You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG hoCe10 NvigxBMS- TìNvigxBMSnh trạngNvigxBMS vết thương

 

Sau NvigxBMSkhi hoCebố mẹkDKFuRSu hoCeđi chhoCeơi một vhoCeòng thỏahoCe thêNvigxBMS vkDKFuRSuề nước,NvigxBMS NvigxBMSgiữa kDKFuRSuchuyến kDKFuRSuđi phkDKFuRSuải chuyểNvigxBMSn sanhoCeg đNvigxBMSi tàuNvigxBMS hỏNvigxBMSa nênNvigxBMS trankDKFuRSuh thủ mangkDKFuRSu hoCecho tôkDKFuRSui đồkDKFuRSu ăn,kDKFuRSu đồhoCe hoCechơi lkDKFuRSuẫn đhoCeồ dùngNvigxBMS, nhânNvigxBMS hoCetiện choCeũng ghéNvigxBMS thăhoCem luôhoCen, khhoCeông ngờ còNvigxBMSn nNvigxBMShân tiệNvigxBMSn ngắmkDKFuRSu hoCeđược NvigxBMScả tkDKFuRSuhân NvigxBMSthể đẹpNvigxBMS thoCeươi nhưkDKFuRSu hkDKFuRSuoa củaNvigxBMS mộkDKFuRSut tênhoCe kDKFuRSucon kDKFuRSutrai lạhoCe mặt...

Về vấkDKFuRSun kDKFuRSuđề yNvigxBMSêu đương, tôihoCe tươnNvigxBMSg đốiNvigxBMS NvigxBMStự dohoCe. NgaNvigxBMSy từkDKFuRSu nhNvigxBMSỏ tôikDKFuRSu đãNvigxBMS luônNvigxBMS thoCeâm niệmNvigxBMS "hoCeLà choCeon kDKFuRSugái, phảihoCe yêu ngưNvigxBMSời kDKFuRSuđàn ôhoCeng tNvigxBMSử thoCeế". TrêhoCen cokDKFuRSun đhoCeường yêuNvigxBMS, NvigxBMStôi chạyhoCe NvigxBMShùng hụchoCe, chếthoCe ckDKFuRSuũng không ngokDKFuRSuái đầukDKFuRSu lại.

Bố mẹNvigxBMS lukDKFuRSuôn kDKFuRSuáp dụnghoCe phương pNvigxBMSháp gikDKFuRSuáo NvigxBMSdục rấtNvigxBMS phkDKFuRSuóng khoángkDKFuRSu vớikDKFuRSu thoCeôi, ckDKFuRSuhỉ hoCecó duhoCey nhhoCeất hahoCei hoCeyêu cầukDKFuRSu, một làhoCe "PhảikDKFuRSu họhoCec tốt",NvigxBMS NvigxBMShai làNvigxBMS "KhôhoCeng đượcNvigxBMS chịhoCeu thiệt".

Về yhoCeêu cầukDKFuRSu thNvigxBMSứ NvigxBMShai, kDKFuRSucụ thể đkDKFuRSuối vớiNvigxBMS vấhoCen đềhoCe qukDKFuRSuan kDKFuRSuhệ nhoCeam nữ,NvigxBMS mẹNvigxBMS NvigxBMStôi gkDKFuRSuiải thích:NvigxBMS TrướckDKFuRSu NvigxBMSkhi cókDKFuRSu đượcNvigxBMS tờkDKFuRSu đăkDKFuRSung ký khoCeết hhoCeôn, nkDKFuRSuhất địhoCenh pNvigxBMShải giữhoCe chNvigxBMSiến kDKFuRSulũy củaNvigxBMS mình.

Vì thếkDKFuRSu, cảnhoCeh tượngNvigxBMS nkDKFuRSugày hôm nNvigxBMSay hoànkDKFuRSu toNvigxBMSàn nhoCeói hoCerõ rkDKFuRSuằng, chikDKFuRSuến lkDKFuRSuũy củhoCea tkDKFuRSuôi đNvigxBMSã thấthoCe thủ...

Tôi nghĩNvigxBMS mìkDKFuRSunh nhoCeên hoCelắc lắc cáiNvigxBMS đầNvigxBMSu nhoCehư NvigxBMSvừa cắnNvigxBMS thuốcNvigxBMS, đểNvigxBMS nhữNvigxBMSng dòngNvigxBMS nướcNvigxBMS kDKFuRSumắt NvigxBMSđau khổkDKFuRSu bNvigxBMSay thoCeứ NvigxBMStung, đồngkDKFuRSu thờNvigxBMSi khóc nấNvigxBMSc lNvigxBMSên, nNvigxBMSói nhNvigxBMSững hoCecâu thNvigxBMSừa thãikDKFuRSu nhNvigxBMSư: "KhôngkDKFuRSu hoCephải hoCevậy, NvigxBMSkhông phảNvigxBMSi vậy, NvigxBMS không phảikDKFuRSu nNvigxBMShư bốhoCe mẹkDKFuRSu trônhoCeg thấyNvigxBMS, bốNvigxBMS hoCemẹ hãhoCey nghkDKFuRSue NvigxBMScon gNvigxBMSiải thích..."

Nhưng tôiNvigxBMS lạkDKFuRSui khhoCeông nhẫn tâNvigxBMSm nhNvigxBMSìn thấkDKFuRSuy bốNvigxBMS mẹkDKFuRSu ởkDKFuRSu tuổhoCei nàhoCey rồNvigxBMSi mkDKFuRSuà vẫnkDKFuRSu phhoCeải nhảyNvigxBMS NvigxBMSbổ lêkDKFuRSun, NvigxBMSbịt taikDKFuRSu, qkDKFuRSuuát NvigxBMSmắng: "Con nhoCeói đikDKFuRSu, cNvigxBMSon nNvigxBMSói xehoCem chkDKFuRSuuyện NvigxBMSnày làkDKFuRSu thếkDKFuRSu nào,NvigxBMS mẹkDKFuRSu khônhoCeg nghkDKFuRSue, mẹhoCe không nghekDKFuRSu, kDKFuRSumẹ khôkDKFuRSung muốnNvigxBMS nghNvigxBMSe kDKFuRSugì hết...".

Nghĩ vậy,kDKFuRSu NvigxBMStôi chuẩhoCen bị nhảkDKFuRSuy rkDKFuRSua ôkDKFuRSum chânNvigxBMS họkDKFuRSu, gàoNvigxBMS khóhoCec: "BốhoCe NvigxBMSmẹ ơhoCei, NvigxBMScon xikDKFuRSun lỗihoCe hoCebố mẹ,kDKFuRSu cokDKFuRSun NvigxBMSlà hoCeđứa bất hiếu,hoCe NvigxBMSbố mẹhoCe NvigxBMScứ cohoCei nhưhoCe kNvigxBMShông ckDKFuRSuó đkDKFuRSuứa NvigxBMScon gNvigxBMSái này...".

Kết quảNvigxBMS làkDKFuRSu cảmhoCe xúhoCec của tôkDKFuRSui vẫnhoCe chưkDKFuRSua bộchoCe lộkDKFuRSu thìkDKFuRSu NvigxBMSbố mẹhoCe đãhoCe nkDKFuRSuhẹ nhànghoCe rờihoCe kDKFuRSukhỏi phoCehòng nghoCeủ, còNvigxBMSn tkDKFuRSuâm lýhoCe đóng cửakDKFuRSu lạikDKFuRSu chkDKFuRSuo chúngNvigxBMS tôi.

Gene dkDKFuRSui truyềnNvigxBMS củNvigxBMSa loài ngườikDKFuRSu kDKFuRSuvô cNvigxBMSùng kDKFuRSumạnh, kDKFuRSucó thhoCeể shoCeinh NvigxBMSra mộtNvigxBMS đứahoCe cohoCen ckDKFuRSuó hệNvigxBMS thoCehống thoCehần NvigxBMSkinh vữNvigxBMSng hơnhoCe cả hoCe tòa nkDKFuRSuhà đhoCeô thoCehị, thkDKFuRSuì kDKFuRSucấu tạohoCe bkDKFuRSuộ phậnhoCe kDKFuRSucủa bênNvigxBMS cấNvigxBMSp kDKFuRSutinh trkDKFuRSuùng vNvigxBMSà bhoCeên kDKFuRSunoãn tkDKFuRSuử tuyệt kDKFuRSu đối khNvigxBMSông kDKFuRSuđược phéphoCe xNvigxBMSem thường.

Do NvigxBMSđó, tôiNvigxBMS cóhoCe lNvigxBMSý dhoCeo tin tưởnNvigxBMSg rkDKFuRSuằng, đốkDKFuRSui vớkDKFuRSui hoCebố kDKFuRSumẹ tkDKFuRSuôi, việkDKFuRSuc kDKFuRSutận hoCemắt nhìNvigxBMSn thấykDKFuRSu choCeon ghoCeái chưaNvigxBMS kếthoCe hhoCeôn hoCeđã sốngkDKFuRSu chung vớkDKFuRSui mhoCeột ngườihoCe đkDKFuRSuàn kDKFuRSuông, thựcNvigxBMS kDKFuRSura chNvigxBMSỉ hoCelà chuyệnkDKFuRSu thoCeo hơkDKFuRSun hạNvigxBMSt vừhoCeng, hạthoCe đkDKFuRSuỗ mkDKFuRSuột chút hoCemà thôi.

Đương nkDKFuRSuhiên, tkDKFuRSuôi càng cókDKFuRSu lNvigxBMSý dNvigxBMSo NvigxBMStin NvigxBMSrằng, tấNvigxBMSt cảNvigxBMS thựkDKFuRSuc choCehất NvigxBMSlà sựNvigxBMS yhoCeên lặngkDKFuRSu trướcNvigxBMS cơnNvigxBMS bão...

Tôi khôhoCeng biếNvigxBMSt hoạtkDKFuRSu độngNvigxBMS tâm lýkDKFuRSu cNvigxBMSủa ThưNvigxBMSơng NNvigxBMSgô ckDKFuRSuó kDKFuRSuphong phhoCeú đaNvigxBMS dạhoCeng nhNvigxBMSư tôikDKFuRSu khkDKFuRSuông, choCehỉ thấNvigxBMSy bàhoCen tNvigxBMSay bịkDKFuRSu tôi nắhoCem lấyhoCe củaNvigxBMS hắhoCen lúNvigxBMSc lạnhkDKFuRSu, lNvigxBMSúc nhoCeóng NvigxBMSvà ckDKFuRSuòn khoCeèm thNvigxBMSeo NvigxBMStriệu chứngkDKFuRSu củNvigxBMSa bệNvigxBMSnh Parkinson1 nữa.

1 BệnhhoCe hoCeParkinson (hay cònkDKFuRSu gọihoCe làkDKFuRSu NvigxBMSPD) lkDKFuRSuà hoCemột loạkDKFuRSui rNvigxBMSối lhoCeoạn kDKFuRSuthoái hoCehóa củahoCe hoCehệ thầnhoCe kinhoCeh trunhoCeg ươkDKFuRSung, làm NvigxBMS suy yếuhoCe kNvigxBMShả kDKFuRSunăng vậnhoCe NvigxBMSđộng, lờikDKFuRSu nhoCeói, vàkDKFuRSu cákDKFuRSuc hoCechức năhoCeng khác.TriệNvigxBMSu chứnkDKFuRSug hoCevận đkDKFuRSuộng của hoCebệnh kDKFuRSulà rkDKFuRSuun, cứng,NvigxBMS hoCechậm chạhoCep, thoCeư thếNvigxBMS kDKFuRSubất ổnNvigxBMS định.

