You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG Pf4s6LGw10 4LhcRbup- TìnhPf4s6LGw trạnPf4s6LGwg vết thương

 

Sau khPf4s6LGwi b4LhcRbupố C46Xmẹ C46Xđi chơ4LhcRbupi một vòng4LhcRbup thỏaC46X 4LhcRbupthê vPf4s6LGwề nư4LhcRbupớc, giữa4LhcRbup chuyến4LhcRbup đ4LhcRbupi phả4LhcRbupi chuyển4LhcRbup saPf4s6LGwng đ4LhcRbupi tàuC46X 4LhcRbuphỏa nênC46X Pf4s6LGwtranh thủ manC46Xg cC46Xho tôiC46X đồ4LhcRbup ăn,Pf4s6LGw đC46Xồ chơPf4s6LGwi lẫn4LhcRbup đồPf4s6LGw dùPf4s6LGwng, 4LhcRbupnhân tiệnC46X cũngC46X ghéC46X thă4LhcRbupm lPf4s6LGwuôn, khôngPf4s6LGw ngờ C46Xcòn nh4LhcRbupân 4LhcRbuptiện ngắPf4s6LGwm 4LhcRbupđược cảC46X thâC46Xn thể4LhcRbup đẹC46Xp 4LhcRbuptươi nh4LhcRbupư Pf4s6LGwhoa củaC46X một4LhcRbup tPf4s6LGwên cC46Xon t4LhcRbuprai lạPf4s6LGw mặt...

Về vấPf4s6LGwn đềPf4s6LGw yêuC46X đương,Pf4s6LGw tôi tươn4LhcRbupg đối4LhcRbup tựC46X Pf4s6LGwdo. NgaPf4s6LGwy từPf4s6LGw nPf4s6LGwhỏ tôPf4s6LGwi 4LhcRbupđã luC46Xôn tPf4s6LGwâm nC46Xiệm 4LhcRbup"Là C46Xcon C46Xgái, phảiC46X yêu ngườiC46X đànPf4s6LGw ôn4LhcRbupg tửPf4s6LGw tế"C46X. TrênC46X cPf4s6LGwon đườPf4s6LGwng yêu,C46X t4LhcRbupôi chPf4s6LGwạy hùngPf4s6LGw hục,4LhcRbup cC46Xhết cũng khôngPf4s6LGw ngoC46Xái đầuPf4s6LGw lại.

Bố m4LhcRbupẹ luô4LhcRbupn á4LhcRbupp dụnPf4s6LGwg phương C46Xpháp gPf4s6LGwiáo d4LhcRbupục rPf4s6LGwất pC46Xhóng k4LhcRbuphoáng 4LhcRbupvới tôPf4s6LGwi, chỉPf4s6LGw cóPf4s6LGw Pf4s6LGwduy Pf4s6LGwnhất haC46Xi yêu4LhcRbup cầu,4LhcRbup một là4LhcRbup "Phải4LhcRbup họ4LhcRbupc tC46Xốt", haPf4s6LGwi lC46Xà "KhônPf4s6LGwg đượcPf4s6LGw chịuC46X thiệt".

Về yêuC46X cầ4LhcRbupu tPf4s6LGwhứ ha4LhcRbupi, cụPf4s6LGw thể đố4LhcRbupi vớiPf4s6LGw vPf4s6LGwấn đềPf4s6LGw qPf4s6LGwuan h4LhcRbupệ C46Xnam C46Xnữ, 4LhcRbupmẹ t4LhcRbupôi giải4LhcRbup thích:Pf4s6LGw Tr4LhcRbupước khC46Xi c4LhcRbupó đượcC46X 4LhcRbuptờ đPf4s6LGwăng ký kếPf4s6LGwt 4LhcRbuphôn, nPf4s6LGwhất đPf4s6LGwịnh p4LhcRbuphải gPf4s6LGwiữ chPf4s6LGwiến lũPf4s6LGwy củaPf4s6LGw mình.

Vì thế,4LhcRbup cảnPf4s6LGwh C46Xtượng ngày hPf4s6LGwôm naC46Xy hoàC46Xn tPf4s6LGwoàn nPf4s6LGwói rPf4s6LGwõ rằng,Pf4s6LGw chiến4LhcRbup lũy4LhcRbup của4LhcRbup tôi4LhcRbup đãPf4s6LGw thấPf4s6LGwt thủ...

Tôi ng4LhcRbuphĩ Pf4s6LGwmình C46Xnên C46Xlắc lắc cáiC46X đầu4LhcRbup n4LhcRbuphư vừaC46X cắnPf4s6LGw tPf4s6LGwhuốc, để4LhcRbup nhữngPf4s6LGw dC46Xòng nướC46Xc 4LhcRbupmắt đC46Xau kPf4s6LGwhổ Pf4s6LGwbay tPf4s6LGwứ t4LhcRbupung, đồC46Xng thờC46Xi khóc C46Xnấc lC46Xên, nPf4s6LGwói nh4LhcRbupững câ4LhcRbupu thừC46Xa thãi4LhcRbup như:4LhcRbup "KPf4s6LGwhông phảiPf4s6LGw 4LhcRbupvậy, khôngPf4s6LGw phả4LhcRbupi vậy, kC46Xhông C46Xphải nh4LhcRbupư bố4LhcRbup mẹ4LhcRbup trô4LhcRbupng thấ4LhcRbupy, b4LhcRbupố Pf4s6LGwmẹ h4LhcRbupãy ngPf4s6LGwhe cPf4s6LGwon gPf4s6LGwiải thích..."

Nhưng tô4LhcRbupi 4LhcRbuplại kPf4s6LGwhông nh4LhcRbupẫn tâm nC46Xhìn t4LhcRbuphấy bố4LhcRbup mPf4s6LGwẹ C46Xở tuổiC46X nàyC46X 4LhcRbuprồi C46Xmà vẫnC46X 4LhcRbupphải nhC46Xảy Pf4s6LGwbổ lên,Pf4s6LGw 4LhcRbupbịt taPf4s6LGwi, C46Xquát mắng: 4LhcRbup "Con nóiC46X đi4LhcRbup, co4LhcRbupn nóiC46X C46Xxem Pf4s6LGwchuyện nàC46Xy C46Xlà Pf4s6LGwthế nàPf4s6LGwo, mẹPf4s6LGw khônC46Xg ngPf4s6LGwhe, mC46Xẹ khC46Xông nghe, mẹ4LhcRbup khôn4LhcRbupg mPf4s6LGwuốn ngC46Xhe C46Xgì hết...".

Nghĩ vậy,4LhcRbup Pf4s6LGwtôi c4LhcRbuphuẩn bPf4s6LGwị nhảy rPf4s6LGwa ômPf4s6LGw chânPf4s6LGw họPf4s6LGw, gàoC46X C46Xkhóc: "BốC46X Pf4s6LGwmẹ 4LhcRbupơi, C46Xcon Pf4s6LGwxin lỗ4LhcRbupi bốPf4s6LGw mẹC46X, coPf4s6LGwn lPf4s6LGwà 4LhcRbupđứa bC46Xất hiếu, bC46Xố m4LhcRbupẹ cứPf4s6LGw Pf4s6LGwcoi nh4LhcRbupư C46Xkhông cPf4s6LGwó đứC46Xa coC46Xn gáiPf4s6LGw này...".

Kết qu4LhcRbupả l4LhcRbupà cảmC46X xúC46Xc của tôiC46X vẫn4LhcRbup chPf4s6LGwưa bộ4LhcRbupc lộC46X thPf4s6LGwì C46Xbố C46Xmẹ Pf4s6LGwđã nhC46Xẹ nh4LhcRbupàng rC46Xời khC46Xỏi pPf4s6LGwhòng ngủC46X, cPf4s6LGwòn tâ4LhcRbupm lý4LhcRbup đóng 4LhcRbupcửa Pf4s6LGwlại C46Xcho chúngPf4s6LGw tôi.

Gene d4LhcRbupi C46Xtruyền củPf4s6LGwa loài ng4LhcRbupười vôC46X cùng4LhcRbup mạnh,4LhcRbup cPf4s6LGwó C46Xthể sinPf4s6LGwh Pf4s6LGwra mộtPf4s6LGw đứaC46X C46Xcon cóC46X h4LhcRbupệ thống4LhcRbup thầnPf4s6LGw kinPf4s6LGwh vữnPf4s6LGwg hơPf4s6LGwn cả tòa4LhcRbup nh4LhcRbupà đôC46X Pf4s6LGwthị, t4LhcRbuphì cấu4LhcRbup tạoPf4s6LGw C46Xbộ phậC46Xn củaC46X Pf4s6LGwbên 4LhcRbupcấp 4LhcRbuptinh trùC46Xng v4LhcRbupà b4LhcRbupên no4LhcRbupãn tử4LhcRbup tuyệt đốiC46X khô4LhcRbupng đượcPf4s6LGw C46Xphép 4LhcRbupxem thường.

Do đóC46X, tôi4LhcRbup cC46Xó lýC46X 4LhcRbupdo tin tưởngPf4s6LGw rằng,Pf4s6LGw đối4LhcRbup với4LhcRbup Pf4s6LGwbố mC46Xẹ 4LhcRbuptôi, 4LhcRbupviệc tận4LhcRbup mắtC46X nh4LhcRbupìn thấPf4s6LGwy c4LhcRbupon gPf4s6LGwái Pf4s6LGwchưa kếC46Xt hôn4LhcRbup đC46Xã sống 4LhcRbup chung C46Xvới mộPf4s6LGwt ngườC46Xi đànC46X ông,4LhcRbup thựcPf4s6LGw Pf4s6LGwra chỉC46X làPf4s6LGw 4LhcRbupchuyện t4LhcRbupo h4LhcRbupơn Pf4s6LGwhạt vừnPf4s6LGwg, C46Xhạt đỗ4LhcRbup một ch4LhcRbupút mà4LhcRbup thôi.

Đương nhiênPf4s6LGw, tôiPf4s6LGw càng cóC46X 4LhcRbuplý 4LhcRbupdo tiC46Xn rằngC46X, tấtPf4s6LGw cảPf4s6LGw thựcC46X chất4LhcRbup lC46Xà C46Xsự C46Xyên 4LhcRbuplặng tC46Xrước cơ4LhcRbupn bão...

Tôi khPf4s6LGwông biếtPf4s6LGw hoạ4LhcRbupt động tâmPf4s6LGw Pf4s6LGwlý C46Xcủa Thương4LhcRbup NPf4s6LGwgô có4LhcRbup phoPf4s6LGwng C46Xphú đ4LhcRbupa dạngPf4s6LGw nC46Xhư t4LhcRbupôi không,C46X chC46Xỉ t4LhcRbuphấy 4LhcRbupbàn t4LhcRbupay bị Pf4s6LGwtôi 4LhcRbupnắm lấPf4s6LGwy củaPf4s6LGw hắPf4s6LGwn lúcPf4s6LGw lạnPf4s6LGwh, lúc4LhcRbup nón4LhcRbupg 4LhcRbupvà c4LhcRbupòn kèmC46X 4LhcRbuptheo triệu4LhcRbup c4LhcRbuphứng Pf4s6LGwcủa bệnh Parkinson4LhcRbup1 nữa.

1 BệnhPf4s6LGw ParkC46Xinson C46X(hay còn g4LhcRbupọi lC46Xà PPf4s6LGwD) là4LhcRbup mộ4LhcRbupt lC46Xoại r4LhcRbupối loạn4LhcRbup Pf4s6LGwthoái h4LhcRbupóa củaPf4s6LGw hệC46X thầC46Xn k4LhcRbupinh truPf4s6LGwng ương,C46X làmPf4s6LGw suy yếuC46X khảC46X năngPf4s6LGw vận4LhcRbup độ4LhcRbupng, lC46Xời nPf4s6LGwói, vPf4s6LGwà cáPf4s6LGwc chứcPf4s6LGw nPf4s6LGwăng khác.TPf4s6LGwriệu chứ4LhcRbupng vậnPf4s6LGw độ4LhcRbupng của bệnhC46X làC46X ruC46Xn, cPf4s6LGwứng, cPf4s6LGwhậm chPf4s6LGwạp, tPf4s6LGwư thếC46X Pf4s6LGwbất ổ4LhcRbupn định.

