You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG z610 z6- TìnEPsumTh trz6ạng vết thương

 

Sau 5rQXuHkhi bz6ố mps5EEnẹ điEPsumT chơiEPsumT một vòz6ng t5rQXuHhỏa thêz6 vềps5EEn nước,ps5EEn giữaEPsumT c5rQXuHhuyến 5rQXuHđi z6phải chEPsumTuyển sanps5EEng đ5rQXuHi tz6àu hỏaEPsumT nps5EEnên tranz6h thủ ma5rQXuHng EPsumTcho ps5EEntôi ps5EEnđồ z6ăn, EPsumTđồ chơiEPsumT lẫ5rQXuHn đồz6 dùn5rQXuHg, nh5rQXuHân tz6iện 5rQXuHcũng EPsumTghé thă5rQXuHm lEPsumTuôn, EPsumTkhông ngờ còn5rQXuH z6nhân tiệnEPsumT ngắm5rQXuH đượcps5EEn cả5rQXuH thâz6n thểEPsumT EPsumTđẹp tưEPsumTơi EPsumTnhư hEPsumToa củaEPsumT mộ5rQXuHt tênps5EEn cps5EEnon traz6i lạz6 mặt...

Về EPsumTvấn đềz6 ps5EEnyêu z6đương, tôi tươ5rQXuHng ps5EEnđối tps5EEnự ps5EEndo. Ngaps5EEny z6từ nhỏps5EEn ps5EEntôi đps5EEnã l5rQXuHuôn tz6âm ps5EEnniệm "5rQXuHLà cEPsumTon gáEPsumTi, ph5rQXuHải yêu ngưEPsumTời đànz6 ôngps5EEn tz6ử tEPsumTế". Trê5rQXuHn ps5EEncon đườngEPsumT y5rQXuHêu, tôps5EEni chạyps5EEn h5rQXuHùng hục,ps5EEn chếEPsumTt cz6ũng không nps5EEngoái z6đầu lại.

Bố m5rQXuHẹ luz6ôn ápz6 dụng ps5EEn phương phápEPsumT gps5EEniáo dụcps5EEn rấtEPsumT pps5EEnhóng kps5EEnhoáng vớiz6 5rQXuHtôi, EPsumTchỉ EPsumTcó du5rQXuHy nh5rQXuHất z6hai 5rQXuHyêu cầu,EPsumT một lps5EEnà "Phảiz6 ps5EEnhọc tốtz6", z6hai 5rQXuHlà "Kz6hông ps5EEnđược cEPsumThịu thiệt".

Về yêuEPsumT cầups5EEn th5rQXuHứ haips5EEn, cz6ụ thể đốiz6 EPsumTvới vấz6n đps5EEnề quz6an hps5EEnệ naps5EEnm nữ,5rQXuH mẹz6 tôz6i EPsumTgiải tz6hích: ps5EEnTrước z6khi c5rQXuHó được5rQXuH z6tờ đăng EPsumTký kếtz6 EPsumThôn, nhấtps5EEn địnhps5EEn pps5EEnhải giữz6 chiEPsumTến lũyps5EEn của5rQXuH mình.

Vì thế5rQXuH, cảnhps5EEn tượng5rQXuH ngày hômps5EEn z6nay hps5EEnoàn to5rQXuHàn nóps5EEni rps5EEnõ 5rQXuHrằng, cEPsumThiến lũyz6 cEPsumTủa t5rQXuHôi EPsumTđã ps5EEnthất thủ...

Tôi ngz6hĩ mìEPsumTnh nênEPsumT lắcz6 lắcEPsumT cái đầuz6 nEPsumThư vz6ừa cắnEPsumT 5rQXuHthuốc, đểz6 5rQXuHnhững dòps5EEnng ps5EEnnước 5rQXuHmắt đEPsumTau khổps5EEn baps5EEny z6tứ tunEPsumTg, đEPsumTồng thps5EEnời khóc nấcps5EEn lêps5EEnn, ps5EEnnói nhữngz6 câz6u thừaz6 thz6ãi nhEPsumTư: z6"Không phảiz6 vậz6y, khôps5EEnng phảEPsumTi vậy, khôngz6 phải5rQXuH nEPsumThư bốz6 ps5EEnmẹ trz6ông thấz6y, bốEPsumT mẹ5rQXuH hEPsumTãy ngEPsumThe ps5EEncon gps5EEniải thích..."

Nhưng tz6ôi z6lại k5rQXuHhông nhẫn tâz6m 5rQXuHnhìn tps5EEnhấy EPsumTbố mEPsumTẹ z6ở tups5EEnổi EPsumTnày rồiEPsumT màEPsumT vẫnz6 phảiz6 nhả5rQXuHy bổps5EEn 5rQXuHlên, bịtz6 taiz6, quát5rQXuH mắng: "z6Con n5rQXuHói đEPsumTi, coz6n 5rQXuHnói z6xem chuyz6ện EPsumTnày là5rQXuH t5rQXuHhế 5rQXuHnào, mẹEPsumT kz6hông 5rQXuHnghe, mẹ5rQXuH khônEPsumTg nghe, z6mẹ khEPsumTông mEPsumTuốn EPsumTnghe g5rQXuHì hết...".

Nghĩ v5rQXuHậy, tôips5EEn chups5EEnẩn bị nhảz6y rz6a z6ôm EPsumTchân họ,5rQXuH gàEPsumTo kz6hóc: "Bố5rQXuH mẹ5rQXuH ơiz6, cz6on z6xin lỗips5EEn z6bố ps5EEnmẹ, cz6on lEPsumTà đứaps5EEn bất ps5EEn hiếu, bốz6 mẹEPsumT c5rQXuHứ c5rQXuHoi n5rQXuHhư kz6hông cóz6 đứaEPsumT cops5EEnn gáiz6 này...".

Kết qu5rQXuHả l5rQXuHà cảmz6 xúEPsumTc củaz6 tôi 5rQXuHvẫn chưaz6 bộc5rQXuH 5rQXuHlộ tEPsumThì ps5EEnbố 5rQXuHmẹ đz6ã n5rQXuHhẹ nhàEPsumTng 5rQXuHrời khEPsumTỏi pEPsumThòng nz6gủ, cònEPsumT tâz6m lýps5EEn đóng cửaEPsumT lạiz6 c5rQXuHho cps5EEnhúng tôi.

Gene dEPsumTi truyề5rQXuHn c5rQXuHủa loàz6i người 5rQXuHvô ps5EEncùng mạnhEPsumT, cóz6 ps5EEnthể sz6inh r5rQXuHa mộEPsumTt đứ5rQXuHa cz6on ps5EEncó hệz6 t5rQXuHhống thầnps5EEn k5rQXuHinh vữps5EEnng hps5EEnơn cảz6 tòa nhà5rQXuH đô5rQXuH thị,z6 thìEPsumT cấuEPsumT tạoEPsumT bộEPsumT pz6hận z6của bê5rQXuHn ps5EEncấp tinEPsumTh trù5rQXuHng vàz6 bê5rQXuHn noãnps5EEn tps5EEnử tuyệt đ5rQXuHối khEPsumTông đượcEPsumT phépEPsumT xeEPsumTm thường.

Do đó,5rQXuH tz6ôi cóz6 5rQXuHlý dz6o tin 5rQXuH tưởng 5rQXuHrằng, z6đối vz6ới bps5EEnố mz6ẹ tôiz6, vi5rQXuHệc t5rQXuHận mắ5rQXuHt nhìEPsumTn th5rQXuHấy EPsumTcon 5rQXuHgái cps5EEnhưa ps5EEnkết hôn5rQXuH đãz6 sống chung5rQXuH với5rQXuH mộtEPsumT EPsumTngười đEPsumTàn ônps5EEng, thự5rQXuHc rEPsumTa ch5rQXuHỉ lps5EEnà chuEPsumTyện tz6o hơnz6 hạps5EEnt vừng,EPsumT hạtz6 đỗEPsumT một chút5rQXuH màz6 thôi.

Đương nhi5rQXuHên, t5rQXuHôi càng 5rQXuHcó EPsumTlý ps5EEndo tps5EEnin z6rằng, z6tất cả5rQXuH thực5rQXuH chấtps5EEn lEPsumTà sz6ự yênEPsumT ps5EEnlặng trưps5EEnớc cơz6n bão...

Tôi khônEPsumTg biếtz6 hoạ5rQXuHt động 5rQXuH tâm lýps5EEn z6của Thươz6ng NgôEPsumT ps5EEncó phonEPsumTg EPsumTphú đz6a dạngps5EEn nh5rQXuHư 5rQXuHtôi không,z6 chz6ỉ thấy5rQXuH bànEPsumT z6tay bị tôiEPsumT nắmEPsumT lps5EEnấy củaEPsumT hps5EEnắn lúcEPsumT 5rQXuHlạnh, lz6úc nónz6g z6và 5rQXuHcòn kèmps5EEn thez6o triệuz6 5rQXuHchứng củaz6 bệnh ParkiEPsumTnson1 nữa.

1 Bệz6nh Parkinso5rQXuHn (hEPsumTay còn gọi5rQXuH làz6 P5rQXuHD) l5rQXuHà ps5EEnmột EPsumTloại rối5rQXuH ps5EEnloạn thoáz6i hz6óa 5rQXuHcủa hệps5EEn th5rQXuHần kiEPsumTnh tz6rung ương,5rQXuH ps5EEnlàm suy yếuEPsumT khảEPsumT năz6ng ps5EEnvận độnz6g, lờips5EEn nóps5EEni, v5rQXuHà cps5EEnác 5rQXuHchức nps5EEnăng khác.T5rQXuHriệu chứngz6 vậnps5EEn động của5rQXuH bps5EEnệnh l5rQXuHà run5rQXuH, 5rQXuHcứng, chậmEPsumT chạp,EPsumT tưps5EEn thếEPsumT bấtEPsumT ổnz6 định.

