You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1cCDDQX0 cCDDQX- PkTình trạ28PAXeng vết thương

 

Sau khoaRc7Fi Pkbố mẹPk đi28PAXe ccCDDQXhơi mPkột vòng oaRc7Fthỏa toaRc7Fhê vềcCDDQX nước,Pk gicCDDQXữa ch28PAXeuyến oaRc7Fđi phảioaRc7F c28PAXehuyển saPkng đicCDDQX tàuoaRc7F hỏoaRc7Fa nPkên oaRc7Ftranh thủ ma28PAXeng chPko tôoaRc7Fi đồcCDDQX Pkăn, đcCDDQXồ chơicCDDQX lẫncCDDQX 28PAXeđồ dùngcCDDQX, nhânoaRc7F tcCDDQXiện cũnPkg 28PAXeghé th28PAXeăm luô28PAXen, koaRc7Fhông nPkgờ còn nhâcCDDQXn tiPkện ngcCDDQXắm đượoaRc7Fc coaRc7Fả thânoaRc7F tcCDDQXhể đẹp28PAXe 28PAXetươi nhưPk hoPka oaRc7Fcủa cCDDQXmột têoaRc7Fn Pkcon tcCDDQXrai lcCDDQXạ mặt...

Về vấnPk đ28PAXeề cCDDQXyêu đương,Pk tôi tươngPk đốiPk cCDDQXtự doPk. NgcCDDQXay từcCDDQX 28PAXenhỏ tcCDDQXôi đoaRc7Fã lucCDDQXôn Pktâm nicCDDQXệm "LPkà coPkn gá28PAXei, phải yêuoaRc7F oaRc7Fngười đ28PAXeàn 28PAXeông cCDDQXtử tế".Pk TPkrên cocCDDQXn đườngoaRc7F yêu,oaRc7F Pktôi cCDDQXchạy hùPkng hụoaRc7Fc, chếtPk cũng oaRc7Fkhông ngcCDDQXoái đầucCDDQX lại.

Bố mẹPk luôncCDDQX ácCDDQXp dụng phưcCDDQXơng phácCDDQXp goaRc7Fiáo dục28PAXe rất28PAXe phóngPk khoánoaRc7Fg với28PAXe tôioaRc7F, oaRc7Fchỉ cóoaRc7F duPky ncCDDQXhất h28PAXeai 28PAXeyêu cầu,Pk một làcCDDQX "P28PAXehải oaRc7Fhọc tcCDDQXốt", h28PAXeai l28PAXeà "KhôoaRc7Fng đượoaRc7Fc chịucCDDQX thiệt".

Về yêPku cCDDQXcầu th28PAXeứ 28PAXehai, cụ28PAXe thể đ28PAXeối 28PAXevới vấoaRc7Fn cCDDQXđề quoaRc7Fan h28PAXeệ nPkam nữ28PAXe, mPkẹ t28PAXeôi gi28PAXeải thích:oaRc7F TrướccCDDQX kcCDDQXhi cóPk đượcPk tờPk oaRc7Fđăng ký k28PAXeết hôn,Pk nh28PAXeất đPkịnh cCDDQXphải giữoaRc7F choaRc7Fiến lũPky củoaRc7Fa mình.

Vì 28PAXethế, cCDDQXcảnh tượngPk ngày Pk hôm naoaRc7Fy hoàPkn toà28PAXen nóicCDDQX oaRc7Frõ rằng,28PAXe ch28PAXeiến lũyoaRc7F c28PAXeủa tôPki 28PAXeđã th28PAXeất thủ...

Tôi noaRc7Fghĩ mình28PAXe oaRc7Fnên lắcPk lắc cácCDDQXi đầuoaRc7F nhưcCDDQX Pkvừa Pkcắn toaRc7Fhuốc, đểPk nhữngoaRc7F doaRc7Fòng n28PAXeước mắcCDDQXt đPkau khổ28PAXe ba28PAXey tứPk 28PAXetung, đồncCDDQXg thời koaRc7Fhóc ncCDDQXấc lcCDDQXên, nóoaRc7Fi nhữngcCDDQX ccCDDQXâu thừacCDDQX 28PAXethãi như:cCDDQX "Khôn28PAXeg phảcCDDQXi vậoaRc7Fy, khôngPk pPkhải vậPky, không phảPki 28PAXenhư boaRc7Fố mẹ28PAXe trôngcCDDQX thấyoaRc7F, oaRc7Fbố mẹoaRc7F hãPky oaRc7Fnghe cocCDDQXn oaRc7Fgiải thích..."

Nhưng Pktôi loaRc7Fại khôncCDDQXg noaRc7Fhẫn tâm noaRc7Fhìn thPkấy bốPk mẹPk ởoaRc7F cCDDQXtuổi này28PAXe oaRc7Frồi mà28PAXe vẫncCDDQX phảiPk Pknhảy bổoaRc7F lcCDDQXên, bịtoaRc7F taioaRc7F, quáoaRc7Ft cCDDQXmắng: "Con nPkói đPki, oaRc7Fcon n28PAXeói xcCDDQXem chuyoaRc7Fện nàyoaRc7F làcCDDQX t28PAXehế nà28PAXeo, mcCDDQXẹ khôoaRc7Fng cCDDQXnghe, mẹPk không nghecCDDQX, m28PAXeẹ khôPkng Pkmuốn noaRc7Fghe gìPk hết...".

Nghĩ cCDDQXvậy, Pktôi 28PAXechuẩn bị noaRc7Fhảy Pkra cCDDQXôm châPkn Pkhọ, gcCDDQXào khócoaRc7F: "B28PAXeố mẹ28PAXe ơi,cCDDQX co28PAXen Pkxin 28PAXelỗi b28PAXeố mẹ,oaRc7F oaRc7Fcon là28PAXe đ28PAXeứa bất hiếu,Pk bốPk mẹ28PAXe cứoaRc7F c28PAXeoi nh28PAXeư cCDDQXkhông cPkó đứacCDDQX coPkn gáoaRc7Fi này...".

Kết quảcCDDQX làPk cảmcCDDQX 28PAXexúc của tPkôi oaRc7Fvẫn chưaPk bộcoaRc7F l28PAXeộ tPkhì cCDDQXbố mcCDDQXẹ đãoaRc7F noaRc7Fhẹ Pknhàng rờiPk khoaRc7Fỏi phòn28PAXeg Pkngủ, ccCDDQXòn tâmoaRc7F cCDDQXlý đócCDDQXng cửa cCDDQXlại chcCDDQXo chPkúng tôi.

Gene Pkdi truyềPkn Pkcủa l28PAXeoài người vôPk 28PAXecùng mạPknh, coaRc7Fó thểcCDDQX sincCDDQXh 28PAXera moaRc7Fột đứaoaRc7F cocCDDQXn 28PAXecó hệoaRc7F 28PAXethống oaRc7Fthần 28PAXekinh vữPkng cCDDQXhơn coaRc7Fả tòa ncCDDQXhà đô28PAXe thcCDDQXị, thìoaRc7F cấu28PAXe tạooaRc7F bộcCDDQX phậnPk củacCDDQX Pkbên cấpoaRc7F Pktinh trùcCDDQXng vàcCDDQX 28PAXebên noãncCDDQX tửcCDDQX tuyệt đối28PAXe kPkhông đượcPk 28PAXephép Pkxem thường.

Do đó,oaRc7F tôoaRc7Fi cóPk cCDDQXlý oaRc7Fdo tin cCDDQX tưởng 28PAXerằng, đoaRc7Fối voaRc7Fới bốPk mẹPk tôi,28PAXe việoaRc7Fc cCDDQXtận mắtoaRc7F nhoaRc7Fìn thấy28PAXe cocCDDQXn gái28PAXe 28PAXechưa kếtoaRc7F hônPk đã28PAXe sPkống chung v28PAXeới một28PAXe ngườicCDDQX đàcCDDQXn cCDDQXông, tPkhực rcCDDQXa cCDDQXchỉ là28PAXe ccCDDQXhuyện 28PAXeto hơnPk hạcCDDQXt vừng,28PAXe hạtPk 28PAXeđỗ một chútcCDDQX Pkmà thôi.

Đương nhcCDDQXiên, toaRc7Fôi ccCDDQXàng có 28PAXelý oaRc7Fdo ti28PAXen rằnPkg, tấtcCDDQX cCDDQXcả thựcPk coaRc7Fhất làPk sPkự yênoaRc7F lặng28PAXe t28PAXerước cơncCDDQX bão...

Tôi kh28PAXeông bicCDDQXết Pkhoạt Pkđộng tâm oaRc7Flý củaPk T28PAXehương NgPkô cóPk phPkong phúPk đacCDDQX cCDDQXdạng nhưoaRc7F tôPki không,28PAXe chỉoaRc7F thấyPk Pkbàn taoaRc7Fy bị Pk tôi ncCDDQXắm Pklấy củ28PAXea hắnPk cCDDQXlúc lạnh,Pk lPkúc nón28PAXeg oaRc7Fvà 28PAXecòn kèPkm thoaRc7Feo triệuPk chcCDDQXứng cCDDQXcủa bệnh ParkioaRc7Fnson1 nữa.

1 BcCDDQXệnh PaPkrkinson (hay c28PAXeòn gọiPk lcCDDQXà PDPk) loaRc7Fà cCDDQXmột loại28PAXe rối28PAXe oaRc7Floạn thoPkái Pkhóa củ28PAXea hệ28PAXe thầPkn kinPkh trucCDDQXng ương,oaRc7F làoaRc7Fm suy yếu28PAXe koaRc7Fhả noaRc7Făng vận28PAXe động,cCDDQX lcCDDQXời nói,Pk vPkà cáPkc 28PAXechức cCDDQXnăng Pkkhác.Triệu chcCDDQXứng vậ28PAXen Pkđộng của bệnPkh làPk 28PAXerun, c28PAXeứng, cPkhậm chạoaRc7Fp, toaRc7Fư t28PAXehế bPkất ổnoaRc7F định.

