You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1qG4V0 9eREDu8S- SVMPkKfhTình trạngqG4V vết thương

 

Sau SVMPkKfhkhi bSVMPkKfhố mẹ9eREDu8S điSVMPkKfh c9eREDu8Shơi mộSVMPkKfht vòng t9eREDu8Shỏa SVMPkKfhthê qG4Vvề nướ9eREDu8Sc, giữaSVMPkKfh chSVMPkKfhuyến 9eREDu8Sđi phải9eREDu8S chuyểSVMPkKfhn qG4Vsang SVMPkKfhđi tà9eREDu8Su hỏaSVMPkKfh nê9eREDu8Sn trqG4Vanh thủ mqG4Vang chSVMPkKfho t9eREDu8Sôi đqG4Vồ ă9eREDu8Sn, qG4Vđồ chơ9eREDu8Si lẫnSVMPkKfh đồSVMPkKfh qG4Vdùng, nh9eREDu8Sân t9eREDu8Siện cqG4Vũng gqG4Vhé qG4Vthăm luônqG4V, khônSVMPkKfhg ngờ 9eREDu8S còn nhâqG4Vn tiện9eREDu8S ngắm9eREDu8S đượcSVMPkKfh cqG4Vả qG4Vthân t9eREDu8Shể đẹpqG4V tưqG4Vơi nhưqG4V ho9eREDu8Sa của9eREDu8S mSVMPkKfhột tênqG4V 9eREDu8Scon traqG4Vi lạqG4V mặt...

Về qG4Vvấn đềqG4V yê9eREDu8Su đương, tôiqG4V 9eREDu8Stương đốiqG4V SVMPkKfhtự dqG4Vo. SVMPkKfhNgay tqG4Vừ nSVMPkKfhhỏ t9eREDu8Sôi đSVMPkKfhã lSVMPkKfhuôn tâ9eREDu8Sm SVMPkKfhniệm qG4V"Là cqG4Von SVMPkKfhgái, phải 9eREDu8S yêu ngườ9eREDu8Si đànSVMPkKfh ôn9eREDu8Sg tửqG4V tế"qG4V. TrênqG4V c9eREDu8Son qG4Vđường yêu,SVMPkKfh SVMPkKfhtôi chạy9eREDu8S qG4Vhùng SVMPkKfhhục, chế9eREDu8St cũng không9eREDu8S nSVMPkKfhgoái đầ9eREDu8Su lại.

Bố 9eREDu8Smẹ luqG4Vôn áp9eREDu8S dụng phươqG4Vng 9eREDu8Spháp 9eREDu8Sgiáo dục9eREDu8S rấqG4Vt ph9eREDu8Sóng kSVMPkKfhhoáng SVMPkKfhvới qG4Vtôi, ch9eREDu8Sỉ cóqG4V d9eREDu8Suy nhấtqG4V hSVMPkKfhai yêSVMPkKfhu cầ9eREDu8Su, mSVMPkKfhột là "9eREDu8SPhải học9eREDu8S tố9eREDu8St", haqG4Vi l9eREDu8Sà "SVMPkKfhKhông được9eREDu8S ch9eREDu8Sịu thiệt".

Về y9eREDu8Sêu qG4Vcầu th9eREDu8Sứ haqG4Vi, cụ 9eREDu8Sthể đqG4Vối vSVMPkKfhới vấSVMPkKfhn đề9eREDu8S qu9eREDu8San hSVMPkKfhệ naqG4Vm nữ,9eREDu8S mẹSVMPkKfh tqG4Vôi giảqG4Vi tSVMPkKfhhích: TrướcqG4V k9eREDu8Shi cóqG4V được9eREDu8S tờqG4V đăng 9eREDu8Ský kế9eREDu8St h9eREDu8Sôn, nqG4Vhất định9eREDu8S phảSVMPkKfhi 9eREDu8Sgiữ chiếSVMPkKfhn 9eREDu8Slũy SVMPkKfhcủa mình.

Vì thế,qG4V c9eREDu8Sảnh t9eREDu8Sượng ngàqG4Vy hôm 9eREDu8Snay hoqG4Vàn tqG4Voàn qG4Vnói SVMPkKfhrõ rằnSVMPkKfhg, chi9eREDu8Sến lũySVMPkKfh qG4Vcủa 9eREDu8Stôi đã9eREDu8S thSVMPkKfhất thủ...

Tôi qG4Vnghĩ mình9eREDu8S nê9eREDu8Sn lắcqG4V lắcSVMPkKfh cái đầuqG4V nqG4Vhư vừSVMPkKfha qG4Vcắn SVMPkKfhthuốc, để9eREDu8S n9eREDu8Shững dòn9eREDu8Sg nSVMPkKfhước mắSVMPkKfht đSVMPkKfhau k9eREDu8Shổ ba9eREDu8Sy tqG4Vứ tungqG4V, đồSVMPkKfhng thời qG4Vkhóc nấqG4Vc lSVMPkKfhên, nóiSVMPkKfh nqG4Vhững cSVMPkKfhâu thừa9eREDu8S thãqG4Vi như9eREDu8S: "Khô9eREDu8Sng phảiqG4V vqG4Vậy, khôngSVMPkKfh phảqG4Vi vậy, qG4V không phảqG4Vi nh9eREDu8Sư bốqG4V mẹqG4V tqG4Vrông thấySVMPkKfh, SVMPkKfhbố mẹqG4V hSVMPkKfhãy qG4Vnghe c9eREDu8Son giảiqG4V thích..."

Nhưng tôiqG4V lSVMPkKfhại khôngqG4V nhẫnSVMPkKfh tâm nhìqG4Vn thấqG4Vy bố9eREDu8S m9eREDu8Sẹ ở9eREDu8S tuổi9eREDu8S nàSVMPkKfhy qG4Vrồi SVMPkKfhmà vẫnSVMPkKfh phqG4Vải nhSVMPkKfhảy bổqG4V lên,SVMPkKfh bị9eREDu8St tai9eREDu8S, SVMPkKfhquát mắng: "Con9eREDu8S nóSVMPkKfhi SVMPkKfhđi, cqG4Von nói9eREDu8S xqG4Vem SVMPkKfhchuyện nqG4Vày qG4Vlà thếSVMPkKfh 9eREDu8Snào, m9eREDu8Sẹ khônqG4Vg SVMPkKfhnghe, SVMPkKfhmẹ k9eREDu8Shông nghe, mqG4Vẹ khôSVMPkKfhng mu9eREDu8Sốn n9eREDu8Sghe gqG4Vì hết...".

Nghĩ vSVMPkKfhậy, tSVMPkKfhôi cSVMPkKfhhuẩn bị nqG4Vhảy SVMPkKfhra 9eREDu8Sôm châqG4Vn qG4Vhọ, g9eREDu8Sào SVMPkKfhkhóc: "BSVMPkKfhố m9eREDu8Sẹ ơi,qG4V SVMPkKfhcon qG4Vxin 9eREDu8Slỗi SVMPkKfhbố mẹ,SVMPkKfh co9eREDu8Sn qG4Vlà đứa9eREDu8S bấtSVMPkKfh hiếu, SVMPkKfhbố mSVMPkKfhẹ cứSVMPkKfh co9eREDu8Si như9eREDu8S kqG4Vhông SVMPkKfhcó đ9eREDu8Sứa SVMPkKfhcon g9eREDu8Sái này...".

Kết quả9eREDu8S làqG4V cảmqG4V xúcSVMPkKfh củ9eREDu8Sa tôi 9eREDu8Svẫn chưSVMPkKfha bộc9eREDu8S lộqG4V tqG4Vhì qG4Vbố mẹ9eREDu8S 9eREDu8Sđã nSVMPkKfhhẹ nhSVMPkKfhàng rờiSVMPkKfh khỏiSVMPkKfh pSVMPkKfhhòng ng9eREDu8Sủ, SVMPkKfhcòn t9eREDu8Sâm lý9eREDu8S đóng cửaSVMPkKfh lạSVMPkKfhi cqG4Vho chSVMPkKfhúng tôi.

Gene d9eREDu8Si truyqG4Vền qG4Vcủa loàiSVMPkKfh người v9eREDu8Sô cùngSVMPkKfh mạnh9eREDu8S, cóqG4V th9eREDu8Sể si9eREDu8Snh SVMPkKfhra 9eREDu8Smột SVMPkKfhđứa coSVMPkKfhn c9eREDu8Só hệqG4V th9eREDu8Sống thầnSVMPkKfh 9eREDu8Skinh SVMPkKfhvững qG4Vhơn cả tòaqG4V nqG4Vhà đôqG4V 9eREDu8Sthị, thìSVMPkKfh cấuqG4V tạoqG4V bSVMPkKfhộ qG4Vphận củaqG4V bên9eREDu8S SVMPkKfhcấp t9eREDu8Sinh trùSVMPkKfhng vqG4Và bSVMPkKfhên noqG4Vãn t9eREDu8Sử tuyệt đSVMPkKfhối khôSVMPkKfhng được9eREDu8S pSVMPkKfhhép xeqG4Vm thường.

Do 9eREDu8Sđó, tôqG4Vi cóSVMPkKfh lýqG4V 9eREDu8Sdo qG4Vtin tưởng rằng,SVMPkKfh đối9eREDu8S 9eREDu8Svới bốSVMPkKfh mSVMPkKfhẹ tôi9eREDu8S, việcSVMPkKfh t9eREDu8Sận 9eREDu8Smắt 9eREDu8Snhìn tqG4Vhấy 9eREDu8Scon gqG4Vái SVMPkKfhchưa 9eREDu8Skết qG4Vhôn đãSVMPkKfh sống chungqG4V vớiqG4V m9eREDu8Sột ngư9eREDu8Sời đSVMPkKfhàn ôngSVMPkKfh, thựcqG4V rqG4Va 9eREDu8Schỉ là9eREDu8S chuqG4Vyện tSVMPkKfho hqG4Vơn hạSVMPkKfht vừng9eREDu8S, SVMPkKfhhạt qG4Vđỗ một SVMPkKfhchút qG4Vmà thôi.

Đương nhSVMPkKfhiên, t9eREDu8Sôi 9eREDu8Scàng có lý9eREDu8S d9eREDu8So SVMPkKfhtin rSVMPkKfhằng, tấ9eREDu8St qG4Vcả thựcSVMPkKfh cSVMPkKfhhất là9eREDu8S qG4Vsự SVMPkKfhyên l9eREDu8Sặng trướSVMPkKfhc cơqG4Vn bão...

Tôi khôqG4Vng biếtSVMPkKfh hoạtqG4V động t9eREDu8Sâm lqG4Vý củaqG4V ThươngqG4V NgôqG4V c9eREDu8Só ph9eREDu8Song pSVMPkKfhhú SVMPkKfhđa d9eREDu8Sạng nhqG4Vư tôi9eREDu8S khônSVMPkKfhg, chỉSVMPkKfh qG4Vthấy bSVMPkKfhàn taqG4Vy bị SVMPkKfh tôi nắm9eREDu8S qG4Vlấy SVMPkKfhcủa hắnSVMPkKfh lú9eREDu8Sc qG4Vlạnh, lSVMPkKfhúc nóngqG4V qG4Vvà qG4Vcòn k9eREDu8Sèm t9eREDu8Sheo triệuqG4V chứngSVMPkKfh củaSVMPkKfh bệnh Parkinson1qG4V nữa.

1 Bện9eREDu8Sh ParkSVMPkKfhinson (hay 9eREDu8Scòn 9eREDu8Sgọi 9eREDu8Slà PDSVMPkKfh) lqG4Và mộtqG4V loạqG4Vi rốiqG4V loạn9eREDu8S tqG4Vhoái 9eREDu8Shóa cqG4Vủa hệ9eREDu8S thầ9eREDu8Sn k9eREDu8Sinh truqG4Vng ươqG4Vng, lSVMPkKfhàm suy yếu9eREDu8S SVMPkKfhkhả qG4Vnăng SVMPkKfhvận động,qG4V lờqG4Vi nói,qG4V v9eREDu8Sà cácqG4V chứcSVMPkKfh năngSVMPkKfh khác.T9eREDu8Sriệu chứn9eREDu8Sg qG4Vvận động của9eREDu8S bệnqG4Vh lqG4Và SVMPkKfhrun, cứnSVMPkKfhg, 9eREDu8Schậm cSVMPkKfhhạp, 9eREDu8Stư tSVMPkKfhhế 9eREDu8Sbất ổ9eREDu8Sn định.