Tôi hắnEPsumTg gi5rQXuHọng 5rQXuHan ủi:

- ĐóEPsumT làps5EEn b5rQXuHố z6mẹ t5rQXuHôi. EPsumTAnh yên z6tâm đi.5rQXuH Hps5EEnọ đềuEPsumT EPsumTlà nhữn5rQXuHg 5rQXuHcông dEPsumTân tz6ốt lu5rQXuHôn EPsumTtuân thủEPsumT pház6p luz6ật, sẽEPsumT z6không làz6m gì ps5EEnbạo lựcps5EEn đâu.

Thương Ngôps5EEn lặngEPsumT lẽ5rQXuH kéo chEPsumTăn lz6ên z6rồi 5rQXuHthu mz6ình vàz6o đóz6, tôiEPsumT đàz6nh phps5EEnải thaEPsumTy đps5EEnổi 5rQXuHcách nói:

- 5rQXuHMẹ tô5rQXuHi 5rQXuHlà giEPsumTảng viEPsumTên dạy MEPsumTỹ thups5EEnật 5rQXuHtrong trườnps5EEng EPsumTđại EPsumThọc. TrEPsumTong cEPsumTuộc đờiEPsumT này,z6 việ5rQXuHc bà5rQXuH nz6hìn thps5EEnấy đàps5EEnn ông khôngps5EEn mặcEPsumT qz6uần áz6o còps5EEnn nhps5EEniều z6hơn 5rQXuHcả vz6iệc a5rQXuHnh trông5rQXuH tps5EEnhấy hEPsumTổ cáps5EEni z6khỏa t5rQXuHhân chạy.5rQXuH Bố tôps5EEni 5rQXuHlại càz6ng khôz6ng vấps5EEnn đề.z6 Cáiz6 anEPsumTh cóps5EEn th5rQXuHì ôz6ng ấyz6 cũnps5EEng cóz6, chẳng5rQXuH EPsumTviệc gìEPsumT phảiEPsumT mất mặt.

Thương z6Ngô ps5EEnlặng lps5EEnẽ trùm EPsumT chăn l5rQXuHên mặt.

Dù thếEPsumT nàoEPsumT, c5rQXuHon d5rQXuHâu xấu đến5rQXuH mấyps5EEn ps5EEncũng phải5rQXuH gặpps5EEn bEPsumTố mẹps5EEn cz6hồng, ps5EEncon thz6ú 5rQXuHđẹp cũngps5EEn vậz6y, z6không thoátEPsumT z6khỏi sz6ố mệnh ps5EEnbị kéEPsumTo rps5EEna 5rQXuHngoài triển5rQXuH lãm.

May mà5rQXuH 5rQXuHtủ quầnps5EEn áoz6 ở tronz6g phò5rQXuHng tôps5EEni. EPsumTSau EPsumTkhi ps5EEnăn mz6ặc cz6hỉnh z6tề, tôEPsumTi vàps5EEn Thps5EEnương NgEPsumTô đànps5EEng hoàng,EPsumT nghiêm ps5EEnchỉnh 5rQXuHtừ tronps5EEng phòng5rQXuH 5rQXuHbước ra.

Bố tEPsumTôi đanps5EEng z6gác chân lEPsumTên x5rQXuHem tips5EEnvi ởz6 EPsumTphòng kz6hách, 5rQXuHcòn ps5EEnmẹ thìEPsumT bậnps5EEn ps5EEnlàm bữa5rQXuH sá5rQXuHng tr5rQXuHong bếp.ps5EEn Khôngps5EEn khí gips5EEna đìnhEPsumT EPsumTrất 5rQXuHhòa nhã,EPsumT z6vui vẻ.

Trông thấ5rQXuHy chEPsumTúng tô5rQXuHi, bps5EEnố cười, gậz6t đầu5rQXuH EPsumTchào, nói:

- Dz6ậy rồiEPsumT đấps5EEny à?

Mẹ tôi5rQXuH lạiz6 tiệ5rQXuHn ps5EEnmiệng hỏi:

- C5rQXuHon y5rQXuHêu, cps5EEnon mz6ua bánh bps5EEnao chEPsumTay nàEPsumTy ởps5EEn đâuz6 thế?ps5EEn 5rQXuHBố z6và m5rQXuHẹ tìm5rQXuH mz6ãi mz6à z6không EPsumTmua được.

Tôi lắcps5EEn đầu:

- CEPsumTon kh5rQXuHông biết...

Mẹ tôiz6 ngEPsumTạc nhiên:

- Khô5rQXuHng pEPsumThải c5rQXuHon mua sao?

Thương Ngz6ô z6nhỏ nhẹz6 đáp:

- Bánh5rQXuH baEPsumTo z6chay đ5rQXuHó 5rQXuHmua ở tiệmps5EEn bá5rQXuHnh bEPsumTao T5rQXuHiểu Dươngz6, cz6ách z6đây ps5EEnkhoảng hơ5rQXuHn bps5EEna EPsumTcây sốz6 ạ.

Mẹ tôiz6 quEPsumTan z6sát hắz6n một lúz6c, EPsumTgật gEPsumTật đầz6u ps5EEnnhưng néEPsumTt mặz6t càng5rQXuH ps5EEnlộ vẻ5rQXuH ngạcps5EEn z6nhiên hơn.

Là cps5EEnon gEPsumTái ruộtz6 cEPsumTủa mẹ, tôEPsumTi ngz6hĩ mìnz6h cóz6 thEPsumTể h5rQXuHiểu 5rQXuHvì EPsumTsao c5rQXuHó sps5EEnự ngạEPsumTc nhi5rQXuHên này.

Hiển nz6hiên viz6ệc điz6 xEPsumTa như vz6ậy c5rQXuHhỉ đểz6 EPsumTmua mấ5rQXuHy cz6ái bps5EEnánh 5rQXuHbao chEPsumTay hoàEPsumTn toàn5rQXuH k5rQXuHhông ps5EEnthể giảiz6 thí5rQXuHch đz6ược tại saoEPsumT saps5EEnu kz6hi muz6a v5rQXuHề, Thươnps5EEng Ngôz6 khôps5EEnng g5rQXuHọi tôi5rQXuH dậ5rQXuHy ps5EEnăn ngaEPsumTy cEPsumTho nóz6ng EPsumTmà l5rQXuHại ps5EEncởi sạ5rQXuHch đồ rEPsumTa qEPsumTuấn lấy5rQXuH tôi...

Tuy nps5EEnhiên, nhậEPsumTn thấyEPsumT sự tìn5rQXuHh nguy5rQXuHện haEPsumTo cEPsumTông tốnz6 sz6ức chEPsumTuẩn EPsumTbị EPsumTbữa sáz6ng chz6o tps5EEnôi củaEPsumT hps5EEnắn, nênz6 ps5EEnsắc mps5EEnặt mẹ tô5rQXuHi cũngz6 cps5EEnó chútz6 nh5rQXuHân từ.

Tôi cps5EEnhộp lấEPsumTy thời5rQXuH ps5EEncơ giới thiệu:

- Bố,ps5EEn mps5EEnẹ, ps5EEnđây z6là Thương NEPsumTgô... z6- NghĩEPsumT mộtz6 lEPsumTát, tô5rQXuHi v5rQXuHội vEPsumTàng nóips5EEn thêmps5EEn cả5rQXuH hps5EEnọ: ps5EEn- Pz6hó Thps5EEnương Ngô.

Lúc nàyz6, anEPsumTh chàng Thz6ương NgEPsumTô áoz6 quầnEPsumT 5rQXuHchỉnh tềEPsumT, cử5rQXuH ps5EEnchỉ thanz6h thoátEPsumT bưps5EEnớc ps5EEnlên nửEPsumTa EPsumTbước, 5rQXuHhơi cúz6i EPsumTngười. Nét mz6ặt vEPsumTà gps5EEniọng nz6ói lễ5rQXuH phép,z6 từz6 tốps5EEnn đz6ến nEPsumTỗi khz6ông nhậnps5EEn 5rQXuHthấy vẻz6 căngps5EEn t5rQXuHhẳng nào:

- Chps5EEnáu chz6ào z6hai bác.

Tôi hếtz6 ps5EEnsức ngạcz6 nhiên.

Vì trướEPsumTc đóz6 tz6ôi tps5EEnhực ra c5rQXuHó cz6hút z6lo lắng,z6 khô5rQXuHng 5rQXuHbiết nêps5EEnn đểz6 Thươps5EEnng Ngôps5EEn gps5EEnọi bốz6 5rQXuHmẹ mìnEPsumTh z6như z6thế nào.EPsumT Vị5rQXuH thps5EEnần tiên haz6i ngh5rQXuHìn tuổiEPsumT vz6à n5rQXuHgười phz6àm trầnps5EEn mấEPsumTy chps5EEnục tuổ5rQXuHi, chps5EEno z6dù ởz6 pps5EEnhương EPsumTdiện tuz6ổi tác z6hay 5rQXuHcấp ps5EEnbậc EPsumTđều khônps5EEng dps5EEnễ pz6hân vaz6i vếEPsumT. KhôngEPsumT z6ngờ z6hắn lạiEPsumT gọz6i trơps5EEnn truz6, không z6 chút ps5EEndo d5rQXuHự 5rQXuHđến thế.

Bố tôEPsumTi đứngz6 lps5EEnên, bắt ps5EEntay EPsumTthân mật5rQXuH v5rQXuHới 5rQXuHThương NEPsumTgô, nói:

- Tôi5rQXuH z6gọi cháups5EEn lz6à Tiểu5rQXuH Phó khôngEPsumT vps5EEnấn đềz6 g5rQXuHì chứ?

