You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1dpY4PMM51 Jw4dxi4N- TôiJw4dxi4N thất tình

 

Ngưu BôdpY4PMM5n nJw4dxi4Nói, dpY4PMM5hết men rượuJw4dxi4N rồKYy6i ThươngKYy6 NJw4dxi4Ngô tỉdpY4PMM5nh dKYy6ậy sKYy6ẽ kJw4dxi4Nhông sdpY4PMM5ao, Jw4dxi4Nthế nhưnJw4dxi4Ng dpY4PMM5đến tKYy6ận dpY4PMM5tối ngàyJw4dxi4N hômKYy6 sdpY4PMM5au hắn vẫnJw4dxi4N nJw4dxi4Ngủ KYy6li bì.dpY4PMM5 TJw4dxi4Nuy nhKYy6iên, sắKYy6c dpY4PMM5mặt hắnKYy6 khônJw4dxi4Ng cKYy6òn đángdpY4PMM5 sKYy6ợ nhdpY4PMM5ư bKYy6an đầudpY4PMM5 nữa.

Tôi vJw4dxi4Nề nhdpY4PMM5à thadpY4PMM5y gJw4dxi4Niặt quần ádpY4PMM5o Jw4dxi4Nvà lấJw4dxi4Ny ítJw4dxi4N đồdpY4PMM5 dJw4dxi4Nùng cầJw4dxi4Nn thiếtKYy6 đểdpY4PMM5 Jw4dxi4Nđi làJw4dxi4Nm. LúKYy6c Jw4dxi4Nra khKYy6ỏi cửa,dpY4PMM5 Jw4dxi4Ntôi tJw4dxi4Nhấy tấKYy6m thJw4dxi4Niệp Jw4dxi4Nmời đang đượcdpY4PMM5 đặtJw4dxi4N trdpY4PMM5ên Jw4dxi4Nbàn uốngdpY4PMM5 nướcJw4dxi4N, tiJw4dxi4Nếp đódpY4PMM5 lidpY4PMM5ếc thJw4dxi4Nấy đôidpY4PMM5 mắJw4dxi4Nt gấuKYy6 trúcJw4dxi4N KYy6to đKYy6ùng và KYy6 mái KYy6tóc Jw4dxi4Nrối KYy6bù củadpY4PMM5 mJw4dxi4Nình tronJw4dxi4Ng gương.

Từ nhỏJw4dxi4N đếnJw4dxi4N lớdpY4PMM5n, tôi luKYy6ôn biếndpY4PMM5 mìnhKYy6 nhJw4dxi4Nư coKYy6n Jw4dxi4Ntrai. ThếJw4dxi4N nhưngKYy6, chKYy6ỉ vìJw4dxi4N LJw4dxi4Nâm Jw4dxi4NLỗi KYy6vô tìKYy6nh nóiKYy6 ldpY4PMM5à thíchJw4dxi4N con gáiKYy6 đểdpY4PMM5 tócdpY4PMM5 dJw4dxi4Nài nêJw4dxi4Nn tdpY4PMM5rong KYy6năm Jw4dxi4Nnăm yêudpY4PMM5 đJw4dxi4Nương, tôidpY4PMM5 chưaJw4dxi4N từKYy6ng cKYy6ắt tJw4dxi4Nóc. MãiJw4dxi4N đếnKYy6 tận saKYy6u Jw4dxi4Nkhi chiKYy6a tJw4dxi4Nay, dpY4PMM5tôi mớiJw4dxi4N cắdpY4PMM5t mộtKYy6 nháKYy6t dpY4PMM5làm hadpY4PMM5i đJw4dxi4Noạn mdpY4PMM5ái tJw4dxi4Nóc dàJw4dxi4Ni đãdpY4PMM5 Jw4dxi4Nquá hông.

 Thất tìnKYy6h lầnJw4dxi4N Jw4dxi4Ntrước có tKYy6hể cắJw4dxi4Nt ngắJw4dxi4Nn tóc,Jw4dxi4N Jw4dxi4Nlần nàKYy6y thKYy6ì sao?

Có Jw4dxi4Nthể vdpY4PMM5ì kJw4dxi4Nhông nghỉ ngơJw4dxi4Ni đủKYy6 trJw4dxi4Nong hadpY4PMM5i nKYy6gày nêKYy6n tôiKYy6 Jw4dxi4Nloạng chKYy6oạng lêJw4dxi4Nn chiếcJw4dxi4N dpY4PMM5xe bdpY4PMM5uýt ngượcKYy6 hướng,KYy6 sau đóKYy6 dpY4PMM5lại lờdpY4PMM5 đờdpY4PMM5 điKYy6 ddpY4PMM5ọc coJw4dxi4Nn đườKYy6ng đếKYy6n trướcKYy6 mộtdpY4PMM5 Jw4dxi4Nkhu nhà.

Trời đdpY4PMM5ã nhKYy6á dpY4PMM5nhem tối nhưngKYy6 cKYy6hỗ nKYy6ào cKYy6ũng rJw4dxi4Nực ánhKYy6 đèndpY4PMM5 khiếnJw4dxi4N mọJw4dxi4Ni thứJw4dxi4N tKYy6rở nêndpY4PMM5 Jw4dxi4Nrõ ràng.

Tôi KYy6ngồi Jw4dxi4Nxổm nKYy6hư dpY4PMM5một con khỉdpY4PMM5 bêJw4dxi4Nn lKYy6ề đườJw4dxi4Nng trJw4dxi4Nong mườiJw4dxi4N pJw4dxi4Nhút, sJw4dxi4Nau đKYy6ó nhìJw4dxi4Nn thKYy6ấy dpY4PMM5một chiJw4dxi4Nếc taKYy6xi dừngKYy6 ngay KYy6trước Jw4dxi4Ncửa khdpY4PMM5u nhà,Jw4dxi4N hJw4dxi4Nai ngưdpY4PMM5ời từdpY4PMM5 trJw4dxi4Nong xKYy6e bdpY4PMM5ước radpY4PMM5, mJw4dxi4Nột KYy6nam, mKYy6ột nữ,Jw4dxi4N mộJw4dxi4Nt dpY4PMM5quen, mKYy6ột lạ. KYy6Người dpY4PMM5con dpY4PMM5trai caKYy6o dpY4PMM5lớn, KYy6trông nJw4dxi4Nho dpY4PMM5nhã, còndpY4PMM5 vẻJw4dxi4N KYy6đẹp củaKYy6 nJw4dxi4Người coJw4dxi4Nn gáiKYy6 KYy6có chút xaJw4dxi4Nnh xaJw4dxi4No, yếudpY4PMM5 ớt,KYy6 KYy6từ ngoạdpY4PMM5i hKYy6ình đếnJw4dxi4N dpY4PMM5khí cJw4dxi4Nhất, cảJw4dxi4N haKYy6i đềKYy6u Jw4dxi4Nxứng đôi.

Trước đây,Jw4dxi4N dpY4PMM5khi xemKYy6 phim, tôJw4dxi4Ni ldpY4PMM5uôn Jw4dxi4Ntỏ vKYy6ẻ giễudpY4PMM5 cợKYy6t đốidpY4PMM5 vKYy6ới nhữngKYy6 KYy6tình tiếdpY4PMM5t maKYy6ng tíndpY4PMM5h tìnhKYy6 cờ.Jw4dxi4N ThJw4dxi4Nế giớiKYy6 này rộngdpY4PMM5 Jw4dxi4Nlớn Jw4dxi4Nnhư vậy,dpY4PMM5 sadpY4PMM5o Jw4dxi4Ncó thJw4dxi4Nể dpY4PMM5chạm KYy6mặt nhaKYy6u đượdpY4PMM5c Jw4dxi4Ncơ chKYy6ứ? NếKYy6u qKYy6uả thựcKYy6 KYy6là may mắndpY4PMM5 nhưKYy6 KYy6thế dpY4PMM5thì dpY4PMM5mua xổJw4dxi4N dpY4PMM5số cònKYy6 hdpY4PMM5ơn, khdpY4PMM5ông chừnKYy6g lJw4dxi4Nại códpY4PMM5 dpY4PMM5thể trdpY4PMM5úng đượcdpY4PMM5 vàidpY4PMM5 trKYy6ăm nghìn tệ.

Nhưng giJw4dxi4Nờ đdpY4PMM5ây, tôiKYy6 đã thựKYy6c sựdpY4PMM5 thừaKYy6 nhậnJw4dxi4N sdpY4PMM5ự KYy6nông cạn,KYy6 hKYy6ẹp hKYy6òi Jw4dxi4Ncủa mKYy6ình, tôidpY4PMM5 thấyJw4dxi4N hốiJw4dxi4N hận.

Nghệ thuậdpY4PMM5t vốnJw4dxi4N bdpY4PMM5ắt nguồn từJw4dxi4N cuKYy6ộc sốKYy6ng, cudpY4PMM5ộc sốnJw4dxi4Ng KYy6luôn đầydpY4PMM5 ắpKYy6 sựKYy6 tàndpY4PMM5 khốc.

Tôi cKYy6hỉ muốnJw4dxi4N đếndpY4PMM5 chỗ TrKYy6ương ThầnKYy6 dpY4PMM5ở KYy6thôi, thdpY4PMM5ật khôKYy6ng ngờJw4dxi4N cònKYy6 cóKYy6 thdpY4PMM5ể nhìJw4dxi4Nn tdpY4PMM5hấy anhdpY4PMM5, cKYy6àng khôJw4dxi4Nng Jw4dxi4Nngờ còn "thấyKYy6 Jw4dxi4Nmột tặnJw4dxi4Ng một",Jw4dxi4N kdpY4PMM5èm theJw4dxi4No mộKYy6t Jw4dxi4Nngười nữa.

Thấy châdpY4PMM5n hơdpY4PMM5i tê,Jw4dxi4N KYy6tôi bám vàdpY4PMM5o cộJw4dxi4Nt điệndpY4PMM5 đứdpY4PMM5ng dậydpY4PMM5, chờJw4dxi4N mạKYy6ch KYy6máu lKYy6ưu thông.

Phía KYy6bên kiJw4dxi4Na đưdpY4PMM5ờng, Trương ThầnKYy6 dìudpY4PMM5 ngườiKYy6 cdpY4PMM5on gKYy6ái bêKYy6n cạnJw4dxi4Nh đJw4dxi4Ni vJw4dxi4Nề KYy6phía Jw4dxi4Ncổng khdpY4PMM5u nKYy6hà, áKYy6nh dpY4PMM5mắt thKYy6ật dịuJw4dxi4N dàng, cJw4dxi4Nử KYy6chỉ thậtJw4dxi4N quadpY4PMM5n tâm.

Khi đdpY4PMM5ến chKYy6ỗ rJw4dxi4Nẽ dpY4PMM5trong cổng, họJw4dxi4N bỗngKYy6 nhiJw4dxi4Nên dừngKYy6 KYy6lại. TdpY4PMM5iếp đó,dpY4PMM5 TrươJw4dxi4Nng ThầdpY4PMM5n cdpY4PMM5hầm chậmJw4dxi4N quaJw4dxi4Ny đầudpY4PMM5, nhìnKYy6 vKYy6ề phía dpY4PMM5 tôi đangdpY4PMM5 đứng.

Sự dpY4PMM5tê liJw4dxi4Nệt ndpY4PMM5hanh dpY4PMM5chóng lan từKYy6 dpY4PMM5thần KYy6kinh dpY4PMM5chân Jw4dxi4Ntới trKYy6ung Jw4dxi4Ntâm đKYy6ại não,dpY4PMM5 tôidpY4PMM5 KYy6dường nhJw4dxi4Nư hJw4dxi4Noàn tdpY4PMM5oàn mấtdpY4PMM5 KYy6đi khảJw4dxi4N năng mdpY4PMM5iêu dpY4PMM5tả Jw4dxi4Ncảnh tượndpY4PMM5g KYy6lúc đó.

Tóm lạiJw4dxi4N, tấtdpY4PMM5 cảdpY4PMM5 đềuKYy6 vô dpY4PMM5 cùng kdpY4PMM5ịch hóa.

Nếu khôndpY4PMM5g pdpY4PMM5hải tậndpY4PMM5 mắt Jw4dxi4N chứng kiến,dpY4PMM5 tựKYy6 KYy6mình trảiKYy6 qKYy6ua, chKYy6ắc cJw4dxi4Nhắn tJw4dxi4Nôi sẽJw4dxi4N kJw4dxi4Nhông hềdpY4PMM5 ddpY4PMM5o KYy6dự KYy6tỏ vdpY4PMM5ẻ Jw4dxi4Nxem thJw4dxi4Nường sâu Jw4dxi4Nsắc đốiJw4dxi4N vớiJw4dxi4N dpY4PMM5những dpY4PMM5trò khudpY4PMM5ôn sádpY4PMM5o ácKYy6 dpY4PMM5ý này.

Trong khJw4dxi4Nông dpY4PMM5khí tựaJw4dxi4N như dpY4PMM5 kịch trường,dpY4PMM5 nhâKYy6n vậtKYy6 dpY4PMM5nam độiJw4dxi4N trJw4dxi4Nên đầudpY4PMM5 vòJw4dxi4Nng Jw4dxi4Nánh sánKYy6g làJw4dxi4N TrdpY4PMM5ương dpY4PMM5Thần nóiJw4dxi4N vàJw4dxi4Ni câu dpY4PMM5 gì đóJw4dxi4N vớdpY4PMM5i KYy6nhân vậtJw4dxi4N dpY4PMM5nữ KYy6cũng độidpY4PMM5 Jw4dxi4Nvòng ándpY4PMM5h sáng,dpY4PMM5 rồiJw4dxi4N saKYy6u đKYy6ó mộtJw4dxi4N mìnhJw4dxi4N đidpY4PMM5 vJw4dxi4Nề phía tôi,dpY4PMM5 từngKYy6 bướKYy6c dpY4PMM5từng bước,KYy6 dpY4PMM5đến KYy6trước mKYy6ặt tôi.

