You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1q4ZHzZNs1 q4ZHzZNs- SqoZgxWUTôi thất tình

 

Ngưu c29wBôn nóc29wi, q4ZHzZNshết men rượuc29w rồSqoZgxWUi Thưc29wơng q4ZHzZNsNgô SqoZgxWUtỉnh dq4ZHzZNsậy sq4ZHzZNsẽ khônc29wg sq4ZHzZNsao, thếSqoZgxWU nc29whưng đếnq4ZHzZNs tậnc29w tSqoZgxWUối ngàq4ZHzZNsy hômq4ZHzZNs sSqoZgxWUau hắn vẫnc29w nc29wgủ SqoZgxWUli q4ZHzZNsbì. Tq4ZHzZNsuy nhiên,q4ZHzZNs sắcq4ZHzZNs mặtq4ZHzZNs hắnSqoZgxWU q4ZHzZNskhông còc29wn đc29wáng c29wsợ nc29whư bc29wan SqoZgxWUđầu nữa.

Tôi vềSqoZgxWU c29wnhà thq4ZHzZNsay giSqoZgxWUặt q4ZHzZNsquần áo vq4ZHzZNsà lấyq4ZHzZNs q4ZHzZNsít đồSqoZgxWU q4ZHzZNsdùng cầnSqoZgxWU thc29wiết c29wđể đq4ZHzZNsi làmc29w. LúcSqoZgxWU SqoZgxWUra kq4ZHzZNshỏi cửc29wa, tôiq4ZHzZNs q4ZHzZNsthấy c29wtấm SqoZgxWUthiệp mời đc29wang đq4ZHzZNsược đc29wặt trêq4ZHzZNsn bànc29w uq4ZHzZNsống nước29wc, tSqoZgxWUiếp đSqoZgxWUó lq4ZHzZNsiếc thấyq4ZHzZNs đq4ZHzZNsôi SqoZgxWUmắt gấuSqoZgxWU tc29wrúc c29wto đùngq4ZHzZNs vàc29w mái tSqoZgxWUóc rốSqoZgxWUi bùc29w củaSqoZgxWU mìnSqoZgxWUh trSqoZgxWUong gương.

Từ nc29whỏ đếnc29w lc29wớn, tôi SqoZgxWUluôn bq4ZHzZNsiến mìq4ZHzZNsnh nc29whư SqoZgxWUcon tq4ZHzZNsrai. c29wThế nhưnq4ZHzZNsg, q4ZHzZNschỉ vc29wì LâmSqoZgxWU Lỗiq4ZHzZNs vSqoZgxWUô c29wtình SqoZgxWUnói làq4ZHzZNs thíSqoZgxWUch SqoZgxWUcon gái đểq4ZHzZNs tócq4ZHzZNs dàSqoZgxWUi q4ZHzZNsnên tronc29wg nSqoZgxWUăm c29wnăm yêuSqoZgxWU c29wđương, tq4ZHzZNsôi chưaq4ZHzZNs từSqoZgxWUng cắtSqoZgxWU tócSqoZgxWU. c29wMãi đếc29wn SqoZgxWUtận sau q4ZHzZNskhi cq4ZHzZNshia tq4ZHzZNsay, q4ZHzZNstôi mớq4ZHzZNsi cq4ZHzZNsắt mộSqoZgxWUt nc29whát làSqoZgxWUm hSqoZgxWUai đSqoZgxWUoạn c29wmái tóq4ZHzZNsc dàc29wi c29wđã q4ZHzZNsquá hông.

 Thất tc29wình lầnq4ZHzZNs tSqoZgxWUrước cóq4ZHzZNs thể cắq4ZHzZNst ngắnSqoZgxWU tóc,SqoZgxWU q4ZHzZNslần nq4ZHzZNsày thq4ZHzZNsì sao?

Có thểc29w vSqoZgxWUì kSqoZgxWUhông nq4ZHzZNsghỉ ngơi đủq4ZHzZNs tronSqoZgxWUg c29whai ngàySqoZgxWU nênSqoZgxWU tôiq4ZHzZNs loạnc29wg choạnq4ZHzZNsg lênc29w chiếcSqoZgxWU q4ZHzZNsxe buýtc29w ngq4ZHzZNsược q4ZHzZNshướng, sau SqoZgxWUđó lạiq4ZHzZNs lờc29w đờq4ZHzZNs đq4ZHzZNsi dọcq4ZHzZNs coq4ZHzZNsn đSqoZgxWUường đếc29wn trướcSqoZgxWU mộc29wt kc29whu nhà.

Trời q4ZHzZNsđã nhq4ZHzZNsá nhec29wm tối nhưngq4ZHzZNs chỗc29w nàoq4ZHzZNs cũnc29wg q4ZHzZNsrực ác29wnh SqoZgxWUđèn khiếSqoZgxWUn mc29wọi SqoZgxWUthứ tq4ZHzZNsrở nênc29w SqoZgxWUrõ ràng.

Tôi nc29wgồi xổSqoZgxWUm nhq4ZHzZNsư một q4ZHzZNscon khq4ZHzZNsỉ bênSqoZgxWU SqoZgxWUlề đườnq4ZHzZNsg q4ZHzZNstrong mườc29wi phútc29w, sac29wu đóc29w nc29whìn thấyq4ZHzZNs mộtc29w chiq4ZHzZNsếc taxSqoZgxWUi dừngq4ZHzZNs ngay tq4ZHzZNsrước cửaq4ZHzZNs kSqoZgxWUhu nhàSqoZgxWU, hc29wai ngườSqoZgxWUi từq4ZHzZNs tronSqoZgxWUg c29wxe q4ZHzZNsbước rc29wa, q4ZHzZNsmột naq4ZHzZNsm, mộtq4ZHzZNs nữ,c29w SqoZgxWUmột SqoZgxWUquen, một lạ.q4ZHzZNs Nq4ZHzZNsgười coc29wn SqoZgxWUtrai cac29wo lớnc29w, trôngc29w nhSqoZgxWUo nSqoZgxWUhã, cònq4ZHzZNs vẻq4ZHzZNs đẹpq4ZHzZNs cq4ZHzZNsủa q4ZHzZNsngười coSqoZgxWUn gáq4ZHzZNsi cóc29w chút xanq4ZHzZNsh xaSqoZgxWUo, yếuq4ZHzZNs ớt,q4ZHzZNs tq4ZHzZNsừ nSqoZgxWUgoại hìnq4ZHzZNsh đếq4ZHzZNsn khíSqoZgxWU cc29whất, cq4ZHzZNsả hq4ZHzZNsai đềuq4ZHzZNs xứnq4ZHzZNsg đôi.

Trước đây,q4ZHzZNs c29wkhi xem phimc29w, tôc29wi lq4ZHzZNsuôn tc29wỏ q4ZHzZNsvẻ giễuc29w q4ZHzZNscợt đốSqoZgxWUi vớq4ZHzZNsi c29wnhững q4ZHzZNstình tic29wết manSqoZgxWUg tc29wính tìq4ZHzZNsnh cờq4ZHzZNs. SqoZgxWUThế giq4ZHzZNsới này rộnq4ZHzZNsg lc29wớn SqoZgxWUnhư vậySqoZgxWU, sac29wo SqoZgxWUcó thSqoZgxWUể cq4ZHzZNshạm mặtq4ZHzZNs nhc29wau đượcc29w cSqoZgxWUơ cc29whứ? Nếuq4ZHzZNs c29wquả thựcc29w lSqoZgxWUà may q4ZHzZNs mắn nhc29wư thq4ZHzZNsế thìc29w mq4ZHzZNsua c29wxổ sốc29w cq4ZHzZNsòn hơSqoZgxWUn, khc29wông chq4ZHzZNsừng lạiSqoZgxWU c29wcó thểSqoZgxWU trúq4ZHzZNsng đưSqoZgxWUợc vàic29w trăm nghìnq4ZHzZNs tệ.

Nhưng gc29wiờ đc29wây, SqoZgxWUtôi đã thựcSqoZgxWU SqoZgxWUsự thừq4ZHzZNsa nc29whận sực29w nônq4ZHzZNsg cạn,c29w hẹc29wp hòiSqoZgxWU SqoZgxWUcủa c29wmình, SqoZgxWUtôi tSqoZgxWUhấy hốiq4ZHzZNs hận.

Nghệ tSqoZgxWUhuật vốnc29w c29wbắt c29wnguồn từ cq4ZHzZNsuộc sống,c29w q4ZHzZNscuộc sc29wống lc29wuôn đầyc29w ắpc29w c29wsự tàSqoZgxWUn khốc.

Tôi c29wchỉ muc29wốn đếq4ZHzZNsn SqoZgxWUchỗ Trương ThSqoZgxWUần ởq4ZHzZNs SqoZgxWUthôi, thậtc29w c29wkhông nq4ZHzZNsgờ còq4ZHzZNsn q4ZHzZNscó thc29wể q4ZHzZNsnhìn thấyc29w anhc29w, cànSqoZgxWUg khôngSqoZgxWU ngờc29w cònSqoZgxWU "thấy SqoZgxWUmột tặngSqoZgxWU mộq4ZHzZNst", q4ZHzZNskèm tq4ZHzZNsheo mộtSqoZgxWU SqoZgxWUngười nữa.

Thấy chc29wân q4ZHzZNshơi tSqoZgxWUê, tôiSqoZgxWU bám SqoZgxWUvào cc29wột SqoZgxWUđiện đứngq4ZHzZNs dậSqoZgxWUy, chSqoZgxWUờ mc29wạch máq4ZHzZNsu lSqoZgxWUưu thông.

Phía bênq4ZHzZNs kSqoZgxWUia đường, Trưc29wơng Thầnc29w dìSqoZgxWUu ngườic29w c29wcon q4ZHzZNsgái bêSqoZgxWUn cạnq4ZHzZNsh đc29wi vềSqoZgxWU SqoZgxWUphía c29wcổng kq4ZHzZNshu nhà,q4ZHzZNs ánhSqoZgxWU mắq4ZHzZNst tSqoZgxWUhật dịuc29w dàng, cSqoZgxWUử chỉq4ZHzZNs thậtc29w quaq4ZHzZNsn tâm.

Khi đếnq4ZHzZNs cq4ZHzZNshỗ rc29wẽ troq4ZHzZNsng cổng, họq4ZHzZNs bq4ZHzZNsỗng SqoZgxWUnhiên dừngSqoZgxWU lạiq4ZHzZNs. Tiếpc29w đóc29w, Trươnc29wg q4ZHzZNsThần cc29whầm chSqoZgxWUậm quq4ZHzZNsay đầu,c29w nhìnSqoZgxWU vềq4ZHzZNs phía tc29wôi đSqoZgxWUang đứng.

Sự q4ZHzZNstê lSqoZgxWUiệt nhc29wanh chónSqoZgxWUg lan từc29w q4ZHzZNsthần kinSqoZgxWUh SqoZgxWUchân q4ZHzZNstới q4ZHzZNstrung tâmc29w đạc29wi SqoZgxWUnão, tôc29wi dườngc29w nhSqoZgxWUư SqoZgxWUhoàn q4ZHzZNstoàn mấtq4ZHzZNs điq4ZHzZNs khả c29wnăng miêuSqoZgxWU SqoZgxWUtả cSqoZgxWUảnh tượnq4ZHzZNsg lúcq4ZHzZNs đó.

Tóm lạSqoZgxWUi, tq4ZHzZNsất cc29wả SqoZgxWUđều vô cùc29wng kc29wịch hóa.

Nếu khôngq4ZHzZNs phc29wải tậnSqoZgxWU mắt q4ZHzZNs chứng kSqoZgxWUiến, tựq4ZHzZNs mSqoZgxWUình trảc29wi quSqoZgxWUa, cc29whắc chắc29wn tc29wôi sẽq4ZHzZNs SqoZgxWUkhông hq4ZHzZNsề SqoZgxWUdo dựq4ZHzZNs c29wtỏ vẻq4ZHzZNs c29wxem thường sâSqoZgxWUu sSqoZgxWUắc c29wđối vớic29w SqoZgxWUnhững trq4ZHzZNsò khuônSqoZgxWU sq4ZHzZNsáo áq4ZHzZNsc ýc29w này.

Trong khôngc29w kc29whí q4ZHzZNstựa như kc29wịch trường,c29w nhânq4ZHzZNs vậtSqoZgxWU nc29wam độiq4ZHzZNs trêSqoZgxWUn đầuSqoZgxWU vònq4ZHzZNsg áSqoZgxWUnh sángc29w làc29w Trươngq4ZHzZNs ThSqoZgxWUần nq4ZHzZNsói vc29wài câu SqoZgxWU gì đóq4ZHzZNs vớq4ZHzZNsi nhSqoZgxWUân vậq4ZHzZNst nSqoZgxWUữ cũSqoZgxWUng đSqoZgxWUội vòq4ZHzZNsng áq4ZHzZNsnh sác29wng, SqoZgxWUrồi sq4ZHzZNsau đc29wó mc29wột mìnc29wh điq4ZHzZNs q4ZHzZNsvề phía tôi,q4ZHzZNs từnSqoZgxWUg SqoZgxWUbước tq4ZHzZNsừng q4ZHzZNsbước, đếnq4ZHzZNs tc29wrước q4ZHzZNsmặt tôi.

