You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG egWg10 egWg- TfkfTình egWgtrạng vết thương

 

Sau kTfkfhi begWgố J5Kbmẹ điTfkf chơiJ5Kb một vòngJ5Kb thỏ4Jkda egWgthê vềyehS nướJ5Kbc, Tfkfgiữa chuyếegWgn 4Jkdđi phảiegWg chu4Jkdyển sTfkfang đTfkfi t4Jkdàu hỏegWga nêegWgn traegWgnh thủ mangegWg chyehSo tôiTfkf yehSđồ ăyehSn, yehSđồ chyehSơi lẫnyehS đegWgồ dùng,Tfkf nJ5Kbhân tiện4Jkd cyehSũng ghé4Jkd th4Jkdăm egWgluôn, Tfkfkhông ngờTfkf còn nhânegWg egWgtiện ngắyehSm đượTfkfc egWgcả J5Kbthân thyehSể đTfkfẹp tươTfkfi nhTfkfư J5Kbhoa củJ5Kba 4Jkdmột tênegWg cegWgon egWgtrai lạyehS mặt...

Về vấnyehS yehSđề egWgyêu đương,egWg tôi tươngyehS đốyehSi tựTfkf J5Kbdo. NgayehSy từegWg nhỏyehS tôi4Jkd đJ5Kbã luônegWg tâmJ5Kb niJ5Kbệm "LJ5Kbà coTfkfn gái,yehS phJ5Kbải yêu n4Jkdgười đàyehSn ônJ5Kbg tửegWg tế".egWg TrêJ5Kbn c4Jkdon 4Jkdđường Tfkfyêu, yehStôi chJ5Kbạy hùnyehSg hục,egWg 4Jkdchết cũng egWgkhông n4Jkdgoái đầuTfkf lại.

Bố mẹJ5Kb luegWgôn ápegWg dụng phươn4Jkdg pháyehSp g4Jkdiáo dụcJ5Kb rấtTfkf phóyehSng kyehShoáng vegWgới tôegWgi, yehSchỉ cegWgó duJ5Kby n4Jkdhất ha4Jkdi yêuTfkf cầu,4Jkd một J5Kb là "Phải4Jkd h4Jkdọc tTfkfốt", h4Jkdai Tfkflà "KhôngegWg đJ5Kbược chịuyehS thiệt".

Về yêegWgu cầJ5Kbu thứTfkf 4Jkdhai, cụ thyehSể đốiJ5Kb vớiyehS 4Jkdvấn đềegWg qyehSuan hTfkfệ naegWgm nữ,4Jkd mẹTfkf egWgtôi 4Jkdgiải thíc4Jkdh: TJ5Kbrước kegWghi Tfkfcó đưTfkfợc tyehSờ đăng kýJ5Kb kết4Jkd hôn,yehS nhấtegWg địnhJ5Kb phải4Jkd egWggiữ chiếegWgn lũy4Jkd J5Kbcủa mình.

Vì thegWgế, cảnhTfkf tượnyehSg ngày hômTfkf egWgnay hoànTfkf toànJ5Kb nóTfkfi rJ5Kbõ rJ5Kbằng, chiếnTfkf yehSlũy cTfkfủa tTfkfôi đãJ5Kb thTfkfất thủ...

Tôi nghĩegWg mìnJ5Kbh nê4Jkdn lJ5Kbắc lắc cáiyehS đầuTfkf nhegWgư vừaegWg cắnTfkf thuốc,4Jkd đểTfkf nhữngTfkf dòngegWg nướcJ5Kb mắtegWg đ4Jkdau khổyehS egWgbay tứJ5Kb tung4Jkd, đồngJ5Kb thời kJ5Kbhóc nấcegWg lênJ5Kb, J5Kbnói n4Jkdhững câTfkfu thừaegWg t4Jkdhãi nhưyehS: "KhôngyehS phải4Jkd vậyehSy, yehSkhông phảiTfkf vậy, khôngJ5Kb pJ5Kbhải nhưyehS bố4Jkd m4Jkdẹ t4Jkdrông thấTfkfy, bốegWg Tfkfmẹ hãyyehS nghTfkfe Tfkfcon giảJ5Kbi thích..."

Nhưng tôiJ5Kb lại4Jkd khJ5Kbông n4Jkdhẫn tâm nhìnyehS thấy4Jkd bốegWg myehSẹ ởTfkf J5Kbtuổi egWgnày rTfkfồi yehSmà vẫnJ5Kb phảiegWg nhảyTfkf bổ4Jkd lêegWgn, b4Jkdịt yehStai, quátTfkf mắng: "Co4Jkdn yehSnói đi,Tfkf coTfkfn nyehSói 4Jkdxem chuyệnJ5Kb này4Jkd là4Jkd Tfkfthế nàoTfkf, mẹegWg kTfkfhông J5Kbnghe, Tfkfmẹ khônTfkfg nghe, mẹJ5Kb khôngJ5Kb muTfkfốn nTfkfghe 4Jkdgì hết...".

Nghĩ vậyTfkf, egWgtôi chuẩyehSn b4Jkdị nhảy Tfkfra ôm4Jkd yehSchân họyehS, g4Jkdào khóc:4Jkd "BJ5Kbố J5Kbmẹ 4Jkdơi, cJ5Kbon xJ5Kbin yehSlỗi begWgố mẹyehS, c4Jkdon làJ5Kb đứ4Jkda bất J5Kb hiếu, bốTfkf mẹyehS cứ4Jkd coTfkfi yehSnhư khegWgông cóTfkf đứaegWg cTfkfon gáTfkfi này...".

Kết qyehSuả 4Jkdlà cảmyehS xyehSúc của tô4Jkdi vẫegWgn chegWgưa bộyehSc lộegWg thìyehS bJ5Kbố myehSẹ đyehSã nh4Jkdẹ yehSnhàng rờegWgi 4Jkdkhỏi 4Jkdphòng ngủegWg, cònegWg egWgtâm lJ5Kbý đóng cyehSửa lạJ5Kbi J5Kbcho ch4Jkdúng tôi.

Gene d4Jkdi truyềnegWg củaegWg loài ngườiTfkf vJ5Kbô J5Kbcùng myehSạnh, 4Jkdcó thyehSể J5Kbsinh 4Jkdra Tfkfmột đứaJ5Kb cTfkfon Tfkfcó hệTfkf thốJ5Kbng egWgthần kinyehSh egWgvững hơegWgn cả tòa4Jkd nyehShà đôTfkf 4Jkdthị, tJ5Kbhì cJ5Kbấu tạyehSo bộTfkf Tfkfphận của4Jkd bênyehS yehScấp tTfkfinh t4Jkdrùng 4Jkdvà bênTfkf noegWgãn tửyehS tTfkfuyệt đối khônJ5Kbg đưyehSợc phép4Jkd Tfkfxem thường.

Do đóyehS, tôiyehS có4Jkd lTfkfý dTfkfo tin tưởngyehS rằnTfkfg, đốiegWg vớiegWg bốJ5Kb mẹ4Jkd tôegWgi, v4Jkdiệc tyehSận mắJ5Kbt yehSnhìn thấyTfkf J5Kbcon gái4Jkd ch4Jkdưa kếyehSt hôyehSn J5Kbđã sống 4Jkd chung vớiTfkf megWgột người4Jkd đànTfkf ônyehSg, yehSthực regWga egWgchỉ J5Kblà chuyệnTfkf yehSto hơ4Jkdn hyehSạt vừngJ5Kb, hạtyehS đJ5Kbỗ J5Kbmột chút mà4Jkd thôi.

Đương nhJ5Kbiên, tôTfkfi càng 4Jkd có lýyehS dTfkfo tyehSin rằyehSng, J5Kbtất c4Jkdả 4Jkdthực chất4Jkd J5Kblà sựegWg yênTfkf lặng4Jkd trướegWgc cyehSơn bão...

Tôi 4Jkdkhông biếtTfkf hoạtTfkf động tâmegWg egWglý cyehSủa Thương4Jkd NgôTfkf 4Jkdcó phoegWgng 4Jkdphú đaegWg dạ4Jkdng Tfkfnhư tôiegWg kTfkfhông, yehSchỉ thấyTfkf bàn4Jkd yehStay bị tôiJ5Kb Tfkfnắm yehSlấy củaegWg hắnJ5Kb lúcTfkf lJ5Kbạnh, 4Jkdlúc yehSnóng vTfkfà cTfkfòn kèmJ5Kb theJ5Kbo trTfkfiệu cJ5Kbhứng củaegWg yehSbệnh Parkinson1 nữa.

1 yehSBệnh PTfkfarkinson (hay Tfkf còn gegWgọi làJ5Kb PDyehS) Tfkflà mTfkfột loại4Jkd rốiJ5Kb lJ5Kboạn 4Jkdthoái hóegWga cJ5Kbủa hệegWg thầJ5Kbn kTfkfinh tTfkfrung ương,4Jkd là4Jkdm suy yyehSếu khảJ5Kb năngyehS vJ5Kbận động,yehS yehSlời nóiyehS, vàyehS cáyehSc chứyehSc negWgăng khác.TrTfkfiệu Tfkfchứng vậnTfkf động củyehSa bệnTfkfh egWglà rTfkfun, cứn4Jkdg, chJ5Kbậm chạp,J5Kb tegWgư thếJ5Kb bấegWgt ổnyehS định.

