You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1RzAmtA1 XoK5Cv- TôiXoK5Cv thất tình

 

Ngưu Bôn2M n2Mói, hếtRzAmtA men rXoK5Cvượu rRzAmtAồi Th2Mương NXoK5Cvgô tỉnRzAmtAh dậyYTzre9 sẽYTzre9 YTzre9không s2Mao, thế2M n2Mhưng đếnYTzre9 tRzAmtAận tốiXoK5Cv n2Mgày 2Mhôm sRzAmtAau hắn2M vẫn nXoK5Cvgủ l2Mi RzAmtAbì. XoK5CvTuy nhYTzre9iên, sắcXoK5Cv RzAmtAmặt hắRzAmtAn YTzre9không còRzAmtAn đánXoK5Cvg 2Msợ nhYTzre9ư bYTzre9an đầu2M nữa.

Tôi về2M nXoK5Cvhà thaXoK5Cvy giặt2M qYTzre9uần áo 2Mvà lấyRzAmtA RzAmtAít đồRzAmtA dùRzAmtAng cầnYTzre9 thiết2M đểXoK5Cv RzAmtAđi làXoK5Cvm. XoK5CvLúc rXoK5Cva RzAmtAkhỏi 2Mcửa, tRzAmtAôi XoK5Cvthấy 2Mtấm thiệpRzAmtA mờiXoK5Cv đang được2M RzAmtAđặt trênYTzre9 bXoK5Cvàn uốnRzAmtAg YTzre9nước, tiếpRzAmtA đóRzAmtA liếcXoK5Cv thấyYTzre9 đôiYTzre9 m2Mắt gấuXoK5Cv trúXoK5Cvc tYTzre9o đùXoK5Cvng và máiRzAmtA tóc2M rốYTzre9i b2Mù củXoK5Cva RzAmtAmình tronXoK5Cvg gương.

Từ nhỏ2M đếXoK5Cvn lớn,YTzre9 tôi luônRzAmtA biếnXoK5Cv mìnhXoK5Cv nXoK5Cvhư cXoK5Cvon tXoK5Cvrai. YTzre9Thế nhRzAmtAưng, ch2Mỉ v2Mì LâRzAmtAm LXoK5Cvỗi YTzre9vô tìXoK5Cvnh nóiRzAmtA l2Mà thícRzAmtAh conXoK5Cv gái XoK5Cvđể tXoK5Cvóc dXoK5Cvài RzAmtAnên tronXoK5Cvg nămRzAmtA nRzAmtAăm YTzre9yêu đương,XoK5Cv tô2Mi chưYTzre9a từXoK5Cvng cắ2Mt tóRzAmtAc. M2Mãi đếnRzAmtA tận sRzAmtAau YTzre9khi RzAmtAchia t2May, tôiRzAmtA mRzAmtAới cắtRzAmtA mRzAmtAột 2Mnhát 2Mlàm haXoK5Cvi đoạRzAmtAn máYTzre9i tó2Mc XoK5Cvdài đXoK5Cvã quáXoK5Cv hông.

 Thất tìn2Mh RzAmtAlần trước2M có thYTzre9ể cRzAmtAắt ngắXoK5Cvn tócXoK5Cv, lầ2Mn nàRzAmtAy tYTzre9hì sao?

Có thểYTzre9 RzAmtAvì khôngRzAmtA nghỉ ngơiRzAmtA 2Mđủ 2Mtrong haYTzre9i XoK5Cvngày XoK5Cvnên tôiRzAmtA loạngRzAmtA choạngXoK5Cv RzAmtAlên chiXoK5Cvếc x2Me buýtRzAmtA ngượcYTzre9 hướng2M, saXoK5Cvu đó lRzAmtAại lRzAmtAờ YTzre9đờ đYTzre9i dọcXoK5Cv coXoK5Cvn đường2M XoK5Cvđến trYTzre9ước một2M khXoK5Cvu nhà.

Trời đãXoK5Cv nháXoK5Cv nheRzAmtAm tối nhYTzre9ưng 2Mchỗ nRzAmtAào cXoK5Cvũng rực2M ánRzAmtAh đèRzAmtAn RzAmtAkhiến mYTzre9ọi XoK5Cvthứ trYTzre9ở nRzAmtAên rYTzre9õ ràng.

Tôi RzAmtAngồi xổm2M nhưRzAmtA một con2M kRzAmtAhỉ bXoK5Cvên lề2M đườngXoK5Cv tYTzre9rong RzAmtAmười phúRzAmtAt, saXoK5Cvu đóYTzre9 nhìRzAmtAn thấRzAmtAy mộXoK5Cvt chiếYTzre9c tRzAmtAaxi dừRzAmtAng ngayXoK5Cv trước cửaXoK5Cv k2Mhu nh2Mà, h2Mai nRzAmtAgười tXoK5Cvừ troYTzre9ng XoK5Cvxe bYTzre9ước 2Mra, mRzAmtAột nYTzre9am, một2M nữYTzre9, m2Một quenYTzre9, một YTzre9lạ. YTzre9Người RzAmtAcon traRzAmtAi caRzAmtAo XoK5Cvlớn, trRzAmtAông XoK5Cvnho nhãRzAmtA, cYTzre9òn vẻ2M RzAmtAđẹp củaXoK5Cv ngưYTzre9ời cRzAmtAon g2Mái cRzAmtAó chút xanXoK5Cvh xa2Mo, XoK5Cvyếu YTzre9ớt, XoK5Cvtừ ngoạRzAmtAi hYTzre9ình đếnXoK5Cv XoK5Cvkhí chấtYTzre9, cảRzAmtA haRzAmtAi đềuYTzre9 xứng2M đôi.

Trước đây,YTzre9 2Mkhi xem phim2M, tôYTzre9i luXoK5Cvôn XoK5Cvtỏ XoK5Cvvẻ RzAmtAgiễu cợt2M YTzre9đối vXoK5Cvới nhYTzre9ững YTzre9tình tiếXoK5Cvt YTzre9mang tYTzre9ính tìXoK5Cvnh cờ.RzAmtA ThRzAmtAế giới 2M này rộngXoK5Cv lớ2Mn nXoK5Cvhư vRzAmtAậy, RzAmtAsao cXoK5Cvó XoK5Cvthể chạmYTzre9 mặtYTzre9 nh2Mau đượ2Mc cơ2M chứXoK5Cv? NYTzre9ếu quả2M thực2M lRzAmtAà may mắ2Mn nhưYTzre9 YTzre9thế tRzAmtAhì muRzAmtAa RzAmtAxổ sXoK5Cvố còYTzre9n hơYTzre9n, RzAmtAkhông XoK5Cvchừng lạiRzAmtA cXoK5Cvó tXoK5Cvhể trú2Mng đượcRzAmtA và2Mi trămXoK5Cv nghìn tệ.

Nhưng 2Mgiờ 2Mđây, YTzre9tôi đã XoK5Cvthực sựYTzre9 thừaRzAmtA n2Mhận sựRzAmtA nRzAmtAông cạn,2M RzAmtAhẹp hXoK5Cvòi RzAmtAcủa mình,XoK5Cv tRzAmtAôi thXoK5Cvấy RzAmtAhối hận.

Nghệ thRzAmtAuật vốn2M XoK5Cvbắt nguồn từ2M cuộcRzAmtA sốngRzAmtA, cuộcYTzre9 sốngXoK5Cv luônYTzre9 đầyRzAmtA ắp2M sự2M tàYTzre9n khốc.

Tôi YTzre9chỉ muốnYTzre9 đếnYTzre9 chỗ TrưYTzre9ơng ThầnXoK5Cv ở2M thôXoK5Cvi, tYTzre9hật không2M n2Mgờ còYTzre9n RzAmtAcó th2Mể nhRzAmtAìn thấyYTzre9 an2Mh, RzAmtAcàng XoK5Cvkhông ngXoK5Cvờ còn "thấyRzAmtA mRzAmtAột tặ2Mng một",XoK5Cv 2Mkèm tRzAmtAheo một2M ngư2Mời nữa.

Thấy chYTzre9ân hơi2M tXoK5Cvê, tôi bámYTzre9 vYTzre9ào cộXoK5Cvt điện2M đứXoK5Cvng dậXoK5Cvy, 2Mchờ mạch2M m2Máu lưuXoK5Cv thông.

Phía 2Mbên kiXoK5Cva đường, TrươngYTzre9 ThầXoK5Cvn dìuYTzre9 n2Mgười XoK5Cvcon XoK5Cvgái b2Mên cạnXoK5Cvh đYTzre9i vXoK5Cvề phíYTzre9a cổnYTzre9g khRzAmtAu nhà,YTzre9 RzAmtAánh mắt2M thậRzAmtAt dịu dàXoK5Cvng, c2Mử chXoK5Cvỉ thậXoK5Cvt q2Muan tâm.

Khi đếnYTzre9 chỗYTzre9 YTzre9rẽ tro2Mng cổnYTzre9g, họ bỗngYTzre9 nhiXoK5Cvên d2Mừng l2Mại. Tiếp2M đRzAmtAó, TrưXoK5Cvơng TYTzre9hần ch2Mầm chậm2M quRzAmtAay đầu,RzAmtA nh2Mìn vềYTzre9 phía 2Mtôi đXoK5Cvang đứng.

Sự 2Mtê lRzAmtAiệt nhaRzAmtAnh chRzAmtAóng lan tXoK5Cvừ thầnXoK5Cv YTzre9kinh châXoK5Cvn tớiRzAmtA tXoK5Cvrung tâmYTzre9 đạiYTzre9 não,RzAmtA tXoK5Cvôi dưXoK5Cvờng RzAmtAnhư hoRzAmtAàn toàRzAmtAn mất2M điYTzre9 khả XoK5Cvnăng miêuXoK5Cv tảXoK5Cv cRzAmtAảnh XoK5Cvtượng lúc2M đó.

Tóm lại,2M 2Mtất RzAmtAcả đềRzAmtAu XoK5Cvvô cùng kịchXoK5Cv hóa.

Nếu RzAmtAkhông phải2M tXoK5Cvận 2Mmắt chứng 2Mkiến, tXoK5Cvự mìXoK5Cvnh XoK5Cvtrải qYTzre9ua, chRzAmtAắc chắnRzAmtA YTzre9tôi sẽXoK5Cv kh2Mông YTzre9hề YTzre9do dựYTzre9 YTzre9tỏ vẻYTzre9 xe2Mm thRzAmtAường sâu sắcXoK5Cv 2Mđối vRzAmtAới nhữngXoK5Cv tròXoK5Cv 2Mkhuôn sá2Mo áYTzre9c ýXoK5Cv này.

Trong kYTzre9hông khí2M tựYTzre9a như kịchRzAmtA tr2Mường, RzAmtAnhân 2Mvật YTzre9nam độiRzAmtA trêRzAmtAn RzAmtAđầu vòngRzAmtA áXoK5Cvnh s2Máng lYTzre9à Trư2Mơng TRzAmtAhần nóiXoK5Cv v2Mài câu gìXoK5Cv đóYTzre9 với2M 2Mnhân vậtXoK5Cv nXoK5Cvữ RzAmtAcũng YTzre9đội vònRzAmtAg án2Mh YTzre9sáng, rồiXoK5Cv YTzre9sau đó2M mộtYTzre9 mìn2Mh điRzAmtA XoK5Cvvề pYTzre9hía tôi, từnYTzre9g bước2M từngXoK5Cv bư2Mớc, đếnYTzre9 tRzAmtArước mặtRzAmtA tôi.

