You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

Error message

User error: Failed to connect to memcache server: 127.0.0.1:11212 in dmemcache_object() (line 415 of /var/www/vhosts/alobooks.vn/sites/all/modules/memcache/dmemcache.inc).

CHƯƠNG znZYkdPe10 isTT- TìnGQnFovUSh trạngznZYkdPe vết thương

 

Sau isTTkhi GQnFovUSbố mznZYkdPeẹ điznZYkdPe chơiGQnFovUS isTTmột vòng tGQnFovUShỏa thêGQnFovUS visTTề nướGQnFovUSc, giữaGQnFovUS chznZYkdPeuyến đGQnFovUSi phảiznZYkdPe chuyểisTTn saisTTng đisTTi tisTTàu hỏaGQnFovUS nênisTT tranisTTh thủ mznZYkdPeang cGQnFovUSho tisTTôi đisTTồ znZYkdPeăn, đồGQnFovUS cznZYkdPehơi lẫnznZYkdPe đGQnFovUSồ dùngisTT, nznZYkdPehân tiệnisTT cũngGQnFovUS isTTghé thisTTăm luônznZYkdPe, znZYkdPekhông ngờ GQnFovUScòn nhâisTTn tisTTiện isTTngắm đượznZYkdPec cảznZYkdPe tznZYkdPehân thểznZYkdPe đznZYkdPeẹp tisTTươi nhưznZYkdPe hisTToa isTTcủa mộtisTT isTTtên coGQnFovUSn tGQnFovUSrai lisTTạ mặt...

Về vấGQnFovUSn đềisTT yêGQnFovUSu đznZYkdPeương, tôi tươnisTTg isTTđối tựGQnFovUS doGQnFovUS. NgznZYkdPeay tisTTừ nznZYkdPehỏ tznZYkdPeôi znZYkdPeđã luôGQnFovUSn tâmznZYkdPe nGQnFovUSiệm "isTTLà cznZYkdPeon GQnFovUSgái, phisTTải yêu ngGQnFovUSười đàznZYkdPen ôngznZYkdPe tửGQnFovUS tếznZYkdPe". TisTTrên isTTcon đườngGQnFovUS GQnFovUSyêu, isTTtôi chạyGQnFovUS hùznZYkdPeng isTThục, chznZYkdPeết cũng GQnFovUS không isTTngoái đầuGQnFovUS lại.

Bố mẹisTT luôGQnFovUSn znZYkdPeáp dụng phưGQnFovUSơng phápisTT gisTTiáo dznZYkdPeục rấGQnFovUSt pznZYkdPehóng khoánisTTg visTTới tôisTTi, cznZYkdPehỉ znZYkdPecó duznZYkdPey nhấtGQnFovUS haGQnFovUSi znZYkdPeyêu cầu,isTT một lisTTà "PhảisTTi họisTTc tznZYkdPeốt", hGQnFovUSai znZYkdPelà GQnFovUS"Không đGQnFovUSược chGQnFovUSịu thiệt".

Về yêGQnFovUSu cầuGQnFovUS thứGQnFovUS haiisTT, cụ thểznZYkdPe isTTđối vớiisTT vấGQnFovUSn đềisTT qisTTuan hệisTT znZYkdPenam znZYkdPenữ, mẹznZYkdPe tôiznZYkdPe giảGQnFovUSi thíchznZYkdPe: TrướcisTT khisTTi cGQnFovUSó đượcGQnFovUS tisTTờ đăngisTT ký znZYkdPekết hônGQnFovUS, nhấtGQnFovUS đznZYkdPeịnh phảiznZYkdPe giGQnFovUSữ chGQnFovUSiến lũznZYkdPey củaGQnFovUS mình.

Vì tisTThế, cisTTảnh tượngisTT ngày GQnFovUShôm nisTTay hoisTTàn toàGQnFovUSn nóiGQnFovUS rõisTT znZYkdPerằng, isTTchiến lGQnFovUSũy cisTTủa tôiznZYkdPe đãisTT thấznZYkdPet thủ...

Tôi ngisTThĩ znZYkdPemình nêGQnFovUSn lắcznZYkdPe lắc cznZYkdPeái znZYkdPeđầu nhưznZYkdPe vừaisTT cắnisTT thuốc,znZYkdPe đểGQnFovUS nhữnisTTg dGQnFovUSòng znZYkdPenước misTTắt đisTTau khổGQnFovUS znZYkdPebay isTTtứ tuisTTng, đGQnFovUSồng thời khócznZYkdPe nấisTTc lên,GQnFovUS nisTTói nhữznZYkdPeng znZYkdPecâu thừaGQnFovUS thznZYkdPeãi nhưisTT: "KhônznZYkdPeg phảGQnFovUSi vậyGQnFovUS, khônisTTg phảznZYkdPei vậy, isTT không phảGQnFovUSi nhưznZYkdPe GQnFovUSbố mẹGQnFovUS trznZYkdPeông thấGQnFovUSy, GQnFovUSbố isTTmẹ hãisTTy ngGQnFovUShe znZYkdPecon giảiisTT thích..."

Nhưng tôiGQnFovUS lạGQnFovUSi khônisTTg nGQnFovUShẫn tâm isTTnhìn thznZYkdPeấy bốznZYkdPe mẹznZYkdPe znZYkdPeở tuổiGQnFovUS nàyisTT GQnFovUSrồi màisTT vẫnznZYkdPe phảiGQnFovUS nhảyisTT znZYkdPebổ isTTlên, bịtznZYkdPe znZYkdPetai, GQnFovUSquát mắnisTTg: "Con nóisTTi đi,isTT GQnFovUScon nisTTói xGQnFovUSem chznZYkdPeuyện nznZYkdPeày znZYkdPelà thếznZYkdPe nào,isTT znZYkdPemẹ khôznZYkdPeng nisTTghe, GQnFovUSmẹ khôngGQnFovUS nghe, znZYkdPemẹ khisTTông GQnFovUSmuốn nGQnFovUSghe gisTTì hết...".

Nghĩ vậy,isTT znZYkdPetôi chuẩnznZYkdPe bị isTT nhảy znZYkdPera ôGQnFovUSm cznZYkdPehân họGQnFovUS, gàoisTT znZYkdPekhóc: "znZYkdPeBố mGQnFovUSẹ GQnFovUSơi, GQnFovUScon xiGQnFovUSn lỗGQnFovUSi bGQnFovUSố mẹ,GQnFovUS coznZYkdPen isTTlà đứGQnFovUSa bất isTThiếu, bốisTT GQnFovUSmẹ cứznZYkdPe coisTTi nznZYkdPehư khôisTTng cisTTó đGQnFovUSứa cisTTon isTTgái này...".

Kết qisTTuả isTTlà GQnFovUScảm xúcGQnFovUS znZYkdPecủa tôi isTTvẫn cznZYkdPehưa bộznZYkdPec lộGQnFovUS thìznZYkdPe bốGQnFovUS mẹznZYkdPe đznZYkdPeã nhẹGQnFovUS nhànisTTg rờisTTi khỏiisTT phòngisTT nisTTgủ, GQnFovUScòn tâmznZYkdPe znZYkdPelý đóng cGQnFovUSửa lznZYkdPeại chznZYkdPeo GQnFovUSchúng tôi.

Gene disTTi truyềnznZYkdPe củaGQnFovUS loài ngưGQnFovUSời znZYkdPevô cùznZYkdPeng mạnh,GQnFovUS cóznZYkdPe isTTthể siznZYkdPenh isTTra misTTột đứGQnFovUSa coGQnFovUSn cóznZYkdPe GQnFovUShệ thốngisTT thầisTTn kznZYkdPeinh visTTững hisTTơn cả tòaGQnFovUS nGQnFovUShà đôGQnFovUS thznZYkdPeị, thisTTì cấuisTT tạGQnFovUSo bộGQnFovUS phậnznZYkdPe cisTTủa bênznZYkdPe cấpGQnFovUS tinznZYkdPeh trùnznZYkdPeg vàznZYkdPe bênGQnFovUS noznZYkdPeãn tửznZYkdPe tuyệt đốiGQnFovUS kznZYkdPehông znZYkdPeđược pGQnFovUShép xisTTem thường.

Do đó,GQnFovUS znZYkdPetôi cisTTó lznZYkdPeý GQnFovUSdo znZYkdPetin tưởng rằnisTTg, đGQnFovUSối isTTvới bốznZYkdPe mẹGQnFovUS tôznZYkdPei, việcGQnFovUS tisTTận misTTắt nhìznZYkdPen thisTTấy cisTTon gáiisTT chưaznZYkdPe kisTTết hisTTôn đãGQnFovUS sốnisTTg chung vznZYkdPeới mộtznZYkdPe ngườGQnFovUSi GQnFovUSđàn GQnFovUSông, thGQnFovUSực znZYkdPera chisTTỉ làisTT chuyệnGQnFovUS tGQnFovUSo hơnznZYkdPe hạznZYkdPet vừng,znZYkdPe hạtznZYkdPe znZYkdPeđỗ mộtisTT chút isTTmà thôi.

Đương nhiGQnFovUSên, GQnFovUStôi càng cóGQnFovUS lýznZYkdPe dGQnFovUSo GQnFovUStin rằnznZYkdPeg, znZYkdPetất cảisTT thznZYkdPeực GQnFovUSchất lisTTà sựGQnFovUS yênisTT lặznZYkdPeng trướcisTT cisTTơn bão...

Tôi khznZYkdPeông biếznZYkdPet hoạznZYkdPet động tâmisTT lýznZYkdPe củaisTT ThươGQnFovUSng NgôznZYkdPe cznZYkdPeó phznZYkdPeong phúznZYkdPe đisTTa dạngisTT nhưisTT tôGQnFovUSi khônisTTg, chỉznZYkdPe tznZYkdPehấy bznZYkdPeàn taznZYkdPey bị isTTtôi znZYkdPenắm lisTTấy isTTcủa hắnGQnFovUS lúcisTT lạnhGQnFovUS, lúcGQnFovUS nisTTóng isTTvà isTTcòn kèmisTT znZYkdPetheo triệuGQnFovUS chisTTứng củisTTa bệnh ParkinsoGQnFovUSn1 nữa.

1 BệnhznZYkdPe ParkisTTinson (hay cònGQnFovUS gọisTTi znZYkdPelà PznZYkdPeD) lGQnFovUSà mộtisTT loạisTTi rốiGQnFovUS loạnisTT thoisTTái isTThóa củaisTT hệGQnFovUS tGQnFovUShần kiisTTnh tGQnFovUSrung ưisTTơng, làm GQnFovUSsuy yếuisTT khảGQnFovUS nănGQnFovUSg znZYkdPevận độnisTTg, lờiznZYkdPe nóznZYkdPei, vàisTT cisTTác chznZYkdPeức nisTTăng khác.TisTTriệu chứnisTTg vậisTTn động củaznZYkdPe bGQnFovUSệnh isTTlà runisTT, cứznZYkdPeng, chậmisTT chạp,GQnFovUS GQnFovUStư thếznZYkdPe bznZYkdPeất ổnisTT định.

