You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG yY4H10 L68HAKMw- TL68HAKMwình trạnCAcySpgzg vết thương

 

Sau kCAcySpgzhi bốL68HAKMw mẹL68HAKMw CAcySpgzđi chCAcySpgzơi một vyY4Hòng thyY4Hỏa tL68HAKMwhê vềyY4H nL68HAKMwước, giữCAcySpgza chyY4Huyến điCAcySpgz pCAcySpgzhải chuCAcySpgzyển syY4Hang CAcySpgzđi tyY4Hàu hỏaL68HAKMw nênCAcySpgz traL68HAKMwnh thủ mangCAcySpgz cCAcySpgzho tôiCAcySpgz yY4Hđồ ănyY4H, yY4Hđồ chCAcySpgzơi lẫnyY4H đL68HAKMwồ dùngyY4H, nyY4Hhân yY4Htiện cũnyY4Hg L68HAKMwghé thămyY4H yY4Hluôn, L68HAKMwkhông yY4Hngờ còn nhânCAcySpgz tiệnL68HAKMw ngắmCAcySpgz đượCAcySpgzc L68HAKMwcả L68HAKMwthân thểyY4H đCAcySpgzẹp tươiCAcySpgz nhưL68HAKMw CAcySpgzhoa củayY4H CAcySpgzmột tênCAcySpgz cyY4Hon L68HAKMwtrai lạyY4H mặt...

Về vấnyY4H đềL68HAKMw yêuyY4H đương, tôiCAcySpgz tưL68HAKMwơng đốiL68HAKMw tựyY4H doyY4H. yY4HNgay từCAcySpgz nhỏyY4H L68HAKMwtôi yY4Hđã luCAcySpgzôn L68HAKMwtâm CAcySpgzniệm yY4H"Là cyY4Hon gái,L68HAKMw CAcySpgzphải yêu yY4Hngười đànyY4H ônyY4Hg tyY4Hử tế"CAcySpgz. TrênL68HAKMw CAcySpgzcon đườngCAcySpgz yêu,L68HAKMw tCAcySpgzôi chạyL68HAKMw hyY4Hùng hụyY4Hc, chếtCAcySpgz cũnyY4Hg không ngoCAcySpgzái đầuL68HAKMw lại.

Bố CAcySpgzmẹ lL68HAKMwuôn yY4Háp dụng phươngCAcySpgz yY4Hpháp gCAcySpgziáo CAcySpgzdục rấL68HAKMwt pCAcySpgzhóng khoángL68HAKMw vớiCAcySpgz tôyY4Hi, chyY4Hỉ cCAcySpgzó CAcySpgzduy nhấtCAcySpgz hyY4Hai yêL68HAKMwu cầu,L68HAKMw một lyY4Hà "PyY4Hhải L68HAKMwhọc L68HAKMwtốt", haCAcySpgzi làyY4H "KhôngL68HAKMw đL68HAKMwược chyY4Hịu thiệt".

Về yyY4Hêu cầuL68HAKMw thứyY4H haL68HAKMwi, cụ thểCAcySpgz đốiL68HAKMw vớiL68HAKMw vCAcySpgzấn đềL68HAKMw quL68HAKMwan hệL68HAKMw naL68HAKMwm nyY4Hữ, L68HAKMwmẹ L68HAKMwtôi gL68HAKMwiải thCAcySpgzích: TrướcCAcySpgz khL68HAKMwi cóyY4H đượcL68HAKMw L68HAKMwtờ đL68HAKMwăng ký kếtL68HAKMw hôn,CAcySpgz nhấtyY4H địnhyY4H pCAcySpgzhải giL68HAKMwữ chiếyY4Hn yY4Hlũy cL68HAKMwủa mình.

Vì tCAcySpgzhế, cảnhCAcySpgz tượngL68HAKMw ngày hôyY4Hm yY4Hnay hCAcySpgzoàn toCAcySpgzàn nóiL68HAKMw ryY4Hõ CAcySpgzrằng, chiL68HAKMwến CAcySpgzlũy củayY4H tôCAcySpgzi đãyY4H thấyY4Ht thủ...

Tôi L68HAKMwnghĩ CAcySpgzmình nênyY4H lắcCAcySpgz lắc cáiCAcySpgz đầL68HAKMwu CAcySpgznhư vừaL68HAKMw yY4Hcắn thuốL68HAKMwc, đyY4Hể nhữnCAcySpgzg dònL68HAKMwg nưL68HAKMwớc myY4Hắt đaL68HAKMwu kyY4Hhổ bL68HAKMway tứCAcySpgz tuL68HAKMwng, đồyY4Hng thời khócL68HAKMw L68HAKMwnấc lên,CAcySpgz nL68HAKMwói nhữnL68HAKMwg cCAcySpgzâu thừaCAcySpgz thãCAcySpgzi nhưyY4H: CAcySpgz"Không phL68HAKMwải vậy,yY4H khôngL68HAKMw L68HAKMwphải vậy, khôngL68HAKMw pyY4Hhải nhưCAcySpgz byY4Hố myY4Hẹ tCAcySpgzrông thyY4Hấy, bCAcySpgzố mẹyY4H hL68HAKMwãy nghL68HAKMwe cL68HAKMwon L68HAKMwgiải thích..."

Nhưng tyY4Hôi lạiL68HAKMw kyY4Hhông nhẫn tâmL68HAKMw nhìyY4Hn thấyCAcySpgz bốCAcySpgz mẹyY4H CAcySpgzở tuL68HAKMwổi nCAcySpgzày ryY4Hồi mCAcySpgzà vCAcySpgzẫn phảiL68HAKMw nhảyY4Hy bL68HAKMwổ lêL68HAKMwn, bịCAcySpgzt CAcySpgztai, quátyY4H mắngL68HAKMw: "Con nóiCAcySpgz đyY4Hi, cyY4Hon yY4Hnói L68HAKMwxem chuyệL68HAKMwn nàyCAcySpgz làL68HAKMw thL68HAKMwế nàyY4Ho, yY4Hmẹ kL68HAKMwhông nCAcySpgzghe, mẹCAcySpgz CAcySpgzkhông nghe, mẹyY4H kyY4Hhông muốyY4Hn ngyY4Hhe gyY4Hì hết...".

Nghĩ vậCAcySpgzy, tCAcySpgzôi cCAcySpgzhuẩn bị nhảyL68HAKMw rL68HAKMwa yY4Hôm chL68HAKMwân họyY4H, gàoL68HAKMw khóc:yY4H "BL68HAKMwố mẹyY4H ơiL68HAKMw, cCAcySpgzon CAcySpgzxin lỗiL68HAKMw bL68HAKMwố mẹ,L68HAKMw cyY4Hon L68HAKMwlà đứL68HAKMwa bất yY4Hhiếu, yY4Hbố mẹCAcySpgz cL68HAKMwứ coyY4Hi yY4Hnhư khôL68HAKMwng CAcySpgzcó đứaL68HAKMw yY4Hcon L68HAKMwgái này...".

Kết CAcySpgzquả yY4Hlà cảmCAcySpgz xCAcySpgzúc của tôiL68HAKMw yY4Hvẫn chL68HAKMwưa bộcyY4H yY4Hlộ thCAcySpgzì bốCAcySpgz mẹyY4H đL68HAKMwã nyY4Hhẹ L68HAKMwnhàng rCAcySpgzời khL68HAKMwỏi L68HAKMwphòng ngủL68HAKMw, còL68HAKMwn yY4Htâm L68HAKMwlý đónCAcySpgzg cửa lCAcySpgzại chyY4Ho cL68HAKMwhúng tôi.

Gene yY4Hdi truL68HAKMwyền cyY4Hủa loàiL68HAKMw người L68HAKMwvô cùnL68HAKMwg mạnh,yY4H cóL68HAKMw tL68HAKMwhể CAcySpgzsinh CAcySpgzra mộtL68HAKMw đứCAcySpgza cL68HAKMwon yY4Hcó hệL68HAKMw thốngL68HAKMw thầnCAcySpgz CAcySpgzkinh vữCAcySpgzng hơnCAcySpgz cả tyY4Hòa L68HAKMwnhà đL68HAKMwô thị,L68HAKMw thyY4Hì cấuL68HAKMw tCAcySpgzạo bộyY4H phyY4Hận củaL68HAKMw byY4Hên cấpCAcySpgz tinyY4Hh trùCAcySpgzng L68HAKMwvà bêL68HAKMwn nL68HAKMwoãn L68HAKMwtử tuyệt đốiyY4H L68HAKMwkhông đượcyY4H CAcySpgzphép xeyY4Hm thường.

Do CAcySpgzđó, tôCAcySpgzi cóCAcySpgz lýL68HAKMw L68HAKMwdo tin tưyY4Hởng rằng,L68HAKMw đL68HAKMwối vL68HAKMwới L68HAKMwbố CAcySpgzmẹ tCAcySpgzôi, việcCAcySpgz tậnyY4H myY4Hắt nhìL68HAKMwn L68HAKMwthấy coyY4Hn gL68HAKMwái chyY4Hưa CAcySpgzkết hôCAcySpgzn đãyY4H sống CAcySpgzchung vL68HAKMwới mL68HAKMwột ngườiL68HAKMw đàL68HAKMwn ôngL68HAKMw, tCAcySpgzhực yY4Hra chỉCAcySpgz lL68HAKMwà yY4Hchuyện tL68HAKMwo hyY4Hơn hạtyY4H L68HAKMwvừng, hạtL68HAKMw đCAcySpgzỗ myY4Hột chút myY4Hà thôi.

Đương nhCAcySpgziên, CAcySpgztôi càng L68HAKMw có yY4Hlý yY4Hdo tiyY4Hn ryY4Hằng, tấCAcySpgzt cyY4Hả CAcySpgzthực chấtCAcySpgz lyY4Hà sựyY4H yênyY4H lặL68HAKMwng trướyY4Hc cơyY4Hn bão...

Tôi khônCAcySpgzg yY4Hbiết hoạtL68HAKMw động tâmyY4H CAcySpgzlý củaL68HAKMw TCAcySpgzhương NgCAcySpgzô L68HAKMwcó pyY4Hhong yY4Hphú đyY4Ha dạngCAcySpgz nCAcySpgzhư tôiyY4H L68HAKMwkhông, chỉCAcySpgz thấyY4Hy bàL68HAKMwn tyY4Hay bị tCAcySpgzôi nắL68HAKMwm lCAcySpgzấy củaL68HAKMw hắCAcySpgzn lL68HAKMwúc lyY4Hạnh, lyY4Húc nóngyY4H L68HAKMwvà còCAcySpgzn L68HAKMwkèm tyY4Hheo CAcySpgztriệu chL68HAKMwứng yY4Hcủa bệnh ParkinsoL68HAKMwn1 nữa.

1 BệCAcySpgznh ParkiL68HAKMwnson (hay cCAcySpgzòn gọCAcySpgzi lyY4Hà PDyY4H) lL68HAKMwà mộtyY4H lCAcySpgzoại L68HAKMwrối loạL68HAKMwn thyY4Hoái hóaL68HAKMw cyY4Hủa hệCAcySpgz thCAcySpgzần kCAcySpgzinh tyY4Hrung ưyY4Hơng, làm suyyY4H yếuyY4H khảL68HAKMw năL68HAKMwng vL68HAKMwận động,L68HAKMw CAcySpgzlời nói,L68HAKMw yY4Hvà L68HAKMwcác chứyY4Hc năCAcySpgzng khác.TriyY4Hệu cCAcySpgzhứng vậnL68HAKMw động củayY4H byY4Hệnh lyY4Hà yY4Hrun, cứCAcySpgzng, chậCAcySpgzm chạpyY4H, L68HAKMwtư tCAcySpgzhế bL68HAKMwất ổnCAcySpgz định.

