You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG 1aFYVqKkJ0 iW6G- TiW6Gình MoyAuwNDtrạng vết thương

 

Sau khaFYVqKkJi bốaFYVqKkJ mẹiW6G điW6Gi cMoyAuwNDhơi một aFYVqKkJ vòng thaFYVqKkJỏa thêMoyAuwND iW6Gvề nưiW6Gớc, iW6Ggiữa chuyếMoyAuwNDn iW6Gđi phMoyAuwNDải chuyMoyAuwNDển sanMoyAuwNDg đMoyAuwNDi tàMoyAuwNDu hiW6Gỏa MoyAuwNDnên tMoyAuwNDranh thủ mangiW6G chiW6Go tiW6Gôi đMoyAuwNDồ ăn,MoyAuwND đồMoyAuwND MoyAuwNDchơi lMoyAuwNDẫn đồiW6G dùng,iW6G nMoyAuwNDhân iW6Gtiện MoyAuwNDcũng ghéaFYVqKkJ aFYVqKkJthăm luôiW6Gn, MoyAuwNDkhông ngờ cMoyAuwNDòn niW6Ghân aFYVqKkJtiện nMoyAuwNDgắm đượcaFYVqKkJ aFYVqKkJcả thâaFYVqKkJn MoyAuwNDthể đẹpMoyAuwND tiW6Gươi naFYVqKkJhư haFYVqKkJoa cMoyAuwNDủa miW6Gột tMoyAuwNDên ciW6Gon traiW6Gi lạiW6G mặt...

Về vấnaFYVqKkJ đềMoyAuwND yMoyAuwNDêu đương, tôaFYVqKkJi tươniW6Gg đốiMoyAuwND iW6Gtự dMoyAuwNDo. iW6GNgay từMoyAuwND aFYVqKkJnhỏ tMoyAuwNDôi đãiW6G luMoyAuwNDôn taFYVqKkJâm naFYVqKkJiệm "iW6GLà coiW6Gn gMoyAuwNDái, phải yêiW6Gu ngMoyAuwNDười đMoyAuwNDàn ôMoyAuwNDng MoyAuwNDtử tếiW6G". TrêMoyAuwNDn coaFYVqKkJn đMoyAuwNDường yêuMoyAuwND, tôiaFYVqKkJ chạyaFYVqKkJ haFYVqKkJùng hục,aFYVqKkJ chếtaFYVqKkJ cũng khôngMoyAuwND ngoáiaFYVqKkJ đầuaFYVqKkJ lại.

Bố mẹaFYVqKkJ luôiW6Gn áaFYVqKkJp dụng phươngaFYVqKkJ phápiW6G gaFYVqKkJiáo daFYVqKkJục rấaFYVqKkJt pMoyAuwNDhóng iW6Gkhoáng vớiW6Gi tôi,aFYVqKkJ chỉiW6G cóiW6G MoyAuwNDduy nhấtiW6G haMoyAuwNDi yêuMoyAuwND cầu,iW6G một làMoyAuwND "PhaFYVqKkJải họiW6Gc tốaFYVqKkJt", haMoyAuwNDi liW6Gà "iW6GKhông đượcaFYVqKkJ MoyAuwNDchịu thiệt".

Về iW6Gyêu aFYVqKkJcầu thiW6Gứ MoyAuwNDhai, cụ taFYVqKkJhể đốiaFYVqKkJ vớiMoyAuwND vấnaFYVqKkJ đềMoyAuwND quaaFYVqKkJn hệMoyAuwND naFYVqKkJam nữiW6G, aFYVqKkJmẹ aFYVqKkJtôi giảaFYVqKkJi iW6Gthích: TrMoyAuwNDước khMoyAuwNDi aFYVqKkJcó đượiW6Gc tờaFYVqKkJ đăng MoyAuwND ký kaFYVqKkJết hôn,aFYVqKkJ nMoyAuwNDhất địnhiW6G phảMoyAuwNDi giữMoyAuwND chiMoyAuwNDến lũyaFYVqKkJ củaiW6G mình.

Vì thế,aFYVqKkJ cảniW6Gh tượMoyAuwNDng iW6Gngày hôm nMoyAuwNDay aFYVqKkJhoàn MoyAuwNDtoàn iW6Gnói rMoyAuwNDõ rằnMoyAuwNDg, caFYVqKkJhiến lũyiW6G củaaFYVqKkJ tMoyAuwNDôi đaFYVqKkJã thấaFYVqKkJt thủ...

Tôi naFYVqKkJghĩ iW6Gmình nênaFYVqKkJ lắcMoyAuwND lắc cáiMoyAuwND đầiW6Gu nhưMoyAuwND vừaMoyAuwND aFYVqKkJcắn aFYVqKkJthuốc, đểiW6G nhữngaFYVqKkJ MoyAuwNDdòng nướcMoyAuwND mắMoyAuwNDt đauiW6G khổiW6G bMoyAuwNDay tứaFYVqKkJ tungiW6G, đồngMoyAuwND thời kiW6Ghóc MoyAuwNDnấc lêaFYVqKkJn, nóMoyAuwNDi nhaFYVqKkJững caFYVqKkJâu tMoyAuwNDhừa thãaFYVqKkJi như:aFYVqKkJ "KhMoyAuwNDông aFYVqKkJphải vậiW6Gy, khôMoyAuwNDng phảiMoyAuwND vậiW6Gy, không phảiiW6G nhiW6Gư iW6Gbố iW6Gmẹ trMoyAuwNDông iW6Gthấy, bốMoyAuwND aFYVqKkJmẹ hãiW6Gy ngaFYVqKkJhe ciW6Gon gaFYVqKkJiải thích..."

Nhưng tiW6Gôi lạaFYVqKkJi khiW6Gông aFYVqKkJnhẫn tâm nhMoyAuwNDìn tiW6Ghấy bốMoyAuwND mẹiW6G ởiW6G tuổiMoyAuwND iW6Gnày rồiMoyAuwND màaFYVqKkJ vẫnMoyAuwND iW6Gphải nhMoyAuwNDảy bổaFYVqKkJ lênaFYVqKkJ, bịtiW6G taFYVqKkJai, quMoyAuwNDát mắng: "ConaFYVqKkJ MoyAuwNDnói đi,iW6G iW6Gcon aFYVqKkJnói xiW6Gem chuyệnaFYVqKkJ MoyAuwNDnày laFYVqKkJà taFYVqKkJhế nàoiW6G, MoyAuwNDmẹ khôngiW6G aFYVqKkJnghe, MoyAuwNDmẹ không nghe,iW6G mẹiW6G khMoyAuwNDông muốnMoyAuwND niW6Gghe gìiW6G hết...".

Nghĩ vậy,iW6G tôiaFYVqKkJ cMoyAuwNDhuẩn bịMoyAuwND nhảy riW6Ga ôiW6Gm cMoyAuwNDhân họMoyAuwND, gàoMoyAuwND khóc:iW6G "MoyAuwNDBố mẹiW6G MoyAuwNDơi, MoyAuwNDcon xaFYVqKkJin MoyAuwNDlỗi bốaFYVqKkJ maFYVqKkJẹ, coMoyAuwNDn lMoyAuwNDà đứaFYVqKkJa iW6Gbất hiếu, bốMoyAuwND MoyAuwNDmẹ cứaFYVqKkJ aFYVqKkJcoi nhaFYVqKkJư iW6Gkhông cMoyAuwNDó đaFYVqKkJứa cMoyAuwNDon gaFYVqKkJái này...".

Kết quảiW6G MoyAuwNDlà cảiW6Gm xúiW6Gc của tôiiW6G vẫnMoyAuwND ciW6Ghưa aFYVqKkJbộc lộaFYVqKkJ tMoyAuwNDhì bMoyAuwNDố miW6Gẹ đãMoyAuwND aFYVqKkJnhẹ MoyAuwNDnhàng rờiW6Gi khiW6Gỏi piW6Ghòng ngủiW6G, cònMoyAuwND tâMoyAuwNDm iW6Glý đóaFYVqKkJng cửa aFYVqKkJlại cMoyAuwNDho chúiW6Gng tôi.

Gene iW6Gdi truyềiW6Gn củaiW6G loiW6Gài người MoyAuwNDvô cùMoyAuwNDng mạiW6Gnh, caFYVqKkJó thểaFYVqKkJ siMoyAuwNDnh rMoyAuwNDa mộiW6Gt đứaMoyAuwND coaFYVqKkJn MoyAuwNDcó hệaFYVqKkJ thốMoyAuwNDng aFYVqKkJthần aFYVqKkJkinh vữngMoyAuwND hơnMoyAuwND cả tòaaFYVqKkJ MoyAuwNDnhà iW6Gđô thịiW6G, taFYVqKkJhì ciW6Gấu tạoaFYVqKkJ biW6Gộ MoyAuwNDphận ciW6Gủa bêiW6Gn cấMoyAuwNDp tinMoyAuwNDh trùniW6Gg MoyAuwNDvà aFYVqKkJbên noãnMoyAuwND taFYVqKkJử tuyệiW6Gt đối khôngiW6G aFYVqKkJđược phaFYVqKkJép iW6Gxem thường.

Do đó,aFYVqKkJ tMoyAuwNDôi aFYVqKkJcó iW6Glý daFYVqKkJo tin MoyAuwND tưởng rằng,MoyAuwND iW6Gđối vớaFYVqKkJi biW6Gố MoyAuwNDmẹ tôi,iW6G viW6Giệc iW6Gtận mắtMoyAuwND nhìniW6G thấyaFYVqKkJ iW6Gcon gMoyAuwNDái chưaFYVqKkJa kếiW6Gt hôaFYVqKkJn điW6Gã sốniW6Gg chung vớiMoyAuwND mộtiW6G MoyAuwNDngười đànMoyAuwND ôiW6Gng, tMoyAuwNDhực aFYVqKkJra caFYVqKkJhỉ MoyAuwNDlà MoyAuwNDchuyện tiW6Go hơMoyAuwNDn hạtaFYVqKkJ vừng,aFYVqKkJ hạtiW6G đỗMoyAuwND một cMoyAuwNDhút mMoyAuwNDà thôi.

Đương naFYVqKkJhiên, tôiMoyAuwND caFYVqKkJàng có lýMoyAuwND aFYVqKkJdo tMoyAuwNDin rằngMoyAuwND, MoyAuwNDtất ciW6Gả thựciW6G chấtiW6G iW6Glà sựiW6G yaFYVqKkJên lặniW6Gg trướciW6G cơniW6G bão...

Tôi kaFYVqKkJhông aFYVqKkJbiết hoạaFYVqKkJt độnaFYVqKkJg tâm lýiW6G củaaFYVqKkJ ThưaFYVqKkJơng NgôMoyAuwND iW6Gcó aFYVqKkJphong phiW6Gú iW6Gđa MoyAuwNDdạng nhiW6Gư tMoyAuwNDôi khôngMoyAuwND, chỉiW6G thấyaFYVqKkJ aFYVqKkJbàn tiW6Gay aFYVqKkJbị tôi nắmMoyAuwND iW6Glấy củaaFYVqKkJ hắaFYVqKkJn aFYVqKkJlúc aFYVqKkJlạnh, aFYVqKkJlúc nóngiW6G aFYVqKkJvà còiW6Gn kèmaFYVqKkJ theiW6Go triW6Giệu chứngiW6G củaiW6G bệnh ParkinsoniW6G1 nữa.

1 BệiW6Gnh ParkMoyAuwNDinson aFYVqKkJ(hay còn gọiaFYVqKkJ iW6Glà PMoyAuwNDD) làaFYVqKkJ maFYVqKkJột loạiW6Gi MoyAuwNDrối loạniW6G MoyAuwNDthoái hóiW6Ga MoyAuwNDcủa hệaFYVqKkJ taFYVqKkJhần kiniW6Gh truaFYVqKkJng ương,aFYVqKkJ làmaFYVqKkJ suy iW6Gyếu khiW6Gả iW6Gnăng iW6Gvận độngaFYVqKkJ, MoyAuwNDlời nói,aFYVqKkJ vàiW6G aFYVqKkJcác ciW6Ghức MoyAuwNDnăng khaFYVqKkJác.Triệu ciW6Ghứng aFYVqKkJvận độnMoyAuwNDg của aFYVqKkJbệnh lMoyAuwNDà MoyAuwNDrun, cứaFYVqKkJng, caFYVqKkJhậm cMoyAuwNDhạp, taFYVqKkJư thMoyAuwNDế bấtMoyAuwND ổnaFYVqKkJ định.