Tôi hNvigxBMSắng hoCegiọng hoCean ủi:

- ĐkDKFuRSuó lkDKFuRSuà hoCebố mNvigxBMSẹ hoCetôi. Anh yNvigxBMSên tâmhoCe kDKFuRSuđi. HọkDKFuRSu đkDKFuRSuều lkDKFuRSuà nhữngNvigxBMS cônNvigxBMSg dhoCeân hoCetốt lukDKFuRSuôn NvigxBMStuân NvigxBMSthủ phápkDKFuRSu luậNvigxBMSt, sNvigxBMSẽ NvigxBMSkhông lNvigxBMSàm gì bạohoCe lựNvigxBMSc đâu.

Thương NgNvigxBMSô lặkDKFuRSung NvigxBMSlẽ kéo chkDKFuRSuăn lêhoCen rNvigxBMSồi tkDKFuRSuhu mkDKFuRSuình vàNvigxBMSo đó,NvigxBMS NvigxBMStôi đàNvigxBMSnh phảkDKFuRSui tkDKFuRSuhay đổiNvigxBMS cáNvigxBMSch nói:

- hoCeMẹ tôkDKFuRSui làkDKFuRSu giảngkDKFuRSu viNvigxBMSên dạy MỹkDKFuRSu thuNvigxBMSật tronNvigxBMSg trhoCeường đkDKFuRSuại hhoCeọc. TrohoCeng cNvigxBMSuộc đhoCeời hoCenày, NvigxBMSviệc bhoCeà nhkDKFuRSuìn tkDKFuRSuhấy kDKFuRSuđàn ông khhoCeông hoCemặc quầnhoCe áoNvigxBMS cònNvigxBMS nhiNvigxBMSều hơnNvigxBMS NvigxBMScả vkDKFuRSuiệc NvigxBMSanh NvigxBMStrông thhoCeấy hoCehổ NvigxBMScái kNvigxBMShỏa thâkDKFuRSun choCehạy. Bố tNvigxBMSôi lạiNvigxBMS hoCecàng khhoCeông vấnNvigxBMS đề.hoCe CNvigxBMSái akDKFuRSunh kDKFuRSucó thìhoCe ôhoCeng ấykDKFuRSu hoCecũng có,hoCe chhoCeẳng việchoCe gìkDKFuRSu pNvigxBMShải mất mặt.

Thương kDKFuRSuNgô lặngNvigxBMS lẽhoCe trùm chănNvigxBMS lênNvigxBMS mặt.

Dù thếNvigxBMS nàokDKFuRSu, coNvigxBMSn dkDKFuRSuâu xấu đếkDKFuRSun kDKFuRSumấy cũkDKFuRSung pNvigxBMShải gNvigxBMSặp bốkDKFuRSu mkDKFuRSuẹ chồng,NvigxBMS cohoCen kDKFuRSuthú hoCeđẹp cũnghoCe hoCevậy, khôhoCeng thoáhoCet khkDKFuRSuỏi sốkDKFuRSu mệnh bịhoCe NvigxBMSkéo NvigxBMSra nkDKFuRSugoài triểhoCen lãm.

May kDKFuRSumà tủhoCe qNvigxBMSuần ákDKFuRSuo ở trongkDKFuRSu pNvigxBMShòng hoCetôi. hoCeSau khkDKFuRSui ăkDKFuRSun mặcNvigxBMS chhoCeỉnh kDKFuRSutề, tkDKFuRSuôi vàhoCe TNvigxBMShương NNvigxBMSgô đhoCeàng hohoCeàng, nNvigxBMSghiêm chỉnh kDKFuRSutừ tkDKFuRSurong kDKFuRSuphòng bưhoCeớc ra.

Bố tôihoCe đhoCeang gáckDKFuRSu chân lNvigxBMSên xehoCem tihoCevi ởhoCe pNvigxBMShòng kDKFuRSukhách, cònNvigxBMS NvigxBMSmẹ thkDKFuRSuì bhoCeận làmkDKFuRSu bNvigxBMSữa sáNvigxBMSng tronhoCeg bếp.hoCe KkDKFuRSuhông khí giNvigxBMSa đìkDKFuRSunh rNvigxBMSất kDKFuRSuhòa nhNvigxBMSã, vukDKFuRSui vẻ.

Trông thNvigxBMSấy chúhoCeng tôhoCei, bố cười,NvigxBMS gậNvigxBMSt đầNvigxBMSu cNvigxBMShào, nói:

- DậyNvigxBMS NvigxBMSrồi đấhoCey à?

Mẹ thoCeôi kDKFuRSulại NvigxBMStiện hoCemiệng hỏi:

- ChoCeon yhoCeêu, cohoCen mukDKFuRSua bánh bhoCeao chNvigxBMSay nàyNvigxBMS ởNvigxBMS đNvigxBMSâu tkDKFuRSuhế? kDKFuRSuBố kDKFuRSuvà mẹkDKFuRSu hoCetìm mãNvigxBMSi mNvigxBMSà kkDKFuRSuhông NvigxBMSmua được.

Tôi lắhoCec đầu:

- CNvigxBMSon khôNvigxBMSng biết...

Mẹ tôkDKFuRSui nhoCegạc nhiên:

- KhônkDKFuRSug hoCephải coNvigxBMSn mua sao?

Thương NgNvigxBMSô nhỏNvigxBMS nhẹNvigxBMS đáp:

- BánhkDKFuRSu NvigxBMSbao chkDKFuRSuay đókDKFuRSu muNvigxBMSa ở tiNvigxBMSệm báNvigxBMSnh bNvigxBMSao TiểukDKFuRSu Dương,kDKFuRSu choCeách đNvigxBMSây khoCehoảng hhoCeơn bNvigxBMSa câyhoCe sốNvigxBMS ạ.

Mẹ tôiNvigxBMS quahoCen sátkDKFuRSu kDKFuRSuhắn một lúckDKFuRSu, gậNvigxBMSt gậtNvigxBMS đầukDKFuRSu nhưNvigxBMSng néhoCet mhoCeặt cànhoCeg lộkDKFuRSu vẻhoCe ngkDKFuRSuạc kDKFuRSunhiên hơn.

Là choCeon kDKFuRSugái rNvigxBMSuột củahoCe mẹ, tôikDKFuRSu kDKFuRSunghĩ mìnhoCeh NvigxBMScó thểhoCe NvigxBMShiểu vhoCeì sakDKFuRSuo ckDKFuRSuó hoCesự ngạcNvigxBMS nhkDKFuRSuiên này.

Hiển nhiênkDKFuRSu NvigxBMSviệc đihoCe hoCexa như vNvigxBMSậy chhoCeỉ đểhoCe kDKFuRSumua mấNvigxBMSy cáNvigxBMSi kDKFuRSubánh bhoCeao chahoCey hoàhoCen toànNvigxBMS khôhoCeng thkDKFuRSuể giảikDKFuRSu thhoCeích đưhoCeợc tại saohoCe shoCeau kkDKFuRSuhi mNvigxBMSua về,NvigxBMS TNvigxBMShương NhoCegô khônkDKFuRSug gọkDKFuRSui tkDKFuRSuôi dậhoCey NvigxBMSăn nNvigxBMSgay choCeho hoCenóng mNvigxBMSà lạNvigxBMSi cởiNvigxBMS sạch đồkDKFuRSu kDKFuRSura quNvigxBMSấn lấyhoCe tôi...

Tuy kDKFuRSunhiên, nhhoCeận thấyhoCe sựNvigxBMS tình nguykDKFuRSuện NvigxBMShao cônhoCeg tốnhoCe sứkDKFuRSuc NvigxBMSchuẩn bịNvigxBMS kDKFuRSubữa sáNvigxBMSng hoCecho thoCeôi củakDKFuRSu NvigxBMShắn, hoCenên sắckDKFuRSu kDKFuRSumặt mẹ tôiNvigxBMS cũkDKFuRSung cókDKFuRSu chkDKFuRSuút kDKFuRSunhân từ.

Tôi chhoCeộp lấykDKFuRSu thNvigxBMSời ckDKFuRSuơ giới thiệu:

- hoCeBố, mhoCeẹ, đkDKFuRSuây kDKFuRSulà ThươngNvigxBMS Ngô... kDKFuRSu- NghoCehĩ mộtNvigxBMS lákDKFuRSut, tôNvigxBMSi vộihoCe vànkDKFuRSug nókDKFuRSui thêmNvigxBMS cảkDKFuRSu họ:kDKFuRSu hoCe- PkDKFuRSuhó ThưkDKFuRSuơng Ngô.

Lúc hoCenày, aNvigxBMSnh chànNvigxBMSg Thương NgôhoCe kDKFuRSuáo quầhoCen chỉnkDKFuRSuh tềkDKFuRSu, cửNvigxBMS chỉhoCe tNvigxBMShanh hoCethoát bướcNvigxBMS lênNvigxBMS nửakDKFuRSu bước,hoCe NvigxBMShơi kDKFuRSucúi ngưNvigxBMSời. Nét mặkDKFuRSut vhoCeà NvigxBMSgiọng nkDKFuRSuói lễNvigxBMS phép,kDKFuRSu từNvigxBMS tốnhoCe kDKFuRSuđến nhoCeỗi khôNvigxBMSng nhkDKFuRSuận kDKFuRSuthấy vẻNvigxBMS hoCecăng thkDKFuRSuẳng nào:

- hoCeCháu chNvigxBMSào hoCehai bác.

Tôi hếthoCe hoCesức nNvigxBMSgạc nhiên.

Vì trướchoCe hoCeđó tkDKFuRSuôi thựcNvigxBMS ra NvigxBMS có ckDKFuRSuhút lhoCeo lắng,hoCe khônNvigxBMSg bihoCeết hoCenên kDKFuRSuđể ThươnNvigxBMSg NhoCegô gọikDKFuRSu hoCebố mNvigxBMSẹ mìnhoCeh nhhoCeư thếNvigxBMS NvigxBMSnào. VịhoCe tkDKFuRSuhần tiên hahoCei nghìNvigxBMSn tuổihoCe vàhoCe nhoCegười phàmkDKFuRSu trầhoCen mấykDKFuRSu chkDKFuRSuục tuổi,NvigxBMS kDKFuRSucho dùNvigxBMS ởhoCe pNvigxBMShương diệnkDKFuRSu tuổi táckDKFuRSu kDKFuRSuhay cấphoCe bậhoCec đềukDKFuRSu khôkDKFuRSung NvigxBMSdễ pNvigxBMShân vahoCei vếkDKFuRSu. KhôngkDKFuRSu ngờhoCe hắnkDKFuRSu lạihoCe gọikDKFuRSu thoCerơn tkDKFuRSuru, khôNvigxBMSng chút hoCedo dựNvigxBMS đkDKFuRSuến thế.

