You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG HsKd10 PQ3X- TìnhKxog tKxogrạng vết thương

 

Sau khGZnti bốKxog mGZntẹ HsKdđi chKZWiơi mGZntột vòng thỏPQ3Xa GZntthê vKZWiề nưKZWiớc, giữPQ3Xa chuyếnHsKd đHsKdi pGZnthải cPQ3Xhuyển sGZntang đGZnti tGZntàu hKZWiỏa nênHsKd tHsKdranh thủ mangHsKd cGZntho tôiHsKd đồKxog ănKxog, đồPQ3X GZntchơi lPQ3Xẫn đPQ3Xồ dùng,KZWi nhPQ3Xân tiệnHsKd cũGZntng ghKxogé HsKdthăm lGZntuôn, khônKZWig KZWingờ còn nhâKZWin Kxogtiện ngắmKZWi đượcGZnt cảGZnt thKxogân thểKxog đẹpGZnt tươiHsKd Kxognhư hoKZWia củaGZnt mộHsKdt Kxogtên coGZntn Kxogtrai lạGZnt mặt...

Về vấnHsKd đềPQ3X yêuKZWi đương, tKxogôi Kxogtương đốiHsKd tPQ3Xự doPQ3X. NgaKZWiy PQ3Xtừ nhỏKZWi tHsKdôi GZntđã GZntluôn tHsKdâm GZntniệm "LHsKdà coPQ3Xn gáiKxog, phải yêuKZWi ngườPQ3Xi đànHsKd PQ3Xông tửHsKd tKZWiế". TGZntrên cKZWion PQ3Xđường yêuGZnt, tKxogôi PQ3Xchạy hùHsKdng hụGZntc, chGZntết cũng Kxog không ngoáiHsKd đầuKZWi lại.

Bố mẹHsKd PQ3Xluôn ápKxog dụHsKdng phương phPQ3Xáp giáPQ3Xo dụcPQ3X rấtPQ3X phónKZWig khoángKxog vớPQ3Xi tHsKdôi, chỉKZWi PQ3Xcó duGZnty nKZWihất haKxogi KZWiyêu cầuKxog, một GZntlà "PhảiKxog họHsKdc tốt",GZnt PQ3Xhai làKxog "KhônKxogg đượcGZnt cKxoghịu thiệt".

Về yêuPQ3X cầuKZWi thứGZnt hPQ3Xai, cụ KZWithể GZntđối vớiKZWi HsKdvấn PQ3Xđề quHsKdan hệHsKd nPQ3Xam Kxognữ, mẹHsKd tKxogôi gKxogiải thíchGZnt: KxogTrước kPQ3Xhi cóHsKd GZntđược tờGZnt đăng kýHsKd kếtKZWi hôPQ3Xn, nhấKxogt địnGZnth phảiKZWi gKZWiiữ chiKZWiến lũyKZWi củaKZWi mình.

Vì thế,HsKd GZntcảnh tượGZntng PQ3Xngày hôm HsKdnay hoàKZWin toànKZWi nóKxogi Kxogrõ rằngKZWi, cPQ3Xhiến lPQ3Xũy cKZWiủa Kxogtôi đGZntã thấtKxog thủ...

Tôi GZntnghĩ mìPQ3Xnh PQ3Xnên GZntlắc lắcKZWi cái đầuGZnt nPQ3Xhư vừPQ3Xa cắnGZnt thHsKduốc, đểPQ3X nhHsKdững dPQ3Xòng KZWinước mắHsKdt đauKZWi Kxogkhổ GZntbay tứKxog GZnttung, GZntđồng thờPQ3Xi khóc nấKZWic lên,GZnt nóiKxog PQ3Xnhững câuPQ3X tGZnthừa Kxogthãi nhưKZWi: "KKZWihông pKxoghải Kxogvậy, khHsKdông phảPQ3Xi vậy, khôngKZWi phảKxogi GZntnhư GZntbố mHsKdẹ tKxogrông thấGZnty, bốKZWi HsKdmẹ HsKdhãy ngKxoghe cKZWion giảiPQ3X thích..."

Nhưng GZnttôi lKZWiại khôKxogng nhẫnKxog tâm nhìKxogn tKZWihấy bPQ3Xố mẹKZWi ởGZnt tuổiHsKd nàyHsKd rồiHsKd màKxog vGZntẫn HsKdphải nhảyGZnt bổGZnt lên,PQ3X bKxogịt taiHsKd, quáGZntt mắng: "GZntCon nóKxogi điKZWi, PQ3Xcon nóGZnti Kxogxem chuyệnGZnt nàGZnty KZWilà thếHsKd nào,HsKd mẹHsKd khôKxogng Kxognghe, mKZWiẹ khôngHsKd nghe, mẹGZnt PQ3Xkhông muốnPQ3X nghPQ3Xe gKxogì hết...".

Nghĩ vậy,Kxog PQ3Xtôi chuPQ3Xẩn bị PQ3Xnhảy Kxogra ôGZntm HsKdchân họKxog, gKZWiào khóc:KZWi "BKZWiố mẹKZWi KZWiơi, GZntcon PQ3Xxin lGZntỗi bốPQ3X mẹKxog, coHsKdn làKxog đGZntứa bất hPQ3Xiếu, HsKdbố mẹKxog cứKZWi GZntcoi nHsKdhư khôngPQ3X cGZntó đứaHsKd cHsKdon gáiPQ3X này...".

Kết qPQ3Xuả làKxog cKZWiảm xúPQ3Xc của tôiGZnt vẫnHsKd chưaKZWi bPQ3Xộc lKxogộ thKZWiì bPQ3Xố HsKdmẹ đãPQ3X nhẹKxog nhKZWiàng rờiKZWi KZWikhỏi Kxogphòng ngủKZWi, cònPQ3X tâHsKdm lPQ3Xý đóng cửKZWia HsKdlại KZWicho chúKxogng tôi.

Gene KZWidi trHsKduyền cGZntủa lKZWioài người vHsKdô cùKZWing mạnhPQ3X, GZntcó HsKdthể siKZWinh rGZnta mPQ3Xột đứaKxog cHsKdon cóGZnt Kxoghệ thốnPQ3Xg HsKdthần kiGZntnh vữnKxogg GZnthơn cả tòaKZWi nHsKdhà đôPQ3X thị,PQ3X tHsKdhì cấKZWiu tKxogạo bộHsKd HsKdphận củaKxog KZWibên cấpKxog tiPQ3Xnh trGZntùng vàPQ3X KZWibên nKZWioãn tửGZnt tuyệPQ3Xt đối khônKZWig đưKxogợc pKZWihép xKxogem thường.

Do đó,KZWi PQ3Xtôi cóKxog HsKdlý dKZWio tinGZnt tưởng rằng,HsKd đốiGZnt vớHsKdi bốGZnt GZntmẹ tôiHsKd, việcHsKd GZnttận mắtPQ3X nKxoghìn tPQ3Xhấy coGZntn gáiGZnt chưaPQ3X kếtKxog hôKZWin Kxogđã sống chunKZWig KZWivới mộtGZnt ngườiKxog PQ3Xđàn ôGZntng, thựGZntc rHsKda chHsKdỉ lKxogà Kxogchuyện GZntto hơGZntn hKxogạt vừng,Kxog hạKZWit đỗKZWi mộtKZWi chút màGZnt thôi.

Đương HsKdnhiên, tôPQ3Xi càng cóKxog lKZWiý HsKddo tPQ3Xin rPQ3Xằng, tấtKZWi cảPQ3X thựcKZWi chấtKZWi Kxoglà sGZntự KZWiyên lặngGZnt trướcHsKd cơnPQ3X bão...

Tôi kHsKdhông biếtKZWi hoạHsKdt động tâmGZnt lHsKdý củGZnta ThươnGZntg NPQ3Xgô cóKxog HsKdphong phPQ3Xú KZWiđa dHsKdạng nhưHsKd tôiKZWi khGZntông, chGZntỉ thấyGZnt bànPQ3X Kxogtay bị tKZWiôi nGZntắm lấyHsKd củaKZWi KZWihắn lúKZWic lKZWiạnh, lúPQ3Xc nóKxogng vKxogà cònHsKd kPQ3Xèm theGZnto triệHsKdu chứngHsKd cKxogủa bệnh ParkiKZWinson1 nữa.

1 BệPQ3Xnh ParkHsKdinson (KZWihay còn gọiHsKd lHsKdà PHsKdD) lGZntà HsKdmột lGZntoại rốiKZWi loạnPQ3X thoáKxogi hPQ3Xóa cKZWiủa hệHsKd thKxogần kHsKdinh PQ3Xtrung ươnHsKdg, làHsKdm suy yếuKZWi khảKxog năngGZnt GZntvận đKZWiộng, lờiHsKd nPQ3Xói, HsKdvà Kxogcác chứHsKdc HsKdnăng khPQ3Xác.Triệu chứngKxog vậnKxog độngKxog của bKxogệnh GZntlà ruHsKdn, KZWicứng, chậmKxog chạKZWip, HsKdtư tKxoghế bấtKxog ổnKxog định.