Tôi h28PAXeắng 28PAXegiọng aoaRc7Fn ủi:

- ĐóoaRc7F lPkà 28PAXebố mẹPk tôi.28PAXe 28PAXeAnh yên oaRc7Ftâm Pkđi. HọcCDDQX 28PAXeđều làoaRc7F Pknhững côngoaRc7F dânPk tốcCDDQXt loaRc7Fuôn Pktuân th28PAXeủ phápoaRc7F Pkluật, sẽ28PAXe khôngPk làm 28PAXe gì bạoaRc7Fo lựcPk đâu.

Thương NcCDDQXgô loaRc7Fặng lPkẽ kéo chă28PAXen lên28PAXe rồi28PAXe thPku mình28PAXe cCDDQXvào đó28PAXe, t28PAXeôi đoaRc7Fành phảiPk thoaRc7Fay oaRc7Fđổi coaRc7Fách nói:

- MẹoaRc7F tôioaRc7F lcCDDQXà giả28PAXeng viên dạyoaRc7F cCDDQXMỹ th28PAXeuật trooaRc7Fng trường28PAXe đạioaRc7F hPkọc. Tro28PAXeng cuộcoaRc7F đờiPk nàyPk, vcCDDQXiệc 28PAXebà cCDDQXnhìn thấycCDDQX đàn ôngPk không28PAXe moaRc7Fặc q28PAXeuần áoPk coaRc7Fòn ncCDDQXhiều hPkơn cả28PAXe voaRc7Fiệc anPkh t28PAXerông thấcCDDQXy hcCDDQXổ coaRc7Fái koaRc7Fhỏa 28PAXethân chạy.oaRc7F Bố tcCDDQXôi lạ28PAXei càPkng khôPkng vPkấn đề.28PAXe CáiPk aPknh cócCDDQX thìoaRc7F ôoaRc7Fng cCDDQXấy cũn28PAXeg Pkcó, choaRc7Fẳng vPkiệc Pkgì cCDDQXphải mất mặt.

Thương NgcCDDQXô lặPkng l28PAXeẽ trùm chăn28PAXe lênoaRc7F mặt.

Dù thếcCDDQX Pknào, cCDDQXcon d28PAXeâu xấu28PAXe đến moaRc7Fấy cũngPk phải28PAXe gặpcCDDQX bốcCDDQX moaRc7Fẹ ccCDDQXhồng, oaRc7Fcon thúoaRc7F đẹpcCDDQX cũncCDDQXg vậPky, khôcCDDQXng tPkhoát khỏicCDDQX số28PAXe mệnh bịcCDDQX kéooaRc7F roaRc7Fa ncCDDQXgoài cCDDQXtriển lãm.

May 28PAXemà toaRc7Fủ quầ28PAXen áooaRc7F ở tronoaRc7Fg phòng28PAXe oaRc7Ftôi. SaoaRc7Fu oaRc7Fkhi ăn28PAXe mặcCDDQXc chỉnhoaRc7F cCDDQXtề, tôioaRc7F Pkvà ThươngoaRc7F 28PAXeNgô đàngcCDDQX hoaRc7Foàng, nghiêm chỉnh28PAXe từPk tPkrong p28PAXehòng bcCDDQXước ra.

Bố tô28PAXei đan28PAXeg gácCDDQXc chân cCDDQX lên oaRc7Fxem oaRc7Ftivi Pkở phòngoaRc7F cCDDQXkhách, cònoaRc7F Pkmẹ tPkhì bậncCDDQX làm28PAXe bữaPk sáng28PAXe cCDDQXtrong bcCDDQXếp. cCDDQXKhông khíoaRc7F gia oaRc7Fđình rấtoaRc7F hcCDDQXòa nhoaRc7Fã, vcCDDQXui vẻ.

Trông thấcCDDQXy chúPkng tôoaRc7Fi, bố cườ28PAXei, gật28PAXe oaRc7Fđầu c28PAXehào, nói:

- cCDDQXDậy rồi28PAXe đ28PAXeấy à?

Mẹ toaRc7Fôi lạioaRc7F tiệPkn 28PAXemiệng hỏi:

- oaRc7FCon yêuPk, cooaRc7Fn muoaRc7Fa bánh boaRc7Fao coaRc7Fhay nàcCDDQXy ởPk đâuPk thcCDDQXế? cCDDQXBố vàcCDDQX oaRc7Fmẹ tìmcCDDQX mPkãi màcCDDQX kcCDDQXhông m28PAXeua được.

Tôi cCDDQXlắc đầu:

- CPkon Pkkhông biết...

Mẹ tcCDDQXôi ngạ28PAXec nhiên:

- KhoaRc7Fông Pkphải co28PAXen mua sao?

Thương NgcCDDQXô nhỏcCDDQX cCDDQXnhẹ đáp:

- BáoaRc7Fnh boaRc7Fao cCDDQXchay Pkđó mu28PAXea ở t28PAXeiệm oaRc7Fbánh oaRc7Fbao cCDDQXTiểu DươnoaRc7Fg, cCDDQXcách đPkây khoản28PAXeg hơoaRc7Fn bcCDDQXa cây28PAXe 28PAXesố ạ.

Mẹ toaRc7Fôi quacCDDQXn cCDDQXsát hắncCDDQX một lúc,Pk 28PAXegật 28PAXegật đầucCDDQX nhưcCDDQXng nPkét mặtPk càng28PAXe cCDDQXlộ vẻ28PAXe ngạc28PAXe n28PAXehiên hơn.

Là c28PAXeon gácCDDQXi ruộoaRc7Ft ccCDDQXủa mẹ,oaRc7F tôi ngcCDDQXhĩ m28PAXeình Pkcó thểoaRc7F hiểucCDDQX vcCDDQXì sacCDDQXo cCDDQXcó sựPk ngạcPk 28PAXenhiên này.

Hiển nhiêncCDDQX việccCDDQX 28PAXeđi cCDDQXxa như vcCDDQXậy cCDDQXchỉ đểoaRc7F Pkmua mấyPk c28PAXeái bá28PAXenh bacCDDQXo chacCDDQXy hoàcCDDQXn tcCDDQXoàn khônoaRc7Fg tcCDDQXhể giảicCDDQX thí28PAXech đPkược tại sa28PAXeo scCDDQXau kcCDDQXhi m28PAXeua về,Pk ThưoaRc7Fơng Ngô28PAXe khôngPk gọicCDDQX t28PAXeôi d28PAXeậy ăcCDDQXn ngaoaRc7Fy oaRc7Fcho nóoaRc7Fng 28PAXemà lạcCDDQXi cởi28PAXe sạc28PAXeh đồ Pkra quấncCDDQX Pklấy tôi...

Tuy nhiên,28PAXe nhậncCDDQX thấyoaRc7F sự tìnhPk nguyoaRc7Fện hoaRc7Fao cônPkg tốn28PAXe Pksức chcCDDQXuẩn b28PAXeị bữacCDDQX sPkáng coaRc7Fho tôPki coaRc7Fủa hắn,28PAXe cCDDQXnên sắPkc mặtPk moaRc7Fẹ tôi cPkũng Pkcó 28PAXechút nhâoaRc7Fn từ.

Tôi chộp28PAXe lấoaRc7Fy thờiPk oaRc7Fcơ giới thiệu:

- BcCDDQXố, cCDDQXmẹ, Pkđây là28PAXe Thương Ngô28PAXe... oaRc7F- 28PAXeNghĩ một28PAXe lát,cCDDQX Pktôi vộiPk voaRc7Fàng nóiPk thêcCDDQXm cảPk họ:28PAXe Pk- PhcCDDQXó ThươngoaRc7F Ngô.

Lúc nàycCDDQX, acCDDQXnh chàng ThươngoaRc7F NgôcCDDQX áoPk qPkuần chỉnPkh tề,28PAXe ccCDDQXử chỉ28PAXe Pkthanh 28PAXethoát bướccCDDQX lêncCDDQX Pknửa bước,Pk hoaRc7Fơi cú28PAXei người. NétcCDDQX mặtcCDDQX Pkvà gi28PAXeọng nóiPk 28PAXelễ ph28PAXeép, tcCDDQXừ tốnoaRc7F đếncCDDQX nỗicCDDQX k28PAXehông n28PAXehận cCDDQXthấy vPkẻ cănoaRc7Fg thoaRc7Fẳng nào:

- CháucCDDQX c28PAXehào h28PAXeai bác.

Tôi cCDDQXhết scCDDQXức ngạccCDDQX nhiên.

Vì tcCDDQXrước Pkđó 28PAXetôi thoaRc7Fực rcCDDQXa có choaRc7Fút 28PAXelo Pklắng, khoaRc7Fông b28PAXeiết nêncCDDQX đcCDDQXể ThươoaRc7Fng NPkgô gọiPk b28PAXeố mcCDDQXẹ mìnhcCDDQX nhoaRc7Fư cCDDQXthế nào.cCDDQX Vị28PAXe thần tiênPk 28PAXehai noaRc7Fghìn tuoaRc7Fổi vàcCDDQX ngườioaRc7F 28PAXephàm t28PAXerần Pkmấy cCDDQXchục t28PAXeuổi, Pkcho doaRc7Fù ởoaRc7F poaRc7Fhương diPkện tuổi cCDDQX tác Pkhay cấpcCDDQX cCDDQXbậc đPkều oaRc7Fkhông dễoaRc7F pPkhân oaRc7Fvai vếoaRc7F. KhôPkng nPkgờ Pkhắn loaRc7Fại gPkọi tcCDDQXrơn toaRc7Fru, không 28PAXe chút dcCDDQXo dự28PAXe đếPkn thế.

Bố toaRc7Fôi đứPkng lcCDDQXên, bắPkt tay Pkthân mậtoaRc7F vớiPk 28PAXeThương oaRc7FNgô, nói:

- TôioaRc7F 28PAXegọi cháucCDDQX Pklà T28PAXeiểu Phó cCDDQXkhông vấnoaRc7F đềoaRc7F 28PAXegì chứ?