Bố tôkDKFuRSui đứnghoCe lNvigxBMSên, bắt thoCeay thâkDKFuRSun mậkDKFuRSut vNvigxBMSới TNvigxBMShương hoCeNgô, nói:

- TôiNvigxBMS gọiNvigxBMS cháhoCeu NvigxBMSlà Tiểu NvigxBMSPhó hoCekhông vấnkDKFuRSu NvigxBMSđề gkDKFuRSuì chứ?

- DạNvigxBMS. KhNvigxBMSông vấnhoCe đềhoCe gìhoCe ạ.

Bố hoCetôi nởhoCe kDKFuRSunụ cườihoCe hiền NvigxBMShòa, thânNvigxBMS mhoCeật nói:

- ĐihoCe nàNvigxBMSo. CNvigxBMShúng thoCea rNvigxBMSa ngoài húthoCe điếuhoCe thuốc.

Thương NgôhoCe sữnghoCe người.

- CháhoCeu khônNvigxBMSg hhoCeút thuốc sao?

Thương NgôhoCe vộihoCe gậtNvigxBMS đầu, nói:

- ĐươnghoCe kDKFuRSunhiên làNvigxBMS ckDKFuRSuó hoCeạ. Chỉ choCeó điềukDKFuRSu, cháu.NvigxBMS.. đúkDKFuRSung NvigxBMSlúc choCeháu kDKFuRSuhút hếNvigxBMSt thukDKFuRSuốc rồi.

- kDKFuRSuKhông sNvigxBMSao, kDKFuRSuhút thuốc NvigxBMScủa bác.

Bố tôiNvigxBMS hàhoCeo phóngkDKFuRSu rútkDKFuRSu từ trongkDKFuRSu túNvigxBMSi hoCera bkDKFuRSuao thuốckDKFuRSu vàkDKFuRSu chiếckDKFuRSu bậthoCe lửaNvigxBMS rồiNvigxBMS chậmkDKFuRSu kDKFuRSurãi đhoCei kDKFuRSura tNvigxBMSrước, rNvigxBMSa đếnhoCe choCeửa lại nhoCeói thêm:

- kDKFuRSuTrời lạNvigxBMSnh thếNvigxBMS này, kDKFuRSunhân kDKFuRSutiện thoCea kDKFuRSura ngkDKFuRSuoài uNvigxBMSống hoCely rượkDKFuRSuu chkDKFuRSuo ấmkDKFuRSu người.

Sắc NvigxBMSmặt ThhoCeương NgôkDKFuRSu bỗNvigxBMSng trở nêNvigxBMSn trNvigxBMSắng bệchkDKFuRSu, hắkDKFuRSun khoCehẽ hoCerít mộkDKFuRSut câuhoCe kDKFuRSuqua khoCeẽ răng:

- NhàNvigxBMS eNvigxBMSm hoCeđúng làhoCe cóNvigxBMS thói hoCequen kDKFuRSusáng sớmhoCe kDKFuRSuđã uốkDKFuRSung rượu...

Tôi thkDKFuRSuấy thoCeình hình khôngNvigxBMS ổnhoCe, vộhoCei kéokDKFuRSu takDKFuRSuy hắhoCen lkDKFuRSuại, thầmkDKFuRSu thì:

- ĐừngNvigxBMS choCeó nóikDKFuRSu vớhoCei tôi làhoCe aNvigxBMSnh khkDKFuRSuông biếtNvigxBMS hútkDKFuRSu thkDKFuRSuuốc, uNvigxBMSống rượuNvigxBMS đấykDKFuRSu nhé.

Hắn khoCehông trảNvigxBMS lờikDKFuRSu, ánhNvigxBMS mắt NvigxBMStỏ vhoCeẻ NvigxBMSkhông hềkDKFuRSu sNvigxBMSợ kDKFuRSuchết, giốhoCeng nhưhoCe NvigxBMSvị anhoCeh hùkDKFuRSung kDKFuRSuhy siNvigxBMSnh vìNvigxBMS nghNvigxBMSĩa lhoCeớn, ngkDKFuRSuẩng cao đầuNvigxBMS bướcNvigxBMS đi.

Tôi vkDKFuRSuà mhoCeẹ thohoCeng thkDKFuRSuả ăn hoCexong bữakDKFuRSu sángNvigxBMS, NvigxBMShai ngườihoCe vkDKFuRSuẫn chưahoCe về.

- TheNvigxBMSo mẹ,hoCe bốNvigxBMS shoCeẽ lhoCeàm hoCegì Thương Ngô?

Mẹ tôhoCei vừNvigxBMSa quNvigxBMSét dọn phòngkDKFuRSu vừkDKFuRSua lạnkDKFuRSuh lùkDKFuRSung đáp:

- VihoCeệc cNvigxBMSủa đànhoCe ôNvigxBMSng, phụ nữNvigxBMS khNvigxBMSông cầnhoCe biết.

Sau hoCekhi đãhoCe dọnNvigxBMS dẹpNvigxBMS xohoCeng xuôi, giọnhoCeg NvigxBMSmẹ vhoCeẫn lạnhhoCe lùng:

- SNvigxBMSao khôngNvigxBMS kDKFuRSuthấy dụNvigxBMSng cụ phhoCeòng tkDKFuRSuránh củakDKFuRSu cNvigxBMSác NvigxBMScon đâu?

Tôi nNvigxBMShất thkDKFuRSuời khônNvigxBMSg phảNvigxBMSn ứng gkDKFuRSuì, mẹNvigxBMS nkDKFuRSuói tiếp:

- kDKFuRSuCon vNvigxBMSà bốNvigxBMS NvigxBMScon đều khôngkDKFuRSu phảikDKFuRSu làNvigxBMS nhữnNvigxBMSg nhoCegười kDKFuRSubảo thNvigxBMSủ, luôhoCen hoCecó qhoCeuan hoCeniệm hiNvigxBMSện hoCeđại. NhưhoCeng cohoCen hoCeà, dùhoCe cho rNvigxBMSằng sốnghoCe cNvigxBMShung trướckDKFuRSu hôNvigxBMSn nhNvigxBMSân kDKFuRSukhông tkDKFuRSuhiệt thNvigxBMSòi hoCegì, nhưNvigxBMSng chưaNvigxBMS hoCecưới NvigxBMSđã mang bkDKFuRSuầu thìhoCe ngườihoCe chịuNvigxBMS thiệthoCe chắkDKFuRSuc chắnNvigxBMS làNvigxBMS cohoCen đấy.

Tôi hikDKFuRSuểu kDKFuRSura rồhoCei, ýNvigxBMS NvigxBMScủa mẹ NvigxBMSlà thoCerong nhNvigxBMSà lúNvigxBMSc kDKFuRSunào choCeũng hoCephải cNvigxBMSó NvigxBMSbao hoCecao skDKFuRSuu DNvigxBMSurex dkDKFuRSuự phòng...

- Mẹ,NvigxBMS cohoCen hoCevà kDKFuRSuanh tkDKFuRSua thật sựNvigxBMS khônhoCeg phải...

- ThhoCeôi được,hoCe thôiNvigxBMS được, chuyệnhoCe choCeủa coNvigxBMSn, bốhoCe hoCemẹ khNvigxBMSông quản.

Mẹ NvigxBMSgạt NvigxBMSphăng NvigxBMSlời giải thíchkDKFuRSu củhoCea tôi,NvigxBMS thẳnkDKFuRSug thkDKFuRSuừng NvigxBMSđến nỗihoCe hoCekhiến tôihoCe NvigxBMSphải rơNvigxBMSi NvigxBMSlệ. TiNvigxBMSếp đkDKFuRSuó, mkDKFuRSuẹ lạNvigxBMSi hoCevỗ hoCemá tôi hoCean ủi:

- AkDKFuRSunh ckDKFuRSuhàng đóNvigxBMS đượhoCec NvigxBMSđấy. Quả nhiNvigxBMSên khôNvigxBMSng hkDKFuRSuổ hoCelà cokDKFuRSun NvigxBMScái mẹ,kDKFuRSu rNvigxBMSất biếkDKFuRSut hoCechọn người.

Tôi ckDKFuRSuười gượnkDKFuRSug, nói:

- MẹkDKFuRSu thNvigxBMSấy kDKFuRSuvóc dáhoCeng của ngườNvigxBMSi tNvigxBMSa đẹphoCe à...

- CokDKFuRSun thoCehì bikDKFuRSuết choCeái gì? hoCeKhi kkDKFuRSuhông cókDKFuRSu kDKFuRSuquần áohoCe chNvigxBMSe đhoCeậy chínhoCeh lkDKFuRSuà lúckDKFuRSu dkDKFuRSuễ nNvigxBMShận rhoCea NvigxBMSbản ckDKFuRSuhất hoCecon ngưkDKFuRSuời nhất.

Tôi tNvigxBMSin rằng,kDKFuRSu đâyhoCe lkDKFuRSuà hoCenhững lời thoCeâm huyhoCeết tNvigxBMSừ hoCekinh nghiệmkDKFuRSu củakDKFuRSu mẹ.

Nhớ nNvigxBMSăm đó,kDKFuRSu vNvigxBMSì mhoCeẹ vào nhoCehầm pkDKFuRSuhòng tắhoCem hoCenam sNvigxBMSinh trkDKFuRSuong NvigxBMStrường, gikDKFuRSuữa tikDKFuRSuếng NvigxBMShò NvigxBMShét củakDKFuRSu kDKFuRSuđám nakDKFuRSum sinkDKFuRSuh, mẹNvigxBMS ngắmhoCe trúng mộhoCet ngườihoCe dNvigxBMSù khôngNvigxBMS mảnhoCeh vhoCeải kDKFuRSuche thNvigxBMSân nhưnkDKFuRSug lkDKFuRSuại kDKFuRSuhùng hoCedũng, thảnhoCe nhkDKFuRSuiên đhoCeứng trước mkDKFuRSuặt mẹhoCe. NgNvigxBMSười đóNvigxBMS kDKFuRSusau kDKFuRSunày lNvigxBMSà NvigxBMSbố tôi.

Dù shoCeau nàhoCey bhoCeố tkDKFuRSuôi cóNvigxBMS chủ NvigxBMSđộng thừakDKFuRSu nhận,hoCe kDKFuRSulúc đókDKFuRSu hoCedo bốhoCe vừhoCea uốhoCeng kDKFuRSumột hoCelít rưhoCeợu NhịhoCe CNvigxBMSô ĐNvigxBMSầu ckDKFuRSuùng vNvigxBMSới NvigxBMSbạn, dNvigxBMSẫn đến chNvigxBMSóng mặthoCe, hoNvigxBMSa mắt,kDKFuRSu NvigxBMSdây tNvigxBMShần kikDKFuRSunh tạmhoCe kDKFuRSuthời têkDKFuRSu liệNvigxBMSt nênhoCe hoàNvigxBMSn hoCetoàn kNvigxBMShông biết chuyệnhoCe kDKFuRSugì đanNvigxBMSg xảykDKFuRSu ra...

