You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG uR10 m6Hb9p- Tìnhm6Hb9p trạngryq2UH vết thương

 

Sau kuRhi ryq2UHbố mẹuR điuR chfnDFXrơi một vòngryq2UH m6Hb9pthỏa thêfnDFXr vềm6Hb9p nướm6Hb9pc, fnDFXrgiữa cm6Hb9phuyến fnDFXrđi phảiuR chuyểryq2UHn safnDFXrng đryq2UHi tàufnDFXr hỏm6Hb9pa fnDFXrnên trauRnh thủ ryq2UHmang m6Hb9pcho tôifnDFXr đồfnDFXr ănuR, đồuR cryq2UHhơi lẫnfnDFXr đồryq2UH dùngfnDFXr, nhânfnDFXr tiệnryq2UH cm6Hb9pũng m6Hb9pghé tryq2UHhăm luRuôn, km6Hb9phông ngờfnDFXr còn nhâm6Hb9pn tim6Hb9pện nuRgắm ryq2UHđược cuRả thâuRn thm6Hb9pể đẹpm6Hb9p tưryq2UHơi nhưryq2UH fnDFXrhoa củam6Hb9p mộtfnDFXr tfnDFXrên coryq2UHn m6Hb9ptrai lạryq2UH mặt...

Về vấnfnDFXr đryq2UHề yêryq2UHu đương, m6Hb9ptôi tưfnDFXrơng đốim6Hb9p tựfnDFXr m6Hb9pdo. NgafnDFXry từuR nhm6Hb9pỏ uRtôi đryq2UHã luryq2UHôn m6Hb9ptâm nryq2UHiệm "m6Hb9pLà fnDFXrcon uRgái, phải ym6Hb9pêu m6Hb9pngười đànryq2UH ônryq2UHg m6Hb9ptử tế".ryq2UH m6Hb9pTrên cofnDFXrn m6Hb9pđường yêu,m6Hb9p tôiuR chạyfnDFXr hùnm6Hb9pg hụcuR, chryq2UHết cũng khôngfnDFXr uRngoái đầuRu lại.

Bố muRẹ luryq2UHôn ám6Hb9pp dụryq2UHng phương pháfnDFXrp giáryq2UHo dụryq2UHc m6Hb9prất phóuRng khofnDFXráng vfnDFXrới ryq2UHtôi, chỉuR cóuR dum6Hb9py nhấtm6Hb9p m6Hb9phai yêuryq2UH cầu,fnDFXr mm6Hb9pột là uR"Phải ryq2UHhọc tốfnDFXrt", hauRi m6Hb9plà "m6Hb9pKhông đượcm6Hb9p m6Hb9pchịu thiệt".

Về yuRêu cầfnDFXru fnDFXrthứ ham6Hb9pi, cụ thm6Hb9pể m6Hb9pđối vớfnDFXri vấnryq2UH đềuR m6Hb9pquan fnDFXrhệ nfnDFXram nữ,ryq2UH mẹfnDFXr tôiryq2UH giảifnDFXr thífnDFXrch: Trryq2UHước kuRhi fnDFXrcó đưfnDFXrợc tuRờ đăfnDFXrng ký kfnDFXrết hôn,ryq2UH nhấfnDFXrt địnhuR pm6Hb9phải giuRữ chim6Hb9pến lfnDFXrũy củuRa mình.

Vì thuRế, cảnhuR tượngryq2UH ngày hôfnDFXrm nafnDFXry hoàfnDFXrn tfnDFXroàn m6Hb9pnói rõuR rằm6Hb9png, chiếryq2UHn lũfnDFXry củfnDFXra tuRôi đuRã thấtryq2UH thủ...

Tôi nghryq2UHĩ mìm6Hb9pnh nm6Hb9pên lắfnDFXrc lắc fnDFXrcái uRđầu nm6Hb9phư fnDFXrvừa ryq2UHcắn thuryq2UHốc, fnDFXrđể nhữngryq2UH m6Hb9pdòng nướryq2UHc mm6Hb9pắt fnDFXrđau khổryq2UH bfnDFXray uRtứ tm6Hb9pung, đm6Hb9pồng thờryq2UHi khóc nấcm6Hb9p lênryq2UH, fnDFXrnói nhfnDFXrững m6Hb9pcâu thừam6Hb9p thãfnDFXri nhưuR: "KhfnDFXrông m6Hb9pphải vậy,ryq2UH khôryq2UHng phuRải vậryq2UHy, không pryq2UHhải uRnhư bốuR muRẹ trônuRg uRthấy, uRbố uRmẹ uRhãy nghryq2UHe couRn giảiryq2UH thích..."

Nhưng tryq2UHôi lạuRi khryq2UHông nhẫn ryq2UH tâm ryq2UHnhìn thfnDFXrấy buRố fnDFXrmẹ ởfnDFXr uRtuổi m6Hb9pnày rồifnDFXr ryq2UHmà vẫfnDFXrn phảiryq2UH nhảyfnDFXr fnDFXrbổ m6Hb9plên, bịtryq2UH taiuR, m6Hb9pquát ryq2UHmắng: "Con fnDFXrnói điuR, uRcon nóim6Hb9p uRxem chum6Hb9pyện nàuRy lfnDFXrà thfnDFXrế nryq2UHào, mm6Hb9pẹ khôngm6Hb9p ngheuR, mfnDFXrẹ khônm6Hb9pg nghe, mẹryq2UH khôfnDFXrng muốuRn m6Hb9pnghe fnDFXrgì hết...".

Nghĩ vryq2UHậy, tuRôi chuuRẩn fnDFXrbị nhảy m6Hb9pra ôryq2UHm châryq2UHn họ,ryq2UH gàfnDFXro khócuR: "Bm6Hb9pố mfnDFXrẹ ơiuR, coryq2UHn xfnDFXrin lỗiryq2UH bốfnDFXr mẹfnDFXr, coryq2UHn uRlà uRđứa bất hiuRếu, bm6Hb9pố mfnDFXrẹ cứfnDFXr cofnDFXri nm6Hb9phư kuRhông cfnDFXró đứauR cfnDFXron gáfnDFXri này...".

Kết qfnDFXruả fnDFXrlà cảmm6Hb9p uRxúc củaryq2UH tôi vẫuRn fnDFXrchưa bộcryq2UH uRlộ thìryq2UH bfnDFXrố mẹryq2UH đfnDFXrã nhryq2UHẹ nhfnDFXràng rờiryq2UH khuRỏi phònfnDFXrg nuRgủ, cònryq2UH tm6Hb9pâm lm6Hb9pý đóng cfnDFXrửa uRlại uRcho chm6Hb9púng tôi.

Gene dfnDFXri truyềnfnDFXr cryq2UHủa loài ngườiryq2UH vôm6Hb9p cfnDFXrùng mfnDFXrạnh, ryq2UHcó thểfnDFXr m6Hb9psinh rm6Hb9pa mộtfnDFXr đứauR coryq2UHn cóm6Hb9p hệryq2UH thốuRng thầnuR kryq2UHinh vữfnDFXrng ryq2UHhơn cm6Hb9pả tòa nhàm6Hb9p đôryq2UH thfnDFXrị, uRthì cấuRu fnDFXrtạo bộuR phậnryq2UH cryq2UHủa bryq2UHên cấfnDFXrp tiuRnh trùnguR fnDFXrvà bêfnDFXrn noryq2UHãn tryq2UHử tuuRyệt đối khôfnDFXrng đượcfnDFXr ryq2UHphép xuRem thường.

Do đófnDFXr, tuRôi córyq2UH lm6Hb9pý dfnDFXro tin ryq2UHtưởng ryq2UHrằng, đốiuR vớim6Hb9p bfnDFXrố mẹm6Hb9p tôi,ryq2UH việryq2UHc tậnryq2UH mfnDFXrắt nhuRìn tryq2UHhấy cofnDFXrn gm6Hb9pái chưfnDFXra kếfnDFXrt hôm6Hb9pn đãm6Hb9p sốnm6Hb9pg chung vớiryq2UH mộryq2UHt m6Hb9pngười đryq2UHàn uRông, tm6Hb9phực ryq2UHra chm6Hb9pỉ lm6Hb9pà chuyryq2UHện tfnDFXro hơfnDFXrn hm6Hb9pạt vừnuRg, hạtuR uRđỗ một ryq2UH chút mm6Hb9pà thôi.

Đương nhiên,ryq2UH fnDFXrtôi càng cm6Hb9pó luRý uRdo m6Hb9ptin ruRằng, uRtất cảuR thựcm6Hb9p chm6Hb9pất m6Hb9plà m6Hb9psự ryq2UHyên lặngryq2UH trướcuR cuRơn bão...

Tôi khôngfnDFXr bm6Hb9piết hoạtm6Hb9p độngfnDFXr tâm lým6Hb9p củauR ThuRương NgôfnDFXr fnDFXrcó phm6Hb9pong pryq2UHhú đam6Hb9p dryq2UHạng fnDFXrnhư tôm6Hb9pi m6Hb9pkhông, cm6Hb9phỉ thấym6Hb9p bànm6Hb9p tryq2UHay bị tôim6Hb9p nắfnDFXrm fnDFXrlấy m6Hb9pcủa hryq2UHắn lúryq2UHc lạfnDFXrnh, ryq2UHlúc nóngm6Hb9p vàm6Hb9p còuRn kèmuR tuRheo tfnDFXrriệu ryq2UHchứng củauR bệnh Parkinson1fnDFXr nữa.

1 BệnhfnDFXr ParfnDFXrkinson (haryq2UHy còn gọiuR lfnDFXrà ryq2UHPD) làfnDFXr mộtm6Hb9p loryq2UHại rm6Hb9pối loạryq2UHn uRthoái hóafnDFXr củryq2UHa m6Hb9phệ thầnuR kfnDFXrinh uRtrung ương,uR làm sm6Hb9puy yếuuR ryq2UHkhả nănguR m6Hb9pvận độngm6Hb9p, lờifnDFXr uRnói, vàuR m6Hb9pcác chứfnDFXrc nănfnDFXrg m6Hb9pkhác.Triệu chfnDFXrứng fnDFXrvận động củauR bệryq2UHnh lryq2UHà m6Hb9prun, cứnfnDFXrg, chậmuR chạpm6Hb9p, ryq2UHtư uRthế bấtfnDFXr ổfnDFXrn định.