- Dạ5rQXuH. Khônps5EEng vấps5EEnn đềz6 gz6ì ạ.

Bố tôiz6 nz6ở nụEPsumT cườiz6 EPsumThiền hòa, thânEPsumT mậz6t nói:

- Đips5EEn nàps5EEno. Chúnz6g tEPsumTa ra ngoàEPsumTi hútEPsumT ps5EEnđiếu thuốc.

Thương ps5EEnNgô sữn5rQXuHg người.

- Chz6áu ps5EEnkhông z6hút thuốc sao?

Thương N5rQXuHgô vEPsumTội gậtps5EEn đầu, nói:

- Đưps5EEnơng nhps5EEniên 5rQXuHlà c5rQXuHó ạ. EPsumTChỉ cEPsumTó điều,ps5EEn z6cháu... ps5EEnđúng ps5EEnlúc c5rQXuHháu ps5EEnhút hếtps5EEn thuốc5rQXuH rồi.

- KhôngEPsumT sao5rQXuH, 5rQXuHhút thuốc củaEPsumT bác.

Bố tps5EEnôi hps5EEnào phóngz6 z6rút từ t5rQXuHrong túips5EEn rz6a 5rQXuHbao thuốcEPsumT vz6à chiếcEPsumT z6bật lửa5rQXuH z6rồi c5rQXuHhậm ps5EEnrãi đps5EEni EPsumTra trước5rQXuH, 5rQXuHra đ5rQXuHến cửaz6 lại nóiz6 thêm:

- Trờiz6 lps5EEnạnh thế5rQXuH này, nhân5rQXuH z6tiện 5rQXuHta rEPsumTa nz6goài uốngps5EEn lz6y r5rQXuHượu EPsumTcho ấps5EEnm người.

Sắc mặ5rQXuHt ThưEPsumTơng NgôEPsumT bỗnEPsumTg trở 5rQXuHnên trắz6ng bps5EEnệch, hắn5rQXuH khẽEPsumT r5rQXuHít m5rQXuHột câuz6 5rQXuHqua EPsumTkẽ răng:

- NEPsumThà ez6m đúEPsumTng lEPsumTà có thóips5EEn quz6en sán5rQXuHg sớmz6 đãps5EEn ps5EEnuống rượu...

Tôi ps5EEnthấy tìnhEPsumT hình khôps5EEnng ổz6n, vộiEPsumT k5rQXuHéo taEPsumTy EPsumThắn lại,EPsumT thầmps5EEn thì:

- EPsumTĐừng cz6ó nóEPsumTi vớips5EEn tôi làz6 z6anh kh5rQXuHông b5rQXuHiết húps5EEnt EPsumTthuốc, EPsumTuống rượz6u đấyps5EEn nhé.

Hắn kEPsumThông trả5rQXuH 5rQXuHlời, ánh mps5EEnắt tỏ5rQXuH ps5EEnvẻ khônz6g hề5rQXuH sợz6 c5rQXuHhết, z6giống như5rQXuH z6vị aps5EEnnh hùn5rQXuHg 5rQXuHhy si5rQXuHnh z6vì nps5EEnghĩa lớ5rQXuHn, ngẩng caoEPsumT đầups5EEn bưEPsumTớc đi.

Tôi vàEPsumT mz6ẹ thEPsumTong thảEPsumT ăn 5rQXuH xong z6bữa sángz6, z6hai z6người 5rQXuHvẫn chEPsumTưa về.

- Thez6o mẹz6, bEPsumTố sẽz6 làmEPsumT 5rQXuHgì Thương Ngô?

Mẹ tps5EEnôi v5rQXuHừa quéz6t dọnz6 phòng vừa5rQXuH lạnhz6 lùngz6 đáp:

- Việ5rQXuHc 5rQXuHcủa đz6àn z6ông, phụ nữEPsumT kEPsumThông c5rQXuHần biết.

Sau khEPsumTi 5rQXuHđã dọnps5EEn dps5EEnẹp xonps5EEng xuôi, giọz6ng mẹEPsumT vẫnEPsumT l5rQXuHạnh lùng:

- SEPsumTao kz6hông tEPsumThấy dụngz6 cụ phòng5rQXuH t5rQXuHránh cz6ủa cEPsumTác 5rQXuHcon đâu?

Tôi nhấtEPsumT thời5rQXuH khônEPsumTg pEPsumThản ứng gìz6, mẹz6 EPsumTnói tiếp:

- EPsumTCon EPsumTvà bố5rQXuH cps5EEnon đềups5EEn không phảEPsumTi là5rQXuH nhữngz6 ngps5EEnười 5rQXuHbảo thủ,z6 luz6ôn 5rQXuHcó quaz6n z6niệm hEPsumTiện ps5EEnđại. Nhưngz6 cEPsumTon àz6, 5rQXuHdù cho rằz6ng 5rQXuHsống chEPsumTung trướcps5EEn hz6ôn nz6hân khônps5EEng EPsumTthiệt th5rQXuHòi gz6ì, nhưEPsumTng cps5EEnhưa c5rQXuHưới đãps5EEn mang bầuz6 thEPsumTì ngườips5EEn ch5rQXuHịu EPsumTthiệt chắcEPsumT 5rQXuHchắn z6là coEPsumTn đấy.

Tôi hiEPsumTểu rps5EEna EPsumTrồi, ýps5EEn của mẹ5rQXuH lz6à troEPsumTng nhEPsumTà lúcEPsumT 5rQXuHnào cũn5rQXuHg phảEPsumTi cz6ó bz6ao cEPsumTao 5rQXuHsu Durz6ex dựz6 phòng...

- ps5EEnMẹ, c5rQXuHon vàz6 anps5EEnh ps5EEnta thật sự5rQXuH khôngz6 phải...

- Tps5EEnhôi được,z6 EPsumTthôi được, chuyệnps5EEn cEPsumTủa EPsumTcon, bz6ố m5rQXuHẹ khôps5EEnng quản.

Mẹ gạtz6 phăps5EEnng lờiEPsumT gi5rQXuHải thích của5rQXuH tz6ôi, ps5EEnthẳng th5rQXuHừng đếnEPsumT nỗEPsumTi z6khiến tôi5rQXuH pEPsumThải rơips5EEn lps5EEnệ. 5rQXuHTiếp đóps5EEn, mẹEPsumT z6lại vỗz6 z6má tôi a5rQXuHn ủi:

- A5rQXuHnh c5rQXuHhàng đóz6 đượcps5EEn đấy. QEPsumTuả nhips5EEnên khôps5EEnng hz6ổ EPsumTlà ps5EEncon cáiz6 mẹ,5rQXuH rấtEPsumT biếtz6 cz6họn người.

Tôi cps5EEnười gượng,EPsumT nói:

- MẹEPsumT tEPsumThấy vócps5EEn dánps5EEng của nEPsumTgười ps5EEnta đẹEPsumTp à...

- EPsumTCon thìz6 biz6ết EPsumTcái g5rQXuHì? Khi kEPsumThông cóEPsumT ps5EEnquần áoz6 5rQXuHche đậ5rQXuHy chín5rQXuHh là5rQXuH lz6úc dễz6 nz6hận 5rQXuHra bảnps5EEn chấtz6 co5rQXuHn người5rQXuH nhất.

Tôi tps5EEnin rằngps5EEn, đps5EEnây lEPsumTà những lờz6i tâEPsumTm huyếtEPsumT từEPsumT kps5EEninh nps5EEnghiệm củEPsumTa mẹ.

Nhớ nămEPsumT z6đó, 5rQXuHvì mẹz6 vàoEPsumT nhầm phòz6ng z6tắm nps5EEnam sEPsumTinh tr5rQXuHong trường,ps5EEn giEPsumTữa tiếngz6 hò5rQXuH hEPsumTét củEPsumTa đámps5EEn z6nam siz6nh, mẹz6 ngắm EPsumT trúng mộtEPsumT ngEPsumTười z6dù khôps5EEnng mảnhEPsumT EPsumTvải ch5rQXuHe ps5EEnthân ps5EEnnhưng ps5EEnlại hùngps5EEn z6dũng, thps5EEnản nhiên5rQXuH đứng tEPsumTrước mặ5rQXuHt mẹ.z6 Ngườps5EEni đó5rQXuH ps5EEnsau nEPsumTày là5rQXuH b5rQXuHố tôi.

Dù saps5EEnu nàz6y ps5EEnbố tôEPsumTi c5rQXuHó chủ độngps5EEn tEPsumThừa nhận,z6 lúps5EEnc đó5rQXuH EPsumTdo ps5EEnbố ps5EEnvừa uốngz6 mộtEPsumT z6lít rượuz6 Nhị5rQXuH Cps5EEnô Đầ5rQXuHu cùn5rQXuHg vớz6i bạnEPsumT, dẫn đến5rQXuH chóngps5EEn m5rQXuHặt, hoEPsumTa mắt,z6 ps5EEndây thần5rQXuH z6kinh tạm5rQXuH thờiz6 5rQXuHtê lEPsumTiệt z6nên hoàps5EEnn toànEPsumT ps5EEnkhông biết z6chuyện ps5EEngì 5rQXuHđang z6xảy ra...

Vừa 5rQXuHnghĩ đế5rQXuHn đps5EEnây, tôiEPsumT bỗng nps5EEngửi ps5EEnthấy mùiEPsumT z6rượu, tps5EEnrong lò5rQXuHng ps5EEnchưa kịpEPsumT tz6han ps5EEnthầm một5rQXuH c5rQXuHâu "Hz6ỏng ps5EEnrồi", thì đ5rQXuHã nghz6e thấy5rQXuH tiếps5EEnng bưEPsumTớc chps5EEnân nz6ặng nề5rQXuH, sEPsumTau đóz6 ps5EEntrông thấ5rQXuHy bốz6 EPsumTtôi dì5rQXuHu z6Thương Ng5rQXuHô lảo đảoz6 5rQXuHtiến vào.

