You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG sJEY10 sJEY- TìnhLCYK trạngsJEY vết thương

 

Sau khh9kpi bsJEYố mẹrM6e đodYPi crM6ehơi một vLCYKòng h9kpthỏa thsJEYê vềLCYK nước,rM6e giữodYPa chuyodYPến đirM6e phảirM6e chuodYPyển sah9kpng đisJEY todYPàu hỏLCYKa nodYPên tLCYKranh thủ mah9kpng h9kpcho tôsJEYi đrM6eồ ănodYP, h9kpđồ chLCYKơi lẫnsJEY đồh9kp dùngh9kp, nhodYPân tLCYKiện cũLCYKng ghLCYKé thăLCYKm luôn,h9kp ksJEYhông ngờ cLCYKòn nLCYKhân tLCYKiện ngắmrM6e đsJEYược csJEYả tLCYKhân tsJEYhể odYPđẹp tươirM6e nhh9kpư h9kphoa LCYKcủa sJEYmột trM6eên LCYKcon rM6etrai lạrM6e mặt...

Về vấrM6en odYPđề yêrM6eu đương, tôodYPi tưLCYKơng đốirM6e tựrM6e dosJEY. Ngah9kpy tsJEYừ nodYPhỏ rM6etôi sJEYđã lh9kpuôn tâsJEYm niệmsJEY "LLCYKà cosJEYn gárM6ei, phải yêuLCYK ngodYPười đLCYKàn ôh9kpng sJEYtử tế"odYP. LCYKTrên sJEYcon đưh9kpờng yodYPêu, tôLCYKi chạyrM6e rM6ehùng hụodYPc, chếLCYKt cũrM6eng không ngoárM6ei đsJEYầu lại.

Bố mẹrM6e lodYPuôn ápsJEY dụngLCYK phương pháprM6e sJEYgiáo dụcrM6e rấth9kp phrM6eóng khoánrM6eg h9kpvới trM6eôi, rM6echỉ odYPcó h9kpduy nhấtrM6e hah9kpi yodYPêu crM6eầu, một sJEY là rM6e"Phải LCYKhọc tốt",LCYK h9kphai lsJEYà "KhôngrM6e đượsJEYc rM6echịu thiệt".

Về yêh9kpu codYPầu thsJEYứ hrM6eai, cụ rM6e thể rM6eđối rM6evới vấh9kpn odYPđề sJEYquan hệrM6e nsJEYam nữ,h9kp mẹsJEY todYPôi giảsJEYi thích:odYP TrướcrM6e khsJEYi sJEYcó đượcsJEY tờodYP đăng ksJEYý LCYKkết hôn,h9kp nhấtrM6e địnhrM6e phảh9kpi giữh9kp chh9kpiến LCYKlũy cLCYKủa mình.

Vì thế,sJEY cảnrM6eh trM6eượng ngày hLCYKôm nah9kpy horM6eàn toodYPàn nh9kpói rõh9kp rằngrM6e, chiếsJEYn lũyrM6e củh9kpa tôirM6e sJEYđã thLCYKất thủ...

Tôi nLCYKghĩ mìrM6enh nêsJEYn lh9kpắc lắc LCYKcái đầuLCYK nhsJEYư rM6evừa codYPắn sJEYthuốc, đểLCYK nhữh9kpng dh9kpòng nướcrM6e mắsJEYt đLCYKau LCYKkhổ bodYPay odYPtứ tungodYP, đồngodYP thời kh9kphóc nấcodYP lên,sJEY nóLCYKi nrM6ehững câuodYP thừah9kp odYPthãi nhưrM6e: "Khônh9kpg phLCYKải vodYPậy, khôrM6eng phodYPải vh9kpậy, không phodYPải nhh9kpư brM6eố mLCYKẹ trodYPông thh9kpấy, bh9kpố mẹrM6e hãyh9kp odYPnghe crM6eon giảiodYP thích..."

Nhưng th9kpôi odYPlại h9kpkhông rM6enhẫn tâm nhìnodYP thấyh9kp sJEYbố mrM6eẹ ởodYP tuổih9kp nàyh9kp rồiLCYK msJEYà vẫsJEYn phảh9kpi nhảyLCYK bổsJEY lêodYPn, bodYPịt h9kptai, qodYPuát mắng: "h9kpCon nóiLCYK đi,odYP codYPon nóirM6e odYPxem chuodYPyện nàyLCYK làh9kp todYPhế LCYKnào, mẹodYP khôh9kpng nodYPghe, mẹodYP khônh9kpg nghe, mẹh9kp kLCYKhông muốnodYP ngodYPhe rM6egì hết...".

Nghĩ vậyodYP, h9kptôi chuẩLCYKn bị nhảyLCYK rLCYKa ômrM6e châh9kpn họ,sJEY h9kpgào khóh9kpc: "BốrM6e mẹodYP ơrM6ei, cLCYKon LCYKxin lỗLCYKi bốrM6e h9kpmẹ, cLCYKon h9kplà đứasJEY bất hiếu,rM6e bốodYP mrM6eẹ cứsJEY corM6ei nhrM6eư khsJEYông cóLCYK đứah9kp coh9kpn rM6egái này...".

Kết quảh9kp làrM6e sJEYcảm xúcLCYK crM6eủa tôi vodYPẫn codYPhưa sJEYbộc lộsJEY thìrM6e bốsJEY mrM6eẹ h9kpđã nhẹLCYK nhàodYPng rrM6eời sJEYkhỏi sJEYphòng LCYKngủ, h9kpcòn trM6eâm lýodYP đósJEYng cửa lạiLCYK rM6echo chodYPúng tôi.

Gene dLCYKi trodYPuyền sJEYcủa loài ngưLCYKời vôLCYK cLCYKùng rM6emạnh, h9kpcó tsJEYhể sodYPinh rh9kpa modYPột đứasJEY codYPon cósJEY hh9kpệ thốngLCYK sJEYthần kinodYPh vữngodYP hơh9kpn cả tòodYPa nhodYPà đôLCYK thị,rM6e thh9kpì cấuLCYK tạoh9kp odYPbộ odYPphận củarM6e odYPbên csJEYấp tih9kpnh trùngrM6e rM6evà bênodYP nrM6eoãn th9kpử tuyệth9kp đối khônsJEYg đượcrM6e phépodYP xesJEYm thường.

Do đLCYKó, tôiLCYK cLCYKó lodYPý dh9kpo LCYKtin tưởng rằng,sJEY đốrM6ei vớiodYP bốh9kp mẹh9kp tôrM6ei, visJEYệc h9kptận mắtLCYK nsJEYhìn thấysJEY h9kpcon gáiodYP chưaLCYK kếtLCYK hônodYP sJEYđã sLCYKống chung vớisJEY odYPmột ngưodYPời đodYPàn ông,h9kp odYPthực h9kpra chỉsJEY lodYPà chrM6euyện h9kpto hh9kpơn hsJEYạt vừng,h9kp hsJEYạt sJEYđỗ mh9kpột chút màrM6e thôi.

Đương nhiên,sJEY todYPôi càngh9kp có lLCYKý dsJEYo tih9kpn rằng,h9kp tấtsJEY cảsJEY tLCYKhực sJEYchất rM6elà h9kpsự yh9kpên lặnh9kpg trướcrM6e csJEYơn bão...

Tôi LCYKkhông birM6eết hoạtsJEY động odYPtâm h9kplý củaLCYK ThưrM6eơng NgôodYP csJEYó phonrM6eg phsJEYú đasJEY dạh9kpng nsJEYhư tôiodYP kLCYKhông, chỉrM6e thh9kpấy bàLCYKn sJEYtay bsJEYị tôi nắmrM6e lấLCYKy csJEYủa sJEYhắn lúodYPc lrM6eạnh, lúrM6ec nónLCYKg vàrM6e còLCYKn kh9kpèm todYPheo triệusJEY chứnodYPg LCYKcủa bệnh ParkinsosJEYn1 nữa.

1 Bệh9kpnh odYPParkinson (hasJEYy còn gọiLCYK làsJEY PrM6eD) lsJEYà mộh9kpt loạsJEYi sJEYrối loạrM6en thoáh9kpi hórM6ea odYPcủa hLCYKệ thầnLCYK LCYKkinh trodYPung h9kpương, làm LCYK suy yếLCYKu kLCYKhả odYPnăng vodYPận động,h9kp lờirM6e nói,rM6e vàrM6e odYPcác crM6ehức năsJEYng kháodYPc.Triệu LCYKchứng vh9kpận độLCYKng của odYPbệnh làrM6e ruLCYKn, cLCYKứng, chậsJEYm ch9kphạp, tsJEYư thếh9kp bấtLCYK ổnLCYK định.

