You are here

Nhật ký dạy chồng của hổ cái - Chương 10

CHƯƠNG qqXh10 96hP- qqXhTình trạngSwPr vết thương

 

Sau khJQMui VdnXbố mqqXhẹ đi96hP chơVdnXi mộtJQMu vòng th96hPỏa th96hPê về96hP nướqqXhc, gSwPriữa chuyếnSwPr điSwPr SwPrphải chuyqqXhển s96hPang VdnXđi tà96hPu hỏVdnXa nêJQMun qqXhtranh tVdnXhủ mang SwPrcho tôiSwPr đồJQMu ănJQMu, đồSwPr chơiSwPr lqqXhẫn đồqqXh dùngqqXh, qqXhnhân tiqqXhện qqXhcũng gSwPrhé thăm96hP luôJQMun, khônqqXhg ngờ còVdnXn nhSwPrân tiện96hP ngắmSwPr đượcSwPr cJQMuả thâSwPrn thểVdnX đẹpJQMu tưJQMuơi VdnXnhư hoVdnXa qqXhcủa mộtSwPr tênVdnX cVdnXon JQMutrai qqXhlạ mặt...

Về vJQMuấn đềJQMu yêuSwPr đươnVdnXg, tôi tươ96hPng JQMuđối tVdnXự 96hPdo. NgaJQMuy từJQMu nhỏVdnX tôiSwPr 96hPđã l96hPuôn tâVdnXm qqXhniệm "LVdnXà VdnXcon g96hPái, qqXhphải yêu ngườJQMui đànqqXh ônJQMug tVdnXử tJQMuế". TrJQMuên co96hPn đườngqqXh yêuqqXh, 96hPtôi chJQMuạy qqXhhùng hục,JQMu chJQMuết cũng VdnXkhông ngoáiJQMu đầuqqXh lại.

Bố JQMumẹ 96hPluôn á96hPp dụng pqqXhhương pJQMuháp gqqXhiáo dụcJQMu rấtJQMu p96hPhóng k96hPhoáng vqqXhới tôSwPri, JQMuchỉ qqXhcó SwPrduy nhấtJQMu haqqXhi yê96hPu cqqXhầu, mVdnXột là "VdnXPhải họJQMuc tốt96hP", SwPrhai làVdnX JQMu"Không đượSwPrc chịuVdnX thiệt".

Về yêJQMuu cầqqXhu thứ96hP haiVdnX, cụVdnX thể đốiVdnX vớqqXhi vấnSwPr đề96hP quaqqXhn hệqqXh na96hPm nữqqXh, mqqXhẹ tôJQMui gi96hPải tqqXhhích: qqXhTrước JQMukhi cVdnXó được96hP tờJQMu đăSwPrng ký kếtSwPr VdnXhôn, nhấSwPrt đị96hPnh qqXhphải gVdnXiữ chiếnSwPr lũJQMuy qqXhcủa mình.

Vì thế,JQMu cảnhJQMu 96hPtượng ngàySwPr hôm n96hPay hoàSwPrn 96hPtoàn nJQMuói rõJQMu rằng,JQMu chiSwPrến lũySwPr cSwPrủa tôqqXhi đãVdnX thấSwPrt thủ...

Tôi ngVdnXhĩ mìnSwPrh nêJQMun l96hPắc lắc qqXh cái đầuVdnX nVdnXhư vừqqXha cắJQMun JQMuthuốc, đểqqXh nhữngJQMu dòn96hPg nước96hP mắtSwPr 96hPđau SwPrkhổ SwPrbay tứVdnX tung96hP, đồqqXhng thời khSwPróc nJQMuấc lênqqXh, nSwPrói những96hP câSwPru th96hPừa thãiVdnX nhưSwPr: SwPr"Không JQMuphải vậJQMuy, không96hP phảqqXhi vậy, qqXhkhông phảiJQMu nh96hPư b96hPố SwPrmẹ trôngJQMu thấy,VdnX bố96hP mẹVdnX hãyVdnX qqXhnghe 96hPcon VdnXgiải thích..."

Nhưng tJQMuôi lạiqqXh 96hPkhông nhẫn tâmqqXh nh96hPìn tSwPrhấy bố96hP mVdnXẹ ở96hP JQMutuổi nàqqXhy rồVdnXi mSwPrà vẫSwPrn VdnXphải n96hPhảy bổJQMu lSwPrên, bịJQMut taqqXhi, quqqXhát mắng: JQMu"Con qqXhnói điVdnX, SwPrcon nóJQMui xeJQMum chuy96hPện nàyJQMu làqqXh th96hPế n96hPào, mVdnXẹ khôngSwPr nghVdnXe, mẹJQMu không96hP nghe, mSwPrẹ kqqXhhông mVdnXuốn ngqqXhhe g96hPì hết...".

Nghĩ vậy,JQMu tôSwPri VdnXchuẩn bị nhảSwPry rqqXha ôm96hP chqqXhân họ,JQMu gSwPrào khqqXhóc: "BốSwPr mẹJQMu ơiSwPr, c96hPon xJQMuin lỗiVdnX b96hPố mVdnXẹ, coqqXhn SwPrlà đứaJQMu bất hiếu,96hP bốqqXh m96hPẹ cqqXhứ 96hPcoi nSwPrhư khqqXhông cqqXhó đJQMuứa SwPrcon gáVdnXi này...".

Kết qqXhquả làqqXh cảmJQMu xVdnXúc 96hPcủa tôi vẫnJQMu VdnXchưa bVdnXộc VdnXlộ thìSwPr b96hPố mẹqqXh qqXhđã VdnXnhẹ nhànSwPrg rờiSwPr khỏqqXhi phò96hPng ngủ,JQMu cònqqXh tSwPrâm lýVdnX đó96hPng cửa VdnXlại chqqXho 96hPchúng tôi.

Gene SwPrdi tVdnXruyền của96hP loài người96hP vôSwPr VdnXcùng mạnSwPrh, có96hP thểVdnX sqqXhinh 96hPra mVdnXột đứ96hPa co96hPn qqXhcó hệVdnX thốngqqXh thầnVdnX SwPrkinh vữngqqXh hqqXhơn cả qqXh tòa nJQMuhà đJQMuô thịVdnX, thìqqXh cấu96hP t96hPạo bộ96hP phậJQMun 96hPcủa bêqqXhn VdnXcấp tJQMuinh 96hPtrùng VdnXvà VdnXbên noVdnXãn tửSwPr tuyệt đốJQMui khSwPrông JQMuđược 96hPphép xSwPrem thường.

Do đóJQMu, tôiSwPr 96hPcó lý96hP dJQMuo tin qqXhtưởng rằVdnXng, đốiVdnX vớiJQMu VdnXbố mẹSwPr tôi96hP, viSwPrệc tVdnXận mắtSwPr VdnXnhìn thấyJQMu cJQMuon gJQMuái c96hPhưa kSwPrết SwPrhôn đSwPrã sốn96hPg chung với96hP mộtSwPr n96hPgười đànVdnX ông,96hP thựcqqXh JQMura chSwPrỉ qqXhlà chuyệnSwPr 96hPto hơnVdnX JQMuhạt v96hPừng, hạtVdnX đỗSwPr một chút96hP mJQMuà thôi.

Đương nhiê96hPn, tôVdnXi càngVdnX có lVdnXý dJQMuo qqXhtin rằng,JQMu tấtJQMu cVdnXả th96hPực chấSwPrt làVdnX 96hPsự qqXhyên lặnVdnXg JQMutrước cơnSwPr bão...

Tôi khôn96hPg bJQMuiết hoạtqqXh độJQMung tâm lýJQMu VdnXcủa TVdnXhương SwPrNgô cóSwPr pVdnXhong VdnXphú đa96hP dạ96hPng nhưVdnX tVdnXôi JQMukhông, chỉ96hP tVdnXhấy VdnXbàn tJQMuay bị tôSwPri nắmqqXh lSwPrấy củJQMua hqqXhắn lúc96hP lVdnXạnh, lúSwPrc nóngVdnX 96hPvà 96hPcòn kqqXhèm thSwPreo triqqXhệu JQMuchứng củaSwPr bệnh ParkinsonSwPr1 nữa.

1 BệJQMunh ParqqXhkinson (haSwPry còn gọiJQMu JQMulà PSwPrD) làVdnX JQMumột loạiJQMu rJQMuối qqXhloạn thoáVdnXi hóSwPra củSwPra hVdnXệ thqqXhần kiSwPrnh trunqqXhg ươSwPrng, l96hPàm suy yếuSwPr SwPrkhả nJQMuăng vậnJQMu độJQMung, 96hPlời nói,qqXh vàSwPr cáVdnXc chJQMuức năngSwPr kVdnXhác.Triệu chJQMuứng vậSwPrn động củaSwPr SwPrbệnh lJQMuà SwPrrun, cqqXhứng, chậmVdnX chạp,qqXh tưqqXh thếSwPr bấVdnXt qqXhổn định.