Tôi znZYkdPehắng giọnGQnFovUSg znZYkdPean ủi:

- ĐóGQnFovUS làznZYkdPe bốznZYkdPe mẹisTT tGQnFovUSôi. Anh GQnFovUS yên tâGQnFovUSm đGQnFovUSi. GQnFovUSHọ đisTTều lGQnFovUSà nhữngGQnFovUS cznZYkdPeông disTTân tốtGQnFovUS znZYkdPeluôn isTTtuân thisTTủ pznZYkdPeháp luậtGQnFovUS, sẽznZYkdPe GQnFovUSkhông làm GQnFovUSgì GQnFovUSbạo znZYkdPelực đâu.

Thương NisTTgô lặnGQnFovUSg isTTlẽ kéo GQnFovUSchăn lêznZYkdPen isTTrồi tznZYkdPehu mìnisTTh vàoznZYkdPe đó,GQnFovUS tôGQnFovUSi đànisTTh znZYkdPephải tznZYkdPehay đổiGQnFovUS cznZYkdPeách nói:

- isTTMẹ tôznZYkdPei làisTT giảngGQnFovUS visTTiên dạy GQnFovUSMỹ thuậtisTT tisTTrong trườngGQnFovUS đGQnFovUSại học.isTT TisTTrong GQnFovUScuộc isTTđời znZYkdPenày, việcznZYkdPe GQnFovUSbà nhisTTìn thznZYkdPeấy đàGQnFovUSn ông GQnFovUSkhông isTTmặc quGQnFovUSần áoGQnFovUS cònznZYkdPe nhiềuisTT hơnznZYkdPe cảisTT việcisTT anisTTh GQnFovUStrông tznZYkdPehấy hổisTT cáiGQnFovUS khỏaznZYkdPe thânznZYkdPe chạy. BznZYkdPeố tôiznZYkdPe lạiisTT càGQnFovUSng khônGQnFovUSg vGQnFovUSấn đề.znZYkdPe CáGQnFovUSi anznZYkdPeh cisTTó thìGQnFovUS isTTông ấisTTy znZYkdPecũng znZYkdPecó, cisTThẳng vznZYkdPeiệc gìisTT phải mấtznZYkdPe mặt.

Thương NGQnFovUSgô lặngGQnFovUS GQnFovUSlẽ trùm chisTTăn lênGQnFovUS mặt.

Dù GQnFovUSthế nàoisTT, GQnFovUScon dâznZYkdPeu xấu đếisTTn mấGQnFovUSy cũngisTT phznZYkdPeải gặpznZYkdPe isTTbố mẹGQnFovUS chồznZYkdPeng, coisTTn thisTTú đẹisTTp cGQnFovUSũng isTTvậy, kznZYkdPehông thoisTTát khznZYkdPeỏi sốisTT mệnh bịGQnFovUS kéznZYkdPeo rGQnFovUSa ngisTToài triisTTển lãm.

May isTTmà tznZYkdPeủ quầisTTn áoznZYkdPe ở tronznZYkdPeg phòisTTng isTTtôi. isTTSau khGQnFovUSi ănGQnFovUS mặisTTc chỉnhznZYkdPe isTTtề, tôiGQnFovUS vznZYkdPeà ThươGQnFovUSng isTTNgô đàngisTT hoàngGQnFovUS, nghiêm chỉnGQnFovUSh từznZYkdPe tisTTrong GQnFovUSphòng bướcisTT ra.

Bố tôiGQnFovUS GQnFovUSđang gznZYkdPeác chân GQnFovUSlên xeGQnFovUSm tivznZYkdPei ởGQnFovUS phòngisTT kGQnFovUShách, còznZYkdPen GQnFovUSmẹ thisTTì bậnisTT lisTTàm bznZYkdPeữa sánznZYkdPeg troisTTng bếpisTT. KhôngznZYkdPe khíisTT gia đìGQnFovUSnh znZYkdPerất hòaisTT znZYkdPenhã, vGQnFovUSui vẻ.

Trông GQnFovUSthấy isTTchúng tisTTôi, bố cườisTTi, gậtisTT đầuznZYkdPe GQnFovUSchào, nói:

- GQnFovUSDậy rznZYkdPeồi đấyisTT à?

Mẹ tôiznZYkdPe isTTlại tisTTiện miệngznZYkdPe hỏi:

- CoznZYkdPen yêu,znZYkdPe coisTTn muisTTa bánh bznZYkdPeao chGQnFovUSay GQnFovUSnày ởznZYkdPe đâuisTT thế?znZYkdPe BốznZYkdPe vàisTT misTTẹ tìGQnFovUSm mãznZYkdPei màGQnFovUS khGQnFovUSông muznZYkdPea được.

Tôi lắGQnFovUSc đầu:

- znZYkdPeCon khônisTTg biết...

Mẹ tôisTTi nGQnFovUSgạc nhiên:

- isTTKhông pisTThải znZYkdPecon mua sao?

Thương isTTNgô nhỏGQnFovUS nhẹGQnFovUS đáp:

- BánhGQnFovUS baGQnFovUSo znZYkdPechay isTTđó mGQnFovUSua ở GQnFovUS tiệm bánhznZYkdPe GQnFovUSbao GQnFovUSTiểu Dương,znZYkdPe cáznZYkdPech đâyGQnFovUS kisTThoảng hznZYkdPeơn znZYkdPeba câznZYkdPey sznZYkdPeố ạ.

Mẹ tôGQnFovUSi qisTTuan sisTTát hắGQnFovUSn một znZYkdPe lúc, gậtisTT gậtisTT GQnFovUSđầu nhưnGQnFovUSg néisTTt isTTmặt cànGQnFovUSg lộisTT vẻGQnFovUS znZYkdPengạc nhiêisTTn hơn.

Là cznZYkdPeon gáisTTi znZYkdPeruột củGQnFovUSa mẹ, tznZYkdPeôi GQnFovUSnghĩ mìnhznZYkdPe cóGQnFovUS thểGQnFovUS hiisTTểu vznZYkdPeì sznZYkdPeao cóisTT sựznZYkdPe ngạcGQnFovUS GQnFovUSnhiên này.

Hiển nhiisTTên viGQnFovUSệc điisTT GQnFovUSxa như znZYkdPevậy chỉisTT đisTTể mznZYkdPeua misTTấy isTTcái GQnFovUSbánh baznZYkdPeo cGQnFovUShay znZYkdPehoàn toànznZYkdPe khônGQnFovUSg thểznZYkdPe isTTgiải znZYkdPethích đượznZYkdPec tạznZYkdPei sao GQnFovUSsau isTTkhi muGQnFovUSa về,isTT isTTThương NisTTgô khônisTTg gọisTTi GQnFovUStôi znZYkdPedậy isTTăn znZYkdPengay chznZYkdPeo nznZYkdPeóng mGQnFovUSà lạGQnFovUSi isTTcởi sạch isTT đồ znZYkdPera quấnznZYkdPe lấyGQnFovUS tôi...

Tuy nGQnFovUShiên, nhisTTận thấGQnFovUSy sự GQnFovUS tình nguyệGQnFovUSn hisTTao côGQnFovUSng isTTtốn sứcisTT chznZYkdPeuẩn bGQnFovUSị bữaisTT sáznZYkdPeng chGQnFovUSo isTTtôi củaGQnFovUS hắznZYkdPen, isTTnên sắcGQnFovUS mặGQnFovUSt mẹ tôiisTT cGQnFovUSũng GQnFovUScó cisTThút isTTnhân từ.

Tôi cGQnFovUShộp znZYkdPelấy tGQnFovUShời znZYkdPecơ giới thiệu:

- GQnFovUSBố, mẹ,isTT đâyznZYkdPe isTTlà znZYkdPeThương Ngô... GQnFovUS- NgznZYkdPehĩ misTTột látGQnFovUS, tisTTôi vộGQnFovUSi vànisTTg isTTnói thêmznZYkdPe cisTTả hGQnFovUSọ: znZYkdPe- PhznZYkdPeó ThisTTương Ngô.

Lúc này,GQnFovUS anznZYkdPeh chàng ThươnGQnFovUSg NgznZYkdPeô znZYkdPeáo quầnGQnFovUS cznZYkdPehỉnh isTTtề, znZYkdPecử chỉisTT thznZYkdPeanh thoátisTT bướcznZYkdPe znZYkdPelên nGQnFovUSửa znZYkdPebước, hơiisTT cúGQnFovUSi ngườznZYkdPei. Nét mặtGQnFovUS vGQnFovUSà gGQnFovUSiọng nóiGQnFovUS lisTTễ phéznZYkdPep, từznZYkdPe tisTTốn isTTđến znZYkdPenỗi kGQnFovUShông nhậnznZYkdPe thấGQnFovUSy znZYkdPevẻ GQnFovUScăng thisTTẳng nào:

- CháuisTT chznZYkdPeào hznZYkdPeai bác.

Tôi hếisTTt znZYkdPesức ngạcznZYkdPe nhiên.

Vì trznZYkdPeước đóGQnFovUS isTTtôi thựcGQnFovUS raGQnFovUS có chúznZYkdPet lisTTo lznZYkdPeắng, kisTThông biếtznZYkdPe nGQnFovUSên đểisTT ThươnisTTg NgôisTT isTTgọi bốGQnFovUS mẹisTT mìnhznZYkdPe nhưisTT tznZYkdPehế isTTnào. znZYkdPeVị thần tiêGQnFovUSn isTThai znZYkdPenghìn tGQnFovUSuổi vGQnFovUSà ngưznZYkdPeời phàznZYkdPem isTTtrần mấyznZYkdPe cisTThục tuổi,znZYkdPe chGQnFovUSo dùznZYkdPe ởznZYkdPe pisTThương isTTdiện tuznZYkdPeổi tác haznZYkdPey cznZYkdPeấp bậcisTT đềuznZYkdPe GQnFovUSkhông dễznZYkdPe GQnFovUSphân GQnFovUSvai vznZYkdPeế. KhôznZYkdPeng ngờGQnFovUS hGQnFovUSắn lạiGQnFovUS gisTTọi tGQnFovUSrơn znZYkdPetru, không chútGQnFovUS isTTdo dznZYkdPeự GQnFovUSđến thế.

Bố tôGQnFovUSi đứngisTT isTTlên, znZYkdPebắt tay isTTthân mậisTTt visTTới ThưisTTơng isTTNgô, nói:

- TôiGQnFovUS gọisTTi cháGQnFovUSu znZYkdPelà TisTTiểu Phó kznZYkdPehông isTTvấn đềisTT gisTTì chứ?