- Dạ.oaRc7F 28PAXeKhông vcCDDQXấn đ28PAXeề goaRc7Fì ạ.

Bố Pktôi nởPk Pknụ 28PAXecười hiền h28PAXeòa, thâncCDDQX mPkật nói:

- oaRc7FĐi n28PAXeào. ChúcCDDQXng cCDDQXta oaRc7Fra ngoài húoaRc7Ft đPkiếu thuốc.

Thương NPkgô sữcCDDQXng người.

- Ch28PAXeáu khcCDDQXông cCDDQXhút thuốc sao?

Thương NgôcCDDQX vộicCDDQX gậ28PAXet đầu, nói:

- ĐươncCDDQXg nPkhiên làPk c28PAXeó ạ. ChcCDDQXỉ có28PAXe Pkđiều, coaRc7Fháu... đúngcCDDQX lúc28PAXe cháuoaRc7F hútPk hếtPk thuốccCDDQX rồi.

- Kh28PAXeông sa28PAXeo, hút28PAXe tcCDDQXhuốc của bác.

Bố tôicCDDQX hàocCDDQX pcCDDQXhóng rútoaRc7F từ trPkong túioaRc7F Pkra boaRc7Fao toaRc7Fhuốc 28PAXevà c28PAXehiếc bậtcCDDQX cCDDQXlửa rồi28PAXe chậPkm rãicCDDQX đPki Pkra trướPkc, 28PAXera đến28PAXe coaRc7Fửa lại nóiPk thêm:

- Trời28PAXe lPkạnh toaRc7Fhế 28PAXenày, nhân t28PAXeiện t28PAXea cCDDQXra ngoài28PAXe cCDDQXuống loaRc7Fy rượoaRc7Fu Pkcho ấ28PAXem người.

Sắc mặtcCDDQX ThươPkng N28PAXegô bỗng trởcCDDQX oaRc7Fnên 28PAXetrắng bệcoaRc7Fh, hắoaRc7Fn kPkhẽ rítoaRc7F một28PAXe câuPk qoaRc7Fua cCDDQXkẽ răng:

- oaRc7FNhà e28PAXem oaRc7Fđúng làoaRc7F có thPkói Pkquen 28PAXesáng cCDDQXsớm đcCDDQXã cCDDQXuống rượu...

Tôi tPkhấy 28PAXetình hình khôngPk ổn,oaRc7F v28PAXeội oaRc7Fkéo tPkay hắcCDDQXn loaRc7Fại, Pkthầm thì:

- 28PAXeĐừng có28PAXe nPkói vớicCDDQX tôiPk là acCDDQXnh khôngoaRc7F biếtPk hPkút tcCDDQXhuốc, uốngoaRc7F oaRc7Frượu đcCDDQXấy nhé.

Hắn oaRc7Fkhông trả28PAXe lờ28PAXei, án28PAXeh mắt cCDDQXtỏ 28PAXevẻ kcCDDQXhông cCDDQXhề sPkợ 28PAXechết, giốnoaRc7Fg Pknhư vịPk 28PAXeanh hoaRc7Fùng hoaRc7Fy sinoaRc7Fh v28PAXeì ngPkhĩa lớcCDDQXn, ngẩncCDDQXg cao đầucCDDQX Pkbước đi.

Tôi oaRc7Fvà mẹoaRc7F thoaRc7Fong thảcCDDQX ăcCDDQXn xong bữoaRc7Fa sángPk, hoaRc7Fai ngoaRc7Fười vẫnPk chư28PAXea về.

- Th28PAXeeo mẹ,28PAXe bốcCDDQX sẽcCDDQX làPkm 28PAXegì Thương Ngô?

Mẹ cCDDQXtôi vừPka cCDDQXquét dọn pcCDDQXhòng vừa28PAXe lạnhcCDDQX lù28PAXeng đáp:

- Việc28PAXe củacCDDQX đcCDDQXàn ông28PAXe, phụ nữ28PAXe khôngoaRc7F cầnoaRc7F biết.

Sau 28PAXekhi đ28PAXeã dọnPk Pkdẹp xong xcCDDQXuôi, giọcCDDQXng mẹ28PAXe 28PAXevẫn lPkạnh lùng:

- 28PAXeSao khoaRc7Fông thấy28PAXe dụnoaRc7Fg cụ oaRc7F phòng tráoaRc7Fnh củaPk coaRc7Fác coPkn đâu?

Tôi n28PAXehất thờiPk khô28PAXeng phản 28PAXe ứng goaRc7Fì, mcCDDQXẹ ncCDDQXói tiếp:

- CPkon vàoaRc7F bốcCDDQX cooaRc7Fn oaRc7Fđều không phảPki Pklà 28PAXenhững ngườioaRc7F bcCDDQXảo tPkhủ, luôcCDDQXn 28PAXecó oaRc7Fquan niệoaRc7Fm hiệnoaRc7F đạPki. Như28PAXeng coaRc7Fon àoaRc7F, dù ch28PAXeo rPkằng oaRc7Fsống Pkchung trướcoaRc7F hPkôn 28PAXenhân khô28PAXeng tcCDDQXhiệt thPkòi oaRc7Fgì, oaRc7Fnhưng cCDDQXchưa cướicCDDQX 28PAXeđã mang bầuPk 28PAXethì người28PAXe ch28PAXeịu 28PAXethiệt choaRc7Fắc cCDDQXchắn lcCDDQXà coPkn đấy.

Tôi hoaRc7Fiểu r28PAXea rồicCDDQX, ýPk của28PAXe mẹ loaRc7Fà toaRc7Frong noaRc7Fhà lúoaRc7Fc nà28PAXeo ccCDDQXũng pPkhải oaRc7Fcó bcCDDQXao ca28PAXeo 28PAXesu DuPkrex d28PAXeự phòng...

- MẹPk, coPkn oaRc7Fvà 28PAXeanh tcCDDQXa thật s28PAXeự khôngoaRc7F phải...

- ToaRc7Fhôi oaRc7Fđược, t28PAXehôi được, chuyệncCDDQX củacCDDQX conoaRc7F, bốoaRc7F m28PAXeẹ khPkông quản.

Mẹ gạtoaRc7F phăn28PAXeg lời28PAXe giảcCDDQXi thích củaPk tôi,Pk t28PAXehẳng t28PAXehừng đếnoaRc7F noaRc7Fỗi 28PAXekhiến tôiPk phcCDDQXải Pkrơi lệ.cCDDQX TiếpPk oaRc7Fđó, mẹPk lạ28PAXei vỗoaRc7F oaRc7Fmá tôi 28PAXean ủi:

- AoaRc7Fnh chPkàng đóPk đcCDDQXược đấy. Quả28PAXe nhioaRc7Fên khôngcCDDQX hPkổ lPkà coaRc7Fon coaRc7Fái mẹPk, rấPkt bicCDDQXết ccCDDQXhọn người.

Tôi cườicCDDQX gượng,28PAXe nói:

- MẹoaRc7F thấyPk Pkvóc cCDDQXdáng của nPkgười cCDDQXta đẹpcCDDQX à...

- CoaRc7Fon 28PAXethì biếtcCDDQX oaRc7Fcái gì? oaRc7F Khi Pkkhông cóPk qucCDDQXần 28PAXeáo 28PAXeche đậyoaRc7F Pkchính oaRc7Flà lúcoaRc7F cCDDQXdễ nPkhận oaRc7Fra bảnPk Pkchất ccCDDQXon ngoaRc7Fười nhất.

Tôi t28PAXein rPkằng, đâyoaRc7F là28PAXe nhữngPk lời toaRc7Fâm huyếtcCDDQX từcCDDQX kinPkh ngh28PAXeiệm củacCDDQX mẹ.

Nhớ năcCDDQXm đócCDDQX, vPkì cCDDQXmẹ vào cCDDQX nhầm phòncCDDQXg tcCDDQXắm na28PAXem sinoaRc7Fh tronoaRc7Fg trườngcCDDQX, giữaoaRc7F tiPkếng hPkò hét28PAXe ccCDDQXủa đámPk 28PAXenam sinoaRc7Fh, mẹ28PAXe ngắm trúngcCDDQX một28PAXe ngcCDDQXười 28PAXedù không28PAXe mảcCDDQXnh vải28PAXe oaRc7Fche cCDDQXthân Pknhưng lạioaRc7F hùoaRc7Fng cCDDQXdũng, thảPkn nhiên28PAXe đứng trướccCDDQX mặtcCDDQX mẹ.28PAXe N28PAXegười 28PAXeđó scCDDQXau nàyoaRc7F làPk bốPk tôi.

Dù scCDDQXau này28PAXe oaRc7Fbố tôoaRc7Fi 28PAXecó c28PAXehủ động th28PAXeừa nhận,28PAXe lúcCDDQXc đPkó dcCDDQXo 28PAXebố Pkvừa uốn28PAXeg một28PAXe lítoaRc7F rượuPk Nh28PAXeị 28PAXeCô ĐoaRc7Fầu coaRc7Fùng vớPki bạ28PAXen, 28PAXedẫn đến chóngoaRc7F mặt,cCDDQX hoPka mắt,28PAXe dâoaRc7Fy oaRc7Fthần ki28PAXenh tạmcCDDQX thời28PAXe toaRc7Fê liPkệt nêPkn h28PAXeoàn tocCDDQXàn khcCDDQXông biết chuyệnoaRc7F gìcCDDQX đangPk xảyPk ra...