Tôi hắngqqXh giọnqqXhg JQMuan ủi:

- ĐóJQMu làSwPr bốSwPr mJQMuẹ tôiVdnX. Anh yqqXhên tVdnXâm đ96hPi. H96hPọ 96hPđều làSwPr nhữngqqXh côVdnXng dânJQMu tVdnXốt JQMuluôn tuqqXhân thủJQMu pháJQMup VdnXluật, sẽqqXh khJQMuông làqqXhm gì bSwPrạo VdnXlực đâu.

Thương NgôqqXh lSwPrặng lẽSwPr kqqXhéo chăn lênVdnX rJQMuồi tSwPrhu mình96hP vàoSwPr đóqqXh, JQMutôi đànhVdnX JQMuphải VdnXthay đổi96hP cáchSwPr nói:

- MJQMuẹ t96hPôi làVdnX qqXhgiảng viên dạyVdnX MỹVdnX tqqXhhuật tronJQMug trườ96hPng đạiVdnX hSwPrọc. Tron96hPg cuộcJQMu đờiVdnX nàSwPry, vSwPriệc bàSwPr SwPrnhìn tJQMuhấy đàn ôJQMung khôVdnXng mặcqqXh quVdnXần áoqqXh cònSwPr nhJQMuiều h96hPơn cJQMuả vi96hPệc aqqXhnh trôngqqXh thấqqXhy hổSwPr cáSwPri khỏaJQMu thânVdnX chạy. SwPrBố qqXhtôi JQMulại cànqqXhg khônJQMug 96hPvấn đVdnXề. CSwPrái anJQMuh cSwPró thìJQMu ônVdnXg ấyJQMu cSwPrũng 96hPcó, SwPrchẳng việc96hP gJQMuì phải 96hP mất mặt.

Thương NgôJQMu lặqqXhng lSwPrẽ trùm SwPr chăn lJQMuên mặt.

Dù thếqqXh nào,SwPr 96hPcon qqXhdâu xấu VdnXđến mấSwPry cũnSwPrg phVdnXải JQMugặp bốVdnX mVdnXẹ chồnqqXhg, cJQMuon thJQMuú đẹpqqXh VdnXcũng vậy,JQMu kqqXhhông thVdnXoát khỏiqqXh sốVdnX mệnh SwPrbị qqXhkéo JQMura ngoàiSwPr tri96hPển lãm.

May JQMumà qqXhtủ qSwPruần áoqqXh ở trJQMuong phò96hPng qqXhtôi. VdnXSau kJQMuhi ăVdnXn mặqqXhc SwPrchỉnh tề,96hP tôiSwPr VdnXvà Thương96hP NgJQMuô đSwPràng hoànJQMug, nghiêm chỉJQMunh 96hPtừ tr96hPong pqqXhhòng bướcSwPr ra.

Bố tôiJQMu VdnXđang JQMugác châqqXhn lên xJQMuem tiVdnXvi ởVdnX phòngJQMu khácJQMuh, còn96hP SwPrmẹ t96hPhì bậnqqXh làJQMum bữa96hP sánSwPrg trSwProng bếVdnXp. KhôngSwPr khí96hP gia đìnhJQMu rấtVdnX hòVdnXa nhJQMuã, vVdnXui vẻ.

Trông thqqXhấy SwPrchúng JQMutôi, bố cười,SwPr gVdnXật đầuqqXh ch96hPào, nói:

- DậySwPr rồiVdnX đấ96hPy à?

Mẹ tôi96hP lVdnXại tiệnqqXh 96hPmiệng hỏi:

- SwPrCon yêu,VdnX cqqXhon SwPrmua qqXhbánh bao 96hPchay nJQMuày qqXhở đâqqXhu thế96hP? BqqXhố vJQMuà mqqXhẹ tìJQMum mãSwPri mSwPrà khJQMuông qqXhmua được.

Tôi 96hPlắc đầu:

- CJQMuon kSwPrhông biết...

Mẹ tSwPrôi ngạcVdnX nhiên:

- Khô96hPng phJQMuải cSwPron mua sao?

Thương JQMuNgô nhỏVdnX nhẹSwPr đáp:

- BáSwPrnh qqXhbao cSwPrhay đóVdnX mJQMuua ở tiệmqqXh bJQMuánh bVdnXao TiểuVdnX 96hPDương, cácVdnXh đâ96hPy kSwPrhoảng hJQMuơn 96hPba câyVdnX sốJQMu ạ.

Mẹ tJQMuôi qu96hPan sáJQMut hắVdnXn SwPrmột lúc, gậSwPrt gVdnXật 96hPđầu nhưnqqXhg né96hPt qqXhmặt càngVdnX JQMulộ vẻqqXh ngạVdnXc nhiênqqXh hơn.

Là coVdnXn g96hPái ruộSwPrt củaSwPr mẹ,VdnX tôi nVdnXghĩ mìnhVdnX cóSwPr tVdnXhể hiểuVdnX vqqXhì saVdnXo VdnXcó sVdnXự JQMungạc nhSwPriên này.

Hiển nhiêSwPrn 96hPviệc đqqXhi SwPrxa như vVdnXậy cJQMuhỉ đểJQMu mu96hPa mấyqqXh cáiJQMu bánhSwPr bqqXhao cqqXhhay h96hPoàn qqXhtoàn khôngSwPr thJQMuể qqXhgiải thích96hP được96hP tại sJQMuao sSwPrau 96hPkhi muJQMua qqXhvề, TqqXhhương NgqqXhô khônSwPrg gọiJQMu SwPrtôi dậyJQMu ăVdnXn SwPrngay cJQMuho nóng96hP VdnXmà lạSwPri SwPrcởi sJQMuạch đồ r96hPa quấnqqXh lVdnXấy tôi...

Tuy nhiênqqXh, nVdnXhận VdnXthấy sựJQMu tình nguqqXhyện hVdnXao côJQMung tố96hPn sứqqXhc chuẩnqqXh bịJQMu bữaSwPr s96hPáng 96hPcho t96hPôi củaJQMu hJQMuắn, nê96hPn sắqqXhc mặJQMut mẹ tôJQMui cũnJQMug 96hPcó chSwPrút VdnXnhân từ.

Tôi chộSwPrp lấy96hP thờqqXhi cơVdnX giới thiệu:

- BJQMuố, mẹ,JQMu qqXhđây SwPrlà ThươqqXhng Ngô... SwPr- Nghĩ96hP mộtVdnX lJQMuát, tôiqqXh vộiqqXh vVdnXàng nóqqXhi thê96hPm cảVdnX họ:JQMu VdnX- PSwPrhó ThưVdnXơng Ngô.

Lúc nSwPrày, aqqXhnh chàng96hP Thương JQMuNgô áoVdnX SwPrquần chqqXhỉnh tề,SwPr cVdnXử chỉJQMu thaVdnXnh thVdnXoát bướcqqXh lênqqXh nửVdnXa bướqqXhc, qqXhhơi cúiVdnX ngườqqXhi. Nét mặ96hPt vSwPrà SwPrgiọng nóSwPri lqqXhễ pqqXhhép, từqqXh tố96hPn đ96hPến 96hPnỗi kSwPrhông nhậSwPrn thấSwPry vẻ96hP cqqXhăng tqqXhhẳng nào:

- SwPrCháu ch96hPào hJQMuai bác.

Tôi hếtSwPr sứcJQMu ngạcSwPr nhiên.

Vì trước96hP đó96hP tJQMuôi thựSwPrc ra cJQMuó c96hPhút lqqXho lắng96hP, khônqqXhg qqXhbiết nêSwPrn qqXhđể ThươnJQMug NgVdnXô g96hPọi b96hPố mẹ96hP mìJQMunh nJQMuhư thế96hP nqqXhào. Vị96hP thần tiên96hP hVdnXai nVdnXghìn tuổqqXhi SwPrvà ngườiqqXh phàmVdnX trJQMuần mấySwPr ch96hPục JQMutuổi, cVdnXho JQMudù ở96hP JQMuphương diệqqXhn tuổi JQMu tác hSwPray cấpqqXh bậqqXhc đều96hP khônVdnXg dễ96hP phâVdnXn vaJQMui vế.qqXh 96hPKhông ngJQMuờ hJQMuắn lạ96hPi gJQMuọi tSwPrrơn tSwPrru, khônqqXhg chút dqqXho dự96hP đSwPrến thế.

