You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1hDiy0 552m- hDiyTình thDiyrạng vết thương

 

Sau kUBrKhi bốKSef mẹt99v điUBrK chơ552mi một99vt vòng thỏUBrKa 552mthê KSefvề nước,552m hDiygiữa chut99vyến đi552m KSefphải chuyển552m sahDiyng đi552m tàUBrKu hDiyhỏa nUBrKên traUBrKnh thủ maKSefng t99vcho thDiyôi đồKSef ăn,KSef đồ552m chơiUBrK lẫnKSef đồhDiy dùhDiyng, nhân552m tiệhDiyn UBrKcũng ghéhDiy thhDiyăm lKSefuôn, khônhDiyg ngờ còn552m t99vnhân tt99viện ngắmt99v UBrKđược cảUBrK thâhDiyn KSefthể đẹpKSef tưhDiyơi nhhDiyư hDiyhoa củaUBrK KSefmột tênt99v cUBrKon UBrKtrai lạ552m mặt...

Về vấhDiyn đhDiyề t99vyêu đươt99vng, tôi tư552mơng 552mđối thDiyự dot99v. NgaKSefy tUBrKừ nhỏhDiy tôihDiy đ552mã l552muôn tâmt99v niệ552mm "t99vLà cohDiyn gái,KSef phải552m yêu ngưhDiyời đàt99vn ông552m tửUBrK t552mế". Tt99vrên coKSefn đườKSefng yêUBrKu, thDiyôi chạKSefy hùnt99vg UBrKhục, ct99vhết cũng khônUBrKg 552mngoái đhDiyầu lại.

Bố KSefmẹ luônKSef ápKSef dụng KSef phương KSefpháp ghDiyiáo dUBrKục UBrKrất pUBrKhóng khoánt99vg vớUBrKi tôit99v, chỉhDiy cUBrKó duUBrKy nt99vhất haKSefi yêuhDiy c552mầu, một l552mà "Pt99vhải họcUBrK tốt"t99v, t99vhai lKSefà "KhônKSefg đượchDiy chịu552m thiệt".

Về hDiyyêu UBrKcầu thDiyhứ haKSefi, cụ tUBrKhể đốiUBrK với552m vấn552m UBrKđề quat99vn hệ552m naKSefm nhDiyữ, mKSefẹ 552mtôi giKSefải thích:hDiy TrướcKSef khhDiyi hDiycó đưUBrKợc 552mtờ KSefđăng ký kếKSeft hônhDiy, nhất552m địnhUBrK pht99vải gUBrKiữ chiếnhDiy 552mlũy củt99va mình.

Vì thế,hDiy UBrKcảnh 552mtượng ng552mày hôm 552mnay hoKSefàn toKSefàn KSefnói r552mõ rằ552mng, chiếnUBrK l552mũy củ552ma tôhDiyi đã552m thhDiyất thủ...

Tôi nghhDiyĩ mUBrKình nênhDiy lắct99v lắc cái552m đầu552m n552mhư vt99vừa cắUBrKn thhDiyuốc, đểhDiy nhữnKSefg dòn552mg nước552m mắtKSef đau552m khổKSef bahDiyy tứt99v t552mung, đ552mồng thời khUBrKóc nấct99v lêKSefn, nót99vi nhữ552mng c552mâu tKSefhừa thãt99vi nh552mư: 552m"Không phảUBrKi vhDiyậy, kt99vhông phDiyhải vậyhDiy, không phảit99v hDiynhư bốUBrK mẹhDiy tr552mông thấy,t99v bKSefố mẹKSef hãy552m nKSefghe ct99von giảit99v thích..."

Nhưng tt99vôi lạihDiy kht99vông nhẫn tâmhDiy nhìnt99v UBrKthấy bốUBrK KSefmẹ ởt99v tuổihDiy t99vnày rồKSefi t99vmà t99vvẫn phảiUBrK nhảyKSef bổhDiy lênKSef, bịhDiyt ta552mi, quhDiyát mắng: "ConKSef KSefnói KSefđi, t99vcon nóKSefi xeKSefm KSefchuyện KSefnày làt99v thếhDiy nào,hDiy UBrKmẹ khôhDiyng KSefnghe, mẹUBrK không nhDiyghe, mẹt99v khôt99vng hDiymuốn nghhDiye ghDiyì hết...".

Nghĩ vậy,UBrK tôUBrKi chuẩnhDiy bị nhảUBrKy hDiyra KSefôm UBrKchân họ552m, gàoKSef hDiykhóc: "BốUBrK m552mẹ ơihDiy, cohDiyn hDiyxin lỗiUBrK UBrKbố mẹt99v, KSefcon lKSefà đứaUBrK t99vbất hiếu, bốhDiy mhDiyẹ cứ552m 552mcoi hDiynhư khôUBrKng cóhDiy KSefđứa KSefcon gái552m này...".

Kết quả552m UBrKlà cảUBrKm xúc552m của tt99vôi KSefvẫn chDiyhưa bộcKSef lộUBrK tt99vhì bKSefố mẹ552m đãUBrK nUBrKhẹ nhànKSefg rờihDiy khKSefỏi t99vphòng ngủ,t99v hDiycòn tâm552m lKSefý đóng cửa552m lhDiyại UBrKcho ch552múng tôi.

Gene dt99vi truyềhDiyn củt99va lo552mài người KSefvô cùnhDiyg UBrKmạnh, ct99vó thểUBrK shDiyinh t99vra mộUBrKt UBrKđứa KSefcon cUBrKó hệ552m thố552mng thầnKSef t99vkinh v552mững hơnt99v cả tòat99v nh552mà đô552m KSefthị, thKSefì 552mcấu tạoKSef 552mbộ phhDiyận củat99v bênhDiy hDiycấp ti552mnh trUBrKùng v552mà bêhDiyn n552moãn tử552m tuyệt đKSefối kh552mông đhDiyược phKSefép xhDiyem thường.

Do đKSefó, 552mtôi cót99v lýKSef 552mdo tin tt99vưởng rằng,KSef đUBrKối vớiUBrK bốUBrK mẹhDiy tôi552m, việUBrKc tậnKSef mắthDiy nhì552mn thấUBrKy chDiyon gá552mi chưt99va kếKSeft hôn552m đKSefã KSefsống chung vớit99v mộtUBrK ng552mười t99vđàn t99vông, t99vthực UBrKra ct99vhỉ lUBrKà chut99vyện tKSefo hơn552m hUBrKạt vừng,hDiy hạtUBrK đỗUBrK một ch552mút mt99và thôi.

Đương nhihDiyên, tôihDiy cànUBrKg có lUBrKý UBrKdo tt99vin rằt99vng, tất552m UBrKcả thực552m chhDiyất là552m hDiysự UBrKyên lặnghDiy trướcKSef cơnhDiy bão...

Tôi khôn552mg b552miết hoạtUBrK động tâmhDiy l552mý củ552ma ThươnhDiyg NgôhDiy cóhDiy phonUBrKg phút99v t99vđa dạngUBrK 552mnhư tôiKSef khôngUBrK, cKSefhỉ thấy552m bàt99vn ta552my bịKSef tôi nắKSefm lấyhDiy củ552ma hắn552m UBrKlúc lKSefạnh, lúKSefc nóngt99v vUBrKà còn552m k552mèm t552mheo trit99vệu c552mhứng chDiyủa bệnh UBrKParkinson1 nữa.

1 BệnKSefh ParKSefkinson (hay552m còn ghDiyọi UBrKlà PUBrKD) l552mà mộKSeft hDiyloại rhDiyối loạnhDiy thoái552m hó552ma củUBrKa hệt99v thầ552mn kint99vh tr552mung ưUBrKơng, làm s552muy y552mếu khảKSef nănhDiyg UBrKvận động,552m lUBrKời nói,552m vàhDiy c552mác c552mhức nUBrKăng khác.TrKSefiệu chứnKSefg vật99vn động của552m KSefbệnh lKSefà KSefrun, cứn552mg, chậm552m chạpKSef, tưhDiy tht99vế t99vbất 552mổn định.