Tửu lượEPsumTng củaz6 bốz6 tôiEPsumT rEPsumTất khá, ônz6g gz6ần nhz6ư khônEPsumTg cz6ó đối5rQXuH z6thủ. 5rQXuHĐôi lúcz6 z6tôi cònps5EEn ps5EEnnghi n5rQXuHgờ rằ5rQXuHng cps5EEnó k5rQXuHhi bz6ố từng làz6 ngườps5EEni 5rQXuHlàm rượz6u tps5EEnrên thiêEPsumTn đình,ps5EEn z6vì uố5rQXuHng trộps5EEnm rượuz6 nê5rQXuHn z6bị đàyps5EEn z6xuống trần gian.

Nhưng z6dù cóz6 gặpz6 5rQXuHphải tiên tửuEPsumT thật,ps5EEn Thươngps5EEn 5rQXuHNgô chắps5EEnc 5rQXuHcũng kz6hông z6say đến5rQXuH thấtps5EEn thểuz6 th5rQXuHế nàyEPsumT, vìEPsumT thz6eo tính kh5rQXuHí cEPsumTủa hắn,5rQXuH 5rQXuHcùng lps5EEnắm làEPsumT khônz6g uống.

Có tz6hể vìEPsumT trướcEPsumT mặtps5EEn bố EPsumT tôi, nê5rQXuHn hắnps5EEn thz6ực s5rQXuHự z6vô cùz6ng nểEPsumT nang...

Tôi nhìn5rQXuH ps5EEndáng vẻz6 đứng khôz6ng vữnEPsumTg EPsumTcủa Thương5rQXuH 5rQXuHNgô, thz6ở than:

- 5rQXuHBố ps5EEnvà z6anh t5rQXuHa uốn5rQXuHg nhiều không?

- EPsumTKhông nhiều5rQXuH. Bốps5EEn uống nửaEPsumT líEPsumTt, 5rQXuHcậu tEPsumTa uốnps5EEng mps5EEnột lítz6. Khz6ông ps5EEnphải l5rQXuHà b5rQXuHố 5rQXuHcố EPsumTý éz6p uổ5rQXuHng, mà5rQXuH cậ5rQXuHu ps5EEnta 5rQXuHtự nóiz6 bố làEPsumT bEPsumTề tz6rên, 5rQXuHcậu tps5EEna r5rQXuHất tônps5EEn 5rQXuHtrọng, nênps5EEn 5rQXuHcạn chéz6n trước.

Như r5rQXuHảnh rỗiz6 khôn5rQXuHg ps5EEncó việc gìz6 EPsumTlàm, EPsumTbố đặEPsumTt Thươ5rQXuHng z6Ngô z6lên gh5rQXuHế sofEPsumTa rồi5rQXuH cườips5EEn nhưz6 Dps5EEni Lặcps5EEn nói:

- Bốz6 tưz6ởng cậEPsumTu chànz6g này tửuz6 lEPsumTượng caoEPsumT, z6ai ps5EEndè 5rQXuHmới z6uống z6hai hớz6p đãEPsumT đổEPsumT rồi,ps5EEn EPsumTnhưng cậps5EEnu tz6a rấps5EEnt phz6ong độ, kiênEPsumT 5rQXuHquyết uEPsumTống cạnEPsumT hz6ai chai.

Lúc nps5EEnày, mặtz6 ThưEPsumTơng Ngô5rQXuH phừng phừng5rQXuH nhz6ư qu5rQXuHả táEPsumTo đỏ,5rQXuH nghEPsumTe z6thấy giọng5rQXuH nói5rQXuH nps5EEnên gượz6ng dậyps5EEn, kEPsumThông ngờps5EEn hắnz6 vẫn cóEPsumT ps5EEnthể thps5EEnốt r5rQXuHa ps5EEnnhững n5rQXuHgôn EPsumTtừ rõz6 ràz6ng, lịchz6 thiệp:

- PhậnEPsumT cEPsumTon z6cháu tửups5EEn lượng khEPsumTông tốtEPsumT, monps5EEng bác5rQXuH lưps5EEnợng tEPsumThứ. EPsumTLần sa5rQXuHu, cháps5EEnu nhất5rQXuH địnz6h 5rQXuHsẽ cps5EEnhuyện tr5rQXuHò v5rQXuHui vẻ5rQXuH say EPsumT sưa cùEPsumTng bác.

Trước EPsumTnhững lờEPsumTi z6nói văn h5rQXuHoa tEPsumTrôi c5rQXuHhảy của5rQXuH hEPsumTắn, EPsumTbố t5rQXuHôi cườiz6 pEPsumThá 5rQXuHlên. Ôps5EEnng đậpz6 ps5EEntay vps5EEnào bảEPsumT vps5EEnai hắnps5EEn, z6khiến hắn đanz6g ngồi5rQXuH x5rQXuHiêu vps5EEnẹo l5rQXuHiền đổps5EEn nhz6ào xuốngz6. TiếEPsumTp đó,ps5EEn bốz6 z6quay sps5EEnang tôz6i, cưps5EEnời kh5rQXuHà khà nói:

- Chps5EEnàng ps5EEntrai nàEPsumTy khôngz6 tồi. Qu5rQXuHả nhz6iên không5rQXuH hổEPsumT dEPsumTanh EPsumTcon gEPsumTái bps5EEnố, rấtz6 biế5rQXuHt ch5rQXuHọn người!

May z6mà ThươnEPsumTg NgEPsumTô không kház6ng 5rQXuHcự đượcps5EEn z6men rượuz6 5rQXuHnên EPsumTđã lEPsumTơ mps5EEnơ EPsumTngủ rồps5EEni, khônz6g thìz6 chẳngps5EEn biEPsumTết hắn5rQXuH 5rQXuHsẽ v5rQXuHênh váo đEPsumTến mức5rQXuH nào.

Tôi 5rQXuHkhông 5rQXuHkìm đượps5EEnc cơn tứ5rQXuHc gz6iận, gằps5EEnn giọng:

- B5rQXuHố v5rQXuHà EPsumTmẹ thậtEPsumT khôps5EEnng hổ mộz6t cặp,z6 đến5rQXuH lz6ời nEPsumTói ps5EEncũng giốnps5EEng 5rQXuHhệt nhaEPsumTu. 5rQXuHChẳng EPsumTphải tps5EEnrước đâyEPsumT bốEPsumT luônps5EEn EPsumThô hàops5EEn là phEPsumTải tìmps5EEn EPsumTcho bốEPsumT mộtps5EEn an5rQXuHh chànps5EEng nghz6ìn lps5EEny kz6hông sz6ay EPsumTsao? H5rQXuHơn nữa,EPsumT còEPsumTn z6phải cùng b5rQXuHố nuz6ốt mâEPsumTy nEPsumThả khói1EPsumT mớiz6 được.5rQXuH Aps5EEnnh tz6a đâEPsumTu cóps5EEn đápEPsumT ứngps5EEn đượcEPsumT yêuz6 ps5EEncầu đó.

1 Ýps5EEn lps5EEnà z6hút thuốc5rQXuH lá.

- ps5EEnCon thìz6 hiểuEPsumT cz6ái gìz6? - EPsumTMột lầps5EEnn nữaEPsumT, EPsumTvề mặ5rQXuHt ps5EEnngôn ngữ,5rQXuH b5rQXuHố vEPsumTà mẹps5EEn lz6ại g5rQXuHiống hệt5rQXuH nhaEPsumTu: 5rQXuH- z6Lúc uz6ống rượu, z6hút ps5EEnthuốc cps5EEnhính làEPsumT EPsumTkhi cps5EEnó thể5rQXuH nhìnps5EEn thấy5rQXuH rz6õ nEPsumThất z6phẩm chấtz6 củaz6 một5rQXuH ngườiEPsumT z6đàn ông. CậuEPsumT chz6àng nàps5EEny k5rQXuHhông z6rành 5rQXuHcả húps5EEnt 5rQXuHthuốc lẫnEPsumT uốnps5EEng rEPsumTượu, như5rQXuHng EPsumTdù 5rQXuHho đếnEPsumT nỗips5EEn nước5rQXuH mắt EPsumTnước mũips5EEn gz6iàn giụaEPsumT, 5rQXuHsay 5rQXuHđến nz6ỗi đz6i lạz6i 5rQXuHliêu xiêu,EPsumT cũ5rQXuHng kh5rQXuHông cEPsumTó chú5rQXuHt n5rQXuHào ă5rQXuHn nói hàmz6 hồ.

Bố vps5EEnừa 5rQXuHnói vừaEPsumT đ5rQXuHưa tz6ay ra vỗps5EEn vỗ5rQXuH máps5EEn tô5rQXuHi, về5rQXuH m5rQXuHặt độz6ng tz6ác z6cũng khôngz6 khá5rQXuHc gz6ì mẹ:

- C5rQXuHon z6gái nEPsumTgốc nghếch ơi5rQXuH, ngườiEPsumT ps5EEnta làmz6 nhưps5EEn vậy5rQXuH lEPsumTà z6vì 5rQXuHcái gì?5rQXuH EPsumTHơn nEPsumTữa, đps5EEnàn ônEPsumTg khz6ông hú5rQXuHt thuốc,ps5EEn không u5rQXuHống rưEPsumTợu thìEPsumT cóz6 gps5EEnì ps5EEnlà khô5rQXuHng tốt?EPsumT R5rQXuHốt cuộcEPsumT ch5rQXuHỉ t5rQXuHhỉnh thops5EEnảng mới5rQXuH làmps5EEn bạnEPsumT rượu,5rQXuH bạn thuốcz6 củz6a t5rQXuHa thôz6i. Có5rQXuH z6thể khỏEPsumTe mạnhEPsumT điEPsumT cùz6ng cz6on trEPsumTên EPsumTsuốt z6quãng đườngz6 đz6ời mới làz6 quaps5EEnn trọngEPsumT nhất.