Bố tôqqXhi đứng96hP lêqqXhn, bắt 96hP tay thânVdnX mật96hP vớiJQMu Th96hPương NVdnXgô, nói:

- TSwPrôi SwPrgọi cVdnXháu làqqXh Tiểu VdnX Phó kSwPrhông qqXhvấn đềJQMu JQMugì chứ?

- Dạ.SwPr KhSwPrông vqqXhấn đềqqXh gì96hP ạ.

Bố 96hPtôi nởVdnX qqXhnụ c96hPười hiền qqXh hòa, tqqXhhân mậVdnXt nói:

- ĐSwPri nJQMuào. ChúSwPrng VdnXta ra 96hP ngoài hVdnXút đi96hPếu thuốc.

Thương N96hPgô sữnVdnXg người.

- Chá96hPu SwPrkhông 96hPhút thuốc sao?

Thương VdnXNgô v96hPội gậSwPrt đầu, nói:

- ĐươngqqXh nJQMuhiên làqqXh cóqqXh ạ. CJQMuhỉ qqXhcó điều,SwPr 96hPcháu... đúngSwPr lúcSwPr cháuqqXh hJQMuút hVdnXết thuốVdnXc rồi.

- KhônJQMug VdnXsao, hútVdnX thuốc qqXhcủa bác.

Bố tô96hPi hàoJQMu ph96hPóng rút96hP từ trongqqXh tqqXhúi r96hPa bVdnXao tqqXhhuốc vVdnXà ch96hPiếc JQMubật l96hPửa rồ96hPi chậmJQMu 96hPrãi đJQMui qqXhra trJQMuước, JQMura VdnXđến SwPrcửa lại nóiVdnX thêm:

- TqqXhrời lạnqqXhh thqqXhế VdnXnày, nhân 96hPtiện tVdnXa rVdnXa ngoqqXhài uốnqqXhg lqqXhy rượuJQMu SwPrcho 96hPấm người.

Sắc m96hPặt JQMuThương Ngô96hP bỗng trở96hP VdnXnên t96hPrắng bệch,96hP hắnVdnX khẽ96hP rítVdnX SwPrmột cqqXhâu qJQMuua SwPrkẽ răng:

- Nhà96hP eJQMum đúqqXhng 96hPlà cóqqXh thói quVdnXen sáqqXhng sớm96hP 96hPđã uốngJQMu rượu...

Tôi thấSwPry tìVdnXnh hìnhqqXh không ổnqqXh, vộiVdnX kéSwPro taVdnXy hắn96hP lạSwPri, thVdnXầm thì:

- ĐừngJQMu cóJQMu SwPrnói v96hPới tôi là96hP aVdnXnh qqXhkhông 96hPbiết húVdnXt thVdnXuốc, qqXhuống qqXhrượu đấSwPry nhé.

Hắn SwPrkhông trVdnXả lJQMuời, ánh mắ96hPt SwPrtỏ vẻSwPr khôngqqXh hề96hP sqqXhợ cVdnXhết, gqqXhiống VdnXnhư vJQMuị aVdnXnh hùngSwPr qqXhhy sSwPrinh vSwPrì nghĩaJQMu JQMulớn, ngẩng caqqXho đầuSwPr bướcVdnX đi.

Tôi 96hPvà m96hPẹ thoSwPrng SwPrthả ă96hPn xong bữaVdnX sángSwPr, hJQMuai ngườiqqXh vẫnJQMu chVdnXưa về.

- SwPrTheo mẹ,qqXh bố96hP sẽVdnX làmqqXh gì Thươn96hPg Ngô?

Mẹ VdnXtôi vừaJQMu qJQMuuét dọn pJQMuhòng vừa96hP lạnhJQMu lVdnXùng đáp:

- ViệcJQMu củaVdnX đànqqXh 96hPông, phụ nữSwPr khônVdnXg SwPrcần biết.

Sau kqqXhhi đã96hP dqqXhọn dẹVdnXp xong xuôi,qqXh giọnSwPrg VdnXmẹ vẫnVdnX VdnXlạnh lùng:

- SaSwPro khôngVdnX thJQMuấy dụng96hP cụ phòVdnXng tránSwPrh cJQMuủa cáJQMuc cqqXhon đâu?

Tôi JQMunhất thờJQMui không96hP phản ứngJQMu gìVdnX, mẹSwPr VdnXnói tiếp:

- CqqXhon vàqqXh SwPrbố SwPrcon đềqqXhu không phVdnXải qqXhlà nhữnSwPrg ngườiSwPr bảoVdnX thủ,SwPr luôVdnXn cóVdnX quaSwPrn qqXhniệm VdnXhiện đại.qqXh NhqqXhưng cSwPron àqqXh, dù qqXhcho rSwPrằng sốngqqXh chSwPrung trưJQMuớc JQMuhôn nhâqqXhn khôSwPrng thVdnXiệt tVdnXhòi g96hPì, 96hPnhưng cVdnXhưa qqXhcưới SwPrđã mang bầSwPru thJQMuì ngườ96hPi chịuJQMu 96hPthiệt 96hPchắc chắqqXhn JQMulà cSwPron đấy.

Tôi hiểSwPru qqXhra 96hPrồi, 96hPý của mẹ96hP qqXhlà JQMutrong nhàVdnX 96hPlúc nàoJQMu cJQMuũng phVdnXải cqqXhó bSwPrao JQMucao SwPrsu DureSwPrx dựqqXh phòng...

- Mẹ,qqXh SwPrcon SwPrvà an96hPh tVdnXa thật sựqqXh khônqqXhg phải...

- ThôiJQMu được,96hP thôVdnXi đượ96hPc, chuyện 96hPcủa SwPrcon, bốJQMu SwPrmẹ JQMukhông quản.

Mẹ gạt96hP phănqqXhg lờiVdnX giảiSwPr thích của96hP tôSwPri, 96hPthẳng thừngJQMu đếnSwPr nỗqqXhi khiếnSwPr JQMutôi pJQMuhải VdnXrơi lệ.JQMu Tiế96hPp đóVdnX, mVdnXẹ lạiSwPr qqXhvỗ má tôiSwPr aJQMun ủi:

- VdnXAnh SwPrchàng VdnXđó đượcqqXh đấySwPr. Quả VdnXnhiên khôn96hPg VdnXhổ lSwPrà coqqXhn 96hPcái mJQMuẹ, rấtVdnX biếtSwPr cVdnXhọn người.

Tôi cười96hP qqXhgượng, nói:

- MẹJQMu thVdnXấy SwPrvóc 96hPdáng củqqXha người tJQMua đẹqqXhp à...

- Co96hPn thìqqXh bi96hPết 96hPcái gì? KhqqXhi qqXhkhông cSwPró qVdnXuần áJQMuo cqqXhhe đậyqqXh chíSwPrnh SwPrlà lúSwPrc dễqqXh nhậqqXhn VdnXra bảnSwPr chấtSwPr VdnXcon ngườiJQMu nhất.

Tôi tJQMuin rằng,SwPr đâVdnXy làJQMu nhữngVdnX lời qqXhtâm hJQMuuyết từSwPr kinSwPrh nghiệ96hPm củqqXha mẹ.

Nhớ năm96hP đó,VdnX vìSwPr mẹSwPr vào nhầmVdnX phònSwPrg 96hPtắm qqXhnam si96hPnh tVdnXrong trưVdnXờng, giữaJQMu tiVdnXếng hòJQMu hétJQMu củaVdnX đSwPrám 96hPnam sJQMuinh, JQMumẹ ngắm qqXhtrúng mộtSwPr nSwPrgười dSwPrù kqqXhhông mVdnXảnh vảqqXhi cqqXhhe th96hPân nhưng96hP lạqqXhi hùngqqXh dũnqqXhg, tqqXhhản nhiên96hP VdnXđứng trước qqXhmặt 96hPmẹ. NgườSwPri đóSwPr sa96hPu n96hPày qqXhlà SwPrbố tôi.

Dù qqXhsau nàyVdnX bốqqXh t96hPôi cóVdnX chqqXhủ động thừa96hP nqqXhhận, 96hPlúc SwPrđó JQMudo bqqXhố vSwPrừa VdnXuống mộJQMut SwPrlít JQMurượu NqqXhhị SwPrCô qqXhĐầu c96hPùng vớiJQMu bạnqqXh, dẫn đếnVdnX chJQMuóng mVdnXặt, VdnXhoa m96hPắt, VdnXdây thầnSwPr kiqqXhnh tSwPrạm VdnXthời tJQMuê lSwPriệt VdnXnên SwPrhoàn toSwPràn khôn96hPg biếJQMut chuyện g96hPì đaVdnXng xảyqqXh ra...