Tôi CAcySpgzhắng gyY4Hiọng aL68HAKMwn ủi:

- ĐóyY4H làyY4H bCAcySpgzố mẹCAcySpgz tôi.L68HAKMw Anh yênCAcySpgz tâmL68HAKMw đL68HAKMwi. HL68HAKMwọ đềuyY4H làL68HAKMw L68HAKMwnhững côCAcySpgzng dâL68HAKMwn L68HAKMwtốt yY4Hluôn tyY4Huân thủyY4H phápCAcySpgz luật,yY4H sẽyY4H L68HAKMwkhông làmL68HAKMw gì bạoyY4H lựcyY4H đâu.

Thương NyY4Hgô lL68HAKMwặng lyY4Hẽ kéo chănyY4H lyY4Hên rồL68HAKMwi thyY4Hu mL68HAKMwình vàCAcySpgzo đóCAcySpgz, tôiCAcySpgz CAcySpgzđành phảiL68HAKMw thL68HAKMway đL68HAKMwổi cáyY4Hch nói:

- MyY4Hẹ tL68HAKMwôi lCAcySpgzà giảyY4Hng viên dạyyY4H yY4HMỹ thuậtCAcySpgz CAcySpgztrong trườL68HAKMwng đạiL68HAKMw học.L68HAKMw TrL68HAKMwong CAcySpgzcuộc đCAcySpgzời nàyyY4H, CAcySpgzviệc bCAcySpgzà nhìyY4Hn thCAcySpgzấy đàn ônL68HAKMwg kyY4Hhông yY4Hmặc CAcySpgzquần L68HAKMwáo cònyY4H nhiềuyY4H hL68HAKMwơn cL68HAKMwả việcL68HAKMw anL68HAKMwh tryY4Hông thyY4Hấy CAcySpgzhổ cáL68HAKMwi khL68HAKMwỏa thânL68HAKMw cCAcySpgzhạy. Bố tôCAcySpgzi lyY4Hại cànCAcySpgzg khôyY4Hng yY4Hvấn đL68HAKMwề. CyY4Hái yY4Hanh L68HAKMwcó thyY4Hì yY4Hông ấyyY4H cCAcySpgzũng cCAcySpgzó, chẳngL68HAKMw viL68HAKMwệc gyY4Hì pL68HAKMwhải mất mặt.

Thương L68HAKMwNgô CAcySpgzlặng lẽCAcySpgz trùm yY4H chăn lL68HAKMwên mặt.

Dù thếL68HAKMw nào,L68HAKMw CAcySpgzcon CAcySpgzdâu L68HAKMwxấu đến mCAcySpgzấy cũCAcySpgzng phảiyY4H gặL68HAKMwp bốyY4H mẹL68HAKMw chyY4Hồng, coyY4Hn CAcySpgzthú đẹpCAcySpgz cũL68HAKMwng vậy,L68HAKMw khôngCAcySpgz thoyY4Hát kL68HAKMwhỏi syY4Hố mệnh bịyY4H kéoL68HAKMw rL68HAKMwa ngoàiL68HAKMw L68HAKMwtriển lãm.

May màL68HAKMw tyY4Hủ quL68HAKMwần áoyY4H ở tronL68HAKMwg phL68HAKMwòng tôi.CAcySpgz SaCAcySpgzu CAcySpgzkhi ănL68HAKMw mặcyY4H chyY4Hỉnh tCAcySpgzề, CAcySpgztôi vCAcySpgzà ThươngL68HAKMw NgCAcySpgzô CAcySpgzđàng hoàyY4Hng, CAcySpgznghiêm chỉnh tL68HAKMwừ tronCAcySpgzg phònL68HAKMwg bưyY4Hớc ra.

Bố tôCAcySpgzi đaL68HAKMwng gácyY4H chCAcySpgzân lên xeCAcySpgzm tL68HAKMwivi ởCAcySpgz phòngCAcySpgz khyY4Hách, cyY4Hòn mẹL68HAKMw CAcySpgzthì bậnCAcySpgz lL68HAKMwàm bữayY4H sL68HAKMwáng tronyY4Hg bếp.yY4H KhôCAcySpgzng kL68HAKMwhí gia đìL68HAKMwnh rấtCAcySpgz hòyY4Ha nCAcySpgzhã, vuL68HAKMwi vẻ.

Trông L68HAKMwthấy chúngCAcySpgz tôiyY4H, bố cCAcySpgzười, gCAcySpgzật đầuL68HAKMw chàyY4Ho, nói:

- DậL68HAKMwy rồiCAcySpgz đấyyY4H à?

Mẹ tôCAcySpgzi lL68HAKMwại tCAcySpgziện mL68HAKMwiệng hỏi:

- yY4HCon CAcySpgzyêu, cCAcySpgzon mL68HAKMwua bánh bayY4Ho cCAcySpgzhay nàyCAcySpgz ởL68HAKMw đâuCAcySpgz L68HAKMwthế? ByY4Hố vyY4Hà mẹyY4H tCAcySpgzìm mãiL68HAKMw màCAcySpgz khôyY4Hng CAcySpgzmua được.

Tôi lắcyY4H đầu:

- CyY4Hon khôyY4Hng biết...

Mẹ tôiL68HAKMw L68HAKMwngạc nhiên:

- KhôngyY4H phảiCAcySpgz cCAcySpgzon mua sao?

Thương NgôCAcySpgz yY4Hnhỏ nhẹL68HAKMw đáp:

- BánhL68HAKMw L68HAKMwbao chyY4Hay đyY4Hó muCAcySpgza ở tiệL68HAKMwm CAcySpgzbánh yY4Hbao TiểL68HAKMwu DươnL68HAKMwg, cL68HAKMwách đâyyY4H khoảL68HAKMwng hơnyY4H yY4Hba yY4Hcây sL68HAKMwố ạ.

Mẹ tôyY4Hi yY4Hquan sátCAcySpgz hL68HAKMwắn một L68HAKMwlúc, gậyY4Ht gCAcySpgzật yY4Hđầu nhưngL68HAKMw nL68HAKMwét myY4Hặt càngCAcySpgz lộCAcySpgz yY4Hvẻ L68HAKMwngạc nL68HAKMwhiên hơn.

Là L68HAKMwcon gáCAcySpgzi ruộyY4Ht củyY4Ha mẹCAcySpgz, tôi nghL68HAKMwĩ mìyY4Hnh cCAcySpgzó yY4Hthể hiểuL68HAKMw vìyY4H saL68HAKMwo cóyY4H syY4Hự L68HAKMwngạc nhCAcySpgziên này.

Hiển CAcySpgznhiên viL68HAKMwệc điCAcySpgz xa CAcySpgznhư vCAcySpgzậy chỉL68HAKMw đểCAcySpgz muyY4Ha mấyyY4H cL68HAKMwái báyY4Hnh L68HAKMwbao chCAcySpgzay hL68HAKMwoàn toànyY4H khôngyY4H thểL68HAKMw giảyY4Hi thíCAcySpgzch đượcyY4H tạL68HAKMwi sao sCAcySpgzau khL68HAKMwi muL68HAKMwa CAcySpgzvề, ThyY4Hương CAcySpgzNgô kyY4Hhông gọL68HAKMwi tôL68HAKMwi dL68HAKMwậy ăCAcySpgzn ngaCAcySpgzy chL68HAKMwo L68HAKMwnóng L68HAKMwmà lL68HAKMwại cởyY4Hi L68HAKMwsạch đồ rCAcySpgza quấnyY4H yY4Hlấy tôi...

Tuy CAcySpgznhiên, nhậnyY4H thấyL68HAKMw syY4Hự tình nguyệnL68HAKMw hayY4Ho cônyY4Hg tyY4Hốn sL68HAKMwức cL68HAKMwhuẩn yY4Hbị bữCAcySpgza CAcySpgzsáng cyY4Hho tôiL68HAKMw củayY4H hắnL68HAKMw, nêCAcySpgzn sắcyY4H myY4Hặt mẹ CAcySpgztôi cũCAcySpgzng cóyY4H chútCAcySpgz nCAcySpgzhân từ.

Tôi chộpL68HAKMw lấyCAcySpgz thờiyY4H cCAcySpgzơ giới thiệu:

- Bố,CAcySpgz mẹL68HAKMw, CAcySpgzđây yY4Hlà ThươngCAcySpgz Ngô... L68HAKMw- CAcySpgzNghĩ mộtL68HAKMw lyY4Hát, tCAcySpgzôi vộiyY4H vàyY4Hng nCAcySpgzói CAcySpgzthêm cL68HAKMwả CAcySpgzhọ: L68HAKMw- PhóyY4H ThươngCAcySpgz Ngô.

Lúc nàCAcySpgzy, CAcySpgzanh chàng ThươnCAcySpgzg NL68HAKMwgô áoL68HAKMw qL68HAKMwuần chỉnhCAcySpgz tCAcySpgzề, cửL68HAKMw chyY4Hỉ thayY4Hnh tyY4Hhoát bướcyY4H lêyY4Hn nửCAcySpgza bước,CAcySpgz hCAcySpgzơi cCAcySpgzúi ngườyY4Hi. Nét mặtCAcySpgz vCAcySpgzà giọnCAcySpgzg yY4Hnói lễCAcySpgz phCAcySpgzép, từCAcySpgz tốnCAcySpgz yY4Hđến nỗiL68HAKMw khôL68HAKMwng nhậnCAcySpgz thấL68HAKMwy vyY4Hẻ căL68HAKMwng thẳngL68HAKMw nào:

- CháCAcySpgzu cL68HAKMwhào hL68HAKMwai bác.

Tôi hyY4Hết sứcyY4H ngạcL68HAKMw nhiên.

Vì trướcyY4H đóyY4H tôyY4Hi thựCAcySpgzc rL68HAKMwa có chyY4Hút lyY4Ho lắng,L68HAKMw kL68HAKMwhông biếtCAcySpgz nêCAcySpgzn đểyY4H ThươnL68HAKMwg NgôL68HAKMw gyY4Họi bốCAcySpgz mẹyY4H mCAcySpgzình nyY4Hhư thL68HAKMwế nyY4Hào. VCAcySpgzị thần tiêCAcySpgzn hCAcySpgzai nghìCAcySpgzn L68HAKMwtuổi vL68HAKMwà ngCAcySpgzười pCAcySpgzhàm trầL68HAKMwn mấyL68HAKMw chụcL68HAKMw tCAcySpgzuổi, chL68HAKMwo dùCAcySpgz CAcySpgzở phL68HAKMwương dyY4Hiện tuổi tácyY4H L68HAKMwhay cấpCAcySpgz bậcL68HAKMw đềuCAcySpgz khyY4Hông dyY4Hễ phCAcySpgzân vCAcySpgzai vế.L68HAKMw KL68HAKMwhông nCAcySpgzgờ hắnL68HAKMw lyY4Hại L68HAKMwgọi trơnyY4H yY4Htru, khôCAcySpgzng chút CAcySpgzdo dựyY4H đyY4Hến thế.

Bố tôL68HAKMwi đứngCAcySpgz lênL68HAKMw, bắtL68HAKMw tay thânL68HAKMw mậtCAcySpgz vớiL68HAKMw ThươnCAcySpgzg NgL68HAKMwô, nói:

- TôL68HAKMwi gọyY4Hi chyY4Háu làL68HAKMw Tiểu PhóL68HAKMw kCAcySpgzhông vyY4Hấn đềL68HAKMw CAcySpgzgì chứ?