Tôi hDiyhắng UBrKgiọng aUBrKn ủi:

- ĐóKSef lhDiyà bUBrKố mẹt99v tôiUBrK. KSefAnh yên t99vtâm đUBrKi. hDiyHọ đhDiyều 552mlà nhhDiyững cônhDiyg dânUBrK thDiyốt lut99vôn tut99vân tht99vủ pháKSefp luật,552m sẽt99v kht99vông làm gt99vì bạUBrKo lUBrKực đâu.

Thương NhDiygô lặngUBrK UBrKlẽ két99vo chăn lhDiyên rUBrKồi tt99vhu mìnt99vh vào552m đó,UBrK tôUBrKi đànKSefh phả552mi KSefthay hDiyđổi các552mh nói:

- UBrKMẹ tôiKSef lKSefà giảngUBrK viên d552mạy MKSefỹ t552mhuật tronKSefg trườnt99vg đại552m họchDiy. Tr552mong cuộchDiy đt99vời KSefnày, vKSefiệc bàKSef 552mnhìn thKSefấy đàn ôngt99v khhDiyông UBrKmặc quầt99vn áo552m còt99vn nhi552mều ht99vơn cảKSef việt99vc UBrKanh trông552m thấyt99v ht99vổ UBrKcái KSefkhỏa thâhDiyn chạy.UBrK Bố KSeftôi lạiKSef chDiyàng t99vkhông vấnhDiy đề.552m Cá552mi UBrKanh cót99v thìUBrK ông552m ấyt99v UBrKcũng có,UBrK c552mhẳng việhDiyc g552mì phải mUBrKất mặt.

Thương NgUBrKô lặn552mg 552mlẽ trùm cUBrKhăn lêUBrKn mặt.

Dù tUBrKhế nào552m, chDiyon dâKSefu xấu hDiy đến mấy552m ct99vũng phảt99vi gKSefặp t99vbố mẹt99v chồn552mg, UBrKcon thUBrKú đẹ552mp cũUBrKng KSefvậy, khônghDiy thhDiyoát kht99vỏi số552m 552mmệnh bị UBrKkéo hDiyra ngo552mài tr552miển lãm.

May t99vmà tủ552m quầKSefn t99váo ở thDiyrong phòhDiyng tôhDiyi. Sat99vu khhDiyi ănt99v mặct99v cUBrKhỉnh tềhDiy, KSeftôi vàhDiy Thươt99vng NKSefgô đt99vàng ho552màng, nghiêm chỉUBrKnh từ552m t552mrong phòngKSef bt99vước ra.

Bố tôKSefi đang552m gácKSef chân lênhDiy xKSefem ti552mvi ởKSef pUBrKhòng khDiyhách, còhDiyn mẹ552m thDiyhì bậnUBrK làhDiym bữat99v shDiyáng KSeftrong bếpt99v. KhDiyhông khíUBrK gia đìnt99vh KSefrất 552mhòa nhã,552m vhDiyui vẻ.

Trông thấy552m chúng552m tôi,hDiy hDiybố cười, gậtt99v đầ552mu chDiyhào, nói:

- Dt99vậy rồhDiyi đất99vy à?

Mẹ KSeftôi lại552m tt99viện miệKSefng hỏi:

- CKSefon yêu552m, chDiyon m552mua bánh baoUBrK chat99vy nà552my UBrKở đâuhDiy thế?552m KSefBố 552mvà mt99vẹ tìhDiym mãit99v m552mà 552mkhông mhDiyua được.

Tôi lắc552m đầu:

- CoUBrKn khônghDiy biết...

Mẹ tôhDiyi ngạct99v nhiên:

- KhDiyhông pht99vải cohDiyn mua sao?

Thương t99vNgô nhỏ552m nhẹ552m đáp:

- Bánht99v bhDiyao 552mchay đóUBrK mu552ma hDiyở tiệm t99vbánh UBrKbao Tit99vểu DươnUBrKg, cKSefách đâKSefy khoảUBrKng 552mhơn bKSefa cât99vy sốKSef ạ.

Mẹ tKSefôi qt99vuan sát552m ht99vắn một lúc,552m gậtt99v 552mgật đầuhDiy nhưngKSef né552mt mKSefặt cànghDiy lt99vộ vẻKSef ngạchDiy nKSefhiên hơn.

Là cUBrKon gáihDiy 552mruột ct99vủa mẹ, 552mtôi nghĩhDiy mìUBrKnh 552mcó thểUBrK hiểu552m vìUBrK sa552mo c552mó s552mự ngạcUBrK nh552miên này.

Hiển nhhDiyiên việchDiy đKSefi xaKSef như v552mậy chỉt99v t99vđể t99vmua mất99vy 552mcái bát99vnh bKSefao t99vchay hot99vàn toàt99vn t99vkhông tt99vhể git99vải thíchUBrK đ552mược t99vtại sao KSefsau k552mhi muKSefa 552mvề, ThưhDiyơng t99vNgô khô552mng gọiKSef thDiyôi dậyhDiy ă552mn nt99vgay 552mcho nón552mg mUBrKà UBrKlại cởiUBrK sạch đồUBrK rt99va quấn552m lấKSefy tôi...

Tuy nhKSefiên, nhKSefận UBrKthấy sự tìnt99vh 552mnguyện 552mhao 552mcông tốnUBrK sứcKSef cht99vuẩn bịKSef bữaUBrK sánhDiyg chUBrKo tôi552m của552m hắ552mn, nhDiyên sắcKSef mKSefặt mẹ UBrK tôi cũhDiyng cóKSef cUBrKhút nUBrKhân từ.

Tôi chộKSefp lấyKSef thờihDiy cơUBrK giới thiệu:

- BUBrKố, mẹ,KSef đây552m 552mlà Thương Ngô552m... KSef- Nt99vghĩ mộtUBrK lUBrKát, tôUBrKi vt99vội vt99vàng KSefnói t99vthêm cảt99v họ:t99v hDiy- Phó552m ThươngKSef Ngô.

Lúc nàyhDiy, a552mnh chàng ThưUBrKơng 552mNgô hDiyáo KSefquần chDiyhỉnh tề,hDiy ct99vử chhDiyỉ thanKSefh thDiyhoát bướcUBrK UBrKlên t99vnửa bước,t99v h552mơi KSefcúi người. Nét552m mặ552mt vàhDiy gKSefiọng nóiKSef lKSefễ t99vphép, từKSef tốnt99v đếnt99v nỗUBrKi khôhDiyng nhậhDiyn tht99vấy vẻhDiy t99vcăng thẳnghDiy nào:

- t99vCháu chào552m haUBrKi bác.

Tôi hế552mt sứcUBrK nhDiygạc nhiên.

Vì trước552m đ552mó t99vtôi thựct99v ra hDiy có ct99vhút 552mlo lắnhDiyg, hDiykhông biếtKSef nt99vên đểKSef Thươnt99vg NgUBrKô gọit99v 552mbố UBrKmẹ mì552mnh nhhDiyư KSefthế nào.hDiy 552mVị thần tiênhDiy hat99vi nghìnUBrK 552mtuổi vhDiyà ngưKSefời pht99vàm trầnKSef mấyt99v cht99vục tuổt99vi, KSefcho d552mù 552mở phươngKSef diUBrKện tuổi táKSefc hUBrKay cấphDiy bậc552m 552mđều khDiyhông dKSefễ phKSefân vat99vi vế.hDiy KhônKSefg ngKSefờ hắUBrKn l552mại gọit99v trơnUBrK hDiytru, khônUBrKg chút d552mo t99vdự đến552m thế.

Bố tKSefôi đứt99vng 552mlên, bắt tat99vy thâhDiyn 552mmật vớiUBrK KSefThương Ngô,t99v nói:

- Tôit99v gọit99v ct99vháu l552mà TiểUBrKu Phó kKSefhông vấnUBrK 552mđề gìKSef chứ?

