You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1Mh0 PohLJk- TìnPohLJkh Mhtrạng vết thương

 

Sau khpMGczUi bốMh mẹMh pMGczUđi chơMhi một vòngPohLJk thỏapMGczU PohLJkthê kzueYcvề nước,kzueYc giữaMh chuyếnpMGczU đpMGczUi phpMGczUải chuykzueYcển pMGczUsang PohLJkđi Mhtàu hỏapMGczU kzueYcnên tPohLJkranh thủ mangpMGczU cMhho tMhôi đồpMGczU ăPohLJkn, PohLJkđồ chMhơi lẫnMh PohLJkđồ dùnpMGczUg, nkzueYchân tikzueYcện cpMGczUũng kzueYcghé pMGczUthăm luônMh, khôpMGczUng ngờ cònPohLJk pMGczUnhân tiệpMGczUn ngkzueYcắm đượcPohLJk cPohLJkả kzueYcthân tkzueYchể đẹpkzueYc tPohLJkươi nkzueYchư hpMGczUoa kzueYccủa mộtMh têpMGczUn pMGczUcon trPohLJkai lạPohLJk mặt...

Về vấpMGczUn đềMh yPohLJkêu đpMGczUương, tôi tươngpMGczU đốikzueYc PohLJktự dopMGczU. NgpMGczUay từMh pMGczUnhỏ tôkzueYci đãkzueYc lpMGczUuôn tâPohLJkm niPohLJkệm "PohLJkLà kzueYccon gPohLJkái, PohLJkphải yêu ngườMhi đànkzueYc pMGczUông tửMh tế".kzueYc TrMhên coPohLJkn đườngMh yêu,Mh kzueYctôi chạykzueYc hùnPohLJkg hục,Mh chếtPohLJk Mhcũng không kzueYcngoái đầukzueYc lại.

Bố Mhmẹ PohLJkluôn ápPohLJk dụng phưpMGczUơng phápkzueYc gikzueYcáo dụpMGczUc rấkzueYct phónpMGczUg kkzueYchoáng vớiMh tkzueYcôi, chỉpMGczU cMhó PohLJkduy nhấtpMGczU Mhhai yMhêu cầu,Mh mMhột là "PhkzueYcải họPohLJkc tốt",Mh hkzueYcai lMhà "PohLJkKhông đượckzueYc chịkzueYcu thiệt".

Về Mhyêu cầPohLJku PohLJkthứ hpMGczUai, kzueYccụ thể Mhđối vớipMGczU vấnPohLJk đềpMGczU kzueYcquan hMhệ nkzueYcam nữ,kzueYc mẹpMGczU pMGczUtôi giảiPohLJk thpMGczUích: TkzueYcrước kkzueYchi cókzueYc đPohLJkược tờMh đăkzueYcng ký PohLJkkết hôn,PohLJk nhấtPohLJk PohLJkđịnh phảikzueYc giữkzueYc chiếnMh Mhlũy củapMGczU mình.

Vì tPohLJkhế, Mhcảnh tượngMh ngày hMhôm napMGczUy hoànPohLJk toànMh nMhói PohLJkrõ PohLJkrằng, cMhhiến lũyMh củakzueYc tôkzueYci đãkzueYc tMhhất thủ...

Tôi nghĩpMGczU mìnkzueYch pMGczUnên lắcPohLJk lắc cáipMGczU đMhầu nkzueYchư vừapMGczU cắnkzueYc thuốMhc, đểpMGczU nhữngPohLJk kzueYcdòng nướckzueYc mPohLJkắt đPohLJkau khpMGczUổ bakzueYcy tứpMGczU tunkzueYcg, đồngPohLJk thời PohLJk khóc nấcPohLJk lêpMGczUn, nóiPohLJk npMGczUhững cMhâu thừpMGczUa thkzueYcãi kzueYcnhư: "KhônkzueYcg phảiPohLJk vậy,kzueYc khônkzueYcg phảipMGczU vậMhy, không phảkzueYci PohLJknhư bốkzueYc mkzueYcẹ trônkzueYcg thấy,PohLJk bốkzueYc mẹPohLJk kzueYchãy nghMhe kzueYccon Mhgiải thích..."

Nhưng Mhtôi lạPohLJki khkzueYcông Mhnhẫn tâm nPohLJkhìn PohLJkthấy bốpMGczU mẹpMGczU kzueYcở tuổkzueYci PohLJknày rồipMGczU màkzueYc vMhẫn ppMGczUhải nhảypMGczU pMGczUbổ lêkzueYcn, kzueYcbịt tpMGczUai, qupMGczUát mắng: PohLJk "Con nóiPohLJk điMh, coPohLJkn nóMhi pMGczUxem chPohLJkuyện kzueYcnày làPohLJk thếMh nàoPohLJk, PohLJkmẹ khôPohLJkng nghMhe, mẹPohLJk khôngPohLJk nghe, mpMGczUẹ kPohLJkhông muMhốn nPohLJkghe gìkzueYc hết...".

Nghĩ vậyPohLJk, tôkzueYci chuẩkzueYcn bị nhảykzueYc pMGczUra ôkzueYcm chPohLJkân họ,PohLJk pMGczUgào khkzueYcóc: "MhBố mẹpMGczU ơi,PohLJk cPohLJkon pMGczUxin lỗiMh bpMGczUố mPohLJkẹ, coPohLJkn lpMGczUà đứaPohLJk bất hiếu,PohLJk kzueYcbố mpMGczUẹ cứkzueYc copMGczUi nMhhư khônPohLJkg cóPohLJk đPohLJkứa cPohLJkon gáiMh này...".

Kết qpMGczUuả pMGczUlà cảkzueYcm xúPohLJkc của tôikzueYc Mhvẫn cpMGczUhưa bpMGczUộc PohLJklộ thpMGczUì bốpMGczU mẹMh đãPohLJk PohLJknhẹ PohLJknhàng pMGczUrời khPohLJkỏi phònMhg ngủ,pMGczU cònpMGczU PohLJktâm lkzueYcý đóng kzueYccửa lạikzueYc chpMGczUo kzueYcchúng tôi.

Gene dkzueYci truyềkzueYcn củakzueYc loài ngườikzueYc vôMh pMGczUcùng mạnh,Mh kzueYccó tPohLJkhể kzueYcsinh kzueYcra Mhmột đMhứa cPohLJkon cpMGczUó hệpMGczU pMGczUthống thầnMh kzueYckinh vữnPohLJkg hkzueYcơn cả pMGczU tòa nhkzueYcà Mhđô thị,PohLJk tMhhì cấupMGczU tạoMh bPohLJkộ kzueYcphận củaMh Mhbên cMhấp tipMGczUnh trùPohLJkng vPohLJkà bênMh nopMGczUãn tkzueYcử tuyệtPohLJk đối khônMhg pMGczUđược pMhhép xkzueYcem thường.

Do pMGczUđó, kzueYctôi PohLJkcó lkzueYcý PohLJkdo tin tưởngkzueYc rằpMGczUng, đốiPohLJk vpMGczUới bốkzueYc mẹPohLJk tôikzueYc, việcMh Mhtận mắtkzueYc nhMhìn kzueYcthấy cpMGczUon gáiPohLJk chưaPohLJk kMhết hônkzueYc đkzueYcã sống chunkzueYcg vớipMGczU mMhột ngưPohLJkời đàPohLJkn kzueYcông, tMhhực kzueYcra chỉPohLJk lpMGczUà chuypMGczUện pMGczUto hơkzueYcn hpMGczUạt vkzueYcừng, Mhhạt đPohLJkỗ một kzueYcchút màMh thôi.

Đương nhiên,pMGczU Mhtôi càng cópMGczU lPohLJký pMGczUdo tkzueYcin rằnMhg, tấtMh ckzueYcả thựkzueYcc chấtMh lPohLJkà sựMh PohLJkyên lặnMhg pMGczUtrước cPohLJkơn bão...

Tôi kpMGczUhông biếMht hokzueYcạt độMhng tâm Mhlý củaPohLJk ThươnPohLJkg NgpMGczUô cókzueYc PohLJkphong phúMh đaMh kzueYcdạng nhưPohLJk tôiPohLJk khPohLJkông, chMhỉ Mhthấy bàpMGczUn takzueYcy pMGczUbị tôi nắmMh lấkzueYcy pMGczUcủa hpMGczUắn lúPohLJkc lkzueYcạnh, lúcPohLJk Mhnóng vPohLJkà cònMh pMGczUkèm thPohLJkeo tPohLJkriệu chứMhng củakzueYc bệnh Mh Parkinson1 nữa.

1 BệMhnh ParkkzueYcinson (hMhay còn gọiMh làPohLJk PMhD) kzueYclà mộtkzueYc loạikzueYc rốMhi loạnPohLJk PohLJkthoái hkzueYcóa pMGczUcủa pMGczUhệ tkzueYchần kkzueYcinh kzueYctrung ươnPohLJkg, làm pMGczU suy PohLJkyếu kpMGczUhả nănMhg vậnpMGczU độngpMGczU, lpMGczUời nópMGczUi, vMhà cáckzueYc Mhchức pMGczUnăng khác.TrpMGczUiệu chứngMh vậnpMGczU động củapMGczU bệnhMh lpMGczUà PohLJkrun, cPohLJkứng, chMhậm chạkzueYcp, Mhtư thếMh bấtMh ổnMh định.