Tôi hfnDFXrắng giọfnDFXrng uRan ủi:

- Đm6Hb9pó làfnDFXr m6Hb9pbố mẹuR tôi.uR Anm6Hb9ph yên uRtâm đuRi. Hm6Hb9pọ đềum6Hb9p m6Hb9plà nhữryq2UHng côryq2UHng dâuRn tốtuR luôm6Hb9pn tryq2UHuân tm6Hb9phủ pfnDFXrháp lfnDFXruật, m6Hb9psẽ khônm6Hb9pg làmfnDFXr gì bryq2UHạo lựuRc đâu.

Thương uRNgô ryq2UHlặng lryq2UHẽ kéofnDFXr chăn lêm6Hb9pn rồim6Hb9p tfnDFXrhu uRmình vàm6Hb9po uRđó, tôm6Hb9pi đfnDFXrành phảryq2UHi tuRhay đuRổi cácm6Hb9ph nói:

- MẹuR tôifnDFXr lm6Hb9pà fnDFXrgiảng viên dfnDFXrạy MfnDFXrỹ thryq2UHuật uRtrong trườngm6Hb9p đạim6Hb9p họcuR. TrofnDFXrng cuộfnDFXrc uRđời này,uR ryq2UHviệc bàfnDFXr nhìm6Hb9pn thuRấy đàn uR ông khônguR fnDFXrmặc quầm6Hb9pn m6Hb9páo còuRn nhiềufnDFXr hơnryq2UH cm6Hb9pả việm6Hb9pc m6Hb9panh tm6Hb9prông uRthấy hryq2UHổ cuRái khryq2UHỏa thâm6Hb9pn chạy. uRBố tôfnDFXri ryq2UHlại càuRng khôm6Hb9png vấnm6Hb9p đề.m6Hb9p Cáiryq2UH anfnDFXrh uRcó tfnDFXrhì ônguR ấyfnDFXr cũm6Hb9png có,m6Hb9p chẳnm6Hb9pg fnDFXrviệc gm6Hb9pì phải mấtuR mặt.

Thương m6Hb9pNgô lặfnDFXrng lẽm6Hb9p trùmryq2UH chăn lênfnDFXr mặt.

Dù thếfnDFXr fnDFXrnào, uRcon dâuuR xấm6Hb9pu đến mfnDFXrấy cũnuRg phảuRi gặpfnDFXr uRbố fnDFXrmẹ m6Hb9pchồng, uRcon thúryq2UH đẹuRp cũfnDFXrng vậy,ryq2UH fnDFXrkhông thouRát uRkhỏi sfnDFXrố mệnh bịuR m6Hb9pkéo rfnDFXra nguRoài triểnm6Hb9p lãm.

May màuR tủfnDFXr quầnryq2UH áofnDFXr ở m6Hb9ptrong pfnDFXrhòng tôi.m6Hb9p ryq2UHSau m6Hb9pkhi ăryq2UHn mặm6Hb9pc chỉnryq2UHh tề,m6Hb9p tôfnDFXri ryq2UHvà ThươnfnDFXrg Nm6Hb9pgô đàfnDFXrng fnDFXrhoàng, nghiêm ryq2UH chỉnh tryq2UHừ trom6Hb9png fnDFXrphòng bướcm6Hb9p ra.

Bố tm6Hb9pôi uRđang gáryq2UHc chânm6Hb9p lên fnDFXrxem tifnDFXrvi ởm6Hb9p pfnDFXrhòng kháchryq2UH, cuRòn mẹuR tfnDFXrhì bậfnDFXrn làryq2UHm bryq2UHữa ryq2UHsáng tronfnDFXrg bếryq2UHp. KhônuRg khuRí gia đìnhuR rấtm6Hb9p m6Hb9phòa nhfnDFXrã, vuuRi vẻ.

Trông thấyryq2UH chúm6Hb9png tôi,fnDFXr bố cười,m6Hb9p gậtuR ryq2UHđầu chàfnDFXro, nói:

- DậyuR rồiryq2UH đấyuR à?

Mẹ tm6Hb9pôi lạim6Hb9p tiệnfnDFXr miệnm6Hb9pg hỏi:

- ryq2UHCon fnDFXryêu, cryq2UHon mm6Hb9pua bánh bm6Hb9pao chm6Hb9pay ryq2UHnày uRở đâufnDFXr thếm6Hb9p? Bốm6Hb9p vfnDFXrà mẹm6Hb9p tìryq2UHm mm6Hb9pãi ryq2UHmà khôngm6Hb9p mum6Hb9pa được.

Tôi m6Hb9plắc đầu:

- CuRon khônm6Hb9pg biết...

Mẹ tuRôi m6Hb9pngạc nhiên:

- KhônuRg phảm6Hb9pi m6Hb9pcon mua sao?

Thương Ngryq2UHô nhm6Hb9pỏ fnDFXrnhẹ đáp:

- ryq2UHBánh bfnDFXrao m6Hb9pchay đóuR muryq2UHa ở tm6Hb9piệm báfnDFXrnh baryq2UHo uRTiểu Dryq2UHương, cáuRch uRđây ryq2UHkhoảng hơryq2UHn ryq2UHba câfnDFXry fnDFXrsố ạ.

Mẹ tm6Hb9pôi quuRan sm6Hb9pát hắuRn một lúc,uR gậtm6Hb9p gậtuR đuRầu nhưuRng néryq2UHt mặtryq2UH càm6Hb9png lm6Hb9pộ fnDFXrvẻ ngạm6Hb9pc uRnhiên hơn.

Là coryq2UHn gáifnDFXr m6Hb9pruột củauR mẹuR, tôi nuRghĩ mìnryq2UHh cóm6Hb9p thm6Hb9pể fnDFXrhiểu ryq2UHvì sm6Hb9pao ryq2UHcó sryq2UHự ryq2UHngạc nhiuRên này.

Hiển nm6Hb9phiên việcfnDFXr điuR xa nhưuR vậym6Hb9p chỉm6Hb9p đểm6Hb9p mufnDFXra mấyfnDFXr cuRái báfnDFXrnh ryq2UHbao chryq2UHay hryq2UHoàn uRtoàn khm6Hb9pông m6Hb9pthể giảuRi tryq2UHhích đượcfnDFXr tại saom6Hb9p sryq2UHau khm6Hb9pi muryq2UHa vềm6Hb9p, ThưfnDFXrơng Nryq2UHgô khôuRng guRọi tôm6Hb9pi dậyfnDFXr ănuR ngm6Hb9pay chuRo nóngm6Hb9p màryq2UH lạim6Hb9p cryq2UHởi sạch đồfnDFXr m6Hb9pra quuRấn luRấy tôi...

Tuy nhuRiên, nhậnryq2UH thấym6Hb9p m6Hb9psự tình nguyuRện hfnDFXrao fnDFXrcông fnDFXrtốn sứuRc chuẩnm6Hb9p bfnDFXrị m6Hb9pbữa sryq2UHáng cryq2UHho tuRôi củryq2UHa hắn,fnDFXr nryq2UHên sắcm6Hb9p fnDFXrmặt mm6Hb9pẹ tôi cm6Hb9pũng cm6Hb9pó cfnDFXrhút nhfnDFXrân từ.

Tôi chuRộp ryq2UHlấy m6Hb9pthời ryq2UHcơ giới thiệu:

- m6Hb9pBố, mẹryq2UH, m6Hb9pđây làm6Hb9p Thương Ngô...m6Hb9p fnDFXr- NguRhĩ mộuRt lfnDFXrát, tryq2UHôi uRvội vàngryq2UH nófnDFXri tuRhêm cm6Hb9pả họryq2UH: fnDFXr- uRPhó ThưuRơng Ngô.

Lúc nm6Hb9pày, uRanh chàng Tryq2UHhương NgôfnDFXr áfnDFXro uRquần chỉnhm6Hb9p tề,ryq2UH cửm6Hb9p chỉfnDFXr fnDFXrthanh thryq2UHoát bướcm6Hb9p lêuRn uRnửa bướcm6Hb9p, hryq2UHơi cuRúi ngườim6Hb9p. Nét mặtuR vfnDFXrà giọngm6Hb9p nm6Hb9pói lễfnDFXr phépryq2UH, tryq2UHừ tốnuR đryq2UHến uRnỗi km6Hb9phông nhậnuR thấyfnDFXr vẻfnDFXr uRcăng thfnDFXrẳng nào:

- CháuRu ryq2UHchào m6Hb9phai bác.

Tôi hếtfnDFXr sứcryq2UH ngạcfnDFXr nhiên.

Vì trưryq2UHớc đóryq2UH fnDFXrtôi thm6Hb9pực rafnDFXr có cfnDFXrhút uRlo lm6Hb9pắng, khôryq2UHng bm6Hb9piết nm6Hb9pên đểm6Hb9p ThươnguR Ngryq2UHô gọm6Hb9pi bốuR ryq2UHmẹ mìnfnDFXrh nhfnDFXrư thếfnDFXr uRnào. m6Hb9pVị thần tiêm6Hb9pn ham6Hb9pi nghìfnDFXrn tuổifnDFXr vuRà ngườm6Hb9pi phàfnDFXrm fnDFXrtrần mấuRy cryq2UHhục tuổuRi, chfnDFXro dùm6Hb9p fnDFXrở phm6Hb9pương diệfnDFXrn tuổi tám6Hb9pc hm6Hb9pay cấm6Hb9pp bậuRc fnDFXrđều khryq2UHông dryq2UHễ phânuR vfnDFXrai vuRế. fnDFXrKhông uRngờ hắm6Hb9pn lạiuR gọim6Hb9p trơnryq2UH trum6Hb9p, fnDFXrkhông chút dryq2UHo ryq2UHdự đếnryq2UH thế.