Tôi hắniW6Gg giọniW6Gg aiW6Gn ủi:

- ĐóaFYVqKkJ làiW6G bốaFYVqKkJ iW6Gmẹ tôiMoyAuwND. Anh aFYVqKkJ yên tâiW6Gm iW6Gđi. iW6GHọ MoyAuwNDđều iW6Glà niW6Ghững iW6Gcông dâiW6Gn tốMoyAuwNDt luôaFYVqKkJn tuMoyAuwNDân aFYVqKkJthủ pháMoyAuwNDp MoyAuwNDluật, sẽMoyAuwND khôMoyAuwNDng làMoyAuwNDm gì bMoyAuwNDạo laFYVqKkJực đâu.

Thương NgôMoyAuwND laFYVqKkJặng lẽMoyAuwND kéo chănaFYVqKkJ MoyAuwNDlên rồiiW6G taFYVqKkJhu miW6Gình viW6Gào đMoyAuwNDó, taFYVqKkJôi đànhiW6G phaFYVqKkJải tMoyAuwNDhay đổiiW6G cáchMoyAuwND nói:

- MaFYVqKkJẹ tôiW6Gi lMoyAuwNDà iW6Ggiảng viên dạyiW6G MỹMoyAuwND iW6Gthuật tMoyAuwNDrong trườngMoyAuwND đạiaFYVqKkJ họciW6G. TroniW6Gg aFYVqKkJcuộc đờiiW6G MoyAuwNDnày, vMoyAuwNDiệc biW6Gà nhaFYVqKkJìn thấMoyAuwNDy MoyAuwNDđàn ông khMoyAuwNDông MoyAuwNDmặc qMoyAuwNDuần áoaFYVqKkJ iW6Gcòn iW6Gnhiều hơiW6Gn cảMoyAuwND vaFYVqKkJiệc aMoyAuwNDnh trônMoyAuwNDg thấyMoyAuwND hổMoyAuwND cáaFYVqKkJi iW6Gkhỏa thâMoyAuwNDn chiW6Gạy. Bố tôiMoyAuwND liW6Gại cànMoyAuwNDg khôiW6Gng aFYVqKkJvấn đề.iW6G CáiW6Gi aFYVqKkJanh iW6Gcó thìaFYVqKkJ MoyAuwNDông ấyiW6G cũiW6Gng cóaFYVqKkJ, ciW6Ghẳng aFYVqKkJviệc aFYVqKkJgì iW6Gphải mất mặt.

Thương NgMoyAuwNDô lặniW6Gg lẽaFYVqKkJ trùm aFYVqKkJchăn MoyAuwNDlên mặt.

Dù thaFYVqKkJế naFYVqKkJào, cMoyAuwNDon dâaFYVqKkJu xấuaFYVqKkJ đến mấyiW6G caFYVqKkJũng phảMoyAuwNDi giW6Gặp bốaFYVqKkJ mẹMoyAuwND chồng,aFYVqKkJ MoyAuwNDcon tMoyAuwNDhú đẹpMoyAuwND aFYVqKkJcũng vậy,MoyAuwND kMoyAuwNDhông thoátiW6G khỏaFYVqKkJi MoyAuwNDsố mệnh bịMoyAuwND kMoyAuwNDéo rMoyAuwNDa ngMoyAuwNDoài triểnaFYVqKkJ lãm.

May màiW6G tiW6Gủ qiW6Guần áiW6Go ở tMoyAuwNDrong MoyAuwNDphòng tôi.MoyAuwND SaiW6Gu aFYVqKkJkhi ănMoyAuwND mặciW6G chỉnhaFYVqKkJ tềMoyAuwND, tôiW6Gi MoyAuwNDvà ThươngiW6G NaFYVqKkJgô đàngMoyAuwND aFYVqKkJhoàng, nghiêm MoyAuwND chỉnh từMoyAuwND troniW6Gg phòngMoyAuwND bướaFYVqKkJc ra.

Bố tôiMoyAuwND đaMoyAuwNDng gaFYVqKkJác chân iW6Glên xeaFYVqKkJm tiiW6Gvi ởMoyAuwND phònaFYVqKkJg kháchMoyAuwND, còniW6G mẹaFYVqKkJ tMoyAuwNDhì bậnaFYVqKkJ MoyAuwNDlàm bữaMoyAuwND sániW6Gg aFYVqKkJtrong bếMoyAuwNDp. KhôiW6Gng khMoyAuwNDí gia iW6Gđình raFYVqKkJất haFYVqKkJòa naFYVqKkJhã, viW6Gui vẻ.

Trông taFYVqKkJhấy cMoyAuwNDhúng tôiiW6G, bố cười,iW6G gậiW6Gt đầaFYVqKkJu chàMoyAuwNDo, nói:

- DậiW6Gy rồiaFYVqKkJ đấyaFYVqKkJ à?

Mẹ tôiW6Gi lạiaFYVqKkJ tiệnMoyAuwND maFYVqKkJiệng hỏi:

- CoiW6Gn iW6Gyêu, MoyAuwNDcon miW6Gua báMoyAuwNDnh bao chiW6Gay aFYVqKkJnày iW6Gở đâMoyAuwNDu thếaFYVqKkJ? BốMoyAuwND MoyAuwNDvà maFYVqKkJẹ tìaFYVqKkJm mãiW6Gi maFYVqKkJà khônMoyAuwNDg iW6Gmua được.

Tôi lắciW6G đầu:

- CoaFYVqKkJn MoyAuwNDkhông biết...

Mẹ tôiaFYVqKkJ ngiW6Gạc nhiên:

- KhôngiW6G phảMoyAuwNDi MoyAuwNDcon mua sao?

Thương NgôaFYVqKkJ nhỏaFYVqKkJ nMoyAuwNDhẹ đáp:

- BáiW6Gnh biW6Gao MoyAuwNDchay đóaFYVqKkJ mMoyAuwNDua ở tiệmaFYVqKkJ bánaFYVqKkJh biW6Gao TiW6Giểu DươngaFYVqKkJ, cáchaFYVqKkJ đâyiW6G khoảnMoyAuwNDg iW6Ghơn bMoyAuwNDa caFYVqKkJây siW6Gố ạ.

Mẹ MoyAuwNDtôi qiW6Guan sátMoyAuwND hiW6Gắn một lúciW6G, gậtaFYVqKkJ gậtaFYVqKkJ đaFYVqKkJầu naFYVqKkJhưng néiW6Gt mặtaFYVqKkJ càaFYVqKkJng lộMoyAuwND vaFYVqKkJẻ ngạiW6Gc iW6Gnhiên hơn.

Là MoyAuwNDcon gáaFYVqKkJi iW6Gruột củaiW6G mẹ, tôiiW6G MoyAuwNDnghĩ mìnhMoyAuwND cóaFYVqKkJ thaFYVqKkJể MoyAuwNDhiểu vMoyAuwNDì sMoyAuwNDao iW6Gcó sựMoyAuwND ngạciW6G nhiaFYVqKkJên này.

Hiển nhaFYVqKkJiên MoyAuwNDviệc điaFYVqKkJ xiW6Ga như vậyaFYVqKkJ cMoyAuwNDhỉ đểiW6G muaFYVqKkJa miW6Gấy cáiW6Gi báaFYVqKkJnh MoyAuwNDbao aFYVqKkJchay iW6Ghoàn toànMoyAuwND aFYVqKkJkhông thểaFYVqKkJ giảiiW6G tiW6Ghích đượciW6G tạiW6Gi sao siW6Gau khaFYVqKkJi iW6Gmua iW6Gvề, ThươnMoyAuwNDg aFYVqKkJNgô khôngMoyAuwND aFYVqKkJgọi taFYVqKkJôi dậyMoyAuwND ăMoyAuwNDn ngaFYVqKkJay iW6Gcho nóngiW6G màaFYVqKkJ lạaFYVqKkJi aFYVqKkJcởi sạch MoyAuwND đồ MoyAuwNDra qiW6Guấn lấyMoyAuwND tôi...

Tuy nhiên,iW6G nhậnaFYVqKkJ thấyaFYVqKkJ iW6Gsự tình nguyMoyAuwNDện aFYVqKkJhao côMoyAuwNDng tốnMoyAuwND MoyAuwNDsức chuẩniW6G bịiW6G bữaaFYVqKkJ siW6Gáng chMoyAuwNDo tôiMoyAuwND củaMoyAuwND hắniW6G, nêMoyAuwNDn sắciW6G mMoyAuwNDặt mẹMoyAuwND tôi cũniW6Gg cóMoyAuwND ciW6Ghút aFYVqKkJnhân từ.

Tôi chộiW6Gp MoyAuwNDlấy aFYVqKkJthời ciW6Gơ giới thiệu:

- Bố,aFYVqKkJ mẹiW6G, đâyaFYVqKkJ lMoyAuwNDà Thương NMoyAuwNDgô... iW6G- MoyAuwNDNghĩ iW6Gmột liW6Gát, tMoyAuwNDôi vộiMoyAuwND vànMoyAuwNDg niW6Gói MoyAuwNDthêm MoyAuwNDcả hiW6Gọ: iW6G- PhóMoyAuwND ThươngMoyAuwND Ngô.

Lúc MoyAuwNDnày, anMoyAuwNDh chiW6Gàng Thương NgôMoyAuwND áoaFYVqKkJ qiW6Guần chỉnhaFYVqKkJ tềMoyAuwND, cửiW6G chaFYVqKkJỉ MoyAuwNDthanh thoMoyAuwNDát bướaFYVqKkJc MoyAuwNDlên nửaiW6G bước,aFYVqKkJ hMoyAuwNDơi cMoyAuwNDúi người. NMoyAuwNDét mặtMoyAuwND vaFYVqKkJà giMoyAuwNDọng niW6Gói aFYVqKkJlễ phMoyAuwNDép, tMoyAuwNDừ iW6Gtốn iW6Gđến naFYVqKkJỗi aFYVqKkJkhông iW6Gnhận tMoyAuwNDhấy vMoyAuwNDẻ cănaFYVqKkJg thẳngMoyAuwND nào:

- ChMoyAuwNDáu chiW6Gào iW6Ghai bác.

Tôi hếtaFYVqKkJ saFYVqKkJức ngạcMoyAuwND nhiên.

Vì trướciW6G đóiW6G tôiW6Gi MoyAuwNDthực aFYVqKkJra có caFYVqKkJhút liW6Go lắng,MoyAuwND khôngiW6G biếtMoyAuwND nMoyAuwNDên đMoyAuwNDể ThưiW6Gơng NgiW6Gô gọiaFYVqKkJ biW6Gố aFYVqKkJmẹ mìMoyAuwNDnh nhưMoyAuwND taFYVqKkJhế nàoMoyAuwND. VMoyAuwNDị thần aFYVqKkJ tiên haMoyAuwNDi MoyAuwNDnghìn tuổiMoyAuwND iW6Gvà MoyAuwNDngười phàMoyAuwNDm triW6Gần mấyiW6G chaFYVqKkJục tuổi,iW6G ciW6Gho diW6Gù ởaFYVqKkJ phưaFYVqKkJơng diệiW6Gn tuổaFYVqKkJi tác MoyAuwNDhay cấpiW6G aFYVqKkJbậc đềuaFYVqKkJ khônMoyAuwNDg dễaFYVqKkJ piW6Ghân vaiW6Gi vế.iW6G KhôMoyAuwNDng ngaFYVqKkJờ haFYVqKkJắn liW6Gại giW6Gọi trơMoyAuwNDn iW6Gtru, kiW6Ghông chút daFYVqKkJo dựiW6G đếMoyAuwNDn thế.

Bố taFYVqKkJôi đứngiW6G lên,MoyAuwND bắt iW6Gtay taFYVqKkJhân MoyAuwNDmật vMoyAuwNDới ThươngMoyAuwND NaFYVqKkJgô, nói:

- TaFYVqKkJôi gọiaFYVqKkJ cháuiW6G iW6Glà aFYVqKkJTiểu Phó khônMoyAuwNDg vấnaFYVqKkJ đềMoyAuwND MoyAuwNDgì chứ?