Tôi hắngkzueYc pMGczUgiọng PohLJkan ủi:

- MhĐó lPohLJkà bpMGczUố mẹkzueYc tôiPohLJk. Anh yêMhn pMGczUtâm đi.kzueYc HọPohLJk đềuMh pMGczUlà nhữnkzueYcg cpMGczUông dpMGczUân tốtpMGczU luMhôn tPohLJkuân thủkzueYc phMháp luPohLJkật, PohLJksẽ kPohLJkhông làm Mh gì bạopMGczU kzueYclực đâu.

Thương NPohLJkgô PohLJklặng lẽpMGczU kéo PohLJkchăn lêpMGczUn rồPohLJki tMhhu pMGczUmình vkzueYcào đMhó, tôipMGczU đànhPohLJk phảpMGczUi pMGczUthay đổiPohLJk pMGczUcách nói:

- PohLJkMẹ tMhôi lMhà PohLJkgiảng viêkzueYcn dạy kzueYcMỹ thpMGczUuật tronkzueYcg PohLJktrường đạMhi họpMGczUc. TronMhg cuộcPohLJk đờMhi kzueYcnày, pMGczUviệc bpMGczUà nPohLJkhìn thpMGczUấy đkzueYcàn ông khôngpMGczU mPohLJkặc quầnpMGczU áoMh còpMGczUn nhiềMhu hơnkzueYc cảkzueYc việcpMGczU aMhnh trônkzueYcg tpMGczUhấy kzueYchổ cpMGczUái kzueYckhỏa Mhthân chạy. BốkzueYc kzueYctôi lạiPohLJk càpMGczUng khôPohLJkng vpMGczUấn đề.PohLJk kzueYcCái akzueYcnh cpMGczUó Mhthì ônpMGczUg ấPohLJky cũnkzueYcg có,Mh chẳkzueYcng vikzueYcệc gpMGczUì phải mấtMh mặt.

Thương NgkzueYcô lặngMh Mhlẽ PohLJktrùm chăn lpMGczUên mặt.

Dù thếPohLJk nàoPohLJk, cokzueYcn dpMGczUâu xấu đếnPohLJk mấypMGczU pMGczUcũng ppMGczUhải gặpkzueYc bốMh mpMGczUẹ chồpMGczUng, pMGczUcon PohLJkthú đẹpkzueYc cũnpMGczUg vậy,pMGczU khôkzueYcng thoátMh khỏikzueYc kzueYcsố PohLJkmệnh bị kéoPohLJk Mhra ngoàPohLJki triểnPohLJk lãm.

May mPohLJkà tủpMGczU quầkzueYcn ápMGczUo ở tPohLJkrong phònPohLJkg tôpMGczUi. SapMGczUu kzueYckhi PohLJkăn PohLJkmặc cMhhỉnh tkzueYcề, tôPohLJki vàpMGczU TPohLJkhương NgkzueYcô đàngPohLJk hoàpMGczUng, nghiêm Mhchỉnh từpMGczU PohLJktrong phòMhng bướcMh ra.

Bố tkzueYcôi pMGczUđang gácpMGczU chânPohLJk lên PohLJkxem Mhtivi ởpMGczU PohLJkphòng kMhhách, ckzueYcòn Mhmẹ thkzueYcì Mhbận làmkzueYc bữapMGczU sáPohLJkng kzueYctrong bếpMh. KhôngMh Mhkhí gia pMGczUđình rấtkzueYc hòaMh nhãPohLJk, vuPohLJki vẻ.

Trông thấyMh chúngpMGczU tôiPohLJk, bốpMGczU cười, gậtMh đầupMGczU chào,PohLJk nói:

- DậypMGczU Mhrồi đấPohLJky à?

Mẹ tôipMGczU lkzueYcại tiệnPohLJk miệnkzueYcg hỏi:

- pMGczUCon yêuMh, ckzueYcon PohLJkmua bánh bpMGczUao chkzueYcay nkzueYcày ởPohLJk đâkzueYcu thếkzueYc? BốPohLJk vpMGczUà mPohLJkẹ pMGczUtìm Mhmãi pMGczUmà khMhông mMhua được.

Tôi lắkzueYcc đầu:

- CopMGczUn kpMGczUhông biết...

Mẹ tôikzueYc ngạckzueYc nhiên:

- KhônkzueYcg ppMGczUhải Mhcon mua sao?

Thương NMhgô nhMhỏ nhẹkzueYc đáp:

- BPohLJkánh bpMGczUao cMhhay Mhđó mukzueYca ở tiệkzueYcm bánhMh kzueYcbao TPohLJkiểu DưPohLJkơng, cáckzueYch đMhây khoảkzueYcng hơMhn bpMGczUa câkzueYcy sPohLJkố ạ.

Mẹ Mhtôi quaPohLJkn sákzueYct hắnpMGczU một Mh lúc, pMGczUgật gậtpMGczU đầuMh nhPohLJkưng néMht PohLJkmặt càkzueYcng PohLJklộ vẻkzueYc ngạcpMGczU nhiêMhn hơn.

Là Mhcon Mhgái ruộPohLJkt cMhủa mẹ, tôipMGczU nkzueYcghĩ mìnMhh cPohLJkó PohLJkthể PohLJkhiểu kzueYcvì sapMGczUo cókzueYc kzueYcsự ngạcMh nhiPohLJkên này.

Hiển nhikzueYcên PohLJkviệc đipMGczU Mhxa như vậypMGczU chpMGczUỉ đMhể mpMGczUua kzueYcmấy cápMGczUi pMGczUbánh bMhao chakzueYcy hoMhàn toPohLJkàn PohLJkkhông thểPohLJk gkzueYciải thpMGczUích đượPohLJkc tại sMhao sMhau khMhi mMhua vềMh, TkzueYchương MhNgô khôPohLJkng gọPohLJki tôiMh Mhdậy Mhăn pMGczUngay cpMGczUho nónPohLJkg mpMGczUà Mhlại cMhởi sạch đồkzueYc rPohLJka quấPohLJkn lấykzueYc tôi...

Tuy nhiên,pMGczU nhậnpMGczU tkzueYchấy sự pMGczU tình nguypMGczUện hkzueYcao cônMhg pMGczUtốn kzueYcsức chuẩnPohLJk bPohLJkị bữaPohLJk sánMhg cpMGczUho tôiPohLJk củaMh hắkzueYcn, kzueYcnên skzueYcắc Mhmặt pMGczUmẹ tôi cũMhng ckzueYcó cpMGczUhút nPohLJkhân từ.

Tôi chộMhp pMGczUlấy Mhthời pMGczUcơ giới thiệu:

- BPohLJkố, mẹPohLJk, đâyMh làPohLJk Thương NPohLJkgô... kzueYc- MhNghĩ kzueYcmột lákzueYct, tMhôi Mhvội vàngkzueYc nóPohLJki thêmkzueYc cảPohLJk PohLJkhọ: kzueYc- PpMGczUhó ThươPohLJkng Ngô.

Lúc nàPohLJky, apMGczUnh chàng ThươngpMGczU MhNgô kzueYcáo quầkzueYcn chkzueYcỉnh tpMGczUề, Mhcử cMhhỉ thapMGczUnh tkzueYchoát bướkzueYcc lMhên nửaMh bước,pMGczU pMGczUhơi cúMhi người. NétMh mặtMh vpMGczUà giMhọng nóikzueYc Mhlễ phépMGczUp, từpMGczU tốnPohLJk đếnPohLJk nỗipMGczU kzueYckhông nPohLJkhận pMGczUthấy vMhẻ cPohLJkăng thẳPohLJkng nào:

- MhCháu chpMGczUào hapMGczUi bác.

Tôi Mhhết sMhức ngPohLJkạc nhiên.

Vì PohLJktrước đPohLJkó tMhôi thpMGczUực ra kzueYc có chkzueYcút Mhlo lắpMGczUng, Mhkhông biếPohLJkt nênPohLJk đểkzueYc ThươkzueYcng NgMhô gọMhi kzueYcbố pMGczUmẹ mìnpMGczUh nPohLJkhư thếMh nào.pMGczU VMhị thầMhn tiên hpMGczUai nghìMhn tukzueYcổi Mhvà nkzueYcgười phàkzueYcm trPohLJkần mấykzueYc chụcMh tuổi,kzueYc pMGczUcho dùPohLJk kzueYcở phươkzueYcng diệMhn tuổi Mh tác PohLJkhay cấpkzueYc bậcPohLJk đềuMh khôPohLJkng dễPohLJk ppMGczUhân vaPohLJki kzueYcvế. KhônpMGczUg ngờpMGczU hắPohLJkn PohLJklại gọikzueYc PohLJktrơn trpMGczUu, khôngkzueYc chút dPohLJko dựpMGczU PohLJkđến thế.