Thoáng cz6ái đEPsumTã nân5rQXuHg cấp thànps5EEnh chuyps5EEnện 5rQXuHmột đờps5EEni rồi.

Tôi 5rQXuHhoàn toàn5rQXuH bấ5rQXuHt lực, nói:

- EPsumTBố EPsumTnghĩ z6xa 5rQXuHquá rồ5rQXuHi. Bố z6 chưa z6hỏi z6xem anz6h EPsumTta làps5EEnm gì5rQXuH. ps5EEnBố 5rQXuHkhông sợps5EEn z6anh t5rQXuHa l5rQXuHà ănps5EEn mEPsumTày, kẻps5EEn z6trộm hEPsumTay kẻEPsumT cắp sao?

Lúc n5rQXuHày, mẹz6 tôiEPsumT kéo valz6i lại,z6 ps5EEnphát v5rQXuHào gáEPsumTy t5rQXuHôi một5rQXuH cáiz6, nói:

- Bốps5EEn mẹps5EEn kh5rQXuHông qua5rQXuHn tâm 5rQXuH cậu 5rQXuHta làm5rQXuH gìz6, chỉps5EEn cầnz6 c5rQXuHậu 5rQXuHta thậEPsumTt EPsumTlòng vớz6i 5rQXuHcon lz6à được.z6 Hơnps5EEn nữa,5rQXuH ngô5rQXuHn tps5EEnừ, cử 5rQXuH chỉ củEPsumTa tê5rQXuHn nz6hóc nEPsumTày, z6nhìn qu5rQXuHa EPsumTlà EPsumTbiết đưps5EEnợc g5rQXuHiáo dz6ục tửEPsumT 5rQXuHtế. Vềps5EEn phươngz6 diệEPsumTn k5rQXuHhí chất cũnEPsumTg z6không tồi,5rQXuH nhưEPsumT t5rQXuHhế còEPsumTn ké5rQXuHm cỏiz6 EPsumTgì nữa?

Bố tôips5EEn đỡ5rQXuH lấy5rQXuH vaz6li nói:

- Nếu5rQXuH 5rQXuHnhư kz6hông lọEPsumTt được vào5rQXuH mắps5EEnt củz6a bốEPsumT ps5EEnmẹ, c5rQXuHon tưởnps5EEng cps5EEnậu z6ta s5rQXuHau 5rQXuHkhi đi5rQXuH vz6ới EPsumTbố rồips5EEn cóEPsumT thểEPsumT cEPsumThân 5rQXuHtay đầy5rQXuH đủ trở5rQXuH vEPsumTề sao?

Tôi chẳnps5EEng cònz6 biếps5EEnt nói gì.

Sau khz6i ởps5EEn chỗz6 tô5rQXuHi hai EPsumT tiếng bốn5rQXuH mươips5EEn phú5rQXuHt, ps5EEnbố mps5EEnẹ vội5rQXuH đi5rQXuH cEPsumTho kịpps5EEn chEPsumTuyến tàu.

Trong k5rQXuHhoảng tz6hời gia5rQXuHn ngắn ngủEPsumTi đ5rQXuHó, Thươn5rQXuHg Nps5EEngô đãz6 uốnz6g hz6ai cEPsumThai EPsumTrượu trắps5EEnng, hútEPsumT m5rQXuHột baps5EEno t5rQXuHhuốc, chz6inh phụ5rQXuHc được ôps5EEnng 5rQXuHbố luôEPsumTn cEPsumToi t5rQXuHrọng nps5EEnội ps5EEntâm của5rQXuH EPsumTtôi. Cònz6 nữa,EPsumT ngaEPsumTy lần5rQXuH gặEPsumTp đầups5EEn ti5rQXuHên, mẹps5EEn tôi z6đã nhìnz6 th5rQXuHấy hếtps5EEn hoàn5rQXuH toz6àn ps5EEncon n5rQXuHgười hắz6n, s5rQXuHau đEPsumTó cz6ộng thê5rQXuHm s5rQXuHự giz6ả vờps5EEn rất thíchps5EEn hợ5rQXuHp, hắnEPsumT đãz6 chEPsumTinh phụps5EEnc bàps5EEn mẹ5rQXuH vốEPsumTn chz6ỉ nhìnps5EEn nhậps5EEnn biểu5rQXuH hiện5rQXuH bênps5EEn ngoài.ps5EEn ThEPsumTật không phục5rQXuH khônz6g được.

 

Sau kh5rQXuHi EPsumTtiễn bốz6 z6mẹ vềps5EEn, tôi thps5EEnấy ThươEPsumTng N5rQXuHgô đang5rQXuH nps5EEnằm n5rQXuHgủ 5rQXuHngon lànEPsumTh trps5EEnên gh5rQXuHế soEPsumTfa. Kps5EEnhuôn mặtEPsumT đỏ5rQXuH z6hồng của hắnEPsumT trEPsumTông thậtps5EEn đáps5EEnng yêu.

Tôi róps5EEnn r5rQXuHén đếnps5EEn ps5EEnbên cạnh, ngồips5EEn EPsumTxổm xuốngps5EEn qua5rQXuHn z6sát thz6ật kỹ.ps5EEn Tôps5EEni lẩmz6 bẩmps5EEn mộ5rQXuHt mình:

- A5rQXuHnh đừngps5EEn ps5EEncó gEPsumTiống n5rQXuHhư Bạch EPsumTnương tửz6 đấy,ps5EEn 5rQXuHhễ uEPsumTống sa5rQXuHy làEPsumT hiệz6n nEPsumTguyên hìnhps5EEn. Tàn5rQXuHg trữEPsumT động5rQXuH z6vật bả5rQXuHo ps5EEnvệ cấp ps5EEnmột củEPsumTa qEPsumTuốc gps5EEnia làEPsumT phảz6i ngồiEPsumT tù...

Chưa dứtz6 lờips5EEn đãEPsumT thấy ps5EEnhai mắtEPsumT luôz6n nEPsumThắm nEPsumTghiền củaps5EEn hắnEPsumT 5rQXuHmở tops5EEn, nhìz6n thẳng,EPsumT tôps5EEni giậtps5EEn nảEPsumTy mình.

- EPsumTCon yêu...

-... Khôngz6 đượcz6 ps5EEngọi tôi nhEPsumTư vậy!

- z6Con yêz6u, cps5EEnon yps5EEnêu, con yêu...

Thương Ngô5rQXuH ps5EEndùng cái5rQXuH giọng lèps5EEn nhps5EEnè 5rQXuHnói EPsumTđi nó5rQXuHi EPsumTlại cách5rQXuH ps5EEnbố m5rQXuHẹ gọz6i 5rQXuHtôi hồEPsumTi b5rQXuHé rz6ồi cười5rQXuH pháps5EEn lên.

Tôi nhìps5EEnn trz6ừng trừng vàops5EEn EPsumTmắt hắn5rQXuH quaps5EEnn sz6át tps5EEnhật ps5EEnkỹ, dEPsumTù đôi5rQXuH mắEPsumTt z6có 5rQXuHchút 5rQXuHmơ mànz6g như5rQXuHng trôngEPsumT vẫn5rQXuH rấtEPsumT tỉnh:

- EPsumTAnh ps5EEngiả vEPsumTờ say!

- ps5EEnTa đâuz6 có...ps5EEn ps5EEn- HắnEPsumT hiền 5rQXuHlành nps5EEngồi 5rQXuHdậy: ps5EEn- EPsumTTa z6chưa từnps5EEng uốz6ng rEPsumTượu nps5EEnên đãps5EEn sps5EEnay thậtEPsumT, cps5EEnhỉ có5rQXuH điềuEPsumT vEPsumTẫn cốEPsumT gắngps5EEn giữ EPsumTcho 5rQXuHtinh thps5EEnần tỉnhz6 tz6áo ps5EEnmà thôi.

- Vậy5rQXuH nhz6ững lời5rQXuH bz6ố mẹ tô5rQXuHi ps5EEnnói vEPsumTới tôiEPsumT lúc5rQXuH trước...

Hắn càngz6 tỏz6 r5rQXuHa vps5EEnô tội hơn:

- Đểps5EEn khôn5rQXuHg lEPsumTàm pps5EEnhiền đến z6 cuộc nóps5EEni chuyệnEPsumT của5rQXuH 5rQXuHmọi ngườz6i, EPsumTta 5rQXuHchỉ cz6ó thểEPsumT giảEPsumT z6vờ bấtz6 5rQXuHtỉnh 5rQXuHnhân sựEPsumT thôi.

Từ ps5EEnxấu z6hổ z6chuyển 5rQXuHthành tức giận,ps5EEn 5rQXuHnhưng 5rQXuHtôi cEPsumThẳng 5rQXuHbiết là5rQXuHm cz6ách nào,EPsumT đànz6h phảps5EEni EPsumTđi 5rQXuHxử EPsumTlý 5rQXuHtúi 5rQXuHquà z6mà bố5rQXuH mẹ mangz6 đến.

Thương N5rQXuHgô cps5EEnhống tz6ay lên trps5EEnán nhìEPsumTn tôiEPsumT lEPsumTục ps5EEnbới, nói:

- BốEPsumT mẹz6 ez6m ps5EEnrất EPsumTthú vị!

- Đươn5rQXuHg nhps5EEniên rồi.

- Họz6 đối5rQXuH xz6ử z6với z6em thật tốt.

- NEPsumTói thừa.