Tôi hắrM6eng odYPgiọng sJEYan ủi:

- ĐóodYP lodYPà bốrM6e mrM6eẹ tôi.LCYK Anh sJEY yên tâmsJEY LCYKđi. HodYPọ h9kpđều odYPlà nsJEYhững côodYPng dârM6en tLCYKốt luôLCYKn tuâsJEYn thủrM6e phLCYKáp luật,rM6e sẽrM6e khôrM6eng làm odYPgì bạLCYKo lựrM6ec đâu.

Thương NrM6egô lrM6eặng lẽodYP késJEYo chăn lodYPên sJEYrồi todYPhu sJEYmình odYPvào sJEYđó, LCYKtôi đànodYPh phsJEYải tsJEYhay đLCYKổi cácrM6eh nói:

- MLCYKẹ tôisJEY lh9kpà gLCYKiảng viên dạyh9kp h9kpMỹ sJEYthuật trsJEYong trườngrM6e đạLCYKi hLCYKọc. TrodYPong cLCYKuộc đờih9kp này,h9kp việch9kp odYPbà nLCYKhìn rM6ethấy đàn ôngLCYK khônLCYKg odYPmặc quầnrM6e áoLCYK h9kpcòn nhiềuh9kp hrM6eơn rM6ecả viLCYKệc anh9kph trodYPông thấrM6ey hLCYKổ crM6eái khsJEYỏa th9kphân rM6echạy. Bố sJEYtôi LCYKlại càngsJEY kodYPhông vấodYPn odYPđề. rM6eCái asJEYnh cóLCYK thrM6eì ônsJEYg ấLCYKy cũnLCYKg LCYKcó, sJEYchẳng visJEYệc rM6egì phsJEYải mất mặt.

Thương NgrM6eô lặngsJEY LCYKlẽ trùm chăh9kpn lrM6eên mặt.

Dù tsJEYhế nàLCYKo, cLCYKon LCYKdâu xấu đếnodYP mấysJEY cũnsJEYg psJEYhải rM6egặp bh9kpố mẹsJEY chồng,h9kp LCYKcon LCYKthú odYPđẹp crM6eũng vậy,odYP khrM6eông thoárM6et khodYPỏi h9kpsố mệnh bịodYP kLCYKéo rrM6ea ngh9kpoài triểnsJEY lãm.

May rM6emà th9kpủ quodYPần odYPáo ở rM6e trong sJEYphòng trM6eôi. SLCYKau khLCYKi ăLCYKn mh9kpặc chỉnrM6eh trM6eề, tôiodYP vàodYP ThươnLCYKg NsJEYgô đodYPàng hoànrM6eg, nghiêm LCYK chỉnh rM6etừ tronh9kpg phòngrM6e bodYPước ra.

Bố todYPôi đanodYPg gách9kp ch9kphân lên xesJEYm tivrM6ei ởrM6e phsJEYòng khácodYPh, cònh9kp h9kpmẹ h9kpthì bậnh9kp làodYPm bữaodYP sásJEYng trsJEYong bếp.rM6e KhôLCYKng khí gh9kpia đìnhodYP rấtodYP h9kphòa nhãLCYK, odYPvui vẻ.

Trông th9kphấy rM6echúng tôLCYKi, bố cườisJEY, gậth9kp đầusJEY chh9kpào, nói:

- DsJEYậy rồiLCYK odYPđấy à?

Mẹ tLCYKôi lsJEYại tiệrM6en miệh9kpng hỏi:

- CrM6eon rM6eyêu, cosJEYn h9kpmua bánh baoodYP codYPhay sJEYnày ởrM6e đâsJEYu thếrM6e? odYPBố h9kpvà mẹh9kp tìh9kpm mãisJEY mh9kpà khôodYPng muh9kpa được.

Tôi lắcLCYK đầu:

- CodYPon khôLCYKng biết...

Mẹ trM6eôi sJEYngạc nhiên:

- KhôngrM6e podYPhải coh9kpn mua sao?

Thương NLCYKgô nhLCYKỏ nsJEYhẹ đáp:

- sJEYBánh odYPbao codYPhay đh9kpó sJEYmua ởrM6e tiệm bánhodYP bh9kpao TrM6eiểu DưsJEYơng, cáchrM6e đâyLCYK khoảngsJEY hơnrM6e bsJEYa câsJEYy sodYPố ạ.

Mẹ tôLCYKi qsJEYuan rM6esát hh9kpắn msJEYột lúc, gậtrM6e gsJEYật odYPđầu nsJEYhưng nLCYKét mặtsJEY odYPcàng lộLCYK vẻh9kp ngạch9kp nhiênodYP hơn.

Là rM6econ gáh9kpi ruộtLCYK củLCYKa mrM6eẹ, tôi ngrM6ehĩ mìrM6enh odYPcó thrM6eể hiểurM6e vìodYP h9kpsao cósJEY sựodYP ngrM6eạc nhrM6eiên này.

Hiển nhiênsJEY việcLCYK h9kpđi xa nhsJEYư vậyh9kp chỉh9kp đểLCYK rM6emua mLCYKấy cáisJEY bánsJEYh brM6eao sJEYchay odYPhoàn torM6eàn krM6ehông thsJEYể godYPiải thsJEYích đượch9kp tạirM6e sao sh9kpau odYPkhi modYPua vềrM6e, Thươnh9kpg NgsJEYô khônLCYKg LCYKgọi tôodYPi dodYPậy LCYKăn ngarM6ey ch9kpho nórM6eng mLCYKà lạih9kp sJEYcởi sạch đồodYP rrM6ea qrM6euấn lấyLCYK tôi...

Tuy nhiênrM6e, nhậnLCYK tsJEYhấy sự tìodYPnh nguyệnodYP hLCYKao sJEYcông odYPtốn sứodYPc chuh9kpẩn rM6ebị bữLCYKa h9kpsáng crM6eho tôih9kp codYPủa hắn,LCYK nêsJEYn sJEYsắc mặtsJEY mẹ tôih9kp cũngsJEY csJEYó chúLCYKt nhânsJEY từ.

Tôi cLCYKhộp lấLCYKy thờiodYP h9kpcơ giới thiệu:

- sJEYBố, mẹrM6e, đâyh9kp lh9kpà Thương rM6eNgô... h9kp- Ngh9kphĩ mộh9kpt lLCYKát, tsJEYôi vộisJEY sJEYvàng nóiodYP odYPthêm ch9kpả odYPhọ: odYP- sJEYPhó rM6eThương Ngô.

Lúc nrM6eày, anodYPh chàng Thươh9kpng h9kpNgô áorM6e sJEYquần chỉLCYKnh odYPtề, sJEYcử csJEYhỉ thanLCYKh thLCYKoát bướLCYKc lrM6eên nửarM6e h9kpbước, hơiLCYK odYPcúi ngưh9kpời. Nét mặtLCYK vàsJEY giọngsJEY nóisJEY lễsJEY sJEYphép, tLCYKừ tốnodYP đếnrM6e nỗh9kpi khôngrM6e nhậnLCYK thấyLCYK vẻLCYK căsJEYng rM6ethẳng nào:

- odYPCháu chLCYKào harM6ei bác.

Tôi odYPhết sứcsJEY ngạcLCYK nhiên.

Vì todYPrước đósJEY sJEYtôi thsJEYực ra h9kpcó rM6echút sJEYlo lắodYPng, kh9kphông h9kpbiết odYPnên đsJEYể h9kpThương NgôodYP gọodYPi bốodYP mh9kpẹ mìnrM6eh nsJEYhư thếsJEY nLCYKào. VrM6eị odYPthần tiên sJEYhai nh9kpghìn tuh9kpổi vàodYP ngưLCYKời phàmh9kp trầh9kpn mấyh9kp chụcsJEY tuổodYPi, chLCYKo dùrM6e ởsJEY phưrM6eơng diệrM6en tuổodYPi tác hrM6eay cấpsJEY bậcLCYK đềuh9kp khônodYPg drM6eễ phânh9kp vLCYKai vếsJEY. KhôsJEYng h9kpngờ hắnsJEY lạsJEYi gọLCYKi trLCYKơn trh9kpu, khônrM6eg chút sJEYdo dsJEYự đếsJEYn thế.

Bố tôLCYKi đứnodYPg sJEYlên, bắt trM6eay th9kphân mậtrM6e vớh9kpi ThươLCYKng NgsJEYô, nói:

- TôisJEY gọirM6e ch9kpháu rM6elà TiểurM6e Phó khôodYPng vấsJEYn đềsJEY gìodYP chứ?

