You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG rC10 rC- TìngzhACDh 489ChYtrạng vết thương

 

Sau gzhACDkhi rCbố mẹ489ChY gzhACDđi chơgzhACDi một vònrCg thỏarC gzhACDthê về489ChY n489ChYước, dgmGpggiữa chuydgmGpgến 489ChYđi prChải chuydgmGpgển sangzhACDg đi489ChY tàrCu hgzhACDỏa n489ChYên t489ChYranh 489ChYthủ mang 489ChYcho tôgzhACDi đrCồ ăn,dgmGpg dgmGpgđồ chơ489ChYi lẫrCn 489ChYđồ d489ChYùng, nhâdgmGpgn tdgmGpgiện gzhACDcũng gzhACDghé thădgmGpgm luôn,rC kh489ChYông ngờ còn489ChY nhâ489ChYn gzhACDtiện ngắ489ChYm đdgmGpgược cgzhACDả tdgmGpghân thểgzhACD đẹpgzhACD tươirC như489ChY hrCoa của489ChY mgzhACDột tênrC corCn tradgmGpgi rClạ mặt...

Về gzhACDvấn 489ChYđề dgmGpgyêu đương, tôidgmGpg tươngrC gzhACDđối trCự ddgmGpgo. NgarCy tgzhACDừ nhỏgzhACD rCtôi đrCã luôdgmGpgn trCâm ndgmGpgiệm "LdgmGpgà cgzhACDon gái,gzhACD prChải yêu ng489ChYười đàrCn ôngrC trCử tế"rC. TrgzhACDên cgzhACDon đườnrCg yêudgmGpg, trCôi gzhACDchạy hrCùng 489ChYhục, ch489ChYết cũng kgzhACDhông ngoáirC đầudgmGpg lại.

Bố mẹgzhACD 489ChYluôn árCp dụng phương489ChY pdgmGpgháp giáorC ddgmGpgục gzhACDrất phdgmGpgóng khorCáng gzhACDvới tôi,dgmGpg chdgmGpgỉ dgmGpgcó dgzhACDuy nhất489ChY hrCai rCyêu cầu489ChY, rCmột là "PrChải họcgzhACD tốrCt", hrCai rClà "Khô489ChYng đượgzhACDc chịurC thiệt".

Về gzhACDyêu cầdgmGpgu th489ChYứ hrCai, gzhACDcụ thể đốigzhACD vớirC vấrCn đềdgmGpg qurCan h489ChYệ nagzhACDm nữ,dgmGpg mẹdgmGpg dgmGpgtôi gi489ChYải trChích: TrưgzhACDớc khrCi crCó đượ489ChYc tờ489ChY đăng ký489ChY gzhACDkết hôrCn, nhấrCt địnhdgmGpg phrCải giữ489ChY crChiến lũgzhACDy củarC mình.

Vì tdgmGpghế, cả489ChYnh trCượng ngzhACDgày hôm nagzhACDy hoànrC toànrC ndgmGpgói rõrC rằgzhACDng, rCchiến lrCũy gzhACDcủa tôigzhACD gzhACDđã thấdgmGpgt thủ...

Tôi rCnghĩ mìdgmGpgnh nêgzhACDn gzhACDlắc lắc rC cái đầdgmGpgu nhưgzhACD vừagzhACD cắ489ChYn tgzhACDhuốc, gzhACDđể nhữ489ChYng ddgmGpgòng nướcdgmGpg dgmGpgmắt đa489ChYu dgmGpgkhổ brCay dgmGpgtứ tudgmGpgng, đồrCng thời khó489ChYc nấgzhACDc lênrC, nórCi nhữgzhACDng cârCu thừarC tgzhACDhãi 489ChYnhư: "KhônrCg phrCải rCvậy, khôn489ChYg p489ChYhải vậy, khgzhACDông dgmGpgphải nhưdgmGpg bốgzhACD mdgmGpgẹ trôrCng t489ChYhấy, bốrC mẹrC h489ChYãy 489ChYnghe cogzhACDn g489ChYiải thích..."

Nhưng trCôi lgzhACDại krChông nhẫ489ChYn tâm 489ChYnhìn thấyrC bố489ChY mdgmGpgẹ ởgzhACD tugzhACDổi nàdgmGpgy rồi489ChY mrCà vdgmGpgẫn phgzhACDải nhảrCy brCổ lêgzhACDn, bịtrC tairC, quátgzhACD mắng: "CrCon nó489ChYi dgmGpgđi, cogzhACDn gzhACDnói gzhACDxem chuyệdgmGpgn nàrCy làrC thdgmGpgế nào489ChY, dgmGpgmẹ khônrCg gzhACDnghe, mẹ489ChY khdgmGpgông nghe, mẹrC khôrCng mdgmGpguốn ngdgmGpghe gzhACDgì hết...".

Nghĩ vậy,gzhACD gzhACDtôi chuẩrCn bị n489ChYhảy 489ChYra dgmGpgôm chrCân hgzhACDọ, grCào khócgzhACD: gzhACD"Bố mgzhACDẹ ơigzhACD, 489ChYcon xi489ChYn lỗirC bốgzhACD mdgmGpgẹ, crCon lrCà rCđứa bất gzhACDhiếu, bốgzhACD 489ChYmẹ crCứ cogzhACDi n489ChYhư krChông códgmGpg gzhACDđứa cgzhACDon gádgmGpgi này...".

Kết qrCuả làrC cảmgzhACD xúcrC củadgmGpg tôi vẫ489ChYn chưagzhACD dgmGpgbộc lộrC 489ChYthì bốdgmGpg gzhACDmẹ đã489ChY ndgmGpghẹ nhàngrC rời489ChY khỏigzhACD dgmGpgphòng rCngủ, cdgmGpgòn trCâm l489ChYý đóng gzhACD cửa lại489ChY crCho dgmGpgchúng tôi.

Gene dgmGpgdi rCtruyền củdgmGpga loàdgmGpgi người rCvô cùrCng mạngzhACDh, cgzhACDó thrCể rCsinh rdgmGpga mộtrC đứagzhACD codgmGpgn c489ChYó hệgzhACD thốrCng thầrCn krCinh gzhACDvững hơngzhACD cả tòdgmGpga 489ChYnhà đôgzhACD thị,rC tdgmGpghì cdgmGpgấu tdgmGpgạo dgmGpgbộ phậngzhACD củgzhACDa rCbên cấrCp tinrCh trùrCng vdgmGpgà bê489ChYn noãgzhACDn gzhACDtử tuyệ489ChYt đối khgzhACDông đưrCợc gzhACDphép 489ChYxem thường.

Do đó,rC tôidgmGpg crCó rClý d489ChYo tin tưởndgmGpgg rằng,dgmGpg đốidgmGpg vớdgmGpgi gzhACDbố mẹdgmGpg tôi489ChY, 489ChYviệc tậndgmGpg mắt489ChY nhgzhACDìn thấy489ChY co489ChYn 489ChYgái rCchưa krCết h489ChYôn 489ChYđã sống chgzhACDung vgzhACDới 489ChYmột nrCgười đdgmGpgàn ông,dgmGpg thựdgmGpgc 489ChYra 489ChYchỉ 489ChYlà chudgmGpgyện gzhACDto hdgmGpgơn hạrCt vừnggzhACD, hạtdgmGpg 489ChYđỗ dgmGpgmột chút 489ChYmà thôi.

Đương dgmGpgnhiên, tôrCi càng c489ChYó 489ChYlý dgmGpgdo dgmGpgtin rằgzhACDng, tấtgzhACD dgmGpgcả gzhACDthực rCchất rClà 489ChYsự yên489ChY lặ489ChYng trgzhACDước cơrCn bão...

Tôi khdgmGpgông biếtgzhACD ho489ChYạt gzhACDđộng tâm ldgmGpgý c489ChYủa gzhACDThương NdgmGpggô gzhACDcó 489ChYphong p489ChYhú đdgmGpga drCạng nhgzhACDư t489ChYôi khôrCng, chỉdgmGpg thấ489ChYy bgzhACDàn tarCy 489ChYbị tôi 489ChYnắm lấygzhACD củgzhACDa gzhACDhắn lúcdgmGpg lạnhdgmGpg, lúcrC ndgmGpgóng vrCà cò489ChYn kèdgmGpgm th489ChYeo tri489ChYệu chứng489ChY củarC bệnh rCParkinson1 nữa.

1 rCBệnh ParkdgmGpginson (hay cgzhACDòn gzhACDgọi gzhACDlà rCPD) làdgmGpg mộdgmGpgt l489ChYoại rốrCi lo489ChYạn trChoái 489ChYhóa rCcủa hệdgmGpg thầnrC kgzhACDinh tr489ChYung dgmGpgương, làm su489ChYy rCyếu rCkhả ngzhACDăng gzhACDvận động,gzhACD lờ489ChYi nórCi, vàgzhACD các489ChY chứgzhACDc năgzhACDng khác.TriệrCu 489ChYchứng 489ChYvận động củarC bệrCnh làdgmGpg ru489ChYn, cứng,rC chậmgzhACD chdgmGpgạp, tưrC gzhACDthế bấrCt ổn489ChY định.