Bố tôMhi đMhứng Mhlên, PohLJkbắt tay thMhân mậkzueYct PohLJkvới ThươnPohLJkg NpMGczUgô, nói:

- TôipMGczU gọipMGczU chPohLJkáu làpMGczU TiểpMGczUu Phó khôngpMGczU vấkzueYcn kzueYcđề gpMGczUì chứ?

- Dạ.pMGczU KhpMGczUông vPohLJkấn đềpMGczU pMGczUgì ạ.

Bố tôpMGczUi nởpMGczU nụkzueYc cườiPohLJk hiền hòakzueYc, thâMhn mậtkzueYc nói:

- ĐpMGczUi pMGczUnào. kzueYcChúng tMha PohLJkra ngoài pMGczUhút đMhiếu thuốc.

Thương NgpMGczUô sữpMGczUng người.

- CháupMGczU khônpMGczUg hútpMGczU thuốc sao?

Thương NgkzueYcô vộipMGczU gậtkzueYc đầu, nói:

- ĐMhương pMGczUnhiên lPohLJkà cóPohLJk ạ. ChỉMh cPohLJkó đikzueYcều, cháu...PohLJk pMGczUđúng lMhúc chPohLJkáu hkzueYcút hếPohLJkt tpMGczUhuốc rồi.

- KhônMhg Mhsao, hútPohLJk tpMGczUhuốc của bác.

Bố tPohLJkôi hpMGczUào Mhphóng rpMGczUút từ trPohLJkong tMhúi Mhra baPohLJko thuốcPohLJk vpMGczUà chikzueYcếc bậtPohLJk lửMha rồipMGczU chậmPohLJk rãpMGczUi Mhđi rPohLJka trước,Mh rpMGczUa đếnMh cpMGczUửa lại nóiMh thêm:

- TrMhời lMhạnh kzueYcthế này, nMhhân tiệnPohLJk tMha kzueYcra ngoàiMh uốngPohLJk lpMGczUy rkzueYcượu kzueYccho pMGczUấm người.

Sắc mặtpMGczU ThươnkzueYcg NPohLJkgô bỗngkzueYc trở kzueYcnên tkzueYcrắng bệcMhh, hắnPohLJk khẽPohLJk rítkzueYc mộtMh câkzueYcu Mhqua kkzueYcẽ răng:

- NhpMGczUà epMGczUm đúngkzueYc làPohLJk có thPohLJkói qukzueYcen sánMhg sPohLJkớm đãPohLJk upMGczUống rượu...

Tôi PohLJkthấy Mhtình hình khôngkzueYc ổn,PohLJk vộMhi kéPohLJko tkzueYcay hPohLJkắn PohLJklại, thkzueYcầm thì:

- ĐừPohLJkng cPohLJkó nóikzueYc kzueYcvới tôi lpMGczUà Mhanh khôPohLJkng biếtpMGczU hútpMGczU thupMGczUốc, uPohLJkống rưkzueYcợu đấykzueYc nhé.

Hắn khôngkzueYc trảpMGczU lờPohLJki, ánh Mh mắt PohLJktỏ vẻpMGczU khôngpMGczU hềMh pMGczUsợ Mhchết, giốnPohLJkg PohLJknhư vpMGczUị Mhanh Mhhùng hPohLJky sipMGczUnh vPohLJkì nghMhĩa Mhlớn, kzueYcngẩng cao Mhđầu bướcMh đi.

Tôi vàPohLJk PohLJkmẹ thonMhg PohLJkthả pMGczUăn xong bữapMGczU sMháng, Mhhai ngườiMh vpMGczUẫn Mhchưa về.

- PohLJkTheo mẹ,PohLJk bốMh kzueYcsẽ làMhm gì ThươngMh Ngô?

Mẹ tôiMh vừaPohLJk quétMh dọn kzueYcphòng kzueYcvừa lpMGczUạnh lùPohLJkng đáp:

- VikzueYcệc củpMGczUa đàkzueYcn ônPohLJkg, phụ nữPohLJk khôngkzueYc cầnkzueYc biết.

Sau khMhi đãkzueYc dọnpMGczU dẹpkzueYc xoPohLJkng xuôi, gpMGczUiọng mẹkzueYc vẫnPohLJk lạnhPohLJk lùng:

- SaPohLJko khôPohLJkng thấyPohLJk dpMGczUụng cụ PohLJk phòng pMGczUtránh củaMh pMGczUcác ckzueYcon đâu?

Tôi nhấPohLJkt tMhhời kpMGczUhông phảMhn ứng gì,PohLJk kzueYcmẹ nMhói tiếp:

- CoMhn vàpMGczU bốPohLJk coPohLJkn đều Mh không phPohLJkải làkzueYc nhPohLJkững nMhgười bkzueYcảo thủ,pMGczU luônPohLJk Mhcó qpMGczUuan niệkzueYcm pMGczUhiện đạPohLJki. NhưngpMGczU kzueYccon àkzueYc, dù PohLJkcho rằnpMGczUg sốnMhg chMhung trướckzueYc hkzueYcôn pMGczUnhân khôngpMGczU thPohLJkiệt thMhòi gìkzueYc, nhPohLJkưng chưpMGczUa cướMhi đãPohLJk mangkzueYc bầu Mhthì ngườikzueYc chịupMGczU thikzueYcệt chắcMh chMhắn PohLJklà kzueYccon đấy.

Tôi hiMhểu PohLJkra rồMhi, PohLJký kzueYccủa mẹ làPohLJk tropMGczUng nhMhà lpMGczUúc nàPohLJko cũnPohLJkg phảikzueYc cóPohLJk bPohLJkao ckzueYcao sMhu DuPohLJkrex dựMh phòng...

- Mẹ,PohLJk coPohLJkn vàMh kzueYcanh kzueYcta thật spMGczUự PohLJkkhông phải...

- ThôMhi đưpMGczUợc, thPohLJkôi được, chuyệPohLJkn cPohLJkủa coMhn, bốPohLJk Mhmẹ PohLJkkhông quản.

Mẹ Mhgạt PohLJkphăng lờiPohLJk giải thíchMh củapMGczU tôMhi, thẳnPohLJkg thừngMh đếnpMGczU nỗiPohLJk khpMGczUiến tPohLJkôi pPohLJkhải rpMGczUơi pMGczUlệ. TiPohLJkếp đkzueYcó, Mhmẹ lạiPohLJk vỗpMGczU má pMGczUtôi PohLJkan ủi:

- ApMGczUnh chànPohLJkg đóMh đượPohLJkc kzueYcđấy. Quả npMGczUhiên khôngpMGczU hổMh làPohLJk Mhcon cápMGczUi mẹ,PohLJk rấMht biếtMh chPohLJkọn người.

Tôi cườiPohLJk gượnkzueYcg, nói:

- PohLJkMẹ thấkzueYcy vkzueYcóc dpMGczUáng của ngườiPohLJk tpMGczUa đkzueYcẹp à...

- CpMGczUon thPohLJkì biếtkzueYc cPohLJkái gì? PohLJk Khi Mhkhông Mhcó quầnkzueYc áoPohLJk chPohLJke đậyPohLJk chínMhh lkzueYcà kzueYclúc pMGczUdễ nkzueYchận rMha bảnpMGczU chMhất cMhon kzueYcngười nhất.

Tôi tiPohLJkn rằngkzueYc, đâypMGczU làMh những pMGczUlời pMGczUtâm hukzueYcyết từkzueYc kMhinh nghiệmkzueYc củkzueYca mẹ.

Nhớ nPohLJkăm đó,Mh kzueYcvì mẹPohLJk vàpMGczUo nhầm phMhòng tắmpMGczU kzueYcnam kzueYcsinh PohLJktrong trường,kzueYc giữaMh tPohLJkiếng hòPohLJk hétPohLJk củaPohLJk đkzueYcám napMGczUm kzueYcsinh, mpMGczUẹ ngắm trúngMh Mhmột pMGczUngười dùpMGczU khôngMh mảnMhh vảpMGczUi chkzueYce thâpMGczUn nhưnkzueYcg lạpMGczUi hùnMhg dũng,kzueYc PohLJkthản nkzueYchiên đứng tPohLJkrước mkzueYcặt pMGczUmẹ. NgườiMh đóMh spMGczUau nàPohLJky làpMGczU bốpMGczU tôi.

Dù sakzueYcu PohLJknày bốkzueYc tôiMh cPohLJkó kzueYcchủ động thừapMGczU nhận,PohLJk Mhlúc đóMh dpMGczUo bốpMGczU vừpMGczUa uốnpMGczUg mộtpMGczU lípMGczUt rượukzueYc NhMhị CkzueYcô ĐầuMh cùnkzueYcg vớpMGczUi pMGczUbạn, dẫn đPohLJkến cMhhóng Mhmặt, kzueYchoa mkzueYcắt, Mhdây thầnkzueYc kzueYckinh tạmMh thkzueYcời têMh kzueYcliệt nêMhn hPohLJkoàn pMGczUtoàn khkzueYcông biết chukzueYcyện gkzueYcì đaMhng xMhảy ra...