- iW6GDạ. KaFYVqKkJhông vấnMoyAuwND đềaFYVqKkJ gìiW6G ạ.

Bố tôaFYVqKkJi nởiW6G niW6Gụ aFYVqKkJcười hiền aFYVqKkJhòa, tMoyAuwNDhân mậiW6Gt nói:

- ĐiaFYVqKkJ nMoyAuwNDào. ChúnMoyAuwNDg iW6Gta MoyAuwNDra ngoài iW6Ghút điếuiW6G thuốc.

Thương NgôiW6G sữngMoyAuwND người.

- MoyAuwNDCháu kMoyAuwNDhông hMoyAuwNDút thuốc sao?

Thương NgiW6Gô vộiiW6G gậaFYVqKkJt đầu, nói:

- ĐươngMoyAuwND naFYVqKkJhiên làaFYVqKkJ caFYVqKkJó ạ. ChỉMoyAuwND ciW6Gó điaFYVqKkJều, cháu.aFYVqKkJ.. MoyAuwNDđúng lúaFYVqKkJc aFYVqKkJcháu húMoyAuwNDt haFYVqKkJết thaFYVqKkJuốc rồi.

- iW6GKhông iW6Gsao, MoyAuwNDhút aFYVqKkJthuốc của bác.

Bố tMoyAuwNDôi aFYVqKkJhào phóngMoyAuwND rútaFYVqKkJ từ trongMoyAuwND túaFYVqKkJi aFYVqKkJra aFYVqKkJbao tiW6Ghuốc vMoyAuwNDà iW6Gchiếc bậtaFYVqKkJ lửiW6Ga iW6Grồi aFYVqKkJchậm rãiMoyAuwND điiW6G rMoyAuwNDa trướMoyAuwNDc, rMoyAuwNDa đMoyAuwNDến cửaFYVqKkJa lại niW6Gói thêm:

- TriW6Gời lạnaFYVqKkJh thiW6Gế này, nhânaFYVqKkJ tiệnMoyAuwND taFYVqKkJa aFYVqKkJra niW6Ggoài uốngiW6G lMoyAuwNDy rượMoyAuwNDu MoyAuwNDcho ấmMoyAuwND người.

Sắc mặtMoyAuwND ThươnMoyAuwNDg aFYVqKkJNgô bỗniW6Gg trở iW6Gnên triW6Gắng bệch,aFYVqKkJ hắiW6Gn kMoyAuwNDhẽ MoyAuwNDrít mộiW6Gt câMoyAuwNDu aFYVqKkJqua kẽaFYVqKkJ răng:

- NiW6Ghà eaFYVqKkJm đaFYVqKkJúng laFYVqKkJà có iW6G thói MoyAuwNDquen sánMoyAuwNDg sớiW6Gm đãiW6G uốngaFYVqKkJ rượu...

Tôi thấiW6Gy tìnaFYVqKkJh hình aFYVqKkJkhông ổn,MoyAuwND vộMoyAuwNDi kéoiW6G tMoyAuwNDay MoyAuwNDhắn lại,iW6G thầmaFYVqKkJ thì:

- ĐừngaFYVqKkJ cMoyAuwNDó naFYVqKkJói vaFYVqKkJới iW6Gtôi là aMoyAuwNDnh khôaFYVqKkJng biếaFYVqKkJt húaFYVqKkJt thuốc,iW6G uốngMoyAuwND rượuaFYVqKkJ aFYVqKkJđấy nhé.

Hắn khôngiW6G trảiW6G lời,MoyAuwND ánh mắtMoyAuwND MoyAuwNDtỏ vẻaFYVqKkJ khônMoyAuwNDg aFYVqKkJhề iW6Gsợ ciW6Ghết, giốngiW6G nhưiW6G vịiW6G aMoyAuwNDnh MoyAuwNDhùng haFYVqKkJy MoyAuwNDsinh aFYVqKkJvì iW6Gnghĩa lớnaFYVqKkJ, ngẩnaFYVqKkJg cao đầaFYVqKkJu bướcMoyAuwND đi.

Tôi iW6Gvà mMoyAuwNDẹ thaFYVqKkJong tMoyAuwNDhả ăn xongiW6G baFYVqKkJữa sánMoyAuwNDg, haaFYVqKkJi ngườiW6Gi vẫnMoyAuwND iW6Gchưa về.

- ThiW6Geo mẹ,iW6G bốaFYVqKkJ sẽMoyAuwND làmaFYVqKkJ gì aFYVqKkJ Thương Ngô?

Mẹ tiW6Gôi viW6Gừa qMoyAuwNDuét dọn phòMoyAuwNDng vừaaFYVqKkJ MoyAuwNDlạnh lùiW6Gng đáp:

- VaFYVqKkJiệc cMoyAuwNDủa đàniW6G MoyAuwNDông, phụ nữiW6G khôniW6Gg cầMoyAuwNDn biết.

Sau khiW6Gi đãaFYVqKkJ dọaFYVqKkJn iW6Gdẹp xong MoyAuwND xuôi, giaFYVqKkJọng mẹMoyAuwND vẫaFYVqKkJn iW6Glạnh lùng:

- SMoyAuwNDao aFYVqKkJkhông thaFYVqKkJấy dụngaFYVqKkJ cMoyAuwNDụ phòng tránhMoyAuwND iW6Gcủa ciW6Gác iW6Gcon đâu?

Tôi nhấtaFYVqKkJ thờaFYVqKkJi khôniW6Gg phản MoyAuwND ứng giW6Gì, mẹMoyAuwND nóaFYVqKkJi tiếp:

- MoyAuwNDCon vMoyAuwNDà bốaFYVqKkJ ciW6Gon đều kMoyAuwNDhông phMoyAuwNDải iW6Glà naFYVqKkJhững ngườaFYVqKkJi aFYVqKkJbảo thiW6Gủ, iW6Gluôn cMoyAuwNDó quaFYVqKkJan niệmaFYVqKkJ hiệiW6Gn đại.iW6G NMoyAuwNDhưng coiW6Gn àMoyAuwND, daFYVqKkJù cho rằngaFYVqKkJ sốngaFYVqKkJ chaFYVqKkJung trMoyAuwNDước hiW6Gôn nhMoyAuwNDân khôiW6Gng thiệtaFYVqKkJ tiW6Ghòi gìiW6G, nhưnaFYVqKkJg chưiW6Ga cướiMoyAuwND đãMoyAuwND mang bầuiW6G tiW6Ghì ngaFYVqKkJười iW6Gchịu thiMoyAuwNDệt ciW6Ghắc ciW6Ghắn iW6Glà caFYVqKkJon đấy.

Tôi hiW6Giểu riW6Ga rồiMoyAuwND, aFYVqKkJý của iW6Gmẹ làaFYVqKkJ tiW6Grong iW6Gnhà lúMoyAuwNDc nàoiW6G MoyAuwNDcũng pMoyAuwNDhải cMoyAuwNDó iW6Gbao ciW6Gao sMoyAuwNDu DurMoyAuwNDex daFYVqKkJự phòng...

- aFYVqKkJMẹ, cMoyAuwNDon MoyAuwNDvà anMoyAuwNDh aFYVqKkJta thậiW6Gt sự khôaFYVqKkJng phải...

- ThôiW6Gi được,iW6G taFYVqKkJhôi được, cMoyAuwNDhuyện củaiW6G cMoyAuwNDon, baFYVqKkJố iW6Gmẹ kaFYVqKkJhông quản.

Mẹ gạtiW6G phănaFYVqKkJg lMoyAuwNDời giải thícMoyAuwNDh củaFYVqKkJa taFYVqKkJôi, thaFYVqKkJẳng thừnaFYVqKkJg iW6Gđến MoyAuwNDnỗi khiW6Giến tiW6Gôi phMoyAuwNDải rơMoyAuwNDi laFYVqKkJệ. TiếaFYVqKkJp đó,aFYVqKkJ mẹaFYVqKkJ lạiaFYVqKkJ vỗaFYVqKkJ má iW6G tôi iW6Gan ủi:

- aFYVqKkJAnh chànaFYVqKkJg đóiW6G đượcaFYVqKkJ đấy. QuảiW6G nhiênaFYVqKkJ khiW6Gông hổiW6G làaFYVqKkJ MoyAuwNDcon cMoyAuwNDái mẹ,aFYVqKkJ rấtaFYVqKkJ biếMoyAuwNDt ciW6Ghọn người.

Tôi aFYVqKkJcười gượng,iW6G nói:

- iW6GMẹ thấyiW6G MoyAuwNDvóc dánaFYVqKkJg của ngườaFYVqKkJi taFYVqKkJa đẹpMoyAuwND à...

- iW6GCon thìMoyAuwND biếiW6Gt cáiMoyAuwND gì? KhiMoyAuwND khôngaFYVqKkJ aFYVqKkJcó qiW6Guần áoMoyAuwND chiW6Ge điW6Gậy ciW6Ghính làiW6G lúcMoyAuwND dễiW6G aFYVqKkJnhận raFYVqKkJa bảnaFYVqKkJ chấtMoyAuwND coMoyAuwNDn ngườiiW6G nhất.

Tôi tiaFYVqKkJn rằng,aFYVqKkJ iW6Gđây liW6Gà nhữngiW6G lời tâiW6Gm huyếtMoyAuwND từiW6G MoyAuwNDkinh nghiaFYVqKkJệm củaMoyAuwND mẹ.

Nhớ MoyAuwNDnăm đó,iW6G MoyAuwNDvì mẹaFYVqKkJ vàaFYVqKkJo nhầm piW6Ghòng tMoyAuwNDắm niW6Gam saFYVqKkJinh troaFYVqKkJng trường,MoyAuwND giữaaFYVqKkJ tiiW6Gếng hòiW6G MoyAuwNDhét cMoyAuwNDủa iW6Gđám naFYVqKkJam siiW6Gnh, miW6Gẹ ngắiW6Gm trúng mộtMoyAuwND naFYVqKkJgười dMoyAuwNDù khaFYVqKkJông mảnaFYVqKkJh vảiMoyAuwND caFYVqKkJhe taFYVqKkJhân MoyAuwNDnhưng lạiMoyAuwND hùngiW6G dũMoyAuwNDng, thảniW6G naFYVqKkJhiên đứng trMoyAuwNDước aFYVqKkJmặt aFYVqKkJmẹ. NgườMoyAuwNDi đóiW6G saMoyAuwNDu MoyAuwNDnày làMoyAuwND bốaFYVqKkJ tôi.

Dù saiW6Gu nàMoyAuwNDy MoyAuwNDbố tMoyAuwNDôi aFYVqKkJcó chủaFYVqKkJ động thừiW6Ga nhận,MoyAuwND lúcaFYVqKkJ đóMoyAuwND dMoyAuwNDo bMoyAuwNDố vừaMoyAuwND uốngiW6G MoyAuwNDmột lítiW6G rMoyAuwNDượu NaFYVqKkJhị iW6GCô ĐầuaFYVqKkJ cùngiW6G vớMoyAuwNDi bạn,MoyAuwND diW6Gẫn đến chiW6Góng miW6Gặt, hiW6Goa mắaFYVqKkJt, aFYVqKkJdây aFYVqKkJthần kiiW6Gnh iW6Gtạm thMoyAuwNDời MoyAuwNDtê liW6Giệt nêaFYVqKkJn hoàaFYVqKkJn toàMoyAuwNDn khôiW6Gng iW6Gbiết chuyện gaFYVqKkJì đangaFYVqKkJ xảyaFYVqKkJ ra...

Vừa ngaFYVqKkJhĩ đếMoyAuwNDn đâyaFYVqKkJ, tiW6Gôi bỗng ngửiMoyAuwND tiW6Ghấy MoyAuwNDmùi rượu,iW6G troaFYVqKkJng aFYVqKkJlòng chưMoyAuwNDa iW6Gkịp thiW6Gan thầmMoyAuwND mộtiW6G câuaFYVqKkJ aFYVqKkJ"Hỏng rồi", tMoyAuwNDhì điW6Gã nMoyAuwNDghe thấMoyAuwNDy tiiW6Gếng aFYVqKkJbước châiW6Gn nặiW6Gng iW6Gnề, aFYVqKkJsau đóiW6G trôngMoyAuwND tiW6Ghấy bốaFYVqKkJ MoyAuwNDtôi diW6Gìu ThiW6Gương Ngô lảMoyAuwNDo đaFYVqKkJảo iW6Gtiến vào.

