You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG coYq11 bARJ- TQP7zôi thất tình

 

Ngưu BônC34G ncoYqói, hcoYqết mcoYqen rượu rồiC34G ThC34Gương NC34Ggô tỉnhQP7z dậycoYq sẽQP7z khôngQP7z ZpUDsao, tC34Ghế nhC34Gưng đếnbARJ tậbARJn coYqtối ngC34Gày hôbARJm C34Gsau ZpUDhắn vẫn ngủC34G lbARJi bìZpUD. TC34Guy nhiêZpUDn, scoYqắc mặtZpUD C34Ghắn khôngcoYq cònZpUD đángcoYq sC34Gợ nQP7zhư ZpUDban đầQP7zu nữa.

Tôi vềQP7z nhbARJà thQP7zay gC34Giặt quần coYq áo vcoYqà lấyZpUD íbARJt đồZpUD dùnbARJg ZpUDcần thiếZpUDt đểcoYq đcoYqi lcoYqàm. QP7zLúc bARJra khỏicoYq cửa,QP7z C34Gtôi thấybARJ bARJtấm tZpUDhiệp mời coYq đang QP7zđược đặQP7zt trQP7zên bC34Gàn uốngQP7z nưC34Gớc, tiếpZpUD đQP7zó ZpUDliếc thấyQP7z đôQP7zi mZpUDắt gấuZpUD coYqtrúc C34Gto đùngQP7z và C34G mái coYqtóc rbARJối C34Gbù củaZpUD mìnbARJh tronQP7zg gương.

Từ nhỏQP7z đếnbARJ QP7zlớn, tôi luôZpUDn biếZpUDn ZpUDmình nQP7zhư coQP7zn tC34Grai. ThZpUDế nhcoYqưng, bARJchỉ bARJvì bARJLâm LC34Gỗi vôQP7z tZpUDình nóiZpUD lZpUDà thíchQP7z coYqcon gái đểZpUD ZpUDtóc dàZpUDi nênQP7z tronC34Gg nămcoYq nămQP7z yêQP7zu đương,QP7z tbARJôi bARJchưa tcoYqừng bARJcắt tóQP7zc. MãZpUDi C34Gđến QP7ztận sau khbARJi chbARJia tayZpUD, bARJtôi mcoYqới cắtQP7z bARJmột ZpUDnhát lQP7zàm bARJhai C34Gđoạn mZpUDái tQP7zóc C34Gdài đQP7zã qC34Guá hông.

 Thất tìnQP7zh ZpUDlần trưQP7zớc cócoYq thể coYqcắt ngắnQP7z tócoYqc, lầnQP7z bARJnày thC34Gì sao?

Có thểQP7z vìC34G kcoYqhông nghỉ bARJngơi đủcoYq ZpUDtrong QP7zhai ZpUDngày nC34Gên tC34Gôi lC34Goạng choạcoYqng QP7zlên chiếcC34G xZpUDe buýcoYqt ngượcC34G coYqhướng, sbARJau đó lạiQP7z lờcoYq đờbARJ đibARJ C34Gdọc ZpUDcon đườngC34G đếnQP7z tcoYqrước mQP7zột C34Gkhu nhà.

Trời đãcoYq C34Gnhá nQP7zhem tối ZpUD nhưng chỗQP7z nàC34Go cũngC34G coYqrực QP7zánh QP7zđèn khiếbARJn mọC34Gi thứbARJ tQP7zrở nênZpUD rZpUDõ ràng.

Tôi ngồZpUDi xổmcoYq nhQP7zư mộtC34G con coYqkhỉ bêQP7zn bARJlề đườngC34G troncoYqg mưZpUDời phúcoYqt, saZpUDu đóQP7z nhC34Gìn thấycoYq mộtC34G chbARJiếc coYqtaxi dừngZpUD ngaycoYq trước cQP7zửa ZpUDkhu nhà,coYq habARJi ngườiQP7z tC34Gừ C34Gtrong xZpUDe bưC34Gớc raQP7z, mbARJột nbARJam, mộZpUDt nữ,C34G coYqmột qZpUDuen, một lạ.C34G bARJNgười coYqcon trcoYqai cacoYqo lQP7zớn, QP7ztrông nZpUDho nhZpUDã, còcoYqn vQP7zẻ đẹpbARJ củaQP7z ngườibARJ QP7zcon QP7zgái cQP7zó chút xanZpUDh xaoZpUD, yếcoYqu ớbARJt, từC34G ngoạiZpUD hìnC34Gh đếnC34G C34Gkhí chZpUDất, cảcoYq hacoYqi đềucoYq bARJxứng đôi.

Trước đây,ZpUD khcoYqi bARJxem phim, tZpUDôi luôZpUDn ZpUDtỏ vẻcoYq ZpUDgiễu QP7zcợt đốiC34G vQP7zới nhữngC34G ZpUDtình bARJtiết mC34Gang tíZpUDnh tìnC34Gh cbARJờ. ZpUDThế giớbARJi này ZpUDrộng lcoYqớn nC34Ghư vậZpUDy, QP7zsao cóZpUD tbARJhể chạmZpUD mcoYqặt bARJnhau đbARJược coYqcơ chứ?ZpUD NếuQP7z coYqquả thựcQP7z lcoYqà coYqmay mắn ZpUDnhư thZpUDế thC34Gì mucoYqa xổbARJ sQP7zố còZpUDn hơn,bARJ QP7zkhông chừnQP7zg lạC34Gi ZpUDcó tcoYqhể trúbARJng đượcbARJ vàcoYqi tQP7zrăm nghìn tệ.

Nhưng gbARJiờ đC34Gây, tôC34Gi đã thựccoYq sbARJự tC34Ghừa nhZpUDận sQP7zự nôbARJng cạbARJn, hbARJẹp hcoYqòi củQP7za mìnQP7zh, bARJtôi C34Gthấy hC34Gối hận.

Nghệ thuậcoYqt vốnbARJ bắtQP7z ngucoYqồn từ cbARJuộc sốZpUDng, cuộccoYq sC34Gống luZpUDôn QP7zđầy ắZpUDp QP7zsự tàC34Gn khốc.

Tôi chỉbARJ muốcoYqn C34Gđến chỗ TrươngbARJ ThầnZpUD ởQP7z thQP7zôi, thậtbARJ khôbARJng ngờcoYq cònC34G cQP7zó tcoYqhể nhZpUDìn thấyC34G anhbARJ, càngZpUD khôQP7zng ngờZpUD còn "thấyZpUD mộtbARJ tặngC34G một"ZpUD, C34Gkèm bARJtheo mQP7zột ngườibARJ nữa.

Thấy C34Gchân hơbARJi tê,bARJ tôi bámZpUD vcoYqào coYqcột điệnbARJ đứcoYqng dC34Gậy, chQP7zờ mạcQP7zh mábARJu lưbARJu thông.

Phía bbARJên kiC34Ga đường, TrưcoYqơng ThầC34Gn dìC34Gu ngườiZpUD coC34Gn gcoYqái bC34Gên cạnhbARJ QP7zđi bARJvề bARJphía cổngbARJ C34Gkhu nbARJhà, QP7zánh bARJmắt bARJthật bARJdịu dàng, QP7zcử cQP7zhỉ thbARJật bARJquan tâm.

Khi bARJđến cC34Ghỗ rẽC34G coYqtrong coYqcổng, họ bỗnC34Gg ncoYqhiên dừngZpUD QP7zlại. TC34Giếp đó,C34G TrươngcoYq ThC34Gần chầmbARJ QP7zchậm qC34Guay đầu,bARJ nhZpUDìn ZpUDvề phía QP7z tôi đacoYqng đứng.

Sự tbARJê liệtZpUD ncoYqhanh chóngZpUD lan C34Gtừ thầnQP7z QP7zkinh cQP7zhân tớiZpUD C34Gtrung tâcoYqm C34Gđại nãQP7zo, tôiQP7z dưC34Gờng coYqnhư coYqhoàn tZpUDoàn mấtbARJ đibARJ khả năngbARJ miêuQP7z tảC34G ccoYqảnh tượngZpUD ZpUDlúc đó.

Tóm lạQP7zi, tấtQP7z cZpUDả bARJđều vô cùngQP7z kịccoYqh hóa.

Nếu khôngbARJ phZpUDải tậC34Gn mắt ZpUD chứng QP7zkiến, tựQP7z mìcoYqnh trảiQP7z qQP7zua, chắcoYqc cQP7zhắn tôibARJ sẽcoYq khZpUDông hềcoYq dcoYqo dựcoYq tQP7zỏ bARJvẻ xC34Gem thường sâuC34G sC34Gắc đC34Gối vớbARJi nhữcoYqng tbARJrò C34Gkhuôn scoYqáo bARJác QP7zý này.

Trong khôncoYqg khíZpUD tựaC34G như kcoYqịch C34Gtrường, ncoYqhân vậbARJt bARJnam độiZpUD tC34Grên đầubARJ bARJvòng ZpUDánh sáC34Gng coYqlà TrưcoYqơng ThầnZpUD nZpUDói vàicoYq câu bARJ gì bARJđó vớibARJ ncoYqhân vC34Gật nZpUDữ cũnQP7zg đbARJội vònC34Gg C34Gánh sángZpUD, QP7zrồi scoYqau đócoYq mộC34Gt mìncoYqh coYqđi vềcoYq phía tcoYqôi, từngcoYq C34Gbước từnbARJg bcoYqước, đếcoYqn tZpUDrước coYqmặt tôi.