Tôi hKZWiắng PQ3Xgiọng HsKdan ủi:

- ĐóKxog GZntlà bKxogố mPQ3Xẹ tôGZnti. AnPQ3Xh yên tâmKxog điKxog. HọKZWi đGZntều làHsKd nhữPQ3Xng KZWicông dKxogân tKZWiốt GZntluôn tuânKxog tKxoghủ pháKZWip luật,GZnt sẽGZnt khônPQ3Xg làmKxog gì bạoKxog GZntlực đâu.

Thương NGZntgô lặngHsKd lẽGZnt kéo chGZntăn lHsKdên rồiPQ3X PQ3Xthu mìnhKxog vàoKZWi PQ3Xđó, tôiKZWi đànhPQ3X pGZnthải thaHsKdy đổGZnti cáchKZWi nói:

- HsKdMẹ tôHsKdi Kxoglà giảngKxog viêPQ3Xn dạy MỹKxog KZWithuật troKZWing trưKZWiờng đạKxogi họGZntc. TroPQ3Xng KZWicuộc đờiPQ3X nàyPQ3X, vHsKdiệc bHsKdà nhìnPQ3X tKZWihấy đàn ôngPQ3X kKZWihông mặcKxog quPQ3Xần HsKdáo PQ3Xcòn KZWinhiều hHsKdơn KZWicả việKZWic Kxoganh tKxogrông tKZWihấy hHsKdổ PQ3Xcái khỏaGZnt HsKdthân chạy. BốHsKd GZnttôi lạKxogi càngKZWi khônGZntg vGZntấn đề.PQ3X CáiPQ3X HsKdanh cPQ3Xó tHsKdhì PQ3Xông ấyKxog PQ3Xcũng cKxogó, chẳGZntng vKZWiiệc KZWigì phải mấtKxog mặt.

Thương NKZWigô lKZWiặng lẽKxog KZWitrùm chăn lêKxogn mặt.

Dù thKxogế nàoHsKd, HsKdcon dHsKdâu xấuKZWi đến mấKZWiy cũngGZnt phảiGZnt gặpGZnt bốKZWi mGZntẹ chKZWiồng, cKxogon thúKZWi đẹpPQ3X cũngPQ3X vậy,KZWi kHsKdhông thoKZWiát khỏiKZWi sKxogố mệnhKxog bị kGZntéo GZntra HsKdngoài triểnPQ3X lãm.

May màGZnt KZWitủ quHsKdần áKxogo ở Kxogtrong phònGZntg tôi.GZnt SaPQ3Xu khHsKdi GZntăn PQ3Xmặc chPQ3Xỉnh tề,PQ3X tôHsKdi vPQ3Xà ThPQ3Xương NgPQ3Xô GZntđàng hoPQ3Xàng, nghiêmKZWi chỉnh từGZnt troKZWing KZWiphòng bHsKdước ra.

Bố tôPQ3Xi đangKZWi Kxoggác châKZWin lên xeGZntm tiKxogvi ởHsKd phòngKxog khGZntách, cKZWiòn mẹKZWi tKxoghì bậnGZnt HsKdlàm bữaKxog sángPQ3X troHsKdng bKZWiếp. PQ3XKhông khí HsKd gia đìnGZnth rGZntất Kxoghòa nPQ3Xhã, KZWivui vẻ.

Trông tHsKdhấy chKZWiúng Kxogtôi, bố cười,Kxog gKZWiật đầuGZnt cKxoghào, nói:

- DậyPQ3X HsKdrồi PQ3Xđấy à?

Mẹ tôiPQ3X lạiKxog tiệHsKdn miệnHsKdg hỏi:

- HsKdCon yêPQ3Xu, coHsKdn HsKdmua bGZntánh bao Kxogchay nàyHsKd ởGZnt Kxogđâu thếGZnt? BPQ3Xố vàKxog Kxogmẹ tìKZWim Kxogmãi màPQ3X kKxoghông GZntmua được.

Tôi Kxoglắc đầu:

- KxogCon kKxoghông biết...

Mẹ tôiGZnt Kxogngạc nhiên:

- GZntKhông phảKZWii HsKdcon mua sao?

Thương GZntNgô Kxognhỏ nHsKdhẹ đáp:

- BánhPQ3X KZWibao Kxogchay đóGZnt mGZntua ở tiPQ3Xệm báKZWinh bGZntao TiểuKZWi DươHsKdng, cáchHsKd đâyGZnt khoảngKZWi HsKdhơn PQ3Xba câyGZnt HsKdsố ạ.

Mẹ tôKxogi qPQ3Xuan sKZWiát hắnHsKd mGZntột lúc, gậtKZWi gPQ3Xật đầKZWiu nhưKxogng néGZntt mặPQ3Xt càngKZWi lHsKdộ GZntvẻ ngạcPQ3X PQ3Xnhiên hơn.

Là cPQ3Xon GZntgái rKZWiuột củaKxog mẹ, tôiKZWi GZntnghĩ mPQ3Xình cóKZWi thểPQ3X hiểuPQ3X vìKZWi Kxogsao cKxogó sPQ3Xự ngạcPQ3X Kxognhiên này.

Hiển Kxognhiên viGZntệc PQ3Xđi xa HsKd như PQ3Xvậy Kxogchỉ HsKdđể GZntmua mấHsKdy cáKxogi bánKZWih bKxogao chaGZnty hoànKZWi toàGZntn KZWikhông tPQ3Xhể giảiKxog Kxogthích đưGZntợc tại saoPQ3X sGZntau kPQ3Xhi HsKdmua vềKZWi, ThKxogương NHsKdgô khônKxogg KZWigọi tôiKZWi dậyGZnt ăGZntn ngGZntay cKZWiho nóKZWing màPQ3X Kxoglại cởPQ3Xi sạch đồKZWi PQ3Xra quKZWiấn lấyKZWi tôi...

Tuy nhiKxogên, nhậnPQ3X KZWithấy sựKZWi tình nguyệnKZWi haKxogo côngGZnt tốnKxog sứcKZWi chuẩnGZnt Kxogbị bữHsKda sángHsKd cKxogho tôGZnti củaGZnt hắKZWin, nêPQ3Xn sắHsKdc mKxogặt mẹ tHsKdôi cũKxogng PQ3Xcó chúGZntt nPQ3Xhân từ.

Tôi Kxogchộp lấyKZWi tKZWihời cPQ3Xơ giới thiệu:

- KxogBố, mẹ,HsKd đGZntây lGZntà Thương NGZntgô... KZWi- NKZWighĩ mộtHsKd HsKdlát, tKZWiôi vộiKZWi vGZntàng GZntnói thêKxogm cảKxog họ:KZWi PQ3X- PhHsKdó ThươKxogng Ngô.

Lúc này,GZnt aGZntnh chàng ThươngKZWi NgPQ3Xô áoKZWi quGZntần chỉPQ3Xnh tề,KZWi cHsKdử chỉGZnt tPQ3Xhanh thGZntoát bưHsKdớc lêHsKdn nửaGZnt bKZWiước, KZWihơi cúiGZnt ngườiPQ3X. Nét mặtGZnt GZntvà gHsKdiọng nóGZnti lễGZnt PQ3Xphép, Kxogtừ tốnKZWi đKxogến nỗiHsKd kPQ3Xhông nhậnPQ3X tGZnthấy GZntvẻ cPQ3Xăng thẳnHsKdg nào:

- ChHsKdáu KZWichào haKZWii bác.

Tôi hếtKxog sứcKZWi ngạcHsKd nhiên.

Vì KZWitrước đóKxog tôiGZnt tGZnthực ra GZntcó chHsKdút KZWilo lắng,PQ3X PQ3Xkhông biPQ3Xết nPQ3Xên HsKdđể HsKdThương NKZWigô gọiHsKd bốKZWi mẹGZnt PQ3Xmình nKxoghư thếHsKd nàKxogo. VịKZWi thần tiênKZWi HsKdhai KZWinghìn tuPQ3Xổi PQ3Xvà ngưKxogời phKZWiàm Kxogtrần mấyKZWi Kxogchục tuổi,GZnt chKxogo dPQ3Xù HsKdở phươngGZnt diệKZWin tuổi táHsKdc hHsKday cấHsKdp bKZWiậc đềuKZWi GZntkhông dGZntễ pGZnthân vaKxogi vKZWiế. KhôKxogng ngờHsKd hắnGZnt lạiPQ3X gPQ3Xọi tHsKdrơn tHsKdru, không chúHsKdt dGZnto dựKxog đếnKZWi thế.

Bố tKxogôi đứngKZWi lêKZWin, bKZWiắt tay thKZWiân Kxogmật vớiKZWi ThươPQ3Xng NKZWigô, nói:

- TôiKZWi gọiKxog chPQ3Xáu Kxoglà Tiểu PhHsKdó khôPQ3Xng vấnGZnt đềKZWi gìKxog chứ?

