You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1hLYS0 VuUv- TìUwjfnh trạnQvCkg vết thương

 

Sau hLYSkhi VuUvbố mẹzebJ QvCkđi chơUwjfi một vòVuUvng thỏaUwjf thVuUvê vềUwjf nUwjfước, gihLYSữa chQvCkuyến đihLYS hLYSphải chuyểnzebJ VuUvsang hLYSđi VuUvtàu Uwjfhỏa nênQvCk trahLYSnh thủ manghLYS chhLYSo tôQvCki đồzebJ Uwjfăn, Uwjfđồ VuUvchơi lẫnUwjf đồQvCk dùng,zebJ nhânVuUv tQvCkiện Uwjfcũng gVuUvhé QvCkthăm luônVuUv, khzebJông ngờ còQvCkn nhhLYSân tiệnhLYS ngắmQvCk đượcQvCk cảzebJ hLYSthân thVuUvể đUwjfẹp Uwjftươi nUwjfhư hhLYSoa czebJủa mộVuUvt tênQvCk cohLYSn traUwjfi lạhLYS mặt...

Về vấnzebJ đzebJề yêUwjfu đươnzebJg, tôi tươnQvCkg đốiQvCk zebJtự hLYSdo. NgaQvCky Uwjftừ nhỏzebJ thLYSôi đVuUvã luônUwjf tQvCkâm niệmVuUv "LVuUvà coVuUvn gVuUvái, phải yêQvCku ngườiUwjf đànVuUv QvCkông tửVuUv tế".QvCk TrhLYSên cQvCkon đườngQvCk QvCkyêu, hLYStôi chạyQvCk hùUwjfng Uwjfhục, chUwjfết cũng VuUvkhông nhLYSgoái đầuQvCk lại.

Bố mẹzebJ luônhLYS ápzebJ dụnVuUvg phương zebJpháp giáoVuUv dụcQvCk rấtQvCk phzebJóng khoánQvCkg QvCkvới thLYSôi, QvCkchỉ cUwjfó VuUvduy nVuUvhất haVuUvi yhLYSêu cầu,zebJ một VuUvlà "PhLYShải hQvCkọc tốVuUvt", hazebJi làzebJ "KhôQvCkng đượVuUvc chhLYSịu thiệt".

Về yêuVuUv cầuVuUv VuUvthứ QvCkhai, cụ zebJ thể đUwjfối vzebJới vzebJấn đzebJề quzebJan hệhLYS nzebJam VuUvnữ, mẹzebJ VuUvtôi gQvCkiải VuUvthích: TVuUvrước Uwjfkhi cóhLYS Uwjfđược tờUwjf đăng kýVuUv VuUvkết hôn,zebJ nhấthLYS địVuUvnh phLYShải gQvCkiữ cUwjfhiến lũyhLYS cQvCkủa mình.

Vì thếhLYS, QvCkcảnh tượngQvCk ngàQvCky hôm VuUvnay VuUvhoàn tUwjfoàn nVuUvói rõVuUv rằng,Uwjf chVuUviến lũyzebJ củaQvCk zebJtôi đUwjfã thấtQvCk thủ...

Tôi nghzebJĩ mìnhLYSh nêVuUvn lQvCkắc lắhLYSc cái zebJđầu nhưhLYS vừazebJ cắnhLYS VuUvthuốc, đểQvCk nhữnghLYS dònzebJg nVuUvước QvCkmắt QvCkđau khổzebJ bhLYSay tứQvCk tVuUvung, đồhLYSng thời khóVuUvc hLYSnấc lên,zebJ VuUvnói nhữngzebJ câuhLYS hLYSthừa tUwjfhãi nhưhLYS: "KzebJhông pVuUvhải vậzebJy, khUwjfông phảQvCki vậy, QvCkkhông phUwjfải hLYSnhư bốVuUv zebJmẹ QvCktrông thQvCkấy, bốhLYS mQvCkẹ hãyVuUv Uwjfnghe cohLYSn gUwjfiải thích..."

Nhưng QvCktôi lạizebJ khônUwjfg nhẫn tVuUvâm nhzebJìn thấVuUvy bốzebJ mẹVuUv ởUwjf tuổiVuUv nàyhLYS rồizebJ mVuUvà hLYSvẫn phảUwjfi nhảyQvCk hLYSbổ lêQvCkn, bịtUwjf taiVuUv, hLYSquát mắnQvCkg: "Con Uwjfnói đi,zebJ cQvCkon nóihLYS QvCkxem chQvCkuyện Uwjfnày zebJlà thếVuUv nàQvCko, mẹVuUv khônUwjfg nzebJghe, mUwjfẹ khôzebJng nghe, mhLYSẹ khôngVuUv mhLYSuốn VuUvnghe gìUwjf hết...".

Nghĩ vậy,Uwjf tVuUvôi chuẩzebJn bị nhảyUwjf rUwjfa Uwjfôm cQvCkhân họ,zebJ gàVuUvo khóc:VuUv "BốUwjf mQvCkẹ ơzebJi, chLYSon xiUwjfn lỗiQvCk bốVuUv mẹ,Uwjf cohLYSn lhLYSà đứazebJ bất hiếu,VuUv bốhLYS mẹUwjf cứzebJ czebJoi nhưQvCk khUwjfông cQvCkó đứaUwjf zebJcon QvCkgái này...".

Kết quảVuUv zebJlà cảzebJm Uwjfxúc của QvCk tôi vVuUvẫn chVuUvưa bUwjfộc lộzebJ thìhLYS bốhLYS mẹVuUv đzebJã nhzebJẹ nzebJhàng rờVuUvi khỏizebJ phònhLYSg ngQvCkủ, còQvCkn tâmVuUv lýhLYS đUwjfóng cửa lạizebJ zebJcho chzebJúng tôi.

Gene VuUvdi truyềnhLYS củaUwjf VuUvloài người hLYSvô cQvCkùng mạVuUvnh, cQvCkó thểVuUv sinQvCkh zebJra mUwjfột VuUvđứa VuUvcon cóhLYS hệQvCk thốnzebJg thhLYSần Uwjfkinh vữnUwjfg hơnQvCk cảUwjf tòa nhàzebJ QvCkđô thị,QvCk thìQvCk cấuVuUv tzebJạo bUwjfộ phậnVuUv củazebJ Uwjfbên cUwjfấp tinhLYSh trùnUwjfg vàzebJ QvCkbên VuUvnoãn tửUwjf tuyệt đốiUwjf kzebJhông đQvCkược phéphLYS xUwjfem thường.

Do đó,Uwjf thLYSôi hLYScó lýhLYS dzebJo tin tưởnghLYS rằng,hLYS đVuUvối vớUwjfi VuUvbố mẹVuUv tQvCkôi, việchLYS tậnzebJ mắtUwjf nhìnzebJ thấUwjfy zebJcon gáiVuUv zebJchưa kếtVuUv zebJhôn đãhLYS sống chuVuUvng vớiQvCk hLYSmột ngườihLYS đzebJàn ông,VuUv thựQvCkc hLYSra chQvCkỉ làzebJ chuyệzebJn tQvCko hhLYSơn hạthLYS hLYSvừng, hạtQvCk đỗQvCk một chQvCkút mhLYSà thôi.

Đương nhzebJiên, tUwjfôi càng QvCkcó QvCklý zebJdo tiUwjfn rằnhLYSg, Uwjftất cUwjfả thựcVuUv chấtVuUv làQvCk sựhLYS yêhLYSn lVuUvặng zebJtrước cơhLYSn bão...

Tôi khôngUwjf biVuUvết hQvCkoạt động tâmVuUv Uwjflý củUwjfa ThươnQvCkg NgôhLYS zebJcó phozebJng phLYShú VuUvđa hLYSdạng VuUvnhư QvCktôi khônVuUvg, cVuUvhỉ hLYSthấy bànQvCk tUwjfay bịUwjf tôi nắmQvCk hLYSlấy củVuUva Uwjfhắn lúchLYS lạnhVuUv, lúzebJc nózebJng vàzebJ còhLYSn kèQvCkm tzebJheo trhLYSiệu chứnQvCkg củaQvCk bệnUwjfh Parkinson1 nữa.

1 BệnhUwjf ParkinhLYSson (hayQvCk còn gọiUwjf hLYSlà QvCkPD) QvCklà mộtQvCk loUwjfại rốVuUvi QvCkloạn thoáihLYS hhLYSóa cVuUvủa hệhLYS thhLYSần kinVuUvh Uwjftrung ương,zebJ làm Uwjf suy yQvCkếu hLYSkhả nănQvCkg vậVuUvn đQvCkộng, lUwjfời nóiVuUv, vVuUvà cáVuUvc cVuUvhức năhLYSng khác.TrihLYSệu chứngzebJ vậnzebJ động VuUvcủa zebJbệnh VuUvlà zebJrun, hLYScứng, chậmVuUv chVuUvạp, tVuUvư VuUvthế bzebJất Uwjfổn định.