- Dạ.GQnFovUS znZYkdPeKhông vGQnFovUSấn đềGQnFovUS znZYkdPegì ạ.

Bố tôGQnFovUSi GQnFovUSnở nụGQnFovUS cGQnFovUSười hiền hòa,GQnFovUS thâisTTn znZYkdPemật nói:

- GQnFovUSĐi nào.isTT CznZYkdPehúng tznZYkdPea ra ngoàisTTi hznZYkdPeút đznZYkdPeiếu thuốc.

Thương NgôGQnFovUS sữnGQnFovUSg người.

- CháGQnFovUSu khônGQnFovUSg isTThút thuốc sao?

Thương isTTNgô vộisTTi gậtGQnFovUS đầu, nói:

- ĐươngisTT nhiênisTT làznZYkdPe GQnFovUScó ạ. CisTThỉ isTTcó đGQnFovUSiều, isTTcháu... đúngGQnFovUS lGQnFovUSúc znZYkdPecháu znZYkdPehút znZYkdPehết tGQnFovUShuốc rồi.

- znZYkdPeKhông znZYkdPesao, znZYkdPehút thuốc củaisTT bác.

Bố tisTTôi hisTTào phóngGQnFovUS rúznZYkdPet từ trongisTT isTTtúi znZYkdPera GQnFovUSbao thznZYkdPeuốc vGQnFovUSà chisTTiếc bậtGQnFovUS lửaisTT rồisTTi chậmGQnFovUS rãznZYkdPei znZYkdPeđi znZYkdPera trướcisTT, GQnFovUSra đếnznZYkdPe cisTTửa lại nGQnFovUSói thêm:

- isTTTrời lạnhisTT tznZYkdPehế này,znZYkdPe nhân tiệznZYkdPen znZYkdPeta znZYkdPera ngoisTTài uốisTTng lGQnFovUSy GQnFovUSrượu cGQnFovUSho ấmznZYkdPe người.

Sắc mặtznZYkdPe ThươngznZYkdPe NgisTTô bỗnGQnFovUSg trở nêGQnFovUSn trắisTTng bệch,znZYkdPe isTThắn kznZYkdPehẽ isTTrít mộtGQnFovUS câuGQnFovUS quisTTa GQnFovUSkẽ răng:

- NisTThà znZYkdPeem đznZYkdPeúng isTTlà GQnFovUScó thói qGQnFovUSuen sisTTáng sớznZYkdPem đãisTT uốngznZYkdPe rượu...

Tôi thấyisTT isTTtình hình isTT không ổGQnFovUSn, vộiGQnFovUS kéoGQnFovUS tznZYkdPeay hắGQnFovUSn lạisTTi, thGQnFovUSầm thì:

- ĐừisTTng GQnFovUScó nisTTói vớznZYkdPei tôiGQnFovUS là aznZYkdPenh khôGQnFovUSng isTTbiết húGQnFovUSt thGQnFovUSuốc, uốngznZYkdPe rượuznZYkdPe đấGQnFovUSy nhé.

Hắn khônisTTg znZYkdPetrả lờiGQnFovUS, ánh mắtisTT tỏGQnFovUS vGQnFovUSẻ khônisTTg znZYkdPehề isTTsợ chết,znZYkdPe giốnGQnFovUSg nhisTTư vịGQnFovUS isTTanh hùGQnFovUSng znZYkdPehy siznZYkdPenh vznZYkdPeì nghĩGQnFovUSa lớn,isTT ngẩng caznZYkdPeo đGQnFovUSầu GQnFovUSbước đi.

Tôi vàznZYkdPe GQnFovUSmẹ thisTTong thảznZYkdPe ăn xoisTTng bisTTữa sánisTTg, hisTTai ngznZYkdPeười isTTvẫn isTTchưa về.

- isTTTheo mẹisTT, GQnFovUSbố sẽznZYkdPe znZYkdPelàm gì ThznZYkdPeương Ngô?

Mẹ tôiisTT vừaisTT quétGQnFovUS dọn phznZYkdPeòng vznZYkdPeừa lisTTạnh lùngGQnFovUS đáp:

- ViệcznZYkdPe cisTTủa đànGQnFovUS ông,znZYkdPe phụ znZYkdPe nữ khôngisTT cisTTần biết.

Sau isTTkhi isTTđã dọnisTT dẹpGQnFovUS xoznZYkdPeng xuôi, giọngGQnFovUS mznZYkdPeẹ vGQnFovUSẫn lạnznZYkdPeh lùng:

- SisTTao znZYkdPekhông tznZYkdPehấy dụisTTng GQnFovUScụ phòng tránGQnFovUSh cisTTủa znZYkdPecác coisTTn đâu?

Tôi GQnFovUSnhất thznZYkdPeời khônznZYkdPeg phản ứngznZYkdPe gznZYkdPeì, mẹznZYkdPe nznZYkdPeói tiếp:

- CoGQnFovUSn znZYkdPevà bisTTố GQnFovUScon đềisTTu không phảiGQnFovUS lznZYkdPeà nhữngGQnFovUS ngườiisTT bảoGQnFovUS tisTThủ, luôznZYkdPen cóznZYkdPe qGQnFovUSuan nGQnFovUSiệm hiệznZYkdPen isTTđại. NhưGQnFovUSng cGQnFovUSon à,isTT dùisTT cho risTTằng sốngznZYkdPe cisTThung znZYkdPetrước znZYkdPehôn nhânisTT khisTTông thiệtisTT tznZYkdPehòi gisTTì, nznZYkdPehưng chưisTTa cướiznZYkdPe đisTTã isTTmang bầu tGQnFovUShì ngườznZYkdPei chịisTTu GQnFovUSthiệt cznZYkdPehắc chắnznZYkdPe làznZYkdPe coisTTn đấy.

Tôi znZYkdPehiểu rznZYkdPea znZYkdPerồi, ýisTT cGQnFovUSủa mẹ làGQnFovUS znZYkdPetrong nGQnFovUShà lisTTúc nàoisTT cũngisTT phảisTTi GQnFovUScó isTTbao caznZYkdPeo sisTTu DisTTurex GQnFovUSdự phòng...

- Mẹ,isTT znZYkdPecon znZYkdPevà aznZYkdPenh isTTta thật sGQnFovUSự khônGQnFovUSg phải...

- ThGQnFovUSôi đượznZYkdPec, thôGQnFovUSi được, chisTTuyện cznZYkdPeủa conznZYkdPe, znZYkdPebố mẹznZYkdPe khôisTTng quản.

Mẹ gạtisTT phăngznZYkdPe lờiGQnFovUS giisTTải thích củisTTa tznZYkdPeôi, thisTTẳng thừngisTT đếnGQnFovUS znZYkdPenỗi kGQnFovUShiến tôznZYkdPei phGQnFovUSải znZYkdPerơi lệ.isTT isTTTiếp đóisTT, mẹznZYkdPe lạznZYkdPei isTTvỗ má tôiGQnFovUS znZYkdPean ủi:

- znZYkdPeAnh chàngznZYkdPe đóznZYkdPe đượznZYkdPec đấy. isTTQuả isTTnhiên khôGQnFovUSng hGQnFovUSổ GQnFovUSlà GQnFovUScon cznZYkdPeái mẹ,isTT risTTất biếtznZYkdPe chznZYkdPeọn người.

Tôi cườisTTi gưGQnFovUSợng, nói:

- MẹznZYkdPe thấznZYkdPey znZYkdPevóc znZYkdPedáng isTTcủa người tznZYkdPea đisTTẹp à...

- CGQnFovUSon tisTThì biếtznZYkdPe cáiznZYkdPe gisTTì? Khi khGQnFovUSông cóisTT qznZYkdPeuần áznZYkdPeo znZYkdPeche đznZYkdPeậy GQnFovUSchính lznZYkdPeà isTTlúc dGQnFovUSễ nhậisTTn risTTa bảnGQnFovUS cisTThất coGQnFovUSn ngưznZYkdPeời nhất.

Tôi znZYkdPetin GQnFovUSrằng, đâGQnFovUSy lGQnFovUSà những isTTlời tâmGQnFovUS znZYkdPehuyết từznZYkdPe znZYkdPekinh nghiisTTệm GQnFovUScủa mẹ.

Nhớ nămznZYkdPe znZYkdPeđó, vìisTT mẹGQnFovUS vào nhầmGQnFovUS phònisTTg znZYkdPetắm nGQnFovUSam siisTTnh tGQnFovUSrong trườngznZYkdPe, giữaGQnFovUS tiếznZYkdPeng hznZYkdPeò hétisTT củaisTT đámisTT naisTTm sinGQnFovUSh, GQnFovUSmẹ ngisTTắm trúng mộtznZYkdPe ngườiznZYkdPe dGQnFovUSù isTTkhông misTTảnh isTTvải isTTche isTTthân nhưngisTT lạGQnFovUSi hùngGQnFovUS disTTũng, tisTThản nhGQnFovUSiên đứng trưGQnFovUSớc mặznZYkdPet mẹ.GQnFovUS NgGQnFovUSười znZYkdPeđó znZYkdPesau GQnFovUSnày znZYkdPelà znZYkdPebố tôi.

Dù znZYkdPesau nGQnFovUSày bốznZYkdPe isTTtôi cóGQnFovUS chủ độngGQnFovUS thừaznZYkdPe nhận,GQnFovUS lGQnFovUSúc đóisTT isTTdo znZYkdPebố znZYkdPevừa uốngGQnFovUS misTTột líznZYkdPet rượuisTT NhịGQnFovUS isTTCô ĐznZYkdPeầu cisTTùng vGQnFovUSới bznZYkdPeạn, dẫn đếnisTT chóngGQnFovUS mặisTTt, hGQnFovUSoa mGQnFovUSắt, dâisTTy thầnisTT kinGQnFovUSh GQnFovUStạm thznZYkdPeời GQnFovUStê znZYkdPeliệt nGQnFovUSên isTThoàn toànznZYkdPe GQnFovUSkhông biết chuyệnznZYkdPe GQnFovUSgì đangGQnFovUS xảyznZYkdPe ra...

Vừa nghĩGQnFovUS GQnFovUSđến đisTTây, GQnFovUStôi bỗng GQnFovUSngửi thấGQnFovUSy mùisTTi rượu,znZYkdPe isTTtrong lòngznZYkdPe znZYkdPechưa kịznZYkdPep GQnFovUSthan thầznZYkdPem mộtGQnFovUS isTTcâu "HỏngznZYkdPe rồi"znZYkdPe, thì GQnFovUSđã ngGQnFovUShe thấyznZYkdPe tiếngGQnFovUS bướcGQnFovUS châznZYkdPen nặGQnFovUSng GQnFovUSnề, saGQnFovUSu đóisTT znZYkdPetrông thấyznZYkdPe bốznZYkdPe tôiGQnFovUS dznZYkdPeìu ThươGQnFovUSng Ngô lznZYkdPeảo đảoznZYkdPe tiisTTến vào.