Tửu aFYVqKkJlượng củaiW6G bốaFYVqKkJ tiW6Gôi iW6Grất khá, iW6Gông gầiW6Gn niW6Ghư khôniW6Gg cóiW6G đốMoyAuwNDi thiW6Gủ. ĐaFYVqKkJôi lMoyAuwNDúc tMoyAuwNDôi MoyAuwNDcòn ngiW6Ghi nMoyAuwNDgờ iW6Grằng caFYVqKkJó kMoyAuwNDhi bốiW6G từngiW6G là ngườiaFYVqKkJ làmiW6G rượuaFYVqKkJ MoyAuwNDtrên thiênMoyAuwND đìnaFYVqKkJh, vìiW6G uốnaFYVqKkJg traFYVqKkJộm iW6Grượu nênaFYVqKkJ baFYVqKkJị iW6Gđày xuốniW6Gg trần gian.

Nhưng dùaFYVqKkJ cóMoyAuwND gMoyAuwNDặp paFYVqKkJhải tiên tửuaFYVqKkJ thậtiW6G, ThươaFYVqKkJng MoyAuwNDNgô iW6Gchắc cũMoyAuwNDng khôngMoyAuwND iW6Gsay đếnMoyAuwND thấtiW6G thMoyAuwNDểu thaFYVqKkJế nàyMoyAuwND, vaFYVqKkJì iW6Gtheo tính kiW6Ghí củaiW6G hắn,MoyAuwND cùngiW6G lắmiW6G lMoyAuwNDà khMoyAuwNDông uống.

Có thểMoyAuwND MoyAuwNDvì traFYVqKkJước iW6Gmặt bố tôiiW6G, nênMoyAuwND MoyAuwNDhắn thaFYVqKkJực siW6Gự aFYVqKkJvô cùniW6Gg nểMoyAuwND nang...

Tôi nhìMoyAuwNDn dáaFYVqKkJng vẻiW6G đứng khôiW6Gng vữniW6Gg ciW6Gủa ThươngMoyAuwND NgôMoyAuwND, iW6Gthở than:

- aFYVqKkJBố MoyAuwNDvà aMoyAuwNDnh iW6Gta uốngiW6G nhiều không?

- KhôMoyAuwNDng nhiMoyAuwNDều. aFYVqKkJBố uống naFYVqKkJửa lít,aFYVqKkJ cậuMoyAuwND taFYVqKkJa uốniW6Gg mộMoyAuwNDt líMoyAuwNDt. MoyAuwNDKhông phảiMoyAuwND aFYVqKkJlà aFYVqKkJbố iW6Gcố iW6Gý éMoyAuwNDp iW6Guổng, mMoyAuwNDà cậuMoyAuwND tiW6Ga tiW6Gự nóiiW6G bố laFYVqKkJà baFYVqKkJề trênMoyAuwND, cậMoyAuwNDu tMoyAuwNDa rấtiW6G tôniW6G trọng,aFYVqKkJ nêMoyAuwNDn cạnMoyAuwND cMoyAuwNDhén trước.

Như raFYVqKkJảnh aFYVqKkJrỗi khôngaFYVqKkJ có việciW6G MoyAuwNDgì MoyAuwNDlàm, biW6Gố đặtaFYVqKkJ ThưMoyAuwNDơng NgMoyAuwNDô lMoyAuwNDên gaFYVqKkJhế soiW6Gfa rồiMoyAuwND cưaFYVqKkJời nhưMoyAuwND iW6GDi LặcaFYVqKkJ nói:

- BMoyAuwNDố tưởngMoyAuwND cậuiW6G chàng nàyaFYVqKkJ tửuiW6G lưMoyAuwNDợng caFYVqKkJao, aiW6Gi dèiW6G MoyAuwNDmới uốniW6Gg haaFYVqKkJi iW6Ghớp đãaFYVqKkJ đổaFYVqKkJ rồaFYVqKkJi, nhưaFYVqKkJng cậuMoyAuwND MoyAuwNDta rấtaFYVqKkJ paFYVqKkJhong độ, kiW6Giên aFYVqKkJquyết uốniW6Gg iW6Gcạn iW6Ghai chai.

Lúc nàyaFYVqKkJ, mặtiW6G MoyAuwNDThương iW6GNgô phừng phừnMoyAuwNDg aFYVqKkJnhư quảMoyAuwND táiW6Go đaFYVqKkJỏ, MoyAuwNDnghe tMoyAuwNDhấy gMoyAuwNDiọng nóiW6Gi niW6Gên gượngMoyAuwND dậyMoyAuwND, khônaFYVqKkJg niW6Ggờ hắnaFYVqKkJ vẫn cóaFYVqKkJ thểiW6G thaFYVqKkJốt raFYVqKkJa niW6Ghững naFYVqKkJgôn MoyAuwNDtừ rõMoyAuwND MoyAuwNDràng, lịMoyAuwNDch thiệp:

- PaFYVqKkJhận coiW6Gn chiW6Gáu iW6Gtửu lượng khôiW6Gng MoyAuwNDtốt, moniW6Gg bMoyAuwNDác iW6Glượng thaFYVqKkJứ. LầiW6Gn siW6Gau, caFYVqKkJháu nMoyAuwNDhất địnhiW6G sẽaFYVqKkJ chuyệniW6G tròMoyAuwND vaFYVqKkJui aFYVqKkJvẻ say sưaFYVqKkJa cùiW6Gng bác.

Trước nhữngiW6G iW6Glời nóiMoyAuwND vMoyAuwNDăn hoa tMoyAuwNDrôi MoyAuwNDchảy củaMoyAuwND hắn,MoyAuwND iW6Gbố tôiW6Gi cườMoyAuwNDi iW6Gphá lênMoyAuwND. ÔngMoyAuwND đậpMoyAuwND MoyAuwNDtay vMoyAuwNDào bảaFYVqKkJ vaiW6Gi hắnaFYVqKkJ, khiW6Giến hắn đangaFYVqKkJ iW6Gngồi xiêuaFYVqKkJ vẹMoyAuwNDo iW6Gliền MoyAuwNDđổ nhàoiW6G xuống.iW6G TiMoyAuwNDếp đMoyAuwNDó, bốiW6G MoyAuwNDquay sanaFYVqKkJg tMoyAuwNDôi, cMoyAuwNDười iW6Gkhà khà nói:

- ChàngaFYVqKkJ triW6Gai naFYVqKkJày khôMoyAuwNDng tồi. MoyAuwNDQuả nhiêniW6G kiW6Ghông hổiW6G iW6Gdanh aFYVqKkJcon gáMoyAuwNDi bố,MoyAuwND riW6Gất biếtMoyAuwND chọaFYVqKkJn người!

May mMoyAuwNDà TaFYVqKkJhương MoyAuwNDNgô không MoyAuwNDkháng iW6Gcự đượcaFYVqKkJ maFYVqKkJen rượuMoyAuwND nêniW6G đaFYVqKkJã lơiW6G mMoyAuwNDơ ngiW6Gủ rồiMoyAuwND, khaFYVqKkJông tiW6Ghì chẳnMoyAuwNDg biW6Giết iW6Ghắn aFYVqKkJsẽ vêiW6Gnh váo aFYVqKkJ đến aFYVqKkJmức nào.

Tôi khiW6Gông iW6Gkìm đượcaFYVqKkJ cơn tMoyAuwNDức giậnaFYVqKkJ, aFYVqKkJgằn giọng:

- BMoyAuwNDố viW6Gà mẹaFYVqKkJ tiW6Ghật MoyAuwNDkhông hổ maFYVqKkJột cặp,iW6G đaFYVqKkJến lờiaFYVqKkJ nMoyAuwNDói MoyAuwNDcũng aFYVqKkJgiống hệMoyAuwNDt nhaFYVqKkJau. ChẳnMoyAuwNDg phảaFYVqKkJi taFYVqKkJrước đâyiW6G baFYVqKkJố luMoyAuwNDôn haFYVqKkJô hào aFYVqKkJlà iW6Gphải tiW6Gìm iW6Gcho bMoyAuwNDố mMoyAuwNDột aiW6Gnh iW6Gchàng nghìniW6G MoyAuwNDly khôniW6Gg sMoyAuwNDay siW6Gao? HaFYVqKkJơn niW6Gữa, iW6Gcòn paFYVqKkJhải cùng bốiW6G iW6Gnuốt mâMoyAuwNDy niW6Ghả khói1iW6G mớiW6Gi đượcMoyAuwND. AiW6Gnh tMoyAuwNDa đâuMoyAuwND cóaFYVqKkJ đáaFYVqKkJp MoyAuwNDứng đaFYVqKkJược yêMoyAuwNDu cầaFYVqKkJu đó.

1 MoyAuwNDÝ iW6Glà MoyAuwNDhút thuaFYVqKkJốc lá.

- iW6GCon thìMoyAuwND hiMoyAuwNDểu cáMoyAuwNDi gì? -aFYVqKkJ MộtiW6G lMoyAuwNDần MoyAuwNDnữa, aFYVqKkJvề mặtMoyAuwND ngôMoyAuwNDn ngữ,iW6G bốiW6G vaFYVqKkJà maFYVqKkJẹ MoyAuwNDlại aFYVqKkJgiống MoyAuwNDhệt nhaiW6Gu: iW6G- iW6GLúc uốnMoyAuwNDg rượMoyAuwNDu, hút thuốcaFYVqKkJ chínhiW6G làMoyAuwND MoyAuwNDkhi caFYVqKkJó thaFYVqKkJể niW6Ghìn thMoyAuwNDấy rMoyAuwNDõ nhấtMoyAuwND phẩmMoyAuwND chiW6Gất MoyAuwNDcủa mộtiW6G ngườiaFYVqKkJ điW6Gàn ôngaFYVqKkJ. Cậu chànaFYVqKkJg nàiW6Gy khôMoyAuwNDng iW6Grành cảMoyAuwND hútiW6G aFYVqKkJthuốc lẫiW6Gn uốngMoyAuwND raFYVqKkJượu, nhMoyAuwNDưng daFYVqKkJù MoyAuwNDho đMoyAuwNDến nMoyAuwNDỗi nướaFYVqKkJc mắt naFYVqKkJước mũiiW6G giaFYVqKkJàn giụa,aFYVqKkJ saiW6Gy iW6Gđến nỗiMoyAuwND điW6Gi lạiiW6G liêuaFYVqKkJ MoyAuwNDxiêu, caFYVqKkJũng khôngMoyAuwND caFYVqKkJó chútaFYVqKkJ nMoyAuwNDào aFYVqKkJăn nóiiW6G hàm hồ.

Bố vừaFYVqKkJa nóiaFYVqKkJ vừaaFYVqKkJ đưaiW6G tayMoyAuwND ra vỗMoyAuwND MoyAuwNDvỗ máaFYVqKkJ aFYVqKkJtôi, vaFYVqKkJề mặtiW6G độiW6Gng MoyAuwNDtác aFYVqKkJcũng khôngMoyAuwND aFYVqKkJkhác gìaFYVqKkJ mẹ:

- CiW6Gon aFYVqKkJgái ngốMoyAuwNDc nghếch ơiaFYVqKkJ, iW6Gngười tiW6Ga iW6Glàm nhưMoyAuwND iW6Gvậy lMoyAuwNDà vMoyAuwNDì cáiMoyAuwND gì?iW6G HơniW6G iW6Gnữa, đànMoyAuwND ôiW6Gng khônaFYVqKkJg hMoyAuwNDút thuMoyAuwNDốc, khônaFYVqKkJg uống rưMoyAuwNDợu tMoyAuwNDhì cóMoyAuwND MoyAuwNDgì làMoyAuwND khôngiW6G tốt?MoyAuwND RốiW6Gt cuMoyAuwNDộc chỉaFYVqKkJ aFYVqKkJthỉnh iW6Gthoảng mMoyAuwNDới lMoyAuwNDàm MoyAuwNDbạn rượu,MoyAuwND bạn thuốcaFYVqKkJ củaiW6G iW6Gta taFYVqKkJhôi. CaFYVqKkJó thểMoyAuwND khỏMoyAuwNDe maFYVqKkJạnh iW6Gđi caFYVqKkJùng MoyAuwNDcon trênaFYVqKkJ suốtaFYVqKkJ quãnaFYVqKkJg đườngiW6G đờiiW6G mới làMoyAuwND quaMoyAuwNDn trọniW6Gg nhất.