Tôi hắngSVMPkKfh giọn9eREDu8Sg aSVMPkKfhn ủi:

- ĐqG4Vó l9eREDu8Sà qG4Vbố SVMPkKfhmẹ tô9eREDu8Si. Anh yê9eREDu8Sn tâqG4Vm đqG4Vi. HọSVMPkKfh qG4Vđều 9eREDu8Slà nhSVMPkKfhững c9eREDu8Sông dâ9eREDu8Sn tSVMPkKfhốt luqG4Vôn qG4Vtuân 9eREDu8Sthủ phá9eREDu8Sp luật9eREDu8S, sSVMPkKfhẽ kh9eREDu8Sông làmqG4V gì bạoqG4V lqG4Vực đâu.

Thương Ngô9eREDu8S 9eREDu8Slặng lẽSVMPkKfh kéoSVMPkKfh chăn lSVMPkKfhên rồiqG4V tqG4Vhu mìnSVMPkKfhh SVMPkKfhvào đóqG4V, tôqG4Vi đqG4Vành phảiSVMPkKfh thqG4Vay đổiqG4V cácSVMPkKfhh nói:

- qG4VMẹ tôqG4Vi 9eREDu8Slà gSVMPkKfhiảng viên dqG4Vạy MỹqG4V thuật9eREDu8S trqG4Vong trườngqG4V đại9eREDu8S học.qG4V TqG4Vrong cuqG4Vộc đờiqG4V này,9eREDu8S vi9eREDu8Sệc bà9eREDu8S 9eREDu8Snhìn t9eREDu8Shấy đàn ôngqG4V kSVMPkKfhhông mặc9eREDu8S quầ9eREDu8Sn 9eREDu8Sáo qG4Vcòn nhiề9eREDu8Su hơqG4Vn cảqG4V việcSVMPkKfh anqG4Vh trô9eREDu8Sng thấySVMPkKfh h9eREDu8Sổ cáqG4Vi khSVMPkKfhỏa thSVMPkKfhân chạy. BốSVMPkKfh tôiSVMPkKfh lạqG4Vi cànqG4Vg khôn9eREDu8Sg vấn9eREDu8S SVMPkKfhđề. qG4VCái anqG4Vh cSVMPkKfhó SVMPkKfhthì ôngqG4V ấySVMPkKfh cqG4Vũng có,qG4V chẳnSVMPkKfhg vSVMPkKfhiệc gìqG4V phảiSVMPkKfh mất mặt.

Thương Ng9eREDu8Sô lặngSVMPkKfh qG4Vlẽ 9eREDu8Strùm chăn lên9eREDu8S mặt.

Dù SVMPkKfhthế nàSVMPkKfho, coSVMPkKfhn SVMPkKfhdâu SVMPkKfhxấu đến mấqG4Vy c9eREDu8Sũng phảSVMPkKfhi gặSVMPkKfhp bốqG4V 9eREDu8Smẹ chồng,qG4V c9eREDu8Son thúqG4V đẹSVMPkKfhp cũnSVMPkKfhg vậy,9eREDu8S khôngqG4V thoáqG4Vt khỏqG4Vi s9eREDu8Số mệnh qG4Vbị 9eREDu8Skéo qG4Vra ngoqG4Vài triểSVMPkKfhn lãm.

May SVMPkKfhmà tủSVMPkKfh quần9eREDu8S 9eREDu8Sáo ở trong9eREDu8S phòqG4Vng tSVMPkKfhôi. SaqG4Vu kSVMPkKfhhi ăqG4Vn mặ9eREDu8Sc chỉnqG4Vh tqG4Về, tqG4Vôi vàqG4V ThưqG4Vơng NgqG4Vô đàn9eREDu8Sg hqG4Voàng, nghi9eREDu8Sêm chỉnh từqG4V 9eREDu8Strong phqG4Vòng bướcqG4V ra.

Bố tSVMPkKfhôi đangqG4V gácSVMPkKfh chân l9eREDu8Sên x9eREDu8Sem tivSVMPkKfhi 9eREDu8Sở pSVMPkKfhhòng kqG4Vhách, còSVMPkKfhn mẹqG4V thSVMPkKfhì bậnqG4V làSVMPkKfhm bữaSVMPkKfh s9eREDu8Sáng 9eREDu8Strong qG4Vbếp. KhônqG4Vg khí giSVMPkKfha đìnhqG4V rấtqG4V hòa9eREDu8S n9eREDu8Shã, vu9eREDu8Si vẻ.

Trông thấSVMPkKfhy 9eREDu8Schúng tôi,qG4V bố cười,SVMPkKfh gSVMPkKfhật đầuqG4V chà9eREDu8So, nói:

- SVMPkKfhDậy rồiqG4V đấqG4Vy à?

Mẹ 9eREDu8Stôi lạqG4Vi tiệnSVMPkKfh miệng9eREDu8S hỏi:

- CqG4Von y9eREDu8Sêu, SVMPkKfhcon 9eREDu8Smua bánqG4Vh bao chqG4Vay SVMPkKfhnày ởqG4V đâSVMPkKfhu thSVMPkKfhế? BqG4Vố SVMPkKfhvà mẹSVMPkKfh tqG4Vìm mãi9eREDu8S SVMPkKfhmà SVMPkKfhkhông m9eREDu8Sua được.

Tôi lắcSVMPkKfh đầu:

- C9eREDu8Son khqG4Vông biết...

Mẹ tôiSVMPkKfh ng9eREDu8Sạc nhiên:

- KhqG4Vông phảiqG4V 9eREDu8Scon mua sao?

Thương N9eREDu8Sgô nh9eREDu8Sỏ nhẹqG4V đáp:

- qG4VBánh 9eREDu8Sbao c9eREDu8Shay đóqG4V m9eREDu8Sua ở tqG4Việm báqG4Vnh baSVMPkKfho Ti9eREDu8Sểu DươngqG4V, SVMPkKfhcách đâSVMPkKfhy khoqG4Vảng hơqG4Vn SVMPkKfhba cây9eREDu8S s9eREDu8Số ạ.

Mẹ tqG4Vôi qqG4Vuan sáqG4Vt hqG4Vắn một lúc,qG4V gậtqG4V 9eREDu8Sgật qG4Vđầu nhưng9eREDu8S SVMPkKfhnét mặtSVMPkKfh cà9eREDu8Sng lqG4Vộ vẻ9eREDu8S SVMPkKfhngạc nSVMPkKfhhiên hơn.

Là SVMPkKfhcon gqG4Vái ruqG4Vột củaSVMPkKfh mẹ, SVMPkKfh tôi SVMPkKfhnghĩ mìn9eREDu8Sh SVMPkKfhcó th9eREDu8Sể h9eREDu8Siểu vìqG4V s9eREDu8Sao c9eREDu8Só sSVMPkKfhự ngạSVMPkKfhc qG4Vnhiên này.

Hiển SVMPkKfhnhiên viSVMPkKfhệc 9eREDu8Sđi xa nhưSVMPkKfh vậy9eREDu8S 9eREDu8Schỉ đ9eREDu8Sể muqG4Va m9eREDu8Sấy cái9eREDu8S bánhSVMPkKfh 9eREDu8Sbao chSVMPkKfhay hoàn9eREDu8S toàn9eREDu8S không9eREDu8S thSVMPkKfhể giảiqG4V thíqG4Vch đư9eREDu8Sợc tại saoSVMPkKfh s9eREDu8Sau kSVMPkKfhhi qG4Vmua về9eREDu8S, ThươngSVMPkKfh N9eREDu8Sgô khôn9eREDu8Sg gọSVMPkKfhi tSVMPkKfhôi dậSVMPkKfhy ă9eREDu8Sn nga9eREDu8Sy chSVMPkKfho 9eREDu8Snóng mqG4Và lạ9eREDu8Si c9eREDu8Sởi sạch SVMPkKfhđồ r9eREDu8Sa quấqG4Vn l9eREDu8Sấy tôi...

Tuy nhiên,9eREDu8S 9eREDu8Snhận thấSVMPkKfhy sự tìn9eREDu8Sh nguyện9eREDu8S hSVMPkKfhao cô9eREDu8Sng SVMPkKfhtốn sứSVMPkKfhc chqG4Vuẩn bịSVMPkKfh 9eREDu8Sbữa sáng9eREDu8S SVMPkKfhcho tôiSVMPkKfh củqG4Va hắnSVMPkKfh, 9eREDu8Snên qG4Vsắc mặqG4Vt mẹ tôiqG4V cũ9eREDu8Sng SVMPkKfhcó chúSVMPkKfht n9eREDu8Shân từ.

Tôi chqG4Vộp lấySVMPkKfh tqG4Vhời cSVMPkKfhơ giới thiệu:

- BSVMPkKfhố, qG4Vmẹ, đqG4Vây l9eREDu8Sà Thương Ngô...SVMPkKfh SVMPkKfh- NqG4Vghĩ mqG4Vột lSVMPkKfhát, tôqG4Vi qG4Vvội SVMPkKfhvàng nóiqG4V 9eREDu8Sthêm cSVMPkKfhả họqG4V: SVMPkKfh- PSVMPkKfhhó TqG4Vhương Ngô.

Lúc này9eREDu8S, SVMPkKfhanh chàng ThươSVMPkKfhng Ng9eREDu8Sô áqG4Vo quầ9eREDu8Sn chỉnhSVMPkKfh tề,qG4V qG4Vcử chỉ9eREDu8S tha9eREDu8Snh thoát9eREDu8S bước9eREDu8S lê9eREDu8Sn nửqG4Va 9eREDu8Sbước, 9eREDu8Shơi cúqG4Vi người. Nét9eREDu8S mặt9eREDu8S SVMPkKfhvà giqG4Vọng 9eREDu8Snói lễ9eREDu8S phép,9eREDu8S từSVMPkKfh tốSVMPkKfhn đến9eREDu8S nỗSVMPkKfhi khôqG4Vng nSVMPkKfhhận thấy9eREDu8S vẻqG4V căngSVMPkKfh thẳngqG4V nào:

- CháuqG4V c9eREDu8Shào ha9eREDu8Si bác.

Tôi hếSVMPkKfht sứSVMPkKfhc ngạc9eREDu8S nhiên.

Vì trước9eREDu8S đóSVMPkKfh tqG4Vôi thực9eREDu8S ra có9eREDu8S chúqG4Vt SVMPkKfhlo lắnSVMPkKfhg, SVMPkKfhkhông 9eREDu8Sbiết nSVMPkKfhên đ9eREDu8Sể ThươnqG4Vg Ng9eREDu8Sô 9eREDu8Sgọi b9eREDu8Số mqG4Vẹ mìnqG4Vh nhưqG4V thếqG4V nào.SVMPkKfh Vị9eREDu8S 9eREDu8Sthần tiên h9eREDu8Sai nghqG4Vìn tqG4Vuổi SVMPkKfhvà nqG4Vgười phqG4Vàm tSVMPkKfhrần SVMPkKfhmấy chụcSVMPkKfh tuổSVMPkKfhi, 9eREDu8Scho 9eREDu8Sdù 9eREDu8Sở phươnSVMPkKfhg dqG4Viện tuổi táqG4Vc ha9eREDu8Sy cấp9eREDu8S bqG4Vậc đềuSVMPkKfh khôn9eREDu8Sg qG4Vdễ phâ9eREDu8Sn vSVMPkKfhai vế.9eREDu8S KhôngqG4V n9eREDu8Sgờ SVMPkKfhhắn qG4Vlại gọiSVMPkKfh trơSVMPkKfhn tSVMPkKfhru, không chútqG4V d9eREDu8So dựSVMPkKfh đếSVMPkKfhn thế.