Tửu lượngznZYkdPe củGQnFovUSa bisTTố znZYkdPetôi rất kisTThá, ôngznZYkdPe gầnznZYkdPe nhGQnFovUSư kznZYkdPehông cóznZYkdPe đốiznZYkdPe tznZYkdPehủ. ĐôisTTi lGQnFovUSúc isTTtôi cisTTòn isTTnghi nznZYkdPegờ rằngznZYkdPe cznZYkdPeó GQnFovUSkhi bốGQnFovUS từng znZYkdPelà nisTTgười lisTTàm rượuisTT znZYkdPetrên tGQnFovUShiên đình,GQnFovUS znZYkdPevì uốznZYkdPeng trộmGQnFovUS znZYkdPerượu nêisTTn bịznZYkdPe GQnFovUSđày xuốngGQnFovUS trần gian.

Nhưng GQnFovUSdù cGQnFovUSó isTTgặp phải isTT tiên tửuGQnFovUS znZYkdPethật, ThươngisTT NgznZYkdPeô znZYkdPechắc cznZYkdPeũng khôGQnFovUSng znZYkdPesay đisTTến thznZYkdPeất thznZYkdPeểu thếisTT nàyGQnFovUS, isTTvì theo GQnFovUS tính khGQnFovUSí isTTcủa hắznZYkdPen, cùngznZYkdPe isTTlắm GQnFovUSlà khôngisTT uống.

Có thểznZYkdPe vìznZYkdPe tGQnFovUSrước mGQnFovUSặt bố tôznZYkdPei, nznZYkdPeên hắnGQnFovUS znZYkdPethực isTTsự vznZYkdPeô cùisTTng nGQnFovUSể nang...

Tôi znZYkdPenhìn dGQnFovUSáng vẻznZYkdPe đứGQnFovUSng không vữnznZYkdPeg củisTTa ThưisTTơng NznZYkdPegô, isTTthở than:

- BisTTố vGQnFovUSà anGQnFovUSh GQnFovUSta uốngisTT nhiều không?

- KhznZYkdPeông GQnFovUSnhiều. BznZYkdPeố uống nửaznZYkdPe líznZYkdPet, cậznZYkdPeu znZYkdPeta uốngisTT mộtznZYkdPe lít.isTT KhôngznZYkdPe phảiznZYkdPe lGQnFovUSà bốGQnFovUS GQnFovUScố GQnFovUSý épGQnFovUS znZYkdPeuổng, màznZYkdPe znZYkdPecậu isTTta tGQnFovUSự nóiznZYkdPe isTTbố là bisTTề trênznZYkdPe, GQnFovUScậu GQnFovUSta znZYkdPerất znZYkdPetôn trọng,GQnFovUS nêisTTn cạnGQnFovUS chénGQnFovUS trước.

Như rảnisTTh rỗiisTT khônznZYkdPeg GQnFovUScó việc gznZYkdPeì lisTTàm, znZYkdPebố đặtznZYkdPe ThươznZYkdPeng NgGQnFovUSô lêisTTn ghGQnFovUSế sznZYkdPeofa rznZYkdPeồi cườiznZYkdPe nhưznZYkdPe isTTDi LặcisTT nói:

- znZYkdPeBố tưởGQnFovUSng isTTcậu chznZYkdPeàng này tửuznZYkdPe lưGQnFovUSợng cisTTao, aznZYkdPei dèGQnFovUS mớiznZYkdPe uốnisTTg znZYkdPehai znZYkdPehớp đznZYkdPeã đổGQnFovUS rồi,znZYkdPe nhGQnFovUSưng cậuGQnFovUS isTTta rấtznZYkdPe phonznZYkdPeg độ, znZYkdPekiên znZYkdPequyết uốisTTng cạnisTT haznZYkdPei chai.

Lúc này,isTT mặisTTt TisTThương NznZYkdPegô phừng phznZYkdPeừng isTTnhư quisTTả tGQnFovUSáo đỏ,znZYkdPe ngGQnFovUShe thznZYkdPeấy giọngGQnFovUS nznZYkdPeói znZYkdPenên isTTgượng dznZYkdPeậy, khônisTTg ngờisTT hắnznZYkdPe znZYkdPevẫn có znZYkdPethể GQnFovUSthốt GQnFovUSra nGQnFovUShững ngôisTTn znZYkdPetừ rõisTT ràznZYkdPeng, GQnFovUSlịch thiệp:

- znZYkdPePhận cGQnFovUSon cznZYkdPeháu tznZYkdPeửu lượznZYkdPeng không tznZYkdPeốt, mGQnFovUSong báznZYkdPec lượngGQnFovUS thứ.znZYkdPe LGQnFovUSần sauGQnFovUS, chisTTáu nhznZYkdPeất địnhGQnFovUS sẽisTT chuyệnznZYkdPe tznZYkdPerò vGQnFovUSui vGQnFovUSẻ say sisTTưa cùngisTT bác.

Trước GQnFovUSnhững lznZYkdPeời isTTnói GQnFovUSvăn hoa trisTTôi chảyisTT củaznZYkdPe GQnFovUShắn, bốGQnFovUS tisTTôi cườiGQnFovUS pháznZYkdPe lGQnFovUSên. ÔnisTTg GQnFovUSđập taznZYkdPey znZYkdPevào znZYkdPebả znZYkdPevai hắGQnFovUSn, kGQnFovUShiến hắn đaisTTng ngồGQnFovUSi xGQnFovUSiêu vGQnFovUSẹo liisTTền znZYkdPeđổ GQnFovUSnhào xuốnisTTg. TiGQnFovUSếp đGQnFovUSó, bốznZYkdPe quisTTay sisTTang isTTtôi, cưGQnFovUSời kznZYkdPehà khà nói:

- CisTThàng trGQnFovUSai nisTTày isTTkhông tồi. QuảznZYkdPe isTTnhiên khôisTTng hổznZYkdPe disTTanh cznZYkdPeon gisTTái isTTbố, rấtznZYkdPe biếznZYkdPet chọisTTn người!

May isTTmà ThươngisTT znZYkdPeNgô không znZYkdPekháng GQnFovUScự đượznZYkdPec mznZYkdPeen rượuznZYkdPe znZYkdPenên GQnFovUSđã lGQnFovUSơ mGQnFovUSơ isTTngủ rồi,isTT znZYkdPekhông thznZYkdPeì GQnFovUSchẳng biếtznZYkdPe hắnznZYkdPe sisTTẽ vênisTTh váo đếnznZYkdPe mứcisTT nào.

Tôi kznZYkdPehông znZYkdPekìm đượGQnFovUSc cơn tisTTức giận,isTT gằnGQnFovUS giọng:

- BisTTố vàznZYkdPe mẹisTT thậisTTt znZYkdPekhông hGQnFovUSổ một isTTcặp, đếisTTn lờiGQnFovUS nóiznZYkdPe cũisTTng giznZYkdPeống hisTTệt nhauznZYkdPe. ChẳnisTTg phảiznZYkdPe trướGQnFovUSc đGQnFovUSây bisTTố lGQnFovUSuôn GQnFovUShô hào làznZYkdPe pGQnFovUShải tìmznZYkdPe chisTTo bGQnFovUSố mộtisTT aisTTnh chànznZYkdPeg GQnFovUSnghìn lisTTy khôGQnFovUSng isTTsay GQnFovUSsao? HơGQnFovUSn GQnFovUSnữa, cònznZYkdPe phảznZYkdPei cùng GQnFovUS bố nuGQnFovUSốt misTTây nhảznZYkdPe khGQnFovUSói1 mớiznZYkdPe được.znZYkdPe AisTTnh tznZYkdPea đznZYkdPeâu GQnFovUScó đápGQnFovUS ứngisTT đưGQnFovUSợc yêuisTT cầuGQnFovUS đó.

1 ÝznZYkdPe làznZYkdPe hútGQnFovUS znZYkdPethuốc lá.

- znZYkdPeCon tisTThì znZYkdPehiểu cisTTái gìGQnFovUS? - znZYkdPeMột lầnisTT nữa,isTT vềznZYkdPe mGQnFovUSặt znZYkdPengôn ngữ,isTT GQnFovUSbố vàisTT isTTmẹ lznZYkdPeại giốngisTT hệtznZYkdPe nhauGQnFovUS: znZYkdPe- LúcznZYkdPe uốisTTng rượu, hútGQnFovUS thuốGQnFovUSc chíznZYkdPenh isTTlà isTTkhi cGQnFovUSó thznZYkdPeể nGQnFovUShìn GQnFovUSthấy rõznZYkdPe nisTThất znZYkdPephẩm cznZYkdPehất znZYkdPecủa GQnFovUSmột nznZYkdPegười đànisTT ông. CGQnFovUSậu chàngGQnFovUS nznZYkdPeày khisTTông ràisTTnh isTTcả húznZYkdPet thGQnFovUSuốc lGQnFovUSẫn uốGQnFovUSng rượu,GQnFovUS nhisTTưng dùGQnFovUS hznZYkdPeo đếnGQnFovUS nỗiGQnFovUS nisTTước mắt nướcGQnFovUS mũiGQnFovUS gznZYkdPeiàn giGQnFovUSụa, saisTTy đếnGQnFovUS nisTTỗi điGQnFovUS lisTTại lisTTiêu xiêuznZYkdPe, cũznZYkdPeng znZYkdPekhông cóznZYkdPe chisTTút nàoGQnFovUS ăGQnFovUSn nói hàmisTT hồ.

Bố vừaznZYkdPe isTTnói isTTvừa đGQnFovUSưa tay znZYkdPera znZYkdPevỗ vỗGQnFovUS máGQnFovUS tôznZYkdPei, vềGQnFovUS mGQnFovUSặt độngisTT táGQnFovUSc cũznZYkdPeng GQnFovUSkhông kháznZYkdPec gìznZYkdPe mẹ:

- CoisTTn gáiznZYkdPe nGQnFovUSgốc nghếcznZYkdPeh ơi, ngườiGQnFovUS tGQnFovUSa làmznZYkdPe nhisTTư vậyznZYkdPe lGQnFovUSà znZYkdPevì GQnFovUScái znZYkdPegì? HơnisTT nGQnFovUSữa, đànznZYkdPe ôisTTng khGQnFovUSông hisTTút thuốc,znZYkdPe kGQnFovUShông uống rượznZYkdPeu thznZYkdPeì cóGQnFovUS gznZYkdPeì GQnFovUSlà kznZYkdPehông tốt?GQnFovUS RisTTốt cGQnFovUSuộc cznZYkdPehỉ thỉnGQnFovUSh thoảngznZYkdPe znZYkdPemới làmisTT isTTbạn rượisTTu, bạn thuốcznZYkdPe củaisTT tznZYkdPea isTTthôi. CóGQnFovUS thểGQnFovUS khỏeznZYkdPe misTTạnh điGQnFovUS GQnFovUScùng isTTcon trznZYkdPeên suốtznZYkdPe qznZYkdPeuãng đisTTường đờiznZYkdPe mới làisTT quaGQnFovUSn tisTTrọng nhất.

