You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 11 part 1

 CHƯƠNG cC8F11 akTc- TxVYfôi thất tình

 

Ngưu Bônm4ax nóqt3ji, hếtm4ax men rượucC8F rồiakTc Thươngm4ax cC8FNgô tỉnm4axh dậm4axy sẽxVYf khôxVYfng cC8Fsao, akTcthế nhakTcưng đếnxVYf tqt3jận qt3jtối nxVYfgày hômcC8F xVYfsau hắn vẫnm4ax ngủxVYf akTcli bì.qt3j Tqt3juy nhiêm4axn, sắxVYfc makTcặt hxVYfắn m4axkhông còcC8Fn đángqt3j cC8Fsợ nhm4axư bxVYfan đầucC8F nữa.

Tôi vềqt3j ncC8Fhà tcC8Fhay xVYfgiặt quần áoqt3j vàcC8F lấcC8Fy ítqt3j xVYfđồ dùngxVYf qt3jcần thiếcC8Ft đểcC8F akTcđi m4axlàm. LúcxVYf rm4axa m4axkhỏi cửm4axa, tôicC8F thấyxVYf tấcC8Fm thcC8Fiệp akTcmời đang đxVYfược đcC8Fặt trêxVYfn bàqt3jn xVYfuống nm4axước, m4axtiếp đóxVYf lm4axiếc qt3jthấy đm4axôi mắtm4ax cC8Fgấu tcC8Frúc tcC8Fo đùngxVYf vàm4ax mái tm4axóc rốixVYf bùm4ax củaxVYf xVYfmình m4axtrong gương.

Từ nhỏcC8F đm4axến lớn,akTc txVYfôi luôn biếm4axn xVYfmình nhxVYfư cC8Fcon traiakTc. Tm4axhế nhưcC8Fng, cC8Fchỉ vxVYfì Lqt3jâm LỗicC8F vôxVYf tìnm4axh nóiqt3j lxVYfà thm4axích cqt3jon gái đểqt3j tóxVYfc cC8Fdài ncC8Fên trxVYfong nămqt3j m4axnăm yêakTcu đương,akTc tôiakTc chakTcưa từncC8Fg m4axcắt tqt3jóc. akTcMãi đếxVYfn txVYfận sau khm4axi ccC8Fhia taxVYfy, tcC8Fôi mớakTci cắm4axt cC8Fmột nháxVYft làmm4ax hakTcai đoạqt3jn máqt3ji tqt3jóc qt3jdài đãcC8F quakTcá hông.

 Thất tìxVYfnh lầnm4ax trướcm4ax có cC8Fthể cắtxVYf ngxVYfắn tcC8Fóc, lầnm4ax ncC8Fày thxVYfì sao?

Có thểcC8F vcC8Fì khôngxVYf nghỉ ngơiakTc đakTcủ tronxVYfg hqt3jai ngàycC8F nênakTc tôqt3ji lom4axạng choạnqt3jg lakTcên chiếcqt3j xakTce buýqt3jt ngượccC8F qt3jhướng, sxVYfau đó lakTcại lờm4ax đm4axờ đicC8F dxVYfọc coxVYfn đườngm4ax đếncC8F trướccC8F mộtqt3j khakTcu nhà.

Trời đakTcã m4axnhá nhecC8Fm tối nhưngxVYf cm4axhỗ nxVYfào cqt3jũng rựccC8F cC8Fánh qt3jđèn kxVYfhiến mọicC8F qt3jthứ trxVYfở nakTcên rqt3jõ ràng.

Tôi qt3jngồi xổmxVYf nhưxVYf một conm4ax cC8Fkhỉ bêncC8F xVYflề đườnm4axg qt3jtrong mườicC8F phúakTct, sqt3jau đm4axó nhìqt3jn thấm4axy mộakTct chiếccC8F tqt3jaxi dcC8Fừng ngay trướccC8F cửxVYfa kqt3jhu nhàm4ax, hqt3jai ngườicC8F akTctừ tronqt3jg cC8Fxe bướcxVYf racC8F, cC8Fmột namxVYf, mộtcC8F nữ,xVYf mộqt3jt m4axquen, một lqt3jạ. NgườicC8F cocC8Fn traqt3ji cam4axo qt3jlớn, trôncC8Fg nhakTco xVYfnhã, còncC8F qt3jvẻ đxVYfẹp củam4ax ngườicC8F com4axn gcC8Fái cóm4ax chút akTc xanh xaakTco, ycC8Fếu ớt,cC8F từakTc ngoxVYfại qt3jhình đếnxVYf khíxVYf chấcC8Ft, cảcC8F qt3jhai đềuxVYf xứngm4ax đôi.

Trước đakTcây, kqt3jhi xVYfxem phim, cC8Ftôi xVYfluôn tỏm4ax vm4axẻ cC8Fgiễu cợtxVYf xVYfđối vớiqt3j qt3jnhững tìnhcC8F tiqt3jết mm4axang tínhqt3j tìncC8Fh cqt3jờ. akTcThế cC8Fgiới này rộqt3jng lớqt3jn nhưakTc vậy,qt3j m4axsao cm4axó thểqt3j chạmakTc m4axmặt nakTchau đm4axược xVYfcơ chcC8Fứ? NếakTcu quảakTc thựccC8F cC8Flà may mắnm4ax nhưxVYf thếm4ax thìcC8F akTcmua m4axxổ sốm4ax cC8Fcòn hơakTcn, khakTcông cqt3jhừng lạiqt3j cxVYfó tcC8Fhể akTctrúng đượcm4ax vakTcài trăm nghìcC8Fn tệ.

Nhưng giờqt3j đâyxVYf, qt3jtôi m4axđã thực sựcC8F tcC8Fhừa nhậqt3jn sựxVYf nôxVYfng cạn,xVYf hẹpm4ax xVYfhòi củqt3ja mình,xVYf qt3jtôi txVYfhấy hốxVYfi hận.

Nghệ thuậtakTc vốxVYfn bắcC8Ft qt3jnguồn từ cuộcqt3j sốqt3jng, cuộxVYfc sốncC8Fg luôcC8Fn đqt3jầy qt3jắp sm4axự tàqt3jn khốc.

Tôi chỉxVYf mucC8Fốn đếncC8F chỗ TrươngcC8F cC8FThần ởcC8F cC8Fthôi, thậtakTc khôngakTc ngakTcờ còm4axn cóxVYf thểm4ax nhìcC8Fn thcC8Fấy anhcC8F, ccC8Fàng khônm4axg ngờakTc còn xVYf"thấy mộtm4ax m4axtặng mộxVYft", kècC8Fm tm4axheo mộtxVYf xVYfngười nữa.

Thấy chânxVYf akTchơi akTctê, tôi bámm4ax vàcC8Fo cakTcột đim4axện đứngxVYf dậy,xVYf chờxVYf mạchcC8F máqt3ju lưm4axu thông.

Phía bêqt3jn kiqt3ja đường, TrưxVYfơng Thầnqt3j dxVYfìu cC8Fngười coqt3jn gácC8Fi m4axbên cm4axạnh đim4ax xVYfvề phíam4ax cakTcổng khxVYfu nhakTcà, ánakTch mcC8Fắt thxVYfật dịu dàng,xVYf cửxVYf akTcchỉ thậtqt3j quaxVYfn tâm.

Khi đếnm4ax qt3jchỗ cC8Frẽ troxVYfng cổngxVYf, họ bỗm4axng nhiêxVYfn dừncC8Fg lạiqt3j. TiếxVYfp đó,akTc TrươngcC8F ThxVYfần chầmm4ax chậmqt3j akTcquay đầu,cC8F nxVYfhìn vềxVYf phía txVYfôi đanm4axg đứng.

Sự têakTc akTcliệt nhanqt3jh chakTcóng lan từxVYf thầncC8F akTckinh cm4axhân tớxVYfi trunqt3jg tâqt3jm đạixVYf nãakTco, tôim4ax dưakTcờng cC8Fnhư cC8Fhoàn toàxVYfn mấtxVYf đakTci khả năngakTc miêxVYfu tảxVYf akTccảnh tượngxVYf akTclúc đó.

Tóm lạxVYfi, txVYfất cm4axả qt3jđều vô ccC8Fùng kịchqt3j hóa.

Nếu khôqt3jng phảakTci tậnm4ax mắt chứngcC8F kiếqt3jn, tcC8Fự mìncC8Fh trảiqt3j qt3jqua, qt3jchắc chắnakTc tôm4axi sẽakTc khôngm4ax hềxVYf dcC8Fo dựcC8F tỏm4ax vqt3jẻ xqt3jem thườngxVYf sâu m4axsắc đqt3jối vớicC8F nhữxVYfng cC8Ftrò khqt3juôn sxVYfáo cC8Fác xVYfý này.

Trong qt3jkhông kqt3jhí m4axtựa như kịchcC8F trường,cC8F cC8Fnhân vm4axật ncC8Fam độicC8F trêakTcn đqt3jầu vònqt3jg ám4axnh sáakTcng lakTcà TrươakTcng TxVYfhần cC8Fnói xVYfvài câu gxVYfì đxVYfó vakTcới nhânxVYf vậtxVYf qt3jnữ cakTcũng độxVYfi xVYfvòng akTcánh sáakTcng, xVYfrồi akTcsau đócC8F mộtxVYf makTcình điakTc vcC8Fề pcC8Fhía tôi, tm4axừng bcC8Fước từngakTc bước,cC8F đếnxVYf tqt3jrước mặakTct tôi.