Trong C34Gphút ZpUDchốc, nZpUDhững tia sZpUDáng từQP7z vòQP7zng QP7zsáng kibARJa lấpbARJ láQP7znh làmQP7z chóQP7zi mắtQP7z tôi.

Chân QP7ztôi vẫnQP7z bARJtê, càngQP7z lúc ZpUDcàng têZpUD. ZpUDMay mbARJà bêZpUDn cạnZpUDh ZpUDcó coYqcột điệncoYq nênC34G coYqtôi vẫQP7zn cóC34G coYqthể ưỡnbARJ QP7zngực tbARJhẳng lưng C34Gnhư mQP7zột coYqcây bútbARJ cQP7zhì. ZpUDCảm ơnbARJ ĐảnbARJg, ZpUDcảm ơZpUDn nhbARJân dânbARJ, cảbARJm bARJơn cộtZpUD điện!

- TZpUDiểu Đậu...

- CóZpUD phảicoYq aZpUDnh muốbARJn hỏi, bARJ sao C34Gem lạbARJi bARJđến bARJđây? TbARJrời đấcoYqt ncoYqhân từ,bARJ chỉZpUD tcoYqình QP7zcờ nbARJgang bARJqua thôi.

Trương TbARJhần đẩbARJy gọng bARJ kính coYqtheo tC34Ghói quZpUDen, bARJgiọng ZpUDnói trầmZpUD ấmC34G, nQP7zụ cườiZpUD nhàncoYq nhạt:

- AnC34Gh vốnbARJ coYqđịnh lZpUDát nữa scoYqẽ tbARJới gặpZpUD em.

Tôi cũngC34G coYqgượng cười:

- C34GĐúng rồbARJi. AncoYqh C34Gđã hứa, sẽcoYq lậpcoYq tứcZpUD bARJđi C34Gtìm eZpUDm, mộtQP7z gQP7ziây cũngQP7z khôcoYqng chbARJậm trễ.ZpUD C34GCòn QP7zmay, C34Ggiờ vcoYqẫn coYqchưa muộn, emQP7z vQP7zẫn chưZpUDa nC34Ggủ QP7znhư mộZpUDt C34Gchú heo.

Nụ cườicoYq QP7zcủa acoYqnh dầbARJn bibARJến mất, chỉC34G còncoYq lQP7zại vẻQP7z mC34Gệt mỏi.

Điều coYqnày khiếnC34G coYqtôi bỗng bARJ cảm thZpUDấy hơiQP7z mệQP7zt, kcoYqhông phải,bARJ lQP7zà rC34Gất mệt.

Tôi hC34Gít mZpUDột hQP7zơi thật ZpUDsâu rồbARJi vàC34Go thẳngbARJ vC34Gấn đề:

- BbARJạn củaC34G anQP7zh hQP7zọ C34GHạ, tên AbARJn KhiQP7zết, đúngbARJ không?

Anh hC34Gơi sbARJững ngưcoYqời, nhắmcoYq mắt vcoYqào C34Grồi lạC34Gi mởcoYq ZpUDra. DcoYqưới nhữnZpUDg bARJtia sángcoYq phC34Gản chiếuZpUD ZpUDcủa ánC34Gh QP7zđèn ZpUDxung quanh, đôbARJi mắcoYqt QP7zsau cbARJặp kínhC34G cQP7zủa acoYqnh cànZpUDg đeZpUDn hQP7zơn, sángC34G hơn.

Không đợicoYq đểQP7z coYqanh pC34Ghản ứng, QP7z tôi nóicoYq tiếp:

- AncoYqh điC34G gặpcoYq ecoYqm QP7zlà muốn chicoYqa tZpUDay vcoYqới eQP7zm, QP7zcó coYqphải không?

Anh nQP7zhìn tôiC34G, cặC34Gp mày C34G nhíu C34Glại nQP7zhưng áncoYqh mắtQP7z khôngQP7z ZpUDhề lảngbARJ C34Gtránh. GiọZpUDng abARJnh nhZpUDẹ nhbARJàng nhưC34Gng coYqkiên định:

- ĐúZpUDng vậy.

- VbARJì anbARJh vàZpUD cbARJô tZpUDa quay lcoYqại ZpUDvới nhQP7zau sao?

- KhônQP7zg. AQP7znh vàQP7z cC34Gô ấy mãiQP7z mãQP7zi coYqkhông thểZpUD bêbARJn C34Gnhau đbARJược. ChỉcoYq ZpUDlà, anQP7zh ZpUDkhông tbARJhể khôcoYqng quaC34Gn tâmZpUD đếncoYq cQP7zô ấy.

Mấy bARJphút bARJsau, bARJtôi đQP7zã ZpUDhiểu ra mộtcoYq vcoYqài chuyện.

Thực rC34Ga ZpUDrất đơnZpUD giC34Gản, mộC34Gt đôi yêC34Gu nhC34Gau QP7ztrong mườC34Gi nămZpUD, sắpbARJ kC34Gết hônC34G rồibARJ nZpUDhưng vàcoYqo đêmcoYq trưC34Gớc bARJhôm cướiZpUD, C34Gngười con gábARJi bịcoYq mộtcoYq ZpUDông chQP7zủ lcoYqớn ởC34G đZpUDâu xuấtZpUD hiệnbARJ tZpUDheo đuổbARJi mãnhbARJ liệtZpUD. CZpUDuối cùngcoYq, cC34Gô ta lựaQP7z ccoYqhọn tiềbARJn coYqbạc vbARJà coYqđịa QP7zvị, vứcoYqt bỏbARJ tìC34Gnh yêC34Gu vàQP7z lờiQP7z hứa.ZpUD coYqTiếc thacoYqy, chỉ trongQP7z thờiZpUD giaQP7zn nửZpUDa năZpUDm nbARJgắn ngủibARJ, ônC34Gg chQP7zủ kQP7zia lZpUDại tQP7zhích mộtQP7z ngườicoYq ZpUDkhác. CôcoYq gái bARJvốn kiC34Gêu ngạocoYq khônC34Gg cQP7zó cáchQP7z nàoZpUD đốiZpUD diệC34Gn vớQP7zi hiệncoYq tZpUDhực tàncoYq kcoYqhốc nQP7zên đãcoYq mắcZpUD phảZpUDi chứng phQP7ziền muộncoYq nbARJghiêm QP7ztrọng, bbARJắt đầcoYqu nghĩcoYq cáchbARJ kếtQP7z bARJthúc ZpUDcuộc đời.

Vào giZpUDây phZpUDút cuốiC34G cùng, côZpUD tC34Ga nhớC34G coYqđến ngườiQP7z coC34Gn traC34Gi bARJđã cQP7zùng mQP7zình ZpUDđi hếtQP7z tuổiC34G thC34Ganh xuâncoYq nêbARJn gửi QP7zmột emailQP7z, nócoYqi lờiZpUD bARJxin lỗi.

May thacoYqy, coYqcô tC34Ga đượcQP7z bệnh QP7zviện cấC34Gp C34Gcứu kịpbARJ thờiZpUD, càC34Gng coYqmay hcoYqơn coYqlà ngườiQP7z cQP7zon traC34Gi coYqlại coYqquay coYqvề bênbARJ côC34G taQP7z. Chỉ cZpUDó điều,C34G lýC34G dQP7zo kQP7zhông C34Gphải QP7zvì tìbARJnh yêu.

Tôi C34Gđã nóiC34G coYqrồi, TrC34Gương Thần làcoYq coYqngười rQP7zất lươngQP7z thiệbARJn, tZpUDrong QP7zlúc kểC34G ZpUDlại quC34Gá khQP7zứ đãbARJ từbARJng ZpUDmang đếnQP7z cho mìnhZpUD coYqniềm đZpUDau khổZpUD vZpUDô coYqtận C34Gvà thậmZpUD chQP7zí C34Gcả sbARJự sC34Gỉ nhcoYqục, ZpUDgiọng abARJnh vẫnC34G đbARJiềm nhiêbARJn, không C34Ghề bARJcó chúC34Gt căbARJm hậnZpUD, đếQP7zn ngZpUDay ccoYqả coYqoán ZpUDgiận haQP7zy QP7zquở tráchbARJ cũQP7zng đềbARJu khônZpUDg có.

- coYqTiểu ĐậcoYqu, coYqanh không tbARJhể bcoYqỏ mặccoYq cC34Gô ấy.ZpUD coYqDù coYqgì, anQP7zh coYqvà côZpUD ấyQP7z đbARJã cóZpUD bấycoYq ncoYqhiêu nămcoYq tìnQP7zh cảm,bARJ đãC34G cóbARJ bao nhiêuQP7z nQP7zăm bênZpUD nQP7zhau. ĐcoYqối vớiC34G coYqanh, côbARJ ấbARJy làbARJ mộtZpUD ngườC34Gi thânZpUD, bARJanh khôncoYqg tbARJhể bARJtrơ mắt nhìnQP7z QP7zcô ZpUDấy bARJtự hủyQP7z diệbARJt mình,QP7z bARJanh thậcoYqt QP7zsự kcoYqhông làC34Gm được...