Vừa nghĩoaRc7F đ28PAXeến đây,Pk cCDDQXtôi bỗng28PAXe ngửi thấyPk m28PAXeùi rượu,28PAXe tron28PAXeg loaRc7Fòng chưcCDDQXa cCDDQXkịp 28PAXethan t28PAXehầm mộtPk câuPk "28PAXeHỏng rồi", thìPk đã28PAXe noaRc7Fghe 28PAXethấy tcCDDQXiếng bưPkớc châoaRc7Fn nặng28PAXe nề,cCDDQX saPku Pkđó trôngoaRc7F thấycCDDQX bcCDDQXố tôcCDDQXi dìuoaRc7F ThưcCDDQXơng Ngô Pklảo cCDDQXđảo t28PAXeiến vào.

Tửu lcCDDQXượng Pkcủa bố28PAXe tôicCDDQX rất khácCDDQX, ôPkng gầoaRc7Fn noaRc7Fhư cCDDQXkhông cócCDDQX đcCDDQXối cCDDQXthủ. ĐôcCDDQXi lúoaRc7Fc Pktôi còoaRc7Fn nPkghi noaRc7Fgờ rằngoaRc7F cCDDQXcó khcCDDQXi boaRc7Fố từng làPk ngườiPk làcCDDQXm rượPku tcCDDQXrên thPkiên đ28PAXeình, oaRc7Fvì uốngPk trộmoaRc7F rượu28PAXe nêncCDDQX bPkị đoaRc7Fày xucCDDQXống trần gian.

Nhưng dù28PAXe coaRc7Fó 28PAXegặp pcCDDQXhải tiên tửuoaRc7F thoaRc7Fật, ThcCDDQXương NgcCDDQXô chắccCDDQX cũPkng oaRc7Fkhông saPky đếnoaRc7F thất28PAXe thể28PAXeu thếoaRc7F ncCDDQXày, vìcCDDQX theo tíPknh kcCDDQXhí củcCDDQXa hcCDDQXắn, Pkcùng l28PAXeắm lPkà khônoaRc7Fg uống.

Có tcCDDQXhể v28PAXeì trước28PAXe mặcCDDQXt bốoaRc7F tôi, cCDDQXnên hắnPk tcCDDQXhực sựoaRc7F voaRc7Fô cCDDQXcùng 28PAXenể nang...

Tôi nhoaRc7Fìn dPkáng 28PAXevẻ đứng oaRc7F không vữngcCDDQX củacCDDQX Thương28PAXe N28PAXegô, thoaRc7Fở than:

- BốoaRc7F Pkvà 28PAXeanh oaRc7Fta uoaRc7Fống nhiều không?

- oaRc7FKhông nhiềcCDDQXu. BốPk uống Pk nửa lítPk, cậoaRc7Fu t28PAXea uoaRc7Fống mcCDDQXột lícCDDQXt. KhôngoaRc7F 28PAXephải 28PAXelà cCDDQXbố cốoaRc7F ýPk épcCDDQX uổcCDDQXng, Pkmà cậ28PAXeu tPka tự28PAXe nóicCDDQX bố 28PAXe là bPkề trên,28PAXe Pkcậu oaRc7Fta oaRc7Frất tônPk trọng,Pk nêcCDDQXn cạPkn Pkchén trước.

Như rảnhcCDDQX rỗi28PAXe khoaRc7Fông cóoaRc7F việc cCDDQXgì làmoaRc7F, bốoaRc7F đặtPk ThưPkơng cCDDQXNgô 28PAXelên gh28PAXeế 28PAXesofa rồicCDDQX cườiPk ncCDDQXhư D28PAXei Lặc28PAXe nói:

- B28PAXeố tưởncCDDQXg cậu28PAXe chàng nàyoaRc7F tửuoaRc7F lư28PAXeợng oaRc7Fcao, aoaRc7Fi d28PAXeè mớcCDDQXi 28PAXeuống 28PAXehai cCDDQXhớp đãcCDDQX đổcCDDQX rồi,28PAXe nhưnoaRc7Fg cậucCDDQX cCDDQXta 28PAXerất oaRc7Fphong đ28PAXeộ, kiên quyếtPk uốnoaRc7Fg cạn28PAXe 28PAXehai chai.

Lúc noaRc7Fày, oaRc7Fmặt ThươngPk NgcCDDQXô phừng phừnPkg nhưoaRc7F qoaRc7Fuả Pktáo 28PAXeđỏ, ngh28PAXee thPkấy gioaRc7Fọng nóiPk nêncCDDQX gượngPk dậy,oaRc7F khPkông ngờoaRc7F hắnPk oaRc7Fvẫn có thểPk thốt28PAXe Pkra nhữngoaRc7F ngônPk toaRc7Fừ rõPk ràngcCDDQX, lịchoaRc7F thiệp:

- PcCDDQXhận cPkon cháucCDDQX tửucCDDQX lcCDDQXượng không tốt28PAXe, monoaRc7Fg bácPk lượnoaRc7Fg thứcCDDQX. LầnoaRc7F s28PAXeau, cháu28PAXe nhấtcCDDQX địnhcCDDQX sẽPk chuoaRc7Fyện tròoaRc7F cCDDQXvui 28PAXevẻ scCDDQXay sưa c28PAXeùng bác.

Trước những28PAXe lờicCDDQX nóoaRc7Fi oaRc7Fvăn hoa trôioaRc7F chPkảy củoaRc7Fa hoaRc7Fắn, 28PAXebố cCDDQXtôi cườ28PAXei phácCDDQX lênPk. ÔnPkg đậpPk cCDDQXtay Pkvào Pkbả v28PAXeai oaRc7Fhắn, khiếcCDDQXn h28PAXeắn đang ngồioaRc7F x28PAXeiêu vẹcCDDQXo liề28PAXen đổcCDDQX nhàoaRc7Fo xuốoaRc7Fng. PkTiếp đ28PAXeó, bcCDDQXố cCDDQXquay soaRc7Fang tôioaRc7F, cười28PAXe khàPk khà nói:

- ChPkàng tcCDDQXrai nàyPk khôncCDDQXg tồi. PkQuả cCDDQXnhiên oaRc7Fkhông oaRc7Fhổ doaRc7Fanh cPkon oaRc7Fgái boaRc7Fố, rất28PAXe biếtPk ccCDDQXhọn người!

May màcCDDQX Thươ28PAXeng NoaRc7Fgô kcCDDQXhông kháng 28PAXecự được28PAXe mecCDDQXn rượu28PAXe nên28PAXe đãoaRc7F lơcCDDQX mơoaRc7F ngủPk rcCDDQXồi, khôcCDDQXng toaRc7Fhì cPkhẳng biếcCDDQXt hcCDDQXắn soaRc7Fẽ vênhPk váo Pkđến mức28PAXe nào.

Tôi khôngcCDDQX oaRc7Fkìm được28PAXe cơn tứcPk giPkận, gằcCDDQXn giọng:

- Bố28PAXe Pkvà mẹoaRc7F thật28PAXe 28PAXekhông hổ mộtoaRc7F cặcCDDQXp, đPkến lờPki nóioaRc7F cũPkng giốncCDDQXg cCDDQXhệt noaRc7Fhau. ChẳPkng phải28PAXe 28PAXetrước cCDDQXđây bốcCDDQX luôcCDDQXn hôoaRc7F 28PAXehào là phảioaRc7F tìmoaRc7F cCDDQXcho bốPk mộtoaRc7F cCDDQXanh chàngcCDDQX cCDDQXnghìn lPky khôcCDDQXng cCDDQXsay Pksao? HcCDDQXơn nữ28PAXea, oaRc7Fcòn pPkhải cùng bố28PAXe n28PAXeuốt mâyPk nhảcCDDQX k28PAXehói1 m28PAXeới được.oaRc7F AnoaRc7Fh oaRc7Fta đâuoaRc7F Pkcó oaRc7Fđáp ứngcCDDQX đượcPk cCDDQXyêu cầuPk đó.

1 Ý28PAXe cCDDQXlà Pkhút oaRc7Fthuốc lá.

- oaRc7FCon tPkhì hiể28PAXeu Pkcái gì? 28PAXe - McCDDQXột cCDDQXlần nữa,Pk cCDDQXvề mặ28PAXet noaRc7Fgôn 28PAXengữ, b28PAXeố vcCDDQXà cCDDQXmẹ lại28PAXe oaRc7Fgiống hệtcCDDQX nh28PAXeau: 28PAXe- 28PAXeLúc uốngoaRc7F rượu, cCDDQXhút cCDDQXthuốc cCDDQXchính làoaRc7F kh28PAXei coaRc7Fó t28PAXehể oaRc7Fnhìn thấyPk rPkõ oaRc7Fnhất phẩcCDDQXm choaRc7Fất củacCDDQX moaRc7Fột ngườiPk Pkđàn ông. 28PAXeCậu chàoaRc7Fng nàcCDDQXy khPkông cCDDQXrành 28PAXecả hútPk thuốcoaRc7F lẫnPk uốngoaRc7F rượu28PAXe, nhưoaRc7Fng dùPk hPko đếncCDDQX nỗioaRc7F nướcoaRc7F mắt nướcoaRc7F 28PAXemũi g28PAXeiàn giụa,oaRc7F Pksay đ28PAXeến nPkỗi Pkđi lcCDDQXại Pkliêu xiêu,28PAXe cũnoaRc7Fg khôngcCDDQX cCDDQXcó chútPk cCDDQXnào 28PAXeăn nói hàmcCDDQX hồ.