Tôi Pf4s6LGwhắng giọPf4s6LGwng a4LhcRbupn ủi:

- ĐóC46X lC46Xà bốPf4s6LGw mẹC46X t4LhcRbupôi. Anh yênPf4s6LGw tâ4LhcRbupm đi.4LhcRbup HọPf4s6LGw đềuPf4s6LGw C46Xlà nhữngPf4s6LGw công4LhcRbup 4LhcRbupdân tố4LhcRbupt lPf4s6LGwuôn tuânC46X tC46Xhủ pC46Xháp luật,Pf4s6LGw sC46Xẽ kC46Xhông 4LhcRbuplàm gì Pf4s6LGwbạo lựC46Xc đâu.

Thương C46XNgô lặ4LhcRbupng l4LhcRbupẽ kPf4s6LGwéo chăn lêC46Xn rồiC46X Pf4s6LGwthu mìn4LhcRbuph và4LhcRbupo đPf4s6LGwó, tôiPf4s6LGw đC46Xành phả4LhcRbupi Pf4s6LGwthay đổiPf4s6LGw c4LhcRbupách nói:

- MẹC46X C46Xtôi là4LhcRbup giảPf4s6LGwng viên dạy4LhcRbup M4LhcRbupỹ thuật4LhcRbup tPf4s6LGwrong trPf4s6LGwường đại4LhcRbup 4LhcRbuphọc. TronC46Xg cu4LhcRbupộc đ4LhcRbupời nàyPf4s6LGw, vi4LhcRbupệc Pf4s6LGwbà 4LhcRbupnhìn thấyC46X đàn ôC46Xng khôngC46X mặcC46X 4LhcRbupquần Pf4s6LGwáo còC46Xn nhC46Xiều hơn4LhcRbup cảPf4s6LGw viC46Xệc an4LhcRbuph t4LhcRbuprông tPf4s6LGwhấy hổPf4s6LGw cáPf4s6LGwi 4LhcRbupkhỏa thC46Xân chạPf4s6LGwy. Bố tôiPf4s6LGw lạC46Xi càn4LhcRbupg khôn4LhcRbupg C46Xvấn đềPf4s6LGw. C46XCái aC46Xnh cóC46X thìC46X ôC46Xng ấC46Xy cPf4s6LGwũng C46Xcó, chPf4s6LGwẳng 4LhcRbupviệc gìPf4s6LGw Pf4s6LGwphải mất mặt.

Thương NgôC46X lặn4LhcRbupg lẽC46X trùm chC46Xăn lê4LhcRbupn mặt.

Dù thế4LhcRbup nào,C46X 4LhcRbupcon dPf4s6LGwâu C46Xxấu đến mấy4LhcRbup cũPf4s6LGwng phảPf4s6LGwi gặPf4s6LGwp bPf4s6LGwố mẹ4LhcRbup chồnPf4s6LGwg, 4LhcRbupcon tC46Xhú 4LhcRbupđẹp cũngC46X vậC46Xy, khônPf4s6LGwg thoát4LhcRbup kC46Xhỏi số4LhcRbup mệPf4s6LGwnh bị kéC46Xo 4LhcRbupra nPf4s6LGwgoài triển4LhcRbup lãm.

May m4LhcRbupà tủC46X quầ4LhcRbupn áoC46X ở Pf4s6LGw trong phòC46Xng tôPf4s6LGwi. SPf4s6LGwau kPf4s6LGwhi ăPf4s6LGwn mặcPf4s6LGw chỉnhPf4s6LGw tề4LhcRbup, tôC46Xi vPf4s6LGwà 4LhcRbupThương NgôC46X đàng4LhcRbup Pf4s6LGwhoàng, 4LhcRbupnghiêm chỉnh C46Xtừ tronPf4s6LGwg Pf4s6LGwphòng Pf4s6LGwbước ra.

Bố tôiPf4s6LGw C46Xđang 4LhcRbupgác châPf4s6LGwn lên C46Xxem Pf4s6LGwtivi ở4LhcRbup phò4LhcRbupng Pf4s6LGwkhách, cò4LhcRbupn Pf4s6LGwmẹ t4LhcRbuphì bPf4s6LGwận làm4LhcRbup bữaC46X sángPf4s6LGw trC46Xong bếPf4s6LGwp. C46XKhông khí gia4LhcRbup đình4LhcRbup rất4LhcRbup hPf4s6LGwòa nhPf4s6LGwã, vuC46Xi vẻ.

Trông thC46Xấy chC46Xúng C46Xtôi, bC46Xố cười, C46Xgật đầuC46X ch4LhcRbupào, nói:

- DậyC46X rồiC46X đấyC46X à?

Mẹ tôiPf4s6LGw lạiC46X tiện4LhcRbup 4LhcRbupmiệng hỏi:

- CC46Xon 4LhcRbupyêu, coPf4s6LGwn muC46Xa báC46Xnh bao cha4LhcRbupy nàC46Xy 4LhcRbupở 4LhcRbupđâu C46Xthế? BốC46X vC46Xà m4LhcRbupẹ tì4LhcRbupm mC46Xãi 4LhcRbupmà khôn4LhcRbupg Pf4s6LGwmua được.

Tôi lắcC46X đầu:

- C4LhcRbupon khônPf4s6LGwg biết...

Mẹ tPf4s6LGwôi Pf4s6LGwngạc nhiên:

- Khô4LhcRbupng phảC46Xi coPf4s6LGwn mua sao?

Thương Ng4LhcRbupô nhC46Xỏ nh4LhcRbupẹ đáp:

- C46XBánh ba4LhcRbupo chaPf4s6LGwy đC46Xó 4LhcRbupmua ở tiệmC46X bPf4s6LGwánh Pf4s6LGwbao Tiểu4LhcRbup DPf4s6LGwương, cC46Xách 4LhcRbupđây khC46Xoảng hC46Xơn bC46Xa câyC46X sốPf4s6LGw ạ.

Mẹ C46Xtôi Pf4s6LGwquan sáPf4s6LGwt hắnPf4s6LGw mC46Xột lúc, gật4LhcRbup gậPf4s6LGwt đầPf4s6LGwu C46Xnhưng n4LhcRbupét mặtC46X càng4LhcRbup lPf4s6LGwộ 4LhcRbupvẻ ngC46Xạc nhiênPf4s6LGw hơn.

Là c4LhcRbupon gái4LhcRbup ruộPf4s6LGwt củaPf4s6LGw mẹ, Pf4s6LGwtôi nghĩ4LhcRbup mình4LhcRbup có4LhcRbup thể4LhcRbup C46Xhiểu vì4LhcRbup sa4LhcRbupo có4LhcRbup s4LhcRbupự ngạc4LhcRbup nhiPf4s6LGwên này.

Hiển nhPf4s6LGwiên việc4LhcRbup Pf4s6LGwđi xa nPf4s6LGwhư vậyPf4s6LGw chỉC46X để4LhcRbup muPf4s6LGwa mC46Xấy c4LhcRbupái bánh4LhcRbup C46Xbao C46Xchay hoàn4LhcRbup Pf4s6LGwtoàn khônPf4s6LGwg thểPf4s6LGw giảC46Xi thíc4LhcRbuph đượcPf4s6LGw tại s4LhcRbupao Pf4s6LGwsau k4LhcRbuphi muC46Xa về,4LhcRbup C46XThương NPf4s6LGwgô khôPf4s6LGwng Pf4s6LGwgọi tôi4LhcRbup dậyPf4s6LGw ănC46X nga4LhcRbupy chPf4s6LGwo nPf4s6LGwóng 4LhcRbupmà lạPf4s6LGwi cở4LhcRbupi sạch Pf4s6LGwđồ rPf4s6LGwa quấC46Xn lC46Xấy tôi...

Tuy nhC46Xiên, nhậPf4s6LGwn thPf4s6LGwấy sự tì4LhcRbupnh nguyện4LhcRbup C46Xhao côC46Xng tốC46Xn Pf4s6LGwsức chuẩnC46X 4LhcRbupbị bữaPf4s6LGw sánC46Xg ch4LhcRbupo tô4LhcRbupi C46Xcủa C46Xhắn, nPf4s6LGwên sC46Xắc mặt4LhcRbup mC46Xẹ tôi cũngPf4s6LGw c4LhcRbupó cC46Xhút nhân4LhcRbup từ.

Tôi chC46Xộp lấy4LhcRbup th4LhcRbupời cơPf4s6LGw giới thiệu:

- BốPf4s6LGw, mẹC46X, đâPf4s6LGwy lC46Xà ThC46Xương Ngô... C46X- NghĩC46X mộPf4s6LGwt l4LhcRbupát, tôiPf4s6LGw vộiC46X vàng4LhcRbup nóPf4s6LGwi tC46Xhêm cả4LhcRbup hPf4s6LGwọ: C46X- C46XPhó ThươC46Xng Ngô.

Lúc nàyPf4s6LGw, aPf4s6LGwnh chàng 4LhcRbupThương C46XNgô áoPf4s6LGw C46Xquần chỉnhC46X tềC46X, cửC46X ch4LhcRbupỉ thanPf4s6LGwh 4LhcRbupthoát bướcPf4s6LGw C46Xlên nửaC46X bướcPf4s6LGw, h4LhcRbupơi cúC46Xi ngưC46Xời. Nét mặt4LhcRbup C46Xvà giọng4LhcRbup nó4LhcRbupi Pf4s6LGwlễ pPf4s6LGwhép, t4LhcRbupừ tốnPf4s6LGw đếC46Xn Pf4s6LGwnỗi khôC46Xng n4LhcRbuphận Pf4s6LGwthấy C46Xvẻ căPf4s6LGwng thẳ4LhcRbupng nào:

- ChPf4s6LGwáu Pf4s6LGwchào haPf4s6LGwi bác.

Tôi hếtC46X sứcC46X nPf4s6LGwgạc nhiên.

Vì 4LhcRbuptrước đóPf4s6LGw tôiC46X Pf4s6LGwthực ra cPf4s6LGwó chúC46Xt C46Xlo lắngPf4s6LGw, k4LhcRbuphông biếtC46X nênC46X đPf4s6LGwể ThươC46Xng Pf4s6LGwNgô gọi4LhcRbup bốC46X mC46Xẹ m4LhcRbupình nhPf4s6LGwư thếPf4s6LGw nào.4LhcRbup VC46Xị tC46Xhần tiên hPf4s6LGwai 4LhcRbupnghìn tC46Xuổi Pf4s6LGwvà nC46Xgười phPf4s6LGwàm t4LhcRbuprần mấy4LhcRbup chục4LhcRbup tuổi,4LhcRbup cPf4s6LGwho d4LhcRbupù ởPf4s6LGw phư4LhcRbupơng dPf4s6LGwiện tuC46Xổi tác ha4LhcRbupy cấp4LhcRbup 4LhcRbupbậc đều4LhcRbup không4LhcRbup dễ4LhcRbup ph4LhcRbupân Pf4s6LGwvai vế4LhcRbup. KhôC46Xng ngờ4LhcRbup hắnC46X lạiPf4s6LGw gọi4LhcRbup trơn4LhcRbup truC46X, khôngC46X chút Pf4s6LGwdo dự4LhcRbup đếnC46X thế.

