You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG 1EUMqY48K1 itRD6EF4- TEUMqY48Kôi thất tình

 

Ngưu QeUCBôn nói,itRD6EF4 hếtitRD6EF4 men rEUMqY48Kượu rồQeUCi itRD6EF4Thương EUMqY48KNgô tỉnhitRD6EF4 dậyQeUC sQeUCẽ khônitRD6EF4g saEUMqY48Ko, EUMqY48Kthế nhưngQeUC đếnEUMqY48K tQeUCận itRD6EF4tối ngàyQeUC hEUMqY48Kôm QeUCsau hắitRD6EF4n vẫn itRD6EF4ngủ lQeUCi bEUMqY48Kì. TQeUCuy nhitRD6EF4iên, sắcQeUC mặtitRD6EF4 hQeUCắn QeUCkhông EUMqY48Kcòn đángEUMqY48K sợQeUC QeUCnhư EUMqY48Kban đầuEUMqY48K nữa.

Tôi vềQeUC nhEUMqY48Kà thaQeUCy giặtEUMqY48K quần áoitRD6EF4 vQeUCà lấyEUMqY48K ítitRD6EF4 itRD6EF4đồ EUMqY48Kdùng cầQeUCn thiếtitRD6EF4 đểQeUC điQeUC QeUClàm. QeUCLúc rQeUCa EUMqY48Kkhỏi cửa,QeUC tôiEUMqY48K thấyEUMqY48K tQeUCấm thiệpitRD6EF4 itRD6EF4mời đang đitRD6EF4ược đặtEUMqY48K itRD6EF4trên bàEUMqY48Kn EUMqY48Kuống nitRD6EF4ước, tiitRD6EF4ếp itRD6EF4đó liếcitRD6EF4 thấEUMqY48Ky EUMqY48Kđôi itRD6EF4mắt itRD6EF4gấu trúcitRD6EF4 itRD6EF4to đEUMqY48Kùng vQeUCà mái itRD6EF4tóc EUMqY48Krối bùitRD6EF4 cQeUCủa mEUMqY48Kình tEUMqY48Krong gương.

Từ nhỏitRD6EF4 đếnitRD6EF4 lớn,QeUC tôi luônQeUC biếnQeUC mìnhQeUC nhưitRD6EF4 coitRD6EF4n traQeUCi. ThếQeUC QeUCnhưng, chQeUCỉ QeUCvì LâmEUMqY48K LQeUCỗi vôQeUC EUMqY48Ktình QeUCnói itRD6EF4là thíQeUCch con gáiEUMqY48K đểQeUC tócEUMqY48K EUMqY48Kdài QeUCnên tritRD6EF4ong nămQeUC QeUCnăm yêQeUCu đQeUCương, tôiitRD6EF4 chưaitRD6EF4 từnitRD6EF4g cắtQeUC EUMqY48Któc. MãiQeUC đếnEUMqY48K tận sauQeUC khQeUCi chitRD6EF4ia tayitRD6EF4, tEUMqY48Kôi mớiEUMqY48K cEUMqY48Kắt mộEUMqY48Kt nhEUMqY48Kát làEUMqY48Km hitRD6EF4ai đoEUMqY48Kạn EUMqY48Kmái tócQeUC dQeUCài đitRD6EF4ã quitRD6EF4á hông.

 Thất itRD6EF4tình lQeUCần tQeUCrước có titRD6EF4hể cQeUCắt ngắnQeUC tóEUMqY48Kc, litRD6EF4ần nàyQeUC titRD6EF4hì sao?

Có tEUMqY48Khể vitRD6EF4ì khitRD6EF4ông nghỉ ngơiQeUC đủEUMqY48K EUMqY48Ktrong haitRD6EF4i ngitRD6EF4ày itRD6EF4nên tEUMqY48Kôi itRD6EF4loạng cEUMqY48Khoạng lêEUMqY48Kn chiếcitRD6EF4 itRD6EF4xe buEUMqY48Kýt ngượcitRD6EF4 hướngitRD6EF4, sEUMqY48Kau đó EUMqY48Klại itRD6EF4lờ đitRD6EF4ờ đQeUCi EUMqY48Kdọc coEUMqY48Kn đườngitRD6EF4 đếnQeUC trướitRD6EF4c mộEUMqY48Kt kQeUChu nhà.

Trời đãQeUC nEUMqY48Khá QeUCnhem tối nhưnitRD6EF4g chQeUCỗ nàoQeUC cũngitRD6EF4 rựcitRD6EF4 ánhQeUC đènQeUC khEUMqY48Kiến mọiQeUC thEUMqY48Kứ QeUCtrở nênEUMqY48K rEUMqY48Kõ ràng.

Tôi ngQeUCồi xổmEUMqY48K nhưQeUC một citRD6EF4on khEUMqY48Kỉ bênEUMqY48K lềQeUC đườngEUMqY48K troitRD6EF4ng mưitRD6EF4ời phútitRD6EF4, itRD6EF4sau đóitRD6EF4 EUMqY48Knhìn thấyEUMqY48K itRD6EF4một chiitRD6EF4ếc taitRD6EF4xi dừngitRD6EF4 ngay itRD6EF4trước cửEUMqY48Ka kitRD6EF4hu nitRD6EF4hà, hitRD6EF4ai ngườQeUCi itRD6EF4từ titRD6EF4rong xitRD6EF4e bướEUMqY48Kc ritRD6EF4a, QeUCmột nEUMqY48Kam, mộtQeUC nữ,EUMqY48K itRD6EF4một quenEUMqY48K, một lạ.EUMqY48K NgườiQeUC coEUMqY48Kn itRD6EF4trai citRD6EF4ao lớnEUMqY48K, tritRD6EF4ông nitRD6EF4ho nhãitRD6EF4, cQeUCòn vẻEUMqY48K đẹQeUCp củitRD6EF4a ngưEUMqY48Kời citRD6EF4on itRD6EF4gái cóQeUC chEUMqY48Kút xanh xitRD6EF4ao, yếuEUMqY48K ớtEUMqY48K, QeUCtừ ngoạQeUCi hìnhEUMqY48K itRD6EF4đến kitRD6EF4hí chất,QeUC cảEUMqY48K itRD6EF4hai đềuEUMqY48K xứnitRD6EF4g đôi.

Trước đây,EUMqY48K itRD6EF4khi xem phimitRD6EF4, tQeUCôi luônQeUC titRD6EF4ỏ vẻitRD6EF4 EUMqY48Kgiễu cợitRD6EF4t đốiQeUC vEUMqY48Kới nhữnitRD6EF4g tìnhQeUC tQeUCiết mQeUCang tínhitRD6EF4 tQeUCình itRD6EF4cờ. TEUMqY48Khế gitRD6EF4iới này rEUMqY48Kộng lQeUCớn nhEUMqY48Kư vậitRD6EF4y, sitRD6EF4ao cóQeUC thểEUMqY48K chạmEUMqY48K mitRD6EF4ặt nEUMqY48Khau EUMqY48Kđược citRD6EF4ơ chQeUCứ? NếEUMqY48Ku qQeUCuả thựcEUMqY48K itRD6EF4là may QeUC mắn nhQeUCư thếitRD6EF4 thìQeUC muEUMqY48Ka xổEUMqY48K QeUCsố cònQeUC hơQeUCn, itRD6EF4không EUMqY48Kchừng lạiEUMqY48K itRD6EF4có tQeUChể trúnEUMqY48Kg itRD6EF4được vQeUCài trăm nghìnitRD6EF4 tệ.

Nhưng giờQeUC đEUMqY48Kây, tôQeUCi đã QeUC thực sựitRD6EF4 thừitRD6EF4a nhậnEUMqY48K QeUCsự itRD6EF4nông cạitRD6EF4n, hQeUCẹp itRD6EF4hòi citRD6EF4ủa EUMqY48Kmình, tôiitRD6EF4 thấyEUMqY48K itRD6EF4hối hận.

Nghệ tQeUChuật vốnEUMqY48K bắEUMqY48Kt nguồn itRD6EF4 từ cuitRD6EF4ộc sốngEUMqY48K, QeUCcuộc sốnEUMqY48Kg luônQeUC đầQeUCy ắpEUMqY48K itRD6EF4sự QeUCtàn khốc.

Tôi itRD6EF4chỉ muốitRD6EF4n QeUCđến chỗ TrươngQeUC TEUMqY48Khần QeUCở thEUMqY48Kôi, itRD6EF4thật itRD6EF4không ngờQeUC còEUMqY48Kn citRD6EF4ó thEUMqY48Kể nhìEUMqY48Kn thấQeUCy aQeUCnh, càngQeUC QeUCkhông ngờitRD6EF4 còn "thấyQeUC mộitRD6EF4t tặnQeUCg một"QeUC, QeUCkèm theQeUCo mộEUMqY48Kt ngưitRD6EF4ời nữa.

Thấy châQeUCn hơiEUMqY48K tEUMqY48Kê, tôQeUCi bám itRD6EF4vào cộtitRD6EF4 EUMqY48Kđiện đứQeUCng dQeUCậy, chờQeUC mạchEUMqY48K máQeUCu lEUMqY48Kưu thông.

Phía bênQeUC itRD6EF4kia đườnQeUCg, Trương TitRD6EF4hần QeUCdìu ngưitRD6EF4ời cEUMqY48Kon gitRD6EF4ái bênEUMqY48K cạnitRD6EF4h đQeUCi EUMqY48Kvề phíaQeUC EUMqY48Kcổng khEUMqY48Ku nhà,EUMqY48K áitRD6EF4nh mắtQeUC thậtitRD6EF4 dịu dànQeUCg, cửitRD6EF4 EUMqY48Kchỉ thậtEUMqY48K quEUMqY48Kan tâm.

Khi itRD6EF4đến chỗEUMqY48K QeUCrẽ itRD6EF4trong cổng, hitRD6EF4ọ bỗEUMqY48Kng nhEUMqY48Kiên dừngQeUC lạiQeUC. TiếitRD6EF4p đó,itRD6EF4 TEUMqY48Krương ThEUMqY48Kần itRD6EF4chầm chậmQeUC quitRD6EF4ay EUMqY48Kđầu, nhìitRD6EF4n vQeUCề phíQeUCa tôi đangQeUC đứng.

Sự EUMqY48Ktê litRD6EF4iệt nQeUChanh chóng laQeUCn QeUCtừ titRD6EF4hần kEUMqY48Kinh châEUMqY48Kn tớiEUMqY48K EUMqY48Ktrung tâitRD6EF4m đạiEUMqY48K nitRD6EF4ão, tQeUCôi ditRD6EF4ường nEUMqY48Khư hoQeUCàn toQeUCàn mấEUMqY48Kt đEUMqY48Ki kQeUChả năng miêEUMqY48Ku titRD6EF4ả cảnhitRD6EF4 tượngQeUC lEUMqY48Kúc đó.

Tóm itRD6EF4lại, EUMqY48Ktất cEUMqY48Kả đEUMqY48Kều vô cEUMqY48Kùng itRD6EF4kịch hóa.

Nếu kEUMqY48Không phảiQeUC EUMqY48Ktận mắitRD6EF4t chứng kQeUCiến, tựEUMqY48K EUMqY48Kmình trảiitRD6EF4 quitRD6EF4a, chắcQeUC cQeUChắn QeUCtôi EUMqY48Ksẽ kQeUChông EUMqY48Khề dEUMqY48Ko dựQeUC itRD6EF4tỏ itRD6EF4vẻ EUMqY48Kxem titRD6EF4hường sâu itRD6EF4sắc đốiQeUC vitRD6EF4ới nhữngQeUC tròitRD6EF4 khuôitRD6EF4n sáoitRD6EF4 áitRD6EF4c ýEUMqY48K này.

Trong khôQeUCng khíEUMqY48K tQeUCựa như kịEUMqY48Kch trQeUCường, nhânitRD6EF4 vậtitRD6EF4 nEUMqY48Kam độiQeUC trêEUMqY48Kn đầuEUMqY48K vònEUMqY48Kg ánEUMqY48Kh sánitRD6EF4g làEUMqY48K TrươnitRD6EF4g TEUMqY48Khần nóiEUMqY48K vàEUMqY48Ki QeUCcâu gì đitRD6EF4ó itRD6EF4với QeUCnhân vậtQeUC nữEUMqY48K cEUMqY48Kũng độiQeUC EUMqY48Kvòng ánQeUCh sáng,itRD6EF4 rEUMqY48Kồi sEUMqY48Kau itRD6EF4đó mộtQeUC mìnitRD6EF4h đQeUCi EUMqY48Kvề itRD6EF4phía tôi, tQeUCừng bướcQeUC itRD6EF4từng bitRD6EF4ước, itRD6EF4đến trướcEUMqY48K mặtEUMqY48K tôi.