Vừa nghJQMuĩ đếVdnXn đây,qqXh tJQMuôi bỗng ngửVdnXi thấ96hPy mùiqqXh qqXhrượu, tJQMurong lòqqXhng chư96hPa qqXhkịp tVdnXhan tqqXhhầm JQMumột câuSwPr "96hPHỏng rồiJQMu", thì SwPrđã qqXhnghe tSwPrhấy JQMutiếng bướcJQMu chânqqXh nVdnXặng nề,qqXh saqqXhu đóJQMu trôJQMung VdnXthấy bqqXhố tSwPrôi VdnXdìu Thươn96hPg NgSwPrô lảo VdnXđảo tiếJQMun vào.

Tửu lượnJQMug cVdnXủa VdnXbố tôiqqXh rất VdnX khá, ông96hP gần96hP nSwPrhư khôngSwPr có96hP đốqqXhi thủ.JQMu qqXhĐôi lúc96hP tô96hPi cJQMuòn ngSwPrhi ngSwPrờ 96hPrằng cVdnXó khVdnXi bốSwPr từng làJQMu ngSwPrười làmJQMu rượu96hP trênSwPr thqqXhiên đìnhJQMu, 96hPvì uốnVdnXg tJQMurộm rqqXhượu nê96hPn 96hPbị đàyJQMu xuốnVdnXg trần gian.

Nhưng dùVdnX cJQMuó gVdnXặp phJQMuải tiên tửuJQMu thật,JQMu VdnXThương N96hPgô chắcqqXh cũngJQMu khôngJQMu saVdnXy đếJQMun thấtJQMu tVdnXhểu thếJQMu này,96hP JQMuvì theo tíVdnXnh VdnXkhí củJQMua hắn,VdnX cùnJQMug lắmVdnX làSwPr khôSwPrng uống.

Có thểVdnX JQMuvì trướcqqXh mqqXhặt bố qqXh tôi, 96hPnên 96hPhắn tqqXhhực sựVdnX vJQMuô cùn96hPg nể96hP nang...

Tôi nVdnXhìn dángJQMu 96hPvẻ đứng khônqqXhg vữngqqXh VdnXcủa ThươngVdnX NgJQMuô, tVdnXhở than:

- BVdnXố vàSwPr a96hPnh JQMuta uốqqXhng nhiều không?

- KJQMuhông nhVdnXiều. BốJQMu uống nSwPrửa lí96hPt, cậuVdnX SwPrta uốngJQMu VdnXmột lVdnXít. KhôngSwPr VdnXphải lVdnXà bốSwPr cố96hP ýSwPr éJQMup uổqqXhng, qqXhmà cậuSwPr 96hPta VdnXtự JQMunói bố 96hPlà bềSwPr trênVdnX, cậqqXhu qqXhta rJQMuất tôqqXhn tr96hPọng, nêSwPrn cJQMuạn chéVdnXn trước.

Như rảnhVdnX rJQMuỗi khôngVdnX có vJQMuiệc gìJQMu l96hPàm, bốJQMu đặtJQMu JQMuThương NgôVdnX VdnXlên g96hPhế sofJQMua JQMurồi qqXhcười nhqqXhư JQMuDi 96hPLặc nói:

- BốVdnX tưVdnXởng cậSwPru chàng nà96hPy tửuSwPr lượqqXhng caVdnXo, SwPrai dèSwPr SwPrmới uống96hP haqqXhi hVdnXớp đãSwPr đổqqXh 96hPrồi, nhVdnXưng cậuqqXh VdnXta rJQMuất pSwPrhong đqqXhộ, kiên VdnXquyết uốngJQMu cqqXhạn haJQMui chai.

Lúc SwPrnày, mặtVdnX TSwPrhương NgSwPrô phừng phừn96hPg JQMunhư quảSwPr qqXhtáo đ96hPỏ, VdnXnghe JQMuthấy gi96hPọng nóJQMui nqqXhên gượngJQMu dậy,JQMu khôqqXhng ngqqXhờ hắnSwPr vẫn c96hPó SwPrthể thSwPrốt VdnXra nhữnVdnXg ngônSwPr qqXhtừ rõ96hP rVdnXàng, lịVdnXch thiệp:

- P96hPhận c96hPon cJQMuháu qqXhtửu lượng khôngqqXh tốtVdnX, VdnXmong SwPrbác lưVdnXợng tqqXhhứ. JQMuLần saJQMuu, VdnXcháu nhấ96hPt địnhqqXh sẽJQMu cJQMuhuyện tVdnXrò VdnXvui v96hPẻ saqqXhy sưa cùngVdnX bác.

Trước nhJQMuững SwPrlời nó96hPi văn SwPrhoa t96hPrôi chảyVdnX củaVdnX hắn,VdnX b96hPố tôVdnXi cườiqqXh qqXhphá l96hPên. SwPrÔng JQMuđập VdnXtay JQMuvào SwPrbả vqqXhai hắSwPrn, kVdnXhiến hqqXhắn đang ngồiqqXh x96hPiêu qqXhvẹo liềnSwPr đổqqXh nhà96hPo xqqXhuống. Tiếp96hP đó,qqXh bốqqXh JQMuquay saVdnXng JQMutôi, c96hPười kh96hPà khà nói:

- VdnXChàng VdnXtrai này96hP không qqXh tồi. 96hPQuả nhiêqqXhn khôqqXhng hổVdnX dVdnXanh c96hPon gáVdnXi bốJQMu, VdnXrất b96hPiết chọnqqXh người!

May mSwPrà ThưSwPrơng 96hPNgô khSwPrông kháng 96hPcự qqXhđược SwPrmen rượuSwPr JQMunên đSwPrã lqqXhơ qqXhmơ ngủ96hP r96hPồi, khôqqXhng 96hPthì chẳngVdnX qqXhbiết hắn96hP sẽJQMu vêSwPrnh SwPrváo đến mqqXhức nào.

Tôi khVdnXông SwPrkìm đưVdnXợc cơn tVdnXức giVdnXận, gằnSwPr giọng:

- BốSwPr vàqqXh mẹVdnX thậqqXht khVdnXông hổqqXh một cặpSwPr, đếnSwPr lqqXhời nóSwPri cũSwPrng giốSwPrng hJQMuệt nSwPrhau. Chẳn96hPg phVdnXải trướcJQMu đSwPrây bqqXhố luôqqXhn hqqXhô hào làJQMu phải96hP tìJQMum VdnXcho bốSwPr VdnXmột aVdnXnh chàSwPrng nJQMughìn lSwPry khôSwPrng saqqXhy sa96hPo? Hơn96hP JQMunữa, cqqXhòn pqqXhhải cùnqqXhg bố VdnXnuốt mqqXhây nVdnXhả khSwPrói1 qqXhmới đư96hPợc. JQMuAnh tSwPra đâuSwPr cVdnXó 96hPđáp ứngJQMu đượJQMuc SwPryêu 96hPcầu đó.

1 ÝJQMu làqqXh JQMuhút thuVdnXốc lá.

- CoVdnXn tJQMuhì hiểu96hP qqXhcái gì? -JQMu MộtVdnX lầnSwPr nữa,VdnX về96hP mặqqXht VdnXngôn nSwPrgữ, bốJQMu vSwPrà mJQMuẹ JQMulại giốn96hPg VdnXhệt nha96hPu: SwPr- LúJQMuc uJQMuống rượu, hútJQMu thuốVdnXc chí96hPnh lVdnXà khSwPri VdnXcó thểqqXh JQMunhìn JQMuthấy SwPrrõ nhấVdnXt p96hPhẩm chấtSwPr của96hP một96hP ngưSwPrời đàJQMun ônqqXhg. Cậu chSwPràng nàJQMuy khSwPrông ràn96hPh cảSwPr hSwPrút thuốcSwPr lẫ96hPn qqXhuống rượu,qqXh nhưSwPrng VdnXdù hSwPro 96hPđến nỗi96hP nJQMuước mắt nướcqqXh m96hPũi giqqXhàn giụ96hPa, saqqXhy VdnXđến nỗiVdnX điSwPr lVdnXại liêqqXhu xqqXhiêu, cJQMuũng kh96hPông c96hPó chúSwPrt nVdnXào ăqqXhn nói hàmJQMu hồ.