Vừa nghpMGczUĩ đếnkzueYc đây,kzueYc tMhôi bỗng ngửiMh thkzueYcấy mùkzueYci pMGczUrượu, tpMGczUrong lònkzueYcg chưPohLJka kpMGczUịp thMhan thầmPohLJk mộtPohLJk pMGczUcâu "HỏkzueYcng pMGczUrồi", thì đpMGczUã nPohLJkghe tMhhấy tiếnMhg bưkzueYcớc cMhhân nặngMh nkzueYcề, sakzueYcu đókzueYc trMhông thấypMGczU bốMh tôpMGczUi dkzueYcìu ThươngMh PohLJkNgô lảo đảoPohLJk tiếnkzueYc vào.

Tửu pMGczUlượng cpMGczUủa PohLJkbố tpMGczUôi rất khá,pMGczU kzueYcông gầnkzueYc nMhhư khônpMGczUg cpMGczUó đốiPohLJk kzueYcthủ. ĐôiPohLJk lúMhc tkzueYcôi cpMGczUòn nghkzueYci ngờMh rằngPohLJk cpMGczUó kpMGczUhi pMGczUbố kzueYctừng là nMhgười Mhlàm rưMhợu trêpMGczUn thkzueYciên đìnhPohLJk, vMhì uốnkzueYcg tpMGczUrộm rPohLJkượu nMhên bMhị đàMhy xukzueYcống trần gian.

Nhưng pMGczUdù pMGczUcó gpMGczUặp phkzueYcải tiên tMhửu Mhthật, ThươnkzueYcg NgôPohLJk chắpMGczUc cũnMhg khôngMh pMGczUsay đếnpMGczU pMGczUthất tpMGczUhểu thếpMGczU nàypMGczU, vìPohLJk theo tPohLJkính khPohLJkí kzueYccủa hắn,kzueYc cùkzueYcng lắmPohLJk pMGczUlà PohLJkkhông uống.

Có thPohLJkể vpMGczUì trướkzueYcc mặtkzueYc kzueYcbố tôi, Mhnên hắnMh thựckzueYc sựpMGczU vMhô cpMGczUùng nểkzueYc nang...

Tôi PohLJknhìn dánpMGczUg vẻMh đứng PohLJk không vữngMh củpMGczUa ThưPohLJkơng pMGczUNgô, thởPohLJk than:

- kzueYcBố vàPohLJk Mhanh tMha uốngMh nhiều không?

- KpMGczUhông nhipMGczUều. BPohLJkố uống nửPohLJka lít,PohLJk cMhậu tkzueYca uPohLJkống mộtpMGczU lítpMGczU. KhMhông pMGczUphải làpMGczU kzueYcbố Mhcố pMGczUý Mhép uổng,kzueYc kzueYcmà cậuPohLJk tPohLJka tựpMGczU nóiPohLJk bố lpMGczUà bPohLJkề trên,Mh Mhcậu PohLJkta rpMGczUất tôpMGczUn trọMhng, nênkzueYc cạnMh chMhén trước.

Như rảpMGczUnh PohLJkrỗi khMhông có PohLJkviệc PohLJkgì làmkzueYc, bkzueYcố đặpMGczUt ThươkzueYcng NMhgô Mhlên kzueYcghế sofPohLJka rMhồi cườikzueYc nhpMGczUư DMhi LpMGczUặc nói:

- BốkzueYc tưởnMhg cậuPohLJk chàng PohLJk này tửuPohLJk lượpMGczUng caMho, Mhai dèPohLJk mớMhi ukzueYcống hPohLJkai hớpMGczUp đpMGczUã kzueYcđổ rồi,Mh nhpMGczUưng cậupMGczU PohLJkta rPohLJkất pMhhong độ, Mhkiên quyếtpMGczU uốngkzueYc cạnpMGczU hPohLJkai chai.

Lúc Mhnày, kzueYcmặt TkzueYchương Ngô phừngPohLJk phkzueYcừng nhưMh kzueYcquả pMGczUtáo đỏ,pMGczU ngPohLJkhe thPohLJkấy PohLJkgiọng nóMhi nêpMGczUn gưPohLJkợng dpMGczUậy, khôngpMGczU ngờPohLJk Mhhắn vpMGczUẫn có thểPohLJk tkzueYchốt rpMGczUa kzueYcnhững ngônkzueYc từpMGczU rõMh ràpMGczUng, lịchPohLJk thiệp:

- PhậPohLJkn Mhcon cháMhu tkzueYcửu lượng khôngpMGczU tốtPohLJk, monPohLJkg bPohLJkác lượngPohLJk thứMh. LầnpMGczU sapMGczUu, chápMGczUu nPohLJkhất địnhPohLJk pMGczUsẽ chPohLJkuyện Mhtrò kzueYcvui vẻPohLJk PohLJksay sưa cMhùng bác.

Trước nkzueYchững Mhlời nókzueYci văn hopMGczUa pMGczUtrôi chảMhy củaMh kzueYchắn, PohLJkbố tôipMGczU cườPohLJki pkzueYchá lênMh. ÔnkzueYcg PohLJkđập tpMGczUay vàMho PohLJkbả vPohLJkai hắnkzueYc, khPohLJkiến hắn đaPohLJkng kzueYcngồi xiêPohLJku vẹokzueYc liềpMGczUn đổMh nhàopMGczU xuống.kzueYc TMhiếp đó,Mh pMGczUbố qupMGczUay saPohLJkng tôPohLJki, cườiMh kpMGczUhà khà nói:

- pMGczUChàng Mhtrai nàPohLJky khôngPohLJk tồi. QPohLJkuả nhiênpMGczU khôkzueYcng Mhhổ daMhnh coMhn pMGczUgái Mhbố, rấkzueYct biếtPohLJk chPohLJkọn người!

May mpMGczUà ThưkzueYcơng MhNgô không khkzueYcáng PohLJkcự đượcMh mpMGczUen rượupMGczU pMGczUnên Mhđã pMGczUlơ PohLJkmơ kzueYcngủ rồi,Mh khônPohLJkg pMGczUthì chẳnkzueYcg biếtMh hắkzueYcn sẽkzueYc vênPohLJkh váo Mhđến mứPohLJkc nào.

Tôi kkzueYchông kpMGczUìm đượcpMGczU cơn tứckzueYc giậnMh, pMGczUgằn giọng:

- BốMh vkzueYcà PohLJkmẹ tPohLJkhật Mhkhông hổ mộkzueYct cpMGczUặp, đếnkzueYc lpMGczUời nóikzueYc PohLJkcũng kzueYcgiống hệtMh npMGczUhau. ChẳnpMGczUg phảipMGczU trpMGczUước đâypMGczU bốPohLJk lukzueYcôn hôPohLJk hàpMGczUo là pPohLJkhải kzueYctìm chMho Mhbố PohLJkmột aMhnh chàngMh pMGczUnghìn Mhly khônkzueYcg kzueYcsay saokzueYc? HơnpMGczU nMhữa, ckzueYcòn pMhhải cùng bPohLJkố nupMGczUốt pMGczUmây nPohLJkhả khóMhi1 pMGczUmới được.PohLJk AnMhh tkzueYca đâMhu pMGczUcó đáPohLJkp ứngkzueYc đpMGczUược pMGczUyêu cMhầu đó.

1 ÝkzueYc Mhlà kzueYchút thuốckzueYc lá.

- MhCon thìMh Mhhiểu cáiMh gìpMGczU? - MộtkzueYc lầnpMGczU nữa,Mh PohLJkvề mPohLJkặt ngpMGczUôn PohLJkngữ, pMGczUbố vàPohLJk mẹMh lạiPohLJk giốngkzueYc Mhhệt nhPohLJkau: Mh- LkzueYcúc uốnpMGczUg rpMGczUượu, hút tPohLJkhuốc chípMGczUnh PohLJklà khpMGczUi Mhcó thểPohLJk kzueYcnhìn Mhthấy rõPohLJk nhMhất phẩmMh Mhchất củapMGczU mộpMGczUt ngườikzueYc đànPohLJk ông. CậpMGczUu chàMhng npMGczUày kkzueYchông ràPohLJknh cảkzueYc húPohLJkt thpMGczUuốc Mhlẫn uPohLJkống rượu,pMGczU nhưngpMGczU dùpMGczU hkzueYco kzueYcđến nỗikzueYc nướcpMGczU mắt nướcpMGczU mũiPohLJk pMGczUgiàn PohLJkgiụa, sakzueYcy pMGczUđến nỗiPohLJk PohLJkđi lMhại liPohLJkêu xPohLJkiêu, cũPohLJkng khôngkzueYc cókzueYc ckzueYchút Mhnào ănMh Mhnói hàm hồ.

Bố vPohLJkừa nóiPohLJk vừaPohLJk đưkzueYca takzueYcy ra vỗkzueYc vpMGczUỗ mákzueYc tôPohLJki, vềpMGczU mặtkzueYc PohLJkđộng PohLJktác Mhcũng PohLJkkhông khácPohLJk Mhgì mẹ:

- CMhon gáiMh ngpMGczUốc nghếpMGczUch ơi, ngườikzueYc tkzueYca lPohLJkàm nhưPohLJk vậkzueYcy làkzueYc vìMh cáMhi gì?kzueYc HơnMh nữa,PohLJk đànpMGczU ôngkzueYc pMGczUkhông hútpMGczU thuốcMh, kPohLJkhông uống rưkzueYcợu pMGczUthì cókzueYc gìpMGczU kzueYclà kMhhông tPohLJkốt? RốPohLJkt cuộcpMGczU ckzueYchỉ thỉnPohLJkh tkzueYchoảng mớPohLJki PohLJklàm bạnpMGczU rưpMGczUợu, bạn thuốckzueYc củakzueYc kzueYcta pMGczUthôi. pMGczUCó pMGczUthể khpMGczUỏe mạnPohLJkh điMh cùnpMGczUg coMhn pMGczUtrên suốtpMGczU quãnMhg đườnPohLJkg đpMGczUời mới Mhlà quakzueYcn trọMhng nhất.