- Dạ.L68HAKMw KhôyY4Hng vấnL68HAKMw đềyY4H gìL68HAKMw ạ.

Bố tôL68HAKMwi CAcySpgznở nụL68HAKMw L68HAKMwcười hiềyY4Hn hòa, thânCAcySpgz mCAcySpgzật nói:

- yY4HĐi nyY4Hào. CAcySpgzChúng yY4Hta ra nyY4Hgoài húL68HAKMwt đL68HAKMwiếu thuốc.

Thương CAcySpgzNgô yY4Hsững người.

- CháCAcySpgzu kL68HAKMwhông hútCAcySpgz thuốc sao?

Thương CAcySpgzNgô CAcySpgzvội gL68HAKMwật đầu, nói:

- ĐưL68HAKMwơng nL68HAKMwhiên CAcySpgzlà cóCAcySpgz L68HAKMwạ. Chỉ L68HAKMwcó điều,CAcySpgz CAcySpgzcháu... đCAcySpgzúng yY4Hlúc cCAcySpgzháu húCAcySpgzt hếL68HAKMwt yY4Hthuốc rồi.

- KhôL68HAKMwng yY4Hsao, hútL68HAKMw thuốcCAcySpgz của bác.

Bố tôCAcySpgzi hyY4Hào phL68HAKMwóng rCAcySpgzút từ tCAcySpgzrong tyY4Húi L68HAKMwra baL68HAKMwo thuốcCAcySpgz vL68HAKMwà chiếcyY4H L68HAKMwbật CAcySpgzlửa ryY4Hồi chậmL68HAKMw rãiL68HAKMw điCAcySpgz CAcySpgzra trướCAcySpgzc, CAcySpgzra đếnyY4H cửayY4H lại L68HAKMw nói thêm:

- TrCAcySpgzời lạnhyY4H thếyY4H này, nhyY4Hân yY4Htiện CAcySpgzta ryY4Ha ngoàL68HAKMwi L68HAKMwuống lCAcySpgzy rượuCAcySpgz cCAcySpgzho CAcySpgzấm người.

Sắc mặtyY4H L68HAKMwThương NgL68HAKMwô bỗng trL68HAKMwở nCAcySpgzên CAcySpgztrắng CAcySpgzbệch, hắnCAcySpgz khL68HAKMwẽ rítCAcySpgz mộtCAcySpgz câL68HAKMwu qL68HAKMwua kyY4Hẽ răng:

- NL68HAKMwhà L68HAKMwem đúCAcySpgzng làCAcySpgz có tL68HAKMwhói qCAcySpgzuen sánL68HAKMwg yY4Hsớm đãCAcySpgz CAcySpgzuống rượu...

Tôi thCAcySpgzấy tCAcySpgzình hìCAcySpgznh không ổn,L68HAKMw vộCAcySpgzi kyY4Héo tL68HAKMway hCAcySpgzắn lạCAcySpgzi, yY4Hthầm thì:

- ĐừnL68HAKMwg cóCAcySpgz CAcySpgznói yY4Hvới tCAcySpgzôi là L68HAKMwanh kL68HAKMwhông biếtL68HAKMw húyY4Ht thuốc,CAcySpgz uốngCAcySpgz rượuL68HAKMw đấyCAcySpgz nhé.

Hắn khôCAcySpgzng tyY4Hrả yY4Hlời, ánhCAcySpgz mắt L68HAKMwtỏ L68HAKMwvẻ khôL68HAKMwng hềL68HAKMw sợyY4H cyY4Hhết, gyY4Hiống nhCAcySpgzư vịL68HAKMw ayY4Hnh hùngCAcySpgz L68HAKMwhy sL68HAKMwinh L68HAKMwvì ngL68HAKMwhĩa lớyY4Hn, nL68HAKMwgẩng cao L68HAKMwđầu bướcyY4H đi.

Tôi yY4Hvà mẹL68HAKMw thonyY4Hg tL68HAKMwhả CAcySpgzăn xong bữaL68HAKMw yY4Hsáng, haL68HAKMwi ngCAcySpgzười vẫnL68HAKMw chL68HAKMwưa về.

- yY4HTheo CAcySpgzmẹ, bốCAcySpgz sẽL68HAKMw làmyY4H gì ThL68HAKMwương Ngô?

Mẹ tL68HAKMwôi vyY4Hừa quétCAcySpgz yY4Hdọn phòng vừaCAcySpgz lạnL68HAKMwh lùyY4Hng đáp:

- ViệcL68HAKMw cCAcySpgzủa đànCAcySpgz yY4Hông, phụ yY4H nữ khôngCAcySpgz cyY4Hần biết.

Sau yY4Hkhi L68HAKMwđã L68HAKMwdọn dyY4Hẹp xong xuCAcySpgzôi, giọngL68HAKMw mẹCAcySpgz CAcySpgzvẫn yY4Hlạnh lùng:

- SL68HAKMwao CAcySpgzkhông thấyCAcySpgz CAcySpgzdụng cụ phòngyY4H tCAcySpgzránh củaL68HAKMw cácCAcySpgz coyY4Hn đâu?

Tôi nhCAcySpgzất thờiCAcySpgz khL68HAKMwông phản ứngyY4H gì,yY4H CAcySpgzmẹ nóiL68HAKMw tiếp:

- CyY4Hon vàCAcySpgz bốyY4H cyY4Hon đều khôngyY4H phảiL68HAKMw yY4Hlà nhữnyY4Hg ngườiCAcySpgz L68HAKMwbảo tL68HAKMwhủ, lCAcySpgzuôn cCAcySpgzó L68HAKMwquan nyY4Hiệm yY4Hhiện đại.yY4H NhưngL68HAKMw cL68HAKMwon àCAcySpgz, L68HAKMwdù cho rằngCAcySpgz L68HAKMwsống yY4Hchung trưCAcySpgzớc hyY4Hôn nhâyY4Hn khôngCAcySpgz thiệtyY4H thòCAcySpgzi gì,yY4H nhưnL68HAKMwg chưyY4Ha CAcySpgzcưới L68HAKMwđã mangCAcySpgz bầu thìCAcySpgz ngyY4Hười chịCAcySpgzu thiệtCAcySpgz chCAcySpgzắc chắnCAcySpgz làyY4H yY4Hcon đấy.

Tôi hiểuCAcySpgz rL68HAKMwa rồi,L68HAKMw L68HAKMwý củaCAcySpgz mẹ làL68HAKMw troCAcySpgzng nhL68HAKMwà lyY4Húc nàCAcySpgzo L68HAKMwcũng L68HAKMwphải cóCAcySpgz baL68HAKMwo caCAcySpgzo L68HAKMwsu L68HAKMwDurex CAcySpgzdự phòng...

- Mẹ,CAcySpgz coCAcySpgzn L68HAKMwvà anyY4Hh tCAcySpgza thật CAcySpgzsự CAcySpgzkhông phải...

- CAcySpgzThôi đượcCAcySpgz, thôiCAcySpgz đượyY4Hc, chuyện củayY4H coCAcySpgzn, bốyY4H mẹL68HAKMw khôngL68HAKMw quản.

Mẹ gạtL68HAKMw phăngCAcySpgz L68HAKMwlời giải thíchL68HAKMw củaL68HAKMw tôiyY4H, thẳnL68HAKMwg tCAcySpgzhừng đếnCAcySpgz nCAcySpgzỗi khiếnCAcySpgz L68HAKMwtôi pL68HAKMwhải ryY4Hơi L68HAKMwlệ. TiếyY4Hp đó,L68HAKMw mẹyY4H lạiyY4H vỗyY4H má CAcySpgztôi aCAcySpgzn ủi:

- AnCAcySpgzh yY4Hchàng L68HAKMwđó đượcCAcySpgz đấy. yY4H Quả nhiêyY4Hn khCAcySpgzông hổL68HAKMw lCAcySpgzà cL68HAKMwon cáL68HAKMwi mẹyY4H, rCAcySpgzất biyY4Hết chCAcySpgzọn người.

Tôi cườiCAcySpgz gưCAcySpgzợng, nói:

- MẹL68HAKMw thyY4Hấy vóyY4Hc dáL68HAKMwng của ngyY4Hười tCAcySpgza đẹCAcySpgzp à...

- CyY4Hon thCAcySpgzì biCAcySpgzết cáiyY4H gì?CAcySpgz Khi khôyY4Hng cL68HAKMwó yY4Hquần áoyY4H CAcySpgzche đậyyY4H chínhCAcySpgz L68HAKMwlà yY4Hlúc dễL68HAKMw CAcySpgznhận ryY4Ha yY4Hbản yY4Hchất coL68HAKMwn nL68HAKMwgười nhất.

Tôi yY4Htin rằng,CAcySpgz đâL68HAKMwy yY4Hlà những lờiyY4H tâyY4Hm CAcySpgzhuyết CAcySpgztừ kinyY4Hh nghiệmyY4H củaL68HAKMw mẹ.

Nhớ năCAcySpgzm đyY4Hó, yY4Hvì CAcySpgzmẹ vàoCAcySpgz nhầm phòngCAcySpgz tắL68HAKMwm nayY4Hm syY4Hinh tryY4Hong trưL68HAKMwờng, giữaL68HAKMw tiếngyY4H hyY4Hò hétCAcySpgz L68HAKMwcủa đL68HAKMwám L68HAKMwnam sCAcySpgzinh, mẹyY4H ngắm L68HAKMwtrúng mộtyY4H yY4Hngười dCAcySpgzù khôCAcySpgzng myY4Hảnh vảiCAcySpgz cyY4Hhe yY4Hthân nhyY4Hưng lL68HAKMwại hL68HAKMwùng dũng,CAcySpgz thảnCAcySpgz nhL68HAKMwiên đứng trướcyY4H yY4Hmặt mẹ.CAcySpgz NgườiL68HAKMw đCAcySpgzó saL68HAKMwu L68HAKMwnày làyY4H byY4Hố tôi.

Dù syY4Hau nàyY4Hy byY4Hố tCAcySpgzôi CAcySpgzcó chủ đL68HAKMwộng thừaL68HAKMw nhậnCAcySpgz, lL68HAKMwúc CAcySpgzđó L68HAKMwdo byY4Hố vyY4Hừa uCAcySpgzống mL68HAKMwột lítyY4H rL68HAKMwượu NhịL68HAKMw CCAcySpgzô ĐầuL68HAKMw cùCAcySpgzng vL68HAKMwới bạnyY4H, dẫn yY4Hđến chL68HAKMwóng L68HAKMwmặt, L68HAKMwhoa mL68HAKMwắt, dL68HAKMwây thầyY4Hn kinL68HAKMwh tạmCAcySpgz L68HAKMwthời têL68HAKMw liệL68HAKMwt CAcySpgznên hoL68HAKMwàn toCAcySpgzàn kyY4Hhông biếL68HAKMwt chuyện gL68HAKMwì đangL68HAKMw xảyCAcySpgz ra...

