You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1pjpC1 pjpC- 3pvwaJ3rTôi thất tình

 

Ngưu 3pvwaJ3rBôn nóipjpC, hếtpjpC pjpCmen rượu rồi3pvwaJ3r ThươnTbShX7rsg Ngô3pvwaJ3r tỉnh3pvwaJ3r 3pvwaJ3rdậy sẽTbShX7rs khô3pvwaJ3rng pjpCsao, tpjpChế nhưnpjpCg đếpjpCn tậnTbShX7rs pjpCtối pjpCngày h3pvwaJ3rôm s3pvwaJ3rau hắnTbShX7rs vẫn ngủ3pvwaJ3r TbShX7rsli bTbShX7rsì. T3pvwaJ3ruy nhiên,3pvwaJ3r sắ3pvwaJ3rc mặtpjpC hắnTbShX7rs khô3pvwaJ3rng còTbShX7rsn đáTbShX7rsng sTbShX7rsợ npjpChư b3pvwaJ3ran đầupjpC nữa.

Tôi vTbShX7rsề pjpCnhà thaTbShX7rsy giTbShX7rsặt quần TbShX7rsáo v3pvwaJ3rà lấTbShX7rsy ít3pvwaJ3r TbShX7rsđồ dTbShX7rsùng pjpCcần tTbShX7rshiết TbShX7rsđể pjpCđi làmpjpC. Lúc3pvwaJ3r pjpCra k3pvwaJ3rhỏi cpjpCửa, tpjpCôi tpjpChấy tấmTbShX7rs tpjpChiệp mời đang3pvwaJ3r đư3pvwaJ3rợc đặtTbShX7rs trêpjpCn bànpjpC uốnpjpCg nước,TbShX7rs tiếTbShX7rsp đópjpC lipjpCếc thấyTbShX7rs đô3pvwaJ3ri mắpjpCt 3pvwaJ3rgấu tr3pvwaJ3rúc 3pvwaJ3rto đù3pvwaJ3rng và3pvwaJ3r mái tópjpCc TbShX7rsrối bùpjpC cTbShX7rsủa pjpCmình TbShX7rstrong gương.

Từ nhỏTbShX7rs đếTbShX7rsn 3pvwaJ3rlớn, tôi luôTbShX7rsn biếnpjpC mình3pvwaJ3r pjpCnhư cTbShX7rson pjpCtrai. ThếpjpC nhưngpjpC, TbShX7rschỉ vTbShX7rsì TbShX7rsLâm LTbShX7rsỗi pjpCvô tìnhpjpC n3pvwaJ3rói là3pvwaJ3r thípjpCch con gáiTbShX7rs 3pvwaJ3rđể TbShX7rstóc dà3pvwaJ3ri nTbShX7rsên tron3pvwaJ3rg n3pvwaJ3răm nă3pvwaJ3rm ypjpCêu đương,pjpC pjpCtôi ch3pvwaJ3rưa từngpjpC TbShX7rscắt TbShX7rstóc. M3pvwaJ3rãi TbShX7rsđến tậ3pvwaJ3rn sau khpjpCi c3pvwaJ3rhia tTbShX7rsay, pjpCtôi mớpjpCi cắt3pvwaJ3r mộtTbShX7rs nhápjpCt l3pvwaJ3ràm ha3pvwaJ3ri đpjpCoạn máiTbShX7rs tóTbShX7rsc dàTbShX7rsi đãpjpC quápjpC hông.

 Thất tìn3pvwaJ3rh lần3pvwaJ3r trước3pvwaJ3r có thể3pvwaJ3r TbShX7rscắt ngpjpCắn 3pvwaJ3rtóc, lầTbShX7rsn nTbShX7rsày thìpjpC sao?

Có thpjpCể 3pvwaJ3rvì pjpCkhông nghỉ ngơpjpCi đủTbShX7rs tr3pvwaJ3rong haTbShX7rsi pjpCngày nêpjpCn pjpCtôi loạTbShX7rsng choTbShX7rsạng lêpjpCn 3pvwaJ3rchiếc pjpCxe buýtpjpC ngược3pvwaJ3r hướng,pjpC sau đpjpCó lại3pvwaJ3r l3pvwaJ3rờ đ3pvwaJ3rờ điTbShX7rs dọcTbShX7rs c3pvwaJ3ron pjpCđường đếTbShX7rsn trư3pvwaJ3rớc mộTbShX7rst pjpCkhu nhà.

Trời đãpjpC nh3pvwaJ3rá nheTbShX7rsm pjpCtối nhưng cpjpChỗ nàoTbShX7rs cũng3pvwaJ3r rựcTbShX7rs ánhpjpC 3pvwaJ3rđèn khiến3pvwaJ3r 3pvwaJ3rmọi thứTbShX7rs t3pvwaJ3rrở TbShX7rsnên rõTbShX7rs ràng.

Tôi ngTbShX7rsồi xổm3pvwaJ3r npjpChư TbShX7rsmột con khpjpCỉ bTbShX7rsên 3pvwaJ3rlề đpjpCường 3pvwaJ3rtrong mpjpCười ph3pvwaJ3rút, 3pvwaJ3rsau đóTbShX7rs npjpChìn 3pvwaJ3rthấy mộTbShX7rst chiếcTbShX7rs tax3pvwaJ3ri dpjpCừng ngay trướpjpCc cửa3pvwaJ3r pjpCkhu nTbShX7rshà, ha3pvwaJ3ri người3pvwaJ3r t3pvwaJ3rừ tTbShX7rsrong 3pvwaJ3rxe bTbShX7rsước 3pvwaJ3rra, mộTbShX7rst namTbShX7rs, mộtTbShX7rs nữ3pvwaJ3r, mộTbShX7rst 3pvwaJ3rquen, một 3pvwaJ3r lạ. NTbShX7rsgười co3pvwaJ3rn traTbShX7rsi 3pvwaJ3rcao lớTbShX7rsn, trônTbShX7rsg npjpCho nhã,TbShX7rs TbShX7rscòn 3pvwaJ3rvẻ đẹp3pvwaJ3r củaTbShX7rs ng3pvwaJ3rười co3pvwaJ3rn g3pvwaJ3rái cTbShX7rsó chút xan3pvwaJ3rh xapjpCo, yếupjpC ớt,3pvwaJ3r TbShX7rstừ ngoạpjpCi hìTbShX7rsnh đpjpCến TbShX7rskhí chấtpjpC, cTbShX7rsả hpjpCai đềuTbShX7rs xứngpjpC đôi.

Trước đâyTbShX7rs, kTbShX7rshi xem ph3pvwaJ3rim, TbShX7rstôi 3pvwaJ3rluôn t3pvwaJ3rỏ vẻpjpC 3pvwaJ3rgiễu cợ3pvwaJ3rt đốiTbShX7rs vớiTbShX7rs nhữ3pvwaJ3rng tìnhpjpC tiếtTbShX7rs mpjpCang tpjpCính pjpCtình cpjpCờ. TbShX7rsThế giớ3pvwaJ3ri này rộngpjpC lớTbShX7rsn nhTbShX7rsư vậy3pvwaJ3r, sa3pvwaJ3ro cóTbShX7rs thể3pvwaJ3r chpjpCạm 3pvwaJ3rmặt TbShX7rsnhau đượcTbShX7rs 3pvwaJ3rcơ chTbShX7rsứ? TbShX7rsNếu TbShX7rsquả thựcpjpC 3pvwaJ3rlà mpjpCay mắn nhpjpCư TbShX7rsthế pjpCthì mupjpCa xổ3pvwaJ3r số3pvwaJ3r cpjpCòn hTbShX7rsơn, kTbShX7rshông chừpjpCng TbShX7rslại c3pvwaJ3ró thể3pvwaJ3r 3pvwaJ3rtrúng đ3pvwaJ3rược vàipjpC trăm nghìn3pvwaJ3r tệ.

Nhưng pjpCgiờ đây,pjpC tôipjpC đTbShX7rsã thực sựTbShX7rs t3pvwaJ3rhừa nhậnTbShX7rs sựTbShX7rs npjpCông TbShX7rscạn, h3pvwaJ3rẹp hòTbShX7rsi pjpCcủa mìn3pvwaJ3rh, tôiTbShX7rs pjpCthấy hốpjpCi hận.

Nghệ thuật3pvwaJ3r vốnpjpC bắtTbShX7rs nguồn pjpC từ cuộcTbShX7rs sốnTbShX7rsg, cuộcpjpC sốpjpCng lupjpCôn đầy3pvwaJ3r pjpCắp pjpCsự pjpCtàn khốc.

Tôi c3pvwaJ3rhỉ muốnpjpC đếnTbShX7rs TbShX7rschỗ Trương ThpjpCần pjpCở thôpjpCi, th3pvwaJ3rật k3pvwaJ3rhông ngờpjpC còn3pvwaJ3r cpjpCó thTbShX7rsể nhìnTbShX7rs tpjpChấy aTbShX7rsnh, càng3pvwaJ3r kpjpChông ngờ3pvwaJ3r còn 3pvwaJ3r"thấy TbShX7rsmột pjpCtặng mTbShX7rsột", kèmTbShX7rs thTbShX7rseo TbShX7rsmột ngườiTbShX7rs nữa.

Thấy chTbShX7rsân 3pvwaJ3rhơi tê,3pvwaJ3r 3pvwaJ3rtôi bám vàopjpC c3pvwaJ3rột điệnpjpC đứn3pvwaJ3rg TbShX7rsdậy, chờ3pvwaJ3r pjpCmạch mápjpCu 3pvwaJ3rlưu thông.

Phía bê3pvwaJ3rn kiTbShX7rsa đường, Trươn3pvwaJ3rg ThầnpjpC dpjpCìu TbShX7rsngười copjpCn g3pvwaJ3rái 3pvwaJ3rbên TbShX7rscạnh đ3pvwaJ3ri về3pvwaJ3r ph3pvwaJ3ría cổng3pvwaJ3r 3pvwaJ3rkhu nTbShX7rshà, ápjpCnh pjpCmắt pjpCthật dịu dàngTbShX7rs, cửpjpC chỉTbShX7rs thậtTbShX7rs qupjpCan tâm.

Khi đếnpjpC c3pvwaJ3rhỗ 3pvwaJ3rrẽ TbShX7rstrong cổngpjpC, họ bỗTbShX7rsng pjpCnhiên dừng3pvwaJ3r lại3pvwaJ3r. TpjpCiếp đó,pjpC TrTbShX7rsương Thần3pvwaJ3r chầmTbShX7rs chậmTbShX7rs 3pvwaJ3rquay đ3pvwaJ3rầu, n3pvwaJ3rhìn vTbShX7rsề phía tôpjpCi đ3pvwaJ3rang đứng.

Sự 3pvwaJ3rtê liệt3pvwaJ3r nhTbShX7rsanh cpjpChóng lan tpjpCừ thầnpjpC kTbShX7rsinh chân3pvwaJ3r tớipjpC trupjpCng tâmpjpC 3pvwaJ3rđại nTbShX7rsão, tô3pvwaJ3ri dưpjpCờng nTbShX7rshư h3pvwaJ3roàn toàpjpCn mấtpjpC đ3pvwaJ3ri khả năng3pvwaJ3r miêu3pvwaJ3r tảpjpC cảTbShX7rsnh tượng3pvwaJ3r lTbShX7rsúc đó.

Tóm TbShX7rslại, tấtTbShX7rs TbShX7rscả đềTbShX7rsu vô pjpC cùng kịchTbShX7rs hóa.

Nếu TbShX7rskhông ppjpChải tpjpCận mắ3pvwaJ3rt chứng k3pvwaJ3riến, tpjpCự pjpCmình trpjpCải quapjpC, chpjpCắc c3pvwaJ3rhắn t3pvwaJ3rôi sẽpjpC khô3pvwaJ3rng hềTbShX7rs dTbShX7rso pjpCdự tỏTbShX7rs vẻpjpC xpjpCem thường sâupjpC sắc3pvwaJ3r đối3pvwaJ3r vớiTbShX7rs TbShX7rsnhững t3pvwaJ3rrò khuôpjpCn sTbShX7rsáo ápjpCc 3pvwaJ3rý này.

Trong khpjpCông khTbShX7rsí tựa3pvwaJ3r như kịchTbShX7rs TbShX7rstrường, npjpChân v3pvwaJ3rật pjpCnam độ3pvwaJ3ri tTbShX7rsrên đầpjpCu vòn3pvwaJ3rg án3pvwaJ3rh sá3pvwaJ3rng 3pvwaJ3rlà TrTbShX7rsương 3pvwaJ3rThần pjpCnói vpjpCài câ3pvwaJ3ru gì đTbShX7rsó vpjpCới nhân3pvwaJ3r vật3pvwaJ3r n3pvwaJ3rữ cũnpjpCg độiTbShX7rs vòngTbShX7rs ánTbShX7rsh sáTbShX7rsng, rồpjpCi TbShX7rssau đó3pvwaJ3r m3pvwaJ3rột TbShX7rsmình TbShX7rsđi vTbShX7rsề ph3pvwaJ3ría tôi, từngpjpC bướ3pvwaJ3rc từng3pvwaJ3r bước,pjpC đếnpjpC t3pvwaJ3rrước mặpjpCt tôi.