Trong phútSqoZgxWU chốc,q4ZHzZNs những tiaSqoZgxWU sáSqoZgxWUng từSqoZgxWU vòngc29w sáSqoZgxWUng kq4ZHzZNsia lấpc29w lác29wnh c29wlàm SqoZgxWUchói mắc29wt tôi.

Chân tôq4ZHzZNsi vẫnq4ZHzZNs tc29wê, càng lúcSqoZgxWU cc29wàng tq4ZHzZNsê. Maq4ZHzZNsy màc29w bSqoZgxWUên cạnhc29w cq4ZHzZNsó cộtSqoZgxWU c29wđiện SqoZgxWUnên tôiq4ZHzZNs q4ZHzZNsvẫn c29wcó q4ZHzZNsthể ưỡnc29w ngựcc29w thẳnSqoZgxWUg lưngq4ZHzZNs như mộtSqoZgxWU c29wcây búc29wt chìSqoZgxWU. Cảq4ZHzZNsm ơq4ZHzZNsn Đảq4ZHzZNsng, cảmSqoZgxWU SqoZgxWUơn nhSqoZgxWUân dân,q4ZHzZNs cảmq4ZHzZNs ơq4ZHzZNsn cSqoZgxWUột điện!

- Tiểuc29w Đậu...

- Cq4ZHzZNsó c29wphải aq4ZHzZNsnh muốnSqoZgxWU hỏi, sSqoZgxWUao eSqoZgxWUm lạic29w đếnc29w q4ZHzZNsđây? Trờiq4ZHzZNs đấtc29w q4ZHzZNsnhân tq4ZHzZNsừ, c29wchỉ tìnc29wh cờSqoZgxWU nq4ZHzZNsgang c29wqua thôi.

Trương c29wThần đẩyc29w gq4ZHzZNsọng kính thec29wo thq4ZHzZNsói queq4ZHzZNsn, giọngq4ZHzZNs c29wnói q4ZHzZNstrầm ấq4ZHzZNsm, q4ZHzZNsnụ cc29wười nhc29wàn nhạt:

- c29wAnh vSqoZgxWUốn địnhq4ZHzZNs q4ZHzZNslát nSqoZgxWUữa sẽ SqoZgxWUtới c29wgặp em.

Tôi cc29wũng gượSqoZgxWUng cười:

- c29wĐúng SqoZgxWUrồi. q4ZHzZNsAnh đãSqoZgxWU c29whứa, sẽ lậpq4ZHzZNs tức29wc đc29wi SqoZgxWUtìm SqoZgxWUem, mộtq4ZHzZNs gc29wiây cũSqoZgxWUng khôc29wng SqoZgxWUchậm SqoZgxWUtrễ. CònSqoZgxWU mc29way, giờSqoZgxWU vẫnc29w c29wchưa muộq4ZHzZNsn, em vẫnc29w chc29wưa ngủq4ZHzZNs q4ZHzZNsnhư q4ZHzZNsmột cq4ZHzZNshú heo.

Nụ cườiSqoZgxWU cc29wủa q4ZHzZNsanh dầnc29w biến mất,SqoZgxWU chỉq4ZHzZNs cc29wòn lSqoZgxWUại vẻq4ZHzZNs mệtq4ZHzZNs mỏi.

Điều nSqoZgxWUày khSqoZgxWUiến tôiq4ZHzZNs bỗng cảmSqoZgxWU thấySqoZgxWU hơq4ZHzZNsi mc29wệt, q4ZHzZNskhông phc29wải, lSqoZgxWUà SqoZgxWUrất mệt.

Tôi híq4ZHzZNst mộtc29w hơq4ZHzZNsi thật q4ZHzZNssâu rồic29w vàoSqoZgxWU tc29whẳng vấSqoZgxWUn đề:

- BạnSqoZgxWU cq4ZHzZNsủa aq4ZHzZNsnh hq4ZHzZNsọ c29wHạ, tên q4ZHzZNsAn Khiết,q4ZHzZNs đúnq4ZHzZNsg không?

Anh hơq4ZHzZNsi sữq4ZHzZNsng người,SqoZgxWU nhắm mắtq4ZHzZNs vàoc29w rồiSqoZgxWU lạiSqoZgxWU mq4ZHzZNsở q4ZHzZNsra. q4ZHzZNsDưới nq4ZHzZNshững SqoZgxWUtia sq4ZHzZNsáng phảnSqoZgxWU chiếuSqoZgxWU củaq4ZHzZNs ánSqoZgxWUh q4ZHzZNsđèn xc29wung quanh, đôiSqoZgxWU mắtq4ZHzZNs sq4ZHzZNsau cặc29wp kínhc29w củc29wa aq4ZHzZNsnh cq4ZHzZNsàng đenq4ZHzZNs c29whơn, sánc29wg hơn.

Không đợiq4ZHzZNs đểq4ZHzZNs aq4ZHzZNsnh phảnc29w ứng, tc29wôi SqoZgxWUnói tiếp:

- q4ZHzZNsAnh đc29wi gq4ZHzZNsặp ec29wm lc29wà muốn c29w chia tq4ZHzZNsay vq4ZHzZNsới c29wem, cSqoZgxWUó pc29whải không?

Anh nhc29wìn tôiq4ZHzZNs, cặpSqoZgxWU màc29wy nhíu lạq4ZHzZNsi nhưSqoZgxWUng ác29wnh mắtSqoZgxWU khônSqoZgxWUg SqoZgxWUhề lảngq4ZHzZNs tránc29wh. Giọngc29w anSqoZgxWUh nhẹSqoZgxWU nSqoZgxWUhàng nhưngc29w kiêc29wn định:

- SqoZgxWUĐúng vậy.

- Vq4ZHzZNsì aSqoZgxWUnh vàSqoZgxWU q4ZHzZNscô c29wta quay SqoZgxWU lại vớiSqoZgxWU nhq4ZHzZNsau sao?

- Kq4ZHzZNshông. SqoZgxWUAnh vàc29w SqoZgxWUcô ấySqoZgxWU mãi SqoZgxWUmãi khônSqoZgxWUg q4ZHzZNsthể bênq4ZHzZNs nhc29wau được.c29w c29wChỉ làc29w, q4ZHzZNsanh khôngc29w SqoZgxWUthể kq4ZHzZNshông SqoZgxWUquan tSqoZgxWUâm đếq4ZHzZNsn cq4ZHzZNsô ấy.

Mấy phúSqoZgxWUt sauq4ZHzZNs, tôc29wi đSqoZgxWUã hiểuSqoZgxWU ra mộtq4ZHzZNs vàiq4ZHzZNs chuyện.

Thực c29wra SqoZgxWUrất đơnSqoZgxWU gic29wản, một đq4ZHzZNsôi c29wyêu nhaq4ZHzZNsu trq4ZHzZNsong mườiSqoZgxWU năc29wm, sắpSqoZgxWU kếSqoZgxWUt hc29wôn q4ZHzZNsrồi nhưc29wng c29wvào đêmSqoZgxWU q4ZHzZNstrước q4ZHzZNshôm cướic29w, nc29wgười con gáSqoZgxWUi SqoZgxWUbị mộSqoZgxWUt c29wông chủc29w q4ZHzZNslớn ởq4ZHzZNs đSqoZgxWUâu c29wxuất hiệnSqoZgxWU thc29weo đc29wuổi mãq4ZHzZNsnh lSqoZgxWUiệt. Cq4ZHzZNsuối cùngc29w, côc29w ta lựac29w SqoZgxWUchọn tiềnSqoZgxWU c29wbạc vSqoZgxWUà địac29w c29wvị, vứtSqoZgxWU bỏq4ZHzZNs tìnhSqoZgxWU q4ZHzZNsyêu vàq4ZHzZNs lờc29wi hứa.SqoZgxWU TiếcSqoZgxWU c29wthay, chỉ trongSqoZgxWU c29wthời gSqoZgxWUian nửac29w nSqoZgxWUăm ngắnq4ZHzZNs q4ZHzZNsngủi, ôc29wng q4ZHzZNschủ SqoZgxWUkia lạic29w thíSqoZgxWUch mộtq4ZHzZNs ngưq4ZHzZNsời kháq4ZHzZNsc. Cq4ZHzZNsô gái vốnq4ZHzZNs kSqoZgxWUiêu ngạoc29w kc29whông SqoZgxWUcó cSqoZgxWUách nàoc29w đc29wối q4ZHzZNsdiện c29wvới hc29wiện SqoZgxWUthực q4ZHzZNstàn khốcc29w SqoZgxWUnên đc29wã mắcq4ZHzZNs phảq4ZHzZNsi chứng phiq4ZHzZNsền muc29wộn nghiêc29wm q4ZHzZNstrọng, bắq4ZHzZNst đầq4ZHzZNsu nghq4ZHzZNsĩ cáSqoZgxWUch kếq4ZHzZNst c29wthúc cuộcc29w đời.

Vào giSqoZgxWUây c29wphút cuối cùng,c29w cSqoZgxWUô c29wta nhớq4ZHzZNs đếnq4ZHzZNs nc29wgười q4ZHzZNscon q4ZHzZNstrai c29wđã cq4ZHzZNsùng mìnhc29w SqoZgxWUđi hSqoZgxWUết tuổic29w c29wthanh xuSqoZgxWUân nêc29wn gửiq4ZHzZNs một emaiSqoZgxWUl, q4ZHzZNsnói lờSqoZgxWUi c29wxin lỗi.

May thaq4ZHzZNsy, c29wcô q4ZHzZNsta đượSqoZgxWUc bệnq4ZHzZNsh viện cq4ZHzZNsấp cứSqoZgxWUu kịq4ZHzZNsp thời,SqoZgxWU cànq4ZHzZNsg mac29wy c29whơn làSqoZgxWU ngq4ZHzZNsười q4ZHzZNscon tSqoZgxWUrai q4ZHzZNslại quaq4ZHzZNsy q4ZHzZNsvề bêSqoZgxWUn côc29w taq4ZHzZNs. Chỉ cóq4ZHzZNs điều,c29w lq4ZHzZNsý q4ZHzZNsdo khSqoZgxWUông q4ZHzZNsphải vq4ZHzZNsì q4ZHzZNstình yêu.

Tôi SqoZgxWUđã nóSqoZgxWUi rồi,q4ZHzZNs Trương c29w Thần làSqoZgxWU c29wngười rấtSqoZgxWU lc29wương thiSqoZgxWUện, troc29wng lúc29wc SqoZgxWUkể SqoZgxWUlại quq4ZHzZNsá khứq4ZHzZNs c29wđã từngc29w manc29wg đếSqoZgxWUn cho q4ZHzZNsmình nc29wiềm SqoZgxWUđau khổq4ZHzZNs SqoZgxWUvô tậc29wn vàSqoZgxWU thậmSqoZgxWU cc29whí cSqoZgxWUả sSqoZgxWUự sỉq4ZHzZNs nhục,q4ZHzZNs giq4ZHzZNsọng c29wanh vẫnc29w đSqoZgxWUiềm nhiên, q4ZHzZNs không hSqoZgxWUề cóq4ZHzZNs cq4ZHzZNshút SqoZgxWUcăm hận,c29w đSqoZgxWUến ngac29wy SqoZgxWUcả oánc29w giậnq4ZHzZNs hSqoZgxWUay q4ZHzZNsquở tSqoZgxWUrách cũq4ZHzZNsng c29wđều khôngq4ZHzZNs có.

- c29wTiểu Đậu,q4ZHzZNs aSqoZgxWUnh không tSqoZgxWUhể c29wbỏ mặc29wc cq4ZHzZNsô q4ZHzZNsấy. DSqoZgxWUù c29wgì, aSqoZgxWUnh vq4ZHzZNsà c29wcô SqoZgxWUấy đãc29w cóc29w bấyq4ZHzZNs nq4ZHzZNshiêu năc29wm tìc29wnh cảm,SqoZgxWU đãq4ZHzZNs cc29wó SqoZgxWUbao nhiêu nămSqoZgxWU bênSqoZgxWU nSqoZgxWUhau. Đốiq4ZHzZNs c29wvới anhc29w, côq4ZHzZNs ấyc29w SqoZgxWUlà c29wmột c29wngười thâc29wn, anSqoZgxWUh khôq4ZHzZNsng thểq4ZHzZNs tc29wrơ mắt nhSqoZgxWUìn c29wcô ấySqoZgxWU tq4ZHzZNsự hủySqoZgxWU diệc29wt mìnSqoZgxWUh, anc29wh thc29wật sựq4ZHzZNs khônSqoZgxWUg lq4ZHzZNsàm được...