Bố tPf4s6LGwôi đứngC46X lên4LhcRbup, b4LhcRbupắt tay C46Xthân C46Xmật 4LhcRbupvới ThươC46Xng NPf4s6LGwgô, nói:

- Tôi4LhcRbup gọiPf4s6LGw 4LhcRbupcháu lPf4s6LGwà Tiểu 4LhcRbupPhó kh4LhcRbupông vấnPf4s6LGw đềPf4s6LGw gPf4s6LGwì chứ?

- Dạ.Pf4s6LGw KhôC46Xng vPf4s6LGwấn đềPf4s6LGw g4LhcRbupì ạ.

Bố 4LhcRbuptôi nở4LhcRbup nPf4s6LGwụ cườiPf4s6LGw hiền 4LhcRbup hòa, thânC46X m4LhcRbupật nói:

- 4LhcRbupĐi nào.C46X Chún4LhcRbupg 4LhcRbupta ra ngoàC46Xi 4LhcRbuphút điếC46Xu thuốc.

Thương Ng4LhcRbupô sữngC46X người.

- CPf4s6LGwháu khôngPf4s6LGw hútPf4s6LGw thuốc sao?

Thương Pf4s6LGwNgô vộiC46X gC46Xật đầu, nói:

- ĐPf4s6LGwương nhiên4LhcRbup Pf4s6LGwlà cPf4s6LGwó ạ. Chỉ4LhcRbup c4LhcRbupó điề4LhcRbupu, cháu..C46X. đC46Xúng lúPf4s6LGwc cPf4s6LGwháu hút4LhcRbup C46Xhết thuC46Xốc rồi.

- KhôngC46X sa4LhcRbupo, hPf4s6LGwút thuPf4s6LGwốc của bác.

Bố Pf4s6LGwtôi 4LhcRbuphào phóngC46X 4LhcRbuprút từ troC46Xng C46Xtúi rC46Xa C46Xbao thu4LhcRbupốc C46Xvà cC46Xhiếc bậ4LhcRbupt lử4LhcRbupa rC46Xồi chậmPf4s6LGw rC46Xãi Pf4s6LGwđi 4LhcRbupra tr4LhcRbupước, C46Xra đPf4s6LGwến cửaC46X lại 4LhcRbupnói thêm:

- TrờiC46X lạ4LhcRbupnh thếC46X này, nhâ4LhcRbupn tiệnPf4s6LGw 4LhcRbupta C46Xra ngPf4s6LGwoài uốngPf4s6LGw 4LhcRbuply rượPf4s6LGwu cC46Xho ấPf4s6LGwm người.

Sắc m4LhcRbupặt ThươC46Xng NPf4s6LGwgô bỗng trởC46X nêPf4s6LGwn trắnPf4s6LGwg bệchPf4s6LGw, hắnC46X khC46Xẽ rítC46X mộC46Xt cPf4s6LGwâu quC46Xa 4LhcRbupkẽ răng:

- NhàPf4s6LGw e4LhcRbupm đúngPf4s6LGw 4LhcRbuplà có thóiC46X Pf4s6LGwquen sáC46Xng sớm4LhcRbup C46Xđã Pf4s6LGwuống rượu...

Tôi thấC46Xy tì4LhcRbupnh hình khôC46Xng ổn,Pf4s6LGw vộiC46X kéPf4s6LGwo Pf4s6LGwtay hắnC46X lại,C46X tC46Xhầm thì:

- Đừng4LhcRbup c4LhcRbupó nóiPf4s6LGw vớ4LhcRbupi tPf4s6LGwôi là aC46Xnh kh4LhcRbupông biết4LhcRbup hútC46X thuốcC46X, uốPf4s6LGwng rưC46Xợu đấy4LhcRbup nhé.

Hắn khônC46Xg C46Xtrả lờiC46X, ánC46Xh mắt 4LhcRbuptỏ vC46Xẻ khPf4s6LGwông 4LhcRbuphề sPf4s6LGwợ 4LhcRbupchết, giốngC46X nhưPf4s6LGw vịPf4s6LGw an4LhcRbuph Pf4s6LGwhùng C46Xhy s4LhcRbupinh vìC46X 4LhcRbupnghĩa lớn,Pf4s6LGw ngẩn4LhcRbupg cao C46Xđầu bước4LhcRbup đi.

Tôi và4LhcRbup mẹC46X tC46Xhong thả4LhcRbup ăPf4s6LGwn xong bữC46Xa sánC46Xg, hC46Xai ngườiC46X vẫnPf4s6LGw chưa4LhcRbup về.

- ThC46Xeo mẹC46X, Pf4s6LGwbố sẽC46X làm4LhcRbup gC46Xì Thương Ngô?

Mẹ Pf4s6LGwtôi vừC46Xa quéPf4s6LGwt dọn4LhcRbup phòng vừC46Xa lạnh4LhcRbup lùPf4s6LGwng đáp:

- Pf4s6LGwViệc 4LhcRbupcủa đàPf4s6LGwn ông,C46X phụ n4LhcRbupữ k4LhcRbuphông 4LhcRbupcần biết.

Sau k4LhcRbuphi đãPf4s6LGw dọ4LhcRbupn dẹ4LhcRbupp xong xuôC46Xi, giPf4s6LGwọng mẹ4LhcRbup vẫ4LhcRbupn lạnhC46X lùng:

- SC46Xao khônC46Xg thấC46Xy dụng4LhcRbup cụ phòn4LhcRbupg tC46Xránh C46Xcủa cácC46X cPf4s6LGwon đâu?

Tôi C46Xnhất thờC46Xi khôC46Xng phả4LhcRbupn ứng gC46Xì, 4LhcRbupmẹ nóPf4s6LGwi tiếp:

- Pf4s6LGwCon Pf4s6LGwvà 4LhcRbupbố coC46Xn 4LhcRbupđều không phả4LhcRbupi làPf4s6LGw 4LhcRbupnhững người4LhcRbup Pf4s6LGwbảo Pf4s6LGwthủ, luPf4s6LGwôn cC46Xó C46Xquan niệmC46X C46Xhiện Pf4s6LGwđại. Nh4LhcRbupưng c4LhcRbupon à,Pf4s6LGw dùPf4s6LGw cho rằng4LhcRbup sốngC46X chC46Xung Pf4s6LGwtrước h4LhcRbupôn nC46Xhân khôC46Xng thiC46Xệt th4LhcRbupòi gìC46X, C46Xnhưng Pf4s6LGwchưa cướiPf4s6LGw đãC46X m4LhcRbupang bầu tC46Xhì ngưPf4s6LGwời chịC46Xu tC46Xhiệt chắPf4s6LGwc chắnC46X lPf4s6LGwà coC46Xn đấy.

Tôi Pf4s6LGwhiểu C46Xra 4LhcRbuprồi, 4LhcRbupý của mẹ4LhcRbup làC46X 4LhcRbuptrong nhàPf4s6LGw lúcPf4s6LGw nàoPf4s6LGw c4LhcRbupũng p4LhcRbuphải c4LhcRbupó ba4LhcRbupo cC46Xao sPf4s6LGwu 4LhcRbupDurex 4LhcRbupdự phòng...

- MPf4s6LGwẹ, c4LhcRbupon vàPf4s6LGw anC46Xh C46Xta thậ4LhcRbupt sự kh4LhcRbupông phải...

- ThôC46Xi đC46Xược, thôC46Xi được, chuyệnC46X củaPf4s6LGw cC46Xon, bốPf4s6LGw mẹ4LhcRbup khôn4LhcRbupg quản.

Mẹ gạt4LhcRbup pPf4s6LGwhăng lời4LhcRbup giải C46Xthích cC46Xủa tPf4s6LGwôi, thẳngC46X th4LhcRbupừng đến4LhcRbup nỗiC46X khiếnC46X 4LhcRbuptôi phả4LhcRbupi rơ4LhcRbupi Pf4s6LGwlệ. TiC46Xếp đó,C46X m4LhcRbupẹ C46Xlại 4LhcRbupvỗ má tPf4s6LGwôi aPf4s6LGwn ủi:

- A4LhcRbupnh chà4LhcRbupng Pf4s6LGwđó đượcC46X đấ4LhcRbupy. Quả C46Xnhiên kC46Xhông 4LhcRbuphổ Pf4s6LGwlà C46Xcon Pf4s6LGwcái mẹ,4LhcRbup rấ4LhcRbupt biế4LhcRbupt chọPf4s6LGwn người.

Tôi cườiC46X gượn4LhcRbupg, nói:

- C46XMẹ thấ4LhcRbupy vóC46Xc dC46Xáng của ngPf4s6LGwười Pf4s6LGwta đẹpPf4s6LGw à...

- C46XCon t4LhcRbuphì biế4LhcRbupt cá4LhcRbupi gì? 4LhcRbup Khi 4LhcRbupkhông cC46Xó 4LhcRbupquần áo4LhcRbup chPf4s6LGwe đậPf4s6LGwy cC46Xhính C46Xlà C46Xlúc dC46Xễ n4LhcRbuphận rC46Xa bảPf4s6LGwn chất4LhcRbup cPf4s6LGwon nPf4s6LGwgười nhất.

Tôi tPf4s6LGwin rằC46Xng, đây4LhcRbup làPf4s6LGw những lPf4s6LGwời tâmC46X 4LhcRbuphuyết từ4LhcRbup kinC46Xh n4LhcRbupghiệm 4LhcRbupcủa mẹ.

Nhớ nămC46X đó,C46X vì4LhcRbup mC46Xẹ vào nhầm4LhcRbup phò4LhcRbupng tắm4LhcRbup Pf4s6LGwnam siC46Xnh tronC46Xg trường,4LhcRbup giữa4LhcRbup tC46Xiếng Pf4s6LGwhò 4LhcRbuphét của4LhcRbup đámPf4s6LGw naC46Xm siPf4s6LGwnh, mẹPf4s6LGw ngắm 4LhcRbup trúng mộ4LhcRbupt ngưC46Xời dù4LhcRbup khônC46Xg mảnhPf4s6LGw vảiC46X ch4LhcRbupe thâC46Xn nhưC46Xng 4LhcRbuplại hùn4LhcRbupg dũnC46Xg, thản4LhcRbup Pf4s6LGwnhiên đứng trPf4s6LGwước mặt4LhcRbup mẹ.4LhcRbup NgườiPf4s6LGw đPf4s6LGwó 4LhcRbupsau C46Xnày C46Xlà C46Xbố tôi.

Dù saPf4s6LGwu n4LhcRbupày bố4LhcRbup Pf4s6LGwtôi cóC46X chủ đ4LhcRbupộng thC46Xừa nhận4LhcRbup, lúc4LhcRbup C46Xđó dPf4s6LGwo bC46Xố vừaPf4s6LGw uốngC46X mộC46Xt l4LhcRbupít rưC46Xợu N4LhcRbuphị Pf4s6LGwCô Đầu4LhcRbup c4LhcRbupùng C46Xvới bạn,C46X dẫn đếnC46X 4LhcRbupchóng mặt,C46X h4LhcRbupoa mắt,4LhcRbup dâyPf4s6LGw 4LhcRbupthần kPf4s6LGwinh tạC46Xm tC46Xhời Pf4s6LGwtê lPf4s6LGwiệt nPf4s6LGwên hoàPf4s6LGwn tPf4s6LGwoàn kh4LhcRbupông biết chuPf4s6LGwyện Pf4s6LGwgì đaC46Xng xả4LhcRbupy ra...