Thoáng cisTTái GQnFovUSđã nâisTTng cấp thànisTTh chuyệnGQnFovUS misTTột GQnFovUSđời rồi.

Tôi hoàGQnFovUSn toàisTTn bấtisTT lực, nói:

- BốznZYkdPe ngisTThĩ GQnFovUSxa quisTTá isTTrồi. Bố chGQnFovUSưa hỏiisTT xeznZYkdPem aisTTnh tGQnFovUSa znZYkdPelàm gznZYkdPeì. BốznZYkdPe khônznZYkdPeg sợGQnFovUS isTTanh tisTTa lisTTà znZYkdPeăn màznZYkdPey, kẻznZYkdPe trộmGQnFovUS haisTTy kẻGQnFovUS cắp sao?

Lúc nàGQnFovUSy, isTTmẹ tôGQnFovUSi znZYkdPekéo vali lạiisTT, pGQnFovUShát vGQnFovUSào gznZYkdPeáy tisTTôi mộtGQnFovUS GQnFovUScái, nói:

- BốznZYkdPe mẹisTT khôGQnFovUSng quznZYkdPean znZYkdPetâm cậu tznZYkdPea làmznZYkdPe gìisTT, chznZYkdPeỉ cầnisTT cậuznZYkdPe znZYkdPeta tisTThật lòngznZYkdPe isTTvới cznZYkdPeon isTTlà được.GQnFovUS HznZYkdPeơn nữa,GQnFovUS nGQnFovUSgôn từ,znZYkdPe cử chỉznZYkdPe GQnFovUScủa têisTTn nGQnFovUShóc này,GQnFovUS nhznZYkdPeìn qGQnFovUSua GQnFovUSlà biếisTTt đượcGQnFovUS giáznZYkdPeo znZYkdPedục tznZYkdPeử tếisTT. VềznZYkdPe phươngisTT diệisTTn kznZYkdPehí chất cũnGQnFovUSg khôGQnFovUSng znZYkdPetồi, nhGQnFovUSư thếisTT cònznZYkdPe kéGQnFovUSm cỏiGQnFovUS gznZYkdPeì nữa?

Bố tznZYkdPeôi znZYkdPeđỡ lấyisTT vGQnFovUSali nói:

- NếisTTu nGQnFovUShư znZYkdPekhông lọtGQnFovUS được visTTào mắtznZYkdPe cGQnFovUSủa znZYkdPebố mẹ,isTT coisTTn tznZYkdPeưởng cậuisTT isTTta saznZYkdPeu kznZYkdPehi đznZYkdPei vớiznZYkdPe bốisTT GQnFovUSrồi cGQnFovUSó thGQnFovUSể chânisTT isTTtay isTTđầy đủ trởisTT vềznZYkdPe sao?

Tôi cGQnFovUShẳng cònGQnFovUS bGQnFovUSiết nói gì.

Sau kisTThi ởznZYkdPe chỗGQnFovUS GQnFovUStôi hai tiznZYkdPeếng bốnznZYkdPe mươiGQnFovUS phúisTTt, bGQnFovUSố mẹGQnFovUS vộGQnFovUSi znZYkdPeđi cGQnFovUSho kịpGQnFovUS isTTchuyến tàu.

Trong khoảngGQnFovUS thờGQnFovUSi giaznZYkdPen ngắznZYkdPen ngủi đó,isTT ThGQnFovUSương znZYkdPeNgô đãGQnFovUS uốngznZYkdPe GQnFovUShai chisTTai rznZYkdPeượu isTTtrắng, hisTTút GQnFovUSmột bisTTao tisTThuốc, chisTTinh phụcisTT được isTTông bốGQnFovUS luGQnFovUSôn cGQnFovUSoi tGQnFovUSrọng nộiGQnFovUS znZYkdPetâm cznZYkdPeủa tGQnFovUSôi. isTTCòn znZYkdPenữa, nGQnFovUSgay GQnFovUSlần gặisTTp đầisTTu tiêGQnFovUSn, mẹ tôiznZYkdPe đãznZYkdPe nhìGQnFovUSn thấznZYkdPey hếtznZYkdPe hoisTTàn toisTTàn isTTcon ngGQnFovUSười hắn,GQnFovUS sznZYkdPeau đóGQnFovUS cộGQnFovUSng tisTThêm sisTTự gznZYkdPeiả znZYkdPevờ rất isTTthích hợznZYkdPep, hắnznZYkdPe đGQnFovUSã cisTThinh pGQnFovUShục bàGQnFovUS mẹGQnFovUS GQnFovUSvốn chznZYkdPeỉ isTTnhìn nhậGQnFovUSn biểuisTT hiznZYkdPeện GQnFovUSbên nGQnFovUSgoài. ThậGQnFovUSt không phụznZYkdPec khôngisTT được.

 

Sau kznZYkdPehi tiễisTTn bốznZYkdPe mGQnFovUSẹ về, tôGQnFovUSi znZYkdPethấy ThznZYkdPeương NgôisTT đanisTTg nằmznZYkdPe ngủznZYkdPe ngznZYkdPeon làisTTnh trêznZYkdPen ghếGQnFovUS sofaznZYkdPe. KhuôGQnFovUSn GQnFovUSmặt đỏGQnFovUS GQnFovUShồng của hắnznZYkdPe trônznZYkdPeg thậisTTt đángznZYkdPe yêu.

Tôi róisTTn rGQnFovUSén đếnisTT bêGQnFovUSn cạnh, nznZYkdPegồi xổGQnFovUSm xuốngGQnFovUS quGQnFovUSan isTTsát isTTthật znZYkdPekỹ. TôisTTi lẩznZYkdPem bẩmznZYkdPe isTTmột mình:

- GQnFovUSAnh đừngGQnFovUS GQnFovUScó giGQnFovUSống như BạchisTT nươngGQnFovUS tGQnFovUSử đấy,znZYkdPe isTThễ uốngznZYkdPe saisTTy lGQnFovUSà hiệznZYkdPen nguyêGQnFovUSn isTThình. TGQnFovUSàng trisTTữ độngGQnFovUS vGQnFovUSật bảoznZYkdPe visTTệ cấp GQnFovUS một cznZYkdPeủa quốcGQnFovUS GQnFovUSgia làisTT phznZYkdPeải ngznZYkdPeồi tù...

Chưa dznZYkdPeứt lờGQnFovUSi isTTđã thấy haGQnFovUSi mắisTTt luônisTT isTTnhắm nghiềnGQnFovUS củznZYkdPea isTThắn misTTở GQnFovUSto, nisTThìn thẳnisTTg, znZYkdPetôi giậtznZYkdPe nGQnFovUSảy mình.

- CoznZYkdPen yêu...

-... KGQnFovUShông đượcisTT gisTTọi tôi znZYkdPe như vậy!

- CznZYkdPeon yêuznZYkdPe, cisTTon yêu,isTT con yêu...

Thương NgisTTô dùisTTng cáiznZYkdPe giọng isTTlè GQnFovUSnhè GQnFovUSnói điisTT nóznZYkdPei lạGQnFovUSi cácGQnFovUSh znZYkdPebố mẹGQnFovUS gọGQnFovUSi tôznZYkdPei hGQnFovUSồi béisTT rồGQnFovUSi cườiGQnFovUS phGQnFovUSá lên.

Tôi nisTThìn trừngGQnFovUS trGQnFovUSừng vào mắisTTt hắisTTn qGQnFovUSuan sGQnFovUSát thậGQnFovUSt kỹ,znZYkdPe GQnFovUSdù GQnFovUSđôi znZYkdPemắt cGQnFovUSó chúznZYkdPet mơznZYkdPe màznZYkdPeng znZYkdPenhưng trônznZYkdPeg vẫnznZYkdPe GQnFovUSrất tỉnh:

- AnGQnFovUSh giảGQnFovUS vờGQnFovUS say!

- TisTTa đâisTTu cóGQnFovUS... GQnFovUS- HắnisTT hiềGQnFovUSn lành znZYkdPengồi dậy:GQnFovUS isTT- TznZYkdPea isTTchưa tGQnFovUSừng znZYkdPeuống rượuisTT nêGQnFovUSn đGQnFovUSã sisTTay thậisTTt, cznZYkdPehỉ cznZYkdPeó điềuisTT vẫisTTn znZYkdPecố gắng gGQnFovUSiữ GQnFovUScho tinznZYkdPeh znZYkdPethần tỉnhznZYkdPe tGQnFovUSáo znZYkdPemà thôi.

- GQnFovUSVậy nhữGQnFovUSng znZYkdPelời bGQnFovUSố misTTẹ tôi nóznZYkdPei vớiznZYkdPe isTTtôi lGQnFovUSúc trước...

Hắn càGQnFovUSng tỏGQnFovUS rznZYkdPea vGQnFovUSô tội hơn:

- ĐisTTể GQnFovUSkhông làmznZYkdPe phiềnGQnFovUS đến cuộcznZYkdPe nóznZYkdPei chuyisTTện znZYkdPecủa mọiisTT ngườisTTi, tznZYkdPea cGQnFovUShỉ cGQnFovUSó thểGQnFovUS giznZYkdPeả isTTvờ znZYkdPebất znZYkdPetỉnh nhisTTân sựznZYkdPe thôi.

Từ znZYkdPexấu hGQnFovUSổ chuyểnGQnFovUS thành tứcGQnFovUS giGQnFovUSận, nznZYkdPehưng tôGQnFovUSi chẳznZYkdPeng biếtznZYkdPe làmGQnFovUS cisTTách GQnFovUSnào, đznZYkdPeành phisTTải znZYkdPeđi xửznZYkdPe znZYkdPelý túiisTT quisTTà mznZYkdPeà bisTTố misTTẹ mang đến.

Thương NGQnFovUSgô chốngGQnFovUS tay lisTTên tráznZYkdPen nhìisTTn tôisTTi lụcznZYkdPe bới,znZYkdPe nói:

- isTTBố mznZYkdPeẹ znZYkdPeem isTTrất GQnFovUSthú vị!

- ĐươngznZYkdPe nisTThiên rồi.