Tôi hắngzebJ giọnghLYS zebJan ủi:

- zebJĐó lhLYSà bốhLYS mQvCkẹ tôiUwjf. Anh zebJ yên tâmUwjf đi.Uwjf HUwjfọ đềhLYSu lzebJà nhLYShững QvCkcông VuUvdân tốVuUvt luôhLYSn tuâUwjfn zebJthủ pháUwjfp luậhLYSt, sẽVuUv zebJkhông làmVuUv gì bạozebJ lUwjfực đâu.

Thương zebJNgô Uwjflặng VuUvlẽ kéoVuUv chăn zebJlên rQvCkồi VuUvthu hLYSmình vàzebJo đó,VuUv hLYStôi Uwjfđành hLYSphải tVuUvhay đzebJổi cáhLYSch nói:

- MhLYSẹ tôihLYS lVuUvà giảngzebJ viên dạyQvCk MỹUwjf thuậthLYS trozebJng trưhLYSờng đạihLYS học.zebJ TronVuUvg cUwjfuộc đhLYSời này,zebJ việcUwjf zebJbà nhìnQvCk thấyzebJ đàn ônQvCkg khôUwjfng mhLYSặc quầnQvCk VuUváo cQvCkòn nhiềUwjfu hơhLYSn cQvCkả việczebJ azebJnh trUwjfông zebJthấy QvCkhổ cáVuUvi khỏhLYSa VuUvthân chạy. BUwjfố tôhLYSi lQvCkại càzebJng khônUwjfg hLYSvấn đề.hLYS CzebJái zebJanh hLYScó Uwjfthì ôVuUvng ấVuUvy cQvCkũng cUwjfó, chẳngVuUv việzebJc gQvCkì phải mVuUvất mặt.

Thương NgUwjfô lặhLYSng lẽUwjf VuUvtrùm chăn lênVuUv mặt.

Dù thếVuUv nàoQvCk, cVuUvon dâuzebJ xUwjfấu đến mấhLYSy cũnhLYSg phảiUwjf Uwjfgặp zebJbố mzebJẹ QvCkchồng, cQvCkon hLYSthú đẹpQvCk cũnzebJg Uwjfvậy, khzebJông thhLYSoát khhLYSỏi sốQvCk mUwjfệnh bị kéQvCko rzebJa QvCkngoài trhLYSiển lãm.

May màhLYS tVuUvủ qhLYSuần áVuUvo ở tVuUvrong phònhLYSg tôUwjfi. QvCkSau khzebJi ăhLYSn mặczebJ chỉnhVuUv tềhLYS, tôihLYS vUwjfà VuUvThương NghLYSô QvCkđàng hoàngzebJ, nUwjfghiêm chỉnh từQvCk tronUwjfg VuUvphòng bưQvCkớc ra.

Bố tôzebJi đUwjfang gVuUvác chân QvCklên xeUwjfm tiVuUvvi ởzebJ Uwjfphòng Uwjfkhách, cQvCkòn mẹUwjf QvCkthì bQvCkận hLYSlàm hLYSbữa szebJáng tzebJrong zebJbếp. KhônzebJg khí hLYSgia VuUvđình rấzebJt hòazebJ QvCknhã, Uwjfvui vẻ.

Trông thấyVuUv chúQvCkng tôi,QvCk bố cười,VuUv gQvCkật đầzebJu chàzebJo, nói:

- DQvCkậy rồVuUvi đấyVuUv à?

Mẹ tôzebJi lVuUvại tiVuUvện miệngUwjf hỏi:

- QvCkCon yêuQvCk, coUwjfn muzebJa báhLYSnh bao chhLYSay nàVuUvy VuUvở đâuhLYS thế?hLYS BốhLYS vVuUvà QvCkmẹ hLYStìm QvCkmãi màVuUv khônhLYSg muzebJa được.

Tôi lắczebJ đầu:

- VuUvCon kQvCkhông biết...

Mẹ tôzebJi zebJngạc nhiên:

- KhôngVuUv pQvCkhải czebJon mua sao?

Thương NVuUvgô nhỏhLYS QvCknhẹ đáp:

- BánhVuUv bazebJo czebJhay VuUvđó QvCkmua ở tiệmzebJ VuUvbánh bzebJao TiểuzebJ DươzebJng, cáchzebJ đâyhLYS khoVuUvảng hơUwjfn zebJba Uwjfcây sốVuUv ạ.

Mẹ VuUvtôi quaUwjfn Uwjfsát hVuUvắn một lúc,Uwjf hLYSgật gậtQvCk đUwjfầu nhưnVuUvg nétUwjf mặUwjft cVuUvàng lộQvCk vẻQvCk nhLYSgạc Uwjfnhiên hơn.

Là cQvCkon gázebJi QvCkruột củaQvCk mQvCkẹ, tôi nQvCkghĩ mìnhLYSh hLYScó thUwjfể hiểuVuUv vVuUvì VuUvsao cózebJ VuUvsự nVuUvgạc nhzebJiên này.

Hiển nhiênQvCk vVuUviệc điQvCk xa nhưQvCk vậyUwjf chỉhLYS đểVuUv Uwjfmua mQvCkấy cQvCkái bánhhLYS QvCkbao cVuUvhay hLYShoàn hLYStoàn VuUvkhông thLYShể gVuUviải thVuUvích VuUvđược tạiQvCk sao saVuUvu zebJkhi mhLYSua vềQvCk, ThưhLYSơng NhLYSgô khhLYSông gọiUwjf QvCktôi dậyVuUv ănVuUv ngVuUvay cQvCkho nhLYSóng zebJmà lQvCkại cởihLYS sạch đUwjfồ rVuUva Uwjfquấn lấyhLYS tôi...

Tuy nhiênVuUv, hLYSnhận thVuUvấy sự Uwjf tình nUwjfguyện hzebJao czebJông tốnzebJ QvCksức chLYShuẩn bịVuUv Uwjfbữa sVuUváng chLYSho tVuUvôi củaUwjf QvCkhắn, nênhLYS sắcVuUv mặtUwjf mẹVuUv tôi cũngzebJ cózebJ cQvCkhút nhhLYSân từ.

Tôi chộVuUvp lấzebJy thQvCkời cơzebJ giới thiệu:

- BVuUvố, mẹ,VuUv đzebJây làVuUv ThưQvCkơng Ngô... QvCk- hLYSNghĩ mộtVuUv hLYSlát, tôihLYS vộhLYSi vàngVuUv nóhLYSi thêVuUvm cUwjfả họ:hLYS hLYS- PhQvCkó ThưzebJơng Ngô.

Lúc hLYSnày, aUwjfnh chàng zebJ Thương NgUwjfô áoQvCk quầnQvCk chUwjfỉnh tUwjfề, cQvCkử chỉVuUv thanVuUvh thozebJát bướcQvCk lUwjfên nửazebJ bước,QvCk Uwjfhơi zebJcúi ngQvCkười. Nét mặtVuUv vàzebJ giọngVuUv Uwjfnói lhLYSễ VuUvphép, từQvCk Uwjftốn đếnzebJ nQvCkỗi khôngVuUv nhậzebJn zebJthấy Uwjfvẻ căUwjfng Uwjfthẳng nào:

- ChQvCkáu Uwjfchào haVuUvi bác.

Tôi hếtUwjf sứczebJ nhLYSgạc nhiên.

Vì trướcUwjf đóUwjf QvCktôi tVuUvhực QvCkra có chúVuUvt lQvCko lVuUvắng, kUwjfhông bizebJết hLYSnên đểVuUv ThươnzebJg NhLYSgô ghLYSọi bốVuUv mẹzebJ mìQvCknh nhQvCkư thếhLYS nàozebJ. VịUwjf thần tiQvCkên hQvCkai nQvCkghìn tuhLYSổi hLYSvà ngườQvCki QvCkphàm trhLYSần mấUwjfy chụUwjfc tuổi,VuUv Uwjfcho dùUwjf ởhLYS hLYSphương diệnzebJ tuổi Uwjf tác hzebJay QvCkcấp Uwjfbậc đzebJều kUwjfhông dễzebJ phâQvCkn vaUwjfi vzebJế. KhzebJông Uwjfngờ hắnVuUv lạiQvCk gọzebJi trơVuUvn truVuUv, không chVuUvút QvCkdo dUwjfự đếnzebJ thế.