Bố vPkừa nóioaRc7F vừa28PAXe đư28PAXea tay rcCDDQXa 28PAXevỗ oaRc7Fvỗ 28PAXemá tPkôi, vềoaRc7F mặcCDDQXt độngoaRc7F tá28PAXec Pkcũng k28PAXehông kcCDDQXhác gì28PAXe mẹ:

- PkCon gcCDDQXái ngốcoaRc7F nPkghếch ơi, ngưoaRc7Fời cCDDQXta lcCDDQXàm nPkhư vậyPk lPkà 28PAXevì oaRc7Fcái gì?oaRc7F HoaRc7Fơn nữa,oaRc7F đà28PAXen Pkông khôPkng cCDDQXhút thuốc,cCDDQX không uống28PAXe roaRc7Fượu thìoaRc7F Pkcó Pkgì làoaRc7F khôngPk tốt?Pk 28PAXeRốt c28PAXeuộc ccCDDQXhỉ toaRc7Fhỉnh thoảcCDDQXng mcCDDQXới l28PAXeàm boaRc7Fạn rưcCDDQXợu, bạn th28PAXeuốc củacCDDQX toaRc7Fa thôcCDDQXi. CócCDDQX thoaRc7Fể khcCDDQXỏe mạncCDDQXh điPk cPkùng Pkcon trêoaRc7Fn suố28PAXet quãPkng đườPkng đờPki oaRc7Fmới là qu28PAXean trọng28PAXe nhất.

Thoáng cácCDDQXi đã28PAXe 28PAXenâng cấp thànhcCDDQX chuyệncCDDQX m28PAXeột đờioaRc7F rồi.

Tôi oaRc7Fhoàn toàncCDDQX bấoaRc7Ft lực, nói:

- BốPk n28PAXeghĩ xoaRc7Fa quoaRc7Fá roaRc7Fồi. Bố chư28PAXea hỏioaRc7F Pkxem a28PAXenh oaRc7Fta làPkm goaRc7Fì. BoaRc7Fố khôn28PAXeg oaRc7Fsợ acCDDQXnh Pkta làPk oaRc7Făn moaRc7Fày, kẻ28PAXe trPkộm hcCDDQXay kẻPk cắp sao?

Lúc nàyoaRc7F, oaRc7Fmẹ cCDDQXtôi kéo vaoaRc7Fli lại,cCDDQX phá28PAXet vào28PAXe gá28PAXey tôicCDDQX mộtPk cái,oaRc7F nói:

- BPkố mcCDDQXẹ khôncCDDQXg qoaRc7Fuan tâm cậPku tPka lPkàm g28PAXeì, coaRc7Fhỉ cầnPk cậcCDDQXu 28PAXeta thậ28PAXet lòncCDDQXg vớicCDDQX cooaRc7Fn l28PAXeà 28PAXeđược. HơnoaRc7F nữa,cCDDQX noaRc7Fgôn từoaRc7F, cPkử chỉ củoaRc7Fa t28PAXeên nPkhóc nàyoaRc7F, nhìnoaRc7F qcCDDQXua làoaRc7F bcCDDQXiết đượcPk giácCDDQXo cCDDQXdục Pktử t28PAXeế. cCDDQXVề phươnoaRc7Fg diệoaRc7Fn khí chấtPk cũ28PAXeng khôoaRc7Fng tồoaRc7Fi, nhcCDDQXư oaRc7Fthế oaRc7Fcòn cCDDQXkém cPkỏi goaRc7Fì nữa?

Bố tôoaRc7Fi Pkđỡ lấyoaRc7F voaRc7Fali nói:

- NếuPk nhoaRc7Fư khôn28PAXeg lọoaRc7Ft được Pkvào mắt28PAXe củaPk bốcCDDQX mcCDDQXẹ, ccCDDQXon tưởnPkg cậu28PAXe 28PAXeta saPku koaRc7Fhi đ28PAXei v28PAXeới bố28PAXe r28PAXeồi ccCDDQXó thểoaRc7F châncCDDQX oaRc7Ftay đcCDDQXầy cCDDQXđủ trở cCDDQXvề sao?

Tôi chẳ28PAXeng còPkn bicCDDQXết nói gì.

Sau khPki ở28PAXe chỗoaRc7F tcCDDQXôi hai cCDDQX tiếng bốnPk mcCDDQXươi p28PAXehút, oaRc7Fbố mẹoaRc7F cCDDQXvội đioaRc7F oaRc7Fcho kịcCDDQXp chPkuyến tàu.

Trong kh28PAXeoảng thời28PAXe gcCDDQXian ngắn cCDDQXngủi đPkó, TPkhương NgoaRc7Fô đPkã uốnoaRc7Fg h28PAXeai chacCDDQXi rượucCDDQX trắng,cCDDQX oaRc7Fhút moaRc7Fột cCDDQXbao thuốPkc, chinPkh phục đượoaRc7Fc ôPkng cCDDQXbố luôPkn co28PAXei trọngcCDDQX nộoaRc7Fi tâoaRc7Fm của28PAXe cCDDQXtôi. CònoaRc7F nữa,oaRc7F nga28PAXey lầnoaRc7F gặpPk đcCDDQXầu cCDDQXtiên, mẹ oaRc7F tôi 28PAXeđã n28PAXehìn t28PAXehấy hếtPk hooaRc7Fàn 28PAXetoàn coaRc7Fon ngườioaRc7F hắncCDDQX, saoaRc7Fu đócCDDQX cộngcCDDQX thPkêm scCDDQXự gicCDDQXả vờcCDDQX rất thíc28PAXeh hợp,Pk hcCDDQXắn đãcCDDQX chinPkh phụcoaRc7F cCDDQXbà mẹPk vcCDDQXốn 28PAXechỉ nPkhìn nhậnPk biểu28PAXe hioaRc7Fện bênoaRc7F ngoài.cCDDQX Thật khcCDDQXông phPkục k28PAXehông được.

 

Sau kh28PAXei cCDDQXtiễn bố28PAXe moaRc7Fẹ về, tôicCDDQX 28PAXethấy ThươngcCDDQX cCDDQXNgô đPkang nằmPk oaRc7Fngủ Pkngon lànhPk trêoaRc7Fn ghếPk socCDDQXfa. KhuôncCDDQX oaRc7Fmặt đỏoaRc7F hồngcCDDQX c28PAXeủa hắn trôngPk thậPkt đáPkng yêu.

Tôi ró28PAXen réPkn đếnPk bênoaRc7F cạnh, ngồioaRc7F xổmcCDDQX xuoaRc7Fống 28PAXequan oaRc7Fsát thậtPk kỹ.cCDDQX TôPki lẩmoaRc7F bẩm28PAXe m28PAXeột mình:

- 28PAXeAnh đPkừng cócCDDQX giốngcCDDQX nhcCDDQXư Bạch 28PAXenương toaRc7Fử đấy,oaRc7F hễcCDDQX uốngoaRc7F scCDDQXay là28PAXe hicCDDQXện nguy28PAXeên hình28PAXe. TPkàng oaRc7Ftrữ độngPk cCDDQXvật bảooaRc7F cCDDQXvệ cấp moaRc7Fột 28PAXecủa quốccCDDQX giPka làoaRc7F phPkải ngồPki tù...

Chưa doaRc7Fứt lời28PAXe đ28PAXeã thấy haioaRc7F mắcCDDQXt lPkuôn 28PAXenhắm n28PAXeghiền củaPk hắnPk mởcCDDQX tPko, nhoaRc7Fìn thẳPkng, t28PAXeôi giậcCDDQXt ncCDDQXảy mình.

- CocCDDQXn yêu...

-... KhôncCDDQXg oaRc7Fđược cCDDQXgọi 28PAXetôi như vậy!

- C28PAXeon yêoaRc7Fu, co28PAXen Pkyêu, con yêu...

Thương NgôcCDDQX dùngoaRc7F oaRc7Fcái gioaRc7Fọng lè nPkhè Pknói đPki n28PAXeói lcCDDQXại coaRc7Fách oaRc7Fbố mẹcCDDQX gọi28PAXe tôicCDDQX hPkồi b28PAXeé rồoaRc7Fi cườcCDDQXi phácCDDQX lên.

Tôi 28PAXenhìn trừ28PAXeng trừng vào28PAXe mắtoaRc7F 28PAXehắn quaoaRc7Fn sáPkt thậtoaRc7F kỹoaRc7F, doaRc7Fù Pkđôi mcCDDQXắt cóPk oaRc7Fchút mPkơ cCDDQXmàng cCDDQXnhưng trô28PAXeng vẫnoaRc7F rcCDDQXất tỉnh:

- AoaRc7Fnh goaRc7Fiả v28PAXeờ say!

- TPka đâ28PAXeu cócCDDQX... cCDDQX- HcCDDQXắn hiền lànoaRc7Fh oaRc7Fngồi dậ28PAXey: oaRc7F- TcCDDQXa choaRc7Fưa từngPk cCDDQXuống roaRc7Fượu nêncCDDQX đcCDDQXã sPkay thậtPk, chỉcCDDQX cPkó đi28PAXeều voaRc7Fẫn cPkố gắng oaRc7Fgiữ oaRc7Fcho tincCDDQXh thầPkn tỉncCDDQXh tcCDDQXáo màoaRc7F thôi.

- VoaRc7Fậy nhữngcCDDQX lcCDDQXời bPkố mẹPk tôi nóicCDDQX 28PAXevới tôicCDDQX lúcoaRc7F trước...

Hắn càng28PAXe tỏPk roaRc7Fa vôoaRc7F tội hơn:

- 28PAXeĐể Pkkhông làoaRc7Fm pcCDDQXhiền oaRc7Fđến cuộc cCDDQXnói choaRc7Fuyện củ28PAXea mọicCDDQX nPkgười, 28PAXeta coaRc7Fhỉ 28PAXecó 28PAXethể giPkả vcCDDQXờ bấtoaRc7F tỉoaRc7Fnh nhâncCDDQX sựPk thôi.

Từ 28PAXexấu hoaRc7Fổ chuyPkển thànoaRc7Fh tức giậcCDDQXn, nhPkưng tôPki Pkchẳng biết28PAXe làmoaRc7F cách28PAXe nào,Pk đànoaRc7Fh phoaRc7Fải oaRc7Fđi x28PAXeử lPký tPkúi quPkà moaRc7Fà bPkố mPkẹ mang đến.

Thương Ng28PAXeô chốngoaRc7F taycCDDQX lên tránoaRc7F nhìPkn oaRc7Ftôi lcCDDQXục bới,oaRc7F nói:

- Bố28PAXe moaRc7Fẹ Pkem rPkất thúPk vị!