Thoáng cáikzueYc Mhđã nângkzueYc cấp tpMGczUhành chuyệpMGczUn mpMGczUột đờiPohLJk rồi.

Tôi hMhoàn toàpMGczUn pMGczUbất lực, nói:

- kzueYcBố ngkzueYchĩ xPohLJka qMhuá rồi.Mh Bố chưakzueYc hỏMhi xepMGczUm aPohLJknh tPohLJka lPohLJkàm gìPohLJk. BMhố PohLJkkhông PohLJksợ apMGczUnh tMha làMh ănPohLJk màykzueYc, pMGczUkẻ trkzueYcộm PohLJkhay kẻkzueYc cắp sao?

Lúc kzueYcnày, mẹkzueYc tôipMGczU kéo valPohLJki lMhại, pMGczUphát kzueYcvào gáMhy tôpMGczUi mộtpMGczU cáipMGczU, nói:

- MhBố mẹpMGczU khMhông qpMGczUuan tâm ckzueYcậu tpMGczUa lMhàm gì,PohLJk chỉPohLJk cầnPohLJk cậMhu tPohLJka thậtPohLJk lònpMGczUg vớipMGczU ckzueYcon pMGczUlà pMGczUđược. kzueYcHơn nữa,Mh kzueYcngôn tpMGczUừ, cử cpMGczUhỉ củpMGczUa tpMGczUên nhPohLJkóc nPohLJkày, nPohLJkhìn Mhqua lMhà PohLJkbiết đượcPohLJk gkzueYciáo dụckzueYc pMGczUtử tpMGczUế. kzueYcVề phươnkzueYcg diệnPohLJk khí chấtpMGczU cũnpMGczUg khPohLJkông tồikzueYc, Mhnhư thkzueYcế còkzueYcn képMGczUm cỏiPohLJk gìpMGczU nữa?

Bố tôPohLJki đỡPohLJk lấMhy valPohLJki nói:

- NkzueYcếu npMGczUhư kPohLJkhông lọtkzueYc đưpMGczUợc vào mpMGczUắt ckzueYcủa bốMh mkzueYcẹ, PohLJkcon tưởngPohLJk cpMGczUậu PohLJkta sMhau khPohLJki pMGczUđi vớipMGczU bốPohLJk rồpMGczUi cókzueYc thểMh PohLJkchân taMhy Mhđầy đủ trpMGczUở pMGczUvề sao?

Tôi chẳnpMGczUg còMhn biPohLJkết nói gì.

Sau khpMGczUi Mhở chỗPohLJk tpMGczUôi haiMh tiếng bốnPohLJk mươkzueYci kzueYcphút, bốMh mẹkzueYc vộiPohLJk kzueYcđi ckzueYcho PohLJkkịp chuyếkzueYcn tàu.

Trong pMGczUkhoảng thờipMGczU gkzueYcian ngắn nkzueYcgủi đó,Mh ThươkzueYcng NgôPohLJk Mhđã uốngMh hapMGczUi chpMGczUai rượkzueYcu tMhrắng, hpMGczUút mộtPohLJk baMho thuMhốc, cMhhinh phục Mhđược ôPohLJkng bốMh luônpMGczU PohLJkcoi trMhọng nộiPohLJk tkzueYcâm củMha tkzueYcôi. CònkzueYc nữa,kzueYc ngMhay lầnPohLJk gặpMh đầuPohLJk tiênpMGczU, mẹ pMGczU tôi đPohLJkã nhìnkzueYc tpMGczUhấy hếPohLJkt hoMhàn toàMhn coPohLJkn ngườkzueYci hắn,kzueYc spMGczUau đPohLJkó cộnPohLJkg kzueYcthêm Mhsự kzueYcgiả pMGczUvờ rất thíPohLJkch hợp,Mh hắpMGczUn Mhđã chkzueYcinh phụcpMGczU bàpMGczU mẹkzueYc vốnpMGczU chỉpMGczU nhkzueYcìn nhậkzueYcn bkzueYciểu hipMGczUện kzueYcbên ngoàiMh. Thật khônkzueYcg phụcPohLJk kMhhông được.

 

Sau khkzueYci tiễkzueYcn bốpMGczU Mhmẹ về, tôiPohLJk tkzueYchấy ThưkzueYcơng NMhgô kzueYcđang nằmkzueYc ngủMh kzueYcngon lànhMh tkzueYcrên kzueYcghế soPohLJkfa. KMhhuôn mặtPohLJk Mhđỏ hồngMh của hắnPohLJk trônpMGczUg thậtPohLJk đMháng yêu.

Tôi róMhn rkzueYcén đếnkzueYc bMhên cạnh, kzueYcngồi xổkzueYcm xMhuống qupMGczUan sátpMGczU thậMht pMGczUkỹ. TôiPohLJk lẩkzueYcm bPohLJkẩm mộtkzueYc mình:

- pMGczUAnh đừngpMGczU cókzueYc PohLJkgiống như pMGczUBạch nươngMh PohLJktử đấy,kzueYc hkzueYcễ uốngMh sPohLJkay lpMGczUà hMhiện nguyênkzueYc kzueYchình. TPohLJkàng trữMh độnMhg vậkzueYct Mhbảo vệMh cấp mộtPohLJk củakzueYc quốpMGczUc kzueYcgia lkzueYcà phảikzueYc ngồiMh tù...

Chưa dứtMh lờkzueYci đãMh thấy hakzueYci mắtpMGczU lupMGczUôn nhắmkzueYc ngMhhiền củPohLJka hắnpMGczU mởpMGczU toMh, nhìnPohLJk thẳnkzueYcg, tôikzueYc giậkzueYct nảPohLJky mình.

- PohLJkCon yêu...

-... KhôngMh đượckzueYc gPohLJkọi tôi nhưMh vậy!

- CoPohLJkn yêupMGczU, ckzueYcon yêupMGczU, con yêu...

Thương NgôkzueYc dMhùng cáiMh giọng Mhlè nPohLJkhè nMhói kzueYcđi nóiPohLJk lạkzueYci cáckzueYch bốkzueYc mẹMh gọipMGczU pMGczUtôi Mhhồi bPohLJké rồMhi cườipMGczU phkzueYcá lên.

Tôi Mhnhìn trừngpMGczU trừng vàoMh mắtMh pMGczUhắn qMhuan pMGczUsát thMhật pMGczUkỹ, pMGczUdù đôipMGczU pMGczUmắt ckzueYcó cpMGczUhút mơMh màngMh nhưngkzueYc tkzueYcrông vẫnPohLJk rấkzueYct tỉnh:

- AMhnh gikzueYcả vPohLJkờ say!

- TpMGczUa đâMhu có..pMGczU. Mh- HắnkzueYc hiền Mh lành pMGczUngồi dậy:Mh kzueYc- TpMGczUa chpMGczUưa từnMhg PohLJkuống rượukzueYc nênPohLJk đãpMGczU sPohLJkay thpMGczUật, chkzueYcỉ PohLJkcó đkzueYciều PohLJkvẫn cốMh gPohLJkắng giữ cMhho tiPohLJknh pMGczUthần tỉnhPohLJk tkzueYcáo màpMGczU thôi.

- VậykzueYc nhữngpMGczU lờiPohLJk bốPohLJk mẹ tôiPohLJk nMhói vớipMGczU kzueYctôi PohLJklúc trước...

Hắn càngMh tỏpMGczU rPohLJka vôkzueYc tội hơn:

- ĐpMGczUể khPohLJkông làPohLJkm phikzueYcền đến cuộPohLJkc nóipMGczU chpMGczUuyện ckzueYcủa mPohLJkọi người,pMGczU tPohLJka chkzueYcỉ cópMGczU Mhthể giMhả vờkzueYc Mhbất tỉnhMh pMGczUnhân skzueYcự thôi.

Từ xấPohLJku Mhhổ chuyểpMGczUn thành Mh tức giậpMGczUn, npMGczUhưng tôMhi chẳngkzueYc bPohLJkiết lkzueYcàm cáchMh nàPohLJko, đànhPohLJk phảiMh đpMGczUi xửPohLJk lkzueYcý túipMGczU quàkzueYc pMGczUmà bốpMGczU mẹ mankzueYcg đến.

Thương kzueYcNgô cpMGczUhống tay lkzueYcên kzueYctrán nhkzueYcìn tôiPohLJk lụcMh pMGczUbới, nói:

- kzueYcBố mMhẹ pMGczUem PohLJkrất thúpMGczU vị!

- ĐươnMhg nhiêpMGczUn rồi.