Trong qt3jphút chốcm4ax, akTcnhững tia sáxVYfng tqt3jừ vòcC8Fng qt3jsáng kcC8Fia xVYflấp lácC8Fnh cC8Flàm chóixVYf mắakTct tôi.

Chân tôiqt3j vcC8Fẫn cC8Ftê, càng lúcxVYf càm4axng txVYfê. Maqt3jy mcC8Fà bênqt3j qt3jcạnh cC8Fcó cộakTct điệnakTc nêqt3jn tôcC8Fi akTcvẫn cócC8F thểm4ax ưỡnqt3j ngựccC8F thẳngcC8F lưnqt3jg như mộtxVYf xVYfcây bútcC8F chxVYfì. CảxVYfm ơm4axn Đảngm4ax, cảmm4ax xVYfơn nhm4axân dcC8Fân, cm4axảm cC8Fơn cộxVYft điện!

- TixVYfểu Đậu...

- CcC8Fó phảiqt3j akTcanh muốnqt3j hỏi,cC8F sao eqt3jm lạcC8Fi đếnm4ax đâm4axy? xVYfTrời đcC8Fất qt3jnhân từcC8F, chỉxVYf cC8Ftình cờqt3j ngaakTcng m4axqua thôi.

Trương Thầnm4ax đẩycC8F gọngakTc kính qt3jtheo thóixVYf quenm4ax, xVYfgiọng cC8Fnói trcC8Fầm ấm,qt3j nxVYfụ cườiakTc ncC8Fhàn nhạt:

- m4axAnh vốnakTc qt3jđịnh lxVYfát nxVYfữa sẽ tớcC8Fi gặpakTc em.

Tôi akTccũng gượncC8Fg cười:

- Đúnqt3jg rồixVYf. AnakTch đãakTc hứa, cC8F sẽ lậpqt3j tứcm4ax điakTc tìxVYfm m4axem, mộtcC8F giâyakTc cũakTcng khôngqt3j akTcchậm trễ.qt3j akTcCòn mam4axy, cC8Fgiờ vẫakTcn chưcC8Fa mucC8Fộn, em vẫm4axn chưam4ax ngủxVYf qt3jnhư mxVYfột xVYfchú heo.

Nụ cườm4axi củakTca aakTcnh dqt3jần biến mất,xVYf chỉxVYf cm4axòn lạxVYfi vẻqt3j mxVYfệt mỏi.

Điều nàm4axy qt3jkhiến m4axtôi bỗng akTc cảm thấyqt3j hakTcơi mệt,xVYf cC8Fkhông pcC8Fhải, làm4ax rqt3jất mệt.

Tôi akTchít mộtqt3j hơcC8Fi thậxVYft sâu rm4axồi vàocC8F thẳnm4axg vấm4axn đề:

- BạncC8F củaxVYf anakTch họxVYf Hạ, tênxVYf qt3jAn KakTchiết, đúcC8Fng không?

Anh hơicC8F sữngakTc ngườicC8F, nhắmxVYf mắt cC8Fvào rxVYfồi lạqt3ji mởm4ax akTcra. xVYfDưới qt3jnhững tiqt3ja sánxVYfg phảxVYfn chxVYfiếu cakTcủa m4axánh đènqt3j xcC8Fung quanh, qt3jđôi mắtxVYf sm4axau cặakTcp kakTcính củacC8F am4axnh càngm4ax đenqt3j cC8Fhơn, sáakTcng hơn.

Không đxVYfợi đểakTc anxVYfh pcC8Fhản xVYfứng, tôi nóiqt3j tiếp:

- AnakTch đicC8F gặpm4ax exVYfm cC8Flà muốn chiacC8F tqt3jay vớiakTc emakTc, cócC8F phxVYfải không?

Anh nhìcC8Fn tôim4ax, cặpqt3j qt3jmày nhíu lạxVYfi ncC8Fhưng m4axánh mm4axắt khôngakTc hxVYfề lảngxVYf tráqt3jnh. GiakTcọng cC8Fanh nhẹakTc nakTchàng nhưnxVYfg kiêakTcn định:

- Đúngqt3j vậy.

- m4axVì acC8Fnh vqt3jà cqt3jô takTca qucC8Fay lại vxVYfới xVYfnhau sao?

- KhôncC8Fg. AxVYfnh vàcC8F cxVYfô ấy mãim4ax mãicC8F khônakTcg xVYfthể bêakTcn nm4axhau đqt3jược. ChỉxVYf xVYflà, akTcanh khôngcC8F tqt3jhể khôqt3jng qucC8Fan tâmxVYf đqt3jến m4axcô ấy.

Mấy qt3jphút sam4axu, tôcC8Fi đãxVYf hiểuqt3j ra mộtm4ax vàixVYf chuyện.

Thực xVYfra rm4axất đqt3jơn giản,xVYf một cC8F đôi cC8Fyêu akTcnhau cC8Ftrong mườicC8F cC8Fnăm, sqt3jắp kếtxVYf hôm4axn rồicC8F nakTchưng akTcvào đêcC8Fm trướqt3jc akTchôm cướiakTc, người conqt3j gáim4ax xVYfbị mqt3jột cC8Fông akTcchủ qt3jlớn ởqt3j đâucC8F xuấtm4ax hiệnm4ax thcC8Feo đuổm4axi akTcmãnh liệtqt3j. CuốicC8F cùqt3jng, côakTc ta lựaqt3j cqt3jhọn cC8Ftiền bm4axạc qt3jvà địaxVYf vị,qt3j vứtqt3j bỏakTc cC8Ftình yêm4axu vàm4ax lờiqt3j hứam4ax. TixVYfếc thm4axay, chỉ troxVYfng thờiqt3j m4axgian nửacC8F năqt3jm qt3jngắn ngủm4axi, ôcC8Fng chcC8Fủ km4axia lạcC8Fi tcC8Fhích xVYfmột ngqt3jười khácxVYf. CôakTc gái vốakTcn kxVYfiêu ngạm4axo cC8Fkhông cócC8F cáchcC8F m4axnào đốiqt3j diệm4axn vớim4ax hiệxVYfn tqt3jhực tàakTcn kakTchốc nxVYfên m4axđã mắcC8Fc phải chứngm4ax phxVYfiền mcC8Fuộn nm4axghiêm trọakTcng, bxVYfắt xVYfđầu qt3jnghĩ cáchakTc kếtm4ax tcC8Fhúc cuộakTcc đời.

Vào giâyxVYf phxVYfút cuối cùng,m4ax qt3jcô qt3jta nhớcC8F đếnxVYf ngườcC8Fi cxVYfon takTcrai đãcC8F cakTcùng mìnhxVYf đm4axi hm4axết tuổcC8Fi m4axthanh xVYfxuân cC8Fnên gửi mộtcC8F akTcemail, nóxVYfi lờm4axi xVYfxin lỗi.

May thayakTc, cakTcô tqt3ja qt3jđược bệnh viakTcện cấpxVYf cứuakTc qt3jkịp thờicC8F, cànqt3jg macC8Fy qt3jhơn làqt3j ngườicC8F coxVYfn xVYftrai lqt3jại qm4axuay vakTcề bênxVYf qt3jcô taqt3j. CxVYfhỉ có điềqt3ju, lm4axý m4axdo khakTcông phảim4ax akTcvì tìm4axnh yêu.

Tôi đqt3jã nóiqt3j rcC8Fồi, Trương ThầnakTc làqt3j ngưqt3jời rcC8Fất lươakTcng txVYfhiện, akTctrong qt3jlúc kểakTc qt3jlại qucC8Fá km4axhứ đqt3jã từngm4ax mm4axang đếcC8Fn cho mm4axình niềmm4ax đaucC8F kakTchổ vôqt3j tậxVYfn akTcvà thxVYfậm chíakTc cảakTc sựqt3j sỉm4ax nhụakTcc, gixVYfọng aqt3jnh cC8Fvẫn điềmm4ax nhiên, xVYf không hxVYfề cm4axó chxVYfút cămqt3j hậcC8Fn, đếncC8F ngam4axy cảqt3j oánakTc giậncC8F cC8Fhay qt3jquở tráchcC8F xVYfcũng đềakTcu khôngxVYf có.

- TicC8Fểu xVYfĐậu, xVYfanh không akTcthể bm4axỏ mặcm4ax qt3jcô ấy.m4ax qt3jDù gcC8Fì, anakTch xVYfvà côm4ax ấycC8F đãqt3j m4axcó bấycC8F xVYfnhiêu qt3jnăm takTcình cảm,m4ax đãxVYf cócC8F bao nhiêuxVYf cC8Fnăm xVYfbên nhacC8Fu. ĐốiakTc vớqt3ji anhm4ax, xVYfcô ấm4axy akTclà cC8Fmột akTcngười thânqt3j, acC8Fnh khôncC8Fg thểqt3j qt3jtrơ mắt nhìncC8F cakTcô ấyakTc m4axtự xVYfhủy dakTciệt mìnhakTc, axVYfnh thậtqt3j sm4axự km4axhông làmqt3j được...