Trong pKYy6hút Jw4dxi4Nchốc, những dpY4PMM5tia sángdpY4PMM5 từKYy6 vònJw4dxi4Ng sJw4dxi4Náng kJw4dxi4Nia lấpdpY4PMM5 lánhJw4dxi4N lKYy6àm chóiJw4dxi4N mắtKYy6 tôi.

Chân tôKYy6i vẫnKYy6 tê,KYy6 càng lúcKYy6 dpY4PMM5càng tJw4dxi4Nê. MaJw4dxi4Ny màdpY4PMM5 bJw4dxi4Nên cạnKYy6h Jw4dxi4Ncó cJw4dxi4Nột điKYy6ện Jw4dxi4Nnên tôKYy6i dpY4PMM5vẫn cóKYy6 thKYy6ể ưỡnJw4dxi4N ngựcKYy6 thẳngJw4dxi4N lưng nhKYy6ư dpY4PMM5một dpY4PMM5cây búKYy6t cKYy6hì. CảmdpY4PMM5 Jw4dxi4Nơn ĐJw4dxi4Nảng, cảKYy6m dpY4PMM5ơn nKYy6hân dKYy6ân, cảmJw4dxi4N dpY4PMM5ơn cộtKYy6 điện!

- TiểdpY4PMM5u Đậu...

- CdpY4PMM5ó KYy6phải anKYy6h muốJw4dxi4Nn hỏi, sdpY4PMM5ao eKYy6m lạiJw4dxi4N đếndpY4PMM5 đây?KYy6 dpY4PMM5Trời đấtdpY4PMM5 KYy6nhân tJw4dxi4Nừ, cJw4dxi4Nhỉ KYy6tình cờKYy6 nKYy6gang quJw4dxi4Na thôi.

Trương ThầdpY4PMM5n đẩydpY4PMM5 gọng kínhdpY4PMM5 KYy6theo thKYy6ói qdpY4PMM5uen, giọngJw4dxi4N nóiKYy6 trầmKYy6 ấm,Jw4dxi4N KYy6nụ cJw4dxi4Nười nhKYy6àn nhạt:

- KYy6Anh vốnKYy6 đdpY4PMM5ịnh KYy6lát nữa sẽJw4dxi4N KYy6tới gặpdpY4PMM5 em.

Tôi cũngJw4dxi4N KYy6gượng cười:

- ĐúnKYy6g rồiJw4dxi4N. AnJw4dxi4Nh đKYy6ã hdpY4PMM5ứa, sẽ dpY4PMM5lập tứJw4dxi4Nc đJw4dxi4Ni tìmKYy6 emJw4dxi4N, mộdpY4PMM5t KYy6giây cũJw4dxi4Nng khdpY4PMM5ông cdpY4PMM5hậm tKYy6rễ. KYy6Còn KYy6may, dpY4PMM5giờ vẫnJw4dxi4N chưaKYy6 muộn, emdpY4PMM5 dpY4PMM5vẫn chưaJw4dxi4N ndpY4PMM5gủ KYy6như mJw4dxi4Nột chKYy6ú heo.

Nụ cJw4dxi4Nười cdpY4PMM5ủa adpY4PMM5nh dKYy6ần biến dpY4PMM5 mất, chỉdpY4PMM5 còndpY4PMM5 lạiKYy6 KYy6vẻ mệJw4dxi4Nt mỏi.

Điều Jw4dxi4Nnày khdpY4PMM5iến tôidpY4PMM5 bỗnJw4dxi4Ng cảm thấKYy6y KYy6hơi mệt,Jw4dxi4N kdpY4PMM5hông phải,KYy6 Jw4dxi4Nlà rKYy6ất mệt.

Tôi híJw4dxi4Nt dpY4PMM5một dpY4PMM5hơi tdpY4PMM5hật sâu rồiJw4dxi4N vàoKYy6 thẳnKYy6g vKYy6ấn đề:

- KYy6Bạn củaJw4dxi4N aKYy6nh hKYy6ọ HạJw4dxi4N, tên AdpY4PMM5n KKYy6hiết, KYy6đúng không?

Anh hơiJw4dxi4N sJw4dxi4Nững ngườidpY4PMM5, nhắm mắJw4dxi4Nt vàdpY4PMM5o Jw4dxi4Nrồi ldpY4PMM5ại mdpY4PMM5ở Jw4dxi4Nra. DưKYy6ới nhữngKYy6 tJw4dxi4Nia sángJw4dxi4N phảJw4dxi4Nn chiếudpY4PMM5 củaKYy6 ánhJw4dxi4N đèndpY4PMM5 xudpY4PMM5ng quanh, Jw4dxi4Nđôi KYy6mắt sdpY4PMM5au cKYy6ặp kínhdpY4PMM5 dpY4PMM5của KYy6anh KYy6càng KYy6đen dpY4PMM5hơn, sángJw4dxi4N hơn.

Không đKYy6ợi đểJw4dxi4N KYy6anh phảKYy6n ứng, Jw4dxi4N tôi dpY4PMM5nói tiếp:

- AnKYy6h Jw4dxi4Nđi gặpJw4dxi4N eKYy6m lKYy6à muốn chdpY4PMM5ia taKYy6y vớJw4dxi4Ni edpY4PMM5m, KYy6có phJw4dxi4Nải không?

Anh nhìndpY4PMM5 tôi,dpY4PMM5 cặdpY4PMM5p mày dpY4PMM5nhíu dpY4PMM5lại nhJw4dxi4Nưng ánJw4dxi4Nh mJw4dxi4Nắt khôngKYy6 dpY4PMM5hề lảJw4dxi4Nng trKYy6ánh. KYy6Giọng aJw4dxi4Nnh nhKYy6ẹ nJw4dxi4Nhàng nhJw4dxi4Nưng kiKYy6ên định:

- ĐúnJw4dxi4Ng vậy.

- VdpY4PMM5ì aKYy6nh vàJw4dxi4N côJw4dxi4N KYy6ta dpY4PMM5quay lại vdpY4PMM5ới nhdpY4PMM5au sao?

- KhôdpY4PMM5ng. KYy6Anh vàKYy6 côJw4dxi4N ấy mãiJw4dxi4N mdpY4PMM5ãi khôngKYy6 thdpY4PMM5ể bêJw4dxi4Nn dpY4PMM5nhau đJw4dxi4Nược. ChỉdpY4PMM5 là,KYy6 Jw4dxi4Nanh kdpY4PMM5hông thểKYy6 kKYy6hông quJw4dxi4Nan tâdpY4PMM5m đếdpY4PMM5n cKYy6ô ấy.

Mấy phútdpY4PMM5 sadpY4PMM5u, tôiJw4dxi4N đãKYy6 hiểu KYy6ra dpY4PMM5một vKYy6ài chuyện.

Thực dpY4PMM5ra rấtJw4dxi4N dpY4PMM5đơn dpY4PMM5giản, một đKYy6ôi yêJw4dxi4Nu Jw4dxi4Nnhau trodpY4PMM5ng mườidpY4PMM5 dpY4PMM5năm, sKYy6ắp kếtKYy6 hôndpY4PMM5 rồiKYy6 nhưnJw4dxi4Ng vàKYy6o đêdpY4PMM5m tKYy6rước Jw4dxi4Nhôm cKYy6ưới, người conKYy6 gáiJw4dxi4N bịdpY4PMM5 mộtdpY4PMM5 KYy6ông Jw4dxi4Nchủ lớKYy6n dpY4PMM5ở đKYy6âu xJw4dxi4Nuất hiệnKYy6 thedpY4PMM5o đuổJw4dxi4Ni mdpY4PMM5ãnh ldpY4PMM5iệt. CuJw4dxi4Nối cJw4dxi4Nùng, cJw4dxi4Nô ta lựaKYy6 chọnKYy6 tiKYy6ền KYy6bạc vàJw4dxi4N địJw4dxi4Na dpY4PMM5vị, Jw4dxi4Nvứt bJw4dxi4Nỏ tìKYy6nh KYy6yêu vJw4dxi4Nà KYy6lời hứdpY4PMM5a. TiếcdpY4PMM5 thdpY4PMM5ay, chỉ dpY4PMM5 trong thKYy6ời gdpY4PMM5ian nửaJw4dxi4N nămJw4dxi4N Jw4dxi4Nngắn ngủiJw4dxi4N, Jw4dxi4Nông cdpY4PMM5hủ kidpY4PMM5a lạJw4dxi4Ni thídpY4PMM5ch Jw4dxi4Nmột Jw4dxi4Nngười khádpY4PMM5c. CôJw4dxi4N gái vốnJw4dxi4N kiêuJw4dxi4N ngạoKYy6 kdpY4PMM5hông códpY4PMM5 cádpY4PMM5ch nàKYy6o đốiKYy6 ddpY4PMM5iện vKYy6ới hiệnKYy6 thKYy6ực tàndpY4PMM5 khốcdpY4PMM5 nêndpY4PMM5 đãKYy6 mắcdpY4PMM5 dpY4PMM5phải chứng pJw4dxi4Nhiền Jw4dxi4Nmuộn nghidpY4PMM5êm trọngJw4dxi4N, bdpY4PMM5ắt đdpY4PMM5ầu nghĩdpY4PMM5 cdpY4PMM5ách kếKYy6t thdpY4PMM5úc dpY4PMM5cuộc đời.

Vào Jw4dxi4Ngiây KYy6phút cuối cùng,KYy6 KYy6cô dpY4PMM5ta dpY4PMM5nhớ đếnKYy6 ngườidpY4PMM5 Jw4dxi4Ncon traJw4dxi4Ni đãdpY4PMM5 cùnJw4dxi4Ng mJw4dxi4Nình điKYy6 hếJw4dxi4Nt tdpY4PMM5uổi dpY4PMM5thanh xJw4dxi4Nuân dpY4PMM5nên gửi mộtdpY4PMM5 Jw4dxi4Nemail, nóiKYy6 lờiKYy6 KYy6xin lỗi.

May KYy6thay, KYy6cô KYy6ta đKYy6ược bệnh việnJw4dxi4N cấdpY4PMM5p cKYy6ứu dpY4PMM5kịp Jw4dxi4Nthời, càJw4dxi4Nng madpY4PMM5y hơnKYy6 lKYy6à ngườJw4dxi4Ni cdpY4PMM5on dpY4PMM5trai lạJw4dxi4Ni quKYy6ay vềKYy6 bêKYy6n côJw4dxi4N Jw4dxi4Nta. Chỉ cóJw4dxi4N điềuJw4dxi4N, lJw4dxi4Ný Jw4dxi4Ndo khJw4dxi4Nông KYy6phải vìKYy6 dpY4PMM5tình yêu.

Tôi đJw4dxi4Nã KYy6nói KYy6rồi, Trương ThầKYy6n ldpY4PMM5à ngườdpY4PMM5i rấKYy6t lươngdpY4PMM5 thiện,dpY4PMM5 trJw4dxi4Nong lKYy6úc kKYy6ể dpY4PMM5lại quKYy6á kdpY4PMM5hứ đdpY4PMM5ã từngdpY4PMM5 mKYy6ang đếJw4dxi4Nn cho mKYy6ình niJw4dxi4Nềm đKYy6au khổJw4dxi4N vKYy6ô tậnKYy6 vàJw4dxi4N thậmdpY4PMM5 chíKYy6 dpY4PMM5cả sựJw4dxi4N Jw4dxi4Nsỉ nhục,KYy6 giọngJw4dxi4N aJw4dxi4Nnh vJw4dxi4Nẫn đdpY4PMM5iềm nhiên, dpY4PMM5không hềdpY4PMM5 cóJw4dxi4N cdpY4PMM5hút Jw4dxi4Ncăm hậnKYy6, đếndpY4PMM5 ngdpY4PMM5ay cảdpY4PMM5 oánJw4dxi4N giậnKYy6 haKYy6y quởdpY4PMM5 tráchJw4dxi4N cũngJw4dxi4N đềudpY4PMM5 khôndpY4PMM5g có.

- TiểudpY4PMM5 ĐậuJw4dxi4N, dpY4PMM5anh khôngKYy6 thể bJw4dxi4Nỏ mJw4dxi4Nặc côdpY4PMM5 ấydpY4PMM5. DdpY4PMM5ù gdpY4PMM5ì, Jw4dxi4Nanh KYy6và KYy6cô KYy6ấy đKYy6ã Jw4dxi4Ncó bấdpY4PMM5y nhdpY4PMM5iêu KYy6năm tìdpY4PMM5nh cảm,KYy6 đdpY4PMM5ã Jw4dxi4Ncó bKYy6ao nhiêu ndpY4PMM5ăm dpY4PMM5bên nhJw4dxi4Nau. ĐốidpY4PMM5 dpY4PMM5với andpY4PMM5h, KYy6cô ấyKYy6 lJw4dxi4Nà mdpY4PMM5ột KYy6người thân,KYy6 andpY4PMM5h khJw4dxi4Nông thdpY4PMM5ể trơKYy6 mắt nhìnJw4dxi4N cdpY4PMM5ô ấKYy6y dpY4PMM5tự hủKYy6y KYy6diệt mìKYy6nh, aKYy6nh KYy6thật sJw4dxi4Nự khônJw4dxi4Ng dpY4PMM5làm được...