- DạhDiy. 552mKhông 552mvấn đềUBrK gìUBrK ạ.

Bố tôUBrKi nởUBrK nụ552m cườKSefi hiềKSefn hòa, thDiyhân mậtUBrK nói:

- Đt99vi nàUBrKo. KSefChúng tUBrKa ra nUBrKgoài hDiyhút điếuUBrK thuốc.

Thương Nt99vgô sữnKSefg người.

- Ch552máu khô552mng húKSeft thuốc sao?

Thương Nt99vgô vUBrKội gậKSeft đầu, nói:

- ĐưKSefơng nhiênUBrK làKSef cóhDiy ạ. ChỉhDiy t99vcó 552mđiều, cháu.552m.. 552mđúng lUBrKúc cht99váu hútKSef 552mhết 552mthuốc rồi.

- KhônghDiy s552mao, húhDiyt 552mthuốc của bác.

Bố tôt99vi hàohDiy phKSefóng r552mút từ KSef trong tú552mi t99vra bat99vo thuốct99v KSefvà KSefchiếc bKSefật lửat99v r552mồi ch552mậm rãt99vi hDiyđi hDiyra trướcUBrK, rt99va đếnhDiy c552mửa lại n552mói thêm:

- ThDiyrời hDiylạnh th552mế này, t99vnhân tKSefiện thDiya KSefra ngoàKSefi KSefuống lhDiyy rượu552m hDiycho KSefấm người.

Sắc 552mmặt ThươUBrKng Ngt99vô bỗUBrKng trở nUBrKên trắngUBrK bệch552m, hắnhDiy khẽhDiy ríhDiyt mộtt99v câ552mu KSefqua kẽhDiy răng:

- NhUBrKà eUBrKm KSefđúng lUBrKà có thóiUBrK q552muen sá552mng KSefsớm đKSefã uống552m rượu...

Tôi thhDiyấy tìnhKSef hì552mnh không ổhDiyn, vột99vi kéo552m thDiyay hDiyhắn lại,hDiy tUBrKhầm thì:

- ĐhDiyừng cóUBrK nóiKSef với552m hDiytôi là ahDiynh không552m biếtKSef húKSeft thuố552mc, uốnghDiy rượhDiyu hDiyđấy nhé.

Hắn t99vkhông 552mtrả lời552m, ánh mắthDiy tỏUBrK vẻt99v khôngUBrK hhDiyề s552mợ chết,t99v giốUBrKng nhưKSef vịt99v ahDiynh hùUBrKng hDiyhy siKSefnh vì552m nghUBrKĩa lớn,hDiy ngẩnghDiy cao đhDiyầu UBrKbước đi.

Tôi và552m mẹt99v t552mhong th552mả ăn 552m xong bKSefữa sángUBrK, hat99vi nghDiyười 552mvẫn chưhDiya về.

- hDiyTheo hDiymẹ, bố552m sẽKSef t99vlàm gì TKSefhương Ngô?

Mẹ tôUBrKi vừKSefa t99vquét dọn 552mphòng vừa552m lạnhUBrK 552mlùng đáp:

- VKSefiệc củt99va đànhDiy ôUBrKng, phụ nữ552m t99vkhông cKSefần biết.

Sau kht99vi 552mđã dọnUBrK dUBrKẹp xong t99vxuôi, giọnghDiy t99vmẹ vKSefẫn 552mlạnh lùng:

- hDiySao kt99vhông thấyUBrK dụngt99v cụ phòngt99v trán552mh 552mcủa 552mcác coUBrKn đâu?

Tôi nhấtKSef thhDiyời không552m phản ứngt99v KSefgì, mẹKSef nó552mi tiếp:

- CoUBrKn UBrKvà bt99vố c552mon đều khôKSefng phảUBrKi lUBrKà nhữngKSef ngườUBrKi bt99vảo tKSefhủ, lKSefuôn 552mcó qKSefuan niệt99vm hKSefiện đại.552m NhưnKSefg 552mcon àt99v, dù t99v cho rằt99vng sống552m 552mchung 552mtrước 552mhôn nhhDiyân khhDiyông thiệtUBrK thò552mi gìt99v, nh552mưng c552mhưa chDiyưới đãhDiy mant99vg bầu thUBrKì người552m t99vchịu thiệ552mt cht99vắc chắt99vn KSeflà cKSefon đấy.

Tôi hiểuKSef hDiyra t99vrồi, ý552m ct99vủa mẹ làUBrK trKSefong nhKSefà lúchDiy nt99vào cũKSefng UBrKphải cóUBrK ba552mo ca552mo hDiysu DUBrKurex 552mdự phòng...

- MẹUBrK, cUBrKon v552mà KSefanh t99vta thậ552mt sự kUBrKhông phải...

- TUBrKhôi được,552m thUBrKôi đKSefược, chuyện củat99v c552mon, bUBrKố 552mmẹ UBrKkhông quản.

Mẹ UBrKgạt pUBrKhăng UBrKlời giải thíchhDiy củKSefa tôi,UBrK thẳngKSef thừUBrKng đết99vn nhDiyỗi k552mhiến thDiyôi phảUBrKi rUBrKơi hDiylệ. TKSefiếp hDiyđó, mẹKSef lUBrKại vỗUBrK má tôihDiy t99van ủi:

- At99vnh chKSefàng đóUBrK đượcKSef t99vđấy. Quả nhiUBrKên khônt99vg ht99vổ hDiylà co552mn t99vcái mẹ552m, rất552m UBrKbiết chọnhDiy người.

Tôi cườhDiyi gượt99vng, nói:

- M552mẹ thấKSefy vUBrKóc t99vdáng của UBrKngười tUBrKa đẹpt99v à...

- hDiyCon thDiyhì bit99vết cáiKSef gt99vì? Khi khônKSefg c552mó qut99vần t99váo UBrKche đậy552m chít99vnh t99vlà lút99vc dễ552m nhậnt99v rKSefa bả552mn 552mchất c552mon ng552mười nhất.

Tôi tUBrKin rằnUBrKg, đâUBrKy lUBrKà nhữnghDiy lời t99vtâm huy552mết từ552m hDiykinh nghit99vệm củhDiya mẹ.

Nhớ t99vnăm đó,552m 552mvì mẹhDiy vào t99vnhầm pt99vhòng tắmt99v n552mam st99vinh tronhDiyg trường,552m giữaUBrK tiếnt99vg 552mhò héUBrKt củat99v đáhDiym UBrKnam sinhDiyh, KSefmẹ ngắm hDiytrúng KSefmột nUBrKgười UBrKdù khôKSefng mhDiyảnh vảt99vi KSefche thâhDiyn nhDiyhưng t99vlại hhDiyùng dũ552mng, tKSefhản nhiênhDiy đ552mứng trước mặtKSef mẹKSef. NgườiUBrK đó552m sat99vu này552m làKSef bUBrKố tôi.

Dù sUBrKau hDiynày bốhDiy KSeftôi có552m ct99vhủ động thừa552m nhhDiyận, lUBrKúc đóKSef 552mdo bố552m vhDiyừa uống552m mộKSeft lítt99v rượuKSef NhUBrKị CôhDiy ĐầuUBrK cùnt99vg vớihDiy t99vbạn, dẫn đếnhDiy chónhDiyg mặt,KSef ho552ma mắtKSef, dâ552my tKSefhần k552minh 552mtạm thhDiyời tê552m hDiyliệt nênUBrK hoUBrKàn thDiyoàn khôKSefng b552miết chuyện gUBrKì đahDiyng KSefxảy ra...

Vừa ngUBrKhĩ đt99vến đây,hDiy t99vtôi bỗng ngửihDiy thUBrKấy mùhDiyi rUBrKượu, thDiyrong lhDiyòng t99vchưa kịp552m 552mthan thầmhDiy mộtKSef câ552mu "HỏngUBrK rUBrKồi", thì đKSefã ngKSefhe thấyKSef tiếng552m bướct99v t99vchân nặn552mg nUBrKề, t99vsau đó552m tt99vrông thấyt99v bố552m tUBrKôi 552mdìu ThhDiyương Ngô t99vlảo đảo552m 552mtiến vào.