Khi nakTcói nhữngm4ax m4axlời này, tronm4axg giọakTcng nóm4axi củaqt3j xVYfanh nhakTcư ccC8Fó xVYfcơn sm4axóng lớn,qt3j xVYfkhông cònxVYf ấmcC8F áakTcp, rakTcõ ràncC8Fg nữm4axa mà khcC8Fàn kakTchàn, raakTcm ráakTcp nhưxVYf thểm4ax bịm4ax qt3jdao cứam4ax vakTcào tim:

- Bácm4ax scC8Fĩ nóim4ax, bệnhcC8F củcC8Fa cô ấxVYfy phụqt3jc hồakTci rm4axất chậm,cC8F qt3jcần nxVYfhiều thờicC8F gicC8Fan, cm4axần nhiềucC8F akTcsự nhẫxVYfn nạakTci. qt3jTừ bé,qt3j ccC8Fô ấy m4axđã mấtqt3j qt3jmẹ, sacC8Fu km4axhi m4axtốt nghqt3jiệp, cũqt3jng gầncC8F xVYfnhư cắtqt3j đứtcC8F xVYfmọi xVYfquan hệqt3j vxVYfới gicC8Fa đình. GixVYfờ akTcđây akTctrên thếcC8F giớm4axi m4axnày, côxVYf ấym4ax chỉcC8F cóakTc mìnxVYfh anh.

Nói thẳqt3jng làm4ax tcC8Fình huống lúcm4ax nàqt3jy akTcnằm nm4axgoài xVYfsuy đoáqt3jn akTccủa tôi,m4ax nakTcó cC8Fkhông giốngxVYf vớicC8F hàngcC8F trămqt3j kcC8Fhả cC8Fnăng màqt3j tôi nghĩcC8F đm4axến trcC8Fong xVYfnhững lúccC8F thẫxVYfn tm4axhờ. ĐcC8Fặc bm4axiệt m4axlại khxVYfông đcC8Fủ nhẫnakTc tâqt3jm, khônxVYfg đủ qt3jác qt3jý nênakTc khiếnxVYf tôxVYfi m4axkhông kịpcC8F pxVYfhản ứng.akTc NgẩnxVYf ngườcC8Fi mãixVYf tôakTci mớcC8Fi scC8Fực qt3jnhớ ram4ax, hỏi:

- Phqt3jải mấtcC8F bacC8Fo xVYflâu mới qt3jhoàn qt3jtoàn hồixVYf phục?

- akTcAnh khônqt3jg biết...akTc - TrưakTcơng Thầnm4ax khẽcC8F nxVYfhếch môi,m4ax cC8Fnói tiếp:xVYf akTc- akTc... nhqt3jưng điakTcều đxVYfó khakTcông qum4axan trakTcọng. Dù xVYflà baakTco lâuqt3j anm4axh cũnqt3jg khxVYfông cC8Fthể đểakTc exVYfm cC8Fcùng aakTcnh gánxVYfh chm4axịu tấxVYft cxVYfả. BxVYfởi vì,cC8F nxVYfhư tm4axhế không côngxVYf bằngcC8F vớim4ax ecC8Fm. VakTcà qt3jvì đâyqt3j akTclà chuyệnakTc riêcC8Fng củxVYfa qt3janh vàm4ax m4axcô ấy.m4ax TixVYfểu Đậu, emcC8F qt3jcó txVYfhể hiểuxVYf không?

Tôi nm4axghĩ, mìnxVYfh cóqt3j thể hiểu.

Hai ngakTcười ởxVYf bênxVYf nhacC8Fu đã quakTcá lqt3jâu, dùcC8F sam4axu xVYfnày khakTcông còqt3jn yakTcêu nqt3jhau thm4axắm thiếtcC8F, thậmxVYf chícC8F làxVYf qt3jlàm qt3jtổn thươcC8Fng nhau, nhxVYfưng vẫncC8F xVYfkhông tcC8Fhể nqt3jào xVYfxóa akTcbỏ hìqt3jnh ảnhcC8F akTccủa đxVYfối phươngm4ax troxVYfng cuộcxVYf đời mình.

Có thểm4ax m4axvì xVYfthói qm4axuen, có thểqt3j vcC8Fì trakTcách akTcnhiệm, qt3jcũng qt3jcó thểcC8F m4axvì xVYftình xVYfbạn, vàxVYf cũnakTcg cóxVYf thxVYfể vìxVYf akTctình thâakTcn, nhưng khônxVYfg xVYfliên qum4axan gxVYfì đếnakTc xVYftình yêu.

Lấy vcC8Fí dụqt3j đqt3jơn giảm4axn, ncC8Fếu Lâm Lỗiqt3j cqt3jó xảcC8Fy m4axra chuyệncC8F xVYfgì, qt3jtôi qt3jcũng vậqt3jy, kakTchông thểqt3j bỏakTc mm4axặc xVYfanh ta.

"Không akTcthể m4axbỏ mặakTcc", bốn chữqt3j này,cC8F tôixVYf hiểu.

Theo mxVYfô tuýpakTc phxVYfát triểm4axn trong phiakTcm, TrươcC8Fng TakTchần cóqt3j lcC8Fẽ sakTcẽ vìqt3j muốnxVYf takTcôi quêm4axn anhakTc, cC8Fhận axVYfnh nênm4ax giảm4ax cC8Fvờ quay qt3jlại vớixVYf qt3jcô ThakTciên thầnxVYf qt3jmùa hạ,xVYf sxVYfau đm4axó m4axbị tôm4axi cm4axhửi rủam4ax rqt3jồi cC8Ftát, xVYfcuối cùngqt3j trái m4axtim am4axnh tcC8Fan qt3jnát nhìnqt3j thakTceo bónxVYfg tôqt3ji khuấtakTc xcC8Fa dần.

Hoặc lqt3jà sxVYfau kakTchi bakTciết sự m4axthật, tm4axôi qt3jsẽ nqt3jgân cC8Fngấn nướm4axc m4axmắt kiêqt3jn quyếtakTc cùxVYfng ancC8Fh akTcchăm akTcsóc cakTcô qt3jThiên akTcthần mùa hạcC8F kixVYfa. Cqt3juối cùngcC8F, cC8Fsau kcC8Fhi trm4axải qucC8Fa hàcC8Fng lakTcoạt nhữncC8Fg đảakTc kíchcC8F m4axlẫn hiểum4ax lầqt3jm, ánh sm4axáng củaqt3j ThánhakTc xVYfmẫu tôiakTc cm4axuối cùcC8Fng cm4axũng cảakTcm hóm4axa đượcakTc trờixVYf đất,xVYf tìnhqt3j bạncC8F cakTcủa ba m4axngười cC8Fvà tìcC8Fnh cC8Fyêu củaakTc hcC8Fai ngườixVYf cùcC8Fng tồm4axn tcC8Fại vm4axà ccC8Fhúng tôim4ax sẽxVYf ccC8Fùng sốqt3jng trqt3jong những ngàyxVYf vucC8Fi vqt3jẻ, hạnxVYfh phúc...

Thế cC8Fnhưng, dùakTc cuộm4axc sống xVYf có đầxVYfy nhữngqt3j xVYftình huốnm4axg cẩum4ax hum4axyết thìqt3j cũnxVYfg khônqt3jg m4axphải lqt3jà đangakTc qt3jtrên kịchakTc trường.

Trương ThầnakTc lựcC8Fa chcC8Fọn sự thẳngakTc tqt3jhắn, thànm4axh thật,m4ax qt3jtôi lựaxVYf chqt3jọn rờiakTc xm4axa axVYfnh. HcC8Fai chcC8Fúng tôi,cC8F mỗicC8F ngườcC8Fi mộtakTc lựa chọn,xVYf akTcbình xVYftĩnh mm4axà quyakTcết đoán.

Không m4axcó xVYfnước mắt, kxVYfhông cóxVYf sựcC8F cC8Fđau khổm4ax xakTcé gm4axan xém4ax ruộtakTc, qt3jkhông m4axhỏi trờiqt3j, hm4axỏi cC8Fđất, cC8Fhỏi bqt3jiển, tm4axất cảxVYf đều qt3j theo m4axlẽ tựqt3j nhiên.

Tôi giậcC8Fm giậmcC8F châakTcn, hình nhưcC8F xVYfkhông cxVYfòn tqt3jê nữa.

Buông akTctay m4axkhỏi câycC8F cột điện,m4ax takTcôi qt3jcười cC8Fhì hìm4ax nói:

- MacC8Fy xVYfmà ngườakTci trcC8Fong văn phòngcC8F đakTcều kqt3jhông cC8Fbiết chcC8Fuyện cm4axủa hcC8Fai xVYfchúng tam4ax, đỡm4ax phcC8Fải cC8Ftốn cônakTcg cC8Fgiải thích.

Trương cC8FThần gậtm4ax đầu,xVYf cuối xVYfcùng trakTcên qt3jkhóe môiakTc ancC8Fh cũngxVYf qt3jlộ qt3jra mộtakTc xVYfđường conqt3jg nxVYfho nhỏ:

- Ừ,akTc cqt3jũng may.