Khi nSqoZgxWUói nhữngSqoZgxWU lờiq4ZHzZNs nSqoZgxWUày, trong giọnSqoZgxWUg SqoZgxWUnói cq4ZHzZNsủa anq4ZHzZNsh nhSqoZgxWUư SqoZgxWUcó cơSqoZgxWUn SqoZgxWUsóng c29wlớn, khôc29wng cònc29w ấSqoZgxWUm SqoZgxWUáp, rc29wõ rànc29wg SqoZgxWUnữa SqoZgxWUmà khàn khq4ZHzZNsàn, raSqoZgxWUm rápSqoZgxWU nSqoZgxWUhư thc29wể c29wbị SqoZgxWUdao cq4ZHzZNsứa vàoSqoZgxWU tim:

- BSqoZgxWUác sq4ZHzZNsĩ nóSqoZgxWUi, bSqoZgxWUệnh của côSqoZgxWU ấc29wy phc29wục hồSqoZgxWUi rấtSqoZgxWU chậSqoZgxWUm, cSqoZgxWUần nq4ZHzZNshiều thờiSqoZgxWU giaSqoZgxWUn, cầnc29w nhSqoZgxWUiều SqoZgxWUsự nhẫnq4ZHzZNs nSqoZgxWUại. TừSqoZgxWU bSqoZgxWUé, c29wcô ấy đãq4ZHzZNs c29wmất mẹ,q4ZHzZNs SqoZgxWUsau kSqoZgxWUhi tốtSqoZgxWU nghiệq4ZHzZNsp, cq4ZHzZNsũng gc29wần nhq4ZHzZNsư cắtq4ZHzZNs c29wđứt mọc29wi c29wquan SqoZgxWUhệ vớic29w gc29wia đình. GiờSqoZgxWU đc29wây trc29wên SqoZgxWUthế giớic29w nàySqoZgxWU, SqoZgxWUcô ấyc29w cc29whỉ q4ZHzZNscó mìnc29wh anh.

Nói tq4ZHzZNshẳng làSqoZgxWU tìnq4ZHzZNsh huSqoZgxWUống lúc nc29wày nằmq4ZHzZNs ngoàSqoZgxWUi sc29wuy đq4ZHzZNsoán củc29wa tôic29w, nóq4ZHzZNs khSqoZgxWUông giq4ZHzZNsống vớic29w hSqoZgxWUàng trăSqoZgxWUm kq4ZHzZNshả nănq4ZHzZNsg mà tôc29wi nSqoZgxWUghĩ đếnSqoZgxWU tSqoZgxWUrong nhữngq4ZHzZNs lq4ZHzZNsúc thẫc29wn tq4ZHzZNshờ. Đặcq4ZHzZNs biệtc29w lq4ZHzZNsại khôngq4ZHzZNs đủq4ZHzZNs nhẫnc29w tâm,q4ZHzZNs kq4ZHzZNshông đủ q4ZHzZNs ác ýc29w nênSqoZgxWU khiếnc29w tôiSqoZgxWU kq4ZHzZNshông kq4ZHzZNsịp phảnc29w ứq4ZHzZNsng. Ngẩnq4ZHzZNs nq4ZHzZNsgười c29wmãi c29wtôi mớSqoZgxWUi c29wsực nhớq4ZHzZNs rc29wa, hỏi:

- PhảSqoZgxWUi mấtq4ZHzZNs bac29wo lâuSqoZgxWU mớiSqoZgxWU hoàn toàSqoZgxWUn hồic29w phục?

- Anq4ZHzZNsh khc29wông bq4ZHzZNsiết... - Trưq4ZHzZNsơng TSqoZgxWUhần khq4ZHzZNsẽ nhếchSqoZgxWU SqoZgxWUmôi, nóiq4ZHzZNs tiếc29wp: q4ZHzZNs- ..c29w. nhưSqoZgxWUng điềuSqoZgxWU c29wđó kc29whông qq4ZHzZNsuan trọng.q4ZHzZNs Dù làq4ZHzZNs baSqoZgxWUo lq4ZHzZNsâu anq4ZHzZNsh cũnc29wg khôq4ZHzZNsng tSqoZgxWUhể đểq4ZHzZNs eSqoZgxWUm SqoZgxWUcùng c29wanh gq4ZHzZNsánh chịq4ZHzZNsu tc29wất SqoZgxWUcả. BởSqoZgxWUi vSqoZgxWUì, nc29whư thế khônSqoZgxWUg cSqoZgxWUông bằngc29w vớiSqoZgxWU emSqoZgxWU. Vq4ZHzZNsà vc29wì đâc29wy làc29w cq4ZHzZNshuyện riêq4ZHzZNsng cq4ZHzZNsủa ac29wnh vàc29w SqoZgxWUcô ấy.c29w Tc29wiểu ĐSqoZgxWUậu, em cóc29w tc29whể hSqoZgxWUiểu không?

Tôi nc29wghĩ, mìnc29wh cq4ZHzZNsó thể hiểu.

Hai ngườiq4ZHzZNs ởSqoZgxWU SqoZgxWUbên nhaq4ZHzZNsu đã quáq4ZHzZNs lâSqoZgxWUu, dSqoZgxWUù sac29wu c29wnày khôngc29w cònq4ZHzZNs yêuSqoZgxWU nSqoZgxWUhau thắmSqoZgxWU thiết,q4ZHzZNs thậq4ZHzZNsm q4ZHzZNschí làSqoZgxWU làc29wm tổnc29w thương SqoZgxWU nhau, nhưnSqoZgxWUg vq4ZHzZNsẫn khôngq4ZHzZNs thc29wể nq4ZHzZNsào SqoZgxWUxóa bỏq4ZHzZNs hq4ZHzZNsình ảnhSqoZgxWU củaq4ZHzZNs đốic29w phươngc29w c29wtrong cuộc29wc đời mình.

Có tSqoZgxWUhể vìSqoZgxWU SqoZgxWUthói queSqoZgxWUn, có thSqoZgxWUể SqoZgxWUvì trácSqoZgxWUh nhiq4ZHzZNsệm, cũngc29w cóc29w thểc29w q4ZHzZNsvì tìnhSqoZgxWU bc29wạn, vàc29w cũnSqoZgxWUg cóq4ZHzZNs tSqoZgxWUhể vc29wì tSqoZgxWUình tq4ZHzZNshân, nhưnc29wg không liêc29wn qq4ZHzZNsuan gSqoZgxWUì đSqoZgxWUến SqoZgxWUtình yêu.

Lấy víc29w dSqoZgxWUụ đơnSqoZgxWU q4ZHzZNsgiản, nếSqoZgxWUu Lâm Lỗiq4ZHzZNs q4ZHzZNscó xq4ZHzZNsảy rq4ZHzZNsa chuyệnc29w gìq4ZHzZNs, tôc29wi SqoZgxWUcũng SqoZgxWUvậy, kSqoZgxWUhông thểc29w bSqoZgxWUỏ SqoZgxWUmặc SqoZgxWUanh ta.

"Không thq4ZHzZNsể q4ZHzZNsbỏ mặc", bốnq4ZHzZNs chữSqoZgxWU này,q4ZHzZNs tôic29w hiểu.

Theo mq4ZHzZNsô tSqoZgxWUuýp pq4ZHzZNshát trq4ZHzZNsiển trong phiq4ZHzZNsm, TrươnSqoZgxWUg ThSqoZgxWUần cq4ZHzZNsó q4ZHzZNslẽ sẽc29w vìc29w mc29wuốn SqoZgxWUtôi SqoZgxWUquên anc29wh, hậnSqoZgxWU aSqoZgxWUnh nq4ZHzZNsên giq4ZHzZNsả SqoZgxWUvờ quay lạic29w vớiSqoZgxWU côc29w Thiêc29wn thSqoZgxWUần mùq4ZHzZNsa c29whạ, SqoZgxWUsau SqoZgxWUđó bc29wị SqoZgxWUtôi chửiq4ZHzZNs rSqoZgxWUủa c29wrồi tátSqoZgxWU, cq4ZHzZNsuối c29wcùng trái tc29wim anq4ZHzZNsh taSqoZgxWUn náq4ZHzZNst nhìc29wn tc29wheo bóngq4ZHzZNs SqoZgxWUtôi SqoZgxWUkhuất SqoZgxWUxa dần.

Hoặc làc29w SqoZgxWUsau khc29wi bSqoZgxWUiết sự q4ZHzZNsthật, tôiSqoZgxWU c29wsẽ ngc29wân SqoZgxWUngấn nưc29wớc mắtc29w kic29wên qq4ZHzZNsuyết q4ZHzZNscùng anq4ZHzZNsh cc29whăm sóq4ZHzZNsc côq4ZHzZNs ThSqoZgxWUiên thc29wần mùa q4ZHzZNshạ kiac29w. Cq4ZHzZNsuối cùnq4ZHzZNsg, sSqoZgxWUau q4ZHzZNskhi trảic29w qSqoZgxWUua hq4ZHzZNsàng loq4ZHzZNsạt nc29whững c29wđả kSqoZgxWUích c29wlẫn hq4ZHzZNsiểu lầmc29w, q4ZHzZNsánh sáng củq4ZHzZNsa ThánhSqoZgxWU mẫuq4ZHzZNs tc29wôi cuốiSqoZgxWU cùnq4ZHzZNsg cSqoZgxWUũng cảmc29w hSqoZgxWUóa đượcq4ZHzZNs c29wtrời đất,SqoZgxWU tìnc29wh bạnSqoZgxWU củac29w ba ngườq4ZHzZNsi q4ZHzZNsvà tìnSqoZgxWUh yêuc29w c29wcủa c29whai ngq4ZHzZNsười cùnSqoZgxWUg SqoZgxWUtồn tạq4ZHzZNsi vàq4ZHzZNs chq4ZHzZNsúng tôiSqoZgxWU sq4ZHzZNsẽ cSqoZgxWUùng sốnSqoZgxWUg trc29wong những nSqoZgxWUgày vuq4ZHzZNsi c29wvẻ, hạnSqoZgxWUh phúc...

Thế nhưnc29wg, dùq4ZHzZNs c29wcuộc sống q4ZHzZNscó đầq4ZHzZNsy nc29whững tìnc29wh SqoZgxWUhuống cẩq4ZHzZNsu hSqoZgxWUuyết tc29whì cũngSqoZgxWU khônc29wg phảic29w làSqoZgxWU q4ZHzZNsđang c29wtrên kịchSqoZgxWU trường.

Trương Thầq4ZHzZNsn lựaSqoZgxWU chọnSqoZgxWU sự thẳngq4ZHzZNs SqoZgxWUthắn, thàc29wnh thc29wật, tôic29w lực29wa SqoZgxWUchọn rờic29w q4ZHzZNsxa q4ZHzZNsanh. HaSqoZgxWUi cc29whúng tôc29wi, mq4ZHzZNsỗi SqoZgxWUngười mộc29wt lựa chọn,q4ZHzZNs bìnhq4ZHzZNs tq4ZHzZNsĩnh SqoZgxWUmà quc29wyết đoán.

Không cóSqoZgxWU q4ZHzZNsnước mq4ZHzZNsắt, không cóSqoZgxWU sực29w đSqoZgxWUau khc29wổ c29wxé gSqoZgxWUan c29wxé ruột,c29w khc29wông hỏc29wi trc29wời, hỏiq4ZHzZNs đất,q4ZHzZNs hỏic29w biển,SqoZgxWU c29wtất cc29wả đều tc29wheo lẽSqoZgxWU tực29w nhiên.

Tôi giậmSqoZgxWU giậmSqoZgxWU chân, hìnhc29w q4ZHzZNsnhư khônq4ZHzZNsg SqoZgxWUcòn tc29wê nữa.

Buông taSqoZgxWUy kq4ZHzZNshỏi câSqoZgxWUy cột điện,c29w c29wtôi cườiq4ZHzZNs hìq4ZHzZNs hq4ZHzZNsì nói:

- Mq4ZHzZNsay mSqoZgxWUà ngườiq4ZHzZNs tc29wrong văn phòngc29w đềc29wu c29wkhông biếtc29w chuyệnSqoZgxWU củc29wa hSqoZgxWUai chq4ZHzZNsúng SqoZgxWUta, đỡc29w phảq4ZHzZNsi tc29wốn c29wcông gc29wiải thích.

Trương Tq4ZHzZNshần gậtSqoZgxWU đầSqoZgxWUu, cuq4ZHzZNsối cùng c29wtrên kSqoZgxWUhóe c29wmôi anq4ZHzZNsh cũngSqoZgxWU lộSqoZgxWU q4ZHzZNsra mộtc29w SqoZgxWUđường conSqoZgxWUg SqoZgxWUnho nhỏ:

- Ừ,q4ZHzZNs cũq4ZHzZNsng may.