Vừa 4LhcRbupnghĩ đến4LhcRbup đây4LhcRbup, tô4LhcRbupi C46Xbỗng ngửi thấy4LhcRbup 4LhcRbupmùi rượu,Pf4s6LGw troPf4s6LGwng l4LhcRbupòng Pf4s6LGwchưa kC46Xịp Pf4s6LGwthan C46Xthầm mộPf4s6LGwt câuPf4s6LGw "HỏngPf4s6LGw rồi", tPf4s6LGwhì đã4LhcRbup ngC46Xhe Pf4s6LGwthấy tiếng4LhcRbup bướC46Xc chân4LhcRbup n4LhcRbupặng n4LhcRbupề, saC46Xu C46Xđó tr4LhcRbupông thấyC46X bốPf4s6LGw tPf4s6LGwôi 4LhcRbupdìu Thương4LhcRbup NgôPf4s6LGw lảo đảoPf4s6LGw tiếnC46X vào.

Tửu lượngPf4s6LGw củaPf4s6LGw bốC46X tôC46Xi rPf4s6LGwất khá, ôn4LhcRbupg g4LhcRbupần 4LhcRbupnhư C46Xkhông cPf4s6LGwó đốC46Xi thủPf4s6LGw. ĐôiC46X lúcPf4s6LGw tC46Xôi cò4LhcRbupn n4LhcRbupghi ngC46Xờ 4LhcRbuprằng có4LhcRbup kPf4s6LGwhi bC46Xố từng làPf4s6LGw ngườiC46X là4LhcRbupm rC46Xượu C46Xtrên thC46Xiên đình,Pf4s6LGw v4LhcRbupì uC46Xống tPf4s6LGwrộm rC46Xượu n4LhcRbupên bịPf4s6LGw đà4LhcRbupy C46Xxuống trần gian.

Nhưng dùC46X cC46Xó gặ4LhcRbupp C46Xphải tiên 4LhcRbuptửu thậtPf4s6LGw, ThươngPf4s6LGw Ngô4LhcRbup chắc4LhcRbup cC46Xũng khônPf4s6LGwg sa4LhcRbupy đếnPf4s6LGw thấ4LhcRbupt thểuPf4s6LGw C46Xthế nPf4s6LGwày, vC46Xì theo Pf4s6LGwtính khPf4s6LGwí củaPf4s6LGw Pf4s6LGwhắn, cùngC46X lắmPf4s6LGw 4LhcRbuplà khôC46Xng uống.

Có thể4LhcRbup Pf4s6LGwvì trướcPf4s6LGw mặtPf4s6LGw bC46Xố tôi, nPf4s6LGwên hắC46Xn th4LhcRbupực s4LhcRbupự vô4LhcRbup cC46Xùng nể4LhcRbup nang...

Tôi nhìPf4s6LGwn dángC46X vẻPf4s6LGw đứng khôPf4s6LGwng vữngPf4s6LGw cPf4s6LGwủa T4LhcRbuphương Pf4s6LGwNgô, thởPf4s6LGw than:

- BốPf4s6LGw v4LhcRbupà aC46Xnh 4LhcRbupta uốngPf4s6LGw nhiều không?

- Pf4s6LGwKhông nhiều.C46X BPf4s6LGwố uống n4LhcRbupửa 4LhcRbuplít, cậuC46X t4LhcRbupa uố4LhcRbupng Pf4s6LGwmột lí4LhcRbupt. 4LhcRbupKhông phPf4s6LGwải l4LhcRbupà Pf4s6LGwbố c4LhcRbupố Pf4s6LGwý épC46X 4LhcRbupuổng, mC46Xà cPf4s6LGwậu t4LhcRbupa tC46Xự C46Xnói bố là4LhcRbup bPf4s6LGwề tPf4s6LGwrên, cậuPf4s6LGw t4LhcRbupa rấtC46X tônC46X trọng,4LhcRbup nC46Xên cạnPf4s6LGw chéPf4s6LGwn trước.

Như r4LhcRbupảnh r4LhcRbupỗi C46Xkhông 4LhcRbupcó việc g4LhcRbupì làC46Xm, bPf4s6LGwố đ4LhcRbupặt ThC46Xương NC46Xgô lên4LhcRbup ghếC46X 4LhcRbupsofa rồ4LhcRbupi cười4LhcRbup nhC46Xư C46XDi Pf4s6LGwLặc nói:

- Bố4LhcRbup tưởng4LhcRbup 4LhcRbupcậu chàng nàyPf4s6LGw tửu4LhcRbup lượng4LhcRbup 4LhcRbupcao, aC46Xi C46Xdè mớiPf4s6LGw 4LhcRbupuống hPf4s6LGwai hớ4LhcRbupp đC46Xã Pf4s6LGwđổ rồC46Xi, như4LhcRbupng cậuC46X C46Xta rC46Xất phon4LhcRbupg C46Xđộ, kiên q4LhcRbupuyết uốngPf4s6LGw cạnPf4s6LGw haC46Xi chai.

Lúc nà4LhcRbupy, mặC46Xt Thươ4LhcRbupng Ngô phừngC46X phừ4LhcRbupng n4LhcRbuphư qPf4s6LGwuả táoPf4s6LGw 4LhcRbupđỏ, n4LhcRbupghe thPf4s6LGwấy giọngPf4s6LGw nóC46Xi Pf4s6LGwnên C46Xgượng dPf4s6LGwậy, C46Xkhông ngC46Xờ hắnPf4s6LGw vẫnPf4s6LGw có thC46Xể thốC46Xt Pf4s6LGwra nPf4s6LGwhững ngôC46Xn t4LhcRbupừ Pf4s6LGwrõ rànC46Xg, Pf4s6LGwlịch thiệp:

- 4LhcRbupPhận cPf4s6LGwon cháPf4s6LGwu t4LhcRbupửu lượng4LhcRbup không tốtC46X, mo4LhcRbupng bá4LhcRbupc lượngC46X thứ4LhcRbup. 4LhcRbupLần sauPf4s6LGw, c4LhcRbupháu nhấtC46X định4LhcRbup sẽC46X c4LhcRbuphuyện tC46Xrò vuPf4s6LGwi 4LhcRbupvẻ say C46Xsưa cùng4LhcRbup bác.

Trước nhữngPf4s6LGw C46Xlời C46Xnói Pf4s6LGwvăn hoa C46Xtrôi Pf4s6LGwchảy 4LhcRbupcủa hắC46Xn, 4LhcRbupbố tôiPf4s6LGw c4LhcRbupười pC46Xhá lênPf4s6LGw. 4LhcRbupÔng đC46Xập 4LhcRbuptay vPf4s6LGwào Pf4s6LGwbả 4LhcRbupvai 4LhcRbuphắn, 4LhcRbupkhiến hắn đan4LhcRbupg 4LhcRbupngồi 4LhcRbupxiêu vC46Xẹo liềPf4s6LGwn đổC46X nPf4s6LGwhào xuPf4s6LGwống. TiếpPf4s6LGw đ4LhcRbupó, bốPf4s6LGw qC46Xuay C46Xsang tôi,4LhcRbup 4LhcRbupcười kC46Xhà khà nói:

- CPf4s6LGwhàng tra4LhcRbupi nà4LhcRbupy 4LhcRbupkhông tồi. QuC46Xả C46Xnhiên khôPf4s6LGwng 4LhcRbuphổ danPf4s6LGwh Pf4s6LGwcon C46Xgái bốPf4s6LGw, rấPf4s6LGwt biếPf4s6LGwt chC46Xọn người!

May Pf4s6LGwmà Th4LhcRbupương NgôC46X khC46Xông kháng C46Xcự được4LhcRbup mPf4s6LGwen rượuC46X nêPf4s6LGwn đC46Xã Pf4s6LGwlơ mPf4s6LGwơ ngủ4LhcRbup rồi,Pf4s6LGw khô4LhcRbupng tC46Xhì chẳngC46X biếtPf4s6LGw hắn4LhcRbup s4LhcRbupẽ vênh4LhcRbup váo4LhcRbup đến mứC46Xc nào.

Tôi 4LhcRbupkhông k4LhcRbupìm Pf4s6LGwđược cơn tứcC46X giận,C46X gằnC46X giọng:

- Pf4s6LGwBố C46Xvà mC46Xẹ thậ4LhcRbupt khPf4s6LGwông hổ C46X một cặ4LhcRbupp, C46Xđến lờPf4s6LGwi nóPf4s6LGwi cũnC46Xg giốngC46X hPf4s6LGwệt nhPf4s6LGwau. ChPf4s6LGwẳng pPf4s6LGwhải trước4LhcRbup đ4LhcRbupây C46Xbố lPf4s6LGwuôn C46Xhô hào C46X là phảiPf4s6LGw tPf4s6LGwìm C46Xcho bốC46X mộtC46X a4LhcRbupnh ch4LhcRbupàng ngC46Xhìn C46Xly kh4LhcRbupông C46Xsay s4LhcRbupao? HơC46Xn nữa,C46X cò4LhcRbupn phảPf4s6LGwi cùng bố4LhcRbup nuốtC46X mâyC46X nhC46Xả khóC46Xi1 mới4LhcRbup được.Pf4s6LGw AnPf4s6LGwh 4LhcRbupta đâu4LhcRbup có4LhcRbup đPf4s6LGwáp ứng4LhcRbup đượPf4s6LGwc yê4LhcRbupu cầu4LhcRbup đó.

1 C46XÝ 4LhcRbuplà húPf4s6LGwt thuốc4LhcRbup lá.

- CC46Xon tPf4s6LGwhì 4LhcRbuphiểu cái4LhcRbup gì?Pf4s6LGw - MộPf4s6LGwt lầnC46X Pf4s6LGwnữa, vềPf4s6LGw Pf4s6LGwmặt ngô4LhcRbupn ngữ,C46X bốC46X vàPf4s6LGw mPf4s6LGwẹ lạiC46X giC46Xống hệPf4s6LGwt Pf4s6LGwnhau: Pf4s6LGw- 4LhcRbupLúc C46Xuống rượu, hút4LhcRbup thC46Xuốc chíPf4s6LGwnh 4LhcRbuplà kC46Xhi có4LhcRbup thểC46X nhì4LhcRbupn tPf4s6LGwhấy Pf4s6LGwrõ nhC46Xất Pf4s6LGwphẩm C46Xchất 4LhcRbupcủa một4LhcRbup ngườiC46X đ4LhcRbupàn ông. C46XCậu chànC46Xg 4LhcRbupnày khôn4LhcRbupg rPf4s6LGwành cả4LhcRbup hú4LhcRbupt thuC46Xốc lẫnC46X uốnC46Xg rưC46Xợu, nhPf4s6LGwưng 4LhcRbupdù hC46Xo C46Xđến nPf4s6LGwỗi nướcC46X mắt 4LhcRbup nước 4LhcRbupmũi gPf4s6LGwiàn giụ4LhcRbupa, s4LhcRbupay đế4LhcRbupn n4LhcRbupỗi điC46X lại4LhcRbup liêPf4s6LGwu xiêC46Xu, cũn4LhcRbupg khôC46Xng cóC46X cC46Xhút nàoPf4s6LGw ăn4LhcRbup nói 4LhcRbuphàm hồ.

Bố vừ4LhcRbupa n4LhcRbupói vC46Xừa đPf4s6LGwưa tay r4LhcRbupa vC46Xỗ 4LhcRbupvỗ C46Xmá tôiC46X, vềPf4s6LGw mặC46Xt độC46Xng tá4LhcRbupc cũPf4s6LGwng kh4LhcRbupông kháC46Xc 4LhcRbupgì mẹ:

- Pf4s6LGwCon gái4LhcRbup C46Xngốc nghếPf4s6LGwch ơi, ngườPf4s6LGwi tC46Xa lPf4s6LGwàm nh4LhcRbupư vậy4LhcRbup là4LhcRbup Pf4s6LGwvì cáPf4s6LGwi gì?C46X HơC46Xn nữa,C46X đànC46X ôC46Xng Pf4s6LGwkhông hPf4s6LGwút 4LhcRbupthuốc, kC46Xhông uống rượuPf4s6LGw Pf4s6LGwthì c4LhcRbupó g4LhcRbupì C46Xlà khônC46Xg tC46Xốt? RốtC46X cuPf4s6LGwộc chỉ4LhcRbup thỉC46Xnh thoảngPf4s6LGw mớ4LhcRbupi Pf4s6LGwlàm b4LhcRbupạn r4LhcRbupượu, bạn thu4LhcRbupốc củ4LhcRbupa 4LhcRbupta tPf4s6LGwhôi. CóC46X t4LhcRbuphể khỏ4LhcRbupe mạnh4LhcRbup điPf4s6LGw 4LhcRbupcùng cC46Xon trêC46Xn sC46Xuốt quPf4s6LGwãng đPf4s6LGwường đờiC46X mới là4LhcRbup qu4LhcRbupan trọ4LhcRbupng nhất.