Khi nZpUDói nhbARJững lZpUDời này, QP7z trong giọbARJng ZpUDnói QP7zcủa coYqanh ncoYqhư cQP7zó cơnbARJ sónZpUDg lớncoYq, khôncoYqg cònC34G ấC34Gm áp,bARJ QP7zrõ ZpUDràng ZpUDnữa mC34Gà khàn C34Gkhàn, rC34Gam coYqráp ZpUDnhư thểQP7z bARJbị dcoYqao cứaC34G vàoZpUD tim:

- BáQP7zc sĩZpUD nóicoYq, bệbARJnh củabARJ cô ZpUDấy QP7zphục hồiZpUD rấcoYqt chZpUDậm, cC34Gần nhiềZpUDu QP7zthời gicoYqan, cầC34Gn nhQP7ziều sQP7zự nhcoYqẫn nại.coYq TừC34G bécoYq, côbARJ ZpUDấy đã ZpUDmất mZpUDẹ, ZpUDsau khbARJi QP7ztốt nghiệp,bARJ cũngC34G gầnC34G nC34Ghư cắbARJt đZpUDứt mọicoYq quaC34Gn hệZpUD vớibARJ giQP7za đìnC34Gh. Giờ đâC34Gy trênZpUD thếQP7z giớbARJi nàyZpUD, ZpUDcô ấyC34G chỉC34G coYqcó mìnbARJh anh.

Nói thẳngZpUD ZpUDlà tìnhcoYq huốncoYqg lúc nàyZpUD ZpUDnằm ngoàcoYqi bARJsuy ZpUDđoán củbARJa bARJtôi, coYqnó khôngcoYq QP7zgiống vớibARJ hàngbARJ coYqtrăm kQP7zhả năngbARJ bARJmà tôi QP7znghĩ đQP7zến C34Gtrong nhữngQP7z lúcC34G thẫnQP7z thờ.QP7z ĐặccoYq coYqbiệt coYqlại khôcoYqng đủbARJ nhẫncoYq tâm,ZpUD khôcoYqng đủ bARJ ác bARJý nêC34Gn ZpUDkhiến tQP7zôi khônC34Gg bARJkịp phcoYqản ứng.ZpUD NgẩnbARJ ngZpUDười mãcoYqi C34Gtôi mớiQP7z sựcC34G C34Gnhớ raQP7z, hỏi:

- PhảibARJ mcoYqất coYqbao lâucoYq mớQP7zi hoàn toàZpUDn hồiC34G phục?

- AnbARJh C34Gkhông bZpUDiết... - ZpUD Trương ThầncoYq khbARJẽ nhbARJếch môi,C34G nócoYqi tiếp:QP7z QP7z- ..bARJ. QP7znhưng điềubARJ đóbARJ bARJkhông quQP7zan trọng.bARJ Dù lQP7zà ZpUDbao bARJlâu ZpUDanh cũQP7zng khônQP7zg thểbARJ đbARJể eC34Gm cùcoYqng aC34Gnh gánQP7zh bARJchịu tấtbARJ cả.coYq BZpUDởi bARJvì, nhưC34G thế QP7zkhông côncoYqg ZpUDbằng vớiQP7z C34Gem. VàQP7z vQP7zì coYqđây lbARJà ZpUDchuyện ricoYqêng QP7zcủa anZpUDh vcoYqà ZpUDcô ZpUDấy. TicoYqểu ĐậuZpUD, em C34Gcó thZpUDể hiểC34Gu không?

Tôi nghQP7zĩ, mìbARJnh cócoYq thể hiểu.

Hai ngQP7zười ởbARJ ZpUDbên nhacoYqu ZpUDđã quá lâu,QP7z dùcoYq sC34Gau nàycoYq khôngQP7z cZpUDòn yêbARJu nhC34Gau thắmQP7z coYqthiết, thậmC34G chíC34G coYqlà làmcoYq tổnbARJ thươbARJng nhau, nhưngQP7z vẫnZpUD khZpUDông thC34Gể nàbARJo xóZpUDa bỏC34G hìnZpUDh ảbARJnh cC34Gủa QP7zđối phươQP7zng C34Gtrong coYqcuộc đời mình.

Có ZpUDthể vìQP7z thZpUDói quQP7zen, QP7zcó thể vbARJì tráchQP7z nZpUDhiệm, ccoYqũng cóbARJ thểQP7z coYqvì bARJtình bạn,C34G QP7zvà cQP7zũng ccoYqó QP7zthể vbARJì ZpUDtình thân,ZpUD nhưngbARJ không liZpUDên qcoYquan gQP7zì đếnQP7z tbARJình yêu.

Lấy víZpUD dcoYqụ đơnZpUD coYqgiản, nếu LZpUDâm LỗibARJ cóZpUD xảcoYqy rC34Ga chC34Guyện coYqgì, tôiZpUD cũnC34Gg vậyZpUD, khôcoYqng tZpUDhể bbARJỏ mặQP7zc bARJanh ta.

"Không bARJthể coYqbỏ mặc",coYq bốn ccoYqhữ nàyC34G, tQP7zôi hiểu.

Theo mZpUDô tuýpZpUD phátbARJ triển trongZpUD pZpUDhim, TrưZpUDơng coYqThần ZpUDcó lẽQP7z coYqsẽ vìC34G muốnQP7z C34Gtôi coYqquên anC34Gh, hậnQP7z ancoYqh nêbARJn giảZpUD coYqvờ bARJquay lại vQP7zới cZpUDô ThiêC34Gn thầcoYqn mZpUDùa hQP7zạ, sZpUDau đbARJó bcoYqị ZpUDtôi bARJchửi rbARJủa rồQP7zi tbARJát, cuốiC34G cQP7zùng tráibARJ tim aQP7znh QP7ztan C34Gnát nhìC34Gn thC34Geo bóngcoYq tôiC34G khuấcoYqt xbARJa dần.

Hoặc làQP7z sQP7zau bARJkhi biếtQP7z sự thật,QP7z ZpUDtôi sẽbARJ ngâQP7zn ngấnbARJ nướbARJc coYqmắt kiêncoYq quyếtbARJ cZpUDùng anQP7zh ZpUDchăm ZpUDsóc cC34Gô ZpUDThiên tQP7zhần mùa ZpUDhạ kiZpUDa. CQP7zuối cùnC34Gg, saQP7zu khcoYqi bARJtrải qucoYqa hàQP7zng loC34Gạt ZpUDnhững đảQP7z kíchC34G lẫQP7zn hiểbARJu C34Glầm, ánhbARJ sáng củabARJ ThánC34Gh mẫubARJ tcoYqôi cuốZpUDi cùC34Gng cũQP7zng cbARJảm C34Ghóa đcoYqược trờQP7zi coYqđất, tbARJình bạnC34G củaQP7z bARJba người vàcoYq bARJtình yêZpUDu củQP7za coYqhai ngZpUDười bARJcùng tC34Gồn ZpUDtại ZpUDvà chúC34Gng tôcoYqi sẽC34G ccoYqùng sốC34Gng trQP7zong nhbARJững ngày vubARJi QP7zvẻ, hạnhC34G phúc...

Thế nQP7zhưng, dùQP7z cuộccoYq sốngcoYq có đầZpUDy nhcoYqững tìnhcoYq huốngbARJ coYqcẩu huyếZpUDt tC34Ghì cũnZpUDg khôngZpUD pQP7zhải lcoYqà đbARJang QP7ztrên kịchcoYq trường.

Trương C34GThần lựaC34G chọnQP7z sự bARJthẳng thắn,QP7z thQP7zành QP7zthật, tôC34Gi lC34Gựa chọnC34G rờiQP7z C34Gxa bARJanh. HaQP7zi chúncoYqg bARJtôi, mbARJỗi nQP7zgười mộtZpUD lựa chọn,bARJ bìZpUDnh tĩnbARJh mZpUDà coYqquyết đoán.

Không cócoYq C34Gnước mắt, khôngZpUD ccoYqó ZpUDsự coYqđau khQP7zổ xébARJ gacoYqn xécoYq rucoYqột, khôcoYqng hC34Gỏi trờcoYqi, hỏiZpUD đất,ZpUD hcoYqỏi biển,C34G tC34Gất ZpUDcả đều theoC34G lZpUDẽ tựQP7z nhiên.

Tôi gZpUDiậm QP7zgiậm châZpUDn, hình coYqnhư kC34Ghông coYqcòn coYqtê nữa.

Buông tcoYqay kbARJhỏi câQP7zy cQP7zột điện, tC34Gôi cườiZpUD hQP7zì hìQP7z nói:

- QP7zMay mC34Gà ngcoYqười trong C34Gvăn phònQP7zg đềucoYq khôngbARJ biếtC34G chuyệQP7zn C34Gcủa QP7zhai chbARJúng tQP7za, QP7zđỡ QP7zphải tC34Gốn coYqcông giảZpUDi thích.

Trương ThầnC34G gậtbARJ đầC34Gu, cuối cC34Gùng ZpUDtrên khcoYqóe môbARJi coYqanh cũngbARJ lộC34G rbARJa mộbARJt đườngbARJ coYqcong nhbARJo nhỏ:

- ỪbARJ, cũngQP7z may.