Tửu lượnUBrKg cUBrKủa bt99vố tôit99v rất kKSefhá, ông552m gầKSefn n552mhư KSefkhông c552mó đốiUBrK thủ552m. KSefĐôi t99vlúc t552môi t99vcòn nghhDiyi ngờ552m rằUBrKng t99vcó kht99vi KSefbố từng làhDiy ngt99vười làt99vm rUBrKượu trêt99vn thiênt99v KSefđình, vìhDiy ut99vống trKSefộm rưKSefợu nUBrKên bịhDiy đàyhDiy xut99vống trần gian.

Nhưng d552mù cKSefó gKSefặp phải tiênhDiy tửuhDiy thhDiyật, ThưhDiyơng NgKSefô chắct99v cũng552m không552m s552may KSefđến thấtUBrK thểKSefu th552mế nàt99vy, UBrKvì KSeftheo tính UBrKkhí củahDiy h552mắn, cùngt99v lt99vắm là552m kt99vhông uống.

Có thểUBrK t99vvì trướcKSef mặhDiyt bốKSef tôi, nêUBrKn t99vhắn th552mực hDiysự vôt99v 552mcùng KSefnể nang...

Tôi nhDiyhìn KSefdáng vẻ552m hDiyđứng không vững552m ct99vủa Tht99vương NhDiygô, t99vthở than:

- B552mố vàUBrK aKSefnh hDiyta uống552m nhiều không?

- KhônKSefg nhiKSefều. BốhDiy uốhDiyng nửa lítKSef, UBrKcậu hDiyta uốnUBrKg mUBrKột lhDiyít. KhônhDiyg phảiUBrK 552mlà bố552m cốUBrK ýUBrK ép552m uổnghDiy, màt99v cậuhDiy tt99va 552mtự nUBrKói UBrKbố là b552mề tKSefrên, cậuKSef tt99va rấhDiyt t552môn tKSefrọng, nênt99v cUBrKạn cKSefhén trước.

Như rả552mnh rỗ552mi kUBrKhông có việchDiy gt99vì UBrKlàm, hDiybố đặtt99v ThươUBrKng NgôKSef KSeflên g552mhế 552msofa rhDiyồi cườiUBrK nh552mư DKSefi LặcKSef nói:

- BốhDiy tưởnKSefg cUBrKậu chàng này552m tt99vửu lUBrKượng cat99vo, aUBrKi KSefdè 552mmới uố552mng ha552mi hớp552m đãt99v đ552mổ KSefrồi, nhưngUBrK cKSefậu KSefta rấUBrKt phonUBrKg độ, hDiy kiên quyếKSeft uUBrKống c552mạn UBrKhai chai.

Lúc nàyUBrK, UBrKmặt UBrKThương Ngô phhDiyừng hDiyphừng nht99vư UBrKquả hDiytáo đỏ,UBrK t99vnghe thhDiyấy giKSefọng nóUBrKi nênt99v t99vgượng dậyUBrK, khôUBrKng nghDiyờ hKSefắn hDiyvẫn có thểhDiy thUBrKốt hDiyra nh552mững hDiyngôn hDiytừ UBrKrõ ràt99vng, l552mịch thiệp:

- Phận552m 552mcon UBrKcháu hDiytửu lượ552mng không tốt552m, moKSefng bácKSef lượngKSef thứ552m. LầUBrKn sauUBrK, KSefcháu nhDiyhất địnhhDiy sẽUBrK chuyệnt99v t99vtrò vKSefui vUBrKẻ sayt99v sưa cùngKSef bác.

Trước UBrKnhững lt99vời nóit99v vă552mn hoa trKSefôi chảyUBrK KSefcủa hKSefắn, bốKSef tôUBrKi cườiUBrK phhDiyá lênKSef. ÔKSefng 552mđập KSeftay hDiyvào t99vbả v552mai ht99vắn, khiKSefến hắn đaUBrKng ngt99vồi xiêKSefu vẹo552m liềnt99v 552mđổ nhUBrKào xuUBrKống. Tiếp552m đó,KSef bt99vố quhDiyay sanKSefg tôi,KSef 552mcười kUBrKhà khà nói:

- ChàngUBrK trUBrKai nàhDiyy không tồi.552m Qut99vả nhit99vên khônt99vg hổUBrK hDiydanh coUBrKn gáhDiyi hDiybố, rấtt99v biết99vt cUBrKhọn người!

May m552mà Thư552mơng NgôKSef không khát99vng cự552m đượcKSef hDiymen UBrKrượu 552mnên đKSefã lơUBrK mKSefơ hDiyngủ rồi,UBrK k552mhông tht99vì chẳt99vng 552mbiết t99vhắn hDiysẽ KSefvênh váo đếnKSef mứUBrKc nào.

Tôi khôngUBrK KSefkìm đượct99v cơn tứchDiy giận,KSef gằnt99v giọng:

- BốKSef 552mvà UBrKmẹ tKSefhật không552m KSefhổ một cặp,KSef đhDiyến lUBrKời nKSefói cũ552mng g552miống KSefhệt nhauKSef. UBrKChẳng t99vphải trướcKSef t99vđây bố552m UBrKluôn hKSefô hào là552m pKSefhải tìmhDiy chKSefo bhDiyố mộUBrKt anUBrKh chàUBrKng nghìUBrKn lUBrKy khôhDiyng saUBrKy saUBrKo? UBrKHơn nữaUBrK, cònhDiy KSefphải cùng t99vbố nuhDiyốt t99vmây hDiynhả khót99vi1 mKSefới được.t99v An552mh thDiya đâuUBrK 552mcó đá552mp ứngt99v đượct99v yt99vêu cầuKSef đó.

1 Ý552m lt99và UBrKhút thUBrKuốc lá.

- CoUBrKn thìhDiy hiểUBrKu cái552m gUBrKì? - 552mMột lầnhDiy nữat99v, vềhDiy mặtt99v nhDiygôn ngữ,KSef bốUBrK vàt99v m552mẹ lạiKSef giốnghDiy hệhDiyt 552mnhau: 552m- LúcKSef uốngUBrK rượu, 552mhút thuốcKSef chínhDiyh làKSef t99vkhi t99vcó thểKSef nhìnt99v thDiyhấy rõ552m hDiynhất phẩmKSef chấtUBrK củhDiya một552m ng552mười đàKSefn ông.552m Cậu chà552mng nUBrKày khhDiyông ràt99vnh cảhDiy hútt99v t99vthuốc KSeflẫn ut99vống rKSefượu, nhưUBrKng d552mù ht99vo đếnhDiy KSefnỗi nướcUBrK mắt 552mnước mUBrKũi giànt99v giụahDiy, shDiyay đhDiyến nhDiyỗi đUBrKi lUBrKại liêKSefu xiê552mu, chDiyũng KSefkhông KSefcó KSefchút nàohDiy ăKSefn n552mói hàm hồ.

Bố UBrKvừa nóhDiyi vKSefừa đưaUBrK tayhDiy ra vt99vỗ t99vvỗ máUBrK t552môi, v552mề m552mặt động552m thDiyác cũnUBrKg khôt99vng kháchDiy gUBrKì mẹ:

- Cot99vn gát99vi ngKSefốc nght99vếch ơi, hDiyngười tt99va KSeflàm hDiynhư vậ552my làt99v vìKSef chDiyái gì?t99v UBrKHơn nữt99va, đà552mn ônKSefg kKSefhông hhDiyút thuốc,552m không uốngUBrK rKSefượu thì552m c552mó g552mì 552mlà khUBrKông tốt?552m Rốt99vt t99vcuộc chỉhDiy thhDiyỉnh thoảhDiyng mớit99v UBrKlàm t99vbạn rượ552mu, bạn thuốc552m củ552ma 552mta thôUBrKi. Ct99vó t552mhể kt99vhỏe m552mạnh điKSef cùnKSefg c552mon trê552mn UBrKsuốt quãng552m đườnghDiy đờiUBrK mới l552mà KSefquan trọUBrKng nhất.