Tôi hTfkfắng giTfkfọng aJ5Kbn ủi:

- ĐóJ5Kb egWglà bố4Jkd m4Jkdẹ 4Jkdtôi. Anh J5Kb yên tTfkfâm đi.yehS HJ5Kbọ đềuyehS yehSlà nhJ5Kbững cJ5Kbông dâJ5Kbn tegWgốt yehSluôn tuânegWg thJ5Kbủ pháp4Jkd lyehSuật, s4Jkdẽ khô4Jkdng làm J5Kb gì bạoTfkf J5Kblực đâu.

Thương yehSNgô lặnegWgg lẽTfkf kéo chănegWg legWgên rồiJ5Kb t4Jkdhu mìn4Jkdh 4Jkdvào đóegWg, tôTfkfi đànhegWg phảJ5Kbi thaJ5Kby đổyehSi J5Kbcách nói:

- 4JkdMẹ tôiyehS l4Jkdà giyehSảng yehSviên dạy MỹegWg thuậegWgt 4Jkdtrong 4Jkdtrường 4Jkdđại họTfkfc. yehSTrong cuyehSộc đờiTfkf 4Jkdnày, vegWgiệc byehSà nyehShìn thấy4Jkd đTfkfàn ông khôn4Jkdg megWgặc egWgquần yehSáo egWgcòn nhiềuJ5Kb Tfkfhơn cảJ5Kb việcyehS ayehSnh trôn4Jkdg thegWgấy hổTfkf cJ5Kbái khỏJ5Kba thegWgân chạ4Jkdy. Bố tôegWgi Tfkflại càyehSng egWgkhông vấyehSn đyehSề. CáyehSi yehSanh Tfkfcó th4Jkdì J5Kbông ấyJ5Kb yehScũng có,J5Kb chyehSẳng Tfkfviệc gyehSì phải mấtTfkf mặt.

Thương TfkfNgô l4Jkdặng J5Kblẽ trùm c4Jkdhăn lêTfkfn mặt.

Dù thếTfkf nào4Jkd, coTfkfn egWgdâu xấu yehSđến megWgấy cũJ5Kbng phảJ5Kbi gặyehSp bốegWg 4Jkdmẹ egWgchồng, cyehSon thúyehS đẹpJ5Kb cũng4Jkd vậy4Jkd, khegWgông thoJ5Kbát khTfkfỏi số4Jkd mệnyehSh bị Tfkfkéo r4Jkda ngoàiegWg Tfkftriển lãm.

May yehSmà J5Kbtủ qyehSuần áyehSo ở troJ5Kbng phòngegWg egWgtôi. S4Jkdau khyehSi ănegWg mặcyehS chTfkfỉnh tề,yehS tôTfkfi v4Jkdà ThươnJ5Kbg NgôTfkf yehSđàng 4Jkdhoàng, ngh4Jkdiêm chỉnh yehStừ tronJ5Kbg phJ5Kbòng begWgước ra.

Bố tôTfkfi đaegWgng Tfkfgác chyehSân lên xeTfkfm tivegWgi ởJ5Kb phòngJ5Kb kháTfkfch, cJ5Kbòn mẹ4Jkd tTfkfhì bậnegWg legWgàm bữaJ5Kb sáegWgng tryehSong bếp4Jkd. 4JkdKhông khí yehSgia đìnhJ5Kb rấegWgt hòaegWg nhãJ5Kb, yehSvui vẻ.

Trông 4Jkdthấy chúngegWg tô4Jkdi, bố cườTfkfi, egWggật đầ4Jkdu chàTfkfo, nói:

- DậyyehS rồTfkfi đấyyehS à?

Mẹ tôi4Jkd lạegWgi tiệnJ5Kb miện4Jkdg hỏi:

- Co4Jkdn yêuyehS, c4Jkdon yehSmua bán4Jkdh bao chaegWgy egWgnày ở4Jkd 4Jkdđâu thế?4Jkd Bố4Jkd vàJ5Kb megWgẹ tìmegWg mãiegWg màTfkf 4Jkdkhông muJ5Kba được.

Tôi lyehSắc đầu:

- C4Jkdon khôngJ5Kb biết...

Mẹ yehStôi ngạcyehS nhiên:

- KhônTfkfg phảiJ5Kb cegWgon mua sao?

Thương NJ5Kbgô nhỏ4Jkd nhẹ4Jkd đáp:

- 4JkdBánh bayehSo chyehSay đóegWg myehSua ở tiegWgệm bánhJ5Kb baTfkfo TiJ5Kbểu yehSDương, cá4Jkdch đâyyehS kyehShoảng hơTfkfn begWga câTfkfy sốJ5Kb ạ.

Mẹ J5Kbtôi quTfkfan sátegWg egWghắn một Tfkflúc, gậtyehS gậtegWg đầuTfkf nhegWgưng néegWgt mTfkfặt cTfkfàng lộyehS vegWgẻ egWgngạc nhiênyehS hơn.

Là coJ5Kbn 4Jkdgái ruộtyehS yehScủa mẹ, tôiTfkf nTfkfghĩ yehSmình có4Jkd tJ5Kbhể hiểu4Jkd vegWgì segWgao cTfkfó sựJ5Kb nJ5Kbgạc nhiêTfkfn này.

Hiển nhiên4Jkd việJ5Kbc đi4Jkd xa n4Jkdhư vậyehSy chỉ4Jkd J5Kbđể J5Kbmua yehSmấy J5Kbcái b4Jkdánh ba4Jkdo chegWgay h4Jkdoàn toàyehSn khôn4Jkdg thểegWg gJ5Kbiải Tfkfthích đượJ5Kbc tại saoyehS yehSsau kegWghi m4Jkdua vềJ5Kb, TTfkfhương yehSNgô khô4Jkdng gTfkfọi tyehSôi dậyegWg ănJ5Kb ngTfkfay J5Kbcho nónJ5Kbg 4Jkdmà lạegWgi cởiyehS sạch đegWgồ ryehSa quấnyehS lấyyehS tôi...

Tuy nJ5Kbhiên, nhậnJ5Kb tegWghấy sự tìyehSnh nguyegWgện hyehSao 4Jkdcông tốnTfkf s4Jkdức chuẩTfkfn bịJ5Kb J5Kbbữa sánTfkfg ch4Jkdo J5Kbtôi củaegWg J5Kbhắn, nênegWg sắcegWg mJ5Kbặt mẹ tTfkfôi cũ4Jkdng cóegWg chTfkfút yehSnhân từ.

Tôi chộpTfkf lấyTfkf thờJ5Kbi cơegWg giới thiệu:

- yehSBố, mẹ,Tfkf đâTfkfy legWgà TegWghương Ngô... egWg- NghyehSĩ megWgột lát,Tfkf tJ5Kbôi vộiJ5Kb vàTfkfng nyehSói thêyehSm cả4Jkd h4Jkdọ: yehS- PhegWgó TfkfThương Ngô.

Lúc nàyehSy, yehSanh chàng yehSThương TfkfNgô yehSáo quần4Jkd chỉ4Jkdnh tyehSề, cử4Jkd cJ5Kbhỉ thanTfkfh yehSthoát bướTfkfc lyehSên egWgnửa 4Jkdbước, hegWgơi cúTfkfi ngườiTfkf. Nét mặt4Jkd vàJ5Kb giọegWgng n4Jkdói lyehSễ phéJ5Kbp, tJ5Kbừ tốJ5Kbn đếnTfkf nỗTfkfi không4Jkd nyehShận thTfkfấy vTfkfẻ căn4Jkdg thẳngJ5Kb nào:

- Ch4Jkdáu Tfkfchào J5Kbhai bác.

Tôi hếtJ5Kb sứegWgc Tfkfngạc nhiên.

Vì trướcJ5Kb đJ5Kbó tTfkfôi thJ5Kbực ra 4Jkdcó chyehSút lTfkfo egWglắng, khôTfkfng biếtyehS nêTfkfn 4Jkdđể ThưTfkfơng NTfkfgô gegWgọi bốyehS mẹegWg mìegWgnh n4Jkdhư thếyehS nàyehSo. yehSVị thần tiênyehS J5Kbhai yehSnghìn tuổ4Jkdi 4Jkdvà ngưJ5Kbời ph4Jkdàm trầ4Jkdn J5Kbmấy chụcyehS tuổi,egWg egWgcho yehSdù J5Kbở pJ5Kbhương diệyehSn tuổi tTfkfác h4Jkday cấpegWg bậTfkfc đềuTfkf khôJ5Kbng dễyehS pTfkfhân vyehSai vế.egWg KhyehSông ngegWgờ Tfkfhắn lạiegWg gJ5Kbọi tTfkfrơn tTfkfru, không cegWghút yehSdo yehSdự đến4Jkd thế.

Bố tô4Jkdi đứngTfkf lêegWgn, egWgbắt tay thegWgân mậyehSt với4Jkd Thương4Jkd egWgNgô, nói:

- J5KbTôi gJ5Kbọi cTfkfháu làJ5Kb Tiểu PhóTfkf khônTfkfg vấnegWg đềJ5Kb yehSgì chứ?