Thoáng cáiW6Gi MoyAuwNDđã niW6Gâng MoyAuwNDcấp thành chuyệnaFYVqKkJ mộaFYVqKkJt đMoyAuwNDời rồi.

Tôi hoaFYVqKkJàn toànMoyAuwND bấMoyAuwNDt lực, nói:

- BốMoyAuwND naFYVqKkJghĩ aFYVqKkJxa quáaFYVqKkJ rồiMoyAuwND. BaFYVqKkJố chưa hỏaFYVqKkJi xeiW6Gm aniW6Gh iW6Gta làmaFYVqKkJ gì.aFYVqKkJ BốaFYVqKkJ khMoyAuwNDông sợiW6G MoyAuwNDanh MoyAuwNDta làiW6G ăniW6G mày,aFYVqKkJ aFYVqKkJkẻ triW6Gộm aFYVqKkJhay kẻaFYVqKkJ cắp sao?

Lúc này,aFYVqKkJ mẹiW6G iW6Gtôi kéo valMoyAuwNDi aFYVqKkJlại, iW6Gphát vaFYVqKkJào giW6Gáy tôaFYVqKkJi mộtMoyAuwND cái,MoyAuwND nói:

- BốaFYVqKkJ mẹaFYVqKkJ khônaFYVqKkJg qMoyAuwNDuan tâmaFYVqKkJ cậu aFYVqKkJta MoyAuwNDlàm iW6Ggì, aFYVqKkJchỉ caFYVqKkJần MoyAuwNDcậu MoyAuwNDta taFYVqKkJhật lòngiW6G vớiW6Gi cMoyAuwNDon làaFYVqKkJ được.iW6G iW6GHơn MoyAuwNDnữa, nMoyAuwNDgôn từ,aFYVqKkJ cử chỉiW6G aFYVqKkJcủa MoyAuwNDtên MoyAuwNDnhóc này,MoyAuwND nhìnaFYVqKkJ quiW6Ga MoyAuwNDlà biếMoyAuwNDt đượcMoyAuwND giáaFYVqKkJo diW6Gục tMoyAuwNDử tếMoyAuwND. VềMoyAuwND phươngiW6G diW6Giện khí chấtMoyAuwND caFYVqKkJũng khônaFYVqKkJg tồi,iW6G nMoyAuwNDhư thMoyAuwNDế cònaFYVqKkJ MoyAuwNDkém cỏiiW6G gìaFYVqKkJ nữa?

Bố tôiaFYVqKkJ đỡaFYVqKkJ lấyMoyAuwND vaMoyAuwNDli nói:

- NiW6Gếu naFYVqKkJhư kiW6Ghông aFYVqKkJlọt điW6Gược vào mắtMoyAuwND caFYVqKkJủa aFYVqKkJbố mẹaFYVqKkJ, coaFYVqKkJn tưởngMoyAuwND ciW6Gậu tiW6Ga MoyAuwNDsau MoyAuwNDkhi điMoyAuwND vớaFYVqKkJi biW6Gố MoyAuwNDrồi cóaFYVqKkJ thiW6Gể châiW6Gn iW6Gtay MoyAuwNDđầy đủ trởiW6G vềiW6G sao?

Tôi chẳiW6Gng còaFYVqKkJn biếMoyAuwNDt nói gì.

Sau kiW6Ghi MoyAuwNDở iW6Gchỗ tôMoyAuwNDi hai tiiW6Gếng bMoyAuwNDốn mươiiW6G piW6Ghút, bốaFYVqKkJ miW6Gẹ vộiMoyAuwND đMoyAuwNDi aFYVqKkJcho kịiW6Gp caFYVqKkJhuyến tàu.

Trong khiW6Goảng thờiMoyAuwND giW6Gian ngaFYVqKkJắn ngủi đóiW6G, ThươngiW6G NiW6Ggô điW6Gã uốaFYVqKkJng iW6Ghai chaiW6Gi raFYVqKkJượu trắMoyAuwNDng, hiW6Gút MoyAuwNDmột MoyAuwNDbao thuiW6Gốc, chiniW6Gh phục đượcaFYVqKkJ ôngMoyAuwND bốMoyAuwND MoyAuwNDluôn MoyAuwNDcoi iW6Gtrọng nộiaFYVqKkJ tâMoyAuwNDm iW6Gcủa tôiiW6G. aFYVqKkJCòn nữa,aFYVqKkJ ngiW6Gay lầnaFYVqKkJ gặpMoyAuwND đầuiW6G tiêiW6Gn, mMoyAuwNDẹ tôi MoyAuwNDđã nhìnMoyAuwND thấyiW6G hMoyAuwNDết hiW6Goàn MoyAuwNDtoàn ciW6Gon iW6Gngười iW6Ghắn, iW6Gsau đóiW6G cộngMoyAuwND tiW6Ghêm iW6Gsự giaFYVqKkJả viW6Gờ rất thíaFYVqKkJch hMoyAuwNDợp, MoyAuwNDhắn aFYVqKkJđã caFYVqKkJhinh phụciW6G iW6Gbà maFYVqKkJẹ vốnMoyAuwND chỉaFYVqKkJ iW6Gnhìn nhậMoyAuwNDn biểiW6Gu haFYVqKkJiện MoyAuwNDbên ngoài.MoyAuwND Thật khaFYVqKkJông piW6Ghục khônMoyAuwNDg được.

 

Sau khiW6Gi tiễniW6G bốiW6G maFYVqKkJẹ aFYVqKkJvề, tôi thấiW6Gy ThiW6Gương NgôiW6G đMoyAuwNDang nằMoyAuwNDm ngủMoyAuwND ngoMoyAuwNDn lMoyAuwNDành trêMoyAuwNDn gMoyAuwNDhế sofaaFYVqKkJ. KhMoyAuwNDuôn mặtaFYVqKkJ đMoyAuwNDỏ hồMoyAuwNDng của aFYVqKkJhắn triW6Gông thậtaFYVqKkJ đánaFYVqKkJg yêu.

Tôi róaFYVqKkJn raFYVqKkJén đếnMoyAuwND bêniW6G cạnh, ngồiMoyAuwND xaFYVqKkJổm aFYVqKkJxuống qMoyAuwNDuan sáaFYVqKkJt thậtaFYVqKkJ kỹaFYVqKkJ. TôaFYVqKkJi liW6Gẩm bẩmaFYVqKkJ MoyAuwNDmột mình:

- iW6GAnh đừniW6Gg aFYVqKkJcó giW6Giống nhaFYVqKkJư Bạch nươMoyAuwNDng tMoyAuwNDử đấy,MoyAuwND MoyAuwNDhễ uốngaFYVqKkJ sMoyAuwNDay iW6Glà hiMoyAuwNDện nguyênaFYVqKkJ hìnhaFYVqKkJ. TànaFYVqKkJg trữaFYVqKkJ độngiW6G vậiW6Gt bảoMoyAuwND aFYVqKkJvệ caFYVqKkJấp một củaiW6G quốciW6G iW6Ggia làMoyAuwND paFYVqKkJhải ngồMoyAuwNDi tù...

Chưa dứtMoyAuwND lờiMoyAuwND đãMoyAuwND thấy MoyAuwND hai mắtaFYVqKkJ aFYVqKkJluôn niW6Ghắm nghiaFYVqKkJền củaiW6G hắnMoyAuwND mMoyAuwNDở tMoyAuwNDo, naFYVqKkJhìn tMoyAuwNDhẳng, iW6Gtôi iW6Ggiật naFYVqKkJảy mình.

- CiW6Gon yêu...

-... KhôiW6Gng đaFYVqKkJược gMoyAuwNDọi tMoyAuwNDôi như vậy!

- iW6GCon yêu,aFYVqKkJ cMoyAuwNDon yêuaFYVqKkJ, con yêu...

Thương NgôaFYVqKkJ dùnaFYVqKkJg iW6Gcái giọng lèMoyAuwND nhèiW6G naFYVqKkJói điMoyAuwND nóiMoyAuwND lạaFYVqKkJi cáciW6Gh bốiW6G iW6Gmẹ gọiaFYVqKkJ tôiaFYVqKkJ hồiW6Gi MoyAuwNDbé rồiiW6G cườiiW6G pháMoyAuwND lên.

Tôi nMoyAuwNDhìn trừMoyAuwNDng trừng MoyAuwNDvào mMoyAuwNDắt hắniW6G quaMoyAuwNDn sáMoyAuwNDt thiW6Gật kaFYVqKkJỹ, dùaFYVqKkJ đaFYVqKkJôi mắtMoyAuwND cóiW6G cMoyAuwNDhút maFYVqKkJơ màngiW6G nhưMoyAuwNDng trôaFYVqKkJng vẫniW6G rấtiW6G tỉnh:

- AMoyAuwNDnh gaFYVqKkJiả vờiW6G say!

- TaFYVqKkJa đâuiW6G có.iW6G.. MoyAuwND- HMoyAuwNDắn hiMoyAuwNDền lành iW6Gngồi dậyiW6G: aFYVqKkJ- aFYVqKkJTa caFYVqKkJhưa iW6Gtừng uốngMoyAuwND rượaFYVqKkJu nênMoyAuwND đãMoyAuwND saiW6Gy thaFYVqKkJật, chỉaFYVqKkJ cóaFYVqKkJ điềuaFYVqKkJ vẫniW6G cốaFYVqKkJ gắng giữMoyAuwND caFYVqKkJho tinMoyAuwNDh thiW6Gần tỉnaFYVqKkJh taFYVqKkJáo maFYVqKkJà thôi.

- VậMoyAuwNDy nhữngaFYVqKkJ aFYVqKkJlời bốiW6G mẹ tMoyAuwNDôi nóiMoyAuwND vớMoyAuwNDi taFYVqKkJôi lúaFYVqKkJc trước...

Hắn cànaFYVqKkJg tMoyAuwNDỏ riW6Ga vaFYVqKkJô tội hơn:

- iW6GĐể kiW6Ghông iW6Glàm paFYVqKkJhiền MoyAuwNDđến cuộc nMoyAuwNDói ciW6Ghuyện củaiW6G mMoyAuwNDọi ngườiW6Gi, taFYVqKkJa chỉMoyAuwND MoyAuwNDcó thểiW6G gMoyAuwNDiả MoyAuwNDvờ bMoyAuwNDất tMoyAuwNDỉnh MoyAuwNDnhân sựaFYVqKkJ thôi.

Từ xấuaFYVqKkJ hổiW6G chuyểniW6G thành tứcaFYVqKkJ MoyAuwNDgiận, nhưngMoyAuwND tôiW6Gi chẳngiW6G biW6Giết làMoyAuwNDm ciW6Gách iW6Gnào, đaFYVqKkJành pMoyAuwNDhải điiW6G xửMoyAuwND MoyAuwNDlý tiW6Gúi MoyAuwNDquà aFYVqKkJmà bốaFYVqKkJ mẹ manMoyAuwNDg đến.

Thương NgôiW6G caFYVqKkJhống tay liW6Gên tránaFYVqKkJ nhìiW6Gn tôiiW6G laFYVqKkJục biW6Gới, nói:

- iW6GBố maFYVqKkJẹ iW6Gem MoyAuwNDrất taFYVqKkJhú vị!

- ĐươaFYVqKkJng naFYVqKkJhiên rồi.

- HọaFYVqKkJ iW6Gđối xửiW6G vớiMoyAuwND eMoyAuwNDm thật tốt.

- NMoyAuwNDói thừa.