Khi nódpY4PMM5i nhữJw4dxi4Nng dpY4PMM5lời nJw4dxi4Này, trong giọdpY4PMM5ng nóKYy6i củKYy6a aKYy6nh ndpY4PMM5hư cóKYy6 Jw4dxi4Ncơn sónJw4dxi4Ng Jw4dxi4Nlớn, kKYy6hông cJw4dxi4Nòn ấJw4dxi4Nm áp,KYy6 KYy6rõ rdpY4PMM5àng nữaKYy6 mà khàndpY4PMM5 khàndpY4PMM5, Jw4dxi4Nram rKYy6áp nJw4dxi4Như thdpY4PMM5ể bịJw4dxi4N daKYy6o cKYy6ứa vàdpY4PMM5o tim:

- Jw4dxi4NBác sĩJw4dxi4N nói,Jw4dxi4N bệnhdpY4PMM5 của KYy6cô dpY4PMM5ấy phKYy6ục hồiKYy6 rấtdpY4PMM5 chậdpY4PMM5m, cầnJw4dxi4N nhiềuJw4dxi4N tdpY4PMM5hời giandpY4PMM5, cầdpY4PMM5n nKYy6hiều sựKYy6 nhẫndpY4PMM5 KYy6nại. TừdpY4PMM5 béJw4dxi4N, Jw4dxi4Ncô ấy đãJw4dxi4N mấtKYy6 mẹdpY4PMM5, Jw4dxi4Nsau kJw4dxi4Nhi tốdpY4PMM5t nghiệpdpY4PMM5, Jw4dxi4Ncũng gầndpY4PMM5 dpY4PMM5như cKYy6ắt đứtdpY4PMM5 mọiKYy6 Jw4dxi4Nquan hệJw4dxi4N vớKYy6i dpY4PMM5gia đình. KYy6Giờ đâyKYy6 trênJw4dxi4N thếdpY4PMM5 giớidpY4PMM5 nàyKYy6, côdpY4PMM5 ấKYy6y chỉKYy6 cóKYy6 mdpY4PMM5ình anh.

Nói thẳJw4dxi4Nng làJw4dxi4N tJw4dxi4Nình huống lúcdpY4PMM5 nàdpY4PMM5y ndpY4PMM5ằm Jw4dxi4Nngoài sJw4dxi4Nuy đoáJw4dxi4Nn củJw4dxi4Na tdpY4PMM5ôi, nódpY4PMM5 kdpY4PMM5hông giKYy6ống vdpY4PMM5ới hàKYy6ng trămJw4dxi4N Jw4dxi4Nkhả nKYy6ăng mà tôiKYy6 nJw4dxi4Nghĩ đdpY4PMM5ến tKYy6rong nhữKYy6ng KYy6lúc Jw4dxi4Nthẫn thKYy6ờ. ĐặcdpY4PMM5 bidpY4PMM5ệt lạKYy6i khôngKYy6 đủKYy6 dpY4PMM5nhẫn dpY4PMM5tâm, khôJw4dxi4Nng đủ KYy6ác KYy6ý ndpY4PMM5ên khiếKYy6n tôdpY4PMM5i khônKYy6g kịpJw4dxi4N phảKYy6n ứngJw4dxi4N. NJw4dxi4Ngẩn ngườiJw4dxi4N dpY4PMM5mãi Jw4dxi4Ntôi mdpY4PMM5ới sựKYy6c nhJw4dxi4Nớ rKYy6a, hỏi:

- PhảiKYy6 mdpY4PMM5ất bKYy6ao Jw4dxi4Nlâu mới hoJw4dxi4Nàn tJw4dxi4Noàn KYy6hồi phục?

- Jw4dxi4NAnh Jw4dxi4Nkhông biết.Jw4dxi4N.. - TrươKYy6ng KYy6Thần kKYy6hẽ nhếcKYy6h môiJw4dxi4N, ndpY4PMM5ói KYy6tiếp: dpY4PMM5- ..Jw4dxi4N. nhưngdpY4PMM5 Jw4dxi4Nđiều đóJw4dxi4N KYy6không qJw4dxi4Nuan trọng.Jw4dxi4N dpY4PMM5Dù là baJw4dxi4No lâJw4dxi4Nu anJw4dxi4Nh cũnKYy6g khJw4dxi4Nông tdpY4PMM5hể đểJw4dxi4N KYy6em cKYy6ùng Jw4dxi4Nanh KYy6gánh chJw4dxi4Nịu tấtKYy6 cdpY4PMM5ả. BởidpY4PMM5 vdpY4PMM5ì, nhKYy6ư thế khôdpY4PMM5ng Jw4dxi4Ncông bdpY4PMM5ằng vớdpY4PMM5i emdpY4PMM5. VKYy6à KYy6vì đâyJw4dxi4N KYy6là dpY4PMM5chuyện riêngdpY4PMM5 cJw4dxi4Nủa Jw4dxi4Nanh vdpY4PMM5à côJw4dxi4N ấdpY4PMM5y. TiểJw4dxi4Nu Đậu, eKYy6m cóJw4dxi4N tdpY4PMM5hể hiểKYy6u không?

Tôi ngdpY4PMM5hĩ, mìnhJw4dxi4N cóKYy6 thể hiểu.

Hai KYy6người ởJw4dxi4N bêKYy6n KYy6nhau đã quáKYy6 ldpY4PMM5âu, dùdpY4PMM5 dpY4PMM5sau nàyKYy6 khdpY4PMM5ông cònKYy6 dpY4PMM5yêu nhdpY4PMM5au dpY4PMM5thắm thiết,KYy6 thKYy6ậm chíKYy6 làdpY4PMM5 làJw4dxi4Nm tKYy6ổn thương nhau,dpY4PMM5 nhKYy6ưng dpY4PMM5vẫn khKYy6ông KYy6thể nKYy6ào xdpY4PMM5óa Jw4dxi4Nbỏ Jw4dxi4Nhình ảnKYy6h cKYy6ủa đốiJw4dxi4N phươngKYy6 trdpY4PMM5ong cuộcKYy6 đời mình.

Có tKYy6hể dpY4PMM5vì thóiJw4dxi4N quenJw4dxi4N, cJw4dxi4Nó thể dpY4PMM5vì tráchdpY4PMM5 nhiệm,Jw4dxi4N cũnJw4dxi4Ng cJw4dxi4Nó thểdpY4PMM5 KYy6vì tìnJw4dxi4Nh bạnJw4dxi4N, vdpY4PMM5à KYy6cũng cJw4dxi4Nó thJw4dxi4Nể vdpY4PMM5ì tìKYy6nh thdpY4PMM5ân, nhdpY4PMM5ưng không Jw4dxi4Nliên qKYy6uan KYy6gì Jw4dxi4Nđến tìJw4dxi4Nnh yêu.

Lấy víJw4dxi4N dpY4PMM5dụ đKYy6ơn dpY4PMM5giản, nếu LâmdpY4PMM5 LỗiJw4dxi4N códpY4PMM5 xảydpY4PMM5 Jw4dxi4Nra Jw4dxi4Nchuyện gìJw4dxi4N, tJw4dxi4Nôi KYy6cũng vậy,Jw4dxi4N khôngJw4dxi4N tKYy6hể bdpY4PMM5ỏ mặKYy6c adpY4PMM5nh ta.

"Không tJw4dxi4Nhể KYy6bỏ mặc",Jw4dxi4N bốn cJw4dxi4Nhữ nàdpY4PMM5y, tdpY4PMM5ôi hiểu.

Theo môKYy6 tuýpJw4dxi4N KYy6phát triển tronKYy6g KYy6phim, TJw4dxi4Nrương ThầdpY4PMM5n cóJw4dxi4N lJw4dxi4Nẽ sẽdpY4PMM5 KYy6vì muốdpY4PMM5n tôiKYy6 quêJw4dxi4Nn aJw4dxi4Nnh, hậnKYy6 KYy6anh Jw4dxi4Nnên giảKYy6 KYy6vờ quay lJw4dxi4Nại dpY4PMM5với côKYy6 ThdpY4PMM5iên Jw4dxi4Nthần mùadpY4PMM5 hạ,dpY4PMM5 dpY4PMM5sau đKYy6ó bịKYy6 tôiKYy6 chửiKYy6 rủaKYy6 dpY4PMM5rồi tát,Jw4dxi4N cdpY4PMM5uối cùdpY4PMM5ng trái timdpY4PMM5 dpY4PMM5anh tadpY4PMM5n nKYy6át nhìnJw4dxi4N tKYy6heo bóngKYy6 tôKYy6i khuấdpY4PMM5t xdpY4PMM5a dần.

Hoặc lJw4dxi4Nà dpY4PMM5sau kJw4dxi4Nhi biếtKYy6 sự thật,dpY4PMM5 KYy6tôi sẽdpY4PMM5 KYy6ngân ngấndpY4PMM5 nướcKYy6 mắtJw4dxi4N kiêdpY4PMM5n dpY4PMM5quyết cKYy6ùng anKYy6h dpY4PMM5chăm sócdpY4PMM5 dpY4PMM5cô ThiKYy6ên thdpY4PMM5ần mùadpY4PMM5 hạ Jw4dxi4Nkia. Jw4dxi4NCuối Jw4dxi4Ncùng, saKYy6u khdpY4PMM5i dpY4PMM5trải Jw4dxi4Nqua hàngdpY4PMM5 loạtKYy6 nKYy6hững đJw4dxi4Nả kídpY4PMM5ch lẫnJw4dxi4N hiJw4dxi4Nểu lầmKYy6, ánh sKYy6áng KYy6của ThánhJw4dxi4N mẫuKYy6 KYy6tôi cJw4dxi4Nuối cdpY4PMM5ùng cJw4dxi4Nũng cảmJw4dxi4N KYy6hóa dpY4PMM5được dpY4PMM5trời đất,KYy6 tìndpY4PMM5h bạnJw4dxi4N dpY4PMM5của ba ngườiJw4dxi4N KYy6và tìKYy6nh yêdpY4PMM5u củaKYy6 haKYy6i ngJw4dxi4Nười Jw4dxi4Ncùng dpY4PMM5tồn Jw4dxi4Ntại vàJw4dxi4N chúnKYy6g tôidpY4PMM5 KYy6sẽ cùndpY4PMM5g sdpY4PMM5ống trdpY4PMM5ong nhữnJw4dxi4Ng ngày vKYy6ui vẻJw4dxi4N, hạnhJw4dxi4N phúc...

Thế nhưng,Jw4dxi4N dJw4dxi4Nù cudpY4PMM5ộc sống dpY4PMM5 có đầydpY4PMM5 nhữngdpY4PMM5 tKYy6ình huốngdpY4PMM5 cẩudpY4PMM5 huyếtKYy6 dpY4PMM5thì cdpY4PMM5ũng khKYy6ông phJw4dxi4Nải làJw4dxi4N đKYy6ang trKYy6ên KYy6kịch trường.

Trương dpY4PMM5Thần lựKYy6a Jw4dxi4Nchọn sự tJw4dxi4Nhẳng dpY4PMM5thắn, thànhKYy6 KYy6thật, tôJw4dxi4Ni KYy6lựa chọdpY4PMM5n rờiJw4dxi4N xKYy6a aKYy6nh. HKYy6ai chúdpY4PMM5ng tôiKYy6, Jw4dxi4Nmỗi ngườiJw4dxi4N mộJw4dxi4Nt lựa chdpY4PMM5ọn, bìdpY4PMM5nh tdpY4PMM5ĩnh KYy6mà quyếJw4dxi4Nt đoán.

Không cóJw4dxi4N nướcdpY4PMM5 mắt,dpY4PMM5 không KYy6có sKYy6ự đaKYy6u khJw4dxi4Nổ xédpY4PMM5 gdpY4PMM5an xéJw4dxi4N ruộdpY4PMM5t, khôKYy6ng hỏiKYy6 trờKYy6i, hỏiJw4dxi4N dpY4PMM5đất, hỏKYy6i KYy6biển, tấdpY4PMM5t cKYy6ả đềuJw4dxi4N theo lẽKYy6 tdpY4PMM5ự nhiên.

Tôi giKYy6ậm giậmJw4dxi4N chân, hìnJw4dxi4Nh ndpY4PMM5hư kJw4dxi4Nhông KYy6còn KYy6tê nữa.

Buông taJw4dxi4Ny khdpY4PMM5ỏi dpY4PMM5cây cộtdpY4PMM5 điện, tôiKYy6 cưJw4dxi4Nời hìJw4dxi4N hìKYy6 nói:

- MJw4dxi4Nay màJw4dxi4N ngưdpY4PMM5ời trong KYy6văn phòngKYy6 Jw4dxi4Nđều khônJw4dxi4Ng biếtdpY4PMM5 chdpY4PMM5uyện củadpY4PMM5 haJw4dxi4Ni chúngKYy6 taJw4dxi4N, đỡdpY4PMM5 pKYy6hải tốKYy6n Jw4dxi4Ncông dpY4PMM5giải thích.

Trương ThầnKYy6 gdpY4PMM5ật đầu,dpY4PMM5 cuối cùndpY4PMM5g trKYy6ên khóeKYy6 KYy6môi KYy6anh Jw4dxi4Ncũng lộKYy6 rdpY4PMM5a mộKYy6t đưJw4dxi4Nờng codpY4PMM5ng nKYy6ho nhỏ:

- Ừ,Jw4dxi4N cũJw4dxi4Nng may.

- MaJw4dxi4Ny ldpY4PMM5à chúKYy6ng dpY4PMM5ta chưa nóJw4dxi4Ni tJw4dxi4Nới dpY4PMM5kế hoKYy6ạch hKYy6ay lKYy6ời hứadpY4PMM5 gì.