- Dạ.egWg KhôegWgng vấyehSn đegWgề gìegWg ạ.

Bố Tfkftôi negWgở n4Jkdụ cười4Jkd hiền hJ5Kbòa, tJ5Kbhân mTfkfật nói:

- ĐyehSi nTfkfào. ChúJ5Kbng yehSta ra ngo4Jkdài hegWgút điếu4Jkd thuốc.

Thương Ng4Jkdô sững4Jkd người.

- ChJ5Kbáu khônTfkfg J5Kbhút thuốc sao?

Thương Ng4Jkdô vộiTfkf egWggật đầu, nói:

- ĐươngJ5Kb nhyehSiên lTfkfà c4Jkdó ạegWg. Chỉ cJ5Kbó điềuyehS, chyehSáu... đúngegWg lúcegWg chá4Jkdu Tfkfhút 4Jkdhết thuốyehSc rồi.

- Khô4Jkdng segWgao, hTfkfút thuốcTfkf của bác.

Bố tôiyehS hàTfkfo phTfkfóng rTfkfút 4Jkdtừ trong Tfkftúi Tfkfra 4Jkdbao thuốegWgc v4Jkdà chiếcyehS bậtJ5Kb lửaegWg rồiegWg cegWghậm yehSrãi 4Jkdđi 4Jkdra trướcJ5Kb, r4Jkda đ4Jkdến cửegWga lại nó4Jkdi thêm:

- egWgTrời lạnhJ5Kb Tfkfthế này, nhTfkfân ti4Jkdện yehSta rJ5Kba ngTfkfoài uốn4Jkdg l4Jkdy rưegWgợu Tfkfcho ấmJ5Kb người.

Sắc mặtegWg ThươngegWg NgôTfkf bỗng tTfkfrở nêJ5Kbn trắngegWg bệcyehSh, hắn4Jkd k4Jkdhẽ r4Jkdít mộtTfkf cegWgâu qTfkfua kTfkfẽ răng:

- NhàegWg eJ5Kbm đúnJ5Kbg làJ5Kb có egWg thói qTfkfuen sángyehS egWgsớm Tfkfđã J5Kbuống rượu...

Tôi thấyegWg tegWgình hình4Jkd không ổnyehS, vộyehSi kéoegWg tJ5Kbay hắnTfkf lại,J5Kb thầegWgm thì:

- ĐừngTfkf 4Jkdcó egWgnói vớiegWg tôyehSi là anTfkfh khyehSông b4Jkdiết hútTfkf thuốc,egWg uống4Jkd rượuegWg đJ5Kbấy nhé.

Hắn kyehShông trảTfkf lờ4Jkdi, ánh mắtJ5Kb Tfkftỏ vẻegWg kyehShông hyehSề sợ4Jkd cegWghết, giốyehSng egWgnhư vyehSị egWganh hegWgùng h4Jkdy sJ5Kbinh v4Jkdì egWgnghĩa legWgớn, ngyehSẩng cao đầuJ5Kb Tfkfbước đi.

Tôi vyehSà mẹTfkf tyehShong thảJ5Kb ăn J5Kbxong bữaJ5Kb sángTfkf, haegWgi ngườiegWg vẫnyehS Tfkfchưa về.

- TegWgheo m4Jkdẹ, bTfkfố J5Kbsẽ làm4Jkd gì ThJ5Kbương Ngô?

Mẹ tôTfkfi vừa4Jkd qyehSuét dTfkfọn phòng vừa4Jkd lạnhJ5Kb 4Jkdlùng đáp:

- ViệcTfkf củaTfkf đànyehS egWgông, phụ nữJ5Kb kTfkfhông cầnyehS biết.

Sau kJ5Kbhi đãyehS degWgọn dẹp4Jkd xonTfkfg xuôi, giọnTfkfg mẹJ5Kb vẫTfkfn legWgạnh lùng:

- SaTfkfo k4Jkdhông egWgthấy 4Jkddụng cụ phòngegWg tráTfkfnh củyehSa cyehSác cJ5Kbon đâu?

Tôi negWghất 4Jkdthời 4Jkdkhông phản ứnTfkfg gyehSì, mẹJ5Kb nóJ5Kbi tiếp:

- C4Jkdon J5Kbvà egWgbố yehScon đều khôTfkfng phảiyehS yehSlà nJ5Kbhững ngườiJ5Kb bảo4Jkd tTfkfhủ, luTfkfôn cTfkfó egWgquan niJ5Kbệm hiệnTfkf đạyehSi. NhJ5Kbưng c4Jkdon àTfkf, dù egWg cho J5Kbrằng sốegWgng yehSchung trước4Jkd hônyehS nhJ5Kbân khôngyehS thTfkfiệt th4Jkdòi gegWgì, nhưTfkfng cTfkfhưa c4Jkdưới đã4Jkd mang byehSầu 4Jkdthì ngườJ5Kbi 4Jkdchịu thiTfkfệt chJ5Kbắc chắnTfkf là4Jkd yehScon đấy.

Tôi hiểuJ5Kb ryehSa rồi,J5Kb ýyehS của egWg mẹ làTfkf J5Kbtrong yehSnhà l4Jkdúc nàegWgo cyehSũng p4Jkdhải cyehSó bJ5Kbao caJ5Kbo s4Jkdu J5KbDurex dựTfkf phòng...

- Mẹ,Tfkf coegWgn Tfkfvà ayehSnh J5Kbta th4Jkdật sự 4Jkdkhông phải...

- ThôiJ5Kb được,egWg J5Kbthôi được, 4Jkdchuyện củaegWg J5Kbcon, bốegWg mẹTfkf Tfkfkhông quản.

Mẹ gạtyehS p4Jkdhăng lờiJ5Kb giải thíchegWg yehScủa tôi,yehS thẳngTfkf thừJ5Kbng đ4Jkdến J5Kbnỗi kTfkfhiến tôiJ5Kb pTfkfhải rơiyehS lệ.Tfkf egWgTiếp đó,egWg Tfkfmẹ lạiTfkf Tfkfvỗ má tôiegWg a4Jkdn ủi:

- J5KbAnh cegWghàng egWgđó đượcegWg đấTfkfy. Quả nhiênJ5Kb khôn4Jkdg hổJ5Kb l4Jkdà coJ5Kbn cáiTfkf m4Jkdẹ, rất4Jkd biế4Jkdt chọnJ5Kb người.

Tôi cưTfkfời J5Kbgượng, nói:

- MyehSẹ thấyegWg vóTfkfc J5Kbdáng của 4Jkdngười yehSta J5Kbđẹp à...

- CoTfkfn J5Kbthì biếtJ5Kb cJ5Kbái Tfkfgì? Khi Tfkfkhông cJ5Kbó quầnJ5Kb áoyehS c4Jkdhe đậyehSy chínJ5Kbh lyehSà 4Jkdlúc egWgdễ Tfkfnhận yehSra byehSản chấ4Jkdt c4Jkdon ngườJ5Kbi nhất.

Tôi tyehSin rằng,egWg đâTfkfy lyehSà những lờTfkfi J5Kbtâm hu4Jkdyết từ4Jkd k4Jkdinh nghiệmJ5Kb củegWga mẹ.

Nhớ năTfkfm đegWgó, v4Jkdì mẹyehS vàoegWg nhầm pegWghòng tắm4Jkd yehSnam sinTfkfh yehStrong trườJ5Kbng, giữaTfkf egWgtiếng hyehSò hétyehS cJ5Kbủa 4Jkdđám na4Jkdm siTfkfnh, mẹ4Jkd ngyehSắm trúng Tfkfmột ngườiegWg 4Jkddù kegWghông mảnh4Jkd vải4Jkd chTfkfe thânegWg nhưng4Jkd lạegWgi hJ5Kbùng yehSdũng, tJ5Kbhản nhiênyehS đứnyehSg trước egWgmặt Tfkfmẹ. NgườyehSi đóTfkf segWgau nàyehSy làegWg bố4Jkd tôi.

Dù saTfkfu negWgày b4Jkdố tôiJ5Kb cóyehS chủ động4Jkd yehSthừa nhận,egWg lTfkfúc yehSđó 4Jkddo bốJ5Kb 4Jkdvừa uốnyehSg mộtJ5Kb lít4Jkd rượegWgu NhịTfkf 4JkdCô ĐTfkfầu cùnyehSg vớiTfkf bJ5Kbạn, 4Jkddẫn đến chegWgóng mặt,J5Kb 4Jkdhoa mắt,yehS degWgây tegWghần kinyehSh tạmegWg thTfkfời J5Kbtê liệJ5Kbt negWgên hoàTfkfn Tfkftoàn khyehSông biết chuTfkfyện gegWgì đJ5Kbang xảyyehS ra...

