You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG AsMuVobV10 KP4PQKMF- KP4PQKMFTình trạnxuRsg vết thương

 

Sau xuRskhi bốAsMuVobV mẹKP4PQKMF AsMuVobVđi chơKP4PQKMFi mộtxuRs vòng thAsMuVobVỏa thêKP4PQKMF vềAsMuVobV nướcKP4PQKMF, giữaAsMuVobV KP4PQKMFchuyến xuRsđi pKP4PQKMFhải xuRschuyển sanKP4PQKMFg đxuRsi tKP4PQKMFàu hỏaAsMuVobV nênAsMuVobV tranKP4PQKMFh thủ KP4PQKMF mang cKP4PQKMFho tôAsMuVobVi đồKP4PQKMF ănAsMuVobV, đồxuRs chAsMuVobVơi lẫxuRsn đồAsMuVobV dùngAsMuVobV, nhAsMuVobVân tKP4PQKMFiện cũnKP4PQKMFg ghAsMuVobVé thămAsMuVobV luôKP4PQKMFn, khôngKP4PQKMF ngờ AsMuVobVcòn nhKP4PQKMFân tiệKP4PQKMFn ngắmKP4PQKMF đượcAsMuVobV cảKP4PQKMF tKP4PQKMFhân thểxuRs đẹpAsMuVobV tKP4PQKMFươi nhxuRsư KP4PQKMFhoa cKP4PQKMFủa mộtxuRs txuRsên xuRscon tAsMuVobVrai xuRslạ mặt...

Về vấnKP4PQKMF đềAsMuVobV yêAsMuVobVu đương, tôixuRs tươnxuRsg đốiAsMuVobV xuRstự dAsMuVobVo. NgxuRsay từKP4PQKMF nhỏxuRs tôiAsMuVobV đãxuRs lxuRsuôn tAsMuVobVâm niệKP4PQKMFm "LAsMuVobVà cKP4PQKMFon gáiAsMuVobV, phải yêAsMuVobVu AsMuVobVngười đànKP4PQKMF AsMuVobVông tửxuRs txuRsế". TrênKP4PQKMF cxuRson đườnKP4PQKMFg yêuxuRs, tôiKP4PQKMF cAsMuVobVhạy hxuRsùng hục,xuRs chếtAsMuVobV cũng AsMuVobV không AsMuVobVngoái đầuxuRs lại.

Bố mẹKP4PQKMF lxuRsuôn AsMuVobVáp dụng phKP4PQKMFương pháKP4PQKMFp giáoKP4PQKMF dxuRsục rấtKP4PQKMF phóngKP4PQKMF khoáKP4PQKMFng vớiAsMuVobV tAsMuVobVôi, AsMuVobVchỉ KP4PQKMFcó xuRsduy xuRsnhất KP4PQKMFhai yêKP4PQKMFu cầu,KP4PQKMF mộAsMuVobVt là "PKP4PQKMFhải họAsMuVobVc tốt",AsMuVobV hxuRsai lKP4PQKMFà "KhôngAsMuVobV đượcKP4PQKMF xuRschịu thiệt".

Về yêuKP4PQKMF KP4PQKMFcầu KP4PQKMFthứ haiKP4PQKMF, cụ xuRsthể đốKP4PQKMFi vớiAsMuVobV vấKP4PQKMFn đềKP4PQKMF quAsMuVobVan hệKP4PQKMF nKP4PQKMFam nữKP4PQKMF, mẹAsMuVobV tôxuRsi gKP4PQKMFiải AsMuVobVthích: TrKP4PQKMFước kKP4PQKMFhi cxuRsó đượcxuRs xuRstờ đăngAsMuVobV ký KP4PQKMFkết hônxuRs, nhấtAsMuVobV KP4PQKMFđịnh phảiAsMuVobV giAsMuVobVữ chiếnKP4PQKMF lKP4PQKMFũy cAsMuVobVủa mình.

Vì thế,xuRs cảnhKP4PQKMF KP4PQKMFtượng xuRsngày hôm naKP4PQKMFy hoànAsMuVobV toàxuRsn nóAsMuVobVi rAsMuVobVõ rằng,AsMuVobV chiếAsMuVobVn KP4PQKMFlũy cKP4PQKMFủa txuRsôi đãAsMuVobV tKP4PQKMFhất thủ...

Tôi nKP4PQKMFghĩ mAsMuVobVình nAsMuVobVên lKP4PQKMFắc lắc KP4PQKMF cái đầuKP4PQKMF KP4PQKMFnhư vừxuRsa cắnKP4PQKMF thuAsMuVobVốc, đểAsMuVobV nhữnKP4PQKMFg dòngxuRs nướcAsMuVobV mắKP4PQKMFt đaxuRsu kxuRshổ AsMuVobVbay tAsMuVobVứ tungxuRs, đồngAsMuVobV thời khócxuRs nấcKP4PQKMF lênAsMuVobV, nóKP4PQKMFi nhữngAsMuVobV câAsMuVobVu thừAsMuVobVa tAsMuVobVhãi như:xuRs "KhôAsMuVobVng phảixuRs vậxuRsy, khxuRsông phảKP4PQKMFi vậy, khAsMuVobVông phảiAsMuVobV nAsMuVobVhư bốKP4PQKMF mẹKP4PQKMF txuRsrông thấyxuRs, KP4PQKMFbố mẹAsMuVobV hãAsMuVobVy nKP4PQKMFghe coxuRsn gAsMuVobViải thích..."

Nhưng tôixuRs lAsMuVobVại xuRskhông nhẫn tâmxuRs nKP4PQKMFhìn thKP4PQKMFấy bAsMuVobVố AsMuVobVmẹ xuRsở tuổAsMuVobVi nàyKP4PQKMF rồiAsMuVobV mKP4PQKMFà vẫnAsMuVobV pKP4PQKMFhải nhảyKP4PQKMF bổKP4PQKMF lênxuRs, bAsMuVobVịt taiAsMuVobV, quátKP4PQKMF mắng: AsMuVobV"Con nóxuRsi đi,xuRs cAsMuVobVon nAsMuVobVói xKP4PQKMFem chuyệnKP4PQKMF nxuRsày làAsMuVobV xuRsthế nàoxuRs, mẹAsMuVobV khôngKP4PQKMF nghexuRs, mẹxuRs AsMuVobVkhông nghe, AsMuVobVmẹ kKP4PQKMFhông muxuRsốn nghxuRse AsMuVobVgì hết...".

Nghĩ vậy,KP4PQKMF tôAsMuVobVi KP4PQKMFchuẩn KP4PQKMFbị nhảy xuRsra ômxuRs xuRschân hKP4PQKMFọ, gàKP4PQKMFo AsMuVobVkhóc: "BKP4PQKMFố mxuRsẹ ơxuRsi, cKP4PQKMFon xxuRsin lỗiAsMuVobV bốKP4PQKMF mẹ,xuRs cxuRson làAsMuVobV đứaxuRs bất hiếxuRsu, bốxuRs mẹAsMuVobV cứxuRs AsMuVobVcoi KP4PQKMFnhư kxuRshông xuRscó đứaAsMuVobV cAsMuVobVon AsMuVobVgái này...".

Kết quảxuRs AsMuVobVlà cảmKP4PQKMF AsMuVobVxúc xuRscủa tôi vxuRsẫn chưKP4PQKMFa xuRsbộc KP4PQKMFlộ KP4PQKMFthì bAsMuVobVố AsMuVobVmẹ đxuRsã xuRsnhẹ nhàKP4PQKMFng AsMuVobVrời AsMuVobVkhỏi xuRsphòng ngủAsMuVobV, cxuRsòn AsMuVobVtâm lxuRsý đóng cửaxuRs lạxuRsi chxuRso cAsMuVobVhúng tôi.

Gene KP4PQKMFdi truyềnAsMuVobV xuRscủa loàixuRs người AsMuVobVvô cKP4PQKMFùng mạnh,AsMuVobV cóAsMuVobV thểKP4PQKMF sxuRsinh rxuRsa mộtAsMuVobV đứAsMuVobVa cKP4PQKMFon AsMuVobVcó hệAsMuVobV thốngAsMuVobV xuRsthần kKP4PQKMFinh vữngAsMuVobV hơnKP4PQKMF cả tòxuRsa nAsMuVobVhà đKP4PQKMFô thị,AsMuVobV txuRshì cKP4PQKMFấu tạxuRso bộxuRs xuRsphận củxuRsa bêAsMuVobVn cAsMuVobVấp txuRsinh trùngKP4PQKMF AsMuVobVvà xuRsbên noAsMuVobVãn tửxuRs tuyệt đốiAsMuVobV kKP4PQKMFhông đưxuRsợc phxuRsép xKP4PQKMFem thường.

Do đó,AsMuVobV KP4PQKMFtôi cAsMuVobVó lAsMuVobVý KP4PQKMFdo tin xuRs tưởng rAsMuVobVằng, đốiAsMuVobV vớKP4PQKMFi KP4PQKMFbố mẹxuRs tôKP4PQKMFi, vxuRsiệc tậnAsMuVobV mắKP4PQKMFt nhìKP4PQKMFn thấyxuRs KP4PQKMFcon gxuRsái chưaAsMuVobV kếtKP4PQKMF hôKP4PQKMFn đãKP4PQKMF sống AsMuVobVchung vAsMuVobVới mộKP4PQKMFt ngưxuRsời đxuRsàn ôngKP4PQKMF, tKP4PQKMFhực xuRsra cKP4PQKMFhỉ làAsMuVobV chuyKP4PQKMFện tAsMuVobVo hơnAsMuVobV hạtAsMuVobV vừngAsMuVobV, hạtKP4PQKMF đỗxuRs một chútAsMuVobV KP4PQKMFmà thôi.

Đương nhAsMuVobViên, tôixuRs càng KP4PQKMF có xuRslý AsMuVobVdo xuRstin rằng,xuRs AsMuVobVtất xuRscả xuRsthực chxuRsất KP4PQKMFlà sựKP4PQKMF yênxuRs lặnKP4PQKMFg trướcxuRs cxuRsơn bão...

Tôi khôngxuRs KP4PQKMFbiết hoạtKP4PQKMF động KP4PQKMF tâm AsMuVobVlý củaAsMuVobV ThươngKP4PQKMF NKP4PQKMFgô cóxuRs phonKP4PQKMFg phxuRsú đxuRsa dạnKP4PQKMFg nhưAsMuVobV tôiKP4PQKMF khôxuRsng, AsMuVobVchỉ thấyKP4PQKMF bànAsMuVobV xuRstay bị tôiKP4PQKMF nxuRsắm AsMuVobVlấy củaxuRs hAsMuVobVắn KP4PQKMFlúc lạnAsMuVobVh, lúKP4PQKMFc nóAsMuVobVng vAsMuVobVà còKP4PQKMFn kxuRsèm thAsMuVobVeo triệuAsMuVobV chứngKP4PQKMF cAsMuVobVủa bệnhxuRs Parkinson1 nữa.

1 BệAsMuVobVnh ParKP4PQKMFkinson (hxuRsay còn gọiKP4PQKMF làAsMuVobV PAsMuVobVD) lKP4PQKMFà KP4PQKMFmột loạxuRsi xuRsrối loạxuRsn tAsMuVobVhoái KP4PQKMFhóa củaAsMuVobV hệKP4PQKMF tKP4PQKMFhần kAsMuVobVinh trAsMuVobVung ươAsMuVobVng, làm suKP4PQKMFy yếuAsMuVobV khKP4PQKMFả năAsMuVobVng vKP4PQKMFận độAsMuVobVng, xuRslời KP4PQKMFnói, vKP4PQKMFà cAsMuVobVác chứcxuRs năKP4PQKMFng kxuRshác.Triệu chứnAsMuVobVg vậnxuRs động củaAsMuVobV xuRsbệnh AsMuVobVlà AsMuVobVrun, cAsMuVobVứng, chậmAsMuVobV chạp,xuRs txuRsư KP4PQKMFthế bKP4PQKMFất ổKP4PQKMFn định.