- Mm4axay lxVYfà xVYfchúng tm4axa chưa ncC8Fói tớiakTc kếakTc hoạxVYfch qt3jhay lờxVYfi qt3jhứa gì.

- Ừ,xVYf may.

- McC8Fay màcC8F ecC8Fm vẫnm4ax cakTchưa rấcC8Ft rất rqt3jất thm4axích m4axanh, thíqt3jch đếnm4ax nỗxVYfi khắcm4ax cốtxVYf ghqt3ji tâm.

- Ừ,m4ax may.

- MaxVYfy makTcà, akTcanh cũncC8Fg đối vớixVYf ecC8Fm nhm4axư vậy.

Lần nqt3jày TrxVYfương ThầxVYfn lạm4axi không nóim4ax gì.

Để qt3jkhông khíxVYf bxVYfớt tẻcC8F ngắt, tôakTci đànhqt3j phảiakTc xVYfnói tiếp:

- Tìqt3jnh m4axyêu củacC8F chúngm4ax ta akTc thật "chớpakTc nhoáxVYfng". Từqt3j lúakTcc xxVYfác địakTcnh m4axquan hệxVYf yêuxVYf đươxVYfng đếnxVYf kqt3jhi akTckết thúc, xVYftrước sakTcau gakTcộp lạiqt3j hakTcình nxVYfhư xVYfnhiều nhấtakTc cxVYfhỉ mườicC8F ngày.

Trương ThầnakTc cC8Fgiơ tqt3jay m4axra xem đồm4axng hồakTc, nói:

- xVYfChín ngàycC8F hxVYfai mqt3jươi hai giakTcờ bốnakTc mưakTcơi bqt3ja phakTcút, từcC8F lúcm4ax aakTcnh nóakTci vớm4axi em4axm "Phảiqt3j" qt3jđến akTccâu nói m4ax ban nxVYfãy "ĐúnxVYfg vậy".

- Cm4axó phcC8Fải anxVYfh thíchqt3j em không?

- xVYfAnh muốnakTc cakTchia qt3jtay em xVYfcó đúngcC8F không?

- ĐúnxVYfg vậy.

Tôi hítqt3j makTcạnh mũi,akTc chớp akTcmắt thậxVYft mạnhxVYf, hakTcét to:

- AncC8Fh xVYfđừng xVYfnhư thcC8Fế này.akTc Nếu m4axanh nxVYfhư txVYfhế nàycC8F thm4axì eakTcm sẽcC8F m4axcảm tqt3jhấy akTcanh xVYfthích ecC8Fm nhiềuxVYf cC8Fhơn akTcem thíchakTc anh.

Trương ThầcC8Fn bậxVYft cườim4ax, giọng nxVYfói km4axhàn khxVYfàn nhakTcưng akTcrõ rm4axàng, cC8Fchín chắn:

- xVYfTiểu Đậu,xVYf anxVYfh tm4axhực sự m4axmuốn luxVYfôn xVYfở bênakTc m4axem, mucC8Fốn xVYfquý takTcrọng ecC8Fm, qt3jkhông mucC8Fốn akTcem pqt3jhải bum4axồn, khôakTcng mxVYfuốn em phqt3jải khócxVYf. Anqt3jh nhữxVYfng tưởngxVYf rm4axằng, mìnhakTc ccC8Fó thểqt3j làmm4ax được...

Anh nắmxVYf chắcC8Fc vxVYfai tôm4axi, xoay tôakTci m4axnửa xVYfvòng xVYftròn, sakTcau đócC8F khxVYfẽ đẩcC8Fy txVYfôi vềcC8F phíakTca trưqt3jớc, gixVYfọng anxVYfh vanm4axg lakTcên sau lưm4axng tôi:

- Trướcqt3j qt3jđây, đềuakTc cC8Flà em nhìnxVYf acC8Fnh rxVYfời đqt3ji. m4axLần akTcnày đổiqt3j lạakTci, aakTcnh sẽqt3j nhìnm4ax theakTco bóngxVYf em.

- Phải.

- Được.

Tôi sakTcải nhữqt3jng bướcakTc lớn, cC8Fkhông quaqt3jy đcC8Fầu lại.

Tôi thcC8Fất tqt3jình rồi,xVYf tôicC8F rất buồn.

Dù cuxVYfộc tìnm4axh nàakTcy akTctừ m4axđầu chí cucC8Fối tổngxVYf cộngqt3j khakTcông cC8Fđến cC8Fmười ngàqt3jy, nhưxVYfng tcC8Fôi vẫnqt3j rấtm4ax buồn.

Vốn địnhcC8F cC8Flấy đồ,cC8F rồixVYf đi đếcC8Fn ccC8Fhỗ NcC8Fgưu qt3jBôn nhưnm4axg xVYfdo takTcrong lòxVYfng buqt3jồn bm4axã nm4axên m4axtôi makTcuốn qm4axuay vềm4ax nhàcC8F ởcC8F một mình.

Có câqt3ju nóqt3ji: "Khôm4axng có cáchakTc cC8Fnào akTcgiải sakTcầu nakTcgoài việqt3jc giqt3jả vờxVYf vui...".

Tôi xVYfmua cổxVYf vịtxVYf TcC8Fhanh Võm4ax loại qt3jcay nhất,cC8F phqt3ja lxVYfy càxVYf pm4axhê qt3jđen đặcqt3j hcC8Fơn cxVYfả tqt3jương rồim4ax nhìxVYfn m4axhai tcC8Fhứ cC8Fnày xVYfbần thần hồxVYfi lâakTcu, cuốiakTc ccC8Fùng lạakTci khôngcC8F m4axnhét vàqt3jo miệng.

Tôi xVYfnhư cxVYfon nhặngxVYf không đầum4ax lượnxVYf qum4axanh pakTchòng mườixVYf bảakTcy, mưcC8Fời támakTc vòakTcng, cC8Fchóng mặt,cC8F hakTcoa mắt,akTc ccC8Fhán nảcC8Fn, cucC8Fối cùng ccC8Fhỉ xVYfcó takTchể mcC8Fở mqt3jáy tínhqt3j, rồiqt3j akTclại tcC8Fiện tam4axy đăcC8Fng nhậcC8Fp QQ.

Vào giờxVYf ăcC8Fn qt3jtối củakTca ngày Chủqt3j nhcC8Fật, qt3jsố ngưakTcời OncC8Fline cC8Fchỉ đếmcC8F trênm4ax đầuakTc nm4axgón tayqt3j, qt3jdo đóxVYf avataqt3jr nàakTco qt3jsáng càakTcng trở nêncC8F cC8Frõ ràngakTc hơn.

Trong đóxVYf cóakTc mqt3jột avatar, xVYfhình nxVYfhư lúcm4ax nàcC8Fo cũngcC8F qt3jsáng, rỏqt3j m4axlẽ aakTcnh tcC8Fa nghiệnxVYf gaqt3jme trcC8Fên QcC8FQ nêxVYfn akTcOnline hai mươiakTc bqt3jốn tiếnm4axg đồngakTc hm4axồ mcC8Fột ngày.

Có mộtakTc thờcC8Fi giacC8Fn dài, qt3j tôi m4axđều chakTcọn sm4axự phớtm4ax xVYflờ đốxVYfi vxVYfới ngườim4ax này.qt3j NhưcC8Fng lầnqt3j nàakTcy ncC8Fhư bịcC8F trcC8Fúng akTctà, taakTcy run runqt3j, tôxVYfi ấnqt3j vàom4ax avam4axtar cC8Fđó rxVYfồi gửiqt3j makTcột biểxVYfu xVYftượng xVYfmặt cười.

Vừa akTcgửi m4axxong, tôiakTc liền muxVYfốn cm4axhặt phăngxVYf cáqt3ji cC8Fđầu mìnhm4ax đm4axi, cC8Fđang địnhcC8F thoátcC8F m4axra, m4axcon chuộtcC8F dừnm4axg lạqt3ji nút m4ax"X" trêqt3jn đakTcỉnh góxVYfc qt3jbên pxVYfhải, tôiqt3j xVYflại xVYfkhông xVYfnhấn vào.

Cát cC8Fbụi (******) 18:45:34

A Phúc,cC8F xVYfem tìm4axm anm4axh ?

Tốc độakTc đcC8Fánh cakTchữ củaxVYf LâmxVYf Lỗi vẫnakTc nhanakTch xVYfnhư trcC8Fước đây,akTc m4axcông lm4axao nm4axày thuộcm4ax xVYfvề mxVYfối takTcình qt3jmỗi ngườim4ax mộcC8Ft m4axnơi của chúnxVYfg tôi.

Khi ấyxVYf rấtxVYf qt3jnghèo, cướccC8F gọi điệnxVYf thm4axoại cC8Fđường dm4axài akTcrất đắt,akTc m4axtôi xVYfvà qt3janh cC8Fta liềnxVYf cC8Ftận dụngm4ax xVYftất cảakTc akTccơ hakTcội để cócC8F thểxVYf lêxVYfn mạnakTcg nóakTci chuyệnqt3j. KxVYfý takTcúc m4axxá, qcC8Fuán nm4axet, phcC8Fòng cC8Fmáy, đềucC8F làm4ax nhữngqt3j nơi cakTchúng tôm4axi từnm4axg chiếm4axn đấu.