Bố tôVuUvi đhLYSứng VuUvlên, bắt tayhLYS thânUwjf QvCkmật vớVuUvi ThươngUwjf hLYSNgô, nói:

- TôizebJ gọiQvCk cháuUwjf làQvCk TiểUwjfu Phó kQvCkhông vấnQvCk Uwjfđề gUwjfì chứ?

- DUwjfạ. KhônUwjfg vấQvCkn VuUvđề gìVuUv ạ.

Bố QvCktôi nởVuUv nụUwjf Uwjfcười hiền hòaQvCk, VuUvthân mhLYSật nói:

- ĐiVuUv nVuUvào. ChQvCkúng QvCkta rVuUva ngoài zebJhút điếuUwjf thuốc.

Thương NgzebJô sữQvCkng người.

- CháVuUvu VuUvkhông húVuUvt thuốc sao?

Thương NUwjfgô vộizebJ gVuUvật đầu, nói:

- VuUvĐương nhhLYSiên QvCklà hLYScó ạ. ChỉUwjf czebJó Uwjfđiều, cháu...zebJ Uwjfđúng lúzebJc chzebJáu hútVuUv hếtUwjf tQvCkhuốc rồi.

- hLYSKhông VuUvsao, húhLYSt thuốc QvCkcủa bác.

Bố zebJtôi hQvCkào pzebJhóng rúUwjft hLYStừ trong VuUvtúi rzebJa bahLYSo thuzebJốc vUwjfà chiếcQvCk bQvCkật lUwjfửa VuUvrồi chậmhLYS rãiQvCk đVuUvi rhLYSa trước,hLYS rQvCka QvCkđến cửaVuUv lại zebJnói thêm:

- TrờVuUvi lạVuUvnh tUwjfhế này, nhânzebJ tUwjfiện tUwjfa zebJra ngoàiUwjf uốnUwjfg hLYSly rượuUwjf chzebJo VuUvấm người.

Sắc mặVuUvt QvCkThương NgôhLYS Uwjfbỗng trở nêUwjfn trắzebJng zebJbệch, QvCkhắn Uwjfkhẽ ríQvCkt mộtUwjf VuUvcâu quVuUva zebJkẽ răng:

- NhUwjfà eVuUvm đúQvCkng Uwjflà có VuUvthói qVuUvuen sáVuUvng sớmhLYS đãQvCk uốQvCkng rượu...

Tôi tVuUvhấy tìnhQvCk hìnVuUvh không ổn,VuUv VuUvvội kéozebJ thLYSay hắnQvCk lạVuUvi, QvCkthầm thì:

- ĐừhLYSng QvCkcó nóQvCki vUwjfới tôi QvCklà QvCkanh khôngQvCk biếtVuUv hLYShút tVuUvhuốc, uốnVuUvg rượuVuUv đấyQvCk nhé.

Hắn khôngVuUv trảQvCk lời,Uwjf ánh QvCkmắt VuUvtỏ vẻhLYS khUwjfông hhLYSề Uwjfsợ chếtQvCk, giốzebJng nzebJhư vịVuUv anzebJh Uwjfhùng hVuUvy shLYSinh VuUvvì nghĩhLYSa QvCklớn, ngẩng zebJ cao đầQvCku zebJbước đi.

Tôi vUwjfà VuUvmẹ thLYShong thảzebJ ăhLYSn xong bữaQvCk sVuUváng, zebJhai hLYSngười vVuUvẫn chưVuUva về.

- ThzebJeo mẹ,VuUv bốUwjf zebJsẽ zebJlàm VuUvgì Thương Ngô?

Mẹ tôiUwjf vừzebJa zebJquét dọnQvCk phòng vừhLYSa zebJlạnh VuUvlùng đáp:

- VUwjfiệc cQvCkủa đQvCkàn ôngUwjf, Uwjfphụ nữ khôUwjfng cầnzebJ biết.

Sau khQvCki đãQvCk dUwjfọn dẹpUwjf xong xuôi,QvCk ghLYSiọng mUwjfẹ vhLYSẫn lạhLYSnh lùng:

- SahLYSo khôUwjfng thUwjfấy dụnhLYSg cụ phòVuUvng tránhLYSh củazebJ chLYSác czebJon đâu?

Tôi nhấUwjft thờihLYS Uwjfkhông phLYShản ứng gUwjfì, mẹzebJ nóizebJ tiếp:

- ChLYSon vàQvCk bốhLYS chLYSon đều khVuUvông Uwjfphải làhLYS nhữnhLYSg nUwjfgười bảoVuUv thủ,zebJ lQvCkuôn zebJcó qVuUvuan niệUwjfm hiệnQvCk đại.QvCk NhưngzebJ Uwjfcon QvCkà, dùUwjf cho VuUvrằng sốngQvCk chQvCkung tUwjfrước VuUvhôn nhânUwjf VuUvkhông thLYShiệt zebJthòi gìQvCk, nhưnhLYSg chưhLYSa cưVuUvới đãhLYS mang bầuVuUv thìVuUv nghLYSười chịuQvCk thVuUviệt Uwjfchắc cQvCkhắn làUwjf QvCkcon đấy.

Tôi hiểuUwjf rUwjfa rhLYSồi, ýQvCk của mẹUwjf QvCklà tronVuUvg nhàzebJ Uwjflúc VuUvnào zebJcũng pVuUvhải hLYScó zebJbao caVuUvo sUwjfu DUwjfurex dựzebJ phòng...

- Mẹ,zebJ czebJon zebJvà aVuUvnh thLYSa thật sựQvCk khônVuUvg phải...

- ThôizebJ được,VuUv thôizebJ được, chuyQvCkện củUwjfa VuUvcon, bốhLYS mẹhLYS Uwjfkhông quản.

Mẹ gzebJạt Uwjfphăng lzebJời giải VuUv thích VuUvcủa tôi,QvCk tQvCkhẳng thừnQvCkg hLYSđến nỗzebJi khiQvCkến tôihLYS zebJphải zebJrơi VuUvlệ. TiếpUwjf đó,VuUv mẹUwjf lạiVuUv vQvCkỗ máUwjf tôi ahLYSn ủi:

- hLYSAnh chVuUvàng QvCkđó đượchLYS đấy. QuảzebJ QvCknhiên kUwjfhông hổUwjf lzebJà coUwjfn cáhLYSi mẹUwjf, rấQvCkt bQvCkiết cVuUvhọn người.

Tôi cưUwjfời gượngzebJ, nói:

- MẹzebJ thấUwjfy hLYSvóc dángUwjf của ngUwjfười tVuUva đẹpQvCk à...

- CoUwjfn tUwjfhì biếtQvCk cáiUwjf gì? KhVuUvi kVuUvhông hLYScó quQvCkần QvCkáo cQvCkhe đQvCkậy chVuUvính QvCklà lzebJúc dễVuUv nhậnzebJ VuUvra VuUvbản chấtQvCk czebJon zebJngười nhất.

Tôi tiUwjfn rVuUvằng, hLYSđây zebJlà nhữngUwjf lời tâzebJm huyQvCkết từQvCk kizebJnh nghiệmhLYS chLYSủa mẹ.

Nhớ năhLYSm đóhLYS, vVuUvì hLYSmẹ vào nhầmVuUv phònQvCkg QvCktắm nUwjfam siQvCknh trUwjfong trườngQvCk, Uwjfgiữa tiếngzebJ hòQvCk Uwjfhét czebJủa đámQvCk Uwjfnam sinhUwjf, mẹzebJ ngắmhLYS trúng mộthLYS ngVuUvười dùQvCk khôngUwjf hLYSmảnh vUwjfải chVuUve thânQvCk QvCknhưng Uwjflại hùQvCkng dzebJũng, tUwjfhản nhiênQvCk đứng trướcUwjf mặzebJt mẹ.zebJ NgườiUwjf đózebJ szebJau nQvCkày làUwjf bốQvCk tôi.

Dù QvCksau nàyVuUv bhLYSố hLYStôi hLYScó chủ độngVuUv thzebJừa nQvCkhận, lQvCkúc đóVuUv VuUvdo bốQvCk vừaUwjf uốngQvCk mộzebJt lítzebJ rượuzebJ NhịVuUv QvCkCô ĐầuUwjf cùUwjfng vQvCkới bạn,hLYS dẫn đếnUwjf chUwjfóng mặQvCkt, hUwjfoa mắt,Uwjf dâzebJy thVuUvần kVuUvinh tạmVuUv thờihLYS VuUvtê liệzebJt nQvCkên hoànhLYS toàQvCkn hLYSkhông bhLYSiết chuyện gìhLYS đVuUvang xảyVuUv ra...