Tôi hKP4PQKMFắng gAsMuVobViọng xuRsan ủi:

- ĐóxuRs làxuRs xuRsbố mẹKP4PQKMF tôAsMuVobVi. Anh yênAsMuVobV xuRstâm xuRsđi. HAsMuVobVọ đềuAsMuVobV lKP4PQKMFà nhữngKP4PQKMF KP4PQKMFcông KP4PQKMFdân tKP4PQKMFốt KP4PQKMFluôn tuânxuRs KP4PQKMFthủ pháAsMuVobVp luKP4PQKMFật, sKP4PQKMFẽ khônKP4PQKMFg làm gìxuRs AsMuVobVbạo lựxuRsc đâu.

Thương NgôKP4PQKMF AsMuVobVlặng KP4PQKMFlẽ kéo cKP4PQKMFhăn lxuRsên rồAsMuVobVi KP4PQKMFthu mìAsMuVobVnh vKP4PQKMFào đó,xuRs tôKP4PQKMFi đànhKP4PQKMF phảxuRsi xuRsthay đxuRsổi cácKP4PQKMFh nói:

- MẹxuRs tôxuRsi làKP4PQKMF AsMuVobVgiảng viêAsMuVobVn dạy MỹAsMuVobV thuậtAsMuVobV tronKP4PQKMFg trườngxuRs đạiAsMuVobV hxuRsọc. TroxuRsng cuộcxuRs đờKP4PQKMFi nàyKP4PQKMF, AsMuVobVviệc bàxuRs AsMuVobVnhìn tKP4PQKMFhấy đàn ôngAsMuVobV khônxuRsg AsMuVobVmặc quKP4PQKMFần áKP4PQKMFo cònAsMuVobV nhiềKP4PQKMFu AsMuVobVhơn cảxuRs viAsMuVobVệc anKP4PQKMFh trKP4PQKMFông thKP4PQKMFấy hổAsMuVobV cáiKP4PQKMF khỏaxuRs thâAsMuVobVn chạy. BốxuRs tôiKP4PQKMF lạiAsMuVobV càxuRsng khôngKP4PQKMF vấnKP4PQKMF đề.xuRs KP4PQKMFCái KP4PQKMFanh xuRscó AsMuVobVthì KP4PQKMFông ấyxuRs cxuRsũng có,xuRs cAsMuVobVhẳng việcKP4PQKMF gìAsMuVobV phải mấtAsMuVobV mặt.

Thương NxuRsgô lặngAsMuVobV lẽAsMuVobV trùKP4PQKMFm chăn lêAsMuVobVn mặt.

Dù AsMuVobVthế nKP4PQKMFào, KP4PQKMFcon dKP4PQKMFâu xấuAsMuVobV đến mấyxuRs cũKP4PQKMFng phảKP4PQKMFi gAsMuVobVặp bốKP4PQKMF mẹKP4PQKMF chồng,AsMuVobV coxuRsn thúKP4PQKMF AsMuVobVđẹp cũKP4PQKMFng vxuRsậy, khKP4PQKMFông txuRshoát khAsMuVobVỏi sKP4PQKMFố mệnh xuRs bị kxuRséo AsMuVobVra ngKP4PQKMFoài triểnKP4PQKMF lãm.

May mxuRsà tủKP4PQKMF quầnAsMuVobV xuRsáo ởxuRs trong phòngAsMuVobV tôKP4PQKMFi. SxuRsau khxuRsi AsMuVobVăn AsMuVobVmặc cAsMuVobVhỉnh tề,AsMuVobV KP4PQKMFtôi vxuRsà TKP4PQKMFhương NgôxuRs đAsMuVobVàng hoàKP4PQKMFng, nghxuRsiêm chỉnh KP4PQKMFtừ AsMuVobVtrong phAsMuVobVòng bưAsMuVobVớc ra.

Bố tôAsMuVobVi đanxuRsg xuRsgác châxuRsn lên xAsMuVobVem tivKP4PQKMFi ởKP4PQKMF KP4PQKMFphòng khách,KP4PQKMF cònAsMuVobV mẹKP4PQKMF AsMuVobVthì KP4PQKMFbận AsMuVobVlàm bữaAsMuVobV sánAsMuVobVg tAsMuVobVrong bếAsMuVobVp. KhxuRsông khxuRsí gia đKP4PQKMFình AsMuVobVrất hKP4PQKMFòa nhã,KP4PQKMF vxuRsui vẻ.

Trông thấyKP4PQKMF chúnxuRsg tôixuRs, bxuRsố cười, gxuRsật đầuKP4PQKMF chàxuRso, nói:

- DậxuRsy rKP4PQKMFồi đấyAsMuVobV à?

Mẹ tôixuRs lạiKP4PQKMF tiKP4PQKMFện mKP4PQKMFiệng hỏi:

- CAsMuVobVon KP4PQKMFyêu, coxuRsn AsMuVobVmua bánh KP4PQKMFbao cxuRshay KP4PQKMFnày AsMuVobVở đâuAsMuVobV thKP4PQKMFế? BốxuRs vAsMuVobVà mẹAsMuVobV tìKP4PQKMFm mãxuRsi xuRsmà khKP4PQKMFông KP4PQKMFmua được.

Tôi KP4PQKMFlắc đầu:

- CxuRson kKP4PQKMFhông biết...

Mẹ tôAsMuVobVi AsMuVobVngạc nhiên:

- xuRsKhông pAsMuVobVhải xuRscon mua sao?

Thương NgxuRsô nKP4PQKMFhỏ xuRsnhẹ đáp:

- xuRsBánh baAsMuVobVo chKP4PQKMFay đóxuRs xuRsmua ở tiệmxuRs báKP4PQKMFnh baKP4PQKMFo TixuRsểu Dương,AsMuVobV cáchKP4PQKMF xuRsđây khoảngAsMuVobV hơKP4PQKMFn bxuRsa xuRscây sxuRsố ạ.

Mẹ tKP4PQKMFôi KP4PQKMFquan sátKP4PQKMF AsMuVobVhắn mAsMuVobVột lúc, gậtxuRs gậtKP4PQKMF đầuAsMuVobV nhưxuRsng néAsMuVobVt mặtAsMuVobV AsMuVobVcàng lộxuRs xuRsvẻ ngạcAsMuVobV nhiênKP4PQKMF hơn.

Là cxuRson gAsMuVobVái rAsMuVobVuột KP4PQKMFcủa mẹ, tôixuRs nxuRsghĩ mìnKP4PQKMFh cAsMuVobVó xuRsthể xuRshiểu vKP4PQKMFì sKP4PQKMFao AsMuVobVcó xuRssự xuRsngạc xuRsnhiên này.

Hiển nhiêAsMuVobVn vxuRsiệc điKP4PQKMF xxuRsa như vậyAsMuVobV chxuRsỉ đểxuRs xuRsmua mấyKP4PQKMF cáiKP4PQKMF bAsMuVobVánh bKP4PQKMFao chaAsMuVobVy KP4PQKMFhoàn tKP4PQKMFoàn khôngxuRs thKP4PQKMFể giảiKP4PQKMF tKP4PQKMFhích KP4PQKMFđược tại sAsMuVobVao AsMuVobVsau kKP4PQKMFhi mKP4PQKMFua vKP4PQKMFề, ThưAsMuVobVơng NgxuRsô khôngAsMuVobV gKP4PQKMFọi tôAsMuVobVi dAsMuVobVậy ăxuRsn ngKP4PQKMFay chxuRso nóKP4PQKMFng KP4PQKMFmà lạKP4PQKMFi cởxuRsi sạchxuRs đồ AsMuVobVra xuRsquấn xuRslấy tôi...

Tuy nhiêKP4PQKMFn, nxuRshận xuRsthấy sựAsMuVobV tình ngAsMuVobVuyện xuRshao côngKP4PQKMF tốnAsMuVobV xuRssức chuAsMuVobVẩn xuRsbị bữaAsMuVobV sángxuRs chxuRso tôKP4PQKMFi củaKP4PQKMF hxuRsắn, nênAsMuVobV sắcKP4PQKMF mặtKP4PQKMF mẹ tôixuRs xuRscũng cóxuRs cKP4PQKMFhút nhâxuRsn từ.

Tôi chộpxuRs lấyKP4PQKMF AsMuVobVthời KP4PQKMFcơ giới thiệu:

- BốxuRs, mKP4PQKMFẹ, đâyAsMuVobV xuRslà Thương Ngô...xuRs AsMuVobV- xuRsNghĩ mộKP4PQKMFt lát,AsMuVobV tôiKP4PQKMF vAsMuVobVội vàngKP4PQKMF nxuRsói tAsMuVobVhêm cAsMuVobVả họxuRs: xuRs- KP4PQKMFPhó ThKP4PQKMFương Ngô.

Lúc KP4PQKMFnày, KP4PQKMFanh chàng ThươngAsMuVobV KP4PQKMFNgô áxuRso quầnAsMuVobV KP4PQKMFchỉnh txuRsề, AsMuVobVcử chỉAsMuVobV xuRsthanh thoátxuRs bướcKP4PQKMF lêxuRsn nửxuRsa AsMuVobVbước, KP4PQKMFhơi cúxuRsi người. xuRsNét mKP4PQKMFặt vxuRsà giọngAsMuVobV xuRsnói lễKP4PQKMF phéKP4PQKMFp, từxuRs AsMuVobVtốn đếxuRsn nỗixuRs khôKP4PQKMFng nhậnAsMuVobV thấxuRsy vẻKP4PQKMF cănAsMuVobVg thẳngKP4PQKMF nào:

- CháAsMuVobVu AsMuVobVchào KP4PQKMFhai bác.

Tôi hxuRsết xuRssức ngạcxuRs nhiên.

Vì trướKP4PQKMFc đxuRsó tôiKP4PQKMF thựcAsMuVobV raxuRs có xuRschút lKP4PQKMFo lKP4PQKMFắng, khKP4PQKMFông bKP4PQKMFiết nêKP4PQKMFn đểxuRs ThxuRsương NgAsMuVobVô gọiAsMuVobV bAsMuVobVố mẹAsMuVobV mAsMuVobVình nhKP4PQKMFư xuRsthế nào.KP4PQKMF VịAsMuVobV thầKP4PQKMFn tiên haxuRsi nKP4PQKMFghìn tuổixuRs vAsMuVobVà ngườixuRs KP4PQKMFphàm txuRsrần mấyAsMuVobV cAsMuVobVhục xuRstuổi, chxuRso dùxuRs ởxuRs xuRsphương diAsMuVobVện tuổi tácKP4PQKMF KP4PQKMFhay xuRscấp AsMuVobVbậc đxuRsều kAsMuVobVhông dễAsMuVobV pxuRshân xuRsvai KP4PQKMFvế. KhxuRsông KP4PQKMFngờ hắnxuRs xuRslại gọiAsMuVobV tAsMuVobVrơn trKP4PQKMFu, không chúxuRst xuRsdo dAsMuVobVự đếAsMuVobVn thế.

Bố tôiAsMuVobV đKP4PQKMFứng AsMuVobVlên, bắt tayKP4PQKMF thâKP4PQKMFn xuRsmật vớxuRsi ThươnxuRsg Ngô,AsMuVobV nói:

- TKP4PQKMFôi xuRsgọi chxuRsáu lxuRsà Tiểu PhxuRsó kKP4PQKMFhông vấKP4PQKMFn đềxuRs gxuRsì chứ?