- HọPohLJk đốiMh xkzueYcử vkzueYcới Mhem thật tốt.

- PohLJkNói thừa.

Thương PohLJkNgô khẽPohLJk mỉPohLJkm cười rồiMh thởMh than:

- BMhây pMGczUgiờ kzueYcta đPohLJkã hiểuMh Mhvì sao ekzueYcm vấPohLJkn vMhương thânpMGczU phậnMh làkzueYcm Mhngười đếnMh thế.kzueYc EpMGczUm khôMhng muốMhn rờPohLJki xpMGczUa họPohLJk đúng không?

Tôi kzueYcbĩu môkzueYci, biểuMh thị kzueYccâu hpMGczUỏi ngkzueYcớ pMGczUngẩn đóMh kkzueYchông đáPohLJkng đểPohLJk trảpMGczU lời.

- ThếPohLJk nhMhưng mộpMGczUt ngày nàoMh kzueYcđó họMh cPohLJkũng skzueYcẽ chMhết đi.

Tôi bkzueYcực dọc:

- ThMhần tkzueYciên cũMhng phải chếpMGczUt đúngpMGczU không?

Thương NgôMh chỉpMGczU cười, đápPohLJk lạiMh Mhmột ckzueYcâu chảMh liêPohLJkn quan:

- TiPohLJkểu Tường,kzueYc nếupMGczU ePohLJkm pMGczUmuốn làm ngườikzueYc thMhì pMGczUta sẽMh ởkzueYc pMGczUlại nPohLJkơi Mhnày vớiMh em.

Tôi cópMGczU nghPohLJke thkzueYcấy câu nóiPohLJk kzueYccủa PohLJkhắn, nhưngMh khônkzueYcg sứcMh kzueYcđâu màMh kzueYcsuy nkzueYcghĩ nhiều,pMGczU vpMGczUì pMGczUtrong lúMhc vớPohLJki tapMGczUy lêMhn ngăn pMGczUkéo, tôiPohLJk thkzueYcấy cóPohLJk mộMht tấmPohLJk thiệMhp mờiMh rkzueYcơi Mhra pMGczUtừ cMhuốn tạkzueYcp chíPohLJk cũ.

Trên PohLJkđó pMGczUcó gMhhi têMhn cô dpMGczUâu vàPohLJk kzueYcchú rMhể: TrPohLJkương ThầnkzueYc PohLJk- HạMh MhAn Kiệt.

Tôi thẫnMh thkzueYcờ kzueYccầm tấm thiệPohLJkp PohLJktrên kzueYctay, thekzueYco suMhy đoán,Mh đPohLJkây cókzueYc lkzueYcẽ pMGczUlà sMhau PohLJkkhi biếtMh TrươngPohLJk ThầPohLJkn hủyPohLJk bMhỏ hônpMGczU lễ, tPohLJkôi PohLJkđã tiệnPohLJk PohLJktay PohLJkkẹp tấmkzueYc thiệPohLJkp vàoPohLJk PohLJkcuốn Mhtạp PohLJkchí nàokzueYc đMhó. SakzueYcu đóPohLJk PohLJklại tpMGczUiện taPohLJky mang nkzueYcó vkzueYcề nhpMGczUà, rPohLJkồi tiPohLJkện tkzueYcay kzueYcvứt nPohLJkó vàpMGczUo gócPohLJk kzueYcnào đó,Mh rồiMh PohLJkban npMGczUãy Mhlại tiệnkzueYc tpMGczUay giở nókzueYc ra...

Thế nhưnpMGczUg nhữnPohLJkg điều nàyMh khôpMGczUng pMGczUphải làMh trMhọng điểmPohLJk, quapMGczUn Mhtrọng lpMGczUà kzueYccô PohLJkHạ kzueYcAn KiệPohLJkt pMGczUvà AMhngle HpMGczUạ cóMh liên qMhuan pMGczUđến nhapMGczUu không?

An KipMGczUệt pMGczU- Angle...

Nếu nhưkzueYc đPohLJkúng kzueYclà mộtPohLJk người tMhhì thếPohLJk nàoPohLJk nhỉ?

Đang spMGczUuy nghĩMh đếnkzueYc nỗi muốpMGczUn trMheo cổ,pMGczU đPohLJkâm đầuMh vàMho tườnMhg, thìkzueYc bkzueYcỗng ngMhhe thấkzueYcy gkzueYciọng ThươkzueYcng NgôpMGczU kpMGczUhe khẽ:

- PohLJkTiểu Tường,Mh tkzueYca nPohLJkgủ một látPohLJk, đếnpMGczU pMGczUtrưa PohLJkgọi tpMGczUa dậy,kzueYc chpMGczUúng kzueYcta rMha nMhgoài kzueYcăn nhé.

- Ừ!

Sau pMGczUkhi ThươngMh kzueYcNgô ngủ rpMGczUồi, tôpMGczUi liềkzueYcn chạkzueYcy kzueYcvào phònPohLJkg pMGczUngủ mởpMGczU máyMh tínhMh rPohLJka, vừMha lướtMh kzueYcweb, vừapMGczU tpMGczUhẫn thờ.

Trong tìnPohLJkh trạnpMGczUg đầuPohLJk óc trốngMh rỗng,kzueYc thờiMh pMGczUgian cMhhạy npMGczUhanh nhPohLJkư chpMGczUó dại,pMGczU PohLJkđến Mhlúc mắpMGczUt PohLJkcay cMhay tPohLJkôi pMGczUmới liếc nhìnMh Mhđồng hồPohLJk hPohLJkiển thịkzueYc gikzueYcờ bêMhn kzueYcdưới gPohLJkóc phảikzueYc PohLJkmàn hình.pMGczU LpMGczUúc nkzueYcày đãkzueYc kzueYclà mườPohLJki tpMGczUám gikzueYcờ bốn mưPohLJkơi bMhảy phút.

Tôi đứngPohLJk dậyMh vậnpMGczU pMGczUđộng tay chânPohLJk đãMh tMhê cPohLJkứng, đMhi rMha phòPohLJkng khách,PohLJk tPohLJkhấy ThươnkzueYcg NPohLJkgô vẫPohLJkn pMGczUđang Mhsay giấc,PohLJk tkzueYcư thế khMhông hPohLJkề thkzueYcay PohLJkđổi, xkzueYcem rPohLJka hắnMh tPohLJkhực Mhsự ngủpMGczU pMGczUrất saPohLJky. ĐừngkzueYc nóikzueYc làPohLJk pMGczUbữa trưa,kzueYc đếnkzueYc ngay cpMGczUả bữaMh Mhtối Mhcũng khôpMGczUng cầnkzueYc ăn.

Có lkzueYcẽ vìpMGczU cảpMGczU ngkzueYcày kpMGczUhông vận đMhộng nêpMGczUn kzueYclúc kzueYcnày pMGczUtôi Mhcũng PohLJkkhông thấPohLJky pMGczUđói, hoặPohLJkc hễMh tâMhm tkzueYcrạng khMhông kzueYcvui lạikzueYc không muMhốn ăn.

Đang địnhkzueYc chuMhẩn bkzueYcị qupMGczUay về phpMGczUòng sPohLJkuy nghkzueYcĩ tPohLJkiếp thPohLJkì pMGczUnhờ pMGczUánh sángpMGczU PohLJklờ mờpMGczU chiếpMGczUu kzueYcqua kzueYcô cửpMGczUa sMhổ, tôikzueYc tpMGczUhoáng thấy sắcMh mặtMh ThươngkzueYc PohLJkNgô cópMGczU gMhì đópMGczU kzueYckhông bìnhkzueYc thường.

Bật PohLJkđèn lpMGczUên, hìnhMh ảnh trướcPohLJk mắtkzueYc khiếnMh tôikzueYc sợkzueYc hãi.

Thương NgkzueYcô đMhang nằmpMGczU PohLJkthẳng đơ Mhtrên ghPohLJkế sopMGczUfa, mồkzueYc hôPohLJki pMGczUtúa Mhra khắMhp mpMGczUặt vàPohLJk đầu,pMGczU hapMGczUi vaPohLJki kzueYcco lạipMGczU, môMhi PohLJktrắng bệch nhưkzueYc thểMh đPohLJkang pMGczUphải chịpMGczUu đPohLJkựng kzueYcsự đàMhy đọapMGczU kzueYcđau đớn.PohLJk ThePohLJko kipMGczUnh nghipMGczUệm kzueYccủa tôPohLJki, tìnhPohLJk trạng kzueYcnày chPohLJkắc cPohLJkhắn khpMGczUông pkzueYchải dMho skzueYcay rượu.

Chẳng lkzueYcẽ PohLJklà bịPohLJk sốt?

Tôi lpMGczUay lPohLJkay nhưnkzueYcg hắn khônpMGczUg cóPohLJk phảMhn ứngMh gì.Mh pMGczUTôi đưPohLJka tapMGczUy rpMGczUa PohLJksờ tránpMGczU tkzueYchì thMhấy lạnhMh kzueYcnhư băMhng. TôiPohLJk hétpMGczU lớn vàokzueYc tMhai hắnpMGczU nPohLJkhưng cũnPohLJkg nkzueYchư đákzueYc chìmkzueYc xuốngpMGczU biển.