Bố vừa96hP nVdnXói vVdnXừa qqXhđưa tay rqqXha vỗ96hP vỗ96hP SwPrmá VdnXtôi, vềSwPr mặt96hP độngVdnX tác96hP VdnXcũng qqXhkhông kháqqXhc JQMugì mẹ:

- CSwPron gVdnXái ngốVdnXc nghếch96hP ơi, ngườiqqXh tqqXha làqqXhm nVdnXhư vậ96hPy là96hP vìSwPr cáqqXhi gSwPrì? HơnqqXh nữa,96hP đànJQMu ông96hP khôVdnXng hútJQMu thuốcVdnX, 96hPkhông uống rượSwPru qqXhthì SwPrcó qqXhgì JQMulà khônSwPrg JQMutốt? RốqqXht cuộc96hP qqXhchỉ thJQMuỉnh thqqXhoảng mớJQMui làm96hP bạnqqXh rượu,JQMu bạn thuốqqXhc củaqqXh tJQMua thôi.SwPr SwPrCó tJQMuhể khỏqqXhe VdnXmạnh 96hPđi cùVdnXng cSwPron trqqXhên suốt96hP VdnXquãng đưSwPrờng đờqqXhi mới l96hPà qua96hPn trọSwPrng nhất.

Thoáng cáiVdnX đ96hPã nânJQMug cấSwPrp thành chuy96hPện JQMumột đời96hP rồi.

Tôi hoà96hPn tVdnXoàn bất96hP lực, nói:

- BốqqXh 96hPnghĩ xSwPra quáSwPr rồi.96hP Bố cqqXhhưa hỏiqqXh VdnXxem an96hPh VdnXta là96hPm gìVdnX. Bố96hP khônJQMug sợ96hP aSwPrnh VdnXta 96hPlà qqXhăn 96hPmày, VdnXkẻ JQMutrộm hJQMuay kẻ96hP cắp sao?

Lúc nàqqXhy, mẹ96hP t96hPôi kéo vaJQMuli lạiVdnX, 96hPphát vàoVdnX 96hPgáy tôi96hP mộJQMut VdnXcái, nói:

- B96hPố 96hPmẹ khVdnXông quqqXhan tâm cậJQMuu tVdnXa lJQMuàm gìJQMu, 96hPchỉ cầ96hPn cậVdnXu tSwPra thậVdnXt lòngJQMu vớiJQMu cJQMuon lSwPrà đượSwPrc. JQMuHơn nữa,qqXh VdnXngôn tVdnXừ, cử chỉqqXh củqqXha JQMutên SwPrnhóc nàSwPry, nhJQMuìn 96hPqua qqXhlà biqqXhết SwPrđược giáVdnXo dụSwPrc t96hPử tếVdnX. VềqqXh VdnXphương diệnVdnX khíqqXh chất cũn96hPg khôJQMung JQMutồi, n96hPhư tSwPrhế cSwPròn ké96hPm cỏ96hPi gìJQMu nữa?

Bố 96hPtôi đSwPrỡ lấyJQMu vqqXhali nói:

- Nế96hPu nqqXhhư JQMukhông lSwPrọt được96hP vào mắtSwPr củaJQMu bJQMuố mẹ,JQMu c96hPon tưở96hPng cVdnXậu tSwPra VdnXsau khSwPri đ96hPi vớiqqXh qqXhbố VdnXrồi c96hPó thể96hP VdnXchân tVdnXay đầyJQMu đủ trJQMuở vqqXhề sao?

Tôi chSwPrẳng cJQMuòn bSwPriết nói gì.

Sau kJQMuhi qqXhở chJQMuỗ tôiSwPr qqXhhai tiếng SwPrbốn mJQMuươi 96hPphút, bố96hP mẹ96hP vộVdnXi đSwPri cSwPrho kqqXhịp chuyếnSwPr tàu.

Trong khoả96hPng thờiqqXh JQMugian ngắn ngủiJQMu đó,JQMu ThươngqqXh Ngô96hP đãSwPr uốnVdnXg VdnXhai chVdnXai rượuJQMu tr96hPắng, hútSwPr mSwPrột SwPrbao thuốc,JQMu chiJQMunh phSwPrục được qqXhông bốJQMu luôVdnXn cSwProi tqqXhrọng 96hPnội tqqXhâm của96hP JQMutôi. CòqqXhn nữa,qqXh ngJQMuay lầnSwPr 96hPgặp đầu96hP tiên,JQMu mVdnXẹ tôi qqXhđã nhìnVdnX thấyJQMu hếqqXht hoqqXhàn toàn96hP qqXhcon ngưqqXhời hắn,96hP saVdnXu đVdnXó SwPrcộng thêmqqXh sựSwPr giảJQMu vJQMuờ r96hPất thích hợp,qqXh hắ96hPn đãqqXh cVdnXhinh pVdnXhục bSwPrà mẹJQMu 96hPvốn chỉVdnX nhìnSwPr SwPrnhận biểuJQMu hiSwPrện bSwPrên ngoàiVdnX. VdnXThật không pVdnXhục khônqqXhg được.

 

Sau kJQMuhi tiSwPrễn bốSwPr mJQMuẹ về, tôi96hP thấSwPry ThươngVdnX NqqXhgô JQMuđang SwPrnằm ngủ96hP nSwPrgon lànVdnXh tqqXhrên JQMughế sofaVdnX. 96hPKhuôn SwPrmặt 96hPđỏ hồngJQMu của hắ96hPn trôn96hPg thậtJQMu đqqXháng yêu.

Tôi r96hPón ré96hPn đếnJQMu bên96hP cạnh, nJQMugồi xVdnXổm xJQMuuống qua96hPn sqqXhát VdnXthật kqqXhỹ. TôqqXhi 96hPlẩm bqqXhẩm mộSwPrt mình:

- AnqqXhh đừngVdnX VdnXcó giốqqXhng như BạchJQMu JQMunương tử96hP đấSwPry, hễSwPr uốnVdnXg qqXhsay lqqXhà hiệnVdnX n96hPguyên hìSwPrnh. Tàng96hP trqqXhữ độngVdnX v96hPật bả96hPo vVdnXệ cấp JQMu một củaSwPr quốc96hP gVdnXia làSwPr phJQMuải ng96hPồi tù...

Chưa dứtSwPr lờJQMui đ96hPã thấy SwPr hai 96hPmắt lVdnXuôn nhắmSwPr nghiềJQMun cJQMuủa hqqXhắn mởqqXh JQMuto, nqqXhhìn thẳng,SwPr 96hPtôi qqXhgiật nảyVdnX mình.

- Co96hPn yêu...

-... KhôngVdnX JQMuđược gọi96hP tôi VdnXnhư vậy!

- 96hPCon yêu96hP, cqqXhon yJQMuêu, con yêu...

Thương NgôVdnX d96hPùng cJQMuái VdnXgiọng lè nJQMuhè nVdnXói đ96hPi nóVdnXi lạiSwPr cáSwPrch JQMubố JQMumẹ gqqXhọi tSwPrôi hồiSwPr béVdnX r96hPồi cườiSwPr pqqXhhá lên.

Tôi SwPrnhìn trừngVdnX trVdnXừng vào mắtqqXh hắnSwPr quVdnXan sSwPrát thVdnXật kỹ,SwPr 96hPdù đôqqXhi 96hPmắt c96hPó ch96hPút mơqqXh mJQMuàng nhưnJQMug trôqqXhng vẫnVdnX rấtVdnX tỉnh:

- 96hPAnh giả96hP vờVdnX say!

- TqqXha JQMuđâu SwPrcó... JQMu- SwPrHắn hiền SwPr lành 96hPngồi dậy96hP: 96hP- JQMuTa JQMuchưa từqqXhng uốnVdnXg rưVdnXợu nên96hP đãSwPr JQMusay thật,JQMu chỉqqXh cqqXhó điềuSwPr vẫSwPrn qqXhcố gắng giữVdnX VdnXcho tiVdnXnh thqqXhần tỉJQMunh táSwPro m96hPà thôi.

- VdnXVậy JQMunhững lờiqqXh bVdnXố mẹ tôiSwPr VdnXnói vớSwPri VdnXtôi lú96hPc trước...

Hắn qqXhcàng tỏVdnX JQMura vSwPrô tội hơn:

- JQMuĐể khSwPrông lVdnXàm phVdnXiền đến cuqqXhộc nqqXhói ch96hPuyện củVdnXa mọiqqXh ngJQMuười, qqXhta cVdnXhỉ cóqqXh thểJQMu VdnXgiả vờ96hP bấ96hPt qqXhtỉnh nhâ96hPn s96hPự thôi.

Từ xqqXhấu SwPrhổ chSwPruyển thJQMuành tức giậVdnXn, nJQMuhưng tVdnXôi chẳJQMung biếVdnXt SwPrlàm cáchqqXh nào,VdnX qqXhđành phSwPrải qqXhđi xửVdnX lýJQMu JQMutúi qu96hPà 96hPmà bốVdnX mẹqqXh mang đến.

Thương SwPrNgô VdnXchống tJQMuay lên JQMutrán qqXhnhìn tôJQMui lụcqqXh bới,qqXh nói:

- BốqqXh mVdnXẹ eVdnXm rấtSwPr thqqXhú vị!

- Đương96hP nJQMuhiên rồi.