- C34GMay lcoYqà chúZpUDng QP7zta chưcoYqa nói tớiZpUD kếbARJ hC34Goạch hacoYqy lờiZpUD hứbARJa gì.

- bARJỪ, may.

- McoYqay coYqmà eQP7zm coYqvẫn chZpUDưa rất rấtQP7z rấtcoYq C34Gthích anhcoYq, thícZpUDh đếncoYq nỗiZpUD khắcbARJ C34Gcốt gC34Ghi tâm.

- Ừ,QP7z may.

- QP7zMay coYqmà, aQP7znh cũncoYqg đối ZpUDvới eC34Gm nQP7zhư vậy.

Lần nàC34Gy TrươngC34G ThầnZpUD lạiC34G không QP7znói gì.

Để C34Gkhông kC34Ghí bớC34Gt tcoYqẻ ngắt, ZpUDtôi đànhcoYq phảZpUDi nócoYqi tiếp:

- TìnhZpUD yC34Gêu củcoYqa chúZpUDng ta C34G thật "bARJchớp nhoánC34Gg". TừbARJ lúQP7zc QP7zxác địnZpUDh quaQP7zn hệbARJ yêuZpUD bARJđương đếQP7zn bARJkhi kết coYqthúc, trướcQP7z scoYqau gZpUDộp lạcoYqi hìnhC34G nhZpUDư nhZpUDiều nhấcoYqt ZpUDchỉ mườicoYq ngày.

Trương bARJThần gC34Giơ tbARJay rabARJ xem đồnbARJg hồQP7z, nói:

- ChíQP7zn QP7zngày hbARJai mươi haiZpUD giờZpUD bốnC34G ZpUDmươi QP7zba coYqphút, từC34G lúC34Gc aQP7znh bARJnói vớiZpUD ZpUDem "PhảC34Gi" đếbARJn cQP7zâu nóC34Gi ban nãQP7zy "ĐúnZpUDg vậy".

- CbARJó ZpUDphải anQP7zh thbARJích em không?

- AQP7znh muốncoYq coYqchia tQP7zay em QP7z có đúQP7zng không?

- ĐúcoYqng vậy.

Tôi híbARJt mạnhcoYq mũi,ZpUD chZpUDớp mắt thậtZpUD mQP7zạnh, coYqhét to:

- C34GAnh đừngbARJ nZpUDhư thZpUDế này. QP7zNếu acoYqnh QP7znhư ZpUDthế nàybARJ coYqthì ecoYqm scoYqẽ cảC34Gm thbARJấy aZpUDnh thíbARJch eQP7zm nQP7zhiều hơbARJn eQP7zm thícC34Gh anh.

Trương TcoYqhần bC34Gật cười, gC34Giọng nóibARJ kbARJhàn khbARJàn nhưQP7zng QP7zrõ rànZpUDg, chC34Gín chắn:

- C34GTiểu ĐậZpUDu, aQP7znh C34Gthực sựcoYq muốn luC34Gôn ởcoYq bêC34Gn bARJem, ZpUDmuốn qZpUDuý tcoYqrọng eC34Gm, C34Gkhông muốnZpUD coYqem phảicoYq bC34Guồn, khôngC34G muốQP7zn em QP7z phải khQP7zóc. QP7zAnh nhữnC34Gg tưởngZpUD rằng,QP7z QP7zmình cóbARJ tcoYqhể làmcoYq được...

Anh nắZpUDm chắcC34G QP7zvai tôi, xoQP7zay tC34Gôi nbARJửa vòbARJng tròn,ZpUD saZpUDu đóbARJ ZpUDkhẽ đẩyC34G tôbARJi coYqvề phícoYqa trước,QP7z giọbARJng abARJnh vanC34Gg lên sauC34G lưC34Gng tôi:

- QP7zTrước đây,coYq đềucoYq lC34Gà em bARJnhìn anQP7zh rờiZpUD đi.coYq LC34Gần nàyC34G đổiC34G lại,QP7z bARJanh sQP7zẽ nhìncoYq tcoYqheo bóngC34G em.

- Phải.

- Được.

Tôi sảiZpUD ZpUDnhững bướcZpUD lbARJớn, không quQP7zay ZpUDđầu lại.

Tôi thấtZpUD tìnhcoYq rồi,C34G tôibARJ rất buồn.

Dù cuZpUDộc tìbARJnh nC34Gày tbARJừ đầu C34G chí cuốiC34G tổngQP7z cộngZpUD khôcoYqng C34Gđến mườiC34G ngàycoYq, nhưnZpUDg tôiZpUD vẫnQP7z rC34Gất buồn.

Vốn địnbARJh lấycoYq C34Gđồ, rồiZpUD đi đếnZpUD chỗZpUD NgZpUDưu BônQP7z nhQP7zưng C34Gdo tQP7zrong QP7zlòng buồncoYq bZpUDã nêncoYq tôiC34G muốnbARJ coYqquay vềcoYq nZpUDhà ởQP7z một mình.

Có QP7zcâu nóicoYq: "KQP7zhông có cáchbARJ nC34Gào giảiZpUD sZpUDầu ngcoYqoài C34Gviệc giảcoYq vờbARJ vui...".

Tôi mcoYqua cZpUDổ vịtbARJ QP7zThanh Võ loạiQP7z ZpUDcay C34Gnhất, pcoYqha lcoYqy coYqcà pZpUDhê đbARJen đặZpUDc hơnC34G cZpUDả tươngQP7z rồC34Gi nhQP7zìn bARJhai tcoYqhứ nàZpUDy bầbARJn thần hồicoYq lâucoYq, cuốicoYq cùnQP7zg lQP7zại khônbARJg nhZpUDét QP7zvào miệng.

Tôi coYqnhư ZpUDcon nhbARJặng không đầuZpUD lQP7zượn qQP7zuanh phòcoYqng mườiC34G bảy,ZpUD bARJmười tbARJám vòngZpUD, chónZpUDg mC34Gặt, C34Ghoa mắQP7zt, cZpUDhán nản,ZpUD cuZpUDối cùng chỉZpUD cC34Gó thcoYqể C34Gmở mQP7záy tínZpUDh, rồicoYq C34Glại tiệcoYqn tabARJy đăcoYqng coYqnhập QQ.

Vào giờC34G ăbARJn tốiZpUD bARJcủa ngày ChủbARJ ZpUDnhật, sốC34G ngườicoYq OC34Gnline cQP7zhỉ đZpUDếm trbARJên đầC34Gu ngcoYqón bARJtay, dQP7zo đóQP7z avatbARJar nàcoYqo sáZpUDng càng bARJ trở nênQP7z rõbARJ ràngC34G hơn.

Trong C34Gđó C34Gcó mộtbARJ aC34Gvatar, hình nhưbARJ coYqlúc ncoYqào cũngC34G sáng,bARJ ZpUDrỏ lẽbARJ anQP7zh coYqta C34Gnghiện gaQP7zme trbARJên bARJQQ nênQP7z OnQP7zline haiC34G mươi bốnZpUD tcoYqiếng đQP7zồng hQP7zồ mộtC34G ngày.

Có mộZpUDt ZpUDthời gC34Gian dài, ZpUD tôi đềuQP7z chọcoYqn sựcoYq phớtbARJ lờQP7z đốiQP7z vC34Gới ngườZpUDi ncoYqày. NhưnbARJg lầnZpUD ZpUDnày nhưQP7z ZpUDbị trZpUDúng tà,coYq tay ZpUDrun runZpUD, tbARJôi QP7zấn vàcoYqo aQP7zvatar đcoYqó rồibARJ gửiC34G mbARJột biểuC34G tưcoYqợng mặC34Gt cười.

Vừa gcoYqửi xongC34G, tôbARJi liền muốnbARJ QP7zchặt pC34Ghăng coYqcái ZpUDđầu C34Gmình đbARJi, QP7zđang C34Gđịnh thoátQP7z raC34G, coQP7zn chuộC34Gt ZpUDdừng lạibARJ nC34Gút "X" trC34Gên đỉbARJnh gZpUDóc bêbARJn bARJphải, ZpUDtôi lQP7zại khônC34Gg nhbARJấn vào.

Cát bQP7zụi (******) 18:45:34

A Phúc,C34G ZpUDem tìC34Gm C34Ganh ?

Tốc C34Gđộ đánhZpUD chQP7zữ coYqcủa Lâm LỗbARJi vẫnbARJ nhbARJanh bARJnhư trướccoYq QP7zđây, côZpUDng ZpUDlao nàZpUDy thuộcZpUD vềQP7z mốiQP7z tC34Gình mỗbARJi ngưbARJời mộtQP7z nC34Gơi của chúngcoYq tôi.

Khi ấyQP7z rấbARJt bARJnghèo, cước gọibARJ coYqđiện coYqthoại đườnQP7zg ZpUDdài coYqrất đắtC34G, tcoYqôi bARJvà anbARJh tQP7za liềncoYq coYqtận dụngbARJ tấQP7zt cC34Gả cơC34G hbARJội đbARJể có thểC34G coYqlên mbARJạng ZpUDnói chuyệC34Gn. KC34Gý túcC34G xcoYqá, ZpUDquán netQP7z, C34Gphòng mZpUDáy, đềucoYq làcoYq nhữngcoYq nơi chúZpUDng coYqtôi từZpUDng chiếbARJn đấu.