Thoáng cá4LhcRbupi C46Xđã nC46Xâng c4LhcRbupấp thành chuyệC46Xn mộtC46X đờiPf4s6LGw rồi.

Tôi hoàC46Xn tC46Xoàn bấtC46X lực, nói:

- BốC46X ngPf4s6LGwhĩ x4LhcRbupa qu4LhcRbupá rồ4LhcRbupi. BốC46X chưa h4LhcRbupỏi xeC46Xm an4LhcRbuph tPf4s6LGwa làmC46X gC46Xì. 4LhcRbupBố khôPf4s6LGwng 4LhcRbupsợ aC46Xnh C46Xta Pf4s6LGwlà C46Xăn màyPf4s6LGw, kẻ4LhcRbup tr4LhcRbupộm Pf4s6LGwhay kẻ4LhcRbup cắp sao?

Lúc nàC46Xy, mẹPf4s6LGw tô4LhcRbupi kéC46Xo vali lạC46Xi, phPf4s6LGwát C46Xvào g4LhcRbupáy tôPf4s6LGwi mộC46Xt Pf4s6LGwcái, nói:

- C46XBố mPf4s6LGwẹ kPf4s6LGwhông qua4LhcRbupn tâm cậuPf4s6LGw Pf4s6LGwta làmC46X gì,4LhcRbup chỉ4LhcRbup cần4LhcRbup cậu4LhcRbup 4LhcRbupta C46Xthật lònC46Xg vớC46Xi C46Xcon làPf4s6LGw đưC46Xợc. 4LhcRbupHơn C46Xnữa, ng4LhcRbupôn từPf4s6LGw, cử chỉPf4s6LGw củPf4s6LGwa têPf4s6LGwn nhócPf4s6LGw nà4LhcRbupy, nhìPf4s6LGwn quPf4s6LGwa Pf4s6LGwlà bPf4s6LGwiết đC46Xược giáPf4s6LGwo dụcC46X tửC46X tế.4LhcRbup 4LhcRbupVề phươ4LhcRbupng diệ4LhcRbupn khí ch4LhcRbupất cũPf4s6LGwng khôn4LhcRbupg tồiPf4s6LGw, nhPf4s6LGwư thếC46X còn4LhcRbup k4LhcRbupém 4LhcRbupcỏi gC46Xì nữa?

Bố tôi4LhcRbup đỡPf4s6LGw l4LhcRbupấy vaC46Xli nói:

- 4LhcRbupNếu nhưC46X kPf4s6LGwhông l4LhcRbupọt được C46Xvào mắt4LhcRbup cPf4s6LGwủa 4LhcRbupbố mẹ,4LhcRbup C46Xcon tưởPf4s6LGwng cậu4LhcRbup tC46Xa saC46Xu kh4LhcRbupi điC46X vC46Xới bốC46X 4LhcRbuprồi cóPf4s6LGw thểPf4s6LGw châ4LhcRbupn taC46Xy đPf4s6LGwầy đPf4s6LGwủ trở vPf4s6LGwề sao?

Tôi 4LhcRbupchẳng còC46Xn biếtPf4s6LGw nói gì.

Sau khC46Xi ởPf4s6LGw chỗ4LhcRbup Pf4s6LGwtôi hai tiến4LhcRbupg bốPf4s6LGwn mươiPf4s6LGw phút,Pf4s6LGw bốC46X mC46Xẹ vộPf4s6LGwi đC46Xi chPf4s6LGwo kịpPf4s6LGw cC46Xhuyến tàu.

Trong C46Xkhoảng thờC46Xi g4LhcRbupian ngắn ngủiPf4s6LGw đó,C46X ThươnPf4s6LGwg Pf4s6LGwNgô đã4LhcRbup Pf4s6LGwuống haPf4s6LGwi cPf4s6LGwhai rượuC46X tC46Xrắng, 4LhcRbuphút mộPf4s6LGwt baPf4s6LGwo thPf4s6LGwuốc, chC46Xinh phục đượcPf4s6LGw Pf4s6LGwông C46Xbố luôn4LhcRbup cC46Xoi trPf4s6LGwọng nPf4s6LGwội Pf4s6LGwtâm của4LhcRbup tC46Xôi. Pf4s6LGwCòn nữa,Pf4s6LGw ngaC46Xy lPf4s6LGwần gC46Xặp 4LhcRbupđầu 4LhcRbuptiên, mẹ tôi4LhcRbup Pf4s6LGwđã nPf4s6LGwhìn thC46Xấy hPf4s6LGwết Pf4s6LGwhoàn tC46Xoàn cPf4s6LGwon ngườiC46X C46Xhắn, 4LhcRbupsau đóPf4s6LGw cộ4LhcRbupng tPf4s6LGwhêm Pf4s6LGwsự giảC46X vờ4LhcRbup rất thC46Xích hợp,C46X hắn4LhcRbup đãC46X chC46Xinh phục4LhcRbup bPf4s6LGwà mẹPf4s6LGw vố4LhcRbupn chỉ4LhcRbup nhì4LhcRbupn n4LhcRbuphận biểuPf4s6LGw hiPf4s6LGwện b4LhcRbupên ngoàC46Xi. Thật khôngPf4s6LGw phụcC46X khPf4s6LGwông được.

 

Sau kC46Xhi tPf4s6LGwiễn C46Xbố mẹC46X về,Pf4s6LGw tôi thấyC46X ThươPf4s6LGwng C46XNgô đanC46Xg 4LhcRbupnằm ngủ4LhcRbup 4LhcRbupngon 4LhcRbuplành trêC46Xn ghế4LhcRbup sPf4s6LGwofa. Pf4s6LGwKhuôn mặt4LhcRbup C46Xđỏ Pf4s6LGwhồng củaC46X hắn trC46Xông thậC46Xt đá4LhcRbupng yêu.

Tôi róPf4s6LGwn r4LhcRbupén đếnC46X bêC46Xn cạnh, ngồi4LhcRbup xổmC46X xuốC46Xng qPf4s6LGwuan sPf4s6LGwát thậtC46X kC46Xỹ. Pf4s6LGwTôi lẩmPf4s6LGw bẩPf4s6LGwm mC46Xột mình:

- AnC46Xh đừn4LhcRbupg 4LhcRbupcó C46Xgiống nh4LhcRbupư Bạch C46Xnương tửPf4s6LGw đấy,Pf4s6LGw Pf4s6LGwhễ uống4LhcRbup 4LhcRbupsay là4LhcRbup hiệnC46X nguyê4LhcRbupn h4LhcRbupình. T4LhcRbupàng C46Xtrữ độ4LhcRbupng vậtPf4s6LGw 4LhcRbupbảo v4LhcRbupệ Pf4s6LGwcấp một củaC46X quốcC46X Pf4s6LGwgia là4LhcRbup phảiC46X ngPf4s6LGwồi tù...

Chưa dứt4LhcRbup lời4LhcRbup đ4LhcRbupã thPf4s6LGwấy hai mắtPf4s6LGw luôC46Xn C46Xnhắm nghiềnPf4s6LGw củaC46X hắnPf4s6LGw mởC46X t4LhcRbupo, nhPf4s6LGwìn thẳn4LhcRbupg, t4LhcRbupôi giật4LhcRbup nC46Xảy mình.

- C46XCon yêu...

-... KhôngPf4s6LGw đC46Xược gọiC46X tôi 4LhcRbup như vậy!

- CPf4s6LGwon yêu4LhcRbup, cPf4s6LGwon yêu4LhcRbup, con yêu...

Thương N4LhcRbupgô dùC46Xng cáC46Xi giọC46Xng lè nhè4LhcRbup nói4LhcRbup 4LhcRbupđi nóiC46X lạ4LhcRbupi cácPf4s6LGwh bố4LhcRbup mPf4s6LGwẹ gọ4LhcRbupi tôC46Xi hồiPf4s6LGw 4LhcRbupbé rồPf4s6LGwi c4LhcRbupười phPf4s6LGwá lên.

Tôi nhìnPf4s6LGw trừngC46X trừng vàoC46X mắtC46X hắn4LhcRbup qua4LhcRbupn sáC46Xt th4LhcRbupật kC46Xỹ, 4LhcRbupdù đôi4LhcRbup mắC46Xt cC46Xó cPf4s6LGwhút C46Xmơ C46Xmàng nhC46Xưng trôPf4s6LGwng vẫnPf4s6LGw rPf4s6LGwất tỉnh:

- An4LhcRbuph giả4LhcRbup C46Xvờ say!

- Pf4s6LGwTa đâuC46X cóPf4s6LGw... C46X- H4LhcRbupắn hiền lànhPf4s6LGw ngồC46Xi dậyC46X: 4LhcRbup- TPf4s6LGwa cPf4s6LGwhưa từngPf4s6LGw uốngC46X rượuPf4s6LGw nênC46X đPf4s6LGwã s4LhcRbupay C46Xthật, chỉC46X cóC46X điềuC46X vẫPf4s6LGwn cố4LhcRbup gắngPf4s6LGw giữ 4LhcRbupcho tinPf4s6LGwh thC46Xần 4LhcRbuptỉnh táC46Xo mPf4s6LGwà thôi.

- VậyC46X 4LhcRbupnhững 4LhcRbuplời C46Xbố C46Xmẹ tôi nóC46Xi với4LhcRbup t4LhcRbupôi C46Xlúc trước...

Hắn càng4LhcRbup tỏC46X rPf4s6LGwa vôC46X tội hơn:

- ĐểPf4s6LGw khô4LhcRbupng 4LhcRbuplàm p4LhcRbuphiền đến c4LhcRbupuộc nPf4s6LGwói 4LhcRbupchuyện củC46Xa 4LhcRbupmọi người,Pf4s6LGw 4LhcRbupta ch4LhcRbupỉ cPf4s6LGwó thể4LhcRbup giảC46X vờPf4s6LGw Pf4s6LGwbất tỉn4LhcRbuph nhâC46Xn s4LhcRbupự thôi.

Từ Pf4s6LGwxấu hổ4LhcRbup chuyển4LhcRbup thành tứ4LhcRbupc gPf4s6LGwiận, nhưnPf4s6LGwg tô4LhcRbupi chẳn4LhcRbupg biếC46Xt lPf4s6LGwàm cá4LhcRbupch nào,Pf4s6LGw đànPf4s6LGwh phải4LhcRbup 4LhcRbupđi x4LhcRbupử lý4LhcRbup tC46Xúi 4LhcRbupquà mà4LhcRbup bốPf4s6LGw mẹ mangPf4s6LGw đến.

Thương NgôPf4s6LGw chốPf4s6LGwng tC46Xay lên tránPf4s6LGw Pf4s6LGwnhìn tPf4s6LGwôi 4LhcRbuplục bới,4LhcRbup nói:

- B4LhcRbupố mẹ4LhcRbup C46Xem rấtPf4s6LGw thúC46X vị!

- ĐươngPf4s6LGw nhiPf4s6LGwên rồi.

- HọPf4s6LGw đốiPf4s6LGw xử4LhcRbup vPf4s6LGwới e4LhcRbupm thật tốt.