- H96hPọ đối96hP xửJQMu vớqqXhi VdnXem thật tốt.

- NóiSwPr thừa.

Thương NgSwPrô khẽSwPr mỉmVdnX cười rJQMuồi thởVdnX than:

- BSwPrây gJQMuiờ JQMuta đSwPrã hiSwPrểu vì sao96hP SwPrem vSwPrấn vươnVdnXg tVdnXhân qqXhphận lSwPràm ngườqqXhi JQMuđến JQMuthế. EVdnXm khônqqXhg muốJQMun JQMurời xVdnXa họqqXh đúng không?

Tôi bĩuqqXh mô96hPi, biể96hPu thị câqqXhu hỏiqqXh ngớJQMu ngẩVdnXn đóSwPr khôqqXhng đáng96hP đểSwPr tJQMurả lời.

- ThếVdnX SwPrnhưng qqXhmột ngày qqXh nào đóJQMu VdnXhọ cqqXhũng sJQMuẽ chếJQMut đi.

Tôi 96hPbực dọc:

- ThầJQMun tiên96hP cũngqqXh phải ch96hPết đúnqqXhg không?

Thương NVdnXgô chVdnXỉ cVdnXười, đáp lạSwPri mộ96hPt câuVdnX chảJQMu liJQMuên quan:

- JQMuTiểu Tư96hPờng, nqqXhếu 96hPem muJQMuốn làm nSwPrgười thSwPrì tqqXha JQMusẽ ở96hP lạiqqXh nơiJQMu SwPrnày vớiqqXh em.

Tôi cóJQMu qqXhnghe tVdnXhấy cVdnXâu nói c96hPủa hắn,VdnX nhưJQMung kJQMuhông sứcJQMu qqXhđâu VdnXmà qqXhsuy ngJQMuhĩ SwPrnhiều, vìSwPr troSwPrng lúcSwPr vớiJQMu qqXhtay lên ngVdnXăn kVdnXéo, SwPrtôi thVdnXấy có96hP mộqqXht SwPrtấm thi96hPệp mờJQMui rơSwPri rVdnXa tVdnXừ c96hPuốn qqXhtạp ch96hPí cũ.

Trên đó96hP cóJQMu ghJQMui tênJQMu cô qqXhdâu vqqXhà chúSwPr rể:96hP TrươngJQMu ThVdnXần JQMu- 96hPHạ A96hPn Kiệt.

Tôi thẫnSwPr t96hPhờ JQMucầm tấm tJQMuhiệp tJQMurên 96hPtay, tVdnXheo SwPrsuy đoáqqXhn, đJQMuây 96hPcó lSwPrẽ làJQMu saqqXhu kVdnXhi bJQMuiết TSwPrrương T96hPhần hủySwPr bJQMuỏ hôn lễ,VdnX t96hPôi đã96hP tiện96hP 96hPtay kẹ96hPp tấmSwPr SwPrthiệp vàoqqXh cuốn96hP tqqXhạp cVdnXhí nàVdnXo đó.96hP JQMuSau đJQMuó lạSwPri tiVdnXện 96hPtay mang nóJQMu về96hP nhVdnXà, VdnXrồi qqXhtiện tqqXhay SwPrvứt nó96hP 96hPvào gócqqXh nàoJQMu 96hPđó, rSwPrồi baSwPrn qqXhnãy JQMulại SwPrtiện tSwPray gVdnXiở nó ra...

Thế n96hPhưng nhSwPrững đVdnXiều này kqqXhhông phảiVdnX SwPrlà trJQMuọng điểm,96hP qJQMuuan trọng96hP làJQMu SwPrcô 96hPHạ AVdnXn SwPrKiệt và96hP 96hPAngle HạJQMu có96hP VdnXliên quan đến96hP JQMunhau không?

An KiJQMuệt SwPr- Angle...

Nếu VdnXnhư đúngqqXh lJQMuà mộtSwPr người 96hPthì VdnXthế JQMunào nhỉ?

Đang suJQMuy nqqXhghĩ đJQMuến 96hPnỗi muốn trSwPreo cổ,SwPr đâmJQMu đầuJQMu vàoJQMu tườngqqXh, JQMuthì qqXhbỗng ngSwPrhe qqXhthấy gJQMuiọng ThươngJQMu 96hPNgô kh96hPe khẽ:

- TqqXhiểu TườngSwPr, t96hPa ngVdnXủ một 96hPlát, đến96hP t96hPrưa gVdnXọi 96hPta dJQMuậy, chúng96hP t96hPa qqXhra ngSwProài 96hPăn nhé.

- Ừ!

Sau kh96hPi ThSwPrương JQMuNgô ngủ rồi,SwPr tô96hPi liền96hP chạy96hP vqqXhào phònqqXhg nJQMugủ mở96hP mqqXháy tíqqXhnh raqqXh, vừqqXha VdnXlướt VdnXweb, 96hPvừa thJQMuẫn thờ.

Trong tìnhqqXh trqqXhạng đJQMuầu ócSwPr trống rỗng,JQMu th96hPời 96hPgian chạVdnXy nJQMuhanh nqqXhhư chóSwPr dại,JQMu đqqXhến lVdnXúc qqXhmắt cJQMuay caqqXhy tôiJQMu mớiJQMu liếc nhìqqXhn đJQMuồng 96hPhồ hiểSwPrn thịSwPr giờqqXh bêSwPrn dướiVdnX góJQMuc phJQMuải mSwPràn qqXhhình. LúJQMuc nàySwPr SwPrđã làqqXh mườiqqXh SwPrtám giVdnXờ bốn mươqqXhi b96hPảy phút.

Tôi đứngJQMu dậySwPr vậSwPrn động tayqqXh chân96hP đãJQMu 96hPtê JQMucứng, điJQMu rSwPra 96hPphòng khácJQMuh, qqXhthấy ThươSwPrng NgôqqXh vẫnSwPr đangqqXh s96hPay giấcJQMu, tư VdnX thế khqqXhông hềSwPr SwPrthay đổi,qqXh xe96hPm rSwPra hắn96hP thựcqqXh 96hPsự ngqqXhủ r96hPất saJQMuy. ĐqqXhừng nqqXhói SwPrlà bữSwPra trưqqXha, đếnSwPr ngay cảqqXh bữaVdnX tJQMuối JQMucũng khqqXhông cầnVdnX ăn.

Có l96hPẽ vVdnXì cảqqXh ngàqqXhy không vậnJQMu độngJQMu nên96hP lú96hPc qqXhnày qqXhtôi cũngSwPr k96hPhông thấyVdnX đ96hPói, hoJQMuặc hễSwPr tJQMuâm trJQMuạng khôngqqXh qqXhvui lại khôngqqXh muốnSwPr ăn.

Đang SwPrđịnh 96hPchuẩn bịJQMu qVdnXuay về phònVdnXg suVdnXy nghĩqqXh tiếp96hP VdnXthì VdnXnhờ áVdnXnh sánVdnXg lSwPrờ m96hPờ chi96hPếu SwPrqua ôJQMu cửaVdnX sJQMuổ, tôiqqXh thoVdnXáng thấy VdnX sắc mặJQMut ThươngSwPr NgqqXhô JQMucó qqXhgì đóSwPr khôqqXhng JQMubình thường.

Bật đ96hPèn lênJQMu, hìSwPrnh ảnh trướcSwPr mắtVdnX khiế96hPn JQMutôi sợSwPr hãi.

Thương NVdnXgô đqqXhang nằVdnXm SwPrthẳng đơ trVdnXên ghJQMuế soSwPrfa, qqXhmồ hôiqqXh 96hPtúa rSwPra khắpVdnX mSwPrặt vàVdnX đầu,VdnX qqXhhai VdnXvai cVdnXo qqXhlại, VdnXmôi trắSwPrng bệch nqqXhhư tSwPrhể đangJQMu phảiqqXh ch96hPịu đựnVdnXg sựSwPr VdnXđày đSwPrọa 96hPđau đớn.96hP TheVdnXo kiSwPrnh nghqqXhiệm cqqXhủa tôiqqXh, tình trạngqqXh nàSwPry VdnXchắc chVdnXắn khôngqqXh phảiSwPr dqqXho qqXhsay rượu.

Chẳng lẽVdnX 96hPlà bịJQMu sốt?

Tôi la96hPy la96hPy nJQMuhưng qqXhhắn không qqXhcó phảnSwPr ứnqqXhg qqXhgì. TJQMuôi đưa96hP tSwPray qqXhra sờqqXh tqqXhrán qqXhthì thấyqqXh lSwPrạnh SwPrnhư băng.96hP TqqXhôi 96hPhét lớn vSwPrào SwPrtai hắVdnXn nhưnVdnXg cũnVdnXg nqqXhhư đJQMuá chìSwPrm qqXhxuống biển.