Số C34GQQ củaZpUD hcoYqai chúncoYqg tôi lQP7zà cùZpUDng đbARJăng kýZpUD ZpUDmột lcoYqúc, sQP7záu năQP7zm rồi,coYq QP7zchưa từbARJng thay.

Trên thựcZpUD tế,bARJ ZpUDcó rất nhcoYqiều tC34Ghứ vẫncoYq khônQP7zg hềbARJ thbARJay đcoYqổi sbARJau C34Gkhi chúngbARJ QP7ztôi chibARJa taybARJ. bARJVí dC34Gụ coYqnhư ZpUDsố điQP7zện thoại coYqdi dcoYqộng, sốbARJ tàQP7zi khoảQP7zn MSNZpUD, địbARJa cZpUDhỉ emailQP7z, bbARJiệt danC34Gh trC34Gên mạngZpUD, coYqcách gC34Gọi thân mậtZpUD tQP7zrong đờiQP7z thực,QP7z ZpUDthậm ccoYqhí bARJđến ngC34Gay ZpUDcả mậC34Gt C34Gmã thẻbARJ ngC34Gân hbARJàng cZpUDũng C34Gkhông đổi. ĐóZpUD chZpUDính lC34Gà ngàZpUDy sincoYqh nhcoYqật củaQP7z bARJanh ta.

Có dcoYquy coYqnhất coYqmột thứ bARJthay đcoYqổi lZpUDà tbARJình cảmQP7z nC34Ghững tưởngbARJ sẽC34G bZpUDền lbARJâu ncoYqhư trờibARJ đất.

Trời đất!C34G XcoYqem bARJra tôi đabARJng thậcoYqt sựQP7z rbARJất buồn.QP7z TôicoYq nbARJhíu mắt,QP7z cacoYqu màC34Gy vẻQP7z đZpUDau đớn.

A TQP7zu LZpUDa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉQP7z mZpUDuốn nhanh chcoYqóng kếC34Gt thúcbARJ bARJcuộc đốicoYq thoạC34Gi vC34Gô thưZpUDởng vcoYqô phạtQP7z nàyC34G nhbARJưng lC34Gại C34Gmột lC34Gần nữaQP7z đaC34Gng định thQP7zoát ZpUDthì phảiQP7z dừZpUDng lại.

Cát bQP7zụi (******) 18:48:34

A Phúc,bARJ cC34Gó phảZpUDi ZpUDđã xảy rbARJa cQP7zhuyện gìC34G không?

Tôi C34Gcó thểQP7z ncoYqói mộbARJt cách khôngZpUD coYqhề phZpUDô trcoYqương rằnQP7zg, tQP7zừ cQP7zửa sổbARJ chC34Gat, tZpUDrong fC34Gont chữbARJ "LệZpUD", cỡcoYq chữ C34G năm, màC34Gu chữbARJ C34Gxanh ZpUDda tcoYqrời, tôbARJi cóQP7z thểZpUD tưởngQP7z tượngcoYq rZpUDa dZpUDáng bARJvẻ QP7zcủa aZpUDnh QP7zta lúc này.

Mắt nhìnC34G chằmQP7z chằQP7zm vào mcoYqàn hình,C34G ngcoYqón tQP7zay đặQP7zt tZpUDrên coYqbàn phím,C34G khQP7zẽ bARJmím cbARJhặt bARJmôi, thoángQP7z chútbARJ ZpUDlo lắng.bARJ Ồ đcoYqúng coYqrồi, bêZpUDn QP7zcạnh cZpUDòn cZpUDó nZpUDửa bacoYqo thuốcoYqc lácoYq, mộbARJt chiZpUDếc gạtZpUD tcoYqàn, mộtQP7z cáZpUDi bARJbật lửa.

Nếu nbARJhư, nZpUDhững thói quenbARJ nàyZpUD C34Gcủa coYqanh bARJta cũngbARJ khôC34Gng hQP7zề thaQP7zy đổi.

Tôi thQP7zừa ZpUDnhận, bARJcó những lúcC34G tC34Gôi làbARJ ngườicoYq rZpUDất khZpUDông quyếtZpUD đoQP7zán. VQP7zậy nêncoYq, lúC34Gc nàyC34G tZpUDôi ZpUDdo dự,bARJ ccoYqhần chừ, khôngbARJ bARJdứt kcoYqhoát ấnZpUD vQP7zào nútC34G "X".

A TC34Gu coYqLa (******) 18:52:43

Nếu QP7zem xảycoYq bARJra chuybARJện, anh sbARJẽ C34Glàm gì?

Trong vC34Gài C34Gphút C34Gtôi dC34Go dbARJự, Lâm LỗiZpUD vẫncoYq lặngC34G coYqlẽ bARJchờ đợi.coYq SQP7zau khcoYqi dòngQP7z chữcoYq vQP7zừa rZpUDồi đưC34Gợc gửiC34G đicoYq, anZpUDh ZpUDta khôngQP7z lập tứcZpUD coYqtrả lcoYqời màcoYq lZpUDặng lẽQP7z mấtZpUD khoảngcoYq mộC34Gt phcoYqút rưỡi.

Cát bụiQP7z (******) 18:54:22

Anh C34Gsẽ coYqở bênZpUD eC34Gm, nếC34Gu em muốn.ZpUD QP7zChỉ cầcoYqn bARJem đồnbARJg ý.

 

A TQP7zu bARJLa (******) 18:54:55

Tại bARJsao? ZpUDChẳng phảbARJi giữa hbARJai bARJchúng tcoYqa QP7zđã khZpUDông cC34Gòn ZpUDquan hệbARJ gZpUDì rcoYqồi sao?

 

Cát bQP7zụi (******) 18:56:32

A ZpUDPhúc ngốc,QP7z cbARJho dcoYqù là C34G lúc nàZpUDo, chQP7zo dQP7zù bARJlà tìnZpUDh bARJhuống gì,bARJ aC34Gnh cbARJũng kZpUDhông thểC34G ZpUDbỏ mặZpUDc QP7zem. DZpUDù chcoYqúng ta khôngC34G C34Gcòn lZpUDà nQP7zgười yêuC34G thìcoYq vẫnQP7z C34Glà bạnZpUD bè.ZpUD DùcoYq eC34Gm khQP7zông bARJcoi abARJnh làbARJ bạncoYq C34Gthì QP7zít raC34G em vQP7zà ZpUDanh cZpUDũng vẫnQP7z làZpUD đồngbARJ hươZpUDng lớnbARJ lêC34Gn cùC34Gng nhau.

Tôi khôngC34G trảcoYq coYqlời ZpUDmà bARJnhấn thẳng vàZpUDo nútcoYq C34G"X" rbARJồi tC34Gắt mQP7záy tính.

Vì bARJtôi khócoYqc, dQP7zù khQP7zông có sQP7zự tC34Grợ ZpUDlực ZpUDcủa vịQP7z bARJcay, vịQP7z đắngZpUD ncoYqhưng nưbARJớc mZpUDắt tôC34Gi vC34Gẫn tbARJuôn nZpUDhư trút.

Con người,bARJ loàQP7zi sincoYqh vật QP7z này kC34Ghông ZpUDcần biếtbARJ đZpUDau bbARJuồn hZpUDay tuybARJệt QP7zvọng C34Gđến đâC34Gu, bARJchỉ cầncoYq tìZpUDm thấyZpUD mC34Gột chỗ pZpUDhát tiếtbARJ đượcbARJ ZpUDlà lZpUDiền bARJcó bARJthể gC34Gào khócZpUD thoảC34Gi mábARJi ZpUDmột trậnbARJ, ZpUDcơ bC34Gản sẽbARJ chăngZpUD cảm coYq thấy bARJvấn đC34Gề bARJto tátC34G nữZpUDa. NhC34Gững khảQP7z nănbARJg còcoYqn C34Glại nhQP7zư nhảybARJ lầZpUDu, đâC34Gm coYqvào tC34Gường hay ZpUD gì gbARJì ZpUDđó làbARJ rấtC34G hiếm.

Giống nhưcoYq tbARJôi trước QP7zđây, tứZpUDc ngQP7zhẹn ởQP7z troC34Gng ngựcC34G, khbARJó bARJchịu bARJđến nZpUDỗi hZpUDận QP7zkhông QP7zthể lấQP7zy dabARJo cứaC34G một nháQP7zt vàoQP7z bụng.

Sau bARJkhi coYqkhóc đãbARJ mZpUDột trận, lZpUDiền lZpUDập ZpUDtức C34Gsuy C34Gxét mộQP7zt ccoYqách tC34Ghực tếcoYq rằngZpUD, bARJnếu nC34Ghư cZpUDứa mC34Gột vZpUDết dàcoYqi ởcoYq trQP7zên bụng bARJ thì sZpUDẽ đaucoYq đớnC34G đếncoYq thZpUDế nào...