- DrM6eạ. odYPKhông vấnLCYK h9kpđề rM6egì ạ.

Bố odYPtôi nởsJEY nụrM6e cườiLCYK hiền hòa,odYP tsJEYhân LCYKmật nói:

- ĐiodYP rM6enào. ChúnLCYKg sJEYta rah9kp ngoài húLCYKt odYPđiếu thuốc.

Thương h9kpNgô sh9kpững người.

- CháuLCYK khrM6eông hsJEYút thuốc sao?

Thương Nh9kpgô vộiodYP gLCYKật đầu, nói:

- Đươnh9kpg nhirM6eên làh9kp cLCYKó ạ. odYP Chỉ LCYKcó điềuh9kp, cháu.odYP.. đúnLCYKg lúcrM6e cháh9kpu h9kphút hrM6eết thusJEYốc rồi.

- KLCYKhông saoodYP, rM6ehút thuốcLCYK của bác.

Bố tôodYPi hàosJEY phsJEYóng rútLCYK từ odYPtrong túsJEYi rrM6ea bh9kpao thuốcodYP vsJEYà cLCYKhiếc h9kpbật lửasJEY LCYKrồi chậrM6em rãih9kp odYPđi odYPra trước,h9kp rsJEYa đếnsJEY crM6eửa lại LCYKnói thêm:

- Trờih9kp lạnh9kph tLCYKhế nàyrM6e, nhân tsJEYiện th9kpa h9kpra ngoàiLCYK uốnsJEYg sJEYly rượuh9kp rM6echo ấh9kpm người.

Sắc mặodYPt ThươnsJEYg NgrM6eô bỗngh9kp trở nênodYP sJEYtrắng bh9kpệch, hLCYKắn khẽh9kp rrM6eít LCYKmột cârM6eu qurM6ea kẽh9kp răng:

- h9kpNhà eodYPm đúngh9kp làodYP có thósJEYi querM6en sánsJEYg sớmLCYK đLCYKã uốngLCYK rượu...

Tôi h9kpthấy tìsJEYnh hh9kpình không ổn,sJEY vộirM6e kLCYKéo taLCYKy hắodYPn sJEYlại, thLCYKầm thì:

- Đh9kpừng cLCYKó nsJEYói vớiodYP tôi làodYP anLCYKh khôngsJEY bsJEYiết hLCYKút th9kphuốc, uốrM6eng rh9kpượu đodYPấy nhé.

Hắn rM6ekhông trảrM6e lLCYKời, ánh mắtodYP tỏsJEY vẻodYP khôngrM6e hrM6eề sợh9kp chết,odYP gisJEYống nhrM6eư vsJEYị odYPanh hùh9kpng rM6ehy sinsJEYh sJEYvì LCYKnghĩa lớn,LCYK h9kpngẩng cao đầuLCYK bướcLCYK đi.

Tôi vrM6eà msJEYẹ todYPhong tLCYKhả ănodYP xong bữah9kp sárM6eng, hodYPai ngườirM6e vẫnLCYK chodYPưa về.

- ThesJEYo mẹ,LCYK bốsJEY sẽrM6e sJEYlàm gì Thươngh9kp Ngô?

Mẹ th9kpôi vừaodYP sJEYquét dọn psJEYhòng vừLCYKa lạsJEYnh lùrM6eng đáp:

- Vih9kpệc cLCYKủa sJEYđàn odYPông, phụ nữodYP khônodYPg LCYKcần biết.

Sau khsJEYi sJEYđã dsJEYọn dẹprM6e xonh9kpg xuôi, giọodYPng LCYKmẹ vẫnodYP lạh9kpnh lùng:

- odYPSao ksJEYhông thấyh9kp dụngodYP cụ phòngrM6e trsJEYánh ch9kpủa rM6ecác crM6eon đâu?

Tôi nhấsJEYt LCYKthời khrM6eông phản ứngodYP grM6eì, mLCYKẹ nóirM6e tiếp:

- CsJEYon vrM6eà bh9kpố rM6econ đều khôngrM6e phảsJEYi làodYP nhữnsJEYg ngh9kpười bh9kpảo tLCYKhủ, luônsJEY ch9kpó quLCYKan nrM6eiệm hiLCYKện đạiLCYK. NLCYKhưng rM6econ àsJEY, dù choLCYK rodYPằng sốngLCYK chunsJEYg th9kprước hrM6eôn h9kpnhân khôrM6eng thiệsJEYt thLCYKòi gìLCYK, nhưnsJEYg chưaLCYK cướisJEY đh9kpã mh9kpang bầu th9kphì LCYKngười csJEYhịu thiệtrM6e ch9kphắc chắnh9kp lrM6eà cosJEYn đấy.

Tôi hiểh9kpu sJEYra odYPrồi, sJEYý của msJEYẹ LCYKlà trh9kpong nodYPhà lúrM6ec nàLCYKo cũrM6eng phodYPải cóh9kp barM6eo caodYPo sh9kpu DureodYPx dsJEYự phòng...

- MrM6eẹ, LCYKcon vh9kpà ansJEYh th9kpa thật sựsJEY khôh9kpng phải...

- sJEYThôi được,rM6e thôiodYP được, chuyệnodYP codYPủa cLCYKon, h9kpbố mrM6eẹ khodYPông quản.

Mẹ rM6egạt phănodYPg lờirM6e giải thíh9kpch củarM6e trM6eôi, thẳngrM6e thừodYPng đếnh9kp nỗodYPi odYPkhiến trM6eôi phảh9kpi rơisJEY lệ.h9kp TiếpLCYK đó,rM6e mẹrM6e h9kplại vỗLCYK má tôh9kpi rM6ean ủi:

- AnLCYKh crM6ehàng odYPđó đưh9kpợc đấy. odYP Quả nhiênLCYK odYPkhông hổLCYK odYPlà coLCYKn rM6ecái mẹh9kp, rấth9kp h9kpbiết chh9kpọn người.

Tôi cườisJEY gsJEYượng, nói:

- Mẹh9kp thấysJEY vósJEYc dánrM6eg LCYKcủa người LCYKta đẹph9kp à...

- CodYPon LCYKthì odYPbiết odYPcái gì? KhisJEY rM6ekhông csJEYó quầrM6en h9kpáo chLCYKe đậodYPy h9kpchính sJEYlà rM6elúc LCYKdễ nhậnodYP rsJEYa bảrM6en chấtrM6e odYPcon ngườrM6ei nhất.

Tôi sJEYtin rằnodYPg, đâodYPy rM6elà những rM6elời rM6etâm huyếrM6et từodYP kinodYPh nghiodYPệm củsJEYa mẹ.

Nhớ nămsJEY đó,rM6e vLCYKì sJEYmẹ vào sJEYnhầm pLCYKhòng tắmodYP nLCYKam ssJEYinh trM6erong trường,LCYK giữarM6e tiếnLCYKg h9kphò héodYPt crM6eủa đámLCYK h9kpnam sinhh9kp, mrM6eẹ ngắm odYP trúng mh9kpột ngưLCYKời odYPdù rM6ekhông modYPảnh vh9kpải sJEYche h9kpthân nhLCYKưng odYPlại hùodYPng dũngrM6e, thảnodYP nhiêh9kpn đsJEYứng trước mặtrM6e mẹh9kp. NgưrM6eời rM6eđó sah9kpu h9kpnày lrM6eà bodYPố tôi.

Dù saodYPu nàLCYKy bsJEYố tsJEYôi cóh9kp chủ độngrM6e thừLCYKa nhậnrM6e, sJEYlúc đóodYP dLCYKo rM6ebố h9kpvừa uốngodYP mộth9kp lrM6eít sJEYrượu NrM6ehị LCYKCô ĐầuLCYK h9kpcùng vớLCYKi bsJEYạn, dẫn rM6eđến h9kpchóng odYPmặt, sJEYhoa mh9kpắt, dh9kpây thầnsJEY kirM6enh tạmodYP thờsJEYi LCYKtê liệtLCYK nênsJEY sJEYhoàn toành9kp kh9kphông biết chuyệnh9kp gLCYKì odYPđang h9kpxảy ra...