Vừa nghegWgĩ đếTfkfn đâyegWg, tôiJ5Kb bỗng ngửiegWg tTfkfhấy mùiTfkf rượyehSu, yehStrong yehSlòng J5Kbchưa k4Jkdịp t4Jkdhan thầmJ5Kb mTfkfột câTfkfu yehS"Hỏng rồi", thì4Jkd đã4Jkd egWgnghe tegWghấy tyehSiếng b4Jkdước cegWghân nặngegWg nềTfkf, sa4Jkdu đóegWg trôegWgng thấyTfkf bJ5Kbố tôegWgi dìJ5Kbu egWgThương NgôyehS lảo đảJ5Kbo ti4Jkdến vào.

Tửu lượn4Jkdg củ4Jkda J5Kbbố J5Kbtôi rấtyehS khá, Tfkfông gTfkfần egWgnhư khôJ5Kbng cóegWg đốiJ5Kb thủ.Tfkf ĐôiegWg lúcyehS tôiJ5Kb cònegWg J5Kbnghi yehSngờ rằngegWg cyehSó kTfkfhi bố4Jkd từng lyehSà ngườiegWg là4Jkdm rượuJ5Kb tJ5Kbrên tTfkfhiên đình,egWg J5Kbvì uốnyehSg trộmTfkf rượuyehS nênJ5Kb bJ5Kbị đày4Jkd xu4Jkdống trần gian.

Nhưng dyehSù cóegWg gJ5Kbặp phTfkfải tiên tửuJ5Kb thegWgật, ThưyehSơng NgJ5Kbô chắyehSc cũnJ5Kbg khôngegWg sTfkfay đếnTfkf thJ5Kbất thểTfkfu Tfkfthế này,Tfkf yehSvì theoJ5Kb tính egWgkhí củaJ5Kb hắn,egWg cùyehSng lắmegWg lJ5Kbà khônegWgg uống.

Có thểegWg 4Jkdvì t4Jkdrước 4Jkdmặt bố tyehSôi, nêJ5Kbn Tfkfhắn thựJ5Kbc s4Jkdự vôegWg J5Kbcùng nể4Jkd nang...

Tôi nhìJ5Kbn dángyehS 4Jkdvẻ đứng Tfkf không J5Kbvững củegWga ThJ5Kbương TfkfNgô, thở4Jkd than:

- 4JkdBố vTfkfà Tfkfanh Tfkfta uJ5Kbống nhiều không?

- KhTfkfông nyehShiều. ByehSố egWguống nửa lít,J5Kb cTfkfậu 4Jkdta uegWgống megWgột Tfkflít. KhôngegWg phảJ5Kbi J5Kblà bJ5Kbố c4Jkdố Tfkfý éegWgp uổng,Tfkf mTfkfà egWgcậu J5Kbta tegWgự J5Kbnói bố lJ5Kbà bề4Jkd tr4Jkdên, Tfkfcậu egWgta rấJ5Kbt tônyehS trTfkfọng, nênTfkf c4Jkdạn ché4Jkdn trước.

Như rảnTfkfh rỗiTfkf kegWghông cóJ5Kb việc gìTfkf làm,J5Kb bốJ5Kb 4Jkdđặt ThưegWgơng NgôTfkf lên4Jkd ghếyehS so4Jkdfa rồiTfkf cườJ5Kbi nhyehSư J5KbDi 4JkdLặc nói:

- BốegWg tJ5Kbưởng yehScậu chàng nàyTfkf tửyehSu lượTfkfng cJ5Kbao, ayehSi 4Jkddè m4Jkdới uốnyehSg hayehSi hớpegWg yehSđã đổegWg rồi,J5Kb nhưTfkfng cậu4Jkd 4Jkdta rấJ5Kbt phoyehSng độ, kyehSiên quegWgyết J5Kbuống egWgcạn h4Jkdai chai.

Lúc nàyehSy, mặtegWg TTfkfhương Ngô Tfkf phừng pyehShừng n4Jkdhư yehSquả tyehSáo đỏ,Tfkf ng4Jkdhe thấyegWg giọnegWgg nó4Jkdi nên4Jkd egWggượng dậyJ5Kb, khegWgông ngờ4Jkd hyehSắn vẫn J5Kbcó tTfkfhể tJ5Kbhốt 4Jkdra nhữnTfkfg ngôegWgn từJ5Kb regWgõ ràng,egWg lịchTfkf thiệp:

- PhậnyehS J5Kbcon chá4Jkdu tửuJ5Kb lượngyehS không tốtTfkf, moTfkfng bácTfkf lượTfkfng thứyehS. LầnegWg sJ5Kbau, cháuTfkf nhấtTfkf đ4Jkdịnh sẽyehS chuyệyehSn tregWgò vuJ5Kbi vẻyehS say segWgưa egWgcùng bác.

Trước nhTfkfững l4Jkdời nóiTfkf văn hoTfkfa yehStrôi chTfkfảy yehScủa hắn,egWg bốJ5Kb tJ5Kbôi cườiyehS pháJ5Kb lê4Jkdn. ÔnegWgg Tfkfđập tJ5Kbay vàoTfkf 4Jkdbả vayehSi hắnTfkf, kTfkfhiến hắn đanegWgg J5Kbngồi xiTfkfêu Tfkfvẹo li4Jkdền đổegWg J5Kbnhào Tfkfxuống. TiếpyehS đó,egWg bốJ5Kb 4Jkdquay Tfkfsang tôi4Jkd, cườiTfkf khàJ5Kb khà nói:

- CTfkfhàng tra4Jkdi nàyTfkf không tồiegWg. Quả4Jkd nhi4Jkdên k4Jkdhông hổTfkf daegWgnh egWgcon gáJ5Kbi bố,Tfkf r4Jkdất biếyehSt chọegWgn người!

May mTfkfà TegWghương NgTfkfô khônegWgg kháng Tfkfcự 4Jkdđược meegWgn rưegWgợu nyehSên đJ5Kbã lyehSơ mơegWg ngủegWg rồi,4Jkd kJ5Kbhông thì4Jkd chyehSẳng Tfkfbiết J5Kbhắn egWgsẽ vegWgênh vyehSáo đến mứJ5Kbc nào.

Tôi k4Jkdhông kì4Jkdm đưyehSợc cơn tứcegWg giTfkfận, gằnegWg giọng:

- BTfkfố vàJ5Kb mẹegWg thậTfkft kTfkfhông hổJ5Kb một c4Jkdặp, đếnegWg lờiegWg nóiTfkf 4Jkdcũng giốnegWgg hệtJ5Kb nhayehSu. ChegWgẳng phảTfkfi tJ5Kbrước đTfkfây bốTfkf luôyehSn hôTfkf hào lTfkfà phảJ5Kbi tyehSìm chegWgo 4Jkdbố một4Jkd 4Jkdanh c4Jkdhàng nghì4Jkdn egWgly khôyehSng saTfkfy 4Jkdsao? Hơn4Jkd nữa,4Jkd còJ5Kbn phảegWgi cùng bốTfkf nu4Jkdốt J5Kbmây nhyehSả 4Jkdkhói1 mớiJ5Kb đượJ5Kbc. J5KbAnh t4Jkda đâu4Jkd c4Jkdó đJ5Kbáp ứyehSng yehSđược yê4Jkdu cJ5Kbầu đó.

1 Ý4Jkd Tfkflà 4Jkdhút thuốcyehS lá.

- C4Jkdon th4Jkdì 4Jkdhiểu Tfkfcái gì4Jkd? - MộTfkft lầTfkfn nữ4Jkda, vềJ5Kb mặtJ5Kb nyehSgôn Tfkfngữ, bốegWg và4Jkd 4Jkdmẹ lạiJ5Kb giJ5Kbống hJ5Kbệt J5Kbnhau: J5Kb- TfkfLúc uố4Jkdng rượu, hú4Jkdt thuJ5Kbốc cegWghính J5Kblà yehSkhi Tfkfcó thyehSể nhì4Jkdn thấyJ5Kb yehSrõ egWgnhất phẩyehSm chấtyehS củaTfkf mộtyehS ngườJ5Kbi đànyehS ônyehSg. Cậu cegWghàng n4Jkdày kh4Jkdông rànyehSh cảegWg hú4Jkdt thuốc4Jkd lẫnTfkf J5Kbuống rTfkfượu, nhưTfkfng dùJ5Kb hJ5Kbo 4Jkdđến nỗegWgi nướcTfkf mắt nưyehSớc myehSũi giànyehS 4Jkdgiụa, s4Jkday đếegWgn nỗegWgi J5Kbđi lạiJ5Kb liegWgêu xegWgiêu, cũngyehS khônTfkfg cóegWg J5Kbchút J5Kbnào ănJ5Kb nói 4Jkdhàm hồ.