- N4LhcRbupói thừa.

Thương NgôPf4s6LGw kC46Xhẽ mỉmPf4s6LGw 4LhcRbupcười rồi thở4LhcRbup than:

- C46XBây giờC46X tPf4s6LGwa đ4LhcRbupã hiểu4LhcRbup vì C46Xsao ePf4s6LGwm 4LhcRbupvấn C46Xvương t4LhcRbuphân phận4LhcRbup là4LhcRbupm Pf4s6LGwngười đến4LhcRbup thếC46X. C46XEm khô4LhcRbupng muốnPf4s6LGw rờ4LhcRbupi xPf4s6LGwa h4LhcRbupọ đúng không?

Tôi 4LhcRbupbĩu môi4LhcRbup, bC46Xiểu tPf4s6LGwhị câu 4LhcRbuphỏi ngớC46X ngC46Xẩn 4LhcRbupđó C46Xkhông Pf4s6LGwđáng đểC46X trả4LhcRbup lời.

- 4LhcRbupThế nC46Xhưng mộC46Xt nC46Xgày nào đóC46X 4LhcRbuphọ cũ4LhcRbupng sẽPf4s6LGw ch4LhcRbupết đi.

Tôi bC46Xực dọc:

- TPf4s6LGwhần 4LhcRbuptiên 4LhcRbupcũng phải chếtPf4s6LGw đúngPf4s6LGw không?

Thương Ngô4LhcRbup chỉ4LhcRbup cười, đáp4LhcRbup lại4LhcRbup Pf4s6LGwmột câu4LhcRbup chPf4s6LGwả l4LhcRbupiên quan:

- TiểuC46X Tườ4LhcRbupng, nếPf4s6LGwu ePf4s6LGwm muốn làmC46X ngườPf4s6LGwi thPf4s6LGwì 4LhcRbupta sẽPf4s6LGw ởPf4s6LGw lại4LhcRbup nơC46Xi nàPf4s6LGwy 4LhcRbupvới em.

Tôi cóPf4s6LGw C46Xnghe Pf4s6LGwthấy Pf4s6LGwcâu nói cC46Xủa hắn,4LhcRbup nhưPf4s6LGwng khôn4LhcRbupg C46Xsức đâPf4s6LGwu mC46Xà Pf4s6LGwsuy nghĩC46X nhPf4s6LGwiều, 4LhcRbupvì tro4LhcRbupng lúC46Xc vớiC46X tC46Xay lêC46Xn ngăn kéo4LhcRbup, 4LhcRbuptôi thấyC46X cC46Xó một4LhcRbup t4LhcRbupấm thiệpPf4s6LGw mờiC46X rC46Xơi Pf4s6LGwra t4LhcRbupừ cuốnC46X tạpPf4s6LGw chPf4s6LGwí cũ.

Trên đC46Xó c4LhcRbupó Pf4s6LGwghi tC46Xên côC46X dâu vC46Xà chúC46X rC46Xể: TrưC46Xơng ThC46Xần C46X- Hạ4LhcRbup A4LhcRbupn Kiệt.

Tôi C46Xthẫn thờC46X c4LhcRbupầm tấm thiệpPf4s6LGw tC46Xrên C46Xtay, thePf4s6LGwo s4LhcRbupuy đo4LhcRbupán, đPf4s6LGwây cóC46X lPf4s6LGwẽ l4LhcRbupà 4LhcRbupsau k4LhcRbuphi biPf4s6LGwết Trương4LhcRbup T4LhcRbuphần hủ4LhcRbupy bỏC46X hôn lễ,C46X tôC46Xi 4LhcRbupđã Pf4s6LGwtiện 4LhcRbuptay 4LhcRbupkẹp tấmPf4s6LGw thiệpPf4s6LGw vào4LhcRbup cuố4LhcRbupn C46Xtạp chC46Xí C46Xnào Pf4s6LGwđó. C46XSau đ4LhcRbupó lại4LhcRbup tiệnC46X C46Xtay mang n4LhcRbupó C46Xvề nh4LhcRbupà, rồ4LhcRbupi tiệPf4s6LGwn 4LhcRbuptay vứtPf4s6LGw Pf4s6LGwnó v4LhcRbupào gPf4s6LGwóc nàoPf4s6LGw đ4LhcRbupó, rồC46Xi 4LhcRbupban nãy4LhcRbup Pf4s6LGwlại tiệ4LhcRbupn 4LhcRbuptay giởPf4s6LGw nó ra...

Thế nhC46Xưng C46Xnhững đC46Xiều này 4LhcRbupkhông Pf4s6LGwphải lPf4s6LGwà trọng4LhcRbup điểm,4LhcRbup quPf4s6LGwan C46Xtrọng lC46Xà Pf4s6LGwcô HC46Xạ APf4s6LGwn 4LhcRbupKiệt Pf4s6LGwvà Pf4s6LGwAngle 4LhcRbupHạ 4LhcRbupcó liê4LhcRbupn quan đếnC46X nhaPf4s6LGwu không?

An C46XKiệt Pf4s6LGw- Angle...

Nếu Pf4s6LGwnhư đúPf4s6LGwng lC46Xà C46Xmột người tC46Xhì thếPf4s6LGw C46Xnào nhỉ?

Đang 4LhcRbupsuy n4LhcRbupghĩ Pf4s6LGwđến nỗi muPf4s6LGwốn tr4LhcRbupeo 4LhcRbupcổ, đâm4LhcRbup Pf4s6LGwđầu vào4LhcRbup t4LhcRbupường, thC46Xì C46Xbỗng nghPf4s6LGwe thấyPf4s6LGw gC46Xiọng Th4LhcRbupương NgôPf4s6LGw kC46Xhe khẽ:

- Tiểu4LhcRbup TườPf4s6LGwng, Pf4s6LGwta ngủ4LhcRbup một lát,C46X đếnPf4s6LGw trưa4LhcRbup gọiPf4s6LGw tC46Xa dậC46Xy, ch4LhcRbupúng C46Xta rPf4s6LGwa ngoàiC46X Pf4s6LGwăn nhé.

- Ừ!

Sau kh4LhcRbupi Thươ4LhcRbupng NgC46Xô ngủ rồi,Pf4s6LGw tPf4s6LGwôi li4LhcRbupền 4LhcRbupchạy v4LhcRbupào phòn4LhcRbupg ngủ4LhcRbup mởPf4s6LGw mC46Xáy 4LhcRbuptính r4LhcRbupa, Pf4s6LGwvừa lướC46Xt we4LhcRbupb, vừa4LhcRbup C46Xthẫn thờ.

Trong tìnPf4s6LGwh t4LhcRbuprạng đầuPf4s6LGw óc C46Xtrống rỗn4LhcRbupg, Pf4s6LGwthời gC46Xian chạyC46X nhanC46Xh Pf4s6LGwnhư 4LhcRbupchó dại,Pf4s6LGw đếnPf4s6LGw lúC46Xc mắtC46X cPf4s6LGway C46Xcay tôC46Xi 4LhcRbupmới liếc Pf4s6LGwnhìn đPf4s6LGwồng hồPf4s6LGw hiC46Xển t4LhcRbuphị giờ4LhcRbup bêC46Xn dưPf4s6LGwới 4LhcRbupgóc C46Xphải C46Xmàn hìnPf4s6LGwh. LúPf4s6LGwc n4LhcRbupày đPf4s6LGwã C46Xlà Pf4s6LGwmười t4LhcRbupám gC46Xiờ bốn mươiPf4s6LGw Pf4s6LGwbảy phút.

Tôi đứngC46X 4LhcRbupdậy vậPf4s6LGwn động Pf4s6LGw tay cPf4s6LGwhân đãC46X 4LhcRbuptê cứnPf4s6LGwg, đC46Xi rC46Xa phònC46Xg k4LhcRbuphách, thấyPf4s6LGw ThươngC46X Ngô4LhcRbup Pf4s6LGwvẫn đangPf4s6LGw saPf4s6LGwy giấc,4LhcRbup tư thếC46X khônPf4s6LGwg hềC46X th4LhcRbupay đổ4LhcRbupi, 4LhcRbupxem rC46Xa h4LhcRbupắn thực4LhcRbup sC46Xự ngủ4LhcRbup rất4LhcRbup sayC46X. ĐừnC46Xg n4LhcRbupói Pf4s6LGwlà C46Xbữa trưa,C46X đến ngayPf4s6LGw c4LhcRbupả bữaPf4s6LGw tốPf4s6LGwi C46Xcũng kh4LhcRbupông cầnC46X ăn.

Có lẽC46X C46Xvì cả4LhcRbup ngày4LhcRbup không vậnPf4s6LGw độn4LhcRbupg nênPf4s6LGw lúcC46X nàC46Xy tC46Xôi cũngC46X kPf4s6LGwhông tPf4s6LGwhấy C46Xđói, hoặ4LhcRbupc hễPf4s6LGw tâmC46X trPf4s6LGwạng Pf4s6LGwkhông vuC46Xi lại khônPf4s6LGwg Pf4s6LGwmuốn ăn.

Đang 4LhcRbupđịnh cPf4s6LGwhuẩn bịPf4s6LGw quay C46X về pC46Xhòng Pf4s6LGwsuy Pf4s6LGwnghĩ tiC46Xếp tC46Xhì 4LhcRbupnhờ ánhPf4s6LGw sángC46X lờC46X mờPf4s6LGw cC46Xhiếu 4LhcRbupqua ô4LhcRbup cửaPf4s6LGw sổPf4s6LGw, tC46Xôi tC46Xhoáng thấy Pf4s6LGwsắc C46Xmặt Pf4s6LGwThương Ngô4LhcRbup cóPf4s6LGw gìPf4s6LGw đC46Xó kh4LhcRbupông bC46Xình thường.

Bật 4LhcRbupđèn lên,C46X hìC46Xnh ảnh tr4LhcRbupước mắC46Xt khiếnC46X tôPf4s6LGwi C46Xsợ hãi.

Thương N4LhcRbupgô đa4LhcRbupng nằ4LhcRbupm thẳng đơ4LhcRbup trên4LhcRbup ghế4LhcRbup s4LhcRbupofa, Pf4s6LGwmồ hô4LhcRbupi t4LhcRbupúa rC46Xa Pf4s6LGwkhắp mặt4LhcRbup Pf4s6LGwvà đầu,4LhcRbup hC46Xai vC46Xai C46Xco C46Xlại, C46Xmôi t4LhcRbuprắng bệcPf4s6LGwh như t4LhcRbuphể C46Xđang p4LhcRbuphải chịu4LhcRbup 4LhcRbupđựng sựC46X C46Xđày đọC46Xa đauC46X đớn.Pf4s6LGw ThC46Xeo C46Xkinh nghiệmPf4s6LGw của4LhcRbup tôC46Xi, tình trạC46Xng C46Xnày chắcPf4s6LGw chắnC46X khônC46Xg phảiPf4s6LGw dC46Xo 4LhcRbupsay rượu.

Chẳng lẽ4LhcRbup là4LhcRbup bPf4s6LGwị sốt?

Tôi Pf4s6LGwlay C46Xlay C46Xnhưng hắn khôngPf4s6LGw cóPf4s6LGw phC46Xản ứ4LhcRbupng g4LhcRbupì. Tôi4LhcRbup đC46Xưa t4LhcRbupay rPf4s6LGwa s4LhcRbupờ tr4LhcRbupán tC46Xhì thấyPf4s6LGw lạnC46Xh nPf4s6LGwhư băngPf4s6LGw. Pf4s6LGwTôi Pf4s6LGwhét lớn Pf4s6LGwvào taC46Xi hắnC46X C46Xnhưng cũPf4s6LGwng C46Xnhư đá4LhcRbup Pf4s6LGwchìm xuốPf4s6LGwng biển.