- DHsKdạ. KZWiKhông vấnGZnt Kxogđề gìKZWi ạ.

Bố tôKxogi nPQ3Xở nụKxog cườiKxog hiền hòa,HsKd thâPQ3Xn mậtKxog nói:

- PQ3XĐi nHsKdào. CKxoghúng PQ3Xta rKxoga ngoài hKZWiút điếPQ3Xu thuốc.

Thương NgôKxog KZWisững người.

- CháKZWiu kPQ3Xhông hútHsKd thuốc sao?

Thương NgôKZWi vộiPQ3X HsKdgật đầu, nói:

- ĐươngGZnt nhGZntiên PQ3Xlà cKxogó PQ3Xạ. Chỉ cKxogó điGZntều, cháu.Kxog.. đúnHsKdg lúcGZnt chGZntáu húKxogt PQ3Xhết thuốcGZnt rồi.

- HsKdKhông saoHsKd, Kxoghút tGZnthuốc của bác.

Bố tôiPQ3X hHsKdào GZntphóng rPQ3Xút từGZnt trong túiKZWi rKZWia baKxogo thuốcKZWi vGZntà chPQ3Xiếc bPQ3Xật lửGZnta rPQ3Xồi chậPQ3Xm rãPQ3Xi điGZnt GZntra tKZWirước, rPQ3Xa đếnKxog PQ3Xcửa lGZntại nói thêm:

- TrờiGZnt lạnhKxog tGZnthế này, nhâPQ3Xn tiệKxogn tHsKda rGZnta ngPQ3Xoài uốnKxogg lHsKdy rượKZWiu cGZntho Kxogấm người.

Sắc mặKxogt ThươnKZWig NgPQ3Xô bỗng trởKxog nênHsKd trắPQ3Xng bệcGZnth, hắnGZnt khẽPQ3X Kxogrít mộtKZWi câPQ3Xu qGZntua kKxogẽ răng:

- PQ3XNhà KZWiem đúngGZnt Kxoglà có thGZntói quPQ3Xen GZntsáng sớmPQ3X đKZWiã uốnKxogg rượu...

Tôi tKZWihấy tìKxognh hình Kxogkhông ổn,GZnt vGZntội kPQ3Xéo tHsKday Kxoghắn lại,Kxog thầmKZWi thì:

- ĐừKxogng PQ3Xcó nóGZnti vớiHsKd tôi lPQ3Xà GZntanh kPQ3Xhông bKZWiiết hútGZnt thuốc,GZnt uKxogống rượuHsKd KZWiđấy nhé.

Hắn kGZnthông HsKdtrả lời,PQ3X ánKZWih mắt tỏHsKd vẻHsKd khôPQ3Xng hKZWiề sợPQ3X cHsKdhết, GZntgiống HsKdnhư Kxogvị KZWianh Kxoghùng hKxogy sKZWiinh GZntvì nKxogghĩa lớn,Kxog ngKZWiẩng cao đHsKdầu bPQ3Xước đi.

Tôi vKZWià mẹKZWi thoGZntng thảKZWi HsKdăn xong bữaKxog sánHsKdg, hGZntai nHsKdgười vẫnKxog Kxogchưa về.

- ThHsKdeo mẹHsKd, bốKZWi sẽKZWi lKxogàm gì ThưKxogơng Ngô?

Mẹ tôiGZnt vKZWiừa quétKxog dọn phKZWiòng vừaKxog lạnhKxog lHsKdùng đáp:

- VKxogiệc cKxogủa đàGZntn ôGZntng, HsKdphụ nữ khôngHsKd cầnKxog biết.

Sau Kxogkhi đGZntã dKZWiọn dẹpKxog Kxogxong xuôi, KZWigiọng mẹHsKd vẫnHsKd lạnhGZnt lùng:

- GZntSao khHsKdông tKZWihấy Kxogdụng cụ phòHsKdng Kxogtránh cGZntủa cáKZWic HsKdcon đâu?

Tôi nhHsKdất tPQ3Xhời kKxoghông phHsKdản ứng GZntgì, mẹHsKd nGZntói tiếp:

- CoHsKdn vàKxog bốHsKd cKxogon đều khôngPQ3X phảGZnti làGZnt nhữngHsKd ngườiKxog bảoGZnt thủ,GZnt lHsKduôn PQ3Xcó HsKdquan nPQ3Xiệm hiệnKxog đKZWiại. NhHsKdưng coHsKdn PQ3Xà, dù KZWicho rằngKxog sốngPQ3X KZWichung trướcHsKd hônPQ3X Kxognhân khKxogông thiệPQ3Xt HsKdthòi gì,GZnt GZntnhưng chưPQ3Xa cướiPQ3X đãHsKd GZntmang bầu thKZWiì ngKxogười cKxoghịu thiệtGZnt chKZWiắc chPQ3Xắn HsKdlà coKZWin đấy.

Tôi hHsKdiểu rGZnta rồi,KZWi KZWiý củaGZnt mẹ HsKdlà Kxogtrong nhàPQ3X GZntlúc nàoKxog cũKZWing pHsKdhải cKZWió bPQ3Xao cKxogao HsKdsu KZWiDurex dựGZnt phòng...

- MẹGZnt, coKZWin HsKdvà aGZntnh PQ3Xta thật sựKxog khôPQ3Xng phải...

- ThGZntôi đượHsKdc, HsKdthôi được, chuyệPQ3Xn cKxogủa conPQ3X, HsKdbố mHsKdẹ khôngKZWi quản.

Mẹ KZWigạt phKxogăng lờGZnti giải KZWi thích củGZnta tôi,GZnt thẳngPQ3X thGZntừng đếKxogn nỗiGZnt khiếnKxog KZWitôi phảiKxog rơGZnti lPQ3Xệ. TiếpKxog Kxogđó, mKZWiẹ lHsKdại vHsKdỗ PQ3Xmá tôi HsKdan ủi:

- KxogAnh chàngPQ3X đóHsKd đượPQ3Xc đấKZWiy. Quả nGZnthiên khôngKZWi hGZntổ GZntlà cKxogon cHsKdái HsKdmẹ, rấtPQ3X biếtHsKd KZWichọn người.

Tôi cườiGZnt PQ3Xgượng, nói:

- MKZWiẹ thHsKdấy vKZWióc dáPQ3Xng của ngườiPQ3X HsKdta đẹpKxog à...

- GZntCon thPQ3Xì biếtKZWi cKZWiái gìGZnt? Khi khôKxogng cóGZnt qKZWiuần áoKZWi cGZnthe đậyKZWi chínGZnth PQ3Xlà lúKxogc dKxogễ nhậnKZWi Kxogra bPQ3Xản KZWichất Kxogcon ngườiKZWi nhất.

Tôi tPQ3Xin rằng,KZWi đKZWiây lKZWià những lờiHsKd tPQ3Xâm huyếtKZWi KZWitừ kinPQ3Xh nghiệmKZWi Kxogcủa mẹ.

Nhớ Kxognăm đó,GZnt vìHsKd mKZWiẹ vào nhHsKdầm PQ3Xphòng tắKxogm HsKdnam HsKdsinh tronPQ3Xg trườHsKdng, gPQ3Xiữa tiGZntếng Kxoghò hétKxog củaHsKd đámKxog naKZWim sGZntinh, mHsKdẹ ngắm trúngPQ3X mPQ3Xột ngườiPQ3X dHsKdù khKxogông mảKZWinh KZWivải PQ3Xche thânKxog nhưnKZWig lạiPQ3X hùKxogng dũngKxog, thảnGZnt nhiGZntên đứng trướcPQ3X mặGZntt Kxogmẹ. NgườPQ3Xi HsKdđó saKZWiu nàKZWiy lGZntà bGZntố tôi.

Dù sGZntau nàyHsKd bKxogố Kxogtôi cóGZnt chủKxog động tGZnthừa nhận,KZWi HsKdlúc HsKdđó Kxogdo bốGZnt PQ3Xvừa uốngKxog mộGZntt líHsKdt rKxogượu NhịKZWi CGZntô ĐầuKxog cGZntùng vớPQ3Xi Kxogbạn, dẫPQ3Xn đến cKxoghóng mPQ3Xặt, hGZntoa mắtKZWi, dâPQ3Xy thầnGZnt kiPQ3Xnh KZWitạm thờiGZnt tPQ3Xê lGZntiệt nênPQ3X hPQ3Xoàn toànPQ3X khôngHsKd biết chuyệnGZnt GZntgì đanHsKdg Kxogxảy ra...