Trong ph2Mút chốc,RzAmtA nXoK5Cvhững tia sYTzre9áng từ2M vòngXoK5Cv s2Máng RzAmtAkia lấpXoK5Cv láXoK5Cvnh lRzAmtAàm c2Mhói 2Mmắt tôi.

Chân tôiRzAmtA vXoK5Cvẫn têXoK5Cv, càng lXoK5Cvúc 2Mcàng tRzAmtAê. MaYTzre9y mXoK5Cvà bênXoK5Cv cạn2Mh XoK5Cvcó cộtXoK5Cv đYTzre9iện nênRzAmtA tôi2M vXoK5Cvẫn XoK5Cvcó th2Mể ưYTzre9ỡn ngRzAmtAực thẳngXoK5Cv lưng nhXoK5Cvư mộtYTzre9 cXoK5Cvây bútYTzre9 chì2M. CảmRzAmtA ơ2Mn ĐảnRzAmtAg, cRzAmtAảm ơXoK5Cvn XoK5Cvnhân RzAmtAdân, cảRzAmtAm ơ2Mn cộtRzAmtA điện!

- TiểuRzAmtA Đậu...

- XoK5CvCó phảXoK5Cvi aRzAmtAnh muốnYTzre9 hỏi, RzAmtA sao YTzre9em lXoK5Cvại đếXoK5Cvn 2Mđây? YTzre9Trời đấtRzAmtA nhYTzre9ân từ,YTzre9 RzAmtAchỉ tìXoK5Cvnh cờXoK5Cv nXoK5Cvgang XoK5Cvqua thôi.

Trương YTzre9Thần đẩyXoK5Cv gọng YTzre9 kính thXoK5Cveo thóYTzre9i q2Muen, giọngRzAmtA nóiRzAmtA trầmRzAmtA ấmRzAmtA, nụRzAmtA cườiYTzre9 XoK5Cvnhàn nhạt:

- AnXoK5Cvh v2Mốn đRzAmtAịnh lát2M nữa sẽRzAmtA tớiRzAmtA XoK5Cvgặp em.

Tôi cũRzAmtAng gượRzAmtAng cười:

- ĐúngRzAmtA rồi.RzAmtA AnYTzre9h đãRzAmtA hứa, sẽXoK5Cv lậ2Mp tứYTzre9c đXoK5Cvi XoK5Cvtìm 2Mem, mộ2Mt gRzAmtAiây cRzAmtAũng 2Mkhông chậmXoK5Cv tXoK5Cvrễ. Còn2M 2Mmay, 2Mgiờ v2Mẫn chXoK5Cvưa muộn, e2Mm vẫnYTzre9 chư2Ma ngủXoK5Cv nhưYTzre9 mộtRzAmtA chYTzre9ú heo.

Nụ cườiXoK5Cv củaXoK5Cv YTzre9anh YTzre9dần biến mất,YTzre9 chỉYTzre9 YTzre9còn XoK5Cvlại vẻ2M mệtXoK5Cv mỏi.

Điều RzAmtAnày khi2Mến RzAmtAtôi 2Mbỗng cảm thấXoK5Cvy hơiRzAmtA XoK5Cvmệt, khôngYTzre9 phảiYTzre9, XoK5Cvlà rYTzre9ất mệt.

Tôi hítXoK5Cv 2Mmột 2Mhơi thật sâu2M rồ2Mi YTzre9vào thẳnRzAmtAg vấXoK5Cvn đề:

- YTzre9Bạn 2Mcủa aRzAmtAnh hRzAmtAọ Hạ, YTzre9tên AXoK5Cvn KhiếtYTzre9, đúngRzAmtA không?

Anh hơ2Mi sữXoK5Cvng người,YTzre9 nhắm mRzAmtAắt vào2M rồXoK5Cvi YTzre9lại YTzre9mở RzAmtAra. DướiXoK5Cv nhữRzAmtAng YTzre9tia sáXoK5Cvng phảnYTzre9 chiếRzAmtAu củaRzAmtA á2Mnh đènRzAmtA XoK5Cvxung quanh, đYTzre9ôi mRzAmtAắt sRzAmtAau cXoK5Cvặp kíRzAmtAnh củaRzAmtA RzAmtAanh cànYTzre9g đeYTzre9n hơnRzAmtA, sRzAmtAáng hơn.

Không đợi2M đểYTzre9 anXoK5Cvh ph2Mản ứngYTzre9, tôi nóiXoK5Cv tiếp:

- AXoK5Cvnh XoK5Cvđi gRzAmtAặp YTzre9em làYTzre9 muốn cXoK5Cvhia YTzre9tay với2M e2Mm, cYTzre9ó phảiYTzre9 không?

Anh nXoK5Cvhìn tôi2M, cặpYTzre9 mày nhíuXoK5Cv lạiRzAmtA nXoK5Cvhưng ánhRzAmtA 2Mmắt khôYTzre9ng YTzre9hề lảnYTzre9g trRzAmtAánh. 2MGiọng aRzAmtAnh nhẹYTzre9 nhRzAmtAàng nhưngRzAmtA XoK5Cvkiên định:

- Đú2Mng vậy.

- YTzre9Vì RzAmtAanh vàYTzre9 cô2M RzAmtAta YTzre9quay lại vớXoK5Cvi n2Mhau sao?

- Không.RzAmtA AnRzAmtAh vàXoK5Cv cRzAmtAô RzAmtAấy mãi mãYTzre9i không2M YTzre9thể RzAmtAbên nh2Mau được.RzAmtA ChỉXoK5Cv làXoK5Cv, anRzAmtAh khRzAmtAông tRzAmtAhể khôn2Mg quXoK5Cvan tâRzAmtAm đếnXoK5Cv côXoK5Cv ấy.

Mấy phútXoK5Cv sa2Mu, tôiXoK5Cv đRzAmtAã hiể2Mu ra mộtYTzre9 vàXoK5Cvi chuyện.

Thực rXoK5Cva rấtYTzre9 đơnYTzre9 giản2M, RzAmtAmột đôi yXoK5Cvêu nhRzAmtAau trRzAmtAong RzAmtAmười năm,XoK5Cv s2Mắp XoK5Cvkết hRzAmtAôn rồiRzAmtA nhưRzAmtAng vàoRzAmtA đêm2M trước2M hômRzAmtA cưới,2M người YTzre9con gáYTzre9i bịYTzre9 mộXoK5Cvt ônRzAmtAg 2Mchủ lRzAmtAớn ởXoK5Cv đâuRzAmtA xuấtRzAmtA hiệ2Mn theXoK5Cvo đuổiXoK5Cv mãXoK5Cvnh liệt.RzAmtA CuRzAmtAối cùnYTzre9g, cô YTzre9ta lựYTzre9a chọn2M tiYTzre9ền bạc2M RzAmtAvà địaYTzre9 vị,RzAmtA vứRzAmtAt bRzAmtAỏ tình2M yêuRzAmtA vXoK5Cvà lời2M RzAmtAhứa. XoK5CvTiếc thXoK5Cvay, chỉ troRzAmtAng thờYTzre9i gRzAmtAian XoK5Cvnửa nămXoK5Cv ngắnXoK5Cv RzAmtAngủi, ôngRzAmtA chủXoK5Cv RzAmtAkia XoK5Cvlại t2Mhích mộtRzAmtA n2Mgười khác.XoK5Cv XoK5CvCô 2Mgái vốn kiêuRzAmtA n2Mgạo khôngYTzre9 cXoK5Cvó cáRzAmtAch nàoRzAmtA đốiXoK5Cv 2Mdiện RzAmtAvới hiệnRzAmtA tRzAmtAhực tàRzAmtAn XoK5Cvkhốc RzAmtAnên YTzre9đã YTzre9mắc phải RzAmtAchứng RzAmtAphiền muRzAmtAộn YTzre9nghiêm trọng,YTzre9 bắXoK5Cvt đầuXoK5Cv ng2Mhĩ cáchRzAmtA YTzre9kết th2Múc cuXoK5Cvộc đời.

Vào gXoK5Cviây phútXoK5Cv cuối cùYTzre9ng, côYTzre9 tXoK5Cva nhYTzre9ớ XoK5Cvđến 2Mngười coXoK5Cvn trXoK5Cvai YTzre9đã cYTzre9ùng mìXoK5Cvnh 2Mđi hXoK5Cvết tuổXoK5Cvi RzAmtAthanh x2Muân nê2Mn gửi mộtYTzre9 emaRzAmtAil, 2Mnói lờiYTzre9 xiXoK5Cvn lỗi.

May thaRzAmtAy, 2Mcô XoK5Cvta được2M bệYTzre9nh viện cấpXoK5Cv cứuRzAmtA 2Mkịp thời,RzAmtA cànRzAmtAg mXoK5Cvay hơYTzre9n làXoK5Cv người2M coXoK5Cvn trXoK5Cvai lại2M quRzAmtAay vRzAmtAề XoK5Cvbên cYTzre9ô RzAmtAta. Chỉ RzAmtA có điRzAmtAều, lý2M dYTzre9o khôRzAmtAng RzAmtAphải vì2M t2Mình yêu.

Tôi đ2Mã nYTzre9ói rồi,2M Trương YTzre9 Thần lXoK5Cvà ngườiYTzre9 rất2M lưYTzre9ơng thXoK5Cviện, tYTzre9rong lúYTzre9c YTzre9kể lRzAmtAại quRzAmtAá k2Mhứ XoK5Cvđã từngRzAmtA manXoK5Cvg đRzAmtAến cho mìnhXoK5Cv 2Mniềm đa2Mu khổYTzre9 vôYTzre9 tậnYTzre9 RzAmtAvà tRzAmtAhậm chXoK5Cví cảRzAmtA sự2M sYTzre9ỉ nhụcRzAmtA, giọXoK5Cvng an2Mh 2Mvẫn điềRzAmtAm nhiên, khRzAmtAông RzAmtAhề c2Mó chYTzre9út RzAmtAcăm hậnRzAmtA, đếnRzAmtA RzAmtAngay cảYTzre9 o2Mán YTzre9giận XoK5Cvhay quởRzAmtA tr2Mách 2Mcũng 2Mđều kYTzre9hông có.

- TXoK5Cviểu XoK5CvĐậu, anYTzre9h khRzAmtAông thể bỏ2M mặc2M cXoK5Cvô ấy.XoK5Cv DYTzre9ù gì2M, anRzAmtAh YTzre9và YTzre9cô RzAmtAấy RzAmtAđã cRzAmtAó XoK5Cvbấy nhiêu2M nămYTzre9 tìXoK5Cvnh RzAmtAcảm, đRzAmtAã cóRzAmtA bRzAmtAao nhiêu n2Măm YTzre9bên nYTzre9hau. ĐốRzAmtAi vXoK5Cvới anhRzAmtA, RzAmtAcô ấyYTzre9 làXoK5Cv 2Mmột ngườiXoK5Cv thXoK5Cvân, anXoK5Cvh XoK5Cvkhông YTzre9thể trơXoK5Cv 2Mmắt nhìn côRzAmtA ấyYTzre9 tựYTzre9 hủyXoK5Cv di2Mệt mình,YTzre9 2Manh thậYTzre9t sựYTzre9 khônYTzre9g làmXoK5Cv được...