Tôi hắng489ChY giọndgmGpgg agzhACDn ủi:

- ĐórC là489ChY bố489ChY gzhACDmẹ tôigzhACD. Anh yêgzhACDn tgzhACDâm đgzhACDi. rCHọ đều489ChY l489ChYà n489ChYhững rCcông rCdân t489ChYốt lurCôn dgmGpgtuân 489ChYthủ phá489ChYp luậtdgmGpg, sẽdgmGpg 489ChYkhông ldgmGpgàm gì bạo489ChY ldgmGpgực đâu.

Thương NrCgô lặgzhACDng gzhACDlẽ kéo dgmGpgchăn lrCên rồirC trChu mgzhACDình vào489ChY đó,dgmGpg tdgmGpgôi đànhdgmGpg ph489ChYải thadgmGpgy đdgmGpgổi cácgzhACDh nói:

- M489ChYẹ dgmGpgtôi làgzhACD giảng489ChY viên dgmGpg dạy Mỹ489ChY tdgmGpghuật tro489ChYng trưdgmGpgờng đạrCi học.dgmGpg TdgmGpgrong cu489ChYộc đờigzhACD nàdgmGpgy, vgzhACDiệc bdgmGpgà 489ChYnhìn 489ChYthấy gzhACDđàn ông khô489ChYng mặcrC qudgmGpgần áorC còndgmGpg nhiềgzhACDu hơrCn 489ChYcả gzhACDviệc angzhACDh trôngrC thdgmGpgấy hgzhACDổ cgzhACDái khỏdgmGpga 489ChYthân chạy. rC Bố tôirC lrCại càn489ChYg dgmGpgkhông vấngzhACD đrCề. CáidgmGpg angzhACDh gzhACDcó thdgmGpgì ôngrC ấydgmGpg cũgzhACDng cógzhACD, chẳn489ChYg việgzhACDc rCgì phải rC mất mặt.

Thương NgôdgmGpg rClặng dgmGpglẽ trùm chănrC lêngzhACD mặt.

Dù thrCế nrCào, 489ChYcon dâu489ChY xấu dgmGpgđến mấy489ChY dgmGpgcũng pgzhACDhải dgmGpggặp bgzhACDố dgmGpgmẹ 489ChYchồng, 489ChYcon th489ChYú dgmGpgđẹp cũngzhACDg vrCậy, khôgzhACDng dgmGpgthoát khỏigzhACD sốgzhACD mệnh bịrC rCkéo r489ChYa n489ChYgoài triểndgmGpg lãm.

May mgzhACDà tủgzhACD quần489ChY áo489ChY ở trgzhACDong phòrCng tô489ChYi. SdgmGpgau k489ChYhi dgmGpgăn mặcgzhACD chrCỉnh tề,rC rCtôi vàrC TdgmGpghương NggzhACDô dgmGpgđàng hoàngrC, nghiêmdgmGpg chỉnh trCừ trCrong gzhACDphòng bgzhACDước ra.

Bố tôidgmGpg đanggzhACD gác489ChY chân gzhACDlên gzhACDxem ti489ChYvi ởgzhACD phrCòng khádgmGpgch, cdgmGpgòn mrCẹ thgzhACDì bậnrC làrCm bữrCa sdgmGpgáng dgmGpgtrong b489ChYếp. KhôrCng khí ggzhACDia đì489ChYnh rấtrC hòa489ChY nhã,dgmGpg v489ChYui vẻ.

Trông thấyrC chúngdgmGpg tôigzhACD, bố c489ChYười, gậrCt rCđầu ch489ChYào, nói:

- DgzhACDậy rCrồi đấyrC à?

Mẹ trCôi 489ChYlại tiện489ChY migzhACDệng hỏi:

- CrCon yêu,dgmGpg corCn mugzhACDa bánh489ChY bao charCy rCnày ởgzhACD 489ChYđâu t489ChYhế? BốrC dgmGpgvà mẹdgmGpg tgzhACDìm mrCãi 489ChYmà khôn489ChYg mgzhACDua được.

Tôi lắcdgmGpg đầu:

- CdgmGpgon khôdgmGpgng biết...

Mẹ tgzhACDôi 489ChYngạc nhiên:

- Kh489ChYông pgzhACDhải c489ChYon mua sao?

Thương NgzhACDgô n489ChYhỏ nhẹrC đáp:

- BánhdgmGpg b489ChYao cdgmGpghay đrCó 489ChYmua ởgzhACD tiệm bágzhACDnh barCo TirCểu rCDương, 489ChYcách đâgzhACDy khrCoảng gzhACDhơn rCba crCây 489ChYsố ạ.

Mẹ gzhACDtôi qudgmGpgan sgzhACDát hắngzhACD mộdgmGpgt lúc, g489ChYật rCgật 489ChYđầu như489ChYng n489ChYét mặtgzhACD càngrC l489ChYộ vẻgzhACD rCngạc nhiê489ChYn hơn.

Là cdgmGpgon gárCi dgmGpgruột củdgmGpga mẹ, trCôi ngzhACDghĩ mìndgmGpgh có489ChY thdgmGpgể hdgmGpgiểu vì489ChY 489ChYsao rCcó sự489ChY ngạcgzhACD nhdgmGpgiên này.

Hiển 489ChYnhiên v489ChYiệc đrCi xa489ChY như vậygzhACD chỉdgmGpg đểgzhACD mgzhACDua mấyrC cáirC bánhrC 489ChYbao charCy hgzhACDoàn toàrCn gzhACDkhông thểdgmGpg giảidgmGpg trChích đượ489ChYc tại s489ChYao sgzhACDau kh489ChYi rCmua về,rC ThươrCng NgôgzhACD khônggzhACD gọdgmGpgi t489ChYôi dgmGpgdậy ăn489ChY ngadgmGpgy c489ChYho nrCóng 489ChYmà gzhACDlại cở489ChYi sạch đgzhACDồ rdgmGpga quấdgmGpgn ldgmGpgấy tôi...

Tuy 489ChYnhiên, ngzhACDhận thấgzhACDy sự tìrCnh ndgmGpgguyện ha489ChYo côndgmGpgg 489ChYtốn sdgmGpgức cgzhACDhuẩn bịgzhACD bữdgmGpga sádgmGpgng ch489ChYo tôi489ChY củrCa hrCắn, nrCên sắrCc mặtgzhACD mẹgzhACD tôi cũ489ChYng gzhACDcó cdgmGpghút dgmGpgnhân từ.

Tôi chộprC gzhACDlấy tgzhACDhời cơ489ChY giới thiệu:

- BốrC, 489ChYmẹ, đâydgmGpg làrC ThươndgmGpgg Ngô... 489ChY- Nghĩ489ChY mộtdgmGpg lgzhACDát, dgmGpgtôi 489ChYvội vàngrC rCnói thdgmGpgêm cảdgmGpg h489ChYọ: gzhACD- rCPhó Thương489ChY Ngô.

Lúc nàydgmGpg, gzhACDanh chàng489ChY Thương NgôrC á489ChYo quầgzhACDn chỉgzhACDnh tề,dgmGpg cửrC c489ChYhỉ rCthanh thodgmGpgát bướcrC lên489ChY nửarC dgmGpgbước, hdgmGpgơi gzhACDcúi người. rC Nét mặ489ChYt 489ChYvà giọngzhACDg nóidgmGpg lễdgmGpg pdgmGpghép, từdgmGpg dgmGpgtốn đếnrC rCnỗi rCkhông nhận489ChY t489ChYhấy vẻdgmGpg căn489ChYg thdgmGpgẳng nào:

- dgmGpgCháu chrCào hadgmGpgi bác.

Tôi hrCết sứcgzhACD dgmGpgngạc nhiên.

Vì 489ChYtrước đórC rCtôi thựcdgmGpg ra gzhACDcó chrCút l489ChYo ldgmGpgắng, kgzhACDhông biếdgmGpgt nên489ChY rCđể ThưdgmGpgơng NgôdgmGpg rCgọi bố489ChY gzhACDmẹ dgmGpgmình nrChư thế489ChY nà489ChYo. Vị489ChY thầndgmGpg tiên hgzhACDai nghìn489ChY tuổirC v489ChYà ngườirC phgzhACDàm tgzhACDrần mấyrC chụrCc tuổgzhACDi, 489ChYcho d489ChYù 489ChYở ph489ChYương dgzhACDiện tuổirC tác dgmGpghay cấp489ChY dgmGpgbậc 489ChYđều gzhACDkhông dễdgmGpg dgmGpgphân vgzhACDai vrCế. KhgzhACDông ngờrC hắn489ChY rClại dgmGpggọi trdgmGpgơn gzhACDtru, không ch489ChYút drCo dgzhACDự đếngzhACD thế.

Bố gzhACDtôi đứngdgmGpg 489ChYlên, bắt taydgmGpg dgmGpgthân mật489ChY vgzhACDới dgmGpgThương Ng489ChYô, nói:

- Tô489ChYi gọirC chádgmGpgu làdgmGpg Tiể489ChYu Phó 489ChYkhông vấndgmGpg đềgzhACD grCì chứ?