Vừa ngKZWihĩ đếnPQ3X đây,PQ3X GZnttôi bỗHsKdng ngửi PQ3Xthấy mKxogùi rượu,Kxog troGZntng lònPQ3Xg chKZWiưa kịKxogp thKZWian thPQ3Xầm mộtPQ3X câGZntu "PQ3XHỏng rồi", GZntthì đãKZWi GZntnghe thấKxogy tiếnHsKdg bướcPQ3X cPQ3Xhân nặGZntng nề,HsKd saPQ3Xu PQ3Xđó tPQ3Xrông thấyHsKd KZWibố Kxogtôi KZWidìu ThưGZntơng NgKZWiô lảo đKZWiảo HsKdtiến vào.

Tửu lượngKZWi củHsKda HsKdbố GZnttôi rất khá,KZWi ônHsKdg gHsKdần nGZnthư khônPQ3Xg cóHsKd đốiHsKd thKxogủ. ĐôiKZWi Kxoglúc tôGZnti Kxogcòn nghKZWii nGZntgờ rằnKxogg Kxogcó KZWikhi bKxogố từng lHsKdà ngPQ3Xười lHsKdàm rưGZntợu trênKZWi thHsKdiên đìnPQ3Xh, GZntvì uốnKxogg tPQ3Xrộm rượuPQ3X nêPQ3Xn bịKZWi đàyHsKd xuốKxogng trần gian.

Nhưng GZntdù Kxogcó gặpPQ3X phảiHsKd tiên tửuGZnt thật,GZnt ThươngKxog NgGZntô chKxogắc cKZWiũng khônKxogg Kxogsay đếnGZnt thấtHsKd thểuPQ3X tHsKdhế nàyPQ3X, Kxogvì theo tínhPQ3X KZWikhí củaHsKd hắn,KZWi PQ3Xcùng lắmPQ3X làGZnt kPQ3Xhông uống.

Có tKxoghể vìKxog trưHsKdớc Kxogmặt bố Kxog tôi, HsKdnên hắnKxog HsKdthực sựKxog vPQ3Xô cKxogùng PQ3Xnể nang...

Tôi nhìnHsKd dángKZWi vẻGZnt đứngKxog không vữnGZntg củHsKda ThươngKZWi NGZntgô, thởKxog than:

- HsKdBố vKxogà aPQ3Xnh tGZnta HsKduống nhiều không?

- KhôKxogng nhPQ3Xiều. KxogBố uốGZntng nửa líPQ3Xt, cậGZntu tHsKda PQ3Xuống mộKxogt líPQ3Xt. KhôKZWing pGZnthải làHsKd bốPQ3X KZWicố PQ3Xý KZWiép uổng,Kxog GZntmà cậKZWiu tHsKda tựGZnt nóKZWii bố Kxoglà bềGZnt trênPQ3X, cậuGZnt tKZWia Kxogrất GZnttôn KZWitrọng, nêGZntn cPQ3Xạn cPQ3Xhén trước.

Như rảnHsKdh GZntrỗi khônKZWig cóPQ3X việc gKZWiì làmKxog, bốPQ3X đặtPQ3X ThươKxogng PQ3XNgô lêKxogn ghKZWiế sofGZnta rồiKxog cườiKxog nhưKxog HsKdDi LặKZWic nói:

- BốKZWi tKxogưởng cậHsKdu chàng GZnt này tKxogửu lượngHsKd caoKZWi, PQ3Xai HsKddè GZntmới HsKduống hKZWiai hKxogớp Kxogđã PQ3Xđổ rồi,HsKd nGZnthưng KZWicậu tKZWia rấtKxog PQ3Xphong HsKdđộ, kiên qKxoguyết uKxogống cPQ3Xạn hKxogai chai.

Lúc nKZWiày, KZWimặt ThươngGZnt Ngô phừngGZnt phừngHsKd GZntnhư quảKxog táHsKdo đỏ,PQ3X GZntnghe GZntthấy giọngKxog nGZntói nênKZWi gượnGZntg HsKddậy, khôngKxog ngHsKdờ hắKxogn vGZntẫn có Kxogthể tGZnthốt rHsKda nhữngPQ3X ngGZntôn từKZWi PQ3Xrõ KZWiràng, lịcHsKdh thiệp:

- PhGZntận coPQ3Xn cháuHsKd tửuPQ3X lượng khôngKxog tốt,HsKd mGZntong KZWibác lKZWiượng thứGZnt. GZntLần KZWisau, cháuKxog HsKdnhất địnhKZWi sẽKxog chuyệKZWin tròKZWi vKZWiui Kxogvẻ HsKdsay sưa cPQ3Xùng bác.

Trước Kxognhững Kxoglời HsKdnói vănKxog hoa PQ3Xtrôi chảyHsKd củaGZnt hắn,HsKd bốKxog PQ3Xtôi cườiGZnt PQ3Xphá lênKxog. ÔnKZWig đHsKdập Kxogtay vPQ3Xào bPQ3Xả HsKdvai hắn,Kxog khKZWiiến hKxogắn đang ngồiKZWi PQ3Xxiêu Kxogvẹo GZntliền đGZntổ nhGZntào xuKxogống. TiếpPQ3X đGZntó, bốPQ3X quKxogay sanHsKdg KZWitôi, cPQ3Xười kKxoghà khà nói:

- ChàngGZnt GZnttrai nàKxogy khônKZWig tồi. QKZWiuả nhiêHsKdn khôngGZnt KZWihổ danKxogh coKZWin gáiPQ3X bố,HsKd rấGZntt biếKZWit chọnHsKd người!

May KZWimà KxogThương NgKZWiô không HsKd kháng cKZWiự đượcKxog mPQ3Xen rưKZWiợu nGZntên đãKxog lơKZWi mơKZWi ngKxogủ rồi,GZnt KZWikhông thìKxog chHsKdẳng biHsKdết hắnHsKd sẽGZnt vênPQ3Xh váoKxog đến KZWimức nào.

Tôi khôngPQ3X kìmHsKd đượcKZWi cơn tPQ3Xức giGZntận, gằnKxog giọng:

- BGZntố GZntvà mKxogẹ KZWithật kKZWihông hổ mộtGZnt cặp,PQ3X đếnGZnt lờiHsKd nóKZWii cPQ3Xũng giốnGZntg hKxogệt nhKZWiau. ChẳPQ3Xng phảiKZWi trướHsKdc đâyHsKd GZntbố luôPQ3Xn hôKxog hào KZWilà phảiKxog tìPQ3Xm PQ3Xcho PQ3Xbố mộtHsKd aGZntnh GZntchàng nghìPQ3Xn lKZWiy kKxoghông saGZnty HsKdsao? KZWiHơn nữGZnta, GZntcòn phảHsKdi cùnKxogg bố nuPQ3Xốt mâPQ3Xy KZWinhả khPQ3Xói1 mớiPQ3X được.KZWi KxogAnh Kxogta đâuGZnt cKZWió KZWiđáp ứnPQ3Xg đượcKZWi yKxogêu cầKZWiu đó.

1 ÝHsKd Kxoglà hKxogút HsKdthuốc lá.

- CoHsKdn tKZWihì hiểKxogu GZntcái gì? KZWi - GZntMột lầKxogn nữa,GZnt vềPQ3X mặtGZnt ngôKxogn ngữ,PQ3X GZntbố vàPQ3X mẹHsKd lạPQ3Xi giốngKZWi hPQ3Xệt Kxognhau: KZWi- KZWiLúc uốngPQ3X rượu, hútPQ3X thuốKZWic chínhPQ3X làKZWi khPQ3Xi HsKdcó thểHsKd nhKxogìn thấyHsKd rõPQ3X nhấGZntt KZWiphẩm chKZWiất cPQ3Xủa mHsKdột Kxogngười đKZWiàn ông. CậuKxog cKZWihàng nàyHsKd GZntkhông rànhHsKd cảKxog KZWihút tHsKdhuốc lHsKdẫn Kxoguống rượPQ3Xu, nhưngKZWi Kxogdù hGZnto đếnGZnt nỗiKZWi nGZntước mắGZntt nước Kxogmũi gHsKdiàn gKxogiụa, Kxogsay đếnPQ3X nKxogỗi đPQ3Xi lạiHsKd liêuKZWi xiêGZntu, cũngKxog kKZWihông GZntcó cPQ3Xhút nPQ3Xào ănPQ3X nói hàmHsKd hồ.

Bố vừGZnta KZWinói vGZntừa đKZWiưa taKZWiy ra HsKdvỗ vỗGZnt mKxogá PQ3Xtôi, vềKxog mKZWiặt độnPQ3Xg tKZWiác cũngGZnt kKZWihông khácKZWi gìGZnt mẹ:

- CGZnton KZWigái ngốcPQ3X nghếchGZnt ơi, ngườGZnti GZntta lKxogàm nhưHsKd vậGZnty lHsKdà vHsKdì cáPQ3Xi gì?HsKd HHsKdơn nữaGZnt, HsKdđàn ôKxogng khôGZntng hútHsKd tPQ3Xhuốc, kKxoghông uống rượuPQ3X thPQ3Xì GZntcó gHsKdì HsKdlà khôngKZWi tốHsKdt? RốtKZWi cuộcKxog chỉGZnt GZntthỉnh thKZWioảng Kxogmới làKxogm bạnKZWi rượu,Kxog bạKxogn thuốc củaPQ3X GZntta thKxogôi. PQ3XCó PQ3Xthể khHsKdỏe mKxogạnh GZntđi cGZntùng PQ3Xcon trênKxog suốtPQ3X quãnPQ3Xg đKxogường đờiKxog mới PQ3Xlà quaHsKdn trọnKxogg nhất.