Trong phú3pvwaJ3rt chốpjpCc, những 3pvwaJ3rtia sáng3pvwaJ3r pjpCtừ vònTbShX7rsg s3pvwaJ3ráng TbShX7rskia pjpClấp láTbShX7rsnh TbShX7rslàm chó3pvwaJ3ri mTbShX7rsắt tôi.

Chân tôiTbShX7rs vẫTbShX7rsn 3pvwaJ3rtê, càng TbShX7rs lúc 3pvwaJ3rcàng tê.pjpC 3pvwaJ3rMay màpjpC bê3pvwaJ3rn cạnhTbShX7rs c3pvwaJ3ró cộ3pvwaJ3rt điệnTbShX7rs nTbShX7rsên tôpjpCi vẫnpjpC TbShX7rscó TbShX7rsthể ưỡnpjpC ngựcTbShX7rs thẳngpjpC lưng 3pvwaJ3r như một3pvwaJ3r TbShX7rscây 3pvwaJ3rbút pjpCchì. TbShX7rsCảm ơnpjpC Đ3pvwaJ3rảng, pjpCcảm pjpCơn nhâ3pvwaJ3rn dpjpCân, cảmpjpC ơTbShX7rsn cộTbShX7rst điện!

- TipjpCểu Đậu...

- C3pvwaJ3ró pjpCphải a3pvwaJ3rnh muốnTbShX7rs pjpChỏi, sao pjpCem lạiTbShX7rs pjpCđến đâ3pvwaJ3ry? Trời3pvwaJ3r đấ3pvwaJ3rt nhân3pvwaJ3r từ,TbShX7rs chỉTbShX7rs 3pvwaJ3rtình cờpjpC ngTbShX7rsang q3pvwaJ3rua thôi.

Trương Thần3pvwaJ3r đẩy3pvwaJ3r gọng kínhpjpC theTbShX7rso thpjpCói qpjpCuen, 3pvwaJ3rgiọng TbShX7rsnói tpjpCrầm ấm3pvwaJ3r, nụ3pvwaJ3r cườiTbShX7rs n3pvwaJ3rhàn nhạt:

- pjpCAnh vốnTbShX7rs địnhpjpC látTbShX7rs nữa sẽpjpC tớpjpCi gặ3pvwaJ3rp em.

Tôi cũnpjpCg gượngpjpC cười:

- ĐúngpjpC rồ3pvwaJ3ri. AnpjpCh đTbShX7rsã h3pvwaJ3rứa, sẽ TbShX7rslập t3pvwaJ3rức 3pvwaJ3rđi tìm3pvwaJ3r empjpC, mộtpjpC giTbShX7rsây cũnpjpCg khTbShX7rsông chậm3pvwaJ3r trpjpCễ. pjpCCòn maypjpC, giờ3pvwaJ3r vẫpjpCn TbShX7rschưa muộnTbShX7rs, em vẫnpjpC chpjpCưa ngủTbShX7rs npjpChư mpjpCột 3pvwaJ3rchú heo.

Nụ cườiTbShX7rs củapjpC a3pvwaJ3rnh dpjpCần biến mất,3pvwaJ3r chỉTbShX7rs c3pvwaJ3ròn lTbShX7rsại vẻpjpC mệtTbShX7rs mỏi.

Điều nTbShX7rsày TbShX7rskhiến tôiTbShX7rs TbShX7rsbỗng cảm th3pvwaJ3rấy hTbShX7rsơi mệ3pvwaJ3rt, 3pvwaJ3rkhông TbShX7rsphải, làpjpC rấtTbShX7rs mệt.

Tôi hpjpCít mộtpjpC hơ3pvwaJ3ri thật TbShX7rssâu rồpjpCi vàoTbShX7rs thpjpCẳng TbShX7rsvấn đề:

- BTbShX7rsạn củpjpCa anpjpCh họ3pvwaJ3r Hạ, tên3pvwaJ3r pjpCAn 3pvwaJ3rKhiết, đTbShX7rsúng không?

Anh pjpChơi sTbShX7rsững npjpCgười, npjpChắm mắt vào3pvwaJ3r r3pvwaJ3rồi TbShX7rslại mTbShX7rsở pjpCra. DpjpCưới những3pvwaJ3r pjpCtia sTbShX7rsáng ph3pvwaJ3rản chiếTbShX7rsu củapjpC án3pvwaJ3rh đèTbShX7rsn xunTbShX7rsg quanpjpCh, đôi mắtpjpC sapjpCu TbShX7rscặp 3pvwaJ3rkính cTbShX7rsủa 3pvwaJ3ranh càn3pvwaJ3rg đenpjpC hơn3pvwaJ3r, sTbShX7rsáng hơn.

Không đợi3pvwaJ3r 3pvwaJ3rđể TbShX7rsanh phản3pvwaJ3r ứ3pvwaJ3rng, tôi nóipjpC tiếp:

- pjpCAnh đ3pvwaJ3ri pjpCgặp TbShX7rsem TbShX7rslà muốn pjpCchia t3pvwaJ3ray vớiTbShX7rs epjpCm, có3pvwaJ3r phảipjpC không?

Anh nhì3pvwaJ3rn tTbShX7rsôi, cTbShX7rsặp mày nhíu3pvwaJ3r lpjpCại nhưngpjpC 3pvwaJ3ránh mắTbShX7rst khôTbShX7rsng hề3pvwaJ3r lảTbShX7rsng tr3pvwaJ3ránh. GiọngpjpC TbShX7rsanh pjpCnhẹ nhpjpCàng pjpCnhưng kTbShX7rsiên định:

- Đ3pvwaJ3rúng vậy.

- VTbShX7rsì TbShX7rsanh v3pvwaJ3rà côpjpC tTbShX7rsa quay TbShX7rslại vớpjpCi nhapjpCu sao?

- pjpCKhông. An3pvwaJ3rh vpjpCà pjpCcô ấy m3pvwaJ3rãi mãpjpCi khôpjpCng 3pvwaJ3rthể b3pvwaJ3rên nhapjpCu đượcpjpC. Chỉ3pvwaJ3r 3pvwaJ3rlà, aTbShX7rsnh TbShX7rskhông t3pvwaJ3rhể kh3pvwaJ3rông qpjpCuan tâm3pvwaJ3r đếnTbShX7rs c3pvwaJ3rô ấy.

Mấy p3pvwaJ3rhút sauTbShX7rs, t3pvwaJ3rôi đãTbShX7rs hiểu ra3pvwaJ3r TbShX7rsmột v3pvwaJ3rài chuyện.

Thực r3pvwaJ3ra rấtpjpC đơnpjpC 3pvwaJ3rgiản, 3pvwaJ3rmột đôi yêupjpC nhTbShX7rsau tr3pvwaJ3rong mườpjpCi n3pvwaJ3răm, spjpCắp kế3pvwaJ3rt TbShX7rshôn r3pvwaJ3rồi pjpCnhưng pjpCvào đêmpjpC trướTbShX7rsc hômTbShX7rs cướipjpC, người conTbShX7rs gáiTbShX7rs bị3pvwaJ3r một3pvwaJ3r pjpCông ch3pvwaJ3rủ lớn3pvwaJ3r ởpjpC đâpjpCu xuấtTbShX7rs hiệ3pvwaJ3rn tTbShX7rsheo đuổipjpC mãnhpjpC liệTbShX7rst. CuốTbShX7rsi cùng,TbShX7rs cô tapjpC lựaTbShX7rs pjpCchọn tiềTbShX7rsn 3pvwaJ3rbạc vàTbShX7rs 3pvwaJ3rđịa 3pvwaJ3rvị, vứtTbShX7rs 3pvwaJ3rbỏ 3pvwaJ3rtình pjpCyêu vàTbShX7rs lờTbShX7rsi hứa.TbShX7rs TiếcpjpC tTbShX7rshay, chỉTbShX7rs trong thpjpCời giaTbShX7rsn TbShX7rsnửa năm3pvwaJ3r ngắnpjpC npjpCgủi, ônTbShX7rsg chủTbShX7rs kpjpCia lạTbShX7rsi th3pvwaJ3rích một3pvwaJ3r ngườipjpC pjpCkhác. CTbShX7rsô gáipjpC vốn k3pvwaJ3riêu nTbShX7rsgạo không3pvwaJ3r cpjpCó cáchpjpC nTbShX7rsào TbShX7rsđối TbShX7rsdiện vpjpCới pjpChiện thựcpjpC tànTbShX7rs khốc3pvwaJ3r nTbShX7rsên đpjpCã mTbShX7rsắc phải chứngTbShX7rs phiềnpjpC muộTbShX7rsn nghiTbShX7rsêm t3pvwaJ3rrọng, 3pvwaJ3rbắt đầ3pvwaJ3ru nghĩpjpC cách3pvwaJ3r kếpjpCt TbShX7rsthúc cpjpCuộc đời.

Vào gTbShX7rsiây ppjpChút cuối TbShX7rs cùng, cTbShX7rsô TbShX7rsta nTbShX7rshớ đếnpjpC 3pvwaJ3rngười co3pvwaJ3rn tTbShX7rsrai đTbShX7rsã 3pvwaJ3rcùng mTbShX7rsình điTbShX7rs 3pvwaJ3rhết tTbShX7rsuổi thaTbShX7rsnh 3pvwaJ3rxuân TbShX7rsnên gửi 3pvwaJ3rmột emailTbShX7rs, nóipjpC lờpjpCi xiTbShX7rsn lỗi.

May thay3pvwaJ3r, cô3pvwaJ3r t3pvwaJ3ra đượ3pvwaJ3rc bệnh viện3pvwaJ3r cấpjpCp cpjpCứu 3pvwaJ3rkịp t3pvwaJ3rhời, TbShX7rscàng maTbShX7rsy hơpjpCn TbShX7rslà ngườiTbShX7rs TbShX7rscon 3pvwaJ3rtrai lại3pvwaJ3r qTbShX7rsuay pjpCvề bêpjpCn pjpCcô tTbShX7rsa. Chỉ cpjpCó điềpjpCu, TbShX7rslý pjpCdo pjpCkhông phải3pvwaJ3r TbShX7rsvì tìnhTbShX7rs yêu.

Tôi pjpCđã nópjpCi rồi,3pvwaJ3r Trương 3pvwaJ3rThần 3pvwaJ3rlà người3pvwaJ3r TbShX7rsrất lươpjpCng th3pvwaJ3riện, tro3pvwaJ3rng lúpjpCc TbShX7rskể lại3pvwaJ3r quá3pvwaJ3r khpjpCứ đãTbShX7rs từng3pvwaJ3r mapjpCng đế3pvwaJ3rn cho mìnTbShX7rsh npjpCiềm đaTbShX7rsu k3pvwaJ3rhổ TbShX7rsvô pjpCtận vàTbShX7rs thậm3pvwaJ3r cTbShX7rshí c3pvwaJ3rả sựpjpC sỉTbShX7rs nhTbShX7rsục, giọnpjpCg 3pvwaJ3ranh 3pvwaJ3rvẫn điềTbShX7rsm nhiên, khônpjpCg hề3pvwaJ3r pjpCcó chút3pvwaJ3r căpjpCm hận,TbShX7rs 3pvwaJ3rđến 3pvwaJ3rngay pjpCcả pjpCoán TbShX7rsgiận hpjpCay qupjpCở trácTbShX7rsh cũn3pvwaJ3rg đềuTbShX7rs kTbShX7rshông có.

- Tiểu3pvwaJ3r ĐậTbShX7rsu, apjpCnh không 3pvwaJ3r thể TbShX7rsbỏ m3pvwaJ3rặc cô3pvwaJ3r ấy.pjpC 3pvwaJ3rDù gpjpCì, anpjpCh vpjpCà 3pvwaJ3rcô 3pvwaJ3rấy đã3pvwaJ3r cpjpCó bấypjpC nh3pvwaJ3riêu nămpjpC tpjpCình cTbShX7rsảm, 3pvwaJ3rđã có3pvwaJ3r bao nhiêu3pvwaJ3r n3pvwaJ3răm bên3pvwaJ3r nhau3pvwaJ3r. 3pvwaJ3rĐối với3pvwaJ3r TbShX7rsanh, cpjpCô 3pvwaJ3rấy làTbShX7rs TbShX7rsmột ngưTbShX7rsời thâpjpCn, anpjpCh khôngpjpC thểpjpC trơ3pvwaJ3r TbShX7rsmắt nhìn cpjpCô ấyTbShX7rs TbShX7rstự hủy3pvwaJ3r 3pvwaJ3rdiệt TbShX7rsmình, pjpCanh thậtTbShX7rs sTbShX7rsự khônpjpCg pjpClàm được...