Bố tuRôi m6Hb9pđứng lênm6Hb9p, bắt tfnDFXray tryq2UHhân m6Hb9pmật vớryq2UHi Thươngryq2UH Ngryq2UHô, nói:

- m6Hb9pTôi guRọi cháufnDFXr ryq2UHlà Tiểu PhófnDFXr kryq2UHhông vấnryq2UH đềryq2UH m6Hb9pgì chứ?

- uRDạ. Khm6Hb9pông vryq2UHấn đềuR ryq2UHgì ạ.

Bố tuRôi nm6Hb9pở nryq2UHụ cưfnDFXrời hiền hòa,m6Hb9p thâryq2UHn mậuRt nói:

- fnDFXrĐi nàouR. ChúnguR fnDFXrta ra nryq2UHgoài huRút đm6Hb9piếu thuốc.

Thương Ngôryq2UH sữngm6Hb9p người.

- Cm6Hb9pháu khôngryq2UH hútfnDFXr thuốc sao?

Thương Ngôryq2UH vộryq2UHi gfnDFXrật đầu, nói:

- Đươryq2UHng nfnDFXrhiên lfnDFXrà córyq2UH ạ.ryq2UH Chỉ ryq2UHcó điềum6Hb9p, cháu...m6Hb9p đúnguR lúcm6Hb9p ryq2UHcháu hútuR hếtuR thuốm6Hb9pc rồi.

- KuRhông suRao, húryq2UHt thuốc củauR bác.

Bố tôiuR hfnDFXrào phóryq2UHng rúfnDFXrt từ trongryq2UH túryq2UHi m6Hb9pra bam6Hb9po tuRhuốc vfnDFXrà chiếuRc bậfnDFXrt lửauR rồim6Hb9p chậuRm rm6Hb9pãi điuR m6Hb9pra trfnDFXrước, fnDFXrra đếnuR cửafnDFXr lại uR nói thêm:

- Trryq2UHời lạnhuR thm6Hb9pế này, nhfnDFXrân tiryq2UHện tm6Hb9pa ryq2UHra m6Hb9pngoài uRuống m6Hb9ply rm6Hb9pượu cryq2UHho ấmm6Hb9p người.

Sắc mặtryq2UH ThuRương Nryq2UHgô bỗng fnDFXrtrở nêfnDFXrn trắfnDFXrng bfnDFXrệch, hắnfnDFXr kuRhẽ ríryq2UHt muRột cm6Hb9pâu ryq2UHqua kẽuR răng:

- Nm6Hb9phà uRem m6Hb9pđúng làm6Hb9p cóm6Hb9p thói qryq2UHuen sáuRng sớmryq2UH uRđã uốngm6Hb9p rượu...

Tôi thấryq2UHy tìnhuR hìnhm6Hb9p không ổryq2UHn, fnDFXrvội km6Hb9péo tryq2UHay hắryq2UHn m6Hb9plại, m6Hb9pthầm thì:

- Đừngm6Hb9p m6Hb9pcó nfnDFXrói m6Hb9pvới tôi làfnDFXr anryq2UHh khônuRg bifnDFXrết ryq2UHhút thuốcfnDFXr, uốngfnDFXr rượum6Hb9p đấyfnDFXr nhé.

Hắn uRkhông trfnDFXrả lm6Hb9pời, ánh mm6Hb9pắt tỏfnDFXr vuRẻ khfnDFXrông hềm6Hb9p sợryq2UH fnDFXrchết, giốngfnDFXr nhưm6Hb9p vryq2UHị afnDFXrnh m6Hb9phùng fnDFXrhy sryq2UHinh ryq2UHvì nghĩauR lớn,ryq2UH ngẩng caom6Hb9p đầm6Hb9pu bướcm6Hb9p đi.

Tôi vàm6Hb9p uRmẹ thuRong thảm6Hb9p ănm6Hb9p xong uRbữa sánfnDFXrg, ryq2UHhai ngryq2UHười vryq2UHẫn cfnDFXrhưa về.

- Thm6Hb9peo mẹ,m6Hb9p bốfnDFXr sẽm6Hb9p làm6Hb9pm gì ThươuRng Ngô?

Mẹ fnDFXrtôi vừfnDFXra quéuRt dọn phryq2UHòng vừafnDFXr lạnhfnDFXr lùngfnDFXr đáp:

- ViệcfnDFXr củafnDFXr đm6Hb9pàn ônuRg, phụ nữfnDFXr km6Hb9phông cầuRn biết.

Sau khfnDFXri đãuR dm6Hb9pọn uRdẹp xryq2UHong xuôi, giọnuRg mẹryq2UH vẫnryq2UH lạnhryq2UH lùng:

- Saryq2UHo khônuRg fnDFXrthấy dụnguR cụ fnDFXr phòng tryq2UHránh fnDFXrcủa cácryq2UH cofnDFXrn đâu?

Tôi nhấtfnDFXr fnDFXrthời khônuRg phản ứngryq2UH guRì, fnDFXrmẹ nuRói tiếp:

- CfnDFXron vàryq2UH bryq2UHố cryq2UHon đều khôngryq2UH pryq2UHhải lfnDFXrà nhryq2UHững nm6Hb9pgười bảom6Hb9p tm6Hb9phủ, fnDFXrluôn cóm6Hb9p quafnDFXrn nm6Hb9piệm hiệnuR đạiryq2UH. NhưuRng uRcon àuR, dù ryq2UHcho rằngfnDFXr sốngfnDFXr chunuRg trưryq2UHớc ryq2UHhôn nhânm6Hb9p khônguR thiuRệt uRthòi guRì, nhưnuRg chm6Hb9pưa cướiryq2UH đfnDFXrã mang uRbầu thìm6Hb9p nryq2UHgười chfnDFXrịu thiệuRt chắuRc chryq2UHắn m6Hb9plà cryq2UHon đấy.

Tôi hm6Hb9piểu ryq2UHra rồm6Hb9pi, uRý của mẹfnDFXr luRà trfnDFXrong nhàm6Hb9p lfnDFXrúc uRnào ryq2UHcũng phảryq2UHi cfnDFXró ryq2UHbao cryq2UHao ryq2UHsu ryq2UHDurex dryq2UHự phòng...

- Mẹ,uR cryq2UHon uRvà am6Hb9pnh ryq2UHta thật sựryq2UH khôuRng phải...

- ThuRôi đượcfnDFXr, thuRôi đưryq2UHợc, chuyện củryq2UHa cryq2UHon, bryq2UHố mryq2UHẹ m6Hb9pkhông quản.

Mẹ gạryq2UHt phăngryq2UH lờryq2UHi ryq2UHgiải thích uRcủa tryq2UHôi, thẳnguR thừm6Hb9png đếnuR nfnDFXrỗi khiếuRn tôfnDFXri phảuRi rơuRi lệ.uR TfnDFXriếp đm6Hb9pó, mẹuR lạiryq2UH vỗuR má fnDFXrtôi am6Hb9pn ủi:

- AnfnDFXrh chàryq2UHng uRđó đượcryq2UH đấy. Quảm6Hb9p nhiêm6Hb9pn km6Hb9phông huRổ ryq2UHlà coryq2UHn cáiryq2UH mẹryq2UH, rfnDFXrất biếuRt fnDFXrchọn người.

Tôi uRcười gryq2UHượng, nói:

- Mẹm6Hb9p thấm6Hb9py vócm6Hb9p dánryq2UHg của ngườiuR fnDFXrta đẹpfnDFXr à...

- Coryq2UHn thryq2UHì bfnDFXriết m6Hb9pcái gì?uR Khi kryq2UHhông cóm6Hb9p qufnDFXrần áofnDFXr cryq2UHhe đậym6Hb9p fnDFXrchính uRlà fnDFXrlúc dễuR nryq2UHhận fnDFXrra ryq2UHbản cm6Hb9phất ryq2UHcon m6Hb9pngười nhất.

Tôi uRtin rằnryq2UHg, ryq2UHđây làm6Hb9p nfnDFXrhững lời tâmfnDFXr huyuRết từryq2UH kinryq2UHh nghfnDFXriệm cuRủa mẹ.

Nhớ m6Hb9pnăm đó,m6Hb9p vryq2UHì mẹryq2UH vào nhầmuR phòryq2UHng tắryq2UHm fnDFXrnam fnDFXrsinh truRong truRường, giữafnDFXr tiếryq2UHng hòuR hétfnDFXr củafnDFXr đám6Hb9pm nfnDFXram m6Hb9psinh, mẹfnDFXr ngắmm6Hb9p trúng mộtuR ryq2UHngười fnDFXrdù khônryq2UHg fnDFXrmảnh vảryq2UHi uRche tfnDFXrhân nhưngfnDFXr lryq2UHại ryq2UHhùng dryq2UHũng, thảnm6Hb9p nhiênm6Hb9p đứng trưm6Hb9pớc mặtfnDFXr uRmẹ. Ngườim6Hb9p đóryq2UH sauRu nàfnDFXry làuR fnDFXrbố tôi.

Dù fnDFXrsau m6Hb9pnày bốm6Hb9p tôifnDFXr cóuR chủ uRđộng tuRhừa nfnDFXrhận, m6Hb9plúc đófnDFXr duRo bốm6Hb9p vừam6Hb9p uốngryq2UH muRột lím6Hb9pt rượuuR NhuRị ryq2UHCô ĐầufnDFXr cfnDFXrùng ryq2UHvới m6Hb9pbạn, dẫn đếnm6Hb9p chónryq2UHg mặm6Hb9pt, hfnDFXroa mắt,fnDFXr dryq2UHây thầryq2UHn kfnDFXrinh m6Hb9ptạm ryq2UHthời fnDFXrtê lfnDFXriệt nryq2UHên hm6Hb9poàn tm6Hb9poàn khôuRng biết chuyệm6Hb9pn gfnDFXrì đanuRg ryq2UHxảy ra...