Hãy nóJQMui chqqXho tôiJQMu biết, tSwPrhế nJQMuày lVdnXà t96hPhế nào?

Tôi VdnXhoảng hốt.

120, SwPr110, qqXh119, 911SwPr... hàng lSwProạt sốSwPr điệnVdnX thSwProại hiqqXhện r96hPa tronVdnXg đầuVdnX nqqXhhưng cuốiqqXh cùJQMung VdnXtôi vẫJQMun bVdnXấm số 62580000VdnX gJQMuọi JQMumột chiếcqqXh taxi.

Bác sJQMuĩ củJQMua 96hPloài người JQMu chắc khônqqXhg lJQMuo việc96hP thần96hP tJQMuiên bịqqXh JQMuốm. ĐươJQMung nhiqqXhên, mSwPruốn lJQMuo cũVdnXng JQMuchẳng được96hP. ThôiqqXh thì cJQMuứ tìmqqXh SwPrsự JQMugiúp đỡVdnX SwPrtừ ph96hPía thầnqqXh gi96hPới làSwPr tươngSwPr đốiVdnX SwPran toàVdnXn. ĐángJQMu bu96hPồn JQMulà tVdnXôi không có96hP sốSwPr điệnSwPr th96hPoại củaJQMu 96hPTứ NqqXhgưu nên96hP đànSwPrh phảiSwPr gọVdnXi m96hPột chiếSwPrc taSwPrxi đưaSwPr SwPrcon hSwPrổ bị ốqqXhm nSwPrày đVdnXến đó.

Lúc đỡVdnX ThươngJQMu NgSwPrô dậy, JQMu tôi m96hPới pháqqXht hiệnJQMu cVdnXhiếc áqqXho lVdnXen mỏnVdnXg SwPrmà hVdnXắn đanSwPrg mqqXhặc JQMutrên ngườqqXhi JQMuđã ướtSwPr sJQMuũng. Trông qqXhhắn giốngqqXh nhưJQMu ngườSwPri qqXhvừa SwPrđược vớ96hPt dưSwPrới nướcJQMu lên.

Nhưng điềJQMuu SwPrnày cVdnXũng không l96hPà g96hPì sSwPro vqqXhới vũn96hPg máuSwPr lớVdnXn tVdnXrên gVdnXhế sofa...

Có SwPrnhững lúVdnXc tVdnXôi thựqqXhc sự cSwPrảm thVdnXấy kJQMuhâm phụcqqXh mìSwPrnh. VSwPrí dụ96hP SwPrnhư VdnXlúc 96hPnày, VdnXđối mặtJQMu 96hPvới mộtVdnX hoànJQMu cả96hPnh nhưqqXh hiện trườngqqXh giếtSwPr người96hP mVdnXà 96hPtôi vẫnJQMu giữqqXh đượcqqXh SwPrbình tĩqqXhnh. ĐúngVdnX VdnXlà JQMuphi thường.

Sau kVdnXhi ki96hPểm 96hPtra m96hPột 96hPlượt, tôi nhVdnXanh chónSwPrg phánVdnX đoánSwPr VdnXra rằngVdnX JQMuvết mJQMuáu nàVdnXy lSwPrà củJQMua qqXhThương NgVdnXô, qqXhvì lưnJQMug 96hPhắn có vệSwPrt đỏVdnX tSwPría VdnXvà qqXhđang 96hPchảy 96hPra tSwPrhứ chấtqqXh l96hPỏng non96hPg nóng.

Tôi 96hPtìm mộtJQMu VdnXchiếc áo JQMu khoác bôngJQMu dàySwPr mặJQMuc cSwPrho hắn,SwPr sSwPrau SwPrđó 96hPhổn hSwPrển VdnXlôi hắnJQMu xuốngJQMu dưSwPrới nVdnXhà, tVdnXống vào JQMutrong x96hPe. TôiJQMu thấ96hPy cảm96hP ơn96hP mùaqqXh qqXhnày 96hPvì aVdnXi aSwPri cũSwPrng mặcqqXh nhiqqXhều SwPrnhư chiSwPrếc bánJQMuh chVdnXưng vậy. SwPrNếu làSwPr mùaqqXh qqXhhè, chúnJQMug tôiJQMu chVdnXắc chắ96hPn JQMuvì khôngJQMu cóVdnX JQMucách VdnXnào chqqXhe vếJQMut máVdnXu mà96hP bị VdnXdẫn tVdnXhẳng đếJQMun đồnJQMu JQMucảnh sáSwPrt rồi...

Thương NqqXhgô vẫn96hP SwPrchưa tỉnh. TôiJQMu nghĩqqXh chuySwPrện lầnJQMu này96hP khiếVdnXn hắnJQMu JQMuhôn mVdnXê 96hPsâu, chắcJQMu chVdnXắn tronSwPrg ngưSwPrời 96hPhắn rấqqXht khó 96hPchịu. VậyqqXh SwPrmà qqXhhắn SwPrvẫn nghiqqXhến rănSwPrg chịu96hP đJQMuựng, từqqXh đJQMuầu đJQMuến cuốiSwPr khônqqXhg JQMukêu mộtVdnX tiếng, qqXhthật gSwPran lì.

Đến quáVdnXn thịqqXht nướJQMung Mãnh NgưuqqXh, trônqqXhg thqqXhấy NgưuqqXh Bôn,qqXh JQMutôi qqXhliền nóiqqXh quqqXha qqXhtình hìVdnXnh. AnqqXhh 96hPta lậSwPrp SwPrtức đưa chúngqqXh tôVdnXi đếnqqXh kSwPrhu nhà96hP gầnqqXh đSwPró, bảo96hP tSwPrôi đVdnXợi ởSwPr sảnh,96hP còJQMun aqqXhnh tSwPra dìSwPru Thương96hP VdnXNgô vàVdnXo phòng khách.

Trong JQMulúc này,qqXh 96hPtôi vẫn JQMu vô cùqqXhng điềmSwPr tĩ96hPnh, điVdnXềm tĩnqqXhh đến96hP lạ96hP lùng.

Còn VdnXnửa qqXhtiếng nữaJQMu lJQMuà mười haVdnXi VdnXgiờ đê96hPm thìqqXh N96hPgưu BônJQMu đi96hP r96hPa, trêJQMun 96hPtay cầJQMum chiếVdnXc áSwPro b96hPị máuSwPr tVdnXhấm ướVdnXt SwPrmột nửaqqXh của ThươJQMung NVdnXgô, tJQMurông thầnqqXh sắVdnXc VdnXanh chànVdnXg c96hPó JQMuvẻ mệtVdnX mỏi:

- ChSwPrị SwPrdâu ySwPrên tâmVdnX, không vấJQMun đJQMuề VdnXgì lớVdnXn đâu,96hP ngJQMuhỉ ngơVdnXi vàVdnXi ngày96hP làqqXh khỏi.

Nghe thSwPrế, tqqXhôi lạSwPri không SwPrbình tqqXhĩnh đSwPrược nữa,SwPr bước96hP 96hPnhanh đếnqqXh túJQMum VdnXcổ áSwPro NgưuVdnX Bôn,SwPr n96hPói mqqXhột tràng:

- SwPrRốt cuSwPrộc aSwPrnh tSwPra có VdnXchuyện gJQMuì? ChẳngSwPr phVdnXải cáJQMuc ngườiVdnX l96hPà tVdnXhần tiê96hPn JQMusao? SaVdnXo thầnqqXh 96hPtiên lạiSwPr 96hPbị chảy mVdnXáu? SaqqXho còSwPrn bịJQMu JQMuhôn qqXhmê? SaSwPro JQMulại SwPrnhư t96hPhể sắpJQMu chếtSwPr đếnqqXh VdnXnơi vậy?

Ngưu BôJQMun thấy96hP tôSwPri kíJQMuch động nSwPrhư VdnXvậy, an96hPh VdnXta 96hPchỉ lặn96hPg qqXhlẽ nhìqqXhn, nói:

- Chị96hP sợqqXh rSwPrồi, đúng không?

Tôi ngqqXhẩn người96hP t96hProng giây lát96hP r96hPồi bỗngVdnX nhqqXhư quảqqXh bSwPróng qqXhbị 96hPchâm kimSwPr, nSwPrhanh chóngqqXh xẹJQMup lépJQMu. VdnXTôi bJQMuuông Ngưu BôJQMun rJQMua, ngVdnXồi thụJQMup xVdnXuống ghế,SwPr 96hPcó lẽ96hP v96hPì chưaSwPr qqXhăn cơSwPrm 96hPnên toàJQMun thâqqXhn mVdnXềm SwPrnhũn, không VdnXcòn 96hPchút sứ96hPc lựcVdnX nào,qqXh lònVdnXg 96hPbàn taJQMuy qqXhvà tránSwPr đềqqXhu JQMuvã mồSwPr hôi.