Vừa rM6enghĩ đếnsJEY đây,sJEY trM6eôi bỗng ngửisJEY thấLCYKy mùirM6e rượu,rM6e trLCYKong lònrM6eg cLCYKhưa kịpsJEY trM6ehan rM6ethầm msJEYột câuh9kp "HỏnrM6eg rồih9kp", thì đãodYP ngh9kphe thấysJEY tirM6eếng bướcsJEY sJEYchân LCYKnặng nề,h9kp saodYPu đh9kpó rM6etrông thấyh9kp bốodYP tôsJEYi LCYKdìu ThưodYPơng Ngô lảosJEY rM6eđảo trM6eiến vào.

Tửu LCYKlượng củh9kpa rM6ebố LCYKtôi rất khá,sJEY ôh9kpng grM6eần nhưsJEY khôngrM6e cóodYP đốiLCYK thủsJEY. Đôh9kpi odYPlúc tôirM6e LCYKcòn nodYPghi rM6engờ rh9kpằng csJEYó kLCYKhi bodYPố từng h9kp là ngườirM6e làmrM6e rM6erượu todYPrên thiLCYKên đình,odYP vLCYKì uodYPống trộmodYP rLCYKượu nrM6eên odYPbị đàyodYP xuốnsJEYg trần gian.

Nhưng dsJEYù csJEYó gặph9kp phải tiodYPên tửuLCYK thh9kpật, ThươngrM6e h9kpNgô crM6ehắc cũngLCYK sJEYkhông sah9kpy đếnsJEY h9kpthất thểuodYP tsJEYhế này,LCYK rM6evì thLCYKeo tính sJEYkhí củaodYP hắodYPn, rM6ecùng lắmh9kp làodYP ksJEYhông uống.

Có thểsJEY vrM6eì trM6erước mặtLCYK bố h9kp tôi, h9kpnên h9kphắn thựch9kp LCYKsự LCYKvô cùnodYPg nểodYP nang...

Tôi nrM6ehìn dángsJEY vh9kpẻ đứsJEYng không vodYPững củarM6e TodYPhương NgrM6eô, thởrM6e than:

- BốLCYK vàrM6e LCYKanh rM6eta uốngLCYK nhiều không?

- KrM6ehông nhiềurM6e. BốodYP uống nh9kpửa lít,odYP cậsJEYu sJEYta uốngodYP mộth9kp odYPlít. KhônLCYKg phảrM6ei odYPlà bodYPố ch9kpố ýrM6e éph9kp uổng,odYP màrM6e cậuodYP h9kpta tựodYP nodYPói bố h9kp là bềrM6e trên,rM6e crM6eậu rM6eta rrM6eất odYPtôn trọng,odYP rM6enên sJEYcạn cLCYKhén trước.

Như rảnsJEYh rỗiLCYK khodYPông có việLCYKc sJEYgì lsJEYàm, bốsJEY đặtLCYK ThươnodYPg NLCYKgô rM6elên ghLCYKế odYPsofa rồh9kpi cườiodYP h9kpnhư DLCYKi Lh9kpặc nói:

- BsJEYố todYPưởng rM6ecậu chàng nàodYPy tửh9kpu lượnsJEYg LCYKcao, h9kpai dodYPè modYPới uLCYKống haLCYKi hớsJEYp đrM6eã đổodYP rồi,h9kp nhưLCYKng odYPcậu odYPta rLCYKất LCYKphong độh9kp, kiên quyếth9kp uốnh9kpg cạnLCYK hasJEYi chai.

Lúc nàyLCYK, h9kpmặt rM6eThương Ngô phừngLCYK rM6ephừng nodYPhư quh9kpả tLCYKáo odYPđỏ, nghh9kpe thấsJEYy giọnrM6eg nh9kpói nênh9kp godYPượng dậLCYKy, khônrM6eg odYPngờ hắnLCYK vẫn cLCYKó thLCYKể thốsJEYt LCYKra nhữngrM6e ngôLCYKn từh9kp rõh9kp ràng,h9kp lịcodYPh thiệp:

- PhậodYPn cLCYKon chsJEYáu todYPửu lượng khôngh9kp tốt,rM6e sJEYmong bLCYKác lodYPượng thứ.sJEY rM6eLần sauodYP, cháuLCYK LCYKnhất đodYPịnh sẽodYP chuLCYKyện trsJEYò LCYKvui vẻLCYK srM6eay sưa crM6eùng bác.

Trước nhữnodYPg lodYPời nsJEYói văn hoh9kpa trôLCYKi codYPhảy củah9kp hắnLCYK, sJEYbố tôrM6ei h9kpcười phh9kpá h9kplên. h9kpÔng đậprM6e tarM6ey sJEYvào rM6ebả LCYKvai hắn,LCYK khiếnsJEY hắn rM6eđang ngsJEYồi xirM6eêu sJEYvẹo h9kpliền đổodYP nhrM6eào odYPxuống. TiếpLCYK đodYPó, rM6ebố quh9kpay LCYKsang tLCYKôi, cườisJEY sJEYkhà khà nói:

- ChànrM6eg sJEYtrai h9kpnày khônsJEYg tồi. QuảodYP nhiêh9kpn khLCYKông hổh9kp dasJEYnh LCYKcon gáodYPi brM6eố, rấrM6et biếh9kpt chọnodYP người!

May mrM6eà TrM6ehương Ngh9kpô không khángLCYK codYPự đượch9kp meLCYKn odYPrượu odYPnên đãh9kp lrM6eơ mơodYP ngủrM6e rồrM6ei, khônsJEYg sJEYthì chẳh9kpng biếtsJEY hắnodYP sẽsJEY vrM6eênh váo h9kp đến mứrM6ec nào.

Tôi khôngodYP LCYKkìm odYPđược cơnLCYK tức giậh9kpn, gằLCYKn giọng:

- Bốh9kp vàLCYK mrM6eẹ thsJEYật khôsJEYng hổ mộtrM6e h9kpcặp, rM6eđến lờrM6ei nóirM6e csJEYũng gh9kpiống hệtrM6e nsJEYhau. ChẳngLCYK phảiodYP tLCYKrước đâodYPy bLCYKố luônLCYK hôodYP hàsJEYo là phảih9kp tìh9kpm chrM6eo bốh9kp mộLCYKt ansJEYh chàsJEYng nh9kpghìn sJEYly h9kpkhông odYPsay saoh9kp? HơodYPn nrM6eữa, crM6eòn phảh9kpi cùng bốsJEY nuốtLCYK mâh9kpy nsJEYhả khLCYKói1 LCYKmới h9kpđược. AsJEYnh th9kpa đrM6eâu cósJEY đáprM6e ứngsJEY rM6eđược yêrM6eu cầurM6e đó.

1 ÝrM6e lh9kpà hútodYP th9kphuốc lá.

- CrM6eon odYPthì hiểurM6e cáh9kpi gì? -sJEY MộtLCYK lodYPần nữsJEYa, vềrM6e mặrM6et ngônh9kp odYPngữ, bốrM6e vàrM6e h9kpmẹ lạiLCYK giốnLCYKg hệtrM6e nhh9kpau: h9kp- LrM6eúc uodYPống rượodYPu, hút thuốcsJEY h9kpchính lsJEYà khodYPi córM6e todYPhể rM6enhìn thấyLCYK rrM6eõ nhấtLCYK h9kpphẩm codYPhất củaodYP mLCYKột ngrM6eười đànsJEY ông. CodYPậu chàh9kpng nàyh9kp khôngrM6e rànsJEYh cLCYKả húh9kpt thuốsJEYc lẫnrM6e uốngLCYK rượu,h9kp nhưodYPng odYPdù hh9kpo đh9kpến nỗLCYKi nướcsJEY mắtodYP nước mh9kpũi gsJEYiàn giodYPụa, sasJEYy đếnrM6e odYPnỗi sJEYđi lạLCYKi lsJEYiêu xiêh9kpu, cũngsJEY khônsJEYg ch9kpó rM6echút nh9kpào odYPăn nói rM6ehàm hồ.

Bố vừaLCYK odYPnói sJEYvừa đsJEYưa tay rrM6ea rM6evỗ vrM6eỗ msJEYá tôi,rM6e odYPvề mặodYPt độngodYP h9kptác h9kpcũng odYPkhông khácsJEY gìsJEY mẹ:

- CoodYPn sJEYgái ngốcsJEY nghếch ơLCYKi, ngườsJEYi sJEYta sJEYlàm nh9kphư vậysJEY làodYP vìLCYK cáiLCYK sJEYgì? HơLCYKn nh9kpữa, sJEYđàn ôngh9kp kodYPhông hLCYKút thuốLCYKc, không uốngodYP sJEYrượu thìrM6e rM6ecó gh9kpì h9kplà sJEYkhông th9kpốt? RLCYKốt crM6euộc h9kpchỉ thỉsJEYnh thoảnodYPg mớisJEY làsJEYm rM6ebạn rượu,sJEY bạn thodYPuốc củaLCYK h9kpta rM6ethôi. Ch9kpó thểLCYK khỏLCYKe mạnhLCYK đodYPi LCYKcùng coLCYKn trrM6eên suốtsJEY quãLCYKng đườngrM6e đờisJEY mớiodYP là odYPquan trọngsJEY nhất.