Trong phútitRD6EF4 itRD6EF4chốc, những itRD6EF4tia sáEUMqY48Kng từitRD6EF4 vònEUMqY48Kg EUMqY48Ksáng kiitRD6EF4a lấpitRD6EF4 lánhEUMqY48K làmitRD6EF4 chitRD6EF4ói EUMqY48Kmắt tôi.

Chân tQeUCôi vitRD6EF4ẫn titRD6EF4ê, càng EUMqY48K lúc citRD6EF4àng têQeUC. MaQeUCy itRD6EF4mà itRD6EF4bên cạnhQeUC cQeUCó EUMqY48Kcột QeUCđiện nêQeUCn tôiQeUC vitRD6EF4ẫn cEUMqY48Kó thQeUCể ưỡnQeUC nQeUCgực itRD6EF4thẳng lưng nhQeUCư mộtQeUC QeUCcây itRD6EF4bút chìQeUC. CảmQeUC QeUCơn Đảng,QeUC cảEUMqY48Km ơQeUCn nhâitRD6EF4n dâitRD6EF4n, cảmitRD6EF4 itRD6EF4ơn cộtitRD6EF4 điện!

- TQeUCiểu Đậu...

- CóQeUC phảiQeUC anQeUCh muốnEUMqY48K hỏi, sEUMqY48Kao QeUCem lạQeUCi đếnitRD6EF4 đâyEUMqY48K? TrờiitRD6EF4 đấEUMqY48Kt nitRD6EF4hân từEUMqY48K, chEUMqY48Kỉ tìQeUCnh cEUMqY48Kờ ngaQeUCng EUMqY48Kqua thôi.

Trương ThầnitRD6EF4 đẩyEUMqY48K gọng kínhitRD6EF4 thEUMqY48Keo EUMqY48Kthói quEUMqY48Ken, giọngEUMqY48K nóiitRD6EF4 trầmitRD6EF4 ấmEUMqY48K, nụQeUC cườiitRD6EF4 nhitRD6EF4àn nhạt:

- AitRD6EF4nh QeUCvốn địnhitRD6EF4 látEUMqY48K nữa sẽQeUC tớitRD6EF4i EUMqY48Kgặp em.

Tôi cũnEUMqY48Kg gEUMqY48Kượng cười:

- ĐúngitRD6EF4 rồi.QeUC itRD6EF4Anh đQeUCã itRD6EF4hứa, sẽ EUMqY48Klập tứEUMqY48Kc điQeUC tEUMqY48Kìm emitRD6EF4, mộtEUMqY48K giâyEUMqY48K cũnitRD6EF4g EUMqY48Kkhông chậEUMqY48Km trễ.EUMqY48K CEUMqY48Kòn mEUMqY48Kay, giờQeUC vẫQeUCn EUMqY48Kchưa muộEUMqY48Kn, em itRD6EF4vẫn citRD6EF4hưa ngủitRD6EF4 nhEUMqY48Kư mộEUMqY48Kt itRD6EF4chú heo.

Nụ cườiitRD6EF4 củitRD6EF4a aitRD6EF4nh dầnQeUC biến mất,itRD6EF4 chEUMqY48Kỉ itRD6EF4còn litRD6EF4ại vẻEUMqY48K mệtEUMqY48K mỏi.

Điều nàitRD6EF4y khiếnEUMqY48K tEUMqY48Kôi bỗng cảmQeUC thấyQeUC hơiEUMqY48K itRD6EF4mệt, khônEUMqY48Kg phảiEUMqY48K, lEUMqY48Kà rấtitRD6EF4 mệt.

Tôi hítQeUC itRD6EF4một hEUMqY48Kơi thật sâitRD6EF4u EUMqY48Krồi vQeUCào thẳngEUMqY48K vEUMqY48Kấn đề:

- BitRD6EF4ạn củitRD6EF4a anEUMqY48Kh họEUMqY48K HạitRD6EF4, tên QeUCAn KhiếQeUCt, đúngEUMqY48K không?

Anh hơiQeUC sữnitRD6EF4g ngưitRD6EF4ời, nhắEUMqY48Km mắt vàEUMqY48Ko rồEUMqY48Ki lQeUCại EUMqY48Kmở QeUCra. DướiQeUC nhEUMqY48Kững tEUMqY48Kia sáEUMqY48Kng phitRD6EF4ản citRD6EF4hiếu củitRD6EF4a itRD6EF4ánh đEUMqY48Kèn xEUMqY48Kung quanh, đôiitRD6EF4 EUMqY48Kmắt sEUMqY48Kau cQeUCặp EUMqY48Kkính củQeUCa aQeUCnh cQeUCàng đQeUCen hQeUCơn, sánEUMqY48Kg hơn.

Không itRD6EF4đợi đểitRD6EF4 QeUCanh phảQeUCn ứng,EUMqY48K tôi nóiEUMqY48K tiếp:

- EUMqY48KAnh điEUMqY48K QeUCgặp eEUMqY48Km làEUMqY48K muốnitRD6EF4 chia QeUCtay vớiEUMqY48K eEUMqY48Km, QeUCcó phảiQeUC không?

Anh nhìnitRD6EF4 tôiEUMqY48K, cặpitRD6EF4 mày nhíuEUMqY48K lạQeUCi nhưngitRD6EF4 áitRD6EF4nh itRD6EF4mắt khôQeUCng hềQeUC lảngitRD6EF4 tránEUMqY48Kh. GiọnitRD6EF4g QeUCanh QeUCnhẹ nhàQeUCng nhưngitRD6EF4 EUMqY48Kkiên định:

- ĐitRD6EF4úng vậy.

- EUMqY48KVì itRD6EF4anh vàEUMqY48K itRD6EF4cô tQeUCa quay lạiEUMqY48K vớiQeUC nhEUMqY48Kau sao?

- KhôitRD6EF4ng. AnEUMqY48Kh QeUCvà cEUMqY48Kô ấy mitRD6EF4ãi mãiQeUC khôngQeUC thểitRD6EF4 bêQeUCn EUMqY48Knhau đưitRD6EF4ợc. ChỉitRD6EF4 là,QeUC aEUMqY48Knh khôitRD6EF4ng thểitRD6EF4 khQeUCông quEUMqY48Kan titRD6EF4âm đếnQeUC cQeUCô ấy.

Mấy phúitRD6EF4t saEUMqY48Ku, tEUMqY48Kôi đEUMqY48Kã hiểu raQeUC mộtEUMqY48K vàiQeUC chuyện.

Thực EUMqY48Kra rQeUCất đơEUMqY48Kn giản,QeUC EUMqY48Kmột đôi EUMqY48Kyêu nhitRD6EF4au tQeUCrong mườiitRD6EF4 nEUMqY48Kăm, sắEUMqY48Kp kếtQeUC QeUChôn rồiQeUC nhưEUMqY48Kng vàQeUCo đêmitRD6EF4 trướcEUMqY48K hEUMqY48Kôm cưEUMqY48Kới, người conEUMqY48K gáiEUMqY48K bịitRD6EF4 mộQeUCt ôQeUCng cQeUChủ litRD6EF4ớn ởEUMqY48K QeUCđâu xuEUMqY48Kất hitRD6EF4iện titRD6EF4heo itRD6EF4đuổi mãnEUMqY48Kh liệitRD6EF4t. EUMqY48KCuối cùngitRD6EF4, EUMqY48Kcô ta lEUMqY48Kựa cQeUChọn EUMqY48Ktiền bạcEUMqY48K vàEUMqY48K địaQeUC vitRD6EF4ị, vứEUMqY48Kt bQeUCỏ tìnEUMqY48Kh yêuEUMqY48K vàEUMqY48K lờitRD6EF4i itRD6EF4hứa. itRD6EF4Tiếc thaEUMqY48Ky, chỉ tQeUCrong EUMqY48Kthời gQeUCian itRD6EF4nửa nQeUCăm EUMqY48Kngắn EUMqY48Kngủi, EUMqY48Kông chQeUCủ kiEUMqY48Ka lQeUCại QeUCthích mộtitRD6EF4 QeUCngười kQeUChác. QeUCCô gái vốnitRD6EF4 kitRD6EF4iêu ngạoEUMqY48K khitRD6EF4ông EUMqY48Kcó cácEUMqY48Kh QeUCnào đốiEUMqY48K diEUMqY48Kện EUMqY48Kvới itRD6EF4hiện thQeUCực tEUMqY48Kàn khEUMqY48Kốc nEUMqY48Kên đitRD6EF4ã mắcEUMqY48K phảEUMqY48Ki chứng EUMqY48Kphiền muộitRD6EF4n nitRD6EF4ghiêm trọngitRD6EF4, bắtEUMqY48K đầuEUMqY48K nghQeUCĩ QeUCcách kếtEUMqY48K thúitRD6EF4c cuộcitRD6EF4 đời.

Vào giâitRD6EF4y phúitRD6EF4t cuEUMqY48Kối cùng, cEUMqY48Kô tEUMqY48Ka EUMqY48Knhớ đếnitRD6EF4 ngườiEUMqY48K cQeUCon traitRD6EF4i đQeUCã itRD6EF4cùng mìnitRD6EF4h điitRD6EF4 hQeUCết tuitRD6EF4ổi thanitRD6EF4h itRD6EF4xuân nêEUMqY48Kn gửi EUMqY48Kmột eEUMqY48Kmail, nóiitRD6EF4 lờiQeUC xiitRD6EF4n lỗi.

May thaQeUCy, QeUCcô tEUMqY48Ka đitRD6EF4ược bệnh QeUC viện cấEUMqY48Kp cứuQeUC kịpEUMqY48K EUMqY48Kthời, càEUMqY48Kng itRD6EF4may EUMqY48Khơn litRD6EF4à ngườiitRD6EF4 coQeUCn tEUMqY48Krai lạEUMqY48Ki qitRD6EF4uay vềQeUC EUMqY48Kbên cEUMqY48Kô taitRD6EF4. Chỉ EUMqY48Kcó điều,EUMqY48K EUMqY48Klý EUMqY48Kdo khEUMqY48Kông pQeUChải vitRD6EF4ì itRD6EF4tình yêu.

Tôi đãEUMqY48K nóiEUMqY48K itRD6EF4rồi, TrươnitRD6EF4g Thần làEUMqY48K ngưEUMqY48Kời EUMqY48Krất lươngEUMqY48K QeUCthiện, titRD6EF4rong EUMqY48Klúc kểEUMqY48K lạiitRD6EF4 quEUMqY48Ká kQeUChứ đãitRD6EF4 tEUMqY48Kừng mEUMqY48Kang đếnQeUC cho QeUCmình nQeUCiềm đitRD6EF4au kitRD6EF4hổ vôEUMqY48K itRD6EF4tận vitRD6EF4à thậEUMqY48Km chíEUMqY48K cảEUMqY48K sựQeUC EUMqY48Ksỉ nhục,EUMqY48K giọngEUMqY48K anEUMqY48Kh EUMqY48Kvẫn điitRD6EF4ềm nhiêEUMqY48Kn, không hềQeUC cóEUMqY48K QeUCchút cQeUCăm itRD6EF4hận, đQeUCến nQeUCgay citRD6EF4ả oánEUMqY48K giậnQeUC EUMqY48Khay QeUCquở titRD6EF4rách cEUMqY48Kũng đềuQeUC kitRD6EF4hông có.

- TiitRD6EF4ểu ĐậuEUMqY48K, QeUCanh kitRD6EF4hông thể bỏEUMqY48K EUMqY48Kmặc EUMqY48Kcô ấy.itRD6EF4 EUMqY48KDù gì,itRD6EF4 QeUCanh EUMqY48Kvà EUMqY48Kcô EUMqY48Kấy đitRD6EF4ã cóEUMqY48K bấitRD6EF4y EUMqY48Knhiêu itRD6EF4năm tìnitRD6EF4h cảmQeUC, đãQeUC citRD6EF4ó bao nhiêEUMqY48Ku nămEUMqY48K bênQeUC nhQeUCau. ĐQeUCối vớitRD6EF4i aQeUCnh, citRD6EF4ô ấitRD6EF4y EUMqY48Klà mộtEUMqY48K ngườEUMqY48Ki thâitRD6EF4n, aitRD6EF4nh khôngQeUC tQeUChể titRD6EF4rơ mắt itRD6EF4 nhìn QeUCcô EUMqY48Kấy tựQeUC hủyitRD6EF4 diệitRD6EF4t QeUCmình, aEUMqY48Knh thitRD6EF4ật sựQeUC khôitRD6EF4ng itRD6EF4làm được...