Khi nó3pvwaJ3ri nhữTbShX7rsng lời3pvwaJ3r này, tronpjpCg giọngTbShX7rs nóipjpC pjpCcủa apjpCnh TbShX7rsnhư có3pvwaJ3r cơn3pvwaJ3r pjpCsóng lớnTbShX7rs, kTbShX7rshông cTbShX7rsòn 3pvwaJ3rấm ápTbShX7rs, rõTbShX7rs rànTbShX7rsg nữTbShX7rsa mTbShX7rsà khàn kh3pvwaJ3ràn, rpjpCam TbShX7rsráp n3pvwaJ3rhư thể3pvwaJ3r b3pvwaJ3rị dapjpCo cứa3pvwaJ3r 3pvwaJ3rvào tim:

- Bá3pvwaJ3rc TbShX7rssĩ nói,pjpC bệnhTbShX7rs của TbShX7rscô ấTbShX7rsy phụcpjpC hồiTbShX7rs rấtpjpC pjpCchậm, cầnpjpC n3pvwaJ3rhiều 3pvwaJ3rthời TbShX7rsgian, cầ3pvwaJ3rn nhiề3pvwaJ3ru sựpjpC nhTbShX7rsẫn nại.TbShX7rs TbShX7rsTừ bé,TbShX7rs côpjpC ấpjpCy đã mpjpCất mẹ,TbShX7rs sapjpCu pjpCkhi tốt3pvwaJ3r 3pvwaJ3rnghiệp, cũngTbShX7rs gTbShX7rsần nhpjpCư cắ3pvwaJ3rt đứ3pvwaJ3rt mọTbShX7rsi quTbShX7rsan hệTbShX7rs vớ3pvwaJ3ri gpjpCia đình. Giờ3pvwaJ3r đpjpCây trênTbShX7rs thpjpCế giớipjpC này,pjpC 3pvwaJ3rcô ấpjpCy pjpCchỉ cóTbShX7rs TbShX7rsmình anh.

Nói pjpCthẳng là3pvwaJ3r tTbShX7rsình hupjpCống lúc n3pvwaJ3rày nằmTbShX7rs ngoàpjpCi TbShX7rssuy đoápjpCn TbShX7rscủa tôi3pvwaJ3r, n3pvwaJ3ró pjpCkhông pjpCgiống v3pvwaJ3rới hàTbShX7rsng trămTbShX7rs k3pvwaJ3rhả năngTbShX7rs mà tôi3pvwaJ3r nghTbShX7rsĩ đếnTbShX7rs trpjpCong những3pvwaJ3r lúcpjpC thẫTbShX7rsn t3pvwaJ3rhờ. Đặc3pvwaJ3r biệtpjpC 3pvwaJ3rlại khônTbShX7rsg đủTbShX7rs pjpCnhẫn tâmpjpC, khTbShX7rsông đ3pvwaJ3rủ ác pjpCý nêTbShX7rsn khiếTbShX7rsn tôTbShX7rsi kh3pvwaJ3rông kịpTbShX7rs pTbShX7rshản ứng.3pvwaJ3r N3pvwaJ3rgẩn ngư3pvwaJ3rời mãpjpCi tôipjpC mớiTbShX7rs sựcTbShX7rs nhớpjpC r3pvwaJ3ra, hỏi:

- Phả3pvwaJ3ri mất3pvwaJ3r ba3pvwaJ3ro lâ3pvwaJ3ru mới pjpC hoàn toàpjpCn hTbShX7rsồi phục?

- AnTbShX7rsh khô3pvwaJ3rng biết..3pvwaJ3r. - TbShX7rsTrương 3pvwaJ3rThần TbShX7rskhẽ nhếpjpCch mô3pvwaJ3ri, 3pvwaJ3rnói tipjpCếp: pjpC- 3pvwaJ3r... TbShX7rsnhưng điềupjpC 3pvwaJ3rđó khô3pvwaJ3rng qua3pvwaJ3rn trọTbShX7rsng. Dù pjpClà TbShX7rsbao lâu3pvwaJ3r TbShX7rsanh TbShX7rscũng kh3pvwaJ3rông thểpjpC đểpjpC epjpCm pjpCcùng apjpCnh gánTbShX7rsh chịuTbShX7rs tấtpjpC cảpjpC. B3pvwaJ3rởi vì3pvwaJ3r, nhTbShX7rsư thế pjpC không côngTbShX7rs bằ3pvwaJ3rng vớpjpCi TbShX7rsem. VàpjpC vpjpCì đâypjpC làTbShX7rs chpjpCuyện riênpjpCg c3pvwaJ3rủa anTbShX7rsh vTbShX7rsà côpjpC 3pvwaJ3rấy. TiểupjpC Đậu, 3pvwaJ3rem 3pvwaJ3rcó 3pvwaJ3rthể hiể3pvwaJ3ru không?

Tôi 3pvwaJ3rnghĩ, TbShX7rsmình cópjpC thể hiểu.

Hai 3pvwaJ3rngười ởpjpC pjpCbên 3pvwaJ3rnhau đã TbShX7rsquá lâu3pvwaJ3r, dpjpCù s3pvwaJ3rau này3pvwaJ3r kh3pvwaJ3rông cTbShX7rsòn ypjpCêu nhTbShX7rsau thắmpjpC pjpCthiết, thậ3pvwaJ3rm 3pvwaJ3rchí là3pvwaJ3r làm3pvwaJ3r tTbShX7rsổn thương n3pvwaJ3rhau, nhưn3pvwaJ3rg vẫn3pvwaJ3r khpjpCông thpjpCể nàpjpCo x3pvwaJ3róa bỏ3pvwaJ3r hTbShX7rsình ảnhTbShX7rs củTbShX7rsa đốiTbShX7rs phươTbShX7rsng troTbShX7rsng cuộpjpCc đời mình.

Có thể3pvwaJ3r vìpjpC thpjpCói pjpCquen, có tTbShX7rshể vì3pvwaJ3r t3pvwaJ3rrách nhpjpCiệm, cũpjpCng cTbShX7rsó pjpCthể vìTbShX7rs tì3pvwaJ3rnh 3pvwaJ3rbạn, vàTbShX7rs cũngpjpC cópjpC th3pvwaJ3rể vìTbShX7rs 3pvwaJ3rtình thân,3pvwaJ3r nhưng 3pvwaJ3r không lpjpCiên pjpCquan gTbShX7rsì đTbShX7rsến tìpjpCnh yêu.

Lấy pjpCví d3pvwaJ3rụ 3pvwaJ3rđơn giản,pjpC nếu LâmTbShX7rs LỗiTbShX7rs cóTbShX7rs xảy3pvwaJ3r rpjpCa TbShX7rschuyện TbShX7rsgì, 3pvwaJ3rtôi cTbShX7rsũng vậyTbShX7rs, 3pvwaJ3rkhông t3pvwaJ3rhể TbShX7rsbỏ m3pvwaJ3rặc an3pvwaJ3rh ta.

"Không TbShX7rsthể bỏ3pvwaJ3r TbShX7rsmặc", bốn chữpjpC nàyTbShX7rs, tôipjpC hiểu.

Theo pjpCmô 3pvwaJ3rtuýp phátTbShX7rs triển troTbShX7rsng phipjpCm, Trươn3pvwaJ3rg pjpCThần cóTbShX7rs TbShX7rslẽ sẽ3pvwaJ3r TbShX7rsvì mu3pvwaJ3rốn tôi3pvwaJ3r pjpCquên anpjpCh, hậpjpCn apjpCnh nênTbShX7rs TbShX7rsgiả pjpCvờ quay pjpC lại TbShX7rsvới côpjpC pjpCThiên tpjpChần TbShX7rsmùa TbShX7rshạ, s3pvwaJ3rau đópjpC bị3pvwaJ3r tô3pvwaJ3ri chửi3pvwaJ3r rủapjpC rồipjpC tápjpCt, cuốipjpC cùpjpCng trái 3pvwaJ3rtim apjpCnh pjpCtan n3pvwaJ3rát nhTbShX7rsìn th3pvwaJ3reo bó3pvwaJ3rng tôi3pvwaJ3r khTbShX7rsuất x3pvwaJ3ra dần.

Hoặc làTbShX7rs TbShX7rssau kTbShX7rshi b3pvwaJ3riết sự thpjpCật, 3pvwaJ3rtôi pjpCsẽ ngân3pvwaJ3r ngấn3pvwaJ3r nư3pvwaJ3rớc mắtpjpC kTbShX7rsiên 3pvwaJ3rquyết cùnTbShX7rsg an3pvwaJ3rh chăTbShX7rsm sópjpCc cô3pvwaJ3r T3pvwaJ3rhiên thpjpCần mùa hạTbShX7rs kiapjpC. CupjpCối 3pvwaJ3rcùng, TbShX7rssau kpjpChi trpjpCải qTbShX7rsua 3pvwaJ3rhàng loạtpjpC nTbShX7rshững pjpCđả pjpCkích TbShX7rslẫn hiểuTbShX7rs lpjpCầm, á3pvwaJ3rnh sáng củaTbShX7rs pjpCThánh mẫu3pvwaJ3r tTbShX7rsôi cpjpCuối cTbShX7rsùng cTbShX7rsũng cảm3pvwaJ3r pjpChóa đượTbShX7rsc trờipjpC đấpjpCt, 3pvwaJ3rtình bạTbShX7rsn TbShX7rscủa ba ngưpjpCời TbShX7rsvà tìn3pvwaJ3rh yêu3pvwaJ3r của3pvwaJ3r hapjpCi người3pvwaJ3r cù3pvwaJ3rng pjpCtồn TbShX7rstại pjpCvà cTbShX7rshúng tôiTbShX7rs sẽ3pvwaJ3r cùnpjpCg sốngTbShX7rs tr3pvwaJ3rong những ngày3pvwaJ3r vpjpCui vpjpCẻ, hạnh3pvwaJ3r phúc...

Thế nhưng,TbShX7rs TbShX7rsdù cuộc3pvwaJ3r spjpCống có đầy3pvwaJ3r những3pvwaJ3r tìTbShX7rsnh huố3pvwaJ3rng cẩu3pvwaJ3r pjpChuyết thTbShX7rsì cũngTbShX7rs không3pvwaJ3r ph3pvwaJ3rải 3pvwaJ3rlà đa3pvwaJ3rng trêpjpCn kịchTbShX7rs trường.

Trương ThầnpjpC lpjpCựa chọn3pvwaJ3r sự thẳngTbShX7rs thắn,TbShX7rs thànpjpCh thậtpjpC, tô3pvwaJ3ri lựTbShX7rsa chọnTbShX7rs rời3pvwaJ3r x3pvwaJ3ra a3pvwaJ3rnh. 3pvwaJ3rHai chúnpjpCg tôpjpCi, mỗipjpC ngườpjpCi TbShX7rsmột lựa 3pvwaJ3r chọn, bình3pvwaJ3r tĩnhTbShX7rs màTbShX7rs quyTbShX7rsết đoán.

Không có3pvwaJ3r nướcpjpC mắt,TbShX7rs không cóTbShX7rs s3pvwaJ3rự đa3pvwaJ3ru khổ3pvwaJ3r xépjpC TbShX7rsgan xTbShX7rsé ruột,pjpC khpjpCông hỏi3pvwaJ3r tpjpCrời, hỏipjpC đTbShX7rsất, hỏipjpC b3pvwaJ3riển, tpjpCất cảpjpC đều theoTbShX7rs lẽpjpC tựpjpC nhiên.

Tôi giậm3pvwaJ3r gi3pvwaJ3rậm chân, TbShX7rs hình như3pvwaJ3r kpjpChông cTbShX7rsòn tpjpCê nữa.

Buông pjpCtay kh3pvwaJ3rỏi câyTbShX7rs cột đ3pvwaJ3riện, tô3pvwaJ3ri cườiTbShX7rs hìpjpC hpjpCì nói:

- Ma3pvwaJ3ry mà3pvwaJ3r ngTbShX7rsười trong 3pvwaJ3rvăn ph3pvwaJ3ròng TbShX7rsđều khpjpCông biếpjpCt chuy3pvwaJ3rện củaTbShX7rs haTbShX7rsi ch3pvwaJ3rúng t3pvwaJ3ra, đỡTbShX7rs 3pvwaJ3rphải tpjpCốn cô3pvwaJ3rng pjpCgiải thích.

Trương ThpjpCần gậtpjpC đầu,pjpC cuối 3pvwaJ3rcùng trê3pvwaJ3rn 3pvwaJ3rkhóe pjpCmôi apjpCnh c3pvwaJ3rũng pjpClộ pjpCra mộTbShX7rst đưpjpCờng cpjpCong nhTbShX7rso nhỏ:

- ỪTbShX7rs, cTbShX7rsũng may.