Thương z6Ngô khẽEPsumT mps5EEnỉm cười rồ5rQXuHi thởEPsumT than:

- Bâyps5EEn 5rQXuHgiờ tps5EEna EPsumTđã h5rQXuHiểu vìz6 sao ps5EEnem vấn5rQXuH vươn5rQXuHg thân5rQXuH phậ5rQXuHn làmEPsumT ngư5rQXuHời 5rQXuHđến tps5EEnhế. 5rQXuHEm khEPsumTông muEPsumTốn rờips5EEn x5rQXuHa họ5rQXuH đúng không?

Tôi bĩups5EEn môips5EEn, biểuEPsumT thị câups5EEn hỏEPsumTi ngớEPsumT ngẩnEPsumT đóz6 kh5rQXuHông đánps5EEng đz6ể ps5EEntrả lời.

- Tz6hế z6nhưng ps5EEnmột ngày nàoz6 đz6ó họ5rQXuH cEPsumTũng sẽz6 chếtps5EEn đi.

Tôi bps5EEnực dọc:

- 5rQXuHThần tiEPsumTên 5rQXuHcũng pEPsumThải chết 5rQXuHđúng không?

Thương Ngô5rQXuH 5rQXuHchỉ cư5rQXuHời, đáp lại5rQXuH 5rQXuHmột câups5EEn 5rQXuHchả lz6iên quan:

- Tiểu5rQXuH Tường,EPsumT nếuz6 EPsumTem muEPsumTốn làm ngườEPsumTi thps5EEnì EPsumTta sẽps5EEn ởz6 lạiEPsumT ps5EEnnơi n5rQXuHày vớps5EEni em.

Tôi ps5EEncó n5rQXuHghe thấy5rQXuH câu ps5EEn nói củaps5EEn 5rQXuHhắn, ps5EEnnhưng khôps5EEnng sz6ức 5rQXuHđâu mps5EEnà su5rQXuHy 5rQXuHnghĩ nhiều,EPsumT EPsumTvì tronEPsumTg EPsumTlúc vớz6i tz6ay lên ngps5EEnăn kéoz6, tôiz6 thấEPsumTy cps5EEnó mps5EEnột tấmz6 thps5EEniệp mờiEPsumT rơiz6 rz6a ps5EEntừ cEPsumTuốn tạpz6 ps5EEnchí cũ.

Trên đóz6 EPsumTcó ghz6i 5rQXuHtên côps5EEn dâu vàps5EEn cps5EEnhú rểps5EEn: TrưEPsumTơng Thần5rQXuH ps5EEn- EPsumTHạ EPsumTAn Kiệt.

Tôi thẫ5rQXuHn z6thờ cầmz6 tấm thiệpz6 tps5EEnrên tayEPsumT, the5rQXuHo z6suy đoán,EPsumT đâ5rQXuHy cóz6 lẽz6 ps5EEnlà s5rQXuHau ps5EEnkhi biz6ết TrươnEPsumTg ThầnEPsumT hEPsumTủy bEPsumTỏ 5rQXuHhôn lễ, tôiz6 đz6ã tiệ5rQXuHn 5rQXuHtay k5rQXuHẹp z6tấm 5rQXuHthiệp vàEPsumTo cps5EEnuốn tạpps5EEn cps5EEnhí 5rQXuHnào EPsumTđó. SEPsumTau đóps5EEn lạz6i tiệz6n tay m5rQXuHang nó5rQXuH 5rQXuHvề n5rQXuHhà, rồiEPsumT tiEPsumTện taps5EEny ps5EEnvứt EPsumTnó vEPsumTào góEPsumTc nào5rQXuH đó,z6 rồi5rQXuH bEPsumTan EPsumTnãy lạz6i tiz6ện taps5EEny giở nóz6 ra...

Thế EPsumTnhưng nz6hững điều nàyEPsumT khô5rQXuHng phảiz6 làEPsumT tps5EEnrọng điểm,z6 qps5EEnuan tz6rọng 5rQXuHlà ps5EEncô ps5EEnHạ 5rQXuHAn KiEPsumTệt vàps5EEn AngEPsumTle Hps5EEnạ cz6ó liên quaEPsumTn đếnps5EEn nhaz6u không?

An Kps5EEniệt ps5EEn- Angle...

Nếu 5rQXuHnhư đún5rQXuHg z6là mộtEPsumT người t5rQXuHhì th5rQXuHế nEPsumTào nhỉ?

Đang s5rQXuHuy nghz6ĩ đếnEPsumT nỗi muốnps5EEn treps5EEno ps5EEncổ, đâ5rQXuHm đEPsumTầu vàoEPsumT tườnEPsumTg, thz6ì bps5EEnỗng z6nghe thấps5EEny giọng5rQXuH TEPsumThương z6Ngô kz6he khẽ:

- TEPsumTiểu Tườ5rQXuHng, tEPsumTa ngủEPsumT một lát5rQXuH, đếnps5EEn trEPsumTưa gọiEPsumT 5rQXuHta dậy,EPsumT EPsumTchúng t5rQXuHa r5rQXuHa ngoz6ài z6ăn nhé.

- Ừ!

Sau khEPsumTi T5rQXuHhương N5rQXuHgô ngủ rồ5rQXuHi, tôEPsumTi lEPsumTiền chạyz6 vàz6o z6phòng z6ngủ 5rQXuHmở m5rQXuHáy t5rQXuHính ps5EEnra, vừa5rQXuH lướtEPsumT wez6b, vừz6a thẫn5rQXuH thờ.

Trong EPsumTtình trEPsumTạng đầu5rQXuH óps5EEnc trống 5rQXuHrỗng, th5rQXuHời ps5EEngian cps5EEnhạy nhaps5EEnnh nhz6ư EPsumTchó dz6ại, đếnps5EEn lúEPsumTc mắps5EEnt cps5EEnay z6cay tôiz6 5rQXuHmới liếc n5rQXuHhìn đồ5rQXuHng hEPsumTồ hiểps5EEnn EPsumTthị z6giờ bEPsumTên dps5EEnưới g5rQXuHóc pz6hải màz6n hìn5rQXuHh. Lz6úc nàyEPsumT đã5rQXuH lEPsumTà mưps5EEnời tps5EEnám g5rQXuHiờ bốn mưEPsumTơi bps5EEnảy phút.

Tôi ps5EEnđứng dậyEPsumT v5rQXuHận độngEPsumT tay cz6hân z6đã têps5EEn cứngz6, điEPsumT EPsumTra phòngEPsumT khách,5rQXuH 5rQXuHthấy Thps5EEnương Nps5EEngô EPsumTvẫn đ5rQXuHang saps5EEny gi5rQXuHấc, ps5EEntư thế EPsumTkhông h5rQXuHề tha5rQXuHy z6đổi, xe5rQXuHm ps5EEnra hắ5rQXuHn thựcps5EEn s5rQXuHự nps5EEngủ rấtEPsumT 5rQXuHsay. Đừnz6g nóz6i ps5EEnlà bữEPsumTa trưa,z6 đến z6 ngay EPsumTcả bữaz6 tốz6i cz6ũng 5rQXuHkhông cầnEPsumT ăn.

Có z6lẽ z6vì c5rQXuHả ngàyz6 khps5EEnông vận độngEPsumT 5rQXuHnên lú5rQXuHc này5rQXuH tôi5rQXuH cũps5EEnng khôngz6 thấEPsumTy đói,ps5EEn hops5EEnặc hễps5EEn tz6âm trps5EEnạng EPsumTkhông v5rQXuHui lại không5rQXuH muốz6n ăn.

Đang EPsumTđịnh 5rQXuHchuẩn b5rQXuHị quz6ay về phòn5rQXuHg suEPsumTy ngps5EEnhĩ tiếpz6 ps5EEnthì nhps5EEnờ á5rQXuHnh sEPsumTáng lz6ờ mờ5rQXuH chiếuEPsumT z6qua ô5rQXuH 5rQXuHcửa s5rQXuHổ, tôi5rQXuH thps5EEnoáng thấz6y sắc 5rQXuHmặt Thương5rQXuH NgEPsumTô có5rQXuH g5rQXuHì đóz6 khôngEPsumT bìnhps5EEn thường.

Bật đènz6 lênEPsumT, ps5EEnhình ảnh tEPsumTrước mắtEPsumT khEPsumTiến tôips5EEn z6sợ hãi.

Thương Ng5rQXuHô EPsumTđang nằmz6 thẳng 5rQXuH đơ trên5rQXuH ghếz6 soz6fa, mồ5rQXuH hô5rQXuHi túz6a r5rQXuHa ps5EEnkhắp mặps5EEnt và5rQXuH đ5rQXuHầu, z6hai EPsumTvai z6co lz6ại, 5rQXuHmôi trắngz6 EPsumTbệch như thểps5EEn đanEPsumTg phảEPsumTi EPsumTchịu đựn5rQXuHg z6sự đàyz6 z6đọa 5rQXuHđau đớn.EPsumT T5rQXuHheo kps5EEninh nghiệmEPsumT củaz6 tz6ôi, tìz6nh trạng nz6ày cz6hắc cEPsumThắn khps5EEnông phảEPsumTi dEPsumTo sps5EEnay rượu.

Chẳng EPsumTlẽ làz6 bịEPsumT sốt?

Tôi 5rQXuHlay z6lay nhưz6ng hắn khôz6ng cóz6 phản5rQXuH ứngz6 z6gì. TEPsumTôi đưaz6 ta5rQXuHy 5rQXuHra sờEPsumT tráps5EEnn tps5EEnhì EPsumTthấy lạnh5rQXuH n5rQXuHhư băng.z6 ps5EEnTôi hétps5EEn lớn vàps5EEno tz6ai hắz6n n5rQXuHhưng cũng5rQXuH 5rQXuHnhư đ5rQXuHá chìz6m xuốn5rQXuHg biển.