Khi nQeUCói nhữngQeUC lờiEUMqY48K này, trongitRD6EF4 giọngitRD6EF4 nóiQeUC cEUMqY48Kủa anitRD6EF4h nhitRD6EF4ư QeUCcó QeUCcơn EUMqY48Ksóng lớn,QeUC khôEUMqY48Kng EUMqY48Kcòn ấmEUMqY48K ápEUMqY48K, itRD6EF4rõ itRD6EF4ràng nQeUCữa màitRD6EF4 khàn khànEUMqY48K, raEUMqY48Km ráEUMqY48Kp nhưQeUC itRD6EF4thể bịitRD6EF4 dEUMqY48Kao cứaitRD6EF4 vàoitRD6EF4 tim:

- BáEUMqY48Kc sitRD6EF4ĩ nQeUCói, bệitRD6EF4nh của côQeUC itRD6EF4ấy phụcQeUC hồiEUMqY48K rấEUMqY48Kt chậm,EUMqY48K citRD6EF4ần nhQeUCiều QeUCthời gitRD6EF4ian, itRD6EF4cần QeUCnhiều sựEUMqY48K itRD6EF4nhẫn nEUMqY48Kại. TitRD6EF4ừ bEUMqY48Ké, citRD6EF4ô ấy đitRD6EF4ã mấtitRD6EF4 mẹQeUC, sQeUCau khQeUCi tốtQeUC nghiệp,QeUC cũngQeUC QeUCgần nhQeUCư cắQeUCt đứtQeUC mitRD6EF4ọi quaEUMqY48Kn hệEUMqY48K vớiEUMqY48K giEUMqY48Ka đình.itRD6EF4 Giờ đQeUCây itRD6EF4trên thếQeUC giớiEUMqY48K nàyQeUC, cQeUCô ấyitRD6EF4 chỉitRD6EF4 cóEUMqY48K mìnhitRD6EF4 anh.

Nói thẳngQeUC làQeUC tEUMqY48Kình hitRD6EF4uống lúc EUMqY48Knày nEUMqY48Kằm ngEUMqY48Koài sitRD6EF4uy EUMqY48Kđoán củQeUCa QeUCtôi, nQeUCó khôngitRD6EF4 QeUCgiống vớiQeUC QeUChàng trăitRD6EF4m khảitRD6EF4 nănQeUCg mQeUCà tôi nEUMqY48Kghĩ đQeUCến tronQeUCg nhữnitRD6EF4g itRD6EF4lúc thẫnEUMqY48K itRD6EF4thờ. ĐitRD6EF4ặc biitRD6EF4ệt lạiitRD6EF4 kitRD6EF4hông itRD6EF4đủ QeUCnhẫn QeUCtâm, khitRD6EF4ông đủ ácQeUC ýitRD6EF4 nQeUCên khiếnitRD6EF4 tôitRD6EF4i khEUMqY48Kông kịEUMqY48Kp phảnQeUC ứngEUMqY48K. EUMqY48KNgẩn ngườiitRD6EF4 mãQeUCi tQeUCôi mớEUMqY48Ki sựcitRD6EF4 nhớEUMqY48K raEUMqY48K, hỏi:

- PhitRD6EF4ải mitRD6EF4ất bitRD6EF4ao lQeUCâu mới hQeUCoàn toEUMqY48Kàn hồitRD6EF4i phục?

- AnEUMqY48Kh khôEUMqY48Kng biết..EUMqY48K. - itRD6EF4Trương QeUCThần khQeUCẽ nhếchEUMqY48K QeUCmôi, nóiEUMqY48K itRD6EF4tiếp: EUMqY48K- QeUC... nhQeUCưng điềuQeUC đitRD6EF4ó khôngitRD6EF4 quEUMqY48Kan trọnEUMqY48Kg. Dù làQeUC bitRD6EF4ao lâitRD6EF4u anEUMqY48Kh cũQeUCng kEUMqY48Không thitRD6EF4ể đểitRD6EF4 eQeUCm citRD6EF4ùng anQeUCh QeUCgánh itRD6EF4chịu EUMqY48Ktất cả.EUMqY48K BởiEUMqY48K vEUMqY48Kì, nhitRD6EF4ư thế kEUMqY48Không cônQeUCg bằnitRD6EF4g vitRD6EF4ới eQeUCm. itRD6EF4Và vìEUMqY48K đâEUMqY48Ky lQeUCà chEUMqY48Kuyện riêngEUMqY48K EUMqY48Kcủa anQeUCh EUMqY48Kvà cQeUCô ấyQeUC. TiitRD6EF4ểu Đậu, emQeUC citRD6EF4ó thểQeUC hiểuitRD6EF4 không?

Tôi EUMqY48Knghĩ, mìnEUMqY48Kh itRD6EF4có thể hiểu.

Hai ngưEUMqY48Kời ởitRD6EF4 bêEUMqY48Kn nhaEUMqY48Ku đã itRD6EF4quá lâu,QeUC dùEUMqY48K saitRD6EF4u nàyEUMqY48K kitRD6EF4hông còitRD6EF4n EUMqY48Kyêu nitRD6EF4hau titRD6EF4hắm thiết,itRD6EF4 itRD6EF4thậm chEUMqY48Kí litRD6EF4à EUMqY48Klàm tổnEUMqY48K thương QeUC nhau, nhEUMqY48Kưng vẫitRD6EF4n khôitRD6EF4ng thểQeUC nàEUMqY48Ko xóaEUMqY48K bỏitRD6EF4 hìnhitRD6EF4 ảEUMqY48Knh củEUMqY48Ka đốiQeUC phươngEUMqY48K tQeUCrong cuộcitRD6EF4 đời mình.

Có thEUMqY48Kể QeUCvì thóEUMqY48Ki quenEUMqY48K, có thểQeUC itRD6EF4vì itRD6EF4trách nhiệm,itRD6EF4 cQeUCũng cEUMqY48Kó thQeUCể vìitRD6EF4 tìnQeUCh bạn,itRD6EF4 vàEUMqY48K itRD6EF4cũng itRD6EF4có thểQeUC vQeUCì EUMqY48Ktình thâitRD6EF4n, nhưng khQeUCông lEUMqY48Kiên quaQeUCn gitRD6EF4ì đQeUCến itRD6EF4tình yêu.

Lấy QeUCví QeUCdụ đơnQeUC giảQeUCn, nếu LâmEUMqY48K QeUCLỗi QeUCcó xảyEUMqY48K EUMqY48Kra chuyQeUCện gQeUCì, titRD6EF4ôi cũnQeUCg vậyQeUC, khôEUMqY48Kng EUMqY48Kthể bitRD6EF4ỏ mặitRD6EF4c anQeUCh ta.

"Không QeUCthể bỏitRD6EF4 mặc", bốnQeUC chữEUMqY48K itRD6EF4này, tôiQeUC hiểu.

Theo môitRD6EF4 tuýitRD6EF4p phitRD6EF4át titRD6EF4riển trong EUMqY48Kphim, TrươnitRD6EF4g TitRD6EF4hần QeUCcó itRD6EF4lẽ sẽitRD6EF4 itRD6EF4vì muốQeUCn EUMqY48Ktôi qitRD6EF4uên anitRD6EF4h, hậnEUMqY48K aEUMqY48Knh nênitRD6EF4 giảQeUC QeUCvờ quay QeUC lại QeUCvới côEUMqY48K ThiQeUCên thầitRD6EF4n EUMqY48Kmùa hạQeUC, EUMqY48Ksau đEUMqY48Kó bịQeUC tôiEUMqY48K chitRD6EF4ửi itRD6EF4rủa rQeUCồi EUMqY48Ktát, cuốEUMqY48Ki EUMqY48Kcùng tráiQeUC tim anQeUCh taEUMqY48Kn nitRD6EF4át QeUCnhìn thitRD6EF4eo bóitRD6EF4ng tôiitRD6EF4 khuấtEUMqY48K xitRD6EF4a dần.

Hoặc làQeUC sitRD6EF4au kEUMqY48Khi biếtitRD6EF4 sựQeUC thật, tôiEUMqY48K sẽQeUC ngEUMqY48Kân nQeUCgấn nướitRD6EF4c mắtitRD6EF4 kiEUMqY48Kên quitRD6EF4yết cùnitRD6EF4g anEUMqY48Kh chQeUCăm sQeUCóc QeUCcô ThQeUCiên EUMqY48Kthần mùa QeUChạ kitRD6EF4ia. CuốQeUCi cùng,QeUC saEUMqY48Ku EUMqY48Kkhi trảiQeUC quQeUCa EUMqY48Khàng lQeUCoạt nhữngEUMqY48K đảitRD6EF4 kíQeUCch litRD6EF4ẫn hiitRD6EF4ểu lầm,itRD6EF4 áQeUCnh sáng cQeUCủa ThánitRD6EF4h mẫuEUMqY48K tôQeUCi itRD6EF4cuối cùnQeUCg cEUMqY48Kũng cảEUMqY48Km hóEUMqY48Ka itRD6EF4được trờiEUMqY48K QeUCđất, tìnEUMqY48Kh bitRD6EF4ạn củEUMqY48Ka ba QeUC người itRD6EF4và QeUCtình yêQeUCu củaEUMqY48K haEUMqY48Ki ngườitRD6EF4i itRD6EF4cùng tồnQeUC tạQeUCi vàitRD6EF4 chQeUCúng itRD6EF4tôi sEUMqY48Kẽ cQeUCùng sốngEUMqY48K tronQeUCg những ngQeUCày vuitRD6EF4i vẻQeUC, hạnhEUMqY48K phúc...

Thế nhEUMqY48Kưng, dùEUMqY48K cuEUMqY48Kộc sốQeUCng có đầitRD6EF4y QeUCnhững titRD6EF4ình huốngEUMqY48K cẩitRD6EF4u huyếitRD6EF4t thìEUMqY48K cEUMqY48Kũng khitRD6EF4ông phảiQeUC QeUClà đaEUMqY48Kng EUMqY48Ktrên EUMqY48Kkịch trường.

Trương ThầnitRD6EF4 lựitRD6EF4a chọEUMqY48Kn QeUCsự thẳng thắnQeUC, thitRD6EF4ành itRD6EF4thật, tQeUCôi lựQeUCa chọQeUCn rờiEUMqY48K xitRD6EF4a itRD6EF4anh. HitRD6EF4ai chúEUMqY48Kng tôiEUMqY48K, mỗiitRD6EF4 ngườiEUMqY48K mộtQeUC lựaitRD6EF4 chọn, bìnEUMqY48Kh tĩQeUCnh mQeUCà quyếtitRD6EF4 đoán.

Không citRD6EF4ó nướcEUMqY48K mắt, khôQeUCng cQeUCó sựitRD6EF4 đauEUMqY48K khổQeUC QeUCxé gaQeUCn EUMqY48Kxé ruộtEUMqY48K, khôngitRD6EF4 hỏiEUMqY48K EUMqY48Ktrời, hQeUCỏi đất,QeUC EUMqY48Khỏi bQeUCiển, tQeUCất cảitRD6EF4 đều theoEUMqY48K lẽEUMqY48K tQeUCự nhiên.

Tôi gitRD6EF4iậm giậmEUMqY48K chân, hìnEUMqY48Kh nhưQeUC khôQeUCng QeUCcòn itRD6EF4tê nữa.

Buông tQeUCay EUMqY48Kkhỏi câEUMqY48Ky cột QeUC điện, QeUCtôi QeUCcười hQeUCì hQeUCì nói:

- MaQeUCy màEUMqY48K nQeUCgười trong văitRD6EF4n phEUMqY48Kòng đềuEUMqY48K kitRD6EF4hông biếtQeUC QeUCchuyện cEUMqY48Kủa EUMqY48Khai chEUMqY48Kúng tEUMqY48Ka, đQeUCỡ phQeUCải tốitRD6EF4n cônEUMqY48Kg giảitRD6EF4i thích.

Trương EUMqY48KThần EUMqY48Kgật đầu,QeUC citRD6EF4uối cùng trênQeUC khóeQeUC môiitRD6EF4 aitRD6EF4nh cũnitRD6EF4g lộitRD6EF4 ritRD6EF4a mộtitRD6EF4 đườngEUMqY48K QeUCcong nhQeUCo nhỏ:

- Ừ,QeUC cQeUCũng may.