Hãy n4LhcRbupói chC46Xo Pf4s6LGwtôi biết, C46X thế nàyPf4s6LGw lC46Xà thếC46X nào?

Tôi hoC46Xảng hốt.

120, 110C46X, 1C46X19, 911... hànC46Xg loC46Xạt sốPf4s6LGw C46Xđiện thoạiPf4s6LGw hiPf4s6LGwện rPf4s6LGwa tC46Xrong đầuC46X nhưC46Xng c4LhcRbupuối cù4LhcRbupng C46Xtôi vẫnC46X bấm4LhcRbup số 62580000C46X 4LhcRbupgọi mộC46Xt chiếC46Xc taxi.

Bác sĩPf4s6LGw cPf4s6LGwủa loàiC46X người chắc4LhcRbup khônC46Xg lPf4s6LGwo vi4LhcRbupệc th4LhcRbupần tPf4s6LGwiên bị4LhcRbup ốC46Xm. Đươ4LhcRbupng nhiPf4s6LGwên, muố4LhcRbupn l4LhcRbupo cũngPf4s6LGw chẳng4LhcRbup được.C46X C46XThôi thì C46Xcứ tì4LhcRbupm C46Xsự Pf4s6LGwgiúp Pf4s6LGwđỡ C46Xtừ phPf4s6LGwía thần4LhcRbup giới4LhcRbup l4LhcRbupà tư4LhcRbupơng đối4LhcRbup aPf4s6LGwn tPf4s6LGwoàn. Đ4LhcRbupáng b4LhcRbupuồn C46Xlà tôi4LhcRbup không cóPf4s6LGw sốC46X điện4LhcRbup thoạiPf4s6LGw củPf4s6LGwa T4LhcRbupứ Ngưu4LhcRbup n4LhcRbupên đC46Xành pC46Xhải gPf4s6LGwọi mộPf4s6LGwt chiếcC46X taxC46Xi đưa4LhcRbup Pf4s6LGwcon hổ 4LhcRbupbị ố4LhcRbupm 4LhcRbupnày đếnPf4s6LGw đó.

Lúc đỡ4LhcRbup ThươngPf4s6LGw 4LhcRbupNgô dậy, tPf4s6LGwôi mC46Xới phC46Xát hiC46Xện c4LhcRbuphiếc áo4LhcRbup Pf4s6LGwlen 4LhcRbupmỏng màPf4s6LGw hắ4LhcRbupn đangPf4s6LGw mPf4s6LGwặc C46Xtrên ngườC46Xi đC46Xã ư4LhcRbupớt sũngPf4s6LGw. Trông hắnC46X giPf4s6LGwống nhPf4s6LGwư ngườiPf4s6LGw vừC46Xa đượcC46X Pf4s6LGwvớt dPf4s6LGwưới nước4LhcRbup lên.

Nhưng điềuC46X nà4LhcRbupy cũng không4LhcRbup 4LhcRbuplà gìPf4s6LGw 4LhcRbupso 4LhcRbupvới Pf4s6LGwvũng máC46Xu lớnPf4s6LGw tPf4s6LGwrên 4LhcRbupghế sofa...

Có n4LhcRbuphững lúPf4s6LGwc tôPf4s6LGwi thPf4s6LGwực sự 4LhcRbupcảm thấ4LhcRbupy C46Xkhâm phụ4LhcRbupc mC46Xình. 4LhcRbupVí d4LhcRbupụ nh4LhcRbupư Pf4s6LGwlúc n4LhcRbupày, đPf4s6LGwối mPf4s6LGwặt với4LhcRbup một4LhcRbup hoPf4s6LGwàn cảnhC46X nPf4s6LGwhư hiệPf4s6LGwn trường C46Xgiết ngưPf4s6LGwời màC46X tô4LhcRbupi 4LhcRbupvẫn 4LhcRbupgiữ đượcPf4s6LGw b4LhcRbupình tĩnh.Pf4s6LGw ĐúnPf4s6LGwg làPf4s6LGw ph4LhcRbupi thường.

Sau khPf4s6LGwi 4LhcRbupkiểm tr4LhcRbupa một4LhcRbup l4LhcRbupượt, tôi nhC46Xanh chóng4LhcRbup phán4LhcRbup đoC46Xán Pf4s6LGwra rằPf4s6LGwng vếPf4s6LGwt 4LhcRbupmáu C46Xnày làC46X củaPf4s6LGw ThưC46Xơng Ngô,Pf4s6LGw Pf4s6LGwvì lưPf4s6LGwng hắnC46X có C46X vệt đỏ4LhcRbup tíPf4s6LGwa C46Xvà đanPf4s6LGwg cPf4s6LGwhảy 4LhcRbupra th4LhcRbupứ chất4LhcRbup lỏngC46X nonPf4s6LGwg nóng.

Tôi tìmPf4s6LGw một4LhcRbup 4LhcRbupchiếc áo khC46Xoác bC46Xông dà4LhcRbupy 4LhcRbupmặc c4LhcRbupho 4LhcRbuphắn, sa4LhcRbupu đó4LhcRbup hổ4LhcRbupn Pf4s6LGwhển l4LhcRbupôi h4LhcRbupắn xuố4LhcRbupng dướiPf4s6LGw nhC46Xà, tốnC46Xg vào tronC46Xg xePf4s6LGw. C46XTôi thấPf4s6LGwy cC46Xảm ơn4LhcRbup mùaPf4s6LGw nPf4s6LGwày vìPf4s6LGw a4LhcRbupi a4LhcRbupi cũ4LhcRbupng mặ4LhcRbupc nhiC46Xều 4LhcRbupnhư chiếc4LhcRbup C46Xbánh chưng 4LhcRbup vậy. Nếu4LhcRbup làC46X mùaC46X C46Xhè, cPf4s6LGwhúng 4LhcRbuptôi chắcC46X chPf4s6LGwắn C46Xvì khôC46Xng 4LhcRbupcó cácPf4s6LGwh nPf4s6LGwào cPf4s6LGwhe vC46Xết m4LhcRbupáu mà4LhcRbup bị dẫnC46X thẳngC46X đế4LhcRbupn đồPf4s6LGwn cả4LhcRbupnh sáC46Xt rồi...

Thương NgC46Xô vẫ4LhcRbupn chưPf4s6LGwa tỉPf4s6LGwnh. Tôi nghĩPf4s6LGw Pf4s6LGwchuyện lầnPf4s6LGw nPf4s6LGwày kh4LhcRbupiến hắn4LhcRbup Pf4s6LGwhôn Pf4s6LGwmê sâu,Pf4s6LGw 4LhcRbupchắc chắnPf4s6LGw tronPf4s6LGwg ngưPf4s6LGwời hắ4LhcRbupn C46Xrất khó 4LhcRbupchịu. VPf4s6LGwậy m4LhcRbupà hắnC46X vẫ4LhcRbupn 4LhcRbupnghiến ră4LhcRbupng chịuC46X đựnPf4s6LGwg, tPf4s6LGwừ đầu4LhcRbup C46Xđến cuốPf4s6LGwi 4LhcRbupkhông k4LhcRbupêu mộtC46X tiến4LhcRbupg, thật C46Xgan lì.

Đến q4LhcRbupuán thịC46Xt nướngPf4s6LGw Mãnh Ngưu,C46X trôPf4s6LGwng thấy4LhcRbup 4LhcRbupNgưu BôC46Xn, tPf4s6LGwôi liề4LhcRbupn C46Xnói Pf4s6LGwqua C46Xtình hì4LhcRbupnh. C46XAnh 4LhcRbupta lậpPf4s6LGw tức4LhcRbup đưC46Xa chúng C46Xtôi đếC46Xn khPf4s6LGwu 4LhcRbupnhà gầPf4s6LGwn đó,4LhcRbup bảC46Xo tôiPf4s6LGw đC46Xợi ởC46X sPf4s6LGwảnh, cPf4s6LGwòn an4LhcRbuph tC46Xa d4LhcRbupìu ThươnPf4s6LGwg Ngô4LhcRbup vàPf4s6LGwo phòng khách.

Trong lú4LhcRbupc này,4LhcRbup tôPf4s6LGwi vẫn 4LhcRbup vô cùPf4s6LGwng điềmC46X tPf4s6LGwĩnh, điềPf4s6LGwm C46Xtĩnh đếnC46X lạC46X lùng.

Còn nửa4LhcRbup Pf4s6LGwtiếng nữaC46X lC46Xà mười 4LhcRbup hai 4LhcRbupgiờ đC46Xêm thìC46X Pf4s6LGwNgưu C46XBôn Pf4s6LGwđi Pf4s6LGwra, 4LhcRbuptrên t4LhcRbupay c4LhcRbupầm chiếcC46X á4LhcRbupo b4LhcRbupị máuC46X Pf4s6LGwthấm ướt4LhcRbup mộtPf4s6LGw nửaC46X củ4LhcRbupa Thương Pf4s6LGwNgô, trông4LhcRbup thần4LhcRbup sắcC46X aPf4s6LGwnh C46Xchàng có4LhcRbup vẻ4LhcRbup 4LhcRbupmệt mỏi:

- ChC46Xị dâuPf4s6LGw yC46Xên tâm, khô4LhcRbupng vC46Xấn đềPf4s6LGw gì4LhcRbup lớnPf4s6LGw đâPf4s6LGwu, nghỉ4LhcRbup ngơ4LhcRbupi vàC46Xi ngày4LhcRbup làPf4s6LGw khỏi.

Nghe thếC46X, tôC46Xi lạiPf4s6LGw không 4LhcRbup bình t4LhcRbupĩnh đưPf4s6LGwợc nữa,4LhcRbup bướcC46X C46Xnhanh đPf4s6LGwến t4LhcRbupúm cổC46X Pf4s6LGwáo Ngư4LhcRbupu BônPf4s6LGw, nó4LhcRbupi 4LhcRbupmột tràng:

- RC46Xốt cuộC46Xc anC46Xh 4LhcRbupta có c4LhcRbuphuyện gPf4s6LGwì? ChẳngPf4s6LGw 4LhcRbupphải Pf4s6LGwcác C46Xngười l4LhcRbupà th4LhcRbupần t4LhcRbupiên sC46Xao? SPf4s6LGwao C46Xthần tC46Xiên lạPf4s6LGwi bịPf4s6LGw chảy m4LhcRbupáu? S4LhcRbupao còPf4s6LGwn bịPf4s6LGw hC46Xôn mê?Pf4s6LGw Sa4LhcRbupo lại4LhcRbup n4LhcRbuphư tC46Xhể sắpC46X c4LhcRbuphết đếnC46X nơi4LhcRbup vậy?

Ngưu Pf4s6LGwBôn thấPf4s6LGwy tôi4LhcRbup kích độnPf4s6LGwg nh4LhcRbupư vậy,C46X C46Xanh C46Xta c4LhcRbuphỉ lPf4s6LGwặng Pf4s6LGwlẽ nh4LhcRbupìn, nói:

- ChPf4s6LGwị C46Xsợ r4LhcRbupồi, đúng không?

Tôi ngẩn4LhcRbup ngườiPf4s6LGw trong giâyPf4s6LGw láPf4s6LGwt rồi4LhcRbup bỗngC46X n4LhcRbuphư quảC46X bóngC46X bị4LhcRbup ch4LhcRbupâm kiC46Xm, n4LhcRbuphanh chPf4s6LGwóng C46Xxẹp lé4LhcRbupp. 4LhcRbupTôi buôC46Xng Ngưu B4LhcRbupôn rPf4s6LGwa, ngồPf4s6LGwi tC46Xhụp xuốC46Xng ghếPf4s6LGw, cPf4s6LGwó lẽ4LhcRbup v4LhcRbupì chưaC46X ă4LhcRbupn cPf4s6LGwơm nênC46X to4LhcRbupàn 4LhcRbupthân mềmC46X nPf4s6LGwhũn, khôC46Xng còn chútPf4s6LGw sứcPf4s6LGw lPf4s6LGwực nàoC46X, lòng4LhcRbup bànPf4s6LGw tC46Xay vC46Xà C46Xtrán đề4LhcRbupu vC46Xã C46Xmồ hôi.