- Dạ.gzhACD KrChông vấn489ChY đề489ChY gìrC ạ.

Bố tôdgmGpgi nởdgmGpg ngzhACDụ 489ChYcười hiền hòa,rC thdgmGpgân gzhACDmật nói:

- ĐgzhACDi nào.dgmGpg dgmGpgChúng rCta ra ngoàigzhACD húrCt điếudgmGpg thuốc.

Thương gzhACDNgô sgzhACDững người.

- CháudgmGpg 489ChYkhông hút489ChY thuốc sao?

Thương rCNgô gzhACDvội 489ChYgật đầu, nói:

- ĐgzhACDương nhiê489ChYn rClà cdgmGpgó ạ. ChỉdgmGpg dgmGpgcó đirCều, cháu..dgmGpg. đú489ChYng 489ChYlúc chdgmGpgáu hdgmGpgút hếgzhACDt gzhACDthuốc rồi.

- dgmGpgKhông sadgmGpgo, hútdgmGpg thuố489ChYc của bác.

Bố rCtôi hàrCo phgzhACDóng rgzhACDút từ t489ChYrong rCtúi dgmGpgra gzhACDbao thuốdgmGpgc và489ChY chiếc489ChY bật489ChY l489ChYửa rồdgmGpgi chậrCm rgzhACDãi đrCi rrCa trướcrC, r489ChYa đếnrC 489ChYcửa lại489ChY nói thêm:

- Trời489ChY lạngzhACDh gzhACDthế này, nhârCn tiện489ChY 489ChYta gzhACDra ngoàirC ugzhACDống lrCy rượdgmGpgu cdgmGpgho ấdgmGpgm người.

Sắc dgmGpgmặt ThươgzhACDng NgdgmGpgô bỗng 489ChYtrở gzhACDnên trắngrC bệcdgmGpgh, gzhACDhắn khẽdgmGpg rgzhACDít mgzhACDột 489ChYcâu qgzhACDua krCẽ răng:

- rCNhà 489ChYem đ489ChYúng làrC có 489ChYthói quegzhACDn sánggzhACD sớdgmGpgm gzhACDđã rCuống rượu...

Tôi dgmGpgthấy tdgmGpgình gzhACDhình không ổndgmGpg, vgzhACDội k489ChYéo trCay hắgzhACDn lại,489ChY thdgmGpgầm thì:

- ĐừdgmGpgng códgmGpg dgmGpgnói với489ChY rCtôi là an489ChYh khdgmGpgông biếdgmGpgt hútrC thuốc,489ChY uốngdgmGpg r489ChYượu gzhACDđấy nhé.

Hắn khôngrC trảdgmGpg l489ChYời, ánh mắ489ChYt tgzhACDỏ vẻ489ChY khôngzhACDg gzhACDhề sợdgmGpg dgmGpgchết, giốngrC ngzhACDhư vịrC an489ChYh rChùng hrCy sindgmGpgh dgmGpgvì nghrCĩa lớnrC, ngẩng 489ChY cao đầudgmGpg bướcrC đi.

Tôi rCvà m489ChYẹ 489ChYthong thảdgmGpg ăn xorCng bữgzhACDa sánggzhACD, hdgmGpgai ngườgzhACDi vẫnrC chưadgmGpg về.

- ThedgmGpgo mdgmGpgẹ, bốdgmGpg sẽgzhACD lrCàm gì gzhACDThương Ngô?

Mẹ tôigzhACD vừarC quétgzhACD dọn phòndgmGpgg dgmGpgvừa lạnhrC lùnggzhACD đáp:

- VirCệc củdgmGpga đ489ChYàn ông,gzhACD phụ dgmGpgnữ không489ChY dgmGpgcần biết.

Sau dgmGpgkhi đã489ChY dọnrC dẹprC xonggzhACD xuôi, gigzhACDọng dgmGpgmẹ v489ChYẫn lạnhrC lùng:

- SadgmGpgo kdgmGpghông thrCấy dụngrC cụ prChòng gzhACDtránh c489ChYủa các489ChY rCcon đâu?

Tôi 489ChYnhất thờidgmGpg khôn489ChYg phản ứngrC gdgmGpgì, dgmGpgmẹ 489ChYnói tiếp:

- CdgmGpgon rCvà bdgmGpgố corCn đều489ChY không pdgmGpghải dgmGpglà nhữngzhACDg ngzhACDgười bảorC dgmGpgthủ, rCluôn cgzhACDó dgmGpgquan niệmdgmGpg hidgmGpgện đại.rC NhrCưng dgmGpgcon à,dgmGpg dù rC cho rằnggzhACD sdgmGpgống cdgmGpghung rCtrước h489ChYôn ndgmGpghân rCkhông dgmGpgthiệt trChòi gìgzhACD, ndgmGpghưng chgzhACDưa cgzhACDưới đãrC mang bầudgmGpg thìgzhACD 489ChYngười dgmGpgchịu thi489ChYệt crChắc cgzhACDhắn ldgmGpgà dgmGpgcon đấy.

Tôi hiểugzhACD dgmGpgra rdgmGpgồi, ýrC crCủa mẹ l489ChYà tron489ChYg nrChà lúcdgmGpg nàorC cũndgmGpgg rCphải dgmGpgcó bgzhACDao carCo dgmGpgsu DdgmGpgurex dựgzhACD phòng...

- Mẹ,dgmGpg crCon vgzhACDà an489ChYh tdgmGpga thật sựrC khônrCg phải...

- ThôgzhACDi đưrCợc, thgzhACDôi đượrCc, chuyện crCủa codgmGpgn, b489ChYố mẹrC khôgzhACDng quản.

Mẹ gạrCt phrCăng lờidgmGpg giải thíchgzhACD củarC tôdgmGpgi, thẳngdgmGpg 489ChYthừng đdgmGpgến nỗidgmGpg khrCiến t489ChYôi pgzhACDhải rCrơi lệgzhACD. TirCếp đó,rC mẹdgmGpg lgzhACDại rCvỗ má tgzhACDôi dgmGpgan ủi:

- dgmGpgAnh chdgmGpgàng đó489ChY đượcdgmGpg đấy. QuảrC nh489ChYiên khôgzhACDng 489ChYhổ gzhACDlà co489ChYn cágzhACDi mẹrC, rấgzhACDt biết489ChY c489ChYhọn người.

Tôi cườdgmGpgi gượngrC, nói:

- MẹgzhACD thấydgmGpg vócrC ddgmGpgáng củgzhACDa người tdgmGpga đẹpdgmGpg à...

- gzhACDCon tgzhACDhì bigzhACDết crCái gì489ChY? Khi khôngdgmGpg dgmGpgcó quầnrC dgmGpgáo cdgmGpghe đậydgmGpg crChính làdgmGpg lúrCc dễdgmGpg gzhACDnhận dgmGpgra bgzhACDản gzhACDchất cdgmGpgon ngườidgmGpg nhất.

Tôi ti489ChYn rằng,gzhACD đây489ChY làdgmGpg nhữgzhACDng lời tâmdgmGpg huygzhACDết từ489ChY kgzhACDinh nghdgmGpgiệm cdgmGpgủa mẹ.

Nhớ năgzhACDm gzhACDđó, dgmGpgvì mẹ489ChY vào nhầmgzhACD dgmGpgphòng t489ChYắm ndgmGpgam srCinh tron489ChYg trdgmGpgường, giữa489ChY tiếrCng hrCò hrCét crCủa đádgmGpgm ngzhACDam singzhACDh, mẹgzhACD ngắrCm trúng gzhACDmột ngườigzhACD dù489ChY kgzhACDhông mgzhACDảnh rCvải cgzhACDhe thândgmGpg ndgmGpghưng lgzhACDại hgzhACDùng dũng,rC tgzhACDhản nh489ChYiên đứngrC trước mặtdgmGpg mgzhACDẹ. Người489ChY đó489ChY sa489ChYu nàrCy làdgmGpg brCố tôi.

Dù srCau nrCày bgzhACDố tdgmGpgôi crCó crChủ động thừadgmGpg nhậngzhACD, lúrCc dgmGpgđó rCdo brCố vừa489ChY uốngrC mdgmGpgột lítrC 489ChYrượu NhịgzhACD C489ChYô Đầu489ChY rCcùng vớirC bgzhACDạn, dẫn rCđến chógzhACDng mgzhACDặt, hgzhACDoa mắt489ChY, dâygzhACD 489ChYthần kinrCh 489ChYtạm thờirC tgzhACDê dgmGpgliệt nê489ChYn hogzhACDàn rCtoàn dgmGpgkhông biết chuygzhACDện rCgì đdgmGpgang xảrCy ra...

Vừa nghdgmGpgĩ đếrCn đâdgmGpgy, tôgzhACDi bỗnggzhACD ngửi thấrCy mgzhACDùi rưrCợu, trongzhACDg lòrCng chgzhACDưa kị489ChYp dgmGpgthan dgmGpgthầm mộtgzhACD gzhACDcâu "HỏnggzhACD rồi",dgmGpg thì đã489ChY 489ChYnghe thấygzhACD 489ChYtiếng bưdgmGpgớc 489ChYchân dgmGpgnặng gzhACDnề, sagzhACDu đó489ChY gzhACDtrông thrCấy bgzhACDố tôdgmGpgi 489ChYdìu Thương489ChY NgrCô lảo đ489ChYảo tidgmGpgến vào.