- MitRD6EF4ay lEUMqY48Kà chEUMqY48Kúng titRD6EF4a chưaEUMqY48K nói tớitRD6EF4i kếitRD6EF4 hEUMqY48Koạch QeUChay litRD6EF4ời hứaitRD6EF4 gì.

- Ừ,itRD6EF4 may.

- EUMqY48KMay màQeUC itRD6EF4em vẫEUMqY48Kn chitRD6EF4ưa rấQeUCt rất rấQeUCt tQeUChích aQeUCnh, itRD6EF4thích đếnitRD6EF4 nitRD6EF4ỗi QeUCkhắc cQeUCốt itRD6EF4ghi tâm.

- Ừ,itRD6EF4 may.

- MQeUCay mà,EUMqY48K EUMqY48Kanh cEUMqY48Kũng đối vớEUMqY48Ki itRD6EF4em EUMqY48Knhư vậy.

Lần EUMqY48Knày TitRD6EF4rương ThầitRD6EF4n lại QeUC không EUMqY48Knói gì.

Để khôEUMqY48Kng kEUMqY48Khí bớitRD6EF4t tẻQeUC nEUMqY48Kgắt, tôi đànitRD6EF4h QeUCphải nóQeUCi tiếp:

- TQeUCình yêuEUMqY48K cQeUCủa chúngEUMqY48K EUMqY48Kta thật "chEUMqY48Kớp nhQeUCoáng". TừQeUC litRD6EF4úc xáQeUCc địitRD6EF4nh quaEUMqY48Kn hệEUMqY48K yêitRD6EF4u đitRD6EF4ương đếnEUMqY48K EUMqY48Kkhi kết thúc,EUMqY48K trướQeUCc saEUMqY48Ku EUMqY48Kgộp lạiEUMqY48K hQeUCình nEUMqY48Khư nhiềuitRD6EF4 nhấitRD6EF4t cEUMqY48Khỉ mườitRD6EF4i ngày.

Trương ThầnitRD6EF4 gQeUCiơ itRD6EF4tay raitRD6EF4 xem đồngitRD6EF4 hồ,itRD6EF4 nói:

- ChínQeUC ngàyitRD6EF4 QeUChai mươi EUMqY48Khai giờitRD6EF4 EUMqY48Kbốn QeUCmươi bEUMqY48Ka itRD6EF4phút, từQeUC itRD6EF4lúc anitRD6EF4h nitRD6EF4ói vớitRD6EF4i itRD6EF4em "PhitRD6EF4ải" đếnEUMqY48K citRD6EF4âu nóQeUCi ban nãyQeUC "ĐúngQeUC vậy".

- CitRD6EF4ó phảiQeUC aQeUCnh thíchitRD6EF4 em không?

- AnQeUCh mQeUCuốn EUMqY48Kchia QeUCtay em EUMqY48Kcó itRD6EF4đúng không?

- ĐúngitRD6EF4 vậy.

Tôi hitRD6EF4ít mQeUCạnh mitRD6EF4ũi, chớp mắitRD6EF4t itRD6EF4thật mQeUCạnh, hétQeUC to:

- AnQeUCh đừngEUMqY48K nhitRD6EF4ư thQeUCế này. NEUMqY48Kếu anitRD6EF4h QeUCnhư thitRD6EF4ế nàyQeUC titRD6EF4hì eEUMqY48Km sitRD6EF4ẽ cảmEUMqY48K titRD6EF4hấy aitRD6EF4nh thícitRD6EF4h eEUMqY48Km nhiềuEUMqY48K hơitRD6EF4n eitRD6EF4m thíchEUMqY48K anh.

Trương ThầitRD6EF4n QeUCbật cưitRD6EF4ời, giọng nóiEUMqY48K kEUMqY48Khàn QeUCkhàn nhưnQeUCg QeUCrõ EUMqY48Kràng, QeUCchín chắn:

- TiểuitRD6EF4 ĐậuEUMqY48K, anitRD6EF4h thựcitRD6EF4 sự EUMqY48Kmuốn luôQeUCn ởQeUC bênQeUC emQeUC, muitRD6EF4ốn qEUMqY48Kuý trọngitRD6EF4 eitRD6EF4m, EUMqY48Kkhông muốitRD6EF4n eEUMqY48Km pitRD6EF4hải buồn,QeUC EUMqY48Kkhông mEUMqY48Kuốn eQeUCm phải khQeUCóc. AEUMqY48Knh nhữnEUMqY48Kg titRD6EF4ưởng rằng,EUMqY48K mìnQeUCh citRD6EF4ó thểEUMqY48K làmEUMqY48K được...

Anh nắmitRD6EF4 chắcQeUC EUMqY48Kvai tôi, xoEUMqY48Kay QeUCtôi nửaitRD6EF4 vòngEUMqY48K EUMqY48Ktròn, saQeUCu itRD6EF4đó khẽQeUC đẩEUMqY48Ky tôQeUCi vềitRD6EF4 phEUMqY48Kía trước,itRD6EF4 giọngEUMqY48K itRD6EF4anh QeUCvang lên itRD6EF4 sau lưnEUMqY48Kg tôi:

- TrướEUMqY48Kc đây,QeUC EUMqY48Kđều litRD6EF4à em nEUMqY48Khìn anitRD6EF4h EUMqY48Krời QeUCđi. LầnEUMqY48K nEUMqY48Kày đổiitRD6EF4 QeUClại, itRD6EF4anh sẽEUMqY48K nhEUMqY48Kìn theitRD6EF4o bóngQeUC em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảiitRD6EF4 nhữEUMqY48Kng bitRD6EF4ước lớn, khôngitRD6EF4 qQeUCuay đầuEUMqY48K lại.

Tôi thấtEUMqY48K itRD6EF4tình rồi,QeUC QeUCtôi rất buồn.

Dù cuộitRD6EF4c itRD6EF4tình nàEUMqY48Ky từEUMqY48K đầu chEUMqY48Kí cuEUMqY48Kối tổnQeUCg cộngQeUC EUMqY48Kkhông đếnitRD6EF4 mườiEUMqY48K ngàyEUMqY48K, QeUCnhưng tQeUCôi vẫEUMqY48Kn rấtitRD6EF4 buồn.

Vốn địnitRD6EF4h litRD6EF4ấy đồ,QeUC rồiitRD6EF4 đi itRD6EF4đến chỗitRD6EF4 EUMqY48KNgưu BônitRD6EF4 QeUCnhưng QeUCdo tritRD6EF4ong EUMqY48Klòng buồnEUMqY48K bEUMqY48Kã EUMqY48Knên tôEUMqY48Ki muốitRD6EF4n quaitRD6EF4y EUMqY48Kvề nEUMqY48Khà ởitRD6EF4 một mình.

Có cQeUCâu nóitRD6EF4i: "EUMqY48KKhông có EUMqY48Kcách nEUMqY48Kào giảiEUMqY48K QeUCsầu ngoàiEUMqY48K vQeUCiệc itRD6EF4giả vờEUMqY48K vui...".

Tôi EUMqY48Kmua cổitRD6EF4 vịtitRD6EF4 ThQeUCanh Võ itRD6EF4 loại caQeUCy nhQeUCất, pEUMqY48Kha QeUCly itRD6EF4cà pitRD6EF4hê đenitRD6EF4 đặcitRD6EF4 hEUMqY48Kơn QeUCcả titRD6EF4ương rQeUCồi nitRD6EF4hìn QeUChai thứEUMqY48K EUMqY48Knày bEUMqY48Kần thần QeUC hồi lâu,QeUC cuốQeUCi cùngQeUC QeUClại kQeUChông nhéEUMqY48Kt vQeUCào miệng.

Tôi nEUMqY48Khư EUMqY48Kcon nhặEUMqY48Kng không đầuEUMqY48K lưEUMqY48Kợn EUMqY48Kquanh pitRD6EF4hòng mườiEUMqY48K EUMqY48Kbảy, mưQeUCời táitRD6EF4m vòngQeUC, QeUCchóng mặQeUCt, hQeUCoa mắt,QeUC cQeUChán nảQeUCn, cuitRD6EF4ối cùng chEUMqY48Kỉ cóEUMqY48K thểQeUC mởEUMqY48K máQeUCy titRD6EF4ính, rồiQeUC litRD6EF4ại tiệitRD6EF4n itRD6EF4tay EUMqY48Kđăng nhậpQeUC QQ.

Vào giitRD6EF4ờ ăQeUCn QeUCtối củaEUMqY48K ngàQeUCy Chủ nhật,itRD6EF4 sốQeUC ngườiitRD6EF4 OnlitRD6EF4ine citRD6EF4hỉ EUMqY48Kđếm trQeUCên đầuQeUC ngóitRD6EF4n tEUMqY48Kay, dQeUCo đóEUMqY48K avatQeUCar QeUCnào sEUMqY48Káng càng itRD6EF4 trở nêitRD6EF4n EUMqY48Krõ rQeUCàng hơn.

Trong đóEUMqY48K EUMqY48Kcó mEUMqY48Kột avatitRD6EF4ar, hình nitRD6EF4hư QeUClúc nàitRD6EF4o cũngEUMqY48K sáEUMqY48Kng, rEUMqY48Kỏ lEUMqY48Kẽ QeUCanh tQeUCa nghiệnQeUC EUMqY48Kgame trêEUMqY48Kn QQeUCQ nitRD6EF4ên OnEUMqY48Kline hai QeUC mươi bốnEUMqY48K tiếnEUMqY48Kg đồngEUMqY48K hồitRD6EF4 itRD6EF4một ngày.

Có mộtEUMqY48K thờQeUCi gEUMqY48Kian dài, itRD6EF4tôi đềuQeUC chọitRD6EF4n sEUMqY48Kự EUMqY48Kphớt lờEUMqY48K đitRD6EF4ối QeUCvới ngườiQeUC nEUMqY48Kày. NitRD6EF4hưng lầnEUMqY48K EUMqY48Knày nhưQeUC bitRD6EF4ị tritRD6EF4úng tàitRD6EF4, tay ritRD6EF4un ritRD6EF4un, tôiEUMqY48K ấnQeUC vàoQeUC itRD6EF4avatar đóQeUC rồiitRD6EF4 gửitRD6EF4i mitRD6EF4ột biểEUMqY48Ku tượngEUMqY48K mEUMqY48Kặt cười.

Vừa gửiQeUC xoitRD6EF4ng, tôiitRD6EF4 liềnitRD6EF4 muốn citRD6EF4hặt phăQeUCng cáiEUMqY48K đầuQeUC mìEUMqY48Knh đi,itRD6EF4 đanEUMqY48Kg địitRD6EF4nh thoQeUCát rEUMqY48Ka, cQeUCon chuộtitRD6EF4 dừngitRD6EF4 lEUMqY48Kại nútEUMqY48K "X" trênQeUC đỉnhEUMqY48K góEUMqY48Kc bênEUMqY48K phảitRD6EF4i, EUMqY48Ktôi lạQeUCi khônQeUCg nhấnEUMqY48K vào.

Cát bụiEUMqY48K (******) 18:45:34

A PhúcitRD6EF4, EUMqY48Kem tQeUCìm anEUMqY48Kh ?

Tốc độitRD6EF4 EUMqY48Kđánh chữQeUC củaEUMqY48K Lâm EUMqY48K Lỗi vẫnQeUC nhanitRD6EF4h nEUMqY48Khư trướcitRD6EF4 đQeUCây, côitRD6EF4ng itRD6EF4lao nitRD6EF4ày thuộcQeUC QeUCvề QeUCmối tìnhitRD6EF4 mQeUCỗi ngườiitRD6EF4 mEUMqY48Kột nơEUMqY48Ki của EUMqY48K chúng tôi.

Khi ấQeUCy rấtitRD6EF4 nghèo,itRD6EF4 cước gọiEUMqY48K điQeUCện thoạQeUCi đEUMqY48Kường dEUMqY48Kài EUMqY48Krất đitRD6EF4ắt, tôiEUMqY48K vàQeUC aitRD6EF4nh itRD6EF4ta liềEUMqY48Kn tậnitRD6EF4 dEUMqY48Kụng titRD6EF4ất cảitRD6EF4 citRD6EF4ơ itRD6EF4hội để cóitRD6EF4 thEUMqY48Kể lênQeUC mạngitRD6EF4 nóiQeUC chuyQeUCện. KQeUCý EUMqY48Ktúc EUMqY48Kxá, QeUCquán neEUMqY48Kt, pQeUChòng máQeUCy, QeUCđều itRD6EF4là nhữngQeUC nơi EUMqY48Kchúng titRD6EF4ôi titRD6EF4ừng chitRD6EF4iến đấu.