- dpY4PMM5Ừ, may.

- MadpY4PMM5y KYy6mà edpY4PMM5m vẫndpY4PMM5 chưaJw4dxi4N rấtJw4dxi4N rất dpY4PMM5rất thícKYy6h anhJw4dxi4N, thíchJw4dxi4N đếnJw4dxi4N nỗiJw4dxi4N Jw4dxi4Nkhắc KYy6cốt gJw4dxi4Nhi tâm.

- ỪdpY4PMM5, may.

- MadpY4PMM5y dpY4PMM5mà, KYy6anh KYy6cũng đdpY4PMM5ối với Jw4dxi4Nem nhưKYy6 vậy.

Lần KYy6này Jw4dxi4NTrương ThầnKYy6 lại kdpY4PMM5hông nóKYy6i gì.

Để khôKYy6ng khJw4dxi4Ní bớtKYy6 tẻdpY4PMM5 ngắKYy6t, tôi đànhJw4dxi4N phảiJw4dxi4N Jw4dxi4Nnói tiếp:

- TìdpY4PMM5nh ydpY4PMM5êu cdpY4PMM5ủa cdpY4PMM5húng ta thậtJw4dxi4N Jw4dxi4N"chớp nhoánKYy6g". TừJw4dxi4N ldpY4PMM5úc xáJw4dxi4Nc địdpY4PMM5nh qudpY4PMM5an hdpY4PMM5ệ yêuJw4dxi4N đươngJw4dxi4N đJw4dxi4Nến kdpY4PMM5hi kết KYy6thúc, trdpY4PMM5ước Jw4dxi4Nsau gộpJw4dxi4N lJw4dxi4Nại hìnhdpY4PMM5 nhJw4dxi4Nư nhiềuJw4dxi4N nhJw4dxi4Nất chJw4dxi4Nỉ mườiKYy6 ngày.

Trương ThầnKYy6 dpY4PMM5giơ dpY4PMM5tay ra dpY4PMM5 xem KYy6đồng hdpY4PMM5ồ, nói:

- ChdpY4PMM5ín ngJw4dxi4Này hKYy6ai mươi dpY4PMM5hai Jw4dxi4Ngiờ bốnJw4dxi4N mưJw4dxi4Nơi Jw4dxi4Nba phJw4dxi4Nút, từJw4dxi4N lJw4dxi4Núc anJw4dxi4Nh nóJw4dxi4Ni vớidpY4PMM5 Jw4dxi4Nem "Phải"KYy6 đếndpY4PMM5 Jw4dxi4Ncâu ndpY4PMM5ói ban nãdpY4PMM5y "ĐúngJw4dxi4N vậy".

- CJw4dxi4Nó phKYy6ải KYy6anh Jw4dxi4Nthích em không?

- AndpY4PMM5h mdpY4PMM5uốn chKYy6ia tadpY4PMM5y emJw4dxi4N có đúndpY4PMM5g không?

- ĐúngJw4dxi4N vậy.

Tôi hítKYy6 mKYy6ạnh mũKYy6i, chớpJw4dxi4N mắt thậtKYy6 mạndpY4PMM5h, hKYy6ét to:

- dpY4PMM5Anh đừngJw4dxi4N nhưJw4dxi4N thếdpY4PMM5 này. NếuKYy6 dpY4PMM5anh nhưKYy6 thếdpY4PMM5 nàydpY4PMM5 thJw4dxi4Nì eJw4dxi4Nm sẽKYy6 cKYy6ảm thấKYy6y Jw4dxi4Nanh thíJw4dxi4Nch edpY4PMM5m nhidpY4PMM5ều hơJw4dxi4Nn dpY4PMM5em Jw4dxi4Nthích anh.

Trương KYy6Thần bậtKYy6 cười, gKYy6iọng nJw4dxi4Nói khànJw4dxi4N KYy6khàn dpY4PMM5nhưng rdpY4PMM5õ rKYy6àng, chíKYy6n chắn:

- dpY4PMM5Tiểu ĐdpY4PMM5ậu, KYy6anh thựcJw4dxi4N sự mKYy6uốn ludpY4PMM5ôn ởdpY4PMM5 bJw4dxi4Nên eKYy6m, mdpY4PMM5uốn quýdpY4PMM5 tKYy6rọng emKYy6, khôJw4dxi4Nng muốJw4dxi4Nn edpY4PMM5m phảiKYy6 bKYy6uồn, khôngJw4dxi4N Jw4dxi4Nmuốn edpY4PMM5m phải khócKYy6. Jw4dxi4NAnh dpY4PMM5những tưởngdpY4PMM5 rằng,KYy6 mìnhJw4dxi4N cdpY4PMM5ó thểJw4dxi4N làdpY4PMM5m được...

Anh nắdpY4PMM5m Jw4dxi4Nchắc vdpY4PMM5ai Jw4dxi4Ntôi, xoay tôJw4dxi4Ni nửdpY4PMM5a vòngdpY4PMM5 trJw4dxi4Nòn, sdpY4PMM5au đódpY4PMM5 dpY4PMM5khẽ đKYy6ẩy tôKYy6i vdpY4PMM5ề phíaJw4dxi4N trước,dpY4PMM5 giọJw4dxi4Nng aKYy6nh vdpY4PMM5ang lKYy6ên sau lưngKYy6 tôi:

- TrướKYy6c Jw4dxi4Nđây, đềudpY4PMM5 ldpY4PMM5à KYy6em nhìn anJw4dxi4Nh rờdpY4PMM5i Jw4dxi4Nđi. LầnKYy6 KYy6này đKYy6ổi lại,KYy6 andpY4PMM5h sẽKYy6 ndpY4PMM5hìn thKYy6eo KYy6bóng em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảiKYy6 nhdpY4PMM5ững bưdpY4PMM5ớc lớJw4dxi4Nn, không quKYy6ay đầudpY4PMM5 lại.

Tôi thấtKYy6 tìKYy6nh rồiKYy6, tôi rấtdpY4PMM5 buồn.

Dù cuộcdpY4PMM5 tìnhdpY4PMM5 nJw4dxi4Này từJw4dxi4N đầu chíKYy6 cuốiKYy6 tổngJw4dxi4N cJw4dxi4Nộng khôdpY4PMM5ng đếJw4dxi4Nn Jw4dxi4Nmười ngày,KYy6 nhưndpY4PMM5g tôidpY4PMM5 vdpY4PMM5ẫn rấtJw4dxi4N buồn.

Vốn KYy6định lấdpY4PMM5y đồ,Jw4dxi4N rồKYy6i đi dpY4PMM5 đến chỗJw4dxi4N NgưKYy6u BJw4dxi4Nôn nKYy6hưng dJw4dxi4No dpY4PMM5trong lKYy6òng buồnJw4dxi4N Jw4dxi4Nbã nêJw4dxi4Nn tKYy6ôi muốnKYy6 qKYy6uay KYy6về nhàdpY4PMM5 ởdpY4PMM5 một mình.

Có câJw4dxi4Nu nóJw4dxi4Ni: "KhKYy6ông có cáchKYy6 KYy6nào gJw4dxi4Niải sầuKYy6 ngKYy6oài Jw4dxi4Nviệc dpY4PMM5giả vờJw4dxi4N vui...".

Tôi Jw4dxi4Nmua Jw4dxi4Ncổ KYy6vịt ThdpY4PMM5anh Võ loJw4dxi4Nại cJw4dxi4Nay nKYy6hất, phJw4dxi4Na lKYy6y càKYy6 KYy6phê đendpY4PMM5 đặcKYy6 hKYy6ơn cdpY4PMM5ả tươngdpY4PMM5 rồiKYy6 nhìKYy6n haJw4dxi4Ni tdpY4PMM5hứ nKYy6ày bdpY4PMM5ần thần hồiJw4dxi4N lâudpY4PMM5, cuốidpY4PMM5 cùKYy6ng lJw4dxi4Nại khKYy6ông nKYy6hét vàdpY4PMM5o miệng.

Tôi dpY4PMM5như KYy6con nKYy6hặng không đầJw4dxi4Nu Jw4dxi4Nlượn qdpY4PMM5uanh phòngKYy6 KYy6mười bảy,KYy6 mưKYy6ời tKYy6ám vòngKYy6, Jw4dxi4Nchóng mặt,dpY4PMM5 dpY4PMM5hoa Jw4dxi4Nmắt, chánJw4dxi4N Jw4dxi4Nnản, dpY4PMM5cuối cùng Jw4dxi4Nchỉ códpY4PMM5 thểKYy6 mKYy6ở máJw4dxi4Ny tíKYy6nh, KYy6rồi lạiKYy6 tiệnKYy6 dpY4PMM5tay Jw4dxi4Nđăng nhậpJw4dxi4N QQ.

Vào gKYy6iờ Jw4dxi4Năn tốiJw4dxi4N củaJw4dxi4N ngàydpY4PMM5 Chủ nhật,Jw4dxi4N sJw4dxi4Nố ngườiKYy6 OJw4dxi4Nnline chỉJw4dxi4N Jw4dxi4Nđếm KYy6trên Jw4dxi4Nđầu nJw4dxi4Ngón Jw4dxi4Ntay, dpY4PMM5do dpY4PMM5đó avaJw4dxi4Ntar nàdpY4PMM5o sJw4dxi4Náng cKYy6àng trở dpY4PMM5nên KYy6rõ Jw4dxi4Nràng hơn.

Trong KYy6đó cJw4dxi4Nó dpY4PMM5một Jw4dxi4Navatar, hình nhdpY4PMM5ư KYy6lúc nàdpY4PMM5o cKYy6ũng sángKYy6, rỏdpY4PMM5 lJw4dxi4Nẽ adpY4PMM5nh KYy6ta nghiệnJw4dxi4N gJw4dxi4Name tdpY4PMM5rên QKYy6Q nêJw4dxi4Nn OnKYy6line hJw4dxi4Nai mươi dpY4PMM5bốn tiếngKYy6 đồngJw4dxi4N hdpY4PMM5ồ mJw4dxi4Nột ngày.

Có KYy6một tdpY4PMM5hời gJw4dxi4Nian dàJw4dxi4Ni, tôi đKYy6ều cdpY4PMM5họn sJw4dxi4Nự pKYy6hớt ldpY4PMM5ờ đốidpY4PMM5 vớiKYy6 ngườidpY4PMM5 nàdpY4PMM5y. NhưngKYy6 Jw4dxi4Nlần nàyJw4dxi4N nhưJw4dxi4N bịJw4dxi4N trKYy6úng tdpY4PMM5à, tay KYy6run runJw4dxi4N, tôiJw4dxi4N ấnJw4dxi4N vàKYy6o avatdpY4PMM5ar đdpY4PMM5ó rồiKYy6 KYy6gửi mộtJw4dxi4N KYy6biểu tượKYy6ng mặtJw4dxi4N cười.

Vừa Jw4dxi4Ngửi dpY4PMM5xong, tôiKYy6 liềKYy6n muốn chặtJw4dxi4N KYy6phăng cKYy6ái đầuJw4dxi4N KYy6mình đi,Jw4dxi4N đangJw4dxi4N địnhdpY4PMM5 thJw4dxi4Noát rKYy6a, dpY4PMM5con chuộtJw4dxi4N dừnKYy6g lạidpY4PMM5 nút "XKYy6" tdpY4PMM5rên dpY4PMM5đỉnh gdpY4PMM5óc KYy6bên phải,Jw4dxi4N tôiKYy6 lKYy6ại khôndpY4PMM5g nhJw4dxi4Nấn vào.

Cát bKYy6ụi (******) 18:45:34

A Phúc,dpY4PMM5 KYy6em tìKYy6m anJw4dxi4Nh ?

Tốc độdpY4PMM5 đánhKYy6 cJw4dxi4Nhữ cKYy6ủa Lâm LdpY4PMM5ỗi vẫndpY4PMM5 nhadpY4PMM5nh Jw4dxi4Nnhư trưKYy6ớc đâKYy6y, KYy6công laJw4dxi4No Jw4dxi4Nnày thuộcKYy6 vềKYy6 mốidpY4PMM5 tKYy6ình dpY4PMM5mỗi ngườidpY4PMM5 dpY4PMM5một nơiKYy6 của chúndpY4PMM5g tôi.

Khi ấKYy6y rấKYy6t nghèoKYy6, cước gọiKYy6 điệndpY4PMM5 thoạiKYy6 đườnKYy6g dàdpY4PMM5i rấdpY4PMM5t đắt,KYy6 Jw4dxi4Ntôi vKYy6à adpY4PMM5nh Jw4dxi4Nta liJw4dxi4Nền tậnKYy6 dụngdpY4PMM5 tấdpY4PMM5t cJw4dxi4Nả cJw4dxi4Nơ hộidpY4PMM5 để cóJw4dxi4N tdpY4PMM5hể lênKYy6 mạngdpY4PMM5 nóiJw4dxi4N chuyệnJw4dxi4N. KýJw4dxi4N túJw4dxi4Nc xJw4dxi4Ná, qJw4dxi4Nuán netJw4dxi4N, phòdpY4PMM5ng máyKYy6, đềuJw4dxi4N dpY4PMM5là nhữngKYy6 nơi chúnJw4dxi4Ng tôdpY4PMM5i dpY4PMM5từng cKYy6hiến đấu.

Số QKYy6Q dpY4PMM5của KYy6hai chúndpY4PMM5g tôi làJw4dxi4N cùnKYy6g đdpY4PMM5ăng KYy6ký mKYy6ột dpY4PMM5lúc, sKYy6áu nJw4dxi4Năm KYy6rồi, chưaJw4dxi4N từJw4dxi4Nng thay.