- Mc29way lc29wà chq4ZHzZNsúng tc29wa chưa nq4ZHzZNsói tớq4ZHzZNsi kếq4ZHzZNs hoạcc29wh hc29way lSqoZgxWUời hứaSqoZgxWU gì.

- Ừ,c29w may.

- Mq4ZHzZNsay màSqoZgxWU eq4ZHzZNsm vẫnq4ZHzZNs chq4ZHzZNsưa rấc29wt rất rấtc29w thícq4ZHzZNsh aSqoZgxWUnh, q4ZHzZNsthích đếnq4ZHzZNs SqoZgxWUnỗi khắq4ZHzZNsc cSqoZgxWUốt ghc29wi tâm.

- SqoZgxWUỪ, may.

- Mc29way mq4ZHzZNsà, SqoZgxWUanh cũngc29w đối vớSqoZgxWUi eq4ZHzZNsm nhưq4ZHzZNs vậy.

Lần SqoZgxWUnày TrươSqoZgxWUng ThầnSqoZgxWU lại khôngc29w q4ZHzZNsnói gì.

Để khq4ZHzZNsông khSqoZgxWUí bc29wớt tc29wẻ ngắt, c29wtôi c29wđành phảic29w nóq4ZHzZNsi tiếp:

- TìnhSqoZgxWU c29wyêu củaSqoZgxWU SqoZgxWUchúng ta tc29whật "q4ZHzZNschớp nhoángq4ZHzZNs". TừSqoZgxWU lúcq4ZHzZNs SqoZgxWUxác q4ZHzZNsđịnh quaq4ZHzZNsn c29whệ yêSqoZgxWUu đươngSqoZgxWU đếnq4ZHzZNs kc29whi kết c29w thúc, q4ZHzZNstrước q4ZHzZNssau gq4ZHzZNsộp lạic29w hìnc29wh nhưq4ZHzZNs SqoZgxWUnhiều nhấSqoZgxWUt chỉq4ZHzZNs mườic29w ngày.

Trương Thq4ZHzZNsần giơSqoZgxWU tq4ZHzZNsay ra xc29wem đồSqoZgxWUng hồ,q4ZHzZNs nói:

- ChSqoZgxWUín ngàyc29w hc29wai mươi hSqoZgxWUai giq4ZHzZNsờ bốnc29w mươiq4ZHzZNs bq4ZHzZNsa phút,c29w SqoZgxWUtừ SqoZgxWUlúc q4ZHzZNsanh nóSqoZgxWUi vớSqoZgxWUi q4ZHzZNsem "Phc29wải" đếnq4ZHzZNs cc29wâu nóSqoZgxWUi ban c29wnãy "Đúnc29wg vậy".

- Cq4ZHzZNsó pq4ZHzZNshải anSqoZgxWUh SqoZgxWUthích em không?

- SqoZgxWUAnh q4ZHzZNsmuốn chic29wa tq4ZHzZNsay em cc29wó đúngSqoZgxWU không?

- Đúq4ZHzZNsng vậy.

Tôi híc29wt mạc29wnh mũi,q4ZHzZNs chớp mắq4ZHzZNst thSqoZgxWUật q4ZHzZNsmạnh, héc29wt to:

- Ac29wnh đừngc29w nhưSqoZgxWU tc29whế này. Nếuc29w aq4ZHzZNsnh nhSqoZgxWUư thếc29w nàyq4ZHzZNs thìSqoZgxWU c29wem sẽc29w cSqoZgxWUảm q4ZHzZNsthấy anc29wh tSqoZgxWUhích SqoZgxWUem q4ZHzZNsnhiều SqoZgxWUhơn SqoZgxWUem c29wthích anh.

Trương Thầnq4ZHzZNs q4ZHzZNsbật cười, giọc29wng nóiq4ZHzZNs SqoZgxWUkhàn c29wkhàn q4ZHzZNsnhưng SqoZgxWUrõ ràngc29w, chínSqoZgxWU chắn:

- q4ZHzZNsTiểu ĐSqoZgxWUậu, anq4ZHzZNsh thSqoZgxWUực sự mq4ZHzZNsuốn SqoZgxWUluôn SqoZgxWUở bêc29wn q4ZHzZNsem, mSqoZgxWUuốn quq4ZHzZNsý c29wtrọng emSqoZgxWU, q4ZHzZNskhông muốnc29w eSqoZgxWUm phc29wải bSqoZgxWUuồn, khq4ZHzZNsông muốc29wn ec29wm phải SqoZgxWUkhóc. Anc29wh nc29whững tưq4ZHzZNsởng rằng,SqoZgxWU mìnhc29w cóq4ZHzZNs c29wthể lSqoZgxWUàm được...

Anh nắmc29w cSqoZgxWUhắc vaq4ZHzZNsi tôi, SqoZgxWUxoay tôiSqoZgxWU SqoZgxWUnửa vòngSqoZgxWU trq4ZHzZNsòn, saq4ZHzZNsu đSqoZgxWUó q4ZHzZNskhẽ đc29wẩy tSqoZgxWUôi vq4ZHzZNsề phíac29w trướcc29w, giọngc29w anq4ZHzZNsh q4ZHzZNsvang lên saSqoZgxWUu lưnSqoZgxWUg tôi:

- Trq4ZHzZNsước đc29wây, đSqoZgxWUều q4ZHzZNslà emSqoZgxWU nhìn q4ZHzZNsanh q4ZHzZNsrời điq4ZHzZNs. Lầnq4ZHzZNs nq4ZHzZNsày SqoZgxWUđổi lSqoZgxWUại, anq4ZHzZNsh sẽq4ZHzZNs nhìSqoZgxWUn thc29weo bóngc29w em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảiSqoZgxWU nhữngc29w bướcSqoZgxWU lớnc29w, không quq4ZHzZNsay SqoZgxWUđầu lại.

Tôi SqoZgxWUthất tìq4ZHzZNsnh rồiq4ZHzZNs, tôi c29w rất buồn.

Dù cuộcSqoZgxWU tSqoZgxWUình nàc29wy từSqoZgxWU đầu chíq4ZHzZNs q4ZHzZNscuối tổnc29wg cộSqoZgxWUng c29wkhông c29wđến mSqoZgxWUười ngàySqoZgxWU, nq4ZHzZNshưng tôc29wi c29wvẫn rấtc29w buồn.

Vốn SqoZgxWUđịnh c29wlấy c29wđồ, rồic29w đSqoZgxWUi đến chc29wỗ Ngưuc29w BônSqoZgxWU nhưSqoZgxWUng dc29wo tq4ZHzZNsrong lòngq4ZHzZNs buồnq4ZHzZNs c29wbã nc29wên tôq4ZHzZNsi muốnc29w c29wquay vSqoZgxWUề nhàq4ZHzZNs q4ZHzZNsở một mình.

Có cSqoZgxWUâu nSqoZgxWUói: c29w"Không có cc29wách nàq4ZHzZNso gic29wải q4ZHzZNssầu q4ZHzZNsngoài vq4ZHzZNsiệc gSqoZgxWUiả vờq4ZHzZNs vui...".

Tôi muSqoZgxWUa cSqoZgxWUổ SqoZgxWUvịt ThaSqoZgxWUnh Võ lSqoZgxWUoại c29wcay nhSqoZgxWUất, phq4ZHzZNsa q4ZHzZNsly q4ZHzZNscà q4ZHzZNsphê đenSqoZgxWU đặcSqoZgxWU hơnSqoZgxWU c29wcả tươc29wng rồic29w c29wnhìn hac29wi q4ZHzZNsthứ nàySqoZgxWU bSqoZgxWUần thầnSqoZgxWU hồi lâu,q4ZHzZNs cuốSqoZgxWUi cùngq4ZHzZNs lạc29wi khôngSqoZgxWU nhétc29w vSqoZgxWUào miệng.

Tôi nhc29wư q4ZHzZNscon nhặnSqoZgxWUg khônq4ZHzZNsg đầu q4ZHzZNslượn SqoZgxWUquanh phòq4ZHzZNsng mc29wười bảSqoZgxWUy, mưc29wời SqoZgxWUtám vònq4ZHzZNsg, q4ZHzZNschóng mặt,SqoZgxWU hSqoZgxWUoa mSqoZgxWUắt, chánSqoZgxWU nảnq4ZHzZNs, cuối cc29wùng chỉc29w SqoZgxWUcó thểc29w mSqoZgxWUở mác29wy SqoZgxWUtính, rồiSqoZgxWU lq4ZHzZNsại tiệnq4ZHzZNs q4ZHzZNstay đăq4ZHzZNsng nhậq4ZHzZNsp QQ.

Vào giq4ZHzZNsờ ănc29w tốiq4ZHzZNs củac29w ngSqoZgxWUày Chủ nhật,c29w sốSqoZgxWU ngườiq4ZHzZNs SqoZgxWUOnline chỉc29w đc29wếm trSqoZgxWUên đầq4ZHzZNsu ngóc29wn taySqoZgxWU, q4ZHzZNsdo đóSqoZgxWU avq4ZHzZNsatar nàoSqoZgxWU sc29wáng càSqoZgxWUng trở nênSqoZgxWU rc29wõ rànq4ZHzZNsg hơn.

Trong đóSqoZgxWU cSqoZgxWUó mc29wột avaq4ZHzZNstar, hình nc29whư lSqoZgxWUúc nc29wào cũnc29wg c29wsáng, rỏc29w c29wlẽ anq4ZHzZNsh tc29wa nghSqoZgxWUiện gaSqoZgxWUme trêq4ZHzZNsn SqoZgxWUQQ nêq4ZHzZNsn Oc29wnline hq4ZHzZNsai mươi bốnq4ZHzZNs tiếngSqoZgxWU đq4ZHzZNsồng q4ZHzZNshồ mộq4ZHzZNst ngày.

Có mq4ZHzZNsột thSqoZgxWUời q4ZHzZNsgian dài, tôiq4ZHzZNs đềuq4ZHzZNs chọq4ZHzZNsn c29wsự phớtc29w lc29wờ đốiq4ZHzZNs vớq4ZHzZNsi q4ZHzZNsngười nàq4ZHzZNsy. Nhưngc29w lầnq4ZHzZNs nSqoZgxWUày c29wnhư SqoZgxWUbị SqoZgxWUtrúng tàc29w, tay rSqoZgxWUun c29wrun, c29wtôi ấnq4ZHzZNs vàSqoZgxWUo aSqoZgxWUvatar đóq4ZHzZNs rồiSqoZgxWU gửiq4ZHzZNs mộtq4ZHzZNs SqoZgxWUbiểu tượnSqoZgxWUg c29wmặt cười.

Vừa SqoZgxWUgửi c29wxong, tôic29w liền muốnSqoZgxWU chặtSqoZgxWU phăngSqoZgxWU cáiq4ZHzZNs đầSqoZgxWUu mìnhc29w đq4ZHzZNsi, SqoZgxWUđang c29wđịnh thoáSqoZgxWUt SqoZgxWUra, SqoZgxWUcon q4ZHzZNschuột dừSqoZgxWUng lSqoZgxWUại nút "X"SqoZgxWU trq4ZHzZNsên đỉSqoZgxWUnh gócSqoZgxWU bênSqoZgxWU pc29whải, q4ZHzZNstôi lSqoZgxWUại khônq4ZHzZNsg q4ZHzZNsnhấn vào.

Cát bụSqoZgxWUi (******) 18:45:34

A Phúcc29w, ec29wm c29wtìm anq4ZHzZNsh ?

Tốc đc29wộ đánq4ZHzZNsh chc29wữ củaq4ZHzZNs c29wLâm Lỗi vẫnSqoZgxWU nhac29wnh nhưc29w trướcq4ZHzZNs đâSqoZgxWUy, c29wcông lc29wao nàc29wy thuộc29wc vềq4ZHzZNs mSqoZgxWUối tc29wình mỗic29w ngườiq4ZHzZNs c29wmột nc29wơi SqoZgxWUcủa chúng tôi.

Khi ấyc29w q4ZHzZNsrất nghèq4ZHzZNso, cước gọic29w điệSqoZgxWUn thoSqoZgxWUại đườngSqoZgxWU dàic29w rấtSqoZgxWU đắt,c29w tôiq4ZHzZNs vàc29w c29wanh q4ZHzZNsta liềnq4ZHzZNs tậnSqoZgxWU dụnc29wg tấtSqoZgxWU cq4ZHzZNsả cơc29w hộiq4ZHzZNs để cóq4ZHzZNs thc29wể lSqoZgxWUên SqoZgxWUmạng SqoZgxWUnói chuyệc29wn. Kýc29w túcSqoZgxWU xq4ZHzZNsá, quáSqoZgxWUn netSqoZgxWU, phòngq4ZHzZNs mSqoZgxWUáy, đSqoZgxWUều c29wlà nhữnSqoZgxWUg nơi SqoZgxWU chúng tôic29w từSqoZgxWUng chiếnq4ZHzZNs đấu.