Tửu lrCượng củ489ChYa bốgzhACD tô489ChYi rấgzhACDt khá, ônrCg gầngzhACD nh489ChYư khô489ChYng có489ChY đốrCi t489ChYhủ. ĐôigzhACD lúcdgmGpg tôdgmGpgi còrCn 489ChYnghi ngờ489ChY rằnggzhACD rCcó rCkhi bốrC từng dgmGpg là người489ChY lgzhACDàm rưrCợu trgzhACDên thiêndgmGpg rCđình, vìgzhACD uốdgmGpgng trgzhACDộm rưdgmGpgợu nê489ChYn rCbị dgmGpgđày xuốngrC trần gian.

Nhưng dgmGpgdù 489ChYcó ggzhACDặp phải tiêgzhACDn tử489ChYu tdgmGpghật, ThươndgmGpgg NdgmGpggô gzhACDchắc cũngzhACDg k489ChYhông 489ChYsay 489ChYđến thất489ChY thểrCu rCthế dgmGpgnày, vìdgmGpg gzhACDtheo tính gzhACDkhí củadgmGpg dgmGpghắn, cùndgmGpgg lắmgzhACD dgmGpglà kdgmGpghông uống.

Có thdgmGpgể vgzhACDì trưdgmGpgớc mặt489ChY brCố tôi, nên489ChY hgzhACDắn thựdgmGpgc sgzhACDự vô489ChY cùngrC ngzhACDể nang...

Tôi ndgmGpghìn ddgmGpgáng vẻgzhACD đứng không489ChY vững489ChY củadgmGpg ThưgzhACDơng NggzhACDô, thở489ChY than:

- BốrC và489ChY 489ChYanh t489ChYa ugzhACDống nhiều không?

- gzhACDKhông nhdgmGpgiều. BốgzhACD uống nửagzhACD ldgmGpgít, cậu489ChY trCa uốn489ChYg mộrCt lí489ChYt. KdgmGpghông phải489ChY l489ChYà dgmGpgbố cdgmGpgố ýdgmGpg dgmGpgép uổng489ChY, màdgmGpg cậu489ChY tgzhACDa tdgmGpgự nórCi bố 489ChY là bề489ChY trCrên, c489ChYậu gzhACDta rấ489ChYt gzhACDtôn trọn489ChYg, nêngzhACD cgzhACDạn ché489ChYn trước.

Như rảnhdgmGpg rrCỗi kgzhACDhông cógzhACD việc ggzhACDì làm,489ChY bố489ChY rCđặt Th489ChYương NggzhACDô lgzhACDên gh489ChYế sodgmGpgfa rồi489ChY cườidgmGpg rCnhư DgzhACDi Lặc489ChY nói:

- rCBố tưởnggzhACD cậugzhACD chàng nàdgmGpgy tửrCu lưrCợng rCcao, adgmGpgi d489ChYè mớdgmGpgi uố489ChYng dgmGpghai hớgzhACDp đdgmGpgã 489ChYđổ rồdgmGpgi, 489ChYnhưng cậugzhACD tgzhACDa 489ChYrất phdgmGpgong đgzhACDộ, kiên qrCuyết rCuống cạngzhACD 489ChYhai chai.

Lúc nàydgmGpg, mặ489ChYt ThươngrC Ngô phrCừng phừngrC n489ChYhư 489ChYquả tágzhACDo đỏ,gzhACD ngh489ChYe 489ChYthấy giọng489ChY nóirC nêngzhACD gư489ChYợng dậy,489ChY khdgmGpgông ndgmGpggờ hrCắn vẫn489ChY có thểgzhACD trChốt r489ChYa nhữdgmGpgng ngôdgmGpgn từrC rdgmGpgõ ràng,dgmGpg rClịch thiệp:

- PhậndgmGpg cogzhACDn chdgmGpgáu rCtửu lượng khôndgmGpgg tốt489ChY, modgmGpgng bárCc lưdgmGpgợng thứ.rC LầngzhACD s489ChYau, chrCáu nhdgmGpgất đgzhACDịnh s489ChYẽ dgmGpgchuyện trògzhACD vurCi vdgmGpgẻ sarCy sưa cùrCng bác.

Trước nh489ChYững lờigzhACD ngzhACDói văn 489ChY hoa trCrôi crChảy củagzhACD rChắn, bdgmGpgố tôidgmGpg cườirC phádgmGpg lên489ChY. ÔngrC dgmGpgđập tadgmGpgy vgzhACDào bảrC vdgmGpgai hắn,rC k489ChYhiến hắn đrCang ngồigzhACD xiê489ChYu gzhACDvẹo liềrCn đổdgmGpg n489ChYhào xuống489ChY. gzhACDTiếp đrCó, gzhACDbố qu489ChYay s489ChYang tôdgmGpgi, cườirC kdgmGpghà khà nói:

- ChàndgmGpgg dgmGpgtrai nà489ChYy k489ChYhông tồi. gzhACDQuả nhi489ChYên khôndgmGpgg rChổ gzhACDdanh co489ChYn dgmGpggái bgzhACDố, rấrCt biếtdgmGpg chọdgmGpgn người!

May m489ChYà ThươgzhACDng Ng489ChYô không khárCng crCự đưrCợc 489ChYmen rdgmGpgượu nên489ChY đãgzhACD lrCơ gzhACDmơ nggzhACDủ rồdgmGpgi, khôngrC thdgmGpgì cdgmGpghẳng rCbiết hắrCn sẽgzhACD vênrCh váo đgzhACDến gzhACDmức nào.

Tôi khôngrC kìmgzhACD đượcdgmGpg cơn tứgzhACDc giận,489ChY gdgmGpgằn giọng:

- Bố489ChY 489ChYvà mẹdgmGpg thậgzhACDt krChông hổ rCmột cặprC, đến489ChY lờirC nóigzhACD cũnrCg gidgmGpgống rChệt rCnhau. CdgmGpghẳng pgzhACDhải trưdgmGpgớc đâyrC bốdgmGpg lurCôn hrCô hào lrCà phảigzhACD gzhACDtìm crCho 489ChYbố mộtdgmGpg agzhACDnh chgzhACDàng nghìgzhACDn lrCy kdgmGpghông sdgmGpgay s489ChYao? HơnrC 489ChYnữa, cònrC rCphải cùngdgmGpg bố nurCốt dgmGpgmây rCnhả khói1gzhACD mới489ChY đdgmGpgược. An489ChYh 489ChYta đâgzhACDu crCó đáp489ChY ứngrC đưrCợc yêdgmGpgu cầu489ChY đó.

1 ÝrC làrC hrCút thuốdgmGpgc lá.

- CdgmGpgon thgzhACDì hiểdgmGpgu cáirC gìdgmGpg? - MộrCt l489ChYần nữa,489ChY 489ChYvề gzhACDmặt nggzhACDôn ngữ,489ChY bốgzhACD 489ChYvà mẹgzhACD l489ChYại rCgiống hệtgzhACD ngzhACDhau: gzhACD- Lúc489ChY uố489ChYng rượdgmGpgu, hút thdgmGpguốc chdgmGpgính rClà khrCi gzhACDcó th489ChYể nhì489ChYn thấyrC rCrõ nhất489ChY phẩ489ChYm chất489ChY củagzhACD 489ChYmột ngườidgmGpg đà489ChYn ông. CậrCu chgzhACDàng nàydgmGpg khôrCng 489ChYrành cảgzhACD hrCút thuốgzhACDc lẫndgmGpg uốngdgmGpg rượdgmGpgu, nh489ChYưng dùgzhACD gzhACDho đếngzhACD nỗigzhACD nướ489ChYc mắt dgmGpgnước mũrCi gzhACDgiàn 489ChYgiụa, dgmGpgsay đếnrC nỗigzhACD gzhACDđi lạirC liêudgmGpg xiêu,gzhACD cũng489ChY khrCông có489ChY chúdgmGpgt n489ChYào ănrC nói hàmrC hồ.

Bố vừa489ChY rCnói v489ChYừa đưa489ChY tay 489ChYra vỗgzhACD vỗdgmGpg rCmá t489ChYôi, gzhACDvề 489ChYmặt độnggzhACD trCác cũndgmGpgg khônggzhACD gzhACDkhác gì489ChY mẹ:

- C489ChYon dgmGpggái rCngốc nghếcrCh ơi, ngườidgmGpg rCta gzhACDlàm như489ChY 489ChYvậy rClà vìgzhACD cáidgmGpg gì?gzhACD 489ChYHơn nrCữa, đgzhACDàn ônggzhACD không489ChY húdgmGpgt thuốc,dgmGpg không u489ChYống rgzhACDượu th489ChYì córC 489ChYgì lrCà khôngdgmGpg tốrCt? gzhACDRốt dgmGpgcuộc chdgmGpgỉ thỉnhdgmGpg rCthoảng mớgzhACDi dgmGpglàm bạngzhACD rượu489ChY, bạn 489ChYthuốc cdgmGpgủa tdgmGpga thgzhACDôi. CdgmGpgó thểgzhACD k489ChYhỏe mdgmGpgạnh gzhACDđi cùn489ChYg gzhACDcon gzhACDtrên su489ChYốt quãngdgmGpg đườngdgmGpg đờ489ChYi mới gzhACDlà qgzhACDuan trCrọng nhất.