Thoáng KZWicái đãKxog nGZntâng cPQ3Xấp thành chuKxogyện mộtKZWi đờKZWii rồi.

Tôi hGZntoàn GZnttoàn bấtKZWi lực, nói:

- BHsKdố Kxognghĩ KZWixa quGZntá rồiKxog. Bố cKZWihưa hỏiKxog Kxogxem aGZntnh tKZWia lPQ3Xàm gKZWiì. BPQ3Xố khôngKxog sợKZWi GZntanh Kxogta KZWilà ănHsKd mày,PQ3X Kxogkẻ tKxogrộm hKxogay kẻHsKd cắp sao?

Lúc nàKxogy, mẹHsKd tôiHsKd kéo vaGZntli lạiKZWi, phGZntát vPQ3Xào KZWigáy tôiPQ3X mộHsKdt cáKxogi, nói:

- BKZWiố mẹKZWi khôngKxog PQ3Xquan tPQ3Xâm cậu tKZWia làKZWim gì,Kxog chỉKxog cầnGZnt cậGZntu tKZWia thậtPQ3X PQ3Xlòng vớKZWii coHsKdn lPQ3Xà đượcKxog. HơnPQ3X nữa,HsKd PQ3Xngôn từ,KZWi cPQ3Xử chỉ củaHsKd tênKZWi nhócKxog này,KZWi nhìnHsKd GZntqua lPQ3Xà biếtKxog đượGZntc giáHsKdo dPQ3Xục tửGZnt tếKZWi. VềGZnt phưKZWiơng diệKxogn khí cKxoghất PQ3Xcũng khGZntông Kxogtồi, nhưKxog thKxogế cònGZnt kéKxogm Kxogcỏi PQ3Xgì nữa?

Bố tôiHsKd đỡKxog lấGZnty vHsKdali nói:

- NếuHsKd PQ3Xnhư kKxoghông lọtKZWi đượcGZnt vào Kxogmắt cPQ3Xủa bốGZnt mẹ,Kxog cHsKdon tưởngKZWi cPQ3Xậu tHsKda saGZntu GZntkhi HsKdđi Kxogvới bKxogố rồPQ3Xi cóHsKd thGZntể KZWichân tHsKday đầyKxog đPQ3Xủ trở KZWivề sao?

Tôi PQ3Xchẳng cKZWiòn biGZntết nói gì.

Sau khPQ3Xi HsKdở chKxogỗ HsKdtôi hai tPQ3Xiếng bPQ3Xốn mưKZWiơi phúPQ3Xt, bốGZnt mPQ3Xẹ vPQ3Xội điKxog GZntcho kịpPQ3X chuyếnGZnt tàu.

Trong khoảnPQ3Xg thờHsKdi gHsKdian nPQ3Xgắn ngủi đó,KZWi GZntThương PQ3XNgô đãKZWi PQ3Xuống haPQ3Xi GZntchai GZntrượu trắKxogng, GZnthút mộtHsKd PQ3Xbao thuHsKdốc, chHsKdinh phục đượcPQ3X ôKZWing Kxogbố luônKxog coHsKdi HsKdtrọng nộKZWii tPQ3Xâm củaPQ3X tôiGZnt. CònKZWi nữKZWia, ngKZWiay lGZntần gặKZWip PQ3Xđầu tKxogiên, mPQ3Xẹ tôi đãGZnt nhìnPQ3X thấyHsKd hếPQ3Xt hoàHsKdn PQ3Xtoàn cKZWion ngườiKxog hắGZntn, GZntsau đóPQ3X cPQ3Xộng tKxoghêm sựPQ3X giảGZnt Kxogvờ rấGZntt thích hợp,GZnt Kxoghắn đãHsKd cPQ3Xhinh phKZWiục GZntbà KZWimẹ vGZntốn chỉGZnt nhGZntìn nhậHsKdn biKxogểu hiGZntện bPQ3Xên ngKZWioài. Thật khKxogông phụcKZWi khôKxogng được.

 

Sau kHsKdhi tiễnHsKd bốGZnt mẹKZWi về, tôiKxog thấyPQ3X ThPQ3Xương NgHsKdô đHsKdang nKZWiằm ngủKZWi Kxogngon lKZWiành trHsKdên gGZnthế sHsKdofa. KxogKhuôn mặtHsKd đKZWiỏ hồnGZntg của hắnKxog trônKxogg thậtKxog HsKdđáng yêu.

Tôi rKxogón réKxogn đếnKZWi bêGZntn cạnh, GZntngồi HsKdxổm xuPQ3Xống quPQ3Xan sáKxogt tGZnthật KZWikỹ. HsKdTôi HsKdlẩm HsKdbẩm mKxogột mình:

- AnPQ3Xh đừnPQ3Xg cóKxog gKxogiống như BKZWiạch nươKZWing tửKZWi đKxogấy, HsKdhễ uốnKxogg saKZWiy GZntlà hiệKxogn KZWinguyên Kxoghình. TàngHsKd trữPQ3X độPQ3Xng vậtKZWi bảoKxog vKxogệ cHsKdấp một Kxogcủa Kxogquốc KZWigia lKxogà pKZWihải ngHsKdồi tù...

Chưa dứtPQ3X lờGZnti đãPQ3X KZWithấy hai mắtPQ3X lKZWiuôn Kxognhắm Kxognghiền củKxoga hKZWiắn mởKxog toKZWi, PQ3Xnhìn Kxogthẳng, PQ3Xtôi Kxoggiật nảyKZWi mình.

- HsKdCon yêu...

-... KKxoghông đượcGZnt gọiHsKd tôi nhưHsKd vậy!

- GZntCon yKZWiêu, PQ3Xcon yKZWiêu, con yêu...

Thương NgôGZnt dùHsKdng cáPQ3Xi gHsKdiọng lè Kxognhè HsKdnói Kxogđi nóiKxog lạiKxog cPQ3Xách Kxogbố mKxogẹ gPQ3Xọi tôiPQ3X hồiGZnt KZWibé rHsKdồi cườiHsKd pKZWihá lên.

Tôi nhìPQ3Xn HsKdtrừng trừngGZnt vào mGZntắt hHsKdắn quKZWian sKZWiát thậtKZWi kỹ,GZnt HsKddù đôGZnti HsKdmắt cóKxog chúPQ3Xt GZntmơ mGZntàng nhPQ3Xưng trôngHsKd vẫGZntn HsKdrất tỉnh:

- PQ3XAnh giPQ3Xả vKxogờ say!

- KxogTa đâKxogu GZntcó... GZnt- HắnPQ3X hiền PQ3Xlành ngồiHsKd dậyKxog: HsKd- THsKda chưaKxog từngHsKd GZntuống rượPQ3Xu nêKZWin đãKZWi Kxogsay GZntthật, cPQ3Xhỉ cGZntó điềuHsKd vẫnHsKd cốGZnt gắnKZWig giữ HsKdcho tHsKdinh tPQ3Xhần tỉnhKxog táKxogo màGZnt thôi.

- KZWiVậy nhữngGZnt lờiHsKd bKxogố mẹ tKZWiôi nPQ3Xói vớiGZnt tKxogôi KZWilúc trước...

Hắn càngKxog tỏKxog HsKdra vôGZnt tội hơn:

- ĐKxogể khGZntông lPQ3Xàm phiềnKxog đến cuộcKZWi nGZntói HsKdchuyện củaPQ3X mPQ3Xọi ngườHsKdi, tKZWia chKZWiỉ GZntcó Kxogthể HsKdgiả vKxogờ HsKdbất tỉPQ3Xnh nhGZntân sựGZnt thôi.

Từ xấuGZnt HsKdhổ GZntchuyển thànKxogh tức giậHsKdn, GZntnhưng tôKZWii chẳngKZWi biếtHsKd làmHsKd cácKxogh nHsKdào, đKZWiành phKZWiải điKxog xửKZWi lGZntý tPQ3Xúi KZWiquà màPQ3X bốHsKd mẹ manKxogg đến.

Thương NgPQ3Xô chốngPQ3X tay HsKd lên trGZntán nHsKdhìn PQ3Xtôi lụPQ3Xc bKxogới, nói:

- BốHsKd GZntmẹ PQ3Xem rấtGZnt PQ3Xthú vị!

- ĐươnHsKdg nhKxogiên rồi.

- GZntHọ đốiGZnt xửPQ3X vớiGZnt eKxogm thật tốt.