Vừa nghĩryq2UH ryq2UHđến đryq2UHây, tôim6Hb9p buRỗng ngửi thấym6Hb9p mùifnDFXr rưm6Hb9pợu, troryq2UHng lònuRg chưam6Hb9p kịpryq2UH thfnDFXran thầmm6Hb9p mộtuR câuuR "HfnDFXrỏng rồi", ryq2UH thì đãm6Hb9p nghuRe uRthấy fnDFXrtiếng bướcm6Hb9p chryq2UHân nặngfnDFXr nềuR, m6Hb9psau đóuR trm6Hb9pông tm6Hb9phấy fnDFXrbố tryq2UHôi uRdìu TuRhương NfnDFXrgô lảo đảom6Hb9p tiếnuR vào.

Tửu lượryq2UHng cuRủa bfnDFXrố tôiryq2UH rfnDFXrất khá, ôngryq2UH m6Hb9pgần m6Hb9pnhư khôngm6Hb9p cfnDFXró đốiuR fnDFXrthủ. ĐôifnDFXr m6Hb9plúc tfnDFXrôi cuRòn ngryq2UHhi ngờuR rằngryq2UH cóuR khryq2UHi bốfnDFXr ryq2UHtừng là ngưuRời uRlàm uRrượu trêfnDFXrn ryq2UHthiên đìfnDFXrnh, uRvì um6Hb9pống trộmuR rượuryq2UH nênryq2UH ryq2UHbị đàfnDFXry xfnDFXruống trần gian.

Nhưng fnDFXrdù cóm6Hb9p fnDFXrgặp phải m6Hb9ptiên tửum6Hb9p thậfnDFXrt, ThươnguR NuRgô chắcm6Hb9p cryq2UHũng khfnDFXrông fnDFXrsay đếnm6Hb9p thấtm6Hb9p tuRhểu thếm6Hb9p ryq2UHnày, vìm6Hb9p theo tm6Hb9pính khryq2UHí củafnDFXr hắn,m6Hb9p uRcùng luRắm lryq2UHà kuRhông uống.

Có thểm6Hb9p ryq2UHvì trướcuR mặtuR bố tôi,ryq2UH nuRên hm6Hb9pắn tuRhực sựuR vm6Hb9pô fnDFXrcùng nểfnDFXr nang...

Tôi fnDFXrnhìn dángryq2UH vẻm6Hb9p đứngm6Hb9p không vữngm6Hb9p củam6Hb9p TuRhương NuRgô, thryq2UHở than:

- Bốryq2UH fnDFXrvà aryq2UHnh fnDFXrta uốngm6Hb9p nhiều không?

- Khryq2UHông nhim6Hb9pều. Bốm6Hb9p m6Hb9puống nửa lítm6Hb9p, cậum6Hb9p tryq2UHa uốnguR mfnDFXrột lítryq2UH. Khônryq2UHg phuRải làuR buRố m6Hb9pcố m6Hb9pý ryq2UHép uổng,fnDFXr màuR cryq2UHậu fnDFXrta uRtự nóryq2UHi bố làuR bềm6Hb9p trêryq2UHn, uRcậu uRta rấtuR tôuRn tryq2UHrọng, nm6Hb9pên cm6Hb9pạn chm6Hb9pén trước.

Như uRrảnh rỗim6Hb9p khônguR có m6Hb9p việc gìfnDFXr lm6Hb9pàm, bốuR ryq2UHđặt Thươngm6Hb9p NuRgô fnDFXrlên ghếm6Hb9p soffnDFXra rồifnDFXr cườfnDFXri nryq2UHhư m6Hb9pDi uRLặc nói:

- Bm6Hb9pố tưởfnDFXrng cậuRu chàng fnDFXr này tửuryq2UH lượngryq2UH caofnDFXr, auRi m6Hb9pdè muRới uốnuRg hafnDFXri m6Hb9phớp đãfnDFXr đổuR uRrồi, ryq2UHnhưng ryq2UHcậu ryq2UHta rấfnDFXrt fnDFXrphong độ, kiênuR qm6Hb9puyết uốngm6Hb9p cạnfnDFXr m6Hb9phai chai.

Lúc fnDFXrnày, mặm6Hb9pt Thưm6Hb9pơng Ngô pfnDFXrhừng ryq2UHphừng m6Hb9pnhư fnDFXrquả táom6Hb9p đỏ,m6Hb9p nryq2UHghe thấm6Hb9py giọnuRg nóryq2UHi m6Hb9pnên gượngm6Hb9p dậy,uR khm6Hb9pông nuRgờ hắnryq2UH vẫn cóuR tfnDFXrhể tm6Hb9phốt fnDFXrra nhữngryq2UH ngfnDFXrôn tfnDFXrừ ruRõ fnDFXrràng, lịcm6Hb9ph thiệp:

- Phậnm6Hb9p cryq2UHon cfnDFXrháu m6Hb9ptửu luRượng không tfnDFXrốt, monm6Hb9pg fnDFXrbác lượngfnDFXr ryq2UHthứ. Lầnryq2UH safnDFXru, chám6Hb9pu uRnhất địnryq2UHh fnDFXrsẽ uRchuyện trm6Hb9pò vuuRi vẻuR say suRưa ryq2UHcùng bác.

Trước nhữfnDFXrng lờifnDFXr nuRói văn hfnDFXroa trm6Hb9pôi cfnDFXrhảy củam6Hb9p fnDFXrhắn, fnDFXrbố tfnDFXrôi cườifnDFXr phuRá lên.m6Hb9p Ôngryq2UH đậuRp uRtay vàouR m6Hb9pbả vryq2UHai hắfnDFXrn, kuRhiến hắuRn đang nfnDFXrgồi m6Hb9pxiêu vryq2UHẹo liềfnDFXrn đổfnDFXr nhàom6Hb9p xuốryq2UHng. uRTiếp đófnDFXr, bốryq2UH ryq2UHquay sanryq2UHg tm6Hb9pôi, cườiryq2UH uRkhà khà nói:

- ChàfnDFXrng uRtrai nàryq2UHy khôfnDFXrng tồi. QuảuR ryq2UHnhiên km6Hb9phông hm6Hb9pổ duRanh cuRon gryq2UHái bốfnDFXr, ruRất bifnDFXrết chryq2UHọn người!

May uRmà Thươngm6Hb9p Ngm6Hb9pô không kháuRng cm6Hb9pự đượcm6Hb9p fnDFXrmen rượum6Hb9p nfnDFXrên đuRã ryq2UHlơ mm6Hb9pơ ngủuR rm6Hb9pồi, ryq2UHkhông thìfnDFXr chẳryq2UHng bifnDFXrết fnDFXrhắn m6Hb9psẽ vênuRh váo đếnuR ryq2UHmức nào.

Tôi km6Hb9phông kìmryq2UH đượuRc cơn fnDFXr tức gim6Hb9pận, ryq2UHgằn giọng:

- BốfnDFXr uRvà muRẹ thuRật ryq2UHkhông m6Hb9phổ một cặp,uR đryq2UHến lờim6Hb9p nuRói cũngfnDFXr giốnm6Hb9pg hệtuR nhm6Hb9pau. Chm6Hb9pẳng phảifnDFXr trướcfnDFXr đâyfnDFXr m6Hb9pbố luônfnDFXr hôuR hàouR là phảiryq2UH tm6Hb9pìm ryq2UHcho buRố mộtuR uRanh chàngryq2UH fnDFXrnghìn fnDFXrly kuRhông fnDFXrsay saom6Hb9p? HuRơn nữm6Hb9pa, cònuR ryq2UHphải cùng ryq2UH bố nuốtm6Hb9p fnDFXrmây nuRhả ryq2UHkhói1 mớiuR đuRược. m6Hb9pAnh tm6Hb9pa fnDFXrđâu cuRó đuRáp ứngryq2UH đryq2UHược yêm6Hb9pu uRcầu đó.

1 ÝuR luRà uRhút thuốcfnDFXr lá.

- Cryq2UHon thìryq2UH hiểfnDFXru cáim6Hb9p gìuR? - Mộryq2UHt lầnuR nữaryq2UH, vềryq2UH fnDFXrmặt ngônfnDFXr uRngữ, ryq2UHbố vàfnDFXr mryq2UHẹ luRại gim6Hb9pống huRệt nfnDFXrhau: ryq2UH- uRLúc ufnDFXrống rượu, hútuR thuốm6Hb9pc chíuRnh lryq2UHà khm6Hb9pi fnDFXrcó thểfnDFXr nm6Hb9phìn thấyryq2UH fnDFXrrõ nhấtm6Hb9p m6Hb9pphẩm chấtryq2UH củauR mộfnDFXrt ngườifnDFXr ryq2UHđàn ông. ryq2UHCậu cuRhàng fnDFXrnày khm6Hb9pông rm6Hb9pành cm6Hb9pả hútfnDFXr uRthuốc luRẫn uốm6Hb9png rfnDFXrượu, nhưngfnDFXr m6Hb9pdù uRho đếnm6Hb9p nỗfnDFXri uRnước fnDFXrmắt nước ryq2UHmũi gim6Hb9pàn giụa,uR sauRy uRđến nỗim6Hb9p đifnDFXr lạiuR lryq2UHiêu m6Hb9pxiêu, cũngryq2UH kryq2UHhông ryq2UHcó chúfnDFXrt nryq2UHào ăm6Hb9pn nuRói hàm hồ.

Bố vừafnDFXr nóim6Hb9p vừafnDFXr đryq2UHưa tauRy ra vỗfnDFXr vỗuR máfnDFXr uRtôi, vềm6Hb9p mryq2UHặt uRđộng tácm6Hb9p cũnfnDFXrg khônguR ryq2UHkhác gìfnDFXr mẹ:

- ryq2UHCon m6Hb9pgái nm6Hb9pgốc nghếcuRh ơi, ngườm6Hb9pi tm6Hb9pa luRàm fnDFXrnhư ryq2UHvậy làfnDFXr vryq2UHì cáfnDFXri gìryq2UH? HơnuR nữuRa, đànryq2UH ôuRng khôngryq2UH hm6Hb9pút thuốuRc, không uốnm6Hb9pg rfnDFXrượu m6Hb9pthì m6Hb9pcó uRgì lryq2UHà khôm6Hb9png tốt?m6Hb9p Rốtryq2UH m6Hb9pcuộc chuRỉ thỉnhuR thoảnguR mớifnDFXr m6Hb9plàm bạnuR rượu,fnDFXr bạuRn thuốc củam6Hb9p uRta thuRôi. CuRó fnDFXrthể kfnDFXrhỏe mạnhm6Hb9p đfnDFXri cfnDFXrùng fnDFXrcon ryq2UHtrên m6Hb9psuốt quãngfnDFXr đưryq2UHờng đm6Hb9pời mới uR là quauRn trọnfnDFXrg nhất.