Số QeUCQQ củaEUMqY48K haQeUCi cQeUChúng tôi EUMqY48K là cùnitRD6EF4g đăngQeUC itRD6EF4ký mộtitRD6EF4 QeUClúc, sitRD6EF4áu nămQeUC rồiitRD6EF4, QeUCchưa từitRD6EF4ng thay.

Trên thựcEUMqY48K EUMqY48Ktế, QeUCcó rất nitRD6EF4hiều thứQeUC vẫEUMqY48Kn itRD6EF4không hitRD6EF4ề thitRD6EF4ay đEUMqY48Kổi EUMqY48Ksau kitRD6EF4hi citRD6EF4húng titRD6EF4ôi chiQeUCa taQeUCy. VQeUCí dEUMqY48Kụ nhQeUCư sốEUMqY48K điện thoạiitRD6EF4 QeUCdi dộnEUMqY48Kg, QeUCsố tàiitRD6EF4 khoảitRD6EF4n MSitRD6EF4N, địQeUCa cQeUChỉ itRD6EF4email, biệtQeUC danitRD6EF4h tEUMqY48Krên mạnitRD6EF4g, citRD6EF4ách gọi thitRD6EF4ân mQeUCật tronQeUCg đờitRD6EF4i thựcitRD6EF4, titRD6EF4hậm cQeUChí đếQeUCn ngaQeUCy cảitRD6EF4 EUMqY48Kmật mãitRD6EF4 thitRD6EF4ẻ ngQeUCân EUMqY48Khàng cũngQeUC khônitRD6EF4g đổi. ĐQeUCó chínhQeUC làEUMqY48K nQeUCgày sinQeUCh nhậtitRD6EF4 củQeUCa itRD6EF4anh ta.

Có duitRD6EF4y nhấEUMqY48Kt itRD6EF4một thứ tEUMqY48Khay QeUCđổi QeUClà tìnQeUCh itRD6EF4cảm nhữitRD6EF4ng titRD6EF4ưởng sẽEUMqY48K bitRD6EF4ền itRD6EF4lâu nhQeUCư trờiEUMqY48K đất.

Trời đất!QeUC XEUMqY48Kem QeUCra tôi đaQeUCng tQeUChật sựEUMqY48K rấtitRD6EF4 bQeUCuồn. TQeUCôi nhíuEUMqY48K EUMqY48Kmắt, caitRD6EF4u màitRD6EF4y vitRD6EF4ẻ đaitRD6EF4u đớn.

A TQeUCu LEUMqY48Ka (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi citRD6EF4hỉ QeUCmuốn nhanh chóngitRD6EF4 kếEUMqY48Kt thúitRD6EF4c cuộQeUCc itRD6EF4đối thoạiQeUC vQeUCô thEUMqY48Kưởng QeUCvô phạQeUCt EUMqY48Knày QeUCnhưng itRD6EF4lại mitRD6EF4ột EUMqY48Klần itRD6EF4nữa đang địnQeUCh thoEUMqY48Kát thìitRD6EF4 phQeUCải ditRD6EF4ừng lại.

Cát bụiQeUC (******) 18:48:34

A itRD6EF4Phúc, cEUMqY48Kó phảiitRD6EF4 itRD6EF4đã xảy itRD6EF4 ra EUMqY48Kchuyện EUMqY48Kgì không?

Tôi cóEUMqY48K thểQeUC nEUMqY48Kói mộtitRD6EF4 cách khônEUMqY48Kg hitRD6EF4ề phQeUCô trưEUMqY48Kơng rằngEUMqY48K, titRD6EF4ừ EUMqY48Kcửa itRD6EF4sổ chEUMqY48Kat, tEUMqY48Krong EUMqY48Kfont chữQeUC "Lệ",EUMqY48K cỡitRD6EF4 EUMqY48Kchữ năm, mQeUCàu QeUCchữ QeUCxanh EUMqY48Kda QeUCtrời, EUMqY48Ktôi cóitRD6EF4 thểitRD6EF4 tưEUMqY48Kởng tượngEUMqY48K rQeUCa dángQeUC vẻQeUC củEUMqY48Ka anEUMqY48Kh itRD6EF4ta lúc này.

Mắt nhEUMqY48Kìn chằmEUMqY48K itRD6EF4chằm itRD6EF4vào màn hitRD6EF4ình, ngóitRD6EF4n EUMqY48Ktay đặEUMqY48Kt trênitRD6EF4 QeUCbàn phím,itRD6EF4 khẽEUMqY48K mímitRD6EF4 cQeUChặt môiEUMqY48K, itRD6EF4thoáng chútQeUC litRD6EF4o lQeUCắng. Ồ EUMqY48K đúng rồi,QeUC bênitRD6EF4 cạitRD6EF4nh còEUMqY48Kn QeUCcó itRD6EF4nửa baQeUCo thuốcEUMqY48K lá,itRD6EF4 mEUMqY48Kột chiếitRD6EF4c gạtEUMqY48K tEUMqY48Kàn, mộEUMqY48Kt QeUCcái itRD6EF4bật lửa.

Nếu nhưQeUC, nitRD6EF4hững thói quenQeUC nitRD6EF4ày củaEUMqY48K EUMqY48Kanh QeUCta itRD6EF4cũng EUMqY48Kkhông hềEUMqY48K thaEUMqY48Ky đổi.

Tôi itRD6EF4thừa EUMqY48Knhận, citRD6EF4ó nhữQeUCng lúc QeUCtôi lEUMqY48Kà ngườiEUMqY48K rấEUMqY48Kt khônitRD6EF4g quyếtQeUC đoán.EUMqY48K VậyQeUC nênQeUC, lEUMqY48Kúc nàitRD6EF4y EUMqY48Ktôi itRD6EF4do QeUCdự, chEUMqY48Kần chừ, kQeUChông ditRD6EF4ứt kitRD6EF4hoát ấnEUMqY48K vàEUMqY48Ko nútEUMqY48K "X".

A EUMqY48KTu LEUMqY48Ka (******) 18:52:43

Nếu eEUMqY48Km xQeUCảy QeUCra itRD6EF4chuyện, anh sitRD6EF4ẽ làEUMqY48Km gì?

Trong itRD6EF4vài phútEUMqY48K tôitRD6EF4i dQeUCo dự, EUMqY48K Lâm LỗQeUCi vẫnEUMqY48K lặEUMqY48Kng itRD6EF4lẽ chờEUMqY48K đợi.QeUC SQeUCau khEUMqY48Ki dòngitRD6EF4 chữEUMqY48K vừaEUMqY48K rồQeUCi đitRD6EF4ược QeUCgửi EUMqY48Kđi, aQeUCnh EUMqY48Kta khQeUCông lập tứcitRD6EF4 trảEUMqY48K lờiEUMqY48K mitRD6EF4à litRD6EF4ặng lẽitRD6EF4 mấitRD6EF4t khoảnEUMqY48Kg mộtitRD6EF4 itRD6EF4phút rưỡi.

Cát bụitRD6EF4i (******) 18:54:22

Anh EUMqY48Ksẽ ởEUMqY48K bitRD6EF4ên emEUMqY48K, nếuEUMqY48K em muốnQeUC. ChỉEUMqY48K cầEUMqY48Kn eQeUCm đồngitRD6EF4 ý.

 

A TitRD6EF4u QeUCLa (******) 18:54:55

Tại sitRD6EF4ao? ChẳngQeUC pEUMqY48Khải giữa haiitRD6EF4 EUMqY48Kchúng tEUMqY48Ka đãEUMqY48K khôngEUMqY48K QeUCcòn qitRD6EF4uan hQeUCệ gQeUCì rồitRD6EF4i sao?

 

Cát EUMqY48Kbụi (******) 18:56:32

A EUMqY48KPhúc QeUCngốc, citRD6EF4ho dQeUCù là itRD6EF4 lúc EUMqY48Knào, chQeUCo dùEUMqY48K QeUClà itRD6EF4tình huốnEUMqY48Kg QeUCgì, EUMqY48Kanh cũngEUMqY48K khônitRD6EF4g QeUCthể bỏitRD6EF4 mặitRD6EF4c QeUCem. DùEUMqY48K itRD6EF4chúng QeUCta không còQeUCn lQeUCà ngườiEUMqY48K EUMqY48Kyêu itRD6EF4thì vitRD6EF4ẫn làitRD6EF4 bạnQeUC bQeUCè. DQeUCù itRD6EF4em khôngEUMqY48K QeUCcoi itRD6EF4anh làitRD6EF4 QeUCbạn QeUCthì íQeUCt rEUMqY48Ka em itRD6EF4và anEUMqY48Kh cũQeUCng vẫnEUMqY48K litRD6EF4à đồitRD6EF4ng hươngEUMqY48K lQeUCớn EUMqY48Klên cùngitRD6EF4 nhau.

Tôi khôQeUCng tQeUCrả lờEUMqY48Ki mitRD6EF4à nhấEUMqY48Kn thẳng vàEUMqY48Ko nútQeUC EUMqY48K"X" rồiQeUC tắtitRD6EF4 máyEUMqY48K tính.

Vì tôQeUCi khóc,QeUC dùitRD6EF4 khôEUMqY48Kng có QeUCsự trEUMqY48Kợ lựQeUCc củaQeUC itRD6EF4vị caQeUCy, vịEUMqY48K đắnEUMqY48Kg nhưngitRD6EF4 nướQeUCc mắEUMqY48Kt QeUCtôi vitRD6EF4ẫn tuônitRD6EF4 itRD6EF4như trút.

Con ngườiEUMqY48K, loàiitRD6EF4 sinEUMqY48Kh EUMqY48Kvật này kitRD6EF4hông cầnQeUC biếtitRD6EF4 đitRD6EF4au buồnitRD6EF4 hEUMqY48Kay tQeUCuyệt vọngEUMqY48K đếnitRD6EF4 đâuQeUC, cQeUChỉ cầnQeUC QeUCtìm thấyitRD6EF4 QeUCmột chỗ phEUMqY48Kát itRD6EF4tiết đưQeUCợc lEUMqY48Kà lEUMqY48Kiền cóEUMqY48K thểitRD6EF4 gQeUCào khitRD6EF4óc itRD6EF4thoải máiEUMqY48K mộtQeUC tritRD6EF4ận, citRD6EF4ơ EUMqY48Kbản QeUCsẽ itRD6EF4chăng cEUMqY48Kảm thấy QeUCvấn itRD6EF4đề itRD6EF4to tátitRD6EF4 nEUMqY48Kữa. QeUCNhững khảitRD6EF4 năngQeUC còQeUCn lạQeUCi nhưQeUC itRD6EF4nhảy lầuEUMqY48K, QeUCđâm vàitRD6EF4o tEUMqY48Kường hay gEUMqY48Kì gìitRD6EF4 đQeUCó EUMqY48Klà itRD6EF4rất hiếm.

Giống nQeUChư titRD6EF4ôi trước itRD6EF4 đây, tứcQeUC nghẹnQeUC ởitRD6EF4 EUMqY48Ktrong ngitRD6EF4ực, QeUCkhó citRD6EF4hịu đếnitRD6EF4 nỗiEUMqY48K itRD6EF4hận EUMqY48Kkhông thểitRD6EF4 lấyQeUC daitRD6EF4o EUMqY48Kcứa mitRD6EF4ột nhát itRD6EF4vào bụng.

Sau khitRD6EF4i itRD6EF4khóc đEUMqY48Kã EUMqY48Kmột trận, EUMqY48Kliền lậpitRD6EF4 tứEUMqY48Kc sQeUCuy xéQeUCt itRD6EF4một cáchQeUC QeUCthực itRD6EF4tế ritRD6EF4ằng, nEUMqY48Kếu itRD6EF4như cứitRD6EF4a mQeUCột vếtEUMqY48K ditRD6EF4ài ởitRD6EF4 tEUMqY48Krên bụng thQeUCì itRD6EF4sẽ đaitRD6EF4u đớnEUMqY48K đEUMqY48Kến titRD6EF4hế nào...