Trên KYy6thực Jw4dxi4Ntế, cJw4dxi4Nó rJw4dxi4Nất nhiều thứJw4dxi4N vẫdpY4PMM5n khôngdpY4PMM5 hềJw4dxi4N thJw4dxi4Nay đKYy6ổi sKYy6au kKYy6hi chúngdpY4PMM5 tôKYy6i chiJw4dxi4Na tayKYy6. Jw4dxi4NVí dpY4PMM5dụ Jw4dxi4Nnhư sốKYy6 điện Jw4dxi4N thoại Jw4dxi4Ndi dộng,Jw4dxi4N sốdpY4PMM5 tKYy6ài KYy6khoản MKYy6SN, địadpY4PMM5 cJw4dxi4Nhỉ eJw4dxi4Nmail, biJw4dxi4Nệt dpY4PMM5danh Jw4dxi4Ntrên mạng,Jw4dxi4N cKYy6ách gKYy6ọi thân dpY4PMM5mật KYy6trong đờidpY4PMM5 thKYy6ực, tdpY4PMM5hậm chKYy6í đJw4dxi4Nến KYy6ngay cảJw4dxi4N mậtKYy6 mKYy6ã tdpY4PMM5hẻ ngânJw4dxi4N hàngJw4dxi4N Jw4dxi4Ncũng Jw4dxi4Nkhông đổi. Jw4dxi4NĐó Jw4dxi4Nchính ldpY4PMM5à ngàyKYy6 dpY4PMM5sinh nhậJw4dxi4Nt củadpY4PMM5 anJw4dxi4Nh ta.

Có duKYy6y Jw4dxi4Nnhất mộtdpY4PMM5 thứ thaKYy6y đổidpY4PMM5 KYy6là tìnJw4dxi4Nh Jw4dxi4Ncảm Jw4dxi4Nnhững tKYy6ưởng sẽJw4dxi4N bềnKYy6 lâJw4dxi4Nu Jw4dxi4Nnhư trờiJw4dxi4N đất.

Trời đấdpY4PMM5t! XedpY4PMM5m rdpY4PMM5a tôi đangdpY4PMM5 tKYy6hật sJw4dxi4Nự rấtKYy6 buKYy6ồn. dpY4PMM5Tôi nhíuJw4dxi4N mKYy6ắt, cKYy6au mKYy6ày dpY4PMM5vẻ KYy6đau đớn.

A TdpY4PMM5u dpY4PMM5La (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉJw4dxi4N mKYy6uốn nhanh chóndpY4PMM5g kếtJw4dxi4N thúdpY4PMM5c Jw4dxi4Ncuộc Jw4dxi4Nđối thoạJw4dxi4Ni vKYy6ô thưởngKYy6 vôJw4dxi4N phạtKYy6 nàKYy6y nhưdpY4PMM5ng lJw4dxi4Nại mộtdpY4PMM5 lJw4dxi4Nần nJw4dxi4Nữa đang địJw4dxi4Nnh thdpY4PMM5oát tdpY4PMM5hì phảdpY4PMM5i dừngJw4dxi4N lại.

Cát bụdpY4PMM5i (******) 18:48:34

A Phúc,Jw4dxi4N cdpY4PMM5ó phảJw4dxi4Ni đJw4dxi4Nã KYy6xảy ra chuyệdpY4PMM5n gìdpY4PMM5 không?

Tôi cóJw4dxi4N thểJw4dxi4N nóJw4dxi4Ni mKYy6ột cách khKYy6ông hềJw4dxi4N pdpY4PMM5hô trưKYy6ơng rằng,dpY4PMM5 Jw4dxi4Ntừ KYy6cửa sdpY4PMM5ổ chatdpY4PMM5, tdpY4PMM5rong fonJw4dxi4Nt dpY4PMM5chữ "LệKYy6", cỡJw4dxi4N cJw4dxi4Nhữ năm, KYy6màu chữdpY4PMM5 Jw4dxi4Nxanh ddpY4PMM5a KYy6trời, tôiJw4dxi4N cóKYy6 thểJw4dxi4N tKYy6ưởng tượndpY4PMM5g Jw4dxi4Nra dándpY4PMM5g vẻJw4dxi4N củKYy6a dpY4PMM5anh tJw4dxi4Na lúc này.

Mắt nKYy6hìn chằmdpY4PMM5 chằmKYy6 vào mànKYy6 hìnKYy6h, dpY4PMM5ngón tJw4dxi4Nay đặtKYy6 trênJw4dxi4N dpY4PMM5bàn phíKYy6m, khẽdpY4PMM5 Jw4dxi4Nmím cdpY4PMM5hặt môi,Jw4dxi4N thoánJw4dxi4Ng chútdpY4PMM5 lKYy6o lắdpY4PMM5ng. Ồ đúngKYy6 rKYy6ồi, bKYy6ên cạnhJw4dxi4N còKYy6n KYy6có nKYy6ửa baJw4dxi4No tKYy6huốc ldpY4PMM5á, mdpY4PMM5ột chiJw4dxi4Nếc gạtdpY4PMM5 tànJw4dxi4N, Jw4dxi4Nmột cáiKYy6 bậtJw4dxi4N lửa.

Nếu nhưdpY4PMM5, nhữngdpY4PMM5 thóidpY4PMM5 quen nàdpY4PMM5y cKYy6ủa aKYy6nh tdpY4PMM5a cũndpY4PMM5g Jw4dxi4Nkhông hềdpY4PMM5 dpY4PMM5thay đổi.

Tôi thừaKYy6 nhận,Jw4dxi4N cóKYy6 những lúcKYy6 tôidpY4PMM5 KYy6là ngdpY4PMM5ười rKYy6ất dpY4PMM5không quyếdpY4PMM5t đoádpY4PMM5n. Jw4dxi4NVậy Jw4dxi4Nnên, lKYy6úc nàdpY4PMM5y tdpY4PMM5ôi Jw4dxi4Ndo dự,Jw4dxi4N chầndpY4PMM5 chừ, khôngdpY4PMM5 Jw4dxi4Ndứt khodpY4PMM5át ấnKYy6 vKYy6ào nKYy6út "X".

A KYy6Tu dpY4PMM5La (******) 18:52:43

Nếu dpY4PMM5em xảdpY4PMM5y Jw4dxi4Nra chuyện, anhKYy6 sẽdpY4PMM5 làmdpY4PMM5 gì?

Trong vàdpY4PMM5i phútdpY4PMM5 Jw4dxi4Ntôi dKYy6o dự, Jw4dxi4NLâm LỗKYy6i vẫnKYy6 lặnJw4dxi4Ng lẽJw4dxi4N chKYy6ờ đợiJw4dxi4N. SKYy6au dpY4PMM5khi dòKYy6ng chữdpY4PMM5 vJw4dxi4Nừa rồiJw4dxi4N đượcJw4dxi4N gdpY4PMM5ửi đi,KYy6 adpY4PMM5nh dpY4PMM5ta không KYy6lập tứdpY4PMM5c Jw4dxi4Ntrả ldpY4PMM5ời KYy6mà lặJw4dxi4Nng Jw4dxi4Nlẽ KYy6mất khodpY4PMM5ảng mdpY4PMM5ột phúKYy6t rưỡi.

Cát bụiKYy6 (******) 18:54:22

Anh sdpY4PMM5ẽ ởKYy6 KYy6bên dpY4PMM5em, nếuKYy6 KYy6em muốn. ChỉdpY4PMM5 cầKYy6n KYy6em đồngdpY4PMM5 ý.

 

A Jw4dxi4NTu dpY4PMM5La (******) 18:54:55

Tại sdpY4PMM5ao? ChẳngJw4dxi4N phdpY4PMM5ải giữa haiKYy6 dpY4PMM5chúng tJw4dxi4Na đKYy6ã khônJw4dxi4Ng cKYy6òn Jw4dxi4Nquan dpY4PMM5hệ gìdpY4PMM5 rồKYy6i sao?

 

Cát bụidpY4PMM5 (******) 18:56:32

A PhúJw4dxi4Nc Jw4dxi4Nngốc, cKYy6ho Jw4dxi4Ndù là Jw4dxi4N lúc nào,dpY4PMM5 cdpY4PMM5ho dKYy6ù dpY4PMM5là dpY4PMM5tình huJw4dxi4Nống gìdpY4PMM5, andpY4PMM5h cũngJw4dxi4N kKYy6hông thểJw4dxi4N bỏKYy6 mJw4dxi4Nặc emdpY4PMM5. DJw4dxi4Nù chúnJw4dxi4Ng ta khôJw4dxi4Nng còdpY4PMM5n KYy6là ngườiJw4dxi4N yJw4dxi4Nêu tKYy6hì vẫnKYy6 ldpY4PMM5à KYy6bạn bKYy6è. DùJw4dxi4N eJw4dxi4Nm khdpY4PMM5ông coKYy6i andpY4PMM5h làdpY4PMM5 bạndpY4PMM5 thìKYy6 KYy6ít ra edpY4PMM5m vàJw4dxi4N adpY4PMM5nh cKYy6ũng vdpY4PMM5ẫn ldpY4PMM5à đồdpY4PMM5ng hươngJw4dxi4N lớJw4dxi4Nn lêJw4dxi4Nn dpY4PMM5cùng nhau.

Tôi khônJw4dxi4Ng trảdpY4PMM5 lờKYy6i KYy6mà nhấn thJw4dxi4Nẳng vdpY4PMM5ào núdpY4PMM5t KYy6"X" rồJw4dxi4Ni Jw4dxi4Ntắt máydpY4PMM5 tính.

Vì tôdpY4PMM5i khócJw4dxi4N, dùdpY4PMM5 khôngJw4dxi4N có sựJw4dxi4N KYy6trợ lựdpY4PMM5c củaKYy6 vJw4dxi4Nị KYy6cay, vịdpY4PMM5 đắKYy6ng nKYy6hưng nướcdpY4PMM5 KYy6mắt tôiKYy6 vẫdpY4PMM5n tuôndpY4PMM5 dpY4PMM5như trút.

Con ngưJw4dxi4Nời, loàdpY4PMM5i sinJw4dxi4Nh vdpY4PMM5ật này dpY4PMM5không cầnJw4dxi4N bdpY4PMM5iết đadpY4PMM5u buJw4dxi4Nồn hJw4dxi4Nay tuydpY4PMM5ệt dpY4PMM5vọng đếdpY4PMM5n dpY4PMM5đâu, Jw4dxi4Nchỉ cầndpY4PMM5 dpY4PMM5tìm thấyJw4dxi4N mộtJw4dxi4N chỗ pháKYy6t tiếdpY4PMM5t KYy6được KYy6là lidpY4PMM5ền cóKYy6 thểJw4dxi4N gàJw4dxi4No khóKYy6c thoảiKYy6 mKYy6ái mộtJw4dxi4N tJw4dxi4Nrận, cơJw4dxi4N dpY4PMM5bản KYy6sẽ chKYy6ăng cảm tdpY4PMM5hấy vấKYy6n đKYy6ề KYy6to tátdpY4PMM5 ndpY4PMM5ữa. NhữKYy6ng khJw4dxi4Nả năKYy6ng dpY4PMM5còn Jw4dxi4Nlại nhKYy6ư nhKYy6ảy lầdpY4PMM5u, đâmKYy6 vJw4dxi4Nào tườKYy6ng hay gìdpY4PMM5 gìdpY4PMM5 đóKYy6 làKYy6 rdpY4PMM5ất hiếm.

Giống nhKYy6ư tôJw4dxi4Ni trước đKYy6ây, tứcdpY4PMM5 Jw4dxi4Nnghẹn ởdpY4PMM5 KYy6trong KYy6ngực, khódpY4PMM5 chịuJw4dxi4N đKYy6ến nỗiJw4dxi4N dpY4PMM5hận khôngKYy6 tJw4dxi4Nhể lKYy6ấy daJw4dxi4No dpY4PMM5cứa một nhátKYy6 KYy6vào bụng.

Sau dpY4PMM5khi khJw4dxi4Nóc đdpY4PMM5ã mộtJw4dxi4N trận, liềnKYy6 lậJw4dxi4Np tứdpY4PMM5c dpY4PMM5suy xétJw4dxi4N mộJw4dxi4Nt cKYy6ách thựcJw4dxi4N tếJw4dxi4N rằngKYy6, nếudpY4PMM5 nhJw4dxi4Nư Jw4dxi4Ncứa mdpY4PMM5ột vếJw4dxi4Nt dàidpY4PMM5 dpY4PMM5ở trêdpY4PMM5n bụng thìJw4dxi4N KYy6sẽ đdpY4PMM5au đớndpY4PMM5 đếdpY4PMM5n thếJw4dxi4N nào...

Nghĩ tớiJw4dxi4N vếtdpY4PMM5 cứadpY4PMM5 rỉ máuJw4dxi4N, tôJw4dxi4Ni sựcJw4dxi4N nKYy6hớ đếndpY4PMM5 dpY4PMM5vết thươngJw4dxi4N trêKYy6n lưnKYy6g cdpY4PMM5ủa ThưKYy6ơng Jw4dxi4NNgô, dKYy6o vậKYy6y sdpY4PMM5ức tậJw4dxi4Np trung Jw4dxi4Nliền Jw4dxi4Nbị pdpY4PMM5hân tánJw4dxi4N phầnJw4dxi4N nàodpY4PMM5, tdpY4PMM5ốc đJw4dxi4Nộ ldpY4PMM5ăn củKYy6a nưKYy6ớc Jw4dxi4Nmắt tdpY4PMM5heo KYy6đó dpY4PMM5cũng giảmdpY4PMM5 điKYy6 đôi chút.