Bố tôSVMPkKfhi đứng9eREDu8S lên,9eREDu8S bắt taSVMPkKfhy qG4Vthân mậSVMPkKfht vớiSVMPkKfh ThươngqG4V NgqG4Vô, nói:

- T9eREDu8Sôi gọSVMPkKfhi chá9eREDu8Su lSVMPkKfhà Tiểu SVMPkKfh Phó khôngqG4V SVMPkKfhvấn đềqG4V gìSVMPkKfh chứ?

- Dạ.SVMPkKfh Khôn9eREDu8Sg v9eREDu8Sấn đề9eREDu8S gì9eREDu8S ạ.

Bố tôiSVMPkKfh 9eREDu8Snở nụSVMPkKfh cười9eREDu8S hiền hòa,SVMPkKfh thâ9eREDu8Sn qG4Vmật nói:

- 9eREDu8SĐi nqG4Vào. Chúng9eREDu8S qG4Vta ra ngqG4Voài hútqG4V 9eREDu8Sđiếu thuốc.

Thương NgôqG4V sữnqG4Vg người.

- CSVMPkKfhháu kqG4Vhông 9eREDu8Shút thuốc sao?

Thương qG4VNgô vộiqG4V qG4Vgật đầu, nói:

- ĐươnSVMPkKfhg qG4Vnhiên qG4Vlà có9eREDu8S ạ. ChỉSVMPkKfh cóSVMPkKfh điqG4Vều, cháu..9eREDu8S. đúngSVMPkKfh 9eREDu8Slúc 9eREDu8Scháu hút9eREDu8S hqG4Vết 9eREDu8Sthuốc rồi.

- Khôn9eREDu8Sg saoSVMPkKfh, hú9eREDu8St tSVMPkKfhhuốc của bác.

Bố qG4Vtôi hàqG4Vo pSVMPkKfhhóng rSVMPkKfhút từ tr9eREDu8Song túiSVMPkKfh rqG4Va bqG4Vao tSVMPkKfhhuốc vàSVMPkKfh chiqG4Vếc bật9eREDu8S qG4Vlửa rồiqG4V chậmqG4V rqG4Vãi đqG4Vi rqG4Va trướ9eREDu8Sc, r9eREDu8Sa đSVMPkKfhến cửqG4Va lại 9eREDu8S nói thêm:

- TrờiSVMPkKfh lạnSVMPkKfhh t9eREDu8Shế này, 9eREDu8S nhân tiSVMPkKfhện tqG4Va SVMPkKfhra ngoàSVMPkKfhi u9eREDu8Sống qG4Vly r9eREDu8Sượu chqG4Vo 9eREDu8Sấm người.

Sắc mSVMPkKfhặt qG4VThương NgqG4Vô bỗng 9eREDu8S trở nqG4Vên trqG4Vắng bệch,qG4V hSVMPkKfhắn khẽSVMPkKfh rít9eREDu8S 9eREDu8Smột câSVMPkKfhu qG4Vqua kẽqG4V răng:

- NhqG4Và 9eREDu8Sem đ9eREDu8Súng làqG4V 9eREDu8Scó thói SVMPkKfhquen sángSVMPkKfh SVMPkKfhsớm SVMPkKfhđã qG4Vuống rượu...

Tôi 9eREDu8Sthấy 9eREDu8Stình hìnqG4Vh không ổn,SVMPkKfh vộiSVMPkKfh kSVMPkKfhéo SVMPkKfhtay hắSVMPkKfhn lại9eREDu8S, thầSVMPkKfhm thì:

- ĐừqG4Vng có9eREDu8S n9eREDu8Sói vớiSVMPkKfh tôi qG4Vlà aqG4Vnh khôngSVMPkKfh biết9eREDu8S hqG4Vút thuố9eREDu8Sc, uốqG4Vng rượuSVMPkKfh đ9eREDu8Sấy nhé.

Hắn kqG4Vhông tqG4Vrả lờqG4Vi, ánh 9eREDu8Smắt qG4Vtỏ vqG4Vẻ kh9eREDu8Sông hềqG4V sợqG4V chếqG4Vt, qG4Vgiống nhSVMPkKfhư qG4Vvị aqG4Vnh hùSVMPkKfhng hqG4Vy s9eREDu8Sinh vqG4Vì nghĩqG4Va qG4Vlớn, ngẩng caSVMPkKfho đầu9eREDu8S bướSVMPkKfhc đi.

Tôi và9eREDu8S mSVMPkKfhẹ 9eREDu8Sthong tSVMPkKfhhả ăn xongSVMPkKfh bữ9eREDu8Sa 9eREDu8Ssáng, haqG4Vi ngườiSVMPkKfh vẫnSVMPkKfh qG4Vchưa về.

- T9eREDu8Sheo mẹ9eREDu8S, bố9eREDu8S s9eREDu8Sẽ làm9eREDu8S gì T9eREDu8Shương Ngô?

Mẹ tôSVMPkKfhi vừ9eREDu8Sa SVMPkKfhquét dọn pSVMPkKfhhòng vừaSVMPkKfh lạnhqG4V lùSVMPkKfhng đáp:

- SVMPkKfhViệc 9eREDu8Scủa đSVMPkKfhàn ôqG4Vng, phụ 9eREDu8Snữ qG4Vkhông qG4Vcần biết.

Sau SVMPkKfhkhi qG4Vđã SVMPkKfhdọn dẹp9eREDu8S xong xuôi9eREDu8S, giọnSVMPkKfhg mẹ9eREDu8S vSVMPkKfhẫn lạnhSVMPkKfh lùng:

- SaqG4Vo khô9eREDu8Sng thqG4Vấy dụngqG4V cụ phòngqG4V trán9eREDu8Sh củaqG4V cáqG4Vc cSVMPkKfhon đâu?

Tôi n9eREDu8Shất thờ9eREDu8Si kh9eREDu8Sông phản ứng9eREDu8S gì9eREDu8S, mẹSVMPkKfh nSVMPkKfhói tiếp:

- CqG4Von vqG4Và bố9eREDu8S coqG4Vn SVMPkKfhđều không phảiqG4V SVMPkKfhlà nhữSVMPkKfhng ngườiqG4V bảoSVMPkKfh qG4Vthủ, luônqG4V SVMPkKfhcó qG4Vquan niệmSVMPkKfh SVMPkKfhhiện đạiSVMPkKfh. NSVMPkKfhhưng c9eREDu8Son SVMPkKfhà, dù qG4Vcho rằSVMPkKfhng sqG4Vống 9eREDu8Schung trướcqG4V hônqG4V nhânSVMPkKfh khô9eREDu8Sng SVMPkKfhthiệt thòqG4Vi qG4Vgì, nSVMPkKfhhưng cSVMPkKfhhưa cướiqG4V đãqG4V mang 9eREDu8S bầu thìqG4V ngườiqG4V chịuqG4V SVMPkKfhthiệt chắcqG4V cSVMPkKfhhắn lqG4Và coSVMPkKfhn đấy.

Tôi hiểSVMPkKfhu SVMPkKfhra rqG4Vồi, SVMPkKfhý của9eREDu8S mẹ lqG4Và qG4Vtrong qG4Vnhà lúcqG4V nàoqG4V cũng9eREDu8S pqG4Vhải cóSVMPkKfh bSVMPkKfhao c9eREDu8Sao s9eREDu8Su Du9eREDu8Srex dựqG4V phòng...

- Mẹ,qG4V 9eREDu8Scon SVMPkKfhvà 9eREDu8Sanh tSVMPkKfha tSVMPkKfhhật sự kh9eREDu8Sông phải...

- SVMPkKfhThôi đSVMPkKfhược, 9eREDu8Sthôi được, chuyệnSVMPkKfh củSVMPkKfha coSVMPkKfhn, b9eREDu8Số mẹ9eREDu8S SVMPkKfhkhông quản.

Mẹ gạt9eREDu8S phăngqG4V lời9eREDu8S giSVMPkKfhải thích củSVMPkKfha tôiqG4V, thẳqG4Vng thSVMPkKfhừng SVMPkKfhđến nỗi9eREDu8S 9eREDu8Skhiến tqG4Vôi phảqG4Vi 9eREDu8Srơi lệ.9eREDu8S TiếpqG4V đqG4Vó, mẹ9eREDu8S lại9eREDu8S vỗSVMPkKfh má 9eREDu8Stôi qG4Van ủi:

- qG4VAnh chà9eREDu8Sng 9eREDu8Sđó đư9eREDu8Sợc đấy. QqG4Vuả 9eREDu8Snhiên khôn9eREDu8Sg hqG4Vổ SVMPkKfhlà cSVMPkKfhon SVMPkKfhcái mẹ,9eREDu8S rất9eREDu8S biế9eREDu8St chọ9eREDu8Sn người.

Tôi SVMPkKfhcười gượng,SVMPkKfh nói:

- Mẹ9eREDu8S thấy9eREDu8S vSVMPkKfhóc dángSVMPkKfh của ngSVMPkKfhười tqG4Va đẹqG4Vp à...

- qG4VCon tSVMPkKfhhì biế9eREDu8St cá9eREDu8Si gì? 9eREDu8S Khi k9eREDu8Shông c9eREDu8Só quần9eREDu8S áoSVMPkKfh qG4Vche đậySVMPkKfh SVMPkKfhchính SVMPkKfhlà qG4Vlúc dSVMPkKfhễ nhậqG4Vn r9eREDu8Sa b9eREDu8Sản chqG4Vất qG4Vcon nSVMPkKfhgười nhất.

Tôi tiSVMPkKfhn rằng,SVMPkKfh đâyqG4V 9eREDu8Slà nhữngqG4V lời tâSVMPkKfhm huqG4Vyết từSVMPkKfh kiSVMPkKfhnh 9eREDu8Snghiệm cSVMPkKfhủa mẹ.

Nhớ nSVMPkKfhăm đó,SVMPkKfh v9eREDu8Sì mqG4Vẹ vào nhSVMPkKfhầm pSVMPkKfhhòng 9eREDu8Stắm 9eREDu8Snam SVMPkKfhsinh qG4Vtrong SVMPkKfhtrường, giữ9eREDu8Sa tiếng9eREDu8S h9eREDu8Sò hqG4Vét củaSVMPkKfh đáSVMPkKfhm qG4Vnam siSVMPkKfhnh, mẹ9eREDu8S nqG4Vgắm trúng mộ9eREDu8St ngườiqG4V d9eREDu8Sù khSVMPkKfhông mảnhSVMPkKfh vảiSVMPkKfh cqG4Vhe th9eREDu8Sân nhưnqG4Vg lạiSVMPkKfh hSVMPkKfhùng dũngSVMPkKfh, th9eREDu8Sản 9eREDu8Snhiên đứ9eREDu8Sng trước SVMPkKfhmặt mẹ9eREDu8S. NgưqG4Vời qG4Vđó qG4Vsau 9eREDu8Snày qG4Vlà bốqG4V tôi.

Dù saSVMPkKfhu nqG4Vày bốqG4V SVMPkKfhtôi SVMPkKfhcó chủ độngSVMPkKfh thừqG4Va nhậnqG4V, l9eREDu8Súc đóqG4V dqG4Vo bố9eREDu8S vừaqG4V uqG4Vống một9eREDu8S líSVMPkKfht rượ9eREDu8Su N9eREDu8Shị CôSVMPkKfh Đầu9eREDu8S cùngSVMPkKfh vớSVMPkKfhi b9eREDu8Sạn, dẫSVMPkKfhn đến cqG4Vhóng mặt9eREDu8S, ho9eREDu8Sa mSVMPkKfhắt, dâySVMPkKfh thầSVMPkKfhn ki9eREDu8Snh qG4Vtạm thSVMPkKfhời SVMPkKfhtê liệtqG4V nêqG4Vn h9eREDu8Soàn tSVMPkKfhoàn khSVMPkKfhông bSVMPkKfhiết chuyện gSVMPkKfhì đan9eREDu8Sg xảyqG4V ra...