Nghĩ tớiC34G vếtcoYq cứaZpUD rỉC34G máu, ZpUDtôi sựC34Gc C34Gnhớ đQP7zến vbARJết tbARJhương tZpUDrên lC34Gưng củcoYqa ThươC34Gng Ngô,QP7z dbARJo vậcoYqy sứcC34G tcoYqập trung lC34Giền bQP7zị phâbARJn tQP7zán phầnbARJ nàocoYq, tốQP7zc độbARJ lcoYqăn củacoYq nZpUDước QP7zmắt tbARJheo coYqđó cũngZpUD giảmbARJ điC34G đôi chút.

Đương nhiênZpUD, cònC34G cbARJó thể vìC34G dC34Gù scoYqao coYqđây cũngbARJ khôngQP7z pcoYqhải lZpUDà lầnZpUD thZpUDất tìnhC34G đbARJầu tiêQP7zn, tZpUDhất tcoYqình, QP7zthất tbARJình thành quZpUDen rồi.

Nếu dùnZpUDg phưZpUDơng pháC34Gp khoa họcZpUD QP7zquy coYqđổi sZpUDố lượC34Gng thbARJì C34Glần trướcC34G yêucoYq coYqnhau C34Gtrong năbARJm năm,C34G tC34Gôi khóbARJc mất ZpUDnăm tbARJháng, lầC34Gn nàQP7zy yêQP7zu nZpUDhau troZpUDng mườiZpUD ngàyZpUD, coYqdo đóZpUD, QP7zcó lQP7zẽ ZpUDtôi scoYqẽ coYqchỉ khóc..C34G. thôi rồicoYq, họC34Gc dốtC34G mC34Gôn toánQP7z, giờZpUD khôZpUDng QP7ztính ZpUDra nổi...

Tóm lạiZpUD, dướcoYqi tábARJc dụng coYqcủa nhữngbARJ suQP7zy nghĩC34G ZpUDvớ vẩnQP7z, tôicoYq đbARJã ngừngC34G khóc.

Tôi ZpUDvào phònC34Gg tắmC34G rửaC34G mặt, bỗngC34G ZpUDnhiên ZpUDnghe tcoYqhấy tcoYqiếng C34Gcửa. NC34Ggó rbARJa tbARJhì trôbARJng tZpUDhấy ZpUDmột coYqhổ, mộtbARJ ZpUDtrâu coYqvai sánh vaiQP7z đứQP7zng trướcbARJ cửacoYq thQP7zay giày.

Nghe tcoYqhấy đcoYqộng tĩnh, ThươZpUDng NgC34Gô ngcoYqẩng đầuC34G lQP7zên nQP7zhìn. DướiC34G áncoYqh ZpUDđèn ZpUDtường màbARJu vZpUDàng cacoYqm 50coYqW, hìnhcoYq ảnhZpUD hắn ZpUD có chútbARJ kbARJhông ZpUDrõ ràng.

- TiểuC34G TườngZpUD, quảQP7z nhiêcoYqn em cZpUDó ởC34G nhà.

Giọng hbARJắn vừacoYq nhZpUDẹ vừa khàn,C34G nbARJghe cóbARJ bARJvẻ kỳZpUD lbARJạ, khiếnQP7z ZpUDtim tôbARJi nhóQP7zi lêC34Gn, sốncoYqg mũbARJi cZpUDay cacoYqy, saZpUDu đQP7zó pháQP7zt hiện dángZpUD vẻZpUD hắnQP7z bARJcàng mC34Gờ ncoYqhạt hơn.

Hóa racoYq, ZpUDhiệu qZpUDuả thịcoYq giác nbARJhư tQP7zhế khônQP7zg phảQP7zi coYqvì C34Gánh đQP7zèn, màQP7z coYqlà tronZpUDg gQP7ziây pQP7zhút ZpUDnhìn thấC34Gy coYqhắn, mắC34Gt tôi bỗnZpUDg tC34Grào rQP7za thcoYqứ chấtbARJ lC34Gỏng mằncoYq mặn.

- ScoYqao anC34Gh lạQP7zi về?

- TỉcoYqnh rZpUDồi coYqthì vềC34G thôi.

Thương NgC34Gô lẳnC34Gg lặng đápcoYq lời,C34G saQP7zu coYqđó tiếnZpUD bARJlại, nghZpUDiêng đầuZpUD nhìcoYqn tôQP7zi, cườicoYq màQP7z nhbARJư kZpUDhông cườicoYq hỏi:

- EbARJm thuộcZpUD tộccoYq HổQP7z chúng tZpUDa, làcoYqm QP7zgì pbARJhải họcoYqc loàQP7zi thỏ?

Tôi ZpUDđưa cặpbARJ mắbARJt thỏ coYqnhìn C34Ghắn: coYq- AnbARJh mcoYqới lcoYqà C34Gthỏ, lbARJà bARJcon thỏC34G đực.

Ngưu BC34Gôn dQP7zựa ngC34Gười vào C34Gcửa QP7znhìn ZpUDchúng QP7ztôi, khẽbARJ cười,coYq nói:

- NếC34Gu ancoYqh bARJấy bARJlà thQP7zỏ thậC34Gt thì chZpUDị dâbARJu tícoYqnh sao?

Tôi QP7znghiến rQP7zăng, đáp:

- TC34Ghì xC34Gé xZpUDác C34Ganh ZpUDta ra luôn.

Ngưu BôcoYqn cứbARJng họng.

Thương NgZpUDô lQP7zại rấtbARJ điềm QP7z tĩnh, coYqgiơ tacoYqy rcoYqa vuốtcoYq C34Gtóc ZpUDtôi, nói:

- YZpUDên tâm.ZpUD CóC34G eC34Gm C34Gở coYqđây, ta khônZpUDg saZpUDo đâu.

Không C34Ghiểu cC34Gó pZpUDhải coYqdo mới QP7ztừ bênZpUD nQP7zgoài bARJvào nhQP7zà C34Ghay kC34Ghông mC34Gà tbARJay hC34Gắn C34Grất lạnh,QP7z khôC34Gng ấcoYqm ápZpUD nhưZpUD bìbARJnh thường.

Lẽ nào,bARJ hắncoYq thC34Gật sựbARJ chịu ảnC34Gh hưởngC34G củaZpUD thờicoYq tiếtcoYq ZpUDbên ngoàibARJ saoC34G? VậbARJy nênC34G, tC34Ghực QP7zra bARJhắn ZpUDcũng QP7zcảm tbARJhấy lạnh...

Điều nQP7zày coYqkhiên tôcoYqi bỗng nhớC34G đếnbARJ cábARJi chZpUDăn lôngcoYq vbARJũ mZpUDới tinC34Gh bỏcoYq bARJquên bQP7zên đườngbARJ nênQP7z khôncoYqg tránhC34G khỏiZpUD tiếc nuối.

Lại ngZpUDhĩ tC34Gối coYqhôm đóQP7z chỉ cáchC34G hiệncoYq tạibARJ kZpUDhông quáC34G C34Ghai trQP7zăm bốnC34G bARJmươi gcoYqiờ, cảnhQP7z vậZpUDt vẫncoYq nguyênbARJ vẹncoYq nhưng ngườiZpUD bARJđã khcoYqông cònbARJ... TC34Gôi bARJkhông chZpUDỉ tiếcC34G nuốibARJ màQP7z còcoYqn xC34Gấu hổcoYq, kZpUDhông chỉcoYq xZpUDấu hổ C34G mà coYqcòn bARJđau đớn.bARJ CứZpUD đZpUDau QP7zđớn làcoYq chứcbARJ ZpUDnăng tuyếC34Gn lệC34G ccoYqủa tôcoYqi lạicoYq khC34Gởi động.

Đang bARJsuy C34Gnghĩ, tbARJôi C34Gbỗng cảm tC34Ghấy bàC34Gn tZpUDay C34Gvốn đQP7zặt trêcoYqn máZpUDi bARJtóc tcoYqôi khẽC34G dừngQP7z lạcoYqi, saZpUDu đQP7zó C34Gdi chC34Guyển xuống trQP7zán rồQP7zi cbARJhe kbARJín cặpcoYq mắtZpUD củcoYqa tôi.

Lòng coYqbàn tacoYqy ZpUDrất lạnh nhưngZpUD tbARJôi lạiZpUD cảmQP7z thấyQP7z rZpUDất coYqnóng, sbARJau nàcoYqy tbARJôi mớiQP7z C34Ghiểu sứcC34G bARJnóng C34Gđó QP7zcó đượcZpUD từbARJ ZpUDnhững giọt nướccoYq mắQP7zt đabARJng QP7ztuôn bARJra ZpUDnhư tcoYqrút củaC34G tôi.

Lần nbARJày, tôZpUDi kcoYqhông gào khZpUDóc nhưC34G trướcbARJ coYqđây, cbARJhỉ tiếncoYq lênZpUD nửbARJa bướcbARJ rồbARJi vbARJùi mặtcoYq coYqvào lồncoYqg ngcoYqực hắn.

Tôi khôQP7zng hbARJiểu sC34Gao mình ZpUD lại nbARJhư tC34Ghế nàQP7zy, vìcoYq cứC34G cC34Goi nhưcoYq ZpUDtrước mặtC34G bốC34G coYqmẹ, bARJđã ZpUDrất nhZpUDiều nămbARJ QP7zrồi tC34Gôi ccoYqhưa từngcoYq khóc, cứQP7z bARJcoi nC34Ghư lZpUDà ngườiC34G bạnC34G thâbARJn nhcoYqất, cC34Gứ cbARJoi nhưC34G lcoYqà TrcoYqương TbARJhần, làZpUD LâcoYqm Lỗi, thcoYqì nhiQP7zều lQP7zắm tôQP7zi cC34Gũng chQP7zỉ vừacoYq khóc,C34G C34Gvừa QP7zcười rồiZpUD hétQP7z vC34Gài tiếnC34Gg chC34Go xong.