Nghĩ tớiEUMqY48K vitRD6EF4ết cứaEUMqY48K rỉEUMqY48K máu, tôiEUMqY48K sEUMqY48Kực nhớQeUC đếnEUMqY48K vếtitRD6EF4 QeUCthương itRD6EF4trên lưngEUMqY48K củEUMqY48Ka QeUCThương EUMqY48KNgô, ditRD6EF4o vậyitRD6EF4 QeUCsức tậpEUMqY48K trungEUMqY48K liền bịQeUC phânEUMqY48K tQeUCán pitRD6EF4hần nào,itRD6EF4 tốcQeUC độQeUC lăQeUCn cEUMqY48Kủa nướcEUMqY48K EUMqY48Kmắt thitRD6EF4eo đóEUMqY48K EUMqY48Kcũng giảmEUMqY48K điQeUC đôi chút.

Đương QeUCnhiên, cEUMqY48Kòn cQeUCó thể vìEUMqY48K QeUCdù EUMqY48Ksao đâyQeUC citRD6EF4ũng khQeUCông phảEUMqY48Ki litRD6EF4à lầnitRD6EF4 thấtEUMqY48K tìQeUCnh itRD6EF4đầu tiitRD6EF4ên, thấtQeUC tìnEUMqY48Kh, thấEUMqY48Kt tình thànhEUMqY48K itRD6EF4quen rồi.

Nếu QeUCdùng EUMqY48Kphương pháp khoEUMqY48Ka hEUMqY48Kọc quQeUCy đổiEUMqY48K sốitRD6EF4 lưitRD6EF4ợng thìEUMqY48K lầEUMqY48Kn trướEUMqY48Kc yitRD6EF4êu nhaQeUCu troQeUCng nQeUCăm EUMqY48Knăm, tôitRD6EF4i khócEUMqY48K mất nitRD6EF4ăm tháng,EUMqY48K lầnEUMqY48K QeUCnày yêEUMqY48Ku nhaEUMqY48Ku troEUMqY48Kng mườiitRD6EF4 ngày,itRD6EF4 dQeUCo itRD6EF4đó, cóEUMqY48K lẽQeUC tôiEUMqY48K sẽQeUC chỉEUMqY48K khóc... thôiQeUC rQeUCồi, hEUMqY48Kọc dốtQeUC mônEUMqY48K toáEUMqY48Kn, EUMqY48Kgiờ khôngQeUC tínhEUMqY48K rQeUCa nổi...

Tóm lạiEUMqY48K, dưEUMqY48Kới tEUMqY48Kác dụng củaEUMqY48K nQeUChững suitRD6EF4y nghĩitRD6EF4 itRD6EF4vớ vẩnQeUC, EUMqY48Ktôi đQeUCã ngừngEUMqY48K khóc.

Tôi vQeUCào phitRD6EF4òng titRD6EF4ắm rửaQeUC mặt, bỗngEUMqY48K nhitRD6EF4iên ngEUMqY48Khe thấQeUCy tiEUMqY48Kếng itRD6EF4cửa. NgitRD6EF4ó itRD6EF4ra thìEUMqY48K trôitRD6EF4ng EUMqY48Kthấy mộEUMqY48Kt hổQeUC, mộQeUCt tEUMqY48Krâu vaitRD6EF4i sánh vaitRD6EF4i đEUMqY48Kứng trưQeUCớc cửQeUCa tEUMqY48Khay giày.

Nghe thấyitRD6EF4 độnitRD6EF4g tĩnh, EUMqY48K Thương NgQeUCô ngẩQeUCng đầuitRD6EF4 QeUClên EUMqY48Knhìn. DướiitRD6EF4 EUMqY48Kánh đQeUCèn tườnEUMqY48Kg màitRD6EF4u vàitRD6EF4ng caQeUCm 50QeUCW, hìnhitRD6EF4 itRD6EF4ảnh hắn QeUC có cQeUChút khôQeUCng QeUCrõ ràng.

- TiểuitRD6EF4 TườEUMqY48Kng, quEUMqY48Kả nQeUChiên em cQeUCó ởitRD6EF4 nhà.

Giọng hắnQeUC QeUCvừa nhẹEUMqY48K vừa khEUMqY48Kàn, ngQeUChe cóitRD6EF4 vẻitRD6EF4 itRD6EF4kỳ lạ,itRD6EF4 khiếnQeUC itRD6EF4tim tQeUCôi nhóEUMqY48Ki lêitRD6EF4n, sQeUCống itRD6EF4mũi caitRD6EF4y cayEUMqY48K, saEUMqY48Ku đóEUMqY48K phQeUCát hiện dáQeUCng vẻEUMqY48K hắnQeUC cànEUMqY48Kg mờQeUC nhạtitRD6EF4 hơn.

Hóa rEUMqY48Ka, hiệuitRD6EF4 quitRD6EF4ả tQeUChị giác QeUCnhư thếitRD6EF4 kEUMqY48Không phảitRD6EF4i QeUCvì EUMqY48Kánh đèQeUCn, màitRD6EF4 làEUMqY48K troQeUCng giEUMqY48Kây phútitRD6EF4 nhìnQeUC tEUMqY48Khấy hắn,EUMqY48K mắtitRD6EF4 tôi bitRD6EF4ỗng EUMqY48Ktrào rEUMqY48Ka thứQeUC chQeUCất lQeUCỏng mằnitRD6EF4 mặn.

- SaQeUCo anQeUCh lạitRD6EF4i về?

- TEUMqY48Kỉnh ritRD6EF4ồi EUMqY48Kthì vềitRD6EF4 thôi.

Thương NgôitRD6EF4 itRD6EF4lẳng lặnitRD6EF4g đáp lời,itRD6EF4 saEUMqY48Ku đóitRD6EF4 titRD6EF4iến QeUClại, nghitRD6EF4iêng đầuEUMqY48K nhìitRD6EF4n tôiitRD6EF4, cườiitRD6EF4 mQeUCà nhitRD6EF4ư EUMqY48Kkhông citRD6EF4ười hỏi:

- EEUMqY48Km thEUMqY48Kuộc tộcitRD6EF4 HổEUMqY48K chúnitRD6EF4g ta, làmEUMqY48K itRD6EF4gì phQeUCải họcitRD6EF4 itRD6EF4loài thỏ?

Tôi đQeUCưa cEUMqY48Kặp mắtQeUC thỏ nhìnQeUC hắnitRD6EF4: itRD6EF4- AitRD6EF4nh mớiitRD6EF4 lQeUCà thỏ,QeUC làEUMqY48K itRD6EF4con thỏEUMqY48K đực.

Ngưu EUMqY48KBôn dựaitRD6EF4 ngườiQeUC vào cửaitRD6EF4 nhEUMqY48Kìn chúngitRD6EF4 tEUMqY48Kôi, kitRD6EF4hẽ cười,QeUC nói:

- NEUMqY48Kếu EUMqY48Kanh ấQeUCy EUMqY48Klà thEUMqY48Kỏ thật EUMqY48Kthì chịEUMqY48K dâuEUMqY48K tínEUMqY48Kh sao?

Tôi nghiEUMqY48Kến rănitRD6EF4g, đáp:

- EUMqY48KThì EUMqY48Kxé EUMqY48Kxác aQeUCnh tQeUCa ra luôn.

Ngưu BôQeUCn cứQeUCng họng.

Thương NgQeUCô litRD6EF4ại QeUCrất điềm tĩnitRD6EF4h, giEUMqY48Kơ taitRD6EF4y itRD6EF4ra vuốtQeUC titRD6EF4óc tEUMqY48Kôi, nói:

- YêEUMqY48Kn titRD6EF4âm. QeUCCó QeUCem ởEUMqY48K đây, titRD6EF4a itRD6EF4không sitRD6EF4ao đâu.

Không itRD6EF4hiểu cEUMqY48Kó phảitRD6EF4i dQeUCo mớiQeUC từ bEUMqY48Kên ngoàiEUMqY48K vEUMqY48Kào EUMqY48Knhà haitRD6EF4y khQeUCông QeUCmà QeUCtay itRD6EF4hắn rấtEUMqY48K lạnQeUCh, khônQeUCg ấmEUMqY48K ápEUMqY48K itRD6EF4như EUMqY48Kbình thường.

Lẽ nào,itRD6EF4 hitRD6EF4ắn thậtitRD6EF4 sựEUMqY48K chịu itRD6EF4ảnh hưEUMqY48Kởng EUMqY48Kcủa thitRD6EF4ời tiếtitRD6EF4 bênEUMqY48K nEUMqY48Kgoài sQeUCao? itRD6EF4Vậy itRD6EF4nên, thựitRD6EF4c rEUMqY48Ka hắQeUCn cũnitRD6EF4g cEUMqY48Kảm thấyQeUC lạnh...

Điều nàitRD6EF4y kQeUChiên tôQeUCi bỗng nhớEUMqY48K đếnQeUC cáitRD6EF4i chQeUCăn lôngEUMqY48K itRD6EF4vũ mớiQeUC tEUMqY48Kinh bQeUCỏ quitRD6EF4ên QeUCbên đườngQeUC nitRD6EF4ên khôngQeUC tránhEUMqY48K khQeUCỏi tiếc nuối.

Lại nghEUMqY48Kĩ tốiEUMqY48K hôitRD6EF4m đEUMqY48Kó chỉ cEUMqY48Kách hiệitRD6EF4n tạQeUCi khôQeUCng quitRD6EF4á haQeUCi trăEUMqY48Km bốitRD6EF4n mươEUMqY48Ki giờ,EUMqY48K cảnhitRD6EF4 vậEUMqY48Kt vẫitRD6EF4n nguyênitRD6EF4 EUMqY48Kvẹn nhưng ngưEUMqY48Kời itRD6EF4đã khônEUMqY48Kg cEUMqY48Kòn... TQeUCôi khôitRD6EF4ng chỉEUMqY48K tiếitRD6EF4c nuốitRD6EF4i màEUMqY48K cònEUMqY48K xấuitRD6EF4 itRD6EF4hổ, kitRD6EF4hông chEUMqY48Kỉ xấitRD6EF4u EUMqY48Khổ mà cQeUCòn đauEUMqY48K đớitRD6EF4n. CQeUCứ đitRD6EF4au đQeUCớn lQeUCà itRD6EF4chức nQeUCăng tuyếnQeUC QeUClệ cEUMqY48Kủa tôiEUMqY48K lạiEUMqY48K khởiQeUC động.

Đang suitRD6EF4y nghĩQeUC, tôitRD6EF4i itRD6EF4bỗng cảm EUMqY48Kthấy bitRD6EF4àn QeUCtay EUMqY48Kvốn đặtEUMqY48K tQeUCrên mEUMqY48Kái tEUMqY48Kóc tôiEUMqY48K kEUMqY48Khẽ dừngitRD6EF4 lạiEUMqY48K, itRD6EF4sau đQeUCó EUMqY48Kdi EUMqY48Kchuyển xuống tránEUMqY48K rồiitRD6EF4 QeUCche kíitRD6EF4n cQeUCặp mắtQeUC citRD6EF4ủa tôi.

Lòng bitRD6EF4àn tQeUCay rấtEUMqY48K lạnh nhưngitRD6EF4 itRD6EF4tôi lạiEUMqY48K itRD6EF4cảm thấyitRD6EF4 rấQeUCt nónitRD6EF4g, saQeUCu EUMqY48Knày tôiEUMqY48K mớEUMqY48Ki hiQeUCểu sứcQeUC nóngEUMqY48K đóEUMqY48K cóEUMqY48K đượcQeUC từEUMqY48K nhữngQeUC giọt nướcitRD6EF4 itRD6EF4mắt QeUCđang titRD6EF4uôn rEUMqY48Ka nhEUMqY48Kư itRD6EF4trút EUMqY48Kcủa tôi.

Lần này,itRD6EF4 QeUCtôi khôQeUCng gàoEUMqY48K khóc nitRD6EF4hư trướitRD6EF4c đây,itRD6EF4 cEUMqY48Khỉ tEUMqY48Kiến lêEUMqY48Kn nQeUCửa bưQeUCớc rồitRD6EF4i vEUMqY48Kùi EUMqY48Kmặt vàoitRD6EF4 lồngitRD6EF4 ngựcEUMqY48K hắn.

Tôi khôngitRD6EF4 hiểuEUMqY48K sEUMqY48Kao mình lạitRD6EF4i nhQeUCư thếQeUC nitRD6EF4ày, EUMqY48Kvì EUMqY48Kcứ cEUMqY48Koi nhQeUCư QeUCtrước mặQeUCt bốitRD6EF4 EUMqY48Kmẹ, đQeUCã rấEUMqY48Kt nhQeUCiều itRD6EF4năm rEUMqY48Kồi QeUCtôi chEUMqY48Kưa từnQeUCg khóc, EUMqY48Kcứ EUMqY48Kcoi QeUCnhư litRD6EF4à ngườQeUCi itRD6EF4bạn itRD6EF4thân nhất,EUMqY48K EUMqY48Kcứ coEUMqY48Ki nQeUChư làEUMqY48K TrươQeUCng ThầQeUCn, QeUClà LâEUMqY48Km LỗQeUCi, thì nhiềuEUMqY48K lắmitRD6EF4 tôitRD6EF4i QeUCcũng chỉitRD6EF4 EUMqY48Kvừa khócitRD6EF4, vừaEUMqY48K cườiitRD6EF4 rồEUMqY48Ki héitRD6EF4t vitRD6EF4ài EUMqY48Ktiếng chQeUCo xong.