Vừa nghoCehĩ đếnhoCe NvigxBMSđây, NvigxBMStôi bỗkDKFuRSung ngửi thấhoCey mùiNvigxBMS rượu,hoCe hoCetrong lònNvigxBMSg chhoCeưa kịkDKFuRSup thhoCean kDKFuRSuthầm mộtNvigxBMS câukDKFuRSu kDKFuRSu"Hỏng rồi"NvigxBMS, thì đãkDKFuRSu hoCenghe thấyhoCe tiếnhoCeg bướckDKFuRSu chNvigxBMSân nặNvigxBMSng nhoCeề, hoCesau đhoCeó trkDKFuRSuông tNvigxBMShấy bốNvigxBMS tôkDKFuRSui dNvigxBMSìu ThươngNvigxBMS Ngô lhoCeảo đảokDKFuRSu tiếnkDKFuRSu vào.

Tửu lưkDKFuRSuợng củahoCe bốNvigxBMS hoCetôi rấkDKFuRSut khá, ônkDKFuRSug gầhoCen hoCenhư kkDKFuRSuhông cóhoCe kDKFuRSuđối hoCethủ. ĐôkDKFuRSui lúcNvigxBMS kDKFuRSutôi ckDKFuRSuòn kDKFuRSunghi nhoCegờ rằngkDKFuRSu choCeó NvigxBMSkhi bkDKFuRSuố tkDKFuRSuừng là ngkDKFuRSuười NvigxBMSlàm rưNvigxBMSợu trêkDKFuRSun thiênNvigxBMS đình,hoCe NvigxBMSvì uhoCeống trộNvigxBMSm rhoCeượu hoCenên bịkDKFuRSu đàykDKFuRSu xuốngkDKFuRSu trần gian.

Nhưng hoCedù cókDKFuRSu ghoCeặp phải tiênhoCe kDKFuRSutửu NvigxBMSthật, ThươnNvigxBMSg NgôhoCe NvigxBMSchắc cũnhoCeg khhoCeông sakDKFuRSuy đếnNvigxBMS hoCethất thểuhoCe tNvigxBMShế nàyNvigxBMS, vìNvigxBMS kDKFuRSutheo tính khíNvigxBMS hoCecủa hoCehắn, cùnghoCe lắmNvigxBMS làkDKFuRSu khônNvigxBMSg uống.

Có tkDKFuRSuhể vNvigxBMSì trướchoCe hoCemặt bố tkDKFuRSuôi, nênNvigxBMS hắkDKFuRSun thkDKFuRSuực NvigxBMSsự vNvigxBMSô kDKFuRSucùng nểNvigxBMS nang...

Tôi nhkDKFuRSuìn kDKFuRSudáng hoCevẻ đứng khôkDKFuRSung vữNvigxBMSng củaNvigxBMS ThươnghoCe Ngô,kDKFuRSu hoCethở than:

- BốkDKFuRSu NvigxBMSvà NvigxBMSanh tkDKFuRSua uốkDKFuRSung nhiều không?

- KkDKFuRSuhông nhiềuhoCe. BốhoCe uốNvigxBMSng nửa líthoCe, cậNvigxBMSu NvigxBMSta uốNvigxBMSng mộtkDKFuRSu líhoCet. kDKFuRSuKhông phkDKFuRSuải lkDKFuRSuà bốNvigxBMS NvigxBMScố ýkDKFuRSu ékDKFuRSup ukDKFuRSuổng, kDKFuRSumà cậNvigxBMSu hoCeta NvigxBMStự kDKFuRSunói bố hoCe là hoCebề trêNvigxBMSn, cNvigxBMSậu thoCea rấNvigxBMSt hoCetôn trọhoCeng, hoCenên cạkDKFuRSun chhoCeén trước.

Như rảnhNvigxBMS rỗiNvigxBMS NvigxBMSkhông có NvigxBMS việc gìhoCe làm,hoCe bốkDKFuRSu đặthoCe ThươkDKFuRSung NgôNvigxBMS lêhoCen ghếNvigxBMS sofNvigxBMSa NvigxBMSrồi cưkDKFuRSuời NvigxBMSnhư DhoCei LhoCeặc nói:

- kDKFuRSuBố tưởnghoCe choCeậu chànghoCe này tNvigxBMSửu lượnghoCe caokDKFuRSu, kDKFuRSuai dhoCeè mớiNvigxBMS uốnghoCe hkDKFuRSuai hớhoCep đãNvigxBMS đổhoCe rồi,hoCe nhhoCeưng choCeậu thoCea rấhoCet NvigxBMSphong độ, kiêhoCen quyếthoCe uốNvigxBMSng cạnNvigxBMS hkDKFuRSuai chai.

Lúc này,hoCe mặtkDKFuRSu ThươnkDKFuRSug Ngô phừnNvigxBMSg phhoCeừng nhưhoCe quNvigxBMSả tNvigxBMSáo NvigxBMSđỏ, nghNvigxBMSe thkDKFuRSuấy gNvigxBMSiọng kDKFuRSunói nhoCeên gượnghoCe dậkDKFuRSuy, khônkDKFuRSug kDKFuRSungờ hắnhoCe vẫn cNvigxBMSó thkDKFuRSuể NvigxBMSthốt rkDKFuRSua NvigxBMSnhững ngôhoCen tNvigxBMSừ rkDKFuRSuõ rkDKFuRSuàng, kDKFuRSulịch thiệp:

- PhhoCeận choCeon cNvigxBMSháu tkDKFuRSuửu lượng khkDKFuRSuông tốNvigxBMSt, mohoCeng báchoCe lượnghoCe thhoCeứ. LầnhoCe sauNvigxBMS, cháuNvigxBMS nhấtNvigxBMS địnhhoCe sẽkDKFuRSu chuyNvigxBMSện thoCerò vhoCeui vNvigxBMSẻ hoCesay sưa choCeùng bác.

Trước nhữnNvigxBMSg lờkDKFuRSui nóihoCe văn hoCe hoa trôikDKFuRSu hoCechảy củahoCe kDKFuRSuhắn, bốhoCe tôiNvigxBMS NvigxBMScười kDKFuRSuphá lên.hoCe ÔhoCeng đậhoCep taNvigxBMSy vàoNvigxBMS bảhoCe NvigxBMSvai hắn,hoCe khihoCeến hắn đanNvigxBMSg ngồihoCe xiêkDKFuRSuu vẹkDKFuRSuo liềnkDKFuRSu đổhoCe kDKFuRSunhào xuốngkDKFuRSu. TiNvigxBMSếp đNvigxBMSó, bNvigxBMSố qhoCeuay sankDKFuRSug kDKFuRSutôi, cưhoCeời kNvigxBMShà khà nói:

- ChàngNvigxBMS trakDKFuRSui nàNvigxBMSy kkDKFuRSuhông tồi. QuảhoCe nhhoCeiên khNvigxBMSông hhoCeổ hoCedanh kDKFuRSucon gáikDKFuRSu bốkDKFuRSu, rấtkDKFuRSu bNvigxBMSiết chkDKFuRSuọn người!

May NvigxBMSmà ThươnNvigxBMSg NgôNvigxBMS khôngNvigxBMS kháng cựNvigxBMS đượchoCe NvigxBMSmen rượuhoCe NvigxBMSnên đNvigxBMSã lNvigxBMSơ mNvigxBMSơ ngủkDKFuRSu rồiNvigxBMS, khôhoCeng thhoCeì cNvigxBMShẳng biếtNvigxBMS hắNvigxBMSn NvigxBMSsẽ vêhoCenh hoCeváo đến NvigxBMSmức nào.

Tôi khôNvigxBMSng hoCekìm đượhoCec cơhoCen tức giận,NvigxBMS gằkDKFuRSun giọng:

- NvigxBMSBố hoCevà kDKFuRSumẹ hoCethật khônkDKFuRSug hổhoCe một cặp,hoCe đếnhoCe lờihoCe nóiNvigxBMS NvigxBMScũng gkDKFuRSuiống hệtkDKFuRSu nhkDKFuRSuau. ChẳhoCeng phảikDKFuRSu trướcNvigxBMS đhoCeây bốkDKFuRSu luônkDKFuRSu NvigxBMShô hhoCeào là hoCephải tìhoCem chkDKFuRSuo bốhoCe mộtNvigxBMS akDKFuRSunh chàhoCeng nghìhoCen lkDKFuRSuy khôhoCeng sahoCey saokDKFuRSu? hoCeHơn nữa,NvigxBMS cònNvigxBMS hoCephải hoCecùng bố nuốhoCet mkDKFuRSuây nhảhoCe khóiNvigxBMS1 mNvigxBMSới NvigxBMSđược. hoCeAnh thoCea đâukDKFuRSu ckDKFuRSuó hoCeđáp NvigxBMSứng NvigxBMSđược NvigxBMSyêu NvigxBMScầu đó.

1 ÝhoCe kDKFuRSulà hhoCeút thhoCeuốc lá.

- CohoCen hoCethì hiểukDKFuRSu cáhoCei NvigxBMSgì? - MkDKFuRSuột lầnkDKFuRSu nữhoCea, vềkDKFuRSu mặthoCe ngôhoCen nhoCegữ, bốNvigxBMS hoCevà mẹkDKFuRSu lạihoCe NvigxBMSgiống hệthoCe nNvigxBMShau: kDKFuRSu- LúhoCec NvigxBMSuống rượu,kDKFuRSu hút NvigxBMSthuốc hoCechính làhoCe khNvigxBMSi ckDKFuRSuó tkDKFuRSuhể nhNvigxBMSìn thấykDKFuRSu hoCerõ nhhoCeất phẩmhoCe NvigxBMSchất ckDKFuRSuủa NvigxBMSmột ngườikDKFuRSu đànhoCe ông. hoCeCậu chàkDKFuRSung nàkDKFuRSuy khônNvigxBMSg NvigxBMSrành ckDKFuRSuả hNvigxBMSút thuốckDKFuRSu NvigxBMSlẫn uhoCeống NvigxBMSrượu, nhưngNvigxBMS dùhoCe hkDKFuRSuo đếNvigxBMSn nNvigxBMSỗi hoCenước mắt nưhoCeớc mNvigxBMSũi giàkDKFuRSun giNvigxBMSụa, hoCesay đếhoCen nkDKFuRSuỗi kDKFuRSuđi NvigxBMSlại liêNvigxBMSu xikDKFuRSuêu, hoCecũng kDKFuRSukhông kDKFuRSucó chNvigxBMSút nNvigxBMSào ănhoCe nóihoCe hàm hồ.

Bố vừhoCea nóikDKFuRSu vNvigxBMSừa đkDKFuRSuưa tay kDKFuRSura hoCevỗ vỗhoCe hoCemá tNvigxBMSôi, vềkDKFuRSu mặthoCe độngNvigxBMS kDKFuRSutác cNvigxBMSũng khoCehông kháckDKFuRSu ghoCeì mẹ:

- hoCeCon gáikDKFuRSu nghoCeốc nghếch ơi,kDKFuRSu ngườikDKFuRSu kDKFuRSuta lkDKFuRSuàm nhhoCeư kDKFuRSuvậy làNvigxBMS vNvigxBMSì cNvigxBMSái kDKFuRSugì? HơnhoCe nNvigxBMSữa, đànNvigxBMS ôngkDKFuRSu khônNvigxBMSg hkDKFuRSuút thuốchoCe, không uốnghoCe rượuNvigxBMS thNvigxBMSì kDKFuRSucó gìNvigxBMS lkDKFuRSuà NvigxBMSkhông tốNvigxBMSt? RốNvigxBMSt hoCecuộc choCehỉ tkDKFuRSuhỉnh thhoCeoảng mớikDKFuRSu lkDKFuRSuàm bạkDKFuRSun rượNvigxBMSu, bạn thuốhoCec củhoCea tNvigxBMSa NvigxBMSthôi. CNvigxBMSó thoCehể khhoCeỏe mkDKFuRSuạnh đkDKFuRSui choCeùng cokDKFuRSun trêkDKFuRSun NvigxBMSsuốt hoCequãng đườngkDKFuRSu đờikDKFuRSu mớiNvigxBMS là qhoCeuan trkDKFuRSuọng nhất.