Nhưng ZpUDgiờ đbARJây, tôZpUDi lại giốnQP7zg nhQP7zư mQP7zột C34Gđứa trẻQP7z chẳnQP7zg hibARJểu QP7zbiết QP7zgì, bARJkhông bARJcó ápQP7z QP7zlực, cũC34Gng chẳngQP7z phảiZpUD cZpUDhe giấu, nhZpUDư thếbARJ nàobARJ thZpUDì cứQP7z coYqlà vậy.

Khóc tC34Ghoải C34Gmái C34Grồi, tôi còncoYq QP7zra coYqsức qucoYqệt C34Gnước mắQP7zt, nướccoYq mũbARJi vàZpUDo áC34Go củaC34G ThưcoYqơng ZpUDNgô, tC34Grong lònC34Gg thấbARJy thoQP7zải mái hơnC34G nhiều.

Lúc C34Gnày, NQP7zgưu BôbARJn vbARJẫn đứng yêncoYq tC34Gại vbARJị trQP7zí cũ,QP7z QP7znhìn tôiC34G, vZpUDẫy tcoYqay nói:

- coYqXem QP7zra, cQP7zhỗ nZpUDày khQP7zông có vZpUDiệc gìQP7z cQP7zho tbARJôi rồi.QP7z ChịbARJ coYqdâu à,coYq QP7zanh ấcoYqy ZpUDcó sốQP7z điệnQP7z tcoYqhoại củC34Ga coYqtôi đó.bARJ NếuQP7z có việcC34G gìZpUD thbARJì bARJcứ gọcoYqi thẳnbARJg coYqcho tôi.

Anh chàQP7zng vừC34Ga QP7znói vC34Gừa mcoYqở cửa, troQP7zng lúcZpUD kéobARJ cửabARJ ZpUDra, lbARJiền ZpUDbị mbARJột vậcoYqt thZpUDể khôngQP7z rZpUDõ dbARJanh tíbARJnh bARJtừ bêcoYqn ngoài tônC34Gg thbARJẳng QP7zvào ngựC34Gc. NgbARJưu bARJBôn ZpUDloạng choZpUDạng mộcoYqt lúcC34G mớiZpUD đứngC34G yC34Gên được,ZpUD chưaZpUD kịp bARJ phản ứngbARJ lạiQP7z, đãcoYq lC34Gập tứcC34G bARJbị hànZpUDg lC34Goạt cC34Gâu hỏC34Gi làmC34G choQP7záng váng:

- NàZpUDy, anZpUDh làQP7z bARJai? SabARJo lại ởZpUD đây?QP7z AnC34Gh cbARJó quaC34Gn C34Ghệ gZpUDì vớQP7zi ĐậuC34G pZpUDhụ gicoYqà? ĐậuQP7z pcoYqhụ ZpUDgià đâubARJ? C34GAnh coYqđã làcoYqm QP7zgì nóC34G rồi...

Tôi rcoYqất thbARJông cảcoYqm nhìn đồngC34G QP7zchí TứZpUD NgưucoYq đaC34Gng vôbARJ cùngC34G hoảQP7zng hốt,bARJ C34Gthan vãn:

- TrứnC34Gg mC34Guối, mắZpUDt mcoYqày chỉ đbARJể trưnQP7zg coYqbày tcoYqhôi sao?

Vật thQP7zể lạQP7z nC34Gày chínC34Gh là đồngQP7z cC34Ghí TrứngC34G muốiZpUD, ngườcoYqi trướcQP7z đcoYqây đãbARJ đậpbARJ gạchbARJ vàQP7zo LâQP7zm LC34Gỗi kbARJhiến ancoYqh tC34Ga C34Gphải nằm viện,coYq cC34Gô nàC34Gng C34Gcạ cZpUDứng C34Gcủa tôi.

Nghe tcoYqhấy coYqtiếng tôcoYqi, QP7zTrứng muối lậpC34G tQP7zức buôngQP7z coYqcổ áQP7zo NQP7zgưu coYqBôn ZpUDra bARJrồi nhảyZpUD coYqvề phíC34Ga tôcoYqi nC34Ghư mộtC34G bARJcon bọZpUD chó,bARJ hết nhcoYqìn tôcoYqi coYqlại QP7znhìn ThươnZpUDg Ngô:

- KhôcoYqng nC34Ggờ cZpUDòn QP7zcó một ancoYqh chàngQP7z nbARJữa. ĐậuZpUD pC34Ghụ QP7zgià, màybARJ đượcZpUD lắmcoYq! ĐbARJang QP7zchơi bARJtrò "yêuZpUD C34Gtập thể" à?

- YêuC34G tbARJập tC34Ghể cáiZpUD đầu màyC34G ấy!

Có sQP7zo sácoYqnh C34Gmới thấQP7zy sự khácQP7z QP7zbiệt. TạiQP7z QP7zsao tôiQP7z lạcoYqi xC34Gác bARJđịnh C34Gmột coYqcách kiêcoYqn ZpUDđịnh bARJkhông đổC34Gi coYqvà khcoYqẳng ZpUDđịnh bản thâncoYq mìnQP7zh làZpUD mC34Gột pbARJhụ nữC34G trubARJyền thốnZpUDg TrC34Gung HbARJoa vớibARJ đC34Gầy đủC34G cC34Gác C34Gphẩm chấtQP7z nC34Ghư dịu dàcoYqng, lươngbARJ thQP7ziện, lịQP7zch thcoYqiệp, tiếtcoYq kiC34Gệm coYqvà nhườngC34G nhịQP7zn? VZpUDì chcoYqỉ cầnbARJ ZpUDcó sựC34G tồn tạiQP7z cbARJủa TrứngbARJ muốiQP7z thQP7zì C34Gđến ZpUDngay cảC34G HồZpUDng HưcoYqng thậQP7zp tQP7zam muội1QP7z cũnQP7zg cóZpUD thbARJể cbARJoi là C34G cô gQP7zái ngQP7zoan hiZpUDền, C34Ge coYqthẹn, dụtZpUD dC34Gè, cQP7zon nbARJhà lành...

1 C34GHồng HưngbARJ thậbARJp QP7ztam muội:bARJ Nhân vậtcoYq C34Gchính bARJtrong C34Gbộ ZpUDphim HồngC34G HưZpUDng thậpcoYq taQP7zm muội,QP7z làQP7z ecoYqm gáQP7zi thcoYqứ QP7zmười bcoYqa của bangbARJ coYqHồng HưC34Gng. TbARJrong thếcoYq giớiZpUD ngbARJầm thốQP7zng trịZpUD bbARJởi đàcoYqn ônQP7zg, nhânQP7z QP7zvật bARJnày coYqđã kiên cưQP7zờng vượtcoYq qQP7zua nhữnZpUDg ZpUDthử ZpUDthách ZpUDvà nhữngcoYq cơQP7z cựcZpUD đểQP7z vươcoYqn bARJlên C34Gtrở thQP7zành bQP7zang chC34Gủ khu phốcoYq Portland.

Tôi đaZpUDng đbARJau ZpUDlòng hồiC34G tưởng lạicoYq mcoYqột coYqvài chcoYqiến coYqtích huC34Gy hoàcoYqng củaQP7z TrứngcoYq QP7zmuối tQP7zhì tronbARJg nháC34Gy mắcoYqt, cô nànZpUDg bARJđã nhảZpUDy thẳnbARJg vcoYqào phòZpUDng kháchZpUD. TrôngZpUD thZpUDấy vếtC34G mábARJu ThưbARJơng NgôZpUD đểZpUD lạicoYq trênZpUD ghế sZpUDofa QP7zmà bARJtôi chưZpUDa lC34Gau sZpUDạch, côQP7z nàngQP7z bỗnZpUDg thQP7zốt lcoYqên lờiQP7z C34Gthan kicoYqnh tQP7zhiên độbARJng địa:

- ĐậuZpUD phụbARJ gC34Già, cuốicoYq cùng chỗZpUD đC34Gó cũC34Gng ráQP7zch rồicoYq C34Gsao? TrờicoYq đấtcoYq, đúQP7zng làZpUD C34Gchâm mbARJột nhátcoYq kQP7zim tcoYqhấy máu!

Châm coYqmột nZpUDhát bARJkim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tôibARJ hếtbARJ nhìcoYqn C34Gnửa người dướiZpUD C34Gcủa ThươQP7zng NgôbARJ rQP7zồi lạC34Gi nhìnQP7z nC34Gửa ngườiC34G QP7zdưới củaC34G NgưuZpUD bARJBôn. TrbARJước câu nóC34Gi bARJmang tínC34Gh C34Gkích tcoYqhích củabARJ TrứngZpUD muối,coYq ýQP7z C34Gnghĩ dâC34Gm đãnC34Gg, duC34Gng tụcbARJ QP7zẩn giấu coYq trong đầZpUDu tôQP7zi bỗngbARJ àcoYqo àC34Go bậtZpUD rZpUDa khôC34Gng sabARJo thC34Gu lạiQP7z được.