Thoáng rM6ecái đLCYKã nLCYKâng cấp thànLCYKh chuyệsJEYn mộtLCYK rM6eđời rồi.

Tôi hoàrM6en toànrM6e bấtrM6e lực, nói:

- Bh9kpố rM6enghĩ h9kpxa rM6equá LCYKrồi. Bố ch9kphưa hLCYKỏi rM6exem anodYPh rM6eta làmsJEY gLCYKì. BốLCYK khh9kpông sợsJEY ansJEYh LCYKta lLCYKà rM6eăn mh9kpày, kodYPẻ trộLCYKm haodYPy krM6eẻ cắp sao?

Lúc nàLCYKy, mẹh9kp sJEYtôi kéodYPo vali odYPlại, rM6ephát vàoLCYK gáh9kpy tôsJEYi LCYKmột cáih9kp, nói:

- sJEYBố odYPmẹ LCYKkhông qrM6euan tâLCYKm cậu sJEYta h9kplàm h9kpgì, chỉh9kp LCYKcần cậuLCYK trM6ea trM6ehật lònh9kpg vớh9kpi coodYPn lLCYKà đượcrM6e. HơLCYKn nữa,LCYK ngôsJEYn từ,LCYK cử csJEYhỉ crM6eủa têrM6en nhrM6eóc nh9kpày, nhìnodYP qurM6ea làh9kp biếtodYP h9kpđược girM6eáo dụcsJEY todYPử tế.h9kp VềLCYK prM6ehương rM6ediện khí chấtodYP cũngrM6e h9kpkhông tồi,LCYK nhưodYP thLCYKế rM6ecòn kh9kpém cỏiLCYK gìodYP nữa?

Bố h9kptôi đLCYKỡ lấh9kpy valodYPi nói:

- NếuLCYK odYPnhư khôLCYKng rM6elọt đưLCYKợc vào mắsJEYt củasJEY bốodYP mẹh9kp, h9kpcon tưodYPởng cậuh9kp h9kpta odYPsau ksJEYhi sJEYđi vớih9kp bốrM6e rodYPồi córM6e thểrM6e chh9kpân trM6eay sJEYđầy đủ trởsJEY vsJEYề sao?

Tôi chẳngh9kp csJEYòn biếodYPt nói gì.

Sau ksJEYhi ởLCYK odYPchỗ tLCYKôi hodYPai tiếng bốnsJEY mh9kpươi phúodYPt, bốh9kp LCYKmẹ vsJEYội điLCYK LCYKcho odYPkịp chuyếnodYP tàu.

Trong khodYPoảng thờisJEY giLCYKan ngắn ngủiLCYK đó,LCYK Thươh9kpng odYPNgô đãodYP uốnrM6eg haodYPi ch9kphai rượuh9kp tsJEYrắng, h9kphút mộtsJEY sJEYbao thuốc,odYP ch9kphinh phục đượcsJEY ôrM6eng bốLCYK luônLCYK crM6eoi trọnsJEYg nộiodYP tâmh9kp củaLCYK tôsJEYi. CònodYP nữodYPa, ngarM6ey lầnodYP gsJEYặp LCYKđầu h9kptiên, mẹ sJEYtôi h9kpđã odYPnhìn thấyodYP hếtodYP hLCYKoàn toành9kp corM6en ngườodYPi LCYKhắn, LCYKsau đsJEYó cộnodYPg trM6ehêm sựh9kp giảsJEY vsJEYờ rấtrM6e thích hợp,sJEY LCYKhắn đãrM6e chiodYPnh phụcrM6e rM6ebà h9kpmẹ vh9kpốn codYPhỉ nhodYPìn nhodYPận bisJEYểu hiệnh9kp h9kpbên ngrM6eoài. Thật khônh9kpg phụLCYKc h9kpkhông được.

 

Sau kLCYKhi th9kpiễn h9kpbố mẹh9kp về, tôsJEYi thấLCYKy ThươngsJEY NgrM6eô đansJEYg nằodYPm nodYPgủ ngoodYPn lodYPành LCYKtrên ghếsJEY ssJEYofa. KhuônrM6e mặsJEYt đỏh9kp hồrM6eng của hLCYKắn trrM6eông thậtsJEY đángodYP yêu.

Tôi rM6erón rodYPén đh9kpến brM6eên rM6ecạnh, ngồi xổodYPm xuốodYPng quarM6en rM6esát thậLCYKt kỹ.LCYK TrM6eôi lẩmodYP bẩmLCYK mộtLCYK mình:

- AsJEYnh đừnLCYKg cóodYP gsJEYiống như sJEY Bạch nươLCYKng tửsJEY đấyLCYK, hễrM6e uốsJEYng sh9kpay LCYKlà hiệnsJEY nguyodYPên hình.rM6e TàrM6eng trLCYKữ độh9kpng vậtrM6e bsJEYảo vệLCYK cấp mộtodYP củarM6e quốrM6ec giLCYKa lrM6eà podYPhải nLCYKgồi tù...

Chưa dứtLCYK lờLCYKi đsJEYã thấyLCYK hai LCYKmắt lodYPuôn nhodYPắm nghiềnsJEY củodYPa hắnrM6e rM6emở sJEYto, nodYPhìn thẳnrM6eg, tLCYKôi gih9kpật nảyLCYK mình.

- h9kpCon yêu...

-... KhôngrM6e đLCYKược grM6eọi tôi nhodYPư vậy!

- rM6eCon yêu,odYP codYPon yrM6eêu, con yêu...

Thương h9kpNgô dùnrM6eg cáih9kp grM6eiọng lè odYPnhè nósJEYi đLCYKi rM6enói lạrM6ei cáLCYKch bốh9kp mẹsJEY gọirM6e tôh9kpi hLCYKồi bérM6e rM6erồi sJEYcười phásJEY lên.

Tôi nhsJEYìn trừngh9kp h9kptrừng vào h9kpmắt hắnodYP qurM6ean sodYPát thậtsJEY kỹ,rM6e dh9kpù đôiLCYK mrM6eắt crM6eó h9kpchút mLCYKơ màsJEYng nhưngh9kp tLCYKrông vẫrM6en rrM6eất tỉnh:

- sJEYAnh giảrM6e vờrM6e say!

- Th9kpa h9kpđâu có.LCYK.. LCYK- HắrM6en hirM6eền lành ngồiodYP dậh9kpy: h9kp- TsJEYa csJEYhưa từnrM6eg uốnrM6eg rượrM6eu sJEYnên odYPđã ssJEYay thật,sJEY LCYKchỉ cóodYP đisJEYều vsJEYẫn cốodYP gắng rM6e giữ chLCYKo tih9kpnh sJEYthần tỉnhrM6e táh9kpo màodYP thôi.

- VậsJEYy nhLCYKững h9kplời bốh9kp mẹodYP tôi nóiodYP vớisJEY tôirM6e lúch9kp trước...

Hắn odYPcàng todYPỏ h9kpra vôLCYK tội hơn:

- ĐểrM6e LCYKkhông odYPlàm phiềnrM6e đến cusJEYộc nóirM6e chusJEYyện h9kpcủa mọiLCYK ngườodYPi, h9kpta rM6echỉ h9kpcó sJEYthể giảodYP vờrM6e sJEYbất tỉh9kpnh nhâh9kpn sựh9kp thôi.

Từ xấLCYKu hổodYP LCYKchuyển tLCYKhành tức giậnodYP, nhưnsJEYg odYPtôi chẳsJEYng rM6ebiết lLCYKàm ch9kpách nàrM6eo, đàLCYKnh phảisJEY LCYKđi xrM6eử lýsJEY todYPúi quàrM6e mrM6eà h9kpbố mẹ msJEYang đến.

Thương sJEYNgô chh9kpống tay odYP lên LCYKtrán nhìnrM6e th9kpôi lsJEYục bớrM6ei, nói:

- BốodYP rM6emẹ erM6em rodYPất LCYKthú vị!

- ĐsJEYương nodYPhiên rồi.

- Hh9kpọ đốiodYP xửh9kp vodYPới h9kpem thật tốt.

- rM6eNói thừa.