- AsMuVobVDạ. KhôngxuRs vấnKP4PQKMF đềKP4PQKMF KP4PQKMFgì ạ.

Bố KP4PQKMFtôi nởAsMuVobV xuRsnụ cxuRsười hiền hòaxuRs, thAsMuVobVân mậtxuRs nói:

- ĐAsMuVobVi nào.KP4PQKMF KP4PQKMFChúng KP4PQKMFta ra ngoKP4PQKMFài AsMuVobVhút đAsMuVobViếu thuốc.

Thương NgKP4PQKMFô sữngxuRs người.

- CAsMuVobVháu AsMuVobVkhông hKP4PQKMFút thuốc sao?

Thương NxuRsgô xuRsvội gậxuRst đầu, nói:

- ĐươnKP4PQKMFg nAsMuVobVhiên AsMuVobVlà cóAsMuVobV ạ. ChỉAsMuVobV cxuRsó điều,AsMuVobV cháAsMuVobVu... đúngKP4PQKMF lKP4PQKMFúc cháAsMuVobVu hútxuRs hếtKP4PQKMF thuốcxuRs rồi.

- AsMuVobVKhông saoAsMuVobV, hKP4PQKMFút xuRsthuốc của bác.

Bố tôxuRsi AsMuVobVhào pAsMuVobVhóng KP4PQKMFrút từ trongAsMuVobV túxuRsi rxuRsa AsMuVobVbao thxuRsuốc vKP4PQKMFà cAsMuVobVhiếc bậtKP4PQKMF lửaxuRs rồiKP4PQKMF chậmxuRs rãiAsMuVobV điKP4PQKMF rxuRsa trướKP4PQKMFc, rAsMuVobVa đếnAsMuVobV cKP4PQKMFửa lại AsMuVobVnói thêm:

- TrờixuRs lạKP4PQKMFnh thếAsMuVobV này, nxuRshân tiệnAsMuVobV xuRsta rAsMuVobVa ngoAsMuVobVài uốngAsMuVobV lxuRsy rKP4PQKMFượu chKP4PQKMFo ấmAsMuVobV người.

Sắc mặtxuRs ThươnKP4PQKMFg NAsMuVobVgô AsMuVobVbỗng trở nêxuRsn tKP4PQKMFrắng bệchKP4PQKMF, hắnKP4PQKMF khẽAsMuVobV rAsMuVobVít KP4PQKMFmột câxuRsu xuRsqua kẽxuRs răng:

- AsMuVobVNhà KP4PQKMFem đúxuRsng xuRslà có AsMuVobV thói qxuRsuen sAsMuVobVáng sxuRsớm đãxuRs uốngKP4PQKMF rượu...

Tôi thKP4PQKMFấy tìnAsMuVobVh hình AsMuVobVkhông AsMuVobVổn, vKP4PQKMFội kAsMuVobVéo tAsMuVobVay hắnxuRs lạxuRsi, thầxuRsm thì:

- ĐừxuRsng cóAsMuVobV nóxuRsi vKP4PQKMFới tôi làKP4PQKMF aKP4PQKMFnh khKP4PQKMFông biếxuRst hxuRsút thuốxuRsc, uốngxuRs rượAsMuVobVu đấyKP4PQKMF nhé.

Hắn khKP4PQKMFông KP4PQKMFtrả lời,AsMuVobV ánh mắtAsMuVobV AsMuVobVtỏ vAsMuVobVẻ khôAsMuVobVng hềKP4PQKMF sợKP4PQKMF cKP4PQKMFhết, gxuRsiống nhưxuRs vịxuRs anKP4PQKMFh AsMuVobVhùng AsMuVobVhy sAsMuVobVinh vKP4PQKMFì nghĩaAsMuVobV lớn,KP4PQKMF KP4PQKMFngẩng cao đầuxuRs bướcAsMuVobV đi.

Tôi vàKP4PQKMF mẹxuRs txuRshong thảKP4PQKMF ăn KP4PQKMFxong bữaKP4PQKMF sKP4PQKMFáng, hAsMuVobVai ngườKP4PQKMFi vẫnKP4PQKMF cxuRshưa về.

- ThKP4PQKMFeo mẹ,xuRs bAsMuVobVố sKP4PQKMFẽ làmKP4PQKMF gì AsMuVobV Thương Ngô?

Mẹ AsMuVobVtôi vxuRsừa quétxuRs xuRsdọn phòng vừaKP4PQKMF lạnhAsMuVobV lùnAsMuVobVg đáp:

- ViệAsMuVobVc củaxuRs đàAsMuVobVn AsMuVobVông, pAsMuVobVhụ nữ AsMuVobVkhông cầnKP4PQKMF biết.

Sau khxuRsi đãKP4PQKMF dọxuRsn dẹpAsMuVobV xong xuxuRsôi, AsMuVobVgiọng KP4PQKMFmẹ vxuRsẫn lạnxuRsh lùng:

- SKP4PQKMFao khônxuRsg thấxuRsy dụAsMuVobVng cụ AsMuVobV phòng txuRsránh củaxuRs cácKP4PQKMF AsMuVobVcon đâu?

Tôi nxuRshất thờixuRs khônxuRsg phản ứxuRsng gì,xuRs mẹAsMuVobV nóxuRsi tiếp:

- CAsMuVobVon vàKP4PQKMF bKP4PQKMFố coAsMuVobVn đều khôngxuRs phảAsMuVobVi làAsMuVobV nhữngxuRs ngườixuRs bảoAsMuVobV thủ,AsMuVobV luAsMuVobVôn KP4PQKMFcó xuRsquan niệmxuRs hiệnKP4PQKMF đạAsMuVobVi. NhxuRsưng coKP4PQKMFn xuRsà, xuRsdù cho rKP4PQKMFằng sxuRsống chunKP4PQKMFg trướcxuRs hôxuRsn nxuRshân kAsMuVobVhông thAsMuVobViệt tKP4PQKMFhòi gxuRsì, nxuRshưng chxuRsưa cướAsMuVobVi đãxuRs mxuRsang bầu thAsMuVobVì ngườixuRs cxuRshịu thiệtKP4PQKMF chắcAsMuVobV xuRschắn lAsMuVobVà xuRscon đấy.

Tôi hiểuAsMuVobV rKP4PQKMFa rồKP4PQKMFi, ýKP4PQKMF của mẹAsMuVobV lxuRsà tAsMuVobVrong nhxuRsà xuRslúc nàoAsMuVobV cũnxuRsg phảAsMuVobVi xuRscó xuRsbao AsMuVobVcao sxuRsu AsMuVobVDurex AsMuVobVdự phòng...

- Mẹ,KP4PQKMF cAsMuVobVon vKP4PQKMFà axuRsnh tKP4PQKMFa thật sxuRsự khôngAsMuVobV phải...

- AsMuVobVThôi xuRsđược, thôiAsMuVobV được, chuKP4PQKMFyện cAsMuVobVủa conKP4PQKMF, bxuRsố mẹAsMuVobV khôAsMuVobVng quản.

Mẹ gạtKP4PQKMF KP4PQKMFphăng lAsMuVobVời giải thíchKP4PQKMF củaAsMuVobV AsMuVobVtôi, thẳngKP4PQKMF KP4PQKMFthừng đếnKP4PQKMF nAsMuVobVỗi khAsMuVobViến KP4PQKMFtôi phảiAsMuVobV KP4PQKMFrơi lxuRsệ. TiếxuRsp đó,xuRs KP4PQKMFmẹ KP4PQKMFlại vxuRsỗ má tôAsMuVobVi AsMuVobVan ủi:

- AnAsMuVobVh chàxuRsng đóKP4PQKMF đxuRsược đấy. QuảKP4PQKMF AsMuVobVnhiên khôngKP4PQKMF hổKP4PQKMF làKP4PQKMF xuRscon cáiKP4PQKMF KP4PQKMFmẹ, rxuRsất biếtKP4PQKMF KP4PQKMFchọn người.

Tôi cườixuRs gượngAsMuVobV, nói:

- MẹKP4PQKMF thxuRsấy KP4PQKMFvóc KP4PQKMFdáng của ngườxuRsi KP4PQKMFta AsMuVobVđẹp à...

- CKP4PQKMFon tAsMuVobVhì biAsMuVobVết cáxuRsi gAsMuVobVì? Khi khôngKP4PQKMF cóxuRs AsMuVobVquần AsMuVobVáo cAsMuVobVhe đậxuRsy chínhAsMuVobV làAsMuVobV lKP4PQKMFúc dễAsMuVobV nhậAsMuVobVn rxuRsa KP4PQKMFbản chxuRsất coAsMuVobVn ngxuRsười nhất.

Tôi tiKP4PQKMFn rằnxuRsg, đâAsMuVobVy lKP4PQKMFà nhữxuRsng lời tâmKP4PQKMF huxuRsyết từxuRs kinAsMuVobVh nAsMuVobVghiệm củaxuRs mẹ.

Nhớ năxuRsm đó,xuRs vxuRsì mxuRsẹ vào KP4PQKMFnhầm xuRsphòng AsMuVobVtắm nxuRsam sixuRsnh troAsMuVobVng trường,KP4PQKMF gAsMuVobViữa tiếngKP4PQKMF hòxuRs hétAsMuVobV củaAsMuVobV đAsMuVobVám nxuRsam sxuRsinh, mẹAsMuVobV nAsMuVobVgắm trúng mộKP4PQKMFt nKP4PQKMFgười xuRsdù khônxuRsg mảnAsMuVobVh vảixuRs chAsMuVobVe xuRsthân nhxuRsưng KP4PQKMFlại hùAsMuVobVng dũnxuRsg, xuRsthản nhiêxuRsn đứng xuRstrước mxuRsặt AsMuVobVmẹ. KP4PQKMFNgười đxuRsó saxuRsu nAsMuVobVày làAsMuVobV xuRsbố tôi.

Dù AsMuVobVsau nàKP4PQKMFy bKP4PQKMFố tôKP4PQKMFi cóxuRs chủ độngAsMuVobV thKP4PQKMFừa nhxuRsận, AsMuVobVlúc KP4PQKMFđó dAsMuVobVo bốAsMuVobV vừAsMuVobVa KP4PQKMFuống mộtKP4PQKMF KP4PQKMFlít rượuxuRs NKP4PQKMFhị CôxuRs xuRsĐầu cùnxuRsg vớKP4PQKMFi xuRsbạn, dẫn đếnKP4PQKMF chKP4PQKMFóng mxuRsặt, hoKP4PQKMFa mắKP4PQKMFt, dâAsMuVobVy thầAsMuVobVn kixuRsnh tạmKP4PQKMF thờxuRsi AsMuVobVtê liệtKP4PQKMF nAsMuVobVên xuRshoàn toàKP4PQKMFn khôngAsMuVobV biếtAsMuVobV chuyện gAsMuVobVì đKP4PQKMFang xảyxuRs ra...

Vừa nAsMuVobVghĩ xuRsđến đAsMuVobVây, tôxuRsi bỗng ngửiKP4PQKMF thấyxuRs mùAsMuVobVi rKP4PQKMFượu, AsMuVobVtrong xuRslòng chKP4PQKMFưa xuRskịp tAsMuVobVhan thxuRsầm mộtAsMuVobV cKP4PQKMFâu AsMuVobV"Hỏng rKP4PQKMFồi", thì xuRsđã xuRsnghe thấyxuRs tiếngxuRs bướKP4PQKMFc chânAsMuVobV nặnxuRsg nKP4PQKMFề, AsMuVobVsau AsMuVobVđó AsMuVobVtrông txuRshấy bốAsMuVobV tôixuRs xuRsdìu TAsMuVobVhương Ngô lảKP4PQKMFo đảxuRso AsMuVobVtiến vào.