- KZWiNói thừa.

Thương NgPQ3Xô HsKdkhẽ mỉmKZWi cười rồiGZnt thởHsKd than:

- BPQ3Xây giờKZWi PQ3Xta đãPQ3X hiểuKZWi vì HsKdsao eGZntm vKZWiấn vưHsKdơng thânKxog phậKZWin làmKZWi ngườHsKdi đếKxogn thế.Kxog KxogEm khôngKxog HsKdmuốn rờiKZWi KZWixa hHsKdọ đúng không?

Tôi bĩGZntu HsKdmôi, biểuKxog thị câuKZWi hỏiPQ3X nKZWigớ nHsKdgẩn đKZWió kKxoghông PQ3Xđáng đểHsKd trảHsKd lời.

- ThếPQ3X nhưKxogng mGZntột ngHsKdày nào Kxogđó họGZnt cũnHsKdg sẽKxog chKxogết đi.

Tôi bựcKZWi dọc:

- PQ3XThần tPQ3Xiên cũnKxogg phải chếtPQ3X đKZWiúng không?

Thương NGZntgô cHsKdhỉ cười, PQ3X đáp lạiKZWi mộGZntt câuPQ3X cPQ3Xhả lGZntiên quan:

- TiểuKZWi TườKZWing, nếPQ3Xu KZWiem muốn làmHsKd HsKdngười tKxoghì tHsKda sẽHsKd ởHsKd lạHsKdi nơGZnti PQ3Xnày vớKxogi em.

Tôi KZWicó nHsKdghe thấKZWiy câu nHsKdói cKZWiủa hắn,Kxog nhưnKZWig kKxoghông HsKdsức KZWiđâu màGZnt sKxoguy nghĩKxog nhHsKdiều, vìKZWi KZWitrong lúPQ3Xc vớiGZnt tKxogay KZWilên ngăn KZWikéo, tôiHsKd thGZntấy PQ3Xcó mộtKxog KZWitấm tKZWihiệp mờiGZnt rơiKxog KZWira từGZnt cuPQ3Xốn tạpGZnt chGZntí cũ.

Trên đPQ3Xó cóPQ3X KZWighi tKZWiên cô dâuPQ3X HsKdvà chúKxog rểGZnt: PQ3XTrương THsKdhần Kxog- HạKZWi GZntAn Kiệt.

Tôi Kxogthẫn tKZWihờ cHsKdầm tấmGZnt thiệp tPQ3Xrên tayHsKd, KZWitheo sKxoguy đoánGZnt, đâyGZnt KZWicó lẽPQ3X lKxogà saKxogu GZntkhi biKxogết TrưHsKdơng ThầnKZWi hủyGZnt bỏHsKd hôn lHsKdễ, tôiKZWi đãGZnt Kxogtiện tKZWiay kẹKZWip tấGZntm GZntthiệp vHsKdào cuPQ3Xốn HsKdtạp chPQ3Xí nàKZWio đKxogó. SaGZntu đKxogó GZntlại tKZWiiện taKxogy mang nóKZWi Kxogvề nPQ3Xhà, rKxogồi tiệnHsKd GZnttay vKxogứt nóGZnt vàKZWio góHsKdc PQ3Xnào Kxogđó, rồiGZnt bGZntan nãKZWiy lPQ3Xại tiPQ3Xện taKZWiy Kxoggiở nó ra...

Thế nhưngKZWi GZntnhững điều nàyKxog khKZWiông phGZntải lGZntà trọngPQ3X điểm,GZnt quaPQ3Xn GZnttrọng lKZWià côGZnt HKxogạ GZntAn KiệtPQ3X vHsKdà PQ3XAngle HsKdHạ cóPQ3X liên qKxoguan đếnGZnt nPQ3Xhau không?

An KiệGZntt Kxog- Angle...

Nếu nhPQ3Xư đúnKxogg PQ3Xlà mKZWiột người thìKZWi thếKZWi GZntnào nhỉ?

Đang sKxoguy ngKZWihĩ đKxogến nỗHsKdi muốn trKZWieo HsKdcổ, đKZWiâm KZWiđầu KZWivào tưPQ3Xờng, thìPQ3X Kxogbỗng HsKdnghe thấyHsKd giọGZntng KxogThương NgKZWiô khKZWie khẽ:

- GZntTiểu Tường,KZWi tHsKda ngủGZnt một KZWilát, đếnPQ3X tGZntrưa Kxoggọi tGZnta dậKZWiy, chúngPQ3X tPQ3Xa rHsKda ngoGZntài ăKZWin nhé.

- Ừ!

Sau khKZWii ThươngKZWi NKZWigô ngủ rHsKdồi, tôiHsKd liKZWiền chKZWiạy vàoPQ3X phòngPQ3X ngPQ3Xủ mPQ3Xở máyHsKd tínhPQ3X raPQ3X, vừaKxog lKZWiướt webGZnt, vGZntừa thẫnKZWi thờ.

Trong KZWitình trạngPQ3X đầKxogu óc Kxog trống rỗng,Kxog thờiKxog giGZntan chạyPQ3X KZWinhanh HsKdnhư cKZWihó dPQ3Xại, đGZntến lúKZWic mKxogắt cKxogay caGZnty tôiPQ3X mGZntới liếc nhìnGZnt đồKZWing hHsKdồ hiểnKxog thHsKdị PQ3Xgiờ bênPQ3X dGZntưới gócPQ3X pPQ3Xhải PQ3Xmàn hình.PQ3X LúcHsKd nàyKZWi đGZntã lGZntà mHsKdười támKZWi giờ bốnKZWi PQ3Xmươi bảyGZnt phút.

Tôi đứngPQ3X dậKxogy vậPQ3Xn động tayKZWi HsKdchân HsKdđã tGZntê cứng,Kxog đGZnti Kxogra pKZWihòng kHsKdhách, thấGZnty ThươPQ3Xng NgKxogô vẫnPQ3X đanKxogg saKxogy giấc,PQ3X HsKdtư thế khôKxogng hềGZnt tKZWihay đổHsKdi, xeHsKdm GZntra hắnPQ3X GZntthực sựKZWi ngủGZnt rấtKxog saPQ3Xy. ĐừngKxog nóiPQ3X làHsKd bữPQ3Xa PQ3Xtrưa, đến Kxogngay HsKdcả bGZntữa tốiPQ3X Kxogcũng khôngKxog cầPQ3Xn ăn.

Có lẽGZnt vKZWiì cảKxog nKxoggày không vậGZntn độngKZWi nênKxog GZntlúc nàPQ3Xy tHsKdôi cũKZWing khôngGZnt GZntthấy đóiGZnt, hoGZntặc hễKxog Kxogtâm KZWitrạng khôPQ3Xng Kxogvui lại khKZWiông muốnPQ3X ăn.

Đang HsKdđịnh chuẩKZWin bGZntị quay HsKd về phònPQ3Xg HsKdsuy nghKZWiĩ tiếpGZnt thPQ3Xì nHsKdhờ ánhPQ3X sánPQ3Xg lờKZWi mờKxog chiKZWiếu quPQ3Xa ôPQ3X GZntcửa sổ,KZWi tôiKxog thGZntoáng thấGZnty sắc mặtKxog PQ3XThương NgôPQ3X cKZWió gìGZnt KZWiđó khôngKZWi Kxogbình thường.

Bật đGZntèn lên,HsKd hìnGZnth Kxogảnh trước mắtGZnt khiếGZntn HsKdtôi HsKdsợ hãi.

Thương KxogNgô đGZntang nằmKZWi thẳng đơKZWi trênHsKd gKZWihế soPQ3Xfa, HsKdmồ hôGZnti túaKxog GZntra khắGZntp GZntmặt Kxogvà Kxogđầu, Kxoghai vPQ3Xai PQ3Xco GZntlại, HsKdmôi trắngPQ3X bệch nhPQ3Xư thểKZWi đaPQ3Xng phảiPQ3X chịuHsKd đựKxogng sựPQ3X đàGZnty đọaPQ3X đKZWiau đớn.GZnt GZntTheo kiKxognh PQ3Xnghiệm cHsKdủa GZnttôi, tình GZnt trạng nàyHsKd chắPQ3Xc cKxoghắn khKZWiông phảiKxog GZntdo sHsKday rượu.

Chẳng lẽHsKd lKxogà HsKdbị sốt?

Tôi lPQ3Xay PQ3Xlay KZWinhưng hắn Kxogkhông cóHsKd pPQ3Xhản ứngKZWi HsKdgì. PQ3XTôi đưaHsKd taHsKdy rKxoga sờPQ3X tKxográn thìKxog tKxoghấy lạnhPQ3X nhưGZnt bKxogăng. HsKdTôi PQ3Xhét lớnKZWi vào Kxogtai hắnPQ3X nhưngPQ3X cHsKdũng nKxoghư GZntđá chìPQ3Xm xuốKZWing biển.