Thoáng hoCecái đkDKFuRSuã nânghoCe cấNvigxBMSp thành chhoCeuyện mộtkDKFuRSu đờikDKFuRSu rồi.

Tôi NvigxBMShoàn tNvigxBMSoàn bấkDKFuRSut lực, nói:

- BốNvigxBMS nghĩhoCe NvigxBMSxa quáhoCe NvigxBMSrồi. BNvigxBMSố chưa hkDKFuRSuỏi xNvigxBMSem ahoCenh hoCeta làhoCem gNvigxBMSì. BốkDKFuRSu khhoCeông sợhoCe kDKFuRSuanh hoCeta lkDKFuRSuà NvigxBMSăn mNvigxBMSày, kẻkDKFuRSu trộhoCem NvigxBMShay kẻkDKFuRSu cắp sao?

Lúc NvigxBMSnày, mhoCeẹ hoCetôi kéo valkDKFuRSui lkDKFuRSuại, phoCehát vkDKFuRSuào gNvigxBMSáy thoCeôi mộtkDKFuRSu NvigxBMScái, nói:

- BốhoCe mẹkDKFuRSu khôhoCeng qukDKFuRSuan tâm hoCe cậu thoCea lhoCeàm gìNvigxBMS, chhoCeỉ cầnhoCe cậuhoCe NvigxBMSta thoCehật lòngNvigxBMS vớNvigxBMSi cNvigxBMSon làNvigxBMS được.kDKFuRSu HơnkDKFuRSu NvigxBMSnữa, hoCengôn kDKFuRSutừ, cử chỉhoCe củakDKFuRSu têkDKFuRSun nNvigxBMShóc nàhoCey, nhoCehìn qukDKFuRSua làNvigxBMS biNvigxBMSết đượkDKFuRSuc NvigxBMSgiáo dụcNvigxBMS thoCeử tkDKFuRSuế. VềkDKFuRSu kDKFuRSuphương dihoCeện khí chấthoCe cNvigxBMSũng hoCekhông kDKFuRSutồi, nhoCehư thếNvigxBMS cònNvigxBMS kNvigxBMSém cỏikDKFuRSu kDKFuRSugì nữa?

Bố tôkDKFuRSui đhoCeỡ NvigxBMSlấy vaNvigxBMSli nói:

- NếuhoCe nhưkDKFuRSu khônNvigxBMSg lọthoCe được vàohoCe mkDKFuRSuắt củNvigxBMSa bốkDKFuRSu mhoCeẹ, choCeon tưởhoCeng cậNvigxBMSu hoCeta kDKFuRSusau khkDKFuRSui đikDKFuRSu vớkDKFuRSui NvigxBMSbố rồihoCe hoCecó thểkDKFuRSu cNvigxBMShân thoCeay đầyhoCe đủ trởNvigxBMS vềkDKFuRSu sao?

Tôi chẳngkDKFuRSu cNvigxBMSòn kDKFuRSubiết nói gì.

Sau khhoCei kDKFuRSuở chhoCeỗ kDKFuRSutôi hai tiếngNvigxBMS bNvigxBMSốn NvigxBMSmươi phúNvigxBMSt, bNvigxBMSố NvigxBMSmẹ vNvigxBMSội NvigxBMSđi cNvigxBMSho kịhoCep chhoCeuyến tàu.

Trong khoNvigxBMSảng thờikDKFuRSu giNvigxBMSan ngắnhoCe ngủi đó,NvigxBMS ThươngNvigxBMS NhoCegô NvigxBMSđã ukDKFuRSuống kDKFuRSuhai chkDKFuRSuai rượuhoCe trắngNvigxBMS, hútkDKFuRSu mộtNvigxBMS NvigxBMSbao thoCehuốc, chinhoCeh NvigxBMSphục được ônhoCeg bhoCeố luônhoCe cNvigxBMSoi hoCetrọng nộikDKFuRSu tkDKFuRSuâm củaNvigxBMS kDKFuRSutôi. hoCeCòn nữa,hoCe NvigxBMSngay lNvigxBMSần gặpNvigxBMS hoCeđầu tihoCeên, mẹ tôhoCei đãkDKFuRSu nhìnNvigxBMS thấhoCey NvigxBMShết kDKFuRSuhoàn toàNvigxBMSn choCeon ngườikDKFuRSu hắn,kDKFuRSu shoCeau đóhoCe kDKFuRSucộng NvigxBMSthêm skDKFuRSuự hoCegiả vhoCeờ rất NvigxBMSthích hợp,hoCe hắnNvigxBMS đNvigxBMSã chiNvigxBMSnh NvigxBMSphục bàhoCe mẹhoCe vkDKFuRSuốn chhoCeỉ nhoCehìn nhkDKFuRSuận biểuhoCe hiệnNvigxBMS bêNvigxBMSn ngoàiNvigxBMS. ThhoCeật không NvigxBMSphục khônkDKFuRSug được.

 

Sau kDKFuRSukhi tiNvigxBMSễn bốkDKFuRSu mẹkDKFuRSu NvigxBMSvề, tôi thấykDKFuRSu TNvigxBMShương NkDKFuRSugô đankDKFuRSug nkDKFuRSuằm nghoCeủ ngNvigxBMSon hoCelành NvigxBMStrên ghếhoCe soNvigxBMSfa. KhoCehuôn mhoCeặt đNvigxBMSỏ hồkDKFuRSung của NvigxBMShắn kDKFuRSutrông thậkDKFuRSut đNvigxBMSáng yêu.

Tôi rókDKFuRSun rénNvigxBMS đếkDKFuRSun bêkDKFuRSun cạkDKFuRSunh, ngồi xổNvigxBMSm xuốhoCeng hoCequan sátNvigxBMS thậtNvigxBMS kỹNvigxBMS. ThoCeôi lẩkDKFuRSum bẩNvigxBMSm mộthoCe mình:

- kDKFuRSuAnh NvigxBMSđừng cókDKFuRSu giốNvigxBMSng như BạchkDKFuRSu nươngNvigxBMS tửNvigxBMS đkDKFuRSuấy, NvigxBMShễ uốnghoCe kDKFuRSusay làkDKFuRSu hNvigxBMSiện hoCenguyên hhoCeình. TàkDKFuRSung trkDKFuRSuữ độngNvigxBMS NvigxBMSvật bhoCeảo vệNvigxBMS cấkDKFuRSup một ckDKFuRSuủa kDKFuRSuquốc gNvigxBMSia hoCelà phNvigxBMSải nkDKFuRSugồi tù...

Chưa dứkDKFuRSut lờhoCei đhoCeã thấhoCey hai mắNvigxBMSt luôkDKFuRSun nNvigxBMShắm nghNvigxBMSiền hoCecủa hắkDKFuRSun hoCemở kDKFuRSuto, nhìNvigxBMSn thNvigxBMSẳng, thoCeôi giậthoCe NvigxBMSnảy mình.

- CNvigxBMSon yêu...

-... hoCeKhông kDKFuRSuđược gọihoCe tôi nhưNvigxBMS vậy!

- CokDKFuRSun yNvigxBMSêu, hoCecon yêNvigxBMSu, con yêu...

Thương NgkDKFuRSuô dùngNvigxBMS cáiNvigxBMS giọngkDKFuRSu lè nhèNvigxBMS hoCenói đhoCei nkDKFuRSuói lạNvigxBMSi cáchkDKFuRSu hoCebố mẹhoCe ghoCeọi tôikDKFuRSu hồikDKFuRSu bNvigxBMSé kDKFuRSurồi cườiNvigxBMS phNvigxBMSá lên.

Tôi nhkDKFuRSuìn trhoCeừng trừng hoCe vào mắhoCet hNvigxBMSắn NvigxBMSquan sáNvigxBMSt NvigxBMSthật NvigxBMSkỹ, hoCedù đôihoCe mắNvigxBMSt hoCecó chúhoCet mơkDKFuRSu màngkDKFuRSu nhưngNvigxBMS kDKFuRSutrông kDKFuRSuvẫn rNvigxBMSất tỉnh:

- AkDKFuRSunh giNvigxBMSả vkDKFuRSuờ say!

- kDKFuRSuTa đâukDKFuRSu cókDKFuRSu... hoCe- HắnkDKFuRSu hiền lànkDKFuRSuh nkDKFuRSugồi dậy:NvigxBMS hoCe- ThoCea ckDKFuRSuhưa từnkDKFuRSug uốngNvigxBMS rượuNvigxBMS nkDKFuRSuên đãhoCe sakDKFuRSuy tkDKFuRSuhật, chỉkDKFuRSu ckDKFuRSuó NvigxBMSđiều vẫnNvigxBMS cốhoCe gắng gkDKFuRSuiữ chNvigxBMSo tNvigxBMSinh thầhoCen tỉnkDKFuRSuh kDKFuRSutáo màkDKFuRSu thôi.

- kDKFuRSuVậy hoCenhững lờiNvigxBMS bkDKFuRSuố mẹ tôihoCe hoCenói vớiNvigxBMS kDKFuRSutôi hoCelúc trước...

Hắn cànghoCe tỏkDKFuRSu rkDKFuRSua kDKFuRSuvô tội hơn:

- ĐểkDKFuRSu kDKFuRSukhông làmNvigxBMS hoCephiền đhoCeến cuộc kDKFuRSunói chuyhoCeện choCeủa mọiNvigxBMS người,hoCe NvigxBMSta chNvigxBMSỉ cóNvigxBMS thểkDKFuRSu giảhoCe vờkDKFuRSu bNvigxBMSất tNvigxBMSỉnh NvigxBMSnhân NvigxBMSsự thôi.

Từ NvigxBMSxấu hổhoCe choCehuyển thành hoCe tức giận,kDKFuRSu nhưnkDKFuRSug tôNvigxBMSi chẳnNvigxBMSg biếNvigxBMSt làmNvigxBMS choCeách nào,kDKFuRSu đànhNvigxBMS phảihoCe đhoCei kDKFuRSuxử lýhoCe tNvigxBMSúi quàhoCe màhoCe hoCebố hoCemẹ mang đến.

Thương NgôhoCe kDKFuRSuchống hoCetay lên tráNvigxBMSn nhìkDKFuRSun tôikDKFuRSu lụckDKFuRSu bớNvigxBMSi, nói:

- BkDKFuRSuố mẹNvigxBMS NvigxBMSem rNvigxBMSất thúNvigxBMS vị!

- ĐươngNvigxBMS nhiêhoCen rồi.

- HọhoCe đốihoCe xkDKFuRSuử vớiNvigxBMS ekDKFuRSum thật tốt.

- NóhoCei thừa.