Vừa ngUwjfhĩ đếnQvCk đâUwjfy, VuUvtôi bỗng QvCkngửi thấyzebJ mùiUwjf rượUwjfu, hLYStrong lòngQvCk cQvCkhưa kịhLYSp tVuUvhan thầmQvCk mhLYSột câuzebJ "HỏngQvCk rồi", VuUvthì zebJđã nhLYSghe thấQvCky thLYSiếng bzebJước chânUwjf nzebJặng nhLYSề, szebJau đóQvCk trôngzebJ thấyVuUv bzebJố tôiVuUv dìUwjfu TzebJhương hLYSNgô lảo đhLYSảo tiếzebJn vào.

Tửu lzebJượng cVuUvủa hLYSbố tôUwjfi Uwjfrất khá, QvCkông gVuUvần nhVuUvư QvCkkhông cóQvCk hLYSđối thUwjfủ. ĐUwjfôi lúchLYS tôiUwjf VuUvcòn nghhLYSi VuUvngờ QvCkrằng cVuUvó hLYSkhi Uwjfbố từng zebJlà ngưzebJời làUwjfm rượuzebJ trêVuUvn thiênQvCk đìzebJnh, vUwjfì uốngzebJ trQvCkộm hLYSrượu nênVuUv bUwjfị hLYSđày xuốngUwjf trần gian.

Nhưng dùhLYS cóUwjf ghLYSặp phải QvCktiên tVuUvửu thật,VuUv UwjfThương NgôhLYS chắzebJc VuUvcũng khôUwjfng sahLYSy đếVuUvn thấthLYS thểuzebJ thếhLYS nzebJày, vìhLYS theUwjfo tính khLYShí củhLYSa hắnzebJ, cùnhLYSg lhLYSắm Uwjflà khzebJông uống.

Có thểVuUv VuUvvì trQvCkước mặtVuUv bố tôihLYS, nêQvCkn hLYShắn thựhLYSc sựQvCk vôUwjf cùhLYSng nểVuUv nang...

Tôi nhìnVuUv dáVuUvng vẻVuUv đứng khônVuUvg vQvCkững hLYScủa ThươngQvCk NghLYSô, tVuUvhở than:

- BốUwjf vVuUvà anUwjfh zebJta uốnhLYSg nhiều không?

- KhLYShông nhiềuVuUv. BốUwjf uốVuUvng nửa lQvCkít, chLYSậu thLYSa uzebJống mzebJột zebJlít. KhôngzebJ hLYSphải làQvCk bốzebJ cốhLYS zebJý épQvCk uổng,zebJ VuUvmà cậuUwjf VuUvta tựQvCk nóVuUvi bố VuUvlà bềzebJ trênzebJ, czebJậu VuUvta rấVuUvt tônVuUv trọnVuUvg, nênhLYS cạnzebJ QvCkchén trước.

Như rảnhQvCk rVuUvỗi kUwjfhông có việcQvCk hLYSgì VuUvlàm, zebJbố đặthLYS ThưUwjfơng NgVuUvô lUwjfên QvCkghế sQvCkofa rồUwjfi cườihLYS zebJnhư DhLYSi LặczebJ nói:

- BốzebJ tưởngVuUv zebJcậu chUwjfàng này tửUwjfu lượngQvCk caUwjfo, aQvCki dVuUvè mớiVuUv Uwjfuống hzebJai hớphLYS đhLYSã Uwjfđổ rQvCkồi, nhưngQvCk cậuVuUv tVuUva rQvCkất pVuUvhong độ, kiênQvCk quQvCkyết uốngVuUv cạnhLYS QvCkhai chai.

Lúc này,hLYS mặtzebJ VuUvThương NVuUvgô phừng phUwjfừng nhưUwjf zebJquả tzebJáo đỏ,zebJ ngVuUvhe thấyhLYS Uwjfgiọng nzebJói Uwjfnên gưUwjfợng VuUvdậy, khônzebJg ngờzebJ hắnQvCk vẫn cóVuUv tzebJhể thhLYSốt zebJra nUwjfhững ngzebJôn từUwjf hLYSrõ rànzebJg, lịzebJch thiệp:

- PhậnzebJ QvCkcon cháuQvCk tửuzebJ lượng khhLYSông tốt,hLYS moQvCkng QvCkbác lượzebJng thứ.hLYS LầnVuUv shLYSau, chzebJáu QvCknhất địhLYSnh sẽUwjf zebJchuyện QvCktrò vQvCkui vẻVuUv saUwjfy sưa cùQvCkng bác.

Trước nhzebJững lờizebJ nhLYSói văUwjfn hoa trôzebJi chảyVuUv cQvCkủa zebJhắn, bzebJố tôihLYS cườVuUvi pVuUvhá lên.VuUv UwjfÔng đậpzebJ QvCktay vQvCkào bảzebJ vQvCkai VuUvhắn, khiếQvCkn hắnVuUv đang ngồiUwjf xiêUwjfu zebJvẹo liềnhLYS đổUwjf nhzebJào xuốnzebJg. TiếpVuUv đVuUvó, zebJbố zebJquay sahLYSng tôizebJ, cườiUwjf khVuUvà khà nói:

- ChzebJàng tVuUvrai nàyUwjf không tồi.QvCk QuảhLYS nhLYShiên kQvCkhông Uwjfhổ danhLYSh cQvCkon ghLYSái bố,QvCk Uwjfrất biếzebJt chọUwjfn người!

May màVuUv ThươngVuUv QvCkNgô không QvCkkháng cựUwjf đượcQvCk meQvCkn rượuQvCk zebJnên đhLYSã lzebJơ mơUwjf ngủQvCk rồiUwjf, khôVuUvng thLYShì cUwjfhẳng biếUwjft VuUvhắn QvCksẽ vêzebJnh váo đếnUwjf mứhLYSc nào.

Tôi kzebJhông zebJkìm QvCkđược cơn QvCktức VuUvgiận, gằnzebJ giọng:

- BhLYSố vàQvCk mẹQvCk hLYSthật kUwjfhông hổ mhLYSột VuUvcặp, đQvCkến lQvCkời nhLYSói cũzebJng ghLYSiống hệzebJt nhhLYSau. ChẳngUwjf pUwjfhải trướcQvCk hLYSđây bốUwjf luônVuUv hhLYSô hào zebJ là phzebJải tìzebJm cQvCkho bVuUvố mộthLYS aVuUvnh cVuUvhàng nghìUwjfn QvCkly khôQvCkng sazebJy szebJao? HơnUwjf nữa,hLYS cònUwjf Uwjfphải czebJùng bố zebJnuốt mâUwjfy nhảUwjf khói1Uwjf mUwjfới đưVuUvợc. AhLYSnh tVuUva đzebJâu czebJó đáhLYSp Uwjfứng đượcQvCk yêVuUvu zebJcầu đó.

1 ÝVuUv Uwjflà húVuUvt thuhLYSốc lá.

- CzebJon thìzebJ hiểuUwjf zebJcái gìzebJ? - MộQvCkt lQvCkần nữUwjfa, hLYSvề zebJmặt ngUwjfôn nVuUvgữ, bzebJố QvCkvà mẹzebJ lạVuUvi giốUwjfng hệtUwjf nhQvCkau: QvCk- LúhLYSc uốngQvCk rượu, Uwjf hút thLYShuốc chínhLYSh VuUvlà khzebJi VuUvcó thLYShể nhìnQvCk tUwjfhấy zebJrõ nhấzebJt phẩmVuUv chấtVuUv củaUwjf mộzebJt nVuUvgười hLYSđàn ông. CQvCkậu chàngQvCk nàyhLYS khôUwjfng rànzebJh cảhLYS hútQvCk thuốcQvCk lẫhLYSn uốnhLYSg rượu,Uwjf nhưzebJng dùVuUv QvCkho hLYSđến nzebJỗi nưUwjfớc mắt nướcUwjf mũiUwjf gihLYSàn giụa,Uwjf zebJsay VuUvđến nỗzebJi đVuUvi VuUvlại lizebJêu xiêuVuUv, cũnVuUvg QvCkkhông chLYSó chúQvCkt nàhLYSo hLYSăn nói hzebJàm hồ.

Bố zebJvừa nóiVuUv vVuUvừa QvCkđưa tay zebJ ra QvCkvỗ vỗhLYS mhLYSá tôiUwjf, vềzebJ Uwjfmặt đQvCkộng tQvCkác chLYSũng khQvCkông khLYShác gUwjfì mẹ:

- CQvCkon gzebJái ngốcVuUv nghzebJếch ơi, ngườiVuUv Uwjfta làQvCkm nhUwjfư vậyzebJ làQvCk vVuUvì cáQvCki gìVuUv? HơnQvCk nữhLYSa, đQvCkàn ôzebJng khôVuUvng húzebJt thuốc,zebJ không uốngVuUv rượuhLYS thìhLYS cózebJ hLYSgì lQvCkà khônVuUvg tốt?Uwjf QvCkRốt chLYSuộc chLYShỉ thỉzebJnh tVuUvhoảng mớiQvCk làmhLYS bạzebJn rượuhLYS, hLYSbạn thuốc QvCkcủa hLYSta thzebJôi. CVuUvó thểUwjf khQvCkỏe zebJmạnh đUwjfi cQvCkùng hLYScon trênzebJ suzebJốt qVuUvuãng đườzebJng đờihLYS mớizebJ là qhLYSuan QvCktrọng nhất.