- 28PAXeĐương nhi28PAXeên rồi.

- 28PAXeHọ đốPki xửPk vcCDDQXới 28PAXeem thật tốt.

- NoaRc7Fói thừa.

Thương NcCDDQXgô khẽ28PAXe mỉmPk cười oaRc7F rồi oaRc7Fthở than:

- BcCDDQXây g28PAXeiờ oaRc7Fta Pkđã hiểoaRc7Fu Pkvì sao cCDDQXem vấncCDDQX vPkương thâcCDDQXn p28PAXehận 28PAXelàm ng28PAXeười đếncCDDQX t28PAXehế. cCDDQXEm khônoaRc7Fg muốn28PAXe rờiPk x28PAXea h28PAXeọ đúng không?

Tôi cCDDQXbĩu môi,Pk 28PAXebiểu thị câuPk hỏi28PAXe ngớPk 28PAXengẩn đó28PAXe khôn28PAXeg đPkáng đểPk toaRc7Frả lời.

- ThếPk nPkhưng cCDDQXmột ngày nào28PAXe Pkđó 28PAXehọ cũngPk cCDDQXsẽ chếtPk đi.

Tôi bPkực dọc:

- 28PAXeThần Pktiên coaRc7Fũng phải chết28PAXe đ28PAXeúng không?

Thương N28PAXegô Pkchỉ c28PAXeười, đáp l28PAXeại moaRc7Fột câu28PAXe chảPk Pkliên quan:

- TPkiểu Tường,cCDDQX nếuPk ePkm muốn làm28PAXe nPkgười oaRc7Fthì toaRc7Fa sẽPk cCDDQXở lạicCDDQX nơi28PAXe cCDDQXnày vớPki em.

Tôi coaRc7Fó ngPkhe toaRc7Fhấy câu Pk nói c28PAXeủa hắn,28PAXe nPkhưng khôngoaRc7F sPkức đâuPk mà28PAXe sucCDDQXy nghoaRc7Fĩ nhiều,Pk oaRc7Fvì trcCDDQXong lúc28PAXe vớ28PAXei t28PAXeay Pklên ngăn kPkéo, tôioaRc7F thấyPk có28PAXe mộtcCDDQX oaRc7Ftấm thiệPkp oaRc7Fmời rPkơi oaRc7Fra cCDDQXtừ c28PAXeuốn tạpPk oaRc7Fchí cũ.

Trên đó28PAXe 28PAXecó 28PAXeghi têPkn cô dâuoaRc7F cCDDQXvà 28PAXechú rể:cCDDQX TrươngPk 28PAXeThần 28PAXe- Hạ28PAXe APkn Kiệt.

Tôi Pkthẫn thờoaRc7F oaRc7Fcầm tấm oaRc7Fthiệp troaRc7Fên t28PAXeay, toaRc7Fheo soaRc7Fuy cCDDQXđoán, đâPky oaRc7Fcó lẽoaRc7F lPkà s28PAXeau khoaRc7Fi biếtPk TcCDDQXrương ToaRc7Fhần cCDDQXhủy bỏcCDDQX h28PAXeôn lễ, tôioaRc7F đãoaRc7F tiệncCDDQX ta28PAXey kẹp28PAXe tấcCDDQXm thiPkệp v28PAXeào cuốn28PAXe tạPkp Pkchí noaRc7Fào cCDDQXđó. PkSau 28PAXeđó Pklại tiệcCDDQXn taoaRc7Fy mang n28PAXeó v28PAXeề nPkhà, rồPki tiệnPk tacCDDQXy oaRc7Fvứt n28PAXeó vPkào góoaRc7Fc ncCDDQXào đócCDDQX, rồicCDDQX b28PAXean nPkãy lạcCDDQXi Pktiện taoaRc7Fy giở nóoaRc7F ra...

Thế oaRc7Fnhưng n28PAXehững 28PAXeđiều này khôoaRc7Fng phPkải Pklà trcCDDQXọng điểcCDDQXm, q28PAXeuan tPkrọng cCDDQXlà côPk cCDDQXHạ APkn oaRc7FKiệt 28PAXevà AngloaRc7Fe HPkạ cPkó liê28PAXen quan đếncCDDQX nha28PAXeu không?

An KioaRc7Fệt cCDDQX- Angle...

Nếu nPkhư đúnPkg l28PAXeà mộtcCDDQX người thìoaRc7F thếPk nàoPk nhỉ?

Đang cCDDQXsuy noaRc7Fghĩ đếnPk nPkỗi muốn trePko cổPk, đâmPk đcCDDQXầu vàcCDDQXo tường28PAXe, t28PAXehì b28PAXeỗng ngh28PAXee thoaRc7Fấy 28PAXegiọng T28PAXehương NgôoaRc7F koaRc7Fhe khẽ:

- TicCDDQXểu TườoaRc7Fng, Pkta n28PAXegủ một lát,cCDDQX đếnoaRc7F toaRc7Frưa gọcCDDQXi cCDDQXta dậy,28PAXe chúng28PAXe tPka cCDDQXra ngoàioaRc7F oaRc7Făn nhé.

- Ừ!

Sau khcCDDQXi Thương28PAXe NgôoaRc7F 28PAXengủ rồi, tPkôi liền28PAXe cPkhạy vcCDDQXào phòPkng noaRc7Fgủ 28PAXemở mácCDDQXy 28PAXetính 28PAXera, vừoaRc7Fa lướ28PAXet oaRc7Fweb, vừ28PAXea thẫoaRc7Fn thờ.

Trong t28PAXeình t28PAXerạng đoaRc7Fầu óc trốngcCDDQX cCDDQXrỗng, thờoaRc7Fi cCDDQXgian chạycCDDQX Pknhanh nhoaRc7Fư chó28PAXe dại,oaRc7F đếPkn lúcPk oaRc7Fmắt oaRc7Fcay ccCDDQXay tPkôi mớioaRc7F liếc 28PAXenhìn 28PAXeđồng hồ28PAXe hiểoaRc7Fn thịcCDDQX goaRc7Fiờ 28PAXebên dướiPk góPkc phảicCDDQX màPkn Pkhình. LcCDDQXúc nàcCDDQXy đcCDDQXã Pklà mười28PAXe tám28PAXe gioaRc7Fờ bốn mươPki Pkbảy phút.

Tôi đứ28PAXeng dậyPk cCDDQXvận động tay28PAXe ccCDDQXhân đãoaRc7F t28PAXeê cứng,28PAXe đi28PAXe r28PAXea phòng28PAXe kPkhách, thoaRc7Fấy T28PAXehương NoaRc7Fgô vẫncCDDQX đaPkng scCDDQXay giấoaRc7Fc, tư tcCDDQXhế khôngcCDDQX hềcCDDQX thPkay đổi,cCDDQX xeoaRc7Fm rPka hắPkn thự28PAXec Pksự oaRc7Fngủ Pkrất cCDDQXsay. ĐừngcCDDQX 28PAXenói làcCDDQX bữaPk tPkrưa, đến nPkgay cả28PAXe bữcCDDQXa tốoaRc7Fi cũ28PAXeng k28PAXehông oaRc7Fcần ăn.

Có lẽ28PAXe vì28PAXe cảPk ngàcCDDQXy không Pkvận độngcCDDQX ncCDDQXên lcCDDQXúc nà28PAXey tô28PAXei c28PAXeũng khônPkg th28PAXeấy đói,cCDDQX ho28PAXeặc oaRc7Fhễ Pktâm trạ28PAXeng không28PAXe vuoaRc7Fi lại khôngcCDDQX muốnoaRc7F ăn.

Đang địoaRc7Fnh Pkchuẩn bcCDDQXị quay vềcCDDQX phòncCDDQXg s28PAXeuy nghĩoaRc7F tiếpoaRc7F thPkì nhờcCDDQX ánh28PAXe sángcCDDQX lcCDDQXờ 28PAXemờ c28PAXehiếu qcCDDQXua cCDDQXô cPkửa soaRc7Fổ, tô28PAXei 28PAXethoáng thấ28PAXey sắc mặt28PAXe Thư28PAXeơng 28PAXeNgô cóPk cCDDQXgì đócCDDQX khcCDDQXông bìncCDDQXh thường.

Bật đènoaRc7F 28PAXelên, cCDDQXhình oaRc7Fảnh trước mắtcCDDQX kh28PAXeiến tôicCDDQX cCDDQXsợ hãi.

Thương NgcCDDQXô đancCDDQXg nằmcCDDQX thẳng Pkđơ t28PAXerên ghcCDDQXế sofa28PAXe, mcCDDQXồ hôoaRc7Fi túcCDDQXa cCDDQXra khắp28PAXe m28PAXeặt 28PAXevà đầu,oaRc7F haoaRc7Fi vacCDDQXi cCDDQXco Pklại, môoaRc7Fi trắng28PAXe bPkệch như oaRc7Fthể đcCDDQXang phải28PAXe cPkhịu đựng28PAXe 28PAXesự đ28PAXeày đọ28PAXea đa28PAXeu đớn.oaRc7F ThPkeo Pkkinh nghiệcCDDQXm cCDDQXcủa tôioaRc7F, tình tPkrạng nàPky chắcCDDQXc chắnPk khôcCDDQXng phảicCDDQX doaRc7Fo sa28PAXey rượu.

Chẳng loaRc7Fẽ lPkà bị28PAXe sốt?

Tôi laPky lacCDDQXy nhưPkng hắoaRc7Fn không cCDDQXcó Pkphản ứncCDDQXg gìcCDDQX. Tô28PAXei cCDDQXđưa ta28PAXey rcCDDQXa 28PAXesờ tráncCDDQX cCDDQXthì thấ28PAXey lạnoaRc7Fh nh28PAXeư bcCDDQXăng. TôcCDDQXi hcCDDQXét lớn 28PAXevào tPkai hắ28PAXen cCDDQXnhưng cũPkng nhoaRc7Fư đPká ch28PAXeìm xuốPkng biển.

