi k7c3vào ák7c3o củTnrta Thươnpgsag NgTnrtô, tP3crrong pgsalòng tP3crhấy thoải mTnrtái hơk7c3n nhiều.

Lúc nàTnrty, Ngk7c3ưu BônP3cr k7c3vẫn đứnk7c3g yên Tnrttại vqRrUị tP3crrí P3crcũ, npgsahìn tqRrUôi, vẫTnrty qRrUtay nói:

- P3crXem raP3cr, pgsachỗ npgsaày không Tnrt có việqRrUc gP3crì chpgsao Tnrttôi rpgsaồi. TnrtChị dpgsaâu à,qRrU Tnrtanh pgsaấy pgsacó sP3crố đipgsaện thqRrUoại P3crcủa tôiqRrU đó.Tnrt NếqRrUu có việcpgsa gìk7c3 thìk7c3 cpgsaứ gọTnrti tqRrUhẳng chTnrto tôi.

Anh cqRrUhàng vừaqRrU nók7c3i vk7c3ừa mở cửa,Tnrt qRrUtrong lúcqRrU Tnrtkéo cửP3cra raTnrt, liềnP3cr bTnrtị mP3crột vậtpgsa thểTnrt khôngP3cr qRrUrõ daqRrUnh tínhP3cr từqRrU bP3crên ngoàTnrti tông thẳnTnrtg vàk7c3o npgsagực. Nk7c3gưu BqRrUôn loạP3crng chok7c3ạng mộk7c3t lTnrtúc pgsamới qRrUđứng yP3crên được,k7c3 chP3crưa kịp phảnqRrU ứqRrUng P3crlại, đãTnrt lk7c3ập tứP3crc bịP3cr hànTnrtg loạtk7c3 cpgsaâu hpgsaỏi làmpgsa cTnrthoáng váng:

- NP3crày, qRrUanh làTnrt ak7c3i? Sapgsao lại ởqRrU đây?Tnrt AnTnrth pgsacó qP3cruan hệTnrt gìk7c3 vớiTnrt ĐậqRrUu phụqRrU già?P3cr ĐậTnrtu phụTnrt gk7c3ià đâpgsau? Apgsanh qRrUđã làmP3cr P3crgì Tnrtnó rồi...

Tôi rấtP3cr thôP3crng cảmTnrt nhpgsaìn đồng P3crchí P3crTứ Ngưupgsa pgsađang vôqRrU cùTnrtng Tnrthoảng hốt,k7c3 thaqRrUn vãn:

- TrứngP3cr muốik7c3, pgsamắt mqRrUày chỉ đk7c3ể pgsatrưng bàk7c3y tpgsahôi sao?

Vật thểTnrt k7c3lạ nàk7c3y chínTnrth là đqRrUồng chTnrtí TrứngTnrt muối,qRrU npgsagười trướcTnrt đâyk7c3 Tnrtđã đk7c3ập gạchqRrU k7c3vào Lk7c3âm Lpgsaỗi P3crkhiến aqRrUnh P3crta phải qRrUnằm Tnrtviện, P3crcô Tnrtnàng ck7c3ạ cứnpgsag cqRrUủa tôi.

Nghe thấypgsa tiếnTnrtg qRrUtôi, Trứng pgsa muối lậpqRrU tứcqRrU buôTnrtng cổP3cr k7c3áo NgưTnrtu BqRrUôn pgsara rồiqRrU nhảpgsay qRrUvề qRrUphía qRrUtôi Tnrtnhư mộpgsat coTnrtn pgsabọ chó,P3cr hết nhìnpgsa tôP3cri lạTnrti P3crnhìn TnrtThương Ngô:

- KhP3crông ngờP3cr còP3crn cóqRrU một aP3crnh chqRrUàng nP3crữa. Đk7c3ậu pgsaphụ giàk7c3, mpgsaày đượcP3cr lắTnrtm! ĐqRrUang Tnrtchơi tròpgsa "P3cryêu tậP3crp thể" à?

- YêuTnrt tậpgsap tk7c3hể cpgsaái đầu màypgsa ấy!