Thương NgôkDKFuRSu kkDKFuRSuhẽ mỉhoCem NvigxBMScười rồi thởkDKFuRSu than:

- NvigxBMSBây giờhoCe kDKFuRSuta NvigxBMSđã hiểhoCeu vì saNvigxBMSo eNvigxBMSm vấnkDKFuRSu vkDKFuRSuương thânhoCe phhoCeận lhoCeàm nghoCeười đếkDKFuRSun thế.kDKFuRSu ENvigxBMSm khôkDKFuRSung mhoCeuốn NvigxBMSrời xhoCea hoCehọ đúng không?

Tôi bĩuhoCe môi,kDKFuRSu NvigxBMSbiểu tNvigxBMShị câu kDKFuRSuhỏi ngớNvigxBMS ngNvigxBMSẩn hoCeđó khôNvigxBMSng đkDKFuRSuáng hoCeđể trảkDKFuRSu lời.

- ThNvigxBMSế nhưkDKFuRSung mộtkDKFuRSu ngàkDKFuRSuy nào đNvigxBMSó kDKFuRSuhọ cNvigxBMSũng sẽkDKFuRSu chếtkDKFuRSu đi.

Tôi bựcNvigxBMS dọc:

- ThầhoCen NvigxBMStiên cũnkDKFuRSug phải hoCechết kDKFuRSuđúng không?

Thương NhoCegô chhoCeỉ cườNvigxBMSi, đáp lạkDKFuRSui mộthoCe câuhoCe cNvigxBMShả lhoCeiên quan:

- TiểNvigxBMSu TNvigxBMSường, nhoCeếu ekDKFuRSum muốn làmhoCe ngườikDKFuRSu thhoCeì thoCea sẽNvigxBMS ởhoCe lạiNvigxBMS nkDKFuRSuơi NvigxBMSnày vớkDKFuRSui em.

Tôi kDKFuRSucó hoCenghe thấykDKFuRSu cNvigxBMSâu nói cNvigxBMSủa hắNvigxBMSn, nhưnNvigxBMSg khkDKFuRSuông NvigxBMSsức đkDKFuRSuâu mhoCeà sNvigxBMSuy hoCenghĩ nhiềuNvigxBMS, NvigxBMSvì trNvigxBMSong lúchoCe vkDKFuRSuới kDKFuRSutay lên kDKFuRSungăn kéhoCeo, tNvigxBMSôi hoCethấy cNvigxBMSó mhoCeột tấmhoCe thiệpNvigxBMS hoCemời hoCerơi NvigxBMSra từkDKFuRSu cuhoCeốn tkDKFuRSuạp kDKFuRSuchí cũ.

Trên hoCeđó cókDKFuRSu gNvigxBMShi tênkDKFuRSu côkDKFuRSu dâu vàkDKFuRSu ckDKFuRSuhú rNvigxBMSể: TrươnkDKFuRSug hoCeThần NvigxBMS- HạNvigxBMS ANvigxBMSn Kiệt.

Tôi hoCethẫn thờNvigxBMS cầhoCem tấm thiệpNvigxBMS trkDKFuRSuên taNvigxBMSy, thoCeheo suNvigxBMSy đNvigxBMSoán, đâkDKFuRSuy NvigxBMScó NvigxBMSlẽ làkDKFuRSu shoCeau kNvigxBMShi kDKFuRSubiết hoCeTrương ThầnkDKFuRSu hủyhoCe bỏNvigxBMS hôn NvigxBMSlễ, tôhoCei đãNvigxBMS tiệnNvigxBMS tNvigxBMSay kẹphoCe thoCeấm thiệpNvigxBMS kDKFuRSuvào hoCecuốn tạNvigxBMSp ckDKFuRSuhí nàoNvigxBMS đó.hoCe kDKFuRSuSau kDKFuRSuđó lạikDKFuRSu thoCeiện tay maNvigxBMSng nóNvigxBMS hoCevề nhà,kDKFuRSu rồhoCei tiệnhoCe NvigxBMStay vứhoCet hoCenó vNvigxBMSào NvigxBMSgóc nàoNvigxBMS đó,hoCe rồihoCe bNvigxBMSan nNvigxBMSãy lkDKFuRSuại tikDKFuRSuện NvigxBMStay ghoCeiở nó ra...

Thế nNvigxBMShưng nhữkDKFuRSung đhoCeiều này kNvigxBMShông phảikDKFuRSu NvigxBMSlà trọngNvigxBMS đikDKFuRSuểm, quaNvigxBMSn tkDKFuRSurọng lhoCeà choCeô hoCeHạ NvigxBMSAn KkDKFuRSuiệt vàkDKFuRSu AnkDKFuRSugle HạhoCe cNvigxBMSó liên quanNvigxBMS đếnNvigxBMS kDKFuRSunhau không?

An KikDKFuRSuệt kDKFuRSu- Angle...

Nếu nhưNvigxBMS đúngkDKFuRSu làNvigxBMS hoCemột nkDKFuRSugười thì tNvigxBMShế NvigxBMSnào nhỉ?

Đang sukDKFuRSuy nghkDKFuRSuĩ đếhoCen nỗi muốNvigxBMSn NvigxBMStreo cổkDKFuRSu, đâmhoCe đầukDKFuRSu vhoCeào tường,hoCe hoCethì bNvigxBMSỗng ngkDKFuRSuhe thấyNvigxBMS giọnhoCeg TkDKFuRSuhương NhoCegô khhoCee khẽ:

- TiểukDKFuRSu TNvigxBMSường, thoCea nkDKFuRSugủ một láNvigxBMSt, đhoCeến NvigxBMStrưa gọiNvigxBMS tNvigxBMSa dậykDKFuRSu, chkDKFuRSuúng tNvigxBMSa hoCera ngohoCeài ănkDKFuRSu nhé.

- Ừ!

Sau kkDKFuRSuhi ThoCehương NgNvigxBMSô ngủ hoCerồi, tôhoCei lNvigxBMSiền chạykDKFuRSu hoCevào phòNvigxBMSng ngủNvigxBMS mởNvigxBMS mákDKFuRSuy tíhoCenh NvigxBMSra, vừNvigxBMSa lướNvigxBMSt wekDKFuRSub, vừaNvigxBMS thẫnNvigxBMS thờ.

Trong kDKFuRSutình trkDKFuRSuạng đầuNvigxBMS óc trốnghoCe rỗng,kDKFuRSu thờihoCe gikDKFuRSuan NvigxBMSchạy kDKFuRSunhanh nhưkDKFuRSu chkDKFuRSuó dạNvigxBMSi, đếnNvigxBMS lúkDKFuRSuc kDKFuRSumắt cakDKFuRSuy caNvigxBMSy tôikDKFuRSu mớkDKFuRSui likDKFuRSuếc nhìn đồngNvigxBMS kDKFuRSuhồ hiểNvigxBMSn thkDKFuRSuị giờkDKFuRSu bênkDKFuRSu dướikDKFuRSu góhoCec phNvigxBMSải mkDKFuRSuàn hìnhNvigxBMS. LúchoCe nhoCeày hoCeđã NvigxBMSlà mNvigxBMSười tkDKFuRSuám giờ bốnhoCe mươNvigxBMSi bảkDKFuRSuy phút.

Tôi đứngkDKFuRSu dậyhoCe vậnkDKFuRSu động NvigxBMStay châhoCen đãkDKFuRSu hoCetê ckDKFuRSuứng, đNvigxBMSi hoCera phòhoCeng khách,hoCe kDKFuRSuthấy ThươnghoCe NgôNvigxBMS vhoCeẫn đanNvigxBMSg skDKFuRSuay giấcNvigxBMS, tư thếkDKFuRSu khôngkDKFuRSu hềNvigxBMS tNvigxBMShay đổihoCe, xhoCeem hoCera hắnNvigxBMS thựchoCe sựkDKFuRSu nghoCeủ rấthoCe saykDKFuRSu. ĐừngkDKFuRSu nkDKFuRSuói lNvigxBMSà kDKFuRSubữa trưaNvigxBMS, đến ngNvigxBMSay NvigxBMScả bữakDKFuRSu NvigxBMStối cũnhoCeg khkDKFuRSuông cầkDKFuRSun ăn.

Có NvigxBMSlẽ hoCevì cảNvigxBMS nghoCeày không hoCe vận độNvigxBMSng nênkDKFuRSu lúhoCec nàNvigxBMSy tôhoCei cũkDKFuRSung khkDKFuRSuông thấNvigxBMSy đóNvigxBMSi, hohoCeặc hkDKFuRSuễ tâmhoCe trạhoCeng khônNvigxBMSg vNvigxBMSui lại khônghoCe muhoCeốn ăn.

Đang địhoCenh chuhoCeẩn NvigxBMSbị quay kDKFuRSuvề phònNvigxBMSg kDKFuRSusuy kDKFuRSunghĩ tikDKFuRSuếp thoCehì kDKFuRSunhờ ánkDKFuRSuh kDKFuRSusáng lờkDKFuRSu mờkDKFuRSu chhoCeiếu qkDKFuRSuua ôhoCe cửNvigxBMSa NvigxBMSsổ, tôihoCe thoCehoáng thấykDKFuRSu sắc mặhoCet hoCeThương NgNvigxBMSô NvigxBMScó gìNvigxBMS đókDKFuRSu khôngNvigxBMS NvigxBMSbình thường.

Bật đkDKFuRSuèn lên,NvigxBMS hNvigxBMSình ảnh kDKFuRSu trước mắNvigxBMSt khhoCeiến kDKFuRSutôi kDKFuRSusợ hãi.

Thương NNvigxBMSgô đNvigxBMSang nằkDKFuRSum thNvigxBMSẳng đơ trênhoCe ghếhoCe hoCesofa, mồNvigxBMS hoCehôi tkDKFuRSuúa hoCera khắpkDKFuRSu mặtNvigxBMS vhoCeà đầu,kDKFuRSu NvigxBMShai vakDKFuRSui NvigxBMSco lkDKFuRSuại, môNvigxBMSi tNvigxBMSrắng bệch nhưNvigxBMS hoCethể đaNvigxBMSng phảhoCei chịkDKFuRSuu đựngkDKFuRSu kDKFuRSusự đàykDKFuRSu đọkDKFuRSua hoCeđau đớnhoCe. ThoCeheo kDKFuRSukinh hoCenghiệm củakDKFuRSu kDKFuRSutôi, tình trNvigxBMSạng nNvigxBMSày chhoCeắc NvigxBMSchắn khhoCeông phkDKFuRSuải NvigxBMSdo hoCesay rượu.

Chẳng lNvigxBMSẽ lNvigxBMSà hoCebị sốt?

Tôi laNvigxBMSy lhoCeay nhưngNvigxBMS hắhoCen không choCeó hoCephản ứngkDKFuRSu gìhoCe. ThoCeôi đưahoCe tNvigxBMSay kDKFuRSura sờkDKFuRSu tráNvigxBMSn thhoCeì NvigxBMSthấy lạnhkDKFuRSu hoCenhư băkDKFuRSung. TôiNvigxBMS hoCehét lớn vàoNvigxBMS tkDKFuRSuai hắnhoCe nhưhoCeng cũnNvigxBMSg nhưhoCe đákDKFuRSu cNvigxBMShìm xuốnghoCe biển.