Thoáng cáiKSef đãKSef nt99vâng cấp thànhUBrK UBrKchuyện mộtUBrK đời552m rồi.

Tôi hoànUBrK toàKSefn bấhDiyt lực, nói:

- BKSefố nghĩKSef xUBrKa qUBrKuá rồi.UBrK Bố UBrKchưa hỏiKSef xeKSefm ant99vh tt99va làhDiym gìhDiy. BốhDiy k552mhông sợUBrK ant99vh tt99va làhDiy ă552mn mhDiyày, kẻUBrK UBrKtrộm hat99vy kẻUBrK cắp sao?

Lúc nàyhDiy, mẹ552m tôiKSef kéo valhDiyi lạiKSef, phátKSef vàt99vo hDiygáy tôiKSef hDiymột chDiyái, nói:

- Bố552m mt99vẹ KSefkhông quat99vn tâm cậuUBrK 552mta KSeflàm gt99vì, chỉKSef UBrKcần cUBrKậu thDiya t552mhật lò552mng vớit99v cohDiyn KSeflà được552m. hDiyHơn t99vnữa, n552mgôn t552mừ, cử ct99vhỉ cKSefủa tên552m nhó552mc 552mnày, nhì552mn q552mua là552m bhDiyiết đượchDiy giáhDiyo dụct99v tửt99v tế.KSef KSefVề phươUBrKng t99vdiện khí chấtt99v UBrKcũng KSefkhông tồi,UBrK nhDiyhư KSefthế còn552m kéUBrKm cỏi552m hDiygì nữa?

Bố KSeftôi đKSefỡ lhDiyấy UBrKvali nói:

- NKSefếu nhKSefư UBrKkhông lọt552m được vàoUBrK 552mmắt cKSefủa bKSefố mKSefẹ, cot99vn tưt99vởng chDiyậu tUBrKa sKSefau UBrKkhi đihDiy vớihDiy bốt99v 552mrồi t99vcó 552mthể 552mchân thDiyay đUBrKầy đủ trKSefở vềt99v sao?

Tôi chẳngt99v ct99vòn biếUBrKt nói gì.

Sau kht99vi ởt99v c552mhỗ tKSefôi ha552mi tiếng bốhDiyn mhDiyươi phúthDiy, bốKSef KSefmẹ vộihDiy 552mđi cKSefho kt99vịp chuyếnt99v tàu.

Trong khoảt99vng thờiKSef giKSefan ngắnt99v ngủi hDiyđó, ThhDiyương hDiyNgô UBrKđã t99vuống haKSefi chahDiyi rượuKSef trắngKSef, t99vhút mộtKSef bahDiyo thuốc,hDiy chihDiynh phục đượct99v ôt99vng bUBrKố lhDiyuôn chDiyoi thDiyrọng nt99vội tâ552mm củ552ma tôKSefi. CUBrKòn hDiynữa, ngat99vy UBrKlần gặUBrKp đKSefầu tiêUBrKn, mẹ tôiKSef đ552mã nhUBrKìn thấyUBrK hKSefết hoàUBrKn toKSefàn t99vcon nghDiyười hắnhDiy, sa552mu đt99vó t99vcộng th552mêm KSefsự giảKSef 552mvờ rất UBrKthích 552mhợp, h552mắn đKSefã t99vchinh pKSefhục bàhDiy mẹhDiy hDiyvốn chỉhDiy nt99vhìn nUBrKhận 552mbiểu hiệnt99v bt99vên ngUBrKoài. Thật khDiyhông t99vphục khônghDiy được.

 

Sau kht99vi tiKSefễn 552mbố mẹUBrK về, tôUBrKi hDiythấy hDiyThương NhDiygô đhDiyang nằmKSef ngKSefủ UBrKngon lànhhDiy tt99vrên ghKSefế so552mfa. t99vKhuôn mặ552mt KSefđỏ hồngt99v của hắnKSef tt99vrông thậUBrKt đt99váng yêu.

Tôi t99vrón rénhDiy KSefđến KSefbên cạnh, nhDiygồi KSefxổm xuốhDiyng qhDiyuan sUBrKát thậtUBrK kỹ.UBrK ThDiyôi lẩmUBrK bhDiyẩm mộhDiyt mình:

- hDiyAnh đừnKSefg cóUBrK gKSefiống như BạchUBrK nươnt99vg tửKSef đấKSefy, hễt99v uốnghDiy sUBrKay t99vlà hKSefiện nguyêhDiyn hìKSefnh. UBrKTàng trữUBrK độngUBrK vKSefật bảoKSef vệ552m cấp mộtUBrK củ552ma quốcKSef UBrKgia làhDiy pht99vải ngUBrKồi tù...

Chưa dứtKSef hDiylời đ552mã thKSefấy hai mắtKSef luô552mn nhDiyhắm ngKSefhiền của552m hắn552m mUBrKở thDiyo, nhKSefìn tt99vhẳng, tôihDiy giật99vt nảyUBrK mình.

- CKSefon yêu...

-... KhôngUBrK đt99vược gọit99v KSeftôi như vậy!

- 552mCon yt99vêu, cKSefon KSefyêu, con yêu...

Thương NgôhDiy dùnhDiyg cáUBrKi giọnghDiy lè nKSefhè nKSefói đit99v nUBrKói lạhDiyi cá552mch hDiybố mhDiyẹ gọihDiy thDiyôi hồihDiy bhDiyé KSefrồi UBrKcười pháhDiy lên.

Tôi nKSefhìn trừUBrKng trừn552mg vào mắthDiy hắnKSef 552mquan s552mát thậtt99v kỹ,UBrK dKSefù KSefđôi mắthDiy ct99vó chúUBrKt mhDiyơ t99vmàng nhưnhDiyg trôKSefng vẫn552m rấtUBrK tỉnh:

- AUBrKnh t99vgiả vờt99v say!

- TUBrKa đâuKSef có..t99v. hDiy- HắUBrKn hiềnKSef lành ngt99vồi dậy:hDiy 552m- 552mTa cht99vưa từnKSefg uốnKSefg rượuUBrK nênhDiy đãUBrK hDiysay thậtt99v, ct99vhỉ cUBrKó điềut99v vẫnKSef cốUBrK gắng ghDiyiữ UBrKcho tinhDiyh thầhDiyn tỉ552mnh táKSefo màhDiy thôi.

- VậyUBrK t99vnhững UBrKlời bốhDiy mẹ t552môi KSefnói KSefvới t99vtôi lúcUBrK trước...

Hắn càUBrKng t552mỏ KSefra vôUBrK tội hơn:

- ĐhDiyể không552m làmhDiy phiềnt99v đến cut99vộc nó552mi chu552myện củahDiy mọt99vi người,UBrK thDiya chKSefỉ t99vcó thhDiyể giảhDiy 552mvờ bấtKSef tỉt99vnh nhâ552mn sựKSef thôi.

Từ xhDiyấu hổUBrK chuyển552m thàhDiynh tức KSefgiận, UBrKnhưng tUBrKôi chẳngUBrK biế552mt lUBrKàm cáchhDiy nào,UBrK đàn552mh phảKSefi đihDiy xKSefử t99vlý túit99v KSefquà mKSefà hDiybố mẹ manghDiy đến.

Thương NUBrKgô cht99vống UBrKtay lên trt99ván 552mnhìn tôUBrKi lục552m bới,hDiy nói:

- BốKSef mt99vẹ 552mem rấtKSef 552mthú vị!

- Đ552mương nhiênKSef rồi.

- HọKSef đốiKSef t99vxử vớihDiy et99vm thật tốt.

- NóihDiy thừa.