Khi nóiYTzre9 2Mnhững l2Mời này,RzAmtA trong giọngYTzre9 nóXoK5Cvi cRzAmtAủa anYTzre9h nhưRzAmtA có2M c2Mơn sónYTzre9g lXoK5Cvớn, k2Mhông còYTzre9n ấRzAmtAm XoK5Cváp, RzAmtArõ ràXoK5Cvng nữaRzAmtA mà khYTzre9àn khàn,2M r2Mam rápRzAmtA 2Mnhư tXoK5Cvhể bịYTzre9 d2Mao cứ2Ma vàoYTzre9 tim:

- RzAmtABác sRzAmtAĩ nói,XoK5Cv bệnhRzAmtA củaRzAmtA cô ấyYTzre9 phụcXoK5Cv hồiYTzre9 rấ2Mt chậmXoK5Cv, cần2M nhRzAmtAiều thời2M giXoK5Cvan, cầnRzAmtA nhiề2Mu sựYTzre9 nRzAmtAhẫn nại.2M TừYTzre9 bRzAmtAé, YTzre9cô ấYTzre9y đã mXoK5Cvất 2Mmẹ, 2Msau khXoK5Cvi t2Mốt nghiệ2Mp, cXoK5Cvũng 2Mgần nXoK5Cvhư XoK5Cvcắt đ2Mứt mọiYTzre9 YTzre9quan hệRzAmtA XoK5Cvvới giRzAmtAa đìn2Mh. Giờ đRzAmtAây trêYTzre9n 2Mthế XoK5Cvgiới nàyRzAmtA, 2Mcô XoK5Cvấy chRzAmtAỉ cXoK5Cvó mYTzre9ình anh.

Nói thẳngRzAmtA RzAmtAlà tìnhRzAmtA huống lúcXoK5Cv nàyYTzre9 nằYTzre9m ngoYTzre9ài sXoK5Cvuy đoánRzAmtA củXoK5Cva tôiXoK5Cv, n2Mó k2Mhông gXoK5Cviống vớiXoK5Cv hàngRzAmtA YTzre9trăm khả2M năXoK5Cvng mà RzAmtAtôi ngh2Mĩ đếRzAmtAn 2Mtrong YTzre9những lXoK5Cvúc thẫnYTzre9 YTzre9thờ. RzAmtAĐặc RzAmtAbiệt 2Mlại khôngYTzre9 2Mđủ 2Mnhẫn tâm,RzAmtA kRzAmtAhông đủ ácYTzre9 YTzre9ý nRzAmtAên RzAmtAkhiến tRzAmtAôi khôngYTzre9 kịYTzre9p pRzAmtAhản ứngRzAmtA. NgẩnXoK5Cv nXoK5Cvgười mãRzAmtAi tô2Mi RzAmtAmới sRzAmtAực nhớ2M r2Ma, hỏi:

- P2Mhải mRzAmtAất XoK5Cvbao lâYTzre9u mới hoYTzre9àn 2Mtoàn hồiXoK5Cv phục?

- RzAmtAAnh khRzAmtAông YTzre9biết... - TrươnXoK5Cvg Thần2M khẽYTzre9 nXoK5Cvhếch XoK5Cvmôi, nóYTzre9i ti2Mếp: XoK5Cv- .YTzre9.. như2Mng đi2Mều đó2M khYTzre9ông q2Muan trọnRzAmtAg. Dù làRzAmtA XoK5Cvbao 2Mlâu anRzAmtAh cũ2Mng YTzre9không RzAmtAthể đểXoK5Cv YTzre9em cùngXoK5Cv YTzre9anh gáYTzre9nh c2Mhịu XoK5Cvtất cả.XoK5Cv XoK5CvBởi vì,YTzre9 nYTzre9hư thYTzre9ế không cô2Mng RzAmtAbằng vớiYTzre9 emXoK5Cv. Và2M vìXoK5Cv đâYTzre9y là2M chYTzre9uyện riêngRzAmtA củaXoK5Cv 2Manh YTzre9và RzAmtAcô RzAmtAấy. TiểRzAmtAu ĐXoK5Cvậu, em có2M thể2M hiểXoK5Cvu không?

Tôi nghĩXoK5Cv, mìRzAmtAnh cóRzAmtA thể hiểu.

Hai ngYTzre9ười ởYTzre9 bêRzAmtAn nhXoK5Cvau đã 2Mquá lâuXoK5Cv, XoK5Cvdù sa2Mu YTzre9này khYTzre9ông RzAmtAcòn yêuXoK5Cv nhaXoK5Cvu tRzAmtAhắm thiết,YTzre9 thậmYTzre9 RzAmtAchí XoK5Cvlà làmYTzre9 tYTzre9ổn thương nhau,2M nhưnYTzre9g vẫn2M 2Mkhông thểXoK5Cv 2Mnào xóa2M bỏ2M hìn2Mh ảXoK5Cvnh YTzre9của đốiYTzre9 phưYTzre9ơng tronYTzre9g YTzre9cuộc đời mình.

Có th2Mể RzAmtAvì 2Mthói YTzre9quen, có th2Mể vìXoK5Cv trácXoK5Cvh nhiệmRzAmtA, cRzAmtAũng XoK5Cvcó thểYTzre9 vXoK5Cvì tì2Mnh bạn,RzAmtA 2Mvà cũXoK5Cvng cóXoK5Cv thểYTzre9 v2Mì tRzAmtAình thân,2M nhưng khôngXoK5Cv liXoK5Cvên qua2Mn gìYTzre9 đến2M tYTzre9ình yêu.

Lấy v2Mí RzAmtAdụ RzAmtAđơn gXoK5Cviản, YTzre9nếu Lâm Lỗ2Mi YTzre9có xảyRzAmtA 2Mra chYTzre9uyện g2Mì, tôiRzAmtA cũn2Mg vậyYTzre9, khôn2Mg tYTzre9hể bỏRzAmtA mặ2Mc anXoK5Cvh ta.

"Không th2Mể bỏYTzre9 mặc", bố2Mn XoK5Cvchữ RzAmtAnày, tRzAmtAôi hiểu.

Theo m2Mô XoK5Cvtuýp 2Mphát triểXoK5Cvn trong YTzre9phim, TrươnRzAmtAg TRzAmtAhần có2M XoK5Cvlẽ sẽ2M vRzAmtAì muốnYTzre9 tYTzre9ôi quêRzAmtAn aYTzre9nh, hậnYTzre9 anYTzre9h nêYTzre9n giả2M vờ2M RzAmtAquay lại vớRzAmtAi côYTzre9 YTzre9Thiên thần2M mùaYTzre9 XoK5Cvhạ, RzAmtAsau đó2M bịYTzre9 tôiXoK5Cv c2Mhửi rủa2M rồiXoK5Cv tátXoK5Cv, cuố2Mi YTzre9cùng 2Mtrái tim YTzre9anh taYTzre9n nátXoK5Cv nYTzre9hìn tRzAmtAheo bóYTzre9ng tRzAmtAôi khYTzre9uất XoK5Cvxa dần.

Hoặc là2M s2Mau kYTzre9hi biếYTzre9t sự thật,XoK5Cv 2Mtôi sẽRzAmtA nRzAmtAgân ngYTzre9ấn XoK5Cvnước mXoK5Cvắt 2Mkiên quyếtRzAmtA cYTzre9ùng aRzAmtAnh chRzAmtAăm 2Msóc XoK5Cvcô Thiên2M thầ2Mn mùa XoK5Cv hạ kia2M. CuốiYTzre9 cRzAmtAùng, RzAmtAsau khXoK5Cvi 2Mtrải qXoK5Cvua hXoK5Cvàng loạtXoK5Cv RzAmtAnhững YTzre9đả RzAmtAkích lẫnYTzre9 hRzAmtAiểu XoK5Cvlầm, 2Mánh sáng củYTzre9a Thánh2M mYTzre9ẫu RzAmtAtôi cuốiRzAmtA cYTzre9ùng RzAmtAcũng cảm2M 2Mhóa RzAmtAđược YTzre9trời đất,2M t2Mình bRzAmtAạn củRzAmtAa ba2M người vYTzre9à tìn2Mh y2Mêu 2Mcủa RzAmtAhai RzAmtAngười cùng2M YTzre9tồn tạiYTzre9 vYTzre9à cYTzre9húng tôiXoK5Cv sẽRzAmtA cùngRzAmtA sốngYTzre9 tYTzre9rong nhữYTzre9ng ngày vuXoK5Cvi vẻ,YTzre9 hạYTzre9nh phúc...

Thế nhXoK5Cvưng, dRzAmtAù cuộXoK5Cvc sốnRzAmtAg có đầyXoK5Cv nhữ2Mng tìnRzAmtAh huốXoK5Cvng cẩuRzAmtA huyếtRzAmtA thYTzre9ì cũ2Mng kRzAmtAhông phYTzre9ải l2Mà đa2Mng tr2Mên k2Mịch trường.

Trương ThXoK5Cvần lYTzre9ựa c2Mhọn sự thẳng2M tRzAmtAhắn, th2Mành thật,RzAmtA tRzAmtAôi lựa2M c2Mhọn rXoK5Cvời 2Mxa anXoK5Cvh. HaYTzre9i chYTzre9úng tôi,2M mỗRzAmtAi XoK5Cvngười 2Mmột lựa chRzAmtAọn, bYTzre9ình tYTzre9ĩnh mXoK5Cvà quyếYTzre9t đoán.

Không c2Mó nước2M mắt, khô2Mng cóRzAmtA sXoK5Cvự đ2Mau khRzAmtAổ xéYTzre9 g2Man xéXoK5Cv ruột,RzAmtA YTzre9không hYTzre9ỏi tr2Mời, hỏiYTzre9 đất,RzAmtA hỏiXoK5Cv XoK5Cvbiển, tất2M cảYTzre9 đều YTzre9theo YTzre9lẽ t2Mự nhiên.

Tôi YTzre9giậm giậm2M chân, hìXoK5Cvnh nXoK5Cvhư khôngXoK5Cv cònYTzre9 t2Mê nữa.

Buông RzAmtAtay YTzre9khỏi YTzre9cây cột điện,2M 2Mtôi cườiRzAmtA 2Mhì hRzAmtAì nói:

- MaXoK5Cvy m2Mà ngườYTzre9i trong2M văn phòngRzAmtA đề2Mu khô2Mng biết2M chXoK5Cvuyện RzAmtAcủa ha2Mi 2Mchúng taYTzre9, đ2Mỡ phải2M t2Mốn cXoK5Cvông giải2M thích.

Trương ThầnRzAmtA gật2M đầu,YTzre9 cuối cùngRzAmtA XoK5Cvtrên kRzAmtAhóe RzAmtAmôi anYTzre9h c2Mũng lộYTzre9 rYTzre9a một2M đường2M conRzAmtAg nhXoK5Cvo nhỏ:

- ỪXoK5Cv, cũngYTzre9 may.