Thương NgrM6eô khLCYKẽ rM6emỉm cười rồih9kp rM6ethở than:

- Bâyh9kp gLCYKiờ h9kpta rM6eđã h9kphiểu vì saLCYKo h9kpem h9kpvấn h9kpvương thh9kpân phậnsJEY làmh9kp LCYKngười đếnLCYK odYPthế. LCYKEm odYPkhông muốnh9kp LCYKrời xsJEYa hrM6eọ đúng không?

Tôi bĩuh9kp môi,sJEY biểLCYKu thị h9kpcâu h9kphỏi nLCYKgớ ngẩh9kpn đóh9kp kLCYKhông odYPđáng đểsJEY todYPrả lời.

- Thh9kpế nhưh9kpng mộLCYKt ngày nàorM6e LCYKđó họLCYK cũnsJEYg LCYKsẽ chh9kpết đi.

Tôi bựcLCYK dọc:

- ThầnodYP tLCYKiên cũnh9kpg phải chrM6eết đúLCYKng không?

Thương NLCYKgô cLCYKhỉ cườodYPi, đáp lạisJEY sJEYmột câuodYP chảodYP liêLCYKn quan:

- TiểsJEYu TưrM6eờng, sJEYnếu h9kpem odYPmuốn làm ngườodYPi LCYKthì trM6ea sẽLCYK ởsJEY lạih9kp nodYPơi nh9kpày vớsJEYi em.

Tôi cóh9kp rM6enghe thh9kpấy câu nóirM6e củLCYKa hắn,rM6e nhưh9kpng odYPkhông odYPsức đsJEYâu modYPà sJEYsuy odYPnghĩ nhiều,h9kp vìh9kp trodYPong lúodYPc vsJEYới sJEYtay lên rM6engăn sJEYkéo, tôiodYP thsJEYấy crM6eó mộtodYP tấmh9kp thisJEYệp mờrM6ei rơh9kpi rrM6ea từrM6e ch9kpuốn rM6etạp ch9kphí cũ.

Trên đóLCYK cóLCYK odYPghi th9kpên cô dâLCYKu vàrM6e chodYPú rể:sJEY TrươnsJEYg Thầnh9kp odYP- HạsJEY sJEYAn Kiệt.

Tôi thh9kpẫn thờLCYK cầmrM6e tấm thiệph9kp todYPrên odYPtay, odYPtheo ssJEYuy h9kpđoán, đâyodYP ch9kpó lẽsJEY lh9kpà sarM6eu ksJEYhi biếLCYKt Trưh9kpơng ThầnsJEY hủyrM6e bLCYKỏ hônrM6e lễ, tôrM6ei h9kpđã tiệh9kpn th9kpay kẹpLCYK tấmLCYK h9kpthiệp LCYKvào cuốnrM6e h9kptạp crM6ehí nàsJEYo đó.h9kp SasJEYu đsJEYó lạLCYKi tiệodYPn tsJEYay mang nóodYP vLCYKề nhsJEYà, rồiodYP tiLCYKện tsJEYay vodYPứt nodYPó vsJEYào gócLCYK nàodYPo LCYKđó, rồiodYP bah9kpn nLCYKãy lạh9kpi tiệLCYKn sJEYtay giở nóLCYK ra...

Thế nhưh9kpng nhữnh9kpg điều sJEYnày khôngsJEY phảih9kp odYPlà todYPrọng điểh9kpm, qusJEYan trọngrM6e lh9kpà LCYKcô HLCYKạ ArM6en KiệtodYP vrM6eà AnglsJEYe HạrM6e odYPcó liên LCYK quan odYPđến nhh9kpau không?

An KiLCYKệt sJEY- Angle...

Nếu rM6enhư đúnrM6eg làLCYK msJEYột người thsJEYì thếrM6e nàosJEY nhỉ?

Đang odYPsuy LCYKnghĩ đh9kpến nỗi muodYPốn odYPtreo codYPổ, đâmLCYK đầurM6e vàoLCYK tường,rM6e todYPhì bodYPỗng nghLCYKe thấyodYP giọrM6eng ThươngrM6e NLCYKgô krM6ehe khẽ:

- TsJEYiểu TưrM6eờng, todYPa rM6engủ một LCYKlát, rM6eđến trưsJEYa gọiLCYK th9kpa dậy,odYP crM6ehúng odYPta sJEYra nrM6egoài odYPăn nhé.

- Ừ!

Sau rM6ekhi Thươnh9kpg Ngôh9kp ngủ rồi,LCYK tôirM6e liềnLCYK chạyrM6e vàoodYP phodYPòng ngủh9kp msJEYở máodYPy tínhLCYK rah9kp, vLCYKừa lướtrM6e wodYPeb, vừah9kp odYPthẫn thờ.

Trong tLCYKình tsJEYrạng đầusJEY óc trLCYKống rỗng,sJEY thờodYPi gLCYKian chạysJEY nhaLCYKnh nhưrM6e h9kpchó dạiLCYK, đếnLCYK lúh9kpc odYPmắt h9kpcay ch9kpay trM6eôi msJEYới liếc sJEY nhìn sJEYđồng hồh9kp hiểnodYP todYPhị giờh9kp odYPbên dướodYPi gósJEYc phảh9kpi modYPàn hình.rM6e odYPLúc nàyodYP sJEYđã lodYPà modYPười táLCYKm rM6egiờ bốn mươirM6e h9kpbảy phút.

Tôi đứngh9kp sJEYdậy odYPvận độodYPng tay chânodYP đLCYKã odYPtê cứnsJEYg, odYPđi LCYKra ph9kphòng kháLCYKch, todYPhấy ThưsJEYơng odYPNgô vẫodYPn đangrM6e sasJEYy sJEYgiấc, tư thếLCYK khônsJEYg hềLCYK thah9kpy đổi,LCYK xesJEYm rsJEYa hh9kpắn odYPthực rM6esự ngủsJEY sJEYrất saysJEY. ĐừnrM6eg rM6enói lLCYKà bữh9kpa trưa,h9kp đodYPến ngay cảsJEY bữarM6e rM6etối cũnrM6eg khôngodYP LCYKcần ăn.

Có LCYKlẽ vìsJEY cảodYP nrM6egày khôh9kpng vận độngLCYK rM6enên sJEYlúc nàyh9kp tôirM6e codYPũng khôngrM6e trM6ehấy đói,sJEY sJEYhoặc h9kphễ tâmsJEY trLCYKạng khônodYPg sJEYvui h9kplại không muốnh9kp ăn.

Đang địnhsJEY churM6eẩn bh9kpị quay vềodYP phòngLCYK sJEYsuy nLCYKghĩ trM6eiếp h9kpthì nhờLCYK ásJEYnh sánsJEYg lờLCYK LCYKmờ csJEYhiếu LCYKqua rM6eô cửrM6ea sổ,h9kp LCYKtôi tsJEYhoáng rM6ethấy sắc h9kpmặt sJEYThương NgLCYKô LCYKcó gìLCYK odYPđó khônsJEYg bìnLCYKh thường.

Bật odYPđèn lên,h9kp hh9kpình ảnh trướch9kp mắtodYP kodYPhiến tôih9kp sLCYKợ hãi.

Thương Ngh9kpô h9kpđang sJEYnằm thsJEYẳng đơ trênh9kp ghếodYP sodYPofa, mồrM6e hrM6eôi túaodYP rrM6ea rM6ekhắp mh9kpặt sJEYvà đầurM6e, sJEYhai vasJEYi sJEYco lrM6eại, msJEYôi trắngh9kp bệch nhưsJEY thểodYP đanh9kpg prM6ehải sJEYchịu sJEYđựng sựh9kp đàLCYKy đọLCYKa đh9kpau h9kpđớn. Th9kpheo kodYPinh nghiệmLCYK củarM6e LCYKtôi, tình trạLCYKng nàh9kpy cLCYKhắc chắnrM6e khôngodYP phảodYPi sJEYdo sh9kpay rượu.

Chẳng lẽLCYK làLCYK sJEYbị sốt?

Tôi odYPlay lasJEYy nhưodYPng hắn khônrM6eg crM6eó phảLCYKn ứngLCYK gì.rM6e LCYKTôi đLCYKưa th9kpay rLCYKa sờodYP trárM6en thLCYKì thấsJEYy lạnrM6eh sJEYnhư LCYKbăng. TôrM6ei hh9kpét lớn sJEYvào h9kptai hắh9kpn odYPnhưng rM6ecũng LCYKnhư đodYPá chìsJEYm rM6exuống biển.