- 3pvwaJ3rMay lpjpCà ch3pvwaJ3rúng tTbShX7rsa chưpjpCa nói tpjpCới kếTbShX7rs hoạchpjpC h3pvwaJ3ray lờipjpC hứa3pvwaJ3r gì.

- Ừ,3pvwaJ3r may.

- MaTbShX7rsy mTbShX7rsà eTbShX7rsm vẫn3pvwaJ3r chư3pvwaJ3ra rất rất3pvwaJ3r rpjpCất thpjpCích anpjpCh, thíTbShX7rsch đếTbShX7rsn npjpCỗi khắc3pvwaJ3r cốtTbShX7rs gTbShX7rshi tâm.

- ỪTbShX7rs, may.

- pjpCMay mà,3pvwaJ3r apjpCnh c3pvwaJ3rũng đối với3pvwaJ3r TbShX7rsem nhưpjpC vậy.

Lần TbShX7rsnày TrươTbShX7rsng ThầnpjpC l3pvwaJ3rại không nóipjpC gì.

Để khôpjpCng 3pvwaJ3rkhí bTbShX7rsớt tẻTbShX7rs ngắt, TbShX7rs tôi đànpjpCh pjpCphải 3pvwaJ3rnói tiếp:

- TbShX7rsTình ypjpCêu TbShX7rscủa cTbShX7rshúng t3pvwaJ3ra thật "ch3pvwaJ3rớp nhoáTbShX7rsng". 3pvwaJ3rTừ 3pvwaJ3rlúc xTbShX7rsác địnhpjpC quaTbShX7rsn TbShX7rshệ y3pvwaJ3rêu đươTbShX7rsng đTbShX7rsến khpjpCi kết 3pvwaJ3r thúc, trTbShX7rsước saTbShX7rsu gộp3pvwaJ3r lạiTbShX7rs hìnpjpCh nhpjpCư pjpCnhiều n3pvwaJ3rhất chỉ3pvwaJ3r mưpjpCời ngày.

Trương ThầnpjpC 3pvwaJ3rgiơ TbShX7rstay ra x3pvwaJ3rem đ3pvwaJ3rồng hTbShX7rsồ, nói:

- Chí3pvwaJ3rn ngàyTbShX7rs hpjpCai 3pvwaJ3rmươi hai giTbShX7rsờ bốnTbShX7rs mươ3pvwaJ3ri b3pvwaJ3ra p3pvwaJ3rhút, 3pvwaJ3rtừ lúc3pvwaJ3r 3pvwaJ3ranh n3pvwaJ3rói vớpjpCi pjpCem "pjpCPhải" đến3pvwaJ3r c3pvwaJ3râu nói baTbShX7rsn n3pvwaJ3rãy "3pvwaJ3rĐúng vậy".

- CópjpC pTbShX7rshải anTbShX7rsh thípjpCch em không?

- ATbShX7rsnh muốnpjpC chTbShX7rsia tapjpCy pjpCem có đúng3pvwaJ3r không?

- ĐúngTbShX7rs vậy.

Tôi h3pvwaJ3rít mạnh3pvwaJ3r mũi3pvwaJ3r, chớp pjpCmắt tTbShX7rshật mạnhTbShX7rs, hétTbShX7rs to:

- AnTbShX7rsh đừTbShX7rsng như3pvwaJ3r TbShX7rsthế này. NếupjpC apjpCnh như3pvwaJ3r TbShX7rsthế nàyTbShX7rs thìTbShX7rs eTbShX7rsm sẽ3pvwaJ3r cảpjpCm thấy3pvwaJ3r aTbShX7rsnh thí3pvwaJ3rch pjpCem nhiềpjpCu pjpChơn pjpCem thíTbShX7rsch anh.

Trương ThầnTbShX7rs bậtpjpC cTbShX7rsười, giọng nópjpCi 3pvwaJ3rkhàn khpjpCàn nhưpjpCng r3pvwaJ3rõ 3pvwaJ3rràng, chíTbShX7rsn chắn:

- TpjpCiểu ĐậupjpC, apjpCnh thựpjpCc sự muốn3pvwaJ3r luTbShX7rsôn ở3pvwaJ3r bêpjpCn e3pvwaJ3rm, muốnTbShX7rs q3pvwaJ3ruý trpjpCọng 3pvwaJ3rem, 3pvwaJ3rkhông pjpCmuốn e3pvwaJ3rm phảTbShX7rsi b3pvwaJ3ruồn, kpjpChông pjpCmuốn em phảiTbShX7rs khpjpCóc. AnpjpCh nhữ3pvwaJ3rng 3pvwaJ3rtưởng rằng,3pvwaJ3r mTbShX7rsình TbShX7rscó t3pvwaJ3rhể làmTbShX7rs được...

Anh nắmpjpC chắcTbShX7rs pjpCvai tôi, xoTbShX7rsay tôpjpCi nTbShX7rsửa vòpjpCng t3pvwaJ3rròn, sapjpCu đópjpC khẽTbShX7rs TbShX7rsđẩy tôi3pvwaJ3r về3pvwaJ3r ppjpChía trước,3pvwaJ3r giọTbShX7rsng anTbShX7rsh vTbShX7rsang 3pvwaJ3rlên sau lưTbShX7rsng tôi:

- Trướ3pvwaJ3rc đpjpCây, đpjpCều lpjpCà em nhTbShX7rsìn apjpCnh rời3pvwaJ3r pjpCđi. LầTbShX7rsn nà3pvwaJ3ry đổi3pvwaJ3r lại,TbShX7rs a3pvwaJ3rnh pjpCsẽ pjpCnhìn pjpCtheo bón3pvwaJ3rg em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảpjpCi n3pvwaJ3rhững bướcpjpC lớn, không3pvwaJ3r quapjpCy đầpjpCu lại.

Tôi thấpjpCt tì3pvwaJ3rnh 3pvwaJ3rrồi, tôpjpCi rất buồn.

Dù cuộcpjpC tìnhpjpC nà3pvwaJ3ry từTbShX7rs đầu chíTbShX7rs cuối3pvwaJ3r t3pvwaJ3rổng cộn3pvwaJ3rg TbShX7rskhông đpjpCến mTbShX7rsười ngày,pjpC nh3pvwaJ3rưng tôiTbShX7rs vẫ3pvwaJ3rn r3pvwaJ3rất buồn.

Vốn 3pvwaJ3rđịnh pjpClấy đpjpCồ, rpjpCồi đ3pvwaJ3ri đến cTbShX7rshỗ NpjpCgưu BôTbShX7rsn npjpChưng TbShX7rsdo t3pvwaJ3rrong pjpClòng bu3pvwaJ3rồn pjpCbã nTbShX7rsên TbShX7rstôi muốTbShX7rsn pjpCquay TbShX7rsvề nh3pvwaJ3rà ởpjpC một mình.

Có câupjpC nói:TbShX7rs "Kh3pvwaJ3rông có TbShX7rscách nTbShX7rsào giảiTbShX7rs 3pvwaJ3rsầu ngoà3pvwaJ3ri 3pvwaJ3rviệc giả3pvwaJ3r vờ3pvwaJ3r vui...".

Tôi mupjpCa pjpCcổ vpjpCịt 3pvwaJ3rThanh Võ loạipjpC TbShX7rscay nhTbShX7rsất, pTbShX7rsha l3pvwaJ3ry càTbShX7rs phpjpCê đenTbShX7rs đpjpCặc hơpjpCn TbShX7rscả tpjpCương r3pvwaJ3rồi nhìTbShX7rsn pjpChai thứpjpC nàyTbShX7rs b3pvwaJ3rần thần hồipjpC lâupjpC, TbShX7rscuối cùpjpCng lạTbShX7rsi pjpCkhông npjpChét vàTbShX7rso miệng.

Tôi pjpCnhư cTbShX7rson 3pvwaJ3rnhặng 3pvwaJ3rkhông đầu pjpClượn quanpjpCh ph3pvwaJ3ròng mTbShX7rsười bpjpCảy, m3pvwaJ3rười tápjpCm vòng,3pvwaJ3r 3pvwaJ3rchóng mặt,TbShX7rs hoTbShX7rsa mắt,3pvwaJ3r c3pvwaJ3rhán nảnTbShX7rs, cuốTbShX7rsi cùng ch3pvwaJ3rỉ TbShX7rscó tTbShX7rshể mởTbShX7rs máypjpC tí3pvwaJ3rnh, pjpCrồi pjpClại tiện3pvwaJ3r pjpCtay đănpjpCg nhTbShX7rsập QQ.

Vào giờpjpC ănTbShX7rs tpjpCối pjpCcủa ngàTbShX7rsy Chủ nTbShX7rshật, pjpCsố 3pvwaJ3rngười OnliTbShX7rsne cpjpChỉ đTbShX7rsếm trên3pvwaJ3r đầupjpC 3pvwaJ3rngón tayTbShX7rs, dpjpCo đ3pvwaJ3ró avTbShX7rsatar TbShX7rsnào sTbShX7rsáng càng trởTbShX7rs 3pvwaJ3rnên r3pvwaJ3rõ 3pvwaJ3rràng hơn.

Trong đTbShX7rsó cópjpC mộtpjpC avatar, hình3pvwaJ3r như3pvwaJ3r lTbShX7rsúc nàpjpCo cpjpCũng spjpCáng, rTbShX7rsỏ TbShX7rslẽ an3pvwaJ3rh 3pvwaJ3rta nTbShX7rsghiện 3pvwaJ3rgame trTbShX7rsên QTbShX7rsQ n3pvwaJ3rên On3pvwaJ3rline hai m3pvwaJ3rươi bpjpCốn tiếngpjpC đồng3pvwaJ3r hồ3pvwaJ3r một3pvwaJ3r ngày.

Có một3pvwaJ3r thờiTbShX7rs pjpCgian dài, 3pvwaJ3rtôi đpjpCều chọpjpCn s3pvwaJ3rự phTbShX7rsớt lpjpCờ đối3pvwaJ3r với3pvwaJ3r pjpCngười pjpCnày. NhưnpjpCg TbShX7rslần nàypjpC nhTbShX7rsư bpjpCị trpjpCúng TbShX7rstà, tay pjpCrun rpjpCun, tôipjpC ấn3pvwaJ3r vàTbShX7rso avTbShX7rsatar đóTbShX7rs pjpCrồi gpjpCửi mộtTbShX7rs biểpjpCu t3pvwaJ3rượng mặTbShX7rst cười.

Vừa pjpCgửi xo3pvwaJ3rng, t3pvwaJ3rôi liền muốnpjpC pjpCchặt phăpjpCng 3pvwaJ3rcái TbShX7rsđầu mìnpjpCh đipjpC, đan3pvwaJ3rg địnhTbShX7rs tho3pvwaJ3rát rpjpCa, cpjpCon cTbShX7rshuột dừnpjpCg lại3pvwaJ3r nút "X"TbShX7rs 3pvwaJ3rtrên đỉpjpCnh gócTbShX7rs bênpjpC phải,TbShX7rs tôiTbShX7rs lTbShX7rsại kh3pvwaJ3rông pjpCnhấn vào.

Cát bTbShX7rsụi (******) 18:45:34

A PhúcpjpC, pjpCem tpjpCìm an3pvwaJ3rh ?

Tốc pjpCđộ đán3pvwaJ3rh chữpjpC củaTbShX7rs LâmTbShX7rs Lỗi vẫ3pvwaJ3rn nTbShX7rshanh nTbShX7rshư pjpCtrước đây,3pvwaJ3r công3pvwaJ3r lpjpCao nàypjpC thuộ3pvwaJ3rc vềTbShX7rs mpjpCối tpjpCình mỗi3pvwaJ3r ngườipjpC một3pvwaJ3r n3pvwaJ3rơi củaTbShX7rs chúng tôi.

Khi ấypjpC rpjpCất nghèopjpC, cước gọipjpC điệnTbShX7rs thpjpCoại đườn3pvwaJ3rg TbShX7rsdài rấTbShX7rst đpjpCắt, tô3pvwaJ3ri vàTbShX7rs TbShX7rsanh tTbShX7rsa liền3pvwaJ3r TbShX7rstận dụngTbShX7rs TbShX7rstất 3pvwaJ3rcả 3pvwaJ3rcơ hộpjpCi đ3pvwaJ3rể có thể3pvwaJ3r l3pvwaJ3rên mạngTbShX7rs TbShX7rsnói chuyện.pjpC KýpjpC tTbShX7rsúc x3pvwaJ3rá, quáTbShX7rsn nTbShX7rset, phònTbShX7rsg 3pvwaJ3rmáy, đều3pvwaJ3r 3pvwaJ3rlà nhữngTbShX7rs nơipjpC chúng tôpjpCi TbShX7rstừng ch3pvwaJ3riến đấu.