Tửu lượAsMuVobVng củKP4PQKMFa KP4PQKMFbố tAsMuVobVôi rấKP4PQKMFt khá, ôngKP4PQKMF gầnKP4PQKMF nhưxuRs khônxuRsg cAsMuVobVó đốixuRs thủxuRs. ĐKP4PQKMFôi AsMuVobVlúc tôiKP4PQKMF cònAsMuVobV nghAsMuVobVi ngờKP4PQKMF rằnKP4PQKMFg cxuRsó kAsMuVobVhi KP4PQKMFbố từng xuRs là KP4PQKMFngười làAsMuVobVm rượuAsMuVobV trAsMuVobVên tAsMuVobVhiên đình,AsMuVobV xuRsvì uốnKP4PQKMFg tAsMuVobVrộm rượuxuRs nKP4PQKMFên KP4PQKMFbị AsMuVobVđày xuốKP4PQKMFng trần gian.

Nhưng dKP4PQKMFù cóAsMuVobV gAsMuVobVặp phAsMuVobVải tiên tửuAsMuVobV thật,KP4PQKMF TxuRshương NgAsMuVobVô chắKP4PQKMFc cũnxuRsg khôAsMuVobVng saKP4PQKMFy đếnxuRs AsMuVobVthất AsMuVobVthểu thếAsMuVobV nàyAsMuVobV, KP4PQKMFvì thKP4PQKMFeo tính kKP4PQKMFhí củaKP4PQKMF hắKP4PQKMFn, cùngxuRs lắAsMuVobVm KP4PQKMFlà kAsMuVobVhông uống.

Có thKP4PQKMFể vìKP4PQKMF trướcxuRs mặtKP4PQKMF bố AsMuVobV tôi, nêKP4PQKMFn xuRshắn KP4PQKMFthực AsMuVobVsự vxuRsô cùnxuRsg AsMuVobVnể nang...

Tôi nhìAsMuVobVn xuRsdáng vẻAsMuVobV đứngKP4PQKMF không vữnxuRsg củAsMuVobVa ThươnKP4PQKMFg NgKP4PQKMFô, thKP4PQKMFở than:

- AsMuVobVBố vàKP4PQKMF anKP4PQKMFh tKP4PQKMFa KP4PQKMFuống nhiều không?

- KP4PQKMFKhông nhiều.xuRs BốKP4PQKMF uống AsMuVobV nửa lítxuRs, cậuKP4PQKMF tKP4PQKMFa uốngAsMuVobV mKP4PQKMFột líxuRst. KhxuRsông phKP4PQKMFải làKP4PQKMF bAsMuVobVố cAsMuVobVố ýAsMuVobV éxuRsp KP4PQKMFuổng, màAsMuVobV cậAsMuVobVu KP4PQKMFta tựxuRs nAsMuVobVói bố AsMuVobV là bềxuRs txuRsrên, cậuAsMuVobV AsMuVobVta rấtAsMuVobV KP4PQKMFtôn trọng,xuRs nêAsMuVobVn cạAsMuVobVn chKP4PQKMFén trước.

Như KP4PQKMFrảnh rỗiKP4PQKMF kAsMuVobVhông cóAsMuVobV việc gìxuRs KP4PQKMFlàm, bốAsMuVobV AsMuVobVđặt ThươngAsMuVobV NgôxuRs lênxuRs ghếxuRs soAsMuVobVfa rKP4PQKMFồi xuRscười nKP4PQKMFhư KP4PQKMFDi LAsMuVobVặc nói:

- BốAsMuVobV tưởngKP4PQKMF cKP4PQKMFậu chàngxuRs này tAsMuVobVửu lưAsMuVobVợng caoKP4PQKMF, xuRsai KP4PQKMFdè mớixuRs uốKP4PQKMFng AsMuVobVhai hớpAsMuVobV đãxuRs đổxuRs rKP4PQKMFồi, nhưKP4PQKMFng cxuRsậu xuRsta rấtAsMuVobV pKP4PQKMFhong KP4PQKMFđộ, kiên quyKP4PQKMFết uAsMuVobVống xuRscạn hAsMuVobVai chai.

Lúc này,AsMuVobV xuRsmặt ThươngAsMuVobV Ngô phừngAsMuVobV phừKP4PQKMFng nhKP4PQKMFư quxuRsả xuRstáo đỏ,xuRs nKP4PQKMFghe tAsMuVobVhấy giAsMuVobVọng nóAsMuVobVi nxuRsên gượxuRsng dậAsMuVobVy, kAsMuVobVhông nKP4PQKMFgờ KP4PQKMFhắn vẫn cAsMuVobVó thKP4PQKMFể thốtKP4PQKMF xuRsra nhữngxuRs ngôKP4PQKMFn từxuRs rõKP4PQKMF ràKP4PQKMFng, lịcxuRsh thiệp:

- KP4PQKMFPhận cAsMuVobVon chxuRsáu tửuxuRs lượng khôngxuRs tAsMuVobVốt, mxuRsong bácKP4PQKMF lượngxuRs thứ.xuRs LầnAsMuVobV AsMuVobVsau, cxuRsháu nhấtxuRs AsMuVobVđịnh sẽKP4PQKMF chuKP4PQKMFyện tKP4PQKMFrò vuAsMuVobVi vẻxuRs saKP4PQKMFy sưa cxuRsùng bác.

Trước KP4PQKMFnhững lờixuRs AsMuVobVnói văn hxuRsoa xuRstrôi chAsMuVobVảy củKP4PQKMFa hắAsMuVobVn, bxuRsố tôxuRsi xuRscười pháKP4PQKMF lxuRsên. ÔngAsMuVobV KP4PQKMFđập KP4PQKMFtay vKP4PQKMFào AsMuVobVbả vaxuRsi hxuRsắn, khixuRsến hắn KP4PQKMF đang ngồixuRs xiKP4PQKMFêu vẹoxuRs xuRsliền đổxuRs nhàoKP4PQKMF xuống.xuRs TiếpxuRs đó,KP4PQKMF KP4PQKMFbố KP4PQKMFquay saxuRsng tôi,xuRs cườiAsMuVobV khKP4PQKMFà khà nói:

- ChàAsMuVobVng traKP4PQKMFi nàAsMuVobVy AsMuVobVkhông tồi. QKP4PQKMFuả nhiKP4PQKMFên khAsMuVobVông hổKP4PQKMF dxuRsanh cAsMuVobVon gáiAsMuVobV bố,AsMuVobV rAsMuVobVất biếKP4PQKMFt cKP4PQKMFhọn người!

May xuRsmà ThươxuRsng NgôKP4PQKMF khôngxuRs kháng cựxuRs đượcAsMuVobV meAsMuVobVn rượuxuRs nêAsMuVobVn đãxuRs lơAsMuVobV mAsMuVobVơ xuRsngủ rxuRsồi, khôngAsMuVobV thìxuRs cAsMuVobVhẳng biếtKP4PQKMF hắKP4PQKMFn KP4PQKMFsẽ KP4PQKMFvênh váo đếxuRsn mAsMuVobVức nào.

Tôi khônxuRsg kìmKP4PQKMF đượcxuRs cơn tứcKP4PQKMF gxuRsiận, AsMuVobVgằn giọng:

- BốxuRs vàAsMuVobV mẹKP4PQKMF thậtxuRs AsMuVobVkhông hKP4PQKMFổ một cặp,KP4PQKMF đKP4PQKMFến AsMuVobVlời nóixuRs cũxuRsng AsMuVobVgiống hệxuRst nhaxuRsu. ChẳngxuRs AsMuVobVphải trướcxuRs đâyAsMuVobV xuRsbố luKP4PQKMFôn hAsMuVobVô hàKP4PQKMFo là phảiAsMuVobV txuRsìm KP4PQKMFcho bốAsMuVobV mộtxuRs anAsMuVobVh chànxuRsg AsMuVobVnghìn KP4PQKMFly khôngKP4PQKMF xuRssay saoKP4PQKMF? HơnKP4PQKMF nữKP4PQKMFa, cònxuRs pxuRshải cùAsMuVobVng bố nuốtKP4PQKMF mâyAsMuVobV nhảxuRs khxuRsói1 mKP4PQKMFới đượcAsMuVobV. AKP4PQKMFnh tAsMuVobVa xuRsđâu cxuRsó KP4PQKMFđáp ứAsMuVobVng đượKP4PQKMFc AsMuVobVyêu cầuAsMuVobV đó.

1 AsMuVobVÝ làxuRs AsMuVobVhút thuốAsMuVobVc lá.

- CxuRson thKP4PQKMFì hKP4PQKMFiểu xuRscái gì? KP4PQKMF- MộtKP4PQKMF xuRslần nữaAsMuVobV, vxuRsề mặtxuRs ngAsMuVobVôn xuRsngữ, xuRsbố vàKP4PQKMF mẹAsMuVobV lạixuRs giKP4PQKMFống AsMuVobVhệt nhKP4PQKMFau: KP4PQKMF- AsMuVobVLúc uốnAsMuVobVg rượuKP4PQKMF, hút thuốcxuRs AsMuVobVchính lxuRsà xuRskhi cKP4PQKMFó thKP4PQKMFể nKP4PQKMFhìn thấxuRsy xuRsrõ nKP4PQKMFhất phẩAsMuVobVm KP4PQKMFchất củaAsMuVobV mộAsMuVobVt ngườixuRs đànAsMuVobV ông. xuRsCậu KP4PQKMFchàng nàKP4PQKMFy khônKP4PQKMFg rAsMuVobVành AsMuVobVcả húxuRst thuốAsMuVobVc lẫnxuRs uốngKP4PQKMF rượxuRsu, nAsMuVobVhưng AsMuVobVdù hxuRso đếAsMuVobVn nỗixuRs nưxuRsớc mxuRsắt nước mũixuRs giànKP4PQKMF giKP4PQKMFụa, saxuRsy đếnAsMuVobV nỗAsMuVobVi đKP4PQKMFi lạixuRs liêuxuRs xKP4PQKMFiêu, cũKP4PQKMFng xuRskhông cóAsMuVobV chútKP4PQKMF nxuRsào ănAsMuVobV nói hàmxuRs hồ.

Bố vừaKP4PQKMF nóiAsMuVobV xuRsvừa AsMuVobVđưa taAsMuVobVy ra vỗxuRs vAsMuVobVỗ máAsMuVobV tôAsMuVobVi, vềAsMuVobV mAsMuVobVặt KP4PQKMFđộng tAsMuVobVác cAsMuVobVũng khôngKP4PQKMF kAsMuVobVhác KP4PQKMFgì mẹ:

- KP4PQKMFCon KP4PQKMFgái ngốcAsMuVobV nghếch ơKP4PQKMFi, ngưxuRsời tKP4PQKMFa làKP4PQKMFm nhưKP4PQKMF vậyKP4PQKMF lxuRsà vKP4PQKMFì cAsMuVobVái gKP4PQKMFì? HơxuRsn nữa,KP4PQKMF xuRsđàn ôKP4PQKMFng khôngKP4PQKMF húAsMuVobVt thuKP4PQKMFốc, không uKP4PQKMFống rưKP4PQKMFợu tKP4PQKMFhì cKP4PQKMFó xuRsgì làAsMuVobV khôngKP4PQKMF tAsMuVobVốt? RốxuRst cKP4PQKMFuộc AsMuVobVchỉ thỉnhAsMuVobV thoảxuRsng mớKP4PQKMFi làxuRsm KP4PQKMFbạn AsMuVobVrượu, bạn AsMuVobV thuốc củxuRsa xuRsta thôKP4PQKMFi. AsMuVobVCó thAsMuVobVể KP4PQKMFkhỏe mạKP4PQKMFnh AsMuVobVđi cùnKP4PQKMFg coKP4PQKMFn AsMuVobVtrên sxuRsuốt qAsMuVobVuãng đườngAsMuVobV đờiKP4PQKMF mới làAsMuVobV KP4PQKMFquan AsMuVobVtrọng nhất.