Hãy odYPnói codYPho odYPtôi biết, thếh9kp nàodYPy làLCYK thếh9kp nào?

Tôi hoảngsJEY hốt.

120, 11rM6e0, 1odYP19, 911.rM6e.. hàng loh9kpạt sốLCYK h9kpđiện h9kpthoại hiệnsJEY sJEYra tronsJEYg đầuLCYK nhh9kpưng cuốsJEYi crM6eùng tsJEYôi vẫsJEYn bấmsJEY số 6258000sJEY0 gọsJEYi mộsJEYt chiếcrM6e taxi.

Bác ssJEYĩ củasJEY LCYKloài ngườsJEYi chắc sJEYkhông lh9kpo virM6eệc thầrM6en LCYKtiên bịodYP rM6eốm. ĐươngLCYK nhih9kpên, LCYKmuốn LCYKlo cũLCYKng chẳngrM6e được.sJEY Thh9kpôi thì ch9kpứ th9kpìm sựodYP giúph9kp LCYKđỡ LCYKtừ phh9kpía thh9kpần LCYKgiới lsJEYà tươngLCYK rM6eđối asJEYn toàn.odYP Đh9kpáng buồnrM6e lsJEYà tôi khôh9kpng córM6e sLCYKố điodYPện thoạiLCYK củah9kp LCYKTứ NodYPgưu nênh9kp đànLCYKh phảih9kp gọiodYP mộtsJEY odYPchiếc tarM6exi đưah9kp corM6en hổ bịh9kp ốsJEYm nàysJEY odYPđến đó.

Lúc đỡh9kp ThưodYPơng Ngôh9kp dậy, tôirM6e mLCYKới pháh9kpt hiệrM6en chodYPiếc sJEYáo LCYKlen msJEYỏng sJEYmà hodYPắn đsJEYang mặcrM6e trêh9kpn ngườisJEY odYPđã ướtsJEY LCYKsũng. Trông hắnodYP grM6eiống rM6enhư nh9kpgười vừah9kp đLCYKược vớrM6et odYPdưới nh9kpước lên.

Nhưng điềusJEY nàyrM6e cũngrM6e không lrM6eà h9kpgì ssJEYo rM6evới vũngh9kp máusJEY lớnsJEY trM6erên ghrM6eế sofa...

Có nhLCYKững rM6elúc tôh9kpi thựch9kp sự rM6ecảm thấyodYP khâmrM6e pLCYKhục mìnodYPh. odYPVí LCYKdụ sJEYnhư lúcLCYK h9kpnày, đrM6eối mặtodYP vớsJEYi LCYKmột hLCYKoàn codYPảnh nsJEYhư hiện trưrM6eờng giodYPết ngưsJEYời mrM6eà tôiodYP vẫLCYKn giữh9kp đượcLCYK bìnsJEYh tĩrM6enh. ĐúngLCYK lLCYKà phsJEYi thường.

Sau khsJEYi kiểmh9kp h9kptra mộtodYP lsJEYượt, tôi nhaodYPnh chóodYPng psJEYhán đoásJEYn h9kpra sJEYrằng vếrM6et máh9kpu nh9kpày h9kplà csJEYủa ThưsJEYơng NodYPgô, vsJEYì lodYPưng sJEYhắn cóodYP vệt đỏodYP tíah9kp vàsJEY đanodYPg csJEYhảy odYPra todYPhứ rM6echất lỏngh9kp noh9kpng nóng.

Tôi tLCYKìm mộtLCYK h9kpchiếc áo ksJEYhoác bodYPông dàyLCYK mặodYPc sJEYcho hắn,LCYK sasJEYu đóh9kp hổnh9kp hểnLCYK lôiLCYK hrM6eắn xodYPuống dướsJEYi nhàrM6e, tốsJEYng vào trodYPong xeodYP. Tôh9kpi thLCYKấy cảh9kpm ơnrM6e modYPùa nàsJEYy odYPvì LCYKai h9kpai cũodYPng sJEYmặc nhiềuodYP nhsJEYư chiếch9kp bánLCYKh chưng vậy.rM6e h9kpNếu odYPlà msJEYùa LCYKhè, chúnLCYKg LCYKtôi chắsJEYc chắnsJEY vh9kpì khôrM6eng h9kpcó cLCYKách nàsJEYo h9kpche vếtLCYK másJEYu LCYKmà bị dẫnodYP thẳngsJEY đếodYPn rM6eđồn cảnodYPh sáh9kpt rồi...

Thương NgsJEYô vẫnh9kp chưLCYKa tỉnh. TLCYKôi nghĩsJEY LCYKchuyện lầsJEYn nàysJEY kLCYKhiến sJEYhắn hôsJEYn LCYKmê sâu,h9kp chh9kpắc chắnLCYK troodYPng rM6engười hắnodYP rấrM6et khó chịh9kpu. VậyodYP sJEYmà hắnLCYK sJEYvẫn nghiếnh9kp rh9kpăng chrM6eịu đsJEYựng, từodYP đầuLCYK đếnh9kp cuốodYPi khônh9kpg kh9kpêu mộtsJEY tiếng, rM6e thật gaodYPn lì.

Đến quodYPán thodYPịt nướng Mãnhh9kp sJEYNgưu, trôrM6eng thấyodYP NgưodYPu Bh9kpôn, tôsJEYi liềsJEYn nóh9kpi qsJEYua tìh9kpnh hsJEYình. Anh9kph trM6ea sJEYlập tLCYKức đưa h9kpchúng LCYKtôi đếnLCYK khrM6eu nhsJEYà gầnsJEY sJEYđó, bLCYKảo todYPôi đợisJEY h9kpở LCYKsảnh, còodYPn aodYPnh todYPa dìh9kpu odYPThương LCYKNgô vào phodYPòng khách.

Trong lh9kpúc này,LCYK tLCYKôi odYPvẫn vô cùnrM6eg điodYPềm tĩnrM6eh, odYPđiềm todYPĩnh đếodYPn sJEYlạ lùng.

Còn nửodYPa tirM6eếng nữrM6ea sJEYlà mườrM6ei hai gisJEYờ đêLCYKm rM6ethì NgLCYKưu LCYKBôn đodYPi rM6era, trM6erên odYPtay crM6eầm chiếcodYP h9kpáo odYPbị márM6eu thấmsJEY h9kpướt rM6emột h9kpnửa odYPcủa Thương sJEYNgô, trrM6eông thầnodYP sJEYsắc h9kpanh chàngodYP cóodYP vLCYKẻ rM6emệt mỏi:

- ChịodYP rM6edâu yênsJEY tâm, khôngLCYK vấnsJEY đodYPề gìh9kp lớnsJEY đâu,odYP nghỉsJEY ngơsJEYi vodYPài ngàsJEYy lsJEYà khỏi.

Nghe rM6ethế, tôLCYKi lodYPại khôngLCYK bình tĩnhh9kp đượcrM6e nữsJEYa, bsJEYước nhLCYKanh đh9kpến túsJEYm ch9kpổ odYPáo sJEYNgưu Bôn,rM6e sJEYnói mộtLCYK tràng:

- RốtsJEY cuộh9kpc rM6eanh tsJEYa LCYKcó chuyện h9kpgì? odYPChẳng ph9kphải cácodYP ngsJEYười odYPlà thầnsJEY tiêodYPn saLCYKo? SarM6eo thầnodYP tih9kpên lạiodYP bịrM6e chảy máLCYKu? SLCYKao rM6ecòn bh9kpị hôh9kpn sJEYmê? SsJEYao lạih9kp nh9kphư LCYKthể sLCYKắp cLCYKhết đếodYPn nrM6eơi vậy?

Ngưu Bh9kpôn thấysJEY rM6etôi kích độngh9kp h9kpnhư vậyodYP, arM6enh tsJEYa chỉrM6e lặsJEYng lẽrM6e nhìnsJEY, nói:

- CsJEYhị odYPsợ rồi,h9kp đúng không?

Tôi nh9kpgẩn ngườh9kpi troodYPng giây lásJEYt odYPrồi bỗrM6eng nsJEYhư h9kpquả LCYKbóng bịrM6e châmodYP odYPkim, nhah9kpnh chónodYPg odYPxẹp rM6elép. TôiodYP buôsJEYng Ngưuh9kp Bôn rM6era, odYPngồi thụprM6e xuốngsJEY ghế,LCYK odYPcó lẽLCYK vodYPì chưsJEYa rM6eăn cơmh9kp LCYKnên toàsJEYn thh9kpân msJEYềm nhũodYPn, khôngodYP còn crM6ehút ssJEYức lựch9kp odYPnào, lòngodYP bàh9kpn h9kptay vh9kpà tránsJEY đềusJEY h9kpvã modYPồ hôi.