Số Q3pvwaJ3rQ củapjpC 3pvwaJ3rhai chTbShX7rsúng tôi3pvwaJ3r là cùngpjpC đănpjpCg kTbShX7rsý một3pvwaJ3r lúc,3pvwaJ3r spjpCáu npjpCăm rồi,3pvwaJ3r chpjpCưa từngpjpC thay.

Trên thựcpjpC tế,pjpC c3pvwaJ3ró 3pvwaJ3rrất nhiều thứTbShX7rs TbShX7rsvẫn kpjpChông hpjpCề t3pvwaJ3rhay đổiTbShX7rs 3pvwaJ3rsau kpjpChi chúng3pvwaJ3r tôi3pvwaJ3r chipjpCa TbShX7rstay. V3pvwaJ3rí dpjpCụ TbShX7rsnhư pjpCsố điện thoại3pvwaJ3r 3pvwaJ3rdi pjpCdộng, sốTbShX7rs tàiTbShX7rs khoản3pvwaJ3r MSNTbShX7rs, địapjpC chpjpCỉ email3pvwaJ3r, biệ3pvwaJ3rt dan3pvwaJ3rh 3pvwaJ3rtrên 3pvwaJ3rmạng, các3pvwaJ3rh gọi thânTbShX7rs m3pvwaJ3rật tro3pvwaJ3rng đờiTbShX7rs thực,pjpC pjpCthậm chípjpC pjpCđến ngTbShX7rsay cảTbShX7rs mậtTbShX7rs mTbShX7rsã thTbShX7rsẻ ngânTbShX7rs hànTbShX7rsg cũnTbShX7rsg kpjpChông đổi. ĐópjpC cTbShX7rshính l3pvwaJ3rà nTbShX7rsgày sin3pvwaJ3rh nh3pvwaJ3rật cpjpCủa a3pvwaJ3rnh ta.

Có dTbShX7rsuy nhấpjpCt một3pvwaJ3r thứ tpjpChay đổi3pvwaJ3r lTbShX7rsà tìnhTbShX7rs cTbShX7rsảm nhữTbShX7rsng tưpjpCởng sẽTbShX7rs bTbShX7rsền lâupjpC nh3pvwaJ3rư trời3pvwaJ3r đất.

Trời đ3pvwaJ3rất! XpjpCem TbShX7rsra tôi đangpjpC tTbShX7rshật sựpjpC rấtpjpC b3pvwaJ3ruồn. TpjpCôi nhípjpCu mắtTbShX7rs, pjpCcau 3pvwaJ3rmày vẻpjpC đTbShX7rsau đớn.

A TpjpCu LTbShX7rsa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chTbShX7rsỉ muốn3pvwaJ3r nhan3pvwaJ3rh chóng kết3pvwaJ3r thúcpjpC 3pvwaJ3rcuộc đốiTbShX7rs thoạiTbShX7rs TbShX7rsvô TbShX7rsthưởng v3pvwaJ3rô phạt3pvwaJ3r này3pvwaJ3r nhưpjpCng lại3pvwaJ3r TbShX7rsmột lần3pvwaJ3r nữa3pvwaJ3r đang TbShX7rs định tTbShX7rshoát TbShX7rsthì phả3pvwaJ3ri dừngTbShX7rs lại.

Cát bụi3pvwaJ3r (******) 18:48:34

A Phúc,pjpC cTbShX7rsó phải3pvwaJ3r đãpjpC xảy 3pvwaJ3r ra chuTbShX7rsyện TbShX7rsgì không?

Tôi cópjpC thểTbShX7rs 3pvwaJ3rnói TbShX7rsmột cách 3pvwaJ3r không hềpjpC pTbShX7rshô trưpjpCơng rằng3pvwaJ3r, từ3pvwaJ3r cửaTbShX7rs s3pvwaJ3rổ cpjpChat, tpjpCrong fTbShX7rsont c3pvwaJ3rhữ "Lệ"3pvwaJ3r, cỡTbShX7rs cTbShX7rshữ năm, TbShX7rsmàu chữpjpC xa3pvwaJ3rnh pjpCda 3pvwaJ3rtrời, tpjpCôi pjpCcó tTbShX7rshể tpjpCưởng tượTbShX7rsng TbShX7rsra pjpCdáng vẻpjpC của3pvwaJ3r pjpCanh t3pvwaJ3ra lúc này.

Mắt nhTbShX7rsìn 3pvwaJ3rchằm chằmTbShX7rs vào mànpjpC hìn3pvwaJ3rh, ngpjpCón pjpCtay đTbShX7rsặt trêTbShX7rsn bàn3pvwaJ3r ppjpChím, khẽpjpC míTbShX7rsm cpjpChặt m3pvwaJ3rôi, thpjpCoáng chúTbShX7rst lTbShX7rso lắng.pjpC Ồ TbShX7rs đúng pjpCrồi, 3pvwaJ3rbên cạn3pvwaJ3rh cò3pvwaJ3rn cóTbShX7rs n3pvwaJ3rửa b3pvwaJ3rao t3pvwaJ3rhuốc láTbShX7rs, pjpCmột chiếTbShX7rsc gạtTbShX7rs tàn,TbShX7rs mộtpjpC c3pvwaJ3rái 3pvwaJ3rbật lửa.

Nếu như,3pvwaJ3r nhữTbShX7rsng thói 3pvwaJ3rquen nàTbShX7rsy củpjpCa anpjpCh pjpCta TbShX7rscũng kh3pvwaJ3rông h3pvwaJ3rề th3pvwaJ3ray đổi.

Tôi thTbShX7rsừa nhận3pvwaJ3r, pjpCcó nhữnTbShX7rsg lúc 3pvwaJ3rtôi lpjpCà người3pvwaJ3r rấtTbShX7rs không3pvwaJ3r quTbShX7rsyết đTbShX7rsoán. Vậ3pvwaJ3ry nên,3pvwaJ3r lTbShX7rsúc pjpCnày tTbShX7rsôi 3pvwaJ3rdo dự,TbShX7rs 3pvwaJ3rchần chừ, không3pvwaJ3r dứTbShX7rst khoát3pvwaJ3r ấnpjpC vpjpCào pjpCnút "X".

A 3pvwaJ3rTu pjpCLa (******) 18:52:43

Nếu 3pvwaJ3rem pjpCxảy 3pvwaJ3rra chuyện, apjpCnh sẽ3pvwaJ3r TbShX7rslàm gì?

Trong và3pvwaJ3ri phútTbShX7rs t3pvwaJ3rôi TbShX7rsdo dự, 3pvwaJ3r Lâm pjpCLỗi vẫn3pvwaJ3r lặn3pvwaJ3rg lpjpCẽ pjpCchờ đợi.3pvwaJ3r S3pvwaJ3rau k3pvwaJ3rhi d3pvwaJ3ròng cTbShX7rshữ vừ3pvwaJ3ra rồTbShX7rsi đượcpjpC gửipjpC 3pvwaJ3rđi, an3pvwaJ3rh tpjpCa khôngTbShX7rs lập tứcpjpC t3pvwaJ3rrả l3pvwaJ3rời mpjpCà lặpjpCng pjpClẽ mấtTbShX7rs 3pvwaJ3rkhoảng mộTbShX7rst phú3pvwaJ3rt rưỡi.

Cát bTbShX7rsụi (******) 18:54:22

Anh sẽTbShX7rs ởpjpC bên3pvwaJ3r e3pvwaJ3rm, nếuTbShX7rs em muốn.3pvwaJ3r Chỉ3pvwaJ3r pjpCcần TbShX7rsem đồng3pvwaJ3r ý.

 

A TbShX7rsTu L3pvwaJ3ra (******) 18:54:55

Tại sa3pvwaJ3ro? ChẳnTbShX7rsg ppjpChải giữa ha3pvwaJ3ri ch3pvwaJ3rúng t3pvwaJ3ra đãTbShX7rs kh3pvwaJ3rông còn3pvwaJ3r qTbShX7rsuan hTbShX7rsệ gTbShX7rsì rồi3pvwaJ3r sao?

 

Cát bụi3pvwaJ3r (******) 18:56:32

A PhTbShX7rsúc ng3pvwaJ3rốc, c3pvwaJ3rho dpjpCù TbShX7rslà lúc nàoTbShX7rs, cTbShX7rsho dù3pvwaJ3r 3pvwaJ3rlà tìpjpCnh huốpjpCng gpjpCì, pjpCanh cũ3pvwaJ3rng 3pvwaJ3rkhông tTbShX7rshể bỏpjpC mặc3pvwaJ3r emTbShX7rs. DùpjpC chúnTbShX7rsg ta k3pvwaJ3rhông cTbShX7rsòn lTbShX7rsà ngườpjpCi y3pvwaJ3rêu thpjpCì vẫnpjpC làTbShX7rs bạnpjpC bè.TbShX7rs DTbShX7rsù 3pvwaJ3rem khôn3pvwaJ3rg coTbShX7rsi anTbShX7rsh TbShX7rslà bạnTbShX7rs thì3pvwaJ3r ítTbShX7rs ra e3pvwaJ3rm vTbShX7rsà anTbShX7rsh cpjpCũng vẫn3pvwaJ3r lpjpCà đồng3pvwaJ3r hưpjpCơng lớ3pvwaJ3rn lên3pvwaJ3r cùngpjpC nhau.

Tôi khô3pvwaJ3rng tTbShX7rsrả lời3pvwaJ3r mTbShX7rsà nhấn thTbShX7rsẳng vào3pvwaJ3r pjpCnút "TbShX7rsX" rồTbShX7rsi tắt3pvwaJ3r mTbShX7rsáy tính.

Vì tpjpCôi kpjpChóc, dù3pvwaJ3r không cópjpC sựTbShX7rs trợ3pvwaJ3r lựcTbShX7rs TbShX7rscủa pjpCvị caypjpC, vị3pvwaJ3r đắng3pvwaJ3r nh3pvwaJ3rưng nước3pvwaJ3r 3pvwaJ3rmắt tôTbShX7rsi vẫnpjpC TbShX7rstuôn như3pvwaJ3r trút.

Con ngưpjpCời, loà3pvwaJ3ri sinTbShX7rsh vật nàpjpCy khôngpjpC cầnpjpC biếTbShX7rst đau3pvwaJ3r buồnTbShX7rs TbShX7rshay tuyệTbShX7rst vọTbShX7rsng đến3pvwaJ3r đpjpCâu, chỉ3pvwaJ3r 3pvwaJ3rcần pjpCtìm thpjpCấy m3pvwaJ3rột chỗ phát3pvwaJ3r tiếtTbShX7rs TbShX7rsđược là3pvwaJ3r liTbShX7rsền cpjpCó 3pvwaJ3rthể TbShX7rsgào khpjpCóc thoảipjpC máipjpC pjpCmột 3pvwaJ3rtrận, cơTbShX7rs bảnpjpC sẽTbShX7rs TbShX7rschăng cả3pvwaJ3rm thấy vấn3pvwaJ3r đ3pvwaJ3rề tpjpCo tátpjpC nữa.3pvwaJ3r Nhữ3pvwaJ3rng khả3pvwaJ3r năngpjpC cònpjpC lạipjpC TbShX7rsnhư nhpjpCảy lầpjpCu, đâTbShX7rsm vTbShX7rsào tường3pvwaJ3r hay g3pvwaJ3rì gTbShX7rsì đóTbShX7rs lTbShX7rsà rấpjpCt hiếm.

Giống nhTbShX7rsư TbShX7rstôi trư3pvwaJ3rớc đây, tức3pvwaJ3r TbShX7rsnghẹn ởTbShX7rs trpjpCong ngự3pvwaJ3rc, kpjpChó chịu3pvwaJ3r TbShX7rsđến nTbShX7rsỗi pjpChận TbShX7rskhông thTbShX7rsể l3pvwaJ3rấy daTbShX7rso cứa3pvwaJ3r một nhTbShX7rsát TbShX7rsvào bụng.

Sau TbShX7rskhi TbShX7rskhóc đTbShX7rsã mộtpjpC trận, 3pvwaJ3r liền TbShX7rslập tứcTbShX7rs pjpCsuy x3pvwaJ3rét mpjpCột cápjpCch thựcTbShX7rs pjpCtế rằnpjpCg, pjpCnếu n3pvwaJ3rhư cTbShX7rsứa mộtpjpC TbShX7rsvết dàTbShX7rsi ởpjpC TbShX7rstrên b3pvwaJ3rụng thì sTbShX7rsẽ pjpCđau đpjpCớn đế3pvwaJ3rn tTbShX7rshế nào...

Nghĩ tớipjpC vế3pvwaJ3rt cứpjpCa rỉ pjpC máu, t3pvwaJ3rôi sựTbShX7rsc nhớ3pvwaJ3r TbShX7rsđến vết3pvwaJ3r tpjpChương tTbShX7rsrên lTbShX7rsưng cTbShX7rsủa ThpjpCương NgôTbShX7rs, TbShX7rsdo vpjpCậy sứcpjpC tậppjpC trung3pvwaJ3r liền pjpCbị phâpjpCn tánpjpC phpjpCần nào,TbShX7rs tốc3pvwaJ3r 3pvwaJ3rđộ lăTbShX7rsn củapjpC nTbShX7rsước mắpjpCt pjpCtheo đópjpC cũTbShX7rsng giảmpjpC đpjpCi đôi chút.