Nhưng giờitRD6EF4 đâyQeUC, tôEUMqY48Ki lạitRD6EF4i giống nhitRD6EF4ư EUMqY48Kmột đứaitRD6EF4 trẻitRD6EF4 cEUMqY48Khẳng hiểuQeUC biếEUMqY48Kt gitRD6EF4ì, khQeUCông cEUMqY48Kó áEUMqY48Kp lEUMqY48Kực, cũnQeUCg citRD6EF4hẳng phEUMqY48Kải che itRD6EF4giấu, nhEUMqY48Kư thitRD6EF4ế nitRD6EF4ào tEUMqY48Khì cứEUMqY48K litRD6EF4à vậy.

Khóc thoảiitRD6EF4 máitRD6EF4i rồi,itRD6EF4 tôi còitRD6EF4n itRD6EF4ra sứcitRD6EF4 QeUCquệt nEUMqY48Kước mắQeUCt, nướcitRD6EF4 itRD6EF4mũi vEUMqY48Kào áQeUCo citRD6EF4ủa TQeUChương NgQeUCô, tronitRD6EF4g QeUClòng QeUCthấy EUMqY48Kthoải mái QeUChơn nhiều.

Lúc nàitRD6EF4y, NgưQeUCu BôitRD6EF4n vẫitRD6EF4n đQeUCứng yên tEUMqY48Kại vQeUCị EUMqY48Ktrí cũ,EUMqY48K nitRD6EF4hìn titRD6EF4ôi, vEUMqY48Kẫy taEUMqY48Ky nói:

- QeUCXem raitRD6EF4, chỗEUMqY48K nEUMqY48Kày khônQeUCg có viQeUCệc EUMqY48Kgì cEUMqY48Kho tôiQeUC ritRD6EF4ồi. CitRD6EF4hị dâQeUCu àQeUC, anQeUCh QeUCấy EUMqY48Kcó sốitRD6EF4 điệnEUMqY48K thoitRD6EF4ại củaQeUC EUMqY48Ktôi đó.EUMqY48K NếuEUMqY48K có việcQeUC itRD6EF4gì thìQeUC EUMqY48Kcứ gọEUMqY48Ki titRD6EF4hẳng EUMqY48Kcho tôi.

Anh EUMqY48Kchàng vừaQeUC nQeUCói vừQeUCa mở cửa,EUMqY48K tronitRD6EF4g lúQeUCc kéEUMqY48Ko EUMqY48Kcửa EUMqY48Kra, liềnitRD6EF4 QeUCbị mộEUMqY48Kt vậQeUCt thểQeUC QeUCkhông QeUCrõ danQeUCh tínitRD6EF4h từEUMqY48K bêEUMqY48Kn ngoài tôitRD6EF4ng titRD6EF4hẳng vàoEUMqY48K ngực.itRD6EF4 NgưuEUMqY48K BQeUCôn loạQeUCng choạitRD6EF4ng mộtEUMqY48K QeUClúc mEUMqY48Kới đứngitRD6EF4 itRD6EF4yên đượcQeUC, chưaitRD6EF4 kịp EUMqY48Kphản ứnEUMqY48Kg lại,itRD6EF4 đãQeUC lậQeUCp tQeUCức bịQeUC hànitRD6EF4g EUMqY48Kloạt câitRD6EF4u itRD6EF4hỏi lQeUCàm cEUMqY48Khoáng váng:

- QeUCNày, aitRD6EF4nh làQeUC aitRD6EF4i? SEUMqY48Kao lại ởEUMqY48K đitRD6EF4ây? EUMqY48KAnh cóQeUC quQeUCan EUMqY48Khệ QeUCgì vớiitRD6EF4 ĐậuitRD6EF4 itRD6EF4phụ già?EUMqY48K ĐậuitRD6EF4 pQeUChụ itRD6EF4già EUMqY48Kđâu? AQeUCnh QeUCđã làmitRD6EF4 gEUMqY48Kì QeUCnó rồi...

Tôi rEUMqY48Kất thôEUMqY48Kng citRD6EF4ảm nhìn đồngitRD6EF4 chQeUCí TứEUMqY48K NEUMqY48Kgưu đanEUMqY48Kg QeUCvô cùnitRD6EF4g hoảitRD6EF4ng hốt,EUMqY48K thaQeUCn vãn:

- TrứngEUMqY48K muQeUCối, mQeUCắt mày QeUC chỉ QeUCđể tQeUCrưng QeUCbày thôEUMqY48Ki sao?

Vật titRD6EF4hể QeUClạ nàitRD6EF4y chínhitRD6EF4 là đồEUMqY48Kng cEUMqY48Khí TrứngEUMqY48K mEUMqY48Kuối, ngườiEUMqY48K trướitRD6EF4c đQeUCây đãEUMqY48K đậpitRD6EF4 gạQeUCch vàoitRD6EF4 LitRD6EF4âm EUMqY48KLỗi kQeUChiến anitRD6EF4h itRD6EF4ta phải EUMqY48K nằm viện,itRD6EF4 itRD6EF4cô nàngQeUC cạEUMqY48K cứngitRD6EF4 củQeUCa tôi.

Nghe thấitRD6EF4y QeUCtiếng itRD6EF4tôi, TrEUMqY48Kứng muối lEUMqY48Kập EUMqY48Ktức bQeUCuông cổEUMqY48K QeUCáo NgưuQeUC BitRD6EF4ôn ritRD6EF4a rồiEUMqY48K nhảyQeUC vềitRD6EF4 phíaitRD6EF4 tôQeUCi QeUCnhư EUMqY48Kmột EUMqY48Kcon bọEUMqY48K chó,QeUC hếEUMqY48Kt nhìn titRD6EF4ôi litRD6EF4ại EUMqY48Knhìn ThQeUCương Ngô:

- KhônitRD6EF4g ngEUMqY48Kờ itRD6EF4còn cóQeUC một EUMqY48K anh chànQeUCg QeUCnữa. EUMqY48KĐậu QeUCphụ già,itRD6EF4 màyQeUC đượitRD6EF4c lQeUCắm! ĐitRD6EF4ang chEUMqY48Kơi titRD6EF4rò "yêQeUCu tậpQeUC thể" à?

- QeUCYêu tậpEUMqY48K EUMqY48Kthể citRD6EF4ái đầu EUMqY48K mày ấy!

Có sEUMqY48Ko sEUMqY48Kánh mớitRD6EF4i thitRD6EF4ấy sự EUMqY48K khác biệt.EUMqY48K TạiEUMqY48K itRD6EF4sao tôitRD6EF4i EUMqY48Klại xácitRD6EF4 đEUMqY48Kịnh mộtEUMqY48K itRD6EF4cách kiEUMqY48Kên địnhitRD6EF4 khôngitRD6EF4 đổiEUMqY48K itRD6EF4và khẳnEUMqY48Kg định bảnEUMqY48K EUMqY48Kthân mìnhEUMqY48K làEUMqY48K mộQeUCt pitRD6EF4hụ EUMqY48Knữ truyềnQeUC thốngQeUC EUMqY48KTrung HQeUCoa vớiitRD6EF4 đầyitRD6EF4 đủitRD6EF4 cEUMqY48Kác phẩitRD6EF4m QeUCchất như dịQeUCu dEUMqY48Kàng, lươnQeUCg thiQeUCện, EUMqY48Klịch thQeUCiệp, tiitRD6EF4ết kiệmEUMqY48K vitRD6EF4à nhitRD6EF4ường nhịnitRD6EF4? VEUMqY48Kì QeUCchỉ cầnQeUC cóQeUC sựEUMqY48K tồn tạiQeUC EUMqY48Kcủa TrứnEUMqY48Kg mEUMqY48Kuối EUMqY48Kthì đếQeUCn ngEUMqY48Kay itRD6EF4cả HồnEUMqY48Kg HưitRD6EF4ng thậQeUCp tQeUCam muội1EUMqY48K cũQeUCng citRD6EF4ó thEUMqY48Kể EUMqY48Kcoi là côQeUC itRD6EF4gái nEUMqY48Kgoan hiền,QeUC EUMqY48Ke EUMqY48Kthẹn, dụtQeUC dè,itRD6EF4 coEUMqY48Kn EUMqY48Knhà lành...

1 HQeUCồng HưngQeUC thậEUMqY48Kp taitRD6EF4m muội: NhânitRD6EF4 vậtQeUC chínQeUCh itRD6EF4trong bQeUCộ phiEUMqY48Km HồQeUCng HưnitRD6EF4g thậEUMqY48Kp EUMqY48Ktam EUMqY48Kmuội, làitRD6EF4 QeUCem QeUCgái titRD6EF4hứ mườiitRD6EF4 EUMqY48Kba QeUCcủa bang HồitRD6EF4ng Hưng.QeUC QeUCTrong EUMqY48Kthế giớQeUCi ngitRD6EF4ầm thốnQeUCg trịEUMqY48K EUMqY48Kbởi đànitRD6EF4 ôQeUCng, EUMqY48Knhân QeUCvật nàyitRD6EF4 đãQeUC kiên cườngQeUC vượtQeUC quQeUCa nhữnQeUCg titRD6EF4hử thácQeUCh vEUMqY48Kà nhữitRD6EF4ng EUMqY48Kcơ cựQeUCc đểQeUC vươnQeUC lQeUCên trởitRD6EF4 itRD6EF4thành banitRD6EF4g chQeUCủ khu phốQeUC Portland.

Tôi đangEUMqY48K đauitRD6EF4 lònEUMqY48Kg hồi tưởngitRD6EF4 lạiEUMqY48K QeUCmột vàiEUMqY48K chiếnEUMqY48K tQeUCích EUMqY48Khuy hoànitRD6EF4g củaQeUC TrEUMqY48Kứng muốiEUMqY48K tQeUChì tritRD6EF4ong nitRD6EF4háy mắQeUCt, cô nàngEUMqY48K QeUCđã nhảyitRD6EF4 thẳnEUMqY48Kg vàoEUMqY48K pitRD6EF4hòng khEUMqY48Kách. TrônitRD6EF4g thấEUMqY48Ky vếtQeUC máuEUMqY48K ThươitRD6EF4ng NitRD6EF4gô đEUMqY48Kể lQeUCại trên itRD6EF4 ghế EUMqY48Ksofa màQeUC tôiEUMqY48K chưEUMqY48Ka laQeUCu sạch,itRD6EF4 EUMqY48Kcô nQeUCàng bỗngitRD6EF4 thốtQeUC lênitRD6EF4 lờiitRD6EF4 titRD6EF4han kiEUMqY48Knh itRD6EF4thiên độngitRD6EF4 địa:

- ĐậuEUMqY48K pEUMqY48Khụ già,QeUC cuốQeUCi cùng chitRD6EF4ỗ đQeUCó cũnQeUCg rácEUMqY48Kh rồiEUMqY48K sQeUCao? TrờiitRD6EF4 đất,itRD6EF4 đúEUMqY48Kng làEUMqY48K châmEUMqY48K mộtEUMqY48K itRD6EF4nhát itRD6EF4kim thấyEUMqY48K máu!

Châm mộtEUMqY48K nháitRD6EF4t itRD6EF4kim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôiitRD6EF4 hếtQeUC nhitRD6EF4ìn nửa ngườiEUMqY48K dEUMqY48Kưới củaQeUC ThEUMqY48Kương itRD6EF4Ngô itRD6EF4rồi lạiitRD6EF4 itRD6EF4nhìn QeUCnửa ngườiitRD6EF4 dưitRD6EF4ới củEUMqY48Ka NgEUMqY48Kưu BônEUMqY48K. TritRD6EF4ước câu QeUCnói maQeUCng tíEUMqY48Knh kíQeUCch thíchQeUC QeUCcủa TrứngQeUC QeUCmuối, ýitRD6EF4 nghEUMqY48Kĩ ditRD6EF4âm đãng,QeUC duEUMqY48Kng titRD6EF4ục ẩnEUMqY48K giấu tEUMqY48Krong đầitRD6EF4u itRD6EF4tôi bỗngEUMqY48K àoEUMqY48K àitRD6EF4o bậtitRD6EF4 rQeUCa khôngQeUC EUMqY48Ksao tEUMqY48Khu lạiEUMqY48K được.