- MXoK5Cvay RzAmtAlà chúngRzAmtA tYTzre9a chưa nóiYTzre9 tXoK5Cvới XoK5Cvkế hoạcYTzre9h hXoK5Cvay lRzAmtAời hứRzAmtAa gì.

- ỪRzAmtA, may.

- MYTzre9ay mà2M eXoK5Cvm vẫnRzAmtA cYTzre9hưa rất rấtYTzre9 rấXoK5Cvt tRzAmtAhích anhXoK5Cv, YTzre9thích đếXoK5Cvn YTzre9nỗi kRzAmtAhắc cốXoK5Cvt gh2Mi tâm.

- Ừ,RzAmtA may.

- XoK5CvMay 2Mmà, aYTzre9nh c2Mũng đối2M với 2Mem nhRzAmtAư vậy.

Lần XoK5Cvnày RzAmtATrương ThầRzAmtAn lại không2M nYTzre9ói gì.

Để k2Mhông kh2Mí bớtXoK5Cv 2Mtẻ ngắtRzAmtA, tôi đàn2Mh ph2Mải nóXoK5Cvi tiếp:

- TìnhXoK5Cv yêXoK5Cvu XoK5Cvcủa YTzre9chúng XoK5Cvta thật "chYTzre9ớp nhoáYTzre9ng". XoK5CvTừ lúc2M xáXoK5Cvc địnXoK5Cvh q2Muan hệYTzre9 yêRzAmtAu đươngRzAmtA XoK5Cvđến khXoK5Cvi kế2Mt thúc, trRzAmtAước RzAmtAsau gộpXoK5Cv lRzAmtAại hìnXoK5Cvh XoK5Cvnhư nhXoK5Cviều n2Mhất cXoK5Cvhỉ mườiRzAmtA ngày.

Trương ThầnRzAmtA giXoK5Cvơ ta2My rXoK5Cva xem đồRzAmtAng hồ,XoK5Cv nói:

- ChíXoK5Cvn 2Mngày hXoK5Cvai mư2Mơi hai RzAmtAgiờ bốRzAmtAn XoK5Cvmươi RzAmtAba phYTzre9út, từYTzre9 lRzAmtAúc anYTzre9h YTzre9nói vớiRzAmtA RzAmtAem "RzAmtAPhải" RzAmtAđến RzAmtAcâu nói baYTzre9n n2Mãy "Đún2Mg vậy".

- XoK5CvCó phảiXoK5Cv anYTzre9h thícXoK5Cvh em không?

- RzAmtAAnh muốn2M c2Mhia taYTzre9y eRzAmtAm có đúnRzAmtAg không?

- ĐúngXoK5Cv vậy.

Tôi híXoK5Cvt mRzAmtAạnh mũi,XoK5Cv chớXoK5Cvp mắt thậXoK5Cvt mYTzre9ạnh, hYTzre9ét to:

- YTzre9Anh đừngXoK5Cv nRzAmtAhư thXoK5Cvế nàRzAmtAy. Nếu anRzAmtAh nhưXoK5Cv thếXoK5Cv nRzAmtAày tRzAmtAhì eRzAmtAm YTzre9sẽ cảmXoK5Cv thấyYTzre9 an2Mh YTzre9thích e2Mm nhiềRzAmtAu YTzre9hơn eRzAmtAm thí2Mch anh.

Trương ThầnRzAmtA bậXoK5Cvt cười, giọngXoK5Cv nóiRzAmtA 2Mkhàn khYTzre9àn nhưngRzAmtA rõXoK5Cv rà2Mng, chíXoK5Cvn chắn:

- TiểuXoK5Cv ĐậXoK5Cvu, anRzAmtAh thực2M sự muốnRzAmtA luôXoK5Cvn ởYTzre9 XoK5Cvbên emYTzre9, YTzre9muốn quýXoK5Cv t2Mrọng emYTzre9, khôRzAmtAng muốnRzAmtA 2Mem phảiRzAmtA buồ2Mn, khônRzAmtAg muốnXoK5Cv em pRzAmtAhải RzAmtAkhóc. AnRzAmtAh XoK5Cvnhững tưYTzre9ởng rằnRzAmtAg, mì2Mnh XoK5Cvcó thể2M 2Mlàm được...

Anh YTzre9nắm chắ2Mc vYTzre9ai tôi, xoYTzre9ay tXoK5Cvôi nửa2M vòng2M tXoK5Cvròn, RzAmtAsau XoK5Cvđó k2Mhẽ đẩy2M tôYTzre9i vRzAmtAề phíaRzAmtA tr2Mước, giọ2Mng an2Mh vanXoK5Cvg lên sauRzAmtA lXoK5Cvưng tôi:

- TYTzre9rước đâyRzAmtA, đều2M làYTzre9 em YTzre9 nhìn anYTzre9h rờiRzAmtA RzAmtAđi. LầnYTzre9 nàyYTzre9 đổiRzAmtA 2Mlại, YTzre9anh sẽYTzre9 n2Mhìn theXoK5Cvo XoK5Cvbóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi 2Msải nhữ2Mng 2Mbước lớn, không2M qua2My đầYTzre9u lại.

Tôi tRzAmtAhất YTzre9tình rồiYTzre9, tôi rXoK5Cvất buồn.

Dù cuộc2M tìnXoK5Cvh YTzre9này tYTzre9ừ đầu cRzAmtAhí cuốiXoK5Cv tổYTzre9ng cộRzAmtAng khôngRzAmtA đế2Mn 2Mmười ngày,RzAmtA nYTzre9hưng tô2Mi YTzre9vẫn rấYTzre9t buồn.

Vốn địnhYTzre9 lấyYTzre9 đYTzre9ồ, 2Mrồi đi đ2Mến ch2Mỗ Ngưu2M B2Môn XoK5Cvnhưng dYTzre9o troXoK5Cvng lò2Mng buồnYTzre9 bãYTzre9 nRzAmtAên RzAmtAtôi muố2Mn q2Muay vềXoK5Cv nhRzAmtAà ở2M một mình.

Có RzAmtAcâu nói:RzAmtA "Kh2Mông có YTzre9cách 2Mnào giảiXoK5Cv sầuXoK5Cv ngoàiRzAmtA việYTzre9c giả2M vRzAmtAờ vui...".

Tôi m2Mua RzAmtAcổ vXoK5Cvịt ThaXoK5Cvnh Võ loạ2Mi caRzAmtAy nhYTzre9ất, pXoK5Cvha XoK5Cvly cYTzre9à pYTzre9hê đeYTzre9n đặcRzAmtA hRzAmtAơn XoK5Cvcả tươnXoK5Cvg rồ2Mi XoK5Cvnhìn h2Mai tYTzre9hứ nàyRzAmtA bầYTzre9n thần 2Mhồi lâuXoK5Cv, cuYTzre9ối cùnXoK5Cvg lRzAmtAại không2M nhéYTzre9t XoK5Cvvào miệng.

Tôi như2M cYTzre9on nhặnRzAmtAg không đầuYTzre9 lYTzre9ượn 2Mquanh phXoK5Cvòng m2Mười bả2My, mười2M RzAmtAtám vònRzAmtAg, chóngRzAmtA mXoK5Cvặt, hRzAmtAoa mRzAmtAắt, cXoK5Cvhán nản2M, XoK5Cvcuối cùng chỉYTzre9 có2M tYTzre9hể mởRzAmtA 2Mmáy t2Mính, rồiRzAmtA lRzAmtAại tiệnYTzre9 taYTzre9y đăngRzAmtA nhYTzre9ập QQ.

Vào giờ2M ăRzAmtAn tốiXoK5Cv củaXoK5Cv ngày ChủXoK5Cv nhậYTzre9t, sốYTzre9 ngưYTzre9ời 2MOnline 2Mchỉ đRzAmtAếm tYTzre9rên đầuRzAmtA RzAmtAngón tayXoK5Cv, XoK5Cvdo đYTzre9ó 2Mavatar nà2Mo sáXoK5Cvng càng tr2Mở nêXoK5Cvn YTzre9rõ rànYTzre9g hơn.

Trong 2Mđó cóYTzre9 RzAmtAmột avat2Mar, hình nhRzAmtAư RzAmtAlúc nàoXoK5Cv cũngRzAmtA sáng2M, rRzAmtAỏ lẽ2M XoK5Cvanh t2Ma n2Mghiện gam2Me trên2M Q2MQ 2Mnên XoK5CvOnline hai mưXoK5Cvơi bốn2M tiếng2M đồ2Mng YTzre9hồ mộtXoK5Cv ngày.

Có mộXoK5Cvt thXoK5Cvời gYTzre9ian dài,RzAmtA tôi RzAmtAđều ch2Mọn sYTzre9ự phớtXoK5Cv XoK5Cvlờ 2Mđối vYTzre9ới ngườYTzre9i này.YTzre9 YTzre9Nhưng 2Mlần nàXoK5Cvy nYTzre9hư bXoK5Cvị tXoK5Cvrúng RzAmtAtà, tay ruXoK5Cvn RzAmtArun, tôi2M ấn2M vàYTzre9o avat2Mar RzAmtAđó 2Mrồi gYTzre9ửi RzAmtAmột biểu2M tRzAmtAượng mặtRzAmtA cười.

Vừa YTzre9gửi RzAmtAxong, t2Môi liền muốnXoK5Cv c2Mhặt phYTzre9ăng cá2Mi đRzAmtAầu mìnhYTzre9 đi,YTzre9 YTzre9đang địYTzre9nh thoRzAmtAát raXoK5Cv, co2Mn 2Mchuột dừngYTzre9 YTzre9lại YTzre9nút "X" trêRzAmtAn đỉnhYTzre9 góXoK5Cvc 2Mbên 2Mphải, 2Mtôi RzAmtAlại khôngRzAmtA nhXoK5Cvấn vào.

Cát bụiRzAmtA (******) 18:45:34

A PXoK5Cvhúc, RzAmtAem tYTzre9ìm aRzAmtAnh ?

Tốc đXoK5Cvộ đáYTzre9nh chữRzAmtA XoK5Cvcủa Lâm LỗiYTzre9 vẫ2Mn XoK5Cvnhanh nhRzAmtAư trướcXoK5Cv đây,RzAmtA XoK5Cvcông laRzAmtAo YTzre9này thuộRzAmtAc YTzre9về mốiXoK5Cv tìnRzAmtAh mỗXoK5Cvi ngườXoK5Cvi mRzAmtAột nơi2M của2M chúng tôi.

Khi ấ2My RzAmtArất ng2Mhèo, cước gọRzAmtAi điRzAmtAện thoạiRzAmtA đườnRzAmtAg dàiXoK5Cv rấtXoK5Cv đRzAmtAắt, XoK5Cvtôi XoK5Cvvà aXoK5Cvnh YTzre9ta liRzAmtAền 2Mtận dRzAmtAụng XoK5Cvtất XoK5Cvcả XoK5Cvcơ 2Mhội RzAmtAđể có t2Mhể 2Mlên mạnRzAmtAg nXoK5Cvói XoK5Cvchuyện. RzAmtAKý RzAmtAtúc xRzAmtAá, quáXoK5Cvn 2Mnet, phònYTzre9g má2My, đềuRzAmtA l2Mà nhXoK5Cvững nơiXoK5Cv chúng tRzAmtAôi từnYTzre9g chiến2M đấu.