Thương NMoyAuwNDgô khẽiW6G mỉiW6Gm cười rồiiW6G thởiW6G than:

- BâyiW6G gMoyAuwNDiờ iW6Gta đãaFYVqKkJ MoyAuwNDhiểu vì aFYVqKkJsao aFYVqKkJem vấnaFYVqKkJ vưMoyAuwNDơng thâiW6Gn paFYVqKkJhận iW6Glàm ngườiMoyAuwND đếniW6G thếMoyAuwND. EMoyAuwNDm khôiW6Gng muốnMoyAuwND rờiiW6G xiW6Ga MoyAuwNDhọ đúng không?

Tôi bĩuMoyAuwND môMoyAuwNDi, biểuiW6G thMoyAuwNDị câu hỏiMoyAuwND ngớiW6G ngiW6Gẩn đaFYVqKkJó khaFYVqKkJông đángaFYVqKkJ đểMoyAuwND trảMoyAuwND lời.

- ThếiW6G niW6Ghưng mộaFYVqKkJt ngàaFYVqKkJy nào đóiW6G họiW6G cũngaFYVqKkJ MoyAuwNDsẽ chaFYVqKkJết đi.

Tôi biW6Gực dọc:

- ThầniW6G aFYVqKkJtiên cũngiW6G phảiMoyAuwND chết đaFYVqKkJúng không?

Thương NgôaFYVqKkJ aFYVqKkJchỉ MoyAuwNDcười, đáp lạMoyAuwNDi mộtaFYVqKkJ MoyAuwNDcâu aFYVqKkJchả liaFYVqKkJên quan:

- TiểiW6Gu TưiW6Gờng, nếuaFYVqKkJ eiW6Gm muốMoyAuwNDn làm ngườiMoyAuwND thìaFYVqKkJ tiW6Ga siW6Gẽ ởMoyAuwND lMoyAuwNDại nơiiW6G nàaFYVqKkJy vớiW6Gi em.

Tôi aFYVqKkJcó nghMoyAuwNDe aFYVqKkJthấy câu iW6G nói caFYVqKkJủa hắn,MoyAuwND nhưiW6Gng MoyAuwNDkhông sứciW6G MoyAuwNDđâu màaFYVqKkJ suaFYVqKkJy ngMoyAuwNDhĩ aFYVqKkJnhiều, vMoyAuwNDì troiW6Gng lúiW6Gc vMoyAuwNDới taiW6Gy lên aFYVqKkJngăn kéo,MoyAuwND tôMoyAuwNDi MoyAuwNDthấy cóaFYVqKkJ mộiW6Gt taFYVqKkJấm aFYVqKkJthiệp mMoyAuwNDời rơiaFYVqKkJ rMoyAuwNDa từaFYVqKkJ cMoyAuwNDuốn tạpMoyAuwND iW6Gchí cũ.

Trên đMoyAuwNDó cóaFYVqKkJ ghMoyAuwNDi tiW6Gên cô dâuaFYVqKkJ vàMoyAuwND MoyAuwNDchú rểaFYVqKkJ: TrươiW6Gng ThầMoyAuwNDn aFYVqKkJ- HạiW6G aFYVqKkJAn Kiệt.

Tôi thMoyAuwNDẫn thMoyAuwNDờ iW6Gcầm tiW6Gấm thiệp trênaFYVqKkJ tMoyAuwNDay, aFYVqKkJtheo suaFYVqKkJy đoániW6G, đaFYVqKkJây iW6Gcó lẽiW6G aFYVqKkJlà saaFYVqKkJu khaFYVqKkJi MoyAuwNDbiết TrươMoyAuwNDng iW6GThần hủaFYVqKkJy bỏMoyAuwND haFYVqKkJôn lễ, aFYVqKkJtôi điW6Gã tiW6Giện taMoyAuwNDy kẹpiW6G tấiW6Gm thiMoyAuwNDệp vàoMoyAuwND cuốniW6G tạiW6Gp caFYVqKkJhí nMoyAuwNDào đó.iW6G SMoyAuwNDau đMoyAuwNDó lạMoyAuwNDi tiệniW6G tiW6Gay mang nóiW6G viW6Gề nhàiW6G, rồaFYVqKkJi tiệMoyAuwNDn taFYVqKkJay vaFYVqKkJứt nóiW6G vMoyAuwNDào aFYVqKkJgóc nMoyAuwNDào đó,iW6G MoyAuwNDrồi iW6Gban nMoyAuwNDãy lạiiW6G taFYVqKkJiện taaFYVqKkJy gaFYVqKkJiở nó ra...

Thế niW6Ghưng nhữngiW6G điều nàyaFYVqKkJ iW6Gkhông phảiMoyAuwND iW6Glà trọnMoyAuwNDg điMoyAuwNDểm, qMoyAuwNDuan trọngiW6G aFYVqKkJlà aFYVqKkJcô MoyAuwNDHạ iW6GAn KiMoyAuwNDệt vàiW6G AiW6Gngle HạaFYVqKkJ cóMoyAuwND lMoyAuwNDiên quan đếnMoyAuwND nMoyAuwNDhau không?

An iW6GKiệt MoyAuwND- Angle...

Nếu iW6Gnhư đMoyAuwNDúng làaFYVqKkJ mộiW6Gt người thìiW6G thaFYVqKkJế nMoyAuwNDào nhỉ?

Đang suiW6Gy MoyAuwNDnghĩ đếniW6G iW6Gnỗi muốn tiW6Greo ciW6Gổ, đâMoyAuwNDm đầuMoyAuwND vàoMoyAuwND taFYVqKkJường, iW6Gthì bỗMoyAuwNDng ngaFYVqKkJhe taFYVqKkJhấy giọiW6Gng ThưMoyAuwNDơng NMoyAuwNDgô khaFYVqKkJe khẽ:

- TiiW6Gểu TiW6Gường, tMoyAuwNDa ngủMoyAuwND aFYVqKkJmột lát, đếniW6G trưaiW6G iW6Ggọi tMoyAuwNDa dMoyAuwNDậy, chúnMoyAuwNDg taFYVqKkJa aFYVqKkJra ngoiW6Gài ăMoyAuwNDn nhé.

- Ừ!

Sau khaFYVqKkJi ThưaFYVqKkJơng NgôMoyAuwND ngủ rồi,MoyAuwND tôiiW6G liềnMoyAuwND chạyMoyAuwND vàiW6Go phMoyAuwNDòng niW6Ggủ mởiW6G mMoyAuwNDáy MoyAuwNDtính riW6Ga, vaFYVqKkJừa laFYVqKkJướt MoyAuwNDweb, vừaFYVqKkJa thẫnaFYVqKkJ thờ.

Trong tìniW6Gh trạngMoyAuwND đầMoyAuwNDu óiW6Gc trống rỗMoyAuwNDng, tMoyAuwNDhời aFYVqKkJgian chạMoyAuwNDy nhaiW6Gnh aFYVqKkJnhư cMoyAuwNDhó dMoyAuwNDại, đếnMoyAuwND aFYVqKkJlúc mắaFYVqKkJt caFYVqKkJay caaFYVqKkJy tôiaFYVqKkJ mớiiW6G liaFYVqKkJếc nhìn đồMoyAuwNDng hồMoyAuwND hiểnMoyAuwND MoyAuwNDthị gaFYVqKkJiờ biW6Gên dướiiW6G gMoyAuwNDóc pMoyAuwNDhải màiW6Gn hìnhaFYVqKkJ. iW6GLúc niW6Gày đãaFYVqKkJ làaFYVqKkJ mườaFYVqKkJi támMoyAuwND giờ bốnMoyAuwND aFYVqKkJmươi bảyMoyAuwND phút.

Tôi đứMoyAuwNDng daFYVqKkJậy MoyAuwNDvận động taFYVqKkJay caFYVqKkJhân aFYVqKkJđã taFYVqKkJê cứng,iW6G iW6Gđi iW6Gra phòngMoyAuwND iW6Gkhách, iW6Gthấy ThaFYVqKkJương NgôaFYVqKkJ vẫaFYVqKkJn đaiW6Gng MoyAuwNDsay giiW6Gấc, tư thếMoyAuwND kiW6Ghông hềMoyAuwND MoyAuwNDthay đổaFYVqKkJi, MoyAuwNDxem raFYVqKkJa iW6Ghắn thựcaFYVqKkJ sựaFYVqKkJ nMoyAuwNDgủ iW6Grất sayiW6G. ĐừngaFYVqKkJ naFYVqKkJói làaFYVqKkJ bữaaFYVqKkJ taFYVqKkJrưa, đến ngaMoyAuwNDy cảaFYVqKkJ bữiW6Ga tốMoyAuwNDi cũnMoyAuwNDg khMoyAuwNDông cầnaFYVqKkJ ăn.

Có lẽiW6G vìiW6G cảiW6G ngMoyAuwNDày không vậniW6G độniW6Gg aFYVqKkJnên lúcMoyAuwND nàMoyAuwNDy tôiaFYVqKkJ cũnaFYVqKkJg khôngaFYVqKkJ thấyiW6G đóiaFYVqKkJ, haFYVqKkJoặc hiW6Gễ aFYVqKkJtâm trạniW6Gg aFYVqKkJkhông viW6Gui iW6Glại không muốaFYVqKkJn ăn.

Đang MoyAuwNDđịnh chuMoyAuwNDẩn aFYVqKkJbị quay vềMoyAuwND phòiW6Gng suMoyAuwNDy ngaFYVqKkJhĩ tiếiW6Gp taFYVqKkJhì nhờMoyAuwND áMoyAuwNDnh sáMoyAuwNDng lờiW6G mMoyAuwNDờ chiếuiW6G quiW6Ga aFYVqKkJô cửMoyAuwNDa sổMoyAuwND, aFYVqKkJtôi iW6Gthoáng thấy MoyAuwNDsắc aFYVqKkJmặt ThưMoyAuwNDơng NaFYVqKkJgô MoyAuwNDcó gMoyAuwNDì aFYVqKkJđó khôMoyAuwNDng bìnaFYVqKkJh thường.

Bật đMoyAuwNDèn liW6Gên, hìniW6Gh ảaFYVqKkJnh trước aFYVqKkJmắt kaFYVqKkJhiến tôiiW6G sợiW6G hãi.

Thương NgôaFYVqKkJ đaaFYVqKkJng nằMoyAuwNDm thẳng đơaFYVqKkJ aFYVqKkJtrên giW6Ghế soaFYVqKkJfa, iW6Gmồ haFYVqKkJôi túaFYVqKkJa MoyAuwNDra khaFYVqKkJắp mặtMoyAuwND viW6Gà đầuaFYVqKkJ, haMoyAuwNDi vaFYVqKkJai caFYVqKkJo lại,MoyAuwND iW6Gmôi trắnMoyAuwNDg bệch aFYVqKkJnhư thMoyAuwNDể đangiW6G phảiMoyAuwND iW6Gchịu MoyAuwNDđựng iW6Gsự MoyAuwNDđày đọaMoyAuwND đaaFYVqKkJu đớn.aFYVqKkJ TMoyAuwNDheo kaFYVqKkJinh nMoyAuwNDghiệm củaiW6G tôi,MoyAuwND tình trạngMoyAuwND iW6Gnày ciW6Ghắc MoyAuwNDchắn khôngaFYVqKkJ phảiiW6G diW6Go sMoyAuwNDay rượu.

Chẳng laFYVqKkJẽ làaFYVqKkJ baFYVqKkJị sốt?

Tôi laiW6Gy aFYVqKkJlay nhaFYVqKkJưng hắn khôngaFYVqKkJ cóMoyAuwND phảiW6Gn ứiW6Gng gì.MoyAuwND TiW6Gôi đưaFYVqKkJa tMoyAuwNDay riW6Ga sờaFYVqKkJ MoyAuwNDtrán thMoyAuwNDì thấMoyAuwNDy liW6Gạnh nMoyAuwNDhư băng.aFYVqKkJ TôiMoyAuwND hétMoyAuwND lớn aFYVqKkJ vào taFYVqKkJai hắnMoyAuwND nhưngaFYVqKkJ cũnMoyAuwNDg nhMoyAuwNDư đMoyAuwNDá chìmMoyAuwND xuốngaFYVqKkJ biển.

Hãy nóiMoyAuwND chaFYVqKkJo aFYVqKkJtôi biết, thếaFYVqKkJ nMoyAuwNDày laFYVqKkJà iW6Gthế nào?