Có sk7c3o Tnrtsánh mTnrtới thấyk7c3 sự Tnrt khác bqRrUiệt. TạiTnrt saP3cro tôiTnrt lạipgsa P3crxác địnhqRrU mộP3crt cácqRrUh kiqRrUên địTnrtnh khôngTnrt đổik7c3 vpgsaà kP3crhẳng định bảnTnrt thqRrUân mìnpgsah làqRrU mộtpgsa k7c3phụ nP3crữ truyềnP3cr thốngpgsa TruTnrtng P3crHoa vớik7c3 đk7c3ầy đP3crủ cáTnrtc phẩmTnrt chấtpgsa pgsanhư dịu dàng,qRrU lP3crương thTnrtiện, lịchqRrU tqRrUhiệp, tiếP3crt kk7c3iệm pgsavà P3crnhường nhịTnrtn? P3crVì cqRrUhỉ k7c3cần P3crcó sựk7c3 tồn tpgsaại củaP3cr Trứk7c3ng mTnrtuối thìTnrt pgsađến nTnrtgay cảpgsa HồngqRrU HưTnrtng pgsathập pgsatam mTnrtuội1 cũnTnrtg Tnrtcó tP3crhể cok7c3i là cTnrtô P3crgái ngok7c3an hqRrUiền, pgsae thẹn,k7c3 qRrUdụt dèpgsa, P3crcon k7c3nhà lành...

1 Hpgsaồng HưP3crng thậpqRrU k7c3tam muội: NhP3crân Tnrtvật Tnrtchính tqRrUrong bpgsaộ pP3crhim HồngTnrt HưngP3cr qRrUthập tk7c3am muộqRrUi, qRrUlà qRrUem gáqRrUi thqRrUứ mườik7c3 bP3cra của qRrU bang HqRrUồng HưqRrUng. P3crTrong thP3crế gpgsaiới ngầmk7c3 pgsathống tpgsarị Tnrtbởi đTnrtàn P3crông, pgsanhân vậP3crt nP3crày đãP3cr kiên cườnk7c3g vượk7c3t quqRrUa nhữngTnrt thk7c3ử thácpgsah P3crvà pgsanhững cTnrtơ cựcqRrU đểP3cr vươpgsan lk7c3ên trP3crở Tnrtthành banqRrUg chTnrtủ khu phốP3cr Portland.

Tôi đangP3cr pgsađau P3crlòng hTnrtồi tưởng lạik7c3 mộtTnrt vqRrUài qRrUchiến tícqRrUh hk7c3uy hoànP3crg củaP3cr qRrUTrứng muốiTnrt thìqRrU tP3crrong nhpgsaáy mắpgsat, cô pgsanàng đãTnrt nhảqRrUy thẳnP3crg vqRrUào phònTnrtg khk7c3ách. Tk7c3rông thấyk7c3 P3crvết máuqRrU TqRrUhương Npgsagô đểqRrU Tnrtlại trêpgsan ghế sofk7c3a màpgsa tôipgsa cTnrthưa k7c3lau sạcpgsah, qRrUcô nàk7c3ng bỗngpgsa qRrUthốt lTnrtên lờpgsai thak7c3n kqRrUinh thqRrUiên độk7c3ng địa:

- Đậuk7c3 phpgsaụ giàP3cr, cuối cùnqRrUg k7c3chỗ Tnrtđó cũngqRrU rqRrUách Tnrtrồi spgsaao? TrờqRrUi pgsađất, đúngTnrt Tnrtlà châmpgsa mộqRrUt nháP3crt Tnrtkim thấyP3cr máu!

Châm mộtP3cr k7c3nhát P3crkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôpgsai hếP3crt nhìnP3cr nửa pgsangười dướiTnrt củaqRrU Thươnk7c3g NgôqRrU rồiTnrt lạTnrti npgsahìn nửTnrta ngưpgsaời dpgsaưới củaTnrt Npgsagưu Bôn.P3cr TrqRrUước câu nóiqRrU pgsamang k7c3tính qRrUkích k7c3thích củqRrUa TrP3crứng muối,qRrU pgsaý nghĩP3cr P3crdâm đãqRrUng, dqRrUung tk7c3ục ẩnpgsa giấu tronpgsag đP3crầu Tnrttôi bỗngk7c3 k7c3ào pgsaào bậtpgsa qRrUra kP3crhông sk7c3ao thpgsau k7c3lại được.

Luôn Tnrtcó nhiềupgsa ngưpgsaời Tnrtcho rằng tôiTnrt tP3crhuộc lok7c3ại pgsa"nho nTnrthã k7c3cặn bã".pgsa Tôik7c3 thk7c3ấy k7c3điều nàk7c3y kP3crhông đák7c3ng để P3crmình phảTnrti pgsaquan tâpgsam k7c3và tôTnrti cũP3crng chẳpgsang hiểu.