Đương nhiê3pvwaJ3rn, cònTbShX7rs có3pvwaJ3r thpjpCể vì dùpjpC pjpCsao đâypjpC cũTbShX7rsng khônpjpCg 3pvwaJ3rphải l3pvwaJ3rà 3pvwaJ3rlần thấtTbShX7rs tìTbShX7rsnh đầ3pvwaJ3ru tiê3pvwaJ3rn, tTbShX7rshất tìn3pvwaJ3rh, thấpjpCt tTbShX7rsình thành que3pvwaJ3rn rồi.

Nếu dùpjpCng phươngpjpC pháppjpC khoa họcTbShX7rs qu3pvwaJ3ry đổipjpC sTbShX7rsố lượpjpCng thìpjpC lầnTbShX7rs trước3pvwaJ3r yêuTbShX7rs nTbShX7rshau tTbShX7rsrong 3pvwaJ3rnăm nămTbShX7rs, tôiTbShX7rs khTbShX7rsóc mất3pvwaJ3r năm tháng3pvwaJ3r, lầ3pvwaJ3rn pjpCnày yêTbShX7rsu nhTbShX7rsau tTbShX7rsrong 3pvwaJ3rmười ngàypjpC, d3pvwaJ3ro đópjpC, cTbShX7rsó 3pvwaJ3rlẽ 3pvwaJ3rtôi sẽTbShX7rs c3pvwaJ3rhỉ khóc... thô3pvwaJ3ri rồTbShX7rsi, hTbShX7rsọc d3pvwaJ3rốt pjpCmôn toáTbShX7rsn, giờTbShX7rs khônTbShX7rsg tíTbShX7rsnh r3pvwaJ3ra nổi...

Tóm l3pvwaJ3rại, dướTbShX7rsi táTbShX7rsc dụngTbShX7rs của pjpCnhững spjpCuy nghĩpjpC v3pvwaJ3rớ vẩnTbShX7rs, tpjpCôi đãpjpC ng3pvwaJ3rừng khóc.

Tôi và3pvwaJ3ro phò3pvwaJ3rng tắ3pvwaJ3rm pjpCrửa mặt, pjpC bỗng npjpChiên nTbShX7rsghe tTbShX7rshấy tipjpCếng cử3pvwaJ3ra. NgópjpC TbShX7rsra tpjpChì tpjpCrông thấpjpCy một3pvwaJ3r hổ,TbShX7rs mTbShX7rsột trâTbShX7rsu v3pvwaJ3rai sáTbShX7rsnh vai đứngTbShX7rs tr3pvwaJ3rước cửaTbShX7rs TbShX7rsthay giày.

Nghe thấypjpC 3pvwaJ3rđộng tĩnh, TbShX7rsThương pjpCNgô npjpCgẩng đầ3pvwaJ3ru lên3pvwaJ3r nhì3pvwaJ3rn. Dưới3pvwaJ3r án3pvwaJ3rh đpjpCèn tường3pvwaJ3r m3pvwaJ3ràu v3pvwaJ3ràng caTbShX7rsm 50TbShX7rsW, hìpjpCnh ảnhpjpC pjpChắn có chú3pvwaJ3rt khô3pvwaJ3rng TbShX7rsrõ ràng.

- TpjpCiểu Tường3pvwaJ3r, 3pvwaJ3rquả n3pvwaJ3rhiên em cópjpC ở3pvwaJ3r nhà.

Giọng pjpChắn vừpjpCa 3pvwaJ3rnhẹ vừapjpC khàn, ngh3pvwaJ3re cpjpCó 3pvwaJ3rvẻ TbShX7rskỳ lTbShX7rsạ, TbShX7rskhiến pjpCtim tô3pvwaJ3ri nhóipjpC lêpjpCn, sốngpjpC pjpCmũi cTbShX7rsay cpjpCay, sapjpCu đTbShX7rsó phát hiện3pvwaJ3r dápjpCng vTbShX7rsẻ hắTbShX7rsn càngTbShX7rs mờ3pvwaJ3r nTbShX7rshạt hơn.

Hóa r3pvwaJ3ra, hpjpCiệu pjpCquả thị giá3pvwaJ3rc nh3pvwaJ3rư thế3pvwaJ3r TbShX7rskhông phảiTbShX7rs TbShX7rsvì ánTbShX7rsh đèpjpCn, pjpCmà 3pvwaJ3rlà t3pvwaJ3rrong pjpCgiây phúTbShX7rst nhìnpjpC thpjpCấy hắn,3pvwaJ3r mắt tôiTbShX7rs bỗpjpCng trTbShX7rsào 3pvwaJ3rra 3pvwaJ3rthứ chấtpjpC lỏng3pvwaJ3r mằ3pvwaJ3rn mặn.

- SapjpCo TbShX7rsanh TbShX7rslại về?

- pjpCTỉnh rồipjpC thì3pvwaJ3r vềTbShX7rs thôi.

Thương NpjpCgô pjpClẳng lặngTbShX7rs đáp lTbShX7rsời, sa3pvwaJ3ru đóTbShX7rs tiếnpjpC lại,TbShX7rs nghiênpjpCg đầpjpCu TbShX7rsnhìn t3pvwaJ3rôi, cư3pvwaJ3rời 3pvwaJ3rmà npjpChư khônpjpCg cườpjpCi hỏi:

- EpjpCm tpjpChuộc tộ3pvwaJ3rc Hổ3pvwaJ3r chúng pjpCta, TbShX7rslàm gpjpCì ppjpChải họcTbShX7rs l3pvwaJ3roài thỏ?

Tôi đưaTbShX7rs cặpjpCp mắtpjpC thỏ nhìTbShX7rsn hắn:3pvwaJ3r 3pvwaJ3r- 3pvwaJ3rAnh mớiTbShX7rs lpjpCà thỏ,3pvwaJ3r làpjpC c3pvwaJ3ron thỏpjpC đực.

Ngưu pjpCBôn dTbShX7rsựa 3pvwaJ3rngười TbShX7rsvào cửa nhìnpjpC chTbShX7rsúng 3pvwaJ3rtôi, khẽ3pvwaJ3r cườpjpCi, nói:

- NếuTbShX7rs apjpCnh ấTbShX7rsy là3pvwaJ3r thTbShX7rsỏ thật TbShX7rs thì cTbShX7rshị TbShX7rsdâu tính3pvwaJ3r sao?

Tôi nghipjpCến rănTbShX7rsg, đáp:

- Th3pvwaJ3rì xépjpC pjpCxác TbShX7rsanh tpjpCa ra luôn.

Ngưu 3pvwaJ3rBôn cứngTbShX7rs họng.

Thương NgôpjpC lạ3pvwaJ3ri r3pvwaJ3rất điềm tĩnTbShX7rsh, gipjpCơ TbShX7rstay rpjpCa vuốTbShX7rst 3pvwaJ3rtóc tôi3pvwaJ3r, nói:

- pjpCYên tâmTbShX7rs. CTbShX7rsó TbShX7rsem ở3pvwaJ3r đây, taTbShX7rs khôngTbShX7rs sa3pvwaJ3ro đâu.

Không hiểTbShX7rsu có3pvwaJ3r ppjpChải d3pvwaJ3ro mới 3pvwaJ3rtừ bêTbShX7rsn ng3pvwaJ3roài vàTbShX7rso TbShX7rsnhà TbShX7rshay khôngTbShX7rs pjpCmà t3pvwaJ3ray hTbShX7rsắn rất3pvwaJ3r lạn3pvwaJ3rh, kh3pvwaJ3rông ấTbShX7rsm pjpCáp nhTbShX7rsư TbShX7rsbình thường.

Lẽ TbShX7rsnào, hắnTbShX7rs tpjpChật TbShX7rssự chịu pjpC ảnh hưởngTbShX7rs của3pvwaJ3r thờipjpC tiếTbShX7rst bên3pvwaJ3r ngoTbShX7rsài spjpCao? TbShX7rsVậy nên,pjpC thực3pvwaJ3r pjpCra hắnpjpC cũ3pvwaJ3rng cảTbShX7rsm thpjpCấy lạnh...

Điều nà3pvwaJ3ry khi3pvwaJ3rên tTbShX7rsôi pjpCbỗng nhớ đếnpjpC TbShX7rscái cTbShX7rshăn lôTbShX7rsng vũTbShX7rs TbShX7rsmới tiTbShX7rsnh b3pvwaJ3rỏ 3pvwaJ3rquên bpjpCên đườngpjpC nê3pvwaJ3rn khôngTbShX7rs trTbShX7rsánh khỏiTbShX7rs tiếc nuối.

Lại npjpCghĩ tTbShX7rsối pjpChôm đópjpC cTbShX7rshỉ cách 3pvwaJ3rhiện tạiTbShX7rs khôTbShX7rsng quápjpC h3pvwaJ3rai tr3pvwaJ3răm bốn3pvwaJ3r mưpjpCơi giờpjpC, cảTbShX7rsnh vpjpCật TbShX7rsvẫn 3pvwaJ3rnguyên vpjpCẹn TbShX7rsnhưng người 3pvwaJ3rđã khô3pvwaJ3rng còn.3pvwaJ3r.. TôTbShX7rsi 3pvwaJ3rkhông chỉTbShX7rs tipjpCếc nuốipjpC mTbShX7rsà còpjpCn xấupjpC hổ,pjpC kpjpChông TbShX7rschỉ xấ3pvwaJ3ru hổ màpjpC TbShX7rscòn pjpCđau đớn.pjpC CpjpCứ đau3pvwaJ3r đớ3pvwaJ3rn là3pvwaJ3r chứcTbShX7rs năTbShX7rsng tuy3pvwaJ3rến l3pvwaJ3rệ TbShX7rscủa tôi3pvwaJ3r lTbShX7rsại k3pvwaJ3rhởi động.

Đang TbShX7rssuy nghĩ,3pvwaJ3r tpjpCôi bỗng cảmpjpC thấypjpC bàn3pvwaJ3r taTbShX7rsy vpjpCốn pjpCđặt trTbShX7rsên pjpCmái tó3pvwaJ3rc tTbShX7rsôi khTbShX7rsẽ dừngpjpC lại,3pvwaJ3r sTbShX7rsau pjpCđó 3pvwaJ3rdi chuy3pvwaJ3rển xuống tránTbShX7rs pjpCrồi chTbShX7rse kín3pvwaJ3r cặ3pvwaJ3rp mắTbShX7rst 3pvwaJ3rcủa tôi.

Lòng bànTbShX7rs tTbShX7rsay rấtTbShX7rs lạnhpjpC nhưng tpjpCôi lạpjpCi cảpjpCm thấypjpC rấtTbShX7rs n3pvwaJ3róng, s3pvwaJ3rau nà3pvwaJ3ry t3pvwaJ3rôi mớpjpCi hiểuTbShX7rs pjpCsức nóngpjpC pjpCđó TbShX7rscó đượcpjpC 3pvwaJ3rtừ những TbShX7rs giọt nước3pvwaJ3r mắpjpCt đanpjpCg tuôn3pvwaJ3r TbShX7rsra TbShX7rsnhư trúpjpCt củTbShX7rsa tôi.

Lần nTbShX7rsày, 3pvwaJ3rtôi kh3pvwaJ3rông gTbShX7rsào khóc nhưpjpC trpjpCước pjpCđây, chpjpCỉ tiến3pvwaJ3r lênTbShX7rs nửapjpC bước3pvwaJ3r rpjpCồi vùpjpCi mặ3pvwaJ3rt vpjpCào lồngTbShX7rs ngực3pvwaJ3r hắn.

Tôi không3pvwaJ3r hiểupjpC sa3pvwaJ3ro mình lpjpCại như3pvwaJ3r thếpjpC npjpCày, v3pvwaJ3rì c3pvwaJ3rứ pjpCcoi nhưpjpC trướcTbShX7rs 3pvwaJ3rmặt pjpCbố mẹ,3pvwaJ3r đãTbShX7rs pjpCrất n3pvwaJ3rhiều nămpjpC rồipjpC pjpCtôi chư3pvwaJ3ra từng kh3pvwaJ3róc, c3pvwaJ3rứ TbShX7rscoi nhưpjpC lpjpCà ngưTbShX7rsời bạnTbShX7rs tTbShX7rshân nhất3pvwaJ3r, cpjpCứ TbShX7rscoi nhưpjpC lpjpCà TrươngTbShX7rs ThầnTbShX7rs, là3pvwaJ3r Lâ3pvwaJ3rm Lỗi,pjpC thì nhiề3pvwaJ3ru lắm3pvwaJ3r tôi3pvwaJ3r cũpjpCng chỉpjpC vừTbShX7rsa pjpCkhóc, v3pvwaJ3rừa cư3pvwaJ3rời rồipjpC hétpjpC vTbShX7rsài ti3pvwaJ3rếng ch3pvwaJ3ro xong.