Vừa CAcySpgznghĩ đếnL68HAKMw đây,L68HAKMw L68HAKMwtôi bỗng ngửiCAcySpgz L68HAKMwthấy mùiL68HAKMw rượu,yY4H troL68HAKMwng lCAcySpgzòng chưL68HAKMwa yY4Hkịp L68HAKMwthan tCAcySpgzhầm mCAcySpgzột L68HAKMwcâu "HỏyY4Hng rồi", thìL68HAKMw đCAcySpgzã nghCAcySpgze thCAcySpgzấy tiếnCAcySpgzg bướcL68HAKMw L68HAKMwchân L68HAKMwnặng nềyY4H, sayY4Hu đóyY4H tyY4Hrông thấyL68HAKMw CAcySpgzbố tôiyY4H dìuyY4H TCAcySpgzhương CAcySpgzNgô lảo đL68HAKMwảo yY4Htiến vào.

Tửu lượnyY4Hg củyY4Ha L68HAKMwbố L68HAKMwtôi rất CAcySpgz khá, ôCAcySpgzng gầnL68HAKMw yY4Hnhư L68HAKMwkhông CAcySpgzcó yY4Hđối thủ.CAcySpgz yY4HĐôi lL68HAKMwúc tL68HAKMwôi cyY4Hòn yY4Hnghi ngờCAcySpgz ryY4Hằng cóyY4H khCAcySpgzi bốyY4H từng làyY4H ngườiCAcySpgz yY4Hlàm CAcySpgzrượu trêyY4Hn thiyY4Hên đình,yY4H CAcySpgzvì uL68HAKMwống L68HAKMwtrộm ryY4Hượu nêL68HAKMwn bL68HAKMwị CAcySpgzđày xuốngyY4H trần gian.

Nhưng dùyY4H cóL68HAKMw gặpCAcySpgz phảiyY4H tiên tửCAcySpgzu thật,yY4H ThươngL68HAKMw NgôCAcySpgz chắcCAcySpgz cũyY4Hng khyY4Hông sCAcySpgzay đCAcySpgzến thấtL68HAKMw tL68HAKMwhểu thCAcySpgzế nL68HAKMwày, vìCAcySpgz theo CAcySpgz tính khíyY4H cL68HAKMwủa hắn,CAcySpgz cL68HAKMwùng lCAcySpgzắm làyY4H CAcySpgzkhông uống.

Có thyY4Hể yY4Hvì trướcyY4H mCAcySpgzặt bố tôyY4Hi, yY4Hnên yY4Hhắn L68HAKMwthực yY4Hsự vL68HAKMwô cùL68HAKMwng nyY4Hể nang...

Tôi yY4Hnhìn dángyY4H vyY4Hẻ đứng khôngCAcySpgz vữngCAcySpgz củaL68HAKMw TCAcySpgzhương NgyY4Hô, thởyY4H than:

- BốCAcySpgz vàyY4H anyY4Hh tCAcySpgza uCAcySpgzống nhiều không?

- KhônL68HAKMwg nyY4Hhiều. BCAcySpgzố uống nửayY4H yY4Hlít, cậuyY4H tL68HAKMwa uCAcySpgzống mộtyY4H lít.yY4H KhyY4Hông phảiCAcySpgz lL68HAKMwà CAcySpgzbố cốCAcySpgz ýL68HAKMw épyY4H uổCAcySpgzng, màCAcySpgz cậuCAcySpgz tyY4Ha tựyY4H nCAcySpgzói bố làCAcySpgz bềyY4H trên,CAcySpgz cậuL68HAKMw CAcySpgzta L68HAKMwrất tyY4Hôn trọngCAcySpgz, nL68HAKMwên cạnyY4H chéyY4Hn trước.

Như rảnhyY4H rỗiyY4H khôL68HAKMwng có việCAcySpgzc gL68HAKMwì lL68HAKMwàm, bốCAcySpgz đặtCAcySpgz ThươngCAcySpgz NyY4Hgô lênyY4H ghếL68HAKMw yY4Hsofa yY4Hrồi cườiyY4H nhL68HAKMwư DL68HAKMwi LặCAcySpgzc nói:

- BốCAcySpgz L68HAKMwtưởng cậuL68HAKMw cCAcySpgzhàng này tửyY4Hu lượnCAcySpgzg yY4Hcao, yY4Hai dèyY4H mớyY4Hi uốngL68HAKMw haL68HAKMwi hL68HAKMwớp yY4Hđã đổL68HAKMw yY4Hrồi, nhưnCAcySpgzg cậL68HAKMwu L68HAKMwta rấtyY4H phCAcySpgzong độ,L68HAKMw kiên quL68HAKMwyết uốnCAcySpgzg cCAcySpgzạn CAcySpgzhai chai.

Lúc nàyyY4H, mặtyY4H ThưCAcySpgzơng Ngô phừngCAcySpgz phừngyY4H L68HAKMwnhư L68HAKMwquả táoL68HAKMw yY4Hđỏ, ngL68HAKMwhe thấyyY4H gCAcySpgziọng nyY4Hói nL68HAKMwên gượngL68HAKMw dậy,L68HAKMw khôyY4Hng ngCAcySpgzờ hắnL68HAKMw vẫn yY4H có tL68HAKMwhể tL68HAKMwhốt CAcySpgzra nhữngCAcySpgz ngônL68HAKMw từyY4H CAcySpgzrõ L68HAKMwràng, lịchL68HAKMw thiệp:

- PyY4Hhận CAcySpgzcon yY4Hcháu tửuyY4H lyY4Hượng không L68HAKMwtốt, moL68HAKMwng yY4Hbác lượngCAcySpgz tyY4Hhứ. LầCAcySpgzn sCAcySpgzau, cháuyY4H nCAcySpgzhất đCAcySpgzịnh sẽL68HAKMw chuyệCAcySpgzn tryY4Hò vuL68HAKMwi vẻCAcySpgz say yY4H sưa cùCAcySpgzng bác.

Trước nL68HAKMwhững lCAcySpgzời nóiL68HAKMw CAcySpgzvăn hoa trL68HAKMwôi chL68HAKMwảy cL68HAKMwủa hắnL68HAKMw, bốL68HAKMw tôiL68HAKMw cưL68HAKMwời pL68HAKMwhá yY4Hlên. ÔL68HAKMwng đậpyY4H tayY4Hy vàCAcySpgzo CAcySpgzbả vaCAcySpgzi hắCAcySpgzn, khiếyY4Hn hắn đangyY4H ngồL68HAKMwi xCAcySpgziêu vẹoCAcySpgz liềnCAcySpgz đổCAcySpgz nhyY4Hào yY4Hxuống. TiyY4Hếp đó,L68HAKMw bốL68HAKMw quyY4Hay sanCAcySpgzg tôi,CAcySpgz cườL68HAKMwi CAcySpgzkhà khà nói:

- ChàyY4Hng tryY4Hai nàyL68HAKMw kyY4Hhông tồi. QuảyY4H nhiêCAcySpgzn khônyY4Hg hCAcySpgzổ daCAcySpgznh cCAcySpgzon gáiCAcySpgz L68HAKMwbố, ryY4Hất biếtyY4H chọCAcySpgzn người!

May CAcySpgzmà ThươnyY4Hg NgôyY4H khôngCAcySpgz kháng cCAcySpgzự CAcySpgzđược myY4Hen rượuyY4H nênL68HAKMw đãL68HAKMw lơyY4H myY4Hơ nyY4Hgủ rồi,CAcySpgz khônL68HAKMwg yY4Hthì chẳnyY4Hg biếtL68HAKMw hắCAcySpgzn sẽyY4H vyY4Hênh váo đếnyY4H mứyY4Hc nào.

Tôi khL68HAKMwông kìL68HAKMwm đượcL68HAKMw L68HAKMwcơn tức giCAcySpgzận, gCAcySpgzằn giọng:

- BCAcySpgzố vàL68HAKMw L68HAKMwmẹ tyY4Hhật yY4Hkhông hổyY4H một cặpL68HAKMw, đếnL68HAKMw lCAcySpgzời nóyY4Hi cũCAcySpgzng L68HAKMwgiống hệCAcySpgzt nhauyY4H. ChẳCAcySpgzng yY4Hphải trưyY4Hớc đL68HAKMwây byY4Hố luL68HAKMwôn hyY4Hô hàCAcySpgzo là pyY4Hhải tìmL68HAKMw L68HAKMwcho bL68HAKMwố mộL68HAKMwt anCAcySpgzh chàyY4Hng CAcySpgznghìn CAcySpgzly khôngL68HAKMw CAcySpgzsay saoL68HAKMw? HơnL68HAKMw nữa,L68HAKMw cCAcySpgzòn phảL68HAKMwi cùL68HAKMwng bố nCAcySpgzuốt mâyL68HAKMw nhảL68HAKMw yY4Hkhói1 mớL68HAKMwi được.L68HAKMw AnL68HAKMwh tL68HAKMwa yY4Hđâu cóCAcySpgz đyY4Háp ứnCAcySpgzg đượyY4Hc yêCAcySpgzu cầyY4Hu đó.

1 ÝL68HAKMw làL68HAKMw yY4Hhút thuốcCAcySpgz lá.

- CCAcySpgzon thìCAcySpgz hiểuL68HAKMw cáiL68HAKMw gCAcySpgzì? - MCAcySpgzột L68HAKMwlần yY4Hnữa, vềL68HAKMw mặCAcySpgzt ngôyY4Hn ngữ,CAcySpgz bốyY4H vyY4Hà mẹCAcySpgz lạiL68HAKMw giốyY4Hng hệtCAcySpgz L68HAKMwnhau: L68HAKMw- LúyY4Hc uốyY4Hng rượu, L68HAKMw hút thCAcySpgzuốc yY4Hchính lyY4Hà khL68HAKMwi cóL68HAKMw tCAcySpgzhể nCAcySpgzhìn thấCAcySpgzy ryY4Hõ nhấtCAcySpgz pCAcySpgzhẩm chấyY4Ht cCAcySpgzủa mộtyY4H ngườiCAcySpgz đCAcySpgzàn ông. L68HAKMw Cậu cyY4Hhàng CAcySpgznày kyY4Hhông rànL68HAKMwh CAcySpgzcả húyY4Ht tyY4Hhuốc lẫnCAcySpgz uốngyY4H rL68HAKMwượu, nhưnL68HAKMwg dL68HAKMwù L68HAKMwho đếnyY4H nỗiL68HAKMw CAcySpgznước mắt CAcySpgz nước mL68HAKMwũi CAcySpgzgiàn CAcySpgzgiụa, L68HAKMwsay đếnL68HAKMw nỗL68HAKMwi đL68HAKMwi lạyY4Hi liêCAcySpgzu xL68HAKMwiêu, cũngL68HAKMw khôngyY4H yY4Hcó cL68HAKMwhút nàoL68HAKMw ăCAcySpgzn nL68HAKMwói hàm hồ.

Bố vCAcySpgzừa nóiL68HAKMw vừayY4H CAcySpgzđưa tL68HAKMway ra vỗyY4H vCAcySpgzỗ máL68HAKMw tôiyY4H, L68HAKMwvề mặtCAcySpgz độyY4Hng táCAcySpgzc cũCAcySpgzng khL68HAKMwông kháyY4Hc gìL68HAKMw mẹ:

- L68HAKMwCon gCAcySpgzái ngốL68HAKMwc nghếch ơi,CAcySpgz ngCAcySpgzười tCAcySpgza làCAcySpgzm nhưyY4H vậyL68HAKMw làCAcySpgz vL68HAKMwì cáyY4Hi gì?yY4H HơL68HAKMwn nữaCAcySpgz, đyY4Hàn ônL68HAKMwg kCAcySpgzhông CAcySpgzhút thuL68HAKMwốc, khyY4Hông uống rượyY4Hu L68HAKMwthì cCAcySpgzó L68HAKMwgì lyY4Hà kyY4Hhông tốtCAcySpgz? RốtCAcySpgz cuộcL68HAKMw cyY4Hhỉ thCAcySpgzỉnh thoL68HAKMwảng mL68HAKMwới làyY4Hm bạnyY4H rượu,L68HAKMw bạn thuốcCAcySpgz củaCAcySpgz CAcySpgzta thôiL68HAKMw. CóyY4H thL68HAKMwể L68HAKMwkhỏe mạyY4Hnh điyY4H cùCAcySpgzng coyY4Hn trênCAcySpgz suL68HAKMwốt quãngCAcySpgz đườyY4Hng đờiCAcySpgz mới làL68HAKMw qyY4Huan trọnCAcySpgzg nhất.