- isTTHọ đốiznZYkdPe GQnFovUSxử vớiisTT eGQnFovUSm thật tốt.

- NóznZYkdPei thừa.

Thương NGQnFovUSgô kznZYkdPehẽ mỉmznZYkdPe cười rồiisTT thisTTở than:

- GQnFovUSBây giờznZYkdPe GQnFovUSta đãGQnFovUS hiểisTTu vznZYkdPeì sao eznZYkdPem vấGQnFovUSn vươngznZYkdPe GQnFovUSthân pGQnFovUShận làmGQnFovUS ngườiGQnFovUS đếnisTT thếznZYkdPe. EisTTm khônGQnFovUSg znZYkdPemuốn GQnFovUSrời xisTTa hisTTọ đúng không?

Tôi bĩuznZYkdPe môi,GQnFovUS biểuisTT thị isTTcâu hGQnFovUSỏi ngznZYkdPeớ GQnFovUSngẩn đóisTT kznZYkdPehông đángznZYkdPe đểisTT trisTTả lời.

- ThếisTT nhưGQnFovUSng misTTột nznZYkdPegày nào znZYkdPeđó họisTT cũngznZYkdPe sẽznZYkdPe chếtGQnFovUS đi.

Tôi isTTbực dọc:

- ThầnisTT tiznZYkdPeên GQnFovUScũng pisTThải chết đúisTTng không?

Thương NgôznZYkdPe cGQnFovUShỉ cười, đisTTáp lGQnFovUSại mộtGQnFovUS câGQnFovUSu GQnFovUSchả liêisTTn quan:

- TiểGQnFovUSu TưisTTờng, znZYkdPenếu eisTTm mGQnFovUSuốn làm ngznZYkdPeười thGQnFovUSì tGQnFovUSa sẽznZYkdPe GQnFovUSở GQnFovUSlại znZYkdPenơi nàisTTy vớiisTT em.

Tôi znZYkdPecó nghisTTe thấyznZYkdPe câu isTT nói znZYkdPecủa hắn,znZYkdPe nhưnisTTg khôGQnFovUSng sứcGQnFovUS đâuGQnFovUS màisTT suisTTy nisTTghĩ nhiều,isTT vìGQnFovUS tronisTTg lúcGQnFovUS vớiGQnFovUS taznZYkdPey lên nisTTgăn kznZYkdPeéo, isTTtôi tisTThấy isTTcó mznZYkdPeột tznZYkdPeấm znZYkdPethiệp mờiznZYkdPe isTTrơi isTTra từznZYkdPe cuốnGQnFovUS tạpGQnFovUS GQnFovUSchí cũ.

Trên đóisTT isTTcó ghGQnFovUSi têznZYkdPen cisTTô dâu GQnFovUSvà GQnFovUSchú rểznZYkdPe: TrươnGQnFovUSg ThisTTần isTT- HạisTT AGQnFovUSn Kiệt.

Tôi thGQnFovUSẫn thờGQnFovUS cầmGQnFovUS tấm isTTthiệp GQnFovUStrên tisTTay, thGQnFovUSeo suGQnFovUSy đoán,znZYkdPe znZYkdPeđây isTTcó lẽisTT lisTTà sznZYkdPeau khznZYkdPei biếtGQnFovUS TrươnisTTg ThầnGQnFovUS GQnFovUShủy bznZYkdPeỏ hôn lễ,isTT GQnFovUStôi znZYkdPeđã znZYkdPetiện znZYkdPetay kznZYkdPeẹp tấmisTT thiệpznZYkdPe vàoGQnFovUS cuốisTTn tạpGQnFovUS znZYkdPechí znZYkdPenào đó.znZYkdPe SznZYkdPeau đóGQnFovUS lạiisTT tiệnznZYkdPe tay maisTTng isTTnó vềGQnFovUS isTTnhà, rồznZYkdPei tiệnGQnFovUS tGQnFovUSay vznZYkdPeứt nóGQnFovUS vàisTTo góznZYkdPec znZYkdPenào đóisTT, rồiGQnFovUS bGQnFovUSan nãznZYkdPey lisTTại tznZYkdPeiện tGQnFovUSay giở nóznZYkdPe ra...

Thế nhưisTTng nhữnznZYkdPeg điềuznZYkdPe này khznZYkdPeông phảisTTi znZYkdPelà tGQnFovUSrọng điểmGQnFovUS, znZYkdPequan GQnFovUStrọng lisTTà côisTT HạznZYkdPe AznZYkdPen KiệGQnFovUSt vznZYkdPeà AznZYkdPengle isTTHạ GQnFovUScó liên quanisTT đếznZYkdPen nhaGQnFovUSu không?

An KiệGQnFovUSt isTT- Angle...

Nếu nhznZYkdPeư đúznZYkdPeng znZYkdPelà isTTmột ngườiisTT thì thếisTT nàznZYkdPeo nhỉ?

Đang suisTTy nznZYkdPeghĩ đếnGQnFovUS nỗi muốnGQnFovUS znZYkdPetreo cổ,isTT đâmGQnFovUS đầuisTT znZYkdPevào tGQnFovUSường, tznZYkdPehì bỗngGQnFovUS nghznZYkdPee tisTThấy gisTTiọng znZYkdPeThương NgznZYkdPeô znZYkdPekhe khẽ:

- TiểznZYkdPeu Tường,GQnFovUS GQnFovUSta ngủisTT một lát,znZYkdPe đếnznZYkdPe tisTTrưa gọisTTi GQnFovUSta dznZYkdPeậy, chúGQnFovUSng tisTTa isTTra ngoàiznZYkdPe znZYkdPeăn nhé.

- Ừ!

Sau kisTThi ThznZYkdPeương NGQnFovUSgô ngủ rồi,znZYkdPe tisTTôi lisTTiền chạyGQnFovUS vàoznZYkdPe phznZYkdPeòng ngủGQnFovUS znZYkdPemở znZYkdPemáy GQnFovUStính znZYkdPera, vừaznZYkdPe lưznZYkdPeớt isTTweb, vừGQnFovUSa GQnFovUSthẫn thờ.

Trong tìnGQnFovUSh isTTtrạng đầisTTu óc trốznZYkdPeng risTTỗng, thisTTời giGQnFovUSan cisTThạy nhaznZYkdPenh nisTThư cisTThó isTTdại, znZYkdPeđến lGQnFovUSúc mắtGQnFovUS caGQnFovUSy znZYkdPecay tGQnFovUSôi isTTmới liếc nhìznZYkdPen đồngznZYkdPe GQnFovUShồ hiểnznZYkdPe tGQnFovUShị giGQnFovUSờ isTTbên dướznZYkdPei góisTTc pznZYkdPehải misTTàn hìnhznZYkdPe. LisTTúc nisTTày GQnFovUSđã làisTT mườiisTT isTTtám giisTTờ bốn GQnFovUSmươi isTTbảy phút.

Tôi đứngznZYkdPe dậyGQnFovUS vậznZYkdPen độisTTng tay chGQnFovUSân đãznZYkdPe têznZYkdPe cứng,znZYkdPe điznZYkdPe risTTa phòngGQnFovUS kháisTTch, isTTthấy ThươnznZYkdPeg isTTNgô vẫnznZYkdPe GQnFovUSđang sGQnFovUSay giấc,isTT tư GQnFovUS thế khznZYkdPeông hềznZYkdPe tGQnFovUShay đổznZYkdPei, xznZYkdPeem GQnFovUSra hGQnFovUSắn thGQnFovUSực sznZYkdPeự ngủGQnFovUS rấtisTT saisTTy. ĐừznZYkdPeng nznZYkdPeói isTTlà bữaGQnFovUS trưa,znZYkdPe đến ngznZYkdPeay cảisTT bữznZYkdPea GQnFovUStối cũGQnFovUSng isTTkhông cầnGQnFovUS ăn.

Có lẽisTT vìGQnFovUS cGQnFovUSả ngisTTày không vậnisTT isTTđộng nênisTT lisTTúc nàyisTT tôiGQnFovUS cũngGQnFovUS khôisTTng znZYkdPethấy đóznZYkdPei, hoặcznZYkdPe hễGQnFovUS tâmGQnFovUS trGQnFovUSạng isTTkhông isTTvui lại khôngznZYkdPe muốnGQnFovUS ăn.

Đang địnhznZYkdPe cisTThuẩn znZYkdPebị qisTTuay về phòisTTng suisTTy nghznZYkdPeĩ tiếpGQnFovUS thGQnFovUSì GQnFovUSnhờ GQnFovUSánh sángznZYkdPe lisTTờ znZYkdPemờ cisTThiếu qisTTua ôisTT cửaisTT isTTsổ, tôiisTT thoisTTáng thấy znZYkdPe sắc GQnFovUSmặt ThươngisTT NgôisTT znZYkdPecó gznZYkdPeì đisTTó GQnFovUSkhông bìnznZYkdPeh thường.

Bật đGQnFovUSèn lznZYkdPeên, hisTTình ảnGQnFovUSh trước mắtznZYkdPe znZYkdPekhiến tôiGQnFovUS sợznZYkdPe hãi.

Thương NgôGQnFovUS đangisTT nznZYkdPeằm tisTThẳng đơ tGQnFovUSrên ghGQnFovUSế znZYkdPesofa, mồGQnFovUS hôisTTi túznZYkdPea risTTa khGQnFovUSắp mặtGQnFovUS vàisTT GQnFovUSđầu, znZYkdPehai vaisTTi cznZYkdPeo znZYkdPelại, môiGQnFovUS trắnznZYkdPeg bệch nhưGQnFovUS thểGQnFovUS đangznZYkdPe pGQnFovUShải chznZYkdPeịu đisTTựng sựznZYkdPe đGQnFovUSày GQnFovUSđọa đauznZYkdPe đớGQnFovUSn. GQnFovUSTheo kiznZYkdPenh nghGQnFovUSiệm củznZYkdPea tôi,znZYkdPe tình trạGQnFovUSng nàGQnFovUSy chắcisTT cznZYkdPehắn khôngGQnFovUS phảiGQnFovUS dznZYkdPeo saGQnFovUSy rượu.

Chẳng lẽisTT làisTT bisTTị sốt?

Tôi isTTlay laisTTy nhGQnFovUSưng hắn khônznZYkdPeg cóGQnFovUS phảnGQnFovUS GQnFovUSứng znZYkdPegì. TôznZYkdPei đưaGQnFovUS tznZYkdPeay rGQnFovUSa sờznZYkdPe GQnFovUStrán GQnFovUSthì thGQnFovUSấy lạznZYkdPenh isTTnhư băngisTT. TGQnFovUSôi hznZYkdPeét lớn vàGQnFovUSo tisTTai hắnGQnFovUS GQnFovUSnhưng cũngGQnFovUS nhisTTư isTTđá znZYkdPechìm xuznZYkdPeống biển.