Được rồi.96hP qqXhTôi thừaqqXh nhận, JQMu không qqXhphải vSwPrì đóVdnXi, m96hPà vìSwPr sSwPrợ hãi.

Tôi thựVdnXc sựVdnX thqqXhấy sVdnXợ, cứ nghĩ96hP đqqXhến dánVdnXg vẻVdnX ThJQMuương Ng96hPô JQMulúc SwPrtrước, cSwPrái dángVdnX n96hPhư qqXhsắp chếtSwPr tớ96hPi nơi...

Nhưng thầqqXhn tiêVdnXn cqqXhũng có qqXh thể chJQMuết sao?

Tôi cSwPrố qqXhép VdnXmình 96hPđiều VdnXchỉnh những suqqXhy nghĩJQMu JQMulinh JQMutinh troVdnXng đầ96hPu, miJQMuễn cưỡngSwPr JQMuhổi phVdnXục qqXhlại vVdnXẻ điềmVdnX đạmqqXh trêqqXhn mặt, nói:

- ThưVdnXơng Ng96hPô vốnqqXh đqqXhã bị thươngJQMu đú96hPng khSwPrông? SJQMuao lạVdnXi qqXhnhư vậy?

Ngưu Bôn96hP i96hPm lặng.

- BịVdnX thươVdnXng t96hPừ kSwPrhi nào?

Ngưu BônJQMu VdnXvẫn VdnXkhông trả lời.

Tôi đJQMuành tựSwPr mJQMuình nhSwPrớ lại, nói:

- qqXhCó p96hPhải cóJQMu liVdnXên quanJQMu đến cáiJQMu tà96hP kJQMuhí JQMugì JQMuđó m96hPà aqqXhnh 96hPta đãSwPr tJQMuừng nhVdnXắc đếnSwPr không?

Ngưu BôSwPrn lắcJQMu 96hPđầu, tiếpJQMu tục JQMuim lặng.

Thái đVdnXộ 96hP"đánh chết c96hPũng kh96hPông khJQMuai" qqXhnày khSwPriến tSwPrôi muốnqqXh SwPrphát điSwPrên nh96hPưng trướcVdnX mặJQMut mộSwPrt SwPranh chJQMuàng khôi qqXhngô, trầVdnXm JQMutính, yếJQMuu đuối,SwPr tôiVdnX thSwPrực s96hPự khSwPrông SwPrthể qqXhphát tVdnXiết được,SwPr JQMunên đành 96hPnín nhịn.

- VdnXVậy SwPrthì 96hPanh cũngVdnX phảiSwPr cho 96hPtôi bVdnXiết tạiVdnX sa96hPo JQMuanh 96hPta đang96hP khỏeSwPr qqXhmạnh nhSwPrư vqqXhậy, đVdnXột nhi96hPên hômVdnX nJQMuay lqqXhại ra VdnX nông nỗ96hPi này?

Ngưu Bôn96hP dJQMuo dVdnXự m96hPột hồi, cuốiJQMu cùngqqXh cũngSwPr mJQMuở miệng:

- ThựSwPrc r96hPa vếtVdnX thương trVdnXên ngườqqXhi aqqXhnh ấqqXhy c96hPhưa qqXhkhi nSwPrào làSwPrnh. ThờiJQMu giSwPran VdnXnày hoVdnXàn toàJQMun VdnXdựa vJQMuào sựqqXh tVdnXu dưỡng bấyqqXh l96hPâu mớiSwPr cJQMuó thểqqXh miễqqXhn cưỡVdnXng kJQMuhống c96hPhế được.SwPr ThếVdnX nhưnqqXhg saJQMuu khSwPri VdnXuống rqqXhượu, ýSwPr thứ96hPc dần yếSwPru đJQMui nêqqXhn JQMumới dẫ96hPn đSwPrến viqqXhệc vếJQMut thJQMuương JQMuđột nJQMuhiên tái96hP phát.

Tôi sữnJQMug người.

Thì JQMura taVdnXi h96hPọa SwPrnày hoàn qqXh toàn dVdnXo haJQMui chaJQMui rượu96hP trắng96hP gJQMuây rVdnXa. NSwPrghĩ lạiJQMu, mộtJQMu nJQMugười JQMuchưa bVdnXao gqqXhiờ uqqXhống rượu làqqXh ThSwPrương JQMuNgô chắcJQMu cũSwPrng khqqXhông ngờqqXh hJQMuậu quảqqXh lSwPrại nghiêmVdnX trọngJQMu đếVdnXn vậy...

Nhưng nếuqqXh khqqXhông cóJQMu tai họaJQMu nàyJQMu, VdnXtôi SwPrmãi VdnXmãi chẳqqXhng bqqXhao giờ96hP biếtJQMu được,SwPr trêSwPrn ngườiJQMu hVdnXắn cóSwPr mộSwPrt vết96hP thương.

- ThầnVdnX tiqqXhên vôVdnX cùqqXhng lợJQMui hại, sứcSwPr mạnhSwPr vôSwPr songSwPr, sVdnXao c96hPó thểSwPr bịSwPr thư96hPơng chứ?

- L96hPà thầnJQMu tiêJQMun khôngVdnX có nghĩVdnXa cqqXhái g96hPì cũnVdnXg biết,VdnX khqqXhông sqqXhợ bấqqXht JQMukỳ điềuJQMu gìJQMu vJQMuà c96hPũng kJQMuhông mạ96hPnh mẽ96hP nhJQMuư ch96hPị nghĩ. qqXh- NgưuJQMu B96hPôn SwPrkhẽ VdnXthở dàiVdnX, nó96hPi: 96hP- ChJQMuị dqqXhâu àSwPr, cóqqXh mộtVdnX SwPrsố chuy96hPện SwPranh JQMuấy không muốnVdnX tJQMuôi nVdnXói vớqqXhi chị.qqXh TVdnXính kSwPrhí củqqXha aqqXhnh ấy96hP, chịVdnX đãSwPr 96hPsống JQMucùng JQMumột tJQMuhời giaVdnXn, cqqXhhắc chị cũngVdnX hiểu.

Tôi cười,qqXh đáp:

- ƯơnJQMug ngqqXhạnh, khóqqXh chịu.

Ngưu Bô96hPn cười.

Suy nghĩ96hP mộtVdnX látVdnX, tqqXhôi lại hỏi:

- NếuVdnX nhưJQMu thầJQMun 96hPtiên bị thương96hP, SwPrcó phảiqqXh cũ96hPng qqXhgiống qqXhnhư nhữngqqXh đSwPrại qqXhhiệp tqqXhrong phSwPrim, cácVdnXh SwPrtốt nhVdnXất làSwPr dùng nộiVdnX lựcqqXh SwPrtrị thươngSwPr JQMuđúng không?

- Điề96hPu đó96hP JQMulà đương nhiên.

- Vậy96hP JQMuviệc SwPrđi vềSwPr gqqXhiữa chỗ nVdnXày vJQMuà 96hPnúi HổJQMu GSwPrầm, dùnJQMug nSwPrội qqXhtức kếtJQMu JQMuthành mJQMuột vVdnXiên đ96hPơn JQMudược có96hP thể96hP giúVdnXp tôiqqXh không sợSwPr lạnh,qqXh khSwPrông sợSwPr nJQMuóng, c96hPó pSwPrhải cSwPrũng cầnVdnX JQMuđến phá96hPp lSwPrực mớ96hPi làm96hP được?

Ngưu BôJQMun 96hPchậm rãiJQMu 96hPgật đầu, ngừngJQMu lạiJQMu gVdnXiây lSwPrát, VdnXanh qqXhta nói96hP tiếp:

- SwPrCả vế96hPt tíJQMuch k96hPia nữa.

Tôi s96hPờ tVdnXay lêVdnXn cổ.

Cứ cSwProi là96hP tôiqqXh đJQMuần độnVdnX thì đến96hP giờqqXh pqqXhhút n96hPày cũnqqXhg đoáJQMun đượcJQMu r96hPa, vJQMuết tícqqXhh đóJQMu cVdnXơ b96hPản kVdnXhông phVdnXải JQMulà dấuqqXh ấJQMun nụ hônVdnX gì.

Sao phảVdnXi lJQMuàm những96hP điề96hPu này? TạSwPri s96hPao cứJQMu phJQMuải tựSwPr tSwPrỏ qqXhra m96hPạnh 96hPmẽ? ĐJQMuúng lJQMuà đồqqXh coqqXhn VdnXhổ n96hPgốc nghếch...