Đương nhiên,Jw4dxi4N cKYy6òn Jw4dxi4Ncó Jw4dxi4Nthể vì dJw4dxi4Nù sKYy6ao đKYy6ây cũKYy6ng khôKYy6ng phảdpY4PMM5i làKYy6 Jw4dxi4Nlần thấtJw4dxi4N tìnKYy6h đầudpY4PMM5 tiêdpY4PMM5n, thấKYy6t tìKYy6nh, thấtdpY4PMM5 tình thànhdpY4PMM5 quedpY4PMM5n rồi.

Nếu dJw4dxi4Nùng phKYy6ương pháp khoaKYy6 họdpY4PMM5c qdpY4PMM5uy đổKYy6i sốJw4dxi4N lượngJw4dxi4N KYy6thì lầnKYy6 trJw4dxi4Nước yêKYy6u dpY4PMM5nhau tJw4dxi4Nrong Jw4dxi4Nnăm nămJw4dxi4N, tKYy6ôi Jw4dxi4Nkhóc mất nămdpY4PMM5 thándpY4PMM5g, Jw4dxi4Nlần KYy6này yKYy6êu nhadpY4PMM5u troKYy6ng Jw4dxi4Nmười ngày,KYy6 dJw4dxi4No đJw4dxi4Nó, cJw4dxi4Nó lJw4dxi4Nẽ tôKYy6i sẽKYy6 chỉKYy6 khócdpY4PMM5... thôi dpY4PMM5rồi, họcJw4dxi4N KYy6dốt Jw4dxi4Nmôn toKYy6án, giờdpY4PMM5 khôngKYy6 KYy6tính rdpY4PMM5a nổi...

Tóm lJw4dxi4Nại, dướidpY4PMM5 Jw4dxi4Ntác dụng Jw4dxi4N của nhữngJw4dxi4N suJw4dxi4Ny nghĩJw4dxi4N vớdpY4PMM5 vdpY4PMM5ẩn, tdpY4PMM5ôi đãKYy6 ngJw4dxi4Nừng khóc.

Tôi Jw4dxi4Nvào phòngJw4dxi4N tKYy6ắm rửadpY4PMM5 mJw4dxi4Nặt, bỗng dpY4PMM5nhiên ngdpY4PMM5he thấdpY4PMM5y tiếngdpY4PMM5 cửadpY4PMM5. NgJw4dxi4Nó KYy6ra thìdpY4PMM5 tdpY4PMM5rông thdpY4PMM5ấy mộtdpY4PMM5 hổ,KYy6 mộtJw4dxi4N trdpY4PMM5âu vKYy6ai sánh vadpY4PMM5i dpY4PMM5đứng dpY4PMM5trước cửaKYy6 dpY4PMM5thay giày.

Nghe thdpY4PMM5ấy độngdpY4PMM5 tĩnh, dpY4PMM5Thương KYy6Ngô ngẩngdpY4PMM5 đdpY4PMM5ầu lênJw4dxi4N nKYy6hìn. DưKYy6ới áKYy6nh đèJw4dxi4Nn tườdpY4PMM5ng màdpY4PMM5u dpY4PMM5vàng Jw4dxi4Ncam 50WKYy6, hìndpY4PMM5h Jw4dxi4Nảnh hắn cóJw4dxi4N chútKYy6 khôJw4dxi4Nng dpY4PMM5rõ ràng.

- TidpY4PMM5ểu TườKYy6ng, KYy6quả nhiêdpY4PMM5n em KYy6có KYy6ở nhà.

Giọng hJw4dxi4Nắn dpY4PMM5vừa nKYy6hẹ vừa Jw4dxi4N khàn, ngdpY4PMM5he cdpY4PMM5ó vẻJw4dxi4N Jw4dxi4Nkỳ lạdpY4PMM5, khiếnKYy6 tiJw4dxi4Nm tôKYy6i nhóiJw4dxi4N lêKYy6n, sốngdpY4PMM5 mũJw4dxi4Ni caKYy6y cayJw4dxi4N, saJw4dxi4Nu Jw4dxi4Nđó phát hiệdpY4PMM5n dándpY4PMM5g vẻKYy6 hắnJw4dxi4N dpY4PMM5càng KYy6mờ nhạtdpY4PMM5 hơn.

Hóa radpY4PMM5, hiệuJw4dxi4N quảdpY4PMM5 thị giácJw4dxi4N nhưdpY4PMM5 thếKYy6 khôKYy6ng phảiKYy6 vìKYy6 ádpY4PMM5nh Jw4dxi4Nđèn, mKYy6à dpY4PMM5là trJw4dxi4Nong giJw4dxi4Nây phútdpY4PMM5 nhìndpY4PMM5 thấydpY4PMM5 hdpY4PMM5ắn, mắt tôJw4dxi4Ni bdpY4PMM5ỗng tràoKYy6 KYy6ra thứJw4dxi4N chKYy6ất lỏngdpY4PMM5 mằnJw4dxi4N mặn.

- SJw4dxi4Nao anKYy6h lJw4dxi4Nại về?

- Jw4dxi4NTỉnh rồiKYy6 thìJw4dxi4N vJw4dxi4Nề thôi.

Thương NgôJw4dxi4N lJw4dxi4Nẳng lặng đápJw4dxi4N lời,Jw4dxi4N sadpY4PMM5u đJw4dxi4Nó tJw4dxi4Niến lại,Jw4dxi4N ngJw4dxi4Nhiêng đJw4dxi4Nầu dpY4PMM5nhìn tôJw4dxi4Ni, cườiJw4dxi4N KYy6mà ndpY4PMM5hư khôngJw4dxi4N cườiJw4dxi4N hỏi:

- dpY4PMM5Em tJw4dxi4Nhuộc tộJw4dxi4Nc HổKYy6 chúKYy6ng ta, làmJw4dxi4N Jw4dxi4Ngì phdpY4PMM5ải họdpY4PMM5c loàiKYy6 thỏ?

Tôi đưaKYy6 Jw4dxi4Ncặp mắtdpY4PMM5 thỏ nhìKYy6n hắndpY4PMM5: KYy6- AnJw4dxi4Nh Jw4dxi4Nmới KYy6là dpY4PMM5thỏ, lKYy6à coKYy6n tJw4dxi4Nhỏ đực.

Ngưu KYy6Bôn dựaJw4dxi4N ngườiKYy6 dpY4PMM5vào cửa nhìnKYy6 dpY4PMM5chúng tôiKYy6, dpY4PMM5khẽ cười,KYy6 nói:

- NếuKYy6 Jw4dxi4Nanh ấyJw4dxi4N lJw4dxi4Nà tdpY4PMM5hỏ thật thìdpY4PMM5 chJw4dxi4Nị dJw4dxi4Nâu KYy6tính sao?

Tôi Jw4dxi4Nnghiến rănKYy6g, đáp:

- dpY4PMM5Thì xKYy6é xdpY4PMM5ác aKYy6nh Jw4dxi4Nta ra luôn.

Ngưu BôdpY4PMM5n cứJw4dxi4Nng họng.

Thương NgôKYy6 lJw4dxi4Nại rJw4dxi4Nất điềm tKYy6ĩnh, gKYy6iơ dpY4PMM5tay rJw4dxi4Na vuốtJw4dxi4N KYy6tóc tôidpY4PMM5, nói:

- YêJw4dxi4Nn Jw4dxi4Ntâm. CódpY4PMM5 dpY4PMM5em ởdpY4PMM5 đây, tadpY4PMM5 khôJw4dxi4Nng sKYy6ao đâu.

Không hiJw4dxi4Nểu cóKYy6 phảiJw4dxi4N dpY4PMM5do mớJw4dxi4Ni từ bênJw4dxi4N dpY4PMM5ngoài vàoKYy6 nhKYy6à hadpY4PMM5y kJw4dxi4Nhông Jw4dxi4Nmà taKYy6y hắndpY4PMM5 dpY4PMM5rất lạdpY4PMM5nh, khôJw4dxi4Nng ấdpY4PMM5m KYy6áp dpY4PMM5như Jw4dxi4Nbình thường.

Lẽ nàoJw4dxi4N, hắndpY4PMM5 Jw4dxi4Nthật sựKYy6 chịu ảnhKYy6 Jw4dxi4Nhưởng KYy6của KYy6thời tJw4dxi4Niết bdpY4PMM5ên ngoàiKYy6 saoJw4dxi4N? VậJw4dxi4Ny KYy6nên, thJw4dxi4Nực rJw4dxi4Na hắdpY4PMM5n cũngdpY4PMM5 cảmdpY4PMM5 thKYy6ấy lạnh...

Điều ndpY4PMM5ày khiêdpY4PMM5n tKYy6ôi bỗng dpY4PMM5 nhớ KYy6đến KYy6cái chăKYy6n lJw4dxi4Nông vũdpY4PMM5 mớidpY4PMM5 tinKYy6h bỏJw4dxi4N qdpY4PMM5uên bênJw4dxi4N Jw4dxi4Nđường nêndpY4PMM5 khôndpY4PMM5g tránhKYy6 khdpY4PMM5ỏi tiếc nuối.

Lại ngdpY4PMM5hĩ dpY4PMM5tối hôKYy6m đóKYy6 cdpY4PMM5hỉ cách hiJw4dxi4Nện tạiJw4dxi4N khôngdpY4PMM5 qJw4dxi4Nuá Jw4dxi4Nhai tJw4dxi4Nrăm bốJw4dxi4Nn mươiJw4dxi4N giờKYy6, cJw4dxi4Nảnh KYy6vật vẫnJw4dxi4N ngJw4dxi4Nuyên KYy6vẹn Jw4dxi4Nnhưng người đdpY4PMM5ã khdpY4PMM5ông còn.Jw4dxi4N.. TôiJw4dxi4N khJw4dxi4Nông cdpY4PMM5hỉ tiKYy6ếc nuốJw4dxi4Ni Jw4dxi4Nmà dpY4PMM5còn xJw4dxi4Nấu hKYy6ổ, khôKYy6ng KYy6chỉ xấuJw4dxi4N hổ màJw4dxi4N còJw4dxi4Nn đJw4dxi4Nau đớndpY4PMM5. KYy6Cứ đadpY4PMM5u đớKYy6n lKYy6à cdpY4PMM5hức Jw4dxi4Nnăng dpY4PMM5tuyến lJw4dxi4Nệ cKYy6ủa tôiJw4dxi4N lạidpY4PMM5 kdpY4PMM5hởi động.

Đang sKYy6uy nghĩ,Jw4dxi4N tôiJw4dxi4N bỗng Jw4dxi4N cảm KYy6thấy bàdpY4PMM5n taKYy6y vốJw4dxi4Nn đặtKYy6 trdpY4PMM5ên KYy6mái tócJw4dxi4N tôiKYy6 khdpY4PMM5ẽ dừnKYy6g lJw4dxi4Nại, sJw4dxi4Nau đdpY4PMM5ó KYy6di chuydpY4PMM5ển xuống trJw4dxi4Nán dpY4PMM5rồi dpY4PMM5che kíndpY4PMM5 cJw4dxi4Nặp mJw4dxi4Nắt cJw4dxi4Nủa tôi.

Lòng bàJw4dxi4Nn Jw4dxi4Ntay rấtdpY4PMM5 lạnh nhưngJw4dxi4N tôidpY4PMM5 Jw4dxi4Nlại cảmdpY4PMM5 thấydpY4PMM5 rấtdpY4PMM5 nóngKYy6, KYy6sau nKYy6ày tdpY4PMM5ôi mKYy6ới hiểudpY4PMM5 sứcdpY4PMM5 nóngKYy6 đdpY4PMM5ó cJw4dxi4Nó đượcdpY4PMM5 từKYy6 những dpY4PMM5giọt Jw4dxi4Nnước mKYy6ắt đanKYy6g tuôKYy6n rJw4dxi4Na nhưdpY4PMM5 trúJw4dxi4Nt dpY4PMM5của tôi.

Lần nàyKYy6, dpY4PMM5tôi khôngdpY4PMM5 gdpY4PMM5ào khóc nhKYy6ư trướcJw4dxi4N đâydpY4PMM5, chỉdpY4PMM5 tiếJw4dxi4Nn lêdpY4PMM5n dpY4PMM5nửa bJw4dxi4Nước rồJw4dxi4Ni vJw4dxi4Nùi mdpY4PMM5ặt vàoKYy6 lồKYy6ng ngựdpY4PMM5c hắn.

Tôi kKYy6hông hiểuKYy6 sKYy6ao mìJw4dxi4Nnh lại Jw4dxi4Nnhư thếKYy6 nJw4dxi4Này, dpY4PMM5vì cứdpY4PMM5 cJw4dxi4Noi nhKYy6ư trưKYy6ớc mặJw4dxi4Nt bốKYy6 dpY4PMM5mẹ, đdpY4PMM5ã Jw4dxi4Nrất nhKYy6iều dpY4PMM5năm rồiJw4dxi4N tôidpY4PMM5 Jw4dxi4Nchưa từng khóc,dpY4PMM5 cứdpY4PMM5 coJw4dxi4Ni nhdpY4PMM5ư Jw4dxi4Nlà ngườKYy6i bdpY4PMM5ạn thâdpY4PMM5n nhất,KYy6 cứJw4dxi4N Jw4dxi4Ncoi nhưJw4dxi4N làdpY4PMM5 TrdpY4PMM5ương dpY4PMM5Thần, làKYy6 LâmdpY4PMM5 Lỗi, dpY4PMM5 thì nhiềJw4dxi4Nu lKYy6ắm KYy6tôi cũndpY4PMM5g Jw4dxi4Nchỉ vừaJw4dxi4N dpY4PMM5khóc, Jw4dxi4Nvừa cườiKYy6 rdpY4PMM5ồi héKYy6t vàiKYy6 dpY4PMM5tiếng cKYy6ho xong.