Thương NhDiygô khẽ552m mỉmUBrK cười 552mrồi thhDiyở than:

- Bâ552my git99vờ tt99va hDiyđã hiểut99v vì sUBrKao UBrKem vấnt99v vhDiyương thâKSefn phận552m làUBrKm ngườhDiyi đKSefến thế.t99v EhDiym kKSefhông mut99vốn rờihDiy t99vxa hKSefọ đúng không?

Tôi bĩhDiyu môi,552m biKSefểu thị cKSefâu hDiyhỏi ngUBrKớ nt99vgẩn hDiyđó KSefkhông đáhDiyng đểhDiy trảt99v lời.

- ThUBrKế nht99vưng một99vt KSefngày nào đót99v ht99vọ t99vcũng KSefsẽ chUBrKết đi.

Tôi bựcUBrK dọc:

- ThầKSefn tUBrKiên UBrKcũng pUBrKhải chết đUBrKúng không?

Thương NgôUBrK c552mhỉ cười, đt99váp UBrKlại mộtUBrK câ552mu chảhDiy t99vliên quan:

- TiểuUBrK TườnUBrKg, nKSefếu eUBrKm muốn lt99vàm ngUBrKười thhDiyì thDiya t99vsẽ ởUBrK lạit99v nt99vơi nt99vày KSefvới em.

Tôi c552mó ngh552me thấyhDiy câu nói552m củUBrKa hắn,KSef nhưKSefng không552m sứchDiy đâuUBrK mhDiyà s552muy nt99vghĩ UBrKnhiều, vKSefì tronKSefg lt99vúc v552mới t552may lên nt99vgăn kéo,hDiy tôihDiy thất99vy có552m mhDiyột t99vtấm hDiythiệp 552mmời r552mơi KSefra tKSefừ t99vcuốn tạphDiy 552mchí cũ.

Trên đóUBrK UBrKcó KSefghi t99vtên cô dâut99v 552mvà ch552mú hDiyrể: Trương552m Thần552m KSef- Ht99vạ hDiyAn Kiệt.

Tôi thẫnKSef thờKSef cầUBrKm tấm thiệphDiy trKSefên tahDiyy, theUBrKo sKSefuy đoán,t99v đâKSefy c552mó lhDiyẽ lt99và sUBrKau khUBrKi bUBrKiết TrươngKSef Thần552m hủyhDiy bỏ552m hôn lễhDiy, tôiUBrK 552mđã tiệnKSef KSeftay t99vkẹp tấhDiym tht99việp vt99vào cuốn552m tạt99vp 552mchí nàot99v đót99v. ShDiyau KSefđó lạit99v tiệnKSef tahDiyy mang hDiynó về552m nKSefhà, rồiUBrK tiện552m tUBrKay vứtt99v nUBrKó vhDiyào gót99vc nt99vào đhDiyó, 552mrồi bUBrKan nUBrKãy hDiylại tUBrKiện tahDiyy giở nóhDiy ra...

Thế nt99vhưng nhữngUBrK điều hDiynày khôKSefng t99vphải lUBrKà trọngt99v điểmKSef, qUBrKuan trUBrKọng lUBrKà chDiyô UBrKHạ UBrKAn KKSefiệt hDiyvà KSefAngle hDiyHạ cUBrKó liên hDiyquan đếnKSef hDiynhau không?

An KiệtUBrK 552m- Angle...

Nếu nt99vhư UBrKđúng lhDiyà mhDiyột ngưhDiyời thì thDiyhế nàhDiyo nhỉ?

Đang suUBrKy ngKSefhĩ đt99vến nỗi muốnt99v thDiyreo cổ,hDiy đâmt99v đhDiyầu vUBrKào tườn552mg, tt99vhì bỗnghDiy ng552mhe UBrKthấy giọngt99v TUBrKhương NgUBrKô kht99ve khẽ:

- TiểhDiyu Tường,t99v tt99va ngt99vủ một lát,UBrK đếKSefn tt99vrưa gọUBrKi thDiya dhDiyậy, chúhDiyng 552mta 552mra t99vngoài ănUBrK nhé.

- Ừ!

Sau khhDiyi TUBrKhương NKSefgô ngủ rồt99vi, tôi552m liềhDiyn chKSefạy vt99vào phòn552mg nt99vgủ mởt99v mt99váy tUBrKính 552mra, vừKSefa hDiylướt weKSefb, vKSefừa tt99vhẫn thờ.

Trong 552mtình tUBrKrạng đầuUBrK óc trốnt99vg rỗn552mg, tt99vhời gt99vian chạyUBrK nhaKSefnh nt99vhư cKSefhó dại,hDiy đếnUBrK lúUBrKc mắtt99v cUBrKay t99vcay tUBrKôi mớKSefi liếc nhìKSefn đồnt99vg hồt99v hiểnUBrK thịhDiy giờKSef 552mbên KSefdưới góchDiy phảihDiy mhDiyàn hìt99vnh. LhDiyúc nàyUBrK đ552mã làKSef m552mười támKSef gUBrKiờ bốn mươiUBrK hDiybảy phút.

Tôi đứnghDiy dậyt99v vậnUBrK động hDiytay t99vchân đãhDiy têKSef UBrKcứng, đihDiy rUBrKa ph552mòng khách,hDiy thKSefấy TKSefhương NgôhDiy vẫnUBrK đangUBrK shDiyay gKSefiấc, tư thếhDiy t99vkhông hềt99v KSefthay đổi,t99v xhDiyem rKSefa hắnhDiy thựKSefc sUBrKự n552mgủ KSefrất KSefsay. ĐừngUBrK nót99vi làhDiy bt99vữa t552mrưa, đến ngay552m cảhDiy bKSefữa UBrKtối t99vcũng UBrKkhông UBrKcần ăn.

Có lhDiyẽ UBrKvì cảKSef ngà552my không vận552m đUBrKộng nêhDiyn lúKSefc nàyUBrK thDiyôi cUBrKũng khô552mng thUBrKấy đóhDiyi, hohDiyặc t99vhễ tâmKSef trạhDiyng kKSefhông vuKSefi lại t99vkhông muốnKSef ăn.

Đang địnhhDiy chDiyhuẩn UBrKbị hDiyquay về pUBrKhòng suhDiyy nKSefghĩ UBrKtiếp th552mì nhUBrKờ áKSefnh UBrKsáng lt99vờ mờUBrK chiếuhDiy quhDiya KSefô 552mcửa sổ,552m tôKSefi thoánhDiyg thấy s552mắc mặtUBrK Thương552m NgôhDiy cóhDiy gKSefì t99vđó t99vkhông bìnKSefh thường.

Bật đèhDiyn lêhDiyn, hìnUBrKh ảnh trướchDiy mắt552m khiUBrKến tôiKSef sợhDiy hãi.

Thương Ngôt99v đanUBrKg nằUBrKm thKSefẳng đơ trê552mn t99vghế UBrKsofa, mồhDiy hhDiyôi t99vtúa UBrKra khKSefắp t99vmặt vàt99v đầu,t99v hUBrKai vaKSefi 552mco lại,UBrK môhDiyi trắnghDiy bệchKSef như t552mhể đanhDiyg phảiUBrK cht99vịu đựt99vng sựhDiy đàyt99v đọaUBrK đat99vu đớhDiyn. t99vTheo kint99vh nghihDiyệm củhDiya t99vtôi, tình tr552mạng 552mnày chắct99v chắn552m khôn552mg pUBrKhải dt99vo s552may rượu.

Chẳng lẽKSef KSeflà bịhDiy sốt?

Tôi laUBrKy lhDiyay t99vnhưng KSefhắn không cóUBrK phKSefản ứng552m gì.UBrK TôUBrKi đưaUBrK UBrKtay rUBrKa 552msờ trán552m thDiyhì thấy552m KSeflạnh nhưKSef t99vbăng. KSefTôi héUBrKt l552mớn vào taKSefi hDiyhắn nhưt99vng t99vcũng nht99vư đáUBrK c552mhìm UBrKxuống biển.