Nhưng g3pvwaJ3riờ đây,pjpC tTbShX7rsôi TbShX7rslại giống nhTbShX7rsư mTbShX7rsột đứpjpCa trẻTbShX7rs chẳnpjpCg hipjpCểu TbShX7rsbiết gì,pjpC k3pvwaJ3rhông cTbShX7rsó 3pvwaJ3ráp lựcTbShX7rs, cTbShX7rsũng chpjpCẳng phảiTbShX7rs cTbShX7rshe giấu, 3pvwaJ3rnhư thếTbShX7rs pjpCnào thìTbShX7rs cứTbShX7rs lpjpCà vậy.

Khóc thoảiTbShX7rs má3pvwaJ3ri rồ3pvwaJ3ri, tôi cTbShX7rsòn 3pvwaJ3rra pjpCsức quệtTbShX7rs nướcpjpC mắt,pjpC npjpCước 3pvwaJ3rmũi v3pvwaJ3rào 3pvwaJ3ráo củapjpC ThươTbShX7rsng NgTbShX7rsô, tro3pvwaJ3rng l3pvwaJ3ròng th3pvwaJ3rấy thoải máipjpC hpjpCơn nhiều.

Lúc này3pvwaJ3r, N3pvwaJ3rgưu Bôn3pvwaJ3r vẫn3pvwaJ3r đ3pvwaJ3rứng yên tTbShX7rsại TbShX7rsvị trípjpC TbShX7rscũ, npjpChìn tôipjpC, 3pvwaJ3rvẫy TbShX7rstay nói:

- pjpCXem rTbShX7rsa, chỗ3pvwaJ3r nà3pvwaJ3ry khônTbShX7rsg có việTbShX7rsc gTbShX7rsì cpjpCho TbShX7rstôi pjpCrồi. Ch3pvwaJ3rị dTbShX7rsâu à,3pvwaJ3r apjpCnh ấTbShX7rsy cTbShX7rsó sốpjpC điệnTbShX7rs thoạiTbShX7rs củaTbShX7rs tôi3pvwaJ3r đó.TbShX7rs Nếu3pvwaJ3r c3pvwaJ3ró việc gì3pvwaJ3r 3pvwaJ3rthì cTbShX7rsứ gọi3pvwaJ3r thẳn3pvwaJ3rg pjpCcho tôi.

Anh chàngTbShX7rs vTbShX7rsừa n3pvwaJ3rói 3pvwaJ3rvừa mở cửa,pjpC trpjpCong lTbShX7rsúc 3pvwaJ3rkéo cử3pvwaJ3ra rTbShX7rsa, liTbShX7rsền bịpjpC một3pvwaJ3r TbShX7rsvật thể3pvwaJ3r khTbShX7rsông rõpjpC 3pvwaJ3rdanh tínhTbShX7rs tpjpCừ bpjpCên ngoài tôTbShX7rsng tpjpChẳng vàopjpC ng3pvwaJ3rực. pjpCNgưu BôpjpCn loạnTbShX7rsg choạngpjpC TbShX7rsmột lúcTbShX7rs mTbShX7rsới đTbShX7rsứng yê3pvwaJ3rn được,3pvwaJ3r 3pvwaJ3rchưa kịp phảnpjpC ứng3pvwaJ3r lại,pjpC 3pvwaJ3rđã lập3pvwaJ3r tứcTbShX7rs bịTbShX7rs hpjpCàng lTbShX7rsoạt câ3pvwaJ3ru pjpChỏi là3pvwaJ3rm cTbShX7rshoáng váng:

- NàpjpCy, apjpCnh TbShX7rslà apjpCi? STbShX7rsao lại ởpjpC đâyTbShX7rs? AnTbShX7rsh pjpCcó TbShX7rsquan hệTbShX7rs TbShX7rsgì vớ3pvwaJ3ri 3pvwaJ3rĐậu ph3pvwaJ3rụ già3pvwaJ3r? Đ3pvwaJ3rậu phụTbShX7rs giTbShX7rsà đ3pvwaJ3râu? AnpjpCh đãTbShX7rs làpjpCm pjpCgì nó3pvwaJ3r rồi...

Tôi rTbShX7rsất thô3pvwaJ3rng cảm3pvwaJ3r nhìn 3pvwaJ3r đồng cpjpChí TpjpCứ NgưuTbShX7rs TbShX7rsđang vôpjpC cùng3pvwaJ3r hoảngpjpC pjpChốt, tTbShX7rshan vãn:

- TrứnTbShX7rsg muTbShX7rsối, mắTbShX7rst mày chỉ3pvwaJ3r đểpjpC TbShX7rstrưng bàyTbShX7rs t3pvwaJ3rhôi sao?

Vật th3pvwaJ3rể lạTbShX7rs nàTbShX7rsy chpjpCính là đồng3pvwaJ3r chpjpCí TpjpCrứng muốipjpC, npjpCgười trpjpCước đây3pvwaJ3r đãTbShX7rs đ3pvwaJ3rập 3pvwaJ3rgạch v3pvwaJ3rào LpjpCâm LpjpCỗi khi3pvwaJ3rến apjpCnh t3pvwaJ3ra pTbShX7rshải nằm v3pvwaJ3riện, pjpCcô TbShX7rsnàng cạTbShX7rs TbShX7rscứng củapjpC tôi.

Nghe pjpCthấy 3pvwaJ3rtiếng tôi,TbShX7rs Trứng 3pvwaJ3r muối lpjpCập tpjpCức buôngpjpC cổpjpC pjpCáo TbShX7rsNgưu 3pvwaJ3rBôn TbShX7rsra rồi3pvwaJ3r nhảypjpC vềTbShX7rs phípjpCa tpjpCôi nhưTbShX7rs m3pvwaJ3rột copjpCn pjpCbọ chpjpCó, hết nhì3pvwaJ3rn tôpjpCi pjpClại nTbShX7rshìn TbShX7rsThương Ngô:

- KhônpjpCg ngTbShX7rsờ c3pvwaJ3ròn 3pvwaJ3rcó một anTbShX7rsh TbShX7rschàng nữa.3pvwaJ3r ĐậuTbShX7rs 3pvwaJ3rphụ giTbShX7rsà, 3pvwaJ3rmày đượcpjpC 3pvwaJ3rlắm! Đa3pvwaJ3rng chTbShX7rsơi tr3pvwaJ3rò "3pvwaJ3ryêu tậpTbShX7rs thể" à?

- YTbShX7rsêu tập3pvwaJ3r pjpCthể cápjpCi đầuTbShX7rs mày ấy!

Có 3pvwaJ3rso sánpjpCh mớiTbShX7rs tpjpChấy sự 3pvwaJ3rkhác biệt.pjpC TạTbShX7rsi s3pvwaJ3rao tôTbShX7rsi l3pvwaJ3rại xTbShX7rsác định3pvwaJ3r mộtpjpC TbShX7rscách kiênTbShX7rs địnhTbShX7rs khônTbShX7rsg đổTbShX7rsi TbShX7rsvà khTbShX7rsẳng định bản3pvwaJ3r th3pvwaJ3rân mìnpjpCh l3pvwaJ3rà mộtpjpC phpjpCụ nTbShX7rsữ t3pvwaJ3rruyền thTbShX7rsống Tr3pvwaJ3rung HoTbShX7rsa vớiTbShX7rs đầy3pvwaJ3r 3pvwaJ3rđủ cáTbShX7rsc phẩm3pvwaJ3r chấtTbShX7rs như TbShX7rsdịu dàpjpCng, lương3pvwaJ3r thiệnTbShX7rs, lịch3pvwaJ3r thiệp3pvwaJ3r, 3pvwaJ3rtiết kiệTbShX7rsm v3pvwaJ3rà nhường3pvwaJ3r nhịn?pjpC pjpCVì TbShX7rschỉ cầpjpCn có3pvwaJ3r sTbShX7rsự tồn tạipjpC củpjpCa Trứng3pvwaJ3r pjpCmuối pjpCthì đếnTbShX7rs ngaTbShX7rsy cả3pvwaJ3r HồngpjpC HTbShX7rsưng thậpTbShX7rs tpjpCam muội1pjpC cũngpjpC 3pvwaJ3rcó th3pvwaJ3rể copjpCi là cpjpCô gáipjpC ng3pvwaJ3roan hiềTbShX7rsn, TbShX7rse thẹn,TbShX7rs dụTbShX7rst pjpCdè, pjpCcon pjpCnhà lành...

1 Hồng3pvwaJ3r HưTbShX7rsng pjpCthập taTbShX7rsm muội: NhânTbShX7rs vTbShX7rsật c3pvwaJ3rhính tpjpCrong bpjpCộ pjpCphim H3pvwaJ3rồng HpjpCưng thậTbShX7rsp tapjpCm muộpjpCi, l3pvwaJ3rà 3pvwaJ3rem gái3pvwaJ3r thứpjpC mườipjpC 3pvwaJ3rba của pjpC bang HồpjpCng HưpjpCng. TroTbShX7rsng thế3pvwaJ3r giớpjpCi ngầm3pvwaJ3r thốTbShX7rsng pjpCtrị bởiTbShX7rs đpjpCàn ông3pvwaJ3r, nhânTbShX7rs vậtpjpC n3pvwaJ3rày đãpjpC kiên cường3pvwaJ3r vượ3pvwaJ3rt qu3pvwaJ3ra nhữngTbShX7rs TbShX7rsthử thá3pvwaJ3rch và3pvwaJ3r nhữngpjpC cơTbShX7rs c3pvwaJ3rực 3pvwaJ3rđể vư3pvwaJ3rơn lê3pvwaJ3rn trởpjpC thTbShX7rsành ba3pvwaJ3rng chủ kpjpChu phTbShX7rsố Portland.

Tôi TbShX7rsđang 3pvwaJ3rđau lòngpjpC hồi TbShX7rstưởng lại3pvwaJ3r mộpjpCt vpjpCài TbShX7rschiến tícTbShX7rsh h3pvwaJ3ruy hoà3pvwaJ3rng pjpCcủa TrứngpjpC TbShX7rsmuối thTbShX7rsì tronpjpCg nháy3pvwaJ3r pjpCmắt, cô nàngTbShX7rs đpjpCã nhảpjpCy thẳ3pvwaJ3rng vàTbShX7rso phòn3pvwaJ3rg khách.3pvwaJ3r TrôTbShX7rsng thấpjpCy v3pvwaJ3rết mTbShX7rsáu Thươn3pvwaJ3rg NgôpjpC pjpCđể lại3pvwaJ3r trên gpjpChế sopjpCfa mTbShX7rsà tôipjpC ch3pvwaJ3rưa l3pvwaJ3rau sạch3pvwaJ3r, c3pvwaJ3rô nàn3pvwaJ3rg 3pvwaJ3rbỗng tTbShX7rshốt lê3pvwaJ3rn lờiTbShX7rs thpjpCan kTbShX7rsinh thiên3pvwaJ3r đpjpCộng địa:

- TbShX7rsĐậu pjpCphụ giTbShX7rsà, pjpCcuối cùng chỗpjpC 3pvwaJ3rđó cũngpjpC r3pvwaJ3rách TbShX7rsrồi saTbShX7rso? Trời3pvwaJ3r TbShX7rsđất, TbShX7rsđúng làpjpC ch3pvwaJ3râm mộtTbShX7rs nhápjpCt 3pvwaJ3rkim thTbShX7rsấy máu!

Châm một3pvwaJ3r 3pvwaJ3rnhát k3pvwaJ3rim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôipjpC pjpChết nhTbShX7rsìn nửa ngư3pvwaJ3rời dướiTbShX7rs củpjpCa TTbShX7rshương NgôpjpC rồTbShX7rsi l3pvwaJ3rại nTbShX7rshìn nửTbShX7rsa ngườiTbShX7rs dướipjpC củ3pvwaJ3ra NgưuTbShX7rs pjpCBôn. TrưTbShX7rsớc câu pjpCnói maTbShX7rsng tín3pvwaJ3rh kpjpCích th3pvwaJ3rích củ3pvwaJ3ra TrứnTbShX7rsg mupjpCối, pjpCý ngpjpChĩ 3pvwaJ3rdâm đãng,pjpC dupjpCng pjpCtục ẩnTbShX7rs gi3pvwaJ3rấu trong đầpjpCu tô3pvwaJ3ri bỗngpjpC ào3pvwaJ3r ào3pvwaJ3r bTbShX7rsật rTbShX7rsa kh3pvwaJ3rông spjpCao TbShX7rsthu lpjpCại được.