Hãy pMGczUnói Mhcho pMGczUtôi biết, kzueYcthế pMGczUnày làPohLJk thếkzueYc nào?

Tôi hoảnPohLJkg hốt.

120, 11pMGczU0, 11Mh9, 911...PohLJk hàng Mhloạt sốkzueYc điệkzueYcn tpMGczUhoại PohLJkhiện rpMGczUa tMhrong đầuMh nhMhưng PohLJkcuối cùngMh tôikzueYc pMGczUvẫn bấmkzueYc số pMGczU 62580000 gọipMGczU mộkzueYct chiếcMh taxi.

Bác sPohLJkĩ cpMGczUủa lPohLJkoài người chắckzueYc khônpMGczUg PohLJklo vipMGczUệc tpMGczUhần tiPohLJkên bịkzueYc ốmMh. ĐưMhơng nhPohLJkiên, Mhmuốn lPohLJko cũnpMGczUg cPohLJkhẳng được.kzueYc ThkzueYcôi thì PohLJkcứ pMGczUtìm pMGczUsự giúppMGczU đỡpMGczU từpMGczU phíaPohLJk tpMGczUhần giớikzueYc lPohLJkà tươpMGczUng pMGczUđối apMGczUn tokzueYcàn. ĐángkzueYc Mhbuồn làPohLJk tôi Mh không cpMGczUó sPohLJkố điệnMh thoạkzueYci Mhcủa TứMh NgpMGczUưu PohLJknên đànhPohLJk pkzueYchải gMhọi PohLJkmột chPohLJkiếc PohLJktaxi kzueYcđưa kzueYccon hổ bịpMGczU ốmpMGczU npMGczUày kzueYcđến đó.

Lúc đMhỡ ThươMhng NkzueYcgô dậy, tôiPohLJk mớipMGczU phPohLJkát kzueYchiện cpMGczUhiếc áopMGczU lMhen mỏngkzueYc mkzueYcà pMGczUhắn đkzueYcang mặcpMGczU PohLJktrên ngkzueYcười đãkzueYc ưMhớt sũng. MhTrông PohLJkhắn giốngPohLJk nhPohLJkư ngườpMGczUi vPohLJkừa đưpMGczUợc vớtMh Mhdưới nPohLJkước lên.

Nhưng điMhều nàpMGczUy cũng khôngMh Mhlà pMGczUgì sMho Mhvới Mhvũng kzueYcmáu lớnkzueYc pMGczUtrên ghếpMGczU sofa...

Có nhữkzueYcng lkzueYcúc tôpMGczUi thựcPohLJk sự pMGczUcảm thpMGczUấy kzueYckhâm ppMGczUhục mìnhPohLJk. VMhí dụpMGczU nhưPohLJk kzueYclúc này,PohLJk đốiMh mặkzueYct vớMhi PohLJkmột hMhoàn Mhcảnh kzueYcnhư hiệpMGczUn trường pMGczUgiết ngườiMh mPohLJkà tôipMGczU vẫkzueYcn giữkzueYc đưpMGczUợc bìnPohLJkh tpMGczUĩnh. ĐúngkzueYc Mhlà phkzueYci thường.

Sau khMhi kiMhểm tkzueYcra mpMGczUột PohLJklượt, tôi nkzueYchanh cPohLJkhóng kzueYcphán đoánkzueYc PohLJkra PohLJkrằng vpMGczUết mMháu nàykzueYc làkzueYc cpMGczUủa ThưkzueYcơng NMhgô, kzueYcvì lpMGczUưng hắnkzueYc có vệtMh đỏMh tíkzueYca vMhà đankzueYcg Mhchảy rpMGczUa thứMh kzueYcchất lỏnpMGczUg PohLJknong nóng.

Tôi pMGczUtìm mộtpMGczU PohLJkchiếc áo khoMhác bôngkzueYc dàkzueYcy mặpMGczUc cMhho hPohLJkắn, spMGczUau pMGczUđó hổnMh hMhển lôMhi hMhắn xuốngpMGczU dMhưới nhàpMGczU, pMGczUtống vMhào trong xeMh. TôpMGczUi tMhhấy cpMGczUảm Mhơn mùaPohLJk nkzueYcày kzueYcvì Mhai aMhi cũpMGczUng Mhmặc nhMhiều pMGczUnhư cpMGczUhiếc bPohLJkánh chưMhng vậy. NếpMGczUu làkzueYc mùaMh hèkzueYc, chúngMh tPohLJkôi chắMhc chắnPohLJk vpMGczUì khôkzueYcng Mhcó cápMGczUch kzueYcnào chpMGczUe vếtPohLJk mpMGczUáu mPohLJkà pMGczUbị dẫn thẳngkzueYc Mhđến đồnpMGczU PohLJkcảnh Mhsát rồi...

Thương MhNgô vkzueYcẫn chkzueYcưa tỉnh.Mh Tôi kzueYcnghĩ chuyệMhn kzueYclần nàypMGczU khiếnpMGczU hMhắn hônpMGczU mMhê sPohLJkâu, chpMGczUắc ckzueYchắn pMGczUtrong ngưpMGczUời hắnMh rấtpMGczU khó chịu.PohLJk VậypMGczU màMh Mhhắn Mhvẫn npMGczUghiến răngPohLJk chịukzueYc Mhđựng, từpMGczU đMhầu pMGczUđến pMGczUcuối khônPohLJkg Mhkêu mPohLJkột tiếng, thậtPohLJk gkzueYcan lì.

Đến quánpMGczU thPohLJkịt nướngkzueYc Mãnh NgưpMGczUu, trônPohLJkg thấyMh pMGczUNgưu BpMGczUôn, tpMGczUôi liềnkzueYc nóikzueYc qPohLJkua tìMhnh pMGczUhình. AnpMGczUh tMha lậppMGczU tứcpMGczU đưpMGczUa chúng tôPohLJki đếnpMGczU khMhu nhàPohLJk gPohLJkần đóPohLJk, bảopMGczU tôPohLJki đPohLJkợi pMGczUở sảMhnh, cònpMGczU ankzueYch tkzueYca Mhdìu kzueYcThương NgôkzueYc Mhvào phòng khách.

Trong lúMhc này,Mh kzueYctôi vẫn vôMh cùngkzueYc PohLJkđiềm tĩnPohLJkh, điMhềm tĩnhPohLJk đkzueYcến lạPohLJk lùng.

Còn nMhửa tiếngpMGczU nữaMh kzueYclà mười hakzueYci giờkzueYc đêMhm pMGczUthì NgưMhu MhBôn kzueYcđi rapMGczU, trêMhn tMhay cầmkzueYc chiếcMh áMho bPohLJkị mápMGczUu thấmpMGczU ưkzueYcớt Mhmột nửPohLJka củaPohLJk Thương pMGczUNgô, trôngpMGczU thầnMh sắckzueYc anpMGczUh chpMGczUàng cópMGczU pMGczUvẻ mkzueYcệt mỏi:

- ChPohLJkị pMGczUdâu ypMGczUên tâm, khôngkzueYc pMGczUvấn đềpMGczU gMhì lớpMGczUn đpMGczUâu, Mhnghỉ Mhngơi kzueYcvài PohLJkngày làpMGczU khỏi.

Nghe thpMGczUế, tôiMh lPohLJkại khMhông bình tPohLJkĩnh đưpMGczUợc nữPohLJka, bướcMh PohLJknhanh pMGczUđến túPohLJkm ckzueYcổ kzueYcáo NPohLJkgưu BôPohLJkn, nMhói mộpMGczUt tràng:

- RốtMh cuPohLJkộc aMhnh Mhta cókzueYc chuyện Mhgì? ChPohLJkẳng pMGczUphải cMhác ngườikzueYc lMhà tMhhần tiênMh pMGczUsao? SapMGczUo thầnkzueYc tPohLJkiên lạiMh Mhbị chảy máPohLJku? kzueYcSao kzueYccòn bịpMGczU PohLJkhôn Mhmê? SaMho lạiPohLJk nhpMGczUư kzueYcthể sắpMh kzueYcchết đếpMGczUn nơiPohLJk vậy?

Ngưu MhBôn thấyMh PohLJktôi kích đpMGczUộng nhưpMGczU vậyMh, akzueYcnh tkzueYca chpMGczUỉ lặngPohLJk lẽkzueYc nhìnkzueYc, nói:

- ChMhị sMhợ rồPohLJki, đúng không?

Tôi kzueYcngẩn Mhngười trongPohLJk giây PohLJklát rồMhi bỗPohLJkng nhưMh quảkzueYc bóPohLJkng PohLJkbị cMhhâm kimPohLJk, nhapMGczUnh cPohLJkhóng xkzueYcẹp lpMGczUép. pMGczUTôi bkzueYcuông Ngưu pMGczUBôn rPohLJka, nMhgồi PohLJkthụp xuốngMh ghế,pMGczU Mhcó lpMGczUẽ vìPohLJk chưkzueYca ăMhn cơMhm nMhên kzueYctoàn tpMGczUhân Mhmềm nhũnMh, không cònPohLJk chúPohLJkt skzueYcức lựcPohLJk nào,Mh pMGczUlòng bPohLJkàn tMhay vMhà trápMGczUn đềuPohLJk vMhã mồkzueYc hôi.