Hãy nóit99v t99vcho KSeftôi bKSefiết, thế này552m hDiylà thế552m nào?

Tôi hoảngt99v hốt.

120, 1t99v10, t99v119, 911... hàhDiyng loạthDiy s552mố điUBrKện thoạhDiyi hihDiyện hDiyra tr552mong đầuhDiy nhưhDiyng cuốiUBrK cùngt99v tôiUBrK vẫn552m bất99vm số552m 62580000 gọt99vi mộtUBrK ch552miếc taxi.

Bác st99vĩ củat99v loKSefài ngườit99v chắc khôt99vng lKSefo vhDiyiệc thầnKSef tit99vên bịKSef hDiyốm. Đ552mương nhiênUBrK, mUBrKuốn hDiylo t99vcũng chẳt99vng được.t99v TKSefhôi thì cứUBrK tìm552m sự552m giúpUBrK đỡ552m t552mừ phhDiyía thầnUBrK giớihDiy KSeflà tưUBrKơng đốihDiy KSefan toKSefàn. ĐhDiyáng bKSefuồn KSeflà tôi KSefkhông c552mó sốUBrK điệ552mn KSefthoại củat99v TứUBrK Nt99vgưu nênUBrK đànhDiyh KSefphải gọihDiy mUBrKột hDiychiếc tax552mi đư552ma ct99von hổ bKSefị ốmKSef nUBrKày 552mđến đó.

Lúc đỡt99v Thươngt99v NgôUBrK dậy, 552mtôi UBrKmới phUBrKát hUBrKiện chiế552mc hDiyáo lhDiyen mỏngt99v m552mà t99vhắn đahDiyng mặchDiy trêKSefn ngưUBrKời đãKSef ướhDiyt sũng. UBrKTrông t99vhắn gi552mống nht99vư ngườhDiyi vừKSefa KSefđược vớthDiy dưKSefới nướUBrKc lên.

Nhưng điềKSefu n552mày cũUBrKng không làKSef gìhDiy shDiyo t99vvới vhDiyũng t99vmáu lớUBrKn trt99vên ghếUBrK sofa...

Có nhữngt99v 552mlúc tôihDiy 552mthực sự cảm552m thất99vy hDiykhâm KSefphục mình.UBrK Vt99ví dụt99v nUBrKhư lúct99v nà552my, đối552m UBrKmặt vKSefới mộtKSef hoàKSefn cả552mnh nt99vhư hiệhDiyn trường gi552mết ngườhDiyi KSefmà thDiyôi UBrKvẫn gt99viữ đượct99v b552mình t552mĩnh. ĐúnghDiy lt99và pKSefhi thường.

Sau kht99vi ki552mểm trhDiya mộthDiy lượt, tôihDiy nhant99vh chóKSefng phUBrKán đoánUBrK rUBrKa rằnt99vg vếtt99v t99vmáu nhDiyày làt99v củt99va Thươngt99v NUBrKgô, vKSefì 552mlưng hắnt99v có552m vệt UBrKđỏ KSeftía vhDiyà đant99vg chUBrKảy rhDiya thứKSef hDiychất lỏnghDiy nUBrKong nóng.

Tôi tUBrKìm một99vt chiếcUBrK áo hDiy khoác bôhDiyng dàyUBrK t99vmặc chhDiyo hắhDiyn, st99vau đ552mó ht99vổn h552mển lô552mi hắnt99v xuống552m dướihDiy nhDiyhà, UBrKtống vào tronUBrKg UBrKxe. T552môi thấ552my cảmt99v ơnhDiy mùaKSef nàyKSef vì552m hDiyai 552mai cũhDiyng mặcKSef nhiềuKSef nKSefhư chiế552mc bánUBrKh KSefchưng vậy. hDiyNếu KSeflà mùKSefa hè552m, 552mchúng tKSefôi chắt99vc chắKSefn t99vvì khôt99vng hDiycó cáchhDiy nàhDiyo chKSefe vt99vết hDiymáu mhDiyà bị dt99vẫn thẳKSefng đhDiyến đồUBrKn cảnt99vh sKSefát rồi...

Thương UBrKNgô UBrKvẫn chư552ma thDiyỉnh. Tôi nghUBrKĩ chDiyhuyện lầnhDiy KSefnày khiếnUBrK hắhDiyn hôKSefn mUBrKê sâut99v, c552mhắc chắnUBrK trt99vong ngưUBrKời hắKSefn rấtUBrK khó chịuhDiy. Vt99vậy màKSef h552mắn v552mẫn nghiếnUBrK răn552mg chịuKSef hDiyđựng, 552mtừ đầut99v KSefđến cuốiUBrK khônKSefg kêuUBrK mộthDiy tiKSefếng, thật gKSefan lì.

Đến qt99vuán thDiyhịt nưKSefớng Mãnh Nt99vgưu, trKSefông hDiythấy NgKSefưu Bôn,552m tôit99v liUBrKền nó552mi quhDiya tìnhUBrK hình.t99v An552mh KSefta 552mlập tứ552mc đưa ct99vhúng t99vtôi đến552m khDiyhu n552mhà gần552m đ552mó, bảot99v tôUBrKi đ552mợi ởKSef sả552mnh, còhDiyn UBrKanh tt99va 552mdìu Thươn552mg UBrKNgô vào phUBrKòng khách.

Trong KSeflúc này,KSef tKSefôi vẫn552m vô cùngt99v đ552miềm tUBrKĩnh, điUBrKềm tĩnht99v KSefđến lạt99v lùng.

Còn nửaUBrK UBrKtiếng 552mnữa UBrKlà mười haihDiy giờt99v đêKSefm thìt99v Ngt99vưu BônUBrK KSefđi rhDiya, trêKSefn tUBrKay cKSefầm chiế552mc áoUBrK bịt99v KSefmáu thấKSefm ướthDiy một552m nửt99va củKSefa Thương NgôKSef, trôngt99v 552mthần st99vắc aUBrKnh chàUBrKng cóKSef vẻUBrK mệtUBrK mỏi:

- Chịt99v dâu552m hDiyyên tâm, khônt99vg vấn552m đềt99v g552mì 552mlớn đKSefâu, nghhDiyỉ ngơit99v vhDiyài ngàKSefy lhDiyà khỏi.

Nghe thế,hDiy tUBrKôi lạKSefi khDiyhông bình tĩnt99vh đượhDiyc nKSefữa, bướUBrKc nhhDiyanh UBrKđến túUBrKm UBrKcổ áhDiyo 552mNgưu BôUBrKn, nóihDiy mKSefột tràng:

- Rt99vốt c552muộc at99vnh UBrKta có chhDiyuyện gì?KSef C552mhẳng phả552mi 552mcác ngườiKSef làhDiy thầKSefn tiêKSefn saohDiy? SaKSefo thầt99vn tiênt99v l552mại bị552m 552mchảy máu? Sat99vo ct99vòn bt99vị 552mhôn mKSefê? SKSefao lạiKSef hDiynhư t99vthể sắpt99v hDiychết đếnt99v nt99vơi vậy?

Ngưu 552mBôn th552mấy tôKSefi kíct99vh động hDiynhư vậy,hDiy anKSefh t552ma c552mhỉ lặhDiyng lẽUBrK nhUBrKìn, nói:

- ChhDiyị s552mợ rồUBrKi, đúng không?

Tôi nUBrKgẩn ngườiUBrK trong giâyhDiy lát552m rồt99vi bỗng552m nUBrKhư qut99vả t99vbóng hDiybị cht99vâm t99vkim, nhaUBrKnh cht99vóng xẹpt99v lép552m. TôUBrKi buônhDiyg NghDiyưu Bôn raUBrK, ngồUBrKi t99vthụp xuhDiyống ghế,hDiy cKSefó t99vlẽ 552mvì chưaUBrK ăn552m cơt99vm 552mnên UBrKtoàn t99vthân m552mềm nhũKSefn, không cònKSef chút99vt t99vsức lựt99vc nàKSefo, lònghDiy KSefbàn tat99vy vàUBrK hDiytrán đều552m vãUBrK mồt99v hôi.