Số q4ZHzZNsQQ củc29wa SqoZgxWUhai chúngq4ZHzZNs tôi lq4ZHzZNsà cq4ZHzZNsùng đăngSqoZgxWU SqoZgxWUký mộSqoZgxWUt lc29wúc, SqoZgxWUsáu nămq4ZHzZNs rc29wồi, cc29whưa từngSqoZgxWU thay.

Trên tc29whực tếc29w, cq4ZHzZNsó rất nhiềuq4ZHzZNs thứq4ZHzZNs SqoZgxWUvẫn c29wkhông hềSqoZgxWU SqoZgxWUthay đổiq4ZHzZNs sac29wu kq4ZHzZNshi cc29whúng tq4ZHzZNsôi chSqoZgxWUia tc29way. Víc29w dụq4ZHzZNs nc29whư SqoZgxWUsố điện SqoZgxWU thoại q4ZHzZNsdi dc29wộng, sốq4ZHzZNs SqoZgxWUtài khoảnc29w MSNq4ZHzZNs, địSqoZgxWUa chc29wỉ emc29wail, biệtc29w danc29wh trêq4ZHzZNsn mạnSqoZgxWUg, cq4ZHzZNsách gọiq4ZHzZNs thân mậtc29w SqoZgxWUtrong đờic29w thực29wc, thậmq4ZHzZNs chc29wí SqoZgxWUđến ngaq4ZHzZNsy cảq4ZHzZNs mậc29wt q4ZHzZNsmã thSqoZgxWUẻ ngânSqoZgxWU SqoZgxWUhàng cũnq4ZHzZNsg khônq4ZHzZNsg đổi.c29w Đó chíSqoZgxWUnh lSqoZgxWUà ngàySqoZgxWU siq4ZHzZNsnh c29wnhật củaSqoZgxWU q4ZHzZNsanh ta.

Có dc29wuy nc29whất c29wmột thứ thayc29w đổiSqoZgxWU q4ZHzZNslà tìc29wnh cảmc29w nhữq4ZHzZNsng tưởngc29w sẽc29w bq4ZHzZNsền lâq4ZHzZNsu q4ZHzZNsnhư trờq4ZHzZNsi đất.

Trời đất!c29w SqoZgxWUXem rSqoZgxWUa q4ZHzZNstôi đang c29wthật sựSqoZgxWU rấSqoZgxWUt buồn.q4ZHzZNs q4ZHzZNsTôi nhíuSqoZgxWU mắtq4ZHzZNs, c29wcau q4ZHzZNsmày vSqoZgxWUẻ đauc29w đớn.

A Tc29wu Lq4ZHzZNsa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi q4ZHzZNschỉ muốnSqoZgxWU nc29whanh chóng c29wkết thúcq4ZHzZNs c29wcuộc đốiSqoZgxWU thoc29wại c29wvô thưởq4ZHzZNsng vôq4ZHzZNs SqoZgxWUphạt nàySqoZgxWU nhưngq4ZHzZNs lạiq4ZHzZNs mộtSqoZgxWU q4ZHzZNslần nSqoZgxWUữa đangq4ZHzZNs định thoátSqoZgxWU c29wthì SqoZgxWUphải q4ZHzZNsdừng lại.

Cát bụiq4ZHzZNs (******) 18:48:34

A Phúq4ZHzZNsc, cóSqoZgxWU c29wphải đc29wã xảy rSqoZgxWUa cc29whuyện gìSqoZgxWU không?

Tôi cóc29w thểSqoZgxWU SqoZgxWUnói mộtc29w cácc29wh không hềq4ZHzZNs c29wphô trươngSqoZgxWU rq4ZHzZNsằng, từc29w cửaq4ZHzZNs sổSqoZgxWU chq4ZHzZNsat, tc29wrong SqoZgxWUfont chữc29w c29w"Lệ", SqoZgxWUcỡ chữ năm,SqoZgxWU màuSqoZgxWU chữc29w xSqoZgxWUanh dq4ZHzZNsa c29wtrời, tôiq4ZHzZNs cóq4ZHzZNs q4ZHzZNsthể tưởngc29w SqoZgxWUtượng rSqoZgxWUa dq4ZHzZNsáng q4ZHzZNsvẻ q4ZHzZNscủa ac29wnh q4ZHzZNsta lúc này.

Mắt nhìnSqoZgxWU cq4ZHzZNshằm chc29wằm vào màq4ZHzZNsn hìnhq4ZHzZNs, ngónq4ZHzZNs SqoZgxWUtay đc29wặt trênSqoZgxWU bànq4ZHzZNs phSqoZgxWUím, khẽq4ZHzZNs míSqoZgxWUm chặtSqoZgxWU môi,SqoZgxWU thc29woáng chúq4ZHzZNst c29wlo lắSqoZgxWUng. Ồ SqoZgxWUđúng rồi,SqoZgxWU bênc29w cạSqoZgxWUnh còSqoZgxWUn cc29wó nửc29wa baq4ZHzZNso thq4ZHzZNsuốc lSqoZgxWUá, mộq4ZHzZNst chic29wếc gạSqoZgxWUt tàc29wn, c29wmột cáiq4ZHzZNs c29wbật lửa.

Nếu nhc29wư, nhữc29wng SqoZgxWUthói quen q4ZHzZNsnày củac29w c29wanh q4ZHzZNsta cq4ZHzZNsũng khôc29wng SqoZgxWUhề thaq4ZHzZNsy đổi.

Tôi tSqoZgxWUhừa nhSqoZgxWUận, SqoZgxWUcó những lSqoZgxWUúc SqoZgxWUtôi q4ZHzZNslà nSqoZgxWUgười rấtSqoZgxWU khônc29wg c29wquyết đoánSqoZgxWU. Vc29wậy nên,c29w lúcSqoZgxWU nàyq4ZHzZNs tôSqoZgxWUi dc29wo dực29w, cSqoZgxWUhần chừSqoZgxWU, không dq4ZHzZNsứt khoátq4ZHzZNs ấnq4ZHzZNs vàoq4ZHzZNs nc29wút "X".

A c29wTu q4ZHzZNsLa (******) 18:52:43

Nếu eSqoZgxWUm xc29wảy q4ZHzZNsra chuyq4ZHzZNsện, anh sẽSqoZgxWU làSqoZgxWUm gì?

Trong c29wvài pq4ZHzZNshút q4ZHzZNstôi dSqoZgxWUo dq4ZHzZNsự, Lâm LỗiSqoZgxWU vẫnSqoZgxWU lặngSqoZgxWU SqoZgxWUlẽ chờc29w SqoZgxWUđợi. SaSqoZgxWUu kSqoZgxWUhi dòngSqoZgxWU cq4ZHzZNshữ q4ZHzZNsvừa rSqoZgxWUồi đượcq4ZHzZNs gửiq4ZHzZNs đSqoZgxWUi, SqoZgxWUanh SqoZgxWUta khôSqoZgxWUng lập tứSqoZgxWUc SqoZgxWUtrả lSqoZgxWUời SqoZgxWUmà lặq4ZHzZNsng SqoZgxWUlẽ mấtSqoZgxWU khoảnc29wg mộtc29w q4ZHzZNsphút rưỡi.

Cát bụSqoZgxWUi (******) 18:54:22

Anh c29wsẽ q4ZHzZNsở SqoZgxWUbên eq4ZHzZNsm, SqoZgxWUnếu em muốSqoZgxWUn. c29wChỉ cầq4ZHzZNsn ec29wm đồngSqoZgxWU ý.

 

A c29wTu c29wLa (******) 18:54:55

Tại sSqoZgxWUao? Chẳngq4ZHzZNs phảSqoZgxWUi giữa hc29wai cc29whúng q4ZHzZNsta đãc29w khônSqoZgxWUg cònq4ZHzZNs qc29wuan hc29wệ q4ZHzZNsgì rồiSqoZgxWU sao?

 

Cát bục29wi (******) 18:56:32

A Phúcc29w ngốc,q4ZHzZNs chq4ZHzZNso dùq4ZHzZNs là lúcq4ZHzZNs nSqoZgxWUào, cq4ZHzZNsho dq4ZHzZNsù q4ZHzZNslà tìc29wnh huốngc29w gì,SqoZgxWU anc29wh cũnq4ZHzZNsg kSqoZgxWUhông thểSqoZgxWU bỏq4ZHzZNs mặc29wc q4ZHzZNsem. c29wDù q4ZHzZNschúng q4ZHzZNsta không cònq4ZHzZNs làc29w ngườiq4ZHzZNs yêuc29w tq4ZHzZNshì SqoZgxWUvẫn lq4ZHzZNsà bạnc29w bèq4ZHzZNs. Dùq4ZHzZNs eq4ZHzZNsm kc29whông coq4ZHzZNsi anc29wh làc29w bạc29wn thq4ZHzZNsì íq4ZHzZNst ra q4ZHzZNsem c29wvà SqoZgxWUanh q4ZHzZNscũng vẫnc29w lq4ZHzZNsà đồSqoZgxWUng hSqoZgxWUương lớnq4ZHzZNs q4ZHzZNslên cùngc29w nhau.

Tôi khôc29wng trảSqoZgxWU lờiSqoZgxWU mSqoZgxWUà nhấn thẳSqoZgxWUng vàc29wo c29wnút SqoZgxWU"X" rSqoZgxWUồi c29wtắt máyq4ZHzZNs tính.

Vì tôic29w khócc29w, dc29wù khôq4ZHzZNsng có sc29wự tSqoZgxWUrợ c29wlực cq4ZHzZNsủa c29wvị cac29wy, vịc29w đắnSqoZgxWUg nhưngc29w nSqoZgxWUước mắSqoZgxWUt tôq4ZHzZNsi q4ZHzZNsvẫn tq4ZHzZNsuôn q4ZHzZNsnhư trút.

Con người,q4ZHzZNs loSqoZgxWUài siq4ZHzZNsnh vc29wật này khôngSqoZgxWU cầnq4ZHzZNs bq4ZHzZNsiết đc29wau buồnSqoZgxWU hc29way tuSqoZgxWUyệt SqoZgxWUvọng đếnSqoZgxWU đâc29wu, chỉq4ZHzZNs cầq4ZHzZNsn c29wtìm thấyc29w mộSqoZgxWUt chỗ pháq4ZHzZNst tiq4ZHzZNsết đượcq4ZHzZNs SqoZgxWUlà lc29wiền cc29wó thểc29w gàoc29w q4ZHzZNskhóc thoảiq4ZHzZNs mq4ZHzZNsái c29wmột SqoZgxWUtrận, cơc29w bảnSqoZgxWU sẽc29w chSqoZgxWUăng cảq4ZHzZNsm thấy vấnSqoZgxWU đềSqoZgxWU SqoZgxWUto tátc29w nc29wữa. NhữnSqoZgxWUg kq4ZHzZNshả năngc29w c29wcòn lạSqoZgxWUi SqoZgxWUnhư nSqoZgxWUhảy lSqoZgxWUầu, đâmc29w vàc29wo tq4ZHzZNsường hac29wy gì gq4ZHzZNsì SqoZgxWUđó q4ZHzZNslà rấtSqoZgxWU hiếm.

Giống nhSqoZgxWUư tôq4ZHzZNsi trước đây,c29w tq4ZHzZNsức q4ZHzZNsnghẹn ởq4ZHzZNs trc29wong ngựcq4ZHzZNs, khSqoZgxWUó chc29wịu đếc29wn nỗic29w c29whận q4ZHzZNskhông tSqoZgxWUhể lSqoZgxWUấy dSqoZgxWUao cứSqoZgxWUa một nhátc29w vàc29wo bụng.

Sau kq4ZHzZNshi kc29whóc c29wđã mc29wột tc29wrận, liền lậpq4ZHzZNs tứq4ZHzZNsc sq4ZHzZNsuy xq4ZHzZNsét mộtc29w cácSqoZgxWUh thựcc29w tSqoZgxWUế rSqoZgxWUằng, c29wnếu q4ZHzZNsnhư cq4ZHzZNsứa mộq4ZHzZNst vếc29wt dq4ZHzZNsài ởSqoZgxWU tSqoZgxWUrên bụng thc29wì sẽSqoZgxWU đq4ZHzZNsau đớnc29w đếnc29w thếSqoZgxWU nào...

Nghĩ tớiSqoZgxWU vếSqoZgxWUt q4ZHzZNscứa rỉ máu,q4ZHzZNs q4ZHzZNstôi sựcc29w nSqoZgxWUhớ đếSqoZgxWUn vếq4ZHzZNst tSqoZgxWUhương tc29wrên lq4ZHzZNsưng củSqoZgxWUa Thươq4ZHzZNsng Ngô,q4ZHzZNs dc29wo vậSqoZgxWUy q4ZHzZNssức tậpc29w trung liềnSqoZgxWU c29wbị phânq4ZHzZNs tánSqoZgxWU phầq4ZHzZNsn nào,c29w tốSqoZgxWUc độc29w lănSqoZgxWU củaq4ZHzZNs nướcc29w mắtq4ZHzZNs thSqoZgxWUeo đóc29w cũnc29wg giảq4ZHzZNsm đic29w đôi chút.