Được rồi.4LhcRbup Tô4LhcRbupi thừC46Xa nPf4s6LGwhận, không phC46Xải vìC46X đóC46Xi, m4LhcRbupà Pf4s6LGwvì sợPf4s6LGw hãi.

Tôi thự4LhcRbupc sựPf4s6LGw thấyC46X sợ,Pf4s6LGw cứ nghĩC46X Pf4s6LGwđến dángC46X vẻPf4s6LGw ThươngC46X 4LhcRbupNgô lúc4LhcRbup trước,4LhcRbup cáPf4s6LGwi dáC46Xng n4LhcRbuphư sC46Xắp cC46Xhết tớC46Xi nơi...

Nhưng thần4LhcRbup tPf4s6LGwiên Pf4s6LGwcũng cC46Xó thể cC46Xhết sao?

Tôi cố4LhcRbup épPf4s6LGw mC46Xình điều4LhcRbup chỉnh nhữngPf4s6LGw suPf4s6LGwy 4LhcRbupnghĩ liPf4s6LGwnh tinC46Xh tPf4s6LGwrong đầu,4LhcRbup miễ4LhcRbupn cưỡnPf4s6LGwg hổiC46X phụ4LhcRbupc lại4LhcRbup Pf4s6LGwvẻ điềmPf4s6LGw đ4LhcRbupạm trê4LhcRbupn mặt, nói:

- ThươnPf4s6LGwg NgC46Xô vốn4LhcRbup Pf4s6LGwđã bị thươngPf4s6LGw đúngC46X khôPf4s6LGwng? 4LhcRbupSao C46Xlại nhưPf4s6LGw vậy?

Ngưu BôPf4s6LGwn iC46Xm lặng.

- Bị4LhcRbup t4LhcRbuphương từC46X 4LhcRbupkhi nào?

Ngưu BC46Xôn vẫnC46X không4LhcRbup trả lời.

Tôi đànC46Xh tựPf4s6LGw mìn4LhcRbuph nhớC46X lại, nói:

- C46XCó phả4LhcRbupi c4LhcRbupó li4LhcRbupên qPf4s6LGwuan đến c4LhcRbupái tC46Xà C46Xkhí gìPf4s6LGw đóC46X C46Xmà C46Xanh tC46Xa đPf4s6LGwã từng4LhcRbup n4LhcRbuphắc đC46Xến không?

Ngưu BC46Xôn C46Xlắc đầu,4LhcRbup tiếp4LhcRbup tục C46Xim lặng.

Thái độPf4s6LGw "đánhC46X chết cũngPf4s6LGw khôn4LhcRbupg kC46Xhai" 4LhcRbupnày khiPf4s6LGwến tôPf4s6LGwi muốC46Xn pháC46Xt điênC46X nhưC46Xng trướcPf4s6LGw 4LhcRbupmặt mộPf4s6LGwt 4LhcRbupanh C46Xchàng khôi C46Xngô, trầC46Xm tC46Xính, yế4LhcRbupu đuối,4LhcRbup tôPf4s6LGwi thự4LhcRbupc s4LhcRbupự 4LhcRbupkhông C46Xthể phát4LhcRbup C46Xtiết đPf4s6LGwược, nPf4s6LGwên đành níPf4s6LGwn nhịn.

- VC46Xậy thC46Xì aC46Xnh cũngC46X C46Xphải cho tôiC46X biPf4s6LGwết C46Xtại sa4LhcRbupo anC46Xh tC46Xa đangC46X khỏe4LhcRbup mạPf4s6LGwnh n4LhcRbuphư vậy,C46X độtPf4s6LGw nhiê4LhcRbupn hPf4s6LGwôm Pf4s6LGwnay lạ4LhcRbupi C46Xra nông nỗi4LhcRbup này?

Ngưu BôPf4s6LGwn Pf4s6LGwdo 4LhcRbupdự mộ4LhcRbupt hPf4s6LGwồi, cuối cPf4s6LGwùng cũngC46X mC46Xở miệng:

- Thực4LhcRbup Pf4s6LGwra vC46Xết thương trênPf4s6LGw Pf4s6LGwngười a4LhcRbupnh 4LhcRbupấy cC46Xhưa kC46Xhi nC46Xào lành.4LhcRbup ThờiC46X gi4LhcRbupan nPf4s6LGwày C46Xhoàn toC46Xàn C46Xdựa Pf4s6LGwvào sự4LhcRbup tC46Xu dưỡng bPf4s6LGwấy C46Xlâu mớPf4s6LGwi c4LhcRbupó 4LhcRbupthể miễnC46X cC46Xưỡng khốngC46X 4LhcRbupchế đư4LhcRbupợc. C46XThế 4LhcRbupnhưng sa4LhcRbupu kPf4s6LGwhi uốPf4s6LGwng rư4LhcRbupợu, ý4LhcRbup thức dầnPf4s6LGw yếuPf4s6LGw đC46Xi nêPf4s6LGwn mớiC46X Pf4s6LGwdẫn đế4LhcRbupn việcC46X vC46Xết thươPf4s6LGwng 4LhcRbupđột nhiêC46Xn tá4LhcRbupi phát.

Tôi sC46Xững người.

Thì 4LhcRbupra C46Xtai họaC46X n4LhcRbupày hoàn toC46Xàn dPf4s6LGwo haC46Xi cha4LhcRbupi rượuC46X trắng4LhcRbup gâPf4s6LGwy rC46Xa. Ngh4LhcRbupĩ lạiPf4s6LGw, mộC46Xt ngưPf4s6LGwời chưaC46X bPf4s6LGwao giờ4LhcRbup uống4LhcRbup Pf4s6LGwrượu là ThươnC46Xg Pf4s6LGwNgô chắcC46X cC46Xũng kC46Xhông nC46Xgờ hậu4LhcRbup Pf4s6LGwquả lạPf4s6LGwi nC46Xghiêm t4LhcRbuprọng đếnC46X vậy...

Nhưng nếu4LhcRbup khôngPf4s6LGw cC46Xó 4LhcRbuptai họa này4LhcRbup, tôiPf4s6LGw 4LhcRbupmãi m4LhcRbupãi C46Xchẳng C46Xbao giờ4LhcRbup b4LhcRbupiết được,Pf4s6LGw C46Xtrên ngườC46Xi hắnPf4s6LGw C46Xcó mộtPf4s6LGw vếtC46X thương.

- ThầnPf4s6LGw Pf4s6LGwtiên vô4LhcRbup cùnPf4s6LGwg lợi hC46Xại, Pf4s6LGwsức mạnhC46X vô4LhcRbup songPf4s6LGw, s4LhcRbupao c4LhcRbupó thể4LhcRbup bịC46X thươngPf4s6LGw chứ?

- LPf4s6LGwà th4LhcRbupần tiênPf4s6LGw khôngC46X có nghĩaC46X Pf4s6LGwcái g4LhcRbupì cũngPf4s6LGw Pf4s6LGwbiết, khôn4LhcRbupg 4LhcRbupsợ Pf4s6LGwbất k4LhcRbupỳ điềuC46X gìPf4s6LGw vPf4s6LGwà C46Xcũng khônC46Xg mạnPf4s6LGwh mẽPf4s6LGw nC46Xhư chị nghĩ.4LhcRbup C46X- NgPf4s6LGwưu B4LhcRbupôn kPf4s6LGwhẽ thPf4s6LGwở dài,C46X nóPf4s6LGwi: Pf4s6LGw- 4LhcRbupChị dâu4LhcRbup Pf4s6LGwà, C46Xcó mC46Xột sPf4s6LGwố chuyện4LhcRbup a4LhcRbupnh ấy4LhcRbup không4LhcRbup muốn tC46Xôi nóC46Xi vC46Xới chị.C46X TPf4s6LGwính kPf4s6LGwhí củaPf4s6LGw a4LhcRbupnh ấy,Pf4s6LGw 4LhcRbupchị đPf4s6LGwã sống4LhcRbup cùPf4s6LGwng Pf4s6LGwmột thờiPf4s6LGw gia4LhcRbupn, chắcPf4s6LGw chị cũngPf4s6LGw hiểu.

Tôi C46Xcười, đáp:

- ƯơnPf4s6LGwg ng4LhcRbupạnh, khóPf4s6LGw chịu.

Ngưu BPf4s6LGwôn cười.

Suy ngPf4s6LGwhĩ mộtC46X lát4LhcRbup, Pf4s6LGwtôi lại hỏi:

- NếPf4s6LGwu Pf4s6LGwnhư C46Xthần Pf4s6LGwtiên bị thương,Pf4s6LGw C46Xcó 4LhcRbupphải cũC46Xng giốC46Xng nhPf4s6LGwư n4LhcRbuphững đạiC46X hiC46Xệp tr4LhcRbupong Pf4s6LGwphim, cáPf4s6LGwch Pf4s6LGwtốt n4LhcRbuphất Pf4s6LGwlà dùng nội4LhcRbup lựcC46X trịC46X thươngPf4s6LGw đúngPf4s6LGw không?

- ĐPf4s6LGwiều đóPf4s6LGw lC46Xà đương nhiên.

- VC46Xậy việcC46X C46Xđi vPf4s6LGwề giữa cPf4s6LGwhỗ C46Xnày vPf4s6LGwà Pf4s6LGwnúi HổC46X GPf4s6LGwầm, dùng4LhcRbup Pf4s6LGwnội tức4LhcRbup C46Xkết thànPf4s6LGwh một4LhcRbup viPf4s6LGwên đơnPf4s6LGw dư4LhcRbupợc C46Xcó thPf4s6LGwể giú4LhcRbupp C46Xtôi không sợC46X lạnh,C46X khC46Xông Pf4s6LGwsợ nC46Xóng, cóPf4s6LGw phảiPf4s6LGw cũngPf4s6LGw cầPf4s6LGwn đến4LhcRbup Pf4s6LGwpháp l4LhcRbupực mC46Xới làC46Xm được?

Ngưu BônC46X chậm4LhcRbup rPf4s6LGwãi C46Xgật đầu4LhcRbup, ngừng Pf4s6LGwlại C46Xgiây lát,C46X aC46Xnh tC46Xa nPf4s6LGwói tiếp:

- 4LhcRbupCả vết4LhcRbup tí4LhcRbupch 4LhcRbupkia nữa.

Tôi C46Xsờ taC46Xy 4LhcRbuplên cổ.

Cứ c4LhcRbupoi Pf4s6LGwlà t4LhcRbupôi đPf4s6LGwần đ4LhcRbupộn thì đếnPf4s6LGw giờ4LhcRbup p4LhcRbuphút nàPf4s6LGwy cũPf4s6LGwng đoán4LhcRbup đượC46Xc Pf4s6LGwra, vế4LhcRbupt tíPf4s6LGwch đC46Xó cơPf4s6LGw b4LhcRbupản khônPf4s6LGwg phảiC46X l4LhcRbupà dấPf4s6LGwu ấnC46X nụ hônC46X gì.

Sao p4LhcRbuphải C46Xlàm nhC46Xững điều này?Pf4s6LGw T4LhcRbupại sPf4s6LGwao cứ4LhcRbup phC46Xải tựC46X tỏ4LhcRbup Pf4s6LGwra m4LhcRbupạnh mẽ?Pf4s6LGw Đún4LhcRbupg Pf4s6LGwlà đồPf4s6LGw co4LhcRbupn h4LhcRbupổ ngốc4LhcRbup nghếch...