Vừa nghqG4Vĩ đế9eREDu8Sn đqG4Vây, tSVMPkKfhôi bỗng ngửiqG4V thấyqG4V mSVMPkKfhùi rượu,qG4V t9eREDu8Srong SVMPkKfhlòng chSVMPkKfhưa kịpSVMPkKfh tha9eREDu8Sn tSVMPkKfhhầm mộqG4Vt c9eREDu8Sâu "HỏnqG4Vg rồi", qG4V thì đãqG4V nSVMPkKfhghe thấy9eREDu8S tiế9eREDu8Sng bướSVMPkKfhc qG4Vchân nặ9eREDu8Sng qG4Vnề, s9eREDu8Sau đSVMPkKfhó tSVMPkKfhrông tqG4Vhấy bốSVMPkKfh tôi9eREDu8S dSVMPkKfhìu 9eREDu8SThương Ngô SVMPkKfh lảo đảo9eREDu8S ti9eREDu8Sến vào.

Tửu lượqG4Vng củSVMPkKfha bố9eREDu8S tôqG4Vi rất khá,SVMPkKfh ôngSVMPkKfh gần9eREDu8S 9eREDu8Snhư khôngSVMPkKfh cóqG4V đối9eREDu8S thqG4Vủ. ĐôqG4Vi 9eREDu8Slúc SVMPkKfhtôi cSVMPkKfhòn ngqG4Vhi ngờ9eREDu8S rằngqG4V qG4Vcó 9eREDu8Skhi bqG4Vố từngSVMPkKfh là nSVMPkKfhgười làm9eREDu8S rưqG4Vợu tqG4Vrên thiqG4Vên đìnqG4Vh, SVMPkKfhvì uốSVMPkKfhng trộm9eREDu8S rưqG4Vợu nSVMPkKfhên bịSVMPkKfh đqG4Vày xuốnSVMPkKfhg trần gian.

Nhưng d9eREDu8Sù cóqG4V gặqG4Vp phải tiênqG4V tửu9eREDu8S thật9eREDu8S, 9eREDu8SThương 9eREDu8SNgô chắSVMPkKfhc cũSVMPkKfhng khôqG4Vng sqG4Vay đ9eREDu8Sến thSVMPkKfhất thểu9eREDu8S SVMPkKfhthế 9eREDu8Snày, vSVMPkKfhì 9eREDu8Stheo tính kqG4Vhí củ9eREDu8Sa SVMPkKfhhắn, 9eREDu8Scùng lắmqG4V là9eREDu8S khSVMPkKfhông uống.

Có t9eREDu8Shể SVMPkKfhvì trSVMPkKfhước 9eREDu8Smặt bố tôi9eREDu8S, nênqG4V h9eREDu8Sắn thựSVMPkKfhc sự9eREDu8S 9eREDu8Svô 9eREDu8Scùng nể9eREDu8S nang...

Tôi nhSVMPkKfhìn 9eREDu8Sdáng vẻSVMPkKfh đứng khônqG4Vg vữnqG4Vg cqG4Vủa ThươSVMPkKfhng Ngô,9eREDu8S thởqG4V than:

- 9eREDu8SBố vàqG4V aSVMPkKfhnh tqG4Va uốnqG4Vg nhiều không?

- 9eREDu8SKhông SVMPkKfhnhiều. Bố9eREDu8S uống nửa9eREDu8S líSVMPkKfht, cậu9eREDu8S SVMPkKfhta uống9eREDu8S mộtqG4V lSVMPkKfhít. KhôSVMPkKfhng phảiSVMPkKfh SVMPkKfhlà qG4Vbố SVMPkKfhcố ý9eREDu8S épqG4V uổng,9eREDu8S màSVMPkKfh cậSVMPkKfhu SVMPkKfhta tqG4Vự nóiSVMPkKfh bố làSVMPkKfh b9eREDu8Sề tqG4Vrên, cậuqG4V tqG4Va rSVMPkKfhất tônSVMPkKfh trSVMPkKfhọng, nê9eREDu8Sn cSVMPkKfhạn c9eREDu8Shén trước.

Như qG4Vrảnh rỗSVMPkKfhi kqG4Vhông 9eREDu8Scó việc qG4Vgì làmSVMPkKfh, bốqG4V đặtSVMPkKfh Thương9eREDu8S N9eREDu8Sgô lên9eREDu8S ghế9eREDu8S sofSVMPkKfha 9eREDu8Srồi cườiSVMPkKfh 9eREDu8Snhư SVMPkKfhDi LặSVMPkKfhc nói:

- BSVMPkKfhố tưởnqG4Vg c9eREDu8Sậu chà9eREDu8Sng này qG4Vtửu lượngqG4V cao9eREDu8S, qG4Vai dqG4Vè mới9eREDu8S uqG4Vống 9eREDu8Shai h9eREDu8Sớp đSVMPkKfhã đổqG4V r9eREDu8Sồi, nqG4Vhưng cậuSVMPkKfh 9eREDu8Sta rất9eREDu8S phonSVMPkKfhg đqG4Vộ, kiên quyế9eREDu8St uốn9eREDu8Sg 9eREDu8Scạn hSVMPkKfhai chai.

Lúc SVMPkKfhnày, mặtSVMPkKfh ThươngqG4V NqG4Vgô phừng phừn9eREDu8Sg nhưqG4V qG4Vquả t9eREDu8Sáo đỏ,9eREDu8S qG4Vnghe thấSVMPkKfhy giọng9eREDu8S nóSVMPkKfhi nqG4Vên gượngqG4V qG4Vdậy, khqG4Vông ngSVMPkKfhờ hắnSVMPkKfh vẫ9eREDu8Sn có thể9eREDu8S tqG4Vhốt rSVMPkKfha qG4Vnhững ngônSVMPkKfh từSVMPkKfh rõqG4V ràng9eREDu8S, 9eREDu8Slịch thiệp:

- qG4VPhận co9eREDu8Sn cháuSVMPkKfh tửu9eREDu8S lượng khôngSVMPkKfh tốt,9eREDu8S monqG4Vg 9eREDu8Sbác lượng9eREDu8S thứ.qG4V SVMPkKfhLần qG4Vsau, qG4Vcháu nhấtqG4V qG4Vđịnh sẽ9eREDu8S chuyệqG4Vn tSVMPkKfhrò 9eREDu8Svui vẻ9eREDu8S say sưSVMPkKfha qG4Vcùng bác.

Trước nh9eREDu8Sững lời9eREDu8S nSVMPkKfhói văn hoaSVMPkKfh 9eREDu8Strôi ch9eREDu8Sảy của9eREDu8S hắn,qG4V bốqG4V SVMPkKfhtôi cườiSVMPkKfh qG4Vphá lênqG4V. ÔngSVMPkKfh đậqG4Vp qG4Vtay qG4Vvào bảSVMPkKfh vqG4Vai hắn,SVMPkKfh khiến9eREDu8S hắn đaqG4Vng SVMPkKfhngồi xiêqG4Vu vqG4Vẹo liềqG4Vn đSVMPkKfhổ nhàqG4Vo xuSVMPkKfhống. TiqG4Vếp đSVMPkKfhó, bố9eREDu8S qSVMPkKfhuay saqG4Vng tôSVMPkKfhi, cư9eREDu8Sời khqG4Và khà nói:

- ChàngqG4V tSVMPkKfhrai nàqG4Vy không 9eREDu8S tồi. QuqG4Vả nhiê9eREDu8Sn khô9eREDu8Sng hổqG4V danqG4Vh cSVMPkKfhon gqG4Vái bqG4Vố, rấtSVMPkKfh bi9eREDu8Sết chọnqG4V người!

May qG4Vmà ThươnSVMPkKfhg NgSVMPkKfhô khôn9eREDu8Sg kháng cựqG4V được9eREDu8S 9eREDu8Smen rưqG4Vợu n9eREDu8Sên đãqG4V lơ9eREDu8S mơ9eREDu8S ngủSVMPkKfh rồi,SVMPkKfh khôqG4Vng tqG4Vhì chẳng9eREDu8S bSVMPkKfhiết hắSVMPkKfhn sqG4Vẽ vê9eREDu8Snh váoqG4V đến mứqG4Vc nào.

Tôi khôqG4Vng kìm9eREDu8S đượcqG4V cơn9eREDu8S tức 9eREDu8Sgiận, gằnqG4V giọng:

- Bố9eREDu8S và9eREDu8S mẹSVMPkKfh 9eREDu8Sthật khônSVMPkKfhg hổ một9eREDu8S cặpSVMPkKfh, đếqG4Vn qG4Vlời nSVMPkKfhói cũnSVMPkKfhg giống9eREDu8S h9eREDu8Sệt nhSVMPkKfhau. Chẳ9eREDu8Sng ph9eREDu8Sải trư9eREDu8Sớc đ9eREDu8Sây bốSVMPkKfh lu9eREDu8Sôn hôSVMPkKfh hào SVMPkKfh là phảiqG4V 9eREDu8Stìm chSVMPkKfho bốSVMPkKfh SVMPkKfhmột aSVMPkKfhnh chàn9eREDu8Sg 9eREDu8Snghìn SVMPkKfhly khSVMPkKfhông sqG4Vay saoqG4V? SVMPkKfhHơn nqG4Vữa, cònqG4V pqG4Vhải cùng bSVMPkKfhố nuốtSVMPkKfh SVMPkKfhmây nhả9eREDu8S SVMPkKfhkhói1 mớiqG4V được.qG4V qG4VAnh SVMPkKfhta đâqG4Vu SVMPkKfhcó đáp9eREDu8S ứngqG4V đqG4Vược yêuSVMPkKfh cầuSVMPkKfh đó.

1 ÝSVMPkKfh là9eREDu8S qG4Vhút th9eREDu8Suốc lá.

- C9eREDu8Son thì9eREDu8S qG4Vhiểu cái9eREDu8S gì?SVMPkKfh - qG4VMột lầnqG4V nữa,qG4V về9eREDu8S mặtSVMPkKfh ngSVMPkKfhôn ngữ,SVMPkKfh qG4Vbố v9eREDu8Sà mẹ9eREDu8S 9eREDu8Slại g9eREDu8Siống SVMPkKfhhệt qG4Vnhau: SVMPkKfh- LqG4Vúc u9eREDu8Sống rượu, 9eREDu8S hút thuốc9eREDu8S cqG4Vhính lqG4Và SVMPkKfhkhi 9eREDu8Scó tqG4Vhể 9eREDu8Snhìn thấy9eREDu8S 9eREDu8Srõ nh9eREDu8Sất phSVMPkKfhẩm chất9eREDu8S của9eREDu8S một9eREDu8S ngư9eREDu8Sời SVMPkKfhđàn ông.SVMPkKfh Cậu 9eREDu8Schàng 9eREDu8Snày khô9eREDu8Sng rqG4Vành SVMPkKfhcả hútqG4V thuốc9eREDu8S 9eREDu8Slẫn SVMPkKfhuống rượu9eREDu8S, nhưSVMPkKfhng dSVMPkKfhù hqG4Vo đếnqG4V 9eREDu8Snỗi 9eREDu8Snước m9eREDu8Sắt nước mSVMPkKfhũi giqG4Vàn giụaSVMPkKfh, SVMPkKfhsay đến9eREDu8S nỗiSVMPkKfh qG4Vđi qG4Vlại liêSVMPkKfhu x9eREDu8Siêu, qG4Vcũng khôngSVMPkKfh c9eREDu8Só chúSVMPkKfht nqG4Vào ănqG4V nói 9eREDu8S hàm hồ.

Bố vừ9eREDu8Sa nóiSVMPkKfh vừa9eREDu8S đưa9eREDu8S tay rqG4Va vỗqG4V vỗqG4V mqG4Vá tôiSVMPkKfh, vềSVMPkKfh 9eREDu8Smặt độngqG4V tá9eREDu8Sc cũnSVMPkKfhg khôn9eREDu8Sg kh9eREDu8Sác SVMPkKfhgì mẹ:

- CoqG4Vn gáSVMPkKfhi ngốcSVMPkKfh nghqG4Vếch ơi, ngưqG4Vời tqG4Va là9eREDu8Sm n9eREDu8Shư vậySVMPkKfh qG4Vlà vqG4Vì cá9eREDu8Si SVMPkKfhgì? qG4VHơn nữa9eREDu8S, SVMPkKfhđàn ôngqG4V khônqG4Vg hú9eREDu8St thuốc,9eREDu8S không uống9eREDu8S rượuSVMPkKfh thSVMPkKfhì cóSVMPkKfh qG4Vgì SVMPkKfhlà khôn9eREDu8Sg tốtqG4V? RốqG4Vt cuộc9eREDu8S qG4Vchỉ th9eREDu8Sỉnh thoảng9eREDu8S mới9eREDu8S qG4Vlàm b9eREDu8Sạn 9eREDu8Srượu, bạn thuqG4Vốc củaSVMPkKfh qG4Vta tSVMPkKfhhôi. 9eREDu8SCó thểqG4V khỏe9eREDu8S mạnhSVMPkKfh qG4Vđi cùSVMPkKfhng co9eREDu8Sn trêqG4Vn suố9eREDu8St quãqG4Vng đSVMPkKfhường đqG4Vời mớqG4Vi là SVMPkKfhquan trọngSVMPkKfh nhất.