Thoáng cáfnDFXri uRđã m6Hb9pnâng cấp thànhuR chuym6Hb9pện uRmột đờfnDFXri rồi.

Tôi hoànryq2UH toàfnDFXrn bấtryq2UH lực, nói:

- fnDFXrBố nm6Hb9pghĩ xryq2UHa qm6Hb9puá rồuRi. Bố chfnDFXrưa ryq2UHhỏi xefnDFXrm anuRh ryq2UHta fnDFXrlàm gryq2UHì. m6Hb9pBố uRkhông sfnDFXrợ am6Hb9pnh uRta làryq2UH ăuRn uRmày, kẻryq2UH fnDFXrtrộm hfnDFXray m6Hb9pkẻ cắp sao?

Lúc này,m6Hb9p mẹfnDFXr tfnDFXrôi kéo vam6Hb9pli lạiuR, puRhát vàouR fnDFXrgáy tôuRi mộtfnDFXr cái,uR nói:

- BốuR mẹfnDFXr khônguR fnDFXrquan tâfnDFXrm cậu fnDFXrta ryq2UHlàm guRì, uRchỉ cầnm6Hb9p cậuryq2UH uRta thậtryq2UH lònryq2UHg vớiryq2UH cryq2UHon lfnDFXrà được.m6Hb9p HơnfnDFXr nữafnDFXr, fnDFXrngôn m6Hb9ptừ, cử chỉm6Hb9p cuRủa fnDFXrtên nuRhóc này,ryq2UH nhìryq2UHn ryq2UHqua fnDFXrlà bryq2UHiết đượcuR giáryq2UHo dryq2UHục tửuR tế.ryq2UH VềuR ryq2UHphương dm6Hb9piện khí cryq2UHhất cũuRng khm6Hb9pông tồfnDFXri, ryq2UHnhư thếm6Hb9p cònuR kémryq2UH cỏiryq2UH uRgì nữa?

Bố uRtôi đỡuR lấuRy valryq2UHi nói:

- NếfnDFXru uRnhư khônryq2UHg lọtfnDFXr m6Hb9pđược vào mfnDFXrắt uRcủa buRố mẹ,fnDFXr cryq2UHon tưởngryq2UH cậuRu m6Hb9pta sauRu ryq2UHkhi đryq2UHi vớim6Hb9p bốryq2UH ryq2UHrồi cófnDFXr thểuR uRchân tam6Hb9py đầyuR đủ trởfnDFXr vryq2UHề sao?

Tôi chẳnguR còfnDFXrn bm6Hb9piết nói gì.

Sau khryq2UHi m6Hb9pở cuRhỗ tôiuR hai uRtiếng bốfnDFXrn m6Hb9pmươi fnDFXrphút, bfnDFXrố mẹfnDFXr vộim6Hb9p fnDFXrđi chfnDFXro m6Hb9pkịp m6Hb9pchuyến tàu.

Trong khoảnguR thờiuR gfnDFXrian ngắn ngủifnDFXr đó,m6Hb9p m6Hb9pThương NfnDFXrgô đãryq2UH ufnDFXrống huRai cm6Hb9phai rryq2UHượu trắnfnDFXrg, húryq2UHt mộryq2UHt bafnDFXro thuốcryq2UH, fnDFXrchinh phục đượcuR uRông fnDFXrbố lryq2UHuôn fnDFXrcoi m6Hb9ptrọng nryq2UHội tryq2UHâm m6Hb9pcủa tryq2UHôi. CòuRn uRnữa, nguRay m6Hb9plần gặpfnDFXr đầm6Hb9pu m6Hb9ptiên, mfnDFXrẹ tôi đãm6Hb9p nhìnuR thấuRy hếuRt horyq2UHàn toryq2UHàn ryq2UHcon nryq2UHgười hắnm6Hb9p, safnDFXru đuRó cộnuRg uRthêm sfnDFXrự giryq2UHả vfnDFXrờ rất thíchfnDFXr ryq2UHhợp, m6Hb9phắn đryq2UHã uRchinh pm6Hb9phục bryq2UHà uRmẹ vốnryq2UH cfnDFXrhỉ nhuRìn ryq2UHnhận biểum6Hb9p hiệnfnDFXr bênfnDFXr nuRgoài. Thậm6Hb9pt không phm6Hb9pục khônuRg được.

 

Sau uRkhi tiễm6Hb9pn uRbố mẹm6Hb9p về, tôiuR fnDFXrthấy Thươngryq2UH NgôfnDFXr ryq2UHđang nằuRm ngủm6Hb9p ngofnDFXrn lfnDFXrành tuRrên ghfnDFXrế soryq2UHfa. fnDFXrKhuôn mặtm6Hb9p uRđỏ hồnuRg của hắnryq2UH ryq2UHtrông tfnDFXrhật đángm6Hb9p yêu.

Tôi rónfnDFXr ryq2UHrén đếnfnDFXr bêuRn cạnhfnDFXr, ngồi xổmuR xfnDFXruống qm6Hb9puan sm6Hb9pát thậm6Hb9pt kfnDFXrỹ. TfnDFXrôi lẩmm6Hb9p bẩmuR mộryq2UHt mình:

- m6Hb9pAnh đừngm6Hb9p cóm6Hb9p giốryq2UHng như uRBạch nươngfnDFXr tửfnDFXr đấfnDFXry, hryq2UHễ uốnguR fnDFXrsay m6Hb9plà huRiện nguyfnDFXrên hình.fnDFXr TàfnDFXrng trữm6Hb9p độngryq2UH vậtm6Hb9p bm6Hb9pảo fnDFXrvệ cấp uRmột uRcủa m6Hb9pquốc guRia lryq2UHà phảiryq2UH ngồifnDFXr tù...

Chưa dứryq2UHt m6Hb9plời đãryq2UH thấy hm6Hb9pai m6Hb9pmắt luônuR nhắm6Hb9pm ngryq2UHhiền cryq2UHủa hắnm6Hb9p mởuR tofnDFXr, nhìm6Hb9pn thẳngryq2UH, tôiryq2UH giậm6Hb9pt uRnảy mình.

- CouRn yêu...

-... Khryq2UHông đưryq2UHợc gọifnDFXr tôi m6Hb9pnhư vậy!

- CuRon uRyêu, cuRon yfnDFXrêu, con yêu...

Thương Ngm6Hb9pô dfnDFXrùng cáfnDFXri giọng lèryq2UH nhm6Hb9pè ryq2UHnói uRđi nryq2UHói lạuRi cm6Hb9pách uRbố mẹryq2UH gọiuR tfnDFXrôi hồiryq2UH bm6Hb9pé ryq2UHrồi cườryq2UHi phm6Hb9pá lên.

Tôi nfnDFXrhìn trừngm6Hb9p trừng vàouR mm6Hb9pắt hắuRn uRquan fnDFXrsát thậryq2UHt kỹfnDFXr, duRù đôm6Hb9pi mắtuR córyq2UH cfnDFXrhút mfnDFXrơ màuRng nfnDFXrhưng tfnDFXrrông ryq2UHvẫn rryq2UHất tỉnh:

- Am6Hb9pnh gim6Hb9pả vfnDFXrờ say!

- fnDFXrTa đuRâu có...ryq2UH ryq2UH- HắuRn hiềnuR lành uRngồi dậy:ryq2UH fnDFXr- TuRa uRchưa từm6Hb9png uốnryq2UHg rượufnDFXr fnDFXrnên m6Hb9pđã m6Hb9psay m6Hb9pthật, fnDFXrchỉ córyq2UH m6Hb9pđiều vfnDFXrẫn fnDFXrcố gắng giryq2UHữ m6Hb9pcho tm6Hb9pinh thryq2UHần tỉnhfnDFXr tm6Hb9páo ryq2UHmà thôi.

- Vậym6Hb9p nhữngfnDFXr lờiuR buRố fnDFXrmẹ tôi nfnDFXrói vớryq2UHi ryq2UHtôi lúcuR trước...

Hắn fnDFXrcàng tm6Hb9pỏ ryq2UHra fnDFXrvô tội hơn:

- Đểryq2UH khôuRng m6Hb9plàm puRhiền đến fnDFXr cuộc nóryq2UHi chuyệnuR củam6Hb9p mọim6Hb9p uRngười, tuRa chỉuR fnDFXrcó tryq2UHhể giảryq2UH vờm6Hb9p fnDFXrbất tỉfnDFXrnh nhryq2UHân sựuR thôi.

Từ xấuryq2UH hổryq2UH chum6Hb9pyển m6Hb9pthành tức giậnfnDFXr, nryq2UHhưng fnDFXrtôi chẳfnDFXrng uRbiết làuRm cm6Hb9pách nm6Hb9pào, đànryq2UHh phảfnDFXri đryq2UHi fnDFXrxử ryq2UHlý túiryq2UH quàuR màryq2UH bốfnDFXr muRẹ mang đến.

Thương Nryq2UHgô m6Hb9pchống tayryq2UH lên tryq2UHrán nhìnryq2UH m6Hb9ptôi lryq2UHục bớiryq2UH, nói:

- ryq2UHBố mẹm6Hb9p ryq2UHem fnDFXrrất tuRhú vị!

- Đươngm6Hb9p nuRhiên rồi.

- Hryq2UHọ đốm6Hb9pi xửryq2UH fnDFXrvới fnDFXrem thật tốt.

- Nóryq2UHi thừa.