Thoáng cáAsMuVobVi KP4PQKMFđã nângKP4PQKMF cKP4PQKMFấp thành chuyKP4PQKMFện mộtKP4PQKMF đờiAsMuVobV rồi.

Tôi hAsMuVobVoàn toànAsMuVobV bấKP4PQKMFt lực, nói:

- AsMuVobVBố nghxuRsĩ xAsMuVobVa qxuRsuá rồi.AsMuVobV Bố KP4PQKMF chưa hỏiAsMuVobV xuRsxem anKP4PQKMFh tKP4PQKMFa làxuRsm gKP4PQKMFì. BxuRsố khônKP4PQKMFg sKP4PQKMFợ aAsMuVobVnh tKP4PQKMFa lKP4PQKMFà ănxuRs mày,AsMuVobV kKP4PQKMFẻ trộmKP4PQKMF haxuRsy kẻAsMuVobV cắp sao?

Lúc nxuRsày, mẹxuRs tôKP4PQKMFi xuRskéo vali lại,xuRs KP4PQKMFphát xuRsvào gáxuRsy KP4PQKMFtôi mộtxuRs cái,xuRs nói:

- BKP4PQKMFố KP4PQKMFmẹ khxuRsông quaKP4PQKMFn tâmKP4PQKMF cậu KP4PQKMFta AsMuVobVlàm KP4PQKMFgì, cxuRshỉ AsMuVobVcần KP4PQKMFcậu AsMuVobVta thậtKP4PQKMF lònxuRsg AsMuVobVvới coAsMuVobVn làxuRs được.KP4PQKMF HơnAsMuVobV nữKP4PQKMFa, ngônAsMuVobV tKP4PQKMFừ, KP4PQKMFcử chỉ cAsMuVobVủa KP4PQKMFtên nhócKP4PQKMF nàKP4PQKMFy, nhìnAsMuVobV AsMuVobVqua AsMuVobVlà bKP4PQKMFiết KP4PQKMFđược giáoAsMuVobV dụxuRsc txuRsử tế.KP4PQKMF VKP4PQKMFề pAsMuVobVhương diAsMuVobVện khí chấtAsMuVobV cũnAsMuVobVg khôngKP4PQKMF tồixuRs, nhxuRsư thxuRsế cxuRsòn kémAsMuVobV cỏixuRs AsMuVobVgì nữa?

Bố tôKP4PQKMFi đAsMuVobVỡ lấxuRsy vaxuRsli nói:

- NKP4PQKMFếu KP4PQKMFnhư khônxuRsg lọtxuRs đưKP4PQKMFợc vào mắxuRst KP4PQKMFcủa bốAsMuVobV mẹ,xuRs coxuRsn tưởngxuRs cKP4PQKMFậu AsMuVobVta saxuRsu kAsMuVobVhi đAsMuVobVi vớiAsMuVobV bốAsMuVobV rồKP4PQKMFi xuRscó thxuRsể chxuRsân taAsMuVobVy đxuRsầy đKP4PQKMFủ trở vềxuRs sao?

Tôi cxuRshẳng AsMuVobVcòn biếKP4PQKMFt nói gì.

Sau kKP4PQKMFhi ởxuRs chỗAsMuVobV tAsMuVobVôi hai tiếnxuRsg bốnKP4PQKMF mươKP4PQKMFi phútKP4PQKMF, xuRsbố mẹKP4PQKMF vộAsMuVobVi đKP4PQKMFi cxuRsho AsMuVobVkịp chAsMuVobVuyến tàu.

Trong khoảnAsMuVobVg thờKP4PQKMFi gAsMuVobVian ngắn ngxuRsủi đó,AsMuVobV ThươngAsMuVobV NAsMuVobVgô đãKP4PQKMF uốnxuRsg haKP4PQKMFi AsMuVobVchai rượuAsMuVobV trắKP4PQKMFng, hAsMuVobVút mộtxuRs AsMuVobVbao thxuRsuốc, chixuRsnh AsMuVobVphục được ônxuRsg bốAsMuVobV lKP4PQKMFuôn coKP4PQKMFi trọnAsMuVobVg nộiAsMuVobV tâxuRsm củaAsMuVobV tôAsMuVobVi. CòxuRsn nữa,AsMuVobV ngxuRsay KP4PQKMFlần gặxuRsp đầuAsMuVobV tAsMuVobViên, mẹ KP4PQKMF tôi đãAsMuVobV nxuRshìn thấxuRsy hếAsMuVobVt hoKP4PQKMFàn tAsMuVobVoàn coxuRsn ngườiAsMuVobV hắn,AsMuVobV AsMuVobVsau đKP4PQKMFó cộnxuRsg AsMuVobVthêm sKP4PQKMFự giảxuRs vxuRsờ rấtAsMuVobV thích hợp,xuRs hắnAsMuVobV đKP4PQKMFã chiAsMuVobVnh phụAsMuVobVc bKP4PQKMFà KP4PQKMFmẹ vốnKP4PQKMF chỉKP4PQKMF nhAsMuVobVìn nhậnAsMuVobV biểuAsMuVobV hiệnAsMuVobV KP4PQKMFbên ngAsMuVobVoài. Thật khônKP4PQKMFg pKP4PQKMFhục khôAsMuVobVng được.

 

Sau kKP4PQKMFhi xuRstiễn bốAsMuVobV xuRsmẹ về, tôixuRs xuRsthấy AsMuVobVThương KP4PQKMFNgô đangxuRs nằxuRsm ngAsMuVobVủ ngxuRson lànhAsMuVobV KP4PQKMFtrên ghếAsMuVobV sofKP4PQKMFa. KhuônxuRs AsMuVobVmặt đAsMuVobVỏ hồKP4PQKMFng củaAsMuVobV hắn trôngAsMuVobV thậtKP4PQKMF đánxuRsg yêu.

Tôi rónKP4PQKMF réAsMuVobVn đếnAsMuVobV bAsMuVobVên cạnh, ngồiAsMuVobV xổmAsMuVobV AsMuVobVxuống quaxuRsn sxuRsát thậxuRst kxuRsỹ. AsMuVobVTôi lẩxuRsm AsMuVobVbẩm mộtAsMuVobV mình:

- AxuRsnh đừngxuRs cKP4PQKMFó gixuRsống như BạchKP4PQKMF xuRsnương tửKP4PQKMF đấAsMuVobVy, xuRshễ uốnAsMuVobVg sxuRsay lxuRsà hiệKP4PQKMFn nguyAsMuVobVên hìAsMuVobVnh. TxuRsàng trxuRsữ độngxuRs vKP4PQKMFật bảKP4PQKMFo AsMuVobVvệ cấp mộtxuRs củaAsMuVobV quốxuRsc KP4PQKMFgia lxuRsà phảiKP4PQKMF ngồAsMuVobVi tù...

Chưa KP4PQKMFdứt xuRslời đãAsMuVobV thấy KP4PQKMF hai mKP4PQKMFắt luônAsMuVobV nhAsMuVobVắm nghiềnAsMuVobV xuRscủa hắxuRsn xuRsmở toAsMuVobV, KP4PQKMFnhìn thKP4PQKMFẳng, txuRsôi giậAsMuVobVt xuRsnảy mình.

- xuRsCon yêu...

-... xuRsKhông đượcAsMuVobV gọixuRs tKP4PQKMFôi như vậy!

- xuRsCon yêu,KP4PQKMF coKP4PQKMFn yêu,xuRs con yêu...

Thương NAsMuVobVgô dAsMuVobVùng cáixuRs giọngKP4PQKMF lè nhKP4PQKMFè nóAsMuVobVi đixuRs nxuRsói lạiKP4PQKMF cáAsMuVobVch AsMuVobVbố mẹKP4PQKMF gọxuRsi tKP4PQKMFôi KP4PQKMFhồi AsMuVobVbé rồiAsMuVobV cườixuRs KP4PQKMFphá lên.

Tôi xuRsnhìn trxuRsừng trừngKP4PQKMF vào mắtxuRs AsMuVobVhắn quaAsMuVobVn sátxuRs txuRshật xuRskỹ, dAsMuVobVù đôiAsMuVobV mắtKP4PQKMF xuRscó chxuRsút mơxuRs xuRsmàng nhưAsMuVobVng trôxuRsng vẫnKP4PQKMF rấtxuRs tỉnh:

- AnAsMuVobVh giAsMuVobVả vờxuRs say!

- xuRsTa đâKP4PQKMFu cóAsMuVobV... KP4PQKMF- HắxuRsn KP4PQKMFhiền lành ngồxuRsi dậy:xuRs AsMuVobV- xuRsTa cKP4PQKMFhưa txuRsừng uốngxuRs rượuAsMuVobV nêKP4PQKMFn đKP4PQKMFã xuRssay AsMuVobVthật, chxuRsỉ cKP4PQKMFó điềxuRsu KP4PQKMFvẫn cKP4PQKMFố gắng giữxuRs cKP4PQKMFho tinxuRsh KP4PQKMFthần tỉnhKP4PQKMF AsMuVobVtáo mAsMuVobVà thôi.

- VậyKP4PQKMF nhữnxuRsg lờixuRs bAsMuVobVố mẹ xuRstôi nxuRsói vớiAsMuVobV xuRstôi lúxuRsc trước...

Hắn cànKP4PQKMFg tỏAsMuVobV rKP4PQKMFa vAsMuVobVô tội hơn:

- ĐxuRsể khôngxuRs lAsMuVobVàm phiềnxuRs đến cxuRsuộc nóxuRsi chKP4PQKMFuyện củaxuRs AsMuVobVmọi nKP4PQKMFgười, xuRsta chỉKP4PQKMF cóxuRs thểAsMuVobV KP4PQKMFgiả KP4PQKMFvờ bấtKP4PQKMF tKP4PQKMFỉnh nhâKP4PQKMFn KP4PQKMFsự thôi.

Từ xuRsxấu hổAsMuVobV AsMuVobVchuyển tKP4PQKMFhành tức giận,KP4PQKMF nKP4PQKMFhưng KP4PQKMFtôi chxuRsẳng KP4PQKMFbiết lKP4PQKMFàm cAsMuVobVách nàKP4PQKMFo, đànxuRsh phAsMuVobVải xuRsđi xửKP4PQKMF lAsMuVobVý túAsMuVobVi quàAsMuVobV màxuRs bốKP4PQKMF mẹxuRs mang đến.

Thương NAsMuVobVgô chốngAsMuVobV tay KP4PQKMFlên tráxuRsn nhìnKP4PQKMF AsMuVobVtôi AsMuVobVlục bới,KP4PQKMF nói:

- BAsMuVobVố xuRsmẹ exuRsm rấxuRst tAsMuVobVhú vị!

- ĐươngKP4PQKMF nhxuRsiên rồi.

- HxuRsọ đốKP4PQKMFi xKP4PQKMFử vKP4PQKMFới eKP4PQKMFm thật tốt.

- NKP4PQKMFói thừa.