Hãy nóisTTi chznZYkdPeo isTTtôi bisTTiết, thế nàyGQnFovUS GQnFovUSlà thisTTế nào?

Tôi hoảngznZYkdPe hốt.

120, 110GQnFovUS, 1isTT19, 911... hàngGQnFovUS loisTTạt GQnFovUSsố điznZYkdPeện thoạiisTT hiGQnFovUSện rznZYkdPea trGQnFovUSong isTTđầu nznZYkdPehưng GQnFovUScuối cGQnFovUSùng tznZYkdPeôi vẫnznZYkdPe bấmznZYkdPe số 62580000isTT gọGQnFovUSi mộGQnFovUSt chiếcisTT taxi.

Bác sĩisTT củznZYkdPea znZYkdPeloài ngườisTTi chắc khôGQnFovUSng isTTlo viGQnFovUSệc thisTTần isTTtiên bịisTT ốm.isTT ĐươngisTT nhiGQnFovUSên, isTTmuốn znZYkdPelo cũnisTTg chẳngznZYkdPe được.isTT ThôznZYkdPei thì cứznZYkdPe tìznZYkdPem sựznZYkdPe giGQnFovUSúp đỡisTT isTTtừ phisTTía thầznZYkdPen giớiisTT làisTT tươngisTT đốiGQnFovUS isTTan toànGQnFovUS. ĐánznZYkdPeg buồnznZYkdPe GQnFovUSlà tôiznZYkdPe không cisTTó sốznZYkdPe điệisTTn isTTthoại củaGQnFovUS GQnFovUSTứ NgisTTưu GQnFovUSnên đànznZYkdPeh phảiznZYkdPe gọiisTT mộGQnFovUSt chiếcznZYkdPe taznZYkdPexi đưisTTa isTTcon hổ bịisTT znZYkdPeốm nàznZYkdPey znZYkdPeđến đó.

Lúc đỡGQnFovUS ThươznZYkdPeng isTTNgô dậy, tisTTôi mớiGQnFovUS phátisTT hGQnFovUSiện cznZYkdPehiếc áisTTo znZYkdPelen mỏnGQnFovUSg GQnFovUSmà hắznZYkdPen đaznZYkdPeng misTTặc tisTTrên isTTngười GQnFovUSđã ướtisTT sũGQnFovUSng. Trông hznZYkdPeắn giốGQnFovUSng nGQnFovUShư ngườiisTT vừznZYkdPea znZYkdPeđược vớtznZYkdPe dướznZYkdPei nznZYkdPeước lên.

Nhưng điGQnFovUSều nàGQnFovUSy cũng isTT không lGQnFovUSà znZYkdPegì znZYkdPeso vớiisTT vznZYkdPeũng misTTáu lớnznZYkdPe trêGQnFovUSn isTTghế sofa...

Có nhisTTững lúcisTT isTTtôi thựcGQnFovUS sự GQnFovUScảm thấyisTT kGQnFovUShâm phụGQnFovUSc mìnisTTh. VíGQnFovUS dụznZYkdPe nhưznZYkdPe lúcisTT GQnFovUSnày, znZYkdPeđối mGQnFovUSặt znZYkdPevới mznZYkdPeột hoànznZYkdPe cảnGQnFovUSh nhưGQnFovUS hiện znZYkdPe trường giếtisTT ngườiGQnFovUS màGQnFovUS GQnFovUStôi vẫnisTT giGQnFovUSữ đượcGQnFovUS GQnFovUSbình tĩnhGQnFovUS. isTTĐúng lGQnFovUSà GQnFovUSphi thường.

Sau kGQnFovUShi kiểmznZYkdPe znZYkdPetra mộisTTt znZYkdPelượt, tôi nhisTTanh chóGQnFovUSng pGQnFovUShán đoisTTán isTTra rằnznZYkdPeg vếznZYkdPet máGQnFovUSu znZYkdPenày làznZYkdPe củaznZYkdPe ThươngGQnFovUS NgisTTô, vìznZYkdPe lưnisTTg znZYkdPehắn có vệtisTT đỏznZYkdPe znZYkdPetía znZYkdPevà GQnFovUSđang chGQnFovUSảy rznZYkdPea znZYkdPethứ cisTThất lỏznZYkdPeng znZYkdPenong nóng.

Tôi tìisTTm GQnFovUSmột chiếcisTT áo kisTThoác GQnFovUSbông dàznZYkdPey mặisTTc isTTcho GQnFovUShắn, sGQnFovUSau đóGQnFovUS hổisTTn hểisTTn lôiznZYkdPe hắnisTT xGQnFovUSuống dướiGQnFovUS GQnFovUSnhà, tGQnFovUSống vào GQnFovUS trong xeznZYkdPe. TGQnFovUSôi thấyisTT cznZYkdPeảm GQnFovUSơn mùznZYkdPea nàyznZYkdPe vìGQnFovUS aisTTi aisTTi cũnisTTg GQnFovUSmặc nznZYkdPehiều nhưGQnFovUS chiếcznZYkdPe bánhisTT chưngGQnFovUS vậy. NGQnFovUSếu GQnFovUSlà mznZYkdPeùa isTThè, cznZYkdPehúng tôiznZYkdPe chắisTTc znZYkdPechắn visTTì GQnFovUSkhông GQnFovUScó cáchznZYkdPe nàoGQnFovUS cisTThe visTTết GQnFovUSmáu GQnFovUSmà GQnFovUSbị dẫn thẳngznZYkdPe đếznZYkdPen GQnFovUSđồn cảisTTnh sGQnFovUSát rồi...

Thương NgôisTT znZYkdPevẫn chznZYkdPeưa tỉnhznZYkdPe. Tôi nznZYkdPeghĩ chuyệnGQnFovUS lầnznZYkdPe nznZYkdPeày khiếnGQnFovUS hắnisTT GQnFovUShôn mêGQnFovUS sâznZYkdPeu, isTTchắc chắnznZYkdPe isTTtrong znZYkdPengười hắnGQnFovUS rấznZYkdPet khó chịuisTT. VGQnFovUSậy mznZYkdPeà hắnisTT vẫisTTn ngznZYkdPehiến răGQnFovUSng chịGQnFovUSu đựng,isTT từisTT đầuGQnFovUS đisTTến znZYkdPecuối kisTThông kêuisTT mộtGQnFovUS tiếng, tisTThật znZYkdPegan lì.

Đến qisTTuán thịtGQnFovUS nướng MãnznZYkdPeh NgưuznZYkdPe, trôznZYkdPeng thấyGQnFovUS NGQnFovUSgưu BôisTTn, tôisTTi liềnisTT znZYkdPenói qisTTua tìnhznZYkdPe hGQnFovUSình. GQnFovUSAnh tGQnFovUSa lGQnFovUSập znZYkdPetức đưa chúnisTTg tGQnFovUSôi znZYkdPeđến khznZYkdPeu nhGQnFovUSà gznZYkdPeần đznZYkdPeó, GQnFovUSbảo GQnFovUStôi znZYkdPeđợi ởGQnFovUS sảnisTTh, cònznZYkdPe znZYkdPeanh tznZYkdPea dznZYkdPeìu ThươngisTT NgisTTô vào phòngisTT khách.

Trong lGQnFovUSúc nGQnFovUSày, tôGQnFovUSi vẫn visTTô cùngisTT znZYkdPeđiềm tĩnh,isTT điềGQnFovUSm tĩznZYkdPenh đếGQnFovUSn lạznZYkdPe lùng.

Còn nửaisTT tiGQnFovUSếng nữznZYkdPea lGQnFovUSà mười haiisTT giờznZYkdPe đGQnFovUSêm thznZYkdPeì NGQnFovUSgưu BônGQnFovUS đisTTi isTTra, GQnFovUStrên GQnFovUStay cisTTầm chiếisTTc áisTTo bịznZYkdPe znZYkdPemáu thấisTTm ướtGQnFovUS mộtGQnFovUS nửaGQnFovUS của znZYkdPeThương NgôznZYkdPe, trônznZYkdPeg thầnisTT znZYkdPesắc aznZYkdPenh chàisTTng cóznZYkdPe vẻGQnFovUS znZYkdPemệt mỏi:

- ChịznZYkdPe dznZYkdPeâu yênznZYkdPe tâm, khisTTông vấnisTT znZYkdPeđề gìisTT lGQnFovUSớn znZYkdPeđâu, ngznZYkdPehỉ isTTngơi isTTvài ngàznZYkdPey làGQnFovUS khỏi.

Nghe thế,znZYkdPe tôGQnFovUSi lisTTại không znZYkdPebình tznZYkdPeĩnh đượcisTT nữa,znZYkdPe bướcisTT nhanznZYkdPeh đếisTTn isTTtúm cổGQnFovUS áoznZYkdPe GQnFovUSNgưu BznZYkdPeôn, nóiznZYkdPe GQnFovUSmột tràng:

- RGQnFovUSốt cuisTTộc aisTTnh GQnFovUSta có chuznZYkdPeyện gìGQnFovUS? GQnFovUSChẳng phảGQnFovUSi cisTTác ngườznZYkdPei GQnFovUSlà thGQnFovUSần tiênisTT saisTTo? SaisTTo tznZYkdPehần GQnFovUStiên lisTTại bGQnFovUSị chảisTTy máu? SaisTTo cisTTòn znZYkdPebị hGQnFovUSôn mê?znZYkdPe SaznZYkdPeo lạGQnFovUSi nhưGQnFovUS znZYkdPethể znZYkdPesắp GQnFovUSchết đznZYkdPeến nơiGQnFovUS vậy?

Ngưu BônznZYkdPe thấyznZYkdPe isTTtôi isTTkích động nhznZYkdPeư vậy,znZYkdPe anisTTh isTTta GQnFovUSchỉ lisTTặng lẽGQnFovUS isTTnhìn, nói:

- CznZYkdPehị sGQnFovUSợ rồznZYkdPei, đúng không?

Tôi GQnFovUSngẩn ngườznZYkdPei trong gisTTiây láisTTt rồznZYkdPei znZYkdPebỗng nisTThư GQnFovUSquả bónznZYkdPeg bịisTT GQnFovUSchâm kznZYkdPeim, nhisTTanh chisTTóng xisTTẹp GQnFovUSlép. TGQnFovUSôi buznZYkdPeông NgưuznZYkdPe Bôn raisTT, nisTTgồi tGQnFovUShụp xuốngznZYkdPe ghế,GQnFovUS cisTTó lẽGQnFovUS visTTì chưisTTa ăznZYkdPen cơmisTT nênisTT znZYkdPetoàn thGQnFovUSân misTTềm nhũznZYkdPen, không còisTTn chútznZYkdPe sisTTức lznZYkdPeực nisTTào, lòngisTT znZYkdPebàn taisTTy znZYkdPevà tránisTT isTTđều vãznZYkdPe mồznZYkdPe hôi.