Hãy nóiKZWi chKZWio tKZWiôi biết, thPQ3Xế nàyHsKd GZntlà tKZWihế nào?

Tôi hoảngKZWi hốt.

120, 110KZWi, HsKd119, 9Kxog11... hàng loạtPQ3X sốHsKd điệKxogn thHsKdoại hiệnGZnt rHsKda troHsKdng đầuPQ3X nKZWihưng cuPQ3Xối cùnKZWig PQ3Xtôi vẫGZntn PQ3Xbấm Kxogsố 62580000 gọiKZWi mộtKxog chiếGZntc taxi.

Bác sHsKdĩ củaPQ3X KZWiloài người KZWichắc khGZntông KZWilo việcKZWi thKxogần tPQ3Xiên bịHsKd ốm.GZnt ĐưHsKdơng nGZnthiên, muốHsKdn lGZnto cũngGZnt HsKdchẳng được.GZnt Thôi Kxogthì cứGZnt tGZntìm sựGZnt giúKxogp đỡGZnt từKxog phíaPQ3X tKxoghần giPQ3Xới lHsKdà tưHsKdơng Kxogđối Kxogan toKZWiàn. ĐáHsKdng buồnKxog làKxog tôi HsKd không cGZntó HsKdsố đHsKdiện GZntthoại củPQ3Xa THsKdứ NgưuKZWi nênKxog đànHsKdh phảiKZWi gGZntọi mộKZWit PQ3Xchiếc taxHsKdi đưaKxog coGZntn hổHsKd bị ốmPQ3X nàGZnty đếnGZnt đó.

Lúc đỡHsKd ThươngPQ3X NgHsKdô dậy, tôiGZnt mớiKZWi phátGZnt hiệnKxog chiếHsKdc áoPQ3X lePQ3Xn mỏngKZWi mGZntà hắPQ3Xn đaKxogng mặcGZnt tKxogrên ngườiKxog đãPQ3X KZWiướt sũng. THsKdrông hắPQ3Xn Kxoggiống nhưKZWi nPQ3Xgười vGZntừa đượcGZnt vớtPQ3X dKxogưới KZWinước lên.

Nhưng điềHsKdu nàyHsKd cKZWiũng không HsKdlà Kxoggì sKZWio vKxogới vKxogũng máGZntu HsKdlớn trKxogên ghếKxog sofa...

Có nhữKZWing lúcKZWi GZnttôi thPQ3Xực sự cảmKxog thHsKdấy khâmKZWi phụcGZnt mình.PQ3X VíKxog dụGZnt nhPQ3Xư KZWilúc nKZWiày, Kxogđối mặtPQ3X HsKdvới mGZntột hoànKZWi cảnKZWih nhưGZnt hiện trườnHsKdg giếtPQ3X KZWingười HsKdmà tôiHsKd KZWivẫn giGZntữ đưHsKdợc bìnPQ3Xh KZWitĩnh. KxogĐúng làKxog PQ3Xphi thường.

Sau HsKdkhi kGZntiểm HsKdtra KZWimột lượt, GZnttôi nKZWihanh chóngKxog pháHsKdn đoánGZnt Kxogra rằngHsKd vếtGZnt máHsKdu nPQ3Xày PQ3Xlà củaKxog ThưKxogơng NPQ3Xgô, Kxogvì lKZWiưng hắPQ3Xn có Kxogvệt đỏGZnt tHsKdía PQ3Xvà đGZntang chHsKdảy GZntra thứKxog chấGZntt lỏngPQ3X nKxogong nóng.

Tôi tìmKZWi mộtGZnt GZntchiếc áo khoácPQ3X bônKxogg dàyKZWi mKxogặc cPQ3Xho hắn,KZWi sGZntau đóPQ3X hPQ3Xổn hểnKZWi lôHsKdi hHsKdắn xGZntuống dướGZnti nPQ3Xhà, tGZntống HsKdvào trong xHsKde. TôKZWii GZntthấy cKZWiảm ơnKZWi mùaPQ3X nGZntày Kxogvì aKZWii Kxogai cũPQ3Xng mặGZntc nhiKZWiều nhHsKdư chiếcKZWi bánhKxog chưng PQ3Xvậy. KZWiNếu lKxogà mPQ3Xùa Kxoghè, PQ3Xchúng tôGZnti chắcPQ3X chắnHsKd vìPQ3X khGZntông cHsKdó cáchGZnt nàoKZWi chPQ3Xe Kxogvết GZntmáu PQ3Xmà bị PQ3Xdẫn PQ3Xthẳng đếnGZnt Kxogđồn cHsKdảnh sátGZnt rồi...

Thương NgôKZWi vẫGZntn chưaGZnt KZWitỉnh. Tôi KZWinghĩ chuHsKdyện lPQ3Xần nKxogày khiKxogến hắnHsKd hônHsKd mKZWiê PQ3Xsâu, Kxogchắc chHsKdắn tGZntrong ngườHsKdi hKxogắn Kxogrất kKxoghó chịu. PQ3XVậy PQ3Xmà hắnPQ3X vẫnPQ3X nghiếnKZWi rKZWiăng chịuHsKd đựKZWing, tKxogừ HsKdđầu đếPQ3Xn cuốiHsKd khKxogông kPQ3Xêu mộPQ3Xt tiếng, thKZWiật gaHsKdn lì.

Đến HsKdquán thHsKdịt nướKxogng Mãnh NgưuPQ3X, trôngPQ3X thKxogấy NHsKdgưu BônPQ3X, tôiHsKd liềnKZWi nóiKxog GZntqua tìnKZWih hìnKxogh. PQ3XAnh PQ3Xta lKZWiập tứPQ3Xc đưa chúngKxog HsKdtôi đếnPQ3X GZntkhu nKZWihà gầKxogn đóKxog, PQ3Xbảo tôGZnti đợiKxog ởGZnt sảnhGZnt, còHsKdn aHsKdnh tHsKda dPQ3Xìu TPQ3Xhương HsKdNgô Kxogvào phòng khách.

Trong PQ3Xlúc này,PQ3X tôiPQ3X vẫn vôHsKd cùngPQ3X điềmPQ3X tĩnh,KZWi điềmPQ3X tĩnKxogh đếGZntn HsKdlạ lùng.

Còn KZWinửa tiKxogếng KZWinữa GZntlà mười haiGZnt giờHsKd đêmPQ3X tKZWihì NGZntgưu BKxogôn đGZnti raKxog, trêPQ3Xn tGZntay cầmHsKd KZWichiếc áPQ3Xo PQ3Xbị GZntmáu thấmGZnt ướKxogt mộtGZnt nửaKxog của ThươngGZnt NgGZntô, trGZntông tKxoghần sắGZntc anGZnth cPQ3Xhàng cóKxog vKxogẻ mệtKxog mỏi:

- ChịGZnt dKZWiâu KZWiyên tGZntâm, không vấnHsKd đKZWiề KZWigì lớnPQ3X đâu,GZnt nghỉKxog nPQ3Xgơi vKxogài ngàyKxog làKxog khỏi.

Nghe thếPQ3X, tôPQ3Xi lạiHsKd khôKZWing bình tĩnKxogh đượcKZWi nKxogữa, bưKxogớc Kxognhanh đếnHsKd tPQ3Xúm cKZWiổ PQ3Xáo GZntNgưu Bôn,KZWi PQ3Xnói mKZWiột tràng:

- RốtHsKd cuộcKxog aPQ3Xnh tPQ3Xa HsKdcó chuyện gì?Kxog CHsKdhẳng phảGZnti cácGZnt ngườKxogi lKZWià thầnKZWi tiêKZWin sHsKdao? PQ3XSao thầGZntn tiKxogên lGZntại bịHsKd chảy máKZWiu? SaPQ3Xo HsKdcòn bKZWiị hônPQ3X mêPQ3X? SKxogao lPQ3Xại nhưHsKd Kxogthể sắpGZnt chếtPQ3X đKxogến nơPQ3Xi vậy?

Ngưu BPQ3Xôn tHsKdhấy HsKdtôi kích Kxogđộng nhưHsKd KZWivậy, KZWianh HsKdta PQ3Xchỉ lặGZntng lPQ3Xẽ nhKxogìn, nói:

- ChịKxog sợHsKd rồiPQ3X, đúng không?

Tôi nHsKdgẩn ngườiPQ3X trong giâHsKdy lKxogát rKxogồi bKxogỗng KZWinhư quảPQ3X bóGZntng HsKdbị PQ3Xchâm kPQ3Xim, nhanGZnth chónPQ3Xg xẹpKxog lép.Kxog HsKdTôi buônGZntg Ngưu BôKxogn rGZnta, ngồKZWii tKZWihụp xuKxogống HsKdghế, cGZntó lẽPQ3X vKxogì PQ3Xchưa ăHsKdn cơmPQ3X nHsKdên toàPQ3Xn thâPQ3Xn mềmPQ3X nhũnGZnt, không Kxog còn chútHsKd sứcGZnt GZntlực PQ3Xnào, HsKdlòng KZWibàn tKxogay HsKdvà tGZntrán đềPQ3Xu vãGZnt KZWimồ hôi.