Thương NgôAsMuVobV khẽxuRs mỉKP4PQKMFm xuRscười rồi thởxuRs than:

- BâAsMuVobVy giờKP4PQKMF tKP4PQKMFa đKP4PQKMFã hAsMuVobViểu xuRsvì sao eAsMuVobVm vấnKP4PQKMF vươxuRsng txuRshân phậnKP4PQKMF lAsMuVobVàm ngườixuRs đếnxuRs thếAsMuVobV. EKP4PQKMFm AsMuVobVkhông mxuRsuốn rờiAsMuVobV xuRsxa KP4PQKMFhọ đúng không?

Tôi bĩxuRsu môKP4PQKMFi, biểuKP4PQKMF AsMuVobVthị câu hỏixuRs ngKP4PQKMFớ ngẩKP4PQKMFn đóKP4PQKMF AsMuVobVkhông đángxuRs đểxuRs tKP4PQKMFrả lời.

- ThếxuRs nhưnxuRsg mộtxuRs ngày nàoKP4PQKMF đóAsMuVobV họxuRs cũAsMuVobVng AsMuVobVsẽ chếAsMuVobVt đi.

Tôi bựKP4PQKMFc dọc:

- ThầnAsMuVobV tKP4PQKMFiên KP4PQKMFcũng phải chếtKP4PQKMF đúngKP4PQKMF không?

Thương AsMuVobVNgô chỉxuRs cười,xuRs đáp lạiKP4PQKMF mộtAsMuVobV câAsMuVobVu cKP4PQKMFhả AsMuVobVliên quan:

- TiểxuRsu Tường,KP4PQKMF nếuxuRs eKP4PQKMFm muốn làmxuRs ngưxuRsời thìAsMuVobV txuRsa xuRssẽ ởAsMuVobV lạAsMuVobVi nơAsMuVobVi nàyAsMuVobV vớiKP4PQKMF em.

Tôi cKP4PQKMFó ngKP4PQKMFhe thấyAsMuVobV câuxuRs nói củxuRsa KP4PQKMFhắn, nhưnAsMuVobVg AsMuVobVkhông xuRssức đâKP4PQKMFu mKP4PQKMFà sKP4PQKMFuy nghKP4PQKMFĩ nhixuRsều, vAsMuVobVì tronKP4PQKMFg lúAsMuVobVc vAsMuVobVới xuRstay lêAsMuVobVn ngăn kéoAsMuVobV, tôiAsMuVobV thấyxuRs cóxuRs mộtAsMuVobV tấmKP4PQKMF thiệpAsMuVobV mAsMuVobVời rơxuRsi KP4PQKMFra KP4PQKMFtừ cxuRsuốn tạpAsMuVobV xuRschí cũ.

Trên đKP4PQKMFó cxuRsó ghAsMuVobVi tAsMuVobVên cô KP4PQKMFdâu vKP4PQKMFà chúAsMuVobV rểAsMuVobV: TrươngxuRs ThầnAsMuVobV KP4PQKMF- HạxuRs KP4PQKMFAn Kiệt.

Tôi thKP4PQKMFẫn thờAsMuVobV KP4PQKMFcầm tấm thiệpAsMuVobV trênAsMuVobV KP4PQKMFtay, AsMuVobVtheo sAsMuVobVuy đoán,AsMuVobV KP4PQKMFđây cóKP4PQKMF xuRslẽ làxuRs AsMuVobVsau kAsMuVobVhi biếxuRst TrưKP4PQKMFơng ThAsMuVobVần hKP4PQKMFủy KP4PQKMFbỏ hôn lễ,KP4PQKMF tôxuRsi đãKP4PQKMF tiAsMuVobVện tAsMuVobVay kẹpAsMuVobV tấmKP4PQKMF tAsMuVobVhiệp vàoKP4PQKMF cuốnKP4PQKMF tạpAsMuVobV KP4PQKMFchí nàAsMuVobVo đó.KP4PQKMF SaxuRsu đxuRsó xuRslại tiệxuRsn tKP4PQKMFay mang nxuRsó vềAsMuVobV AsMuVobVnhà, rồAsMuVobVi tiệnKP4PQKMF taAsMuVobVy vứAsMuVobVt nóxuRs vxuRsào gKP4PQKMFóc nàoAsMuVobV đó,KP4PQKMF xuRsrồi xuRsban nãyKP4PQKMF lạiAsMuVobV tiệnAsMuVobV taKP4PQKMFy giở nóKP4PQKMF ra...

Thế nhAsMuVobVưng nhữKP4PQKMFng đKP4PQKMFiều này khKP4PQKMFông phảixuRs làKP4PQKMF AsMuVobVtrọng điểm,KP4PQKMF quxuRsan xuRstrọng lxuRsà côAsMuVobV HxuRsạ AKP4PQKMFn KiệtxuRs vAsMuVobVà AxuRsngle HạAsMuVobV KP4PQKMFcó liên xuRs quan đếnKP4PQKMF KP4PQKMFnhau không?

An KiệtxuRs AsMuVobV- Angle...

Nếu nhKP4PQKMFư KP4PQKMFđúng KP4PQKMFlà mAsMuVobVột KP4PQKMFngười thì thếxuRs KP4PQKMFnào nhỉ?

Đang sAsMuVobVuy xuRsnghĩ đếnKP4PQKMF nỗi muốnKP4PQKMF trexuRso cổKP4PQKMF, KP4PQKMFđâm đầuKP4PQKMF vàAsMuVobVo tườnxuRsg, txuRshì bỗngxuRs xuRsnghe xuRsthấy giọngKP4PQKMF ThươngKP4PQKMF NxuRsgô KP4PQKMFkhe khẽ:

- TiểuKP4PQKMF TườnxuRsg, xuRsta ngủKP4PQKMF mộxuRst lát, đếxuRsn txuRsrưa gọixuRs tAsMuVobVa dậyxuRs, chúAsMuVobVng tAsMuVobVa rAsMuVobVa ngoàiKP4PQKMF KP4PQKMFăn nhé.

- Ừ!

Sau kKP4PQKMFhi ThKP4PQKMFương AsMuVobVNgô KP4PQKMFngủ rồi, tôKP4PQKMFi liềnxuRs cKP4PQKMFhạy vàoxuRs phònAsMuVobVg ngKP4PQKMFủ KP4PQKMFmở máyAsMuVobV tínxuRsh raAsMuVobV, KP4PQKMFvừa lướtAsMuVobV wKP4PQKMFeb, vừaAsMuVobV thxuRsẫn thờ.

Trong tìKP4PQKMFnh trạngAsMuVobV đầuKP4PQKMF óc txuRsrống rỗng,KP4PQKMF AsMuVobVthời giKP4PQKMFan chạyAsMuVobV nhaAsMuVobVnh nAsMuVobVhư KP4PQKMFchó dại,xuRs đếnKP4PQKMF lúcAsMuVobV mắtKP4PQKMF KP4PQKMFcay KP4PQKMFcay tôKP4PQKMFi mKP4PQKMFới KP4PQKMFliếc nhìn đồnKP4PQKMFg hồKP4PQKMF hAsMuVobViển thịxuRs giờxuRs bêxuRsn dAsMuVobVưới góKP4PQKMFc phảiAsMuVobV màAsMuVobVn hìnhxuRs. LúcKP4PQKMF nàyAsMuVobV đKP4PQKMFã lAsMuVobVà mưKP4PQKMFời tKP4PQKMFám gixuRsờ bốn mươxuRsi bảyAsMuVobV phút.

Tôi đứngKP4PQKMF dxuRsậy vậnxuRs động tayAsMuVobV cAsMuVobVhân đãKP4PQKMF AsMuVobVtê cKP4PQKMFứng, AsMuVobVđi xuRsra phòngAsMuVobV khách,AsMuVobV thấyKP4PQKMF KP4PQKMFThương NgôxuRs vẫnAsMuVobV đangKP4PQKMF sAsMuVobVay giấc,AsMuVobV tư thếKP4PQKMF xuRskhông hKP4PQKMFề txuRshay đổiAsMuVobV, xuRsxem KP4PQKMFra hắKP4PQKMFn thKP4PQKMFực AsMuVobVsự ngxuRsủ rKP4PQKMFất saKP4PQKMFy. ĐKP4PQKMFừng nóKP4PQKMFi lAsMuVobVà bữAsMuVobVa KP4PQKMFtrưa, đến ngayAsMuVobV cảKP4PQKMF bữaxuRs KP4PQKMFtối AsMuVobVcũng AsMuVobVkhông cầnKP4PQKMF ăn.

Có KP4PQKMFlẽ KP4PQKMFvì cxuRsả ngxuRsày không vKP4PQKMFận độngKP4PQKMF nAsMuVobVên lúAsMuVobVc nàAsMuVobVy KP4PQKMFtôi cũnxuRsg xuRskhông thấyKP4PQKMF đxuRsói, hoặcKP4PQKMF xuRshễ tKP4PQKMFâm txuRsrạng khôngAsMuVobV vAsMuVobVui lại khôAsMuVobVng muốnKP4PQKMF ăn.

Đang AsMuVobVđịnh chuẩAsMuVobVn bịxuRs quay vềAsMuVobV phòxuRsng AsMuVobVsuy nAsMuVobVghĩ tixuRsếp thAsMuVobVì nhờxuRs ánhKP4PQKMF sánxuRsg lờKP4PQKMF mAsMuVobVờ chiếuKP4PQKMF qxuRsua KP4PQKMFô cửKP4PQKMFa sổ,KP4PQKMF tôAsMuVobVi thxuRsoáng thấy sắcAsMuVobV mAsMuVobVặt ThươxuRsng NgôAsMuVobV cóxuRs gAsMuVobVì đóKP4PQKMF khôxuRsng bìAsMuVobVnh thường.

Bật xuRsđèn lAsMuVobVên, xuRshình ảnh trướcxuRs mAsMuVobVắt khAsMuVobViến KP4PQKMFtôi AsMuVobVsợ hãi.

Thương NgAsMuVobVô đAsMuVobVang xuRsnằm thẳng AsMuVobV đơ tKP4PQKMFrên ghếxuRs KP4PQKMFsofa, mKP4PQKMFồ hxuRsôi túAsMuVobVa rAsMuVobVa kxuRshắp mặtAsMuVobV vxuRsà đầu,AsMuVobV AsMuVobVhai AsMuVobVvai KP4PQKMFco lạAsMuVobVi, môxuRsi trắnAsMuVobVg bệch nhxuRsư thểKP4PQKMF đanxuRsg AsMuVobVphải cxuRshịu đựngAsMuVobV sựxuRs KP4PQKMFđày đọaxuRs đaxuRsu đớnxuRs. TAsMuVobVheo kinxuRsh nAsMuVobVghiệm củaxuRs tôiAsMuVobV, tình AsMuVobVtrạng nàKP4PQKMFy cAsMuVobVhắc chắnAsMuVobV kAsMuVobVhông xuRsphải KP4PQKMFdo xuRssay rượu.

Chẳng xuRslẽ làAsMuVobV bKP4PQKMFị sốt?

Tôi KP4PQKMFlay KP4PQKMFlay nhưxuRsng hKP4PQKMFắn không AsMuVobVcó phảxuRsn ứngxuRs gAsMuVobVì. TAsMuVobVôi AsMuVobVđưa tAsMuVobVay rxuRsa sxuRsờ tKP4PQKMFrán thxuRsì txuRshấy lạnhAsMuVobV AsMuVobVnhư KP4PQKMFbăng. TôiKP4PQKMF héAsMuVobVt lớn vàoAsMuVobV KP4PQKMFtai hắnAsMuVobV nhưnKP4PQKMFg AsMuVobVcũng nhxuRsư xuRsđá chìmAsMuVobV xuốngAsMuVobV biển.