Hãy nóihoCe hoCecho tkDKFuRSuôi biết, thếhoCe nàyhoCe làhoCe thếhoCe nào?

Tôi hoảngNvigxBMS hốt.

120, 1hoCe10, 119hoCe, 911... hoCehàng loạtkDKFuRSu sốkDKFuRSu điệnhoCe thoạhoCei hiệnkDKFuRSu rNvigxBMSa trNvigxBMSong đầukDKFuRSu nhưngkDKFuRSu hoCecuối choCeùng tNvigxBMSôi vẫnhoCe hoCebấm số 625hoCe80000 gọNvigxBMSi mNvigxBMSột chiếNvigxBMSc taxi.

Bác NvigxBMSsĩ củahoCe loàihoCe nkDKFuRSugười chắc khônhoCeg lkDKFuRSuo hoCeviệc tNvigxBMShần tiêhoCen bịkDKFuRSu ốmkDKFuRSu. ĐươhoCeng nhNvigxBMSiên, mkDKFuRSuuốn hoCelo cũngNvigxBMS choCehẳng đNvigxBMSược. Thôi NvigxBMS thì cứNvigxBMS tìmNvigxBMS sựNvigxBMS ghoCeiúp đhoCeỡ từhoCe phíNvigxBMSa thNvigxBMSần hoCegiới kDKFuRSulà tươkDKFuRSung đốkDKFuRSui akDKFuRSun thoCeoàn. ĐánghoCe NvigxBMSbuồn làNvigxBMS tôi khkDKFuRSuông hoCecó sốNvigxBMS điệnNvigxBMS kDKFuRSuthoại ckDKFuRSuủa TứkDKFuRSu NghoCeưu nênhoCe kDKFuRSuđành pkDKFuRSuhải kDKFuRSugọi mộhoCet ckDKFuRSuhiếc NvigxBMStaxi đưhoCea ckDKFuRSuon hổ bNvigxBMSị ốmkDKFuRSu nhoCeày đếnhoCe đó.

Lúc đỡkDKFuRSu ThoCehương NvigxBMSNgô dậy, tôiNvigxBMS mớNvigxBMSi phátkDKFuRSu hiệnNvigxBMS choCehiếc áokDKFuRSu leNvigxBMSn kDKFuRSumỏng màhoCe hắnkDKFuRSu NvigxBMSđang mặhoCec trênhoCe ngNvigxBMSười đãkDKFuRSu hoCeướt sũng. TkDKFuRSurông kDKFuRSuhắn hoCegiống nhNvigxBMSư ngườNvigxBMSi vừakDKFuRSu đượhoCec NvigxBMSvớt dướhoCei nướckDKFuRSu lên.

Nhưng điềuNvigxBMS nhoCeày choCeũng không làNvigxBMS hoCegì shoCeo vớhoCei kDKFuRSuvũng máhoCeu lớnNvigxBMS kDKFuRSutrên ghếkDKFuRSu sofa...

Có nhhoCeững lúchoCe tôkDKFuRSui tkDKFuRSuhực sự cảhoCem tkDKFuRSuhấy khNvigxBMSâm phụckDKFuRSu mình.kDKFuRSu VkDKFuRSuí dkDKFuRSuụ nhưNvigxBMS lhoCeúc nkDKFuRSuày, đốhoCei mặthoCe vớihoCe mộNvigxBMSt hoCehoàn cảnhhoCe nhNvigxBMSư hiện NvigxBMStrường NvigxBMSgiết ngườiNvigxBMS mNvigxBMSà tNvigxBMSôi vẫnkDKFuRSu ghoCeiữ đkDKFuRSuược bkDKFuRSuình tĩnNvigxBMSh. ĐNvigxBMSúng làhoCe pNvigxBMShi thường.

Sau kkDKFuRSuhi kiểmNvigxBMS tNvigxBMSra kDKFuRSumột lượhoCet, tôi nhahoCenh chóngNvigxBMS phánkDKFuRSu đoáNvigxBMSn hoCera rằngkDKFuRSu vếNvigxBMSt máuhoCe nhoCeày lNvigxBMSà củaNvigxBMS ThưhoCeơng hoCeNgô, vìNvigxBMS lưNvigxBMSng NvigxBMShắn hoCecó vệt đỏNvigxBMS tNvigxBMSía hoCevà đanghoCe ckDKFuRSuhảy NvigxBMSra tkDKFuRSuhứ hoCechất lỏnNvigxBMSg nonhoCeg nóng.

Tôi tìmNvigxBMS mộthoCe chNvigxBMSiếc NvigxBMSáo khoác bôNvigxBMSng hoCedày kDKFuRSumặc chkDKFuRSuo hhoCeắn, kDKFuRSusau đkDKFuRSuó hổnkDKFuRSu hểnhoCe lkDKFuRSuôi hắnNvigxBMS xuhoCeống dưNvigxBMSới nhkDKFuRSuà, tốnkDKFuRSug vào tronghoCe xeNvigxBMS. TôihoCe thấyhoCe choCeảm ơnkDKFuRSu mNvigxBMSùa nàyNvigxBMS vìhoCe NvigxBMSai hoCeai choCeũng mặhoCec nhiềuNvigxBMS nkDKFuRSuhư chiếNvigxBMSc báNvigxBMSnh chưngkDKFuRSu vậy. NvigxBMSNếu NvigxBMSlà hoCemùa hè,kDKFuRSu chúnghoCe tôhoCei chắhoCec chắnhoCe vìNvigxBMS khôNvigxBMSng cókDKFuRSu cNvigxBMSách hoCenào ckDKFuRSuhe hoCevết máuNvigxBMS màNvigxBMS bị dNvigxBMSẫn kDKFuRSuthẳng đếnNvigxBMS NvigxBMSđồn cảnhhoCe kDKFuRSusát rồi...

Thương NghoCeô vẫnNvigxBMS chưakDKFuRSu tỉnh. TôiNvigxBMS nghhoCeĩ NvigxBMSchuyện lầNvigxBMSn kDKFuRSunày khNvigxBMSiến hắnhoCe hoCehôn kDKFuRSumê sâuNvigxBMS, chắckDKFuRSu chắnhoCe tronkDKFuRSug ngườikDKFuRSu hắnhoCe kDKFuRSurất khó chịu.hoCe VậhoCey NvigxBMSmà hắnNvigxBMS vẫnNvigxBMS nkDKFuRSughiến NvigxBMSrăng NvigxBMSchịu đựng,hoCe thoCeừ đkDKFuRSuầu đếnNvigxBMS cuốikDKFuRSu khôngkDKFuRSu NvigxBMSkêu NvigxBMSmột tiếng, thậthoCe gahoCen lì.

Đến quánhoCe kDKFuRSuthịt nướkDKFuRSung Mãnh Ngưu,kDKFuRSu trônNvigxBMSg thấkDKFuRSuy NgưuNvigxBMS BôNvigxBMSn, tNvigxBMSôi lNvigxBMSiền nóiNvigxBMS quNvigxBMSa hoCetình NvigxBMShình. AnNvigxBMSh kDKFuRSuta NvigxBMSlập tkDKFuRSuức đưa chNvigxBMSúng tôNvigxBMSi đếNvigxBMSn khNvigxBMSu nkDKFuRSuhà ghoCeần đó,kDKFuRSu bảokDKFuRSu tôhoCei đợihoCe ởhoCe sảnh,kDKFuRSu cònhoCe NvigxBMSanh tNvigxBMSa dkDKFuRSuìu ThươNvigxBMSng NgôhoCe vào hoCe phòng khách.

Trong hoCelúc kDKFuRSunày, thoCeôi vẫn vôNvigxBMS ckDKFuRSuùng điềmNvigxBMS tkDKFuRSuĩnh, điềmhoCe tĩnhhoCe đếnhoCe lạkDKFuRSu lùng.

Còn nNvigxBMSửa hoCetiếng nhoCeữa làhoCe mười hoCehai gkDKFuRSuiờ đhoCeêm tNvigxBMShì NgưuhoCe BôhoCen đihoCe rhoCea, trêkDKFuRSun tkDKFuRSuay cầNvigxBMSm chiếchoCe áNvigxBMSo bịhoCe máukDKFuRSu thkDKFuRSuấm ướhoCet mộthoCe nửkDKFuRSua của ThươngkDKFuRSu kDKFuRSuNgô, trNvigxBMSông thhoCeần sắcNvigxBMS aNvigxBMSnh chàhoCeng ckDKFuRSuó vẻhoCe mệtNvigxBMS mỏi:

- ChkDKFuRSuị dâhoCeu yênNvigxBMS tâm, hoCekhông vấnhoCe đhoCeề gkDKFuRSuì lớhoCen đâhoCeu, nghNvigxBMSỉ nhoCegơi vhoCeài ngàhoCey lkDKFuRSuà khỏi.

Nghe thNvigxBMSế, tôhoCei lạiNvigxBMS không bkDKFuRSuình tĩNvigxBMSnh đượkDKFuRSuc kDKFuRSunữa, bưkDKFuRSuớc hoCenhanh đkDKFuRSuến túmhoCe cổNvigxBMS áoNvigxBMS NgưuhoCe BônkDKFuRSu, NvigxBMSnói mộkDKFuRSut tràng:

- RốtNvigxBMS cuộckDKFuRSu aNvigxBMSnh thoCea có chuyệhoCen gìNvigxBMS? ChẳkDKFuRSung phảihoCe hoCecác ngườihoCe làkDKFuRSu thầnhoCe tkDKFuRSuiên NvigxBMSsao? SkDKFuRSuao thầnkDKFuRSu tiêhoCen lNvigxBMSại NvigxBMSbị chhoCeảy máu? SahoCeo cònkDKFuRSu bhoCeị hkDKFuRSuôn mêNvigxBMS? SkDKFuRSuao lạikDKFuRSu nhoCehư thểkDKFuRSu skDKFuRSuắp chếtNvigxBMS đkDKFuRSuến nơikDKFuRSu vậy?

Ngưu BônNvigxBMS thhoCeấy tôikDKFuRSu kích độnghoCe nhưNvigxBMS vậy,NvigxBMS ankDKFuRSuh kDKFuRSuta hoCechỉ lặngkDKFuRSu lẽhoCe nhìn,NvigxBMS nói:

- ChhoCeị skDKFuRSuợ rồNvigxBMSi, đúng không?

Tôi NvigxBMSngẩn ngkDKFuRSuười trNvigxBMSong giây látNvigxBMS rhoCeồi bNvigxBMSỗng NvigxBMSnhư quNvigxBMSả bónhoCeg kDKFuRSubị hoCechâm kNvigxBMSim, hoCenhanh chóngNvigxBMS xẹNvigxBMSp lékDKFuRSup. ThoCeôi hoCebuông NghoCeưu Bôn rakDKFuRSu, ngồiNvigxBMS thhoCeụp xNvigxBMSuống NvigxBMSghế, cóNvigxBMS lẽhoCe NvigxBMSvì chưaNvigxBMS ănhoCe ckDKFuRSuơm hoCenên toànkDKFuRSu thâhoCen hoCemềm nhũn,hoCe khônhoCeg còn chúthoCe sứNvigxBMSc lựckDKFuRSu hoCenào, lònhoCeg bàhoCen takDKFuRSuy vàhoCe tNvigxBMSrán NvigxBMSđều NvigxBMSvã mồhoCe hôi.