Thoáng cáCAcySpgzi CAcySpgzđã nânCAcySpgzg cấp thàCAcySpgznh chuyệnL68HAKMw mộtL68HAKMw đờiyY4H rồi.

Tôi hoyY4Hàn toànyY4H byY4Hất lực, nói:

- L68HAKMwBố nghyY4Hĩ xL68HAKMwa qCAcySpgzuá rồyY4Hi. Bố CAcySpgz chưa hL68HAKMwỏi yY4Hxem ayY4Hnh L68HAKMwta lyY4Hàm gì.CAcySpgz BốL68HAKMw khôngyY4H sCAcySpgzợ anL68HAKMwh tL68HAKMwa lL68HAKMwà ănyY4H màyCAcySpgz, kẻCAcySpgz trCAcySpgzộm hyY4Hay CAcySpgzkẻ cắp sao?

Lúc nàCAcySpgzy, mẹyY4H yY4Htôi kyY4Héo vali CAcySpgzlại, pháL68HAKMwt L68HAKMwvào CAcySpgzgáy tôL68HAKMwi mộL68HAKMwt cL68HAKMwái, nói:

- BốCAcySpgz mCAcySpgzẹ kCAcySpgzhông quaL68HAKMwn tâmL68HAKMw cậu tCAcySpgza làL68HAKMwm gì,yY4H chyY4Hỉ cầnCAcySpgz cậCAcySpgzu tL68HAKMwa CAcySpgzthật lòngL68HAKMw vớiCAcySpgz coyY4Hn lL68HAKMwà yY4Hđược. HCAcySpgzơn yY4Hnữa, ngôL68HAKMwn từ,CAcySpgz cửyY4H chỉ củayY4H têyY4Hn nhócCAcySpgz nàyL68HAKMw, nhyY4Hìn quL68HAKMwa lyY4Hà biếtL68HAKMw đượCAcySpgzc giáoL68HAKMw dụcL68HAKMw tửyY4H CAcySpgztế. VềCAcySpgz phyY4Hương diệnCAcySpgz khí chL68HAKMwất cũngL68HAKMw khyY4Hông tCAcySpgzồi, nhCAcySpgzư thCAcySpgzế còCAcySpgzn kéCAcySpgzm cỏL68HAKMwi gCAcySpgzì nữa?

Bố CAcySpgztôi đCAcySpgzỡ lyY4Hấy vyY4Hali nói:

- NếuyY4H nhưL68HAKMw khyY4Hông yY4Hlọt được vàoCAcySpgz mắtL68HAKMw cL68HAKMwủa bốCAcySpgz mẹ,CAcySpgz CAcySpgzcon tưởngyY4H cậyY4Hu tyY4Ha L68HAKMwsau kL68HAKMwhi L68HAKMwđi vớCAcySpgzi bốyY4H yY4Hrồi cóyY4H L68HAKMwthể cL68HAKMwhân yY4Htay đầyY4Hy đủL68HAKMw trở CAcySpgzvề sao?

Tôi chL68HAKMwẳng L68HAKMwcòn biL68HAKMwết nói gì.

Sau khCAcySpgzi ởyY4H cCAcySpgzhỗ tôiCAcySpgz hyY4Hai tiếng bốnyY4H mươiCAcySpgz phúCAcySpgzt, bốyY4H mẹCAcySpgz vộiCAcySpgz đyY4Hi CAcySpgzcho kịL68HAKMwp chyY4Huyến tàu.

Trong khoảngCAcySpgz thờiL68HAKMw giaCAcySpgzn ngắn ngủiL68HAKMw đCAcySpgzó, ThươCAcySpgzng NgôCAcySpgz đL68HAKMwã uyY4Hống CAcySpgzhai yY4Hchai rưL68HAKMwợu trắyY4Hng, húyY4Ht CAcySpgzmột byY4Hao L68HAKMwthuốc, chyY4Hinh phục đượcL68HAKMw ôyY4Hng bốyY4H lL68HAKMwuôn yY4Hcoi trọngL68HAKMw nộiyY4H tâmyY4H củCAcySpgza tyY4Hôi. CònCAcySpgz nữa,CAcySpgz L68HAKMwngay CAcySpgzlần gặpyY4H đầuL68HAKMw tL68HAKMwiên, mẹ tyY4Hôi đyY4Hã L68HAKMwnhìn thyY4Hấy CAcySpgzhết hoyY4Hàn toànCAcySpgz CAcySpgzcon ngườiyY4H hyY4Hắn, L68HAKMwsau CAcySpgzđó cộCAcySpgzng thêmCAcySpgz sựCAcySpgz giảCAcySpgz vờyY4H rất thíchyY4H hợL68HAKMwp, hắnL68HAKMw đãCAcySpgz cL68HAKMwhinh pL68HAKMwhục bàCAcySpgz mCAcySpgzẹ vốnL68HAKMw chCAcySpgzỉ nhìyY4Hn L68HAKMwnhận byY4Hiểu hiệnyY4H bênL68HAKMw ngoàiyY4H. Thật CAcySpgzkhông CAcySpgzphục khônL68HAKMwg được.

 

Sau kCAcySpgzhi yY4Htiễn bốyY4H yY4Hmẹ về, tôiyY4H thL68HAKMwấy CAcySpgzThương NCAcySpgzgô đanL68HAKMwg L68HAKMwnằm nyY4Hgủ CAcySpgzngon làL68HAKMwnh tL68HAKMwrên ghếCAcySpgz sCAcySpgzofa. KL68HAKMwhuôn mặtyY4H đyY4Hỏ hồngCAcySpgz của hắnCAcySpgz trônyY4Hg CAcySpgzthật đyY4Háng yêu.

Tôi róCAcySpgzn ryY4Hén L68HAKMwđến yY4Hbên cL68HAKMwạnh, ngồi xyY4Hổm xuốL68HAKMwng yY4Hquan yY4Hsát thậL68HAKMwt kỹ.CAcySpgz TôyY4Hi lL68HAKMwẩm bẩmL68HAKMw mộtCAcySpgz mình:

- ACAcySpgznh đừyY4Hng L68HAKMwcó giCAcySpgzống L68HAKMwnhư Bạch nươnL68HAKMwg tCAcySpgzử CAcySpgzđấy, hễCAcySpgz uL68HAKMwống sCAcySpgzay làCAcySpgz hiệnCAcySpgz nguyêyY4Hn hìnL68HAKMwh. TànyY4Hg trCAcySpgzữ độngyY4H vậyY4Ht bảoL68HAKMw vL68HAKMwệ cấp mộtL68HAKMw củaCAcySpgz quốcL68HAKMw CAcySpgzgia yY4Hlà pyY4Hhải CAcySpgzngồi tù...

Chưa dứtyY4H lờiL68HAKMw yY4Hđã thấyY4Hy hai mắtyY4H luL68HAKMwôn nhắmL68HAKMw nghiềnCAcySpgz củayY4H hắnL68HAKMw yY4Hmở CAcySpgzto, nhìnCAcySpgz thẳng,CAcySpgz CAcySpgztôi giậCAcySpgzt nảyL68HAKMw mình.

- CCAcySpgzon yêu...

-... KhyY4Hông đượcCAcySpgz gọiL68HAKMw tôi L68HAKMwnhư vậy!

- CoL68HAKMwn yêu,yY4H cyY4Hon yL68HAKMwêu, con yêu...

Thương NgL68HAKMwô dùnL68HAKMwg cáiL68HAKMw giọng lèyY4H nhL68HAKMwè nóiL68HAKMw L68HAKMwđi nóL68HAKMwi L68HAKMwlại cáyY4Hch bốCAcySpgz mL68HAKMwẹ gọiCAcySpgz tCAcySpgzôi yY4Hhồi byY4Hé rCAcySpgzồi cưCAcySpgzời pháCAcySpgz lên.

Tôi L68HAKMwnhìn trừngCAcySpgz trừng vàoyY4H mắL68HAKMwt L68HAKMwhắn quaL68HAKMwn sL68HAKMwát thậtyY4H L68HAKMwkỹ, L68HAKMwdù đôCAcySpgzi mCAcySpgzắt cóL68HAKMw cL68HAKMwhút mơCAcySpgz mànyY4Hg nhưL68HAKMwng L68HAKMwtrông L68HAKMwvẫn rấtCAcySpgz tỉnh:

- yY4HAnh giảL68HAKMw vyY4Hờ say!

- L68HAKMwTa CAcySpgzđâu có...L68HAKMw CAcySpgz- HắnL68HAKMw hiền lànhyY4H ngồiL68HAKMw L68HAKMwdậy: yY4H- TL68HAKMwa cyY4Hhưa CAcySpgztừng uCAcySpgzống CAcySpgzrượu nêL68HAKMwn đãyY4H sayY4Hy thật,yY4H chL68HAKMwỉ CAcySpgzcó điềuyY4H yY4Hvẫn cốCAcySpgz gCAcySpgzắng giữ yY4Hcho tiCAcySpgznh thầnyY4H tỉCAcySpgznh táoL68HAKMw L68HAKMwmà thôi.

- VậyyY4H nyY4Hhững lờiCAcySpgz bốCAcySpgz mẹ tôyY4Hi nóL68HAKMwi vớiyY4H tCAcySpgzôi lúcL68HAKMw trước...

Hắn càCAcySpgzng tCAcySpgzỏ CAcySpgzra vôyY4H tội hơn:

- ĐyY4Hể kL68HAKMwhông lCAcySpgzàm phiL68HAKMwền đến cuộcL68HAKMw nóL68HAKMwi chuyệL68HAKMwn cCAcySpgzủa mọiyY4H người,CAcySpgz yY4Hta chỉL68HAKMw cóCAcySpgz thểCAcySpgz gyY4Hiả vờyY4H bấCAcySpgzt tỉyY4Hnh nyY4Hhân sCAcySpgzự thôi.

Từ xCAcySpgzấu hổyY4H chuyyY4Hển L68HAKMwthành tức giận,yY4H nhưnyY4Hg tôL68HAKMwi chẳL68HAKMwng biếCAcySpgzt làCAcySpgzm L68HAKMwcách nào,L68HAKMw đànCAcySpgzh phảyY4Hi yY4Hđi CAcySpgzxử L68HAKMwlý L68HAKMwtúi quCAcySpgzà CAcySpgzmà CAcySpgzbố mẹyY4H mang đến.

Thương NgyY4Hô chCAcySpgzống tyY4Hay lên tCAcySpgzrán nhCAcySpgzìn tôiCAcySpgz lCAcySpgzục bới,CAcySpgz nói:

- yY4HBố mẹL68HAKMw eyY4Hm CAcySpgzrất thúCAcySpgz vị!

- ĐươyY4Hng nyY4Hhiên rồi.

- HọyY4H đốiyY4H xửL68HAKMw vớiCAcySpgz eL68HAKMwm thật tốt.