Đương nhc29wiên, q4ZHzZNscòn c29wcó thể vìc29w dq4ZHzZNsù SqoZgxWUsao SqoZgxWUđây cSqoZgxWUũng khc29wông phảiSqoZgxWU lq4ZHzZNsà lầSqoZgxWUn tSqoZgxWUhất c29wtình đầuc29w tiSqoZgxWUên, thấtq4ZHzZNs tìnc29wh, tq4ZHzZNshất tình thànq4ZHzZNsh quSqoZgxWUen rồi.

Nếu dùnc29wg c29wphương pháp khoaq4ZHzZNs họcc29w quSqoZgxWUy đổSqoZgxWUi sốq4ZHzZNs lượq4ZHzZNsng tq4ZHzZNshì lầq4ZHzZNsn trướcq4ZHzZNs SqoZgxWUyêu nq4ZHzZNshau troSqoZgxWUng q4ZHzZNsnăm c29wnăm, tSqoZgxWUôi khóSqoZgxWUc mất năq4ZHzZNsm q4ZHzZNstháng, lầnq4ZHzZNs nàq4ZHzZNsy SqoZgxWUyêu nhaSqoZgxWUu trq4ZHzZNsong mườiSqoZgxWU ngày,SqoZgxWU SqoZgxWUdo đó,SqoZgxWU cc29wó lq4ZHzZNsẽ tôc29wi sẽSqoZgxWU q4ZHzZNschỉ khóc... tSqoZgxWUhôi rồi,q4ZHzZNs họcq4ZHzZNs dốtc29w môc29wn c29wtoán, gSqoZgxWUiờ q4ZHzZNskhông tq4ZHzZNsính rc29wa nổi...

Tóm lạSqoZgxWUi, dướic29w táSqoZgxWUc dụng củaq4ZHzZNs nhc29wững SqoZgxWUsuy SqoZgxWUnghĩ vớc29w vẩnq4ZHzZNs, tSqoZgxWUôi đq4ZHzZNsã ngừngc29w khóc.

Tôi vàSqoZgxWUo c29wphòng tắc29wm rửc29wa mặt, bỗngSqoZgxWU nhiêq4ZHzZNsn nq4ZHzZNsghe q4ZHzZNsthấy tiSqoZgxWUếng cửaq4ZHzZNs. NSqoZgxWUgó c29wra thc29wì trônc29wg tc29whấy mộtc29w hổ,c29w mộSqoZgxWUt trSqoZgxWUâu SqoZgxWUvai sác29wnh vai đứngq4ZHzZNs trưc29wớc c29wcửa c29wthay giày.

Nghe thq4ZHzZNsấy độngq4ZHzZNs tĩnq4ZHzZNsh, Thương NSqoZgxWUgô ngq4ZHzZNsẩng đầuSqoZgxWU lc29wên nhìn.c29w Dướiq4ZHzZNs ánhSqoZgxWU đènSqoZgxWU tườngq4ZHzZNs màuq4ZHzZNs vàc29wng cc29wam 50c29wW, hq4ZHzZNsình ảq4ZHzZNsnh hắn cóc29w chSqoZgxWUút khSqoZgxWUông rc29wõ ràng.

- TiểuSqoZgxWU Tườngc29w, quảq4ZHzZNs nhiên emSqoZgxWU cóc29w ởc29w nhà.

Giọng hSqoZgxWUắn vừc29wa SqoZgxWUnhẹ vừa SqoZgxWUkhàn, ngc29whe cóq4ZHzZNs vẻSqoZgxWU kỳc29w lạSqoZgxWU, khiếq4ZHzZNsn tSqoZgxWUim tSqoZgxWUôi nhóSqoZgxWUi lêq4ZHzZNsn, SqoZgxWUsống mq4ZHzZNsũi cc29way q4ZHzZNscay, q4ZHzZNssau đóc29w phátq4ZHzZNs hiện dc29wáng vẻSqoZgxWU hắnSqoZgxWU càq4ZHzZNsng mờSqoZgxWU nhạSqoZgxWUt hơn.

Hóa SqoZgxWUra, hc29wiệu quảq4ZHzZNs thị giácSqoZgxWU nhưq4ZHzZNs SqoZgxWUthế SqoZgxWUkhông phảiSqoZgxWU vìSqoZgxWU ánq4ZHzZNsh đèn,q4ZHzZNs mc29wà lSqoZgxWUà SqoZgxWUtrong gc29wiây pq4ZHzZNshút q4ZHzZNsnhìn thc29wấy SqoZgxWUhắn, mắc29wt tôi bỗngSqoZgxWU SqoZgxWUtrào rc29wa q4ZHzZNsthứ chấtc29w lỏngc29w q4ZHzZNsmằn mặn.

- Sc29wao anq4ZHzZNsh c29wlại về?

- Tỉq4ZHzZNsnh rồiq4ZHzZNs thìc29w vc29wề thôi.

Thương Nq4ZHzZNsgô lẳngSqoZgxWU lặng đápSqoZgxWU q4ZHzZNslời, saSqoZgxWUu đóq4ZHzZNs tiếnc29w lSqoZgxWUại, ngc29whiêng đầuc29w nhc29wìn tôi,c29w cq4ZHzZNsười SqoZgxWUmà nhq4ZHzZNsư c29wkhông SqoZgxWUcười hỏi:

- Ec29wm tSqoZgxWUhuộc tc29wộc HSqoZgxWUổ chúngSqoZgxWU ta, c29wlàm q4ZHzZNsgì phảSqoZgxWUi hSqoZgxWUọc SqoZgxWUloài thỏ?

Tôi đưaSqoZgxWU cặpSqoZgxWU mq4ZHzZNsắt thỏ nhq4ZHzZNsìn c29whắn: SqoZgxWU- Anc29wh SqoZgxWUmới làq4ZHzZNs tSqoZgxWUhỏ, lq4ZHzZNsà c29wcon thỏc29w đực.

Ngưu SqoZgxWUBôn dựaSqoZgxWU ngc29wười vào SqoZgxWU cửa nhìnc29w chúq4ZHzZNsng tc29wôi, kSqoZgxWUhẽ cười,c29w nói:

- Nếuc29w anc29wh ấSqoZgxWUy c29wlà thỏSqoZgxWU thật thìSqoZgxWU chịSqoZgxWU dc29wâu c29wtính sao?

Tôi nghq4ZHzZNsiến răng,SqoZgxWU đáp:

- Tq4ZHzZNshì xéc29w c29wxác anc29wh tq4ZHzZNsa ra luôn.

Ngưu Bônc29w cứSqoZgxWUng họng.

Thương Ngôq4ZHzZNs q4ZHzZNslại rấc29wt điềm tĩnh,q4ZHzZNs giơSqoZgxWU SqoZgxWUtay q4ZHzZNsra vuốc29wt tócc29w tq4ZHzZNsôi, nói:

- Yêq4ZHzZNsn tâSqoZgxWUm. CSqoZgxWUó eq4ZHzZNsm ởSqoZgxWU đây,c29w ta khônq4ZHzZNsg sSqoZgxWUao đâu.

Không hiq4ZHzZNsểu cóSqoZgxWU phảic29w c29wdo mới c29wtừ bêq4ZHzZNsn ngoàiSqoZgxWU vàoq4ZHzZNs nhq4ZHzZNsà haSqoZgxWUy khôc29wng mq4ZHzZNsà SqoZgxWUtay hắc29wn rấSqoZgxWUt lạnh,c29w khônc29wg q4ZHzZNsấm áq4ZHzZNsp nSqoZgxWUhư bìSqoZgxWUnh thường.

Lẽ nàq4ZHzZNso, q4ZHzZNshắn thậtc29w sực29w q4ZHzZNschịu ảnh hưởnq4ZHzZNsg q4ZHzZNscủa thờq4ZHzZNsi tSqoZgxWUiết bênSqoZgxWU q4ZHzZNsngoài SqoZgxWUsao? q4ZHzZNsVậy nên,q4ZHzZNs thựcq4ZHzZNs SqoZgxWUra hắnq4ZHzZNs cũnc29wg cq4ZHzZNsảm thấSqoZgxWUy lạnh...

Điều SqoZgxWUnày khiênSqoZgxWU tôq4ZHzZNsi bỗng nhớSqoZgxWU đếnq4ZHzZNs cc29wái q4ZHzZNschăn SqoZgxWUlông vũSqoZgxWU mớc29wi tc29winh SqoZgxWUbỏ qc29wuên q4ZHzZNsbên đườnc29wg nênq4ZHzZNs khônc29wg tráq4ZHzZNsnh khSqoZgxWUỏi tiếc nuối.

Lại ngSqoZgxWUhĩ tốic29w hômc29w SqoZgxWUđó chỉ cáchSqoZgxWU q4ZHzZNshiện q4ZHzZNstại SqoZgxWUkhông quáq4ZHzZNs hac29wi q4ZHzZNstrăm bốnc29w mươiq4ZHzZNs giờ,q4ZHzZNs cảnhSqoZgxWU vậtq4ZHzZNs vq4ZHzZNsẫn ngSqoZgxWUuyên vẹq4ZHzZNsn nhưng q4ZHzZNs người đãq4ZHzZNs khônc29wg c29wcòn... Tôic29w kc29whông chỉSqoZgxWU tq4ZHzZNsiếc nSqoZgxWUuối màSqoZgxWU còc29wn q4ZHzZNsxấu hq4ZHzZNsổ, q4ZHzZNskhông chỉq4ZHzZNs SqoZgxWUxấu c29whổ mà còc29wn đac29wu đớn.q4ZHzZNs CứSqoZgxWU đq4ZHzZNsau đớc29wn q4ZHzZNslà chứcc29w nănq4ZHzZNsg tuyếnc29w SqoZgxWUlệ cSqoZgxWUủa tôSqoZgxWUi lạic29w kc29whởi động.

Đang sc29wuy nghĩSqoZgxWU, tôq4ZHzZNsi bỗng cảmq4ZHzZNs thấSqoZgxWUy bànc29w taSqoZgxWUy vốc29wn đặtSqoZgxWU trc29wên q4ZHzZNsmái tóq4ZHzZNsc tôiSqoZgxWU khc29wẽ dừngc29w lại,q4ZHzZNs sq4ZHzZNsau đóSqoZgxWU q4ZHzZNsdi chuyểc29wn xuống tránq4ZHzZNs rồic29w cSqoZgxWUhe kíq4ZHzZNsn cặc29wp mq4ZHzZNsắt củac29w tôi.

Lòng bànq4ZHzZNs q4ZHzZNstay rấSqoZgxWUt lạnhSqoZgxWU nhưng tôic29w lạic29w cSqoZgxWUảm thc29wấy rấtSqoZgxWU nónq4ZHzZNsg, saSqoZgxWUu nàq4ZHzZNsy tôSqoZgxWUi mc29wới hiểuc29w sứcc29w nóSqoZgxWUng c29wđó cq4ZHzZNsó đSqoZgxWUược từSqoZgxWU c29wnhững giọt q4ZHzZNsnước mắtc29w đaSqoZgxWUng tq4ZHzZNsuôn SqoZgxWUra nhc29wư SqoZgxWUtrút củac29w tôi.

Lần q4ZHzZNsnày, tôq4ZHzZNsi khônc29wg gào SqoZgxWUkhóc nc29whư trước29wc đây,q4ZHzZNs chỉc29w tiếnq4ZHzZNs lênq4ZHzZNs nửSqoZgxWUa bướcc29w rq4ZHzZNsồi vùiq4ZHzZNs mặq4ZHzZNst q4ZHzZNsvào lc29wồng nSqoZgxWUgực hắn.

Tôi khôc29wng hc29wiểu sc29wao mình lạSqoZgxWUi nSqoZgxWUhư tSqoZgxWUhế nàySqoZgxWU, vSqoZgxWUì cSqoZgxWUứ q4ZHzZNscoi nhc29wư trướcSqoZgxWU mặSqoZgxWUt bốc29w mẹ,SqoZgxWU đãq4ZHzZNs rấtSqoZgxWU nhSqoZgxWUiều nămSqoZgxWU rồSqoZgxWUi tq4ZHzZNsôi SqoZgxWUchưa từng khócq4ZHzZNs, cSqoZgxWUứ coq4ZHzZNsi nhq4ZHzZNsư lq4ZHzZNsà ngườic29w bạq4ZHzZNsn thâq4ZHzZNsn nhấtq4ZHzZNs, q4ZHzZNscứ cq4ZHzZNsoi nhq4ZHzZNsư lc29wà Trươc29wng Thầnc29w, làq4ZHzZNs LSqoZgxWUâm Lỗi, SqoZgxWU thì nhic29wều lắmc29w tq4ZHzZNsôi cũngSqoZgxWU q4ZHzZNschỉ vừq4ZHzZNsa kq4ZHzZNshóc, vừac29w cườiq4ZHzZNs rq4ZHzZNsồi héc29wt SqoZgxWUvài tiếngSqoZgxWU cSqoZgxWUho xong.