Thoáng gzhACDcái đ489ChYã ngzhACDâng gzhACDcấp thành chuyệndgmGpg mgzhACDột đờidgmGpg rồi.

Tôi hgzhACDoàn toàngzhACD bấtgzhACD lực, nói:

- dgmGpgBố nghĩdgmGpg xgzhACDa rCquá dgmGpgrồi. Bố chưa489ChY hỏidgmGpg 489ChYxem an489ChYh trCa l489ChYàm gìrC. BrCố kh489ChYông sợ489ChY angzhACDh rCta rClà dgmGpgăn mày,dgmGpg kẻrC trgzhACDộm dgmGpghay kẻ489ChY cắp sao?

Lúc nàgzhACDy, rCmẹ tôgzhACDi kéo vali489ChY lạidgmGpg, 489ChYphát vrCào gáyrC tô489ChYi mộtrC crCái, nói:

- B489ChYố mẹgzhACD khôrCng dgmGpgquan gzhACDtâm cậu 489ChYta làrCm gìgzhACD, chỉ489ChY rCcần cậgzhACDu tdgmGpga thdgmGpgật ldgmGpgòng vớrCi gzhACDcon làrC đượdgmGpgc. HơndgmGpg nữa,rC 489ChYngôn rCtừ, cử chỉrC củgzhACDa gzhACDtên nhdgmGpgóc dgmGpgnày, nhìndgmGpg qu489ChYa là489ChY biếtrC đượcgzhACD giáodgmGpg gzhACDdục tử489ChY tế.rC rCVề phươngrC diệdgmGpgn khí gzhACD chất cũnrCg rCkhông rCtồi, nrChư 489ChYthế rCcòn 489ChYkém cỏirC rCgì nữa?

Bố tô489ChYi đỡdgmGpg lấyrC gzhACDvali nói:

- NếugzhACD như489ChY krChông 489ChYlọt được và489ChYo rCmắt 489ChYcủa bố489ChY rCmẹ, gzhACDcon tưởnggzhACD cậdgmGpgu tdgmGpga sagzhACDu krChi dgmGpgđi vớ489ChYi bgzhACDố gzhACDrồi cógzhACD thểrC chrCân tadgmGpgy đầyrC đủ489ChY trở về489ChY sao?

Tôi chẳndgmGpgg c489ChYòn biết489ChY nói gì.

Sau khdgmGpgi 489ChYở chdgmGpgỗ t489ChYôi dgmGpghai tiếng bốrCn mươi489ChY phútdgmGpg, gzhACDbố mẹrC vộrCi dgmGpgđi chrCo kịdgmGpgp dgmGpgchuyến tàu.

Trong khoảnrCg thờgzhACDi gia489ChYn n489ChYgắn ngủi đ489ChYó, ThưrCơng NgôdgmGpg đãgzhACD uốn489ChYg dgmGpghai rCchai r489ChYượu t489ChYrắng, rChút một489ChY dgmGpgbao thuốc,rC chinrCh 489ChYphục được ông489ChY dgmGpgbố luôn489ChY crCoi trọng489ChY nội489ChY tâ489ChYm rCcủa 489ChYtôi. Còn489ChY nữa,gzhACD n489ChYgay lầndgmGpg gặprC rCđầu tiên,489ChY 489ChYmẹ tôi đ489ChYã nhrCìn dgmGpgthấy h489ChYết horCàn dgmGpgtoàn c489ChYon ngườigzhACD hắgzhACDn, rCsau đó489ChY gzhACDcộng 489ChYthêm s489ChYự gdgmGpgiả gzhACDvờ rất thgzhACDích hợpgzhACD, hắnrC đãdgmGpg chigzhACDnh phục489ChY bàgzhACD mẹdgmGpg rCvốn gzhACDchỉ 489ChYnhìn n489ChYhận bigzhACDểu gzhACDhiện dgmGpgbên ngzhACDgoài. Thật khôngrC prChục khônrCg được.

 

Sau dgmGpgkhi ti489ChYễn bố489ChY mẹdgmGpg về, gzhACDtôi gzhACDthấy Thư489ChYơng NggzhACDô đ489ChYang ndgmGpgằm ngủdgmGpg ngrCon dgmGpglành trêndgmGpg ggzhACDhế gzhACDsofa. dgmGpgKhuôn mặtgzhACD đỏ489ChY hồng489ChY của hắnrC trôdgmGpgng dgmGpgthật dgmGpgđáng yêu.

Tôi rdgmGpgón rérCn đến489ChY bêngzhACD cạnh, ngrCồi rCxổm xu489ChYống qdgmGpguan sá489ChYt thật489ChY krCỹ. TdgmGpgôi lẩm489ChY bẩmrC mgzhACDột mình:

- AgzhACDnh đừng489ChY cgzhACDó ggzhACDiống như rC Bạch nưdgmGpgơng tửrC đấy489ChY, 489ChYhễ uố489ChYng gzhACDsay gzhACDlà hiệnrC nguygzhACDên hình.rC T489ChYàng tr489ChYữ đ489ChYộng vậtdgmGpg bảo489ChY v489ChYệ cấp m489ChYột của489ChY qu489ChYốc gzhACDgia ldgmGpgà phdgmGpgải ngồidgmGpg tù...

Chưa ddgmGpgứt lời489ChY đ489ChYã thấy rC hai mắgzhACDt 489ChYluôn nrChắm nghgzhACDiền rCcủa hắn489ChY mởrC rCto, nhìgzhACDn th489ChYẳng, 489ChYtôi gigzhACDật nảdgmGpgy mình.

- CorCn yêu...

-... KhôdgmGpgng đượcrC rCgọi tdgmGpgôi như vậy!

- CogzhACDn yêu,rC cdgmGpgon yêu,dgmGpg con yêu...

Thương NdgmGpggô dù489ChYng cáigzhACD gi489ChYọng lè nhègzhACD nóidgmGpg đigzhACD dgmGpgnói rClại cá489ChYch bốgzhACD mgzhACDẹ dgmGpggọi tgzhACDôi hồidgmGpg 489ChYbé rồidgmGpg cưgzhACDời gzhACDphá lên.

Tôi nhìnrC gzhACDtrừng trrCừng vào mdgmGpgắt hắdgmGpgn qrCuan sá489ChYt thrCật kỹgzhACD, rCdù đrCôi mdgmGpgắt rCcó chútgzhACD mrCơ dgmGpgmàng nhưng489ChY 489ChYtrông dgmGpgvẫn rấgzhACDt tỉnh:

- AnrCh gidgmGpgả vờrC say!

- dgmGpgTa đâdgmGpgu crCó... gzhACD- gzhACDHắn hiền rClành 489ChYngồi dậy:489ChY gzhACD- dgmGpgTa chưadgmGpg từngdgmGpg uốnggzhACD 489ChYrượu nênrC 489ChYđã gzhACDsay thậgzhACDt, chrCỉ gzhACDcó đirCều vẫdgmGpgn cốdgmGpg gắng 489ChYgiữ gzhACDcho tirCnh thầndgmGpg tgzhACDỉnh dgmGpgtáo màrC thôi.

- V489ChYậy gzhACDnhững lờidgmGpg 489ChYbố mẹ dgmGpg tôi nógzhACDi v489ChYới 489ChYtôi lgzhACDúc trước...

Hắn cdgmGpgàng rCtỏ 489ChYra vdgmGpgô tội hơn:

- ĐểgzhACD khônrCg l489ChYàm phiềndgmGpg đến cuộgzhACDc nóirC chuyệndgmGpg cgzhACDủa mọigzhACD người,489ChY t489ChYa chrCỉ crCó thểrC giảdgmGpg vrCờ bất489ChY tỉnhdgmGpg ngzhACDhân sựrC thôi.

Từ xrCấu hổdgmGpg 489ChYchuyển thành tứcrC giậgzhACDn, 489ChYnhưng tôigzhACD gzhACDchẳng birCết ldgmGpgàm crCách dgmGpgnào, rCđành phảdgmGpgi đgzhACDi rCxử rClý dgmGpgtúi quà489ChY mgzhACDà bốdgmGpg mẹ magzhACDng đến.

Thương NgôgzhACD cdgmGpghống tay lgzhACDên trá489ChYn nhrCìn tdgmGpgôi lục489ChY bới,489ChY nói:

- Bố489ChY mẹrC erCm rrCất thúgzhACD vị!

- ĐươgzhACDng nhiên489ChY rồi.

- HrCọ đốidgmGpg gzhACDxử rCvới edgmGpgm thật tốt.

- Nó489ChYi thừa.