- L68HAKMwNói thừa.

Thương NgL68HAKMwô khẽL68HAKMw mỉmCAcySpgz cười L68HAKMwrồi thCAcySpgzở than:

- L68HAKMwBây gCAcySpgziờ tL68HAKMwa đãyY4H hiyY4Hểu vì syY4Hao eL68HAKMwm vấL68HAKMwn vươngL68HAKMw CAcySpgzthân phậnL68HAKMw làyY4Hm nCAcySpgzgười đếnL68HAKMw thếL68HAKMw. EyY4Hm khôngyY4H muốnL68HAKMw rờyY4Hi yY4Hxa hCAcySpgzọ đúng không?

Tôi bĩuCAcySpgz môiCAcySpgz, biểuL68HAKMw thị câyY4Hu hỏiL68HAKMw ngCAcySpgzớ ngL68HAKMwẩn đóL68HAKMw kCAcySpgzhông đángyY4H đểyY4H trảL68HAKMw lời.

- TL68HAKMwhế nhyY4Hưng mộyY4Ht ngày nàCAcySpgzo đóL68HAKMw họyY4H CAcySpgzcũng sẽyY4H chếtCAcySpgz đi.

Tôi L68HAKMwbực dọc:

- ThầL68HAKMwn tiênyY4H cũngyY4H phải chếtyY4H đúL68HAKMwng không?

Thương NyY4Hgô yY4Hchỉ cười, L68HAKMw đáp lạCAcySpgzi mộtL68HAKMw câuCAcySpgz CAcySpgzchả liyY4Hên quan:

- TiểuL68HAKMw Tường,CAcySpgz nếuL68HAKMw eL68HAKMwm muốL68HAKMwn làm ngCAcySpgzười yY4Hthì tL68HAKMwa syY4Hẽ yY4Hở lyY4Hại CAcySpgznơi nyY4Hày vL68HAKMwới em.

Tôi yY4Hcó nyY4Hghe tCAcySpgzhấy câu nóiyY4H củL68HAKMwa hắnyY4H, nyY4Hhưng khôngL68HAKMw sứL68HAKMwc yY4Hđâu mL68HAKMwà suyY4Hy nyY4Hghĩ nhiều,L68HAKMw vìCAcySpgz yY4Htrong L68HAKMwlúc vớiCAcySpgz tyY4Hay lêyY4Hn ngăn kéyY4Ho, tôyY4Hi thấL68HAKMwy CAcySpgzcó CAcySpgzmột L68HAKMwtấm thiyY4Hệp myY4Hời rơiCAcySpgz yY4Hra tL68HAKMwừ cuốnL68HAKMw tạpyY4H chíCAcySpgz cũ.

Trên đóCAcySpgz CAcySpgzcó ghyY4Hi tênL68HAKMw cô CAcySpgzdâu vyY4Hà L68HAKMwchú rL68HAKMwể: TrưyY4Hơng TL68HAKMwhần L68HAKMw- L68HAKMwHạ ACAcySpgzn Kiệt.

Tôi thẫnyY4H thờyY4H cầmL68HAKMw tấm thiệpCAcySpgz trênL68HAKMw yY4Htay, theyY4Ho suL68HAKMwy đoyY4Hán, đâyyY4H cL68HAKMwó lyY4Hẽ làL68HAKMw syY4Hau khL68HAKMwi yY4Hbiết TyY4Hrương ThầCAcySpgzn hủL68HAKMwy bL68HAKMwỏ hôn lễ,L68HAKMw yY4Htôi yY4Hđã tL68HAKMwiện taCAcySpgzy kL68HAKMwẹp tấyY4Hm thiCAcySpgzệp yY4Hvào CAcySpgzcuốn tạCAcySpgzp chíL68HAKMw L68HAKMwnào đó.yY4H SaCAcySpgzu yY4Hđó lạCAcySpgzi tiệnyY4H tCAcySpgzay mang CAcySpgznó L68HAKMwvề nhyY4Hà, ryY4Hồi tiệnL68HAKMw taCAcySpgzy vứtL68HAKMw yY4Hnó vàoL68HAKMw gyY4Hóc CAcySpgznào đó,CAcySpgz L68HAKMwrồi yY4Hban L68HAKMwnãy lạiL68HAKMw tiCAcySpgzện yY4Htay giở nóL68HAKMw ra...

Thế nhưngyY4H yY4Hnhững điều nàyyY4H kCAcySpgzhông phCAcySpgzải lyY4Hà trọngL68HAKMw điểm,yY4H quCAcySpgzan tyY4Hrọng làL68HAKMw yY4Hcô HạyY4H ACAcySpgzn KiệL68HAKMwt vL68HAKMwà AL68HAKMwngle HCAcySpgzạ L68HAKMwcó lyY4Hiên quan đếnL68HAKMw nL68HAKMwhau không?

An KiệtL68HAKMw L68HAKMw- Angle...

Nếu nL68HAKMwhư đL68HAKMwúng L68HAKMwlà yY4Hmột ngưyY4Hời thì yY4Hthế nL68HAKMwào nhỉ?

Đang syY4Huy yY4Hnghĩ đếnL68HAKMw nỗi yY4Hmuốn CAcySpgztreo cổyY4H, đâmL68HAKMw CAcySpgzđầu vàoL68HAKMw tường,CAcySpgz thìyY4H bỗngyY4H nghCAcySpgze thấyyY4H giọngCAcySpgz ThưL68HAKMwơng NgôL68HAKMw yY4Hkhe khẽ:

- L68HAKMwTiểu Tường,CAcySpgz tCAcySpgza ngủL68HAKMw một láCAcySpgzt, đếnL68HAKMw tryY4Hưa gọiL68HAKMw tL68HAKMwa dậL68HAKMwy, chúnCAcySpgzg tyY4Ha yY4Hra L68HAKMwngoài ăCAcySpgzn nhé.

- Ừ!

Sau L68HAKMwkhi ThươngyY4H NgôL68HAKMw nyY4Hgủ rồi, tyY4Hôi liềnCAcySpgz cCAcySpgzhạy vàoCAcySpgz phònL68HAKMwg ngủCAcySpgz L68HAKMwmở L68HAKMwmáy L68HAKMwtính rCAcySpgza, CAcySpgzvừa lướCAcySpgzt webCAcySpgz, vyY4Hừa thẫnCAcySpgz thờ.

Trong tìCAcySpgznh CAcySpgztrạng đầCAcySpgzu óc trốCAcySpgzng rỗCAcySpgzng, thờiyY4H gyY4Hian chL68HAKMwạy nhaL68HAKMwnh CAcySpgznhư chóCAcySpgz dạCAcySpgzi, đếnCAcySpgz lúyY4Hc mắtL68HAKMw L68HAKMwcay caCAcySpgzy tôCAcySpgzi mớCAcySpgzi liếcyY4H nhìn đồngCAcySpgz hồyY4H CAcySpgzhiển thyY4Hị giờyY4H L68HAKMwbên L68HAKMwdưới gócyY4H phảiL68HAKMw màyY4Hn hình.yY4H LL68HAKMwúc nàyCAcySpgz đãCAcySpgz lCAcySpgzà CAcySpgzmười yY4Htám L68HAKMwgiờ bốn mươiL68HAKMw L68HAKMwbảy phút.

Tôi đứCAcySpgzng L68HAKMwdậy vậnyY4H đyY4Hộng tay cyY4Hhân đãCAcySpgz tCAcySpgzê cứngL68HAKMw, L68HAKMwđi rL68HAKMwa phL68HAKMwòng khácL68HAKMwh, thyY4Hấy ThươngCAcySpgz CAcySpgzNgô vẫnL68HAKMw đyY4Hang saCAcySpgzy giấc,CAcySpgz tư thếyY4H khôngL68HAKMw CAcySpgzhề thyY4Hay đổi,yY4H CAcySpgzxem L68HAKMwra hắnCAcySpgz CAcySpgzthực sựCAcySpgz ngCAcySpgzủ CAcySpgzrất saL68HAKMwy. L68HAKMwĐừng nóyY4Hi làyY4H bữaL68HAKMw tryY4Hưa, đến ngayCAcySpgz cảL68HAKMw bữayY4H tốiL68HAKMw cũyY4Hng khL68HAKMwông CAcySpgzcần ăn.

Có lẽL68HAKMw yY4Hvì cảyY4H ngyY4Hày không CAcySpgz vận độngCAcySpgz nênL68HAKMw lúcCAcySpgz nyY4Hày tCAcySpgzôi cCAcySpgzũng khôngCAcySpgz thấL68HAKMwy đói,CAcySpgz yY4Hhoặc hyY4Hễ tyY4Hâm trạnCAcySpgzg khôCAcySpgzng CAcySpgzvui lại yY4H không mCAcySpgzuốn ăn.

Đang đCAcySpgzịnh chuL68HAKMwẩn bịyY4H quay vyY4Hề yY4Hphòng suyY4Hy yY4Hnghĩ tiếpCAcySpgz thCAcySpgzì nhờCAcySpgz ánhL68HAKMw sL68HAKMwáng lờCAcySpgz mờCAcySpgz chiếuyY4H CAcySpgzqua ôyY4H cửaL68HAKMw sổ,L68HAKMw tyY4Hôi tL68HAKMwhoáng thấy CAcySpgzsắc L68HAKMwmặt ThưyY4Hơng NgL68HAKMwô cóL68HAKMw CAcySpgzgì yY4Hđó kL68HAKMwhông bìnCAcySpgzh thường.

Bật đCAcySpgzèn lCAcySpgzên, hìnhCAcySpgz ảnh trL68HAKMwước mắyY4Ht kyY4Hhiến yY4Htôi L68HAKMwsợ hãi.

Thương L68HAKMwNgô L68HAKMwđang nằmyY4H thyY4Hẳng đơ CAcySpgztrên ghếCAcySpgz sofaL68HAKMw, mồCAcySpgz hyY4Hôi CAcySpgztúa ryY4Ha khắpL68HAKMw mặyY4Ht yY4Hvà đầu,CAcySpgz yY4Hhai vaCAcySpgzi L68HAKMwco lL68HAKMwại, môCAcySpgzi trắngCAcySpgz bệch nL68HAKMwhư thểCAcySpgz đanCAcySpgzg phảiyY4H chyY4Hịu đựnCAcySpgzg sCAcySpgzự L68HAKMwđày đọayY4H đaCAcySpgzu đớL68HAKMwn. TyY4Hheo L68HAKMwkinh nL68HAKMwghiệm củayY4H tôiL68HAKMw, tình tL68HAKMwrạng nàCAcySpgzy chắL68HAKMwc yY4Hchắn khL68HAKMwông yY4Hphải dCAcySpgzo yY4Hsay rượu.

Chẳng lẽyY4H làCAcySpgz bCAcySpgzị sốt?

Tôi laCAcySpgzy laCAcySpgzy nhưnyY4Hg hắn khôngL68HAKMw L68HAKMwcó yY4Hphản ứngL68HAKMw gyY4Hì. TyY4Hôi đưL68HAKMwa taCAcySpgzy ryY4Ha sờL68HAKMw tráL68HAKMwn thCAcySpgzì thấyL68HAKMw lL68HAKMwạnh nCAcySpgzhư bL68HAKMwăng. TôL68HAKMwi hétyY4H lớnyY4H vào yY4Htai hắyY4Hn nhưnyY4Hg cL68HAKMwũng yY4Hnhư đCAcySpgzá cCAcySpgzhìm xuốngyY4H biển.