Nhưng giờJw4dxi4N đâdpY4PMM5y, KYy6tôi lại giJw4dxi4Nống nJw4dxi4Như mộdpY4PMM5t đứJw4dxi4Na trẻdpY4PMM5 chẳngKYy6 hiểudpY4PMM5 biếtJw4dxi4N gì,dpY4PMM5 khônKYy6g KYy6có áKYy6p lực,dpY4PMM5 cũngJw4dxi4N chẳngJw4dxi4N phảidpY4PMM5 chedpY4PMM5 giấu, nhKYy6ư KYy6thế KYy6nào tKYy6hì cứJw4dxi4N ldpY4PMM5à vậy.

Khóc thdpY4PMM5oải máiJw4dxi4N Jw4dxi4Nrồi, dpY4PMM5tôi còn KYy6ra sứcKYy6 KYy6quệt Jw4dxi4Nnước mắdpY4PMM5t, nưKYy6ớc dpY4PMM5mũi vàodpY4PMM5 dpY4PMM5áo củKYy6a ThươKYy6ng NKYy6gô, tJw4dxi4Nrong dpY4PMM5lòng thJw4dxi4Nấy thoải máidpY4PMM5 hơnKYy6 nhiều.

Lúc nKYy6ày, NgưdpY4PMM5u BônJw4dxi4N vẫnJw4dxi4N KYy6đứng yên tạiKYy6 vKYy6ị tKYy6rí cũKYy6, nhìKYy6n tôiKYy6, KYy6vẫy dpY4PMM5tay nói:

- XeJw4dxi4Nm raKYy6, dpY4PMM5chỗ nàKYy6y không cdpY4PMM5ó việcdpY4PMM5 gìKYy6 cdpY4PMM5ho tôiKYy6 rồJw4dxi4Ni. ChịKYy6 dpY4PMM5dâu à,KYy6 aKYy6nh ấyKYy6 cdpY4PMM5ó sốdpY4PMM5 đJw4dxi4Niện thoạiKYy6 củadpY4PMM5 tKYy6ôi Jw4dxi4Nđó. NếudpY4PMM5 có vidpY4PMM5ệc gKYy6ì thìJw4dxi4N cứJw4dxi4N gọiKYy6 Jw4dxi4Nthẳng chKYy6o tôi.

Anh chàngJw4dxi4N vKYy6ừa nódpY4PMM5i dpY4PMM5vừa mởKYy6 cửa, trondpY4PMM5g lúKYy6c kJw4dxi4Néo cửJw4dxi4Na raJw4dxi4N, KYy6liền bKYy6ị mộtJw4dxi4N vậtKYy6 tdpY4PMM5hể khôdpY4PMM5ng rKYy6õ dJw4dxi4Nanh tdpY4PMM5ính từdpY4PMM5 dpY4PMM5bên ngoài tôngKYy6 thẳndpY4PMM5g vàoJw4dxi4N ngựKYy6c. NdpY4PMM5gưu BôdpY4PMM5n loạdpY4PMM5ng choạngJw4dxi4N mộJw4dxi4Nt lúJw4dxi4Nc mớiJw4dxi4N KYy6đứng yêJw4dxi4Nn đưJw4dxi4Nợc, chưdpY4PMM5a kịp phảndpY4PMM5 ứdpY4PMM5ng Jw4dxi4Nlại, đãdpY4PMM5 KYy6lập KYy6tức bịdpY4PMM5 hdpY4PMM5àng loạKYy6t câJw4dxi4Nu Jw4dxi4Nhỏi làJw4dxi4Nm cJw4dxi4Nhoáng váng:

- NdpY4PMM5ày, aJw4dxi4Nnh Jw4dxi4Nlà aiJw4dxi4N? SaKYy6o lại dpY4PMM5 ở đâdpY4PMM5y? AdpY4PMM5nh Jw4dxi4Ncó quadpY4PMM5n hệdpY4PMM5 gJw4dxi4Nì vớidpY4PMM5 ĐậudpY4PMM5 phKYy6ụ giKYy6à? ĐậKYy6u dpY4PMM5phụ KYy6già đâuJw4dxi4N? AJw4dxi4Nnh đãJw4dxi4N làJw4dxi4Nm gKYy6ì Jw4dxi4Nnó rồi...

Tôi rKYy6ất thônKYy6g dpY4PMM5cảm nhKYy6ìn đồng KYy6chí TứdpY4PMM5 NgưKYy6u đadpY4PMM5ng KYy6vô cùKYy6ng hoảngJw4dxi4N hốt,dpY4PMM5 dpY4PMM5than vãn:

- TrdpY4PMM5ứng mdpY4PMM5uối, mắtdpY4PMM5 mày dpY4PMM5 chỉ đdpY4PMM5ể tdpY4PMM5rưng Jw4dxi4Nbày KYy6thôi sao?

Vật thểKYy6 lạdpY4PMM5 nKYy6ày cKYy6hính là đồngJw4dxi4N chíKYy6 TrKYy6ứng KYy6muối, ngưdpY4PMM5ời trưJw4dxi4Nớc đâyKYy6 đãJw4dxi4N đJw4dxi4Nập gạcdpY4PMM5h vKYy6ào dpY4PMM5Lâm LỗKYy6i khiếnKYy6 aJw4dxi4Nnh tdpY4PMM5a pdpY4PMM5hải nằm dpY4PMM5viện, cJw4dxi4Nô nJw4dxi4Nàng cạKYy6 cdpY4PMM5ứng củJw4dxi4Na tôi.

Nghe thKYy6ấy tJw4dxi4Niếng tKYy6ôi, Trứng muốidpY4PMM5 Jw4dxi4Nlập KYy6tức bKYy6uông cổJw4dxi4N Jw4dxi4Náo NgưJw4dxi4Nu BôJw4dxi4Nn KYy6ra rKYy6ồi nhảydpY4PMM5 vJw4dxi4Nề phíKYy6a KYy6tôi nhưdpY4PMM5 mộtdpY4PMM5 coKYy6n bọKYy6 chóJw4dxi4N, hết nhìdpY4PMM5n KYy6tôi lạiKYy6 dpY4PMM5nhìn dpY4PMM5Thương Ngô:

- KhdpY4PMM5ông ngJw4dxi4Nờ cònKYy6 cdpY4PMM5ó một adpY4PMM5nh chàdpY4PMM5ng nữa.Jw4dxi4N dpY4PMM5Đậu phụJw4dxi4N gidpY4PMM5à, mJw4dxi4Này đưdpY4PMM5ợc Jw4dxi4Nlắm! ĐaJw4dxi4Nng chdpY4PMM5ơi tròKYy6 "yêuJw4dxi4N tậpKYy6 thể" à?

- dpY4PMM5Yêu tậKYy6p thểKYy6 KYy6cái đầJw4dxi4Nu mày ấy!

Có Jw4dxi4Nso sáKYy6nh mớiKYy6 Jw4dxi4Nthấy sự Jw4dxi4Nkhác KYy6biệt. TạdpY4PMM5i sJw4dxi4Nao tdpY4PMM5ôi lạdpY4PMM5i xdpY4PMM5ác địnhKYy6 mdpY4PMM5ột cácdpY4PMM5h kKYy6iên địnhdpY4PMM5 Jw4dxi4Nkhông đổKYy6i dpY4PMM5và khẳngdpY4PMM5 định bảJw4dxi4Nn thJw4dxi4Nân mìKYy6nh KYy6là mộKYy6t pKYy6hụ nKYy6ữ truydpY4PMM5ền thốnJw4dxi4Ng KYy6Trung KYy6Hoa vớJw4dxi4Ni đKYy6ầy đJw4dxi4Nủ cJw4dxi4Nác phẩmKYy6 Jw4dxi4Nchất như dịuKYy6 dJw4dxi4Nàng, lươKYy6ng thiện,KYy6 lịJw4dxi4Nch thiệp,KYy6 tiếtdpY4PMM5 kKYy6iệm dpY4PMM5và nhườngKYy6 nhịn?Jw4dxi4N VìKYy6 cJw4dxi4Nhỉ Jw4dxi4Ncần cóJw4dxi4N sKYy6ự tồn tạidpY4PMM5 dpY4PMM5của TrJw4dxi4Nứng mKYy6uối tJw4dxi4Nhì đếnJw4dxi4N ngKYy6ay KYy6cả HồJw4dxi4Nng HưnJw4dxi4Ng dpY4PMM5thập dpY4PMM5tam muộJw4dxi4Ni1 cũdpY4PMM5ng cKYy6ó tdpY4PMM5hể cdpY4PMM5oi là côKYy6 gJw4dxi4Nái ngdpY4PMM5oan hJw4dxi4Niền, KYy6e tKYy6hẹn, dụtdpY4PMM5 dè,Jw4dxi4N coKYy6n nhKYy6à lành...

1 HồJw4dxi4Nng KYy6Hưng thậdpY4PMM5p taKYy6m muội: NhânJw4dxi4N KYy6vật dpY4PMM5chính trondpY4PMM5g Jw4dxi4Nbộ phiKYy6m HồngJw4dxi4N HưngdpY4PMM5 thậpKYy6 tadpY4PMM5m muội,dpY4PMM5 lJw4dxi4Nà edpY4PMM5m gáiJw4dxi4N thứdpY4PMM5 mườiKYy6 bKYy6a của KYy6 bang HồJw4dxi4Nng HưndpY4PMM5g. TrdpY4PMM5ong thdpY4PMM5ế giớdpY4PMM5i ngầmdpY4PMM5 tdpY4PMM5hống trịKYy6 Jw4dxi4Nbởi dpY4PMM5đàn ôngKYy6, nhâdpY4PMM5n vậtdpY4PMM5 ndpY4PMM5ày đãKYy6 kiên Jw4dxi4Ncường KYy6vượt qudpY4PMM5a nhJw4dxi4Nững thửKYy6 tháKYy6ch KYy6và nhJw4dxi4Nững cơdpY4PMM5 cKYy6ực Jw4dxi4Nđể vươnKYy6 lêdpY4PMM5n tKYy6rở thànhKYy6 badpY4PMM5ng chủ khuKYy6 pdpY4PMM5hố Portland.

Tôi đKYy6ang đauJw4dxi4N lòndpY4PMM5g hồi tưởngKYy6 lJw4dxi4Nại Jw4dxi4Nmột vdpY4PMM5ài chiếndpY4PMM5 tídpY4PMM5ch Jw4dxi4Nhuy dpY4PMM5hoàng củaJw4dxi4N TrứdpY4PMM5ng mudpY4PMM5ối tKYy6hì dpY4PMM5trong nhKYy6áy mắtJw4dxi4N, cô dpY4PMM5nàng đãKYy6 nhKYy6ảy thẳngKYy6 vKYy6ào pKYy6hòng khdpY4PMM5ách. TrôngdpY4PMM5 KYy6thấy vdpY4PMM5ết mKYy6áu KYy6Thương NgJw4dxi4Nô đểJw4dxi4N Jw4dxi4Nlại tdpY4PMM5rên ghế sJw4dxi4Nofa mKYy6à tôiJw4dxi4N chJw4dxi4Nưa KYy6lau Jw4dxi4Nsạch, KYy6cô nàndpY4PMM5g bỗngJw4dxi4N Jw4dxi4Nthốt lênJw4dxi4N dpY4PMM5lời tdpY4PMM5han kdpY4PMM5inh thdpY4PMM5iên KYy6động địa:

- ĐậudpY4PMM5 phdpY4PMM5ụ già,Jw4dxi4N cuối cùngKYy6 chỗKYy6 Jw4dxi4Nđó cũngKYy6 rácdpY4PMM5h rồiKYy6 saoKYy6? TrờiKYy6 đJw4dxi4Nất, đKYy6úng lKYy6à cdpY4PMM5hâm mộtKYy6 Jw4dxi4Nnhát kKYy6im tJw4dxi4Nhấy máu!

Châm mộtJw4dxi4N KYy6nhát kJw4dxi4Nim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôiJw4dxi4N hếtKYy6 nhìndpY4PMM5 nửa ngưKYy6ời dưKYy6ới củadpY4PMM5 ThưJw4dxi4Nơng NKYy6gô rồiJw4dxi4N lạKYy6i nKYy6hìn nửadpY4PMM5 dpY4PMM5người dướiJw4dxi4N cJw4dxi4Nủa NJw4dxi4Ngưu BôKYy6n. TrướcdpY4PMM5 câudpY4PMM5 nói dpY4PMM5mang KYy6tính kKYy6ích tKYy6hích củJw4dxi4Na TrứngKYy6 muối,KYy6 ýdpY4PMM5 ngKYy6hĩ dâmJw4dxi4N Jw4dxi4Nđãng, duJw4dxi4Nng tJw4dxi4Nục Jw4dxi4Nẩn giấu dpY4PMM5trong đầuKYy6 KYy6tôi bỗngJw4dxi4N àKYy6o KYy6ào bậtKYy6 rKYy6a khôndpY4PMM5g Jw4dxi4Nsao tJw4dxi4Nhu lạdpY4PMM5i được.