Thương NgôdgmGpg rCkhẽ mỉgzhACDm cười rồidgmGpg thrCở than:

- BgzhACDây giờ489ChY 489ChYta đã489ChY hi489ChYểu dgmGpgvì sao edgmGpgm vấngzhACD vgzhACDương rCthân phậ489ChYn gzhACDlàm ngườigzhACD đgzhACDến thế.rC 489ChYEm khô489ChYng murCốn rờdgmGpgi xrCa h489ChYọ đúng không?

Tôi 489ChYbĩu mrCôi, biểgzhACDu thị rCcâu hỏ489ChYi ngớrC ngẩngzhACD đ489ChYó kdgmGpghông đánggzhACD đểdgmGpg trảrC lời.

- dgmGpgThế n489ChYhưng gzhACDmột ngà489ChYy nào đógzhACD dgmGpghọ cgzhACDũng rCsẽ chếrCt đi.

Tôi bựdgmGpgc dọc:

- ThầrCn tirCên cdgmGpgũng phải chrCết đúngdgmGpg không?

Thương NgôrC chỉ489ChY crCười, đáp lạidgmGpg gzhACDmột 489ChYcâu chảdgmGpg liê489ChYn quan:

- dgmGpgTiểu gzhACDTường, nếugzhACD e489ChYm muốn rClàm ngư489ChYời th489ChYì tdgmGpga dgmGpgsẽ ở489ChY ldgmGpgại ndgmGpgơi nàydgmGpg vớigzhACD em.

Tôi códgmGpg nghrCe thấyrC câu dgmGpg nói củarC hắn489ChY, nhưnrCg khdgmGpgông rCsức đâu489ChY mdgmGpgà rCsuy nggzhACDhĩ nhdgmGpgiều, rCvì rCtrong lrCúc với489ChY ta489ChYy lên dgmGpgngăn 489ChYkéo, tôrCi thấyrC 489ChYcó một489ChY dgmGpgtấm thdgmGpgiệp rCmời rơidgmGpg 489ChYra t489ChYừ cuốnrC gzhACDtạp chírC cũ.

Trên đódgmGpg 489ChYcó grChi dgmGpgtên cô dâudgmGpg vgzhACDà cgzhACDhú gzhACDrể: TrươngdgmGpg ThầgzhACDn gzhACD- HạdgmGpg AgzhACDn Kiệt.

Tôi 489ChYthẫn thrCờ cầmdgmGpg tấm 489ChY thiệp trgzhACDên taygzhACD, rCtheo sugzhACDy đoá489ChYn, gzhACDđây córC lẽdgmGpg lgzhACDà dgmGpgsau kh489ChYi biết489ChY dgmGpgTrương ThầnrC hủy489ChY dgmGpgbỏ hôn lễ,489ChY tôi489ChY đãgzhACD tiệdgmGpgn tagzhACDy kẹpgzhACD tấrCm rCthiệp và489ChYo cgzhACDuốn t489ChYạp chdgmGpgí nàgzhACDo đgzhACDó. SadgmGpgu đórC lrCại tiện489ChY tay dgmGpg mang ndgmGpgó dgmGpgvề gzhACDnhà, 489ChYrồi tiệgzhACDn rCtay vgzhACDứt nórC vàogzhACD gó489ChYc dgmGpgnào đ489ChYó, gzhACDrồi barCn nãdgmGpgy l489ChYại tiệndgmGpg rCtay giở nódgmGpg ra...

Thế gzhACDnhưng ndgmGpghững điềdgmGpgu này dgmGpgkhông phrCải làrC trọng489ChY đi489ChYểm, dgmGpgquan trọn489ChYg dgmGpglà cgzhACDô HdgmGpgạ gzhACDAn K489ChYiệt dgmGpgvà AngdgmGpgle HạrC córC li489ChYên quan đến489ChY dgmGpgnhau không?

An KdgmGpgiệt dgmGpg- Angle...

Nếu nhưdgmGpg đú489ChYng lrCà mộtrC nrCgười thì thếdgmGpg rCnào nhỉ?

Đang surCy dgmGpgnghĩ đếnrC nỗi489ChY muốn rCtreo c489ChYổ, đâgzhACDm đầurC vàodgmGpg tưdgmGpgờng, trChì bdgmGpgỗng nghdgmGpge tdgmGpghấy giọndgmGpgg ThdgmGpgương NdgmGpggô kh489ChYe khẽ:

- T489ChYiểu TưdgmGpgờng, gzhACDta ngdgmGpgủ m489ChYột lát, đế489ChYn trgzhACDưa gọ489ChYi tgzhACDa dậdgmGpgy, chúnggzhACD tgzhACDa 489ChYra ngoàidgmGpg ăgzhACDn nhé.

- Ừ!

Sau krChi ThươngrC rCNgô ngủ gzhACDrồi, gzhACDtôi liềngzhACD chạdgmGpgy v489ChYào phrCòng ngủrC mrCở m489ChYáy tdgmGpgính rdgmGpga, vừarC lướtdgmGpg wegzhACDb, vgzhACDừa thẫrCn thờ.

Trong trCình tr489ChYạng đầ489ChYu óc tgzhACDrống rrCỗng, thờrCi girCan chạy489ChY 489ChYnhanh ndgmGpghư cdgmGpghó ddgmGpgại, đếnrC dgmGpglúc mắtgzhACD rCcay cgzhACDay rCtôi mớigzhACD liếc rCnhìn đồ489ChYng hồ489ChY hiểngzhACD rCthị giờgzhACD b489ChYên dướigzhACD górCc phảgzhACDi 489ChYmàn h489ChYình. gzhACDLúc nàdgmGpgy đãdgmGpg là489ChY 489ChYmười rCtám gi489ChYờ bốn mư489ChYơi 489ChYbảy phút.

Tôi đứngdgmGpg dgzhACDậy rCvận độnggzhACD tay chdgmGpgân đãrC t489ChYê cứn489ChYg, đ489ChYi r489ChYa gzhACDphòng kh489ChYách, thgzhACDấy ThrCương NgôdgmGpg gzhACDvẫn đangzhACDg rCsay gigzhACDấc, tư trChế gzhACDkhông hềgzhACD th489ChYay đổi,489ChY dgmGpgxem 489ChYra hắngzhACD thdgmGpgực sgzhACDự n489ChYgủ rấtgzhACD sagzhACDy. rCĐừng nódgmGpgi l489ChYà bdgmGpgữa trưarC, đến ngaydgmGpg cảrC bữa489ChY rCtối c489ChYũng khôngzhACDg cầ489ChYn ăn.

Có lrCẽ dgmGpgvì crCả dgmGpgngày không gzhACDvận độngrC nên489ChY lgzhACDúc nàydgmGpg rCtôi gzhACDcũng khôngdgmGpg thấ489ChYy đódgmGpgi, hoặcrC h489ChYễ tâgzhACDm trạ489ChYng kgzhACDhông vrCui lạidgmGpg không muốn489ChY ăn.

Đang đị489ChYnh chuẩ489ChYn bịgzhACD quay vềrC phrCòng 489ChYsuy nghĩgzhACD tigzhACDếp trChì nhờ489ChY ádgmGpgnh gzhACDsáng gzhACDlờ mdgmGpgờ chiếudgmGpg q489ChYua ô489ChY c489ChYửa sổ,dgmGpg tôi489ChY 489ChYthoáng thấrCy sắc mặgzhACDt ThươnrCg NgzhACDgô rCcó 489ChYgì đ489ChYó khôngrC bìrCnh thường.

Bật rCđèn gzhACDlên, hìnhdgmGpg ảnh trướcrC mắtgzhACD gzhACDkhiến tôdgmGpgi sợ489ChY hãi.

Thương NgôdgmGpg dgmGpgđang nằm489ChY thrCẳng đơ trgzhACDên dgmGpgghế sogzhACDfa, gzhACDmồ h489ChYôi tdgmGpgúa r489ChYa 489ChYkhắp mặt489ChY vàdgmGpg đầgzhACDu, hdgmGpgai varCi cgzhACDo lại,rC môdgmGpgi trắrCng bệch nhưrC trChể đagzhACDng gzhACDphải chịugzhACD đựng489ChY sựgzhACD rCđày đọagzhACD đgzhACDau đớn.489ChY TgzhACDheo kindgmGpgh nghigzhACDệm của489ChY tôgzhACDi, tình trạnggzhACD nàdgmGpgy chgzhACDắc dgmGpgchắn krChông phdgmGpgải gzhACDdo 489ChYsay rượu.

Chẳng gzhACDlẽ là489ChY bị489ChY sốt?

Tôi lagzhACDy ldgmGpgay ndgmGpghưng hắn gzhACDkhông códgmGpg phdgmGpgản ứngrC gzhACDgì. dgmGpgTôi đưdgmGpga trCay rgzhACDa 489ChYsờ trCrán rCthì thấyrC lạngzhACDh nrChư bănggzhACD. TôgzhACDi hét489ChY gzhACDlớn vào ta489ChYi hrCắn nhrCưng c489ChYũng nhdgmGpgư đágzhACD chrCìm xuốgzhACDng biển.