Bố vừa4Jkd nyehSói vTfkfừa đư4Jkda 4Jkdtay ra vTfkfỗ Tfkfvỗ egWgmá yehStôi, vềTfkf mặtegWg yehSđộng tácyehS cũ4Jkdng khônyehSg kegWghác gì4Jkd mẹ:

- CyehSon gTfkfái ngốc4Jkd nghếch ơegWgi, ngườTfkfi Tfkfta lyehSàm 4Jkdnhư Tfkfvậy yehSlà yehSvì J5Kbcái gì?Tfkf HơnyehS nữJ5Kba, đànTfkf ônegWgg khôngJ5Kb hútJ5Kb thuốc,J5Kb khôngTfkf uống rư4Jkdợu egWgthì cyehSó g4Jkdì egWglà khônJ5Kbg tốt?J5Kb R4Jkdốt cuộ4Jkdc cegWghỉ thỉnTfkfh thoảJ5Kbng mớJ5Kbi làmegWg bạnJ5Kb regWgượu, byehSạn thuốc củaJ5Kb yehSta tJ5Kbhôi. CTfkfó thểJ5Kb khegWgỏe myehSạnh điJ5Kb cJ5Kbùng Tfkfcon trên4Jkd suTfkfốt J5Kbquãng đườyehSng đờiJ5Kb mớiJ5Kb là 4Jkdquan trọyehSng nhất.

Thoáng yehScái Tfkfđã nâJ5Kbng c4Jkdấp thành chuyyehSện Tfkfmột đờiegWg rồi.

Tôi hoànJ5Kb J5Kbtoàn bấyehSt lực, nói:

- BốTfkf n4Jkdghĩ 4Jkdxa egWgquá r4Jkdồi. Bố cegWghưa hỏi4Jkd yehSxem egWganh t4Jkda lTfkfàm gìTfkf. 4JkdBố khegWgông Tfkfsợ aTfkfnh tTfkfa lyehSà ă4Jkdn m4Jkdày, kTfkfẻ yehStrộm hegWgay 4Jkdkẻ cắp sao?

Lúc nàyehSy, m4Jkdẹ tôiyehS kéo vyehSali lạiTfkf, ph4Jkdát vàoyehS gáJ5Kby tôiegWg mộegWgt cái,Tfkf nói:

- egWgBố mẹegWg khegWgông qJ5Kbuan tâm cậuTfkf tegWga làmJ5Kb gegWgì, chTfkfỉ cyehSần cậuegWg egWgta thậtTfkf lòegWgng vJ5Kbới J5Kbcon làyehS được.yehS HyehSơn nữa,egWg egWgngôn từTfkf, cử chỉ4Jkd cegWgủa tên4Jkd nhJ5Kbóc này,J5Kb nhìJ5Kbn qegWgua làTfkf biếtyehS đư4Jkdợc yehSgiáo dụcJ5Kb 4Jkdtử tế.egWg yehSVề Tfkfphương diệnegWg khí4Jkd chất cũng4Jkd 4Jkdkhông tTfkfồi, n4Jkdhư tyehShế còyehSn kTfkfém cỏiegWg gìTfkf nữa?

Bố tôiyehS đỡJ5Kb l4Jkdấy vegWgali nói:

- NếegWgu nhTfkfư 4Jkdkhông lọyehSt được 4Jkd vào 4Jkdmắt củegWga bốyehS mẹyehS, J5Kbcon tưởyehSng cegWgậu Tfkfta saegWgu kyehShi điyehS vớJ5Kbi bố4Jkd J5Kbrồi cóJ5Kb t4Jkdhể Tfkfchân Tfkftay đầy4Jkd đyehSủ trở J5Kbvề sao?

Tôi J5Kbchẳng cònyehS bJ5Kbiết nói gì.

Sau kTfkfhi ởegWg egWgchỗ tôiTfkf hai tiếngTfkf bố4Jkdn mư4Jkdơi phJ5Kbút, bốJ5Kb mJ5Kbẹ J5Kbvội đyehSi 4Jkdcho kịyehSp chuyếnTfkf tàu.

Trong khoảJ5Kbng thờiegWg giTfkfan ngắn nJ5Kbgủi đó,J5Kb ThegWgương 4JkdNgô J5Kbđã u4Jkdống ha4Jkdi yehSchai rư4Jkdợu tJ5Kbrắng, hTfkfút mộegWgt bayehSo thuốcJ5Kb, cJ5Kbhinh phục Tfkfđược ôngegWg begWgố luJ5Kbôn 4Jkdcoi trọngegWg nTfkfội tâmJ5Kb củaegWg yehStôi. Còn4Jkd nữa,egWg nga4Jkdy l4Jkdần g4Jkdặp 4Jkdđầu tiênyehS, mẹ tôiyehS đJ5Kbã nhegWgìn J5Kbthấy hếegWgt hJ5Kboàn toànyehS coyehSn nJ5Kbgười hắnyehS, sa4Jkdu đóegWg cyehSộng J5Kbthêm sự4Jkd giJ5Kbả vờ4Jkd egWgrất thích yehShợp, hắnJ5Kb đãTfkf egWgchinh Tfkfphục begWgà myehSẹ vốegWgn chỉegWg nhìyehSn n4Jkdhận biTfkfểu hiTfkfện begWgên ngoàJ5Kbi. Thật k4Jkdhông phụcegWg kegWghông được.

 

Sau egWgkhi tiễnegWg yehSbố mẹ4Jkd vyehSề, tôi Tfkfthấy Th4Jkdương Ngô4Jkd đegWgang nằ4Jkdm Tfkfngủ ngo4Jkdn làJ5Kbnh tregWgên ghế4Jkd soyehSfa. egWgKhuôn mặegWgt đyehSỏ J5Kbhồng củyehSa hắn tJ5Kbrông thậtyehS đTfkfáng yêu.

Tôi r4Jkdón réJ5Kbn đếnJ5Kb begWgên cạnh, ngồiTfkf xổ4Jkdm xuốyehSng qua4Jkdn segWgát 4Jkdthật kỹyehS. 4JkdTôi J5Kblẩm bTfkfẩm mộtJ5Kb mình:

- AnyehSh J5Kbđừng cTfkfó giốngTfkf Tfkfnhư Bạch nươngJ5Kb tửegWg đấyJ5Kb, Tfkfhễ uốngyehS segWgay 4Jkdlà hiệnegWg nyehSguyên 4Jkdhình. TàTfkfng trữ4Jkd độJ5Kbng vậegWgt bảJ5Kbo vegWgệ cyehSấp một của4Jkd quố4Jkdc gJ5Kbia làyehS phảiTfkf ngồi4Jkd tù...

Chưa Tfkfdứt lờiegWg đãegWg tJ5Kbhấy hai J5Kbmắt 4Jkdluôn nhắmJ5Kb nyehSghiền củaegWg hJ5Kbắn mởTfkf J5Kbto, nTfkfhìn thẳnyehSg, tôegWgi giật4Jkd nJ5Kbảy mình.

- yehSCon yêu...

-... KhôngyehS đượcyehS gọi4Jkd tôi nJ5Kbhư vậy!

- TfkfCon yêuTfkf, Tfkfcon yegWgêu, con yêu...

Thương NgôJ5Kb dùnyehSg egWgcái giTfkfọng lè nhTfkfè nóyehSi đ4Jkdi egWgnói lại4Jkd cJ5Kbách yehSbố egWgmẹ gọiTfkf tyehSôi hồi4Jkd b4Jkdé yehSrồi cườiegWg pTfkfhá lên.

Tôi yehSnhìn trừngTfkf tregWgừng vào mắegWgt hắegWgn quaTfkfn sátyehS thậtTfkf kỹTfkf, dù4Jkd đôiJ5Kb mắegWgt J5Kbcó cTfkfhút mơTfkf màngTfkf 4Jkdnhưng trônegWgg yehSvẫn rấJ5Kbt tỉnh:

- AegWgnh giegWgả vegWgờ say!

- TfkfTa đTfkfâu có..yehS. yehS- HắJ5Kbn hiền làTfkfnh ngegWgồi dậy:egWg 4Jkd- TfkfTa chưayehS J5Kbtừng uốngJ5Kb rượuyehS nêegWgn đã4Jkd Tfkfsay thậTfkft, chỉTfkf J5Kbcó điề4Jkdu vTfkfẫn Tfkfcố gắnegWgg giữ chJ5Kbo 4Jkdtinh thầegWgn egWgtỉnh tá4Jkdo mJ5Kbà thôi.

- yehSVậy nyehShững lời4Jkd 4Jkdbố mẹ tôegWgi yehSnói vớiJ5Kb yehStôi legWgúc trước...

Hắn cyehSàng tỏJ5Kb regWga vôTfkf tội hơn:

- Để4Jkd khôTfkfng 4Jkdlàm phiềnegWg đến cuộcTfkf nóiTfkf chuyJ5Kbện Tfkfcủa mọiyehS ng4Jkdười, 4Jkdta J5Kbchỉ có4Jkd 4Jkdthể Tfkfgiả vờJ5Kb bấegWgt tỉn4Jkdh nhânJ5Kb sự4Jkd thôi.

Từ x4Jkdấu hổTfkf chuTfkfyển thành tứyehSc giận,yehS nhưnyehSg tôiTfkf chẳn4Jkdg biế4Jkdt lJ5Kbàm cácTfkfh egWgnào, đ4Jkdành phảiyehS 4Jkdđi xửJ5Kb legWgý tTfkfúi yehSquà yehSmà 4Jkdbố mẹTfkf mang đến.

Thương NgTfkfô chốnyehSg tay yehSlên tráegWgn Tfkfnhìn tôegWgi lụJ5Kbc b4Jkdới, nói:

- ByehSố Tfkfmẹ J5Kbem rất4Jkd th4Jkdú vị!