Vì nhữngTnrt ngườiqRrU đTnrtó chưa từngpgsa gặpgsap TrứqRrUng muP3crối, nếuqRrU họpgsa k7c3gặp rồiqRrU thk7c3ì chắk7c3c chk7c3ắn P3crhọ sẽP3cr bqRrUỏ điqRrU qRrUhai pgsachữ "qRrUnho nhã" cpgsaho tôi.

Trứng muốiTnrt bpgsaằng tuổi tôTnrti nhưnpgsag vìTnrt cópgsa khk7c3uôn mặtpgsa pgsatrẻ cpgsaon Tnrtnên Tnrttrông cóTnrt vẻP3cr giốngk7c3 nqRrUhư mqRrUột k7c3cô nàngP3cr Lolita nqRrUhỏ bpgsaé, lqRrUuôn tươP3cri tqRrUrẻ vqRrUới pgsamái tóck7c3 dàiP3cr ngpgsaang vaipgsa, kẹpTnrt k7c3tóc mapgsai gqRrUọn gàP3crng, cặqRrUp lônP3crg mày cP3crong conqRrUg, đôk7c3i mắpgsat tpgsao trònpgsa. TnrtKhi k7c3cô nànqRrUg khP3crông nói,Tnrt khk7c3ông P3crcười, khôngpgsa cửTnrt động, P3cr trông k7c3hệt nhqRrUư mk7c3ẫu ngk7c3ười đầuk7c3 gỗk7c3 qRrUvô k7c3cảm xúpgsac, khpgsai đóTnrt cP3crô pgsanàng lqRrUà côP3cr bP3cré Tnrtđáng yêuTnrt, nội tP3crâm, nTnrtho nhãk7c3 đTnrtến tộiTnrt nghiệp.

Không tTnrthể khôngTnrt thừaqRrU nhận rằnTnrtg khP3crí chấtP3cr npgsaho nhãk7c3 củqRrUa TrứTnrtng k7c3muối qRrUtoát k7c3ra từpgsa tpgsaâm hồn.qRrU CóP3cr qRrUcâu nóqRrUi k7c3là "Phúc hữP3cru thik7c3, tqRrUhư P3crkhí tựqRrU hqRrUoa"1, troTnrtng bk7c3ụng ck7c3ô nànP3crg chắpgsac chẳnpgsag nhiều qRrU nhặn tP3crhơ từTnrt k7c3thi k7c3ca pgsagì nhưnTnrtg lạTnrti qRrUcô đọngP3cr Tnrtmột lượngqRrU pgsatư liệP3cru Tnrttinh tpgsaúy qRrUtương đốiqRrU khả quan.

1 pgsaBụng cóTnrt chứP3cra thơ,Tnrt khpgsaí hào hoa.

Trứng muốiTnrt qRrUlà npgsagười có họck7c3 k7c3vấn thựqRrUc sự,qRrU Tnrtviệc hk7c3ọc P3crhành củak7c3 cpgsaô nk7c3àng thuk7c3ận lợqRrUi nhk7c3ư P3crcá gặpTnrt npgsaước tạTnrti một trườk7c3ng pgsacó tiếngk7c3 tronk7c3g nưP3crớc, họck7c3 hếtTnrt caTnrto hTnrtọc lạqRrUi đếnk7c3 tiếnk7c3 sĩpgsa chuk7c3yên P3crngành VqRrUật pgsalý hạt nhân.

Theo qRrUsự sk7c3uy xétP3cr củaqRrU tôi, rấtP3cr qRrUcó pgsakhả năngpgsa P3crvì giữP3cr pgsathái độpgsa nghiqRrUêm chỉP3crnh pgsacao độpgsa tP3crrong họk7c3c thuậtTnrt nênP3cr P3crcô nàng Tnrt đã gTnrtây rpgsaa pgsavô sốTnrt k7c3những chấnqRrU độngTnrt troP3crng cuộck7c3 sốk7c3ng. P3crNếu cP3crhỉ dk7c3ùng hapgsai k7c3từ đểpgsa tổnqRrUg kP3crết hiện tqRrUượng Tnrtcủa côk7c3 nàngpgsa tqRrUhì đTnrtó lP3crà "BqRrUiến thái"pgsa, nếk7c3u dùnTnrtg bốP3crn tTnrtừ thk7c3ì là "HoànqRrU toànTnrt bik7c3ến thái"...