Thoáng 9eREDu8Scái đqG4Vã SVMPkKfhnâng cấp thànhqG4V 9eREDu8Schuyện mộSVMPkKfht đờiSVMPkKfh rồi.

Tôi hoànSVMPkKfh SVMPkKfhtoàn bấqG4Vt lực, nói:

- BqG4Vố nqG4Vghĩ SVMPkKfhxa quSVMPkKfhá SVMPkKfhrồi. 9eREDu8SBố chưa hỏiSVMPkKfh SVMPkKfhxem 9eREDu8Sanh 9eREDu8Sta qG4Vlàm gì.qG4V BqG4Vố kSVMPkKfhhông sqG4Vợ qG4Vanh tSVMPkKfha lqG4Và 9eREDu8Săn mà9eREDu8Sy, kẻSVMPkKfh trộ9eREDu8Sm SVMPkKfhhay kẻ9eREDu8S cắp sao?

Lúc nàySVMPkKfh, mqG4Vẹ t9eREDu8Sôi kéo vaSVMPkKfhli lại,9eREDu8S 9eREDu8Sphát vào9eREDu8S gáySVMPkKfh tôSVMPkKfhi mqG4Vột cáiqG4V, nói:

- BốSVMPkKfh mẹSVMPkKfh khôqG4Vng SVMPkKfhquan qG4Vtâm cậu tSVMPkKfha là9eREDu8Sm gì9eREDu8S, chỉSVMPkKfh cqG4Vần cậ9eREDu8Su SVMPkKfhta thậtSVMPkKfh lòng9eREDu8S vSVMPkKfhới 9eREDu8Scon làSVMPkKfh đượcSVMPkKfh. HSVMPkKfhơn SVMPkKfhnữa, n9eREDu8Sgôn từ,qG4V cử SVMPkKfh chỉ c9eREDu8Sủa tênSVMPkKfh nhócSVMPkKfh này,qG4V nhìnSVMPkKfh qqG4Vua lqG4Và bqG4Viết đ9eREDu8Sược gqG4Viáo dụqG4Vc qG4Vtử tSVMPkKfhế. Về9eREDu8S phư9eREDu8Sơng diệqG4Vn khSVMPkKfhí chất c9eREDu8Sũng không9eREDu8S qG4Vtồi, nhưqG4V thếSVMPkKfh còqG4Vn qG4Vkém cỏiSVMPkKfh gSVMPkKfhì nữa?

Bố tqG4Vôi đSVMPkKfhỡ lqG4Vấy valqG4Vi nói:

- SVMPkKfhNếu nh9eREDu8Sư khôngqG4V lọqG4Vt qG4Vđược vào mắtqG4V củ9eREDu8Sa b9eREDu8Số SVMPkKfhmẹ, 9eREDu8Scon tưởngSVMPkKfh cậu9eREDu8S qG4Vta saqG4Vu khSVMPkKfhi đqG4Vi với9eREDu8S qG4Vbố rồiqG4V cqG4Vó t9eREDu8Shể châqG4Vn tqG4Vay SVMPkKfhđầy đủ 9eREDu8Strở về9eREDu8S sao?

Tôi chẳnSVMPkKfhg c9eREDu8Sòn b9eREDu8Siết nói gì.

Sau kh9eREDu8Si ởSVMPkKfh chỗ9eREDu8S t9eREDu8Sôi hai tiếng9eREDu8S bốnSVMPkKfh m9eREDu8Sươi phútqG4V, 9eREDu8Sbố mẹ9eREDu8S vội9eREDu8S SVMPkKfhđi cqG4Vho kịpqG4V 9eREDu8Schuyến tàu.

Trong khoảngqG4V 9eREDu8Sthời g9eREDu8Sian ngắn nqG4Vgủi đSVMPkKfhó, 9eREDu8SThương Ngô9eREDu8S đSVMPkKfhã uSVMPkKfhống ha9eREDu8Si chaSVMPkKfhi rư9eREDu8Sợu tqG4Vrắng, 9eREDu8Shút một9eREDu8S SVMPkKfhbao thuốc,SVMPkKfh chin9eREDu8Sh phục SVMPkKfhđược ôngqG4V bốqG4V luônqG4V 9eREDu8Scoi trSVMPkKfhọng nội9eREDu8S tSVMPkKfhâm củaqG4V tôi9eREDu8S. CònqG4V SVMPkKfhnữa, nga9eREDu8Sy qG4Vlần gặp9eREDu8S 9eREDu8Sđầu ti9eREDu8Sên, mẹ tôi9eREDu8S SVMPkKfhđã nhìn9eREDu8S thấySVMPkKfh hếqG4Vt ho9eREDu8Sàn toSVMPkKfhàn co9eREDu8Sn ngưqG4Vời hắn,SVMPkKfh sqG4Vau đóSVMPkKfh cộngSVMPkKfh thêqG4Vm s9eREDu8Sự giả9eREDu8S qG4Vvờ rất thích9eREDu8S hqG4Vợp, hắqG4Vn đ9eREDu8Sã chinqG4Vh phụqG4Vc 9eREDu8Sbà mẹ9eREDu8S vốqG4Vn chỉSVMPkKfh nhSVMPkKfhìn nhận9eREDu8S b9eREDu8Siểu 9eREDu8Shiện bêSVMPkKfhn nSVMPkKfhgoài. Thật k9eREDu8Shông 9eREDu8Sphục SVMPkKfhkhông được.

 

Sau kqG4Vhi tiễqG4Vn bốSVMPkKfh mẹ9eREDu8S về, tSVMPkKfhôi tSVMPkKfhhấy ThươngSVMPkKfh NgôqG4V đan9eREDu8Sg qG4Vnằm nSVMPkKfhgủ SVMPkKfhngon qG4Vlành trên9eREDu8S ghếqG4V sof9eREDu8Sa. Khuôn9eREDu8S mSVMPkKfhặt đỏ9eREDu8S hồngSVMPkKfh của hắnqG4V trônqG4Vg thậqG4Vt đáSVMPkKfhng yêu.

Tôi rónSVMPkKfh 9eREDu8Srén đSVMPkKfhến bên9eREDu8S cạqG4Vnh, ngồi xổ9eREDu8Sm xuốn9eREDu8Sg qSVMPkKfhuan sSVMPkKfhát 9eREDu8Sthật kỹ.qG4V TôSVMPkKfhi lẩmSVMPkKfh bSVMPkKfhẩm qG4Vmột mình:

- AnqG4Vh đừnqG4Vg qG4Vcó gi9eREDu8Sống như BạchSVMPkKfh nươngSVMPkKfh tửSVMPkKfh đấy9eREDu8S, hễqG4V uốnqG4Vg SVMPkKfhsay làqG4V SVMPkKfhhiện SVMPkKfhnguyên hình.9eREDu8S TSVMPkKfhàng qG4Vtrữ độn9eREDu8Sg vậqG4Vt bSVMPkKfhảo v9eREDu8Sệ cấp một9eREDu8S củSVMPkKfha 9eREDu8Squốc gqG4Via SVMPkKfhlà qG4Vphải 9eREDu8Sngồi tù...

Chưa dứ9eREDu8St lời9eREDu8S đ9eREDu8Sã thấy haiSVMPkKfh mắtSVMPkKfh luôSVMPkKfhn nh9eREDu8Sắm nghiềnqG4V qG4Vcủa hắnSVMPkKfh mqG4Vở toqG4V, nh9eREDu8Sìn tqG4Vhẳng, tôi9eREDu8S SVMPkKfhgiật nảqG4Vy mình.

- CqG4Von yêu...

-... KhôngSVMPkKfh đưqG4Vợc 9eREDu8Sgọi tôi SVMPkKfh như vậy!

- SVMPkKfhCon ySVMPkKfhêu, 9eREDu8Scon yêu,SVMPkKfh con yêu...

Thương NgôqG4V dSVMPkKfhùng cáiSVMPkKfh giqG4Vọng lè nhè9eREDu8S SVMPkKfhnói qG4Vđi qG4Vnói lạSVMPkKfhi cáchSVMPkKfh bố9eREDu8S mẹqG4V gọi9eREDu8S tqG4Vôi h9eREDu8Sồi b9eREDu8Sé qG4Vrồi cười9eREDu8S pqG4Vhá lên.

Tôi nhìn9eREDu8S 9eREDu8Strừng trừng 9eREDu8Svào qG4Vmắt SVMPkKfhhắn qqG4Vuan sát9eREDu8S tqG4Vhật qG4Vkỹ, SVMPkKfhdù đôi9eREDu8S mắtSVMPkKfh cqG4Vó ch9eREDu8Sút mơqG4V qG4Vmàng 9eREDu8Snhưng qG4Vtrông v9eREDu8Sẫn rấSVMPkKfht tỉnh:

- A9eREDu8Snh giSVMPkKfhả SVMPkKfhvờ say!

- T9eREDu8Sa đâSVMPkKfhu có.SVMPkKfh.. SVMPkKfh- HắnSVMPkKfh hiềSVMPkKfhn lành ngồ9eREDu8Si dSVMPkKfhậy: SVMPkKfh- T9eREDu8Sa 9eREDu8Schưa từqG4Vng uống9eREDu8S rượu9eREDu8S nêqG4Vn đã9eREDu8S 9eREDu8Ssay thật,qG4V chỉqG4V qG4Vcó SVMPkKfhđiều SVMPkKfhvẫn cốSVMPkKfh gắnqG4Vg giữ ch9eREDu8So qG4Vtinh thqG4Vần tỉn9eREDu8Sh táoSVMPkKfh SVMPkKfhmà thôi.

- VqG4Vậy nhữn9eREDu8Sg lSVMPkKfhời 9eREDu8Sbố m9eREDu8Sẹ tôi nói9eREDu8S vớqG4Vi tôi9eREDu8S l9eREDu8Súc trước...

Hắn 9eREDu8Scàng SVMPkKfhtỏ rSVMPkKfha SVMPkKfhvô tội hơn:

- ĐểqG4V khôngqG4V l9eREDu8Sàm phiềnqG4V đến c9eREDu8Suộc nSVMPkKfhói SVMPkKfhchuyện củaqG4V mọi9eREDu8S người,SVMPkKfh 9eREDu8Sta chỉSVMPkKfh qG4Vcó thể9eREDu8S gqG4Viả vờqG4V bấtSVMPkKfh tỉn9eREDu8Sh nhâSVMPkKfhn sự9eREDu8S thôi.

Từ xSVMPkKfhấu hổSVMPkKfh 9eREDu8Schuyển thànqG4Vh tức giậ9eREDu8Sn, nhqG4Vưng qG4Vtôi ch9eREDu8Sẳng biết9eREDu8S lqG4Vàm 9eREDu8Scách nào,qG4V đànSVMPkKfhh phảiSVMPkKfh điqG4V xử9eREDu8S 9eREDu8Slý tú9eREDu8Si quqG4Và 9eREDu8Smà SVMPkKfhbố mẹ mang9eREDu8S đến.

Thương N9eREDu8Sgô chốn9eREDu8Sg taqG4Vy lên SVMPkKfhtrán nhìnqG4V SVMPkKfhtôi lụqG4Vc 9eREDu8Sbới, nói:

- BốqG4V mqG4Vẹ eqG4Vm rấtSVMPkKfh thú9eREDu8S vị!

- Đương9eREDu8S nhSVMPkKfhiên rồi.

- HqG4Vọ đối9eREDu8S 9eREDu8Sxử 9eREDu8Svới 9eREDu8Sem thật tốt.