Luôn cZpUDó nhiềZpUDu nbARJgười cho rbARJằng tôcoYqi tC34Ghuộc coYqloại ZpUD"nho nhãbARJ cặnZpUD bbARJã". TôicoYq bARJthấy điềcoYqu nàyC34G ZpUDkhông đángbARJ để mìnhQP7z phZpUDải quaQP7zn tQP7zâm vZpUDà tôiZpUD cũngbARJ ccoYqhẳng hiểu.

Vì nZpUDhững ngườQP7zi đbARJó chưa từngcoYq gặpbARJ TbARJrứng mQP7zuối, nQP7zếu hbARJọ gặQP7zp rồicoYq C34Gthì chcoYqắc chắnC34G họcoYq coYqsẽ bỏbARJ coYqđi hcoYqai chữQP7z "nho ncoYqhã" chcoYqo tôi.

Trứng C34Gmuối bằngC34G ZpUDtuổi tôi nhcoYqưng vZpUDì bARJcó khucoYqôn C34Gmặt trẻC34G ZpUDcon QP7znên tbARJrông coYqcó vẻbARJ giốngbARJ nhcoYqư mộtbARJ coYqcô ZpUDnàng Lolita nZpUDhỏ coYqbé, lZpUDuôn tươiC34G trẻcoYq vớicoYq mbARJái bARJtóc dC34Gài ngQP7zang vaiC34G, kẹpbARJ bARJtóc C34Gmai gọC34Gn gàngC34G, cặpcoYq lôQP7zng mày cQP7zong coQP7zng, đôiQP7z C34Gmắt tC34Go tròn.C34G KZpUDhi cZpUDô nàngQP7z QP7zkhông nóiC34G, khC34Gông cười,C34G khôZpUDng bARJcử động, trZpUDông hệtQP7z nhbARJư mbARJẫu QP7zngười coYqđầu gZpUDỗ vbARJô cảmC34G xúc,coYq bARJkhi bARJđó côcoYq nàngZpUD coYqlà coYqcô bcoYqé đángQP7z yêuQP7z, nội tâm,coYq coYqnho nhãbARJ đC34Gến tộC34Gi nghiệp.

Không thC34Gể bARJkhông thừaC34G nhận coYq rằng C34Gkhí cZpUDhất ZpUDnho nZpUDhã củC34Ga TrứnC34Gg muZpUDối bARJtoát coYqra tbARJừ bARJtâm hồn.ZpUD QP7zCó cQP7zâu nbARJói là "PhúcZpUD hữuQP7z coYqthi, thZpUDư kcoYqhí tựQP7z hQP7zoa"1, trC34Gong bụngcoYq C34Gcô nàC34Gng ZpUDchắc chẳngQP7z nhiều C34G nhặn coYqthơ từQP7z tbARJhi ZpUDca gìbARJ nhưngC34G lạibARJ coYqcô đọngcoYq bARJmột lượngC34G C34Gtư liệuQP7z tibARJnh QP7ztúy tươngC34G đốibARJ khả quan.

1 BC34Gụng cZpUDó chứaQP7z tbARJhơ, khcoYqí hào hoa.

Trứng mZpUDuối làQP7z ngưQP7zời có họcQP7z vcoYqấn thQP7zực sự,QP7z việcQP7z ZpUDhọc hàQP7znh bARJcủa cZpUDô nQP7zàng thuậZpUDn lợicoYq nQP7zhư cC34Gá gcoYqặp nC34Gước bARJtại mộZpUDt trường cóQP7z tiếZpUDng tbARJrong nước,bARJ họcQP7z hếQP7zt cbARJao C34Ghọc coYqlại đZpUDến bARJtiến sĩC34G chuycoYqên ngàbARJnh VậbARJt lC34Gý hạt nhân.

Theo sựZpUD suQP7zy bARJxét củacoYq tôi, rấQP7zt cóC34G khảQP7z năcoYqng bARJvì gQP7ziữ thcoYqái độQP7z nghiêmcoYq chỉnhZpUD cacoYqo độZpUD trC34Gong họbARJc thuậtC34G nêbARJn cZpUDô nàng đãQP7z gâZpUDy rZpUDa C34Gvô sốbARJ nQP7zhững chấnQP7z bARJđộng trcoYqong cuộQP7zc sốQP7zng. NếcoYqu chỉZpUD C34Gdùng ZpUDhai từQP7z đểC34G tổnZpUDg kết hiệncoYq tượngbARJ củacoYq côZpUD coYqnàng tbARJhì đócoYq làQP7z C34G"Biến thái",coYq nếucoYq dcoYqùng bốQP7zn từcoYq tZpUDhì là ZpUD"Hoàn tQP7zoàn coYqbiến thái"...

Theo coYqlời củC34Ga côbARJ nàng, dbARJo lầnbARJ nàbARJy phảiZpUD đbARJi đếnbARJ mộtcoYq nơiZpUD hẻoC34G C34Glánh làC34Gm đềcoYq tbARJài trocoYqng bARJnửa năcoYqm C34Gnên vộcoYqi tZpUDranh thủ chạbARJy nQP7zhảy khcoYqắp C34Gcác thcoYqành phC34Gố lC34Gớn mộtcoYq lượt.

Trạm QP7zdừng châcoYqn bARJlần trước bARJ là BắbARJc QP7zKinh, cũnC34Gg lQP7zà nơibARJ C34GLâm LỗC34Gi đacoYqng QP7zsinh sống.

Chúng ZpUDtôi mcoYqột hàZpUDng QP7zbốn người, tQP7zrong đócoYq cóC34G hQP7zai vC34Gị tbARJhần tiC34Gên, mộbARJt vịcoYq thầnQP7z tiêQP7zn coYqdự bịZpUD vàQP7z coYqmột ZpUDcon người hùngQP7z hcoYqổ pcoYqhi thẳngbARJ xC34Guống qubARJán lẩcoYqu dQP7zưới tầngQP7z ZpUDmột đC34Gể tiQP7zếp đãiC34G TQP7zrứng muối.

Sau ZpUDkhi đãQP7z gọcoYqi coYqmón và đanQP7zg đợicoYq mQP7zang đồcoYq coYqăn lên,coYq QP7zTrứng muC34Gối bucoYqột miZpUDệng nZpUDói mộZpUDt câu:

- coYqĐậu phụZpUD giàbARJ, tZpUDao nghi QP7zlà têQP7zn rQP7zẻ mạtC34G coYqđó QP7zđã chếtbARJ rồi.

Chính vZpUDì kiểcoYqu tưcoYq tưởnC34Gg và hZpUDành QP7zvi "hoàncoYq toàZpUDn biếZpUDn tháiQP7z" củacoYq TrZpUDứng mZpUDuối, nZpUDên đếnZpUD QP7ztận hômbARJ nay vẫnbARJ chưC34Ga hềQP7z cQP7zó bARJbất coYqkỳ nbARJgười khcoYqác giớiQP7z nàC34Go phúcoYqc lớnQP7z đượC34Gc thưởnZpUDg tZpUDhức mQP7zỹ coYqsắc của QP7z cô QP7znàng. NC34Ghưng côC34G coYqnàng bARJlại khôncoYqg hềZpUD ZpUDquan tcoYqâm đếncoYq đQP7ziều ấZpUDy, bởibARJ trobARJng mắtQP7z cô nàngbARJ, coYqngay cảcoYq QP7zanh chànC34Gg trướcZpUD mbARJặt cóZpUD C34Gđẹp tbARJrai ZpUDđến mứcZpUD ZpUDquốc bARJsắc tbARJhiên hương, cũngcoYq khQP7zông sánhZpUD nổiQP7z vớbARJi mộZpUDt coYqcái coYqđinh cQP7zủa nbARJhững bộC34G mbARJáy tẻZpUD coYqngắt C34Gtrong phòQP7zng thí nghiệm...

Vì tcoYqhế, QP7zngười khcoYqiến cô coYq nàng gọcoYqi lZpUDà "têZpUDn rẻcoYq mạtbARJ", trướcC34G coYqmắt chỉcoYq ccoYqó LâZpUDm LQP7zỗi, ngườZpUDi bARJđã làZpUDm chuyện coYq có lQP7zỗi vớibARJ bạnZpUD QP7zthân củbARJa côQP7z nàngcoYq coYqlà tôiZpUD, cóC34G đQP7zược vibARJnh phbARJúc này.

- VQP7zớ coYqvẩn, ZpUDtao vừacoYq mớbARJi nói chuC34Gyện OnlincoYqe bARJvới coYqanh taC34G, chẳngZpUD lẽbARJ làcoYq hiệnC34G tượngQP7z QP7zsiêu nQP7zhiên trênC34G mạncoYqg à?

- VbARJừa mớibARJ? ZpUDMày chắQP7zc chắn chứ?

Trứng ZpUDmuối coYqtrợn tròcoYqn mắtZpUD, há tQP7zo miệC34Gng nhQP7zư thZpUDể bARJtôi vừaQP7z C34Ggặp phảiZpUD chuyệnZpUD QP7zkinh khủngZpUD gì.