Luôn pjpCcó nhiềuTbShX7rs ngườTbShX7rsi cho rằngpjpC tôTbShX7rsi thu3pvwaJ3rộc loạ3pvwaJ3ri TbShX7rs"nho nh3pvwaJ3rã cặnpjpC bã"TbShX7rs. Tô3pvwaJ3ri thấpjpCy đTbShX7rsiều nàTbShX7rsy khôpjpCng đá3pvwaJ3rng để3pvwaJ3r mình phải3pvwaJ3r quaTbShX7rsn tâTbShX7rsm và3pvwaJ3r tôpjpCi cũ3pvwaJ3rng c3pvwaJ3rhẳng hiểu.

Vì pjpCnhững ngườTbShX7rsi 3pvwaJ3rđó chưa tTbShX7rsừng gặp3pvwaJ3r TrứngTbShX7rs muối,TbShX7rs nếu3pvwaJ3r hTbShX7rsọ g3pvwaJ3rặp rồipjpC thpjpCì chắcTbShX7rs chắn3pvwaJ3r họpjpC spjpCẽ bỏpjpC pjpCđi pjpChai cpjpChữ "nho nhã3pvwaJ3r" cpjpCho tôi.

Trứng muố3pvwaJ3ri bằng3pvwaJ3r tuổi 3pvwaJ3rtôi nTbShX7rshưng vìpjpC pjpCcó kh3pvwaJ3ruôn mặtpjpC trẻ3pvwaJ3r cpjpCon pjpCnên trôn3pvwaJ3rg có3pvwaJ3r TbShX7rsvẻ giTbShX7rsống npjpChư mộ3pvwaJ3rt 3pvwaJ3rcô nà3pvwaJ3rng Lolita 3pvwaJ3rnhỏ bpjpCé, TbShX7rsluôn 3pvwaJ3rtươi trpjpCẻ v3pvwaJ3rới máiTbShX7rs TbShX7rstóc dàpjpCi ngapjpCng v3pvwaJ3rai, kpjpCẹp pjpCtóc 3pvwaJ3rmai TbShX7rsgọn gàpjpCng, cặppjpC lông mpjpCày cpjpCong congpjpC, đôi3pvwaJ3r TbShX7rsmắt t3pvwaJ3ro 3pvwaJ3rtròn. KhpjpCi cô3pvwaJ3r nàng3pvwaJ3r khôngpjpC pjpCnói, không3pvwaJ3r cườ3pvwaJ3ri, 3pvwaJ3rkhông pjpCcử TbShX7rsđộng, trông hệpjpCt n3pvwaJ3rhư mẫuTbShX7rs ngườTbShX7rsi đầuTbShX7rs gỗTbShX7rs TbShX7rsvô cảm3pvwaJ3r xúc,TbShX7rs kh3pvwaJ3ri đópjpC 3pvwaJ3rcô n3pvwaJ3ràng 3pvwaJ3rlà 3pvwaJ3rcô béTbShX7rs 3pvwaJ3rđáng yê3pvwaJ3ru, nội 3pvwaJ3rtâm, n3pvwaJ3rho nh3pvwaJ3rã đế3pvwaJ3rn tội3pvwaJ3r nghiệp.

Không TbShX7rsthể khôn3pvwaJ3rg thừ3pvwaJ3ra npjpChận rằng kTbShX7rshí cTbShX7rshất n3pvwaJ3rho nhã3pvwaJ3r củapjpC Tr3pvwaJ3rứng muốipjpC tTbShX7rsoát r3pvwaJ3ra từ3pvwaJ3r TbShX7rstâm hồ3pvwaJ3rn. Có3pvwaJ3r cTbShX7rsâu nTbShX7rsói là "PTbShX7rshúc hữupjpC TbShX7rsthi, pjpCthư khpjpCí tự3pvwaJ3r pjpChoa"1, tronTbShX7rsg bTbShX7rsụng cpjpCô nàngTbShX7rs c3pvwaJ3rhắc chẳn3pvwaJ3rg nhiề3pvwaJ3ru nhặn thơTbShX7rs từTbShX7rs 3pvwaJ3rthi 3pvwaJ3rca gìTbShX7rs nhưngTbShX7rs lTbShX7rsại cTbShX7rsô đọ3pvwaJ3rng mộtTbShX7rs lượng3pvwaJ3r tpjpCư liệuTbShX7rs TbShX7rstinh túyTbShX7rs tươpjpCng đối3pvwaJ3r khả quan.

1 3pvwaJ3rBụng cTbShX7rsó 3pvwaJ3rchứa thơ,3pvwaJ3r khí 3pvwaJ3rhào hoa.

Trứng muối3pvwaJ3r l3pvwaJ3rà ngưTbShX7rsời có họTbShX7rsc vấnpjpC tTbShX7rshực sự,TbShX7rs TbShX7rsviệc họcTbShX7rs pjpChành củaTbShX7rs cô3pvwaJ3r nàngpjpC tpjpChuận lợipjpC nhưpjpC cáTbShX7rs gặp3pvwaJ3r TbShX7rsnước tạipjpC một trpjpCường c3pvwaJ3ró tiTbShX7rsếng tr3pvwaJ3rong npjpCước, họcpjpC pjpChết pjpCcao học3pvwaJ3r lạiTbShX7rs đTbShX7rsến ti3pvwaJ3rến 3pvwaJ3rsĩ chuTbShX7rsyên ngà3pvwaJ3rnh V3pvwaJ3rật pjpClý hạt nhân.

Theo TbShX7rssự spjpCuy xéTbShX7rst củTbShX7rsa tôi,TbShX7rs rất TbShX7rscó kpjpChả năn3pvwaJ3rg vpjpCì giữpjpC pjpCthái TbShX7rsđộ ngpjpChiêm chỉnpjpCh capjpCo độpjpC pjpCtrong họcTbShX7rs th3pvwaJ3ruật pjpCnên cTbShX7rsô nàpjpCng đã 3pvwaJ3rgây TbShX7rsra vôpjpC spjpCố nhữnTbShX7rsg chpjpCấn đ3pvwaJ3rộng tropjpCng cuộc3pvwaJ3r sống.pjpC TbShX7rsNếu chTbShX7rsỉ dùnTbShX7rsg 3pvwaJ3rhai từTbShX7rs đ3pvwaJ3rể tổn3pvwaJ3rg kết hiệnTbShX7rs tượng3pvwaJ3r củTbShX7rsa côpjpC nànpjpCg 3pvwaJ3rthì đópjpC lpjpCà "BiTbShX7rsến thápjpCi", 3pvwaJ3rnếu dùTbShX7rsng bốTbShX7rsn từpjpC thTbShX7rsì lTbShX7rsà "Hoàn 3pvwaJ3rtoàn biếnTbShX7rs thái"...

Theo lờiTbShX7rs củTbShX7rsa cTbShX7rsô nàng, TbShX7rs do l3pvwaJ3rần npjpCày phảipjpC đipjpC đến3pvwaJ3r mTbShX7rsột nơi3pvwaJ3r TbShX7rshẻo lánh3pvwaJ3r pjpClàm đềpjpC tà3pvwaJ3ri t3pvwaJ3rrong nửpjpCa năm3pvwaJ3r n3pvwaJ3rên vTbShX7rsội tranh thủ3pvwaJ3r chTbShX7rsạy 3pvwaJ3rnhảy khắpTbShX7rs cápjpCc thàpjpCnh pTbShX7rshố lTbShX7rsớn mộTbShX7rst lượt.

Trạm d3pvwaJ3rừng chânTbShX7rs lTbShX7rsần trước 3pvwaJ3r là BắpjpCc pjpCKinh, cũpjpCng làpjpC nơ3pvwaJ3ri TbShX7rsLâm LpjpCỗi đ3pvwaJ3rang siTbShX7rsnh sống.

Chúng tôpjpCi 3pvwaJ3rmột hà3pvwaJ3rng bốnTbShX7rs người, tronTbShX7rsg đóTbShX7rs có3pvwaJ3r pjpChai pjpCvị thần3pvwaJ3r tiêTbShX7rsn, pjpCmột vịTbShX7rs thầ3pvwaJ3rn tiTbShX7rsên dự3pvwaJ3r bpjpCị pjpCvà TbShX7rsmột pjpCcon người hùngpjpC hTbShX7rsổ TbShX7rsphi thẳTbShX7rsng xu3pvwaJ3rống qupjpCán lẩTbShX7rsu dướiTbShX7rs TbShX7rstầng mộTbShX7rst để3pvwaJ3r tiếpjpCp pjpCđãi Trứng3pvwaJ3r muối.

Sau 3pvwaJ3rkhi 3pvwaJ3rđã TbShX7rsgọi mónTbShX7rs 3pvwaJ3rvà đang đợiTbShX7rs m3pvwaJ3rang đồpjpC ăn3pvwaJ3r lpjpCên, TrứpjpCng mu3pvwaJ3rối 3pvwaJ3rbuột m3pvwaJ3riệng nói3pvwaJ3r pjpCmột câu:

- Đ3pvwaJ3rậu TbShX7rsphụ gipjpCà, taTbShX7rso TbShX7rsnghi là TbShX7rstên rẻTbShX7rs mạTbShX7rst đópjpC 3pvwaJ3rđã chếTbShX7rst rồi.

Chính vTbShX7rsì kiểpjpCu tưTbShX7rs tưởng vàpjpC h3pvwaJ3rành TbShX7rsvi "hTbShX7rsoàn t3pvwaJ3roàn bTbShX7rsiến thá3pvwaJ3ri" của3pvwaJ3r TrứnTbShX7rsg muối3pvwaJ3r, pjpCnên đếpjpCn tpjpCận hpjpCôm nay 3pvwaJ3rvẫn cTbShX7rshưa pjpChề c3pvwaJ3ró pjpCbất kỳTbShX7rs pjpCngười pjpCkhác 3pvwaJ3rgiới nàopjpC phTbShX7rsúc pjpClớn đưTbShX7rsợc thưởTbShX7rsng th3pvwaJ3rức m3pvwaJ3rỹ spjpCắc của TbShX7rs cô nàpjpCng. NhTbShX7rsưng cô3pvwaJ3r npjpCàng 3pvwaJ3rlại khô3pvwaJ3rng hTbShX7rsề pjpCquan tâm3pvwaJ3r đến3pvwaJ3r điều3pvwaJ3r ấy,3pvwaJ3r TbShX7rsbởi tTbShX7rsrong TbShX7rsmắt cô nànTbShX7rsg, ng3pvwaJ3ray 3pvwaJ3rcả aTbShX7rsnh TbShX7rschàng trướcTbShX7rs mặt3pvwaJ3r pjpCcó đẹp3pvwaJ3r TbShX7rstrai đpjpCến mứ3pvwaJ3rc TbShX7rsquốc sắ3pvwaJ3rc thiênpjpC hương, cũngTbShX7rs kTbShX7rshông sánhTbShX7rs nổi3pvwaJ3r pjpCvới mộtpjpC cTbShX7rsái đinTbShX7rsh cTbShX7rsủa nhữ3pvwaJ3rng pjpCbộ TbShX7rsmáy 3pvwaJ3rtẻ TbShX7rsngắt tr3pvwaJ3rong pTbShX7rshòng thí nghiệm...

Vì thế,TbShX7rs TbShX7rsngười pjpCkhiến cô nà3pvwaJ3rng gọi3pvwaJ3r là3pvwaJ3r "têTbShX7rsn rẻpjpC mạ3pvwaJ3rt", trTbShX7rsước mắtTbShX7rs chỉpjpC có3pvwaJ3r L3pvwaJ3râm pjpCLỗi, ngườipjpC đpjpCã lTbShX7rsàm chuyện cópjpC lỗTbShX7rsi vTbShX7rsới bạpjpCn 3pvwaJ3rthân củaTbShX7rs 3pvwaJ3rcô nàn3pvwaJ3rg lpjpCà tôi,3pvwaJ3r cóTbShX7rs đượcpjpC TbShX7rsvinh phTbShX7rsúc này.

- VpjpCớ vẩn,3pvwaJ3r taTbShX7rso vừapjpC mới nóiTbShX7rs chuyệnpjpC OnpjpCline vpjpCới an3pvwaJ3rh taTbShX7rs, chẳngpjpC lẽTbShX7rs TbShX7rslà hi3pvwaJ3rện tượngpjpC siTbShX7rsêu nhiê3pvwaJ3rn trêTbShX7rsn mạngTbShX7rs à?

- VừTbShX7rsa mới?TbShX7rs M3pvwaJ3rày pjpCchắc chắn chứ?

Trứng 3pvwaJ3rmuối trợnpjpC trpjpCòn mắt,TbShX7rs há TbShX7rsto miệngTbShX7rs nhpjpCư th3pvwaJ3rể t3pvwaJ3rôi vừ3pvwaJ3ra gặp3pvwaJ3r phả3pvwaJ3ri chuyệnTbShX7rs ki3pvwaJ3rnh khủngpjpC gì.