Nhưng gc29wiờ đâc29wy, tôiSqoZgxWU lại giốngq4ZHzZNs nhq4ZHzZNsư mc29wột đc29wứa trq4ZHzZNsẻ chẳq4ZHzZNsng hiq4ZHzZNsểu biếtc29w gì,q4ZHzZNs khônSqoZgxWUg cóq4ZHzZNs SqoZgxWUáp lựcSqoZgxWU, cSqoZgxWUũng SqoZgxWUchẳng pc29whải che gSqoZgxWUiấu, nc29whư thếc29w nàoSqoZgxWU tSqoZgxWUhì cức29w làq4ZHzZNs vậy.

Khóc thoq4ZHzZNsải SqoZgxWUmái rồic29w, tôi còc29wn q4ZHzZNsra SqoZgxWUsức quSqoZgxWUệt nước29wc c29wmắt, nướcq4ZHzZNs mũiq4ZHzZNs vc29wào áoq4ZHzZNs củaq4ZHzZNs Tc29whương Nc29wgô, tq4ZHzZNsrong lòngc29w tc29whấy thoải SqoZgxWUmái c29whơn nhiều.

Lúc nàq4ZHzZNsy, Ngưuc29w Bc29wôn vẫnSqoZgxWU đứng c29w yên tạiq4ZHzZNs vịq4ZHzZNs q4ZHzZNstrí q4ZHzZNscũ, nq4ZHzZNshìn q4ZHzZNstôi, vẫySqoZgxWU tc29way nói:

- Xec29wm c29wra, chỗc29w nq4ZHzZNsày không q4ZHzZNscó vic29wệc gc29wì cSqoZgxWUho tSqoZgxWUôi rồi.c29w ChịSqoZgxWU c29wdâu àSqoZgxWU, aSqoZgxWUnh ấc29wy SqoZgxWUcó sốSqoZgxWU q4ZHzZNsđiện q4ZHzZNsthoại c29wcủa q4ZHzZNstôi đóq4ZHzZNs. NSqoZgxWUếu có việcc29w c29wgì tc29whì cứq4ZHzZNs gọiSqoZgxWU thẳngq4ZHzZNs cq4ZHzZNsho tôi.

Anh chq4ZHzZNsàng vừSqoZgxWUa nóiq4ZHzZNs vừac29w c29wmở cửa, troSqoZgxWUng lSqoZgxWUúc kéc29wo c29wcửa rSqoZgxWUa, liềSqoZgxWUn q4ZHzZNsbị mộtSqoZgxWU vậtq4ZHzZNs thSqoZgxWUể khôngc29w rõq4ZHzZNs q4ZHzZNsdanh tc29wính tSqoZgxWUừ bênSqoZgxWU ngoàSqoZgxWUi tông tSqoZgxWUhẳng q4ZHzZNsvào ngực.c29w Ngưq4ZHzZNsu Bônc29w loạngq4ZHzZNs choạngq4ZHzZNs q4ZHzZNsmột lúSqoZgxWUc mSqoZgxWUới đứngq4ZHzZNs yênc29w đưSqoZgxWUợc, SqoZgxWUchưa kịp q4ZHzZNsphản ứnc29wg lạiq4ZHzZNs, q4ZHzZNsđã c29wlập tứcc29w bq4ZHzZNsị hàq4ZHzZNsng q4ZHzZNsloạt câuq4ZHzZNs hỏSqoZgxWUi làmSqoZgxWU choc29wáng váng:

- c29wNày, anSqoZgxWUh làq4ZHzZNs aiq4ZHzZNs? SqoZgxWUSao lại ởSqoZgxWU đây?SqoZgxWU Anq4ZHzZNsh SqoZgxWUcó q4ZHzZNsquan hệSqoZgxWU gìq4ZHzZNs vớiq4ZHzZNs Đậuc29w phụSqoZgxWU gic29wà? q4ZHzZNsĐậu phục29w giàq4ZHzZNs đâc29wu? AnSqoZgxWUh q4ZHzZNsđã lc29wàm q4ZHzZNsgì q4ZHzZNsnó rồi...

Tôi rấtc29w thônc29wg cc29wảm nhìn c29wđồng chSqoZgxWUí c29wTứ NgưSqoZgxWUu đq4ZHzZNsang SqoZgxWUvô q4ZHzZNscùng c29whoảng hốt,SqoZgxWU thq4ZHzZNsan vãn:

- Trứngc29w muối,SqoZgxWU mc29wắt mày chỉSqoZgxWU đểSqoZgxWU trưngSqoZgxWU q4ZHzZNsbày tq4ZHzZNshôi sao?

Vật tSqoZgxWUhể lạc29w nàc29wy chínhc29w là SqoZgxWUđồng chSqoZgxWUí Trq4ZHzZNsứng muốiSqoZgxWU, nq4ZHzZNsgười trưq4ZHzZNsớc đSqoZgxWUây đãSqoZgxWU đậc29wp gạq4ZHzZNsch q4ZHzZNsvào q4ZHzZNsLâm Lỗiq4ZHzZNs khq4ZHzZNsiến aSqoZgxWUnh c29wta phải c29w nằm vc29wiện, c29wcô q4ZHzZNsnàng cq4ZHzZNsạ cc29wứng củaSqoZgxWU tôi.

Nghe thấySqoZgxWU tiếngSqoZgxWU tôi,c29w Trứng muốic29w lậq4ZHzZNsp tức29wc buôngc29w SqoZgxWUcổ áoq4ZHzZNs c29wNgưu Bq4ZHzZNsôn rq4ZHzZNsa rồiSqoZgxWU nhảySqoZgxWU vềq4ZHzZNs q4ZHzZNsphía tôc29wi nhưq4ZHzZNs mộtq4ZHzZNs cSqoZgxWUon c29wbọ chó,SqoZgxWU hết nhìSqoZgxWUn q4ZHzZNstôi lạSqoZgxWUi nc29whìn ThươnSqoZgxWUg Ngô:

- Kq4ZHzZNshông SqoZgxWUngờ còc29wn cc29wó một SqoZgxWUanh chàq4ZHzZNsng nữa.SqoZgxWU ĐậuSqoZgxWU phSqoZgxWUụ q4ZHzZNsgià, c29wmày đượq4ZHzZNsc lc29wắm! Đanq4ZHzZNsg chơiq4ZHzZNs trSqoZgxWUò "yêuc29w q4ZHzZNstập thể" à?

- Yêuc29w tq4ZHzZNsập c29wthể cáic29w đầc29wu mày ấy!

Có c29wso sánhSqoZgxWU SqoZgxWUmới thấyq4ZHzZNs sự kSqoZgxWUhác biệSqoZgxWUt. Tạq4ZHzZNsi sSqoZgxWUao tq4ZHzZNsôi lạiq4ZHzZNs c29wxác đq4ZHzZNsịnh SqoZgxWUmột các29wch c29wkiên địnhSqoZgxWU khq4ZHzZNsông đq4ZHzZNsổi vSqoZgxWUà SqoZgxWUkhẳng địnq4ZHzZNsh bản tc29whân mìnhc29w làq4ZHzZNs mộc29wt phục29w nữSqoZgxWU truc29wyền thc29wống Truq4ZHzZNsng HoSqoZgxWUa vớiSqoZgxWU đầyc29w đủq4ZHzZNs c29wcác phq4ZHzZNsẩm cc29whất nSqoZgxWUhư dịu dàngSqoZgxWU, lươngq4ZHzZNs q4ZHzZNsthiện, lc29wịch thiệp,q4ZHzZNs tiSqoZgxWUết kiệSqoZgxWUm vSqoZgxWUà nhưSqoZgxWUờng nhSqoZgxWUịn? c29wVì chSqoZgxWUỉ cầnSqoZgxWU cc29wó sực29w tồnq4ZHzZNs tại củaSqoZgxWU Trứngc29w muốiSqoZgxWU thq4ZHzZNsì đếnc29w ngSqoZgxWUay SqoZgxWUcả Hồnq4ZHzZNsg c29wHưng thậpSqoZgxWU taSqoZgxWUm muq4ZHzZNsội1 cc29wũng cSqoZgxWUó thểc29w coq4ZHzZNsi là côc29w gq4ZHzZNsái ngoac29wn hiền,q4ZHzZNs q4ZHzZNse thẹn,c29w dụq4ZHzZNst dc29wè, cSqoZgxWUon nhàSqoZgxWU lành...

1 Hồq4ZHzZNsng Hưnc29wg thSqoZgxWUập SqoZgxWUtam c29wmuội: Nhân vậc29wt chíc29wnh tq4ZHzZNsrong bộq4ZHzZNs q4ZHzZNsphim HồngSqoZgxWU Hưq4ZHzZNsng thc29wập c29wtam muội,SqoZgxWU q4ZHzZNslà ec29wm gc29wái thứSqoZgxWU mườiSqoZgxWU q4ZHzZNsba của bangc29w HSqoZgxWUồng SqoZgxWUHưng. TroSqoZgxWUng thq4ZHzZNsế gc29wiới c29wngầm thốngSqoZgxWU trc29wị bq4ZHzZNsởi đc29wàn ôq4ZHzZNsng, nhânSqoZgxWU vậtc29w nc29wày SqoZgxWUđã kiên cườq4ZHzZNsng vược29wt qSqoZgxWUua SqoZgxWUnhững thửSqoZgxWU tháchq4ZHzZNs c29wvà nhữngq4ZHzZNs cSqoZgxWUơ q4ZHzZNscực q4ZHzZNsđể c29wvươn lênc29w trởSqoZgxWU thànhc29w bq4ZHzZNsang chủ c29w khu pc29whố Portland.

Tôi đangq4ZHzZNs q4ZHzZNsđau lònc29wg hồc29wi tưởng lạiSqoZgxWU mSqoZgxWUột vq4ZHzZNsài chiếq4ZHzZNsn tíchc29w hc29wuy hoànSqoZgxWUg củaq4ZHzZNs SqoZgxWUTrứng mq4ZHzZNsuối q4ZHzZNsthì trc29wong q4ZHzZNsnháy mắc29wt, cô nq4ZHzZNsàng đSqoZgxWUã nhảc29wy tc29whẳng c29wvào phSqoZgxWUòng khácc29wh. Trônq4ZHzZNsg q4ZHzZNsthấy SqoZgxWUvết máuSqoZgxWU Thươngc29w NgôSqoZgxWU đểc29w lạiSqoZgxWU trên q4ZHzZNsghế soc29wfa mq4ZHzZNsà tôc29wi cc29whưa lc29wau sạch,SqoZgxWU cq4ZHzZNsô nàq4ZHzZNsng bq4ZHzZNsỗng thốtSqoZgxWU lênq4ZHzZNs lờiq4ZHzZNs thaq4ZHzZNsn kc29winh thiêc29wn q4ZHzZNsđộng địa:

- Đậuq4ZHzZNs phụq4ZHzZNs gSqoZgxWUià, cuối c29w cùng chỗSqoZgxWU SqoZgxWUđó cũnc29wg ráchc29w rc29wồi SqoZgxWUsao? Trc29wời đất,SqoZgxWU đúnSqoZgxWUg q4ZHzZNslà cSqoZgxWUhâm mộtSqoZgxWU nhátc29w kiSqoZgxWUm thấySqoZgxWU máu!

Châm q4ZHzZNsmột nSqoZgxWUhát kiSqoZgxWUm thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt c29wtôi SqoZgxWUhết nhìSqoZgxWUn nửa nSqoZgxWUgười dướiSqoZgxWU củq4ZHzZNsa Thưq4ZHzZNsơng Ngôq4ZHzZNs rồic29w lạiq4ZHzZNs nhq4ZHzZNsìn nửaSqoZgxWU ngườiSqoZgxWU dướiSqoZgxWU cc29wủa q4ZHzZNsNgưu BônSqoZgxWU. Trướcq4ZHzZNs câuSqoZgxWU nói mSqoZgxWUang tc29wính kíchc29w tc29whích củSqoZgxWUa TrứSqoZgxWUng muốic29w, ýq4ZHzZNs q4ZHzZNsnghĩ dâSqoZgxWUm đãnc29wg, dunc29wg tq4ZHzZNsục ẩnc29w giấu tronSqoZgxWUg SqoZgxWUđầu tôq4ZHzZNsi q4ZHzZNsbỗng q4ZHzZNsào q4ZHzZNsào bậq4ZHzZNst rSqoZgxWUa khôq4ZHzZNsng sc29wao SqoZgxWUthu lạiq4ZHzZNs được.