Thoáng hLYScái đãQvCk nânhLYSg cấp thànQvCkh cVuUvhuyện mhLYSột Uwjfđời rồi.

Tôi hoànVuUv toànhLYS bấtVuUv lực, nói:

- BVuUvố nghĩVuUv xUwjfa quQvCká rồi.QvCk Bố chưQvCka hzebJỏi xeVuUvm hLYSanh tUwjfa làUwjfm gìQvCk. BốzebJ khônghLYS zebJsợ anzebJh tzebJa làUwjf ănhLYS zebJmày, QvCkkẻ trộmhLYS hhLYSay kẻhLYS cắp sao?

Lúc zebJnày, mẹQvCk tôihLYS kéo vhLYSali hLYSlại, phátUwjf zebJvào gáyQvCk tzebJôi mUwjfột Uwjfcái, nói:

- UwjfBố QvCkmẹ khôngzebJ qhLYSuan thLYSâm cậu QvCkta lVuUvàm gVuUvì, chUwjfỉ cầnhLYS cậuzebJ zebJta thậthLYS lQvCkòng vớiUwjf cQvCkon làhLYS được.hLYS VuUvHơn Uwjfnữa, ngôUwjfn VuUvtừ, cử Uwjf chỉ QvCkcủa tênzebJ nhLYShóc nàhLYSy, Uwjfnhìn quhLYSa zebJlà biếthLYS đượhLYSc Uwjfgiáo Uwjfdục tVuUvử tế.VuUv VzebJề QvCkphương Uwjfdiện khí chấQvCkt cũngQvCk khUwjfông tồhLYSi, nhUwjfư thếQvCk cònQvCk kUwjfém chLYSỏi gUwjfì nữa?

Bố tôiQvCk đỡhLYS VuUvlấy vVuUvali nói:

- NếuUwjf nhLYShư kUwjfhông lọzebJt được vàoQvCk Uwjfmắt VuUvcủa VuUvbố mẹ,hLYS cVuUvon tQvCkưởng cậVuUvu tVuUva sVuUvau QvCkkhi QvCkđi vhLYSới bốhLYS rồiVuUv hLYScó thểUwjf chânVuUv tQvCkay VuUvđầy đủ trhLYSở vzebJề sao?

Tôi chQvCkẳng cònUwjf hLYSbiết nói gì.

Sau kUwjfhi ởhLYS czebJhỗ zebJtôi haVuUvi tiếng bốnhLYS mươzebJi phúthLYS, bốVuUv mQvCkẹ vQvCkội đzebJi chQvCko kịhLYSp czebJhuyến tàu.

Trong khoảnghLYS thờiUwjf VuUvgian ngắn ngủiUwjf đó,VuUv ThưzebJơng NgQvCkô đUwjfã uốUwjfng QvCkhai hLYSchai rượuzebJ hLYStrắng, hzebJút zebJmột bVuUvao tUwjfhuốc, cUwjfhinh phục đUwjfược ônhLYSg bVuUvố QvCkluôn zebJcoi thLYSrọng hLYSnội tUwjfâm VuUvcủa tôi.VuUv CòUwjfn nữa,zebJ ngaVuUvy lầnVuUv gặVuUvp đầQvCku tiVuUvên, mẹ QvCk tôi hLYSđã nhìnVuUv tVuUvhấy hếUwjft hoàQvCkn tozebJàn coUwjfn ngườizebJ hắnzebJ, shLYSau đóUwjf cộnUwjfg thVuUvêm sQvCkự hLYSgiả vờVuUv rhLYSất thích hUwjfợp, hắnQvCk đãUwjf chiQvCknh hLYSphục QvCkbà QvCkmẹ vốnzebJ chhLYSỉ nhìnVuUv nhậnhLYS VuUvbiểu hVuUviện bênVuUv ngQvCkoài. Thật khôhLYSng pUwjfhục khzebJông được.

 

Sau khVuUvi tiễnzebJ bốVuUv mẹQvCk về, tôiUwjf thấhLYSy ThươnghLYS NgQvCkô đangzebJ Uwjfnằm ngủQvCk nVuUvgon lànVuUvh trêQvCkn gVuUvhế sofVuUva. UwjfKhuôn mặtzebJ đỏhLYS hồnUwjfg của hắnVuUv trônQvCkg thậtUwjf đángzebJ yêu.

Tôi QvCkrón rénQvCk đếnUwjf hLYSbên cạnhQvCk, ngồi xổzebJm xuốngVuUv quaVuUvn sázebJt thậtQvCk hLYSkỹ. TVuUvôi lẩmVuUv Uwjfbẩm mộQvCkt mình:

- hLYSAnh đừngVuUv chLYSó gihLYSống như BạchzebJ nhLYSương tUwjfử đấyVuUv, hVuUvễ uốngUwjf QvCksay làUwjf hLYShiện ngVuUvuyên hình.QvCk TàngVuUv tzebJrữ zebJđộng vUwjfật VuUvbảo vệhLYS cấp mộUwjft củaVuUv quVuUvốc VuUvgia lUwjfà Uwjfphải ngồVuUvi tù...

Chưa dứtQvCk lQvCkời đãUwjf thấy haiVuUv mắtQvCk luôVuUvn nQvCkhắm ngUwjfhiền cQvCkủa hắnQvCk VuUvmở Uwjfto, hLYSnhìn thẳngUwjf, tôUwjfi gizebJật hLYSnảy mình.

- CQvCkon yêu...

-... KhônhLYSg đượczebJ gzebJọi tôi nhưzebJ vậy!

- CVuUvon QvCkyêu, zebJcon yêuVuUv, con yêu...

Thương NgzebJô dùQvCkng Uwjfcái QvCkgiọng lè nUwjfhè nózebJi điQvCk nózebJi lhLYSại cázebJch bUwjfố mQvCkẹ gọhLYSi tôhLYSi hLYShồi bézebJ rUwjfồi cườiUwjf pzebJhá lên.

Tôi nQvCkhìn zebJtrừng trừng vVuUvào mắtUwjf hắnVuUv quaUwjfn sátVuUv thậUwjft kỹ,QvCk dùzebJ đôQvCki VuUvmắt cóUwjf chUwjfút mơQvCk màngVuUv nhưngVuUv trônhLYSg zebJvẫn rấtQvCk tỉnh:

- AnhLYSh zebJgiả vờzebJ say!

- hLYSTa đâuQvCk cVuUvó... Uwjf- HzebJắn hiền lànzebJh ngồihLYS dậyQvCk: hLYS- TUwjfa chưaQvCk từnghLYS uốngzebJ QvCkrượu nhLYSên đãhLYS VuUvsay thậUwjft, chLYShỉ cóhLYS đhLYSiều vVuUvẫn cốQvCk ghLYSắng giữ VuUvcho tiVuUvnh zebJthần tỉnhQvCk tzebJáo màzebJ thôi.

- VUwjfậy nUwjfhững lờQvCki bốzebJ mẹhLYS tôi nhLYSói vớihLYS tôQvCki lzebJúc trước...

Hắn czebJàng tỏQvCk rzebJa vhLYSô tội hơn:

- ĐểQvCk Uwjfkhông làUwjfm phiềQvCkn đến cuộcQvCk nóhLYSi chuyệQvCkn củaQvCk mQvCkọi ngưQvCkời, tzebJa chỉQvCk cUwjfó thểVuUv hLYSgiả vờzebJ bzebJất QvCktỉnh hLYSnhân sựQvCk thôi.

Từ xấhLYSu hUwjfổ chuUwjfyển thQvCkành tức gzebJiận, nhưngQvCk thLYSôi chẳngzebJ biếtzebJ làmQvCk chLYSách nàohLYS, zebJđành phảVuUvi hLYSđi xửQvCk lýUwjf hLYStúi quUwjfà mzebJà bốUwjf mẹ manUwjfg đến.

Thương NghLYSô hLYSchống tayVuUv lên trhLYSán nhUwjfìn zebJtôi lụczebJ bới,Uwjf nói:

- zebJBố VuUvmẹ Uwjfem rấzebJt thQvCkú vị!

- ĐươhLYSng VuUvnhiên rồi.

- HọQvCk đốiQvCk xVuUvử vớiQvCk ehLYSm thật tốt.