Số QcC8FQ củam4ax m4axhai chúcC8Fng txVYfôi là cùakTcng m4axđăng kým4ax mqt3jột lm4axúc, sáuxVYf năcC8Fm rồicC8F, chm4axưa từxVYfng thay.

Trên m4axthực txVYfế, cC8Fcó qt3jrất nhiều thứm4ax vẫcC8Fn khôakTcng akTchề thakTcay xVYfđổi sxVYfau khcC8Fi akTcchúng tôakTci cm4axhia taqt3jy. qt3jVí dụcC8F qt3jnhư sốqt3j điện thoạiakTc cC8Fdi cC8Fdộng, sốqt3j tàixVYf khoakTcản MScC8FN, địaqt3j chỉakTc ecC8Fmail, biệtxVYf danxVYfh trêakTcn mạqt3jng, cC8Fcách gọi txVYfhân mậtakTc tqt3jrong đờim4ax thakTcực, thậmxVYf chíakTc đqt3jến m4axngay cakTcả mậm4axt mcC8Fã thẻm4ax ngâncC8F hànm4axg cũcC8Fng khôngcC8F đổi. ĐócC8F akTcchính akTclà m4axngày sm4axinh nhậqt3jt củaxVYf anm4axh ta.

Có dcC8Fuy nxVYfhất mộtm4ax thứ thaakTcy đổakTci lxVYfà tìnhakTc cqt3jảm nhữngcC8F tm4axưởng sẽcC8F m4axbền lqt3jâu nhcC8Fư trakTcời đất.

Trời đấtxVYf! Xeqt3jm rakTca tôi đangakTc thậtcC8F qt3jsự rxVYfất bakTcuồn. TôxVYfi nhíqt3ju mắt,cC8F m4axcau makTcày vẻm4ax đacC8Fu đớn.

A TcC8Fu cC8FLa (******) 18:47:51

Gửi nhầm.

Tôi chỉqt3j muốnqt3j nhaqt3jnh chóng cC8Fkết tcC8Fhúc cakTcuộc đốiqt3j thoqt3jại vcC8Fô thưởngakTc vakTcô phạtm4ax nqt3jày nm4axhưng lạiakTc mộxVYft cC8Flần nữakTca qt3jđang định thoácC8Ft thìm4ax phảixVYf dừngcC8F lại.

Cát bụcC8Fi (******) 18:48:34

A PhúcakTc, cóm4ax phảiqt3j đcC8Fã xảyakTc ra chucC8Fyện gìxVYf không?

Tôi m4axcó qt3jthể nóm4axi makTcột cách cC8F không hcC8Fề m4axphô trươnakTcg rằakTcng, từm4ax cửaxVYf sổxVYf m4axchat, trakTcong fakTcont chakTcữ "Lệ"akTc, cC8Fcỡ chữ nakTcăm, màm4axu chữm4ax xqt3janh m4axda trqt3jời, tôcC8Fi cócC8F akTcthể cC8Ftưởng tượngakTc rm4axa dángm4ax vẻqt3j củaqt3j ancC8Fh akTcta lúc này.

Mắt nxVYfhìn chằqt3jm chằqt3jm vào màxVYfn hìcC8Fnh, ncC8Fgón tcC8Fay đặtqt3j trakTcên cC8Fbàn phím4axm, khcC8Fẽ mímm4ax chặtqt3j mm4axôi, akTcthoáng chútqt3j qt3jlo lắnxVYfg. Ồ đúnxVYfg rqt3jồi, xVYfbên xVYfcạnh cakTcòn cqt3jó nửam4ax bacC8Fo takTchuốc lcC8Fá, mqt3jột chcC8Fiếc cC8Fgạt tàn,cC8F mộtakTc akTccái bakTcật lửa.

Nếu nakTchư, nakTchững thóiqt3j quen nàyxVYf cxVYfủa anm4axh cC8Fta cũnakTcg khxVYfông xVYfhề m4axthay đổi.

Tôi tcC8Fhừa nhậcC8Fn, cqt3jó những lúcxVYf m4axtôi lcC8Fà ngườqt3ji rấtakTc khôncC8Fg quqt3jyết đoakTcán. Vậym4ax nên,cC8F xVYflúc cC8Fnày cC8Ftôi dakTco dự,m4ax cC8Fchần m4axchừ, không dứakTct khm4axoát akTcấn vàxVYfo núxVYft "X".

A Tm4axu cC8FLa (******) 18:52:43

Nếu cC8Fem xảycC8F xVYfra chuyện, m4axanh scC8Fẽ làxVYfm gì?

Trong vxVYfài pakTchút qt3jtôi dakTco dự, Lâmm4ax LỗicC8F qt3jvẫn lakTcặng lẽqt3j chờm4ax đợi.qt3j Sm4axau kcC8Fhi dqt3jòng chxVYfữ vừaxVYf rồixVYf đưqt3jợc gửim4ax akTcđi, m4axanh tcC8Fa không lậpcC8F tứcqt3j trảxVYf lờiqt3j mcC8Fà lặngxVYf lxVYfẽ mấtxVYf khoảngcC8F mộtqt3j m4axphút rưỡi.

Cát bxVYfụi (******) 18:54:22

Anh akTcsẽ ởakTc bêcC8Fn emakTc, nếqt3ju ecC8Fm muốn. ChxVYfỉ xVYfcần xVYfem đồngakTc ý.

 

A TakTcu qt3jLa (******) 18:54:55

Tại sacC8Fo? ChxVYfẳng pqt3jhải giữa hcC8Fai chm4axúng tm4axa qt3jđã khôqt3jng cqt3jòn xVYfquan hệm4ax gìqt3j qt3jrồi sao?

 

Cát bxVYfụi (******) 18:56:32

A xVYfPhúc ngốcxVYf, m4axcho dcC8Fù là lúccC8F nàom4ax, akTccho akTcdù qt3jlà takTcình huốcC8Fng gm4axì, acC8Fnh cũngakTc khôngcC8F thm4axể m4axbỏ mặcm4ax akTcem. xVYfDù chúnxVYfg m4axta không ccC8Fòn làqt3j xVYfngười akTcyêu tqt3jhì vẫnqt3j làakTc bqt3jạn bè.qt3j DùxVYf eqt3jm khôngxVYf m4axcoi anxVYfh qt3jlà bạnakTc thìqt3j xVYfít ra cC8F em vxVYfà anm4axh cũnqt3jg vẫnxVYf lakTcà đồngcC8F hưakTcơng lớncC8F lm4axên cm4axùng nhau.

Tôi khôngakTc trảxVYf lờixVYf mm4axà nhấn thẳngm4ax vcC8Fào m4axnút "xVYfX" rồicC8F tắtakTc máyakTc tính.

Vì tôim4ax khóc,xVYf dcC8Fù không cóqt3j sxVYfự m4axtrợ lựcm4ax củacC8F qt3jvị ccC8Fay, akTcvị đắnakTcg nhakTcưng nướcm4ax mắtakTc tôxVYfi vẫnakTc tuôm4axn nhưqt3j trút.

Con người,m4ax loxVYfài cC8Fsinh m4axvật này khôm4axng cầnm4ax biếqt3jt đam4axu bm4axuồn hm4axay takTcuyệt vọngxVYf đếakTcn đâm4axu, chcC8Fỉ cầncC8F tcC8Fìm takTchấy mộcC8Ft chỗ m4axphát ticC8Fết đxVYfược xVYflà liềncC8F cóakTc thm4axể m4axgào akTckhóc thoakTcải máxVYfi mộtakTc tm4axrận, cơakTc bảakTcn sẽxVYf chăm4axng cxVYfảm thấy m4axvấn đềm4ax tqt3jo táxVYft nữa.qt3j xVYfNhững kakTchả nm4axăng còm4axn lạqt3ji akTcnhư nakTchảy lầu,m4ax đqt3jâm akTcvào tườcC8Fng hay m4axgì m4axgì đóxVYf akTclà rấtm4ax hiếm.

Giống nxVYfhư tôqt3ji trước đây,cC8F tứcakTc qt3jnghẹn ởcC8F xVYftrong ngakTcực, khakTcó chịum4ax đếnqt3j m4axnỗi hậnxVYf xVYfkhông thqt3jể xVYflấy dqt3jao cứakTca m4axmột nhát vàom4ax bụng.

Sau khxVYfi kxVYfhóc đãqt3j mộakTct trậnakTc, liền lậm4axp qt3jtức sxVYfuy xéakTct mộtm4ax xVYfcách thựcqt3j tếakTc qt3jrằng, nếum4ax nhưakTc m4axcứa mộxVYft vếtxVYf dm4axài xVYfở tcC8Frên bụng qt3jthì sm4axẽ m4axđau đm4axớn cC8Fđến thếxVYf nào...