Được rồiKZWi. PQ3XTôi thừaKZWi nhận, khônKZWig phảKZWii vìKZWi đói,HsKd HsKdmà vìKxog sợKxog hãi.

Tôi thựHsKdc KZWisự thấyPQ3X sHsKdợ, cứ ngKxoghĩ đếnKxog KZWidáng vẻHsKd ThưPQ3Xơng NGZntgô Kxoglúc trước,GZnt HsKdcái GZntdáng nKZWihư sHsKdắp chếPQ3Xt tớiPQ3X nơi...

Nhưng thầnHsKd tPQ3Xiên cHsKdũng có thểKxog chếKxogt sao?

Tôi HsKdcố épPQ3X GZntmình điềuKZWi cHsKdhỉnh những suGZnty nghĩHsKd linKxogh tinPQ3Xh troPQ3Xng đầu,KZWi mKxogiễn cPQ3Xưỡng HsKdhổi phụcPQ3X lHsKdại vẻGZnt điềPQ3Xm đKxogạm tKxogrên mặt, nói:

- THsKdhương NGZntgô vốnKxog đKZWiã bị thươngGZnt KZWiđúng khôngPQ3X? SaGZnto HsKdlại nhưHsKd vậy?

Ngưu BKxogôn iGZntm lặng.

- BKxogị thươPQ3Xng từHsKd khKZWii nào?

Ngưu BônKxog vẫnHsKd khôPQ3Xng trả lời.

Tôi đànKxogh tựKZWi mìnhPQ3X HsKdnhớ lại, nói:

- CKxogó phảiKxog Kxogcó liHsKdên quaHsKdn đến cHsKdái tHsKdà khíKxog gKZWiì đPQ3Xó mGZntà Kxoganh KZWita đãKxog GZnttừng nKZWihắc đHsKdến không?

Ngưu BônPQ3X PQ3Xlắc đầPQ3Xu, tiếp KZWitục HsKdim lặng.

Thái độGZnt GZnt"đánh chết cũngPQ3X khônPQ3Xg khKZWiai" nàHsKdy khiKZWiến PQ3Xtôi muốnKxog GZntphát điGZntên nhPQ3Xưng trướcHsKd mặtKxog mộKxogt GZntanh chàngKxog khôi Kxogngô, trầmHsKd tính,Kxog yếuPQ3X đuGZntối, PQ3Xtôi thựcHsKd sựHsKd Kxogkhông PQ3Xthể pháKZWit tiKZWiết được,HsKd nênGZnt đành nínKxog nhịn.

- VGZntậy thGZntì anPQ3Xh cũKZWing pKZWihải cho tôiKxog bPQ3Xiết tGZntại sKxogao aPQ3Xnh tGZnta đKxogang khỏeKxog KZWimạnh nHsKdhư PQ3Xvậy, KZWiđột nhiêGZntn hGZntôm naKxogy lạiPQ3X ra nôGZntng GZntnỗi này?

Ngưu KZWiBôn PQ3Xdo Kxogdự mộtPQ3X hồi, cuKxogối cùnKZWig HsKdcũng mởGZnt miệng:

- ThựKZWic rKxoga vếtGZnt thươnKxogg trên ngườKxogi anKxogh ấGZnty cKZWihưa khKZWii HsKdnào HsKdlành. TKZWihời HsKdgian nKxogày hoànGZnt toKxogàn dựaKxog vàKxogo sGZntự tGZntu dưỡnPQ3Xg bấy lKZWiâu mớiKZWi Kxogcó thPQ3Xể mPQ3Xiễn cưPQ3Xỡng kPQ3Xhống chKZWiế được.Kxog ThếGZnt nhưnKxogg sKxogau kHsKdhi uKxogống rượu,PQ3X ýKxog thứPQ3Xc dần yếuPQ3X điKxog nênGZnt mớiKxog dẫnGZnt đếnGZnt việcKxog vếPQ3Xt thưGZntơng độtHsKd nhPQ3Xiên táiKZWi phát.

Tôi sữngHsKd người.

Thì PQ3Xra PQ3Xtai họaHsKd HsKdnày hoGZntàn toàn dGZnto KZWihai HsKdchai rượuHsKd tGZntrắng gKZWiây GZntra. NghKZWiĩ lạiPQ3X, mKxogột ngưPQ3Xời chưaPQ3X HsKdbao giGZntờ uốngKZWi rưKZWiợu là ThươnPQ3Xg NHsKdgô chGZntắc cũnKZWig GZntkhông ngKxogờ hGZntậu quảHsKd lạiKxog nGZntghiêm trọngGZnt đếnHsKd vậy...

Nhưng GZntnếu kKZWihông cóKxog tai Kxog họa này,KZWi Kxogtôi mãHsKdi mãiHsKd chẳngKxog Kxogbao giGZntờ Kxogbiết đượPQ3Xc, trKxogên ngườGZnti hPQ3Xắn PQ3Xcó mHsKdột vếtKZWi thương.

- TKZWihần tiPQ3Xên vôGZnt cHsKdùng Kxoglợi hại, sKxogức mạnHsKdh vKZWiô KZWisong, KZWisao KZWicó thểKxog bGZntị thươnKZWig chứ?

- LàPQ3X thKxogần HsKdtiên khônGZntg GZntcó nghĩa cáiGZnt gGZntì cGZntũng biết,KZWi khônGZntg sHsKdợ bấtKxog kỳPQ3X điềuHsKd gKxogì vPQ3Xà cũnHsKdg khônHsKdg mạnhPQ3X KZWimẽ nhHsKdư chị nghĩ.HsKd GZnt- NgưuGZnt BôKZWin kGZnthẽ thHsKdở dàGZnti, nóGZnti: GZnt- ChKxogị dâKxogu Kxogà, HsKdcó mộtKxog sốGZnt cPQ3Xhuyện Kxoganh ấyGZnt không Kxog muốn tôKZWii nKxogói vớiHsKd cKxoghị. GZntTính kPQ3Xhí củHsKda anKZWih HsKdấy, chKZWiị GZntđã sốngKxog cùnHsKdg mộtKxog GZntthời giKZWian, chắc chịHsKd cũngPQ3X hiểu.

Tôi cười,GZnt đáp:

- ƯơngHsKd ngGZntạnh, kKZWihó chịu.

Ngưu BônGZnt cười.

Suy ngHsKdhĩ mộtHsKd látGZnt, PQ3Xtôi lại hỏi:

- NHsKdếu nhHsKdư PQ3Xthần PQ3Xtiên bị KZWithương, cKxogó pGZnthải cũHsKdng giốngKZWi nhưKxog nhữHsKdng đHsKdại hiệpKxog tronPQ3Xg pGZnthim, cáchPQ3X tốtPQ3X nhấHsKdt PQ3Xlà dùngKxog nội lHsKdực trPQ3Xị thươngGZnt đúnHsKdg không?

- ĐiềuPQ3X Kxogđó PQ3Xlà đương nhiên.

- GZntVậy việcGZnt đHsKdi PQ3Xvề giữa cHsKdhỗ nàyGZnt vàHsKd núKxogi HHsKdổ HsKdGầm, dùGZntng nộiGZnt tứcKZWi kếKxogt thànhHsKd mộtGZnt viênPQ3X đPQ3Xơn dượKxogc cóHsKd tKZWihể GZntgiúp tôi khôKZWing sGZntợ lạnhKxog, khôngGZnt sHsKdợ Kxognóng, cKZWió phảPQ3Xi cũKxogng cầnKxog đếnHsKd pháGZntp KZWilực PQ3Xmới lKxogàm được?

Ngưu BGZntôn chậmKZWi PQ3Xrãi GZntgật đầu, ngừngKxog HsKdlại giâPQ3Xy láGZntt, HsKdanh KZWita nGZntói tiếp:

- CảGZnt vHsKdết tícPQ3Xh GZntkia nữa.

Tôi sờKZWi KZWitay lPQ3Xên cổ.

Cứ PQ3Xcoi lHsKdà tôiKZWi đầnPQ3X độKxogn thì đếnKxog GZntgiờ PQ3Xphút KZWinày cũPQ3Xng đoáKxogn HsKdđược rKZWia, vếtKZWi tíGZntch đKZWió cHsKdơ bảnPQ3X khôPQ3Xng phảiKZWi làPQ3X HsKddấu ấn nKxogụ hKZWiôn gì.

Sao phảiHsKd lKZWiàm nKxoghững điều nàKZWiy? KxogTại sPQ3Xao cHsKdứ pGZnthải tựHsKd tỏKxog Kxogra GZntmạnh mẽ?Kxog KxogĐúng lPQ3Xà PQ3Xđồ Kxogcon PQ3Xhổ ngốKZWic nghếch...