- QvCkNói thừa.

Thương VuUvNgô khQvCkẽ mỉzebJm cười rồhLYSi thởhLYS than:

- BâyUwjf ghLYSiờ zebJta đãUwjf hiểuzebJ vhLYSì sao ehLYSm vấhLYSn vươVuUvng zebJthân phậnVuUv làmhLYS ngườiUwjf đhLYSến thế.VuUv QvCkEm khUwjfông mzebJuốn rờiUwjf zebJxa họUwjf đúng không?

Tôi hLYSbĩu môi,hLYS Uwjfbiểu thị câVuUvu zebJhỏi nVuUvgớ VuUvngẩn đUwjfó khônhLYSg đázebJng đQvCkể hLYStrả lời.

- ThếQvCk nhưnQvCkg mộtzebJ nzebJgày nào đVuUvó hhLYSọ cũQvCkng sẽhLYS chếQvCkt đi.

Tôi bựczebJ dọc:

- VuUvThần zebJtiên cũhLYSng phải czebJhết đúnhLYSg không?

Thương NUwjfgô chVuUvỉ cưUwjfời, đáp lạiUwjf mộtVuUv cUwjfâu chảQvCk lUwjfiên quan:

- TiQvCkểu TVuUvường, nếUwjfu zebJem muốn làmzebJ nhLYSgười tzebJhì zebJta sẽzebJ ởVuUv lạihLYS nQvCkơi nàzebJy Uwjfvới em.

Tôi cUwjfó ngQvCkhe tzebJhấy zebJcâu nói củaVuUv hắQvCkn, nhưnzebJg khVuUvông shLYSức đâuUwjf hLYSmà sVuUvuy QvCknghĩ nhiều,QvCk vVuUvì Uwjftrong lzebJúc vzebJới tUwjfay lên Uwjfngăn kQvCkéo, tVuUvôi thzebJấy QvCkcó mQvCkột hLYStấm thihLYSệp mờzebJi rhLYSơi VuUvra từzebJ cVuUvuốn thLYSạp chzebJí cũ.

Trên đóVuUv VuUvcó Uwjfghi hLYStên Uwjfcô dâu vUwjfà chLYShú rể:QvCk UwjfTrương ThầhLYSn VuUv- HạUwjf AQvCkn Kiệt.

Tôi thQvCkẫn tVuUvhờ cầmVuUv tấm zebJ thiệp Uwjftrên tayUwjf, theQvCko sUwjfuy đVuUvoán, đâyVuUv cóQvCk lhLYSẽ VuUvlà sQvCkau kUwjfhi biếtQvCk TVuUvrương zebJThần hLYShủy bVuUvỏ hôn lễ,Uwjf tzebJôi đVuUvã zebJtiện zebJtay kẹpVuUv tấmVuUv thiQvCkệp VuUvvào cuốnQvCk thLYSạp chíhLYS nQvCkào đhLYSó. SzebJau đóUwjf VuUvlại tiệnhLYS taQvCky mang hLYSnó vềQvCk nhUwjfà, rồiVuUv tVuUviện VuUvtay vứthLYS nzebJó vàoQvCk góUwjfc nVuUvào đó,VuUv rVuUvồi Uwjfban nãhLYSy zebJlại QvCktiện thLYSay gihLYSở nó ra...

Thế nhưhLYSng nhữnzebJg điều nzebJày kVuUvhông phUwjfải làVuUv trọUwjfng đhLYSiểm, qhLYSuan trọzebJng làVuUv cQvCkô HạUwjf AhLYSn KiệtVuUv vàhLYS AnzebJgle VuUvHạ hLYScó lzebJiên quan đếnVuUv nhVuUvau không?

An KiQvCkệt QvCk- Angle...

Nếu nVuUvhư đúnVuUvg QvCklà mộtVuUv ngườiQvCk thì thUwjfế nàohLYS nhỉ?

Đang suhLYSy VuUvnghĩ đếnUwjf nỗi zebJmuốn treVuUvo cổ,zebJ đUwjfâm đầuQvCk QvCkvào tường,zebJ thìVuUv bỗngQvCk nVuUvghe thấyQvCk gizebJọng ThVuUvương hLYSNgô QvCkkhe khẽ:

- TiểuzebJ TườngQvCk, tUwjfa ngQvCkủ một láVuUvt, đếnzebJ zebJtrưa gQvCkọi tVuUva dậy,VuUv czebJhúng zebJta Uwjfra ngoàzebJi ănVuUv nhé.

- Ừ!

Sau kzebJhi ThươnVuUvg NghLYSô ngủ VuUv rồi, tQvCkôi lVuUviền chạUwjfy vàoVuUv pzebJhòng VuUvngủ mởUwjf máyVuUv tínhhLYS rzebJa, Uwjfvừa lướthLYS webhLYS, vừhLYSa thẫnQvCk thờ.

Trong tìnUwjfh trạngQvCk đầhLYSu Uwjfóc trống rỗnUwjfg, zebJthời gVuUvian chạyhLYS QvCknhanh nhưhLYS chQvCkó dại,hLYS đếzebJn lúcQvCk mzebJắt caQvCky zebJcay tôihLYS QvCkmới liếc nhìhLYSn zebJđồng hLYShồ hiểnVuUv thịQvCk QvCkgiờ bzebJên dướiVuUv VuUvgóc phảiVuUv mànVuUv hình.zebJ QvCkLúc nzebJày đUwjfã lVuUvà mườizebJ támVuUv giờzebJ bốn mUwjfươi bảyUwjf phút.

Tôi VuUvđứng QvCkdậy vUwjfận động tayVuUv chQvCkân hLYSđã tUwjfê cứnQvCkg, điQvCk hLYSra phòngVuUv khQvCkách, thLYShấy ThươhLYSng NgôUwjf vẫnVuUv đQvCkang sahLYSy gizebJấc, tư tQvCkhế khzebJông hVuUvề thazebJy đổi,QvCk xVuUvem rhLYSa QvCkhắn thhLYSực sQvCkự Uwjfngủ QvCkrất shLYSay. ĐừngVuUv nóiUwjf làhLYS Uwjfbữa tUwjfrưa, đến Uwjf ngay VuUvcả bzebJữa zebJtối cUwjfũng khôzebJng cầnVuUv ăn.

Có lẽQvCk vQvCkì cảzebJ nzebJgày không vậnUwjf độngzebJ nênQvCk VuUvlúc nhLYSày thLYSôi cũzebJng kzebJhông thhLYSấy VuUvđói, hQvCkoặc QvCkhễ tâmzebJ trạnghLYS khVuUvông Uwjfvui lại Uwjfkhông Uwjfmuốn ăn.

Đang đVuUvịnh chuhLYSẩn bịQvCk VuUvquay về phòUwjfng suQvCky nghVuUvĩ VuUvtiếp thìUwjf nhờzebJ ánhQvCk sUwjfáng lờzebJ mờhLYS chiếuzebJ quVuUva ôVuUv cửahLYS sổ,zebJ tôhLYSi hLYSthoáng thấy QvCksắc mặzebJt ThươnghLYS NgôQvCk QvCkcó gìzebJ đzebJó kVuUvhông Uwjfbình thường.

Bật đènzebJ lzebJên, hìnhVuUv ảnQvCkh trước mắtzebJ khQvCkiến QvCktôi sợzebJ hãi.

Thương NzebJgô hLYSđang nằhLYSm thẳnVuUvg đơ zebJtrên ghếUwjf sofQvCka, mồhLYS hôQvCki hLYStúa rUwjfa kQvCkhắp zebJmặt vàUwjf đầuhLYS, haQvCki VuUvvai zebJco lạizebJ, môizebJ trzebJắng bệch nhưVuUv thhLYSể đaVuUvng phzebJải chịhLYSu QvCkđựng sVuUvự đàVuUvy đọQvCka đaUwjfu đớn.zebJ ThUwjfeo kVuUvinh nghiệmVuUv củaUwjf tôi,zebJ tình tUwjfrạng VuUvnày chzebJắc chắnQvCk QvCkkhông phảiUwjf Uwjfdo shLYSay rượu.

Chẳng QvCklẽ làQvCk bịUwjf sốt?

Tôi QvCklay lVuUvay VuUvnhưng hắn khQvCkông cóVuUv VuUvphản ứhLYSng gì.VuUv TôQvCki Uwjfđưa tVuUvay rzebJa sờzebJ tráhLYSn thUwjfì thấyQvCk Uwjflạnh VuUvnhư bănzebJg. TôiUwjf hétVuUv lớn VuUvvào taUwjfi Uwjfhắn nVuUvhưng cũnzebJg nUwjfhư đQvCká chìmVuUv xuốzebJng biển.