Nghĩ tớixVYf vếtakTc cứacC8F rỉ máu,m4ax tcC8Fôi sựccC8F cC8Fnhớ đếakTcn vqt3jết thươngqt3j trm4axên lưngakTc ccC8Fủa ThươakTcng NgcC8Fô, cC8Fdo vxVYfậy sứccC8F tqt3jập trqt3jung liền m4axbị m4axphân takTcán phầnqt3j nakTcào, tốqt3jc độcC8F m4axlăn củaxVYf nướm4axc mqt3jắt thakTceo đócC8F cũnm4axg xVYfgiảm đim4ax đôi chút.

Đương xVYfnhiên, cakTcòn cxVYfó thqt3jể vì dqt3jù sm4axao qt3jđây cqt3jũng khqt3jông phảiqt3j lakTcà m4axlần thấtxVYf xVYftình đầuxVYf tiên,xVYf thấtcC8F tìcC8Fnh, tqt3jhất tình thànhqt3j qcC8Fuen rồi.

Nếu dùngcC8F m4axphương akTcpháp khoa họcxVYf cC8Fquy đcC8Fổi sốm4ax lqt3jượng thìxVYf lầnxVYf trướcakTc m4axyêu nhakTcau troqt3jng m4axnăm m4axnăm, tm4axôi kcC8Fhóc mất ncC8Făm txVYfháng, lầakTcn m4axnày yêcC8Fu nhaakTcu takTcrong mưm4axời ngày,akTc qt3jdo đó,xVYf m4axcó lẽcC8F tcC8Fôi sqt3jẽ chỉxVYf khóc... thôxVYfi rồi,cC8F họxVYfc dốxVYft mcC8Fôn toqt3ján, giờqt3j khônakTcg xVYftính m4axra nổi...

Tóm lại,akTc dqt3jưới tácakTc dụng củam4ax qt3jnhững xVYfsuy nghxVYfĩ vm4axớ vẩn,qt3j tôicC8F đãcC8F ngừngqt3j khóc.

Tôi qt3jvào cC8Fphòng tắcC8Fm rcC8Fửa mặt, bỗngakTc nhiênakTc xVYfnghe thấycC8F tiếxVYfng cm4axửa. NgóakTc qt3jra tm4axhì cC8Ftrông thấxVYfy mộtakTc hổm4ax, mộtm4ax tm4axrâu m4axvai sánh vm4axai đứngxVYf trướcakTc akTccửa tcC8Fhay giày.

Nghe thấm4axy độngqt3j tĩnh, Thươngm4ax NgôxVYf ngẩakTcng đầucC8F lêncC8F nhqt3jìn. Dưqt3jới ánhqt3j đènqt3j tườngakTc màqt3ju vàngqt3j cC8Fcam 50Wqt3j, hxVYfình ảnm4axh hắn cócC8F chútcC8F khônqt3jg rõqt3j ràng.

- m4axTiểu TườnakTcg, quảakTc akTcnhiên em qt3jcó qt3jở nhà.

Giọng hắm4axn vakTcừa ncC8Fhẹ vừaqt3j khàn, qt3jnghe cóm4ax xVYfvẻ kxVYfỳ lạm4ax, khiếqt3jn m4axtim xVYftôi nhcC8Fói lêqt3jn, qt3jsống makTcũi caqt3jy m4axcay, sacC8Fu đóm4ax akTcphát hiện m4axdáng vakTcẻ hắnm4ax cànakTcg mờxVYf nhạxVYft hơn.

Hóa ram4ax, hcC8Fiệu quảcC8F cC8Fthị giác nhưxVYf thếxVYf khôngxVYf pqt3jhải cC8Fvì ám4axnh đèqt3jn, màcC8F làakTc troakTcng gcC8Fiây phm4axút nhqt3jìn thấakTcy akTchắn, mắt tôxVYfi bỗqt3jng tràocC8F rcC8Fa thứqt3j chcC8Fất lỏngxVYf mằnakTc mặn.

- qt3jSao anxVYfh cC8Flại về?

- Tqt3jỉnh rồxVYfi txVYfhì vcC8Fề thôi.

Thương Nm4axgô lẳxVYfng lặng đápcC8F cC8Flời, sm4axau m4axđó tixVYfến lại,cC8F nghxVYfiêng akTcđầu nhìncC8F tôim4ax, cườim4ax màcC8F cC8Fnhư khôqt3jng cưxVYfời hỏi:

- m4axEm thakTcuộc txVYfộc HổakTc chúng taxVYf, lqt3jàm xVYfgì phảcC8Fi hakTcọc loàm4axi thỏ?

Tôi đưakTca cakTcặp mắtcC8F thỏ nhìcC8Fn hắn:m4ax akTc- qt3jAnh mớiakTc lqt3jà thỏ,cC8F lm4axà xVYfcon thỏqt3j đực.

Ngưu BcC8Fôn xVYfdựa ngqt3jười vào akTc cửa m4axnhìn chúngxVYf tôxVYfi, khẽxVYf cưxVYfời, nói:

- NếcC8Fu xVYfanh ấym4ax akTclà tm4axhỏ thậtcC8F thì chịqt3j dâxVYfu tíxVYfnh sao?

Tôi nghixVYfến rqt3jăng, đáp:

- m4axThì xqt3jé akTcxác acC8Fnh xVYfta ra luôn.

Ngưu Bôqt3jn cứngakTc họng.

Thương NgôxVYf lạim4ax cC8Frất điềm xVYf tĩnh, giơxVYf taakTcy rakTca vuốm4axt tqt3jóc txVYfôi, nói:

- YcC8Fên tqt3jâm. Cqt3jó em4axm cC8Fở đây, xVYf ta kakTchông cC8Fsao đâu.

Không hiểuakTc cqt3jó phcC8Fải cC8Fdo mới từqt3j bm4axên ngqt3joài qt3jvào nhàcC8F hakTcay khôngxVYf màm4ax cC8Ftay akTchắn rấtm4ax lạnh,qt3j khôm4axng ấm4axm áqt3jp ncC8Fhư bìakTcnh thường.

Lẽ nàxVYfo, hakTcắn thậm4axt sựxVYf chịu ảnhqt3j hưởngakTc củam4ax thờim4ax tiqt3jết cC8Fbên nxVYfgoài sakTcao? Vậyqt3j nm4axên, qt3jthực rakTca hắxVYfn m4axcũng xVYfcảm xVYfthấy lạnh...

Điều nàxVYfy khakTciên tôim4ax bỗng akTc nhớ đếnqt3j cám4axi chxVYfăn lôncC8Fg vũxVYf mớxVYfi ticC8Fnh bm4axỏ qcC8Fuên bakTcên đakTcường nqt3jên khqt3jông cC8Ftránh khỏiakTc tiếc nuối.

Lại nghqt3jĩ cC8Ftối hôqt3jm đcC8Fó m4axchỉ cách hqt3jiện tạiqt3j khôngcC8F quácC8F hm4axai trăqt3jm bốnxVYf mươxVYfi giờ,qt3j cảakTcnh vm4axật akTcvẫn nguxVYfyên xVYfvẹn nhưm4axng người đãcC8F khônqt3jg qt3jcòn... TôixVYf khôngakTc qt3jchỉ tiqt3jếc nuốxVYfi màcC8F còm4axn xấuqt3j hxVYfổ, kqt3jhông chỉcC8F xấm4axu hổ akTc mà ccC8Fòn akTcđau đớn.m4ax CứxVYf đauqt3j đớnm4ax lm4axà chứccC8F năakTcng tucC8Fyến qt3jlệ cakTcủa tm4axôi lạim4ax m4axkhởi động.

Đang sakTcuy ngqt3jhĩ, cC8Ftôi bỗng cảmqt3j tqt3jhấy bxVYfàn taxVYfy vốnqt3j cC8Fđặt takTcrên máakTci qt3jtóc tôiqt3j khẽakTc dừnm4axg lại,m4ax sm4axau đóqt3j qt3jdi chqt3juyển xuốnqt3jg trán rồm4axi cakTche kínqt3j cặpm4ax makTcắt củacC8F tôi.

Lòng akTcbàn m4axtay qt3jrất lxVYfạnh nhưng tôqt3ji lạiakTc ccC8Fảm qt3jthấy akTcrất nóakTcng, sxVYfau akTcnày tôxVYfi mớixVYf hcC8Fiểu sakTcức nóngcC8F đóm4ax cóqt3j đượcakTc tqt3jừ qt3jnhững giọt cC8Fnước mắm4axt đanxVYfg tuôcC8Fn rqt3ja nhưakTc trqt3jút củxVYfa tôi.

Lần này,qt3j txVYfôi khôngxVYf gào khócxVYf nhqt3jư trưxVYfớc đâyakTc, chỉqt3j tiếm4axn lêcC8Fn cC8Fnửa bướcxVYf rồiqt3j vakTcùi mxVYfặt vcC8Fào lồqt3jng nakTcgực hắn.

Tôi khôm4axng hcC8Fiểu saqt3jo mìakTcnh lại xVYfnhư qt3jthế xVYfnày, m4axvì xVYfcứ com4axi nhcC8Fư trướxVYfc xVYfmặt bqt3jố mẹakTc, xVYfđã rấtcC8F nqt3jhiều cC8Fnăm m4axrồi tcC8Fôi chưacC8F tm4axừng khóc, ccC8Fứ cocC8Fi nakTchư làxVYf ngưxVYfời bạnqt3j thm4axân nqt3jhất, xVYfcứ cC8Fcoi nhm4axư làqt3j TrxVYfương Thần,m4ax m4axlà qt3jLâm Lỗi,m4ax thì qt3jnhiều lắqt3jm tôm4axi cũncC8Fg chỉcC8F vừm4axa khóc,akTc vừam4ax cườiakTc rakTcồi hakTcét vcC8Fài tiếnqt3jg cqt3jho xong.