Số QXoK5CvQ củ2Ma XoK5Cvhai chXoK5Cvúng tôi làYTzre9 YTzre9cùng đăng2M kRzAmtAý mộtYTzre9 lúc,RzAmtA YTzre9sáu nămRzAmtA rồi,RzAmtA chưRzAmtAa từRzAmtAng thay.

Trên tYTzre9hực t2Mế, RzAmtAcó rất RzAmtAnhiều thứRzAmtA vẫ2Mn khôRzAmtAng hề2M thaXoK5Cvy đXoK5Cvổi YTzre9sau kh2Mi chúXoK5Cvng tRzAmtAôi chi2Ma tayYTzre9. VíYTzre9 dụ2M nRzAmtAhư sYTzre9ố điện thoại2M RzAmtAdi d2Mộng, sYTzre9ố tàRzAmtAi khoảXoK5Cvn MSRzAmtAN, địaRzAmtA chỉYTzre9 emaXoK5Cvil, biệtRzAmtA dan2Mh tr2Mên mạng,2M cYTzre9ách gọi thânYTzre9 YTzre9mật tRzAmtArong đờiXoK5Cv thXoK5Cvực, 2Mthậm 2Mchí đế2Mn YTzre9ngay cảXoK5Cv mật2M 2Mmã thXoK5Cvẻ ngâRzAmtAn hYTzre9àng cũRzAmtAng XoK5Cvkhông đổi.RzAmtA Đó chínhRzAmtA làRzAmtA ngàyYTzre9 sYTzre9inh nhậtXoK5Cv 2Mcủa an2Mh ta.

Có du2My nhất2M mộtRzAmtA thứ RzAmtA thay đổi2M lRzAmtAà RzAmtAtình cảmRzAmtA những2M tưởng2M 2Msẽ bềnXoK5Cv lâuXoK5Cv YTzre9như trờYTzre9i đất.

Trời RzAmtAđất! Xe2Mm XoK5Cvra tôXoK5Cvi đang 2Mthật sRzAmtAự rRzAmtAất buồn.YTzre9 Tôi2M XoK5Cvnhíu mắtYTzre9, cRzAmtAau màyRzAmtA 2Mvẻ đaXoK5Cvu đớn.

A XoK5CvTu 2MLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chYTzre9ỉ muXoK5Cvốn nhanh chóXoK5Cvng kếYTzre9t 2Mthúc cu2Mộc đốiRzAmtA thoạ2Mi YTzre9vô tRzAmtAhưởng v2Mô phạtXoK5Cv nàyRzAmtA nh2Mưng RzAmtAlại mộtRzAmtA lầnRzAmtA RzAmtAnữa đang địnhXoK5Cv th2Moát th2Mì phảiXoK5Cv dXoK5Cvừng lại.

Cát bụRzAmtAi (******) 18:48:34

A PhúcXoK5Cv, cóRzAmtA phảiXoK5Cv đãXoK5Cv xRzAmtAảy ra chuyYTzre9ện gRzAmtAì không?

Tôi cóRzAmtA thể2M nóXoK5Cvi mộYTzre9t cách YTzre9 không YTzre9hề phRzAmtAô trươnYTzre9g rằngRzAmtA, từRzAmtA cửaRzAmtA XoK5Cvsổ RzAmtAchat, tronXoK5Cvg foXoK5Cvnt YTzre9chữ "Lệ",XoK5Cv XoK5Cvcỡ chữXoK5Cv năm, màXoK5Cvu chữXoK5Cv xanRzAmtAh XoK5Cvda trờXoK5Cvi, YTzre9tôi 2Mcó thểYTzre9 tưởn2Mg tượRzAmtAng YTzre9ra XoK5Cvdáng 2Mvẻ cRzAmtAủa aXoK5Cvnh tYTzre9a lúc này.

Mắt nXoK5Cvhìn chằmYTzre9 chằm2M vào màRzAmtAn hìnXoK5Cvh, ngóXoK5Cvn tRzAmtAay đặtYTzre9 RzAmtAtrên bàXoK5Cvn pXoK5Cvhím, RzAmtAkhẽ míRzAmtAm chặtYTzre9 môi,XoK5Cv tYTzre9hoáng cYTzre9hút YTzre9lo lắng.2M Ồ đúRzAmtAng rồi,YTzre9 YTzre9bên cạ2Mnh cXoK5Cvòn 2Mcó nRzAmtAửa bRzAmtAao thuốcYTzre9 láXoK5Cv, XoK5Cvmột chRzAmtAiếc gạtXoK5Cv tà2Mn, mộtRzAmtA cáiYTzre9 bậtRzAmtA lửa.

Nếu nYTzre9hư, những2M thói queYTzre9n nYTzre9ày củaXoK5Cv aRzAmtAnh tRzAmtAa cXoK5Cvũng XoK5Cvkhông RzAmtAhề tha2My đổi.

Tôi thừaXoK5Cv nhận,XoK5Cv XoK5Cvcó những lúc2M YTzre9tôi 2Mlà 2Mngười rấtRzAmtA khôngXoK5Cv qRzAmtAuyết đoán.YTzre9 VậyRzAmtA nên,2M lúcYTzre9 2Mnày tôiYTzre9 XoK5Cvdo dự,RzAmtA cRzAmtAhần chừ, RzAmtA không dứRzAmtAt kXoK5Cvhoát ấ2Mn RzAmtAvào núRzAmtAt "X".

A TXoK5Cvu RzAmtALa (******) 18:52:43

Nếu eYTzre9m x2Mảy XoK5Cvra chuyện, YTzre9anh sẽYTzre9 làmRzAmtA gì?

Trong vYTzre9ài phú2Mt tôRzAmtAi 2Mdo dự, LâmXoK5Cv LỗiYTzre9 vẫnRzAmtA lRzAmtAặng XoK5Cvlẽ chờ2M đợi.RzAmtA SaRzAmtAu khRzAmtAi dòXoK5Cvng chRzAmtAữ vừaYTzre9 rồXoK5Cvi đượcYTzre9 gửiYTzre9 đi,2M aXoK5Cvnh tRzAmtAa YTzre9không lập tứcYTzre9 trả2M 2Mlời 2Mmà YTzre9lặng lXoK5Cvẽ mấ2Mt khoảngRzAmtA mộtXoK5Cv phút2M rưỡi.

Cát bụi2M (******) 18:54:22

Anh sẽXoK5Cv ởXoK5Cv RzAmtAbên YTzre9em, nế2Mu emRzAmtA muốn. ChỉRzAmtA c2Mần XoK5Cvem RzAmtAđồng ý.

 

A XoK5CvTu YTzre9La (******) 18:54:55

Tại saoYTzre9? Chẳn2Mg RzAmtAphải giữa hYTzre9ai chúngRzAmtA tYTzre9a đãXoK5Cv kRzAmtAhông còXoK5Cvn quaRzAmtAn hệYTzre9 g2Mì rồiRzAmtA sao?

 

Cát b2Mụi (******) 18:56:32

A PhúcXoK5Cv ngốc,2M chXoK5Cvo dù2M RzAmtAlà lúc nào,2M chXoK5Cvo RzAmtAdù RzAmtAlà tìn2Mh huốngRzAmtA gXoK5Cvì, aXoK5Cvnh cũRzAmtAng 2Mkhông YTzre9thể bYTzre9ỏ RzAmtAmặc em2M. 2MDù cYTzre9húng ta khônYTzre9g còn2M lYTzre9à nYTzre9gười 2Myêu thRzAmtAì vẫnRzAmtA YTzre9là bạYTzre9n bè.XoK5Cv DRzAmtAù eRzAmtAm khônXoK5Cvg YTzre9coi aXoK5Cvnh RzAmtAlà bạnYTzre9 YTzre9thì RzAmtAít rYTzre9a em 2Mvà a2Mnh XoK5Cvcũng vẫnXoK5Cv là2M đồYTzre9ng hưYTzre9ơng lớnYTzre9 lên2M cRzAmtAùng nhau.

Tôi khRzAmtAông trYTzre9ả lờXoK5Cvi 2Mmà nhấn thẳngXoK5Cv YTzre9vào nXoK5Cvút XoK5Cv"X" rYTzre9ồi tYTzre9ắt 2Mmáy tính.

Vì tRzAmtAôi khóc,YTzre9 d2Mù không có2M RzAmtAsự tXoK5Cvrợ lự2Mc cXoK5Cvủa vịRzAmtA 2Mcay, vịXoK5Cv đắnXoK5Cvg nXoK5Cvhưng nướcXoK5Cv mắt2M tRzAmtAôi vRzAmtAẫn t2Muôn YTzre9như trút.

Con người,YTzre9 loYTzre9ài sin2Mh vYTzre9ật này khôn2Mg cầ2Mn biếtYTzre9 đaYTzre9u buồn2M haRzAmtAy tuy2Mệt v2Mọng XoK5Cvđến đRzAmtAâu, chRzAmtAỉ cầnYTzre9 tìYTzre9m thRzAmtAấy XoK5Cvmột chỗ ph2Mát tiYTzre9ết đượcYTzre9 YTzre9là li2Mền RzAmtAcó thXoK5Cvể XoK5Cvgào khRzAmtAóc tXoK5Cvhoải máiXoK5Cv RzAmtAmột trận,2M cRzAmtAơ bXoK5Cvản sẽ2M chRzAmtAăng cYTzre9ảm thấy vấRzAmtAn đ2Mề RzAmtAto tXoK5Cvát nữa.RzAmtA NhRzAmtAững khảXoK5Cv XoK5Cvnăng YTzre9còn lạiYTzre9 RzAmtAnhư nhRzAmtAảy RzAmtAlầu, đXoK5Cvâm vàRzAmtAo tườngYTzre9 hay 2Mgì 2Mgì đRzAmtAó lYTzre9à rấtYTzre9 hiếm.

Giống nXoK5Cvhư tôXoK5Cvi tr2Mước đây, tứcYTzre9 nghẹn2M ởRzAmtA XoK5Cvtrong ngựcXoK5Cv, YTzre9khó chịuXoK5Cv đXoK5Cvến nỗiRzAmtA hậYTzre9n khôYTzre9ng tRzAmtAhể lXoK5Cvấy da2Mo cYTzre9ứa một nhYTzre9át XoK5Cvvào bụng.

Sau khXoK5Cvi khócYTzre9 RzAmtAđã mộYTzre9t trận, liềRzAmtAn lập2M XoK5Cvtức XoK5Cvsuy xé2Mt một2M cYTzre9ách thựRzAmtAc tế2M rằRzAmtAng, nếuXoK5Cv như2M 2Mcứa mộtRzAmtA vRzAmtAết dà2Mi ởXoK5Cv trênXoK5Cv bụRzAmtAng thì s2Mẽ YTzre9đau đớnXoK5Cv RzAmtAđến thế2M nào...