Hãy nUwjfói chLYSho tôzebJi biết, thVuUvế nzebJày lVuUvà thếVuUv nào?

Tôi hhLYSoảng hốt.

120, 1Uwjf10, 11zebJ9, 911..Uwjf. hàng lozebJạt sốzebJ điệnhLYS thoạiVuUv VuUvhiện zebJra troVuUvng đầUwjfu nhzebJưng cuốiQvCk cùngzebJ VuUvtôi hLYSvẫn bQvCkấm sốzebJ 62580000 ghLYSọi mQvCkột cVuUvhiếc taxi.

Bác VuUvsĩ hLYScủa lzebJoài ngQvCkười chắc khônhLYSg VuUvlo vUwjfiệc VuUvthần tiênVuUv VuUvbị ốmUwjf. zebJĐương Uwjfnhiên, mhLYSuốn hLYSlo cũhLYSng chẳzebJng được.zebJ ThôVuUvi thì cứVuUv tìQvCkm szebJự hLYSgiúp đỡQvCk tQvCkừ VuUvphía tVuUvhần giớiUwjf lQvCkà tươngzebJ đUwjfối zebJan toàn.VuUv ĐáUwjfng VuUvbuồn lhLYSà tôi khôngzebJ cQvCkó VuUvsố điệnzebJ QvCkthoại củaUwjf hLYSTứ NgưzebJu nhLYSên đhLYSành phảihLYS gzebJọi mộzebJt hLYSchiếc taxhLYSi zebJđưa hLYScon hổ bhLYSị ốmhLYS zebJnày đếQvCkn đó.

Lúc hLYSđỡ ThQvCkương zebJNgô dậy,hLYS tôi mVuUvới phátzebJ hiệnUwjf chQvCkiếc áoVuUv lQvCken mỏngzebJ mUwjfà hQvCkắn đanhLYSg mặcVuUv tzebJrên ngườizebJ đãQvCk ướQvCkt sũngzebJ. Trông Uwjfhắn gVuUviống nhzebJư ngườihLYS vừahLYS đưzebJợc zebJvớt dướiUwjf nướczebJ lên.

Nhưng điềuhLYS nàyVuUv cũhLYSng không làQvCk Uwjfgì szebJo vớiQvCk vũngUwjf máuhLYS lớnQvCk trênzebJ gUwjfhế sofa...

Có nhhLYSững Uwjflúc tôizebJ thựczebJ szebJự cảm thấyUwjf zebJkhâm phLYShục VuUvmình. VuUvVí dụVuUv nQvCkhư lúUwjfc này,hLYS đốiUwjf mặtUwjf vớiQvCk mộzebJt hoàhLYSn cảQvCknh Uwjfnhư hiệUwjfn trường hLYSgiết ngườiVuUv mQvCkà hLYStôi vẫnhLYS ghLYSiữ đượcUwjf bìnhhLYS tĩnQvCkh. ĐúngUwjf làUwjf Uwjfphi thường.

Sau khhLYSi QvCkkiểm trUwjfa zebJmột lượt, tôiQvCk nhanVuUvh chóngQvCk phzebJán đoQvCkán VuUvra rUwjfằng vếtQvCk hLYSmáu zebJnày làUwjf hLYScủa ThươnUwjfg NUwjfgô, vhLYSì Uwjflưng hắQvCkn có Uwjfvệt đỏVuUv Uwjftía Uwjfvà đUwjfang chảyQvCk zebJra tUwjfhứ chVuUvất lỏnhLYSg noUwjfng nóng.

Tôi tìmVuUv mộtUwjf chiếzebJc áo khVuUvoác bônVuUvg dhLYSày hLYSmặc chUwjfo hắn,VuUv szebJau zebJđó hhLYSổn hểnQvCk lôhLYSi hUwjfắn xuốngVuUv dưhLYSới nhQvCkà, tốVuUvng vào trongVuUv Uwjfxe. TôhLYSi thấyhLYS cảmQvCk ơVuUvn mzebJùa nàQvCky zebJvì aQvCki VuUvai VuUvcũng mhLYSặc nhiềuzebJ nVuUvhư chiếcUwjf VuUvbánh chưng vậyzebJ. NếzebJu VuUvlà mùzebJa QvCkhè, chQvCkúng tôizebJ chắhLYSc chắQvCkn vzebJì zebJkhông QvCkcó cázebJch nàoUwjf VuUvche vzebJết máuzebJ mQvCkà bị dẫnQvCk thẳngQvCk đếnVuUv đồnzebJ cảnhUwjf shLYSát rồi...

Thương zebJNgô vVuUvẫn chhLYSưa tỉnh. TôiQvCk nQvCkghĩ cUwjfhuyện hLYSlần QvCknày khLYShiến hắnQvCk hôzebJn mêhLYS sâuhLYS, czebJhắc chắnhLYS QvCktrong ngưUwjfời hắnQvCk rấtQvCk khó chịu.VuUv VậyVuUv mQvCkà hắhLYSn vẫnzebJ zebJnghiến răhLYSng cUwjfhịu VuUvđựng, từhLYS đầuUwjf đếnzebJ cUwjfuối VuUvkhông kVuUvêu VuUvmột tiQvCkếng, thật hLYSgan lì.

Đến quánzebJ zebJthịt nướng VuUv Mãnh NQvCkgưu, trôhLYSng tzebJhấy NgQvCkưu UwjfBôn, tVuUvôi hLYSliền nVuUvói quzebJa tQvCkình hình.Uwjf AnVuUvh thLYSa lậpQvCk tUwjfức đưa chúnghLYS thLYSôi hLYSđến zebJkhu nhUwjfà gầnQvCk đóQvCk, bảQvCko Uwjftôi đợiUwjf hLYSở sảnhzebJ, còhLYSn ahLYSnh tzebJa dìuhLYS VuUvThương VuUvNgô vào phòUwjfng khách.

Trong lúUwjfc nàyhLYS, VuUvtôi vẫn zebJvô zebJcùng điềmzebJ tĩnh,QvCk đzebJiềm tĩnQvCkh đVuUvến lzebJạ lùng.

Còn nửaUwjf tQvCkiếng nữUwjfa làUwjf mười hzebJai giUwjfờ đzebJêm tzebJhì NghLYSưu BUwjfôn Uwjfđi rhLYSa, VuUvtrên tUwjfay QvCkcầm QvCkchiếc Uwjfáo bịzebJ mázebJu Uwjfthấm ướhLYSt mộzebJt nQvCkửa của TQvCkhương NgQvCkô, tzebJrông thLYShần Uwjfsắc ahLYSnh chàQvCkng czebJó vẻzebJ hLYSmệt mỏi:

- ChzebJị hLYSdâu yênhLYS thLYSâm, không hLYSvấn đềhLYS QvCkgì lhLYSớn đâhLYSu, zebJnghỉ ngơQvCki Uwjfvài ngàhLYSy làhLYS khỏi.

Nghe tVuUvhế, tôizebJ lạiQvCk khzebJông bình tĩUwjfnh hLYSđược nữa,hLYS VuUvbước nUwjfhanh đếnQvCk túmQvCk cổhLYS ázebJo NgưuUwjf BQvCkôn, nóhLYSi mộthLYS tràng:

- hLYSRốt cuộhLYSc VuUvanh tUwjfa có chuhLYSyện gì?hLYS ChẳnVuUvg phảiUwjf zebJcác nzebJgười QvCklà tVuUvhần hLYStiên saoQvCk? SazebJo thVuUvần tVuUviên lạhLYSi Uwjfbị chảy máhLYSu? SahLYSo hLYScòn bịVuUv hônzebJ mêVuUv? SQvCkao lạizebJ nhưVuUv zebJthể sắpQvCk chUwjfết zebJđến nhLYSơi vậy?

Ngưu UwjfBôn thấyzebJ tôihLYS kícVuUvh động nhưQvCk QvCkvậy, anzebJh tVuUva chzebJỉ lặnghLYS lẽzebJ hLYSnhìn, nói:

- ChịhLYS sợzebJ rVuUvồi, đúng không?

Tôi nUwjfgẩn ngườVuUvi thLYSrong giây láUwjft rồhLYSi bzebJỗng nVuUvhư quUwjfả QvCkbóng bịQvCk chhLYSâm kihLYSm, Uwjfnhanh QvCkchóng Uwjfxẹp Uwjflép. TôzebJi buzebJông NQvCkgưu Bôn zebJra, ngồhLYSi tQvCkhụp xuzebJống hLYSghế, cóVuUv lVuUvẽ vQvCkì chưzebJa zebJăn cơhLYSm zebJnên toàQvCkn tVuUvhân mềUwjfm zebJnhũn, zebJkhông còn Uwjfchút sứchLYS QvCklực QvCknào, lònghLYS bànhLYS tzebJay zebJvà trhLYSán hLYSđều QvCkvã mhLYSồ hôi.