Hãy L68HAKMwnói L68HAKMwcho L68HAKMwtôi biết, CAcySpgz thế CAcySpgznày làyY4H thếCAcySpgz nào?

Tôi hoảnCAcySpgzg hốt.

120, 110CAcySpgz, 119yY4H, CAcySpgz911... hàng lCAcySpgzoạt sốL68HAKMw điCAcySpgzện thoạCAcySpgzi hiệnyY4H rCAcySpgza L68HAKMwtrong đầuyY4H nhưngyY4H cuốiL68HAKMw cùnyY4Hg tôiCAcySpgz vẫnyY4H bL68HAKMwấm số 6L68HAKMw2580000 gọiL68HAKMw mộtL68HAKMw yY4Hchiếc taxi.

Bác sĩyY4H L68HAKMwcủa loL68HAKMwài người chắyY4Hc kCAcySpgzhông CAcySpgzlo việcCAcySpgz thầnL68HAKMw tiênL68HAKMw bịyY4H CAcySpgzốm. ĐươL68HAKMwng nhiênCAcySpgz, mL68HAKMwuốn lCAcySpgzo cũL68HAKMwng L68HAKMwchẳng được.L68HAKMw L68HAKMwThôi thì cCAcySpgzứ tìmyY4H syY4Hự giúpCAcySpgz đỡyY4H tL68HAKMwừ phyY4Hía thầnyY4H gL68HAKMwiới L68HAKMwlà tươngyY4H đốiL68HAKMw yY4Han toàn.yY4H ĐáyY4Hng buồyY4Hn L68HAKMwlà tôi L68HAKMwkhông cL68HAKMwó syY4Hố đyY4Hiện thyY4Hoại củCAcySpgza TứyY4H NgL68HAKMwưu nL68HAKMwên đàCAcySpgznh phảiL68HAKMw gọiL68HAKMw mL68HAKMwột chiyY4Hếc L68HAKMwtaxi đưL68HAKMwa coyY4Hn hổ bịCAcySpgz ốmCAcySpgz yY4Hnày đếnyY4H đó.

Lúc đỡL68HAKMw ThươL68HAKMwng yY4HNgô dậy, tôiL68HAKMw mớiyY4H phátyY4H hiCAcySpgzện chyY4Hiếc L68HAKMwáo lyY4Hen mL68HAKMwỏng mCAcySpgzà hắnCAcySpgz đyY4Hang CAcySpgzmặc trCAcySpgzên ngườCAcySpgzi đãyY4H ướtL68HAKMw sũyY4Hng. Trông hCAcySpgzắn giốnyY4Hg nyY4Hhư ngườL68HAKMwi vừCAcySpgza đL68HAKMwược vớyY4Ht dướiCAcySpgz nướcCAcySpgz lên.

Nhưng điềuCAcySpgz L68HAKMwnày cũyY4Hng không lyY4Hà gL68HAKMwì yY4Hso yY4Hvới vũnyY4Hg máCAcySpgzu lớnCAcySpgz trCAcySpgzên yY4Hghế sofa...

Có nhữnL68HAKMwg lL68HAKMwúc tôL68HAKMwi thL68HAKMwực sự L68HAKMwcảm L68HAKMwthấy khL68HAKMwâm phyY4Hục yY4Hmình. VCAcySpgzí dụL68HAKMw nhưCAcySpgz lL68HAKMwúc nyY4Hày, đốL68HAKMwi mặtCAcySpgz CAcySpgzvới mộyY4Ht hoyY4Hàn cảyY4Hnh nL68HAKMwhư hiện tryY4Hường gyY4Hiết ngườiCAcySpgz màL68HAKMw tL68HAKMwôi vẫnCAcySpgz giữCAcySpgz đượcCAcySpgz CAcySpgzbình tĩnhyY4H. ĐyY4Húng làL68HAKMw pL68HAKMwhi thường.

Sau kCAcySpgzhi kyY4Hiểm tyY4Hra mộtyY4H lượt, tôL68HAKMwi L68HAKMwnhanh chóngL68HAKMw pL68HAKMwhán đoánCAcySpgz rL68HAKMwa ryY4Hằng vếtyY4H máyY4Hu nàyL68HAKMw lL68HAKMwà củaCAcySpgz ThCAcySpgzương Ngô,CAcySpgz vìL68HAKMw lưngL68HAKMw CAcySpgzhắn cCAcySpgzó vệt đỏL68HAKMw tíL68HAKMwa vL68HAKMwà yY4Hđang cyY4Hhảy ryY4Ha thứL68HAKMw chL68HAKMwất lỏngCAcySpgz noCAcySpgzng nóng.

Tôi tL68HAKMwìm mCAcySpgzột cCAcySpgzhiếc áo khoL68HAKMwác byY4Hông dCAcySpgzày mCAcySpgzặc cyY4Hho hắyY4Hn, syY4Hau đóL68HAKMw hổnyY4H CAcySpgzhển lyY4Hôi hyY4Hắn xuL68HAKMwống dướL68HAKMwi nhàyY4H, tốngL68HAKMw vCAcySpgzào trong xL68HAKMwe. L68HAKMwTôi thyY4Hấy cảyY4Hm ơCAcySpgzn mùCAcySpgza nL68HAKMwày vìL68HAKMw CAcySpgzai aL68HAKMwi yY4Hcũng mL68HAKMwặc nhyY4Hiều nCAcySpgzhư chL68HAKMwiếc byY4Hánh chưng vậy.L68HAKMw NL68HAKMwếu yY4Hlà mL68HAKMwùa hè,CAcySpgz chúnCAcySpgzg tôyY4Hi chắcyY4H chắnL68HAKMw vCAcySpgzì kyY4Hhông cL68HAKMwó cácCAcySpgzh nàoCAcySpgz cCAcySpgzhe vếtL68HAKMw mCAcySpgzáu màL68HAKMw L68HAKMwbị dẫn yY4Hthẳng đếnyY4H đCAcySpgzồn cảnCAcySpgzh sátL68HAKMw rồi...

Thương NL68HAKMwgô vẫL68HAKMwn cCAcySpgzhưa tỉCAcySpgznh. Tôi nyY4Hghĩ cyY4Hhuyện lầnCAcySpgz nL68HAKMwày khCAcySpgziến hắnL68HAKMw hôyY4Hn mCAcySpgzê sâu,L68HAKMw cL68HAKMwhắc chắnCAcySpgz tronCAcySpgzg ngườL68HAKMwi hắnyY4H rấtyY4H khó chịu.yY4H VậyCAcySpgz màyY4H yY4Hhắn L68HAKMwvẫn nCAcySpgzghiến yY4Hrăng L68HAKMwchịu đựng,yY4H CAcySpgztừ đầyY4Hu đL68HAKMwến cuốiyY4H khôngyY4H kêL68HAKMwu mộL68HAKMwt tiếng, L68HAKMw thật gCAcySpgzan lì.

Đến yY4Hquán L68HAKMwthịt nướng CAcySpgzMãnh NgL68HAKMwưu, L68HAKMwtrông CAcySpgzthấy NgCAcySpgzưu ByY4Hôn, L68HAKMwtôi lCAcySpgziền nCAcySpgzói quCAcySpgza tìnL68HAKMwh hìnCAcySpgzh. AnCAcySpgzh yY4Hta L68HAKMwlập tL68HAKMwức đưa chúngyY4H CAcySpgztôi đCAcySpgzến yY4Hkhu nhL68HAKMwà gầnyY4H đó,CAcySpgz bảoCAcySpgz tyY4Hôi đCAcySpgzợi yY4Hở sảyY4Hnh, yY4Hcòn anCAcySpgzh CAcySpgzta dìuCAcySpgz ThươngCAcySpgz NCAcySpgzgô vào L68HAKMw phòng khách.

Trong yY4Hlúc này,yY4H tôiyY4H vẫn vôyY4H CAcySpgzcùng điềCAcySpgzm tL68HAKMwĩnh, yY4Hđiềm tĩCAcySpgznh đếL68HAKMwn lyY4Hạ lùng.

Còn nửCAcySpgza tL68HAKMwiếng nL68HAKMwữa làL68HAKMw myY4Hười hai giờCAcySpgz đêmL68HAKMw thìL68HAKMw yY4HNgưu BônL68HAKMw CAcySpgzđi CAcySpgzra, trênyY4H tL68HAKMway yY4Hcầm cyY4Hhiếc L68HAKMwáo L68HAKMwbị máuyY4H tCAcySpgzhấm ướtyY4H L68HAKMwmột nyY4Hửa của ThươngL68HAKMw Ngô,yY4H CAcySpgztrông thầnCAcySpgz sắyY4Hc CAcySpgzanh cCAcySpgzhàng cóL68HAKMw vẻCAcySpgz mệtCAcySpgz mỏi:

- ChịyY4H dâuyY4H yênL68HAKMw tâm, khônyY4Hg vấnCAcySpgz đềyY4H gyY4Hì lớnL68HAKMw yY4Hđâu, nghỉL68HAKMw ngơCAcySpgzi vàyY4Hi nL68HAKMwgày CAcySpgzlà khỏi.

Nghe thế,CAcySpgz L68HAKMwtôi lạiCAcySpgz khônyY4Hg bình tĩnhCAcySpgz đượcyY4H nyY4Hữa, bướcyY4H nhaL68HAKMwnh đếL68HAKMwn tL68HAKMwúm yY4Hcổ áyY4Ho NgưL68HAKMwu CAcySpgzBôn, nóyY4Hi myY4Hột tràng:

- RCAcySpgzốt cL68HAKMwuộc CAcySpgzanh tyY4Ha có chuyệnyY4H gìL68HAKMw? ChẳngCAcySpgz CAcySpgzphải cácL68HAKMw ngườyY4Hi yY4Hlà thầnCAcySpgz tiyY4Hên CAcySpgzsao? SL68HAKMwao tyY4Hhần tiL68HAKMwên lạL68HAKMwi bCAcySpgzị chảy CAcySpgzmáu? CAcySpgzSao cònyY4H yY4Hbị CAcySpgzhôn mL68HAKMwê? L68HAKMwSao lạyY4Hi nhCAcySpgzư thyY4Hể sCAcySpgzắp L68HAKMwchết yY4Hđến nơiL68HAKMw vậy?

Ngưu BCAcySpgzôn thấyY4Hy tyY4Hôi kích độngCAcySpgz nhCAcySpgzư yY4Hvậy, L68HAKMwanh CAcySpgzta yY4Hchỉ lặngyY4H lẽL68HAKMw nhìCAcySpgzn, nói:

- ChịL68HAKMw sợyY4H rồL68HAKMwi, đúng không?

Tôi yY4Hngẩn ngườiyY4H trongCAcySpgz giây lCAcySpgzát rồCAcySpgzi bỗL68HAKMwng nhưL68HAKMw CAcySpgzquả bónCAcySpgzg bL68HAKMwị châmCAcySpgz CAcySpgzkim, nhyY4Hanh chóngCAcySpgz xẹCAcySpgzp lépL68HAKMw. TôiL68HAKMw bL68HAKMwuông Ngưu ByY4Hôn raCAcySpgz, ngồiCAcySpgz thụpyY4H xuốnyY4Hg CAcySpgzghế, cóL68HAKMw lẽyY4H vìyY4H CAcySpgzchưa ănCAcySpgz cCAcySpgzơm nCAcySpgzên toàL68HAKMwn thCAcySpgzân mềmCAcySpgz nhũn,L68HAKMw không yY4H còn chúCAcySpgzt sứcCAcySpgz yY4Hlực nàCAcySpgzo, lL68HAKMwòng bànyY4H tCAcySpgzay CAcySpgzvà L68HAKMwtrán đL68HAKMwều vCAcySpgzã mồCAcySpgz hôi.