Hãy nói28PAXe chcCDDQXo toaRc7Fôi biết, thếPk oaRc7Fnày cCDDQXlà Pkthế nào?

Tôi hoảoaRc7Fng hốt.

120, 11028PAXe, 11Pk9, 911... hà28PAXeng loạtcCDDQX s28PAXeố điệ28PAXen t28PAXehoại hiện28PAXe cCDDQXra trocCDDQXng oaRc7Fđầu như28PAXeng cuốiPk cùncCDDQXg tô28PAXei oaRc7Fvẫn bcCDDQXấm số 28PAXe 62580000 gọiPk mộtoaRc7F chiếc28PAXe taxi.

Bác s28PAXeĩ c28PAXeủa lcCDDQXoài người chắcPk kPkhông Pklo việc28PAXe thầcCDDQXn tiêoaRc7Fn bịPk ốm.28PAXe ĐươnPkg oaRc7Fnhiên, muốncCDDQX lPko cũng28PAXe c28PAXehẳng đưoaRc7Fợc. Thôi t28PAXehì cPkứ tìmPk sựPk giúoaRc7Fp đỡoaRc7F từoaRc7F poaRc7Fhía t28PAXehần goaRc7Fiới loaRc7Fà 28PAXetương đPkối oaRc7Fan oaRc7Ftoàn. ĐángcCDDQX buoaRc7Fồn loaRc7Fà oaRc7Ftôi không Pkcó sốPk đoaRc7Fiện cCDDQXthoại củaoaRc7F TứPk Ngư28PAXeu cCDDQXnên đoaRc7Fành phảoaRc7Fi gọicCDDQX mộtcCDDQX chi28PAXeếc 28PAXetaxi đưa28PAXe cPkon hổ bị28PAXe ốm28PAXe nPkày đếnPk đó.

Lúc oaRc7Fđỡ ThươngPk Ng28PAXeô dậy, Pktôi mớ28PAXei oaRc7Fphát hiệnPk oaRc7Fchiếc 28PAXeáo lcCDDQXen Pkmỏng mPkà hắnoaRc7F 28PAXeđang mPkặc oaRc7Ftrên ngư28PAXeời 28PAXeđã ưcCDDQXớt sũng. TrôngPk hắn28PAXe Pkgiống như28PAXe n28PAXegười vcCDDQXừa đượcoaRc7F vớoaRc7Ft dưoaRc7Fới nướccCDDQX lên.

Nhưng điề28PAXeu nàcCDDQXy cũng Pk không làcCDDQX Pkgì Pkso vớioaRc7F Pkvũng 28PAXemáu lớnoaRc7F 28PAXetrên ghếPk sofa...

Có nhữnoaRc7Fg lPkúc tôoaRc7Fi th28PAXeực sự Pkcảm thấyPk khâmoaRc7F ph28PAXeục mìPknh. 28PAXeVí 28PAXedụ như28PAXe Pklúc nà28PAXey, cCDDQXđối cCDDQXmặt vớioaRc7F mộtcCDDQX hoà28PAXen cảnh28PAXe cCDDQXnhư hiện trường28PAXe oaRc7Fgiết oaRc7Fngười 28PAXemà toaRc7Fôi oaRc7Fvẫn gi28PAXeữ đ28PAXeược b28PAXeình tĩnoaRc7Fh. ĐúngcCDDQX làoaRc7F cCDDQXphi thường.

Sau kPkhi kiểmcCDDQX tcCDDQXra mộtoaRc7F cCDDQXlượt, tôi nhan28PAXeh chónoaRc7Fg phPkán đoáPkn Pkra oaRc7Frằng cCDDQXvết máPku cCDDQXnày loaRc7Fà cPkủa ThPkương NgcCDDQXô, v28PAXeì cCDDQXlưng hắnPk có vệtPk đoaRc7Fỏ tíPka vPkà đangoaRc7F Pkchảy Pkra thứoaRc7F ch28PAXeất lỏncCDDQXg Pknong nóng.

Tôi tìPkm một28PAXe Pkchiếc áo khoácPk bôncCDDQXg dày28PAXe oaRc7Fmặc oaRc7Fcho hPkắn, saoaRc7Fu đóPk hcCDDQXổn Pkhển lôiPk hắ28PAXen xuốn28PAXeg dướioaRc7F nPkhà, 28PAXetống vào troPkng xecCDDQX. Tôi28PAXe thấy28PAXe cả28PAXem ơnoaRc7F mùcCDDQXa Pknày oaRc7Fvì a28PAXei 28PAXeai Pkcũng mPkặc cCDDQXnhiều nh28PAXeư chiếcoaRc7F cCDDQXbánh chưng vậy.Pk NếuPk là28PAXe Pkmùa hcCDDQXè, chúcCDDQXng tôPki chắcoaRc7F chắn28PAXe v28PAXeì khôngPk Pkcó ccCDDQXách 28PAXenào 28PAXeche vết28PAXe cCDDQXmáu mà28PAXe bị dẫn28PAXe 28PAXethẳng đếncCDDQX đồnoaRc7F cảcCDDQXnh sátoaRc7F rồi...

Thương NgoaRc7Fô vẫcCDDQXn cCDDQXchưa tỉnh. oaRc7F Tôi ncCDDQXghĩ chuyệoaRc7Fn lầnoaRc7F n28PAXeày oaRc7Fkhiến cCDDQXhắn hô28PAXen mêoaRc7F sâuoaRc7F, chắc28PAXe cCDDQXchắn trocCDDQXng 28PAXengười h28PAXeắn rấtcCDDQX khó chịPku. VoaRc7Fậy oaRc7Fmà hắncCDDQX vPkẫn ncCDDQXghiến răPkng chịu28PAXe đoaRc7Fựng, từ28PAXe đầucCDDQX đếnoaRc7F cuPkối khcCDDQXông kêu28PAXe mcCDDQXột tPkiếng, thật gaoaRc7Fn lì.

Đến cCDDQXquán oaRc7Fthịt nướngoaRc7F Mãnh Ngưu,Pk cCDDQXtrông 28PAXethấy cCDDQXNgưu BPkôn, t28PAXeôi Pkliền nóicCDDQX qPkua tìnPkh hìPknh. An28PAXeh cCDDQXta lậpoaRc7F 28PAXetức đưa chPkúng cCDDQXtôi đến28PAXe khcCDDQXu nh28PAXeà gầ28PAXen cCDDQXđó, bảo28PAXe oaRc7Ftôi đợiPk ở28PAXe sảnh28PAXe, cPkòn an28PAXeh Pkta dcCDDQXìu ThươngoaRc7F oaRc7FNgô vào 28PAXephòng khách.

Trong 28PAXelúc cCDDQXnày, toaRc7Fôi 28PAXevẫn vô c28PAXeùng điềm28PAXe tĩnh,28PAXe đcCDDQXiềm tcCDDQXĩnh đế28PAXen lạoaRc7F lùng.

Còn nửa28PAXe tiếngPk nữa28PAXe l28PAXeà oaRc7Fmười hai g28PAXeiờ cCDDQXđêm t28PAXehì NgưcCDDQXu cCDDQXBôn đi28PAXe r28PAXea, trêPkn t28PAXeay cầmoaRc7F chiPkếc áooaRc7F bịoaRc7F m28PAXeáu thcCDDQXấm ướtcCDDQX mộtPk n28PAXeửa của ThươngPk Ngô,28PAXe trôcCDDQXng t28PAXehần sắc28PAXe oaRc7Fanh cPkhàng cócCDDQX vẻcCDDQX Pkmệt mỏi:

- ChịcCDDQX oaRc7Fdâu Pkyên Pktâm, không vấoaRc7Fn đềoaRc7F Pkgì lớPkn đâuPk, nghỉoaRc7F ngơiPk vài28PAXe ngàycCDDQX làPk khỏi.

Nghe tPkhế, tô28PAXei lcCDDQXại không oaRc7F bình tĩcCDDQXnh đ28PAXeược nữa,28PAXe bư28PAXeớc Pknhanh đếnPk túPkm cCDDQXcổ áo28PAXe NgPkưu BônoaRc7F, nóPki moaRc7Fột tràng:

- cCDDQXRốt ccCDDQXuộc cCDDQXanh 28PAXeta có chuyệ28PAXen g28PAXeì? CcCDDQXhẳng phải28PAXe ccCDDQXác ngườioaRc7F cCDDQXlà thcCDDQXần ti28PAXeên oaRc7Fsao? oaRc7FSao thầnoaRc7F tiênPk lạiPk bị28PAXe coaRc7Fhảy máu? cCDDQXSao coaRc7Fòn oaRc7Fbị hoaRc7Fôn mê?oaRc7F Sa28PAXeo oaRc7Flại nhưcCDDQX thPkể sắpcCDDQX ccCDDQXhết đến28PAXe nPkơi vậy?

Ngưu 28PAXeBôn 28PAXethấy t28PAXeôi kích độnPkg ncCDDQXhư vPkậy, 28PAXeanh Pkta c28PAXehỉ 28PAXelặng lẽcCDDQX oaRc7Fnhìn, nói:

- CoaRc7Fhị oaRc7Fsợ rồicCDDQX, đúng không?

Tôi ncCDDQXgẩn người28PAXe trong g28PAXeiây loaRc7Fát rồiPk b28PAXeỗng nh28PAXeư qucCDDQXả Pkbóng bị28PAXe oaRc7Fchâm ki28PAXem, nhan28PAXeh chóPkng x28PAXeẹp lécCDDQXp. Tô28PAXei buônoaRc7Fg N28PAXegưu Bôn ra28PAXe, Pkngồi tcCDDQXhụp xcCDDQXuống g28PAXehế, c28PAXeó lcCDDQXẽ v28PAXeì chư28PAXea 28PAXeăn oaRc7Fcơm ncCDDQXên toànPk thâPkn mPkềm nhũn,28PAXe không cònPk 28PAXechút sứcoaRc7F lựcPk nàoaRc7Fo, Pklòng bànoaRc7F cCDDQXtay v28PAXeà tránPk đều28PAXe cCDDQXvã Pkmồ hôi.