Được QvCkrồi. TôiUwjf thừQvCka nhận, khôngzebJ pzebJhải Uwjfvì đóUwjfi, Uwjfmà vìVuUv sợUwjf hãi.

Tôi thựzebJc sựVuUv tVuUvhấy sợ,hLYS QvCkcứ nghĩ VuUvđến dángQvCk vhLYSẻ ThươnUwjfg NQvCkgô lúczebJ tUwjfrước, Uwjfcái dáQvCkng nUwjfhư VuUvsắp chếtVuUv Uwjftới nơi...

Nhưng tzebJhần tiêUwjfn cũnzebJg có hLYSthể chếQvCkt sao?

Tôi Uwjfcố hLYSép mVuUvình hLYSđiều chỉnh VuUv những suVuUvy nghĩVuUv lVuUvinh Uwjftinh tVuUvrong đầuhLYS, miễnUwjf cưỡnghLYS Uwjfhổi zebJphục VuUvlại vẻUwjf điềVuUvm đạzebJm trêzebJn mặt, nói:

- ThươngUwjf NgôzebJ vốVuUvn đãhLYS bị VuUvthương đúnzebJg khônhLYSg? hLYSSao lạiVuUv nhQvCkư vậy?

Ngưu BôzebJn zebJim lặng.

- hLYSBị thươnghLYS hLYStừ QvCkkhi nào?

Ngưu BônQvCk vẫnUwjf hLYSkhông trả lời.

Tôi đànhUwjf tựhLYS Uwjfmình nhớVuUv lại, nói:

- CzebJó pUwjfhải cQvCkó zebJliên quan VuUvđến Uwjfcái thLYSà khízebJ gzebJì đóVuUv màQvCk anzebJh Uwjfta Uwjfđã từnQvCkg nhắUwjfc đếnzebJ không?

Ngưu BôUwjfn lắczebJ Uwjfđầu, tiếp tụcUwjf ihLYSm lặng.

Thái độhLYS "đVuUvánh chVuUvết cũng khVuUvông khaiVuUv" nàyVuUv khiQvCkến tVuUvôi muốnQvCk pzebJhát điênQvCk hLYSnhưng trướcVuUv mặtzebJ mộUwjft VuUvanh chàng khôhLYSi nQvCkgô, trzebJầm Uwjftính, yếuQvCk đuốUwjfi, tôiQvCk thQvCkực sựzebJ khôzebJng thểhLYS Uwjfphát tiếtzebJ được,VuUv VuUvnên đànhQvCk nín nhịn.

- VậzebJy thìVuUv aQvCknh cũUwjfng phải chQvCko tôzebJi biếtQvCk tạzebJi sQvCkao Uwjfanh tUwjfa đaUwjfng hLYSkhỏe mạVuUvnh nhQvCkư Uwjfvậy, độtzebJ nhVuUviên hôQvCkm Uwjfnay lạiQvCk ra nônghLYS nỗihLYS này?

Ngưu UwjfBôn hLYSdo dQvCkự mộtVuUv hồQvCki, cuối cùnzebJg Uwjfcũng mUwjfở miệng:

- ThựVuUvc QvCkra zebJvết thương trêhLYSn hLYSngười QvCkanh ấyQvCk chVuUvưa zebJkhi nàzebJo lànhhLYS. ThờiQvCk gUwjfian nzebJày hoàQvCkn toànUwjf QvCkdựa vVuUvào sựVuUv thLYSu dưỡng QvCkbấy lâhLYSu mớiQvCk cóVuUv thểUwjf miễnUwjf cưỡnghLYS kUwjfhống chếzebJ được.hLYS ThếzebJ nhưngzebJ sVuUvau khVuUvi uUwjfống rượu,zebJ VuUvý thQvCkức dần QvCkyếu QvCkđi zebJnên QvCkmới dhLYSẫn đVuUvến VuUvviệc vếtQvCk thươnghLYS độthLYS nhiêUwjfn táQvCki phát.

Tôi sữnghLYS người.

Thì rQvCka tzebJai họazebJ nàQvCky hoàn QvCktoàn dzebJo haQvCki VuUvchai Uwjfrượu tzebJrắng VuUvgây zebJra. NghQvCkĩ hLYSlại, mộtQvCk ngườiUwjf chưahLYS QvCkbao gzebJiờ uốngzebJ rượu hLYSlà ThưUwjfơng NgzebJô chhLYSắc cũngzebJ kVuUvhông ngờhLYS hậuhLYS quVuUvả lạiUwjf nghiêmQvCk trọnQvCkg đzebJến vậy...

Nhưng nếuhLYS khôhLYSng VuUvcó tzebJai họa nàzebJy, tQvCkôi Uwjfmãi mãhLYSi chẳUwjfng hLYSbao giờzebJ biếzebJt hLYSđược, trêzebJn ngưQvCkời hắVuUvn cVuUvó mộtzebJ QvCkvết thương.

- ThzebJần tiQvCkên vQvCkô cUwjfùng lợi QvCk hại, sứhLYSc mhLYSạnh QvCkvô sVuUvong, sQvCkao cóQvCk thểUwjf Uwjfbị thưQvCkơng chứ?

- LàzebJ thầnhLYS tUwjfiên kQvCkhông hLYScó nghĩa hLYScái gQvCkì cũngzebJ bVuUviết, khôhLYSng sVuUvợ bUwjfất kỳVuUv điềuQvCk VuUvgì vàUwjf cũnhLYSg khônVuUvg mạnhQvCk mẽQvCk nhUwjfư chịVuUv nghĩ. Uwjf- NgưuUwjf BhLYSôn khẽzebJ thVuUvở dài,hLYS hLYSnói: hLYS- ChUwjfị dâUwjfu à,Uwjf hLYScó mUwjfột sQvCkố chuzebJyện anhLYSh ấyzebJ không muUwjfốn hLYStôi nóizebJ vớQvCki czebJhị. TzebJính QvCkkhí củazebJ zebJanh Uwjfấy, hLYSchị đãhLYS sốnQvCkg hLYScùng mộQvCkt tVuUvhời ghLYSian, chắc cUwjfhị cVuUvũng hiểu.

Tôi hLYScười, đáp:

- ƯơngUwjf ngzebJạnh, kUwjfhó chịu.

Ngưu BôUwjfn cười.

Suy nghĩzebJ mộtQvCk lUwjfát, tQvCkôi lại hỏi:

- NhLYSếu nzebJhư thầzebJn tiênzebJ bUwjfị thương, cóhLYS phVuUvải cũngVuUv giốUwjfng nhưzebJ nhữhLYSng Uwjfđại hzebJiệp tzebJrong phimzebJ, cáVuUvch QvCktốt nhấtzebJ lzebJà dùng hLYS nội hLYSlực trịhLYS thươQvCkng đúngQvCk không?

- ĐzebJiều đózebJ zebJlà đương nhiên.

- hLYSVậy viUwjfệc Uwjfđi zebJvề giữa cUwjfhỗ nàhLYSy vàVuUv Uwjfnúi HổVuUv Gầm,hLYS dùnhLYSg nộhLYSi tứzebJc VuUvkết thhLYSành mộthLYS VuUvviên đơnUwjf dượQvCkc VuUvcó zebJthể giVuUvúp tôi khzebJông sVuUvợ lạnh,Uwjf khônhLYSg sợUwjf VuUvnóng, Uwjfcó phLYShải cũnQvCkg zebJcần QvCkđến phápzebJ lựcVuUv mớiQvCk làhLYSm được?

Ngưu BônUwjf Uwjfchậm rQvCkãi gậUwjft đầu, ngUwjfừng lạhLYSi gihLYSây látzebJ, anhLYSh tVuUva zebJnói tiếp:

- CảVuUv vếzebJt Uwjftích kzebJia nữa.

Tôi sờhLYS tazebJy lênhLYS cổ.

Cứ cohLYSi lUwjfà tôVuUvi đầnVuUv độn thzebJì đếnhLYS Uwjfgiờ phúVuUvt hLYSnày chLYSũng đUwjfoán đượcQvCk hLYSra, vếVuUvt tUwjfích đóQvCk cơUwjf bhLYSản khVuUvông phảiQvCk lhLYSà dấzebJu ấn nụVuUv hônQvCk gì.

Sao phảiVuUv lQvCkàm nhữVuUvng điều này?zebJ TạihLYS saQvCko cứUwjf phảizebJ tựVuUv QvCktỏ QvCkra mạnhzebJ mẽhLYS? ĐúUwjfng lUwjfà Uwjfđồ chLYSon VuUvhổ ngốcUwjf nghếch...