Nghĩ tRzAmtAới vRzAmtAết cứaRzAmtA YTzre9rỉ máu, 2Mtôi sựRzAmtAc YTzre9nhớ đ2Mến vếtRzAmtA thươ2Mng tr2Mên lưnXoK5Cvg RzAmtAcủa ThYTzre9ương Ngô,YTzre9 RzAmtAdo vậRzAmtAy sứcRzAmtA tậpXoK5Cv trungXoK5Cv liền bị2M XoK5Cvphân tánRzAmtA phầRzAmtAn nàoYTzre9, tYTzre9ốc 2Mđộ lănYTzre9 củYTzre9a nRzAmtAước mắRzAmtAt th2Meo đóRzAmtA cRzAmtAũng XoK5Cvgiảm XoK5Cvđi đôi chút.

Đương nhiYTzre9ên, cRzAmtAòn c2Mó thể vìYTzre9 dùYTzre9 sYTzre9ao RzAmtAđây XoK5Cvcũng khôRzAmtAng 2Mphải l2Mà lầnRzAmtA YTzre9thất tìnYTzre9h đầu2M tiênXoK5Cv, 2Mthất tình,XoK5Cv thất2M tình thànXoK5Cvh YTzre9quen rồi.

Nếu dùnRzAmtAg phươ2Mng pháp khoaYTzre9 YTzre9học 2Mquy đổi2M 2Msố l2Mượng YTzre9thì lần2M trước2M yêuXoK5Cv nXoK5Cvhau troYTzre9ng nXoK5Cvăm năYTzre9m, 2Mtôi khócYTzre9 YTzre9mất năm YTzre9tháng, 2Mlần YTzre9này yêuRzAmtA YTzre9nhau tr2Mong mườiRzAmtA ngà2My, YTzre9do đXoK5Cvó, 2Mcó lXoK5Cvẽ tôiRzAmtA sẽ2M chXoK5Cvỉ RzAmtAkhóc... thôi rồi,YTzre9 h2Mọc dRzAmtAốt RzAmtAmôn tXoK5Cvoán, gYTzre9iờ không2M tínhYTzre9 rRzAmtAa nổi...

Tóm lại,YTzre9 YTzre9dưới tácYTzre9 dụng RzAmtAcủa những2M 2Msuy ng2Mhĩ vớ2M vẩnYTzre9, 2Mtôi đRzAmtAã ngừXoK5Cvng khóc.

Tôi vàRzAmtAo phòXoK5Cvng tắRzAmtAm rửaYTzre9 mặt, bỗYTzre9ng nRzAmtAhiên XoK5Cvnghe thấy2M tiến2Mg cửa.YTzre9 NgXoK5Cvó rYTzre9a th2Mì trôngYTzre9 thRzAmtAấy một2M hổ,RzAmtA mộRzAmtAt trâuXoK5Cv vRzAmtAai sánh XoK5Cv vai đứngXoK5Cv tXoK5Cvrước cử2Ma tRzAmtAhay giày.

Nghe thấyYTzre9 độngXoK5Cv tĩnXoK5Cvh, Thương NgYTzre9ô ngẩngYTzre9 đầuXoK5Cv RzAmtAlên nhìn.XoK5Cv DướiXoK5Cv YTzre9ánh XoK5Cvđèn tườngYTzre9 m2Màu vàn2Mg caYTzre9m XoK5Cv50W, YTzre9hình ảRzAmtAnh hắn có2M chúRzAmtAt RzAmtAkhông YTzre9rõ ràng.

- Tiểu2M TườngRzAmtA, quảXoK5Cv nhiên 2M em cRzAmtAó ởXoK5Cv nhà.

Giọng hXoK5Cvắn vừYTzre9a nhẹ2M vừa khà2Mn, ngh2Me XoK5Cvcó vẻ2M 2Mkỳ YTzre9lạ, 2Mkhiến XoK5Cvtim tXoK5Cvôi nh2Mói lê2Mn, sRzAmtAống mũXoK5Cvi caYTzre9y caXoK5Cvy, saYTzre9u đ2Mó pXoK5Cvhát hiện dáYTzre9ng vXoK5Cvẻ hắnRzAmtA cànYTzre9g 2Mmờ nhạtRzAmtA hơn.

Hóa rYTzre9a, hi2Mệu quảXoK5Cv thị XoK5Cv giác YTzre9như thếXoK5Cv khônXoK5Cvg phảiYTzre9 v2Mì án2Mh 2Mđèn, mYTzre9à YTzre9là RzAmtAtrong giâyXoK5Cv phútRzAmtA nhìnRzAmtA th2Mấy 2Mhắn, mắYTzre9t tôi 2Mbỗng trào2M r2Ma thứ2M chấtRzAmtA lỏng2M mằRzAmtAn mặn.

- SaXoK5Cvo a2Mnh XoK5Cvlại về?

- TỉnYTzre9h rồiRzAmtA thRzAmtAì XoK5Cvvề thôi.

Thương RzAmtANgô lẳngYTzre9 lặnXoK5Cvg đáp lời,2M s2Mau đóRzAmtA tiXoK5Cvến 2Mlại, 2Mnghiêng đầXoK5Cvu nhìXoK5Cvn RzAmtAtôi, cườiYTzre9 mRzAmtAà nhXoK5Cvư khôngXoK5Cv XoK5Cvcười hỏi:

- ERzAmtAm th2Muộc t2Mộc HổYTzre9 cYTzre9húng ta, làmRzAmtA gì2M pRzAmtAhải họ2Mc XoK5Cvloài thỏ?

Tôi 2Mđưa cặp2M mRzAmtAắt thỏ YTzre9nhìn XoK5Cvhắn: 2M- AnYTzre9h mớiYTzre9 làXoK5Cv YTzre9thỏ, l2Mà cXoK5Cvon thỏXoK5Cv đực.

Ngưu BônRzAmtA dự2Ma ngườiXoK5Cv vào cửa2M nhYTzre9ìn 2Mchúng YTzre9tôi, kh2Mẽ RzAmtAcười, nói:

- Nếu2M a2Mnh ấXoK5Cvy làYTzre9 thỏRzAmtA thật tRzAmtAhì chịRzAmtA dâuRzAmtA tí2Mnh sao?

Tôi YTzre9nghiến rănXoK5Cvg, đáp:

- TXoK5Cvhì xRzAmtAé xácYTzre9 2Manh tYTzre9a ra luôn.

Ngưu BônYTzre9 YTzre9cứng họng.

Thương NgôYTzre9 lRzAmtAại rấ2Mt điềm tĩnh,RzAmtA gXoK5Cviơ ta2My r2Ma YTzre9vuốt tRzAmtAóc tôiYTzre9, nói:

- YêXoK5Cvn t2Mâm. C2Mó RzAmtAem ởRzAmtA đây, 2M ta kh2Mông 2Msao đâu.

Không hiểuYTzre9 YTzre9có phải2M dXoK5Cvo mới từ2M bêYTzre9n nRzAmtAgoài v2Mào nhàXoK5Cv haRzAmtAy kh2Mông màRzAmtA RzAmtAtay hXoK5Cvắn RzAmtArất lạn2Mh, khônXoK5Cvg ấmXoK5Cv á2Mp RzAmtAnhư bình2M thường.

Lẽ nàYTzre9o, 2Mhắn thậtYTzre9 sXoK5Cvự chịu ả2Mnh hưởngRzAmtA 2Mcủa thờRzAmtAi tiếtXoK5Cv bênYTzre9 ngXoK5Cvoài saoRzAmtA? VRzAmtAậy nXoK5Cvên, thựcYTzre9 YTzre9ra hRzAmtAắn cũngYTzre9 cảRzAmtAm thấyYTzre9 lạnh...

Điều RzAmtAnày khRzAmtAiên t2Môi bỗng nhYTzre9ớ đếnXoK5Cv cYTzre9ái cRzAmtAhăn lôXoK5Cvng vũ2M RzAmtAmới RzAmtAtinh bỏRzAmtA quênRzAmtA bRzAmtAên đườngRzAmtA n2Mên khôn2Mg RzAmtAtránh khỏi2M tiếc nuối.

Lại ngRzAmtAhĩ tố2Mi hXoK5Cvôm 2Mđó ch2Mỉ cách hiệnYTzre9 t2Mại khô2Mng RzAmtAquá hXoK5Cvai trăYTzre9m YTzre9bốn 2Mmươi YTzre9giờ, 2Mcảnh XoK5Cvvật RzAmtAvẫn nguRzAmtAyên XoK5Cvvẹn nhưngRzAmtA người đãYTzre9 khôYTzre9ng YTzre9còn... TôiRzAmtA khôRzAmtAng chỉRzAmtA tiếYTzre9c nuXoK5Cvối màXoK5Cv còn2M x2Mấu hổRzAmtA, khYTzre9ông chỉXoK5Cv xấuYTzre9 hổ màRzAmtA cRzAmtAòn đRzAmtAau đớnRzAmtA. CứYTzre9 đauXoK5Cv đRzAmtAớn là2M XoK5Cvchức n2Măng tuyXoK5Cvến lệYTzre9 củaRzAmtA 2Mtôi lại2M 2Mkhởi động.

Đang sXoK5Cvuy n2Mghĩ, tôi2M bỗnXoK5Cvg cảm thấyYTzre9 bRzAmtAàn tYTzre9ay XoK5Cvvốn đặtRzAmtA trYTzre9ên máiRzAmtA t2Móc tôiRzAmtA khẽ2M d2Mừng lại,XoK5Cv sYTzre9au đóRzAmtA d2Mi 2Mchuyển xuống tránRzAmtA RzAmtArồi cYTzre9he kínRzAmtA cặRzAmtAp mắRzAmtAt của2M tôi.

Lòng b2Màn YTzre9tay rấtXoK5Cv lRzAmtAạnh nhưng tXoK5Cvôi lạ2Mi cảmXoK5Cv thấ2My rấRzAmtAt nóXoK5Cvng, saYTzre9u nà2My tRzAmtAôi m2Mới hiểuRzAmtA sứcYTzre9 YTzre9nóng đ2Mó cóXoK5Cv đưYTzre9ợc 2Mtừ những giọt2M nưXoK5Cvớc mắt2M đangRzAmtA t2Muôn YTzre9ra nh2Mư t2Mrút củaYTzre9 tôi.

Lần nXoK5Cvày, tRzAmtAôi khônXoK5Cvg gRzAmtAào khóc RzAmtAnhư trướYTzre9c đâRzAmtAy, XoK5Cvchỉ tiếnYTzre9 lê2Mn nử2Ma bước2M rồiRzAmtA vùRzAmtAi mRzAmtAặt vXoK5Cvào lồngXoK5Cv ngựcRzAmtA hắn.

Tôi kYTzre9hông hiểuXoK5Cv sXoK5Cvao mình lạ2Mi như2M thế2M này,YTzre9 vìRzAmtA 2Mcứ 2Mcoi XoK5Cvnhư trXoK5Cvước mặtXoK5Cv 2Mbố mYTzre9ẹ, đXoK5Cvã YTzre9rất nXoK5Cvhiều nă2Mm rồXoK5Cvi tôYTzre9i chưXoK5Cva từngXoK5Cv khóc, RzAmtAcứ cYTzre9oi nXoK5Cvhư làXoK5Cv n2Mgười bRzAmtAạn thâXoK5Cvn nhấ2Mt, cXoK5Cvứ RzAmtAcoi n2Mhư 2Mlà TrươYTzre9ng RzAmtAThần, làRzAmtA LâmXoK5Cv Lỗi, thìRzAmtA nhiềuYTzre9 lắm2M tôiYTzre9 cũnYTzre9g chRzAmtAỉ vừaYTzre9 k2Mhóc, vừaXoK5Cv cưYTzre9ời rồXoK5Cvi hétYTzre9 vàiYTzre9 tiRzAmtAếng cYTzre9ho xong.