Thương NguRô kfnDFXrhẽ mỉmryq2UH cười rồim6Hb9p thởuR than:

- BâyuR giờm6Hb9p tryq2UHa đãfnDFXr hfnDFXriểu vì sryq2UHao ryq2UHem vryq2UHấn vươnguR thâryq2UHn phậfnDFXrn làuRm nfnDFXrgười đếuRn thếm6Hb9p. Eryq2UHm kryq2UHhông muốnfnDFXr ryq2UHrời m6Hb9pxa họfnDFXr đúng không?

Tôi m6Hb9pbĩu môim6Hb9p, biểuryq2UH thm6Hb9pị câu uRhỏi ngryq2UHớ ngẩuRn đóuR khônm6Hb9pg đm6Hb9páng đểm6Hb9p uRtrả lời.

- ThếfnDFXr nhưuRng mộtm6Hb9p ryq2UHngày nào đóuR m6Hb9phọ cũm6Hb9png sẽryq2UH m6Hb9pchết đi.

Tôi bryq2UHực dọc:

- m6Hb9pThần tiuRên cũnuRg phảiryq2UH chết đm6Hb9púng không?

Thương NguRô chỉfnDFXr cười, đápfnDFXr lạuRi mộtfnDFXr câuuR chfnDFXrả lm6Hb9piên quan:

- Tiểum6Hb9p TườngfnDFXr, uRnếu ryq2UHem muốn lfnDFXràm ngưuRời thìryq2UH m6Hb9pta suRẽ ởm6Hb9p fnDFXrlại fnDFXrnơi uRnày m6Hb9pvới em.

Tôi m6Hb9pcó nguRhe thấym6Hb9p câuRu nói ryq2UHcủa hắryq2UHn, nhưnguR khôuRng sứuRc đuRâu màuR uRsuy nghĩryq2UH uRnhiều, vfnDFXrì trryq2UHong lfnDFXrúc vớifnDFXr tuRay lên ngănryq2UH kém6Hb9po, tm6Hb9pôi tuRhấy ryq2UHcó mộtryq2UH tấmryq2UH thifnDFXrệp mờim6Hb9p rơryq2UHi uRra từuR cuốfnDFXrn fnDFXrtạp cryq2UHhí cũ.

Trên m6Hb9pđó ryq2UHcó ghryq2UHi uRtên cô dâm6Hb9pu vàryq2UH chúm6Hb9p rryq2UHể: TrưuRơng ThầnuR m6Hb9p- Hạm6Hb9p m6Hb9pAn Kiệt.

Tôi thẫnm6Hb9p thờfnDFXr cầmuR tấm tm6Hb9phiệp tfnDFXrrên taym6Hb9p, ryq2UHtheo suuRy đouRán, ryq2UHđây ryq2UHcó lẽfnDFXr lm6Hb9pà sm6Hb9pau khryq2UHi biếtm6Hb9p Trươngryq2UH ThầuRn hfnDFXrủy ryq2UHbỏ hfnDFXrôn lễ, m6Hb9ptôi đãuR fnDFXrtiện tafnDFXry kẹpuR tấmm6Hb9p tfnDFXrhiệp vàryq2UHo cuốm6Hb9pn tạm6Hb9pp chím6Hb9p nàom6Hb9p đm6Hb9pó. ryq2UHSau m6Hb9pđó lạifnDFXr tiệnm6Hb9p uRtay mang nuRó m6Hb9pvề nhàuR, rồuRi fnDFXrtiện taryq2UHy vứfnDFXrt fnDFXrnó vàfnDFXro góuRc nuRào đóm6Hb9p, rfnDFXrồi bfnDFXran nãryq2UHy lạifnDFXr tiuRện tfnDFXray giở nóuR ra...

Thế uRnhưng ryq2UHnhững điều ryq2UH này khôngm6Hb9p phảim6Hb9p lm6Hb9pà truRọng đuRiểm, qryq2UHuan trọnguR làm6Hb9p cryq2UHô HạuR AuRn Kiệtm6Hb9p vàfnDFXr AfnDFXrngle Hạryq2UH cryq2UHó lm6Hb9piên quan đếnryq2UH nham6Hb9pu không?

An KiệfnDFXrt uR- Angle...

Nếu nhuRư đúngm6Hb9p m6Hb9plà uRmột nguRười thì thếfnDFXr nryq2UHào nhỉ?

Đang ryq2UHsuy nghuRĩ đếm6Hb9pn nỗi ryq2UHmuốn trm6Hb9peo cryq2UHổ, đâmuR đầuuR vàom6Hb9p tường,ryq2UH thuRì bỗnguR nghfnDFXre thấym6Hb9p gfnDFXriọng m6Hb9pThương Ngôryq2UH m6Hb9pkhe khẽ:

- Tiểuryq2UH Tường,ryq2UH fnDFXrta uRngủ một lát,uR đếnuR m6Hb9ptrưa gọryq2UHi ryq2UHta dậy,fnDFXr chúnryq2UHg tuRa rryq2UHa nryq2UHgoài ryq2UHăn nhé.

- Ừ!

Sau khm6Hb9pi Thryq2UHương Ngôm6Hb9p ngủ rồi,fnDFXr uRtôi liềnuR chạuRy fnDFXrvào phòm6Hb9png ngủm6Hb9p mm6Hb9pở máyuR tryq2UHính rryq2UHa, vuRừa lfnDFXrướt m6Hb9pweb, vừafnDFXr thẫnryq2UH thờ.

Trong fnDFXrtình trạfnDFXrng đầufnDFXr óc trốnguR rỗryq2UHng, thfnDFXrời giauRn chryq2UHạy nhauRnh nfnDFXrhư cm6Hb9phó ryq2UHdại, đếnfnDFXr ryq2UHlúc uRmắt m6Hb9pcay caryq2UHy tryq2UHôi mớifnDFXr liếc nhìm6Hb9pn đồngfnDFXr hryq2UHồ hiểnuR tryq2UHhị giờryq2UH bênuR uRdưới góuRc ryq2UHphải mfnDFXràn hìryq2UHnh. Lúm6Hb9pc nuRày fnDFXrđã uRlà mườuRi támuR giờ bryq2UHốn mươiuR bm6Hb9pảy phút.

Tôi đứnfnDFXrg dryq2UHậy vậnuR động uR tay chuRân uRđã ryq2UHtê cứryq2UHng, đryq2UHi rryq2UHa phfnDFXròng khám6Hb9pch, uRthấy Thươngryq2UH Ngôm6Hb9p m6Hb9pvẫn đm6Hb9pang m6Hb9psay gryq2UHiấc, tư ryq2UH thế khryq2UHông hềryq2UH fnDFXrthay đryq2UHổi, xuRem uRra ryq2UHhắn fnDFXrthực sựfnDFXr ngủryq2UH rấuRt uRsay. Đm6Hb9pừng m6Hb9pnói làryq2UH bữam6Hb9p ryq2UHtrưa, đến ngaym6Hb9p cảfnDFXr bữafnDFXr m6Hb9ptối fnDFXrcũng fnDFXrkhông cầuRn ăn.

Có lm6Hb9pẽ vryq2UHì ryq2UHcả ngm6Hb9pày không vậuRn độngryq2UH nryq2UHên lúcm6Hb9p nuRày tôuRi ryq2UHcũng fnDFXrkhông thấyfnDFXr đóuRi, huRoặc hễryq2UH fnDFXrtâm trm6Hb9pạng khôuRng vum6Hb9pi lại khôryq2UHng uRmuốn ăn.

Đang đfnDFXrịnh chryq2UHuẩn bịfnDFXr quayfnDFXr về phònryq2UHg ryq2UHsuy ngryq2UHhĩ tiếpuR thm6Hb9pì nhryq2UHờ ánryq2UHh m6Hb9psáng lờuR mờm6Hb9p chuRiếu ryq2UHqua ôryq2UH uRcửa sổ,ryq2UH tôiryq2UH fnDFXrthoáng thấyryq2UH sắc mặtfnDFXr Thươm6Hb9png NgfnDFXrô fnDFXrcó gìm6Hb9p đm6Hb9pó fnDFXrkhông bìnryq2UHh thường.

Bật đènfnDFXr lryq2UHên, hìnm6Hb9ph ảnh tm6Hb9prước m6Hb9pmắt fnDFXrkhiến tm6Hb9pôi sợfnDFXr hãi.

Thương Nm6Hb9pgô đanuRg nằuRm tfnDFXrhẳng đơ ryq2UHtrên ghếfnDFXr sofm6Hb9pa, mồryq2UH hfnDFXrôi tfnDFXrúa ryq2UHra khắm6Hb9pp mặtryq2UH vm6Hb9pà đầu,m6Hb9p hm6Hb9pai vafnDFXri m6Hb9pco lại,ryq2UH môuRi tfnDFXrrắng bệuRch như thuRể đauRng phảiuR chịum6Hb9p đựnm6Hb9pg sựm6Hb9p đàym6Hb9p đọauR đaum6Hb9p đớryq2UHn. ThuReo kinm6Hb9ph nghm6Hb9piệm củryq2UHa tôryq2UHi, tình tfnDFXrrạng nàfnDFXry chắcryq2UH chắnryq2UH khôngm6Hb9p ryq2UHphải dfnDFXro ryq2UHsay rượu.

Chẳng uRlẽ làm6Hb9p bryq2UHị sốt?

Tôi m6Hb9play laryq2UHy nhưnm6Hb9pg hắn m6Hb9p không cóuR phryq2UHản ứngfnDFXr ryq2UHgì. TôifnDFXr uRđưa tauRy ruRa suRờ trám6Hb9pn tfnDFXrhì thấyryq2UH lạuRnh nm6Hb9phư buRăng. TôfnDFXri héfnDFXrt lớn vàoryq2UH uRtai hfnDFXrắn m6Hb9pnhưng uRcũng fnDFXrnhư đáryq2UH m6Hb9pchìm xuốngm6Hb9p biển.

Hãy nóuRi fnDFXrcho tôiryq2UH biếtfnDFXr, thế nuRày fnDFXrlà thếfnDFXr nào?

Tôi hoảngfnDFXr hốt.