- ĐươngTfkf nhiyehSên rồi.

- HọyehS đốiegWg x4Jkdử vớyehSi eJ5Kbm thật tốt.

- NóiJ5Kb thừa.

Thương NgJ5Kbô Tfkfkhẽ egWgmỉm cười rồiegWg egWgthở than:

- BâyTfkf giờ4Jkd t4Jkda đãegWg hiểuegWg vì4Jkd sao e4Jkdm vyehSấn vươnegWgg thJ5Kbân phậnyehS Tfkflàm ngườiegWg Tfkfđến thếegWg. 4JkdEm kyehShông mTfkfuốn rờiTfkf 4Jkdxa J5Kbhọ đúng không?

Tôi b4Jkdĩu Tfkfmôi, biểu4Jkd tegWghị câu hTfkfỏi negWggớ ngẩnegWg đóyehS kyehShông đJ5Kbáng đểJ5Kb tryehSả lời.

- TJ5Kbhế nhưngegWg yehSmột ngày nàJ5Kbo đóTfkf hJ5Kbọ cũn4Jkdg sẽTfkf chếegWgt đi.

Tôi bJ5Kbực dọc:

- ThầTfkfn tiTfkfên 4Jkdcũng phải Tfkf chết đTfkfúng không?

Thương NgôJ5Kb cTfkfhỉ cười, đápJ5Kb lại4Jkd 4Jkdmột câJ5Kbu cegWghả yehSliên quan:

- 4JkdTiểu TưJ5Kbờng, Tfkfnếu 4Jkdem muốn làmegWg ngyehSười J5Kbthì yehSta J5Kbsẽ ởyehS lại4Jkd nơiyehS negWgày vớ4Jkdi em.

Tôi c4Jkdó ng4Jkdhe thTfkfấy cJ5Kbâu nói củaJ5Kb 4Jkdhắn, nhưnJ5Kbg khôngTfkf Tfkfsức egWgđâu mTfkfà J5Kbsuy nghyehSĩ nhiềegWgu, vyehSì tronTfkfg lúcJ5Kb vớiyehS tTfkfay lên ngegWgăn kTfkféo, yehStôi thTfkfấy cóJ5Kb mộtyehS tấmegWg Tfkfthiệp mờiTfkf rơiegWg egWgra tTfkfừ cegWguốn tTfkfạp cTfkfhí cũ.

Trên đóyehS Tfkfcó ghegWgi egWgtên cTfkfô dâu vàyehS J5Kbchú ryehSể: TrưegWgơng ThầnJ5Kb Tfkf- HạyehS AyehSn Kiệt.

Tôi tyehShẫn thờJ5Kb cầm4Jkd tấm thiệyehSp trêJ5Kbn t4Jkday, theJ5Kbo su4Jkdy đoán4Jkd, yehSđây cóJ5Kb 4Jkdlẽ là4Jkd s4Jkdau khegWgi biếtyehS Trư4Jkdơng ThầegWgn hủegWgy bỏyehS hôn lễ,Tfkf tôi4Jkd đãJ5Kb tyehSiện J5Kbtay Tfkfkẹp tấmegWg thiệTfkfp yehSvào cuốnTfkf tạJ5Kbp Tfkfchí n4Jkdào 4Jkdđó. Sa4Jkdu đóTfkf lại4Jkd tiệyehSn taTfkfy mang J5Kbnó vegWgề nhegWgà, rồiyehS tTfkfiện Tfkftay vứtJ5Kb nTfkfó v4Jkdào góJ5Kbc nJ5Kbào đegWgó, rTfkfồi Tfkfban egWgnãy lạiegWg tiệnyehS tayehSy giởJ5Kb nó ra...

Thế n4Jkdhưng nhegWgững điều negWgày khôngyehS egWgphải là4Jkd trọngegWg đegWgiểm, qu4Jkdan t4Jkdrọng legWgà côegWg Hạ4Jkd AegWgn KiệtTfkf vàyehS AnegWggle HạyehS cJ5Kbó lJ5Kbiên quan đếnTfkf n4Jkdhau không?

An J5KbKiệt 4Jkd- Angle...

Nếu yehSnhư đú4Jkdng egWglà Tfkfmột nJ5Kbgười thì tyehShế nyehSào nhỉ?

Đang yehSsuy ngTfkfhĩ Tfkfđến nỗiegWg muốn tyehSreo 4Jkdcổ, đâmegWg đ4Jkdầu vàoegWg tường,egWg thìyehS bỗnyehSg 4Jkdnghe thấegWgy giọngyehS ThưyehSơng TfkfNgô khegWge khẽ:

- TiểuegWg TườnegWgg, 4Jkdta ngủyehS một lát,egWg đếnTfkf tr4Jkdưa J5Kbgọi t4Jkda dậy4Jkd, chegWgúng egWgta J5Kbra ngJ5Kboài ăegWgn nhé.

- Ừ!

Sau khyehSi ThươegWgng NTfkfgô ngủ rồi,egWg tôiTfkf liềTfkfn chạyehSy v4Jkdào phòyehSng ngegWgủ mởTfkf mTfkfáy tTfkfính rJ5Kba, vTfkfừa lướtTfkf webegWg, egWgvừa tyehShẫn thờ.

Trong tìyehSnh trạngyehS J5Kbđầu ócJ5Kb trống rỗTfkfng, thờ4Jkdi J5Kbgian chạyJ5Kb nhTfkfanh nTfkfhư ch4Jkdó dại,egWg đến4Jkd lú4Jkdc mắtTfkf caJ5Kby 4Jkdcay tôyehSi mTfkfới liếc nhJ5Kbìn đồngegWg h4Jkdồ hiểnyehS tegWghị giờ4Jkd bJ5Kbên dưyehSới gócyehS phảiJ5Kb màn4Jkd hìn4Jkdh. L4Jkdúc nTfkfày đãJ5Kb làJ5Kb J5Kbmười táegWgm giJ5Kbờ bốn mư4Jkdơi bảyegWg phút.

Tôi đứegWgng dậy4Jkd vậ4Jkdn động tayegWg c4Jkdhân đãTfkf egWgtê cứn4Jkdg, egWgđi Tfkfra phònegWgg khJ5Kbách, thấyJ5Kb TyehShương yehSNgô vẫJ5Kbn đegWgang sTfkfay yehSgiấc, egWgtư thế khônyehSg yehShề t4Jkdhay đổi,J5Kb Tfkfxem Tfkfra h4Jkdắn thTfkfực sJ5Kbự J5Kbngủ rấtJ5Kb yehSsay. ĐừngegWg nóiTfkf lTfkfà begWgữa trưa,J5Kb đếnyehS ngay Tfkfcả bữaegWg tốiyehS yehScũng khônJ5Kbg Tfkfcần ăn.

Có yehSlẽ v4Jkdì cảJ5Kb ngàJ5Kby không vậnJ5Kb độegWgng n4Jkdên lúegWgc Tfkfnày tJ5Kbôi cũngyehS khôn4Jkdg Tfkfthấy đói,Tfkf hoTfkfặc hễJ5Kb tâmegWg tJ5Kbrạng khônTfkfg vu4Jkdi lại khegWgông muốnTfkf ăn.

Đang địnhJ5Kb cyehShuẩn b4Jkdị quay egWgvề phòngegWg suyehSy n4Jkdghĩ tiếp4Jkd th4Jkdì nJ5Kbhờ J5Kbánh Tfkfsáng lờTfkf mờyehS chJ5Kbiếu egWgqua ôegWg cửegWga yehSsổ, tôTfkfi thoJ5Kbáng thấy sắcTfkf m4Jkdặt ThươTfkfng NTfkfgô cJ5Kbó gJ5Kbì đyehSó khTfkfông 4Jkdbình thường.

Bật đegWgèn egWglên, hìJ5Kbnh ảnh trướJ5Kbc mắtyehS khyehSiến tôegWgi sợTfkf hãi.

Thương J5KbNgô đanJ5Kbg nằyehSm tTfkfhẳng đơ trJ5Kbên ghếyehS soyehSfa, mồTfkf hTfkfôi Tfkftúa Tfkfra khyehSắp mặtTfkf J5Kbvà đegWgầu, hegWgai vayehSi cegWgo Tfkflại, 4Jkdmôi tryehSắng bệch nhưTfkf t4Jkdhể đang4Jkd phảyehSi chịTfkfu đựngyehS sựTfkf đàyegWg đọyehSa đ4Jkdau đớyehSn. TheyehSo kTfkfinh nghiệmJ5Kb củaegWg tôJ5Kbi, tìTfkfnh trạng Tfkfnày ch4Jkdắc chắnTfkf khôTfkfng phảiJ5Kb dTfkfo sayehSy rượu.

Chẳng yehSlẽ làegWg b4Jkdị sốt?

Tôi l4Jkday laegWgy negWghưng hắn kTfkfhông có4Jkd phảyehSn ứngyehS gìJ5Kb. TôiegWg đưTfkfa tayehSy r4Jkda sTfkfờ tráegWgn yehSthì thấyJ5Kb lạnh4Jkd nhưyehS egWgbăng. TôiTfkf hétJ5Kb lớn vàoJ5Kb tJ5Kbai J5Kbhắn nhưnJ5Kbg cũ4Jkdng nhưegWg yehSđá yehSchìm xuegWgống biển.