Được yY4Hrồi. TCAcySpgzôi thyY4Hừa nhận, khôngCAcySpgz pL68HAKMwhải L68HAKMwvì đyY4Hói, mL68HAKMwà L68HAKMwvì sL68HAKMwợ hãi.

Tôi thL68HAKMwực sựL68HAKMw thấyyY4H L68HAKMwsợ, yY4Hcứ nghĩ đếnCAcySpgz dánCAcySpgzg CAcySpgzvẻ yY4HThương CAcySpgzNgô lL68HAKMwúc trước,yY4H CAcySpgzcái dCAcySpgzáng nhyY4Hư sắpyY4H cL68HAKMwhết tớCAcySpgzi nơi...

Nhưng thầL68HAKMwn tiêL68HAKMwn cũCAcySpgzng có thểCAcySpgz cyY4Hhết sao?

Tôi CAcySpgzcố épCAcySpgz mìL68HAKMwnh điềuCAcySpgz cyY4Hhỉnh những sL68HAKMwuy yY4Hnghĩ yY4Hlinh tinCAcySpgzh trL68HAKMwong đầuCAcySpgz, miễnCAcySpgz cưỡngL68HAKMw hL68HAKMwổi phụL68HAKMwc lyY4Hại vẻCAcySpgz điềmL68HAKMw đạmL68HAKMw trL68HAKMwên mặt, nói:

- ThưyY4Hơng NgôL68HAKMw vốnCAcySpgz đyY4Hã bị yY4H thương đúyY4Hng L68HAKMwkhông? SayY4Ho lạiCAcySpgz L68HAKMwnhư vậy?

Ngưu BôL68HAKMwn L68HAKMwim lặng.

- BịCAcySpgz thươngCAcySpgz từCAcySpgz khCAcySpgzi nào?

Ngưu BL68HAKMwôn vẫCAcySpgzn khôCAcySpgzng trả lời.

Tôi yY4Hđành L68HAKMwtự mìnCAcySpgzh nhớL68HAKMw lại, nói:

- CóyY4H phyY4Hải CAcySpgzcó lCAcySpgziên quan yY4H đến cCAcySpgzái tàCAcySpgz khL68HAKMwí yY4Hgì đyY4Hó yY4Hmà anCAcySpgzh tyY4Ha đãL68HAKMw từngL68HAKMw nhắcyY4H đCAcySpgzến không?

Ngưu BôCAcySpgzn lyY4Hắc đầuyY4H, tiếp tụcyY4H iyY4Hm lặng.

Thái độL68HAKMw "đáyY4Hnh chếyY4Ht cũng khônCAcySpgzg khaL68HAKMwi" nL68HAKMwày kCAcySpgzhiến tôiCAcySpgz muốyY4Hn phátyY4H L68HAKMwđiên L68HAKMwnhưng trưL68HAKMwớc L68HAKMwmặt mộCAcySpgzt CAcySpgzanh chàng yY4H khôi nyY4Hgô, tryY4Hầm CAcySpgztính, yL68HAKMwếu đuối,L68HAKMw tôyY4Hi thựcCAcySpgz sựL68HAKMw khôngL68HAKMw yY4Hthể L68HAKMwphát tiếCAcySpgzt được,yY4H CAcySpgznên đàyY4Hnh nín nhịn.

- VậyL68HAKMw thCAcySpgzì L68HAKMwanh cũyY4Hng pCAcySpgzhải cho L68HAKMwtôi biếtyY4H tạiL68HAKMw sL68HAKMwao L68HAKMwanh tCAcySpgza CAcySpgzđang kyY4Hhỏe mL68HAKMwạnh nhưL68HAKMw vyY4Hậy, độtyY4H nhiênCAcySpgz hL68HAKMwôm naL68HAKMwy lạCAcySpgzi L68HAKMwra nông yY4Hnỗi này?

Ngưu BônL68HAKMw yY4Hdo yY4Hdự CAcySpgzmột hồCAcySpgzi, cuối cùngL68HAKMw cũnyY4Hg mởyY4H miệng:

- ThựL68HAKMwc rL68HAKMwa vếtyY4H thương trênL68HAKMw ngL68HAKMwười anL68HAKMwh ấyyY4H yY4Hchưa L68HAKMwkhi nàoL68HAKMw làyY4Hnh. ThL68HAKMwời CAcySpgzgian nàyyY4H yY4Hhoàn toànyY4H dL68HAKMwựa CAcySpgzvào sCAcySpgzự tyY4Hu dưỡng L68HAKMw bấy CAcySpgzlâu mL68HAKMwới yY4Hcó thểyY4H L68HAKMwmiễn cưỡngL68HAKMw yY4Hkhống chếCAcySpgz được.yY4H ThếyY4H nhưCAcySpgzng yY4Hsau yY4Hkhi uốngCAcySpgz rượuCAcySpgz, ýyY4H thức dyY4Hần L68HAKMwyếu đCAcySpgzi nL68HAKMwên mớCAcySpgzi L68HAKMwdẫn yY4Hđến việcyY4H vếtL68HAKMw thươCAcySpgzng độtyY4H yY4Hnhiên tyY4Hái phát.

Tôi sữngyY4H người.

Thì L68HAKMwra tayY4Hi hyY4Họa nyY4Hày hyY4Hoàn toàn L68HAKMwdo haL68HAKMwi cyY4Hhai ryY4Hượu trắngyY4H gCAcySpgzây yY4Hra. L68HAKMwNghĩ lại,L68HAKMw mL68HAKMwột ngưL68HAKMwời CAcySpgzchưa CAcySpgzbao L68HAKMwgiờ CAcySpgzuống rL68HAKMwượu là ThươngCAcySpgz NgôCAcySpgz CAcySpgzchắc yY4Hcũng kL68HAKMwhông L68HAKMwngờ hậCAcySpgzu quảCAcySpgz lạCAcySpgzi nghiêmyY4H tryY4Họng đL68HAKMwến vậy...

Nhưng L68HAKMwnếu khôngCAcySpgz cyY4Hó tai họaL68HAKMw yY4Hnày, tôCAcySpgzi yY4Hmãi mãiCAcySpgz chCAcySpgzẳng bayY4Ho L68HAKMwgiờ L68HAKMwbiết đượcyY4H, trêyY4Hn ngườiyY4H hắyY4Hn CAcySpgzcó myY4Hột vCAcySpgzết thương.

- ThCAcySpgzần tiênCAcySpgz vyY4Hô L68HAKMwcùng lợL68HAKMwi hại, sứyY4Hc mL68HAKMwạnh vCAcySpgzô syY4Hong, yY4Hsao cóyY4H thểCAcySpgz bịyY4H thươCAcySpgzng chứ?

- LàyY4H tCAcySpgzhần CAcySpgztiên kL68HAKMwhông cCAcySpgzó nghĩa cáiL68HAKMw gL68HAKMwì cyY4Hũng biết,L68HAKMw CAcySpgzkhông sợCAcySpgz bấtL68HAKMw L68HAKMwkỳ điềuCAcySpgz gCAcySpgzì CAcySpgzvà cũngL68HAKMw kyY4Hhông mạnhL68HAKMw mẽyY4H nhưL68HAKMw chL68HAKMwị nghĩ. L68HAKMw- NyY4Hgưu L68HAKMwBôn khẽL68HAKMw thởyY4H dài,yY4H nóL68HAKMwi: CAcySpgz- ChịCAcySpgz dL68HAKMwâu à,L68HAKMw cL68HAKMwó yY4Hmột CAcySpgzsố chuL68HAKMwyện aCAcySpgznh ấyyY4H yY4Hkhông muốn tyY4Hôi nyY4Hói vớiCAcySpgz chịL68HAKMw. TínL68HAKMwh kL68HAKMwhí củaL68HAKMw anL68HAKMwh ấCAcySpgzy, chịL68HAKMw yY4Hđã sốL68HAKMwng cyY4Hùng mộtyY4H thờiyY4H giaCAcySpgzn, chắc chịCAcySpgz L68HAKMwcũng hiểu.

Tôi cườyY4Hi, đáp:

- ƯơngCAcySpgz ngCAcySpgzạnh, khyY4Hó chịu.

Ngưu BônL68HAKMw cười.

Suy nCAcySpgzghĩ mộtCAcySpgz láyY4Ht, tôiyY4H lại hỏi:

- NếCAcySpgzu nhưL68HAKMw yY4Hthần tyY4Hiên bị thương,CAcySpgz CAcySpgzcó phảL68HAKMwi cũnL68HAKMwg giốnyY4Hg nhưCAcySpgz nhữngyY4H đạiCAcySpgz hiệpL68HAKMw tL68HAKMwrong pCAcySpgzhim, cyY4Hách tCAcySpgzốt nL68HAKMwhất L68HAKMwlà dùngCAcySpgz nội lựcL68HAKMw CAcySpgztrị thươngyY4H đúngL68HAKMw không?

- ĐiềuL68HAKMw đóyY4H lL68HAKMwà đương nhiên.

- VậyCAcySpgz việcCAcySpgz đCAcySpgzi vyY4Hề yY4Hgiữa chỗ CAcySpgznày CAcySpgzvà núiyY4H HL68HAKMwổ L68HAKMwGầm, dùnCAcySpgzg L68HAKMwnội tứcyY4H L68HAKMwkết thàL68HAKMwnh L68HAKMwmột viêCAcySpgzn đơnL68HAKMw dCAcySpgzược cCAcySpgzó L68HAKMwthể giCAcySpgzúp tôi khôngL68HAKMw CAcySpgzsợ lạnh,CAcySpgz khL68HAKMwông sL68HAKMwợ CAcySpgznóng, cCAcySpgzó phảCAcySpgzi cũngyY4H cầL68HAKMwn đếnCAcySpgz yY4Hpháp lựL68HAKMwc L68HAKMwmới làmyY4H được?

Ngưu BônyY4H yY4Hchậm rãiyY4H L68HAKMwgật đầu, nCAcySpgzgừng L68HAKMwlại gL68HAKMwiây lát,yY4H ayY4Hnh tCAcySpgza nL68HAKMwói tiếp:

- CL68HAKMwả vếyY4Ht tíchL68HAKMw yY4Hkia nữa.

Tôi sCAcySpgzờ tL68HAKMway lênL68HAKMw cổ.

Cứ yY4Hcoi yY4Hlà CAcySpgztôi đầL68HAKMwn độn thìCAcySpgz đếCAcySpgzn CAcySpgzgiờ pL68HAKMwhút nàyY4Hy cũngCAcySpgz đoáyY4Hn đượcyY4H ryY4Ha, vếtCAcySpgz tyY4Hích đóL68HAKMw cơyY4H bCAcySpgzản yY4Hkhông phảyY4Hi làCAcySpgz CAcySpgzdấu ấnL68HAKMw nụ hyY4Hôn gì.

Sao pL68HAKMwhải làmyY4H L68HAKMwnhững điều nàyL68HAKMw? TạyY4Hi sayY4Ho cứL68HAKMw phL68HAKMwải tyY4Hự tỏL68HAKMw CAcySpgzra mL68HAKMwạnh mL68HAKMwẽ? ĐúL68HAKMwng làyY4H đồCAcySpgz L68HAKMwcon CAcySpgzhổ ngốcyY4H nghếch...