- SVMPkKfhNói thừa.

Thương NgSVMPkKfhô kqG4Vhẽ mỉmqG4V cười 9eREDu8S rồi thởSVMPkKfh than:

- SVMPkKfhBây giờ9eREDu8S tSVMPkKfha đ9eREDu8Sã hqG4Viểu vì saoqG4V eqG4Vm vấnqG4V v9eREDu8Sương thân9eREDu8S phậnSVMPkKfh làm9eREDu8S ngqG4Vười đếnqG4V thế.SVMPkKfh 9eREDu8SEm k9eREDu8Shông qG4Vmuốn rờiSVMPkKfh xqG4Va qG4Vhọ đúng không?

Tôi bĩuqG4V môi,qG4V biểu9eREDu8S qG4Vthị câu hqG4Vỏi ng9eREDu8Sớ ngẩnqG4V đóqG4V khôqG4Vng đáqG4Vng đểSVMPkKfh trả9eREDu8S lời.

- ThqG4Vế nhSVMPkKfhưng mộtSVMPkKfh ngàSVMPkKfhy nào đó9eREDu8S hSVMPkKfhọ cSVMPkKfhũng sqG4Vẽ cqG4Vhết đi.

Tôi 9eREDu8Sbực dọc:

- Th9eREDu8Sần tiên9eREDu8S cũng9eREDu8S phải chếtqG4V đúngqG4V không?

Thương Ngô9eREDu8S ch9eREDu8Sỉ cười, đá9eREDu8Sp lạiqG4V mộtSVMPkKfh c9eREDu8Sâu chảSVMPkKfh li9eREDu8Sên quan:

- TiqG4Vểu Tường,SVMPkKfh nếu9eREDu8S eqG4Vm muốnSVMPkKfh làm người9eREDu8S qG4Vthì tqG4Va sẽ9eREDu8S SVMPkKfhở lqG4Vại n9eREDu8Sơi nqG4Vày v9eREDu8Sới em.

Tôi cqG4Vó nqG4Vghe thấ9eREDu8Sy câSVMPkKfhu nói củaqG4V 9eREDu8Shắn, 9eREDu8Snhưng SVMPkKfhkhông sứcqG4V đSVMPkKfhâu SVMPkKfhmà SVMPkKfhsuy ngSVMPkKfhhĩ nhiềqG4Vu, vqG4Vì qG4Vtrong lúSVMPkKfhc vớ9eREDu8Si taqG4Vy lên SVMPkKfhngăn kéSVMPkKfho, tôSVMPkKfhi thấqG4Vy cóSVMPkKfh mộ9eREDu8St tấmqG4V thiệ9eREDu8Sp m9eREDu8Sời rơqG4Vi r9eREDu8Sa từ9eREDu8S cuốn9eREDu8S tạp9eREDu8S cSVMPkKfhhí cũ.

Trên đóqG4V SVMPkKfhcó gSVMPkKfhhi 9eREDu8Stên côqG4V dâu vqG4Và SVMPkKfhchú rểqG4V: TrươqG4Vng 9eREDu8SThần 9eREDu8S- H9eREDu8Sạ 9eREDu8SAn Kiệt.

Tôi thẫSVMPkKfhn thqG4Vờ SVMPkKfhcầm tấm thiệp9eREDu8S trên9eREDu8S tayqG4V, t9eREDu8Sheo suqG4Vy đoán,9eREDu8S đâSVMPkKfhy qG4Vcó 9eREDu8Slẽ qG4Vlà SVMPkKfhsau 9eREDu8Skhi biếtSVMPkKfh Trương9eREDu8S ThqG4Vần hủy9eREDu8S SVMPkKfhbỏ hôn qG4Vlễ, tqG4Vôi đã9eREDu8S tiệnqG4V tSVMPkKfhay kSVMPkKfhẹp tSVMPkKfhấm thiệSVMPkKfhp vqG4Vào cSVMPkKfhuốn tạpqG4V qG4Vchí SVMPkKfhnào đó.qG4V SaqG4Vu đ9eREDu8Só lạiSVMPkKfh tqG4Viện tay man9eREDu8Sg nSVMPkKfhó vềqG4V nhà,qG4V rSVMPkKfhồi tiệqG4Vn qG4Vtay 9eREDu8Svứt nó9eREDu8S vàqG4Vo góSVMPkKfhc nà9eREDu8So qG4Vđó, rồqG4Vi bqG4Van nãSVMPkKfhy lại9eREDu8S tiệnSVMPkKfh taqG4Vy giở 9eREDu8Snó ra...

Thế 9eREDu8Snhưng những9eREDu8S điều này9eREDu8S kSVMPkKfhhông pqG4Vhải lqG4Và tr9eREDu8Sọng SVMPkKfhđiểm, quaSVMPkKfhn trọSVMPkKfhng l9eREDu8Sà SVMPkKfhcô qG4VHạ A9eREDu8Sn KiệSVMPkKfht qG4Vvà Ang9eREDu8Sle HạSVMPkKfh c9eREDu8Só SVMPkKfhliên quan đSVMPkKfhến nSVMPkKfhhau không?

An KiệSVMPkKfht SVMPkKfh- Angle...

Nếu SVMPkKfhnhư SVMPkKfhđúng l9eREDu8Sà mộtqG4V nqG4Vgười thì thếqG4V n9eREDu8Sào nhỉ?

Đang sqG4Vuy nSVMPkKfhghĩ đếSVMPkKfhn nỗi muốSVMPkKfhn qG4Vtreo SVMPkKfhcổ, đâqG4Vm SVMPkKfhđầu v9eREDu8Sào tSVMPkKfhường, thqG4Vì bỗnSVMPkKfhg nSVMPkKfhghe t9eREDu8Shấy giqG4Vọng TqG4Vhương NgSVMPkKfhô 9eREDu8Skhe khẽ:

- qG4VTiểu Tường,9eREDu8S tqG4Va ngủ9eREDu8S một qG4Vlát, đếnqG4V trưaqG4V SVMPkKfhgọi tSVMPkKfha dậy,qG4V c9eREDu8Shúng SVMPkKfhta r9eREDu8Sa nSVMPkKfhgoài ănSVMPkKfh nhé.

- Ừ!

Sau khqG4Vi TSVMPkKfhhương qG4VNgô ngqG4Vủ rồi, SVMPkKfhtôi liềnqG4V cqG4Vhạy vàSVMPkKfho ph9eREDu8Sòng ngủSVMPkKfh 9eREDu8Smở má9eREDu8Sy tínhSVMPkKfh r9eREDu8Sa, v9eREDu8Sừa lướ9eREDu8St webqG4V, vừ9eREDu8Sa thẫSVMPkKfhn thờ.

Trong qG4Vtình tqG4Vrạng đầSVMPkKfhu óc trống9eREDu8S rỗng,9eREDu8S tqG4Vhời giSVMPkKfhan SVMPkKfhchạy nhaqG4Vnh 9eREDu8Snhư chóSVMPkKfh dạSVMPkKfhi, đếSVMPkKfhn lqG4Vúc mắqG4Vt cSVMPkKfhay cSVMPkKfhay t9eREDu8Sôi 9eREDu8Smới lqG4Viếc nhìn đồnSVMPkKfhg hồ9eREDu8S hiểnqG4V thịSVMPkKfh giqG4Vờ bênSVMPkKfh SVMPkKfhdưới SVMPkKfhgóc phải9eREDu8S m9eREDu8Sàn hqG4Vình. LúcqG4V n9eREDu8Sày đã9eREDu8S l9eREDu8Sà 9eREDu8Smười táqG4Vm giờSVMPkKfh bốn mưqG4Vơi qG4Vbảy phút.

Tôi đứng9eREDu8S dậqG4Vy vậSVMPkKfhn độn9eREDu8Sg tay chânSVMPkKfh đã9eREDu8S t9eREDu8Sê SVMPkKfhcứng, đ9eREDu8Si rqG4Va 9eREDu8Sphòng khách,SVMPkKfh thấy9eREDu8S 9eREDu8SThương 9eREDu8SNgô vqG4Vẫn qG4Vđang sSVMPkKfhay giqG4Vấc, tư thế9eREDu8S khôSVMPkKfhng hqG4Về thSVMPkKfhay đổi9eREDu8S, xSVMPkKfhem SVMPkKfhra hắ9eREDu8Sn tSVMPkKfhhực s9eREDu8Sự ngủSVMPkKfh rấqG4Vt sSVMPkKfhay. Đừng9eREDu8S 9eREDu8Snói làqG4V bữSVMPkKfha tqG4Vrưa, đến qG4Vngay c9eREDu8Sả qG4Vbữa tố9eREDu8Si cũ9eREDu8Sng kqG4Vhông cầSVMPkKfhn ăn.

Có 9eREDu8Slẽ SVMPkKfhvì SVMPkKfhcả n9eREDu8Sgày không 9eREDu8S vận đSVMPkKfhộng SVMPkKfhnên SVMPkKfhlúc nàSVMPkKfhy tqG4Vôi cũSVMPkKfhng khôn9eREDu8Sg thấSVMPkKfhy qG4Vđói, hSVMPkKfhoặc hSVMPkKfhễ tâmSVMPkKfh tqG4Vrạng khôngSVMPkKfh vuSVMPkKfhi lại khôn9eREDu8Sg muốnqG4V ăn.

Đang địnhqG4V ch9eREDu8Suẩn bqG4Vị qqG4Vuay về 9eREDu8Sphòng suqG4Vy ng9eREDu8Shĩ tiqG4Vếp thqG4Vì nSVMPkKfhhờ áSVMPkKfhnh sáSVMPkKfhng lờSVMPkKfh mờSVMPkKfh chiqG4Vếu qSVMPkKfhua ô9eREDu8S cửa9eREDu8S sổ,qG4V qG4Vtôi thoán9eREDu8Sg thấy sắ9eREDu8Sc m9eREDu8Sặt qG4VThương NgôSVMPkKfh cSVMPkKfhó gìqG4V đóqG4V SVMPkKfhkhông bìqG4Vnh thường.

Bật đè9eREDu8Sn 9eREDu8Slên, qG4Vhình ảnh trqG4Vước mắqG4Vt khiếnSVMPkKfh tôiSVMPkKfh sợ9eREDu8S hãi.

Thương NgqG4Vô SVMPkKfhđang SVMPkKfhnằm thẳng đơ9eREDu8S tqG4Vrên ghếSVMPkKfh sSVMPkKfhofa, qG4Vmồ h9eREDu8Sôi SVMPkKfhtúa SVMPkKfhra khSVMPkKfhắp 9eREDu8Smặt và9eREDu8S đầu,qG4V h9eREDu8Sai vSVMPkKfhai cSVMPkKfho SVMPkKfhlại, môSVMPkKfhi trSVMPkKfhắng bệch nhưqG4V thểqG4V đaSVMPkKfhng pSVMPkKfhhải chịu9eREDu8S đựng9eREDu8S sự9eREDu8S đàqG4Vy đ9eREDu8Sọa đqG4Vau đớqG4Vn. 9eREDu8STheo ki9eREDu8Snh nghiệ9eREDu8Sm của9eREDu8S tôiSVMPkKfh, tình trạngqG4V n9eREDu8Sày qG4Vchắc chắnqG4V khôngqG4V qG4Vphải SVMPkKfhdo s9eREDu8Say rượu.

Chẳng lẽ9eREDu8S 9eREDu8Slà 9eREDu8Sbị sốt?

Tôi SVMPkKfhlay lqG4Vay nhưn9eREDu8Sg hắn khôngSVMPkKfh cqG4Vó p9eREDu8Shản 9eREDu8Sứng gì.qG4V qG4VTôi đưaSVMPkKfh tqG4Vay 9eREDu8Sra qG4Vsờ 9eREDu8Strán thì9eREDu8S th9eREDu8Sấy lạnhqG4V nhưSVMPkKfh qG4Vbăng. qG4VTôi hé9eREDu8St lớn vàoqG4V tSVMPkKfhai hắnqG4V nSVMPkKfhhưng qG4Vcũng n9eREDu8Shư đáSVMPkKfh chìm9eREDu8S xuốqG4Vng biển.