Được rMhồi. TôPohLJki thừkzueYca nhậpMGczUn, không phảikzueYc vìkzueYc đói,Mh mMhà kzueYcvì sợkzueYc hãi.

Tôi thựcpMGczU spMGczUự thấypMGczU sợPohLJk, cứPohLJk nghĩ đếnkzueYc kzueYcdáng vẻkzueYc TMhhương MhNgô lMhúc trướPohLJkc, cáMhi dángkzueYc nhkzueYcư spMGczUắp kzueYcchết tớiMh nơi...

Nhưng pMGczUthần PohLJktiên cũMhng có thểkzueYc chpMGczUết sao?

Tôi ckzueYcố pMGczUép mìkzueYcnh đMhiều chỉnh nhữngMh sukzueYcy ngkzueYchĩ lMhinh tinpMGczUh trkzueYcong đầkzueYcu, miễnpMGczU cưỡngpMGczU hkzueYcổi kzueYcphục lạipMGczU vpMGczUẻ điềmMh đạmMh trênMh mặt, nói:

- ThươnkzueYcg NPohLJkgô vMhốn PohLJkđã bị kzueYcthương đúngkzueYc kzueYckhông? MhSao pMGczUlại npMGczUhư vậy?

Ngưu PohLJkBôn ipMGczUm lặng.

- BPohLJkị thpMGczUương PohLJktừ kzueYckhi nào?

Ngưu BônkzueYc vẫnPohLJk khôMhng trả lời.

Tôi đMhành tPohLJkự mìnpMGczUh nhớMh lại, nói:

- PohLJkCó pkzueYchải pMGczUcó liêMhn quan đếnPohLJk PohLJkcái tPohLJkà kMhhí gìPohLJk đókzueYc mPohLJkà akzueYcnh PohLJkta đãkzueYc từnkzueYcg nhMhắc đếnkzueYc không?

Ngưu BPohLJkôn PohLJklắc đầu,PohLJk tiếPohLJkp tục Mhim lặng.

Thái kzueYcđộ "đánhMh chết cũngpMGczU khôpMGczUng khPohLJkai" nàykzueYc kkzueYchiến Mhtôi mukzueYcốn pháPohLJkt điPohLJkên kzueYcnhưng PohLJktrước mặtpMGczU Mhmột PohLJkanh chàng PohLJkkhôi kzueYcngô, trkzueYcầm tínhMh, yếukzueYc đuốiPohLJk, tkzueYcôi thựcMh spMGczUự khôngMh thPohLJkể pkzueYchát Mhtiết được,PohLJk nênPohLJk đànhkzueYc nín nhịn.

- VpMGczUậy Mhthì Mhanh cũnMhg phải pMGczU cho tôiMh Mhbiết tạipMGczU Mhsao Mhanh tkzueYca đPohLJkang khỏpMGczUe mpMGczUạnh nhkzueYcư vậy,Mh Mhđột nhiPohLJkên hôpMGczUm PohLJknay lạiPohLJk rkzueYca nông nỗiMh này?

Ngưu PohLJkBôn dpMGczUo kzueYcdự mộtpMGczU hồi, cpMGczUuối cùnMhg cũngpMGczU mkzueYcở miệng:

- kzueYcThực rMha vếtpMGczU thưMhơng trên ngườiMh Mhanh ấyMh chưMha pMGczUkhi PohLJknào lành.Mh ThờpMGczUi gpMGczUian PohLJknày hokzueYcàn toànkzueYc dkzueYcựa vàPohLJko Mhsự tkzueYcu dưỡng bấyPohLJk lâpMGczUu PohLJkmới PohLJkcó thPohLJkể mikzueYcễn cMhưỡng khốngkzueYc cPohLJkhế được.Mh ThếkzueYc nhPohLJkưng PohLJksau pMGczUkhi uốngPohLJk kzueYcrượu, kzueYcý thức dầnpMGczU yếuMh đpMGczUi Mhnên mớipMGczU dẫnMh đếnPohLJk kzueYcviệc vếtPohLJk tpMGczUhương kzueYcđột nhpMGczUiên táiPohLJk phát.

Tôi sữPohLJkng người.

Thì rkzueYca tkzueYcai họapMGczU nàpMGczUy hoàn toànkzueYc Mhdo PohLJkhai chMhai rMhượu trPohLJkắng gâykzueYc rMha. kzueYcNghĩ lMhại, mộtkzueYc ngườikzueYc chkzueYcưa pMGczUbao Mhgiờ uốngMh rượu PohLJklà ThươngkzueYc kzueYcNgô chpMGczUắc ckzueYcũng kpMGczUhông nkzueYcgờ hpMGczUậu qkzueYcuả lpMGczUại npMGczUghiêm trọngkzueYc đếnPohLJk vậy...

Nhưng PohLJknếu Mhkhông cókzueYc tai họkzueYca Mhnày, tpMGczUôi kzueYcmãi pMGczUmãi chẳngkzueYc PohLJkbao giờpMGczU biếtpMGczU được,Mh trêkzueYcn ngườikzueYc hắnkzueYc ckzueYcó mộkzueYct vPohLJkết thương.

- ThpMGczUần kzueYctiên vôpMGczU cPohLJkùng lợi hại,PohLJk sứckzueYc mạkzueYcnh PohLJkvô songkzueYc, kzueYcsao kzueYccó tMhhể bMhị thươMhng chứ?

- LMhà Mhthần PohLJktiên khPohLJkông có nkzueYcghĩa PohLJkcái gìMh cũngpMGczU biMhết, kpMGczUhông sợpMGczU bấtkzueYc kỳpMGczU điềpMGczUu PohLJkgì kzueYcvà cũngPohLJk khôMhng mạMhnh mẽMh nhPohLJkư kzueYcchị nghĩ. Mh- NgưupMGczU BônPohLJk khẽpMGczU thkzueYcở kzueYcdài, nói:kzueYc PohLJk- ChịPohLJk dâukzueYc pMGczUà, ckzueYcó mpMGczUột sốPohLJk chuykzueYcện apMGczUnh ấykzueYc không muốpMGczUn tôpMGczUi nóiPohLJk Mhvới chị.PohLJk TínkzueYch pMGczUkhí củaMh anMhh ấpMGczUy, chkzueYcị đãPohLJk sốnpMGczUg cùnpMGczUg mộtPohLJk thờipMGczU giakzueYcn, chắc chịpMGczU cũnMhg hiểu.

Tôi cườkzueYci, đáp:

- ƯơngPohLJk nPohLJkgạnh, kMhhó chịu.

Ngưu pMGczUBôn cười.

Suy nghpMGczUĩ mộPohLJkt pMGczUlát, tkzueYcôi lại hỏi:

- NếPohLJku pMGczUnhư tMhhần tiêMhn bị thkzueYcương, cPohLJkó phMhải cũnpMGczUg giốngMh nhpMGczUư nhữnkzueYcg đạipMGczU pMGczUhiệp trPohLJkong phiMhm, cáchPohLJk tốtMh nhPohLJkất làPohLJk dPohLJkùng nội lựckzueYc trPohLJkị thưPohLJkơng đúnpMGczUg không?

- PohLJkĐiều đókzueYc làpMGczU đương nhiên.

- PohLJkVậy việckzueYc pMGczUđi vPohLJkề giữa cpMGczUhỗ PohLJknày vMhà Mhnúi HổMh GpMGczUầm, dùngkzueYc nộkzueYci kzueYctức kếtMh tkzueYchành mpMGczUột viêPohLJkn đơnMh dưpMGczUợc Mhcó thểPohLJk giúppMGczU tôi khôngPohLJk Mhsợ lạnh,kzueYc kMhhông sMhợ nópMGczUng, cPohLJkó pkzueYchải cũngpMGczU kzueYccần đếnMh phMháp lựkzueYcc mớipMGczU làmMh được?

Ngưu BôMhn Mhchậm rãMhi gậPohLJkt đầu, ngừngkzueYc lạipMGczU pMGczUgiây lápMGczUt, anpMGczUh tMha nóipMGczU tiếp:

- CảkzueYc vpMGczUết tPohLJkích kPohLJkia nữa.

Tôi pMGczUsờ taPohLJky lkzueYcên cổ.

Cứ Mhcoi lMhà tôpMGczUi đkzueYcần độn thìkzueYc đếnkzueYc kzueYcgiờ phúPohLJkt nàykzueYc cũPohLJkng đoánMh đượkzueYcc rapMGczU, vếtkzueYc tíPohLJkch đkzueYcó cơMh bảpMGczUn khkzueYcông PohLJkphải lMhà dấupMGczU ấn nụpMGczU hkzueYcôn gì.

Sao phảiPohLJk làmMh nhữngPohLJk điều kzueYc này? TạiPohLJk sPohLJkao ckzueYcứ phảpMGczUi tựPohLJk tỏMh rMha mạnhPohLJk mẽ?kzueYc ĐúnpMGczUg PohLJklà đồPohLJk Mhcon hổMh pMGczUngốc nghếch...