Được rồrM6ei. TôsJEYi tsJEYhừa nhận, khôngrM6e phảsJEYi vìh9kp đóLCYKi, màh9kp vrM6eì sợLCYK hãi.

Tôi thựcLCYK LCYKsự odYPthấy sợ,sJEY cứ nghĩh9kp đếnrM6e dánrM6eg vẻLCYK ThươnrM6eg Ngh9kpô lúh9kpc trướsJEYc, rM6ecái drM6eáng LCYKnhư sắLCYKp chếtodYP tớiLCYK nơi...

Nhưng thodYPần tiênh9kp cũngodYP có thểodYP crM6ehết sao?

Tôi cốLCYK épsJEY rM6emình điodYPều chỉnh nhrM6eững LCYKsuy sJEYnghĩ linrM6eh rM6etinh LCYKtrong đầurM6e, miễrM6en cưỡngodYP hodYPổi phrM6eục sJEYlại vsJEYẻ đrM6eiềm đạmodYP h9kptrên mặt, nói:

- h9kpThương sJEYNgô vLCYKốn đãrM6e bị thưodYPơng đLCYKúng LCYKkhông? SLCYKao lạodYPi nhLCYKư vậy?

Ngưu odYPBôn irM6em lặng.

- BịsJEY thươngrM6e từLCYK khLCYKi nào?

Ngưu sJEYBôn rM6evẫn khôngrM6e trả lời.

Tôi đànhrM6e h9kptự mìh9kpnh nLCYKhớ lại, nói:

- LCYKCó phodYPải córM6e liodYPên quan đếnh9kp cáiodYP tàodYP khíodYP gLCYKì đórM6e modYPà rM6eanh h9kpta đãodYP từnsJEYg nhLCYKắc đếnLCYK không?

Ngưu BôodYPn lsJEYắc đầh9kpu, tiếp h9kptục h9kpim lặng.

Thái độodYP rM6e"đánh chết cũnLCYKg h9kpkhông khh9kpai" nàyodYP khiodYPến th9kpôi muốnodYP odYPphát điêodYPn nLCYKhưng trướcodYP mh9kpặt h9kpmột aLCYKnh odYPchàng khôi ngodYPô, trầrM6em h9kptính, yếuLCYK đuối,h9kp th9kpôi thựsJEYc rM6esự khônodYPg sJEYthể pháLCYKt tiếtLCYK đodYPược, LCYKnên đành nínsJEY nhịn.

- Vậh9kpy thìsJEY anLCYKh cũrM6eng phải choh9kp tôih9kp biếth9kp tạLCYKi sah9kpo asJEYnh h9kpta sJEYđang kh9kphỏe mạnhrM6e odYPnhư vậyodYP, độtrM6e nhiêodYPn hh9kpôm h9kpnay lạisJEY ra nôh9kpng nỗh9kpi này?

Ngưu rM6eBôn dLCYKo dựLCYK modYPột hrM6eồi, cuối cùngsJEY cũngsJEY mởrM6e miệng:

- ThựcodYP rrM6ea vếrM6et thương trêodYPn ngườih9kp anrM6eh ấyrM6e chưsJEYa khh9kpi nàorM6e lsJEYành. Th9kphời gih9kpan nrM6eày hsJEYoàn sJEYtoàn dựasJEY vàsJEYo sh9kpự th9kpu dưỡng bấyLCYK lârM6eu mrM6eới ch9kpó thểh9kp miễnLCYK cưỡnsJEYg ksJEYhống chrM6eế được.odYP ThodYPế nhưnh9kpg sah9kpu kh9kphi uốnh9kpg rượh9kpu, h9kpý thức dầnodYP yếuh9kp đih9kp nêLCYKn mh9kpới rM6edẫn đếrM6en việcsJEY vh9kpết thươngsJEY độtodYP nhsJEYiên táisJEY phát.

Tôi sữh9kpng người.

Thì odYPra th9kpai hh9kpọa nàh9kpy hoàn th9kpoàn LCYKdo hsJEYai csJEYhai rượh9kpu odYPtrắng gâLCYKy rasJEY. NghsJEYĩ lrM6eại, mrM6eột ngườiodYP ch9kphưa barM6eo giờrM6e uốngh9kp rượu làodYP Th9kphương NgôrM6e chh9kpắc cũnrM6eg h9kpkhông ngLCYKờ hậsJEYu odYPquả lạih9kp nrM6eghiêm trọngrM6e đếnodYP vậy...

Nhưng rM6enếu odYPkhông cóLCYK tai LCYKhọa nh9kpày, tôodYPi mãh9kpi mLCYKãi chẳLCYKng basJEYo odYPgiờ biếodYPt LCYKđược, LCYKtrên ngsJEYười hắh9kpn codYPó h9kpmột vếtodYP thương.

- ThLCYKần LCYKtiên vôodYP sJEYcùng lợi hạodYPi, sứch9kp mạnLCYKh h9kpvô sosJEYng, odYPsao córM6e thểrM6e bịrM6e tLCYKhương chứ?

- LàLCYK thầsJEYn tiênrM6e rM6ekhông có sJEY nghĩa cáLCYKi gìrM6e crM6eũng bih9kpết, khônsJEYg sLCYKợ bấtrM6e kodYPỳ điềusJEY sJEYgì LCYKvà rM6ecũng LCYKkhông sJEYmạnh mrM6eẽ sJEYnhư chị sJEYnghĩ. odYP- NgsJEYưu h9kpBôn rM6ekhẽ odYPthở dài,rM6e nLCYKói: rM6e- odYPChị dsJEYâu àh9kp, rM6ecó mrM6eột sốrM6e chuyệh9kpn ah9kpnh sJEYấy khôsJEYng muốn th9kpôi nórM6ei rM6evới rM6echị. TodYPính khíh9kp củsJEYa aLCYKnh ấyrM6e, chodYPị rM6eđã sodYPống cùngLCYK LCYKmột thờih9kp gianh9kp, chắc ch9kphị cũnodYPg hiểu.

Tôi cười,odYP đáp:

- ƯsJEYơng ngạsJEYnh, khLCYKó chịu.

Ngưu sJEYBôn cười.

Suy nghĩodYP mộh9kpt lodYPát, tôiodYP lại hỏi:

- NếrM6eu nrM6ehư thrM6eần tiênh9kp bị thươnrM6eg, cóh9kp rM6ephải h9kpcũng giốnrM6eg nsJEYhư nhữnrM6eg rM6eđại hodYPiệp tronrM6eg phodYPim, cLCYKách odYPtốt nhodYPất h9kplà dùng nộiLCYK lựcodYP LCYKtrị th9kphương odYPđúng không?

- ĐiềurM6e đórM6e sJEYlà đương nhiên.

- Vậyh9kp việcodYP đih9kp vsJEYề girM6eữa chỗ nàyodYP sJEYvà núisJEY HổodYP Gầm,sJEY dùLCYKng nodYPội tứch9kp rM6ekết thành9kph mộtodYP viêrM6en đơodYPn dượcLCYK cósJEY thodYPể giúodYPp tôi khôngodYP sợodYP lạrM6enh, khôngodYP sh9kpợ nósJEYng, codYPó phảh9kpi cũngh9kp cầnrM6e đếnrM6e podYPháp lsJEYực mớiodYP làmrM6e được?

Ngưu BodYPôn sJEYchậm rh9kpãi gậh9kpt đLCYKầu, ngừng lạrM6ei giâysJEY rM6elát, asJEYnh th9kpa nóodYPi tiếp:

- CảLCYK vsJEYết tíchsJEY kiodYPa nữa.

Tôi ssJEYờ trM6eay LCYKlên cổ.

Cứ coodYPi LCYKlà tôodYPi đầnrM6e độn thìodYP sJEYđến giờLCYK prM6ehút nàsJEYy cũLCYKng rM6eđoán LCYKđược rM6era, vếtodYP sJEYtích đLCYKó cơodYP bảnh9kp krM6ehông phảiLCYK odYPlà dấusJEY ấn nụh9kp hôh9kpn gì.

Sao phsJEYải rM6elàm nhữh9kpng điềuodYP này? Tạih9kp sLCYKao LCYKcứ phảiLCYK todYPự odYPtỏ LCYKra mạnrM6eh mẽ?rM6e Đúnh9kpg làh9kp đồh9kp LCYKcon hổLCYK nsJEYgốc nghếch...