Hãy qG4Vnói chqG4Vo tôqG4Vi biếtqG4V, thế nàySVMPkKfh lSVMPkKfhà thếSVMPkKfh nào?

Tôi ho9eREDu8Sảng hốt.

120, 1109eREDu8S, 9eREDu8S119, 911... 9eREDu8S hàng qG4Vloạt sqG4Vố đSVMPkKfhiện thoạiSVMPkKfh h9eREDu8Siện 9eREDu8Sra tron9eREDu8Sg 9eREDu8Sđầu nhưngqG4V cuốSVMPkKfhi cù9eREDu8Sng tôiqG4V vẫqG4Vn bấmSVMPkKfh sốSVMPkKfh 62580000 gọi9eREDu8S m9eREDu8Sột cSVMPkKfhhiếc taxi.

Bác s9eREDu8Sĩ qG4Vcủa loSVMPkKfhài người chắcSVMPkKfh khôn9eREDu8Sg lSVMPkKfho việcSVMPkKfh SVMPkKfhthần tiê9eREDu8Sn 9eREDu8Sbị qG4Vốm. Đương9eREDu8S nhqG4Viên, muốqG4Vn lqG4Vo SVMPkKfhcũng 9eREDu8Schẳng đưSVMPkKfhợc. Thôi th9eREDu8Sì cứSVMPkKfh tSVMPkKfhìm 9eREDu8Ssự giúp9eREDu8S đỡSVMPkKfh tqG4Vừ phíaSVMPkKfh thầnqG4V giớ9eREDu8Si l9eREDu8Sà tươngSVMPkKfh đối9eREDu8S aqG4Vn t9eREDu8Soàn. Đá9eREDu8Sng buSVMPkKfhồn lqG4Và tôi khôngSVMPkKfh cóqG4V sốSVMPkKfh điện9eREDu8S thSVMPkKfhoại của9eREDu8S T9eREDu8Sứ NqG4Vgưu n9eREDu8Sên đà9eREDu8Snh p9eREDu8Shải gSVMPkKfhọi mộqG4Vt chiếqG4Vc 9eREDu8Staxi đư9eREDu8Sa coSVMPkKfhn qG4Vhổ bị SVMPkKfhốm này9eREDu8S đSVMPkKfhến đó.

Lúc đỡSVMPkKfh ThươngqG4V N9eREDu8Sgô dậy, tôiqG4V m9eREDu8Sới SVMPkKfhphát hiệnqG4V cSVMPkKfhhiếc áSVMPkKfho l9eREDu8Sen mỏ9eREDu8Sng mSVMPkKfhà SVMPkKfhhắn qG4Vđang mặc9eREDu8S trSVMPkKfhên ngườiSVMPkKfh SVMPkKfhđã ướ9eREDu8St sũnqG4Vg. Trông SVMPkKfhhắn gqG4Viống SVMPkKfhnhư nqG4Vgười vừaqG4V được9eREDu8S SVMPkKfhvớt dưới9eREDu8S qG4Vnước lên.

Nhưng qG4Vđiều SVMPkKfhnày cũn9eREDu8Sg không làSVMPkKfh gSVMPkKfhì qG4Vso SVMPkKfhvới SVMPkKfhvũng m9eREDu8Sáu lớnqG4V trênqG4V ghqG4Vế sofa...

Có nSVMPkKfhhững qG4Vlúc tô9eREDu8Si thựcqG4V qG4Vsự cảm thSVMPkKfhấy SVMPkKfhkhâm phụcSVMPkKfh mình9eREDu8S. qG4VVí dụ9eREDu8S n9eREDu8Shư lúSVMPkKfhc này,SVMPkKfh đ9eREDu8Sối SVMPkKfhmặt vớiSVMPkKfh mSVMPkKfhột ho9eREDu8Sàn SVMPkKfhcảnh SVMPkKfhnhư hiện trường9eREDu8S giếtqG4V ngườSVMPkKfhi màqG4V tôSVMPkKfhi qG4Vvẫn giữSVMPkKfh đSVMPkKfhược SVMPkKfhbình tĩnh.9eREDu8S ĐúngqG4V l9eREDu8Sà 9eREDu8Sphi thường.

Sau 9eREDu8Skhi kiể9eREDu8Sm trSVMPkKfha mộSVMPkKfht lượt9eREDu8S, tôi n9eREDu8Shanh chónqG4Vg pháqG4Vn đoáSVMPkKfhn qG4Vra SVMPkKfhrằng vqG4Vết má9eREDu8Su nà9eREDu8Sy qG4Vlà cSVMPkKfhủa ThươngqG4V NgôqG4V, v9eREDu8Sì lqG4Vưng hSVMPkKfhắn có vệt9eREDu8S đqG4Vỏ tíaqG4V 9eREDu8Svà đang9eREDu8S chảy9eREDu8S SVMPkKfhra SVMPkKfhthứ chấ9eREDu8St lqG4Vỏng no9eREDu8Sng nóng.

Tôi tìmSVMPkKfh một9eREDu8S chiế9eREDu8Sc qG4Váo khoác bông9eREDu8S dày9eREDu8S mặcqG4V qG4Vcho qG4Vhắn, qG4Vsau 9eREDu8Sđó 9eREDu8Shổn hểqG4Vn lôqG4Vi hắn9eREDu8S xuốngSVMPkKfh dướiqG4V nhàSVMPkKfh, tqG4Vống vào9eREDu8S trong xe9eREDu8S. SVMPkKfhTôi SVMPkKfhthấy c9eREDu8Sảm ơSVMPkKfhn SVMPkKfhmùa n9eREDu8Sày v9eREDu8Sì a9eREDu8Si aSVMPkKfhi cqG4Vũng 9eREDu8Smặc nhiềuqG4V nqG4Vhư chiqG4Vếc bánh9eREDu8S 9eREDu8Schưng vậy. Nếu9eREDu8S l9eREDu8Sà mqG4Vùa hè9eREDu8S, cqG4Vhúng tôqG4Vi chắcSVMPkKfh chắnqG4V 9eREDu8Svì khô9eREDu8Sng SVMPkKfhcó cáchqG4V nSVMPkKfhào c9eREDu8She vếtSVMPkKfh mSVMPkKfháu màqG4V bị dqG4Vẫn thẳng9eREDu8S đqG4Vến qG4Vđồn cảnh9eREDu8S sSVMPkKfhát rồi...

Thương NgôSVMPkKfh vẫnSVMPkKfh ch9eREDu8Sưa tỉnh. TôiSVMPkKfh nghĩ9eREDu8S chuyệnSVMPkKfh lSVMPkKfhần nàySVMPkKfh khiếnSVMPkKfh hắSVMPkKfhn hô9eREDu8Sn mqG4Vê sSVMPkKfhâu, chắc9eREDu8S chắ9eREDu8Sn troSVMPkKfhng ngưSVMPkKfhời hắn9eREDu8S rấtqG4V khó cSVMPkKfhhịu. VậySVMPkKfh 9eREDu8Smà hắn9eREDu8S vẫnSVMPkKfh nghiSVMPkKfhến 9eREDu8Srăng chịuSVMPkKfh đqG4Vựng, từqG4V SVMPkKfhđầu đếnqG4V cuốiSVMPkKfh khqG4Vông kê9eREDu8Su mộ9eREDu8St tiếng, thậSVMPkKfht gqG4Van lì.

Đến qu9eREDu8Sán thịtSVMPkKfh nướng MãnhSVMPkKfh NgưuqG4V, trôSVMPkKfhng thqG4Vấy NgSVMPkKfhưu BônSVMPkKfh, tôiqG4V lqG4Viền SVMPkKfhnói qqG4Vua tìnqG4Vh hìnhSVMPkKfh. 9eREDu8SAnh qG4Vta lậ9eREDu8Sp t9eREDu8Sức đưa 9eREDu8Schúng 9eREDu8Stôi đếnqG4V kh9eREDu8Su SVMPkKfhnhà gầqG4Vn đqG4Vó, bảoSVMPkKfh t9eREDu8Sôi đqG4Vợi qG4Vở sảSVMPkKfhnh, SVMPkKfhcòn SVMPkKfhanh tSVMPkKfha dìuqG4V Thươn9eREDu8Sg 9eREDu8SNgô vào phònqG4Vg khách.

Trong lqG4Vúc nàqG4Vy, tôiqG4V vẫn SVMPkKfhvô cqG4Vùng điềmSVMPkKfh tĩnhqG4V, điềm9eREDu8S tĩqG4Vnh đếnqG4V l9eREDu8Sạ lùng.

Còn n9eREDu8Sửa tqG4Viếng n9eREDu8Sữa 9eREDu8Slà mSVMPkKfhười hai qG4Vgiờ đêqG4Vm th9eREDu8Sì Ng9eREDu8Sưu BônSVMPkKfh đqG4Vi 9eREDu8Sra, trênqG4V SVMPkKfhtay cầSVMPkKfhm chiếcqG4V áqG4Vo bị9eREDu8S qG4Vmáu t9eREDu8Shấm ướt9eREDu8S qG4Vmột nqG4Vửa của ThươngqG4V NgôqG4V, SVMPkKfhtrông thầSVMPkKfhn sắSVMPkKfhc SVMPkKfhanh SVMPkKfhchàng cóqG4V vSVMPkKfhẻ mệt9eREDu8S mỏi:

- ChqG4Vị qG4Vdâu SVMPkKfhyên t9eREDu8Sâm, không vấSVMPkKfhn đềSVMPkKfh qG4Vgì lSVMPkKfhớn qG4Vđâu, nghỉSVMPkKfh nqG4Vgơi 9eREDu8Svài ng9eREDu8Sày qG4Vlà khỏi.

Nghe thế,qG4V tôi9eREDu8S lại9eREDu8S k9eREDu8Shông bình tĩ9eREDu8Snh đượqG4Vc nữaSVMPkKfh, bưqG4Vớc SVMPkKfhnhanh đ9eREDu8Sến t9eREDu8Súm cổqG4V áoqG4V SVMPkKfhNgưu Bôn,9eREDu8S nqG4Vói SVMPkKfhmột tràng:

- RốtqG4V cu9eREDu8Sộc qG4Vanh SVMPkKfhta có chuyện9eREDu8S gì?SVMPkKfh ChẳngqG4V 9eREDu8Sphải cácSVMPkKfh SVMPkKfhngười 9eREDu8Slà th9eREDu8Sần tiêSVMPkKfhn s9eREDu8Sao? SVMPkKfhSao thầ9eREDu8Sn ti9eREDu8Sên SVMPkKfhlại SVMPkKfhbị 9eREDu8Schảy máu? SqG4Vao cSVMPkKfhòn bịSVMPkKfh hôSVMPkKfhn mê?qG4V 9eREDu8SSao lạiSVMPkKfh nSVMPkKfhhư thểqG4V sắqG4Vp ch9eREDu8Sết đếnqG4V 9eREDu8Snơi vậy?

Ngưu Bô9eREDu8Sn thấSVMPkKfhy 9eREDu8Stôi kích SVMPkKfhđộng nh9eREDu8Sư vậy,9eREDu8S aqG4Vnh tSVMPkKfha chỉSVMPkKfh 9eREDu8Slặng qG4Vlẽ SVMPkKfhnhìn, nói:

- ChịSVMPkKfh sợqG4V rồqG4Vi, đúng không?

Tôi ngẩn9eREDu8S ngườiSVMPkKfh trong qG4Vgiây lá9eREDu8St rồ9eREDu8Si SVMPkKfhbỗng nqG4Vhư 9eREDu8Squả b9eREDu8Sóng bịSVMPkKfh cqG4Vhâm kSVMPkKfhim, nh9eREDu8Sanh chóng9eREDu8S xẹp9eREDu8S lép.SVMPkKfh TqG4Vôi buôngqG4V Ngưu BSVMPkKfhôn 9eREDu8Sra, ng9eREDu8Sồi thụqG4Vp qG4Vxuống SVMPkKfhghế, cóqG4V lẽ9eREDu8S vì9eREDu8S ch9eREDu8Sưa SVMPkKfhăn c9eREDu8Sơm nê9eREDu8Sn to9eREDu8Sàn SVMPkKfhthân qG4Vmềm nhũn9eREDu8S, không còn9eREDu8S chSVMPkKfhút SVMPkKfhsức 9eREDu8Slực nàoqG4V, lòngSVMPkKfh qG4Vbàn taSVMPkKfhy 9eREDu8Svà tránSVMPkKfh qG4Vđều vãSVMPkKfh mồqG4V hôi.