Nhưng gRzAmtAiờ đâyYTzre9, tôXoK5Cvi lại giốngRzAmtA nhXoK5Cvư mYTzre9ột đứaYTzre9 tYTzre9rẻ chẳng2M hiểuRzAmtA biếtYTzre9 2Mgì, k2Mhông cóXoK5Cv RzAmtAáp lực,XoK5Cv cũnRzAmtAg chẳnRzAmtAg phảiXoK5Cv che gRzAmtAiấu, 2Mnhư thế2M nào2M 2Mthì cứ2M 2Mlà vậy.

Khóc RzAmtAthoải máRzAmtAi rXoK5Cvồi, tôi cònRzAmtA XoK5Cvra 2Msức quệtXoK5Cv n2Mước 2Mmắt, nYTzre9ước mũ2Mi XoK5Cvvào áoRzAmtA củ2Ma Th2Mương NgXoK5Cvô, RzAmtAtrong lòngRzAmtA thấyXoK5Cv thoải máiYTzre9 h2Mơn nhiều.

Lúc này,RzAmtA NgYTzre9ưu XoK5CvBôn vẫnRzAmtA đứng yênRzAmtA tYTzre9ại YTzre9vị tXoK5Cvrí cũ,2M nhRzAmtAìn tXoK5Cvôi, vẫyYTzre9 taXoK5Cvy nói:

- XeXoK5Cvm rYTzre9a, cXoK5Cvhỗ n2Mày không RzAmtA có viRzAmtAệc gìRzAmtA ch2Mo tYTzre9ôi 2Mrồi. Chị2M dâYTzre9u à2M, aYTzre9nh RzAmtAấy có2M sốRzAmtA đRzAmtAiện thoạiXoK5Cv cXoK5Cvủa XoK5Cvtôi đó.2M Nếu2M có việcRzAmtA gì2M XoK5Cvthì cứXoK5Cv gọiRzAmtA thẳnRzAmtAg cXoK5Cvho tôi.

Anh chànYTzre9g vừaXoK5Cv nó2Mi RzAmtAvừa mở cửaRzAmtA, 2Mtrong lúc2M ké2Mo cửaXoK5Cv 2Mra, liềRzAmtAn bXoK5Cvị YTzre9một vật2M thRzAmtAể khôYTzre9ng rYTzre9õ danYTzre9h 2Mtính từ2M XoK5Cvbên ngoài tYTzre9ông thẳRzAmtAng RzAmtAvào XoK5Cvngực. NXoK5Cvgưu BônXoK5Cv lYTzre9oạng choạngYTzre9 mộtRzAmtA lRzAmtAúc mới2M đứngXoK5Cv yên2M đượcRzAmtA, chưXoK5Cva RzAmtAkịp phản ứngXoK5Cv lại,YTzre9 đãXoK5Cv lậpYTzre9 tXoK5Cvức bịXoK5Cv hàn2Mg loạtXoK5Cv cYTzre9âu 2Mhỏi XoK5Cvlàm choYTzre9áng váng:

- Nà2My, aYTzre9nh lXoK5Cvà aXoK5Cvi? YTzre9Sao lại ở2M đây?RzAmtA RzAmtAAnh 2Mcó qua2Mn hệXoK5Cv gYTzre9ì vớiXoK5Cv 2MĐậu pRzAmtAhụ già?XoK5Cv ĐậRzAmtAu phụYTzre9 RzAmtAgià đâuYTzre9? ARzAmtAnh đãXoK5Cv làmYTzre9 gì2M 2Mnó rồi...

Tôi rất2M thYTzre9ông RzAmtAcảm nhìn đồngYTzre9 2Mchí TứYTzre9 Ngư2Mu đaXoK5Cvng vôXoK5Cv cùngXoK5Cv hoảnXoK5Cvg hốt,XoK5Cv 2Mthan vãn:

- Trứn2Mg muối2M, mắtRzAmtA mày chYTzre9ỉ đểXoK5Cv trRzAmtAưng bàyXoK5Cv tRzAmtAhôi sao?

Vật thểYTzre9 lYTzre9ạ nàRzAmtAy chínXoK5Cvh là đồngRzAmtA 2Mchí YTzre9Trứng muối2M, RzAmtAngười trướ2Mc đâyRzAmtA đãYTzre9 YTzre9đập gạc2Mh vào2M LRzAmtAâm LỗiXoK5Cv khiếRzAmtAn anRzAmtAh 2Mta phải nằmYTzre9 viện,YTzre9 cRzAmtAô nàngXoK5Cv cạRzAmtA cRzAmtAứng củaYTzre9 tôi.

Nghe thấ2My tiYTzre9ếng tôiYTzre9, T2Mrứng muối lậ2Mp tứYTzre9c buRzAmtAông cổXoK5Cv XoK5Cváo Ngư2Mu BôYTzre9n RzAmtAra rồiYTzre9 nhảyYTzre9 vXoK5Cvề YTzre9phía tôXoK5Cvi RzAmtAnhư mộtRzAmtA RzAmtAcon b2Mọ ch2Mó, hết YTzre9 nhìn tXoK5Cvôi lạiYTzre9 nhìRzAmtAn Th2Mương Ngô:

- KhôngYTzre9 2Mngờ RzAmtAcòn cYTzre9ó một YTzre9 anh chànXoK5Cvg nữaXoK5Cv. Đậu2M phụYTzre9 giàRzAmtA, màyYTzre9 đượcRzAmtA lắm!RzAmtA ĐaRzAmtAng chơXoK5Cvi tXoK5Cvrò "yêRzAmtAu tXoK5Cvập thể" à?

- Yêu2M tậpYTzre9 XoK5Cvthể cáiXoK5Cv đầ2Mu mày ấy!

Có sYTzre9o RzAmtAsánh mớYTzre9i th2Mấy sự YTzre9 khác bXoK5Cviệt. T2Mại sXoK5Cvao tYTzre9ôi 2Mlại xác2M định2M YTzre9một cá2Mch kiê2Mn địnhRzAmtA khôngXoK5Cv đổiRzAmtA và2M khYTzre9ẳng đXoK5Cvịnh bản thânRzAmtA mìRzAmtAnh 2Mlà mộYTzre9t phụRzAmtA nữ2M t2Mruyền thốngXoK5Cv TrunXoK5Cvg HXoK5Cvoa vớiRzAmtA đRzAmtAầy đủ2M c2Mác XoK5Cvphẩm chấ2Mt YTzre9như dịu YTzre9dàng, XoK5Cvlương th2Miện, lịchRzAmtA thiệpYTzre9, tRzAmtAiết kiệmYTzre9 RzAmtAvà nhườ2Mng nhịnXoK5Cv? VRzAmtAì chỉ2M cXoK5Cvần c2Mó sựXoK5Cv tồn tạiXoK5Cv của2M TYTzre9rứng muốiYTzre9 tRzAmtAhì XoK5Cvđến nga2My cả2M YTzre9Hồng HưngXoK5Cv thậpRzAmtA RzAmtAtam muRzAmtAội1 2Mcũng XoK5Cvcó t2Mhể cYTzre9oi là cRzAmtAô RzAmtAgái ngRzAmtAoan hiền,XoK5Cv 2Me thẹRzAmtAn, dụtXoK5Cv dè2M, RzAmtAcon RzAmtAnhà lành...

1 HồngRzAmtA Hư2Mng tXoK5Cvhập tXoK5Cvam muội: 2MNhân vậtYTzre9 ch2Mính tro2Mng XoK5Cvbộ phYTzre9im Hồ2Mng HưnRzAmtAg thậYTzre9p 2Mtam muYTzre9ội, YTzre9là eXoK5Cvm 2Mgái t2Mhứ mười2M bRzAmtAa cYTzre9ủa bang 2MHồng HYTzre9ưng. Tr2Mong t2Mhế giới2M nRzAmtAgầm RzAmtAthống RzAmtAtrị bởYTzre9i đànYTzre9 ông,2M nRzAmtAhân vậ2Mt RzAmtAnày YTzre9đã kiên cYTzre9ường XoK5Cvvượt RzAmtAqua nhữXoK5Cvng tYTzre9hử tháXoK5Cvch vXoK5Cvà nhữngXoK5Cv RzAmtAcơ cực2M để2M vươ2Mn YTzre9lên trYTzre9ở thXoK5Cvành b2Mang chủ khRzAmtAu phốYTzre9 Portland.

Tôi đangYTzre9 đauRzAmtA lRzAmtAòng hồi tưởng2M 2Mlại mộRzAmtAt RzAmtAvài cXoK5Cvhiến t2Mích hRzAmtAuy 2Mhoàng củXoK5Cva Trứn2Mg muốRzAmtAi tYTzre9hì trRzAmtAong nhYTzre9áy mắt,2M cô nàXoK5Cvng đã2M nhRzAmtAảy RzAmtAthẳng vàRzAmtAo 2Mphòng kRzAmtAhách. TRzAmtArông thXoK5Cvấy vếtYTzre9 máRzAmtAu Th2Mương Ng2Mô đYTzre9ể YTzre9lại trên ghếXoK5Cv soXoK5Cvfa mYTzre9à tôiXoK5Cv chXoK5Cvưa laXoK5Cvu sạcYTzre9h, 2Mcô nàRzAmtAng bỗRzAmtAng thYTzre9ốt lê2Mn RzAmtAlời thRzAmtAan kXoK5Cvinh thRzAmtAiên độYTzre9ng địa:

- Đậu2M p2Mhụ g2Mià, cuối YTzre9 cùng c2Mhỗ đRzAmtAó cũnXoK5Cvg ráchYTzre9 rồiRzAmtA sXoK5Cvao? TRzAmtArời 2Mđất, đúngRzAmtA làYTzre9 châYTzre9m mXoK5Cvột nhátXoK5Cv kYTzre9im th2Mấy máu!

Châm mXoK5Cvột nhátXoK5Cv XoK5Cvkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tYTzre9ôi hếtYTzre9 nh2Mìn nửa ngườiXoK5Cv dưYTzre9ới củaYTzre9 ThưRzAmtAơng NRzAmtAgô rXoK5Cvồi lạiYTzre9 nRzAmtAhìn nXoK5Cvửa ngXoK5Cvười dưYTzre9ới RzAmtAcủa NgưRzAmtAu BôRzAmtAn. TrướcYTzre9 câu XoK5Cv nói maXoK5Cvng tínRzAmtAh kícYTzre9h thícYTzre9h cYTzre9ủa TrứngRzAmtA muYTzre9ối, ýXoK5Cv nghYTzre9ĩ dYTzre9âm đãXoK5Cvng, duYTzre9ng tụcYTzre9 ẩnXoK5Cv g2Miấu trong đ2Mầu tô2Mi bRzAmtAỗng YTzre9ào àRzAmtAo RzAmtAbật rXoK5Cva khXoK5Cvông YTzre9sao thXoK5Cvu YTzre9lại được.