120, fnDFXr110, 1fnDFXr19, 911.m6Hb9p.. hàng loạtm6Hb9p sốryq2UH ryq2UHđiện fnDFXrthoại ryq2UHhiện rfnDFXra troryq2UHng đầufnDFXr nhưnm6Hb9pg fnDFXrcuối cùfnDFXrng fnDFXrtôi vfnDFXrẫn ryq2UHbấm số m6Hb9p 62580000 fnDFXrgọi mộtryq2UH chiếcuR taxi.

Bác uRsĩ củafnDFXr louRài người fnDFXr chắc khôfnDFXrng m6Hb9plo việm6Hb9pc thuRần tm6Hb9piên ryq2UHbị ốm.m6Hb9p ĐuRương nhiênm6Hb9p, muốnryq2UH lryq2UHo cũnfnDFXrg chẳryq2UHng đượuRc. Thôi uR thì fnDFXrcứ tìmm6Hb9p sryq2UHự giúuRp đỡfnDFXr tryq2UHừ phíuRa thầnuR giớiryq2UH uRlà tưfnDFXrơng đốifnDFXr fnDFXran toànryq2UH. fnDFXrĐáng bum6Hb9pồn m6Hb9plà tôi khôryq2UHng cóm6Hb9p sm6Hb9pố điryq2UHện fnDFXrthoại củauR Tứm6Hb9p NgưfnDFXru nfnDFXrên đuRành ryq2UHphải gọiuR mfnDFXrột chiếcryq2UH tfnDFXraxi uRđưa cofnDFXrn hổ fnDFXr bị ốryq2UHm nàym6Hb9p đếnryq2UH đó.

Lúc đỡryq2UH fnDFXrThương Ngm6Hb9pô duRậy, tôi fnDFXrmới phfnDFXrát ryq2UHhiện uRchiếc m6Hb9páo m6Hb9plen muRỏng mryq2UHà uRhắn đafnDFXrng mfnDFXrặc trêryq2UHn ngườiuR đãm6Hb9p uRướt sũngm6Hb9p. Trông ryq2UHhắn gifnDFXrống nm6Hb9phư nryq2UHgười vừam6Hb9p đượcfnDFXr vm6Hb9pớt dướim6Hb9p fnDFXrnước lên.

Nhưng điềm6Hb9pu nfnDFXrày cfnDFXrũng không làuR gfnDFXrì suRo vfnDFXrới vũryq2UHng uRmáu m6Hb9plớn truRên ghếm6Hb9p sofa...

Có uRnhững lúcuR tuRôi uRthực sự m6Hb9p cảm thấym6Hb9p khâuRm pfnDFXrhục fnDFXrmình. m6Hb9pVí ryq2UHdụ m6Hb9pnhư lúm6Hb9pc nàyfnDFXr, đm6Hb9pối mặm6Hb9pt vm6Hb9pới mryq2UHột hm6Hb9poàn cryq2UHảnh nhưm6Hb9p hiện trườngm6Hb9p gfnDFXriết ngườim6Hb9p ryq2UHmà tôm6Hb9pi vuRẫn giữuR ryq2UHđược bìnhm6Hb9p tĩnh.m6Hb9p Đúnm6Hb9pg làuR phfnDFXri thường.

Sau fnDFXrkhi kiểmfnDFXr tryq2UHra mộryq2UHt lượt, tôifnDFXr nhanfnDFXrh chóngryq2UH phám6Hb9pn đom6Hb9pán ryq2UHra fnDFXrrằng vếtfnDFXr máryq2UHu nm6Hb9pày lfnDFXrà củryq2UHa TfnDFXrhương Ngôryq2UH, vìfnDFXr ryq2UHlưng hfnDFXrắn có vệtm6Hb9p đỏryq2UH tífnDFXra ryq2UHvà đanfnDFXrg chảyryq2UH m6Hb9pra tm6Hb9phứ chấtryq2UH lỏnm6Hb9pg ryq2UHnong nóng.

Tôi tìuRm mryq2UHột chiếcm6Hb9p áo m6Hb9p khoác bôm6Hb9png dàfnDFXry mặcfnDFXr uRcho hắn,fnDFXr ryq2UHsau đófnDFXr huRổn hểnfnDFXr lôfnDFXri hắnryq2UH xuốngm6Hb9p dướfnDFXri ryq2UHnhà, tốm6Hb9png vào trouRng xem6Hb9p. ryq2UHTôi thm6Hb9pấy cảm6Hb9pm ơryq2UHn fnDFXrmùa nàym6Hb9p vìm6Hb9p m6Hb9pai afnDFXri cm6Hb9pũng mặuRc nhim6Hb9pều nfnDFXrhư chiếcfnDFXr bánhryq2UH chưng fnDFXr vậy. uRNếu ryq2UHlà ryq2UHmùa m6Hb9phè, chúnuRg tôryq2UHi cuRhắc uRchắn m6Hb9pvì khm6Hb9pông uRcó cáchryq2UH nàouR cuRhe vfnDFXrết máum6Hb9p fnDFXrmà bị dẫnm6Hb9p thẳngfnDFXr đếnryq2UH đồnfnDFXr cm6Hb9pảnh m6Hb9psát rồi...

Thương fnDFXrNgô vẫnryq2UH chfnDFXrưa tỉnh.ryq2UH Tôi ngm6Hb9phĩ chfnDFXruyện lryq2UHần nfnDFXrày khiếnm6Hb9p hắuRn hôm6Hb9pn mêfnDFXr sâu,uR cfnDFXrhắc cm6Hb9phắn trom6Hb9png ngưm6Hb9pời hắnuR rấm6Hb9pt khó cuRhịu. VậyuR fnDFXrmà hm6Hb9pắn vm6Hb9pẫn nghiếuRn m6Hb9prăng fnDFXrchịu đựnfnDFXrg, từryq2UH đfnDFXrầu đếnuR cuốm6Hb9pi khryq2UHông kuRêu uRmột tiếng, thậuRt guRan lì.

Đến fnDFXrquán tm6Hb9phịt nướnguR Mãnh Nryq2UHgưu, tm6Hb9prông thấryq2UHy Ngryq2UHưu BuRôn, tôifnDFXr liềnm6Hb9p nófnDFXri uRqua tìnhfnDFXr hìnhryq2UH. m6Hb9pAnh fnDFXrta lryq2UHập tryq2UHức đưa chúryq2UHng uRtôi đếnuR km6Hb9phu nryq2UHhà m6Hb9pgần đó,uR bảom6Hb9p tôiuR đợryq2UHi ởfnDFXr sảuRnh, cuRòn anuRh tm6Hb9pa dfnDFXrìu Thươngryq2UH NgôuR vào pm6Hb9phòng khách.

Trong uRlúc m6Hb9pnày, uRtôi uRvẫn vô cùuRng điềmuR tĩnhuR, điềmfnDFXr tĩnm6Hb9ph đếnryq2UH m6Hb9plạ lùng.

Còn ryq2UHnửa tiếuRng nryq2UHữa làryq2UH mười haiuR giờfnDFXr đuRêm thìm6Hb9p Ngưum6Hb9p Bryq2UHôn uRđi rfnDFXra, fnDFXrtrên tuRay cầmryq2UH chuRiếc uRáo bịm6Hb9p mryq2UHáu m6Hb9pthấm ướtryq2UH muRột nửam6Hb9p ryq2UHcủa Thương Ngôm6Hb9p, tuRrông tryq2UHhần m6Hb9psắc anryq2UHh cuRhàng m6Hb9pcó vẻfnDFXr mryq2UHệt mỏi:

- Chryq2UHị m6Hb9pdâu yênryq2UH tâm6Hb9pm, không vấuRn đềryq2UH gm6Hb9pì lớnryq2UH đfnDFXrâu, nm6Hb9pghỉ nfnDFXrgơi vàiryq2UH ngàyuR ryq2UHlà khỏi.

Nghe m6Hb9pthế, ryq2UHtôi m6Hb9plại fnDFXrkhông bình m6Hb9ptĩnh đưm6Hb9pợc uRnữa, m6Hb9pbước uRnhanh m6Hb9pđến túmm6Hb9p cổm6Hb9p ám6Hb9po Ngưuryq2UH BuRôn, nm6Hb9pói mm6Hb9pột tràng:

- m6Hb9pRốt cuộcfnDFXr uRanh ryq2UHta có m6Hb9pchuyện gm6Hb9pì? Chẳngm6Hb9p uRphải cáfnDFXrc ngm6Hb9pười luRà thầnfnDFXr tifnDFXrên uRsao? Sm6Hb9pao tryq2UHhần tiêuRn lạifnDFXr bịuR chảy máfnDFXru? SfnDFXrao cm6Hb9pòn bryq2UHị fnDFXrhôn mêm6Hb9p? SfnDFXrao lfnDFXrại nuRhư tm6Hb9phể sắuRp chếtuR đryq2UHến nơiuR vậy?

Ngưu Bôryq2UHn thấyfnDFXr tôm6Hb9pi kícfnDFXrh động nhryq2UHư vậy,uR anm6Hb9ph m6Hb9pta chryq2UHỉ lặryq2UHng lryq2UHẽ uRnhìn, nói:

- ChuRị sợuR rồim6Hb9p, đúng không?

Tôi ngẩnfnDFXr ngườiryq2UH tronryq2UHg giây ryq2UHlát rồiryq2UH bryq2UHỗng nhfnDFXrư uRquả bóm6Hb9png buRị cryq2UHhâm kim6Hb9pm, nhfnDFXranh chfnDFXróng xẹpuR léryq2UHp. ryq2UHTôi bm6Hb9puông Ngm6Hb9pưu Bôn fnDFXrra, m6Hb9pngồi thụpryq2UH xuốryq2UHng ghuRế, uRcó lẽm6Hb9p vryq2UHì chưuRa ăfnDFXrn m6Hb9pcơm ryq2UHnên fnDFXrtoàn tm6Hb9phân mềryq2UHm nhũnryq2UH, không cuRòn chútm6Hb9p sứcm6Hb9p fnDFXrlực nfnDFXrào, lòngfnDFXr bàm6Hb9pn tam6Hb9py m6Hb9pvà trm6Hb9pán đềuryq2UH uRvã mồm6Hb9p hôi.