Hãy nóps5EEni c5rQXuHho tôiz6 biết, ps5EEn thế nàyEPsumT lps5EEnà 5rQXuHthế nào?

Tôi hz6oảng hốt.

120, 110ps5EEn, 1195rQXuH, 911... ps5EEnhàng z6loạt sốEPsumT điệnEPsumT thps5EEnoại hiệz6n 5rQXuHra 5rQXuHtrong đầups5EEn nhưnz6g cuối5rQXuH cù5rQXuHng ps5EEntôi vẫn5rQXuH bps5EEnấm z6số 62580000 g5rQXuHọi một5rQXuH chips5EEnếc taxi.

Bác sĩz6 5rQXuHcủa loàEPsumTi ngườps5EEni chắc kh5rQXuHông EPsumTlo 5rQXuHviệc thps5EEnần tps5EEniên EPsumTbị ốm.EPsumT Đươngz6 nEPsumThiên, muốnz6 lEPsumTo cũEPsumTng chps5EEnẳng được5rQXuH. z6Thôi thì cứps5EEn 5rQXuHtìm sự5rQXuH gEPsumTiúp đỡps5EEn ps5EEntừ phíaz6 z6thần giớEPsumTi ps5EEnlà tưz6ơng z6đối EPsumTan toàps5EEnn. Đáps5EEnng buEPsumTồn EPsumTlà tôi5rQXuH không cps5EEnó s5rQXuHố đEPsumTiện thoại5rQXuH cz6ủa Tứ5rQXuH N5rQXuHgưu nêps5EEnn z6đành phả5rQXuHi g5rQXuHọi mộtps5EEn chiếcEPsumT tax5rQXuHi đưaEPsumT EPsumTcon hổ bịEPsumT ố5rQXuHm nàyEPsumT EPsumTđến đó.

Lúc đ5rQXuHỡ Thps5EEnương Nz6gô dậyEPsumT, tôi mớiz6 phz6át ps5EEnhiện chiếz6c áops5EEn leps5EEnn mỏngz6 z6mà hắps5EEnn đangEPsumT mặcz6 trê5rQXuHn 5rQXuHngười đãEPsumT z6ướt sũng. Tps5EEnrông hắn5rQXuH giốnz6g nhEPsumTư ngườips5EEn ps5EEnvừa đư5rQXuHợc vớtEPsumT dưới5rQXuH nướcps5EEn lên.

Nhưng điềuz6 nàEPsumTy cũng khôngps5EEn lEPsumTà EPsumTgì ps5EEnso 5rQXuHvới vũngz6 ps5EEnmáu z6lớn t5rQXuHrên ghếps5EEn sofa...

Có nEPsumThững lúc5rQXuH tôz6i thực5rQXuH sự cảmEPsumT thps5EEnấy kz6hâm EPsumTphục mps5EEnình. VíEPsumT dụz6 z6như lEPsumTúc này,ps5EEn đốips5EEn mz6ặt với5rQXuH mộtEPsumT ps5EEnhoàn cảnz6h 5rQXuHnhư hiện trưEPsumTờng giếtps5EEn ngườiEPsumT ps5EEnmà tô5rQXuHi vẫz6n giữz6 đưz6ợc bìnz6h tĩz6nh. ĐúngEPsumT ps5EEnlà ph5rQXuHi thường.

Sau kEPsumThi ps5EEnkiểm tps5EEnra ps5EEnmột lượt,ps5EEn tôi nhaps5EEnnh chEPsumTóng pház6n đps5EEnoán rps5EEna rằEPsumTng vếps5EEnt m5rQXuHáu EPsumTnày làz6 củEPsumTa Tps5EEnhương Ngô,ps5EEn z6vì lps5EEnưng hắz6n có z6 vệt đỏz6 tíaps5EEn vps5EEnà đz6ang cz6hảy rEPsumTa ps5EEnthứ chấtz6 lỏn5rQXuHg ps5EEnnong nóng.

Tôi tìm5rQXuH m5rQXuHột chiếcps5EEn áo khoáps5EEnc bô5rQXuHng dz6ày EPsumTmặc chps5EEno 5rQXuHhắn, sEPsumTau đóEPsumT hổnz6 ps5EEnhển lôips5EEn hắnz6 xups5EEnống ps5EEndưới nhàz6, tps5EEnống vào z6trong xez6. Tôiz6 tps5EEnhấy cảEPsumTm ơ5rQXuHn mùaEPsumT nps5EEnày EPsumTvì z6ai z6ai cũngEPsumT mặz6c EPsumTnhiều nhưEPsumT chiếcEPsumT bps5EEnánh chưn5rQXuHg vậy. Nps5EEnếu lz6à 5rQXuHmùa hè,z6 chúEPsumTng tps5EEnôi chắcEPsumT chắz6n vps5EEnì kz6hông cEPsumTó EPsumTcách nà5rQXuHo cz6he vếtz6 máuz6 mps5EEnà bị dẫnps5EEn thẳngps5EEn đếEPsumTn đồnz6 ps5EEncảnh ps5EEnsát rồi...

Thương Ngps5EEnô z6vẫn chps5EEnưa tps5EEnỉnh. Tôi nghĩz6 chuyệps5EEnn lầnEPsumT nàps5EEny k5rQXuHhiến 5rQXuHhắn hônz6 mê5rQXuH sps5EEnâu, chắcEPsumT ch5rQXuHắn tron5rQXuHg người5rQXuH hắn5rQXuH rấtz6 khó chịu.ps5EEn VậyEPsumT mEPsumTà hắnz6 vẫnz6 5rQXuHnghiến z6răng z6chịu EPsumTđựng, t5rQXuHừ đầuz6 đps5EEnến cuối5rQXuH khônz6g kEPsumTêu một5rQXuH tips5EEnếng, thật gps5EEnan lì.

Đến quánEPsumT thz6ịt nướps5EEnng Mãnh Ngưu,EPsumT tr5rQXuHông EPsumTthấy Nps5EEngưu Bôz6n, tps5EEnôi liEPsumTền nói5rQXuH 5rQXuHqua tìn5rQXuHh z6hình. Aps5EEnnh ps5EEnta lậpps5EEn t5rQXuHức đưEPsumTa chúng tps5EEnôi đếps5EEnn khps5EEnu EPsumTnhà gầnps5EEn 5rQXuHđó, z6bảo tEPsumTôi đợiz6 ở5rQXuH sảnhz6, cònz6 az6nh tz6a dìuz6 TEPsumThương Nps5EEngô vào phòngEPsumT khách.

Trong l5rQXuHúc nàyz6, tôz6i ps5EEnvẫn vô cùngEPsumT điềmz6 t5rQXuHĩnh, z6điềm tz6ĩnh đếnps5EEn lạps5EEn lùng.

Còn nửps5EEna tiếps5EEnng nữaz6 z6là mườEPsumTi hai giờ5rQXuH đEPsumTêm EPsumTthì z6Ngưu Bônz6 đi5rQXuH z6ra, EPsumTtrên ta5rQXuHy EPsumTcầm chiếps5EEnc áo5rQXuH z6bị máuEPsumT thấmEPsumT ướtps5EEn m5rQXuHột EPsumTnửa của Th5rQXuHương NEPsumTgô, 5rQXuHtrông th5rQXuHần sắcEPsumT aps5EEnnh chps5EEnàng có5rQXuH z6vẻ EPsumTmệt mỏi:

- Ch5rQXuHị dâEPsumTu yEPsumTên tâm, khôngps5EEn vấz6n 5rQXuHđề gìEPsumT lz6ớn đâz6u, nEPsumTghỉ nz6gơi vàips5EEn nz6gày làps5EEn khỏi.

Nghe thếz6, tôi5rQXuH lạips5EEn khôngEPsumT bình EPsumTtĩnh đượcps5EEn n5rQXuHữa, bước5rQXuH n5rQXuHhanh ps5EEnđến túmEPsumT cổ5rQXuH z6áo NgưEPsumTu BôEPsumTn, 5rQXuHnói z6một tràng:

- R5rQXuHốt cups5EEnộc aEPsumTnh EPsumTta 5rQXuHcó chuyện gps5EEnì? Chps5EEnẳng phảiEPsumT cps5EEnác người5rQXuH lz6à EPsumTthần tps5EEniên saEPsumTo? Saz6o t5rQXuHhần tiênps5EEn lại5rQXuH z6bị chảy m5rQXuHáu? z6Sao cònEPsumT bịps5EEn hônz6 ps5EEnmê? z6Sao lạ5rQXuHi z6như thểps5EEn ps5EEnsắp chEPsumTết đếnEPsumT ps5EEnnơi vậy?

Ngưu BôEPsumTn th5rQXuHấy tEPsumTôi kEPsumTích động nhưps5EEn vậy,z6 a5rQXuHnh ps5EEnta chỉz6 lặngz6 lẽps5EEn nhìz6n, nói:

- Cz6hị sz6ợ rEPsumTồi, đúng không?

Tôi ngz6ẩn ngườiz6 trong giây5rQXuH lz6át rồi5rQXuH bỗngps5EEn nhưEPsumT quảEPsumT bóngps5EEn z6bị chz6âm ki5rQXuHm, nhanz6h 5rQXuHchóng xẹpEPsumT lép5rQXuH. EPsumTTôi 5rQXuHbuông Ngưu BEPsumTôn 5rQXuHra, ngps5EEnồi thụpEPsumT xuốngps5EEn ghếz6, z6có lẽz6 vìEPsumT chưaps5EEn 5rQXuHăn cơmz6 nEPsumTên ps5EEntoàn thân5rQXuH mềps5EEnm nhps5EEnũn, không còz6n cps5EEnhút EPsumTsức z6lực nEPsumTào, lòn5rQXuHg EPsumTbàn tz6ay ps5EEnvà z6trán đềuEPsumT vps5EEnã mồEPsumT hôi.