Luôn XoK5Cvcó nYTzre9hiều người2M cho rằ2Mng tô2Mi thuộRzAmtAc loại2M "nh2Mo nhãRzAmtA cYTzre9ặn bã"YTzre9. TôYTzre9i thấy2M XoK5Cvđiều nYTzre9ày khônXoK5Cvg đángYTzre9 để mìnRzAmtAh phảiRzAmtA qXoK5Cvuan t2Mâm vàYTzre9 tôXoK5Cvi XoK5Cvcũng RzAmtAchẳng hiểu.

Vì những2M ngườiRzAmtA đóRzAmtA chư2Ma từng 2Mgặp 2MTrứng mu2Mối, nếu2M hXoK5Cvọ gXoK5Cvặp rXoK5Cvồi thYTzre9ì chắcRzAmtA chắn2M họ2M sXoK5Cvẽ bỏ2M XoK5Cvđi hRzAmtAai chRzAmtAữ "XoK5Cvnho nhã" RzAmtAcho tôi.

Trứng muốYTzre9i bằYTzre9ng tuổi tôiXoK5Cv nhưnYTzre9g YTzre9vì cYTzre9ó khuRzAmtAôn mặtRzAmtA tRzAmtArẻ YTzre9con nRzAmtAên trôXoK5Cvng cóYTzre9 2Mvẻ giốngXoK5Cv nRzAmtAhư một2M XoK5Cvcô nàYTzre9ng Lolita nhỏ2M RzAmtAbé, luônXoK5Cv tươi2M 2Mtrẻ RzAmtAvới RzAmtAmái tóXoK5Cvc RzAmtAdài ngaRzAmtAng RzAmtAvai, kẹpRzAmtA tócXoK5Cv YTzre9mai gXoK5Cvọn YTzre9gàng, cặRzAmtAp lông RzAmtA mày YTzre9cong cRzAmtAong, RzAmtAđôi mắtYTzre9 tRzAmtAo tròn2M. KXoK5Cvhi XoK5Cvcô 2Mnàng k2Mhông nóRzAmtAi, không2M cYTzre9ười, khôngXoK5Cv cRzAmtAử đRzAmtAộng, trông hệtRzAmtA nh2Mư mẫuRzAmtA RzAmtAngười đầu2M YTzre9gỗ vRzAmtAô cảmRzAmtA xYTzre9úc, 2Mkhi đóYTzre9 c2Mô nXoK5Cvàng lXoK5Cvà XoK5Cvcô XoK5Cvbé đáng2M yêXoK5Cvu, nXoK5Cvội tâm, nh2Mo nYTzre9hã 2Mđến tYTzre9ội nghiệp.

Không tXoK5Cvhể kXoK5Cvhông thừ2Ma nhận rằnYTzre9g kh2Mí chấtYTzre9 n2Mho nhXoK5Cvã củaXoK5Cv TrYTzre9ứng XoK5Cvmuối toá2Mt YTzre9ra RzAmtAtừ RzAmtAtâm hồRzAmtAn. XoK5CvCó câuXoK5Cv nXoK5Cvói là "Phúc2M hữXoK5Cvu thi2M, thXoK5Cvư khYTzre9í 2Mtự hoYTzre9a"1, trYTzre9ong bXoK5Cvụng YTzre9cô RzAmtAnàng chắRzAmtAc chẳnXoK5Cvg nhiều nhặnXoK5Cv tYTzre9hơ YTzre9từ XoK5Cvthi c2Ma gXoK5Cvì nhưYTzre9ng lạiXoK5Cv côYTzre9 đọngRzAmtA m2Một XoK5Cvlượng YTzre9tư liệu2M tiXoK5Cvnh tRzAmtAúy 2Mtương đốiYTzre9 khả quan.

1 2MBụng có2M chứaYTzre9 thYTzre9ơ, khYTzre9í hào hoa.

Trứng muốiYTzre9 XoK5Cvlà ngưRzAmtAời có họXoK5Cvc 2Mvấn thự2Mc sự,YTzre9 việYTzre9c họcXoK5Cv hànhRzAmtA củaYTzre9 XoK5Cvcô nàng2M thuậnXoK5Cv lợiYTzre9 nh2Mư 2Mcá gặXoK5Cvp nướYTzre9c XoK5Cvtại một trườngXoK5Cv cXoK5Cvó tiếngYTzre9 troXoK5Cvng nước,XoK5Cv họcXoK5Cv hế2Mt XoK5Cvcao họcYTzre9 XoK5Cvlại 2Mđến tiRzAmtAến sĩ2M chuyênRzAmtA ngànhYTzre9 Vật2M lý hạtRzAmtA nhân.

Theo sXoK5Cvự YTzre9suy YTzre9xét củYTzre9a tôi, rấYTzre9t có2M khảXoK5Cv 2Mnăng YTzre9vì giữXoK5Cv thRzAmtAái độRzAmtA nghiRzAmtAêm chRzAmtAỉnh cYTzre9ao độXoK5Cv tro2Mng học2M RzAmtAthuật nênXoK5Cv c2Mô nàng đRzAmtAã gXoK5Cvây XoK5Cvra vôXoK5Cv sRzAmtAố 2Mnhững chấ2Mn độn2Mg t2Mrong 2Mcuộc sốn2Mg. NếuRzAmtA chỉ2M dùnXoK5Cvg haYTzre9i từRzAmtA đ2Mể RzAmtAtổng kết hiệ2Mn tYTzre9ượng RzAmtAcủa 2Mcô RzAmtAnàng thRzAmtAì đXoK5Cvó 2Mlà "BiRzAmtAến YTzre9thái", nXoK5Cvếu dùn2Mg bốnRzAmtA YTzre9từ tRzAmtAhì là "Ho2Màn 2Mtoàn RzAmtAbiến thái"...

Theo lYTzre9ời RzAmtAcủa cXoK5Cvô nàng, XoK5Cvdo lầYTzre9n nà2My phXoK5Cvải XoK5Cvđi đ2Mến mộYTzre9t XoK5Cvnơi hRzAmtAẻo lánh2M lYTzre9àm đềRzAmtA tYTzre9ài tRzAmtArong nử2Ma RzAmtAnăm nêXoK5Cvn vYTzre9ội tranh XoK5Cv thủ chạXoK5Cvy n2Mhảy kh2Mắp cácRzAmtA thYTzre9ành phốRzAmtA YTzre9lớn mộ2Mt lượt.

Trạm d2Mừng XoK5Cvchân lầRzAmtAn trướcXoK5Cv là BắcYTzre9 KYTzre9inh, 2Mcũng là2M nYTzre9ơi Lâ2Mm LỗiXoK5Cv đRzAmtAang sinYTzre9h sống.

Chúng tôi2M RzAmtAmột hàngRzAmtA bốn 2Mngười, 2Mtrong đRzAmtAó cYTzre9ó h2Mai XoK5Cvvị thầ2Mn tYTzre9iên, 2Mmột vịYTzre9 thầYTzre9n tiRzAmtAên RzAmtAdự RzAmtAbị vYTzre9à một2M coXoK5Cvn người hùngYTzre9 YTzre9hổ XoK5Cvphi thẳngRzAmtA XoK5Cvxuống qRzAmtAuán lẩuRzAmtA dưXoK5Cvới tầ2Mng một2M đ2Mể RzAmtAtiếp đ2Mãi Trứ2Mng muối.

Sau khRzAmtAi đãXoK5Cv gọXoK5Cvi mónXoK5Cv và2M đang đợiRzAmtA mRzAmtAang đồYTzre9 ănYTzre9 lênYTzre9, TrứngRzAmtA YTzre9muối buYTzre9ột miệnXoK5Cvg YTzre9nói một2M câu:

- ĐậuRzAmtA p2Mhụ già,YTzre9 tYTzre9ao nghi làXoK5Cv têRzAmtAn rẻRzAmtA mạXoK5Cvt đYTzre9ó đãRzAmtA chế2Mt rồi.

Chính v2Mì RzAmtAkiểu tưYTzre9 tưởngRzAmtA và hành2M vYTzre9i "hoànXoK5Cv toRzAmtAàn biếnRzAmtA RzAmtAthái" của2M TrứngYTzre9 muYTzre9ối, YTzre9nên đếnXoK5Cv tậnYTzre9 hô2Mm nay RzAmtA vẫn chưa2M hề2M cóRzAmtA XoK5Cvbất RzAmtAkỳ n2Mgười khácYTzre9 giXoK5Cvới nàoRzAmtA phúRzAmtAc lớ2Mn đưYTzre9ợc thưởnYTzre9g thRzAmtAức 2Mmỹ sắc2M của cXoK5Cvô nàngXoK5Cv. 2MNhưng YTzre9cô nRzAmtAàng YTzre9lại khôXoK5Cvng hềXoK5Cv quaYTzre9n tâmXoK5Cv đếnRzAmtA điềuXoK5Cv ấyYTzre9, bởiXoK5Cv tronXoK5Cvg mắXoK5Cvt côRzAmtA nàng, RzAmtAngay YTzre9cả aRzAmtAnh chàXoK5Cvng trYTzre9ước m2Mặt cóYTzre9 XoK5Cvđẹp trYTzre9ai đếnRzAmtA mứRzAmtAc quRzAmtAốc sắcYTzre9 RzAmtAthiên hương, cũnRzAmtAg khôn2Mg sá2Mnh nổi2M XoK5Cvvới mộRzAmtAt cái2M đXoK5Cvinh củaRzAmtA nXoK5Cvhững bYTzre9ộ 2Mmáy tXoK5Cvẻ nRzAmtAgắt troRzAmtAng phònXoK5Cvg thí nghiệm...

Vì thế,XoK5Cv ngYTzre9ười kRzAmtAhiến côRzAmtA nàng gọi2M làXoK5Cv "tYTzre9ên XoK5Cvrẻ mạRzAmtAt", trXoK5Cvước mắRzAmtAt ch2Mỉ cóXoK5Cv XoK5CvLâm YTzre9Lỗi, n2Mgười đãXoK5Cv 2Mlàm chuyện cóYTzre9 XoK5Cvlỗi 2Mvới bXoK5Cvạn thânRzAmtA RzAmtAcủa côRzAmtA nàngYTzre9 làYTzre9 tôi,2M cóYTzre9 đượYTzre9c XoK5Cvvinh phúcXoK5Cv này.

- V2Mớ vẩnYTzre9, XoK5Cvtao vừaYTzre9 mới nó2Mi chuyệXoK5Cvn O2Mnline với2M XoK5Cvanh YTzre9ta, chẳngYTzre9 lẽ2M RzAmtAlà hiệnRzAmtA 2Mtượng RzAmtAsiêu nhiêXoK5Cvn tr2Mên mạYTzre9ng à?

- VừaYTzre9 XoK5Cvmới? MàRzAmtAy chắXoK5Cvc chắn chứ?

Trứng m2Muối tRzAmtArợn YTzre9tròn mắt,2M há XoK5Cvto miYTzre9ệng XoK5Cvnhư thểRzAmtA tôiXoK5Cv vừaRzAmtA gặRzAmtAp phRzAmtAải chuyRzAmtAện YTzre9kinh khủng2M gì.