Tôi hoảnMoyAuwNDg hốt.

120, aFYVqKkJ110, aFYVqKkJ119, 911..iW6G. hàng loạiW6Gt sốiW6G điMoyAuwNDện thaFYVqKkJoại hiệaFYVqKkJn rMoyAuwNDa triW6Gong đầaFYVqKkJu iW6Gnhưng cuốiiW6G caFYVqKkJùng tôiW6Gi vẫniW6G iW6Gbấm số 62580000MoyAuwND gọiMoyAuwND mộMoyAuwNDt chiW6Giếc taxi.

Bác sĩiW6G MoyAuwNDcủa iW6Gloài người chắcMoyAuwND khônaFYVqKkJg liW6Go iW6Gviệc thầMoyAuwNDn aFYVqKkJtiên iW6Gbị aFYVqKkJốm. ĐươngiW6G nhiêMoyAuwNDn, muaFYVqKkJốn liW6Go cũngiW6G chẳiW6Gng MoyAuwNDđược. Thôi tiW6Ghì cMoyAuwNDứ aFYVqKkJtìm saFYVqKkJự iW6Ggiúp đỡaFYVqKkJ iW6Gtừ phíaaFYVqKkJ thầnMoyAuwND giớiMoyAuwND MoyAuwNDlà tươniW6Gg MoyAuwNDđối aMoyAuwNDn tiW6Goàn. ĐiW6Gáng buồMoyAuwNDn lMoyAuwNDà tôi khôiW6Gng cóiW6G sốMoyAuwND điệniW6G iW6Gthoại củaiW6G iW6GTứ NgaFYVqKkJưu aFYVqKkJnên đaFYVqKkJành phiW6Gải gọiiW6G mộiW6Gt chiếaFYVqKkJc taFYVqKkJaxi đưaaFYVqKkJ coMoyAuwNDn hổ bịMoyAuwND ốmiW6G iW6Gnày đếniW6G đó.

Lúc đỡiW6G ThươnMoyAuwNDg NgôiW6G dậy,aFYVqKkJ tôi mớiiW6G iW6Gphát hiệMoyAuwNDn chiếaFYVqKkJc áoaFYVqKkJ lMoyAuwNDen maFYVqKkJỏng aFYVqKkJmà hắnaFYVqKkJ iW6Gđang MoyAuwNDmặc trêiW6Gn ngMoyAuwNDười đMoyAuwNDã ưiW6Gớt sũng. aFYVqKkJTrông hắMoyAuwNDn giốngaFYVqKkJ MoyAuwNDnhư ngườaFYVqKkJi vừiW6Ga đượciW6G iW6Gvớt dướiiW6G nướciW6G lên.

Nhưng điềuiW6G nMoyAuwNDày cũng khôniW6Gg aFYVqKkJlà aFYVqKkJgì siW6Go vớaFYVqKkJi vaFYVqKkJũng mMoyAuwNDáu lớniW6G traFYVqKkJên ghếaFYVqKkJ sofa...

Có nhữngaFYVqKkJ lúciW6G MoyAuwNDtôi thựciW6G sự caFYVqKkJảm thaFYVqKkJấy MoyAuwNDkhâm phaFYVqKkJục mìnhaFYVqKkJ. VíaFYVqKkJ daFYVqKkJụ niW6Ghư lúaFYVqKkJc này,aFYVqKkJ điW6Gối mặaFYVqKkJt vớiaFYVqKkJ mộtaFYVqKkJ hoàniW6G cảnhMoyAuwND nhưaFYVqKkJ hiện trườngiW6G giếtaFYVqKkJ nMoyAuwNDgười aFYVqKkJmà tiW6Gôi viW6Gẫn giữaFYVqKkJ đượcMoyAuwND biW6Gình tĩiW6Gnh. MoyAuwNDĐúng aFYVqKkJlà piW6Ghi thường.

Sau khaFYVqKkJi kiiW6Gểm taFYVqKkJra mộtaFYVqKkJ lượtiW6G, tôi nhMoyAuwNDanh iW6Gchóng pMoyAuwNDhán đoániW6G MoyAuwNDra rằiW6Gng vếiW6Gt mMoyAuwNDáu MoyAuwNDnày lMoyAuwNDà củMoyAuwNDa ThươiW6Gng NaFYVqKkJgô, aFYVqKkJvì lMoyAuwNDưng iW6Ghắn có vệtaFYVqKkJ đỏaFYVqKkJ tíaFYVqKkJa vàaFYVqKkJ đanaFYVqKkJg chảyaFYVqKkJ aFYVqKkJra thứaFYVqKkJ chấtaFYVqKkJ lỏnaFYVqKkJg nonaFYVqKkJg nóng.

Tôi aFYVqKkJtìm maFYVqKkJột cMoyAuwNDhiếc áo kaFYVqKkJhoác MoyAuwNDbông diW6Gày mặaFYVqKkJc MoyAuwNDcho iW6Ghắn, saiW6Gu iW6Gđó iW6Ghổn hểniW6G MoyAuwNDlôi hắniW6G xuốnaFYVqKkJg dướiiW6G naFYVqKkJhà, tốiW6Gng vào MoyAuwND trong iW6Gxe. TiW6Gôi thấyMoyAuwND ciW6Gảm ơaFYVqKkJn mùMoyAuwNDa nàyiW6G iW6Gvì aFYVqKkJai MoyAuwNDai aFYVqKkJcũng mặiW6Gc MoyAuwNDnhiều MoyAuwNDnhư chMoyAuwNDiếc bánhMoyAuwND chưnMoyAuwNDg vậy. NaFYVqKkJếu làMoyAuwND aFYVqKkJmùa hèiW6G, chúnMoyAuwNDg tiW6Gôi chắiW6Gc aFYVqKkJchắn aFYVqKkJvì kiW6Ghông aFYVqKkJcó caFYVqKkJách nàiW6Go ciW6Ghe viW6Gết iW6Gmáu iW6Gmà bị aFYVqKkJ dẫn taFYVqKkJhẳng đếniW6G đồnaFYVqKkJ cảnhaFYVqKkJ iW6Gsát rồi...

Thương NaFYVqKkJgô vẫnMoyAuwND chưaiW6G tỉnh. TôaFYVqKkJi MoyAuwNDnghĩ iW6Gchuyện MoyAuwNDlần nàaFYVqKkJy MoyAuwNDkhiến MoyAuwNDhắn hôMoyAuwNDn mMoyAuwNDê saFYVqKkJâu, chắaFYVqKkJc chiW6Gắn MoyAuwNDtrong ngườiaFYVqKkJ iW6Ghắn iW6Grất khaFYVqKkJó chịu. VaFYVqKkJậy màMoyAuwND hắnMoyAuwND vẫiW6Gn iW6Gnghiến riW6Găng MoyAuwNDchịu đựMoyAuwNDng, từiW6G đầuaFYVqKkJ đếniW6G cuốiMoyAuwND khôngiW6G kiW6Gêu mộtMoyAuwND tiaFYVqKkJếng, thật gaaFYVqKkJn lì.

Đến quMoyAuwNDán thaFYVqKkJịt nướnMoyAuwNDg Mãnh NgưuMoyAuwND, triW6Gông tMoyAuwNDhấy NiW6Ggưu BôiW6Gn, aFYVqKkJtôi liềniW6G nóMoyAuwNDi quaFYVqKkJa tìMoyAuwNDnh hìnhiW6G. AMoyAuwNDnh taFYVqKkJa aFYVqKkJlập MoyAuwNDtức đưa chúniW6Gg tôiaFYVqKkJ đếnaFYVqKkJ khiW6Gu aFYVqKkJnhà gầnaFYVqKkJ đMoyAuwNDó, bảoiW6G MoyAuwNDtôi MoyAuwNDđợi iW6Gở sảMoyAuwNDnh, ciW6Gòn anMoyAuwNDh iW6Gta iW6Gdìu ThươngaFYVqKkJ MoyAuwNDNgô vàiW6Go phòng khách.

Trong lúaFYVqKkJc này,MoyAuwND taFYVqKkJôi vẫn vôaFYVqKkJ caFYVqKkJùng điềmMoyAuwND tĩniW6Gh, điW6Giềm tĩiW6Gnh đếnaFYVqKkJ laFYVqKkJạ lùng.

Còn MoyAuwNDnửa iW6Gtiếng nữaFYVqKkJa liW6Gà mười haiaFYVqKkJ iW6Ggiờ đêMoyAuwNDm MoyAuwNDthì NgưMoyAuwNDu BMoyAuwNDôn điaFYVqKkJ raFYVqKkJa, trênaFYVqKkJ taiW6Gy caFYVqKkJầm chiếcMoyAuwND áaFYVqKkJo bịaFYVqKkJ aFYVqKkJmáu thấmaFYVqKkJ iW6Gướt MoyAuwNDmột naFYVqKkJửa của ThươngaFYVqKkJ Ngô,aFYVqKkJ trôiW6Gng thaFYVqKkJần sắcaFYVqKkJ MoyAuwNDanh MoyAuwNDchàng cóaFYVqKkJ aFYVqKkJvẻ MoyAuwNDmệt mỏi:

- ChMoyAuwNDị dâaFYVqKkJu yêiW6Gn tMoyAuwNDâm, không vMoyAuwNDấn đềaFYVqKkJ giW6Gì lớnaFYVqKkJ đâiW6Gu, naFYVqKkJghỉ naFYVqKkJgơi vàiMoyAuwND ngàyMoyAuwND liW6Gà khỏi.

Nghe thế,MoyAuwND taFYVqKkJôi lạiaFYVqKkJ không MoyAuwND bình tĩnhMoyAuwND aFYVqKkJđược iW6Gnữa, bướMoyAuwNDc nhaaFYVqKkJnh đếnaFYVqKkJ iW6Gtúm cMoyAuwNDổ aFYVqKkJáo NgưaFYVqKkJu BôaFYVqKkJn, nóiMoyAuwND mộtMoyAuwND tràng:

- RốtiW6G cuaFYVqKkJộc MoyAuwNDanh tMoyAuwNDa có chuiW6Gyện gaFYVqKkJì? ChẳaFYVqKkJng paFYVqKkJhải MoyAuwNDcác MoyAuwNDngười làaFYVqKkJ thMoyAuwNDần tiW6Giên saaFYVqKkJo? SMoyAuwNDao thầaFYVqKkJn tiW6Giên MoyAuwNDlại biW6Gị chảy máu?iW6G SaaFYVqKkJo cònMoyAuwND aFYVqKkJbị hôMoyAuwNDn mêMoyAuwND? SaaFYVqKkJo lạiaFYVqKkJ nhaFYVqKkJư aFYVqKkJthể sMoyAuwNDắp chếtiW6G đếiW6Gn nơMoyAuwNDi vậy?

Ngưu BaFYVqKkJôn thấaFYVqKkJy tôiMoyAuwND kích iW6G động nhưMoyAuwND MoyAuwNDvậy, aniW6Gh iW6Gta chỉiW6G lặngMoyAuwND iW6Glẽ nhìn,aFYVqKkJ nói:

- CMoyAuwNDhị sợiW6G rồiMoyAuwND, đúng không?

Tôi niW6Ggẩn ngườiiW6G tMoyAuwNDrong giây lMoyAuwNDát rồaFYVqKkJi biW6Gỗng nhưaFYVqKkJ quiW6Gả bóngMoyAuwND bịiW6G iW6Gchâm kiaFYVqKkJm, iW6Gnhanh chóaFYVqKkJng xẹaFYVqKkJp lépiW6G. MoyAuwNDTôi buônaFYVqKkJg aFYVqKkJNgưu Bôn raMoyAuwND, ngaFYVqKkJồi taFYVqKkJhụp xuiW6Gống ghế,aFYVqKkJ iW6Gcó aFYVqKkJlẽ vMoyAuwNDì ciW6Ghưa ăiW6Gn cơaFYVqKkJm MoyAuwNDnên toànaFYVqKkJ thânMoyAuwND mềiW6Gm nhũnMoyAuwND, khôngaFYVqKkJ còn chúiW6Gt siW6Gức lựaFYVqKkJc nMoyAuwNDào, aFYVqKkJlòng bàniW6G taaFYVqKkJy vaFYVqKkJà aFYVqKkJtrán đaFYVqKkJều vaFYVqKkJã mồMoyAuwND hôi.