Được rồi.EPsumT Tôi5rQXuH ps5EEnthừa nhận, khôngps5EEn pz6hải vìEPsumT đói,EPsumT màEPsumT vz6ì sợz6 hãi.

Tôi thựcz6 sựz6 thấy5rQXuH EPsumTsợ, cứ nghĩ5rQXuH đếnEPsumT dáps5EEnng vẻps5EEn EPsumTThương EPsumTNgô l5rQXuHúc trướcz6, cEPsumTái dps5EEnáng 5rQXuHnhư sắpz6 EPsumTchết tớiz6 nơi...

Nhưng thầps5EEnn tEPsumTiên cũnz6g có thể5rQXuH chếEPsumTt sao?

Tôi cốps5EEn épz6 mìnhz6 điềups5EEn chỉnh nhữngEPsumT su5rQXuHy z6nghĩ lps5EEninh tiEPsumTnh EPsumTtrong đầps5EEnu, ps5EEnmiễn z6cưỡng hổiz6 5rQXuHphục lz6ại vẻ5rQXuH điềmps5EEn z6đạm tz6rên mặt, nói:

- 5rQXuHThương 5rQXuHNgô vốnEPsumT đãps5EEn bị thươngz6 đúng5rQXuH khônz6g? Saps5EEno lạiEPsumT nhz6ư vậy?

Ngưu Bz6ôn i5rQXuHm lặng.

- BịEPsumT thươngz6 t5rQXuHừ khEPsumTi nào?

Ngưu z6Bôn v5rQXuHẫn kh5rQXuHông trả lời.

Tôi đàn5rQXuHh ps5EEntự mps5EEnình nh5rQXuHớ lại, nói:

- EPsumTCó phz6ải z6có liêz6n quan đếnps5EEn cz6ái tps5EEnà khí5rQXuH gìz6 EPsumTđó màps5EEn aps5EEnnh tps5EEna 5rQXuHđã tz6ừng nEPsumThắc ps5EEnđến không?

Ngưu BEPsumTôn lz6ắc đEPsumTầu, tiếp ps5EEntục z6im lặng.

Thái z6độ "5rQXuHđánh chết cũngEPsumT khz6ông khaiz6" nz6ày khps5EEniến ps5EEntôi mu5rQXuHốn ps5EEnphát điênEPsumT nhưng5rQXuH tr5rQXuHước mặz6t mộtps5EEn anz6h chàng 5rQXuH khôi ngô,EPsumT trEPsumTầm tEPsumTính, ps5EEnyếu đps5EEnuối, t5rQXuHôi tps5EEnhực sEPsumTự k5rQXuHhông thể5rQXuH p5rQXuHhát z6tiết được,ps5EEn nps5EEnên đành z6nín nhịn.

- VậyEPsumT 5rQXuHthì anEPsumTh cũz6ng ps5EEnphải cho tôEPsumTi biếtps5EEn 5rQXuHtại sa5rQXuHo ps5EEnanh ps5EEnta đanEPsumTg khps5EEnỏe z6mạnh nps5EEnhư vậy5rQXuH, độtz6 z6nhiên ps5EEnhôm naEPsumTy EPsumTlại ra nz6ông nỗips5EEn này?

Ngưu Bônz6 dEPsumTo dự5rQXuH mộtEPsumT hồi, cEPsumTuối cùngps5EEn 5rQXuHcũng z6mở miệng:

- T5rQXuHhực rEPsumTa vếtps5EEn thương trênps5EEn người5rQXuH anps5EEnh ấyz6 cz6hưa kh5rQXuHi EPsumTnào l5rQXuHành. Thờz6i gEPsumTian nps5EEnày hoàps5EEnn tz6oàn dựaz6 ps5EEnvào sự5rQXuH ps5EEntu dưz6ỡng bấy l5rQXuHâu mớips5EEn ps5EEncó thể5rQXuH 5rQXuHmiễn cưps5EEnỡng khốngz6 EPsumTchế đượz6c. Thếz6 nhưps5EEnng saps5EEnu EPsumTkhi uốngEPsumT rz6ượu, EPsumTý t5rQXuHhức dần 5rQXuHyếu đips5EEn nz6ên mớips5EEn dẫps5EEnn đếps5EEnn việcz6 vz6ết thươngz6 độtps5EEn nhiêps5EEnn táiEPsumT phát.

Tôi 5rQXuHsững người.

Thì EPsumTra tps5EEnai họps5EEna nàEPsumTy hoà5rQXuHn toàn 5rQXuHdo haps5EEni ch5rQXuHai ps5EEnrượu EPsumTtrắng gâz6y r5rQXuHa. N5rQXuHghĩ lại,EPsumT mộz6t ngườ5rQXuHi c5rQXuHhưa bps5EEnao giờEPsumT 5rQXuHuống rượ5rQXuHu là Tz6hương Ngz6ô z6chắc cũ5rQXuHng k5rQXuHhông ps5EEnngờ hEPsumTậu quả5rQXuH lạiEPsumT nghiêmEPsumT tr5rQXuHọng đến5rQXuH vậy...

Nhưng nếuEPsumT kz6hông ps5EEncó tai họaEPsumT nàps5EEny, tps5EEnôi mz6ãi mãips5EEn chẳngz6 5rQXuHbao g5rQXuHiờ b5rQXuHiết được5rQXuH, trz6ên ng5rQXuHười hắn5rQXuH c5rQXuHó mộtps5EEn vếtz6 thương.

- 5rQXuHThần tiEPsumTên vôz6 cps5EEnùng lợi hạEPsumTi, sứz6c mạz6nh vôz6 EPsumTsong, saps5EEno c5rQXuHó thể5rQXuH bz6ị thưEPsumTơng chứ?

- L5rQXuHà tz6hần tz6iên k5rQXuHhông có nghĩEPsumTa cáEPsumTi gì5rQXuH c5rQXuHũng biết,EPsumT khôngz6 sợz6 bấ5rQXuHt 5rQXuHkỳ điEPsumTều ps5EEngì vz6à cũngz6 khô5rQXuHng mạnps5EEnh EPsumTmẽ z6như chị nghĩ.z6 5rQXuH- z6Ngưu Bz6ôn khẽ5rQXuH thở5rQXuH z6dài, nEPsumTói: EPsumT- z6Chị 5rQXuHdâu à,ps5EEn ps5EEncó mEPsumTột sốps5EEn ps5EEnchuyện az6nh ấyEPsumT không m5rQXuHuốn tEPsumTôi EPsumTnói vớEPsumTi cps5EEnhị. Tínps5EEnh z6khí của5rQXuH anps5EEnh ấy,z6 EPsumTchị z6đã sốngEPsumT cùn5rQXuHg ps5EEnmột thờps5EEni gia5rQXuHn, z6chắc chị cũEPsumTng hiểu.

Tôi ps5EEncười, đáp:

- Ưps5EEnơng ngEPsumTạnh, khz6ó chịu.

Ngưu BôEPsumTn cười.

Suy ngEPsumThĩ mộps5EEnt látps5EEn, tôps5EEni lại hỏi:

- Nếu5rQXuH như5rQXuH thầnEPsumT tiênEPsumT bị thươz6ng, z6có p5rQXuHhải cũnps5EEng giống5rQXuH nhưEPsumT nhữngEPsumT đạiEPsumT hiệpEPsumT ps5EEntrong ps5EEnphim, 5rQXuHcách tốtz6 ps5EEnnhất lz6à dùng nộiz6 lực5rQXuH trị5rQXuH thps5EEnương đún5rQXuHg không?

- ĐiềuEPsumT đóps5EEn làps5EEn đương nhiên.

- ps5EEnVậy 5rQXuHviệc 5rQXuHđi về5rQXuH gEPsumTiữa chỗ 5rQXuHnày vàEPsumT z6núi Hz6ổ Gầm,EPsumT EPsumTdùng nộiz6 tứps5EEnc k5rQXuHết z6thành một5rQXuH viz6ên đps5EEnơn dượcz6 cóz6 tz6hể g5rQXuHiúp tôiEPsumT không z6sợ lạ5rQXuHnh, ps5EEnkhông s5rQXuHợ nz6óng, cEPsumTó phảips5EEn cũz6ng cần5rQXuH đến5rQXuH phEPsumTáp lựcEPsumT mớ5rQXuHi ps5EEnlàm được?

Ngưu Bps5EEnôn ps5EEnchậm rEPsumTãi gậtEPsumT đầu, ngừngz6 lạ5rQXuHi giây5rQXuH látz6, an5rQXuHh tEPsumTa 5rQXuHnói tiếp:

- Cảz6 vếEPsumTt z6tích kiEPsumTa nữa.

Tôi sờ5rQXuH taps5EEny lê5rQXuHn cổ.

Cứ EPsumTcoi l5rQXuHà t5rQXuHôi đ5rQXuHần z6độn thì đếnps5EEn gEPsumTiờ EPsumTphút nàz6y c5rQXuHũng đEPsumToán z6được raps5EEn, ps5EEnvết tz6ích đóEPsumT EPsumTcơ bảEPsumTn kps5EEnhông phEPsumTải làEPsumT z6dấu ấn nụEPsumT hEPsumTôn gì.

Sao ps5EEnphải lEPsumTàm nhữngps5EEn điềps5EEnu này? TEPsumTại ps5EEnsao z6cứ 5rQXuHphải EPsumTtự tps5EEnỏ z6ra mạnhz6 z6mẽ? Đúngz6 5rQXuHlà đEPsumTồ cps5EEnon hổEPsumT nps5EEngốc nghếch...