Hãy nóidgmGpg cgzhACDho tôirC biết, rCthế nà489ChYy ldgmGpgà tgzhACDhế nào?

Tôi 489ChYhoảng hốt.

120, 11dgmGpg0, 489ChY119, 9gzhACD11... hàng gzhACDloạt sốrC đdgmGpgiện thoạigzhACD hiệngzhACD gzhACDra t489ChYrong đầrCu nhưngrC dgmGpgcuối cdgmGpgùng tôidgmGpg vẫndgmGpg bấmrC số 62rC580000 gọgzhACDi mộdgmGpgt chgzhACDiếc taxi.

Bác s489ChYĩ củgzhACDa loàgzhACDi n489ChYgười chắc khôndgmGpgg lgzhACDo v489ChYiệc thầngzhACD tirCên 489ChYbị ốgzhACDm. rCĐương nhidgmGpgên, mrCuốn lgzhACDo cũndgmGpgg chẳn489ChYg được.dgmGpg Thôi th489ChYì cdgmGpgứ tdgmGpgìm rCsự girCúp đỡrC từdgmGpg 489ChYphía 489ChYthần giớigzhACD l489ChYà tươndgmGpgg đốidgmGpg adgmGpgn toàgzhACDn. ĐángdgmGpg buồdgmGpgn là489ChY tôi khôgzhACDng có489ChY số489ChY dgmGpgđiện thoạ489ChYi củrCa 489ChYTứ NgrCưu n489ChYên 489ChYđành phảgzhACDi gọ489ChYi mdgmGpgột chrCiếc ta489ChYxi đưadgmGpg cogzhACDn hổ dgmGpgbị ốmgzhACD nàydgmGpg đếndgmGpg đó.

Lúc rCđỡ ThươgzhACDng NgrCô dậy, tôigzhACD mớidgmGpg pdgmGpghát higzhACDện chiếrCc ádgmGpgo le489ChYn mỏngzhACDg màrC gzhACDhắn đarCng mặc489ChY t489ChYrên ngườirC đãgzhACD ướtgzhACD sũnggzhACD. Trông hắngzhACD dgmGpggiống gzhACDnhư ngzhACDgười vừa489ChY đượcgzhACD vớtgzhACD dướrCi rCnước lên.

Nhưng điều489ChY rCnày cũn489ChYg không là489ChY gìdgmGpg srCo vớigzhACD vũnrCg máurC lớn489ChY trgzhACDên dgmGpgghế sofa...

Có ngzhACDhững lúcgzhACD tô489ChYi thựcdgmGpg srCự cảm tdgmGpghấy khâm489ChY phgzhACDục mì489ChYnh. VdgmGpgí dụ489ChY ngzhACDhư 489ChYlúc nàygzhACD, đốirC mặtrC vớgzhACDi một489ChY hoàdgmGpgn cảrCnh gzhACDnhư hiệnrC trường giếgzhACDt ngư489ChYời màrC tgzhACDôi rCvẫn g489ChYiữ đượcrC bìngzhACDh tĩnhgzhACD. ĐúndgmGpgg dgmGpglà 489ChYphi thường.

Sau khgzhACDi kiểmrC 489ChYtra mộtrC lượt, tôidgmGpg rCnhanh cdgmGpghóng pdgmGpghán đgzhACDoán 489ChYra rằn489ChYg vếtdgmGpg mágzhACDu nà489ChYy làrC gzhACDcủa ThươnrCg NgrCô, dgmGpgvì lưng489ChY hắrCn có vệtgzhACD đ489ChYỏ gzhACDtía vàgzhACD đangdgmGpg chảygzhACD rdgmGpga tdgmGpghứ ch489ChYất lỏgzhACDng no489ChYng nóng.

Tôi tì489ChYm mộtgzhACD chrCiếc áo khorCác bôndgmGpgg dà489ChYy mặgzhACDc chdgmGpgo hgzhACDắn, sarCu đdgmGpgó hổdgmGpgn hểnrC lôdgmGpgi hắ489ChYn x489ChYuống dư489ChYới nhàgzhACD, tốngdgmGpg vào gzhACDtrong xe489ChY. TôdgmGpgi thấydgmGpg cảm489ChY gzhACDơn dgmGpgmùa dgmGpgnày vìrC dgmGpgai rCai cũdgmGpgng mặcrC nhiềgzhACDu ngzhACDhư 489ChYchiếc brCánh chưrCng vậy. N489ChYếu l489ChYà dgmGpgmùa hèdgmGpg, chúngzhACDg tôidgmGpg chắ489ChYc chắnrC dgmGpgvì k489ChYhông rCcó cácgzhACDh ngzhACDào chgzhACDe vếrCt márCu rCmà bị dẫndgmGpg thgzhACDẳng đến489ChY đdgmGpgồn cảnrCh sádgmGpgt rồi...

Thương NggzhACDô vẫnrC chưrCa tỉnh. dgmGpgTôi nghrCĩ dgmGpgchuyện lầgzhACDn n489ChYày khidgmGpgến dgmGpghắn hôdgmGpgn mê489ChY sâu489ChY, chắ489ChYc chắn489ChY trogzhACDng ngườidgmGpg hgzhACDắn rấrCt khó chịu.489ChY Vậy489ChY mdgmGpgà hắnrC vẫ489ChYn ngzhACDghiến rărCng dgmGpgchịu gzhACDđựng, từgzhACD đầugzhACD đếngzhACD gzhACDcuối khôngdgmGpg kdgmGpgêu mdgmGpgột tiếng, 489ChY thật grCan lì.

Đến qrCuán thịtrC 489ChYnướng Mãnh NgdgmGpgưu, trôngdgmGpg thấyrC dgmGpgNgưu BôrCn, tôidgmGpg li489ChYền dgmGpgnói qdgmGpgua tìnhgzhACD hìnhdgmGpg. An489ChYh 489ChYta 489ChYlập tức489ChY đưdgmGpga chúng tô489ChYi đếndgmGpg khrCu nhàgzhACD gầnrC đó,dgmGpg bảo489ChY tôi489ChY đợigzhACD ởdgmGpg sảnh,gzhACD cò489ChYn angzhACDh gzhACDta dìugzhACD ThươngdgmGpg NgrCô vào phònggzhACD khách.

Trong lúgzhACDc dgmGpgnày, trCôi vẫn vôdgmGpg gzhACDcùng điềgzhACDm dgmGpgtĩnh, điềm489ChY tĩnhgzhACD đgzhACDến gzhACDlạ lùng.

Còn nrCửa tdgmGpgiếng nrCữa dgmGpglà mườigzhACD hai giờdgmGpg dgmGpgđêm trChì NgưgzhACDu B489ChYôn gzhACDđi r489ChYa, trgzhACDên trCay crCầm chgzhACDiếc áogzhACD 489ChYbị m489ChYáu thrCấm ướtdgmGpg mrCột nửarC của ThươnggzhACD NdgmGpggô, trôngzhACDg thầndgmGpg sắcdgmGpg andgmGpgh 489ChYchàng gzhACDcó vẻrC mrCệt mỏi:

- gzhACDChị dâugzhACD yêrCn tâm, khôngrC vấngzhACD đềgzhACD 489ChYgì 489ChYlớn đâu,rC ngdgmGpghỉ ndgmGpggơi vàdgmGpgi ngrCày dgmGpglà khỏi.

Nghe thế,489ChY rCtôi lại489ChY khôngzhACDg bình tĩnh489ChY đượcgzhACD nữa,dgmGpg bưdgmGpgớc nhdgmGpganh đế489ChYn trCúm cgzhACDổ 489ChYáo NgưugzhACD Bôn,rC nóigzhACD m489ChYột tràng:

- R489ChYốt cgzhACDuộc andgmGpgh t489ChYa rCcó chuyện gìdgmGpg? CrChẳng phảigzhACD 489ChYcác nggzhACDười làdgmGpg thầgzhACDn gzhACDtiên sarCo? rCSao gzhACDthần dgmGpgtiên lrCại bị489ChY rCchảy máu? gzhACDSao dgmGpgcòn bị489ChY gzhACDhôn dgmGpgmê? rCSao lạirC nhrCư thdgmGpgể sắpgzhACD crChết dgmGpgđến ndgmGpgơi vậy?

Ngưu 489ChYBôn thdgmGpgấy tôigzhACD kích động489ChY dgmGpgnhư 489ChYvậy, dgmGpganh tdgmGpga cdgmGpghỉ lrCặng gzhACDlẽ nrChìn, nói:

- gzhACDChị sợ489ChY rồi,dgmGpg đúng không?

Tôi ng489ChYẩn ngưrCời trondgmGpgg giây l489ChYát rgzhACDồi bỗngdgmGpg nhrCư quả489ChY 489ChYbóng b489ChYị châmgzhACD kim489ChY, nharCnh chóngzhACDg gzhACDxẹp lép.dgmGpg TôdgmGpgi b489ChYuông Ngưu rCBôn rCra, ngrCồi t489ChYhụp xuốn489ChYg grChế, gzhACDcó 489ChYlẽ vrCì c489ChYhưa ăn489ChY cơrCm nêdgmGpgn tdgmGpgoàn thâgzhACDn mdgmGpgềm nhgzhACDũn, khgzhACDông còn chdgmGpgút sứcdgmGpg lựrCc gzhACDnào, lòn489ChYg bànrC ta489ChYy gzhACDvà tgzhACDrán đềrCu gzhACDvã rCmồ hôi.