Nhưng giqt3jờ đây,akTc takTcôi lạim4ax giống nxVYfhư mcC8Fột đqt3jứa tcC8Frẻ chm4axẳng hcC8Fiểu biếtakTc gìm4ax, khôngcC8F akTccó qt3jáp lựakTcc, cũcC8Fng chẳngxVYf phảicC8F che giấu,m4ax cC8Fnhư takTchế qt3jnào thcC8Fì cứm4ax lakTcà vậy.

Khóc thocC8Fải máakTci rồixVYf, takTcôi còn rakTca xVYfsức quệtm4ax nướcakTc mqt3jắt, nướcakTc mũixVYf vàoxVYf áqt3jo ccC8Fủa ThươnxVYfg Ngô,cC8F akTctrong lòngqt3j thxVYfấy thoxVYfải mái hcC8Fơn nhiều.

Lúc này,cC8F Nqt3jgưu Bôqt3jn vcC8Fẫn đcC8Fứng yên tm4axại xVYfvị trcC8Fí ccC8Fũ, nm4axhìn tôicC8F, vẫyakTc m4axtay nói:

- XcC8Fem raxVYf, chỗxVYf m4axnày khôngxVYf có việqt3jc qt3jgì chakTco tôim4ax rakTcồi. ChakTcị dâuqt3j à,akTc akTcanh ấycC8F cm4axó sốakTc cC8Fđiện thm4axoại cxVYfủa xVYftôi đó.cC8F Nếuqt3j có việakTcc gìxVYf thìcC8F cứqt3j cC8Fgọi m4axthẳng chxVYfo tôi.

Anh chakTcàng m4axvừa m4axnói vakTcừa mở akTccửa, tcC8Frong lúm4axc kém4axo cửacC8F rakTca, lakTciền bịxVYf xVYfmột vm4axật thểm4ax akTckhông rcC8Fõ dakTcanh tqt3jính từqt3j bcC8Fên nxVYfgoài tông thqt3jẳng vàoxVYf akTcngực. NgcC8Fưu BôncC8F m4axloạng cC8Fchoạng mm4axột lakTcúc mớxVYfi đứngxVYf yêm4axn được,akTc chưxVYfa kịp phảnxVYf ứngm4ax lạiqt3j, qt3jđã lakTcập tứccC8F bịm4ax hqt3jàng loqt3jạt câuqt3j cC8Fhỏi làmqt3j ccC8Fhoáng váng:

- NàyxVYf, anakTch làqt3j akTcai? SaxVYfo lạqt3ji ở đâyakTc? AakTcnh cóm4ax qm4axuan hệxVYf gìqt3j vớxVYfi cC8FĐậu phm4axụ giàcC8F? ĐậuakTc phụqt3j m4axgià đxVYfâu? AnakTch đãakTc làmxVYf gìqt3j akTcnó rồi...

Tôi rấtxVYf tqt3jhông cảmxVYf nhìn qt3jđồng m4axchí TứxVYf NxVYfgưu đxVYfang vakTcô cùngxVYf hoxVYfảng hxVYfốt, tcC8Fhan vãn:

- TrứngcC8F muối,m4ax mắtxVYf mày chỉxVYf đểqt3j trưnxVYfg bxVYfày thôicC8F sao?

Vật thểm4ax m4axlạ xVYfnày chím4axnh là đồnxVYfg xVYfchí TrứngakTc mxVYfuối, ngườim4ax trướcakTc đâyxVYf đãakTc đậpcC8F gm4axạch vcC8Fào Lm4axâm LakTcỗi khakTciến xVYfanh txVYfa phải nằmqt3j viện,xVYf m4axcô nànxVYfg cqt3jạ cứcC8Fng củm4axa tôi.

Nghe thấym4ax tim4axếng tqt3jôi, TrứakTcng muối lậpqt3j m4axtức bcC8Fuông qt3jcổ m4axáo Ngm4axưu BônakTc qt3jra rồakTci nxVYfhảy vềxVYf phíaqt3j cC8Ftôi nhcC8Fư xVYfmột coxVYfn bọxVYf qt3jchó, hm4axết nhìn tôakTci xVYflại nhm4axìn ThưxVYfơng Ngô:

- KhônxVYfg ngm4axờ còncC8F cóqt3j một anhm4ax qt3jchàng nữcC8Fa. ĐậucC8F m4axphụ cC8Fgià, màycC8F đượcC8Fc lắm!qt3j ĐcC8Fang chơxVYfi akTctrò "yêakTcu tậakTcp thể" à?

- YêuakTc xVYftập thcC8Fể cxVYfái đầu xVYfmày ấy!

Có qt3jso cC8Fsánh mớixVYf thakTcấy sự m4ax khác qt3jbiệt. TạxVYfi sakTcao tm4axôi qt3jlại xáxVYfc đqt3jịnh mộtqt3j cáchcC8F kiakTcên đqt3jịnh cC8Fkhông đổim4ax akTcvà khẳakTcng định bảnakTc tm4axhân mqt3jình lqt3jà mộtqt3j phcC8Fụ nữakTc akTctruyền tm4axhống TrunxVYfg Hm4axoa vớqt3ji đầakTcy đủqt3j m4axcác qt3jphẩm chấtcC8F như dịum4ax akTcdàng, lươngxVYf tm4axhiện, lxVYfịch thiệp,cC8F tim4axết kicC8Fệm vàxVYf nhưakTcờng nhịqt3jn? m4axVì cm4axhỉ cakTcần cóxVYf sựakTc xVYftồn tại củaxVYf Trứngm4ax muốixVYf thìqt3j đakTcến ngaqt3jy cảqt3j Hồm4axng xVYfHưng thậpm4ax m4axtam mcC8Fuội1 cũnm4axg qt3jcó thcC8Fể cakTcoi cC8Flà cô gám4axi nakTcgoan hiền,akTc akTce tqt3jhẹn, dqt3jụt dè,cC8F cqt3jon nhqt3jà lành...

1 HồngxVYf akTcHưng thậpcC8F akTctam muội: qt3jNhân vậtqt3j akTcchính trocC8Fng akTcbộ phim4axm m4axHồng HưngcC8F thậpqt3j takTcam mcC8Fuội, m4axlà cC8Fem gáxVYfi thqt3jứ mưm4axời akTcba của baakTcng HồngakTc Hưngm4ax. Tronqt3jg txVYfhế giớim4ax nqt3jgầm thốngxVYf tm4axrị akTcbởi m4axđàn ông,qt3j cC8Fnhân vậakTct nxVYfày đãm4ax kiênxVYf cường vượm4axt akTcqua nhữngcC8F tqt3jhử thakTcách cC8Fvà nhakTcững akTccơ akTccực đểxVYf vqt3jươn lqt3jên qt3jtrở thàm4axnh banxVYfg chủ khucC8F phốxVYf Portland.

Tôi đanqt3jg đm4axau lqt3jòng hồi tưởngqt3j lạim4ax mcC8Fột vàcC8Fi chiếnm4ax txVYfích huakTcy hoàxVYfng cm4axủa Trứngm4ax xVYfmuối tm4axhì trom4axng nhám4axy mắm4axt, cô nànm4axg đãqt3j nxVYfhảy qt3jthẳng vxVYfào phòngakTc kháchxVYf. cC8FTrông thấycC8F vếqt3jt mqt3jáu ThươxVYfng NgcC8Fô akTcđể lạcC8Fi trên cC8Fghế scC8Fofa màakTc m4axtôi cakTchưa lacC8Fu akTcsạch, cC8Fcô nàngxVYf bỗnakTcg thốxVYft cC8Flên lờixVYf thqt3jan km4axinh xVYfthiên đakTcộng địa:

- m4axĐậu cC8Fphụ gakTcià, cuối cùnm4axg chỗxVYf đóm4ax qt3jcũng akTcrách qt3jrồi saakTco? TrờicC8F đấakTct, qt3jđúng lm4axà chqt3jâm mộtakTc nhátxVYf kim4axm takTchấy máu!

Châm m4axmột nhqt3ját akTckim thấy máu...

Nhát kim…

Kim...

Mắt tcC8Fôi akTchết nhìnqt3j qt3jnửa người dướicC8F cm4axủa Thươngqt3j akTcNgô rồxVYfi akTclại nhìxVYfn nửxVYfa ngưqt3jời dxVYfưới củakTca NxVYfgưu BônakTc. Trưqt3jớc akTccâu nói mxVYfang tínhqt3j kíchxVYf thm4axích cxVYfủa cC8FTrứng muqt3jối, xVYfý nghqt3jĩ dâxVYfm đãnm4axg, dxVYfung tụcm4ax ẩakTcn giấu trcC8Fong đầum4ax tqt3jôi bỗngcC8F àm4axo àxVYfo akTcbật cC8Fra akTckhông xVYfsao xVYfthu lạiqt3j được.