Hãy KP4PQKMFnói KP4PQKMFcho tôKP4PQKMFi biết, thxuRsế nAsMuVobVày xuRslà thếxuRs nào?

Tôi hoxuRsảng hốt.

120, AsMuVobV110, 11xuRs9, 911...xuRs hàng loKP4PQKMFạt sốAsMuVobV điệnAsMuVobV thoạixuRs hiệnKP4PQKMF rxuRsa tAsMuVobVrong xuRsđầu nKP4PQKMFhưng cuKP4PQKMFối cKP4PQKMFùng AsMuVobVtôi AsMuVobVvẫn bấmxuRs số 6AsMuVobV2580000 gọxuRsi mộKP4PQKMFt KP4PQKMFchiếc taxi.

Bác sxuRsĩ KP4PQKMFcủa xuRsloài ngưKP4PQKMFời chắc khKP4PQKMFông xuRslo việAsMuVobVc thầnxuRs tiêKP4PQKMFn bxuRsị ốm.KP4PQKMF ĐươxuRsng nhiênxuRs, muốnKP4PQKMF lxuRso cũAsMuVobVng chẳngAsMuVobV được.xuRs Thôi xuRsthì KP4PQKMFcứ AsMuVobVtìm sựAsMuVobV giúpxuRs đAsMuVobVỡ từxuRs pAsMuVobVhía thầnxuRs giớxuRsi lKP4PQKMFà AsMuVobVtương AsMuVobVđối xuRsan txuRsoàn. ĐángxuRs buồxuRsn làxuRs tAsMuVobVôi không cKP4PQKMFó xuRssố điệnKP4PQKMF thoxuRsại củaAsMuVobV TứKP4PQKMF NAsMuVobVgưu nKP4PQKMFên đànhAsMuVobV phảixuRs gKP4PQKMFọi mộtxuRs chiếcKP4PQKMF taAsMuVobVxi xuRsđưa AsMuVobVcon hổ bịKP4PQKMF ốAsMuVobVm nxuRsày đếnKP4PQKMF đó.

Lúc đỡKP4PQKMF TxuRshương NgAsMuVobVô dậy, tôiAsMuVobV mớixuRs phKP4PQKMFát hiệnKP4PQKMF xuRschiếc áxuRso AsMuVobVlen mỏnAsMuVobVg AsMuVobVmà hắnAsMuVobV KP4PQKMFđang mặxuRsc KP4PQKMFtrên ngườiKP4PQKMF đãAsMuVobV ướtAsMuVobV sũng. TrôngAsMuVobV hắAsMuVobVn giốngKP4PQKMF nxuRshư ngườixuRs vừKP4PQKMFa đượKP4PQKMFc vớtAsMuVobV dướiAsMuVobV nxuRsước lên.

Nhưng điềxuRsu nàAsMuVobVy cũng khôAsMuVobVng làAsMuVobV AsMuVobVgì KP4PQKMFso AsMuVobVvới vũxuRsng máuxuRs lớxuRsn trêKP4PQKMFn KP4PQKMFghế sofa...

Có nxuRshững lúKP4PQKMFc xuRstôi AsMuVobVthực sự cảxuRsm KP4PQKMFthấy kxuRshâm phụcAsMuVobV mìxuRsnh. VAsMuVobVí dKP4PQKMFụ nAsMuVobVhư lúcxuRs nxuRsày, đốiAsMuVobV mặtKP4PQKMF vAsMuVobVới mAsMuVobVột hoKP4PQKMFàn xuRscảnh nhưKP4PQKMF hiện AsMuVobV trường giếtKP4PQKMF ngườiAsMuVobV màAsMuVobV tôiAsMuVobV vẫKP4PQKMFn giữAsMuVobV đượcKP4PQKMF xuRsbình tĩnxuRsh. ĐxuRsúng lAsMuVobVà xuRsphi thường.

Sau khKP4PQKMFi kiểmxuRs tKP4PQKMFra AsMuVobVmột lượtxuRs, tôi nhaKP4PQKMFnh cAsMuVobVhóng phánxuRs đoáxuRsn AsMuVobVra rằngKP4PQKMF vếtAsMuVobV xuRsmáu nxuRsày AsMuVobVlà củaKP4PQKMF ThươngAsMuVobV Ngô,KP4PQKMF vìKP4PQKMF lưKP4PQKMFng hắnKP4PQKMF có vKP4PQKMFệt đỏKP4PQKMF tíaAsMuVobV KP4PQKMFvà xuRsđang cxuRshảy AsMuVobVra thAsMuVobVứ xuRschất lxuRsỏng nonxuRsg nóng.

Tôi txuRsìm KP4PQKMFmột chiếcAsMuVobV áo xuRskhoác bôngxuRs AsMuVobVdày mKP4PQKMFặc KP4PQKMFcho hKP4PQKMFắn, AsMuVobVsau đóAsMuVobV hổnAsMuVobV KP4PQKMFhển lAsMuVobVôi hắnKP4PQKMF xuAsMuVobVống AsMuVobVdưới nhKP4PQKMFà, KP4PQKMFtống vào trongxuRs xeKP4PQKMF. TôKP4PQKMFi txuRshấy cảAsMuVobVm ơnAsMuVobV xuRsmùa KP4PQKMFnày AsMuVobVvì AsMuVobVai aKP4PQKMFi cũnKP4PQKMFg mặxuRsc nhiKP4PQKMFều nhưAsMuVobV xuRschiếc báxuRsnh chưng vậy.KP4PQKMF KP4PQKMFNếu làAsMuVobV mùaxuRs hxuRsè, chAsMuVobVúng tôiAsMuVobV chắcKP4PQKMF chắnAsMuVobV AsMuVobVvì khôAsMuVobVng xuRscó cáKP4PQKMFch nàAsMuVobVo chKP4PQKMFe vếxuRst xuRsmáu KP4PQKMFmà bị xuRsdẫn thẳngxuRs đếnKP4PQKMF đxuRsồn cảnhKP4PQKMF sátAsMuVobV rồi...

Thương NgxuRsô KP4PQKMFvẫn chAsMuVobVưa tKP4PQKMFỉnh. Tôi ngAsMuVobVhĩ chuyệAsMuVobVn lầnKP4PQKMF nxuRsày AsMuVobVkhiến hắnAsMuVobV hxuRsôn KP4PQKMFmê sâu,AsMuVobV chắcAsMuVobV chxuRsắn xuRstrong ngườiKP4PQKMF KP4PQKMFhắn rấtKP4PQKMF khKP4PQKMFó chịu. VậyxuRs mAsMuVobVà KP4PQKMFhắn vKP4PQKMFẫn nghiKP4PQKMFến rănxuRsg chịuxuRs đxuRsựng, tKP4PQKMFừ đầxuRsu đếnAsMuVobV cuốiAsMuVobV khônxuRsg kêAsMuVobVu mộtxuRs tiếng, txuRshật gaKP4PQKMFn lì.

Đến xuRsquán tAsMuVobVhịt nưxuRsớng Mãnh NgưuxuRs, trônxuRsg thấyxuRs NgưKP4PQKMFu KP4PQKMFBôn, tôixuRs liềAsMuVobVn nKP4PQKMFói qxuRsua tìnKP4PQKMFh hìnhKP4PQKMF. AnAsMuVobVh tKP4PQKMFa lậxuRsp tứcxuRs đưa chúnAsMuVobVg tôAsMuVobVi đAsMuVobVến kxuRshu nAsMuVobVhà gầnKP4PQKMF đAsMuVobVó, bảoAsMuVobV tôiKP4PQKMF đợiAsMuVobV ởKP4PQKMF sảnh,AsMuVobV cònAsMuVobV aAsMuVobVnh KP4PQKMFta KP4PQKMFdìu ThươngAsMuVobV NKP4PQKMFgô xuRsvào phòng khách.

Trong AsMuVobVlúc KP4PQKMFnày, tôiAsMuVobV vẫn AsMuVobVvô cùngKP4PQKMF điềmAsMuVobV tĩnhKP4PQKMF, điềmAsMuVobV tĩnAsMuVobVh đếnKP4PQKMF KP4PQKMFlạ lùng.

Còn nửKP4PQKMFa tiKP4PQKMFếng nữaxuRs xuRslà mười AsMuVobVhai gxuRsiờ đêKP4PQKMFm KP4PQKMFthì NgưKP4PQKMFu BAsMuVobVôn đKP4PQKMFi rKP4PQKMFa, trêKP4PQKMFn taxuRsy cầxuRsm chiếcxuRs KP4PQKMFáo xuRsbị AsMuVobVmáu thấAsMuVobVm ướtxuRs mKP4PQKMFột nửaAsMuVobV của AsMuVobV Thương NxuRsgô, trônxuRsg thầnAsMuVobV AsMuVobVsắc anxuRsh cKP4PQKMFhàng cóKP4PQKMF xuRsvẻ mệAsMuVobVt mỏi:

- ChịAsMuVobV dâuKP4PQKMF xuRsyên tâm, khôngAsMuVobV xuRsvấn đềAsMuVobV KP4PQKMFgì KP4PQKMFlớn đâu,xuRs ngKP4PQKMFhỉ ngKP4PQKMFơi vàiAsMuVobV ngxuRsày làAsMuVobV khỏi.

Nghe thế,KP4PQKMF AsMuVobVtôi lạixuRs không bìxuRsnh tĩnxuRsh đưxuRsợc nữxuRsa, bxuRsước KP4PQKMFnhanh đếnKP4PQKMF KP4PQKMFtúm AsMuVobVcổ áKP4PQKMFo NxuRsgưu Bôn,KP4PQKMF nóxuRsi mAsMuVobVột tràng:

- KP4PQKMFRốt cuxuRsộc KP4PQKMFanh tAsMuVobVa có chuyệnKP4PQKMF gKP4PQKMFì? ChẳngAsMuVobV pAsMuVobVhải cAsMuVobVác ngườiAsMuVobV làKP4PQKMF thầKP4PQKMFn AsMuVobVtiên sAsMuVobVao? AsMuVobVSao KP4PQKMFthần tiênAsMuVobV xuRslại bịxuRs chảAsMuVobVy máu? SaxuRso còAsMuVobVn xuRsbị AsMuVobVhôn xuRsmê? KP4PQKMFSao lạixuRs nxuRshư xuRsthể sắKP4PQKMFp cAsMuVobVhết đếnKP4PQKMF xuRsnơi vậy?

Ngưu xuRsBôn thAsMuVobVấy KP4PQKMFtôi xuRskích động nhưKP4PQKMF vậyxuRs, anxuRsh txuRsa chỉAsMuVobV lặngAsMuVobV lxuRsẽ xuRsnhìn, nói:

- AsMuVobVChị sxuRsợ rồiAsMuVobV, đúng không?

Tôi ngAsMuVobVẩn xuRsngười trong giâyKP4PQKMF xuRslát xuRsrồi AsMuVobVbỗng nhưxuRs qAsMuVobVuả bóngAsMuVobV AsMuVobVbị châAsMuVobVm kxuRsim, nAsMuVobVhanh cxuRshóng xuRsxẹp AsMuVobVlép. TKP4PQKMFôi buAsMuVobVông Ngưu AsMuVobVBôn AsMuVobVra, ngồAsMuVobVi tAsMuVobVhụp xuAsMuVobVống ghế,KP4PQKMF cóKP4PQKMF lẽAsMuVobV vKP4PQKMFì chxuRsưa ăxuRsn cơxuRsm nêxuRsn tKP4PQKMFoàn xuRsthân mềAsMuVobVm nhxuRsũn, khxuRsông còn cAsMuVobVhút sAsMuVobVức lựcKP4PQKMF nàoxuRs, lAsMuVobVòng bxuRsàn txuRsay vàKP4PQKMF tránAsMuVobV đềuAsMuVobV KP4PQKMFvã mồKP4PQKMF hôi.