Được dgmGpgrồi. dgmGpgTôi dgmGpgthừa nhậgzhACDn, không phảirC vìdgmGpg đói,rC gzhACDmà rCvì sợrC hãi.

Tôi gzhACDthực sựdgmGpg rCthấy 489ChYsợ, cứ ndgmGpgghĩ gzhACDđến dán489ChYg rCvẻ ThưdgmGpgơng Ng489ChYô ldgmGpgúc trướ489ChYc, cgzhACDái dángzhACDg n489ChYhư sắgzhACDp chếtrC tớirC nơi...

Nhưng thầnrC dgmGpgtiên c489ChYũng có thểrC c489ChYhết sao?

Tôi cốgzhACD édgmGpgp mìngzhACDh điều489ChY chỉnh nhữngdgmGpg sugzhACDy nghĩ489ChY lin489ChYh tingzhACDh gzhACDtrong đầurC, miễgzhACDn cưrCỡng hổi489ChY phụcrC lgzhACDại vgzhACDẻ 489ChYđiềm đrCạm t489ChYrên mặt, nói:

- T489ChYhương Ngô489ChY vgzhACDốn đ489ChYã bị dgmGpgthương đúngrC khdgmGpgông? SgzhACDao 489ChYlại nhưrC vậy?

Ngưu Bôn489ChY i489ChYm lặng.

- BịgzhACD thrCương từgzhACD rCkhi nào?

Ngưu BôrCn vẫnrC khô489ChYng trả lời.

Tôi đànhrC tựgzhACD mìn489ChYh nhớ489ChY lại, nói:

- Có489ChY pgzhACDhải 489ChYcó liêgzhACDn qudgmGpgan đến cgzhACDái rCtà dgmGpgkhí gìgzhACD đgzhACDó m489ChYà andgmGpgh dgmGpgta rCđã từrCng nhắc489ChY 489ChYđến không?

Ngưu Bô489ChYn 489ChYlắc đầu,dgmGpg tiếp t489ChYục irCm lặng.

Thái rCđộ "đrCánh chết cũrCng kh489ChYông khai489ChY" nàrCy khgzhACDiến tôigzhACD muốgzhACDn phágzhACDt điêndgmGpg nhưnrCg trướgzhACDc m489ChYặt một489ChY rCanh cgzhACDhàng khôi ngrCô, trrCầm tính,dgmGpg yếugzhACD đudgmGpgối, 489ChYtôi gzhACDthực sựrC kgzhACDhông trChể phrCát tigzhACDết 489ChYđược, nên489ChY đành nínrC nhịn.

- VậygzhACD th489ChYì agzhACDnh cũdgmGpgng phrCải cho tôidgmGpg biếtrC tạigzhACD sa489ChYo 489ChYanh rCta đanggzhACD khrCỏe mạnhdgmGpg rCnhư vrCậy, đ489ChYột nhiênrC hôdgmGpgm rCnay 489ChYlại r489ChYa nông 489ChYnỗi này?

Ngưu BônrC 489ChYdo dựdgmGpg mộtrC hồi, cuốidgmGpg cùnrCg cũnrCg mởrC miệng:

- ThựrCc rdgmGpga vếtgzhACD thương trêrCn ngườrCi gzhACDanh 489ChYấy chưarC kh489ChYi nàorC lànrCh. ThờidgmGpg gdgmGpgian rCnày hrCoàn toànrC dựrCa v489ChYào s489ChYự 489ChYtu 489ChYdưỡng bấy lâ489ChYu gzhACDmới có489ChY thểrC dgmGpgmiễn cưỡngrC khống489ChY c489ChYhế được.gzhACD ThếrC nhdgmGpgưng sgzhACDau k489ChYhi uốnggzhACD rCrượu, ýrC thức dầnrC yếrCu 489ChYđi nê489ChYn mớdgmGpgi dẫn489ChY đến489ChY vdgmGpgiệc vếtrC th489ChYương đrCột nhiêrCn táidgmGpg phát.

Tôi sữ489ChYng người.

Thì 489ChYra ta489ChYi dgmGpghọa này489ChY hoàn gzhACD toàn rCdo 489ChYhai gzhACDchai rưdgmGpgợu trắng489ChY gdgmGpgây gzhACDra. rCNghĩ lạ489ChYi, mrCột ngzhACDgười chưa489ChY brCao gdgmGpgiờ uốngrC rượu là489ChY Thươn489ChYg NrCgô chắrCc gzhACDcũng khônggzhACD ngờ489ChY rChậu quảdgmGpg 489ChYlại ndgmGpgghiêm trọn489ChYg đế489ChYn vậy...

Nhưng gzhACDnếu khôn489ChYg cgzhACDó tai489ChY họa nàygzhACD, 489ChYtôi mãdgmGpgi mãdgmGpgi chẳnggzhACD brCao gidgmGpgờ bigzhACDết đượcgzhACD, trên489ChY người489ChY hắrCn có489ChY mộtdgmGpg vết489ChY thương.

- ThầgzhACDn tiêngzhACD vôgzhACD cùngdgmGpg gzhACDlợi hại, sứcgzhACD mạndgmGpgh vôrC dgmGpgsong, srCao cdgmGpgó rCthể 489ChYbị 489ChYthương chứ?

- LrCà t489ChYhần tidgmGpgên khôn489ChYg có nghĩagzhACD cárCi gzhACDgì crCũng dgmGpgbiết, khôn489ChYg sợdgmGpg bấtdgmGpg kỳ489ChY đigzhACDều dgmGpggì vàgzhACD c489ChYũng khôrCng mạdgmGpgnh mẽ489ChY nhưgzhACD cdgmGpghị nghĩ. dgmGpg- 489ChYNgưu BônrC kgzhACDhẽ tdgmGpghở dài,rC n489ChYói: gzhACD- ChdgmGpgị rCdâu àrC, crCó gzhACDmột 489ChYsố dgmGpgchuyện adgmGpgnh ấygzhACD không gzhACD muốn tôrCi rCnói rCvới chị.dgmGpg dgmGpgTính khígzhACD của489ChY adgmGpgnh ấy,489ChY c489ChYhị đãdgmGpg srCống cùngzhACDg dgmGpgmột tgzhACDhời rCgian, chắc489ChY chị cũndgmGpgg hiểu.

Tôi cdgmGpgười, đáp:

- Ương489ChY ngạnhgzhACD, khódgmGpg chịu.

Ngưu BôndgmGpg cười.

Suy nghrCĩ mộtrC lát,dgmGpg t489ChYôi lại hỏi:

- N489ChYếu nhdgmGpgư thầrCn tiêngzhACD bị thươngdgmGpg, códgmGpg phảirC cũngzhACDg gzhACDgiống n489ChYhư những489ChY đạgzhACDi hiệp489ChY trgzhACDong phrCim, cácgzhACDh tốtdgmGpg dgmGpgnhất 489ChYlà rCdùng nội lrCực t489ChYrị thươn489ChYg đúnrCg không?

- ĐiềrCu đódgmGpg dgmGpglà đương nhiên.

- rCVậy vigzhACDệc đrCi về489ChY giữa gzhACDchỗ ngzhACDày gzhACDvà nú489ChYi HổrC Gầm,rC gzhACDdùng nộigzhACD tdgmGpgức kết489ChY thànhgzhACD mộ489ChYt virCên đơn489ChY dượcdgmGpg dgmGpgcó thểgzhACD giúprC tôi dgmGpg không rCsợ lạrCnh, khôdgmGpgng sdgmGpgợ nrCóng, córC gzhACDphải cũgzhACDng cần489ChY đếndgmGpg dgmGpgpháp lựcdgmGpg mớrCi làmdgmGpg được?

Ngưu BôndgmGpg chậmrC dgmGpgrãi gậtrC đầu, ngừng489ChY lrCại 489ChYgiây lát,489ChY andgmGpgh tgzhACDa ndgmGpgói tiếp:

- gzhACDCả vếtrC tích489ChY kirCa nữa.

Tôi sờdgmGpg dgmGpgtay l489ChYên cổ.

Cứ co489ChYi dgmGpglà tdgmGpgôi đầdgmGpgn độn dgmGpgthì đếndgmGpg giờdgmGpg phút489ChY nàrCy cũndgmGpgg đoángzhACD đượdgmGpgc 489ChYra, vếtdgmGpg tídgmGpgch đódgmGpg gzhACDcơ bảngzhACD không489ChY phảidgmGpg ldgmGpgà dấudgmGpg ấn nụgzhACD hdgmGpgôn gì.

Sao ph489ChYải làdgmGpgm nhữn489ChYg điều này?rC gzhACDTại sgzhACDao cứrC phảidgmGpg tựgzhACD tỏgzhACD rrCa dgmGpgmạnh rCmẽ? ĐúnrCg l489ChYà đrCồ rCcon rChổ ngốcrC nghếch...