Luôn cKYy6ó nhiềKYy6u ngườiKYy6 cho rằngdpY4PMM5 dpY4PMM5tôi tJw4dxi4Nhuộc lKYy6oại "nKYy6ho nhãdpY4PMM5 cặKYy6n bdpY4PMM5ã". TôJw4dxi4Ni thấyJw4dxi4N đdpY4PMM5iều dpY4PMM5này khôngdpY4PMM5 đándpY4PMM5g để dpY4PMM5mình phJw4dxi4Nải dpY4PMM5quan tâdpY4PMM5m vàKYy6 tdpY4PMM5ôi cũnJw4dxi4Ng chẳngJw4dxi4N hiểu.

Vì nJw4dxi4Những ngườiKYy6 đKYy6ó chưa từngdpY4PMM5 Jw4dxi4Ngặp KYy6Trứng muối,KYy6 nếJw4dxi4Nu hKYy6ọ gdpY4PMM5ặp rồJw4dxi4Ni thJw4dxi4Nì Jw4dxi4Nchắc chắKYy6n hdpY4PMM5ọ dpY4PMM5sẽ bỏKYy6 đJw4dxi4Ni hdpY4PMM5ai chdpY4PMM5ữ "nho nhKYy6ã" cdpY4PMM5ho tôi.

Trứng muJw4dxi4Nối bằngKYy6 tJw4dxi4Nuổi tôi dpY4PMM5nhưng KYy6vì códpY4PMM5 khuôdpY4PMM5n Jw4dxi4Nmặt dpY4PMM5trẻ coKYy6n Jw4dxi4Nnên KYy6trông códpY4PMM5 vdpY4PMM5ẻ giJw4dxi4Nống KYy6như KYy6một cJw4dxi4Nô nàngdpY4PMM5 Lolita nhỏJw4dxi4N KYy6bé, luKYy6ôn tdpY4PMM5ươi dpY4PMM5trẻ vớiKYy6 mJw4dxi4Nái dpY4PMM5tóc dàiKYy6 nganJw4dxi4Ng vJw4dxi4Nai, kdpY4PMM5ẹp tócdpY4PMM5 dpY4PMM5mai gọnJw4dxi4N gàng,dpY4PMM5 cJw4dxi4Nặp lônKYy6g mày KYy6cong cJw4dxi4Nong, Jw4dxi4Nđôi mắtdpY4PMM5 Jw4dxi4Nto tròn.dpY4PMM5 KhKYy6i côJw4dxi4N Jw4dxi4Nnàng khôngJw4dxi4N nóJw4dxi4Ni, khJw4dxi4Nông cưdpY4PMM5ời, khôngdpY4PMM5 cJw4dxi4Nử độndpY4PMM5g, trông hệtdpY4PMM5 nhJw4dxi4Nư mẫudpY4PMM5 ngườJw4dxi4Ni đầdpY4PMM5u gỗdpY4PMM5 Jw4dxi4Nvô cảmJw4dxi4N xdpY4PMM5úc, kKYy6hi đóKYy6 Jw4dxi4Ncô Jw4dxi4Nnàng ldpY4PMM5à KYy6cô béJw4dxi4N đádpY4PMM5ng yJw4dxi4Nêu, nội tâm,KYy6 ndpY4PMM5ho Jw4dxi4Nnhã đếnJw4dxi4N tdpY4PMM5ội nghiệp.

Không thKYy6ể KYy6không thừKYy6a nhận rằngKYy6 khíKYy6 chấtdpY4PMM5 nJw4dxi4Nho dpY4PMM5nhã cdpY4PMM5ủa TrứngdpY4PMM5 muốiKYy6 Jw4dxi4Ntoát Jw4dxi4Nra KYy6từ tâdpY4PMM5m hồnJw4dxi4N. KYy6Có KYy6câu nóKYy6i là "PdpY4PMM5húc hữudpY4PMM5 thiJw4dxi4N, tKYy6hư khdpY4PMM5í tựdpY4PMM5 Jw4dxi4Nhoa"1, Jw4dxi4Ntrong bụdpY4PMM5ng cdpY4PMM5ô nJw4dxi4Nàng KYy6chắc cJw4dxi4Nhẳng nhiều ndpY4PMM5hặn Jw4dxi4Nthơ KYy6từ tKYy6hi Jw4dxi4Nca dpY4PMM5gì dpY4PMM5nhưng dpY4PMM5lại côJw4dxi4N đọngJw4dxi4N mJw4dxi4Nột lượKYy6ng tưKYy6 liệuKYy6 tiJw4dxi4Nnh Jw4dxi4Ntúy tươnJw4dxi4Ng đKYy6ối khả quan.

1 dpY4PMM5Bụng cJw4dxi4Nó chứadpY4PMM5 thKYy6ơ, kdpY4PMM5hí hào hoa.

Trứng muốJw4dxi4Ni làdpY4PMM5 nJw4dxi4Người có họcdpY4PMM5 vấndpY4PMM5 thKYy6ực sựJw4dxi4N, dpY4PMM5việc hKYy6ọc hànhdpY4PMM5 củKYy6a Jw4dxi4Ncô KYy6nàng thuậdpY4PMM5n lợiKYy6 dpY4PMM5như cáKYy6 Jw4dxi4Ngặp nướcKYy6 tạiKYy6 một Jw4dxi4Ntrường cóKYy6 tKYy6iếng tdpY4PMM5rong nước,Jw4dxi4N họcJw4dxi4N hJw4dxi4Nết Jw4dxi4Ncao họcKYy6 lạiKYy6 đếnJw4dxi4N tiKYy6ến dpY4PMM5sĩ chuyênJw4dxi4N ndpY4PMM5gành VậtdpY4PMM5 lý hạtKYy6 nhân.

Theo sKYy6ự sudpY4PMM5y xdpY4PMM5ét củaJw4dxi4N tôi, rJw4dxi4Nất KYy6có khJw4dxi4Nả năngJw4dxi4N dpY4PMM5vì gidpY4PMM5ữ thdpY4PMM5ái Jw4dxi4Nđộ nghdpY4PMM5iêm chỉnhdpY4PMM5 caKYy6o đJw4dxi4Nộ troKYy6ng họcJw4dxi4N thKYy6uật nJw4dxi4Nên côdpY4PMM5 nàng đãdpY4PMM5 gâyKYy6 rJw4dxi4Na vJw4dxi4Nô sốKYy6 nhữnKYy6g Jw4dxi4Nchấn đJw4dxi4Nộng troJw4dxi4Nng cuộcKYy6 sốndpY4PMM5g. NếudpY4PMM5 cdpY4PMM5hỉ KYy6dùng hJw4dxi4Nai tJw4dxi4Nừ đểJw4dxi4N Jw4dxi4Ntổng kếtdpY4PMM5 hiện tượJw4dxi4Nng cJw4dxi4Nủa côdpY4PMM5 nJw4dxi4Nàng tKYy6hì đJw4dxi4Nó làKYy6 "BiKYy6ến tKYy6hái", ndpY4PMM5ếu dùdpY4PMM5ng bốKYy6n từJw4dxi4N thìKYy6 là Jw4dxi4N "Hoàn tKYy6oàn bdpY4PMM5iến thái"...

Theo lờiJw4dxi4N Jw4dxi4Ncủa cdpY4PMM5ô nKYy6àng, do lầJw4dxi4Nn nàKYy6y KYy6phải đidpY4PMM5 đJw4dxi4Nến KYy6một KYy6nơi hẻoJw4dxi4N lánhJw4dxi4N lJw4dxi4Nàm đềKYy6 tàiKYy6 tronKYy6g nửadpY4PMM5 nJw4dxi4Năm nKYy6ên vKYy6ội tranh tJw4dxi4Nhủ chạydpY4PMM5 nhảKYy6y khắpKYy6 cáKYy6c thàdpY4PMM5nh dpY4PMM5phố lớdpY4PMM5n mộtJw4dxi4N lượt.

Trạm dKYy6ừng Jw4dxi4Nchân lầnKYy6 trước lKYy6à KYy6Bắc KinJw4dxi4Nh, cũngdpY4PMM5 lKYy6à nơiJw4dxi4N LâdpY4PMM5m LỗidpY4PMM5 đadpY4PMM5ng siKYy6nh sống.

Chúng Jw4dxi4Ntôi mKYy6ột hàdpY4PMM5ng bốn ngườdpY4PMM5i, troJw4dxi4Nng đdpY4PMM5ó dpY4PMM5có hKYy6ai vịJw4dxi4N dpY4PMM5thần KYy6tiên, mộtKYy6 vịdpY4PMM5 Jw4dxi4Nthần tKYy6iên dựJw4dxi4N bịJw4dxi4N dpY4PMM5và mộKYy6t coJw4dxi4Nn dpY4PMM5người hùng hổJw4dxi4N phJw4dxi4Ni thẳngKYy6 xuJw4dxi4Nống dpY4PMM5quán lẩuKYy6 dpY4PMM5dưới tầJw4dxi4Nng mộtdpY4PMM5 đểdpY4PMM5 tiếpKYy6 đãJw4dxi4Ni TJw4dxi4Nrứng muối.

Sau Jw4dxi4Nkhi Jw4dxi4Nđã gọKYy6i mdpY4PMM5ón và đangJw4dxi4N Jw4dxi4Nđợi Jw4dxi4Nmang đồJw4dxi4N dpY4PMM5ăn lêndpY4PMM5, TrứngdpY4PMM5 KYy6muối buộtJw4dxi4N miệdpY4PMM5ng nKYy6ói mộdpY4PMM5t câu:

- ĐậudpY4PMM5 phdpY4PMM5ụ giKYy6à, tadpY4PMM5o nghi làKYy6 têJw4dxi4Nn Jw4dxi4Nrẻ mạJw4dxi4Nt đóJw4dxi4N đãdpY4PMM5 chếdpY4PMM5t rồi.

Chính dpY4PMM5vì kiểudpY4PMM5 tưKYy6 tưởngJw4dxi4N và hJw4dxi4Nành vKYy6i "hoJw4dxi4Nàn todpY4PMM5àn biếndpY4PMM5 tJw4dxi4Nhái" củaJw4dxi4N TrJw4dxi4Nứng mJw4dxi4Nuối, nKYy6ên đếKYy6n tậdpY4PMM5n Jw4dxi4Nhôm nKYy6ay vẫn dpY4PMM5chưa dpY4PMM5hề cóKYy6 bdpY4PMM5ất KYy6kỳ ngườiKYy6 khJw4dxi4Nác Jw4dxi4Ngiới ndpY4PMM5ào phdpY4PMM5úc lKYy6ớn đưKYy6ợc thưởKYy6ng thKYy6ức mỹdpY4PMM5 sắcKYy6 cdpY4PMM5ủa cô nàJw4dxi4Nng. NhưKYy6ng cdpY4PMM5ô nàndpY4PMM5g lạJw4dxi4Ni khôdpY4PMM5ng hKYy6ề quaKYy6n tJw4dxi4Nâm đếKYy6n KYy6điều ấydpY4PMM5, bởdpY4PMM5i Jw4dxi4Ntrong mắJw4dxi4Nt cô nàng,KYy6 ndpY4PMM5gay cảKYy6 Jw4dxi4Nanh chdpY4PMM5àng trKYy6ước mặtdpY4PMM5 cóKYy6 đJw4dxi4Nẹp KYy6trai Jw4dxi4Nđến mứdpY4PMM5c quốcJw4dxi4N KYy6sắc thdpY4PMM5iên hJw4dxi4Nương, cũng khdpY4PMM5ông sánJw4dxi4Nh ndpY4PMM5ổi vKYy6ới KYy6một cáiJw4dxi4N đdpY4PMM5inh củadpY4PMM5 nhữngJw4dxi4N bKYy6ộ mKYy6áy tẻJw4dxi4N KYy6ngắt trondpY4PMM5g pKYy6hòng thí nghiệm...

Vì thế,KYy6 ngưdpY4PMM5ời khiếnKYy6 Jw4dxi4Ncô nàng gọiJw4dxi4N làdpY4PMM5 "Jw4dxi4Ntên rẻJw4dxi4N mạt",KYy6 trJw4dxi4Nước mắtdpY4PMM5 dpY4PMM5chỉ cJw4dxi4Nó dpY4PMM5Lâm LỗiJw4dxi4N, ngưdpY4PMM5ời KYy6đã làmKYy6 chuyện cKYy6ó dpY4PMM5lỗi Jw4dxi4Nvới bạnJw4dxi4N tKYy6hân củJw4dxi4Na cKYy6ô nàdpY4PMM5ng ldpY4PMM5à tôiJw4dxi4N, cKYy6ó đượcJw4dxi4N Jw4dxi4Nvinh phúJw4dxi4Nc này.

- dpY4PMM5Vớ KYy6vẩn, Jw4dxi4Ntao Jw4dxi4Nvừa mớiKYy6 nói chuyKYy6ện OnliJw4dxi4Nne vớiJw4dxi4N dpY4PMM5anh tdpY4PMM5a, chẳngdpY4PMM5 lẽdpY4PMM5 dpY4PMM5là hiệnJw4dxi4N tượngdpY4PMM5 sKYy6iêu nhiênJw4dxi4N trJw4dxi4Nên mạndpY4PMM5g à?

- VKYy6ừa mớiKYy6? MàJw4dxi4Ny dpY4PMM5chắc chắn chứ?

Trứng muốJw4dxi4Ni trợnJw4dxi4N trònKYy6 mắt, KYy6há KYy6to mKYy6iệng nhưKYy6 tJw4dxi4Nhể tôJw4dxi4Ni vKYy6ừa gKYy6ặp phảKYy6i chuyệJw4dxi4Nn kiJw4dxi4Nnh khủnKYy6g gì.