Hãy egWgnói chyehSo 4Jkdtôi biyehSết, thế nàyyehS làTfkf thếTfkf nào?

Tôi hoegWgảng hốt.

120, 1J5Kb10, 119yehS, egWg911... hàng loạtTfkf sốyehS điện4Jkd egWgthoại egWghiện rTfkfa t4Jkdrong đầuJ5Kb nhưnJ5Kbg cuố4Jkdi cegWgùng t4Jkdôi vẫTfkfn egWgbấm yehSsố 62580000 gọTfkfi yehSmột chiếcTfkf taxi.

Bác sĩyehS cTfkfủa lTfkfoài người chắc4Jkd khônJ5Kbg egWglo việcTfkf egWgthần J5Kbtiên bị4Jkd ốTfkfm. ĐươngegWg egWgnhiên, myehSuốn lyehSo egWgcũng cegWghẳng đượ4Jkdc. ThôegWgi thì cyehSứ tìmJ5Kb s4Jkdự giJ5Kbúp đỡJ5Kb từ4Jkd egWgphía thầnyehS giớTfkfi lTfkfà tươngTfkf Tfkfđối egWgan to4Jkdàn. Đáng4Jkd egWgbuồn là4Jkd tôi khôngyehS cegWgó sốJ5Kb điệnJ5Kb tyehShoại củaTfkf J5KbTứ NgưJ5Kbu n4Jkdên đàJ5Kbnh phảTfkfi gọiyehS mộ4Jkdt chiếcJ5Kb J5Kbtaxi đTfkfưa cTfkfon hổegWg bị ốyehSm này4Jkd đ4Jkdến đó.

Lúc đỡegWg egWgThương NgôJ5Kb egWgdậy, tôi mới4Jkd p4Jkdhát hiện4Jkd chiJ5Kbếc áJ5Kbo le4Jkdn mỏnJ5Kbg mTfkfà hắnTfkf J5Kbđang mặegWgc yehStrên ngườyehSi đãJ5Kb ướtJ5Kb sũng. Trông4Jkd hyehSắn giyehSống nhưTfkf ngưegWgời vJ5Kbừa đượcTfkf vớtJ5Kb dưới4Jkd nướ4Jkdc lên.

Nhưng đyehSiều egWgnày cũn4Jkdg không lTfkfà yehSgì Tfkfso với4Jkd yehSvũng máTfkfu lớnegWg egWgtrên ghếyehS sofa...

Có nJ5Kbhững lúTfkfc tyehSôi thựJ5Kbc sự4Jkd cảm thấJ5Kby kyehShâm phegWgục 4Jkdmình. TfkfVí degWgụ nhưyehS 4Jkdlúc negWgày, yehSđối myehSặt vớiyehS Tfkfmột 4Jkdhoàn cegWgảnh nTfkfhư hiện trường4Jkd giếtegWg yehSngười màegWg J5Kbtôi vẫnTfkf giTfkfữ đượcTfkf b4Jkdình tĩnh.4Jkd ĐúngJ5Kb lTfkfà p4Jkdhi thường.

Sau kh4Jkdi kyehSiểm tyehSra mộtJ5Kb lượt,Tfkf tôi nhaegWgnh c4Jkdhóng pháTfkfn đoánegWg regWga ryehSằng yehSvết máTfkfu nàegWgy làyehS 4Jkdcủa ThươngegWg NgôJ5Kb, vJ5Kbì lưng4Jkd hắ4Jkdn c4Jkdó vệt đỏTfkf tíyehSa egWgvà đaJ5Kbng cJ5Kbhảy rTfkfa thegWgứ cJ5Kbhất lỏnJ5Kbg egWgnong nóng.

Tôi tìmTfkf mộtyehS chi4Jkdếc áo khoácTfkf bôyehSng dàTfkfy yehSmặc egWgcho hắ4Jkdn, sa4Jkdu đJ5Kbó hổnTfkf hểnyehS legWgôi hắJ5Kbn xuốnyehSg dưJ5Kbới nTfkfhà, tegWgống vào tron4Jkdg xJ5Kbe. TôJ5Kbi thấ4Jkdy cảmTfkf ơ4Jkdn mù4Jkda egWgnày vTfkfì 4Jkdai 4Jkdai cTfkfũng mặc4Jkd nhegWgiều nhJ5Kbư chiếcJ5Kb begWgánh chưng vậy.Tfkf NếuJ5Kb l4Jkdà mTfkfùa hyehSè, chúegWgng tôyehSi cTfkfhắc chắnJ5Kb vyehSì kh4Jkdông có4Jkd egWgcách n4Jkdào chJ5Kbe vết4Jkd m4Jkdáu yehSmà bị 4Jkddẫn 4Jkdthẳng đến4Jkd egWgđồn cảnhegWg J5Kbsát rồi...

Thương NgTfkfô vẫnyehS chegWgưa tỉnh. TôiJ5Kb nghegWgĩ chJ5Kbuyện lầnegWg egWgnày egWgkhiến hJ5Kbắn egWghôn Tfkfmê egWgsâu, ch4Jkdắc ch4Jkdắn tyehSrong ngưyehSời hyehSắn rấyehSt khó chyehSịu. VậTfkfy megWgà 4Jkdhắn vẫyehSn Tfkfnghiến răyehSng c4Jkdhịu egWgđựng, J5Kbtừ J5Kbđầu egWgđến cuốiJ5Kb khTfkfông kê4Jkdu yehSmột tiếng, thật4Jkd gaJ5Kbn lì.

Đến quánTfkf J5Kbthịt nyehSướng Mãnh Ng4Jkdưu, t4Jkdrông thegWgấy NgưuJ5Kb BônTfkf, 4Jkdtôi li4Jkdền n4Jkdói quTfkfa tìTfkfnh hình.egWg ATfkfnh tegWga lậpTfkf tứcTfkf đưa chúngegWg tôyehSi đếnyehS kTfkfhu nhyehSà gần4Jkd đó,yehS bảyehSo tôiyehS đợiJ5Kb Tfkfở sảnh,J5Kb còn4Jkd an4Jkdh t4Jkda dìJ5Kbu ThươngegWg NgTfkfô vào Tfkfphòng khách.

Trong lúyehSc J5Kbnày, tôiTfkf vẫn vôegWg 4Jkdcùng điyehSềm J5Kbtĩnh, điềmTfkf tĩnh4Jkd đến4Jkd lyehSạ lùng.

Còn nửTfkfa tiếegWgng yehSnữa J5Kblà mTfkfười hai giờyehS đJ5Kbêm yehSthì NgưyehSu BôyehSn Tfkfđi ryehSa, trêJ5Kbn taegWgy yehScầm chJ5Kbiếc áoTfkf bịyehS máuyehS thấyehSm egWgướt megWgột nửaegWg của TJ5Kbhương NgyehSô, trô4Jkdng thầnyehS sắc4Jkd a4Jkdnh J5Kbchàng cóegWg 4Jkdvẻ myehSệt mỏi:

- ChịegWg degWgâu yegWgên tâm, J5Kbkhông vấnyehS đềyehS gJ5Kbì lyehSớn đegWgâu, nyehSghỉ ngơi4Jkd vàyehSi negWggày legWgà khỏi.

Nghe thế,4Jkd tô4Jkdi lạiTfkf không bìnhyehS egWgtĩnh được4Jkd nữaJ5Kb, bướcyehS nhanyehSh đyehSến tJ5Kbúm J5Kbcổ Tfkfáo NgegWgưu BTfkfôn, nóegWgi mộegWgt tràng:

- RốtegWg Tfkfcuộc ayehSnh yehSta có chuyện4Jkd gì4Jkd? Chẳng4Jkd phảiegWg cácegWg ngườiyehS làTfkf thầnegWg egWgtiên Tfkfsao? SJ5Kbao J5Kbthần tiênyehS legWgại J5Kbbị chảyyehS máu? TfkfSao còegWgn bị4Jkd hegWgôn mê?yehS S4Jkdao lạiJ5Kb nhưyehS thểyehS sắpegWg chếTfkft đếnJ5Kb nơiegWg vậy?

Ngưu BôyehSn thấyTfkf yehStôi kích độngTfkf nJ5Kbhư vậy4Jkd, anJ5Kbh tegWga cTfkfhỉ lặngegWg J5Kblẽ nTfkfhìn, nói:

- ChịTfkf sợ4Jkd rTfkfồi, đúng không?

Tôi ngẩnTfkf người4Jkd trong giâyyehS láTfkft rồiTfkf bJ5Kbỗng nhyehSư quả4Jkd bóyehSng bịyehS cJ5Kbhâm ki4Jkdm, nhegWganh chóegWgng Tfkfxẹp Tfkflép. TôiyehS buô4Jkdng NyehSgưu Bôn ryehSa, nTfkfgồi thụTfkfp J5Kbxuống ghếJ5Kb, cóyehS lẽyehS vìegWg chưyehSa ănegWg cơTfkfm 4Jkdnên toàTfkfn thâegWgn mềmTfkf nhegWgũn, không cònJ5Kb cJ5Kbhút sứegWgc yehSlực nào,4Jkd l4Jkdòng bànTfkf J5Kbtay Tfkfvà trá4Jkdn đềuTfkf egWgvã mồTfkf hôi.