Được rồiznZYkdPe. znZYkdPeTôi tznZYkdPehừa nhận, khôngznZYkdPe znZYkdPephải vìGQnFovUS đóiGQnFovUS, GQnFovUSmà GQnFovUSvì sợznZYkdPe hãi.

Tôi tisTThực sznZYkdPeự thấyGQnFovUS sợ,isTT cứ nisTTghĩ znZYkdPeđến znZYkdPedáng vznZYkdPeẻ ThznZYkdPeương NGQnFovUSgô lúGQnFovUSc trước,znZYkdPe cáiisTT dáznZYkdPeng nznZYkdPehư isTTsắp cGQnFovUShết tớiznZYkdPe nơi...

Nhưng thầnisTT tiênGQnFovUS cũisTTng có tGQnFovUShể cisTThết sao?

Tôi cốGQnFovUS GQnFovUSép mìnhisTT điềuisTT chỉnh nhữngGQnFovUS suznZYkdPey nghznZYkdPeĩ liisTTnh tinisTTh trisTTong đầu,znZYkdPe miisTTễn cưỡnznZYkdPeg hổiznZYkdPe phụznZYkdPec GQnFovUSlại vẻznZYkdPe điềmGQnFovUS đạmGQnFovUS tisTTrên mặt, nói:

- TznZYkdPehương NgôznZYkdPe GQnFovUSvốn đãznZYkdPe bị GQnFovUS thương đúngznZYkdPe khônznZYkdPeg? SaznZYkdPeo lisTTại nisTThư vậy?

Ngưu BônGQnFovUS GQnFovUSim lặng.

- BịznZYkdPe thươngGQnFovUS từznZYkdPe isTTkhi nào?

Ngưu znZYkdPeBôn vẫnznZYkdPe khônisTTg trả lời.

Tôi đàisTTnh znZYkdPetự isTTmình nznZYkdPehớ lại, nói:

- CóGQnFovUS phảiznZYkdPe cGQnFovUSó liêisTTn quan đếnznZYkdPe cáiisTT tàGQnFovUS khíznZYkdPe gznZYkdPeì đGQnFovUSó mznZYkdPeà isTTanh GQnFovUSta đãznZYkdPe znZYkdPetừng nznZYkdPehắc đếnznZYkdPe không?

Ngưu BGQnFovUSôn lắcznZYkdPe đGQnFovUSầu, tiếp znZYkdPe tục znZYkdPeim lặng.

Thái độznZYkdPe "đznZYkdPeánh chếtisTT cũng khôisTTng khaiisTT" nisTTày khznZYkdPeiến GQnFovUStôi muốGQnFovUSn phGQnFovUSát điêisTTn nhưngznZYkdPe znZYkdPetrước mặtGQnFovUS mznZYkdPeột anznZYkdPeh chàng znZYkdPekhôi nisTTgô, trầmznZYkdPe tínisTTh, yếuisTT đuối,znZYkdPe tisTTôi thựcisTT sznZYkdPeự kisTThông tznZYkdPehể znZYkdPephát tiznZYkdPeết được,isTT nGQnFovUSên đành nínisTT nhịn.

- VậGQnFovUSy thìznZYkdPe aznZYkdPenh znZYkdPecũng phảisTTi cho tôGQnFovUSi biếznZYkdPet tisTTại sisTTao anisTTh tznZYkdPea đangGQnFovUS GQnFovUSkhỏe mGQnFovUSạnh nhưznZYkdPe vGQnFovUSậy, độtznZYkdPe nhiêisTTn hisTTôm isTTnay lạisTTi raznZYkdPe nông isTTnỗi này?

Ngưu BônGQnFovUS isTTdo dGQnFovUSự mộtznZYkdPe hồi, cuốiisTT cùngisTT cisTTũng GQnFovUSmở miệng:

- isTTThực risTTa vếtznZYkdPe thương isTTtrên ngườiznZYkdPe anznZYkdPeh isTTấy chưaisTT kznZYkdPehi nàoGQnFovUS lànGQnFovUSh. ThờiznZYkdPe gGQnFovUSian nisTTày hoGQnFovUSàn toGQnFovUSàn dznZYkdPeựa visTTào sisTTự tznZYkdPeu dưỡng bấyGQnFovUS lznZYkdPeâu mớznZYkdPei cóisTT tisTThể miisTTễn cưznZYkdPeỡng kisTThống chếGQnFovUS được.GQnFovUS ThếznZYkdPe nhưngznZYkdPe GQnFovUSsau GQnFovUSkhi uisTTống rượu,znZYkdPe ýznZYkdPe thứisTTc dần yznZYkdPeếu điisTT znZYkdPenên mớGQnFovUSi dẫisTTn đGQnFovUSến visTTiệc vếtznZYkdPe isTTthương độznZYkdPet nGQnFovUShiên táiGQnFovUS phát.

Tôi sữisTTng người.

Thì risTTa taznZYkdPei họaznZYkdPe nisTTày hoàn toànGQnFovUS dGQnFovUSo haGQnFovUSi cznZYkdPehai GQnFovUSrượu znZYkdPetrắng gâyznZYkdPe raznZYkdPe. NgznZYkdPehĩ lại,GQnFovUS mộtznZYkdPe isTTngười znZYkdPechưa znZYkdPebao gGQnFovUSiờ uốngznZYkdPe rượu làisTT ThươngisTT znZYkdPeNgô znZYkdPechắc cũnznZYkdPeg kGQnFovUShông nznZYkdPegờ hậuisTT quảGQnFovUS GQnFovUSlại nghiznZYkdPeêm trisTTọng đGQnFovUSến vậy...

Nhưng nếuGQnFovUS khôngGQnFovUS cóisTT taGQnFovUSi họa nàyGQnFovUS, tôisTTi mãiznZYkdPe znZYkdPemãi chẳnGQnFovUSg bGQnFovUSao znZYkdPegiờ biếtznZYkdPe được,GQnFovUS trznZYkdPeên ngưGQnFovUSời hắznZYkdPen znZYkdPecó mộtisTT znZYkdPevết thương.

- ThisTTần tiêznZYkdPen vGQnFovUSô cGQnFovUSùng lợi hạisTTi, znZYkdPesức mạznZYkdPenh znZYkdPevô sisTTong, saisTTo cóznZYkdPe thznZYkdPeể bịGQnFovUS thưGQnFovUSơng chứ?

- LGQnFovUSà thầnznZYkdPe tGQnFovUSiên isTTkhông GQnFovUScó nghĩa cáGQnFovUSi gGQnFovUSì cũnisTTg biết,isTT khôngznZYkdPe sisTTợ bấtznZYkdPe znZYkdPekỳ điisTTều gìisTT GQnFovUSvà znZYkdPecũng khGQnFovUSông mạnGQnFovUSh mGQnFovUSẽ isTTnhư chịGQnFovUS nghĩ. isTT- znZYkdPeNgưu BôznZYkdPen kznZYkdPehẽ thởznZYkdPe dznZYkdPeài, nóGQnFovUSi: GQnFovUS- CisTThị dâuGQnFovUS znZYkdPeà, cóGQnFovUS mộtGQnFovUS sisTTố chGQnFovUSuyện isTTanh ấGQnFovUSy khznZYkdPeông muốn tôGQnFovUSi nGQnFovUSói vớiisTT chznZYkdPeị. TznZYkdPeính khisTTí cGQnFovUSủa znZYkdPeanh ấy,znZYkdPe chịGQnFovUS đãznZYkdPe sốnisTTg cùnisTTg mộtznZYkdPe tisTThời giisTTan, chắc isTT chị cznZYkdPeũng hiểu.

Tôi cườisTTi, đáp:

- ƯơnisTTg ngạnh,znZYkdPe khznZYkdPeó chịu.

Ngưu BôisTTn cười.

Suy ngGQnFovUShĩ mộtGQnFovUS lát,GQnFovUS tôGQnFovUSi lại hỏi:

- NznZYkdPeếu nisTThư thầGQnFovUSn tiênisTT bị tznZYkdPehương, cóGQnFovUS phznZYkdPeải cznZYkdPeũng znZYkdPegiống GQnFovUSnhư nhữisTTng đisTTại hznZYkdPeiệp tznZYkdPerong phiisTTm, cácisTTh znZYkdPetốt nhấtGQnFovUS làGQnFovUS dùng znZYkdPenội lựcznZYkdPe trịGQnFovUS thưisTTơng đúGQnFovUSng không?

- ĐGQnFovUSiều đóisTT lznZYkdPeà đương nhiên.

- VậyisTT việisTTc znZYkdPeđi vềisTT isTTgiữa chỗ nàyisTT vGQnFovUSà nisTTúi HổznZYkdPe GznZYkdPeầm, dùnGQnFovUSg nznZYkdPeội GQnFovUStức kếtznZYkdPe tznZYkdPehành misTTột viênisTT đơnznZYkdPe GQnFovUSdược cóznZYkdPe thisTTể giúpisTT tôznZYkdPei không sợisTT lạnhznZYkdPe, znZYkdPekhông sợznZYkdPe nisTTóng, cóisTT phảiznZYkdPe znZYkdPecũng cầnznZYkdPe đếnisTT isTTpháp lisTTực mớiisTT làisTTm được?

Ngưu BôisTTn GQnFovUSchậm rãGQnFovUSi gậisTTt đầu, ngừngznZYkdPe znZYkdPelại giâyisTT GQnFovUSlát, anznZYkdPeh tisTTa nGQnFovUSói tiếp:

- CảGQnFovUS vếznZYkdPet tíGQnFovUSch kiznZYkdPea nữa.

Tôi sGQnFovUSờ taGQnFovUSy GQnFovUSlên cổ.

Cứ isTTcoi lisTTà tôiGQnFovUS isTTđần độnznZYkdPe thì đếnznZYkdPe gznZYkdPeiờ pisTThút nàyisTT cGQnFovUSũng isTTđoán znZYkdPeđược raznZYkdPe, vếtisTT tícisTTh đisTTó cơisTT bảnGQnFovUS kGQnFovUShông phảGQnFovUSi làznZYkdPe dấuznZYkdPe ấn znZYkdPe nụ hônznZYkdPe gì.

Sao znZYkdPephải làmznZYkdPe nhữngisTT điều GQnFovUS này? znZYkdPeTại sisTTao isTTcứ phảisTTi tựznZYkdPe tisTTỏ risTTa mạnGQnFovUSh mẽ?GQnFovUS ĐúngznZYkdPe lisTTà đồGQnFovUS coznZYkdPen hổisTT znZYkdPengốc nghếch...