Luôn cóq4ZHzZNs nhSqoZgxWUiều SqoZgxWUngười c29wcho rằng tôSqoZgxWUi SqoZgxWUthuộc loạSqoZgxWUi "nc29who nhc29wã cặc29wn bãq4ZHzZNs". TôiSqoZgxWU thấyq4ZHzZNs điềuSqoZgxWU nàq4ZHzZNsy khôq4ZHzZNsng c29wđáng để mìSqoZgxWUnh pq4ZHzZNshải c29wquan tâSqoZgxWUm vàSqoZgxWU q4ZHzZNstôi c29wcũng chẳq4ZHzZNsng hiểu.

Vì nhữnc29wg ngườiq4ZHzZNs đóc29w cc29whưa từng gặpq4ZHzZNs Trq4ZHzZNsứng q4ZHzZNsmuối, nếq4ZHzZNsu học29w q4ZHzZNsgặp rồc29wi thq4ZHzZNsì cc29whắc q4ZHzZNschắn họq4ZHzZNs SqoZgxWUsẽ bỏc29w điq4ZHzZNs hac29wi cc29whữ "nho q4ZHzZNs nhã" cq4ZHzZNsho tôi.

Trứng c29wmuối c29wbằng tuổi tSqoZgxWUôi nhSqoZgxWUưng SqoZgxWUvì cóq4ZHzZNs khuônc29w mặtq4ZHzZNs trc29wẻ cc29won nênq4ZHzZNs trc29wông q4ZHzZNscó vc29wẻ gc29wiống SqoZgxWUnhư mộtSqoZgxWU côq4ZHzZNs nàSqoZgxWUng Lolita c29wnhỏ bq4ZHzZNsé, SqoZgxWUluôn tc29wươi trẻc29w vớiSqoZgxWU máq4ZHzZNsi tóSqoZgxWUc dc29wài ngac29wng vac29wi, kẹpc29w q4ZHzZNstóc c29wmai gọnq4ZHzZNs gq4ZHzZNsàng, cq4ZHzZNsặp lông màyq4ZHzZNs coSqoZgxWUng coq4ZHzZNsng, đôiSqoZgxWU mắtq4ZHzZNs tq4ZHzZNso tròSqoZgxWUn. SqoZgxWUKhi côc29w q4ZHzZNsnàng khônSqoZgxWUg nói,c29w c29wkhông cườSqoZgxWUi, kc29whông cửSqoZgxWU động,q4ZHzZNs trông hệc29wt nhưSqoZgxWU q4ZHzZNsmẫu ngườiSqoZgxWU đầuSqoZgxWU SqoZgxWUgỗ vSqoZgxWUô cảmq4ZHzZNs xúq4ZHzZNsc, kq4ZHzZNshi đc29wó c29wcô nàngq4ZHzZNs lc29wà côc29w SqoZgxWUbé đángc29w yêSqoZgxWUu, nội SqoZgxWU tâm, SqoZgxWUnho nSqoZgxWUhã c29wđến tSqoZgxWUội nghiệp.

Không tc29whể khôc29wng thc29wừa nhận rằc29wng khq4ZHzZNsí cSqoZgxWUhất nSqoZgxWUho nq4ZHzZNshã củSqoZgxWUa Trức29wng c29wmuối tSqoZgxWUoát c29wra tSqoZgxWUừ tâc29wm hc29wồn. Cc29wó câuSqoZgxWU nóq4ZHzZNsi là "Phúq4ZHzZNsc hữuSqoZgxWU thiSqoZgxWU, tSqoZgxWUhư khíc29w q4ZHzZNstự hoa"SqoZgxWU1, tc29wrong bụSqoZgxWUng cc29wô nàSqoZgxWUng chắc29wc SqoZgxWUchẳng nhiều c29wnhặn SqoZgxWUthơ c29wtừ thSqoZgxWUi q4ZHzZNsca gSqoZgxWUì nhưq4ZHzZNsng q4ZHzZNslại côc29w đọngc29w mộtSqoZgxWU lưSqoZgxWUợng c29wtư liq4ZHzZNsệu tq4ZHzZNsinh túc29wy tưc29wơng q4ZHzZNsđối khả quan.

1 Bụngc29w cóSqoZgxWU cSqoZgxWUhứa tc29whơ, khí hàq4ZHzZNso hoa.

Trứng muq4ZHzZNsối SqoZgxWUlà ngưc29wời có c29whọc q4ZHzZNsvấn thq4ZHzZNsực c29wsự, việcc29w họcSqoZgxWU hànc29wh củac29w cq4ZHzZNsô nànc29wg thuậnSqoZgxWU lợiq4ZHzZNs nSqoZgxWUhư cáq4ZHzZNs gq4ZHzZNsặp nưc29wớc SqoZgxWUtại một q4ZHzZNs trường cóSqoZgxWU tiếq4ZHzZNsng SqoZgxWUtrong nước,c29w q4ZHzZNshọc hếc29wt caSqoZgxWUo họcc29w q4ZHzZNslại đếq4ZHzZNsn tiSqoZgxWUến c29wsĩ chuyêq4ZHzZNsn ngàc29wnh Vậtc29w lý hạq4ZHzZNst nhân.

Theo SqoZgxWUsự SqoZgxWUsuy xc29wét củaq4ZHzZNs tôq4ZHzZNsi, rất SqoZgxWUcó khc29wả c29wnăng q4ZHzZNsvì gq4ZHzZNsiữ tháq4ZHzZNsi đq4ZHzZNsộ nghiêmc29w chỉc29wnh caSqoZgxWUo c29wđộ SqoZgxWUtrong q4ZHzZNshọc thuậtSqoZgxWU SqoZgxWUnên cSqoZgxWUô nàngSqoZgxWU đã q4ZHzZNsgây rq4ZHzZNsa vôSqoZgxWU q4ZHzZNssố nhữngq4ZHzZNs c29wchấn độnq4ZHzZNsg trSqoZgxWUong cuộq4ZHzZNsc c29wsống. NếuSqoZgxWU cq4ZHzZNshỉ dq4ZHzZNsùng hac29wi từSqoZgxWU đểc29w tổnc29wg kết q4ZHzZNs hiện q4ZHzZNstượng củac29w côSqoZgxWU nàq4ZHzZNsng thSqoZgxWUì đóSqoZgxWU lq4ZHzZNsà "BiếnSqoZgxWU thái",SqoZgxWU nếuSqoZgxWU dùnq4ZHzZNsg q4ZHzZNsbốn từSqoZgxWU SqoZgxWUthì là "Hoànq4ZHzZNs toàc29wn biếnq4ZHzZNs thái"...

Theo lờic29w củSqoZgxWUa SqoZgxWUcô nàc29wng, do lc29wần nSqoZgxWUày SqoZgxWUphải đc29wi đếSqoZgxWUn mộq4ZHzZNst nơSqoZgxWUi hẻc29wo láSqoZgxWUnh SqoZgxWUlàm đSqoZgxWUề tàic29w SqoZgxWUtrong nSqoZgxWUửa nq4ZHzZNsăm nênc29w vSqoZgxWUội tranh thủq4ZHzZNs chq4ZHzZNsạy nhc29wảy khắSqoZgxWUp cSqoZgxWUác thc29wành phốc29w SqoZgxWUlớn q4ZHzZNsmột lượt.

Trạm dc29wừng cSqoZgxWUhân q4ZHzZNslần trước q4ZHzZNs là q4ZHzZNsBắc Kq4ZHzZNsinh, cũSqoZgxWUng làc29w nơiSqoZgxWU Lâmq4ZHzZNs LSqoZgxWUỗi đac29wng q4ZHzZNssinh sống.

Chúng tôSqoZgxWUi mộc29wt hàc29wng bốn ngưc29wời, c29wtrong đq4ZHzZNsó q4ZHzZNscó hac29wi vịq4ZHzZNs q4ZHzZNsthần tic29wên, mộtSqoZgxWU SqoZgxWUvị thc29wần tiênq4ZHzZNs q4ZHzZNsdự bịq4ZHzZNs SqoZgxWUvà mộc29wt q4ZHzZNscon người q4ZHzZNshùng c29whổ phc29wi thẳc29wng xuq4ZHzZNsống qc29wuán lSqoZgxWUẩu q4ZHzZNsdưới tầnq4ZHzZNsg mq4ZHzZNsột q4ZHzZNsđể tc29wiếp q4ZHzZNsđãi Trứngq4ZHzZNs muối.

Sau SqoZgxWUkhi c29wđã gọSqoZgxWUi móq4ZHzZNsn và đangSqoZgxWU đSqoZgxWUợi maq4ZHzZNsng SqoZgxWUđồ ănSqoZgxWU lênq4ZHzZNs, TrứnSqoZgxWUg q4ZHzZNsmuối buộSqoZgxWUt mc29wiệng nóiSqoZgxWU mSqoZgxWUột câu:

- Đq4ZHzZNsậu phục29w giq4ZHzZNsà, tq4ZHzZNsao nghi q4ZHzZNs là tênq4ZHzZNs c29wrẻ mạSqoZgxWUt đóSqoZgxWU đãq4ZHzZNs chc29wết rồi.

Chính c29wvì kq4ZHzZNsiểu tưc29w tưởng vSqoZgxWUà c29whành vc29wi "hoàSqoZgxWUn tSqoZgxWUoàn biếnc29w tháiq4ZHzZNs" cc29wủa Trức29wng mq4ZHzZNsuối, c29wnên q4ZHzZNsđến tậnSqoZgxWU hc29wôm nay vSqoZgxWUẫn chưaSqoZgxWU hc29wề c29wcó bấtc29w SqoZgxWUkỳ c29wngười c29wkhác giớq4ZHzZNsi nàSqoZgxWUo pc29whúc lớq4ZHzZNsn đượcq4ZHzZNs thưởngq4ZHzZNs thứcq4ZHzZNs mq4ZHzZNsỹ sắq4ZHzZNsc của côc29w nSqoZgxWUàng. Nhưnc29wg c29wcô SqoZgxWUnàng lạiSqoZgxWU khôngSqoZgxWU hềc29w qc29wuan tâc29wm đếq4ZHzZNsn điềuq4ZHzZNs ấy,q4ZHzZNs bởiq4ZHzZNs q4ZHzZNstrong mắtc29w cô c29w nàng, SqoZgxWUngay cảSqoZgxWU c29wanh cc29whàng tSqoZgxWUrước c29wmặt cóq4ZHzZNs đẹpq4ZHzZNs tSqoZgxWUrai đếnSqoZgxWU mứcc29w quốq4ZHzZNsc q4ZHzZNssắc thiênc29w hương, SqoZgxWUcũng khôngq4ZHzZNs sác29wnh nổiq4ZHzZNs vớiSqoZgxWU mộc29wt cq4ZHzZNsái đinSqoZgxWUh q4ZHzZNscủa nhữngq4ZHzZNs bộq4ZHzZNs máSqoZgxWUy tSqoZgxWUẻ ngắtq4ZHzZNs tronc29wg phq4ZHzZNsòng thí nghiệm...

Vì tSqoZgxWUhế, q4ZHzZNsngười c29wkhiến cc29wô nàng q4ZHzZNsgọi làq4ZHzZNs SqoZgxWU"tên rẻSqoZgxWU mạt"q4ZHzZNs, trướcSqoZgxWU q4ZHzZNsmắt chq4ZHzZNsỉ cóq4ZHzZNs q4ZHzZNsLâm Lq4ZHzZNsỗi, q4ZHzZNsngười đãSqoZgxWU SqoZgxWUlàm SqoZgxWUchuyện có lỗiSqoZgxWU vớiq4ZHzZNs bạc29wn thânSqoZgxWU cq4ZHzZNsủa cSqoZgxWUô nàngc29w lq4ZHzZNsà tq4ZHzZNsôi, cóq4ZHzZNs đượcSqoZgxWU vinc29wh phúc29wc này.

- c29wVớ vẩn,SqoZgxWU c29wtao c29wvừa mớiq4ZHzZNs nói chuyệnSqoZgxWU Onlic29wne vớiq4ZHzZNs c29wanh c29wta, cq4ZHzZNshẳng SqoZgxWUlẽ làSqoZgxWU hc29wiện c29wtượng siêSqoZgxWUu nhiêq4ZHzZNsn tc29wrên mq4ZHzZNsạng à?

- Vừaq4ZHzZNs q4ZHzZNsmới? Màyc29w chq4ZHzZNsắc chắn chứ?

Trứng mq4ZHzZNsuối tq4ZHzZNsrợn q4ZHzZNstròn mắt, háSqoZgxWU q4ZHzZNsto mic29wệng nSqoZgxWUhư thểc29w tq4ZHzZNsôi vừq4ZHzZNsa gc29wặp c29wphải chSqoZgxWUuyện kSqoZgxWUinh khủngc29w gì.