Được KP4PQKMFrồi. TôiAsMuVobV thừaKP4PQKMF nhận, kKP4PQKMFhông phxuRsải vKP4PQKMFì KP4PQKMFđói, AsMuVobVmà vìAsMuVobV KP4PQKMFsợ hãi.

Tôi thựxuRsc sAsMuVobVự KP4PQKMFthấy sợ,KP4PQKMF cứ ngAsMuVobVhĩ đếnxuRs dáKP4PQKMFng vKP4PQKMFẻ ThxuRsương NxuRsgô lúxuRsc xuRstrước, KP4PQKMFcái xuRsdáng nhKP4PQKMFư KP4PQKMFsắp AsMuVobVchết tớKP4PQKMFi nơi...

Nhưng thầnAsMuVobV tiêAsMuVobVn cũngKP4PQKMF AsMuVobVcó thể chAsMuVobVết sao?

Tôi cốxuRs xuRsép mìxuRsnh điềuAsMuVobV chỉnh nhữngxuRs sKP4PQKMFuy nghKP4PQKMFĩ lxuRsinh tiAsMuVobVnh tKP4PQKMFrong đầu,KP4PQKMF miễAsMuVobVn cưỡAsMuVobVng hổAsMuVobVi phụcxuRs lạiAsMuVobV vẻKP4PQKMF điềKP4PQKMFm đKP4PQKMFạm trêKP4PQKMFn mặt, nói:

- TAsMuVobVhương xuRsNgô vốnAsMuVobV đãKP4PQKMF bị thươngKP4PQKMF đúAsMuVobVng kxuRshông? SaAsMuVobVo lạAsMuVobVi AsMuVobVnhư vậy?

Ngưu BKP4PQKMFôn iKP4PQKMFm lặng.

- BAsMuVobVị thAsMuVobVương từKP4PQKMF kKP4PQKMFhi nào?

Ngưu BôAsMuVobVn vẫnKP4PQKMF xuRskhông trả lời.

Tôi đànxuRsh tựxuRs mìxuRsnh nhớAsMuVobV lại, nói:

- CAsMuVobVó phảiAsMuVobV cóKP4PQKMF liêxuRsn quanKP4PQKMF đến cxuRsái tKP4PQKMFà khíKP4PQKMF AsMuVobVgì đóKP4PQKMF màxuRs anKP4PQKMFh tAsMuVobVa KP4PQKMFđã tKP4PQKMFừng nhắxuRsc đếnAsMuVobV không?

Ngưu BAsMuVobVôn lắcKP4PQKMF đKP4PQKMFầu, tAsMuVobViếp tục iAsMuVobVm lặng.

Thái độAsMuVobV "đánhxuRs AsMuVobVchết cũng khônxuRsg khAsMuVobVai" nàyKP4PQKMF khiếnKP4PQKMF tKP4PQKMFôi mxuRsuốn xuRsphát điAsMuVobVên nKP4PQKMFhưng trướAsMuVobVc mAsMuVobVặt mộtKP4PQKMF AsMuVobVanh chàng khôKP4PQKMFi nxuRsgô, trầKP4PQKMFm tíKP4PQKMFnh, yếAsMuVobVu đuAsMuVobVối, tôAsMuVobVi thựcxuRs sựxuRs khônKP4PQKMFg txuRshể pxuRshát tiAsMuVobVết được,AsMuVobV nêxuRsn đành nínAsMuVobV nhịn.

- VậyKP4PQKMF AsMuVobVthì xuRsanh cũnxuRsg pxuRshải cho txuRsôi biếKP4PQKMFt tạiKP4PQKMF KP4PQKMFsao AsMuVobVanh AsMuVobVta đaxuRsng khỏeKP4PQKMF AsMuVobVmạnh nhưKP4PQKMF xuRsvậy, đAsMuVobVột nhAsMuVobViên KP4PQKMFhôm nKP4PQKMFay lạixuRs AsMuVobVra nông AsMuVobVnỗi này?

Ngưu BôAsMuVobVn dxuRso dựKP4PQKMF mAsMuVobVột hồi, cuốiAsMuVobV cùnKP4PQKMFg AsMuVobVcũng KP4PQKMFmở miệng:

- ThAsMuVobVực xuRsra vếtAsMuVobV thương trênKP4PQKMF ngườixuRs xuRsanh ấKP4PQKMFy chKP4PQKMFưa kAsMuVobVhi AsMuVobVnào lànhAsMuVobV. xuRsThời gixuRsan nàyxuRs hxuRsoàn toànxuRs dKP4PQKMFựa vàKP4PQKMFo sựAsMuVobV txuRsu dưỡnxuRsg bấy lâxuRsu KP4PQKMFmới cóxuRs thxuRsể mKP4PQKMFiễn cAsMuVobVưỡng khốngxuRs AsMuVobVchế được.AsMuVobV ThAsMuVobVế nxuRshưng saxuRsu xuRskhi uAsMuVobVống rượuAsMuVobV, KP4PQKMFý thứAsMuVobVc dần KP4PQKMFyếu xuRsđi nênKP4PQKMF mớiKP4PQKMF dẫnxuRs xuRsđến vixuRsệc vxuRsết thAsMuVobVương độtKP4PQKMF nxuRshiên táiAsMuVobV phát.

Tôi sữnAsMuVobVg người.

Thì rxuRsa tKP4PQKMFai hxuRsọa KP4PQKMFnày hoàn KP4PQKMF toàn dKP4PQKMFo hKP4PQKMFai AsMuVobVchai AsMuVobVrượu trKP4PQKMFắng gAsMuVobVây raKP4PQKMF. NghĩxuRs xuRslại, mAsMuVobVột ngưKP4PQKMFời cxuRshưa bAsMuVobVao giờAsMuVobV uốngKP4PQKMF rượu làAsMuVobV ThưKP4PQKMFơng NgAsMuVobVô chắxuRsc cũngxuRs khôngKP4PQKMF ngxuRsờ hAsMuVobVậu quảKP4PQKMF lKP4PQKMFại nghiêxuRsm trKP4PQKMFọng đếnxuRs vậy...

Nhưng nếuAsMuVobV khAsMuVobVông cKP4PQKMFó tai họaKP4PQKMF nAsMuVobVày, txuRsôi KP4PQKMFmãi mãKP4PQKMFi chKP4PQKMFẳng xuRsbao giờxuRs biếtKP4PQKMF được,xuRs trênKP4PQKMF ngườiAsMuVobV hắnxuRs cóKP4PQKMF mAsMuVobVột vKP4PQKMFết thương.

- ThầAsMuVobVn tiênKP4PQKMF vKP4PQKMFô cKP4PQKMFùng lợi xuRs hại, sứKP4PQKMFc mạKP4PQKMFnh AsMuVobVvô soxuRsng, KP4PQKMFsao KP4PQKMFcó thểxuRs bịxuRs tKP4PQKMFhương chứ?

- LAsMuVobVà thKP4PQKMFần KP4PQKMFtiên AsMuVobVkhông có AsMuVobV nghĩa cáAsMuVobVi KP4PQKMFgì cũngAsMuVobV bixuRsết, khônxuRsg sợxuRs xuRsbất KP4PQKMFkỳ điềuxuRs gìxuRs vàAsMuVobV cũKP4PQKMFng khAsMuVobVông mạAsMuVobVnh mẽxuRs nhưAsMuVobV chị xuRs nghĩ. KP4PQKMF- NKP4PQKMFgưu KP4PQKMFBôn khẽKP4PQKMF KP4PQKMFthở dài,KP4PQKMF nxuRsói: KP4PQKMF- ChịxuRs dâKP4PQKMFu KP4PQKMFà, cóAsMuVobV mộAsMuVobVt sAsMuVobVố chxuRsuyện KP4PQKMFanh ấyAsMuVobV khKP4PQKMFông muốn tôKP4PQKMFi nxuRsói vKP4PQKMFới chị.AsMuVobV xuRsTính khxuRsí củaAsMuVobV anxuRsh ấAsMuVobVy, cxuRshị AsMuVobVđã sAsMuVobVống cAsMuVobVùng mộAsMuVobVt xuRsthời gixuRsan, chắc chịxuRs cũnKP4PQKMFg hiểu.

Tôi cAsMuVobVười, đáp:

- ƯơngKP4PQKMF ngạAsMuVobVnh, khóKP4PQKMF chịu.

Ngưu BônxuRs cười.

Suy nghĩKP4PQKMF mKP4PQKMFột AsMuVobVlát, tôiAsMuVobV lại hỏi:

- KP4PQKMFNếu AsMuVobVnhư thầKP4PQKMFn tKP4PQKMFiên KP4PQKMFbị thương, cóxuRs phảKP4PQKMFi cKP4PQKMFũng giAsMuVobVống nhưKP4PQKMF nhữngxuRs AsMuVobVđại hiệpAsMuVobV troKP4PQKMFng phimAsMuVobV, cácKP4PQKMFh tốtxuRs nhấKP4PQKMFt làxuRs dùnxuRsg nội lKP4PQKMFực trxuRsị thưxuRsơng xuRsđúng không?

- ĐiềxuRsu đóKP4PQKMF lxuRsà đương nhiên.

- VậyAsMuVobV vAsMuVobViệc điKP4PQKMF vềAsMuVobV giAsMuVobVữa chỗ xuRsnày vàKP4PQKMF núiKP4PQKMF HổxuRs GầAsMuVobVm, dùnxuRsg nxuRsội tứxuRsc kếtAsMuVobV thànhKP4PQKMF mxuRsột viêAsMuVobVn AsMuVobVđơn dượcKP4PQKMF cóxuRs thểKP4PQKMF giúxuRsp tAsMuVobVôi không sợKP4PQKMF lạnKP4PQKMFh, khKP4PQKMFông xuRssợ nóng,AsMuVobV cAsMuVobVó AsMuVobVphải cũngAsMuVobV cAsMuVobVần đếnAsMuVobV xuRspháp lựcKP4PQKMF mớiAsMuVobV AsMuVobVlàm được?

Ngưu KP4PQKMFBôn KP4PQKMFchậm rAsMuVobVãi gxuRsật đầu, ngừngAsMuVobV lạxuRsi KP4PQKMFgiây láKP4PQKMFt, aKP4PQKMFnh xuRsta nóiAsMuVobV tiếp:

- CKP4PQKMFả xuRsvết xuRstích kAsMuVobVia nữa.

Tôi sAsMuVobVờ taKP4PQKMFy lêKP4PQKMFn cổ.

Cứ coxuRsi làAsMuVobV tAsMuVobVôi đầAsMuVobVn độn thxuRsì đếnKP4PQKMF KP4PQKMFgiờ xuRsphút nAsMuVobVày AsMuVobVcũng đoáKP4PQKMFn đượxuRsc rAsMuVobVa, vếAsMuVobVt tíchKP4PQKMF đxuRsó AsMuVobVcơ bảAsMuVobVn khôngxuRs phảiAsMuVobV làAsMuVobV dấuxuRs ấn xuRsnụ hônxuRs gì.

Sao phxuRsải lxuRsàm nxuRshững điều này?xuRs TạAsMuVobVi AsMuVobVsao cứxuRs pAsMuVobVhải xuRstự tỏxuRs rxuRsa mạAsMuVobVnh KP4PQKMFmẽ? ĐAsMuVobVúng làKP4PQKMF đồAsMuVobV xuRscon hAsMuVobVổ ngốcKP4PQKMF nghếch...