Luôn itRD6EF4có nhiềuEUMqY48K ngườQeUCi cho rằngitRD6EF4 tEUMqY48Kôi thEUMqY48Kuộc loạitRD6EF4i EUMqY48K"nho nhEUMqY48Kã cặEUMqY48Kn bã"EUMqY48K. EUMqY48KTôi titRD6EF4hấy đQeUCiều nàQeUCy kQeUChông itRD6EF4đáng đểEUMqY48K mình itRD6EF4phải quEUMqY48Kan tâitRD6EF4m vàitRD6EF4 itRD6EF4tôi cũnQeUCg chẳngitRD6EF4 hiểu.

Vì nhEUMqY48Kững ngườEUMqY48Ki QeUCđó chưa từitRD6EF4ng gặitRD6EF4p QeUCTrứng muối,itRD6EF4 nếuitRD6EF4 họQeUC gặEUMqY48Kp rồitRD6EF4i thEUMqY48Kì cQeUChắc chắQeUCn họEUMqY48K itRD6EF4sẽ bỏEUMqY48K đQeUCi hitRD6EF4ai cQeUChữ "nhoEUMqY48K nhã" chEUMqY48Ko tôi.

Trứng muốEUMqY48Ki bằnEUMqY48Kg tuổi titRD6EF4ôi nhưngitRD6EF4 EUMqY48Kvì cEUMqY48Kó khitRD6EF4uôn mitRD6EF4ặt tEUMqY48Krẻ itRD6EF4con nênQeUC itRD6EF4trông cóEUMqY48K itRD6EF4vẻ giốnQeUCg nhitRD6EF4ư mộitRD6EF4t citRD6EF4ô nEUMqY48Kàng LEUMqY48Kolita nhỏ EUMqY48Kbé, luônEUMqY48K tươitRD6EF4i trQeUCẻ vớQeUCi EUMqY48Kmái tóEUMqY48Kc dàEUMqY48Ki ngaQeUCng vaiEUMqY48K, kẹpEUMqY48K tóitRD6EF4c maitRD6EF4i gitRD6EF4ọn gàng,EUMqY48K cặQeUCp lông màyEUMqY48K cEUMqY48Kong conitRD6EF4g, đôitRD6EF4i mắtQeUC tEUMqY48Ko itRD6EF4tròn. KhQeUCi QeUCcô QeUCnàng kQeUChông itRD6EF4nói, kEUMqY48Không citRD6EF4ười, khôngQeUC QeUCcử độngEUMqY48K, trông hệQeUCt nhQeUCư mẫuEUMqY48K ngườiEUMqY48K đầuQeUC gỗQeUC vQeUCô cảmQeUC xúQeUCc, kEUMqY48Khi QeUCđó côitRD6EF4 nàngQeUC QeUClà côEUMqY48K bitRD6EF4é đitRD6EF4áng itRD6EF4yêu, nội tâEUMqY48Km, nEUMqY48Kho nitRD6EF4hã đQeUCến QeUCtội nghiệp.

Không thểEUMqY48K khôngitRD6EF4 QeUCthừa nhận rằngitRD6EF4 kQeUChí chấtEUMqY48K nhEUMqY48Ko nhEUMqY48Kã củaQeUC TrứnQeUCg itRD6EF4muối toQeUCát rQeUCa itRD6EF4từ tâitRD6EF4m hồn.itRD6EF4 CQeUCó câQeUCu nóiEUMqY48K là "PhúcitRD6EF4 hữQeUCu thitRD6EF4i, thitRD6EF4ư khitRD6EF4í EUMqY48Ktự itRD6EF4hoa"1, trEUMqY48Kong itRD6EF4bụng itRD6EF4cô nQeUCàng itRD6EF4chắc chQeUCẳng nhQeUCiều nhặn titRD6EF4hơ tEUMqY48Kừ QeUCthi QeUCca QeUCgì nQeUChưng lạiEUMqY48K itRD6EF4cô đọngQeUC mộEUMqY48Kt lượngQeUC tưitRD6EF4 liệuQeUC titRD6EF4inh túEUMqY48Ky tươngQeUC đốiitRD6EF4 khả quan.

1 BitRD6EF4ụng EUMqY48Kcó chứaitRD6EF4 titRD6EF4hơ, khí hàoitRD6EF4 hoa.

Trứng muitRD6EF4ối itRD6EF4là ngườiQeUC có họcQeUC vấEUMqY48Kn thựcitRD6EF4 sitRD6EF4ự, vQeUCiệc họcitRD6EF4 hànEUMqY48Kh citRD6EF4ủa cEUMqY48Kô nànEUMqY48Kg thuQeUCận lợiEUMqY48K itRD6EF4như cEUMqY48Ká gitRD6EF4ặp itRD6EF4nước tạiEUMqY48K một trưEUMqY48Kờng cóQeUC tiếngQeUC troQeUCng EUMqY48Knước, hEUMqY48Kọc hếitRD6EF4t caitRD6EF4o họitRD6EF4c itRD6EF4lại đếnitRD6EF4 tiQeUCến sQeUCĩ QeUCchuyên ngànhQeUC VEUMqY48Kật lý hitRD6EF4ạt nhân.

Theo EUMqY48Ksự QeUCsuy xitRD6EF4ét cEUMqY48Kủa tôi, rQeUCất cEUMqY48Kó khảitRD6EF4 năQeUCng vitRD6EF4ì giữitRD6EF4 EUMqY48Kthái độitRD6EF4 nEUMqY48Kghiêm EUMqY48Kchỉnh EUMqY48Kcao độitRD6EF4 QeUCtrong EUMqY48Khọc thuậtEUMqY48K EUMqY48Knên QeUCcô nàng đãQeUC gâyEUMqY48K rEUMqY48Ka vQeUCô sEUMqY48Kố nhitRD6EF4ững chấnEUMqY48K độngQeUC tQeUCrong cuộQeUCc EUMqY48Ksống. NếitRD6EF4u EUMqY48Kchỉ dùnitRD6EF4g haQeUCi từQeUC đểEUMqY48K tEUMqY48Kổng kQeUCết hiện tượEUMqY48Kng củQeUCa côitRD6EF4 nàQeUCng QeUCthì đóEUMqY48K lQeUCà "BitRD6EF4iến thái",itRD6EF4 nếuEUMqY48K dEUMqY48Kùng bốitRD6EF4n titRD6EF4ừ thEUMqY48Kì là "HoànQeUC toitRD6EF4àn biQeUCến thái"...

Theo itRD6EF4lời EUMqY48Kcủa côitRD6EF4 nàEUMqY48Kng, do lầnQeUC itRD6EF4này itRD6EF4phải đQeUCi đếnQeUC mitRD6EF4ột nơiQeUC hẻEUMqY48Ko lEUMqY48Kánh lQeUCàm đềQeUC tàQeUCi EUMqY48Ktrong nitRD6EF4ửa nămQeUC nêEUMqY48Kn vộQeUCi tranh tEUMqY48Khủ itRD6EF4chạy nQeUChảy khắpEUMqY48K QeUCcác tQeUChành pEUMqY48Khố QeUClớn QeUCmột lượt.

Trạm dừngQeUC chQeUCân lQeUCần tQeUCrước là BắQeUCc KiitRD6EF4nh, cũnitRD6EF4g lQeUCà nQeUCơi LâmEUMqY48K LỗQeUCi đEUMqY48Kang siEUMqY48Knh sống.

Chúng QeUCtôi mộitRD6EF4t hitRD6EF4àng bốn người,QeUC itRD6EF4trong đóitRD6EF4 itRD6EF4có haQeUCi vEUMqY48Kị QeUCthần tiêEUMqY48Kn, mộtitRD6EF4 vịitRD6EF4 titRD6EF4hần tiênQeUC dựQeUC bịitRD6EF4 QeUCvà mQeUCột coEUMqY48Kn nEUMqY48Kgười hùng hổitRD6EF4 phEUMqY48Ki thẳngitRD6EF4 xitRD6EF4uống EUMqY48Kquán lẩQeUCu dướiEUMqY48K itRD6EF4tầng mộtQeUC EUMqY48Kđể tiếpQeUC đãQeUCi TrứnQeUCg muối.

Sau khEUMqY48Ki đQeUCã QeUCgọi QeUCmón và itRD6EF4 đang đợiEUMqY48K QeUCmang QeUCđồ ănitRD6EF4 lQeUCên, TQeUCrứng muốiitRD6EF4 bEUMqY48Kuột miệngQeUC nEUMqY48Kói mộtitRD6EF4 câu:

- QeUCĐậu itRD6EF4phụ già,EUMqY48K itRD6EF4tao nghi QeUC là têQeUCn rẻQeUC mạtQeUC đóQeUC đãQeUC chếtEUMqY48K rồi.

Chính itRD6EF4vì kiểuitRD6EF4 tưitRD6EF4 tưởng vàEUMqY48K hàitRD6EF4nh vQeUCi "EUMqY48Khoàn itRD6EF4toàn biQeUCến titRD6EF4hái" củaitRD6EF4 TrứngitRD6EF4 muối,EUMqY48K nEUMqY48Kên đếitRD6EF4n tậnEUMqY48K EUMqY48Khôm nay vẫnQeUC chưaQeUC hềEUMqY48K cóitRD6EF4 itRD6EF4bất kitRD6EF4ỳ ngưQeUCời khácEUMqY48K giớiEUMqY48K nàoQeUC phúcQeUC itRD6EF4lớn EUMqY48Kđược thQeUCưởng EUMqY48Kthức mỹQeUC sắEUMqY48Kc của côQeUC nàng.EUMqY48K itRD6EF4Nhưng cEUMqY48Kô nitRD6EF4àng litRD6EF4ại khônEUMqY48Kg hềEUMqY48K QeUCquan itRD6EF4tâm itRD6EF4đến điềuEUMqY48K QeUCấy, bởiQeUC troitRD6EF4ng mEUMqY48Kắt citRD6EF4ô nàng, itRD6EF4ngay QeUCcả aEUMqY48Knh chànitRD6EF4g trướEUMqY48Kc mEUMqY48Kặt cóEUMqY48K đitRD6EF4ẹp tritRD6EF4ai đitRD6EF4ến mứcEUMqY48K quốcEUMqY48K sEUMqY48Kắc thiEUMqY48Kên hQeUCương, cũng khôitRD6EF4ng sánhQeUC nổiEUMqY48K EUMqY48Kvới mộQeUCt cáiQeUC QeUCđinh cEUMqY48Kủa nhữngQeUC bộitRD6EF4 máyEUMqY48K tẻQeUC ngắtQeUC tEUMqY48Krong phEUMqY48Kòng thí nghiệm...

Vì QeUCthế, ngườQeUCi khiếnEUMqY48K cô QeUCnàng gọiQeUC lQeUCà "têQeUCn rẻQeUC EUMqY48Kmạt", trướcQeUC mắtEUMqY48K cEUMqY48Khỉ citRD6EF4ó LQeUCâm LỗQeUCi, nEUMqY48Kgười đãQeUC làEUMqY48Km chQeUCuyện có litRD6EF4ỗi vớiQeUC bạnEUMqY48K thEUMqY48Kân củaEUMqY48K itRD6EF4cô nàQeUCng làQeUC tôitRD6EF4i, cóQeUC itRD6EF4được viitRD6EF4nh phúitRD6EF4c này.

- itRD6EF4Vớ vẩn,itRD6EF4 QeUCtao vừitRD6EF4a mới nóiEUMqY48K chuyệnitRD6EF4 EUMqY48KOnline vớiitRD6EF4 anEUMqY48Kh EUMqY48Kta, EUMqY48Kchẳng lẽQeUC lQeUCà hiệnQeUC tQeUCượng itRD6EF4siêu nhiênQeUC tritRD6EF4ên mạngQeUC à?

- VEUMqY48Kừa mitRD6EF4ới? MàyitRD6EF4 chắQeUCc chắn chứ?

Trứng muốitRD6EF4i tQeUCrợn tròEUMqY48Kn mắtEUMqY48K, há QeUCto miệitRD6EF4ng nhEUMqY48Kư thểQeUC tôiQeUC vừaEUMqY48K gặpEUMqY48K pitRD6EF4hải EUMqY48Kchuyện kQeUCinh khủngQeUC gì.