Được rồoaRc7Fi. TôoaRc7Fi thcCDDQXừa nhận,cCDDQX không phải28PAXe vìcCDDQX đói,oaRc7F Pkmà 28PAXevì soaRc7Fợ hãi.

Tôi thực28PAXe scCDDQXự thấy28PAXe sợ,28PAXe cứ nghPkĩ 28PAXeđến Pkdáng vcCDDQXẻ ThươPkng oaRc7FNgô lúcPk Pktrước, oaRc7Fcái dángcCDDQX noaRc7Fhư sắp28PAXe choaRc7Fết tới28PAXe nơi...

Nhưng thcCDDQXần ti28PAXeên cũcCDDQXng ccCDDQXó thể chcCDDQXết sao?

Tôi Pkcố éoaRc7Fp moaRc7Fình oaRc7Fđiều chỉoaRc7Fnh những s28PAXeuy nghĩ28PAXe lcCDDQXinh tcCDDQXinh tron28PAXeg đầu,oaRc7F miễnoaRc7F cưoaRc7Fỡng hổioaRc7F oaRc7Fphục oaRc7Flại vcCDDQXẻ điềmcCDDQX đạmPk trên28PAXe mặt, nói:

- cCDDQXThương NPkgô vốncCDDQX đãPk bị thcCDDQXương đoaRc7Fúng không?28PAXe Sa28PAXeo lạicCDDQX nhPkư vậy?

Ngưu PkBôn oaRc7Fim lặng.

- BPkị thươngoaRc7F từPk kcCDDQXhi nào?

Ngưu BPkôn vẫnPk khôn28PAXeg trả lời.

Tôi đành28PAXe tự28PAXe mìcCDDQXnh noaRc7Fhớ lại, nói:

- CóPk cCDDQXphải có28PAXe lPkiên quan Pkđến cáoaRc7Fi 28PAXetà Pkkhí gìcCDDQX đóoaRc7F mcCDDQXà aoaRc7Fnh toaRc7Fa đã28PAXe Pktừng nhắPkc đếncCDDQX không?

Ngưu BoaRc7Fôn lắcPk đoaRc7Fầu, tiếp tụPkc iPkm lặng.

Thái độPk "đánhcCDDQX chết cCDDQX cũng khôngPk cCDDQXkhai" ncCDDQXày khiếnPk tôi28PAXe muốcCDDQXn phátoaRc7F đoaRc7Fiên như28PAXeng trPkước mặPkt mộ28PAXet anoaRc7Fh ccCDDQXhàng khôi cCDDQXngô, 28PAXetrầm tí28PAXenh, yếPku đuối,cCDDQX tôPki thựoaRc7Fc scCDDQXự khôcCDDQXng thể28PAXe pháoaRc7Ft 28PAXetiết đcCDDQXược, n28PAXeên cCDDQXđành nín nhịn.

- Vậ28PAXey cCDDQXthì cCDDQXanh cũngcCDDQX phảcCDDQXi cho tPkôi biếPkt t28PAXeại Pksao aoaRc7Fnh oaRc7Fta đa28PAXeng khỏPke mạnh28PAXe nhưPk vậyoaRc7F, độtcCDDQX nhiên28PAXe Pkhôm nacCDDQXy lạ28PAXei ra 28PAXenông nỗicCDDQX này?

Ngưu oaRc7FBôn dPko dựcCDDQX 28PAXemột hồi, cuốPki cùngoaRc7F cũngcCDDQX oaRc7Fmở miệng:

- Thực28PAXe Pkra voaRc7Fết thương trê28PAXen ngườioaRc7F 28PAXeanh ấoaRc7Fy chưaoaRc7F koaRc7Fhi n28PAXeào lành.oaRc7F TcCDDQXhời g28PAXeian này28PAXe hoàn28PAXe toPkàn dcCDDQXựa vàcCDDQXo sựoaRc7F tcCDDQXu dưỡng bấy28PAXe lâu28PAXe mPkới cPkó Pkthể 28PAXemiễn cưoaRc7Fỡng khốngcCDDQX chPkế được.28PAXe Thế28PAXe 28PAXenhưng sacCDDQXu khcCDDQXi ucCDDQXống rưPkợu, ý28PAXe Pkthức dần yếucCDDQX đi28PAXe ncCDDQXên mcCDDQXới dẫn28PAXe đoaRc7Fến việcPk vếPkt cCDDQXthương độtPk nhPkiên tácCDDQXi phát.

Tôi sPkững người.

Thì Pkra oaRc7Ftai họa28PAXe oaRc7Fnày hoànoaRc7F toàn cCDDQXdo Pkhai choaRc7Fai rưcCDDQXợu trPkắng goaRc7Fây roaRc7Fa. NPkghĩ Pklại, mộoaRc7Ft ngườiPk c28PAXehưa bPkao goaRc7Fiờ ucCDDQXống rượu làoaRc7F Th28PAXeương N28PAXegô chcCDDQXắc cũnPkg khô28PAXeng 28PAXengờ hoaRc7Fậu oaRc7Fquả lạoaRc7Fi nghiêmoaRc7F tr28PAXeọng đếncCDDQX vậy...

Nhưng Pknếu oaRc7Fkhông c28PAXeó tai hPkọa Pknày, cCDDQXtôi mãcCDDQXi m28PAXeãi chẳngcCDDQX b28PAXeao giờoaRc7F biếoaRc7Ft được,oaRc7F trê28PAXen ngườoaRc7Fi hắncCDDQX 28PAXecó mộtcCDDQX vcCDDQXết thương.

- ThầnoaRc7F ticCDDQXên vô28PAXe cùoaRc7Fng lợi 28PAXe hại, sứccCDDQX mPkạnh Pkvô Pksong, Pksao Pkcó t28PAXehể boaRc7Fị thoaRc7Fương chứ?

- cCDDQXLà thầnPk tiêncCDDQX khôPkng có nghPkĩa 28PAXecái Pkgì cũnoaRc7Fg biết,Pk 28PAXekhông sợoaRc7F bất28PAXe 28PAXekỳ đoaRc7Fiều gcCDDQXì vàPk Pkcũng khôn28PAXeg mạ28PAXenh mẽ28PAXe 28PAXenhư oaRc7Fchị nghĩ. Pk- NgưPku BôPkn khẽoaRc7F Pkthở dàoaRc7Fi, Pknói: cCDDQX- ChcCDDQXị dâcCDDQXu à28PAXe, ccCDDQXó mộcCDDQXt sốcCDDQX chuyPkện cCDDQXanh ấycCDDQX không 28PAXe muốn tôoaRc7Fi nócCDDQXi 28PAXevới chị.28PAXe cCDDQXTính khíoaRc7F coaRc7Fủa Pkanh ấy,cCDDQX ch28PAXeị đoaRc7Fã sốngPk Pkcùng mộcCDDQXt thPkời gian28PAXe, chắccCDDQX chị cũncCDDQXg hiểu.

Tôi cười,cCDDQX đáp:

- ƯơngPk ngạcCDDQXnh, kPkhó chịu.

Ngưu BônoaRc7F cười.

Suy ngcCDDQXhĩ 28PAXemột látoaRc7F, toaRc7Fôi lại hỏi:

- NoaRc7Fếu Pknhư cCDDQXthần tiêPkn bị thương28PAXe, coaRc7Fó phảoaRc7Fi oaRc7Fcũng gicCDDQXống nhưPk nhPkững đPkại hioaRc7Fệp tron28PAXeg phim28PAXe, cá28PAXech tốPkt nhấtcCDDQX lPkà dùng n28PAXeội lực28PAXe trịoaRc7F thươncCDDQXg đúng28PAXe không?

- ĐcCDDQXiều đócCDDQX l28PAXeà đương nhiên.

- Vậ28PAXey việoaRc7Fc oaRc7Fđi vcCDDQXề giữa chPkỗ nàcCDDQXy vPkà n28PAXeúi oaRc7FHổ GầPkm, dùn28PAXeg nộcCDDQXi tPkức k28PAXeết thPkành mPkột viênPk 28PAXeđơn dưcCDDQXợc có28PAXe th28PAXeể giú28PAXep tô28PAXei không soaRc7Fợ lạcCDDQXnh, k28PAXehông sợPk nóng28PAXe, cPkó p28PAXehải cũncCDDQXg cầncCDDQX đế28PAXen pháPkp lựoaRc7Fc 28PAXemới làcCDDQXm được?

Ngưu PkBôn chậmoaRc7F roaRc7Fãi oaRc7Fgật đầu, Pkngừng l28PAXeại giâyPk 28PAXelát, anPkh tPka n28PAXeói tiếp:

- Cả28PAXe oaRc7Fvết tí28PAXech k28PAXeia nữa.

Tôi sờcCDDQX taPky 28PAXelên cổ.

Cứ 28PAXecoi làoaRc7F 28PAXetôi đần28PAXe độn thìcCDDQX đếPkn gi28PAXeờ phúPkt ncCDDQXày cCDDQXcũng cCDDQXđoán đượccCDDQX racCDDQX, vPkết toaRc7Fích oaRc7Fđó ccCDDQXơ bảnPk khônoaRc7Fg phảicCDDQX oaRc7Flà dấcCDDQXu ấn noaRc7Fụ hôPkn gì.

Sao phảicCDDQX l28PAXeàm nh28PAXeững điều này?28PAXe Tại28PAXe sa28PAXeo cứPk ph28PAXeải tựoaRc7F oaRc7Ftỏ rPka mạnhcCDDQX moaRc7Fẽ? ĐPkúng làPk đồPk c28PAXeon hổcCDDQX ncCDDQXgốc nghếch...