Được rồi.aFYVqKkJ TMoyAuwNDôi thừiW6Ga nhận, khôaFYVqKkJng phiW6Gải iW6Gvì đMoyAuwNDói, maFYVqKkJà vìMoyAuwND sợMoyAuwND hãi.

Tôi thựMoyAuwNDc sựiW6G thaFYVqKkJấy aFYVqKkJsợ, cứ MoyAuwNDnghĩ đếnaFYVqKkJ dániW6Gg vẻMoyAuwND ThưMoyAuwNDơng NgiW6Gô lúiW6Gc trước,iW6G MoyAuwNDcái iW6Gdáng nhưiW6G sắMoyAuwNDp cMoyAuwNDhết tiW6Gới nơi...

Nhưng thầaFYVqKkJn tiênaFYVqKkJ cũngMoyAuwND có MoyAuwND thể caFYVqKkJhết sao?

Tôi cốMoyAuwND épMoyAuwND mìaFYVqKkJnh đMoyAuwNDiều cMoyAuwNDhỉnh những suaFYVqKkJy nMoyAuwNDghĩ iW6Glinh tinMoyAuwNDh taFYVqKkJrong điW6Gầu, miaFYVqKkJễn cưỡngaFYVqKkJ hổaFYVqKkJi phụciW6G lạiW6Gi vaFYVqKkJẻ điW6Giềm đạmMoyAuwND tMoyAuwNDrên mặt, nói:

- ThươngiW6G NgaFYVqKkJô vốiW6Gn đãMoyAuwND bịaFYVqKkJ thương đúngMoyAuwND không?aFYVqKkJ SiW6Gao lạiW6Gi aFYVqKkJnhư vậy?

Ngưu BôMoyAuwNDn iW6Gim lặng.

- BịaFYVqKkJ thươngaFYVqKkJ từaFYVqKkJ khMoyAuwNDi nào?

Ngưu MoyAuwNDBôn vẫMoyAuwNDn kMoyAuwNDhông trả lời.

Tôi MoyAuwNDđành tựiW6G mìniW6Gh nhớaFYVqKkJ lại, nói:

- CaFYVqKkJó MoyAuwNDphải ciW6Gó liênMoyAuwND quan đếMoyAuwNDn cáiMoyAuwND tàMoyAuwND khMoyAuwNDí gìiW6G đóMoyAuwND maFYVqKkJà MoyAuwNDanh iW6Gta aFYVqKkJđã từiW6Gng niW6Ghắc đMoyAuwNDến không?

Ngưu BôiW6Gn MoyAuwNDlắc đầuiW6G, aFYVqKkJtiếp tục iW6Gim lặng.

Thái độaFYVqKkJ "iW6Gđánh chết cũngaFYVqKkJ kaFYVqKkJhông kaFYVqKkJhai" nàMoyAuwNDy khiếniW6G tôiMoyAuwND muốnaFYVqKkJ piW6Ghát điiW6Gên nhưnMoyAuwNDg traFYVqKkJước mMoyAuwNDặt mộtiW6G MoyAuwNDanh chàng khôiMoyAuwND iW6Gngô, trầaFYVqKkJm iW6Gtính, yếiW6Gu đuốMoyAuwNDi, tôaFYVqKkJi thựcaFYVqKkJ saFYVqKkJự iW6Gkhông iW6Gthể MoyAuwNDphát tMoyAuwNDiết được,iW6G naFYVqKkJên đànhaFYVqKkJ nín nhịn.

- VậyMoyAuwND aFYVqKkJthì anaFYVqKkJh aFYVqKkJcũng MoyAuwNDphải cho tôMoyAuwNDi biếtMoyAuwND tạiaFYVqKkJ saiW6Go anaFYVqKkJh tiW6Ga đanaFYVqKkJg khỏMoyAuwNDe iW6Gmạnh nhưMoyAuwND MoyAuwNDvậy, độtaFYVqKkJ nhiêiW6Gn hiW6Gôm naMoyAuwNDy liW6Gại ra nôngaFYVqKkJ nMoyAuwNDỗi này?

Ngưu BaFYVqKkJôn daFYVqKkJo dMoyAuwNDự iW6Gmột hồi, MoyAuwNDcuối cùMoyAuwNDng cũaFYVqKkJng MoyAuwNDmở miệng:

- ThựciW6G rMoyAuwNDa vếtaFYVqKkJ thưMoyAuwNDơng trên ngườMoyAuwNDi MoyAuwNDanh ấyMoyAuwND aFYVqKkJchưa khMoyAuwNDi aFYVqKkJnào lành.aFYVqKkJ TMoyAuwNDhời giaiW6Gn aFYVqKkJnày aFYVqKkJhoàn toàniW6G MoyAuwNDdựa viW6Gào sựMoyAuwND aFYVqKkJtu dMoyAuwNDưỡng bấy lâiW6Gu mMoyAuwNDới cóaFYVqKkJ tiW6Ghể miaFYVqKkJễn ciW6Gưỡng khốnaFYVqKkJg chiW6Gế đượMoyAuwNDc. ThếaFYVqKkJ nhưiW6Gng siW6Gau kaFYVqKkJhi uốiW6Gng rưMoyAuwNDợu, iW6Gý thứcMoyAuwND dần yếaFYVqKkJu điiW6G aFYVqKkJnên mớiMoyAuwND dẫnMoyAuwND đếMoyAuwNDn viW6Giệc aFYVqKkJvết thươngMoyAuwND độtMoyAuwND nhaFYVqKkJiên táiW6Gi phát.

Tôi iW6Gsững người.

Thì MoyAuwNDra taiW6Gi họaaFYVqKkJ MoyAuwNDnày hoàn toànaFYVqKkJ diW6Go haMoyAuwNDi caFYVqKkJhai rượuiW6G trắngiW6G gâiW6Gy rMoyAuwNDa. NiW6Gghĩ lại,aFYVqKkJ mộtiW6G MoyAuwNDngười ciW6Ghưa aFYVqKkJbao aFYVqKkJgiờ uốngaFYVqKkJ rượu MoyAuwNDlà ThươngaFYVqKkJ aFYVqKkJNgô chaFYVqKkJắc cũngaFYVqKkJ iW6Gkhông MoyAuwNDngờ hMoyAuwNDậu quảaFYVqKkJ lạMoyAuwNDi iW6Gnghiêm trọngaFYVqKkJ đếnaFYVqKkJ vậy...

Nhưng nếiW6Gu kaFYVqKkJhông cóiW6G tai họaiW6G aFYVqKkJnày, MoyAuwNDtôi iW6Gmãi mãiaFYVqKkJ chẳniW6Gg baiW6Go gMoyAuwNDiờ iW6Gbiết aFYVqKkJđược, trêiW6Gn ngaFYVqKkJười iW6Ghắn cóMoyAuwND iW6Gmột viW6Gết thương.

- ThaFYVqKkJần tiênMoyAuwND vôaFYVqKkJ cMoyAuwNDùng lợi aFYVqKkJ hại, sứaFYVqKkJc iW6Gmạnh vôaFYVqKkJ soniW6Gg, MoyAuwNDsao cóMoyAuwND thểiW6G bMoyAuwNDị tMoyAuwNDhương chứ?

- MoyAuwNDLà thMoyAuwNDần tiêaFYVqKkJn MoyAuwNDkhông có MoyAuwND nghĩa MoyAuwNDcái gMoyAuwNDì cũngMoyAuwND biMoyAuwNDết, khônaFYVqKkJg sợiW6G bấMoyAuwNDt kaFYVqKkJỳ điW6Giều gìMoyAuwND viW6Gà cũniW6Gg khôMoyAuwNDng iW6Gmạnh MoyAuwNDmẽ aFYVqKkJnhư iW6Gchị nghĩ. iW6G- NaFYVqKkJgưu BôiW6Gn kaFYVqKkJhẽ thởiW6G dàMoyAuwNDi, MoyAuwNDnói: iW6G- ChịMoyAuwND dâuiW6G àMoyAuwND, MoyAuwNDcó MoyAuwNDmột sốMoyAuwND chuyiW6Gện MoyAuwNDanh ấyaFYVqKkJ không aFYVqKkJmuốn tiW6Gôi naFYVqKkJói vớiiW6G chịiW6G. TiW6Gính khíaFYVqKkJ cMoyAuwNDủa iW6Ganh MoyAuwNDấy, aFYVqKkJchị đãiW6G sốnaFYVqKkJg cùniW6Gg mộtMoyAuwND aFYVqKkJthời giaMoyAuwNDn, iW6Gchắc chị cũiW6Gng hiểu.

Tôi cười,aFYVqKkJ đáp:

- ƯơngaFYVqKkJ ngạnhMoyAuwND, kaFYVqKkJhó chịu.

Ngưu MoyAuwNDBôn cười.

Suy nghaFYVqKkJĩ mộtiW6G láMoyAuwNDt, tôaFYVqKkJi lại hỏi:

- NếuMoyAuwND nhưMoyAuwND thầniW6G tiMoyAuwNDên bị MoyAuwND thương, ciW6Gó paFYVqKkJhải cũnaFYVqKkJg gMoyAuwNDiống nMoyAuwNDhư nhữnMoyAuwNDg đạiMoyAuwND hiệpiW6G taFYVqKkJrong iW6Gphim, cáiW6Gch tMoyAuwNDốt naFYVqKkJhất iW6Glà dùng nMoyAuwNDội laFYVqKkJực tiW6Grị taFYVqKkJhương đúngMoyAuwND không?

- ĐiềaFYVqKkJu đóaFYVqKkJ làiW6G đương nhiên.

- VậMoyAuwNDy việiW6Gc điiW6G vềMoyAuwND giữa chaFYVqKkJỗ nàyiW6G aFYVqKkJvà núiiW6G HổaFYVqKkJ Gầm,iW6G dùngaFYVqKkJ nộiMoyAuwND tứaFYVqKkJc kếtMoyAuwND thMoyAuwNDành miW6Gột iW6Gviên đơaFYVqKkJn dượcaFYVqKkJ caFYVqKkJó aFYVqKkJthể gMoyAuwNDiúp tôiaFYVqKkJ không siW6Gợ lạaFYVqKkJnh, khôaFYVqKkJng sMoyAuwNDợ nóngiW6G, cMoyAuwNDó phiW6Gải iW6Gcũng cầnaFYVqKkJ đếnaFYVqKkJ paFYVqKkJháp lựiW6Gc mớMoyAuwNDi iW6Glàm được?

Ngưu aFYVqKkJBôn chậmMoyAuwND aFYVqKkJrãi gậtiW6G đầu,aFYVqKkJ ngừng iW6Glại MoyAuwNDgiây láMoyAuwNDt, aMoyAuwNDnh MoyAuwNDta nóiW6Gi tiếp:

- CảiW6G aFYVqKkJvết tícMoyAuwNDh kiiW6Ga nữa.

Tôi siW6Gờ aFYVqKkJtay laFYVqKkJên cổ.

Cứ aFYVqKkJcoi làMoyAuwND iW6Gtôi đầMoyAuwNDn độn thiW6Gì đếnaFYVqKkJ giaFYVqKkJờ phúaFYVqKkJt MoyAuwNDnày cMoyAuwNDũng đoáiW6Gn đượcMoyAuwND raaFYVqKkJ, vếiW6Gt tiW6Gích MoyAuwNDđó cơaFYVqKkJ aFYVqKkJbản MoyAuwNDkhông phảiW6Gi lMoyAuwNDà dấuaFYVqKkJ ấn nụMoyAuwND haFYVqKkJôn gì.

Sao MoyAuwNDphải liW6Gàm nhữMoyAuwNDng điềaFYVqKkJu này? TạiiW6G aFYVqKkJsao cứMoyAuwND phảMoyAuwNDi tiW6Gự tỏMoyAuwND aFYVqKkJra miW6Gạnh mẽ?aFYVqKkJ ĐúngMoyAuwND làaFYVqKkJ đồaFYVqKkJ coiW6Gn hổaFYVqKkJ niW6Ggốc nghếch...