Theo lờk7c3i pgsacủa cpgsaô k7c3nàng, do lầnqRrU nàyk7c3 phqRrUải đik7c3 đếnpgsa mTnrtột nqRrUơi hẻP3cro lánpgsah làqRrUm đềP3cr tàik7c3 k7c3trong nửaqRrU năqRrUm nênTnrt vộqRrUi tranh P3cr thủ chk7c3ạy nhảyTnrt khắTnrtp ck7c3ác thànhP3cr phốqRrU lớpgsan mộk7c3t lượt.

Trạm dừTnrtng cpgsahân lP3crần trưP3crớc là Bắck7c3 Kk7c3inh, cũngP3cr Tnrtlà k7c3nơi LâqRrUm Lk7c3ỗi đanTnrtg qRrUsinh sống.

Chúng pgsatôi pgsamột hàpgsang bốn người,P3cr k7c3trong đópgsa pgsacó hTnrtai vịpgsa tqRrUhần tiênTnrt, mộtTnrt vịk7c3 thpgsaần tpgsaiên pgsadự Tnrtbị vàqRrU mộtqRrU ck7c3on người hùngTnrt hP3crổ phk7c3i tTnrthẳng xupgsaống Tnrtquán lẩuP3cr dướiqRrU tầngk7c3 mTnrtột đểpgsa tiếpqRrU đãiqRrU TrqRrUứng muối.

Sau qRrUkhi đãk7c3 k7c3gọi qRrUmón vTnrtà đang đợipgsa mank7c3g đồpgsa ănTnrt qRrUlên, TrứTnrtng k7c3muối buộtP3cr miệngpgsa nk7c3ói mqRrUột câu:

- ĐậuP3cr phụP3cr P3crgià, tTnrtao ngpgsahi là tênk7c3 rẻqRrU mạTnrtt qRrUđó pgsađã Tnrtchết rồi.

Chính vP3crì pgsakiểu tpgsaư tưởng qRrU và Tnrthành vk7c3i "qRrUhoàn qRrUtoàn biếnTnrt tP3crhái" cqRrUủa TrứP3crng mpgsauối, nêTnrtn qRrUđến tậqRrUn hôpgsam nP3cray vẫn chưaqRrU hềk7c3 cóTnrt bk7c3ất kỳTnrt ngườiP3cr khk7c3ác giớiqRrU nàoTnrt phP3crúc lớnk7c3 đưP3crợc thưởngqRrU thứk7c3c mqRrUỹ Tnrtsắc củaqRrU cô nàTnrtng. pgsaNhưng cP3crô nànTnrtg lạiTnrt kpgsahông hềk7c3 quapgsan pgsatâm đếnTnrt điTnrtều k7c3ấy, bởpgsai troqRrUng mắtk7c3 cô P3crnàng, npgsagay cảP3cr aTnrtnh Tnrtchàng trướTnrtc mặtpgsa cpgsaó đẹppgsa pgsatrai đếnpgsa mứck7c3 quốTnrtc sắTnrtc thiênTnrt hương,Tnrt cũng kP3crhông sánqRrUh nổik7c3 qRrUvới mpgsaột k7c3cái pgsađinh củaP3cr nqRrUhững bk7c3ộ mTnrtáy tP3crẻ ngP3crắt Tnrttrong pgsaphòng thí nghiệm...

Vì thếTnrt, ngưk7c3ời k7c3khiến côk7c3 nàng gọipgsa làk7c3 "têqRrUn rẻTnrt mạt"qRrU, k7c3trước mắtpgsa ck7c3hỉ qRrUcó LâmTnrt Lỗi,k7c3 ngườipgsa đpgsaã làpgsam chuyện P3cr có lỗpgsai vớTnrti bạnk7c3 Tnrtthân củqRrUa qRrUcô nànP3crg k7c3là Tnrttôi, cók7c3 đượcqRrU qRrUvinh ppgsahúc này.

- P3crVớ vẩn,qRrU tapgsao vTnrtừa mới nóiP3cr chuyP3crện k7c3Online vớk7c3i anTnrth qRrUta, chẳk7c3ng Tnrtlẽ qRrUlà Tnrthiện tưTnrtợng siêupgsa nqRrUhiên k7c3trên mạTnrtng à?

- VừTnrta mP3crới? TnrtMày qRrUchắc chắn chứ?

Trứng muqRrUối pgsatrợn trpgsaòn mắt, pgsahá tqRrUo mP3criệng qRrUnhư P3crthể Tnrttôi vừak7c3 gặk7c3p phP3crải cqRrUhuyện kinTnrth khủngP3cr gì.