Được qG4Vrồi. TqG4Vôi thừa9eREDu8S SVMPkKfhnhận, không phả9eREDu8Si vìqG4V đSVMPkKfhói, mà9eREDu8S qG4Vvì 9eREDu8Ssợ hãi.

Tôi th9eREDu8Sực SVMPkKfhsự th9eREDu8Sấy 9eREDu8Ssợ, cứ nghĩqG4V đếnqG4V dán9eREDu8Sg vẻSVMPkKfh ThqG4Vương 9eREDu8SNgô lúcqG4V trước,9eREDu8S cSVMPkKfhái dSVMPkKfháng SVMPkKfhnhư sắpSVMPkKfh chqG4Vết tớiqG4V nơi...

Nhưng thầnqG4V tiênqG4V cũnqG4Vg có thSVMPkKfhể chết9eREDu8S sao?

Tôi 9eREDu8Scố ép9eREDu8S mqG4Vình điềuqG4V chỉnh những9eREDu8S sSVMPkKfhuy nghĩqG4V liSVMPkKfhnh 9eREDu8Stinh t9eREDu8Srong đầu,9eREDu8S qG4Vmiễn qG4Vcưỡng hổiSVMPkKfh pSVMPkKfhhục lại9eREDu8S vẻqG4V đqG4Viềm đạm9eREDu8S trênqG4V mặt, nói:

- ThSVMPkKfhương 9eREDu8SNgô qG4Vvốn đã9eREDu8S bị thương9eREDu8S đúqG4Vng khSVMPkKfhông? SaSVMPkKfho lSVMPkKfhại SVMPkKfhnhư vậy?

Ngưu qG4VBôn iqG4Vm lặng.

- BịqG4V thươSVMPkKfhng từSVMPkKfh k9eREDu8Shi nào?

Ngưu BônSVMPkKfh vqG4Vẫn k9eREDu8Shông trả lời.

Tôi 9eREDu8Sđành tSVMPkKfhự qG4Vmình nhớ9eREDu8S lại, nói:

- 9eREDu8SCó phả9eREDu8Si cSVMPkKfhó 9eREDu8Sliên quan9eREDu8S đến qG4Vcái tqG4Và kqG4Vhí 9eREDu8Sgì đSVMPkKfhó SVMPkKfhmà a9eREDu8Snh tqG4Va đãqG4V từqG4Vng SVMPkKfhnhắc qG4Vđến không?

Ngưu BôSVMPkKfhn lqG4Vắc đầu,qG4V tiếp tụcqG4V iSVMPkKfhm lặng.

Thái độ9eREDu8S "đáqG4Vnh chết qG4V cũng kSVMPkKfhhông khqG4Vai" này9eREDu8S khiqG4Vến qG4Vtôi muố9eREDu8Sn phSVMPkKfhát 9eREDu8Sđiên nSVMPkKfhhưng 9eREDu8Strước qG4Vmặt qG4Vmột aqG4Vnh qG4Vchàng khôi ngôSVMPkKfh, trầmqG4V 9eREDu8Stính, yếu9eREDu8S đuối9eREDu8S, tôiqG4V SVMPkKfhthực SVMPkKfhsự không9eREDu8S thể9eREDu8S pháqG4Vt tiqG4Vết được,SVMPkKfh nêSVMPkKfhn đànSVMPkKfhh nín nhịn.

- VậqG4Vy 9eREDu8Sthì an9eREDu8Sh cũSVMPkKfhng p9eREDu8Shải cho tôqG4Vi biếtqG4V tqG4Vại sSVMPkKfhao 9eREDu8Sanh tqG4Va qG4Vđang khỏqG4Ve mạ9eREDu8Snh nSVMPkKfhhư vậy,qG4V độtqG4V SVMPkKfhnhiên SVMPkKfhhôm 9eREDu8Snay lạiqG4V rSVMPkKfha nông nỗiSVMPkKfh này?

Ngưu B9eREDu8Sôn dSVMPkKfho SVMPkKfhdự m9eREDu8Sột hồi, qG4V cuối cqG4Vùng cũngqG4V mqG4Vở miệng:

- ThựqG4Vc rSVMPkKfha vếSVMPkKfht thqG4Vương trên ngườiqG4V a9eREDu8Snh ấ9eREDu8Sy chqG4Vưa SVMPkKfhkhi SVMPkKfhnào lànhSVMPkKfh. Thời9eREDu8S 9eREDu8Sgian nàyqG4V hoà9eREDu8Sn toà9eREDu8Sn d9eREDu8Sựa vàoqG4V sựqG4V qG4Vtu dưỡng bấy9eREDu8S lâ9eREDu8Su m9eREDu8Sới cóSVMPkKfh thqG4Vể miễnSVMPkKfh cưqG4Vỡng khốSVMPkKfhng chếSVMPkKfh đượSVMPkKfhc. Thế9eREDu8S nhưnqG4Vg SVMPkKfhsau k9eREDu8Shi uốn9eREDu8Sg rượu,9eREDu8S SVMPkKfhý thứcSVMPkKfh dần yếu9eREDu8S đi9eREDu8S nênqG4V mớ9eREDu8Si dẫ9eREDu8Sn đến9eREDu8S vi9eREDu8Sệc vết9eREDu8S SVMPkKfhthương đột9eREDu8S nhiênSVMPkKfh tSVMPkKfhái phát.

Tôi sữn9eREDu8Sg người.

Thì rqG4Va tqG4Vai SVMPkKfhhọa qG4Vnày hoàn 9eREDu8Stoàn d9eREDu8So h9eREDu8Sai 9eREDu8Schai rưSVMPkKfhợu qG4Vtrắng gâ9eREDu8Sy SVMPkKfhra. Ng9eREDu8Shĩ qG4Vlại, mộSVMPkKfht 9eREDu8Sngười cqG4Vhưa 9eREDu8Sbao 9eREDu8Sgiờ SVMPkKfhuống rượqG4Vu là ThươngSVMPkKfh NgôqG4V chắc9eREDu8S cũnqG4Vg k9eREDu8Shông ngờSVMPkKfh hậuSVMPkKfh quảqG4V l9eREDu8Sại ng9eREDu8Shiêm trSVMPkKfhọng đếnSVMPkKfh vậy...

Nhưng nếu9eREDu8S khôn9eREDu8Sg có9eREDu8S tai họaSVMPkKfh nàyqG4V, tSVMPkKfhôi 9eREDu8Smãi 9eREDu8Smãi ch9eREDu8Sẳng ba9eREDu8So giSVMPkKfhờ qG4Vbiết được,SVMPkKfh trên9eREDu8S nqG4Vgười hắn9eREDu8S SVMPkKfhcó qG4Vmột vếqG4Vt thương.

- 9eREDu8SThần tiêSVMPkKfhn vôqG4V cùnqG4Vg l9eREDu8Sợi hại, 9eREDu8Ssức mSVMPkKfhạnh vSVMPkKfhô sSVMPkKfhong, sa9eREDu8So có9eREDu8S tSVMPkKfhhể 9eREDu8Sbị thương9eREDu8S chứ?

- LàSVMPkKfh t9eREDu8Shần tiên9eREDu8S khônSVMPkKfhg có nghĩaSVMPkKfh cáqG4Vi gSVMPkKfhì cũngqG4V SVMPkKfhbiết, k9eREDu8Shông 9eREDu8Ssợ bấqG4Vt qG4Vkỳ đSVMPkKfhiều 9eREDu8Sgì và9eREDu8S cũnqG4Vg SVMPkKfhkhông mạnhqG4V qG4Vmẽ SVMPkKfhnhư chị nghĩqG4V. qG4V- Ng9eREDu8Sưu BqG4Vôn kh9eREDu8Sẽ thở9eREDu8S 9eREDu8Sdài, nói:9eREDu8S qG4V- C9eREDu8Shị dâu9eREDu8S 9eREDu8Sà, c9eREDu8Só SVMPkKfhmột số9eREDu8S cSVMPkKfhhuyện anSVMPkKfhh ấSVMPkKfhy không mSVMPkKfhuốn 9eREDu8Stôi nóiqG4V vqG4Với 9eREDu8Schị. SVMPkKfhTính SVMPkKfhkhí củ9eREDu8Sa aSVMPkKfhnh ấqG4Vy, chị9eREDu8S đãSVMPkKfh sốqG4Vng SVMPkKfhcùng 9eREDu8Smột thờiqG4V gian9eREDu8S, chắc chịqG4V 9eREDu8Scũng hiểu.

Tôi cười9eREDu8S, đáp:

- ƯqG4Vơng ngạn9eREDu8Sh, 9eREDu8Skhó chịu.

Ngưu BSVMPkKfhôn cười.

Suy nghSVMPkKfhĩ mộtSVMPkKfh lát,9eREDu8S tôi9eREDu8S lại hỏi:

- qG4VNếu như9eREDu8S tqG4Vhần tiên9eREDu8S bị thương,qG4V cóqG4V phảiSVMPkKfh cũng9eREDu8S gSVMPkKfhiống nSVMPkKfhhư nhqG4Vững đại9eREDu8S hiSVMPkKfhệp tr9eREDu8Song phiSVMPkKfhm, cáqG4Vch tố9eREDu8St qG4Vnhất 9eREDu8Slà dùng nộiqG4V lựcSVMPkKfh trqG4Vị SVMPkKfhthương đúng9eREDu8S không?

- ĐiềuSVMPkKfh đó9eREDu8S SVMPkKfhlà đương nhiên.

- VSVMPkKfhậy qG4Vviệc điqG4V vSVMPkKfhề giữa chỗqG4V nàqG4Vy vqG4Và núi9eREDu8S HSVMPkKfhổ Gầm,9eREDu8S dùqG4Vng nộSVMPkKfhi 9eREDu8Stức kếtSVMPkKfh th9eREDu8Sành qG4Vmột viê9eREDu8Sn đơSVMPkKfhn dqG4Vược cóqG4V thểSVMPkKfh giú9eREDu8Sp tôSVMPkKfhi không sqG4Vợ 9eREDu8Slạnh, khônSVMPkKfhg sợ9eREDu8S 9eREDu8Snóng, qG4Vcó phảiSVMPkKfh cũngqG4V cSVMPkKfhần đqG4Vến SVMPkKfhpháp lựcqG4V mSVMPkKfhới lqG4Vàm được?

Ngưu BôSVMPkKfhn cqG4Vhậm r9eREDu8Sãi gật9eREDu8S đầu, ngừngqG4V qG4Vlại giâySVMPkKfh látqG4V, qG4Vanh tSVMPkKfha nqG4Vói tiếp:

- CSVMPkKfhả v9eREDu8Sết tSVMPkKfhích kqG4Via nữa.

Tôi sờ9eREDu8S tqG4Vay lênqG4V cổ.

Cứ qG4Vcoi làqG4V tôqG4Vi đầnqG4V độn SVMPkKfh thì đếSVMPkKfhn g9eREDu8Siờ phútSVMPkKfh 9eREDu8Snày cũngSVMPkKfh đ9eREDu8Soán qG4Vđược SVMPkKfhra, vếtSVMPkKfh tíqG4Vch đSVMPkKfhó c9eREDu8Sơ bả9eREDu8Sn SVMPkKfhkhông phảiSVMPkKfh làSVMPkKfh dấu9eREDu8S ấn nqG4Vụ hôSVMPkKfhn gì.

Sao phảiqG4V 9eREDu8Slàm 9eREDu8Snhững điều này?9eREDu8S TạiSVMPkKfh saSVMPkKfho c9eREDu8Sứ phảiqG4V SVMPkKfhtự 9eREDu8Stỏ rqG4Va mạnhqG4V mSVMPkKfhẽ? ĐúngqG4V qG4Vlà đồ9eREDu8S cSVMPkKfhon SVMPkKfhhổ ngốc9eREDu8S nghếch...