Được hoCerồi. TôihoCe thừakDKFuRSu nhận, khkDKFuRSuông pNvigxBMShải vìNvigxBMS đóihoCe, màNvigxBMS vìkDKFuRSu kDKFuRSusợ hãi.

Tôi hoCethực sNvigxBMSự tkDKFuRSuhấy sợkDKFuRSu, cứ nNvigxBMSghĩ đếkDKFuRSun dkDKFuRSuáng vNvigxBMSẻ ThươngNvigxBMS NgNvigxBMSô kDKFuRSulúc trhoCeước, cNvigxBMSái NvigxBMSdáng nhNvigxBMSư sắphoCe chếthoCe NvigxBMStới nơi...

Nhưng tkDKFuRSuhần tiêhoCen cũngNvigxBMS có NvigxBMS thể chhoCeết sao?

Tôi NvigxBMScố éphoCe mNvigxBMSình đikDKFuRSuều chỉnh nhữngkDKFuRSu suhoCey nghkDKFuRSuĩ linkDKFuRSuh hoCetinh tNvigxBMSrong kDKFuRSuđầu, miễnhoCe cưhoCeỡng hổikDKFuRSu NvigxBMSphục lạNvigxBMSi vNvigxBMSẻ đhoCeiềm đkDKFuRSuạm tNvigxBMSrên mặt, nói:

- hoCeThương NgôhoCe vkDKFuRSuốn kDKFuRSuđã bị thkDKFuRSuương đúngkDKFuRSu không?hoCe NvigxBMSSao lạihoCe nhưhoCe vậy?

Ngưu NvigxBMSBôn kDKFuRSuim lặng.

- BịNvigxBMS thoCehương từkDKFuRSu khhoCei nào?

Ngưu BhoCeôn vẫnkDKFuRSu khhoCeông trả lời.

Tôi đhoCeành NvigxBMStự mìNvigxBMSnh nhớkDKFuRSu lại, nói:

- CkDKFuRSuó phkDKFuRSuải kDKFuRSucó liêNvigxBMSn quan đếnNvigxBMS cNvigxBMSái NvigxBMStà khNvigxBMSí hoCegì hoCeđó mkDKFuRSuà akDKFuRSunh hoCeta đãhoCe từngkDKFuRSu nhkDKFuRSuắc đếnhoCe không?

Ngưu BônhoCe lkDKFuRSuắc đNvigxBMSầu, tiếp tụckDKFuRSu hoCeim lặng.

Thái độhoCe "hoCeđánh chết cũnNvigxBMSg khôNvigxBMSng khaNvigxBMSi" nàNvigxBMSy NvigxBMSkhiến tôiNvigxBMS muốNvigxBMSn phkDKFuRSuát điênNvigxBMS nNvigxBMShưng trướckDKFuRSu mặkDKFuRSut hoCemột aNvigxBMSnh chàng khôkDKFuRSui ngô,kDKFuRSu trầmkDKFuRSu tínkDKFuRSuh, yếuNvigxBMS đuốihoCe, tôkDKFuRSui thựcNvigxBMS sựkDKFuRSu khôkDKFuRSung thểhoCe phátkDKFuRSu tiNvigxBMSết được,kDKFuRSu kDKFuRSunên đành nhoCeín nhịn.

- kDKFuRSuVậy thoCehì NvigxBMSanh cũNvigxBMSng phảNvigxBMSi cho tôihoCe bihoCeết NvigxBMStại hoCesao aNvigxBMSnh tkDKFuRSua đaNvigxBMSng khỏekDKFuRSu mạnhoCeh nhưNvigxBMS vậy,hoCe độtkDKFuRSu nhiênhoCe hNvigxBMSôm hoCenay lNvigxBMSại ra nôhoCeng nỗihoCe này?

Ngưu BônNvigxBMS dkDKFuRSuo dNvigxBMSự mộthoCe hồkDKFuRSui, cuối hoCecùng cũhoCeng mởkDKFuRSu miệng:

- ThựchoCe rhoCea vếtNvigxBMS hoCethương trên kDKFuRSungười anhoCeh hoCeấy chNvigxBMSưa NvigxBMSkhi nNvigxBMSào lNvigxBMSành. kDKFuRSuThời giaNvigxBMSn kDKFuRSunày NvigxBMShoàn toànNvigxBMS dựakDKFuRSu vàokDKFuRSu sựhoCe hoCetu dưỡhoCeng bấy lâkDKFuRSuu mớiNvigxBMS choCeó thhoCeể miễnkDKFuRSu cNvigxBMSưỡng NvigxBMSkhống cNvigxBMShế đượckDKFuRSu. TkDKFuRSuhế nhhoCeưng NvigxBMSsau khoCehi uốngkDKFuRSu rượu,NvigxBMS kDKFuRSuý thức dNvigxBMSần yếuhoCe điNvigxBMS nênhoCe mớihoCe dẫnNvigxBMS NvigxBMSđến vkDKFuRSuiệc vkDKFuRSuết thươnghoCe độNvigxBMSt nhiênhoCe hoCetái phát.

Tôi sữhoCeng người.

Thì hoCera tkDKFuRSuai kDKFuRSuhọa nàhoCey hoàn tNvigxBMSoàn dkDKFuRSuo kDKFuRSuhai chkDKFuRSuai rượhoCeu trắnghoCe ghoCeây rahoCe. NghĩkDKFuRSu lạihoCe, mộNvigxBMSt ngườikDKFuRSu chưakDKFuRSu NvigxBMSbao giờkDKFuRSu uốngkDKFuRSu rượu làkDKFuRSu NvigxBMSThương kDKFuRSuNgô chắhoCec cũkDKFuRSung khônhoCeg nkDKFuRSugờ hậuNvigxBMS kDKFuRSuquả lkDKFuRSuại ngNvigxBMShiêm trọngkDKFuRSu đếhoCen vậy...

Nhưng nếNvigxBMSu khkDKFuRSuông ckDKFuRSuó kDKFuRSutai họa nàNvigxBMSy, tNvigxBMSôi mãihoCe mkDKFuRSuãi chẳnghoCe kDKFuRSubao NvigxBMSgiờ biếtkDKFuRSu đượcNvigxBMS, trkDKFuRSuên ngườhoCei hNvigxBMSắn hoCecó mhoCeột vkDKFuRSuết thương.

- ThhoCeần tiêhoCen vôkDKFuRSu cùnNvigxBMSg lợkDKFuRSui hại, NvigxBMSsức mạnhNvigxBMS kDKFuRSuvô sohoCeng, shoCeao NvigxBMScó thểhoCe NvigxBMSbị thươkDKFuRSung chứ?

- hoCeLà kDKFuRSuthần tikDKFuRSuên kkDKFuRSuhông cóhoCe nghĩa cákDKFuRSui kDKFuRSugì cũnhoCeg biết,NvigxBMS khNvigxBMSông sợNvigxBMS bNvigxBMSất kNvigxBMSỳ điềukDKFuRSu gkDKFuRSuì kDKFuRSuvà NvigxBMScũng khônghoCe mạnhNvigxBMS hoCemẽ kDKFuRSunhư chị kDKFuRSunghĩ. NvigxBMS- NNvigxBMSgưu hoCeBôn kNvigxBMShẽ thởhoCe dNvigxBMSài, nói:NvigxBMS kDKFuRSu- ChhoCeị dâuhoCe à,hoCe ckDKFuRSuó kDKFuRSumột sốNvigxBMS hoCechuyện akDKFuRSunh hoCeấy không NvigxBMS muốn tôhoCei nkDKFuRSuói vớkDKFuRSui chịkDKFuRSu. TínNvigxBMSh khíNvigxBMS củakDKFuRSu anhoCeh ấyNvigxBMS, ckDKFuRSuhị đãhoCe sốnghoCe cùnNvigxBMSg mhoCeột kDKFuRSuthời kDKFuRSugian, chắc kDKFuRSuchị hoCecũng hiểu.

Tôi kDKFuRSucười, đáp:

- ƯơhoCeng ngạnh,NvigxBMS khókDKFuRSu chịu.

Ngưu BônhoCe cười.

Suy nNvigxBMSghĩ kDKFuRSumột lát,hoCe tkDKFuRSuôi lại hỏi:

- NếuNvigxBMS nhhoCeư hoCethần tiNvigxBMSên bị thoCehương, ckDKFuRSuó phảikDKFuRSu NvigxBMScũng gihoCeống nhNvigxBMSư nhữkDKFuRSung hoCeđại hiệpNvigxBMS tkDKFuRSurong phimhoCe, kDKFuRSucách tốthoCe nhhoCeất lNvigxBMSà dhoCeùng nội lựchoCe thoCerị thNvigxBMSương đhoCeúng không?

- hoCeĐiều đókDKFuRSu NvigxBMSlà đương nhiên.

- VhoCeậy vhoCeiệc NvigxBMSđi vềNvigxBMS giữa chỗkDKFuRSu NvigxBMSnày vkDKFuRSuà nkDKFuRSuúi HNvigxBMSổ GkDKFuRSuầm, kDKFuRSudùng nộikDKFuRSu thoCeức NvigxBMSkết thàNvigxBMSnh mhoCeột kDKFuRSuviên đơnkDKFuRSu dượcNvigxBMS cókDKFuRSu thhoCeể giúphoCe tôNvigxBMSi không skDKFuRSuợ lạkDKFuRSunh, kDKFuRSukhông hoCesợ kDKFuRSunóng, cóNvigxBMS phảikDKFuRSu cũNvigxBMSng ckDKFuRSuần đếnhoCe phápNvigxBMS kDKFuRSulực mớikDKFuRSu lkDKFuRSuàm được?

Ngưu BôkDKFuRSun chậmhoCe NvigxBMSrãi gậtNvigxBMS đầu, ngừnghoCe lạihoCe ghoCeiây lát,NvigxBMS kDKFuRSuanh kDKFuRSuta nóihoCe tiếp:

- ChoCeả kDKFuRSuvết thoCeích kDKFuRSukia nữa.

Tôi sờkDKFuRSu kDKFuRSutay lêNvigxBMSn cổ.

Cứ cNvigxBMSoi NvigxBMSlà NvigxBMStôi đầnNvigxBMS độn thìhoCe đếNvigxBMSn gkDKFuRSuiờ phNvigxBMSút nhoCeày cũngkDKFuRSu đNvigxBMSoán đượNvigxBMSc raNvigxBMS, vếthoCe tíkDKFuRSuch đóhoCe cơhoCe hoCebản NvigxBMSkhông hoCephải kDKFuRSulà kDKFuRSudấu kDKFuRSuấn nụ hôkDKFuRSun gì.

Sao pkDKFuRSuhải làmkDKFuRSu nhữnkDKFuRSug điều nàykDKFuRSu? TạkDKFuRSui hoCesao NvigxBMScứ phảihoCe tựhoCe tỏNvigxBMS rkDKFuRSua NvigxBMSmạnh NvigxBMSmẽ? ĐúNvigxBMSng lhoCeà đồhoCe ckDKFuRSuon hNvigxBMSổ ngốcNvigxBMS nghếch...