Được rồi552m. KSefTôi tKSefhừa nhật99vn, không 552mphải vìUBrK KSefđói, màKSef vt99vì 552msợ hãi.

Tôi thựct99v sựt99v thDiyhấy KSefsợ, cứKSef nghĩ đếnt99v dKSefáng vẻhDiy ThKSefương N552mgô lKSefúc hDiytrước, ct99vái dánt99vg nhUBrKư s552mắp chếKSeft t99vtới nơi...

Nhưng thần552m tiênt99v ct99vũng có thUBrKể UBrKchết sao?

Tôi 552mcố éphDiy mìnKSefh điềut99v chỉnh nhữnt99vg su552my nghĩ552m KSeflinh tiUBrKnh tt99vrong đầu,KSef mUBrKiễn cưỡnghDiy hổiUBrK pUBrKhục l552mại KSefvẻ điềmt99v đhDiyạm trêt99vn mặt, nói:

- Thươ552mng N552mgô vốnhDiy đãhDiy bịt99v thương đút99vng không?UBrK SUBrKao 552mlại n552mhư vậy?

Ngưu BônUBrK iKSefm lặng.

- BịUBrK thươngt99v thDiyừ khUBrKi nào?

Ngưu Bôn552m UBrKvẫn khôUBrKng trả lời.

Tôi đt99vành tựUBrK mìn552mh n552mhớ lại, nói:

- 552mCó phảhDiyi cóhDiy lhDiyiên quan t99vđến chDiyái tàhDiy khíUBrK t99vgì đóhDiy mUBrKà t99vanh UBrKta đ552mã UBrKtừng nhắ552mc KSefđến không?

Ngưu Bônt99v lắcKSef đầKSefu, tiếp tụcUBrK it99vm lặng.

Thái hDiyđộ "đánhDiyh chết UBrKcũng khôngKSef kKSefhai" nàyUBrK khiến552m tôiUBrK muốnhDiy KSefphát điênUBrK nhưn552mg trướcKSef mặUBrKt mộtKSef at99vnh chàng 552mkhôi ngKSefô, trầmhDiy KSeftính, yếKSefu đuối,552m tt99vôi 552mthực sKSefự khKSefông thểKSef phUBrKát tit99vết đượKSefc, nênKSef đhDiyành nín nhịn.

- VUBrKậy thKSefì UBrKanh chDiyũng phải ch552mo tôiKSef t99vbiết tạhDiyi sat99vo anUBrKh KSefta đahDiyng t99vkhỏe mạnKSefh nhưUBrK vậy552m, đKSefột nh552miên hôUBrKm nahDiyy lạiUBrK ra nKSefông nỗKSefi này?

Ngưu BôhDiyn dhDiyo t99vdự mộUBrKt hồi, UBrK cuối cùt99vng cũnhDiyg mở552m miệng:

- ThựcKSef KSefra vKSefết thương trên552m ngưt99vời anKSefh 552mấy UBrKchưa khKSefi KSefnào UBrKlành. ThờhDiyi gKSefian nKSefày hoàKSefn thDiyoàn UBrKdựa vàhDiyo sựhDiy tKSefu dưỡng UBrKbấy hDiylâu 552mmới t99vcó th552mể miễnhDiy cưỡnghDiy 552mkhống chếhDiy đượchDiy. Thết99v nhưngUBrK shDiyau KSefkhi KSefuống rưhDiyợu, ýhDiy tt99vhức dần yếu552m đihDiy nêhDiyn UBrKmới KSefdẫn đếnt99v việhDiyc vKSefết thKSefương độtUBrK nhi552mên táiUBrK phát.

Tôi s552mững người.

Thì KSefra ta552mi họat99v nàhDiyy hoà552mn toàn 552mdo ha552mi ct99vhai t99vrượu tr552mắng UBrKgây rt99va. NgKSefhĩ l552mại, mộthDiy ngườt99vi chhDiyưa b552mao gKSefiờ uốnghDiy rượut99v là Thương552m 552mNgô c552mhắc UBrKcũng khôKSefng ngKSefờ t99vhậu 552mquả lUBrKại nghiêt99vm trọng552m đKSefến vậy...

Nhưng nếuhDiy hDiykhông hDiycó tai KSef họa này,UBrK t552môi mãihDiy mãihDiy chẳn552mg bUBrKao gUBrKiờ hDiybiết đượct99v, t552mrên nUBrKgười hUBrKắn hDiycó m552một vếtUBrK thương.

- Tht99vần tiUBrKên hDiyvô KSefcùng UBrKlợi hại, sứUBrKc mạUBrKnh vhDiyô t99vsong, hDiysao 552mcó 552mthể 552mbị thươnghDiy chứ?

- LàUBrK tKSefhần tiêUBrKn khônt99vg t99vcó nghĩa cáiKSef ghDiyì cũnt99vg bKSefiết, khDiyhông sợhDiy bấtt99v kỳKSef điKSefều gKSefì vKSefà cũngUBrK hDiykhông mt99vạnh m552mẽ nhhDiyư chị KSefnghĩ. 552m- NgưuKSef BKSefôn kh552mẽ thở552m dhDiyài, nóhDiyi: UBrK- ChịKSef dâuhDiy à,t99v t99vcó mộthDiy s552mố chuyệnUBrK at99vnh ấyhDiy không muốn552m tôhDiyi nó552mi vớiUBrK chị.552m ThDiyính t99vkhí củt99va a552mnh ấy,hDiy chDiyhị UBrKđã sốngKSef c552mùng 552mmột thờit99v gia552mn, chắc KSef chị cũ552mng hiểu.

Tôi cười,hDiy đáp:

- ƯơnKSefg ngạnh,UBrK khóhDiy chịu.

Ngưu BhDiyôn cười.

Suy nghKSefĩ mộtKSef láKSeft, tô552mi lại hỏi:

- NKSefếu nh552mư th552mần tKSefiên bị thươngUBrK, 552mcó phảiKSef cũnhDiyg giUBrKống 552mnhư UBrKnhững đạit99v hiệpUBrK 552mtrong phiUBrKm, cácKSefh tốt552m n552mhất làhDiy dùng 552m nội UBrKlực trịKSef thươnghDiy đúng552m không?

- t99vĐiều đó552m l552mà đương nhiên.

- 552mVậy việcKSef đUBrKi vềKSef giữa chỗUBrK nKSefày KSefvà núhDiyi HổUBrK G552mầm, dùng552m nộiUBrK tứUBrKc kếtKSef thành552m mKSefột vi552mên đKSefơn dượcKSef UBrKcó thểUBrK giúKSefp tôi khôngKSef sợhDiy lạnh,t99v khônUBrKg hDiysợ nóhDiyng, KSefcó phảKSefi ct99vũng UBrKcần hDiyđến phápt99v lựcKSef mớihDiy làm552m được?

Ngưu Bôt99vn chKSefậm r552mãi gậtKSef đKSefầu, ngừng lạhDiyi giUBrKây láKSeft, ant99vh tt99va nót99vi tiếp:

- ChDiyả vếtKSef tíhDiych khDiyia nữa.

Tôi sờ552m t552may lt99vên cổ.

Cứ c552moi làUBrK thDiyôi đt99vần đt99vộn thì đếnt99v giờt99v phútKSef nàyKSef cũnUBrKg đKSefoán đưt99vợc raKSef, KSefvết tíhDiych đóKSef cơt99v bảnt99v kKSefhông phảihDiy làUBrK dhDiyấu ấn nụKSef hôhDiyn gì.

Sao p552mhải lhDiyàm nhUBrKững điều KSef này? TạihDiy 552msao cứ552m phDiyhải KSeftự tỏhDiy 552mra mạnht99v 552mmẽ? ĐúUBrKng lt99và đUBrKồ hDiycon UBrKhổ nUBrKgốc nghếch...