Được rồiegWg. TôiTfkf thừ4Jkda nhận, kTfkfhông pyehShải egWgvì yehSđói, J5Kbmà vìTfkf sTfkfợ hãi.

Tôi thJ5Kbực sựegWg tJ5Kbhấy J5Kbsợ, cứ nghĩ4Jkd đếegWgn egWgdáng vTfkfẻ ThươngTfkf NgegWgô lúcTfkf trước,yehS Tfkfcái dáTfkfng nhưTfkf sắpegWg ch4Jkdết tớ4Jkdi nơi...

Nhưng t4Jkdhần yehStiên cũJ5Kbng có J5Kbthể chết4Jkd sao?

Tôi c4Jkdố épyehS 4Jkdmình điều4Jkd chỉnh nhữngyehS segWguy J5Kbnghĩ Tfkflinh tin4Jkdh troegWgng đTfkfầu, miễnegWg cưỡngegWg hổiegWg phụcJ5Kb egWglại v4Jkdẻ điegWgềm đạegWgm yehStrên mặt, nói:

- Thư4Jkdơng NJ5Kbgô 4Jkdvốn đTfkfã bị yehS thương đJ5Kbúng không?egWg SaTfkfo lại4Jkd J5Kbnhư vậy?

Ngưu BegWgôn i4Jkdm lặng.

- BịegWg thươngegWg từyehS kTfkfhi nào?

Ngưu BônTfkf vTfkfẫn kh4Jkdông trả lời.

Tôi đành4Jkd tựyehS mTfkfình nyehShớ lại, nói:

- CóTfkf phảiTfkf cyehSó egWgliên quan đyehSến cJ5Kbái yehStà kh4Jkdí gìJ5Kb đóegWg myehSà egWganh tTfkfa đyehSã từngJ5Kb J5Kbnhắc đếTfkfn không?

Ngưu B4Jkdôn lắcJ5Kb J5Kbđầu, tiếp tJ5Kbục Tfkfim lặng.

Thái độ4Jkd "đánJ5Kbh chyehSết cũng khôn4Jkdg Tfkfkhai" nàyTfkf khiếnyehS tôi4Jkd muốyehSn pyehShát điên4Jkd nhưn4Jkdg tTfkfrước m4Jkdặt megWgột aTfkfnh yehSchàng khôi negWggô, tyehSrầm tính,J5Kb 4Jkdyếu đuốTfkfi, tôiJ5Kb thựJ5Kbc sự4Jkd khJ5Kbông thegWgể p4Jkdhát J5Kbtiết đưJ5Kbợc, nêTfkfn đàn4Jkdh nín nhịn.

- 4JkdVậy thìegWg anTfkfh cũnTfkfg phải egWgcho tôegWgi biếtegWg tạiegWg egWgsao aJ5Kbnh Tfkfta J5Kbđang kJ5Kbhỏe mạnhTfkf negWghư vậy,egWg đột4Jkd nhiTfkfên hôegWgm nayehSy lạiJ5Kb ra egWgnông nỗiegWg này?

Ngưu BôTfkfn dyehSo dTfkfự J5Kbmột hồi, cegWguối cùngJ5Kb cyehSũng mởyehS miệng:

- Th4Jkdực ryehSa vếegWgt thươngegWg trên ngưyehSời anTfkfh ấJ5Kby cTfkfhưa 4Jkdkhi J5Kbnào lànhyehS. ThờiegWg gTfkfian nà4Jkdy hoànJ5Kb toàJ5Kbn dJ5Kbựa v4Jkdào sựTfkf tegWgu dưỡng bấy4Jkd egWglâu J5Kbmới egWgcó egWgthể miễnTfkf cư4Jkdỡng k4Jkdhống chếTfkf đượcJ5Kb. ThegWgế nhưng4Jkd saJ5Kbu k4Jkdhi uegWgống rượu,yehS ýyehS thức Tfkf dần yếJ5Kbu 4Jkdđi nênyehS mớiyehS dẫnTfkf đếnJ5Kb việcegWg egWgvết thươTfkfng độtJ5Kb nhyehSiên 4Jkdtái phát.

Tôi sữyehSng người.

Thì rJ5Kba egWgtai họTfkfa này4Jkd hoàn J5Kbtoàn degWgo hJ5Kbai J5Kbchai Tfkfrượu trắnyehSg egWggây Tfkfra. NghJ5Kbĩ 4Jkdlại, 4Jkdmột ngườiTfkf yehSchưa J5Kbbao giờTfkf uJ5Kbống rượuTfkf là ThươnTfkfg Ng4Jkdô ch4Jkdắc cũnyehSg khôTfkfng ng4Jkdờ hậuyehS Tfkfquả lạiyehS ngh4Jkdiêm trọngJ5Kb đếnyehS vậy...

Nhưng 4Jkdnếu khôngegWg egWgcó tai4Jkd họa nTfkfày, tô4Jkdi mãegWgi mãiyehS egWgchẳng baTfkfo gTfkfiờ biếtegWg được,egWg trênTfkf người4Jkd Tfkfhắn cTfkfó mJ5Kbột v4Jkdết thương.

- T4Jkdhần ti4Jkdên vyehSô egWgcùng lợyehSi hại, sứcTfkf mạnhyehS vô4Jkd s4Jkdong, egWgsao cóTfkf 4Jkdthể bịJ5Kb thươnegWgg chứ?

- LàyehS thầnyehS tiêJ5Kbn khôngegWg có Tfkfnghĩa cá4Jkdi egWggì cũyehSng bJ5Kbiết, khônJ5Kbg Tfkfsợ bấtTfkf kỳTfkf điều4Jkd egWggì vàegWg c4Jkdũng khyehSông megWgạnh m4Jkdẽ yehSnhư chịegWg nghĩ. Tfkf- NJ5Kbgưu ByehSôn J5Kbkhẽ thởTfkf d4Jkdài, nói:Tfkf yehS- CegWghị dJ5Kbâu à,4Jkd cóyehS mộtegWg sốyehS chyehSuyện aJ5Kbnh ấy4Jkd kyehShông muốn tôiegWg nó4Jkdi vTfkfới chyehSị. Tín4Jkdh Tfkfkhí củaJ5Kb aTfkfnh egWgấy, yehSchị đãTfkf s4Jkdống cùngJ5Kb mTfkfột tJ5Kbhời gianTfkf, chắc chịJ5Kb cũnTfkfg hiểu.

Tôi cưyehSời, đáp:

- yehSƯơng ngạnhyehS, khó4Jkd chịu.

Ngưu BôJ5Kbn cười.

Suy nghTfkfĩ một4Jkd lát,egWg tôyehSi lại hỏi:

- J5KbNếu nhegWgư thTfkfần tiênegWg bị thương,J5Kb cóJ5Kb phảyehSi cũJ5Kbng gyehSiống nhyehSư nhữngJ5Kb đạiJ5Kb hegWgiệp tegWgrong phTfkfim, cJ5Kbách tốyehSt nhấtTfkf là4Jkd dù4Jkdng nội lyehSực 4Jkdtrị tJ5Kbhương đegWgúng không?

- ĐiềuyehS đ4Jkdó lTfkfà đương nhiên.

- 4JkdVậy vJ5Kbiệc Tfkfđi vegWgề giữaTfkf chỗ negWgày vàegWg yehSnúi HổegWg yehSGầm, egWgdùng nộJ5Kbi tứegWgc kếTfkft thànhyehS mộtyehS viêyehSn đơTfkfn dượcyehS egWgcó 4Jkdthể giTfkfúp tôi không4Jkd sợTfkf lạnh,yehS khôngyehS segWgợ nónTfkfg, cóyehS phảiJ5Kb 4Jkdcũng cầnTfkf đếnegWg phá4Jkdp lTfkfực mớiegWg lJ5Kbàm được?

Ngưu egWgBôn yehSchậm yehSrãi gyehSật đầ4Jkdu, ngừng lạ4Jkdi giyehSây látegWg, anTfkfh tegWga nó4Jkdi tiếp:

- CảegWg vTfkfết tegWgích 4Jkdkia nữa.

Tôi sờJ5Kb Tfkftay lêegWgn cổ.

Cứ Tfkfcoi legWgà t4Jkdôi đầnTfkf độn thì4Jkd đJ5Kbến giyehSờ phútegWg này4Jkd cũnegWgg đoáTfkfn được4Jkd raegWg, Tfkfvết t4Jkdích egWgđó cJ5Kbơ bảyehSn khJ5Kbông egWgphải egWglà dấu4Jkd ấn Tfkfnụ hônegWg gì.

Sao ph4Jkdải làTfkfm nhữnyehSg điều này?egWg TạTfkfi 4Jkdsao cứegWg phảiegWg tựJ5Kb tegWgỏ rJ5Kba mạnyehSh mẽ?J5Kb ĐúngyehS 4Jkdlà đồ4Jkd cyehSon hổTfkf nJ5Kbgốc nghếch...