Luôn cóm4ax nhiềxVYfu nxVYfgười cho xVYf rằng tcC8Fôi thuộcqt3j akTcloại "nhqt3jo nhcC8Fã cặqt3jn bã"xVYf. xVYfTôi takTchấy điềuakTc nakTcày kcC8Fhông đánxVYfg để qt3j mình phảiqt3j qum4axan akTctâm vàm4ax tôiqt3j cũnqt3jg chẳngcC8F hiểu.

Vì nhữqt3jng nakTcgười đóakTc cC8Fchưa từng gặpcC8F TrứngcC8F muốiakTc, xVYfnếu xVYfhọ gặqt3jp akTcrồi xVYfthì chắm4axc chakTcắn họakTc sẽcC8F xVYfbỏ điqt3j hxVYfai akTcchữ "xVYfnho nhã" cqt3jho tôi.

Trứng muqt3jối bằngakTc tuổi tcC8Fôi nqt3jhưng vìakTc cakTcó khuxVYfôn mặtakTc trqt3jẻ coakTcn nêakTcn trm4axông cakTcó vẻakTc gicC8Fống nqt3jhư mộtm4ax qt3jcô nakTcàng Lolm4axita nhỏ qt3jbé, luakTcôn tươicC8F trẻm4ax qt3jvới máiqt3j m4axtóc dàiakTc ngakTcang xVYfvai, kẹpakTc tóqt3jc mxVYfai gqt3jọn gànqt3jg, cặpakTc lôngm4ax mày m4axcong com4axng, đakTcôi mắtm4ax xVYfto tm4axròn. Kqt3jhi cakTcô nàncC8Fg akTckhông akTcnói, khcC8Fông cxVYfười, xVYfkhông ccC8Fử độakTcng, trông hệqt3jt nhxVYfư mcC8Fẫu ngườiakTc đm4axầu gỗqt3j vôcC8F cqt3jảm xúccC8F, qt3jkhi đóakTc xVYfcô nm4axàng làqt3j cm4axô xVYfbé đángqt3j yêu,m4ax nội tâm,qt3j nm4axho nhãcC8F đếnxVYf tộim4ax nghiệp.

Không thcC8Fể kakTchông thừam4ax nhận rằngm4ax cC8Fkhí xVYfchất nhakTco m4axnhã củxVYfa TrứncC8Fg muốiqt3j akTctoát rm4axa từakTc tâmakTc hồncC8F. Cóqt3j câuqt3j nóixVYf là "PhxVYfúc xVYfhữu thixVYf, txVYfhư xVYfkhí tựqt3j hakTcoa"1, takTcrong m4axbụng cxVYfô nàncC8Fg chắm4axc chẳncC8Fg nhiều nhặnakTc thơqt3j tqt3jừ takTchi ccC8Fa gxVYfì nakTchưng lạixVYf m4axcô đọakTcng mộakTct lượnxVYfg tm4axư lm4axiệu tqt3jinh tcC8Fúy tcC8Fương đốiakTc khả quan.

1 akTcBụng cóakTc chứaakTc thm4axơ, khí hàocC8F hoa.

Trứng muốixVYf akTclà ngưqt3jời có họcm4ax vấnakTc txVYfhực sựakTc, việxVYfc họcxVYf qt3jhành củm4axa akTccô nànm4axg thuậnm4ax lqt3jợi ncC8Fhư cáqt3j gặpm4ax nưqt3jớc m4axtại mộcC8Ft trường qt3jcó tiếngqt3j trakTcong nướcakTc, xVYfhọc hếtakTc ccC8Fao họccC8F lạxVYfi đếnxVYf tqt3jiến sxVYfĩ chuyêxVYfn ngàxVYfnh Vậtqt3j lý m4ax hạt nhân.

Theo sm4axự sxVYfuy xém4axt củxVYfa tôcC8Fi, rất qt3jcó khảxVYf năngm4ax vìxVYf giữm4ax thcC8Fái cC8Fđộ nqt3jghiêm cm4axhỉnh cqt3jao xVYfđộ troxVYfng họcakTc cC8Fthuật ncC8Fên cqt3jô nàng đãcC8F gâqt3jy akTcra vcC8Fô sốxVYf nhữqt3jng cqt3jhấn độakTcng tronqt3jg m4axcuộc sốngxVYf. NếuakTc cxVYfhỉ dùngqt3j akTchai từm4ax đểcC8F tổngxVYf kết hiệnm4ax tcC8Fượng qt3jcủa cC8Fcô nàcC8Fng thìcC8F qt3jđó lxVYfà "BiếcC8Fn thxVYfái", ncC8Fếu dùnakTcg bốncC8F từakTc tcC8Fhì là cC8F"Hoàn toakTcàn biếakTcn thái"...

Theo lqt3jời củaqt3j qt3jcô nm4axàng, do lầakTcn m4axnày phảicC8F cC8Fđi đếnxVYf mộtcC8F akTcnơi hẻoqt3j lánm4axh làmm4ax đềakTc tàm4axi qt3jtrong nửam4ax nxVYfăm nqt3jên vộcC8Fi tranh thakTcủ chạyxVYf nhảycC8F khắpqt3j cáxVYfc akTcthành phxVYfố lớncC8F cC8Fmột lượt.

Trạm dừngqt3j cxVYfhân lầm4axn qt3jtrước là cC8FBắc Kiqt3jnh, cũnm4axg cC8Flà xVYfnơi Lâqt3jm LỗakTci đanqt3jg sinm4axh sống.

Chúng tôakTci mộakTct hàngcC8F bốn cC8Fngười, qt3jtrong đóm4ax cqt3jó hxVYfai m4axvị cC8Fthần tiêm4axn, cC8Fmột vịqt3j thầnakTc tiqt3jên dựm4ax bm4axị vcC8Fà mm4axột ccC8Fon người hùngm4ax hcC8Fổ phxVYfi m4axthẳng xm4axuống qqt3juán lakTcẩu m4axdưới tqt3jầng mộtxVYf đểcC8F tiếpxVYf đakTcãi akTcTrứng muối.

Sau kqt3jhi đãcC8F gọicC8F móqt3jn vàqt3j đang đợiakTc manm4axg m4axđồ ănm4ax lm4axên, TrứngxVYf muốiakTc bqt3juột miakTcệng akTcnói mộtqt3j câu:

- ĐxVYfậu phụm4ax akTcgià, tacC8Fo nakTcghi là tênxVYf rẻxVYf akTcmạt cC8Fđó đm4axã cC8Fchết rồi.

Chính vcC8Fì kiểuxVYf tưm4ax tưởxVYfng và hànhakTc vxVYfi "hoqt3jàn takTcoàn akTcbiến thái"xVYf củqt3ja TrứngakTc m4axmuối, nêakTcn xVYfđến tậnqt3j hxVYfôm nay m4ax vẫn qt3jchưa hềxVYf akTccó bấtxVYf km4axỳ nakTcgười khácC8Fc gim4axới nàocC8F phúm4axc lcC8Fớn đượcakTc thakTcưởng akTcthức makTcỹ sắcakTc củaakTc cô nàqt3jng. m4axNhưng cakTcô nqt3jàng lạixVYf khôngcC8F xVYfhề quqt3jan m4axtâm qt3jđến điềcC8Fu ấakTcy, bởiqt3j akTctrong makTcắt cqt3jô nàng, cC8Fngay cảqt3j anm4axh chqt3jàng trướcakTc m4axmặt cqt3jó đẹpcC8F trxVYfai m4axđến mcC8Fức quốcm4ax xVYfsắc thiêcC8Fn hương, xVYfcũng khôngqt3j qt3jsánh nổxVYfi vớixVYf mộtqt3j cqt3jái đinqt3jh cakTcủa nm4axhững bcC8Fộ qt3jmáy tẻxVYf ngắtqt3j tronakTcg akTcphòng thí nghiệm...

Vì thxVYfế, ngqt3jười khiếqt3jn cô nàcC8Fng gọicC8F làm4ax "tênqt3j rẻcC8F m4axmạt", takTcrước makTcắt xVYfchỉ cxVYfó LâcC8Fm Lỗqt3ji, ngườixVYf đãm4ax làcC8Fm chuyện cócC8F lỗakTci vớakTci bạnakTc akTcthân củacC8F cxVYfô nànxVYfg qt3jlà tôi,qt3j cakTcó m4axđược xVYfvinh xVYfphúc này.

- Vớqt3j qt3jvẩn, taqt3jo vakTcừa mớm4axi nói chuyệncC8F OnlakTcine vớcC8Fi acC8Fnh qt3jta, chẳngxVYf lakTcẽ lakTcà hiệqt3jn tưqt3jợng sim4axêu nakTchiên trênm4ax mcC8Fạng à?

- VừakTca makTcới? MàyxVYf chắccC8F chắn chứ?

Trứng cC8Fmuối trợcC8Fn akTctròn mắtakTc, há qt3jto miệngqt3j ncC8Fhư txVYfhể tqt3jôi vừcC8Fa gặpqt3j phảakTci cxVYfhuyện kinm4axh khủngxVYf gì.