Được m6Hb9prồi. TôiuR thừaryq2UH nhận, khônguR phảiryq2UH fnDFXrvì đóim6Hb9p, ryq2UHmà vìuR sợm6Hb9p hãi.

Tôi tfnDFXrhực sựuR thryq2UHấy sm6Hb9pợ, cứ fnDFXr nghĩ đếnm6Hb9p dryq2UHáng vfnDFXrẻ ThfnDFXrương Ngôm6Hb9p lúcfnDFXr trm6Hb9pước, cáryq2UHi dángm6Hb9p nryq2UHhư sắpryq2UH chếtryq2UH tfnDFXrới nơi...

Nhưng ryq2UHthần tim6Hb9pên cũngm6Hb9p có thểfnDFXr fnDFXrchết sao?

Tôi cm6Hb9pố ém6Hb9pp mìnfnDFXrh điềuRu chỉnh nhfnDFXrững sm6Hb9puy nuRghĩ fnDFXrlinh tuRinh trouRng ryq2UHđầu, miễryq2UHn cưỡngm6Hb9p uRhổi phfnDFXrục lạiuR vm6Hb9pẻ đfnDFXriềm đạryq2UHm fnDFXrtrên mặt, nói:

- Thươnm6Hb9pg NgfnDFXrô vryq2UHốn ryq2UHđã bị thươnuRg đúuRng khôuRng? Sm6Hb9pao m6Hb9plại ryq2UHnhư vậy?

Ngưu BôfnDFXrn iuRm lặng.

- BuRị uRthương tfnDFXrừ khfnDFXri nào?

Ngưu Bm6Hb9pôn vryq2UHẫn ryq2UHkhông trả lời.

Tôi đuRành tryq2UHự mìuRnh nhuRớ lại, nói:

- uRCó phryq2UHải cuRó liêfnDFXrn quan đếnfnDFXr cáiuR tàm6Hb9p ryq2UHkhí gryq2UHì uRđó fnDFXrmà aryq2UHnh tuRa ryq2UHđã từnuRg nhắuRc đếnuR không?

Ngưu BuRôn lắcfnDFXr đầu,uR uRtiếp tục iuRm lặng.

Thái uRđộ "đánryq2UHh chếtuR cũng khôryq2UHng khaifnDFXr" uRnày khiếnm6Hb9p tm6Hb9pôi fnDFXrmuốn pryq2UHhát điênuR nhưuRng trướcryq2UH mặtuR mộryq2UHt anryq2UHh chànryq2UHg khôi nryq2UHgô, tuRrầm tm6Hb9pính, yếum6Hb9p đuryq2UHối, tôuRi tuRhực sựryq2UH khuRông tuRhể pháfnDFXrt tiếm6Hb9pt uRđược, nênuR đành m6Hb9pnín nhịn.

- VuRậy ryq2UHthì anm6Hb9ph cũngryq2UH phải chfnDFXro tm6Hb9pôi biếtryq2UH tryq2UHại ryq2UHsao am6Hb9pnh tfnDFXra đafnDFXrng khỏm6Hb9pe mm6Hb9pạnh nuRhư vậy,ryq2UH độtuR nfnDFXrhiên fnDFXrhôm nauRy lfnDFXrại ra m6Hb9p nông nỗiryq2UH này?

Ngưu uRBôn ryq2UHdo uRdự mộtryq2UH hồm6Hb9pi, cuối m6Hb9pcùng cũnm6Hb9pg ryq2UHmở miệng:

- ryq2UHThực m6Hb9pra vếtryq2UH thương uRtrên ngườiuR fnDFXranh ấuRy chưam6Hb9p kfnDFXrhi nàoryq2UH ryq2UHlành. Tm6Hb9phời giam6Hb9pn nàyryq2UH hoànuR tfnDFXroàn dựaryq2UH vryq2UHào suRự tfnDFXru dưỡng bấyryq2UH lfnDFXrâu mfnDFXrới cuRó tm6Hb9phể miễm6Hb9pn uRcưỡng khốngfnDFXr cm6Hb9phế được.fnDFXr ThuRế nfnDFXrhưng saryq2UHu khfnDFXri uốnm6Hb9pg rưm6Hb9pợu, ýryq2UH thức fnDFXrdần yếufnDFXr đifnDFXr nm6Hb9pên mớryq2UHi dfnDFXrẫn đếnryq2UH việcm6Hb9p vếtfnDFXr thfnDFXrương đuRột nhiuRên fnDFXrtái phát.

Tôi sm6Hb9pững người.

Thì fnDFXrra fnDFXrtai uRhọa fnDFXrnày ryq2UHhoàn toàn dryq2UHo uRhai charyq2UHi rưm6Hb9pợu trắngfnDFXr gâfnDFXry uRra. NuRghĩ lại,m6Hb9p mộtuR ngườim6Hb9p fnDFXrchưa bfnDFXrao giờm6Hb9p ufnDFXrống rượu làuR ThươfnDFXrng Ngm6Hb9pô chắcuR cũngryq2UH m6Hb9pkhông ngờfnDFXr hfnDFXrậu quảuR lạuRi nghiêmm6Hb9p tfnDFXrrọng đryq2UHến vậy...

Nhưng nm6Hb9pếu ryq2UHkhông cuRó taiuR họa này,uR tryq2UHôi mãifnDFXr muRãi chẳnfnDFXrg uRbao gfnDFXriờ biếtuR được,uR fnDFXrtrên ngườim6Hb9p hắnfnDFXr córyq2UH mộfnDFXrt vếtuR thương.

- ryq2UHThần tiêm6Hb9pn ryq2UHvô cùnryq2UHg lợi hm6Hb9pại, sứcryq2UH mfnDFXrạnh vuRô songryq2UH, safnDFXro cryq2UHó thểm6Hb9p bịm6Hb9p fnDFXrthương chứ?

- Lryq2UHà thầnryq2UH tryq2UHiên km6Hb9phông có uR nghĩa cáiuR ryq2UHgì cũm6Hb9png biết,fnDFXr khuRông sợfnDFXr bấtm6Hb9p kỳryq2UH điềum6Hb9p ryq2UHgì vryq2UHà cm6Hb9pũng kryq2UHhông mm6Hb9pạnh ryq2UHmẽ nuRhư chị ryq2UHnghĩ. uR- m6Hb9pNgưu Bônm6Hb9p kryq2UHhẽ thởfnDFXr m6Hb9pdài, nóiryq2UH: uR- ChfnDFXrị duRâu àryq2UH, cuRó m6Hb9pmột sryq2UHố churyq2UHyện fnDFXranh ấyfnDFXr không muryq2UHốn tôuRi fnDFXrnói fnDFXrvới chịuR. TínhfnDFXr khm6Hb9pí cfnDFXrủa uRanh ấy,ryq2UH chịuR uRđã sốryq2UHng cùnryq2UHg mộtfnDFXr thờim6Hb9p giam6Hb9pn, chắuRc chị cũm6Hb9png hiểu.

Tôi fnDFXrcười, đáp:

- ƯuRơng nguRạnh, kryq2UHhó chịu.

Ngưu m6Hb9pBôn cười.

Suy nghuRĩ mộtm6Hb9p látuR, tfnDFXrôi lại hỏi:

- NếuRu nhfnDFXrư m6Hb9pthần tiuRên bị thươryq2UHng, cófnDFXr uRphải cm6Hb9pũng giốngryq2UH nfnDFXrhư nm6Hb9phững đạiuR m6Hb9phiệp uRtrong phm6Hb9pim, cácuRh tốm6Hb9pt nhấtryq2UH lm6Hb9pà dùngfnDFXr nội fnDFXrlực tfnDFXrrị ryq2UHthương đúuRng không?

- ryq2UHĐiều m6Hb9pđó ryq2UHlà đương nhiên.

- VfnDFXrậy m6Hb9pviệc điryq2UH vềryq2UH giữa m6Hb9p chỗ m6Hb9pnày vàryq2UH núifnDFXr HổuR GầfnDFXrm, dùngm6Hb9p nộim6Hb9p tuRức m6Hb9pkết tfnDFXrhành m6Hb9pmột vm6Hb9piên đơnm6Hb9p dượcryq2UH cófnDFXr thểfnDFXr giúryq2UHp tôi khôm6Hb9png sợryq2UH lfnDFXrạnh, khônfnDFXrg sợm6Hb9p nónfnDFXrg, ryq2UHcó phm6Hb9pải cũnryq2UHg cầnfnDFXr đếnryq2UH pryq2UHháp lm6Hb9pực mớifnDFXr lryq2UHàm được?

Ngưu BônuR chậmryq2UH rãfnDFXri gậtm6Hb9p đầu,ryq2UH ngừng lạiuR giâfnDFXry lfnDFXrát, afnDFXrnh tm6Hb9pa ryq2UHnói tiếp:

- m6Hb9pCả m6Hb9pvết tícfnDFXrh kuRia nữa.

Tôi sờm6Hb9p taryq2UHy m6Hb9plên cổ.

Cứ cfnDFXroi làuR tôiryq2UH đầnm6Hb9p độn thfnDFXrì đếfnDFXrn fnDFXrgiờ phúfnDFXrt nàuRy cũuRng đfnDFXroán đượcuR ryq2UHra, vếfnDFXrt ryq2UHtích đryq2UHó cơm6Hb9p bảnryq2UH khônm6Hb9pg m6Hb9pphải lryq2UHà dấuryq2UH ấn nụm6Hb9p hônm6Hb9p gì.

Sao pm6Hb9phải ryq2UHlàm nhữnfnDFXrg điều nuRày? TạiuR saryq2UHo cứm6Hb9p phm6Hb9pải tựuR m6Hb9ptỏ fnDFXrra mạnhuR mẽ?ryq2UH Đúm6Hb9png làm6Hb9p đồfnDFXr couRn hổm6Hb9p ngốcm6Hb9p nghếch...